دانشنامه شهدای مدفون در گلستان شهدای اصفهان

مشخصات کتاب

سرشناسه :مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان ،1389

عنوان و نام پدیدآور:دانشنامه شهدای مدفون در گلستان شهدای اصفهان/ واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان /گردآورنده : حسین غزالی اصفهانی

مشخصات نشر:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان ، 1389.

مشخصات ظاهری :نرم افزار تلفن همراه و رایانه

وضعیت فهرست نویسی :فیپا

موضوع :اماکن -- دفاع مقدس

موضوع :شیعه -- شهداء

آ

آبتین - بهرام

نام: بهرام

نام خانوادگی: آبتین

نام پدر: احمد

تاریخ تولد: 17/09/1310

محل اعزام: یگان ندارد

محل شهادت: اصفهان

تاریخ شهادت: 20/10/1365

شماره مزار: 16

شماره قطعه: 23

شماره ردیف: 8

آبجار - غلامرضا

نام: غلامرضا

نام خانوادگی: آبجار

نام پدر: جعفرقلی

محل اعزام: سایر

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 19/7/1359

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 3

آبداراصفهانی - سیدرسول

نام: سیدرسول

نام خانوادگی: آبداراصفهانی

نام پدر: سیدجلال

تاریخ تولد: 02/06/1344

محل اعزام:

محل شهادت: سردشت

تاریخ شهادت: 29/01/1366

شماره مزار: 1

شماره قطعه: 30

شماره ردیف: 7

آبدرشکر - محمدعلی

نام: محمدعلی

نام خانوادگی: آبدرشکر

نام پدر: رجبعلی

تاریخ تولد: 05/04/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: تنگه چزابه

تاریخ شهادت: 9/12/1360

شماره مزار: 20

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 15

آبدرشکر - غلامرضا

نام: غلامرضا

نام خانوادگی: آبدرشکر

نام پدر: رجبعلی

تاریخ تولد: 15/06/1343

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: میمک

تاریخ شهادت: 12/01/1360

شماره مزار: 17

شماره قطعه: 2

شماره ردیف: 8

آبرون - محسن

نام: محسن

نام خانوادگی: آبرون

نام پدر: براتعلی

تاریخ تولد: 05/06/1336

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: دارخوئین

تاریخ شهادت: 25/02/1361

شماره مزار: 11

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 1

آبروی - محمود

نام: محمود

نام خانوادگی: آبروی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد: 06/10/1341

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شرق بصره

تاریخ شهادت: 8/04/1361

شماره

ص: 1

مزار: 28

شماره قطعه: 22

شماره ردیف: 3

آبروی - محمدجواد

نام: محمدجواد

نام خانوادگی: آبروی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد: 03/08/1360

محل اعزام: سایر

محل شهادت: اصفهان

تاریخ شهادت: 10/01/1367

شماره مزار: 15

شماره قطعه: 23

شماره ردیف: 3

آبشوری - محمد

نام: محمد

نام خانوادگی: آبشوری

نام پدر: مختار

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: جنوب

تاریخ شهادت: 24/5/1364

شماره مزار: 9

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 43

آبکاراصفهانی - احمد

نام: احمد

نام خانوادگی: آبکاراصفهانی

نام پدر: صفرعلی

تاریخ تولد: 01/01/1343

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: گزگز

تاریخ شهادت: 22/05/1364

شماره مزار: 6

شماره قطعه: 18

شماره ردیف: 5

آبکاراصفهانی - پرویز

نام: پرویز

نام خانوادگی: آبکاراصفهانی

نام پدر: نعمتاله

تاریخ تولد: 15/09/1341

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 22/04/1364

شماره مزار: 5

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 1

آبکاراصفهانی - محمدحسن

نام: محمدحسن

نام خانوادگی: آبکاراصفهانی

نام پدر: علی

تاریخ تولد: 02/04/1344

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: سردشت

تاریخ شهادت: 27/04/1363

شماره مزار: 4

شماره قطعه: 13

شماره ردیف: 4

آبی - احمد

نام: احمد

نام خانوادگی: آبی

نام پدر: اسماعیل

محل اعزام: عراقی

محل شهادت: عراق

شماره مزار: 9

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 35

آبی - محمدجواد

نام: محمدجواد

نام خانوادگی: آبی

نام پدر: اسماعیل

محل اعزام: عراقی

محل شهادت: عراق

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 35

آبی - محمدحسین

نام: محمدحسین

نام خانوادگی: آبی

نام پدر: اسماعیل

محل اعزام: عراقی

محل شهادت: عراق

شماره مزار: 7

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 35

آبی - منیر

نام: منیر

نام خانوادگی: آبی

نام پدر: اسماعیل

محل اعزام: عراقی

محل شهادت: عراق

شماره مزار: 6

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 35

آتش پنجه - عباس

نام: عباس

نام خانوادگی:

ص: 2

آتش پنجه

نام پدر: قاسم

تاریخ تولد: 07/05/1326

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 21/10/1365

شماره مزار: 17

شماره قطعه: 24

شماره ردیف: 1

آتش صنعت - اصغر

نام: اصغر

نام خانوادگی: آتش صنعت

نام پدر: رضا

تاریخ تولد: 20/08/1338

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: دهلویه

تاریخ شهادت: 30/07/1360

شماره مزار: 52

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 1

آخوندمهدی - علی

نام: علی

نام خانوادگی: آخوندمهدی

نام پدر: اسداله

تاریخ تولد: 06/04/1324

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 22/11/1364

شماره مزار: 10

شماره قطعه: 20

شماره ردیف: 6

آخوندی - مرتضی

نام: مرتضی

نام خانوادگی: آخوندی

نام پدر: غلام حسین

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: آبادان

تاریخ شهادت: 20/11/1364

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 43

آخوندی - عبدالرضا

نام: عبدالرضا

نام خانوادگی: آخوندی

نام پدر: علی

تاریخ تولد: 03/04/1342

محل اعزام: سپاه

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 11/12/1362

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 10

آخوندی خیادانی - حسین

نام: حسین

نام خانوادگی: آخوندی خیادانی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد: 04/10/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شرهانی

تاریخ شهادت: 22/01/1362

شماره مزار: 15

شماره قطعه: 9

شماره ردیف: 4

آخوندی راشنانی - محمود

نام: محمود

نام خانوادگی: آخوندی راشنانی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 26/08/1343

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: طلائیه

تاریخ شهادت: 24/12/1362

شماره مزار: 9

شماره قطعه: 22

شماره ردیف: 2

آخوندی یزدی - سعید

نام: سعید

نام خانوادگی: آخوندی یزدی

نام پدر: اصغر

تاریخ تولد: 20/04/1343

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 11/08/1361

شماره مزار: 24

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 5

آخوندیکرکوندی - مسعود

نام: مسعود

نام خانوادگی: آخوندیکرکوندی

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد: 06/05/1342

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 20/10/1365

شماره مزار: 46

شماره قطعه:

ص: 3

24

شماره ردیف: 4

آدم زاده - محمد

نام: محمد

نام خانوادگی: آدم زاده

نام پدر: مرتضی

تاریخ تولد: 6/02/1342

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: زبیدات

تاریخ شهادت: 1/09/1361

شماره مزار: 49

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 16

آدم زاده - محمد

نام: محمد

نام خانوادگی: آدم زاده

نام پدر: حسن علی

محل اعزام:

محل شهادت: دارخوئین

تاریخ شهادت: 30/05/1360

شماره مزار: 71

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 2

آدم زاده - اصغر

نام: اصغر

نام خانوادگی: آدم زاده

نام پدر: مهدی

تاریخ تولد: 10/09/1346

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 10/08/1361

شماره مزار: 81

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 1

آدم زاده - حسین علی

نام: حسین علی

نام خانوادگی: آدم زاده

نام پدر: عبدالرحیم

تاریخ تولد: 07/03/1320

محل اعزام: پشتیبانی جنگ جهاد

محل شهادت: آبادان

تاریخ شهادت: 4/12/1364

شماره مزار: 12

شماره قطعه: 26

شماره ردیف: 8

آذرباد - بهروز

نام: بهروز

نام خانوادگی: آذرباد

نام پدر: بهرام

تاریخ تولد: 15/04/1323

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: سردشت

تاریخ شهادت: 13/08/1362

شماره مزار: 30

شماره قطعه: 2

شماره ردیف: 3

آذرباد - بهنام

نام: بهنام

نام خانوادگی: آذرباد

نام پدر: بهرام

تاریخ تولد: 01/10/1339

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 19/07/1359

شماره مزار: 22

شماره قطعه: 2

شماره ردیف: 6

آذرکیش - محسن

نام: محسن

نام خانوادگی: آذرکیش

نام پدر: حسن

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: خاک عراق

تاریخ شهادت: 10/05/1362

شماره مزار: 3

شماره قطعه: 10

شماره ردیف: 4

آذروغ - امیر

نام: امیر

نام خانوادگی: آذروغ

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 26/08/1342

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: دارخوئین

تاریخ شهادت: 21/03/1360

شماره مزار: 11

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 3

آذری - رسول

نام: رسول

نام خانوادگی: آذری

نام پدر: حسین علی

تاریخ تولد: 07/11/1346

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: کردستان

تاریخ

ص: 4

شهادت: 11/06/1362

شماره مزار: 16

شماره قطعه: 13

شماره ردیف: 1

آذری - فرامرز

نام: فرامرز

نام خانوادگی: آذری

نام پدر: عط االه

تاریخ تولد: 28/06/1339

محل اعزام: پشتیبانی جنگ جهاد

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 29/11/1364

شماره مزار: 6

شماره قطعه: 10

شماره ردیف: 2

آذری بروجنی - علی رضا

نام: علی رضا

نام خانوادگی: آذری بروجنی

نام پدر: زین العابدی

تاریخ تولد: 20/06/1342

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 11/08/1361

شماره مزار: 13

شماره قطعه: 16

شماره ردیف: 3

آذریون - مسعود

نام: مسعود

نام خانوادگی: آذریون

نام پدر: مصطفی

تاریخ تولد: 1/01/1346

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 28/06/1365

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 25

شماره ردیف: 2

آذین - مهدی

نام: مهدی

نام خانوادگی: آذین

نام پدر: جعفر

تاریخ تولد: 1/10/1342

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: کوشک

تاریخ شهادت: 23/04/1361

شماره مزار: 2

شماره قطعه: 27

شماره ردیف: 1

آراسته - فتح اله

نام: فتح اله

نام خانوادگی: آراسته

نام پدر: عبدالرسول

محل اعزام: سایر

محل شهادت: آبادان ماهشهر

تاریخ شهادت: 5/7/1359

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 2

آرامی پاچه باف - محسن

نام: محسن

نام خانوادگی: آرامی پاچه باف

نام پدر: رضا

تاریخ تولد: 09/04/1343

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 23/04/1361

شماره مزار: 7

شماره قطعه: 27

شماره ردیف: 3

آرامی شهرضایی - ابوالقاسم

نام: ابوالقاسم

نام خانوادگی: آرامی شهرضایی

نام پدر: حیدر(حیدرعلی)

تاریخ تولد: 11/04/1338

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 16/08/1361

شماره مزار: 4

شماره قطعه: 16

شماره ردیف: 2

آرایی - احمدرضا

نام: احمدرضا

نام خانوادگی: آرایی

نام پدر: ابوالقاسم

تاریخ تولد: 29/06/1341

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 25/10/1365

شماره مزار: 40

شماره قطعه: 24

شماره ردیف: 7

آردانه گندمانی - احمدرضا

نام: احمدرضا

نام خانوادگی: آردانه گندمانی

ص: 5

ام پدر: میرزا

تاریخ تولد: 26/01/1338

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: دارخوئین

تاریخ شهادت: 8/04/1364

شماره مزار: 5

شماره قطعه: 18

شماره ردیف: 3

آردفروشان - علی رضا

نام: علی رضا

نام خانوادگی: آردفروشان

نام پدر: اصغر

تاریخ تولد: 12/09/1342

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: جزیره مجنون

تاریخ شهادت: 25/12/1362

شماره مزار: 2

شماره قطعه: 29

شماره ردیف: 9

آرش راد - سیدمرتضی

نام: سیدمرتضی

نام خانوادگی: آرش راد

نام پدر: سیدابراهیم

تاریخ تولد: 02/06/1339

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: جزیره مجنون

تاریخ شهادت: 21/12/1363

شماره مزار: 18

شماره قطعه: 18

شماره ردیف: 5

آرش منش - حمیدرضا

نام: حمیدرضا

نام خانوادگی: آرش منش

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 19/04/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 11/08/1361

شماره مزار: 6

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 3

آریانژاد - محمدحسین

نام: محمدحسین

نام خانوادگی: آریانژاد

نام پدر: جعفرقلی

تاریخ تولد: 12/03/1323

محل اعزام: پشتیبانی جنگ جهاد

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 27/11/1364

شماره مزار: 14

شماره قطعه: 20

شماره ردیف: 4

آزاد - مهدی

نام: مهدی

نام خانوادگی: آزاد

نام پدر: برات علی

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: مریوان

تاریخ شهادت: 1/2/1367

شماره مزار: 9

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 22

آزاد - حمید

نام: حمید

نام خانوادگی: آزاد

نام پدر: فریدون

تاریخ تولد: 01/12/1342

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: کردستان

تاریخ شهادت: 22/04/1362

شماره مزار: 3

شماره قطعه: 8

شماره ردیف: 8

آزاد - محسن

نام: محسن

نام خانوادگی: آزاد

نام پدر: نادر

تاریخ تولد: 08/03/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 7/11/1365

شماره مزار: 11

شماره قطعه: 24

شماره ردیف: 5

آزادمرد - علی

نام: علی

نام خانوادگی: آزادمرد

نام پدر: محمدحسن

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: شرق دجله

تاریخ شهادت: 25/12/1363

شماره مزار: 5

شماره

ص: 6

قطعه: 22

شماره ردیف: 1

آزادنام - ابوالقاسم

نام: ابوالقاسم

نام خانوادگی: آزادنام

نام پدر: فریدون

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: ماووت

تاریخ شهادت: 30/8/1366

شماره مزار: 5

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 18

آزاده جوشقانی (جونقانی) - ابوالقاسم

نام: ابوالقاسم

نام خانوادگی: آزاده جوشقانی (جونقانی)

نام پدر: عبدالرحمان

محل اعزام:

محل شهادت: یمن جنوبی

تاریخ شهادت: 16/03/1361

شماره مزار: 27

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 16

آزادی - حسین

نام: حسین

نام خانوادگی: آزادی

نام پدر: علی اکبر

محل اعزام: ستاد مشترک امداد و نجات

محل شهادت: آبادان

تاریخ شهادت: 25/11/1361

شماره مزار: 16

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 33

آزادی - حیدرعلی

نام: حیدرعلی

نام خانوادگی: آزادی

نام پدر: صفرعلی

تاریخ تولد: 07/08/1346

محل اعزام: بسیج

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 14/12/1364

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 26

شماره ردیف: 2

آزادی - مصط فی

نام: مصط فی

نام خانوادگی: آزادی

نام پدر: مهدی

تاریخ تولد: 02/05/1343

محل اعزام: ستاد مشترک امداد ودرمان

محل شهادت: کناررود غزلچه

تاریخ شهادت: 13/08/1362

شماره مزار: 1

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 16

آزادی بروجنی - مهدی

نام: مهدی

نام خانوادگی: آزادی بروجنی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد: 05/04/1347

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 5/12/1365

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 24

شماره ردیف: 6

آزادی فرد - سعید

نام: سعید

نام خانوادگی: آزادی فرد

نام پدر: احمد

تاریخ تولد: 02/02/1341

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 5/01/1361

شماره مزار: 45

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 13

آزرم - حمید

نام: حمید

نام خانوادگی: آزرم

نام پدر: مرتضی

تاریخ تولد: 01/10/1340

محل اعزام: ژاندارمری

محل شهادت: بوکان

تاریخ شهادت: 14/09/1361

شماره مزار: 26

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 9

آزمون - سعید(یامحمد)

نام: سعید(یامحمد)

نام خانوادگی: آزمون

نام پدر: امیرقلی

تاریخ تولد:

ص: 7

24/06/1340

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 13/08/1361

شماره مزار: 7

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 15

آسایشی نائینی - سعید

نام: سعید

نام خانوادگی: آسایشی نائینی

نام پدر: رضا

محل اعزام:

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 2/03/1361

شماره مزار: 5

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 1

آسن - مرتضی

نام: مرتضی

نام خانوادگی: آسن

نام پدر: سیف الله

تاریخ تولد: 01/05/1341

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 17/02/1361

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 2

آسن - حسین علی

نام: حسین علی

نام خانوادگی: آسن

نام پدر: عبدالرسول

تاریخ تولد: 1/03/1343

محل اعزام: بسیج

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 23/04/1361

شماره مزار: 13

شماره قطعه: 28

شماره ردیف: 6

آسیابانژاد - احمد

نام: احمد

نام خانوادگی: آسیابانژاد

نام پدر: رحیم

محل اعزام:

محل شهادت:

شماره مزار: 29

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 9

آسیون - سیدمحمود

نام: سیدمحمود

نام خانوادگی: آسیون

نام پدر: سیداحمد

تاریخ تولد: 03/04/1343

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: چم سری

تاریخ شهادت: 2/09/1361

شماره مزار: 9

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 9

آشتی جو - ابوالقاسم

نام: ابوالقاسم

نام خانوادگی: آشتی جو

نام پدر: محمدحسن

تاریخ تولد: 9/14/1341

محل اعزام: سپاه

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 9/12/1364

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 11

شماره ردیف: 3

آشعبانی - سیدمصط فی

نام: سیدمصط فی

نام خانوادگی: آشعبانی

نام پدر: سیدعباس

تاریخ تولد: 13/02/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 18/08/1361

شماره مزار: 2

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 4

آشناگر - اسفندیار

نام: اسفندیار

نام خانوادگی: آشناگر

نام پدر: محمد

تاریخ تولد: 5/03/1334

محل اعزام: سایر

محل شهادت: اصفهان

تاریخ شهادت: 20/10/1365

شماره مزار: 18

شماره قطعه: 23

شماره ردیف: 11

آشور - محمدرضا

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: آشور

نام پدر:

ص: 8

علی

تاریخ تولد: 20/11/1335

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 11/08/1361

شماره مزار: 10

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 17

آشوری دارگانی - قدیرعلی

نام: قدیرعلی

نام خانوادگی: آشوری دارگانی

نام پدر: جعفر

تاریخ تولد: 1/03/1343

محل اعزام: بسیج

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 15/12/1362

شماره مزار: 1

شماره قطعه: 22

شماره ردیف: 5

آصالح - فضل اله

نام: فضل اله

نام خانوادگی: آصالح

نام پدر: حسین

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: محوراهواز-خرمشهر

تاریخ شهادت: 23/4/1361

شماره مزار: 3

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 27

آفارانی - سیدمرتضی

نام: سیدمرتضی

نام خانوادگی: آفارانی

نام پدر: سیدمحمد

تاریخ تولد: 01/12/1346

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: دارخوئین

تاریخ شهادت: 15/12/1362

شماره مزار: 6

شماره قطعه: 19

شماره ردیف: 8

آقا میری - اصغر

نام: اصغر

نام خانوادگی: آقا میری

نام پدر: عبدالحسین

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شرق بصره

تاریخ شهادت: 23/04/1361

شماره مزار: 55

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 14

آقائی کوپایی - احمد

نام: احمد

نام خانوادگی: آقائی کوپایی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد: 01/03/1337

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: خوزستان

تاریخ شهادت: 14/08/1359

شماره مزار: 16

شماره قطعه: 2

شماره ردیف: 6

آقائی کوپایی - محمدحسین

نام: محمدحسین

نام خانوادگی: آقائی کوپایی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد: 01/09/1339

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 2/03/1361

شماره مزار: 13

شماره قطعه: 3

شماره ردیف: 1

آقائی - احمد

نام: احمد

نام خانوادگی: آقائی

نام پدر: ابوط الب

تاریخ تولد: 02/06/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: سنندج

تاریخ شهادت: 11/11/1361

شماره مزار: 21

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 1

آقائی حسین آبادی - قدرتاله

نام: قدرتاله

نام خانوادگی: آقائی حسین آبادی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد: 10/09/1346

محل اعزام: پشتیبانی جنگ جهاد

محل شهادت: جزیره مجنون

تاریخ شهادت: 23/12/1363

شماره مزار:

ص: 9

22

شماره قطعه: 18

شماره ردیف: 2

آقائی حسین آبادی - رسول

نام: رسول

نام خانوادگی: آقائی حسین آبادی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد: 25/09/1342

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 16/02/1361

شماره مزار: 36

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 14

آقائی خوزانی - غلامعلی

نام: غلامعلی

نام خانوادگی: آقائی خوزانی

نام پدر: رضا

تاریخ تولد: 04/05/1346

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: جزیره مجنون

تاریخ شهادت: 16/10/1362

شماره مزار: 29

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 4

آقااسماعیلی - اکبر

نام: اکبر

نام خانوادگی: آقااسماعیلی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 30/04/1341

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: تنگه چزابه

تاریخ شهادت: 23/11/1360

شماره مزار: 22

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 13

آقااسماعیلی - محسن

نام: محسن

نام خانوادگی: آقااسماعیلی

نام پدر: حسینعلی

تاریخ تولد: 07/11/1341

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: رقابیه

تاریخ شهادت: 5/11/1361

شماره مزار: 35

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 14

آقاامینی جزی - حسین

نام: حسین

نام خانوادگی: آقاامینی جزی

نام پدر: رمضان

تاریخ تولد: 1/12/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: جفیر

تاریخ شهادت: 11/12/1362

شماره مزار: 2

شماره قطعه: 17

شماره ردیف: 1

آقابابائی جلفائی - عبدالرحمن

نام: عبدالرحمن

نام خانوادگی: آقابابائی جلفائی

نام پدر: نوروز علی

تاریخ تولد: 27/11/1344

محل اعزام: پشتیبانی جنگ جهاد

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 22/02/1361

شماره مزار: 36

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 16

آقابابابزرگ - علی

نام: علی

نام خانوادگی: آقابابابزرگ

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 01/06/1345

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 23/11/1364

شماره مزار: 5

شماره قطعه: 20

شماره ردیف: 5

آقاباباگلی - فضل اله

نام: فضل اله

نام خانوادگی: آقاباباگلی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 01/04/1339

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: دارخوئین

تاریخ شهادت: 21/03/1360

شماره مزار: 73

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 17

آقاباباگلی - رضا

نام: رضا

نام خانوادگی: آقاباباگلی

نام پدر: محمد

تاریخ

ص: 10

تولد: 23/05/1340

محل اعزام: پشتیبانی جنگ جهاد

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 01/11/1361

شماره مزار: 1

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 1

آقاباباگلی - احمد رضا

نام: احمد رضا

نام خانوادگی: آقاباباگلی

نام پدر: مهدی

تاریخ تولد: 01/10/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: دارخوئین

تاریخ شهادت: 12/02/1361

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 1

آقابابایی خوراسگانی - جواد

نام: جواد

نام خانوادگی: آقابابایی خوراسگانی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد: 08/06/1347

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: کردستان

تاریخ شهادت: 17/08/1361

شماره مزار: 13

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 8

آقابابایی - مسعود

نام: مسعود

نام خانوادگی: آقابابایی

نام پدر: فرج اله

تاریخ تولد: 27/08/1341

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شوش

تاریخ شهادت: 12/11/1360

شماره مزار: 6

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 7

آقابابایی - اکبر

نام: اکبر

نام خانوادگی: آقابابایی

نام پدر: حسین علی

تاریخ تولد: 04/01/1340

محل اعزام: سپاه

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 4/06/1375

شماره مزار: 9

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 4

آقابابایی محمدی آبادی - حجتاله

نام: حجتاله

نام خانوادگی: آقابابایی محمدی آبادی

نام پدر: محمداسماعیل

تاریخ تولد: 20/03/1342

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: ام القصر

تاریخ شهادت: 2/07/1365

شماره مزار: 4

شماره قطعه: 25

شماره ردیف: 2

آقاباباییان - احمد

نام: احمد

نام خانوادگی: آقاباباییان

نام پدر: یوسف

تاریخ تولد: 22/07/1341

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: رقابیه

تاریخ شهادت: 2/01/1361

شماره مزار: 44

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 12

آقاباباییکشمچه - مهدی

نام: مهدی

نام خانوادگی: آقاباباییکشمچه

نام پدر: علی

تاریخ تولد: 29/12/1348

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 29/01/1367

شماره مزار: 19

شماره قطعه: 31

شماره ردیف: 13

آقابزرگ حداد - احمد

نام: احمد

نام خانوادگی: آقابزرگ حداد

نام پدر: اکبر

تاریخ تولد: 01/08/1345

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: مریوان

تاریخ شهادت: 22/01/1367

شماره مزار: 12

شماره قطعه: 31

ص: 11

ماره ردیف: 10

آقاپور - منصور

نام: منصور

نام خانوادگی: آقاپور

نام پدر: ابراهیم

تاریخ تولد: 09/08/1337

محل اعزام: ارتش

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 2/01/1361

شماره مزار: 35

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 11

آقاتهرانی - مصط فی

نام: مصط فی

نام خانوادگی: آقاتهرانی

نام پدر: اکبر

تاریخ تولد: 30/06/1339

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: دارخوئین

تاریخ شهادت: 21/03/1360

شماره مزار: 46

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 4

آقاجان - علی

نام: علی

نام خانوادگی: آقاجان

نام پدر: نادعلی

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: آبادان

تاریخ شهادت: 11/8/1361

شماره مزار: 12

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 31

آقاجان - مرتضی

نام: مرتضی

نام خانوادگی: آقاجان

نام پدر: رحیم

تاریخ تولد: 10/05/1337

محل اعزام: سپاه

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 9/10/1358

شماره مزار: 27

شماره قطعه: 2

شماره ردیف: 5

آقاجانی بزرگی - محمد(محمدرضا)

نام: محمد(محمدرضا)

نام خانوادگی: آقاجانی بزرگی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 3/08/1334

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 6

آقاجانی - مرتضی

نام: مرتضی

نام خانوادگی: آقاجانی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد: 15/03/1335

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: بستان

تاریخ شهادت: 9/09/1360

شماره مزار: 21

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 1

آقاجانی - حمیدرضا

نام: حمیدرضا

نام خانوادگی: آقاجانی

نام پدر: شعبان

تاریخ تولد: 10/06/1346

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: سلمانیه عراق

تاریخ شهادت: 29/01/1366

شماره مزار: 13

شماره قطعه: 10

شماره ردیف: 1

آقاجانی - حسین(امیر)

نام: حسین(امیر)

نام خانوادگی: آقاجانی

نام پدر: اکبر

تاریخ تولد: 09/11/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: تنگه زیلیجان

تاریخ شهادت: 20/11/1361

شماره مزار: 22

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 2

آقاجانی - ناصر

نام: ناصر

نام خانوادگی: آقاجانی

نام پدر: اسداله

تاریخ تولد: 06/06/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: موسیان

تاریخ شهادت:

ص: 12

17/08/1361

شماره مزار: 3

شماره قطعه: 7

شماره ردیف: 2

آقاجانی اصفهانی - احمد

نام: احمد

نام خانوادگی: آقاجانی اصفهانی

نام پدر: حیدرعلی

تاریخ تولد: 12/07/1335

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: تهران

تاریخ شهادت: 26/08/1361

شماره مزار: 5

شماره قطعه: 7

شماره ردیف: 3

آقاجانی فشارکی - علی رضا

نام: علی رضا

نام خانوادگی: آقاجانی فشارکی

نام پدر: اکبر

تاریخ تولد: 01/10/1348

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: الوندرود

تاریخ شهادت: 1/09/1365

شماره مزار: 26

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 2

آقاجانی جلفایی - محمدجواد

نام: محمدجواد

نام خانوادگی: آقاجانی جلفایی

نام پدر: عبداله

تاریخ تولد: 16/10/1346

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: پیرانشهر

تاریخ شهادت: 25/05/1362

شماره مزار: 12

شماره قطعه: 29

شماره ردیف: 5

آقاجانیکوپایی - عبدالحسین (امیرحسین)

نام: عبدالحسین (امیرحسین)

نام خانوادگی: آقاجانیکوپایی

نام پدر: قاسم

تاریخ تولد: 08/01/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شرهانی

تاریخ شهادت: 25/01/1362

شماره مزار: 11

شماره قطعه: 9

شماره ردیف: 3

آقاحسینی صادق آبادی - حسین

نام: حسین

نام خانوادگی: آقاحسینی صادق آبادی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد: 1/07/1343

محل اعزام:

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 10/04/1361

شماره مزار: 15

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 17

آقاحسینی اشکاوندی - مرتضی

نام: مرتضی

نام خانوادگی: آقاحسینی اشکاوندی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد: 01/10/1327

محل اعزام: بسیج

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 5/10/1365

شماره مزار: 32

شماره قطعه: 16

شماره ردیف: 3

آقاحسینی اشکاوندی - مجید

نام: مجید

نام خانوادگی: آقاحسینی اشکاوندی

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد: 23/02/1349

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 30/10/1366

شماره مزار: 23

شماره قطعه: 30

شماره ردیف: 7

آقاحسینی اشکاوندی - محسن

نام: محسن

نام خانوادگی: آقاحسینی اشکاوندی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد: 01/01/1341

محل اعزام: ارتش

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 1/02/1362

شماره مزار: 31

شماره قطعه: 16

شماره ردیف: 3

آقاحسینی صادق آبادی - امراله

نام: امراله

نام خانوادگی: آقاحسینی صادق آبادی

نام پدر: عباس

تاریخ

ص: 13

تولد: 10/01/1347

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 25/10/1365

شماره مزار: 16

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 17

آقاخانی - غلام رضا

نام: غلام رضا

نام خانوادگی: آقاخانی

نام پدر: قدرتاله

تاریخ تولد: 11/07/1337

محل اعزام: بسیج

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 22/12/1363

شماره مزار: 24

شماره قطعه: 18

شماره ردیف: 1

آقاخانی هارونی - علی

نام: علی

نام خانوادگی: آقاخانی هارونی

نام پدر: خان بابا

تاریخ تولد: 01/06/1346

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: شرهانی

تاریخ شهادت: 5/05/1365

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 25

شماره ردیف: 7

آقادادی - عبدالوهاب

نام: عبدالوهاب

نام خانوادگی: آقادادی

نام پدر: سیدمحمد

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: بصره

تاریخ شهادت: 21/12/1363

شماره مزار: 7

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 42

آقادادی - محمد

نام: محمد

نام خانوادگی: آقادادی

نام پدر: اصغر

تاریخ تولد: 30/01/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 11/08/1361

شماره مزار: 12

شماره قطعه: 3

شماره ردیف: 7

آقادادی - احمد

نام: احمد

نام خانوادگی: آقادادی

نام پدر: مهدی

تاریخ تولد: 01/04/1343

محل اعزام: ارتش

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 29/12/1363

شماره مزار: 23

شماره قطعه: 18

شماره ردیف: 2

آقادادی - احمد

نام: احمد

نام خانوادگی: آقادادی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد: 02/02/1342

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: تنگه چزابه

تاریخ شهادت: 22/11/1360

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 14

آقادادی - مهدی

نام: مهدی

نام خانوادگی: آقادادی

نام پدر: مصط فی

تاریخ تولد: 24/09/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 1/09/1369

شماره مزار: 44

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 3

آقادادی - اکبر

نام: اکبر

نام خانوادگی: آقادادی

نام پدر: رضا

تاریخ تولد: 18/03/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: خرمشهر_آبادان

تاریخ شهادت: 16/02/1361

شماره مزار: 18

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 1

آقادادی - مهدی

نام: مهدی

نام

ص: 14

خانوادگی: آقادادی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد: 30/03/1340

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: کرخه نور

تاریخ شهادت: 22/05/1360

شماره مزار: 76

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 3

آقاداود مارنانی - بهروز

نام: بهروز

نام خانوادگی: آقاداود مارنانی

نام پدر: رضا

تاریخ تولد: 03/10/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 21/11/1365

شماره مزار: 17

شماره قطعه: 24

شماره ردیف: 4

آقاداودی مارنانی - عباس

نام: عباس

نام خانوادگی: آقاداودی مارنانی

نام پدر: محمدرضا

تاریخ تولد: 20/11/1309

محل اعزام: پشتیبانی جنگ جهاد

محل شهادت: جنوب

تاریخ شهادت: 23/12/1365

شماره مزار: 4

شماره قطعه: 30

شماره ردیف: 2

آقاداودیان - باقر

نام: باقر

نام خانوادگی: آقاداودیان

نام پدر: حسن

تاریخ تولد: 17/05/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شرهانی

تاریخ شهادت: 22/01/1362

شماره مزار: 15

شماره قطعه: 9

شماره ردیف: 3

آقاداودیان جلفایی - مهدی

نام: مهدی

نام خانوادگی: آقاداودیان جلفایی

نام پدر: محمود

تاریخ تولد: 14/09/1340

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: کردستان

تاریخ شهادت: 16/11/1362

شماره مزار: 27

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 1

آقاطهرانی - سیف اله

نام: سیف اله

نام خانوادگی: آقاطهرانی

نام پدر: غلام علی

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: آبادان

تاریخ شهادت: 2/5/1361

شماره مزار: 3

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 28

آقاعابدی - حسن

نام: حسن

نام خانوادگی: آقاعابدی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد: 16/11/1339

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: اروندرود

تاریخ شهادت: 22/11/1364

شماره مزار: 23

شماره قطعه: 20

شماره ردیف: 4

آقاعابدی خوابجانی - عباسعلی

نام: عباسعلی

نام خانوادگی: آقاعابدی خوابجانی

نام پدر: رضا

تاریخ تولد: 01/09/1329

محل اعزام: سایر

محل شهادت: اصفهان

تاریخ شهادت: 5/06/1363

شماره مزار: 13

شماره قطعه: 13

شماره ردیف: 2

آقاعبدالهیان - علی رضا

نام: علی رضا

نام خانوادگی: آقاعبدالهیان

نام پدر: علی

تاریخ تولد: 20/10/1348

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 22/10/1365

شماره

ص: 15

مزار: 12

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 6

آقاعبدالهیان( عبداللهی) - عبدالرسول

نام: عبدالرسول

نام خانوادگی: آقاعبدالهیان( عبداللهی)

نام پدر: صادق

تاریخ تولد: 08/05/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 31/04/1361

