تاریخ طبری

اشاره

نام کتاب: تاریخ طبری

شماره بازیابی : 6-10626

شماره کتابشناسی ملی : 10626/1

سرشناسه : طبری، محمد بن جریر، 224؟ _ ق 310

عنوان و نام پدیدآور : تاریخ طبری[چاپ سنگی]ابوجعفر محمد بن جریر یزید الطبری مترجم ابوعلی محمد بن محمد البلعمی کاتب محمد انوار حسین تسلیم سهسوانی

وضعیت نشر : لکهنومطبع منشی نولکشور1873م. = ق 1291

مشخصات ظاهری : 4 ج. (در یک مجلد). 799 ص 30x19س م

یادداشت استنساخ : اصل کتاب به عربی موسوم به تاریخ الرسل و الملوک تالیف جریر طبری است که بلعمی آن به سفارش منصور بن نوح سامانی به فارسی ترجمه کرده است

مشخصات ظاهری اثر : نستعلیق

مرت شده، جلد مقوایی، روکش روغنی قرمز، عطف مخمل قرمز

یادداشت عنوانهای مرتبط : تاریخ الرسل و الملوک

مندرجات : ج. 1: تاریخ روزگار آدم (ع) تا موسی (ع) (ص. 2 _ )142

ج. 2: تاریخ روزگار موسی (ع) تا عیسی (ع) (ص: 144 _ )266

ج. 3: تاریخ اصحاب کهف تا ولایت و مبعث و هجرت به مدینه و فتح ایران (ص: 268 _ )366

ج. 4: انساب پیامبر و تاریخ خلفای پس از وی تا خلافت المستنصر بالله (ص: 368 _ )798

شماره بازیابی : 10626 ج.1 _ 4 ث.255101

سنه ستین

اشاره

ثم دخلت (ذکر ما کان فیها من الاحداث) ففی هذه السنه کانت غزوه مالک بن عبد الله سوریه و دخول جناده ابن ابی امیه رودس، و هدمه مدینتها، فی قول الواقدی.

ذکر عهد معاویه لابنه یزید ..... ص : 322

و فیها کان أخذ معاویه علی الوفد الذین وفدوا الیه مع عبید الله بن زیاد البیعه لابنه یزید، و عهد الی ابنه یزید حین مرض فیها ما عهد الیه فی النفر الذین امتنعوا من البیعه لیزید حین دعاهم الی البیعه.

و کان عهده الذی عهد، ما ذکر هشام بن محمد، عن ابی مخنف، قال:

حدثنی عبد الملک بن نوفل بن مساحق بن عبد الله بن مخرمه، ان معاویه لما مرض مرضته التی هلک فیها دعا یزید ابنه، فقال: یا بنی، انی قد کفیتک الرحله و الترحال، و وطات لک الأشیاء، و ذللت لک الأعداء، و اخضعت لک اعناق العرب، و جمعت لک من جمع واحد، و انی لا اتخوف ان ینازعک هذا الأمر الذی استتب لک الا اربعه نفر من قریش:

الحسین بن علی، و عبد الله بن عمر، و عبد الله بن الزبیر، و عبد الرحمن بن ابی بکر، فاما عبد الله بن عمر فرجل قد وقذته العباده، و إذا لم یبق احد غیره بایعک، و اما الحسین بن علی فان اهل العراق لن یدعوه حتی یخرجوه، فان خرج علیک فظفرت به فاصفح عنه فان له رحما ماسه و حقا عظیما، و اما ابن ابی بکر فرجل ان رای اصحابه صنعوا شیئا صنع مثلهم، لیس له همه الا فی النساء و اللهو، و اما الذی یجثم لک جثوم الأسد، و یراوغک مراوغه

تاریخ طبری، ص: 323

الثعلب، فإذا امکنته فرصه وثب، فذاک ابن الزبیر، فان هو فعلها بک

فقدرت علیه فقطعه اربا اربا.

قال هشام: قال عوانه: قد سمعنا فی حدیث آخر ان معاویه لما حضره الموت- و ذلک فی سنه ستین- و کان یزید غائبا، فدعا بالضحاک بن قیس الفهری- و کان صاحب شرطته- و مسلم بن عقبه المری، فاوصی إلیهما فقال: بلغا یزید وصیتی، انظر اهل الحجاز فإنهم اصلک، فاکرم من قدم علیک منهم، و تعاهد من غاب، و انظر اهل العراق، فان سالوک ان تعزل عنهم کل یوم عاملا فافعل، فان عزل عامل أحب الی من ان تشهر علیک مائه الف سیف، و انظر اهل الشام فلیکونوا بطانتک و عیبتک، فان نابک شی ء من عدوک فانتصر بهم، فإذا اصبتهم فاردد اهل الشام الی بلادهم، فإنهم ان أقاموا بغیر بلادهم أخذوا بغیر اخلاقهم، و انی لست اخاف من قریش الا ثلاثه: حسین بن علی، و عبد الله بن عمر، و عبد الله ابن الزبیر، فاما ابن عمر فرجل قد وقذه الدین، فلیس ملتمسا شیئا قبلک، و اما الحسین بن علی فانه رجل خفیف، و أرجو ان یکفیکه الله بمن قتل أباه، و خذل أخاه، و ان له رحما ماسه، و حقا عظیما، و قرابه من محمد ص، و لا أظن اهل العراق تارکیه حتی یخرجوه، فان قدرت علیه فاصفح عنه، فانی لو انی صاحبه عفوت عنه، و اما ابن الزبیر فانه خب ضب، فإذا شخص لک فالبد له، الا ان یلتمس منک صلحا، فان فعل فاقبل، و احقن دماء قومک ما استطعت

ذکر وفاه معاویه بن ابی سفیان ..... ص : 323

و فی هذه السنه هلک معاویه بن ابی سفیان بدمشق، فاختلف فی وقت وفاته بعد اجماع جمیعهم علی ان هلاکه کان فی سنه ستین من الهجره،

تاریخ طبری، ص: 324

و فی

رجب منها، فقال هشام بن محمد: مات معاویه لهلال رجب من سنه ستین.

و قال الواقدی: مات معاویه للنصف من رجب.

و قال علی بن محمد: مات معاویه بدمشق سنه ستین یوم الخمیس لثمان بقین من رجب، حدثنی بذلک الحارث عنه

ذکر الخبر عن مده ملکه ..... ص : 324

حدثنی احمد بن ثابت الرازی، قال: حدثنی من سمع إسحاق بن عیسی یذکر عن ابی معشر، قال: بویع لمعاویه باذرح، بایعه الحسن بن علی فی جمادی الاولی سنه احدی و اربعین، و توفی معاویه فی رجب سنه ستین، و کانت خلافته تسع عشره سنه و ثلاثه اشهر.

و حدثنی الحارث، قال: حدثنا محمد بن سعد، قال: أخبرنا محمد بن عمر، قال: حدثنی یحیی بن سعید بن دینار السعدی، عن ابیه، قالوا:

توفی معاویه لیله الخمیس للنصف من رجب سنه ستین، و کانت خلافته تسع عشره سنه و ثلاثه اشهر و سبعه و عشرین یوما.

و حدثنی عمر، قال: حدثنا علی، قال: بایع اهل الشام معاویه بالخلافه فی سنه سبع و ثلاثین فی ذی القعده حین تفرق الحکمان، و کانوا قبل بایعوه علی الطلب بدم عثمان، ثم صالحه الحسن بن علی، و سلم له الأمر سنه احدی و اربعین، لخمس بقین من شهر ربیع الاول، فبایع الناس جمیعا معاویه، فقیل: عام الجماعه، و مات بدمشق سنه ستین، یوم الخمیس لثمان بقین من رجب و کانت ولایته تسع عشره سنه و ثلاثه اشهر و سبعه و عشرین یوما.

قال: و یقال: کان بین موت علی ع و موت معاویه تسع عشره سنه و عشره اشهر و ثلاث لیال

تاریخ طبری، ص: 325

و قال هشام بن محمد: بویع لمعاویه بالخلافه فی جمادی الاولی سنه احدی و اربعین، فولی تسع عشره سنه و ثلاثه اشهر

الا أیاما، ثم مات لهلال رجب من سنه ستین

ذکر مده عمره ..... ص : 325

و اختلفوا فی مده عمره، و کم عاش؟ فقال بعضهم: مات یوم مات و هو ابن خمس و سبعین سنه.

ذکر من قال ذلک:

حدثنی عمر، قال: حدثنا محمد بن یحیی، قال: أخبرنی هشام بن الولید، قال: قال ابن شهاب الزهری: سألنی الولید عن اعمار الخلفاء، فاخبرته ان معاویه مات و هو ابن خمس و سبعین سنه، فقال: بخ بخ! ان هذا لعمر.

و قال آخرون: مات و هو ابن ثلاث و سبعین سنه.

ذکر من قال ذلک:

حدثنی عمر، قال: حدثنی احمد بن زهیر قال: قال علی بن محمد:

مات معاویه و هو ابن ثلاث و سبعین، قال: و یقال ابن ثمانین سنه.

و قال آخرون: توفی و هو ابن ثمان و سبعین سنه.

ذکر من قال ذلک:

حدثنی الحارث، قال: حدثنا محمد بن سعد، قال: أخبرنا محمد بن عمر، قال: حدثنی یحیی بن سعید بن دینار، عن ابیه، قال: توفی معاویه و هو ابن ثمان و سبعین سنه.

و قال آخرون: توفی و هو ابن خمس و ثمانین سنه، حدثت بذلک عن هشام بن محمد انه کان یقوله عن ابیه

تاریخ طبری، ص: 326

ذکر العله التی کانت فیها وفاته ..... ص : 326

حدثنی الحارث، قال: حدثنا محمد بن سعد، قال: حدثنا ابو عبیده، عن ابی یعقوب الثقفی، عن عبد الملک بن عمیر، قال: لما ثقل معاویه و حدث الناس انه الموت، قال لأهله: احشوا عینی اثمدا، و أوسعوا راسی دهنا، ففعلوا، و برقوا وجهه بالدهن، ثم مهد له، فجلس و قال:

أسندونی، ثم قال: ائذنوا للناس فلیسلموا قیاما، و لا یجلس احد، فجعل الرجل یدخل فیسلم قائما فیراه مکتحلا مدهنا فیقول: یقول الناس: هو لمابه، و هو اصح الناس، فلما خرجوا من عنده قال معاویه:

و تجلدی للشامتین اریهم انی لریب الدهر لا اتضعضع

و

إذا المنیه انشبت أظفارها الفیت کل تمیمه لا تنفع

قال: و کان به النفاثات، فمات من یومه ذلک.

حدثنی احمد بن زهیر، عن علی بن محمد، عن إسحاق بن أیوب، عن عبد الملک بن میناس الکلبی، قال: قال معاویه، لابنتیه فی مرضه الذی مات فیه و هما تقلبانه: تقلبان حولا قلبا، جمع المال من شب الی دب ان لم یدخل النار، ثم تمثل:

لقد سعیت لکم من سعی ذی نصب و قد کفیتکم التطواف و الرحلا

و یقال: من جمع ذی حسب.

حدثنی احمد بن زهیر، عن علی، عن سلیمان بن أیوب، عن الأوزاعی و علی بن مجاهد، عن عبد الأعلی بن میمون، عن ابیه، ان معاویه قال فی

تاریخ طبری، ص: 327

مرضه الذی مات فیه: ان رسول الله ص کسانی قمیصا فرفعته.

و قلم أظفاره یوما، فأخذت قلامته فجعلتها فی قاروره، فإذا مت فالبسونی ذلک القمیص، و قطعوا تلک القلامه، و اسحقوها و ذروها فی عینی، و فی فی، فعسی الله ان یرحمنی ببرکتها! ثم قال متمثلا بشعر الاشهب بن رمیله النهشلی یمدح به القباع:

إذا مت مات الجود و انقطع الندی من الناس الا من قلیل مصرد

وردت اکف السائلین و أمسکوا من الدین و الدنیا بخلف مجدد

فقالت احدی بناته- او غیرها: کلا یا امیر المؤمنین، بل یدفع الله عنک، فقال متمثلا:

و إذا المنیه انشبت أظفارها الفیت کل تمیمه لا تنفع

ثم أغمی علیه، ثم افاق، فقال: لمن حضره من اهله: اتقوا الله عز و جل، فان الله سبحانه یقی من اتقاه، و لا واقی لمن لا یتقی الله، ثم قضی.

حدثنا احمد، عن علی، عن محمد بن الحکم، عمن حدثه ان معاویه لما حضر اوصی بنصف ماله ان یرد الی بیت المال، کان

اراد ان یطیب له الباقی، لان عمر قاسم عماله

.

ذکر الخبر عمن صلی علی معاویه حین مات ..... ص : 327

حدثنی احمد بن زهیر، عن علی بن محمد، قال: صلی علی معاویه الضحاک بن قیس الفهری، و کان یزید غائبا حین مات معاویه.

و حدثت عن هشام بن محمد، عن ابی مخنف، قال: حدثنی عبد الملک ابن نوفل بن مساحق بن عبد الله بن مخرمه، قال: لما مات معاویه خرج

تاریخ طبری، ص: 328

الضحاک بن قیس حتی صعد المنبر و اکفان معاویه علی یدیه تلوح، فحمد الله و اثنی علیه، ثم قال: ان معاویه کان عود العرب، و حد العرب، قطع الله عز و جل به الفتنه، و ملکه علی العباد، و فتح به البلاد الا انه قد مات، فهذه أکفانه، فنحن مدرجوه فیها، و مدخلوه قبره، و مخلون بینه و بین عمله، ثم هو البرزخ الی یوم القیامه، فمن کان منکم یرید ان یشهده فلیحضر عند الاولی و بعث البرید الی یزید بوجع معاویه، فقال یزید فی ذلک:

جاء البرید بقرطاس یخب به فأوجس القلب من قرطاسه فزعا

قلنا: لک الویل ما ذا فی کتابکم؟ قالوا: الخلیفه امسی مثبتا وجعا

فمادت الارض او کادت تمید بنا کان اغبر من أرکانها انقطعا

من لا تزل نفسه توفی علی شرف توشک مقالید تلک النفس ان تقعا

لما انتهینا و باب الدار منصفق و صوت رمله ریع القلب فانصدعا

حدثنی عمر، قال: حدثنا علی، عن إسحاق بن خلید،

3عن خلید ابن عجلان مولی عباد، قال: مات معاویه و یزید بحوارین، و کانوا کتبوا الیه حین مرض، فاقبل و قد دفن، فاتی قبره فصلی علیه، و دعا له، ثم اتی منزله، فقال: جاء البرید بقرطاس الأبیات

ذکر الخبر عن نسبه و کنیته ..... ص : 328

اما نسبه فانه ابن ابی سفیان، و اسم ابی سفیان صخر بن حرب بن امیه بن عبد شمس بن عبد مناف

بن قصی بن کلاب، و أمه هند بنت عتبه ابن ربیعه بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی، و کنیته ابو عبد الرحمن

تاریخ طبری، ص: 329

ذکر نسائه و ولده ..... ص : 329

من نسائه میسون بنت بحدل بن انیف بن ولجه بن قنافه بن عدی ابن زهیر بن حارثه بن جناب الکلبی، ولدت له یزید بن معاویه قال علی:

3ولدت میسون لمعاویه مع یزید أمه- رب المشارق- فماتت صغیره، و لم یذکرها هشام فی اولاد معاویه

3. و منهن فاخته ابنه قرظه بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف ولدت له عبد الرحمن و عبد الله بنی معاویه، و کان عبد الله محمقا ضعیفا، و کان یکنی أبا الخیر حدثنی احمد، عن علی بن محمد، قال: مر عبد الله بن معاویه یوما بطحان قد شد بغله فی الرحا للطحن، و جعل فی عنقه جلاجل، فقال له:

لم جعلت فی عنق بغلک هذه الجلاجل؟ فقال الطحان: جعلتها فی عنقه لأعلم ان قد قام فلم تدر الرحا، فقال له: ا رایت ان هو قام و حرک راسه کیف تعلم انه لا یدیر الرحا؟ فقال له الطحان: ان بغلی هذا- اصلح الله الأمیر- لیس له عقل مثل عقل الأمیر! و اما عبد الرحمن فانه مات صغیرا.

و منهن نائله بنت عماره الکلبیه، تزوجها، فحدثنی احمد، عن علی قال: لما تزوج معاویه نائله قال لمیسون: انطلقی فانظری الی ابنه عمک، فنظرت إلیها، فقال: کیف رایتها؟ فقالت: جمیله کامله، و لکن رایت تحت سرتها خالا لیوضعن راس زوجها فی حجرها، فطلقها معاویه، فتزوجها حبیب بن مسلمه الفهری، ثم خلف علیها بعد حبیب النعمان بن بشیر الأنصاری، فقتل، و وضع راسه فی حجرها

3. و منهن کتوه بنت قرظه اخت

فاخته، فغزا قبرس و هی معه، فماتت هنالک

ذکر بعض ما حضرنا من ذکر اخباره و سیره ..... ص : 329

حدثنی احمد بن زهیر، عن علی، قال: لما بویع لمعاویه بالخلافه صیر

تاریخ طبری، ص: 330

علی شرطته قیس بن حمزه الهمدانی، ثم عزله، و استعمل زمیل بن عمرو العذری- و یقال السکسکی و کان کاتبه و صاحب امره سر جون بن منصور الرومی، و علی حرسه رجل من الموالی یقال له المختار، و قیل: رجل یقال له مالک، و یکنی أبا المخارق، مولی لحمیر و کان أول من اتخذ الحرس و کان علی حجابه سعد مولاه، و علی القضاء فضاله بن عبید الأنصاری، فمات فاستقضی أبا ادریس عائذ الله بن عبد الله الخولانی الی هاهنا حدیث احمد، عن علی.

و قال غیر علی: و کان علی دیوان الخاتم عبد الله بن محصن الحمیری، و کان أول من اتخذ دیوان الخاتم قال: و کان سبب ذلک ان معاویه امر لعمرو بن الزبیر فی معونته و قضاء دینه بمائه الف درهم، و کتب بذلک الی زیاد بن سمیه و هو علی العراق، ففض عمرو الکتاب و صیر المائه مائتین، فلما رفع زیاد حسابه أنکرها معاویه، فاخذ عمرا بردها و حبسه، فأداها عنه اخوه عبد الله بن الزبیر، فاحدث معاویه عند ذلک دیوان الخاتم و خزم الکتب، و لم تکن تخزم.

حدثنی عبد الله بن احمد بن شبویه، قال: حدثنی ابی، قال: حدثنی سلیمان، قال: حدثنی عبد الله بن المبارک، عن ابن ابی ذئب، عن سعید المقبری، قال: قال عمر بن الخطاب: تذکرون کسری و قیصر و دهاءهما و عندکم معاویه! حدثنی عبد الله بن احمد، قال: حدثنی ابی، قال: حدثنی سلیمان، قال: قرات علی عبد الله، عن فلیح، قال: اخبرت ان عمرو

ابن العاص وفد الی معاویه و معه اهل مصر، فقال لهم عمرو: انظروا، إذا دخلتم علی ابن هند فلا تسلموا علیه بالخلافه، فانه اعظم لکم فی عینه، و صغروه و قد صغر امری عند القوم، فانظروا إذا دخل الوفد فتعتعوهم أشد تعتعه

تاریخ طبری، ص: 331

تقدرون علیها، فلا یبلغنی رجل منهم الا و قد همته نفسه بالتلف فکان أول من دخل علیه رجل من اهل مصر یقال له ابن الخیاط، فدخل و قد تعتع، فقال: السلام علیک یا رسول الله، فتتابع القوم علی ذلک، فلما خرجوا قال لهم عمرو: لعنکم الله! نهیتکم ان تسلموا علیه بالاماره، فسلمتم علیه بالنبوه! قال: و لبس معاویه یوما عمامته الحرقانیه و اکتحل، و کان من اجمل الناس إذا فعل ذلک شک عبد الله فیه سمعه او لم یسمعه.

حدثنی احمد بن زهیر، عن علی بن محمد، قال: حدثنا ابو محمد الاموی، قال: خرج عمر بن الخطاب الی الشام، فرای معاویه فی موکب یتلقاه، و راح الیه فی موکب، فقال له عمر: یا معاویه، تروح فی موکب و تغدو فی مثله، و بلغنی انک تصبح فی منزلک و ذوو الحاجات ببابک! قال:

یا امیر المؤمنین، ان العدو بها قریب منا، و لهم عیون و جواسیس، فاردت یا امیر المؤمنین ان یروا للإسلام عزا، فقال له عمر: ان هذا لکید رجل لبیب، او خدعه رجل اریب، فقال معاویه: یا امیر المؤمنین، مرنی بما شئت أصر الیه، قال: ویحک! ما ناظرتک فی امر اعیب علیک فیه الا ترکتنی ما ادری آمرک أم انهاک! حدثنی عبد الله بن احمد، قال: حدثنی ابی، قال: حدثنی سلیمان، قال: حدثنی عبد الله، عن معمر، عن جعفر بن برقان، ان

المغیره کتب الی معاویه: اما بعد، فانی قد کبرت سنی، و دق عظمی، و شنفت لی قریش، فان رایت ان تعزلنی فاعزلنی.

فکتب الیه معاویه: جاءنی کتابک تذکر فیه انه کبرت سنک، فلعمری ما اکل عمرک غیرک، و تذکر ان قریشا شنفت لک، و لعمری ما اصبت خیرا الا منهم و تسألنی ان اعزلک، فقد فعلت، فان تک صادقا فقد شفعتک، و ان تک مخادعا فقد خدعتک

تاریخ طبری، ص: 332

حدثنی احمد، عن علی بن محمد، عن علی بن مجاهد، قال: قال معاویه: إذا لم یکن الاموی مصلحا لما له، حلیما، لم یشبه من هو منه، و إذا لم یکن الهاشمی سخیا جوادا لم یشبه من هو منه، و لا یقدمک من الهاشمی اللسان و السخاء و الشجاعه.

حدثنی احمد، عن علی، عن عوانه و خلاد بن عبیده، قال: تغدی معاویه یوما و عنده عبید الله بن ابی بکره، و معه ابنه بشیر- و یقال: غیر بشیر- فاکثر من الاکل، فلحظه معاویه، و فطن عبید الله بن ابی بکره، فاراد ان یغمز ابنه، فلم یمکنه، و لم یرفع راسه حتی فرغ، فلما خرج لامه علی ما صنع، ثم عاد الیه و لیس معه ابنه، فقال معاویه: ما فعل ابنک التلقامه؟ قال: اشتکی، فقال: قد علمت ان اکله سیورثه داء حدثنی احمد، عن علی، عن جویریه بن أسماء، قال: قدم ابو موسی علی معاویه، فدخل علیه فی برنس اسود، فقال: السلام علیک یا أمین الله، قال: و علیک السلام، فلما خرج قال معاویه: قدم الشیخ لاولیه، و لا و الله لا اولیه حدثنی عبد الله بن احمد، قال: حدثنی ابو صالح سلیمان بن صالح قال: حدثنی عبد الله بن

المبارک، عن سلیمان بن المغیره، عن حمید بن هلال، عن ابی برده، قال: دخلت علی معاویه حیث اصابته قرحته، فقال: هلم یا بن أخی، نحوی فانظر، فنظرت فإذا هی قد سبرت، فقلت:

لیس علیک باس یا امیر المؤمنین، فدخل یزید فقال معاویه: ان ولیت من امر الناس شیئا فاستوص بهذا، فان أباه کان لی خلیلا او نحو ذلک من القول غیر انی رایت فی القتال ما لم یره.

حدثنی احمد، عن علی، عن شهاب بن عبید الله، عن یزید بن سوید، قال: اذن معاویه للأحنف و کان یبدأ باذنه، ثم دخل محمد بن الاشعث فجلس بین معاویه و الأحنف، فقال معاویه: انا لم نأذن له قبلک فتکون دونه، و قد فعلت فعال من احس من نفسه ذلا، انا کما نملک أمورکم

تاریخ طبری، ص: 333

نملک اذنکم، فاریدوا منا ما نرید منکم، فانه ابقی لکم.

حدثنی احمد، عن علی، عن سحیم بن حفص، قال: خطب ربیعه بن عسل الیربوعی الی معاویه، فقال معاویه: اسقوه سویقا، و قال له معاویه: یا ربیعه، کیف الناس عندکم؟ قال: مختلفون علی کذا و کذا فرقه، قال: فمن أیهم أنت؟ قال: ما انا علی شی ء من امرهم، فقال معاویه: اراهم اکثر مما قلت، قال: یا امیر المؤمنین، اعنی فی بناء داری باثنی عشر الف جذع، قال معاویه: این دارک؟ قال بالبصره، و هی اکثر من فرسخین فی فرسخین، قال: فدارک فی البصره، او البصره فی دارک! فدخل رجل من ولده علی ابن هبیره فقال: اصلح الله الأمیر! انا ابن سید قومه، خطب ابی الی معاویه، فقال ابن هبیره لسلم بن قتیبه: ما یقول هذا؟ قال: هذا ابن احمق قومه، قال ابن هبیره: هل زوج اباک

معاویه؟

قال: لا، قال: فلا اری اباک صنع شیئا.

حدثنی احمد، عن علی، عن ابی محمد بن ذکوان القرشی، قال:

تنازع عتبه و عنبسه ابنا ابی سفیان

3- و أم عتبه هند و أم عنبسه ابنه ابی ازیهر الدوسی- فاغلظ معاویه لعنبسه، و قال عنبسه: و أنت أیضا یا امیر المؤمنین! فقال: یا عنبسه، ان عتبه ابن هند، فقال عنبسه:

کنا بخیر صالحا ذات بیننا قدیما فامست فرقت بیننا هند

فان تک هند لم تلدنی فاننی لبیضاء ینمیها غطارفه نجد

أبوها ابو الاضیاف فی کل شتوه و ماوی ضعاف لا تنوء من الجهد

جفیناته ما ان تزال مقیمه لمن خاف من غوری تهامه او نجد

فقال معاویه: لا أعیدها علیک ابدا.

حدثنی عبد الله بن احمد، قال: حدثنی ابی، قال: حدثنی سلیمان، قال: حدثنی عبد الله، عن حرمله بن عمران، قال: اتی معاویه فی لیله ان

تاریخ طبری، ص: 334

قیصر قصد له فی الناس، و ان ناتل بن قیس الجذامی غلب فلسطین و أخذ بیت مالها، و ان المصریین الذین کان سجنهم هربوا، و ان علی بن ابی طالب قصد له فی الناس، فقال لمؤذنه: اذن هذه الساعه- و ذلک نصف اللیل- فجاءه عمرو بن العاص، فقال: لم أرسلت الی؟ قال: انا ما أرسلت إلیک، قال: ما اذن المؤذن هذه الساعه الا من اجلی، قال: رمیت بالقسی الأربع، قال عمرو: اما هؤلاء الذین خرجوا من سجنک، فإنهم ان خرجوا من سجنک فهم فی سجن الله عز و جل، و هم قوم شراه لا رحله بهم، فاجعل لمن أتاک برجل منهم او برأسه دیته، فإنک ستؤتی بهم، و انظر قیصر فوادعه، و أعطه مالا و حللا من حلل مصر، فانه سیرضی منک بذاک، و انظر ناتل ابن

قیس، فلعمری ما اغضبه الدین، و لا اراد الا ما أصاب، فاکتب الیه، وهب له ذلک، و هنئه ایاه، فان کانت لک قدره علیه، و ان لم تکن لک فلا تأس علیه، و اجعل حدک و حدیدک لهذا الذی عنده دم ابن عمک.

قال: و کان القوم کلهم خرجوا من سجنه غیر أبرهه بن الصباح، قال معاویه: ما منعک من ان تخرج مع أصحابک؟ قال: ما منعنی منه بغض لعلی، و لا حب لک، و لکنی لم اقدر علیه، فخلی سبیله.

حدثنی عبد الله، قال: حدثنی ابی، قال: حدثنی سلیمان، قال:

حدثنی عبد الله بن المبارک، عن جریر بن حازم، قال: سمعت محمد بن الزبیر یحدث، قال: حدثنی عبد الله بن مسعده بن حکمه الفزاری من بنی آل بدر، قال: انتقل معاویه من بعض کور الشام الی بعض عمله، فنزل منزلا بالشام، فبسط له علی ظهر أجار مشرف علی الطریق، فاذن لی، فقعدت معه، فمرت القطرات و الرحائل و الجواری و الخیول، فقال:

یا بن مسعده، رحم الله أبا بکر! لم یرد الدنیا و لم ترده الدنیا، و اما عمر- او قال: ابن حنتمه- فارادته الدنیا و لم یردها، و اما عثمان فأصاب من الدنیا و اصابت منه، و اما نحن فتمرغنا فیها، ثم کأنه ندم فقال: و الله انه لملک آتانا الله ایاه

تاریخ طبری، ص: 335

حدثنی احمد، عن علی بن محمد، عن علی بن عبید الله، قال:

کتب عمرو بن العاص الی معاویه یسأله لابنه عبد الله بن عمرو ما کان اعطاه أباه من مصر، فقال معاویه: اراد ابو عبد الله ان یکتب فهدر، اشهدکم انی ان بقیت بعده فقد خلعت عهده قال: و قال عمرو بن العاص:

ما رایت

معاویه متکئا قط واضعا احدی رجلیه علی الاخری کاسرا عینه یقول لرجل: تکلم، الا رحمته قال احمد: قال علی بن محمد: قال عمرو بن العاص لمعاویه:

یا امیر المؤمنین، ا لست انصح الناس لک؟ قال: بذلک نلت ما نلت.

قال احمد: قال علی: عن جویریه بن أسماء، ان بسر بن ابی ارطاه نال من علی عند معاویه و زید بن عمر بن الخطاب جالس، فعلاه بعصا فشجه، فقال معاویه لزید: عمدت الی شیخ من قریش سید اهل الشام فضربته! و اقبل علی بسر فقال: تشم علیا و هو جده و ابن الفاروق علی رءوس الناس، او کنت تری انه یصبر علی ذلک! ثم أرضاهما جمیعا.

قال: و قال معاویه: انی لارفع نفسی من ان یکون ذنب اعظم من عفوی، و جهل اکثر من حلمی، او عوره لا اواریها بستری، او اساءه اکثر من إحسانی قال: و قال معاویه: زین الشریف العفاف، قال: و قال معاویه:

ما من شی ء أحب الی من عین خراره، فی ارض خواره، فقال عمرو بن العاص: ما من شی ء أحب الی من ان أبیت عروسا بعقیله من عقائل العرب، فقال وردان مولی عمرو بن العاص: ما من شی ء أحب الی من الافضال علی الاخوان، فقال معاویه: انا أحق بهذا منک، قال: ما تحب فافعل.

حدثنی احمد، عن علی، عن محمد بن ابراهیم، عن ابیه، قال:

کان عامل معاویه علی المدینه إذا اراد ان یبرد بریدا الی معاویه امر منادیه فنادی: من له حاجه یکتب الی امیر المؤمنین، فکتب زر بن حبیش- او ایمن بن خریم- کتابا لطیفا و رمی به فی الکتب، و فیه:

إذا الرجال ولدت أولادها و اضطربت من کبر اعضادها

و جعلت أسقامها تعتادها فهی زروع

قد دنا حصادها

تاریخ طبری، ص: 336

فلما وردت الکتب علیه فقرا هذا الکتاب، قال: نعی الی نفسی.

قال: و قال معاویه: ما من شی ء ألذ عندی من غیظ اتجرعه.

قال: و قال معاویه لعبد الرحمن بن الحکم بن ابی العاص: یا بن أخی، انک قد لهجت بالشعر، فإیاک و التشبیب بالنساء فتعر الشریفه، و الهجاء فتعر کریما، و تستثیر لئیما، و المدح، فانه طعمه الوقاح، و لکن افخر بمفاخر قومک، و قل من الأمثال ما تزین به نفسک، و تؤدب به غیرک.

حدثنی احمد، عن علی، قال: قال الحسن بن حماد: نظر معاویه الی الثما فی عباءه، فازدراه، فقال: یا امیر المؤمنین، ان العباءه لا تکلمک، و انما یکلمک من فیها.

حدثنی احمد، عن علی، عن سلیمان، قال: قال معاویه: رجلان ان ماتا لم یموتا، و رجل ان مات مات، انا ان مت خلفنی ابنی، و سعید ان مات خلفه عمرو، و عبد الله بن عامر ان مات مات، فبلغ مروان، فقال:

اما ذکر ابنی عبد الملک؟ قالوا: لا، قال: ما أحب ان لی بابنی ابنیهما.

حدثنی احمد، عن علی، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال:

قال رجل لمعاویه: ای الناس أحب إلیک؟ قال: اشدهم لی تحبیبا الی الناس قال: و قال معاویه: العقل و الحلم افضل ما اعطی العبد، فإذا ذکر ذکر، و إذا اعطی شکر، و إذا ابتلی صبر، و إذا غضب کظم، و إذا قدر غفر، و إذا أساء استغفر، و إذا وعد انجز.

حدثنی احمد، عن علی، عن عبد الله، و هشام بن سعد، عن عبد الملک ابن عمیر، قال: اغلظ رجل لمعاویه فاکثر، فقیل له: ا تحلم عن هذا؟

فقال: انی لا احول بین الناس و السنتهم ما لم

یحولوا بیننا و بین ملکنا.

حدثنی احمد، عن علی، عن محمد بن عامر، قال: لام معاویه عبد الله بن جعفر علی الغناء، فدخل یوما علی معاویه و معه بدیح، و معاویه واضع رجلا علی رجل، فقال عبد الله لبدیح: ایها یا بدیح! فتغنی،

تاریخ طبری، ص: 337

فحرک معاویه رجله، فقال عبد الله: مه یا امیر المؤمنین! فقال معاویه:

ان الکریم طروب.

قال: و قدم عبد الله بن جعفر علی معاویه و معه سائب خاثر- و کان مولی لبنی لیث، و کان فاجرا- فقال له: ارفع حوائجک، ففعل، و رفع فیها حاجه سائب خاثر، فقال معاویه: من هذا؟ فخبره، فقال: ادخله، فلما قام علی باب المجلس غنی:

لمن الدیار رسومها قفر لعبت بها الارواح و القطر!

و خلالها من بعد ساکنها حجج خلون ثمان او عشر

و الزعفران علی ترائبها شرقا به اللبات و النحر

فقال احسنت، و قضی حوائجه حدثنی عبد الله بن احمد، قال: حدثنی ابی، قال: حدثنی سلیمان، قال: حدثنی عبد الله، عن معمر، عن همام بن منبه، قال: سمعت ابن عباس یقول: ما رایت أحدا اخلق للملک من معاویه، ان کان لیرد الناس منه علی ارجاء واد رحب، و لم یکن کالضیق الخضخض، الحصر- یعنی ابن الزبیر.

حدثنی عبد الله، قال: حدثنی ابی، قال: حدثنی سلیمان، قال:

حدثنی عبد الله، عن سفیان بن عیینه، عن مجالد، عن الشعبی، عن قبیصه بن جابر الأسدی قال: الا اخبرکم من صحبت؟ صحبت عمر بن الخطاب فما رایت رجلا افقه فقها، و لا احسن مدارسه منه، ثم صحبت طلحه بن عبید الله، فما رایت رجلا اعطی للجزیل من غیر مساله منه، ثم صحبت معاویه فما رایت رجلا أحب رفیقا، و لا اشبه سریره بعلانیه منه، و

لو ان المغیره جعل فی مدینه لا یخرج من أبوابها کلها الا بالغدر لخرج منها.

تاریخ طبری، ص: 338

خلافه یزید بن معاویه ..... ص : 338

و فی هذه السنه بویع لیزید بن معاویه بالخلافه بعد وفاه ابیه، للنصف من رجب فی قول بعضهم، و فی قول بعض: لثمان بقین منه- علی ما ذکرنا قبل من وفاه والده معاویه- فاقر عبید الله بن زیاد علی البصره، و النعمان بن بشیر علی الکوفه.

و قال هشام بن محمد، عن ابی مخنف، ولی یزید فی هلال رجب سنه ستین، و امیر المدینه الولید بن عتبه بن ابی سفیان، و امیر الکوفه النعمان ابن بشیر الأنصاری، و امیر البصره عبید الله بن زیاد، و امیر مکه عمرو بن سعید بن العاص، و لم یکن لیزید همه حین ولی الا بیعه النفر الذین أبوا علی معاویه الإجابه الی بیعه یزید حین دعا الناس الی بیعته، و انه ولی عهده بعده، و الفراغ من امرهم، فکتب الی الولید:

بسم الله الرحمن الرحیم من یزید امیر المؤمنین الی الولید بن عتبه، اما بعد، فان معاویه کان عبدا من عباد الله، اکرمه الله و استخلفه، و خوله، و مکن له، فعاش بقدر، و مات باجل، فرحمه الله، فقد عاش محمودا، و مات برا تقیا، و السلام.

و کتب الیه فی صحیفه کأنها اذن فاره:

اما بعد، فخذ حسینا و عبد الله بن عمر و عبد الله بن الزبیر بالبیعه أخذا شدیدا لیست فیه رخصه حتی یبایعوا، و السلام.

فلما أتاه نعی معاویه فظع به، و کبر علیه، فبعث الی مروان بن الحکم فدعاه الیه- و کان الولید یوم قدم المدینه قدمها مروان متکارها- فلما رای ذلک الولید منه شتمه عند جلسائه، فبلغ ذلک مروان، فجلس

عنه و صرمه، فلم یزل کذلک حتی جاء نعی معاویه الی الولید، فلما عظم علی الولید هلاک معاویه و ما امر به من أخذ هؤلاء الرهط بالبیعه، فزع عند ذلک الی مروان، و دعاه، فلما قرأ علیه کتاب یزید، استرجع و ترحم علیه، و استشاره

تاریخ طبری، ص: 339

الولید فی الأمر و قال: کیف تری ان نصنع؟ قال: فانی اری ان تبعث الساعه الی هؤلاء النفر فتدعوهم الی البیعه و الدخول فی الطاعه، فان فعلوا قبلت منهم، و کففت عنهم، و ان أبوا قدمتهم فضربت أعناقهم قبل ان یعلموا بموت معاویه، فإنهم ان علموا بموت معاویه وثب کل امرئ منهم فی جانب، و اظهر الخلاف و المنابذه، و دعا الی نفسه لا ادری، اما ابن عمر فانی لا أراه یری القتال، و لا یحب انه یولی علی الناس، الا ان یدفع الیه هذا الأمر عفوا فأرسل عبد الله بن عمرو بن عثمان- و هو إذ ذاک غلام حدث- إلیهما یدعوهما، فوجدهما فی المسجد و هما جالسان، فاتاهما فی ساعه لم یکن الولید یجلس فیها للناس، و لا یأتیانه فی مثلها، فقال: أجیبا، الأمیر یدعوکما، فقال له: انصرف، الان نأتیه ثم اقبل أحدهما علی الآخر، فقال عبد الله بن الزبیر للحسین: ظن فیما تراه بعث إلینا فی هذه الساعه التی لم یکن یجلس فیها! فقال حسین: قد ظننت، اری طاغیتهم قد هلک، فبعث إلینا لیاخذنا بالبیعه قبل ان یفشو فی الناس الخبر، فقال: و انا ما أظن غیره قال: فما ترید ان تصنع؟ قال: اجمع فتیانی الساعه، ثم امشی الیه، فإذا بلغت الباب احتبستهم علیه، ثم دخلت علیه.

قال: فانی اخافه علیک إذا دخلت، قال: لا آتیه الا

و انا علی الامتناع قادر فقام فجمع الیه موالیه و اهل بیته، ثم اقبل یمشی حتی انتهی الی باب الولید و قال لأصحابه: انی داخل، فان دعوتکم او سمعتم صوته قد علا فاقتحموا علی باجمعکم، و الا فلا تبرحوا حتی اخرج إلیکم، فدخل فسلم علیه بالإمره و مروان جالس عنده، فقال حسین، کأنه لا یظن ما یظن من موت معاویه: الصله خیر من القطیعه، اصلح الله ذات بینکما! فلم یجیباه فی هذا بشی ء، و جاء حتی جلس، فاقراه الولید الکتاب، و نعی له معاویه، و دعاه الی البیعه، [فقال حسین: إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ! و رحم الله معاویه، و عظم لک الاجر! اما ما سألتنی من البیعه فان مثلی لا یعطی بیعته سرا،

تاریخ طبری، ص: 340

و لا أراک تجتزئ بها منی سرا دون ان نظهرها علی رءوس الناس علانیه، قال: اجل،] قال: فإذا خرجت الی الناس فدعوتهم الی البیعه دعوتنا مع الناس فکان امرا واحدا، فقال له الولید- و کان یحب العافیه: فانصرف علی اسم الله حتی تأتینا مع جماعه الناس، فقال له مروان: و الله لئن فارقک الساعه و لم یبایع لا قدرت منه علی مثلها ابدا حتی تکثر القتلی بینکم و بینه، احبس الرجل، و لا یخرج من عندک حتی یبایع او تضرب عنقه، فوثب عند ذلک الحسین، [فقال: یا بن الزرقاء، أنت تقتلنی أم هو! کذبت و الله و اثمت،] ثم خرج فمر باصحابه، فخرجوا معه حتی اتی منزله فقال مروان للولید:

عصیتنی، لا و الله لا یمکنک من مثلها من نفسه ابدا، قال الولید: و بخ غیرک یا مروان، انک اخترت لی التی فیها هلاک دینی، و الله ما أحب

ان لی ما طلعت علیه الشمس و غربت عنه من مال الدنیا و ملکها، و انی قتلت حسینا، سبحان الله! اقتل حسینا ان قال: لا ابایع! و الله انی لا أظن امرا یحاسب بدم حسین لخفیف المیزان عند الله یوم القیامه فقال له مروان: فإذا کان هذا رأیک فقد اصبت فیما صنعت، یقول هذا له و هو غیر الحامد له علی رایه.

و اما ابن الزبیر، فقال: الان آتیکم، ثم اتی داره فکمن فیها، فبعث الولید الیه فوجده مجتمعا فی اصحابه متحرزا، فالح علیه بکثره الرسل و الرجال فی اثر الرجال، فاما حسین فقال: کف حتی تنظر و ننظر، و تری و نری، و اما ابن الزبیر فقال: لا تعجلونی فانی آتیکم، أمهلونی، فألحوا علیهما عشیتهما تلک کلها و أول لیلهما، و کانوا علی حسین أشد إبقاء، و بعث الولید الی ابن الزبیر موالی له فشتموه و صاحوا به: یا بن الکاهلیه، و الله لتأتین الأمیر او لیقتلنک، فلبث بذلک نهاره کله و أول لیله یقول: الان أجی ء، فإذا استحثوه قال: و الله لقد استربت بکثره الإرسال، و تتابع هذه الرجال، فلا تعجلونی حتی ابعث الی الأمیر من یأتینی برایه و امره، فبعث الیه أخاه جعفر بن الزبیر فقال: رحمک الله! کف عن عبد الله فإنک قد افزعته و ذعرته بکثره رسلک، و هو آتیک غدا ان شاء الله، فمر رسلک فلینصرفوا عنا فبعث الیهم فانصرفوا، و خرج ابن الزبیر من تحت اللیل فاخذ طریق

تاریخ طبری، ص: 341

الفرع هو و اخوه جعفر، لیس معهما ثالث، و تجنب الطریق الأعظم مخافه الطلب، و توجه نحو مکه، فلما اصبح بعث الیه الولید فوجده قد خرج، فقال مروان: و

الله ان أخطأ مکه فسرح فی اثره الرجال، فبعث راکبا من موالی بنی امیه فی ثمانین راکبا، فطلبوه فلم یقدروا علیه، فرجعوا، فتشاغلوا عن حسین بطلب عبد الله یومهم ذلک حتی امسوا، ثم بعث الرجال الی حسین عند المساء فقال: أصبحوا ثم ترون و نری، فکفوا عنه تلک اللیله، و لم یلحوا علیه، فخرج حسین من تحت لیلته، و هی لیله الأحد لیومین بقیا من رجب سنه ستین.

و کان مخرج ابن الزبیر قبله بلیله، خرج لیله السبت فاخذ طریق الفرع، فبینا عبد الله بن الزبیر یسایر أخاه جعفرا إذ تمثل جعفر بقول صبره الحنظلی:

و کل بنی أم سیمسون لیله و لم یبق من اعقابهم غیر واحد

فقال عبد الله! سبحان الله، ما اردت الی ما اسمع یا أخی! قال: و الله یا أخی ما اردت به شیئا مما تکره، فقال: فذاک و الله اکره الی ان یکون جاء علی لسانک من غیر تعمد- قال: و کأنه تطیر منه- و اما الحسین فانه خرج ببنیه و اخوته و بنی أخیه و جل اهل بیته، الا محمد بن الحنفیه فانه قال له: یا أخی، أنت أحب الناس الی، و اعزهم علی، و لست ادخر النصیحه لأحد من الخلق أحق بها منک، تنح بتبعتک عن یزید بن معاویه و عن الأمصار ما استطعت، ثم ابعث رسلک الی الناس فادعهم الی نفسک فان بایعوا لک حمدت الله علی ذلک، و ان اجمع الناس علی غیرک لم ینقص الله بذلک دینک و لا عقلک، و لا یذهب به مروءتک و لا فضلک، انی اخاف ان تدخل مصرا من هذه الأمصار و تأتی جماعه من الناس، فیختلفون بینهم، فمنهم طائفه معک، و

اخری علیک، فیقتتلون فتکون لاول الأسنه، فإذا خیر هذه الامه کلها نفسا و أبا، و اما أضیعها دما و أذلها أهلا، قال

تاریخ طبری، ص: 342

له الحسین: فانی ذاهب یا أخی، قال: فانزل مکه فان اطمانت بک الدار فسبیل ذلک، و ان نبت بک لحقت بالرمال، و شعف الجبال، و خرجت من بلد الی بلد حتی تنظر الی ما یصیر امر الناس، و تعرف عند ذلک الرأی، فإنک اصوب ما تکون رایا و احزمه عملا حین تستقبل الأمور استقبالا، و لا تکون الأمور علیک ابدا اشکل منها حین تستدبرها استدبارا، [قال:

یا أخی، قد نصحت فاشفقت، فأرجو ان یکون رأیک سدیدا موفقا].

