رسالت و مبارزات موسى عليه السلام از ديدگاه قرآن و حديث (تفسير موضوعى الميزان)

مشخصات كتاب

رسالت و مبارزات موسى عليه السلام از ديدگاه قرآن و حديث (تفسير موضوعى الميزان)

به اهتمام: سيدمهدى امين

با نظارت: دكتر محمد بيستونى

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

تأييدي__ه آية اللّه محم__د ي___زدى رئيس شورايعالى مديريت حوزه علميه ••• 5

تأييدي__ه آية اللّه م__رتض__ى مقت__دائ_ى م_دي__ريت ح_وزه علمي___ه ق__م ••• 6

تأيي_ديه آية اللّه سيد عل_ى اصغ__ر دستغي_ب نماينده خبرگان رهب___رى••• 7

مقدم_ه ناشر••• 8

مقدمه مؤلف••• 12

فصل اول

كلي___ات ت____اريخچ_____ه بن__ى اس___رائي__ل••• 17

1 _ ت______ا عص___ر م__وس___ى عليه السلام ••• 17

(386)

بنى اسرائيل، ذريّه كشتى نشينان نوح عليه السلام ••• 17

اس__رائي____ل ك____ه ب______ود؟••• 19

نكات__ى در عل__ل اس__ارت بنى اسرائي___ل••• 21

(387)

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

تحليل__ى ب__ر رواي__ت ••• 22

خ_لاص__ه س_رگدشت موسى عليه السلام در قرآن••• 25

داست__ان م__وس___ى عليه السلام در ت_______ورات••• 34

علت بيان ت_اري__خ موس__ى عليه السلام در ق__رآن••• 39

وج__ه اشت__راك بن__ى اس__رائيل با قريش••• 44

فصل دوم

كلي____ات ت_اريخچ____ه بن___ى اس___رائي____ل ••• 47

2 _ بع_د از م_____وس_ى عليه السلام ••• 47

(388)

سرگذشت بنى اسرائيل بعد از موسى عليه السلام ••• 47

وضعي__ت ت___ورات بع__د از م_وس_ى عليه السلام ••• 50

اسب__اط دوازده گ__ان__ه بن__ى اس_رائي__ل••• 52

(389)

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

نقباى بنى اسرائيل••• 54

انحراف__ات يه___ود••• 56

اص__لاح انح_رافات يهود به وسيل__ه ق__رآن••• 57

فصل سوم

ش___راي__ط زم__ان__ى ت__ول____د م___وس__ى عليه السلام ••• 61

تول__د موس_ى عليه السلام ••• 61

پ__رورش م__وس___ى در درب__ار ف__رع__ون••• 63

نقش همسر فرعون در حفظ و تربيت موسى••• 65

(390)

م____ادر م___وس__ى در نق____ش داي_____ه او••• 69

رش__د و ج__وان__ى م_وسى در قص_ر فرعون••• 72

(391)

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

موسى، و استضعاف بنى اسرائيل••• 74

كشتار نوزادان پسر بن_ى اسرائيل••• 75

اراده الهى درانتقال حكومت به مستضعفين زمين••• 76

تشابه استضع___اف بنى اسرائيل و مسلمين مكه••• 79

فصل چهارم

هج__رت م__وس___ى عليه السلام ب___ه م___دي__ن و ازدواج او••• 81

ب__زرگ شدن موس___ى و اعطاى حك___م و عل___م••• 81

عوام__ل ف__رار موس__ى از مص__ر••• 82

(392)

تحليلى بر مسئله قتل مرد قبط__ى••• 84

سرگردانى موسى

در شهر مص__ر••• 87

(393)

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

هج__رت م__وس__ى از مص___ر به مدي__ن••• 89

تنهائ__ى و گرسنگ__ى موس__ى در مدي__ن••• 90

مراقب__ت در اعم__ال و انديش__ه موس___ى••• 92

ق__رارداد كار و اشتغ_ال موسى ب_ا شعيب••• 93

استج____اب___ت س___ه دع___اى موس____ى••• 94

دختر شعيب••• 95

ازدواج موس___ى با دخت___ر شعي__ب عليه السلام ••• 96

فصل پنجم

(394)

ابلاغ شبانه رسالت موسى عليه السلام در وادى طور••• 101

حركت شبان__ه موسى از مدي__ن به مصر••• 101

(395)

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

جزئيات__ى از آت__ش ط__ور••• 103

موس__ى در ك___وه ط___ور••• 106

تكل_م اله__ى ب__ا م__وس__ى••• 110

تق__دس زمان ه__ا و مكان ها••• 115

چگونه به موسى وحى شد؟••• 115

م____وق_____ف حض______ور••• 118

برگزيده شدن موس__ى عليه السلام ••• 119

وحى ه___اى اب__لاغ ش___ده••• 120

(396)

مع___رف__ى حض____ورى خ______دا••• 122

كلمه توحيد، و امر به عبادت و نماز••• 123

(397)

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

قيام__ت آمدن_ى است!••• 124

اعط___اى معج___زات رسال__ت ب___ه موس__ى عليه السلام ••• 125

درخواست هاى موسى از خدا در لحظات اول رسالت••• 128

نخستي_ن معج__زات••• 129

ت__رس م_وس__ى در لحظ___ه تلق____ى معج_____زه••• 131

فصل ششم

تجهي__ز موس__ى و فرم_ان حرك__ت به س__وى فرعون••• 135

اعطاى معجزات اوليه••• 135

(398)

اژدها ش___دن عص__ا••• 136

سفي_ر ش__دن دس_ت موس__ى عليه السلام ••• 137

(399)

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

اع__زام م__وس__ى به س__وى ف__رع__ون••• 138

1 _ ش______رح ص___در••• 139

2 _ سهول____ت ك_____ار••• 142

3 _ باز كردن عقده زبان••• 142

4 _ تعيي____ن وزي_____ر••• 143

5 _ وظاي____ف وزي___ر••• 143

6 _ ذك___ر و تسبي_____ح••• 145

7 _ قبول دعاهاى موسى••• 147

(400)

صدور فرمان حركت رسالتى موسى عليه السلام ••• 148

ت__رس از مقابل____ه با فرعون••• 149

(401)

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

م__وس__ى و ف___رع___ون••• 151

انواع معجزات و تجهيزات موسى براى مقابله با فرعون••• 153

مظال__م فرعون و فرعونيان••• 154

اولين پيام موسى به فرعون••• 155

ارائ__ه اولي____ن معج___زات••• 157

تحليل__ى ب__ر تجهي__ز موس__ى در اول م__أم__وري__ت••• 158

اش_راف و درباري__ان فرع__ون و وضعي_ت فكرى آن ها••• 161

اته__ام____ات ف___رع___ون

علي_____ه م____وس____ى عليه السلام ••• 163

(402)

تكذيب معج__زات موس__ى و ادع___اى الوهي_ت ف_رعون••• 170

ف__راز ديگ____رى از آم__اده س___ازى م___وس____ى عليه السلام ••• 174

(403)

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

اولي__ن برخ__ورد فرع___ون با دعوت موسى••• 176

حكم ه__اى اعط___ا ش____ده به موس___ى عليه السلام ••• 178

رب العالمي__ن كيست؟••• 179

در مجل___س ف___رع___ون چ___ه گ_ذش___ت؟••• 184

تهدي__د فرع__ون به زندان___ى كردن موس_ى••• 187

ظهور معجزات موسى عليه السلام در مجلس فرعون••• 188

يوم زينت، ميعاد موسى با ساح__ران فرعون••• 189

نقش چهره هاى ديگر در مبارزات م_وسى عليه السلام ••• 194

(404)

نقش مؤمن آل فرعون••• 199

(405)

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

اشاره مؤمن آل فرعون به سلطنت حضرت يوسف در مصر••• 203

قص__د صع__ود ف__رع__ون ب__ه آسم___ان••• 204

دعوت م__ردم به وسيل__ه مؤمن آل فرعون••• 206

فصل هفتم

ج__دال موس__ى ب___ا فرع___ون و س__اح__ران••• 217

مباحثات موسى و هارون در دربار فرعون••• 217

ش__روع اعتراض__ات ف____رع_ون••• 218

اص____ول اعتق___ادى ب_ت پ___رست____ان••• 220

(406)

معرفى «رب العالمي__ن» به وسيل_ه موسى••• 223

(407)

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

پرس__ش ف_رع___ون از ق___رون اول____ى••• 224

جوسازى فرع___ون علي____ه موسى عليه السلام ••• 228

موعد مواجهه با ساحران در «روز زينت»••• 229

جمع آورى ساح__ران به وسيل_ه فرعون••• 230

افت__ادن اخت___لاف در بي___ن ساح___ران••• 231

نتيجه رأى گي__رى فرع___ون و درباريان••• 235

صحنه روياروئى ساحران با موسى عليه السلام ••• 240

ش__رح اتفاقات روز زينت••• 248

(408)

احساس ترس آنى موسى••• 249

(409)

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

جن__گ ح__ق و باط_ل••• 253

ايمان آوردن ساحران••• 254

خشم فرعون از ايمان آوردن ساحران••• 255

جواب ساحران در قبال تهديد فرع_ون••• 257

ساح__ران چه ديدند؟••• 261

تف__اوت ح_____ق، و سح__ر و باط__ل••• 262

تحق__ق ح____ق و ابط____ال ب_اط___ل••• 264

حقيقت سحر چيست؟••• 266

(410)

غلب__ه آي__ه و معج__زه ب__ر سح___ر••• 267

(411)

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

فصل هشتم

دعوت عمومى موسى در مصر و اسكان بنى اسرائيل••• 269

ص_ف اول ايم_ان آوردندگان••• 269

فرمان اسك__ان بنى اسرائي__ل در خانه هاى مصر••• 275

فعاليت تبليغات__ى

موس__ى و خش__م فرعونيان••• 277

بررس_ى دين و آئين فرعون••• 279

اتهام جنون عليه موسى عليه السلام ••• 283

صحن__ه ديگ__رى از مواجه__ه فرع_ون با موسى••• 285

(412)

مشترك__ات ق__وم فرع__ون و ق__وم ق__ري____ش••• 288

(413)

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

ب__ال ه__اى ن___ازل___ه ب__ر فرعوني_ان••• 290

انواع بلاهاى نازله به فرعونيان قبل از نابودى نهائى••• 293

مشخص__ات ب__لاه__اى ن__ازل_ه ب__ر ف__رع__وني__ان••• 295

بلاه_اى طوف_ان••• 296

ن__زول مل__خ براى ن__اب___ودى زراعت••• 298

فرود شپشه بر زراعت و بدن فرعونيان••• 299

ن_زول بلاى قورباغ_ه بر فرعوني____ان••• 300

نزول بلاى خون••• 301

(414)

نفري__ن نهائ__ى موس__ى و دلاي___ل آن••• 303

استجاب__ت نف___ري____ن م__وس______ى••• 305

(415)

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

فصل نهم

پايان سلطنت فرعون و آغاز وراثت مستضعفان••• 307

وع__ده نج__ات و ج__انشين____ى در زمي__ن••• 307

بى قرارى بنى اسرائيل••• 309

تحق__ق وعده هاى الهى••• 311

حركت شبانه بنى اسرائيل و نابودى فرعون••• 314

جزئي__ات حرك____ت شبان__ه بنى اسرائي___ل••• 318

ع___اقب__ت ش_____وم ف___رع___ون صفت___ان••• 320

(416)

ت_وب__ه ف___رع____ون در ح___ال غ________رق••• 323

رهبرى فرع__ون در سوق قوم خود به جهنم••• 324

مجموعه تفسير الميزان با حمايت مؤسسه عترت فاطمى چاپ و منتشر شده است كه بدين وسيله از مديران و كاركنان مؤسسه ياد شده تشكر و قدردانى مى شود.

مؤسسه قرآنى تفسير جوان

(417)

تقديم به

اِلى سَيِّدِنا وَ نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ

رَسُ_ولِ اللّ_هِ وَ خاتَ_مِ النَّبِيّينَ وَ اِلى مَوْلانا

وَ مَوْلَى الْمُوَحِّدينَ عَلِىٍّ اَميرِ الْمُؤْمِنينَ وَ اِلى بِضْعَةِ

الْمُصْطَفى وَ بَهْجَةِ قَلْبِهِ سَيِّدَةِ نِساءِ الْعالَمينَ وَ اِلى سَيِّدَىْ

شَبابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ، السِبْطَيْنِ، الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ اِلَى الاَْئِمَّةِ التِّسْعَةِ

الْمَعْصُومينَ الْمُكَرَّمينَ مِنْ وُلْدِ الْحُسَيْنِ لاسِيَّما بَقِيَّ___ةِ اللّهِ فِى الاَْرَضينَ وَ وارِثِ عُلُومِ

الاَْنْبِياءِ وَ الْمُرْسَلينَ، الْمُعَدِّ لِقَطْعِ دابِرِالظَّلَمَةِ وَ الْمُدَّخِرِ لاِِحْياءِ الْفَرائِضِ وَ مَعالِمِ الدّينِ ،

الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صاحِبِ الْعَصْرِ وَ الزَّمانِ عَجَّلَ اللّهُ تَعالى فَرَجَهُ الشَّريفَ فَيا مُعِزَّ

الاَْوْلِياءِوَيامُذِلَ الاَْعْداءِاَيُّهَاالسَّبَبُ الْمُتَّصِلُ بَيْنَ الاَْرْضِ وَالسَّماءِقَدْمَسَّنا

وَ اَهْلَنَا الضُّ___رَّ فى غَيْبَتِ___كَ وَ فِراقِ___كَ

وَ جِئْن_ا بِبِضاعَ_ةٍ

مُزْجاةٍ مِنْ وِلائِكَ وَ مَحَبَّتِكَ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ مِنْ مَنِّكَ وَ

فَضْلِكَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنا بِنَظْرَةِ رَحْمَةٍ مِنْكَ

اِنّا نَريكَ مِنَ الْمُحْسِنينَ

(4)

متن تأئيديه حضرت آية اللّه محمد يزدى

رييس دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى و رييس شورايعالى مديريت حوزه علميه

بِسْمِ اللّه ِ الرَّحْمنِ الرَّحيم

قرآن كريم اين بزرگ ترين هديه آسمانى و عالى ترين چراغ هدايت كه خداوند عالم به وسيله آخرين پيامبرش براى بشريت فروفرستاده است؛ همواره انسان ها را دستگيرى و راهنمايى نموده و مى نمايد. اين انسان ها هستند كه به هر مقدار بيشتر با اين نور و رحمت ارتباط برقرار كنند بيشتر بهره مى گيرند. ارتباط انسان ها با قرآن كريم با خواندن، انديشيدن، فهميدن، شناختن اهداف آن شكل مى گيرد. تلاوت، تفكر، دريافت و عمل انسان ها به دستورالعمل هاى آن، سطوح مختلف دارد. كارهايى كه براى تسهيل و روان و آسان كردن اين ارتباط انجام مى گيرد هركدام به نوبه خود ارزشمند است. كارهاى گوناگونى كه دانشمند محترم جناب آقاى دكتر بيستونى براى نسل جوان در جهت اين خدمت بزرگ و امكان ارتباط بهترنسل جوان باقرآن انجام داده اند؛ همگى قابل تقدير و تشكر و احترام است. به علاقه مندان بخصوص جوانان توصيه مى كنم كه از اين آثار بهره مند شوند.

توفيقات بيش از پيش ايشان را از خداوند متعال خواهانم.

محمد يزدى

رييس دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى 1/2/1388

(5)

متن تائيديه حضرت آية اللّه مرتضى مقتدايى

بِسْمِ اللّه ِ الرَّحْمنِ الرَّحيم

توفيق نصيب گرديد از مؤسسه ق__رآنى تفسير جوان بازديد داشته باشم و مواجه شدم با يك باغستان گسترده پرگل و متنوع كه به طور يقين از معجزات قرآن است كه اين ابتكارات و روش هاى نو و جالب را به ذهن يك نفر كه بايد مورد عنايت ويژه قرار گرفته باشد القاء نمايد تا بتواند در سطح گسترده كودكان و جوانان و نوجوانان و غيرهم را با قرآن مجيد مأنوس به طورى كه مفاهيم بلند و باارزش قرآن در وجود آنها نقش بسته و روش آنها را الهى

و قرآنى نمايد و آن برادر بزرگوار جناب آقاى دكتر محمد بيستونى است كه اين توفيق نصيب ايشان گرديده و ذخيره عظيم و باقيات الصالحات جارى براى آخرت ايشان هست. به اميد اين كه همه اقدامات با خلوص قرين و مورد توجه ويژه حضرت بقيت اللّه الاعظم ارواحنافداه باشد.

مرتضى مقتدايى

به تاريخ يوم شنبه پنجم ماه مبارك رمضان المبارك 1427

(6)

متن تأييديه حضرت آية اللّه سيدعلى اصغردستغيب نماينده محترم خبرگان رهبرى دراستان فارس

بِسْمِ اللّه ِ الرَّحْمنِ الرَّحيم

«وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْيانا لِكُلِّ شَىْ ءٍ» (89 / نحل)

تفسير الميزان گنجينه گرانبهائى است كه به مقتضاى اين كريمه قرآنى حاوى جميع موضوعات و عناوين مطرح در زندگى انسان ها مى باشد. تنظيم موضوعى اين مجموعه نفيس اولاً موجب آن است كه هركس عنوان و موضوع مدّنظر خويش را به سادگى پيدا كند و ثانيا زمينه مناسبى در راستاى تحقيقات موضوعى براى پژوهشگران و انديشمندان جوان حوزه و دانشگاه خواهد بود.

اين توفيق نيز در ادامه برنامه هاى مؤسسه قرآنى تفسير جوان در تنظيم و نشر آثار قرآنى مفسّرين بزرگ و نامى در طول تاريخ اسلام، نصيب برادر ارزشمندم جناب آقاى دكتر محمد بيستونى و گروهى از همكاران قرآن پژوه ايشان گرديده است. اميدوارم همچن__ان از توفيق__ات و تأيي__دات اله_ى برخ__وردار باشند.

سيدعلى اصغر دستغيب

28/9/86

(7)

مقدمه ناشر

براساس پژوهشى كه در مؤسسه قرآنى تفسير جوان انجام شده، از صدر اسلام تاكنون حدود 000/10 نوع تفسير قرآن كريم منتشر گرديده است كه بيش از 90% آنها به دليل پرحجم بودن صفحات، عدم اعرابگذارى كامل آيات و روايات و كلمات عربى، نثر و نگارش تخصصى و پيچيده، قطع بزرگ كتاب و... صرفا براى «متخصصين و علاقمندان حرفه اى» كاربرد داشته و افراد عادى جامعه به ويژه «جوانان عزيز» آنچنان كه ش__ايست__ه است نمى ت_وانند از اين قبيل تفاسير به راحتى استفاده كنند.

مؤسسه قرآنى تفسير جوان 15 سال براى ساده سازى و ارائه تفسير موضوعى و كاربردى در كنار تفسيرترتيبى تلاش هاى گسترده اى را آغاز نموده است كه چاپ و انتشار تفسير جوان (خلاصه 30 جلدى تفسير نمونه، قطع جيبى) و تفسير نوجوان (30 جلدى، قطع جيبى كوچك) و بيش از يكصد

تفسير موضوعى ديگر نظير باستان شناسى قرآن كريم، رنگ شناسى، شيطان شناسى، هنرهاى دستى، ملكه گمشده و شيطانى همراه، موسيقى،

(8)

تف__اسي__ر گ__رافيك__ى و... بخش__ى از خ__روج_ى هاى منتشر شده در همين راستا مى باشد.

كتابى كه ما و شما اكنون در مح_ضر ن_ورانى آن هستي_م ح_اص_ل ت__لاش 30 س__اله «استادارجمند جناب آقاى سيدمهدى امين» مى باشد.ايشان تمامى مجلدات تفسيرالميزان را به دق__ت مط__العه ك__رده و پس از فيش بردارى، مطالب را «بدون هيچ گونه دخل و تصرف در متن تفسير» در هفتاد عنوان موضوعى تفكيك و براى نخستين بار «مجموعه 70 جلدى تفسير موضوعى الميزان» را ت__دوي__ن نم__وده ك__ه ه_م به صورت تك موضوعى و هم به شكل دوره اى براى ج_وان_ان عزيز ق_اب__ل استفاده كاربردى است.

«تفسير الميزان» به گفته شهيد آية اللّه مطهرى (ره) «بهترين تفسيرى است كه در ميان شيعه و سنى از صدر اسلام تا امروز نوشته شده است». «الميزان» يكى از بزرگ ترين آثار علمى علامه طباطبائى (ره)، و از مهم ترين تفاسير جهان اسلام و به حق در نوع خود كم نظير و مايه مباهات و افتخار شيعه است. پس از تفسير تبيان شيخ طوسى (م 460 ه) و مجمع البيان شيخ طبرسى (م 548 ه) بزرگ ترين و جامع ترين تفسير شيعى و از نظر قوّت علمى و

مقدمه ناشر (9)

مطلوبيت روش تفسيرى، بى نظير است. ويژگى مهم اين تفسير به كارگيرى تفسير قرآن به قرآن و روش عقل__ى و است__دلالى اس__ت. اي__ن روش در ك__ار مفسّ__ر تنها در كنار هم گذاشتن آيات براى درك معناى واژه خلاصه نمى شود، بلكه موضوعات مشابه و مشت__رك در سوره هاى مختلف را كنار يكديگر قرار مى دهد، تحليل و مقايسه مى كند و براى درك پيام آيه به شيوه تدبّرى و اجتهادى توسل مى جويد.

يكى از ابعاد چشمگير الميزان، جامعه گرايى تفسير است. بى گمان اين خصيصه از انديشه و گرايش هاى اجتماعى علامه طباطبائى (ره) برخاسته است و لذا به مباحثى چون حكومت، آزادى، عدالت اجتماعى، نظم اجتماعى، مشكلات امّت اسلامى، علل عقب ماندگى مسلمانان، حقوق زن و پاسخ به شبهات ماركسيسم و ده ها موضوع روز، روى آورده و به طورعمي_ق مورد بحث و بررسى قرارداده است.

شيوه مرحوم علاّمه به اين شرح است كه در آغاز، چندآيه از يك سوره را مى آورد و آيه، آيه، نكات لُغوى و بيانى آن را شرح مى دهد و پس از آن، تحت عنوان بيان آيات كه شامل مباحث

(10) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

موضوعى است به تشريح آن مى پردازد.

ول__ى مت__أسف__انه ق__در و ارزش اين تفسير در ميان نسل جوان ناشناخته مانده است و بنده در جلسات ف__راوان__ى كه با دانشج_ويان يا دانش آموزان داشته ام همواره نياز فراوان آنها را به اين تفسير دري__افت__ه ام و به همين دليل نسبت به همكارى با جن__اب آق__اى سيدمهدى امي__ن اق__دام نم______وده ام.

امي__دوارم اي___ن قبي__ل ت__لاش ه__اى ق__رآن__ى م__ا و شم__ا ب__راى روزى ذخي__ره ش__ود ك__ه ب__ه ج__ز اعم__ال و ني__ات خ_الص_انه، هي_چ چي_ز ديگ_رى ك_ارس_از نخواهد بود.

دكتر محمد بيستونى

رئيس مؤسسه قرآنى تفسير جوان

تهران _ تابستان 1388

مقدمه ناشر (11)

مق_دم_ه م_ؤل_ف

اِنَّ___هُ لَقُ_____رْآنٌ كَ___ري__مٌ

ف___ى كِت____ابٍ مَكْنُ_____ونٍ

لا يَمَسُّ___هُ اِلاَّ الْمُطَهَّ___روُنَ

اين ق_رآن_ى اس__ت ك__ري__م

در كت_____اب___ى مكن______ون

كه جز دست پ__اك__ان و فه_م خاصان بدان نرسد!

(77 _ 79/ واقعه)

اين كتاب به منزله يك «كتاب مرجع» يافرهنگ معارف قرآن است كه از «تفسير الميزان» انتخ_اب و تلخي_ص، و بر حسب موضوع طبقه بندى شده است.

در تقسيم بندى به عمل آمده از موضوعات قرآن كريم قريب 70 عنوان مستقل به

دست آمد. هر يك از اين موضوعات اصلى، عنوان مستقلى براى تهيه يك كتاب در نظر گرفته شد. هر كتاب در داخل خود به چندين فصل يا عنوان فرعى تقسيم گرديد. هر

(12)

فصل نيز به سرفصل هايى تقسيم شد. در اين سرفصل ها آيات و مفاهيم قرآنى از متن تفسي_ر المي__زان انتخ__اب و پس از تلخيص، به روال منطقى، طبقه بندى و درج گرديد، به طورى كه خواننده جوان و محقق ما با مطالعه اين مطالب كوتاه وارد جهان شگفت انگيز آيات و معارف قرآن عظيم گردد. در پايان كار، مجموع اين معارف به قريب 5 هزار عنوان يا سرفصل بالغ گرديد.

از لح__اظ زم__انى: كار انتخاب مطالب و فيش بردارى و تلخيص و نگارش، از اواخ__ر س__ال 1357 ش__روع و ح__دود 30 س__ال دوام داشت__ه، و با توفيق الهى در ليالى مب__اركه قدر سال 1385پايان پذيرفت__ه و آم__اده چ__اپ و نش__ر گ_ردي_ده است.

ه__دف از تهيه اين مجموع__ه و نوع طبقه بندى مطالب در آن، تسهيل مراجعه به شرح و تفسير آيات و معارف قرآن شريف، از جانب علاقمندان علوم قرآنى، مخصوصا محققين جوان است كه بتوانند اطلاعات خود را از طريق بيان مفسرى بزرگ چون علامه فقيد آية اللّه طباطبايى دريافت كنند، و براى هر سؤال پاسخى مشخص و روش__ن داشت___ه باشن__د.

مقدمه مؤلف (13)

سال هاى طولانى، مطالب متعدد و متنوع درباره مفاهيم قرآن شريف مى آموختيم اما وقتى در مقابل يك سؤال درباره معارف و شرايع دين مان قرار مى گرفتيم، يك جواب مدون و مشخص نداشتيم بلكه به اندازه مطالب متعدد و متنوعى كه شنيده بوديم بايد جواب مى داديم. زمانى كه تفسير الميزان علامه طباطبايى، قدس اللّه سرّه الشريف، ترجمه شد و در

دسترس جامعه مسلمان ايرانى قرار گرفت، اين مشكل حل شد و جوابى را كه لازم بود مى توانستيم از متن خود قرآن، با تفسير روشن و قابل اعتمادِ فردى كه به اسرار مكنون دست يافته بود، بدهيم. اما آنچه مشكل مى نمود گشتن و پيدا كردن آن جواب از لابلاى چهل (يا بيست) جلد ترجمه فارسى اين تفسير گرانمايه بود. لذا اين ضرورت احساس شد كه مطالب به صورت موضوعى طبقه بندى و خلاصه شود و در قالب يك دائرة المع__ارف در دست__رس همه دين دوستان قرارگيرد. اين همان انگيزه اى ب_ود ك_ه م_وجب تهيه اين مجل__دات گ__رديد.

بديهى است اين مجلدات شامل تمامى جزئيات سوره ها و آيات الهى قرآن نمى شود، بلكه سعى شده مطالبى انتخاب شود كه در تفسير آيات و مفاهيم قرآنى، علامه بزرگوار

(14) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

به شرح و بسط و تفهيم مطلب پرداخته است.

اص__ول اين مط__ال__ب با ت__وضي__ح و تفصي__ل در «تفسير الميزان» موجود است كه خواننده مى تواند ب__راى پى گي__رى آن ه__ا به خ__ود المي__زان مراجعه نمايد. براى اي__ن منظ__ور مستند هر مطل__ب با ذكر شماره مجلد و شماره صفحه مربوطه و آيه م_ورد استناد در هر مطلب قيد گرديده است.

ذكراين نكته لازم است كه چون ترجمه تفسيرالميزان به صورت دومجموعه 20 جلدى و 40جلدى منتشرشده بهتراست درصورت نيازبه مراجعه به ترجمه الميزان، بر اساس ترتيب عددى آيات قرآن به سراغ جلد موردنظر خود، صرف نظراز تعداد مجلدات برويد.

و مقدر بود كه كار نشر چنين مجموعه آسمانى در مؤسسه اى انجام گيرد كه با ه__دف نش__ر مع__ارف ق__رآن ش__ري_ف، به صورت تفسير، مختص نسل جوان، تأسيس شده باشد، و استاد مسلّم، جن__اب آق_اى دكت_ر محم__د بيستونى، اصلاح و تنقي__ح و نظ__ارت هم__ه ج__انب_ه بر

اين مجم__وعه ق_رآنى شريف را به عه__ده گي__رد.

مؤسسه قرآنى تفسير جوان با ابتكار و سليقه نوين، و به منظور تسهيل در رساندن

مقدمه مؤلف (15)

پيام آسمانى قرآن مجيد به نسل جوان، مطالب قرآنى را به صورت كتاب هايى در قطع جيب__ى منتش__ر مى كن__د. اي__ن ابتك__ار در نش__ر همي__ن مجل__دات ني__ز به كار رفته، ت__ا مط__الع__ه آن در ه__ر ش__راي__ط زم__ان__ى و مك__انى، براى ج__وانان مشتاق فرهنگ الهى قرآن شريف، ساده و آسان گردد...

و ما همه بندگانى هستيم هر يك حامل وظيفه تعيين شده از جانب دوست، و آنچه انج__ام ش__ده و مى ش_ود، همه از جانب اوست !

و صلوات خدا بر محمّد مصطفى صلى الله عليه و آله و خاندان جليلش باد كه نخستين حاملان اين وظيفه الهى بودند، و بر علامه فقيد آية اللّه طباطبايى و اجداد او، و بر همه وظيفه داران اين مجموعه شريف و آباء و اجدادشان باد، كه مسلمان شايسته اى بودند و ما را نيز در مسي__ر شن__اخت اس_لام واقعى پرورش دادن_د!

ليله قدر سال 1385

سيد مهدى حبيبى امين

(16) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

فصل اول :كليات تاريخچه بنى اسرائيل

1 _ تا عصر موسى عليه السلام

بنى اسرائيل، ذريّه كشتى نشينان نوح عليه السلام

«وَ اتَيْن__ا مُوسَى الْكِتابَ وَ جَعَلْناهُ هُدىً لِبَنى اِسْرائِيلَ..... ذُرِّيَّةَ مَنْ حَ_مَلْنا مَ__عَ نُ___وحٍ....» (3 / اسراء)

خداوند سبحان درباره سرنشينان كشتى نوح عليه السلام وعده هاى جميل داده است. بعد از آن كه آن انس_ان ه_اى ص_الح مع_دود روى زمي_ن را از غ_رق ش_دن نجات داد، فرمود:

«اى نوح! به سلامتى فرود آى!

(17)

و بركاتى كه شامل ح_ال ت_و و ح_ال امت ه_ائى خ_واه_د ش_د ك_ه ب_ا ت_و ب_ودن__د،

و ام_ت ه__ائ__ى كه ب__ه زودى به__ره من__دش_ان خ_واهي_م ك____رد،

و پس آن گاه به عذابى دردناك دچارشان مى كنيم.» (48 / هود)

در آغاز آيه 3 سوره اسراء نشان مى دهد كه فرستادن كتاب براى

موسى و هدايت بنى اسرائيل به وسيله آن، در حقيقت وفاى به همان وعده نيكوئى است به پدرانشان يعنى سرنشينان كشتى نوح داده بود و در عين حال اجراى سنت الهى است كه در امت هاى گذشته اعمال مى شد. گويا فرموده: ما بر موسى كتاب فرستاديم و آن را هدايت بنى اسرائيل قرار داديم به خاطر اين كه بنى اسرائيل ذريه همان هائى هستند كه ما با ن_وح س_وار بر كشتى كرديم. و به آن ها وعده سلامت_ى و ب_رك_ات و به_ره من_دى دادي_م!

مى فرمايد: اين سنت هدايت و ارشاد و طريقه دعوت به توحيد عينا همان سنتى است ك_ه «ن__وح» اولين مجرى آن در عال__م بشرى بود، و با قي__ام به آن شك__ر نعمت هاى خدا را به ج__اى آورد و عبودي__ت خود را نسب__ت به خ__دا خال__ص كرد.

(18) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

خداى تعالى هم شكر خدمت او را گذاشت و سنت او را تا بقاى دنيا بقاداد و در همه عوالم بر او سلام كرد. تا روز قيامت هر كلمه طيب و عمل صالحى كه از نسل بشر سر بزن__د خداى تعالى ن_وح عليه السلام را ش_ريك در اج_ر آن نم_وده است.

از عبارت ق_رآن_ى «وَ جَ_عَلْنا ذُرِّيَّتَ__هُ هُ__مُ الْ_باقي__نَ،» (77 / صافات) ب_ه خ_وب_ى ب_رم__ى آي_د كه مردم امروز همه ذري___ه پس___رى و دخت____رى ن__وح عليه السلام هستن__د! (1)

اس_رائيل ك_ه ب_ود؟

«اِلاّ ما حَرَّمَ اِسْراآئيلُ عَلى نَفْسِه....» (93 / آل عمران)

منظور از «اسرائيل» در آيه فوق «يعقوب پيامبر» عليه السلام مى باشد. اين كه او را «اسرائيل» گفته اند به خاطر آن است كه در راه خدا مجاهد بود، و به واسطه خداوند«مظفر و پيروز» شد.

1- الميزان، ج 25، ص

65 .

اسرائيل كه بود (19)

اهل كتاب درباره وجه تسميه او چنين گويند: «او هنگام كُشتى گرفتن با خدا در ج_ائى به ن_ام "ف_ن_ى ئي___ل" ب_ر خدا غال_ب و پيروز ش_____د؟!»

موضوع كُشتى گرفتن يعقوب با خدا در تورات ذكر شده است لكن قرآن شريف آن را تكذيب مى كند و عقل انسانى هم آن را از مح_الات مى داند!!!

بنى اسرائيل اولاد فرزندان يعق_وب پيغمب_ر عليه السلام مى ب_اشن_د. آن_ان در ابت_داء م_انن_د قبايل چادرنشين زندگى مى ك_ردن_د سپس ب_ا انتق_ال ي_وسف عليه السلام ب_ه مص_ر خ_ان_واده او ني_ز ب_ه مص_ر منتق_ل گ_ردي_د. بعده__ا فراعن__ه مص__ر همه بنى اسرائي__ل را به مملك__ت مص__ر ب_رده و با آن ه__ا چ__ون اسي__ران ممل__وك رفت__ار مى كردند. تا اين كه

(20) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

خداى تعال__ى به وسيله موس_ى عليه السلام آنان را از فرعون و طرز سلوكش نجات بخشيد.(1)

نكاتى در علل اسارت بنى اسرائيل

درباره اسارت بنى اسرائيل در دست فراعنه مصر و مدت زمان آن دليل خاصى در روايات اسلامى ذكر شده كه آن را تفسير عياشى از فضل بن ابى قره، روايت مى كند كه گفت : از حض_رت ام_ام ص_ادق عليه السلام شني_دم ك_ه ف_رم_ود:

خ__دا ب__ه اب__راهي__م عليه السلام وح__ى ك_رد ك_ه ب__ه زودى داراى ف_رزن_دى خواهى شد .

ابراهي__م عليه السلام جريان را به س_اره گفت. ساره گفت: «آيا در حال پيرى خواهم زائيد؟»

پس خدا به ابراهيم وحى كرد كه ساره خواهد زائيد ولى چون كلام مرا رد كرده اس_ت، اولاد او چ_ه_ار ص__د س_ال ع__ذاب خ_واهن_د ش_د!

1- الميزان، ج 191، ص 244 .

نكاتى در علل اسارت بنى اسرائيل (21)

فض_ل مى گ_وي_د: چ_ون ع_ذاب بن_ى اس_رائي_ل ط_ولان_ى ش_د، چه_ل روز ب_ه س_وى خ_دا ضج_ه و گ_ري_ه ك_ردن_د، پ_س خ_دا ب_ه م_وس_ى و ه_ارون وح_ى ك_رد ك_ه

ايش_ان را از فرع__ون خلاص خواهد ك__رد، و بدين ترتيب صد و هفتاد سال از عذابشان كم كرد.

فضل گويد: حضرت صادق عليه السلام فرمود:

«شم__ا ه__م مث_____ل آن ه___ا هستي___د!

اگ__ر فعالي__ت كني__د، خ_دا ف_رج م_ا را خ_واه__د رساني___د،

ولى اگر با ما نباشيد اين امر به انتهاى خود خواهد رسيد!»

تحليل__ى ب__ر رواي__ت

نكته اول در اين روايت اين است كه شايد مراد آن حضرت از اين كه فرمود اگر شما با ما نباشيدو وظيفه خودرابراى به حكومت رسانيدن ما و سرنگون كردن دولت هاى غاصب انجام ندهيد، براى هميشه به همين ترتيب به ما ظلم خواهد شد و فقط وقتى كه شما وظيفه

(22) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

خود را انج_ام دهيد حكومت ح_ق ب_ه م_ا باز خواه_د گشت!

نكته گفتنى دوم در اين روايت اين است كه بدون شك بين انسان و ملكات او از يك سو و خصوصيات تركيب بدن او از سوى ديگر رابطه وجود دارد، زيرا هر يك از اين ها درديگرى كشش و تأثير خاصى دارد، نطفه نيز از ماده بدنى گرفته مى شود و طبعا حامل خصوصيات مادى و روحى بدن است، و بنابراين ممكن است بازماندگان پاره اى از خصوصيات مادى و روحى اسلاف خود را به ارث برند.

ضمنا اين نكته ثابت شده كه بين صفات روحى و اعمال انسان از يك طرف و حوادث خارجى، چه خير و چه شر، از طرف ديگر رابطه كاملى برقرار است، به طورى كه خداوند در قرآن مجيد بدين حقيقت اشاره مى كن_د و م_ى ف_رم_اي_د:

«اگر اهل آبادى ها ايمان مى آوردند و تقوى پيشه مى كردند، مسلما بركاتى از آسمان و زمي__ن بر آن__ان مى گشودي__م!» (96 / اعراف)

تحليلى بر روايت (23)

«هرمصيبتى به شما رسد به واسطه كارهائى است كه خودتان كرديد!» (30 / شورى)

پس امكان دارد از فرد يا جامعه اى از ميان

افراد يا جوامع انسانى كارى شايسته يا ناشايست سرزند يا صفت فضيلت يا رذيلتى پديدار گردد و آن گاه اثر نيك و يا وبال بد آن در اعقاب آن ها ظاهر شود. ملاك اين مسئل_ه ن_وعى وراثت است ك_ه آي_ه 9 س_وره نساء بدان اشاره دارد ومى فرمايد:

«و بايد بترسند كسانى كه اگر فرزندان ناتوان بعد از خود به جاى گذارند و بر آنان بيمناكند از تعدى ديگران، پس خودشان هم درباره يتيمان ديگ_ران از خ_دا بپ_رهيزند!» (9 / نساء) (1)

1- المي_زان، ج 20، ص 209 .

(24) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

خلاصه سرگذشت موسى در قرآن

در قرآن مجيد نام موسى عليه السلام بيش از هر پيغمبر ديگر آمده است، و به طورى كه شمرده اند، نامش در 166 جاى قرآن كريم ذكر شده است، در 36 سوره از سوره هاى ق__رآن به گوشه هائ__ى از داستان هاي__ش به طور اجم__ال يا تفصي_ل، اشاره شده است.

در بي__ن انبي__اء عليه السلام موس__ى به كث__رت معجزه اختص__اص يافت__ه اس__ت، كه ق__رآن كري__م بسي__ارى از معج__زات ب__اه__ره وى را ذك__ر ك__رده اس___ت، م__انن__د:

«اژدها شدن عصاى او، نور دادن دستش، ايجاد طوفان، مسلط كردن ملخ و شپشه و قورباغه و خون بر مردم، شكافتن دريا، نازل كردن من و سلوى، جوشيدن دوازده

خلاصه سرگدشت موسى در قرآن (25)

چشمه از يك سنگ با زدن عصا، زنده كردن مردگان، بلند كردن كوه طور بالاى سر مردم، و غير اين ها.»

در كلام خداى تعالى گوشه هائى از داستان هاى آن جناب آمده و لكن تمامى جزئيات و دقايق آن ه_ا را ذك_ر نف_رم_وده بلك_ه ب_ه چند فصل از آن ها كه ذكرش در غرض هدايت و ارش_اد خلق اهميت داشته، اكتفا كرده است.

اين دأب و روش قرآن كريم

در اشاره به داستان هاى همه انبياء و امت هاست، كه از ه_ر داست_انى آن چ_ه را ك_ه ذك_رش م__اي_ه عب_رت و ه_دايت خل__ق است، ذك_ر م_ى كن_د. از داستان هاى موسى عليه السلام آن چه را كه گفتيم از كلياتش در قرآن آمده، اين است كه آن جناب در مصر در خانه مردى اسرائيلى به دنيا آمد. در روزهائى به دنيا آمد كه فرعونيان به دستور فرعون پسر بچه هاى بنى اسرائيل را سر مى بريدند، و مادر موسى

(26) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

(به دستور خداى تعالى) او را در صندوقى نهاده و به دريا انداخت، و فرعون او را از دري_ا گ_رفت و به مادرش برگردانيد تا شير دهد و تربيتش كند، و موسى عليه السلام از آن روزه_ا در خ_ان_ه ف_رع_ون نش_و و نم_ا ك_رد.

آن گاه به سن بلوغ مى رسد و مرد قبطى را مى كشد و از مصر به سوى مدين فرار مى كند، چون ترس اين را داشته كه فرعونيان به قصاص آن مرد قبطى به قتلش برسانند.

سپ_س مدت__ى مق__رر ك__ه هم__ان ده س__ال باش__د، ب__راى خدم__ت به شعي__ب در مدين مكث مى كند و با يكى از دختران اوازدواج مى نمايد.

و پس از به سر آمدن آن مدت مقرر به اتفاق اهل بيتش از مدين بيرون مى آيد و در بين راه، آن جا كه كوه طور واقع است، از طرف آن كوه آتشى مى بيند و چون راه را گم

خلاصه سرگدشت موسى در قرآن (27)

كرده بودند، و آن شب هم شبى بسيار تاريك بود، به اميد اين كه كنار آن آتش كسى را ببيند و راه را ازاو بپرسد، و هم آتشى برداشته و با خود بياورد، به خانواده اش مى گويد:

«شما

اين جا باشيد تا من بروم و پاره اى آتش برايتان بياورم و يا كنار آتش راهنمائى ببينم و از او راه را بپرسم!»(7/نحل)

ولى همين كه نزديك مى شود خداى تعالى از كنار سمت راست آن بيابان كه از نظر ظاهر با زمين هاى اطراف فرق داشته از طرف درختى كه آن جا بوده، ندايش مى دهد و با او سخن مى گويد، و او را به رسالت خود برمى گزيند، و معجزه عصا و يد بيضاء را به او مى بخشد كه دو تا از نه معجزه اوست، و او را به عنوان رسالت به سوى فرعون و قومش گسيل مى دارد تا بنى اسرائيل را نجات دهد. براى اجراى اين مأموريت و بنا به درخواست موسى عليه السلام هارون برادر او را نيز وزير و شريك نبوت وى قرار مى دهد.

(28) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

موسى همراه هارون نزد فرعون مى آيد و او را به سوى كلمه حق و دين توحيد مى خواند و نيز به او پيشنهاد مى كند كه بنى اسرائيل را با او روانه كند و دست از شكنجه و كشتارشان بردارد و به منظور اين كه بفهماند رسول خداست، معجزه عصا و يد بيضا را به او نشان مى دهد. فرعون از قبول گفته هاى او امتناع مى ورزد و در مقام آن بر مى آيد كه با سحر ساحران با معجزه او معارضه كند. ساحران فرعون حقا سحرى عظيم نشان دادند، و اژدها و مارهاى بسيار به راه انداختند، ولى همين كه موسى عصاى خود بيفكند، تمامى آن سحرها را برچيد و خورد و دوباره به صورت عصا برگشت، و ساح__ران كه فهميدند عصاى موسى از سن__خ سحر و جادو ايشان نيست، همه به سج__ده افتادن__د و

گفتند: ما به رب العالمين ايمان آوردي__م، به آن كس__ى كه رب موسى و ه__ارون است! ول_ى ف_رع_ون هم چن_ان ب_ر انكار دع__وت وى اص__رار ورزيد و ساح__ران را تهدي__د ك__رد و ايم_ان ني_اورد !

خلاصه سرگدشت موسى در قرآن (29)

موسى عليه السلام هم هم چنان به دعوت خود پافشارى مى كرد، و فرعون و درباريانش را به دين توحيد همى خواند و معجزه ها مى آورد.

يك بار آن ها را دچار طوفان ساخت. و دفعات ديگر ملخ و شپشه و قورباغه و خون را بر آنان مسلط كرد. و آياتى مفصل آورد، ولى ايشان بر استكبار خود پافشارى كردند. هر دفعه كه به يكى از گرفتارى هائى كه موسى عليه السلام به عنوان معجزه بر ايشان مى آورد، مبتلا مى شدند. مى گفتند: اى موسى، پروردگار خودت را بخوان واز آن عهدى كه به تو داده (كه اگر ايمان بياوريم اين بلا را از ما بگرداند،) استفاده كن، كه اگر اين بلابگردانى به طور قطع ايمان مى آوريم، و بنى اسرائيل را با تو مى فرستيم، ولى همين كه خدا در مدت مقرر بلا را از ايشان برطرف مى كرد، دوباره عهد خود مى شكستند و به كفر خود ادامه مى دادند.

(30) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

لاجرم خداى تعالى دستورش مى دهد تا بنى اسرائيل را در يك شب معين بسيج نموده واز مصر بيرون برد. موسى و بنى اسرائيل از مصر بيرون شدند و شبانه به راه افتادند تا به كنار دريا رسيدند، فرعون چون از جريان آگاهى يافت از پشت سر ايشان را تعقيب كرد، و همين كه دو فريق يك ديگر را از دور ديدند، اصحاب موسى به وى گفتند:

«دشمن دارد به ما مى رسد!» موسى

گفت:

«ح__اش__ا! پ__روردگ__ار م__ن ب__ا م___ن اس__ت، و ب___ه زودى م__را راهنمائ__ى مى كن__د!» (61 و 62 / شع_راء)

در همين حال به او وحى رسيد كه با عصايش به دريا بزند. همين ك_ه زد، دريا شكافته شد، و بنى اسرائيل از دريا گذشتند، فرعون و لشكريانش ني_ز وارد دريا شدن_د،

خلاصه سرگدشت موسى در قرآن (31)

و همين كه آخ_رين نفرشان وارد شد، خداوند متعال آب را از دو ط_رف به ه_م زد و همه ش_ان را غ_رق ك_رد.

بعد از آن كه بنى اسرائيل نجات يافتند و از شر فرعون و لشكرش راحت شدند، موسى عليه السلام ايشان را به طرف بيابانى برد كه هيچ آب و علفى نداشت. در آن جا خداى تعالى به كرامت خود «مَنَّ وَ السَّلْوى » را (كه اولى گوشتى بريان و دومى چيزى به شكل ترنجبين بود،) بر آنان نازل كرد تا غذايشان باشد. موسى عليه السلام براى سيراب شدن آن ها عصا را به سنگى كه همراه داشت مى زد و دوازده چشمه از آن مى جوشيد، هر يك از تيره هاى بنى اسرائيل چشمه خود را مى شناختند و از آن چشمه مى نوشيدند و از آن «مَنَّ وَ السَّلْ__وى» مى خوردند. و براى رهائى از گرماى آفتاب خداوند متعال ابر را بر سر آن ها بيفكند.

(32) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

آن گاه در همان بيابان، خداى تعالى با موسى مواعده كرد كه چهل شبانه روز به كوه طور برود تا تورات بر او نازل شود. موسى عليه السلام از بنى اسرائيل هفتاد نفر را انتخاب كرد تا تكلم كردن خدا با وى را بشنوند (و به ديگران شهادت دهند،) ولى آن هفتاد نفر با اين كه شنيدند، باوجود اين گفتند: نه، ما ايمان نمى آورم مگر

اين كه خدا را آشكارا ببينيم.