شماره مزار: 22

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 19

آقاعلی رویا - رسول

نام: رسول

نام خانوادگی: آقاعلی رویا

نام پدر: باقر

تاریخ تولد: 02/01/1339

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: پاسگاه زید

تاریخ شهادت: 15/07/1361

شماره مزار: 35

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 18

آقاعلیان - حمید

نام: حمید

نام خانوادگی: آقاعلیان

نام پدر: باقر

تاریخ تولد: 01/01/1347

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: موسیان

تاریخ شهادت: 21/04/1367

شماره مزار: 2

شماره قطعه: 31

شماره ردیف: 1

آقاکوچکیان - محمود

نام: محمود

نام خانوادگی: آقاکوچکیان

نام پدر: محمد

تاریخ تولد: 7/03/1341

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: تنگه چزابه

تاریخ شهادت: 1/12/1360

شماره مزار: 29

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 15

آقاکوچکیان - محمدعلی

نام: محمدعلی

نام خانوادگی: آقاکوچکیان

نام پدر: مصط فی

تاریخ تولد: 20/10/1343

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شرهانی

تاریخ شهادت: 9/09/1361

شماره مزار: 17

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 1

آقاکوچکیان - احمدرضا

نام: احمدرضا

نام خانوادگی: آقاکوچکیان

نام پدر: مصط فی

محل اعزام: مرکزاعزام روحانی

محل شهادت: جاده اهواز خرمشهر

تاریخ شهادت: 29/11/1365

شماره مزار: 18

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 1

آقالر - محمدرضا

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: آقالر

نام پدر: فرج اله

تاریخ تولد: 20/06/1342

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: موسیان

تاریخ شهادت: 30/10/1361

شماره مزار: 30

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 8

آقالر - جعفرقلی

نام: جعفرقلی

نام خانوادگی: آقالر

نام پدر: محمدتقی

تاریخ تولد: 20/01/1337

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 28/01/1367

شماره مزار: 10

شماره قطعه: 31

شماره ردیف: 11

آقامحمدربیع - حسین

نام: حسین

نام خانوادگی: آقامحمدربیع

نام پدر: اکبر

تاریخ تولد: 01/10/1341

محل اعزام:

ص: 16

بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 25/04/1361

شماره مزار: 3

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 2

آقامحمدی - عبدالمحمد

نام: عبدالمحمد

نام خانوادگی: آقامحمدی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد: 1/09/1340

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: کرخه نور

تاریخ شهادت: 11/06/1360

شماره مزار: 59

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 3

آقامحمدی رنانی - محمود

نام: محمود

نام خانوادگی: آقامحمدی رنانی

نام پدر: جواد

تاریخ تولد: 28/12/1326

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: آبادان

تاریخ شهادت: 23/04/1360

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 4

آقامهدی دبند - رضا

نام: رضا

نام خانوادگی: آقامهدی دبند

نام پدر: فتح اله

تاریخ تولد: 20/05/1344

محل اعزام: ارتش

محل شهادت:

شماره مزار: 36

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 6

آقامیری اصفهانی - ماشااله

نام: ماشااله

نام خانوادگی: آقامیری اصفهانی

نام پدر: عبدالحسین

تاریخ تولد: 05/01/1343

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: دارخوئین

تاریخ شهادت: 10/07/1360

شماره مزار: 57

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 17

آقایان - غلامرضا

نام: غلامرضا

نام خانوادگی: آقایان

نام پدر: محمدحسن

محل اعزام:

محل شهادت: برازجان

تاریخ شهادت: 2/11/1358

شماره مزار: 30

شماره قطعه: 2

شماره ردیف: 4

آقایی - سعید

نام: سعید

نام خانوادگی: آقایی

نام پدر: علی

تاریخ تولد: 1/02/1342

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 3/03/1361

شماره مزار: 3

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 2

آقاییکردآبادی - حسین علی

نام: حسین علی

نام خانوادگی: آقاییکردآبادی

نام پدر: رمضان

تاریخ تولد: 20/08/1337

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: پاسگاه شرهانی

تاریخ شهادت: 1/10/1361

شماره مزار: 15

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 10

آقاییکوپایی - محمدعلی

نام: محمدعلی

نام خانوادگی: آقاییکوپایی

نام پدر: عبداله

تاریخ تولد: 01/08/1342

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: چاه بهار

تاریخ شهادت: 1/09/1359

شماره مزار: 7

شماره قطعه: 2

شماره ردیف: 6

آل ابراهیم دهکردی - فرید

نام: فرید

نام خانوادگی: آل ابراهیم دهکردی

نام پدر: محسن

ص: 17

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: چزابه

تاریخ شهادت: 1/12/1360

شماره مزار: 3

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 10

آل مختارگورتانی - مصطفی

نام: مصطفی

نام خانوادگی: آل مختارگورتانی

نام پدر: عبداله

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 28/1/1367

شماره مزار: 7

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 19

آل ابراهیم - حسین

نام: حسین

نام خانوادگی: آل ابراهیم

نام پدر: علی اصغر

تاریخ تولد: 15/12/1346

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: ام القصر

تاریخ شهادت: 26/04/1366

شماره مزار: 11

شماره قطعه: 30

شماره ردیف: 6

آل داود - سیدحسن

نام: سیدحسن

نام خانوادگی: آل داود

نام پدر: سیدعلی اکبر

تاریخ تولد: 15/10/1318

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 24/10/1361

شماره مزار: 18

شماره قطعه: 22

شماره ردیف: 4

آلیان برین - علی

نام: علی

نام خانوادگی: آلیان برین

نام پدر: محمد

تاریخ تولد: 06/05/1333

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: جنوب

تاریخ شهادت: 7/07/1370

شماره مزار: 10

شماره قطعه: 31

شماره ردیف: 16

آمری - شاپور

نام: شاپور

نام خانوادگی: آمری

نام پدر: احمد

محل اعزام:

محل شهادت:

شماره مزار: 7

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 3

آمری - محمد

نام: محمد

نام خانوادگی: آمری

نام پدر: احمد

تاریخ تولد: 17/11/1339

محل اعزام: سایر

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 19/7/1359

شماره مزار: 6

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 3

آمری - شاپور

نام: شاپور

نام خانوادگی: آمری

نام پدر: احمد

تاریخ تولد: 18/7/1334

محل اعزام: سایر

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 19/7/1359

شماره مزار: 7

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 3

آنوشابروجنی - محمدرضا

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: آنوشابروجنی

نام پدر: عبدالحسین

تاریخ تولد: 6/01/1339

محل اعزام: ژاندارمری

محل شهادت: ایلام

تاریخ شهادت: 3/08/1359

شماره مزار: 22

شماره قطعه: 2

شماره ردیف: 3

آهنی - مهدی

نام: مهدی

نام خانوادگی: آهنی

نام پدر:

ص: 18

محمدعلی

تاریخ تولد: 27/07/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 10/02/1361

شماره مزار: 28

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 6

آیتاله زاده - جلال

نام: جلال

نام خانوادگی: آیتاله زاده

نام پدر: محمدجعفر

تاریخ تولد: 28/10/1319

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: باختران

تاریخ شهادت: 30/10/1369

شماره مزار: 17

شماره قطعه: 31

شماره ردیف: 15

ا

ابدال پروانه - مرتضی

نام: مرتضی

نام خانوادگی: ابدال پروانه

نام پدر: عباسعلی

تاریخ تولد: 17/02/1345

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: شرهانی

تاریخ شهادت: 13/06/1365

شماره مزار: 13

شماره قطعه: 25

شماره ردیف: 5

ابراهیم - ماشااله

نام: ماشااله

نام خانوادگی: ابراهیم

نام پدر: مصطفی

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: جزیره سهیل

تاریخ شهادت: 5/10/1365

شماره مزار: 1

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 46

ابراهیم زاده - علی رضا

نام: علی رضا

نام خانوادگی: ابراهیم زاده

نام پدر: حسن

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: سردشت

تاریخ شهادت: 24/1/1361

شماره مزار: 12

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 15

ابراهیم زاده - محمد

نام: محمد

نام خانوادگی: ابراهیم زاده

نام پدر: اسماعیل

تاریخ تولد: 01/01/1342

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 20/02/1361

شماره مزار: 10

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 1

ابراهیم زاده - بهروز

نام: بهروز

نام خانوادگی: ابراهیم زاده

نام پدر: حسن

تاریخ تولد: 09/03/1347

محل اعزام: ارتش

محل شهادت:

شماره مزار: 21

شماره قطعه: 12

شماره ردیف: 2

ابراهیمکرمانی - غلامرضا

نام: غلامرضا

نام خانوادگی: ابراهیمکرمانی

نام پدر: هوشنگ

تاریخ تولد: 31/06/1343

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 31/04/1361

شماره مزار: 13

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 16

ابراهیمی - محسن

نام: محسن

نام خانوادگی: ابراهیمی

نام پدر: مسیب

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: زبیدات

تاریخ شهادت: 27/7/1367

شماره مزار: 4

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 23

ابراهیمی - رسول

نام: رسول

نام خانوادگی: ابراهیمی

ص: 19

ام پدر: رضا

تاریخ تولد: 7/10/1315

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: دارخوئین

تاریخ شهادت: 26/03/1360

شماره مزار: 11

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 4

ابراهیمی - اصغر

نام: اصغر

نام خانوادگی: ابراهیمی

نام پدر: علیمحمد

محل اعزام:

محل شهادت: جزیره مجنون

تاریخ شهادت: 11/12/1362

شماره مزار: 3

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 7

ابراهیمی - محمدرضا

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: ابراهیمی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 6/08/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: تپه دوزدان(دیواندره)

تاریخ شهادت: 15/08/1362

شماره مزار: 2

شماره قطعه: 11

شماره ردیف: 1

ابراهیمی - عباس

نام: عباس

نام خانوادگی: ابراهیمی

نام پدر: حسن

محل اعزام: سپاه

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 12/12/1362

شماره مزار: 14

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 37

ابراهیمی - فریدون

نام: فریدون

نام خانوادگی: ابراهیمی

نام پدر: محمود

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: فکه

تاریخ شهادت: 11/9/1361

شماره مزار: 3

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 31

ابراهیمی آدریانی - ناصر

نام: ناصر

نام خانوادگی: ابراهیمی آدریانی

نام پدر: رضا

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: جنوب

تاریخ شهادت: 5/12/1362

شماره مزار: 12

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 39

ابراهیمی آفارانی - مجید

نام: مجید

نام خانوادگی: ابراهیمی آفارانی

نام پدر: محمدعلی

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: جنوب

تاریخ شهادت: 23/4/1361

شماره مزار: 16

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 24

ابراهیمی آفارانی - حسین

نام: حسین

نام خانوادگی: ابراهیمی آفارانی

نام پدر: احمد

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: جنوب

تاریخ شهادت: 27/10/1361

شماره مزار: 17

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 32

ابراهیمی پیارانی - محمد

نام: محمد

نام خانوادگی: ابراهیمی پیارانی

نام پدر: نعمت اله

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: مریوان

تاریخ شهادت: 28/8/1362

شماره مزار: 11

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 38

ابراهیمی خوراسگانی - علی

نام: علی

نام خانوادگی: ابراهیمی

ص: 20

خوراسگانی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد: 2/05/1347

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 8/01/1365

شماره مزار: 1

شماره قطعه: 26

شماره ردیف: 4

ابراهیمی زهرانی - حسین

نام: حسین

نام خانوادگی: ابراهیمی زهرانی

نام پدر: حاج ابراهیم

تاریخ تولد: 2/01/1341

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: جزیره مجنون

تاریخ شهادت: 10/12/1362

شماره مزار: 5

شماره قطعه: 17

شماره ردیف: 3

ابراهیمی سلطان آبادی - مرتضی

نام: مرتضی

نام خانوادگی: ابراهیمی سلطان آبادی

نام پدر: نوروز علی

تاریخ تولد: 07/09/1331

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شوش

تاریخ شهادت: 11/01/1361

شماره مزار: 27

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 10

ابراهیمی یحیی آبادی - حسین

نام: حسین

نام خانوادگی: ابراهیمی یحیی آبادی

نام پدر: لطف الله

تاریخ تولد: 09/01/1336

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: دشت عباس

تاریخ شهادت: 1/01/1361

شماره مزار: 10

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 10

ابراهیمی - غلام رضا

نام: غلام رضا

نام خانوادگی: ابراهیمی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد: 10/11/1337

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 24/04/1361

شماره مزار: 44

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 15

ابراهیمی - حیدرعلی

نام: حیدرعلی

نام خانوادگی: ابراهیمی

نام پدر: رمضان

تاریخ تولد: 04/08/1312

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: تنگه دربند عراق

تاریخ شهادت: 2/05/1362

شماره مزار: 15

شماره قطعه: 10

شماره ردیف: 3

ابراهیمی - اکبر

نام: اکبر

نام خانوادگی: ابراهیمی

نام پدر: ابراهیم

تاریخ تولد: 03/05/1341

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: بستان

تاریخ شهادت: 8/09/1360

شماره مزار: 22

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 3

ابراهیمی - محمدتقی

نام: محمدتقی

نام خانوادگی: ابراهیمی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 25/01/1334

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: تنگه چزابه

تاریخ شهادت: 1/12/1360

شماره مزار: 3

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 18

ابراهیمی - رجب علی

نام: رجب علی

نام خانوادگی: ابراهیمی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد: 03/07/1313

محل اعزام: بسیج

ص: 21

حل شهادت: ابوقریب

تاریخ شهادت: 15/08/1361

شماره مزار: 16

شماره قطعه: 10

شماره ردیف: 1

ابراهیمی - رسول

نام: رسول

نام خانوادگی: ابراهیمی

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد: 20/10/1348

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 28/10/1365

شماره مزار: 7

شماره قطعه: 23

شماره ردیف: 9

ابراهیمی - اصغر

نام: اصغر

نام خانوادگی: ابراهیمی

نام پدر: رجب علی

تاریخ تولد: 15/06/1343

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: پنجوین

تاریخ شهادت: 13/08/1362

شماره مزار: 15

شماره قطعه: 11

شماره ردیف: 1

ابراهیمی - رضا

نام: رضا

نام خانوادگی: ابراهیمی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد: 03/04/1310

محل اعزام: پشتیبانی جنگ جهاد

محل شهادت: فکه

تاریخ شهادت: 21/11/1361

شماره مزار: 18

شماره قطعه: 7

شماره ردیف: 2

ابراهیمی - حسن

نام: حسن

نام خانوادگی: ابراهیمی

نام پدر: مرتضی

تاریخ تولد: 03/01/1342

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: سومار

تاریخ شهادت: 16/01/1363

شماره مزار: 17

شماره قطعه: 11

شماره ردیف: 8

ابراهیمی - حسن

نام: حسن

نام خانوادگی: ابراهیمی

نام پدر: ماشااله

تاریخ تولد: 01/04/1342

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: اشنویه

تاریخ شهادت: 13/08/1364

شماره مزار: 20

شماره قطعه: 12

شماره ردیف: 4

ابراهیمی - محمود

نام: محمود

نام خانوادگی: ابراهیمی

نام پدر: عزیزالله

تاریخ تولد: 30/03/1346

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 28/12/1364

شماره مزار: 12

شماره قطعه: 28

شماره ردیف: 1

ابراهیمی - اصغر

نام: اصغر

نام خانوادگی: ابراهیمی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد: 01/10/1346

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: ام الرصاص

تاریخ شهادت: 4/10/1365

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 27

شماره ردیف: 1

ابراهیمی - نوروزعلی

نام: نوروزعلی

نام خانوادگی: ابراهیمی

نام پدر: علی

تاریخ تولد: 01/06/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 20/02/1361

شماره مزار: 6

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 4

ابراهیمی - محمدرضا

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: ابراهیمی

ص: 22

ام پدر: ذبیح اله

تاریخ تولد: 01/01/1358

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: نوارمرزی

تاریخ شهادت: 6/02/1378

شماره مزار: 21

شماره قطعه: 23

شماره ردیف: 9

ابراهیمی - مرتضی

نام: مرتضی

نام خانوادگی: ابراهیمی

نام پدر: کریم

تاریخ تولد: 20/02/1340

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 16/02/1361

شماره مزار: 7

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 4

ابراهیمی ایزدخواستی - ابراهیم

نام: ابراهیم

نام خانوادگی: ابراهیمی ایزدخواستی

نام پدر: اسماعیل

تاریخ تولد: 20/11/1346

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: ماهوت عراق

تاریخ شهادت: 4/04/1366

شماره مزار: 9

شماره قطعه: 30

شماره ردیف: 9

ابراهیمی آفارانی - عبداله

نام: عبداله

نام خانوادگی: ابراهیمی آفارانی

نام پدر: نعمتاله

تاریخ تولد: 06/08/1341

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: بستان

تاریخ شهادت: 9/09/1360

شماره مزار: 22

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 4

ابراهیمی آفارانی - علی (امیر)

نام: علی (امیر)

نام خانوادگی: ابراهیمی آفارانی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد: 15/02/1348

محل اعزام:

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 29/07/1367

شماره مزار: 19

شماره قطعه: 22

شماره ردیف: 9

ابراهیمی بابوکانی - مهدی

نام: مهدی

نام خانوادگی: ابراهیمی بابوکانی

نام پدر: علی

تاریخ تولد: 05/06/1343

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 19/10/1365

شماره مزار: 41

شماره قطعه: 24

شماره ردیف: 7

ابراهیمی پینارتی - ناصر

نام: ناصر

نام خانوادگی: ابراهیمی پینارتی

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد: 02/01/1348

محل اعزام: بسیج

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 4/10/1365

شماره مزار: 3

شماره قطعه: 13

شماره ردیف: 3

ابراهیمی خوابجانی - اکبر

نام: اکبر

نام خانوادگی: ابراهیمی خوابجانی

نام پدر: علی محمد

تاریخ تولد: 15/07/1343

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: کوشک

تاریخ شهادت: 7/05/1361

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 19

ابراهیمی دره بیدی - محمود

نام: محمود

نام خانوادگی: ابراهیمی دره بیدی

نام پدر: حسینعلی

تاریخ تولد: 07/01/1340

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 23/03/1367

شماره مزار: 6

شماره قطعه: 31

ص: 23

ماره ردیف: 11

ابراهیمی علوی آبادی - محمود

نام: محمود

نام خانوادگی: ابراهیمی علوی آبادی

نام پدر: رمضان علی

تاریخ تولد: 24/02/1342

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 23/04/1361

شماره مزار: 2

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 4

ابراهیمی محمدآبادی - سیدحسن

نام: سیدحسن

نام خانوادگی: ابراهیمی محمدآبادی

نام پدر: سیداکبر

تاریخ تولد: 12/06/1342

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: شرهانی

تاریخ شهادت: 5/01/1363

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 19

شماره ردیف: 7

ابراهیمی هراتم - مرتضی

نام: مرتضی

نام خانوادگی: ابراهیمی هراتم

نام پدر: حسین علی

تاریخ تولد: 01/02/1332

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: جنوب

تاریخ شهادت: 18/12/1362

شماره مزار: 33

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 4

ابراهیمی ورنوسفادرانی - سیدمهدی

نام: سیدمهدی

نام خانوادگی: ابراهیمی ورنوسفادرانی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد: 03/08/1341

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 14/05/1369

شماره مزار: 25

شماره قطعه: 31

شماره ردیف: 15

ابراهیمی ولدانی - علیرضا

نام: علیرضا

نام خانوادگی: ابراهیمی ولدانی

نام پدر: عیدی محمد

تاریخ تولد: 10/01/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 12/08/1361

شماره مزار: 19

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 17

ابراهیمی ولدانی - رضا

نام: رضا

نام خانوادگی: ابراهیمی ولدانی

نام پدر: علی

تاریخ تولد: 01/04/1335

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: سوسنگرد

تاریخ شهادت: 5/10/1359

شماره مزار: 25

شماره قطعه: 2

شماره ردیف: 1

ابراهیمیان - محمدحسین

نام: محمدحسین

نام خانوادگی: ابراهیمیان

نام پدر: عباس علی

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: ام الرصاص

تاریخ شهادت: 4/10/1365

شماره مزار: 5

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 45

ابراهیمیان - اکبر

نام: اکبر

نام خانوادگی: ابراهیمیان

نام پدر: اسماعیل

محل اعزام:

محل شهادت: اصفهان

تاریخ شهادت: 19/02/1361

شماره مزار: 12

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 4

ابراهیمیان - ناصر

نام: ناصر

نام خانوادگی: ابراهیمیان

نام پدر: هادی

تاریخ تولد: 09/07/1340

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شرق دجله

تاریخ شهادت:

ص: 24

23/12/1363

شماره مزار: 13

شماره قطعه: 18

شماره ردیف: 5

ابراهیمیان - فاضل

نام: فاضل

نام خانوادگی: ابراهیمیان

نام پدر: عباسعلی

تاریخ تولد: 06/10/1342

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 17/02/1361

شماره مزار: 46

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 6

ابراهیمیان خورزوقی - بشیر

نام: بشیر

نام خانوادگی: ابراهیمیان خورزوقی

نام پدر: زمان

تاریخ تولد: 08/07/1335

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: بستان

تاریخ شهادت: 9/09/1360

شماره مزار: 25

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 3

ابراهیمیان دولت آبادی - مجتبی

نام: مجتبی

نام خانوادگی: ابراهیمیان دولت آبادی

نام پدر: عباس(محمدعلی)

تاریخ تولد: 07/06/1341

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: بستان

شماره مزار: 32

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 4

ابرقویی - محمدرضا

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: ابرقویی

نام پدر: غلامعلی

تاریخ تولد: 18/02/1346

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: طلائیه

تاریخ شهادت: 4/12/1362

شماره مزار: 10

شماره قطعه: 22

شماره ردیف: 5

ابرقویی - محمود

نام: محمود

نام خانوادگی: ابرقویی

نام پدر: رمضان

تاریخ تولد: 06/08/1346

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: بانه

تاریخ شهادت: 31/03/1366

شماره مزار: 15

شماره قطعه: 30

شماره ردیف: 5

ابرقویی نژاد - مهدی

نام: مهدی

نام خانوادگی: ابرقویی نژاد

نام پدر: محمود

تاریخ تولد: 04/03/1343

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: پاسگاه زید

تاریخ شهادت: 7/05/1361

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 20

ابرقویی نژاد - بهمن

نام: بهمن

نام خانوادگی: ابرقویی نژاد

نام پدر: جعفر

تاریخ تولد: 21/11/1343

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: دیواندره

تاریخ شهادت: 22/05/1362

شماره مزار: 13

شماره قطعه: 3

شماره ردیف: 2

ابری ثانی سبزواری (ابهری) - مصطفی

نام: مصطفی

نام خانوادگی: ابری ثانی سبزواری (ابهری)

نام پدر: سیدعلی

محل اعزام:

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 3/03/1361

شماره مزار: 13

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 11

ابریشمکار - مهدی

نام: مهدی

نام خانوادگی: ابریشمکار

نام پدر: محمد

محل اعزام:

محل شهادت:

ص: 25

اصفهان

تاریخ شهادت: 13/10/1359

شماره مزار: 20

شماره قطعه: 2

شماره ردیف: 7

ابزر - جلیل

نام: جلیل

نام خانوادگی: ابزر

نام پدر: عباسعلی

تاریخ تولد: 29/07/1343

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 24/12/1365

شماره مزار: 3

شماره قطعه: 30

شماره ردیف: 6

ابط حی - سیدیوسف

نام: سیدیوسف

نام خانوادگی: ابط حی

نام پدر: سیدحسن

محل اعزام:

محل شهادت: جزیره مجنون

تاریخ شهادت: 11/08/1365

شماره مزار: 9

شماره قطعه: 25

شماره ردیف: 4

ابط حی - محسن

نام: محسن

نام خانوادگی: ابط حی

نام پدر: محمدحسن

تاریخ تولد: 15/11/1338

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 11/08/1361

شماره مزار: 3

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 6

ابط حی فروشانی - سیدمحمدحسن

نام: سیدمحمدحسن

نام خانوادگی: ابط حی فروشانی

نام پدر: سیدمجتبی

تاریخ تولد: 29/02/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 2/03/1361

شماره مزار: 19

شماره قطعه: 3

شماره ردیف: 5

ابن علی - غلام علی

نام: غلام علی

نام خانوادگی: ابن علی

نام پدر: علی

تاریخ تولد: 03/07/1345

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: کله قندی

تاریخ شهادت: 29/02/1365

شماره مزار: 3

شماره قطعه: 25

شماره ردیف: 8

ابن نصیر - حسین

نام: حسین

نام خانوادگی: ابن نصیر

نام پدر: اکبر

تاریخ تولد: 09/02/1346

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: حاج عمران

تاریخ شهادت: 2/02/1366

شماره مزار: 17

شماره قطعه: 30

شماره ردیف: 4

ابهری - مسعود

نام: مسعود

نام خانوادگی: ابهری

نام پدر: حسن

تاریخ تولد: 12/10/1339

محل اعزام:

محل شهادت: دارخوئین

تاریخ شهادت: 14/07/1360

شماره مزار: 57

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 18

ابوالحسنی - حسین

نام: حسین

نام خانوادگی: ابوالحسنی

نام پدر: علی

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: عراق

تاریخ شهادت: 17/3/1362

شماره مزار: 13

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 37

ابوالحسنی - حسن

نام: حسن

نام خانوادگی: ابوالحسنی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 02/03/1340

ص: 26

حل اعزام: ارتش

محل شهادت: دشت عباس

تاریخ شهادت: 9/01/1361

شماره مزار: 25

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 9

ابوالحسنی - حسن

نام: حسن

نام خانوادگی: ابوالحسنی

نام پدر: بمانعلی

تاریخ تولد: 06/02/1344

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: بانه

تاریخ شهادت: 31/03/1366

شماره مزار: 9

شماره قطعه: 30

شماره ردیف: 5

ابوالحسنی ط رفی - علی رضا

نام: علی رضا

نام خانوادگی: ابوالحسنی ط رفی

نام پدر: اکبر

تاریخ تولد: 17/12/1346

محل اعزام: ژاندارمری

محل شهادت: خسرو آبادآبادان

تاریخ شهادت: 21/11/1363

شماره مزار: 11

شماره قطعه: 12

شماره ردیف: 4

ابوالحسنی ط رقی - مرتضی

نام: مرتضی

نام خانوادگی: ابوالحسنی ط رقی

نام پدر: غلام علی

تاریخ تولد: 24/06/1344

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 2/12/1364

شماره مزار: 22

شماره قطعه: 32

شماره ردیف: 2

ابوالقاسمی - مهدی

نام: مهدی

نام خانوادگی: ابوالقاسمی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد: 08/09/1344

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 28/08/1365

شماره مزار: 21

شماره قطعه: 25

شماره ردیف: 8

ابوترابیان - محمدباقر

نام: محمدباقر

نام خانوادگی: ابوترابیان

نام پدر: عبدالخالق

تاریخ تولد: 20/05/1337

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: خورعبداله

تاریخ شهادت: 1/11/1366

شماره مزار: 25

شماره قطعه: 30

شماره ردیف: 8

ابوترابیان الیادرانی - احمد

نام: احمد

نام خانوادگی: ابوترابیان الیادرانی

نام پدر: رجبعلی

تاریخ تولد: 30/07/1342

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: دشت عباس

تاریخ شهادت: 2/01/1361

شماره مزار: 14

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 10

ابوسباغ کاظمینی - سید حسین

نام: سید حسین

نام خانوادگی: ابوسباغ کاظمینی

نام پدر: سیدعلی

تاریخ تولد: 1/11/1339

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 1/12/1364

شماره مزار: 9

شماره قطعه: 20

شماره ردیف: 5

ابوسباغ - جواد

نام: جواد

نام خانوادگی: ابوسباغ

نام پدر: مصط فی

تاریخ تولد: 15/03/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 20/02/1361

شماره مزار: 20

شماره قطعه: 1

شماره ردیف:

ص: 27

2

ابوط البی - مرتضی

نام: مرتضی

نام خانوادگی: ابوط البی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 01/05/1325

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 11/08/1361

شماره مزار: 3

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 1

ابوط البی جزی - مسعود

نام: مسعود

نام خانوادگی: ابوط البی جزی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد: 24/06/1345

محل اعزام: ژاندارمری

محل شهادت: زبیدات

تاریخ شهادت: 31/06/1365

شماره مزار: 7

شماره قطعه: 25

شماره ردیف: 2

ابوط البی حسین آبادی - سعید

نام: سعید

نام خانوادگی: ابوط البی حسین آبادی

نام پدر: حسنعلی

تاریخ تولد: 24/01/1343

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: تنگه چزابه

تاریخ شهادت: 22/11/1360

شماره مزار: 1

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 2

ابوط البی حسین آبادی - غلامرضا

نام: غلامرضا

نام خانوادگی: ابوط البی حسین آبادی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 16/01/1342

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: تنگه دربند خاک عراق

تاریخ شهادت: 14/05/1362

شماره مزار: 1

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 15

ابوط البیان الیادرانی - احمدرضا

نام: احمدرضا

نام خانوادگی: ابوط البیان الیادرانی

نام پدر: علیرضا

تاریخ تولد: 30/06/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: جزیره مجنون

تاریخ شهادت: 1/12/1362

شماره مزار: 12

شماره قطعه: 29

شماره ردیف: 8

ابوط البیان الیادرانی - مجید

نام: مجید

نام خانوادگی: ابوط البیان الیادرانی

نام پدر: غلامعلی

تاریخ تولد: 30/05/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 23/08/1361

شماره مزار: 11

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 5

ابوطالبی حسین آبادی - محمدباقر

نام: محمدباقر

نام خانوادگی: ابوطالبی حسین آبادی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 02/03/1343

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 16/08/1361

شماره مزار: 2

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 15

ابوعط ا - محمود

نام: محمود

نام خانوادگی: ابوعط ا

نام پدر: جواد

تاریخ تولد: 22/12/1363

محل اعزام: بسیج

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 22/12/1363

شماره مزار: 14

شماره قطعه: 29

شماره ردیف: 10

ابوعطا - علی

نام: علی

نام خانوادگی: ابوعطا

نام پدر: جواد

تاریخ تولد: 01/01/1335

محل

ص: 28

اعزام: ارتش

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 31/03/1383

شماره مزار: 7

شماره قطعه: 28

شماره ردیف: 6

اتحادی - محمود

نام: محمود

نام خانوادگی: اتحادی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد: 02/08/1339

محل اعزام: سپاه

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 4/10/1365

شماره مزار: 13

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 5

اتحادی - حمید

نام: حمید

نام خانوادگی: اتحادی

نام پدر: بمانعلی

تاریخ تولد: 01/01/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: بستان

تاریخ شهادت: 8/09/1360

شماره مزار: 13

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 2

اتحادی ابری - جواد

نام: جواد

نام خانوادگی: اتحادی ابری

نام پدر: مرتضی

تاریخ تولد: 01/01/1357

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: طلائیه

تاریخ شهادت: 26/06/1376

شماره مزار: 82

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 4

اثنی عشر - محمد

نام: محمد

نام خانوادگی: اثنی عشر

نام پدر: حسن

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: میمک

تاریخ شهادت: 13/11/1359

شماره مزار: 15

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 7

اثنی عشری - محمد

نام: محمد

نام خانوادگی: اثنی عشری

نام پدر: رضا

تاریخ تولد: 20/05/1328

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: محور کوشک

تاریخ شهادت: 7/05/1361

شماره مزار: 26

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 8

اثنی عشری اصفهانی - عباس

نام: عباس

نام خانوادگی: اثنی عشری اصفهانی

نام پدر: محمود

تاریخ تولد: 21/06/1325

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: سرپل طلائیه

تاریخ شهادت: 30/12/1362

شماره مزار: 19

شماره قطعه: 10

شماره ردیف: 5

اثنی عشری پوده - اکبر

نام: اکبر

نام خانوادگی: اثنی عشری پوده

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 10/10/1332

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 2/03/1361

شماره مزار: 2

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 10

اجلالیان - رسول

نام: رسول

نام خانوادگی: اجلالیان

نام پدر: محمدحسین

محل اعزام:

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 6/10/1368

شماره مزار: 11

شماره قطعه: 14

شماره ردیف: 4

اجلوییان - مهدی

نام: مهدی

نام خانوادگی: اجلوییان

نام پدر: محمدتقی

تاریخ

ص: 29

تولد: 25/06/1340

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: دارخوئین

تاریخ شهادت: 10/06/1360

شماره مزار: 64

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 3

احتشامی - محمدرضا

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: احتشامی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 06/08/1342

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 19/08/1361

شماره مزار: 28

شماره قطعه: 16

شماره ردیف: 2

احتمالی اصفهانی - حسین

نام: حسین

نام خانوادگی: احتمالی اصفهانی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد: 20/01/1346

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: بستان

تاریخ شهادت: 9/09/1360

شماره مزار: 11

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 4

احدی پور(احمدی پور) - علی رضا

نام: علی رضا

نام خانوادگی: احدی پور(احمدی پور)

نام پدر: رمضان علی

تاریخ تولد: 02/02/1343

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: تنگه چزابه

تاریخ شهادت: 1/12/1360

شماره مزار: 33

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 15

احسانی - قدیرعلی

نام: قدیرعلی

نام خانوادگی: احسانی

نام پدر: اسداله

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 15/7/1359

شماره مزار: 4

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 2

احسانی قمشلوئی - حمزه علی

نام: حمزه علی

نام خانوادگی: احسانی قمشلوئی

نام پدر: محمود

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: فکه

تاریخ شهادت: 19/11/1361

شماره مزار: 15

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 33

احسانی - جهانبخش

نام: جهانبخش

نام خانوادگی: احسانی

نام پدر: اسداله

تاریخ تولد: 03/12/1342

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 22/02/1361

شماره مزار: 40

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 14

احسانی - سیدمجتبی

نام: سیدمجتبی

نام خانوادگی: احسانی

نام پدر: سیدابراهیم

تاریخ تولد: 04/01/1339

محل اعزام: بسیج

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 11/08/1361

شماره مزار: 16

شماره قطعه: 31

شماره ردیف: 12

احسانی قمیشلو - اکبر

نام: اکبر

نام خانوادگی: احسانی قمیشلو

نام پدر: لط ف علی

تاریخ تولد: 20/09/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: مریوان

تاریخ شهادت: 30/07/1362

شماره مزار: 1

شماره قطعه: 11

شماره ردیف: 5

احسن اصفهانی - سیدمجید

ص: 30

ام: سیدمجید

نام خانوادگی: احسن اصفهانی

نام پدر: سیداسماعیل

تاریخ تولد: 01/04/1342

محل اعزام:

محل شهادت: طلائیه

تاریخ شهادت: 12/12/1362

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 29

شماره ردیف: 7

احمدآ - رضا

نام: رضا

نام خانوادگی: احمدآ

نام پدر: یداله

محل اعزام: ارتش

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 31/4/1367

شماره مزار: 19

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 21

احمدپور - اکبر

نام: اکبر

نام خانوادگی: احمدپور

نام پدر: حیدر

تاریخ تولد: 18/04/1343

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: پاسگاه زید

شماره مزار: 11

شماره قطعه: 13

شماره ردیف: 4

احمدپور - محسن

نام: محسن

نام خانوادگی: احمدپور

نام پدر: احمد

تاریخ تولد: 14/01/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: حلبچه

تاریخ شهادت: 24/12/1366

شماره مزار: 29

شماره قطعه: 30

شماره ردیف: 4

احمدخواه - مهدی

نام: مهدی

نام خانوادگی: احمدخواه

نام پدر: رحیم

تاریخ تولد: 01/01/1342

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: سنندج

تاریخ شهادت: 5/08/1362

شماره مزار: 29

شماره قطعه: 10

شماره ردیف: 4

احمدزاده - مهدی

نام: مهدی

نام خانوادگی: احمدزاده

نام پدر: جعفر

تاریخ تولد: 02/01/1338

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: شرق بصره

تاریخ شهادت: 10/11/1363

شماره مزار: 16

شماره قطعه: 16

شماره ردیف: 4

احمدزاده جزی - حسین

نام: حسین

نام خانوادگی: احمدزاده جزی

نام پدر: حبیب اله

تاریخ تولد: 01/03/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 11/08/1361

شماره مزار: 9

شماره قطعه: 16

شماره ردیف: 4

احمدسفند - اکبر

نام: اکبر

نام خانوادگی: احمدسفند

نام پدر: علی

تاریخ تولد: 01/07/1351

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: سقز

تاریخ شهادت: 16/07/1370

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 31

شماره ردیف: 16

احمدی - علیرضا

نام: علیرضا

نام خانوادگی: احمدی

نام پدر: مصطفی

محل اعزام:

محل شهادت:

شماره مزار: 27

شماره قطعه: 24

شماره ردیف: 7

احمدی - سیدمحسن

نام: سیدمحسن

ص: 31

ام خانوادگی: احمدی

نام پدر: سیدتقی

محل اعزام:

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 31/02/1365

شماره مزار: 6

شماره قطعه: 9

شماره ردیف: 2

احمدی - دیدار

نام: دیدار

نام خانوادگی: احمدی

نام پدر: عبدالرضا

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: عراق

تاریخ شهادت: 21/1/1362

شماره مزار: 6

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 36

احمدی - مجید

نام: مجید

نام خانوادگی: احمدی

نام پدر: کاظم

تاریخ تولد: 11/11/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: جنوب

تاریخ شهادت: 7/07/1363

شماره مزار: 18

شماره قطعه: 13

شماره ردیف: 2

احمدی - سید اصغر

نام: سید اصغر

نام خانوادگی: احمدی

نام پدر: سیدنصرالله

تاریخ تولد: 9/01/1342

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 20/02/1361

شماره مزار: 23

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 2

احمدی - نگهدار

نام: نگهدار

نام خانوادگی: احمدی

نام پدر: خداداد

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: عراق

تاریخ شهادت: 26/4/1369

شماره مزار: 30

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 23

احمدی - مرتضی

نام: مرتضی

نام خانوادگی: احمدی

نام پدر: محمد

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: جفیر

تاریخ شهادت: 10/2/1362

شماره مزار: 6

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 39

احمدی - غلامرضا

نام: غلامرضا

نام خانوادگی: احمدی

نام پدر: جمال

محل اعزام:

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 22/8/1374

شماره مزار: 14

شماره قطعه: 14

شماره ردیف: 6

احمدی - محمدعلی

نام: محمدعلی

نام خانوادگی: احمدی

نام پدر: حیدرعلی

محل اعزام:

محل شهادت: آبادان

تاریخ شهادت: 23/03/1360

شماره مزار: 13

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 4

احمدی دستجردی - علی

نام: علی

نام خانوادگی: احمدی دستجردی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد: 10/10/1339

محل اعزام: گروه شهیدچمران

محل شهادت: کرخه

تاریخ شهادت: 5/09/1359

شماره مزار: 6

شماره قطعه: 2

شماره ردیف: 6

احمدی زمانی - محمد

نام: محمد

نام خانوادگی: احمدی زمانی

نام پدر: غلام رضا

ص: 32

اریخ تولد: 1/04/1347

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: مریوان

تاریخ شهادت: 29/07/1362

شماره مزار: 9

شماره قطعه: 11

شماره ردیف: 5

احمدی زمانی - علی اکبر

نام: علی اکبر

نام خانوادگی: احمدی زمانی

نام پدر: محمد

محل اعزام:

محل شهادت: ماهدشت غرب

تاریخ شهادت: 20/11/1359

شماره مزار: 5

شماره قطعه: 4

شماره ردیف: 5

احمدی شاپورآبادی - حسن

نام: حسن

نام خانوادگی: احمدی شاپورآبادی

نام پدر: رضا

تاریخ تولد: 1/03/1342

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: پنجوین

تاریخ شهادت: 3/08/1362

شماره مزار: 30

شماره قطعه: 10

شماره ردیف: 1

احمدی شاهپورآبادی - مصطفی

نام: مصطفی

نام خانوادگی: احمدی شاهپورآبادی

نام پدر: کرمعلی

تاریخ تولد: 11/06/1343

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 16/02/1361

شماره مزار: 28

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 4

احمدی شاهپورآبادی - علیرضا

نام: علیرضا

نام خانوادگی: احمدی شاهپورآبادی

نام پدر: احمد

تاریخ تولد: 25/05/1342

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: مریوان

تاریخ شهادت: 2/08/1362

شماره مزار: 24

شماره قطعه: 10

شماره ردیف: 5

احمدی شیخ شبانی - سیداحمد

نام: سیداحمد

نام خانوادگی: احمدی شیخ شبانی

نام پدر: سیدابوالفضل

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: زبیدات

تاریخ شهادت: 3/12/1361

شماره مزار: 3

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 33

احمدی علون آبادی - سیدابوالمجد

نام: سیدابوالمجد

نام خانوادگی: احمدی علون آبادی

نام پدر: سیدعباس

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: خلیج فارس

تاریخ شهادت: 28/4/1366

شماره مزار: 9

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 18

احمدی کافشانی - داوود

نام: داوود

نام خانوادگی: احمدی کافشانی

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد: 01/05/1345

محل اعزام:

محل شهادت: فکه

تاریخ شهادت: 11/12/1361

شماره مزار: 23

شماره قطعه: 22

شماره ردیف: 6

احمدی کوپانی - سیدوهاب

نام: سیدوهاب

نام خانوادگی: احمدی کوپانی

نام پدر: سید علی رضا

محل اعزام:

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 27/12/1381

شماره مزار: 16

شماره قطعه: 27

ص: 33

ماره ردیف: 3

احمدی کوپایی - مجتبی

نام: مجتبی

نام خانوادگی: احمدی کوپایی

نام پدر: حسین علی

تاریخ تولد: 00/04/1349

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 27/10/1365

شماره مزار: 36

شماره قطعه: 24

شماره ردیف: 2

احمدی نژاد(احدی نژاد) - سیدعلی

نام: سیدعلی

نام خانوادگی: احمدی نژاد(احدی نژاد)

نام پدر: محمد

محل اعزام:

محل شهادت: شرهانی

تاریخ شهادت: 25/01/1362

شماره مزار: 20

شماره قطعه: 9

شماره ردیف: 5

احمدی - محمد

نام: محمد

نام خانوادگی: احمدی

نام پدر: قربان علی

تاریخ تولد: 21/02/1340

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 2/03/1361

شماره مزار: 9

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 9

احمدی - حسین

نام: حسین

نام خانوادگی: احمدی

نام پدر: امام قلی

تاریخ تولد: 25/03/1347

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: حلبچه

تاریخ شهادت: 28/12/1366

شماره مزار: 26

شماره قطعه: 30

شماره ردیف: 1

احمدی - ایرج

نام: ایرج

نام خانوادگی: احمدی

نام پدر: کریم

تاریخ تولد: 24/10/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: جزیره مجنون

تاریخ شهادت: 12/12/1362

شماره مزار: 11

شماره قطعه: 22

شماره ردیف: 8

احمدی - سیدمحمود

نام: سیدمحمود

نام خانوادگی: احمدی

نام پدر: سیدعلی اصغر

تاریخ تولد: 12/04/1337

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: کوشک

تاریخ شهادت: 7/05/1361

شماره مزار: 7

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 21

احمدی - مصط فی

نام: مصط فی

نام خانوادگی: احمدی

نام پدر: محمدحسین

تاریخ تولد: 08/04/1307

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 18/02/1361

شماره مزار: 7

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 14

احمدی - رسول

نام: رسول

نام خانوادگی: احمدی

نام پدر: اصغر

تاریخ تولد: 20/11/1340

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: رقابیه

تاریخ شهادت: 4/01/1361

شماره مزار: 10

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 12

احمدی - احمد

نام: احمد

نام خانوادگی: احمدی

نام پدر: محمود

تاریخ تولد: 03/03/1339

محل اعزام: ژاندارمری

محل شهادت: کردستان

تاریخ شهادت:

ص: 34

15/08/1361

شماره مزار: 9

شماره قطعه: 16

شماره ردیف: 1

احمدی - جواد

نام: جواد

نام خانوادگی: احمدی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 13/06/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 11/08/1361

شماره مزار: 7

شماره قطعه: 16

شماره ردیف: 4

احمدی - علیار

نام: علیار

نام خانوادگی: احمدی

نام پدر: بهلول

تاریخ تولد: 01/03/1347

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 9/02/1365

شماره مزار: 7

شماره قطعه: 20

شماره ردیف: 8

احمدی - حسین

نام: حسین

نام خانوادگی: احمدی

نام پدر: ابراهیم

تاریخ تولد: 02/01/1339

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 21/02/1361

شماره مزار: 12

شماره قطعه: 22

شماره ردیف: 4

احمدی - حسن

نام: حسن

نام خانوادگی: احمدی

نام پدر: مصط فی

تاریخ تولد: 08/12/1343

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 16/02/1361

شماره مزار: 19

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 4

احمدی - سعید

نام: سعید

نام خانوادگی: احمدی

نام پدر: غلام رضا

تاریخ تولد: 10/01/1349

محل اعزام: بسیج

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 4/10/1365

شماره مزار: 1

شماره قطعه: 23

شماره ردیف: 5

احمدی - رحیم

نام: رحیم

نام خانوادگی: احمدی

نام پدر: منوچهر

تاریخ تولد: 08/04/1343

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: دارخوئین

تاریخ شهادت: 7/07/1360

شماره مزار: 35

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 18

احمدی - محمد

نام: محمد

نام خانوادگی: احمدی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد: 02/01/1336

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 8/12/1365

شماره مزار: 5

شماره قطعه: 24

شماره ردیف: 7

احمدی - مهدی

نام: مهدی

نام خانوادگی: احمدی

نام پدر: مصط فی

تاریخ تولد: 01/01/1351

محل اعزام: ستاد مشترک امداد ودرمان

محل شهادت:

شماره مزار: 28

شماره قطعه: 24

شماره ردیف: 7

احمدی - محمد

نام: محمد

نام خانوادگی: احمدی

نام پدر: اسداله

تاریخ تولد: 05/06/1340

محل

ص: 35

اعزام: سپاه

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 16/02/1361

شماره مزار: 31

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 3

احمدی - غلامحسین

نام: غلامحسین

نام خانوادگی: احمدی

نام پدر: اسداله

تاریخ تولد: 03/11/1336

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 11/08/1361

شماره مزار: 31

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 2

احمدی - محمدعلی

نام: محمدعلی

نام خانوادگی: احمدی

نام پدر: علی

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: مریوان

تاریخ شهادت: 24/08/1360

شماره مزار: 51

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 4

احمدی باصیری - محمدعلی

نام: محمدعلی

نام خانوادگی: احمدی باصیری

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد: 07/03/1346

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: هورالهویزه

تاریخ شهادت: 25/12/1363

شماره مزار: 20

شماره قطعه: 18

شماره ردیف: 6

احمدی خوراسگانی - احمد

نام: احمد

نام خانوادگی: احمدی خوراسگانی

نام پدر: کریم

تاریخ تولد: 00/09/1340

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: هورالهویزه

تاریخ شهادت: 23/12/1363

شماره مزار: 5

شماره قطعه: 18

شماره ردیف: 1

احمدی باغ بهادرانی - احمد

نام: احمد

نام خانوادگی: احمدی باغ بهادرانی

نام پدر: حسینعلی

تاریخ تولد: 09/03/1305

محل اعزام: سایر

محل شهادت: اصفهان

تاریخ شهادت: 20/10/1365

شماره مزار: 12

شماره قطعه: 23

شماره ردیف: 12

احمدی بنی - یوسف

نام: یوسف

نام خانوادگی: احمدی بنی

نام پدر: یحیی

تاریخ تولد: 30/06/1340

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: فکه

تاریخ شهادت: 17/11/1361

شماره مزار: 12

شماره قطعه: 22

شماره ردیف: 7

احمدی پیزادانی - رسول

نام: رسول

نام خانوادگی: احمدی پیزادانی

نام پدر: عزیزاله

تاریخ تولد: 01/03/1346

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: مریوان

تاریخ شهادت: 26/07/1365

شماره مزار: 20

شماره قطعه: 25

شماره ردیف: 4

احمدی جوزدانی - عباسعلی (رسول)

نام: عباسعلی (رسول)

نام خانوادگی: احمدی جوزدانی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد: 04/10/1344

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: شرهانی

تاریخ شهادت: 23/03/1365

شماره مزار: 4

شماره قطعه: 25

شماره ردیف: 4

احمدی چم یوسفعلی - مهران

نام: مهران

نام خانوادگی: احمدی چم یوسفعلی

ص: 36

ام پدر: خسرو

تاریخ تولد: 19/10/1345

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: کردستان

تاریخ شهادت: 10/06/1365

شماره مزار: 2

شماره قطعه: 25

شماره ردیف: 2

احمدی حیدری - مهدی

نام: مهدی

نام خانوادگی: احمدی حیدری

نام پدر: کریم

تاریخ تولد: 15/01/1346

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 11/02/1365

شماره مزار: 10

شماره قطعه: 26

شماره ردیف: 2

احمدی زاده - عباس

نام: عباس

نام خانوادگی: احمدی زاده

نام پدر: صفر

تاریخ تولد: 04/05/1346

محل اعزام:

محل شهادت:

شماره مزار: 31

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 6

احمدی زیاری - ماشااله

نام: ماشااله

نام خانوادگی: احمدی زیاری

نام پدر: عبدالعلی

تاریخ تولد: 20/06/1344

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: جزیره مجنون

تاریخ شهادت: 21/12/1363

شماره مزار: 25

شماره قطعه: 18

شماره ردیف: 3

احمدی شاپورآبادی - مصط فی

نام: مصط فی

نام خانوادگی: احمدی شاپورآبادی

نام پدر: عبدالصمد

تاریخ تولد: 01/01/1342

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: کوشک

تاریخ شهادت: 7/05/1361

شماره مزار: 11

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 19

احمدی شاهپورآبادی - اصغر

نام: اصغر

نام خانوادگی: احمدی شاهپورآبادی

نام پدر: کرمعلی

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: خیبر

تاریخ شهادت: 12/12/1362

شماره مزار: 10

شماره قطعه: 3

شماره ردیف: 3

احمدی شاهپورآبادی - مهدی

نام: مهدی

نام خانوادگی: احمدی شاهپورآبادی

نام پدر: احمد

تاریخ تولد: 12/10/1347

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شرهانی

تاریخ شهادت: 22/01/1362

شماره مزار: 10

شماره قطعه: 9

شماره ردیف: 1

احمدی شاهپورآبادی - اصغر

نام: اصغر

نام خانوادگی: احمدی شاهپورآبادی

نام پدر: رحیم

تاریخ تولد: 11/05/1339

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: دارخوئین

تاریخ شهادت: 27/03/1360

شماره مزار: 16

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 4

احمدی شیخ شبانی - هاشم

نام: هاشم

نام خانوادگی: احمدی شیخ شبانی

نام پدر: قربانعلی

تاریخ تولد: 19/06/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: جزیره مجنون

تاریخ شهادت: 12/12/1362

شماره مزار: 7

شماره قطعه: 29

شماره ردیف: 9

احمدی شیخ شبانی - سیدرسول

نام: سیدرسول

نام

ص: 37

خانوادگی: احمدی شیخ شبانی

نام پدر: سیدقدرتاله

تاریخ تولد: 06/11/1346

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: ایلام

تاریخ شهادت: 11/08/1361

شماره مزار: 11

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 15

احمدی شیخ شبانی - سیدحیدر

نام: سیدحیدر

نام خانوادگی: احمدی شیخ شبانی

نام پدر: سیدمختار

تاریخ تولد: 19/10/1344

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: دارخوئین

تاریخ شهادت: 2/02/1365

شماره مزار: 5

شماره قطعه: 26

شماره ردیف: 1

احمدی شیخ شبانی - سیدکمال

نام: سیدکمال

نام خانوادگی: احمدی شیخ شبانی

نام پدر: سیدجواد

تاریخ تولد: 05/07/1324

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 16/08/1361

شماره مزار: 2

شماره قطعه: 31

شماره ردیف: 13

احمدی عزیزآبادی - محمدرضا

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: احمدی عزیزآبادی

نام پدر: رجب علی

تاریخ تولد: 01/08/1347

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: رودکارون

تاریخ شهادت: 11/04/1366

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 30

شماره ردیف: 8

احمدی علون آبادی - سیدحسین

نام: سیدحسین

نام خانوادگی: احمدی علون آبادی

نام پدر: سیدحسن

تاریخ تولد: 01/06/1344

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: جاده خندق

تاریخ شهادت: 8/03/1364

شماره مزار: 13

شماره قطعه: 18

شماره ردیف: 3

احمدی فرداندانی - اصغر

نام: اصغر

نام خانوادگی: احمدی فرداندانی

نام پدر: احمد

تاریخ تولد: 12/09/1348

محل اعزام: پشتیبانی جنگ جهاد

محل شهادت: ماهوت عراق

تاریخ شهادت: 1/04/1366

شماره مزار: 7

شماره قطعه: 30

شماره ردیف: 6

احمدی فشارکی - مرتضی

نام: مرتضی

نام خانوادگی: احمدی فشارکی

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد: 04/01/1346

محل اعزام: بسیج

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 1/04/1366

شماره مزار: 63

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 18

احمدی فشارکی - یحیی

نام: یحیی

نام خانوادگی: احمدی فشارکی

نام پدر: محمود

تاریخ تولد: 01/03/1343

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: چم هندی

تاریخ شهادت: 11/08/1361

شماره مزار: 6

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 6

احمدی فشارکی - رضا

نام: رضا

نام خانوادگی: احمدی فشارکی

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد: 10/01/1342

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 23/04/1361

ص: 38

ماره مزار: 64

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 18

احمدی قمشانی - محمدرضا

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: احمدی قمشانی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 04/07/1348

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 29/01/1367

شماره مزار: 7

شماره قطعه: 31

شماره ردیف: 2

احمدی قوهکی - محمدحسین

نام: محمدحسین

نام خانوادگی: احمدی قوهکی

نام پدر: اسفندیار

تاریخ تولد: 15/02/1343

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: مریوان

تاریخ شهادت: 12/06/1366

شماره مزار: 18

شماره قطعه: 30

شماره ردیف: 5

احمدی میرآبادی - ابراهیم

نام: ابراهیم

نام خانوادگی: احمدی میرآبادی

نام پدر: مسلم

تاریخ تولد: 07/01/1341

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: کردستان

تاریخ شهادت: 7/01/1362

شماره مزار: 30

شماره قطعه: 16

شماره ردیف: 3

احمدی هرچگانی - بیژن

نام: بیژن

نام خانوادگی: احمدی هرچگانی

نام پدر: امامقلی

تاریخ تولد: 23/02/1339

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: پاسگاه زید

تاریخ شهادت: 10/11/1362

شماره مزار: 25

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 1

احمدیان - محمدرضا

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: احمدیان

نام پدر: محمود

تاریخ تولد: 07/01/1335

محل اعزام: پشتیبانی جنگ جهاد

محل شهادت: شرق بصره

تاریخ شهادت: 23/04/1361

شماره مزار: 14

شماره قطعه: 22

شماره ردیف: 6

احمدیان - نصراله

نام: نصراله

نام خانوادگی: احمدیان

نام پدر: محمدحسین

تاریخ تولد: 12/02/1309

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 7/01/1361

شماره مزار: 34

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 10

احمدیان - خسرو

نام: خسرو

نام خانوادگی: احمدیان

نام پدر: صفرعلی

تاریخ تولد: 02/02/1339

محل اعزام:

محل شهادت: شرق بصره

تاریخ شهادت: 23/04/1361

شماره مزار: 28

شماره قطعه: 22

شماره ردیف: 4

احمدیان - احمد

نام: احمد

نام خانوادگی: احمدیان

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد: 16/06/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 12/12/1364

شماره مزار: 4

شماره قطعه: 25

شماره ردیف: 8

احمدیان - حسین

نام: حسین

نام خانوادگی: احمدیان

نام پدر: محمد

ص: 39

اریخ تولد: 10/01/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شرق بصره

تاریخ شهادت: 23/04/1361

شماره مزار: 35

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 10

احمدیکبیر - نادر

نام: نادر

نام خانوادگی: احمدیکبیر

نام پدر: یوسف

تاریخ تولد: 03/03/1340

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 15/02/1361

شماره مزار: 21

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 8

احمدیکوهپایی - سیدهاشم

نام: سیدهاشم

نام خانوادگی: احمدیکوهپایی

نام پدر: سیدعلی رضا

تاریخ تولد: 01/03/1346

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 16/02/1361

شماره مزار: 40

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 7

احمدیکیا(هشت مردی) - مهدی

نام: مهدی

نام خانوادگی: احمدیکیا(هشت مردی)

نام پدر: باقر

تاریخ تولد: 01/07/1345

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: مریوان

تاریخ شهادت: 5/04/1363

شماره مزار: 10

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 6

اختریان - همدم

نام: همدم

نام خانوادگی: اختریان

نام پدر: علی

محل اعزام: سایر

محل شهادت: اصفهان

تاریخ شهادت: 29/01/1367

شماره مزار: 22

شماره قطعه: 23

شماره ردیف: 5

اخلاقی - قربان علی

نام: قربان علی

نام خانوادگی: اخلاقی

نام پدر: محمود

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: بوکان

تاریخ شهادت: 25/1/1361

شماره مزار: 11

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 15

اخلاقی بوزانی - محترم

نام: محترم

نام خانوادگی: اخلاقی بوزانی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد: 05/05/1319

محل اعزام: سایر

محل شهادت: مکه مکرمه

تاریخ شهادت: 9/05/1366

شماره مزار: 4

شماره قطعه: 33

شماره ردیف: 2

اخوان ئط اهری بروجنی - اسماعیل

نام: اسماعیل

نام خانوادگی: اخوان ئط اهری بروجنی

نام پدر: رحمتاله

تاریخ تولد: 15/05/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: مریوان

تاریخ شهادت: 30/07/1362

شماره مزار: 29

شماره قطعه: 10

شماره ردیف: 3

اخوان ط اهری بروجنی - ابراهیم

نام: ابراهیم

نام خانوادگی: اخوان ط اهری بروجنی

نام پدر: رحمتاله

تاریخ تولد: 29/03/1347

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 26/10/1365

شماره مزار: 30

شماره قطعه: 10

ص: 40

ماره ردیف: 3

اخوان بروجنی - مجید

نام: مجید

نام خانوادگی: اخوان بروجنی

نام پدر: آیتاله

تاریخ تولد: 01/06/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 13/08/1361

شماره مزار: 10

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 7

اخوان حریری - علی رضا

نام: علی رضا

نام خانوادگی: اخوان حریری

نام پدر: حسن

تاریخ تولد: 31/12/1340

محل اعزام: پشتیبانی جنگ جهاد

محل شهادت: مریوان

تاریخ شهادت: 14/06/1362

شماره مزار: 15

شماره قطعه: 10

شماره ردیف: 1

اخوان ط باخ - محسن

نام: محسن

نام خانوادگی: اخوان ط باخ

نام پدر: محمدحسن

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 2/03/1361

شماره مزار: 17

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 10

اخوان نیلچی - مجید

نام: مجید

نام خانوادگی: اخوان نیلچی

نام پدر: مهدی

تاریخ تولد: 01/01/1346

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: غرب

تاریخ شهادت: 31/01/1366

شماره مزار: 2

شماره قطعه: 30

شماره ردیف: 5

ادریسی - علی رضا

نام: علی رضا

نام خانوادگی: ادریسی

نام پدر: مصط فی

تاریخ تولد: 08/04/1340

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: جزیره مجنون

تاریخ شهادت: 17/03/1364

شماره مزار: 14

شماره قطعه: 18

شماره ردیف: 5

ادهم زاده - سیداکبر

نام: سیداکبر

نام خانوادگی: ادهم زاده

نام پدر: سیدمهدی

تاریخ تولد: 01/01/1342

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 20/10/1365

شماره مزار: 3

شماره قطعه: 24

شماره ردیف: 2

ادهم مورنانی - محسن

نام: محسن

نام خانوادگی: ادهم مورنانی

نام پدر: وهاب

تاریخ تولد: 02/10/1343

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 31/04/1361

شماره مزار: 18

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 21

ادهمی - حسن

نام: حسن

نام خانوادگی: ادهمی

نام پدر: بهمن

تاریخ تولد: 05/06/1343

محل اعزام: بسیج

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 24/01/1362

شماره مزار: 5

شماره قطعه: 29

شماره ردیف: 1

ادهمیان - محمد

نام: محمد

نام خانوادگی: ادهمیان

نام پدر: رضا

تاریخ تولد: 02/03/1341

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت:

ص: 41

25/10/1365

شماره مزار: 38

شماره قطعه: 24

شماره ردیف: 3

ادیب حاجی باقری - مهدی

نام: مهدی

نام خانوادگی: ادیب حاجی باقری

نام پدر: رمضان

تاریخ تولد: 01/07/1338

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: جوانرود

تاریخ شهادت: 25/05/1360

شماره مزار: 78

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 3

ادیب حاجی باقری - حسین

نام: حسین

نام خانوادگی: ادیب حاجی باقری

نام پدر: علی

تاریخ تولد: 01/02/1341

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: اروندرود

تاریخ شهادت: 21/11/1364

شماره مزار: 12

شماره قطعه: 32

شماره ردیف: 1

ادیبیسده - کیامرز

نام: کیامرز

نام خانوادگی: ادیبیسده

نام پدر: رضا

تاریخ تولد: 17/09/1338

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 14/08/1361

شماره مزار: 16

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 10

ادیمی - رضا

نام: رضا

نام خانوادگی: ادیمی

نام پدر: ابراهیم

تاریخ تولد: 06/05/1311

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: سرپل خیبر

تاریخ شهادت: 22/02/1363

شماره مزار: 30

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 7

ارباب شیرانی - آمنه

نام: آمنه

نام خانوادگی: ارباب شیرانی

نام پدر: عبداله

محل اعزام: سایر

محل شهادت: اصفهان

تاریخ شهادت: 19/12/1362

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 12

شماره ردیف: 2

اربابان اصفهانی - حسن

نام: حسن

نام خانوادگی: اربابان اصفهانی

نام پدر: علی

تاریخ تولد: 01/06/1346

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 11/08/1361

شماره مزار: 4

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 18

اربابی - سعید

نام: سعید

نام خانوادگی: اربابی

نام پدر: عبدالرسول

تاریخ تولد: 01/12/1341

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: جزیره مجنون

تاریخ شهادت: 17/12/1362

شماره مزار: 28

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 3

اربابی موسی آبادی - حسن

نام: حسن

نام خانوادگی: اربابی موسی آبادی

نام پدر: ناصر

تاریخ تولد: 06/02/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت:

شماره مزار: 18

شماره قطعه: 26

شماره ردیف: 6

اربابیان - احمد

نام: احمد

نام خانوادگی: اربابیان

نام پدر: عبدالغفور

تاریخ تولد: 01/02/1346

محل اعزام: سپاه

محل

ص: 42

شهادت:

تاریخ شهادت: 4/10/1365

شماره مزار: 1

شماره قطعه: 23

شماره ردیف: 13

اربابیان - حمیدرضا

نام: حمیدرضا

نام خانوادگی: اربابیان

نام پدر: رسول

تاریخ تولد: 01/01/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 11/08/1361

شماره مزار: 4

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 4

ارجمند - مهدی

نام: مهدی

نام خانوادگی: ارجمند

نام پدر: عباس

تاریخ تولد: 15/01/1342

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: آبادان

تاریخ شهادت: 19/09/1359

شماره مزار: 77

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 3

ارجمند - حسین

نام: حسین

نام خانوادگی: ارجمند

نام پدر: سیف اله

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: فکه

تاریخ شهادت: 27/1/1361

شماره مزار: 14

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 15

ارجمند - محسن

نام: محسن

نام خانوادگی: ارجمند

نام پدر: اسماعیل

تاریخ تولد: 17/12/1340

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 11/02/1361

شماره مزار: 39

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 7

اردشیری لردجانی - اصغر

نام: اصغر

نام خانوادگی: اردشیری لردجانی

نام پدر: اکبر

تاریخ تولد: 30/03/1349

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 22/03/1367

شماره مزار: 4

شماره قطعه: 31

شماره ردیف: 7

اردکانی - محمود

نام: محمود

نام خانوادگی: اردکانی

نام پدر: جواد

تاریخ تولد: 1/06/1343

محل اعزام: پشتیبانی جنگ جهاد

محل شهادت: پاسگاه شرهانی

تاریخ شهادت: 31/02/1363

شماره مزار: 18

شماره قطعه: 16

شماره ردیف: 5

اردلان - حسن

نام: حسن

نام خانوادگی: اردلان

نام پدر: نعمتاله

تاریخ تولد: 07/01/1343

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 2/03/1361

شماره مزار: 11

شماره قطعه: 3

شماره ردیف: 4

ارزانش جونقان - محمدحسین

نام: محمدحسین

نام خانوادگی: ارزانش جونقان

نام پدر: گنجعلی

تاریخ تولد: 10/06/1335

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 2/01/1361

شماره مزار: 31

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 13

ارزانی - مصط فی

نام: مصط فی

نام

ص: 43

خانوادگی: ارزانی

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد: 28/01/1349

محل اعزام:

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 29/01/1367

شماره مزار: 26

شماره قطعه: 22

شماره ردیف: 6

ارشدی پور - عباس

نام: عباس

نام خانوادگی: ارشدی پور

نام پدر: مرتضی

تاریخ تولد: 17/05/1343

محل اعزام: سایر

محل شهادت: تبریز

تاریخ شهادت: 27/10/1365

شماره مزار: 64

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 16

ارکدستانی - حسن

نام: حسن

نام خانوادگی: ارکدستانی

نام پدر: مرتضی

تاریخ تولد: 03/05/1337

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 10/02/1361

شماره مزار: 37

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 7

اره کش - مرتضی

نام: مرتضی

نام خانوادگی: اره کش

نام پدر: نعمت اله

محل اعزام:

محل شهادت: سردشت

تاریخ شهادت: 1/7/1359

شماره مزار: 14

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 2

اره کش - مرتضی

نام: مرتضی

نام خانوادگی: اره کش

نام پدر: نعمت اله

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: سردشت

تاریخ شهادت: 1/7/1359

شماره مزار: 14

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 2

اروجعلیان - علیرضا

نام: علیرضا

نام خانوادگی: اروجعلیان

نام پدر: روزعلی

محل اعزام:

محل شهادت: اهواز

تاریخ شهادت: 19/7/1359

شماره مزار: 10

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 3

اروجیان - احمدرضا

نام: احمدرضا

نام خانوادگی: اروجیان

نام پدر: نادعلی

تاریخ تولد: 05/10/1348

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 25/10/1365

شماره مزار: 27

شماره قطعه: 24

شماره ردیف: 1

اژدردستنایی - احمدرضا

نام: احمدرضا

نام خانوادگی: اژدردستنایی

نام پدر: کرم علی

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 29/1/1367

شماره مزار: 4

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 21

اژدری حوض ماهی - حسین

نام: حسین

نام خانوادگی: اژدری حوض ماهی

نام پدر: عزیزاله

تاریخ تولد: 20/02/1343

محل اعزام: ژاندارمری

محل شهادت: جلدیان

تاریخ شهادت: 18/12/1363

شماره مزار: 14

شماره قطعه: 18

ص: 44

ماره ردیف: 1

اژدری حوض ماهی - مسعود

نام: مسعود

نام خانوادگی: اژدری حوض ماهی

نام پدر: زین العابدین

تاریخ تولد: 02/08/1341

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 2/03/1361

شماره مزار: 7

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 11

اژه ای - علی اکبر

نام: علی اکبر

نام خانوادگی: اژه ای

نام پدر: علی محمد

تاریخ تولد: 05/05/1331

محل اعزام: سایر

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 7/04/1360

شماره مزار: 3

شماره قطعه: 2

شماره ردیف: 5

اساسی - جمشید(علی)

نام: جمشید(علی)

نام خانوادگی: اساسی

نام پدر: رضا

محل اعزام:

محل شهادت: اصفهان

تاریخ شهادت: 1/09/1362

شماره مزار: 14

شماره قطعه: 11

شماره ردیف: 6

اسپیطالی - مسعود

نام: مسعود

نام خانوادگی: اسپیطالی

نام پدر: حسین

محل اعزام: نیروی انتظامی

محل شهادت: آذربایجان غربی

تاریخ شهادت: 22/9/1360

شماره مزار: 4

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 9

استادخانی - حسن

نام: حسن

نام خانوادگی: استادخانی

نام پدر: خلیل

تاریخ تولد: 01/11/1342

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 23/04/1361

شماره مزار: 46

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 16

استادشریف معمار - رسول

نام: رسول

نام خانوادگی: استادشریف معمار

نام پدر: محمد

تاریخ تولد: 09/10/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 23/04/1361

شماره مزار: 68

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 17

استادشریف معمار - رضا(علیرضا)

نام: رضا(علیرضا)

نام خانوادگی: استادشریف معمار

نام پدر: مصط فی

تاریخ تولد: 26/09/1350

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 21/10/1365

شماره مزار: 49

شماره قطعه: 24

شماره ردیف: 5

استادعلی عسگری - علی رضا

نام: علی رضا

نام خانوادگی: استادعلی عسگری

نام پدر: حبیب

محل اعزام:

محل شهادت: اصفهان

تاریخ شهادت: 7/05/1361

شماره مزار: 42

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 16

استادعلی دهقی - عباس

نام: عباس

نام خانوادگی: استادعلی دهقی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد: 04/07/1348

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: هورالعظیم

تاریخ شهادت: 2/01/1365

شماره مزار: 2

شماره

ص: 45

قطعه: 26

شماره ردیف: 4

استکی - رمضان علی

نام: رمضان علی

نام خانوادگی: استکی

نام پدر: علی

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: عراق

تاریخ شهادت: 21/11/1361

شماره مزار: 11

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 33

استکی - نگهدار

نام: نگهدار

نام خانوادگی: استکی

نام پدر: شکراله

تاریخ تولد: 10/2/1349

محل اعزام:

محل شهادت: مریوان

تاریخ شهادت: 20/12/1369

شماره مزار: 5

شماره قطعه: 14

شماره ردیف: 5

استکی آدرگانی - کریم

نام: کریم

نام خانوادگی: استکی آدرگانی

نام پدر: حیاتقلی

تاریخ تولد: 3/03/1349

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 22/10/1365

شماره مزار: 46

شماره قطعه: 24

شماره ردیف: 3

استکی - منوچهر

نام: منوچهر

نام خانوادگی: استکی

نام پدر: رمضان

تاریخ تولد: 05/06/1334

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: دریاچه نمک

تاریخ شهادت: 11/12/1364

شماره مزار: 19

شماره قطعه: 26

شماره ردیف: 5

استکی - محمد

نام: محمد

نام خانوادگی: استکی

نام پدر: عبدالعظ یم

تاریخ تولد: 10/02/1313

محل اعزام: سایر

محل شهادت: داران

تاریخ شهادت: 6/01/1367

شماره مزار: 10

شماره قطعه: 23

شماره ردیف: 2

استکی - یحیی

نام: یحیی

نام خانوادگی: استکی

نام پدر: محمدتقی

تاریخ تولد: 03/05/1347

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 9/02/1365

شماره مزار: 22

شماره قطعه: 26

شماره ردیف: 5

استکی - گودرز(علی)

نام: گودرز(علی)

نام خانوادگی: استکی

نام پدر: رمضان

تاریخ تولد: 01/01/1348

محل اعزام: سپاه

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 19/01/1366

شماره مزار: 6

شماره قطعه: 30

شماره ردیف: 3

استکی - یعقوب

نام: یعقوب

نام خانوادگی: استکی

نام پدر: محمدتقی

تاریخ تولد: 06/01/1345

محل اعزام: سپاه

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 19/10/1365

شماره مزار: 21

شماره قطعه: 26

شماره ردیف: 5

استکی - حسین

نام: حسین

نام خانوادگی: استکی

نام پدر: زمان

تاریخ تولد: 09/01/1346

محل اعزام: سپاه

محل

ص: 46

شهادت: منطقه غرب

تاریخ شهادت: 21/01/1366

شماره مزار: 17

شماره قطعه: 30

شماره ردیف: 2

استکی - حسن

نام: حسن

نام خانوادگی: استکی

نام پدر: فریدون

تاریخ تولد: 01/01/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 24/12/1363

شماره مزار: 14

شماره قطعه: 29

شماره ردیف: 9

استکی - محمدحسین

نام: محمدحسین

نام خانوادگی: استکی

نام پدر: ابراهیم

تاریخ تولد: 06/04/1339

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 2/01/1361

شماره مزار: 21

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 7

استکی - غلام حسین

نام: غلام حسین

نام خانوادگی: استکی

نام پدر: ابراهیم

تاریخ تولد: 15/01/1343

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: دارخوئین

تاریخ شهادت: 21/03/1360

شماره مزار: 25

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 6

استکی - حبیب اله

نام: حبیب اله

نام خانوادگی: استکی

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد: 03/03/1349

محل اعزام: بسیج

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 4/10/1365

شماره مزار: 14

شماره قطعه: 22

شماره ردیف: 3

استکی - الهکرم

نام: الهکرم

نام خانوادگی: استکی

نام پدر: فلامرز

تاریخ تولد: 09/04/1346

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: کارخانه نمک

تاریخ شهادت: 11/12/1364

شماره مزار: 20

شماره قطعه: 26

شماره ردیف: 5

استکی - مسعود

نام: مسعود

نام خانوادگی: استکی

نام پدر: محمدجعفر

تاریخ تولد: 25/02/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: ام الرصاص

تاریخ شهادت: 4/10/1365

شماره مزار: 22

شماره قطعه: 31

شماره ردیف: 13

استکی فر - جعفر

نام: جعفر

نام خانوادگی: استکی فر

نام پدر: عبدالرحیم

تاریخ تولد: 01/06/1342

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 16/08/1361

شماره مزار: 9

شماره قطعه: 16

شماره ردیف: 5

استکی آورگانی - احمدرضا

نام: احمدرضا

نام خانوادگی: استکی آورگانی

نام پدر: محمدتقی

تاریخ تولد: 13/07/1346

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: دیواندره

شماره مزار: 33

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 4

استکی اورگانی - مجید

نام: مجید

نام خانوادگی: استکی اورگانی

نام

ص: 47

پدر: علی

تاریخ تولد: 01/09/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: حاجی عمران

تاریخ شهادت: 3/05/1362

شماره مزار: 22

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 1

اسحاق دواتگر - علی

نام: علی

نام خانوادگی: اسحاق دواتگر

نام پدر: اکبر

تاریخ تولد: 10/09/1348

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: ام الرصاص

تاریخ شهادت: 6/10/1365

شماره مزار: 3

شماره قطعه: 23

شماره ردیف: 12

اسحاقی ریزی - مجید

نام: مجید

نام خانوادگی: اسحاقی ریزی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد: 05/02/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 20/02/1361

شماره مزار: 14

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 2

اسحاقی درچه - حسن

نام: حسن

نام خانوادگی: اسحاقی درچه

نام پدر: عباس

تاریخ تولد: 01/04/1339

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: خوزستان

تاریخ شهادت: 19/08/1359

شماره مزار: 7

شماره قطعه: 2

شماره ردیف: 3

اسحق دواتگر - حسن

نام: حسن

نام خانوادگی: اسحق دواتگر

نام پدر: اصغر

تاریخ تولد: 01/01/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 29/02/1361

شماره مزار: 37

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 5

اسحقیان سیچانی - محمدعلی

نام: محمدعلی

نام خانوادگی: اسحقیان سیچانی

نام پدر: عباسعلی

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: جنوب

تاریخ شهادت: 21/10/1361

شماره مزار: 1

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 31

اسدالهی - بهبود

نام: بهبود

نام خانوادگی: اسدالهی

نام پدر: داراب (بیک)

محل اعزام:

محل شهادت: شاهین شهر

تاریخ شهادت: 14/05/1360

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 6

اسدالهی - مرتضی

نام: مرتضی

نام خانوادگی: اسدالهی

نام پدر: محمدمهدی

تاریخ تولد: 20/07/1343

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: سردشت

تاریخ شهادت: 24/05/1363

شماره مزار: 11

شماره قطعه: 13

شماره ردیف: 1

اسدالهی - جمشید

نام: جمشید

نام خانوادگی: اسدالهی

نام پدر: رضا

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: کرخه نور

تاریخ شهادت: 25/06/1360

شماره مزار: 57

شماره قطعه: 6

شماره

ص: 48

ردیف: 2

اسدالهی - محمد

نام: محمد

نام خانوادگی: اسدالهی

نام پدر: اسماعیل

تاریخ تولد: 30/06/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: جنوب

تاریخ شهادت: 12/02/1361

شماره مزار: 28

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 16

اسدی - سید محمدباقر(مسعود)

نام: سید محمدباقر(مسعود)

نام خانوادگی: اسدی

نام پدر: رودکی

محل اعزام:

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 12/06/1382

شماره مزار: 2

شماره قطعه: 27

شماره ردیف: 5

اسدی - محمدمهدی

نام: محمدمهدی

نام خانوادگی: اسدی

نام پدر: محمدحسن

تاریخ تولد: 01/12/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: طلائیه

تاریخ شهادت: 20/11/1362

شماره مزار: 13

شماره قطعه: 22

شماره ردیف: 5

اسدی - علیرضا

نام: علیرضا

نام خانوادگی: اسدی

نام پدر: محمود

تاریخ تولد: 1/05/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 16/08/1361

شماره مزار: 2

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 2

اسدی پورمیبدی - محمود

نام: محمود

نام خانوادگی: اسدی پورمیبدی

نام پدر: علی

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 29/1/1367

شماره مزار: 2

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 19

اسدی کبوترآبادی - محمود

نام: محمود

نام خانوادگی: اسدی کبوترآبادی

نام پدر: علی

تاریخ تولد: 03/12/1339

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 20/02/1361

شماره مزار: 29

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 4

اسدی - جمشید

نام: جمشید

نام خانوادگی: اسدی

نام پدر: عباس قلی

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 25/01/1364

شماره مزار: 1

شماره قطعه: 20

شماره ردیف: 3

اسدی - حیدر

نام: حیدر

نام خانوادگی: اسدی

نام پدر: اکبر

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: حاج عمران

تاریخ شهادت: 10/06/1365

شماره مزار: 9

شماره قطعه: 25

شماره ردیف: 1

اسدی - منصور

نام: منصور

نام خانوادگی: اسدی

نام پدر: ناصر

تاریخ تولد: 30/06/1341

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 10/08/1361

شماره مزار: 7

شماره قطعه:

ص: 49

1

شماره ردیف: 18

اسدی - محمد

نام: محمد

نام خانوادگی: اسدی

نام پدر: غلام علی

تاریخ تولد: 06/02/1339

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: سومار

تاریخ شهادت: 4/10/1365

شماره مزار: 15

شماره قطعه: 24

شماره ردیف: 6

اسدی - محمدرضا

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: اسدی

نام پدر: عباسعلی

تاریخ تولد: 30/06/1341

محل اعزام: پشتیبانی جنگ جهاد

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 15/11/1365

شماره مزار: 43

شماره قطعه: 24

شماره ردیف: 5

اسدی - محمد

نام: محمد

نام خانوادگی: اسدی

نام پدر: محمود

تاریخ تولد: 09/05/1341

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: طلائیه

تاریخ شهادت: 10/12/1362

شماره مزار: 1

شماره قطعه: 17

شماره ردیف: 3

اسدی اجگردی - محمد

نام: محمد

نام خانوادگی: اسدی اجگردی

نام پدر: رمضان

تاریخ تولد: 31/04/1344

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 25/10/1365

شماره مزار: 19

شماره قطعه: 24

شماره ردیف: 1

اسدی جاجایی - جواد

نام: جواد

نام خانوادگی: اسدی جاجایی

نام پدر: رحیم

تاریخ تولد: 02/01/1344

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: طلائیه

تاریخ شهادت: 10/12/1362

شماره مزار: 2

شماره قطعه: 19

شماره ردیف: 6

اسدی جاجایی - ناصر

نام: ناصر

نام خانوادگی: اسدی جاجایی

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد: 25/09/1348

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 24/11/1366

شماره مزار: 24

شماره قطعه: 30

شماره ردیف: 7

اسدی جاجایی - ابراهیم

نام: ابراهیم

نام خانوادگی: اسدی جاجایی

نام پدر: علی

تاریخ تولد: 03/04/1347

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 19/10/1365

شماره مزار: 46

شماره قطعه: 24

شماره ردیف: 5

اسدی یغرانی - مهدی

نام: مهدی

نام خانوادگی: اسدی یغرانی

نام پدر: مصط فی

تاریخ تولد: 11/10/1343

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 12/08/1361

شماره مزار: 68

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 4

اسفندیاری - مهدی

نام: مهدی

نام خانوادگی: اسفندیاری

نام پدر: محمد

تاریخ تولد: 04/11/1343

محل اعزام: سپاه

محل شهادت:

ص: 50

دژ

تاریخ شهادت: 4/12/1362

شماره مزار: 29

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 1

اسفندیاری - مهدی

نام: مهدی

نام خانوادگی: اسفندیاری

نام پدر: کریم

تاریخ تولد: 05/05/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: گربک عراق

تاریخ شهادت: 28/07/1362

شماره مزار: 21

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 2

اسفندیاری - احمد

نام: احمد

نام خانوادگی: اسفندیاری

نام پدر: عباس

تاریخ تولد: 30/01/1343

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: دارخوئین

تاریخ شهادت: 2/12/1364

شماره مزار: 17

شماره قطعه: 20

شماره ردیف: 4

اسفندیاری - حمید

نام: حمید

نام خانوادگی: اسفندیاری

نام پدر: عبدالحسین

تاریخ تولد: 28/10/1340

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: جزیره مجنون

تاریخ شهادت: 22/12/1363

شماره مزار: 19

شماره قطعه: 22

شماره ردیف: 8

اسفندیاری - حسین علی

نام: حسین علی

نام خانوادگی: اسفندیاری

نام پدر: محمد

تاریخ تولد: 08/09/1341

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 2/12/1365

شماره مزار: 25

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 7

اسکندر - حسن

نام: حسن

نام خانوادگی: اسکندر

نام پدر: حمزه علی

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: چزابه

تاریخ شهادت: 2/12/1360

شماره مزار: 7

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 13

اسکندری انانوچه - حمید

نام: حمید

نام خانوادگی: اسکندری انانوچه

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد: 05/03/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 15/02/1361

شماره مزار: 20

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 14

اسکندری - اصغر

نام: اصغر

نام خانوادگی: اسکندری

نام پدر: مختار

تاریخ تولد: 30/04/1342

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: اهواز(ایستگاه حسینیه)

تاریخ شهادت: 31/02/1362

شماره مزار: 2

شماره قطعه: 9

شماره ردیف: 2

اسکندری - امین(عباس)

نام: امین(عباس)

نام خانوادگی: اسکندری

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 10/06/1328

محل اعزام: گروه شهیدچمران

محل شهادت: بستان

تاریخ شهادت: 9/09/1360

شماره مزار: 1

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 1

اسلامی مشگنانی - حسین

نام: حسین

نام خانوادگی:

ص: 51

اسلامی مشگنانی

نام پدر: رضاعلی

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: فاو

شماره مزار: 1

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 43

اسلامی - عبدالرسول

نام: عبدالرسول

نام خانوادگی: اسلامی

نام پدر: عبدالرحیم

تاریخ تولد: 06/01/1338

محل اعزام: سپاه

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 3/12/1362

شماره مزار: 31

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 1

اسلامی - عبدالمجید

نام: عبدالمجید

نام خانوادگی: اسلامی

نام پدر: عبدالرحیم

تاریخ تولد: 01/04/1343

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 22/10/1365

شماره مزار: 29

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 1

اسلامی ورنامخواستی - عفت

نام: عفت

نام خانوادگی: اسلامی ورنامخواستی

نام پدر: نادعلی

تاریخ تولد: 26/08/1348

محل اعزام: سایر

محل شهادت: اصفهان

تاریخ شهادت: 20/10/1365

شماره مزار: 18

شماره قطعه: 23

شماره ردیف: 13

اسلامی ورنامخواستی - ط اهره

نام: ط اهره

نام خانوادگی: اسلامی ورنامخواستی

نام پدر: نادعلی

تاریخ تولد: 15/06/1341

محل اعزام: سایر

محل شهادت: اصفهان

تاریخ شهادت: 20/10/1365

شماره مزار: 19

شماره قطعه: 23

شماره ردیف: 13

اسلامیان اصفهانی - مسعود(امیر)

نام: مسعود(امیر)

نام خانوادگی: اسلامیان اصفهانی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد: 18/10/1341

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 23/04/1361

شماره مزار: 61

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 17

اسمار - علی

نام: علی

نام خانوادگی: اسمار

نام پدر: امامقلی

محل اعزام:

محل شهادت: بوکان

تاریخ شهادت: 17/07/1362

شماره مزار: 4

شماره قطعه: 11

شماره ردیف: 6

اسماعیل زاده - حجتاله

نام: حجتاله

نام خانوادگی: اسماعیل زاده

نام پدر: قربان علی

تاریخ تولد: 05/01/1346

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 1/11/1365

شماره مزار: 44

شماره قطعه: 24

شماره ردیف: 7

اسماعیلی - جمشید

نام: جمشید

نام خانوادگی: اسماعیلی

نام پدر: محمدکریم

تاریخ تولد: 6/01/1346

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: حاجی عمران

تاریخ شهادت: 10/05/1362

شماره مزار: 3

شماره قطعه: 8

شماره ردیف: 4

اسماعیلی - عبدالرحیم

نام: عبدالرحیم

نام خانوادگی:

ص: 52

اسماعیلی

نام پدر: علی

تاریخ تولد: 07/10/1321

محل اعزام: بسیج

محل شهادت:

شماره مزار: 29

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 6

اسماعیلی - اکبر

نام: اکبر

نام خانوادگی: اسماعیلی

نام پدر: میرزا حسن

محل اعزام:

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 12/02/1359

شماره مزار: 18

شماره قطعه: 2

شماره ردیف: 5

اسماعیلی پژوه - محسن

نام: محسن

نام خانوادگی: اسماعیلی پژوه

نام پدر: کریم

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: آبادان

تاریخ شهادت: 23/4/1365

شماره مزار: 2

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 25

اسماعیلی تیرانچی - احمدرضا

نام: احمدرضا

نام خانوادگی: اسماعیلی تیرانچی

نام پدر: سیف الله

تاریخ تولد: 01/01/1342

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 11/01/1361

شماره مزار: 18

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 9

اسماعیلی چومی - مهدی

نام: مهدی

نام خانوادگی: اسماعیلی چومی

نام پدر: یدالله

تاریخ تولد: 10/02/1336

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شوش

تاریخ شهادت: 7/01/1361

شماره مزار: 33

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 10

اسماعیلی حسین آبادی - سیف اله

نام: سیف اله

نام خانوادگی: اسماعیلی حسین آبادی

نام پدر: عباس

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: جنوب

تاریخ شهادت: 10/12/1362

شماره مزار: 1

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 38

اسماعیلی کوسنج - احمد

نام: احمد

نام خانوادگی: اسماعیلی کوسنج

نام پدر: حسن

تاریخ تولد: 30/06/1335

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 18/08/1366

شماره مزار: 18

شماره قطعه: 30

شماره ردیف: 1

اسماعیلی کوشکی - رسول

نام: رسول

نام خانوادگی: اسماعیلی کوشکی

نام پدر: حسن

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: کله قندی

تاریخ شهادت: 27/2/1365

شماره مزار: 7

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 44

اسماعیلی ورناتی - مجید

نام: مجید

نام خانوادگی: اسماعیلی ورناتی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد: 6/08/1346

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 14/10/1366

شماره مزار: 28

ص: 53

ماره قطعه: 30

شماره ردیف: 1

اسماعیلی - محمدرضا

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: اسماعیلی

نام پدر: اسماعیل

تاریخ تولد: 01/03/1346

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: الامیه

تاریخ شهادت: 12/06/1365

شماره مزار: 16

شماره قطعه: 25

شماره ردیف: 8

اسماعیلی - مسلم

نام: مسلم

نام خانوادگی: اسماعیلی

نام پدر: پرویز

تاریخ تولد: 21/04/1341

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: دارخوئین

تاریخ شهادت: 1/05/1361

شماره مزار: 14

شماره قطعه: 3

شماره ردیف: 7

اسماعیلی - مجید

نام: مجید

نام خانوادگی: اسماعیلی

نام پدر: مرتضی

تاریخ تولد: 08/10/1346

محل اعزام: بسیج

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 11/12/1362

شماره مزار: 18

شماره قطعه: 11

شماره ردیف: 5

اسماعیلی - حجتاله

نام: حجتاله

نام خانوادگی: اسماعیلی

نام پدر: لطف اله

محل اعزام:

محل شهادت: شهابیه

تاریخ شهادت: 17/05/1365

شماره مزار: 9

شماره قطعه: 25

شماره ردیف: 5

اسماعیلی - اصغر

نام: اصغر

نام خانوادگی: اسماعیلی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد: 01/01/1346

محل اعزام: ستاد مشترک امداد ودرمان

محل شهادت: اروندرود

تاریخ شهادت: 23/12/1364

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 26

شماره ردیف: 4

اسماعیلی - حسین

نام: حسین

نام خانوادگی: اسماعیلی

نام پدر: بهرام

تاریخ تولد: 22/02/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 31/04/1361

شماره مزار: 20

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 19

اسماعیلی - اکبر

نام: اکبر

نام خانوادگی: اسماعیلی

نام پدر: قاسم علی

تاریخ تولد: 04/01/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: دارخوئین

تاریخ شهادت: 6/07/1360

شماره مزار: 53

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 18

اسماعیلی - احمدرضا

نام: احمدرضا

نام خانوادگی: اسماعیلی

نام پدر: قربان علی

تاریخ تولد: 02/01/1347

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 21/10/1365

شماره مزار: 24

شماره قطعه: 24

شماره ردیف: 5

اسماعیلی - حسن

نام: حسن

نام خانوادگی: اسماعیلی

نام پدر: اسداله

تاریخ تولد: 22/09/1343

محل اعزام: بسیج

محل شهادت:

ص: 54

چم هندی

تاریخ شهادت: 11/08/1361

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 8

اسماعیلی خاتون آبادی - احمد

نام: احمد

نام خانوادگی: اسماعیلی خاتون آبادی

نام پدر: عباسعلی

تاریخ تولد: 02/01/1347

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 11/11/1365

شماره مزار: 9

شماره قطعه: 23

شماره ردیف: 8

اسماعیلی برزانی - مصط فی

نام: مصط فی

نام خانوادگی: اسماعیلی برزانی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 12/01/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: اروندرود

تاریخ شهادت: 5/10/1365

شماره مزار: 1

شماره قطعه: 23

شماره ردیف: 6

اسماعیلی برزانی - حیدر

نام: حیدر

نام خانوادگی: اسماعیلی برزانی

نام پدر: رحیم

تاریخ تولد: 01/09/1339

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: پاسگاه زید

تاریخ شهادت: 16/12/1362

شماره مزار: 7

شماره قطعه: 19

شماره ردیف: 7

اسماعیلی پندانی - منصور

نام: منصور

نام خانوادگی: اسماعیلی پندانی

نام پدر: صفرعلی

تاریخ تولد: 03/01/1343

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: ماهوت

تاریخ شهادت: 4/02/1366

شماره مزار: 13

شماره قطعه: 10

شماره ردیف: 3

اسماعیلی پور - علی رضا

نام: علی رضا

نام خانوادگی: اسماعیلی پور

نام پدر: عباسقلی

تاریخ تولد: 01/06/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 21/01/1361

شماره مزار: 5

شماره قطعه: 29

شماره ردیف: 8

اسماعیلی چومی - احمدرضا

نام: احمدرضا

نام خانوادگی: اسماعیلی چومی

نام پدر: علی

تاریخ تولد: 05/10/1349

محل اعزام: بسیج

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 11/12/1362

شماره مزار: 17

شماره قطعه: 11

شماره ردیف: 5

اسماعیلی چومی - محمود

نام: محمود

نام خانوادگی: اسماعیلی چومی

نام پدر: علی

تاریخ تولد: 09/08/1346

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شرق دجله

تاریخ شهادت: 22/12/1363

شماره مزار: 4

شماره قطعه: 12

شماره ردیف: 1

اسماعیلی حسین ابادی - مجید

نام: مجید

نام خانوادگی: اسماعیلی حسین ابادی

نام پدر: مصط فی

تاریخ تولد: 09/04/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 16/02/1361

شماره مزار: 35

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 14

اسماعیلی عسگرانی - حسن

نام: حسن

نام خانوادگی:

ص: 55

اسماعیلی عسگرانی

نام پدر: مصط فی

تاریخ تولد: 05/08/1342

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: بستان

تاریخ شهادت: 8/09/1360

شماره مزار: 31

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 4

اسماعیلی علی آبادی - مسیب

نام: مسیب

نام خانوادگی: اسماعیلی علی آبادی

نام پدر: رضا

تاریخ تولد: 05/01/1338

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: دیواندره

تاریخ شهادت: 25/06/1359

شماره مزار: 26

شماره قطعه: 2

شماره ردیف: 6

اسماعیلی لمجیری - اصغر

نام: اصغر

نام خانوادگی: اسماعیلی لمجیری

نام پدر: اسماعیل

تاریخ تولد: 01/01/1346

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: سقز

تاریخ شهادت: 9/05/1362

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 8

شماره ردیف: 9

اسماعیلیان حسین آبادی - علی اکبر

نام: علی اکبر

نام خانوادگی: اسماعیلیان حسین آبادی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد: 8/04/1342

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 11/08/1361

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 16

شماره ردیف: 2

اسماعیلیان - مرتضی

نام: مرتضی

نام خانوادگی: اسماعیلیان

نام پدر: اکبر

تاریخ تولد: 17/03/1335

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 22/04/1361

شماره مزار: 1

شماره قطعه: 28

شماره ردیف: 4

اسماعیلیان - حمیدرضا

نام: حمیدرضا

نام خانوادگی: اسماعیلیان

نام پدر: رضا

تاریخ تولد: 26/05/1343

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: مریوان

تاریخ شهادت: 25/07/1362

شماره مزار: 19

شماره قطعه: 10

شماره ردیف: 1

اسماعیلیان افیونی - محسن

نام: محسن

نام خانوادگی: اسماعیلیان افیونی

نام پدر: مصط فی

تاریخ تولد: 01/01/1347

محل اعزام: بسیج

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 4/10/1365

شماره مزار: 7

شماره قطعه: 22

شماره ردیف: 9

اسماعیلیان حسین آبادی - منصور

نام: منصور

نام خانوادگی: اسماعیلیان حسین آبادی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 22/05/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 2/09/1361

شماره مزار: 24

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 9

اسماعیلیان حسین آبادی - ناصر

نام: ناصر

نام خانوادگی: اسماعیلیان حسین آبادی

نام پدر: اکبر

تاریخ تولد: 10/08/1346

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: میمک

تاریخ شهادت: 14/05/1366

ص: 56

ماره مزار: 9

شماره قطعه: 10

شماره ردیف: 1

اسماعیلیان دهاقانی - اصغر

نام: اصغر

نام خانوادگی: اسماعیلیان دهاقانی

نام پدر: اسماعیل

تاریخ تولد: 01/07/1346

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 3/01/1366

شماره مزار: 10

شماره قطعه: 30

شماره ردیف: 2

اسماعیلیسینی - رضا

نام: رضا

نام خانوادگی: اسماعیلیسینی

نام پدر: علی

تاریخ تولد: 01/01/1330

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: طلائیه

تاریخ شهادت: 11/12/1362

شماره مزار: 17

شماره قطعه: 10

شماره ردیف: 2

اشتری - اشرف

نام: اشرف

نام خانوادگی: اشتری

نام پدر: محمدصادق

تاریخ تولد: 18/11/1305

محل اعزام: سایر

محل شهادت: مکه مکرمه

تاریخ شهادت: 9/05/1366

شماره مزار: 9

شماره قطعه: 33

شماره ردیف: 2

اشتری فر - حمید

نام: حمید

نام خانوادگی: اشتری فر

نام پدر: احمد

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: دارخوین

تاریخ شهادت: 1/12/1361

شماره مزار: 1

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 33

اشتری لرکی - سیروس

نام: سیروس

نام خانوادگی: اشتری لرکی

نام پدر: اسکندر

محل اعزام: سایر

محل شهادت: تنگه هرمز

تاریخ شهادت: 24/2/1367

شماره مزار: 11

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 47

اشتری لرکی - علینقی

نام: علینقی

نام خانوادگی: اشتری لرکی

نام پدر: سیاه

تاریخ تولد: 20/07/1327

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 6/11/1365

شماره مزار: 41

شماره قطعه: 24

شماره ردیف: 4

اشتهاردیها - مجید

نام: مجید

نام خانوادگی: اشتهاردیها

نام پدر: عبدالحسین

تاریخ تولد: 25/04/1346

محل اعزام: سایر

محل شهادت: اصفهان

تاریخ شهادت: 20/10/1365

شماره مزار: 19

شماره قطعه: 23

شماره ردیف: 8

اشجع - مسعود

نام: مسعود

نام خانوادگی: اشجع

نام پدر: حسین

محل اعزام:

محل شهادت: اندیمشک

تاریخ شهادت: 31/2/1368

شماره مزار: 14

شماره قطعه: 14

شماره ردیف: 5

اشجع - حمیدرضا

نام: حمیدرضا

نام خانوادگی: اشجع

نام پدر: رحیم

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: فکه

تاریخ

ص: 57

شهادت: 21/1/1362

شماره مزار: 5

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 36

اشجع - مسعود

نام: مسعود

نام خانوادگی: اشجع

نام پدر: حسین

محل اعزام:

محل شهادت: اندیمشک

تاریخ شهادت: 31/2/1368

شماره مزار: 14

شماره قطعه: 14

شماره ردیف: 5

اشجع - علی

نام: علی

نام خانوادگی: اشجع

نام پدر: حسن

تاریخ تولد: 02/01/1339

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 10/02/1361

شماره مزار: 50

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 10

اشجع - محمدرضا

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: اشجع

نام پدر: محمد

تاریخ تولد: 14/01/1343

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: محوربانه سردشت

تاریخ شهادت: 8/10/1362

شماره مزار: 25

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 11

اشجع - مائده

نام: مائده

نام خانوادگی: اشجع

نام پدر: محمدرضا

تاریخ تولد: 30/06/1364

محل اعزام: سایر

محل شهادت: اصفهان

تاریخ شهادت: 25/01/1367

شماره مزار: 16

شماره قطعه: 23

شماره ردیف: 2

اشجع - اکبر

نام: اکبر

نام خانوادگی: اشجع

نام پدر: حسن

تاریخ تولد: 05/06/1336

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 3/03/1361

شماره مزار: 9

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 10

اشجع - حسن

نام: حسن

نام خانوادگی: اشجع

نام پدر: اسماعیل

تاریخ تولد: 2/10/1342

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 3/01/1361

شماره مزار: 20

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 13

اشجع - مجتبی

نام: مجتبی

نام خانوادگی: اشجع

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 19/05/1341

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 31/02/1361

شماره مزار: 10

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 12

اشراقی ورنامخواستی - کریم

نام: کریم

نام خانوادگی: اشراقی ورنامخواستی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 01/02/1331

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 21/10/1365

شماره مزار: 6

شماره قطعه: 24

شماره ردیف: 7

اشرف پایین دروازه - رسول

نام: رسول

نام خانوادگی: اشرف پایین دروازه

نام پدر: اکبر

تاریخ تولد: 9/09/1339

ص: 58

حل اعزام: سایر

محل شهادت: مکه مکرمه

تاریخ شهادت: 9/05/1366

شماره مزار: 23

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 12

اشرف زاده - حسن

نام: حسن

نام خانوادگی: اشرف زاده

نام پدر: اکبر

تاریخ تولد: 30/06/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 4/01/1361

شماره مزار: 24

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 12

اشرف اصفهانی - محمدرضا

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: اشرف اصفهانی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد: 05/09/1342

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: خوزستان

تاریخ شهادت: 23/10/1359

شماره مزار: 14

شماره قطعه: 2

شماره ردیف: 1

اشرفی ورنوسفادرانی - غلام رضا

نام: غلام رضا

نام خانوادگی: اشرفی ورنوسفادرانی

نام پدر: محمدحسین

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 12/12/1365

شماره مزار: 4

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 48

اشرفی - بهروز

نام: بهروز

نام خانوادگی: اشرفی

نام پدر: مرتضی

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 28/07/1361

شماره مزار: 7

شماره قطعه: 28

شماره ردیف: 2

اشکبوس - اکبر

نام: اکبر

نام خانوادگی: اشکبوس

نام پدر: محمدعلی

محل اعزام:

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 15/12/1370

شماره مزار: 10

شماره قطعه: 31

شماره ردیف: 14

اشکیان - محمد

نام: محمد

نام خانوادگی: اشکیان

نام پدر: اصغر

تاریخ تولد: 09/04/1346

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: حاج عمران

تاریخ شهادت: 21/05/1362

شماره مزار: 6

شماره قطعه: 29

شماره ردیف: 3

اشکیان - حمیدرضا

نام: حمیدرضا

نام خانوادگی: اشکیان

نام پدر: اصغر

تاریخ تولد: 29/09/1351

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: پاوه

تاریخ شهادت: 4/08/1369

شماره مزار: 19

شماره قطعه: 31

شماره ردیف: 15

اشکیان - عبدالرحیم

نام: عبدالرحیم

نام خانوادگی: اشکیان

نام پدر: غلامعلی

تاریخ تولد: 06/06/1352

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: فکه

تاریخ شهادت: 31/04/1367

شماره مزار: 2

شماره قطعه: 31

شماره ردیف: 5

اصط هباناتی - منصور

نام: منصور

نام خانوادگی: اصط هباناتی

نام پدر:

ص: 59

حسن

تاریخ تولد: 04/06/1341

محل اعزام: بسیج

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 3/03/1365

شماره مزار: 4

شماره قطعه: 32

شماره ردیف: 3

اصط هباناتی - محسن

نام: محسن

نام خانوادگی: اصط هباناتی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد: 19/07/1344

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: شهابید

تاریخ شهادت: 23/04/1365

شماره مزار: 13

شماره قطعه: 32

شماره ردیف: 3

اصطباناتی(اصطهباناتی) - سیداکبر

نام: سیداکبر

نام خانوادگی: اصطباناتی(اصطهباناتی)

نام پدر: سید رضا

محل اعزام:

محل شهادت: اصفهان

تاریخ شهادت: 5/08/1363

شماره مزار: 11

شماره قطعه: 13

شماره ردیف: 3

اصطهباناتی - سیدسعید

نام: سیدسعید

نام خانوادگی: اصطهباناتی

نام پدر: رضا

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: چزابه

تاریخ شهادت: 1/12/1360

شماره مزار: 3

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 12

اصغرزاده(مرغملکی) - احمد

نام: احمد

نام خانوادگی: اصغرزاده(مرغملکی)

نام پدر: رحیم

تاریخ تولد: 1/01/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: جنوب

تاریخ شهادت: 11/12/1362

شماره مزار: 7

شماره قطعه: 19

شماره ردیف: 1

اصغری پوده - مرتضی

نام: مرتضی

نام خانوادگی: اصغری پوده

نام پدر: حسین

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 23/4/1361

شماره مزار: 17

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 24

اصغری زاده - مصطفی

نام: مصطفی

نام خانوادگی: اصغری زاده

نام پدر: محمدجواد

محل اعزام:

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 9/6/1364

شماره مزار: 21

شماره قطعه: 14

شماره ردیف: 4

اصغری - احمدرضا

نام: احمدرضا

نام خانوادگی: اصغری

نام پدر: خسرو

تاریخ تولد: 01/06/1342

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 23/04/1361

شماره مزار: 3

شماره قطعه: 28

شماره ردیف: 7

اصفهانی نژاد - سید محسن

نام: سید محسن

نام خانوادگی: اصفهانی نژاد

نام پدر: سید محمد

محل اعزام:

محل شهادت: حاج عمران

تاریخ شهادت: 15/05/1362

شماره مزار: 9

شماره قطعه: 29

شماره ردیف: 3

اصفهانی پور - علی رضا

نام: علی رضا

نام خانوادگی: اصفهانی پور

نام

ص: 60

پدر: رضاعلی

تاریخ تولد: 02/05/1345

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 21/10/1365

شماره مزار: 1

شماره قطعه: 23

شماره ردیف: 4

اصفهانیان - جمال

نام: جمال

نام خانوادگی: اصفهانیان

نام پدر: محمدرضا

تاریخ تولد: 15/11/1343

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 22/11/1364

شماره مزار: 29

شماره قطعه: 20

شماره ردیف: 4

اصلانی - خسرو

نام: خسرو

نام خانوادگی: اصلانی

نام پدر: حیدر

محل اعزام: جهادسازندگی

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 22/1/1366

شماره مزار: 11

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 18

اصلانی - عمرواله

نام: عمرواله

نام خانوادگی: اصلانی

نام پدر: خیراله

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: پادگان العماره عراق

تاریخ شهادت: 24/4/1367

شماره مزار: 6

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 23

اصلانی - حمید

نام: حمید

نام خانوادگی: اصلانی

نام پدر: امیر

تاریخ تولد: 02/12/1339

محل اعزام: بسیج

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 23/04/1361

شماره مزار: 11

شماره قطعه: 22

شماره ردیف: 4

اط مینانی - مهدی

نام: مهدی

نام خانوادگی: اط مینانی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد: 01/11/1337

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: امقر

تاریخ شهادت: 20/11/1361

شماره مزار: 14

شماره قطعه: 7

شماره ردیف: 2

اطرشی - ابراهیم

نام: ابراهیم

نام خانوادگی: اطرشی

نام پدر: عبدالحسین

محل اعزام: عراقی

محل شهادت: عراق

شماره مزار: 10

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 35

اعتباری - حسین

نام: حسین

نام خانوادگی: اعتباری

نام پدر: ملاعلی

تاریخ تولد: 10/06/1338

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: کارخانه نمک

تاریخ شهادت: 9/02/1365

شماره مزار: 14

شماره قطعه: 32

شماره ردیف: 1

اعتباری - امراله

نام: امراله

نام خانوادگی: اعتباری

نام پدر: عباس

تاریخ تولد: 01/10/1345

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: ام القصر

تاریخ شهادت: 7/05/1366

شماره مزار: 2

شماره قطعه: 3

شماره ردیف: 7

اعتباری - محمدرضا

نام: محمدرضا

نام

ص: 61

خانوادگی: اعتباری

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 02/08/1342

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 20/02/1361

شماره مزار: 13

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 3

اعتباری - مهدی

نام: مهدی

نام خانوادگی: اعتباری

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد: 02/01/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: چم هندی

تاریخ شهادت: 11/08/1361

شماره مزار: 1

شماره قطعه: 3

شماره ردیف: 4

اعتباری - حسین

نام: حسین

نام خانوادگی: اعتباری

نام پدر: اسماعیل

تاریخ تولد: 07/01/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: چم هندی

تاریخ شهادت: 11/08/1361

شماره مزار: 4

شماره قطعه: 3

شماره ردیف: 6

اعتباری - محمدعلی

نام: محمدعلی

نام خانوادگی: اعتباری

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 05/07/1336

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: شرق دجله

تاریخ شهادت: 22/12/1363

شماره مزار: 5

شماره قطعه: 3

شماره ردیف: 2

اعتباریان - اصغر

نام: اصغر

نام خانوادگی: اعتباریان

نام پدر: اسماعیل

تاریخ تولد: 16/05/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: هورالهویزه

تاریخ شهادت: 20/12/1363

شماره مزار: 9

شماره قطعه: 18

شماره ردیف: 1

اعتباریان - عباسعلی

نام: عباسعلی

نام خانوادگی: اعتباریان

نام پدر: عبدالعلی

تاریخ تولد: 01/02/1346

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 14/12/1364

شماره مزار: 23

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 19

اعتباریان - محمدحسین

نام: محمدحسین

نام خانوادگی: اعتباریان

نام پدر: براتعلی

تاریخ تولد: 03/02/1342

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: سردشت

تاریخ شهادت: 6/04/1362

شماره مزار: 6

شماره قطعه: 29

شماره ردیف: 5

اعتباریان - علی رضا

نام: علی رضا

نام خانوادگی: اعتباریان

نام پدر: حیدرعلی

تاریخ تولد: 31/05/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: دیواندره

تاریخ شهادت: 15/08/1362

شماره مزار: 6

شماره قطعه: 11

شماره ردیف: 7

اعتضادی - سید سعید

نام: سید سعید

نام خانوادگی: اعتضادی

نام پدر: سیدعلی

تاریخ تولد: 24/09/1340

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: سوسنگرد

تاریخ شهادت: 27/02/1360

شماره مزار:

ص: 62

65

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 2

اعتمادی - سیداصغر

نام: سیداصغر

نام خانوادگی: اعتمادی

نام پدر: سیدمهدی

تاریخ تولد: 09/06/1346

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: غرب دریاچه ماهی شلمچه

تاریخ شهادت: 7/12/1365

شماره مزار: 24

شماره قطعه: 24

شماره ردیف: 6

اعرابی جوقانی - حسین

نام: حسین

نام خانوادگی: اعرابی جوقانی

نام پدر: خیراله

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: ام الرصاص

شماره مزار: 11

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 35

اعرابی کوپایی - حبیب اله

نام: حبیب اله

نام خانوادگی: اعرابی کوپایی

نام پدر: علی

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 25/5/1367

شماره مزار: 23

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 22

اعرابی کوپایی - حسین علی

نام: حسین علی

نام خانوادگی: اعرابی کوپایی

نام پدر: علی

تاریخ تولد: 20/01/1349

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 4/01/1366

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 24

شماره ردیف: 3

اعرابی - مجید

نام: مجید

نام خانوادگی: اعرابی

نام پدر: بهرام

تاریخ تولد: 21/05/1346

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: ام الرصاص

تاریخ شهادت: 4/10/1365

شماره مزار: 3

شماره قطعه: 24

شماره ردیف: 6

اعرابی - منصور

نام: منصور

نام خانوادگی: اعرابی

نام پدر: شکراله

تاریخ تولد: 10/08/1344

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: حاج عمران

تاریخ شهادت: 24/02/1365

شماره مزار: 20

شماره قطعه: 26

شماره ردیف: 4

اعرابی امینه - رضا

نام: رضا

نام خانوادگی: اعرابی امینه

نام پدر: فتح اله

تاریخ تولد: 03/04/1342

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: میمک

تاریخ شهادت: 3/03/1366

شماره مزار: 5

شماره قطعه: 30

شماره ردیف: 5

اعرفی - محمد(علی )

نام: محمد(علی )

نام خانوادگی: اعرفی

نام پدر: حاج رضا

محل اعزام:

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 23/10/1365

شماره مزار: 17

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 5

اعرفی - مهدی

نام: مهدی

نام خانوادگی: اعرفی

نام پدر: رجبعلی

تاریخ تولد: 10/09/1345

محل

ص: 63

اعزام:

محل شهادت: شرق بصره

تاریخ شهادت: 31/04/1361

شماره مزار: 26

شماره قطعه: 22

شماره ردیف: 5

اعرفی - محمد

نام: محمد

نام خانوادگی: اعرفی

نام پدر: رجب علی

تاریخ تولد: 01/07/1343

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 30/04/1361

شماره مزار: 25

شماره قطعه: 22

شماره ردیف: 5

اعرفی - حمید

نام: حمید

نام خانوادگی: اعرفی

نام پدر: غلامعلی

تاریخ تولد: 01/03/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 28/12/1379

شماره مزار: 3

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 1

اعرفی - حسین

نام: حسین

نام خانوادگی: اعرفی

نام پدر: احمد

تاریخ تولد: 22/10/1343

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: جنوب

تاریخ شهادت: 20/06/1364

شماره مزار: 9

شماره قطعه: 18

شماره ردیف: 5

اعظ م - مصط فی

نام: مصط فی

نام خانوادگی: اعظ م

نام پدر: احمد

تاریخ تولد: 07/01/1343

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 2/03/1361

شماره مزار: 3

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 4

اعظ م - مجید

نام: مجید

نام خانوادگی: اعظ م

نام پدر: عبدالرسول

تاریخ تولد: 11/06/1348

محل اعزام: بسیج

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 7/07/1377

شماره مزار: 19

شماره قطعه: 23

شماره ردیف: 12

اعظمی - نصرت

نام: نصرت

نام خانوادگی: اعظمی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 22/06/1322

محل اعزام: سایر

محل شهادت: مکه مکرمه

تاریخ شهادت: 9/05/1366

شماره مزار: 6

شماره قطعه: 33

شماره ردیف: 1

اعلائی ورنوسفادرانی - محمد

نام: محمد

نام خانوادگی: اعلائی ورنوسفادرانی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد: 03/06/1338

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 23/04/1361

شماره مزار: 26

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 9

اعلائی ورنوسفادرانی - علی

نام: علی

نام خانوادگی: اعلائی ورنوسفادرانی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد: 02/06/1346

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 23/04/1361

شماره مزار: 25

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 9

اعلایی - مهدی

نام: مهدی

ص: 64

ام خانوادگی: اعلایی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد: 03/11/1336

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 12/02/1361

شماره مزار: 31

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 6

اعلایی - حسن

نام: حسن

نام خانوادگی: اعلایی

نام پدر: باقر

تاریخ تولد: 10/06/1339

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 10/08/1359

شماره مزار: 25

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 21

اعلایی ورنوسفادرانی - مجتبی

نام: مجتبی

نام خانوادگی: اعلایی ورنوسفادرانی

نام پدر: اکبر

تاریخ تولد: 01/01/1342

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 11/08/1361

شماره مزار: 21

شماره قطعه: 16

شماره ردیف: 2

اغلانی - محمدرضا

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: اغلانی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد: 15/12/1342

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: دارخوئین

تاریخ شهادت: 5/07/1360

شماره مزار: 42

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 17

افتخاری - سیدحسن

نام: سیدحسن

نام خانوادگی: افتخاری

نام پدر: سیدمهدی

تاریخ تولد: 10/10/1341

محل اعزام: ارتش

محل شهادت:

شماره مزار: 15

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 6

افسرده ورتونی - حسن

نام: حسن

نام خانوادگی: افسرده ورتونی

نام پدر: علی

تاریخ تولد: 19/04/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: پنجوین

تاریخ شهادت: 1/09/1362

شماره مزار: 39

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 19

افشار - محسن

نام: محسن

نام خانوادگی: افشار

نام پدر: اصغر

تاریخ تولد: 30/06/1342

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: سایت5

تاریخ شهادت: 6/01/1361

شماره مزار: 40

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 11

افشار - جلال

نام: جلال

نام خانوادگی: افشار

نام پدر: محمد

تاریخ تولد: 06/07/1335

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 24/04/1361

شماره مزار: 68

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 18

افشارنژاد - لط ف اله

نام: لط ف اله

نام خانوادگی: افشارنژاد

نام پدر: محمدرضا

تاریخ تولد: 12/03/1305

محل اعزام: سایر

محل شهادت: اصفهان

تاریخ شهادت: 20/10/1365

شماره مزار: 17

شماره قطعه:

ص: 65

23

شماره ردیف: 11

افشاری - محمدعارف

نام: محمدعارف

نام خانوادگی: افشاری

نام پدر: ناصرعلی

محل اعزام:

محل شهادت: اصفهان

تاریخ شهادت: 25/10/1365

شماره مزار: 14

شماره قطعه: 23

شماره ردیف: 7

افشاری - اسماعیل

نام: اسماعیل

نام خانوادگی: افشاری

نام پدر: علی

محل اعزام:

محل شهادت: کردستان

تاریخ شهادت: 10/6/1370

شماره مزار: 3

شماره قطعه: 14

شماره ردیف: 5

افشاری اسفیدواجانی - نادر

نام: نادر

نام خانوادگی: افشاری اسفیدواجانی

نام پدر: محمود

تاریخ تولد: 01/01/1348

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 16/11/1365

شماره مزار: 24

شماره قطعه: 22

شماره ردیف: 4

افشاری - منوچهر(مهدی)

نام: منوچهر(مهدی)

نام خانوادگی: افشاری

نام پدر: علی

تاریخ تولد: 27/11/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: پاسگاه زید

تاریخ شهادت: 4/12/1362

شماره مزار: 42

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 19

افشاری اسفیدرجانی - منصور

نام: منصور

نام خانوادگی: افشاری اسفیدرجانی

نام پدر: احمد

تاریخ تولد: 12/01/1342

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 1/03/1363

شماره مزار: 2

شماره قطعه: 13

شماره ردیف: 1

افشاری اسفیدواجانی - احسان

نام: احسان

نام خانوادگی: افشاری اسفیدواجانی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 02/09/1342

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: ماهوت عراق

تاریخ شهادت: 6/04/1366

شماره مزار: 11

شماره قطعه: 30

شماره ردیف: 9

افشین - مصط فی

نام: مصط فی

نام خانوادگی: افشین

نام پدر: حسنعلی (حسن)

تاریخ تولد: 25/06/1334

محل اعزام: پشتیبانی جنگ جهاد

محل شهادت: سنندج

تاریخ شهادت: 6/08/1362

شماره مزار: 33

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 19

افضل - مجتبی

نام: مجتبی

نام خانوادگی: افضل

نام پدر: مصط فی

تاریخ تولد: 15/06/1346

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 11/08/1361

شماره مزار: 4

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 1

افضلی - سیدمهران

نام: سیدمهران

نام خانوادگی: افضلی

نام پدر: سیدمحمدباقر

تاریخ تولد: 14/08/1340

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: بندرگناوه

تاریخ

ص: 66

شهادت: 6/12/1364

شماره مزار: 27

شماره قطعه: 20

شماره ردیف: 4

افضلی ایرانی - سیدرسول

نام: سیدرسول

نام خانوادگی: افضلی ایرانی

نام پدر: سیدمحمدباقر

تاریخ تولد: 08/09/1334

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 9/02/1365

شماره مزار: 14

شماره قطعه: 20

شماره ردیف: 7

افغانی - حسن

نام: حسن

نام خانوادگی: افغانی

نام پدر: اسماعیل

تاریخ تولد: 06/01/1332

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: دارخوئین

تاریخ شهادت: 9/12/1361

شماره مزار: 31

شماره قطعه: 16

شماره ردیف: 1

افغانی - مصط فی

نام: مصط فی

نام خانوادگی: افغانی

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد: 01/03/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 24/04/1361

شماره مزار: 6

شماره قطعه: 22

شماره ردیف: 1

افغانی حسین آبادی - عباسعلی

نام: عباسعلی

نام خانوادگی: افغانی حسین آبادی

نام پدر: احمد

تاریخ تولد: 13/08/1342

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: دارخوین

تاریخ شهادت: 1/02/1367

شماره مزار: 10

شماره قطعه: 31

شماره ردیف: 7

افغانی خوراسگان - رسول

نام: رسول

نام خانوادگی: افغانی خوراسگان

نام پدر: قربانعلی

تاریخ تولد: 07/01/1346

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 25/10/1365

شماره مزار: 6

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 12

افقری - جواد

نام: جواد

نام خانوادگی: افقری

نام پدر: غلام رضا

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: عراق

تاریخ شهادت: 11/8/1361

شماره مزار: 7

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 31

افقری - رضا

نام: رضا

نام خانوادگی: افقری

نام پدر: محمد

تاریخ تولد: 20/09/1340

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: خاک عراق

تاریخ شهادت: 1/05/1362

شماره مزار: 17

شماره قطعه: 16

شماره ردیف: 3

افقری - حمیدرضا

نام: حمیدرضا

نام خانوادگی: افقری

نام پدر: عباس

تاریخ تولد: 10/05/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 11/08/1361

شماره مزار: 7

شماره قطعه: 31

شماره ردیف: 13

افقری - محسن

نام: محسن

نام خانوادگی: افقری

نام پدر: محمد

تاریخ تولد: 01/06/1345

محل

ص: 67

اعزام: سپاه

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 26/11/1364

شماره مزار: 13

شماره قطعه: 20

شماره ردیف: 7

افلاکیان - ناصر

نام: ناصر

نام خانوادگی: افلاکیان

نام پدر: بمانعلی

تاریخ تولد: 30/08/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 18/08/1361

شماره مزار: 15

شماره قطعه: 3

شماره ردیف: 6

افیونی - محمدرضا

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: افیونی

نام پدر: اکبر

تاریخ تولد: 01/11/1341

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: مریوان

تاریخ شهادت: 5/04/1363

شماره مزار: 14

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 5

افیونی زاده اصفهانی - عباس(مهدی)

نام: عباس(مهدی)

نام خانوادگی: افیونی زاده اصفهانی

نام پدر: علی اصغر

تاریخ تولد: 01/10/1342

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: اروندرود

تاریخ شهادت: 22/11/1364

شماره مزار: 3

شماره قطعه: 20

شماره ردیف: 2

افیونی زاده اصفهانی - مجید

نام: مجید

نام خانوادگی: افیونی زاده اصفهانی

نام پدر: جعفر

تاریخ تولد: 02/09/1336

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: بستان

تاریخ شهادت: 9/09/1360

شماره مزار: 16

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 1

افیونیزادهتلواردکانی - رسول

نام: رسول

نام خانوادگی: افیونیزادهتلواردکانی

نام پدر: مهدی

تاریخ تولد: 13/05/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 23/04/1361

شماره مزار: 53

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 17

اقارب پرست - حسن

نام: حسن

نام خانوادگی: اقارب پرست

نام پدر: محمدرحیم

تاریخ تولد: 28/02/1325

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: جزیره مجنون

تاریخ شهادت: 25/06/1363

شماره مزار: 1

شماره قطعه: 22

شماره ردیف: 8

اقبال خلخالی - عبدالحسین

نام: عبدالحسین

نام خانوادگی: اقبال خلخالی

نام پدر: محمد

محل اعزام: عراقی

محل شهادت: عراق

شماره مزار: 11

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 7

اقبالی - محمود

نام: محمود

نام خانوادگی: اقبالی

نام پدر: امیر

تاریخ تولد: 02/12/1343

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: چم هندی

تاریخ شهادت: 11/08/1361

شماره مزار: 9

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 5

اقتداری عیسی آبادی - احمد

نام: احمد

نام خانوادگی: اقتداری عیسی آبادی

نام

ص: 68

پدر: محمدعلی

تاریخ تولد: 02/08/1333

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: سردشت

تاریخ شهادت: 24/09/1360

شماره مزار: 27

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 1

اقتراقی مهدی آبادی - اردشیر

نام: اردشیر

نام خانوادگی: اقتراقی مهدی آبادی

نام پدر: عباسقلی

محل اعزام:

محل شهادت: سومار

تاریخ شهادت: 8/07/1364

شماره مزار: 2

شماره قطعه: 12

شماره ردیف: 4

اقط ار - جواد

نام: جواد

نام خانوادگی: اقط ار

نام پدر: مهدی

تاریخ تولد: 01/05/1341

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: مهران

تاریخ شهادت: 21/06/1365

شماره مزار: 5

شماره قطعه: 25

شماره ردیف: 1

اکبرالسادات - محمد

نام: محمد

نام خانوادگی: اکبرالسادات

نام پدر: اسداله

تاریخ تولد: 20/02/1341

محل اعزام:

محل شهادت: مریوان

تاریخ شهادت: 2/08/1361

شماره مزار: 23

شماره قطعه: 10

شماره ردیف: 1

اکبرالسادات - هوشنگ (امیر)

نام: هوشنگ (امیر)

نام خانوادگی: اکبرالسادات

نام پدر: فضل اله

تاریخ تولد: 220/03/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 24/12/1362

شماره مزار: 24

شماره قطعه: 10

شماره ردیف: 1

اکبری - اکبر

نام: اکبر

نام خانوادگی: اکبری

نام پدر: محمد

تاریخ تولد: 02/05/1348

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: جزیره مجنون

تاریخ شهادت: 9/09/1363

شماره مزار: 12

شماره قطعه: 12

شماره ردیف: 1

اکبری - حسین

نام: حسین

نام خانوادگی: اکبری

نام پدر: عباسعلی

تاریخ تولد: 10/2/1344

محل اعزام: سپاه

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 8/8/1375

شماره مزار: 12

شماره قطعه: 14

شماره ردیف: 6

اکبری - احمد

نام: احمد

نام خانوادگی: اکبری

نام پدر: نادعلی

تاریخ تولد: 05/01/1346

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: چم هندی

تاریخ شهادت: 11/08/1361

شماره مزار: 4

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 8

اکبری - عبدالحسین

نام: عبدالحسین

نام خانوادگی: اکبری

نام پدر: مهدی

تاریخ تولد: 01/06/1338

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شوش

تاریخ شهادت: 2/01/1361

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 1

شماره ردیف:

ص: 69

10

اکبری بیشه - غلام حسین

نام: غلام حسین

نام خانوادگی: اکبری بیشه

نام پدر: نادعلی

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: جنوب

تاریخ شهادت: 19/12/1365

شماره مزار: 7

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 48

اکبری پیشه - غلامحسین

نام: غلامحسین

نام خانوادگی: اکبری پیشه

نام پدر: عوضعلی

تاریخ تولد: 07/01/1347

محل اعزام: کمیته

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 23/03/1367

شماره مزار: 1

شماره قطعه: 31

شماره ردیف: 8

اکبری جاوانی - علی

نام: علی

نام خانوادگی: اکبری جاوانی

نام پدر: فرج اله

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: جنوب

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 34

اکبری جونی - مجید

نام: مجید

نام خانوادگی: اکبری جونی

نام پدر: رسول

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: جنوب

تاریخ شهادت: 2/11/1361

شماره مزار: 7

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 32

اکبری چرمینی - حسین

نام: حسین

نام خانوادگی: اکبری چرمینی

نام پدر: محمدعلی

محل اعزام: هلال احمر

محل شهادت: آبادان

تاریخ شهادت: 7/7/1359

شماره مزار: 7

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 2

اکبری - علی

نام: علی

نام خانوادگی: اکبری

نام پدر: غلامعلی

تاریخ تولد: 10/11/1342

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: فرج سلطان

تاریخ شهادت: 2/08/1362

شماره مزار: 25

شماره قطعه: 10

شماره ردیف: 1

اکبری - مجید

نام: مجید

نام خانوادگی: اکبری

نام پدر: علی

تاریخ تولد: 01/06/1344

محل اعزام: سپاه

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 4/10/1365

شماره مزار: 9

شماره قطعه: 28

شماره ردیف: 7

اکبری - محمود

نام: محمود

نام خانوادگی: اکبری

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 09/05/1346

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 11/08/1361

شماره مزار: 22

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 11

اکبری - علی

نام: علی

نام خانوادگی: اکبری

نام پدر: اسماعیل

تاریخ تولد: 08/05/1342

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: جزیره مجنون

تاریخ شهادت: 21/12/1362

ص: 70

ماره مزار: 5

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 9

اکبری - اسماعیل

نام: اسماعیل

نام خانوادگی: اکبری

نام پدر: اکبر

تاریخ تولد: 19/10/1336

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: دزفول

تاریخ شهادت: 25/12/1360

شماره مزار: 18

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 7

اکبری جبلی - اصغر

نام: اصغر

نام خانوادگی: اکبری جبلی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 30/03/1341

محل اعزام: بسیج

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 3/12/1363

شماره مزار: 9

شماره قطعه: 29

شماره ردیف: 8

اکبری ازیرانی - محمد

نام: محمد

نام خانوادگی: اکبری ازیرانی

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد: 07/05/1341

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: رقابیه

تاریخ شهادت: 30/11/1361

شماره مزار: 10

شماره قطعه: 3

شماره ردیف: 4

اکبری جاوانی - اصغر

نام: اصغر

نام خانوادگی: اکبری جاوانی

نام پدر: فرج اله

تاریخ تولد: 15/01/1335

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 24/04/1361

شماره مزار: 52

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 16

اکبری جونی - نصراله

نام: نصراله

نام خانوادگی: اکبری جونی

نام پدر: علی

تاریخ تولد: 30/06/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: الامیه

تاریخ شهادت: 11/06/1365

شماره مزار: 9

شماره قطعه: 25

شماره ردیف: 2

اکبری چالشتری - فیروز

نام: فیروز

نام خانوادگی: اکبری چالشتری

نام پدر: محمد

تاریخ تولد: 09/11/1343

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: سردشت

تاریخ شهادت: 25/08/1363

شماره مزار: 17

شماره قطعه: 13

شماره ردیف: 4

اکبری چرمین - غلام علی

نام: غلام علی

نام خانوادگی: اکبری چرمین

نام پدر: عباس

تاریخ تولد: 09/04/1345

محل اعزام:

محل شهادت: پاسگاه زید

تاریخ شهادت: 26/11/1362

شماره مزار: 3

شماره قطعه: 27

شماره ردیف: 4

اکبری دردشتی - عباس

نام: عباس

نام خانوادگی: اکبری دردشتی

نام پدر: عبدالخالق

تاریخ تولد: 01/04/1342

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: دارخوئین

تاریخ شهادت: 10/07/1360

شماره مزار: 63

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 17

اکبری دستجردی - محمدجعفر

نام: محمدجعفر

نام خانوادگی: اکبری دستجردی

نام پدر: فضل اله

تاریخ تولد: 18/04/1344

محل

ص: 71

اعزام: سپاه

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 23/03/1367

شماره مزار: 2

شماره قطعه: 31

شماره ردیف: 8

اکبری زیاری - حسین علی

نام: حسین علی

نام خانوادگی: اکبری زیاری

نام پدر: نصراله

تاریخ تولد: 25/12/1348

محل اعزام: بسیج

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 11/06/1365

شماره مزار: 2

شماره قطعه: 25

شماره ردیف: 1

اکبری عسگرانی - محسن

نام: محسن

نام خانوادگی: اکبری عسگرانی

نام پدر: عزیزاله

تاریخ تولد: 27/02/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: مریوان

تاریخ شهادت: 7/07/1362

شماره مزار: 17

شماره قطعه: 10

شماره ردیف: 4

اکبری علویجه - جمشید

نام: جمشید

نام خانوادگی: اکبری علویجه

نام پدر: عباسعلی

تاریخ تولد: 09/12/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 23/04/1361

شماره مزار: 19

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 12

اکبری نیسیانی - حسن

نام: حسن

نام خانوادگی: اکبری نیسیانی

نام پدر: فضل اله

تاریخ تولد: 14/09/1345

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 29/12/1364

شماره مزار: 2

شماره قطعه: 26

شماره ردیف: 1

اکبریان - رسول

نام: رسول

نام خانوادگی: اکبریان

نام پدر: محمد

تاریخ تولد: 2/04/1339

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: خوزستان

تاریخ شهادت: 10/08/1359

شماره مزار: 16

شماره قطعه: 2

شماره ردیف: 3

اکبریان - محمدعلی(اصغر)

نام: محمدعلی(اصغر)

نام خانوادگی: اکبریان

نام پدر: حسن

تاریخ تولد: 6/05/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 3/01/1361

شماره مزار: 1

شماره قطعه: 22

شماره ردیف: 1

اکبریان - سیروس

نام: سیروس

نام خانوادگی: اکبریان

نام پدر: هرمز

محل اعزام: سپاه

محل شهادت:

شماره مزار: 3

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 42

اکبریانتفاقی - امیرمسعود

نام: امیرمسعود

نام خانوادگی: اکبریانتفاقی

نام پدر: ابوالقاسم

تاریخ تولد: 16/10/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 10/02/1365

شماره مزار: 15

شماره قطعه: 26

شماره ردیف: 5

اکبریکوشکچه - سعید

نام: سعید

نام خانوادگی: اکبریکوشکچه

نام پدر: علی

تاریخ تولد: 23/12/1344

ص: 72

حل اعزام: بسیج

محل شهادت: جزیره مجنون

تاریخ شهادت: 10/12/1362

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 17

شماره ردیف: 1

اکلیلی - علی

نام: علی

نام خانوادگی: اکلیلی

نام پدر: ابوالقاسم

تاریخ تولد: 09/10/1313

محل اعزام: کمیته

محل شهادت: مکه مکرمه

تاریخ شهادت: 9/05/1366

شماره مزار: 2

شماره قطعه: 33

شماره ردیف: 2

اکوان - غلام رضا

نام: غلام رضا

نام خانوادگی: اکوان

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 01/01/1336

محل اعزام: پشتیبانی جنگ جهاد

محل شهادت: مریوان

تاریخ شهادت: 12/06/1362

شماره مزار: 16

شماره قطعه: 10

شماره ردیف: 3

اگوان - علیرضا

نام: علیرضا

نام خانوادگی: اگوان

نام پدر: اسداله

تاریخ تولد: 31/06/1340

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شرق بصره

تاریخ شهادت: 25/05/1365

شماره مزار: 4

شماره قطعه: 27

شماره ردیف: 2

الجزایری - محمد

نام: محمد

نام خانوادگی: الجزایری

نام پدر: کاظم

محل اعزام: سایر

محل شهادت: عراق

تاریخ شهادت: 8/4/1359

شماره مزار: 11

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 1

الحاج خوراسگان - رمضان

نام: رمضان

نام خانوادگی: الحاج خوراسگان

نام پدر: رضا

تاریخ تولد: 04/01/1338

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: دارخوئین

تاریخ شهادت: 15/02/1361

شماره مزار: 11

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 5

الحسینی الهرندی - سیدمحمدرضا

نام: سیدمحمدرضا

نام خانوادگی: الحسینی الهرندی

نام پدر: سیدمحمد

محل اعزام:

محل شهادت:

شماره مزار: 25

شماره قطعه: 3

شماره ردیف: 6

الرعنائی - مهری

نام: مهری

نام خانوادگی: الرعنائی

نام پدر: عبدالصمد

تاریخ تولد: 12/04/1337

محل اعزام: سایر

محل شهادت: مکه مکرمه

تاریخ شهادت: 9/05/1366

شماره مزار: 7

شماره قطعه: 33

شماره ردیف: 1

الصفار - احمد

نام: احمد

نام خانوادگی: الصفار

نام پدر: محب علی

محل اعزام: مجلس اعلای عراق

محل شهادت: مهران

تاریخ شهادت: 18/05/1362

شماره مزار: 9

شماره قطعه: 8

شماره ردیف: 10

الفتنیا - اکبر

نام: اکبر

نام خانوادگی: الفتنیا

ص: 73

ام پدر: اسداله

تاریخ تولد: 15/06/1343

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 18/02/1361

شماره مزار: 4

شماره قطعه: 29

شماره ردیف: 6

القائی - محمد

نام: محمد

نام خانوادگی: القائی

نام پدر: فرج اله

تاریخ تولد: 16/01/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 2/03/1361

شماره مزار: 12

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 10

المُ شیری - مجید

نام: مجید

نام خانوادگی: المُ شیری

نام پدر: اسماعیل

تاریخ تولد: 01/01/1343

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 3/01/1361

شماره مزار: 18

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 12

الماسی اصفهانی - عباس

نام: عباس

نام خانوادگی: الماسی اصفهانی

نام پدر: اصغر

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: سردشت

تاریخ شهادت: 1/9/1366

شماره مزار: 4

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 18

الماسی زخریی - غلام رضا

نام: غلام رضا

نام خانوادگی: الماسی زخریی

نام پدر: محمدعلی

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 13/2/1367

شماره مزار: 13

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 22

الماسی زفره - ناصر

نام: ناصر

نام خانوادگی: الماسی زفره

نام پدر: باقر

تاریخ تولد: 1/12/1339

محل اعزام: ارتش

محل شهادت:

شماره مزار: 1

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 6

الماسی - حسین

نام: حسین

نام خانوادگی: الماسی

نام پدر: جعفرقلی

تاریخ تولد: 01/07/1343

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: سومار

تاریخ شهادت: 4/02/1366

شماره مزار: 4

شماره قطعه: 30

شماره ردیف: 6

الماسیان - محسن

نام: محسن

نام خانوادگی: الماسیان

نام پدر: مهدی

تاریخ تولد: 04/10/1343

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: جاده اهواز

تاریخ شهادت: 23/04/1364

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 18

شماره ردیف: 3

اله یاری - امیربهمن

نام: امیربهمن

نام خانوادگی: اله یاری

نام پدر: محمود

محل اعزام: نیروی انتظامی

محل شهادت: فکه

تاریخ شهادت: 12/4/1367

شماره مزار: 3

شماره قطعه: 34

شماره

ص: 74

ردیف: 23

اله یورتی - بخشعلی

نام: بخشعلی

نام خانوادگی: اله یورتی

نام پدر: مسیب

تاریخ تولد: 16/02/1337

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: پاسگاه زید

تاریخ شهادت: 24/03/1362

شماره مزار: 11

شماره قطعه: 8

شماره ردیف: 10

اله بخش دولتآبادی - مصط فی

نام: مصط فی

نام خانوادگی: اله بخش دولتآبادی

نام پدر: عبدالرسول

تاریخ تولد: 11/02/1341

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 18/08/1361

شماره مزار: 7

شماره قطعه: 16

شماره ردیف: 5

اله دادنژاد - اکبر

نام: اکبر

نام خانوادگی: اله دادنژاد

نام پدر: صفر

تاریخ تولد: 01/01/1354

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: جنوب

تاریخ شهادت: 26/06/1376

شماره مزار: 11

شماره قطعه: 29

شماره ردیف: 12

اله دادی - رضا

نام: رضا

نام خانوادگی: اله دادی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد: 02/05/1328

محل اعزام: پشتیبانی جنگ جهاد

محل شهادت: جزیره مجنون

تاریخ شهادت: 26/02/1364

شماره مزار: 1

شماره قطعه: 18

شماره ردیف: 6

اله دادی - مهدی

نام: مهدی

نام خانوادگی: اله دادی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 01/10/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: هورالهویزه

تاریخ شهادت: 21/12/1363

شماره مزار: 26

شماره قطعه: 18

شماره ردیف: 5

اله دادی - علی

نام: علی

نام خانوادگی: اله دادی

نام پدر: زین العابدین

تاریخ تولد: 01/11/1342

محل اعزام: ژاندارمری

محل شهادت: کردستان

تاریخ شهادت: 22/12/1361

شماره مزار: 27

شماره قطعه: 16

شماره ردیف: 3

الهامی نژاد(ابهامی نژاد) - حسین

نام: حسین

نام خانوادگی: الهامی نژاد(ابهامی نژاد)

