جهنم از ديدگاه قرآن و حديث (تفسير موضوعى الميزان)

مشخصات كتاب

سرشناسه : امين، سيدمهدي، 1316 - ، گردآورنده

عنوان و نام پديدآور : جهنم از ديدگاه قرآن و حديث/ به اهتمام مهدي امين ؛ با نظارت محمد بيستوني.

مشخصات نشر : قم: بيان جوان؛ مشهد: آستان قدس رضوي، شركت به نشر ، 1389.

مشخصات ظاهري : 413 ص. ؛ .م س 14/5×10

فروست : تفسير موضوعي الميزان؛ [ج.] 52.

شابك : 978-964-5640-50-5

وضعيت فهرست نويسي : فيپا

يادداشت : اين كتاب بر اساس كتاب "الميزان في تفسير القرآن" تاليف محمدحسين طباطبايي است.

يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس.

عنوان ديگر : الميزان في تفسير القرآن.

موضوع : تفاسير شيعه -- قرن 14

موضوع : دوزخ -- جنبه هاي قرآني

شناسه افزوده : بيستوني محمد، 1337 -

شناسه افزوده : طباطبائي محمدحسين 1281 - 1360 . الميزان في تفسير القرآن

شناسه افزوده : شركت به نشر ( انتشارات آستان قدس رضوي)

شناسه افزوده : تفسير موضوعي الميزان؛ [ج.] 52.

رده بندي كنگره : BP98 /‮الف 83ت7 52.ج 1389

رده بندي ديويي : 297/179

شماره كتابشناسي ملي : 1130106

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

تأييدي__ه آية اللّه محم__د ي___زدى رئيس شورايعالى مديريت حوزه علميه ••• 5

تأييدي__ه آية اللّه م__رتض__ى مقت__دائ_ى م_دي__ريت ح_وزه علمي___ه ق__م ••• 6

تأيي_ديه آية اللّه سيد عل_ى اصغ__ر دستغي_ب نماينده خبرگان رهب___رى••• 7

مق_____دم_____ه ن_اش____ر••• 8

مق_دم____ه م__ؤل______ف••• 12

فص__ل اول

محي__ط طبيع__ى جهن__م••• 17

اب__واب ي__ا طبق__ات هف__ت گ__ان__ه جهن____م••• 17

توضيحى بر ابواب هفتگانه دوزخ در رواي_ات••• 20

نوع اب__واب جهن__م مناس__ب با ن__وع اعم__ال••• 21

درك__ات تقسي__م ش__ده ب__راى ه__ر گ___روه••• 21

(389)

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

طبقه زيرين جهنم، محل انباشت منافقين و كافرين••• 22

سَقَر، دركه اى هراس آور••• 23

حص_____ار ج_هن______م••• 26

بست_____ر جهن________م!••• 26

خانه هاى داخ__ل آت___ش••• 27

پ__ل ص__راط، پل_ى كه بر روى جهن__م زده ش__ده!••• 28

عم_____ق دوزخ و شكنج____ه ه____ا در جهن______م••• 29

فص__ل دوم

(390)

خازن_ان و مأم__وران جهن__م••• 31

مال_ك يا درب__ان جهن__م••• 31

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع

صفح_ه

خ____ازن و م___ال______ك جهن____م••• 32

خ_______ازن______ان جهن_________م••• 33

خازنان: ملائكه تدبير كننده انواع عذاب هاى جهنم••• 33

خشون__ت ملائك__ه مأم__ور شكنج__ه دوزخي_ان••• 35

نوزده مأم_ور سقر، هراس آورترين درك_ه جهن_م••• 37

ماهي__ت خازن__ان جهنم و فتن_ه در تع__داد آن ها••• 38

(391)

فصل سوم

م__اهي_____ت آت______ش جهن_________م••• 43

ماهيت آت___ش جهن___م چيس___ت؟••• 43

هيزم هاى جهنم: انسان ها و سنگ ها••• 45

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

انس_ان و سنگ به عن_وان آتشگيرانه جهنم••• 47

جنيان هيزم دوزخ••• 49

هيزم هاى جهنم و صداى ناله هاى دوزخيان••• 50

گ__دازه ام__وال و ان__دوخته ه__ا در جهن__م••• 52

(392)

آت____ش خ__وارى پ__ول يتي___م خ____واران••• 56

فص__ل چهارم

آت_______ش جهن______م••• 57

آت__ش دوزخ در اولي___ن دي_دار دوزخي__ان••• 57

ه___ر ش__رارى چ__ون ك_اخ__ى از آت____ش••• 60

ع___ذاب جهن___م و ع___ذاب ح___ري______ق••• 62

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

سعي_________ر••• 63

آتش سعي__ر تدارك ش__ده ب_راى كف__ار••• 64

(393)

آت__ش ناف_ذ، آب جوش__ان، ساي___ه دود••• 65

غ__ل و زنجي_____ر و آت____ش س___وزان••• 67

آتشى كه در آن م__رگ و حي__ات نيست!••• 67

حطم__ه، آتش_ى كه دل ه__ا را مى گ__دازد!••• 69

آتش شعله ور و خ_رد كننده اعضاء بدن••• 72

دام__ن ه__اوي__ه، آت___ش س___وزن___ده••• 73

لباس هائ__ى از آت__ش براى جهنمي___ان!••• 75

گرزهاى آهنين••• 76

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

(394)