خ_داى تع_ال_ى جل_وه اى ب_ه ك_وه ك__رد و ك_وه مت_لاش_ى ش___د !

ايشان از آن صاعقه مردند و دوباره به دعاى موسى زنده شدند.

بعد از آن كه ميقات تمام شد و خداى تعالى تورات را بر موسى عليه السلام نازل كرد، آن گاه به او خبر داد كه بنى اسرائيل بعد از بيرون شدن او گوساله پرست شدند و سامرى گمراهش_ان كرد!

موسى عليه السلام به سوى قوم خود برگشت، در حالى كه بسيار خشمگين و متأسف بود

خلاصه سرگدشت موسى در قرآن (33)

و گوسال_ه را آتش زد و خاكست_رش را ب_ه دري_ا ريخت و س_امرى را طرد كرد و فرمود:

«ب__رو ك__ه در زن__دگ____ى ه_ميش__ه بگ__وئ___ى ن__زديك__م نش__وي__د!» (97 / ط__ه)

اما مردم را دستورداد تا توبه كنند، و به همين منظور شمشير در يكديگربه كار بزنند و يكديگر را بكشند، تا شايد توبه شان قبول شود. توبه شان قبول شد ولى بار ديگر از پذيرفتن احكام تورات كه همان شريعت موسى بود، سر باز زدند، و خداى تعالى كوه طور را بلند ك__رد و در بالاى سر آنان نگه داش__ت (كه اگر ايمان نياوريد بر سرتان مى كوبم!)

بعد از مدتى بنى اسرائيل از خوردن «مَنَّ وَ السَّلْوى» به تنگ آمدند، و از موسى درخواست كردند كه پروردگار خود را بخواند تا از زمين گياهانى برايشان بروياند تا از سبزى و خيار و سير و عدس و پياز آن برخوردارشان كند.

خداى تعالى دستورشان داد تا براى رسيدن به اين هدف داخل سرزمين مقدس

(34) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

شوند كه خدا ب_ر آن_ان واجب ك_رده در آن ج_ا ب_ه س_ر ب_رن_د.

بنى اسرائيل زير بار نرفتند و خداى تعالى آن سرزمين را بر آنان حرام كرد و به

س_رگ_ردان_ى مبتلايشان ساخت و در نتيجه مدت چهل سال در بيابانى سرگردان شدند!

ب_ر اس__اس رواي__ات اس_لام_ى م_وس_ى عليه السلام در همي_ن اي_ام رح_ل_ت ك__رده اس__ت.

يكى ديگر از داستان هاى موسى عليه السلام كه در قرآن نقل شده، سرگذشت رفتنش با جوانى به مجمع البحرين براى ديدار بنده صالح خدا (حضرت خضر) و همراهى او با آن بنده صالح است كه شرح آن در سوره كهف آمده است. (1)

داستان موسى عليه السلام در تورات

1- ال___مي_______زان، ج 31، ص 65 .

داستان موسى (ع) در تورات (35)

داستان هاى موسى عليه السلام غير از سِفر اول تورات، در بقيه اسفار آن كه پنج سِفر است، آمده، و جزئيات تاريخ او را از حين تولد تا روز وفات، و آن چه كه از شرايع و احكام به وى نازل شده، همه اش را در آن چهار سِفر، يعنى سِفر خروج، سِفر لاويان، سِفر عدد، و سِفر تثنيه، نقل كرده است.

چيزى كه هست اين است كه آن چه را كه تورات آورده ب_ا آن چ_ه ك_ه در ق_رآن مجيد آم_ده، اخت_لاف ه_ائ_ى هس___ت، ك_ه خيل_ى ه___م ك_م نيس____ت!

يكى از مهم ترين موارد اختلاف اين است كه تورات مى گويد:

نداى موسى و سخن گفتن خدا از درخت با وى در سرزمين مدين، و قبل از حركت دادن خانواده اش به طرف مصر صورت گرفته، و خلاصه در همان ايامى بوده كه براى

(36) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

شعيب گوسفند مى چرانيده است. تورات نام پدرزن موسى را هم شعيب ندانسته، بلكه او را يثرون كاهن مديان مى داند، و مى گويد كه در همان ايام كه مشغول شبانى وى بوده و گوسفند را به ماوراى دشت برده و به كوه خدا حوريب رسيده و در آن جا ملائكه

خدا برايش ظاهر شده اند، و آتشى از وسط درخت خارى برايش نمودار كرده اند. آن گاه خدا با وى سخ__ن گفت__ه، و آن چ__ه را كه مى خواست__ه در مي_ان نه__اده، و او را ب__راى نج__ات دادن بن__ى اسرائي__ل ن_زد ف_رع_ون ف_رست_اده اس__ت. (اصحاح س__وم از سفر خروج)

يكى ديگر از موارد اختلاف مهم اين است كه آن فرعونى كه موسى رسول خدا به سوى وى رفت غير آن فرعونى بوده كه موسى را در دامن خود پروريده بود، و موسى از شر او گريخت تا به عنوان قصاص از خون مرد قبطى كه به دست او كشته شده بود، به قتل نرسد. (سفر خروج اصحاح دوم آيه 23)

داستان موسى (ع) در تورات (37)

يكى ديگر اين است كه تورات سخنى از ايمان آوردن ساحران به ميان نياورده است كه وقتى عصاى خود را افكندند و به صورت مارها درآوردند و عصاى موسى همه آن ها را بلعيد چه كردند و چه گفتند؟ بلكه مى گويد كه ساحران هم چنان نزد فرعون بودند و با موسى معارضه مى ك_ردن_د و در مق_اب_ل او معجزه موسى عليه السلام يعنى معجزه خ_ون و ق__ورب__اغ_ه، سح_ر خ__ود را ب__ه ك__ار زدن__د. (اصحاح هفتم و هشتم از سفر خروج)

يكى ديگر اين است كه تورات مى گويد: آن كسى كه براى بنى اسرائيل گوساله درست كرد و بنى اسرائيل آن را پرستيدند، خود هارون برادر موسى عليه السلام بود، براى اين كه وقتى بنى اسرائيل ديدند كه موسى عليه السلام در مراجعت از كوه طور دير كرد، همه نزد وى جمع شدند و بدو گفتند: براى ما معبودى درست كن تا پيشاپيش ما راه برود، براى اين كه اين مرد (موسى) كه ما

را از سرزمين مصر بيرون كرد، برنگشت، و نفهميديم چه

(38) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

شد؟ هارون به ايشان گفت: پس هر چه گوشواره به گوش زنان و پسران و دختران داريد برايم بياوريد، تمامى بنى اسرائيل گوشواره هائى را كه به گوش داشتند بياوردند و هارون همه را گرفت و از ميل قالبى درست كرد و طلاها را آب كرد و در آن ريخت و به صورت گوساله اى درآورد و گفت: اين است معبود شما اى بنى اسرائيل، كه شما را از مصر بيرون كرد! (اصحاح 32 از سفر خروج)

(در اين جا لازم است به خواننده عزيز تذكر دهيم كه اگر آيات قرآنى در اين زمينه از تاريخ موسى عليه السلام را به دقت زير نظر و مطالعه قرار دهد خواهد ديد كه لحن آن ها تعريض و گوشه زدن به تورات است !)

البته غير از موارد اختلافى كه ذكر شد، اختلاف هاى جزئى بسيار ديگر وجود دارد، مانند داستان كشتن قبطى و اين كه دو طرف دعوا در روز دوم اسرائيلى بودند. (اصحاح 2

داستان موسى (ع) در تورات (39)

از سفر خروج) و امثال آن بسيار است، مانند اين كه مى گويد: آن كسى كه در روز مسابقه عصا را انداخت و عصا همه سحر ساحران را بلعيد، هارون بود، كه به دستور موسى آن را انداخت. (اصحاح 7 از سفر خروج) و نيز تورات اصلاً داستان انتخاب هفتاد نفر براى ميقات، و نزول صاعقه، و زنده شدن آن ها بعد از مردنشان را نياورده است. در تورات اصحاح سى و دوم از سفر خروج آمده كه الواحى را كه موسى عليه السلام در مراجعت از كوه با

خود آورد و به زمين انداخت، دو تا تخته سنگ بود كه نامش لوح شهادت بود. اين قبيل اختلاف ها زياد است. (1)

علت بيان تاريخ موسى در قرآن

1- الميزان، ج 31، ص 70 .

(40) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

سياق آيات فوق شهادت مى دهد بر اين كه مشركين قوم رسول خدا صلى الله عليه و آله به بعضى از اهل كتاب مراجعه نموده و درباره آن جناب از ايشان نظر خواسته اند و بعضى از آيات قرآن را هم كه تورات را تصديق كرده، بر آنان عرضه كرده اند، و اهل كتاب پاسخ داده اند كه آرى ما آن چه را كه در قرآن در اين باره آمده، تصديق داريم، و به آن چه از معارف حقه كه قرآن متضمن آن است، ايمان داريم، و اصولاً آورنده قرآن را قبل از آن ك_ه مبع_وث ش_ود، مى شناختيم!

مشركين از اين پاسخ اهل كتاب ناراحت شده و به مشاجره با آنان پرداختند و گفتند كه اين قرآن سح_ر، و ت_ورات شم_ا هم مثل آن سحر است، كه يك ديگر را كمك مى كنند!

اين است آن زمينه اى كه از سياق آيات مورد بحث به دست مى آيد و خداى سبحان

علت بيان تاريخ موسى در قرآن (41)

وقتى داستان موسى عليه السلام را بيان كرده، خبر داده كه چگونه مردمى زير دست و برده و ضعيف و زير شكنجه فرعونيان را، كه پسرانشان را ذبح مى كردند و دخترانشان را زنده مى گذاشتند، از شر آن ياغيان خون خوار و طاغيان تبه كار نجات داد، آن هم به دست كودكى از همان ستم كشان، كه در دامن همان دشمن خون آشام بپروريد، دشمنى كه به فرمان او هزاران كودك از دودمان وى را سر بريدند: و بعد از پرورش يافتنش،

او را از ميان دشمن بي_رون ك_رد، و دوب_اره ب_ه مي_ان آنان فرستاد و بر آنان غالب ساخت، تا هم_ه را غ_رق ك_رد و دودم__ان بنى اس_رائي_ل را نج_ات بخشي_د و وارث آن__ان ك__رد!

خداى سبح__ان بعد از ذكر اين ماجرا مطلب را به كتاب هاى آسمانى مى كشد كه متضمن دعوت به دين توحيدند و اين كتاب هاى آسمانى هستند كه حجت را بر خلق تمام كرده و حامل تذكرها براى مردم مى باشند.

(42) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

در اي__ن زمين____ه م__ى ف__رم____اي___د:

«خ_داى سب_حان تورات را بر موسى نازل كرد،

كه در آن بصي___رت ه__ا و ه___داي__ت و رحم____ت ب____راى م____ردم ب____ود،

آن را ن_ازل ك_رد ت_ا شاي_د از ي_ادآورى ق_رون گ_ذشت_ه وه_لاكت امت ه_اى پيشي_ن ب_ه ج_رم ن_اف_رم_انى ه_ا، متذك_ر ش_وند،

و از نافرمانى خدا دست بكشند!»(43/قصص)

و نيز قرآن را نازل كرد و در آن داستان ها از موسى عليه السلام آورد، با اين كه رسول خدا در عصر موسى نبود، و نزول تورات را نديده بود، و در طور حضور نداشت، آن وقتى كه خدا ندايش كرد و با موسى سخن گفت، و آن چه بين موسى و شعيب عليه السلام گذشته بود

علت بيان تاريخ موسى در قرآن (43)

براى آن جناب بيان داشت، و با اين كه آن جناب در مدين نبود تا جريان را براى مردم تعريف كند، ولكن خداى تعالى از در رحمت آن را برايش بيان كرد تا با نقل آن انذار كند مردمى را كه قبل از او نذير نداشتند. چون به خاطر كفر و فسوقشان در معرض نزول عذاب و گرفتارى مصيبت قرار گرفته بودند و اگر اين كتاب را نازل نمى كرد و دع_وت را اب_لاغ

نم_ى ك_رد ه_ر آين_ه آن وقت م_ى گفتن_د ك_ه چ_را رس_ولى ب_ه س_وى م_ا نفرستادى ت_ا آي_ات ت_و را پي_روى كنيم؟ و حجت ايشان عليه خ_دا تمام بود!

ولى وقتى خداى تعالى پيغمبر خود را مبعوث كرد و قرآن نازل شد و حق به سويشان آمد، گفتند:

«چ_را آن معج_زات_ى را ك_ه ب_ه م_وس_ى دادن_د ب_ه او ن_دادن__د؟

آيا همين ها نبودند كه به همان معجزات موسى كفر ورزيدند؟!

(44) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

مگ_____ر ب____ه اه____ل كت______اب م____راج___ع____ه نك____ردن___د؟

و مگر نبود كه وقتى به اهل كتاب مراجعه كردند و آن ها قرآن را تصديق كردند همين مشركين گفتند كه قرآن و تورات و معجزات موسى همه سحر بودن___د؟ و مگ__ر نگفتند كه ما به هم__ه اين ه__ا كافري_م؟!» (48 / قصص)

آن گ_اه ق_رآن كري_م ق_ومى از اه_ل كت_اب را م_دح مى كن_د ك_ه وقت_ى در آغ_از اسلام (و قب_ل از نف_اق يه_ود در مدينه،) مشركين نزد آنان شدند ت_ا از ام_ر محم_د صلى الله عليه و آله و قرآن سؤال كنند، آنان اظهار داشتند كه ما به او و كتاب او و كتاب موسى ايمان و تصديق داريم، و حرف مفت مشركان را نپذيرفتند.

(اين را هم بايد دانست كه اگر در آيات قرآن و هم چنين در اين آيه اعتراف شده كه تورات كتاب هدايت است، منظور تورات زمان موسى عليه السلام است، زيرا خود قرآن كريم

علت بيان تاريخ موسى در قرآن (45)

تورات موجود در اين اعصار را تحريف شده معرفى م_ى كن_د ك_ه خل_ل پ_ذي_رفت_ه است!

هر جا كه در قرآن مجيد تورات به عنوان كتاب خدا و كتاب هدايت ذكر شده، منظور آن تورات اصلى است، نه تورات فعلى!) (1)

وجه اشتراك بنى اسرائيل با قريش

به طورى كه

در بالا گفته شد در قرآن مجيد، از همه امت هاى گذشته بيشر داستان هاى بنى اسرائيل ذكر شده است. هم چنين از همه انبياء گذشته بيشتر نام حضرت م_وس_ى عليه السلام آم_ده است.

1- الميزان، ج 31، ص 74 .

(46) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

نام موسى عليه السلام در 136 جاى قرآن ذكر شده است. درست اين رقم دو برابر ذكر نام حضرت ابراهيم عليه السلام در قرآن است، كه نام آن جناب نيز از هر پيغمبر ديگرى بيشتر آم_ده است، و رقم شمارش نام ابراهي_م عليه السلام در ق_رآن 69 م_ورد است. علتى كه براى اين معنا به نظر مى رسد، اين است كه اسلام دينى است حنيف، كه اساس آن ت_وحيد است توحيد را ابراهيم عليه السلام تأسيس كرد.

آن گاه خ_داى سبح_ان آن را ب_راى پي_امب_ر گ_رام_ى اش محمد صلى الله عليه و آله به اتمام رسانيد:

«مِلَّ__ةَ اَبيكُ__مْ اِبْراهي__مَ هُوَ سَمّيكُ__مُ الْمُسْلِمينَ مِنْ قَبْلُ....،»

«دين توحيد دين پدرتان ابراهيم است، او شما را از پيش مسلمان ناميد!» (78 / حج)

وجه اشتراك بنى اسرائيل با قريش (47)

بنى اسرائيل در پذيرفتن «توحيد» لجوج ترين امت ها بودند!

از ه____ر امت_______ى بيشت_____ر ب____ا آن دش__من__ى ك__ردن___د!

دورت_ر از ه_ر ام_ت ديگرى از انقي_اد در ب_راب_ر ح_ق بودند!

كفار عرب هم كه پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله گرفتار آنان شد، دست كمى از بنى اسرائيل نداشتند، و لجاجت و خصومت با حق را به جائى رساندند كه آي_ه ن_ازل شد و فرمود:

«كسانى كه كفر ورزيدند چه انذارشان بكنى و چه نكنى، ايمان بيار نيستند!» (6 / بقره)

هي__چ قس__اوت و جف__ا، و هي__چ رذيل__ه اى ديگ__ر از رذاي__ل، ك__ه ق__رآن ب__راى بنى اسرائيل ذكرمى كند، نيست مگر آن كه در كفار عرب نيز وجود داشت. (1)

1- الميزان، ج 1،

ص 387 .

(48) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

(49)

فصل دوم :كليات تاريخچه بنى اسرائيل

2 _ بعد از موسى عليه السلام

سرگذشت بنى اسرائيل بعد از موسى عليه السلام

بنى اسرائيل در زمان موسى و يوشع عليه السلام مانند مردمى كه با امام و پيشواى روحانى خود زندگى كنند، به سر مى بردند، سپس تدبير امورشان با قضاتى چون

(50)

«ايه_ود» و «جدع_ون» و غي_ر آن افت__اد.

پ_س از آن، دوران مل_وك و پ_ادشاه_ان بي_ن آن ه_ا ش_روع ش_د. اول پ_ادش_اه_ى ك_ه ب_ر آن_ان حك_ومت ك_رد «ش_اؤول» است ك_ه ق_رآن ش_ريف او را «طال_وت» ن_امي_ده اس_ت. پس از ط_ال_وت حك_ومتش_ان ب_ا «داود» عليه السلام و بع_د ب_ا «سليمان» عليه السلام بوده است.

پس از سليمان نبى، مملكت تقسيم شد و قدرتشان متشتت گرديد. لكن با اين وصف پادشاهى مانند: «رحبعام، ابيام، يهوشافاط، يهورام» و امثال آنان كه در حدود سى و چند تن بودند، بر آنان حكومت كردند.

اما كم كم قدرتشان از بين رفت و ملوك بابل بر آن ها غالب شدند و اورشليم را كه بيت المقدس ب_اش_د، تص_رف ك_ردن_د.

اي__ن م___وض__وع ح_____دود ششص_____د س__ال قب___ل از مي___لاد واق___ع ش_____د.

سرگذشت بنى اسرائيل بعد از موسى (51)

پادشاه بابل در آن هنگام «بخت النصر» بود. يهوديان از اطاعت او سرپيچى كردند. او لشكريان خ_ود را به ديار آنان فرستاد و بيت المق_دس را مح_اص_ره كرده و گشودند، و خزينه هاى پادشاه را تاراج كردند. هم چنين خزاين هيكل (مسجد اقصى) را نيز در اين غارت به يغما بردند.

پس ازآن قريب ده هزار نفراز ثروتمندان و بزرگان و صنعت گران آنان را گرد آورده و به سوى باب__ل كوچ دادند. در مح__ل آنان جز ع__ده اى ضعيف و نات_وان باقى نماندند.

بخت النص_ر ب_ر آن ع_ده ن_اچي_ز «ص_دقي_ا» را ك_ه آخ_ري_ن پ_ادش_اه ب_ود ح_اك_م ك_رد ب_ه ش_رط آن ك_ه مطي_ع

ف_رم_ان بخت النص__ر ب__اش__د.

قريب ده سال به همين منوال گذشت تا اين كه «صدقيا» كمى نيرومند شد و به يكى از فراعنه مصر پيوست و از اطاعت بخت النصر شانه خالى كرد.

(52) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

نافرمانى صدقيا و قومش، بخت النصر را سخت خشمگين ساخت و لشكر به ديارشان كشيد و شهرهايشان را محاصره نمود. يهوديان به قلعه هاى خود پناهنده شدند و قريب يك سال و نيم در حال محاصره به سر بردند، به طورى كه قحطى و وبا ميانش__ان پي_دا شد.

بخت النصر در محاصره استقامت نمود تا اين كه قلعه ها را در سال 586 قبل از ميلاد فتح كرد و پس از گشودن بلاد به قتل يهوديان و تخريب شهرها و قلعه هايشان فرمان داد. و تمام نشانه ها و علامات دينى آن ه_ا را از بين ب_رد و هيك_ل (مسج_داقص_ى) را ب_ه تل_ى از خ_اك تب_دي__ل ك_رد.

وضعيت تورات بعد از موسى

وضعيت تورات بعد از موسى (53)

در اي_ن پي_ش آم_د ن_اگ_وار ت__ورات و ت_اب_وت_ى ك_ه ج_ايگ_اه آن ب_ود ناپديد گرديد.

حدود 50 سال يهوديان به همين وضع در بابل به سر بردند، در صورتى كه از كتاب آسمانى شان خبرى نبود و ازمسجد و بلادشان جزتپه هاى خاك چيزى به نظر نمى رسيد!

تا اين كه كوروش پادشاه ايران بابل را فتح كرد و اسيران بنى اسرائيلى را آزاد ساخت.

كوروش عزراى معروف را كه از مقربينش بود بر آنان حاكم كرد تا آن ها را به ديار خ_ود ب_رگ_ردان_د و كت_اب ت_وراتش_ان را ب_ازن_ويس_ى كن_د و هيك_ل را مج_ددا بنا نمايد، و بالاخره ب_ه سي_ر و روش نخستين ش_ان ب_رگ_ردان_د.

«عزرا» در سنه 457 قبل از ميلاد بنى اسرائيل را مجددا به بيت المقدس آورد. بعد از آن شروع كرد به جمع آورى

و تصحيح «كتب عهد عتيق»، كه همان تورات امروزى است.

(54) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

نكته قابل ذكر اين است كه سند «تورات كنونى» مقطوع بوده و تنها به واسطه «عزرا» نامى به موسى عليه السلام اتصال پيدا مى كند كه اين امر باعث پيدايش سؤالات زيادى در ذهن خ_وانن_ده م_ى ش_ود:

1 _ ع_زراى ن_ام ب_رده براى يك محقق شناخته نيست!؟

2 _ اندازه اطلاع و بصيرت او در تورات معلوم نيست!؟

3 _ ميزان امانت او براى انجام چنين كار خطير (يعنى بازنويسى يك كتاب دينى مثل تورات) مشخص نيست!؟

4 _ مشخص نيست او از چه مأخذ و مداركى اسفار تورات كنونى را جمع آورى كرده است!؟

5 _ او با اتكاء به چه مستند صحيحى اغلاط واقع در تورات را تصحيح نموده

وضعيت تورات بعد از موسى (55)

اس__ت!؟) (1)

اسباط دوازده گانه بنى اسرائيل

«وَ م_ا اُنْ_زِلَ اِلى اِبْراهيمَ وَ اِسْماعيلَ وَ اِسْحقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الاَْسْباطِ وَ...»(136 / بقره)

كلم_ه «اَسْب_اط» جم_ع سِبْ_ط ب_ه معن_ى ن_واده است. در بنى اسرائيل همان معنائى را

1- الميزان، ج 6، ص 191 .

(56) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

مى ده_د كه در بنى اسماعي__ل عبارت «قبيله» چنين معنائى را مى دهد. سبط مانند قبيله به معن__اى جماعت__ى است كه در ي__ك پ__در مشت__رك باشند، و هم__ه به او منتهى شوند. سبط ه_اى بنى اسرائيل دوازده تيره و امت بودند، كه هر تيره از آنان به يكى از دوازده فرزن__د يعقوب عليه السلام منتهى مى شدند، و از هر يك از آن دوازده فرزند، امتى پدي__د آم__ده ب___ود.

در آي____ات ق____رآن، ن_____زول وح_____ى را ب___ه اسب___اط نسب_____ت داده اس______ت.

اگ_ر م_راد ب_ه اسب_اط امت ه_ا و اق_وامى باش_د ك_ه گفتي_م در اي_ن ص_ورت

ن_ازل ك_ردن كت_اب را ب_ه هم_ه آن_ان نسب_ت داده، از اين جه_ت ب_وده ك_ه هم_ه آن دوازده تيره مشتم_ل ب_ر پيغمب_ران__ى ب_وده اس__ت، ولى خود برادران يوسف جزو انبياء نبودند.(1)

1- الميزان، ج 2، ص 182 .

اسباط دوازده گانه بنى اسرائيل (57)

نقباى بنى اسرائيل

«وَ لَقَ_دْ اَخَ_ذَ اللّهُ ميثاقَ بَنىآ اِسْ_رآئيلَ وَ بَعَثْنا مِنْهُ_مُ اثْنَىْ عَشَ_رَ نَقيبا....»(12 / مائده)

خداى تعالى براى مؤمنين اين امت حكايت جريان بنى اسرائيل را نقل مى كند كه با پيمان گرفتن و برانگيختن «نقباء» و رساندن بيانات و تمام كردن حجت دين شان را محكم و امورشان را تثبيت نمود ولى آنان پيمان شكستند و خداوند هم ايشان را لعنت نموده و سنگ دل كرده است.

(58) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

ظاهرا «نقباء» همان رؤساى اسباط و تيره هاى دوازده گانه بنى اسرائيلند كه چون فرمانروايان آنان بوده و كارهاى آنان را رسيدگى مى كردند. بنابراين نسبت اين رؤسا به «اسباط» از جهتى مانند نسبت «اولى الامر» به افراد امت اسلام مى باشد، كه در امور دينى و دنيوى مرجعيت دارند، جز اين كه به ايشان وحى نيامده و قانون نمى گذارند و اين به خدا و پيغمبرش اختصاص دارد.

آي_ات قرآن__ى درب__اره اي_ن قسم_ت از ت_اري__خ بن_ى اس_رائي_ل چني_ن گ_وي_اس__ت:

«هم___ان__ا خ___داون__د از بن_ى اس__رائي__ل پيم___ان گ___رف__ت ،

و ب_رانگيختي_م از ايش___ان دوازده نقي_ب (رئي_س و م_راق__ب)،

و خ_دا گفت: من با شمايم! اگر نماز به پا داريد، و زكات دهيد،

نقباى بنى اسرائيل (59)

و ب_ه ف_رست__ادگ__ان م_ن ايم_ان بي_اوري_د و ي_ارى ش_ان كني_د،

و خدا را وامى نيكو دهيد، هم_انا گناه_ان شم_ا را م_ى پ_وش_انم،

و در بهشت هائى كه جوى ها در آن روان است، داخلتان مى كنم،

و ه__ر كس از شم_ا از اي__ن ب_ه بعد ك_اف_ر ش_ود هم_ان_ا از

راه مي__ان__ه گم__راه

ش___ده است!» (12 / مائده)

منظور از پيامبران در آيات فوق كسانى هستند كه خداوند بعدها براى آنان مبعوث مى فرمود و ايشان را دعوت مى نمود، مانند: حضرت عيسى عليه السلام و حضرت محمد صلى الله عليه و آله پيامبر گرامى اسلام و ساير پيامبرانى كه بين حضرت موسى عليه السلام و پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله مبعوث شده اند.

(60) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

انحرافات يهود

ادام__ه آيات از پيمان شكنى بنى اسرائي_ل و مكافات آن ه__ا چنين سخ__ن مى گوين_د:

«به سزاى پيمان شكنى شان لعن شان كرديم،

و دل ه__ايش__ان را سخ_ت و قسى نموديم،

كلمات را از معانى خود منحرف مى كنن_د،

و از آن چه ب___دان ت____ذك____ر داده ش____ده ان___د، قس___مت__ى را از ي___اد برده اند،

پيوسته به خيانتى از ايشان مطلع مى شوى، مگر كمى از ايش_ان، آن__ان را ببخ_ش!

و از ايش__ان درگ___ذر!

ك___ه خ___داون___د نيك___وك_____اران را دوس____ت م__ى دارد!» (13 / مائ__ده) (1)

انحرافات يهود (61)

اصلاح انحرافات يهود به وسيله قرآن

«اِنَّ ه_ذَالْقُ_رْانَ يَ_قُ_صُّ عَل__ى بَن__ىاِسْ_رائِي_لَ اَكْثَرَ الَّذى هُمْ فيهِ يَخْتَلِفُونَ،»

«اي_ن ق_رآن براى بنى اسرائيل بيشتر آن مسائلى را كه مورد اختلافشان است، بيان مى كند.» (76 / نمل)

اين آيه به داستان هائى از قصص انبياء اشاره مى كند و حق را در آن چه كه در آن اختلاف مى كنند، بيان مى كند، و يكى از آن داستان ها داست_ان خ_ود حض_رت مسيح عليه السلام

1- المي__زان، ج 10، ص 62 .

(62) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

است ك_ه بنى اس_رائي_ل در آن اخت_لاف داشتن_د و ق_رآن مجي_د حق مطلب را در آن مورد و در ساي_ر مع_ارف و احك_امى ك_ه در آن ه_ا ني_ز اخت_لاف داشتن__د، بيان ك__رده است.

و اي_ن ك_ه در آي_ه بعد فرم_وده - «وَ اِنَّهُ لَهُدىً وَ رَحْمَ__ةٌ لِلْ_مُؤْمِني_نَ،» (77 / نمل) ب_ه اي_ن معن_ا اش_اره دارد كه با اين داستان ها كه بر بنى اس_رائي_ل مى خ_وان_د، مؤمنين را به سوى حق هدايت مى كند، و نيز رحمتى است براى آنان كه دل ه_ايش_ان را آرامش م__ى ده__د و ب_ه اي_ن وسيل_ه ايم_ان را ه_م در دل ه_ايش_ان ريش_ه دار و ث_اب_ت م_ى كن_د.

و اي___ن ك____ه ف__رم___وده:

«پروردگارت به حكم خويش ميان ايشان داورى مى كند، كه او نيرومند و داناست!»(78/نمل)

اش__اره است به اين كه قضا و

داورى ميان آنان با خداست، پس همان خدا

اصلاح انحرافات يهود به وسيله قرآن (63)

پروردگار توس__ت كه عزيز است، يعنى كسى است كه هيچ گاه مغلوب نمى شود، و عليم اس_ت، يعن_ى هرگ__ز جه__ل و خط__ا در حكم__ش راه ن_دارد، پ__س اوس__ت كه با حك__م خود در بين آنان قضا مى راند.

پس بايد كه دل رسول اللّه صلى الله عليه و آله به قضاى پروردگار عزيز و عليمش راضى شود، و امر را به او محول نمايد، هم چنان كه جا دارد عين اي_ن رفتار را در حق مشركين داشته باشد، نه اين كه از شرك و كفر آنان و از مك_ر و حيل_ه ش_ان ان_دوه ن_اك و دل تنگ گ_ردد.

در پايان مى فرمايد:

«امر همه آنان، از شرك مشركين و اختلاف بنى اسرائيل،

ك__لاً مح__ول ب__ه خ__داى تع__ال__ى اس_ت، ن__ه ب__ه ت_و!

پ_س ب_اي_د ك_ه هم__واره او را وكي_ل خ_ود ق_رار ده__ى،

(64) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

ك___ه او ك_افى ت_وس_______ت،

و بايد كه از هيچ چيز نترسى،

ك__ه ت__و در امنيت___ى از ح__ق هست__ى!» (79 / نم__ل) (1)

1- المي__زان، ج 30، ص 332 .

اصلاح انحرافات يهود به وسيله قرآن (65)

(66)

فصل سوم :شرايط زمانى تولد موسى عليه السلام

تولد موسى عليه السلام

«وَ لَقَدْ مَنَنّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرى ،اِذْ اَوْحَيْنا اِلى اُمِّكَ ما يُوحى....» (37 و 38 / طه)

در اين آيات، خداى سبحان از شرايط تولد حضرت موسى عليه السلام ومنتى كه قبل از برگزيدن او به نبوت و رسالت بر او نهاده، صحبت مى كند:

(67)

بعضى از كاهنان به فرعون خبر داده بودند كه فرزندى در بنى اسرائيل متولد مى شود كه زوال ملك او به دست وى صورت مى گيرد، لاجرم فرعون فرمان داده بود تا هر فرزندى كه در بنى اسرائيل متولد مى شود به قتل

برسانند، از آن به بعد، تمامى ف_رزن_دان ذك__ور بن__ى اسرائيل كشت__ه مى شدند، تا آن كه موس__ى عليه السلام به دني__ا آم__د.

خداى عزّوجل به مادر موسى وحى كرد:

- مترس، او را شير بده، و هر وقت از عمّال فرعون و جلادانش احساس خطر كردى فرزندت را در جعبه اى بگذار، و او را در رود نيل بينداز كه آب او را به ساحل نزديك قصر فرعون مى برد، و او به عنوان فرزند خود، او را نگ__ه دارى مى كن__د، چ__ون او اجاق__ش كور اس__ت، و ب_ه همي_ن جه_ت او را نم_ى كش__د، و خ_دا دوب__اره او را ب__ه ت_و ب__از م_ى گ_ردان__د! (7 / قصص)

(68) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

مادر موسى نيز چنين كرد، همين كه آب نيل صندوق را به نزديكى قصر فرعون برد، م_ادر م_وس_ى دخت_ر خ_ود را ك_ه هم_ان خ_واه_ر موس_ى ب_اش_د ف_رست_اد ت_ا از س_رن_وشت برادرش خبردار شود، دختر، پيرامون قصر گردش مى كرد، ديد چند نفر از قص_ر بي_رون ش_دن_د و از زن شي_رده_ى س_راغ م_ى گي_رن_د ك_ه م_وسى را شي_ر ده_د. دخت_ر، ايش_ان را ب_ه م_ادر خ__ود راه_نم_ائ_ى ك_رد و ايش_ان را ن_زد م_ادر خ_ود ب__رد.

مأم__ورين م__ادر موس__ى را براى شي__ردادن موسى اجي__ر كردند. او وقت__ى فرزند خود را دربرگرفت چشمان__ش روشن گردي__د، و وعده خ__دا را ص__ادق و منت او را ب__ر موس__ى عظي__م يافت!

در اين جا خداوند منتى را كه در كودكى بر موسى نهاده، يادآور مى شود. اين جا مقام، مقام اظهار عظمت است كه از ظهور قدرت تامّه الهى خبر مى دهد كه چگونه سعى و

تولد موسى (ع) (69)

كوشش فرعون طاغى را در خاموش كردن نور خدايى بى اثر نمود؟ و چگونه مكر او را

به خود او برگردانيد و دشمن_ش را در دامن خود او پرورش داد.

پرورش موسى در دربار فرعون

خداوند متعال در قرآن مجيد تولد و جريان محفوظ ماندن موسى عليه السلام در دربار فرعون را چنين بيان مى فرمايد:

«ما با نوعى الهام به مادر موسى، بعد از آن كه او را زائيد،

گفتيم : شي_رش ب_____ده!

و م___ادام ك_ه از ط___رف ف_رع___ون احتم_ال خط___رى نم_ى ده_ى،

(70) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

به شير دادنش ادامه بده،

و چ_ون ت____رسي__دى ك_ه آل ف__رع____ون خب_____ردار ش___ون_____د،

و او را گ_رفت_ه و م_انن_د ه_زاران ك_ودك ديگ_ر ب_ه قت_ل ب_رس_انن_د،

او را در دري__ا بي__ن___داز و ديگ___ر از كشت___ه ش__دن او م_ت__رس،

و از جدائى او غمناك مباش كه ما دوباره او را به تو بر مى گردانيم،

و از پيغمبرانش مى كنيم،

تا رسول_ى به سوى آل فرعون و نيز به س_وى بنى اس_رائي_ل ب_اش_د!» (7 / قصص)

آل فرع__ون موسى را در دريا جستن__د و از آب گرفتن__د و نتيجه كار آن شد كه همي__ن م__وس__ى دشم__ن و وسي_ل_ه ان__دوه و لقم_ه گل_وگي_رش_ان ش_ود!

آرى فرعون و هامان و لشكريانشان مردمى خطاكار بودند كه فرزندان مردم را

پرورش موسى در دربار فرعون (71)

مى كشتند، ولى موسى را زنده نگه داشتند. آنان عليه كسى نقشه ريختند كه به زودى همان نقشه عينا نقشه به بار آوردن كسى است كه طومار هستى و قدرت آنان را در مى نوردد، و ب_ه همي_ن منظ_ور او را ب_ا كم_ال جد و جهد حفظ نموده و در تربيتش مجدانه مى كوشند. (1)

نقش همسر فرعون در حفظ و تربيت موسى

«وَ قالَتِ امْ_رَأَةُ فِ_رْعَ_وْنَ قُ_رَّتُ عَيْ_نٍ ل__ى وَ لَ_كَ لا تَ_قْتُلُ__وهُ....» (9 / قصص)

1- الميزان، ج 27، ص 230 .

(72) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

همسر فرع__ون در هنگ__ام گرفتن موسى از رود نيل و آوردنش نزد فرعون

ح_اض_ر ب_وده اس_ت ،

ك___ه ب__ه ف___رع____ون م_ى گ____وي______د:

«اين ك_ودك ن_ور چشم من و توست، او را مكشيد!»

در اين جمله خطاب به عموم مى كند، چون مباشرين كشتن اطفال و آنان كه سبب ي_ا مب_اشر ي_ا آم_ر ي_ا م_أم_ور ب_ودن_د، بسي_ار ب_ودن_د.

قرآن مجيد اين صحنه را چنين ترسيم كرده است:

«و همس____ر ف___رع___ون گ__ف___ت:

اين كودك را نورچشم م_ن و خ_ودت ك__ن!

نقش همسر فرعون در حفظ و تربيت موسى (73)

و روب___ه ج__لادان ك__رد و گ_ف__ت:

او را مكشيد! شايد ما را سود بخشد!

و يا اصلاً او را فرزند خود بگي_ري_م!

اين رامى گفتند و نمى دانستند(كه چرامى گويند،

و اين خداست كه اين پيشنهاد را به دلشان انداخته ب_ود،)

در نتيجه قلب مادر موسى مطمئن و فارغ از اندوه گشت،

كه اگر فارغ نمى ش_د ن_زديك ب_ود م_وس_ى را ل__و ده_د.

اي_ن م_ا ب__ودي__م ك_ه قلب_ش را ب_ه ج_ائ_ى محك_م بستي_م ت_ا از م_ؤمني_ن ب_اشد!» (9 و 10 / قصص)

(74) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

اگر اين طور حكايت كرد براى اين بود كه بفهماند چگونه خداى مهربان محبت آن كودك را در دل وى انداخت، به حدى كه ديگر اختيارى برايش نماند و چاره اى نيافت جز اين كه نخس_ت ب_لا و كشت_ن را از او بگ_رداند، و پيشنهاد فرزندى اش را بكند، كه اين يكى از منت هائى است كه خداى تعال_ى در ح_ق م__وس__ى عليه السلام ارزان__ى داشت__ه اس__ت!

ع_ب_ارت ه____اى آي__ه ب__رخ__ى از نك___ات ج__ال____ب را روش_____ن م__ى س___ازد :

اولاً همسر فرعون گفت: «شايد ما را نفع رساند ي_ا او را ب_ه ف_رزن_دى بگي_ري_م!» او اين جمله را وقتى گفت كه آثار جلالت و سيماى جذبه الهيه را در

او ديد، وقتى پيشنهاد ك_رد ك_ه او را ب__ه ف__رزن_دى بگيري__م دلالتى است بر اين كه وى و همسرش پسرى نداشتند.

و آن جا كه فرمود: «وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ،» يعنى وقتى همسر فرعون اين سخن را گفت و اين ميانجى گرى را كرد و بلاى كشتن را از موسى عليه السلام برگردانيد، در حالى كه او و

نقش همسر فرعون در حفظ و تربيت موسى (75)

مخاطبينش نمى دانستند چه م_ى كنن_د، و حقيقت ح_ال و سرانج__ام ك_ار چه مى ش__ود؟

آن گاه قرآن مجي__د وض__ع و ح_ال م__ادر م__وس____ى را تع_ري___ف م_ى كن_د ك_ه -

به درستى كه نزديك بود وى پرده از راز برداشته و سّرموسى را فاش سازد، ولى ما قلب او را تقويت كرديم تا از دارندگان وثوق به خداى تعالى باشد، وثوق به اين كه خدا فرزند او را حفظ خواهد كرد و ديگر غم او را نخورد، و در نتيجه سّر او را فاش نسازد! (10 / قصص)

البت__ه به ط__ورى كه ق__رآن مى فرماي__د: قل__ب مادر موس__ى به سبب وح__ى از ان__دوه و ترس خالى شد ترس و اندوهى كه باعث مى شد سّ__ر فرزن__دش ف__اش گردد.

مادر موسى در نقش دايه او

(76) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

در دنب_ال احس_ان ه_ائ_ى ك_ه خداوند متعال به موسى عليه السلام منت گذاشته، مى فرمايد:

«آن وقتى كه خواهرت آمد و شد مى كرد تا خبرى از تو به دست آورد و بداند كه با تو چه معامله اى مى كنند، ديد كاركنان فرعون در جستجوى دايه اى هستند كه تو را شير دهد. خواه_رت خود را در معرض پاسخ ق_رار داده و ب_ه ايش_ان مى گ_وي_د:

- آيا مى خواهيد شما را راهنمائى كنم به زنى كه او را كفالت كند؟ هم شير دهد و

هم حضانت نمايد؟

بدين وسيله ت__و را به مادرت برگرداندي__م تا خوشح__ال شود و اندوه ناك نگردد.»(42 / طه)

مادر موسى به دخترش (كه خواهر موسى باشد) گفت كه دنباله موسى را بگيرد و

مادر موسى در نقش دايه او (77)

ببيند چه بر سرش مى آيد و آب صندوق او را كجا مى برد؟

خواهر موسى هم چنان دنبال او را گرفت تا آن كه موسى را از دور ديد كه خدمه هاى فرعون او را گرفتند. اين را از دور ديد، در حال كه فرعونيان تعقيب و مراقبت او را متوجه نبودند.

از طرف ديگر خداوند مهربان از طريق تحريم تكوينى موسى را از قبول پستان زنان ديگر منع كرد، به طورى كه قبل از آمدن خواهرش از مكيدن پستان زنان امتناع ورزيد، و هر چه دايه آوردند كه به او شير دهد پستانش را قبول نكرد. در اين موقع خواهرش ن_زديك ش_د و وض_ع را چني_ن دي_د، ب_ه درب_اري_ان گف_ت:

«آيا مى خواهيد شما را به خاندانى راهنمائى كنم كه آنان تكفل و سرپرستى اين كودك را ازطرف شما به عهده بگيرند؟ خاندانى كه خيرخواه او باشند!»(12/قصص)

(78) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

فرعوني__ان پيشنهاد او را پذيرفتن__د و او ايشان را راهنمائ__ى كرد به م__ادر موس_ى، پس موسى را تسليم مادر كردند، و در نتيجه خداوند متعال او را با اين نقشه ها ب__ه م__ادرش برگرداني___د.

قرآن شريف مى فرمايد:

«با اين نقشه او را به م_ادرش ب_رگردانديم،

تا چشمش روشن ش_ود و غص__ه نخ__ورد،

و تا آن كه بدان_د وع_ده خ_دا ح__ق اس_ت،

ولكن بيشتر مردم نمى دانند!»(13/قصص)

در اي_ن آي_ه خ_داى تع_الى علت برگرداندن موسى به مادرش رابيان مى كند كه چرا او را به مادرش برگرداني_د؟

مادر موسى در

نقش دايه او (79)

دليلش اين بود كه با مشاهده فرزندش يقين پيدا كند. چون مادر موسى قبل از اين جريان وعده خدا را شنيده بود و مى دانست كه وعده خدا حق است، و ايمان نيز بدان داشت، ولى مى گويد - ما موسى را به او برگردانديم تا با ديدن او يقين به حقانيت وعده خدا بكند، نه تنها وعده برگرداندن موسى بلكه مطلق همه وعده هاى الهى!

مردم متأسفانه بيشترشان اين را نمى دانند و يقين پيدا نمى كنند، و غالبا در وع_ده ه_اى خ_دا گرفتار شك و ترديدند و دل هايشان بدان مطمئن نيست!

رش_د و ج_وانى م_وسى در قصر ف_رع_ون

در اي__ن قسم__ت خ__داى سبح__ان مى فرماي__د:

(80) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

«از جانب خويش محبوبيتى بر تو افكندم،

تا زير نظر من تربيت شوى !» (39 / طه)

فصل دوم داستان موسى بزرگ شدن او در قصر فرعون است، آيات فوق محبوب شدن موسى در دل فرعون را مى سرايد، كه ما اين محبت را در دل او انداختيم تا از كشتن او صرف نظ_ر كن_د و دوب_اره م_وسى ب_ه م_ادرش ب_رگ_ردد، و در دامن او قرار گيرد و ديدگان مادر روشن گردد و غم ناك نشود.

اين سرنوشت را خداى تعالى به او وعده داده بود:

«تا ب_دان_د كه وعده خدا ح_ق است!» (13 / قصص)

خداوند موسى عليه السلام را طورى قرار داده بود كه هر كس او را مى ديد دوستش مى داشت، گويا كه محبت الهى بر او مستقر شده بود، و در نتيجه نظر احدى به او

رش_د و ج_وانى م_وسى در قصر فرعون (81)

نمى افتاد مگ_ر آن ك_ه دوست_ش م_ى داش_ت و قلب_ش را ب_ه س_وى م_وسى جذب مى كرد.

م_وس_ى زي_ر نظ_ر خ_دا ت_ربي_ت م_ى ي_اف_ت - «لِتُ_صْنَ_عَ

عَل_ى عَ_يْن_ى،» (39 / طه)

يعنى ما محبت خود را بر تو افكنديم براى اين كه فرعون زير نظر من به تو احسان كند، زيرا من با تو و مراقب حال توام، و به خاطر مزيد عنايت و شفقتى كه به تو دارم از تو غافل نمى شوم! (1)

موسى، و استضعاف بنى اسرائيل

«نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسى وَ فِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ....» (3/قصص)

1- الميزان، ج 31، ص 19 .

(82) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

خداون__د متعال موسى عليه السلام را در شرايطى خلق كرد كه فرعون در اوج قدرتش بود، و آن قدر بنى اسرائي__ل را خوار و زي__ر دست ق__رار داده ب__ود كه پس__ر بچه ه__ايش__ان را مى كش_ت و زن_انش__ان را زن__ده نگ_ه م_ى داش___ت.

در چنين شرايطى، خداوند موسى عليه السلام را آفريد. و جالب اين كه او را در دامن دشمنش يعنى خود فرعون پرورش داد، تا وقتى كه به حد رشد رسيد و آن وقت او را از شر وى نجات داد و از بين فرعونيان به سوى مدين بيرونش كرد، و پس از مدتى به عنوان رسالت دوباره به سوى ايشان برگردانيد، و معجزاتى آشكار به وى داد تا آن كه فرعون و لشكريانش را تا آخرين نفر غرق كرد و بنى اسرائيل را وارث ايشان ساخت، و تورات را براى ايشان به موسى نازل ف_رم_ود ت_ا ه_دايت و بصيرت براى مؤمنين باشد.

كشتار نوزادان پسر بنى اسرائيل

كشتار نوزادان پسر بنى اسرائيل (83)

دودمان بنى اسرائيل در مصر از زمان يوسف عليه السلام اقامت گزيده و در آن جا به زاد و ولد پرداخته بودند و تعداد آن ها در زمان تولد م_وس_ى عليه السلام ب_ه ه_زاران نفر رسيده بود. فرعون معاصر موسى عليه السلام با بنى اسرائيل معامله بردگان مى كرد، و در تضعيف آنان بسي_ار مى ك_وشي_د و اي_ن ك_ار را ت_ا ب_دان ج_ا ادام_ه داد ك_ه دست_ور داد ه_ر چ_ه ف_رزن_د پسر براى اين دودمان به دنيا مى آيد سر ببرند، و دختران آنان را باقى بگذارند.

معل_وم اس_ت س_رانج_ام اي_ن نقش_ه ش_وم چ_ه بود؟ او مى خ_واست ب_ه كلى

م_ردان بنى اسرائي_ل را نابود سازد و وقتى مردان نابود شدند نس_ل ب_ه كلى منق_رض م_ى ش_د.

علت اين كه فرعون چنين نقشه اى را ريخت اين بود كه وى از مفسدين فى الارض بود كه در زمين فساد مى كرد و اصلاح نمى نمود.