نام پدر: ابراهیم

تاریخ تولد: 01/02/1341

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: کوشک

تاریخ شهادت: 27/04/1361

شماره مزار: 13

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 19

الهی - عباس

نام: عباس

نام خانوادگی: الهی

نام پدر: مهدی

تاریخ تولد: 01/01/1343

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: چم هندی

تاریخ شهادت: 11/08/1361

شماره مزار: 9

شماره قطعه: 3

شماره ردیف: 7

الهی دوست - اعظ م السادات

نام: اعظ م السادات

نام خانوادگی: الهی دوست

نام پدر: مرتضی

تاریخ تولد: 31/06/1332

محل

ص: 75

اعزام: سایر

محل شهادت: مکه مکرمه

تاریخ شهادت: 9/05/1366

شماره مزار: 1

شماره قطعه: 33

شماره ردیف: 5

الهی دوست - حمیدرضا

نام: حمیدرضا

نام خانوادگی: الهی دوست

نام پدر: اسداله

تاریخ تولد: 16/04/1346

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: جاده خندق

تاریخ شهادت: 28/03/1364

شماره مزار: 5

شماره قطعه: 18

شماره ردیف: 5

الوزنی - حسین

نام: حسین

نام خانوادگی: الوزنی

نام پدر: عبدالنبی

محل اعزام: عراقی

محل شهادت: عراق

شماره مزار: 12

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 7

الیاسی بختیاری - روزعلی

نام: روزعلی

نام خانوادگی: الیاسی بختیاری

نام پدر: محمدتقی

تاریخ تولد: 09/01/1340

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: اروندرود

تاریخ شهادت: 20/05/1366

شماره مزار: 15

شماره قطعه: 30

شماره ردیف: 7

امام جمعه - سیدرسول

نام: سیدرسول

نام خانوادگی: امام جمعه

نام پدر: سیدمحمد

تاریخ تولد: 05/10/1324

محل اعزام: پشتیبانی جنگ جهاد

محل شهادت: کردستان

تاریخ شهادت: 3/08/1362

شماره مزار: 1

شماره قطعه: 11

شماره ردیف: 1

امام جمعه زاده - سیدعلی

نام: سیدعلی

نام خانوادگی: امام جمعه زاده

نام پدر: سیدمحمود

تاریخ تولد: 20/05/1339

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: اسلام آبادغرب

تاریخ شهادت: 3/05/1367

شماره مزار: 2

شماره قطعه: 31

شماره ردیف: 4

امامی ابرقویی - مسعود

نام: مسعود

نام خانوادگی: امامی ابرقویی

نام پدر: مجدالدین

تاریخ تولد: 16/09/1341

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: بستان

تاریخ شهادت: 8/09/1360

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 2

امامی جمعه - سیدفرهاد

نام: سیدفرهاد

نام خانوادگی: امامی جمعه

نام پدر: مصطفی

تاریخ تولد: 04/04/1343

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: پاسگاه زید

تاریخ شهادت: 7/05/1361

شماره مزار: 6

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 19

امامی گورتانی - سیدجواد

نام: سیدجواد

نام خانوادگی: امامی گورتانی

نام پدر: سیدمهدی

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: جنوب

تاریخ شهادت: 2/5/1361

شماره مزار: 11

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 27

امامی - داود

نام: داود

نام

ص: 76

خانوادگی: امامی

نام پدر: ابوالقاسم

تاریخ تولد: 31/04/1342

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: غرب

تاریخ شهادت: 28/07/1362

شماره مزار: 11

شماره قطعه: 11

شماره ردیف: 8

امامی ابرقویی - محمدحسین

نام: محمدحسین

نام خانوادگی: امامی ابرقویی

نام پدر: بدرالدین

محل اعزام: ارتش

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 15/07/1380

شماره مزار: 27

شماره قطعه: 22

شماره ردیف: 8

امامی جمعه - سیدسعید

نام: سیدسعید

نام خانوادگی: امامی جمعه

نام پدر: سیداحمد

تاریخ تولد: 08/08/1339

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: کردستان

تاریخ شهادت: 4/01/1361

شماره مزار: 15

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 12

امامی دوست - سیدمحسن

نام: سیدمحسن

نام خانوادگی: امامی دوست

نام پدر: سیدحسن

تاریخ تولد: 01/01/1347

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: اسکله الامیه

تاریخ شهادت: 19/10/1365

شماره مزار: 9

شماره قطعه: 25

شماره ردیف: 3

امامی موسی آبادی - احمد

نام: احمد

نام خانوادگی: امامی موسی آبادی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 16/11/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شرهانی

تاریخ شهادت: 22/01/1362

شماره مزار: 16

شماره قطعه: 9

شماره ردیف: 4

امان زاده - علی

نام: علی

نام خانوادگی: امان زاده

نام پدر: نوروزعلی

محل اعزام:

محل شهادت: شرهانی

تاریخ شهادت: 22/01/1362

شماره مزار: 13

شماره قطعه: 9

شماره ردیف: 2

امانی بنی - مجید

نام: مجید

نام خانوادگی: امانی بنی

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد: 01/01/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: کردستان

تاریخ شهادت: 20/03/1366

شماره مزار: 6

شماره قطعه: 30

شماره ردیف: 5

امانی بنی - مهرعلی

نام: مهرعلی

نام خانوادگی: امانی بنی

نام پدر: روزعلی

تاریخ تولد: 21/06/1341

محل اعزام: ژاندارمری

محل شهادت: بانه

تاریخ شهادت: 24/05/1368

شماره مزار: 9

شماره قطعه: 8

شماره ردیف: 4

امانی بنی - اباذر

نام: اباذر

نام خانوادگی: امانی بنی

نام پدر: روزعلی

تاریخ تولد: 01/02/1341

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: تپه برهانی

تاریخ شهادت: 14/05/1362

شماره مزار: 10

شماره قطعه: 8

شماره ردیف: 4

امانی فرایی (فرانی) - احمد

ص: 77

ام: احمد

نام خانوادگی: امانی فرایی (فرانی)

نام پدر: رجبعلی

تاریخ تولد: 20/09/1337

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: تهران

تاریخ شهادت: 29/01/1361

شماره مزار: 22

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 7

امانی نبی - رضا

نام: رضا

نام خانوادگی: امانی نبی

نام پدر: نوروزعلی

تاریخ تولد: 28/01/1339

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 24/11/1364

شماره مزار: 15

شماره قطعه: 20

شماره ردیف: 6

امانی نبی - علی اصغر

نام: علی اصغر

نام خانوادگی: امانی نبی

نام پدر: نجفقلی

تاریخ تولد: 01/03/1337

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: شوش

تاریخ شهادت: 7/01/1361

شماره مزار: 20

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 10

امساکی - حمید

نام: حمید

نام خانوادگی: امساکی

نام پدر: محمدجواد(جواد)

تاریخ تولد: 30/06/1342

محل اعزام: نیروی انتظامی

محل شهادت: ماهشهر

تاریخ شهادت: 17/10/1359

شماره مزار: 21

شماره قطعه: 2

شماره ردیف: 1

امساکی مقدم - فرامرز

نام: فرامرز

نام خانوادگی: امساکی مقدم

نام پدر: ناصر

تاریخ تولد: 05/05/1340

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: مریوان

تاریخ شهادت: 23/07/1362

شماره مزار: 13

شماره قطعه: 11

شماره ردیف: 7

امی زاده - سعید

نام: سعید

نام خانوادگی: امی زاده

نام پدر: اصغر

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: جنوب

تاریخ شهادت: 14/12/1361

شماره مزار: 13

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 34

امی زاده - سیدمصط فی

نام: سیدمصط فی

نام خانوادگی: امی زاده

نام پدر: سیدحسن

تاریخ تولد: 01/08/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 23/10/1365

شماره مزار: 17

شماره قطعه: 24

شماره ردیف: 2

امی زاده - سیداکبر

نام: سیداکبر

نام خانوادگی: امی زاده

نام پدر: سیدمصط فی

تاریخ تولد: 01/07/1323

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 22/01/1362

شماره مزار: 26

شماره قطعه: 16

شماره ردیف: 5

امیدزاده - هوشنگ

نام: هوشنگ

نام خانوادگی: امیدزاده

نام پدر: رحمت اله

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: جنوب

تاریخ شهادت: 25/4/1365

شماره مزار: 10

ص: 78

ماره قطعه: 34

شماره ردیف: 25

امیدی نائینی - مسعود

نام: مسعود

نام خانوادگی: امیدی نائینی

نام پدر: اصغر

تاریخ تولد: 20/04/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: مریوان

تاریخ شهادت: 19/02/1362

شماره مزار: 4

شماره قطعه: 9

شماره ردیف: 4

امیدی چریانی - علی رضا

نام: علی رضا

نام خانوادگی: امیدی چریانی

نام پدر: آقامیرزا

تاریخ تولد: 03/01/1342

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: صالح آباد مهران

تاریخ شهادت: 22/06/1364

شماره مزار: 3

شماره قطعه: 12

شماره ردیف: 3

امیدیان - محسن

نام: محسن

نام خانوادگی: امیدیان

نام پدر: حسن

تاریخ تولد: 1/02/1343

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: جزیره مجنون

تاریخ شهادت: 12/12/1362

شماره مزار: 51

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 14

امیدیان خواب جانی - علی

نام: علی

نام خانوادگی: امیدیان خواب جانی

نام پدر: حسن

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: ام الرصاص

شماره مزار: 12

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 35

امیدیان سوارباغی - مرتضی

نام: مرتضی

نام خانوادگی: امیدیان سوارباغی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 2/06/1339

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: اسکله الامیه

تاریخ شهادت: 11/06/1365

شماره مزار: 53

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 14

امیرحاجیلومشهدی - قدرتاله

نام: قدرتاله

نام خانوادگی: امیرحاجیلومشهدی

نام پدر: خسرو

تاریخ تولد: 12/06/1343

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: پاسگاه زید

تاریخ شهادت: 18/10/1363

شماره مزار: 15

شماره قطعه: 12

شماره ردیف: 3

امیرخانی - حمیدرضا

نام: حمیدرضا

نام خانوادگی: امیرخانی

نام پدر: اکبر

تاریخ تولد: 01/10/1348

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 4/12/1365

شماره مزار: 25

شماره قطعه: 24

شماره ردیف: 5

امیرخانی شهرکی - حسین

نام: حسین

نام خانوادگی: امیرخانی شهرکی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد: 01/11/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: فاو ام القصر

تاریخ شهادت: 22/01/1367

شماره مزار: 15

شماره قطعه: 31

شماره ردیف: 8

امیرشاه کرمی خوانساری - سیدسعید

نام: سیدسعید

نام خانوادگی: امیرشاه کرمی خوانساری

نام پدر:

ص: 79

سیدابراهیم

تاریخ تولد: 25/08/1342

محل اعزام: سایر

محل شهادت: اصفهان

تاریخ شهادت: 27/09/1359

شماره مزار: 87

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 3

امیری - منوچهر

نام: منوچهر

نام خانوادگی: امیری

نام پدر: مظفر

تاریخ تولد: 02/04/1335

محل اعزام: کمیته

محل شهادت:

شماره مزار: 5

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 7

امیری - هاشم

نام: هاشم

نام خانوادگی: امیری

نام پدر: عباس

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: دزفول

شماره مزار: 9

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 40

امیری اندانی - سید جعفر

نام: سید جعفر

نام خانوادگی: امیری اندانی

نام پدر: سیدمرتضی

تاریخ تولد: 30/07/1342

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: دارخوئین

تاریخ شهادت: 21/03/1360

شماره مزار: 67

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 17

امیری - محمدعلی

نام: محمدعلی

نام خانوادگی: امیری

نام پدر: عزیزاله

تاریخ تولد: 29/04/1342

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: سنگ معدن

تاریخ شهادت: 11/07/1362

شماره مزار: 15

شماره قطعه: 11

شماره ردیف: 2

امیری - غلام علی

نام: غلام علی

نام خانوادگی: امیری

نام پدر: رمضان علی

تاریخ تولد: 08/01/1349

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: ام الرصاص

تاریخ شهادت: 5/10/1365

شماره مزار: 16

شماره قطعه: 28

شماره ردیف: 3

امیری - عباسعلی

نام: عباسعلی

نام خانوادگی: امیری

نام پدر: عزیزاله

تاریخ تولد: 20/01/1340

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 1/11/1365

شماره مزار: 14

شماره قطعه: 11

شماره ردیف: 2

امیری - فریدون

نام: فریدون

نام خانوادگی: امیری

نام پدر: مظ فر

تاریخ تولد: 03/11/1334

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: مریوان

تاریخ شهادت: 9/05/1359

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 2

شماره ردیف: 5

امیری - محمدرضا

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: امیری

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 15/03/1345

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: میمک

تاریخ شهادت: 13/05/1366

شماره مزار: 15

شماره قطعه: 30

شماره ردیف: 9

امیری خرزوقی - مصط فی

نام: مصط فی

نام خانوادگی:

ص: 80

امیری خرزوقی

نام پدر: رضا

تاریخ تولد: 24/11/1335

محل اعزام: ستاد مشترک امداد ودرمان

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 24/11/1364

شماره مزار: 5

شماره قطعه: 20

شماره ردیف: 2

امیری شمسآبادی - محمود

نام: محمود

نام خانوادگی: امیری شمسآبادی

نام پدر: نگهدار

تاریخ تولد: 17/09/1342

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 6/05/1361

شماره مزار: 2

شماره قطعه: 2

شماره ردیف: 3

امیریکارلادانی - محمدحسن

نام: محمدحسن

نام خانوادگی: امیریکارلادانی

نام پدر: عباسعلی

تاریخ تولد: 01/07/1341

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 25/04/1361

شماره مزار: 32

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 15

امین - محمدحسین

نام: محمدحسین

نام خانوادگی: امین

نام پدر: علی

تاریخ تولد: 7/06/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: چم هندی

تاریخ شهادت: 11/08/1361

شماره مزار: 3

شماره قطعه: 3

شماره ردیف: 6

امین وندجونقانی - حبیب اله

نام: حبیب اله

نام خانوادگی: امین وندجونقانی

نام پدر: مرادعلی

تاریخ تولد: 10/01/1345

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: صالح آباد غرب

تاریخ شهادت: 16/04/1365

شماره مزار: 7

شماره قطعه: 25

شماره ردیف: 5

امین الرعایا - محمدجعفر

نام: محمدجعفر

نام خانوادگی: امین الرعایا

نام پدر: اکبر

تاریخ تولد: 11/02/1340

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: بستان

تاریخ شهادت: 9/09/1360

شماره مزار: 14

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 4

امین زاده - محمد

نام: محمد

نام خانوادگی: امین زاده

نام پدر: محمدحسین

تاریخ تولد: 1/01/1335

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 23/04/1361

شماره مزار: 53

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 16

امین الرعائی یمینی - حسین

نام: حسین

نام خانوادگی: امین الرعائی یمینی

نام پدر: مرتضی

تاریخ تولد: 12/01/1339

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: کوشک

تاریخ شهادت: 12/05/1361

شماره مزار: 25

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 15

امین الرعایا - اصغر

نام: اصغر

نام خانوادگی: امین الرعایا

نام پدر: عبدالوهاب

تاریخ تولد: 01/01/1338

محل اعزام: بسیج

محل شهادت:

تاریخ

ص: 81

شهادت: 2/09/1361

شماره مزار: 16

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 9

امین الرعایا - احمد

نام: احمد

نام خانوادگی: امین الرعایا

نام پدر: صادق

تاریخ تولد: 02/04/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: پاسگاه زید

تاریخ شهادت: 4/12/1362

شماره مزار: 25

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 2

امین الرعایاخوابجانی - فضل اله

نام: فضل اله

نام خانوادگی: امین الرعایاخوابجانی

نام پدر: عبدالحسین

تاریخ تولد: 15/01/1302

محل اعزام: سایر

محل شهادت: اصفهان

تاریخ شهادت: 18/01/1367

شماره مزار: 21

شماره قطعه: 23

شماره ردیف: 1

امین پورمحمدآبادی - محمود

نام: محمود

نام خانوادگی: امین پورمحمدآبادی

نام پدر: یداله

تاریخ تولد: 01/01/1344

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 20/03/1365

شماره مزار: 3

شماره قطعه: 25

شماره ردیف: 3

امین جواهری - سیدمحسن

نام: سیدمحسن

نام خانوادگی: امین جواهری

نام پدر: سیدمرتضی

تاریخ تولد: 17/10/1344

محل اعزام: سایر

محل شهادت: تبریز

تاریخ شهادت: 27/10/1365

شماره مزار: 15

شماره قطعه: 23

شماره ردیف: 4

امینی - اصغر

نام: اصغر

نام خانوادگی: امینی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد: 4/01/1341

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 7/01/1361

شماره مزار: 13

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 12

امینی - اکبر

نام: اکبر

نام خانوادگی: امینی

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد: 15/04/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 11/08/1361

شماره مزار: 1

شماره قطعه: 3

شماره ردیف: 2

امینی - اکبر

نام: اکبر

نام خانوادگی: امینی

نام پدر: اسماعیل

تاریخ تولد: 16/09/1341

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: خرمشهر_آبادان

تاریخ شهادت: 20/02/1361

شماره مزار: 24

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 1

امینی - عباس

نام: عباس

نام خانوادگی: امینی

نام پدر: تقی

تاریخ تولد: 16/01/1340

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 4/07/1361

شماره مزار: 4

شماره قطعه: 3

شماره ردیف: 2

امینی - محمود

نام: محمود

نام خانوادگی: امینی

نام پدر: عباس

ص: 82

حل اعزام: سپاه

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 12/12/1364

شماره مزار: 4

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 43

امینی - اصغر

نام: اصغر

نام خانوادگی: امینی

نام پدر: تقی

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: چزابه

تاریخ شهادت: 18/11/1361

شماره مزار: 12

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 33

امینی - احمد

نام: احمد

نام خانوادگی: امینی

نام پدر: کریم

تاریخ تولد: 1/03/1347

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: پنجوین

تاریخ شهادت: 22/08/1362

شماره مزار: 1

شماره قطعه: 3

شماره ردیف: 3

امینی - حیدرعلی

نام: حیدرعلی

نام خانوادگی: امینی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد: 4/07/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 11/08/1361

شماره مزار: 4

شماره قطعه: 3

شماره ردیف: 5

امینی - محمد

نام: محمد

نام خانوادگی: امینی

نام پدر: حسن

محل اعزام:

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 23/04/1361

شماره مزار: 15

شماره قطعه: 27

شماره ردیف: 3

امینی - محسن

نام: محسن

نام خانوادگی: امینی

نام پدر: حسن

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: چزابه

تاریخ شهادت: 1/12/1360

شماره مزار: 4

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 12

امینی - حسین

نام: حسین

نام خانوادگی: امینی

نام پدر: یداله

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: سردشت

تاریخ شهادت: 18/6/1359

شماره مزار: 7

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 1

امینی - اکبر

نام: اکبر

نام خانوادگی: امینی

نام پدر: رضا (رحیم)

محل اعزام:

محل شهادت: مرقدامام

تاریخ شهادت: 31/03/1368

شماره مزار: 21

شماره قطعه: 31

شماره ردیف: 13

امینی - مهدی

نام: مهدی

نام خانوادگی: امینی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 02/07/1342

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: دارخوئین

تاریخ شهادت: 5/07/1360

شماره مزار: 17

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 18

امینی پزوه - جواد

نام: جواد

نام خانوادگی: امینی پزوه

نام پدر: قربانعلی

ص: 83

حل اعزام: سپاه

محل شهادت: جنوب

تاریخ شهادت: 2/3/1361

شماره مزار: 4

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 16

امینی جعفری دهاقانی - محسن

نام: محسن

نام خانوادگی: امینی جعفری دهاقانی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد: 23/06/1340

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: رقابیه

تاریخ شهادت: 6/01/1361

شماره مزار: 40

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 10

امینی حسین آبادی - اصغر

نام: اصغر

نام خانوادگی: امینی حسین آبادی

نام پدر: علی

محل اعزام:

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 11/03/1372

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 29

شماره ردیف: 1

امینی صبوری - سعید

نام: سعید

نام خانوادگی: امینی صبوری

نام پدر: عبدالله

تاریخ تولد: 11/08/1346

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: کردستان

تاریخ شهادت: 14/06/1365

شماره مزار: 15

شماره قطعه: 25

شماره ردیف: 5

امینی فیل آبادی - نصرت اله

نام: نصرت اله

نام خانوادگی: امینی فیل آبادی

نام پدر: فرج الله

تاریخ تولد: 1/02/1335

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: تنگه چزابه

تاریخ شهادت: 1/12/1360

شماره مزار: 26

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 16

امینی فیل آبادی - محمد رضا

نام: محمد رضا

نام خانوادگی: امینی فیل آبادی

نام پدر: فرج الله

تاریخ تولد: 17/02/1341

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: رقابیه

تاریخ شهادت: 4/01/1361

شماره مزار: 16

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 12

امینی کهریزسنگی - احمدرضا

نام: احمدرضا

نام خانوادگی: امینی کهریزسنگی

نام پدر: قربانعلی

تاریخ تولد: 07/02/1346

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 2/03/1361

شماره مزار: 12

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 9

امینی مورنانی - محمد

نام: محمد

نام خانوادگی: امینی مورنانی

نام پدر: حسین

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: ام الرصاص

تاریخ شهادت: 4/10/1365

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 45

امینی نژاد - محمدعلی

نام: محمدعلی

نام خانوادگی: امینی نژاد

نام پدر: حسن

تاریخ تولد: 1/01/1338

محل اعزام: سایر

محل شهادت: تهران

تاریخ شهادت: 21/03/1361

شماره

ص: 84

مزار: 9

شماره قطعه: 3

شماره ردیف: 1

امینی - امراله

نام: امراله

نام خانوادگی: امینی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد: 01/04/1346

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: جزیره مجنون

تاریخ شهادت: 1/02/1363

شماره مزار: 28

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 4

امینی - عباسعلی

نام: عباسعلی

نام خانوادگی: امینی

نام پدر: مرتضی

تاریخ تولد: 09/01/1342

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: ماهشهر

تاریخ شهادت: 22/10/1359

شماره مزار: 20

شماره قطعه: 2

شماره ردیف: 1

امینی - حسین (جواد)

نام: حسین (جواد)

نام خانوادگی: امینی

نام پدر: بمان علی

تاریخ تولد: 01/01/1346

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: قصرشیرین

تاریخ شهادت: 21/01/1366

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 3

شماره ردیف: 4

امینی - حسن

نام: حسن

نام خانوادگی: امینی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد: 12/01/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 1/09/1361

شماره مزار: 20

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 10

امینی - عباس

نام: عباس

نام خانوادگی: امینی

نام پدر: شعبانعلی

تاریخ تولد: 02/01/1346

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: ماهوت

تاریخ شهادت: 31/03/1366

شماره مزار: 48

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 15

امینی - محمد

نام: محمد

نام خانوادگی: امینی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد: 07/01/1339

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 11/08/1361

شماره مزار: 4

شماره قطعه: 7

شماره ردیف: 2

امینی - رسول

نام: رسول

نام خانوادگی: امینی

نام پدر: کریم

تاریخ تولد: 12/05/1340

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: سردشت

تاریخ شهادت: 26/04/1366

شماره مزار: 12

شماره قطعه: 30

شماره ردیف: 9

امینی - عباس

نام: عباس

نام خانوادگی: امینی

نام پدر: تقی

تاریخ تولد: 16/01/1340

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 21/11/1364

شماره مزار: 9

شماره قطعه: 32

شماره ردیف: 1

امینی - علی

نام: علی

نام خانوادگی: امینی

نام پدر: بمان علی

تاریخ تولد: 01/01/1351

محل

ص: 85

اعزام:

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 29/01/1367

شماره مزار: 29

شماره قطعه: 22

شماره ردیف: 5

امینی - علی

نام: علی

نام خانوادگی: امینی

نام پدر: افراسیاب

تاریخ تولد: 01/02/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شرهانی

تاریخ شهادت: 22/01/1362

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 6

امینی - مسعود

نام: مسعود

نام خانوادگی: امینی

نام پدر: حبیب اله

تاریخ تولد: 03/01/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: پاسگاه شرهانی

تاریخ شهادت: 20/08/1361

شماره مزار: 14

شماره قطعه: 16

شماره ردیف: 3

امینی - عبدالحسین

نام: عبدالحسین

نام خانوادگی: امینی

نام پدر: اسداله

تاریخ تولد: 07/01/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: دارخوئین

تاریخ شهادت: 5/07/1360

شماره مزار: 69

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 17

امینی - اکبر

نام: اکبر

نام خانوادگی: امینی

نام پدر: اسماعیل

تاریخ تولد: 15/08/1347

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: کردستان عراق

تاریخ شهادت: 28/01/1366

شماره مزار: 3

شماره قطعه: 30

شماره ردیف: 5

امینی - رحیم

نام: رحیم

نام خانوادگی: امینی

نام پدر: تقی

تاریخ تولد: 02/04/1343

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 24/11/1365

شماره مزار: 3

شماره قطعه: 3

شماره ردیف: 2

امینی - حسن

نام: حسن

نام خانوادگی: امینی

نام پدر: اسماعیل

تاریخ تولد: 01/11/1324

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 1/01/1365

شماره مزار: 17

شماره قطعه: 32

شماره ردیف: 2

امینی - جعفر

نام: جعفر

نام خانوادگی: امینی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد: 15/05/1346

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: بستان

تاریخ شهادت: 9/09/1360

شماره مزار: 13

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 3

امینی - حسین

نام: حسین

نام خانوادگی: امینی

نام پدر: رضا

تاریخ تولد: 03/11/1323

محل اعزام: گروه شهیدچمران

محل شهادت: سوسنگرد

تاریخ شهادت: 26/08/1359

شماره مزار: 10

شماره قطعه: 2

شماره ردیف: 6

امینی - اکبر

نام: اکبر

نام خانوادگی:

ص: 86

امینی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 29/06/1335

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: شرق دجله

تاریخ شهادت: 25/12/1363

شماره مزار: 2

شماره قطعه: 18

شماره ردیف: 2

امینی - منصور

نام: منصور

نام خانوادگی: امینی

نام پدر: ط هماسب

تاریخ تولد: 13/07/1339

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: فاو عراق

شماره مزار: 16

شماره قطعه: 25

شماره ردیف: 6

امینی - مصط فی

نام: مصط فی

نام خانوادگی: امینی

نام پدر: یداله

تاریخ تولد: 01/06/1305

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 28/01/1367

شماره مزار: 24

شماره قطعه: 22

شماره ردیف: 1

امینی اسفندارانی - حسن

نام: حسن

نام خانوادگی: امینی اسفندارانی

نام پدر: رضا

تاریخ تولد: 01/01/1343

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: پیرانشهر

تاریخ شهادت: 17/12/1363

شماره مزار: 9

شماره قطعه: 18

شماره ردیف: 2

امینی اشنی - علی

نام: علی

نام خانوادگی: امینی اشنی

نام پدر: یوسف

تاریخ تولد: 12/03/1343

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: اسلام آباد غرب

تاریخ شهادت: 15/09/1365

شماره مزار: 23

شماره قطعه: 25

شماره ردیف: 8

امینی اشنی - مجتبی

نام: مجتبی

نام خانوادگی: امینی اشنی

نام پدر: محمدمهدی

تاریخ تولد: 20/06/1348

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 2/12/1365

شماره مزار: 7

شماره قطعه: 20

شماره ردیف: 6

امینی اشنی - غلام حسین

نام: غلام حسین

نام خانوادگی: امینی اشنی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد: 03/01/1318

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: ام الرصاص

تاریخ شهادت: 4/10/1365

شماره مزار: 4

شماره قطعه: 23

شماره ردیف: 13

امینی پزوه - مجتبی

نام: مجتبی

نام خانوادگی: امینی پزوه

نام پدر: رمضان

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: حلبچه

تاریخ شهادت: 16/01/1367

شماره مزار: 13

شماره قطعه: 12

شماره ردیف: 2

امینی جزی - منصور

نام: منصور

نام خانوادگی: امینی جزی

نام پدر: عبدالرحیم

تاریخ تولد: 01/02/1341

محل اعزام: ژاندارمری

محل شهادت: دیواندره

تاریخ شهادت: 21/04/1362

شماره مزار: 4

شماره قطعه: 8

ص: 87

ماره ردیف: 8

امینی جونی - اصغر

نام: اصغر

نام خانوادگی: امینی جونی

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد: 01/03/1340

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 11/08/1361

شماره مزار: 7

شماره قطعه: 7

شماره ردیف: 3

امینی جونی - حسن

نام: حسن

نام خانوادگی: امینی جونی

نام پدر: علی

تاریخ تولد: 01/05/1341

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: سوسنگرد

تاریخ شهادت: 25/06/1360

شماره مزار: 59

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 2

امینی جوهانی - رجبعلی

نام: رجبعلی

نام خانوادگی: امینی جوهانی

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد: 07/06/1343

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: قرارگاه شهیدسجادی سراوان

تاریخ شهادت: 10/10/1363

شماره مزار: 9

شماره قطعه: 29

شماره ردیف: 7

امینی دلاشانی - علی رضا

نام: علی رضا

نام خانوادگی: امینی دلاشانی

نام پدر: قاسم

تاریخ تولد: 03/02/1342

محل اعزام: ژاندارمری

محل شهادت: جزیره مینو

تاریخ شهادت: 12/03/1362

شماره مزار: 16

شماره قطعه: 16

شماره ردیف: 2

امینی دهاقانی - خداداد

نام: خداداد

نام خانوادگی: امینی دهاقانی

نام پدر: قدرتاله

تاریخ تولد: 05/01/1342

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: سردشت

تاریخ شهادت: 7/06/1362

شماره مزار: 13

شماره قطعه: 10

شماره ردیف: 4

امینی رودانی - مجتبی

نام: مجتبی

نام خانوادگی: امینی رودانی

نام پدر: عزیزاله

تاریخ تولد: 02/06/1347

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: مریوان

تاریخ شهادت: 23/10/1366

شماره مزار: 23

شماره قطعه: 23

شماره ردیف: 13

امینی علویجه - علی

نام: علی

نام خانوادگی: امینی علویجه

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 14/04/1332

محل اعزام: سپاه

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 24/09/1366

شماره مزار: 21

شماره قطعه: 30

شماره ردیف: 3

امینی فیل آبادی - احمدرضا

نام: احمدرضا

نام خانوادگی: امینی فیل آبادی

نام پدر: نصراله

تاریخ تولد: 01/12/1344

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: مهران

تاریخ شهادت: 29/02/1365

شماره مزار: 9

شماره قطعه: 32

شماره ردیف: 3

امینی قلعه نوعی - تقی

نام: تقی

نام خانوادگی: امینی قلعه نوعی

نام پدر: علی

تاریخ تولد: 15/06/1345

محل اعزام: ارتش

محل شهادت:

ص: 88

مهران

تاریخ شهادت: 10/08/1365

شماره مزار: 10

شماره قطعه: 25

شماره ردیف: 1

امینی موسی آبادی - محمدرضا

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: امینی موسی آبادی

نام پدر: نعمتاله

تاریخ تولد: 10/01/1345

محل اعزام: ستاد مشترک امداد ودرمان

محل شهادت: جزیره مجنون

تاریخ شهادت: 11/12/1362

شماره مزار: 13

شماره قطعه: 11

شماره ردیف: 3

امینی نژاد - امیرحسین

نام: امیرحسین

نام خانوادگی: امینی نژاد

نام پدر: قدیرعلی

تاریخ تولد: 15/12/1349

محل اعزام:

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 28/01/1367

شماره مزار: 28

شماره قطعه: 22

شماره ردیف: 5

امینی نور - مجید

نام: مجید

نام خانوادگی: امینی نور

نام پدر: علی

تاریخ تولد: 01/02/1342

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 1/05/1361

شماره مزار: 78

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 1

امینی نور - سعید

نام: سعید

نام خانوادگی: امینی نور

نام پدر: علی

تاریخ تولد: 02/12/1340

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: دارخوئین

تاریخ شهادت: 28/07/1360

شماره مزار: 60

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 1

امینی هرندی - حسن

نام: حسن

نام خانوادگی: امینی هرندی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد: 08/03/1335

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 2/01/1361

شماره مزار: 21

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 12

امینی هرندی - محسن

نام: محسن

نام خانوادگی: امینی هرندی

نام پدر: احمد

تاریخ تولد: 20/06/1339

محل اعزام: پشتیبانی جنگ جهاد

محل شهادت: پاسگاه زید

تاریخ شهادت: 6/12/1362

شماره مزار: 29

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 3

امینی هسنیجه - احمد

نام: احمد

نام خانوادگی: امینی هسنیجه

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد: 12/02/1338

محل اعزام: بسیج

محل شهادت:

شماره مزار: 24

شماره قطعه: 24

شماره ردیف: 7

امینیان - ابوالحسن

نام: ابوالحسن

نام خانوادگی: امینیان

نام پدر: خدابخش

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: زبیدات

تاریخ شهادت: 25/9/1366

شماره مزار: 3

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 18

امینیتهرانی - ابوالفضل

نام: ابوالفضل

نام خانوادگی: امینیتهرانی

نام

ص: 89

پدر: حسین

تاریخ تولد: 12/02/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 18/10/1365

شماره مزار: 18

شماره قطعه: 22

شماره ردیف: 5

امینیکارلادانی - جلیل

نام: جلیل

نام خانوادگی: امینیکارلادانی

نام پدر: جواد

تاریخ تولد: 15/09/1342

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: ایلام

تاریخ شهادت: 2/08/1360

شماره مزار: 75

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 1

اناری - رضا

نام: رضا

نام خانوادگی: اناری

نام پدر: محمد

محل اعزام: سایر

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 9/7/1359

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 4

اناری - رضا

نام: رضا

نام خانوادگی: اناری

نام پدر: محمد

محل اعزام: سایر

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 9/7/1359

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 4

انتظ اری - موسی

نام: موسی

نام خانوادگی: انتظ اری

نام پدر: کریم

تاریخ تولد: 29/12/1315

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 10/12/1365

شماره مزار: 22

شماره قطعه: 22

شماره ردیف: 3

انصارالحسینی - سیدمحمد

نام: سیدمحمد

نام خانوادگی: انصارالحسینی

نام پدر: سیدمصط فی

تاریخ تولد: 20/08/1342

محل اعزام: ستاد مشترک امداد ودرمان

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 29/01/1367

شماره مزار: 13

شماره قطعه: 31

شماره ردیف: 7

انصاری مهیاری - احمدرضا

نام: احمدرضا

نام خانوادگی: انصاری مهیاری

نام پدر: علی

تاریخ تولد: 23/04/1341

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 26/04/1361

شماره مزار: 6

شماره قطعه: 22

شماره ردیف: 7

انصاری - مجید

نام: مجید

نام خانوادگی: انصاری

نام پدر: شعبان

تاریخ تولد: 15/02/1347

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 16/01/1365

شماره مزار: 3

شماره قطعه: 26

شماره ردیف: 5

انصاری - حسن

نام: حسن

نام خانوادگی: انصاری

نام پدر: عباس

تاریخ تولد: 02/01/1343

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: اصفهان

تاریخ شهادت: 10/06/1360

شماره مزار: 76

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 2

انصاری دهاقانی - رحمتاله

نام: رحمتاله

ص: 90

ام خانوادگی: انصاری دهاقانی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 15/11/1343