قال ابو مخنف: و حدثنی عبد الملک بن نوفل بن مساحق، عن ابی سعد المقبری، قال: نظرت الی الحسین داخلا مسجد المدینه و انه لیمشی و هو معتمد علی رجلین، یعتمد علی هذا مره و علی هذا مره، و هو یتمثل بقول ابن مفرغ:

لا ذعرت السوام فی فلق الصبح مغیرا و لا دعیت یزیدا

یوم اعطی من المهابه ضیما و المنایا یرصدننی ان احیدا

قال: فقلت فی نفسی: و الله ما تمثل بهذین البیتین الا لشی ء یرید، قال: فما مکث الا یومین حتی بلغنی انه سار الی مکه.

ثم ان الولید بعث الی عبد الله بن عمر فقال: بایع لیزید، فقال: إذا بایع الناس بایعت، فقال رجل: ما یمنعک ان تبایع؟ انما ترید ان یختلف الناس فیقتتلوا و یتفانوا، فإذا جهدهم ذلک قالوا: علیکم بعبد الله بن عمر، لم یبق غیره، بایعوه! قال عبد الله: ما أحب ان یقتتلوا و لا یختلفوا و لا یتفانوا، و لکن إذا بایع الناس و لم یبق غیری بایعت، قال: فترکوه و کانوا

لا یتخوفونه

تاریخ طبری، ص: 343

قال: و مضی ابن الزبیر حتی اتی مکه و علیها عمرو بن سعید، فلما دخل مکه قال: انما انا عائذ، و لم یکن یصلی بصلاتهم، و لا یفیض بإفاضتهم، کان یقف هو و اصحابه ناحیه، ثم یفیض بهم وحده، و یصلی بهم وحده، قال: [فلما سار الحسین نحو مکه، قال: «فَخَرَجَ مِنْها خائِفاً یَتَرَقَّبُ قالَ رَبِّ نَجِّنِی مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ» فلما دخل مکه قال:

«وَ لَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقاءَ مَدْیَنَ قالَ عَسی رَبِّی أَنْ یَهْدِیَنِی سَواءَ السَّبِیلِ]»

ذکر عزل الولید عن المدینه و ولایه عمر بن سعید ..... ص : 343

و فی هذه السنه عزل یزید الولید بن عتبه عن المدینه، عزله فی شهر رمضان، فاقر علیها عمرو بن سعید الاشدق.

و فیها قدم عمرو بن سعید بن العاص المدینه فی رمضان، فزعم الواقدی ان ابن عمر لم یکن بالمدینه حین ورد نعی معاویه و بیعه یزید علی الولید، و ان ابن الزبیر و الحسین لما دعیا الی البیعه لیزید أبیا و خرجا من لیلتهما الی مکه، فلقیهما ابن عباس و ابن عمر جائیین من مکه، فسألاهما، ما وراءکما؟

قالا: موت معاویه و البیعه لیزید، فقال لهما ابن عمر: اتقیا الله و لا تفرقا جماعه المسلمین، و اما ابن عمر فقدم فأقام أیاما، فانتظر حتی جاءت البیعه من البلدان، فتقدم الی الولید بن عتبه فبایعه، و بایعه ابن عباس.

و فی هذه السنه وجه عمرو بن سعید عمرو بن الزبیر الی أخیه عبد الله بن الزبیر لحربه.

(ذکر الخبر عن ذلک:) ذکر محمد بن عمر ان عمرو بن سعید بن العاص الاشدق قدم المدینه فی رمضان سنه ستین فدخل علیه اهل المدینه، فدخلوا علی رجل عظیم الکبر مفوه

تاریخ طبری، ص: 344

قال محمد بن عمر: حدثنا هشام بن سعید، عن شیبه

بن نصاح، قال:

کانت الرسل تجری بین یزید بن معاویه و ابن الزبیر فی البیعه، فحلف یزید الا یقبل منه حتی یؤتی به فی جامعه، و کان الحارث بن خالد المخزومی علی الصلاه، فمنعه ابن الزبیر، فلما منعه کتب یزید الی عمرو بن سعید، ان ابعث جیشا الی ابن الزبیر، و کان عمرو بن سعید لما قدم المدینه ولی شرطته عمرو بن الزبیر، لما کان یعلم ما بینه و بین عبد الله بن الزبیر من البغضاء، فأرسل الی نفر من اهل المدینه فضربهم ضربا شدیدا.

قال محمد بن عمر: حدثنی شرحبیل بن ابی عون، عن ابیه، قال: نظر الی کل من کان یهوی هوی ابن الزبیر فضربه، و کان ممن ضرب المنذر ابن الزبیر، و ابنه محمد بن المنذر، و عبد الرحمن بن الأسود بن عبد یغوث، و عثمان بن عبد الله بن حکیم بن حزام، و خبیب بن عبد الله بن الزبیر، و محمد ابن عمار بن یاسر، فضربهم الأربعین الی الخمسین الی الستین، و فر منه عبد الرحمن بن عثمان و عبد الرحمن بن عمرو بن سهل فی اناس الی مکه، فقال عمرو بن سعید لعمرو بن الزبیر: من رجل نوجه الی أخیک؟ قال:

لا توجه الیه رجلا ابدا أنکأ له منی، فاخرج لأهل الدیوان عشرات، و خرج من موالی اهل المدینه ناس کثیر، و توجه معه انیس بن عمرو الأسلمی فی سبعمائه، فوجهه فی مقدمته، فعسکر بالجرف، فجاء مروان بن الحکم الی عمرو بن سعید فقال: لا تغز مکه، و اتق الله، و لا تحل حرمه البیت، و خلوا ابن الزبیر فقد کبر، هذا له بضع و ستون سنه، و هو رجل لجوج، و الله

لئن لم تقتلوه لیموتن، فقال عمرو بن الزبیر و الله لنقاتلنه و لنغزونه فی جوف الکعبه علی رغم انف من رغم، فقال مروان: و الله ان ذلک لیسوءنی، فسار انیس بن عمرو الأسلمی حتی نزل بذی طوی، و سار عمرو بن الزبیر حتی نزل بالأبطح، فأرسل عمرو بن الزبیر الی أخیه: بریمین الخلیفه، و اجعل فی عنقک جامعه من فضه لا تری، لا یضرب الناس بعضهم بعضا، و اتق الله فإنک فی بلد حرام.

قال ابن الزبیر: موعدک المسجد، فأرسل ابن الزبیر عبد الله بن صفوان

تاریخ طبری، ص: 345

الجمحی الی انیس بن عمرو من قبل ذی طوی، و کان قد ضوی الی عبد الله ابن صفوان قوم ممن نزل حول مکه، فقاتلوا انیس بن عمرو، فهزم انیس ابن عمرو اقبح هزیمه، و تفرق عن عمرو جماعه اصحابه، فدخل دار علقمه، فأتاه عبیده بن الزبیر فاجاره، ثم جاء الی عبد الله بن الزبیر فقال:

انی قد اجرته، فقال: ا تجیر من حقوق الناس! هذا ما لا یصلح.

قال محمد بن عمر: فحدثت هذا الحدیث محمد بن عبید بن عمیر فقال: أخبرنی عمرو بن دینار، قال: کتب یزید بن معاویه الی عمرو ابن سعید: ان استعمل عمرو بن الزبیر علی جیش، و ابعثه الی ابن الزبیر، و ابعث معه انیس بن عمرو، قال: فسار عمرو بن الزبیر حتی نزل فی داره عند الصفا، و نزل انیس بن عمرو بذی طوی، فکان عمرو بن الزبیر یصلی بالناس، و یصلی خلفه عبد الله بن الزبیر، فإذا انصرف شبک أصابعه فی أصابعه، و لم یبق احد من قریش الا اتی عمرو بن الزبیر، و قعد عبد الله بن صفوان فقال: ما لی لا

اری عبد الله بن صفوان! اما و الله لئن سرت الیه لیعلمن ان بنی جمح و من ضوی الیه من غیرهم قلیل، فبلغ عبد الله بن صفوان کلمته هذه، فحرکته، فقال لعبد الله بن الزبیر: انی أراک کأنک ترید البقیا علی أخیک، فقال عبد الله: انا ابقی علیه یا أبا صفوان! و الله لو قدرت علی عون الذر علیه لاستعنت بها علیه، فقال ابن صفوان: فانا اکفیک انیس بن عمرو، فاکفنی اخاک، قال ابن الزبیر: نعم، فسار عبد الله ابن صفوان الی انیس بن عمرو و هو بذی طوی، فلاقاه فی جمع کثیر من اهل مکه و غیرهم من الأعوان، فهزم انیس بن عمرو و من معه، و قتلوا مدبرهم، و اجهزوا علی جریحهم، و سار معصب بن عبد الرحمن الی عمرو، و تفرق عنه اصحابه حتی تخلص الی عمرو بن الزبیر، فقال عبیده بن الزبیر لعمرو:

تعال انا أجیرک فجاء عبد الله بن الزبیر، فقال: قد اجرت عمرا، فاجره لی، فأبی ان یجیره، و ضربه بکل من کان ضرب بالمدینه، و حبسه بسجن عارم

تاریخ طبری، ص: 346

قال الواقدی: قد اختلفوا علینا فی حدیث عمرو بن الزبیر، و کتبت کل ذلک.

حدثنی خالد بن الیاس، عن ابی بکر بن عبد الله بن ابی الجهم، قال:

لما قدم عمرو بن سعید المدینه والیا، قدم فی ذی القعده سنه ستین، فولی عمرو ابن الزبیر شرطته، و قال: قد اقسم امیر المؤمنین الا یقبل بیعه ابن الزبیر الا ان یؤتی به فی جامعه، فلیبر یمین امیر المؤمنین، فانی اجعل جامعه خفیفه من ورق او ذهب، و یلبس علیها برنسا، و لا تری الا ان یسمع صوتها، و قال:

خذها فلیست للعزیز بخطه

و فیها مقال لامرئ متذلل

ا عامر ان القوم ساموک خطه و مالک فی الجیران عذل معذل

قال محمد: و حدثنی ریاح بن مسلم، عن ابیه، قال: بعث الی عبد الله بن الزبیر عمرو بن سعید، فقال له ابو شریح: [لا تغز مکه فانی سمعت رسول الله ص یقول: انما اذن الله لی فی القتال بمکه ساعه من نهار، ثم عادت کحرمتها،] فأبی عمرو ان یسمع قوله، و قال:

نحن اعلم بحرمتها منک ایها الشیخ، فبعث عمرو جیشا مع عمرو و معه انیس ابن عمرو الأسلمی، و زید غلام محمد بن عبد الله بن الحارث بن هشام،- و کانوا نحو الفین- فقاتلهم اهل مکه، فقتل انیس بن عمرو و المهاجر مولی القلمس فی ناس کثیر، و هزم جیش عمرو، فجاء عبیده بن الزبیر، فقال لأخیه عمرو: أنت فی ذمتی، و انا لک جار، فانطلق به الی عبد الله، فدخل علی ابن الزبیر فقال: ما هذا الدم الذی فی وجهک یا خبیث! فقال عمرو:

لسنا علی الأعقاب تدمی کلومنا و لکن علی أقدامنا تقطر الدما

فحبسه و اخفر عبیده، و قال: امرتک ان تجیر هذا الفاسق المستحل لحرمات الله، ثم اقاد عمرا من کل من ضربه الا المنذر و ابنه، فإنهما أبیا

تاریخ طبری، ص: 347

ان یستقیدا، و مات تحت السیاط قال: و انما سمی سجن عارم لعبد کان یقال له: زید عارم، فسمی السجن به، و حبس ابن الزبیر أخاه عمرا فیه.

قال الواقدی: حدثنا عبد الله بن ابی یحیی، عن ابیه، قال: کان مع انیس بن عمرو الفان.

و فی هذه السنه وجه اهل الکوفه الرسل الی الحسین ع و هو بمکه یدعونه الی القدوم علیهم، فوجه الیهم ابن عمه مسلم بن

عقیل بن ابی طالب رضی الله عنه

ذکر الخبر عن مراسله الکوفیین الحسین ع للمصیر الی ما قبلهم و امر مسلم بن عقیل رضی الله عنه ..... ص : 347

حدثنی زکریاء بن یحیی الضریر، قال: حدثنا احمد بن جناب المصیصی- و یکنی أبا الولید- قال: حدثنا خالد بن یزید بن اسد بن عبد الله القسری، قال: حدثنا عمار الدهنی، قال: [قلت لأبی جعفر:

حدثنی بمقتل الحسین حتی کأنی حضرته، قال: مات معاویه و الولید بن عتبه بن ابی سفیان علی المدینه، فأرسل الی الحسین بن علی لیأخذ بیعته، فقال له: أخرنی و ارفق، فاخره، فخرج الی مکه، فأتاه اهل الکوفه و رسلهم:

انا قد حبسنا أنفسنا علیک، و لسنا نحضر الجمعه مع الوالی، فاقدم علینا- و کان النعمان بن بشیر الأنصاری علی الکوفه، قال: فبعث الحسین الی مسلم بن عقیل بن ابی طالب ابن عمه فقال له: سر الی الکوفه فانظر ما کتبوا به الی، فان کان حقا خرجنا الیهم فخرج مسلم حتی اتی المدینه، فاخذ منها دلیلین، فمرا به فی البریه، فأصابهم عطش، فمات احد الدلیلین، و کتب مسلم الی الحسین یستعفیه، فکتب الیه الحسین: ان امض الی الکوفه].

فخرج حتی قدمها، و نزل علی رجل من أهلها یقال له ابن عوسجه، قال: فلما تحدث اهل الکوفه بمقدمه دبوا الیه فبایعوه، فبایعه منهم

تاریخ طبری، ص: 348

اثنا عشر ألفا قال: فقام رجل ممن یهوی یزید بن معاویه الی النعمان بن بشیر، فقال له: انک ضعیف او متضعف، قد فسد البلاد! فقال له النعمان: ان أکون ضعیفا و انا فی طاعه الله أحب الی من ان أکون قویا فی معصیه الله، و ما کنت لاهتک سترا ستره الله.

فکتب بقول النعمان الی یزید، فدعا مولی له یقال له: سرجون،- و کان یستشیره- فاخبره الخبر، فقال له: ا کنت قابلا من معاویه لو

کان حیا؟ قال: نعم، قال: فاقبل منی، فانه لیس للکوفه الا عبید الله ابن زیاد، فولها ایاه- و کان یزید علیه ساخطا، و کان هم بعزله عن البصره- فکتب الیه برضائه، و انه قد ولاه الکوفه مع البصره، و کتب الیه ان یطلب مسلم بن عقیل فیقتله ان وجده.

قال: فاقبل عبید الله فی وجوه اهل البصره حتی قدم الکوفه متلثما، و لا یمر علی مجلس من مجالسهم فیسلم الا قالوا: علیک السلام یا بن بنت رسول الله- و هم یظنون انه الحسین بن علی ع- حتی نزل القصر، فدعا مولی له فاعطاه ثلاثه آلاف، و قال له: اذهب حتی تسال عن الرجل الذی یبایع له اهل الکوفه فاعلمه انک رجل من اهل حمص جئت لهذا الأمر، و هذا مال تدفعه الیه لیتقوی فلم یزل یتلطف و یرفق به حتی دل علی شیخ من اهل الکوفه یلی البیعه، فلقیه فاخبره، فقال له الشیخ: لقد سرنی لقاؤک إیای، و قد ساءنی، فاما ما سرنی من ذلک فما هداک الله له، و اما ما ساءنی فان امرنا لم یستحکم بعد فادخله الیه، فاخذ منه المال و بایعه، و رجع الی عبید الله فاخبره.

فتحول مسلم حین قدم عبید الله بن زیاد من الدار التی کان فیها الی منزل هانئ بن عروه المرادی، و کتب مسلم بن عقیل الی الحسین بن علی ع یخبره ببیعه اثنی عشر ألفا من اهل الکوفه، و یأمره بالقدوم.

و قال عبید الله لوجوه اهل الکوفه: ما لی اری هانئ بن عروه لم یأتنی فیمن أتانی! قال: فخرج الیه محمد بن الاشعث فی ناس من قومه و هو علی باب

تاریخ طبری، ص: 349

داره، فقالوا: ان الأمیر

قد ذکرک و استبطأک، فانطلق الیه، فلم یزالوا به حتی رکب معهم و سار حتی دخل علی عبید الله و عنده شریح القاضی، فلما نظر الیه قال لشریح: اتتک بحائن رجلاه، فلما سلم علیه قال: یا هانئ، این مسلم؟ قال: ما ادری، فامر عبید الله مولاه صاحب الدراهم فخرج الیه، فلما رآه قطع به، فقال: اصلح الله الأمیر! و الله ما دعوته الی منزلی و لکنه جاء فطرح نفسه علی، قال: ائتنی به، قال: و الله لو کان تحت قدمی ما رفعتهما عنه، قال: ادنوه الی، فادنی فضربه علی حاجبه فشجه، قال: و اهوی هانئ الی سیف شرطی لیسله، فدفع عن ذلک، و قال:

قد أحل الله دمک، فامر به فحبس فی جانب القصر.

و قال غیر ابی جعفر: الذی جاء بهانی ء بن عروه الی عبید الله بن زیاد عمرو بن الحجاج الزبیدی:

ذکر من قال ذلک:

حدثنا عمرو بن علی، قال: حدثنا ابو قتیبه، قال: حدثنا یونس ابن ابی إسحاق، عن العیزار بن حریث، قال: حدثنا عماره بن عقبه ابن ابی معیط، فجلس فی مجلس ابن زیاد فحدث، قال: طردت الیوم حمرا فاصبت منها حمارا فعقرته، فقال له عمرو بن الحجاج الزبیدی:

ان حمارا تعقره أنت لحمار حائن، فقال: الا اخبرک باحین من هذا کله! رجل جی ء بابیه کافرا الی رسول الله ص، فامر به ان یضرب عنقه، فقال: یا محمد فمن للصبیه؟ قال: النار، فأنت من الصبیه، و أنت فی النار، قال: فضحک ابن زیاد رجع الحدیث الی حدیث عمار الدهنی، عن ابی جعفر قال: فبینا هو

تاریخ طبری، ص: 350

کذلک إذ خرج الخبر الی مذحج، فإذا علی باب القصر جلبه سمعها عبید الله، فقال: ما هذا؟ فقالوا: مذحج،

فقال لشریح: اخرج الیهم فاعلمهم انی انما حبسته لاسائله، و بعث عینا علیه من موالیه یسمع ما یقول، فمر بهانی ء بن عروه، فقال له هانئ: اتق الله یا شریح، فانه قاتلی، فخرج شریح حتی قام علی باب القصر، فقال: لا باس علیه، انما حبسه الأمیر لیسائله، فقالوا: صدق، لیس علی صاحبکم باس، فتفرقوا، فاتی مسلما الخبر، فنادی بشعاره، فاجتمع الیه اربعه آلاف من اهل الکوفه، فقدم مقدمته، و عبی میمنته و میسرته، و سار فی القلب الی عبید الله، و بعث عبید الله الی وجوه اهل الکوفه فجمعهم عنده فی القصر، فلما سار الیه مسلم فانتهی الی باب القصر أشرفوا علی عشائرهم فجعلوا یکلمونهم و یردونهم، فجعل اصحاب مسلم یتسللون حتی امسی فی خمسمائه، فلما اختلط الظلام ذهب أولئک أیضا.

فلما رای مسلم انه قد بقی وحده یتردد فی الطرق اتی بابا فنزل علیه، فخرجت الیه امراه، فقال لها: اسقینی، فسقته، ثم دخلت فمکثت ما شاء الله، ثم خرجت فإذا هو علی الباب، قالت: یا عبد الله، ان مجلسک مجلس ریبه، فقم، قال: انی انا مسلم بن عقیل، فهل عندک ماوی؟ قالت: نعم، ادخل، و کان ابنها مولی لمحمد بن الاشعث، فلما علم به الغلام انطلق الی محمد فاخبره، فانطلق محمد الی عبید الله فاخبره، فبعث عبید الله عمرو بن حریث المخزومی- و کان صاحب شرطه- الیه، و معه عبد الرحمن ابن محمد بن الاشعث، فلم یعلم مسلم حتی احیط بالدار، فلما رای ذلک مسلم خرج الیهم بسیفه فقاتلهم، فاعطاه عبد الرحمن الامان، فامکن من یده، فجاء به الی عبید الله، فامر به فاصعد الی اعلی القصر فضربت عنقه، و القی جثته الی الناس، و امر

بهانی ء فسحب الی الکناسه، فصلب هنالک، و قال شاعرهم فی ذلک:

فان کنت لا تدرین ما الموت فانظری الی هانئ فی السوق و ابن عقیل

تاریخ طبری، ص: 351

أصابهما امر الامام فأصبحا احادیث من یسعی بکل سبیل

ا یرکب أسماء الهمالیج آمنا و قد طلبته مذحج بذحول!

و اما ابو مخنف فانه ذکر من قصه مسلم بن عقیل و شخوصه الی الکوفه و مقتله قصه هی اشبع و اتم من خبر عمار الدهنی عن ابی جعفر الذی ذکرناه، ما حدثت عن هشام بن محمد، عنه، قال: حدثنی عبد الرحمن بن جندب، قال: حدثنی عقبه بن سمعان مولی الرباب ابنه إمرئ القیس الکلبیه امراه حسین- و کانت مع سکینه ابنه حسین، و هو مولی لأبیها، و هی إذ ذاک صغیره- قال: خرجنا فلزمنا الطریق الأعظم، [فقال للحسین اهل بیته: لو تنکبت الطریق الأعظم کما فعل ابن الزبیر لا یلحقک الطلب، قال: لا، و الله لا افارقه حتی یقضی الله ما هو أحب الیه، قال:

فاستقبلنا عبد الله بن مطیع فقال للحسین: جعلت فداک! این ترید؟ قال:

اما الان فانی ارید مکه، و اما بعدها فانی استخیر الله،] قال: خار الله لک، و جعلنا فداک، فإذا أنت اتیت مکه فإیاک ان تقرب الکوفه، فإنها بلده مشئومه، بها قتل ابوک، و خذل اخوک، و اغتیل بطعنه کادت تأتی علی نفسه، الزم الحرم، فإنک سید العرب، لا یعدل بک و الله اهل الحجاز أحدا، و یتداعی إلیک الناس من کل جانب، لا تفارق الحرم فداک عمی و خالی، فو الله لئن هلکت لنسترقّنّ بعدک فاقبل حتی نزل مکه، فاقبل أهلها یختلفون الیه و یأتونه و من کان بها من المعتمرین و اهل الافاق، و ابن

الزبیر بها قد لزم الکعبه، فهو قائم یصلی عندها عامه النهار و یطوف، و یاتی حسینا فیمن یأتیه، فیأتیه الیومین المتوالیین، و یأتیه بین کل یومین مره، و لا یزال یشیر علیه بالرأی و هو اثقل خلق الله علی ابن الزبیر، قد عرف ان اهل الحجاز لا یبایعونه و لا یتابعونه ابدا ما دام حسین بالبلد، و ان حسینا اعظم فی اعینهم و انفسهم منه،.

و اطوع فی الناس منه.

فلما بلغ اهل الکوفه هلاک معاویه ارجف اهل العراق بیزید، و قالوا: قد امتنع حسین و ابن الزبیر، و لحقا بمکه، فکتب اهل

تاریخ طبری، ص: 352

الکوفه الی حسین، و علیهم النعمان بن بشیر.

قال ابو مخنف: فحدثنی الحجاج بن علی، عن محمد بن بشر الهمدانی، قال: اجتمعت الشیعه فی منزل سلیمان بن صرد، فذکرنا هلاک معاویه، فحمدنا الله علیه، فقال لنا سلیمان بن صرد: ان معاویه قد هلک، و ان حسینا قد تقبض علی القوم ببیعته، و قد خرج الی مکه، و أنتم شیعته و شیعه ابیه، فان کنتم تعلمون انکم ناصروه و مجاهدو عدوه فاکتبوا الیه، و ان خفتم الوهل و الفشل فلا تغروا الرجل من نفسه، قالوا: لا، بل نقاتل عدوه و نقتل أنفسنا دونه، قال: فاکتبوا الیه، فکتبوا الیه:

بسم الله الرحمن الرحیم لحسین بن علی من سلیمان بن صرد و المسیب ابن نجبه و رفاعه بن شداد و حبیب بن مظاهر و شیعته من المؤمنین و المسلمین من اهل الکوفه سلام علیک، فانا نحمد إلیک الله الذی لا اله الا هو، اما بعد، فالحمد لله الذی قصم عدوک الجبار العنید الذی انتزی علی هذه الامه فابتزها امرها، و غصبها فیئها، و تامر علیها بغیر رضا

منها، ثم قتل خیارها، و استبقی شرارها، و جعل مال الله دوله بین جبابرتها و اغنیائها، فبعدا له کما بعدت ثمود! انه لیس علینا امام، فاقبل لعل الله ان یجمعنا بک علی الحق و النعمان ابن بشیر فی قصر الإماره لسنا نجتمع معه فی جمعه، و لا نخرج معه الی عید، و لو قد بلغنا انک قد اقبلت إلینا اخرجناه حتی نلحقه بالشام ان شاء الله، و السلام و رحمه الله علیک.

قال: ثم سرحنا بالکتاب مع عبد الله بن سبع الهمدانی و عبد الله بن وال، و امرناهما بالنجاء، فخرج الرجلان مسرعین حتی قدما علی حسین لعشر مضین من شهر رمضان بمکه، ثم لبثنا یومین، ثم سرحنا الیه قیس ابن مسهر الصیداوی و عبد الرحمن بن عبد الله بن الکدن الارحبی و عماره بن عبید السلولی، فحملوا معهم نحوا من ثلاثه و خمسین صحیفه، الصحیفه من الرجل و الاثنین و الأربعه

تاریخ طبری، ص: 353

قال: ثم لبثنا یومین آخرین، ثم سرحنا الیه هانئ بن هانئ السبیعی و سعید بن عبد الله الحتفی، و کتبنا معهما:

بسم الله الرحمن الرحیم لحسین بن علی من شیعته من المؤمنین و المسلمین، اما بعد، فحیهلا، فان الناس ینتظرونک، و لا رای لهم فی غیرک، فالعجل العجل، و السلام علیک.

و کتب شبث بن ربعی و حجار بن ابجر و یزید بن الحارث بن یزید بن رویم و عزره بن قیس و عمرو بن الحجاج الزبیدی و محمد بن عمیر التمیمی:

اما بعد، فقد اخضر الجناب، و اینعت الثمار، و طمت الجمام، فإذا شئت فاقدم علی جند لک مجند، و السلام علیک.

و تلاقت الرسل کلها عنده، فقرا الکتب، و سال الرسل عن امر الناس،

ثم کتب مع هانئ بن هانئ السبیعی و سعید بن عبد الله الحنفی، و کانا آخر الرسل:

بسم الله الرحمن الرحیم من حسین بن علی الی الملا من المؤمنین و المسلمین، اما بعد، فان هانئا و سعیدا قدما علی بکتبکم، و کانا آخر من قدم علی من رسلکم، و قد فهمت کل الذی اقتصصتم و ذکرتم، و مقاله جلکم: انه لیس علینا امام، فاقبل لعل الله ان یجمعنا بک علی الهدی و الحق و قد بعثت إلیکم أخی و ابن عمی و ثقتی من اهل بیتی، و امرته ان یکتب الی بحالکم و امرکم و رأیکم، فان کتب الی انه قد اجمع رای ملئکم و ذوی الفضل و الحجی منکم علی مثل ما قدمت علی به رسلکم، و قرات فی کتبکم، اقدم علیکم وشیکا ان شاء الله، فلعمری ما الامام الا العامل بالکتاب، و الأخذ بالقسط، و الدائن بالحق، و الحابس نفسه علی ذات الله و السلام.

قال ابو مخنف: و ذکر ابو المخارق الراسبی، قال: اجتمع ناس من الشیعه بالبصره فی منزل امراه من عبد القیس یقال لها ماریه ابنه سعد- او منقذ- أیاما، و کانت تشیع، و کان منزلها لهم مألفا یتحدثون فیه، و قد بلغ ابن زیاد اقبال الحسین، فکتب الی عامله بالبصره ان یضع المناظر و یأخذ

تاریخ طبری، ص: 354

قال: فاجمع یزید بن نبیط الخروج- و هو من عبد القیس- الی الحسین، و کان له بنون عشره، فقال: ایکم یخرج معی؟ فانتدب معه ابنان له: عبد الله و عبید الله، فقال لأصحابه فی بیت تلک المرأه: انی قد ازمعت علی الخروج، و انا خارج، فقالوا له: انا نخاف علیک اصحاب ابن زیاد، فقال:

انی و الله لو قد استوت اخفافهما بالجدد لهان علی طلب من طلبنی.

قال: ثم خرج فتقدی فی الطریق حتی انتهی الی حسین ع، فدخل فی رحله بالأبطح، و بلغ الحسین مجیئه، فجعل یطلبه، و جاء الرجل الی رحل الحسین، فقیل له: قد خرج الی منزلک، فاقبل فی اثره، و لما لم یجده الحسین جلس فی رحله ینتظره، و جاء البصری فوجده فی رحله جالسا، فقال: «بِفَضْلِ اللَّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذلِکَ فَلْیَفْرَحُوا» قال: فسلم علیه، و جلس الیه، فخبره بالذی جاء له، فدعا له بخیر، ثم اقبل معه حتی اتی فقاتل معه، فقتل معه هو و ابناه ثم دعا مسلم بن عقیل فسرحه مع قیس بن مسهر الصیداوی و عماره بن عبید السلولی و عبد الرحمن بن عبد الله بن الکدن الارحبی، فأمره بتقوی الله و کتمان امره، و اللطف، فان رای الناس مجتمعین مستوسقین عجل الیه بذلک.

فاقبل مسلم حتی اتی المدینه فصلی فی مسجد رسول الله ص، و ودع من أحب من اهله، ثم استاجر دلیلین من قیس، فاقبلا به، فضلا الطریق و جارا، و أصابهم عطش شدید، و قال الدلیلان: هذا الطریق حتی تنتهی الی الماء، و قد کادوا ان یموتوا عطشا فکتب مسلم بن عقیل مع قیس بن مسهر الصیداوی الی حسین، و ذلک بالمضیق من بطن الخبیت:

اما بعد، فانی اقبلت من المدینه معی دلیلان لی، فجارا عن الطریق و ضلا، و اشتد علینا العطش، فلم یلبثا ان ماتا، و أقبلنا حتی انتهینا الی الماء، فلم ننج الا بحشاشه أنفسنا، و ذلک الماء بمکان یدعی المضیق من بطن الخبیت، و قد تطیرت من وجهی هذا، فان رایت أعفیتنی منه، و بعثت غیری، و

السلام

تاریخ طبری، ص: 355

فکتب الیه حسین:

اما بعد، فقد خشیت الا یکون حملک علی الکتاب الی فی الاستعفاء من الوجه الذی وجهتک له الا الجبن، فامض لوجهک الذی وجهتک له، و السلام علیک.

فقال مسلم لمن قرأ الکتاب: هذا ما لست ا تخوفه علی نفسی، فاقبل کما هو حتی مر بماء لطیئ، فنزل بهم، ثم ارتحل منه، فإذا رجل یرمی الصید، فنظر الیه قد رمی ظبیا حین اشرف له، فصرعه، فقال مسلم:

یقتل عدونا ان شاء الله، ثم اقبل مسلم حتی دخل الکوفه، فنزل دار المختار ابن ابی عبید- و هی التی تدعی الیوم دار مسلم بن المسیب- و اقبلت الشیعه تختلف الیه، فلما اجتمعت الیه جماعه منهم قرأ علیهم کتاب حسین، فأخذوا یبکون.

فقام عابس بن ابی شبیب الشاکری، فحمد الله و اثنی علیه ثم قال:

اما بعد، فانی لا اخبرک عن الناس، و لا اعلم ما فی انفسهم، و ما اغرک منهم، و الله لأحدثنک عما انا موطن نفسی علیه، و الله لأجیبنکم إذا دعوتم، و لاقاتلن معکم عدوکم، و لاضربن بسیفی دونکم حتی القی الله، لا ارید بذلک الا ما عند الله.

فقام حبیب بن مظاهر الفقعسی، فقال: رحمک الله! قد قضیت ما فی نفسک، بواجز من قولک، ثم قال: و انا و الله الذی لا اله الا هو علی مثل ما هذا علیه.

ثم قال الحنفی مثل ذلک فقال الحجاج بن علی: فقلت لمحمد بن بشر: فهل کان منک أنت قول؟ فقال: ان کنت لاحب ان یعز الله اصحابی بالظفر، و ما کنت لاحب ان اقتل، و کرهت ان اکذب.

و اختلفت الشیعه الیه حتی علم مکانه، فبلغ ذلک النعمان بن بشیر.

قال ابو مخنف: حدثنی نمیر بن وعله، عن

ابی الوداک، قال:

خرج إلینا النعمان بن بشیر فصعد المنبر، فحمد الله و اثنی علیه ثم قال:

اما بعد، فاتقوا الله عباد الله و لا تسارعوا الی الفتنه و الفرقه، فان فیهما یهلک

تاریخ طبری، ص: 356

الرجال، و تسفک الدماء، و تغصب الأموال- و کان حلیما ناسکا یحب العافیه- قال: انی لم اقاتل من لم یقاتلنی، و لا اثب علی من لا یثب علی، و لا اشاتمکم، و لا اتحرش بکم، و لا آخذ بالقرف و لا الظنه و لا التهمه، و لکنکم ان أبدیتم صفحتکم لی، و نکثتم بیعتکم، و خالفتم امامکم، فو الله الذی لا اله غیره لأضربنکم بسیفی ما ثبت قائمه فی یدی، و لو لم یکن لی منکم ناصر اما انی أرجو ان یکون من یعرف الحق منکم اکثر ممن یردیه الباطل.

قال: فقام الیه عبد الله بن مسلم بن سعید الحضرمی حلیف بنی امیه فقال:

انه لا یصلح ما تری الا الغشم، ان هذا الذی أنت علیه فیما بینک و بین عدوک رای المستضعفین، فقال: ان أکون من المستضعفین فی طاعه الله أحب الی من ان أکون من الاعزین فی معصیه الله، ثم نزل.

و خرج عبد الله بن مسلم، و کتب الی یزید بن معاویه: اما بعد، فان مسلم بن عقیل قد قدم الکوفه فبایعته الشیعه للحسین بن علی فان کان لک بالکوفه حاجه فابعث إلیها رجلا قویا ینفذ امرک، و یعمل مثل عملک فی عدوک، فان النعمان بن بشیر رجل ضعیف، او هو یتضعف فکان أول من کتب الیه.

ثم کتب الیه عماره بن عقبه بنحو من کتابه، ثم کتب الیه عمر بن سعد ابن ابی وقاص بمثل ذلک.

قال هشام: قال عوانه: فلما اجتمعت الکتب

عند یزید لیس بین کتبهم الا یومان، دعا یزید بن معاویه سرجون مولی معاویه فقال: ما رأیک؟

فان حسینا قد توجه نحو الکوفه، و مسلم بن عقیل بالکوفه یبایع للحسین، و قد بلغنی عن النعمان ضعف و قول سیئ- و اقراه کتبهم- فما تری من استعمل علی الکوفه؟ و کان یزید عاتبا علی عبید الله بن زیاد، فقال سرجون: ا رایت معاویه لو نشر لک، ا کنت آخذا برایه؟ قال: نعم، فاخرج عهد عبید الله علی الکوفه فقال: هذا رای معاویه، و مات و قد امر بهذا الکتاب فاخذ برایه و ضم المصرین الی عبید الله، و بعث الیه بعهده علی الکوفه

تاریخ طبری، ص: 357

ثم دعا مسلم بن عمرو الباهلی- و کان عنده- فبعثه الی عبید الله بعهده الی البصره، و کتب الیه معه: اما بعد، فانه کتب الی شیعتی من اهل الکوفه یخبروننی ان ابن عقیل بالکوفه یجمع الجموع لشق عصا المسلمین، فسر حین قرأ کتابی هذا حتی تأتی اهل الکوفه فتطلب ابن عقیل کطلب الحرزه حتی تثقفه فتوثقه او تقتله او تنفیه، و السلام.

فاقبل مسلم بن عمرو حتی قدم علی عبید الله بالبصره، فامر عبید الله بالجهاز و التهیؤ و المسیر الی الکوفه من الغد.

و قد کان حسین کتب الی اهل البصره کتابا، قال هشام: قال ابو مخنف:

حدثنی الصقعب بن زهیر، عن ابی عثمان النهدی، قال: کتب حسین مع مولی لهم یقال له: سلیمان، و کتب بنسخه الی رءوس الاخماس بالبصره و الی الاشراف، فکتب الی مالک بن مسمع البکری، و الی الأحنف بن قیس، و الی المنذر بن الجارود، و الی مسعود بن عمرو، و الی قیس ابن الهیثم، و الی عمرو بن

عبید الله بن معمر، فجاءت منه نسخه واحده الی جمیع اشرافها: اما بعد، فان الله اصطفی محمدا ص علی خلقه، و اکرمه بنبوته، و اختاره لرسالته، ثم قبضه الله الیه و قد نصح لعباده، و بلغ ما ارسل به ص، و کنا اهله و أولیاءه و اوصیاءه و ورثته و أحق الناس بمقامه فی الناس، فاستاثر علینا قومنا بذلک، فرضینا و کرهنا الفرقه، و أحببنا العافیه، و نحن نعلم انا أحق بذلک الحق المستحق علینا ممن تولاه، و قد أحسنوا و أصلحوا، و تحروا الحق، فرحمهم الله، و غفر لنا و لهم.

و قد بعثت رسولی إلیکم بهذا الکتاب، و انا ادعوکم الی کتاب الله و سنه نبیه ص، فان السنه قد أمیتت، و ان البدعه قد احییت، و ان تسمعوا قولی و تطیعوا امری أهدکم سبیل الرشاد، و السلام علیکم و رحمه الله.

فکل من قرأ ذلک الکتاب من اشراف الناس کتمه، غیر المنذر بن الجارود، فانه خشی بزعمه ان یکون دسیسا من قبل عبید الله، فجاءه بالرسول من العشیه

تاریخ طبری، ص: 358

التی یرید صبیحتها ان یسبق الی الکوفه، و اقراه کتابه، فقدم الرسول فضرب عنقه و صعد عبید الله منبر البصره فحمد الله و اثنی علیه ثم قال:

اما بعد، فو الله ما تقرن بی الصعبه، و لا یقعقع لی بالشنان، و انی لنکل لمن عادانی، و سم لمن حاربنی، انصف القاره من راماها یا اهل البصره، ان امیر المؤمنین و لانی الکوفه و انا غاد إلیها الغداه، و قد استخلفت علیکم عثمان بن زیاد بن ابی سفیان، و إیاکم و الخلاف و الارجاف، فو الذی لا اله غیره لئن بلغنی عن رجل منکم خلاف لاقتلنه

و عریفه و ولیه، و لاخذن الأدنی بالأقصی حتی تستمعوا لی، و لا یکون فیکم مخالف و لا مشاق، انا ابن زیاد، اشبهته من بین من وطی ء الحصی و لم ینتزعنی شبه خال و لا ابن عم.

ثم خرج من البصره و استخلف أخاه عثمان بن زیاد، و اقبل الی الکوفه و معه مسلم بن عمرو الباهلی، و شریک بن الأعور الحارثی و حشمه و اهل بیته، حتی دخل الکوفه و علیه عمامه سوداء، و هو متلثم و الناس قد بلغهم اقبال حسین الیهم، فهم ینتظرون قدومه، فظنوا حین قدم عبید الله انه الحسین، فاخذ لا یمر علی جماعه من الناس الا سلموا علیه، و قالوا: مرحبا بک یا بن رسول الله! قدمت خیر مقدم، فرای من تباشیرهم بالحسین ع ما ساءه، فقال مسلم بن عمرو لما أکثروا: تاخروا، هذا الأمیر عبید الله بن زیاد، فاخذ حین اقبل علی الظهر، و انما معه بضعه عشر رجلا، فلما دخل القصر و علم الناس انه عبید الله بن زیاد دخلهم من ذلک کابه و حزن شدید، و غاظ عبید الله ما سمع منهم، و قال: الا اری هؤلاء کما اری.

قال هشام: قال ابو مخنف: فحدثنی المعلی بن کلیب، عن ابی وداک، قال: لما نزل القصر نودی: الصلاه جامعه، قال: فاجتمع الناس، فخرج إلینا فحمد الله و اثنی علیه، ثم قال: اما بعد، فان امیر المؤمنین اصلحه الله ولانی مصرکم و ثغرکم، و أمرنی بانصاف مظلومکم، و إعطاء محرومکم، و بالإحسان الی سامعکم و مطیعکم، و بالشده علی مریبکم و عاصیکم، و انا

تاریخ طبری، ص: 359

متبع فیکم امره، و منفذ فیکم عهده، فانا لمحسنکم و مطیعکم کالوالد البر، و

سوطی و سیفی علی من ترک امری، و خالف عهدی، فلیبق امرؤ علی نفسه.

الصدق ینبئ عنک لا الوعید، ثم نزل فاخذ العرفاء و الناس أخذا شدیدا، فقال: اکتبوا الی الغرباء، و من فیکم من طلبه امیر المؤمنین، و من فیکم من الحروریه و اهل الریب الذین رأیهم الخلاف و الشقاق، فمن کتبهم لنا فبرئ، و من لم یکتب لنا أحدا، فیضمن لنا ما فی عرافته الا یخالفنا منهم مخالف، و لا یبغی علینا منهم باغ، فمن لم یفعل برئت منه الذمه، و حلال لنا ماله و سفک دمه، و أیما عریف وجد فی عرافته من بغیه امیر المؤمنین احد لم یرفعه إلینا صلب علی باب داره، و القیت تلک العرافه من العطاء، و سیر الی موضع بعمان الزاره.

و اما عیسی بن یزید الکنانی فانه قال- فیما ذکر عمر بن شبه، عن هارون بن مسلم، عن علی بن صالح، عنه- قال: لما جاء کتاب یزید الی عبید الله بن زیاد، انتخب من اهل البصره خمسمائه، فیهم عبد الله بن الحارث بن نوفل، و شریک بن الأعور- و کان شیعه لعلی، فکان أول من سقط بالناس شریک، فیقال: انه تساقط غمره و معه ناس- ثم سقط عبد الله ابن الحارث و سقط معه ناس، و رجوا ان یلوی علیهم عبید الله و یسبقه الحسین الی الکوفه، فجعل لا یلتفت الی من سقط، و یمضی حتی ورد القادسیه، و سقط مهران مولاه، فقال: أیا مهران، علی هذه الحال، ان امسکت عنک حتی تنظر الی القصر فلک مائه الف، قال: لا، و الله ما استطیع فنزل عبید الله فاخرج ثیابا مقطعه من مقطعات الیمن، ثم اعتجر بمعجره یمانیه، فرکب

بغلته، ثم انحدر راجلا وحده، فجعل یمر بالمحارس فکلما نظروا الیه لم یشکوا انه الحسین، فیقولون: مرحبا بک یا بن رسول الله! و جعل لا یکلمهم، و خرج الیه الناس من دورهم و بیوتهم، و سمع بهم النعمان بن بشیر فغلق علیه و علی خاصته، و انتهی الیه عبید الله و هو لا یشک انه الحسین، و معه الخلق یضجون، فکلمه النعمان، فقال: أنشدک

تاریخ طبری، ص: 360

الله الا تنحیت عنی! ما انا بمسلم إلیک أمانتی، و ما لی فی قتلک من ارب، فجعل لا یکلمه ثم انه دنا و تدلی الآخر بین شرفین، فجعل یکلمه فقال: افتح لا فتحت، فقد طال لیلک، فسمعها انسان خلفه، فتکفی الی القوم، فقال: ای قوم، ابن مرجانه، و الذی لا اله غیره! فقالوا:

ویحک! انما هو الحسین، ففتح له النعمان، فدخل، و ضربوا الباب فی وجوه الناس، فانفضوا، و اصبح فجلس علی المنبر فقال: ایها الناس، انی لأعلم انه قد سار معی، و اظهر الطاعه لی من هو عدو للحسین حین ظن ان الحسین قد دخل البلد و غلب علیه، و الله ما عرفت منکم أحدا، ثم نزل و اخبر ان مسلم بن عقیل قدم قبله بلیله، و انه بناحیه الکوفه، فدعا مولی لبنی تمیم فاعطاه مالا، و قال: انتحل هذا الأمر، و اعنهم بالمال، و اقصد لهانئ و مسلم و انزل علیه، فجاء هانئا فاخبره انه شیعه، و ان معه مالا و قدم شریک بن الأعور شاکیا، فقال لهانئ: مر مسلما یکن عندی، فان عبید الله یعودنی، و قال شریک لمسلم: ا رایتک ان امکنتک من عبید الله ا ضاربه أنت بالسیف؟ قال: نعم و الله و جاء عبید

الله شریکا یعوده فی منزل هانئ- و قد قال شریک لمسلم: إذا سمعتنی اقول: اسقونی ماء فاخرج علیه فاضربه- و جلس عبید الله علی فراش شریک، و قام علی راسه مهران، فقال: اسقونی ماء، فخرجت جاریه بقدح، فرات مسلما، فزالت، فقال شریک: اسقونی ماء، ثم قال الثالثه: ویلکم تحمونی الماء! اسقونیه و لو کانت فیه نفسی، ففطن مهران فغمز عبید الله، فوثب، فقال شریک: ایها الأمیر، انی ارید ان اوصی إلیک، قال: اعود إلیک، فجعل مهران یطرد به، و قال: اراد و الله قتلک، قال: و کیف مع إکرامی شریکا و فی بیت هانئ و ید ابی عنده ید! فرجع فأرسل الی أسماء بن خارجه و محمد بن الاشعث فقال: ائتیانی بهانی ء، فقالا له: انه لا یاتی الا بالأمان، قال: و ما له و للأمان! و هل احدث حدثا! انطلقا فان لم یأت الا بأمان فآمناه، فاتیاه فدعواه، فقال: انه ان أخذنی قتلنی، فلم یزالا به حتی جاءا به و عبید الله یخطب یوم الجمعه، فجلس فی المسجد، و قد رجل هانئ

تاریخ طبری، ص: 361

غدیرتیه، فلما صلی عبید الله، قال: یا هانئ، فتبعه، و دخل فسلم، فقال عبید الله: یا هانئ، اما تعلم ان ابی قدم هذا البلد فلم یترک أحدا من هذه الشیعه الا قتله غیر ابیک و غیر حجر، و کان من حجر ما قد علمت، ثم لم یزل یحسن صحبتک، ثم کتب الی امیر الکوفه: ان حاجتی قبلک هانئ؟ قال: نعم، قال: فکان جزائی ان خبات فی بیتک رجلا لیقتلنی! قال: ما فعلت، فاخرج التمیمی الذی کان عینا علیهم، فلما رآه هانئ علم ان قد اخبره الخبر، فقال: ایها الأمیر، قد کان

الذی بلغک، و لن اضیع یدک عنی، فأنت آمن و اهلک، فسر حیث شئت.