(84) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

بدين معنى كه خلقت عمومى كه انسان ها را ايجاد كرده و مى كند، و حتى ميان تيره اى با تيره ديگر در بسط وجود فرق نگذاشته و تمامى قبايل و دودمان ها را به طور مساوى از هستى بهره داده است، و آن گاه همه را به جهازى كه به سوى حيات اجتماعى و تمتع از متاع حيات زمينى هدايت كند مجهز ساخته است تا هر يك به قدر ارزش وجودى و وزن اجتماعى خود بهره مند شود. اين همان اصلاحى است كه صنع ايجاد از آن خبر مى دهد و تجاوز از اين سنت و آزاد ساختن قومى و برده كردن قومى ديگر، و بهره مندى قومى از چيزهائى كه استحقاق آن را ندارند و محروم كردن قومى ديگر از آن چه استحقاق آن را دارند، افساد در زمين است، كه انسانيت را به سوى نابودى مى كشاند.

اراده الهى درانتقال حكومت به مستضعفين زمين

اراده الهى درانتقال حكومت به مستضعفين زمين (85)

«وَ نُري__دُ اَنْ نَمُ__نَّ عَلَى الَّذي__نَ اسْتُضْعِفُ__وا فِ__ى الاَْرْضِ....!» (5 / قصص)

در همين آيه آن جّو و محيطى كه موسى عليه السلام در آن متولد شد، تصوير شده است، كه تمام__ى آن اسباب و شرايط__ى كه بنى اسرائي__ل را محكوم به فنا مى كرد بر او نيز احاط__ه داش__ت، و خداون__د سبح__ان او را از ميان همه آن اسب_اب سال__م به در آورد.

خداى سبحان مى فرمايد:

- ظرفى كه ما موسى را در آن ظرف و آن جّو

پرورانديم، ظرف علّو فرعون در زمين و تفرقه افكنى ميان مردم و استضعاف بنى اسرائيل بود، استضعافى كه مى خواست به كلى نابودشان كند، در حالى كه ما خواستيم بر همان ضعيف شدگان انعام كنيم، و از

(86) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

هر جهتى نعمتى ارزانى شان بداريم، كه از سنگينى آن گران بار شوند، يعنى خواستيم پيشوايانشان كنيم تا ديگران به ايشان اقتداء كنند، و آنان متبوع ديگران و ديگران تابع ايشان شوند، در حالى كه خود سال ها تابع ديگران بودند، و نيز خواستيم وارث ديگرانشان در زمين بكنيم، بعد از آن كه زمين در دست ديگران بود، و خواستيم تا در زمين مكنت شان دهيم، به اين كه قسمتى از زمين را ملك آنان بكنيم تا در آن استقرار يابند و مالك آن باشند، بعد از آن كه در زمين هيچ جائى نداشتند، به غير همان جائى كه فرعون مى خواست در همان جا به ديار نيستى رهسپارشان كند، و خواستيم تا به فرعون پادشاه مصر و هامان وزيرش و لشكريان آن ها همان پيش آمد را نشان دهيم كه از آن بيم ناك بودند، و آن اين بود كه روزى بنى اسرائيل بر ايشان غلبه يابند، و ملك و سلطنت و رسم و سنت آنان را از دستشان بگيرند، هم چنان كه خودشان درباره

اراده الهى درانتقال حكومت به مستضعفين زمين (87)

موس_ى و برادرش روزى كه به سوى ايشان گسيل شدند، گفتند:

«اين__ان مى خواهن__د شم__ا را با سح__ر خ__ود از سرزمين ت__ان بيرون كنن__د و راه و رس__م زندگى ت__ان را ب__ه دس__ت فراموشى و ناب__ودى بسپارن__د.» (63 / طه)

اين آيه شريفه نقشه اى را كه فرعون در زير پرده براى بنى اسرائيل

كشيده بود تصوير مى نمايد، و آن اين بود كه از بنى اسرائيل يك نفر نفس كش در روى زمين باقى نگذارد، و اين نقشه را تا آن جا پيش برده بود كه قدرتش به تمامى شئون هستى و زندگى آنان احاطه يافته بود و ترسش همه جوانب وجود آنان را پر كرده بود، و آن قدر آن بيچارگان را خوار ساخته بود كه حكم نابودى شان را مى داد.

البته اين ظاهر امر بود، ولى در باطن امر، اراده الهى به اين تعلق گرفته بود كه آنان را از يوغ فرعون نجات دهد، و ثقل نعمتى را كه آل فرعون و آن ياغيان گردن كش را

(88) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

گران بار ساخته بود، از آنان بگيرد و به بنى اسرائيل منتقل كند، همان بنى اسرائيل خوار و بيچاره دست فرعون، و تمامى آن اسباب و نقشه هائى كه عليه بنى اسرائيل جريان مى يافت، همه را به نفع آنان به جريان بيندازد، و آن چه به نفع آل فرعون جريان مى يافت، به ضرر آنان تمامش كند، آرى خدا حكم مى كند، و كسى هم نيست كه حكمش را عقب اندازد.

تشابه استضعاف بنى اسرائيل و مسلمين مكه

غ__رض سوره قصص بي__ان اين وع__ده جميل به مؤمنين صدر اسلام است كه قبل از هجرت به مدينه در مكه بودند. همان اندك ع__ده اى كه مشركين و فراعنه قريش

تشابه استضعاف بنى اسرائيل و مسلمين مكه (89)

ايش__ان را ضعيف و ناچي__ز مى شمردند، اقليت__ى كه در مك__ه در بين اي__ن طاغي__ان در سخت تري__ن شرايط به سر مى بردن__د، و فتنه ه__ا و شدايدى پشت سر مى گذاشتند.

خداوندمتعال عين همان سنتى را كه در بنى اسرائيل جارى كرد درميان مؤمنين صدر اسلام نيزجارى كرد،وايشان رابه ملك وعزت وسلطنت رسانيد،ورسول اللّه صلى الله عليه و آله را دوباره به وطن خ_ود برگردانيد!

خداوند سبحان اين قسمت از تاريخ را كه ذكر مى كند به ايشان وعده مى دهد كه به زودى بر آن ها منت نهاده و پيشوايان مردم قرارشان خواهد داد و وارث همين فراعنه خواهد كرد، و در زمين مكنت شان مى دهد و به طاغيان قوم آن چه را كه از آن بيم داشتن__د، نشان مى دهد:

«ما بعض__ى از اخبار موس__ى و فرع__ون را بر تو مى خواني_م، خواندن__ى به ح___ق!

(90) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

ب__راى اي__ن ك__ه اي_ن ق_وم كه به آي__ات ما ايم__ان آورده ان_د، در آن ت_دب_ر كنند،

قومى كه تو را پيروى مى كنند، و در دست فراعنه قريش ذليل و خوار گشته اند....» (3 / قصص) (1)

1- المي_____زان، ج 31، ص 10 .

تشابه استضعاف بنى اسرائيل و مسلمين مكه (91)

فصل چهارم :هجرت موسى عليه السلام به مدين و ازدواج او

بزرگ شدن موس_ى و اعطاى حكم و علم

«وَ لَمّا بَلَغَ اَشُدَّهُ ءَاتَيْنهُ حُكْما وَ عِلْما وَ....» (22/قصص)

خداى تعالى در قرآن مجيد مى فرمايد:

«و چون موسى به حد رشد رسيد و جوانى تمام عيار شد او را حكمت و علم داديم.

(92)

و اي_ن چن_ي___ن ب_ه نيك____وك__اران پ___اداش م_ى دهي__م!»

رسيدن به حد بلوغ و استواء در حيات به معنى اين است كه آدمى در كار زندگى اش استق__رار ياب__د، و اين در افراد مختلف است، و بيشتر بعد از بلوغ اشد، يعنى بعد از هيجده سالگى ح_اص_ل م_ى ش_ود.

عوامل فرار موسى از مصر

ف_رار م_وسى از مص_ر و عوامل و شرايط زمانى آن را قرآن مجيد چنين نقل مى كند:

«وقت غروب بود كه موسى براى اولين بار قصر فرعون را ترك كرده و به شهر رفت.» (15 / قص_ص)

عوامل فرار موسى از مصر (93)

شهرى كه موسى بى خبر از اهلش وارد آن شد همان شهر مصر بود. معلوم مى شود كه تاآن روز موسى داخل مصر نشده بود، چون نزدفرعون زندگى مى كرد و قصر فرعون هم در خارج شهر مصر بوده است، و موسى از آن قصر بيرون شده، و بدون اطلاع مردم شهر به شهر در آمده اس_ت.

او وقت__ى وارد ش_ه_ر ش__د ك__ه م__ردم دك__ان و ب___ازار را تع_طي__ل م_ى ك__ردن_د و ب__ه خ__ان__ه ه__اى خ__ود م__ى رفتن__د و خي__اب_ان ه_ا و ك_وچ_ه ه_ا خل_وت م_ى ش__د.

در شهر دو مرد را ديد كه يك ديگر را كتك مى زدند. يكى از آن دو نفر اسرائيلى و از پيروان دين موسى و ديگرى يك قبطى و دشمن بود. مرد اسرائيلى از موسى خواست تا او را عليه دشمنش كمك كند. موسى عليه السلام آن دشمن را با لطمه اى دفع كرد و ضربه اى كه به او زد او با همان ضربه مرد، در حالى كه موسى عمدى

در كشتن او

(94) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

نداشت.

(اما اين كه يكى از آن دو پيرو دين موسى بود جهتش اين است كه آن روز بنى اسرائيل در دين منتسب به آباء خود ابراهيم و اسحق و يعقوب عليه السلام بودند، هر چند كه از دين آن بزرگواران در آن روز جز اسم چيزى نمانده بود، و بنى اسرائيل رسما تظاه__ر به پرستش فرعون مى كردن__د، و اما اين كه دوم__ى قبط__ى و دشمن موسى بود، جهتش اين بوده كه آن روز قبطيان با بنى اسرائيل دشمنى مى كردن__د، و شاهد اين كه اي__ن م_رد دشم_ن قبط_ى ب_وده، اين است ك_ه قرآن كري__م از موسى حكايت مى كند كه گف__ت: «و قبطي__ان بر من گناهى دارن__د، مى ترس__م مرا بكشن__د!») (14 / شعراء)

تحليلى بر مسئله قتل مرد قبطى

تحليلى بر مسئله قتل مرد قبطى (95)

موس__ى عليه السلام بلافاصله بعد از مشاه__ده صحنه قت__ل مرد قبطى كه با دست او به قت___ل رسي___د، گف__ت:

«اي__ن از عم______ل شيط___ان ب______ود،

كه او دشمنى است گمراه كننده آشكار !

گفت: پروردگارا! من به خود ستم كردم،

اث__ر اي___ن ج____رم را مح_____و ك____ن!

و خ_دا هم اث_ر آن ج_رم را مح_و ك_رد.

آرى! خ_دا آم_رزگ_ار و مه_رب_ان است!

موسى گفت:

به خاطر اي__ن نعمت كه به من ارزان__ى داشتى تا آخر عمرم هرگز پشتيبان

(96) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

مجرمين نمى شوم!»(15 تا 17/قصص)

منظ_ور موس_ى اين ب_ود ك_ه اين كتك ك_ارى ك_ه مي_ان آن دو اتف_اق افت_اده ب_ود، از جنس عمل_ى است ك_ه ب_ه شيط_ان نسب_ت داده م_ى ش_ود، و ي_ا از عم_ل شيط_ان ن_اش_ى مى ش_ود، چ_ون شيط_ان اس_ت ك_ه مي_ان آن دو ع_داوت ودشمن_ى ان_داخت_ه و ب_ه كتك كارى ي__ك ديگر واداشت_ه ب_ود و ك_ار ت_ا ب_دان جا منج_ر ش_د ك_ه

موسى مداخله كند و مرد قبطى به دس__ت او كشته ش_ود، و موسى در خط__ر و گرفت__ارى سختى دچار شود.

او مى دانست كه اين جريان پنهان نمى ماند و به زودى قبطيان عليه او شورش مى كنند خبر به گوش اشراف و درباريان و سپس به گوش خود فرعون مى رسد، و از او و از ه_ر كس_ى ك_ه در ج_ري_ان م_داخل_ه داشت_ه ش_دي_دت_ري_ن انتق_ام را خواهند گرفت.

تحليلى بر مسئله قتل مرد قبطى (97)

اين جاس__ت كه متوجه مى شود در ضربه اى كه به آن قبطى زد، لطمه اى كه باعث مرگ او ش__د اشتب__اه كرده، و اين وق__وع در اشتب__اه را به خدا نسبت نمى ده__د براى اين كه خداى تعال__ى جز به سوى حق و ص__واب راه نمى نمايد، لذا حكم كرد به اين كه اي__ن عمل منس__وب است به شيطان!

و اين عمل، يعنى كشتن قبطى، هر چند نافرمانى موسى نسب_ت ب_ه خ_داى تع_ال_ى نبود، براى اين كه اولاً خطائى بود غير عمدى، و ثانيا جنبه دفاع از مرد اسرائيلى داشت، و مرد كافر و ظالمى را از او دفع كرد، ولكن در عين حال اين طور هم نبوده كه شيطان در آن هيچ مداخله اى نداشته باشد، چون شيطان همان طور كه از راه وسوسه آدمى را به گناه و نافرمانى خدا وامى دارد، و هم چنين او را به هر كار مخالف صواب نيز وادار مى كند، كارى كه گناه نيست لكن انجامش مايه گرفتارى و مشقت است، هم چنان كه آدم

(98) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

و همسرش را از راه خوردن از آن درخت ممنوعه، گمراه نمود، و كار آنان را بدان جا كشانيد كه از بهشت بي_رون ش_دن_د!

سرگردانى موسى در شهر مصر

موسى عليه السلام بعد از جريان قتل

مرد قبطى، ديگر به سوى قصر فرعون، خانه اى كه تا آن روز همه عمرش را در آن جا به سر برده بود، برنگشت، و شب را در شهر مصر سپرى كرد، تمام اين مدت را در ترس و نگرانى گذراند و همين كه صبح شد دوباره همان مرد بنى اسرائيلى را ديد كه مجددا او را به كمك مى طلبد، و اين بار نيز با يك قبطى ديگر درگير شده بود. موسى از در توبيخ گفت:

«راستى كه تو آشكارا مردى گمراه هستى، كه نمى خواهى راه رشد و صواب را

سرگردانى موسى در شهر مصر (99)

پي____ش بگي___رى؟» (18 / قصص)

اين توبيخ و سرزنش بدان جهت بود كه آن مرد با مردمى دشمنى و مقاتله مى كرد كه ازدشمنى و كتك كارى با آنان جز شر و فساد بر نمى خواست. مرد اسرائيلى خيال كرده بود موسى با اين توبيخ و عتابش بنا دارد او را بكشد لذا از خشم او بيم ناك شد و گفت: «اى موسى! آيا مى خواهى مرا بكشى همان طوركه ديروز يك نفر راكشتى؟»(19/قصص)

از سخ__ن او مرد قبطى طرف دع_وا فهمي_د ك_ه ق_ات_ل قبط_ى دي_روزى م_وس_ى ب_وده اس__ت، ل__ذا ب__ه درب__ار فرع__ون برگش__ت و جري__ان را گ__زارش داد، و فرع_ون و درباريانش به مشورت نشستند و سرانج_ام تصميم به قتل موس_ى گرفتن_د!

(تورات موجود در عصر نزول قرآن هر دو طرف دعوى را در آن روز اسرائيلى معرفى مى كند، در صورتى كه قرآن مشخص مى سازد كه يك طرف دعوا يعنى كسى كه

(100) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

به قتل رسيد و هم چنين كسى كه طرف دعواى روز بعد بود هر دو قبطى و دشمن بنى اسرائيل بودند.)

م_ردى از ب_الاى

شه__ر ك__ه قص__ر ف__رع_ون آن ج__ا ب__ود دوان دوان آم_د و گفت:

«اى موسى درباريان مشورت مى كردند كه تو را بكشند، از شهر بيرون شو كه من خيرخواه توام!» (20 / قصص) ظاهر آيه اين است كه مشورت براى قتل موسى در حضور فرعون و به دستور او صورت گرفته بود، و اين مردى كه آمده و به موسى خبر داد كه تصميم گرفته اند تو را بكشن_د، از هم_ان مجل_س آم_ده ب_ود و از آن ج_ائى كه قصر فرعون بي__رون شه_ر مص_ر ب_وده، تعبي_ر ف_رم_وده ب_ه اي_ن ك_ه م_ردى از ب_الاى شه__ر آم__د.

هجرت موسى از مصر به مدين

هجرت موسى از مصر به مدين (101)

پس م_وس_ى عليه السلام از شه_ر بي_رون ش_د در حالى كه نگران پشت سر خود بود و گفت:

«پروردگارا! مرا از شر مردم ستمكار نجات بخش!» (21 / قصص)

وقت__ى موسى بعد از خ_روج از مصر متوجه «مدين» شد، گفت:

«ازپروردگارم اميددارم كه مرا به راه درست هدايت كند!»(22/قصص)

از سياق آيه برمى آيد كه موسى عليه السلام قصد شهر مدين را داشته ولى راه را بلد نبوده است و از پروردگارش امي_د داشته كه او را به راه مدين هدايت كند.

تنهائى و گرسنگى موسى در مدين

(102) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

وقتى موسى به آب مدين رسيد، در آن جا جماعتى از مردم را ديد كه داشتند گوسفندان خود را آب مى دادند، و در نزديكى آن ها دو نفر زن را ديد كه گوسفندان خود را از اين كه به طرف آب روند جلوگيرى مى كردند، موسى از راه استفسار، و از اين كه چرا نمى گذارند گوسفندان به طرف آب بيايند، و از اين كه چرا مردى همپاى گوسفندان نيست، پرسش ك_رد، و گفت: - شما چه مى كنيد؟

گفتند: ما گوسفندان خود را آب نمى دهيم تا آن كه چوپان ها از آب دادن گوسفندان خود فارغ شوند. يعنى ما عادت داريم و اين كار را هميشه به اين ترتيب انجام مى دهيم، و چون پدرمان پيرمردى سال خورده است و نمى تواند همراه ما بيايد و متصدى آب دادن گوسفندان باشد لذا ما اين كار را انجام مى دهيم.

موسى عليه السلام از گفتار آن دو دختر، و كنار كشيدن آن ها از چاه و طرز آب دادن

تنهائى و گرسنگى موسى در مدين (103)

گوسفندان، نوعى تعجب آميخته به عفاف در كار آن ها احساس كرد، و فهميد كه مردم به آن دو

دختر تعدى كرده اند لذا پيش رفت و براى آنان آب كشيد و گوسفندان آن ها را سيراب كرد.

موسى پس از آب دادن گوسفندان دختران شعيب و رفتن آن ها تنها ماند و براى است_راحت ب_ه س_اي_ه پن_اه ب__رد، چ__ون ح__رارت ه__وا بسي__ار زي_اد ش__ده بود، گفت:

«رَبِّ اِنّى لِمااَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقيرٌ،»

«پروردگارا! م_ن ب_ه آن چه از خير به سويم نازل كرده اى محتاجم!» (24 / قصص)

مراد از «نازل كردن خير» درخواست طعام نيست بلكه نتيجه آن يعنى نيروى بدنى است ك_ه بت_وان_د ب_ا آن اعم_ال صالح و كارهائى كه موجب رضاى خداست، انجام دهد.

اين اظهار فقر و احتياج به نيروئى كه خدا آن را به وى نازل كرده و به افاضه خودش

(104) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

به وى داده، كنايه است از اظهار فقر به طعامى كه آن نيروى نازله و آن موهبت را باقى نگه دارد، تا بدان وسيله كارهاى صالح انجام دهد.

مراقبت در اعمال و انديشه موسى

از بيان فوق روشن مى شود كه موسى عليه السلام در اعمال خود مراقبت شديدى داشته است و هيچ عملى را انجام نمى داده، و حتى اراده اش را هم نمى كرده،مگر براى رضاى پروردگارش، و به منظور جهاد در راه او، حتى اعمال طبيعى اش را هم به اين منظور انجام مى داده است، و غذا را هم براى اين منظور مى خورده كه نيرو براى جهاد و تحصيل رض__اى خ_دا ش_ود!

اين نكته از سراپاى داستان او به چشم مى خورد، چه اين موسى همان كسى است كه

مراقبت در اعمال و انديشه موسى (105)

بعد از زدن قبطى بلافاصله از اين كه نيرويش صرف يارى مظلوم و كشتن ظالمى شده شكر مى گذارد، و وقتى از مصر بيرون

مى آيد از در انزجار از ستم و ستم كار مى گويد: «پ__روردگ___ارا! م___را از ق____وم ظ___المي______ن نج_____ات بخشي_____دى!» (21 / قص___ص)

و هم اوست كه وقتى به راه مى افتد از شدت علاقه به راه حق و ترس از انحراف از راه حق، اظهار اميدوارى مى كند كه «شايد پروردگارم مرا به راه درست هدايت كند!»(22/قصص)

و ب_از اوست ك_ه وقت_ى گ_وسفن_دان شعي_ب را آب م_ى ده_د و ب_ه ط_رف س_اي_ه مى رود، از در مسرت از اين كه نيروئى كه خدا به او داده صرف راه رضاى خدا شده، و دريغ از اين كه اين نيرو را از كف بده_د، و نخ_وردن غ_ذا آن را سست كند، م__ى گ__وي__د:

«پروردگ__ارا! من محت__اج به هر چي__زى هستم ك__ه از خي__ر مى فرست__ى!» (24 / قصص)

و نيز هموست كه وقتى خود را اجير شعيب عليه السلام مى كند و سپس دختر او را به عقد

(106) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

خود در مى آورد مى گويد:

«خداون_د بر آن چ__ه كه ما در اين ق__رارداد مى گ__وئي__م وكي__ل اس___ت!» (28 / قصص)

قرارداد كار و اشتغال موسى با شعيب

چي__زى نگذش__ت كه يك__ى از آن دو دخت_ر ب_ا ح_ال__ت ش___رم، ك_ه از راه رفتن___ش معلوم بود، ب_رگش_ت و ب__ه م_وس_ى گف_ت:

- پدرم تو را مى خواند تا پاداش آب دادنت را بدهد!

همي_ن ك_ه م_وس_ى ن_زد پي_رم_رد آم_د و داست_ان خ_ود ب_ه او گف_ت، پي_رمرد گف_ت:

- ديگ__ر مت__رس ك___ه از م___ردم ست__م گ__ر نج__ات ي___افت___ه اى! (25 / قص___ص)

قرارداد كار و اشتغال موسى با شعيب (107)

اين قسمت از آيه قرآن كريم نشان مى دهد كه شعيب عليه السلام در برخورد با موسى عليه السلام نخست احوال او را پرسيده و موسى داستان خود را به او بيان كرده است و شعيب خوشحال شده و گفته است كه از شر فرعونيان

نجات يافته است، چون فرعونيان در مدين تسلطى نداشته اند.

استجابت سه دعاى موسى

در اين ج_ا سه دعائى كه قبلاً موسى عليه السلام كرده بود مستجاب مى شود، چون يكى از درخ__واس_ت ه_اي_ش اي_ن ب__ود ك__ه خ__دا او را از مص__ر و از ش_ر م_ردم ستم گ_ر نج_ات ده_د، ك_ه شعي_ب در اي_ن آي_ه ب_ه وى م_ژده مى ده_د ك_ه او نج_ات يافت_ه اس__ت.

(108) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

دوم از درخواست هايش اين بود كه اميدوار بود خدا او را به راه درست (سواءالسبيل) راهنمائى كند كه اين بيم خود به منزله دعائى بود. درخواست سومش درباره رزق بود، كه در اين جا شعيب او را دعوت مى كند كه مزد آب كشيدنش را به او بدهد، و علاوه بر آن رزق ده سال او را تأمين كرد و همسرى به او داد كه مايه سكونت و آرام_ش خ_اط_رش ب_اشد!

دختر شعيب

يك__ى از دو دخت__ر شعي__ب ك__ه آن ج____ا ح__اض__ر ب__ودن___د ب__ه پ__در گف___ت:

«- چه خوب است كه او را اجير كنى، كه بهترين اجير مى تواند باشد، چون هم قوى

دختر شعيب (109)

است و هم امين!» (26 / قصص)

البته منظور از اين اجير كردن اين بود كه موسى در تمام حوايج شعيب را كمك كند، و قائ__م مق__ام او در تمام كاره__ايش باشد، هر چند در نظ__ر اول تنه__ا مسئل__ه چ__ران__دن گوسفن__دان ب_ه نظ___ر م_ى آي_د.

از اين كه دختر شعيب عليه السلام موسى را قوى و امين معرفى كرد، معلوم مى شود كه آن دختر از نحوه عملكرد موسى عليه السلام در آب دادن گوسفندان فهميده كه او مردى نيرومند است، و هم چنين از عفتى كه آن جناب در گفتار با آن دو دختر از خود نشان داد، و از اين ك__ه غيرتش تحريك شد و گوسفن__دان آنان را

آب داد و نيز از ط__رز به راه افت__ادن او تا خان__ه پدرش، چيزهائ__ى ديده ب_ود ك_ه ب__ه عف__ت و ام__ان___ت او پ__ى ب__رده ب__ود.

و گوين_ده اي_ن پيشنه_اد، هم_ان دخت_رى ب_ود ك_ه ب_ه دست_ور پ_درش رف_ت و

(110) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

م_وس_ى را ب_ه خ_انه دعوت كرد.

ازدواج موسى با دختر شعيب عليه السلام

شعيب عليه السلام پيشنهادى به موسى عليه السلام مى كند، و آن اين كه خود را براى هشت يا ده سال اجير او كند و در مقابل او هم يكى از دو دختر خود را به همسرى به عقد وى در آورد. البته اين قرارداد عقد قطعى نبود، به شهادت اين كه در آيه معين نكرده كدام يك از آن دو دختر شعيب همسر وى شد.

از عبارت آيه برمى آيد كه دختران شعيب در آن هنگام حاضر بودند، و شعيب گفت يكى از اين دو دخترم را به نكاحت در آورم، (در مقابل اين كه تو هم خودت را اجير كنى

ازدواج موسى با دختر شعيب (111)

ب_راى م___ن در م_دت هش____ت س_ال!)

نكته جالبى كه در آيه وجود دارد عبارت «ثَمانِىَ حِجَجْ» است، كه سال را «حِجَّه» خواند و آن به اين عنايت بود كه در هر سال يك بار ح_ج بيت الح_رام انج_ام م_ى ش_ود. و از همين جا روشن مى شود كه مسئله حج خانه خدا جزو شريعت ابراهيم عليه السلام بوده و در نزدمردم آن دوره نيز معمول بوده است.

ج__زو شرايط قرارداد اين بود كه - البته اگر ده سال تمام كنى خودت كرده اى و آن دو سال جزو قرارداد اصل__ى و شرط اصلى نيست. و من نمى خواه__م بر تو سخت بگيرم، و ب__ه زودى م__را خ__واه__ى ياف__ت ك_ه انش_اءاللّه از ص_الح_ان_م! (27 /

قصص)

شعيب در اين جمله خبر مى دهد از نحوه كارى كه از او مى خواهد، و مى فرمايد كه من مخدومى صالح هستم، و نمى خواهم تو در خدمت گزارى من خود را به زحمت و

(112) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

مشق__ت ان__دازى و اي_ن صال__ح بودن__م را تو ه_م انش_اءاللّه در من خ__واه__ى ي__اف__ت.

موسى عليه السلام در پاسخ گفت:

- اين قراردادكه گفتى و شرط ها كه كردى، و اين معاهده كه پيشنهاد نمودى ثابت باشد بي_ن من و تو، نه من مخالفت آن مى كنم و نه تو، هر يك از دو مدت هشت سال يا ده سال كه خواستم به سر مى رسانم، و تو حق اعتراض نداشت__ه باشى، و خ__دا بر آن چ__ه مى گوئي__م وكي__ل ب_اش_د! (28 / قصص)

او خدا را در آن چه بين خود شرط و پيمان بستند، وكيل مى گيرد كه به طور ضمنى او را گواه هم گرفته است تا در صورت تخلف و اختلاف حكم و داورى بين آن دو با او باشد! موسى عليه السلام نگفت كه خدا شاهد باشد، بلكه گفت كه وكيل باشد، براى اين كه شه__ادت و داورى هميش__ه ب_ا خ_داس__ت، و احتي_اج به شاه_د گرفت__ن كس__ى ن_دارد.

ازدواج موسى با دختر شعيب (113)

و ام__ا وكي__ل شدن___ش وقت__ى اس__ت كه كس_ى او را وكي_ل خ__ود ق___رار ده___د.

اين در جاى ديگر قرآن نيز آمده كه وقتى يعقوب عليه السلام خواست از فرزندانش ميثاق بگي__رد كه يوس__ف را به او برگردانن__د، گفت:

«وَاللّهُ عَلى مانَق_ُولُ وَكي_لٌ،» (28 / قصص) (1)

1- الميزان، ج 31، ص 23 .

(114) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

(115)

فصل پنجم:ابلاغ شبانه رسالت موسى عليه السلام در وادى طور

حركت شبانه موسى از مدين به مصر

«فَلَمّا قَض_ى مُ_وسَى الاَْجَ_لَ وَ سارَ بِاَهْلِ_هِ انَ_سَ مِ_نْ جانِبِ الطُّورِ نارا....»(29 تا 42 / قصص)

ق__رآن

مجيد نقل مى كن__د كه چون موسى عليه السلام مدت قرارداد را با شعيب پيامبر به

(116)

سر رساني__د، يعنى آن مدتى را كه ق__رار گذاشت براى شعي__ب خدمت كن__د، و دو سال را نيز ب__ر اس__اس رواي__ات وارده، اضاف__ه خدمت كرد، همس__ر خود را برداش__ت و به راه افت__اد، و در راه از سم__ت ط__ور آتش__ى از دور دي__د و ب_ه خان__واده اش گف__ت:

«م___ن از دور آتش_ى احس_اس م__ى كن__م،

شم_____ا در اي___ن ج__________ا بم___اني_____د،

تا شايد از كنار آن آتش خبرى كسب كنم،

و ي__ا پ__اره اى از آت__ش بي___اورم و خ___ود را گ__رم كني__م...!» (29 / قص__ص)

سياق آيه شهادت مى دهد كه اين جريان در شب واقع شده است. گويا شبى بسيار سرد بوده است. هم چنين برمى آيد كه موسى عليه السلام و همراهانش راه را گم كرده بودند. در چنين شرايطى، آتشى از طرف بلندى طور كه در آن نزديكى ها بوده، به چشم موسى عليه السلام

حركت شبانه موسى از مدين به مصر (117)

مى خ__ورد و به اهل خود دست__ور مى دهد تا در همان جا بمانند و او برود به طرف آن چ___ه ب_ه چشم_ش خ___ورده و ش_اي___د در آن ج_ا ان_سان_ى ببين_د و از او بپ_رس_د راه كجاس_ت، و ي_ا آن ك__ه پ__اره اى آت_ش گرفت__ه و بي__اورد ت__ا ب__ا آن گرم ش_ون___د.

در سوره طه فرموده: «شايد از آن برايتان پاره اى بياورم و يا بر كنار آتش راهنمائى ش_وم.» (10 / طه) اي_ن تعبي_ر بهت_رين دلي_ل است بر اين كه اين كاروان در آن شب راه را گم كرده بود. (1)

جزئياتى از آتش طور

1- الميزان، ج 31، ص 49 .

(118) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

در سوره نمل آغاز نبوت موس_ى عليه السلام با آيه زير شروع مى شود :

«اِذْ قالَ

مُ_وس__ى لاَِهْ_لِ__ه اِنّ_ى انَسْتُ نارا... .» (7 / نمل)

چ_ون م___وس____ى ب____ه خ____ان____واده خ_______ود گف____ت:

«من آتشى مى بينم به زودى خبرى از آن براى شما مى آورم،

يا شعله اى از آتش گرفت_ه مى آورم تا ش_اي_د گ_رم ش___ويد!»

سياق آيه فوق در سوره نمل ماجرائى را كه از اين داستان در سوره هاى ديگر آمده تأييد مى كند، و شهادت مى دهد بر اين كه موسى عليه السلام در اين هنگام كه از دور آتشى ديده، داشته خانواده اش را به سوى مصر مى برده، و در حين حركت راه را گم كرده و، و خود و خانواده اش دچار سرما شده اند، و شب هم شب بسيار تاريك بوده است. در اين هنگام از دور آتش_ى ديده و خواسته تا نزديك آن ب_رود ت_ا اگ_ر انس_انى در كنار آتش يافت

جزئياتى از آتش طور (119)

شود از او راه را بپرسد، و يا پاره اى آتش بگيرد و نزد اهلش بياورد و در آن جا هي_زم_ى آتش كند تا گرم شوند لذا ب_ه خانواده اش گفت:

- اين ج__ا ب_اشي__د ك_ه م__ن احس_اس آتش_ى ك__ردم و آن را دي_دم،

از ج__اى خ_ود تك__ان نخ___وري__د،

كه به زودى از آن آتش يعن_ى از كن_ار آن آتش خب__رى م__ى آورم،

و به راهنمائى او راه را پيدا مى كنم،

و يا شعله اى از آن آتش مى آورم تا هيزمى آتش كنيد و گرم شويد!(7/نمل)

و از سياق آيه بر مى آيد كه آتش نام برده تنها براى آن جناب هويدا شده وغير از او كسى آن را نديده است، وگرنه به طور نكره نمى گفت كه من آتشى مى بينم بلكه آن را نشان مى داد و به آن اشاره مى كرد.

(120) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

همراه موسى در اين شب، همسر او،

دختر شعيب پيامبر بود، كه موسى بعد از سال ها شبانى براى شعيب تعهد خود را به پايان برده و با خانواده اش به مصر برمى گشت. احتمال دارد در آن روز به غير همسرش شخص يا اشخاص ديگرى از قبيل خ__ادم يا مكارى يا غير آن همراه__ش بوده باشند، چون موسى خطاب را با عبارت «شما» بي__ان ك__رده اس__ت، يا اين كه همس__رش تنه_ا ب__وده و قائ__م مقام چن__د نفر تلقى شده است، چون در مواقع حساس و جاهاى وحشت انگي__ز يك نفر در ايجاد انس در دل آدمى كار چند نفر را مى كند.

در تورات (سِفر خروج اصحاح چهارم آيه 20) آمده كه موسى در اين سفر همسر و فرزندانش را همراه داشته است. (1)

1- الميزان، ج 30، ص 249 .

جزئياتى از آتش طور (121)

موسى در كوه طور

«وَ هَ__لْ اَتيكَ حَ___ديثُ مُ___وس__ى» (9 تا 48 / طه)

از آن چه در ط__ور گذش__ت سوره ط__ه چني__ن نق_ل مى كند:

«آي__ا خب___ر م___وس___ى ب___ه ت___و رسي___ده اس____ت؟

آن دم ك__ه آتش_ى دي__د، و ب___ه اه___ل خ___ود گف__ت:

- اي__ن ج_____ا بم__اني__د ك__ه م__ن آتش__ى م__ى بين___م،

(122) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

ش__اي__د شعل___ه اى از آن ب___راي_ت___ان ب_ي___اورم،

يا پيرامون آن كسى را ببينم كه راه را بلد است...!»

همين كه موسى نزديك آتش رسيد صدائى از كرانه افق از طرف راست و از درختى كه در قطعه زمي_ن مبارك_ى واق_ع ب__ود، ب_رخ_اس__ت ك_ه -

«اى م__وس_ى! ب_ه درست__ى ك___ه م___ن اللّه هست_م، و ربّ الع_ال_مين___م!» (30 / قص__ص)

«بُقْعه» مباركه قطعه و نقطه خاصى است از شاطى ايمن (لبه راست وادى) ك_ه در آن درختى قرار داشت كه ن_داى موس_ى از آن درخت برخاست.

مبارك بودنش به همين خاطر بود كه نداى الهى و تكلم او با موسى از آن برخاست، و از اي_ن راه شرافت_ى ي_افت، و موس__ى به خاطر همين شرافت و قداست مأمور شد كفش خ__ود را بكن_د - «نعلي_ن خ___ود را بك_ن ك_ه ت_و در وادى مق___دس طُ__وائ___ى!» (12 / طه)

موسى در كوه طور (123)

اين آيه شريفه، بدون ترديد دلالت دارد بر اين كه درخت مزبور به وجهى مبدأ آن ندا و آن گفتگ__و بوده است، و چي__زى كه هست اي__ن نيز مسل__م است كه درخت سخن نگفت__ه بلك_ه سخ___ن، سخ___ن خ___دا و ق_ائ__م ب__ه او ب___وده اس__ت، ن_ه ب_ه درخ___ت!

همان طور كه كلام يكى از ما آدميان قائم است به خود متكلم، پس در حقيقت درخت حجابى بوده كه خداى تعالى از وراى آن با موسى سخن گفت: البته اين احتجاب به معنائى بوده كه لايق ساحت قدس او باشد، احتجابى كه با احاطه او بر هر چيز منافات نداشته ب_اش_د.

در س_وره ش_ورى م_ى ف_رم_اي_د ك_ه تكلم كردن خدا با خلق به يكى از سه نحو است:

يكى به وسيله رسول و مبلّغ،

دوم__ى از وراى ح___ج__اب،

(124) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

سومى كه عالى ترين مراحل تكلم است، تكلم ب__دون واسط__ه و ب__دون حج__اب.

درباره تكلم خدا با موسى عليه السلام ، اين سخن گفتن بدون واسطه نبوده است، بلكه از وراى حجاب ب_وده است، و حج__اب در اين تكل__م درخت ب__وده كه واسطه شد، بين خ__داى سبح__ان و موسى عليه السلام .

آن جاكه خداى تعالى فرمود:

«اِنّ__ى اَنَاَ اللّ_هُ رَبُّ الْعالَمي___نَ!» (30 / قصص)

در آن از ذات متعالى كه نامش «اللّه است، خبر مى دهد، و او را به وصف وحدانيت

و يكتائى در ربوبيت توصيف مى كند، و ش__رك را به همه انواع__ش به طور مطل__ق از او نف__ى مى كند، به اين بي__ان كه وقتى او را به ربوبيت براى همه عالميان ستود، و با در نظر گرفتن اين ك__ه ربّ به معن__اى مال__ك و مدب__ر مى باش__د، مستحق است كه

موسى در كوه طور (125)

مملوك ه__ايش او را بپرستند، و ديگر چيزى از عالميان را باق__ى نگذاشت__ه كه مرب__وب غي__ر او باش__د، در نتيجه ديگر ربّ_ى غير او باقى نمانده و معبودى س_واى او نيس___ت!

تكلم الهى با موسى

در سوره نمل آيه 7 تا 14 سخن گفتن خداى تعالى با موسى عليه السلام را چنين شرح داده اس__ت: وقت__ى م_وسى ن_زد آت_ش آم___د ن_دائ_ى ب_ه گ__وشش خ__ورد:

«هركه در اين آتش است، و هركه پيرامون آن است مبارك باد!

و پروردگار جهانيان منزه است!

اى موسى! بى گمان من خداى نيرومن_د و فرزانه ام!» (8 / نمل)

اي__ن صحنه و بيان در س__وره ط__ه آيه 13 ني__ز تكرار ش__ده است. آن جا در اين كه

(126) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

چه ندائى از آتش ب_رخ_است، ف__رم__وده:

«همين كه نزد آتش آمد، ندا شده:

اى م_وسى! به درستى كه م_ن، آرى خ__ود م__ن هست___م ك_ه پ__روردگ__ار ت__وام!

پ__س نعلي___ن خ__ود بك_____ن!

كه تو در وادى مقدس طوى هستى!

م_____ن ت___و را ب____رگ_____زي____دم!

پ_س ب_دان چ__ه ب_ه ت___و وح___ى م____ى ش_____ود گ____وش ف___را ده!» (13 / طه)

از اين بيان چنين به نظر مى رسد كه منظور از «آن چه پيرامون آتش است،» در آيه مورد بحث كسى است كه پيرامون آتش بوده، كه يا موسى به تنهائى بوده است، و يا اگر غير از او نيز ب__وده. م_وس_ى ه_م ب_وده است.

تكلم الهى با موسى (127)

مراد

به مبارك بودن او همان برگزيدن او بعد از تقديس اوست!

اما اين كه مراد به «مَنْ فِى النّار _ آن كه در آتش است» كيست؟

بعضى گفت__ه ان__د، خداس_ت، و معناي__ش اي__ن اس__ت ك_ه -

مب__ارك اس__ت آن كس__ى ك__ه سلط__ان و ق__درت___ش در آت__ش ظه__ور ك__رده اس__ت.

چون صداى گفتگو از درخت برمى خاست، درختى كه به شهادت آيات سوره قصص، آت__ش اطرافش را احاط__ه كرده ب_ود و بنابه گفته اين مفسر معناى آيه اين مى شود كه -

«مب__ارك است آن كسى كه با كلام خود از آتش براى تو تجلى كرد، و خير كثير به تو داد.»

آن وق_ت جمله

«وَ سُبْح___انَ اللّ___هِ رَبِّ الْعالَمي____نَ» (8 / نمل)

تنزيه خداست از اين كه جسم يا جسمانى باشد و مكان به او احاطه يابد و يا در

(128) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

دسترس حوادث قرار گيرد، نه اين كه منظور از آن به شگفت در آوردن موسى باشد، كه بعضى ها گفته اند.

مفسرين در اين باره حرف هاى مختلفى زده اند. برخى گفته اند كه منظور خود موسى بوده كه در آتش بوده و اطرافش پيامبران بوده اند. و برخى گفته اند كه نور خدا بوده و اطرافش موسى بوده، و برخى ديگر گفته اند كه درخت بوده در احاطه آتش واطرافش م_لائك_ه ب_وده ان_د، و خ_دا را تسبي_ح م_ى گفت_ه ان_د. لك_ن در بيشت_ر اي_ن وج_وه م_ن در آرى روشنى است كه از نظر خواننده مخفى نمى باشد! (الميزان 30 ص 249)

در س_وره ط__ه آي__ه 9 ت___ا 48 ني_ز تكل_م خ_دا ب_ا موسى عليه السلام را چنين شرح مى دهد:

«و چ______ون ب_____ه آت__ش رسي______د، ن_____دا داده ش___د:

اى م______وس___________ى!

تكلم الهى با موسى (129)

من خ_ود پروردگار توام!

كفش خود از پا در آر، كه

تو در وادى مقدس طوى هستى!

م_ن ت__و را ب_رگ_زي_ده ام،

ب_____ه اي___ن وح___ى ك__ه م__ى رس____د گ____وش ف___را دار:

- م_ن خ_داى يك تايم!

- خ__دائ____ى ك___ه معب____ودى ج____ز م____ن نيس______ت!

- عب__ادت م__ن ك___ن!

- و ب___راى ي___اد ك_____ردن م____ن نم____از ب____ه پ___ا دار...!» (11 تا 14 / طه)

«طوى» جلگه اى است كه در دامنه طور قرار دارد و همان جاست كه خداى سبحان آن را «وادى مقدس» ناميده است. و اين نام و توصيف دليل بر اين است كه چرا به موسى

(130) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

دستورداده تا كفشش را بكند. منظوراحترام آن سرزمين بوده است تا با كفش لگد نشود!

اگر كندن كفش را ف_رع ب_ر عبارت «اِنّى اَناَ رَبُّك» كرد، دليل بر اين است كه تقديس و احترام وادى به خاطر اين بوده كه حضي_ره قرب به خ__دا، و محف_ل حض_ور و مناجات به درگ__اه اوس__ت، پس مى ت_وان چني__ن گفت كه -

ب__ه م____وس_______ى ن__دا ش__د:

- اي_ن من_م پروردگارت،

و اينك تو به محضر منى،

و وادى طوى به همين جهت تقدس يافته،

ش_رط ادب ب__ه ج__اى آر،

و ك__فش__ت را ب___ك___ن!

تكلم الهى با موسى (131)

تقدس زمان ها و مك_ان ه_ا

با ملاكى كه در بالا گفته شد، هر مكان و زمان مقدسى تقدس مى يابد، مانند: كعبه مش_رف_ه، مسج_دالح_رام و س_اي_ر مس_اج_د و مش_اه_د مش_رف_ه و محت_رمه در اسلام.

هم چنين است اعياد و ايام متبركه، كه قداست را از راه انتساب به واقعه اى شريف كه در آن واقع شده، يا عبادتى كه در آن انجام شده، كسب كرده است، وگرنه بين اجزاء مكان و زمان تفاوتى نيست!

چگونه به موسى وحى شد ؟

(132) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

موسى عليه السلام وقتى نداى «يا موسى اِنّى اَناَ رَبُّك!» را شنيد از آن به طور يقين فهميد كه صاحب ندا پروردگار او، و كلام كلام اوست. چون كلام نام برده وحيى از خداى سبحان بودبه او، كه خود خداى تعالى تصريح كرده، بر اين كه خداى واحد با احدى جزبه وحى و يا از وراءحجاب و يا با ارسال رسول تكلم نمى كند و هرچه بخواهد به اذن خود وحى مى كند.

ازاين مطلب فهميده مى شودكه ميان خداى سبحان و كسى كه خداى سبحان با او تكلم مى كند، در صورتى كه به وسيله رسول يا حجاب نباشد، و تنها به وسيله وحى صورت گيرد، هيچ واسطه اى نيست، و وقتى هيچ واسطه اى نبود شخص مورد وحى كسى را جز خدا هم كلام خود نمى يابد، و در وهم او خطور نمى كند و غير كلام او كلامى نمى شنود، چه اگر احتمال دهد متكلم غير خداى تعالى باشد، و يا كلام كلام غير او باشد، ديگر _ «كَلَّمَ اللّهُ مُوسى تَكْليما،» (164 / نساء)به طورى كه واسط_ه اى نباشد، صادق نمى شود!

چگونه به موسى وحى شد (133)

و اين حال، حال هر نبى و پيغمبر است. در اولين وحيى كه به او مى شود، و نبوت و رسالت او را به او اعلام مى دارد، هيچ شك و ريبى نمى كند در اين كه

صاحب اين وحى خداى سبحان است، و در درك اين معنى هيچ احتياجى به اعمال نظر يا درخواست دليل يا اقامه حجتى نيست، زيرا اگر محتاج به يكى از آن ها شود باز هم يقين پيدا نمى كند كه به راستى پيغمبر شده است، چون ممكن است اطمينانى كه به دست آورده اثر و خاصيت دليل، و استفاده ق_وه تعق_ل از آن دليل ب_اش_د، ن_ه تلق_ى از غيب ب_دون واسطه!

پس حاصل كلام اين شد كه پيغمبران در بار اولى كه وحى خداى تعالى را مى گيرند، طورى هستند، و وحى هم طورى است، كه در همان اول در سويداى قلب به صدق آن ايم_ان پي_دا مى كنن_د، اي_ن مطلب ه_م از آي__ه استف__اده م_ى ش_ود، و ه__م از حك_م عق_ل!

وحى هم مانند ساير افعال خداى تعالى بدون واسطه نيست، چيزى كه هست، اصل

(134) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

مطلب توجه مخاطبى است كه كلام را دريافت مى كند. اگر متوجه واسطه اى كه حامل كلام خداست بشود و آن واسطه ميان او و خدا حاجب باشد، در اين صورت، آن كلام همان رسالتى است كه مثلاً فرشته اى مى آورد و وحى آن فرشته است، و به اين نمى گويند خدا با او تكلم كرد، ولى اگر متوجه خود خداى تعالى باشد، وحى او خواهد بود، و در اين صورت صحيح است گفته شود كه خدا با فلانى سخن گفت، هر چند كه در واقع حامل كلام خدا فرشته اى باشد، ولى چون او متوجه واسطه نشده، وحى وحى خود خ_دا مى ش_ود، چنان چ_ه ب_ه م_وس_ى خطاب شد:

«فَاسْتَمِ__عْ لِم__ا يُوح___ى، _ گ___وش كن ب__دان چ___ه، وح___ى مى ش____ود!» (13 / طه)

كه عين ندا از جانب

طور را وحى هم خوانده و در موارد ديگر كلامش اثبات حجاب هم نموده است.

