شخصيت و رسالت محمد رسول الله (ص) (تفسير موضوعي الميزان)

مشخصات كتاب

سرشناسه : امين، سيدمهدي، 1316 - ، گردآورنده

عنوان و نام پديدآور : شخصيت و رسالت محمد رسول الله (ص) (تفسير موضوعي الميزان) / به اهتمام سيد مهدي امين؛ با نظارت محمد بيستوني.

مشخصات نشر : قم: بيان جوان 1390.

مشخصات ظاهري : 363 ص. 11×5/16 س م.

فروست : تفسير علامه [ج.] 27.

شابك : 978-600-228-120-3

وضعيت فهرست نويسي : فيپا

يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس.

عنوان ديگر : تفسير موضوعي الميزان.

موضوع : محمد (ص) ، پيامبر اسلام، 53 قبل از هجرت - 11ق. -- در قرآن

موضوع : تفاسير شيعه -- قرن 14

شناسه افزوده : بيستوني محمد، 1337 - ، ناظر

شناسه افزوده : طباطبائي محمدحسين 1281 - 1360 . الميزان في تفسير القرآن

شناسه افزوده : تفسير علامه [ج.] 27.

رده بندي كنگره : BP98 /‮الف 83 ت7 27.ج 1390

رده بندي ديويي : 297/179

شماره كتابشناسي ملي : 2716230

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

تأييدي__ه آية اللّه محم__د ي___زدى رئيس شورايعالى مديريت حوزه علميه ••• 5

تأييدي__ه آية اللّه م__رتض__ى مقت__دائ_ى م_دي__ريت ح_وزه علمي___ه ق__م ••• 6

تأيي_ديه آية اللّه سيد عل_ى اصغ__ر دستغي_ب نماينده خبرگان رهب___رى••• 7

مق_____دم____ه ••• 8

مقدمه م_ؤل_ف••• 12

فصل اول

مشخصات ظ_اهرى پيامبر گرام_ى خ_دا صلى الله عليه و آله ••• 17

مشخص__ات ص__ورت رسول اللّ__ه صلى الله عليه و آله ••• 17

1 _ قي_اف__ه، رن__گ، م___وى و س___ر••• 17

2 _ پيش__ان__ى، چش___م و اب_____رو••• 18

3 _ دماغ، دهان، دندان، گونه و ري__ش••• 19

(341)

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

ان______دام رس_____ول ال___لّ__ه صلى الله عليه و آله ••• 20

1 _ مشخصات قسمت بالاى بدن••• 20

2 _ ان__دام و ق_ام__ت، عضلات و استخ__وان بندى••• 21

3 _ دس___ت ه___ا و پ__اه______ا••• 22

فصل دوم

حرك__ات و رفت__اره__اى شخص_ى رس___ول اللّه صلى الله عليه و آله ••• 25

طرز نشستن، راه رفتن و سوار شدن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ••• 25

1 _ نشست___ن••• 25

2 _ راه رفت___ن••• 26

3 _ سوار شدن••• 27

(342)

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

طرز سلام كردن

و دس_ت دادن رس_ول ال_لّ_ه صلى الله عليه و آله ••• 28

1 _ سلام كردن ••• 28

2 _ دس_ت دادن ••• 29

غ___ذا و غ___ذا خ____وردن رس____ول اللّ___ه صلى الله عليه و آله ••• 29

1 _ غ_______ذاى رس_________ول الل______ه صلى الله عليه و آله ••• 29

2 _ ادب غذاخوردن و آشاميدن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ••• 32

3 _ ط___رز آشامي__دن رس_____ول اللّ__ه صلى الله عليه و آله ••• 36

4 _ ادب نشستن رسول الله صلى الله عليه و آله براى خوردن غذا••• 38

آداب رس____ول ال_لّ_ه صلى الله عليه و آله در س__ف_ر و ح__ض_ر••• 40

1 _ آداب سف__ره____اى رس___ول الل____ه صلى الله عليه و آله ••• 40

(343)

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

2 _ دعاى خير رسول الله صلى الله عليه و آله براى مسافرين••• 41

3 _ رس__م رسول الله صلى الله عليه و آله در رفت و برگشت••• 41

خنده و خوشحال__ى، گريه و غ_م رس_ول اللّه صلى الله عليه و آله ••• 42

1 _ خنده رس_ول الله صلى الله عليه و آله ••• 42

2 _ شوخى رسول الله صلى الله عليه و آله ••• 43

3 _ گريه رس__ول الله صلى الله عليه و آله ••• 43

آراي_ش، ن_ظ_اف_ت و ع_ط___ر رس___ول ال_لّ_ه صلى الله عليه و آله ••• 44

1 _ آرايش رسول الله صلى الله عليه و آله ••• 44

2 _ نظافت رسول الله صلى الله عليه و آله ••• 46

3 _ مس___واك ك__ردن رس___ول الل_____ه صلى الله عليه و آله ••• 46

(344)

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

4 _ عط__ر رسول الله صلى الله عليه و آله ••• 47

5 _ نگهدارى از پوست بدن ••• 48

رفتارهاى حساب شده و سنت سازى رسول اللّه صلى الله عليه و آله ••• 49

1 _ سنت هائ__ى براى آم__وزش رهب__ران جامعه ••• 49

2 _ سنت هائى در پاكيزگى و بهداشت••• 50

فصل سوم

زندگى خصوصى و لوازم زندگى رسول اللّه صلى الله عليه و آله ••• 51

خان_ه و زندگى خانوادگى رسول اللّه صلى الله عليه و آله ••• 51

1 _ رسول الله صلى الله عليه و آله درخانه••• 51

2 _ انج_ام ك_ارهاى خان__ه ••• 52

(345)

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

3 _ همس______ردارى ••• 53

4 _ خدمتگزاران خانه ••• 54

5 _ مسك___ن و ف__راش رسول الله صلى الله عليه و آله ••• 55

6 _ خ_واب و خوابگاه رس__ول الله صلى الله عليه و آله ••• 57

ل_وازم و

وس_ايل زن_دگى رس__ول اللّه صلى الله عليه و آله ••• 58

1 _ نام هاى انتخابى رسول الله صلى الله عليه و آله براى تجهيزات خود ••• 58

2 _ لباس و پوش__اك رس__ول الله صلى الله عليه و آله ••• 60

3 _ عمام__ه و كلاه رس__ول الل___ه صلى الله عليه و آله ••• 64

4 _ انگشت__ره__اى رس__ول الل__ه صلى الله عليه و آله ••• 65

5 _ ساير وسايل زندگى رسول الله صلى الله عليه و آله ••• 66

(346)

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

فصل چه_ارم

اخ_لاق رس_ول ال_لّه صلى الله عليه و آله ••• 69

س_ج__اي__اى اخ_لاق_ى رس_ول ال_لّ_ه صلى الله عليه و آله از ن__ظ_ر ع_ل__ى عليه السلام ••• 69

سخ____اوت و بخشن_دگ__ى رس____ول ال_لّه صلى الله عليه و آله ••• 70

تواض__ع، مهربانى و بلند طبعى رسول اللّه صلى الله عليه و آله ••• 73

عفو و غضب، شهامت و حق طلبى و صبر و توكّل رسول اللّه صلى الله عليه و آله ••• 76

فصل پنجم

رفتارهاى اجتماعى رسول اللّه صلى الله عليه و آله ••• 81

ادب و رف_ت_ار رس__ول ال_لّ_ه صلى الله عليه و آله در ج_ام_ع__ه••• 81

1 _ رفتار و ادب رسول الله صلى الله عليه و آله با عامّه مردم••• 81

(347)

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

2 _ رفتار و ادب رسول الله صلى الله عليه و آله با اهل فضل و بزرگان قوم ••• 86

3 _ رفتار و ادب رسول الله صلى الله عليه و آله با اصحاب خود••• 87

رسم رسول اللّه صلى الله عليه و آله در تشييع جن_ازه مسلمي__ن••• 88

فصل ششم

منطق و بيان و مجلس رسول اللّه صلى الله عليه و آله ••• 91

سخ_ن گ_فت_ن و س_ك__وت ك_ردن رس_ول اللّه صلى الله عليه و آله ••• 91

1 _ تكل__م و ط__رز بي__ان رس__ول الل___ه صلى الله عليه و آله ••• 91

2 _ سك__وت و دلاي__ل سك__وت رسول الله صلى الله عليه و آله ••• 93

مج__ال__س رس__ول اللّ___ه صلى الله عليه و آله ••• 95

1 _ وضعي__ت مجال__س رس____ول الل___ه صلى الله عليه و آله ••• 95

2 _ برخ__ورد رس__ول الل__ه صلى الله عليه و آله در جلس__ات••• 98

(348)

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

ف_ص_ل ه_ف_ت_م

عب_ادات رس__ول اللّه صلى الله عليه و آله ••• 101

طهارت رسول اللّه صلى الله عليه و آله ••• 101

1 _ طرز وض__و گرفت__ن رس__ول الل_ه صلى الله عليه و آله ••• 101

2 _ ط__رز غس__ل كردن رس___ول الل__ه صلى الله عليه و آله ••• 104

نم__از رس_ول اللّه

صلى الله عليه و آله ••• 105

1 _ تعداد و اوق_ات نمازهاى رسول الله صلى الله عليه و آله ••• 105

2 _ كيفي__ت نم_از خوان__دن رسول الله صلى الله عليه و آله ••• 110

3 _ ن____واف_____ل رس_______ول الل____ه صلى الله عليه و آله ••• 114

4 _ دعاى قنوت ها و ذكرهاى رسول الله صلى الله عليه و آله ••• 115

(349)

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

روزه و اعتكاف رسول اللّ_ه صلى الله عليه و آله ••• 118

1 _ روزه هاى رسول الله صلى الله عليه و آله در ايام مخصوص••• 118

2 _ آداب رس__ول الل__ه صلى الله عليه و آله در م__اه رمض__ان ••• 120

3 _ اعتكاف هاى رسول الله صلى الله عليه و آله در ماه رمضان ••• 121

4 _ روزه وصال مخص__وص رس__ول الله صلى الله عليه و آله ••• 122

5 _ افطارهاى رسول الله صلى الله عليه و آله ••• 123

قرآن خواندن رس__ول ال_لّ_ه صلى الله عليه و آله ••• 124

فصل هشتم

رسال_ت پي_امبر خ_ات_م••• 127

يك پيامب__ر ب___راى تم_ام ادي_ان••• 127

(350)

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

ن__زول كت__اب ب___راى عم__وم بش__ر••• 132

جه_ان_ى ب_ودن دع_وت اس_لام و قرآن••• 133

او ب___ه اس___لام دع__وت م__ى كن___د!••• 136

دي__ن خ___دا خام__وش نم__ى ش___ود!••• 137

اس_لام دين غالب، و ن_ور خدا در زمين••• 138

م_ع__رف_ى رس__ال_ت رس_ول ال__لّ_ه صلى الله عليه و آله در ق___رآن••• 139

تع_ريف روحي_ات و اخ_لاق رسول اللّه صلى الله عليه و آله در قرآن••• 141

گ_واه_ى خ_دا ب_ه رس_الت رس_ول ال_لّه صلى الله عليه و آله در قرآن••• 143

(351)

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

فصل نهم

حدود وظايف و رسالت پيامبر خاتم صلى الله عليه و آله ••• 147

تزكي__ه و تعلي__م كت__اب و حكمت••• 147

1 _ ت___زكي_____ه••• 148

2 _ تعلي__م كتاب••• 148

3 _ تعليم حكمت••• 148

نبوت، مسئوليت ها و وظايف رسول اللّه صلى الله عليه و آله ••• 151

تبيي___ن وظ_يف___ه خ___اص ان_ذار••• 154

حدود مسئوليت رس_ول ال_لّ_ه صلى الله عليه و آله ••• 155

جذب مؤمنين و بى اعتنائى به اشراف••• 158

(352)

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

فصل دهم

امتيازات و درجات پيامبر خاتم صلى الله عليه و آله ••• 161

خ_اتَ___م ال_نَّبِيّي____ن••• 161

خُ_ل___ق ع_ظي______م••• 162

ش____رح ص_______در••• 164

شاهد و مبشّر و نذير••• 170

رس_____ول ك___ري__م••• 171

رض_اى رس_ول اللّ__ه صلى الله عليه و آله و شف_اع_ت او••• 174

صل__وات خدا و ملائكه بر رسول اللّه صلى الله عليه و آله ••• 180

امتياز

حضور رسول اللّه صلى الله عليه و آله در بين امت••• 181

(353)

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

شق القمر - معجزه رسول اللّه صلى الله عليه و آله ••• 184

ولاي______ت رس____ول اللّ____ه صلى الله عليه و آله ••• 187

اتب__اع حك___م رس_ول اللّ____ه صلى الله عليه و آله ••• 188

ادب كلام در حضور رسول اللّه صلى الله عليه و آله ••• 189

حبط اعمال در اثر غفلت از رعايت احترام رسول اللّه صلى الله عليه و آله ••• 191

وص_ف رع_اي_ت ك_ن_ن_دگ_ان اح_ت_رام رس_ول ال_لّ_ه صلى الله عليه و آله ••• 193

م_ن_ع خ_ط_اب رس__ول ال_لّ_ه صلى الله عليه و آله از پ_ش_ت ح_ج_ره ه_ا••• 194

فرمان اطاعت تامّ از رسول اللّه صلى الله عليه و آله ••• 196

ارتباط رسول اللّه صلى الله عليه و آله باسايرانبياء••• 198

رف__ع اته_ام جن__ون و كهان__ت از رس___ول اللّ____ه صلى الله عليه و آله ••• 199

(354)

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

فصل يازدهم

معراج رسول اللّه صلى الله عليه و آله ••• 203

ش___رح مع________راج در ق_____رآن••• 203

معراج رسول اللّه صلى الله عليه و آله نهايت كمال انسانى••• 206

معراج، و اتمام دين و انتخاب وزير••• 209

اعتب_ار رواي_ات مرب_وط به معراج••• 211

1 _ زمان و مك__ان آغ_از معراج ••• 212

2 _ دو مرحله اى ب__ودن مع_راج ••• 213

3 _ جسمانى يا روحانى بودن مع__راج••• 214

تاريخچه معراج در روايات اسلامى••• 218

(355)

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

1 _ ش____روع ح____رك__ت••• 219

2 _ ش__رح وسيل_ه حركت••• 220

3 _ مش__اه__دات بي___ن راه مك____ه ت___ا بي__ت المق____دس••• 221

4 _ نم__از پي__امب____ر در ط_ور سين__ا و بي___ت اللح____م••• 221

5 _ رس__ول الله در بيت المق___دس و در نم__از پيامب__ران••• 222

6 _ آزمايش هاى رسول الله صلى الله عليه و آله و شرح ماجراهاى بين راه••• 223

7 _ ش__روع مع___راج آسم__ان___ى رس____ول الل____ه صلى الله عليه و آله ••• 225

8 _ مشاه__ده فرشتگ__ان (در آسم___ان اول _ آسم_ان دنيا)••• 226

9 _ مش__اه__ده جهن_____م••• 227

10 _ ديدار با آدم ابوالبشر••• 229

(356)

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

11 _ دي__دار ب__ا مل__ك الم___وت••• 230

12 _ مشاهده وضع حرام خواران••• 232

13 _ مشاهده فرشته موكّل زمين••• 233

14 _ مش__اه__ده ص__ورت واقع____ى اعم_____ال

انس___ان ه____ا••• 234

15 _ مشاه__ده تسبيح فرشتگان••• 236

16 _ ملاق_ات رسول الله صلى الله عليه و آله با عيسى و يحيى (در آسمان دوم)••• 238

17 _ ملاق__ات رس__ول الله صلى الله عليه و آله با يوس__ف (در آسم__ان س_وم)••• 239

18 _ ملاق__ات رس__ول الله صلى الله عليه و آله با ادري__س (در آسمان چه_ارم)••• 240

19 _ ملاق__ات رس__ول الله صلى الله عليه و آله با ه__ارون (در آسم___ان پنجم)••• 241

20 _ ملاقات رسول الله صلى الله عليه و آله با موسى كليم الله (در آسمان ششم)••• 242

(357)

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

21 _ ملاقات رسول الله صلى الله عليه و آله با ابراهيم خليل الله (در آسمان هفتم)••• 243

22 _ مش__اه__ده دري__اه__اى ن_ور و ظلم__ت (در آسم__ان هفت__م)••• 244

23 _ مشاه__ده تسبي__ح خ_روس سح__رى (در آسم__ان هفت____م)••• 246

24 _ ورود رسول الله صلى الله عليه و آله به بيت المعمور ••• 248

25 _ انه__ار بهشت__ى «كوث__ر» و «رحم_ت»••• 248

26 _ مش____اه___ده درخ_____ت ط___وب___ى••• 249

27 _ مشاه___ده درخت س____درة المنته___ى••• 250

28 _ تعليمات مستقيم الهى به رسول الله صلى الله عليه و آله ••• 251

29 _ تعليم__ات ملائك__ه به رسول الله صلى الله عليه و آله ••• 253

30 _ ف___رشت____ه م__ؤذن و تعلي____م اذان••• 254

31 _ تش__ري____ع نم___ازه___اى واج____ب••• 255

(358)

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

فصل دوازدهم

دعاهاى رسول اللّه صلى الله عليه و آله ••• 259

عالى ترين مضامين ادعيه رسول اللّه صلى الله عليه و آله ••• 259

دع__اى «ام__ن الرس__ول...» پيامبر و امت••• 261

ف__رازى از خطب__ه وداع رس_ول اللّه صلى الله عليه و آله ••• 266

فصل سيزدهم

دي__ن اس__لام، مشخص__ات و امتي_ازات آن••• 269

اللّه••• 269

معن__ى اس__لام و چه__ار م__رتب____ه آن••• 271

تماميت كلم__ه اله__ى و ظه_ور دين اسلام••• 279

(359)

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

اس_لام، تنه__ا دي_ن ن__زد خ_دا••• 281

اه_مي__ت زن__دگ__ى اس_لام_ى••• 285

مراحل جهانى شدن دين اسلام••• 286

جه_انى ب_ودن رس_الت پي_امب_ر اسلام••• 289

دين حقى كه بر دني_ا غلبه خواه_د كرد!••• 292

ف_راگي__ر ب__ودن دي_ن قيّم___ه اس__لام••• 294

نف_وذ اسلام به دني_اى م_وجودات ديگر••• 297

دي________ن خ______ال_______ص••• 300

تفاوت پيامبر و ديگران در خلوص دين••• 302

تف_اوت دي_ن

كام__ل با انس___ان ك_ام_ل••• 304

(360)

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

تفاوت پيروان اسلام با اهل كتاب••• 305

هماهنگى ايمان و عمل در اسلام••• 309

فصل چهاردهم

قانون و شريعت اسلام و امتيازات آن••• 311

اصول دع__وت ش__ارع اس__لام••• 311

نزول تدري_جى ق_وان_ين اس_لام••• 312

انتشار تدريجى يك دين جهانى••• 315

م_راتب اج__راى دعوت اسلام_ى••• 318

1 _ تبليغ____ات••• 318

2 _ دعوت منفى••• 319

(361)

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

3 _ جهاد••• 320

جامعي__ت شريع__ت محم__دى صلى الله عليه و آله ••• 322

1 _ جامع بودن شريعت محمدى••• 323

2 _ پن_____ج ش____ريع_______ت••• 324

3 _ پن_ج پيامب_ر اول_والع___زم••• 325

ب_صي__رت ه_اى دي__ن اس__لام ب_راى م_ردم••• 326

نسخ مناسك و شرايع قبلى با ظهور اسلام••• 328

اسلام، شريعت آس_ان، ي_ادگار ابراهيم عليه السلام ••• 330

ق__ائ_م ت__ر ب__ودن دي__ن و ش__رع اس__لام••• 332

دي__ن اس___لام، نف___ى اخت__لاف طبقات___ى••• 335

(362)

(363

تقديم به

اِلى سَيِّدِنا وَ نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ

رَسُ_ولِ اللّ_هِ وَ خاتَ_مِ النَّبِيّينَ وَ اِلى مَوْلانا

وَ مَوْلَى الْمُوَحِّدينَ عَلِىٍّ اَميرِ الْمُؤْمِنينَ وَ اِلى بِضْعَةِ

الْمُصْطَفى وَ بَهْجَةِ قَلْبِهِ سَيِّدَةِ نِساءِ الْعالَمينَ وَ اِلى سَيِّدَىْ

شَبابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ، السِبْطَيْنِ، الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ اِلَى الاَْئِمَّةِ التِّسْعَةِ

الْمَعْصُومينَ الْمُكَرَّمينَ مِنْ وُلْدِ الْحُسَيْنِ لاسِيَّما بَقِيَّ___ةِ اللّهِ فِى الاَْرَضينَ وَ وارِثِ عُلُومِ

الاَْنْبِياءِ وَ الْمُرْسَلينَ، الْمُعَدِّ لِقَطْعِ دابِرِالظَّلَمَةِ وَ الْمُدَّخِرِ لاِِحْياءِ الْفَرائِضِ وَ مَعالِمِ الدّينِ ،

الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صاحِبِ الْعَصْرِ وَ الزَّمانِ عَجَّلَ اللّهُ تَعالى فَرَجَهُ الشَّريفَ فَيا مُعِزَّ

الاَْوْلِياءِوَيامُذِلَ الاَْعْداءِاَيُّهَاالسَّبَبُ الْمُتَّصِلُ بَيْنَ الاَْرْضِ وَالسَّماءِقَدْمَسَّنا

وَ اَهْلَنَا الضُّ___رَّ فى غَيْبَتِ___كَ وَ فِراقِ___كَ وَ جِئْن_ا بِبِضاعَ_ةٍ

مُزْجاةٍ مِنْ وِلائِكَ وَ مَحَبَّتِكَ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ مِنْ مَنِّكَ وَ

فَضْلِكَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنا بِنَظْرَةِ رَحْمَةٍ مِنْكَ

اِنّا نَريكَ مِنَ الْمُحْسِنينَ

(4)

متن تأئيديه حضرت آية اللّه محمد يزدى

رييس دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى و رييس شورايعالى مديريت حوزه علميه

بِسْمِ اللّه ِ الرَّحْمنِ الرَّحيم

قرآن كريم اين بزرگ ترين هديه آسمانى و عالى ترين چراغ هدايت كه خداوند عالم به وسيله آخرين پيامبرش براى بشريت فروفرستاده است؛ همواره انسان ها را دستگيرى و راهنمايى نموده و مى نمايد. اين انسان ها هستند كه به هر مقدار بيشتر با اين نور و رحمت ارتباط برقرار كنند بيشتر بهره مى گيرند. ارتباط انسان ها با قرآن كريم با خواندن، انديشيدن، فهميدن، شناختن اهداف آن شكل مى گيرد. تلاوت، تفكر، دريافت و عمل انسان ها به دستورالعمل هاى آن، سطوح مختلف دارد. كارهايى كه براى تسهيل و روان و آسان كردن اين ارتباط انجام مى گيرد هركدام به نوبه خود ارزشمند است. كارهاى گوناگونى كه دانشمند محترم جناب آقاى دكتر بيستونى براى نسل جوان در جهت اين خدمت بزرگ و امكان ارتباط بهتر نسل جوان باقرآن انجام داده اند؛ همگى قابل تقدير و تشكر و احترام است. به علاقه مندان

بخصوص جوانان توصيه مى كنم كه از اين آثار بهره مند شوند.

توفيقات بيش از پيش ايشان را از خداوند متعال خواهانم.

محمد يزدى

رييس دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى 1/2/1388

(5)

متن تائيديه حضرت آية اللّه مرتضى مقتدايى

بِسْمِ اللّه ِ الرَّحْمنِ الرَّحيم

توفيق نصيب گرديد از مؤسسه ق__رآنى تفسير جوان بازديد داشته باشم و مواجه شدم با يك باغستان گسترده پرگل و متنوع كه به طور يقين از معجزات قرآن است كه اين ابتكارات و روش هاى نو و جالب را به ذهن يك نفر كه بايد مورد عنايت ويژه قرار گرفته باشد القاء نمايد تا بتواند در سطح گسترده كودكان و جوانان و نوجوانان و غيرهم را با قرآن مجيد مأنوس به طورى كه مفاهيم بلند و باارزش قرآن در وجود آنها نقش بسته و روش آنها را الهى و قرآنى نمايد و آن برادر بزرگوار جناب آقاى دكتر محمد بيستونى است كه اين توفيق نصيب ايشان گرديده و ذخيره عظيم و باقيات الصالحات جارى براى آخرت ايشان هست. به اميد اين كه همه اقدامات با خلوص قرين و مورد توجه ويژه حضرت بقيت اللّه الاعظم ارواحنافداه باشد.

مرتضى مقتدايى

به تاريخ يوم شنبه پنجم ماه مبارك رمضان المبارك 1427

(6)

متن تأييديه حضرت آية اللّه سيدعلى اصغردستغيب نماينده محترم خبرگان رهبرى دراستان فارس

بِسْمِ اللّه ِ الرَّحْمنِ الرَّحيم

«وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْيانا لِكُلِّ شَىْ ءٍ» (89 / نحل)

تفسير الميزان گنجينه گرانبهائى است كه به مقتضاى اين كريمه قرآنى حاوى جميع موضوعات و عناوين مطرح در زندگى انسان ها مى باشد. تنظيم موضوعى اين مجموعه نفيس اولاً موجب آن است كه هركس عنوان و موضوع مدّنظر خويش را به سادگى پيدا كند و ثانيا زمينه مناسبى در راستاى تحقيقات موضوعى براى پژوهشگران و انديشمندان جوان حوزه و دانشگاه خواهد بود.

اين توفيق نيز در ادامه برنامه هاى مؤسسه قرآنى تفسير جوان در تنظيم و نشر آثار قرآنى مفسّرين بزرگ و نامى در طول تاريخ اسلام، نصيب برادر ارزشمندم جناب آقاى دكتر محمد بيستونى و گروهى از

همكاران قرآن پژوه ايشان گرديده است. اميدوارم همچن__ان از توفيق__ات و تأيي__دات اله_ى برخ__وردار باشند.

سيدعلى اصغر دستغيب

28/9/86

(7)

مقدمه ناشر

براساس پژوهشى كه در مؤسسه قرآنى تفسير جوان انجام شده، از صدر اسلام تاكنون حدود 000/10 نوع تفسير قرآن كريم منتشر گرديده است كه بيش از 90% آنها به دليل پرحجم بودن صفحات، عدم اعرابگذارى كامل آيات و روايات و كلمات عربى، نثر و نگارش تخصصى و پيچيده، قطع بزرگ كتاب و... صرفا براى «متخصصين و علاقمندان حرفه اى» كاربرد داشته و افراد عادى جامعه به ويژه «جوانان عزيز» آنچنان كه ش__ايست__ه است نمى ت_وانند از اين قبيل تفاسير به راحتى استفاده كنند.

مؤسسه قرآنى تفسير جوان 15 سال براى ساده سازى و ارائه تفسير موضوعى و كاربردى در كنار تفسيرترتيبى تلاش هاى گسترده اى را آغاز نموده است كه چاپ و انتشار تفسير جوان (خلاصه 30 جلدى تفسير نمونه، قطع جيبى) و تفسير نوجوان (30 جلدى، قطع جيبى كوچك) و بيش از يكصد تفسير موضوعى ديگر نظير باستان شناسى قرآن كريم، رنگ شناسى، شيطان شناسى، هنرهاى دستى، ملكه گمشده و شيطانى همراه، موسيقى،

(8)

تف__اسي__ر گ__رافيك__ى و... بخش__ى از خ__روج_ى هاى منتشر شده در همين راستا مى باشد.

كتابى كه ما و شما اكنون در مح_ضر ن_ورانى آن هستي_م ح_اص_ل ت__لاش 30 س__اله «استادارجمند جناب آقاى سيدمهدى امين» مى باشد.ايشان تمامى مجلدات تفسيرالميزان را به دق__ت مط__العه ك__رده و پس از فيش بردارى، مطالب را «بدون هيچ گونه دخل و تصرف در متن تفسير» در هفتاد عنوان موضوعى تفكيك و براى نخستين بار «مجموعه 70 جلدى تفسير موضوعى الميزان» را ت__دوي__ن نم__وده ك__ه ه_م به صورت تك موضوعى و هم به شكل دوره اى براى ج_وان_ان عزيز ق_اب__ل استفاده كاربردى است.

«تفسير الميزان»

به گفته شهيد آية اللّه مطهرى (ره) «بهترين تفسيرى است كه در ميان شيعه و سنى از صدر اسلام تا امروز نوشته شده است». «الميزان» يكى از بزرگ ترين آثار علمى علامه طباطبائى (ره)، و از مهم ترين تفاسير جهان اسلام و به حق در نوع خود كم نظير و مايه مباهات و افتخار شيعه است. پس از تفسير تبيان شيخ طوسى (م 460 ه) و مجمع البيان شيخ طبرسى (م 548 ه) بزرگ ترين و جامع ترين تفسير شيعى و از نظر قوّت علمى و

مقدمه ناشر (9)

مطلوبيت روش تفسيرى، بى نظير است. ويژگى مهم اين تفسير به كارگيرى تفسير قرآن به قرآن و روش عقل__ى و است__دلالى اس__ت. اي__ن روش در ك__ار مفسّ__ر تنها در كنار هم گذاشتن آيات براى درك معناى واژه خلاصه نمى شود، بلكه موضوعات مشابه و مشت__رك در س__وره هاى مختلف را كنار يكديگر قرار مى ده__د، تحلي__ل و مقايس__ه مى كن__د و ب__راى درك پي__ام آيه به شي__وه ت_دبّ_رى و اجته_ادى ت_وسل مى جويد.

يكى از ابعاد چشمگير الميزان، جامعه گرايى تفسير است. بى گمان اين خصيصه از انديشه و گرايش هاى اجتماعى علامه طباطبائى (ره) برخاسته است و لذا به مباحثى چون حكومت، آزادى، عدالت اجتماعى، نظم اجتماعى، مشكلات امّت اسلامى، علل عقب ماندگى مسلم__ان__ان، حق__وق زن و پ__اس__خ به شبه__ات م__اركسيس__م و ده ها موضوع روز، روى آورده و ب__ه ط__ور عمي_ق م__ورد بح__ث و بررسى قرارداده است.

شيوه مرحوم علاّمه به اين شرح است كه در آغاز، چندآيه از يك سوره را مى آورد و آيه، آيه، نكات لُغوى و بيانى آن را شرح مى دهد و پس از آن، تحت عنوان بيان آيات كه شامل مباحث

(10) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

موضوعى است به تشريح آن مى پردازد.

ول__ى مت__أسف__انه

ق__در و ارزش اين تفسير در ميان نسل جوان ناشناخته مانده است و بنده در جلسات ف__راوان__ى كه با دانشج_ويان يا دانش آموزان داشته ام همواره نياز فراوان آنها را به اين تفسير دري__افت__ه ام و به همين دليل نسبت به همكارى با جن__اب آق__اى سيدمهدى امي__ن اق__دام نم______وده ام.

امي__دوارم اي___ن قبي__ل ت__لاش ه__اى ق__رآن__ى م__ا و شم__ا ب__راى روزى ذخي__ره ش__ود ك__ه ب__ه ج__ز اعم__ال و ني__ات خ_الص_انه، هي_چ چي_ز ديگ_رى ك_ارس_از نخواهد بود.

دكتر محمد بيستونى

رئيس مؤسسه قرآنى تفسير جوان

تهران _ تابستان 1388

مقدمه ناشر (11)

مق_دم_ه م_ؤل_ف

اِنَّ___هُ لَقُ_____رْآنٌ كَ___ري__مٌ

ف___ى كِت____ابٍ مَكْنُ_____ونٍ

لا يَمَسُّ___هُ اِلاَّ الْمُطَهَّ___روُنَ

اين ق_رآن_ى اس__ت ك__ري__م

در كت_____اب___ى مكن______ون

كه جز دست پ__اك__ان و فه_م خاصان بدان نرسد!

(77 _ 79/ واقعه)

اين كتاب به منزله يك «كتاب مرجع» يافرهنگ معارف قرآن است كه از «تفسير الميزان» انتخ_اب و تلخي_ص، و بر حسب موضوع طبقه بندى شده است.

در تقسيم بندى به عمل آمده از موضوعات قرآن كريم قريب 70 عنوان مستقل به دست آمد. هر يك از اين موضوعات اصلى، عنوان مستقلى براى تهيه يك كتاب در نظر گرفته شد. هر كتاب در داخل خود به چندين فصل يا عنوان فرعى تقسيم گرديد. هر

(12)

فصل نيز به سرفصل هايى تقسيم شد. در اين سرفصل ها آيات و مفاهيم قرآنى از متن تفسي_ر المي__زان انتخ__اب و پس از تلخيص، به روال منطقى، طبقه بندى و درج گرديد، به طورى كه خواننده جوان و محقق ما با مطالعه اين مطالب كوتاه وارد جهان شگفت انگيز آيات و معارف قرآن عظيم گردد. در پايان كار، مجموع اين معارف به قريب 5 هزار عنوان يا سرفصل بالغ گرديد.

از لح__اظ زم__انى: كار انتخاب مطالب و

فيش بردارى و تلخيص و نگارش، از اواخ__ر س__ال 1357 ش__روع و ح__دود 30 س__ال دوام داشت__ه، و با توفيق الهى در ليالى مب__اركه قدر سال 1385پايان پذيرفت__ه و آم__اده چ__اپ و نش__ر گ_ردي_ده است.

ه__دف از تهيه اين مجموع__ه و نوع طبقه بندى مطالب در آن، تسهيل مراجعه به شرح و تفسير آيات و معارف قرآن شريف، از جانب علاقمندان علوم قرآنى، مخصوصا محققين جوان است كه بتوانند اطلاعات خود را از طريق بيان مفسرى بزرگ چون علامه فقيد آية اللّه طباطبايى دريافت كنند، و براى هر سؤال پاسخى مشخص و روش__ن داشت___ه باشن__د.

مقدمه مؤلف (13)

سال هاى طولانى، مطالب متعدد و متنوع درباره مفاهيم قرآن شريف مى آموختيم اما وقتى در مقابل يك سؤال درباره معارف و شرايع دين مان قرار مى گرفتيم، يك جواب مدون و مشخص نداشتيم بلكه به اندازه مطالب متعدد و متنوعى كه شنيده بوديم بايد جواب مى داديم. زمانى كه تفسير الميزان علامه طباطبايى، قدس اللّه سرّه الشريف، ترجمه شد و در دسترس جامعه مسلمان ايرانى قرار گرفت، اين مشكل حل شد و جوابى را كه لازم بود مى توانستيم از متن خود قرآن، با تفسير روشن و قابل اعتمادِ فردى كه به اسرار مكنون دست يافته بود، بدهيم. اما آنچه مشكل مى نمود گشتن و پيدا كردن آن جواب از لابلاى چهل (يا بيست) جلد ترجمه فارسى اين تفسير گرانمايه بود. لذا اين ضرورت احساس شد كه مطالب به صورت موضوعى طبقه بندى و خلاصه شود و در قالب يك دائرة المع__ارف در دست__رس همه دين دوستان قرارگيرد. اين همان انگيزه اى ب_ود ك_ه م_وجب تهيه اين مجل__دات گ__رديد.

بديهى است اين مجلدات شامل تمامى جزئيات سوره ها و آيات الهى قرآن نمى شود،

بلكه سعى شده مطالبى انتخاب شود كه در تفسير آيات و مفاهيم قرآنى، علامه بزرگوار

(14) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

به شرح و بسط و تفهيم مطلب پرداخته است.

اص__ول اي__ن مط__ال__ب با ت__وضي__ح و تفصي__ل در «تفسير الميزان» موجود است ك__ه خ_وانن__ده مى تواند براى پى گيرى آن ها به خود الميزان مراجعه نمايد. براى اين منظور مستند ه__ر مطل__ب با ذك__ر شم__اره مجل__د و شماره صفحه مربوطه و آيه م_ورد استناد در هر مطلب قيد گرديده است.

ذكراين نكته لازم است كه چون ترجمه تفسيرالميزان به صورت دومجموعه 20 جلدى و 40جلدى منتشرشده بهتراست درصورت نيازبه مراجعه به ترجمه الميزان، بر اساس ترتيب عددى آيات قرآن به سراغ جلد موردنظر خود، صرف نظراز تعداد مجلدات برويد.

و مقدر بود كه كار نشر چنين مجموعه آسمانى در مؤسسه اى انجام گيرد كه با ه__دف نش__ر مع__ارف ق__رآن ش__ري_ف، به صورت تفسير، مختص نسل جوان، تأسيس شده باشد، و استاد مسلّم، جن__اب آق_اى دكت_ر محم__د بيستونى، اصلاح و تنقي__ح و نظ__ارت هم__ه ج__انب_ه بر اين مجم__وعه ق_رآنى شريف را به عه__ده گي__رد.

مؤسسه قرآنى تفسير جوان با ابتكار و سليقه نوين، و به منظور تسهيل در رساندن

مقدمه مؤلف (15)

پيام آسمانى قرآن مجيد به نسل جوان، مطالب قرآنى را به صورت كتاب هايى در قطع جيب__ى منتش__ر مى كن__د. اي__ن ابتك__ار در نش__ر همي__ن مجل__دات ني__ز به كار رفته، ت__ا مط__الع__ه آن در ه__ر ش__راي__ط زم__ان__ى و مك__انى، براى ج__وانان مشتاق فرهنگ الهى قرآن شريف، ساده و آسان گردد...

و ما همه بندگانى هستيم هر يك حامل وظيفه تعيين شده از جانب دوست، و آنچه انج__ام ش__ده و مى ش_ود، همه از جانب اوست !

و صلوات خدا بر محمّد مصطفى صلى الله عليه و آله

و خاندان جليلش باد كه نخستين حاملان اين وظيفه الهى بودند، و بر علامه فقيد آية اللّه طباطبايى و اجداد او، و بر همه وظيفه داران اين مجموعه شريف و آباء و اجدادشان باد، كه مسلمان شايسته اى بودند و ما را نيز در مسي__ر شن__اخت اس_لام واقعى پرورش دادن_د!

ليله قدر سال 1385

سيد مهدى حبيبى امين

(16) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

فصل اول:مشخصات ظاهرى پيامبر گرامى خدا صلى الله عليه و آله

مشخصات صورت رسول اللّه صلى الله عليه و آله

1 _ قيافه، رنگ، موى و سر

- رس__ول خدا صلى الله عليه و آله م_ردى بود كه در چش__م ه_ر بيننده ب__زرگ و موق_ر مى نمود،

- بدون اين كه چه_ره اش دره__م كشي__ده باش_د، هميشه اندوهگين به نظر مى رسيد،

- و بدون اين كه بخندد، هميشه تبسمى بر لب داشت،

- ص___ورت__ش رن___گ مهت___اب____ى داش____ت،

- روى ني_كوي_ش در ت_لال_ؤ چ_ون م_اه ت_مام ب_ود،

(17)

- س____رش ب____زرگ ب_____ود،

- موئ___ى ك_م پي___چ داش____ت،

- اگ_ر گ_اهى م_وهايش پ_ريش_ان مى ش_د، ش_انه م_ى زد،

- اگر گيسوان مى گذاشت از نرمه گوشش تجاوز نمى كرد.

2 _ پيشانى، چشم و ابرو

- پ_يش_انى و ج_بينش ف_راخ ب_ود،

- چشم_ان_ش افتاده - يعن_ى نگاه___ش بيشت_ر به زمي_ن ب___ود ت_ا ب_ه آسم____ان،

- نگاهش به ق__درى نافذ ب__ود كه كسى را ي__اراى خيره ش_دن به چشم_ان او نبود،

- نگ_اهش همه به گوشه چشم بود،

- آن حضرت نگاه هاى زير چشمى خود را در بين اصحابش به طور مساوى تقسيم كرده بود، بدين معنى كه به تمام آن ها به يك جور نظر مى انداخت،

(18) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

و هم___ه را ب_ه ي_ك چش__م م_ى دي__د،

- وقت_ى ب_ه جائى التفات مى كرد با تمام بدن مت_وج_ه مى شد،

- اب_روانش ب_اري__ك و ط_ولان_ى ب_ود،

- ف_اصل_ه دو اب_رويش فراخ ب_ود، و ب_ه ه_م پ_ي_وسته نب_ود،

- بين دو ابروانش رگى بود كه در موقع خشم از خون پر مى شد، و اين رگ طورى براق ب_ود كه اگ_ر كسى دقت ن_مى كرد خ_يال مى كرد دن_ب_ال__ه بين___ى آن جن___اب اس__ت.

3 _ دماغ، دهان، دندان، گونه و ريش

- ب_ين_ى آن ج_ناب كشيده و اَشَ_مّ ب__ود،

- دهانش فراخ، خوشبو، و هميشه باز بود،

- دندان هايش از ه_م باز و ج_دا، و چون م_رواريد سفيد بود،

مشخصات صورت رسول اللّه صلى الله عليه و آله (19)

- درحالت تبسم تنهادندان هاى چون تگرگش نمايان مى شد،

- وقتى تكلم مى كرد چيزى شبيه نور از بين ثناياى آن حضرت بيرون مى جست، - به نظر مى رسيد دندان هاى آن حضرت «فَلَج» است، يعنى ميان ثناياى ب_الائى او زي_اد ب_از است، و ح_ال آن كه چنين نب_ود،

- گ_ونه ه_ايش ك_م گ_وشت و ب_دون ب_رجست_گى ب_ود،

- ري_ش و مح_اس_ن ش_ريفش پ_رپشت و ك_وت_اه ب_ود.

اندام رسول اللّه صلى الله عليه و آله

1 _ مشخصات قسمت بالاى بدن

- گردن آن حضرت در زيبائى چنان بود كه گوئى گردن آهوست، و از روشنى و صف__ا گ__وئ__ى نق____ره است،

- فاصله دو شان_ه اش زياد، و به اصطلاح چهارشانه بود،

(20) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- س_ين___ه اش گش____اد ب_ود،

- از بالاى سينه تا سره خط_ى از م_و داش_ت،

- م_وى وسط سينه ت_ا شكمش باري_ك ب_ود،

- بالاى سينه و پشت شانه و دو پستان و شكمش، از دو ذراع، پر مو بود.

2 _ اندام و قامت، عضلات و استخوان بندى

- ان_دام رس_ول ال_لّه صلى الله عليه و آله م_ت_ناس_ب ب__ود،

- قامتش رعنا، و از قامت معتدل بلندتر، و از بلندبالايان كوتاه تر بود، - ب__دن___ى ف_ربه داش____ت،

- شكمش از سينه جلوتر نبود،

- رسول اللّه صلى الله عليه و آله لاغرترين اهل دنيا بود از حيث تهيگاه، و گرسنه ترين شكم ب___ود از حي____ث شك__م،

اندام رسول اللّه صلى الله عليه و آله (21)

- وقت_ى برهن_ه مى شد بدنش بسي_ار زيبا بود،

- س_راپ___اى ب___دن___ش ص____اف ب_____ود،

- استخوان هايش باريك و بدون برآمدگى بود، - مف_اصل است_خوان هايش ض_خي_م بود،

- ع_ض_لات_ى ب_ه ه__م پ_يچ_يده داش_ت.

3 _ دست ها و پاها

- بند دسته_اى آن حض_رت كشيده ب_ود،

- محي___ط كف دست___ش ف_راخ ب___ود،

- در استفاده از دست ها، دست راستش را اختصاص مى داد براى خوردن، آش__ام_ي____دن، دادن و گ_رف_ت_____ن،

(22) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- آن حضرت جز با دست راست چيزى را نمى داد و نمى گرفت،

- دست چپش براى كارهاى ديگرش بود،

- رس__ول اللّه صلى الله عليه و آله وقت__ى به چيزى اشاره مى كرد با تمام كف دست اشاره مى نمود،

- وقت_ى آن حضرت از مطلب_ى به شگفت درم__ى آم_د دست را پشت و رو م_ى كرد،

- استخ__وان بن__دى ك__ف دس_ت و ك_ف پاي__ش درشت بود،

- گ_ودى ك___ف پ__ا و دس_ت_ش از متع__ارف بيشت_ر ب___ود،

- دو قدمش محدب، و بيشتر از متعارف برآمده و پهن بود، به طورى كه آب ب___ر آن ق_رار نم___ى گ___رف______ت. (1)

1- ال_مي__زان ج 12، ص 185. روايات اسلامى

اندام رسول اللّه صلى الله عليه و آله (23)

(24)

فصل دوم:حركات و رفتارهاى شخصى رسول اللّه صلى الله عليه و آله

طرز نشستن، راه رفتن و سوار شدن رسول اللّه صلى الله عليه و آله

1 _ نشستن

- رس___ول اللّ____ه صلى الله عليه و آله در موق___ع نشست__ن چ___ون بندگ__ان مى نشس_____ت،

- آن حض_رت ب_ر زمي_ن م_ى نشست،

- نشستن آن حضرت بر سه گونه بود:

1- قَرْفَصاء: و آن عبارت از اين بود كه ساق هاى پا را بلند مى كرد، و دو دست خود را از جلو بر آن ها حلقه مى زد، يعنى با دست راست بازوى چپ و با دست

(25)

چ_پ ب_ازوى راست را م_ى گ_رفت،

2- دو زانوى خود و نوك انگشتان پا را به زمين مى گذاشت.

3- يك پا را زير ران خود گذاشته و پاى ديگر را روى آن پهن مى كرد. - هرگ_ز دي_ده نش_د ك_ه آن حض_رت چه_ار زان_و بنشيند،

- هرگز ديده نشد كه آن حضرت در پيش روى كسى كه در خدمتش نشسته پ_____اى خ____ود را دراز كن_____د،

- رس_ول خ_دا صلى الله عليه و آله بيشتر اوق_ات رو به قبله مى نشست.

2 _ راه رفتن

- رسول اللّه به آرامى گام برمى داشت،

- ب___ا وق______ار راه م_ى پيم_____ود،

- وقت_ى ق_دم برم_ى داشت گ_وئى آن را از زمي_ن مى كند،

(26) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- وقتى راه مى رفت گوئى از كوه سرازي_ر مى ش_د،

- در راه رفتن سريع بود،

- وقتى راه مى رفت طورى با نشاط مى رفت كه به نظر مى رسيد خسته و كسل نيست.

3 _ سوار شدن :

- رس_ول خ_دا صلى الله عليه و آله بر الاغ ل_خ_ت سوار مى شد،

- و ديگ_رى را هم در ردي_ف خ_ود سوار مى كرد،

- رسول خدا صلى الله عليه و آله را رسم چنين بود كه اگر سوار بود هيچ وقت نمى گذاشت كسى پياده همراهى اش بكند، يا او را سوار در ترك خود مى كرد و يا مى فرمود: تو جلوتر برو و در هرجا كه مى گوئى منتظرم باش تا بيايم.

طرزنشستن، راه رفتن و سوارشدن رسول اللّه صلى الله عليه و آله (27)

طرز سلام كردن و دست دادن رسول اللّه صلى الله عليه و آله

1 _ سلام كردن

- رسول اللّه صلى الله عليه و آله به هر كس كه مى رسيد سلام مى داد، چه توانگر و چه درويش، چه كوچك و چه بزرگ،

- آن حضرت به هر كس كه برمى خورد در سلام از او سبقت مى جست، - رسول خدا صلى الله عليه و آله به زنان هم سلام مى كرد، و آن ها سلامش را جواب مى دادند، (هم چنين بود على عليه السلام ، كه او هم اين كار را مى كرد، الاّ اين كه آن جناب سلام دادن به زنان را كراهت داشت و مى فرمود: مى ترسم از آهنگ صداى آن ها خوشم آيد و آن وقت ض_رر اين ك_ار از اج_رى كه در نظ_ر داشتم بيشتر ش_ود.) - براى درخواست اذن دخول عادت رسول اللّه صلى الله عليه و آله چنين بود كه سه نوبت سلام مى كرد، و اگر جواب مى شنيد و اذن مى گرفت، داخل مى شد و گرنه برمى گشت.

(28) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

2 _ دست دادن

- رسول اللّه صلى الله عليه و آله با فقرا و توانگران دست مى داد، و دست خود را نمى كشيد تا طرف مقاب_ل دست خود را بكشد،

- هيچ ديده نشد كه آن حضرت با كسى مصافحه كند و او جلوتر از طرف مقابل دست خود را بكشد، بلكه آن قدر دست خود را در دست او نگه مى داشت تا طرف دست او را رها سازد، و به همين جهت وقتى مردم اين معنا را فهميدند هر كس كه با آن حضرت مصافحه مى كرد دست خود را مرتبا به طرف خود مى كشيد تا آن كه ازدست آن جناب جدامى كرد.