فکبا عبید الله عندها، و مهران قائم علی راسه فی یده معکزه، فقال:

وا ذلاه! هذا العبد الحائک یؤمنک فی سلطانک! فقال: خذه، فطرح المعکزه، و أخذ بضفیرتی هانئ، ثم اقنع بوجهه، ثم أخذ عبید الله المعکزه فضرب بها وجه هانئ، و ندر الزج، فارتز فی الجدار، ثم ضرب وجهه حتی کسر انفه و جبینه، و سمع الناس الهیعه، و بلغ الخبر مذحج، فاقبلوا، فأطافوا بالدار، و امر عبید الله بهانی ء فالقی فی بیت، و صیح المذحجیون، و امر عبید الله مهران ان یدخل علیه شریحا، فخرج، فادخله علیه، و دخلت الشرط معه، فقال: یا شریح، قد تری ما یصنع بی! قال: أراک حیا، قال: و حی انا مع ما تری! اخبر قومی انهم ان انصرفوا قتلنی، فخرج الی عبید الله فقال: قد رایته حیا، و رایت أثرا سیئا، قال: و تنکر ان یعاقب الوالی رعیته! اخرج الی هؤلاء فاخبرهم، فخرج، و امر عبید الله الرجل فخرج معه، فقال لهم شریح: ما هذه الرعه السیئه! الرجل حی، و قد عاتبه سلطانه بضرب لم یبلغ نفسه، فانصرفوا و لا تحلوا بانفسکم و لا بصاحبکم.

فانصرفوا.

و ذکر هشام، عن ابی مخنف، عن المعلی بن کلیب، عن ابی الوداک، قال: نزل شریک بن الأعور علی هانئ بن عروه المرادی، و کان شریک شیعیا، و قد شهد صفین مع عمار

تاریخ طبری، ص: 362

و سمع مسلم بن عقیل بمجی ء عبید الله و مقالته التی قالها، و ما أخذ به العرفاء و الناس، فخرج من دار المختار- و قد علم به- حتی انتهی الی دار هانئ بن عروه المرادی، فدخل

بابه، و ارسل الیه ان اخرج، فخرج الیه هانئ، فکره هانئ مکانه حین رآه، فقال له مسلم: اتیتک لتجیرنی و تضیفنی، فقال: رحمک الله! لقد کلفتنی شططا، و لو لا دخولک داری و ثقتک لأحببت و لسألتک ان تخرج عنی، غیر انه یأخذنی من ذلک ذمام، و لیس مردود مثلی علی مثلک عن جهل، ادخل.

فآواه، و أخذت الشیعه تختلف الیه فی دار هانئ بن عروه، و دعا ابن زیاد مولی له یقال له معقل، فقال له: خذ ثلاثه آلاف درهم، ثم اطلب مسلم ابن عقیل، و اطلب لنا اصحابه، ثم أعطهم هذه الثلاثه آلاف، فقل لهم:

استعینوا بها علی حرب عدوکم، و اعلمهم انک منهم، فإنک لو قد أعطیتها إیاهم اطمأنوا إلیک، و وثقوا بک، و لم یکتموک شیئا من اخبارهم، ثم اغد علیهم و رح ففعل ذلک، فجاء حتی اتی الی مسلم بن عوسجه الأسدی من بنی سعد بن ثعلبه فی المسجد الأعظم و هو یصلی، و سمع الناس یقولون:

ان هذا یبایع للحسین، فجاء فجلس حتی فرغ من صلاته ثم قال: یا عبد الله، انی امرؤ من اهل الشام، مولی لذی الکلاع، انعم الله علی بحب اهل هذا البیت و حب من احبهم، فهذه ثلاثه آلاف درهم اردت بها لقاء رجل منهم بلغنی انه قدم الکوفه یبایع لابن بنت رسول الله ص، و کنت ارید لقاءه فلم أجد أحدا یدلنی علیه و لا یعرف مکانه، فانی لجالس آنفا فی المسجد إذ سمعت نفرا من المسلمین یقولون: هذا رجل له علم باهل هذا البیت، و انی اتیتک لتقبض هذا المال و تدخلنی علی صاحبک فابایعه، و ان شئت أخذت بیعتی له قبل لقائه، فقال: احمد الله

علی لقائک إیای، فقد سرنی ذلک لتنال ما تحب، و لینصر الله بک اهل بیت نبیه، و لقد ساءنی معرفتک إیای بهذا الأمر من قبل ان ینمی مخافه هذا الطاغیه و سطوته.

فاخذ بیعته قبل ان یبرح، و أخذ علیه المواثیق المغلظه لیناصح

تاریخ طبری، ص: 363

و لیکتمن، فاعطاه من ذلک ما رضی به، ثم قال له: اختلف الی أیاما فی منزلی، فانا طالب لک الاذن علی صاحبک فاخذ یختلف مع الناس، فطلب له الاذن فمرض هانئ بن عروه، فجاء عبید الله عائدا له، فقال له عماره بن عبید السلولی: انما جماعتنا و کیدنا قتل هذا الطاغیه، فقد امکنک الله منه فاقتله، قال هانئ: ما أحب ان یقتل فی داری، فخرج فما مکث الا جمعه حتی مرض شریک بن الأعور- و کان کریما علی ابن زیاد و علی غیره من الأمراء، و کان شدید التشیع- فأرسل الیه عبید الله:

انی رائح إلیک العشیه، فقال لمسلم: ان هذا الفاجر عائدی العشیه، فإذا جلس فاخرج الیه فاقتله، ثم اقعد فی القصر، لیس احد یحول بینک و بینه، فان برئت من وجعی هذا ایامی هذه سرت الی البصره و کفیتک امرها.

فلما کان من العشی اقبل عبید الله لعیاده شریک، فقام مسلم بن عقیل لیدخل، و قال له شریک: لا یفوتنک إذا جلس، فقام هانئ بن عروه الیه فقال: انی لا أحب ان یقتل فی داری- کأنه استقبح ذلک- فجاء عبید الله ابن زیاد فدخل فجلس، فسال شریکا عن وجعه، و قال: ما الذی تجد؟

و متی اشکیت؟ فلما طال سؤاله ایاه، و رای ان الآخر لا یخرج، خشی ان یفوته، فاخذ یقول:

ما تنتظرون بسلمی ان تحیوها

اسقنیها و ان کانت فیها نفسی، فقال

ذلک مرتین او ثلاثا، فقال عبید الله، و لا یفطن ما شانه: ا ترونه یهجر؟ فقال له هانئ: نعم اصلحک الله! ما زال هذا دیدنه قبیل عمایه الصبح حتی ساعته هذه ثم انه قام فانصرف، فخرج مسلم، فقال له شریک: ما منعک من قتله؟ فقال:

خصلتان: اما إحداهما فکراهه هانئ ان یقتل فی داره، [و اما الاخری فحدیث حدثه الناس عن النبی ص: ان الایمان قید الفتک، و لا یفتک مؤمن،] فقال هانئ: اما و الله لو قتلته لقتلت فاسقا فاجرا کافرا غادرا، و لکن کرهت ان یقتل فی داری و لبث شریک بن الأعور بعد

تاریخ طبری، ص: 364

ذلک ثلاثا ثم مات، فخرج ابن زیاد فصلی علیه، و بلغ عبید الله بعد ما قتل مسلما و هانئا ان ذلک الذی کنت سمعت من شریک فی مرضه انما کان یحرض مسلما، و یأمره بالخروج إلیک لیقتلک، فقال عبید الله: و الله لا اصلی علی جنازه رجل من اهل العراق ابدا، و و الله لو لا ان قبر زیاد فیهم لنبشت شریکا.

ثم ان معقلا مولی ابن زیاد الذی دسه بالمال الی ابن عقیل و اصحابه، اختلف الی مسلم بن عوسجه أیاما لیدخله علی ابن عقیل، فاقبل به حتی ادخله علیه بعد موت شریک بن الأعور، فاخبره خبره کله، فاخذ ابن عقیل بیعته، و امر أبا ثمامه الصائدی، فقبض ماله الذی جاء به- و هو الذی کان یقبض أموالهم، و ما یعین به بعضهم بعضا، یشتری لهم السلاح، و کان به بصیرا، و کان من فرسان العرب و وجوه الشیعه- و اقبل ذلک الرجل یختلف الیهم، فهو أول داخل و آخر خارج، یسمع اخبارهم، و یعلم اسرارهم، ثم ینطلق

بها حتی یقرها فی اذن ابن زیاد قال: و کان هانئ یغدو و یروح الی عبید الله، فلما نزل به مسلم انقطع من الاختلاف و تمارض، فجعل لا یخرج، فقال ابن زیاد لجلسائه: ما لی لا اری هانئا! فقالوا: هو شاک، فقال: لو علمت بمرضه لعدته! قال ابو مخنف: فحدثنی المجالد بن سعید، قال: دعا عبید الله محمد بن الاشعث و أسماء بن خارجه.

قال ابو مخنف: حدثنی الحسن بن عقبه المرادی انه بعث معهما عمرو بن الحجاج الزبیدی.

قال ابو مخنف: و حدثنی نمیر بن وعله، عن ابی الوداک، قال: کانت روعه اخت عمرو بن الحجاج تحت هانئ بن عروه، و هی أم یحیی بن هانئ فقال لهم: ما یمنع هانئ بن عروه من إتیاننا؟ قالوا: ما ندری اصلحک الله!

تاریخ طبری، ص: 365

و انه لیتشکی، قال: قد بلغنی انه قد برا، و هو یجلس علی باب داره، فالقوه، فمروه الا یدع ما علیه فی ذلک من الحق، فانی لا أحب ان یفسد عندی مثله من اشراف العرب فاتوه حتی وقفوا علیه عشیه و هو جالس علی بابه، فقالوا: ما یمنعک من لقاء الأمیر، فانه قد ذکرک، و قد قال: لو اعلم انه شاک لعدته؟ فقال لهم: الشکوی تمنعنی، فقالوا له: یبلغه انک تجلس کل عشیه علی باب دارک، و قد استبطأک، و الإبطاء و الجفاء لا یحتمله السلطان، اقسمنا علیک لما رکبت معنا! فدعا بثیابه فلبسها، ثم دعا ببغله فرکبها حتی إذا دنا من القصر، کان نفسه احست ببعض الذی کان، فقال لحسان ابن أسماء بن خارجه: یا بن أخی، انی و الله لهذا الرجل لخائف، فما تری؟

قال: ای عم، و الله ما اتخوف علیک شیئا،

و لم تجعل علی نفسک سبیلا و أنت بری ء؟ و زعموا ان أسماء لم یعلم فی ای شی ء بعث الیه عبید الله، فاما محمد فقد علم به، فدخل القوم علی ابن زیاد، و دخل معهم، فلما طلع قال عبید الله: اتتک بحائن رجلاه! و قد عرس عبید الله إذ ذاک بام نافع ابنه عماره بن عقبه، فلما دنا من ابن زیاد و عنده شریح القاضی التفت نحوه، فقال:

ارید حباءه و یرید قتلی عذیرک من خلیلک من مراد

و قد کان له أول ما قدم مکرما ملطفا، فقال له هانئ: و ما ذاک ایها الأمیر؟ قال: ایه یا هانئ بن عروه! ما هذه الأمور التی تربص فی دورک لأمیر المؤمنین و عامه المسلمین! جئت بمسلم بن عقیل فادخلته دارک، و جمعت له السلاح و الرجال فی الدور حولک، و ظننت ان ذلک یخفی علی لک! قال: ما فعلت، و ما مسلم عندی، قال: بلی قد فعلت، قال: ما فعلت، قال:

بلی، فلما کثر ذلک بینهما، و ابی هانئ الا مجاحدته و مناکرته، دعا ابن زیاد معقلا ذلک العین، فجاء حتی وقف بین یدیه فقال: ا تعرف هذا؟

قال: نعم، و علم هانئ عند ذلک انه کان عینا علیهم، و انه قد أتاه باخبارهم،

تاریخ طبری، ص: 366

فسقط فی خلده ساعه ثم ان نفسه راجعته، فقال له: اسمع منی، و صدق مقالتی، فو الله لا اکذبک، و الله الذی لا اله غیره ما دعوته الی منزلی، و لا علمت بشی ء من امره، حتی رایته جالسا علی بابی، فسألنی النزول علی، فاستحییت من رده، و دخلنی من ذلک ذمام، فادخلته داری و ضفته و آویته، و قد کان من امره الذی بلغک،

فان شئت اعطیت الان موثقا مغلظا و ما تطمئن الیه الا ابغیک سوءا، و ان شئت اعطیتک رهینه تکون فی یدک حتی آتیک، و انطلق الیه فأمره ان یخرج من داری الی حیث شاء من الارض، فاخرج من ذمامه و جواره، فقال: لا و الله لا تفارقنی ابدا حتی تأتینی به، فقال: لا، و الله لا أجیئک ابدا، انا أجیئک بضیفی تقتله! قال: و الله لتأتینی به، قال: و الله لا آتیک به.

فلما کثر الکلام بینهما قام مسلم بن عمرو الباهلی- و لیس بالکوفه شامی و لا بصری غیره- فقال: اصلح الله الأمیر! خلنی و ایاه حتی اکلمه، لما رای لجاجته و تابیه علی ابن زیاد ان یدفع الیه مسلما، فقال لهانئ: قم الی هاهنا حتی اکلمک، فقام فخلا به ناحیه من ابن زیاد، و هما منه علی ذلک قریب حیث یراهما، إذا رفعا أصواتهما سمع ما یقولان، و إذا خفضا خفی علیه ما یقولان، فقال له مسلم: یا هانئ، انی أنشدک الله ان تقتل نفسک، و تدخل البلاء علی قومک و عشیرتک! فو الله انی لانفس بک عن القتل، و هو یری ان عشیرته ستحرک فی شانه ان هذا الرجل ابن عم القوم، و لیسوا قاتلیه و لا ضائریه، فادفعه الیه فانه لیس علیک بذلک مخزاه و لا منقصه، انما تدفعه الی السلطان، قال: بلی، و الله ان علی فی ذلک للخزی و العار، انا ادفع جاری و ضیفی و انا حی صحیح اسمع و اری، شدید الساعد، کثیر الأعوان! و الله لو لم أکن الا واحدا لیس لی ناصر لم ادفعه حتی اموت دونه.

فاخذ یناشده و هو یقول: و الله لا ادفعه الیه

ابدا، فسمع ابن زیاد ذلک، فقال: ادنوه منی، فادنوه منه، فقال: و الله لتأتینی به او لاضربن عنقک،

تاریخ طبری، ص: 367

قال: إذا تکثر البارقه حول دارک، فقال: و الهفا علیک! أبا لبارقه تخوفنی! و هو یظن ان عشیرته سیمنعونه، فقال ابن زیاد: ادنوه منی، فادنی،

3فاستعرض وجهه بالقضیب، فلم یزل یضرب انفه و جبینه و خده حتی کسر انفه، و سیل الدماء علی ثیابه، و نثر لحم خدیه و جبینه علی لحیته حتی کسر القضیب، و ضرب هانئ بیده الی قائم سیف شرطی من تلک الرجال، و جابذه الرجل و منع، فقال عبید الله: ا حروری سائر الیوم! احللت بنفسک، قد حل لنا قتلک، خذوه فالقوه فی بیت من بیوت الدار، و أغلقوا علیه بابه، و اجعلوا علیه حرسا، ففعل ذلک به، فقام الیه أسماء ابن خارجه فقال: ارسل غدر سائر الیوم! أمرتنا ان نجیئک بالرجل حتی إذا جئناک به و ادخلناه علیک هشمت وجهه، و سیلت دمه علی لحیته، و زعمت انک تقتله! فقال له عبید الله: و انک لهاهنا! فامر به فلهز و تعتع به، ثم ترک فحبس.

و اما محمد بن الاشعث فقال: قد رضینا بما رای الأمیر، لنا کان أم علینا، انما الأمیر مؤدب و بلغ عمرو بن الحجاج ان هانئا قد قتل، فاقبل فی مذحج حتی احاط بالقصر و معه جمع عظیم، ثم نادی: انا عمرو بن الحجاج، هذه فرسان مذحج و وجوهها، لم تخلع طاعه، و لم تفارق جماعه، و قد بلغهم ان صاحبهم یقتل، فأعظموا ذلک، فقیل لعبید الله: هذه مذحج بالباب، فقال لشریح القاضی: ادخل علی صاحبهم فانظر الیه، ثم اخرج فاعلمهم انه حی لم یقتل، و انک قد

رایته، فدخل الیه شریح فنظر الیه.

فقال ابو مخنف: فحدثنی الصقعب بن زهیر، عن عبد الرحمن بن شریح، قال: سمعته یحدث اسماعیل بن طلحه، قال: دخلت علی هانئ، فلما رآنی قال: یا لله یا للمسلمین! اهلکت عشیرتی؟ فأین اهل الدین! و این اهل المصر! تفاقدوا! یخلونی، و عدوهم و ابن عدوهم! و الدماء

تاریخ طبری، ص: 368

تسیل علی لحیته، إذ سمع الرجه علی باب القصر، و خرجت و اتبعنی، فقال:

یا شریح، انی لأظنها أصوات مذحج و شیعتی من المسلمین، ان دخل علی عشره نفر أنقذونی، قال: فخرجت الیهم و معی حمید بن بکیر الأحمری- ارسله معی ابن زیاد، و کان من شرطه ممن یقوم علی راسه- و ایم الله لو لا مکانه معی لکنت ابلغت اصحابه ما أمرنی به، فلما خرجت الیهم قلت:

ان الأمیر لما بلغه مکانکم و مقالتکم فی صاحبکم أمرنی بالدخول الیه، فأتیته فنظرت الیه، فأمرنی ان القاکم، و ان اعلمکم انه حی، و ان الذی بلغکم من قتله کان باطلا فقال عمرو و اصحابه: فاما إذ لم یقتل فالحمد لله، ثم انصرفوا.

قال ابو مخنف: حدثنی الحجاج بن علی، عن محمد بن بشر الهمدانی، قال: لما ضرب عبید الله هانئا و حبسه خشی ان یثب الناس به، فخرج فصعد المنبر و معه اشراف الناس و شرطه و حشمه، فحمد الله و اثنی علیه ثم قال: اما بعد، ایها الناس، فاعتصموا بطاعه الله و طاعه ائمتکم، و لا تختلفوا و لا تفرقوا فتهلکوا و تذلوا و تقتلوا و تجفوا و تحرموا، ان اخاک من صدقک، و قد اعذر من انذر قال: ثم ذهب لینزل، فما نزل عن المنبر حتی دخلت النظاره المسجد من قبل التمارین یشتدون

و یقولون: قد جاء ابن عقیل! قد جاء ابن عقیل! فدخل عبید الله القصر مسرعا، و اغلق ابوابه.

قال ابو مخنف: حدثنی یوسف بن یزید، عن عبد الله بن خازم، قال:

انا و الله رسول ابن عقیل الی القصر لانظر الی ما صار امر هانئ، قال:

فلما ضرب و حبس رکبت فرسی و کنت أول اهل الدار دخل علی مسلم بن عقیل بالخبر، و إذا نسوه لمراد مجتمعات ینادین: یا عثرتاه! یا ثکلاه! فدخلت علی مسلم بن عقیل بالخبر، فأمرنی ان انادی فی اصحابه و قد ملا منهم الدور حوله، و قد بایعه ثمانیه عشر ألفا، و فی الدور اربعه آلاف رجل، فقال لی:

ناد: یا منصور أمت، فنادیت: یا منصور أمت، و تنادی اهل الکوفه

تاریخ طبری، ص: 369

فاجتمعوا الیه، فعقد مسلم لعبید الله بن عمرو بن عزیز الکندی علی ربع کنده و ربیعه، و قال: سر امامی فی الخیل، ثم عقد لمسلم بن عوسجه الأسدی علی ربع مذحج و اسد، و قال: انزل فی الرجال فأنت علیهم، و عقد لأبی ثمامه الصائدی علی ربع تمیم و همدان، و عقد لعباس بن جعده الجدلی علی ربع المدینه، ثم اقبل نحو القصر، فلما بلغ ابن زیاد اقباله تحرز فی القصر، و غلق الأبواب قال ابو مخنف: و حدثنی یونس بن ابی إسحاق، عن عباس الجدلی قال: خرجنا مع ابن عقیل اربعه آلاف، فما بلغنا القصر الا و نحن ثلاثمائه.

قال: و اقبل مسلم یسیر فی الناس من مراد حتی احاط بالقصر، ثم ان الناس تداعوا إلینا و اجتمعوا، فو الله ما لبثنا الا قلیلا حتی امتلا المسجد من الناس و السوق، و ما زالوا یثوبون حتی المساء، فضاق بعبید الله ذرعه،

و کان کبر امره ان یتمسک بباب القصر، و لیس معه الا ثلاثون رجلا من الشرط و عشرون رجلا من اشراف الناس و اهل بیته و موالیه، و اقبل اشراف الناس یأتون ابن زیاد من قبل الباب الذی یلی دار الرومیین، و جعل من بالقصر مع ابن زیاد یشرفون علیهم، فینظرون الیهم فیتقون ان یرموهم بالحجاره، و ان یشتموهم و هم لا یفترون علی عبید الله و علی ابیه و دعا عبید الله کثیر بن شهاب ابن الحصین الحارثی فأمره ان یخرج فیمن أطاعه من مذحج، فیسیر بالکوفه، و یخذل الناس عن ابن عقیل و یخوفهم الحرب، و یحذرهم عقوبه السلطان، و امر محمد بن الاشعث ان یخرج فیمن أطاعه من کنده و حضرموت، فیرفع رایه أمان لمن جاءه من الناس، و قال مثل ذلک للقعقاع بن شور الذهلی و شبث بن ربعی التمیمی و حجار بن ابجر العجلی و شمر بن ذی الجوشن العامری، و حبس سائر وجوه الناس عنده استیحاشا الیهم لقله عدد من معه من الناس، و خرج کثیر بن شهاب یخذل الناس عن ابن عقیل.

قال ابو مخنف: فحدثنی ابو جناب الکلبی ان کثیرا الفی رجلا من

تاریخ طبری، ص: 370

کلب یقال له عبد الأعلی بن یزید، قد لبس سلاحه یرید ابن عقیل فی بنی فتیان، فأخذه حتی ادخله علی ابن زیاد، فاخبره خبره، فقال لابن زیاد:

انما أردتک، قال: و کنت وعدتنی ذلک من نفسک، فامر به فحبس، و خرج محمد بن الاشعث حتی وقف عند دور بنی عماره، و جاءه عماره بن صلخب الأزدی و هو یرید ابن عقیل، علیه سلاحه، فأخذه فبعث به الی ابن زیاد فحبسه، فبعث ابن عقیل الی

محمد بن الاشعث من المسجد عبد الرحمن ابن شریح الشبامی، فلما رای محمد بن الاشعث کثره من أتاه، أخذ یتنحی و یتأخر، و ارسل القعقاع بن شور الذهلی الی محمد بن الاشعث: قد جلت علی ابن عقیل من العرار، فتأخر عن موقفه، فاقبل حتی دخل علی ابن زیاد من قبل دار الرومیین، فلما اجتمع عند عبید الله کثیر بن شهاب و محمد و القعقاع فیمن أطاعهم من قومهم، قال له کثیر- و کانوا مناصحین لابن زیاد: اصلح الله الأمیر! معک فی القصر ناس کثیر من اشراف الناس و من شرطک و اهل بیتک و موالیک، فاخرج بنا الیهم، فأبی عبید الله، و عقد لشبث بن ربعی لواء، فاخرجه، و اقام الناس مع ابن عقیل یکبرون و یثوبون حتی المساء، و امرهم شدید، فبعث عبید الله الی الاشراف فجمعهم الیه، ثم قال: أشرفوا علی الناس فمنوا اهل الطاعه الزیاده و الکرامه، و خوفوا اهل المعصیه الحرمان و العقوبه، و اعلموهم فصول الجنود من الشام الیهم.

قال ابو مخنف: حدثنی سلیمان بن ابی راشد،

3عن عبد الله بن خازم الکثیری من الأزد، من بنی کثیر، قال: اشرف علینا الاشراف، فتکلم کثیر بن شهاب أول الناس حتی کادت الشمس ان تجب، فقال: ایها الناس، ألحقوا بأهالیکم، و لا تعجلوا الشر، و لا تعرضوا انفسکم للقتل، فان هذه جنود امیر المؤمنین یزید قد اقبلت، و قد اعطی الله الأمیر عهدا:

لئن اتممتم علی حربه و لم تنصرفوا من عشیتکم ان یحرم ذریتکم العطاء، و یفرق مقاتلتکم فی مغازی اهل الشام علی غیر طمع، و ان یأخذ البری ء بالسقیم، و الشاهد بالغائب، حتی لا یبقی له فیکم بقیه من اهل المعصیه الا أذاقها

وبال

تاریخ طبری، ص: 371

ما جرت أیدیها، و تکلم الاشراف بنحو من کلام هذا، فلما سمع مقالتهم الناس أخذوا یتفرقون، و أخذوا ینصرفون.

قال ابو مخنف: فحدثنی المجالد بن سعید، ان المرأه کانت تأتی ابنها او أخاها فتقول: انصرف، الناس یکفونک، و یجی ء الرجل الی ابنه او أخیه فیقول: غدا یأتیک اهل الشام، فما تصنع بالحرب و الشر! انصرف فیذهب به، فما زالوا یتفرقون و یتصدعون حتی امسی ابن عقیل و ما معه ثلاثون نفسا فلما رای انه قد امسی و لیس معه الا أولئک النفر خرج متوجها نحو أبواب کنده، و بلغ الأبواب و معه منهم عشره، ثم خرج من الباب و إذا لیس معه انسان، و التفت فإذا هو لا یحس أحدا یدله علی الطریق، و لا یدله علی منزل و لا یواسیه بنفسه ان عرض له عدو، فمضی علی وجهه یتلدد فی ازقه الکوفه لا یدری این یذهب! حتی خرج الی دور بنی جبله من کنده، فمشی حتی انتهی الی باب امراه یقال لها طوعه- أم ولد کانت للأشعث بن قیس، فأعتقها، فتزوجها اسید الحضرمی فولدت له بلالا، و کان بلال، قد خرج مع الناس و أمه قائمه تنتظره- فسلم علیها ابن عقیل، فردت علیه، فقال لها: یا أمه الله، اسقینی ماء، فدخلت فسقته، فجلس و ادخلت الإناء، ثم خرجت فقالت: یا عبد الله ا لم تشرب! قال: بلی، قالت: فاذهب الی اهلک، فسکت، ثم عادت فقالت مثل ذلک، فسکت، ثم قالت له: فی الله، سبحان الله یا عبد الله! فمر الی اهلک عافاک الله، فانه لا یصلح لک الجلوس علی بابی، و لا احله لک، فقام فقال: یا أمه الله، ما لی فی

هذا المصر منزل و لا عشیره، فهل لک الی اجر و معروف، و لعلی مکافئک به بعد الیوم! فقالت: یا عبد الله، و ما ذاک؟ قال:

انا مسلم بن عقیل، کذبنی هؤلاء القوم و غرونی، قالت: أنت مسلم! قال: نعم قالت: ادخل، فادخلته بیتا فی دارها غیر البیت الذی تکون فیه، و فرشت له، و عرضت علیه العشاء فلم یتعش، و لم یکن باسرع من ان جاء ابنها فرآها تکثر الدخول فی البیت و الخروج منه، فقال: و الله انه

تاریخ طبری، ص: 372

لیریبنی کثره دخولک هذا البیت منذ اللیله و خروجک منه! ان لک لشأنا، قالت: یا بنی، اله عن هذا، قال لها: و الله لتخبرنی: قالت: اقبل علی شانک و لا تسألنی عن شی ء، فالح علیها، فقالت: یا بنی، لا تحدثن أحدا من الناس بما اخبرک به، و أخذت علیه الایمان، فحلف لها، فاخبرته، فاضطجع و سکت- و زعموا انه قد کان شریدا من الناس و قال بعضهم: کان یشرب مع اصحاب له- و لما طال علی ابن زیاد، و أخذ لا یسمع لأصحاب ابن عقیل صوتا کما کان یسمعه قبل ذلک قال لأصحابه: أشرفوا فانظروا هل ترون منهم أحدا! فاشرفوا فلم یروا أحدا، قال: فانظروا لعلهم تحت الظلال قد کمنوا لکم، ففرعوا بحابح المسجد، و جعلوا یخفضون شعل النار فی ایدیهم، ثم ینظرون: هل فی الظلال احد؟ و کانت أحیانا تضی ء لهم، و أحیانا لا تضی ء لهم کما یریدون، فدلوا القنادیل و انصاف الطنان تشد بالحبال، ثم تجعل فیها النیران، ثم تدلی، حتی تنتهی الی الارض ففعلوا ذلک فی اقصی الظلال و أدناها و أوسطها حتی فعلوا ذلک بالظله التی فیها المنبر، فلما لم

یروا شیئا اعلموا ابن زیاد، ففتح باب السده التی فی المسجد ثم خرج فصعد المنبر، و خرج اصحابه معه، فأمرهم فجلسوا حوله قبیل العتمه، و امر عمرو بن نافع فنادی: الا برئت الذمه من رجل من الشرطه و العرفاء او المناکب او المقاتله صلی العتمه الا فی المسجد، فلم یکن له الا ساعه حتی امتلا المسجد من الناس، ثم امر منادیه فأقام الصلاه، فقال الحصین بن تمیم: ان شئت صلیت بالناس، او یصلی بهم غیرک، و دخلت أنت فصلیت فی القصر، فانی لا آمن ان یغتالک بعض اعدائک! فقال: مر حرسی فلیقوموا ورائی کما کانوا یقفون، و در فیهم فانی لست بداخل إذا.

فصلی بالناس، ثم قام فحمد الله و اثنی علیه ثم قال: اما بعد، فان ابن عقیل السفیه الجاهل، قد اتی ما قد رایتم من الخلاف و الشقاق، فبرئت ذمه الله من رجل وجدناه فی داره، و من جاء به فله دیته اتقوا الله عباد الله، و الزموا طاعتکم و بیعتکم، و لا تجعلوا علی انفسکم سبیلا یا حصین

تاریخ طبری، ص: 373

ابن تمیم، ثکلتک أمک ان صاح باب سکه من سکک الکوفه، او خرج هذا الرجل و لم تأتنی به، و قد سلطتک علی دور اهل الکوفه، فابعث مراصده علی افواه السکک، و اصبح غدا و استبر الدور و جس خلالها حتی تأتینی بهذا الرجل- و کان الحصین علی شرطه، و هو من بنی تمیم- ثم نزل ابن زیاد فدخل و قد عقد لعمرو بن حریث رایه و امره علی الناس، فلما اصبح جلس مجلسه و اذن للناس فدخلوا علیه، و اقبل محمد بن الاشعث فقال: مرحبا بمن لا یستغش ولایتهم! ثم أقعده الی

جنبه، و اصبح ابن تلک العجوز و هو بلال بن اسید الذی آوت أمه ابن عقیل، فغدا الی عبد الرحمن بن محمد ابن الاشعث فاخبره بمکان ابن عقیل عند أمه، قال: فاقبل عبد الرحمن حتی اتی أباه و هو عند ابن زیاد، فساره، فقال له ابن زیاد: ما قال لک؟

قال: أخبرنی ان ابن عقیل فی دار من دورنا، فنخس بالقضیب فی جنبه ثم قال: قم فاتنی به الساعه.

قال ابو مخنف: فحدثنی قدامه بن سعید بن زائده بن قدامه الثقفی، ان ابن الاشعث حین قام لیأتیه بابن عقیل بعث الی عمرو بن حریث و هو فی المسجد خلیفته علی الناس، ان ابعث مع ابن الاشعث ستین او سبعین رجلا کلهم من قیس- و انما کره ان یبعث معه قومه لأنه قد علم ان کل قوم یکرهون ان یصادف فیهم مثل ابن عقیل- فبعث معه عمرو بن عبید الله بن عباس السلمی فی ستین او سبعین من قیس، حتی أتوا الدار التی فیها ابن عقیل، فلما سمع وقع حوافر الخیل و أصوات الرجال عرف انه قد اتی، فخرج الیهم بسیفه، و اقتحموا علیه الدار، فشد علیهم یضربهم بسیفه حتی اخرجهم من الدار، ثم عادوا الیه، فشد علیهم کذلک، فاختلف هو و بکیر بن حمران الأحمری ضربتین، فضرب بکیر فم مسلم فقطع شفته العلیا، و اشرع السیف فی السفلی، و نصلت لها ثنیتاه، فضربه مسلم ضربه فی راسه منکره، و ثنی بأخری علی حبل العاتق کادت تطلع علی جوفه فلما رأوا ذلک أشرفوا علیه من فوق ظهر البیت، فأخذوا یرمونه بالحجاره، و یلهبون النار فی اطنان القصب، ثم یقلبونها علیه من فوق

تاریخ طبری، ص: 374

البیت، فلما رای ذلک

خرج علیهم مصلتا بسیفه فی السکه فقاتلهم، فاقبل علیه محمد بن الاشعث فقال: یا فتی، لک الامان، لا تقتل نفسک، فاقبل یقاتلهم، و هو یقول:

اقسمت لا اقتل الا حرا و ان رایت الموت شیئا نکرا

کل امرئ یوما ملاق شرا و یخلط البارد سخنا مرا

رد شعاع الشمس فاستقر اخاف ان اکذب او اغرا

فقال له محمد بن الاشعث: انک لا تکذب و لا تخدع و لا تغر، ان القوم بنو عمک، و لیسوا بقاتلیک و لا ضاربیک، و قد اثخن بالحجاره، و عجز عن القتال و انبهر، فاسند ظهره الی جنب تلک الدار، فدنا محمد ابن الاشعث فقال: لک الامان، فقال: آمن انا؟ قال: نعم، و قال القوم:

أنت آمن، غیر عمرو بن عبید الله بن العباس السلمی فانه قال:

لا ناقه لی فی هذا و لا جمل، و تنحی.

و قال ابن عقیل: اما لو لم تؤمنونی ما وضعت یدی فی ایدیکم و اتی ببغله فحمل علیها، و اجتمعوا حوله، و انتزعوا سیفه من عنقه، فکانه عند ذلک آیس من نفسه، فدمعت عیناه، ثم قال: هذا أول الغدر، قال محمد ابن الاشعث: أرجو الا یکون علیک باس، قال: ما هو الا الرجاء، این أمانکم! إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ! و بکی، فقال له عمرو بن عبید الله بن عباس: ان من یطلب مثل الذی تطلب إذا نزل به مثل الذی نزل بک لم یبک، قال: انی و الله ما لنفسی ابکی، و لا لها من القتل ارثی، و ان کنت لم أحب لها طرفه عین تلفا، و لکن ابکی لأهلی المقبلین الی، ابکی لحسین و آل حسین! ثم اقبل علی محمد بن الاشعث فقال: یا عبد الله، انی

أراک و الله ستعجز عن امانی، فهل عندک خیر! تستطیع ان تبعث من عندک رجلا علی لسانی یبلغ حسینا، فانی لا أراه الا قد خرج إلیکم الیوم مقبلا، او هو خرج غدا هو و اهل بیته، و ان ما تری من جزعی لذلک،

تاریخ طبری، ص: 375

فیقول: ان ابن عقیل بعثنی إلیک، و هو فی أیدی القوم اسیر لا یری ان تمشی حتی تقتل، و هو یقول: ارجع باهل بیتک، و لا یغرک اهل الکوفه فإنهم اصحاب ابیک الذی کان یتمنی فراقهم بالموت او القتل، ان اهل الکوفه قد کذبوک و کذبونی، و لیس لمکذب رای، فقال ابن الاشعث: و الله لافعلن، و لاعلمن ابن زیاد انی قد امنتک قال ابو مخنف: فحدثنی جعفر بن حذیفه الطائی- و قد عرف سعید ابن شیبان الحدیث- قال: دعا محمد بن الاشعث ایاس بن العثل الطائی من بنی مالک ابن عمرو بن ثمامه، و کان شاعرا، و کان لمحمد زوارا، فقال له: الق حسینا فابلغه هذا الکتاب، و کتب فیه الذی امره ابن عقیل، و قال له: هذا زادک و جهازک، و متعه لعیالک، فقال: من این لی براحله، فان راحلتی قد انضیتها؟ قال: هذه راحله فارکبها برحلها ثم خرج فاستقبله بزباله لاربع لیال، فاخبره الخبر، و بلغه الرساله، [فقال له حسین: کل ما حم نازل، و عند الله نحتسب أنفسنا و فساد أمتنا].

و قد کان مسلم بن عقیل حیث تحول الی دار هانئ بن عروه و بایعه ثمانیه عشر ألفا، قدم کتابا الی حسین مع عابس بن ابی شبیب الشاکری:

اما بعد، فان الرائد لا یکذب اهله، و قد بایعنی من اهل الکوفه ثمانیه عشر ألفا، فعجل الاقبال حین

یأتیک کتابی، فان الناس کلهم معک، لیس لهم فی آل معاویه رای و لا هوی، و السلام.

و اقبل محمد بن الاشعث بابن عقیل الی باب القصر، فاستأذن فاذن له، فاخبر عبید الله خبر ابن عقیل و ضرب بکیر ایاه، فقال: بعدا له! فاخبره محمد بن الاشعث بما کان منه و ما کان من امانه ایاه، فقال عبید الله: ما أنت و الامان! کانا أرسلناک تؤمنه! انما أرسلناک لتأتینا به، فسکت و انتهی ابن عقیل الی باب القصر و هو عطشان، و علی باب القصر ناس جلوس ینتظرون الاذن، منهم عماره بن عقبه بن ابی معیط، و عمرو بن حریث، و مسلم بن عمرو، و کثیر بن شهاب.

قال ابو مخنف: فحدثنی قدامه بن سعد ان مسلم بن عقیل حین

تاریخ طبری، ص: 376

انتهی الی باب القصر فإذا قله بارده موضوعه علی الباب، فقال ابن عقیل:

اسقونی من هذا الماء، فقال له مسلم بن عمرو: ا تراها ما أبردها! لا و الله لا تذوق منها قطره ابدا حتی تذوق الحمیم فی نار جهنم! قال له ابن عقیل:

ویحک! من أنت؟ قال: انا ابن من عرف الحق إذ انکرته، و نصح لإمامه إذ غششته، و سمع و اطاع إذ عصیته و خالفت، انا مسلم بن عمرو الباهلی، فقال ابن عقیل: لامک الثکل! ما اجفاک، و ما افظک، و اقسی قلبک و اغلظک! أنت یا بن باهله اولی بالحمیم و الخلود فی نار جهنم منی، ثم جلس متساندا الی حائط.

قال ابو مخنف: فحدثنی قدامه بن سعد ان عمرو بن حریث بعث غلاما یدعی سلیمان، فجاءه بماء فی قله فسقاه.

قال ابو مخنف: و حدثنی سعید بن مدرک بن عماره، ان عماره بن عقبه

بعث غلاما له یدعی قیسا، فجاءه بقله علیها مندیل و معه قدح فصب فیه ماء، ثم سقاه، فاخذ کلما شرب امتلا القدح دما، فلما ملا القدح المره الثالثه ذهب لیشرب فسقطت ثنیتاه فیه، فقال: الحمد لله! لو کان لی من الرزق المقسوم شربته و ادخل مسلم علی ابن زیاد فلم یسلم علیه بالإمره، فقال له الحرسی: الا تسلم علی الأمیر! فقال له: ان کان یرید قتلی فما سلامی علیه! و ان کان لا یرید قتلی فلعمری لیکثرن سلامی علیه، فقال له ابن زیاد: لعمری لتقتلن، قال: کذلک؟ قال: نعم، قال:

فدعنی أوص الی بعض قومی، فنظر الی جلساء عبید الله و فیهم عمر بن سعد، فقال: یا عمر، ان بینی و بینک قرابه، و لی إلیک حاجه، و قد یجب لی علیک نجح حاجتی، و هو سر، فأبی ان یمکنه من ذکرها، فقال له عبید الله:

لا تمتنع ان تنظر فی حاجه ابن عمک، فقام معه فجلس حیث ینظر الیه ابن زیاد، فقال له: ان علی بالکوفه دینا استدنته منذ قدمت الکوفه، سبعمائه درهم، فاقضها عنی، و انظر جثتی فاستوهبها من ابن زیاد، فوارها، و ابعث الی حسین من یرده، فانی قد کتبت الیه اعلمه ان الناس معه، و لا

تاریخ طبری، ص: 377

أراه الا مقبلا، فقال عمر لابن زیاد: ا تدری ما قال لی؟ انه ذکر کذا و کذا، قال له ابن زیاد: انه لا یخونک الامین، و لکن قد یؤتمن الخائن، اما مالک فهو لک، و لسنا نمنعک ان تصنع فیه ما احببت، و اما حسین فانه ان لم یردنا لم نرده، و ان أرادنا لم نکف عنه، و اما جثته فانا لن نشفعک فیها، انه

لیس باهل منا لذلک، قد جاهدنا و خالفنا، و جهد علی هلاکنا.

و زعموا انه قال: اما جثته فانا لا نبالی إذ قتلناه ما صنع بها ثم ان ابن زیاد قال: ایه یا بن عقیل! اتیت الناس و امرهم جمیع، و کلمتهم واحده، لتشتتهم، و تفرق کلمتهم، و تحمل بعضهم علی بعض! قال: کلا، لست اتیت، و لکن اهل المصر زعموا ان اباک قتل خیارهم، و سفک دماءهم، و عمل فیهم اعمال کسری و قیصر، فاتیناهم لنأمر بالعدل و ندعو الی حکم الکتاب، قال: و ما أنت و ذاک یا فاسق! او لم نکن نعمل بذاک فیهم إذ أنت بالمدینه تشرب الخمر! قال: انا اشرب الخمر! و الله ان الله لیعلم انک غیر صادق، و انک قلت بغیر علم، و انی لست کما ذکرت و ان أحق بشرب الخمر منی و اولی بها من یلغ فی دماء المسلمین ولغا، فیقتل النفس التی حرم الله قتلها، و یقتل النفس بغیر النفس، و یسفک الدم الحرام، و یقتل علی الغضب و العداوه و سوء الظن، و هو یلهو و یلعب کان لم یصنع شیئا فقال له ابن زیاد: یا فاسق، ان نفسک تمنیک ما حال الله دونه، و لم یرک اهله، قال: فمن اهله یا بن زیاد؟ قال: امیر المؤمنین یزید فقال: الحمد لله علی کل حال، رضینا بالله حکما بیننا و بینکم، قال:

کأنک تظن ان لکم فی الأمر شیئا! قال: و الله ما هو بالظن، و لکنه الیقین، قال: قتلنی الله ان لم اقتلک قتله لم یقتلها احد فی الاسلام! قال: اما انک أحق من احدث فی الاسلام ما لم یکن فیه، اما انک لا تدع سوء

القتله، و قبح المثله، و خبث السیره، و لؤم الغلبه، و لا احد من الناس أحق بها منک و اقبل ابن سمیه یشتمه و یشتم حسینا و علیا و عقیلا، و أخذ مسلم لا یکلمه و زعم اهل العلم ان عبید الله امر له بماء فسقی بخزفه، ثم قال له: انه لم یمنعنا ان نسقیک فیها الا کراهه ان تحرم بالشرب فیها،

تاریخ طبری، ص: 378

ثم نقتلک، و لذلک سقیناک فی هذا، ثم قال: اصعدوا به فوق القصر فاضربوا عنقه، ثم اتبعوا جسده راسه، فقال: یا بن الاشعث، اما و الله لو لا انک آمنتنی ما استسلمت، قم بسیفک دونی فقد اخفرت ذمتک، ثم قال:

یا بن زیاد، اما و الله لو کانت بینی و بینک قرابه ما قتلتنی، ثم قال ابن زیاد:

این هذا الذی ضرب ابن عقیل راسه بالسیف و عاتقه؟ فدعی، فقال:

اصعد فکن أنت الذی تضرب عنقه، فصعد به و هو یکبر و یستغفر و یصلی علی ملائکه الله و رسله و هو یقول: اللهم احکم بیننا و بین قوم غرونا و کذبونا و اذلونا و اشرف به علی موضع الجزارین الیوم، فضربت عنقه، و اتبع جسده راسه.

قال ابو مخنف: حدثنی الصقعب بن زهیر، عن عون بن ابی جحیفه قال: نزل الأحمری بکیر بن حمران الذی قتل مسلما، فقال له ابن زیاد:

قتله؟ قال: نعم، قال: نعم، قال: فما کان یقول و أنتم تصعدون به؟ قال: کان یکبر و یسبح و یستغفر، فلما ادنیته لاقتله قال: اللهم احکم بیننا و بین قوم کذبونا و غرونا و خذلونا و قتلونا، فقلت له: ادن منی، الحمد لله الذی أقادنی منک، فضربته ضربه لم تغن شیئا، فقال اما تری

فی خدش تخدشنیه وفاء من دمک ایها العبد! فقال ابن زیاد: او فخرا عند الموت! قال: ثم ضربته الثانیه فقتلته.