چگونه به موسى وحى شد (135)

م_وقف حض_ور

ن__دائ____ى ك____ه ب_ه م___وس____ى عليه السلام ف____رم___ود:

_ من خود پروردگار توام، نعلين ازپاى دربيار!(12/طه)

در واقع موسى را متوجه مى كند به اين كه موقفى كه دارد، موقف حضور و مقام شفاهى و روى در روى سخن گفتن است، و خدا با او خلوت، و او را از خود به مزيد عناي__ت اختصاص داده است، و بي__ان آيه كه مى فرمايد:

«_ م_ن پ_روردگ___ار ت___وام!» و نم_ى ف_رم_اي_د: «- م_ن خ_داي_م!» نش_انگ_ر آن اس_ت.

و اگر بعد از آن فرمود: «اِنّى اَنَّ اللّه - من خود خدايم!» تكرار جمله قبلى كه فرمود:

(136) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

«اِنّى اَناَ رَبُّك» نيست، چون در جمله قبلى در عين معرفى صاحب كلام، مقام را هم از اغيار خالى مى س_ازد، ت_ا وح_ى را انج_ام ده_د، ول_ى در جمل__ه دوم فق_ط وح_ى اس_ت.x 2 _ «فَاعْبُ_دْن_ى! - عب_ادت م_ن ك_ن! ب_راى ي_اد ك_ردن من نم_از ب_ه پ_ا دار!»

در اين كه فرمود: «نُودى» و نام صاحب ندا را نياورد لطفى به كار رفته كه با هيچ مقي_اسى نم_ى ت__وان گف__ت چ__ه مق__دار اس__ت، و در آن اش__اره اس_ت به اين كه ظهور اين آيت براى موس__ى به طورناگهانى و بى سابقه بوده است.(1)

برگزيده شدن موسى عليه السلام

1- الميزان، ج 27، ص 210 .

برگزيده شدن موسى (ع) (137)

«وَ اَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِما يُوحى» (13 تا 48 / طه)

تا اين جا گفته شد كه چگونه موسى در وادى طور به طور ناگهانى، در يك لحظه اضطرارى همراه همسرش، از دور آتشى ديد و به سراغ آن رفت و ندا آمد و خداى تعالى با او تكل__م فرمود و او را به پيامب__رى برگزي___د:

- م___ن ت___و را ب____رگ_____زي_____ده ام!

- به اين وحى

كه مى رسد گوش فرادار!

در اين لحظه مشيت الهى به اين تعلق گرفته كه فردى از انسان را وادارد تا مشقت حمل نبوت و رسالت را بر دوش كشد. چون در علم خدا، موسى بهتر از ديگران ب____وده، ب__دي_ن جه___ت او را اختي_ار ك_رده اس_ت.

(138) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

با عبارات فوق، خداوند متعالى اختيار نبوت و رسالت را انشاء فرمود، و چون اختيار با انشاء آن تحقق يافت، امر به گوش دادن به فرمان وحى را كه متضمن رسالت و نبوت موسى بود بدان اضافه فرمود و گفت:

- پس بدان چه وحى مى شود گوش فراده!

وحى هاى ابلاغ شده

وحى ه_ائ__ى ك__ه در آن لحظ__ه ب__ه موس__ى اب__لاغ ش__د ب__دي__ن ت___رتي__ب بود:

1 _ «اِنَّنى اَنَااللّهُ لااِلهَ اِلاّ اَنَا، _ به درستى كه من اللّه ام، هيچ الهى جز من نيست!»

2 _ «فَاعْبُ_دْن_ى! - عب_ادت م_ن ك_ن! ب_راى ي_اد ك_ردن من نم_از ب_ه پ_ا دار!»

وحى هاى ابلاغ شده (139)

3 _ «قيامت آمدنى است، مى خواهم آن را پنهان كنم تا هركسى در برابر سعى خود جزا بيند...!» (14 و 15 / طه)

اين همان وحي_ى است ك_ه موس_ى را م_أم_ور ب_ه شني_دن آن ف_رم_ود. اي_ن وح_ى ت_ا ي___ازده آي_ه ديگ_ر ادام_ه دارد، و در آن نب_وت و رس_التش ب_ا ه_م اع_لام م_ى ش_ود،

نبوتش در اي_ن آي_ه و دو آي_ه بع__د، و رس__التش از آي__ه اى ك__ه م__ى ف__رم__اي__د:

«اِذْهَ__بْ اِل_ى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغى _ برو به سوى فرعون كه طغيان كرده است!» (24 / طه)

در سه آيه نام برده كه نبوت آن جناب را اعلام مى كند، دو ركن ايمان - ركن اعتقاد و ركن عمل - را با هم ذكر مى كند، ولى از اصول اعتقاد كه توحيد و نبوت ومعاد است تنها دو

اصل آن را يعنى - توحيد و معاد - را ذكر مى كند و از نبوت اسم نمى برد زيرا روى سخ_ن با شخص رسول خدا صلى الله عليه و آله بوده است.

(140) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

ركن عمل را با اين ك_ه تفصي_ل زي_ادى دارد در ي_ك كلم_ه خ_لاص_ه ك_رده و ف_رموده «مرا عبادت كن!» و با اين، اصول و فروع دين را در سه آيه تكميل فرموده است.

معرفى حضورى خدا

اين كه فرمود: «به درستى كه من اللّه ام!» مسمى را با خود اسم معرفى كرد و نفرمود «اللّه منم» براى اين كه مقتضاى حضور اين است كه با مشاهده ذات به وصف ذات آشنا گشت، نه به وسيله وصف به ذات آشنا گرديد. (هم چنان كه برادران يوسف وقتى او را شناختند، گفتند: «به درستى كه تو يوسفى! يوسف هم گفت: من يوسفم! كه اگر مقام حضور نبود جا داشت بگويند يوسف توئى!»)

معرفى حضورى خدا (141)

اسم جلاله هرچند عَلَم و نام مخصوص ذات خداى متعال است، لكن مسمى به (اللّه را مى فهماند، چون ذات او مقدس تراز آن است كه كسى بدان راه يابد.پس مثل اين كه فرموده:

- من آن كس_ى هست_م ك_ه مسم_اى ب_ه اللّه اس_ت. خ_ود گ_وين_ده ح_اض_ر و مشه_ود است، ول_ى مسم_اى ب_ه اللّه مبه__م اس__ت ك_ه كيس_ت؟! ل_ذا گفت_ه ش_ده م_ن هم_ان___م !

(با اين كه اللّه اسم است نه وصف، و اسم جلاله هر چند كه به خاطر غلبه عَلَم شده است ولكن خالى از اصلى وصفى نيست.)

كلم_ه ت_وحي_د، و امر به عب_ادت و نم_از

عبارت «لا اِلهَ اِلاّ اَنَا فَاعْبُدْنى!» كلم_ه ت_وحي_د است ك_ه از نظ_ر عب_ارت و لف_ظ

(142) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

مت_رتب ب_ر عب_ارت «اِنَّن__ى اَنَااللّهُ» ش_ده است. چون حقي_قت_ا ه_م مت_رتب ب_ر آن اس_ت.

وقتى خداى تعالى كسى باشد كه هر چيزى از او آغاز شده، و به وجود او قائم، و به او منته__ى است، پس ديگر جا ن__دارد كه كسى براى جز او خضوع عبادتى كند، پس اوس__ت اللّه معب__ود به ح__ق، و اله ديگرى غير او نيس__ت، و لذا امر به عبادت را فرع بر اين حقيقت نم_وده و ف_رم_ود: «فَاعْبُدْنى!»

و اگر در عبارت «وَ اَقِمِ الصَّلوةَ لِذِكْرى،» (14

/ طه) از تمام عبادت ها مخصوصا نماز را ذكر كرد با اين كه قبلاً به طور عام گفته بود: «مرا عبادت كنيد!» بدين جهت بود كه هم اهميت نماز را برساند و هم بفهماند كه نماز از هر عملى كه خضوع عبوديت را ممثل كن_د و ذكر خداى را به قالب در آورد، آن چنان كه روح در كالبد قرار مى گيرد بهتر است.

منظور از اين كه فرمود: «نماز را به ياد من به پا دار!» معنايش اين است كه يادآورى و

كلمه توحيد، و امر به عبادت و نماز (143)

عبادت مرا با عمل نماز تحقق بخش!

قيامت آمدنى است!

وقت__ى فرمود: «قيامت آمدنى اس__ت!» در واقع، علت ام__ر به عبادت را فهمانده است، براى اين كه هر چند وج__وب عبادت خدا ذاتا فرع بر يك تائى اوست. ولكن يك تائى او به تنهائ__ى و بدون وجود روز جزا، كه آدمي__ان پاداش داده شون__د، و نيك و بد از هم متماي__ز گردن__د، و مطي__ع و ياغى از هم جدا شون__د، اثرى ن__دارد و تشريع احكام و اوامر و نواهى بى نتيجه مى مان_د .

(144) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

«قي__امت آم__دن_ى اس__ت !

مى خواهم آن را پنهان دارم،

ت_ا ه_ر كس در قب_ال ك_وششى ك_ه مى كن_د س_زا ببين_د!

آن كه رستاخيز را باور ندارد، و پيروى هوس خود كند،

ت__و را از ب__اور كردن آن ب_از ندارد، (14 و 15 / طه)

ك_ه ه___لاك ش_______وى!!» (1)

اعطاى معجزات رسالت به موسى عليه السلام

1- المي____زان، ج 27، ص 21 و 216 .

اعطاى معجزات رسالت به موسى (145)

«وَ اَلْ_قِ عَصاكَ فَلَمّا رَاها تَهْتَزُّ كَاَنَّها جانٌّ وَلّى مُدْبِرا وَ لَمْ يُعَقِّبْ!» (10 / نمل)

پس از آن ك_ه ن_داى رب الع_المين آم_د، اي_ن ني__ز به گ__وشش رسي__د ك__ه ف_رم_ود:

- عص___اي______ت را بين_______داز!

همين كه موسى عصا را ديد كه به سرعت و شدت به حركت در آمد، تو گ_وئ_ى در جس_ت وخي__ز م__ار سبك ب__ال_ى است، پشت ك_رد و بگ__ريخت، ب_ه ط_ورى كه ديگر به پش___ت سر خ__ود نگ_اه نك___رد.

خط_________اب رسي_________د:

_ اى موس__ى! پي__ش ب___رو، و مت_____رس، ك___ه ت___و ايم___ن هست____ى! (31 / قصص)

در اين خطاب، خداى عزّوجل به موسى امنيت مى دهد كه اى موسى تو فرستاده

(146) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

مرسلى و مرسلان نزد من ايمنند!

در مقايسه اين آيه با آيه سوره نمل آن جا كه مى فرمايد:

«مت_رس!

كه م_رس__لان ن__زد م_ن نمى ترسند!» (10 / نمل)

معل_وم مى شود ك_ه اي_ن بيان هرگز عتاب و توبي_خ م_وس_ى عليه السلام نب_وده، بلك_ه جهت امنيت بخشي_دن به او بوده است.

سپس در خطاب بعدى فرمود:

«دس__ت خ_ود در گريبان ببر و بي__رون آر در حال__ى كه سفي_د و درخشن_ده است،

ب__دون اي__ن ك_ه سفي___دى اش از پيس___ى باش___د،

و دست خود بر قلب خود نه، تا از ترس آرام گيرد!

اين دو معجزه از طرف پروردگار ت__و ب_ه س_وى ف_رع_ون و م_ردم اوست، كه آنان

اعطاى معجزات رسالت به موسى (147)

از دير ب__از مردم__ى فاسق بودند.» (32 / قصص)

ظاهر اين كه فرمود: «دست خود برون آر بدون پيسى» (سفيد بدون بيمارى و پيسى)، تعريضى باشد به تورات حاضر كه اين سفيد شدن را ناشى از بيمارى برص دانسته است. (در سفر خروج اصحاح چهارم آيه 6 مى گويد: ناگهان ديد كه دستش مانند برف از برص سفي_د ش_ده اس_ت.)

درخواست هاى موسى از خدا در لحظات اول رسالت

م__وس__ى گف____ت:

«پروردگارا! من از فرعونيان كسى را كشته ام و مى ترسم مرا بكشند،

ب____رادرم ه___ارون از م____ن در ب__ي___ان ف___ص__ي_ح ت___ر اس___ت،

(148) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

او را ه__م ب_ا م_ن و ب_ه كم_ك م_ن بف_رست، ت_ا م_را تص_ديق كند،

ك_ه اگ_ر ج_ز اي_ن ب_اش_د م_ى ت_رس_م م__را تك_ذيب كنن__د!» (33 و 34 / قصص)

منظور موسى از اين درخواست اين بوده كه آن جناب از اين ترس داشته كه فرعوني__ان تكذيبش كنند و او خشمگين شود و آن گاه نتواند حجت خود را بيان كند، چون در حال خش__م لكنت زبان__ش كه از بچگ__ى داش__ت، بيشت__ر مى شد.

در سوره شعرا از زبان موسى بيان مى كند كه گفت: «پروردگارا من مى ترسم تكذيبم كنند آن گاه حوصله ام

سر رود و عصبانى شوم و آن وقت زبانم بند آيد.» (12 و 13 / شعراء)

خداى تعالى فرمود:

- به زودى تو را به وسيله برادرت هارون تقويت و يارى خواهي_م ك_رد و براى شما تسلط و اقتدار و غلبه اى عليه آن ها قرار خواهيم داد تا به سبب

درخواست هاى موسى از خدا در لحظات اول رسالت (149)

آياتى كه ما شما دو نفر را به وسيله آن غلبه مى دهيم نتوانند بر شما مسلط شون_د. (35 / قصص)

آن گاه همي__ن غلب_ه دادن آن دو ب__زرگ___وار را ب_ر فرعوني_ان بيان كرده و فرموده:

_ شم__ا و هركس كه شم__ا دو نفر را پي__روى كند، غال__ب خواه_د بود! (35 / قصص)

اي__ن بي__ان را آورد ت__ا بفهمان__د كه ن__ه تنه__ا آن دو غالبن__د بلكه پي__روان ايش__ان ني_ز غال__ب خواهند ب_ود!

نخستين معج_زات

در اين آيات، آن چه به موسى ندا داده شده بود چنين آمده:

(150) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

«عصاى خويش بيفكن!

و چون آن را ديد ك_ه چون م_ار جست وخيز م_ى كن__د،

گ__ري__زان روى ب__رگ__رداني__د و ب_از پ__س ه_م_ى نگ___ريس__ت.

- اى م_وس_ى! بي_م م_دار!

ك____ه پ__ي__غ__مب__ران در پ_ي_شگ__اه م__ن ب__ي___م نم___ى دارن___د،

مگ_ر كس_ى ك_ه ست_م ك_رده، سپس از پ_ى ب_دى نيكى آورده باشد،

كه م_ن آمرزگار و رحيمم!

- و دستت را به گريبان كن، كه سپيد و روشن بدون رنج در آي_د!

همه اين ها از جمله نه معجزه اى بود كه سوى فرعون و قوم او برد،

ك__ه آن_ان ق_وم___ى ع__ص__ي__ان پ___ي__ش_______ه ب___ودن___د!» (10 تا 12 / نمل)

نخستين معجزات (151)

در اين جا سئوالى پيش مى آيد كه چرا در دو سوره اعراف و شعرا در همين داستان عصاى زنده شده را «ثعبان مبين»

يعنى اژدهائى آشكار خوانده ك_ه م_ار بسي_ار ب_زرگ و عظي__م الجث_ه اس_ت، و در اي_ن س_وره آن را ب_ه م_ار ك_وچ_ك تشبي__ه ك__رده اس__ت؟

جواب از اين سؤال اين است كه تشبيه تنها از نظر اهتزاز و سرعت حركت و اضطراب است نه از نظر كوچكى و بزرگى، چون آن چه مايه شگفت است، اين است كه يك چوب دستى به صورت اژدهائى عظيم الجثه و هول انگيز درآيد، آن وقت بر خلاف اژدهاى ديگر مانند يك مار ك_وچك جست و خيز كند، و به سرعت آن بدود.

اين جا نخواسته است عصا را يا ثعبان را به خود مار كوچك تشبيه كند.

ترس موسى در لحظه تلقى معجزه

(152) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

«اى م_____وس______ى م__ت______________رس!

رسولان نزد من نمى ترسند!» (10 / نمل)

اين جمله حكايت خود آن خطابى است كه در كنار آتش طور صدور يافته است. اين يك نهى مطلق است كه او را از تمام ترسيدنى ها كه ممكن است پيش بيايد، امنيت مى دهد، و مى رساند كه مادام كه در حضور پروردگار و قرب اوست هيچ مكروهى به او نمى رسد، نه از ناحيه عصا، و نه غير آن، و به همين جهت دليلش را چنين فرموده كه - رسولان در حضور من نمى ترسند!

ازآيه فوق اين معنا به دست مى آيدكه - از هيچ چيز مترس، چون تو ازمرسلين هستى، و مرسلان - كه در مقام قرب مايند - از هر گزندى ايمنند، و ايمنى باترس جمع نمى شود.

ترس موسى در لحظه تلقى معجزه (153)

اما اين كه موسى كه از بزرگان و مرسلان بود، چرا از عصا كه به صورتى هائل يعنى مارى پر جست و خيز درآمده بود، ترسيد؟ جوابش اين است كه اين امر طبيعى آدمى است كه وقتى

با منظره هول انگيزى، آن هم بى سابقه، بر مى خورد كه هيچ راهى براى دفع آن به نظر نمى رسد، مگر فرار كردن، و قهرا پا به فرار مى گذارد، از طرف ديگر، از خدا نيز دستورى نگرفته بود كه وقتى عصايش اژدها شد نترسد، لذا ترس موسى از نوع ترس هاى مذموم نب_وده است.

واما اين كه خداى تعالى به او فرمود - مرسلين نزد من نمى ترسند. انبياء و مرسلين مادام كه در جوار پروردگارشان هستند، از چيزى نمى ترسند، اين كرامت خود ايشان و از ناحيه خودشان نيست تا چون موسى نداشت بگوئيم رسولى ناقص بوده است، بلكه اين فضيلت را به تعليم و تأديب الهى به دست مى آورده اند، و چون آن شب، يعنى شب

(154) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

طور، اولين موقفى بود كه خدا موسى را به مقام قرب خود برد، و افتخار هم سخنى و رسالت و كرامت خود به وى اختصاص داد، لذا اين دستورش همان تعليم و تأديب الهى اس_ت، ن_ه م_ذم_ت و س_رزنش!

دومين خطاب اين بود كه -

- اى م_وس_ى! دستت را ب_ه گ_ريب_ان ك_ن ك_ه سپي_د و روش_ن ب_دون رن_ج در آي__د!

هم__ه اين ها از جمل_ه نه معجزه اى بود كه موسى عليه السلام سوى فرعون و قوم او برد. (1)

1- الميزان، ج 31، ص 49 .

ترس موسى در لحظه تلقى معجزه (155)

(156)

فصل ششم :تجهيز موسى و فرمان حركت به سوى فرعون

اعطاى معجزات اوليه

«اِذْهَ__بْ اِل______ى فِ_____رْعَ_____وْنَ....» (24 / طه)

وح__ى رسالت موس__ى عليه السلام از آن ج__ا آغ__از مى شود كه خداون_د از او مى پرس__د:

«يا موسى، آن چه در دست راست توست چيست؟»(17/طه)

(157)

خداوند متعال مى خواهد معجزه پيامبرى را به او بدهد تا بدان وسيله رسالتش را به فرع__ون و فرعوني__ان ثاب__ت

كند ل__ذا از موسى سؤال مى كن__د كه چه در دس__ت دارد تا او متوج__ه چوب خشك__ى شود كه بى جان در دست__ش است و اين چوب خشك وقتى با اعج__از الهى تبديل به اژده__ا شود موسى به عظم__ت موضوع پى بب__رد و آن طور كه بايد در دلش عظي__م بنماي__د.

م_وس_ى عليه السلام فكر ك_رد ك_ه خ_دا از او مى خواهد اوصاف و خواص عصايش را بيان ك_ند ل_ذا ب_ه ط__ور مفص__ل ب_ه بي_ان اوص_اف و خ_واص عصاي__ش پ__رداخت و گف__ت:

«اين عصاى من است!

بر آن تكي__ه مى كن__م،

ب__ا آن ب___راى گ__وسفن__دان خ__ود ب__رگ م__ى تك_ان_م،

(158) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

و اين عصا حوائجى ديگر از من رفع مى كند!»(18/طه)

اژده__ا ش_دن عص_ا

خداى سبحان به موسى دستور داد تا عصاى خود را از دستش بيندازد، و او چون عصا را انداخت ديد مارى بزرگ شد و با حركاتى تند به راه افتاد.

م_وس_ى از دي__دن ح_ركت غي_ر مت_رقب_ه يك جس_م ج__ام__د سخ_ت تعج_ب ك_رد.

در اين جا خ__دا دست__ور داد:

«بگير آن را! و مترس!

ك_ه ب__ه زودى به حال اول خود برمى گردانيم!» (21 / طه)

اژدها شدن عصا (159)

اي_ن جمل__ه دلال_ت دارد ب__ر اي_ن ك__ه م__وس_ى عليه السلام از آن چ_ه دي_ده، ترسي_ده است.

در سوره قص__ص فرم_وده:

«موسى چون آن را بديد كه حركت مى كند گوئى مار است،

آن چنان فرار كرد كه ديگر پش_ت س_ر خ__ود را ننگريس_ت!

گفتيم:

- اى م___وس___ى بي____ا! و مت____رس!» (31 / قص_____ص)

سفي_د ش_دن دست موسى عليه السلام

خداون__د تعالى بار دوم دست__ور مى دهد كه موس__ى عليه السلام دست خود را داخل

(160) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

گريبان لباسش كن__د و بيرون آورد، در موق__ع بيرون آوردن نور از دست موسى ساط__ع گش__ت، ب__دون اي_ن ك___ه زي_ان_ى ي__ا س__وختگ__ى ب___ه دس___ت او ب_رس___د.

آن گاه خداى تعالى فرمود:

«اين هم آيت ديگر!

آن چه م_ا به دست ت_و اج_را ك_ردي_م ب_راى اي_ن ب_ود كه -

بعض_ى از آي_ات كب___راى خ___ود را ب__ه ت____و نش__ان دهي__م!» (22 و 23 / طه)

اعزام موسى به سوى ف_رعون

اعزام موسى به سوى ف_رعون

آن چه در بالا گذشت مقدمه بود براى فرمان رسال_ت، و خداوند متعال چنين فرمود:

اعزام موسى به سوى فرعون (161)

«اِذْهَ_____بْ اِل_____ى فِ____رْعَ____وْنَ اِنَّ_____هُ طَغ______ى!»

«به سوى فرعون برو كه او طاغى شده است!» (24 / طه)

موسى عليه السلام بعد از مسجل شدن رسالتش چيزهائى را كه وسيله براى انجام رسالتش بود از خداى تعالى درخواست كرد. رساندن رسالت خداى متعال به فرعون و درب_اريانش، و نج_ات دادن بنى اس_رائيل، و اداره امور ايشان، اين وسايل را لازم داشت.

درخواست هاى موسى عبارت بود از:

«قالَ رَبِ اشْ__رَحْ لى صَدرى!»

«وَ يَ__سِّ___رْل___ى اَمْ_____رى!»

«وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِ_نْ لِسان_ى! يَفْقَهُوا قَوْلى،»

(162) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

«وَاجْعَلْ لى وَزيرا مِنْ اَهْلى! هرُونَ اَخى،»

«اُشْ_______دُدْ بِ_______ه اَزْرى!»

«وَ اَشْ__رِكْ_هُ ف__ى اَمْ_____رى»

«كَىْ نُسَبِّحَ_كَ كَثي_را، وَ نَذْكُرَكَ كَثيرا،اِنَّكَ كُنْتَ بِنا بَصيرا!» (25 تا 35 / طه)

1 _ شرح صدر

«گفت: پروردگارا سين_ه مرا فراخ ك_ن!» (25 / طه)

«شَرْح» به معناى گشادكردن و باز كردن است. گويا سينه انسان را كه قلب در آن جاى دارد ظرفى فرض كرده كه آن چه از طريق مشاهده و ادراك در آن وارد مى شود جاى مى گيرد، و در آن انباشته مى شود. و اگر آن چه وارد مى شود امرى عظيم يا مافوق

اعزام موسى به سوى فرعون (163)

طاقت بشرى باشد سينه نمى تواند در خود جايش دهد، لاجرم محتاج مى شود به اين كه آن را ش__رح ده_ن_د و ب__از كنن__د ت__ا گن_ج_ايشش بيشت_ر ش_ود.

و موسى عليه السلام رسالتى را كه خدا بر او مسجل كرد، بزرگ شمرد، چون از شوكت و قدرت قبطيان آگاه بود، مخصوصا از اين جهت كه فرعون طاغى در رأس آنان قرار داش__ت، فرعونى كه با خ__دا بر سر ربوبي__ت منازعه نم__ود، و به

بان__گ بلن__د گفت: «اَنَا رَبُّكُمُ الاَْعْلى!؟» (24 / نازعات) و نيز از ضعف و اسارت بنى اسرائيل در ميان آل فرعون با خبر بود و مى دانست چقدر جاهل و كوتاه فكرند! و گويا خبر داشت كه دعوت__ش چه شداي__د و مصايب_ى به ب__ار مى آورد، و چه فجايع__ى را بايد ناظ__ر باشد.

از سوى ديگر، حال خود را هم مى دانست كه تا چه حد در راه خدا بى طاقت و كم تحمل است. او به هيچ وجه طاقت نداشت ظلم قبطيان را ببيند. داستان كشتن آن

(164) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

قبطى، وني_ز داست_ان آب كشي_دنش بر س_ر چ_اه م_دين براى دخترانى كه حريف مردان نبودند شاه__د أبى القي__م بودن اوست.

از سوى ديگر زبان موسى - كه يگانه اسلحه اى است براى كسى كه مى خواهد دعوتى نوظهور كند و رسالت خداى را تبليغ نمايد - لكنت داشت، كه نمى توانست آن طور كه بايد مقاصد خود را برساند.

به همين جهات عديده از پروردگارش درخواست كرد كه براى حل اين مشكلات، سعه صدر به او دهد تا تحملش زياد شود، و شدايدى كه در پيش رو و در مسي_ر دعوتش دارد، آسان گردد، لذا فرمود: - خ_داي_ا سين_ه م_را ف_راخ ك_ن! يعن_ى ح_وصل_ه زيادى به من بده تا وقتى ن_ام_لايم_ات ب_ه م_ن هج_وم م_ى آورن_د، سين_ه ام تنگ_ى نكن_د.

2 _ سهولت كار

اعزام موسى به سوى فرعون (165)

«گف_ت: ام_ر را ب_ر م_ن آس_ان س_از!» (26 / طه)

موسى عليه السلام عرض نكرد كه خدايا رسالتم را تخفيف بده و به دست كم آن قناعت كن ت_ا اصل رس_الت آس_ان ت_ر ش_ود، بلكه گفت همان امر خطير و عظيم را ب_ا هم_ه دشوارى و خطرش بر

من آسان گردان!

3 _ ب___از ك__ردن عق__ده زب__ان

«گفت: گرهى كه زبان_م دارد باز كن!» (27 / طه)

موسى عليه السلام در درخواست سوم از خداى تعالى گشودن عقده زبان را مى خواهد و اشاره به يك نوع عقده دارد. در حقيقت عقده اى است كه داراى مشخصات معينى است و آن مشخصات از عبارت «تا گفتارم را بفهمند!» معلوم مى شود، يعنى آن عقده اى را

(166) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

بگشاى كه نمى گذارد سخنانم را بفهمند.

4 _ تعيي_ن وزي_ر

موسى عليه السلام از پروردگارش درخواست مى كند كه از خاندانش وزيرى برايش قرار دهد، آن گاه همو را معرفى كرده و مى گويد: منظورم برادرم «هارون» است! و اگر درخواست وزير كرد، بدين جهت بود كه امر رسالت امرى است كثيرالاطراف، و اطراف و جوانبش از هم دور، و او به تنهائى نمى تواند به همه جوانب دور از هم آن برسد، لاجرم وزي_رى لازم دارد ك_ه در ام_ر رس_الت ب_ا او شركت جويد، و بعضى از جوانب آن را اداره كن_د ت_ا ب_ار او سبك ش_ود، و آن چ_ه او م__ى كن__د وزي__رش م_ؤي_دش ب_اش_د.

اين است معناى آيه بعدى كه به منزله تفسير وزير قراردادن است و مى فرمايد: «اُشْ_دُدْ بِه اَزْرى وَ اَشْرِكْهُ فى اَمْرى!» (31 و 32 / طه)

اعزام موسى به سوى فرعون (167)

5 _ وظايف وزير

موسى عليه السلام منظور از تعيين وزير را چنين تفسير كرد كه «پشتم را به او محكم گردان و در كارم شركت ده!» اين شركت دادن غير شركت دادن مبلغين دين در اشاعه دين بعد از تماميت دعوت به وسيله پيغمبر است، چه آن اشراك اختصاصى به هارون ندارد، پس مقصود از اشراك در آيه، اشراكى است كه مخصوص به هارون است، و آن اين است كه هارون در اصل دعوت دين، و از همان روز اول دعوت شريك موسى باشد، و چنين شركتى تنها مخصوص به هارون است، به طورى كه نه موسى مى تواند غير هارون كس_ى را ن_ايب خود كند، و نه هارون، به خلاف شركت به معناى اول، كه وظيفه هر كسى اس__ت ك_ه ب__ه آن دع_وت اي_م_ان آورده و چي_زى از م_ع_ارف آن را دان_ا ش_ده ب_اش_د.

(168) رسالت و مبارزات موسى

عليه السلام

معناى اشراك هارون در امر او اين است كه او مقدارى از آن چه را كه به وى وحى مى شود و چيزى از خصايصى كه از ناحيه خدا به او مى رسد، (مانند وجوب اطاعت و حجيت گفتار،) عهده بگيرد و انجام دهد.

واما اشراك در نبوت خاصّه،به معناى گرفتن وحى خدا، چيزى نبوده كه موسى از تنهائى در آن بترسد و از خدا بخواهد هارون را شريكش كند، بلكه ترس او از تنهائى در تبليغ دين و اداره امور در نجات دادن بنى اسرائيل و ساير لوازم رسالت است. هم چنان كه خود موسى عليه السلام فرمود: «برادرم هارون زبانش از من فصيح تر است او را با من بف__رست ت_ا م_را تص_دي_ق كن_د!»

(رواي__ات صحيحى از طري__ق شيعه و سنى وارد شده كه رسول خدا صلى الله عليه و آله عين همي__ن دع__ا را درب_اره اميرالمؤمنين عل__ى عليه السلام كرد با اين ك__ه على عليه السلام پيغمب__ر نبود!)

اعزام موسى به سوى فرعون (169)

6 _ ذك______ر و تسبي__ح

موسى عليه السلام عرض كرد: «تا تو را بسيار تسبيح كنم و بسيار ذكر گويم!» (33 و 34 / طه)

ذكر و تسبيحى كه با وزارت هارون ارتباط داشته باشد، ذكر و تسبيح علنى و در بين مردم است، نه در خلوت و نه در دل، زيرا ذكر و تسبيح در خلوت و در قلب هيچ ارتباطى با وزارت هارون ندارد.

مراد اين است كه آن دو در بين مردم و مجامع عمومى، و مجالس آنان، هر وقت كه شركت كنند. ذك_ر خ_داى را بگ_وين_د، يعن_ى مردم را به سوى ايمان دعوت كنند و نيز او را تسبي_ح بگ_وين_د، يعن_ى خ__داى را از ش__رك_اء من_زه ب_دارن_د.

با اين بيان ذيل آيات با صدر

آن مرتبط مى شود، گويا مى گويد: امر رسالت بس

(170) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

خطير است، و اين طاغوت و درباريانش، و نيز امتش مغرور عزت و سلطنت خود شده اند و شرك و وثنيت در دل هايشان ريشه دوانيده، ياد خدا را به كلى از دل هايشان برده، و علاوه بر آن ها عزت فرعون و شوكت درباريانش چشم بنى اسرائيل را پركرده و دل هايشان را خيره ساخته و آن ها به كلى مرعوب سلطنت او شده اند و در نتيجه آن ها نيز از اين راه خداى را فراموش كرده اند، و تنها به ياد فرعونند، خلاصه، ياد فرعون ديگر جائى خالى در دل هايشان براى يادخدا باقى نگذاشته است.

در نتيجه اين امر، يعنى امر رسالت و دعوت، در پيروزى اش سخت محتاج به تنزيه تو از شرك و ذكرت به ربوبيت و الوهيت دارد تا در اثر كثرت اين دو، ياد تو در دل هايشان رخنه كرده، و رفته رفته به خود آيند و ايمان بياورند. اين ذكر و تسبيح بسيار كارى نيست كه از من به تنهائى برآيد، پس ه_ارون را وزي_رم ك_ن، و م_را ب_ا او

اعزام موسى به سوى فرعون (171)

تأييد نموده و ش_ريك در كاره_ايم قرار ده، تا به اتفاق او بسيار تسبيحت گوئيم و بسيار ذك__رت بنمائيم، بلكه بدين وسيل__ه امر دعوت موفقيتى به دست آورد، و سودى بخشد.

«وَ اِنَّ__كَ اَنْ__تَ بِن_ا بَصي__را، _ ت_و نسب_ت ب_ه م__ن و ب_رادرم بين_ا ب_وده اى!» (35 / طه)

يعنى از روزى كه ما را آفريدى و خودت را به ما شناساندى مى دانستى كه ما لايزال با تسبيح و ذكر تو بندگيت مى كنيم و در اين بندگى ساعى و جدى هستيم.

پس اگر او را وزير من قرار دهى و مرا با او كمك كنى وشريك در امرم سازى، امر دعوت من تكميل مى شود و بسيار تسبيح و ذكرت مى گوئيم!

7 _ قب__ول دع__اه____اى م__وس____ى

خداى سبحان در پايان نق__ل دعاه__اى موسى عليه السلام ت_ذك_ر م_ى ده_د ك_ه هم_ه

(172) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

دعاه__اى م_وسى را اجاب__ت فرموده است:

«ق_الَ قَ_دْ اُوتيتَ سُؤْلَكَ يا مُوسى! _ اى موسى مطلوب خويش را يافتى!» (36 / طه) (1)

صدور فرمان حركت رسالتى موسى عليه السلام

«اِذْهَبْ اَنْتَ وَ اَخُوكَ بِاياتى وَ لا تَنِيافى ذِكْرى،اِذْهَبا اِلى فِرْعَوْنَ....»(42/طه)

«تو و برادرت معجزه هاى م_را ببري_د! و در ك_ار ي_اد ك_ردن م_ن سست_ى مكني_د! به سوى فرعون رويد كه طغيان كرده است. با او سخنى نرم گوئيد! شايد اندرز گيرد يا بترسد!»

1- الميزان، ج 27، ص 221 .

صدور فرمان حركت رسالتى موسى (173)

خداون__د متعال دستور مى دهد موسى و برادرش با آيات او نزد فرعون روند. موسى عليه السلام در آن موقع داراى بيش از دو آيت نبود.

و از همي_ن ك___ه ف_رم__ود: «ب__ا آي__ات م____ن»

خود وعده جميلى است كه به زودى در مواقع لزوم با آيت ها و معجزه هاى ديگ_رى تأئي_دش خ_واه__د كرد.

در اين جا خداوند هر دو را مخاطب قرار مى دهد (چون موسى درخواست كرده بود كه برادرش را در كار او شركت دهد،) و توصيه مى كند در گفتگو با فرعون از تندى و خشونت خوددارى كنند، كه همين خويشتن دارى از تندى واجب ترين آداب دعوت است.

(174) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

ترس از مقابله با فرعون

موسى و هارون از تعجيل فرعون در عقوبت مى ترسيدند و ترس آن ها از اين بود كه نگذارد دعوت تمام شود و مهلت ندهد معجزات اظهار گردد، و او در ظلم خود تعدى و از حد تجاوز نمايد، و با تشديد عذاب بنى اسرائيل و جرئت بر ساحت مقدس ربوبى مقابله نمايد و اين بار كارهائى بكند كه تاكنون نمى كرده است.

خ__داى سبح____ان ج__وابش_____ان م__ى ده__د ك__ه:

«لا تَ_خاف__ا اِنَّن__ى مَعَكُم__ا اَسْمَ___عُ وَ اَرى!»

«نترسي_د از ف_رط و طغي_ان ف_رع_ون،

ك___ه م_ن ب____ا شم____ا ح_____اض__رم،

ترس از مقابله با فرعون (175)

و آن چ____ه بگ___وي___د م__ى شن_____وم،

و آن چ______ه بكن_____د م____ى بين_____م،

و شم__ا را ي____ارى م___ى كن___م و تنه____ايت_____ان نم__ى گ___ذارم!»

(46 / ط__ه)

اين آيه در حقيقت تأمينى است كه با وعده نصرت به آن دو پيامبر مى دهد، يعنى با حضور من، و ديدن و شنيدنم، ديگر جائى براى ترس شما نيست. خداوند در حقيقت آن ها را به مراقبت و نصرت خود وعده مى دهد وگرنه صرف حاضر بودن و ديدن و شنيدن و آگهى به آن چه رخ مى دهد، باعث رفع ترس موسى و هارون نمى شود، چون خ_داى تع_ال_ى هم_ه چي__ز را م_ى بين_د و م_ى شن__ود واز ه_ر چي__زى آگ_اه_ى دارد. (1)

1- الميزان، ج 27، ص 237 .

(176) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

م_وس_ى و ف_رع_ون

«ثُمَّ بَعَثْن_ا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى بِآياتِنآ اِلى فِرْعَوْنَ وَ مَلاَئِهِ... .» (103 / اعراف)

موسى عليه السلام سومين پيغمبر اولوالعزم و صاحب كتاب آسمانى و سومين شريعت الهى است. دين توحيد با مبعوث شدن او پا به مرحله تازه ترى گذاشت، و بعد از دو مرحل__ه اى ك__ه در بعثت ن_وح و اب_راهي_م عليه السلام داش_ت، احك__امش مفص__ل ت__ر گ_ردي_د.

نام موسى عليه السلام بيش از همه انبياء در قرآن مجيد آمده است. وى به اسم در صدو س__ى و چند جا و در سى و ان__دى سوره ق__رآن نام برده ش__ده است. قرآن مجيد به ذكر تاري__خ اين پيامبر اولوالع__زم اله__ى توجه__ى بي__ش از ديگ__ر پيامب__ران دارد. (1)

موسى و فرعون (177)

برادر موسى «هارون» عليه السلام نيز مانند او از طرف خداى تعالى به پيامبرى برگزيده شده بود كه همراه موسى عليه السلام براى دعوت فرعون و قوم او اقدام مى كرد و در تبليغ و مجاهده شريك نبوت موسى عليه السلام بود.

خ_داون__د تعال__ى مى ف__رم_اي__د:

«به نزد فرعون برويد و بگوئيدكه ما(دو نفر)فرستاده رب العالمين هستيم!»(16/شعراء) (1)

و اما «فرعون» اسم پادشاه مصر نبوده است بلكه لقبى بوده مانند

«خديو» كه مصرى ها به طور كلى پادشاهان خود را بدان لقب مى خوانده اند. هم چنان كه روميان

1- الميزان، ج 20، ص 282 .

2- الميزان، ج 30، ص 100 .

(178) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

پادشاهان خود را «قيص_ر» و اي_راني_ان «كس_رى» و چين_ى ها «فغف_ور» لق_ب م_ى دادند.

اما اين كه فرعون معاصر موسى عليه السلام و آن شخصى كه به دست موسى غرق شد كه بود قرآن تصريح نكرده است.

در اين آيات، قرآن مجيد شروع دعوت حضرت موسى بن عمران عليه السلام را بيان مى كند. جزئيات آمدن موسى عليه السلام به نزد فرعون، اعلام رسالت خود براى نجات بنى اسرائيل، و موضوع دو معجزه اى كه در شب ط_ور خ_داون_د ب_ه او ك_رامت فرموده ب__ود، قسمتى از اين آي_ات را تشك_ي_ل مى دهند.

انواع معجزات و تجهيزات موسى براى مقابله با فرعون

انواع معجزات وتجهيزات موسى براى مقابله بافرعون (179)

خداوندمتعال معجزات زيادى به موسى عليه السلام كرامت فرموده بود بعضى ها را در اوائل بعثت، از قبيل: انداختن عصا و اژدها شدن آن، بيرون كشيدن دست از گريبان و روشن شدن بين انگشتانش، و برخى ديگر را در مواقع ديگر مانندطوفان، ملخ، شپشه، وزغ و خون. قرآن مجيد براى هيچ پيغمبرى به اندازه موسى عليه السلام معجزه نقل نكرده است.

مظالم فرعون و فرعونيان

قرآن م_ى ف__رم___اي__د:

«از پس پيامبران پيشين، موسى را با آيات خويش به سوى فرعون و بزرگان قوم او فرستاديم ولى درباره آن ستم كردند، بنگر سرانجام مفسدين چگونه بود؟!» (103 / اعراف)

(180) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

اينكه چگونه آن ها به آيات الهى ظلم كردند، خداى تعالى خود در خلال داستان آن را بيان مى كند. البته مسلم است كه ظلم به هر چيزى به تناسب خود آن چيز است، و ظلم به آيات الهى همان تكذيب و انكار آن است. ذكر عاقبت فسادانگيزى به منظور عبرت گرفتن مردم است، تا بدانند اگر فرعونيان منقرض شدند، براى اين بود كه در زمين فساد مى كردند، و بنى اسرائيل را خوار و ذليل و زيردست خود كرده بودند، لذا در كلامى كه خداوند از موسى نقل كرده، كه از فرعون خواسته - بنى اسرائيل را با من بفرست! - (105 / اعراف) و هم چنين در سوره طه اين چنين دارد - دست از شكنجه بنى اسرائيل بردار و آنان را رخص_ت ده ت_ا ب_ا م_ا بيايند! (47 / طه)

اولين پيام موسى به فرعون

اولين پيام موسى به فرعون (181)

«موسى گفت:اى فرعون! من رسول و فرستاده پروردگارجهانيانم!» (104/اعراف)

ب_ا اي__ن آي__ه و آي__ات بع__دى ش_رح دع_وت م_وس___ى آغ_از م_ى ش____ود:

ن_خست موس_ى عليه السلام خود را به رسالت معرفى ك_رده اس_ت، تا زمينه را براى بيان چي_زه_ائ_ى ك_ه م_أم_ور به اب__لاغ آن ه_اس__ت، ف__راه__م سازد.

اگر از اسامى خداى تعالى، اسم «رَبُّ الْعالَمين» را ذكر كرد براى اين بود كه مناسب ترين اسم خداى تعالى در مقابل بت پرستانى است كه براى هر قوم و براى هر شأنى از شئون عالم و براى هر ناحيه اى ازنواحى جهان، پروردگار جداگانه اى قائل بودند. موسى در

تأكيد صدق رسالتش گفت: بر من واجب

(182) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

است كه از ناحيه خداى تعالى جز حق نگويم و در رسالتى كه به من داده، باطلى به او نسبت ندهم، و در خلال چيزهائى كه مأمور به ابلاغ آنم چيزى را كه مأمور نيستم، نگنجانم.

موس__ى اض_اف__ه ك___رد:

«من براى شما معجزه اى از پروردگارتان آورده ام،

بن_اب_راي__ن بن__ى اس__رائي___ل را ب___ا م____ن بف___رس_____ت!» (105 / اع___راف)

فرع__ون عبارتى را بيان كرد كه نشان مى دهد معتقد به صدق موسى در اين كه آي_ه اى آورده، نب__وده اس__ت، و گف_ت:

«اگ__ر معج____زه اى آورده اى نش_______ان ب_____ده!

ولى م__ن گمان نمى كن__م كه تو در دع__وى خود راست بگوئى!» (106 / اعراف)

اولين پيام موسى به فرعون (183)

ارائ_ه اولين مع_ج_زات

موسى عليه السلام درجواب فرعون عصاى خود را بينداخت كه در دم «ثُعْب_ان مبي_ن - اژده_ائ__ى ب___زرگ» ش___د، و دس__ت خ_ويش از گ_ريب_ان بي_رون آورد ك___ه ب___ه دي_ده بينندگ__ان سفي__د مى نم_ود.

«ثعب_ان مبي_ن» عب_ارت_ى است ك_ه براى اژدهاى موسى در اين آيات به كار رفته است. ثعبان به معناى مار بزرگ است. در آيات ديگر، آن جا كه موسى در شب طور اين معج_زه را دريافت مى كند، آن را «جانّ» خوانده كه در عرب به معناى مار كوچك اس__ت.

موقعيت دريافت معجزه در شب طور و موقعيت ارائه آن براى به زانو درآوردن فرعون، تنافى بين آيات را از بين برده است، چنان كه در جاى ديگر فرموده: «پس ناگهان

(184) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

مارى شد و به راه افتاد!» (20 / طه)

معج_زه بع_دى م_وسى اين ب_ود كه دست خ_ويش از گريب_ان بيرون كند و آن ب_ه ديده بينندگان سفيد مى شود. گرچه از اخبار وارده در اين

باب استفاده مى شود كه وقتى موسى ب_ه منظ_ور اعجاز دست خ_ويش را بي_رون م_ى آورد، ن_ورى ب_ه م_انن_د ن_ور آفت_اب از بين انگشتانش مى درخشيد، ولكن از آيات قرآنى بيش از اين استفاده نمى شود كه موسى دست به گ_ريب_ان خ_ود ان_در ك_رده و وقت_ى بي_رونش م_ى آورد، ب_راى بينندگان سفيد و درخشنده ب_ود، ول_ى باي_د دانست ك_ه اي_ن درخشندگ_ى و سفي_دى بايد به حدى باشد كه براى بينندگان خارق الع_اده و معج_زه به شم_ار آي_د. (1)

1- الميزان، ج 27، ص 237 و ج 16، ص 40 .

ارائه اولين معجزات (185)

تحليلى بر تجهيز موسى در اول مأموريت

«وَ لَقَدْ اَرْسَلْنا مُوسى بِايتِنا وَ سُلْطنٍ مُبينٍ، اِلى فِرْعَوْنَ وَ مَلاَئِه....»(96و97/هود)

اي_ن آيات اشاره اى اس_ت به زمانى كه موسى كليم عليه السلام از خداى متعال معجزاتى دريافت مى كند.

آي_ه اول تجهي__ز او را چني__ن بي__ان مى كن___د.

«ما موسى را با آيات خود و دليل و برهان قاطعى فرستاديم،

به سوى فرع__ون و اش__راف وابست___ه او،

(186) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

ولى آنان از ام_ر فرعون پي_روى ك_ردن_د،

در حالى كه امر فرعون داراى رشد نبود!»

پيغمبران الهى ب_رخى ب_ا معج_زه و آي_ات اله_ى مبع_وث ش_ده ان_د، يعن_ى قبل از اعزام به سوى قوم و مأموريت خ_ود خداوند به آن ها معجزه و آيات روشن عطا مى كن_د. و برخ__ى را بنا به درخواس__ت قومش__ان معجزاتى مى بخشد.

اين آيات نشان مى دهد كه موسى عليه السلام با آيات و برهان روشنى ف_رست_اده شده بود و واضح است كه مراد از اين «آيات» امور خارق العاده اى است كه به دست موسى عليه السلام جري__ان مى ياف__ت و آن از تاري__خ زندگ__ى و دع__وت او در ق__رآن كري_م مشهود است.

عب_ارت «سُلط__ان» يعن_ى دلي_ل و بره_ان ق_اطع__ى ك_ه ب_ر عق_ل و

فه_م م_ردم مسل_ط ش_ود، اع__م از معج___زه ي_ا دلي_ل ع_قل__ى.

تحليلى بر تجهيز موسى در اول مأموريت (187)

بعيد نيست مراد از فرستادن موسى با «سلطان مبين» اين باشد كه خدا او را ب_ر اوض_اع ج_ارى بين او و آل ف_رعون مسلط ساخت.