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: رقابیه

تاریخ شهادت: 2/01/1361

شماره مزار: 7

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 10

انصاری پور - محمدمهدی

نام: محمدمهدی

نام خانوادگی: انصاری پور

نام پدر: رجب علی

تاریخ تولد: 01/07/1338

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: دارخوئین

تاریخ شهادت: 21/03/1360

شماره مزار: 6

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 3

انصاری پور - امیرهوشنگ

نام: امیرهوشنگ

نام خانوادگی: انصاری پور

نام پدر: غلام حسین

تاریخ تولد: 03/02/1339

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 10/02/1361

شماره مزار: 49

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 10

انصاری چهارسوقی - جمشید

نام: جمشید

نام خانوادگی: انصاری چهارسوقی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 01/02/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 19/08/1361

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 3

شماره ردیف: 3

انصاری چهارسوقی - مهرداد

نام: مهرداد

نام خانوادگی: انصاری چهارسوقی

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد: 28/05/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: جبهه شرهانی

تاریخ شهادت: 22/01/1362

شماره مزار: 5

شماره قطعه: 9

شماره ردیف: 1

انصاری دهاقانی - مهدی

نام: مهدی

نام خانوادگی: انصاری دهاقانی

نام پدر: یوسف

تاریخ تولد: 15/01/1341

محل اعزام: پشتیبانی جنگ جهاد

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 17/12/1364

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 26

شماره ردیف: 7

انصاری دهاقانی - رضا

نام: رضا

نام خانوادگی: انصاری دهاقانی

نام پدر: یوسف

تاریخ تولد: 02/04/1339

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: دهلران

تاریخ شهادت: 13/07/1359

شماره مزار: 9

شماره قطعه: 26

شماره ردیف: 7

انصاری ط ادی - اسداله

نام: اسداله

نام خانوادگی: انصاری ط ادی

نام پدر: نعمتاله

تاریخ تولد: 03/01/1342

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: سردشت

تاریخ شهادت: 6/08/1363

شماره مزار: 14

شماره قطعه: 13

شماره ردیف: 3

انصاری گچی - پیراصغر

نام: پیراصغر

نام خانوادگی: انصاری گچی

نام پدر: پیرهاشم

تاریخ تولد: 10/01/1347

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 22/11/1364

ص: 91

ماره مزار: 9

شماره قطعه: 20

شماره ردیف: 2

انصاری منوچهرآبادی - مرتضی

نام: مرتضی

نام خانوادگی: انصاری منوچهرآبادی

نام پدر: محمود

تاریخ تولد: 01/01/1341

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 14/12/1364

شماره مزار: 15

شماره قطعه: 20

شماره ردیف: 2

انگشترساز - حسین

نام: حسین

نام خانوادگی: انگشترساز

نام پدر: منصور

تاریخ تولد: 20/06/1343

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 2/03/1361

شماره مزار: 9

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 2

انگشترسازاصفهانی - احمد

نام: احمد

نام خانوادگی: انگشترسازاصفهانی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد: 30/06/1342

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 16/08/1361

شماره مزار: 5

شماره قطعه: 3

شماره ردیف: 3

انگوری زاده اصفهانی - علی

نام: علی

نام خانوادگی: انگوری زاده اصفهانی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 01/01/1350

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 11/08/1361

شماره مزار: 15

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 4

انگوریسیجانی - پرویز

نام: پرویز

نام خانوادگی: انگوریسیجانی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد: 07/05/1337

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: جزیره مجنون

تاریخ شهادت: 5/01/1363

شماره مزار: 27

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 2

انگوریسیچانی - مجید

نام: مجید

نام خانوادگی: انگوریسیچانی

نام پدر: حبیب اله

تاریخ تولد: 01/06/1346

محل اعزام: شهربانی

محل شهادت: مهران

تاریخ شهادت: 11/04/1365

شماره مزار: 18

شماره قطعه: 26

شماره ردیف: 7

انوری - نوراله

نام: نوراله

نام خانوادگی: انوری

نام پدر: قربانعلی

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: جنوب

تاریخ شهادت: 28/12/1363

شماره مزار: 4

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 41

انوریکردآبادی - علی رضا

نام: علی رضا

نام خانوادگی: انوریکردآبادی

نام پدر: محمود

تاریخ تولد: 01/02/1342

محل اعزام: بسیج

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 22/12/1363

شماره مزار: 18

شماره قطعه: 10

شماره ردیف: 1

انوریکردآبادی - مصط فی

نام: مصط فی

نام خانوادگی: انوریکردآبادی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 08/03/1344

محل

ص: 92

اعزام: بسیج

محل شهادت: چم هندی

تاریخ شهادت: 11/08/1361

شماره مزار: 5

شماره قطعه: 7

شماره ردیف: 2

انیسیان - جواد

نام: جواد

نام خانوادگی: انیسیان

نام پدر: وهاب

تاریخ تولد: 20/05/1342

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: قصرشیرین

تاریخ شهادت: 13/07/1366

شماره مزار: 21

شماره قطعه: 30

شماره ردیف: 5

اورکشی رانی - عباس(مجتبی)

نام: عباس(مجتبی)

نام خانوادگی: اورکشی رانی

نام پدر: رمضان

تاریخ تولد: 16/01/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: سردشت

تاریخ شهادت: 25/01/1362

شماره مزار: 33

شماره قطعه: 16

شماره ردیف: 3

اورکشیرانی - مصطفی

نام: مصطفی

نام خانوادگی: اورکشیرانی

نام پدر: رمضان

محل اعزام: نیروی انتظامی

محل شهادت: جنوب

تاریخ شهادت: 20/12/1363

شماره مزار: 2

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 41

اورکی روشن پور - سیروس

نام: سیروس

نام خانوادگی: اورکی روشن پور

نام پدر: روشن علی

تاریخ تولد: 15/12/1339

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 12/10/1361

شماره مزار: 11

شماره قطعه: 7

شماره ردیف: 1

اورنگی - محمد

نام: محمد

نام خانوادگی: اورنگی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 25/2/1350

محل اعزام: بسیج

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 14/2/1368

شماره مزار: 9

شماره قطعه: 14

شماره ردیف: 3

اورنگی خرزوقی - حسین

نام: حسین

نام خانوادگی: اورنگی خرزوقی

نام پدر: قاسم

تاریخ تولد: 29/04/1305

محل اعزام: سایر

محل شهادت: اصفهان

تاریخ شهادت: 23/10/1365

شماره مزار: 13

شماره قطعه: 23

شماره ردیف: 4

اورنگی خرزوقی - محسن

نام: محسن

نام خانوادگی: اورنگی خرزوقی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 07/04/1339

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: بستان

تاریخ شهادت: 8/09/1360

شماره مزار: 4

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 4

اوژن نیا - رحمتاله

نام: رحمتاله

نام خانوادگی: اوژن نیا

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد: 02/08/1337

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: مریوان

تاریخ شهادت: 10/06/1362

شماره مزار: 2

شماره قطعه: 8

شماره ردیف: 7

اوقانیان - حسن

نام: حسن

نام

ص: 93

خانوادگی: اوقانیان

نام پدر: تقی

تاریخ تولد: 06/01/1341

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 4/12/1365

شماره مزار: 5

شماره قطعه: 24

شماره ردیف: 6

ایازی وانانی - رضا

نام: رضا

نام خانوادگی: ایازی وانانی

نام پدر: خلیل

تاریخ تولد: 02/01/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: چم هندی

تاریخ شهادت: 11/08/1361

شماره مزار: 6

شماره قطعه: 16

شماره ردیف: 4

ایدر - حمید

نام: حمید

نام خانوادگی: ایدر

نام پدر: فتح اله

تاریخ تولد: 01/08/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 25/04/1361

شماره مزار: 57

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 15

ایران پناه - محمدحسن

نام: محمدحسن

نام خانوادگی: ایران پناه

نام پدر: قاسم

تاریخ تولد: 30/06/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 1/12/1362

شماره مزار: 29

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 5

ایرانشاهی - محمدولی

نام: محمدولی

نام خانوادگی: ایرانشاهی

نام پدر: اصغر

تاریخ تولد: 15/06/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 11/08/1361

شماره مزار: 22

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 9

ایرج منش - غلام رضا

نام: غلام رضا

نام خانوادگی: ایرج منش

نام پدر: علی

تاریخ تولد: 09/01/1340

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 27/10/1365

شماره مزار: 11

شماره قطعه: 23

شماره ردیف: 6

ایروانی - محسن

نام: محسن

نام خانوادگی: ایروانی

نام پدر: بهمن

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: چزابه

تاریخ شهادت: 21/11/1361

شماره مزار: 14

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 33

ایروانی محمدآبادی - علی اصغر

نام: علی اصغر

نام خانوادگی: ایروانی محمدآبادی

نام پدر: عباسعلی

تاریخ تولد: 01/09/1347

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 8/01/1365

شماره مزار: 3

شماره قطعه: 26

شماره ردیف: 4

ایروانی محمدآبادی - مصط فی

نام: مصط فی

نام خانوادگی: ایروانی محمدآبادی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 27/07/1340

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: سرپل ذهاب

تاریخ شهادت: 13/10/1360

شماره

ص: 94

مزار: 38

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 1

ایروانی مجدآبادی - مجید

نام: مجید

نام خانوادگی: ایروانی مجدآبادی

نام پدر: مرتضی

تاریخ تولد: 10/08/1348

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 8/12/1365

شماره مزار: 27

شماره قطعه: 24

شماره ردیف: 4

ایزدی - ذبیح اله

نام: ذبیح اله

نام خانوادگی: ایزدی

نام پدر: مصطفی

تاریخ تولد: 10/01/1336

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: شرق اصفهان

تاریخ شهادت: 14/11/1376

شماره مزار: 7

شماره قطعه: 29

شماره ردیف: 12

ایزدی - ابوالقاسم(قاسم)

نام: ابوالقاسم(قاسم)

نام خانوادگی: ایزدی

نام پدر: رضا

تاریخ تولد: 09/08/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: سنندج

تاریخ شهادت: 12/06/1361

شماره مزار: 23

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 16

ایزدی گارماسه - رسول

نام: رسول

نام خانوادگی: ایزدی گارماسه

نام پدر: برات علی

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: آبادان

تاریخ شهادت: 10/2/1361

شماره مزار: 9

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 16

ایزدی - مجید

نام: مجید

نام خانوادگی: ایزدی

نام پدر: ولی

تاریخ تولد: 26/06/1341

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: دجله فرات

تاریخ شهادت: 10/12/1362

شماره مزار: 1

شماره قطعه: 19

شماره ردیف: 5

ایزدی گارماسه - محسن

نام: محسن

نام خانوادگی: ایزدی گارماسه

نام پدر: حبیب اله

تاریخ تولد: 12/06/1349

محل اعزام:

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 29/01/1367

شماره مزار: 23

شماره قطعه: 22

شماره ردیف: 9

ایزدی لابیدی - حسن علی

نام: حسن علی

نام خانوادگی: ایزدی لابیدی

نام پدر: خیراله

تاریخ تولد: 01/11/1344

محل اعزام: ژاندارمری

محل شهادت: کردستان

تاریخ شهادت: 19/09/1362

شماره مزار: 11

شماره قطعه: 11

شماره ردیف: 6

ایگدیری باصری - محمدعلی

نام: محمدعلی

نام خانوادگی: ایگدیری باصری

نام پدر: براتعلی

تاریخ تولد: 15/01/1343

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 11/08/1361

شماره مزار: 17

شماره قطعه: 3

شماره ردیف: 7

ایمانی - سیدعلی اصغر

نام: سیدعلی اصغر

نام خانوادگی: ایمانی

نام پدر: سیدجواد

تاریخ

ص: 95

تولد: 25/06/1347

محل اعزام:

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 4/10/1365

شماره مزار: 21

شماره قطعه: 22

شماره ردیف: 8

ایهامی - حمیدرضا

نام: حمیدرضا

نام خانوادگی: ایهامی

نام پدر: شکرالله

تاریخ تولد: 26/10/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عراق

تاریخ شهادت: 15/05/1362

شماره مزار: 6

شماره قطعه: 8

شماره ردیف: 4

ایوبی - سیداکبر

نام: سیداکبر

نام خانوادگی: ایوبی

نام پدر: سیدمحمد

محل اعزام:

محل شهادت: میمه

تاریخ شهادت: 27/05/1362

شماره مزار: 5

شماره قطعه: 8

شماره ردیف: 3

ایوبی - فتح اله

نام: فتح اله

نام خانوادگی: ایوبی

نام پدر: جعفر

تاریخ تولد: 01/08/1331

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 10/02/1361

شماره مزار: 24

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 6

ایوبی - مرتضی

نام: مرتضی

نام خانوادگی: ایوبی

نام پدر: رضا

تاریخ تولد: 01/01/1348

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 22/11/1364

شماره مزار: 1

شماره قطعه: 20

شماره ردیف: 7

ایوبی - محسن

نام: محسن

نام خانوادگی: ایوبی

نام پدر: قدیرعلی

تاریخ تولد: 01/07/1350

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 2/02/1367

شماره مزار: 2

شماره قطعه: 20

شماره ردیف: 7

ایوبی باصیری - غلام رضا

نام: غلام رضا

نام خانوادگی: ایوبی باصیری

نام پدر: چراغ علی

تاریخ تولد: 19/04/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: پنجوین

تاریخ شهادت: 8/05/1362

شماره مزار: 3

شماره قطعه: 29

شماره ردیف: 2

ایوبیسهرفروزانی - جمشید

نام: جمشید

نام خانوادگی: ایوبیسهرفروزانی

نام پدر: رحیم

تاریخ تولد: 29/08/1342

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: بستان

تاریخ شهادت: 16/09/1360

شماره مزار: 22

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 1

ب

بابا اصفهانی - علی اصغر

نام: علی اصغر

نام خانوادگی: بابا اصفهانی

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد: 12/12/1338

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: بستان

تاریخ شهادت: 8/09/1360

شماره مزار: 5

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 3

بابائی دورکی - نصرالله

نام: نصرالله

نام خانوادگی:

ص: 96

بابائی دورکی

نام پدر: علی خان

تاریخ تولد: 7/03/1315

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: کردستان

تاریخ شهادت: 16/04/1363

شماره مزار: 6

شماره قطعه: 13

شماره ردیف: 3

بابائی فتسمی - اسداله

نام: اسداله

نام خانوادگی: بابائی فتسمی

نام پدر: ذبیح اله

تاریخ تولد: 8/09/1342

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: کردستان

تاریخ شهادت: 8/06/1363

شماره مزار: 5

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 2

بابائی دارگانی - اکبر

نام: اکبر

نام خانوادگی: بابائی دارگانی

نام پدر: علی محمد

تاریخ تولد: 28/12/1343

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: جنوب

تاریخ شهادت: 26/12/1361

شماره مزار: 33

شماره قطعه: 16

شماره ردیف: 1

بابائی دارگانی - محمود

نام: محمود

نام خانوادگی: بابائی دارگانی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد: 27/11/1340

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 15/02/1361

شماره مزار: 52

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 14

بابائی دارگانی - اصغر

نام: اصغر

نام خانوادگی: بابائی دارگانی

نام پدر: علی محمد

تاریخ تولد: 15/01/1348

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 29/01/1367

شماره مزار: 34

شماره قطعه: 16

شماره ردیف: 1

بابابزرگ(سخی طبع) - سیدجمال

نام: سیدجمال

نام خانوادگی: بابابزرگ(سخی طبع)

نام پدر: سیدحسین

تاریخ تولد: 06/02/1345

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: دهلران

تاریخ شهادت: 27/12/1365

شماره مزار: 12

شماره قطعه: 30

شماره ردیف: 2

بابابیدآبادی - عباس

نام: عباس

نام خانوادگی: بابابیدآبادی

نام پدر: حسین

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 29/1/1367

شماره مزار: 12

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 21

باباشاهی - اصغر

نام: اصغر

نام خانوادگی: باباشاهی

نام پدر: قاسم

محل اعزام:

محل شهادت: جلدیان آذربایجان غربی

تاریخ شهادت: 8/09/1361

شماره مزار: 13

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 9

باباشاهی کوهانستانی - حیدر

نام: حیدر

نام خانوادگی: باباشاهی کوهانستانی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد: 11/02/1347

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 10/11/1365

شماره مزار: 1

ص: 97

ماره قطعه: 1

شماره ردیف: 20

باباشاهیکوهانستانی - غلامحسین

نام: غلامحسین

نام خانوادگی: باباشاهیکوهانستانی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد: 01/06/1343

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 23/04/1361

شماره مزار: 40

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 16

باباشاهیکوهانستانی - قاسم

نام: قاسم

نام خانوادگی: باباشاهیکوهانستانی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد: 15/08/1337

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: کردستان

تاریخ شهادت: 19/07/1362

شماره مزار: 21

شماره قطعه: 16

شماره ردیف: 3

باباشاهیکوهانستانی - اکبر

نام: اکبر

نام خانوادگی: باباشاهیکوهانستانی

نام پدر: احمد

تاریخ تولد: 20/09/1326

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 23/04/1361

شماره مزار: 41

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 16

باباشاهیکوهانستانی - رضا

نام: رضا

نام خانوادگی: باباشاهیکوهانستانی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد: 27/06/1343

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 3/09/1361

شماره مزار: 7

شماره قطعه: 16

شماره ردیف: 3

باباشاهیکوهانی - حسنعلی

نام: حسنعلی

نام خانوادگی: باباشاهیکوهانی

نام پدر: عبدالحسین

تاریخ تولد: 01/02/1331

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 25/10/1365

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 9

شماره ردیف: 3

باباشاهیکوهانی - محمود

نام: محمود

نام خانوادگی: باباشاهیکوهانی

نام پدر: عبدالحسین

تاریخ تولد: 04/07/1339

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شرهانی

تاریخ شهادت: 22/01/1362

شماره مزار: 9

شماره قطعه: 9

شماره ردیف: 3

باباصفری زمانی - محمود

نام: محمود

نام خانوادگی: باباصفری زمانی

نام پدر: رجب علی

تاریخ تولد: 03/02/1339

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 9/01/1361

شماره مزار: 14

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 11

باباصفری رنانی - منصور

نام: منصور

نام خانوادگی: باباصفری رنانی

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد: 01/09/1341

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: رقابیه

تاریخ شهادت: 5/01/1361

شماره مزار: 28

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 11

باباصفری رنانی - عبدل

نام: عبدل

نام خانوادگی: باباصفری رنانی

نام پدر: رمضان

تاریخ تولد: 04/03/1343

محل اعزام:

ص: 98

بسیج

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 20/02/1361

شماره مزار: 21

شماره قطعه: 3

شماره ردیف: 1

باباصفری رنانی - مجید

نام: مجید

نام خانوادگی: باباصفری رنانی

نام پدر: مصط فی

تاریخ تولد: 29/05/1346

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: جزیره مجنون

تاریخ شهادت: 11/12/1362

شماره مزار: 2

شماره قطعه: 3

شماره ردیف: 3

باباصفری رنانی - احمدعلی

نام: احمدعلی

نام خانوادگی: باباصفری رنانی

نام پدر: رمضان

تاریخ تولد: 11/02/1347

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 11/08/1361

شماره مزار: 22

شماره قطعه: 3

شماره ردیف: 1

بابایی سودانی - محمدرضا

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: بابایی سودانی

نام پدر: عبدالحسین

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: سردشت

تاریخ شهادت: 22/1/1367

شماره مزار: 6

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 19

بابایی فروشانی - حسین

نام: حسین

نام خانوادگی: بابایی فروشانی

نام پدر: احمدرضا

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: دهلران

تاریخ شهادت: 17/8/1361

شماره مزار: 10

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 31

بابایی - حسن

نام: حسن

نام خانوادگی: بابایی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد: 02/07/1342

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: جزیره مجنون

تاریخ شهادت: 11/12/1362

شماره مزار: 3

شماره قطعه: 19

شماره ردیف: 6

بابایی - عباس

نام: عباس

نام خانوادگی: بابایی

نام پدر: عبدالصمد

تاریخ تولد: 08/05/1344

محل اعزام: ارتش

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 28/06/1372

شماره مزار: 5

شماره قطعه: 29

شماره ردیف: 2

بابایی - عزیزاله

نام: عزیزاله

نام خانوادگی: بابایی

نام پدر: محمدرحیم

تاریخ تولد: 01/07/1341

محل اعزام: بسیج

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 2/12/1362

شماره مزار: 26

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 4

بابایی باغبادرانی - محسن

نام: محسن

نام خانوادگی: بابایی باغبادرانی

نام پدر: عبدالرسول

تاریخ تولد: 06/06/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: مریوان

تاریخ شهادت: 2/08/1362

شماره مزار: 15

شماره قطعه: 11

شماره ردیف: 6

بابایی دارکانی - صفرعلی

نام: صفرعلی

نام خانوادگی: بابایی دارکانی

ص: 99

ام پدر: محمد

تاریخ تولد: 15/02/1348

محل اعزام: ستاد مشترک امداد ودرمان

محل شهادت:

شماره مزار: 18

شماره قطعه: 24

شماره ردیف: 7

بابایی شاهدانی - احمد

نام: احمد

نام خانوادگی: بابایی شاهدانی

نام پدر: قربانعلی

تاریخ تولد: 12/05/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 4/12/1362

شماره مزار: 1

شماره قطعه: 22

شماره ردیف: 4

باباییسودانی - منصور

نام: منصور

نام خانوادگی: باباییسودانی

نام پدر: اصغر

تاریخ تولد: 09/08/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: چم هندی

تاریخ شهادت: 11/08/1361

شماره مزار: 9

شماره قطعه: 7

شماره ردیف: 2

باباییسورانی - مرتضی

نام: مرتضی

نام خانوادگی: باباییسورانی

نام پدر: علی

تاریخ تولد: 22/02/1346

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: سردشت

تاریخ شهادت: 14/04/1366

شماره مزار: 6

شماره قطعه: 30

شماره ردیف: 9

باباییکمیتکی - رسول

نام: رسول

نام خانوادگی: باباییکمیتکی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد: 25/04/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: قوچ سلطان

تاریخ شهادت: 3/08/1362

شماره مزار: 31

شماره قطعه: 10

شماره ردیف: 5

باجعلی(باجغلی) - مهدی

نام: مهدی

نام خانوادگی: باجعلی(باجغلی)

نام پدر: محمدعلی

محل اعزام:

محل شهادت: سنندج

تاریخ شهادت: 14/08/1364

شماره مزار: 17

شماره قطعه: 12

شماره ردیف: 2

بادامی - عباس

نام: عباس

نام خانوادگی: بادامی

نام پدر: بمان علی

تاریخ تولد: 09/04/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شرهانی

تاریخ شهادت: 22/01/1362

شماره مزار: 21

شماره قطعه: 30

شماره ردیف: 4

بادامی - اکبر

نام: اکبر

نام خانوادگی: بادامی

نام پدر: بمان علی

تاریخ تولد: 01/03/1347

محل اعزام: سایر

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 24/09/1366

شماره مزار: 20

شماره قطعه: 30

شماره ردیف: 4

بادکوبی - امیررضا

نام: امیررضا

نام خانوادگی: بادکوبی

نام پدر: اصغر

تاریخ تولد: 23/03/1344

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 4/10/1365

شماره مزار: 5

شماره قطعه: 22

شماره ردیف: 8

بارانی - علی

ص: 100

ام: علی

نام خانوادگی: بارانی

نام پدر: حسن

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: اشنویه

تاریخ شهادت: 24/4/1364

شماره مزار: 10

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 43

بارانی بلداجی - علمدار

نام: علمدار

نام خانوادگی: بارانی بلداجی

نام پدر: صفدر

تاریخ تولد: 09/01/1340

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: مریوان

تاریخ شهادت: 29/07/1362

شماره مزار: 7

شماره قطعه: 11

شماره ردیف: 4

بارانی لنبانی - امیرهوشنگ

نام: امیرهوشنگ

نام خانوادگی: بارانی لنبانی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد: 09/01/1343

محل اعزام: ژاندارمری

محل شهادت: محور مهاباد میاندوآب

تاریخ شهادت: 1/10/1362

شماره مزار: 11

شماره قطعه: 11

شماره ردیف: 2

باربازاصفهانی - سعید

نام: سعید

نام خانوادگی: باربازاصفهانی

نام پدر: رضا

تاریخ تولد: 17/09/1336

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: فکه

تاریخ شهادت: 28/01/1362

شماره مزار: 35

شماره قطعه: 16

شماره ردیف: 3

بارپازی خوراسگانی - رمضان علی

نام: رمضان علی

نام خانوادگی: بارپازی خوراسگانی

نام پدر: محمدرضا

تاریخ تولد: 12/02/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 10/08/1361

شماره مزار: 7

شماره قطعه: 22

شماره ردیف: 1

بارپازیان - حسین (حسن)

نام: حسین (حسن)

نام خانوادگی: بارپازیان

نام پدر: عباس

تاریخ تولد: 00/08/1343

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: پادگان مریوان

تاریخ شهادت: 4/05/1365

شماره مزار: 31

شماره قطعه: 32

شماره ردیف: 1

بارگیسو - رضا

نام: رضا

نام خانوادگی: بارگیسو

نام پدر: رسول

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: سردشت

تاریخ شهادت: 1/7/1359

شماره مزار: 4

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 1

بارورزاده - محمدرضا

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: بارورزاده

نام پدر: محمود

تاریخ تولد: 04/06/1337

محل اعزام: پشتیبانی جنگ جهاد

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 1/09/1361

شماره مزار: 2

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 7

بازداربروجنی - عباس قلی

نام: عباس قلی

نام خانوادگی: بازداربروجنی

نام پدر: حیدر

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: ابوقریب

تاریخ شهادت: 21/4/1367

ص: 101

ماره مزار: 18

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 21

باط نی - علی رضا

نام: علی رضا

نام خانوادگی: باط نی

نام پدر: قاسم

تاریخ تولد: 12/12/1347

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 28/01/1367

شماره مزار: 19

شماره قطعه: 22

شماره ردیف: 1

باط نی - علی

نام: علی

نام خانوادگی: باط نی

نام پدر: جواد

تاریخ تولد: 03/10/1340

محل اعزام: سپاه

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 6/08/1361

شماره مزار: 10

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 15

باط نی - مصط فی

نام: مصط فی

نام خانوادگی: باط نی

نام پدر: حیدرعلی

تاریخ تولد: 14/05/1346

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: جزیره مجنون

تاریخ شهادت: 16/12/1362

شماره مزار: 2

شماره قطعه: 19

شماره ردیف: 8

باط نی - سیدحمیدرضا

نام: سیدحمیدرضا

نام خانوادگی: باط نی

نام پدر: سیدعلی

تاریخ تولد: 06/01/1341

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: کردستان

تاریخ شهادت: 14/07/1359

شماره مزار: 24

شماره قطعه: 2

شماره ردیف: 6

باط نی منش - مهدی

نام: مهدی

نام خانوادگی: باط نی منش

نام پدر: حسن

تاریخ تولد: 07/02/1340

محل اعزام: پشتیبانی جنگ جهاد

محل شهادت: جزیره مجنون

تاریخ شهادت: 18/12/1362

شماره مزار: 16

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 8

باطنی - محمدرضا

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: باطنی

نام پدر: اصغر

محل اعزام:

محل شهادت: هرمزگان

تاریخ شهادت: 4/9/1366

شماره مزار: 21

شماره قطعه: 14

شماره ردیف: 3

باطنی - غلامرضا(حمید)

نام: غلامرضا(حمید)

نام خانوادگی: باطنی

نام پدر: اصغر

تاریخ تولد: 27/6/1344

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 1/5/1367

شماره مزار: 11

شماره قطعه: 14

شماره ردیف: 2

باطنی - محمدرضا

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: باطنی

نام پدر: اصغر

محل اعزام:

محل شهادت: هرمزگان

تاریخ شهادت: 4/9/1366

شماره مزار: 21

شماره قطعه: 14

شماره ردیف: 3

باغ جنتی - جعفر

نام: جعفر

نام خانوادگی: باغ جنتی

نام پدر: جواد

تاریخ تولد: 17/12/1337

محل اعزام: بسیج

ص: 102

حل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 23/04/1361

شماره مزار: 63

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 16

باغکی - جاسم

نام: جاسم

نام خانوادگی: باغکی

نام پدر: عبدالرحیم (عبدالکریم)

تاریخ تولد: 19/04/1336

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: آبادان

تاریخ شهادت: 28/09/1359

شماره مزار: 25

شماره قطعه: 2

شماره ردیف: 7

باقران - مهدی (مسعود)

نام: مهدی (مسعود)

نام خانوادگی: باقران

نام پدر: محمدحسین

تاریخ تولد: 01/06/1346

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 23/12/1365

شماره مزار: 7

شماره قطعه: 30

شماره ردیف: 2

باقرپوردهاقانی - قنبرعلی

نام: قنبرعلی

نام خانوادگی: باقرپوردهاقانی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد: 15/08/1341

محل اعزام: ژاندارمری

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 10/10/1361

شماره مزار: 6

شماره قطعه: 7

شماره ردیف: 1

باقرتقی - مرتضی

نام: مرتضی

نام خانوادگی: باقرتقی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 05/04/1345

محل اعزام:

محل شهادت: ام الرصاص

تاریخ شهادت: 10/04/1365

شماره مزار: 12

شماره قطعه: 27

شماره ردیف: 1

باقرزاده - حسن

نام: حسن

نام خانوادگی: باقرزاده

نام پدر: قاسم

تاریخ تولد: 14/04/1314

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: جزیره مجنون

تاریخ شهادت: 10/12/1362

شماره مزار: 10

شماره قطعه: 22

شماره ردیف: 9

باقرزاده جوزدانی - اکبر

نام: اکبر

نام خانوادگی: باقرزاده جوزدانی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 20/01/1331

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 15/08/1361

شماره مزار: 11

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 16

باقرزاده نحجری - رضا

نام: رضا

نام خانوادگی: باقرزاده نحجری

نام پدر: عوض علی

تاریخ تولد: 10/10/1363

محل اعزام: ژاندارمری

محل شهادت: بریم آبادان

تاریخ شهادت: 1/10/1363

شماره مزار: 13

شماره قطعه: 12

شماره ردیف: 1

باقرصاد - احمد

نام: احمد

نام خانوادگی: باقرصاد

نام پدر: رحیم

تاریخ تولد: 01/01/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: جزیره مجنون

تاریخ شهادت: 16/12/1362

شماره مزار: 35

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 3

باقرصاد - جعفر

نام: جعفر

ص: 103

ام خانوادگی: باقرصاد

نام پدر: محمد

تاریخ تولد: 03/06/1338

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: رقابیه

تاریخ شهادت: 2/01/1361

شماره مزار: 19

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 19

باقرفراش - محسن

نام: محسن

نام خانوادگی: باقرفراش

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد: 21/01/1340

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 22/02/1361

شماره مزار: 23

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 7

باقرفراش لاوی - ابراهیم

نام: ابراهیم

نام خانوادگی: باقرفراش لاوی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد: 05/01/1342

محل اعزام: پشتیبانی جنگ جهاد

محل شهادت: سوسنگرد

تاریخ شهادت: 13/08/1360

شماره مزار: 70

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 1

باقری - مختار

نام: مختار

نام خانوادگی: باقری

نام پدر: کاظم

محل اعزام:

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 12/4/1372

شماره مزار: 19

شماره قطعه: 14

شماره ردیف: 6

باقری - مختار

نام: مختار

نام خانوادگی: باقری

نام پدر: کاظم

محل اعزام:

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 12/4/1372

شماره مزار: 19

شماره قطعه: 14

شماره ردیف: 6

باقری - رسول

نام: رسول

نام خانوادگی: باقری

نام پدر: قربان علی

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 29/1/1367

شماره مزار: 5

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 21

باقری - محمدنقی(فرخ)

نام: محمدنقی(فرخ)

نام خانوادگی: باقری

نام پدر: محمدتقی

تاریخ تولد: 4/10/1339

محل اعزام: ژاندارمری

محل شهادت: ارومیه

تاریخ شهادت: 26/12/1369

شماره مزار: 4

شماره قطعه: 14

شماره ردیف: 4

باقری - محمدتقی

نام: محمدتقی

نام خانوادگی: باقری

نام پدر: غلام

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: آبادان

تاریخ شهادت: 23/4/1365

شماره مزار: 3

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 25

باقری باباشیخ علی - علیرضا

نام: علیرضا

نام خانوادگی: باقری باباشیخ علی

نام پدر: ابراهیم

تاریخ تولد: 20/09/1340

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: سردشت

تاریخ شهادت: 15/02/1362

شماره مزار: 50

شماره قطعه: 5

شماره ردیف:

ص: 104

16

باقری پزوه - مصطفی

نام: مصطفی

نام خانوادگی: باقری پزوه

نام پدر: محمدعلی

محل اعزام:

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 29/01/1367

شماره مزار: 3

شماره قطعه: 3

شماره ردیف: 5

باقری زمزه - علی

نام: علی

نام خانوادگی: باقری زمزه

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 1/02/1348

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: ام الرصاص

تاریخ شهادت: 4/10/1365

شماره مزار: 13

شماره قطعه: 9

شماره ردیف: 5

باقری طاری - محمود

نام: محمود

نام خانوادگی: باقری طاری

نام پدر: احمد

تاریخ تولد: 14/03/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: اسکله الامیه