غذا و غذا خوردن رسول اللّه صلى الله عليه و آله

1 _ غ__ذاى رس_ول اللّه صلى الله عليه و آله :

- غذاهائى را كه رسول اللّه صلى الله عليه و آله ميل مى فرمود، عبارت بودند از: نان و گوشت به انواع مختلف؛ خربزه، شكر، انگور، انار، خرما، شير، هريسه (گندم پخته)،

غذا و غذا خوردن رسول اللّه صلى الله عليه و آله (29)

روغ_ن، س_رك_ه، ك_اسن_ى، ب_ادروج، كل_م؛

- آن ج_ن_اب از عس_ل خ_وش_ش م_ى آم_د،

- از هر ميوه بيشتر انار را دوست مى داشت،

- طعام رسول اللّه صلى الله عليه و آله اگر به دستش مى آمد جو بود، و حلوايش خرما، و هيزم من_زلش برگ و شاخه درخت خ_رما ب_ود،

- روزى اصحابش فالوده آوردند و آن حضرت با ايشان تناول فرمود، و پس از آن پرسيد: اين فالوده از چه درست مى شود؟ عرض كردند: روغن را با عسل مى گذاريم اين طور مى شود! فرمود: طعام خوبى است! (در مورد فالوده روايتى هس__ت ك_ه مغ_اي_ر اي_ن رواي__ت است).

- رسول اللّه صلى الله عليه و آله نان جو را الك نك__رده مى خ__ورد،

- رسول خدا صلى الله عليه و آله اصلاً نان گندم نخورد، و از نان جو هم يك شكم سير نخورد،

(30) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- خربزه، انگور و خرما را مى خورد، و هسته خرما را به گوسفند

مى داد، - سير، پياز و تره ميل نمى فرمود، هم چنين عسلى را هم كه در آن مغافير بود، ميل نمى كرد. (مغافير خلطى است كه در بدن زنبور هضم نشده و در عسل مى ريزد و ب_وى آن در ده_ان مى ماند.)(1)

- رسول خدا صلى الله عليه و آله از تمامى انواع غذاها ميل مى فرمود،

- هر چه را كه خدا حلال كرده است با اهل بيت و خدمتگزاران خود، و هر وقت ك_ه ايشان مى خ_وردند، مى خورد،

- در روزهاى عيد قربان دو قوچ ذبح مى كرد، يكى را از طرف خود و يكى ديگر را از ط______رف ف_ق_راى امت_____ش،

- تنها در رطب و خرما بود كه آن جناب دست دراز مى كرد و بهترش را برمى چيد، - هيچ طعامى نزد رسول اللّه صلى الله عليه و آله حاضر نشد كه در آن خرما باشد، مگر اين كه ابتداء

1- منظور هنگام رفتن به مسج__د و حضور در اجتماعات مى باشد.(بيستونى)

غذا و غذا خوردن رسول اللّه صلى الله عليه و آله (31)

از آن خ_رم_ا مي_ل مى ف_رم_ود،

- هيچ نعمتى را مذمت نمى فرمود،

- در مورد طعام ها نه تنها مذمت نمى كرد، بلكه از طعم آن تعريف هم مى نمود، - هيچ وقت طعم چيزى را مذمت نمى فرمود و آن را نمى ستود، - هيچ وقت غذائى را مذمت نفرمود، و اگر آن را دوست مى داشت، مى خورد، و اگر از آن خوشش نمى آمد، نمى خورد، ولى آن را مذمت نمى كرد كه ديگران هم نخورند.

- اگر چيزى تعارفش مى كردند آن تحقير نمى كرد، اگر چه يك خرماى پوسيده باشد.

2 _ ادب غذا خوردن و آشاميدن رسول اللّه صلى الله عليه و آله :

- رس_ول اللّه صلى الله عليه و آله وقت_ى غ_ذا ميل مى ف_رمود بسم اللّه م_ى گفت،

- رس_ول خ_دا صلى الله عليه و آله بي_ن ه_ر دو لقم_ه حم_د خ_داى را مى ك_رد،

- از جل_و خ_ود غ_ذا مى خورد، و از جلوى كسى غذا برنمى داشت،

(32) شخصيت و رسالت

محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- هيچ وقت تنها غذا نمى خورد،

- وقت__ى سف__ره انداخت__ه مى ش__د، قب__ل از سايري_ن ش_روع ب_ه غ__ذا مى ك__رد،

- وقتى با مردمى غذا ميل مى فرمود، اولين كسى بود كه دست به غذا مى برد، و آخرين كس بود كه دست برمى داشت، و چنين مى كرد تا همه مردم غذا بخ_ورن_د و خج_الت نكشند،

- دس__ت راس__ت آن حض__رت اختص__اص داش__ت ب__راى خ__وردن و آشامي__دن و دادن و گرفت____ن....

- غذا را با سه انگشت ابهام و انگشت پهلوى آن و انگشت وسطى برمى داشت، و گاهى هم از انگشت چهارمى كمك مى گرفت،

- هميش__ه با تمامى كف دس__ت غذا مى خورد، نه با دو انگش__ت و مى فرم__ود: غذا خوردن با دو انگش__ت خوردن شيط__ان است.

غذا و غذا خوردن رسول اللّه صلى الله عليه و آله (33)

- رسول خدا صلى الله عليه و آله وقتى خرما ميل مى فرمود، هسته آن را روى پشت دست مى گذاشت و آن گاه آن را دور مى انداخت.

- وقتى رسول خدا صلى الله عليه و آله گوشت ميل مى فرمود سر خود را به طرف گوشت پائين نمى انداخت، بلكه آن را به طرف دهان خود مى برد و آن را به طور مخصوصى و با تمام دندانها مى جويد، و مخصوصا وقتى گوشت ميل مى فرمود، هر دو دست خود را به خوبى مى شست و آن گاه دست تر را به صورت خود مى كشيد،

- رسول خدا صلى الله عليه و آله غذاى داغ را نمى خورد، و صبر مى كرد تا خنك شود، و مى فرمود: خ_داى تعالى م_ا را آتش نخ_وراني_ده، و غ_ذاى داغ ب_ركت ندارد،

- رسول خ__دا صلى الله عليه و آله هميشه خ__لال مى كرد، (حض__رت ام__ام ص_ادق عليه السلام فرم___ود: خلال ده_ن را خوشبو مى كند،)

- ظرف غذا را مى ليسيد و مى فرمود: غذاى آخر ظرف بركتش از همه آن غذا

(34) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه

صلى الله عليه و آله

بيشتر است، و وقتى هم كه از غذا فارغ مى شد، هر سه انگشت خود را يكى پس از ديگرى مى ليسيد و دست خود را از طعام مى شست تا پاكيزه گردد، - با هر كسى از مسلمانان كه او را دعوت مى كرد هم غذا مى شد، و هر چه آن ها مى خوردند، مى خورد، مگر اين كه براى آن ها ميهمانى سر مى رسيد كه در اي_ن ص_ورت ب_ا آن م_يهمان غ_ذا مي_ل مى ف_رم_ود،

- از هر غذائى بيشتر آن را دوست مى داشت كه شركت كنندگان در آن بيشتر باشند،

- اگر غلامى از آن حضرت دعوت مى كرد، مى پذيرفت،

- شام انبياء بعد از نماز عشاء بوده است، (اميرالمؤمنين عليه السلام فرموده: شما هم شام خ_وردن را ترك نكنيد، كه باعث خ_رابى بدن است،)

- رسول خدا صلى الله عليه و آله هيچ چيزى را دوست تر از آن نمى داشت كه دائما گرسنه و از خدا خائف باشد،

غذا و غذا خوردن رسول اللّه صلى الله عليه و آله (35)

- رسول اللّه صلى الله عليه و آله از همه انبياء زاهدتر بود، زيرا علاوه بر كنيزهائى كه داشت، داراى سيزده همسر بود، ولى با اينهمه هيچ وقت سفره اى از طعام برايش چيده نشد، و هرگز نان گندم نخورد، و از نان جو هم هيچ شكم سيرى نخ_ورد، و سه شب_انه روز گ_رسنه مى م_اند،

- آن حضرت هرگز از روى سيرى آروغ نزد،

- رسول اللّه صلى الله عليه و آله از خوردنى هاى دنيا اندك و به اطراف دندان خورد،

- دهان خود را از خوردنى هاى دني_ا پر نك_رد و به آن التف_اتى ننم_ود،

- لاغرترين اه_ل دني_ا بود از حيث تهيگ_اه، و گرسنه ترين شكم بود از جهت شكم.

3 _ طرز آشاميدن رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- رسول اللّه صلى الله عليه و آله هر وقت آب مى آشاميد، ابتداء بِسْمِ اللّه مى گفت... و آب را به طور مخصوصى مى مكيد و

آن را به پرى دهان نمى بلعيد، و مى فرمود:درد كبداز همين قورت دادن است،

(36) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- وقتى رسول اللّه صلى الله عليه و آله چيزى مى آشاميد، آشاميدنش با سه نفس بود، و آن را مى مكي_د و مث__ل پاره اى از م__ردم آن را نمى بلعيد،

- على عليه السلام فرمود: چند بار تجربه كردم و ديدم كه - رسول اللّه صلى الله عليه و آله آب يا هر آشاميدنى ديگر را به سه نفس مى آشاميد، و در ابتداى هر نفس بِسْمِ اللّه و در آخر آن اَلْحَمْدُلِلّه مى گفت، از سبب آن پرسيدم، فرمود: حمد خدا را به منظور اداى شكر پروردگار، و بسم اللّه را به منظور ايمنى از ضرر و درد مى گويم،

- رسول اللّه صلى الله عليه و آله در ظرف آشاميدنى نفس نمى كشيد، و اگر مى خواست نفس تازه كند ظرف را دور مى گرفت،

- رسول خدا صلى الله عليه و آله آشاميدنى ها را هم در قدح هاى بلورى كه از شام مى آوردند، مى آشاميد و هم در قدح هاى چوبى و چرمى و سفالى،

- رسول خدا صلى الله عليه و آله دوست مى داشت از قدح شامى بياشامد، و مى فرمود: اين ظرف

غذا و غذا خوردن رسول اللّه صلى الله عليه و آله (37)

از نظيف ترين ظرفهائى است كه در دسترس شماست،

- آن جناب با كف دست هم آب مى خورد و مى فرمود: هيچ ظرفى پ_اكي_زه تر از دست نيست.

4 _ ادب نشستن رسول اللّه صلى الله عليه و آله براى خوردن غذا :

- رسول اللّه صلى الله عليه و آله هيچ وقت بر خوان طعام غذا نخورد، بلكه روى زمين مى خورد،

- رسول اللّه صلى الله عليه و آله از روزى كه خداوند او را به نبوت مبعوث كرد و تا روزى كه از دنيا رفت، در حال تكيه غذا نخورد، بلكه مانند بردگان غذا ميل مى فرمود و مانند آن ها مى نشست، و اين براى اظهار كوچكى و تواضع در برابر خداى عزّوجلّ بود،

- رسول خدا صلى الله عليه و آله در

حال تكيه غذا نخورد، مگر يك مرتبه، كه آن هم نشست و از در معذرت گفت: «بارالهآ من بنده تو و رسول توام!»

- رسول خدا صلى الله عليه و آله هيچ وقت در حال تكيه به دست راست يا به دست چپ غذا

(38) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

ميل نمى فرمود، بلكه مثل بنده ها مى نشست، و اين براى تواضع در برابر خ__داى ع__زّوج____لّ ب___ود،

- رسول خدا صلى الله عليه و آله مثل بنده ها غذا مى خورد، مثل آن ها مى نشست. آن حضرت روى زمين پست غ_ذا مى خورد، و روى زمين مى خوابيد،

- وقتى براى خوردن مى نشست، بين دو زانو و دو قدم خود را جمع مى كرد، همان طور كه نمازگزار مى نشيند، الاّ اين كه يكى از زانوها و قدم ها را روى زانو قدم ديگر مى گذاشت، و مى فرمود: من بنده اى هستم و لذا مثل بنده ها غذا مى خورم، و مثل آن ها مى نشينم!

- رسول خدا صلى الله عليه و آله وقتى سر غذا مى نشست مثل بنده اى مى نشست و به ران چ_پ خ__ود تك_ي_ه م_ى ك__رد،

- آن حضرت روى زمين غذا مى خورد، با مساكين و با بردگان هم غذا مى شد.

غذا و غذا خوردن رسول اللّه صلى الله عليه و آله (39)

آداب رسول اللّه صلى الله عليه و آله در سفر و حضر

1 _ آداب سفرهاى رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- آن جن_اب بيشت_ر در روز پنجشنب_ه مسافرت مى كرد،

- رسول خدا صلى الله عليه و آله هر وقت به مسافرت مى رفت، پنج چيز با خود برمى داشت: آئينه، سرمه دان، شانه، مسواك و قيچى،

- رسول خدا صلى الله عليه و آله در سفر هر وقت از بلندى ها سرازير مى شد، مى گفت: لااِلهَ اِلاَّ اللّه! و هر وقت بر بلندى ها بالا مى رفت، مى گفت: اَللّهُ اَكْبَر! - رسول خدا صلى الله عليه و آله وقتى راه مى رفت طورى با نشاط مى رفت كه به نظر مى رسي_د خست_ه و كس_ل نيست،

- رسول خدا صلى الله عليه و آله از هيچ منزلى كوچ نمى داد، مگر اين كه در آن منزل دو ركعت نماز مى خواند،

و مى فرمود: اين كار را براى اين مى كنم كه اين منازل به نمازى كه در آن ها خوان_دم شهادت دهند.

(40) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

2 _ دعاى خير رسول اللّه صلى الله عليه و آله براى مسافرين

- رسول خدا صلى الله عليه و آله وقتى با مؤمنين خداحافظى مى فرمود، مى گفت: خداوند تقوا را زاد و توشه شما قرار دهد، و به هر خيرى مواجه تان سازد، و هر حاجتى را از شما برآورده كند، و دين و دنياى شما را سالم و ايمن سازد، و شما را به سلامت و با غنيمت فراوان برگرداند،

- رسول خدا صلى الله عليه و آله به اشخاصى كه از مكه مى آمدند، مى فرمود: خداوند عبادتت را قبول و گناهانت را بيامرزد، و در قبال مخارجى كه كردى به تو نفقه روزى فرمايد.

3 _ رس__م رسول اللّه صلى الله عليه و آله در رفت و برگشت

- رسول خدا صلى الله عليه و آله وقتى پى كارى مى رفت از راهى كه رفته بود، برنمى گشت، بلكه از راه ديگرى مراجعت مى فرمود. (حضرت رضا عليه السلام فرموده: اين عمل براى رسي_دن به روزى ن_زديك تر است،)

- رسول خدا صلى الله عليه و آله هميشه بعد از طلوع آفتاب از خانه بيرون مى آمد،

آداب رسول اللّه صلى الله عليه و آله در سفر و حضر (41)

خنده و خوشحالى، گريه و غم رسول اللّه صلى الله عليه و آله

1 _ خنده رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- وقت_ى رس___ول ال_لّ__ه صلى الله عليه و آله مى خن__دي_د، خن_ده اش تبسم_ى شي__ري_ن ب___ود،

- در تبسم رس__ول اللّ__ه صلى الله عليه و آله تنه_ا دندان هاى چون تگرگ__ش نماي__ان مى ش___د،

- وقت__ى رسول اللّه صلى الله عليه و آله خيل__ى خوشحال مى ش__د، زياد دس__ت به محاسن شري__ف خود مى كشيد،

- رسول اللّه صلى الله عليه و آله چنان بود كه اگر مسرور و راضى مى شد، مسرت و رضايتش براى م_ردم بهت_رين مس_رت ها و رض_ايت ه_ا ب_ود،

- او ب_دون اين كه بخندد هميشه تبسمى بر لب داشت،

- هر وقت حرف مى زد، در حرف زدنش تبسم مى كرد.

(42) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

2 _ شوخى رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- رسول خدا با اشخاص شوخى مى كرد و مى خواست بدين وسيله آنان را مسرور سازد،

- رسول خدا با اشخاص مطايبه مى كرد ولى در شوخى هايش جز حق چيزى نمى گفت،

- مرد عربى به ديدن رسول اللّه صلى الله عليه و آله مى آم__د و برايش هدي__ه مى آورد و همانجا به شوخ__ى مى گفت: پول هدي_ه ما را مرحمت فرما! رسول خدا صلى الله عليه و آله هم مى خنديد، و وقتى اندوهناك مى شد، مى فرمود: اعرابى چه شد؟ كاش مى آمد!

3 _ گريه رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- رسول اللّه صلى الله عليه و آله از خوف خداى عزّوجلّ اين قدر مى گريست كه سجاده و نمازگاهش از اشك چشم او تر مى شد، با اين كه جرم و گناهى هم نداشت، - رسول اللّه صلى الله عليه و آله اين قدر مى گريست كه بيهوش مى شد، خدمتش عرض كردند:

خنده و خوشحالى، گريه و غم رسول اللّه صلى الله عليه و آله (43)

مگر خداى تعالى در قرآن نفرموده كه از گناهان گذشته و آينده تو در گذشته است؟ پس اين همه گريه چيست؟ فرمود: درست است كه خدا مرا بخشي_ده اس__ت لك_ن م_ن چ_را بن_ده شكرگ_زار ن_باشم؟

آرايش، نظافت، و عطر رسول اللّه صلى الله عليه و آله

1 _ آراي___ش رس___ول اللّه صلى الله عليه و آله

- رسول اللّه صلى الله عليه و آله عادتش اين بود كه خود را در آئينه ببيند، و سرو روى خود را شانه بزند، و چه بسا اين كار را در برابر آب انجام مى داد،

- رسول خدا صلى الله عليه و آله هميشه موى خود را شانه مى زد، و اغلب با آب شانه مى ك_رد، و مى فرم_ود: آب براى خ_وشبو كردن مؤمن كافى است،

- رسول اللّه صلى الله عليه و آله علاوه بر اهل خانه، خود را براى اصحابش نيز آرايش مى داد،

(44) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- رسول اللّه صلى الله عليه و آله مى فرمود: خداوند دوست دارد كه بنده اش وقتى براى ديدن برادران خود از خانه خارج مى شود، خود را آماده ساخته و آرايش دهد، - آن حضرت وقتى مى خواست موى سر و محاسن شريف خود را ب_ش_وي_د، ب_ا س_در م_ى ش_س_ت،

- رسول خدا صلى الله عليه و آله همواره خضاب مى كرد، (حضرت ابى جعفر عليه السلام فرمود: هم اكنون موى خضاب شده آنجناب درخانه ماست،)

- رسول اللّه صلى الله عليه و آله سرمه دانى داشت كه هر شب با آن سرمه بر چشم مى كشيد، و س_رم_ه اش س_رمه سن_گ ب_ود،

- رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: مجوس ريش خود را مى تراشند و سبيل خود را كلفت مى كنن__د و ما سبيل خود را كوت_اه مى كنيم و به

ري_ش خود را وانم__ى گ__ذاري__م،

- رسول خدا صلى الله عليه و آله هر وقت مسافرت مى رفت پنج چيز با خود برمى داشت: آئينه، سرمه دان، شانه، مسواك و قيچى.

آرايش، نظافت، و عطر رسول اللّه صلى الله عليه و آله (45)

2 _ نظافت رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- يكى از سنت هاى رسول اللّه صلى الله عليه و آله گرفتن ناخن هاست،

- يكى ديگر از سنت هاى آن جناب دفن كردن مو و ناخن و خون است، - ازال__ه موى زير بغل از سنت هائى است كه رسول اللّه صلى الله عليه و آله بدان امر فرموده است.

3 _ مسواك كردن رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- از سن_ن م_رسلي_ن يك_ى مس_واك كردن دندان هاست،

- مسواك كردن باعث رضاى خدا، و از سنت هاى پيغمبر صلى الله عليه و آله و مايه خوشبوئى و پاكيزگى دهان است،

- رواي__ات درباره عادت داشت__ن رسول خدا صلى الله عليه و آله به مسواك و سنت قرار دادن آن بسي____ار اس___ت،

- رس__ول خ___دا صلى الله عليه و آله هميش___ه خ___لال مى ك____رد.

(46) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

4 _ عطر رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- رسول خدا صلى الله عليه و آله بيش از آن مقدارى كه براى خوراك خرج م_ى ك_رد، به عط_ر پ_ول م_ى داد،

- مش__ك را بهت_ري__ن و محب___وب ت__ري___ن عط___ره___ا م__ى دانس_______ت،

- م__ردم آن جناب را به بوى خوش__ى كه از او به مش__ام مى رسي_د، مى شناختن__د،

- براى رسول خدا مشكدانى بود كه بعد از هر وضوئى آن را به دست تر مى گرفت، و در نتيجه هر وقت كه از خانه بيرون تشريف مى آورد، از بوى خوشش شناخته مى شد كه رسول اللّه صلى الله عليه و آله است،

- هيچ عطرى به آن جناب عرضه نمى شد، مگر آن كه خود را به آن خوشبو مى كرد، و مى فرمود: بوى خوشى دارد، حملش آسان است، و اگر هم خود را با آن خوشب__و نمى ك__رد، سرانگش_ت خ_ود را ب_ه آن گ__ذاشت_ه و از آن مى ب_وئي___د،

آرايش، نظافت، و عطر رسول اللّه صلى الله عليه و آله (47)

- رسول خدا صلى الله عليه و آله با «خودقمارى» خ_ود را بخور مى داد، - عطر به شارب زدن از اخلاق انبياء و احترام ملائكه كرام الكاتبين است،

- بر هر بالغى لازم است كه در هر شب جمعه شارب و ناخن خود را چيده و مقدارى عطر استفاده كند، رسول خدا صلى الله عليه و آله وقتى جمعه مى شد، و عطر همراه نداشت، ناچار مى فرمود تا چارقد بعضى از زوجاتش را مى آوردند، و آن جناب آن را با آب تر مى كرد، و به

روى خود مى كشيد تا بدين وسيله از بوى خوش آن چارق_د خود را معطر سازد.

- اگر در روز عيد فطر براى رسول اللّه صلى الله عليه و آله عطر مى آوردند، اول به زنان خود مى داد.

x 5 _ نگهدارى از پوست بدن :

- رسول خدا صلى الله عليه و آله به انواع روغن ها خود را ضماد مى فرمود، و اغلب از روغن «بَنَفْسَ_ج» استفاده مى كرد، و مى فرمود: اين روغن بهترين روغن هاست، - رسول خدا صلى الله عليه و آله همواره روغن به خود مى ماليد، و هر كس بدن شريفش را روغن

(48) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

م__الى مى ك__رد تا حدود زير جام__ه را مى مالي__د و مابق__ى را خ__ود آن جن___اب ب___ه دس__ت خ__ود انج__ام م__ى داد.

رفتارهاى حساب شده و سنت سازى رسول اللّه صلى الله عليه و آله

1 _ سنت هائى ب_راى آم_وزش رهبران جامعه

- (رسول اللّه صلى الله عليه و آله علاوه بر رفتارهاى شخصى روزمره كه در بالا ذكر شد، رفتارهائى نيز به طور حساب شده داشت كه همواره آن ها را تكرار مى كرد تا اين رفتارهاى خداپسندانه ميان مردم و بزرگان جامعه سنت و ارزش شود، و در عين حال، سنت هاى جاهلى و اشرافى را كه در هر عصر و زمان آتى به شكلى در جامعه اسلام__ى امك_ان دارد رش_د پي_دا كن_د، در ه_م بشكن_د!)

- رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: من از پنج چيز دست برنمى دارم تا بميرم، براى اين كه امتم ني_ز بدان عادت كنند، و اين خود سنتى شود براى بعد از خودم :

1 _ روى زمي_ن و با بردگان غ__ذا خوردن،

رفتارهاى حساب شده رسول اللّه صلى الله عليه و آله (49)

2 - س__وار بر الاغ برهن_ه شدن، 3 - بز به دست خود دوشي__دن،

4 - لب__اس پشمين_ه پوشي__دن، 5 - ب_ه ك_ودك__ان س__لام دادن!

2 _ سنت هائى در پاكيزگى و بهداشت

- مسواك كردن باعث رضاى خدا و از سنت هاى پيغمبر صلى الله عليه و آله و مايه خوشب_وئى و پاكي_زگى ده_ان است،

- يكى از سنت ها گرفتن ناخن ه_است،

- يكى ديگر از سنت ها دفن كردن مو، ناخن و خون است، - ازاله موى زير بغل بوى بد را از انسان زايل مى سازد، اين كار علاوه بر اين كه از پاكيزگى است، از سنت هائى است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله بدان امر فرموده است،

- يكى از سنت هاى آن حضرت در امر نظافت و نزاهت اين است كه وقتى مى خواست موى سر و محاسن خودرا بشويد، با سدر مى شست.(1)

1- ال_مي______زان ج 12، ص 185. رواي__ات اس_لام__ى

(50) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

فصل سوم:زندگى خصوصى، و لوازم زندگى رسول اللّه صلى الله عليه و آله

خانه، و زندگى خانوادگى رسول اللّه صلى الله عليه و آله

1 _ رسول اللّه صلى الله عليه و آله در خانه

- رس_ول خ__دا صلى الله عليه و آله وق__ت خ_ود را در خان_ه ب_ه س_ه ج__زء تقسي__م ك_رده ب_ود:

- قسمت___ى را ب___راى عب___ادت خ_____دا،

(51)

- قسمت_ى را براى ب_ه سر بردن با اه_ل خانه،

- قسمت ديگر را به خود اختصاص داده بود.

(در آن قسم_ت هم كه به خود اختصاص داده بود، باز به كلى از ديگران قطع رابطه نمى كرد، بلكه مقدارى از آن را به وسيله خواص خود در كارهاى عامه مردم صرف مى فرمود، و از آن مقدار چيزى را براى خود ذخيره نمى كرد،)

- ب__ه خان_ه رفت_ن رس__ول اللّه صلى الله عليه و آله ب__ه اختي_ار خود بود، - هيچ دقيقه اى از عمر شريفش را بيهوده و بدون عمل در راه خدا، يا كارى از كارهاى لازم خويشتن، نمى گذرانيد.

2 _ انجام كارهاى خانه

- رسول اللّه صلى الله عليه و آله كفش خ_ود را به دست خود مى دوخت، - لباس خود را خودش وصله مى زد،

- گوسفن_د خود را خودش مى دوشيد،

- روى زمي__ن مى نشست و گوسفن__دان را بي__ن دو پ__اى خ__ود گ__ذاشت__ه و شي__ر آن ه____ا را م_ى دوشي____د،

(52) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- حي_ا مانعش نمى ش__د كه مايحت__اج خود را خ__ودش از ب__ازار تهيه كند، و به س__وى اهل خان_ه ببرد.

3 _ همسردارى

- رسول اللّه صلى الله عليه و آله فرمود:

روشنى چشم مرا در نماز، و لذتم را در زنان قرار داده اند،

- از اخ_____لاق انبي______اء دوست___ى زن___ان اس_____ت،

- جماعتى از اصحاب، زنان و غذاخوردن در روز و خواب (كامل) در شب را، بر خود حرام كرده بودند،ام سلمه داستانش رابراى رسول اللّه صلى الله عليه و آله نقل كرد،حضرت برخاست و به سر وقت آنان آمد، و فرمود: آيا به زنان بى رغبتيد؟ من سراغ زنانم مى روم، در روز غذا مى خورم، در شب هم مى خوابم، و اگر كسى از اين سنت من دورى كند، از م__ن نخواه__د ب_ود،

خانه، و زندگى خانوادگى رسول اللّه صلى الله عليه و آله (53)

- رسول خدا صلى الله عليه و آله هر وقت مى خواست با زنى تزويج كند، كسى را مى فرستاد ت_ا آن زن را ببيند،

- خداوند شب را، و زنان را، براى آرامش و آسايش قرار داده، و تزويج شب و اطعام طع___ام خ___ود از سن___ت پيغمب____ر صلى الله عليه و آله اس_ت.

4 _ خدمتگزاران خانه

- رسول خدا صلى الله عليه و آله داراى غلام ها و كنيزها بود، و در خوراك و پوشاك از آنان برت_رى نمى جست،

- اگر غلامى از آن حضرت دعوت مى كرد، مى پذيرفت،

- رسول خ__دا صلى الله عليه و آله با برده ه__ا ه___م غ__ذا مى ش___د،

«انس» گفت: من 9 سال خدمتگزارى رسول خدا صلى الله عليه و آله را كردم، و هيچ ياد ندارم كه در عرض اين مدت به من فرموده باشد كه چرا فلان كار را نكردى؟ و نيز ياد

(54) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

ندارم كه در يكى از كارهايم خورده گيرى كرده باشد،

- «انس» گفت: به آن خدائى كه رسول اللّه صلى الله عليه و آله را مبعوث كرد، هيچ گاه نشد كه مرا در كارى كه كردم و او را خوش نيامد عتاب كرده باشد كه چرا چنين كردى؟ نه تنها آن جناب مرا مورد عتاب قرار نداد بلكه اگر هم زوجات

او مرا ملامت مى كردند، مى فرمود: متعرضش نشويد، مقدر چنين بوده است!

5 _ مسكن و فراش رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- رسول خدا صلى الله عليه و آله وقتى به خانه وارد مى شد ظرف آب مى خواست، و براى نماز تطهير مى كرد. آن گاه برخاسته و دو ركعت نماز كوتاه و مختصر به جا مى آورد. و سپس بر فراش خود قرار مى گرفت، فراش رسول اللّه صلى الله عليه و آله عبائى بود، متكايش از پوس__ت و بار آن لي__ف خرم_ا.

- فراش ديگرى از چ_رم داشت ك_ه ب_ار آن لي_ف بود،

خانه، و زندگى خانوادگى رسول اللّه صلى الله عليه و آله (55)

- عبائى داشت كه به هر جا نقل مكان مى داد آن را برايش دوطاقه فرش مى كردند.

- براى آن حضرت فراشى از پوست و بار آن ليف خرما بود، كه در حدود دو ذراع طول داشت، و در حدود يك ذراع و يك وجب عرض،

- رسول خدا صلى الله عليه و آله را رسم بر اين بود كه هر كه بر او وارد مى شد، تشك خود را زيرش مى گسترانيد، و اگر شخص وارد مى خواست قبول نكند، اصرار مى كرد تا بپذيرد،

- رسول خدا صلى الله عليه و آله وقتى در تابستان از در اطاق براى خواب بيرون مى رفت، روز پنجشنبه حركت مى كرد، و اگر در زمستان مى خواست از سرما به اطاق برگردد، روز جمع__ه برمى گشت،

- رسول خدا صلى الله عليه و آله از دنيا رفت در حالى كه خشتى روى خشت نگذاشت.

(56) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

6 _ خواب، و خوابگاه رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- رس__ول خ_دا صلى الله عليه و آله روى زم_ي_ن م_ى خ_واب_ي_د،

- غالبا روى حصير و بدون فرشى ديگر مى خوابيد،

- فراش رسول خدا صلى الله عليه و آله عبائى بود و متكايش از پوست و بار آن ليف خرما، شبى همين فراش را دوطاقه زير بدنش گستردند، و آن جناب راحت تر خوابيد، صبح وقتى از خواب برخاست، فرمود: اين فراش امشب مرا از نماز بازداشت، و از آن پس دستور داد

فراش مزبور را يك تا برايش بگسترانند،

- هيچ وقت رسول خدا صلى الله عليه و آله از خواب بيدار نشد، مگر آن كه بلافاصله براى سجده خ__دا خ___ود را ب___ه روى زمي_ن ان_داخ___ت،

- وقتى ديد پرده در خانه اش تصوير دارد، به يكى از زنان خود فرمود: اى فلانه - اين پرده را از نظرم پنهان كن تا آن را نبينم، چه هر وقت چشمم بدان مى افتد به ياد دنيا

خانه، و زندگى خانوادگى رسول اللّه صلى الله عليه و آله (57)

و زخارف آن مى افتم! آرى به قلب و از صميم دل از دنيا اعراض كرده بود... .

لوازم و وسايل زندگى رسول اللّه صلى الله عليه و آله

1 _ نام هاى انتخابى رسول اللّه صلى الله عليه و آله براى تجهيزات خود

- از عادات آن جناب يكى اين بود كه براى مَركب و هم چنين اس_لحه و اثاث خ_ود اس_م م_ى گذاش_ت:

- اس_م پ_رچ_م_ش عق_اب ب_ود،

- اسم شمشيرى كه با آن در جنگ ها شركت مى فرمود، ذوالفقار بود، - اس_م شمشير ديگرش مخذوم،

- ش__م_ش_ي_ر دي_گ_ر رس_وب،

- و ش_مشي_ر ديگر فضي_ب بود،

(58) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

(قبضه شمشيرش به نقره آراسته بود، لچكى كه غالبا مى پوشيد، از چرم، و سه حلقه نقره بدان آويزان بود،) - اس_م ك_م_ان او كت_وم،

- اسم جعبه تيرش كافور،

- اس_م ن_اق_ه اش غضباء،

- اس_م قاط_رش دُل_دُل،

- اسم درازگوشش بعفور،

- اسم گوسفندى كه از شيرش مى آشاميد، غينه بود،

- براى آن حضرت زرهى بود نامش ذات الفضول، و سه حلقه از نق_ره داش_ت، يك_ى از ج_ل_و و دوت_ا از ع_قب،

- رسول خدا صلى الله عليه و آله را عمامه اى بود كه آن سحاب مى گفتند.

لوازم و وسايل زندگى رسول اللّه صلى الله عليه و آله (59)

2 _ لباس و پوشاك رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- رسول خدا صلى الله عليه و آله هر قسم لباسى كه برايش فراهم مى شد، مى پوشيد، چه لنگ و چه عبا، و چه پيراهن و چه جبه و امثال آن،

- آن حض_رت از لب_اس سبز رن_گ خ_وشش مى آم_د،

- هميشه لباس را از طرف راست مى پوشيد، و مى گفت:

«الحمدللّه الذى كسانى ما أوارى به عورتى او تجمل به فى الناس - حمد خدائى را كه پوشانيد مرا به چيزى كه عورتم را با آن پنهان كنم و خود را در ب_ي_ن م_ردم با آن زين_ت ده_م!»

- وقتى لباس را از تن خود بيرون مى كرد، از طرف چپ آن را مى كند، - رسول خدا صلى الله عليه و آله تيمن و تبرك را در جميع كارهاى خود دوست مى داشت، حتى در لباس پ_وشيدن، كف_ش به پا ك_ردن، و

موى شانه زدن،

- بيشتر لباس سفيد مى پوشيد و مى فرمود: زنده هاى خود را سفيد بپوشانيد،

(60) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

و مرده هاى خود را هم در آن كفن كنيد،

- بيشت_ر اوق_ات قب_اى باردار نظير لح_اف مى پوشيد، چه در جنگ، چه در غير آن،

- براى آن حضرت قبائى بود از سُندُس، كه وقتى آن را مى پوشيد از شدت سفيديش ب_ه زيب___ائ_ى اش اف__زوده م_ى ش__د،

- عبائى داشت كه آن را هر كجا كه مى خواست بنشيند دو تا مى كرد و زير خود مى گسترانيد،

- تمامى لباسهاي__ش تا پشت پا بلند بود،

- ازار را روى همه لباس ها مى پوشيد، و آن تا نصف ساق پايش بلند بود، - همواره پيراهنش را با شال مى بست، و چه بسا در نماز و غير نماز كمربند آن را باز مى كرد،

- براى آن جناب پتوئى بود كه با زعفران رنگ شده بود، بسيار اتفاق مى افتاد ك___ه تنه__ا هم__ان را ب___ه دوش گ_رفت__ه و با م__ردم ب__ه نم__از م_ى ايست__اد.

لوازم و وسايل زندگى رسول اللّه صلى الله عليه و آله (61)

- بسيار مى ش__د كه تنها يك كس__اء مى پوشي__د، بدون چي_ز ديگر،

- براى آن حضرت كسائى بود كه بار و لائى اش پشم بود، و آن را مى پوشيد و مى ف_رمود: م_ن بن_ده اى هست_م، و لب_اس بنده ه_ا را م_ى پ_وش_م،

- رسول اللّه صلى الله عليه و آله دوست مى داشت زينت دنيا را حتى به چشم هم نبيند، تا هوس لباس فاخر نكند،

- دو جامه ديگر هم داشت كه مخصوص روز جمعه و نماز جمعه بود،

- بسي__ار اتفاق مى افت__اد كه تنه__ا يك سرتاس__رى مى پوشي__د، بدون جامه ديگر و دو ط____رف آن را در بي__ن دو شان__ه خ__ود گ___ره م____ى زد،

- و غالبا با آن سرتاسرى بر جنازه ها

نماز مى خواند، و مردم به آن جناب اق__ت_داء م_ى ك__ردن_د،

- چه بسا در خانه هم تنها با يك ازار نماز مى خواند، و آن را به خود مى پيچيد، و گ_وشه چپ آن را به ش_انه راست، و گوش_ه راستش را به شانه چپ مى انداخت،

(62) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- چه بسا نماز ش_ب را ب_ا اِزار (روانداز) مى گ_ذاش_ت،

- براى آن جناب كساء سياه رنگى بود كه وقتى آن را به كسى بخشيد، ام سلمه پرسيد:

- پ_در و م_ادرم ف_دايت ب_اد، كس_اء سياه شما چه شد؟

فرمود: پوسيدش! ام سلمه عرض كرد:

- هرگز زيباتر از سفيدى تو در سياهى آن كساء نديدم!

- انس (خدمتگزار رسول اللّه صلى الله عليه و آله ) مى گويد: خيلى از اوقات آن حضرت را ديدم كه نماز ظهر را با ما در يك شمله (قطيفه كوچك) خواند، در حالتى كه دو طرفش را گ_ره زده ب_ود،

- آن حضرت هر وقت لباس نو مى پوشيد لباس كهنه اش را به فقيرى مى داد و مى گفت: هيچ مسلمانى نيست كه با لباس كهنه خود مسلمانى را بپوشاند، و جز براى خدا نپوشاند، مگر اين كه آن چه را كه از او پوشانيده، از خودش در ضمانت خدا و حرز و خير او خواهد درآمد، هم در دنيا و هم در آخرت،

لوازم و وسايل زندگى رسول اللّه صلى الله عليه و آله (63)

- لباس پنبه، لباس رسول اللّه صلى الله عليه و آله است، چه آن جناب لباس پشمى و موئى نم_ى پ___وشي___د، مگ___ر ب__ه جه__ت ض___رورت،

- انبياء عليهم السلام پي_راه_ن را قب_ل از شل_وار مى پ_وشيدند.

3 _ عمامه و كلاه رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- رسول خدا صلى الله عليه و آله عمامه سياه رنگى داشت كه گاهى به سر مى گذاشت، و با آن نماز مى خواند،

- بلندى عمامه آن حضرت به قدرى بود كه

سه دور و يا پنج دور به سرش پيچيده مى شد،

- رسول خدا صلى الله عليه و آله را عمامه اى بود كه آن را سحاب مى گفتند، و آن را به على عليه السلام بخشيد، و گاهى كه على عليه السلام آن را به سر مى گذاشت و مى آمد، رسول خدا صلى الله عليه و آله مى فرمود: على با سحاب مى آيد!

- خيلى از اوقات شبكلاه تنها يا زير عمامه به سر مى گذاشت، و خيلى از اوقات

(64) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

آن را از سر خود برداشته و به عنوان ستره پيش روى گذاشته و به طرف آن نم__از مى خواند،

- رسول خدا صلى الله عليه و آله از شبكلاه هائى به سر مى گذاشت كه با دوخت خط خط شده بود.

x 4 _ انگشترهاى رسول اللّه صلى الله عليه و آله :

- رس_ول خ_دا صلى الله عليه و آله هميش_ه انگشت_رى به دست مى كرد،

- انگشت_____ر رس_____ول اللّ__ه صلى الله عليه و آله از نق__ره ب____ود،

- رسول خدا صلى الله عليه و آله دو انگشتر داشت، به يكى نوشته بود «لا اِلهَ اِلاَّ اللّه - مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّه» و به ديگ_رى نوشت_ه ب_ود: «صَ_دَقَ اللّه»

- (امام صادق عليه السلام فرمود:) نگين انگشتر بايد كه مدور باشد، نگين رسول اللّه صلى الله عليه و آله هم همين طور بود،

- بسيار مى شد از خانه بيرون مى آمد، در حالى كه نخى به انگشترى خود بسته بود تا بدان وسيله با ياد كارى كه مى خواست انج_ام ده_د، بيفتد،

لوازم و وسايل زندگى رسول اللّه صلى الله عليه و آله (65)

- با انگشتر نامه هارا مهر مى كرد و مى فرمود: امضاء كردن نامه ها بهتر است از تهمت،

- رسول خدا صلى الله عليه و آله و اميرالمؤمنين و حسن و حسين و همه ائمّه معصومين عليه السلام هميشه انگشتر را به دست راست خود مى كردند.

5 _ ساير وسايل زندگى رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- رسول خدا صلى الله عليه و آله عصاى كوچكى داشت كه در پائين آن آهن به كار برده شده بود، و

آن جناب بدان عصا تكيه مى كرد، و در نماز عيد فطر و عيد اضحى آن را به دست مى گرفت،

- رسول خدا صلى الله عليه و آله هر وقت به مسافرت مى رفت، پنج چيز با خود برمى داشت: آئينه، سرمه دان، شانه، مسواك و قيچى،

- براى رسول خدا صلى الله عليه و آله مشكدانى بود كه بعد از هر وضو گرفتن آن را به دست تر مى گرفت، و در نتيجه هر وقت كه از خانه بيرون تشريف مى آورد، از بوى خوشش شناخته مى شد كه رسول اللّه صلى الله عليه و آله است،

(66) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- براى رسول خدا صلى الله عليه و آله سرمه دانى بود كه هر شب با آن سرمه به چشم م__ى كشي_د و س__رم___ه اش سرم__ه سن___گ ب_ود،

- رسول خدا صلى الله عليه و آله آشاميدنى ها را هم در قدح هاى بلورى كه از شام مى آوردند، و هم در ق_دح هاى چرمى و چوبى و سفالى مى آشاميد،

- رسول اللّه صلى الله عليه و آله آفتابه اى از سفال داشت، كه با آن وضو مى گرفت، و از آن مى آشاميد، و چون مردم مى دانستند كه آفتابه آن جناب مخصوص وضو و آشاميدنش است، از اين رو كودكان را به عنوان تيمن و تبرك مى فرستادند تا از آن آفتابه بياشامند، و از آب آن به صورت و بدن خود بمالند، بچه ها هم ب__دون پ_رواى از آن جن_اب چني_ن مى ك_ردن_د.(1)

1- ال_مي______زان ج 12، ص 185. رواي__ات اس_لام__ى

لوازم و وسايل زندگى رسول اللّه صلى الله عليه و آله (67)

(68)

فصل چهارم:اخلاق رسول اللّه صلى الله عليه و آله

اخلاق رسول اللّه صلى الله عليه و آله

«وَ اِنَّ__كَ لَعَ__لى خُلُ___قٍ عَظي__مٍ!»

«من مبعوث شده ام به مكارم اخلاق و محاسن آن!» (رسول اللّه صلى الله عليه و آله ) (4/قلم)

سجاياى اخلاقى رسول اللّه صلى الله عليه و آله از نظر على عليه السلام

- رسول اللّه صلى الله عليه و آله كف دستش از تمامى كف ها سخى تر،

- سين_ه اش از هم_ه سينه ه_ا با جرأت تر،

- ل_هج_ه اش از هم_ه ل_هجه ه_ا و زب_ان ه_ا راستگ_وت_ر،

- به عهد و پيمان از همه م_ردم با وفاتر،

(69)

- خ___وى ن_ازني____ن اش از خ_وى هم___ه ن__رم ت___ر،

- دودمانش از هم__ه دودمان ه_ا كريم تر و محترم تر بود،

- اگ_ر كس__ى ناگهانى مى دي__دش، از او هيب_ت مى برد،

- اگر كسى با او آميزش مى ك___رد، دوستش مى داش_ت،

- من، قبل از او و بعد از او، هرگز كسى را مثل او نديدم!

سخاوت و بخشندگى رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- رسول اللّه صلى الله عليه و آله سخى ت_رين مردم بود، و ب_دون اين كه اسراف بورزد، سخى بود،

- هي__چ وق__ت دره__م و دين__ارى ن__زدش نمى مان_د،

- حتى اگر وقتى چيزى نزدش زيادى مى ماند و تا شب كسى را نمى يافت كه آن را به او بدهد، به خانه نمى رفت تا ذمّه خودرا ازآن برى سازد، و آن را به محتاجى برساند،

- از آن چه خدا روزى اش مى كرد، بيش از آذوقه يكسال از مبتذل ترين خرما و جوى

(70) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

كه در دسترس بود، براى خود ذخيره نمى كرد، و مابقى را در راه خدا صرف مى نمود،

- كسى از آن جناب چيزى درخواست نمى كرد مگر اين كه آن جناب حاجتش را، هر چه بود، برمى آورد، و هم چنين مى داد تا آن كه نوبت مى رسيد به قوت يكساله اش، ك__ه از آن ه_م اي_ث_ار م_ى ف_رم_ود،

- بسيار اتفاق مى افتاد كه قبل از گذشت يكسال قوت خود را انفاق كرده بود، و اگر چيز ديگر عاي_دش نمى ش_د، خود محت_اج شده بود،

- هر كس حاجتى از او طلب مى كرد برنمى گشت، مگر اين كه، يا حاجت خ_ود را گ_رفته بود، ي_ا با بي_انى ق_ان_ع و دلخوش ش_ده ب_ود،

- هيچ وقت چيزى

از او درخواست نشد كه در جواب بگويد: نه!

- حاجت هيچ حاجتمندى را رد نكرد، بلكه عملاً يا به زبان، به قدرى كه برايش ميسور بود، آن را برآورده مى ساخت،

سخاوت و بخشندگى رسول اللّه صلى الله عليه و آله (71)

- رسول خدا صلى الله عليه و آله روزهاى عيد قربان دو قوچ ذبح مى كرد، يكى را از طرف خود، و ديگ__رى را از ط__رف فق__راى امت____ش،

- رسول خدا صلى الله عليه و آله چنين بود كه احدى از او از مال دنيا چيزى درخواست نمى كرد، مگر اين كه آن حضرت مى دادش، تا اين كه روزى زنى پسرى را كه داشت نزد آن حضرت فرستاد و گفت: از رسول اللّه صلى الله عليه و آله چيزى بخواه! اگر در جوابت فرمود: چيزى در دست ما نيست! بگو: پس پيراهنت را به من بده! رسول خدا صلى الله عليه و آله پيراهن خود را درآورد و جلوى پسر انداخت، خداى تعالى با آيه: «لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلى عُنُقِكَ وَ لا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوما مَحْسُورا! - دست خود را بسته به گردن خود مكن، و آن را به كلى هم از هم باز مكن، تا اين چنين ملامت شده و تهى دست نشوى!» (29 / اسراء) آن جناب را تأديب فرموده و به ميانه روى در انفاق وادارش نمود!

(72) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

تواضع، مهربانى و بلند طبعى رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- رسول اللّه صلى الله عليه و آله بدون اين كه از خود ذلتى نشان دهد، همواره متواضع بود، - بسيار دل نازك و مهربان بود،

- خلق نازنينش بسيار نرم بود، نه كسى را با كلام خود مى آزرد، و نه به كس__ى اه__ان__ت مى نم__ود،

- او ب__ا فق__را م_ى نشس___ت،

- فرشته اى نزد رسول اللّه صلى الله عليه و آله آمد و عرض كرد: خدايت مخيّر فرموده كه اگر خواهى بنده اى متواضع و رسول

باشى، و اگر خواهى پادشاهى رسول باشى؟ جبرئيل اين صحنه را مى ديد، رسول خدا صلى الله عليه و آله از راه مشورت به جبرئيل نگريست، و او با دست اشاره كرد كه افتادگى را انتخاب بكن! و لذا رسول اللّه صلى الله عليه و آله در جواب آن فرشته فرمود: بندگى و تواضع را با رسالت انتخاب

تواضع، مهربانى و بلند طبعى رسول اللّه صلى الله عليه و آله (73)

كردم! فرشته مزبور در حالى كه كليد خزاين زمين را در دست داشت، گفت: اي_ن كه چي_زى ه_م از آن چه ن_زد خ_دايت دارى ك_است_ه نش_د!