فرعون چنان ديكتاتور سركشى بود ك_ه هيچ ك_دام از رسولان غير از موسى عليه السلام گرفت__ار چنين كس__ى نشده ب__ود، ولى خ__دا موسى را بر او پيروز ساخت و فرع__ون و لشك__ري_ان__ش را غ__رق ك___رد، و بن_ى اس_رائي_ل را ب_ه دس_ت م_وس_ى نج___ات داد.

خداوند در دو مورد در قرآن كريم پشتيبانى خود از موسى عليه السلام و تسلط و غلبه او بر دشمنانش را به او تذكر داده و سپس او را به مأموريت خود فرستاده اس_ت. اولى در آي___ه 44 تا 46 س__وره ط__ه آم_ده ك__ه ف__رم__ود:

«موسى و هارون گفتن__د: پروردگ__ار ما!

ما مى ترسيم كه فرعون نسبت به ما افراط يا طغيان نمايد،

(188) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

خ_دا فرم_ود: مترسيد! م_ن ب_ا شمايم، مى شنوم و مى بينم!»

بار دوم در آيه 68 سوره طه است ك__ه مى ف_رم_ايد:

«مت______رس! ك_____ه محقق_____ا ت__و ب_____رت______رى!»

اين آيه و نظاير آن نشان مى دهد كه رسالت موسى عليه السلام مختص به قوم بنى اسرائيل نب_وده بل_ك_ه شام___ل آن ه__ا و ديگ_ران نيز بوده است.

اشراف و درباريان فرعون و وضعيت فكرى آن ها

خ_داون_د در آي_ه زي_ر وضعي_ت فك_رى و اجتم_اع_ى اف_راد عص_ر ف_رع_ون و ط_اغ_وتش_ان را نش_ان م__ى ده_د و مى فرم__اي___د ك__ه:

اشراف و درباريان فرعون و وضعيت فكرى آن ها (189)

«موسى را با آيات و تسلط واض_ح ف_رستاديم،

ب__ه س___وى ف__رع__ون و اش__راف وابست__ه او،

ول_ى آن_ان از ام_ر فرعون اطاعت م_ى ك_ردن_د،

در ح_الى ك_ه ام___ر ف___رع___ون داراى رش___د نب_____ود!»

(96 و 97 / ه_____ود)

اين كه خداى تعالى رسالت موسى را نسبت مى دهد به فرعون و «مَلاء» او، يعنى اشراف و ب_زرگ_ان ق_وم او ك_ه دل ه_ا را از هيبت خ_ود پ_رك_رده ب_ودن_د و ب_ه هم_ه ق_وم او نسب__ت نم_ى ده_د، احتم_الاً اش_اره ب__ه آن است كه عام__ه مردم فقط پيرو و ت_اب__ع بودن__د و رأئ__ى ج_ز رأى ب_زرگ_ان خ___ود ن_داشتن___د.

از زب_______ان ف___رع____ون در ج___ائ__ى م__ى گ____وي_____د:

«من به شما جز آن چه خ_ودم م_ى بين_م، ارائه نم_ى كن_م،

(190) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

و جز به راه رشد راهنمائى تان نمى كنم!» (29 / مؤمن)

پس «اَمْر» منطبق بر سنت و طريقه اى است كه وى پيش گرفته بود و بدان دستور مى داد و گوئى اين آيه در برابر آن گفته فرعون قرار گرفته كه خدا فرعون را تكذيب مى كند و م_ى ف_رم_اي_د:

«وَ م__ا اَمْ_رُ فِ__رْعُ___ونَ بِرَش__ي____دٍ، _ ام__ر ف__رع__ون رش_د ن__داش__ت!» (97 / هود)

ام__ر فرعون آن رشد را نداش__ت كه به حق هداي__ت كند و بلك__ه با گمراهى و جهال_ت همراه بود. (1)

1- الميزان، ج 20، ص 282 .

اشراف و درباريان فرعون و وضعيت فكرى آن ها (191)

اتهامات فرعون عليه موسى عليه السلام

«فَلَمّا ج_اءَهُ_مْ مُوس_ى بِآياتِنا بَيِّناتٍ قالُ_وا م_ا ه_ذا اِلاّ سِحْ_رٌ مُفْتَ_رًى...»(36 تا 42 / قصص)

ق_رآن مجي___د آغ_از دع___وت رس_ال___ت م_وس___ى عليه السلام را چني__ن بي_ان م__ى كن_د:

«پ_س چ_ون م_وس_ى ب_امعج_زات روش_ن م_ا ب_ه س_وى ف_رع_وني_ان آم_د، گفتند:

اين جز سحرى كه به خدا بسته است، چيز ديگرى نيست، و ما از نياكان خود چنين چي_زى نشني_ده اي_م!

م_وس__ى گف_____ت:

(192) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

پ_روردگ_ار م_ن ب___ه ه_دايت__ى ك__ه از ن__احي__ه خ____ود آورده دان__ات___ر اس__ت،

و بهتر مى داند كه خانه آخرت كه راست!

چ__ه، ست_م گ_ران رستگ__ار نم_ى ش_ون__د.

ف__رع__ون گف____ت:

اى بزرگان قوم! من غير از خودم معبودى براى شما نمى شناسم!

اى ه___ام___ان! ب___راي___م از گ____ل پخت_____ه آج____ر بس_____از.

و برجى درست كن!

ب___اش___د ك___ه از معب____ود م___وس__ى اط______لاع بي___اب______م!

فرع___ون و لشكريان___ش در زمين بدون ح__ق استكبار ك_ردند،

و پن_داشتن_د ك__ه ب__ه س__وى م__ا ب___از نم__ى گ__ردن__د.

اتهامات فرعون عليه موسى (193)

پس ما او و لشك_ري_انش را گ_رفتي_م و به دريا ريختيم!

پ_س بنگ__ر ك__ه ع__اقب__ت ست__م گ__ران چگ__ون_ه بود!؟

م__ا آنان را پيش_وايان_ى ك__ردي_م ك_ه م_ردم را ب_ه س_وى آتش دع_وت مى كردند،

و روز قيامت از آن م__ردم ي___اورى نخ__واهن_د ي_افت،

بع_د از رفتنشان هم در دنيا لعنت و در قيام_ت زش_ت روئ_ى نصيبش_ان ك_ردي_م!»

ف_رع_ون ك_ارى ب_ه معج_زات م_وس_ى ن_داشت، بلك_ه او دع_وت موسى را مورد هدف قرار داده و گف_ت:

_ آن چه موسى آورده دين نوظه__ورى است كه از پدران گذشته و قدماى م__ا برايم__ان نق_ل نش_ده اس_ت ك__ه وقتى از اوق_ات و در عص_رى از اعص_ار ب_ه آن معتق_د ش__ده ب__اشن__د. (36 / قصص)

(194) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

م__وس___ى عليه السلام در پ_اس__خ گف______ت:

- پروردگار من كه همان رب العالمين است و خلقت و امر به دست اوست، از شما داناتر است به كسى كه هدايتى مى آورد، و كسى كه موفق به دار آخرت مى شود، و همين پروردگار است كه مرا به عنوان رسول فرستاده تا هدايت برايتان بياورم - هدايتى كه همان دين توحيد است - و مرا وعده داده كه هر كس به دينم بگرود دار عاقبت داشته باشد، و دليل بر اين دعوتم آيات بيناتى است كه از ناحيه خود به من داده اس_ت!

(37 / قصص)

موسى عليه السلام به فرعون و قومش تعرض مى كند و گوشه مى زند و عاقبت الدار را از ايشان نفى مى كند براى اين كه آنان اساس سنت حيات را بر ظلم نهادند و معلوم است در چنين سنت و نظامى از عدالت اجتماعى خبرى نيست. و چنين نظامى برخلاف فطرت انسانى است، كه جزئى از نظام كون است.

اتهامات فرعون عليه موسى (195)

در نتيجه بر خلاف نظام آفرينش نيز هست، (و نظام آفرينش چنين اجتماعى را و سن_ت او را خ_رد و ن_اب__ود خ_واه__د ك_رد، پس چني_ن م_ردم_ى رستگ__ار نمى ش_وند!)

فرعون شروع مى كند به گوشه زدن به موسى كه براى مردم دعوت حقه اى آورده اى و آن دعوت را با معجزاتى تأئيد كرده اى ولى آن چه تو به سوى آن دعوت مى كنى براى ما ثابت نشده است، و هم چنين خوارق عاداتى را كه آورده اى براى ما ثابت نشده است كه واقع_ا از ط_رف خ_دا ب_اش_د، و اص_ولاً م_ن خ_دائ_ى غي_ر از خ_ودم س_راغ ن_دارم ك_ه م_ردم آن را بپ_رستن_د!

فرعون مطلب را در سياق و عباراتى حق به جانب آورده تا در دل مردم جا كند و مورد قبول ق_رار گي_رد.

(196) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

حاصل معنا اين است كه فرعون براى بزرگان قوم خود چنين اظهار كرد كه از آيات و معجزات موسى و دعوت او برايش روشن نشده كه معبودى در عالم هست كه رب همه عالميان باشد، و اصولاً اطلاع از معبودى غير خودش در عالم ندارد و آن گاه به هامان دست_ور م_ى ده_د كه برجى بسازد بلكه بر بالاى آن شده و از خدا و معبود موسى اط__لاع_ى پي_دا كن__د.

موسى الوهيت را

تنها براى خداى تعالى اثبات مى كرد و از غير خدا نفى مى نمود و فرعون درست بر عكس، الوهيت را براى خود اثبات و از خداى تعالى نفى مى كرد، و اما ساير الهه كه او و قومش آن ها را مى پرستيدند، مورد تعرض نبودند و لذا الوهيت را منحصر در خود كرد.

وقتى دستور ساخت برج براى مشاهده خداى موسى را صادر كرد، (فرعون سعى

اتهامات فرعون عليه موسى (197)

كرد عبارت «اله موسى» را به كار ببرد،) ممكن بود مرادش اين بوده باشد كه برايش رصدخانه اى بسازند تا ستارگان را رصدبندى نموده و از اوضاع كواكب استنباط كند آيا رسولى مبعوث شده يا نه؟ (تا با رسالت موسى تطبيق دهد و يا آن چه موسى دعوى مى كن__د حق اس_ت يا نه؟) زي__را در جاى ديگ__ر قرآن كري__م از او نق_ل مى كن_د كه گفت:

«اى هامان برايم برج بساز، باشد كه من آن چه از عوامل آسمانى سبب حوادث روى زمين است اطلاع پي_دا كنم و در نتيجه به اله موسى اطلاع يابم، چون من خيال مى كنم او دروغگوست» (36 و 37 / مؤمن)

سپس قرآن كريم با لحن توهين آميز از عاقبت كار فرعون و لشكريان او و هول انگيز بودن عذابى كه بر سر آن__ان مى آورد سخ_ن م__ى گ__وي__د:

«پ__س م____ا او و لشك_____ري__ان___ش را گ__رفتي__م و در دري____ا ريختي_____م...!

(198) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

ما آنان را پيشوايانى كردي___م ك__ه م_ردم را ب___ه س_وى آت__ش دعوت مى كردند،

در روز قي______ام____ت از آن م_____ردم ي______اورى نخ______واهن_____د ي__اف__ت،

بع___د از رفتنش_____ان ه_____م در دني____ا ل__عن_ت،

و در قيامت زشت روئى نصيبشان كرديم!» (40 تا 42 / قصص) (1)

تكذيب معجزات موسى و ادعاى الوهيت فرعون

«هَ_لْ اَتي___كَ حَ_دي__ثُ مُ__وس____ى... ؟» (15 تا 26

/ نازعات)

1- الميزان، ج 31، ص 55 .

تكذيب معجزات موسى و ادعاى الوهيت فرعون (199)

اي__ن آيات اشاره اى است به اجمال__ى از داست__ان موسى عليه السلام و فرست__اده شدنش به سوى فرعون و اين كه فرع_ون دع__وت آن جن__اب را رد نمود و خداى تعالى او را ب__ه نكال و عذاب دني_ا و آخ_رت گ_رفت_ار س_اخ__ت.

اين آيات در عين حال مشركين مكه را كه منكر قيامت بودند و با اين انكار خود دعوت دينى اسلام را رد مى كردند، اندرز مى دهد و موعظه مى كند، (چون بدون اعتقاد به معاد، تشريع دين معنا ندارد!) و در عين حال تسليتى براى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و تهديدى براى آن كفار مى باشد.

در اين داستان علاوه بر همه آن نكات گذشته، استدلال بر وقوع قيامت و جزا نيز هست، چون هلاكت فرعون و لشكريانش با آن وضع هراسناك دليل روشنى است

(200) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

برحقيقت رسالت موسى عليه السلام از جانب خداى تعالى به سوى مردم، و اين رسالت از جانب خدا تمام نمى شود مگر با ربوبيت خداى تعالى نسبت به مردم، واين برخلاف پندار غلطى است كه مشركين دارند و معتقدند خداى تعالى تنها خالق است و ربوبيتى براى م_ردم ندارد، و ارباب م_ردم كسانى ديگرند و خدا رب آن ارباب است؟!

«آي_ا گفت__گ_وى م_وس_ى ب__ه ت__و رسي___د؟

وقت_ى پ__روردگ___ارش از وادى مق__دس ط_وى ن_دايش داد :

- به سوى فرعون برو كه طغيان كرده است!

بگ_و: آي__ام__ى خ__واه__ى پ__اك ش__وى؟

و من تو را به سوى پروردگارت هدايت كنم تا از او به هراسى؟

م_وس_ى معج_زه ب_زرگ ت_ر را نش_انش داد،

تكذيب معجزات موسى و ادعاى الوهيت فرعون (201)

ول__ى او تك__ذي_ب

و س__رپيچ___ى ك___رد،

و سپس برگشت تا عليه موسى تلاش كند،

ج_ارچ__ى ف_رست_اد ت_ا هم_ه جم_ع ش_ون_د،

آن گاه گفت: من از اين خ_داي_ان ك_ه داريم ب_راى شما مفيدترم!

در نتيجه اي__ن بلندپروازى، خ_داى تعالى او را ب_ه ع_ذاب دني_ا و آخ_رت بگرفت!

و در اين سرگذشت عبرتى است براى مال انديشى كه از سوء عاقبت ترسان است!»

(ممكن است اين آيات اولين نوبتى باشد كه قرآن كريم داستان موسى را شرح داده است. و اگر هم در سوره مزمل كه قبل از اين سوره نازل شده، اشاره اى شده باشد، بسي_ار ك_وت_اه و مجم_ل ب_وده است، ك_ه بع_دا در س_وره ه_اى اع_راف و ط_ه و ديگ_ر

(202) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

س_وره ه_ا تفصي_ل زي_ادى درب_اره ت_اريخ زن_دگى و دع_وت م_وسى عليه السلام آم___ده است.)

در اين آي_ات اشاره به دعوت ربوبيت__ى كه فرع__ون براى خ__ود قائ__ل ب__وده ك__رده و مى ف__رم__اي__د: ف__رع__ون گف___ت: « اَنَ__ا رَبُّكُ___مُ الاَْعْل___ى!» (24 / نازعات)

فرعون خود را رب الاعلا مى پنداشت. يعنى از ساير ارباب كه مورد پرستش مص_ري_ان ب__ودن__د، ب_لند م_رتب_ه ت_ر م_ى دانس_ت.

بعيد نيست منظورش از اين بلوف، با اين كه خودش هم بت پرست بود، اين بوده كه بگويد: من از همه خدايان به شما نزديك ترم، براى اين كه ارزاق شما به دست من تأمين مى ش_ود، و شئ_ون زندگ_ى و ش_رافت و آق_ائى ت_ان ب_ه همت م_ن حفظ مى ش_ود و س_اي_ر خ__داي__ان دست_ى ازدور ب_ر آت_ش دارن__د!

در پ__اي__ان اي__ن داست__ان م_ى ف___رم___اي___د:

تكذيب معجزات موسى و ادعاى الوهيت فرعون (203)

«اِنَّ فى ذلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشى!» (26/نازعات)

دراين حديث، يعنى در داستان موسى عبرتى هست براى كسى كه خشيت داشته باشد، يعنى داراى غريزه ترس از شقاوت و عذاب باشد، و انسان سالم چنين غريزه اى را دارد.

پس در

داستان موسى عبرتى است براى هر كس كه انسان باشد و فطرت انس___ان_ى اش را از دس____ت ن__داده ب__اش___د! (1)

ف_راز ديگرى از آم_اده س_ازى م_وسى عليه السلام

«وَ اِذْ نادى رَبُّ__كَ مُ__وس__ى اَنِ ائْ__تِ الْقَ_وْمَ الظّالِمينَ....» (10 تا 68 / شعرا)

1- الميزان، ج 40، ص 25 .

(204) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

صحنه هاى ديگرى از تاريخ حيات موسى عليه السلام و شروع دعوت رسالت او واعزامش ب_ه سوى فرع__ون در اين آيات بيان گرديده است:

«و چ_ون پروردگارت ب__ه م__وس__ى ن__دا داد ك__ه س__وى گ_روه ست_م ك_اران ب_رو!

گروه ف_رع_ون ك_ه چ__را نم_ى ت_رسن__د؟

گف__ت : پ_روردگ__ارا! م__ن بي__م آن دارم ك____ه دروغ__گ__وي__م ش__م___ارن____د،

و ح__وصل__ه ام س__رآي__د، در نتيج__ه زب___ان__م روان نش___ود،

پس ه_ارون را ني_ز پي_غمب__رى ببخش!

فرعونيان خونى ب_ه گ_ردن من دارند و بيم دارم كه مرا بكشند.

گفت: هرگز! آيه هاى ما را بب_ري_د كه م_ا هم_راه شم_ا شنوائيم!

فراز ديگرى از آماده سازى موسى (205)

نزد فرعون رويد و بگوئيد كه ما فرستاده پروردگار جه_انيانيم،

ب_اي_د ك_ه بنى اسرائيل را با ما بفرستى!»

در اين سوره داستان هائى از اقوام انبياء گذشته آورده، تا روشن شود كه قوم خاتم الانبياء صلى الله عليه و آله نيز همان راه را مى روند كه قوم موسى و هارون و ابراهيم و نوح و ه__ود و صالح و لوط و شعيب رفت__ه بودند. و به زودى راه اينان نيز به همان سرنوشتى منتهى مى ش__ود كه آن اق__وام ديگر بدان مبتلا شدند، يعنى بيشترشان ايم__ان نمى آورن__د و خ__دا ايش__ان را ب__ه عق__وب__ت دني___وى و اخ__روى مى گي__رد.

نقل داستان فوق براى اين است كه خاطر رسول اللّه صلى الله عليه و آله تسلى يابد و حوصله اش از تكذيب قومش سر نرود و بداند كه تكذيب قوم او امرى تازه و نوظهور نيست بلكه همه اقوام انبياء

گذشته نيز همين رفتار را داشتند. رسول اللّه صلى الله عليه و آله نبايد از قوم خودانتظارى

(206) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

جز آن چه امت هاى گذشته در مقابل انبياء خود داشتند، داشته باشد. و در ضمن، قوم آن جناب را هم تهديد مى كند به سرنوشتى كه امت هاى گذشته به خاطر تكذيب پيغمبرشان دچار شدند.

اولين برخورد فرعون با دعوت موسى

وقتى فرعون متوجه سخنان موسى و هارون عليه السلام مى شود و سخنان آن دو را مى شن_ود موسى را مى شناس_د و خطاب را متوج__ه او به تنهائ__ى مى كن__د و مى گويد:

«آي__ا ت__و نب___ودى ك__ه م__ا در زم____ان ك___ودك__ى تربيت__ت كردي__م؟» (18 / شعراء)

مقصودش از اين سخن اعتراض بر موسى بود، از جهت ادعائى كه موسى كرد و

اولين برخورد فرعون با دعوت موسى (207)

خلاصه منظورش اين بود كه تو خيال كرده اى نمى شناسيمت؟ مگر تو همان نبودى كه ما در آغوش خود بزرگت كرديم؟ در حالى كه كودك بودى، و سال ها از عمرت را در ميان ما به سر بردى؟ ما اسم و رسم تو را مى شناسيم و هيچ خاطره اى از تو را و از احوال تو را فراموش نكرده ايم، آن وقت چطور شد كه ناگهان رسول شدى؟ تو كجا و رسالت كجا؟ با اين كه اصل و فرع تو را مى شناسيم!

فرعون اعتراض خود را ادامه داد كه اى موسى تو آن بودى كه با كشتن مردى از دودمان من (آن مرد قبطى) كفران نعمت من كردى، با اين كه تو عبدى از عبيد من يعنى از بنى اسرائي__ل بودى! آن وقت با اين سواب__ق سوئى كه دارى دعوى رسالت هم مى كنى؟

موسى عليه السلام جواب داد _ اگر من آن روز آن عمل را كردم در حالى كردم كه به خاطر

جهل گمراه بودم، و مصلحت كار را نمى دانستم، يك نفر بنى اسرائيلى مرا به يارى طلبيد

(208) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

و من او را يارى كردم و هرگز احتمال نمى دادم كه اين يارى او به كشته شدن مرد قبطى مى انجامد و عاقبت وخيمى به بار مى آورد، و مرا ناگزير مى كندكه از مصر بيرون شده و به مدين بگري__زم و سال ها از وط__ن دور شوم!

حكم هاى اعطا شده به موسى عليه السلام

موس_ى عليه السلام در ادامه جواب فرعون به موقعيت تازه خود اشاره مى كند و مى فرمايد:

_ چون از شما بيم داشتم از دستتان گريختم و پروردگارم مرا حكم داد و از پيغمب__ران____م ك__رد!

- مگ_ر اين نعمتى است كه منت آن به من مى نهى كه پسران اسرائيل را به

حكم هاى اعطا شده به موسى (209)

بردگى گرفته اى؟ (21 و 22/شعراء)

م__وس_ى عليه السلام ب_ه حكم_ى ك__ه خ__داون__د ب__ه او داده ب__ود و پيغمب___رش ك___رده ب__ود اش__اره م__ى كن__د ك__ه بع__د از قت_ل م___رد قبط___ى ب___ه او داده ش____ده اس__ت.

به موسى عليه السلام در چند نوبت و چند مرتبه حكم داده شده بود كه بعضى از مراتب آن مافوق بعضى ديگر بوده است: حكمى قبل از كشتن مرد قبطى و حكمى ديگر بعد از فرار، و قب__ل از مراجعتش به مص__ر، و حكمى ديگر بعد از غرق فرعون، و در هر بار مرتبه اى از حكم به او داده بودن_د، تا آن كه ب_ا ن__زول ت__ورات حكم__ت را براي__ش تم__ام كردند.

رب العالمين كيست؟

(210) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

بعد از آن كه فرعون درباره رسالت موسى عليه السلام سخن گفت، و در رسالتش خرده گرفت، و موسى پاسخ خرده گيرى او را بداد ناگزير اشكال را متوجه مرسل و فرستنده او كرد، كه چه كسى تو را فرستاده است؟

م____وس___ى در پ___اس___خ گ__ف__ت:

_ م___را «رب الع__المي___ن» فرست___اده اس___ت! (104 / اع___راف) و (16 / شع___راء)

فرعون دوباره برمى گردد و از او توضيح مى خواهد كه «رب العالمين» (23/شعراء) چيست؟ اين استيضاح تا آخر آيه هفتم ادامه دارد زيرا فرعون وثنى مذهب بود و در برابر يك وثنى مذهب كلمه «رَبُّ الْعالَمينَ!» كلامى بى معناست و با

اصول مذهب آنان هيچ مفهومى ندارد، چون اگر منظور از اين كلمه يكى از مقدسات آنان باشد كه هيچ يك از آن ها رب العالمين نيست بلكه فقط رب عالم خودش است كه مسئول تدبير و مباشر در

رب العالمين كيست (211)

تصرف آن است، مانند عالم آسمان و عالم زمين و امثال آن و اگر منظور از اين كلمه خداى سبحان باشد كه باز او در مذهب آنان «رَبُّ الْعالَمينَ!» نيست و اصلاً با عالميان سروكار ندارد، زيرا در پندار آن ها عالم واگذار به ديگران شده است و خداى سبحان رب آن ديگران و يا بگو رب الارباب و اله تنها عالم آلهه است.

پس در عب__ارت ف__وق «وَ ما رَبُ الْعالَمي__نَ!» فرع__ون از موس__ى عليه السلام از حقيقت «رَبُّ الْع_الَمينَ!» م_ى پ_رس_د، چ_ون ف_رع_ون وثن_ى م_ذهب ب_ود و خ_ود بت مى پرستي_د و در عين حال دع_وى ال_وهي_ت ه__م داش_ت.

در اعتق__اد وثنى ه__ا منافات__ى بين «رَبُّ الْعالَمينَ!» و مرب__وب بودن يك نفر نيست، و ممك__ن است شخص واحدى مانن__د فرعون مث__لاً از يك سو خ__ودش رب ساي__ر مردم باش__د و از سوى ديگر مرب__وب ربى ديگ__ر بوده باشد. اص__ولاً رب ه__اى

(212) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

وثنى ه__ا مرب__وب رب__ى ديگ_رن_د، كه او خداى سبح__ان است كه رب الارب__اب اس__ت.

در اعتقاد وثنى ها، پادشاهى عبارت است از ظهور و جلوه اى از لاهوت در نفس بعضى از افراد بشر يعنى پادشاه، كه آن ظهور عبارت است از تسلط بر مردم و نفوذ حكم، و به همين جهت پادشاهان را مى پرستيدند، همان طوركه ارباب بت ها را، و نيز رؤساى خانواده ها را در خانه مى پرستيدند. فرعون يكى از همين وثنى ها بود كه الهه اى مى پرستيد، و چون

خودش پادشاه قبطيان بود قومش او را مانند ساير آلهه مى پرستيدن_د.

اين فرع__ون با چني__ن وصفى وقت__ى از موسى و ه__ارون شني__د ك_ه مى گوين___د:

«اِنّ__ا رَسُ_____ولُ رَبِّ الْع__الَمي___نَ» (16 / شع__را)

تعج__ب ك__رد و پ__رسي_د: «رَبُّ الْع__الَمي___نَ! چيس__ت؟» و م_وس__ى ج___واب داد:

رب العالمين كيست (213)

«رَبُ السَّمواتِ وَالاَْرْضِ وَ ما بَيْنَهُما... !»(24/شعراء)

«رب العالمين» همان رب آسمان ها و زمين و آن چه بين آن دو است، مى باشد كه تدبير موجود در آن ها به خاطر اين كه تدبيرى است متصل و واحد و مربوط به هم، دلالت دارد بر اين كه مدبر و رب آن نيز واحد است و اين همان عقيده اى است كه اهل يقين و آن هائى كه غير اعتقادات يقينى و حاصل از برهان و وجدان را نمى پذيرند، بدان معتقدند... «اِنْ كُنْتُمْ مُوقِنينَ!» (24 / شعراء)

«رَبُّ الْعالَمي__نَ!» همان رب واح__دى است كه تدبير واحد عالم بر او دلالت دارد، و اين دلالت يقينى است كه وجدان اهل يقين آن را درك مى كن__د، اهل يقين__ى كه جز با بره___ان و وج___دان س_روك_ارى ن_دارن_د.

«رَبُّ الْعالَمين» كسى است كه اهل يقين وقتى به آسمان ها و زمين و مابين آن دو

(214) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

مى نگرند و نظام واحد در آن ها را مى بينند به وى و به ربوبيتش نسبت به همه آن ها يقي_ن پي_دا م_ى كنن__د.

موسى عليه السلام در پاسخ فرعون، وى را در آن چه پرسيد به چيزى حواله داد كه اهل يقين مى ت__وانن__د تص____ورش كنن__د، چ__ون ب__ه وج____ودش يقي____ن دارن__د.

(خ_لاص_ه اي_ن ك_ه م_وس_ى عليه السلام ف_رم_ود: اگ_ر م_ى خ_واه_ى رب الع_المي_ن را تص__ور كن_ى و ب_دان_ى ك_ه چيس_ت و ك_يس_ت، ب_اي__د اه__ل يقي_ن ش__وى!)

خداى تعالى به وجهى قابل درك، و به تصور صحيحى قابل تصور است،

هر چند كه به حقيقت و كنه اش قابل درك نيست، و محال است احاطه علمى به وى يافت!

موسى عليه السلام از لحاظ ديگر ب_ره_ان_ى ب_ر ت_وحي_د رب_وبيت ك_ه آن را از وح_دت تدبير گرفته بود، اقامه كرد، چون در قبال وثنى ها بايد همين مسئله توحيد رب_وبي_ت اثبات

رب العالمين كيست (215)

شود، زيرا آن ها قائ__ل به توحيد ذات هستن__د ولى در ربوبي_ت خدا شريك قائل شده اند.

در مجلس فرعون چه گذشت؟

«آي_ا گوش نمى دهي_د ب__ه اي__ن م__وس__ى ك__ه چ__ه م_ى گ_وي_د؟» (25 / شعراء)

فرعون با اين عبارت مى خواهد حاضران در مجلس نيز خوب گوش بدهند، و مانند او تعجب كنند كه موسى دعوى رسالت از طرف «رَبُّ الْعالَمينَ!» مى كند، و وقتى مى پ__رس__م ك__ه «رَبُّ الْعالَمي__نَ!» چيس_ت، هم__ان سخ_ن اول__ش را تك__رار مى كن__د!

اين عكس العملى كه فرعون بروز داد، نقشه اى بود كه بر روى حق پرده بپوشاند، چون از كلام موسى عليه السلام حق برايش روشن شده بود، زيرا موسى گفت: تمامى عالم

(216) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

دلالت دارد بر يك تدبير، كه اهل يقين آن را مشاهده مى كنند، و اين وحدت تدبير دلالت دارد بر اين كه رب_ى و م_دب_رى واح_د دارد، و اي_ن رب واح_د هم_ان «رَبُّ الْعالَمينَ!» است، كه از م_ن سؤال ك_ردى!

ولى فرعون به منظور اين كه موسى عليه السلام را به اصطلاح هو كند گفتار او را اين طور تفسير كرد كه وى مى گويد: من رسول رب العالمينم! و چون از او مى پرسم رب العالمين چيس_ت ؟ ج_واب_م م__ى ده__د ك__ه او رب الع_ال_مي_ن اس_ت.

موسى عليه السلام وقتى ديد كه فرعون دارد مغالطه مى كند و امر را بر حاضرين مجلس مشتب__ه مى سازد براى اين ك__ه نقشه فرع__ون را خنثى كند، صريح تر جواب داد

و اين بار گف__ت: «رب العالمي__ن، همان رب شما، و رب پدران گذشته شماست!» (26 / شعراء)

حاصل مغالطه فرعون اين بود كه موسى جوابى به من نداد، تنها عبارت

در مجلس فرعون چه گذشت (217)

«رب العالمين» را عوض كرد لذا موسى اين بار به طور صريح فرمود كه «رب العالمين» همان رب عالم انسانيت عصر حاضر و عالم انسانيت اعصار گذشته است، و با اين بيان حيله و نقشه فرعون خنثى شد. زيرا فرعون نمى خواست از حريم ارباب دفاع كند بلكه در حقيقت مى خواست از ربوبيت خود دفاع كند، و اين حيله را به كار برد تا تعلق ربوبيت خدا نسبت به خود را باطل كند و بگويد دامنه ربوبيت خدا مرا نمى گيرد، چون خدا رب العالمين نيست بلكه رب رب هاست، و هر الهى هم رب عالم خودش است، پس ديگر رب العالمين چه معنائى دارد؟ و موسى در پاسخش اثبات كرد كه در عالم هستى جز يك رب وجودندارد و درنتيجه رب العالمين رب شما هم هست و او مرا نزدشمافرستاده است!

فرع__ون از در ه_وچ__ى گ___رى و مسخ___ره در آم___د و ب___ه ح_اض___ران گف___ت:

«_ اى مردم اين رسولتان كه به سوى شما فرستاده شده، دي_وان_ه است!» (27 / شعراء)

(218) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

در اين جا رسالت موسى عليه السلام را به حاضرين نسبت داد و خواست بگويد شأن من اجل از آن است كه رسولى نزد من فرستاده شود، و در آخر هم نسبت ديوانگى به موسى عليه السلام داد كه چرا گفت: «پروردگار شما و پدران گذشته شما،» اين كه دارد فقط همان ح_رف اول خود را تفسير مى كند؟

موسى بار ديگر اضافه ك_رد:

«پروردگار مشرق و مغرب و هر چه ميان آن دو است، اگر تعقل كنيد؟» (28 / شعراء)

در

اين پاسخ موسى عليه السلام اشاره كرد به اين كه تو و حاضرين در مجلست از نعمت عقل محروميد و درك و فهم نداريد وگرنه اگر فهم مى داشتيد پاسخ اول مرا مى فهميديد. موسى عليه السلام در اين بيان روشن تر فرمود همان برهان اولى را كه اشاره به طلوع و غروب است و تدبير بين آن دو براى همه روشن است.

در مجلس فرعون چه گذشت (219)

ته_ديد ف_رعون ب_ه زن_دانى ك_ردن م_وسى

فرعون عاجز از برهان موسى عليه السلام او را شروع به تهديد كرد كه اگر بار ديگر از ربوبيت رب العالمين و رسالت خودت از جانب او سخن گوئى تو را به زندان خواهم انداخت! (و اين رسم همه جاهلان تاريخ است كه وقتى حرف حسابى نداشته باشند، متوسل ب_ه زور مى ش_ون_د و ته_دي_د مى كنند!)

فرعون گفت: «اگر الهى غير از من بگيرى ترا به زن_دان خ_واه_م ان_داخت!» (29 / شعراء)

گوي__ا آن زمان مج__ازات هر كس كه منكر الوهيت فرعون مى شد زندان بوده است.

موسى در پاسخ گفت:

(220) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

- مرا از زندانيان مى كنى هر چند كه من چيزى ارائه دهم كه راست گوئى و ص___دق دع__وى رس_الت_م را روش_ن س_ازد؟ (30 / شعراء)

ف__رع____ون گف_____ت:

- اگر دعوى مى كنى كه چيزى بيانگر صدق دعوى توست،

بي_____اور آن را اگ__ر راس_____ت مى گ___وئ___ى! (31 / شعراء)

ظهور معجزات موسى عليه السلام در مجلس فرعون

«موسى عصاى خود را بينداخت و در دم اژدهائى هويدا گشت،

و دست خويش بيرون آورد، همه ديدند كه سفيد و روشن بود!» (32و33/شعراء)

ظهور معجرات موسى در مجلس فرعون (221)

اي__ن دو آيت دو معج_زه اى است ك_ه خ_داى تع_ال_ى در ش_ب ط_ور ب_ه م_وس_ى داد.

فرعون وقتى اين دو آيت را ديد فهميد كه چاره اى ندارد لاجرم متوسل به تهمت شد و آن جناب را «ساحرى دانا» خطاب كرد كه با سحر خود مى خواهد فرعونيان را از س_رزمين ش_ان بي_رون كن_د. ب_ا اي_ن حيل_ه خ_واست م_ردم را علي_ه موس_ى بش_وران_د. سپس ف_رع_ون رو ب_ه ب_زرگ_ان قب_ط ك_رد و گف_ت: نظ_ر شما چيست؟

گفتند: موسى و برادرش را مهلت بده و آنان را سياست و شكنجه مكن و بفرست ساحران را جمع كنند

تا با سحر خود عليه سحر موسى معارضه كنند.

يوم زينت، ميعاد موسى با ساحران فرعون

(222) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

موسى عليه السلام و فرعون توافق كردند كه روز «زينت» براى مسابقه سحر معين شود. آن روز، فرعون م_ردم را ك_ه جمع ش_ده ب_ودن_د، خط_اب ك_رد و گف_ت:

- آي_ا شم_ا گ_رد آمده اي_د ت_ا اگ_ر س_اح_ران ب_ر موسى و برادرش غلبه كنن_د و برت__رى يابن_د م_ا از ساح__ران تبعي__ت كني___م؟ (39 و 40 / شعراء)

منظور فرعون از اين كه گفت ساحران را تبعيت كنيم پيروى دين آن هاست كه همانا پرست__ش فرع_ون اس__ت، البت__ه اين را صريح__ا نگفت كه پي__روى موس__ى نكني__د ول__ى هدف__ش اي_ن ب_ود ك_ه م__وس__ى را پ_ي___روى نكنن___د.

ساحران وقتى گرد آمدند به فرعون گفتند: اگر ما غلبه يابيم آيا پاداشى خواهيم داش_ت؟ ف_رع_ون ج___واب داد: بل__ى! شم_ا از مقرب_ان خواهيد ش_د! (41 و 42 / شعراء)

موس__ى ب__ه ايش__ان گف____ت: - هر چن__د افكن_دنى هست بيف_كني_د! (43 / شعراء)

يوم زينت، ميعاد موسى با ساحران فرعون (223)

پ___س آن ه__ا ريسم___ان ه___ا و عص___اه____اى خ___وي__ش را بيفكن_دن_د و گفتن_د:

- به عزت فرعون سوگند ما غلبه يافتگانيم!(44 / شعراء)

پس موسى عصاى خويش بيفكند و آن چه را ساخت_ه ب__ودن__د ب_لعي__دن گ__رف_ت.

ج_ادو پيشگان سج___ده كن_ان خ_اكس_ار ش__دند و گفتند:

- ب_ه پ_روردگ_ار جه___اني_ان ايم____ان آوردي___م،

ك_ه پ__روردگ_ار م__وس_ى و ه___ارون ني___ز هس____ت! (46 تا 48 / شع____راء)

آن چه كه ساحران از موسى ديدند و معجزات واقعى او را مشاهده كردند آن قدر دهشت زده و مبهوت شدند كه نتوانستند جلوى خود را بگيرند و بى اختيار به سجده افتادن__د و خداى سبحان را سج__ده كردند. (آيه مبارك__ه اين مطلب را مى رساند كه آن ه__ا به خ__اك افتادن__د، و اين

دليل__ى است بر شگف__ت و بى اختي__ارى آن ه__ا كه

(224) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

گ__وئ_ى ديگ__ران ايش__ان را م_انن__د ي__ك م_وج_ود ب_ى ج__ان ب_ه زمي___ن ري_ختن___د!)

و با ذكر عبارت «ايمان آورديم به پروردگار موسى و هارون!» علاوه بر اقرار به توحيد، اعتراف به رسالت موسى و هارون نيز كردند، و با ذكر عبارت «ايمان آورديم به رب العالمين،» اعتراف به رب العالمين بودن خدا كردند كه جز با توحيد خدا وانكار الوهيت اله__ه تمام نمى ش_ود!

فرعون از سر خشم گفت:

- چ__را ب_____دون اج____ازه م____ن ب____ه وى ايم________ان آوردي___د؟ (49 / شع___راء)

فرعون بهتان ديگرى به موسى زد و گف___ت:

- حتما اين موسى، ب_زرگ شم__ا س_اح_ران اس_ت ك_ه ج_ادو تعليمتان داده

است! ب__ه زودى خ__واهي_د دانست!

يوم زينت، ميعاد موسى با ساحران فرعون (225)

من دست و پاهايتان را به عكس يك ديگر قطع مى كنم،

و همگ__ى ت___ان را ب___ر دار م__ى آوي_زم! (49 / شع____راء)

ساحران جواب دادند:

- اي_ن ك_ه ت_و م_ا را ب_ه دار بي_اوي_زى، ض_ررى ب_راى م_ا ن_دارد، زي_را م_ا در مق_اب_ل اي_ن ع_ذاب_ى ك_ه م_ا را ب_دان ته_دي_د م_ى كن_ى صب_ر م_ى كني_م، و ب_ه س_وى پروردگ__ار خود ب_از مى گردي_م، كه عالى ترين بازگشت هاست!

ما نه تنها از مرگ و كشته شدن باك نداريم بلكه مشتاق آن نيز هستيم تا پروردگار خود را ديدار كنيم، چرا؟ زيرا با مردن و كشته شدن به سوى پروردگار خود بر م_ى گردي_م، و از اي_ن برگشت_ن ه_م خ_وف_ى ن_داري_م، چ_را؟ ب_راى اي_ن ك_ه م_ا امي_دواري_م پ_روردگ_ارم_ان خط_اه_اى م_ا را

(226) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

بيامرزد! چرا اميدواريم؟ براى اين كه ما اولين كسى هستيم كه به موسى و هارون فرستادگ_ان پ_روردگارمان اي__م__ان آوردي____م! (50 و 51 /

شعراء)

(اين تعليل بسيار صحيحى است زيرا هيچ عقل سليمى در آن شك نمى كند كه اگر خداى سبحان بنا داشته باشد مؤمنى را به علت اين كه به رحمت و مغفرت او ايمان دارد بيامرزد قطعا رحمت و مغفرت او اولين كسى را كه فتح باب ايمان كرده، و راه را براى ديگران هموار ساخت_ه، وانم__ى گ___ذارد!) (1)

نقش چهره هاى ديگر در مبارزات موسى عليه السلام

1- الميزان، ج 30، ص 96 .

نقش چهره هاى ديگر در مبارزات موسى (227)

«وَ لَقَ__دْ اَرْسَلْن__ا مُوسى بِاياتِن__ا وَ سُلْط__انٍ مُبي__نٍ، اِلى فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ ق_____ارُونَ....» (23 تا 27 / مؤمن)

از آيه 23 سوره مؤمن فراز ديگرى از مبارزات موسى عليه السلام شروع مى شود كه در آن به نقش چند فرد ديگر در اين كشاكش اشاره مى شود. زمان اين مخاصمات روزهاى اول اع__لام نبوت و دع__وت آن حض__رت است و قرآن كري__م از آن ه_ا چنين ياد مى كند:

«موسى را با آيات خود و سلطان مبين،

ب___ه س___وى ف____رع___ون و ه____ام___ان و ق___ارون گس__ي___ل داش_تي_____م...!»

در مق_دم_ه اين فرازها اشاره اى به معجزات و خوارق عاداتى شده كه موسى عليه السلام با

(228) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

آن ها به سوى فرعون اعزام شد، از قبيل: عصا و يد بيضا وغير آن دو، وهم چنين به سلطان مبين كه سلطه الهى است كه خدا به وسيله آن موسى عليه السلام را تأييد كرد و ب_ه وسيل_ه آن جل_و ف_رع_ون را از كشتن م_وس_ى و خ_اموش كردن نور او گرفت. اين جا از بين همه دو امت قبطى و سبطى، فقط نام سه نفر «فرعون، هامان و قارون» را برده و نش__ان داده كه تمام__ى فتنه ها و فسادها به اين سه جرثومه فساد منتهى مى شده است.

«فرعون» كه ن___ام جب___ار و

ديكت__ات_ور ن_ژاد قب__ط و پادش___اه ايش___ان اس___ت.

«هامان» نام وزير اوست.

«قارون» ني__ز ن__ام يك__ى از طاغي__ان بنى اس__رائي__ل است كه داراى خزائنى مملو از پ_____ول ب______وده اس___ت.

موسى عليه السلام براى آنان حق را آورده بود و جا داشت حق را بپذيرند، به خاطر همين كه

نقش چهره هاى ديگر در مبارزات موسى (229)

«حق» است، و نيز به خاطر اين كه آن چه آورده بود از ناحيه خداى تعالى بود، بدين جهت نيز لازم بود آن را قبول كنند و رد نكنند ولى در عوض كيد كردند و آن چه كه گفتن__د بدين منظور گفتند كه كسى به موس__ى ايمان ني__اورد، اما خداى عزيز كيد ايشان را بى نتيج__ه و خنثى ساخت و نگذاشت آن كيد به گروندگان موسى اصابت كند.

«آن ه__ا گفتن__د: وى س_اح_رى اس_ت دروغ پ__رداز!

و چ___ون ح___ق را از ن___احي__ه م__ا آورد، گفتن___د:

فرزندان هر كس ك_ه طرفدار اوست، به قتل برسانيد،

و زنان شان را نگه داريد!

ولى كيد و نقشه هاى فرعون كيدى كور و نقشه اى بر آب بود!» (24 و 25 / غافر)

سياق اين آيات دلالت دارد بر اين كه يكى از گويندگان اين حرف «قارون» بوده كه

(230) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

خود از بنى اسرائيل بوده است. اشكال هم ندارد، چون فرمان به كشتن پسران بنى اسرائيل و زنده نگه داشتن دختران از ناحيه فرعونيان و قب_ل از دعوت موسى عليه السلام بوده است و اين فرمان در اين آيه كه گفتيم قارون هم در آن شريك بوده، بعد از دعوت موسى و در خصوص فرزندان مؤمنين به او بوده است، و هيچ مانعى ندارد كه قارون ه__م در اين فرمان با فرعوني__ان موافقت كرده باشد، چون او با موسى و مؤمنين

عداوت مى ورزيد.

در اين ك_ه ف_رم_ود: «م_ؤمنين ط_رف_دار م_وس_ى» اش_اره اس_ت ب_ه اين ك_ه گروندگان به موسى از آن جناب پشتيبانى هم مى كردند و در دعوتش كمك مى نمودند.

فرع_ون گفت:

- مانع من نشويد، بگذاريد موسى را بكشم! (26 / غافر)

نقش چهره هاى ديگر در مبارزات موسى (231)

اين خطابى است كه فرعون به درباريان خود كرد و در آن اين دلالت هست كه در ب_راب_رش م_ردم_ى ب_ودن_د ك_ه ب_ا كشت_ن م_وس_ى مخ_الفت مى كردند و به او مى گفتند: - او را مك________ش! و دس_____ت از او ب_______ردار! (28 / غافر)

ف___رع____ون از در تكب____ر و طغي____ان م___ى گ__وي____د:

- بگذاري__د م__ن موس__ى را بكش____م، آن وق__ت او پروردگ__ارش را بخوان__د، تا اگر توانس__ت از دس_ت م__ن نج_ات__ش ده__د و از قت_ل خلاص__ش كن__د!؟ (26 / غافر)

اين تصميم خود را توجيه مى كند به اين كه من از موسى بر شما نگرانم كه مبادا دين و دنياى شما را تباه سازد، يعنى از پرستش بت ها به سوى پرستش خداى يگانه بكشاند و از طرف ديگر پيروانش زياد شود و ب_ه آس_انى س_ر از اط_اعت ب_رت_اب_د و ك_ار ب_ه جن_گ بكش_د و امنيت از بي_ن ب__رود.

(232) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

موسى عليه السلام در مقابل او مى گويد:

«من به پروردگار خود و پروردگار شما پن_اه م__ى ب_رم از ه___ر متكب_رى ك_ه ب_ه روز ج__زا و حساب ايمان ن__دارد!» (27 / غافر)

موسى در مقابل تهديد فرعون چنين او را تهديد مى كند كه به پروردگارش پناه مى برد! موسى پروردگار خود را كه فرعون به او اختصاص داده بود و گفته بود كه موسى را بكشم تا ببينم پروردگارش چگونه نجاتش مى دهد؟ پروردگار خود و

پروردگار آن ها ناميد و فهماند كه همان گونه كه خداى تعالى پروردگار من است، پروردگار شما نيز هست، و همان طور كه حكمش در من روان است، در شما نيز روان است، پس چون چنين است مى تواند پناهنده خود را ازشر شما حفظ كند هم چنان كه تاكنون حفظ فرموده است. (1)

نقش چهره هاى ديگر در مبارزات موسى (233)

نقش مؤمن آل فرعون

«وَ قالَ رَجُ_لٌ مُ_ؤْمِ_نٌ مِ_نْ الِ فِ_رْعَ_وْنَ يَكْتُ_مُ ايمانَ__هُ....» (28 تا 54 / مؤمن)

يكى ديگر از چهره هاى مؤثر در مناظرات روزهاى اوليه حضرت موسى در جلسات دربار فرعون فردى تحت عنوان «مؤمن آل فرعون» است. دخالت چنين فردى را قرآن كريم به شرح زير بيان مى كند:

1- الميزان، ج 34، ص 200 .