قال: و قام محمد بن الاشعث الی عبید الله بن زیاد فکلمه فی هانئ بن عروه، و قال: انک قد عرفت منزله هانئ بن عروه فی المصر، و بیته فی العشیره، و قد علم قومه انی و صاحبی سقناه إلیک، فأنشدک الله لما وهبته لی، فانی اکره عداوه قومه، هم أعز اهل المصر، و عدد اهل الیمن! قال: فوعده ان یفعل، فلما کان من امر مسلم بن عقیل ما کان، بدا له فیه، و ابی ان یفی له بما قال.

قال: فامر بهانی ء بن عروه حین قتل مسلم بن عقیل فقال: اخرجوا الی السوق فاضربوا عنقه، قال: فاخرج بهانی ء حتی انتهی الی مکان من

تاریخ طبری، ص: 379

السوق کان یباع فیه الغنم و هو مکتوف، فجعل یقول: وا مذحجاه! و لا مذحج لی الیوم! وا مذحجاه، و این منی مذحج! فلما رای ان أحدا لا ینصره جذب یده فنزعها من الکتاف، ثم قال: اما من عصا او سکین او حجر او عظم یجاحش به رجل عن نفسه! قال: و وثبوا الیه فشدوه وثاقا، ثم قیل له: امدد عنقک، فقال:

ما انا بها مجد سخی، و ما انا بمعینکم علی نفسی.

قال: فضربه مولی لعبید الله بن زیاد- ترکی یقال له رشید- بالسیف، فلم یصنع سیفه شیئا، فقال هانئ: الی الله المعاد! اللهم الی رحمتک و رضوانک! ثم ضربه اخری فقتله.

قال: فبصر به عبد الرحمن بن الحصین المرادی بخازر، و هو مع عبید الله بن زیاد، فقال الناس: هذا قاتل هانئ بن عروه، فقال ابن الحصین: قتلنی الله ان لم اقتله

او اقتل دونه! فحمل علیه بالرمح فطعنه فقتله ثم ان عبید الله بن زیاد لما قتل مسلم بن عقیل و هانئ بن عروه دعا بعبد الأعلی الکلبی الذی کان اخذه کثیر بن شهاب فی بنی فتیان، فاتی به، فقال له:

أخبرنی بأمرک، فقال: اصلحک الله! خرجت لانظر ما یصنع الناس، فأخذنی کثیر بن شهاب، فقال له: فعلیک و علیک، من الایمان المغلظه، ان کان اخرجک الا ما زعمت! فأبی ان یحلف، فقال عبید الله: انطلقوا بهذا الی جبانه السبیع فاضربوا عنقه بها، قال: فانطلق به فضربت عنقه، قال: و اخرج عماره بن صلخب الأزدی- و کان ممن یرید ان یاتی مسلم بن عقیل بالنصره لینصره- فاتی به أیضا عبید الله فقال له: ممن أنت؟ قال: من الأزد.

قال: انطلقوا به الی قومه، فضربت عنقه فیهم، فقال عبد الله بن الزبیر الأسدی فی قتله مسلم بن عقیل و هانئ بن عروه المرادی- و یقال: قاله الفرزدق:

ان کنت لا تدرین ما الموت فانظری الی هانئ فی السوق و ابن عقیل

تاریخ طبری، ص: 380

الی بطل قد هشم السیف وجهه و آخر یهوی من طمار قتیل

أصابهما امر الأمیر فأصبحا احادیث من یسری بکل سبیل

تری جسدا قد غیر الموت لونه و نضح دم قد سال کل مسیل

فتی هو أحیا من فتاه حییه و اقطع من ذی شفرتین صقیل

ا یرکب أسماء الهمالیج آمنا و قد طلبته مذحج بذحول!

تطیف حوالیه مراد و کلهم علی رقبه من سائل و مسول

فان أنتم لم تثاروا بأخیکم فکونوا بغایا ارضیت بقلیل

قال ابو مخنف: عن ابی جناب یحیی بن ابی حیه الکلبی، قال: ثم ان عبید الله بن زیاد لما قتل مسلما و هانئا بعث برءوسهما مع هانئ بن

ابی حیه الوادعی و الزبیر بن الاروح التمیمی الی یزید بن معاویه، و امر کاتبه عمرو بن نافع ان یکتب الی یزید بن معاویه بما کان من مسلم و هانئ، فکتب الیه کتابا اطال فیه- و کان أول من اطال فی الکتب- فلما نظر فیه عبید الله بن زیاد کرهه، و قال: ما هذا التطویل و هذه الفضول؟ اکتب:

اما بعد، فالحمد لله الذی أخذ لأمیر المؤمنین بحقه، و کفاه مؤنه عدوه اخبر امیر المؤمنین اکرمه الله ان مسلم بن عقیل لجأ الی دار هانئ بن عروه المرادی، و انی جعلت علیهما العیون، و دسست إلیهما الرجال، و کدتهما حتی استخرجتهما، و امکن الله منهما، فقدمتهما فضربت أعناقهما، و قد بعثت إلیک برءوسهما مع هانئ بن ابی حیه الهمدانی و الزبیر بن الاروح التمیمی- و هما من اهل السمع و الطاعه و النصیحه- فلیسألهما امیر المؤمنین عما أحب من امر، فان عندهما علما و صدقا، و فهما و ورعا، و السلام.

فکتب الیه یزید: اما بعد، فإنک لم تعد ان کنت کما أحب، عملت عمل الحازم، وصلت صوله الشجاع الرابط الجاش، فقد اغنیت و کفیت، و صدقت ظنی بک، و رأیی فیک، و قد دعوت رسولیک فسألتهما، و ناجیتهما

تاریخ طبری، ص: 381

فوجدتهما فی رأیهما و فضلهما کما ذکرت، فاستوص بهما خیرا، و انه قد بلغنی ان الحسین بن علی قد توجه نحو العراق، فضع المناظر و المسالح، و احترس علی الظن، و خذ علی التهمه، غیر الا تقتل الا من قاتلک، و اکتب الی فی کل ما یحدث من الخبر، و السلام علیک و رحمه الله.

قال ابو مخنف: حدثنی الصقعب بن زهیر، عن عون بن ابی جحیفه،

قال: کان مخرج مسلم بن عقیل بالکوفه یوم الثلاثاء لثمان لیال مضین من ذی الحجه سنه ستین- و یقال یوم الأربعاء لسبع مضین سنه ستین من یوم عرفه بعد مخرج الحسین من مکه مقبلا الی الکوفه بیوم- قال: و کان مخرج الحسین من المدینه الی مکه یوم الأحد للیلتین بقیتا من رجب سنه ستین، و دخل مکه لیله الجمعه لثلاث مضین من شعبان، فأقام بمکه شعبان و شهر رمضان و شوالا و ذا القعده، ثم خرج منها لثمان مضین من ذی الحجه یوم الثلاثاء یوم الترویه فی الیوم الذی خرج فیه مسلم بن عقیل.

و ذکر هارون بن مسلم، عن علی بن صالح، عن عیسی بن یزید، ان المختار بن ابی عبید و عبد الله بن الحارث بن نوفل کانا خرجا مع مسلم، خرج المختار برایه خضراء، و خرج عبد الله برایه حمراء، و علیه ثیاب حمر، و جاء المختار برایته فرکزها علی باب عمرو بن حریث، و قال: انما خرجت لامنع عمرا، و ان ابن الاشعث و القعقاع بن شور و شبث بن ربعی قاتلوا مسلما و اصحابه عشیه سار مسلم الی قصر ابن زیاد قتالا شدیدا، و ان شبثا جعل یقول: انتظروا بهم اللیل یتفرقوا، فقال له القعقاع: انک قد سددت علی الناس وجه مصیرهم، فافرج لهم ینسربوا، و ان عبید الله امر ان یطلب المختار و عبد الله بن الحارث، و جعل فیهما جعلا، فاتی بهما فحبسا.

تاریخ طبری، ص: 382

ذکر مسیر الحسین الی الکوفه ..... ص : 382

و فی هذه السنه کان خروج الحسین ع من مکه متوجها الی الکوفه.

ذکر الخبر عن مسیره إلیها و ما کان من امره فی مسیره ذلک:

قال هشام عن ابی مخنف: حدثنی الصقعب بن زهیر،

عن عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومی، قال: لما قدمت کتب اهل العراق الی الحسین و تهیأ للمسیر الی العراق، أتیته فدخلت علیه و هو بمکه، فحمدت الله و اثنیت علیه، ثم قلت: اما بعد، فانی اتیتک یا بن عم لحاجه ارید ذکرها لک نصیحه، فان کنت تری انک تستنصحنی و الا کففت عما ارید ان اقول، فقال: قل، فو الله ما اظنک بسیئ الرأی، و لا هو للقبیح من الأمر و الفعل، قال: قلت له: انه قد بلغنی انک ترید المسیر الی العراق، و انی مشفق علیک من مسیرک، انک تأتی بلدا فیه عماله و امراؤه، و معهم بیوت الأموال، و انما الناس عبید لهذا الدرهم و الدینار، و لا آمن علیک ان یقاتلک من وعدک نصره، و من أنت أحب الیه ممن یقاتلک معه، [فقال الحسین: جزاک الله خیرا یا بن عم، فقد و الله علمت انک مشیت بنصح، و تکلمت بعقل، و مهما یقض من امر یکن، أخذت برأیک او ترکته، فأنت عندی احمد مشیر، و انصح ناصح].

قال: فانصرفت من عنده فدخلت علی الحارث بن خالد بن العاص بن هشام، فسألنی: هل لقیت حسینا؟ فقلت له: نعم، قال: فما قال لک، و ما قلت له؟ قال: فقلت له: قلت کذا و کذا، و قال کذا و کذا، فقال:

نصحته و رب المروه الشهباء، اما و رب البنیه ان الرأی لما رایته، قبله او ترکه، ثم قال:

رب مستنصح یغش و یردی و ظنین بالغیب یلفی نصیحا

تاریخ طبری، ص: 383

قال ابو مخنف: و حدثنی الحارث بن کعب الوالبی، عن عقبه بن سمعان، ان حسینا لما اجمع المسیر الی الکوفه أتاه عبد الله

بن عباس فقال: یا بن عم، انک قد ارجف الناس انک سائر الی العراق، فبین لی ما أنت صانع؟ قال:

انی قد اجمعت المسیر فی احد یومی هذین ان شاء الله تعالی، فقال له ابن عباس: فانی اعیذک بالله من ذلک، أخبرنی رحمک الله! ا تسیر الی قوم قد قتلوا أمیرهم، و ضبطوا بلادهم، و نفوا عدوهم؟ فان کانوا قد فعلوا ذلک فسر الیهم، و ان کانوا انما دعوک الیهم و أمیرهم علیهم قاهر لهم، و عماله تجبی بلادهم، فإنهم انما دعوک الی الحرب و القتال، و لا آمن علیک ان یغروک و یکذبوک، و یخالفوک و یخذلوک، و ان یستنفروا إلیک فیکونوا أشد الناس علیک، [فقال له حسین: و انی استخیر الله و انظر ما یکون].

قال: فخرج ابن عباس من عنده، و أتاه ابن الزبیر فحدثه ساعه، ثم قال: ما ادری ما ترکنا هؤلاء القوم و کفنا عنهم، و نحن أبناء المهاجرین، و ولاه هذا الأمر دونهم! خبرنی ما ترید ان تصنع؟ [فقال الحسین: و الله لقد حدثت نفسی باتیان الکوفه، و لقد کتب الی شیعتی بها و اشراف أهلها، و استخیر الله،] فقال له ابن الزبیر: اما لو کان لی بها مثل شیعتک ما عدلت بها، قال: ثم انه خشی ان یتهمه فقال: اما انک لو اقمت بالحجاز ثم اردت هذا الأمر هاهنا ما خولف علیک ان شاء الله، ثم قام فخرج من عنده، [فقال الحسین: ها ان هذا لیس شی ء یؤتاه من الدنیا أحب الیه من ان اخرج من الحجاز الی العراق، و قد علم انه لیس له من الأمر معی شی ء، و ان الناس لم یعدلوه بی، فود انی خرجت منها لتخلو

له].

قال: فلما کان من العشی او من الغد، اتی الحسین عبد الله بن العباس فقال: یا بن عم انی اتصبر و لا اصبر، انی اتخوف علیک فی هذا الوجه الهلاک و الاستئصال، ان اهل العراق قوم غدر، فلا تقربنهم، أقم بهذا البلد فإنک سید اهل الحجاز، فان کان اهل العراق یریدونک کما زعموا فاکتب الیهم فلینفوا عدوهم، ثم اقدم علیهم، فان أبیت الا انه تخرج فسر الی الیمن

تاریخ طبری، ص: 384

فان بها حصونا و شعابا، و هی ارض عریضه طویله، و لأبیک بها شیعه، و أنت عن الناس فی عزله، فتکتب الی الناس و ترسل، و تبث دعاتک، فانی أرجو ان یأتیک عند ذلک الذی تحب فی عافیه، [فقال له الحسین: یا بن عم، انی و الله لأعلم انک ناصح مشفق، و لکنی قد ازمعت و اجمعت علی المسیر،] فقال له ابن عباس: فان کنت سائرا فلا تسر بنسائک و صبیتک، فو الله انی لخائف ان تقتل کما قتل عثمان و نساؤه و ولده ینظرون الیه ثم قال ابن عباس: لقد اقررت عین ابن الزبیر بتخلیتک ایاه و الحجاز و الخروج منها، و هو الیوم لا ینظر الیه احد معک، و الله الذی لا اله الا هو لو اعلم انک إذا أخذت بشعرک و ناصیتک حتی یجتمع علی و علیک الناس أطعتنی لفعلت ذلک قال: ثم خرج ابن عباس من عنده، فمر بعبد الله بن الزبیر، فقال: قرت عینک یا بن الزبیر! ثم قال:

یا لک من قبره بمعمر خلا لک الجو فبیضی و اصفری

و نقری ما شئت ان تنقری

.هذا حسین یخرج الی العراق، و علیک بالحجاز.

قال ابو مخنف: قال ابو جناب یحیی بن ابی حیه،

عن عدی بن حرمله الأسدی، عن عبد الله بن سلیم و المذری بن المشمعل الأسدیین قالا:

خرجنا حاجین من الکوفه حتی قدمنا مکه، فدخلنا یوم الترویه، فإذا نحن بالحسین و عبد الله بن الزبیر قائمین عند ارتفاع الضحی فیما بین الحجر و الباب، قالا: فتقربنا منهما، فسمعنا ابن الزبیر و هو یقول للحسین: ان شئت ان تقیم اقمت فولیت هذا الأمر، فازرناک و ساعدناک، و نصحنا لک و بایعناک، [فقال له الحسین: ان ابی حدثنی ان بها کبشا یستحل حرمتها، فما أحب ان أکون انا ذلک الکبش،] فقال له ابن الزبیر: فاقم ان شئت و تولینی انا الأمر فتطاع و لا تعصی، فقال: و ما ارید هذا أیضا، قالا: ثم انهما اخفیا

تاریخ طبری، ص: 385

کلامهما دوننا، فما زالا یتناجیان حتی سمعنا دعاء الناس رائحین متوجهین الی منی عند الظهر، قالا: فطاف الحسین بالبیت و بین الصفا و المروه، و قص من شعره، و حل من عمرته، ثم توجه نحو الکوفه، و توجهنا نحو الناس الی منی.

قال ابو مخنف: عن ابی سعید عقیصی، عن بعض اصحابه، [قال:

سمعت الحسین بن علی و هو بمکه و هو واقف مع عبد الله بن الزبیر، فقال له ابن الزبیر الی یا بن فاطمه، فاصغی الیه، فساره، قال: ثم التفت إلینا الحسین فقال: ا تدرون ما یقول ابن الزبیر؟ فقلنا: لا ندری، جعلنا الله فداک! فقال: قال: أقم فی هذا المسجد اجمع لک الناس، ثم قال الحسین:

و الله لان اقتل خارجا منها بشبر أحب الی من ان اقتل داخلا منها بشبر، و ایم الله لو کنت فی جحر هامه من هذه الهوام لاستخرجونی حتی یقضوا فی حاجتهم، و و الله لیعتدن علی

کما اعتدت الیهود فی السبت].

قال ابو مخنف: حدثنی الحارث بن کعب الوالبی، عن عقبه بن سمعان قال: لما خرج الحسین من مکه اعترضه رسل عمرو بن سعید بن العاص، علیهم یحیی بن سعید، فقالوا له: انصرف، این تذهب! فأبی علیهم و مضی، و تدافع الفریقان، فاضطربوا بالسیاط ثم ان الحسین و اصحابه امتنعوا امتناعا قویا، و مضی الحسین ع علی وجهه، فنادوه:

یا حسین، الا تتقی الله! تخرج من الجماعه، و تفرق بین هذه الامه! [فتأول حسین قول الله عز و جل: «لِی عَمَلِی وَ لَکُمْ عَمَلُکُمْ أَنْتُمْ بَرِیئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَ أَنَا بَرِی ءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ]».

قال: ثم ان الحسین اقبل حتی مر بالتنعیم، فلقی بها عیرا قد اقبل بها من الیمن، بعث بها بحیر بن ریسان الحمیری الی یزید بن معاویه،- و کان عامله علی الیمن- و علی العمیر الورس و الحلل ینطلق بها الی یزید

تاریخ طبری، ص: 386

فأخذها الحسین، فانطلق بها، [ثم قال لأصحاب الإبل: لا أکرهکم، من أحب ان یمضی معنا الی العراق اوفینا کراءه و احسنا صحبته، و من أحب ان یفارقنا من مکاننا هذا اعطیناه من الکراء علی قدر ما قطع من الارض، قال: فمن فارقه منهم حوسب فاوفی حقه، و من مضی منهم معه اعطاه کراءه و کساه].

قال ابو مخنف، عن ابی جناب، عن عدی بن حرمله، عن عبد الله ابن سلیم و المذری قالا: [أقبلنا حتی انتهینا الی الصفاح، فلقینا الفرزدق بن غالب الشاعر، فواقف حسینا فقال له: أعطاک الله سؤلک و املک فیما تحب، فقال له الحسین: بین لنا نبا الناس خلفک، فقال له الفرزدق: من الخبیر سالت، قلوب الناس معک، و سیوفهم مع بنی امیه، و القضاء ینزل

من السماء، و اللَّهُ یَفْعَلُ ما یَشاءُ،* فقال له الحسین: صدقت، لله الأمر، و اللَّهُ یَفْعَلُ ما یَشاءُ*، و کُلَّ یَوْمٍ ربنا فِی شَأْنٍ، ان نزل القضاء بما نحب فنحمد الله علی نعمائه، و هو المستعان علی أداء الشکر، و ان حال القضاء دون الرجاء، فلم یعتد من کان الحق نیته، و التقوی سریرته، ثم حرک الحسین راحلته فقال:

السلام علیک، ثم افترقا].

قال هشام، عن عوانه بن الحکم، عن لبطه بن الفرزدق بن غالب، عن ابیه، قال: حججت بأمی، فانا اسوق بعیرها حین دخلت الحرم فی ایام الحج، و ذلک فی سنه ستین، إذ لقیت الحسین بن علی خارجا من مکه معه اسیافه و تراسه، فقلت: لمن هذا القطار؟ فقیل: للحسین بن علی، فأتیته فقلت: بابی و أمی یا بن رسول الله! ما اعجلک عن الحج؟ فقال: لو لم اعجل لأخذت، قال: ثم سألنی: ممن أنت؟ فقلت له: امرؤ من العراق، قال: فو الله ما فتشنی عن اکثر من ذلک، و اکتفی بها منی، [فقال:

أخبرنی عن الناس خلفک؟ قال: فقلت له: القلوب معک، و السیوف مع بنی امیه، و القضاء بید الله، قال: فقال لی: صدقت،] قال: فسألته عن أشیاء، فأخبرنی بها من نذور و مناسک، قال: و إذا هو ثقیل اللسان من

تاریخ طبری، ص: 387

برسام اصابه بالعراق، قال: ثم مضیت فإذا بفسطاط مضروب فی الحرم، و هیئته حسنه، فأتیته فإذا هو لعبد الله بن عمرو بن العاص، فسألنی، فاخبرته بلقاء الحسین بن علی، فقال لی: ویلک! فهلا اتبعته، فو الله لیملکن، و لا یجوز السلاح فیه و لا فی اصحابه، قال: فهممت و الله ان الحق به، و وقع فی قلبی مقالته، ثم ذکرت الأنبیاء

و قتلهم، فصدنی ذلک عن اللحاق بهم، فقدمت علی اهلی بعسفان، قال: فو الله انی لعندهم إذ اقبلت عیر قد امتارت من الکوفه، فلما سمعت بهم خرجت فی آثارهم حتی إذا اسمعتهم الصوت و عجلت عن إتیانهم صرخت بهم: الا ما فعل الحسین ابن علی؟ قال: فردوا علی: الا قد قتل، قال: فانصرفت و انا العن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: و کان اهل ذلک الزمان یقولون ذلک الأمر، و ینتظرونه فی کل یوم و لیله قال: و کان عبد الله بن عمرو یقول:

لا تبلغ الشجره و لا النخله و لا الصغیر حتی یظهر هذا الأمر، قال: فقلت له: فما یمنعک ان تبیع الوهط؟ قال: فقال لی: لعنه الله علی فلان- یعنی معاویه- و علیک، قال: فقلت: لا، بل علیک لعنه الله، قال: فزادنی من اللعن و لم یکن عنده من حشمه احد فالقی منهم شرا، قال: فخرجت و هو لا یعرفنی- و الوهط حائط لعبد الله بن عمرو بالطائف، قال: و کان معاویه قد ساوم به عبد الله بن عمرو، و اعطاه به مالا کثیرا، فأبی ان یبیعه بشی ء- قال: و اقبل الحسین مغذا لا یلوی علی شی ء حتی نزل ذات عرق.

قال ابو مخنف: حدثنی الحارث بن کعب الوالبی، عن علی بن الحسین ابن علی بن ابی طالب قال: لما خرجنا من مکه کتب عبد الله بن جعفر بن ابی طالب الی الحسین بن علی مع ابنیه: عون و محمد: اما بعد، فانی اسالک بالله لما انصرفت حین تنظر فی کتابی، فانی مشفق علیک من الوجه الذی توجه له ان یکون فیه هلاکک و استئصال اهل بیتک، ان هلکت الیوم طفئ نور

الارض، فإنک علم المهتدین، و رجاء المؤمنین، فلا تعجل بالسیر

تاریخ طبری، ص: 388

فانی فی اثر الکتاب، و السلام.

قال: و قام عبد الله بن جعفر الی عمرو بن سعید بن العاص فکلمه.

و قال: اکتب الی الحسین کتابا تجعل له فیه الامان، و تمنیه فیه البر و الصله، و توثق له فی کتابک، و تسأله الرجوع لعله یطمئن الی ذلک فیرجع، فقال عمرو ابن سعید: اکتب ما شئت و أتنی به حتی اختمه، فکتب عبد الله بن جعفر الکتاب، ثم اتی به عمرو بن سعید فقال له: اختمه، و ابعث به مع أخیک یحیی بن سعید، فانه احری ان تطمئن نفسه الیه، و یعلم انه الجد منک، ففعل، و کان عمرو بن سعید عامل یزید بن معاویه علی مکه، قال: فلحقه یحیی و عبد الله بن جعفر، ثم انصرفا بعد ان اقراه یحیی الکتاب، فقالا: اقراناه الکتاب، و جهدنا به، و کان مما اعتذر به إلینا ان قال: انی رایت رؤیا فیها رسول الله ص، و امرت فیها بأمر انا ماض له، علی کان اولی، فقالا له: فما تلک الرؤیا؟ قال: ما حدثت أحدا بها، و ما انا محدث بها حتی القی ربی.

قال: و کان کتاب عمرو بن سعید الی الحسین بن علی: بسم الله الرحمن الرحیم، من عمرو بن سعید الی الحسین بن علی، اما بعد، فانی اسال الله ان یصرفک عما یوبقک، و ان یهدیک لما یرشدک، بلغنی انک قد توجهت الی العراق، و انی اعیذک بالله من الشقاق، فانی اخاف علیک فیه الهلاک، و قد بعثت إلیک عبد الله بن جعفر و یحیی بن سعید، فاقبل الی معهما، فان لک عندی الامان و الصله

و البر و حسن الجوار لک، الله علی بذلک شهید و کفیل، و مراع و وکیل، و السلام علیک.

قال: و کتب الیه الحسین: اما بعد، فانه لم یشاقق الله و رسوله من دعا الی الله عز و جل و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین، و قد دعوت الی الامان و البر و الصله، فخیر الامان أمان الله، و لن یؤمن الله یوم القیامه من لم یخفه فی الدنیا، فنسأل الله مخافه فی الدنیا توجب لنا امانه یوم

تاریخ طبری، ص: 389

القیامه، فان کنت نویت بالکتاب صلی و بری، فجزیت خیرا فی الدنیا و الآخره، و السلام.

رجع الحدیث الی حدیث عمار الدهنی عن ابی جعفر فحدثنی زکریاء بن یحیی الضریر، قال: حدثنا احمد بن جناب المصیصی قال:

حدثنا خالد بن یزید بن عبد الله القسری قال: [حدثنا عمار الدهنی قال:

قلت لأبی جعفر: حدثنی عن مقتل الحسین حتی کأنی حضرته، قال: فاقبل حسین بن علی بکتاب مسلم بن عقیل کان الیه، حتی إذا کان بینه و بین القادسیه ثلاثه امیال، لقیه الحر بن یزید التمیمی، فقال له: این ترید؟

قال: ارید هذا المصر، قال له: ارجع فانی لم ادع لک خلفی خیرا ارجوه، فهم ان یرجع، و کان معه اخوه مسلم بن عقیل، فقالوا: و الله لا نرجع حتی نصیب بثارنا او نقتل، فقال: لا خیر فی الحیاه بعدکم! فسار فلقیته اوائل خیل عبید الله، فلما رای ذلک عدل الی کربلاء فاسند ظهره الی قصباء و خلا کیلا یقاتل الا من وجه واحد، فنزل و ضرب ابنیته، و کان اصحابه خمسه و اربعین فارسا و مائه راجل، و کان عمر بن سعد بن ابی وقاص قد ولاه عبید

الله بن زیاد الری و عهد الیه عهده فقال: اکفنی هذا الرجل، قال: اعفنی، فأبی ان یعفیه، قال: فانظرنی اللیله، فاخره، فنظر فی امره فلما اصبح غدا علیه راضیا بما امر به، فتوجه الیه عمر بن سعد، فلما أتاه قال له الحسین: اختر واحده من ثلاث: اما ان تدعونی فانصرف من حیث جئت، و اما ان تدعونی فاذهب الی یزید، و اما ان تدعونی فالحق بالثغور، فقبل ذلک عمر، فکتب الیه عبید الله: لا و لا کرامه حتی یضع یده فی یدی!] [فقال له الحسین: لا و الله لا یکون ذلک ابدا] [، فقاتله فقتل اصحاب الحسین کلهم، و فیهم بضعه عشر شابا من اهل بیته، و جاء سهم فأصاب ابنا له معه فی حجره، فجعل یمسح الدم عنه و یقول: اللهم احکم بیننا و بین قوم دعونا لینصرونا فقتلونا، ثم امر بحبره فشققها، ثم

تاریخ طبری، ص: 390

لبسها و خرج بسیفه، فقاتل حتی قتل ص، قتله رجل من مذحج و حز راسه، و انطلق به الی عبید الله و قال:

اوقر رکابی فضه و ذهبا فقد قتلت الملک المحجبا

قتلت خیر الناس اما و أبا و خیرهم إذ ینسبون نسبا

و اوفده الی یزید بن معاویه و معه الراس، فوضع راسه بین یدیه و عنده ابو برزه الأسلمی، فجعل ینکت بالقضیب علی فیه و یقول:

یفلقن هاما من رجال اعزه علینا و هم کانوا اعق و اظلما

فقال له ابو برزه: ارفع قضیبک، فو الله لربما رایت فا رسول الله ص علی فیه یلثمه! و سرح عمر بن سعد بحرمه و عیاله الی عبید الله، و لم یکن بقی من اهل بیت الحسین بن علی ع الا غلام کان مریضا

مع النساء، فامر به عبید الله لیقتل، فطرحت زینب نفسها علیه و قالت:

و الله لا یقتل حتی تقتلونی! فرق لها، فترکه و کف عنه قال: فجهزهم و حملهم الی یزید، فلما قدموا علیه جمع من کان بحضرته من اهل الشام، ثم أدخلوهم، فهنئوه بالفتح، قال رجل منهم ازرق احمر و نظر الی وصیفه من بناتهم فقال: یا امیر المؤمنین، هب لی هذه، فقالت زینب: لا و الله و لا کرامه لک و لا له الا ان یخرج من دین الله، قال:

فأعادها الأزرق، فقال له یزید: کف عن هذا، ثم ادخلهم علی عیاله، فجهزهم و حملهم الی المدینه، فلما دخلوها خرجت امراه من بنی عبد المطلب ناشره شعرها، واضعه کمها علی راسها تلقاهم و هی تبکی و تقول:

ما ذا تقولون ان قال النبی لکم ما ذا فعلتم و أنتم اخر الأمم!

بعترتی و بأهلی بعد مفتقدی منهم أساری و قتلی ضرجوا بدم

ما کان هذا جزائی إذ نصحت لکم ان تخلفونی بسوء فی ذوی رحمی

!]

تاریخ طبری، ص: 391

حدثنی الحسین بن نصر قال: حدثنا ابو ربیعه، قال: حدثنا ابو عوانه، عن حصین بن عبد الرحمن قال: بلغنا ان الحسین ع.

و حدثنا محمد بن عمار الرازی، قال: حدثنا سعید بن سلیمان، قال: حدثنا عباد بن العوام قال: حدثنا حصین، ان الحسین بن علی ع کتب الیه اهل الکوفه: انه معک مائه الف، فبعث الیهم مسلم بن عقیل، فقدم الکوفه، فنزل دار هانئ بن عروه، فاجتمع الیه الناس، فاخبر ابن زیاد بذلک زاد الحسین بن نصر فی حدیثه: فأرسل الی هانئ فأتاه، فقال: ا لم اوقرک! ا لم اکرمک! ا لم افعل بک! قال: بلی، قال: فما جزاء ذلک؟

قال: جزاؤه ان

امنعک، قال: تمنعنی! قال: فاخذ قضیبا مکانه فضربه به، و امر فکتف ثم ضرب عنقه، فبلغ ذلک مسلم بن عقیل، فخرج و معه ناس کثیر، فبلغ ابن زیاد ذلک، فامر بباب القصر فاغلق، و امر منادیا فنادی: یا خیل الله ارکبی، فلا احد یجیبه، فظن انه فی ملا من الناس.

قال حصین: فحدثنی هلال بن یساف قال: لقیتهم تلک اللیله فی الطریق عند مسجد الانصار، فلم یکونوا یمرون فی طریق یمینا و لا شمالا الا و ذهبت منهم طائفه، الثلاثون و الاربعون، و نحو ذلک قال: فلما بلغ السوق، و هی لیله مظلمه، و دخلوا المسجد، قیل لابن زیاد: و الله ما نری کثیر احد، و لا نسمع أصوات کثیر احد، فامر بسقف المسجد فقلع، ثم امر بحرادی فیها النیران، فجعلوا ینظرون، فإذا قریب خمسین رجلا.

قال: فنزل فصعد المنبر و قال للناس: تمیزوا أرباعا أرباعا، فانطلق کل قوم الی راس ربعهم، فنهض الیهم قوم یقاتلونهم، فجرح مسلم جراحه ثقیله، و قتل ناس من اصحابه، و انهزموا، فخرج مسلم فدخل دارا من دور کنده، فجاء رجل الی محمد بن الاشعث و هو جالس الی ابن زیاد، فساره، فقال له: ان مسلما فی دار فلان، فقال ابن زیاد: ما قال لک؟ قال:

ان مسلما فی دار فلان، قال ابن زیاد لرجلین: انطلقا فاتیانی به، فدخلا علیه و هو عند امراه قد اوقدت له النار، فهو یغسل عنه الدماء، فقالا

تاریخ طبری، ص: 392

له: انطلق، الأمیر یدعوک، فقال: اعقدا لی عقدا، فقالا: ما نملک ذاک، فانطلق معهما حتی أتاه فامر به فکتف ثم قال: هیه هیه یا بن خلیه- قال الحسین فی حدیثه: یا بن کذا- جئت لتنزع سلطانی! ثم امر

به فضربت عنقه قال حصین: فحدثنی هلال بن یساف ان ابن زیاد امر بأخذ ما بین واقصه الی طریق الشام الی طریق البصره، فلا یدعون أحدا یلج و لا أحدا یخرج، فاقبل الحسین و لا یشعر بشی ء حتی لقی الاعراب، فسألهم، فقالوا:

لا و الله ما ندری، غیر انا لا نستطیع ان نلج و لا نخرج، قال: فانطلق یسیر نحو طریق الشام نحو یزید، فلقیته الخیول بکربلاء، فنزل یناشدهم الله و الاسلام، قال: و کان بعث الیه عمر بن سعد و شمر بن ذی الجوشن و حصین ابن نمیم، فناشدهم الحسین الله و الاسلام ان یسیروه الی امیر المؤمنین، فیضع یده فی یده، فقالوا: لا، الا علی حکم ابن زیاد، و کان فیمن بعث الیه الحر بن یزید الحنظلی ثم النهشلی علی خیل، فلما سمع ما یقول الحسین قال لهم: الا تقبلون من هؤلاء ما یعرضون علیکم! و الله لو سألکم هذا الترک و الدیلم ما حل لکم ان تردوه! فأبوا الا علی حکم ابن زیاد، فصرف الحر وجه فرسه، و انطلق الی الحسین و اصحابه، فظنوا انه انما جاء لیقاتلهم، فلما دنا منهم قلب ترسه و سلم علیهم، ثم کر علی اصحاب ابن زیاد فقاتلهم، فقتل منهم رجلین، ثم قتل رحمه الله علیه و ذکر ان زهیر بن القین البجلی لقی الحسین و کان حاجا، فاقبل معه، و خرج الیه ابن ابی بحریه المرادی و رجلان آخران و عمرو بن الحجاج و معن السلمی، قال الحصین: و قد رایتهما.

قال الحصین: و حدثنی سعد بن عبیده، قال: ان اشیاخا من اهل الکوفه لوقوف علی التل یبکون و یقولون: اللهم انزل نصرک، قال: قلت: یا أعداء الله،

الا تنزلون فتنصرونه! قال: فاقبل الحسین یکلم من بعث الیه ابن زیاد، قال: و انی لانظر الیه و علیه جبه من برود، فلما کلمهم انصرف، فرماه رجل من بنی تمیم یقال له: عمر الطهوی بسهم، فانی لانظر الی السهم بین کتفیه متعلقا فی جبته، فلما أبوا علیه رجع الی مصافه، و انی لانظر الیهم،

تاریخ طبری، ص: 393

و انهم لقریب من مائه رجل، فیهم لصلب علی بن ابی طالب ع خمسه، و من بنی هاشم سته عشر، و رجل من بنی سلیم حلیف لهم، و رجل من بنی کنانه حلیف لهم، و ابن عمر بن زیاد.

قال: و حدثنی سعد بن عبیده، قال: انا لمستنقعون فی الماء مع عمر بن سعد، إذ أتاه رجل فساره و قال له: قد بعث إلیک ابن زیاد جویریه بن بدر التمیمی، و امره ان لم تقاتل القوم ان یضرب عنقک، قال: فوثب الی فرسه فرکبه، ثم دعا سلاحه فلبسه، و انه علی فرسه، فنهض بالناس الیهم فقاتلوهم، فجی ء برأس الحسین الی ابن زیاد، فوضع بین یدیه، فجعل ینکت بقضیبه، و یقول: ان أبا عبد الله قد کان شمط، قال: و جی ء بنسائه و بناته و اهله، و کان احسن شی ء صنعه ان امر لهن بمنزل فی مکان معتزل، و اجری علیهن رزقا، و امر لهن بنفقه و کسوه قال: فانطلق غلامان منهم لعبد الله بن جعفر- او ابن ابن جعفر- فأتیا رجلا من طیّئ فلجا الیه، فضرب أعناقهما، و جاء برءوسهما حتی وضعهما بین یدی ابن زیاد، قال: فهم بضرب عنقه، و امر بداره فهدمت.

قال: و حدثنی مولی لمعاویه بن ابی سفیان قال: لما اتی یزید برأس الحسین فوضع بین یدیه،

قال: رایته یبکی، و قال: لو کان بینه و بینه رحم ما فعل هذا.

قال حصین: فلما قتل الحسین لبثوا شهرین او ثلاثه، کأنما تلطخ الحوائط بالدماء ساعه تطلع الشمس حتی ترتفع.

قال: و حدثنی العلاء بن ابی عاثه قال: حدثنی راس الجالوت، عن ابیه قال: ما مررت بکربلاء الا و انا ارکض دابتی حتی اخلف المکان، قال: قلت: لم؟ قال: کنا نتحدث ان ولد نبی مقتول فی ذلک المکان، قال: و کنت اخاف ان أکون انا، فلما قتل الحسین قلنا: هذا الذی کنا نتحدث قال: و کنت بعد ذلک إذا مررت بذلک المکان اسیر و لا ارکض.

حدثنی الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: حدثنی علی بن محمد،

تاریخ طبری، ص: 394

عن جعفر بن سلیمان الضبعی قال: [قال الحسین: و الله لا یدعونی حتی یستخرجوا هذه العلقه من جوفی، فإذا فعلوا سلط الله علیهم من یذلهم حتی یکونوا أذل من فرم الامه،] فقدم للعراق فقتل بنینوی یوم عاشوراء سنه احدی و ستین.

قال الحارث: قال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمر، قال:

قتل الحسین بن علی ع فی صفر سنه احدی و ستین و هو یومئذ ابن خمس و خمسین.

حدثنی بذلک افلح بن سعید، عن ابن کعب القرظی، قال الحارث:

حدثنا ابن سعد، قال: أخبرنا محمد بن عمر، عن ابی معشر، قال: قتل الحسین لعشر خلون من المحرم قال الواقدی: هذا اثبت.

قال الحارث: قال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمر، قال: أخبرنا عطاء ابن مسلم، عمن اخبره، عن عاصم بن ابی النجود، عن زر بن حبیش، قال: أول راس رفع علی خشبه، راس الحسین رضی الله عنه و صلی الله علی روحه.

قال ابو مخنف: عن هشام بن الولید، عمن شهد ذلک،

قال: اقبل الحسین ابن علی باهله من مکه و محمد بن الحنفیه بالمدینه، قال: فبلغه خبره و هو یتوضأ فی طست، قال: فبکی حتی سمعت و کف دموعه فی الطست.

قال ابو مخنف: حدثنی یونس بن ابی إسحاق السبیعی، قال: و لما بلغ عبید الله اقبال الحسین من مکه الی الکوفه، بعث الحصین بن تمیم صاحب شرطه حتی نزل القادسیه و نظم الخیل ما بین القادسیه الی خفان، و ما بین القادسیه الی القطقطانه و الی لعلع، و قال الناس: هذا الحسین یرید العراق.

قال ابو مخنف: و حدثنی محمد بن قیس ان الحسین اقبل حتی إذا بلغ الحاجر من بطن الرمه بعث قیس بن مسهر الصیداوی الی اهل الکوفه، و کتب معه الیهم:

تاریخ طبری، ص: 395

بسم الله الرحمن الرحیم، من الحسین بن علی الی اخوانه من المؤمنین و المسلمین، سلام علیکم، فانی احمد إلیکم الله الذی لا اله الا هو، اما بعد، فان کتاب مسلم بن عقیل جاءنی یخبرنی فیه بحسن رأیکم، و اجتماع ملئکم علی نصرنا، و الطلب بحقنا، فسالت الله ان یحسن لنا الصنع، و ان یثیبکم علی ذلک اعظم الاجر، و قد شخصت إلیکم من مکه یوم الثلاثاء لثمان مضین من ذی الحجه یوم الترویه،، فإذا قدم علیکم رسولی فاکمشوا امرکم و وجدوا، فانی قادم علیکم فی ایامی هذه ان شاء الله، و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته.

و کان مسلم ابن عقیل قد کان کتب الی الحسین قبل ان یقتل لسبع و عشرین لیله: اما بعد، فان الرائد لا یکذب اهله، ان جمع اهل الکوفه معک، فاقبل حین تقرا کتابی، و السلام علیک.

قال: فاقبل الحسین بالصبیان و النساء معه لا یلوی

علی شی ء، و اقبل قیس بن مسهر الصیداوی الی الکوفه بکتاب الحسین، حتی إذا انتهی الی القادسیه اخذه الحصین بن تمیم فبعث به الی عبید الله بن زیاد، فقال له عبید الله: اصعد الی القصر فسب الکذاب ابن الکذاب، فصعد ثم قال: ایها الناس، ان هذا الحسین بن علی خیر خلق الله، ابن فاطمه بنت رسول الله، و انا رسوله إلیکم، و قد فارقته بالحاجر، فأجیبوه، ثم لعن عبید الله بن زیاد و أباه، و استغفر لعلی بن ابی طالب قال: فامر به عبید الله ابن زیاد ان یرمی به من فوق القصر، فرمی به، فتقطع فمات ثم اقبل الحسین سیرا الی الکوفه، فانتهی الی ماء من میاه العرب، فإذا علیه عبد الله بن مطیع العدوی، و هو نازل هاهنا، فلما رای الحسین قام الیه، فقال: بابی أنت و أمی یا بن رسول الله! ما اقدمک! و احتمله فانزله، [فقال له الحسین: کان من موت معاویه ما قد بلغک، فکتب الی اهل العراق یدعوننی الی انفسهم،] فقال له عبد الله بن مطیع: اذکرک الله یا بن رسول الله و حرمه الاسلام ان تنتهک! أنشدک الله فی حرمه رسول الله ص! أنشدک الله فی حرمه العرب! فو الله لئن طلبت ما فی أیدی بنی امیه لیقتلنک، و لئن قتلوک لا یهابون بعدک أحدا ابدا و الله انها لحرمه الاسلام تنتهک، و حرمه قریش

تاریخ طبری، ص: 396

و حرمه العرب، فلا تفعل، و لا تات الکوفه، و لا تعرض لبنی امیه، قال: فأبی الا ان یمضی، قال: فاقبل الحسین حتی کان بالماء فوق زرود.

قال ابو مخنف: فحدثنی السدی، عن رجل من بنی فزاره قال: لما کان زمن الحجاج

بن یوسف کنا فی دار الحارث بن ابی ربیعه التی فی التمارین، التی اقطعت بعد زهیر بن القین، من بنی عمرو بن یشکر من بجیله، و کان اهل الشام لا یدخلونها، فکنا مختبئین فیها، قال: فقلت للفزاری:

حدثنی عنکم حین اقبلتم مع الحسین بن علی، قال: کنا مع زهیر بن القین البجلی حین أقبلنا من مکه نسایر الحسین، فلم یکن شی ء ابغض إلینا من ان نسایره فی منزل، فإذا سار الحسین تخلف زهیر بن القین، و إذا نزل الحسین تقدم زهیر، حتی نزلنا یومئذ فی منزل لم نجد بدا من ان ننازله فیه، فنزل الحسین فی جانب، و نزلنا فی جانب، فبینا نحن جلوس نتغدی من طعام لنا، إذ اقبل رسول الحسین حتی سلم، ثم دخل فقال: یا زهیر بن القین، ان أبا عبد الله الحسین بن علی بعثنی إلیک لتأتیه، قال: فطرح کل انسان ما فی یده حتی کأننا علی رءوسنا الطیر.

قال ابو مخنف: فحدثتنی

9دلهم بنت عمرو امراه زهیر بن القین، قالت: فقلت له: ا یبعث إلیک ابن رسول الله ثم لا تأتیه! سبحان الله! لو أتیته فسمعت من کلامه! ثم انصرفت، قالت: فأتاه زهیر بن القین، فما لبث ان جاء مستبشرا قد اسفر وجهه، قالت: فامر بفسطاطه و ثقله و متاعه فقدم، و حمل الی الحسین، ثم قال لامراته: أنت طالق، الحقی باهلک، فانی لا أحب ان یصیبک من سببی الا خیر، ثم قال لأصحابه: من أحب منکم ان یتبعنی و الا فانه آخر العهد، انی ساحدثکم حدیثا، غزونا بلنجر، ففتح الله علینا، و أصبنا غنائم، فقال لنا سلمان الباهلی: ا فرحتم بما فتح الله علیکم، و أصبتم من الغنائم! فقلنا: نعم، فقال لنا:

إذا ادرکتم شباب آل محمد فکونوا أشد فرحا بقتالکم معهم منکم بما أصبتم من الغنائم، فاما

تاریخ طبری، ص: 397

انا فانی استودعکم الله، قال: ثم و الله ما زال فی أول القوم حتی قتل.