آت______ش ب__ى خ_______روج••• 77

اح___اط____ه آت____ش ج_هن_م••• 78

آتش رسي__ده به چه_ره ه__ا و پيشان__ى جهنميان••• 79

قرين ه__اى شيطان_ى، عذابى بدتر از آت__ش دوزخ••• 81

نه از آتش خارج مى شوند، نه عذرشان قبول است••• 83

ب___ه رو س__وى آت____ش كشي__ده مى ش__ون___د؟••• 84

شهيق: صداى نفس هاى آتش••• 85

آتشى كه زبان__ه مى كش___د!••• 86

آتش پي__روان ائم__ه ضلالت••• 87

لهي_ب و شعله ه___اى جهن__م••• 91

(395)

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

عرضه فرعونيان به آتش••• 91

فصل پنجم

غ____ذا و آب در جهن_________م••• 93

غذائى از قعر جهنم - «شَجَ_رَةُ الزَّقُّوم»••• 93

شجره زقّ__وم، طعام گن__اه دوست__ان••• 96

شك__م از زق___وم پ___ر م___ى كني____د!••• 99

طعامى گلوگي__ر و عذاب__ى دردن___اك••• 101

غذائ__ى از چ__رك و خون دوزخي___ان••• 102

(396)

حديث غاشيه: نوشيدن از چشمه سوزان

و طعام ضريع••• 104

آب حمي_م، ش_راب__ى از آب ج_وش___ان••• 106

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

چش_اندن انواع حمي_م و غس_اق: نوعى چ_رك ب_ا تعفن و داغ••• 106

غ__ل و زنجي__ر در گ___ردن ه__ا، در آب داغ و آت__ش جهن___م••• 108

آب__ى چ____ون م___س گ___داخت___ه••• 109

ريختن آب جوشان به سر جهنميان!••• 110

جهن_______م و آب ص_____دي_______د••• 111

غ__ذاى ح__رام خواران (از مشاه__دات رسول اللّه در مع___راج)••• 113

(397)

آتش خ__وارى پ__ول يتيم خ__واران••• 113

ربا خ__واران در احاط__ه شيط___ان••• 114

فصل ششم

اث__ر جهن_____م در ب____دن انسان ه___ا••• 115

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

زشت چهره هاى سوخته••• 115

تج_دي_د پ_وس__ت ب_راى سوخ___ت و ع_ذاب دائم__ى••• 117

بريان شدن چهره ستمكاران با آبى چون مس گداخته••• 118

جابج__ا ش__دن و كب_اب ش__دن صورت ه__ا در آتش••• 119

(398)

فصل هفتم

برخ_ورد اولي__ه در جهن___م••• 121

وقتى جهن_م به ه_ر ص_احب چشمى ظ_اهر مى شود!••• 121

آرزوه__اى ل_ب آت___ش••• 122

پ__رده ب__ردارى از دوزخ و حال نف__س خط___اك__ار••• 124

شرحى از لحظ__ات ريخت__ه ش_دن كفار ب__ه جهن__م••• 125

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

وقتى جهنم به گمراه__ان نم__ودار شود!••• 128

مج___رمي__ن در لحظ__ه دي__دن آت___ش••• 130

(399)

حال خاسرين هنگ_ام عرض_ه به آت__ش••• 131

روز ع__رض____ه كف____ار ب___ر آت___ش••• 132

اعتراض__ات ه_ر ت__ازه وارد ب__ه دوزخ••• 135

جهنم را ب_راى چه كسى حاضر مى كنند؟••• 137

بازداش_ت و بازخواست در راه جهن___م••• 139

ي__وم الفص__ل - و آن ها كه به جهن__م ران__ده مى شون__د!••• 140

به دوزخ انداريد هر كافر معاند، مَنّاعٍ لِلْخَيْر، مُعْتَدٍ مُريب را!••• 145

آن ه__ا ك__ه كت__ابش__ان را ب__ه دس__ت چ__پ مى دهن___د!••• 148

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

(400)

حشر و حضور جهنميان و شياطين آن ها در اطراف جهنم••• 151

فصل هشتم

ش_ريك__ان ع__ذاب و درخ__واست ه__اى ره__ائ__ى••• 155

ش___ريك____ان ع____ذاب و دع____واى آن ه_____ا••• 155

تخ__اص__م ت__ابع____ان و متبوع__ان دوزخ__ى••• 156

تخاصم جهنمي__ان درباره رستگ__ارى مؤمن_ان••• 157

محاجه ضعفاء آل فرعون با مستكبرين در آتش••• 159

آي_ا امكان__ى

ب__راى خ__روج از جهن__م نيست؟••• 161

حس__رت مج__رمي___ن و گمراه__ان در جحي___م••• 163

درخواست تخفيف عذاب از طريق خازنان جهنم••• 164

(401)

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

نوميدى مجرمين از رهائى و تخفيف عذاب دائمى جهنم••• 166

درخ__واس__ت م_اكث__ون از مال__ك ي_ا درب_ان جهن___م••• 167

دارالب_وار، كيف__ر جهنمى طاغوت ه__ا و پيروانش___ان••• 169

اصح__اب شم___ال در جهن___م••• 171

فصل نهم

تن__وع رفتار با مجرم__ان در جهن_م••• 181

من__افقي__ن و كف_ار در جهن___م••• 181

من__افقي__ن و من__افق____ات در ظلم___ت و تاريك_____ى••• 183

(402)