- خ_زاين دنيا بر او عرضه شد، لكن او از قبولش استنكاف فرمود،

- رسول خدا صلى الله عليه و آله بر مركب لخت سوار مى شد، و ديگرى را هم رديف خ__ود س__وار م_ى ك_رد،

- رسول خدا صلى الله عليه و آله با فقرا مى نشست، و با مساكين هم غذا مى شد،

- خويشاوندان را در عين اين كه بر افضل از آنان مقدم نمى داشت، صله رحم مى كرد،

- رسول خدا صلى الله عليه و آله داراى غلامان و كنيزان بود، ولى در خوراك و پوشاك از ايشان برترى نمى جست،

- رسول خدا صلى الله عليه و آله مثل بنده ها غذا مى خورد، و مثل آن ها مى نشست روى زم__ي_ن پس_ت غ__ذا م_ى خ_ورد، و روى زمي_ن م_ى خ_واب_ي_د،

(74) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- رسول خدا صلى الله عليه و آله وقتى سر غذا مى نشست مثل بنده اى مى نشست، و به ران چ_پ خ_ود تكيه مى كرد،

- رسول خدا صلى الله عليه و آله روى زمين مى نشست، و گوسفندان را بين دو پاى خود مى گ_ذاشت، و شي_ر آن ها را مى دوشيد،

- اگر غلامى از او دعوت مى كرد، مى پذيرفت،

- هيچ وقت در حال تكيه كردن غذا ميل نفرمود، تا از دنيا رحلت فرمود، - رسول خدا صلى الله عليه و آله از روزى كه خداوند متعال او را به نبوت مبعوث فرمود،

و تا روزى كه از دنيا رفت، در حال تكيه غذا نخورد، بلكه مانند بردگان غذا ميل مى كرد، و مانند آن ها مى نشست... و اين براى اظهار كوچكى و تواضع در برابر خ_داى عزّوجلّ بود،

- رسول خدا صلى الله عليه و آله وقتى وارد منزلى مى شد، نزديك ترين جاى نسبت به

تواضع، مهربانى و بلند طبعى رسول اللّه صلى الله عليه و آله (75)

محل ورودى مى نشست،

- هرگ__ز دس___ت طم__ع ب__ه س__وى چي__زى دراز نك__رد،

- هيچ وقت بي__ن دو چيز مخيّ__ر نشد، مگر اين ك_ه دشوارتر آن دو را انتخاب كرد،

- اگ__ر چي__زى تعارف__ش مى كردن__د، آن را تحقي__ر نمى ك__رد، اگر چه يك خرم___اى پوسي__ه باشد.

عفو و غضب، شهامت و حق طلبى، و صبر و توكّل رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- رس_ول خ__دا صلى الله عليه و آله از همه مردم ديرتر به غضب در مى آمد،

- و از هم_ه زودت_ر آشت_ى مى ك___رد، و خ_وشن__ود م_ى ش_د،

- از همه مردم رئوف تر به مردم بود، و بهترين مردم و نافع ترين آنان بود، براى مردم،

- رسول خدا صلى الله عليه و آله چنان بود كه اگر مسرور و راضى مى شد، مسرت و رضايتش براى م__ردم بهت__ري___ن مس__رت ه__ا و رض_اي__ت ه__ا ب___ود،

(76) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- به احدى از مردم جف__ا نمى نمود،

- و عذر هر معتذرى را مى پذيرفت،

- رسول خدا صلى الله عليه و آله بسيار خفيف المؤنه و كريم الطبع، خوش معاشرت و خوشرو بود،

- بسي___ار ن____ازك دل و مه_رب__ان ب_راى هم___ه مسلم_ان__ان ب___ود،

- ب_اره_ا م_ى ف_رم_ود: ب_هت_رين شم_ا خ__وش اخ_لاق ت_ري_ن شم_اس_ت!

- رس__ول خ__دا صلى الله عليه و آله براى خ__ود از احدى انتقام نگرفت، بلكه هر كسى كه آزارش م_ى ك_رد، ع_ف___و م_ى ن_م_ود،

- دني_ا و نام_لايم_ات آن هرگز رس_ول اللّه صلى الله عليه و آله را به خشم در نمى آورد،

- وقتى فهميد كه خداى تعالى چيزى را دشمن دارد، او نيز دشمن مى داشت، - هيچ وقت ديده نشد در ظلمى كه

به او مى شد به مقام انتقام درآيد، مگر اين كه محارم خدا هتك شود، كه در اين صورت خشم مى كرد، و خشمش هم ب___راى خ_داى ت_ع_ال_ى ب___ود،

عفو و غضب، شهامت و حق طلبى رسول اللّه صلى الله عليه و آله (77)

- ه__ر چي_زى را كه خداى تعال__ى حقي_ر مى دانس__ت، او ني__ز تحقي_رش مى كرد،

- اگر غضب مى كرد (و البته جز براى خدا غضب نمى كرد،) هيچ چيز تاب مقاومت در ب_رابر غضب__ش را نداش__ت و هم چني__ن در تم__ام ام__ورش همي_ن طور بود،

- رسول خدا صلى الله عليه و آله دشمنان زيادى داشت، و با اين حال در بين آنان تنها و بدون محافظ رفت وآمد مى كرد،

- هيچ ام_رى از امور دني_ا آن جناب را به هول و هراس در نمى آورد،

- هرگ_ز مسكين_ى را ب_راى ته_ى دست_ى ي_ا مرضش تحقير نم_ى كرد،

- از هيچ سلطانى به خاطر سلطنتش نمى ترسيد، و فقير و سلطان را به يك جور دعوت به توحيد مى فرمود،

- وقتى كه حقى پايمال مى شد، از شدت خشم كسى او را نمى شناخت،

- و از هيچ چي__ز پ__روا نداش__ت، تا آن ك___ه احقاق ح__ق مى ك_رد،

- هر عمل نيكى را تحسين و تقويت مى كرد، و هر عمل زشتى را تقبيح و ت___وه_ي__ن م_ى ن_م_ود،

(78) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- درب_اره ح__ق ك_وت_اه_ى و از آن ت_ج_اوز ن_م_ى ك_رد،

- رسول خدا صلى الله عليه و آله حق را انفاذ مى كرد، اگر چه ضررش عايد خودش و ي_ا اص_ح_اب__ش مى ش_د،

- اگر موعظه مى كرد، موعظه اش جدى بود، نه به شوخى،

- وقتى هم كه به مصيبتى و يا به ناملايمى برمى خورد، امر را به خدا واگذار مى كرد، و از حول و ق_وه خويش تبرى مى جست، و از خدا راه چاره مى خواست، - رسول خدا صلى الله عليه و آله هر

وقت جوش كوچكى در بدن خود مى ديد، پناه به خدا مى برد، و اظهار مسكنت در برابر او مى نمود، و خود را به او مى سپرد، خدمتش عرضه داشتند: يا رسول اللّه صلى الله عليه و آله اين جوش كوچك كه چيز قابل توجهى نيست؟ مى فرمود: آرى ولكن خداى تعالى وقتى بخواهد درد كوچكى را بزرگ نمايد، مى توان__د و چنان كه اگ__ر بخواه__د درد بزرگ_ى را كوچك كند، نيز مى تواند! (1)

1- الميزان ج 12، ص 185تا236. روايات اسلامى

عفو و غضب، شهامت و حق طلبى رسول اللّه صلى الله عليه و آله (79)

(80)

فصل پنجم:رفتارهاى اجتماعى رسول اللّه صلى الله عليه و آله

ادب و رفتار رسول اللّه صلى الله عليه و آله در جامعه

1 _ رفتار و ادب رسول اللّه صلى الله عليه و آله با عامّه مردم

- رس_ول خ__دا صلى الله عليه و آله به هر كس برمى خ_ورد در س__لام از او سبق__ت م_ى جس__ت،

- رس__ول خ__دا صلى الله عليه و آله با م__ردم انس مى گرف__ت. و آنان را از خ_ود رميده نمى كرد،

- خلق نازنينش اين قدر نرم بود كه به مردم اجازه مى داد او را براى خود پ_درى مهرب_ان بپندارند،

- هميشه از مردم برحذر بود، و خود را مى پائيد، و در عين حال بشره و خلق خود را در هم نمى پيچيد،

(81)

- هيچ ديده نشد كه در پيش روى كسى كه در خدمتش نشسته باشد، پاى خ_ود را دراز كن_د،

- رس_ول خدا صلى الله عليه و آله با فقرا مى نشست و با مس_اكين ه_م غذا مى شد،

- با اشخاص آبرومند الفت مى گرفت، به اين معنى كه به آن ها احسان مى كرد، - به احدى از مردم جفا نمى نمود، و عذر هر معتذرى را مى پذيرفت،

- اگ__ر اذن دخ___ول م__ى گ__رف__ت س__ه ب__ار تك__رار م_ى كرد،

- عادت آن حض__رت چنين بود كه سه نوب__ت سلام مى كرد، اگر جواب مى شنيد و اذن مى گ__رف___ت داخ_ل مى ش_د، و گ___رن_ه ب___رم_ى گش___ت،

- هر عمل نيكى را تحسين و تقويت مى كرد و هر عمل زشتى را تقبيح و نكوهش مى نمود،

- در

هم_ه امور مي_انه رو بود، گاه_ى اف_راط و گاهى تفريط نمى كرد،

- از غفل_____ت مسلمي___ن و انح___رافش___ان ايم_____ن نب____ود،

(82) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- حياى رسول اللّه صلى الله عليه و آله از عروس حجله بيشتر بود، و چنان بود كه اگر چيزى را دوست نمى داشت، ما از قيافه اش مى فهميديم،

- زنان اولاددار يا بى اولاد و حتى بچه ها را هم كنيه (لقب) مى گذاشت، و ب_دي_ن وس_يله دل آن_ان را به دست مى آورد،

- هيچ ديده نشد كه رسول خدا صلى الله عليه و آله با كسى مصافحه كند و او جلوتر از طرف دست خود را بكشد، بلكه آن قدر دست خود را در دست او نگه مى داشت تا طرف دست آن جناب را رها سازد.

- هيچ ديده نشد كه كسى با پرچانگى خود مزاحم آن حضرت شود و او از روى انزج__ار سك__وت كند، بلكه اين قدر حوصله به خرج مى داد تا طرف ساكت شود،

- رسول خدا صلى الله عليه و آله با اشخاص مطايبه داشت، چيزى كه هست، آن جناب در ش_وخ_ى ه_اي_ش ج__ز ح_ق ن_م_ى گ_ف_ت،

- رس_ول اللّ_ه صلى الله عليه و آله هم__واره با اشخ__اص شوخ__ى مى كرد و

ادب و رفتار رسول اللّه صلى الله عليه و آله در جامعه (83)

مى خواست بدين وسيله آن___ان را مس_رور س__ازد،

- رسول خدا صلى الله عليه و آله رسمش اين بود كه وقتى مردم بچه هاى نورسيده خود را به عنوان تبرك خدمت آن حضرت مى آوردند، آن حضرت براى احترام خانواده كودك وى را در دامن خود مى نشاند، چه بسا بچه در دامن آن حضرت مى شاشيد و كسانى كه مى ديدند ناراحت مى شدند و سر و صدا راه مى انداختند، آن حضرت نهيبشان مى زد و مى فرمود: هيچ وقت شاش بچه را قطع مكنيد، و بگذاريد تا آخر شاش خود را بكند! خلاصه صبر مى كرد بچه

تا به آخر بول بكند، و آن وقت در حق او دعا مى فرمود، و يا برايش اسم مى گذاشت. و با اين عمل خاندان كودك را بى نهايت مسرور مى ساخت، و طورى رفتار مى نمود كه خانواده كودك احساس نمى كردند كه آن جناب از بول بچه شان متأذى شد، تا در پى كار خود مى شدند و آن وقت برمى خواست و لباس خود را مى شست.

- رسم رسول خدا صلى الله عليه و آله اين بود كه اگر كسى از مسلمين را سه روز نمى ديد

(84) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

جوياى حالش مى شد، اگر مى گفتند سفر كرده است، حضرت دعاى خيرش مى فرمود، و اگر مى گفتند: منزل است، به زيارتش مى رفت، و اگر مى گفتند: مريض است، عيادتش مى فرمود،x 2 _ رفتار و ادب رسول اللّه صلى الله عليه و آله با اهل فضل و بزرگان قوم :

- رسول خدا صلى الله عليه و آله وقتى با مؤمنين خداحافظى مى فرمود، مى گفت: خداوند تقوى را زاد و توشه شما قرار دهد، و به هر خيرى مواجهتان سازد، و هر حاجتى را از شما برآورده گرداند، و دين و دنياى شما را سالم و ايمن سازد، و شما را به سلامت و با غنيمت فراوان برگرداند،

- رسول خدا صلى الله عليه و آله با اشخاصى كه از مكه مى آمدند، مى فرمود: خداوند عبادتت را قبول و گناهت را بامرزد، و در قبال مخارجى كه كردى به تو نفقه روزى كند، - وقتى كسان__ى را تبري__ك و تهنيت م__ى داد، مى فرم__ود: «ب__ارك اللّه لكم و بارك اللّه عليكم - خداوند برايت مبارك كن__د و آن را بر ت__و مست__دام بدارد،»

- رسول خدا صلى الله عليه و آله به زنان هم سلام مى كرد و آن ها سلامش را جواب مى دادند.

ادب و رفتار رسول اللّه صلى الله عليه و آله در جامعه

(85)

2 _ رفتار و ادب رسول اللّه صلى الله عليه و آله با اهل فضل و بزرگان قوم

- رسول خدا صلى الله عليه و آله در ميان اطرافيان خود آن را برگزيده تر و بهتر مى دانست كه داراى فضيلت بيشت__رى ب__ود، و ب__راى مسلمين خي_رخواه تر،

- در نزد او مقام و منزلت آن كسى بزرگتر بود كه مواسات و پشتيبانى اش از مسلمين بهتر بود،

- اه____ل فض____ل را ب____ه ادب خ_____ود ايث___ار مى فرم_ود،

- كس__ان__ى را كه داراى فضايل اخلاقى بودند، احت__رام مى ك_رد،

- هر كس را به مقدار فضيلتى كه در دين داشت، احترام مى نمود، و حوايجشان را بر طرف مى ساخت، چون حوايجشان يكسان نبود، بعضى را يك حاجت بود، و بعضى را بيشتر، رسول خدا صلى الله عليه و آله با ايشان مشغول مى شد و ايشان را سرگرم اصلاح نواقصشان مى كرد، و از ايشان درباره امورشان پرسش مى ك__رد، و ب_ه مع__ارف دين__ى ش__ان آشن__ا مى س___اخ__ت،

- بزرگ هر قومى را احترام مى كرد، و توليت امور قوم را به او وا مى گذاشت.

(86) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

3 _ رفتار و ادب رسول اللّه صلى الله عليه و آله با اصحاب خود

- همواره از اصحاب خود تفقد مى فرمود، و از مردم حال مردم را مى پرسيد، - هيچ يك از اصحاب يا ديگران آن جناب را نخواند مگر اين كه در جواب مى فرمود: «لَبَّيْك!»

- گ_اهى براى سركشى به اصحاب خود به باغاتشان تشريف مى برد،

- اصحاب خود را هميشه براى احترام و به دست آوردن دلهايشان به كنيه هايشان مى خواند، و اگر كسى هم كنيه نداشت، خودش براى او كنيه مى گذاشت، مردم هم آن ها را به كنيه اى كه آن جناب برايش گذاشته بود، صدا مى زدند،

- هيچ انفاق نيفتاد كه آن جناب پاى خود را در مقابل اصحابش دراز كند.

ادب و رفتار رسول اللّه صلى الله عليه و آله در جامعه (87)

رسم رسول اللّه صلى الله عليه و آله در تشييع جنازه مسلمين

- رسول اللّه صلى الله عليه و آله وقتى جنازه اى را

مشايعت مى فرمودند اندوه بر دلش مستولى مى شد، و بسيار حديث نفس مى كرد، و خيلى كم حرف مى زد،

- وقتى به صاحبان مصيبت تسليت مى داد، مى فرمود: «آجَرَكُمُ اللّهُ وَ رَحِ_مَكُمْ - خ_داوند اج_رتان ده_د و شم_ا را رح_م كن_د!»

- رسول اللّه صلى الله عليه و آله وقتى مى خواست بعد از دفن جنازه اى خاك بر آن ب_ري_زد، تنه_ا س_ه مشت م_ى ريخت،

- سنت است كه تابوت را از چهار طرفش به دوش بكشند، و اگر بخواهند اطراف ديگرش را هم حمل كنند، مستحب است،

- رسول اللّه صلى الله عليه و آله نسبت به مرده هاى بنى هاشم كارهاى مخصوص انجام مى داد،

(88) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

كه نسبت به اموات ساير خانوده ها آن كارها را نمى كرد، از آن جمله وقتى به جنازه اى از بنى هاشم نماز مى خواند و قبرش را آب مى پاشيدند، دست خود را بر قبر مى گذاشت، به طورى كه انگشتان مباركش در گل فرو مى رفت، و اگر غريب يا مسافرى از اهل مدينه كه داشت به شهر مدينه وارد مى شد و از قبرستان مى گذشت و آن قبر تازه و اثر انگشتان را مى ديد، مى فهميد كه صاحب اين قبر از بنى هاشم است، و لذا مى پرسيد: از آل محمد عليهم السلام چه كسى تازه از دنيا رفته است؟ (1)

1- ال_مي______زان ج 12، ص 185 تا 236. رواي____ات اس___لام__ى

رسم رسول اللّه صلى الله عليه و آله در تشييع جنازه مسلمين (89)

(90)

فصل ششم:منطق و بيان، و مجلس رسول اللّه صلى الله عليه و آله

سخن گفتن و سكوت كردن رسول اللّه صلى الله عليه و آله

1 _ تكلم، و طرز بيان رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- رسول اللّه صلى الله عليه و آله دائما با غصه ها قرين، و هميشه در فكر بود، و يك لحظه راحتى نداشت. آن حضرت بسيار كم حرف بود، جز در مواقع ضرورت تكلم نمى فرمود، - وقتى تكلم مى كرد چيزى شبيه نور از بين ثناياى آن حضرت بيرون مى جست، - رسول خدا صلى الله عليه و آله

هر وقت حرف مى زد، در حرف زدنش تبسم مى كرد، - وقتى حرف مى زد، كلام را از اول تا آخر با تمام فضاى دهان بي_ان مى ك_رد، (بسيار ف_صي_ح ب_ود.)

(91)

- در سخن گفتن بين جملات فاصله مى داد تا اگر كسى بخواهد سخنانش را حفظ كن_د، ف_رص_ت داشته باشد،

- ج_وه_ره ص_دايش بلن_د، و از تم_امى م_ردم خ_وش نغم_ه تر ب_ود،

- وقتى تكلم مى فرمود، در كلام خود تكرار نداشت، - كلامش همه روشن بود، به طورى كه هر شنونده اى آن را مى فهميد،

- كلامش همه كوتاه، جامع، خالى از زوايد، و وافى به مقصود بود، گوئى اجزاى آن ها تابع يكديگرند،

- نه كسى را با كلام خود مى آزرد، و نه به كسى در كلامش اهانت مى كرد. - هيچ وقت با كسى مطالبى را كه خوش آيند آن كس نبود، در ميان نمى گذاشت، - اگ__ر موعظ__ه مى ك__رد، موعظ_ه اش ج__دى بود، نه به شوخ__ى،

- خطب__ه اش از هم__ه خطبه ه_ا كوتاه ت__ر و از هذي__ان دور ب___ود،

- وقتى سخن مى گفت، انگشت ابهام دست چپ را به كف دست راست مى زد.

(92) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

2 _ سكوت و دلايل سكوت رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- سك_وت رس_ول اللّه صلى الله عليه و آله بر چه_ار گ_ونه بود:

1 - حلم 2 - حذر 3 - تقدير 4 - تفكر

1 - سكوت از حلم و ص_بر:

- سكوت از حلم و صبر اين بود كه هيچ چيز آن حضرت را به خشم در نمى آورد، و از ج_اى نمى كن_د!

2 - س__ك___وت از ح____ذر :

- سكوت آن حضرت از حذر در چهار مورد بود:

اول - در جائى كه مى خواست وجهه نيكو و پسنديده كار را پيدا كند تا مردم نيز در آن كار به وى اقتداء كنند،

دوم - در جائ__ى ك__ه ح__رف

زدن قبي__ح ب__ود و مى خواس__ت به ط__رف ياد بده__د ت__ا او

سخن گفتن و سكوت كردن رسول اللّه صلى الله عليه و آله (93)

ني__ز از آن خ___وددارى كن__د،

سوم - در جائ__ى ك__ه مى خ__واس__ت درباره اص__لاح امت__ش مط__الع__ه و فك___ر كن___د،

چهارم - در م__واردى كه مى خواس__ت دست به كارى زند كه خيز دنيا و آخرتش در آن باشد!

3 - سكوت از تقدير

- سكوتش از تقدير اين بود كه مى خواست همه مردم را به يك چشم ببيند، و به گفتار همه به يك نحو استماع فرمايد!

4 - سكوت از ت_فكر

- سكوتش از تفكر عبارت بود از تفكر در اين كه چه چيزى باقى است و چه چيزى فانى!

(94) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

مجالس رسول اللّه صلى الله عليه و آله

1 _ وضعيت مجالس رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- رسول اللّه صلى الله عليه و آله هيچ نشست و برخاست نمى كرد، مگر با ذكر خدا،

- در هي_چ مجلس_ى ج_اى مخص_وصى ب_راى خود انتخ_اب نمى كرد،

- از ص_درن_شين__ى نه_ى م_ى ف_رم_ود،

- در مجال__س ه__ر ج__ا ك__ه خال__ى ب___ود مى نشس__ت و اصح__اب را هم دست__ور مى داد ك___ه چن___ان كنن_د،

- همه در نزد او در حق مس_اوى بودند،

- در مجلس، حق همه جلسا را ادا مى كرد، به طورى كه احدى از جلسايش احساس نمى كرد كه او از ديگران در نزد آن حضرت محترم تر است، - ه__ر كس__ى كه شرفي__اب حض__ورش مى شد، اين ق__در صب__ر مى ك__رد ت__ا

مجالس رسول اللّه صلى الله عليه و آله (95)

خ__ود او برخي_زد و برود،

- هر كسى حاجتى از او طلب مى كرد، برنمى گشت مگر اين كه حاجت خود را گ_رفته بود، ي_ا با بيانى ق_انع و دلخوش شده ب_ود،

- مردم براى درك فيض و طلب علم شرفياب حضورش مى شدند، و بيرون نمى رفتند مگر اين كه دلهايشان سرشار از علم و معرفت و خود از راهنمايان و ادله راه حق شده بودند،

- هر خبرى را كه مى داد، دنبالش مى فرمود: حاضرين آن را به غايبين برسانند، - و نيز مى فرمود: حاجت كسانى را كه به من دسترسى ندارند، به من ابلاغ كنيد، و بدانيد كه هر كس حاجت اشخاص ناتوان و بى رابطه با سلطان را نزد سلطان برد، و آن را برآورده سازد، خداى تعالى قدم هايش را در روز قيامت ثابت و استوار مى گرداند،

(96) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- مجلس__ش مجلس حلم و حي__ا و راست__ى

و امان__ت بود،

- در مجلس او آوازها بلند نمى شد، و نواميس مردم هتك نمى گشت، - اه_ل علم و اص_حاب حديث در حضورش نزاع نمى كردند،

- اگر احيانا از كسى لغزشى سر مى زد، آن جناب طورى تأديبش مى فرمود كه براى هميشه مراقب مى شد تا تكرار نكند،

- جلسايش همه با هم متعادل بودند و مى كوشيدند كه با تقوا مواصلت يكديگر كنند. و با يكديگر متواضع بودند. و بزرگتران را احترام نموده، و به كوچكتران مهربان بودند، و صاحبان حاجت را بر خود مقدم مى شمردند، و غريب ه_ا را حف_اظت مى ك_ردند،

- هر دانشمندى كه موفق به درك حضورش شد، اين معنا را گفت كه من به چشم خود، احدى را نه قبل از او، و نه بعد از او، نظير او نديدم!

مجالس رسول اللّه صلى الله عليه و آله (97)

2 _ برخورد رسول اللّه صلى الله عليه و آله در جلسات

- آن حض____رت در جلس__ات__ش دائم__ا خ__وش____رو و ن__رم خ____و ب____ود،

- خشن و درشتخو، داد و فرياد كن، فحاش و عيبجو، و هم چنين مداح نبود، - به هر چيزى كه ميل و رغبت نداشت، بى ميلى خود را در قيافه خود نشان نمى داد، لذا اشخ__اص از پيشنهاد آن مأي_وس نبودند،

- ام_ي__دواران را ن_اام_ي____د ن_م_ى ك_____رد،

- خ_ود را از س_ه چي___ز پ_رهي___ز م__ى داد:

1 - مِراء و مجادله،

2 - پ__ر ح_رف_ى،

3 - گفت_ن حرف هاى به درد نخور،

- نسبت به مردم نيز از سه چيز پرهيز مى كرد،

(98) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

1 - هرگز احدى را مذمت و سرزنش نمى كرد،

2 - هرگز لغزش و عيب ها را جستجو نمى كرد،

3 - هيچ وقت حرف نمى زد، مگر در جائى كه اميد ثواب در آن مى داشت،

- وقتى تكلم مى فرمود، جلسايش سرها را به زير مى انداختند، گوئى مرگ بر

سر آن ها سايه افكنده است، وقتى ساكت مى شد، آن ها تكلم مى كردند، و در حضور او ن_زاع و مشاجره نمى كردن_د،

- اگ__ر كسى تكل__م مى كرد ديگ__ران سكوت مى كردن__د، تا كلام_ش پاي_ان پذيرد،

- تكلمشان در حضور آن جناب به نوبت بود،

- اگر جلسايش از چيزى به خنده مى افتادند، آن جناب نيز مى خنديد، اگ__ر از چي__زى تعج__ب مى ك__ردن_د، او ني__ز تعج__ب خ_ود را نش_ان مى داد،

- اگر ناشناسى از آن جناب چيزى مى خواست، و در درخواستش اسائه

مجالس رسول اللّه صلى الله عليه و آله (99)

ادب و جفائى مى كرد، آن جناب تحمل مى نمود، به حدى كه اصحابش در صدد رفع مزاحمت او بر مى آمدند، و آن حضرت مى فرمود: هميشه صاحب_ان حاجت را مع_اونت و ي_ارى كنيد!

- ه_رگز ثن_اى كسى را نمى پذيرفت مگر اين كه به وى احسانى كرده باشد، - كلام احدى را قطع نمى كرد، مگر اين كه مى ديد از حد مشروع تجاوز مى كند، كه در اين صورت كلامش را قطع مى كرد، يا به نهى و بازداريش از تج__اوز ي_ا به ب_رخاست از مج_لس! (1)

1- ال_م_ي___زان ج: 12، ص: 185 تا 236. رواي__ات اس_لام_ى

(100) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

فصل هفتم:عبادات رسول اللّه صلى الله عليه و آله

طهارت رسول اللّه صلى الله عليه و آله

1 _ طرز وضو گرفتن رسول اللّه صلى الله عليه و آله

حض___رت اب___ى جعف____ر عليه السلام ف___رم_____ود:

- آيا نمى خواهيد وضوى رسول اللّه صلى الله عليه و آله را برايتان حكايت كنم؟ پس دستور داد قدح كوچك و ضخيمى كه مقدار كمى آب در آن بود، آوردند و آن را جلوى خود گذاشت، و دو آستين خود را بالا زد و دست راست خود را در آن فرو برد، و سپس فرمود - البته اين وقتى است كه دست پاك باشد! - آن گاه آن دست را پر از آب كرد، و بر پيشانى خود ريخت و گفت: «بِسْمِ اللّه» و

آن آب

(101)

را به اطراف محاسن خود جريان داد و بعدا يك مرتبه دست خود را به صورت و پيشانى خود كشيد.

سپس دست چپ را در آب فرو برده و به پرى آن آب به آرنج دست راست خود ريخت و كف دست چپ را به ساعد دست راست كشيد به طورى كه آب تا نوك انگشت_ان آن ج_ريان ي_افت.

آن گاه با دست راست كفى از آب پر كرده و به آرنج چپ ريخت و آن را با كف دست راست به ساعد و سرانگشتان دست چپ مرور داد.

جلوى سر و پشت پا را با ترى دست راست و بقيه ترى دست چپ مسح كرد. اب_____و جعف_____ر عليه السلام ف____رم______ود:

خدا تك است و تك را دوست مى دارد، از اين جهت در وضو هم سه مشت آب بس است: يكى براى صورت، و دو تا براى دو ذراع، و با رطوبت دست راست جلوى سرت را، و با بقيه آن پشت پاى راستت را مس_ح مى كن_ى، و ب_ا رطوبت دس_ت چپ پشت پ_اى چپ را!

(102) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

اب_وجعفر عليه السلام فرمود: مردى از امي_رالمؤمنين عليه السلام پرسيد؟

- وض__وى رس_ول اللّ_ه صلى الله عليه و آله چ_ط_ور ب_ود؟

آن حضرت همين طور كه من براى شما حكايت كردم براى آن شخص حكايت كرد.

- رس__ول خ___دا صلى الله عليه و آله وقت__ى وض___و مى گ__رف__ت در هم__ه ج__اى وض__و، اول سم___ت راس___ت را م__ى شس______ت،

- رسول خدا صلى الله عليه و آله با يك مد آب (تقريبا يك چارك من تبريز) وضو مى گرفت، و با يك صاع (تقريبا يك من تبريز) غسل مى كرد،

- رسول خدا صلى الله عليه و آله براى هر نمازى وضوئى مى گرفت، تا آن كه سال فتح مكه فرا رسيد و از آن به بعد براى خواندن چند

نماز به يك وضو اكتفاء كرد. عمر پرسيد: يا رسول اللّه! مى بينم كارى كردى كه تا كنون نكرده بودى؟ فرمود: مت_وجه هستم و عم_دا چنين مى كنم!

- مضمضه كردن (قبل از وضو آب در دهان گرداندن،) و استنشاق كردن (آب در بينى كشيدن،) از چيزهائى است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله آن را سنت قرار داده است.

طهارت رسول اللّه صلى الله عليه و آله (103)

2 _ طرز غسل كردن رسول اللّه صلى الله عليه و آله

حسن بن محمد از جابربن عبداللّه درباره چگونگى غسل رسول اللّه صلى الله عليه و آله پرسيد، جابر گفت:

- رس_ول خدا صلى الله عليه و آله با م_شت س_ه مرتبه آب به س_ر خ_ود مى ريخت،

حس_ن ب_ن محمد گفت:

- م_وى من همين ط_ور كه م_ى بينى زياد و انب_وه است؟! ج_ابر گ_فت:

- اين حرف را نزن! براى اين كه موى رسول اللّه صلى الله عليه و آله از موى تو پر پشت تر و پاكيزه تر بود!

- رسول خدا صلى الله عليه و آله با يك صاع آب غسل مى كرد، - و اگر با او يكى از زنانش بود، با يك صاع و يك مد غسل مى كردند،

امام صادق عليه السلام فرمود:

- غسل جمعه سنتى است كه بر مرد و زن، و در خانه و سفر، واجب است... غسل جمعه پاكيزگى بدن و هم كفاره گناهان بين دو جمعه است! علت غسل جمعه اين بود كه انصار در ايام هفته به كار شتران و رسيدگى به

(104) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

ساير اموال خود سرگرم بودند، جمعه كه مى شد با همان بدن كثيف خود به مسجد مى آمدند، و رسول اللّه صلى الله عليه و آله از بوى گند زير بغل هاى ايشان متأذى مى شد، از اين رو دستور فرمودند كه روز جمعه همگى غسل كنند، و اين خود باعث شد كه غسل جمعه سنت شود.

- از جمله سنت هاى آن حضرت در غسل، غسل روز عيد

فطر و غسل در جميع اعياد و غسل هاى ديگر بسيار است.

نماز رسول اللّه صلى الله عليه و آله

1 _ تعداد، و اوقات نمازهاى رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- رس__ول اللّه صلى الله عليه و آله تعداد 50 ركع__ت در روز و شب نم_از مى خوان_د، به شرح زير: 1 - هشت رك_عت ن_ماز نافل_ه ظ_هر،

2 - چ_ه_ار رك__ع_ت ن_م_از ظ__ه_ر،

3 - ه_شت رك_ع_ت ن_اف_ل_ه ع_ص_ر،

نماز رسول اللّه صلى الله عليه و آله (105)

4 - چه_ار ركعت نم____از عص___ر،

5 - س_ه ركعت نم_____از مغ___رب،

6 - چهار ركعت ن__افل__ه مغ___رب،

7 - چهار ركع__ت نم__از عش____اء،

8 - هشت ركعت نماز ن_اف_ل_ه شب،

9 - س_ه ركع_ت نم_از شف_ع و وت_ر،

10 - دو رك_عت نم_از ناف_ل_ه فج_ر،

11 - دو رك__ع_ت ن__م_از ص__ب_ح!

(راوى گويد: من به امام صادق عليه السلام عرض كردم:)

- فدايت شوم! اگر من بتوانم بيشتر از اين ها نماز بخوانم، خ__داون__د تع__ال__ى م__را ب__ه خوان_دن نم__از زي__اد ع___ذاب م__ى كن____د؟

فرمود: نه! ولك__ن تو را ع__ذاب مى كن__د به ت__رك سن__ت رس___ول خ_دا صلى الله عليه و آله

(106) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

(از روايت فوق استفاده مى شود: دو ركعت نماز نشسته بعد از عِشاء «عَتَمَة» جزو پنجاه ركعت نماز يوميه نيست، بلكه متمم آن است، و براى اين است كه با آن - بنابر اين كه دو ركعت نشسته يك ركعت ايستاده حساب مى شود - عدد نمازها به 51 برسد. و نيز براى اين تشريع شده كه بدل از نماز يك ركعتى «وَتْر» باشد! بدين معنى كه اگر كسى ده ركعت نافله شب را خواند و مرگ مهلتش نداد كه يك ركعت نماز «وَتْر» را بخوان_د، اين دو ركعت نشسته «عَتَمَ_ة» به ج_اى آن حس_اب شود!)

حضرت ابى عبداللّه عليه السلام فرم_ود:

- كسى كه ايمان به خدا و روز جزا دارد هرگز نماز «وَتْر» نخوانده نخوابد!

(ابى بصير مى گويد،

عرض كردم:)

- مقصود شما از «وَتْر» همان دو ركعت نشسته بعد از عشاء است؟ فرمود:

- آرى! اين دو ركعت، يك ركعت حساب مى شود، و اگر كسى آن را بخواند و در آن شب مرگ او را از خواندن نماز «وَتْر» باز دارد، مثل كسى مى ماند كه

نماز رسول اللّه صلى الله عليه و آله (107)

«وَتْر» را خوانده باشد، و اگر هم نمرد كه آخر شب برخاسته و «وَتْر» را م_ى خواند! عرض كردم:

- آيا رسول اللّه صلى الله عليه و آله ه_م اين دو ركعت نم_از را خواند؟ فرمود:

- نه! براى اين كه به رسول اللّه صلى الله عليه و آله وحى مى آمد، و مى دانست كه آيا امشب مى ميرد، يا نه، و اين ديگران هستند كه چنين علمى ندارند، از همين جهت بود ك_ه خ_ودش نخ_واند و به ديگ_ران دست_ور داد تا بخ_وانن_د....

(ممكن است مقصود امام عليه السلام از اين كه فرمود رسول اللّه صلى الله عليه و آله اين دو ركعت نماز را نخواند، اين باشدكه آن حضرت به طور دائمى اين نماز را نمى خواند، بلكه گاهى مى خواند و گاهى نمى خوان__د، كما اين كه از بعض__ى از احادي__ث ديگر اين معنا استفاده مى شود.)

- رس_ول خدا صلى الله عليه و آله هيچ روزى تا ظهر نمى شد نمازى نمى خواند،

- وقتى كه ظهر مى شد و به قدر نصف انگشت سايه مى گشت، هشت ركعت مى خواند،

- وقت_ى س_ايه به ق_در يك ذراع مى ش_د نم_از ظهر را مى خواند،

(108) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- بعد از نماز ظهر هم دو ركعت،

- و قب__ل از نم__از عص__ر دو ركع__ت مى خوان__د، (در اي__ن رواي__ت تمام__ى نافل_ه عصر را ذك__ر ن_كرده!)

- تا آن كه سايه به قدر دو ذراع مى شد آن وقت نماز عصر را به جاى مى آورد، - وقتى آفتاب غروب مى كرد نماز مغرب را مى خواند،

- و بع__د از زوال سرخ__ى شف__ق عش__اء را مى خوان__د، (مى فرم__ود: وقت عشاء ت__ا ثل__ث ش_ب امتداد دارد!)

- بعد از عشاء نماز ديگرى نمى خواند تا شب به نصف مى رسيد، آن گاه برخاسته و سي__زده ركع__ت نم__از مى خوان__د، ك__ه سيزدهم__ى آن نم__از وت__ر ب__ود و دو ركع__ت از آن ن_اف_ل_ه صب___ح،

- وقتى فجر طالع و هوا روشن مى گشت، نماز صبح را مى خواند!

- رسول خدا صلى الله عليه و آله در شب هائى كه باران مى باريد، نماز مغرب را مختصر مى خواند و

نماز رسول اللّه صلى الله عليه و آله (109)

در خواندن عشاء هم عجله مى كرد، و آن را زودتر از وقت فضيلتش يعنى با مغرب مى خواند، و مى فرمود: - كسى كه به مردم رحم نكند، در حقش رحم نمى كنند! - رسول خدا صلى الله عليه و آله در مسافرت ها گاهى كه با شتاب راه مى پيمود، نماز مغرب را تأخير مى انداخت و آن را با عشاء مى خواند،

- رسول خدا صلى الله عليه و آله وقتى كه در سفر بود، و هم چنين در مواقعى كه كار فوتى داشت، ظهر و عصر را با هم مى خواند، و هم چنين بين مغرب و عشاء فاصله نمى انداخت، - بسيار مى شد كه مؤذن در گرماى ظهر مى آمد دنبال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و حضرت مى فرم_ود: «ابرد! ابرد! بگذار هوا خنك شود!»

2 _ كيفيت نماز خواندن رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- رسول خدا صلى الله عليه و آله موقع خواب، ظرف آب را روپوشيده بالاى سر خود مى گذاشت، و مسواك خود را هم زير رختخواب خود قرار مى داد، و مى خوابيد، تا چندى كه خدا بخواهد، و وقتى از خواب بيدار مى شد، مى نشست، و نظرى به آسمان

(110) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

مى افكند و آياتى را كه در سوره آل عمران است - «اِنَّ فى خَلْقِ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ....،» (190 / آل عمران) مى خواند، و

سپس دندان ها را مسواك مى كرد، و تطهير مى نمود. و به مسحد مى رفت، و چهار ركعت نماز مى خواند، كه ركوع هر ركعتش به اندازه قرائت آن، و سجودش به قدر ركوع آن طول مى كشيد، به حدى طولانى بود كه گفته مى شد چه وقت سر برمى دارد؟

- آن گاه به بستر خ__ود برمى گش__ت و تا خدا مى خواست مى خوابيد، سپس بيدار مى شد و مى نشست، و همان آيات را تلاوت مى كرد، و چشم به آسمان مى انداخت و آن گ__اه مس__واك مى زد و تطهي__ر مى نم__ود و به مسجد مى رف__ت و باز هم مثل ب__ار اول چه__ار ركع__ت ن_ماز م_ى گ__ذاش____ت.

- مجددا به بستر خود مراجعت مى كرد، و مقدارى مى خوابيد، و سپس بيدار مى شد، و نگاهى به آسمان مى انداخت، و همان آيات را تلاوت مى فرمود. و باز مسواك و تطهير را انجام مى داد و به مسجد تشريف مى برد، و يك ركعت نماز وتر و دو ركعت ديگر را مى خواند و براى نماز صبح بيرون مى شد.

نماز رسول اللّه صلى الله عليه و آله (111)

- رسول خدا صلى الله عليه و آله وقتى به نماز مى ايستاد، از ترس خدا رنگش مى پريد، و از اندرون دل و قفسه سينه اش صدائى نظير صداى اشخاص خائف و وحشت زده شنيده مى شد.

- رسول خدا صلى الله عليه و آله وقتى نماز مى خواند، پارچه اى را مى ماند كه در گوشه اى افت_اده ب_اشد.

- (عايشه گفته است:) رسول خدا صلى الله عليه و آله براى ما و ما براى او سخن مى گفتيم، همين كه موقع نماز مى شد، حالتى به خود مى گرفت كه گوئى نه او ما را مى شناسد و ن_ه ما او را مى شناسيم.

- اميرالمؤمنين على عليه السلام وقتى كه محمد ابوبكر را ولايت مصر داد، دستورالعملى به او مرحمت نمود، و در ضمن آن فرمود: مواظب ركوع و سجود خودت

باش، زيرا رسول اللّه صلى الله عليه و آله از همه مردم نمازش كامل تر و در عين حال عملياتش در نماز از همه سبك تر و كمتر بود!

- هر وقت دهن دره و كش واكش رسول خدا صلى الله عليه و آله را مى گرفت، آن حضرت آن را با

(112) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

دست راست خ__ود رد مى كرد.

- رسول خدا صلى الله عليه و آله هميشه صفوف نماز ما را منظم مى فرمود، به طورى كه اگر تيرى رها مى شد، فاصله همه از آن تير يكسان بود، تا اين كه رفته رفته براى همه عادت ش__د، اتفاقا روزى به مسج__د تشريف آورد و به نم__از ايستاد و خواست تا تكبيرة الاحرام را بگويد، متوجه شدكه مردى سينه اش جلوترازسايرين است، فرمود:

«بندگان خدا! صفوف خود را منظم كنيد، و گرنه ميان شما اختلاف خواهد افتاد!»

- رسول خدا صلى الله عليه و آله دست به شانه هاى ما مى گذاشت و ما را پس و پيش مى كرد و مى فرم__ود: «منظ__م بايستي__د» وگرنه در ايست__ادن اختلاف داشت__ه باشي__د، «دلهايتان هم مختلف خواهدشد!»

رسول خدا صلى الله عليه و آله در حين نماز، هيچ كس به خدمتش نمى آمد و نمى نشست مگر اين كه ب__راى خاط__ر او نم__از را كوت__اه مى كرد و متوج__ه او مى شد و مى فرم__ود: آيا حاجت__ى دارى؟ پس از آن ك_ه حاج__ت او را برم__ى آورد، مجددا به نم__از مى ايستاد.

نماز رسول اللّه صلى الله عليه و آله (113)

3 _ نوافل رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- رسول خدا صلى الله عليه و آله نماز مستحبى را مثل نماز واجب، و روزه مستحبى را مثل روزه واجب ب_ه جا مى آورد.

- رسول خدا صلى الله عليه و آله نافله صبح را در اول فجر، سبك و مختصر مى خواند، و براى نم_از صبح بي_رون مى رفت.

- رسول خدا صلى الله عليه و آله هر وقت ماه رمضان مى شد، نماز خود را بيشتر مى كرد. (مقصود از اين بيشتر كردن همان خواندن نماز هزار

ركعتى «تراويح» است، و اين نماز نافله ماه رمضان، غير از پنجاه ركعت نافله هاى يوميه است، در كيفيت تقسيم كردن اين هزار ركعت نماز بر شب هاى رمضان اخبار زيادى وارد شده است.) - از طريق امامان اهل بيت عليه السلام وارد شده كه رسول خدا صلى الله عليه و آله اين نمازها را بدون جماعت مى خواند، و از خواندن آن به جماعت نهى مى كرد، و مى فرمود: «در نافل__ه جماع_ت نيست!»

(114) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

4 _ دعاى قنوت ها و ذكرهاى رسول اللّه صلى الله عليه و آله

رسول خدا صلى الله عليه و آله در قنوت نماز «وتر» خود مى گفت:

«اَلّهُمَّ اهْدِنى فيمَنْ هَدَيْتَ، وَ عافِنى فيمَنْ عافَيْتَ! وَ تَوَلَّنى فيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَ بارِكْ لى فيما اَعْطَيْ__تَ! وَقِنى شَرَّ ما قَضَيْتَ! اِنِّكَ تَقْضى وَ لا يُقْضى عَلَيْكَ! سُبْحانَكَ رَبَ الْبَيْتِ! اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوبُ اِلَيْكَ وَ اوُ مِنُ بِكَ وَ اَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ! وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ اِلاّبِكَ... يا رَحيمُ!»

- «پروردگارا! ما را با آنان كه هدايتشان كردى، هدايت فرما! و با آنان كه عافيتشان دادى، عافيت ده! و با آنان كه امورشان را خودت به دست گرفتى، امور مرا هم عهده دار شو! و در آن چه مرا داده اى بركت قرار ده! و مرا از شر قضا و قدرى كه گذراندى نگهدار! چون توئى كه قضاء به دست توست، و توئى كه حكم مى كنى، و كسى نيست كه عليه تو حكم كند! منزهى تو، اى

نماز رسول اللّه صلى الله عليه و آله (115)

پروردگار خانه (بيت!) از تو طلب مغفرت مى كنم! و به تو رجوع مى كنم! و به تو ايمان مى آورم! و به تو توكل مى كنم! و حول و قوه اى نيست، مگر از ناحيه تو، اى خ_داى مه_رب_ان!»

حض_رت ابى عبداللّه عليه السلام فرمود:

- هر كس در نماز وترش هفتاد مرتبه بگويد: «اَسْتَغْفِرُاللّهَ رَبّى وَ

اَتُوبُ اِلَيْه!» و بر اين كار تا يكسال مداومت و مواظبت داشته باشد، خداى تعالى اسمش را در زمره كسانى مى نويسد كه در سحرها طلب مغفرت مى كردند. رسول خدا صلى الله عليه و آله هم همين طور در نماز وتر خود هفتاد بار استغفار مى كرد، و هفت بار مى گفت: «هذا مَقامُ الْعائِذِ بِكَ مِنَ النّار - اين موقف كسى است كه از آتش دوزخ پناهن__ده ت_و شده است!»

وقتى رسول خدا صلى الله عليه و آله را به معراج بردند و در آن جا نماز گذاشت و ذكر گفت و از

(116) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

عظمت خداوند ديد آن چه را كه ديد، بندهاى بدنش مرتعش شد و بدون اختيار به حالت ركوع درآمد و در آن حال گفت:

«سُبْحانَ رَبِّىَ الْعَظيمِ وَ بِحَمْدِه!»

وقتى كه از آن حالت برخاست، نظرش به خداى خود در مكان بالاترى كه از آن بلندتر تصور نمى شود. افتاد و بدون اختيار صورت خود را به خاك نهاد و گفت:

«سُبْحانَ رَبِّىَ الاَْعْلى وَ بِحَمْدِه!»

و هم چنين تكرار مى كرد تا پس از گفتن هفت مرتبه قدرى از آن رعبى كه دلش را پر كرده بود، كاسته گرديد. از اين جهت در امتش هم اين دو ذكر سنت شد!

نماز رسول اللّه صلى الله عليه و آله (117)

روزه و اعتكاف رسول اللّه صلى الله عليه و آله

1 _ روزه هاى رسول اللّه صلى الله عليه و آله در ايام مخصوص

- رسول خدا صلى الله عليه و آله يك مرتبه اين قدر زياد روزه مى گرفت كه مى گفتند: ديگر افطار نمى كند! و يك مرتبه اين قدر پشت سر هم افطار مى كرد كه مى گفتن_د ديگ_ر روزه نمى گيرد!

- بعضى اوقات هم يك روز روزه مى گرفت، و يك روز افطار مى كرد. - بعضى اوقات تنها روزهاى دوشنبه و پنجشنبه را روزه مى گرفت، تا آن كه به اين جا رسيد كه در هر ماه تنها سه روز -

پنجشنبه اول ماه، چهارشنبه وسط ماه، و پنجشنبه آخر ماه - را روزه مى گرفت و مى فرمود: اگر كسى چنين كند، مثل اين است كه تمام عمرش روزه باشد.

- (امام صادق عليه السلام فرمود: پدرم بارها مى فرمود كه هيچ كسى نزد خدا دشمن تر و مغبوض تر از كسى نست كه وقتى به او مى گويند: رسول خدا صلى الله عليه و آله چنين و

(118) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

چنان مى كرد - مثلاًزياد روزه نمى گرفت - و تو چرا اين قدر روزه مى گيرى و نماز مى خوانى در جواب بگويد: خدا مرا به خواندن نماز زياد و گرفتن روزه بسيار عذاب نخواهد كرد، زيرا معنى اين حرف اين است كه رسول خ_دا صلى الله عليه و آله بيش از آن نمى ت_وانسته عب_ادت كند!)

- رسول خدا صلى الله عليه و آله در اوايل بعثت روزه گرفتنش اين طور بود كه يك مدت اين قدر پى در پى روزه مى داشت كه مى گفتند، هيچ روزى را بدون روزه به سر نمى برد، و مدتى ديگر اين قدر پى در پى بى روزه مى بودكه گفته مى شد: روزه نمى گيرد! - آن گاه اين رويه را ترك كردند و مدتى يك روز در ميان روزه مى گرفتند كما اين كه روزه حضرت داود عليه السلام هم همين طور بوده است.

- پس از مدتى اين را نيز ترك كرد، و مدتى همان ايام البيض هر ماه را روزه مى گرفت، نهايتا اين را نيز ترك كرده و سه روزى را كه در ايام البيض روزه مى گرفت، در دهه هاى ماه تقسيم كرد، يكى را در پنجشنبه دهه اول، يكى را در چهارشنبه دهه دوم، و يك را در پنجشنبه دهه سوم مى گرفت، و

روزه و اعتكاف رسول اللّه صلى الله عليه و آله (119)

ت_ا زن__ده ب__ود اين روي___ه را داش_ت.