قال ابو مخنف: حدثنی ابو جناب الکلبی، عن عدی بن حرمله الأسدی، عن عبد الله بن سلیم و المذری بن المشمعل الأسدیین قالا: لما قضینا حجنا لم یکن لنا همه الا اللحاق بالحسین فی الطریق لننظر ما یکون من امره و شانه، فأقبلنا ترقل بنا ناقتانا مسرعین حتی لحقناه بزرود، فلما دنونا منه إذا نحن برجل من اهل الکوفه قد عدل عن الطریق حین رای الحسین، قالا: فوقف الحسین کأنه یریده، ثم ترکه، و مضی و مضینا نحوه، فقال أحدنا لصاحبه: اذهب بنا الی هذا فلنسأله، فان کان عنده خبر الکوفه علمناه، فمضینا حتی انتهینا الیه، فقلنا: السلام علیک، قال: و علیکم السلام و رحمه الله، ثم قلنا: فمن الرجل؟ قال: اسدی: فقلنا: فنحن أسدیان فمن أنت؟ قال: انا بکیر بن المثعبه، فانتسبنا له، ثم قلنا: أخبرنا عن الناس وراءک، قال: نعم، لم اخرج من الکوفه حتی قتل مسلم بن عقیل و هانئ بن عروه، فرأیتهما یجران بأرجلهما فی السوق، قالا: فأقبلنا حتی لحقنا بالحسین، فسایرناه حتی نزل الثعلبیه ممسیا، فجئناه حین نزل، فسلمنا علیه فرد علینا، فقلنا له: یرحمک الله، ان عندنا خبرا، فان شئت حدثنا علانیه، و ان شئت سرا، [قال: فنظر الی اصحابه و قال: ما دون هؤلاء سر،] فقلنا له: ا رایت الراکب الذی استقبلک عشاء أمس؟ قال: نعم، و قد اردت مسألته، فقلنا: قد استبرأنا لک خبره، و کفیناک مسألته، و هو امرؤ من اسد منا، ذو رای

و صدق، و فضل و عقل، و انه حدثنا انه لم یخرج من الکوفه حتی قتل مسلم بن عقیل و هانئ بن عروه، و حتی رآهما یجران فی السوق بأرجلهما، [فقال: إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ! رحمه الله علیهما، فردد ذلک مرارا،] فقلنا: ننشدک الله فی نفسک و اهل بیتک الا انصرفت من مکانک هذا، فانه لیس لک بالکوفه ناصر و لا شیعه، بل نتخوف ان تکون علیک! قال: فوثب عند ذلک بنو عقیل بن ابی طالب.

قال ابو مخنف: حدثنی عمر بن خالد، عن زید بن علی بن حسین، و عن داود بن علی بن عبد الله بن عباس، ان بنی عقیل قالوا: لا و الله لا نبرح حتی ندرک ثارنا، او نذوق ما ذاق أخونا

تاریخ طبری، ص: 398

قال ابو مخنف: عن ابی جناب الکلبی، عن عدی بن حرمله، [عن عبد الله بن سلیم و المذری بن المشمعل الأسدیین، قالا: فنظر إلینا الحسین فقال: لا خیر فی العیش بعد هؤلاء،] قالا: فعلمنا انه قد عزم له رایه علی المسیر، قالا: فقلنا: خار الله لک! قالا: فقال: رحمکما الله! قالا:

فقال له بعض اصحابه: انک و الله ما أنت مثل مسلم بن عقیل، و لو قدمت الکوفه لکان الناس إلیک اسرع، [قال الأسدیان: ثم انتظر حتی إذا کان السحر قال لفتیانه و غلمانه: أکثروا من الماء فاستقوا و أکثروا، ثم ارتحلوا و ساروا حتی انتهوا الی زباله] قال ابو مخنف: حدثنی ابو علی الأنصاری، عن بکر بن مصعب المزنی، قال: کان الحسین لا یمر باهل ماء الا اتبعوه حتی إذا انتهی الی زباله سقط الیه مقتل أخیه من الرضاعه، مقتل عبد الله بن بقطر، و کان

سرحه الی مسلم بن عقیل من الطریق و هو لا یدری انه قد اصیب، فتلقاه خیل الحصین بن تمیم بالقادسیه، فسرح به الی عبید الله بن زیاد، فقال: اصعد فوق القصر فالعن الکذاب ابن الکذاب، ثم انزل حتی اری فیک رأیی! قال: فصعد، فلما اشرف علی الناس قال: ایها الناس، انی رسول الحسین ابن فاطمه بنت رسول الله ص لتنصروه و توازروه علی ابن مرجانه ابن سمیه الدعی فامر به عبید الله فالقی من فوق القصر الی الارض، فکسرت عظامه، و بقی به رمق، فأتاه رجل یقال له عبد الملک بن عمیر اللخمی فذبحه، فلما عیب ذلک علیه قال: انما اردت ان اریحه.

قال هشام: حدثنا ابو بکر بن عیاش عمن اخبره، قال: و الله ما هو عبد الملک بن عمیر الذی قام الیه فذبحه، و لکنه قام الیه رجل جعد طوال یشبه عبد الملک بن عمیر قال: فاتی ذلک الخبر حسینا و هو بزباله، فاخرج للناس کتابا، فقرا علیهم:

بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد، فانه قد أتانا خبر فظیع، قتل مسلم ابن عقیل و هانئ بن عروه و عبد الله بن بقطر، و قد خذلتنا شیعتنا، فمن

تاریخ طبری، ص: 399

أحب منکم الانصراف فلینصرف، لیس علیه منا ذمام.

قال: فتفرق الناس عنه تفرقا، فأخذوا یمینا و شمالا حتی بقی فی اصحابه الذین جاءوا معه من المدینه، و انما فعل ذلک لأنه ظن انما اتبعه الاعراب، لانهم ظنوا انه یاتی بلدا قد استقامت له طاعه اهله، فکره ان یسیروا معه الا و هم یعلمون علام یقدمون، و قد علم انهم إذا بین لهم لم یصحبه الا من یرید مواساته و الموت معه قال: فلما کان من السحر امر

فتیانه فاستقوا الماء و أکثروا، ثم سار حتی مر ببطن العقبه، فنزل بها قال ابو مخنف: فحدثنی

9لوذان احد بنی عکرمه ان احد عمومته سال الحسین ع این ترید؟ فحدثه، فقال له: انی أنشدک الله لما انصرفت، فو الله لا تقدم الا علی الأسنه و حد السیوف، فان هؤلاء الذین بعثوا إلیک لو کانوا کفوک مؤنه القتال، و وطئوا لک الأشیاء فقدمت علیهم کان ذلک رایا، فاما علی هذه الحال التی تذکرها فانی لا اری لک ان تفعل.

قال: [فقال له: یا عبد الله، انه لیس یخفی علی، الرأی ما رایت، و لکن الله لا یغلب علی امره، ثم ارتحل منها].

و نزع یزید بن معاویه فی هذه السنه الولید بن عتبه عن مکه، و ولاها عمرو بن سعید بن العاص، و ذلک فی شهر رمضان منها، فحج بالناس عمرو ابن سعید فی هذه السنه، حدثنی بذلک احمد بن ثابت، عمن ذکره، عن إسحاق بن عیسی، عن ابی معشر.

و کان عامله علی مکه و المدینه فی هذه السنه بعد ما عزل الولید بن عتبه عمرو بن سعید، و علی الکوفه و البصره و أعمالهما عبید الله بن زیاد، و علی قضاء الکوفه شریح بن الحارث، و علی قضاء البصره هشام بن هبیره

تاریخ طبری، ص: 400

ثم دخلت

سنه احدی و ستین

اشاره

(ذکر الخبر عما کان فیها من الاحداث) فمن ذلک

مقتل الحسین رضوان الله علیه، ..... ص : 400

اشاره

قتل فیها فی المحرم لعشر خلون منه، کذلک حدثنی احمد بن ثابت، قال: حدثنی محدث، عن إسحاق بن عیسی، عن ابی معشر و کذلک قال الواقدی و هشام بن الکلبی، و قد ذکرنا ابتداء امر الحسین فی مسیره نحو العراق و ما کان منه فی سنه ستین، و نذکر الان ما کان من امره فی سنه احدی و ستین و کیف کان مقتله.

حدثت عن هشام، عن ابی مخنف، قال: حدثنی ابو جناب، عن عدی بن حرمله، عن عبد الله بن سلیم و المذری بن المشمعل الأسدیین قالا:

اقبل الحسین ع حتی نزل شراف، فلما کان فی السحر امر فتیانه فاستقوا من الماء فأکثروا، ثم ساروا منها، فرسموا صدر یومهم حتی انتصف النهار [ثم ان رجلا قال: الله اکبر! فقال الحسین: الله اکبر ما کبرت؟

قال: رایت النخل، فقال له الأسدیان: ان هذا المکان ما رأینا به نخله قط، قالا: فقال لنا الحسین: فما تریانه رای؟ قلنا: نراه رای هوادی الخیل، فقال: و انا و الله اری ذلک، فقال الحسین: اما لنا ملجأ نلجأ الیه، نجعله فی ظهورنا، و نستقبل القوم من وجه واحد؟] فقلنا له: بلی، هذا ذو حسم الی جنبک، تمیل الیه عن یسارک، فان سبقت القوم الیه فهو کما ترید، قالا:

فاخذ الیه ذات الیسار، قالا: و ملنا معه فما کان باسرع من ان طلعت علینا هوادی الخیل، فتبیناها، وعدنا، فلما رأونا و قد عدلنا عن الطریق عدلوا إلینا کان اسنتهم الیعاسیب، و کان رایاتهم اجنحه الطیر، قال: فاستبقنا الی ذی حسم، فسبقناهم الیه، فنزل الحسین، فامر بابنیته فضربت، و جاء القوم و هم الف فارس مع

الحر بن یزید التمیمی الیربوعی حتی وقف هو و خیله مقابل الحسین فی حر الظهیره، و الحسین و اصحابه معتمون متقلدو أسیافهم، [فقال

تاریخ طبری، ص: 401

الحسین لفتیانه: اسقوا القوم و ارووهم من الماء و رشفوا الخیل ترشیفا،] فقام فتیانه فرشفوا الخیل ترشیفا، فقام فتیه و سقوا القوم من الماء حتی ارووهم، و أقبلوا یملئون القصاع و الاتوار و الطساس من الماء ثم یدنونها من الفرس، فإذا عب فیه ثلاثا او أربعا او خمسا عزلت عنه، و سقوا آخر حتی سقوا الخیل کلها.

قال هشام: حدثنی لقیط، عن علی بن الطعان المحاربی: کنت مع الحر بن یزید، فجئت فی آخر من جاء من اصحابه، فلما رای الحسین ما بی و بفرسی من العطش قال: أنخ الراویه- و الراویه عندی السقاء- ثم قال:

یا بن أخ، أنخ الجمل، فأنخته، فقال: اشرب، فجعلت کلما شربت سال الماء من السقاء، فقال الحسین: اخنث السقاء- ای اعطفه- قال:

فجعلت لا ادری کیف افعل! قال: فقام الحسین فخنثه، فشربت و سقیت فرسی قال: و کان مجی ء الحر بن یزید و مسیره الی الحسین من القادسیه، و ذلک ان عبید الله بن زیاد لما بلغه اقبال الحسین بعث الحصین ابن تمیم التمیمی- و کان علی شرطه- فأمره ان ینزل القادسیه، و ان یضع المسالح فینظم ما بین القطقطانه الی خفان، و قدم الحر بن یزید بین یدیه فی هذه الالف من القادسیه، فیستقبل حسینا قال: فلم یزل موافقا حسینا حتی حضرت الصلاه صلاه الظهر، فامر الحسین الحجاج بن مسروق الجعفی ان یؤذن، فاذن، فلما حضرت الإقامه خرج الحسین فی إزار و رداء و نعلین، فحمد الله و اثنی علیه ثم قال: ایها الناس، انها معذره

الی الله عز و جل و إلیکم، انی لم آتکم حتی أتتنی کتبکم، و قدمت علی رسلکم: ان اقدم علینا، فانه لیس لنا امام، لعل الله یجمعنا بک علی الهدی، فان کنتم علی ذلک فقد جئتکم، فان تعطونی ما اطمان الیه من عهودکم و مواثیقکم اقدم مصرکم، و ان لم تفعلوا و کنتم لمقدمی کارهین انصرفت عنکم الی المکان الذی اقبلت منه إلیکم قال: فسکتوا عنه و قالوا للمؤذن: أقم، فأقام الصلاه، فقال الحسین ع للحر: ا ترید ان تصلی باصحابک؟ قال: لا، بل

تاریخ طبری، ص: 402

تصلی أنت و نصلی بصلاتک، قال: فصلی بهم الحسین، ثم انه دخل و اجتمع الیه اصحابه، و انصرف الحر الی مکانه الذی کان به، فدخل خیمه قد ضربت له، فاجتمع الیه جماعه من اصحابه، و عاد اصحابه الی صفهم الذی کانوا فیه، فاعادوه، ثم أخذ کل رجل منهم بعنان دابته و جلس فی ظلها، فلما کان وقت العصر امر الحسین ان یتهیئوا للرحیل ثم انه خرج فامر منادیه فنادی بالعصر، و اقام فاستقدم الحسین فصلی بالقوم ثم سلم، و انصرف الی القوم بوجهه فحمد الله و اثنی علیه ثم قال: اما بعد، ایها الناس، فإنکم ان تتقوا و تعرفوا الحق لأهله یکن ارضی لله، و نحن اهل البیت اولی بولایه هذا الأمر علیکم من هؤلاء المدعین ما لیس لهم، و السائرین فیکم بالجور و العدوان، و ان أنتم کرهتمونا، و جهلتم حقنا، و کان رأیکم غیر ما أتتنی کتبکم، و قدمت به علی رسلکم، انصرفت عنکم، فقال له الحر بن یزید: انا و الله ما ندری ما هذه الکتب التی تذکر! فقال الحسین: یا عقبه بن سمعان، اخرج الخرجین

اللذین فیهما کتبهم الی، فاخرج خرجین مملوءین صحفا، فنشرها بین ایدیهم، فقال الحر: فانا لسنا من هؤلاء الذین کتبوا إلیک، و قد امرنا إذا نحن لقیناک الا نفارقک حتی نقدمک علی عبید الله بن زیاد، [فقال له الحسین: الموت ادنی إلیک من ذلک،] ثم قال لأصحابه: قوموا فارکبوا، فرکبوا و انتظروا حتی رکبت نساؤهم، فقال لأصحابه: انصرفوا بنا، فلما ذهبوا لینصرفوا حال القوم بینهم و بین الانصراف، فقال الحسین للحر:

ثکلتک أمک! ما ترید؟ قال: اما و الله لو غیرک من العرب یقولها لی و هو علی مثل الحال التی أنت علیها ما ترکت ذکر أمه بالثکل ان اقوله کائنا من کان، و لکن و الله ما لی الی ذکر أمک من سبیل الا باحسن ما یقدر علیه، فقال له الحسین: فما ترید؟ قال الحر: ارید و الله ان انطلق بک الی عبید الله بن زیاد، قال له الحسین: اذن و الله لا اتبعک، فقال له الحر:

اذن و الله لا أدعک، فترادا القول ثلاث مرات، و لما کثر الکلام بینهما قال له الحر: انی لم اومر بقتالک، و انما امرت الا افارقک حتی اقدمک الکوفه، فإذا أبیت فخذ طریقا لا تدخلک الکوفه، و لا تردک الی المدینه،

تاریخ طبری، ص: 403

تکون بینی و بینک نصفا حتی اکتب الی ابن زیاد، و تکتب أنت الی یزید ابن معاویه ان اردت ان تکتب الیه، او الی عبید الله بن زیاد ان شئت، فلعل الله الی ذاک ان یاتی بأمر یرزقنی فیه العافیه من ان ابتلی بشی ء من امرک، قال: فخذ هاهنا فتیاسر عن طریق العذیب و القادسیه، و بینه و بین العذیب ثمانیه و ثلاثون میلا ثم ان الحسین

سار فی اصحابه و الحر یسایره.

قال ابو مخنف: عن عقبه بن ابی العیزار، ان الحسین خطب اصحابه و اصحاب الحر بالبیضه، فحمد الله و اثنی علیه ثم قال: ایها الناس، ان رسول الله ص قال: [من رای سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناکثا لعهد الله، مخالفا لسنه رسول الله، یعمل فی عباد الله بالإثم و العدوان، فلم یغیر علیه بفعل و لا قول، کان حقا علی الله ان یدخله مدخله] الا و ان هؤلاء قد لزموا طاعه الشیطان، و ترکوا طاعه الرحمن، و أظهروا الفساد، و عطلوا الحدود، و استأثروا بالفی ء، و أحلوا حرام الله، و حرموا حلاله، و انا أحق من غیر، قد أتتنی کتبکم، و قدمت علی رسلکم ببیعتکم، انکم لا تسلمونی و لا تخذلونی، فان تممتم علی بیعتکم تصیبوا رشدکم، فانا الحسین بن علی، و ابن فاطمه بنت رسول الله ص، نفسی مع انفسکم، و اهلی مع أهلیکم، فلکم فی أسوه، و ان لم تفعلوا و نقضتم عهدکم، و خلعتم بیعتی من أعناقکم، فلعمری ما هی لکم بنکر، لقد فعلتموها بابی و أخی و ابن عمی مسلم، و المغرور من اغتر بکم، فحظکم أخطأتم، و نصیبکم ضیعتم، و من نکث فإنما ینکث علی نفسه، و سیغنی الله عنکم، و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته.

و قال عقبه بن ابی العیزار: قام حسین ع بذی حسم، فحمد الله و اثنی علیه ثم قال: انه قد نزل من الأمر ما قد ترون، و ان الدنیا قد تغیرت و تنکرت، و ادبر معروفها و استمرت جدا، فلم یبق منها الا صبابه

تاریخ طبری، ص: 404

کصبابه الإناء، و خسیس عیش کالمرعی الوبیل الا ترون ان الحق

لا یعمل به، و ان الباطل لا یتناهی عنه! لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا، [فانی لا اری الموت الا شهاده، و لا الحیاه مع الظالمین الا برما].

قال: فقام زهیر بن القین البجلی فقال لأصحابه: تکلمون أم اتکلم؟ قالوا: لا، بل تکلم، فحمد الله فاثنی علیه ثم قال: قد سمعنا هداک الله یا بن رسول الله مقالتک، و الله لو کانت الدنیا لنا باقیه، و کنا فیها مخلدین، الا ان فراقها فی نصرک و مواساتک، لآثرنا الخروج معک علی الإقامه فیها.

قال: فدعا له الحسین ثم قال له خیرا، و اقبل الحر یسایره و هو یقول له:

یا حسین، انی اذکرک الله فی نفسک، فانی اشهد لئن قاتلت لتقتلن، و لئن قوتلت لتهلکن فیما اری، [فقال له الحسین: ا فبالموت تخوفنی! و هل یعدو بکم الخطب ان تقتلونی! ما ادری ما اقول لک! و لکن اقول کما قال أخو الأوس لابن عمه، و لقیه و هو یرید نصره رسول الله ص، فقال له:

این تذهب؟ فإنک مقتول، فقال:

سامضی و ما بالموت عار علی الفتی إذا ما نوی حقا و جاهد مسلما

و آسی الرجال الصالحین بنفسه و فارق مثبورا یغش و یرغما

] قال: فلما سمع ذلک منه الحر تنحی عنه، و کان یسیر باصحابه فی ناحیه و حسین فی ناحیه اخری، حتی انتهوا الی عذیب الهجانات، و کان بها هجائن النعمان ترعی هنالک، فإذا هم باربعه نفر قد أقبلوا من الکوفه علی رواحلهم، یجنبون فرسا لنافع بن هلال یقال له الکامل، و معهم دلیلهم الطرماح بن عدی علی فرسه، و هو یقول:

تاریخ طبری، ص: 405

یا ناقتی لا تذعری من زجری و شمری قبل طلوع الفجر

بخیر رکبان و خیر سفر

حتی تحلی بکریم النجر

الماجد الحر رحیب الصدر اتی به الله لخیر امر

ثمت ابقاه بقاء الدهر

.قال: فلما انتهوا الی الحسین انشدوه هذه الأبیات، [فقال: اما و الله انی لأرجو ان یکون خیرا ما اراد الله بنا، قتلنا أم ظفرنا،] قال: و اقبل الیهم الحر بن یزید فقال: ان هؤلاء النفر الذین من اهل الکوفه لیسوا ممن اقبل معک، و انا حابسهم او رادهم، فقال له الحسین: لامنعنهم مما امنع منه نفسی، انما هؤلاء انصاری و أعوانی، و قد کنت أعطیتنی الا تعرض لی بشی ء حتی یأتیک کتاب من ابن زیاد، فقال: اجل، لکن لم یأتوا معک، قال: هم اصحابی، و هم بمنزله من جاء معی، فان تممت علی ما کان بینی و بینک و الا ناجزتک، قال: فکف عنهم الحر، قال: ثم قال لهم الحسین:

أخبرونی خبر الناس وراءکم، فقال له مجمع بن عبد الله العائذی، و هو احد النفر الأربعه الذین جاءوه: اما اشراف الناس فقد اعظمت رشوتهم، و ملئت غرائرهم، یستمال ودهم، و یستخلص به نصیحتهم، فهم إلب واحد علیک، و اما سائر الناس بعد، فان أفئدتهم تهوی إلیک، و سیوفهم غدا مشهوره علیک، قال: أخبرونی، فهل لکم برسولی إلیکم؟ قالوا: من هو؟ قال: قیس بن مسهر الصیداوی، فقالوا: نعم، اخذه الحصین ابن تمیم فبعث به الی ابن زیاد، فأمره ابن زیاد ان یلعنک و یلعن اباک، فصلی علیک و علی ابیک، و لعن ابن زیاد و أباه، و دعا الی نصرتک، و اخبرهم بقدومک، فامر به ابن زیاد فالقی من طمار القصر، [فترقرقت عینا حسین ع و لم یملک دمعه، ثم قال: «منهم مَنْ قَضی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»

اللهم اجعل لنا و لهم الجنه نزلا، و اجمع بیننا و بینهم فی مستقر من رحمتک، و رغائب مذخور ثوابک!]

تاریخ طبری، ص: 406

قال ابو مخنف: حدثنی جمیل بن مرثد من بنی معن، عن الطرماح ابن عدی، انه دنا من الحسین فقال له: و الله انی لانظر فما اری معک أحدا، و لو لم یقاتلک الا هؤلاء الذین اراهم ملازمیک لکان کفی بهم، و قد رایت قبل خروجی من الکوفه إلیک بیوم ظهر الکوفه و فیه من الناس ما لم تر عینای فی صعید واحد جمعا اکثر منه، فسالت عنهم، فقیل: اجتمعوا لیعرضوا، ثم یسرحون الی الحسین، فأنشدک الله ان قدرت علی الا تقدم علیهم شبرا الا فعلت! فان اردت ان تنزل بلدا یمنعک الله به حتی تری من رأیک، و یستبین لک ما أنت صانع، فسر حتی انزلک مناع جبلنا الذی یدعی اجا، امتنعنا و الله به من ملوک غسان و حمیر و من النعمان بن المنذر، و من الأسود و الأحمر، و الله ان دخل علینا ذل قط، فاسیر معک حتی انزلک القریه، ثم نبعث الی الرجال ممن باجا و سلمی من طیّئ، فو الله لا یاتی علیک عشره ایام حتی تأتیک طیّئ رجالا و رکبانا، ثم أقم فینا ما بدا لک، فان هاجک هیج فانا زعیم لک بعشرین الف طائی یضربون بین یدیک بأسیافهم، و الله لا یوصل إلیک ابدا و منهم عین تطرف، [فقال له:

جزاک الله و قومک خیرا! انه قد کان بیننا و بین هؤلاء القوم قول لسنا نقدر معه علی الانصراف، و لا ندری علام تنصرف بنا و بهم الأمور فی عاقبه!] قال ابو مخنف: فحدثنی جمیل بن مرثد، قال:

حدثنی الطرماح ابن عدی، قال: فودعته و قلت له: دفع الله عنک شر الجن و الانس، انی قد امترت لأهلی من الکوفه میره، و معی نفقه لهم، فآتیهم فأضع ذلک فیهم، ثم اقبل إلیک ان شاء الله، فان الحقک فو الله لأکونن من أنصارک، قال: فان کنت فاعلا فعجل رحمک الله، قال: فعلمت انه مستوحش الی الرجال حتی یسألنی التعجیل، قال: فلما بلغت اهلی وضعت عندهم ما یصلحهم، و اوصیت، فاخذ اهلی یقولون: انک لتصنع مرتک هذه شیئا ما کنت

تاریخ طبری، ص: 407

تصنعه قبل الیوم، فاخبرتهم بما ارید، و اقبلت فی طریق بنی ثعل حتی إذا دنوت من عذیب الهجانات، استقبلنی سماعه بن بدر، فنعاه الی، فرجعت، قال: و مضی الحسین ع حتی انتهی الی قصر بنی مقاتل، فنزل به، فإذا هو بفسطاط مضروب.

قال ابو مخنف: حدثنی المجالد بن سعید، عن عامر الشعبی، ان الحسین بن علی رضی الله عنه قال: لمن هذا الفسطاط؟ فقیل: لعبید الله ابن الحر الجعفی، قال: ادعوه لی، و بعث الیه، فلما أتاه الرسول، قال:

هذا الحسین بن علی یدعوک، فقال عبید الله بن الحر: إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ! و الله ما خرجت من الکوفه الا کراهه ان یدخلها الحسین و انا بها، و الله ما ارید ان أراه و لا یرانی، فأتاه الرسول فاخبره، فاخذ الحسین نعلیه فانتعل، ثم قام فجاءه حتی دخل علیه، فسلم و جلس، ثم دعاه الی الخروج معه، فاعاد الیه ابن الحر تلک المقاله، [فقال: فالا تنصرنا فاتق الله ان تکون ممن یقاتلنا، فو الله لا یسمع واعیتنا احد ثم لا ینصرنا الا هلک،] قال: اما هذا فلا یکون ابدا ان شاء الله ثم

قام الحسین ع من عنده حتی دخل رحله.

قال ابو مخنف: حدثنی عبد الرحمن بن جندب، عن عقبه بن سمعان قال: لما کان فی آخر اللیل امر الحسین بالاستقاء من الماء، ثم امرنا بالرحیل، ففعلنا، قال: فلما ارتحلنا من قصر بنی مقاتل و سرنا ساعه خفق الحسین برأسه خفقه ثم انتبه و هو یقول: انا لله و انا الیه راجعون و الحمد لله رب العالمین، قال: ففعل ذلک مرتین او ثلاثا، قال: فاقبل الیه ابنه علی بن الحسین علی فرس له فقال: إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ، و الحمد لله رب العالمین، یا أبت، جعلت فداک! مم حمدت الله و استرجعت؟ قال: یا بنی، انی خفقت برأسی خفقه فعن لی فارس علی فرس فقال: القوم یسیرون و المنایا تسری الیهم، فعلمت انها أنفسنا نعیت إلینا، قال له: یا أبت،

تاریخ طبری، ص: 408

لا أراک الله سوءا، ا لسنا علی الحق! [قال: بلی و الذی الیه مرجع العباد، قال: یا أبت، إذا لا نبالی، نموت محقین، فقال له: جزاک الله من ولد خیر ما جزی ولدا عن والده،] قال: فلما اصبح نزل فصلی الغداه، ثم عجل الرکوب، فاخذ یتیاسر باصحابه یرید ان یفرقهم، فیأتیه الحر بن یزید فیردهم فیرده، فجعل إذا ردهم الی الکوفه ردا شدیدا امتنعوا علیه فارتفعوا، فلم یزالوا یتسایرون حتی انتهوا الی نینوی، المکان الذی نزل به الحسین، قال: فإذا راکب علی نجیب له و علیه السلاح متنکب قوسا مقبل من الکوفه، فوقفوا جمیعا ینتظرونه، فلما انتهی الیهم سلم علی الحر بن یزید و اصحابه، و لم یسلم علی الحسین ع و اصحابه، فدفع الی الحر کتابا من عبید الله ابن زیاد فإذا فیه:

اما بعد، فجعجع بالحسین حین یبلغک کتابی، و یقدم علیک رسولی، فلا تنزله الا بالعراء فی غیر حصن و علی غیر ماء، و قد امرت رسولی ان یلزمک و لا یفارقک حتی یأتینی بإنفاذک امری، و السلام.

قال: فلما قرأ الکتاب قال لهم الحر: هذا کتاب الأمیر عبید الله بن زیاد یأمرنی فیه ان اجعجع بکم فی المکان الذی یأتینی فیه کتابه، و هذا رسوله، و قد امره الا یفارقنی حتی انفذ رایه و امره، فنظر الی رسول عبید الله یزید ابن زیاد بن المهاصر ابو الشعثاء الکندی ثم البهدلی فعن له، فقال:

ا مالک بن النسیر البدی؟ قال: نعم- و کان احد کنده- فقال له یزید ابن زیاد: ثکلتک أمک! ما ذا جئت فیه؟ قال: و ما جئت فیه! اطعت امامی، و وفیت ببیعتی، فقال له ابو الشعثاء: عصیت ربک، و اطعت امامک فی هلاک نفسک، کسبت العار و النار، قال الله عز و جل:

«وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّهً یَدْعُونَ إِلَی النَّارِ وَ یَوْمَ الْقِیامَهِ لا یُنْصَرُونَ»، فهو امامک قال: و أخذ الحر بن یزید القوم بالنزول فی ذلک المکان علی غیر ماء و لا فی قریه، فقالوا: دعنا ننزل فی هذه القریه، یعنون نینوی-

تاریخ طبری، ص: 409

او هذه القریه- یعنون الغاضریه- او هذه الاخری- یعنون شفیه.

فقال: لا و الله ما استطیع ذلک، هذا رجل قد بعث الی عینا، فقال له زهیر بن القین: یا بن رسول الله، ان قتال هؤلاء اهون من قتال من یأتینا من بعدهم، فلعمری لیأتینا من بعد من تری ما لا قبل لنا به، [فقال له الحسین: ما کنت لأبدأهم بالقتال،] فقال له زهیر بن القین: سر بنا الی هذه القریه حتی تنزلها

فإنها حصینه، و هی علی شاطئ الفرات، فان منعونا قاتلناهم، فقتالهم اهون علینا من قتال من یجی ء من بعدهم، فقال له الحسین: و ایه قریه هی؟ قال: هی العقر، فقال الحسین: اللهم انی اعوذ بک من العقر، ثم نزل، و ذلک یوم الخمیس، و هو الیوم الثانی من المحرم سنه احدی و ستین فلما کان من الغد قدم علیهم عمر بن سعد بن ابی وقاص من الکوفه فی اربعه آلاف قال: و کان سبب خروج ابن سعد الی الحسین ع ان عبید الله بن زیاد بعثه علی اربعه آلاف من اهل الکوفه یسیر بهم الی دستبی، و کانت الدیلم قد خرجوا إلیها و غلبوا علیها، فکتب الیه ابن زیاد عهده علی الری، و امره بالخروج.

فخرج معسکرا بالناس بحمام اعین، فلما کان من امر الحسین ما کان و اقبل الی الکوفه دعا ابن زیاد عمر بن سعد، فقال: سر الی الحسین، فإذا فرغنا مما بیننا و بینه سرت الی عملک، فقال له عمر بن سعد: ان رایت رحمک الله ان تعفینی فافعل، فقال له عبید الله: نعم، علی ان ترد لنا عهدنا، قال:

فلما قال له ذلک قال عمر بن سعد: أمهلنی الیوم حتی انظر، قال: فانصرف عمر یستشیر نصحاءه، فلم یکن یستشیر أحدا الا نهاه، قال: و جاء حمزه ابن المغیره بن شعبه- و هو ابن اخته- فقال: أنشدک الله یا خال ان تسیر الی الحسین فتأثم بربک، و تقطع رحمک! فو الله لان تخرج من دنیاک و مالک و سلطان الارض کلها لو کان لک، خیر لک من ان تلقی الله بدم الحسین! فقال له عمر بن سعد: فانی افعل ان شاء الله.

قال هشام: حدثنی

عوانه بن الحکم، عن عمار بن عبد الله بن یسار

تاریخ طبری، ص: 410

الجهنی، عن ابیه، قال: دخلت علی عمر بن سعد، و قد امر بالمسیر الی الحسین، فقال لی: ان الأمیر أمرنی بالمسیر الی الحسین، فأبیت ذلک علیه، فقلت له: أصاب الله بک، ارشدک الله، أحل فلا تفعل و لا تسر الیه.

قال: فخرجت من عنده، فأتانی آت و قال: هذا عمر بن سعد یندب الناس الی الحسین، قال: فأتیته فإذا هو جالس، فلما رآنی اعرض بوجهه فعرفت انه قد عزم علی المسیر الیه، فخرجت من عنده، قال: فاقبل عمر ابن سعد الی ابن زیاد فقال: اصلحک الله! انک ولیتنی هذا العمل، و کتبت لی العهد، و سمع به الناس، فان رایت ان تنفذ لی ذلک فافعل و ابعث الی الحسین فی هذا الجیش من اشراف الکوفه من لست باغنی و لا أجزأ عنک فی الحرب منه، فسمی له أناسا، فقال له ابن زیاد: لا تعلمنی باشراف اهل الکوفه، و لست استامرک فیمن ارید ان ابعث ان سرت بجندنا، و الا فابعث إلینا بعهدنا، فلما رآه قد لج قال: فانی سائر، قال: فاقبل فی اربعه آلاف حتی نزل بالحسین من الغد من یوم نزل الحسین نینوی.

قال: فبعث عمر بن سعد الی الحسین ع عزره بن قیس الأحمسی، فقال: ائته فسله ما الذی جاء به؟ و ما ذا یرید؟ و کان عزره ممن کتب الی الحسین فاستحیا منه ان یأتیه قال: فعرض ذلک علی الرؤساء الذین کاتبوه، فکلهم ابی و کرهه قال: و قام الیه کثیر بن عبد الله الشعبی- و کان فارسا شجاعا لیس یرد وجهه شی ء- فقال: انا اذهب الیه، و الله لئن شئت لافتکن

به، فقال له عمر بن سعد: ما ارید ان یفتک به، و لکن ائته فسله ما الذی جاء به؟ قال: فاقبل الیه، فلما رآه ابو ثمامه الصائدی قال للحسین:

اصلحک الله أبا عبد الله! قد جاءک شر اهل الارض و اجرؤه علی دم و افتکه، فقام الیه، فقال: ضع سیفک، قال: لا و الله و لا کرامه، انما انا رسول، فان سمعتم منی ابلغتکم ما أرسلت به إلیکم، و ان ابیتم انصرفت عنکم، فقال له: فانی آخذ بقائم سیفک، ثم تکلم بحاجتک، قال: لا و الله، لا تمسه فقال له: أخبرنی ما جئت به و انا ابلغه عنک، و لا أدعک تدنو منه، فإنک فاجر، قال: فاستبا، ثم انصرف الی عمر بن سعد فاخبره الخبر، قال:

تاریخ طبری، ص: 411

فدعا عمر قره بن قیس الحنظلی فقال له: ویحک یا قره! الق حسینا فسله ما جاء به؟ و ما ذا یرید؟ قال: فأتاه قره بن قیس، فلما رآه الحسین مقبلا قال: ا تعرفون هذا؟ فقال حبیب بن مظاهر: نعم، هذا رجل من حنظله تمیمی، و هو ابن أختنا، و لقد کنت اعرفه بحسن الرأی، و ما کنت أراه یشهد هذا المشهد، قال: فجاء حتی سلم علی الحسین، و ابلغه رساله عمر بن سعد الیه له، [فقال الحسین: کتب الی اهل مصرکم هذا ان اقدم، فاما إذ کرهونی فانا انصرف عنهم،] قال: ثم قال له حبیب بن مظاهر: ویحک یا قره ابن قیس! انی ترجع الی القوم الظالمین! انصر هذا الرجل الذی بابائه ایدک الله بالکرامه و إیانا معک، فقال له قره: ارجع الی صاحبی بجواب رسالته، و اری رأیی، قال: فانصرف الی عمر بن سعد فاخبره الخبر، فقال

له عمر بن سعد: انی لأرجو ان یعافینی الله من حربه و قتاله.

قال هشام، عن ابی مخنف، قال: حدثنی النضر بن صالح بن حبیب ابن زهیر العبسی، عن حسان بن فائد بن بکیر العبسی، قال: اشهد ان کتاب عمر بن سعد جاء الی عبید الله بن زیاد و انا عنده فإذا فیه:

بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد، فانی حیث نزلت بالحسین بعثت الیه رسولی، فسألته عما اقدمه، و ما ذا یطلب و یسال، فقال: کتب الی اهل هذه البلاد و أتتنی به رسلهم، فسألونی القدوم ففعلت، فاما إذ کرهونی فبدا لهم غیر ما أتتنی به رسلهم فانا منصرف عنهم، فلما قرئ الکتاب علی ابن زیاد قال:

الان إذ علقت مخالبنا به یرجو النجاه و لات حین مناص!

قال: و کتب الی عمر بن سعد:

بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد، فقد بلغنی کتابک، و فهمت ما ذکرت، فاعرض علی الحسین ان یبایع لیزید بن معاویه هو و جمیع اصحابه، فإذا فعل ذلک رأینا رأینا، و السلام

تاریخ طبری، ص: 412

قال: فلما اتی عمر بن سعد الکتاب، قال: قد حسبت الا یقبل ابن زیاد العافیه.

قال ابو مخنف: حدثنی سلیمان بن ابی راشد، عن حمید بن مسلم الأزدی، قال: جاء من عبید الله بن زیاد کتاب الی عمر بن سعد: اما بعد، فحل بین الحسین و اصحابه و بین الماء، و لا یذوقوا منه قطره، کما صنع بالتقی الزکی المظلوم امیر المؤمنین عثمان بن عفان قال: فبعث عمر بن سعد عمرو بن الحجاج علی خمسمائه فارس، فنزلوا علی الشریعه، و حالوا بین حسین و اصحابه و بین الماء ان یسقوا منه قطره، و ذلک قبل قتل الحسین بثلاث.

قال: و نازله عبد

الله بن ابی حصین الأزدی- و عداده فی بجیله- فقال:

یا حسین، الا تنظر الی الماء کأنه کبد السماء! و الله لا تذوق منه قطره حتی تموت عطشا، فقال حسین: اللهم اقتله عطشا، و لا تغفر له ابدا.

قال حمید بن مسلم: و الله لعدته بعد ذلک فی مرضه، فو الله الذی لا اله الا هو لقد رایته یشرب حتی بغر، ثم یقی ء، ثم یعود فیشرب حتی یبغر فما یروی، فما زال ذلک دابه حتی لفظ عصبه یعنی نفسه- قال: و لما اشتد علی الحسین و اصحابه العطش دعا العباس بن علی بن ابی طالب أخاه، فبعثه فی ثلاثین فارسا و عشرین راجلا، و بعث معهم بعشرین قربه، فجاءوا حتی دنوا من الماء لیلا و استقدم امامهم باللواء نافع بن هلال الجملی، فقال عمرو بن الحجاج الزبیدی: من الرجل؟ فجی ء فقال: ما جاء بک؟ قال: جئنا نشرب من هذا الماء الذی حلأتمونا عنه، قال: فاشرب هنیئا، قال: لا و الله، لا اشرب منه قطره و حسین عطشان و من تری من اصحابه، فطلعوا علیه، فقال: لا سبیل الی سقی هؤلاء، انما وضعنا بهذا المکان لنمنعهم الماء، فلما دنا منه اصحابه قال لرجاله: املئوا قربکم، فشد الرجاله فملئوا قربهم، و ثار الیهم عمرو بن الحجاج و اصحابه، فحمل علیهم العباس بن علی و نافع بن هلال فکفوهم، ثم انصرفوا الی رحالهم، فقالوا: امضوا، و وقفوا دونهم، فعطف

تاریخ طبری، ص: 413

علیهم عمرو بن الحجاج و اصحابه و اطردوا قلیلا ثم ان رجلا من صداء طعن من اصحاب عمرو بن الحجاج، طعنه نافع بن هلال، فظن انها لیست بشی ء، ثم انها انتقضت بعد ذلک، فمات منها، و جاء اصحاب حسین

بالقرب فادخلوها علیه.

قال ابو مخنف: حدثنی ابو جناب، عن هانئ بن ثبیت الحضرمی- و کان قد شهد قتل الحسین، قال: بعث الحسین ع الی عمر بن سعد عمرو بن قرظه بن کعب الأنصاری: ان القنی اللیل بین عسکری و عسکرک.

قال: فخرج عمر بن سعد فی نحو من عشرین فارسا، و اقبل حسین فی مثل ذلک، فلما التقوا امر حسین اصحابه ان یتنحوا عنه، و امر عمر بن سعد اصحابه بمثل ذلک، قال: فانکشفنا عنهما بحیث لا نسمع أصواتهما و لا کلامهما، فتکلما فأطالا حتی ذهب من اللیل هزیع، ثم انصرف کل واحد منهما الی عسکره باصحابه، و تحدث الناس فیما بینهما، ظنا یظنونه ان حسینا قال لعمر بن سعد: اخرج معی الی یزید بن معاویه و ندع العسکرین، قال عمر: اذن تهدم داری، قال: انا ابنیها لک، قال: اذن تؤخذ ضیاعی، قال: اذن أعطیک خیرا منها من مالی بالحجاز قال: فتکره ذلک عمر، قال: فتحدث الناس بذلک، و شاع فیهم من غیر ان یکونوا سمعوا من ذلک شیئا و لا علموه.

قال ابو مخنف: و اما ما حدثنا به المجالد بن سعید و الصقعب بن زهیر الأزدی و غیرهما من المحدثین، فهو ما علیه جماعه المحدثین، قالوا: انه قال:

اختاروا منی خصالا ثلاثا: اما ان ارجع الی المکان الذی اقبلت منه، و اما ان أضع یدی فی ید یزید بن معاویه فیری فیما بینی و بینه رایه، و اما ان تسیرونی الی ای ثغر من ثغور المسلمین شئتم، فأکون رجلا من اهله، لی ما لهم و علی ما علیهم.

قال ابو مخنف: فاما عبد الرحمن بن جندب فحدثنی عن عقبه بن سمعان قال: صحبت حسینا فخرجت معه من

المدینه الی مکه، و من مکه الی

تاریخ طبری، ص: 414

العراق، و لم افارقه حتی قتل، و لیس من مخاطبته الناس کلمه بالمدینه و لا بمکه و لا فی الطریق و لا بالعراق و لا فی عسکر الی یوم مقتله الا و قد سمعتها الا و الله ما اعطاهم ما یتذاکر الناس و ما یزعمون، من ان یضع یده فی ید یزید بن معاویه، و لا ان یسیروه الی ثغر من ثغور المسلمین، و لکنه قال: دعونی فلاذهب فی هذه الارض العریضه حتی ننظر ما یصیر امر الناس.

قال ابو مخنف: حدثنی المجالد بن سعید الهمدانی و الصقعب بن زهیر، انهما کانا التقیا مرارا ثلاثا او أربعا، حسین و عمر بن سعد، قال: فکتب عمر ابن سعد الی عبید الله بن زیاد: اما بعد، فان الله قد أطفأ النائره، و جمع الکلمه، و اصلح امر الامه، هذا حسین قد أعطانی ان یرجع الی المکان الذی منه اتی، او ان نسیره الی ای ثغر من ثغور المسلمین شئنا، فیکون رجلا من المسلمین له ما لهم، و علیه ما علیهم، او ان یاتی یزید امیر المؤمنین فیضع یده فی یده، فیری فیما بینه و بینه رایه، و فی هذا لکم رضا، و للامه صلاح قال: فلما قرأ عبید الله الکتاب قال: هذا کتاب رجل ناصح لامیره، مشفق علی قومه، نعم قد قبلت قال: فقام الیه شمر بن ذی الجوشن، فقال: ا تقبل هذا منه و قد نزل بأرضک الی جنبک! و الله لئن رحل من بلدک، و لم یضع یده فی یدک، لیکونن اولی بالقوه و العزه و لتکونن اولی بالضعف و العجز، فلا تعطه هذه المنزله فإنها من

الوهن، و لکن لینزل علی حکمک هو و اصحابه، فان عاقبت فأنت ولی العقوبه، و ان غفرت کان ذلک لک، و الله لقد بلغنی ان حسینا و عمر بن سعد یجلسان بین العسکرین فیتحدثان عامه اللیل، فقال له ابن زیاد: نعم ما رایت! الرأی رأیک.