ناپاك ها به صورت انباشته به جهنم ريخته مى شوند!••• 186

آن ها كه به ص__ورت به سوى جهنم محشور مى شوند!••• 188

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

سه طايف__ه اى كه به رو در جهن__م انداخت_ه شوند••• 189

چگونه مجرمين به رو در آتش كشيده مى شون_د؟••• 190

محش__ور شدگ__ان واژگون___ه، كر و ك__ور و گنگ••• 192

ح__ال جهنمي_ان در روز غ_اشي_____ه••• 193

ورود به آتش با شكل و هيئت دنيوى••• 196

پر نشدن جهن__م، احاطه عذاب الهى بر كل مجرمين••• 198

(403)

رانده ش_دن مجرمين تشن__ه به جهنم••• 199

مجرمي__ن در جهن__م ن_ه زندگ__ى دارند و نه مرگ••• 200

شرح__ى از شكنجه ه__اى جهنمي__ان!••• 200

هر كه بخواهد از جهنم برون شود، بازش گردانند!••• 202

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

جهنمي__ان، كه نه مرگشان دهن__د، نه عذابش__ان سب_ك شود!••• 203

ج__زاى تكذي__ب كنندگ__ان دي__ن اله__ى و ع__ذاب قي__ام__ت••• 206

وضع لب هاى سخن چينان (از مشاهدات رسول اللّه در معراج)••• 208

شكنج_ه تاركي_ن نماز عش___اء••• 209

(404)

زن_ان آوي__زان ب__ا پستان ه___ا••• 209

فصل دهم

ع__وام__ل جهنم__ى ش__دن در دني_ا••• 211

عوامل دنيوى كه انس__ان را ب_ه سوى جهن__م س_وق مى دهد!••• 211

شما را چه عملى به دوزخ افكند؟••• 215

كف__ار سرگ__رم تمت__ع دني_ا جايگاهش__ان در آت__ش اس__ت!••• 218

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

جهن__م، بازگشتگ__اه منافقي__ن و مشركي___ن••• 219

مشم__ولي______ن آت__ش اب_____دى جهن______م••• 221

(405)

خبر دادن خدا از گناهان و عذاب دوزخى آن ها••• 222

جهن__م كيف__ر

محرومي__ن از اعم__ال صال__ح••• 224

بدترين خلق خ___دا و جهن__م ج__زاى آن ه__ا••• 225

واردي___ن جحي___م••• 227

شياطي__ن و اولي__اى شي_اطي__ن در جهن___م••• 229

ساكنين عمده جهنم••• 231

جهن__م اب__دى، كيف__ر من___افقي___ن و كف___ار••• 232

جهن___م م____أواى كف__ار و من___افقي_______ن••• 234

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

(406)

جهن__م م__أواى ق___اع__دي______ن از جه___اد••• 235

جهنم، كيف__ر الحاد در اسم___اء خداى تعالى••• 236

انسان ه__اى شوم و نح_س در احاط__ه آتش••• 239

مت_اع قليل دنياى كفار و سرانجام جهنمى آن••• 240

پ__ذي__رائ___ى از ك__اف_____ران در جهن_____م••• 242

اه___ل آتش ب__ودن: عاقبت تمت__ع در كف___ر••• 243

مشم__ولي____ن جهن__م و ع___ذاب عظي____م••• 244

فصل يازدهم

ع______________ذاب••• 245

عذاب چيست؟••• 245

(407)

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

شديدتري__ن ع___ذاب ك__دام اس__ت؟••• 254

تفاوت عذاب و رحمت خدا در چيست؟••• 258

سريع نبودن برخ__ى عقاب هاى الهى••• 260

ع___ذاب دو مرحل___ه اى من___افقي__ن••• 262

مستضعفين و مشخص نبودن مغفرت يا عذاب آن ها••• 263

ع__ذاب قيام_ت نه تخفيف مى پذي__رد و نه تأخي___ر!••• 265

عذاب چه كسانى زيادت_ر مى ش__ود؟••• 266

ع_ذاب روز عقي___م و ب___ى ف_____ردا••• 268

(408)

شدي_د و دائم_ى ب_ودن ع_ذاب آخرت••• 268

ع________ذاب ي_______وم عظي_______م••• 269

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

كلمه فصل جلوگير عذاب دنيا، قطعيت عذاب آخرت••• 270

چرا كيفر مجرمي_ن در قيامت آتش و ضلالت شده؟••• 271

ع__ذاب آخ____رت ب___زرگ ت__ر اس___ت••• 273

آيا عذاب قيام_ت جاودان است يا تمام شدنى است؟••• 274

تص___ور ع__ذاب قي_ام____ت در دني___ا••• 281

ت___رس از ع____ذاب نادي__ده خداون___د••• 281

(409)

خدا براى ع__ذاب ك__ردن شت_اب ن_دارد!••• 284

كيفر كسانى كه از رحمت خدا مأيوسند؟••• 285

ع_ذاب وارونه ش__دن فه_م انسان ك_افر••• 286

فراموش_ى روز حس__اب و تبع___ات آن••• 288

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

چه كسانى را خدا در آخ__رت فرام__وش خواهد كرد ؟••• 291

عذاب دردناك و نفى نظر و تكلم و تزكيه خدا از يهود••• 292

شدي_دترين ع__ذاب آخ__رت، جزاى كف__ر به آيات خدا••• 294

مشمولين عذاب حتمى دوزخ••• 295

(410)