- رسول

خدا صلى الله عليه و آله از دنيا رحلت فرمود، در حالى كه رويه اش در روزه داشتن اين بود كه ماه شعبان و رمضان و سه روز از هر ماه را روزه مى گرفت. - (از سماعه نقل شده كه از امام صادق عليه السلام پرسيدم:) آيا رسول اللّه صلى الله عليه و آله ماه شعب_ان را هم روزه مى گرف__ت؟ فرم__ود: آرى، ولكن همه آن را روزه نگرفت... .

2 _ آداب رسول اللّه صلى الله عليه و آله در ماه رمضان

- رسول خدا صلى الله عليه و آله وقتى كه ماه رمضان فرا مى رسيد، تمامى اسيران جنگى را آزاد و ب_ه تمام س__ائ__ل ها عطي___ه م_ى داد،

- رسول خدا صلى الله عليه و آله در دهه آخر ماه رمضان بكلى لحاف و تشك خود را جمع مى كرد، و هم__ه را به عب____ادت مى پ__رداخت،

- و در ش__ب بيس__ت و س__وم اه__ل خان__ه خ__ود را بي__دار م__ى ك____رد و در آن ش__ب ب_ه روى خوابيده ه__ا آب مى پاشي_د، تا خ__واب از س__رش__ان ب__رود،

(120) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- و هم چنين حضرت فاطمه زهرا عليهاالسلام احدى از اهل خانه خود را اجازه نمى داد كه در آن شب بخوابند، و براى اين كه خوابشان نبرد، غذاى كمترى به آنان مى داد، و از روز خود را براى شب زنده دارى آن شب آماده مى كرد، و مى فرمود: محروم اس_ت كسى ك_ه از خي_رات امشب استف_اده نكند!

3 _ اعتكاف هاى رسول اللّه صلى الله عليه و آله در ماه رمضان

_ رسول خدا صلى الله عليه و آله وقتى كه دهه آخر ماه رمضان مى شد، در مسجد اعتكاف مى كرد، برايش خيمه موئى مى زدند، و در آن ايام لحاف و بسترش را برمى چيدند، بعضى از اصحابش گفته اند كه از زنان هم كناره مى گرفت، ولكن امام صادق عليه السلام فرمود: اين حرف صحيح نيست، و از زنان كناره گيرى نمى كرد، (مقصود از كناره گيرى آمي_زش و مع_اشرت ب_ا آن_ان است، ن_ه جم_اع.)

- رسول خدا صلى الله عليه و آله در ماه رمضان، در دهه اول معتكف شد، سال بعد، از دهه دوم اعتكاف كرد، ولى پس از آن هميشه در دهه سوم اعتكاف مى كرد،

روزه و اعتكاف رسول اللّه صلى الله عليه و آله (121)

- جنگ بدر در ماه رمضان اتفاق افتاد، در آن سال رسول اللّه صلى الله عليه و آله اعتكاف نكرد، سال بعد كه شد آن جناب دو دهه اعتكاف كرد، يكى براى همان سال

و يك__ى هم قض__اء اعتك__اف س__ال پي_ش.

4 _ روزه وصال مخصوص رسول اللّه صلى الله عليه و آله

رسول اللّه صلى الله عليه و آله در امر روزه سنت هائى هم مخصوص به خود داشت، از آن جمله روزه وصال است كه عبارت است از روزه بيشتر از يكروز، به طورى كه در ميان آن ها افطار نشود. رسول خدا صلى الله عليه و آله خودش چنين روزه اى داشت، ولكن امت را از آن نهى مى كرد، و مى فرمود: شما طاقت آن را نداريد، و اگر مى بينيد كه من روزه وصال مى گيرم و چند روز پياپى بدون افطار و سحرى به سر مى برم براى اين است كه خداى تعالى مرا از غذاهاى آسمانى خود سير و از شراب هاى ب_هشت___ى اش س_ي___راب م_ى س______ازد!

(122) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

5 _ افطارهاى رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- غذاى رسول اللّه صلى الله عليه و آله شربتى بود كه در افطار مى آشاميد، و شربتى بود كه در سحر مى خورد، و خيلى اوقات اين شربت عبارت بود از - شير، و خيلى از اوقات مقدارى آب ب_ود كه در آن ن_ان را ح_ل كرده بودند... .

- رسول خدا صلى الله عليه و آله در روزهائى كه روزه مى گرفت، اولين چيزى كه با آن افطار مى فرمود، خ_رم_اى ت_ازه و يا خ_رم_اى خ_شك ب_ود،

- رسول خدا صلى الله عليه و آله وقتى روزه مى گرفت، و براى افطار به شيرينى دست نمى يافت با آب افطار مى كرد، و در بعضى روايات دارد كه با كشمش افطار مى فرمود، - از آل محمد عليه السلام روايت كرده اند: مستحب است اين كه روزه دار سحرى بخورد ولو به يك شربت آب، و روايت شده بهترين سحرى ها خرما و قاووت است، زيرا پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله در سحر آن دو را استعمال مى فرمود،

- رسول خدا صلى الله عليه و آله بيشتر اوقات، و از هر غذائى بيشتر، هريسه (گندم پخته)

روزه و اعتكاف رسول اللّه صلى الله عليه و آله (123)

را، مخص__وص__ا در سحره___ا مي__ل مى فرم___ود،

-

سنت در افطار عيد قربان اين است كه بعد از نماز انجام شود، و در عي_د فطر قب_ل از نماز!

قرآن خواندن رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- رسول خدا صلى الله عليه و آله را هيچ امرى از تلاوت قرآن باز نمى داشت، مگر جنابت، - رسول خدا صلى الله عليه و آله قرائت خود را آيه آيه وقف مى كرد،

- رسول خدا صلى الله عليه و آله از رختخواب برنمى خاست مگر اين كه مسبّحات را تلاوت مى كرد، و مى فرمود: در اين چند سوره آيه اى است كه فضلش از هزار آي_ه بيشت_ر است، پ_رسي_دن_د: مسبّح_ات ك_دامن_د!

- فرمود: سوره حديد، سوره حشر، سوره صف، سوره جمعه، و سوره تغابن! - رسول خدا صلى الله عليه و آله هيج وقت نيم خوابيد، مگر اين كه سوره تبارك، و الف لام ميم تنزيل، را مى خواند،

(124) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- وقتى آيه «وَاذْكُرُوا اللّهَ كَثيرا!» (45 / انفال) نازل شد، رسول خدا صلى الله عليه و آله مشغول به ذكر خدا گشت ت_ا ج_ائى كه ك_فار مى گ_فتند: اين م_رد جنّ_ى شده است.

- رسول خدا صلى الله عليه و آله سوره «سَبِّ_حِ اسْ_مَ رَبِّكَ الاَْعْل_ى» (1 / اعلى) را دوست مى داش__ت و اولي__ن كسى كه گف__ت «سُبْحانَ رَبّى الاَْعْلى» همانا ميكائيل بود،

- رسول خدا صلى الله عليه و آله مى فرمود: سوره هود مرا پير كرد! (البته مقصود آن جناب آيه «فَاسْتَقِمْ كَمآ اُمِ_رْتَ!» "112 / هود" است،)

- از ابن مسعود روايت شده كه گفت: رسول خدا صلى الله عليه و آله مرا دستور دادند كه مقدارى از قرآن را بخوانم، و من چند آيه اى از سوره يونس را برايش تلاوت كردم، تا آن كه رسي__د ب__ه جمل__ه «وَ رُدُّوا اِلَى اللّ__هِ مَوْليهُ__مُ الْحَ__قِّ...!» (30 / يونس) ديدم اشك در دوچشمان نازنينش حلقه زد! (1)

1- ال_مي______زان ج 12، ص 222 ت____ا 236. رواي__ات اس_لام__ى

قرآن

خواندن رسول اللّه صلى الله عليه و آله (125)

(126)

فصل هشتم :رسالت پيامبر خاتم

يك پيامبر براى تمام اديان

«لَ__مْ يَكُ__نِ الَّذينَ كَفَ__روُا مِ__نْ اَهْلِ الْكِت_ابِ وَ الْمُشْ_رِكينَ مُنْفَكّينَ حَتّى....»

(1 تا 5 / بين_ه)

اين سوره رسالت حضرت محمد بن عبداللّه خاتم النبيَّين صلى الله عليه و آله را براى عوام از اهل كتاب و مشركين مسجل مى كند، و به عبارتى ساده تر، براى عموم اهل ملت و غير اهل ملت، و باز ساده تر بگوئيم: براى عموم بشر، تسجيل مى كند، و مى فهماند آن جناب از ناحيه خدا به سوى عموم بشر گسيل شده است، و اين عموميت رسالت آن جناب

(127)

مقتضاى سنت الهيه، يعنى سنت هدايت است، همان سنتى كه آيات قرآنى بدان اشاره دارد و مى فرمايد:

- «اِنّ_ا هَ_دَيْن_اهُ السَّبي__لَ اِمّ_ا ش_اكِ_را وَ اِمّ_ا كَ_فُ_ورا!» (3 / انسان)

- «وَ اِنْ مِ___نْ اُمَّ__ةٍ اِلاّ خَ__لافيه___ا نَ____ذي____رٌ!» (24 / ف___اط___ر)

- «هيچ امت_ى نبوده مگر آن كه هدايتگرى بيم رسان در آن بوده است!»

خداى متعال بر عموميت دعوت پيامبر گرامى اسلام استدلال فرموده به اين كه دعوت آن حضرت متضمن صلاح مجتمع انسانى است و عقايد و اعمال افراد و جوامع را صال__ح مى سازد:

- «به هيچ وجه كفار، چه مشركين و چه اهل كتاب، رها نخواهند شد، تا آن كه حجت نبوت خاتم الانبياء صلى الله عليه و آله و حقيقت دعوتش، و قرآنش بر آنان تمام شود، رسولى كه از ناحيه خداست، و صحيفه هائى منزه از باطل را بر آنان تلاوت كند،

(128) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

صحيفه هائى كه در آن كتاب هائى گرانبها هست! و اگر اهل كتاب دعوت او را نپذيرفتند و از مسلمانان جدا و متفرق گشتند، بارى بعد از تماميت حجت عليه شان، جدا شدند، با اين كه رسالت اين رسول جز اين نبود كه: به مشركين و اه__ل كتاب بفهماند

كه از طرف خدا مأمورند كه: اللّه تعالى را به عنوان يگانه معب__ود، خالصان__ه بپرستند و چيزى را شري__ك او نسازن__د و نم__از را به پا دارن__د و زك__ات را ب___دهن____د و دي___ن قيّ_م همي_ن اس__ت!» (1 تا 5 / بين___ه)

آيات اين سوره در سياقى است كه به قيام حجت عليه كافران به دعوت اسلامى اش__اره مى كند، چه از اه__ل كتاب و چه مشركي__ن، و نيز عليه عده اى از اهل كتاب كه بع__د از آمدن حجت به خاط__ر اختلاف هاى ناشى از منيّ__ت حجت خدا را رها كردند! با در نظ__ر داشت__ن اين سي__اق از ظاهر آيات برمى آي__د كه منطور اشاره ب__ه اين معناست كه:

يك پيامبر براى تمام اديان (129)

- رسول خدا صلى الله عليه و آله از مصاديق حجت بيّنه اى است كه عليه مردم اقامه شده است، و سنت الهيه كه جارى در بندگان است، اقتضا كرده كه اين حجت قائم گردد، و اين رسول مبعوث گردد! چون سنت جاريه خدا ايجاب مى كرد بيّنه و حجت روشنگرش به سوى اين طوايف نيز بيايد، همان طور كه به طوايف و اقوام گذشته قبل از اختلافشان همين اقتضا را كرد، و برايشان حجت فرستاد. چيزى كه هست، خودشان از آن حجت استفاده نكردند، و با يكديگر اختلاف راه انداختند!

بنابراين مراد به عبارت «اَلَّذينَ كَفَ_رُوا» در آيه شريفه همه كافران به دعوت اسلامى است، چه از اهل كتاب و چه مشركين، و مراد به مشركين غير اهل كتاب است، حال چه بت پرست باشند و چه اصناف ديگر مشركين، و منظور از جدا شدن - جدا شدن از مقتضاى سنت هدايت و بيان است! گويا سنت الهيه دست بردار از آنان نبوده تا

حجت و بين__ه بيايد و همي__ن كه آمد، آن وق__ت رهايشان مى س__ازد و به ح__ال خودشان

(130) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

واگذار مى كند.

و منظ___ور از بَيِّنَ__ه، هم___ان___ا محم____د رس___ول اللّ___ه صلى الله عليه و آله اس_____ت آن ج____ا ك_ه مى فرمايد:

«... حَتّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ، رَسُولٌ مِنَ اللّهِ يَتْلُوا صُحُفا مُطَهَّرَةً، فيها كُتُبٌ قَيِّمَ_ةٌ!»

آن حجت بين__ه و روشنى كه از ناحي__ه خداى تعال__ى بر آنان آم__ده، عبارت است از رسولى از ناحي__ه خدا، كه براى م__ردم صحف آسمانى پاك را مى خواند، پاك از پلي__دى باطل، صحف__ى كه در آن احك__ام و قضاي__ائ__ى اس__ت قائ__م ب__ه ام__ر مجتم___ع انس_ان__ى و اداره كنن___ده آن ب__ه بهت__ري__ن وج___ه و حاف__ظ مص__ال__ح آن!

يك پيامبر براى تمام اديان (131)

نزول كتاب براى عموم بشر

در قرآن كريم تصريح فرموده به اين كه خداى تعالى در اولين روز تشكيل اجتماع بشرى، و بروز اختلاف هاى حيوانى در بين آن ها، كتاب براى آنان نازل كرد، يعنى شريعت و قانونى برايشان تشريع كرد تا در اختلاف هائى كه در امور زندگى و حيوانى شان رخ مى دهد، حكومت كند، ولى بشر بعد از آمدن شريعت هم آن اختلاف هاى قبل__ى را در شريعت خدا سراي__ت دادند، با اين كه ح__ق برايشان روش__ن شده و حجت بر آنان تم__ام گشت_ه بود!

پس، به حكم آيات سوره بينه، عموم بشر مشمول كتب آسمانى بوده و هستند، چيزى كه هست در اثر اختلاف ناشى از پيروى هواى نفس بشر چند طايفه شدند. بعضى ها به كلى فراموش كردند كه كتابى از ناحيه آفريدگارشان بر ايشان نازل شده است، و بعضى ديگر اين معنا را از ياد نبردند، و لكن هواى نفس را در دين خدا دخالت

(132) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

دادند، و به دينى

تحريف شده، متدين گشتند! طايفه اى ديگر دين خدا را بدون كم و كاست حف_ظ كردند و بدان متدين شدند! (1)

جهانى بودن دعوت اسلام و قرآن

«وَ اُوحِىَ اِلَىَّ هذَا الْقُرْءَانُ لاُِنْذِرَكُمْ بِه وَ مَنْ بَلَغَ...»

«اين قرآن به من وحى شده كه انذار كنم و هشدار دهم شما را و هر كس_ى را ك_ه اي_ن ق_رآن ب_ه گ__وشش مى خ_ورد!» (19 / ان_ع_ام)

اين آيه دلالت دارد بر اين كه رسالت پيامبر گرامى اسلام صلى الله عليه و آله رسالت عمومى و قرآنش ابدى و جهانى است! هر چند كه ظاهر آيه خطاب ب_ه مش_ركين مك_ه يا عم_وم

1- ال_مي________زان ج : 4، ص : 333.

جهانى بودن دعوت اسلام و قرآن (133)

ق_ري_ش و ي_ا جمي_ع ع_رب باش_د.

از نظر دعوت اسلام، هيچ فرقى بين كسانى كه قرآن را از خود رسول اللّه صلى الله عليه و آله مى شنوند و يا كسانى كه از غير او مى شنوند، نيست.

قرآن براى هر كسى كه الفاظ آن را بشنود، و معنايش را بفهمد، و به مقاصدش پى بب__رد و يا كسى كه برايش ترجمه و تفسير كنند - خلاصه بر هر كسى كه مضامين آن به گوش__ش بخورد - حجت است.

لازم نيس__ت كتاب يا نام__ه اى كه به سوى قومى ارسال مى شود، حتما بر هر كس_ى ك_ه مض_امي_ن آن ب_ه گوشش بخ_ورد - حجت است.

لازم نيست كتاب يا نامه اى كه به سوى قومى ارسال مى شود، حتما به زبان آن قوم باشد، بلكه شرط آن اين است كه :

(134) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

1 - م_ض_ام_ي_ن_ش ش_ام_ل آن_ان ش__ود،

2 - حجت خ_ود را بر آن ق_وم اقامه نمايد.

رسول اللّه صلى الله عليه و آله به مردم حبشه و مصر و روم و ايران نامه ها نوشت و حال آن كه

زبان آنان غير از زبان قرآن بود. و هم چنين عده اى از قبيل: سلمان فارسى، بلال حبشى، و صهيب رومى به آن جناب ايمان آوردند، و بسيارى از يهود كه زبانشان عبرى بود، به آن حضرت گرويدند. (1)

1- الميزان ج : 13، ص : 57.

جهانى بودن دعوت اسلام و قرآن (135)

او به اسلام دعوت مى كند!

«وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَ هُوَ يُدْعى اِلَى الاِْسْلامِ...» (7/صف)

قرآن مجيد در آيه فوق مى فرمايد:

«هيچ ظالم، ظالمتر از آن كس نيست كه بر خدا دروغ مى بندد، و وقتى دعوت مى شود به اين كه دين اسلام را بپذيرد، در پاسخ اين اسلام را از خدا نفى مى كند، با اين كه دين اسلام ج__ز اين كه بندگان تسليم خدا شوند، چيزى نمى گويد! چنين دينى بدون ش__ك دين خداست! و خ__دا اين ستمكاران را، و هيچ ستمكار ديگ_رى را هدايت نمى كند!»

مراد به «اسلام» آن دينى است كه رسول گرامى اسلام صلى الله عليه و آله بشر را به سويش دعوت مى فرمود. چون اساس دين تسليم شدن در برابر فرامينى است كه در مورد عقايد و اعمال دارد، و بدون ترديد مقتضاى ربوبيت و الوهيت خداى تعالى هم همين است كه

(136) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

بندگانش در برابر فرامينش تسليم مطلق باشند، پس در نتيجه، دينى كه اساسش اين تسليم است، بدون شك دين حق است، كه عقل بر هر انسانى تدين بدان را واجب مى داند!

دين خدا خاموش نمى شود!

كفار پنداشته اند كه نور خدا مانند نور شمع است كه با يك فوت خاموش گردد، و همين كه آن را سِحر بخوانند نورش خاموش گشته و رابطه اش با خدا قطع مى شود، ولى در اين پندار خطا كردند، چون دين نور خداست كه به هيچ وجه خاموشى نمى پذيرد، و نه تنها خاموش نمى شود بلكه خدا تماميت آن را اراده فرموده است، هر چند كه كافران كراهت داشته باشند، چون خدا به كارش اهتمام دارد!

حاصل آيات 7 و 8 سوره صف اين است كه كفار با اين سخنان خود كه باد دهان ايشان است، مى خواهند نور خدا

را خاموش كنند، ولكن خدا ايشان را به مقصدشان هداي_ت نمى كند، بلكه نور خدا را تم_ام و دين خ__ود را بر هم__ه ادي__ان غلب__ه مى بخشد!

دين خدا خاموش نمى شود! (137)

اسلام دين غالب، و نور خدا در زمين

- «خدا آن كسى است كه رسول خود را به هدايت و دين حق فرستاد، تا آن را بر همه ادي_ان غلب_ه ده___د، ه_ر چن_د ك__ه مشركي_ن ك_راه_ت داشت_ه باشند.» (9 / صف)

وقتى خداوند تعالى مى فرمايد: «دين الحق» عنايت لطيفى در آن به كار رفته كه هر يك از حق و باطل براى خود دينى دارند، كه مطابق اقتضاى خاص آن هاست، و خداى تعالى از بين آن دو، دين حق را پسنديده است، براى اين كه خودش هم حق است، و بدين جهت رسول خود را به ابلاغ دين حق گسيل داشته است!

در آيه از كلمه «اظهار دين» استفاده فرموده است كه به معنى غلبه است. وقتى مى فرمايد كه دين اسلام را بر ساير اديان اظهار دارد، معنايش اين است كه آن را بر ساير اديان غلبه داد، و منظور از همه اديان، همه روش هاى غير خدائى است كه در بي_ن بشر سلوك مى شود. معناى آيه اين است كه:

(138) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- «خدا نور خود را تمام مى كند، براى اين كه خدا آن كسى است كه رسول خود را با نورش گسيل داشت، نورى كه همان هدايت و دين حق است، تا آن را بر همه ادي_ان غلبه دهد!» (1)

معرفى رسالت رسول اللّه صلى الله عليه و آله در قرآن

خ__داى سبحان در معرفى رسول گرامى اسلام به مردم در قرآن شريف مى فرمايد:

- «به سوى شما آمد رسولى مهربان، ازجنس خودشما، رسولى است كه ضرر شما بر او گران و ناگواراست و بر هدايت يافتن شما حريص است و نسبت به مؤمنين رئوف و مهربان است!» (128/توبه)

در جاى ديگر مى فرمايد:

1- المي___زان ج : 38، ص : 159.

معرفى رسالت رسول اللّه صلى الله عليه و آله در قرآن (139)

- «بعضى از منافقين كسانى هستند كه

رسول اللّه صلى الله عليه و آله را مى آزارند، و مى گويند: او هر حرفى را قبول مى كند! بگو: اين گونه بودن او به صلاح شماست! زيرا او ايمان مى آورد به خدا و پيام هايش را قبول مى كند، و ايمان مى آورد به مؤمنين و گفتارشان را مى پذيرد، و رحمتى است براى كسانى كه از شما به وى ايمان آوردند!» (61 / توبه)

درب_اره خُل_ق عظي_م آن پي_امبر گ_رامى مى فرم_ايد:

«وَ اِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظيمٍ! - بدرستى كه تو هرآينه متخلق به خُلقى عظيم هستى!» (4/قلم) و آن چه را كه در ساير آيات در معرفى آن جناب فرموده بود در آيه 107 سوره انبياء خلاص__ه ك___رده و ف__رم___وده:

- «وَ ما اَرْسَ_لْن_اكَ اِلاّ رَحْ_مَ_ةً لِ_لْع_الَمي_نَ! - و من تو را نفرستادم مگر به منظور

(140) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

اي_ن ك__ه ب_راى جه___اني____ان رحمت____ى ب__اش__ى!» (1)

تعريف روحيات و اخلاق رسول اللّه صلى الله عليه و آله در قرآن

قرآن كريم، رسول و آورنده خود را چنين تعريف مى كند:

«لَقَدْ جآ ءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَريصٌ عَلَيْكُمْ...!» «هان اى مردم! پيغمبرى از جنس خود شما، بيامده است، كه از اوصافش يكى اين

1- ال_مي_________زان ج : 12، ص : 148.

تعريف روحيات و اخلاق رسول اللّه صلى الله عليه و آله در قرآن (141)

است كه از خسارت ديدن شما، و از نابود شدنتان، ناراحت مى شود! و ديگر اين كه: او در خيرخواهى و نجات شما، چه مؤمنان و چه غير مؤمن، حريص است! سوم اين كه: او نسبت به مؤمنين رئوف و رحيم است! با اين كه اوصافش چنين است، آيا باز هم جا دارد كه از او سرپيچى كنيد؟ بلكه سزاوار است از او اطاعت كنيد! چون او رسولى است كه قيام نكرده مگر به امر اللّه، و اطاعت

كردن از او اطاعت خداست! جاى دارد كه به او نزديك شويد، با او انس گيريد! چون او هم مثل شما بشر است، پس به هر چه دعوت مى كند، بپذيريد! و هر خيرخواهى كه نمود به كار گيريد!» (128 / توبه)

ادامه اين آيه شريفه دلالت مى كند كه رسول خدا صلى الله عليه و آله اهتمام عجيبى نسبت به هدايت ي_افتن مردم داشته است. خ_داى رحمن او را دلدارى مى دهد و مى فرمايد:

- «در آن چه كه هم__ت گماشت__ه اى بر خدا توك__ل ك_ن!» (129 / توبه)

و در خود آيه نيز بيان كرده بود كه همه همت او، و حرص و ولعش هدايت يافتن مردم و رسيدنشان به سعادت است! (1)

1- ال_مي_________زان ج : 18، ص : 362.

(142) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

گواهى خدا به رسالت رسول اللّه صلى الله عليه و آله در قرآن

«الآمرآ تِلْ__كَ اياتُ الْكِت__بِ وَ الَّذى اُنْ_زِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ....» (1 تا 4 / رعد)

اين آيات آغاز سوره مباركه رعد است. غرض سوره رعد بيان حقيقت قرآنى است كه بر رسول خدا صلى الله عليه و آله نازل شده است، و اين كه اين قرآن معجزه و آيت رسالت است، و اين كه كفار آن را آيت و معجزه نشمردند و به عنوان تعريض بر آن گفتند: «چرا آيتى از ناحيه پروردگارش نازل نشد؟» (7 / رعد) گفتارشان مردود است، و رسول خدا صلى الله عليه و آله نباي__د ب__دان اعتن_ا كن_د و ايش_ان ه___م س___زاوار نيس__ت ك_ه چني__ن سخن_ى بگويند!

دليل بر اين معنا آيه آغازين سوره است كه در آن مى فرمايد:

- «آن چه از پروردگارت به تو ن_ازل شده، حق است! ول_ى بيشتر مردم ب_اور

گواهى خدا به رسالت رسول اللّه صلى الله عليه و آله در قرآن (143)

نمى دارند.» (1 / رعد)

ه__م چني___ن آي___ه آخ___ر س___وره اس_ت ك_ه مى فرم__اي__د:

«و

كسانى كه كافر شدند مى گويند: تو فرستاده خدا نيستى! بگو: - خدا و آن كس كه علم كتاب نزد اوست، براى گواهى ميان من و شما بس است!» (43 / رعد)

آيات مباركه، رسول خدا صلى الله عليه و آله را مخاطب قرار مى دهد به اين كه اين قرآن كه بر تو نازل شده، حق است، حقى كه مخلوط به باطل نيست، چه آن چه كه اين قرآن بدان دعوت مى كند توحيد است، كه آيات تكوينى از قبيل به پاداشتن آسمانها و گستردن زمين و تسخير آفتاب و ماه و ساير عجايبى كه خدا در تدبير آسمانها و زمين، و غرايبى كه در تقدير آن ها به كار برده، همه بر آن دلالت دارند!

ونيزدليل ديگربرحقيقت آن،اخباروآثارگذشتگان است كه رسولان بابيّناتى به سويشان آمدند و ايشان كفر ورزيدند و تكذيب كردند، و خدا هم ايشان را به گن_اهانش_ان بگرفت.

اين است آن چه كه اين كتاب مشتمل بر آن است، و همين خود آيتى است كه بر رسالت تو دلالت مى كند!

اولاً، تعري_ض آن ه_ا به ق_رآن م__ردود اس_ت، زي_را كه خداون_د تعال_ى مى فرماي__د:

- تو اى رسول خدا شأنى به جز انذار مردم ندارى! و اين طور نيست كه هر وقت هر كارى بخواهى بكنى، بتوانى، تا آن كه از تو معجزاتى دلبخواه بخواهند، و به مثل اي__ن كلم__ات بر ت_و تع_ري_ض كنن_د!

(144) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

ثانيا هدايت و اضلال هم آن طور كه ايشان پنداشته اند، در وسع آيات و معجزات نيست، تا انتظار داشته باشند با آوردنت با معجزه اى كه اقتراح كرده اند، هدايت شوند، و از ضلالت رهائى يابند؛ چه هدايت و ضلالت دست خداست، و اوست كه بر اساس نظ_امى حكيم_انه ه_ر ك_ه را بخ_واه__د هداي__ت و هر ك__ه

را بخواه__د گم__راه مى كن__د!

اما، اين كه گفتند: «تو فرستاده خدا نيستى!» در جوابشان همين يك دليل تو را كافى است كه خدا در كلام خود به رسالت تو شهادت داده است، و معارف حقه اى كه در قرآن توست، شاهد آن است!

از جمله حقايق باهره و روشنى كه در خصوص اين سوره آورده، حقيقتى است كه جمله «اَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً» و «اَلا بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ!» و «يَمْحُو اللّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ اُمُ الْكِتبِ!»و«فَلِلّهِ الْمَكْرُ جَميعا» متضمن آن است!(17و28و39و42/رعد)(1)

1- الميزان ج: 32، ص: 16.

گواهى خدا به رسالت رسول اللّه صلى الله عليه و آله در قرآن (145)

(146)

فصل نهم:حدود وظايف و رسالت پيامبر خاتم صلى الله عليه و آله

تزكيه، و تعليم كتاب و حكمت

تزكيه، و تعليم كتاب و حكمت

«هُوَ الَّذى بَعَثَ فِى الاُْمِّيّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اي_اتِهِ وَ يُزَكّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ....» (2 / جمعه)

ق__رآن مجيد در آيات آغازي__ن سوره مباركه جمعه، قسمتى از وظايف رسالت رسول گ__رام___ى اس___لام صلى الله عليه و آله را چني___ن مشخ___ص و تبيي___ن ف_رم__وده اس____ت:

- «اوست خدائى كه در ميان عرب اُمّى پيغمبرى بزرگوار از همان اُمِّيّين برانگيخت تا بر آنان تلاوت كند آيات خدا را، و آن ها را تزكيه كند، و شريعت

(147)

كت__اب آسمانى و حكم__ت الهى را بر آن__ان بياموزد، با آن ك__ه پيش از اين همگ__ى در ورطه جهال__ت و گم_راه__ى غ___رق بودن__د!» (2 / جمعه)

1 - ت___زك_ي__ه

تزكيه به معناى آن است كه ايشان را به نموّى صالح رشد دهد، و اخلاق فاضله و اعمال صالحه را عادتشان سازد، و در نتيجه انسان ها در انسانيت خود به كمال برسند، و حالشان در دنيا و آخرت استقامت يابد، و سعيد زندگى كنند و سعيد بميرند!

2_ تعلي_م كت_اب

تعليم كتاب به معناى بيان الفاظ و تفسي_ر معان_ى مشكل و مشتبه آن است.

3_ تعليم حكمت

تعليم حكمت به معناى بيان معارف حقيقى اى است كه قرآن مجيد متضمن آن است.

در آيه شريفه مسئله «تزكيه» را جلوتر از «تعليم كتاب و حكمت» ذكر كرد، زيرا

(148) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

آيه در مقام توصيف تربيت رسول خدا صلى الله عليه و آله بر مؤمنين امت است، و در مقام تربيت، تزكيه مقدم بر تعليم علوم حقه و معارف حقيقى است.

دو ن_ك_ت_ه دي_گ_ر در اي_ن آي_ات وج__ود دارد ك_ه:

نكته اولى نشان مى دهد: امت اُمّى قبل از بعثت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله در ضلالتى آشكار بودند.

نكته دوم اين كه مى فرمايد: خداى تعالى مبعوث كرد رسولش را در ميان «مردم اُمّى» و «مردمى ديگر، كه هنوز به آنان ملحق نشده اند، - مِنْهُمْ لَمّا يَلْحَقُوا بِهِمْ!» كه غرض از مردم ديگر را روايات اسلامى مردم ايران دانسته اند و در يك روايتى نقل شده كه شخصى پرسيد اين مردم بعدى كيستند؟ حضرت دست به شانه سلمان فارسى گذاشت و فرمود: «اگر ايمان در ثريا باشد مردانى از نژاد اين م_رد آن را ب_ه دست مى آورند!»

خداى تعالى در ميان قومى اُمّى رسولى از خود آنان مبعوث كرد تا آيات او را بر

تزكيه و تعليم كتاب و حكمت (149)

آنان بخواند، و با اعمال صالح و اخلاق پاك تزكيه شان كند، و كتاب و حكمتشان بياموزد، و به همين منظور كتاب خدا را و معارف دينش را به بهترين وجهى بر آنان و بر افرادى كه به آنان ملحق مى شوند، و نسل هاى بعد از آنان تحميل كرد، و زنهارشان داد از اين كه مثل يهود نباشند كه خداى تعالى تورات را بر آنان

تحميل كرد، ولى آنان آن را حمل نكردند، و به معارف آن معتقد نشدند، و به احكامش عمل نكردند، و در نتيج_ه م_انن_د الاغ_ى ش_دند ك_ه بارش كت_اب باشد.

خداى تعالى عظمت اين موهبت را چنين مى رساند كه:

- اين بعث، و اين كه رسول خدا صلى الله عليه و آله ، خدا را بخواند، و مردم را تزكيه كند، و كتاب و حكمت يادشان دهد، خود فضلى و عطائى است از خداى تعالى، كه به هركس كه مشيتش تعل_ق گرفت، مى ده_د، و مشيت_ش تعلق گرفت كه آن را به

(150) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

محم___د ب____ن عب_____داللّ____ه صلى الله عليه و آله ب___ده_____د!

- «و خدا داراى فضلى عظيم است!» (4 / جمعه) (1)

نبوت، مسئوليت ها و وظايف رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- «ي__سآ، وَ الْقُرْآنِ الْحَكيمِ، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلينَ عَلى صِراطٍ مُ_سْتَ_قي_مٍ....»(1 ت_ا 11 / ي_س)

س__وره يس كه قل__ب قرآن است، در بيان سه اصول اساسى دين يعنى توحيد و نب_وت و مع_اد است. در آي__ات نخستي__ن ب__ه موض__وع نبوت پرداخت__ه و مى فرماي_د:

- «يسآ ! به قرآن سراسر حكمت سوگند! كه تو به درستى و به يقين از مرسلينى! و

1- ال_مي______زان ج : 32، ص : 16.

نبوت، مسئوليت ها و وظايف رسول اللّه صلى الله عليه و آله (151)

بر صراط مستقيم قرار دارى! و راهدار و مهيمن بر آنى! خداى عزيز و رحيم آن را نازل كرده است، تا تو با آن مردمى را انذار كنى كه پدرانشان انذار نشده بودند، و در غفلت قرار داشتند! سوگند مى خورم كه فرمان عذاب بر بيشتر آنان صادر شده، و در نتيجه، ديگر ايمان نخواهند آورد، زيرا ما بر گردن هايشان غل هائى افكنده ايم كه تا چانه آن ها را گرفته، به طورى كه ديگر نمى توانند سر پائين آورده و خود

را ببينند، ديگر انذار كردن و نكردنت به حال آنان يكسان است، چه انذار بكنى و چه نكنى، ايمان نمى آورند! تو تنها كسى را انذار مى كنى و انذارت در حقش مؤثر مى افتد، كه خود قرآن را تصديق كرده باشد، و از رحمان ناديده خشيت داشته باشد، تو او را به آمرزشى و اجرى كريم بشارت ده!»

همان طور كه گفتيم غرض سوره يس بيان سه اصول اصلى دين است، يعنى توحيد، نبوت و مع__اد، ولى چي__زى كه هست، اول از مسئله نبوت شروع كرده است و حال

(152) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

م__ردم در قب_ول ي__ا رد دع__وت انبي_اء را بيان مى كن__د و مى ف_رم__اي__د:

- نتيجه دعوت انبياء احياى مردم است، و اين كه آن ها را به راه سعادت بيندازند، و حجت را بر مخالفين تمام كنند، و به عبارت ديگر، تكميل هر دو دسته از مردم است: عده اى را در طريق سعادت، و جمعى را در طريق شقاوت!

خداى تعالى دراول سوره يس به قرآن حكيم سوگندمى خوردبراين كه رسول خدا صلى الله عليه و آله از مرسلين است. در اين آيه قرآن را به وصف «حكيم» توصيف مى كند، زيرا حكمت در آن جاى گرفته است. حكمت عبارت است از معارف حقيقى و فروعات آن از شرايع و عبرت ها و مؤعظه ه_ا.

مطلبى كه خداوند به خاطر آن سوگند خورده، همانا رسالت رسول اللّه صلى الله عليه و آله است كه به وسيله رسالتش مردم را به راه راست هدايت مى كند. راه مستقيم آن طريقى است كه عابر خودرا به سوى خدا مى رساند، يعنى به سعادت انسانى خود كه مساوى است با قرب ب_ه خدا و كمال عبوديت!

نبوت، مسئوليت ها و وظايف رسول اللّه صلى الله عليه و آله (153)

سپس قرآن را نازل شده از طرف عزيز و رحيم مى داند كه تنها به خاطر عزتش و رحمتش

رسول را فرستاده و قرآن را بر او نازل كرده است، قرآنى حكيم، تا مردم را انذار كند، و در نتيجه كلمه عذاب بر بعضى و كلمه رحمت بر بعض ديگر مسلم گردد! او براى هر كس كه تابع ذكر (قرآن) شود، و به غيب از او خشيت داشته باشد، داراى رحمتى واسع است، اما نه براى اين كه از پيروى آنان و ايمانشان به غيب استفاده كند، بلك__ه براى اين كه آن__ان را به سوى آن چه مايه كمال و سعادتشان است، هدايت فرمايد!

تبيين وظيفه خاص انذار

تبيين وظيف__ه خاص انذار با همي_ن آيه صورت مى گيرد كه مى فرمايد:

- «ما تو را به اين غرض فرستاديم، و قرآن را بر تو نازل كرديم، تا مردمى را كه پدرانشان انذار نشده بودند، و غافل بودند، انذار كنى!» (6 / يس)

(154) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

منظ_ور از اين كه گفت: «پدران كفار انذار نشده بودند،» اشاره به پدران نزديك آنان است نه پدران دورتر، زيرا پدران دورتر همه به پيامبران مى رسند، مانند: پدران عرب كه به اسماعيل و ابراهيم عليه السلام مى رسند، و پدران ساير مردم، كه در مسير تاريخ همگى به پيامبرانى چون عيسى و موسى مى رسند، كه ان_ذار شده بودن_د.(1)

حدود مسئوليت رسول اللّه صلى الله عليه و آله

«وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ....» (28 / كهف)

رس__ول اللّ__ه صلى الله عليه و آله تأس__ف مى خ__ورد و ناشكيب__ى مى ك__رد كه چ__را م__ردم ايمان نمى آورند؟ و به كتابى كه برايشان نازل ش__ده، چرا نمى گ__رون__د؟ و چرا دعوت حق_ه او را قب_ول ن_م_ى ك_نن_د؟!

1- الميزان ج 12، ص 185 تا 236. روايات اسلامى

حدود مسئوليت رسول اللّه صلى الله عليه و آله (155)

قب__لاً در اين سوره، خ__داى متعال رس__ول اللّه صلى الله عليه و آله را تسلي__ت مى داد به اين كه دار دنيا دار ب__لاء و امتحان است و آن چ__ه زينت دارد ب__ه زودى به صورت خاك خشك درمى آي__د، پس ديگر سزاوار نيس__ت به خاط__ر اين م__ردم خ__ود را ناراحت كن__ى و دلتن__گ ش__وى ك__ه چ__را دع__وتت را نمى پذيرن__د و به كت_اب خ_دا ايمان نمى آورند.

به او مى فرمود:

- آن چه بر تو واجب است صبر و حوصله كردن با اين مشت فقرائى است كه ايمان آورده اند و لايزال پروردگار خود را مى خوانند، و هيچ توجهى به اين توانگران كافر كيش، كه همواره به ثروت خود و

زينت حيات دنيايشان مى بالند، ندارند، چون مى دانند اين زينت ها به زودى به صورت خاكى خشك مبدل مى شود، لذا همواره دنياداران را به سوى پروردگارشان مى خوانند، ولى كارى به كارشان ندارند، چه هر كه مى خواهد ايمان بياورد، و هر كه بخواهد كفر بورزد، چيزى به عهده رسول خدا صلى الله عليه و آله نيست، و

(156) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

آن چه وظيفه اوست كه بايد در مواجهه با آنان رعايت كند، اين است كه در صورت آوردن ايمان با مسرت، و در صورتى كه ايمان نياورند با تأسف روبرويشان نشود، بلكه همان ثواب و عقاب خداى را تذكر دهد:

- تو اى رسول من! خودت را بر اثر كفر ورزيدن مردم، و از تأسف خوردن بر آنان مكش! آن چه از كتاب پروردگارت به تو وحى مى شود، تلاوت كن! زيرا هيچ چيز كلم__ات او را تغيير نمى دهد، چون كلمات او حق و ثابت است و نيز براى اين كه تو غير از خ__دا و كلم__ات او جائ__ى ندارى كه دل ب__ه س__وى آن متمايل سازى!

- ت__و فرستاده اوئ__ى! و جز اين كه به سوى فرستنده ات تمايل كن__ى و رسال__ت او را ادا كن_____ى، وظيف____ه ديگ___رى ن____دارى! (6 و 27 و 28 / كه_____ف) (1)

1- ال_مي______زان ج : 26، ص : 156.

حدود مسئوليت رسول اللّه صلى الله عليه و آله (157)

ج_ذب مؤمنين و بى اعتنائى به اشراف

از جمله ادب انبياء را كه قرآن شريف نقل و معرفى مى كند، احترام متساوى آن ها به فقير و غنى بوده، و فقط در مورد اهل علم و تقوى احترام بيشترى نشان مى دادند. قرآن مجيد در آيات زير، يكسان بودن امتيازات و مزاياى اجتماعى طبقات مختلف جامعه را بيان مى دارد:

- «هان اى مردم! ما همه شما

را از مردى و زنى آفريديم، و شما را تيره تيره و قبيل__ه قبيل__ه كرديم تا يكديگ__ر را به آسان__ى بشناسيد و نه كه ب__ه يكديگر برترى جوئيد، گرامى تري__ن شما نزد خ__دا پارساترين شماست!» (13 / حجرات)

در اين منطق، آن استكبارى كه اقويا به قوت خود و اغنيا به ثروت خود مى كردند،

(158) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

جاى خود را به تواضع و پيشدستى از يكديگر به سوى مغفرت و رحمت و مسابقه در خيرات و جهاد در راه خدا و طلب مرضات او داد، و در نتيجه، همان طورى كه اغنيا احترام مى شدند، فقرا نيز احترام شدند، و همان طور كه اقويا رعايت ادبشان مى شد، از ضعفا نيز شد، بلكه فقرا و ضعفا به احترام بيشتر و رعايت ادب زيادترى اختصاص يافتند! خداى تعالى در تأديب نبى محترم خود مى فرمايد:

- «نفس خود را چنان تربيت كن كه معاشرت و آميزش با كسانى را كه صبح تا شام پروردگارشان را مى خوانند و رضاى او را مى جويند، تحمل كند، و به طمع زينت حيات دنيا چشم از ايشان مگردان! و به همين منظور اقويائى را كه ما دلشان را از ياد خود غافل كرده ايم، و در نتيجه هواى نفسشان را از حد بيرون پي__روى مى كنند، اطاعت مكن!» (28 / كهف)

در آي__ه 52 س______وره انع___ام م__ى ف__رم__اي____د:

جذب مؤمنين و بى اعتنائى به اشراف (159)

- «وكسانى راكه پروردگارخود را در صبح و شام مى خوانند و رضاى اورا مى جويند، ازخودطردمكن! و بدان كه ازحساب آنان چيزى بر تو نيست و ازحساب تونيز چيزى برايشان نيست، تا به اين منظور مؤمنين را از خود برانى و آنان را به خود راه ندهى و در نتيجه از ظالمين باشى!!!»

در آي__ه 89

سوره حج__ر مى فرمايد:

- «چشم هاى خود را در نعمت هائى كه به اين گروه ناچيز داده ايم، مچران! و در اين باره غم مخ__ور! و با مؤمنين به ن__رمى و تواضع رفت__ار كن! و بگ__و: من همان نذي_رى هستم كه مواقف خطرناك را اعلام، و رسالت ها را بيان مى كنم!» (1)

1- ال_مي___زان ج : 12، ص : 181.

(160) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

فصل دهم:امتيازات و درجات پيامبر خاتم صلى الله عليه و آله

خاتَم النَّبِيّين

«...وَ لكِ_نْ رَسُ_ولَ اللّهِ وَ خ_اتَ_مَ النَّبيّ_نَ....» (40 / احزاب)

كلمه «خاتَم» به معناى هر چيزى است كه با آن چيزى را مهر كنند، مانند طابَع و يا قالَب كه به معناى چيزى است كه با آن چيزى را طبع يا قالب مى كنند.

م__راد ب__ه «خاتَ__مَ النَّبيّ__نَ» بودن رس__ول گرام__ى اس__لام صلى الله عليه و آله اي__ن است كه

(161)

نب__وت با او خت__م شده و بع__د از او ديگ___ر نبوت__ى نخواه__د ب__ود!

«رسول» عبارت است از كسى كه حامل رسالتى از خدا به سوى مردم باشد، و «نبىّ» كسى است كه حام__ل خبرى از غي__ب باشد و آن غي__ب از دي_ن و حقايق آن است.

لازم_ه اين حرف آن است كه وقت_ى نبوتى بع__د از رسول خ__دا صلى الله عليه و آله نباشد، رسالتى هم نخواهد بود، چون رسالت خود يكى از اخبار و انباء غيب است، وقتى بنا باشد كه انباء غيب منقطع گردد، و ديگ__ر نبوتى و نبيّ__ى نباشد، قه__را رسالتى ه_م نخواهد بود.

از اين جا روشن مى شود كه وقتى رسول خدا صلى الله عليه و آله خاتَمَ النَّبيّنَ باشد، خاتَ_مَ الرُّسُ_ل ه__م خ__واه_د ب_ود! (1)

خُ_ل_ق ع_ظي_م

«...وَ اِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظيمٍ!» (1 تا 3 / قلم)

در اين سوره، خداى متعالى رسول گرامى اش را دلدارى مى دهد و به وعده هاى جميل و پاسدارى از خلق عظيمش دلخوش مى سازد، زيرا مش__ركي__ن تهمت هاى ن_اروا ب____ه او زده و او را دي_____وان__ه خ___وان__ده ب__ودن__د.

1- الميزان ج: 32، ص:200.

(162) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

ضمن__ا آن جناب را به شديدتري__ن وجهى از اطاع__ت مشركين و مداهن__ه آنان نهى نموده و ام__ر اكيد مى كن__د كه در برابر حكم پروردگارش صبور باشد:

- «ت__و زحمات رسالت خدا را تحمل كن! كه اجرت نزد پروردگار قطع نمى شود! و

زحماتت به ه__در نم__ى رود!»

آن گاه ب_ه عظ_يم تري_ن صف_ات رس_ول_ش تكي_ه م_ى كن_د و مى ف_رم_اي_د:

- «وَ اِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظيمٍ! - تو اى پيامبر! سجاياى اخلاقى عظيمى دارى!»

اين آيه شريفه هر چند فى نفسه حسن خلق رسول اللّه صلى الله عليه و آله را مى ستايد، و آن را بزرگ مى شمارد، لكن با در نظر گرفتن خصوص سياق، به خصوص اخلاق پسنديده اجتماعى اش نظر دارد، اخلاقى كه مربوط به معاشرت است، از قبيل استوارى بر حق، و صبر در مقابل آزار مردم، و خطاكارى هاى اراذل، و عفو و اغماض از آنان، و سخ_اوت و م_دارا و تواضع و امثال اين ها.

خداى تعالى در ادامه آيات مى فرماي_د:

خُلق عظيم (163)

_ «پس به زودى خواهى ديد و خواهند فهميد، كه كدامتان مبتلا به جنون هستيد، مسلما پروردگارت داناتر است به اين كه چه كسى از راه او گمراه شده و چه كسانى راه يافتگانند، پس تكذيب گران را اطاعت مكن! آن ها همين را مى خواهند كه تو سازش كنى و آن ها هم با تو بسازند و نيز هر فرو مايه عيب جو كه براى هر حق و باطلى سوگند مى خورد و در بين مردم سخن چينى و افساد مى كند، و مانع رسيدن خيربه مردم مى شود و نيز هر تجاوزگر دل آلوده اى رااطاعت مكن!»(5تا12/قلم) (1)

ش__رح ص__در

«اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ...؟» (1 تا 8 / انشراح)

در سوره انشراح خداى تعالى رسول گرامى خود را امر مى كند به اين كه كمر خدمت در راه خدا ببندد و به سوى او رغبت كند. بدين منظور نخست منت هائى را كه بر او نهاده

1- الميزان ج : 39، ص : 48.

(164) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

ت_ذك_ر م_ى ده_د:

- «آيا سينه تو را گشاده نكرديم؟ و بار سنگين از تو بر نداشتيم، بارى كه

پشت تو را شكسته بود؟ و نامت را بلند آوازه نكرديم؟ از اين به بعد هم دل خوشدار كه، بعد از هر دشوارى گشايشى است! بلكه با هر دشوارى دو گشايش است! پس هر گاه از كار روزانه فراغت يافتى، به نماز و شكرانه پروردگارت بايست! و به سوى پروردگارت تمايل كن!»

منظور از «شرح صدر» رسول خدا صلى الله عليه و آله در اين آيات اين است كه خداى تعالى آن جناب را طورى كند كه قلب نازنينش وسعتى داشته باشد كه حقايق و معارفى كه به وى الق__ا مى شود، بپذيرد و از پذي__رش آن تنگ نش__ود و ني__ز تحمل آزارهائى را كه از ناحي_ه مردم مى بيند، داشته باشد.