قال ابو مخنف: فحدثنی سلیمان بن ابی راشد، عن حمید بن مسلم، قال:

ثم ان عبید الله بن زیاد دعا شمر بن ذی الجوشن فقال له: اخرج بهذا الکتاب الی عمر بن سعد فلیعرض علی الحسین و اصحابه النزول علی حکمی، فان فعلوا فلیبعث بهم الی سلما، و ان هم أبوا فلیقاتلهم، فان فعل فاسمع له و أطع، و ان هو ابی فقاتلهم، فأنت امیر الناس، وثب علیه فاضرب عنقه، و ابعث الی برأسه

تاریخ طبری، ص: 415

قال ابو مخنف: حدثنی ابو جناب الکلبی، قال: ثم کتب عبید الله ابن زیاد الی عمر بن سعد: اما بعد، فانی لم ابعثک الی حسین لتکف عنه و لا لتطاوله، و لا لتمنیه السلامه و البقاء، و لا لتقعد له عندی شافعا انظر، فان نزل حسین و اصحابه علی الحکم و استسلموا، فابعث بهم الی سلما، و ان أبوا فازحف الیهم حتی تقتلهم و تمثل بهم، فإنهم لذلک مستحقون، فان قتل حسین فأوطئ الخیل صدره و ظهره، فانه عاق مشاق، قاطع ظلوم، و لیس دهری فی هذا ان یضر بعد الموت شیئا، و لکن علی قول لو قد قتلته فعلت هذا به ان أنت مضیت لأمرنا فیه جزیناک جزاء السامع المطیع، و ان أبیت فاعتزل عملنا و جندنا، و خل بین شمر بن ذی الجوشن و بین العسکر، فانا قد أمرناه بأمرنا، و السلام قال ابو

مخنف: عن الحارث بن حصیره، عن عبد الله بن شریک العامری، قال: لما قبض شمر بن ذی الجوشن الکتاب قام هو و عبد الله بن ابی المحل- و کانت عمته أم البنین ابنه حزام عند علی بن ابی طالب ع

3، فولدت له العباس و عبد الله و جعفرا و عثمان- فقال عبد الله بن ابی المحل بن حزام بن خالد بن ربیعه بن الوحید بن کعب بن عامر بن کلاب:

اصلح الله الأمیر! ان بنی أختنا مع الحسین، فان رایت ان تکتب لهم أمانا فعلت، قال: نعم و نعمه عین فامر کاتبه، فکتب لهم أمانا، فبعث به عبد الله بن ابی المحل مع مولی له یقال له: کزمان، فلما قدم علیهم دعاهم، فقال: هذا أمان بعث به خالکم، فقال له الفتیه: أقرئ خالنا السلام، و قل له: ان لا حاجه لنا فی أمانکم، أمان الله خیر من أمان ابن سمیه قال: فاقبل شمر بن ذی الجوشن بکتاب عبید الله بن زیاد الی عمر ابن سعد، فلما قدم به علیه فقراه قال له عمر: ما لک ویلک! لا قرب الله دارک، و قبح الله ما قدمت به علی! و الله انی لأظنک أنت ثنیته ان یقبل ما کتبت به الیه، افسدت علینا امرا کنا رجونا ان یصلح، لا یستسلم و الله حسین، ان نفسا ابیه لبین جنبیه، فقال له شمر: أخبرنی ما أنت صانع؟ ا تمضی لامر امیرک و تقتل عدوه، و الا فخل بینی و بین الجند

تاریخ طبری، ص: 416

و العسکر، قال: لا و لا کرامه لک، و انا اتولی ذلک، قال: فدونک، و کن أنت علی الرجال، قال: فنهض الیه عشیه الخمیس لتسع مضین من

المحرم، قال: و جاء شمر حتی وقف علی اصحاب الحسین، فقال: این بنو أختنا؟

فخرج الیه العباس و جعفر و عثمان بنو علی، فقالوا له: مالک و ما ترید؟ قال:

أنتم یا بنی أختی آمنون، قال له الفتیه: لعنک الله و لعن امانک! لئن کنت خالنا ا تؤمننا و ابن رسول الله لا أمان له! قال: ثم ان عمر بن سعد نادی:

یا خیل الله ارکبی و ابشری فرکب فی الناس، ثم زحف نحوهم بعد صلاه العصر، و حسین جالس امام بیته محتبیا بسیفه، إذ خفق برأسه علی رکبتیه، و سمعت اخته زینب الصیحه فدنت من أخیها، فقالت: یا أخی، اما تسمع الأصوات قد اقتربت! قال: [فرفع الحسین راسه فقال: انی رایت رسول الله ص فی المنام فقال لی: انک تروح إلینا، قال]:

فلطمت اخته وجهها و قالت: یا ویلتا! فقال: لیس لک الویل یا أخیه، اسکنی رحمک الرحمن! و قال العباس بن علی: یا أخی، أتاک القوم، قال: فنهض، ثم قال: یا عباس، ارکب بنفسی أنت یا أخی حتی تلقاهم فتقول لهم: ما لکم؟ و ما بدا لکم؟ و تسألهم عما جاء بهم؟ فأتاهم العباس، فاستقبلهم فی نحو من عشرین فارسا فیهم زهیر بن القین و حبیب ابن مظاهر، فقال لهم العباس: ما بدا لکم؟ و ما تریدون؟ قالوا: جاء امر الأمیر بان نعرض علیکم ان تنزلوا علی حکمه او ننازلکم، قال: فلا تعجلوا.

حتی ارجع الی ابی عبد الله فاعرض علیه ما ذکرتم، قال: فوقفوا ثم قالوا:

القه فاعلمه ذلک، ثم القنا بما یقول، قال: فانصرف العباس راجعا یرکض الی الحسین یخبره بالخبر، و وقف اصحابه یخاطبون القوم، فقال حبیب ابن مظاهر لزهیر بن القین: کلم القوم ان شئت

و ان شئت کلمتهم، فقال له زهیر: أنت بدأت بهذا، فکن أنت تکلمهم، فقال له حبیب بن مظاهر:

اما و الله لبئس القوم عند الله غدا قوم یقدمون علیه قد قتلوا ذریه نبیه علیه السلام و عترته و اهل بیته ص و عباد اهل هذا المصر المجتهدین بالأسحار، و الذاکرین الله کثیرا، فقال له عزره بن قیس: انک لتزکی

تاریخ طبری، ص: 417

نفسک ما استطعت، فقال له زهیر: یا عزره، ان الله قد زکاها و هداها، فاتق الله یا عزره فانی لک من الناصحین، أنشدک الله یا عزره ان تکون ممن یعین الضلال علی قتل النفوس الزکیه! قال: یا زهیر، ما کنت عندنا من شیعه اهل هذا البیت، انما کنت عثمانیا، قال: ا فلست تستدل بموقفی هذا انی منهم! اما و الله ما کتبت الیه کتابا قط، و لا أرسلت الیه رسولا قط، و لا وعدته نصرتی قط، و لکن الطریق جمع بینی و بینه، فلما رایته ذکرت به رسول الله ص و مکانه منه، و عرفت ما یقدم علیه من عدوه و حزبکم، فرایت ان انصره، و ان أکون فی حزبه، و ان اجعل نفسی دون نفسه، حفظا لما ضیعتم من حق الله و حق رسوله ع قال: و اقبل العباس بن علی یرکض حتی انتهی الیهم، فقال: یا هؤلاء، ان أبا عبد الله یسألکم ان تنصرفوا هذه العشیه حتی ینظر فی هذا الأمر، فان هذا امر لم یجر بینکم و بینه فیه منطق، فإذا أصبحنا التقینا ان شاء الله، فاما رضیناه فأتینا بالأمر الذی تسالونه و تسومونه، او کرهنا فرددناه، و انما اراد بذلک ان یردهم عنه تلک العشیه حتی یأمر بامره، و یوصی اهله،

فلما أتاهم العباس بن علی بذلک قال عمر بن سعد: ما تری یا شمر؟ قال: ما تری أنت، أنت الأمیر و الرأی رأیک، قال: قد اردت الا أکون، ثم اقبل علی الناس فقال:

ما ذا ترون؟ فقال عمرو بن الحجاج بن سلمه الزبیدی: سبحان الله! و الله لو کانوا من الدیلم ثم سالوک هذه المنزله لکان ینبغی لک ان تجیبهم إلیها، و قال قیس بن الاشعث: اجبهم الی ما سالوک، فلعمری لیصبحنک بالقتال غدوه، فقال: و الله لو اعلم ان یفعلوا ما اخرجتهم العشیه، قال: و کان العباس بن علی حین اتی حسینا بما عرض علیه عمر بن سعد [قال: ارجع الیهم، فان استطعت ان تؤخرهم الی غدوه و تدفعهم عند العشیه لعلنا نصلی لربنا اللیله و ندعوه و نستغفره، فهو یعلم انی قد کنت أحب الصلاه له و تلاوه کتابه و کثره الدعاء و الاستغفار!] قال ابو مخنف: حدثنی الحارث بن حصیره، عن عبد الله بن شریک

تاریخ طبری، ص: 418

العامری، [عن علی بن الحسین قال: أتانا رسول من قبل عمر بن سعد فقام مثل حیث یسمع الصوت فقال: انا قد أجلناکم الی غد، فان استسلمتم سرحنا بکم الی أمیرنا عبید الله بن زیاد، و ان ابیتم فلسنا تارکیکم].

قال ابو مخنف: و حدثنی عبد الله بن عاصم الفائشی، عن الضحاک بن عبد الله المشرقی- بطن من همدان- ان الحسین بن علی ع جمع اصحابه.

قال ابو مخنف: و حدثنی أیضا الحارث بن حصیره، عن عبد الله بن شریک العامری، [عن علی بن الحسین، قالا: جمع الحسین اصحابه بعد ما رجع عمر بن سعد، و ذلک عند قرب المساء، قال علی بن الحسین: فدنوت منه لاسمع و انا

مریض، فسمعت ابی و هو یقول لأصحابه: اثنی علی الله تبارک و تعالی احسن الثناء، و احمده علی السراء و الضراء، اللهم انی احمدک علی ان أکرمتنا بالنبوه، و علمتنا القرآن، و فقهتنا فی الدین، و جعلت لنا اسماعا و ابصارا و أفئده، و لم تجعلنا من المشرکین، اما بعد، فانی لا اعلم أصحابا اولی و لا خیرا من اصحابی، و لا اهل بیت ابر و لا اوصل من اهل بیتی، فجزاکم الله عنی جمیعا خیرا، الا و انی أظن یومنا من هؤلاء الأعداء غدا، الا و انی قد رایت لکم فانطلقوا جمیعا فی حل، لیس علیکم منی ذمام، هذا لیل قد غشیکم، فاتخذوه جملا].

قال ابو مخنف: حدثنا عبد الله بن عاصم الفائشی- بطن من همدان- عن الضحاک بن عبد الله المشرقی، قال: قدمت و مالک بن النضر الارحبی علی الحسین، فسلمنا علیه، ثم جلسنا الیه، فرد علینا، و رحب بنا، و سالنا عما جئنا له، فقلنا: جئنا لنسلم علیک، و ندعو الله لک بالعافیه، و نحدث بک عهدا، و نخبرک خبر الناس، و انا نحدثک انهم قد جمعوا علی حربک فر رأیک [فقال الحسین ع: حسبی الله و نعم الوکیل!] قال: فتذممنا و سلمنا علیه، و دعونا الله له، قال: فما یمنعکما من نصرتی؟ فقال مالک ابن النضر: علی دین، و لی عیال، فقلت له: ان علی دینا، و ان لی لعیالا، و لکنک ان جعلتنی فی حل من الانصراف إذا لم أجد مقاتلا قاتلت

تاریخ طبری، ص: 419

عنک ما کان لک نافعا، و عنک دافعا! قال: قال: فأنت فی حل، فاقمت معه، فلما کان اللیل قال: [هذا اللیل قد غشیکم، فاتخذوه جملا، ثم لیأخذ

کل رجل منکم بید رجل من اهل بیتی، تفرقوا فی سوادکم و مدائنکم حتی یفرج الله، فان القوم انما یطلبونی، و لو قد أصابونی لهوا عن طلب غیری،] فقال له اخوته و ابناؤه و بنو أخیه و ابنا عبد الله بن جعفر: لم نفعل لنبقی بعدک، لا أرانا الله ذلک ابدا، بداهم بهذا القول العباس بن علی ثم انهم تکلموا بهذا و نحوه، [فقال الحسین ع: یا بنی عقیل، حسبکم من القتل بمسلم،] اذهبوا قد أذنت لکم، قالوا: فما یقول الناس! یقولون انا ترکنا شیخنا و سیدنا و بنی عمومتنا خیر الاعمام، و لم نرم معهم بسهم، و لم نطعن معهم برمح، و لم نضرب معهم بسیف، و لا ندری ما صنعوا! لا و الله لا نفعل، و لکن تفدیک أنفسنا و أموالنا و أهلونا، و نقاتل معک حتی نرد موردک، فقبح الله العیش بعدک! قال ابو مخنف: حدثنی عبد الله بن عاصم، عن الضحاک بن عبد الله المشرقی، قال: فقام الیه مسلم بن عوسجه الأسدی فقال: ا نحن نخلی عنک و لما نعذر الی الله فی أداء حقک! اما و الله حتی اکسر فی صدورهم رمحی، و اضربهم بسیفی ما ثبت قائمه فی یدی، و لا افارقک، و لو لم یکن معی سلاح اقاتلهم به لقذفتهم بالحجاره دونک حتی اموت معک.

قال: و قال سعید بن عبد الله الحنفی: و الله لا نخلیک حتی یعلم الله انا حفظنا غیبه رسول الله ص فیک، و الله لو علمت انی اقتل ثم أحیا ثم احرق حیا ثم اذر، یفعل ذلک بی سبعین مره ما فارقتک حتی القی حمامی دونک، فکیف لا افعل ذلک! و انما هی قتله

واحده، ثم هی الکرامه التی لا انقضاء لها ابدا.

قال: و قال زهیر بن القین: و الله لوددت انی قتلت ثم نشرت ثم قتلت حتی اقتل کذا الف قتله، و ان الله یدفع بذلک القتل عن نفسک و عن انفس

تاریخ طبری، ص: 420

هؤلاء الفتیه من اهل بیتک قال: و تکلم جماعه اصحابه بکلام یشبه بعضه بعضا فی وجه واحد، فقالوا: و الله لا نفارقک، و لکن أنفسنا لک الفداء، نقیک بنحورنا و جباهنا و أیدینا، فإذا نحن قتلنا کنا و فینا، و قضینا ما علینا.

قال ابو مخنف: حدثنی الحارث بن کعب و ابو الضحاک، [عن علی ابن الحسین بن علی قال: انی جالس فی تلک العشیه التی قتل ابی صبیحتها، و عمتی زینب عندی تمرضنی، إذ اعتزل ابی باصحابه فی خباء له، و عنده حوی، مولی ابی ذر الغفاری، و هو یعالج سیفه و یصلحه و ابی یقول:

یا دهر أف لک من خلیل کم لک بالاشراق و الأصیل

من صاحب او طالب قتیل و الدهر لا یقنع بالبدیل

و انما الأمر الی الجلیل و کل حی سالک السبیل

قال: فأعادها مرتین او ثلاثا حتی فهمتها، فعرفت ما اراد، فخنقتنی عبرتی، فرددت دمعی و لزمت السکون، فعلمت ان البلاء قد نزل،] [فاما عمتی فإنها سمعت ما سمعت، و هی امراه، و فی النساء الرقه و الجزع، فلم تملک نفسها ان وثبت تجر ثوبها، و انها لحاسره حتی انتهت الیه، فقالت:

وا ثکلاه! لیت الموت أعدمنی الحیاه! الیوم ماتت فاطمه أمی و علی ابی و حسن أخی، یا خلیفه الماضی، و ثمال الباقی، قال: فنظر إلیها الحسین ع فقال: یا أخیه، لا یذهبن حلمک الشیطان،] قالت: بابی أنت و أمی یا أبا

عبد الله! ا ستقتلت نفسی فداک، فرد غصته، و ترقرقت عیناه، و قال: لو ترک القطا لیلا لنام، قالت: یا ویلتی، ا فتغصب نفسک اغتصابا، فذلک اقرح لقلبی، و أشد علی نفسی! و لطمت وجهها، و اهوت الی جیبها و شقته، و خرت مغشیا علیها، فقام إلیها الحسین فصب علی وجهها الماء، [و قال لها: یا أخیه، اتقی الله و تعزی بعزاء الله،، و اعلمی ان اهل الارض یموتون، و ان اهل السماء لا یبقون، و ان کُلُّ شَیْ ءٍ هالِکٌ

تاریخ طبری، ص: 421

الا وجه الله الذی خلق الارض بقدرته، و یبعث الخلق فیعودون، و هو فرد وحده، ابی خیر منی، و أمی خیر منی، و أخی خیر منی، و لی و لهم و لکل مسلم برسول الله أسوه، قال: فعزاها بهذا و نحوه، و قال لها: یا أخیه، انی اقسم علیک فابری قسمی، لا تشقی علی جیبا، و لا تخمشی علی وجها، و لا تدعی علی بالویل و الثبور إذا انا هلکت،] قال: ثم جاء بها حتی أجلسها عندی، و خرج الی اصحابه فأمرهم ان یقربوا بعض بیوتهم من بعض، و ان یدخلوا الاطناب بعضها فی بعض، و ان یکونوا هم بین البیوت الا الوجه الذی یأتیهم منه عدوهم.

قال ابو مخنف: عن عبد الله بن عاصم، عن الضحاک بن عبد الله المشرقی، قال: فلما امسی حسین و اصحابه قاموا اللیل کله یصلون و یستغفرون، و یدعون و یتضرعون، قال: فتمر بنا خیل لهم تحرسنا، و ان حسینا لیقرأ: «وَ لا یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّما نُمْلِی لَهُمْ خَیْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْلِی لَهُمْ لِیَزْدادُوا إِثْماً وَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِینٌ ما کانَ اللَّهُ لِیَذَرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلی ما أَنْتُمْ

عَلَیْهِ حَتَّی یَمِیزَ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّیِّبِ» فسمعها رجل من تلک الخیل التی کانت تحرسنا، فقال: نحن و رب الکعبه الطیبون، میزنا منکم.

قال: فعرفته فقلت لبریر بن حضیر: تدری من هذا؟ قال: لا، قلت هذا ابو حرب السبیعی عبد الله بن شهر- و کان مضحاکا بطالا، و کان شریفا شجاعا فاتکا، و کان سعید بن قیس ربما حبسه فی جنایه- فقال له بریر بن حضیر: یا فاسق، أنت یجعلک الله فی الطیبین! فقال له: من أنت؟ قال: انا بریر بن حضیر، قال: انا لله! عز علی! هلکت و الله، هلکت و الله یا بریر! قال: یا أبا حرب، هل لک ان تتوب الی الله من ذنوبک العظام! فو الله انا لنحن الطیبون، و لکنکم لأنتم الخبیثون، قال: و انا علی ذلک من الشاهدین، قلت: ویحک! ا فلا ینفعک معرفتک! قال: جعلت فداک! فمن ینادم یزید بن عذره العنزی من عنز بن وائل! قال: ها هو ذا معی، قال: قبح الله رأیک علی کل حال! أنت سفیه قال: ثم انصرف

تاریخ طبری، ص: 422

عنا، و کان الذی یحرسنا باللیل فی الخیل عزره بن قیس الأحمسی، و کان علی الخیل، قال: فلما صلی عمر بن سعد الغداه یوم السبت- و قد بلغنا أیضا انه کان یوم الجمعه، و کان ذلک الیوم یوم عاشوراء- خرج فیمن معه من الناس.

قال: و عبا الحسین اصحابه، و صلی بهم صلاه الغداه، و کان معه اثنان و ثلاثون فارسا و اربعون راجلا، فجعل زهیر بن القین فی میمنه اصحابه، و حبیب بن مظاهر فی میسره اصحابه، و اعطی رایته العباس بن علی أخاه، و جعلوا البیوت فی ظهورهم، و امر بحطب و قصب کان

من وراء البیوت یحرق بالنار مخافه ان یأتوهم من ورائهم قال: و کان الحسین ع اتی بقصب و حطب الی مکان من ورائهم منخفض کأنه ساقیه، فحفروه فی ساعه من اللیل، فجعلوه کالخندق، ثم القوا فیه ذلک الحطب و القصب، و قالوا: إذا عدوا علینا فقاتلونا ألقینا فیه النار کیلا نؤتی من ورائنا، و قاتلنا القوم من وجه واحد ففعلوا، و کان لهم نافعا.

قال ابو مخنف: حدثنی فضیل بن خدیج الکندی، عن محمد بن بشر، عن عمرو الحضرمی، قال: لما خرج عمر بن سعد بالناس کان علی ربع اهل المدینه یومئذ عبد الله بن زهیر بن سلیم الأزدی، و علی ربع مذحج و اسد عبد الرحمن بن ابی سبره الجعفی، و علی ربع ربیعه و کنده قیس بن الاشعث بن قیس، و علی ربع تمیم و همدان الحر بن یزید الریاحی، فشهد هؤلاء کلهم مقتل الحسین الا الحر بن یزید فانه عدل الی الحسین، و قتل معه و جعل عمر علی میمنته عمرو بن الحجاج الزبیدی، و علی میسرته شمر بن ذی الجوشن بن شرحبیل بن الأعور بن عمر بن معاویه- و هو الضباب بن کلاب- و علی الخیل عزره بن قیس الأحمسی، و علی الرجال شبث بن ربعی الریاحی، و اعطی الرایه ذویدا مولاه.

قال ابو مخنف: حدثنی عمرو بن مره الجملی، عن ابی صالح الحنفی،

تاریخ طبری، ص: 423

عن غلام لعبد الرحمن بن عبد ربه الأنصاری، قال: کنت مع مولای، فلما حضر الناس و أقبلوا الی الحسین، امر الحسین بفسطاط فضرب، ثم امر بمسک فمیث فی جفنه عظیمه او صحفه، قال: ثم دخل الحسین ذلک الفسطاط فتطلی بالنوره قال: و مولای عبد الرحمن بن عبد

ربه و بریر ابن حضیر الهمدانی علی باب الفسطاط تحتک مناکبهما، فازدحما أیهما یطلی علی اثره، فجعل بریر یهازل عبد الرحمن، فقال له عبد الرحمن:

دعنا، فو الله ما هذه بساعه باطل، فقال له بریر: و الله لقد علم قومی انی ما احببت الباطل شابا و لا کهلا، و لکن و الله انی لمستبشر بما نحن لاقون، و الله ان بیننا و بین الحور العین الا ان یمیل هؤلاء علینا بأسیافهم، و لوددت انهم قد مالوا علینا بأسیافهم قال: فلما فرغ الحسین دخلنا فاطلینا، قال:

ثم ان الحسین رکب دابته و دعا بمصحف فوضعه امامه، قال: فاقتتل اصحابه بین یدیه قتالا شدیدا، فلما رایت القوم قد صرعوا افلت و ترکتهم قال ابو مخنف، عن بعض اصحابه، عن ابی خالد الکاهلی، قال:

لما صبحت الخیل الحسین رفع الحسین یدیه، فقال: [اللهم أنت ثقتی فی کل کرب، و رجائی فی کل شده، و أنت لی فی کل امر نزل بی ثقه و عده، کم من هم یضعف فیه الفؤاد، و تقل فیه الحیله، و یخذل فیه الصدیق، و یشمت فیه العدو، انزلته بک، و شکوته إلیک، رغبه منی إلیک عمن سواک، ففرجته و کشفته، فأنت ولی کل نعمه، و صاحب کل حسنه، و منتهی کل رغبه].

قال ابو مخنف: فحدثنی عبد الله بن عاصم، قال: حدثنی الضحاک المشرقی، قال: لما أقبلوا نحونا فنظروا الی النار تضطرم فی الحطب و القصب الذی کنا الهبنا فیه النار من ورائنا لئلا یأتونا من خلفنا، إذ اقبل إلینا منهم رجل یرکض علی فرس کامل الأداه، فلم یکلمنا حتی مر علی أبیاتنا، فنظر الی أبیاتنا فإذا هو لا یری الا حطبا تلتهب النار فیه، فرجع راجعا،

فنادی باعلی صوته: یا حسین، استعجلت النار فی الدنیا قبل یوم القیامه! [فقال

تاریخ طبری، ص: 424

الحسین: من هذا؟ کأنه شمر بن ذی الجوشن! فقالوا: نعم، اصلحک الله! هو هو، فقال: یا بن راعیه المعزی، أنت اولی بها صلیا،] فقال له مسلم بن عوسجه: یا بن رسول الله، جعلت فداک! الا ارمیه بسهم! فانه قد أمکننی، و لیس یسقط منی سهم، فالفاسق من اعظم الجبارین، فقال له الحسین: لا ترمه، فانی اکره ان ابداهم، و کان مع الحسین فرس له یدعی لاحقا حمل علیه ابنه علی بن الحسین، قال: فلما دنا منه القوم عاد براحلته فرکبها، ثم نادی باعلی صوته دعاء یسمع جل الناس:

ایها الناس، اسمعوا قولی، و لا تعجلونی حتی أعظکم بما لحق لکم علی، و حتی اعتذر إلیکم من مقدمی علیکم، فان قبلتم عذری، و صدقتم قولی، و أعطیتمونی النصف، کنتم بذلک اسعد، و لم یکن لکم علی سبیل، و ان لم تقبلوا منی العذر، و لم تعطوا النصف من انفسکم «فَأَجْمِعُوا أَمْرَکُمْ وَ شُرَکاءَکُمْ ثُمَّ لا یَکُنْ أَمْرُکُمْ عَلَیْکُمْ غُمَّهً ثُمَّ اقْضُوا إِلَیَّ وَ لا تُنْظِرُونِ»، «إِنَّ وَلِیِّیَ اللَّهُ الَّذِی نَزَّلَ الْکِتابَ وَ هُوَ یَتَوَلَّی الصَّالِحِینَ» قال: فلما سمع أخواته کلامه هذا صحن و بکین، و بکی بناته فارتفعت اصواتهن، فأرسل الیهن أخاه العباس ابن علی و علیا ابنه، و قال لهما: اسکتاهن، فلعمری لیکثرن بکاؤهن، قال: فلما ذهبا لیسکتاهن قال: لا یبعد ابن عباس، قال: فظننا انه انما قالها حین سمع بکاؤهن، لأنه قد کان نهاه ان یخرج بهن، فلما سکتن حمد الله و اثنی علیه، و ذکر الله بما هو اهله، و صلی علی محمد ص و علی ملائکته و انبیائه،

فذکر من ذلک ما الله اعلم و ما لا یحصی ذکره.

قال: فو الله ما سمعت متکلما قط قبله و لا بعده ابلغ فی منطق منه، ثم قال:

اما بعد، فانسبونی فانظروا من انا، ثم ارجعوا الی انفسکم و عاتبوها، فانظروا، هل یحل لکم قتلی و انتهاک حرمتی؟ ا لست ابن بنت نبیکم ص و ابن وصیه و ابن عمه، و أول المؤمنین بالله و المصدق لرسوله بما جاء به من عند ربه! او لیس حمزه سید الشهداء عم ابی! ا و لیس جعفر الشهید الطیار

تاریخ طبری، ص: 425

ذو الجناحین عمی! [او لم یبلغکم قول مستفیض فیکم: ان رسول الله ص قال لی و لأخی: هذان سیدا شباب اهل الجنه!] فان صدقتمونی بما اقول- و هو الحق- فو الله ما تعمدت کذبا مذ علمت ان الله یمقت علیه اهله، و یضر به من اختلقه، و ان کذبتمونی فان فیکم من ان سالتموه عن ذلک اخبرکم، سلوا جابر بن عبد الله الأنصاری، او أبا سعید الخدری، او سهل بن سعد الساعدی، او زید بن ارقم، او انس بن مالک، یخبروکم انهم سمعوا هذه المقاله من رسول الله ص لی و لأخی.

ا فما فی هذا حاجز لکم عن سفک دمی! فقال له شمر بن ذی الجوشن:

هو یَعْبُدُ اللَّهَ عَلی حَرْفٍ ان کان یدری ما یقول! فقال له حبیب بن مظاهر:

و الله انی لاراک تعبد الله علی سبعین حرفا، و انا اشهد انک صادق ما تدری ما یقول، قد طبع الله علی قلبک، ثم قال لهم الحسین: فان کنتم فی شک من هذا القول ا فتشکون أثرا ما انی ابن بنت نبیکم! فو الله ما بین المشرق و المغرب ابن

بنت نبی غیری منکم و لا من غیرکم، انا ابن بنت نبیکم خاصه.

أخبرونی، ا تطلبونی بقتیل منکم قتلته، او مال لکم استهلکته، او بقصاص من جراحه؟ قال: فأخذوا لا یکلمونه، قال: فنادی: یا شبث بن ربعی، و یا حجار بن ابجر، و یا قیس بن الاشعث، و یا یزید بن الحارث، ا لم تکتبوا الی ان قد اینعت الثمار، و اخضر الجناب، و طمت الجمام، و انما تقدم علی جند لک مجند، فاقبل! قالوا له: لم نفعل، فقال: سبحان الله! بلی و الله، لقد فعلتم، ثم قال: ایها الناس، إذ کرهتمونی فدعونی انصرف عنکم الی مأمنی من الارض، قال: فقال له قیس بن الاشعث:

او لا تنزل علی حکم بنی عمک، فإنهم لن یروک الا ما تحب، و لن یصل إلیک منهم مکروه؟ فقال الحسین: أنت أخو أخیک، ا ترید ان یطلبک بنو هاشم باکثر من دم مسلم بن عقیل، [لا و الله لا أعطیهم بیدی إعطاء الذلیل، و لا اقر اقرار العبید عباد الله، إِنِّی عُذْتُ بِرَبِّی وَ رَبِّکُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ

تاریخ طبری، ص: 426

اعوذ بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، قال:] ثم انه اناخ راحلته، و امر عقبه بن سمعان فعقلها، و أقبلوا یزحفون نحوه.

قال ابو مخنف: فحدثنی علی بن حنظله بن اسعد الشامی، عن رجل من قومه شهد مقتل الحسین حین قتل یقال له کثیر بن عبد الله الشعبی، قال: لما زحفنا قبل الحسین خرج إلینا زهیر بن قین علی فرس له ذنوب، شاک فی السلاح، فقال: یا اهل الکوفه، نذار لکم من عذاب الله نذار! ان حقا علی المسلم نصیحه أخیه المسلم، و نحن حتی الان اخوه، و علی

دین واحد و مله واحده، ما لم یقع بیننا و بینکم السیف، و أنتم للنصیحه منا اهل، فإذا وقع السیف انقطعت العصمه، و کنا أمه و أنتم أمه، ان الله قد ابتلانا و إیاکم بذریه نبیه محمد ص لینظر ما نحن و أنتم عاملون، انا ندعوکم الی نصرهم و خذلان الطاغیه عبید الله بن زیاد، فإنکم لا تدرکون منهما الا بسوء عمر سلطانهما کله، لیسملان اعینکم، و یقطعان ایدیکم و ارجلکم، و یمثلان بکم، و یرفعانکم علی جذوع النخل، و یقتلان أماثلکم و قراءکم، امثال حجر بن عدی و اصحابه، و هانئ بن عروه و أشباهه، قال:

فسبوه، و اثنوا علی عبید الله بن زیاد، و دعوا له، و قالوا: و الله لا نبرح حتی نقتل صاحبک و من معه، او نبعث به و باصحابه الی الأمیر عبید الله سلما، فقال لهم: عباد الله، ان ولد فاطمه رضوان الله علیها أحق بالود و النصر من ابن سمیه، فان لم تنصروهم فاعیذکم بالله ان تقتلوهم، فخلوا بین الرجل و بین ابن عمه یزید بن معاویه، فلعمری ان یزید لیرضی من طاعتکم بدون قتل الحسین، قال: فرماه شمر بن ذی الجوشن بسهم و قال: اسکت اسکت الله نامتک، ابرمتنا بکثره کلامک! فقال له زهیر: یا بن البوال علی عقبیه، ما إیاک اخاطب، انما أنت بهیمه، و الله ما اظنک تحکم من کتاب الله آیتین، فابشر بالخزی یوم القیامه و العذاب الألیم، فقال له شمر: ان الله قاتلک و صاحبک عن ساعه، قال: ا فبالموت تخوفنی!

تاریخ طبری، ص: 427

فو الله للموت معه أحب الی من الخلد معکم، قال: ثم اقبل علی الناس رافعا صوته، فقال: عباد الله، لا یغرنکم

من دینکم هذا الجلف الجافی و أشباهه، فو الله لا تنال شفاعه محمد ص قوما هراقوا دماء ذریته و اهل بیته، و قتلوا من نصرهم و ذب عن حریمهم، قال: فناداه رجل فقال له: ان أبا عبد الله یقول لک: اقبل، فلعمری لئن کان مؤمن آل فرعون نصح لقومه و ابلغ فی الدعاء، لقد نصحت لهؤلاء و ابلغت لو نفع النصح و الإبلاغ! قال ابو مخنف: عن ابی جناب الکلبی، عن عدی بن حرمله، قال: ثم ان الحر بن یزید لما زحف عمر بن سعد قال له: اصلحک الله! مقاتل أنت هذا الرجل؟ قال: ای و الله قتالا ایسره ان تسقط الرءوس و تطیح الأیدی، قال: ا فما لکم فی واحده من الخصال التی عرض علیکم رضا؟

قال عمر بن سعد: اما و الله لو کان الأمر الی لفعلت، و لکن امیرک قد ابی ذلک، قال: فاقبل حتی وقف من الناس موقفا، و معه رجل من قومه یقال له قره بن قیس، فقال: یا قره، هل سقیت فرسک الیوم؟ قال: لا، قال: انما ترید ان تسقیه؟ قال: فظننت و الله انه یرید ان یتنحی فلا یشهد القتال، و کره ان أراه حین یصنع ذلک، فیخاف ان ارفعه علیه، فقلت له:

لم اسقه، و انا منطلق فساقیه، قال: فاعتزلت ذلک المکان الذی کان فیه، قال: فو الله لو انه اطلعنی علی الذی یرید لخرجت معه الی الحسین، قال:

فاخذ یدنو من حسین قلیلا قلیلا، فقال له رجل من قومه یقال له المهاجر ابن أوس: ما ترید یا بن یزید؟ ا ترید ان تحمل؟ فسکت و اخذه مثل العرواء، فقال له یا بن یزید؟ ا ترید ان تحمل؟ فسکت و

اخذه مثل العرواء، فقال له یا بن یزید، و الله ان امرک لمریب، و الله ما رایت منک فی موقف قط مثل شی ء أراه الان، و لو قیل لی: من اشجع اهل الکوفه رجلا ما عدوتک، فما هذا الذی اری منک! قال: انی و الله اخیر نفسی بین الجنه و النار، و و الله لا اختار علی الجنه شیئا و لو قطعت و حرقت، ثم ضرب فرسه فلحق بحسین ع، فقال له: جعلنی الله فداک یا بن رسول الله! انا صاحبک الذی حبستک عن الرجوع، و سایرتک فی الطریق،

تاریخ طبری، ص: 428

و جعجعت بک فی هذا المکان، و الله الذی لا اله الا هو ما ظننت ان القوم یردون علیک ما عرضت علیهم ابدا، و لا یبلغون منک هذه المنزله فقلت فی نفسی: لا أبالی ان اطیع القوم فی بعض امرهم، و لا یرون انی خرجت من طاعتهم و اما هم فسیقبلون من حسین هذه الخصال التی یعرض علیهم، و و الله لو ظننت انهم لا یقبلونها منک ما رکبتها منک، و انی قد جئتک تائبا مما کان منی الی ربی، و مواسیا لک بنفسی حتی اموت بین یدیک، ا فتری ذلک لی توبه؟

قال: نعم، یتوب الله علیک، و یغفر لک، ما اسمک؟ قال: انا الحر بن یزید، [قال: أنت الحر کما سمتک أمک، أنت الحر ان شاء الله فی الدنیا و الآخره، انزل، قال: انا لک فارسا خیر منی راجلا، اقاتلهم علی فرسی ساعه، و الی النزول ما یصیر آخر امری قال الحسین: فاصنع یرحمک الله ما بدا لک] فاستقدم امام اصحابه ثم قال: ایها القوم، الا تقبلون من حسین خصله من هذه الخصال

التی عرض علیکم فیعافیکم الله من حربه و قتاله؟ قالوا: هذا الأمیر عمر بن سعد فکلمه، فکلمه بمثل ما کلمه به قبل، و بمثل ما کلم به اصحابه، قال عمر: قد حرصت، لو وجدت الی ذلک سبیلا فعلت، فقال: یا اهل الکوفه، لامکم الهبل و العبر إذ دعوتموه حتی إذا أتاکم اسلمتموه، و زعمتم انکم قاتلو انفسکم دونه، ثم عدوتم علیه لتقتلوه، امسکتم بنفسه، و أخذتم بکظمه، و أحطتم به من کل جانب، فمنعتموه التوجه فی بلاد الله العریضه حتی یامن و یامن اهل بیته، و اصبح فی ایدیکم کالأسیر لا یملک لنفسه نفعا، و لا یدفع ضرا، و حلأتموه و نساءه و اصیبیته و اصحابه عن ماء الفرات الجاری الذی یشربه الیهودی و المجوسی و النصرانی، و تمرغ فیه خنازیر السواد و کلابه، و ها هم أولاء قد صرعهم العطش، بئسما خلفتم محمدا فی ذریته! لا سقاکم الله یوم الظما ان لم تتوبوا و تنزعوا عما أنتم علیه من یومکم هذا فی ساعتکم هذه فحملت علیه رجاله

تاریخ طبری، ص: 429

لهم ترمیه بالنبل، فاقبل حتی وقف امام الحسین.

قال ابو مخنف، عن الصقعب بن زهیر و سلیمان بن ابی راشد، عن حمید بن مسلم، قال: و زحف عمر بن سعد نحوهم، ثم نادی: یا ذوید، ادن رایتک، قال: فأدناها ثم وضع سهمه فی کبد قوسه، ثم رمی فقال:

اشهدوا انی أول من رمی.

قال ابو مخنف: حدثنی ابو جناب، قال: کان منا رجل یدعی عبد الله بن عمیر، من بنی علیم، کان قد نزل الکوفه، و اتخذ عند بئر الجعد من همدان دارا، و کانت معه امراه له من النمر بن قاسط یقال لها أم وهب بنت عبد،

فرای القوم بالنخیله یعرضون لیسرحوا الی الحسین، قال:

فسال عنهم، فقیل له: یسرحون الی حسین بن فاطمه بنت رسول الله ص، فقال: و الله لقد کنت علی جهاد اهل الشرک حریصا، و انی لأرجو الا یکون جهاد هؤلاء الذین یغزون ابن بنت نبیهم ایسر ثوابا عند الله من ثوابه إیای فی جهاد المشرکین، فدخل الی امراته فأخبرها بما سمع، و اعلمها بما یرید، فقالت: اصبت أصاب الله بک ارشد امورک، افعل و أخرجنی معک، قال: فخرج بها لیلا حتی اتی حسینا، فأقام معه، فلما دنا منه عمر بن سعد و رمی بسهم ارتمی الناس، فلما ارتموا خرج یسار مولی زیاد بن ابی سفیان و سالم مولی عبید الله بن زیاد، فقالا: من یبارز؟ لیخرج إلینا بعضکم، قال: فوثب حبیب بن مظاهر و بریر بن حضیر، فقال لهما حسین: اجلسا، فقام عبد الله بن عمیر الکلبی فقال: أبا عبد الله، رحمک الله! ائذن لی فلاخرج إلیهما، فرای حسین رجلا آدم طویلا شدید الساعدین بعید ما بین المنکبین، فقال حسین: انی لاحسبه للاقران قتالا، اخرج ان شئت، قال: فخرج إلیهما، فقالا له: من أنت؟ فانتسب لهما، فقالا: لا نعرفک، لیخرج إلینا زهیر بن القین او حبیب بن مظاهر او بریر بن حضیر، و یسار مستنتل امام سالم، فقال له الکلبی: یا بن الزانیه، و بک رغبه عن مبارزه احد من الناس، و ما یخرج إلیک احد من الناس الا و هو

تاریخ طبری، ص: 430

خیر منک، ثم شد علیه فضربه بسیفه حتی برد، فانه لمشتغل به یضربه بسیفه إذ شد علیه سالم، فصاح به: قد رهقک العبد، قال: فلم یابه له حتی غشیه فبدره الضربه، فاتقاه الکلبی بیده الیسری،

فأطار أصابع کفه الیسری، ثم مال علیه الکلبی فضربه حتی قتله، و اقبل الکلبی مرتجزا و هو یقول، و قد قتلهما جمیعا:

ان تنکرونی فانا ابن کلب حسبی بیتی فی علیم حسبی انی امرو ذو مره و عصب و لست بالخوار عند النکب انی زعیم لک أم وهب بالطعن فیهم مقدما و الضرب ضرب غلام مؤمن بالرب.

فأخذت أم وهب امراته عمودا، ثم اقبلت نحو زوجها تقول له: فداک ابی و أمی! قاتل دون الطیبین ذریه محمد، فاقبل إلیها یردها نحو النساء فأخذت تجاذب ثوبه، ثم قالت: انی لن أدعک دون ان اموت معک، [فناداها حسین، فقال: جزیتم من اهل بیت خیرا، ارجعی رحمک الله الی النساء فاجلسی معهن، فانه لیس علی النساء قتال، فانصرفت الیهن].

قال: و حمل عمرو بن الحجاج و هو علی میمنه الناس فی المیمنه، فلما ان دنا من حسین جثوا له علی الرکب، و اشرعوا الرماح نحوهم، فلم تقدم خیلهم علی الرماح، فذهبت الخیل لترجع، فرشقوهم بالنبل، فصرعوا منهم رجالا، و جرحوا منهم آخرین.

قال ابو مخنف: فحدثنی حسین ابو جعفر، قال: ثم ان رجلا من بنی تمیم- یقال له عبد الله بن حوزه- جاء حتی وقف امام الحسین، فقال:

یا حسین، یا حسین! فقال حسین: ما تشاء؟ قال: ابشر بالنار، [قال:

کلا، انی اقدم علی رب رحیم، و شفیع مطاع، من هذا؟ قال له اصحابه:

هذا ابن حوزه، قال: رب حزه الی النار،] قال: فاضطرب به فرسه فی

تاریخ طبری، ص: 431

جدول فوقع فیه، و تعلقت رجله بالرکاب، و وقع راسه فی الارض، و نفر الفرس، فاخذ یمر به فیضرب برأسه کل حجر و کل شجره حتی مات.

قال ابو مخنف: و اما سوید بن حیه، فزعم لی

ان عبد الله بن حوزه حین وقع فرسه بقیت رجله الیسری فی الرکاب، و ارتفعت الیمنی فطارت، و عدا به فرسه یضرب راسه کل حجر و اصل شجره حتی مات قال ابو مخنف عن عطاء بن السائب، عن عبد الجبار بن وائل الحضرمی، عن أخیه مسروق بن وائل، قال: کنت فی اوائل الخیل ممن سار الی الحسین، فقلت: أکون فی اوائلها لعلی اصیب راس الحسین، فاصیب به منزله عند عبید الله بن زیاد، قال: فلما انتهینا الی حسین تقدم رجل من القوم یقال له ابن حوزه، فقال: ا فیکم حسین؟ قال: فسکت حسین، فقالها ثانیه، فاسکت حتی إذا کانت الثالثه قال: قولوا له: نعم، هذا حسین، فما حاجتک؟

قال: یا حسین، ابشر بالنار، قال: کذبت، [بل اقدم علی رب غفور و شفیع مطاع، فمن أنت؟] قال: ابن حوزه، قال، فرفع الحسین یدیه حتی رأینا بیاض ابطیه من فوق الثیاب ثم قال: اللهم حزه الی النار، قال:

فغضب ابن حوزه، فذهب لیقحم الیه الفرس و بینه و بینه نهر، قال: فعلقت قدمه بالرکاب، و جالت به الفرس فسقط عنها، قال: فانقطعت قدمه و ساقه و فخذه، و بقی جانبه الآخر متعلقا بالرکاب قال: فرجع مسروق و ترک الخیل من ورائه، قال: فسألته، فقال: لقد رایت من اهل هذا البیت شیئا لا اقاتلهم ابدا، قال: و نشب القتال.

قال ابو مخنف: و حدثنی یوسف بن یزید، عن عفیف بن زهیر بن ابی الاخنس- و کان قد شهد مقتل الحسین- قال: و خرج یزید بن معقل من بنی عمیره بن ربیعه و هو حلیف لبنی سلیمه من عبد القیس، فقال: یا بریر ابن حضیر، کیف تری الله صنع بک! قال: صنع

الله و الله بی خیرا،

تاریخ طبری، ص: 432

و صنع الله بک شرا، قال: کذبت، و قبل الیوم ما کنت کذابا، هل تذکر و انا اماشیک فی بنی لوذان و أنت تقول: ان عثمان بن عفان کان علی نفسه مسرفا، و ان معاویه بن ابی سفیان ضال مضل، و ان امام الهدی و الحق علی بن ابی طالب؟ فقال له بریر: اشهد ان هذا رأیی و قولی، فقال له یزید بن معقل: فانی اشهد انک من الضالین، فقال له بریر بن حضیر:

هل لک فلا باهلک، و لندع الله ان یلعن الکاذب و ان یقتل المبطل، ثم اخرج فلأبارزک، قال: فخرجا فرفعا أیدیهما الی الله یدعوانه ان یلعن الکاذب، و ان یقتل المحق المبطل، ثم برز کل واحد منهما لصاحبه، فاختلفا ضربتین، فضرب یزید بن معقل بریر بن حضیر ضربه خفیفه لم تضره شیئا، و ضربه بریر بن حضیر ضربه قدت المغفر، و بلغت الدماغ، فخر کأنما هوی من حالق، و ان سیف ابن حضیر لثابت فی راسه، فکأنی انظر الیه ینضنضه من راسه، و حمل علیه رضی بن منقذ العبدی فاعتنق بریرا، فاعترکا ساعه ثم ان بریرا قعد علی صدره فقال رضی: این اهل المصاع و الدفاع؟ قال: فذهب کعب بن جابر بن عمرو الأزدی لیحمل علیه، فقلت: ان هذا بریر بن حضیر القارئ الذی کان یقرئنا القرآن فی المسجد، فحمل علیه بالرمح حتی وضعه فی ظهره، فلما وجد مس الرمح برک علیه فعض بوجهه، و قطع طرف انفه، فطعنه کعب ابن جابر حتی القاه عنه، و قد غیب السنان فی ظهره، ثم اقبل علیه یضربه بسیفه حتی قتله، قال عفیف: کأنی انظر الی العبدی الصریع

قام ینفض التراب عن قبائه، و یقول: انعمت علی یا أخا الأزد نعمه لن أنساها ابدا، قال: فقلت: أنت رایت هذا؟ قال: نعم، رای عینی و سمع اذنی.

فلما رجع کعب بن جابر قالت له امراته، او اخته النوار بنت جابر:

تاریخ طبری، ص: 433

اعنت علی ابن فاطمه، و قتلت سید القراء، لقد اتیت عظیما من الأمر، و الله لا اکلمک من راسی کلمه ابدا.

و قال کعب بن جابر:

سلی تخبری عنی و أنت ذمیمه غداه حسین و الرماح شوارع

ا لم آت اقصی ما کرهت و لم یخل علی غداه الروع ما انا صانع

معی یزنی لم تخنه کعوبه و ابیض مخشوب الغرارین قاطع

فجردته فی عصبه لیس دینهم بدینی و انی بابن حرب لقانع

و لم تر عینی مثلهم فی زمانهم و لا قبلهم فی الناس إذ انا یافع

أشد قراعا بالسیوف لدی الوغی الا کل من یحمی الذمار مقارع

و قد صبروا للطعن و الضرب حسرا و قد نازلوا لو ان ذلک نافع

فابلغ عبید الله اما لقیته بانی مطیع للخلیفه سامع

قتلت بریرا ثم حملت نعمه أبا منقذ لما دعا: من یماصع؟

قال ابو مخنف: حدثنی عبد الرحمن بن جندب، قال: سمعته فی اماره مصعب بن الزبیر، و هو یقول: یا رب انا قد وفینا، فلا تجعلنا یا رب کمن قد غدر، فقال له ابی: صدق، و لقد وفی و کرم، و کسبت لنفسک شرا، قال: کلا، انی لم اکسب لنفسی شرا، و لکنی کسبت لها خیرا.