مضاع___ف ش__دن ع____ذاب••• 298

ع__ذاب

نزديك ت__ر دني__ا و ع__ذاب اكب__ر قي__ام__ت••• 299

تحق___ق كلم__ه ع____ذاب و آت__ش رهائ__ى ناپ_ذي__ر••• 301

عذاب خ___زى در دني___ا و ع___ذاب اكب_ر در آخ___رت••• 302

ع__ذاب خ___واركننده دنيا و ع__ذاب مقي___م آخ___رت••• 303

ندام_ت وق_ت دي_دن عذاب و آرزوى برگش_ت به دني_ا••• 304

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

عذاب شدي_د تهي__ه ش__ده براى دوست__اران يه__ود••• 307

اع__راض از ياد خ__دا سبب اصل_ى دخ_ول در ع_ذاب••• 309

(411)

ع__ذاب اكب___ر••• 310

شدت اخذ الهى••• 311

عذاب آتش در آخرت براى مخالفت با خدا و رسولش••• 312

لع____ن دني_____ا و آخ_____رت و ع____ذاب عظي____م••• 313

تص__ور ب__اط__ل مش__ركي__ن از كرام__ت آخ___رت••• 314

ع____ذاب دردن__اك علم__اى مش_____رك مسيح___ى••• 316

فصل دوازدهم

تكمل__ه اى ب__ر موض_____وع جهن___م و ع___ذاب اله____ى••• 319

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

(412)

جهن__م، نتيجه و غاي__ت آفرين__ش بسي__ارى از ج_ن و انس••• 319

جهنم براى مخالفت با رسول خدا و انشقاق در جامعه اسلامى••• 326

جهن__م، كيفر تمايل به ظالمين در امر دين و مجتم__ع اسلامى••• 327

اخت__لاف افكنان در دي_ن در جهنم ابدى••• 333

دلاي__ل جهنم__ى ش__دن اه__ل كت____اب••• 336

جهنم، س__زاى خيانت به خ__دا و خل__ق••• 338

عذاب جاودانى براى شكستن حدود خدا••• 340

كفر و ظل__م يهود و ضلال__ت دنيوى و جهن__م اب__دى آن ه__ا••• 341

پيشوايان__ى ك__ه م__ردم را ب__ه آت__ش دع__وت مى كردن___د!••• 343

آي__ا هم____ه وارد آت___ش مى شون___د؟••• 344

(413)

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

عام__ل باطن__ى براى جهنم__ى ش_دن انسان••• 347

«وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لاََمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النّاسِ اَجْمَعينَ»••• 353

من__افقي___ن در درك اسف______ل آت_______ش••• 356

محي__ط ب__ودن جهن___م به كف____ار در دنيا••• 358

دائم___ى ب_________ودن ع______ذاب جهن____م••• 359

خل_____ود و اب______دى ب______ودن در دوزخ••• 360

مشم____ولي_____ن ع_____ذاب اب__________دى••• 364

جهنم جايگاه شيطان ها و پيروان انسانى او••• 367

(414)

خ__وارى جهنم، سرانج__ام خوددارى از دع_ا••• 370

فه__رس_ت مط_ال_ب

موض_وع صفح_ه

همس__ر ن__وح و ل__وط و جهنم__ى ش__دن آن ه___ا••• 372

اصحاب دائمى دوزخ

و گروهى كه اميد نجات دارند!••• 374

جهن__م دائ_م ج__زاى قت__ل عم___د م_ؤم__ن••• 376

وعده هاى شيط_ان و جهنم فريب خوردگان••• 378

جهنم ابدى براى مخالف_ت با خ__دا و رسول••• 380

عجله كفار به عذاب و احاطه جهنم بر آنان••• 381

جهنم را مالامال از جن و انس خواه__م كرد!••• 383

(415)

حتمى شدن عذاب جهنم بر اكثريت بى ايمان••• 385

آن ها كه خود راه جهن__م را دنب_ال مى كنند!••• 387

مجموعه تفسير الميزان با حمايت مؤسسه عترت فاطمى چاپ و منتشر شده است كه بدين وسيله از مديران و كاركنان مؤسسه ياد شده تشكر و قدردانى مى شود.

مؤسسه قرآنى تفسير جوان

تقديم به

اِلى سَيِّدِنا وَ نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ

رَسُ_ولِ اللّ_هِ وَ خاتَ_مِ النَّبِيّينَ وَ اِلى مَوْلانا

وَ مَوْلَى الْمُوَحِّدينَ عَلِىٍّ اَميرِ الْمُؤْمِنينَ وَ اِلى بِضْعَةِ

الْمُصْطَفى وَ بَهْجَةِ قَلْبِهِ سَيِّدَةِ نِساءِ الْعالَمينَ وَ اِلى سَيِّدَىْ

شَبابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ، السِبْطَيْنِ، الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ اِلَى الاَْئِمَّةِ التِّسْعَةِ

الْمَعْصُومينَ الْمُكَرَّمينَ مِنْ وُلْدِ الْحُسَيْنِ لاسِيَّما بَقِيَّ___ةِ اللّهِ فِى الاَْرَضينَ وَ وارِثِ عُلُومِ