ترتيب آيات سه گانه اول سوره، كه مضمون هر يك مترتب بر آيه قبلى خود

شرح صدر (165)

مى باشد، و سپس تعليل آن ها به آيه «فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرا،» كه از ظاهرش برمى آيد با وضع رسول اللّه صلى الله عليه و آله در اوايل بعثتش و اواخر آن منطبق باشد، و سپس تكرار اين تعليل و نيز تفريع دو آيه آخر سوره به ماقبل، همه شاهد بر آنند كه مراد به شرح صدر رسول خدا صلى الله عليه و آله گستردگى و وسعت نظر وى است، به طورى كه ظرفيت تلقى وحى را داشته باشد، و نيز نيروى تبليغ آن و تحمل ناملايماتى راكه در اين راه مى بيند، داشته باشد، و به عبارتى ديگر نفس شريف آن جناب را طورى نيرومند كند كه نهايت درج_ه استع_داد را ب_راى قب_ول اف_اض_ات اله_ى پي_دا كن_د!

در آن قسمت از آيات كه مى فرمايد: سنگينى هائى كه بر دوشت بود برداشتيم، منظور اين است كه دعوت آن جناب را انفاذ و مجاهداتش در راه خدا را امضا نمود.

بدين معنى كه اسباب پيشرفت دعوتش را فراهم كرد، چون رسالت و دعوت و فروعات آن ثقلى بود كه به دنبال شرح صدر بر آن جناب تحميل نمود.

خداى تعالى مى فرمايد: «وَ رَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ!» كه منظور از رفع ذكر به

(166) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

معناى بلند آوازه كردن كسى است به طورى كه نامش و گفتگويش از همه نامها و هم__ه خاطره ه__ا بلندت__ر باش__د و خداى تعال__ى نام آن حض__رت را چني__ن كرد كه همه جا سخن از آن حضرت بود.

يكى از مصاديق بلند آوازه كردن ذكر آن جناب اين بود كه خداى تعالى نام او را قرين نام خود فرمود، و در نتيجه، در مسئله شهادتين، كه اساس دين خداست، نام او قرين نام پروردگارش قرار گرفت، و بر هر مسلمانى واجب كرد كه در هر روز در نمازهاى پنجگانه واجب نام آن جناب را با نام خداى تعالى بر زبان جارى سازد!

اِنَّ مَ___عَ الْ__عُ_سْ__رِ يُ_سْ__را

با هر دشوارى آسانى است!

رسالتى كه خداى تعالى بر آن جناب تحميل كرد و دستور داد مردم را به سوى آن دعوت كند، سنگين ترين بارى است كه بر دوش يك بشر تحميل مى شود. معلوم

شرح صدر (167)

است كه با قبول اين مسئوليت كار بر آن جناب دشوار شده است. و هم چنين تكذيبى ك_ه ق_ومش نسبت به دع_وت او نموده و استخفافى كه به آن جناب روا داشتند و اصرارى كه در محو نام او مى ورزيدند، همه براى آن جناب دشوارى روى دشوارى ب_وده ك_ه خ_داى تع_الى در آي_ه قب_لى ف_رم_ود:

- ما اين دشوارى را از دوش تو برداشتيم!

معلوم است كه اين عمل خداى تعالى مانند همه اعمالش بر طبق سنتى بوده كه در عالم

به جريان انداخته است، و آن اين است كه هميشه بعد از هر دشوارى سهولتى پديد مى آورد، و به همين جهت مطلب دو آيه قبلى را تعليل كرده به اين كه اگر از تو «وضع وِزر» كرديم و اگر نامت را بلند ساختيم، براى اين بود كه سنت ما بر اين ج_ارى ش_ده ك_ه بع_د از عس_ر يسر بفرستيم!

مى خواهد بفرمايد،جنس عسر اين طور است كه دنبالش يسر مى آيد، به تمامى فرد

(168) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

فرد عسرها! و بعيد هم نيست كه يسر يا عسر از مصاديق سنتى ديگر باشند، و آن سنت تحول حوادث و تقلب احوال، و بى دوامى همه شئون زندگى دنياست!

در پ_اي_ان آي_ات نتيج_ه آي_ات قبل_ى را چني_ن ب_يان م_ى ف_رماي_د:

- «ح__ال كه معلوم شد هر عسرى كه تصور شود بعدش يسر مى آيد، و زمام عسر و يسر تنه__ا به دست خداست، و لاغير! پس هر گاه از انجام آن چه بر تو واجب شده، فارغ گشتى، نف__س خود را در راه خدا، يعنى عبادت و دعا خسته كن، و در آن رغبت نشان بده، تا خدا بر تو من__ت نهاده و راحت__ى را كه دنب__ال اين تعب است و يس__رى را كه دنب__ال عس__ر است، به ت___و روزى فرماي_د!» (6 تا 8 / شرح) (1)

1- ال_مي______زان ج : 4، ص : 287.

شرح صدر (169)

شاهد و مبشّر و نذير

«اِنّ__ا اَرْسَلْناكَ شاهِ__دا وَ مُبَشِّ__را وَ نَذي_را...!»

خداى سبحان پيامبر گرامى خود را از در تعظيم و تكريم چنين مع_رفى م_ى فرمايد:

«ما تو را فرستاديم تا شاهد امت باشى و امت را بشارت و انذار دهى!» (8 / فتح)

او را شاهد و مبشر و

نذير فرستاده است. اطاعت او اطاعت خدا و بيعت با او بيع__ت با خ__داست:

- «ب__ه درستى آن هائى كه با تو بيعت مى كنند، با خدا بيعت مى كنند! چون دست خدا بالاى دستش____ان اس_ت!»

مراد به «شاهد» بودن رسول اللّه صلى الله عليه و آله شهادتش بر اعمال است، يعنى بر ايمان و كفرش، و بر عمل صالح و طالحش، است.

مسأله «شهادت» رسول اللّه صلى الله عليه و آله در قرآن كريم مكرر آمده است و مراد به آن شه____ادت عم____ل در دني__است و ام__ا اداى شه__ادت ج__اي__ش در آخ__رت اس__ت!

(170) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

«مُبَشِّر» بودن آن جناب به اين بود كه افراد با ايمان و تقوى را به قرب خدا و ث__واب ج_زي__ل او بش_ارت م__ى داد.

و «نَذير» بودن آن جناب به اين جهت بود كه كفار و اعراض كنندگان را به عذاب دردناك خدا انذار و تخويف مى كرد! (1)

رسول كريم

«... اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَريمٍ....» (38 تا 48 / الحاقه)

آن چه ازسياق آيه فوق برمى آيد، اين است كه، منظوراز رسول كريم، پيامبراسلام صلى الله عليه و آله است، و اين آيه مى خواهد در مقابل سخنان كفار كه او را شاعر و كاهن مى خ_وان_دن_د، رس_الت آن جن_اب را تص_دي_ق كن_د.

1- ال_مي__________زان ج : 36، ص : 118.

رسول كريم (171)

- وَ م_ا هُ_وَ بِقَ_وْلِ ش_اعِ_رٍ قَلي_لاً م_ا تُ_ؤْمِنُ_ونَ!

در اين آيه شعر بودن قرآن را نفى مى كند، چون آورنده آن كه رسول خدا صلى الله عليه و آله است و ت__ا به آخر عمر حتى يك شع__ر نسرود، تا چه رسد به اين كه شاعر باشد! عبارت «قَلي__لاً ما تُؤْمِنُونَ،» توبيخ مجتم__ع انسان هاس__ت كه اكثريت آن__ان ايمان نداشتند، و به ج__ز ان_دك_ى از ايش___ان اي_مان نياوردن__د!

- وَ لا بِقَوْلِ كاهِ_نٍ قَليلاً ما تَذَكَّروُنَ!

در اين آيه كهانت بودن قرآن و كاهن بودن

رسول خدا صلى الله عليه و آله انكار شده است. كهانت به عقيده كاهنان عبارت است از اين كه كاهن پيام ها و اطلاعاتى را از جن دريافت كند.... عبارت «قَليلاً ماتَذَكَّروُنَ،» نيز توبيخ مجتم_ع مشركين است.

- تَ__نْ__زي_لٌ مِ_نْ رَبِّ الْ_ع_الَ_م_ي_نَ!

يعن__ى ق__رآن ن__ازل ش____ده اى از ناحي__ه رب العالمي__ن است، ن__ه اين ك__ه

(172) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

رس__ول آن را س_اخت__ه و پ_رداخت___ه و ب___ه دروغ ب__ه خ___دا نسب__ت داده ب___اش___د!

در ادام_____ه م_ى ف___رم___اي_____د:

- اگر اين پيامبر كريم، كه ما رسالت خود را به دوش او نهاديم، و با قرآن كريم به سوى شما فرستاديم، پاره اى از اقوال را از پيش خود بتراشد و به ما نسبت دهد، ما او را مانند مجرمين دست بسته مى كنيم، و يا دست راست او را قطع مى كنيم، و يا با دست خود كه همان قدرت ماست، او را گرفته و انتقام از او مى ستانيم، و سپس او را به جرم آن كه دروغ به ما بسته، مى كشيم، آن وقت هيچ كس از شما نيست كه بتواند او را از ما پنهان كند، و ما را از انتقام گيرى از وى مانع شود، و در نتيجه از عقوبت و اهلاك ما برهاند.

اين آيات تهديدى است به پيامبر فرضى كه آن جناب سخنى را كه از خدا نيست به خدا نسبت دهد، و چگونه ممكن است اين فرض تحقق يابد، با اين كه او فرستاده اى اس__ت از ناحي__ه خ__دا و خ__داى تعال__ى او را ب__ه نب__وت گرام__ى داشت__ه و ب__ه رسال__ت خ_ود ب_رگ_زي_ده اس_ت!؟

رسول كريم (173)

تهديد در اين آيه متوجه شخص رسول صادق است، و چنين رسولى كه در دعوى رسالتش صادق است، و اگر چيزى به دروغ به

خدا نسبت دهد خدا با او چنان معامله اى مى كند، نه تهديد به مطلق مدعيان نبوت و مفتريان بر خدا در دعوى نبوت و در خب_ر دادن از ن_احيه خ_داى تع_الى! (1)

رضاى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و شفاعت او

«وَ الضُّحى وَ اللَّيْلِ اِذا سَجى ما وَدَّعَكَ رَبُّ_كَ وَ م_ا قَلى!» (1 تا 11 / ضحى)

بعضى گفته اند چند روزى به رسول اللّه صلى الله عليه و آله وحى نشد، به طورى كه مردم گفتند خ__دا با او وداع كرده است، در پاسخش__ان اين سوره ن__ازل ش__د و خداى تع__ال_ى

1- ال_مي_________زان ج : 36، ص : 118.

(174) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

بدين وسيله آن حضرت را شاد كرد:

- «سوگند به هنگام چاشت، كه نور خورشيد گسترده مى شود! و به شب هنگام، كه سكونت و آرامش مى بخشد! كه پروردگارت نور وحى را از تو قطع نمى كند! و تو را با قطع وحى در تاريكى حيرت رها نمى كند! بلكه آن چه براى آخرت ذخيره كرده بسى بالاتر از دنيائى است، كه در آن مورد عنايت او واقع شده اى! و پروردگارت به زودى عطائى به تو مى بخشد كه راضى شوى!»

آن گاه در آيات بعدى، خداى سبحان به بعضى از نعمت هاى بزرگى اشاره مى كند كه به رسول گرامى خود انع__ام كرده بود.

آرى! رسول خدا صلى الله عليه و آله هنوز در شكم مادر بود كه پدرش از دنيا رفت، و دو ساله بود كه مادرش درگذشت، و هشت ساله بود كه كفيل و سرپرست و جدش عبدالمطلب از دنيا رفت، ك_ه از آن به بع_د در تح_ف تكف__ل عمويش ابوطالب قرار گرفت.

رضاى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و شفاعت او (175)

- «آيانبودكه تو را يتيم يافت و جايگاهت داد؟ و آيا نبودكه راه به جائى نمى بردى، و ق__دم به ق__دم هدايت__ت ك_رد؟ و

تهى دست__ت يافت و پس بى ني_ازت ك__رد؟»

اشاره اى به تهى دستى رسول اللّه صلى الله عليه و آله دارد كه از مال دنيا چيزى نداشت، و خداى تعالى او را بعدازازدواج باخديجه عليه السلام بى نيازكرد و خديجه تمامى اموالش رابا همه كثرت كه داشت به آن جناب بخشيد.

در پ__اي__ان آي__ات ب__ه عن__وان نتيج___ه گي__رى از عن__اي____ات__ى ك__ه ب__ه رس__ول خدا صلى الله عليه و آله ش__ده، مى فرمايد:

- «تو طعم ذلتى را كه يتيم مى چشد، چشيده اى، تو ذلت و شكسته شدن دل او را، احساس كرده اى، پس هيچ يتيمى را خوار مشمار! و مال او را هم خوار مدار و در آن تجاوز مكن! تو تلخى گمراهى و احتياج به هدايت را، و تلخى فقر و تهى دستى را درك كرده اى، پس هيچ سائلى را كه از تو حاجت مى خواهد از خود مران! و

(176) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

حاجتش اگر هدايت است و اگر معاش، برآورده ساز! و تو طعم انعام خدا را بعد از فقر و تهى دستى چشيده اى، و ارزش جود و كرم و رحمت خدا را مى دانى، پى نعمت او را سپاس گوى! و همه جا نعمتش را يادآور شو! و از مردم پنهان مدار!»

در روايات اسلامى از ابن مسعود (در درمنثور) روايت شده كه رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: - ما اهل بيتى هستيم كه خداى تعالى براى ما آخرت را بر دنيا برگزيد، و ترجيح داد، و لذا فرمود: وَ لَسَوْفَ يُعْطي_كَ رَبُّكَ فَتَرْضى!

درهمان كتاب است كه ازجابربن عبداللّه روايت كرده اندكه گفت:«روزى رسول خدا صلى الله عليه و آله بر على و فاطمه درآمد و ديد فاطمه مشغول دستاس كردن است، در حالى كه به جاى لب__اس ج_ل شت__ر ب__ر خود افكن_ده است و همي__ن كه چشم__ش به او افت__اد، فرمود:

- ي_ا ف_اطمه! بشت_اب و تلخ_ى دني_ا را

بچ_ش، ب_راى ف_ردا و ن_عي_م آخ_رت_ش!

و دنب__ال اين جريان ب__ود كه آي__ه «وَ لَسَوْفَ يُعْطي_كَ رَبُّ__كَ فَتَرْض__ى!» ن_ازل شد.

رضاى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و شفاعت او (177)

در همان كتاب است كه از طريق حرب بن شريح روايت كرده اند كه گفت: من به ابى جعفر محمد بن على بن الحسي_ن (امام ب_اق_ر عليه السلام ) گ_فت___م:

_ ب__ه نظر شما اين شفاعت__ى كه اهل ع__راق بر سر زبان ها دارند، حق است؟ فرمود:

_ آرى، ب__ه خ__دا سوگند! عموي__م محمد بن حنفي__ه از عل__ى ب__ن ابيطال__ب عليه السلام نقل كردكه رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود:

_ آن قدراز امتم شفاعت مى كنم كه خداى تعالى خطاب مى كند:

_ اى محم___د راض____ى ش___دى؟ ع___رض______ه م___ى دارم:

_ بلى، پروردگارا، راضى شدم!

آن گ_اه (ام_ام) رو ب_ه م_ن (اب__ن ش__ري__ح) ك_رد و ف_رم_ود:

شما به اهل عراق مى گوئيد: از تمامى آيات قرآن آيه اى كه بيش از همه امي_د بخ_ش است آي_ه زي_ر اس_ت:

(178) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

«يا عِبادِىَ الَّذينَ اَسْرَفُوا عَلى اَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوامِنْ رَحْمَةِ اللّهِ اِنَّ اللّهَ يَغْفِ__رُ الذُّنُ__وبَ جَميع__ا! - اى بندگانم كه بر نفس خود ستم روا داشتيد از رحم_ت اله_ى مأي_وس نش_ويد، كه خ_دا هم_ه گن_اهان را مى آمرزد!» (53 / زمر)

عرض__ه داشت__م: - بلى، ما اين ط_ور مع_تقدي__م! فرمود:

- لكن ما اهل بيت مى گوئيم از همه آيات در كتاب خدا اميدبخش تر آيه اى است كه راج__ع به شفاعت است، آن جا كه مى فرمايد:

«پروردگارت به زودى عطائى مى كندكه راضى شوى!

وَ لَسَوْفَ يُعْطيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى!» (1)

1- ال_مي_____زان ج : 4، ص : 279.

رضاى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و شفاعت او (179)

صلوات خدا و ملائكه بر رسول اللّه صلى الله عليه و آله

«اِنَ اللّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِىِّ...!»

«بى گمان، خدا و ملائكه او بر پيامبر درود مى فرستند، اى كسانى كه ايمان آورده اي__د ب__ر

او درود فرستي__د و سلام كني__د، س__لام كردن__ى!» (57 / احزاب)

در روايات اسلامى از حضرت على عليه السلام نقل شده كه در موردى در پاسخ سؤال يكى از اهل كتاب، كه از معجزات رسول خدا صلى الله عليه و آله و احترام او نزد خدا، با اشاره به احترام و سج_ده م_لائكه بر آدم اب_والبشر، پرسيد، جواب داد:

سجده ملائكه براى آدم اطاعت و عبادت آدم نبود، و ملائكه آدم را در مقابل خدا نپرستيدند، بلكه خداى تعالى آنان را بر اين كار واداشت، تااعترافى باشد از ملائك_ه بر برت_رى آدم، و رحمت_ى باشد از خدا بر او.

ولى محمد صلى الله عليه و آله را فضيلتى بالاتر از اين داد. خداى عزّ و جلّ با آن بزرگى و جبروتى

(180) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

كه دارد، و با تمامى ملائكه اش، بر محمد صلوات و درود فرستاد، و صلوات فرستادن م_ؤمنين بر او را عب__ادت خود خ__وان__د! (1)

امتياز حضور رسول اللّه در بين امت

«وَ اعْلَمُوا اَنَّ فيكُمْ رَسُولَ اللّهِ...!»

«بدانيد كه رسول اللّه در بين شماست، و بايد كه از او اطاعت كنيد! و اگر او شما را در بسي__ارى از امور اطاعت كند، خود شما به تعب مى افتيد و هلاك مى شويد!» (7 / حجرات)

مضمون آيه روشن كردن مؤمنين است به اين كه خداى سبحان ايشان را به جاده

1- ال_مي___________زان ج : 1، ص : 236.

امتياز حضور رسول اللّه در بين امت (181)

رشد انداخته است، و به همين جهت است كه ايمان را محبوبشان كرده و در دلهايشان زينت داده، و كفر و فسوق و عصيان را از نظرشان انداخته است.

پس بايد كه از اين معنا غفلت نكنند كه رسول اللّه صلى الله عليه و آله را دارند، كسى را دارند كه

مؤيد از ناحيه خداست، كسى را دارندكه از ناحيه پرودگارش بيّنه اى و چراغى دارد كه هرگز جز به راه رشد نمى برد، و به سوى گمراهى نمى كشاند، پس بايد او را اطاعت كنند، و اصرار نورزند كه آن جناب ايشان را در آراء و اهواءشان اطاعت كند، چون اگر او ايش__ان را در بسي__ارى از امور اطاع__ت كند، ه__لاك مى شون__د و به تع_ب م__ى افتن__د!

طرز بيان جمله مى رساند كه انحصار امتياز با رسول اللّه صلى الله عليه و آله بودن چقدر والاست!

و مى فهماند اين شما تنهائيد كه چنين نعمتى در اختيار داريد، و نيز به لازمه اين انحص__ار هم اشاره كرده و مى فهمان__د، كه لازمه اين كه رس__ول اللّه صلى الله عليه و آله تنها در اختي__ار شماس__ت اين اس__ت كه شما هم به رش__د او چنگ بزني__د و از گمراه__ى

(182) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

اجتن__اب بكني__د و در ام__ور ب__ه او م__راجع__ه نم__ائي__د و اط__اعت__ش كني__د و دنبال راهش برويد، نه اين كه دنبال هواى نفسان_ى خ__ود را بگيري_د و توق__ع داشت_ه ب_اشيد ك_ه آن جن_اب هم تابع هواهاى شما شود!

منظور از «فراموش نكنيد كه رسول اللّه صلى الله عليه و آله تنها در بين شماست،» كنايه است از اين كه واجب است در امور خود به او مراجعه كنيد، و شما با ساير اقوامى كه از چنين نعمتى برخوردار نيستند، فرق داريد، بايد كه در هر پيش آمدى كه با آن مواجه مى شويد طبق نظريه آن جناب رفتار نمائيد، و هر چه دستور مى دهد اجرا كنيد، بدون اين كه كمترين دخالتى به هواى نفس خود بدهيد! (1)

1- ال_م__ي______________زان ج : 36، ص : 179.

امتياز حضور رسول اللّه در بين امت (183)

شق القمر - معجزه رسول اللّه صلى الله عليه و آله

«اِقْ_تَ_رَبَ_تِ ال__سّ_اعَ_ةُ وَ انْ_شَ_قَّ الْ_قَ_مَ_رُ!»

«ساع__ت

بسيار نزديك شد و ق__رص قمر دو نيم گش__ت، ولى آن__ان كه كافرند ه__ر آيت__ى ببينن__د روى ب__رگ__ردانن____د و گ__وين__د: سح__رى اس__ت مستم__ر!

پيامبر، و آن چه او آورده است را تكذيب كردند، و هواهاى نفسانى خود را پيروى نمودند، اما بزودى هر امرى در مستق_ر خ_ود قرار خ_واه_د گ_رفت...!» (1 / قمر)

اين آيات به معجزه ش__ق القمر كه خداى تعالى به دست رسول خدا صلى الله عليه و آله در مكه و قب_ل از هج__رت و به دنب__ال پيشنهاد مشركي__ن مكه ج__ارى ساخت، اش__اره مى كن__د.

روايات اين داستان هم بسيار است، و به طورى كه مى گويند همه اهل حديث و مفسرين بر قبول آن احاديث اتفاق دارند، جز چند تن از آن ها، كه استدلال آن ها درباره شق القمر در قيامت، به دليل آيه بعدى آن، بى پايه است!

(184) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

در تفسير قمى آمده كه قريش از رسول اللّه صلى الله عليه و آله خواستند تا معجزه اى برايشان بياورد. رسول اللّه صلى الله عليه و آله دعا كرد و از خدا خواست قرص قمر را برايش دو نيم كند، و خداى تعالى اين كار را كرد، به طورى كه مشركين همه آن را ديدند، و دوباره آن دو قسمت به ه_م چ_سبيدند، ب_ا اي_ن حال گفتند: سحرى است مستمر!

اين روايت در درمنثور از قول ابن مسعود آمده و آن جا اضافه شده كه كفار گفته اند: اگر اين دو نيم شدن قرص ماه صحيح باشد بايد غير از ما كسان ديگر در خارج از مكه هم بايد آن را ديده باشن__د و منتظر شدند تا مسافران__ى از راه رسيدند و اين امر را تأييد كردند.

در همان كتاب از ابن عمر آمده كه وقتى قرص ماه دونيم شد، يك نيمه

آن نزديك ب_ه اين ك_وه قرار گرفت و ني_م ديگ_رش ت_ا پش_ت كوه رفت.

و در هم__ان كتاب از حبي__ر بن مطعم روايت ك__رده كه گفت: ني__م بالاى اين كوه قرار گرفت و نيمى ديگربر بالاى كوه ديگرايستاد.

شق القمر - معجزه رسول اللّه صلى الله عليه و آله (185)

و از ابن عباس روايت شده كه اين جريان قبل از هجرت اتفاق افتاده است، به طورى كه ديگران گفته اند در اوايل شب چهاردهم ذى الحجه سال ششم بعثت يعنى پ_ن_ج س_ال ق_ب_ل از ه_ج_رت اتف_اق افت_اده اس_ت.

اين واقعه اى است كه هم قرآن بر آن دلالت دارد و هم روايات متواتر، ولى بحث در مورد علمى بودن اين واقعه نشان مى دهد كه يك كره آسمانى تنها به وسيله معجزه مى تواند دو نيم شود و دوباره به هم وصل شود.

اين كه يك كره آسمانى دو نيم شود چنين چيزى فى نفسه ممكن است، و عقل دليلى بر مح__ال بودن آن ن__دارد. از سوى ديگ__ر معج__زه هم امرى است خارق الع__اده و وق__وع حوادث خارق الع__اده نيز ممكن اس__ت و عق__ل دليل__ى بر محال ب_ودن آن ندارد!

يكى از روشن تري__ن شواهد بر وق__وع شق القمر ق__رآن كريم اس__ت، پس باي__د آن

(186) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

را بپذيري__م هرچند كه از ضروري__ات دي__ن نباش__د! (1)

ولايت رسول اللّه صلى الله عليه و آله

«وَاعْلَمُوا اَنَّ فيكُمْ رَسُولَ اللّهِ...!» (7/حجرات)

محتواى اين آيات پاره اى از آدابى است كه بندگان خدا بايد در مورد رسول اللّه صلى الله عليه و آله رعايت كنند. در اول آيه مى فرمايد:

- «اى كسانى كه ايمان آورده ايد! در جائيكه خدا و رسول او حكمى دارند، شما حكم نكنيد! يعنى حكمى نكنيد مگر به حكم خدا و رسول او، و بايد كه همواره اين خصيصه در شما

باشد، كه پيرو و گوش به فرمان خدا و رسول باشيد!» (1/حجرات)

1- ال_مي_________زان ج : 37، ص : 109.

ولايت رسول اللّه صلى الله عليه و آله (187)

اتباع حكم رسول اللّه

از آن جائى كه هر فعل و تركى كه آدمى دارد بدون حكم نمى تواند باشد، و هم چنين هر تصميم و اراده اى كه نسبت به فعل و يا تركى دارد، آن اراده نيز خالى از حكم نيست، در نتيجه مى توان گفت كه نه تنها در فعل و تركش بايد گوش به فرمان خدا باشد، بلكه در اراده و تصميمش هم بايد پيرو حكم خدا باشد، و نهى در آيه شريفه ما را نهى مى كند از اين كه هم به سخنى اقدام كنيم كه از خدا و رسول نشنيده ايم، و هم به فعل و تركى اقدام كنيم كه حكمش را از خدا و رسول نشنيده ايم، و هم نسبت به عملى اراده كنيم كه حكم آن اراده را از خدا و رسولش نشنيده ايم!

اي__ن اتباعى كه در جمله «لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَىِ اللّهِ وَ رَسُولِه» (1 / حجرات) بدان دعوت مى كن__د، همان داخل شدن در ولايت خدا و وقوف در موقف عبوديت و سير در آن مسير است، به طورى كه عب__د در مرحله تشري__ع، مشيت خود را تابع مشيت خدا

(188) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

كن__د، هم__ان ط__ور ك__ه در م_رحل__ه تك__وي__ن، مشيت__ش ت_اب_ع مشي__ت خ_داس__ت و خ_داى تعال__ى در آن باره فرم_وده است:

- «شما نمى خواهيد، مگر بعد از آن كه خدا خواسته باشد!» (30 / انسان) و «خدا سرپرست مؤمنان است!» (68/آل عمران) و «وَ اللّهُ وَلِىُّ الْمُتَّقينَ!» (19/جاثيه)

ادب كلام در حضور رسول اللّه صلى الله عليه و آله

خداى تعالى به مؤمنين دستور مى دهد:

«اى كسانى كه ايمان آورده ايد! صداى خود را بلندتر از صداى رسول اللّه مكنيد!» (2 / حجرات)

منظور از اين كه مى فرمايد صداى خود را بلندتر از صداى رسول اللّه صلى الله عليه و آله مكنيد اين است ك__ه وقتى

با آن جناب صحب__ت مى كنيد، صدايتان بلندتر از صداى آن جناب نباش__د، ب__راى اين ك__ه (هم__ان ط__ور ك_ه گفته ان__د) دو تا عي__ب در اين عم__ل هس__ت:

ادب كلام در حضور رسول اللّه صلى الله عليه و آله (189)

يا اين است كه منظور شخصى كه صداى خود را بلند مى كند اين است كه توهينى به آن جناب كرده باشد، كه كفر است، و يا منظورى ندارد و تنها شخص بى ادبى است و رعايت مقام آن جناب را نمى كند و اين خلاف دستور است، چون مسلمانان دستور دارند آن جناب را احترام و تعظيم نمايند.

مى فرمايد:

با آن جناب آن طور كه با يكديگر صحبت مى كنيد، داد و فرياد مكنيد! چون رعايت احترام و تعظيم آن جناب اقتضا دارد در هنگام خطاب گوينده صدايش كوتاه تر از صداى آن حضرت باشد، پس به طور كلى با صداى بلند صحبت كردن فاقد معناى تعظيم است، و با بزرگان به صداى بلند صحبت كردن نظير مردم عادى، خ_الى از اس_ائ__ه ادب و وق_اح_ت ن_يس___ت!

(190) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

حبط اعمال در اثر غفلت از رعايت احترام رسول اللّه صلى الله عليه و آله

خداوند متعال نتايج بلند كردن صدا روى صداى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و عدم تعظيم او را چنين اعلام مى كند:

«اَنْ تَحْبَ_طَ اَعْمالُكُ_مْ وَ اَنْتُ_مْ لا تَشْعُروُنَ!» (2 / حجرات)

يعنى به صداى بلند سخن مگوئيد تا اعمال شما حبط نشود!

معناى آيه اين است كه - اگر گفتيم به روى آن جناب فرياد نزنيد و اين كه گفتيم به صداى بلند صحبت نكنيد، آن طور كه در بين خودتان صحبت مى كنيد، براى اين بود كه اعمالتان بدين وسيله و ندانسته باطل نشود، چون اين دو عمل باعث حبط و بطلان اعم_ال صالح است!

ظاهر آيه شريفه اين است كه بلند كردن

صداى خود از صداى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و بلن_د سخ_ن گفت_ن در حض_ور آن جن_اب، دو عم_ل گن_اه و م_وجب حبط عمل است. از

حبط اعمال در اثر غفلت از رعايت احترام رسول (191)

اين مطلب استفاده مى شود كه غير از كفر گناهان ديگرى نيز وجود دارد كه باعث ح_ب_ط عم_ل م_ى ش_ود!1- ال_مي_________زان ج : 35، ص : 170.

كسانى كه در صدر اسلام مرتكب اين عمل مى شدند، خودمؤمن بودند، و مؤمنين باتشخيص اين كه اين عمل زشت است، مرتكب آن مى شدند، و چون در خيلى از گناهان مسامحه مى كردند، خيال مى كردند كه خيلى مهم نيست، ولى نمى دانستند كه اين عمل باعث حبط و بطلان عبادات و اعمال صالحشان مى گردد، و اگر مى دانستند هرگز راضى به بطلان آن نمى شدند.

لذا خداى تعالى متوجه شان كرد به اين كه اين عمل چنين خطرى دارد و شما نمى دانيد، و شما نمى دانيد كه اين عمل شما اثرى هولناك و خطرى عظيم دارد، و آن اين است كه اعمالتان را حبط مى كند، پس زنهار متوجه باشيد و هيچ يك از اين دو قسم حرف زدن را مرتكب نشويد، كه اعمالتان باطل مى شود و خودتان متوجه نيستيد!

(192) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

مؤمنين قبل از نهى نمى دانستند كه اين عملشان چقدر زشت است، و زشتى اش ب__ه اي__ن ح__د از عظم__ت است، و اما بعد از صدور بيان الهى فهميدند كه خطر احب__اط در اي___ن عملش___ان وج___ود دارد.

وصف رعايت كنندگان احترام رسول اللّه صلى الله عليه و آله

خداون__د سبحان براى تشويق مؤمنين به رعايت احترام رسول اللّه صلى الله عليه و آله مى فرمايد:

«كسانى كه صداى خود را نزد رسول اللّه پائين مى آورند، كسانى هستند كه خداوند دلهاى آن ها را با تقوى تمرين داده، و امتحان كرده است!» (2 /

حجرات)

سياق آيه سياق وعده جميلى است در برابر آهسته كردن صدا پيش رسول اللّه صلى الله عليه و آله بعد از آن كه مؤمنين را توصيف مى كند به اين كه خداوند دلهايشان را براى تقوى تمرين داده است، و اين خ__ود ت__أكي__دى است ب__راى مضم__ون آيه قبلى تا مؤمنين را تشويق كن__د به اين كه نه__ى در آي__ه را عمل كنند.

وصف رعايت كنندگان احترام رسول اللّه صلى الله عليه و آله (193)

كسانى كه چنين ادبى دارند تقوى خلق آن ها شده، و خداوند دلهايشان را براى تقوى تمرين داده است و پاداش اين حالت وعده جميلى است كه فرمود:

«لَهُ___مْ مَ_غْفِ___رَةٌ وَ اَجْ___رٌ عَظي__مٌ!» (3 / حجرات)

منع خطاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله از پشت حجره ها

- «كسان__ى كه ت__و را از پش__ت حجره ها صدا مى كنند، اغلبشان تعقل ندارند!» (4 / حجرات)

از سياق آيه چنين برمى آيد كه از واقعه اى خبر مى دهد كه واقع شده است، و اشخاص جفاكارى بوده اند كه آن جناب را از پشت ديوار حجره هايش صدا مى زدند، و در حقش رعايت ادب و احترام نمى كردند، و خداى تعالى در اين آيه مذمتشان مى كند و آن ه__ا را به نادانى و نداشتن عقل توصيف مى نمايد و به حيوانات و چارپايان تشبيه شان مى كند، سپس توصيه مى فرمايد:

(194) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- «اگر اين جفاكاران صبر كنند و تو را صدا نزنند، تا خودت به ديدن آن ها از خانه درآئى، براى آنان بهتر است، براى اين كه هم ادبى است نيكو، و هم تعظيم و احترام مقام رسالت، و رعايت اين ادب آنان را به مغفرت خدا و رحمت او نزديك مى كن__د، چ__ون او پ_روردگ__ارى اس__ت غف_ور و رحي__م!» (4 و 5 / حج__رات)

يعنى آن چه از اين افراد جفاكار صادر شد و آن جهالت و سوء ادبشان مورد عفو قرار

گرفت چون از روى عقل مرتكب نشدند، بلكه ناشى از قصور فهمشان بود، و خدا هم غفور و رحيم است! (1)

1- الميزان ج : 36، ص : 179.

منع خطاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله از پشت حجره ها (195)

فرمان اطاعت تامّ از رسول اللّه صلى الله عليه و آله

«يا اَيُّهَا اَلَّذينَ امَنُوا اتَّقُوااللّهَ وَ امِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ....» (28 / حديد)

در اين آيه كسانى را كه ايمان آورده اند امر مى كند به تقوى و به ايمان به رسول، با اين كه اين اشخاص دعوت دينى را پذيرفته اند، و قهرا به خدا و رسول ايمان آورده اند، پس همين امر مجدد به ايمان به رسول دليل بر اين است كه مراد به اين ايمان پيروى كامل و اطاعت تام و تمام است، چه اين كه امر و نهى رسول مربوط به حكمى از احكام شرع باشد، و چه اعمال ولايتى باشد كه آن جناب بر امور امت دارد. قرآن مجيد در جاى ديگر مى فرمايد:

«نه! به پروردگارت سوگند! ايمان نخواهند آورد، مگر وقتى كه تو را در مشاجراتى كه بين ش__ان واقع مى ش__ود، حاكم بدانند و چ__ون حكم ك__ردى ب__ه هي__چ وجه در دل ن_اراح__ت نشوند، بلك__ه ب__ه ط_ور كل__ى تسلي_م باشن__د!» (65 / نس__اء)

(196) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

پ__س ايمانى كه در آيه مورد بحث بدان امر شده، ايمانى بعد از ايمان، و مرتبه اى است از ايم__ان، بالاتر از مرتبه اى كه قب__لاً داشتند و تخلف از آثارش ممكن بود، مرتب__ه اى است كه به خاط__ر اين كه قوى اس__ت اثرش از آن تخل__ف نمى كن__د و به همي__ن مناسبت ب_ود كه فرمود:

«اى كسانى كه ايمان آورديد، به اين پايه از ايمان اكتفا نكنيد! تقوى پيشه كنيد، و

به رسول او ايمان بياوريد! تا دوباره رحمت خود را به شما بدهد، و برايتان نورى قرار دهد كه با آن زندگى كنيد، و شما را بيامرزد، و خدا آمرزگار و رحيم است!» (28 / حديد)

پس كسى كه داراى اين مرتبه بالاى از ايمان باشد، ثوابى روى ثواب دارد، هم چنان ك_ه ايم_انى روى ايم_ان دارد!(1)

1- ال_مي______زان ج : 36، ص : 179.

فرمان اطاعت تامّ از رسول اللّه صلى الله عليه و آله (197)

ارتباط رسول اللّه صلى الله عليه و آله با ساير انبياء

«وَ اسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا....» (45 / زخرف)

روايات زيادى از ائمه اهل بيت عليهم السلام رسيده كه آيه شريفه فوق به روشنى دلالت دارد بر اين كه رسول خدا صلى الله عليه و آله در همين دنيا كه بوده با عالم برزخ كه انبياء سابق در آن هستند، اتصال و ارتباط داشته است، هم چنان كه تشريع سلام در آخر نماز مسلمانان به صورت بيان «السَّلامَ عَلَيْكَ اَيُّهَاالنَّبِىُّ وَ رَحْمَةِ اللّهِ وَ بَرَكاته!» به روشنى دلالت دارد بر اين كه آن جناب بعد از رحلت هم با عالم دنيا ارتباط و اتصال دارد و سلام ما را مى شنود.

«از رسولانى كه قبل از تو فرستاده بوديم سؤال كن، آيا غير از رحمان خدايانى معين كرده بوديم كه مردم آن هارا بپرستند!؟» (45 / زخرف) (1)

(198) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

رفع اتهام جنون و كهانت از رسول اللّه صلى الله عليه و آله

«فَ_ذَكِّ__رْ فَم_ا اَنْ__تَ بِنِعْ_مَتِ رَبِّ__كَ بِك_اهِنٍ وَ لا مَجْنُونٍ...!» (29 تا 44 / طور)

در اي__ن آيات قرآنى خداوند سبحان رسول گرامى خود را دستور مى دهد دعوت خ__ود را هم چن__ان ادام__ه ده_د و تذك__ر خود را متوقف نس__ازد و اش__اره مى كن__د به اين كه آن جن__اب صلاحيت اقام__ه دعوت حقه را دارد:

«تو به دعوت خود ادامه بده! چون تو هر تذكرى مى دهى به حق است و به نعمت و عنايت پروردگارت، نه كاهنى و نه مجنون!»

و مى فرماي__د: اين تكذيب كنندگ__ان در تكذي__ب رسول خ__دا صلى الله عليه و آله و رد دعوت او

1- ال_مي_________زان ج : 35، ص : 170.

رفع اتهام جنون و كهانت از رسول اللّه صلى الله عليه و آله (199)

هي__چ ع__ذرى ن__دارن__د و عذرهائ__ى را كه از جان__ب خود تراشيده ان_د، همگ__ى بى پاي__ه اند.

عذرهائى كه در مقابل رسول خدا صلى الله عليه و آله تراشيده بودند بالغ بر شانزده نوع بود

كه بعضى از آن ها مربوط به رسول خدا صلى الله عليه و آله مى شد، كه اگر موجه بود، معنايش اين مى شد كه آن جناب صلاحيت براى پيروى ندارد، عذرهائى است كه از قبول سخن او جلوگيرى مى كند، مانند اين كه آن جناب كاهن، يا جن زده، يا شاعر، و يا دروغ پرداز بر خدا باشد و يا خواسته باشد با دعوتش مردم را سركيسه كند. و قسمت ديگر از آن ها مربوط به خود تكذيب كنندگان مى شد، مثل اين كه ايشان بدون خالق به وجود آمده باشند و يا خود خالق خويشتن باشند و با عقلشان حكم كند به اين كه بايد دعوت آن جناب را تكذيب كنند. و از اين قبيل عذرهائى ديگر!

و آي_ات مورد بحث ع__لاوه بر رد اين عذره__ا، كفار را به خاط__ر تكذيبش__ان ش__دي__دا ت_وبي__خ مى فرم__اي___د.

(200) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

اين كه كاهن و مجنون نبودن را مقيد كرد به نعمت پروردگار، خواست مخصوصا بر آن جناب منت گذارد، و بفرمايد: كاهن نبودن و مجنون نبودن اختصاص به تو ندارد، بيشتر مردم همين طورند، ولى در تو نعمت خاصى است كه نمى گذارد در معرض چنين صفاتى قرارگيرى، و كهانت و ديوانگى و امثال آن از تو محال است، به خلاف ساير مردم كه در معرض آن هستند:

«و ت__و در برابر حك__م پروردگ__ارت صب__ر ك__ن! كه ت__و در تحت نظ__ر مائ__ى! و پروردگ__ارت را با حم__دش تسبي__ح گ__وى! هم در حال قي__ام و هم پ__اره اى از ش___ب و هنگ__ام صب__ح ك__ه ست_ارگ_ان پنه__ان مى ش_ون__د!» (48 / طور) (1)

1- ال_مي______زان ج : 37، ص : 35.

رفع اتهام جنون و كهانت از رسول اللّه صلى الله عليه و آله (201)

(202)

فصل يازدهم :معراج رسول اللّه صلى الله عليه و آله

ش_رح معراج در قرآن

«سُبْحانَ الَّذى اَسْرى

بِعَبْدِه لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الاَْقْصَا....»

(1 / اسرى)

قرآن مجيد در اين آيه وقوع معراج رسول اللّه صلى الله عليه و آله از مسجدالحرام به مسجدالاقصى را بيان فرموده است. مسجدالاقصى همان بيت المقدس، و هيكلى است كه داود و سليم__ان عليه السلام ب__راى بن_ى اس__رائي__ل بن__ا نمودن__د و خ_دا آن را خ__ان_ه مقدس ايشان قرار داد.

(203)

«اسرى» به معنى سير در شب است كه نشان مى دهد خداوند متعال رسول اللّه صلى الله عليه و آله را شبانه سير داده است. كلمه «ليلاً» نشان مى دهد كه اين سير همه اش در شب انج_ام گرفت_ه است، ه_م رفتن_ش و ه_م ب_رگشتنش.

مراد از «مسجد الاقصى» به قرينه آن كه فرمود: - الَّذى بارَكْنا حَوْلَهُيعنى مبارك كرديم پيرامون آن را - همان «بيت المقدس» است.

كلمه «اَقْصى» به معناى دورى است. اگر «مسجد بيت المقدس» را «مَسْجِدُ الاَْقْصى» ناميده بدين جهت است كه اين مسجد نسبت به مسجد الحرام و شهر مك_ه ك_ه مح_ل زن_دگى رس_ول اللّه صلى الله عليه و آله و مخ_اطبي_ن اوين_د، دورت_ر اس_ت.

نتيجه اين سير دادن را قرآن كريم در عبارت «لِنُرِيَهُ مِنْ اياتِنا» بيان مى كند و آن اين كه خداوند سبحان خواست: «تا پاره اى از آيات خودرا به او نشان دهد!»

سياق كلام نشان مى دهد كه اين آيات از آيات عظيم بوده است كه در سوره نجم آيه

(204) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

18 بدان اشاره كرده و فرموده:

«آي__ه هاى ب__زرگى از آي__ات پ__روردگ__ارش را مشاهده نمود - لَقَدْ رَاى مِنْ اي_اتِ رَبِّهِ الْكُبْرى!»

در آخر آيه كه فرمود خداوند متعال شنواى گفته هاى بندگان و بيناى افعال آنان است دلالت دارد بر اين كه او تقاضاى حال رسول گرامى خود را ديده كه چنين اكرامى را اقتضا مى كند، او را براى نشان

دادن پاره اى از آياتش شبانه سير داده است. اين «اِسراى شبانه» و آثار مترتب بر آن يعنى نشان دادن آيات، امرى بوده كه از ساحت عظمت و كبريائى و موطن عزت و جبروت حق تعالى صادر شده، و در آن سلطنت عظماى او به كار رفته، و خداوند سبحان با آيات كبراى خود براى او تجلى كرده است! معن_اى آي_ه اين است كه:

_ بايد تنزي__ه كند، تنزيه كردن مخص__وص، آن خدائ__ى را كه به عظمت كبريائى اش بن__ده خود محمد را، شبانه سير داد، نهايت ق__درت و سلطن__ت

شرح معراج در قرآن (205)

خودرا به وى نشان داد و در دل يك ش__ب او را از مسجدالح__رام به س__وى مسجد الاقصى برد، همان بيت المقدس__ى، كه پيرامون__ش را مب_ارك گردانيده بود!

و اين بدان جهت كرد كه عظمت و كبريائى، و آيات كبراى خود را به وى بنماياند، چ__ون او شن__واى به گفت__ار و بصير و داناى به حال او بود، و مى دانست كه او لاي__ق چني__ن مكرمتى است! (1)

معراج رسول اللّه صلى الله عليه و آله نهايت كمال انسانى

در روايات اسلامى نكات بسيار زيادى درباره جزئيات معراج رسول اللّه صلى الله عليه و آله آمده كه موقف و مقام آن جناب را در پيشگاه ربوبى و حد نهايت سير كمالى اين رسول مكرم را نشان مى دهد، از آن جمله روايتى است در كافى از حضرت امام صادق عليه السلام ك_ه ب_ه

1- الميزان ج : 25، ص : 10.

(206) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

ابوبصي__ر فرم_ود:

«... در مع__راج، جب__رئي__ل رس__ول اللّ__ه صلى الله عليه و آله را در م_وقف__ى ب__رد و ب__ه او گف__ت: - اين جا باش كه در جائى قرار گرفته اى كه تا كنون نه فرشته اى بدان راه يافته و نه پيغمب_رى! اين جاست ك_ه

پروردگارت صلاة مى گزارد!

پرسي__د: چگونه ص__لاة مى گ__زارد؟ گف__ت، م__ى گ__وي__د:

- سُ_بّ_وُحٌ قُ_دّوُسٌ! من_م پ_روردگ_ار م_لائك_ه و روح! رحمتم از غضبم پيشى گرفته است!

رس__ول ال_لّ____ه صلى الله عليه و آله گ_ف_____ت: - عَ_فْ_____وَكَ! عَ_فْ_____وَك!

امام فرمود: در آن حال نزديكى رسول اللّه صلى الله عليه و آله به پروردگار همان قدر بوده است كه ق_رآن درباره اش فرموده: «ق_ابَ قَ_وْسَيْنِ اَوْ اَدْن_ى!» (9 / نجم)

اب__و بصي__ر ب__ه آن جن__اب ع__رض ك__رد: - «ق_ابَ قَوْسَيْ__نِ اَوْ اَدْن_ى!» يعنى چه؟

معراج رسول اللّه صلى الله عليه و آله نهايت كمال انسانى (207)

فرمود: - ما بين دستگيره كمان تا سر كمان! سپس فرمود:

- ميانه آن دو حجابى است داراى تلؤلؤ! (به نظرم مى رسد فرمود: حجابى اس__ت از زبرجد و داراى تلؤل__ؤ،) رسول خدا صلى الله عليه و آله از دريچ__ه اى به ق__در س__وراخ س_وزن عظمت_ى را، ك_ه مگ_ر خ_دا ب_داند، مش_اه_ده نم_ود... .

(صلواتى كه در اين روايت بود قاعدتا بايد درست باشد، چون معناى صلوات در اصل لغت به معنى ميل و انعطاف است، ميل و انعطاف از خداى سبحان به طورى كه گفته شد رحمت، و از عبد دعاست! گفتارى هم كه جبرئيل از خداى تعالى در صل_واتش نق_ل كرد كه مى فرمايد:

«رحمتم از غضبم پيشى گرفته!»

خود مؤيد اين معناست، و به همين جهت بود كه جبرئيل آن جناب را در آن موقف نگاه داشت، م_وقفى كه ه_م او گفت - هيچ فرشت_ه اى و پيغمبرى بدان جا راه نيافته است!

لازمه اين وصفى كه براى آن موقف كرد، اين است كه موقف نامبرده واسطه اى ميان

(208) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

خل_ق و خال_ق و آخ_رين ح_دى از كم_ال ب_وده ك_ه ممك_ن است يك انسان بدان جا برسد!

پس حد نامبرده همان حدى است كه رحمت الهى در آن ظهور كرده و از آن جا به

م__ادون و پائين تر افاضه مى شود. به همين جهت در آن جا بازداشته شد تا رحمت خداى را به خ_ود و به مادون خود ببيند!) (1)

معراج و اتمام دين و انتخاب وزير

از عبدالله بن عباس روايت شده كه گفت: «وقتى رسول اللّه صلى الله عليه و آله » به آسمان عروج نمود، جبرئيل او را به كنار نهرى رسانيدكه آن را «نهر نور» گويند، و آيه «وَ جَعَلَ الظُّلُمتِ وَ النُّ__ورَ» (1 / انعام) اش__اره به آن اس__ت. وقتى به آن نهر رسيدند، جبرئيل او را گفت:

- اى محمد! به بركت خدا عبور كن! چه خداوند چشمت را برايت نورانى كرده، و جلوى رويت را وسعت داده است!