قال: و زعموا ان رضی بن منقذ العبدی رد بعد علی کعب بن جابر جواب قوله، فقال:

لو شاء ربی ما شهدت قتالهم و لا جعل النعماء عندی ابن جابر

لقد کان ذاک الیوم عارا و سبه یعیره الأبناء

بعد المعاشر

فیا لیت انی کنت من قبل قتله و یوم حسین کنت فی رمس قابر

تاریخ طبری، ص: 434

قال: و خرج عمرو بن قرظه الأنصاری یقاتل دون حسین و هو یقول:

قد علمت کتیبه الانصار انی ساحمی حوزه الذمار

ضرب غلام غیر نکس شاری دون حسین مهجتی و داری

قال ابو مخنف: عن ثابت بن هبیره، فقتل عمرو بن قرظه بن کعب، و کان مع الحسین، و کان علی اخوه مع عمر بن سعد، فنادی علی بن قریظه:

یا حسین، یا کذاب ابن الکذاب، اضللت أخی و غررته حتی قتله [قال:

ان الله لم یضل اخاک، و لکنه هدی اخاک و اضلک،] قال: قتلنی الله ان لم اقتلک او اموت دونک، فحمل علیه، فاعترضه نافع بن هلال المرادی، فطعنه فصرعه، فحمله اصحابه فاستنقذوه، فدووی بعد فبرأ.

قال ابو مخنف: حدثنی النضر بن صالح ابو زهیر العبسی ان الحر بن یزید لما لحق بحسین قال رجل من بنی تمیم من بنی شقره و هم بنو الحارث بن تمیم، یقال له یزید بن سفیان: اما و الله لو انی رایت الحر بن یزید حین خرج لاتبعته السنان، قال: فبینا الناس یتجاولون و یقتتلون و الحر بن یزید یحمل علی القوم مقدما و یتمثل قول عنتره:

ما زلت ارمیهم بثغره نحره و لبانه حتی تسربل بالدم

قال: و ان فرسه لمضروب علی أذنیه و حاجبه، و ان دماءه لتسیل، فقال الحصین بن تمیم- و کان علی شرطه عبید الله، فبعثه الی الحسین، و کان مع عمر بن سعد، فولاه عمر مع الشرطه المجففه- لیزید بن سفیان: هذا الحر بن یزید الذی کنت تتمنی، قال: نعم فخرج الیه فقال له: هل لک یا حر بن یزید فی المبارزه؟

قال: نعم قد شئت، فبرز له، قال: فانا سمعت الحصین بن تمیم یقول: و الله لابرز له، فکأنما کانت نفسه فی یده،

تاریخ طبری، ص: 435

فما لبثه الحر حین خرج الیه ان قتله.

قال هشام بن محمد، عن ابی مخنف، قال: حدثنی یحیی بن هانئ بن عروه، ان نافع بن هلال کان یقاتل یومئذ و هو یقول: انا الجملی، انا علی دین علی.

قال: فخرج الیه رجل یقال له مزاحم بن حریث، فقال: انا علی دین عثمان، فقال له: أنت علی دین شیطان، ثم حمل علیه فقتله، فصاح عمرو ابن الحجاج بالناس: یا حمقی، ا تدرون من تقاتلون! فرسان المصر، قوما مستمیتین، لا یبرزن لهم منکم احد، فإنهم قلیل، و قلما یبقون، و الله لو لم ترموهم الا بالحجاره لقتلتموهم، فقال عمر بن سعد: صدقت، الرأی ما رایت، و ارسل الی الناس یعزم علیهم الا یبارز رجل منکم رجلا منهم.

قال ابو مخنف: حدثنی الحسین بن عقبه المرادی، قال: الزبیدی:

انه سمع عمرو بن الحجاج حین دنا من اصحاب الحسین یقول: یا اهل الکوفه، الزموا طاعتکم و جماعتکم، و لا ترتابوا فی قتل من مرق من الدین، و خالف الامام، فقال له الحسین: یا عمرو بن الحجاج، ا علی تحرض الناس؟ ا نحن مرقنا و أنتم ثبتم علیه؟ اما و الله لتعلمن لو قد قبضت ارواحکم، و متم علی اعمالکم، أینا مرق من الدین، و من هو اولی بصلی النار! قال: ثم ان عمرو بن الحجاج حمل علی الحسین فی میمنه عمر بن سعد من نحو الفرات، فاضطربوا ساعه، فصرع مسلم بن عوسجه الأسدی أول اصحاب الحسین، ثم انصرف عمرو بن الحجاج و اصحابه، و ارتفعت الغبره، فإذا هم به

صریع، فمشی الیه الحسین فإذا به رمق، [فقال: رحمک ربک یا مسلم بن عوسجه، «فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلًا]».

و دنا منه حبیب بن مظاهر فقال: عز علی مصرعک یا مسلم، ابشر بالجنه، فقال له مسلم قولا ضعیفا: بشرک الله بخیر! فقال له حبیب: لو لا انی

تاریخ طبری، ص: 436

اعلم انی فی اثرک لاحق بک من ساعتی هذه لأحببت ان توصینی بکل ما أهمک حتی احفظک فی کل ذلک بما أنت اهل له فی القرابه و الدین، قال:

بل انا اوصیک بهذا رحمک الله- و اهوی بیده الی الحسین- ان تموت دونه، قال: افعل و رب الکعبه، قال: فما کان باسرع من ان مات فی ایدیهم، و صاحت جاریه له فقالت: یا بن عوسجتاه! یا سیداه! فتنادی اصحاب عمرو بن الحجاج: قتلنا مسلم بن عوسجه الأسدی، فقال شبث لبعض من حوله من اصحابه: ثکلتکم أمهاتکم! انما تقتلون انفسکم بایدیکم، و تذللون انفسکم لغیرکم، تفرحون ان یقتل مثل مسلم بن عوسجه! اما و الذی اسلمت له لرب موقف له قد رایته فی المسلمین کریم! لقد رایته یوم سلق آذربیجان قتل سته من المشرکین قبل تتام خیول المسلمین، ا فیقتل منکم مثله و تفرحون! قال: و کان الذی قتل مسلم بن عوسجه مسلم بن عبد الله الضبابی و عبد الرحمن بن ابی خشکاره البجلی قال: و حمل شمر بن ذی الجوشن فی المیسره علی اهل المیسره فثبتوا له، فطاعنوه و اصحابه، و حمل علی حسین و اصحابه من کل جانب، فقتل الکلبی و قد قتل رجلین بعد الرجلین الأولین، و قاتل قتالا شدیدا، فحمل علیه هانئ بن ثبیت الحضرمی و بکیر ابن

حی التیمی من تیم الله بن ثعلبه، فقتلاه، و کان القتیل الثانی من اصحاب الحسین، و قاتلهم اصحاب الحسین قتالا شدیدا، و أخذت خیلهم تحمل و انما هم اثنان و ثلاثون فارسا، و أخذت لا تحمل علی جانب من خیل اهل الکوفه الا کشفته، فلما رای ذلک عزره بن قیس- و هو علی خیل اهل الکوفه- ان خیله تنکشف من کل جانب، بعث الی عمر بن سعد عبد الرحمن ابن حصن، فقال: أ ما تری ما تلقی خیلی مذ الیوم من هذه العده الیسیره! ابعث الیهم الرجال و الرماه، فقال لشبث بن ربعی: الا تقدم الیهم! فقال: سبحان الله! ا تعمد الی شیخ مضر و اهل المصر عامه تبعثه فی الرماه! لم تجد من تندب لهذا و یجزی عنک غیری! قال: و ما زالوا یرون من شبث الکراهه لقتاله قال: و قال ابو زهیر العبسی: فانا سمعته فی اماره مصعب

تاریخ طبری، ص: 437

یقول: لا یعطی الله اهل هذا المصر خیرا ابدا، و لا یسددهم لرشد، ا لا تعجبون انا قاتلنا مع علی بن ابی طالب و مع ابنه من بعده آل ابی سفیان خمس سنین، ثم عدونا علی ابنه و هو خیر اهل الارض نقاتله مع آل معاویه و ابن سمیه الزانیه! ضلال یا لک من ضلال! قال: و دعا عمر بن سعد الحصین بن تمیم فبعث معه المجففه و خمسمائه من المرامیه، فاقبلوا حتی إذا دنوا من الحسین و اصحابه رشقوهم بالنبل، فلم یلبثوا ان عقروا خیولهم، و صاروا رجاله کلهم.

قال ابو مخنف: حدثنی نمیر بن وعله ان أیوب بن مشرح الخیوانی کان یقول: انا و الله عقرت بالحر بن یزید فرسه، حشاته سهما،

فما لبث ان ارعد الفرس و اضطرب و کبا، فوثب عنه الحر کأنه لیث و السیف فی یده و هو یقول:

ان تعقروا بی فانا ابن الحر اشجع من ذی لبد هزبر

قال: فما رایت أحدا قط یفری فریه، قال: فقال له اشیاخ من الحی:

أنت قتلته؟ قال: لا و الله ما انا قتلته، و لکن قتله غیری، و ما أحب انی قتلته، فقال له ابو الوداک: و لم؟ قال: انه کان زعموا من الصالحین، فو الله لئن کان ذلک إثما لان القی الله بإثم الجراحه و الموقف أحب الی من ان القاه بإثم قتل احد منهم، فقال له ابو الوداک: ما أراک الا ستلقی الله بإثم قتلهم اجمعین، ا رایت لو انک رمیت ذا فعقرت ذا، و رمیت آخر، و وقفت موقفا، و کررت علیهم، و حرضت أصحابک، و کثرت أصحابک، و حمل علیک فکرهت ان تفر، و فعل آخر من أصحابک کفعلک، و آخر و آخر، کان هذا و اصحابه یقتلون! أنتم شرکاء کلکم فی دمائهم، فقال له: یا أبا الوداک، انک لتقنطنا من رحمه الله، ان کنت ولی حسابنا یوم القیامه فلا غفر الله لک ان غفرت لنا! قال: هو ما اقول لک، قال: و قاتلوهم حتی انتصف

تاریخ طبری، ص: 438

النهار أشد قتال خلقه الله، و أخذوا لا یقدرون علی ان یأتوهم الا من وجه واحد لاجتماع ابنیتهم و تقارب بعضها من بعض قال: فلما رای ذلک عمر بن سعد ارسل رجالا یقوضونها عن ایمانهم و عن شمائلهم لیحیطوا بهم، قال: فاخذ الثلاثه و الأربعه من اصحاب الحسین یتخللون البیوت فیشدون علی الرجل و هو یقوض و ینتهب فیقتلونه و یرمونه من قریب و یعقرونه

فامر بها عمر بن سعد عند ذلک فقال: أحرقوها بالنار، و لا تدخلوا بیتا و لا تقوضوه، فجاءوا بالنار، فأخذوا یحرقون، فقال حسین:

دعوهم فلیحرقوها، فإنهم لو قد حرقوها لم یستطیعوا ان یجوزوا إلیکم منها، و کان ذلک کذلک، و أخذوا لا یقاتلونهم الا من وجه واحد قال: و خرجت امراه الکلبی تمشی الی زوجها حتی جلست عند راسه تمسح عنه التراب و تقول:

هنیئا لک الجنه! فقال شمر بن ذی الجوشن لغلام یسمی رستم: اضرب راسها بالعمود، فضرب راسها فشدخه، فماتت مکانها، قال: و حمل شمر بن ذی الجوشن حتی طعن فسطاط الحسین برمحه، و نادی: علی بالنار حتی احرق هذا البیت علی اهله، قال: فصاح النساء و خرجن من الفسطاط، قال: [و صاح به الحسین: یا بن ذی الجوشن، أنت تدعو بالنار لتحرق بیتی علی اهلی، حرقک الله بالنار!] قال ابو مخنف: حدثنی سلیمان بن ابی راشد، عن حمید بن مسلم، قال: قلت لشمر بن ذی الجوشن: سبحان الله! ان هذا لا یصلح لک، ا ترید ان تجمع علی نفسک خصلتین تعذب بعذاب الله، و تقتل الولدان و النساء! و الله ان فی قتلک الرجال لما ترضی به امیرک، قال: فقال: من أنت؟ قال:

قلت: لا اخبرک من انا، قال: و خشیت و الله ان لو عرفنی ان یضرنی عند السلطان، قال: فجاءه رجل کان اطوع له منی، شبث بن ربعی فقال:

ما رایت مقالا اسوا من قولک، و لا موقفا اقبح من موقفک، ا مرعبا للنساء صرت! قال: فاشهد انه استحیا، فذهب لینصرف و حمل علیه زهیر ابن القین فی رجال من اصحابه عشره، فشد علی شمر بن ذی الجوشن

تاریخ طبری، ص: 439

و اصحابه، فکشفهم عن

البیوت حتی ارتفعوا عنها، فصرعوا أبا عزه الضبابی فقتلوه، فکان من اصحاب شمر، و تعطف الناس علیهم فکثروهم، فلا یزال الرجل من اصحاب الحسین قد قتل، فإذا قتل منهم الرجل و الرجلان تبین فیهم، و أولئک کثیر لا یتبین فیهم ما یقتل منهم، قال: فلما رای ذلک ابو ثمامه عمرو بن عبد الله الصائدی قال للحسین: یا أبا عبد الله، نفسی لک الفداء! انی اری هؤلاء قد اقتربوا منک، و لا و الله لا تقتل حتی اقتل دونک ان شاء الله، و أحب ان القی ربی و قد صلیت هذه الصلاه التی دنا وقتها، قال: [فرفع الحسین راسه ثم قال: ذکرت الصلاه، جعلک الله من المصلین الذاکرین! نعم، هذا أول وقتها، ثم قال: سلوهم ان یکفوا عنا حتی نصلی،] فقال لهم الحصین بن تمیم: انها لا تقبل، فقال له حبیب بن مظاهر: لا تقبل زعمت! الصلاه من آل رسول الله ص لا تقبل و تقبل منک یا حمار! قال: فحمل علیهم حصین بن تمیم، و خرج الیه حبیب بن مظاهر، فضرب وجه فرسه بالسیف، فشب و وقع عنه، و حمله اصحابه فاستنقذوه، و أخذ حبیب یقول:

اقسم لو کنا لکم اعدادا او شطرکم ولیتم اکتادا یا شر قوم حسبا و آدا.

قال: و جعل یقول یومئذ:

انا حبیب و ابی مظاهر فارس هیجاء و حرب تسعر أنتم اعد عده و اکثر و نحن اوفی منکم و اصبر و نحن اعلی حجه و اظهر حقا و اتقی منکم و اعذر و قاتل قتالا شدیدا، فحمل علیه رجل من بنی تمیم فضربه بالسیف علی راسه فقتله- و کان یقال له: بدیل بن صریم من بنی عقفان- و حمل

تاریخ طبری، ص:

440

علیه آخر من بنی تمیم فطعنه فوقع، فذهب لیقوم، فضربه الحصین بن تمیم علی راسه بالسیف، فوقع، و نزل الیه التمیمی فاحتز راسه، فقال له الحصین:

انی لشریکک فی قتله، فقال الآخر: و الله ما قتله غیری، فقال الحصین:

أعطنیه اعلقه فی عنق فرسی کیما یری الناس و یعلموا انی شرکت فی قتله، ثم خذه أنت بعد فامض به الی عبید الله بن زیاد، فلا حاجه لی فیما تعطاه علی قتلک ایاه قال: فأبی علیه، فاصلح قومه فیما بینهما علی هذا، فدفع الیه راس حبیب بن مظاهر، فجال به فی العسکر قد علقه فی عنق فرسه، ثم دفعه بعد ذلک الیه، فلما رجعوا الی الکوفه أخذ الآخر راس حبیب فعلقه فی لبان فرسه، ثم اقبل به الی ابن زیاد فی القصر فبصر به ابنه القاسم بن حبیب، و هو یومئذ قد راهق، فاقبل مع الفارس لا یفارقه، کلما دخل القصر دخل معه، و إذا خرج خرج معه، فارتاب به، فقال: ما لک یا بنی تتبعنی! قال: لا شی ء، قال: بلی، یا بنی أخبرنی، قال له: ان هذا الراس الذی معک راس ابی، ا فتعطینیه حتی ادفنه؟ قال: یا بنی، لا یرضی الأمیر ان یدفن، و انا ارید ان یثیبنی الأمیر علی قتله ثوابا حسنا، قال له الغلام:

لکن الله لا یثیبک علی ذلک الا اسوا الثواب، اما و الله لقد قتلت خیرا منک، و بکی فمکث الغلام حتی إذا ادرک لم یکن له همه الا اتباع اثر قاتل ابیه لیجد منه غره فیقتله بابیه، فلما کان زمان مصعب بن الزبیر و غزا مصعب باجمیرا دخل عسکر مصعب فإذا قاتل ابیه فی فسطاطه، فاقبل یختلف فی طلبه و التماس

غرته، فدخل علیه و هو قائل نصف النهار فضربه بسیفه حتی برد.

قال ابو مخنف: حدثنی محمد بن قیس، قال: [لما قتل حبیب بن مظاهر هد ذلک حسینا و قال عند ذلک: احتسب نفسی و حماه اصحابی،] قال: فاخذ الحر یرتجز و یقول:

آلیت لا اقتل حتی اقتلا و لن أصاب الیوم الا مقبلا

تاریخ طبری، ص: 441

اضربهم بالسیف ضربا مقصلا لا ناکلا عنهم و لا مهللا و أخذ یقول أیضا:

اضرب فی اعراضهم بالسیف عن خیر من حل منی و الخیف فقاتل هو و زهیر بن القین قتالا شدیدا، فکان إذا شد أحدهما، فان استلحم شد الآخر حتی یخلصه، ففعلا ذلک ساعه ثم ان رجاله شدت علی الحر بن یزید فقتل، و قتل ابو ثمامه الصائدی ابن عم له کان عدوا له، ثم صلوا الظهر، صلی بهم الحسین صلاه الخوف، ثم اقتتلوا بعد الظهر فاشتد قتالهم، و وصل الی الحسین، فاستقدم الحنفی امامه، فاستهدف لهم یرمونه بالنبل یمینا و شمالا قائما بین یدیه، فما زال یرمی حتی سقط و قاتل زهیر بن القین قتالا شدیدا، و أخذ یقول:

انا زهیر و انا ابن القین أذودهم بالسیف عن حسین قال: و أخذ یضرب علی منکب حسین و یقول:

اقدم هدیت هادیا مهدیا فالیوم تلقی جدک النبیا و حسنا و المرتضی علیا و ذا الجناحین الفتی الکمیا و اسد الله الشهید الحیا.

قال: فشد علیه کثیر بن عبد الله الشعبی و مهاجر بن أوس فقتلاه، قال: و کان نافع بن هلال الجملی قد کتب اسمه علی افواق نبله، فجعل یرمی بها مسومه و هو یقول: انا الجملی، انا علی دین علی.

فقتل اثنی عشر من اصحاب عمر بن سعد سوی من جرح، قال:

فضرب حتی

کسرت عضداه و أخذ أسیرا، قال: فأخذه شمر بن ذی الجوشن

تاریخ طبری، ص: 442

و معه اصحاب له یسوقون نافعا حتی اتی به عمر بن سعد، فقال له عمر بن سعد: ویحک یا نافع! ما حملک علی ما صنعت بنفسک! قال: ان ربی یعلم ما اردت، قال: و الدماء تسیل علی لحیته و هو یقول: و الله لقد قتلت منکم اثنی عشر سوی من جرحت، و ما الوم نفسی علی الجهد، و لو بقیت لی عضد و ساعد ما اسرتمونی، فقال له شمر: اقتله اصلحک الله! قال:

أنت جئت به، فان شئت فاقتله، قال: فانتضی شمر سیفه، فقال له نافع:

اما و الله ان لو کنت من المسلمین لعظم علیک ان تلقی الله بدمائنا، فالحمد لله الذی جعل منایانا علی یدی شرار خلقه، فقتله.

قال: ثم اقبل شمر یحمل علیهم و هو یقول:

خلوا عداه الله خلوا عن شمر یضربهم بسیفه و لا یفر و هو لکم صاب و سم و مقر.

قال: فلما رای اصحاب الحسین انهم قد کثروا، و انهم لا یقدرون علی ان یمنعوا حسینا و لا انفسهم، تنافسوا فی ان یقتلوا بین یدیه، فجاءه عبد الله و عبد الرحمن ابنا عزره الغفاریان، فقالا: یا أبا عبد الله، علیک السلام، حازنا العدو إلیک، فأحببنا ان نقتل بین یدیک، نمنعک و ندفع عنک، قال: مرحبا بکما! ادنوا منی، فدنوا منه، فجعلا یقاتلان قریبا منه، و أحدهما یقول:

قد علمت حقا بنو غفار و خندف بعد بنی نزار لنضربن معشر الفجار بکل عضب صارم بتار یا قوم ذودوا عن بنی الأحرار بالمشرفی و القنا الخطار قال: و جاء الفتیان الجابریان: سیف بن الحارث بن سریع، و مالک ابن عبد بن سریع،

و هما ابنا عم، و اخوان لام، فأتیا حسینا فدنوا منه و هما

تاریخ طبری، ص: 443

یبکیان، فقال: ای ابنی أخی، ما یبکیکما؟ فو الله انی لأرجو ان تکونا عن ساعه قریری عین، قالا: جعلنا الله فداک! لا و الله ما علی أنفسنا نبکی، و لکنا نبکی علیک، نراک قد احیط بک، و لا نقدر علی ان نمنعک، فقال: جزاکما الله یا بنی أخی بوحدکما من ذلک و مواساتکما إیای بأنفسکما احسن جزاء المتقین، قال: و جاء حنظله بن اسعد الشبامی فقام بین یدی حسین، فاخذ ینادی: «یا قَوْمِ إِنِّی أَخافُ عَلَیْکُمْ مِثْلَ یَوْمِ الْأَحْزابِ. مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَ عادٍ وَ ثَمُودَ وَ الَّذِینَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَ مَا اللَّهُ یُرِیدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ وَ یا قَوْمِ إِنِّی أَخافُ عَلَیْکُمْ یَوْمَ التَّنادِ یَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِینَ ما لَکُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عاصِمٍ وَ مَنْ یُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ» یا قوم تقتلوا حسینا فیسحتکم الله بعذاب «وَ قَدْ خابَ مَنِ افْتَری» [فقال له حسین: یا بن اسعد، رحمک الله، انهم قد استوجبوا العذاب حین ردوا علیک ما دعوتهم الیه من الحق، و نهضوا إلیک لیستبیحوک و أصحابک، فکیف بهم الان و قد قتلوا اخوانک الصالحین! قال: صدقت، جعلت فداک! أنت افقه منی و أحق بذلک، ا فلا نروح الی الآخره و نلحق بإخواننا؟ فقال: رح الی خیر من الدنیا و ما فیها، و الی ملک لا یبلی، فقال: السلام علیک أبا عبد الله، صلی الله علیک و علی اهل بیتک، و عرف بیننا و بینک فی جنته، فقال: آمین آمین، فاستقدم فقاتل حتی قتل].

قال: ثم استقدم الفتیان الجابریان یلتفتان الی حسین و یقولان: السلام علیک یا بن

رسول الله، فقال: و علیکما السلام و رحمه الله، فقاتلا حتی قتلا، قال: و جاء عابس بن ابی شبیب الشاکری و معه شوذب مولی شاکر، فقال: یا شوذب، ما فی نفسک ان تصنع؟ قال: ما اصنع! اقاتل معک دون ابن بنت رسول الله ص حتی اقتل، قال: ذلک الظن بک، اما لا فتقدم بین یدی ابی عبد الله حتی یحتسبک کما احتسب غیرک من اصحابه، و حتی احتسبک انا، فانه لو کان معی الساعه احد انا اولی

تاریخ طبری، ص: 444

به منی بک لسرنی ان یتقدم بین یدی حتی احتسبه، فان هذا یوم ینبغی لنا ان نطلب الاجر فیه بکل ما قدرنا علیه، فانه لا عمل بعد الیوم، و انما هو الحساب، قال: فتقدم فسلم علی الحسین، ثم مضی فقاتل حتی قتل ثم قال عابس بن ابی شبیب: یا أبا عبد الله، اما و الله ما امسی علی ظهر الارض قریب و لا بعید أعز علی و لا أحب الی منک، و لو قدرت علی ان ادفع عنک الضیم و القتل بشی ء أعز علی من نفسی و دمی لفعلته، السلام علیک یا أبا عبد الله، اشهد الله انی علی هدیک و هدی ابیک، ثم مشی بالسیف مصلتا نحوهم و به ضربه علی جبینه.

قال ابو مخنف: حدثنی نمیر بن وعله، عن رجل من بنی عبد من همدان یقال له ربیع بن تمیم شهد ذلک الیوم، قال: لما رایته مقبلا عرفته و قد شاهدته فی المغازی، و کان اشجع الناس، فقلت: ایها الناس، هذا الأسد الأسود، هذا ابن ابی شبیب، لا یخرجن الیه احد منکم، فاخذ ینادی:

الا رجل لرجل! فقال عمر بن سعد: ارضخوه بالحجاره، قال: فرمی بالحجاره

من کل جانب، فلما رای ذلک القی درعه و مغفره، ثم شد علی الناس، فو الله لرایته یکرد اکثر من مائتین من الناس، ثم انهم تعطفوا علیه من کل جانب، فقتل، قال: فرایت راسه فی أیدی رجال ذوی عده، هذا یقول: انا قتلته، و هذا یقول: انا قتلته، فاتوا عمر بن سعد فقال:

لا تختصموا، هذا لم یقتله سنان واحد، ففرق بینهم بهذا القول.

قال ابو مخنف: حدثنی عبد الله بن عاصم، عن الضحاک بن عبد الله المشرقی، قال: لما رایت اصحاب الحسین قد أصیبوا، و قد خلص الیه و الی اهل بیته، و لم یبق معه غیر سوید بن عمرو بن ابی المطاع الخثعمی و بشیر ابن عمرو الحضرمی، قلت له: یا بن رسول الله، قد علمت ما کان بینی و بینک، قلت لک: اقاتل عنک ما رایت مقاتلا، فإذا لم أر مقاتلا فانا فی حل من الانصراف، فقلت لی: نعم، قال: فقال: صدقت، و کیف لک

تاریخ طبری، ص: 445

بالتجاء! ان قدرت علی ذلک فأنت فی حل، قال: فاقبلت الی فرسی و قد کنت حیث رایت خیل أصحابنا تعقر، اقبلت بها حتی أدخلتها فسطاطا لأصحابنا بین البیوت، و اقبلت اقاتل معهم راجلا، [فقتلت یومئذ بین یدی الحسین رجلین، و قطعت ید آخر، و قال لی الحسین یومئذ مرارا: لا تشلل، لا یقطع الله یدک، جزاک الله خیرا عن اهل بیت نبیک ص!] فلما اذن لی استخرجت الفرس من الفسطاط، ثم استویت علی متنها، ثم ضربتها حتی إذا قامت علی السنابک رمیت بها عرض القوم، فأفرجوا لی، و اتبعنی منهم خمسه عشر رجلا حتی انتهیت الی شفیه، قریه قریبه من شاطئ الفرات، فلما لحقونی عطفت علیهم، فعرفنی

کثیر بن عبد الله الشعبی و أیوب بن مشرح الخیوانی و قیس بن عبد الله الصائدی، فقالوا:

هذا الضحاک بن عبد الله المشرقی، هذا ابن عمنا، ننشدکم الله لما کففتم عنه! فقال ثلاثه نفر من بنی تمیم کانوا معهم: بلی و الله لنجیبن إخواننا و اهل دعوتنا الی ما أحبوا من الکف عن صاحبهم، قال: فلما تابع التمیمیون اصحابی کف الآخرون، قال: فنجانی الله.

قال ابو مخنف: حدثنی فضیل بن خدیج الکندی ان یزید بن زیاد، و هو ابو الشعثاء الکندی من بنی بهدله جثا علی رکبتیه بین یدی الحسین، فرمی بمائه سهم ما سقط منها خمسه اسهم، و کان رامیا، فکان کلما رمی قال:

انا ابن بهدله، فرسان العرجله، و یقول حسین: [اللهم سدد رمیته، و اجعل ثوابه الجنه، فلما رمی] بها قام فقال: ما سقط منها الا خمسه اسهم، و لقد تبین لی انی قد قتلت خمسه نفر، و کان فی أول من قتل، و کان رجزه یومئذ:

انا یزید و ابی مهاصر اشجع من لیث بغیل خادر یا رب انی للحسین ناصر و لابن سعد تارک و هاجر و کان یزید بن زیاد بن المهاصر ممن خرج مع عمر بن سعد الی الحسین،

تاریخ طبری، ص: 446

فلما ردوا الشروط علی الحسین مال الیه فقاتل معه حتی قتل، فاما الصیداوی عمر بن خالد، و جابر بن الحارث السلمانی، و سعد مولی عمر بن خالد، و مجمع بن عبد الله العائذی، فإنهم قاتلوا فی أول القتال، فشدوا مقدمین بأسیافهم علی الناس، فلما وغلوا عطف علیهم الناس فأخذوا یحوزونهم، و قطعوهم من اصحابهم غیر بعید، فحمل علیهم العباس بن علی فاستنقذهم، فجاءوا قد جرحوا، فلما دنا منهم عدوهم شدوا بأسیافهم

فقاتلوا فی أول الأمر حتی قتلوا فی مکان واحد قال ابو مخنف: حدثنی زهیر بن عبد الرحمن بن زهیر الخثعمی، قال:

کان آخر من بقی مع الحسین من اصحابه سوید بن عمرو بن ابی المطاع الخثعمی، قال: و کان أول قتیل من بنی ابی طالب یومئذ علی الاکبر بن الحسین بن علی، و أمه لیلی ابنه ابی مره بن عروه بن مسعود الثقفی، و ذلک انه أخذ یشد علی الناس و هو یقول:

انا علی بن حسین بن علی نحن و رب البیت اولی بالنبی

تالله لا یحکم فینا ابن الدعی

.قال: ففعل ذلک مرارا، فبصر به مره بن منقذ بن النعمان العبدی ثم اللیثی، فقال: علی اثام العرب ان مر بی یفعل مثل ما کان یفعل ان لم اثکله أباه، فمر یشد علی الناس بسیفه، فاعترضه مره بن منقذ، فطعنه فصرع، و احتوله الناس فقطعوه بأسیافهم.

قال ابو مخنف: حدثنی سلیمان بن ابی راشد، عن حمید بن مسلم الأزدی، قال: [سماع اذنی یومئذ من الحسین یقول: قتل الله قوما قتلوک یا بنی! ما اجراهم علی الرحمن، و علی انتهاک حرمه الرسول! علی الدنیا بعدک العفاء].

قال: و کأنی انظر الی امراه خرجت مسرعه کأنها الشمس الطالعه تنادی:

یا اخیاه! و یا بن اخیاه! قال: فسالت علیها، فقیل: هذه زینب ابنه فاطمه ابنه رسول الله ص، فجاءت حتی اکبت علیه، فجاءها

تاریخ طبری، ص: 447

الحسین فاخذ بیدها فردها الی الفسطاط، [و اقبل الحسین الی ابنه، و اقبل فتیانه الیه، فقال: احملوا أخاکم،] فحملوه من مصرعه حتی وضعوه بین یدی الفسطاط الذی کانوا یقاتلون امامه قال: ثم ان عمرو بن صبیح الصدائی رمی عبد الله بن مسلم بن عقیل بسهم فوضع کفه علی جبهته،

فاخذ لا یستطیع ان یحرک کفیه، ثم انتحی له بسهم آخر ففلق قلبه، فاعتورهم الناس من کل جانب، فحمل عبد الله بن قطبه الطائی ثم النبهانی علی عون بن عبد الله ابن جعفر بن ابی طالب فقتله، و حمل عامر بن نهشل التیمی علی محمد بن عبد الله بن جعفر بن ابی طالب فقتله، قال: و شد عثمان بن خالد ابن اسیر الجهنی، و بشر بن سوط الهمدانی ثم القابضی علی عبد الرحمن ابن عقیل بن ابی طالب فقتلاه، و رمی عبد الله بن عزره الخثعمی جعفر ابن عقیل بن ابی طالب فقتله.

قال ابو مخنف: حدثنی سلیمان بن ابی راشد، عن حمید بن مسلم، قال: خرج إلینا غلام کان وجهه شقه قمر، فی یده السیف، علیه قمیص و إزار و نعلان قد انقطع شسع أحدهما، ما انسی انها الیسری، فقال لی عمرو ابن سعد بن نفیل الأزدی: و الله لاشدن علیه، فقلت له: سبحان الله! و ما ترید الی ذلک! یکفیک قتل هؤلاء الذین تراهم قد احتولوهم، قال: فقال:

و الله لاشدن علیه، فشد علیه فما ولی حتی ضرب راسه بالسیف، فوقع الغلام لوجهه، فقال: یا عماه! قال: فجلی الحسین کما یجلی الصقر، ثم شد شده لیث غضب، فضرب عمرا بالسیف، فاتقاه بالساعد، فأطنها من لدن المرفق، فصاح، ثم تنحی عنه، و حملت خیل لأهل الکوفه لیستنقذوا عمرا من حسین، فاستقبلت عمرا بصدورها، فحرکت حوافرها و جالت الخیل بفرسانها علیه، فوطئته حتی مات، و انجلت الغبره، [فإذا انا بالحسین قائم علی راس الغلام، و الغلام یفحص برجلیه، و حسین یقول: بعدا لقوم قتلوک، و من خصمهم یوم القیامه فیک جدک! ثم قال: عز و الله علی

عمک ان تدعوه فلا یجیبک، او یجیبک ثم لا ینفعک! صوت و الله کثر واتره، و قل ناصره] ثم احتمله فکأنی انظر الی رجلی الغلام یخطان فی الارض،

تاریخ طبری، ص: 448

و قد وضع حسین صدره علی صدره، قال: فقلت فی نفسی: ما یصنع به! فجاء به حتی القاه مع ابنه علی بن الحسین و قتلی قد قتلت حوله من اهل بیته، فسالت عن الغلام، فقیل: هو القاسم بن الحسن بن علی بن ابی طالب.

قال: و مکث الحسین طویلا من النهار کلما انتهی الیه رجل من الناس انصرف عنه، و کره ان یتولی قتله و عظیم إثمه علیه، قال: [و ان رجلا من کنده یقال له مالک بن النسیر من بنی بداء، أتاه فضربه علی راسه بالسیف، و علیه برنس له، فقطع البرنس، و أصاب السیف راسه، فأدمی راسه، فامتلأ البرنس دما، فقال له الحسین: لا اکلت بها و لا شربت، و حشرک الله مع الظالمین! قال:] فالقی ذلک البرنس، ثم دعا بقلنسوه فلبسها، و اعتم، و قد أعیا و بلد، و جاء الکندی حتی أخذ البرنس- و کان من خز- فلما قدم به بعد ذلک علی امراته أم عبد الله ابنه الحر اخت حسین بن الحر البدی، اقبل یغسل البرنس من الدم، فقالت له امراته: اسلب ابن بنت رسول الله ص تدخل بیتی! اخرجه عنی، فذکر اصحابه انه لم یزل فقیرا بشر حتی مات قال: و لما قعد الحسین اتی بصبی له فاجلسه فی حجره زعموا انه عبد الله بن الحسین.

قال ابو مخنف: قال عقبه بن بشیر الأسدی: [قال لی ابو جعفر محمد ابن علی بن الحسین: ان لنا فیکم یا بنی اسد دما، قال:

قلت: فما ذنبی انا فی ذلک رحمک الله یا أبا جعفر! و ما ذلک؟ قال: اتی الحسین بصبی له، فهو فی حجره، إذ رماه احدکم یا بنی اسد بسهم فذبحه، فتلقی الحسین دمه، فلما ملا کفیه صبه فی الارض ثم قال: رب ان تک حبست عنا النصر من السماء فاجعل ذلک لما هو خیر، و انتقم لنا من هؤلاء الظالمین،] قال:

و رمی عبد الله بن عقبه الغنوی أبا بکر بن الحسین بن علی بسهم فقتله، فلذلک یقول الشاعر، و هو ابن ابی عقب:

و عند غنی قطره من دمائنا و فی اسد اخری تعد و تذکر

قال: و زعموا ان العباس بن علی قال لإخوته من أمه: عبد الله، و جعفر

تاریخ طبری، ص: 449

و عثمان: یا بنی أمی، تقدموا حتی ارثکم، فانه لا ولد لکم، ففعلوا، فقتلوا.

و شد هانئ بن ثبیت الحضرمی علی عبد الله بن علی بن ابی طالب فقتله، ثم شد علی جعفر بن علی فقتله و جاء برأسه، و رمی خولی بن یزید الأصبحی عثمان بن علی بن ابی طالب بسهم، ثم شد علیه رجل من بنی ابان بن دارم فقتله، و جاء برأسه، و رمی رجل من بنی ابان بن دارم محمد بن علی بن ابی طالب فقتله و جاء برأسه.

قال هشام: حدثنی

9ابو الهذیل- رجل من السکون

3- عن هانئ بن ثبیت الحضرمی، قال: رایته جالسا فی مجلس الحضرمیین فی زمان خالد بن عبد الله و هو شیخ کبیر، قال: فسمعته و هو یقول: کنت ممن شهد قتل الحسین، قال: فو الله انی لواقف عاشر عشره لیس منا رجل الا علی فرس، و قد جالت الخیل و تصعصعت، إذ خرج غلام من آل الحسین

و هو ممسک بعود من تلک الابنیه، علیه إزار و قمیص، و هو مذعور، یتلفت یمینا و شمالا، فکأنی انظر الی درتین فی أذنیه تذبذبان کلما التفت، إذ اقبل رجل یرکض، حتی إذا دنا منه مال عن فرسه، ثم اقتصد الغلام فقطعه بالسیف.

قال هشام: قال السکونی: هانئ بن ثبیت هو صاحب الغلام، فلما عتب علیه کنی عن نفسه.

قال هشام: حدثنی عمرو بن شمر، عن جابر الجعفی، قال: عطش الحسین حتی اشتد علیه العطش، فدنا لیشرب من الماء، فرماه حصین بن تمیم بسهم، فوقع فی فمه، فجعل یتلقی الدم من فمه، و یرمی به الی السماء، ثم حمد الله و اثنی علیه، ثم جمع یدیه فقال: اللهم احصهم عددا، و اقتلهم بددا، و لا تذر علی الارض منهم أحدا.

قال هشام، عن ابیه محمد بن السائب، عن القاسم بن الأصبغ بن نباته، قال: حدثنی من شهد الحسین فی عسکره ان حسینا حین غلب علی عسکره رکب المسناه یرید الفرات، قال: فقال رجل من بنی ابان بن دارم: ویلکم! حولوا بینه و بین الماء لا تتام الیه شیعته، قال: و ضرب

تاریخ طبری، ص: 450

فرسه، و اتبعه الناس حتی حالوا بینه و بین الفرات، فقال الحسین: اللهم اظمه، قال: و ینتزع الأبانی بسهم، فاثبته فی حنک الحسین، قال:

[فانتزع الحسین السهم، ثم بسط کفیه فامتلأت دما، ثم قال الحسین: اللهم انی اشکو إلیک ما یفعل بابن بنت نبیک، قال:] فو الله ان مکث الرجل الا یسیرا حتی صب الله علیه الظما، فجعل لا یروی.

قال القاسم بن الأصبغ: لقد رأیتنی فیمن یروح عنه و الماء یبرد له فیه السکر و عساس فیها اللبن، و قلال فیها الماء، و انه لیقول: ویلکم!

اسقونی قتلنی الظما، فیعطی القله او العس کان مرویا اهل البیت فیشربه، فإذا نزعه من فیه اضطجع الهنیهه ثم یقول: ویلکم! اسقونی قتلنی الظما، قال: فو الله ما لبث الا یسیرا حتی انقد بطنه انقداد بطن البعیر.

قال ابو مخنف فی حدیثه: ثم ان شمر بن ذی الجوشن اقبل فی نفر نحو من عشره من رجاله اهل الکوفه قبل منزل الحسین الذی فیه ثقله و عیاله، فمشی نحوه، فحالوا بینه و بین رحله، [فقال الحسین: ویلکم! ان لم یکن لکم دین، و کنتم لا تخافون یوم المعاد، فکونوا فی امر دنیاکم أحرارا ذوی احساب، امنعوا رحلی و اهلی من طغامکم و جهالکم، فقال ابن ذی الجوشن]:

ذلک لک یا بن فاطمه، قال: و اقدم علیه بالرجاله، منهم ابو الجنوب- و اسمه عبد الرحمن الجعفی- و القشعم بن عمرو بن یزید الجعفی، و صالح بن وهب الیزنی، و سنان بن انس النخعی، و خولی بن یزید الأصبحی، فجعل شمر ابن ذی الجوشن یحرضهم، فمر بابی الجنوب و هو شاک فی السلاح فقال له:

اقدم علیه، قال: و ما یمنعک ان تقدم علیه أنت! فقال له شمر: الی تقول ذا! قال: و أنت لی تقول ذا! فاستبا، فقال له ابو الجنوب- و کان شجاعا:

و الله لهممت ان اخضخض السنان فی عینک، قال: فانصرف عنه شمر و قال:

و الله لئن قدرت علی ان اضرک لاضرنک قال: ثم ان شمر بن ذی الجوشن اقبل فی الرجاله نحو الحسین، فاخذ الحسین یشد علیهم فینکشفون عنه.

ثم انهم أحاطوا به احاطه، و اقبل الی الحسین غلام من اهله، فأخذته اخته

تاریخ طبری، ص: 451

زینب ابنه علی لتحبسه، [فقال لها الحسین: احبسیه، فأبی الغلام، و جاء یشتد

الی الحسین، فقام الی جنبه، قال: و قد اهوی بحر بن کعب بن عبید الله- من بنی تیم الله بن ثعلبه بن عکابه- الی الحسین بالسیف، فقال الغلام:

یا بن الخبیثه، ا تقتل عمی! فضربه بالسیف، فاتقاه الغلام بیده فأطنها الا الجلده، فإذا یده معلقه، فنادی الغلام: یا أمتاه! فأخذه الحسین فضمه الی صدره، و قال: یا بن أخی، اصبر علی ما نزل بک، و احتسب فی ذلک الخیر، فان الله یلحقک بآبائک الصالحین، برسول الله ص و علی بن ابی طالب و حمزه و جعفر و الحسن بن علی، صلی الله علیهم اجمعین].

قال ابو مخنف: حدثنی سلیمان بن ابی راشد، عن حمید بن مسلم، قال:

سمعت الحسین یومئذ و هو یقول: [اللهم امسک عنهم قطر السماء، و امنعهم برکات الارض، اللهم فان متعتهم الی حین ففرقهم فرقا، و اجعلهم طرائق قددا، و لا ترض عنهم الولاه ابدا، فإنهم دعونا لینصرونا، فعدوا علینا فقتلونا] قال: و ضارب الرجاله حتی انکشفوا عنه، [قال: و لما بقی الحسین فی ثلاثه رهط او اربعه، دعا بسراویل محققه یلمع فیها البصر، یمانی محقق، ففزره و نکثه لکیلا یسلبه، فقال له بعض اصحابه:

لو لبست تحته تبانا! قال: ذلک ثوب مذله، و لا ینبغی لی ان البسه،] قال: فلما قتل اقبل بحر بن کعب فسلبه ایاه فترکه مجردا.

قال ابو مخنف: فحدثنی عمرو بن شعیب، عن محمد بن عبد الرحمن

3ان یدی بحر بن کعب کانتا فی الشتاء تنضحان الماء، و فی الصیف تیبسان کأنهما عود.

قال ابو مخنف: عن الحجاج، عن عبد الله بن عمار بن عبد یغوث البارقی،

تاریخ طبری، ص: 452

و عتب علی عبد الله بن عمار بعد ذلک مشهده قتل الحسین، فقال عبد

الله بن عمار: ان لی عند بنی هاشم لیدا، قلنا له: و ما یدک عندهم؟ قال:

حملت علی حسین بالرمح فانتهیت الیه، فو الله لو شئت لطعنته، ثم انصرفت عنه غیر بعید، و قلت: ما اصنع بان اتولی قتله! یقتله غیری قال: فشد علیه رجاله ممن عن یمینه و شماله، فحمل علی من عن یمینه حتی ابذعروا، و علی من عن شماله حتی ابذعروا، و علیه قمیص له من خز و هو معتم، قال: فو الله ما رایت مکسورا قط قد قتل ولده و اهل بیته و اصحابه اربط جأشا، و لا امضی جنانا و لا اجرا مقدما منه، و الله ما رایت قبله و لا بعده مثله، ان کانت الرجاله لتنکشف من عن یمینه و شماله انکشاف المعزی إذا شد فیها الذئب، قال: فو الله انه لکذلک إذ خرجت زینب ابنه فاطمه اخته، و کأنی انظر الی قرطها یجول بین أذنیها و عاتقها و هی تقول: لیت السماء تطابقت علی الارض! و قد دنا عمر بن سعد من حسین، فقالت: یا عمر بن سعد، ا یقتل ابو عبد الله و أنت تنظر الیه! قال: فکأنی انظر الی دموع عمر و هی تسیل علی خدیه و لحیته، قال: و صرف بوجهه عنها.