الاَْنْبِياءِ وَ الْمُرْسَلينَ، الْمُعَدِّ لِقَطْعِ دابِرِالظَّلَمَةِ وَ الْمُدَّخِرِ لاِِحْياءِ الْفَرائِضِ وَ مَعالِمِ الدّينِ ،

الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صاحِبِ الْعَصْرِ وَ الزَّمانِ عَجَّلَ اللّهُ تَعالى فَرَجَهُ الشَّريفَ فَيا مُعِزَّ

الاَْوْلِياءِوَيامُذِلَ الاَْعْداءِاَيُّهَاالسَّبَبُ الْمُتَّصِلُ بَيْنَ الاَْرْضِ وَالسَّماءِقَدْمَسَّنا

وَ اَهْلَنَا الضُّ___رَّ فى غَيْبَتِ___كَ وَ فِراقِ___كَ وَ جِئْن_ا بِبِضاعَ_ةٍ

مُزْجاةٍ مِنْ وِلائِكَ وَ مَحَبَّتِكَ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ مِنْ مَنِّكَ وَ

فَضْلِكَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنا بِنَظْرَةِ رَحْمَةٍ مِنْكَ

اِنّا نَريكَ مِنَ الْمُحْسِنينَ

(4)

متن تأئيديه حضرت آية اللّه محمد يزدى

رييس دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى و رييس شورايعالى مديريت حوزه علميه

بِسْمِ اللّه ِ الرَّحْمنِ الرَّحيم

قرآن كريم اين بزرگ ترين هديه آسمانى و عالى ترين چراغ هدايت كه خداوند عالم به وسيله آخرين پيامبرش براى بشريت فروفرستاده است؛ همواره انسان ها را دستگيرى و راهنمايى نموده و مى نمايد. اين انسان ها هستند كه به هر مقدار بيشتر با اين نور و رحمت ارتباط برقرار كنند بيشتر بهره مى گيرند. ارتباط انسان ها با قرآن كريم با خواندن، انديشيدن، فهميدن، شناختن اهداف آن شكل مى گيرد. تلاوت، تفكر، دريافت و عمل انسان ها به دستورالعمل هاى آن، سطوح مختلف دارد. كارهايى كه براى تسهيل و روان و آسان كردن اين ارتباط انجام مى گيرد هركدام به نوبه خود ارزشمند است. كارهاى گوناگونى كه دانشمند محترم جناب آقاى دكتر بيستونى براى نسل جوان در جهت اين خدمت بزرگ و امكان ارتباط بهترنسل جوان باقرآن انجام داده اند؛ همگى قابل تقدير و تشكر و احترام است. به علاقه مندان

بخصوص جوانان توصيه مى كنم كه از اين آثار بهره مند شوند.

توفيقات بيش از پيش ايشان را از خداوند متعال خواهانم.

محمد يزدى

رييس دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى 1/2/1388

(5)

متن تائيديه حضرت آية اللّه مرتضى مقتدايى

بِسْمِ اللّه ِ الرَّحْمنِ الرَّحيم

توفيق نصيب گرديد از مؤسسه ق__رآنى تفسير جوان بازديد داشته باشم و مواجه شدم با يك باغستان گسترده پرگل و متنوع كه به طور يقين از معجزات قرآن است كه اين ابتكارات و روش هاى نو و جالب را به ذهن يك نفر كه بايد مورد عنايت ويژه قرار گرفته باشد القاء نمايد تا بتواند در سطح گسترده كودكان و جوانان و نوجوانان و غيرهم را با قرآن مجيد مأنوس به طورى كه مفاهيم بلند و باارزش قرآن در وجود آنها نقش بسته و روش آنها را الهى و قرآنى نمايد و آن برادر بزرگوار جناب آقاى دكتر محمد بيستونى است كه اين توفيق نصيب ايشان گرديده و ذخيره عظيم و باقيات الصالحات جارى براى آخرت ايشان هست. به اميد اين كه همه اقدامات با خلوص قرين و مورد توجه ويژه حضرت بقيت اللّه الاعظم ارواحنافداه باشد.

مرتضى مقتدايى

به تاريخ يوم شنبه پنجم ماه مبارك رمضان المبارك 1427

(6)

متن تأييديه حضرت آية اللّه سيدعلى اصغردستغيبنماينده محترم خبرگان رهبرى دراستان فارس

بِسْمِ اللّه ِ الرَّحْمنِ الرَّحيم

«وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْيانا لِكُلِّ شَىْ ءٍ» (89 / نحل)

تفسير الميزان گنجينه گرانبهائى است كه به مقتضاى اين كريمه قرآنى حاوى جميع موضوعات و عناوين مطرح در زندگى انسان ها مى باشد. تنظيم موضوعى اين مجموعه نفيس اولاً موجب آن است كه هركس عنوان و موضوع مدّنظر خويش را به سادگى پيدا كند و ثانيا زمينه مناسبى در راستاى تحقيقات موضوعى براى پژوهشگران و انديشمندان جوان حوزه و دانشگاه خواهد بود.

اين توفيق نيز در ادامه برنامه هاى مؤسسه قرآنى تفسير جوان در تنظيم و نشر آثار قرآنى مفسّرين بزرگ و نامى در طول تاريخ اسلام، نصيب برادر ارزشمندم جناب آقاى دكتر محمد بيستونى و گروهى از

همكاران قرآن پژوه ايشان گرديده است. اميدوارم همچن__ان از توفيق__ات و تأيي__دات اله_ى برخ__وردار باشند.