(234) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

«م__ردى از آل ف__رع___ون ك___ه ايم___ان خ__ود را پنه__ان م__ى داش__ت، گف__ت:

آيا مردى را مى كشيد كه مى گويد: پروردگار من اللّه است!؟

با اين كه از ناحيه پ_روردگ_ارتان آياتى روشن آورده است؟

گيرم كه دروغگو باشد، گن_اه دروغش به عهده خود اوست،

ولى اگر راست بگويد حداقل بعضى از آن وع_ده ه_ا ب_ه شم_ا ني_ز خواه_د رسي__د!

ب_ه درست_ى، خ_دا كس_ى را ك_ه اس_راف گ__ر و دروغگ___و ب_اش__د، نم_ى آم____رزد!

اى قوم من! امروز سلطه و قدرت به دس__ت شماست، و در زمين نيرومند هستيد،

ولى اگر فردا عذابى از ناحيه خ_دا بياي_د چه كس_ى م__ا را ي_ارى خ__واه__د كرد؟» (28 و 29 / غ__اف____ر)

از ظاه__ر سياق آيات برمى آي__د كه مؤمن آل فرعون از دودمان خود فرعون، يعنى

نقش مؤمن آل فرعون (235)

از نژاد قبطيان بوده اس__ت. و نيز از خ__واص دربار وى بوده،ولى كسى از ايمان درونى او خب__ردار نشده اس__ت، زيرا او در پنه__ان داشتن ايمان__ش سعى و

تقيه مى كرده اس__ت. فرع_ون در پاس__خ گفت:

- من شما را جز به طريق ص_واب و مط_اب_ق واق_ع راهنم_ائى نم_ى كن_م! (29 / غافر)

منظ_ورش اين ب_وده ك_ه بگ_ويد: خودم بدان چه مردم را به سويش راهنمائى مى كنم يقين دارم و آن طريقه علاوه بر اين كه برايم يقين است، با واقع هم مطابق است. اين سخن از فرعون يك فريب كارى و زرنگى عجيبى است!

مؤمن آل فرعون مجددا رو به مردم ك_رد و گف__ت:

«_ اى قوم و قبيله من!

به راست_ى، من از همان عذاب مى ترسم بر شم__ا، ك__ه ب__ر س__ر اق_وام گذشته آمد!

(236) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

من از روزى مى ترسم كه مانند يك عادت هميشگى بر اقوام گذاشته يكى پس از ديگرى گذشت،

ب__ه خ_اط___ر اي__ن ك_ه كف__ر ورزيدن__د و پيامب__ران خ__ود را تكذي__ب ك__ردن__د،

مثل سنتى ازعذاب، كه در قوم نوح و عاد و ثمود و اقوام بعد از ايشان جريان يافت،

و خ_دا هرگ_ز اراده ظل_م نسب_ت ب_ه بن_دگ_ان ن_دارد!

_ اى قوم م__ن!

م__ن ب__ر شم__ا م__ى ت__رس__م از روز قي_____ام____ت!

روزى كه بانگ و فرياد م_ردم از هر سو بلند مى شود،

روزى ك_ه از ع__ذاب پا ب__ه ف__رار مى گ___ذاري_____د،

ول__ى از ن_احي__ه خ__دا هي__چ ح___افظ__ى ن__داري__د،

نقش مؤمن آل فرعون (237)

و كسى را كه خدا گمراهش كند ديگر هيچ راهنما نخواهدداشت!»(30 تا 33 / غافر)

اشاره مؤمن آل فرعون به سلطنت حضرت يوسف در مصر

مؤمن آل فرعون بعد از آن كه گفت خدا ايشان را گمراه كرده و ديگر راهنمائى ندارند به عن__وان شاهد داستان پيامبر ديگرى كه در مصر مبعوث شد، و رفتارى كه مصريان با او داشتند، يعن__ى حضرت يوسف عليه السلام را، ذكر مى كند كه مادام كه در ميان آنان بود در نبوت__ش شك مى كردند، و بعد از آن هم

ك__ه از دني__ا رفت گفتن__د كه ديگ__ر پيامب_رى بعد او نيست:

«سوگند مى خورم كه يوسف هم قبل از اين به سوى شما مصريان آمد، و آيات بيّناتى آورد،

(238) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

آيات__ى كه ديگر هي__چ شك_ى در رس_الت__ش ب_راى كس__ى باق_ى نمى گ_ذاش___ت،

ول_ى ت_ا زن___ده ب___ود شم___ا هم___واره درب__اره دع__وت او در ش__ك ب__ودي__د،

و همين كه از دنيا رفت، گفتيد:

- ديگ___ر بع___د از ي_وس__ف خ___داى سبح_ان رس_ول_ى مبع___وث نم_ى كن____د،

و با اين سخن، گفتار خود را نقض كرديد، و هيچ پروائى هم نكرديد!» (34 / غافر)

قص_د صعود فرعون ب_ه آسم_ان

در اثناى بگومگوى فرعون با مؤمن آل فرعون، وبعد از منصرف شدنش از كشتن م_وسى، ف_رع_ون ب_ه وزي_ر خ_ود ه_ام_ان دست_ور مى ده_د ت_ا بن_اى بلن_دى ب_رايش

قصد صعود فرعون به آسمان (239)

بسازد ت_ا به وسيل_ه آن از خ_داى م_وس_ى اط_لاع_ى ب_ه دس_ت آورد.

فرعون دليل اين دستورش را «دسترسى به اسباب سماوات» ذكر مى كند و گويا مى گويد: اگر به تو دستور مى دهم براى من برج بلندى بسازى علتش اين است كه اميدوارم به وسيله آن و با صعود بر بالاى آن به اسبابى دست يابم. و آن گاه خودش اسباب را تفسير كرده به اسباب سماوات، و بر آن متفرع كرده كه به اسباب آسمان ها دست يابم تا آن كه بر خ_داى موسى مشرف شوم! (36 و 37 / غافر)

گويا خواسته بگويد: آن اله كه اين مرد (مؤمن آل فرعون) به سوى آن دعوت مى كند و موسى هم به سوى آن مى خواند، در زمين نيست، و چون در زمين به غير از من اله ديگرى وجود ندارد، پس اگر باشد لابد در آسمان است،

پس برايم صرحى بساز، باشد كه من با صعود بر

بالاى آن به اسباب آسمانى كه

(240) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

نهانى هاى آسمان را كشف مى كند، دست يابم، و از راه آن اسباب كشف كنم كه خداى موسى كج_است، چ_ون م_ن او را دروغگ_و م_ى پن_دارم!

«وَ كَ_ذلِ__كَ زُيِّ_نَ لِفِ_رْعَ_وْنَ سُ_وءُ عَ_مَلِ___ه وَ صُ___دَّ عَ___نِ السَّبي___لِ،» (37 / مؤمن)

از سياق بر مى آيد اين آيه به منزله يك قاعده و ضابطه كلى باشد و بفهماند كه چرا فرعون در مقابل حقى كه موسى وى را به سوى آن مى خواند، اين طور دست و پا مى زد؟

براى اين كه شيطان عمل زشت او را در نظرش زيبا جلوه داده بود، و او را از راه رشاد باز داشته بود، لاجرم احساس كرد كه در بن بستى قرار گرفته است، لذا با اباطيل خود در برابر آن مجادله كرد، و دست به اين گونه كارهاى ناشايست و نقشه هاى سفيهانه زد، تا شايد حق را از بين ببرد.

ولى آيه شريفه در ادامه مى فرمايد،

قصد صعود فرعون به آسمان (241)

- كي__د فرع__ون ج__ز به س__وى هلاك__ت و بى نتيج__ه گى ره نم_ى ب__رد! (37 / غافر)

دعوت مردم به وسيله مؤمن آل فرعون

ب__ار ديگ__ر مؤم__ن آل ف__رع__ون ق__وم خ__ود را مخ__اط__ب ق__رار داد و ايشان را ب___ه پي__روى از خ__ود دع__وت ك___رد:

«اى قوم من! مرا پي_روى كني_د ت_ا شما را به راه رشد هدايت كنم!

اى ق__وم م__ن! اي_ن زن_دگ_ى دني_ا س_رگ_رم_ى ب_ى ارزش_ى اس_ت،

و خ__ان_____ه آخ___رت خ____ان___ه ق_____رار و دائم_____ى اس____ت!

كسى كه عم__ل زش__ت كن_د تنه_ا كيف_رى مثل آن خواهد داشت،

(242) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

ولى كسى كه عمل صالح انجام دهد، چه مرد و چه زن، به شرطى كه ايمان داشته باشد،

چني_ن كسان_ى داخ_ل بهش_ت م_ى ش__ون__د،

و در آن بى حساب روزى

داده خواهند شد.

- اى قوم من!

چه مى ش_ود م_را ك__ه شم_ا را ب_ه س__وى نج__ات م__ى خ__وان_م،

در ع__وض شم_ا م__را ب__ه س__وى آت_ش دع__وت م_ى كني_____د!

مرا مى خوانيد كه به خدا كفر ورزم، و برايش شريك قائل شوم،

ك__ه ه_ي_چ دلي_ل_ى ب_ر ش_رك او ن_____دارم،

و م_ن شما را به سوى خداى عزي_ز آم_رزن_ده دع_وت م_ى كن_م!

آرى، اي__ن حقي__قت__ى اس__ت ك__ه آن چ__ه شم_ا م___را ب__ه س_وي_ش

دعوت مردم به وسيله مؤمن آل فرعون (243)

م_ى خ_واني_د ن_ه در دني__ا دع___وت__ى دارد و ن___ه در آخ___رت،

و محق_ق است ك_ه ب_ازگشت همه م_ا به سوى خداست!

و محققا تنها اس_راف گ_ران اهل آتشن_د!

پس به زودى متوجه آن چه به شما مى گويم خواهيد شد،

و من امر خود را به خدا واگذار مى كنم،

كه خ_دا داناى به بن__دگ_ان است!» (38 تا 44 / غافر)

در اين گفتار مؤمن آل فرعون گفت: «اى قوم، زندگى اين دنيا متاعى بيش نيست، و آخرت همانا دار قرار ابدى است!» و اين مهم ترين سندى است كه مؤمن آل فرعون سلوك سبيل رشاد را به آن مستند كرده است، و تدين به دين حقى است كه در هيچ حالى آدمى از آن بى نياز نيست و آن عبارت است از اين عقيده كه آدمى بعد از زندگى ناپايدار دنيا،

(244) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

زندگى ابدى و جاودانى دارد، كه عبارت است از زندگى آخرت، و اين زندگى دنيا در مقابل آن متاعى پشيز و بى ارزش است، و در حقيقت اين زندگى مقدمه اى است براى آن، و به همي__ن جهت در بيان معناى سبيل رشاد، اول اين معنا را خاطر نشان ساخت و

بعدا به ذكر عمل زش__ت و عم__ل صال__ح پ_رداخت.

مؤمن آل فرعون در كوتاه ترين عبارت، تمامى اركان دين حق و سبيل رشاد را جمع كرد و آن عبارت از اين است كه آدمى حياتى دارد برخلاف حيات ناپايدار دنيا، پايدار و داراى قرار، كه در آن حيات به آن چه در دنيا كرده، جزا داده مى شود، چه عمل زشت و چه عمل صالح، و چون چنين است آدمى بايد عمل صالح كند و عمل زشت مرتكب نگردد.

براى مزيد بيان، اين را هم اضافه كرد كه اگر كسى عمل صالح كند، بدون حساب روزى داده م__ى ش_ود!

دعوت مردم به وسيله مؤمن آل فرعون (245)

ظاهرا به نظر مى رسد كه مؤمن آل فرعون بعد از سخنان و نصايح اوليه خود از طرف مردم با عكس العمل خوب مواجه نشده است، و مردم به جاى قبول دعوت او، او را به پرستش خدايان خود دعوت كرده اند، لذا او گفته:

- م_ن شم_ا را ب_ه س_وى نج_ات مى خ_وان__م و شم_ا م__را ب_ه س_وى آت___ش!

شما مرا دعوت مى كنيد به كفر خدا و اعتقاد به شريك براى او، كه هيچ علمى بدان ندارم، و مدركى ندارم كه دلالت كند بر اين كه آن چيز شريك خداست!

ولى من شما را دعوت مى كنم به پرستش خدائى كه عزيز است و هرگز مغلوب نمى شود، و غفار است و از بندگان خود آن كسى را كه توبه كند و به سويش باز گردد و ايمان آورد، مى آمرزد!

(246) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

او ادام______ه داد:

- آن چه مرا به سويش مى خوانيد و نامش را شريك خداى سبحان مى گذاريد كه هيچ دعوتى در دنيا ندارد، چون سابقه ندارد

كه پيغمبرى به سوى مردم فرستاده باشد تا مردم را به پرستش او دعوت كند و نيز در آخ__رت هم دعوت__ى ندارد چون احدى از خل_ق ب__ه س_وى او برنمى گردد!

- به خلاف، آن خدائى كه من شما را به سويش مى خوانم هم در دنيا دعوت دارد و هم در آخرت، آن خداى سبح_ان است!

او گفت:

- لاج_رم ب_رگشت گ_اه م_ا ب_ه س_وى خ_دا خ_واه_د ب_ود، پ_س ب_اي_د در ب_راب_ر او تسلي_م ش_وي_م و ط_ريق_ه او را پي_روى كني_م و ح__دود عب_وديت_ش

دعوت مردم به وسيله مؤمن آل فرعون (247)

را رع_ايت نمائيم! - لاجرم اسراف كاران كه از زى عبوديت تجاوز مى كنند اصحاب دوزخند و آن همين شما مردم هستيد!

- پس آن خدائى كه من شما را به سويش مى خوانم مايه نجات شماست، ن__ه آن چ___ه ك__ه شم_ا م_را ب_دان م_ى خ_واني__د!

او در پ___اي______ان گفت_______ه ه__اي______ش اف______زود:

- آن چه امروز به شما مى گويم گوش نمى دهيد، پس هم چنان باشيد تا به زودى متوجه گفته هاى من بشويد، اما وقتى كه عذاب را به چشم خود ديديد آن وقت مى فهميد كه من خيرخواه شما بودم!

«وَ اُفَ__وِّضُ اَمْ_رى اِلَ_ى اللّ_هِ، اِنَ اللّهَ بَصي_رٌ بِالْعِبادِ!»

«من امرخودرا به خدا واگذارمى كنم، خداى بيناى به حال بندگان است!»(44/مؤمن)

(248) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

ق__رآن ك__ري__م م__ى ف__رم__اي_د:

نتيجه كار اين شد كه خداى سبحان هم شّر كفار و نقشه هاى شوم آنان را از وى بگردانيد. كفار كه قصد كشتن يا آزار مؤمن آل فرعون را داشتند و برايش نقشه كشيده بودند، نقشه هايشان نقش بر آب شد و خدا شرّ آنان را از مؤمن آل فرعون برگردانيد و بدترين عذاب متوجه آل فرع_ون شد!

در اين ج__ا ق__رآن كري__م وض__ع ع__ذاب آن ه_ا را نش__ان

مى ده_د و مى فرم_اي__د:

«آت_ش هر صبح و شام ب_ر آن___ان ع__رض__ه م__ى ش__ود، ت__ا قي__امت ب_ه پ_ا شود،

و چون به پا شد گفته مى شود:

اى آل ف_رع_ون! داخ__ل شدي__دت__ري__ن ع__ذاب ش__وي___د....» (46 / غ__اف__ر)

دعوت مردم به وسيله مؤمن آل فرعون (249)

در اين آي__ات وضع آنان در جهن__م و بگومگويشان عليه مستكبرين بيان گرديده كه عين آي___ات ذي__لاً نق__ل م__ى ش_ود:

«همان روزى كه در آتش با يك ديگر بگومگو مى كنند، ضعفا به گردنكشان و مستكب___ري__ن م_ى گ__وين__د:

- م__ا در دني__ا پي__رو شم__ا ب__ودي__م، ح__ال آي__ا ام__روز م_ى ت__واني__د مق__دارى از اي___ن آت_ش را از م_ا بگ_ردانيد؟

استكبار كنندگان و گردن كشان در پاسخ مى گويند:

- م_ا و شم_ا ه__ر دو دست__ه در دني__ا ب__ودي__م، ام__روز ه__م خ__دا در بي_ن بن__دگ__ان__ش حك_م ك_رده اس__ت. (و خ_لاص_ه ح_اك_م خ_دا ب_وده ن_ه اي_ن و آن!)

هم_ه آنان كه در آتشن_د ب_ه خ_ازنان دوزخ مى گ_وين_د:

(250) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

- پروردگارتان را بخوانيد تا يك روز هم شده باشد عذاب را ب_ر م_ا تخفيف ده_د! در پ_اس__خ م_ى گويند:

- آي_ا همواره رسولانتان با معجزات و آي_ات روش__ن ب__ه س__ويت__ان نيام__دند؟

مى گويند - بله! آمدند!

در پ_اس_خ مى گ_وين_د:

- پس بخوانيد! كه دعاى كافران جز در ضلالت نخ_واهد بود!» (46 تا 50 / غافر)

در پايان ماجراى مؤمن آل فرعون خداوند تعالى مى فرمايد:

«ب_ه درست_ى ك_ه م__ا رس__ولان خ__ود را و آن_ان را ك_ه ايم__ان آوردن__د، ه_م در دني___ا و ه_م در روزى ك__ه گ_واه__ان ب_ه پ_ا خ_است_ه ان_د، ي__ارى ك_رده و مى كنيم!

در آن روز ستم كاران را پشيمانى و عذرخواهى سود ندهد، و بر آن ها خشم و لعن

دعوت مردم به وسيله مؤمن آل فرعون (251)

و منزل گاه ب_د مهي___است!»(51

و 52 / غافر)

در خاتمه سرگذشت، قرآن كريم مجددا به بيان هدايت موسى عليه السلام و حقانيت م__أم__وري__ت او و ظل_م ف_رع__وني__ان در ب_راب_ر او، ب_رگشته و مى فرمايد:

«م_ا ب_ودي_م ك_ه ب_ه م_وس_ى ه__داي_ت دادي__م،

و كت__اب را ب_ه ارث ب__ه بن_ى اس_رائي_ل دادي_م،

كتابى كه هدايت و تذكر براى خردمندان ب_ود!» (53 و 54 / غافر) (1)

1- الميزان، ج 34، ص 200 .

(252) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

(253)

فصل هفتم:جدال موسى با فرعون و ساحران

مباحثات موسى و هارون در دربار فرعون

«فَ_أْتِي__اهُ فَقُ_ولا اِنّ_ا رَسُ_ولا رَبِّ__كَ فَاَرْسِلْ مَعَنا بَنىاِسْرائيلَ....» (47 / طه)

در اين آيه بيان مى كند كه خداوند متعال بار ديگر به حضرت موسى و هارون دستور مى دهد كه نزد فرعون بروند. در ضمن رسالت آن دو را نيز كاملاً بيان فرموده

(254)

است و آن اين است كه نزد فرعون شوند، و او را به ايمان و رفع يد از عذاب بنى اسرائيل دع__وت كنن__د، و پيشنه__اد نماين__د كه بنى اسرائيل را رخصت دهد تا با آن دو ب_زرگوار ب_ه ه_رجا ك_ه خ_واستند بروند.

در اين آيات با اين كه فرعون بى مقدار و خوار شمرده شده لكن هيچ گونه خشونتى ديده نمى شود، و از نرمى و ملايمت كه قبل از اين موسى را بدان امر مى كرد بيرون نشده است. سخن حق را به گوش فرعون مى رسانند بدون اين كه تملق كرده ب_اشن_د، و ي_ا از سلطن_ت ب_اط_ل ف_رع_ون و ع_زت دروغي_ن او م_رع_وب ش_ده ب_اشن_د.

شروع اعتراضات فرعون

شروع اعتراضات فرعون (255)

آيات فوق بيان ديگرى از داستان موسى عليه السلام است كه در آن رفتن موسى و هارون نزد فرعون و تبليغ رسالتشان مبنى بر نجات بنى اسرائيل را شرح مى دهد. البته جزئيات جريان را هم خاطرنشان مى سازد. از آن جمله: مسئله آوردن معجزه و مقابله با س_اح__ران، و ظ_ه_ور و غ__لب_ه ح__ق ب_ر سح_ر س_اح_ران، و ايم_ان آوردن س_اح_ران.

(در فصل پيشين قسمتى از مبارزه موسى عليه السلام با ساحران و خلاصه اى از تصميم__ات درباريان فرع__ون نقل شد. در اين فص__ل بيان تفصيل__ى و جزئيات بيشترى از آن م_ط_الب ارائ_ه ش__ده اس_ت.)

از اين جا گفت گوى فرعون و موسى ش_روع م_ى ش_ود ك__ه ف_رع_ون ب_ه آن دو گف_ت:

«_ پروردگار شما كيست؟» (23 /

شعراء)

در اين جا قرآن مجيد كلام موسى را كه قبلاً به فرعون چه گفته، حكايت نكرده است،

(256) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

چون احتياجى به حكايت آن نبوده است، زيرا از آيات قبل كه خداى تعالى آن دو بزرگوار را مأمور كرد كه نزد فرعون شده و او را به دين توحيد دعوت كنند، و از او بخواهند بنى اسرائيل را به ايشان بسپارد، معلوم بود كه آن دو به فرعون چه گفته اند، كه او در پاسخ گفته كه پروردگار شما كيست؟ و حتى از اين جواب فرعون هم معلوم مى ش__ود كه ك__لام آن دو چ__ه ب_وده است.

و نيز معلوم مى شود كه موسى وهارون يك ديگر را شريك در دعوت معرفى ك_رده ان_د، لك_ن م_وس_ى اص_ل در دع_وت و قي_ام ب_ه دعوت است و هارون وزير و ياور اوست و ل__ذا ف_رع_ون خط_اب را مت_وج_ه م_وس_ى ب_ه تن_ه_ائ_ى ك_رده و م_ى پ__رس__د:

_ پروردگار شما (دو نفر) كيست؟

مطلب ديگرى كه از اين گفت گو بر مى آيد اين است كه در هنگام تلقى وحى مأمور

شروع اعتراضات فرعون (257)

شدند بگويند: «...ما رسولان پروردگار توئيم!» و در اين گفتار دو بار كلمه «پ_روردگ_ارت»را تك__رار ك_ردن_د ب_ا اي_ن ك_ه ف_رع_ون ب_راى خ_ود معتق_د ب_ه پ_روردگ__ارى نب__ود بلك_ه خ_ود را پروردگار مردم وحتى موسى و هارون مى دانست!

بنابراين اگر در پاسخ آن دو مى پرسد: «- پروردگار شما كيست؟» در حقيقت خواسته از ربوبيت خداى سبحان براى خود تغافل كند و خود را به اين راه بزند كه من كلمه «پروردگارت» را نشنيدم لذا مى پرسد: پروردگارى كه شم_ا رس_ول اوئي_د كيس_ت؟

اصول اعتقادى بت پرستان

يكى از اصول قطعى و مسلم نزد امم بت پرست اين است كه آفريدگار

تمامى عالم

(258) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

حقيقتى است كه بزرگ تر از آن است كه با مقياسى اندازه گيرى و تحديد شود، و عظيم تر از آن است كه عقل و يا وهم كسى به او احاطه يابد، و محال است كسى با عبادت خود متوجه او شود و با قربانى اش به او تقرب جويد، پس او را نبايد اله و رب خود گرفت، بلكه واجب آن است كه در عبادت متوجه بعضى از مقربين درگاهش شد و براى آن واسطه قربانى كرد، تا او آدمى را به خدا نزديك نمايد، و در درگاهش شفاعت كند، و اين واسطه ها همان آلهه و اربابند، و خداى سبحان نه اله است و نه رب، بلكه او اله الهه، و رب الارباب است. پس اين كه كسى بگويد: براى من ربى است لابد مقصودش يكى از اين آلهه غير خداى تعالى است، و نمى تواند مقصودش خداى سبحان باشد، و در محاوره وثنى ها و گفت گوهايشان همين معنا مقصود است.

پس اين كه فرعون پرسيد: «پروردگار شما كيست؟» نخواست وجود خداى سبحان

اصول اعتقادى بت پرستان (259)

را كه آفريدگار همه عالم است، انك_ار كن_د، و ني_ز اي_ن س_ؤال وى انك_ار اي_ن ك_ه خ_ود او اله_ى دارد نيس_ت، بلك_ه منظ_ور او اي_ن ب_وده ك_ه بفهم_د ال_ه م_وس_ى و ه_ارون كيس_ت؟ آي_ا غي_ر ف__رع__ون ال__ه و رب_ى دارن__د؟

اين همان معنائى است كه گفتيم از تغافل فرعون از دعوت آن دو به خداى سبحان، در اولين بار دعوتشان استفاده مى شود، پس فرعون چنين فرض كرده (ولو فرض شخ__ص متج_اه_ل) ك_ه م_وس_ى و ب_رادرش او را ب_ه س_وى بعض_ى آله_ه غي_ر خ_دا ك_ه معم_ول در آن روز

ب_وده، م_ى خ_وانن_د، ول_ذا م_ى پ_رس_د ك_ه آن ال_ه و رب كيس_ت؟ در ميان وثنى ها رسم بوده كه هر كس از هر اله كه خوشش آمد آن را اله خود مى گرفت، و چه بسا كه در گرفتن اله تفنن مى كردند، و وقتى از يك اله سير مى شدند رب و الهى ديگر مى گرفتند. بت پرستان عوام گاهى، بدون توجه به اصول اعتقادى خود، سخنانى

(260) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

مى گويند كه سازگار با آن نيست. مثلاً به بعضى از بت هاى خود نسبت آفريدگارى و تدبير مى دهند، با اين كه از نظر اصول اعتقادى آنان خلقت و تدبير كار ارباب بت هاست، نه خود بت ها.

پس خلاصه مذهب بت پرستان اين است كه ايشان خداى را منزه از اين مى دانند كه كسى او را عبادت كند و به درگاهش تقرب جويد، و اگر بخواهند به درگاه او تقرب جويند، بعضى از خلق خداى را شفيع او قرار مى دهند و آن واسطه را كه يا ملائكه است و يا جن و يا قديسين از بشر را عبادت مى كنند، و بسيارى از بت پرستان سلاطين بزرگ را هم معبود خود مى گيرند و آن ها را مظاهر عظمت خدا مى دانند، ولى در عين حال معبود بودن يك سلطان را مانع از اين نمى دانند كه خود آن سلطان نيز معبودى ديگر داشته باشد. فرعون زمان موسى هم از آن ها بود.

اصول اعتقادى بت پرستان (261)

معرفى «رَبُّ الْعالَمين» به وسيله موسى

اص_ول ج_واب م_وسى ب_ه فرعون اين بود كه:

- پروردگار من آن كسى است كه ميان همه موجودات رابطه برقرار كرده و وجود هر موجودى را با تجهيزات آن يعنى قوا و آلات و آثارى كه به وسيله آن به هدفش منتهى مى شود،

با ساير موجودات مرتبط نموده است، مثلاً جنينى از انسان را كه نطفه است به صورت انسان فى نفسه مجهز به قوا و اعضائى كرده كه نسبت به افعال و آثار تناسبى دارد كه همان تن_اسب او را به سوى انسانى كامل منتهى مى كند، كامل در نفس، و ك__ام___ل از حي___ث ب__دن.

(262) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

اين مطلب از آيه اى كه گفتار موسى را بيان مى كند استفاده مى شود. موسى فرمود:

«پ_روردگ___ار م___ا هم___ان اس__ت ك_ه خلق____ت ه_ر چي____زى را ب___ه آن داد، و سپ__س ه_دايت_ش ك__رد!» (50 / طه)

پرسش فرعون از قرون اولى

از آن جائى كه پاسخ موسى مشتمل بر هدايت عمومى بود، كه در خصوص نوع بشر جز از راه نبوت و معاد صورت نمى گيرد، و چون اين توحيد جز با حساب و جزا كه ميان كارهاى نيك وبد، و آن چه مورد امر و رضايت خداست، از آن چه مورد نهى و غضب اوست، ميسر نمى شود، و نيز از آن جائى كه دعوت موسى وهارون كه مأمور شدند آن

پرسش فرعون از قرون اولى (263)

را به فرعون برسانند، مشتمل بر مسئله جزا بود، ولى فرعون منكر معاد بود، لذا گفت گو از مسئله ربوبيت را كه از موسى پاسخ دندان شك__ن شنيده بود رها كرد، و به مسئله مع_اد پ_رداخت، و از در استبع_اد از او پ_رسي_د: مگ_ر چني__ن چي___زى ممك___ن اس__ت؟

اين مطلب را تحت عبارت «پس حال نسل هاى گذشته چيست؟» (51 / طه) پرسيد.

منظورش اين بود كه امت ها وانسان هاى ادوار گذشته كه مردند و نابود شدند، و ديگر نه از آنان خبرى هست و نه اثرى، چه حالى دارند؟ و چگونه پاداش و كيفر اعمال خود را

ديدند، با اين كه در عالم هستى نه عاملى از آنان هست، و نه عملى، و جز نامى و افسانه اى از آنان باقى نمانده است؟

از سياق كلام بر مى آيد كه سخن فرعون جز استبعاد اساسى ندارد و اين استبعاد هم تنها به خاطر اين بوده كه از وضع قرون اولى و اعمال آن ها خبرى نداشته اند،

(264) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

هم چنان كه جواب موسى ك_ه ف_رم_ود: «عِلْمُها عِنْدَرَبّى!» (187 / اعراف) شاهد آن است.

موس__ى در پاسخ گف__ت:

_ پاداش و كيفر قرون اولى براى كسى مشكل است كه به آن علم نداشته باشد، اما براى پروردگار من كه عالم به حال ايشان است، و خطا وتغيير در علمش راه ندارد، و غيبت و زوال نمى پذيرد، اشكال و استبعادى ندارد!

موسى با اين جواب، علم مطلق به تمام تفاصيل و جزئيات قرون گذشته را براى خدا اثبات مى كن_د، و م_ى گ__وي_د:

«علم آن نزد پروردگار من در كتابى است،

و پ__روردگ___ارم ن___ه خط____ا م_ى كن___د، و ن___ه ف__رام____وش!» (52 / ط____ه)

م_وس_ى عليه السلام دنب_ال_ه گف_ت گ_و را با ادامه مطل_ب ه_داي_ت عم_وم_ى و ب_ه رخ كشيدن

پرسش فرعون از قرون اولى (265)

ش_واه_دى روشن ب_راى آن، دنب_ال ك_رد و ف_رم_ود:

«همان كه زمي_ن را ب_راى شم_ا گهواره اى ك_رد، و برايت_ان در آن راه ه__ا كشي___د!

و از آسم____ان آب____ى ف______رود آورد!

و با آن ازواج مختلف نبات پديد آورد،

بخ_وريد! و حي_وان_ات خ_ود را بچرانيد!

كه در آن براى اهل خرد عب_رت هاست!

از زمي_____ن آف_____ري_____دي___مت__ان، و

ب__دان ب__ازت__ان م__ى گ____رداني_____م، و

ب__ار ديگ____ر از آن بي____رونت______ان م__ى كني________م!» (53 ت____ا 55 / ط___ه)

آيه شريفه ابتدا خلقت آدمى را از زمين وسپس اعاده او را به زمين، و در آخر

(266) رسالت

و مبارزات موسى عليه السلام

بيرون شدنش را براى بازگشت به سوى خدا از زمين، مى داند. پس در زمين يك دوره كامل از ه___داي__ت بش___ر ص__ورت م__ى گي__رد!

خ___داون____د تع__ال____ى م__ى ف__رم_____اي__د:

«آي__ه ه___اى خ_وي___ش ب___ه ف_رع____ون نم___ودي___م،

ولى تكذيب كرد، و از ايمان امتناع نمود!» (56 / طه)

جوسازى فرعون عليه موسى عليه السلام

فرعون به جاى ايمان آوردن شروع به جوسازى عليه موسى عليه السلام مى كند و مى گويد:

- اى موس__ى! آيا س__وى ما آم__دى تا با ج__ادوى خوي__ش م__ا را از سرزمين م__ان

جوسازى فرعون عليه موسى (267)

بيرون كنى؟ (57 / طه)

او موسى را متهم كرد به سحر و جادو تا لزومى به تأئيدگفته ها و معجزات وى نداشته باش__د، و ثاني__ا گفت كه موسى مى خواهد نژاد قبط رااز سرزمين شان مصر بيرون كند.

اين تهمت، تهمتى است سياسى تا بدان وسيله افكار عمومى را عليه او بشوراند، و او را دشمن ملت معرفى كند، دشمنى كه مى خواهد با نقشه هايش آنان را از وطن و آب و خاك خود بيرون بريزد.

ف_رع__ون قس__م خ____ورد ك_ه سح__رى در مق__اب__ل سح__ر م_وس_ى بي__اورد ك__ه حج___ت او را قط______ع و اراده اش را ابط____ال نم__اي____د.

گفت:

- حال بي__ن ما و خ__ودت روزى را وع__ده بگ_ذار،

(268) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

در مكانى كه نه ما تخلف كنيم، و نه تو! (58 / طه)

موع_د م_واجه_ه ب_ا س_اح_ران در «روز زينت»

م_وس__ى عليه السلام روز زين_ت را روز ميع_اد ق__رار داد و گف__ت:

- وع_ده گ__اه ما روز زين_ت باش__د، كه م__ردم ني__م روز جم_ع ش__ون__د! (59 / ط__ه)

روز زينت در ميان مصريان روزى بوده كه چون روز عيد خود را زينت مى كردند و بازارها را آذين مى بستند. مقصود موسى از شرطى كه تعيين كرد اين بود كه اولاً همه حاضر باشند و آن چه را كه جريان مى يابد همه ببينند، و در ثانى در روز و روشنائى آفتاب باشد،كه ديدن اتفاقات واضح باشد.

موعد مواجهه با ساحران در «روز زينت» (269)

جمع آورى ساحران ب_ه وسيل_ه فرعون

فرعون از مجلس مذاكره برخاست و رفت تا خود را براى موعد آماده و ساحران را جم_ع كند بلكه در پي_اده ك_ردن نقشه اش به او كمك كنند، و آن گاه به ميع__اد ب__رگش_ت.

موسى رو به فرعونيان كرد و گفت:

«- واى ب_______ر شم_________ا!

به خدا دروغ مبنديد كه شما را به عذابى دردناك هلاك كند!

و ه_ر ك________ه دروغ س___ازد ن_ومي_د ش___ود!» (61 / طه)

مراد به بستن دروغ به خدا، اعتقاد به اصول و ثنيت و بت پرستى است، از قبيل

(270) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

ال_وهيت آله_ه، شفاع__ت آن ها، و تدبي__ر عالم را از آن ه__ا دانست__ن.

افتادن اختلاف در بين ساحران

ساحران شروع كردند به مناقشه بين خودشان و آهسته با هم به نجوا برخاستند. اين تنازع واختلاف به خاطر موعظه اى در ميان آنان به پا خاست كه موسى با آن وعظشان كرد و اين موعظه اثر خود را گذاشت.

موعظه موسى كلمه حقى بود كه كسى نمى تواند در آن خرده اى بگيرد. موسى گفت:

- شما نسبت به آن چه ادعا مى كنيد، يعنى الوهيت آلهه و شفاعت آنان، علمى نداريد، و اين كه آن ها را شركاء و شفعاء خدا مى ناميد، افترائى است كه به خدا

افتادن اختلاف در بين ساحران (271)

مى بندي__د، و هركه افترا بندد زيانكار مى شود!

از آيه بعدى كه حكايت از ايمان آوردن ساحران مى كند، معلوم مى شود كه اختلاف مزبور در همان اولين بارى كه پيدا شد،در ميان همين ساحران پيدا شده وازناحيه آن ها بوده است.

از عبارت «آن گاه صف بسته بيائيد!» فهميده مى شود كه آن عده اى كه در كار معارضه با موسى ترديدكردند و يا تصميم گرفتند كه معارضه نكنند، بعضى از همين سحره بودند.

به هر حال، وقتى فرعون و ايادى اش ديدند كه

مردم در كار معارضه با موسى اختلاف كردند، و اين مايه رسوائى و شكست ايشان است، با يك ديگر خلوت كردند، و پس از مشورت ه__اى محرمان__ه چني__ن تصمي__م گرفتند كه با م__ردم درباره حكم__ت

(272) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

و موعظ__ه اى كه موسى به سمع ايشان رسانيد، اصلاً ح__رف نزنند، و نزدن__د، بلكه آن را مسك__وت گذاشتند، و تهم__ت فرعون را اسب__اب كار ق__رار دادن_د، و گفتن__د كه موسى ساحرى است ك_ه مى خواهد شم_ا ن_ژاد قب__ط را از س_رزمين تان بي__رون كن__د.

معلوم است كه هيچ قومى به اين كار تن در نمى دهد، براى اين كه اگر بدهد، آواره مى شود، و مال و خانه و زندگى اش تاراج مى گردد، واز اوج سعادت به حضيض ذلت و بدبختى سقوط مى كند، آن هم قبطيانى كه در ميان دشمنانشان آن همه سوابق نفرت انگيز و آن همه فرزند كشى ها داشته اند.

ع__لاوه بر آن خط__ر كه از ق__ول فرعون نقل كردن__د، يك خطر ديگ__رى را هم اضاف__ه نمودن__د، و آن اين بود كه با غلب__ه موسى بر شما طريق__ه مثلاى شم__ا و سنت قومى تان كه همان دين وثني__ت است و قرن ه__ا در ميان شما حكوم__ت داشته، و

افتادن اختلاف در بين ساحران (273)

با آن دي__ن استخوان ه__ايتان سفت و گوشتت__ان بر بدن ه__ا روئي__ده، از بي__ن مى رود!

معلوم است كه مردم عوام هم كيش و مذهب خود را هر چه باشد، مقدس مى شمارند، مخصوصا مذهبى كه بر آن عادت كرده بودند و آن را سنت پاك آسمانى مى پنداشتند، و اين اعلام خطر در حقيقت به اين منظور بوده كه مردم را برانگيزند تا نسبت به كيش وثنيت پايدارى و استقامت ورزند. البته، نه براى اين كه

دين وثنيت دين حقى است، چون موسى فساد آن را روشن ساخت، بلكه به اين عنوان بود كه اين كيش سنت مقدسى شده مليت قبط بر آن تكيه دارد، و اگر در مقابل موسى قيام نكنند، موسى بر آن ها غلبه مى يابد و آن را نابودمى سازد.

در نتيجه راه چاره را در اين ديدند كه فكرها و كيدها را جمع كنند و اختلاف را كنار بگذارند و به يك صف واحد همه بيايند تا نيرومند باشند و بتوانند برنده شوند، و به عن__وان برن__ده آن روز رستگ___ار شون_د.

(274) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

بازار عوام فريبى و مكارى رواج يافت و مردم را وادار به وحدت كلمه و اتفاق كردند و زنهار دادند كه سستى نكنند و مليت و تمدن خود را حفظ نمايند و بر دشمنان دسته جمعى حمله كنند.

فرعون از يك سو مردم را مى شورانيد و از سوى ديگر با وعده هاى جميل دل گرمش_ان مى كرد و مى گفت در مقابل برنده شدن جائزه خ_واهند داشت و به درگاه او متق__رب خ_واهند ش_د.

گفت گوهاى سرى كه در بين مردم راه انداختند و مردم راتهديد و ترغيب كردند دور اين مطلب بود كه: موسى و هارون دو جادوگرند كه مى خواهند با جادوى خويش آن ها را از سرزمينشان بيرون كنند و آئينشان را از بين ببرند. (1)

افتادن اختلاف در بين ساحران (275)

نتيجه رأى گيرى فرعون و درباريان

«قالَ الْمَلاَءُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ....» (109 / اعراف)

در آيه فوق خداى تعالى كلام فرعون را نقل نكرده كه در اولين مقابله با موسى عليه السلام و بعد از ديدن معجزات او چه گفت، بلكه گفت گوئى را كه بزرگان قومش با يك ديگر داشته اند نقل كرده است.

1- المي___زان، ج 27، ص

242 .

(276) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

از اين نقل قول چنين برمى آيد كه اين بزرگان در هر امر مهمى مجلس شور تشكيل مى دادند و با يك ديگر مشورت مى كردند، و آن چه را كه به اتفاق تصويب مى كردند، به نظر فرعون مى رساندند تا او آن را به مرحله اجرا در بياورد.

درباره معجزه موسى نيز با هم به مشورت نشستند و رأى نهائى خود را چنين اظهار كردند كه - اين مرد ساحر دانائى است - و به يقين ساحرى است استاد كه مسئله رسالت را بهانه كرده تا بدين وسيله بنى اسرائيل را از چنگ ما نجات داده و آنان را مستقل سازد، و به دست يارى آنان شما را از سرزمينتان بيرون كند، و دين و طريقت شم__ا را هم باطل سازد، اين__ك براى باطل كردن نقشه هاى او و خاموش كردن اين آتشى كه افروخته هر امرى كه مى خواهى بفرما تا اجرا شود!

- آي_ا مى خواهى تا او را بكشيم! و يا به دار كشيم؟ و يا به زندانش افكنيم؟

نتيجه رأى گيرى فرعون و درباريان (277)

و ي_ا در مق_ام مقابله ب_ه مثل در آمده و سحرى مثل سحر او فراهم سازيم؟

آن گاه در اي__ن ب__اره ني__ز مش__ورت كردن__د و ب__ه عن__وان آخري__ن رأى تصويب شده اظه_ار داشتند.

- او و برادرش را نگه دار، و مأم_ورين ب_ه شه_رستان ه_ا بف_رست ت_ا ه_ر چه ساح__ر درس خوان__ده و استاد هست همه را حاضر سازند. (111 / اعراف)

اين اظهار نظر آخرين رأئى بود كه همه كرسى نشينان فرعون متفقا به عرض او رساندند، در موضع ديگرى از قرآن مجيد همين حرف رااز خود فرعون حكايت كرده كه:

«- فرعون به بزرگان

اطراف خويش گفت كه اين جادوگرى ماهر است كه مى خواهد شما را با جادوى خويش از سرزمين تان بيرون كند، بنابراين چه رأى مى دهيد؟

(278) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

گفتن__د: او و ب__رادرش را نگ__ه دار، و مأم__ور جم__ع آورى به شهرستان ه__ا بفرست كه هم__ه جادوگران ماه__ر را پيش ت__و آورند.» (109 تا 112 / اعراف)

از اين آيات بر مى آيد كه اين كلام را اول خود فرعون پيشنهاد كرده و سپس كرسى نشينان او در اطراف آن مشورت ك_رده و سرانج_ام همان را تص_ويب ك_رده ان_د.

از آي_ه 57 س_وره ط_ه ه_م ب_رم_ى آي__د كه فرعون آن را بعد از مطالعه كرسى نشينان و تصويب آنان گفته است:

- اى موسى مگر سوى ما آمده اى كه با جادوى خويش از سرزمين مان بيرونمان كنى؟ ما نيز جادوئى مانند آن براى تو بياوريم!

آي__ه 63 سوره طه نيز دلالت بر اين دارد كه وزراى فرع__ون غير از آن جلسه مشاوره يك جلسه ديگر بعد از جمع شدن ساحران نزد فرعون تشكيل داده اند و

نتيجه رأى گيرى فرعون و درباريان (279)

محرمانه با ي_ك ديگ_ر مش_ورت كرده اند.

«ميان خودشان در كارشان مناقشه كردند و آهسته راز گفتند.

گفتند: اينان دو جادوگرند كه مى خواهند با جادوى خويش از سرزمين تان بي__رونت__ان كنن__د و آئي__ن خوب شم__ا را از بي__ن ببرن__د!»

از آن چه گذشت، معلوم شد كه اصل اين فكر و حرف از خود فرعون بوده است، و او آن را به وزراى خود داده تا در پيرامونش مشورت كنند و روى آن رأى دهند. وزرا هم در اطرافش مطالع__ه كرده و گفتند: بايد آن دو را توقيف كنيد و ساحران مملكت را براى معارضه با سحر آن ها جمع كني__د. فرعون نيز قبول كرده و آن را به رخ موس__ى كشيد.

بعد از آن كه ساحران مملكت نزد فرعون گرد آمدند باز وزراء براى مشورت دور هم نشستند و به اتفاق رأى دادند كه بايد تمام قوا را در راه معارضه به مثل به كار برند.

(280) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

مغالطه فرعون در اين بود كه مى گفت موسى مى خواهد با هم دستى بنى اسرائيل شما را از مملكت تان بيرون كرده و خود كشور مصر را مالك شود. و اساس اين مغالطه در اين ب__ود كه در آن زمان ه__ا بسي__ار اتف_اق مى افت__اد كه قوم__ى بر ق__وم ديگر هجوم مى ب__رد و سرزمي__ن اش را تصاح_ب مى كرد و اهلش را آواره بيابان ها مى نمود.

فرعون فرستاد و سحره را از اط_راف مملك_ت جم_ع آورى كرد و جريان را با آن ها در مي_ان گ__ذاش__ت و آن ه__ا گفتن__د:

- اگ___ر م__ا غ__ال__ب ش__دي__م آي__ا م__زدى خ__واهي____م داش___ت؟ (113 / اعراف)

فرع__ون در جواب آن ه_ا علاوه بر اجاب_ت تقاضاى آن ه__ا وعده مق_رب ك__ردن را ه__م به آن___ان داد و گفت:

- آرى شما از مقربان خواهيد بود! (114 / اعراف) (1)

نتيجه رأى گيرى فرعون و درباريان (281)

صحنه روياروئى ساحران با موسى عليه السلام

«قالُ_وا يا مُوس_ىآ اِمّا اَنْ تُلْقِ_ىَ وَ اِمّآ اَنْ نَ__كُ__ونَ نَحْ__نُ الْ_مُلْ__قي___نَ....»(115 تا 126 / اعراف)

صحنه مبارزه و روياروئى س_اح_ران ف_رع_ون ب_ا م_وس_ى در ق_رآن مجي_د چني_ن ش__رح داده ش_ده اس___ت:

1- المي_______زان، ج 16، ص 41 .

(282) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

«ساحران گفتند:

- اى موس_ى، تو نخست عصاى خويش مى افكنى ي_ا م_ا اب_زار خ_ويش بيفكني_م؟

موسى گفت: - شما بيفكنيد!

چون ابزار ج_ادوى خ__ود بيفكن__دن__د دي__دگ__ان م__ردم را مسح__ور ك__ردن__د،

و ب_ه رعب ش_ان ان_داختن__د،

و جادوئى بزرگ آوردن__د.»

فرعوني__ان با اين كلام خود به موس__ى عليه السلام فهماندند

كه نسبت به غلبه خود اطمين__ان دارند و در عين حال رعاي__ت ادب را نيز به عم__ل آوردن__د، چون به خيال خود آمادگ_ى مقابل_ه ب_ا او را داشتند.

در اي__ن آي_ه خ__داون__د متع__ال سح__ر فرعوني__ان را امر عظي__م شم__رده اس__ت.

صحنه روياروئى ساحران با موسى (283)

سحر يك نوع تصرف در حواس انسان است، به طورى كه حاسّه بيننده چيزهائى را ببينديا بشنودكه حقيقت نداشته باشد.

ق______رآن م___ى ف__رم__اي____د:

«- م_ا بع_د از آن ك_ه س_اح_ران سح_ر خ_ود را ان_داختن_د،

به موسى وحى فرستاديم كه تو نيز عصاى خود را بين_داز!

وقتى عصاى خود را انداخت در دم به صورت مار بزرگى در آمد و شروع به بلعيدن سحره__اى سح__ره ك_رد.

ب_دي__ن ترتي__ب ح_ق آشك_ار ش_د و ب_اط_ل ش_د آن سح_ره_ائ_ى ك_ه ك_رده بودند!» (117 / اعراف)

فرعون و اشرافش در آن مجمع عظيمى كه همه مردم از هر طرف هجوم آورده

(284) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

ب_ودن_د، مغل_وب ش_دن_د، و ب_ه ح_ال خفت و خ_وارى ب_رگشتن__د.