قال ابو مخنف: حدثنی الصقعب بن زهیر، عن حمید بن مسلم، قال: کانت علیه جبه من خز، و کان معتما، و کان مخضوبا بالوسمه، قال: و سمعته یقول قبل ان یقتل، و هو یقاتل علی رجلیه قتال الفارس الشجاع یتقی الرمیه، و یفترض العوره، و یشد علی الخیل، [و هو یقول:

اعلی قتلی تحاثون! اما و الله لا تقتلون بعدی عبدا من عباد الله الله اسخط

علیکم لقتله منی، و ایم الله انی لأرجو ان یکرمنی الله بهوانکم، ثم ینتقم لی منکم من حیث لا تشعرون، اما و الله ان لو قد قتلتمونی لقد القی الله بأسکم بینکم، و سفک دماءکم، ثم لا یرضی لکم حتی یضاعف لکم العذاب الألیم] قال: و لقد مکث طویلا من النهار و لو شاء الناس ان یقتلوه لفعلوا، و لکنهم کان یتقی بعضهم ببعض، و یحب هؤلاء ان یکفیهم هؤلاء، قال:

تاریخ طبری، ص: 453

فنادی شمر فی الناس: ویحکم، ما ذا تنظرون بالرجل! اقتلوه ثکلتکم أمهاتکم! قال: فحمل علیه من کل جانب، فضربت کفه الیسری ضربه، ضربها زرعه بن شریک التمیمی، و ضرب علی عاتقه، ثم انصرفوا و هو ینوء و یکبو، قال: و حمل علیه فی تلک الحال سنان بن انس بن عمرو النخعی فطعنه بالرمح فوقع، ثم قال لخولی بن یزید الأصبحی: احتز راسه، فاراد ان یفعل، فضعف فارعد، فقال له سنان بن انس: فت الله عضدیک، و ابان یدیک! فنزل الیه فذبحه و احتز راسه، ثم دفع الی خولی بن یزید، و قد ضرب قبل ذلک بالسیوف.

قال ابو مخنف، [عن جعفر بن محمد بن علی، قال: وجد بالحسین ع حین قتل ثلاث و ثلاثون طعنه و اربع و ثلاثون ضربه،] قال:

و جعل سنان بن انس لا یدنو احد من الحسین الا شد علیه مخافه ان یغلب علی راسه، حتی أخذ راس الحسین فدفعه الی خولی، قال: و سلب الحسین ما کان علیه، فاخذ سراویله بحر بن کعب، و أخذ قیس بن الاشعث قطیفته- و کانت من خز، و کان یسمی بعد قیس قطیفه- و أخذ نعلیه رجل من بنی أود یقال له الأسود،

و أخذ سیفه رجل من بنی نهشل بن دارم، فوقع بعد ذلک الی اهل حبیب بن بدیل، قال: و مال الناس علی الورس و الحلل و الإبل و انتهبوها، قال: و مال الناس علی نساء الحسین و ثقله و متاعه، فان کانت المرأه لتنازع ثوبها عن ظهرها حتی تغلب علیه فیذهب به منها.

قال ابو مخنف: حدثنی زهیر بن عبد الرحمن الخثعمی، ان سوید بن عمرو بن ابی المطاع کان صرع فاثخن، فوقع بین القتلی مثخنا، فسمعهم یقولون: قتل الحسین، فوجد افاقه، فإذا معه سکین و قد أخذ سیفه، فقاتلهم بسکینه ساعه، ثم انه قتل، قتله عروه بن بطار التغلبی، و زید بن رقاد الجنبی، و کان آخر قتیل.

قال ابو مخنف: حدثنی سلیمان بن ابی راشد، عن حمید بن مسلم،

تاریخ طبری، ص: 454

قال، انتهیت الی علی بن الحسین بن علی الاصغر و هو منبسط علی فراش له، و هو مریض، و إذا شمر بن ذی الجوشن فی رجاله معه یقولون: الا نقتل هذا؟ قال: فقلت: سبحان الله! ا نقتل الصبیان! انما هذا صبی، قال: فما زال ذلک دابی ادفع عنه کل من جاء حتی جاء عمر بن سعد، فقال:

الا لا یدخلن بیت هؤلاء النسوه احد، و لا یعرضن لهذا الغلام المریض، و من أخذ من متاعهم شیئا فلیرده علیهم قال: فو الله ما رد احد شیئا، قال: [فقال علی بن الحسین: جزیت من رجل خیرا! فو الله لقد دفع الله عنی بمقالتک شرا،] قال: فقال الناس لسنان بن انس: قتلت حسین بن علی و ابن فاطمه ابنه رسول الله ص، قتلت اعظم العرب خطرا، جاء الی هؤلاء یرید ان یزیلهم عن ملکهم، فات امراءک فاطلب ثوابک

منهم، لو اعطوک بیوت أموالهم فی قتل الحسین کان قلیلا، فاقبل علی فرسه، و کان شجاعا شاعرا، و کانت به لوثه، فاقبل حتی وقف علی باب فسطاط عمر بن سعد، ثم نادی باعلی صوته:

اوقر رکابی فضه و ذهبا انا قتلت الملک المحجبا

قتلت خیر الناس اما و أبا و خیرهم إذ ینسبون نسبا

فقال عمر بن سعد: اشهد انک لمجنون ما صححت قط، ادخلوه علی، فلما ادخل حذفه بالقضیب ثم قال: یا مجنون، ا تتکلم بهذا الکلام! اما و الله لو سمعک ابن زیاد لضرب عنقک، قال: و أخذ عمر بن سعد عقبه بن سمعان- و کان مولی للرباب بنت إمرئ القیس الکلبیه، و هی أم سکینه بنت الحسین- فقال له: ما أنت؟ قال: انا عبد مملوک، فخلی سبیله، فلم ینج منهم احد غیره، الا ان المرقع بن ثمامه الأسدی کان قد نثر نبله و جثا علی رکبتیه، فقاتل، فجاءه نفر من قومه، فقالوا له: أنت آمن، اخرج إلینا، فخرج الیهم، فلما قدم بهم عمر بن سعد علی ابن زیاد و اخبره خبره سیره الی الزاره قال: ثم ان عمر بن سعد نادی فی اصحابه: من ینتدب للحسین و یوطئه فرسه؟ فانتدب عشره: منهم إسحاق بن حیوه الحضرمی،

تاریخ طبری، ص: 455

و هو الذی سلب قمیص الحسین- فبرص بعد- و احبش بن مرثد بن علقمه ابن سلامه الحضرمی، فاتوا فداسوا الحسین بخیولهم حتی رضوا ظهره و صدره، فبلغنی ان احبش بن مرثد بعد ذلک بزمان أتاه سهم غرب، و هو واقف فی قتال ففلق قلبه، فمات، قال: فقتل من اصحاب الحسین ع اثنان و سبعون رجلا، و دفن الحسین و اصحابه اهل الغاضریه من بنی اسد بعد ما

قتلوا بیوم، و قتل من اصحاب عمر بن سعد ثمانیه و ثمانون رجلا سوی الجرحی، فصلی علیهم عمر بن سعد و دفنهم، قال: و ما هو الا ان قتل الحسین، فسرح برأسه من یومه ذلک مع خولی بن یزید و حمید بن مسلم الأزدی الی عبید الله بن زیاد، فاقبل به خولی فاراد القصر، فوجد باب القصر مغلقا، فاتی منزله فوضعه تحت إجانه فی منزله، و له امرأتان: امراه من بنی اسد، و الاخری من الحضرمیین یقال لها النوار ابنه مالک بن عقرب، و کانت تلک اللیله لیله الحضرمیه قال هشام: فحدثنی ابی، عن النوار بنت مالک، قالت: اقبل خولی برأس الحسین فوضعه تحت إجانه فی الدار، ثم دخل البیت، فاوی الی فراشه، فقلت له: ما الخبر؟ ما عندک؟ قال: جئتک بغنی الدهر، هذا راس الحسین معک فی الدار، قالت: فقلت: ویلک- جاء الناس بالذهب و الفضه و جئت برأس ابن رسول الله ص! لا و الله لا یجمع راسی و راسک بیت ابدا، قالت: فقمت من فراشی، فخرجت الی الدار، فدعا الأسدیه فادخلها الیه، و جلست انظر، قالت: فو الله ما زلت انظر الی نور یسطع مثل العمود من السماء الی الإجانه، و رایت طیرا بیضا ترفرف حولها.

قال: فلما اصبح غدا بالراس الی عبید الله بن زیاد، و اقام عمر بن سعد یومه ذلک و الغد، ثم امر حمید بن بکیر الأحمری فاذن فی الناس بالرحیل الی الکوفه، و حمل معه بنات الحسین و أخواته و من کان معه من الصبیان، و علی ابن الحسین مریض.

قال ابو مخنف: فحدثنی ابو زهیر العبسی، عن قره بن قیس التمیمی،

تاریخ طبری، ص: 456

قال: نظرت الی تلک النسوه

لما مررن بحسین و اهله و ولده صحن و لطمن وجوههن قال: فاعترضتهن علی فرس، فما رایت منظرا من نسوه قط کان احسن من منظر رایته منهن ذلک الیوم، و الله لهن احسن من مهایبرین.

قال: فما نسیت من الأشیاء لا انس قول زینب ابنه فاطمه حین مرت بأخیها الحسین صریعا و هی تقول: یا محمداه، یا محمداه! صلی علیک ملائکه السماء، هذا الحسین بالعراء، مرمل بالدماء، مقطع الأعضاء، یا محمداه! و بناتک سبایا، و ذریتک مقتله، تسفی علیها الصبا قال: فابکت و الله کل عدو و صدیق، قال: و قطف رءوس الباقین، فسرح باثنین و سبعین راسا مع شمر بن ذی الجوشن و قیس بن الاشعث و عمرو بن الحجاج و عزره بن قیس، فاقبلوا حتی قدموا بها علی عبید الله بن زیاد.

قال ابو مخنف: حدثنی سلیمان بن ابی راشد، عن حمید بن مسلم، قال: دعانی عمر بن سعد فسرحنی الی اهله لابشرهم بفتح الله علیه و بعافیته، فاقبلت حتی اتیت اهله، فاعلمتهم ذلک، ثم اقبلت حتی ادخل فأجد ابن زیاد قد جلس للناس، و أجد الوفد قد قدموا علیه، فادخلهم، و اذن للناس، فدخلت فیمن دخل، فإذا راس الحسین موضوع بین یدیه، و إذا هو ینکت بقضیب بین ثنیتیه ساعه، فلما رآه زید بن ارقم: لا ینجم عن نکته بالقضیب، قال له: اعل بهذا القضیب عن هاتین الثنیتین، فو الذی لا اله غیره لقد رایت شفتی رسول الله ص علی هاتین الشفتین یقبلهما، ثم انفضخ الشیخ یبکی، فقال له ابن زیاد: ابکی الله عینیک! فو الله لو لا انک شیخ قد خرفت و ذهب عقلک لضربت عنقک، قال: فنهض فخرج، فلما خرج سمعت الناس

یقولون: و الله لقد قال زید بن ارقم قولا لو سمعه ابن زیاد لقتله، قال: فقلت: ما قال؟ قالوا: مر بنا و هو یقول: ملک عبد عبدا، فاتخذهم تلدا، أنتم یا معشر العرب العبید بعد الیوم، قتلتم ابن فاطمه، و أمرتم ابن مرجانه، فهو یقتل خیارکم، و یستعبد شرارکم، فرضیتم بالذل، فبعدا لمن رضی بالذل!

تاریخ طبری، ص: 457

قال: فلما دخل برأس حسین و صبیانه و أخواته و نسائه علی عبید الله بن زیاد لبست زینب ابنه فاطمه ارذل ثیابها، و تنکرت، و حفت بها اماؤها، فلما دخلت جلست، فقال عبید الله بن زیاد: من هذه الجالسه؟ فلم تکلمه، فقال ذلک ثلاثا، کل ذلک لا تکلمه، فقال بعض امائها: هذه زینب ابنه فاطمه، قال: فقال لها عبید الله: الحمد لله الذی فضحکم و قتلکم و اکذب أحدوثتکم! فقالت: الحمد لله الذی أکرمنا بمحمد ص و طهرنا تطهیرا، لا کما تقول أنت، انما یفتضح الفاسق، و یکذب الفاجر، قال: فکیف رایت صنع الله باهل بیتک! قالت: کتب علیهم القتل، فبرزوا الی مضاجعهم، و سیجمع الله بینک و بینهم، فتحاجون الیه، و تخاصمون عنده، قال: فغضب ابن زیاد و استشاط، قال: فقال له عمرو ابن حریث: اصلح الله الأمیر! انما هی امراه، و هل تؤاخذ المرأه بشی ء من منطقها! انها لا تؤاخذ بقول، و لا تلام علی خطل، فقال لها ابن زیاد:

قد اشفی الله نفسی من طاغیتک، و العصاه المرده من اهل بیتک، قال:

فبکت ثم قالت: لعمری لقد قتلت کهلی، و ابرت اهلی، و قطعت فرعی، و اجتثثت اصلی، فان یشفک هذا فقد اشتفیت، فقال لها عبید الله:

هذه شجاعه، قد لعمری کان ابوک شاعرا شجاعا، قالت: ما للمرأه

و الشجاعه! ان لی عن الشجاعه لشغلا، و لکن نفثی ما اقول.

قال ابو مخنف، عن المجالد بن سعید: ان عبید الله بن زیاد لما نظر الی علی بن الحسین قال لشرطی: انظر هل ادرک ما یدرک الرجال؟ فکشط ازاره عنه، فقال: نعم، قال انطلقوا به فاضربوا عنقه، فقال له علی: ان کان بینک و بین هؤلاء النسوه قرابه فابعث معهن رجلا یحافظ علیهن، فقال له ابن زیاد: تعال أنت، فبعثه معهن.

قال ابو مخنف: و اما سلیمان بن ابی راشد، فحدثنی عن حمید بن مسلم

تاریخ طبری، ص: 458

[قال: انی لقائم عند ابن زیاد حین عرض علیه علی بن الحسین فقال له:

ما اسمک؟ قال: انا علی بن الحسین، قال: او لم یقتل الله علی بن الحسین! فسکت، فقال له ابن زیاد: ما لک لا تتکلم! قال: قد کان لی أخ یقال له أیضا علی، فقتله الناس، قال: ان الله قد قتله، قال: فسکت علی، فقال له: ما لک لا تتکلم! قال: «اللَّهُ یَتَوَفَّی الْأَنْفُسَ حِینَ مَوْتِها» «وَ ما کانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ»، قال: أنت و الله منهم، ویحک! انظروا هل ادرک؟ و الله انی لاحسبه رجلا، قال: فکشف عنه مری بن معاذ الأحمری، فقال: نعم قد ادرک، فقال: اقتله، فقال علی بن الحسین:

من توکل بهؤلاء النسوه؟ و تعلقت به زینب عمته فقالت: یا بن زیاد، حسبک منا، اما رویت من دمائنا! و هل ابقیت منا أحدا! قال: فاعتنقته فقالت: اسالک بالله ان کنت مؤمنا ان قتلته لما قتلتنی معه! قال: و ناداه علی فقال: یا بن زیاد، ان کانت بینک و بینهن قرابه فابعث معهن رجلا تقیا یصحبهن بصحبه الاسلام،] قال: فنظر إلیها ساعه،

ثم نظر الی القوم فقال: عجبا للرحم! و الله انی لأظنها ودت لو انی قتلته انی قتلتها معه، دعوا الغلام، انطلق مع نسائک.

قال حمید بن مسلم: لما دخل عبید الله القصر و دخل الناس، نودی:

الصلاه جامعه! فاجتمع الناس فی المسجد الأعظم، فصعد المنبر ابن زیاد فقال: الحمد لله الذی اظهر الحق و اهله، و نصر امیر المؤمنین یزید بن معاویه و حزبه، و قتل الکذاب ابن الکذاب، الحسین بن علی و شیعته، فلم یفرغ ابن زیاد من مقالته حتی وثب الیه عبد الله بن عفیف الأزدی ثم الغامدی، ثم احد بنی والبه- و کان من شیعه علی کرم الله وجهه، و کانت عینه الیسری ذهبت یوم الجمل مع علی، فلما کان یوم صفین ضرب علی راسه ضربه، و اخری علی حاجبه، فذهبت عینه الاخری، فکان لا یکاد یفارق المسجد الأعظم یصلی فیه الی اللیل ثم ینصرف- قال: فلما سمع مقاله ابن زیاد، قال:

تاریخ طبری، ص: 459

یا بن مرجانه، ان الکذاب ابن الکذاب أنت و ابوک و الذی ولاک و أبوه، یا بن مرجانه، ا تقتلون أبناء النبیین، و تکلمون بکلام الصدیقین! فقال ابن زیاد: علی به، قال: فوثبت علیه الجلاوزه فاخذوه، قال: فنادی بشعار الأزد: یا مبرور- قال: و عبد الرحمن بن مخنف الأزدی جالس- فقال:

ویح غیرک! اهلکت نفسک، و اهلکت قومک، قال: و حاضر الکوفه یومئذ من الأزد سبعمائه مقاتل، قال: فوثب الیه فتیه من الأزد فانتزعوه فاتوا به اهله، فأرسل الیه من أتاه به، فقتله و امر بصلبه فی السبخه، فصلب هنالک.

قال ابو مخنف: ثم ان عبید الله بن زیاد نصب راس الحسین بالکوفه، فجعل یدار به فی الکوفه، ثم دعا زحر بن

قیس فسرح معه برأس الحسین و رءوس اصحابه الی یزید بن معاویه، و کان مع زحر ابو برده بن عوف الأزدی و طارق بن ابی ظبیان الأزدی، فخرجوا حتی قدموا بها الشام علی یزید بن معاویه.

قال هشام: فحدثنی عبد الله بن یزید بن روح بن زنباع الجذامی، عن ابیه،

3عن الغاز بن ربیعه الجرشی، من حمیر، قال: و الله انا لعند یزید ابن معاویه بدمشق إذ اقبل زحر بن قیس حتی دخل علی یزید بن معاویه، فقال له یزید: ویلک! ما وراءک؟ و ما عندک؟ فقال: ابشر یا امیر المؤمنین بفتح الله و نصره، ورد علینا الحسین بن علی فی ثمانیه عشر من اهل بیته و ستین من شیعته، فسرنا الیهم، فسألناهم ان یستسلموا و ینزلوا علی حکم الأمیر عبید الله بن زیاد او القتال، فاختاروا القتال علی الاستسلام، فعدونا علیهم مع شروق الشمس، فأحطنا بهم من کل ناحیه، حتی إذا أخذت السیوف ماخذها من هام القوم، یهربون الی غیر وزر، و یلوذون منا بالآکام و الحفر، لواذا کما لاذ الحمائم من صقر، فو الله یا امیر المؤمنین ما کان الا جزر

تاریخ طبری، ص: 460

جزور او نومه قائل حتی أتینا علی آخرهم، فهاتیک اجسادهم مجرده، و ثیابهم مرمله، و خدودهم معفره، تصهرهم الشمس، و تسفی علیهم الریح، زوارهم العقبان و الرخم بقی سبسب قال: فدمعت عین یزید، و قال: قد کنت ارضی من طاعتکم بدون قتل الحسین، لعن الله ابن سمیه! اما و الله لو انی صاحبه لعفوت عنه، فرحم الله الحسین! و لم یصله بشی ء.

قال: ثم ان عبید الله امر بنساء الحسین و صبیانه فجهزن، و امر بعلی ابن الحسین فغل بغل الی عنقه، ثم

سرح بهم مع محفز بن ثعلبه العائذی، عائذه قریش و مع شمر بن ذی الجوشن، فانطلقا بهم حتی قدموا علی یزید، فلم یکن علی بن الحسین یکلم أحدا منهما فی الطریق کلمه حتی بلغوا، فلما انتهوا الی باب یزید رفع محفز بن ثعلبه صوته، فقال: هذا محفز بن ثعلبه اتی امیر المؤمنین باللئام الفجره، قال: فأجابه یزید بن معاویه: ما ولدت أم محفز شر و الام.

قال ابو مخنف: حدثنی الصقعب بن زهیر،

3عن القاسم بن عبد الرحمن مولی یزید بن معاویه، قال: لما وضعت الرءوس بین یدی یزید- راس الحسین و اهل بیته و اصحابه- قال یزید:

یفلقن هاما من رجال اعزه علینا و هم کانوا اعق و اظلما

اما و الله یا حسین، لو انا صاحبک ما قتلتک.

قال ابو مخنف: حدثنی ابو جعفر العبسی، عن ابی عماره العبسی، قال:

فقال یحیی بن الحکم أخو مروان بن الحکم:

لهام بجنب الطف ادنی قرابه من ابن زیاد العبد ذی الحسب الوغل

سمیه امسی نسلها عدد الحصی و بنت رسول الله لیس لها نسل

تاریخ طبری، ص: 461

قال: فضرب یزید بن معاویه فی صدر یحیی بن الحکم و قال: اسکت.

[قال: و لما جلس یزید بن معاویه دعا اشراف اهل الشام فأجلسهم حوله، ثم دعا بعلی بن الحسین و صبیان الحسین و نسائه، فادخلوا علیه و الناس ینظرون، فقال یزید لعلی: یا علی، ابوک الذی قطع رحمی، و جهل حقی، و نازعنی سلطانی، فصنع الله به ما قد رایت! قال: فقال علی:

«ما أَصابَ مِنْ مُصِیبَهٍ فِی الْأَرْضِ وَ لا فِی أَنْفُسِکُمْ إِلَّا فِی کِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها»، فقال یزید لابنه خالد: اردد علیه، قال: فما دری خالد ما یرد علیه، فقال له یزید: قل:

«وَ ما أَصابَکُمْ مِنْ مُصِیبَهٍ فَبِما کَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَ یَعْفُوا عَنْ کَثِیرٍ»، ثم سکت عنه،] قال: ثم دعا بالنساء و الصبیان فاجلسوا بین یدیه، فرای هیئه قبیحه، فقال: قبح الله ابن مرجانه! لو کانت بینه و بینکم رحم او قرابه ما فعل هذا بکم، و لا بعث بکم هکذا.

قال ابو مخنف، عن الحارث بن کعب، عن فاطمه بنت علی، قالت:

لما أجلسنا بین یدی یزید بن معاویه رق لنا، و امر لنا بشی ء، و ألطفنا، قالت: ثم ان رجلا من اهل الشام احمر قام الی یزید فقال: یا امیر المؤمنین، هب لی هذه- یعنینی، و کنت جاریه وضیئه- فارعدت و فرقت، و ظننت ان ذلک جائز لهم، و أخذت بثیاب أختی زینب، قالت: و کانت أختی زینب اکبر منی و اعقل، و کانت تعلم ان ذلک لا یکون، فقالت:

کذبت و الله و لؤمت! ما ذلک لک و له، فغضب یزید، فقال: کذبت و الله، ان ذلک لی، و لو شئت ان افعله لفعلت، قالت: کلا و الله، ما جعل الله ذلک لک الا ان تخرج من ملتنا، و تدین بغیر دیننا، قالت: فغضب یزید و استطار، ثم قال: إیای تستقبلین بهذا! انما خرج من الدین ابوک

تاریخ طبری، ص: 462

و اخوک، فقالت زینب: بدین الله و دین ابی و دین أخی و جدی اهتدیت أنت و ابوک و جدک، قال: کذبت یا عدوه الله، قالت: أنت امیر مسلط، تشتم ظالما، و تقهر بسلطانک، قالت: فو الله لکانه استحیا، فسکت، ثم عاد الشامی فقال: یا امیر المؤمنین، هب لی هذه الجاریه، قال: اعزب، وهب الله لک حتفا قاضیا! قالت: ثم قال یزید بن معاویه: یا نعمان بن بشیر:

جهزهم

بما یصلحهم، و ابعث معهم رجلا من اهل الشام أمینا صالحا، و ابعث معه خیلا و أعوانا فیسیر بهم الی المدینه، ثم امر بالنسوه ان ینزلن فی دار علی حده، معهن ما یصلحهن، و أخوهن معهن علی بن الحسین، فی الدار التی هن فیها قال: فخرجن حتی دخلن دار یزید فلم تبق من آل معاویه امراه الا استقبلتهن تبکی و تنوح علی الحسین، فأقاموا علیه المناحه ثلاثا، و کان یزید لا یتغدی و لا یتعشی الا دعا علی بن الحسین الیه، قال: فدعاه ذات یوم، و دعا عمر بن الحسن بن علی و هو غلام صغیر، فقال لعمر بن الحسن: ا تقاتل هذا الفتی؟ یعنی خالدا ابنه، قال: لا، و لکن أعطنی سکینا و أعطه سکینا، ثم اقاتله، فقال له یزید، و اخذه فضمه الیه ثم قال: شنشنه اعرفها من اخزم، هل تلد الحیه الا حیه! قال: و لما أرادوا ان یخرجوا دعا یزید علی بن الحسین ثم قال: لعن الله ابن مرجانه، اما و الله لو انی صاحبه ما سألنی خصله ابدا الا أعطیتها ایاه، و لدفعت الحتف عنه بکل ما استطعت و لو بهلاک بعض ولدی، و لکن الله قضی ما رایت، کاتبنی و انه کل حاجه تکون لک، قال: و کساهم و اوصی بهم ذلک الرسول، قال: فخرج بهم و کان یسایرهم باللیل فیکونون امامه حیث لا یفوتون طرفه، فإذا نزلوا تنحی عنهم و تفرق هو و اصحابه حولهم کهیئه الحرس لهم، و ینزل منهم بحیث إذا اراد انسان منهم وضوءا او قضاء حاجه لم یحتشم، فلم یزل ینازلهم فی الطریق هکذا، و یسألهم عن حوائجهم، و یلطفهم حتی دخلوا المدینه.

و قال

الحارث بن کعب:

3فقالت لی فاطمه بنت علی: قلت لأختی زینب: یا أخیه، لقد احسن هذا الرجل الشامی إلینا فی صحبتنا، فهل لک ان نصله؟ فقالت: و الله ما معنا شی ء نصله به الا حلینا، قالت

تاریخ طبری، ص: 463

لها: فنعطیه حلینا، قالت: فأخذت سواری و دملجی و أخذت أختی سوارها و دملجها، فبعثنا بذلک الیه، و اعتذرنا الیه، و قلنا له: هذا جزاؤک بصحبتک إیانا بالحسن من الفعل، قال: فقال: لو کان الذی صنعت انما هو للدنیا کان فی حلیکن ما یرضینی و دونه، و لکن و الله ما فعلته الا لله، و لقرابتکم من رسول الله ص قال هشام: و اما عوانه بن الحکم الکلبی فانه قال: لما قتل الحسین و جی ء بالأثقال و الأساری حتی وردوا بهم الکوفه الی عبید الله، فبینا القوم محتبسون إذ وقع حجر فی السجن، معه کتاب مربوط، و فی الکتاب خرج البرید بأمرکم فی یوم کذا و کذا الی یزید بن معاویه، و هو سائر کذا و کذا یوما، و راجع فی کذا و کذا، فان سمعتم التکبیر فأیقنوا بالقتل، و ان لم تسمعوا تکبیرا فهو الامان ان شاء الله، قال: فلما کان قبل قدوم البرید بیومین او ثلاثه إذا حجر قد القی فی السجن، و معه کتاب مربوط و موسی، و فی الکتاب: أوصوا و اعهدوا فإنما ینتظر البرید یوم کذا و کذا فجاء البرید و لم یسمع التکبیر، و جاء کتاب بان سرح الأساری الی قال: فدعا عبید الله ابن زیاد محفز بن ثعلبه و شمر بن ذی الجوشن، فقال: انطلقوا بالثقل و الراس الی امیر المؤمنین یزید بن معاویه، قال: فخرجوا حتی قدموا علی یزید، فقام

محفز بن ثعلبه فنادی باعلی صوته: جئنا برأس احمق الناس و الامهم، فقال یزید: ما ولدت أم محفز الام و احمق، و لکنه قاطع ظالم، قال: فلما نظر یزید الی راس الحسین، قال:

یفلقن هاما من رجال اعزه علینا و هم کانوا اعق و اظلما

ثم قال: ا تدرون من این اتی هذا؟ قال: ابی علی خیر من ابیه، و أمی فاطمه خیر من أمه، و جدی رسول الله خیر من جده، و انا خیر منه و أحق

تاریخ طبری، ص: 464

بهذا الأمر منه، فاما قوله: أبوه خیر من ابی، فقد حاج ابی أباه، و علم الناس أیهما حکم له، و اما قوله: أمی خیر من أمه، فلعمری فاطمه ابنه رسول الله ص خیر من أمی، و اما قوله: جدی خیر من جده، فلعمری ما احد یؤمن بالله و الیوم الآخر یری لرسول الله فینا عدلا و لا ندا، و لکنه انما اتی من قبل فقهه، و لم یقرا: «قُلِ اللَّهُمَّ مالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ إِنَّکَ عَلی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ» ثم ادخل نساء الحسین علی یزید، فصاح نساء آل یزید و بنات معاویه و اهله و ولولن.

ثم انهن ادخلن علی یزید، فقالت فاطمه بنت الحسین- و کانت اکبر من سکینه: ابنات رسول الله سبایا یا یزید! فقال یزید: یا ابنه أخی، انا لهذا کنت اکره، قالت: و الله ما ترک لنا خرص، قال: یا ابنه أخی ما آت إلیک اعظم مما أخذ منک، ثم اخرجن فادخلن دار یزید بن معاویه، فلم تبق امراه من آل یزید الا أتتهن، و اقمن الماتم،

و ارسل یزید الی کل امراه: ما ذا أخذ لک؟ و لیس منهن امراه تدعی شیئا بالغا ما بلغ الا قد اضعفه لها، فکانت سکینه تقول: ما رایت رجلا کافرا بالله خیرا من یزید ابن معاویه [ثم ادخل الأساری الیه و فیهم علی بن الحسین، فقال له یزید:

ایه یا علی! فقال علی: «ما أَصابَ مِنْ مُصِیبَهٍ فِی الْأَرْضِ وَ لا فِی أَنْفُسِکُمْ إِلَّا فِی کِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها إِنَّ ذلِکَ عَلَی اللَّهِ یَسِیرٌ. لِکَیْلا تَأْسَوْا عَلی ما فاتَکُمْ وَ لا تَفْرَحُوا بِما آتاکُمْ وَ اللَّهُ لا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ]» فقال یزید: «وَ ما أَصابَکُمْ مِنْ مُصِیبَهٍ فَبِما کَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَ یَعْفُوا عَنْ کَثِیرٍ» ثم جهزه و اعطاه مالا، و سرحه الی المدینه

تاریخ طبری، ص: 465

قال هشام، عن ابی مخنف، قال: حدثنی ابو حمزه الثمالی، عن عبد الله الثمالی، عن القاسم بن بخیت، قال: لما اقبل وفد اهل الکوفه برأس الحسین دخلوا مسجد دمشق، فقال لهم مروان بن الحکم: کیف صنعتم؟

قالوا: ورد علینا منهم ثمانیه عشر رجلا، فأتینا و الله علی آخرهم، و هذه الرءوس و السبایا، فوثب مروان فانصرف، و أتاهم اخوه یحیی بن الحکم، فقال:

ما صنعتم؟ فأعادوا علیه الکلام، فقال: حجبتم عن محمد یوم القیامه، لن اجامعکم علی امر ابدا ثم قام فانصرف، و دخلوا علی یزید فوضعوا الراس بین یدیه، و حدثوه الحدیث قال: فسمعت دور الحدیث هند بنت عبد الله ابن عامر بن کریز- و کانت تحت یزید بن معاویه- فتقنعت بثوبها، و خرجت فقالت: یا امیر المؤمنین، ا راس الحسین بن فاطمه بنت رسول الله! قال: نعم فاعولی علیه، و حدی علی ابن بنت رسول الله ص و صریحه

قریش، عجل علیه ابن زیاد فقتله قتله الله! ثم اذن للناس فدخلوا و الراس بین یدیه، و مع یزید قضیب فهو ینکت به فی ثغره، ثم قال:

ان هذا و إیانا کما قال الحصین بن الحمام المری:

یفلقن هاما من رجال احبه إلینا و هم کانوا اعق و اظلما

قال: فقال رجل من اصحاب رسول الله ص یقال له ابو برزه الأسلمی: ا تنکت بقضیبک فی ثغر الحسین! اما لقد أخذ قضیبک من ثغره مأخذا، لربما رایت رسول الله ص یرشفه، اما انک یا یزید تجی ء یوم القیامه و ابن زیاد شفیعک، و یجی ء هذا یوم القیامه و محمد ص شفیعه، ثم قام فولی.

قال هشام: حدثنی عوانه بن الحکم، قال: لما قتل عبید الله بن زیاد الحسین بن علی و جی ء برأسه الیه، دعا عبد الملک بن ابی الحارث السلمی فقال: انطلق حتی تقدم المدینه علی عمرو بن سعید بن العاص فبشره بقتل الحسین- و کان عمرو بن سعید بن العاص امیر المدینه یومئذ- قال: فذهب

تاریخ طبری، ص: 466

لیعتل له، فزجره- و کان عبید الله لا یصطلی بناره- فقال: انطلق حتی تأتی المدینه، و لا یسبقک الخبر، و اعطاه دنانیر، و قال: لا تعتل، و ان قامت بک راحلتک فاشتر راحله، قال عبد الملک: فقدمت المدینه، فلقینی رجل من قریش، فقال: ما الخبر؟ فقلت: الخبر عند الأمیر، فقال: إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ! قتل الحسین بن علی، فدخلت علی عمرو بن سعید فقال:

ما وراءک؟ فقلت: ما سر الأمیر، قتل الحسین بن علی، فقال: ناد بقتله، فنادیت بقتله، فلم اسمع و الله واعیه قط مثل واعیه نساء بنی هاشم فی دورهن علی الحسین، فقال عمرو بن سعید و

ضحک:

عجت نساء بنی زیاد عجه کعجیج نسوتنا غداه الأرنب

و الأرنب: وقعه کانت لبنی زبید علی بنی زیاد من بنی الحارث بن کعب، من رهط عبد المدان، و هذا البیت لعمرو بن معدیکرب، ثم قال عمرو:

هذه واعیه بواعیه عثمان بن عفان، ثم صعد المنبر فاعلم الناس قتله.

قال هشام، عن ابی مخنف، عن سلیمان بن ابی راشد، عن عبد الرحمن ابن عبید ابی الکنود، قال: لما بلغ عبد الله بن جعفر بن ابی طالب مقتل ابنیه مع الحسین، دخل علیه بعض موالیه و الناس یعزونه- قال: و لا أظن مولاه ذلک الا أبا اللسلاس- فقال: هذا ما لقینا و دخل علینا من الحسین! قال: فحذفه عبد الله بن جعفر بنعله، ثم قال: یا بن اللخناء، ا للحسین تقول هذا! و الله لو شهدته لأحببت الا افارقه حتی اقتل معه، و الله انه لمما یسخی بنفسی عنهما، و یهون علی المصاب بهما، انهما أصیبا مع أخی و ابن عمی مواسیین له، صابرین معه ثم اقبل علی جلسائه فقال: الحمد لله عز و جل علی مصرع الحسین، الا تکن آست حسینا یدی، فقد آساه ولدی قال: و لما اتی اهل المدینه مقتل الحسین خرجت ابنه عقیل بن ابی طالب و معها نساؤها و هی حاسره تلوی بثوبها و هی تقول:

تاریخ طبری، ص: 467

ما ذا تقولون ان قال النبی لکم ما ذا فعلتم و أنتم آخر الأمم

بعترتی و بأهلی بعد مفتقدی منهم أساری و منهم ضرجوا بدم!

قال هشام: عن عوانه، قال: قال عبید الله بن زیاد لعمر بن سعد بعد قتله الحسین: یا عمر، این الکتاب الذی کتبت به إلیک فی قتل الحسین؟

قال: مضیت لأمرک و ضاع الکتاب، قال: لتجیئن

به، قال: ضاع، قال: و الله لتجیئنی به، قال: ترک و الله یقرا علی عجائز قریش اعتذارا الیهن بالمدینه، اما و الله لقد نصحتک فی حسین نصیحه لو نصحتها ابی سعد ابن ابی وقاص کنت قد أدیت حقه، قال عثمان بن زیاد أخو عبید الله:

صدق و الله، لوددت انه لیس من بنی زیاد رجل الا و فی انفه خزامه الی یوم القیامه و ان حسینا لم یقتل، قال: فو الله ما انکر ذلک علیه عبید الله.

قال هشام: حدثنی بعض أصحابنا، عن عمرو بن ابی المقدام، قال:

حدثنی عمرو بن عکرمه، قال: أصبحنا صبیحه قتل الحسین بالمدینه، فإذا مولی لنا یحدثنا، قال: سمعت البارحه منادیا ینادی و هو یقول:

ایها القاتلون جهلا حسینا أبشروا بالعذاب و التنکیل

کل اهل السماء یدعو علیکم من نبی و ملاک و قبیل

قد لعنتم علی لسان ابن داود و موسی و حامل الانجیل

قال هشام: حدثنی عمر بن حیزوم الکلبی، عن ابیه، قال: سمعت هذا الصوت.

ذکر أسماء من قتل من بنی هاشم مع الحسین ع و عدد من قتل من کل قبیله من القبائل التی قاتلته ..... ص : 467

قال هشام: قال ابو مخنف: و لما قتل الحسین بن علی ع جی ء

تاریخ طبری، ص: 468

برءوس من قتل معه من اهل بیته و شیعته و انصاره الی عبید الله بن زیاد، فجاءت کنده بثلاثه عشر راسا، و صاحبهم قیس بن الاشعث، و جاءت هوازن بعشرین راسا و صاحبهم شمر بن ذی الجوشن، و جاءت تمیم بسبعه عشر راسا، و جاءت بنو اسد بسته ارؤس، و جاءت مذحج بسبعه ارؤس، و جاء سائر الجیش بسبعه ارؤس، فذلک سبعون راسا.

قال: و قتل الحسین- و أمه فاطمه بنت رسول الله ص قتله سنان بن انس النخعی ثم الأصبحی و جاء برأسه خولی بن یزید، و قتل العباس بن علی بن ابی طالب-

و أمه أم البنین ابنه حزام بن خالد بن ربیعه بن الوحید، قتله زید بن رقاد الجنبی- و حکیم بن الطفیل السنبسی، و قتل جعفر بن علی بن ابی طالب- و أمه أم البنین أیضا

3- و قتل عبد الله بن علی ابن ابی طالب- و أمه أم البنین أیضا

3- و قتل عثمان بن علی بن ابی طالب- و أمه أم البنین أیضا- رماه خولی بن یزید بسهم فقتله، و قتل محمد بن علی بن ابی طالب- و أمه أم ولد- قتله رجل من بنی ابان بن دارم، و قتل ابو بکر بن علی بن ابی طالب- و أمه لیلی ابنه مسعود بن خالد بن مالک بن ربعی بن سلمی بن جندل بن نهشل بن دارم، و قد شک فی قتله- و قتل علی ابن الحسین بن علی- و أمه لیلی ابنه ابی مره بن عروه بن مسعود بن معتب الثقفی، و أمها میمونه ابنه ابی سفیان بن حرب- قتله مره بن منقذ بن النعمان العبدی، و قتل عبد الله بن الحسین بن علی- و أمه الرباب ابنه إمرئ القیس ابن عدی بن أوس بن جابر بن کعب بن علیم من کلب- قتله هانئ ابن ثبیت الحضرمی، و استصغر علی بن الحسین بن علی فلم یقتل، و قتل ابو بکر بن الحسن بن علی بن ابی طالب- و أمه أم ولد- قتله عبد الله بن عقبه الغنوی، و قتل عبد الله بن الحسن بن علی بن ابی طالب- و أمه أم ولد- قتله حرمله بن الکاهن، رماه بسهم، و قتل القاسم بن الحسن بن علی- و أمه أم ولد- قتله سعد بن عمرو بن نفیل الأزدی،

و قتل عون بن عبد الله

تاریخ طبری، ص: 469

ابن جعفر بن ابی طالب- و أمه جمانه ابنه المسیب بن نجبه بن ربیعه بن ریاح من بنی فزاره- قتله عبد الله بن قطبه الطائی ثم النبهانی، و قتل محمد ابن عبد الله بن جعفر بن ابی طالب- و أمه الخوصاء ابنه خصفه بن ثقیف بن ربیعه بن عائذ بن الحارث بن تیم الله بن ثعلبه من بکر بن وائل- قتله عامر ابن نهشل التیمی، و قتل جعفر بن عقیل بن ابی طالب- و أمه أم البنین ابنه الشقر بن الهضاب- قتله بشر بن حوط الهمدانی، و قتل عبد الرحمن ابن عقیل- و أمه أم ولد- قتله عثمان بن خالد بن اسیر الجهنی، و قتل عبد الله بن عقیل بن ابی طالب- و أمه أم ولد- رماه عمرو بن صبیح الصدائی فقتله، و قتل مسلم بن عقیل بن ابی طالب- و أمه أم ولد، ولد بالکوفه- و قتل عبد الله بن مسلم بن عقیل بن ابی طالب- و أمه رقیه ابنه علی بن ابی طالب

3و أمها أم ولد- قتله عمرو بن صبیح الصدائی، و قیل: قتله اسید بن مالک الحضرمی، و قتل محمد بن ابی سعید بن عقیل- و أمه أم ولد- قتله لقیط بن یاسر الجهنی، و استصغر الحسن بن الحسن بن علی، و أمه خوله ابنه منظور بن زبان بن سیار الفزاری، و استصغر عمر بن الحسن بن علی فترک فلم یقتل- و أمه أم ولد- و قتل من الموالی سلیمان مولی الحسین بن علی، قتله سلیمان بن عوف الحضرمی، و قتل منجح مولی الحسین بن علی، و قتل عبد الله بن بقطر رضیع الحسین

بن علی.

قال ابو مخنف: حدثنی عبد الرحمن بن جندب الأزدی، ان عبید الله ابن زیاد بعد قتل الحسین تفقد اشراف اهل الکوفه، فلم یر عبید الله بن الحر، ثم جاءه بعد ایام حتی دخل علیه، فقال: این کنت یا بن الحر؟ قال:

کنت مریضا، قال: مریض القلب، او مریض البدن! قال: اما قلبی فلم یمرض، و اما بدنی فقد من الله علی بالعافیه، فقال له ابن زیاد: کذبت، و لکنک کنت مع عدونا، قال: لو کنت مع عدوک لرئی مکانی، و ما کان مثل مکانی یخفی، قال: و غفل عنه ابن زیاد غفله، فخرج ابن الحر فقعد

تاریخ طبری، ص: 470

علی فرسه، فقال ابن زیاد: این ابن الحر؟ قالوا: خرج الساعه، قال:

علی به، فاحضرت الشرط فقالوا له: أجب الأمیر، فدفع فرسه ثم قال:

ابلغوه انی لا آتیه و الله طائعا ابدا، ثم خرج حتی اتی منزل احمر بن زیاد الطائی فاجتمع الیه فی منزله اصحابه، ثم خرج حتی اتی کربلاء فنظر الی مصارع القوم، فاستغفر لهم هو و اصحابه، ثم مضی حتی نزل المدائن، و قال فی ذلک:

یقول امیر غادر حق غادر: الا کنت قاتلت الشهید ابن فاطمه!

فیا ندمی الا أکون نصرته الا کل نفس لا تسدد نادمه

و انی لانی لم أکن من حماته لذو حسره ما ان تفارق لازمه

سقی الله ارواح الذین تازروا علی نصره سقیا من الغیث دائمه

وقفت علی أجداثهم و مجالهم فکاد الحشا ینفض و العین ساجمه

لعمری لقد کانوا مصالیت فی الوغی سراعا الی الهیجا حماه خضارمه

تأسوا علی نصر ابن بنت نبیهم بأسیافهم آساد غیل ضراغمه

فان یقتلوا فکل نفس تقیه علی الارض قد اضحت لذلک واجمه

و ما ان رای الراءون افضل منهم لدی الموت سادات

و زهرا قماقمه

ا تقتلهم ظلما و ترجو ودادنا فدع خطه لیست لنا بملائمه!

لعمری لقد راغمتمونا بقتلهم فکم ناقم منا علیکم و ناقمه

أهم مرارا ان اسیر بجحفل الی فئه زاغت عن الحق ظالمه

فکفوا و الا ذدتکم فی کتائب أشد علیکم من زحوف الدیالمه.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

المقدمة:
تأسّس مرکز القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السید حسن فقیه الإمامي عام 1426 الهجري في المجالات الدینیة والثقافیة والعلمیة معتمداً علی النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائیین والمثقفین في الجامعات والحوزات العلمیة.

إجراءات المؤسسة:
نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر في العلوم الإسلامیة وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها أحیاناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان إلی التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلی الباحثین في العلوم الإسلامیة وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الکترونیة من الکتب والمقالات العلمیة والدراسات المفیدة وهي منظمة في برامج إلکترونیة وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفین والراغبین فیها.
وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمیة البحتة البعیدة من التعصبات الشخصیة والاجتماعیة والسیاسیة والقومیة وعلی أساس خطة تنوي تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراکز الشیعة.

الأهداف:
نشر الثقافة الإسلامیة وتعالیم القرآن وآل بیت النبیّ علیهم السلام
تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدقّ في المسائل الدینیة
تنزیل البرامج المفیدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثین والمحققین في الحوازت العلمیة والجامعات
توسیع عام لفکرة المطالعة
تهمید الأرضیة لتحریض المنشورات والکتّاب علی تقدیم آثارهم لتنظیمها في ملفات الکترونیة

السياسات:
مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونیة
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة
الاجتنباب عن الروتینیة وتکرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات
الالتزام بذکر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولیة العمل.

نشاطات المؤسسة:
طبع الکتب والملزمات والدوریات
إقامة المسابقات في مطالعة الکتب
إقامة المعارض الالکترونیة: المعارض الثلاثیة الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمکنة الدینیة والسیاحیة
إنتاج الأفلام الکرتونیة والألعاب الکمبیوتریة
افتتاح موقع القائمیة الانترنتي بعنوان : www.ghaemiyeh.com
إنتاج الأفلام الثقافیة وأقراص المحاضرات و...
الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدینیة والأخلاقیة والاعتقادیة والردّ علیها
تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ویب کیوسک kiosk، الرسالة القصیرة ( (sms
إقامة الدورات التعلیمیة الالکترونیة لعموم الناس
إقامة الدورات الالکترونیة لتدریب المعلمین
إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبیقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها علی 8 أنظمة؛
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
إعداد 4 الأسواق الإلکترونیة للکتاب علی موقع القائمیة ویمکن تحمیلها علی الأنظمة التالیة
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS

وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربیة والانجلیزیة والفارسیة

الکلمة الأخيرة
نتقدم بکلمة الشکر والتقدیر إلی مکاتب مراجع التقلید منظمات والمراکز، المنشورات، المؤسسات، الکتّاب وکل من قدّم لنا المساعدة في تحقیق أهدافنا وعرض المعلومات علینا.
عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.