سيدعلى اصغر دستغيب

28/9/86

(7)

مقدمه ناشر

براساس پژوهشى كه در مؤسسه قرآنى تفسير جوان انجام شده، از صدر اسلام تاكنون حدود 000/10 نوع تفسير قرآن كريم منتشر گرديده است كه بيش از 90% آنها به دليل پرحجم بودن صفحات، عدم اعرابگذارى كامل آيات و روايات و كلمات عربى، نثر و نگارش تخصصى و پيچيده، قطع بزرگ كتاب و... صرفا براى «متخصصين و علاقمندان حرفه اى» كاربرد داشته و افراد عادى جامعه به ويژه «جوانان عزيز» آنچنان كه ش__ايست__ه است نمى ت_وانند از اين قبيل تفاسير به راحتى استفاده كنند.

مؤسسه قرآنى تفسير جوان 15 سال براى ساده سازى و ارائه تفسير موضوعى و كاربردى در كنار تفسيرترتيبى تلاش هاى گسترده اى را آغاز نموده است كه چاپ و انتشار تفسير جوان (خلاصه 30 جلدى تفسير نمونه، قطع جيبى) و تفسير نوجوان (30 جلدى، قطع جيبى كوچك) و بيش از يكصد تفسير موضوعى ديگر نظير باستان شناسى قرآن كريم، رنگ شناسى، شيطان شناسى، هنرهاى دستى، ملكه گمشده و شيطانى همراه، موسيقى،

(8)

تف__اسي__ر گ__رافيك__ى و... بخش__ى از خ__روج_ى هاى منتشر شده در همين راستا مى باشد.

كتابى كه ما و شما اكنون در مح_ضر ن_ورانى آن هستي_م ح_اص_ل ت__لاش 30 س__اله «استادارجمند جناب آقاى سيدمهدى امين» مى باشد.ايشان تمامى مجلدات تفسيرالميزان را به دق__ت مط__العه ك__رده و پس از فيش بردارى، مطالب را «بدون هيچ گونه دخل و تصرف در متن تفسير» در هفتاد عنوان موضوعى تفكيك و براى نخستين بار «مجموعه 70 جلدى تفسير موضوعى الميزان» را ت__دوي__ن نم__وده ك__ه ه_م به صورت تك موضوعى و هم به شكل دوره اى براى ج_وان_ان عزيز ق_اب__ل استفاده كاربردى است.

«تفسير الميزان»

به گفته شهيد آية اللّه مطهرى (ره) «بهترين تفسيرى است كه در ميان شيعه و سنى از صدر اسلام تا امروز نوشته شده است». «الميزان» يكى از بزرگ ترين آثار علمى علامه طباطبائى (ره)، و از مهم ترين تفاسير جهان اسلام و به حق در نوع خود كم نظير و مايه مباهات و افتخار شيعه است. پس از تفسير تبيان شيخ طوسى (م 460 ه) و مجمع البيان شيخ طبرسى (م 548 ه) بزرگ ترين و جامع ترين تفسير شيعى و از نظر قوّت علمى و

مقدمه ناشر (9)

مطلوبيت روش تفسيرى، بى نظير است. ويژگى مهم اين تفسير به كارگيرى تفسير قرآن به قرآن و روش عقلى و استدلالى است. اي__ن روش در ك__ار مفسّ__ر تنها در كنار هم گذاشتن آيات براى درك معناى واژه خلاصه نمى شود، بلكه موضوعات مشابه و مشت__رك در س__وره هاى مختلف را كنار يكديگر قرار مى دهد، تحليل و مقايسه مى كند و براى درك پيام آيه به شيوه تدبّرى و اجته_ادى ت_وسل مى جويد.

يكى از ابعاد چشمگير الميزان، جامعه گرايى تفسير است. بى گمان اين خصيصه از انديشه و گرايش هاى اجتماعى علامه طباطبائى (ره) برخاسته است و لذا به مباحثى چون حكومت، آزادى، عدالت اجتماعى، نظم اجتماعى، مشكلات امّت اسلامى، علل عقب ماندگى مسلمانان، حقوق زن و پاسخ به شبهات ماركسيسم و ده ها موضوع روز، روى آورده و به طورعمي_ق مورد بحث و بررسى قرارداده است.

شيوه مرحوم علاّمه به اين شرح است كه در آغاز، چندآيه از يك سوره را مى آورد و آيه، آيه، نكات لُغوى و بيانى آن را شرح مى دهد و پس از آن، تحت عنوان بيان آيات كه شامل مباحث

(10) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

موضوعى است به تشريح آن مى پردازد.

ول__ى مت__أسف__انه ق__در و ارزش

اين تفسير در ميان نسل جوان ناشناخته مانده است و بنده در جلسات ف__راوان__ى كه با دانشج_ويان يا دانش آموزان داشته ام همواره نياز فراوان آنها را به اين تفسير دري__افت__ه ام و به همين دليل نسبت به همكارى با جن__اب آق__اى سيدمهدى امي__ن اق__دام نم______وده ام.