1- ال_م_ي_______زان ج : 25، ص : 47.

معراج و اتمام دين و انتخاب وزير (209)

آرى، اين نهرى است كه تاكنون احدى از آن عبور نكرده است، نه فرشته اى مقرب، و نه پيامبرى مرسل، تنها و تنها من روزى يك بار در آن آب تنى مى كنم، و وقتى بيرون مى شوم بالهايم را به هم مى زنم و هيچ قطره اى نيست كه از بالم بچكد مگر آن كه خداى تعالى از آن قطره فرشته اى مقرب خلق مى كند كه بيست هزار روى و چهل هزار بال دارد، و به هر زبانى با لغتى جداگانه حرف مى زند، كه زبان ديگرى آن را نمى داند و نمى فهمد!

رسول خدا صلى الله عليه و آله از آن نهر عبور كرد، تا رسيد به حجاب ها - حجاب ها پانصد عدد بودن_د كه مي_ان ه_ر دو حجابى پانصد سال راه بود.

آن گاه جبرئيل به وى گفت: - اى محمد! جلو برو! رسول خدا صلى الله عليه و آله پرسيد: - چرا با من نمى آئى؟ گفت: - من نمى توانم از اين جا پا فراتر بگذارم!

رسول خدا صلى الله عليه و آله آن قدر كه خدا مى خواست جلو رفت تا آن كه گفتار خداى سبحان

را شني_د كه مى فرمود:

(210) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

_ من محمودم و تو محمدى! اسمت را از اسم خود مشتق نمودم! پس هر كه با تو بپيوندد من با او مى پيوندم! و هر كه با تو قطع كند من با او قطع مى كنم! پائين رو! و به سوى بندگانم! و ايشان را از كرامتى كه به تو كردم خبر ده! هيچ پيغمبرى برنگزيدم مگر آن كه براى او وزيرى قرار دادم، و تو پيغمبر من، و على بن ابيطالب وزي_____ر ت_وس___ت! (1)

اعتبار روايات مربوط به معراج

اعتبار روايات مربوط به معراج

اخبار معراج بسيار زياد است، و به حد تواتر مى رسد. جمع كثيرى از صحابه آن را نقل كرده اند، مانند: على بن ابيطالب عليه السلام ، مالك، شداد بن اويس، ابوسعيد خدرى، ابوهريره، عبداله بن مسعود، عمر بن خطاب، عبداله بن عمر، عبداله بن عباس، ابى بن

1- ال_مي______زان ج : 25، ص : 31.

اعتبار روايات مربوط به معراج (211)

كعب، سمره بن جندب، بريده، صهيب بن سنان، حذيفه بن يمان، سهل بن سعد، ابو ايوب انصارى، جابر بن عبداله، ابوالحمراء، ابوالدرداء، عروه، ام هانى، ام سلمه، عايشه و اسماء دختر ابوبكر؛ كه همگى از رسول خدا صلى الله عليه و آله آن را نقل نموده اند.

در اين روايات درباره زمان و مكان، و دو مرحله اى بودن معراج و كيفيت آن از لحاظ روحانى بودن يا جسمانى بودن نظراتى به شرح زير اعلام شده است:

1 - زمان و مكان آغاز معراج

از دانشمندان اسلامى هم همه آن هائى كه كلامشان مورد اعتناست، اتفاق دارند بر اين كه معراج در مكه معظمه و قبل از هجرت به مدينه اتفاق افتاده است، هم چنان كه خود آي__ه ني__ز نش_ان مى ده_د آن حض__رت از مسج__د الحرام در مك_ه به معراج رفته است.

در اين كه معراج در چه سالى اتفاق افتاده، نظرات مختلفى ابراز شده است. بعضى آن را در س__ال سوم بعث_ت و بعضى در سال پنجم يا ششم و بيشتر از آن دانسته ان__د.

(212) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

در مح_ل حركت مع__راج نيز اخت__لاف در رواي__ت وج__ود دارد. بعضى آن را «شِعب ابيطالب» دانسته و گفته اند كه آن حضرت از شعب ابيطالب به معراج رفته است، ولى خصوصيات و جزئياتى را كه براى آن تعريف مى كنند، تصور نمى رود چنين خصوصياتى در ايامى اتفاق

افتاده باشد كه ابيطالب عليه السلام در شعب محاصره و دست به گريبان شدايد و بلاياى زياد بوده است!

به هر حال معراجى كه آيه شريفه آن را اثبات مى كند، معراجى كه به بيت المقدس ب__وده، ابتدائش مسجدالح__رام بوده است و آيه شريفه در اين معنا كمال ظهور را دارد.

2 - دو مرحل_ه اى بودن معراج

آن چ__ه بايد خاطر نشان ساخت اين است كه روايات وارده از امامان اهل بيت، مع__راج را در دو ن__وب__ت مى دانن__د و از آي__ات س__وره نج__م ه__م همين معن__ا استفاده مى شود، زيرا در آن جا دارد كه:

اعتبار روايات مربوط به معراج (213)

«وَ لَقَ__دْ رَاهُ نَزْلَ__ةً اُخْ__رى - به تحقي_ق آن را دفعه ديگرى بديد!» (13 / نجم)

بنابراين جزئياتى كه درباره معراج در روايات وارد شده و با هم سازگارى ندارند، ممكن است يك دسته از آن ها مربوط به معراج اول و يك دسته ديگر راجع به معراج دوم بوده و پاره اى ديگر مشاهداتى باشد كه آن حضرت در هر دو معراج مشاهده كرده است.

3 - جسمانى يا روحانى بودن معراج

بعضى در كيفيت معراج گفته اند كه هم روحانى و هم جسمانى بوده است، و رسول خدا صلى الله عليه و آله با بدن خاكى خود از مسجدالحرام به بيت المقدس و از آن جا نيز با جسد و روحش به آسمانها عروج نموده است.

برخى ديگر معتقدند آن حضرت با روح و جسدش تا بيت المقدس و از آن جا با روح شريفش به آسمانها عروج نموده است، و خود از رؤياهاى صادقى است كه خداوند به پيغمبرش نشان داده است. عده ديگرى گفته اند: از اول تا به آخر حتى آسمانها را هم با

(214) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

جس__د و روح خود معراج ك__رده است. سابقه اين ام__ر در قرآن اس_ت و آن معراج موسى بن عم_ران عليه السلام است كه خ_داى تعالى او را با جس_د و روح_ش تا ط_ور سينا برد.

هم چنين در قرآن مجيد آمده كه خداوند تعالى ابراهيم عليه السلام را تا آسمان دنيا بالا برد و ملك__وت را به او نش__ان داد. و حضرت عيس__ى عليه السلام

را تا آسم__ان چهارم برده است:

«او را تا جائى بلند عروج داديم!» (57/مريم)

و درب_اره رسول خدا صلى الله عليه و آله در قرآن فرموده:

«فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ - پس تا اندازه قاب دو قوسى رسيد!» (9 / نجم) و معلوم است كه اي__ن به خ_اطر عل_وّ هم__ت آن حض__رت ب__ود!

آن چه سزاوار است در اين خصوص گفته شود، اين است كه، اصل اسراء و معراج از مسائلى است كه هيچ راهى به انكار آن نيست! چون قرآن مجيد درباره آن به تفصيل بيان فرموده و اخبار متواتره از رسول خدا صلى الله عليه و آله و امامان اهل بيت عليهم السلام

اعتبار روايات مربوط به معراج (215)

برطبق آن رسيده است.

ام__ا درباره چگونگى جزئيات آن از ظاهر آيه و روايات محفوظ به قرائنى است كه آيه را داراى ظهور نسبت به آن جزئي__ات مى كنند، ظه__ورى كه هيچ گونه قابل دفع نيس__ت! و با در نظ__ر داشت__ن آن قرائ__ن از آيه و روايات چنين استف__اده مى شود كه:

- آن حضرت با روح و جسدش از مسجدالحرام تا مسجد الاقصى رفته است. و اما عروجش به آسمانها، از ظاهر آيات سوره نجم و صريح روايات بسيار زيادى برمى آيد كه اين عروج واقع شده و به هيچ وجه نمى توان آن را انكار نمود، و چيزى كه هست ممكن است بگوئيم كه اين عروج با روح مقدسش بوده است، ولى نه آن طور كه قائلين به معراج روحانى معتقدند كه به صورت رؤياى صادقانه بوده است، چه اگر صرف رؤيا مى بود ديگر جا نداشت آيات قرآنى اين قدر درباره

(216) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

آن قدرت نمائى كنند و در مقام اثبات كرامت درباره آن جناب برآيند!

مقصود از روحانى بودن آن

اين است كه روح مقدس آن جناب به ماوراء اين عالم مادّى، يعنى آن جا كه ملائكه مقربين منزل دارند، و اعمال بندگان بدان جا منتهى و مقدرات از آن جا صادر مى شود، عروج كرده، و آن آيات كبراى الهى را مشاهده و حقايق اشياء و نتايج اعمال برايش مجسم شده است، و ارواح انبياء عظام را ملاقات و با آنان گفتگو كرده است، و ملائكه كرام را ديده و با آنان صحبت نموده است، و آيات الهيه اى را ديده كه جز با عبارات: عرش، حجب، و سرادقات تعبير از آن ها ممكن نبوده است! و اين است معناى معراج روحانى! (1)

1- ال_مي______زان ج : 25، ص : 53.

اعتبار روايات مربوط به معراج (217)

تاريخچه معراج در روايات اسلامى

تاريخچه معراج در روايات اسلامى

يكى از رواياتى كه تفصيل كامل معراج رسول اللّه صلى الله عليه و آله را بيان كرده، از امام ص_ادق عليه السلام ، در تفسي_ر قمى است.

در اين روايت و در تمام رواياتى كه به تواتر از حضرت محمد صلى الله عليه و آله رسول گرامى خ__دا در اي__ن ب__اره نق__ل ش_ده، نكات_ى وج_ود دارد كه ب__ه دليل ارتب__اط مسئل__ه با ماوراءالطبيعه به صورت تمثيل و تمثل بيان گرديده و اخبار معراج از اين گونه مشاه__دات مثالى پر است و اين معن__ا در تمام اخب__ار ديده مى ش__ود و هي__چ اشكالى ه__م ندارد. البته در برخ__ى موارد نسب__ت به توضي_ح چنين مطالبى اشاره خواهد رفت:

(218) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

1 - شروع حركت

جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل اسبى به نام «بُراق» براى رسول اللّه صلى الله عليه و آله آورده بودند. (براق اسبى است كه براى مسافرت تا بيت المقدس و طى منازل اوليه و با سرعت مث_الى ب_ه ك_ار رفته است.)

يكى از اين ملائكه مهار اسب را گرفت و يكى ركاب آن را، و يكى ديگر جامه رس__ول اللّه صلى الله عليه و آله را در هنگام سوارى مرتب كرد. در اين موقع براق بناى چموشى گذاش__ت و جب_رئي_ل لطم_ه اى به او زد و گف_ت:

- آرام باش اى براق! قبل از اين پيامبر، هيچ پيغمبرى سوار تو نشده، و بعد از اين هم كسى مانند او سوارت نخواهد شد!

براق بعد از لطمه آرام شد، و او را مقدارى كه خيلى زياد هم نبود، بالا برد، در حالى كه جب_رئيل هم هم_راه_ش ب_ود، و آيات خدائى از آسمان و زمين را به وى نشان مى داد.

تاريخچه معراج در روايات اسلامى (219)

2 - شرح وسيله حركت

در مجمع البيان آمده كه رسول اللّه صلى الله عليه و آله فرمود: جبرئيل در موقعى كه من در مكه بودم نزد من آمد و گفت: - اى محمد برخيز! من برخاستم و با او به طرف درب به راه افت_ادم و ديدم كه ميك_ائيل و اسرافيل هم با او آمده اند.

جبرئيل «بُراق» را كه حيوانى بزرگ تر از الاغ و كوچك تر از قاطر بود، و صورتى چون گونه انسان، و دمى چون دم گاو، و يالى چون يال اسب، و پاهائى چون پاهاى شتر داشت، حاضر كرد، و بر پشت آن جُلى بهشتى بود، و دو بال از قسمت رانهايش جدا شده بود، و گامش به اندازه چشم اندازش بود. جبرئيل به من گفت:

_ سوار شو!

م_ن س_وار ش_دم و به راه افتادم

ت_ا ب_ه بيت المق_دس رسي_دم.

(220) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

3 - مشاهدات بين راه مكه تا بيت المقدس

رسول اللّه صلى الله عليه و آله فرمود: در حينى كه داشتيم مى رفتيم، ناگهان يك منادى از سمت راست ندايم داد كه: - هان اى محمد! ولى من به گفته او توجهى نكردم. منادى ديگر از طرف چپم ندا داد كه: - هان اى محمد! او را نيز پاسخى نگفته و التفاتى ننمودم. زنى با دست و ساعد برهنه و غرق در زيورهاى دنيوى به استقبالم آمد و گفت:

_ اى محمد! به من نگاه كن تا با تو سخن گويم! به او نيز التفات نكردم.

هم چن__ان پيش مى رفت__م كه ناگهان آوازى شني__دم كه از شنيدنش ناراحت ش_دم، از آن ني_ز گ__ذشت__م. (ش_رح اي_ن ص_داه_ا متع_اقب_ا بي_ان خ_واه_د ش___د.)

4 - نماز پيامبر در طور سينا و بيت اللحم

اين جا بود كه جبرئيل مرا پائين آورد و گفت: - اى محمد! نماز بخوان! من مشغول نم__از ش__دم، سپس گف__ت: - هيچ ميدانى كه كجاس_ت كه نم__از مى خوانى؟ گفتم: نه! گفت:

تاريخچه معراج در روايات اسلامى (221)

- اين جا ط_ور سيناس_ت، همان جائى است كه خداوند با موسى تكلم فرمود، تكلمى مخصوص!

آن گاه سوار شدم و خدا مى داند كه چقدر رفتيم كه به من گفت: - پياده شو و نماز بگذار! من پائين آمدم و نماز گزاردم. گفت: - هيچ مى دانى كجا نماز خواندى؟ گفتم: نه! گفت: - اين بيت اللحم بود!

(بيت اللحم ناحيه اى است از زمين بيت المقدس و همان جاست كه عيسى بن مريم عليه السلام مت_ول___د ش___ده اس___ت.)

5 - رسول اللّه صلى الله عليه و آله در بيت المقدس و در نماز پيامبران

آن گاه سوارشديم و به راه افتاديم تا به بيت المقدس رسيديم. پس براق را به حلقه اى كه قبلاً انبياء مركب خود را بدان مى بستند بستم و وارد مسجد شدم، در حالى كه جبرئيل هم__راه و در كن___ارم بود.

در آن جا به ابراهيم خليل و موسى و عيسى عليه السلام در ميان عده اى از خيل انبياء كه -

(222) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

خدا مى داند چقدر بودند - برخورد نمودم، كه همگى به خاطر من اجتماع كرده بودند و مهي__اى نم__از بودند و م_ن شك__ى نداشتم در اين كه جبرئي__ل جلو مى ايست__د و بر هم__ه ما امام__ت مى كن__د، ولى وقت__ى صف نماز مرتب شد جبرئي__ل بازوى مرا گرفت و جلو برد و ب_ر آنان ام_ام_ت نمودم، (و البت_ه افتخ_ار ه_م نم_ى كن_م!)

6 - آزمايش هاى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و شرح ماجراهاى بين راه

آن گاه خازنى نزدم آمد در حالى كه سه ظرف همراه داشت: يكى شير، يكى آب، و يكى شراب؛ و شنيدم كه مى گفت:

_ اگر آب را بگيرد، هم خودش و هم امتش غرق مى شوند؛ اگر شراب را بگيرد، هم خ__ودش و هم امتش گم__راه مى گردند؛ و اگر شير را بگيرد، هدايت شده و امتش نيز هداي__ت مى شوند!

آن گاه فرمود: من شي__ر را گرفت_م و از آن آشاميدم! جبرئيل گفت:

تاريخچه معراج در روايات اسلامى (223)

_ هداي__ت شدى و امتت نيز هداي__ت شد! آن گاه از من پرسيد - در مسيرت چه ديدى؟

گفتم: هاتفى را شني__دم كه از طرف راستم مرا صدا زد. جبرئيل پرسيد:

- آيا تو هم جوابش دادى؟ گفتم: نه! و هيچ به سويش توجه نكردم! گفت:

- او مبل__غ يه__ود ب__ود و اگ__ر پاسخ__ش گفت__ه ب__ودى امت__ت بع__د از خ__ودت ب__ه يه__ودى گ__رى مى گ__رائيدن___د! سپ___س پ__رسي___د:

- ديگر چه ديدى؟ گفتم: هاتفى از طرف چپم صدايم زد!

جبرئيل پرسيد:

- آي_ا تو ج_وابش دادى؟ گفتم: نه! و توجهى هم به سويش نكردم! گفت:

- او داعى مسيحيت بود، و اگر جوابش مى دادى امت تو بعد از تو مسيحى مى شدند!

آن گاه پرسيد: - چه كسى از پيش رويت درآمد؟

گفتم: زنى ديدم با بازوانى برهنه كه بر او بود همه زيورهاى دنيوى، و به من گفت: اى محمد به سوى من نگر تا با تو سخن گويم!

(224) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

جبرئيل پرسيد: آيا تو هم با او سخن گفتى؟ گفتم: نه به او توجهى كردم و نه سخن گفت! گفت: او دنيابود! و اگر بااوهمكلام مى شدى امت تو دنيارابرآخرت ترجيح مى دادند! آن گاه آوازى هول انگيز شنيدم كه مرا به وحشت انداخت.

جبرئيل گفت: اى محمد مى شنوى؟ گفتم: آرى! گفت:

_ اين سنگى است كه من هفتاد سال قبل از لب جهنم به داخل آن پرتاب كردم، الان در قعر جهنم جاى گرفت و اين صدا ازآن بود!

(اصح__اب مى گوين_د: به همي_ن جهت رس_ول خ_دا صلى الله عليه و آله تا زنده بود، خنده نكرد!)

7 - شروع معراج آسمانى رسول اللّه صلى الله عليه و آله

آن گاه رسول اللّه صلى الله عليه و آله فرمود: جبرئيل بالا رفت، و من هم با او بالا رفتم تا به آسمان دنيا رسيديم.

(در مجمع البيان، در شرح بالا رفتن و وسيله آن نوشته كه رسول اللّه صلى الله عليه و آله فرمود:

تاريخچه معراج در روايات اسلامى (225)

جبرئيل دست مرا گرفت و بالاى صخره برد، و در آن جا نشاند كه ناگهان نردبام و معراجى را ديدم كه هرگز به زيبائى و جمال آن نديده بودم. پس به آسمان صع__ودم داد و عجاي_ب و ملكوت__ش را دي__دم و ملائك_ه آن ج__ا به من س__لام كردن_د.)

8 - مشاهده فرشتگان (در آسمان اول - آسمان دنيا)

وقتى به آسمان دنيا رسيديم، در آن فرشته اى را ديدم كه او را اسماعيل مى گفتند، و هم او بود صاحب «خَطْفَة» كه خداى عزوجل درباره اش فرموده: «اِلاّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَ_اَتْبَعَ_هُ شِه_ابٌ ث_اقِ_بٌ - مگر كسى كه خبر را بقاپد، پس تير شهاب او را دنبال مى كن_د!»

(10 / صافات)

او هفتاد هزار فرشته زير فرمان داشت، كه هر يك از آنان هفتاد هزار فرشته ديگر زير فرم__ان داشتند. فرشته نامب__رده پرسيد: - اى جبرئي__ل اين كيست كه همراه توست؟ گف__ت: - اين محم__د رسول خداس__ت! پرسيد: - مبع__وث هم ش_ده؟ گفت: آرى!

(226) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

فرشته در را باز كرد، و من به او سلام كردم او نيز به من سلام كرد، و من جهت او استغفار كردم، او نيز جهت من استغفار كرد، و گفت:

- مرحبا به برادر صالح و پيغمبر صالح! و هم چنين، ملائكه يكى پس از ديگرى به ملاق_اتم مى آم_دند ت_ا ب_ه آسم_ان دوم وارد شدم.

9 - مشاهده جهنم

در آن جا هيچ فرشته اى نديدم، مگر آن كه خوش و خندان يافتم، تا اين كه فرشته اى ديدم كه از او مخلوقى بزرگتر نديده بودم، فرشته اى بود كريه المنظر و غضبناك، و او نيز مانند سايرين با من برخورد نمود و هر چه آن ها گفتند او نيز گفت، و هر دعا كه آن ها در حق من كردند، او نيز كرد. اما در عين حال هيچ خنده اى نكرد، برخلاف آن چه كه ديگ__ر ملائكه مى كردند.

پ_رسيدم: اى جب_رئيل اي_ن كه ب_اشد ك_ه اين چنين مرا به فزع انداخت؟ جبرئيل گفت:

تاريخچه معراج در روايات اسلامى (227)

- جا دارد كه ترسيده شود! خود ما هم همگى از او مى ترسيم! او

خازن و مالك جهنم است، و تا كنون خنده نكرده است. و از روزى كه خدا او را متصدى جهنم كرده تا به امروز روز به روز بر غضب و غي_ظ خود نسبت به دشمنان خدا و گنهكاران مى افزايد، و خداوند به دست او از ايشان انتقام مى گيرد، و اگر بنا بود به روى احدى تبس__م كند، چه آن ه__ا كه قب__ل از ت__و بودن_د و چ_ه بعدى ه_ا، قطع_ا به روى ت_و تبس_م مى كرد.

پس من بر او سلام كردم، و او بر من سلام كرد، و به نعيم بهشت بشارتم داد. پس من به جبرئي__ل گفتم: - آيا ممك__ن است او را فرم__ان دهى تا آت_ش دوزخ را به من نشان دهد؟

جبرئي__ل يعنى آن كسى كه داراى مقامى است كه خداوند متعال درباره اش فرموده:

«مُط_اعٍ ثَ____مَّ اَمي____نٍ!» (21 / تك__وي____ر) گف__ت: آرى؟ و ب_ه آن ف__رشت__ه گف__ت:

_ اى مال__ك! آتش را به محمد نشان بده!

(228) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

او پرده جهنم را بالا زد، و درى از آن را باز نمود، و لهيبى از آن بيرون جست و به سوى آسمان سركشيد، و هم چنان بالا گرفت كه گمان كردم مرا نيز خواهد گرفت. ب_ه جب_رئي_ل گفت_م: - دست_ور ب_ده پ_رده اش را بين_دازد!

او نيز مال_ك را گف_ت تا به حال اول_ش برگرداني_د.

10 - ديدار با آدم ابوالبشر

آن گاه به سير خود ادامه دادم. مردى گندمگون و فربه را ديدم و از جبرئيل پرسيدم اي__ن كيس__ت؟ گف__ت: - اين پ__درت آدم اس__ت! سپ__س مرا بر آدم عرضه نمود و گفت: - اين ذريّ__ة توس_ت! آدم گف_ت: - آرى! روح_ى طي_ب و بوئ_ى طي__ب، از جس__دى طي__ب!

رسول خدا صلى الله عليه و آله در اين جا

كه رسيد سوره مطففين را از آيه هفدهم تا آخر سوره تلاوت فرمود: «كَلاّ اِنَ كِتابَ الاَْبْرارِ لَفى عِلّيّينَ، وَ ما اَدْريكَ ما عِ_لِّ_يُّ_ونَ، كِ_تابٌ مَ_رْقُ__ومٌ، يَ_شْ_هَ_دُهُ الْ_مُقَ_رَّبُ_ونَ...!»

تاريخچه معراج در روايات اسلامى (229)

پس آن گاه فرم__ود: من به پدرم آدم س__لام كردم، او هم بر من سلام كرد. من جهت او استغف__ار نمودم، او ه__م جهت من استغفار ك__رد و گفت:

_ م__رحب__ا ب__ه ف__رزن__د ص__الح__م، پيغمب__ر ص_ال__ح و مبع__وث در روزگ__ار ص__ال__ح!

11 - ديدار با ملك الموت

آن گاه به فرشته اى از فرشتگان گذشتم كه در مجلسى نشسته بود، فرشته اى بود كه همه دنيا در ميان دو زانويش قرار داشت. در اين ميان ديدم لوحى از نور در دست دارد و آنرا مطالعه مى كند، و در آن چيزى نوشته بود، و او سرگرم دقت در آن بود، نه به چپ مى نگريس__ت و نه به راست و قياف__ه اى چون قياف__ه مردم اندوهگين به خود گرفته بود!

پرسيدم اين كيست، اى جبرئيل؟ گفت: - اين ملك الموت است كه دائما سرگرم قبض ارواح است!

گفتم: مرا نزديكش ببر تا قدرى با او صحبت كنم. وقتى مرا نزديكش برد، سلامش

(230) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

كردم، و جبرئيل وى را گفت كه اين محمد نبى رحمت است، كه خدايش به سوى بندگان گسي_ل و مبع_وث داشت_ه است! عزرائيل مرحبا گفت: و با جواب سلام تحيتم داد، و گفت:

- اى محم__د مژده باد تو را كه تمام__ى خيرات را مى بين__م كه در ام_ت تو جمع شده است!

گفتم: - حمد خداى منان را كه منت ها بر بندگان خود دارد! اين خود از فضل پروردگارم است! آرى، رحمت او شامل حال من است! جبرئيل گفت:

- اين از همه

ملائكه شديدالعمل تر است! پرسيدم: - آيا هر كه تا كنون مرده و از اين به بعد مى ميرد، او جانش را مى گيرد؟ گفت: آرى! از خ_ود ع_زرائي_ل پ_رسيدم:

- آيا هر كس، در هر جا به حال مرگ مى افتد تو او را مى بينى؟ و در آن واحد بر بالين همه آن ها حاضر مى شوى؟ گفت: آرى!

ملك الموت اضافه كرد كه تمامى دنيا در برابر آن چه خدا مسخر من كرده، و مرا

تاريخچه معراج در روايات اسلامى (231)

بر آن سلطنت داده، بيش از يك پول سياه نمى ماند كه در دست مردى باشد و آن را در دست بگرداند. من هيچ خانه اى نيست مگر آن كه در هر روز پنج نوبت وارسى مى كنم، و وقتى مى بينم مردمى براى مرده خود گريه مى كنند، مى گويم: گريه مكنيد، كه باز نزد شما برمى گردم! و اين قدر مى آيم و مى روم تا احدى از شما را باقى نگذارم! رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: - اى جبرئيل! فوق مرگ طامه اى نيست؟

جب_رئي_ل گفت: - مسائل بع_د از مرگ شديدتر از خود مرگ است!

12 - مشاهده وضع حرام خواران

آن گاه به راه خود ادامه داديم تا به مردمى رسيديم كه پيش رويشان طعام هائى از گوشت پاك و طعام هائى ديگر از گوشت ناپاك بود، و ناپاك را مى خوردند و پ_اك را ف_رو مى گ_ذاشتند. پ_رسيدم: اى جبرئيل اين ها كيانند؟ گفت:

- اين ها حرام خواران از امت تواند كه حلال را مى گذارند و از حرام لذت مى برند!

(232) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

13 - مش_اه_ده فرشت_ه م_وكّل زمين

فرمود: آن گاه فرشته اى از فرشتگان را ديدم كه خداوند امر او را عجيب كرده بود، چه نصفى از جسد او آتش و نصف ديگرش يخ بود، نه آتش يخ را آب مى كرد و نه يخ آتش را خاموش مى ساخت. او با صداى بلند داد مى زد:

- منزه است خدائى كه حرارت اين آتش را گرفته و نمى گذارد اين يخ را آب كند، و برودت يخ را گرفته و نمى گذارد اين آتش را خاموش سازد! بارالها! اى خدائى كه مي_ان آتش و آب را س_ازگارى دادى، مي_ان دله_اى بن_دگان ب_ا ايم_انت الف_ت ق_رار ده!

پ_رسي_دم: اى جب_رئي_ل اي_ن ك_ي_ست؟ گ_ف_ت:

- فرشته اى است كه خدا او را به اكناف آسمان و اطراف زمين ها موكل نموده است، و او خيرخواه ترين ملائكه است و نسبت به بندگان مؤمن از سكنه زمين! و

تاريخچه معراج در روايات اسلامى (233)

از روزى كه خل__ق ش__ده هم_واره اي__ن دع_ا را ك_ه شني_دى به ج__ان آنان مى كند.

و دو فرشت__ه در آسم__ان ديدم كه يك__ى مى گف_ت:

- پروردگارا! به هر كس كه انفاق مى كند، خلف و جاپركنى بده! و به هر كس كه از انفاق دريغ م_ى ورزد، تلف و كمبودى ب_ده!

14 - مشاهده صورت واقعى اعمال انسان ها

آن گ__اه به سير خود ادامه دادم، و به اقوامى برخوردم كه لبهائى داشتند مانند لبهاى شت__ر، گوشت پهلويشان را قيچى مى كردند، و به دهانشان مى انداختند. از جبرئي__ل پرسيدم اين ها كيانند؟ گفت: - سخن چينان و مسخره كنندگان اند! باز به سير خ__ود ادامه دادم و ب__ه مردم__ى ب__رخ__وردم كه ف__رق سرشان را با سنگ ه__اى ب_زرگ م_ى ك_وبي_دن_د، پ_رسي_دم اين ها كي_انند؟ گف_ت:

_ كسانى هستند كه نماز عش__اء را نخوان_ده مى خوابند!

(234) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

باز به سير خود ادامه

دادم، و به مردمى برخوردم كه آتش در دهانشان مى انداختند، و از پائين شان بيرون مى آمد. پرسيدم: اين ها كيانند؟ گفت:

- اين ها كسانى اند كه اموال يتيمان را به ظلم مى خورند، كه در حقيقت آتش مى خورند، و به زودى به سعير جهنم مى رسند!

آن گاه پيش رفتم، و به اقوامى برخوردم كه از بزرگى شكم احدى از ايشان قادر به برخ_استن نب_ود. از جبرئيل پرسي_دم، اين ها چه كس_انى هستن_د؟ گفت:

- اين ها كسانى هستند كه ربا مى خورند، و برنمى خيزند مگر برخاستن كسى كه شيطان ايشان را مس نموده، و در نتيجه مخبطشان كرده است!

در اين مي_ان به راه آل فرع__ون بگذشتم كه صب_ح و ش__ام بر آتش عرضه مى شدند و مى گفتن_د: - پ_روردگ__ارا! قيام__ت كى برپ_ا مى ش__ود؟

رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: پس، از آن جا گذشته، و به عده اى از زنان برخوردم كه از

تاريخچه معراج در روايات اسلامى (235)

پستان ه_اى خود آوي_زان بودند و از جبرئي__ل پرسيدم اين ه__ا چه كسانى ان__د؟ گف__ت:

- اين ها زنانى هستند كه اموال همسران خود را به اولاد ديگران ارث مى دادند!

آن گاه رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: غضب خداوند شدت يافت درباره زنى كه فرزندى را كه از يك فاميل نبود، داخل آن فاميل كرد و او در آن فاميل به عورات ايش_ان واقف گشته و ام_وال آن__ان را حيف و ميل كرده است!

15 - مشاهده تسبيح فرشتگان

آن گاه فرمود: از آن جا گذشتم و به عده اى از فرشتگان خدا برخوردم كه خدا به هر نحو كه خواسته خلقشان كرده، و صورت هايشان را هر طور كه خواسته قرار داده اس__ت، هيچ يك از اعضاى بدنش__ان نبود مگر آن كه جداگانه از همه جانب و به آوازه__اى مختل__ف خدا را حمد و تسبي__ح مى كرد و فري__اد آنان به ذكر خ__دا،

و گريه از ت__رس او بلن__د ب__ود! من از جبرئي_ل پرسيدم: اين ه__ا چه كسانى ان__د؟ جبرئيل گفت:

(236) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- خداوند اين ها را همين طور كه مى بينى خلق كرده است، و از روزى كه خلق شده اند هيچ يك از آنان به رفيق پهلو دستى خود نگاه نكرده، و حتى يك كلمه با او حرف نزده است، و از ترس خدا و خشوع در برابر او به بالاى سر خود و پائين پايش نظر نينداخته است!

من به ايشان سلام كردم، آن ها بدون اين كه به من نگاه كنند با اشاره جواب دادند. آرى! خشوع در برابر خداى سبحان اجازه چنين توجهى به ايشان نداد! جبرئي__ل مرا معرف_ى ك__رد و گفت:

- اين محمد، پيغمبر رحمت است، كه خدايش به سوى بندگان خود به عنوان نبوت و رسالت گسيل داشته است. آرى! اين خاتم النبيين و سيد المرسلين است! آي_ا با او حرف نمى زنيد؟

ملائكه وقتى اين را شنيدند، روى به من آورده و سلام كردند و احترام نمودند، و مرا

تاريخچه معراج در روايات اسلامى (237)

و امت_م را ب_ه خي_ر مژده دادند!

16 - ملاقات رسول اللّه صلى الله عليه و آله با عيسى و يحيى عليه السلام (در آسمان دوم)

سپ__س به آسمان دوم صع__ود كرديم و در آن ج__ا ناگه__ان به دو م__رد برخوردي__م كه شكل هم بودند. از جب_رئيل پرسي_دم: اين دو ت_ن كي_انند؟ جب_رئيل گفت:

_ اين__ان دو پس__ر خاله ه__اى ت__و «يحي__ى» و «عيس__ى ب__ن مري__م» عليهم__االسلامند.

من بر آن دو سلام كردم، ايشان نيز بر من سلام كردند، و برايم طلب مغفرت نمودند، و من هم براى ايشان طلب مغفرت كردم. به من گفتند:

- م_رح_ب_ا ب_ه ب_رادر ص_ال_ح، و پ_ي_غ_م_ب_ر ص_ال_ح!

در اين ميان نگاهم به ملائكه اى افتاد كه در حال خشوع بودند.

خداوند روى آن ها را آن طور كه خواسته بود قرار داده بود و احدى از ايشان نبود مگر اين كه خداى را به حمدش و با صوت هاى مختلف تسبيح مى كردند.

(238) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

17 - ملاقات رسول اللّه صلى الله عليه و آله با يوسف عليه السلام (در آسمان سوم)

آن گاه به آسمان سوم صعود كرديم، و در آن جا به مردى برخوردم كه صورتش آن قدر زيبا بود كه از هر خلق ديگرى زيباتر بود، آن چنان كه ماه شب چهارده از ست__ارگان زيباتر است. از جبرئيل پرسيدم اين كيست؟ گفت: - اين برادرت يوسف است!

من بر او سلام كردم و جهتش استغفار نمودم، او هم بر من سلام كرد و برايم طلب مغفرت نمود، و گفت: - مرحبا بر پيامبر صالح، برادر صالح، و مبعوث در زمان صالح! در اين بين ملائكه اى ديدم كه در حال خشوع بودند، و به همان نحوى كه درباره ملائكه آسمان دوم توصيف كردم، و جبرئيل همان حرف هائى كه در آسمان دوم در معرفى من زد، اين جا نيز به ميان آورد، ايشان هم همان عكس العمل ديگران را نشان دادند.

تاريخچه معراج در روايات اسلامى (239)

18 - ملاقات رسول اللّه صلى الله عليه و آله با ادريس عليه السلام (در آسمان چهارم)

آن گاه به سوى آسمان چهارم صعود كرديم، و در آن جا مردى را ديدم و از جبرئيل پرسيدم: اين مرد كيست؟ گفت:

- اين ادريس است، كه خداوند به مق_ام بلن_دى رفعتش داده است.

من به او سلام كردم و برايش طلب مغفرت نمودم. او نيز جواب سلامم را داد، و برايم طلب مغفرت نمود. در اين جا نيز از ملائكه در حال خشوع همان را ديدم كه در آسمان هاى قبلى ديده بودم. همه مرا و امتم را بشارت به خير دادند.

به علاوه در آن جا فرشته اى ديدم كه بر تخت نشسته و هفتادهزار فرشته زير فرمان داشت، كه ه_ر يك از آن ها هفتص_د ه_زار ملك زير ف_رمان داش_تند.

در اين جا به خاطر رسول اللّه صلى الله عليه و آله خطور كرد كه نكند اين همان باشد، پس جبرئيل با صيحه و فرياد به او گفت: بايست!

و او اطاعتش نموده و به پا خاست، و تا قي_امت هم چنان خواهد ايستاد!

(240) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

19 - ملاقات رسول اللّه صلى الله عليه و آله با هارون عليه السلام (در آسمان پنجم)

آن گ__اه به آسمان پنجم صعود كردي__م و در آن ج__ا مردى سالخ__ورده و درشت چش__م دي__دم ك__ه به عم__رم پيرم__ردى به آن عظم__ت ندي__ده ب__ودم و ن__زد او جم__ع كثيرى از امت__ش ب_ودند. من از كث__رت ايش_ان خوش__م آمد و از جب_رئي__ل پرسي__دم: اين كيست؟ گفت:

_ اي__ن پيغمب__رى است كه امت__ش دوست__ش مى داشتن__د. اين ه__ارون پسر عمران است!

من سلامش كردم و جوابم داد. برايش طلب مغفرت كردم، او نيز براى من طلب مغفرت نمود. در همان آسمان باز از ملائكه در حال خشوع همان را ديدم كه در آسمان هاى قبلى ديده بودم.

تاريخچه معراج در روايات اسلامى (241)

20 - ملاقات رسول اللّه صلى الله عليه و آله با موسى كليم اللّه عليه السلام (در آسمان ششم)

آن گاه به آسمان ششم صعود نموديم، و در آن جا مردى بلند بالا و گندمگون ديدم كه گوئى از قبيله «شنوه» عرب است. (مردان اين قبيله عرب به بلندى قد معروفند.) اگر هم دو تا پيراهن روى هم مى پوشيد، باز موى بدنش از آن ها بيرون مى زد. شنيدم كه مى گفت:

- بنى اسرائيل گمان كردند كه من محترم ترين فرزندان آدم نزد پروردگار هستم، و حال آن كه اين مرد گرامى تر از من است!

از جبرئيل پرسيدم: اين كيست؟ گفت: - اين برادر تو موسى بن عمران است! پس او را سلام كردم، او نيز به من سلام كرد. من جهت او، و او جهت من استغفار كرديم. و باز در آن جا از ملائكه در حال خشوع همان ها را ديدم كه در آسم_ان هاى قبل_ى ديده بودم.

(242) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

21 - ملاقات رسول اللّه صلى الله عليه و آله با ابراهيم خليل اللّه عليه السلام (در آسمان هفتم)

رسول اللّه صلى الله عليه و آله سپس فرمود: آن گاه به آسمان هفتم صعود كرديم، و در آن جا به هيچ فرشته اى ازفرشتگان عبور نداديم، مگر آن كه گفتند:

- اى محمد! حجامت كن! و به امتت بگو حجامت كنند!

در آن جا مردى را ديدم با سر و ريش جوگندمى كه بر يك كرسى نشسته بود. از جبرئيل پرسيدم: اين كيست كه تا آسمان هفتم بالا آمده، و در كنار بيت المعمور، و در ج_وار پ_روردگ_ار ع_ال_م، مق_ام گ_رفته است؟ گفت:

- اى محمد، اين پدر تو ابراهيم است! و در اين جا محل تو و منزل پرهيزكاران از امت توس_ت! آن گاه رس_ول خدا صلى الله عليه و آله اين آي_ه را تلاوت فرمود:

«اِنَّ اَوْلَ__ى النّاسِ بِ__اِبْ__راهي__مَ لَلَّذينَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِىُّ وَ الَّذينَ امَنُ__وا وَ اللّ__هُ وَلِ__ىُّ الْمُ__ؤْمِنينَ!» (68 / آل عمران)

تاريخچه معراج در روايات اسلامى (243)

پس به وى سلام

كردم، بعد از جواب سلامم گفت:

- مرحبا بر پيغمبر صالح، فرزند صالح، و مبعوث در روزگار صالح!

در آن جا نيز از ملائكه در حال خشوع همان را ديدم كه در ديگر آسمان ها ديده بودم. ايش_ان نيز مرا و امت_م را به خير بشارت دادند!

22 - مش_اهده درياه_اى نور و ظلمت (در آسمان هفتم)

رسول خدا صلى الله عليه و آله اضافه كرد كه در آسمان هفتم درياها از نور ديدم كه آن چنان تلؤلؤ داشت كه چشم ها را خيره مى ساخت، و درياها از ظلمت و درياها از رنج دي__دم ك__ه نع__ره مى زد و هر وق__ت وحش__ت مرا مى گرف__ت يا منظ__ره هول انگيزى مى دي_دم از جبرئي__ل پرس__ش م_ى ك_ردم، مى گف__ت:

_ بشارت باد تو را اى محمد! شكر اين كرامت الهى را به جاى آر! و خداى را در برابر اي__ن رفتارى كه با تو كرد، سپاسگزارى كن!

(244) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

خداوند هم دل مرا با گفتار جبرئيل سكونت و آرامش مى داد. وقتى اين گونه تعجب ه__ا و وحشت ها و پرسش هايم بسيار شد، جبرئيل گفت:

_ اى محم__د! آن چه مى بينى به نظرت عظيم و تعجب آور مى آيد، اين ها كه مى بينى يك خل__ق از مخلوقات پروردگار توست! پس فكر كن خالقى كه اين ها را آفريده، چقدر بزرگ اس__ت! با اين كه آن چ__ه تو نديده اى خيل__ى بزرگتر است از آن چه دي_ده اى! آرى! ميان خدا و خلقش هفت__اد هزار حج__اب اس__ت و از همه خلايق نزديك تر به خدا من و اسرافيلم و بين ما و خدا

چهار حجاب فاصله است،

ح__ج___اب_____ى از ن___ور،

و حج_اب__ى از ظ_لم___ت،

و ح__ج_اب___ى از اب_____ر،

و ح__ج_اب_______ى از آب!

تاريخچه معراج در روايات اسلامى (245)

23 - مشاهده تسبيح خروس سحرى (در آسمان هفتم)

رسول خدا صلى الله عليه و آله افزود: از عجايب خلق خدا، كه هر كدام بر آن چه كه خواسته اوست، مسخر ساخته، خروسى ديدم كه دو بالش در بطون زمين هاى هفتم و سرش نزد عرش پروردگار است، و اين خود فرشته اى از فرشتگان خداى تعالى است كه او را آن چنان كه خواسته خلق كرده است.

دو بال اين خروس در بطون زمين هاى هفتم بوده و آن وقت رو به بالا گرفته تا سر از

هوا در آورده و از آن جا به آسمان هفتم و از آن جا هم چنان بالا گرفته، تا اين كه شاخش نزدي__ك به عرش خدا رسي__ده است! شنيدم كه مى گفت:

- منزه است پروردگار من! هر چه هم كه بزرگ باشى، نخواهى دانست كه پروردگارت كجاست، چون شأن او عظيم است!

(246) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

اين خروس دو بال در شانه داشت كه وقتى باز مى كرد، از شرق و غرب مى گذشت، و چ__ون سحر مى شد بال ها را باز مى كرد و به هم مى زد، و به تسبيح خدا بانگ ب_رمى داش___ت و مى گف____ت:

_ منزه است خداى ملك قدوس! منزه است خداى كبير متعال! معبودى نيست جز خداى حى و قيوم!

و وقتى اين را مى گفت، خروس هاى زمين همگى شروع به تسبيح مى كردند، و بال ها را به هم مى زدند، و مشغول خواندن مى شدند، و چون او ساكت مى شد همگى آن ها ساك__ت مى شدند. اين خروس پرهائى ريز و سبز رنگ، و پرى سفيد داشت، كه سفيدى اش از هر چيزى سفي__دى كه ديده ب__ودم بيشتر بود و زغ_ب (پرهاى ريز) سبزى هم زير پره__اى سفيد داشت، آن هم سبزت_ر از هر چيز سبزى بود كه ديده بودم.

تاريخچه معراج در روايات اسلامى (247)

24 - ورود رسول اللّه صلى الله عليه و آله به بيت المعمور

رسول خدا صلى الله عليه و آله چنين ادامه داد: سپس به اتفاق جبرئيل به راه افتادم و وارد بيت معم__ور شدم و در آن جا دو ركعت نماز خواندم، و عده اى از اصحاب خود را با خود ديدم با لباس هاى نو، و عده اى ديگر با لباس هاى كهنه، آن ها كه لباس هاى نو دربرداشتند با من به بيت معمور درآمدند و آن ديگر نفرات به جاى ماندند.

25 - انه_ار بهشت_ى «كوثر» و «رحم_ت»

از آن جا بيرون آمدم، و دو نهر را در اختيار خود ديدم يكى به نام «كوثر» و ديگرى به نام «رحمت». از نهر كوثر آب نوشيدم، و در نهر رحمت شستشو كردم، و آن گاه هر دو برايم رام شدند، تا اين كه وارد بهشت گشتم، كه ناگهان در دو طرف آن خانه هاى خ_ودم و اه_ل بيت__م را دي_دم و دي_دم كه خ__اكش مانند مشك معطر بود!

(248) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

دخت__رى را ديدم كه در نهرهاى بهشت غوطه مى خورد. پرسيدم: دختر تو از كيست__ى؟ گ_ف__ت: از آن «زي_د ب__ن ح_ارث ام صب_ح»، اي_ن م___ژده را ب___ه زي___د دادم.

26 - مشاهده درخت طوبى

نگاه__م به مرغ__ان بهش__ت افت__اد كه مانن__د شتران بخت__ى (عجم__ى) بودن__د. انار بهشت را ديدم كه مانند سطل هاى بزرگ بود.

درختى ديدم كه از بزرگى آن قدر بود كه اگر مرغى مى خواست دور تنه آن را طى كند، هفتصد سال مى بايستى پرواز كند، و در بهشت هيچ خانه اى نبود مگر اين كه ش_اخ_ه اى از آن درخ_ت بدان جا س_ركشيده بود.

از جبرئيل پرسيدم: اين درخت چيست؟ گفت:

- اين درخت طوبى است كه خداوند آن را به بندگان صالح خود وعده داده و فرموده:

«طُوبى لَهُمْ وَ حُسْنُ مَأبٍ - طوبى و سرانجام نيك مر ايشان راست!» (29 / رعد)

تاريخچه معراج در روايات اسلامى (249)

27 - مشاهده درخت سِدْرَةُ الْمُنْتَهى

رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: وقتى وارد بهشت شدم به خود آمدم و از جبرئيل از آن درياهاى هول انگيز و عجايب حيرت انگيز پرسش نمودم، گفت:

_ اين ها سرادقات و حجاب هائى هستند كه خداوند سبحان به وسيله آن ها خود را در پ__رده انداخته و اگر اين حجاب ها نبود، نور عرش تمامى آن چه را كه در آن بود، هت__ك مى ك__رد و از پ_رده بي_رون مى ريخ___ت!

آن گ__اه ب__ه درخ_ت سِدْرَةُ الْمُنْتَهى رسي__دم، كه يك برگ آن يك امتى را سايه مى افكند، و فاصله من با آن درخت همان قدر بود كه خ__داى تع__الى درب__اره اش ف__رم__وده: «ق_ابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنى!» (9 / نجم)

(250) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

28 - تعليمات مستقيم الهى به رسول اللّه صلى الله عليه و آله

در اين ج__ا ب_ود ك_ه خداون__د نداي__م داد و فرم_ود:

- «امَ_نَ ال_رَّسُ__ولُ بِم__ا اُنْ___زِلَ اِلَيْ__هِ مِ_نْ رَبِّ__هِ!»

و م_ن در پ_اس_خ، ازقول خودم و امتم عرض كردم:

- «وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ امَنَ بِاللّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَ قالُوا سَمِعْنا وَ اَطَعْنا غُفْ_رانَ_كَ رَبَّن_ا وَ اِلَيْكَ الْمَصيرُ!» (285 / بقره)

خداى تعالى فرمود: «لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْس_ا اِلاّ وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ!»

م_ن ع_رض كردم: «رَبَّن_ا لا تُ_ؤاخِ_ذْن_ا اِنْ نَ_سين_ا اَوْ اَخْ_طَ_أْن_ا!»

خ_داى تع_الى ف_رم_ود: - «ت_و را م_ؤآخ_ذه نمى كنم!»

ع__رض ك_ردم: «رَبَّنا وَ لا تَحْمِ__لْ عَلَيْنا اِصْ__را كَما حَمَلْتَ__هُ عَلَى الَّذي__نَ مِنْ قَبْلِن_ا!»

خ__داون_د تع_الى خط__اب فرم__ود: - «ن__ه، تحميل__ت نم__ى كن_م!» م_ن ع_رض كردم:

تاريخچه معراج در روايات اسلامى (251)

- «رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ! وَ اعْفُ عَنّا وَ اغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا! اَنْتَ مَوْلين__ا! فَانْصُرْن__ا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرينَ!» (286 / بقره)

خداى تعالى فرمود: - «اين را كه خواستى به تو و به امت تو دادم!»