تاریخ شهادت: 22/06/1365

شماره مزار: 50

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 11

باقری قلعه ناظری - محمد

نام: محمد

نام خانوادگی: باقری قلعه ناظری

نام پدر: مصطفی

تاریخ تولد: 10/04/1342

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 29/02/1361

شماره مزار: 37

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 4

باقری - محمدعلی

نام: محمدعلی

نام خانوادگی: باقری

نام پدر: باقر

تاریخ تولد: 03/01/1344

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 25/10/1365

شماره مزار: 38

شماره قطعه: 24

شماره ردیف: 1

باقری - مرتضی

نام: مرتضی

نام خانوادگی: باقری

نام پدر: رضا

تاریخ تولد: 02/02/1341

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: شرهانی

تاریخ شهادت: 22/01/1362

شماره مزار: 12

شماره قطعه: 9

شماره ردیف: 3

باقری - علی

نام: علی

نام خانوادگی: باقری

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد: 18/05/1342

محل اعزام: سپاه

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 4/10/1365

شماره مزار: 3

شماره قطعه: 24

شماره ردیف: 4

باقری - جواد

نام: جواد

نام خانوادگی: باقری

نام پدر: عباس

تاریخ تولد: 01/04/1349

محل اعزام: بسیج

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 4/10/1365

شماره مزار: 1

شماره قطعه: 23

شماره ردیف: 10

باقری - سیف اله

نام: سیف اله

نام خانوادگی: باقری

نام پدر: اسداله

تاریخ تولد: 01/12/1339

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: جنوب

تاریخ

ص: 105

شهادت: 18/02/1361

شماره مزار: 49

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 7

باقری - نورمحمد

نام: نورمحمد

نام خانوادگی: باقری

نام پدر: عزیزاله

تاریخ تولد: 03/01/1338

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 16/02/1361

شماره مزار: 10

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 8

باقری - سیداصغر

نام: سیداصغر

نام خانوادگی: باقری

نام پدر: سیدحسن

تاریخ تولد: 01/04/1343

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 23/04/1361

شماره مزار: 53

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 18

باقری - علیرضا

نام: علیرضا

نام خانوادگی: باقری

نام پدر: علی

محل اعزام:

محل شهادت: فکه

تاریخ شهادت: 21/01/1362

شماره مزار: 13

شماره قطعه: 22

شماره ردیف: 8

باقری - محمدعلی

نام: محمدعلی

نام خانوادگی: باقری

نام پدر: حسن

تاریخ تولد: 05/01/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: کردستان

تاریخ شهادت: 19/04/1363

شماره مزار: 9

شماره قطعه: 13

شماره ردیف: 1

باقری - احمد

نام: احمد

نام خانوادگی: باقری

نام پدر: عبداله

تاریخ تولد: 01/04/1342

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: کودشک

تاریخ شهادت: 24/04/1367

شماره مزار: 2

شماره قطعه: 31

شماره ردیف: 2

باقری - نصراله

نام: نصراله

نام خانوادگی: باقری

نام پدر: رمضان

تاریخ تولد: 03/01/1337

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: کردستان

تاریخ شهادت: 16/01/1362

شماره مزار: 27

شماره قطعه: 16

شماره ردیف: 5

باقری باباشیخ علی - ابراهیم

نام: ابراهیم

نام خانوادگی: باقری باباشیخ علی

نام پدر: مرتضی

تاریخ تولد: 02/01/1308

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 14/02/1361

شماره مزار: 12

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 12

باقری باجگیرانی - مظ فر

نام: مظ فر

نام خانوادگی: باقری باجگیرانی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد: 10/03/1343

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: گیلانغرب

تاریخ شهادت: 24/08/1363

شماره مزار: 15

شماره قطعه: 13

شماره ردیف: 4

باقری پنارتی - محمدعلی

نام: محمدعلی

نام خانوادگی: باقری پنارتی

نام پدر: علی

تاریخ تولد: 04/06/1347

محل اعزام: بسیج

محل

ص: 106

شهادت:

تاریخ شهادت: 4/10/1365

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 13

شماره ردیف: 1

باقری جبلی - محمدرضا

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: باقری جبلی

نام پدر: اسماعیل

تاریخ تولد: 01/01/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 11/12/1362

شماره مزار: 2

شماره قطعه: 19

شماره ردیف: 3

باقری حسین آبادی - محمدعلی

نام: محمدعلی

نام خانوادگی: باقری حسین آبادی

نام پدر: حیدر

تاریخ تولد: 06/11/1348

محل اعزام: ستاد مشترک امداد ودرمان

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 25/11/1364

شماره مزار: 5

شماره قطعه: 26

شماره ردیف: 6

باقری خولنجانی - احمدرضا

نام: احمدرضا

نام خانوادگی: باقری خولنجانی

نام پدر: صفرعلی

تاریخ تولد: 02/04/1347

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: سومار

تاریخ شهادت: 14/02/1367

شماره مزار: 9

شماره قطعه: 31

شماره ردیف: 11

باقری دلیگانی - احمد

نام: احمد

نام خانوادگی: باقری دلیگانی

نام پدر: رضا

تاریخ تولد: 02/11/1339

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 24/07/1361

شماره مزار: 13

شماره قطعه: 29

شماره ردیف: 1

باقری رنانی - حسن

نام: حسن

نام خانوادگی: باقری رنانی

نام پدر: رضا

تاریخ تولد: 01/10/1345

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: آبادان

تاریخ شهادت: 10/02/1365

شماره مزار: 12

شماره قطعه: 26

شماره ردیف: 6

باقری ط ادی - عبدالعلی

نام: عبدالعلی

نام خانوادگی: باقری ط ادی

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد: 05/02/1331

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 20/02/1361

شماره مزار: 13

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 1

باقری ط ادی - علی

نام: علی

نام خانوادگی: باقری ط ادی

نام پدر: احمد

تاریخ تولد: 10/02/1342

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: کامیاران

تاریخ شهادت: 10/06/1359

شماره مزار: 29

شماره قطعه: 2

شماره ردیف: 6

باقری فرددورکی - سیدقنبر

نام: سیدقنبر

نام خانوادگی: باقری فرددورکی

نام پدر: سیدعلی اکبر

تاریخ تولد: 07/01/1345

محل اعزام:

محل شهادت: جزیره مجنون

تاریخ شهادت: 4/12/1362

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 27

شماره ردیف: 2

باقری گچی - احمد

نام: احمد

نام خانوادگی:

ص: 107

باقری گچی

نام پدر: حیدرعلی

تاریخ تولد: 05/11/1336

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: ایرانشهر

تاریخ شهادت: 18/01/1367

شماره مزار: 32

شماره قطعه: 31

شماره ردیف: 12

باقری گچی - محمدتقی

نام: محمدتقی

نام خانوادگی: باقری گچی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد: 03/06/1340

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: اشنویه

تاریخ شهادت: 6/01/1364

شماره مزار: 22

شماره قطعه: 18

شماره ردیف: 5

باقری گورتانی - محسن

نام: محسن

نام خانوادگی: باقری گورتانی

نام پدر: غلام علی

تاریخ تولد: 28/09/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 23/04/1361

شماره مزار: 40

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 15

باقری مورنانی - بهمن

نام: بهمن

نام خانوادگی: باقری مورنانی

نام پدر: رضا

تاریخ تولد: 30/06/1341

محل اعزام:

محل شهادت: دشت عباس

تاریخ شهادت: 22/08/1361

شماره مزار: 23

شماره قطعه: 22

شماره ردیف: 1

باقریسبدانی - حیدر

نام: حیدر

نام خانوادگی: باقریسبدانی

نام پدر: رضا

تاریخ تولد: 23/07/1341

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: سومار

تاریخ شهادت: 9/07/1361

شماره مزار: 21

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 17

باقریکوهپایی (گوپایی) - محمدرضا

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: باقریکوهپایی (گوپایی)

نام پدر: اسماعیل

تاریخ تولد: 10/07/1340

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: مریوان

تاریخ شهادت: 30/07/1362

شماره مزار: 19

شماره قطعه: 10

شماره ردیف: 2

باقی - مسعودرضا

نام: مسعودرضا

نام خانوادگی: باقی

نام پدر: محمدحسن

تاریخ تولد: 05/10/1342

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: نفت شهر

تاریخ شهادت: 19/09/1362

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 11

شماره ردیف: 5

باقیسیچانی - کمال

نام: کمال

نام خانوادگی: باقیسیچانی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 04/07/1339

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 20/12/1364

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 26

شماره ردیف: 6

باقیها - حسین

نام: حسین

نام خانوادگی: باقیها

نام پدر: عباس

تاریخ تولد: 03/03/1341

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: شمال بصره

تاریخ شهادت: 11/12/1362

شماره مزار: 16

شماره

ص: 108

قطعه: 11

شماره ردیف: 6

بالایی - حسین

نام: حسین

نام خانوادگی: بالایی

نام پدر: علی

محل اعزام:

محل شهادت: رقابیه

تاریخ شهادت: 4/01/1361

شماره مزار: 29

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 11

بالایی - رسول

نام: رسول

نام خانوادگی: بالایی

نام پدر: رجبعلی

تاریخ تولد: 09/10/1340

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: سقز

تاریخ شهادت: 12/03/1365

شماره مزار: 4

شماره قطعه: 25

شماره ردیف: 6

بالایی چریانی - محمود

نام: محمود

نام خانوادگی: بالایی چریانی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 06/03/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 2/12/1362

شماره مزار: 3

شماره قطعه: 22

شماره ردیف: 2

بانکی - سید علی

نام: سید علی

نام خانوادگی: بانکی

نام پدر: سید ابراهیم

تاریخ تولد: 1/11/1340

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: چم هندی

تاریخ شهادت: 11/08/1361

شماره مزار: 1

شماره قطعه: 2

شماره ردیف: 8

بانکی - اکبر

نام: اکبر

نام خانوادگی: بانکی

نام پدر: هادی

تاریخ تولد: 01/04/1342

محل اعزام: ژاندارمری

محل شهادت: کردستان

تاریخ شهادت: 2/04/1362

شماره مزار: 23

شماره قطعه: 16

شماره ردیف: 1

بانکی - منصور

نام: منصور

نام خانوادگی: بانکی

نام پدر: محمدصادق

تاریخ تولد: 01/05/1338

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 16/02/1361

شماره مزار: 34

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 14

بانی زاده - پرویز

نام: پرویز

نام خانوادگی: بانی زاده

نام پدر: عباس

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: آبادان

تاریخ شهادت: 23/4/1365

شماره مزار: 2

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 26

بتشکن - محمد

نام: محمد

نام خانوادگی: بتشکن

نام پدر: حسن

تاریخ تولد: 30/01/1340

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: پنجوین

تاریخ شهادت: 25/08/1362

شماره مزار: 5

شماره قطعه: 31

شماره ردیف: 14

بتشکن - حمیدرضا

نام: حمیدرضا

نام خانوادگی: بتشکن

نام پدر: محمود

تاریخ تولد: 14/12/1343

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ

ص: 109

شهادت: 11/08/1361

شماره مزار: 22

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 5

بتشکن - احمدرضا

نام: احمدرضا

نام خانوادگی: بتشکن

نام پدر: محمود

تاریخ تولد: 13/01/1342

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: شرهانی

تاریخ شهادت: 22/01/1362

شماره مزار: 26

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 5

بجلی - مسعود

نام: مسعود

نام خانوادگی: بجلی

نام پدر: ابراهیم

تاریخ تولد: 20/06/1347

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: چم هندی

شماره مزار: 17

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 7

بحری - حسین

نام: حسین

نام خانوادگی: بحری

نام پدر: علی

محل اعزام:

محل شهادت: جاده اهواز بوشهر

تاریخ شهادت: 27/08/1360

شماره مزار: 52

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 4

بحرینی نژاد - شاهین

نام: شاهین

نام خانوادگی: بحرینی نژاد

نام پدر: بمان علی

محل اعزام: نیروی انتظامی

محل شهادت: زبیدات

تاریخ شهادت: 22/4/1367

شماره مزار: 14

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 21

بحرینی اصفهانی - حمیدرضا

نام: حمیدرضا

نام خانوادگی: بحرینی اصفهانی

نام پدر: اصغر

تاریخ تولد: 06/10/1339

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: سرپل ذهاب

تاریخ شهادت: 14/03/1361

شماره مزار: 11

شماره قطعه: 3

شماره ردیف: 1

بحرینیان - سیدرضا

نام: سیدرضا

نام خانوادگی: بحرینیان

نام پدر: سیدصدرالدین

تاریخ تولد: 02/03/1331

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: چم هندی

تاریخ شهادت: 2/09/1361

شماره مزار: 17

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 10

بحرینیان - سیدمحمد

نام: سیدمحمد

نام خانوادگی: بحرینیان

نام پدر: سیدحسین

تاریخ تولد: 20/06/1344

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: پیرانشهر

تاریخ شهادت: 14/03/1365

شماره مزار: 4

شماره قطعه: 25

شماره ردیف: 5

بخت آور - جواد

نام: جواد

نام خانوادگی: بخت آور

نام پدر: درویش علی

محل اعزام:

محل شهادت: خرم آباد

تاریخ شهادت: 27/11/1361

شماره مزار: 19

شماره قطعه: 7

شماره ردیف: 1

بختافروز - عباس

نام: عباس

نام خانوادگی: بختافروز

نام پدر: علی اصغر

تاریخ تولد: 14/01/1343

ص: 110

حل اعزام: بسیج

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 3/02/1361

شماره مزار: 10

شماره قطعه: 22

شماره ردیف: 6

بختدار - علی

نام: علی

نام خانوادگی: بختدار

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 10/01/1338

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: جاده آبادان ماهشهر

تاریخ شهادت: 3/08/1360

شماره مزار: 60

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 17

بختی - ناصر

نام: ناصر

نام خانوادگی: بختی

نام پدر: حسین علی

تاریخ تولد: 23/09/1341

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: بستان

تاریخ شهادت: 8/09/1360

شماره مزار: 19

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 3

بختیارپوردشت بزرگ - محمد

نام: محمد

نام خانوادگی: بختیارپوردشت بزرگ

نام پدر: عیدی

تاریخ تولد: 11/04/1338

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: جنوب

تاریخ شهادت: 15/10/1359

شماره مزار: 24

شماره قطعه: 2

شماره ردیف: 1

بختیاری - داود

نام: داود

نام خانوادگی: بختیاری

نام پدر: رضا

تاریخ تولد: 01/02/1341

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 3/11/1365

شماره مزار: 38

شماره قطعه: 24

شماره ردیف: 5

بختیاری بابادگی - محمد

نام: محمد

نام خانوادگی: بختیاری بابادگی

نام پدر: عبدالمط لب

تاریخ تولد: 09/10/1347

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 23/12/1366

شماره مزار: 25

شماره قطعه: 30

شماره ردیف: 5

بختیاری رنانی - اکبر

نام: اکبر

نام خانوادگی: بختیاری رنانی

نام پدر: قدیرعلی

تاریخ تولد: 11/07/1346

محل اعزام:

محل شهادت: ام الرصاص

تاریخ شهادت: 4/10/1365

شماره مزار: 20

شماره قطعه: 22

شماره ردیف: 9

بختیاری رنانی - رسول

نام: رسول

نام خانوادگی: بختیاری رنانی

نام پدر: کریم

تاریخ تولد: 02/01/1341

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: شرهانی

تاریخ شهادت: 22/01/1362

شماره مزار: 14

شماره قطعه: 9

شماره ردیف: 1

بختیاری رنانی - کریم

نام: کریم

نام خانوادگی: بختیاری رنانی

نام پدر: رضا

تاریخ تولد: 18/11/1334

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: رقابیه

تاریخ شهادت: 2/01/1361

شماره مزار: 20

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 19

بخشایی - محسن

نام:

ص: 111

محسن

نام خانوادگی: بخشایی

نام پدر: بهرام

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: ام الرصاص

شماره مزار: 3

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 48

بخشی - مصط فی

نام: مصط فی

نام خانوادگی: بخشی

نام پدر: علی

تاریخ تولد: 15/11/1343

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: بستان

تاریخ شهادت: 9/09/1360

شماره مزار: 47

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 3

بخشی - رضا

نام: رضا

نام خانوادگی: بخشی

نام پدر: مهدی

تاریخ تولد: 07/01/1340

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: مریوان

تاریخ شهادت: 29/07/1362

شماره مزار: 23

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 10

بخشی - اکبر

نام: اکبر

نام خانوادگی: بخشی

نام پدر: غلام حسین

تاریخ تولد: 15/05/1339

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: آبادان

تاریخ شهادت: 3/05/1360

شماره مزار: 14

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 6

بخشی اورگانی - رسول

نام: رسول

نام خانوادگی: بخشی اورگانی

نام پدر: اسداله

تاریخ تولد: 07/03/1337

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: سومار

تاریخ شهادت: 3/05/1366

شماره مزار: 9

شماره قطعه: 30

شماره ردیف: 7

بخشیان مارمانی - نعمتاله

نام: نعمتاله

نام خانوادگی: بخشیان مارمانی

نام پدر: مصط فی

تاریخ تولد: 09/09/1341

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: ذوالفقاری

تاریخ شهادت: 1/02/1360

شماره مزار: 4

شماره قطعه: 2

شماره ردیف: 8

بخشیساری قیه - رحیم

نام: رحیم

نام خانوادگی: بخشیساری قیه

نام پدر: عوض علی

تاریخ تولد: 19/09/1329

محل اعزام: ارتش

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 21/12/1363

شماره مزار: 15

شماره قطعه: 18

شماره ردیف: 1

بخنوش - محمدرضا

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: بخنوش

نام پدر: علی

تاریخ تولد: 7/01/1339

محل اعزام:

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 23/04/1361

شماره مزار: 29

شماره قطعه: 30

شماره ردیف: 5

بدخشان - حسین

نام: حسین

نام خانوادگی: بدخشان

نام پدر: جعفر

تاریخ تولد: 07/03/1343

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: تنگه دربند

تاریخ شهادت: 2/05/1362

شماره مزار: 3

شماره قطعه: 8

ص: 112

ماره ردیف: 6

بدری - سعید

نام: سعید

نام خانوادگی: بدری

نام پدر: صادق

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: دشت عباس

تاریخ شهادت: 2/1/1361

شماره مزار: 3

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 14

بدری - محسن

نام: محسن

نام خانوادگی: بدری

نام پدر: رضا

تاریخ تولد: 04/06/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 3/11/1365

شماره مزار: 24

شماره قطعه: 24

شماره ردیف: 3

بدری - امیرحسین

نام: امیرحسین

نام خانوادگی: بدری

نام پدر: مصط فی

تاریخ تولد: 20/06/1347

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 20/10/1365

شماره مزار: 15

شماره قطعه: 24

شماره ردیف: 1

بدری - سیدمحمدرضا

نام: سیدمحمدرضا

نام خانوادگی: بدری

نام پدر: سیدحسین

تاریخ تولد: 12/09/1343

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: تپه سنگ معدن

تاریخ شهادت: 3/08/1362

شماره مزار: 25

شماره قطعه: 10

شماره ردیف: 5

بدری - سیدعلی

نام: سیدعلی

نام خانوادگی: بدری

نام پدر: سیدابوالقاسم

تاریخ تولد: 1/01/1294

محل اعزام: سایر

محل شهادت: اصفهان

تاریخ شهادت: 22/11/1365

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 23

شماره ردیف: 12

بدیع الصنایع - مهدی

نام: مهدی

نام خانوادگی: بدیع الصنایع

نام پدر: جعفر

تاریخ تولد: 26/06/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 11/08/1361

شماره مزار: 86

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 1

بدیع الصنایع اصفهانی - اسداله

نام: اسداله

نام خانوادگی: بدیع الصنایع اصفهانی

نام پدر: محمد

محل اعزام: سایر

محل شهادت: جنوب

تاریخ شهادت: 14/08/1364

شماره مزار: 19

شماره قطعه: 12

شماره ردیف: 3

بدیعی گورتی - مهدی

نام: مهدی

نام خانوادگی: بدیعی گورتی

نام پدر: مرتضی

تاریخ تولد: 01/07/1341

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: غرب

تاریخ شهادت: 10/03/1366

شماره مزار: 2

شماره قطعه: 30

شماره ردیف: 9

بدیهی - رضا

نام: رضا

نام خانوادگی: بدیهی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد: 01/12/1345

محل اعزام: ستاد مشترک امداد ودرمان

محل شهادت: فاو

تاریخ

ص: 113

شهادت: 21/01/1365

شماره مزار: 1

شماره قطعه: 26

شماره ردیف: 6

بدیهی - سیدمحمدعلی

نام: سیدمحمدعلی

نام خانوادگی: بدیهی

نام پدر: سیدعلی

تاریخ تولد: 05/01/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت:

شماره مزار: 20

شماره قطعه: 24

شماره ردیف: 7

بدیهیان - داود

نام: داود

نام خانوادگی: بدیهیان

نام پدر: براتعلی

تاریخ تولد: 01/12/1340

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: کوشک

تاریخ شهادت: 9/05/1361

شماره مزار: 9

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 19

بدیهیان - فردین

نام: فردین

نام خانوادگی: بدیهیان

نام پدر: محمدصادق

تاریخ تولد: 15/07/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: طلائیه

تاریخ شهادت: 22/12/1362

شماره مزار: 14

شماره قطعه: 22

شماره ردیف: 7

براتی - قدرت اله

نام: قدرت اله

نام خانوادگی: براتی

نام پدر: علی اکبر

محل اعزام:

محل شهادت:

شماره مزار: 25

شماره قطعه: 14

شماره ردیف: 5

براتی - احمد

نام: احمد

نام خانوادگی: براتی

نام پدر: براتعلی

تاریخ تولد: 01/01/1347

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: هورالهویزه

تاریخ شهادت: 4/01/1365

شماره مزار: 3

شماره قطعه: 26

شماره ردیف: 1

براتی چومی - اصغر

نام: اصغر

نام خانوادگی: براتی چومی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد: 01/06/1346

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: مریوان

تاریخ شهادت: 10/08/1362

شماره مزار: 14

شماره قطعه: 11

شماره ردیف: 4

براتیان لمجیری - زهرا

نام: زهرا

نام خانوادگی: براتیان لمجیری

نام پدر: غلام رضا

تاریخ تولد: 01/11/1336

محل اعزام: یگان ندارد

محل شهادت: اصفهان

تاریخ شهادت: 20/10/1365

شماره مزار: 19

شماره قطعه: 23

شماره ردیف: 11

براتیان حسین آبادی - محمدعلی

نام: محمدعلی

نام خانوادگی: براتیان حسین آبادی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 01/05/1303

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 4/12/1365

شماره مزار: 19

شماره قطعه: 24

شماره ردیف: 4

براتیان حسین آبادی - محمدرحیم

نام: محمدرحیم

نام خانوادگی: براتیان حسین آبادی

نام پدر: جعفر

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: بستان

تاریخ شهادت: 8/09/1360

ص: 114

ماره مزار: 3

شماره قطعه: 6

شماره ردیف: 3

برجوئیان(تیرجوئیان) - غلامرضا

نام: غلامرضا

نام خانوادگی: برجوئیان(تیرجوئیان)

نام پدر: غفار

تاریخ تولد: 15/01/1335

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: رودکرخه

تاریخ شهادت: 12/10/1359

شماره مزار: 3

شماره قطعه: 2

شماره ردیف: 2

برخشان - محسن

نام: محسن

نام خانوادگی: برخشان

نام پدر: احمد

تاریخ تولد: 10/06/1336

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: نیک شهرسیستان

تاریخ شهادت: 6/09/1358

شماره مزار: 28

شماره قطعه: 2

شماره ردیف: 5

بردال - علی اکبر

نام: علی اکبر

نام خانوادگی: بردال

نام پدر: موسی

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: جنوب

تاریخ شهادت: 21/1/1361

شماره مزار: 3

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 35

بردی چهارمحالی - سیروس

نام: سیروس

نام خانوادگی: بردی چهارمحالی

نام پدر: یداله

تاریخ تولد: 01/03/1338

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: کوشک

تاریخ شهادت: 29/02/1361

شماره مزار: 39

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 5

برزانی مفرد - محمدرضا

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: برزانی مفرد

نام پدر: غلام علی

تاریخ تولد: 25/06/1349

محل اعزام:

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 29/01/1367

شماره مزار: 5

شماره قطعه: 27

شماره ردیف: 2

برزکارپزوه - قاسم علی

نام: قاسم علی

نام خانوادگی: برزکارپزوه

نام پدر: عباسعلی

تاریخ تولد: 06/12/1344

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 15/08/1361

شماره مزار: 1

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 10

برزگر - غلام رضا

نام: غلام رضا

نام خانوادگی: برزگر

نام پدر: مرتضی

تاریخ تولد: 26/11/1341

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: تنگه چزابه

تاریخ شهادت: 1/12/1360

شماره مزار: 21

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 14

برزگر - محمود

نام: محمود

نام خانوادگی: برزگر

نام پدر: مرتضی

تاریخ تولد: 27/02/1339

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: رودکرخه

تاریخ شهادت: 14/02/1360

شماره مزار: 1

شماره قطعه: 4

شماره ردیف: 5

برزمهری - مصط فی

نام: مصط فی

نام خانوادگی: برزمهری

نام پدر: اصغر

تاریخ تولد: 10/10/1338

ص: 115

حل اعزام: بسیج

محل شهادت: کوشک

تاریخ شهادت: 3/06/1361

شماره مزار: 20

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 16

برزمهری - مصط فی

نام: مصط فی

نام خانوادگی: برزمهری

نام پدر: یداله

تاریخ تولد: 09/08/1343

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: ام القصر

تاریخ شهادت: 25/08/1365

شماره مزار: 22

شماره قطعه: 25

شماره ردیف: 5

برزواصفهانی - محمدجواد

نام: محمدجواد

نام خانوادگی: برزواصفهانی

نام پدر: محمدتقی

تاریخ تولد: 20/06/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 11/08/1361

شماره مزار: 28

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 18

برزواصفهانی - عبدالغفار

نام: عبدالغفار

نام خانوادگی: برزواصفهانی

نام پدر: علی

تاریخ تولد: 30/03/1343

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 19/02/1361

شماره مزار: 18

شماره قطعه: 3

شماره ردیف: 3

برزواصفهانی - حسن

نام: حسن

نام خانوادگی: برزواصفهانی

نام پدر: رمضان

تاریخ تولد: 28/03/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 14/08/1361

شماره مزار: 6

شماره قطعه: 3

شماره ردیف: 5

برقعیان - محمدرضا

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: برقعیان

نام پدر: حسین

محل اعزام:

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 10/02/1378

شماره مزار: 27

شماره قطعه: 23

شماره ردیف: 10

برقی کار - محمد

نام: محمد

نام خانوادگی: برقی کار

نام پدر: اصغر

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: سومار

تاریخ شهادت: 26/8/1366

شماره مزار: 7

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 18

برقی - محمد

نام: محمد

نام خانوادگی: برقی

نام پدر: محمدحسین

تاریخ تولد: 25/10/1343

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شرق بصره

تاریخ شهادت: 24/04/1361

شماره مزار: 6

شماره قطعه: 29

شماره ردیف: 11

برقی - احمد

نام: احمد

نام خانوادگی: برقی

نام پدر: رضا

تاریخ تولد: 14/02/1341

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: مریوان

تاریخ شهادت: 6/08/1362

شماره مزار: 31

شماره قطعه: 10

شماره ردیف: 3

برکت خوراسگانی - احمد

نام: احمد

نام خانوادگی: برکت خوراسگانی

ص: 116

ام پدر: حجتاله

تاریخ تولد: 01/01/1343

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 11/08/1361

شماره مزار: 11

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 8

برکتین فرد - عباس

نام: عباس

نام خانوادگی: برکتین فرد

نام پدر: محمدحسن

تاریخ تولد: 03/08/1342

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: خاک عراق

تاریخ شهادت: 13/08/1362

شماره مزار: 9

شماره قطعه: 7

شماره ردیف: 1

برکتین فرد - علی

نام: علی

نام خانوادگی: برکتین فرد

نام پدر: محمدحسن

تاریخ تولد: 01/08/1343

محل اعزام:

محل شهادت: سیستان وبلوچستان

تاریخ شهادت: 23/11/1361

شماره مزار: 15

شماره قطعه: 7

شماره ردیف: 1

برمکی - ابراهیم

نام: ابراهیم

نام خانوادگی: برمکی

نام پدر: سهراب

تاریخ تولد: 02/01/1346

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: جزیره مجنون

تاریخ شهادت: 11/12/1362

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 19

شماره ردیف: 4

برنجانی - سیداحمد

نام: سیداحمد

نام خانوادگی: برنجانی

نام پدر: سیدخلیل

تاریخ تولد: 14/02/1336

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: آبادان

تاریخ شهادت: 18/02/1361

شماره مزار: 24

شماره قطعه: 3

شماره ردیف: 1

برنجی زاده - محمدعلی

نام: محمدعلی

نام خانوادگی: برنجی زاده

نام پدر: نصراله

تاریخ تولد: 07/09/1341

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 25/10/1365

شماره مزار: 35

شماره قطعه: 24

شماره ردیف: 2

برنجیان - مهدی

نام: مهدی

نام خانوادگی: برنجیان

نام پدر: مرتضی

تاریخ تولد: 1/1/1338

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: اهواز

تاریخ شهادت: 27/2/1368

شماره مزار: 13

شماره قطعه: 14

شماره ردیف: 4

برندگی - مصط فی

نام: مصط فی

نام خانوادگی: برندگی

نام پدر: مهدی

تاریخ تولد: 02/01/1341

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 12/02/1361

شماره مزار: 20

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 3

برندگی - حسین

نام: حسین

نام خانوادگی: برندگی

نام پدر: کریم

تاریخ تولد: 01/06/1342

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: تنگه چزابه

تاریخ شهادت: 1/12/1360

شماره مزار:

ص: 117

8

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 18

برندگی - سعید

نام: سعید

نام خانوادگی: برندگی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد: 05/06/1349

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 27/01/1367

شماره مزار: 7

شماره قطعه: 31

شماره ردیف: 1

برندگی - رضا

نام: رضا

نام خانوادگی: برندگی

نام پدر: کریم

تاریخ تولد: 05/02/1341

محل اعزام: ارتش

محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 23/02/1360

شماره مزار: 13

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 18

برندگی برزانی - اصغر

نام: اصغر

نام خانوادگی: برندگی برزانی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد: 25/06/1343

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 5/01/1361

شماره مزار: 5

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 11

برهانی - شهید سه ماه

نام: شهید سه ماه

نام خانوادگی: برهانی

نام پدر: برهان

محل اعزام:

محل شهادت:

شماره مزار: 27

شماره قطعه: 31

شماره ردیف: 12

برهانی - حسین

نام: حسین

نام خانوادگی: برهانی

نام پدر: میرزا

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: پیرانشهر

تاریخ شهادت: 30/4/1362

شماره مزار: 12

شماره قطعه: 34

شماره ردیف: 37

برهانی - ناصر

نام: ناصر

نام خانوادگی: برهانی

نام پدر: مصطفی

محل اعزام:

محل شهادت: پاسگاه قیام دشت اصفهان

تاریخ شهادت: 15/03/1362

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 8

شماره ردیف: 8

برهانی پیکانی - علیرضا

نام: علیرضا

نام خانوادگی: برهانی پیکانی

نام پدر: خسرو

تاریخ تولد: 10/04/1339

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شرهانی

تاریخ شهادت: 22/01/1362

شماره مزار: 16

شماره قطعه: 9

شماره ردیف: 2

برهانی پور - محمدرضا

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: برهانی پور

نام پدر: عباسعلی

تاریخ تولد: 27/06/1346

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 3/11/1365

شماره مزار: 35

شماره قطعه: 24

شماره ردیف: 6

برهانی شیدانی - محمدعلی

نام: محمدعلی

نام خانوادگی: برهانی شیدانی

نام پدر: اسداله

تاریخ تولد: 15/12/1339

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: زبیدات

تاریخ شهادت:

ص: 118

3/09/1361

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 15

شماره ردیف: 4

برهانی شیدانی - حسین

نام: حسین

نام خانوادگی: برهانی شیدانی

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد: 01/03/1342

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 11/08/1361

شماره مزار: 12

شماره قطعه: 31

شماره ردیف: 12

برهانی شیدانی - محمدعلی

نام: محمدعلی

نام خانوادگی: برهانی شیدانی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد: 01/07/1342

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 23/04/1361

شماره مزار: 47

شماره قطعه: 1

شماره ردیف: 18

برهانیان قناد - رضا

نام: رضا

نام خانوادگی: برهانیان قناد

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد: 10/07/1310

محل اعزام: سایر

محل شهادت: اصفهان

تاریخ شهادت: 20/10/1365

شماره مزار: 17

شماره قطعه: 23

شماره ردیف: 8

برهمت - عباس

نام: عباس

نام خانوادگی: برهمت

نام پدر: عبدالخالق

تاریخ تولد: 05/02/1346

محل اعزام: بسیج

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 1/11/1382

شماره مزار: 8

شماره قطعه: 27

شماره ردیف: 3

بروان(بهروان) - منوچهر

نام: منوچهر

نام خانوادگی: بروان(بهروان)

نام پدر: علی اکبر

محل اعزام:

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 7/07/1385

شماره مزار: 18

شماره قطعه: 27

شماره ردیف: 6

بروجنی - عبداله

نام: عبداله

نام خانوادگی: بروجنی

نام پدر: اسمعیل

تاریخ تولد: 27/06/1345

محل اعزام: بسیج

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 22/01/1362

شماره مزار: 4

شماره قطعه: 29

شماره ردیف: 8

برومند - غلام رضا

نام: غلام رضا

نام خانوادگی: برومند

نام پدر: ابوالقاسم

تاریخ تولد: 01/01/1332

محل اعزام: بسیج

محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 11/08/1361

شماره مزار: 3

شماره قطعه: 3

شماره ردیف: 4

برونوسی - سیدحسین

نام: سیدحسین

نام خانوادگی: برونوسی

نام پدر: سیدابراهیم

تاریخ تولد: 20/04/1338

محل اعزام: سپاه

محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 14/12/1365

شماره مزار: 21

شماره قطعه: 24

شماره ردیف: 5

بریانیان - محمودرضا

نام: محمودرضا

نام خانوادگی: بریانیان

نام پدر: حسن

تاریخ تولد: 01/04/1346

محل اعزام:

ص: 119

محل شهادت:

تاریخ شهادت: 22/12/1363

شماره مزار: 2

شماره قطعه: 29

شماره ردیف: 6

بزاز اصفهانی - محسن

نام: محسن

نام خانوادگی: بزاز اصفهانی

نام پدر: حسن

محل اعزام:

محل شهادت:

شماره مزار: 30

شماره قطعه: 5

شماره ردیف: 14

بزرگ زاد - اکبر

نام: اکبر

نام خانوادگی: بزرگ زاد