امي__دوارم اي___ن قبي__ل ت__لاش ه__اى ق__رآن__ى م__ا و شم__ا ب__راى روزى ذخي__ره ش__ود ك__ه ب__ه ج__ز اعم__ال و ني__ات خ_الص_انه، هي_چ چي_ز ديگ_رى ك_ارس_از نخواهد بود.

دكتر محمد بيستونى

رئيس مؤسسه قرآنى تفسير جوان

تهران _ تابستان 1388

مقدمه ناشر (11)

مق_دم_ه م_ؤل_ف

اِنَّ___هُ لَقُ_____رْآنٌ كَ___ري__مٌ

ف___ى كِت____ابٍ مَكْنُ_____ونٍ

لا يَمَسُّ___هُ اِلاَّ الْمُطَهَّ___روُنَ

اين ق_رآن_ى اس__ت ك__ري__م

در كت_____اب___ى مكن______ون

كه جز دست پ__اك__ان و فه_م خاصان بدان نرسد!

(77 _ 79/ واقعه)

اين كتاب به منزله يك «كتاب مرجع» يافرهنگ معارف قرآن است كه از «تفسير الميزان» انتخ_اب و تلخي_ص، و بر حسب موضوع طبقه بندى شده است.

در تقسيم بندى به عمل آمده از موضوعات قرآن كريم قريب 70 عنوان مستقل به دست آمد. هر يك از اين موضوعات اصلى، عنوان مستقلى براى تهيه يك كتاب در نظر گرفته شد. هر كتاب در داخل خود به چندين فصل يا عنوان فرعى تقسيم گرديد. هر

(12)

فصل نيز به سرفصل هايى تقسيم شد. در اين سرفصل ها آيات و مفاهيم قرآنى از متن تفسي_ر المي__زان انتخ__اب و پس از تلخيص، به روال منطقى، طبقه بندى و درج گرديد، به طورى كه خواننده جوان و محقق ما با مطالعه اين مطالب كوتاه وارد جهان شگفت انگيز آيات و معارف قرآن عظيم گردد. در پايان كار، مجموع اين معارف به قريب 5 هزار عنوان يا سرفصل بالغ گرديد.

از لح__اظ زم__انى: كار انتخاب مطالب و فيش بردارى و تلخيص

و نگارش، از اواخ__ر س__ال 1357 ش__روع و ح__دود 30 س__ال دوام داشت__ه، و با توفيق الهى در ليالى مب__اركه قدر سال 1385پايان پذيرفت__ه و آم__اده چ__اپ و نش__ر گ_ردي_ده است.

ه__دف از تهيه اين مجموع__ه و نوع طبقه بندى مطالب در آن، تسهيل مراجعه به شرح و تفسير آيات و معارف قرآن شريف، از جانب علاقمندان علوم قرآنى، مخصوصا محققين جوان است كه بتوانند اطلاعات خود را از طريق بيان مفسرى بزرگ چون علامه فقيد آية اللّه طباطبايى دريافت كنند، و براى هر سؤال پاسخى مشخص و روش__ن داشت___ه باشن__د.

مقدمه مؤلف (13)

سال هاى طولانى، مطالب متعدد و متنوع درباره مفاهيم قرآن شريف مى آموختيم اما وقتى در مقابل يك سؤال درباره معارف و شرايع دين مان قرار مى گرفتيم، يك جواب مدون و مشخص نداشتيم بلكه به اندازه مطالب متعدد و متنوعى كه شنيده بوديم بايد جواب مى داديم. زمانى كه تفسير الميزان علامه طباطبايى، قدس اللّه سرّه الشريف، ترجمه شد و در دسترس جامعه مسلمان ايرانى قرار گرفت، اين مشكل حل شد و جوابى را كه لازم بود مى توانستيم از متن خود قرآن، با تفسير روشن و قابل اعتمادِ فردى كه به اسرار مكنون دست يافته بود، بدهيم. اما آنچه مشكل مى نمود گشتن و پيدا كردن آن جواب از لابلاى چهل (يا بيست) جلد ترجمه فارسى اين تفسير گرانمايه بود. لذا اين ضرورت احساس شد كه مطالب به صورت موضوعى طبقه بندى و خلاصه شود و در قالب يك دائرة المع__ارف در دست__رس همه دين دوستان قرارگيرد. اين همان انگيزه اى ب_ود ك_ه م_وجب تهيه اين مجل__دات گ__رديد.

بديهى است اين مجلدات شامل تمامى جزئيات سوره ها و آيات الهى قرآن نمى شود، بلكه سعى شده

مطالبى انتخاب شود كه در تفسير آيات و مفاهيم قرآنى، علامه بزرگوار

(14) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

به شرح و بسط و تفهيم مطلب پرداخته است.

اص__ول اي__ن مط__الب با ت__وضي__ح و تفصي__ل در «تفسير الميزان» موجود است ك__ه خواننده مى ت__وان__د ب__راى پى گي__رى آن ها به خود الميزان مراجعه نمايد. براى اين منظور مستن__د هر مطلب با ذك__ر شم__اره مجل__د و شماره صفحه مربوطه و آيه مورد استناد در هر مطلب قيد گرديده است.

ذكراين نكته لازم است كه چون ترجمه تفسيرالميزان به صورت دومجموعه 20 جلدى و 40جلدى منتشرشده بهتراست درصورت نيازبه مراجعه به ترجمه الميزان، بر اساس ترتيب عددى آيات قرآن به سراغ جلد موردنظر خود، صرف نظراز تعداد مجلدات برويد.