(ام__ام صادق عليه السلام عليه السلام

در اين جا فرمود: - هيچ مهمانى به درگاه خ__داى تعال__ى گرامى ت_ر از رسول خ_دا صلى الله عليه و آله در آن وقت__ى كه اي__ن تق_اضاه__ا را براى امت__ش م_ى كرد، نب__وده است!)

رسول خدا صلى الله عليه و آله عرض كرد: - «پروردگارا! تو به انبياء خود فضايلى كرامت فرمودى، به م_ن نيز عطي_ه اى كرامت كن!»

فرم__ود: - «به تو نيز در مي__ان آن چه كه داده ام دو كلمه عطيه داده ام كه در زير عرشم نوشته شده و آن كلم__ه: - لا حَوْلَ وَ لا قُ__وَّةَ اِلاّ بِاللّ_هِ! و كلمه: - لا مَنجا مِنْكَ اِلاّ اِلَيْكَ! است.»

(252) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

29 - تعليمات ملائكه به رسول اللّه صلى الله عليه و آله

رس__ول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: در اين جا ملائكه هم كلامى را به من آموختند تا در هر صبح و ش__ام بخوان__م و آن اي__ن اس_ت:

- «خدايا اگر ظلم مى كنم، دلگرم به عفو تو هستم! و اگر گناه مى كنم، پناهنده به مغفرت تو هستم! خدايا ذلتم از دلگرمى به عزت توست! فقرم پناهنده به غناى توس__ت! و وجه فان__ى ام مستجي_ر ب_ه وجه ب_اقى ت_وست!

اَللّهُمَّ اِنَّ ظُلْمى اَصْبَحَ مُسْتَجيرا بِعَفْوِكَ! وَ ذَنْبى اَصْبَحَ مُسْتَجيرا بِمَغْفِرَتِكَ! وَ ذُلّى اَصْبَحَ مُسْتَجيرا بِعِزَّتِكَ! وَ فَقْرى اَصْبَحَ مُسْتَجيرا بِغِناكَ! وَ وَجْهِىَ الْفانى اَصْبَحَ مُسْتَجي_را بِوَجْهِكَ الْب_اقِى الَّذى لاَيفْنى!»

و من اين را در موقع عصر مى خوانم.

تاريخچه معراج در روايات اسلامى (253)

30 - ف_رشته م_ؤذن، و تع_ليم اذان

آن گاه صداى اذانى شنيدم، و ناگهان ديدم فرشته اى است كه دارد اذان مى گويد، فرشته اى است كه تا قبل از آن شب كسى او را در آسمان نديده بود. وقتى دو نوبت گفت:

_ اللّ_______هِ اَكْبَ______ر! اللّ_____هِ اَكْبَ_______ر!

خداى تعالى فرمود: - درست مى گويد بنده من، من از هر چيز بزرگترم! او گفت: _ اَشْهَدُ اَنَّ لااِلهَ اِلاَّاللّهُ! اَشْهَدُ اَنَّ لااِلهَ اِلاَّاللّهُ!

خداى تعالى فرمود: - راست مى گويد بنده ام، منم اللّه، كه معبودى نيست الاّ من، و م_عب_ودى نيست به غ_ير از م_ن! او گ_فت:

- اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدا رَسُولَ اللّه! اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدا رَسُولَ اللّه!

پروردگار فرمود: - راست مى گويد بنده ام، محمد بنده، و فرستاده من است، و من او را مبعوث كرده ام! او گفت: - حَىُّ عَلى الصَّلوةَ! حَىُّ عَلى الصَّلوةَ!

خداى تعالى فرمود: - راست مى گويد بنده من، و به سوى واجب من دعوت مى كند،

(254) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

هر كس از روى رغبت و به اميد اجر دنبال واجب من برود، همين

رفتنش كفاره گناهان گذشته او خواهد بود! او گفت: - حَىُّ عَلَى الفَّلاح! حَىُّ عَلَى الفَّلاح!

خداى تع_الى فرمود: - آرى نماز صلاح و نجاح و فلاح است!

آن گاه در همان آسمان بر ملائكه امامت كردم و نماز گزاردم آن طور كه در بيت المقدس بر انبياء امامت كرده بودم.

(ناگفته نماند: اين روايت از دستبرد عامه محفوظ نمانده، و گرنه جا داشت «حَىَّ عَلى خَيْرِالْعَمَ_لِ» هم در آن ذك_ر شده باشد!!)

31 - تشريع نمازهاى واجب

سپ__س فرم__ود: بع__د از نم__از مِه__ى چ__ون ابر مرا ف__راگرفت و به سج__ده افت_ادم پ__روردگ__ارم م_____را ن__دا داد:

_ م__ن بر همه انبي__اء قبل از تو پنج__اه نماز واجب ك__رده بودم، هم__ان پنجاه نماز را ب_ر تو و امت تو ني__ز واجب ك__ردم! اين نمازه__ا را در امت__ت بپ__اى دار!

تاريخچه معراج در روايات اسلامى (255)

رسول خدا صلى الله عليه و آله مى گويد: من برخاسته و به طرف پائين به راه افتادم. در مراجعت به ابراهيم عليه السلام برخوردم، چيزى از من نپرسيد، به موسى عليه السلام برخوردم، پرسيد: چه كردى؟ گفتم: پروردگارم فرمود: بر هر پيغمبرى پنجاه نماز واجب كردم، و همان را بر ت__و و امت__ت نيز واجب كردم. موسى گ_فت:

_ اى محمد! امت تو آخري__ن امت هاست و ني__ز ناتوان ترين امت هاست، پروردگار تو نيز هيچ خواسته اى برايش زياد نيس__ت و امت تو طاقت اين همه نم__از را ندارد، برگ__رد و در خ_واست ك__ن تا قدرى ب__ر امت ت__و تخفي__ف دهد.

من به سوى پروردگارم برگشتم تا به سِدْرَةُ الْمُنْتَهى رسيدم و در آن جا به سجده افتادم و عرض كردم:

_ پروردگارا! پنجاه نماز بر من و امتم واجب كردى كه نه من طاقت آن را دارم و نه امتم. پروردگارا قدرى تخفيفم بده!

(256) شخصيت

و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

خداى تعالى ده نماز تخفيفم داد. بار ديگر نزد موسى برگشتم و قصه را گفتم، گفت تو و امتت طاقت اين مقدار را هم نداريد، برگرد! به سوى پروردگارم برگشتم ده نماز ديگر از من برداشت. نزد موسى شدم و قصه را گفتم، گفت باز هم برگرد! و در هر بار كه برمى گشتم تخفيفى مى گرفتم تا آن كه پنجاه نماز را به ده نماز رساندم، و ن_زد موسى برگشتم. گفت: - نه طاقت اين را هم ندارى!

به درگاه خدا شدم و پنج نماز ديگر تخفيف گرفتم و برگشتم به نزد موسى و قصه را گفتم: گفت: - اين هم زياد است، و طاقتش را ندارى! گفتم:

- من ديگر از پروردگارم خجالت مى كشم، و زحمت پنج نماز برايم آسان تر است از درخواست تخفيف بيشتر! اين جابودكه گوينده اى ندا در داد:

- حال كه بر پنج نماز صبر كردى، در برابر همين پنج نماز ثواب پنجاه نماز را

تاريخچه معراج در روايات اسلامى (257)

دارى! هر يك نماز به ده نماز! و هر كه از امت تو تصميم گيرد به اميد ثواب كار نيكى بكند، اگر آن كار انجام داد، ده برابر ثواب برايش مى نويسم، و اگر به مانعى برخورد، و نتوانست انجام دهد - به خاطر همين تصميم - يك ثواب برايش مى نويسم! و هر كه از امتت تصميم بگيرد كار زشتى انجام دهد، اگر انجام داد فقط يك گناه برايش مى نويسم! و اگر منص_رف شد، و انج_ام نداد، هي_چ گن_اهى برايش نم_ى ن__ويس_م!

(امام صادق عليه السلام در اين جا فرمود: خداوند از طرف اين امت به موسى عليه السلام جزاى خير ده_د، او باعث ش_د كه تكليف اين امت

آسان شود!) (1)

1- الميزان ج : 25، ص : 53.

(258) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

فصل دوازدهم:دعاهاى رسول اللّه صلى الله عليه و آله

عالى ترين مضامين ادعيه رسول اللّه صلى الله عليه و آله

در قرآن كريم براى رسول اللّه صلى الله عليه و آله تأديب هاى الهى و تعليمات عالى وجود دارد در انواع و اقسام ثنا بر پروردگار، تا با رعايت آن، پروردگار خود را ثنا گويد، و آن آداب را در درخواست هاى خود به كار بندد، مانند: - قُلِ اللّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ...!

- بگو: بارالها! اى مالك ملك عالم! توئى كه به هر كس كه بخواهى ملك را عطا

(259)

مى كن_ى ...! (26 / آل عم_ران) در آي_ه ش_ريف_ه ديگ_ر مى ف_رماي_د:

- بگو: بارالها! اى آفريدگار آسمان ها و زمين! و اى داناى غيب و شهود! توئى حاكم در مي_ان بن_دگان_ت...! (46 / زمر)

در آي__ه شريف__ه زي_ر مى فرمايد:

_ بگو: سپ__اس هم__ه از براى خداس__ت! و درود بر آن بندگان__ش كه برگزيدشان...! (59 / نمل)

و در آي___ه ش__ري_ف____ه زي____ر:

_ بگ__و: نم__از من و عب__ادت من و زندگى م_ن و مرگ م__ن، همه براى خداست...! (163 / انعام)

و در آي___ه ه__اى ش_ريف__ه ديگ_ر:

_ بگ_و پ__روردگ__ارا! م__را از عل_م عن_اي___ت بيشت__رى ف__رم___ا...! (114 / طه)

_ بگ_و: پروردگ__ارا! پناه مى ب__رم بر ت__و! از وسوسه ه__اى شياطين كه در دلها القاءمى كنند...! (97 / نور)

(260) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

آيات بسيارى هست كه جامع جهات آن ها مشتمل بر تعليم آداب عالى خداى تعالى اس__ت به رس__ول گ__رامى خ__ود كه آن جناب را به آن مؤدب فرموده و رسول اللّه صلى الله عليه و آله ه__م امت__ش را ب_ه رع__اي__ت آن ت__وصي__ه نم__وده اس__ت. (1)

دعاى «امَنَ الرَّسُولَ...» پيامبر و امت

ق__رآن مجيد دعائ__ى را از پيامبر گرامى اسلام نقل مى كند كه مؤمنين امتش را نيز در آن سهي__م گ__رداني____ده اس__ت:

«امَنَ الرَّسُولُ بِم_ا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ...،»

- رسول ايمان آورد به آن چه از ناحيه پروردگارش

به سوى او نازل شد، مؤمنين ه_م هر ي__ك ايمان آوردن__د: به خدا و ملائكه او و كتاب ه__اى او و رس__ولان او!

1- ال_م_ي__________زان ج : 12، ص : 169.

دعاى «امن الرسول...» پيامبر و امت (261)

گفتن______________د:

- بين هيچ يك از فرستادگ__ان او در ايمان به آنان فرق قائل نيستيم!

- شني_____دي____م پي_____ام خ______دا را و اط___اع___ت ك_____ردي______م!

- پ__روردگ_ارا! غف_ران تو را مسئلت داري_م! و ب_ه سوى جزاى ت_وست بازگشت!

خداوند هيچ نفسى را جز به مقدار طاقتش تكليف نمى كند، براى هر نفسى ثواب همان طاعتى است كه كرده! و بر هر نفسى كيفر همان گناهانى است كه مرتكب شده!

و نيز م_ى گ_وين_د:

_ پروردگارا! ما را اگر دچار نسيان و خطا شديم مؤآخذه نفرما! و تكليف شاق بر دوشمان ب_ار مك_ن، هم_ان گون_ه كه به دوش آن_ان كه قب_ل از م_ا م_ى زيستن_د، ب_ار كردى!

_ پروردگ__ارا! و بر م__ا تحمي__ل مك__ن چي__زى را كه ما را طاقت تحمل آن

(262) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

نيس__ت! و از م__ا درگ__ذر! و بر ما ببخش__اى! و ما را رح__م كن! و چ__ون ي__اور م__ا و مولاى ما توئ__ى، ما را بر م__ردم كاف__ر يارى فرم__ا! (285 و 286 / بقره)

اين آيات همان طور كه مى بينيد، ايمان رسول اللّه صلى الله عليه و آله را به قرآن كريم، و به همه آن چه از اصول معارف و فروع احكام الهى مشتمل است، حكايت فرموده، و سپس مؤمنين را به او ملحق نموده است. البته مقصود از مؤمنين، نه تنها معاصرين آن حض_رتند، بلكه جميع مؤمنين از امت او هستند!

لازمه آن چه در بالا گفته شد، اين است كه اقرار و ثنا و دعائى كه

در اين آيات است، نسبت به غير معاصرين حكايت از زبان حال باشد، و نسبت به معاصرين، اگر آنان گفته باشند، و يا رسول اللّه صلى الله عليه و آله اگر آن جناب از قِبَل خود، و از قِبَل مؤمنين كه به وسيله ايمان جزو شاخه هاى شجره طيبه مباركه وجود نازنين وى ش_ده اند، گفت_ه باشد، زب_ان قال بوده باشد!

دعاى «امن الرسول...» پيامبر و امت (263)

مضمون اين دو آيه مقايسه و موازنه اى است بين اهل كتاب و بين مؤمنين اين امت در نحوه تلقى كتاب آسمانى خود، و يا در نحوه تأدبشان به ادب عبوديت در برابر كتابى كه بر ايشان نازل شده است، و اين ثنائى كه خداى تعالى در اين دو آيه بر اينان فرموده، و تخفيفى كه نسبت به تكاليفشان داده است، عينا در مقابل توبيخى است كه در آيات ديگرى در سوره بقره، اهل كتاب را نموده است.

در آيات سوره بقره اهل كتاب را به اين كه بين ملائكه خدا فرق گذاشته، و جبرئيل را دشمن، و سايرين را دوست داشتند، و بين كتب آسمانى فرق گذاشته، و به قرآن كفر ورزيدند، و به غير آن ايمان آوردند، و بين پيغمبران خدا فرق گذاشتند، و به موسى عليه السلام ايمان آورده، و به محمد صلى الله عليه و آله كفر ورزيدند، و بين احكام خدا فرق گذاشتند و به بعضى از آن چه در كتاب خداست ايمان آورده و به بعضى كف_ر ورزي_دن_د، م_لامت و م_ذمت مى ف_رم_اي_د:

(264) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

در اين دو آيه مى فرمايد: مؤمنين از اين امت چنين نيستند بلكه ايمان به خدا و همه ملائكه و تمامى كتب آسمانى و جميع پيامبران الهى ايمان آورده، و بين

احدى از پيغمبران خدا فرق نمى گذارند. اينان با تسليم در برابر معارف حقه اى كه به ايشان القاء ش__ده، نسبت به پروردگار خود ادب به خرج مى دهند.

ديگر اين كه خدا را در احكامى كه بر پيغمبرش نازل فرموده، لبيك و «سَمِعْنا وَ اَطَعْنا» مى گويند، و نه چون يهود كه گفتند: «سَمِعْنا وَ عَصَيْنا»!

ديگر اين كه خود را بندگانى مملوك پروردگار خود مى دانند، و براى خاطر ايمان و اطاعتشان به خدا منت نمى گذارند، بلكه مى گويند: «غُفْرانَكَ رَبَّنا!» آن حضرت با عبارت «رَبَّنا لا تُؤأخِذْنا...» از درگاه الهى مسئلتى مى كند، و مقصودش تخفيف در احكامى است كه ممكن است به عناوين ثانويه از ناحيه حكم، يا از لجاج و عناد مكلفين ناشى شود، جعل گردد، نه اين كه خداى تعالى بدون هيچ يك از اين دو جه_ت چ_نين تك_الي_فى را مق_رر نم_اي_د.

دعاى «امن الرسول...» پيامبر و امت (265)

اشتمال اين دعا بر ادب عبوديت و رعايت آن در تمسك به ذيل عنايت ربوبى، يكى پس از ديگرى، و اعتراف به مملوك بودن، و در موقف ذلت و مسكنت و عبوديت قرار داشتن در مقابل ربّ الغزّه، مطلبى است كه هيچ حاجتى به بيان ندارد! (1)

فرازى از خطبه وداع رسول اللّه صلى الله عليه و آله

از جابر بن عبداللّه روايت شده كه گفت:

در روز بين ايام تشريق (يازدهم و دوازدهم و سيزدهم ذى الحجه كه روز ميانى اش دوازده_م باش_د،) رس_ول خ_دا صلى الله عليه و آله ب_راى ما خطبه وداع خواند و فرمود:

1- ال_م_ي__________زان ج : 12، ص : 165.

(266) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- «يا ايهاالناس! آگاه باشيد! كه پروردگارتان يكى است! آگاه! كه پدرتان يكى است! و آگاه! كه هيچ فضيلتى براى عربى

بر غير عرب نيست! و هيچ غير عرب بر عرب فضيلتى ندارد! هيچ سياهى بر سرخى، و هيچ سرخى بر سياهى فضيلت ندارد، مگر به تقوا! كه گرامى ترين شما نزد خدا با تقواترين شماست! با شما هست_م! آيا ابلاغ كردم؟

همه گفتند: - بله يا رسول اللّه!

ف_رم_ود: - پس ح_اضرين به غ_ايبين برس_انند!» (نقل از دُر منثور) (1)

1- ال_مي_______زان ج : 26، ص : 215.

فرازى از خطبه وداع رسول اللّه صلى الله عليه و آله (267)

(268)

فصل سيزدهم:دين اسلام، مشخصات و امتيازات آن

اللّه

«بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ» (1 / حمد)

قرآن شريف اسم خاص خدا و رب العالمين را «اَللّه» مى نامد. كلمه «اَللّه» قبل از نزول قرآن نيز بر سر زبانها دائر بود، و عرب جاهليت نيز آن را مى شناخت. آي_ات ق_رآن__ى زي_ر دلال__ت ب_ر اي_ن ام__ر دارن__د:

_ «وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُ_مْ مَ_نْ خَلَقَهُمْ؟ لَيَقُولُ__نَّ اللّ_هُ!» (87 / زخرف)

_ «فَقالُ_وا هَذالِلّ_هِ بِزَعْمِهِ_مْ وَ ه_ذا لِشُرَ كائِنا!» (136 / انعام)

(269)

لفظ جلاله «اَللّه» اسم است براى ذات واجب الوجودى كه داراى تمامى ص_ف_ات ك_م_ال اس_ت!

خود كلمه «اَللّه» بيش از اين كه نام خداى تعالى است بر هيچ چيز ديگر دلالت ندارد!

كلمه «اِله» به معناى پرستش يا تحيّر است.

ظاه__را اي__ن كلم__ه در اث__ر غلب__ه استعم__ال «اس__م خ__اص خ__دا» ش_ده اس__ت.

دليل اين كه اين كلمه «اَللّه» اسم خاص خداست، اين است كه: خداى تعالى به تمامى اسماء حسنايش و همه افعالى كه از اين اسماء منتزع و گرفته شده، توصيف مى شود، ول_ى ب_ا كل_م_ه «اَل_لّ_ه» توصي_ف نمى ش_ود.(1)

1- ال_مي_زان ج 1، ص: 32.

(270) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

معنى اسلام و چهار مرتبه آن

معنى اسلام و چهار مرتبه آن

«اِذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ قالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمينَ!» (120 تا 134 / بقره)

كلمه اسلام و تسليم به معنى آن است كه كسى و يا چيزى در برابر كس ديگر حالتى داشته باشد كه هرگز او را نافرمانى نكند، و او را از خود دور نسازد. اين حالت «اسلام» ، «تسليم» يا «استسلام» است. اسلام انسان براى خداى تعالى، وصف رام بودن و پذيرش انسان است نسبت به هر سرنوشتى كه از ناحيه خداى سبحان برايش تنظيم مى شود، چه سرنوشت تكوينى، و چه سرنوشت تشريعى، از اوامر و نواهى و امثال آن!

بدين جهت مى توان گفت، مراتب تسليم

بر حسب شدت و ضعف حوادث وارده، و يا آسان__ى و سختى پيش آمدها، مختلف مى شود. كسى كه در برابر پيش آمدهاى ناگوارت__ر و تكاليف دشوارت_ر تسليم مى شود، اسلامش قوى تر است از اسلام كسى كه

معنى اسلام و چهار مرتبه آن (271)

در برابر ناگ_وارى ها و تك_اليف آس_ان ترى تسلي_م مى ش_ود!

بدين ترتي__ب براى اس__لام مرتب__ى است به ش___رح زير:

1 _ مرتبه اول اسلام

مرتبه اول اسلام، پذيرفتن «ظواهر» اوامر و نواحى الهى است. كافى است با زبان «شهادتين» را بگويد، چه اين كه قلبا هم موافق باشد يا نباشد.

ق_رآن مجي_د در جهت شن_اس_ائى اي_ن اف_راد مى ف_رمايد:

- «اعراب گفتند: ما ايمان آورديم! بگو: هنوز ايمان نياورده ايد ولكن بگوئيد: ما اسلام آوردي__م، چ__ون هن__وز ايم__ان داخ__ل در قل___ب ت__ان نش____ده اس___ت.» (14 / حج__رات)

ايمان چنين انسانى كه در اين مرحله از اسلام قرار دارد، ابتدائى ترين و يا «اولي_ن مرتب_ه ايم_ان» است.

ايم__ان در اين مرحل__ه عب__ارت اس__ت از اذع_ان و باور قلب__ى به مضم__ون

(272) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

اجمالى شهادتي__ن، كه لازم_ه اش عم__ل به اغل__ب فروع__ات دي_ن است.

2 _ مرتب_ه دوم اس_لام

م_رتب_ه دوم اس_لام را ق_رآن مجي_د چني_ن مشخ_ص ساخت_ه است:

_ «اى كسان__ى كه ايمان آورديد، داخل در سلم شويد!» (208 / بقره)

به حكم اين آيه، مرتبه اى از اسلام هست كه بعد از ايمان پيدا مى شود، و اين اسلام كه در آيه فوق بدان اشاره مى كند، بعد از ايمان آوردن «اَلَّذي_نَ امَنُوا» است يعنى مرتبه دوم از اسلام است!

در اين مرحل__ه كه ادامه همان مرحله قبلى است، ايمان به معناى اعتقاد تفصيلى به حقاي__ق دين__ى اس___ت، ك__ه اعم__ال ص__الح__ه اى را به دنب___ال دارد.

البته در اين مرحله، در بعضى موارد، فرد مرتكب گناهانى مى شود.

قرآن مجيد مشخصات و تكاليف اين مرحله را چنين تعيين مى فرمايد:

معنى اسلام و چهار مرتبه آن (273)

- «اَلَّذي_نَ امَنُوا بِ_اي_اتِن_ا وَ كانُوا مُسْلِمي_نَ!» (69 / زخرف)

- «آن_ان ك__ه به آي_ات ما ايم_ان آوردن_د، و مسلم_ان ب_ودند!»

- «مؤمنان تنها آن هايى هستند كه به خدا و رسولش ايمان آورده، و سپس ترديد نكردند، و با ام_وال و نفوس خود در راه خدا جهاد نمودند! اين ها هستند كه در

دعواى خود صادقند!» (15 / حجرات)

- «اى كسان__ى كه ايمان آورديد، آيا مى خواهيد شما را به تجارتى راهنمائى كنم كه از عذاب دردن__اك نجاتتان دهد؟ به خدا و رسولش ايمان بياوريد! و در راه خدا با اموال و جان هاى خود جهاد كنيد!» (10 و 11 / صف)

در آيات بالا ملاحظه مى شود كه دارندگان ايمان را مجددا به داشتن ايمان ارشاد مى فرمايد، پس معلوم مى شودكه ايمان دوم آن ها، غير از ايمان اولى است!

(274) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

3 _ مرتبه سوم اسلام

مرتبه سوم اسلام، دنباله و لازمه همان مرتبه دوم ايمان است. چون نفس آدمى وقتى با ايمان نامبرده انس گرفت، و متخلق به اخلاق آن شد، خود به خود ساير قواى منافى و مخالف با آن، از قبيل قواى حيوانى و درندگى، براى نفس رام و منقاد مى شود.

تمام آن قوائى كه متمايل به هوس هاى دنيوى و زخارف فانى و ناپايدارش مى شوند، رام گشته، و نفس به آسانى مى تواند از سركشى آن ها جلوگيرى كند!

اين جاست كه آدم_ى آن چنان خ_دا را بن_دگى مى كند كه گوي_ى او را مى بيند.

البته، اگر هم او خدا را نمى بيند ولى اين يقين را دارد كه خدا او را مى بيند. و چنين كسى ديگر در باطن و سرخود هيچ نيروى سركشى كه مطيع امر و نهى الهى نباشد، و يا از قض_ا و قدر اله_ى به خشم در آي_د، نمى بيند، و سراپاى وجودش تسليم خدا مى شود!

قرآن مجيد وصف اين مرحله را در آيه زير با عبارت «يُسَلِّمُوا تَسْليما» بيان

معنى اسلام و چهار مرتبه آن (275)

مى فرمايد:

- «نه، به پروردگارت قسم! ايمان آن ها كامل نمى شود، مگر وقتى هم كه تو را در اختلاف خود حَكَم

كنند، و وقتى تو حُكم راندى در دل هيچ گونه ناراحتى از حُك__م ت__و احس__اس نكنن___د و ب_ه تم_ام معن__ى تسلي_م ش__ون_د!» (65 / نساء)

اين اسلام در مرتبه سوم است، كه در مقابلش ايمان مرتبه سوم قرار دارد، آن جا كه خداى تعالى در س_وره مؤمنون شرح مى فرمايد:

- «قَ_دْ اَفْلَ_حَ الْمُؤْمِنُ__ونَ، اَلَّذي__نَ....» (1 / مؤمنون)

يا زمانى كه به ابراهيم نبى م_رسل مى فرمايد، «اَسْلِمْ!»

مى گ_وي__د: «اَسْلَ_مْتُ لِ_رَبِّ الْعالَمي__نَ!» (131 / بقره)

ضمنا اخلاق فاضله از رضا و تسليم و سوداگرى با خدا، صبر به خواست خدا، زهد به تمام معنى، تقوى، حب و بغض به خاطر خدا؛ همه از لوازم اين مرتبه از ايمان اس_ت.

(276) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

4 _ مرتبه چهارم اسلام

مرتبه چهارم اسلام دنباله و لازمه همان مرحله سوم از ايمان است، چون انسانى كه در مرتبه قبلى بود، حالش در برابر پروردگارش حال عبد مملوك است در برابر مولاى مالكش، يعنى دائما مشغول انجام وظيفه عبوديت است، آن هم به طور شايسته! عب__ودي__ت شايست__ه هم__ان «تسلي__م صرف» در ب__راب__ر اراده مول__ى و محب__وب او و رضاى اوست!

اين حالت كه گفتيم مربوط مى شود به عبوديت عبد در برابر مالك عرفى و بشرى، اما عبوديت در ملك خدا رب العالمين عظيم تر و باز هم عظيم تر از آن است، براى اين كه ملك خدا حقيقت ملك است كه در برابر آن هيچ موجودى استقلال ندارد! نه استقلال ذاتى و نه استقلال عملى و صفتى!

انسانى كه در اين مرتبه قرار مى گيرد به كوشش و اختيار خود نيست، بلكه در همان

معنى اسلام و چهار مرتبه آن (277)

حال قبلى كه بوده، عنايت ربانى شامل حالش مى گردد، و اين موضوع برايش روشن مى گردد

كه ملك تنها براى خداست، و غير خدا، مالك خويش، و هيچ چيز خودش نيست، مگر آن كه خدا تمليكش كرده باشد! پس ربى هم سواى او ندارد!

و اين معنائى است موهبتى، و افاضه اى است الهى، كه ديگر خواست انسان در به دس__ت آوردنش دخالتى ندارد!

در ب__راب__ر اين مرحله از اسلام، مرتبه چهارم «ايمان» قرار دارد، و آن عبارت است از اي__ن ك__ه اي__ن حال__ت ك__ه دارد تم__ام__ى وجود آدمى را ف__را گي__رد. و در اين مرحله است كه قرآن مى فرمايد:

_ «لا خَ__وْفٌ عَلَيْهِ__مْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ!» (38 / بقره)

چون در اين مرحله، مؤمن بايد اين يقين را داشته باشد كه غير از خدا هيچ كس و هيچ چيز استقلال از خود ندارد، لذا از چيزى نمى ترسد، و از فقدان چيزى نيز

(278) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

ناراحت و محزون نمى شود!

- «اَلاآ اِنَّ اَوْلِي_آءَ اللّ__هِ لا خَ__وْفٌ عَلَيْهِ__مْ وَ لا هُ__مْ يَحْ_زَن_ُونَ!» (62 / يونس)

اي__ن ايمان وقت__ى در قلب كسى پيدا مى شود كه داراى اسلام مرتبه چهارم باشد.(1)

تماميت كلمه الهى، و ظهور دين اسلام

«وَ تَمَّ__تْ كَلِمَ_تُ رَبِّ___كَ صِ_دْق_ا وَعَ__دْلاً لا مُبَ_دِّلَ لِكَلِمتِ__ه....» (115 / انعام)

ظاهرسياق آيه فوق مى رساندكه مراد از «كَلِمَةُ رَبِّكَ» كلمه دعوت اسلامى بوده باشد، با آن چه لازم آن است از: نبوت محمد صلى الله عليه و آله و نزول قرآن، كه به همه كتاب هاى آسمانى محي__ط و مسلط است و به عم__وم معارف اله__ى و كلي__ات شراي__ع دينى مشتمل است!

1- ال_مي______زان ج 2، ص: 159.

تماميت كلمه الهى و ظهور دين اسلام (279)

و مراد از «تماميت كلمه» اين است كه اين كلمه يعنى ظهور دعوت اسلامى با نبوت محمد صلى الله عليه و آله و نزول قرآن، كه مافوق همه كتاب هاى آسمانى است، پس از آن كه

روزگارى دراز در مسير تدريجى، نبوت پس از نبوت و شريعت پس از شريعت، سي_ر مى ك_رد؛ به م_رتبه ثبوت رسي_ده: و در ق_رارگ_اه تحق_ق ق_رار گ_رفت!

از اين بيان روشن شد كه مراد از «تماميت كلمه» رسيدن شرايع آسمانى از مراحل نقص و ناتمامى به مرحله كمال، و مصداقش همين دين محمدى است صلى الله عليه و آله !

_ «هُ__وَ الَّ__ذىآ اَرْسَ__لَ رَسُولَ__هُ بِالْهُدى وَ دينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلِّه!» (33 / توبه)

تم_امي__ت اي__ن كلم__ه اله__ى از جه__ت «صدق» اي__ن اس__ت كه آن چن__ان ك__ه گفت__ه شده تحق__ق پ_ذي__رد.

و تماميت آن از جهت «عدل» اين است كه مواد و اجزاى آن يك نواخت باشد،

(280) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

بدون اين كه به تضاد و تناقض مشتمل شود و هر چيز را آن طور كه شايد و بايد بسنجد،بدون حيف وميل! (1)

اسلام، تنها دين نزد خدا

«اِنَ الدّينَ عِنْدَاللّهِ الاِْسْلامُ!» (19/آل عمران)

دي__ن در نزد خداوند متعال يكى بيش نبوده و اختلافى در آن نيست، و بندگانش را جز به آن دي__ن مأمور نساخته و در تم__ام كتاب هائ__ى كه بر پيغمبران__ش فرستاده جز هم__ان را بيان نكرده و آن دي__ن، همانا اسلام است! اسلامى كه عبارت است از تسليم شدن در برابر حق _ حق در اعتقاد و حق در عمل!

1- ال_مي_زان ج 2، ص: 159.

اسلام، تنها دين نزد خدا (281)

اسلام، آن تسليمى است كه بنده در برابر بيانى كه از مقام ربوبى صادر شده، بايد داشته باش__د - اعم از اين كه آن بي__ان مربوط به مع__ارف باشد، يا مربوط به احكام. و آن معارف و احكام گرچه از لحاظ كميت و كيفيت در اديان مختلف است، لكن واقع و حقيقت همه يك موضوع بيش نيست، يعنى

اختلاف بين شرايع به حسب كمال و نقص است، نه آن كه اختلاف آن ها به نحو تضاد و تنافى باشد. همه آن ها را يك معنى - كه همان تسليم و اطاعت فرم__ان الهى بر طب__ق بيان پيغمب__ران__ش باش__د، جم__ع مى كند.

اين چنين تسليم و اطاعتى همانا دينى است كه خداوند از بندگانش خواسته و براى آنان بيان داشته است، كه لازمه اش آن است كه آدمى آن چه را از معارف برايش بيان شده و روشن گشته، بگيرد و در برابر متشابهات بدون آن كه تصرفى از پيش خ_ود در آن بكن_د، توق_ف نم_ايد.

اما آن اختلافى كه اهل كتاب يعنى يهود و نصارى در دين الهى پديد آورده اند،

(282) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

چنان نيست كه از روى جهل و نادانى به مطلب باشد، بلكه آنان اختلاف را از روى ظل_م و بدون عذر م_وجه پ_دي_د آورده و آن راه را پيم_وده اند.

خداوندمتعال در كتاب آسمانى آنان بيان داشته كه دين يكى بيش نيست و آن هر آينه اس_لام و تسليم است!

يهود و نصارى به خدا معترفند و كافر نيستند، بلكه كفر آنان نسبت به آيات الهى است، آن آياتى كه حقيقت امر را برايشان آشكار نموده است.

معنى و مقصود از عبارت «دين نزد خدا» حضور تشريعى دين است، يعنى اديان از نظر شرع يكى بوده و اختلافى جز از حيث كمال و نقص ندارند، و آن هم در اثر اختلافى است كه در استعدادهاى امتهاى سابق و لاحق بوده، نه آن كه مقصود اين باشد كه دين از نظ__ر تكوين و ساختم__ان آفرينش يكى اس__ت و در فطرت انسانيت به يك نحو و روش جري___ان دارد!

على عليه السلام فرموده:

اسلام، تنها دين نزد خدا

(283)

- «اينك نسبت اسلام را چنان بيان دارم كه كسى قبل از من و يا بعد از من بيان نداشته باشد:

- "اسلام" همانا تسليم، و " تسليم" عبارت است از يقين، و "يقين" هم تصديق ك__ردن دي__ن و "تصديق" آن عب__ارت از اقرار و اعت__راف به ثب__وت آن است؛ و " اقرار"به دين هم اداء وظايف معين آن مى باشد و "اداء" همان عمل است و بس!

- مؤمن دين خود را از پروردگارش گرفته است. ايمان مؤمن را از كردار و عمل__ش ب_ايد فهمي_د، چن__ان ك_ه ب__ه كف_ر ك__اف__ر از انك_ارش باي__د پ__ى ب__رد.

- اى مردم بر شما باد كه دست از دين خود بر نداريد، گناه با آن بهتر از حسنه با غير آن است! زي_را گن_اه در آن آم_رزيده مى شود، ول_ى حسنه در غير آن قب_ول نخواه_د شد!» (1)

1- ال_مي______زان ج 5، ص: 229.

(284) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

اه_ميت زن_دگى اس_لامى

«وَ لاتَمُوتُنَّ اِلاّ وَ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ...!» (102 / آل عمران)

اهميت اسلام و زندگى اسلامى براى انسان نزد خدا چنان عظيم است كه «مرگ بدون اسلام» را موضوع اختيارى انسان فرض كرده، و از آن نهى نموده است، يعنى به طور كنايه ملازم شدن با اسلام را در جميع حالات دستور داده، تا مرگ كه خواه ناخواه در يك_ى از آن ها پيش مى آي_د، در حالت اس_لام واقع ش_ده باشد.

اين نكته قابل ذكر است كه «مرگ» از امور تكوينى است، و خارج از حدود اختيار آدمى مى باشد، و روى اين جهت امر و نهى متعلق به اين قبيل امور، به ناچار امر و نهى

اهميت زندگى اسلامى (285)

تكوينى خواهد بود، لكن گاهى يك امر غير اختيارى را با

امر اختيارى ديگر جفت كرده و هيئت تركيبى آن را تحت اختيار دانسته و امر و نهى اعتبارى به آن متوجه مى كنند. در آيه ش_ريفه فوق مى فرمايد:

- اى اهل ايمان! چنان كه شايسته خداترس بودن است از خدا بترسيد، و نميريد جز به دين مبين اسلام! (1)

مراح_ل جهانى شدن دين اسلام

«وَ كَ_ذلِكَ اَوْحَيْن_ا اِلَيْكَ قُرْانا عَرَبِيّا لِتُنْذِرَ اُمَ الْقُرى وَ مَنْ حَوْلَها!» (7 / شورى)

در اين آيه شريفه منظور از «اُمُّ الْقُرى» مكه مكرمه است، و مراد به «وَ مَنْ حَوْلِها» ساير نقاط عربستان است، يعنى آن هائى كه در خارج مكه زندگى مى كنند مؤيد اين معن_ى كلمه «عَرَبِّيا» اس_ت، چ__ون مى فرماي__د: بدين جهت ق__رآن را عرب_ى نازل كرديم كه عربى زبانها را ان__ذار كن___ى.

1- ال_مي___________زان ج 6، ص: 279.

(286) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- «... و نيز اين چنين به سويت وحى كرديم قرآنى عربى را، تا مردم مكه و پي_رام__ون آن را انذار كنى و...!»

در اين جا اين سؤال پيش مى آيدكه اگر غرض از نازل كردن قرآن انذار خصوص عربى زبانهاباشد،باجهانى بودن قرآن نمى سازد؟

جوابش اين است كه دعوت پيامبر اسلام در جهانى بودنش تدريجى و مرحله به م_رحل_ه بوده است.

1 - در مرحله اول به حكم آيه شريفه «وَ اَنْذِرْ عَشيرَتَكَ الاَْقْرَبينَ!»(214 / شعراء) مأم_ور بوده تنها فاميل خود را دعوت كند.

2 - در مرحله دوم، به حكم آيه شريفه «قُرْانا عَرَبِيّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ!» (3 / فصلت) مأم_ور شده آن را به عموم عرب ابلاغ كند،

3 - در م_رحل_ه سوم، به حكم آيه شريفه «وَ اَنْ_زَلَ اِلَ_ىَّ ه_ذَا الْقُ_رْءَانُ لاُِنْ_ذِرَكُمْ

مراحل جهانى شدن دين اسلام (287)

بِ_ه وَ مَ__نْ بَلَ___غَ!» (19 / انع___ام) م__أم_ور ش__ده آن را ب__ه عم_وم م_ردم ب__رس_ان__د.

يك__ى از ادله اى كه مى رساند

چنين مراتبى در دعوت اسلام بوده است، آيه شريفه «قُ__لْ ما اَسْئَلُكُ__مْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ...اِنْ هُ__وَ اِلاّ ذِكْرٌ لِلْعالَمينَ،» (86 / ص) است، براى اين ك__ه از سي__اق س__وره صلى الله عليه و آله كه آي__ه فوق در آن اس__ت، برمى آي__د، خطاب در آن ب__ه كف___ار قري__ش اس_ت و مى فرماي__د:

_ اين قرآن هدايت و تذكر براى تمام عالميان است، و اختصاص به يك قوم و يا دو قوم ندارد، و چون كتابى است همگانى، ديگر معنى ندارد كه رسول اللّه از عرب مطالبه اجر و پاداش كند!

ع__لاوه بر اين ك__ه در اين معن__ا هي__چ حرفى نيس__ت، كه دع__وت اسلام شام__ل اه__ل كتاب و مخصوص__ا يهود و نصارى نيز مى ش__ود، چون در ق__رآن باره__ا به اه_ل كتاب خطاب ها ك__رده و ايشان را به پذيرفت__ن دعوت دين، دع__وت فرم__وده است.

(288) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

و نيز مسلم تاريخ است كه رجالى از غير عرب اسلام را پذيرفته اند، مانند: سلمان فارسى، بلال حبشى، و صهيب رومى.(1)

جهانى بودن رسالت پيامبر اسلام

«الآر كِتبٌ اَنْزَلْنهُ اِلَيْكَ....» (1 تا 5 / ابراهيم)

آيات كريمه سوره فوق پيرامون اوصاف قرآن نازل بر پيغمبر اسلام صلى الله عليه و آله بحث مى كند و آن را به اوصاف زير معرفى مى نمايد: اين كتاب آيت و معجزه و نشانه رسالت آن جناب است. اين كتاب، مردم را از ظلمت ها به بيرون مى كشد، و نيز مردم را به سوى راه مستقيم هدايت و راهنمايى مى كند.

1- ال_مي_______________زان ج 35، ص: 28.

جهانى بودن رسالت پيامبر اسلام (289)

عبارت «بيرون مى كشد مردم را،» و ظاهر سياق آيه نشان مى دهد كه منظور «عموم مردم» است، نه خصوص بستگان رسول خدا صلى الله عليه و آله ، و نه خصوص مؤمنين از ايشان، چه در ظاهر و

لفظ آيه هيچ دلايلى بر اين دو خصوصيت نيست، و كلام خداى تعالى هم صريح است در اين كه رسالت رسول خدا صلى الله عليه و آله رسالتى است عمومى... و «لِيَكُونَ لِلْعالَمينَ نَذيرا!» آيه اى است در اول سوره فرقان، كه نشان مى دهد قرآن بر همه اهل ع_ال_م ن_ذير است!

آيات ديگرى نيز بر همين معنى دلالت مى كنند مانند:

- آيه 19 سوره انعام كه مى فرمايد: «تا هشدار دهم شما و هر كه را كه اين قرآن ب_ه گ_وشش برسد!»

آيه 158 سوره اعراف كه مى فرمايد: «بگو اى مردم من فرستاده خدايم به س_وى همگى شما!»

(290) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

آيات ديگرى نيز در قرآن بر اين امر اشعار دارد، مانند آيات صريحى ك_ه ي_هود و ع_م_وم اه_ل ك_ت_اب را دع_وت مى ك_ن_د.

هم چنين عمل خود آن حضرت كه همه اقوام و ملت ها را دعوت مى كرد، و هر كه از هر قوم و ملتى ايمان مى آورد، ايمانش را مى پذيرفت، و نمى فرمود كه من تنها مبعوث به قوم خود هستم! به شهادت اين كه اسلام عبداللّه بن سلام يهودى، سلمان فارسى، بلال حبشى و صهيب رومى و امثال ايشان را مى پذيرفت.

هم چنين آخرين آيه همين سوره كه در مقابل اولين آيه آن مى فرمايد: «هذا بَلغٌ لِلنّاسِ وَ لِيُنْذَرُوا بِه... اين ابلاغ رسالتى است به نفع مردم، تا همين مردم "ديگران" را نيز انذار نموده و به وسيله اين قرآن هشدار دهند، و نيز تا دانا گ__ردان__د و بفهمند كه معبود يكت_ا تنه__ا اوست و تا صاحب_ان خرد متذكر شوند!»

(52 / ابراهيم)

جهانى بودن رسالت پيامبر اسلام (291)

اين آيه مؤيد همان معناست كه نشان مى دهد مقصود از «مردم» تنها همان افرادى نيست كه در زمان رسول

اللّه صلى الله عليه و آله ايمان آورده و از ظلمات به سوى نور بيرون آمدند، بلك_ه عم__وم اف__راد بش___ر است! (1)

دين حقى كه بر دنيا غلبه خواهد كرد!

«هُ__وَ الَّذىآ اَرْسَ__لَ رَسُولَهُ بِالْهُ__دى وَ دينِ الْحَقِّ لِيُظْهِ__رَهُ عَلَى الدّينِ كُلِّه!» (33 / توبه) «خدا آن كسى است كه رسول خود محمد صلى الله عليه و آله را با هدايت و با آيات و معجزات و با دينى فرستاد، كه با فطرت و حقيقت آفرينش منطبق است، فرستاد، تا آن را بر ساير اديان غلبه دهد، و يارى كند، هر چند مشركان نخواهند، و ناراحت هم بشوند!»

1- ال_مي________زان ج 23، ص: 10.

(292) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

خداى تعالى خواسته است كه دي_ن اسلام در ع_الم بشريت انتشار يابد، و معلوم است كه چنين امر به سعى و مجاهده نيازمند است، و چون اهل كتاب سد راه مجاهدات مسلمين شده و مى خواستند با دهن هاى خود اين نور را خاموش سازند، لذا هيچ چ_اره اى از قتال با آنان نبود. مخالفين با خواست خدا يا بايد از بين بروند و يا زير دست حك_ومت مسلمين ب_اشند، و ج_زيه بدهند.

و نيز از آن جائى كه خداى تعالى خواسته است كه اين دين بر ساير اديان غالب آيد، لذا مسلمانان بايد بدانند كه هر فتنه اى به پا شود، به مشيت خدا و به نفع ايشان و به ضرر دشمنان ايشان تمام خواهد شد، و با اين حال ديگر سزاوار نيست سستى و نگرانى به خود راه دهند و در امر قتال كوتاه بيايند، چه بايد بدانند كه اگر ايمان داشته باشند، خدا خواسته دست بالا قرار گيرند.

آي__ه ف__وق دي__ن اس__لام و عق__اي__د و احك__ام آن را دي__ن ح__ق ن__امي__ده، ك__ه

دين حقى كه بر دنيا غلبه

خواهد كرد! (293)

ب__ا واقع و حق انطباق دارد! (1)

فراگير بودن دين قيّمه اسلام

«... ذلِ_____كَ دي______نُ الْقَيِّمَ___ة!»

_ «اين است دين قيّمه!» (5 / بيّنه)

مراد به «دين قَيِّمَة» به تفسير مفسرين، دين كتب قيّمه است. مراد به كتب قيّمه اگر همه كتاب هاى آسمانى، يعنى كتاب نوح و پائين تر از او از ساير انبياء عليه السلام باشد، معناى آيه اي_ن مى ش_ود كه:

- اين دعوت محمدى كه بشر به پذيرفتن آن مأمور شده، دينى است كه در همه

1- ال_مي_____زان ج: 18، ص: 86.

(294) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

كتاب هاى قيّمه آسمانى مكلف بدان بودند، و دين نوظهورى نيست، چون دين خ__دا يكى بوده است، پس به ن_اچ__ار باي_د به آن بگرون__د، براى اين كه قيم است!

و اگ__ر م__راد ب__ه كت____ب قيّم__ه معارف__ى اس__ت ك__ه رس__ول خ__دا صلى الله عليه و آله از صحف مطهره براى آنان خوانده است، معناى آيه چنين مى شود كه:

- مردم در دعوت اسلامى مأمور نشده اند، مگر به احكامى قيم، و قضاهاى قيم، احكام و قضايائى كه مصالح مجتمع انسانى را تأمين مى كند!

پس با در نظر گرفتن اين معنا بر مردم واجب است به اين دعوت ايمان بياورند و به آن متدين شوند!

آيه شريفه در هر حال اشاره دارد به اين كه دين توحيد (كه قرآن كريم متضمن آن است، ق_رآنى كه مص_دق كتب آسمانى قبل از خود بوده و به حكم آيه 48 سوره مائده مهيمن و مافوق آن هاست،) با دستوراتى كه به مجتمع بشرى مى دهد، قائم به امر آنان و حافظ مصالح حياتشان است.

فراگير بودن دين قيّمه اسلام (295)

هم چن__ان كه آي__ه زي_ر اين معن_ا را با وافى ت__ري_ن بي_ان خ_اط_رنش_ان مى س__ازد:

- «روى دل خود به سوى خدا كن! در حالى كه از تمايل به

افراط و تفريط پرهيز مى كنى، و متمايل به راه وسط باشى! كه فطرت خدا همين است. فطرتى كه خدا م__ردم را بر آن فط__رت خل__ق كرده اس__ت. و در خلق__ت خدا تبديل__ى نيست. اين است دين قيم!» (30/روم)

با اين آيه بيان عموميت رسالت رسول خدا صلى الله عليه و آله و شمول و فراگيرى دعوت اسلام ب_راى عم_وم بش_ر تك_مي_ل مى ش_ود! (1)

1- ال_مي______زان ج: 40، ص: 341.

(296) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

نفوذ اسلام به دنياى موجودات ديگر

«وَ اِذْ صَرَفْن_ا اِلَيْ__كَ نَفَرا مِنَ الْجِ__نِّ يَسْتَمِعُ__ونَ الْقُ__رْآنَ....» (29 / احقاف)

قرآن مجيد جن را يكى از مخلوقات قبل از خلقت بشر معرفى مى كند، و در آيات متعددى جزئياتى در اين باره روشن مى سازد، كه (در اين زمينه به يكى ديگر از همين مجلدات، تحت عنوان: «جن و شيطان» مراجعه شود، كه مفصلاً موضوع جن و ساير مخلوقات قبل از انسان از نظر قرآن كريم، در آن جا بيان شده است.)