ق_رآن م_جي___د م_ى فرماي____د:

«س__اح____ران ب__ه سج______ده افت__ادن____د!» (120 / اع_____راف)

اين بيان كمال تأثير معجزه موسى عليه السلام و خيره شدن ساحران را مى رساند. گوئى فرموده است: وقتى عظمت معجزه را ديدند آن قدر دهشت كردند كه بى اختيار به سجده در آمدن__د، به طورى كه نفهميدن__د چه كسى آنان را به حال__ت سجده در آورده است. ل_ذا خ_ود را ن_اگ_زي_ر از ايم_ان ب_ه «رَبُّ الْعالَ_مي_نَ!» دي_دن__د و گفتن__د:

«_ ب__ه پ_روردگ__ار جهاني__ان ايم__ان داريم، ك__ه پروردگ__ار موس__ى و ه__ارون اس__ت!» (121 و 122 / اعراف)

بدي__ن وسيل__ه نشان دادند كه ايم__ان به خدا را ت__وأم با ايم__ان به موس__ى و

صحنه روياروئى ساحران با موسى (285)

هارون پي__دا كرده ان_د.

فرع__ون از در

خشم و استكب__ار به ساح__ران خطاب ك_رد و گف__ت:

- چرا پيش از آن كه به شما اجازه دهم به او ايمان آورديد؟

اي__ن ني___رنگ___ى اس__ت ك___ه در شه___ر ان__ديش____ده اي____د

ت__ا م_ردمش را از آن بي_رون كني__د!

زود ب______اش____د ك____ه ب_____داني___د!

محقق_ا دست ها و پ_اه_ايتان را ب_ه عكس يك ديگر م_ى ب_رم،

آن گاه شما را جملگى بر دار مى زنم!

گفتن_د: - م_ا ب_ه س_وى پ_روردگار خويش بازگشت مى كنيم،

از ما گله اى ندارى مگر اين كه وقتى آيه هاى پروردگارمان آمد بدان

(286) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

ايمان آورده ايم!

پ___روردگ_____ارا!

صب___رى ب____ه م____ا عط_____ا ك_____ن،

و م___ا را مسلم_____ان بمي_____ران! (123 تا 126 / اع_____راف)

معلوم مى شود فرعون مى خواهد تهمتى به ساحران بزند و آنان را بر توطئه با موسى متهم سازد. در اين جمله فرعون مى خواسته بگويد: شما در همين چند روزى كه در شهر مجتمع بوديد به جاى اين كه خود را براى مقابله با موسى آماده كنيد، پنهانى او را ديده و با او توطئه كرده ايد كه عليه من و به نفع او كار كنيد و بدين وسيله بر مصر دست يافته و اهلش را بيرون كنيد.

البته اين تهمتى بيش نبود، چون سحره تا آن روز موسى را نديده بودند و اگر

صحنه روياروئى ساحران با موسى (287)

توطئه اى در كار بوده مسلما در آن موقعى بوده كه سحره در عاصمه فرعون اجتماع كرده بودند. اين تهمت را براى اين جهت زد كه تا ساحران را مفسد در مملكت قلم دادكند و با اين دستاوي_ز بتواند آنان را به شديدترين وجه__ى مجازات كن__د و از بي__ن بب__رد.

اول به طور سربسته تهديد نمود كه «به زودى خواهيد دانست!» آن گاه تهديدش را تشديد كرد

و گفت: اول دست و پاهايتان را به خلاف يك ديگر، يعنى دست راست را با پاى چپ و دست چپ را ب_ا پ_اى راست قط_ع م_ى كن_م، و در ث_ان_ى شم_ا را ب_ه دار مى آويزم!

ساحران پاسخ دادند كه تو ما را در برابر ايمان به پروردگارمان تهديد به عذاب مى كنى؟ خيال كرده اى كه اگر با اين عذاب رشته حيات ما را پاره كنى ما را آسيب رسانيده اى و شرى متوجه ما كرده اى؟ و حال آن كه مردن در راه ايمان شر نيست، چه ما پس از كشته شدن به سوى پروردگارمان بازگشت كرده و نزد او به زندگى قرب و

(288) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

سعادت زنده خواهيم شد، زيرا ما در خود جرم و گناهى سراغ نداريم جز همان ايمانمان به خدا كه تو آن را جرم پنداشته اى! پس آينده ما جز خير نخواهد بود!

در اين جا جذبه معنوى و الهى، سحره را گرفته بود و با كمال دليرى و بدون اين كه از تهديد فرعون انديشه اى كنند به درگاه پروردگار خود استغاثه برده واز آن درگ_اه صب__ر و تحم_ل در ب__راب__ر شكنج__ه ف__رع__ون را مسئل_ت ك_ردن_د.

منظورشان اين بود كه خدا دل هاى آن ها را لبريز و سرشار از صبر كند تا در برابر هيچ عذابى جزع نكنند.

سحره، در واقع، در برابر فرعون كه مردى ديكتاتور و جبارى متكبر بود شجاعت عجيب__ى از خود نش_ان دادن__د، براى اي__ن ك__ه قدرت و سلطن__ت مردى را كه ك__وس «اَنَا رَبُّكُمُ الاَْعْلى!» مى كوبيد و مردم مصر او را مى پرستيدند به هي_چ گرفته و با كمال

صحنه روياروئى ساحران با موسى (289)

قدرت و اطمينان حجت خود را در برابرش ايراد كردند.

و

اين چنين دل هاى مطمئ__ن وعزم هاى راسخ و ايمان هاى ثابت و برهان قوى و بلاغ__ت گفت__ار، ك__م نظي__ر و م_اي__ه شگف__ت اس_ت!

واگر آيات سوره هاى ديگر قرآن را هم در اين زمينه بررسى كنيم خواهيم ديد چه معل_وم_ات پ_اي_ه دار و چ_ه ح_الات روح_ى و اخ_لاق__ى ك_ريم_ى را متضم_ن اس__ت. (1)

شرح اتفاقات روز زينت

«قالُوا يا مُوسى اِمّا اَنْ تُلْقِىَ وَ اِمّا اَنْ نَكُونَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقى...؟» (65 تا 76 / طه)

1- الميزان، ج 16، ص 44 .

(290) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

روز موعود، يعنى «يوم زينت» كه قرار بود بين معجزات موسى و سحر ساحران مسابق__ه گذاشته شود، هم__ه در محل موع__ود جمع شدند، موسى عليه السلام نيز حاضر شد.

آن روز قبطي__ان موسى را مخيّ__ر كردند بين آن كه او اول عصاى خود را بيندازد يا صب__ر كند تا ساح__ران طناب هاى خود را بيندازن__د بعد او معج__زه خود را نشان دهد. موس__ى عليه السلام ه_م در پاسخش__ان ميدان را به آن__ان واگذار ك__رد تا هر چ__ه از طاقتش__ان برمى آيد، بياورن__د. پيداست كه موس__ى دلش نسب__ت به وعده خدا گرم بود، و هي__چ قل_ق و اضط_راب_ى ن__داشت_ه اس_ت، زي_را خ_داى تع_ال_ى ف_رم_وده ب___ود:

- م___ن ب_____ا شم____ا هست______م!

- و مى بينم و مى شنوم! (46/طه)

شرح اتفاقات روز زينت (291)

همي__ن كه موسى گفت: اول شم__ا بيندازيد، ديگر فاصله اى نشد كه موسى ديد آن چ__ه را ك__ه دي__د، حت__ى ب__دون اي_ن ك_ه انداخت__ن آن ه___ا فاصل__ه ش__ده ب_اش__د.

سحره فرعون طناب ها و چوب دستى ها را در سحر خود به كار گرفته بودند تا در نظر تماشاگران به ص_ورت م_اره_ا و اژده_اه_ا در آيد، تا اژدها شدن عصاى موسى را تحت الشع__اع قرار دهن_د.

آن چه موسى ديد و آن چه به خيال او

درآمد به خيال ساير تماشاچيان نيز درآمد، چون درجاى ديگرقرآن فرموده: «ديدگان مردم را جادوكرده و خيره ساختند.»(116/اعراف)

چيزى كه هست در آن جا موسى عليه السلام به عنوان يكى از مردم تماشاچى منظور شده و در اين آيه از ميان همه تماشاچيان نام اوآمده است تا موضوع ترس موسى را بيان كند.

(292) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

احساس ترس آنى موسى

م_وس_ى در نفس خ_ود احس_اس ن_وع_ى ت_رس نم_ود ك_ه خيل_ى ق_اب_ل اعتنا نب_ود.

خيفه اى كه موسى در نفس خود احساس كرد، ترسى بود آنى و زودگذر، نظير خاطره اى كه بعد از ترس به دل مى افتد، در دل موسى هم عظمت سحر آنان خطور كرد و چنين تصور كرد كه سحر ايشان هم دست كمى از معجزه او ندارد. و به خاطر همين خطور، احساس ترس ك_رد، ام_ا ت_رس_ى ك_ه م_انن_د خ_ود خ_اط_ره اش اث_رى ن_داش_ت.

و به هر حال از احساس ترس موسى عليه السلام بر مى آيد كه ساحران سحرى نشان داده بودند كه شبيه معجزه و نزديك به آن بوده است، هر چند كه با همه عظمتش سحر و خالى از حقيقت بوده است، ولى آن چه موسى آورده بود معجزه و داراى حقيقت بود، به

احساس ترس آنى موسى (293)

همين جه__ت مى بينيم خداى تعال__ى سحر آن ها را عظي__م و بزرگ شم__رده است: «همين كه انداختن__د ديدگان م__ردم را جادو كردن__د و آنان را به وحشت افكندند و سحرى بس ب__زرگ آوردند.» و لذا خداى تعال__ى موسى عليه السلام را آن چنان تأئيدى كرد كه ديگر نقطه ابهام و كم ترين اشتباهى براى مردم باقى نماند. آرى عص_اى م_وس_ى از دم سح_ر س_اح__ران را درو ك___رد و هم___ه را ب_لعي__د.

«خداوند فرمود: گفتيم مترس كه تو برترى!

آن چ__ه ب__ه دس__ت راس__ت دارى بيف_ك__ن!

ت____ا آن چ____ه را س___اخت___ه ان___د ببل__ع__د،

فقط نيرنگ و ج_ادوئ_ى است ك_ه ساخته اند،

و ج__ادوگ__ر ه__ر ج__ا ك__ه ب__اش__د رستگ__ار نم__ى ش___ود!» (68 و 69 / ط__ه)

(294) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

موسى عليه السلام مأمور مى شود كه عصاى خود را بيفكند تا همه آن چه آن ها درست كرده بودند ببلعد. و اگر چوب دستى را به آن چه در دست دارى تعبير فرمود، براى اين بود كه تعبيرى لطيف تر و عميق تر است، چون اشاره به اين دارد كه غير آن چه خدا مى خواهد چيزى حقيقت ندارد، و اگر خواست آن چه به دست موسى است عصا باشد، عصامى شود و اگر خواست مار باشد مار مى شود، و موسى از ناحيه خود چيزى ندارد. و اما اين كه چرا از مارها و اژدهاهاى آن ها در آيه تعبير كرد به «آن چه ساخته اند» براى اين بود كه جنگ ميان قدرت مطلقه اى كه دنبالش اراده است كه موجودات در اي_ن ك__ه چ__ه اسم__ى داشته باشند «عصا يا اژدها؟» و چ_ه حقيقتى دارا باشند تابع آن است و ميان اين جادوها كه ساخته و پرداخته بشر عاجز و نات_وان اس_ت، و كيدى باطل بيش نيس__ت، قرار گرفت__ه بود، و معل_وم است كه -

احساس ترس آنى موسى (295)

«وَ كَلِمَ___ةُ اللّ____هِ هِ__ىَ الْ__عُ__لْيا!» (40 / توبه)

و نيز معلوم است كه

«وَ اللّ__هُ غالِ__بٌ عَل__ىآ اَمْ___رِه!» (21 / يوسف)

پس ديگر چه جاى اين كه ترس به خود راه دهد؟

موسى عليه السلام از نظر ظاهر حس نيز غالب بود، هم چنان كه قسمت آخر آيه غلبه او را از نظر باطن و حقيقت مى فهماند، چون باطل حقيقتى ندارد، و كسى كه بر حق باشد سزاوار نيس_ت

از غل_ب_ه ب__اط_ل ب_ر ح_ق خ_ود ب_ه ه_راس_د.

جن_گ ح_ق و ب_اط_ل

(296) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

خداى تعالى فرمود:

«فق_ط ني_رنگ و ج_ادوئ__ى اس___ت ك___ه ساخت_ه ان___د،

و جادوگر هرجاكه باشد، رستگار نمى شود!» (69 / طه)

اين آيه بيان حقيقت علو و غلبه موسى عليه السلام است، براى اين كه آن چه آنان دارند كيد ساحران است كه حقيقتى ندارد، و آن چه با موسى عليه السلام است معجزه و محض حقيقت اس__ت، و معلوم است كه «اَلْحَقُّ يَعْلُوا وَلا يُعْلى عَلَيْه _ حق غالب است و مغلوب نمى شود.»

اي__ن آي__ه اثب__ات مى كن__د كه آن چه از سحر ساح__ر عايد او مى ش__ود خيال__ى است از تماشاگران، خيال__ى باطل و خال__ى از حقيق__ت، و معل__وم است كه در امر موه__وم و خالى از حقيق_ت ف__لاح و رستگ_ارى حقيق_ى نيس_ت!

باطل لايزال امورى را بزك و آرايش مى كند، و آن را به صورت حق جلوه مى دهد، و

جنگ حق و باطل (297)

از سوى ديگر حق لايزال باطل را رسوا مى كند، و آن چه را كه در برابر ناظران اظهار مى دارد، مى بلعد. چيزى كه هست يا با سرعت اين كار را مى كند و يا باقدرى مهلت و كندى!

پس داستان موسى وسحرساحران درتمامى موارد مثل جنگ بين حق و باطل است و هر باطلى كه خودنمائى كند و هرحقى كه آن رانابود سازداين جريان درآن وجود دارد.

ايمان آوردن ساحران

ادامه داستان واقعيت معجزه موسى را بيان مى كند كه موسى آن چه در دست داشت بينداخت، پس آن چه ساح__ران ساخته بودن__د، ببلعي__د و لاجزم سح__ره به سجده افت__اده شدند و گفتند:

(298) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

- به پروردگار موسى و هارون ايمان آورديم! (70 / طه)

(عبارت «به سجده افتاده شدند» به جاى «به سجده افتادند» اشاره به اين نكته دارد كه قدرت الهى آنان را ذليل

كرد، و خيره كنندگى نور و ظهور حق بى اختيارشان نمود، به طورى كه گوئى از خود اراده اى نداشتند و شخصى ديگر ايشان را به سجده انداخته اس__ت، بدون اين كه بشناسن__د او چه كسى بوده است؟)

آن گ_اه شه_ادت ايم_ان آوردن خ_ود را ب_ا جمل_ه «ءَامَنّا بِ_رَبِّ هارُونَ وَ مُوسى،» (70 / طه) بي_ان ك_ردن_د ت_ا نش_ان دهن_د ك_ه ع_لاوه بر شهادت به ربوبيت خداى سبح__ان به رس_الت م_وسى و ه_ارون عليه السلام نيز شه_ادت دادن__د.

خشم فرعون از ايمان آوردن ساحران

خشم فرعون از ايمان آوردن ساحران (299)

فرعون را خشم فرا گرف__ت و اين خش_م را با عبارت تهديدآميزى آشكار ساخت كه:

«چ_را قب_ل از اين كه م_ن اذن ده__م ايم__ان آوردي___د؟

حتما او رئي_س شماس_ت كه جادو تعليمتان داده اس_ت.

من دست و پاهايتان را به عكس يك ديگر خواهم بريد،

و ب__ر ت_ن__ه ه____اى نخ_____ل خ____واه___م آوي_خ____ت،

تا بداني__د ك__ه ع__ذاب چ__ه كس__ى سخ__ت ت__ر و پايات__ر اس__ت!» (71 / ط__ه)

با اين تهمت فرعون خواست ايمان آوردن آن ها را جنبه سياسى بخشد و بگويد كه شما يك توطئه سياسى عليه مجتمع قبطى در سرزمين مصر كرده ايد، و قبلاً با رئيس خود موسى قرار گذاشته ايد، كه او ادعاى نبوت كند، و اهل مصر را به سوى خدا دعوت

(300) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

نمايد، سپس به منظور ماساندن دعوتش سحرى بياورد و مردم مصر مجبور شوند از سحر شما ساحران كمك بگيرند و آن گاه كه در برابر او اجتماع كرديد كه سحر او را باطل كنيد، سحر او سحرهاى شما را باطل كند، و شما مغلوب شويد، و ايمان آوريد، تا ب_ه دنب_ال شم_ا ع_وام م_ردم ه_م ايم_ان آورن_د و ط_ريق_ه مث_لاى خ_ود را ره_ا

كنند، و آن وقت هر كس ايم__ان نياورد، از مص__ر بيرونش كنن_د!

منظور فرعون از اين تهمت سياسى اين بود كه عموم مردم را عليه ساحران بشوراند، همان طور كه در روز اول عليه موسى بشورانيد.

خط و نشانى كه فرعون عليه ساحران كشيد و گفت كه دست و پاهايتان را به عكس يك ديگ__ر خواهم بريد، براى نشان دادن سخت__ى عذابى بود كه آن ه__ا را تهديد كرد ولى اين ك_ه آن را عمل_ى ك_رد ي_ا ن__ه؟ در ق_رآن ك__ري__م ب__دان اش_اره نش__ده اس___ت.

خشم فرعون از ايمان آوردن ساحران (301)

جواب ساحران در قبال تهديد فرعون

س___اح_____ران پ__اس_____خ دادن________د ك____ه:

«هرگ__ز تو را بر اين معجزه ه_اى آشكار كه به س_وى ما آمده ترجيح نخواهيم داد،

ه_____ر چ_______ه م______ى كن____ى بك_____ن!

فقط به زندگى اين دنياى ما لطمه مى زنى،

ما به پ_روردگ__ارم__ان ايم__ان آورده اي__م،

كه گناهان ما را ب_ا اين ج_ادوگ_رى كه با زور ب__دان وادارم__ان ك__ردى، بيام_رزد!

ك__ه خ__دا بهت___ر و پ__اين___ده ت___ر اس_ت!

(302) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

ه_ر ك_ه گن__ه ك_ار ب_ه پيشگ___اه پ_روردگ___ار خ_وي__ش رود، جهنم___ى م_ى ش_ود،

كه در آن جا نه مى ميرد، و نه زندگى دارد،

هر كه مؤمن پيشگاه او رود و كار شايسته كرده باشد، آنان مرتبت ه_اى بلند دارند، بهشت ه__اى ج__اوي_د ك__ه در آن ه__ا ج__وى هاى روان اس__ت، جاودان__ه درآنند،

اي__ن پ__اداش كس__ى اس__ت كه پاكي__زه خوئى ك__رده باش__د!» (72 تا 76 / طه)

قسم__ت اول بي__ان ساح__ران را آي__ه اى نش__ان مى ده__د كه در لف__ظ بسيار بلي__غ و در مفهوم داراى معن__ى وزين و در معنا بعيد، و در منزل__ت رفيع، كلام__ى است كه عل__م و حكمت از آن مى جوش__د و ف__وران مى كند!

آيه حكايت مى كند وضع مردمى را كه تا يك ساعت قبل دل ها آكنده

از هيبت و ابهت فرعون داشتند، و او را «رَبُّ الاَْعْلى» مى پنداشتند، و به او سوگند مى خوردند و هنگام

جواب ساحران در قبال تهديد فرعون (303)

شروع كار به عزت فرعون قسم مى خوردند كه غالب خواهند شد، ولى بعد از يك ساعت كه حق برايشان روشن گشت، و ديدگانشان باز شد، ناگهان آن چه از فرعون در دل داشتند، و آن عزت و سلطنت پوشالى، آن زينت و زخارف دنيائى كه بر او قائل بودند، يك باره فراموش گشت، و ايمان به خدا، در عرض يك ساعت آن چنان تحولى در دل ها به وجود آورد كه رذيله ترس و تملق و پيروى هوى و شيفتگى در برابر سراب زينت دنيا را به كلى نابود كرده، و در همين مدت كوتاه عشق به حق، و قدم نهادن در تحت ولايت الهى، و اعت_زاز ب_ه ع_زت او را ج_ايگ_زي_ن آن رذايل نم_ود، ديگ_ر ج_ز آن چ_ه خ_دا اراده كن__د اراده اى ن__دارن_د و ديگ_ر ج_ز از خ__دا امي_دى ن_دارن_د، و ج_ز از او نم_ى ت_رسن_د!

همه اين ها را گفتگوئى كه ميان فرعون و ساحران رد و بدل شد فهميده مى شود: فرعون مى گويد:

(304) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

«سوگند كه دست و پاهايتان را به عكس هم قطع مى كنم،

و سوگند كه به تنه هاى درختان خرما به دارت_ان مى كش_م،

و به زودى خواهيد فهميد كه كدام يك از ما عذاب سخت تر و باقى ترى خواهد داشت؟» (71 / طه)

س___اح___ران مى گوين____د:

«به آن خدا سوگندكه ما را آفريده،

تو را بر آن چه از معجزات و دلايل ك__ه ب__رخ_وردي__م مع__اوض__ه نم__ى كني___م،

و مق_دم نم__ى داريم!» (72 / طه)

مشاهده مى شود كه در نظر فرعون عذاب اخروى وجود ندارد و عذاب

فقط دنيوى است. و مقصود ساحران تمام دنياى عريض و طويل و مال و منال و دستگاه سلطنتى

جواب ساحران در قبال تهديد فرعون (305)

فرعون است كه همه را به هيچ مى انگارند و به آن چه يقين پيدا كردند وفادار مى مانند. آن ها براى آدمى زندگانى جاودان سراغ داشتند، و از تهديد فرعون نهراسي_دن_د. گفتند:

«بكن آن چه از دست__ت برمى آيد !

تو كه جز به اين زندگى دنيوى تسلط ندارى؟!

«فَ__اقْ_____ضِ ما اَنْ_____تَ قاضٍ!» (72 / طه)

«اِنَّما تَقْضى هذِهِ الْحَيوةَ الدُّنْيا!» (72 / طه)

ساحران چه ديدند؟

ساحران براى ايمان آوردن خودشان و مقاومت در ب_راب_ر فرعون به يك چيز

(306) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

اشاره كردند، و آن اين ب__ود ك___ه:

«م_ا جاءَنا مِ__نَ الْبَ__يِّناتِ، _ آن چ__ه از معج__زه ه__ا ب__ه س__وى م__ا آم__د!» (72 / طه)

اين جمله نشان مى دهد كه ايشان آن چه را از جريان عصاى موسى مشاهده كردند معجزاتى شمردندكه از موسى عليه السلام ديده بودند. (كه هر كدام در جاى خود معجزه اى مستقل بوده است، مانند: اژدها شدن عصا و خوردن طناب ها و عصاها، و برگشتش ب_ه ص__ورت عص__ا و ب__ه ح_ال اول.)

آن گاه ساحران گفتند:

- م__ا ب__ه پ__روردگ___ارم___ان ايم___ان آوردي____م ت_ا خط__اي____اى م____ا را،

و آن سح__رى كه تو (فرع_ون) ما را بر آن مجبور كردى بيامرزد! (73 / طه)

اين خ__ود دليل بر آن است كه فرع__ون ايشان را در به ك__ار زدن آن سحره__ا

ساحران چه ديدند (307)

مجب__ور ك_رده ب___ود! (1)

تفاوت حق، و سحر و باطل

«فَلَمّ_ا جآءَهُ_مُ الْحَ_قُّ مِ_نْ عِنْ_دِنا قالُ_وآ اِنَّ هذا لَسِحْرٌ مُبينٌ...!» (76 / يونس)

خداوند سبحان دو معجزه حق، يعنى «عصا» و «يد بيضا» را كه دو نشانه رسالت بر حق موسى عليه السلام بود به او داد و با اين دو حق او را به سوى فرعون فرستاد، ولى

1- المي_____زان، ج 27، ص 273 .

(308) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

متأسفانه فرعون واشراف گردن كش او با تأكيد گفتند كه اين دو حق فقط سِحر آشكارى است. چون كافران معجزه را سِحر مى گفتند، خدا آن را «حق» ناميد. موسى آن گفتار را از فرعوني__ان شني__د و ديد كه اين__ان به «ح__ق» نسبت «سحر مبي_ن» مى دهند، فرمود:

- شما چ_ون ح_ق ب_ه س__راغت_ان آم__د م_ى گ___وئي__د سِح__ر

اس__ت؟ (76 / يونس)

و دو م____رتب_______ه پ___رسي____د:

- آيا اين سِحر است؟ (77/يونس)

ف_رع_ون و اش_راف وابست__ه او از س_ر عت_اب و سرزن___ش ب_ه م_وس___ى گفتن___د:

- تو به سراغ ما آمده اى كه ما را از آن چه پدرانمان را بر آن يافته ايم منصرف سازى؟! ما را از شيوه و طريق پيشينيان مان منصرف سازى و براى شما در زمين كبريائى باشد،ورياست و حكومت و انبساط قدرت و

تفاوت حق، سحر و باطل (309)

نفوذ اراده از آن شما باشد؟! - شما دعوت دين را وسيله اى براى ابطال طريقه ما كه بر روى زمين استقرار يافته، قرار داده ايد، و مى خواهيد به جاى طريقه گذشته، طريقه جديدى وضع كنيد كه شما مبتكر آن باشيد، و با اجراى آن در بين مردم و ايمان ما، به شما و پيروى ما از شما در مملكت، عظم_ت و بزرگ____وارى ب__ه دس_ت آوري___د!

- شما آمده ايد تا دولت فرعون را كه در بين قبطيان ريشه دوانيده، تبديل به يك دولت اسرائيلى كنيد كه برگرد پيشوائى و فرماندهى شما بچرخد، ولى ما به شما ايمان نمى آوريم تا در نتيجه به آرزو و هدفى كه از اين دعوت مزورانه داريد، نرسيد! (78 / يونس)

(310) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

تحقق حق و ابطال باطل

ف_رع_ون ب_ه ب_زرگ_ان واش_راف ق_وم خ_ود دست_ور مى ده_د ك_ه ب_ا سح_ر جادوگ__ران با معجزه موسى ب_ه مع_ارض_ه ب_رخي_زن_د.

چ_ون ساحران آمدند و با موسى مواجه شدند و مهياى معارض_ه با او گشتند، م_وس_ى گفت:

- طن__اب ه__ا و چوب ه_ائ__ى ك__ه ب__ا خ__ود داري___د بين__دازي___د! (44 / شع____راء)

ساح__ران اي__ن وس__اي__ل را آم__اده ك__رده بودن__د ت_ا بين_دازن_د و ب_ا سح_ر خ_ود آن ه_ا را ب__ه ص_ورت م_ار و اژده_ا در آورن__د.

«چ_ون س_اح_ران افكن_دن_د، م_وس__ى گف__ت:

تحقق حق و ابطال باطل (311)

آن چ___ه ع___رض__ه ك__ردي__د سح___ر است!

خ_____دا آن را ب__اط__ل خ___واه____د ك____رد!

خ___دا ك__ار مفس__دان را اص_لاح نم_ى كن__د!

خدا با كلمات خود «حق» را تحقق مى بخشد،

ه___رچن_____د مج___رم_____ان را خ___وش ني___اي____د!» (81 و 82 / ي___ون___س)

آن چه موسى گفت، بيان حقيقتى بود منطبق با حق، حقى كه خدا به دست موسى عليه السلام ظاهر ساخت، يعنى عصا را اژدها كرد و عصا طناب ها و چوب هائى را كه ساحران انداخت_ه ب_ودن_د و ب_ا سح_ر آن ه_ا را ب_ه ص__ورت اژده__ا در آورده ب__ودن__د، ب_لعي_د!

حقيقت سحر چيست؟

(312) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

حقيقتى كه موسى عليه السلام براى آنان بيان كرد اين بود كه آن چه آورده اند سحر است، و حقيقت سحر اين است كه موضوع ناحق و بى واقعيتى را به صورت يك حق واقعى در برابر حواس و انظار مردم قرار دهند، و چون سحر فى نفسه باطل و پوچ است، خدا هم آن را باطل مى سازد، يعنى بطلانش را روشن مى كند.

زيرا سنت الهى بر اين جارى است كه «حق» را در عالم تكوين تحقق بخشد و ثابت كن_د، و ب_اطل را از بين بب_رد و بط_لانش را علنى كند!

دولت و سلطه جاويدان از آن حق است، هر چند احيانا باطل چند روزى جولانى داشته باشد. و با اين دليل خداى سبحان آن را باطل مى سازد كه خداوند متعال عمل مفسدين را اص_لاح نمى كند، فقط ام__ر ص__ال_ح و ش__ايست__ه را ب__ه ص___لاح م__ى برد!

حقيقت سحر چيست (313)

غلبه آيه و معجزه بر سحر

موسى حقيقت فوق الذكر را براى ساحران بيان كرد تا آن ها را به يك سنت حق الهى كه از آن غافل بودند، آگاه سازد، و روحيه شان را در برابر عملى كه اظهار خواهد كرد، يعنى غلبه كردن آيه و معجزه بر سحر، و ظهور حق بر باطل، آماده سازد، و لذا وقتى ساحران معجزه موسى را مشاهده كردند، ايمان آوردند، و خود را به حال سجده بر زمين افكندن__د، به طورى كه خ__دا تفصي__ل آن را در سوره ه_اى ق_رآن آورده است. (1)

1- المي____زان، ج 19، ص 178 .

(314) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

(315)

فصل هشتم :دعوت عمومى موسى در مصر و اسكان بنى اسرائيل

صف اول ايمان آوردندگان

«فَ__مآ امَ__نَ لِمُ___وسآ___ى اِلاّ ذُرِّيَّ_____ةٌ مِ____نْ قَ____وْمِ___هِ... .» (83 / يون_س)

موسى عليه السلام در فاصله زمانى ابلاغ اوليه و غرق فرعون، زمانى نسبتا طولانى در مصر به سر برد و در اين مدت گروهى به اوايمان آوردند ولى فرعون و اطرافيان او

(316)

هنوز با موسى در حال مبارزه علنى يا اجراى توطئه هاى مكرر بودند، قرآن كريم موقعيت موسى عليه السلام و كسانى راكه درآغاز كاربه او ايمان آوردند، چنين تعريف مى كند:

«هيچ كس به موسى ايمان نياورد

مگ____ر نس______ل ن___ات______وان از ق______وم او،

آن ه___م ب_ا ت_رس از فتن___ه انگي__زى و شكن_ج__ه ف__رع__ون و اش__راف قومشان، و فرع_ون در جهان برترى طلب و از زم__ره اسراف ك__اران ب__ود!» (83 / يونس)

م_راد از ذري_ه و نسل_ى ك__ه ب_ه م_وس_ى عليه السلام ايم__ان آورد، ع_ده اى از زيردستان بنى اس_رائيلن_د ن_ه س_ردم_داران واش_راف و ت_وان گ_ران!

نظر عقلى نيز مساعد اين معنى است، زيرا همگى بنى اسرائيل اسير قبطيان و محكوم به حكم آنان بودند، و در امثال اين موارد عادت بر اين جارى است كه اشراف و

صف اول ايمان آوردندگان

(317)

زورمندان به هر وسيله ممكن دست مى زنند كه موقعيت اجتماعى و جاه و جلال ملى خود را حفظ كنند و به ديكتاتورى كه بر سرشان مسلط است تقرب جويند، و با پرداخت م_ال و تظ_اه_ر ب_ه خ_دمت و خي_رخ_واهى ه_اى ري_اكاران_ه و پ_رهي_ز از چي_زه_ائى كه ديكت_ات_ور را خ_وش ني_ايد، او را از خود راضى نگه دارند.

بنابراين در وسع اشراف بنى اسرائيل نبود كه با موسى و اه_داف او اع_لام م_وافقت كنند و تظ_اهر كنن_د كه ب__ه او ايم__ان آورده ان___د!

علاوه بر اين، قصص بنى اسرائيل در قرآن كريم عادل ترين شاهد است بر اين كه بسيارى از گردن كشان و مستكبران بنى اسرائيل تا اواخر زندگى موسى عليه السلام به او ايمان نياوردند، هر چند در قبال همه دستوراتى كه موسى در راه بذل مساعى براى نجات بنى اسرائيل صادر مى كرد، تسليم بودند، و از او اطاعت مى كردند، زيرا صلاح

(318) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

قوميت و آزادى ملت و منافع شخصى خودشان در اين بود. اطاعت كردن در اين امور با ايمان به خدا و آن چه رسولش آورده، فرق مى كند.

ذريه يا نسل ناتوان، در ايمان خود از سردمداران و اشراف بنى اسرائيل مى ترسيدند چون اشراف از آن رو كه خودشان ايمان نداشتند احيانا آنان را از ايمان منع مى كردند، و يا لااقل براى آن كه فرعون و قوم او را از خود راضى سازند و خود را شيري__ن كنند، تظاهر به آن مى كردند كه بنى اسرائيل را از ايمان منع مى كنند تا فرعونيان برايش_ان سخ_ت نگيرند و ك_م تر آزار دهن_د.

بنابراين ضعفائى كه ايمان آورده بودند هم ازبزرگان خودمى ترسيدندوهم از فرعون! در اين حال بود كه موسى مردم را امر كرده است كه

بر خدا توكل كنند، ولى امر را ابتدا مشروط به ايم_ان ك_رده است، و آن گ_اه ك_لام را ب_ا ش_رط ديگرى كه اسلام است به

صف اول ايمان آوردندگان (319)

پايان برده اس_ت.

«موسى گفت:

- اى قوم من! اگر به خدا ايمان آورده ايد،

پ_س ب__ر او ت_وك__ل كني___د، اگ____ر تسلي___م هستي____د؟!» (84 / ي_ون___س)

ايمان به خدا اين فايده را براى مؤمن دارد كه او را ولو به طور اجمال به مقام پروردگار خويش آشنا مى كند، و مؤمن مى داند كه خدا سببى است فوق همه اسباب، و هم__ه اسباب به او منته_ى مى شود، و تنها اوست كه سررشته دار و مدبر همه چيز است.

ايمان، با اين حقايقى كه به مؤمن مى آموزد، او را فرا مى خواند كه كار خود را تسليم خدا كند و از اعتماد بر ظاهر اسباب كه مى توان آن ها را به عنوان سبب به كار انداخت، اجتناب ورزد كه چنين اعتمادى ناشى از جهل است!

(320) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

لازم__ه اين حالت اين است كه شخ_ص همه ك_ارش را ب_ه خدا ارجاع كند و بر او توكل نمايد! تقدير ك_لام م_وس_ى عليه السلام اي_ن اس_ت ك_ه

- اگ__ر شم_ا ب__ه خ__دا ايم__ان آورده و تسلي__م او هستي_د ب__ر خ__دا ت__وك__ل كني_د!

ولى آيه اين دو شرط را جداى از هم ذكر كرده است. شايد علت اين كه هر دو شرط را باهم ذكر نكرده و نگفته - اگر ايمان آورده ايد و اسلام آورده ايد پس توكل كنيد! - اين است كه اين دو شرط بر حسب حالى كه آن موقع مردم داشته اند، با هم فرق داشته، زيرا ايمان مردم واقعيت داشت و محرز بود، ولى اسلام، يكى از

شرايط كمال ايمان است، و به هيچ وجه لازم وضرورى نيست كه هر مؤمنى مسلمان باشد، بلكه آن چه بهتر است اين است كه مؤمن، ايمان خود را با اسلام تكميل كند.

يكى از اين دو شرط در آن ها تحقق يافته بود و واقعيت داشت ولى شرط ديگر

صف اول ايمان آوردندگان (321)

شرطى است كه ترجيح دارد آن را متحقق سازند.

پ_س معن___ى آي__ه چني__ن م__ى ش__ود ك___ه:

- اى قوم! اگر شما ايمان به خدا آورده ايد (كه ايمان آورده ايد) و اگر در برابر او تسليم هستيد (كه بايد چنين باشيد) پس بر خدا توكل كنيد!

آن__ان بر خ__دا توك__ل كردن__د كه خدا آن__ان را از فرع__ون و دار و دست__ه اش نج__ات بخش__د. پس آن_ان چني___ن دع_ا كردن_د:

«رَبَّنا لا تَجْعَ_لْنا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظّالِ_مي_نَ...!» (85 / يونس)

اي__ن درخواستى است كه آنان در نتيجه توكل بر خدا كردند و خواستند كه خدا لب__اس ضع__ف و ذل____ت را از آن__ان بكن____د و از ق__وم ك__اف___ر نج__اتش_ان بخش_د.

در حقيقت چيزى كه زورمندان ستم گر را نسبت به ناتوانان ستم كش جرى مى كند،

(322) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

همان ضعف و ناتوانى است كه در آنان مشاه_ده مى كنن_د و ب_دان فريفته مى شوند! (1)

فرمان اسكان بنى اسرائيل در خانه هاى مصر

«وَ اَوْحَ_يْنآ اِل_ى مُ_وس_ى وَ اَخي_هِ اَنْ تَبَ__وَّءا لِقَ_وْمِكُ_مابِمِصْرَ بُيُوتا وَ...»(87 / يونس )

قرآن مجيد فرمان الهى درباره اسكان بنى اسرائيل در خانه هاى مصر را در آيه فوق ي__ادآور م_ى ش___ود :

1- الميزان، ج 19، ص 183 .

فرمان اسكان بنى اسرائيل در خانه هاى مصر (323)

«م___ا ب___ه م__وس__ى و ب___رادرش وح__ى ك___ردي_م،

كه براى قوم خود از خانه هاى مصر منزل تهيه كنند!»

به نظر مى رسد كه تا آن

وقت بنى اسرائيل به شكل بدوى ها ويا در چادرها زن__دگ__ى م_ى ك_ردن__د و ي__ا زن__دگ_ى شبي_ه ب_ه آن داشتند.

خ__دا ب___ه م__وس_____ى و ه______ارون م__ى ف__رم_اي____د:

- شما با قوم خود خانه هاتان را روبروى هم و در يك جهت قرار دهيد كه افراد به هم پيوسته باشند، و امر تبليغ و مشاوره و جمع شدن براى نماز امك__ان بيشت__رى يابد. - و نم__از ب__ه پ___ا داري_د!

- و موس__ى ت__و! م_ؤمني____ن را بش___ارت ده! ك_ه ب_ه زودى خ__دا آن__ان را از ف__رع____ون و دار و دست___ه او نج__ات خ__واه___د داد! (87 / يون___س) (1)

(324) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

فعاليت تبليغاتى موسى و خشم فرعوني_ان

«وَ قالَ الْمَلاَءُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوسى وَ قَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِى الاَْرْضِ....»(127 تا 137 / اعراف)

قسمت دوم تاريخ دعوت موسى عليه السلام فاصله زمانى است كه قرآن نشان مى دهد وى در مصر و در بين قوم فرعون بوده و براى نجات بن_ى اسرائيل فعاليت م_ى ك_رده اس_ت.

1- الميزان، ج 19، ص 187 .

فعاليت تبليغاتى موسى و خشم فرعونيان (325)

«بزرگان قوم ف_رع__ون گفتن__د:

- چ_را م_وس_ى و ق_وم او را اج_ازه م_ى ده_ى ك__ه در اي_ن س_رزمي_ن فس_اد كنند؟

تو را و خدايانت را واگذارند؟

ف____رع_____ون گف__________ت:

- پس__رانش__ان را خ__واه__م كش_ت و زن__انش___ان را نگ___ه خ___واه__م داش__ت!

ك__ه م__ا ب____ر آن ه___ا سلط__ه داري__م و ني__رومن__دي____م!» (127 / اع____راف)

اين آيه حكايت گفتارى است كه بزرگان قوم فرعون با فرعون داشتند و مى خواستند او را فريب دهند و به قتل موسى و قوم او تحريكش كنند، لذا فرعون در رد پيشنهاد آنان گفت كه كشتن موسى و بنى اسرائيل براى ما مهم نيست، براى اين كه فعلاً قدرت در دست ماست، و در هر حال ما

ب_رايش_ان تسل_ط داري_م. پس چه بهت__ر همان عذاب قبلى

(326) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

را در حق ايشان اجرا كنيم، و فرزندانشان را بكشي_م و زن_انش_ان را زن___ده نگه داري_م.

اين جواب خود دليل روشنى است كه قوم فرعون از او خواستند تا موسى و قومش را بكش_د، چ__ه اگ__ر غي__ر اي_ن ب__ود ف_رع_ون نم_ى گفت: «م_ا ب_ر آن ه_ا تسلط داري_م!»

بررسى دين و آئين فرعون

عبارت ديگرى در آيه فوق هست كه موضوع پرستش فرعون و خدايان آن ها را روشن مى سازد، و آن عبارت است از «يَذَرَكَ وَ الِهَتَكَ _ تو را و خدايانت را از خدائى مى اندازند!» (127 / اعراف) معنى اين جمله اين است كه:

- اى فرعون! اين شخص علاوه بر فسادى كه او وقومش در زمين برانگيخته اند، زي_ر ب_ار پ_رستش ت_و و خ_داي_انت ه__م ن__رفت__ه ان____د!

بررسى دين و آئين فرعون (327)

از اين جمله به خوبى بر مى آيد كه فرعون هم ادعاى الوهيت مى كرد و مردم را به پرستش خود مى خوان__د و هم خودش خدايان_ى براى خود داشت و آن ها را مى پرستيد.

تاريخ هم اين معنا را در پاره اى از امت هاى گذشته اثبات كرده است. از آن جمله نقل شده كه در روم و ممالك ديگرى مردم بزرگ خانواده و رؤساى قبايل و عشاير را مى پرستيدند، و آن بزرگان و رؤسا خودشان پدران نخستين و بت ها را پرستش مى كردند و نيز در تاريخ دارد كه بعضى از بت پرستان براى بت هائى كه مى پرستيدند بت ها و ارباب ديگرى قائل بودند و معتقد بودند كه بت هاى مورد پرستش آنان، آن بت ها را مى پرستند. از آن جمله پدر و مادر را رب خود مى دانستند و براى پدر و مادر ارباب

ديگرى قائل بودند.

اين آن چيزى است كه از جمله مورد بحث بر مى آيد الاّ اين كه از كلامى كه فرعون با

(328) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

ق__وم خود داشته و قرآن از او چنين حكايت مى كند، « اَنَا رَبُّكُمُ الاَْعْلى!» (24 / نازعات) و هم چني__ن در آي__ه ديگ__ر مى فرم__اي__د: «من غير از خودم براى شما معبودى سراغ ن__دارم!» (38 / قصص) برمى آيد كه او براى خود معب__ودى اتخاذ نكرده بود، و تنها خ__ود را معب__ود مردم مى دانس__ت، لذا بعضى از مورخي__ن نوشته ان__د كه خود فرع__ون دهرى مسلك بوده است و اصلاً براى عالم صانعى قائ__ل نبوده است، و مردم را ه__م از پرست__ش بت ه__ا من__ع م_ى ك__رد و مى گف__ت كه تنه__ا بايد م__را بپرستي__د!

اما اين نظريه صحيح نيست، او مى خواست اله و معبود ديگرى كه مالك و مدبر امور قبطي__ان باشد، نفى كند، و تدبير امور آنان را به خود اختصاص دهد و آن جا كه گفت: «من براى شما معبودى غير از خودم سراغ ندارم!» منظورش قبطيان بود، يعنى مى گفت كه من براى شما قبطيان پروردگارى غير خودم سراغ ندارم. پروردگار شما قبطى ها من

بررسى دين و آئين فرعون (329)

هستم نه آن كه موسى ادعا مى كند كه از طرف او مبعوث شده است و خودش هم او را مى پرستد. م__ؤي___د اي___ن معن_ا ادام_ه كلام اوس_ت ك_ه ب__ه ه_ام_ان گف__ت:

«_ پس اى هامان، خشت خام را پخته كن، و با آن برايم برجى بساز،

ب_اش_د ك__ه از آن ب_الا روم و از ال_ه موس_ى اط_لاع_ى ح_اص_ل كن_م،

ك___ه م________ن او را از دروغ گ______وي____ان م_ى پن______دارم!» (38 / قص___ص)

از اين كلام به خوبى بر مى آيد كه فرعون در معبود

بودن خود براى موسى شك داشته است، و اين قرينه است بر اين كه در جمله قبلى نمى خواسته وجود خدائى غير از خود را انكار كند و بگويد كه من علم به عدم وجود آن دارم بلكه مى خواست علم به وجود چنين خدائى را نفى و انكار كند.

خلاصه مى خواست بگويد: من خدائى به جز خود براى شما سراغ ندارم، به اين كه

(330) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

شم__ا غي___ر از م__ن خ_دائى ن_داري_د!

و حق مطلب هم همين است كه فرعون خود را پروردگار مصر و مصريان مى دانس__ت، و اگر مربوب بودن آنان را براى رب و پروردگارى ديگر انكار مى كرد روى قاع__ده و اعتق__اد خود آن__ان بود، نه اين كه مخل__وق بودن آن__ان و خالقيت خ_داى سبح_ان را انك_ار ك_رده باش_د!

اين حرف هم تنها از او نبوده، همه بت پرستان همين را مى گفتند، يعنى براى هر صنفى از اصناف خلايق و حوادث از قبيل آسمان و زمين و دريا و خشكى و صلح و جنگ وغيره خدائى جداگانه قائل بودند، و از ميان همه آنان خدائى را مى پرستيدند كه بيشت_ر م_ورد ني__ازش_ان بود. مثلاً سكنه سواحل درياها بيشتر پروردگار دريا و طوفان را مى پرستيدن_د. (1)

بررسى دين و آئين فرعون (331)

اتهام جنون عليه موسى عليه السلام

«فَقالَ لَهُ فِ_رْعَ__وْنُ اِنّ__ى لاََظُنُّكَ يا مُ__وس__ى مَسْحُ____ورا!» (101 / اسرى)

فرع___ون ب___ه م___وس___ى عليه السلام گف____ت:

«من گمان مى كنم كه تو را سحر كرده باشند،

و در نتيجه خللى به عقلت وارد آمده است!»

1- ال____مي_____زان، ج 16، ص 54 .

(332) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

درجاى ديگرنيز در قرآن مجيد نقل شده است كه فرعون موسى را ديوانه خواند و گفت:

«رسول شما كه به سويتان گسيل شده، مجنون است!» (27 /

شعراء)

موس_ى عليه السلام فرع__ون را م__ورد خط_اب ق_____رار داده و فرم_ود:

«تو خوب مى دانى كه اين معجزات روشن را غير پروردگار آسمان ها و زمين كسى نازل نكرده است، و او به منظور بصيرت يافتن مردم نازل كرده تا چشم دلشان روشن گردد و ميان حق و باطل را تميز دهند، و من گمان مى كنم كه تو به خاط__ر عناد و انكارت سرانجام هلاك خواهى شد، اى فرعون!» (102 / اسراء)

در ادامه آيه مى فرمايد:

«وقتى ف_رع_ون خ_واس__ت از آن س_رزمي_ن بيرونش___ان كن__د، پ_س او را ب_ا كسانى كه همراهى اش كرده بودند، جملگ_ى غ__رق ك_ردي__م!» (103 / اسراء) (1)

اتهام جنون عليه موسى (333)

صحنه ديگرى از مواجهه فرعون با موسى

«وَ لَقَدْ اَرْسَلْنا مُ_وس_ى بِاياتِنا اِل_ى فِرْعَوْنَ وَ مَلاَئِهِ... .» (46 تا 56 / زخرف)

در سوره زخرف، قرآن مجيد قسمتى از مواجهه موسى عليه السلام را با فرعون به مناسبت اين ذكر مى كند كه كفار قريش به رسول اللّه صلى الله عليه و آله اعتراض كرده بودند كه چرا قرآن به يكى از دو مرد بزرگ مكه يا طائف نازل نمى شود، به خاطر اين كه آنان مال و شكوه بيشترى داشتند. در اين آيات براى ايشان مثلى از داستان هاى موسى عليه السلام و فرعون و قومش آورده كه خدا او را با معجزات و آيات باهره به سوى ايشان گسيل داشت ولى

1- المي___زان، ج 26، ص 12 .