آي__ه فوق يكى از وقايع تاريخى زمان ظهور پيامبر گرامى اسلام را كه مرتبط با اس_لام آوردن طائف__ه اى از جن است بي__ان مى كن__د و مى فرماي__د:

«به ياد آر آن زمان را كه، ما عده اى از جن را متوجه به سوى تو كرديم، عده اى كه مى شنيدند قرآن را، وقتى حاضر شدند در جائى كه قرآن تلاوت مى شد، به

نفوذ اسلام به دنياى موجودات ديگر (297)

يكديگر گفتن_د: ساكت باشي_د تا آن ط_ور كه ب_ايد خوب بشن_ويم! وقت_ى قرائت ق__رآن تمام شد و پيامب__ر از آن فارغ گشت، جنيان به سوى قوم خود برگشتند، در حال__ى كه بيم رس__ان ايش__ان از عذاب خ_دا بودند، خطاب به قوم خود گفتند:

- ما كتابى را به گ__وش خود شنيديم كه بعد از موسى نازل

شده، و كتب آسمانى قب__ل را تصدي__ق مى كن_د و به س__وى حق و طري__ق مستقي__م هداي__ت مى كند!»

اي__ن قسم__ت از آي__ات، حك__اي__ت دعوت جني__ان اس__ت در ب__راب__ر قومش__ان ك__ه ايش__ان را ب_ه اسلام مى خواندن__د و ان__ذار مى كردن__د.

مراد به كت_اب نازل ش_ده بعد از موسى، قرآن كريم است.

اين كلام دلالت دارد بر اين كه جنيان نامبرده مؤمن به دين موسى عليه السلام و كتاب آن جناب بوده اند، و اين جنيان متوجه شده اند كه قرآن، تورات و يا همه كتاب هاى قبل را

(298) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

تصديق مى كند، آيات قرآن از اين به بعد گفتگوى آن ها را با قوم خود تعريف مى كند، ك_ه آن ها به ق_وم خود گفتند:

_ «يا قَوْمَنا اَجيبُوا داعِىَ اللّهِ! اى قوم ما، بياييد و دعوت اين داعى به سوى اللّه را بپذيريد، و به وى ايمان بياوريد، تا خداوند گناهانتان را بيامرزد، و از عذابى دردناك پناهتان دهد، و بدانيد كه اگر كسى دعوت داعى به سوى اللّه را اجابت نكند، نمى تواند خداى را در زمين عاجز كند، و به جز خدا هيچ ولىّ و سرپرستى ندارد، و چنين كسانى در ضلالتى آشكارند!» (1)

1- ال_مي______زان ج: 36، ص: 35.

نفوذ اسلام به دنياى موجودات ديگر (299)

دين خالص

«فَا عْبُ_دِ اللّ_هَ مُخْلِصا لَ__هُ الدّي__نَ اَلا لِلّ__هِ الدّي__نُ الْخالِ__صُ...!» (2 / زم__ر)

از خلال آيات سوره زمر بر مى آيد كه مشركين معاصر رسول اللّه صلى الله عليه و آله از آن جناب درخواست كرده اند كه از دعوتش به سوى توحيد و از تعرض به خدايان آن ها دست بردارد، و گرنه نفرين خدايان گريبانش را خواهد گرفت. در پاسخ آنان اين سوره نازل شده و به آن جناب تأكيد كرده كه دين

خود را خالص براى خداى سبحان كند، و اعتنائى به خدايان مشركين نكند، و علاوه بر آن به مشركين اعلام نمايد كه مأمور به دين توحيد و اخلاص دين است، توحيد و اخلاصى كه آيات و ادله وحى و عق_ل هم_ه بر آن تواتر دارند!

لذا مى بينيم خداى سبحان در خلال سوره چند نوبت كلام را متوجه اين مسئله مى سازد و يك جا مى فرمايد:

(300) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- «فَاعْبُدِ اللّهَ مُخْلِصا لَهُ الدّينَ!» (2 / زمر)

و در آي_____ه ديگ_______ر م__ى ف____رم_____اي______د:

- «اَلا لِلّهِ ال__دّي__نُ الْ_خ_الِ_صُ!» (3 / زمر)

سپ__س مى ف__رم__اي___د:

- «قُلْ اِنّى اُمِ_رْتُ اَنْ اعْبُدِ اللّهَ مُخْلِصا لَهُ الدّينَ!» (11 / زمر)

و ه___م چني____ن:

- «قُ__لِ اللّ____هَ اَعْبُ___دُ مُخْلِص___ا لَ___هُ دين__ى!» (14 / زمر)

و آن گاه آيات ديگرى را متذكر مى شود، كه اشاره است به همين مطلب خواسته شده از طرف مشركين كه رسول اللّه صلى الله عليه و آله دست از دين خود و دعوت به توحيد بردارد، مانند:

- «قُ_لْ اَفَغَيْرَ اللّهِ تَأْمُروُنّى اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجاهِلُونَ!» (64 / زمر)

سپس دستورى را كه جهت خالص كردن دين به رسول خدا صلى الله عليه و آله داده بود با آيه:

دين خالص (301)

«اَلا لِلّ__هِ ال__دّي____نُ الْخ___الِ__صُ!» (3 / زم____ر) تعمي__م م__ى ده__د و م__ى ف__رم_اي__د:

- آن چه به تو وحى كردي__م كه دين را خالص براى خ__دا كنى، مخصوص شخص تو نب__ود، بلك__ه اي__ن وظيف__ه اى اس__ت بر هر كس ك__ه اين ن__دا را مى شنود! (1)

تفاوت پيامبر و ديگران در خلوص دين

معناى خالص بودن دين براى خدا اين است كه خداى تعالى عبادت آن كسى را كه هم خدا را عبادت مى كند، و هم غير خدا را، نمى پذيرد، حال چه اين كه هر دو را بپرستد و چه اين كه اصلاً

غيرخدا را بپرستد.

- «بگو من مأمور شده ام كه خداى را بپرستم، و دين را خالص براى او بدانم، و نيز

1- ال_مي__زان ج: 34، ص: 47 و 73.

(302) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

مأمورم كه اولين مسلمان باشم!» (11 و 12 / زمر)

آيه بالا به رسول گرامى تكليف مى كند: به ايشان بگو آن چه من بر شما تلاوت كردم، كه بايد خداى را بپرستم، و دين خدا را خالص كنم، هر چند خطاب متوجه من است، و لكن چنين نيست كه شما را به آن دعوت كنم و خودم فقط شنونده باشم و مأمور باشم كه خطاب خدا را به شما برسانم و خودم هيچ وظيفه اى نداشته باشم! بلكه من نيز مانند شما مأمورم او را عبادت كنم و دين را خالص براى او سازم، و باز تكليف من به همين جا ختم نمى شود، بلكه مأمورم كه قبل از همه شما، و در حقيقت اولين كسى باشم كه در برابر آن چه بر من نازل شده تسليم شده باشم. و به همين جهت قبل از همه شما من تسليم شده ام، و اينك بعد از تسليم شدن خودم دارم به شما ابلاغ مى كنم. آرى، من از پروردگارم مى ترسم، و او را به اخلاص مى پرستم، و به او ايمان آورده ام، چه اين كه شما ايمان بياوريد يا نياوريد! پس ديگر طمعى در من نبنديد!

تفاوت پيامبر و ديگران در خلوص دين (303)

تفاوت دين كامل با انسان كامل

هرچند كه دين اسلام از دين نوح و موسى و عيسى عليه السلام كاملتر است، آيا يك فرد مسلمان معمولى، از نظر كمالات معنوى، به پايه نوح و موسى و عيس_ى عليه السلام م_ى رس__د، ي__ا ن_ه؟ قط_ع_ا مى داني_م نم_ى رس_د!

و

اين نيست مگر به خاطر اين كه حكم شرايع و عمل به آن ها غير حكم ولايتى است، كه از تمكن در آن شرايع و تخلق به آن اخلاق حاصل مى شود.

دارنده مقام توحيد كامل و خالص، هرچند از اهل شريعت هاى گذشته باشد، كامل تر و برتر است از كسى كه به آن مرتبه از توحيد و اخلاص نرسيده، و حيات معرفت در روح و جان_ش جايگزين نگشته، و نور هدايت الهى در قلبش راه نيافت__ه است، هرچند كه او از اه__ل شريع__ت محمدى صلى الله عليه و آله يعن__ى كامل ت_ري__ن و وسيع تري__ن شريعت ها باشد.

پس، صحيح است چنين فردى از خدا درخواست كند كه او را به صراط مستقيم،

(304) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

صراط بزرگان از شرايع گذشته، هدايت فرمايد، هرچند شريعت خود او كامل تر از ش__ري_ع_ت آن__ان ب_اش_د! (1)

تفاوت پيروان اسلام با اهل كتاب

«امَنَ الرَّسُولُ بِم_ا اُنْ_زِلَ اِلَيْهِ مِ_نْ رَبِّهِ وَ الْمُ_ؤْمِنُونَ....» (285 و 286 / بقره)

قرآن مجيد تمامى آن چه را كه از تخلفات صاحبان اديان گذشته از دستورات الهى و راهنمائى رسولان خدا، و آن چه را كه از صفات مؤمنين واقعى صدر اسلام، در طولانى ترين سوره قرآن يعنى سوره بقره، شمرده و نقل فرموده، در دو آيه آخر اين سوره خلاصه گيرى كرده است.

1- ال_مي__________زان ج: 1، ص: 67.

تفاوت پيروان اسلام با اهل كتاب (305)

غرض س__وره بقره بيان اين معنا ب__وده كه حق عبادت خداى تعال__ى را مشخص كند، كه عبد به تمامى آن چه او بر بندگانش، و به زبان پيامبرانش، نازل فرموده، ايمان آورن__د، ب_دون اي__ن ك__ه مي_ان پي_امب_ران او فرق_ى بگذارن__د!

اين غرض، همان هدفى است كه آي_ه بالا آن را ايفاد مى كند.

قرآن مجيد در قصص خود مخالفت با اين دستور را از بنى اسرائيل

حكايت مى كند، كه با اين كه انواعى از نعمت ها، از قبيل: كتاب و نبوت و ملك و غير آن به ايشان داده بود، ايشان اين نعمت ه__ا را با عصي__ان و تمرد و شكست_ن ميثاق ها و كفرشان تلافى كردند.

خداى سبحان سوره بقره را با صفتى شروع مى كند كه واجب است بر هر صاحب تقوائى كه متصف به آن صفت بوده باشد، و آن صفت عبارت است از اين كه بنده خ_دا واجب است از عهده حق رب_وبيت خ_دا ب_رآيد! مى ف_رمود:

_ «متقين از بندگان او: به غيب ايمان دارند، و نماز را به پا مى دارند، و از آن چه

(306) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

خدا روزى شان فرموده، انفاق مى كنند و به آن چه بر پيامبر اسلام و به آن چه بر ساير رسولان، نازل ف_رموده، ايمان مى آورند، و به آخرت يقي_ن دارند!» (1 تا 4 / بقره)

و به دنبال چنين صفاتى است كه خدا آنان را مورد انعام قرار داد، و هدايت قرآن را روزيشان كرد!

دنبال اين مطلب به شرح حال كفار و منافقين پرداخت، و سپس به طور مفصل وضع اهل كتاب و مخصوصا يهود را بيان كرد و فرمود كه خداى تعالى با لطايفى از هدايت بر ايشان منت نهاد، ولى در مقام تلافى جز با طغيان و عصيان خدا و كفران نعمت هاى او، و رد بر خدا و رسولانش، و دشمنى با فرشتگانش، و تفرقه انداختن ميان رسولان و كتب او، عكس العملى از خود نشان ندادند! خداى تعالى هم اين طور با آنان مقابله كرد كه با هر تكاليف__ى دشوار و احكامى سخ__ت، از قبيل: به ج__ان هم افتادن و يكديگر را كشتن و به صورت ميمون و خوك مسخ شدن

و با صاعقه و عذاب آسمانى معذب نمودن؛

تفاوت پيروان اسلام با اهل كتاب (307)

محك___ومش____ان ك____رد.

در پايان س__وره بقره به همين مطالب برگشته، و بعد از بيان وصف رسول و مؤمن__ون ب_ه وى فرم__ود:

- اينان برخلاف آنان هستند، اينان هدايت و ارشاد خدا را تلقى به قبول و اطاعت كردند، و به خدا و ملائكه و كتب و رسولان او ايمان آوردند، بدون اين كه ميان احدى از پي_امبران ف_رق بگ___ذارند!

- «كُلٌّ امَنَ بِاللّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ...» (285 / بقره)

اين آيه شرح مى دهد كه كتاب نازل بر رسول خدا صلى الله عليه و آله مردم را به سوى ايمان و تصديق همه كتب آسمانى و همه رسولان و ملائكه خداى تعالى دعوت مى كند، و هر كس بدان چ__ه بر پيامبر اسلام نازل شده، ايمان داشته باشد، در حقيقت به صحيح همه مطالب نامبرده ايمان دارد!

(308) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- «لا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِه!» (285 / بقره) (1)

هماهنگى ايمان و عمل در اسلام

شارع مقدس اسلام در تعليم گروندگان خود اكتفاء به بيان كليات عقلى و قوانين عمومى نكرد، بلكه مسلمين را از همان ابتداى تشرف به اسلام به «عمل» واداشت، و سپس به بيان لفظى پرداخت. هر مسلمانى كه در فراگرفتن معارف دينى و شرايع آن از لحاظ نظرى به كمال مى رسيد، با توجه به اين كه از ابتداء با عمل شروع كرده بود، عملاً نيز به كمال مى رسيد. آن ها كه مجهز به هر عمل صالح بودند، از توشه تقوى و فضيلت نيز غنى مى شدند. معلم آن ها بدين جهت موفق بود كه خودش نيز به گفته ها و دست__ورات خود عمل مى كرد.

1- ال_مي_________زان ج: 4، ص: 437.

هماهنگى ايمان

و عمل در اسلام (309)

ق___رآن مجي___د ب___ه او م__ى گف_____ت:

_ «اَفَمَنْ يَهْدآى اِلَى الْحَقِّ... آيا كسى كه به حق و حقيقت راه يافته سزاوارتر است ب__ه اين ك__ه پيروي__ش كنند يا كس__ى كه راه خود را نيافت_ه و ديگ__ران باي__د او را هدايت كنند؟!»(35 / يونس)

_ «اَتَأْمُرُونَ النّاسَ بِالْبِرِّ... آيا مردم را به نيكى و احسان دعوت مى كنيد و خود را از ياد مى بريد؟!» (44 / بقره)

ك__لام خداى تعالى مشتمل است بر حكايت و نقل فصولى از ادب الهى متجلى در اعمال انبي__اء و فرستادگان براى رعاي__ت اين نكته، يعن__ى نشان دادن عم__ل در تعليم و تربيت، چه در اقسام عبادت ه_ا و چه در طرز معاشرت و برخورد پيامبران با مردم.(1)

1- المي__زان ج: 12، ص: 109. بح___ث تحليل__ى

(310) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

فصل چهاردهم :قانون و شريعت اسلام، و امتيازات آن

اصول دعوت شارع اسلام

در آن هنگام كه بار سنگين دعوت اسلامى پيامبر را رنج مى داد، خداوند سبحان وى را دستور مى فرمود تا با مدارا و به طور تدريج وظيفه خود را انجام دهد، و اين مدارا و تدريج هم در خود دعوت، و هم در مورد دعوت شوندگان، و هم در مورد آن چه كه بدان دعوت مى شدند، از سه جهت نمودار بود:

(311)

1 - از نظر معارف و قوانينى كه براى ريشه كن كردن مفاسد و اصلاح شئون ج_امع_ه انسانى، در دستگاه دينى وجود دارد،

2 - روش ت_دري_ج از نظ__ر انتخ__اب كسانى كه دع__وت ش__ده و ترتيب__ى كه در مورد آن به ك__ار رفته است،

3 - مراتبى كه از نظر نحوه دعوت و اجراى آن به كار رفته است، و اين مراتب عب_ارتند از تبليغ_ات، مق_اومت منفى، و جهاد!

نزول تدريجى قوانين اسلام

اسلام دعوت به عقايد حقه را يكجا در اول آشكار كرد، ولى دستورات و قوانين خ_ود را رفت_ه رفت_ه و يكى يكى اظهار داشت.

در اواي__ل دوران «رسالت» و بع__د از اي__ام «نبوت» آي__ات زير فرو فرستاده شد. در اي__ن آي_ات خلاص_ه اى از توحيد و معاد و ام__ر به تق__وى و عب____ادت وج__ود دارد:

- «كَ_لاّ اِنَّ الاِْنْس_انَ لَ_يَطْغ_ى... نه هرگز، انسان از طغيان دست بر نمى دارد، و اين هنگامى است كه خود را بى نياز ببيند، محققا بازگشت به سوى پروردگارت

(312) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

مى باشد، آيا ديدى آن كس را كه هرگاه بنده اى نماز ميگذارد، او را نهى مى كرد؟ آيا ديدى كه اگر بر هدايت بوده و امر به تقوى كند؟ آيا ديدى آن گاه حق را تكذي__ب و از آن رو برگردان__د؟ آيا نمى دان_د ك_ه

خ_دا مى بين_د؟!» (14 / عل_ق)

آيات مكى قرآن كريم به يك سلسله امور مجمل و كلى دعوت مى كنند، و آيات مدنى آن را تفصيل مى دهند. در عين حال خود آيات مدنى هم از خاصيت تدريجى بر كنار نيست، حتى احكام و قوانين در مدينه نيز به طور تدريج نازل گرديد.

نمونه بارز اين آيات، ق_انون تحري_م ش_راب و شرابخورى است.

آيه زير در مكه نازل شده و به موضوع شراب اشاره مى كند، ولى اظهار نظر صريح__ى درباره آن نمى فرماي__د، مگر همي_ن كه با جمله «رِزْقا حَسَنا» اشاره مى كند كه خمر، روزى و رزق خوب___ى نيست!

- «از ميوه هاى درخت خرما و انگور شراب مستى آور، و هم چنين رزق نيكو به دست مى آوريد!» (67/نحل)

نزول تدريجى قوانين اسلام (313)

سپ_س آي_ه زي_ر در مك_ه ن_ازل مى ش_ود:

- «بگو! پروردگارم كارهاى زشت را چه در ملاء عام و چه در پنهانى و هم چنين گناه را حرام كرده است!» (33 / اعراف)

اين آيه به طور صريح «اِثْم - گناه» را حرام مى كند، ولى بيان نمى دارد كه شرب خمر «اِثْم» است. و اين از آن جهت است كه مى خواهد با ملايمت مردم را دعوت كند تا از عادت بدى كه شهواتشان آنان را بدان كشانده، و گوشتشان بدان روئيده، و استخوانشان بدان سخت شده، دست بردارند.

بع__دا آيه زير در مدين__ه نازل مى شود و بيان مى دارد كه شرب خمر از نوع همان «اث__م - گن__اه» است، كه در آيه سوره اعراف تحريم ش__د. لسان اي__ن آيه زب_ان ملايمت و نصيحت است:

- «راجع به شراب و قمار از تو مى پرسند، بگو! در اين دو گناهى بس بزرگ است،

(314) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

و فوائ_دى هم براى مردم دارد،

ولى گناه آن از نفع آن بيشتر است!» (219 / بقره)

نهايتا در مدينه آيه زير نازل مى شود و درآن ماجراى تحريم شراب را پايان مى دهد:

_ «اى مؤمنين! شراب، قمار، بت پرستى، و شرط بندى با تيرهاى مخصوص؛ پليد و از عمل شيطان است، حتما از آن اجتناب كنيد، باشد كه رستگار شويد! شيطان مى خواهد كه با شراب و قمار در بين شما دشمن__ى و بغ__ض بيندازد و از راه حق و نم__از بازت__ان دارد، آي__ا از اي_ن اعم__ال دست برنمى داري__د؟!» (91 / مائده)

انتشار تدريجى يك دين جهانى

پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله به سوى تمام بشر برانگيخته شد، و دعوت وى اختصاص به گروه خ_اص و يا زمان و مكان خاصى ندارد. خداوند متعال در قرآن شريف مى فرمايد:

- «بگو اى م__ردم! من فرست__اده خداي__م به سوى همه شما...!» (158 / اع_راف)

- «وَ ما اَرْسَلْناكَ اِلاّ رَحْمَةً لِلْعالَمينَ!» (107 / انبياء)

انتشار تدريجى يك دين جهانى (315)

هيچ شبهه اى نيست كه آن حضرت در زمان خود، نبوتى عام و مأموريتى همگانى داشته است، و عموميتى كه در آيات بالا وجود دارد، تمام زمان ها و مكان ها را شامل مى شود!

ولى آن كس كه درست به وسعت معارف و قوانين اسلامى پى برده باشد، و از طرفى ظلمت جهل و سركشى و فسادى كه دنياى آن روز را فرا گرفته بود، در نظر آورد، به خوبى مى فهمد كه ممكن نبود پيغمبر يك دفعه با تمام جهانيان به مبارزه برخاسته و ب_ا شرك و فس_اد ستيزه كند!

بلكه مصلحت اين بود كه مردم را به طور تدريج دعوت نموده و برنامه كار را از قوم و قبيله خود شروع كند، تا با نفوذ و ثبات دين در بين آنان بتواند

بر ديگران دست يابد، و همين طور هم شد:

- «وَ اَنْذِرْ عَشيرَتَكَ الاَْقْرَبينَ - خويشاوندان نزديكت را انذاركن!» (214/شعرا)

(316) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

خداوند سبحان به رسول گرامى خود دستور فرمود تا پس از قيام به اصل دعوت، ابتداء قبيله خود را انذار كند. وى امر پروردگار را اطاعت كرد و نزديكان خود را فراخواند و آنان را به آن چه كه براى آن برانگيخته شده بود، دعوت كرد، و به آن ها وعده داد كه اول كسى كه وى را جواب گويد، جانشين او خواهد بود!

عل__ى عليه السلام اين دع__وت را پذيرف__ت و پيغمب__ر هم از او تشك__ر كرد، ول__ى ديگران به طورى كه در روايات صحيح و كتب تاريخ وارد شده، پيغمبر را به باد استهزاء گرفتند.

سپس جمعى ديگر از خويشانش نيز به او ايمان آوردند، مانند: خديجه، كه زن او بود؛ و عمويش حمزة بن عبدالمطلب و عبيد. و هم چنين به طورى كه از روايات شيعه استف__اده مى شود، عموى ديگ__رش ابوطالب نيز به او ايم__ان آورد.

بع__د از آن خداوند متع__ال وى را فرم__ان داد تا دع_وت را به قوم خود توسعه دهد:

- «اين چنين قرآن عربى را بر تو وحى كرديم تا به وسيله آن مكه و حومه آن را انذار كنى!» (7 / شورى)

انتشار تدريجى يك دين جهانى (317)

البت__ه، دعوت مخصوص آنان نب__وده ولى اين از باب مصلحت بود كه از آن ها شروع كرده است.

سپس خداوند سبحان وى را فرمان داد تا دعوت خويش را به تمام دنيا توسعه دهد:

_ «ي__ا اَيُّ_هَ_ا ال__نّ_اسُ اِنّ__ى رَسُ__ولُ ال_لّ_هِ اِلَ_يْ_كُ_مْ جَ__م_ي_ع_ا!»

«اى مردم! من فرستاده خدايم به سوى همه شما...!» (158 / اعراف)

مراتب اجراى دعوت اسلامى

مراتب اجراى دعوت اسلامى

مراتبى ك_ه از نظر نح_وه دع_وت

و اج_راى آن ب_ه ك_ار رفته، عبارتند از:

- تبليغ_ات، - مقاومت منفى، - جهاد.

1_ تبليغات

قرآن مجيد پيامبر گرامى اسلام را فرمان مى دهد تا با رعايت كرامات انسانى و اخلاقى نيكو، تبليغات خود را انجام دهد:

(318) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- «بگو، م__ن بش__رى هست_م مثل شما، كه به من وح__ى مى شود!» (110 / كهف)

- «ن_سب_ت ب__ه م_ؤم_ن_ي__ن ت_واض____ع و ن__رم خ__وئ_ى ك__ن!» (88 / ح_ج___ر)

- «بدى را به آن چه بهتر است پاسخ گوى! آن گاه كسى را كه بين تو او دشمنى است، دوستى نزديك خواهى يافت!» (34/سجده)

قرآن كريم به پيامبر مى آموزد كه از تمام فنون بيان بر حسب اختلاف فهم و استعداد اشخاص استفاده كند:

_ «م__ردم را با حكم_ت و پند نيك به راه پروردگارت بخوان، و با بهترين روش ها ب__ه مناظ__ره ب_ا آن ه___ا برخي__ز!» (125 / نح_ل)

2_ دع_وت منفى

دعوت منفى بدين شكل بودكه مؤمنين از نظر دين و رفتار از كفار كناره گيرى كرده و جامعه اسلامى خاصى به وجود آورند، كه از هر گونه عقايد شرك آميز كفار بر كنار بوده باشد. تماس آن ها با غير مسلمين صرفا در

مراتب اجراى دعوت اسلامى (319)

حدودى باشدكه ضروريات زندگى ايجاب مى كند:

_ «لَكُمْ دينُكُمْ وَلِىَ دينِ! _ دين شمابراى شماو دين من هم براى خودم!»(6/كافرون)

در قرآن آيات زيادى در خصوص كناره گيرى و بيزارى از دشمنان دين وجود دارد.

3_ جهاد

جهاد با مراتبى كه دارد از مزاياى دين اسلام و از افتخارات آن مى باشد. البته تبليغ__ات و دعوت منفى در ضمن جهاد نيز بايد به كار رود.

روش پيامبر گرامى اسلام در غزواتش همين بوده است. وى به دستور الهى قبل از شروع جن__گ دشمن را دعوت مى كرد و نصيحت مى فرمود.

خداوند چنين دستور داده بود:

_ «اگ__ر روى گ__ردان__دن__د، آن وق__ت اجازه ت__ان دادي__م ك__ه ب__ر ع__دال__ت بجنگيد!» (109/ انيياء)

(320) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

اس_لام دين__ى اس__ت مبتن_ى بر عقيده و ق__رآن مى فرماي_د:

- «لا اِكْ_راهَ فِ_ى ال_دّينِ قَ_دْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ! - اجبارى در دين نيست، چه آن كه رشد از گمراهى نمايان شده است!»(256 / بقره)

اسلام در مقابل ستمگرانى كه با برهان و استدلال قانع نشده و به راه عناد و لجاج مى رفتند، اسلحه به كار برده است، و نيرو و قدرت را تنها در مقابل آنان كه سنگ راه__ش مى شدند، به كار مى انداخ__ت و اين ه__م براى آن ب__وده كه شر آن ها را دفع كن__د، نه آن ك__ه آن__ان را داخ_ل ح__وزه اسلام_ى بنماي__د! خ_داون__د تعال_ى مى فرمايد:

- «وَقاتِلُوهُمْ حَتّى لاتَكُونَ فِتْنَةٌ! - بكشيد آنان را تا دگر فتنه نباشد!»(193/بقره)

اسلام از روى اختيار دست به جنگ نزده است، و اين دشمنان بودند كه آتش

جنگ را برمى افروختند و اسلام ناچار به دفاع مى شد، و در اين راه هم از ابزارهاى شريف استفاده مى كرد.

در جنگ و صلح؛ تخريب، آتش سوزى، استفاده از سموم، منع آب از دشمنان

مراتب اجراى دعوت اسلامى (321)

را حرام، و كشتن زنان و اطفال و اسيران را منع فرموده، و رفتار نيك و مدارا با آن ها را سفارش كرده است! (1)

جامعيت شريعت محمدى صلى الله عليه و آله

«شَ__رَعَ لَكُ__مْ مِ__نَ الدّي_نِ ما وَصّ_ى بِه نُوح__ا وَ الَّذى اَوْحَيْن__ا اِلَيْ__كَ وَ....»

«ب__راى شما از دين همان را تشريع كرد كه نوح را بدان توصيه فرمود، و آن چه ما به تو وح_ى كردي__م و ب__ه اب_راهيم و م_وس_ى و عيسى توصيه نموديم، اين بود كه:

- دي_ن را ب__ه پ__ا داري__د! و در آن تف_رق__ه راه نين__دازي____د...!» (13 / شورى)

ترتيبى كه در بردن نام اين پيغمبران گرامى به كار رفته ترتيب ذكرى است، لكن مطابق با ترتيب زمانى، چون اول نوح بود، و بعد ابراهيم، و بعد موسى و

1- ال_مي______زان ج: 7، ص: 261.

(322) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

عيسى عليه السلام و اگر نام رسول اللّه صلى الله عليه و آله را مقدم بر سايرين ذكر كرد به منظور برترى دادن ب_وده است، و خواست_ه بفرمايد: ش_رافت و حرمتى بيشتر دارد!

در آيه شريفه سوره احزاب نيز اين ترتيب به چشم مى خورد:

- «به ياد آر آن زمان را كه ما از انبياء ميثاق گرفتيم، و از تو، و از نوح و ابراهيم و م___وس__ى و عيس__ى ب__ن مري___م!...» (7 / اح__زاب)

در آياتى كه اول نام شريعت نوح را مى برد براى اين است كه بفهماند قديمى ترين ش_ريعت ه_ا، شريعت ن_وح ب_وده است، كه عه_دى طولانى دارد.

از آيه شريف چند نكته استفاده مى شود:

1_ جامع بودن

شريعت محمدى صلى الله عليه و آله :

سياق آيه اين معنا را افاده مى كند كه شريعت محمدى (عَلى مُشَرِّعِها آلافُ التَّحِيَّةِ وَالسَّلامُ) جامع همه شريعت هاى گذشته است. خيال نشود كه جامع بودن اين شريعت با آيه سوره مائده منافات دارد، آن جا كه مى فرمايد:

جامعيت شريعت محمدى صلى الله عليه و آله (323)

- «براى هريك از شما شريعت و طريقه اى قرار داديم!» (48 / مائده)

چ__ون خاص بودن يك ش_ريعت با جامعي__ت آن مناف__ات ن__دارد.

2_ پنج شريعت :

نكته دوم اين كه شرايع الهى و آن اديانى كه مستند به وحى هستند تنها همين شرايع نامبرده اند،يعنى شريعت نوح و ابراهيم و موسى و عيسى و محمد صلى الله عليه و آله ، چون اگرشريعت ديگرى مى بود بايد در اين مقام كه مقام بيان جامعيت شريعت اسلام است، نام برده مى شد. و لازمه اين نكته آن است كه:

- اولاً، قبل از نوح شريعتى، يعنى قوانين حاكمه اى در جوامع بشرى آن روز وجود نداشته است تا در رفع اختلافات اجتماعى كه پيش مى آمده، به كار رود. - ث__اني__ا، انبيائ__ى ك__ه بع__د از ن__وح و تا زم__ان ابراهي__م مبع__وث شده ان__د، هم__ه پي_رو شريعت ن__وح ب_وده ان_د.

(324) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

_ و انبيائ__ى ك__ه بعد از ابراهي__م و قبل از موس__ى مبع__وث شده ان__د، تاب__ع و پي__رو شريعت ابراهيم بوده اند.

- و انبياء بعد از موسى و قبل از عيسى پيرو شريعت موسى،

- و انبي_اء بع_د از عيس_ى تاب_ع ش_ريع_ت آن جن_اب بوده اند.

3_ پنج پيامبر اولواالعزم :

اين كه انبياء صاحب شريعت كه قرآن كريم آن ها را «اُولُواالْعَزْم» خوانده است، تنها همين پنج نفرند، چون اگر پيغمبر اولواالعزم ديگرى مى بود، بايد در اين مقام كه مقام مقايسه شريعت اسلام با ساير شرايع است، نامش برده مى شد. پ___س اي__ن پن____ج ت__ن

ب____زرگ__ان انبي___اء هستن____د! (1)

1- ال_مي_______زان ج: 35، ص: 47.

جامعيت شريعت محمدى صلى الله عليه و آله (325)

بصيرت هاى دين اسلام براى مردم

«ه__ذا بَصائِ__رُ لِلنّ__اسِ وَ هُ__دًى وَ رَحْمَ__ةٌ لِقَ_وْمٍ يُوقِنُونَ...!» (20 / جاثيه)

شريعت اسلام، بصيرت هائى براى مردم است، كه با آن تشخيص مى دهند كه چه راهى از راه هاى زندگى را طى كنند تا به حيات پاك در دنيا و سعادت زندگى آخرت برسند! و نيز شريعت اسلام هدايت و رحمتى است براى مردمى ك_ه ب_ه آي_ات خ_دا ي_ق_ي_ن دارن_د!

اگر شريعت را بصيرت ها خواند، بدين جهت است كه شريعت متضمن احكام و قوانينى است كه يك يك آن ها راهنماى سعادت آدمى است، پس شريعت عبارت است از

(326) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

بصيرت هائى چند، نه يك بصيرت!

م__ى ف___رم_____اي_____________د:

- اين شريعتى كه تشريع شده، و يا اين قرآنى كه مشتمل بر شريعت است، وظايف عملى را تعيين كرده كه اگر مردم به آن عمل كنند، يك يك آن ها مردم را بينا مى سازند، و مردم به وسيله آن به راه حق هدايت مى شوند، راه حقى كه همان راه خدا و سبيل سعادت است.

در پايان اين آيه، هدايت و رحمت را مختص به قومى كرده كه يقين دارند، با اين كه قبلاً تصريح كرده بود كه قرآن بصائر براى همه مردم است، و اين خالى از اين اشعار و اشاره به اين نكته نيست كه مراد به هدايت - هدايت به معناى «رساندن به مقصد» است، ن__ه صرف «نشان دادن راه آن». (1)

1- ال_مي___________زان ج: 35، ص: 277.

بصيرت هاى دين اسلام براى مردم (327)

نسخ مناسك و شرايع قبلى با ظهور اسلام

«لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكا هُمْ ناسِكُوهُ....» (67/حج)

خداوند متعال با آوردن هر شريعتى، شريعت قبلى را نسخ فرموده است، چون بهتر از آن را آورده است، كه با افكار امت هاى بعدى كه ترقى يافته تر از قبلى ها بوده،

سازگار باشد.

در آي_ه ف_وق مى فرمايد:

- «هر امت__ى را شريعتى قرار داديم، كه ايش__ان بدان عمل كننده ان__د، پس نبايد در امر دي__ن با تو منازع__ه كنند و به س__وى پروردگ__ارت بخوان! بى گم__ان تو بر هدايت مستقي__م هستى! و راه ت__و راست است!»

مراد به هر «امت» امت هاى گذشته يكى پس از ديگرى است، تا منتهى به امت اسلام شود، نه امت هاى مختلف زمان رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، از قبيل عرب و عجم و روم و غيره،

(328) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

چ__ون مى دانيم كه شريع__ت خدا هم_واره يكى بوده است، و نبوت هم جهانى بوده است.

گويا كفار اهل مكه و يا مشركين، وقتى عبادات اسلامى را ديده اند و براى آن ها ناشناس و نو ظهور بوده و نظير آن را در شريعت هاى سابق يعنى شريعت يهود نديده بودند، لذا در مقام منازعه با رسول خدا صلى الله عليه و آله در آمده اند كه اين چه جور عبادتى است و از كجا آورده اى؟ ما اين عبادت را در هيچ شريعتى نديده ايم؟ اگر اين قسم عبادت از شرايع نبوت بود و به عبارت ديگر اگر تو كه آورنده اين عبادتى پيغمبر بودى بايد مردم خداپرست كه از امتهاى گذشته اند آن را مى شناختند؟

خداى تعالى جواب داده كه هر امتى از امت هاى گذشته عبادتى داشته اند كه آن قسم خدا را عبادت مى كردند، و عبادت هيچ امتى به امت ديگر منتقل نشده است، چون خداون_د ب_ا هر شريعت، شرايع قبلى را نس_خ مى كرد و بهتر از آن را مى آورد، چون افك__ار امت هاى بعدى ترقى يافته ت__ر از قبلى ه__ا بود و استعداد عبادت__ى كامل تر و

نسخ مناسك و شرايع قبلى با ظهور اسلام (329)

بهت__ر از سابق را يافت__ه

بودند، پس هميشه عبادت سابقين در حق لاحقين نسخ مى شد!

در آخ_ر آي_ه مى فرمايد:

- «اِنَّكَ لَعَلى هُدًى مُسْتَقيمٍ... بى گمان تو بر هدايت مستقيم هستى!»(67/حج)(1)

اسلام، شريعت آسان، يادگار ابراهيم عليه السلام

«مِلَّةَ اَبيكُمْ اِبْراهي_مَ هُوَ سَمّيكُ_مُ الْمُسْلِمينَ مِنْ قَبْلُ وَ فى هذا....» (78 / حج)

از مقدمه آيه فوق فهميده مى شود كه شريعت اسلام شريعتى است سهل و آسان، ملت و آئين پ_در ب_زرگ مسلمان_ان، ابراهي_م حنيف، كه براى پروردگار خود تسليم بود!

اگر ابراهيم عليه السلام را پدر مسلمين خواند بدين جهت بود كه او اولين كسى است كه براى خدا اس__لام آورد، آن جا كه فرمود:

1- ال_مي__زان ج: 28، ص: 295.

(330) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- اس_لام بي_اور! گف_ت: - اس_لام آوردم ب_راى پروردگار عالميان!

و در دع__اى خ___ود ف___رم__ود:

- هر كه پيروى ام كند از من است! (131 / بقره و 36 / ابراهيم)

اين است كه تمامى مسلمانان عالم، از هر جا كه باشند، فرزندان ابراهيم عليه السلام و از اويند! خداى سبحان نيز فرمود:

- «نزديكتر از هر كس به ابراهيم كسانى هستند كه پيروى اش كردند و اين پيغمب__ر و كس_انى ك_ه ب_ه اي_ن پ_يغمب_ر ايم_ان آوردن___د!» (38 / آل عم___ران)

خ_داى تعال__ى در آي__ه م_ورد بح__ث دو من__ت بر مؤمني__ن گذاشت -

يكى آن جا كه فرمود: اوست كه شما را قبل از نزول قرآن و هم در اين كتاب يعنى قرآن «مسلمان» ناميده است كه مع_لوم م_ى شود خدا اس_لام آنان را قبول فرموده است!

دي_گ__ر م_ن___ت ال_ه__ى در هم___ان اول آي__ه ب___ود ك_ه ف___رم____ود:

- او شما را برگزي__د و در اين دي__ن براى شما دش___وارى ننه_اد!

اسلام، شريعت آسان، يادگار ابراهيم عليه السلام (331)

كه اين منتى است از خدا بر مؤمنين به اين كه اگر واگذار

به خود مى شدند هرگز از ن_زد خود به سعادت دين نايل نمى شدند.

چيزى كه هست، خدا بر آنان منت نهاد و ايشان را براى دين حق از ميان خلايق برگزيد، جمع كرد و هر حرج و دشوارى را از سر راه ديندارى ايشان برداشت، اعم از حرج در خ_ود احك_ام دين يا حرج هاى عارضى و اتفاقى! (1)

قائم تر بودن دين و شرع اسلام

«اِنَّ ه___ذَا الْ_قُ_رْانَ يَ_هْ_دى لِ_لَّ_ت_ى هِ_ىَ اَقْ__وَمُ....»

«اين قرآن هدايت مى كند به سوى دينى كه اقوم از هر دين و مسلط تر بر اداره ام_ور بشر است!» (9 / اسرى)

1- ال_مي____زان ج: 28، ص: 304.

(332) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

خداى تعالى اين ملت حنيفه را ملتى قائم ناميده، و فرموده:

_ «ذلِ____كَ ال____دّي_____نُ الْ_قَ_يِّ_____مُ!» (30 / روم)

و اين بدان جهت است كه اين دين خير دنيا و آخرت ملت خود را تأمين و تضمين نموده و قائم بر اصلاح حال معاش و معاد ايشان است، و ناموسى است كه خداوند بر اساس آن ناموس انسان را خلق كرده و او را به حسب آن ناموس مجهز به اسبابى فرموده كه او را به سوى غايت و هدف خلقتش و سعادتى كه برايش در نظر گ_رفته شده، راهنمائى كند.

بنابراين، توصيف اين ملت در آيه مورد بحث به وصف «اَقْوَم - قائم تر» يا به مق_ايسه ب_ا س_اي_ر مل_ل اس_ت و ي_ا ب_ا س_اي_ر ش_راي_ع.

اگر به قياس با ساير ملل باشد، جهت اقوم بودن ملت اسلام از ساير ملتها اين است كه براى هر ملتى سنتى است كه آن را براى خود اتخاذ نموده اند تا سودشان برساند و تا حدى به درد زندگى شان بخورد، و لكن اين سنت ها اگر در پاره اى امور ايشان را سود بخشد، در پاره اى ديگر به

ضررشان تمام مى شود، و اگر پاره اى هواها و اميالشان را

قائم تر بودن دين و شرع اسلام (333)

تأمي_ن كند ب_ارى خي_رات عظيم_ى را از ايشان ف_وت مى گرداند.

در ميان همه ملت ها اين تنها اسلام است كه قائم به مصالح حيات مسلمانان و به تمامى اهداف دنيائى و آخرتى ايشان است، بدون اين كه خيرى از ايشان فوت گرداند. بنابراين پس ملت حنيفه اقوم بر حيات انس_انى از غير آن است!

و اگر به قياس با ساير شرايع الهى قبلى، مانند شريعت نوح و موسى و عيسى عليه السلام بوده باشد، هم چنان كه ظاهرش هم همين است، در اين صورت دليلش اين است كه اين دين حنيف از اديان سابق خود كه كتب انبياء سلف متضمن آن ها بودند، كامل تر است، زيراتمامى معارف الهى، تا آن جاكه بنيه بشرى طاقتش را دارد و هم چنين تمامى شرايعى كه بشر در زندگى خود بدان نيازمند است، در اين دين آمده است، و حتى يك عمل از اعمال فردى و اجتماعى بشر را بدون حكم نگذاشته است!پس آن چه قرآن به سوى آن هداي_ت مى كند، قويم تر از آن چيزى است كه ساير كتب و شرايع بدان هدايت مى كنند! (1)

1- ال_مي______زان ج: 25، ص: 84.

(334) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

دين اسلام، نفى اختلاف طبقاتى

«مَثَ__لُ الَّذي__نَ يُنْفِقُ__ونَ اَمْوالَهُ__مْ فى سَبي__لِ اللّ_هِ....» (261 تا 274 / بقره)

يكى از بزرگترين امورى كه اسلام در يكى از دو ركن «حقوق مردم» و «حقوق خدا» - كه همان حقوق مردم باشد - مورد اهتمام قرار داده، «انفاق» است، كه به انح_اءِ گوناگ_ون توسل جست_ه تا م_ردم را ب_دان وادار س_ازد!

پاره اى از انفاقات، از قبيل زكات و خمس، كفارات مالى، و اقسام فديه را واجب؛ و پاره اى صدقات

و بخشش ها و غير آن را مستحب نموده است.

غرض و هدف اسلام اين بوده كه بدين وسيله اختلاف طبقاتى را بر طرف سازد و

دين اسلام، نفى اختلاف طبقاتى (335)

زندگى آن هائى را كه در طبقه پائين هستند و نمى توانند بدون كمك مالى از ناحيه ديگران حوائج زندگى خود را برآورند، مورد حمايت قرار دهد، تا سطح زندگى شان را بالا ببرد و افق زندگى طبقات مختلف را به هم نزديك سازد و اختلاف ميان آن ها را كم كند.

از سوى ديگر، با شدت هر چه بيشتر، توانگران و طبقات مرفه جامعه را از تظاهر به ثروت، يعنى از تجمل و آرايش مظاهر زندگى، از خانه و لباس و غيره نهى فرموده، و از مخارجى كه در نظر عموم غير معمولى است، و طبقه متوسط جامعه چشم ديدن آن گونه خرج ها را ندارد، تحت عنوان «نهى از اسراف و تبذير و امثال آن» جلوگيرى نموده است!

غرض اين ها ايجاد يك زندگى نوعى است، زندگى متوسطى كه فاصله طبقات مختلف از آن فاحش و بدون شباهت نباشد، تا در نتيجه ناموس وحدت و همبستگى زنده گشته، و خواست هاى متضاد و كينه هاى دل و انگيزه هاى دشمنى بميرند! محيط پاكى كه زندگى نوع در پاكى و خوشى و صفا شبيه به هم باشد، درست نمى شود، مگر به اصلاح حال نوع، به اين كه حوائج زندگى نوع تأمين گردد، و اين ني_ز به ط_ور كامل حاص_ل نمى شود، مگ_ر به اص_لاح جهات م_الى و تعديل ثروت ها، و

(336) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

به كار انداختن اندوخته ها، و راه حصول اين مقصود، انفاق افراد است از اندوخته ها و مازاد آن چه با كوشش و تلاش به دست آورده اند!

زيرا كه مؤمنين با هم همه برادرند، و زمي_ن و اموال زمي_ن هم از آن يك_ى است، و او خ_داى عزوج_ل است!

اين خود حقيقتى است كه تاريخ زندگى پيامبر گرامى اسلام و روش او، صحت و استقامت آن را اثبات مى كند، و نمونه عملى آن را در برهه اى از زمان، يعنى زمان جناب رسول خدا عليه السلام - كه صلوات خدا بر او و آل او باد - البته در آن ايام كوتاهى كه دعوتش مستقر گرديد، نشان مى دهد.

اين همان نظامى است كه اميرالمؤمنين صلى الله عليه و آله - بر آن تأسف مى خورد، و از انحراف مردم از مجراى آن شكوه ها مى نمايد، و در نهج البلاغه خود مى فرمايد:

- «امروز كارت__ان به جائى رسيده كه روز به روز و ساع__ت به ساعت خي__ر از شما دورتر و شر به شم__ا نزديك تر و طمع شيط__ان در هلاك ساخت__ن مردم بيشتر مى شود!

دين اسلام، نفى اختلاف طبقاتى (337)

_ ام__روز روزگارى است كه ني__روى شيطان در حال قوى شدن است، و نقشه هايش دارد فراگير مى شود و او به هدفش دست مى يابد!

_ اگ__ر نم__ى پ__ذي__ري__د ب___ه وض__ع ج_امع__ه بنگ__ري___د!

_ آيا جز اين است كه به هر سو چشم باز كنى قصرى مى بينى كه دارد با فقر پنجه ن__رم مى كن_د؟

_ و يا توانگرى كه نعمت خداى را با كفران تلافى مى كند، و يا بخيلى را مى بينى ك__ه بخ___ل از ح____ق خ____دا را غنيم___ت م__ى شم___ارد!؟

_ و يا متمردى كه گوشش از شنيدن مواعظ كر شده است!؟»

گ_ذشت روزگ_ار درست_ى اي__ن نظ_ري_ه ق_رآن را كش___ف ك__رد.

اين__ك آيات الهى را در اي__ن زمينه مورد دق__ت و تأمل قرار دهيد:

(338) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

- «حكايت آنان كه اموال خويش

را در راه خدا انفاق مى كنند، حكايت دانه اى است كه هفت خوشه رويانيده، كه در هر خوشه صد دانه باشد، و خدا براى هر كه بخواهد دو برابر هم مى كن_د، كه خدا وسع_ت بخش و داناست!» (261 / بقره)

«كسان__ى كه اموال خود را در راه خ__دا انفاق مى كنند و بعد از آن، اين انفاق خود را به من__ت و يا اذيتى هم__راه نمى سازن__د، پاداش آن__ان ن__زد پروردگ__ارش__ان است، آنان نه خوف__ى دارند و نه اندوهناك مى شوند...!» (262 / بقره)

«... اى آنان كه ايمان داريد! از خوب هاى آن چه به دست آورده ايد، و آن چه برايتان از زمين بيرون آورديم، انفاق كنيد! پست آن را كه خودتان استفاده نمى كنيد، براى انفاق منظور نكنيد! بدانيد كه خدا ستوده و بى نياز است!» (267/بقره)

«شيطان به شما وعده تنگدستى مى دهد، و به بدكارى تان وا مى دارد، و خدا از جانب خ__ود

دين اسلام، نفى اختلاف طبقاتى (339)

آمرزش و فزون__ى به شما وع__ده مى دهد، كه خدا وسعت بخ__ش و داناست!» (268 / بقره)

_ «هر خرجى كه كرديد، و به هر نذرى كه ملتزم شديد، خدا از آن آگاه است، و ستمگ_ران ياورانى ندارند!» (270 / بقره)

«اگر صدقه ها را علنى دهيد خوب است، و اگر پنهانى دهيد، و به تنگدستان بدهيد، البته براى شما بهتر است، و گناهان شما را محو مى كند، كه خدا از آن چه مى كنيد، آگ__اه اس___ت!» (271 / بقره)

«ه_ر خواسته اى انف__اق كنيد، به نف__ع خ__ود كرده ايد! انف__اق جز براى رض__اى خدا مكني__د! هر خواست__ه اى را انف_اق كنيد، به شم__ا مى رسد و ست__م نمى بينيد!» (272 / بقره) (1)

1- ال_مي_____زان ج: 4، ص: 323.

(340) شخصيت و رسالت محمد رسول اللّه صلى الله عليه و آله

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109