(334) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

آنان در برابر آن آيات خنديدند و مسخره كردند و فرعون براى قومش احتجاج كرد و به آنان خطاب نمود كه من بهتر از موسايم، براى اين كه ملك مصر از آن من است كه اين نهرها از دامنه آن جارى است. با اين ح_رف ه_ا ف_رع_ون عق_ل مردم را دزديد

و آن_ان اط_اعتش ك_ردن_د و س_رانج_ام كارشان واستكبارشان به جائى رسيد كه خدا از ايش__ان انتق__ام گ__رف_ت و غ__رقش__ان ك__رد.

ج__زئي__ات اي__ن صحن___ه را ق____رآن مجي____د چني___ن نق___ل كرده است:

«م__ا م_وس_ى را با آيات خود ب_ه سوى فرعون و درباريانش فرستاديم،

گف_ت: م__ن ف_رس__ت__اده رب الع__المي_ن هست_م!

پ_س از آن همي_ن ك_____ه آي____ات م__ا را ب_____ه ايش____ان نم_____ود،

ن____اگه__ان از آن معج_زات ب_ه خن___ده در آم__دن_د.

صحنه ديگرى از مواجهه فرعون با موسى (335)

و ما هيچ آيتى به ايشان ننموديم مگر آن كه از آيت قبلى بزرگ تر بود،

و ايش_____ان را ب____ه ع_ذاب گ___رفتي__م ش____اي___د ب___رگ__ردن___د.

گ_فت_ن_د:

- هان اى جادوگر!

پروردگار خ_ود را بخ_وان ب_راى م_ا، به خ_اط_ر آن عهدى ك_ه به تو داده،

ع___ذاب را از م__ا ب__ردار، ك__ه م__ا حتم__ا ب__ه راه خ__واهي__م آم_____د!

ول__ى همين ك_ه ع_ذاب را از آن_ان ب_رداشتي_م دوب_اره پيم_ان شكستن_د.

و ف____رع_ون در مي__ان ق_وم خ__ود ن__دا ك_رد و گف___ت:

- اى م_ردم! آي__ا م__ل_ك مصر از آن م_ن نيس___ت؟

و اي_ن نه_ره__ا از دامن__ه قص__رم نم_ى گ__ذرن__د؟

(336) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

پ___س چ_را نم_ى بيني___د؟

بااين حال م_ن بهترم يا اين مرد بى كس و خ_وار،

ك____ه ح_رف زدن_ش را بل_د نيس____ت؟

اگ__ر او هم كسى بود چرا مثل من به علامت سرورى، دستبندى از طلا از طرف خدا ندارد، و ي__ا ملائكه با او قري_ن نيستن__د؟ و به ي_ارى اش نمى آيند؟

فرعون بدين وسيله عقل ق_وم خ___ود را دزدي__د و در نتيج_ه اط_اعت_ش ك_ردن__د،

چون آن ها هم مردمى گنده پسند و ف_اسق ب_ودند.

همين كه ما را به خشم آوردند، از ايشان انتقام گرفتيم و هم_ه را غ_رق

كرديم! پس سرگذشتشان را عبرت و مثلى براى ديگ_ران قرار دادي__م!» (46 تا 56 / زخرف)

(گويند رسم مردم آن روز اين بود كه وقتى كسى را بر خود رئيس مى كردند،

صحنه ديگرى از مواجهه فرعون با موسى (337)

دستبندى از طلا به دستش و گردنبندى از طلا به گردنش مى انداختند. اين بود كه فرعون براى فري__ب م__ردم و بى اعتب__ار ك__ردن موسى عليه السلام او را به نداشت__ن دستبن__د و گردن بند طلا مذمت و تحقير كرد.) (1)

مشتركات قوم فرعون و قوم قريش

«ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُ_وس_ى وَ هارُونَ اِلى فِرْعَوْنَ وَ مَلاَئِهِ بِآياتِن__ا....»(75 تا 89 / يونس)

1- الميزان، ج 35، ص 176 .

(338) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

در آيات فوق، قرآن مجيد به طور خلاصه تاريخ مبارزات موسى عليه السلام و برادرش هارون را با فرعون و دار و دسته اش بيان مى كند، ولى اين داستان را طورى بيان مى كند كه فصل هاى آن با خ_لاص_ه ت_اري_خ بعث_ت پي_امب_ر م_ا صلى الله عليه و آله منطب_ق باشد.

پيغمبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله قوم خود و گردن كشان قريش و ديگران را دعوت مى كند، از اين عده هيچ كسى ايمان نمى آورد جز مردمان زيردستى كه مورد آزار و شكنجه اشراف بودند تا آن جا كه مؤمنان مجبور به هجرت شدند، پيغمبر صلى الله عليه و آله و جمعى از مؤمنين به مدينه هجرت كردند، و فرعون ها و اشراف امت به تعقيبشان پرداختند و سرانجام خدا كافران را بر اثر گناهانشان هلاك كرد، و به بركت اسلام به مؤمنين جايگاه هاى استوار بخشود و روزى هاى پاكيزه ارزانى داشت، و بعدا يعنى پس از آن كه

مشتركات قوم فرعون و قوم قريش (339)

داراى علم شدند با هم اختلاف پيداكردند وسرانجام خدامابين آنان قضاوت خواهد كرد! آن چه در اين آيات آمده

تصديق اسرارى است كه خدا در اين آيات با پيغمبر خود در ميان گذاشته و حوادثى را كه پيغمبر صلى الله عليه و آله و قوم او با آن مواجه خواهند شد، يادآورى مى كند. و نيز تصديق آن فرمايش پيغمبر صلى الله عليه و آله است كه خطاب به اصحاب و امت خود فرمود:

«شم__ا از راه و رسم بنى اسرائي__ل پيروى مى كني_د،

حتى اگر آن ها داخل سوراخ سوسمارى شده باشند،

شم___ا ني____ز داخ____ل خ____واهي____د ش____د!» (1)

1- ال_مي___زان، ج 19، ص 172 .

(340) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

بلاهاى نازله بر فرعونيان

«وَ لَقَدْاَخَذْنآ الَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنينَ وَ نَقْصٍ مِنَ الثَّمَراتِ....»(130تا137/اعراف)

ق__رآن مجيد در ادامه بي__ان جريانات سال ه__اى آخر مبارزه موسى عليه السلام با فرعون و فرعوني__ان سخن از گرفتارى ه_اى پياپ__ى آنان به ميان مى آورد كه به دليل عن_ادشان در مق_ابل دع_وت الهى ب_دان مبت_لا مى ش_دند تا شايد بيدار شوند و راه يابند:

«فرعونيان را به خشك سالى و كمبود محصول دچار كرديم، شايد متذكر شوند چ__ون حادثه خوبى به آن ها مى رسيد، مى گفتند: اين به خاطر ماست! و چون حادث__ه ب__دى ب__ه آن ه__ا مى رسي__د ب_ه م_وس_ى و پي_روان او شگ_ون م_ى زدن_د .

بلاهاى نازله بر فرعونيان (341)

حق اين ب_ود ك_ه س_رن_وشت آن ه_ا ن_زد خ_دا ب_ود، لكن بيشترش_ان نمى دانستن_د.

مى گفتند: هرچه معجزه براى ما بياورى و ما را بدان جادو كنى ما به تو ايمان نمى آوريم!» (130 تا 132 / اعراف)

از ظواه__ر ام_ر برم_ى آي__د ك_ه ق__وم ف__رع__ون وقت__ى پ__س از قحط سال__ى به س__ال خوش__ى مى رسي__دن__د و نعم__ت و روزى ش__ان ف__راوان مى ش__د، مى گفتن__د:

«اي__ن از خ__ود م__اس__ت،» (131 / اعراف)

و مقص____ودش_____ان اي____ن ب__وده ك___ه

«م_ا تا آن جا كه ياد داريم ه_رگ_ز ب_ه قح_ط س_الى دچ_ار نش__ده ب_ودي__م، و اگر در گذشت__ه مبتلا به آن خش_ك سالى شدي_م از نحوست موسى بود!» (131

/ اعراف)

واگر اين حرف را پس از نجات از قحط سالى زده اند براى اين بوده كه تا آن روز دچار

(342) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

چنين بلائى نشده بودند.

خ__داى سبح__ان در رد افك___ار و پن___دار ب_اط__ل آن ه_ا مى فرم__اي__د:

- بهره اى كه ايشان از شر و شئامت دارند نزد خداست، و آن عذابى است كه خداوند براى آنان تهيه ديده است، ولكن بيشتر ايشان از اين عذاب غافلند، و خيال مى كنند از گناهان و جناياتى كه مرتكب مى شوند اثرى باقى نمى ماند و در دفترى ب_ايگ_انى نم_ى ش_ود! (131 / اعراف)

فرعونيان براى اين كه موسى را براى هميشه از خود مأيوس سازند، گفتند: هر چه براى ما معجزه بياورى و مارا جادو كنى به تو ايمان آور نيستيم! و اين كه معجزات او را جادو خواندند در حقيقت خواستند او را استهزاء كرده و بگويند بى خود اسم اين عمليات را معجزه گذاشته اى!

بلاهاى نازله بر فرعونيان (343)

انواع بلاهاى نازله به فرعونيان قبل از نابودى نهائى

ق__رآن مجي__د ن__وع عذاب هائ__ى را كه براى فرعوني__ان نازل ش__د بدين ترتيب ذك__ر فرم_وده است:

«پس طوفان، ملخ، شپشه، وزغ، و خون (خون شدن رود نيل) را، كه معجزه هائى از هم جدا بودند به آن ها فرستاديم، ولى باز گردن كشى كردند، كه گروهى بزهكار بودند!» (133 / اعراف)

از عبارت «آياتٍ مُفَصَّلاتٍ» استفاده مى شود، آياتى كه به سوى قوم فرعون فرستاده مى شد، يك جا و دفعه واحد نبود، بلكه هر كدام جدا از مابقى فرستاده مى شد و

(344) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

اي__ن خ__ود دلي__ل بر اين است كه اين آي__ات آياتى است از طرف خ__دا كه هر ك__دامش در موقع مناسبش نازل مى ش__ود، چه اگ__ر يك جا نازل مى ش__د ممكن بود خيال كنند يك ام__ر اتفاق__ى ب__وده و ربط__ى ب__ه

مأموري__ت موسى و نفري__ن او نداشت__ه اس__ت.

هر كدام از اين آيات كه فرستاده مى شد، قبلاً موسى از آمدن آن آيه و آن عذاب خبر مى داد، لذا وقتى به آن برخورد مى كردند، دست به دامن موسى مى شدند تا بلكه دعائى كند و آن عذاب را از ايشان برگرداند، و با موسى عهد مى بستند كه اگر اين عذاب را از آنان بردارد به وى ايمان بياورند، و دست از بنى اسرائيل بردارند و ايشان را به موسى بسپ_ارند، ولى وقتى به دعاى موسى عذاب برداشته مى ش_د، عهد خ_ود را مى شكستن_د.

عهدهائى كه بين موسى و قوم فرعون مى گذشت براى مدت معينى بود، مثلاً اگر موسى عليه السلام مى گفت كه خداوند متعال اين عذاب را از شما برمى دارد به شرطى كه ايمان

انواع بلاهاى نازله به فرعونيان قبل از نابودى نهائى (345)

بياوريد و بنى اسرائيل را با من روانه كنيد، در آخر اضافه مى كرد كه اگر تا ف_لان م_دت ب_ه اي_ن عه_د وف_ا نك_ردي_د ع_ذاب م_رتف_ع نخ_واه_د ش_د و هم چنين اگر بنى اسرائيل ب_ا وى عه___دى مى بستن__د، آن_ان ني_ز عه_د خ_ود را مح_دود ب_ه م_دت معي_ن م_ى ك_ردن_د.

آيه شريفه مى فرمايد:

«پس از آن كه عذاب برداشته مى شد و آن اجل معين سر مى رسيد عهد خود را كه با موسى بسته ب_ودن_د مى شكستن_د.» (135 / اعراف)

«اين بود تاريخ قومى كه قبل از حتمى شدن قضاى الهى در مقابل رسول خدا عناد ورزيدند و عذاب هائى كه در اين مدت بر آن ها نازل شد، آنان را بيدار نكرد، و بالاخ__ره قضاى الهى اجرا گشت، و به اي_ن قسمت از تاريخ ف_رعوني_ان پ_اي_ان داد!» (1)

1- الميزان، ج 16، ص 61 .

(346) رسالت و مبارزات

موسى عليه السلام

مشخصات بلاهاى نازله بر فرعونيان

ج_زئي_ات مب___ارزه م__وس__ى ب___ا ف__رع__ون قب__ل از غ___رق ش___دن ف__رع__ون و نج___ات نه__ائ__ى بن_ى اس__رائي__ل در رواي___ات اس___لام__ى چني__ن آم___ده اس__ت:

بعد از ايمان آوردن ساحران به موسى و شكست خوردن فرعون و اصرار او بر كفر خود، هامان به فرعون گف_ت:

مردم به طورى كه مى بينى يكى پس از ديگرى دارند به موسى ايمان مى آورند، بايد فكرى كرد. من فكر مى كنم صلاح در اين باشد كه مأمور بگذارى و هر كس را كه ديدند به دين موسى در آمده، زندانى اش كنند!

مشخصات بلاهاى نازله بر فرعونيان (347)

چيزى نگذشت كه تمامى بنى اسرائيل به دست خود فرعونيان يك جا جمع شدند، و از ميان فرع_وني_ان بي_رون گشتن__د.

دراين زمان بودكه سلسله اى ازبلاهاى گوناگون به شرح زير بر قوم فرعون فرود آمد:

بلاى طوفان

بعد از اين كه بنى اسرائيل زندانى شدند و فرعونيان كاملاً شهر را احاطه كردند خداوند آن ها را به عذاب هاى گوناگون از قبيل كمبود زراعت وامثال آن مبتلا نمود. و در آخر طوفانى بر آن ها مسلط كرد تا تمامى خانه هاى آنان را درهم كوبيد و فرو ريخت.

(348) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

ف_رع_وني_ان ن_اگ_زي_ر ب_ه بي_اب_ان گ_ريختن_د، و خيم_ه ه_ا ب_ه پ_ا ك_ردن_د، و ام_ا ب_ه خانه هاى بنى اسرائيل يك قطره از آب سيل نرسيد، و زمين هاى زراعتى آنان نيز آسيب ندي__د. برعكس براى ف_رع_وني_ان هي_چ زمي_ن زراعت_ى نم_ان_د، ل_ذا ب_ه م_وس_ى گفتن_د:

- از خدايت بخ_واه اي_ن ب_ارن_دگ_ى ه_ول ن_اك را از م__ا قط_ع كن_د، ك_ه اگ_ر چني_ن كنى ما به تو ايمان آورده و بنى اسرائيل را از زندان ها رها كرده و با تو روانه مى سازيم!

موسى عليه السلام از خداى سبحان درخواست كرد و خداوند هم عذاب را از آنان برداشت، ولكن متأسفانه به وعده خود وفا

نكردند و ايمان نياوردند. اين بار هامان به فرعون گفت:

- اگ_ر بنى اسرائيل را آزاد كن_ى به دست خ__ود، م_وس_ى را ب_ر خ_ود غلب_ه داده اى و او ب_ه ط_ور مسلم سلطنت تو را از بين خواهد برد.

ف_رع_ون بن_ى اس_رائي_ل را ره_ا ننم_ود و درب_اره ب_اران ه_اى خط___رن___اك گف__ت:

بلاهاى طوفان (349)

- بارانى كه آمد عذاب نبود، بلكه نعمتى بود براى ما، زيرا دشت و صحارى ما را پس از خشكى و مردگى زنده و سرسبز و خ_رم نم_ود.

نزول ملخ براى نابودى زراعت

چون فرعونيان به عهد خود پشت كردند، خداوند هم در سال بعد ملخ را بر زراعت ها و اشجار ايشان مسلط كرد، به طورى كه از زراعت و درختان شان چيزى باقى نگذاشتند. بلكه موى سر وريش آنان و لباس و فرش واسباب زندگى شان را هر چه بود خوردند و حال آن كه همين ملخ ها به خانه هاى بنى اسرائيل داخل نمى شدند و هيچ گونه آزارى نمى رساندند. م_ردم هم_ه س_روص_دايش_ان بلن_د ش_د و فرعون شديدا به جزع و

(350) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

فزع در آم_د و ب_ه م_وس_ى گف_ت:

- اين باز هم از پروردگارت بخواه اين بلا را از ما بگرداند، و به طور قطع من هم دست از بنى اسرائيل بر مى دارم!

موس__ى دعا كرد و مل__خ بعد از آن كه يك هفته يعنى از شنبه تا شنبه بر ايشان مسلط ب__ود از آنان برطرف گ_ردي_د.

بعضى ها در كيفيت دعاى موسى گفته اند كه وى نگاهى به آسمان كرد و سپس عصاى خود را به طرف مشرق ومغرب به حركت درآورد، و بدون درنگ ملخ ها از همان طرف كه آمده بودند، برگشتند، گوئى كه اصلاً ملخى نيامده بود.

فرود شپشه بر زراعت و بدن فرعونيان

فرود شپشه بر زراعت و بدن فرعونيان (351)

بار ديگر اصرار هامان نگذاشت فرعون به وعده خود وفا كند و بنى اسرائيل را آزاد سازد، لذادر سال سوم خداوند سبحان «قُمَّل» را كه عبارت بود از ملخ ريز و بدون بال و خيلى خبيث تر و خطرناك تر از ساير انواع ملخ ها، بر همه زراعت آنان مسلط نمود. اين ب_ار ملخ س_اق_ه وريشه ها را هم خورد و خلاصه زمين را ليسيد.

اين بلا شديدترين بلائى بود كه فرعونيان بدان دچار شدند،

زيرا نه تنها حبوبات آنان به خطر افتاد بلكه موى بدن و حدقه وپلك چشم و ابروهاى آنان نيز دست خوش اين بلا شد، و وقتى به بدن هاى آنان حمله مى كرد هر كه مى ديد خيال مى كرد پوست بدن هاى آنان مبتلا به گرى شده است.

خلاصه، خواب و آسايش از آنان سلب شد و همه به ناله و فرياد در آمدند، ناچار

(352) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

ف__رع_ون م_وس_ى را طلبي__ده و گف_ت:

- اگ_ر اي_ن ب_ار از خ_دايت بخ_واه_ى ت_ا ع_ذاب را از م_ا ب_ردارد ب_ه ط_ور قطع و مسلم دست از بنى اسرائيل برمى دارم.

موسى اين بار ني_ز پ__ذي__رف_ت و دع_ا ك_رد و ب_ه دع_اى او قم_ل ك_ه هف_ت روز تم_ام يعن_ى از اين شنب_ه ب_ه آن شنب_ه مسل_ط ب_ر آن_ان ش_ده ب_ود، ب_ر ط_رف گ_ردي_د.

نزول بلاى قورباغه بر فرعونيان

فرعونيان اين بار هم عهد خود را شكستند و خداوند در سال چهارم قورباغه را بر آنان مسلط كرد. تمام زندگى آنان مالامال از قورباغه شد. لباس و ظرف و طعام يا آبى

نزول بلاى قورباغه بر فرعونيان (353)

نماند مگر اين كه پر از قورباغه بود. غذا كه مى پختند چيزى نمى گذشت كه مى ديدند پر از قورباغه شده است. مى خواستند با يك ديگر صحبت كنند تا دهن باز مى كردند قورباغه ب_ه ده_انش_ان وارد م_ى ش_د. لقم_ه اى را كه بر مى داشتند تا دهانشان باز مى شد ق_ورب__اغ_ه قب_ل از لقم_ه ده__انش__ان را پ__ر م_ى ك_رد.

اين بار مردم به گريه درآمده و شكايت نزد موسى بردند و گفتند اين بار توبه كرده و ديگر به كردار زشت خود برنمى گرديم، از خدا بخواه تا ما را از شر قورباغه رهائى دهد. موسى دعا كرد و خداوند سبحان

قورباغه را پس از آن كه هفت روز يعنى از اين شنبه به آن شنبه بر ايشان مسلط بود از آنان برداشت.

نزول بلاى خون

(354) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

فرعون و فرعونيان اين بار نيز عهد خود را شكستند، و خداوند قادر متعال در سال پنجم، خون را روانه به سوى ايشان كرد، بدين معنى كه آب نيل را برايشان خون گردانيد. بنى اسرائيل آن را آب مى ديدند، و قبطى ها خون، حتى قبطى ها به بنى اسرائيل التماس مى كردند كه آب را در دهان خود ريخته و از دهان خود به دهان قبطى ها بريزند، با اين حال تا در دهن اسرائيلى بود آب بود، و به محض اين كه به دهان قبطى منتقل مى شد خون مى گرديد.

فرعون ديد دارد از عملش هلاك مى شود، ناچار شد برگ درختان را بجود ولى م_ع ال_وصف رطوبت برگ درخت_ان ه_م در ده_ان_ش خ_ون م_ى ش_د.

هفت روز هم به اين عذاب دچار بودند. هيچ آب وغذائى نمى خوردند مگر آن كه خون

نزول بلاى خون (355)

بود. به هر حال آمدند نزد موسى كه از خدايت رفع اين پريشانى و عذاب را بخواه تا به تو ايمان آورده و دست از بنى اسرائيل برداريم و با تو روانه شان كنيم!

موسى اي_ن ب_ار ني_ز دع_ا ك_رد و عذاب از ايشان برداشته شد، مع ذلك دست از بنى اس__رائي_ل ب_رن_داشتن_د. (1)

نفرين نهائى موسى و دلايل آن

«وَ ق__الَ مُوسى رَبَّنآ اِنَّكَ اتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَ مَلاَءَهُ زينَةً وَ اَمْوالاً....» (88 / يونس)

1- الميزان، ج 16، ص 66 .

(356) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

موسى عليه السلام بعد از آن كه از ايمان آوردن فرعون واشراف وابسته به او م_أي_وس ش_د و يقي_ن ك_رد ك_ه آن__ان ب__ه گمراه__ى خ__ود ادام__ه مى دهند، و ديگران را هم گم_راه مى سازند، ع_رض ك_رد:

- اى پ_روردگار ما!

ت_و ف_رع_ون و اط_رافي_انش را در برابر كفر و

س___ركش___ى ش___ان مج___ازات ك__رده اى، و زين_ت و دارائ_ى ه__ائ__ى در زن_دگ__ى دني__ا ب__ه آن__ان داده اى!

- اى پروردگار م__ا!

آنان كسانى را كه پيروى شان مى كنند از راه تو به دركنند، اراده تو باطل و غرض تو لغو نيست!

نفرين نهائى موسى و دلايل آن (357)

- پ__روردگ____ار ما!

سخط و غضب را نسبت به آنان مدام كن، و دارائى شان را از بين ببر، و از مجراى نعمت به مجراى نقمت بيفكن، و دل هايشان را گره بزن، و محكم ببند، كه ايمان نياورند تا در موقعى قرار گيرند كه ايمانشان سود ندهد و آن زمانى است كه ع_____ذاب اله__ى را ببينن_د! (88 / يونس)

موسى اين نفرين را موقعى كرد كه اگر فرعونيان زنده مى ماندند جز گمراهى و گمراه كردن مردم انتظار ديگ___رى از آن___ان نب___ود، مثل نوح عليه السلام ك_ه ع_رض ك__رد:

- خداي__ا ديارى از كاف__ران بر زمين باقى مگ__ذار كه اگر باقى شان بگ__ذارى بندگان__ت را گم__راه كنن__د، و جز فاس__ق و فاج__ر و كاف__ر نزايند! (26 و 27 / نوح)

(358) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

استجابت نفرين موسى

خ_داون___د سبح_____ان خط_اب ب_ه م_وس____ى و ه___ارون عليه السلام م__ى ف_رم____اي___د:

دعاى شما كه درخواست كرده بوديد خدا بر فرعون و اطرافيانش عذاب دردناك نازل كن_د، و ام_والش_ان را از بي_ن بب_رد و دل ه_ايش_ان را سخت كن_د، مستج___اب ش___د!

پس استقامت كنيد، و نسبت به مأموريت خود يعنى دعوت به خداى سبحان و احياء كلمه حق ثابت قدم باشيد، و از راه كسانى كه نمى دانند، پيروى مكنيد! يعنى پيشنهادهائى را كه براساس هواهاى نفسانى و داعيه ه____اى شهوان__ى به شم__ا مى كنن__د، اجابت نكني__د!

استجابت نفرين موسى (359)

در اين آيه با نوعى تلويح اشاره به آن شده كه بنى اسرائيل

چيزهائى را درخواست خواهند كرد كه سنت هاى قومى و شيوه هاى جاهلى شان را احياء كنند.

در روايات اسلامى (در مجمع البيان) نقل شده كه فرعون بعد از دعاى موسى چهل سال ماند. البته در آيات فوق نيز دلالتى بر اين كه موسى وهارون درخواست عذاب فورى كرده باشند، نيست.(1)

1- الم_ي____زان، ج 19، ص 187 .

(360) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

فصل نهم :پايان سلطنت فرعون و آغاز وراثت مستضعفان

وعده نجات و جانشينى در زمين

«قالَ مُوس__ى لِقَوْمِهِ اسْتَعينُ__وا بِاللّهِ وَ اصْبِ__رُوآا اِنَّ الاَْرْضَ لِلّ__هِ يُورِثُها مَنْ يَش__آءُ مِنْ عِبادِهِ....» (128 و 129 / اعراف)

موس__ى عليه السلام در مقاب__ل توطئه فرعونيان شروع به نقويت روحى قوم خود

(361)

م_ى كن__د و ب_ه آن ه_ا م_ى گ_وي__د:

«از خ_دا كمك ج_وئي_د!

صب______ورى كن_ي_____د!

زمين متعلق به خداست!

و به هر كس از بندگان خويش كه بخواهد وا مى گذارد،

و س___رانج___ام ني___ك از پ___رهي___زك____اران اس__ت!»

با اين جملات، موسى عليه السلام بنى اسرائيل را بر قيام و شورش عليه فرعون بر مى انگيزد و آنان را به استمداد واستعانت از خداى تعالى در رسيدن به هدف، كه همان رهائى از اسارت و بندگى فرعون است، توصيه مى كند، و آنان را به صبر در برابر شدايدى كه فرعون خط و نشان آن را مى كشد، سفارش مى كند، زيرا صبر و مقاومت در

(362) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

برابر شدايد راهنماى به سوى خير و پيش تاز فرج و نجات است !

موس___ى عليه السلام مى فرم_اي_____د:

- زمي__ن م__ال خ_داس_ت و آن را ب_ه ه_ر ك_ه بخ_واه_د ب_ه ارث م_ى بخش_د! و با اين جمله مى خواهد بگويد كه اگر من اين نويد را مى دهم براى اين است كه فرعون مالك زمين نيست تا آن را به هر كس كه بخواهد بدهد و يا بگيرد، بلكه

زمين ملك خداى سبحان است واوست كه به هر كه بخواهد ملك و سلطنت در زمين را مى دهد، و سنت الهى ب__ر اين جريان دارد كه حسن عاقبت را به كسانى از بندگان خود اختصاص مى دهد كه از او بترسند.

بنابراين، شما اى بنى اسرائيل! اگر تقوا پيشه كنيد، يعنى به خداى تعالى استعانت بجوئيد و در راه او صب__ر و مقاومت در مقابل شدايد به خرج دهيد خداوند اين

وعده نجات و جانشينى در زمين (363)

س_رزمي_ن را ك_ه ام_روز در دس_ت ف_رع_وني_ان اس_ت، ب_ه دس_ت شم_ا خ_واه_د سپ_رد!

بى قرارى بنى اسرائي__ل

بن__ى اس__رائي__ل شك__اي__ت خ___ود را چني_ن ب_ه موس__ى عرض__ه كردن___د ك___ه:

«اى موسى! ما قبل از آمدن تو، و نيز بعد از آمدنت آن عذاب و شكنجه اى كه از فرعونيان م_ى دي_دي_م هن_وز ه_م م_ى بيني_م ، و از آن وع__ده اى ك_ه خ_داون_د داده ب_ود كه به دست تو از دست فرع_وني__ان نج__ات پي__دا م_ى كني_م، خب__رى نش_د؟

موسى عليه السلام فرمود:

- شاي__د پروردگ__ارت__ان دشمنانت__ان را هلاك كن__د و شم__ا را در اي__ن

(364) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

سرزمي__ن جانشي__ن سازد و بنگ_رد كه چگون__ه عمل مى كني_د!» (129 / اعراف)

اين جمله حكايت جوابى است كه موسى عليه السلام در قبال شكايت بنى اسرائيل داده و خاطرآنان را بدين وسيله تسلى داده و اميدوارشان ساخته است. اين تكرار همان مفهوم قبل__ى است كه گويا مى فرماي__د: اين كه به شما دست__ور دادم كه در راه رسي__دن به هدف از خدا بترسي__د حرف زنده اى بود كه هرگز غي__ر آن را از من نخواهيد شنيد. اگر به آن دستور عمل كني__د اميد اين هست كه خداون__د دشمنان شما را هلاك كند و زمين را

بعد از ايش__ان به شما واگذار كند. اگر مى خواهيد خداوند سبحان شما را جانشين آنان در زمين قرار دهد بايد بدانيد كه خداون__د متعال چني__ن كارى را به گزاف نمى كند، و شم__ا را بدون هيچ قي__د و شرط بر آنان ترجي__ح نمى دهد، و اگر شم__ا را به آرزويت__ان برسان__د براى اين اس__ت كه ببين__د رفت__ار شم__ا چگون__ه خواه__د ب__ود؟

بى قرارى بنى اسرائيل (365)

اين يكى از آياتى است كه خداوند متعال در آن يهود را كه براى خود منصب بلاعزل الهى قائل بودند، تخطئه نموده است، زيراتوراتى كه در دست يهوداست يهوديان را داراى كرامتى بدون قيد و شرط و آنان را حزب خدا و سرزمين بيت المقدس را سرزمينى دانسته كه خداوند به يهود تملي__ك ك__رده اس__ت، آن هم تمليكى كه نه نقل و انتق____ال ب__ردار است و ن__ه اق_ال__ه پ__ذي__ر! (1)

تحقق وعده هاى الهى

«فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْناهُمْ فِى الْيَمِّ ....، وَ اَوْرَثْنَاالْقَوْمَ الَّذينَ كانُوا

1- المي__زان، ج 16، ص 58 .

(366) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

يُسْتَضْعَفُونَ....» (136تا137/اعراف)

سال هاى متمادى موسى عليه السلام در مصر با فرعون و فرعونيان مبارزه كرد و خداوند با نزول عذاب هاى متعدد آن ها را متنبه ساخت، ولى سرانجام كار آنان به جائى منجر شد كه سرانجام اقوامى از اين قبيل در همه ادوار تاريخ بشر بوده است، و قرآن مجيد نتيج__ه اين مبارزه ح__ق و باطل را چني__ن نقل فرم__وده است:

«پ_س از آن ه__ا انتق__ام گ_رفتي___م،

و ب_ه دري__ا غ__رقش__ان ك__ردي___م،

براى آن كه آيه هاى ما را تكذيب كردند، و از آن ها غافل ماندند. و خاورها و باخترهاى آن سرزمين را كه بركت در آن نهاده بوديم،

تحقق وعده هاى الهى (367)

ب_ه گ_روهى ك_ه خوار شم__رده مى شدن__د و مستضع__ف بودند، به ارث واگذاشتيم،

و كلم_ه

حسن_اى پ_روردگ_ار ت_و درب_اره پس_ران اس_رائي_ل تم_اميت ي_افت، و اي_ن ب_ه پ___اداش صب_رى ب_ود ك___ه ك__رده ب___ودن_د،

و آن چ__ه را كه فرعون و قوم وى ساخته بودند، با آن بناهائ__ى كه ب_الا مى بردن__د،

ويران كرديم!» (136 و 137 / اعراف)

ظاه__را مراد از سرزمين بركت داده ش__ده، سرزمين شام و فلسطين است، زيرا ق__رآن در اين آي__ه اين سرزمي__ن را «بركت يافته» مى خوان__د، و در ق__رآن كري__م غي__ر از س__رزمي__ن مق__دس كه هم__ان ن_واح_ى فلسطي__ن اس__ت و غي__ر از كعب__ه هيچ سرزمينى را به «ب_رك__ت» ي_اد نكرده اس_ت.

اگر در اين جا بنى اسرائيل را به مردمى «مستضعف» وصف كرده براى اين است كه

(368) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

كارهاى عجيب و خارق العاده خدا را برساند و بفهماند كه خداوند افتادگان را بلند مى كن__د و كسانى را كه در نظره__ا خوار مى آمدند تقويت مى كند و زمين را در تيول آنان ق__رار مى دهد! چه قدرت_ى بالات__ر از اي__ن!؟

«تماميت يافتن كلمه حسناى پروردگار» نشان از اين است كه به ملك و سلطنت رسانيدن بنى اسرائيل و هلاك كردن دشمنان ايشان بر وفق قضاى حتمى اش بوده و موسى عليه السلام هم گوي__ا از اين قضا خب_ر داشت_ه ك_ه در وع__ده بنى اس_رائيل مى گفت: «شايد پروردگارتان هلاك كن_د دشمنانت_ان را و زمي_ن را به شما واگذارد...!» (129 / اعراف)

«تمام شدن كلمه» خارج شدن آن از مرحله قوه و استعداد به مرحله فعليت و وقوع است. خداوند متعال جهت و علت تمام شدن كلمه پروردگار در خصوص تاريخ بنى اسرائيل را «صبر و استقامت» آنان قيد مى كند. (1)

تحقق وعده هاى الهى (369)

حركت شبانه بنى اسرائيل و نابودى فرعون

«وَ اَوْحَيْنا اِلى مُوسى اَنْ اَسْ_رِ بِعِب__ادى اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ....» (52 تا 68

/ شعرا)

با اين آيات پايان كار فرعون و آغاز دوره جديدى در تاريخ بنى اسرائيل ش_روع م_ى ش_ود ك_ه در آن خداى سبح__ان وعده خود را محق__ق مى سازد و وراث__ت و حكوم___ت زمي__ن را ب_ه مستضعف_ان مى سپ_ارد!

1- الميزان، ج 30، ص 131 .

(370) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

ق__رآن مجي___د خ_لاص___ه اي_ن قسم___ت از ت__اري_خ را چني____ن بي__ان م_ى كن___د:

«و ب__ه م__وس_ى وح_ى ك_ردي_م ك_ه:

بن_دگ_ان م_ا را شب_ان_ه ح_ركت ب_ده،

ك_ه از پشت شما را تعقي_ب مى كنند!

و ف_رع_ون م__أم_وري_ن جم_ع آورى را ب_ه شهرها فرستاد،

كه اينان گروهى اندكن_د ك_ه م_وجب خش_م م_ا ش_ده ان_د،

و م__ا همگ__ى آم__اده ك____ارزاري__م!

پ_س، از ب_اغست___ان ه____ا و چشم___ه س____اره____ا،

و گن_ج ه_ا و ج_ايگ_اه ه_اى خ_وبش_ان بي_رون ك___ردي__م،

و آن ه__ا را چني_ن ب___ه بن_ى اس_رائي__ل ب_ه ارث دادي__م!

حركت شبانه بنى اسرائيل و نابودى فرعون (371)

پ_س، آف__ت_اب دم از پ___ى آن ه____ا ش_دن___د،

و چ____ون دو جم___اع__ت ي__ك ديگ___ر را ب__دي__دن__د،

ي__اران م__وسى گفتن_____د:

- اى واى م____ا را گ___رفتن___د!

م____وس__ى گف___ت:

- هرگز! كه پروردگار با من است و راهبريم خواهد كرد!

ب_ه م_وس____ى وح_____ى ك__ردي____م:

- عص_اى خ_ود را ب_ه دريا بزن!

پس دريا بشكافت، و هر پاره اى چون كوهى بزرگ بود،

ديگران را بدان جا نزديك كرديم،

(372) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

و م_وس__ى را ب_ا هم__راه_انش ج_ملگ_ى نج_ات دادي__م!

سپس، ديگران را غ_رق ك_ردي_م!

ك__ه در اي__ن عب__رت__ى اس__ت،

ولى بيشترشان ايمان آور نبودند!

و پ__روردگ__ارت ه_م____و ني__رومن____د و ف__رزان_ه اس_ت!» (52 تا 68 / شعراء)

داستان غرق شدن فرعونيان و نجات يافتن بنى اسرائيل به دست موسى عليه السلام را طى چهارده آيه در قرآن كريم به شرح بالا آورده است كه البته حرف هاى

زيادى قصه، و آن چه كه از سياق كلام استفاده مى شود و احتياجى به ذكرش نبوده حذف كرده است، از آن جمله: بيرون شدن شبانه موسى و بنى اسرائيل از مصر (كه همين جمله «اَنْ اَسْرِ

حركت شبانه بنى اسرائيل و نابودى فرعون (373)

بِعِبادى» "52/شعراء"بر آن دلالت مى كرد.) (1)

جزئيات حركت شبانه بنى اسرائيل

«فَاَسْرِ بِعِبادى لَيْلاً اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ....» (22 تا 33 / دخان)

م_وس_ى عليه السلام بع_د از دع__وت فرعون به ترك استكب_ار در ب_راب_ر دست_ورات اله_ى، و مش___اه___ده عن_اد و س_ركش_ى از ط_رف آن_ان پ_روردگ_ار خ_ود را خ_وان___د و عرض ك_رد: «خداي__ا اين ق__وم م_ردم__ى مج_رمن____د!» (22 / دخان)

1- الميزان، ج 30، ص 131 .

(374) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

در اين دع__ا موسى عليه السلام علت دعاكردن__ش را جرم فرعوني__ان ذكر كرد جرم__ى كه به خاطر آن مستح__ق هلاك بودند. البته در آيه نيامده كه موسى عليه السلام از خدا چه خ_واست ول_ى از آي_ات بعدى فهمي_ده مى شود كه او هلاكت قوم را خواستار شده است.

خ_داى سبح_____ان دست___ور م_ى ده_د:

- شبانه بندگان مرا حركت بده،

شم_ا تعقي___ب خ_واهي____د ش_د،

ف_رع_ون و لشك__ري_ان__ش شم__ا را تعقي__ب خواهن__د ك__رد! (23 / دخ__ان)

در اين آيه خداى متعال خواسته از حادثه اى كه به زودى اتفاق مى افتد پيشگوئى كند آن گ__اه اض__اف_ه م_ى ف_رم_اي_د ك_ه:

فرعون و لشكريان او به تعقيب شما بر مى خيزند،

جزئيات حركت شبانه بنى اسرائيل (375)

و شما به دريا مى رسيد،

با عصا به دريا زن، تاراهى براى عبورتان باز شود،

و همين كه از دريا گذشتى، آب را هم چنان ساكن و بازنگه دار، و بگذار تا فرع_وني___ان برسن___د و داخ___ل دري___ا شون_____د،

و آن گ___اه همگ___ى غ___رق گردن__د! (24 / دخان)

سپ_س قرآن مجيد، ماجراى بع_د از

غ___رق را چني___ن ت__وصي__ف م__ى كن__د، ك__ه:

چ__ه بس___ا از باغ ه__ا و چشم__ه ه___ا ك__ه از خ___ود ب___ه ج____اى گذاشتن__د،

و چ______ه زراع__ت ه____ا و م__ق___ام ه_____اى ك____ري_______م،

و نعمت ه______ا ك____ه از آن ه____ا ب___رخ___وردار ب__ودن___د،

ما اين چنين، همه آن اموال را به قومى ديگر ارث داديم،

(376) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

در ح_ال_ى ك_ه ن__ه آسم__ان ب__ه ح__ال آن__ان گ__ريس__ت،

و نه زمي____ن،

و ن_ه مهل_تى ب___ه آن___ان داده ش____د! (25 تا 29 / دخان)

عاقبت شوم فرعون صفتان

قرآن مجيد دوباره به تسلى و دل گرمى رسول گرامى اسلام صلى الله عليه و آله پرداخته و اشاره مى كند كه به زودى او و مؤمنين به او را از شر فراعنه مكه نجات مى دهد و آن ها را بر كفار بر مى گزيند، و زمين را در اختيارشان قرار مى دهد تا ببيند كه چگونه عمل مى كنند:

«بن_ى اس__رائي_ل را از ع_ذاب_ى خ_واركنن__ده نج___ات دادي___م،

عاقبت شوم فرعون صفتان (377)

از ف__رع__ون، ك__ه م___ردى بلن__دپ__رواز و از اس__راف ك_اران ب_ود،

و م__ا بن_ى اس_رائي_ل را ب__ا علم_ى ك_ه ب_ه استحق_اق آن_ان داشتي_م،

ب__رگ__زي____دي___م ب___ه تم___ام___ى امت ه___اى ع___ال___م آن روز،

و ازآيات چيزهائى به آنان داديم كه در آن آزمايشى روشن بود!» (30تا33/دخان)

در آيه مورد بحث خداى سبحان كفار قريش را كه در حقانيت قرآن ترديد مى كردند، تهديد مى كند به عذاب دنيا و آخرت، و به همين منظور داستان اعزام موسى عليه السلام به سوى فرعون را برايشان مثال مى آورد، كه فرعون و قومش او را تكذيب كردند و خ_داى تعالى غرقشان ساخت!

اين سرگذشت خالى از اين اشاره نيست كه خداى تعالى به زودى رسول گرامى اش و مؤمنين را از شر ياغيان قريش نجات مى دهد، از مكه بيرونشان مى كند، و سپس

(378) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

صنادي__د قريش را

كه به تعقيب رسول اللّه صلى الله عليه و آله و مؤمنين بر مى خيزند هلاك مى گرداند:

«ما قبل از اين فرعونيان را آزموديم،

كه رسولى كريم به سويشان آمد ك_ه:

- اين بندگان خدا را به من بسپاريد!

ك__ه م__ن رس__ول__ى امي__ن هست_م!» (17 و 18 / دخان)

از جمله پيام هاى الهى و رسالت هاى موسى به فرعون و قومش اين بوده كه: بنى اسرائيل را به سرپرست_ى م_وس_ى عليه السلام بسپارند و دست از آزار و شكنجه آنان بردارند! منظور از عبارت «اين بندگان خدا» همان بنى اسرائيل است كه با اين عبارت خداوند متعال نسبت به آنان اظهار ترحم فرموده و به فرعونيان نيز فهمانده كه استكبارى كه نسبت به بنى اسرائيل مى كنند و تعدى وتجاوزى كه به حقوق آنان روا

عاقبت شوم فرعون صفتان (379)

مى دارن__د خود استكبار ب_ر خ__داست، ب_راى اي_ن ك_ه بنى اس_رائي_ل بن_دگ_ان خ_داين_د!

از طرف ديگر موسى عليه السلام را «رسول امين» ناميد تا احتمال خيانت در رسالت را از او دفع كند تا خيال نكنند كه موسى مأمور نجات بنى اسرائيل نيست، و اين ادعا را از پيش خود مى كند! چون فرعون نيز در ذهن قومش اين را تقويت مى كرد و مى گفت موسى س_اح_رى علي_م است، ك_ه مى خ_واه_د ب_ا سح_ر خود شما را از سرزمين تان بيرون كند!

توبه فرعون در حال غرق

قرآن شريف عاقبت كار فرعون را چنين شرح مى دهد:

«و بن___ى اس___رائي__ل را از دري__ا گ__ذران_دي__م،

(380) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

و فرع__ون و لشكريان__ش با سركش__ى و دشمن__ى به تعقي__ب آن__ان پرداختن__د،

تا آن گاه كه فرعون در آستانه غرق قرار گرفت،

گف_____________ت:

- ايمان آوردم كه خ_دائ_ى ج_ز هم_ان خ_دا ك_ه بنى اس_رائيل ب_دو ايم_ان آورده ان_د نيست!

و م___ن ني____ز از ج_مل____ه مسل_م___ان___ان_____م!

الان؟! در

ح_ال_ى ك_ه قب_لاً ن_اف_رم___ان_ى ك___ردى، و از زمره مفس__دان ب__ودى؟!

م_ا ام_روز ت_ن بى ج_ان ت_و را نج_ات مى دهي__م،

تا براى آن ها كه بعد از تو مى آيند نشانه اى باشد،

و محقق__ا بسي__ارى از م__ردم از آي__ات م__ا غ_افلن__د!» (90 تا 92 / يونس) (1)

توبه فرعون در حال غرق (381)

رهبرى فرعون در سوق قوم خود به جهنم

«يَقْ__دُمُ قَوْمَ__هُ يَ__وْمَ الْقِيمَ__ةِ فَ__أَوْرَدَهُ___مُ النّ___ارَ....» (98 و 99 / ه___ود)

آيات فوق وضعيت فرع__ون و ق___وم او را در رابط___ه با عذاب دنيوى و اخروى هر دو بي___ان م_ى كن___د:

«روز قي__ام__ت ب__ه جل__و ق_وم خ_ود مى افت__د و آن__ان را وارد آت__ش مى كن___د،

و ب_د آبشخورى است ك_ه وارد آن شوند،

1- الميزان، ج 35، ص 221 .

(382) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

و در اي_ن دن_ي_ا ل_عنت دنب_الش_ان ش__ود،

و روز قيامت بد عطيه اى به آن ها دهند!» (98 و 99 / هود)

فرعون جلوى قوم خود مى افتد زيرا ايشان از امر او پيروى كرده اند، پس او پيشواى ايش_ان و يك_ى از ائمه ضلال است كه خداوند درب__اره آن ها فرموده:

«_ م_ا آن ه__ا را پيشواي__ان__ى قرار دادي__م كه به آت__ش دع__وت كنن_د.» (41 / قص__ص)

در عبارت «بد آبشخورى است كه وارد آن شوند!» استعاره لطيفى به كار رفته كه ه_دف_ى را كه انس_ان در زن_دگ_ى در نظ_ر دارد و ب_راى آن ب_ذل مس_اع_ى مى كند، تشبيه به آبى ك_رده ك_ه شخ_ص تشن_ه وارد آن مى شود.

يعنى سعادتى كه انسان از كارهاى خود در نظر دارد چنان گواراست كه گوئى آبى است كه وارد آن مى شود، و آخرين سعادت انسان رضوان الهى و بهشت است! ولى

رهبرى فرعون در سوق قوم خود به جهنم (383)

چون آل فرعون به واسطه پيروى از

امر فرعون گمراه شدند و از راه سعادت حقيقى خطا كردند هدف آن ها تبديل به آتش شد و آبى كه بايد وارد آن مى شدند، آتش شد و ب__دآبشخ_ورى اس_ت ك_ه وارد آن م_ى ش_ون_د.

زيرا آبشخور «ورد» شعله سركش سينه را فرو مى نشاند و اندرون تشنه را سيراب مى كن_د، چ_ون آب_ى است خ_وش گ_وار و خ_وش آش_ام ول_ى اگ_ر ب_ه ع_ذاب آت_ش تب_دي_ل ش_د، «ب_د آبشخ_ورى» خ_واه_د ب___ود!

هم چنين عبارت «بد عطيه اى به آنان دهند!» وضعيت پيروان فرعون را در قيامت بيان مى كند. چون ايشان از امر فرعون پيروى كردند و در اين دنيا لعنت خدا و دورى از رحمت و طرد از ساحت قرب او دنبالشان كرد مصداق لعنتى كه به دنبالشان آمد يا غرق است و يا حكم خدا به دورى آن ها از رحمت خود كه در صحيفه هاى اعمالشان نوشته

(384) رسالت و مبارزات موسى عليه السلام

ش__د، و يك__ى از آث__ار آن غ__رق و ع__ذاب آخ__رت است!

«عطيه» كه به معن__ى كمك اس__ت و گيرن__ده را بر رف__ع حوائج خود كمك مى كند، در م__ورد فرع_وني_ان تب__دي__ل م_ى ش_ود ب_ه عطي_ه ب_د:

عطي____ه اى ك____ه روز قي_ام___ت ب_ه آن ه____ا م_ى دهن_د،

يعنى آتشى كه آن هارا در آن انباشته و برافروخته مى كنند،

ب_د عطي_ه اى اس_ت!

و لعنت__ى كه به دنب_ال ايشان فرستاده شده بد عطيه اى است كه به آن ها مى دهند! (1)

1- الميزان، ج 20، ص 285 .

رهبرى فرعون در سوق قوم خود به جهنم (385)

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109