و مقدر بود كه كار نشر چنين مجموعه آسمانى در مؤسسه اى انجام گيرد كه با ه__دف نش__ر مع__ارف ق__رآن ش__ري_ف، به صورت تفسير، مختص نسل جوان، تأسيس شده باشد، و استاد مسلّم، جن__اب آق_اى دكت_ر محم__د بيستونى، اصلاح و تنقي__ح و نظ__ارت هم__ه ج__انب_ه بر اين مجم__وعه ق_رآنى شريف را به عه__ده گي__رد.

مؤسسه قرآنى تفسير جوان با ابتكار و سليقه نوين، و به منظور تسهيل در رساندن

مقدمه مؤلف (15)

پيام آسمانى قرآن مجيد به نسل جوان، مطالب قرآنى را به صورت كتاب هايى در قطع جيب__ى منتش__ر مى كن__د. اي__ن ابتك__ار در نش__ر همي__ن مجل__دات ني__ز به كار رفته، ت__ا مط__الع__ه آن در ه__ر ش__راي__ط زم__ان__ى و مك__انى، براى ج__وانان مشتاق فرهنگ الهى قرآن شريف، ساده و آسان گردد...

و ما همه بندگانى هستيم هر يك حامل وظيفه تعيين شده از جانب دوست، و آنچه انج__ام ش__ده و مى ش_ود، همه از جانب اوست !

و صلوات خدا بر محمّد مصطفى صلى الله عليه و آله و خاندان جليلش باد

كه نخستين حاملان اين وظيفه الهى بودند، و بر علامه فقيد آية اللّه طباطبايى و اجداد او، و بر همه وظيفه داران اين مجموعه شريف و آباء و اجدادشان باد، كه مسلمان شايسته اى بودند و ما را نيز در مسي__ر شن__اخت اس_لام واقعى پرورش دادن_د!

ليله قدر سال 1385

سيد مهدى حبيبى امين

(16) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

فصل اول:محيط طبيعى جهنم

ابواب يا طبقات هفتگانه جهنم

«وَ اِنَّ جَ_هَ__نَّ____مَ لَ__مَ___وْعِ___دُهُ____مْ اَجْ___مَ__ع__ي_نَ،»

«و به درستى جهنم وعده گاه همه آنان است،» (43 / حجر)

«لَ_ها سَ_بْعَ_ةُ اَبْ_وابٍ لِكُ_لِّ بابٍ مِنْ_هُ_مْ جُ_زْؤٌ مَ_قْسُ_ومٌ،»

«جهنم كه داراى هفت در است و براى هر درى جزئى از ايشان اختص_اص يافته.» (44 / حجر)

«جَهَنَّم» آن محلى است كه وعده خدا به پيروان ابليس عملى مى شود و در آن جا ع__ذابش_ان م_ى كن_د: «لاََمْ_لاََنَّ جَهَنَّ_مَ مِنْ__كَ وَمِ_مَّنْ تَبِ_عَكَ مِنْهُ_مْ اَجْمَ_عي__نَ» (85 / ص)

(17)

«لَها سَبْعَةُ اَبْوابٍ لِكُلِّ ب_ابٍ مِنْ_هُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ» (44 / حجر) خداى سبحان نه در اين آيه و نه در هيچ جاى كلام خود، بيان ننموده كه مراد از اين ابواب - درها - چيست؟ آيا مانند درهاى خانه و چهار ديوارى است كه در آن جا داخل مى شوند و همه واردين را در يك عرصه جمع مى كند؟ و يا طبقات و دركات مختلفى است كه از نظر نوع عذاب و شدت آن با هم تفاوت دارند.

استعمال كلمه باب در هر دو معنا متداول است و بعيد نيست از آيات متفرقه در قرآن كه درباره آتش دوزخ آمده معناى دومى استفاده شود، مانند آيه: «وَ سيقَ الَّذينَ اتَّقَ__وْا رَبَّهُمْ اِلَ__ى الْجَنَّةِ زُمَ__را حَتّ__ى اِذا جاءوُها وَ فُتِحَتْ اَبْوابُها» (73 / زمر) - تا آن جا كه مى فرماي__د - «قيلَ ادْخُلُ_وا اَبْوابَ جَهَنَّ__مَ خالِدي__نَ فيها»

(72 / زمر) و آيه: «اِنَّ الْمُنافِقي__نَ فِى ال__دَّرْكِ الاَْسْفَ_لِ مِ__نَ النّ_ارِ» (145 / نساء) و همچني__ن آياتى ديگر.

مؤيد اين احتمال فقره دوم آيه مورد بحث است كه مى فرمايد: «لِكُلِّ ب_ابٍ مِنْ_هُمْ جُزْءٌ

(18) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

مَقْسُومٌ _ از ايشان براى هر درى قسمتى است تقسيم شده،» (44 / حجر) چون ظاهر آن اين است كه خود جزء تقسيم شده بر درها است و اين وقتى معناى صحيح مى دهد كه باب ب_ه معناى طبق__ه باشد نه در ورودى.

و بنابراي__ن، معن__اى هف_ت در داشت__ن جهن__م اين مى ش__ود كه هف__ت ن__وع عذاب دارد و ه__ر ن__وع آن ب_ه مقتض___اى واردي_ن ب__راى خ___ود چن___د قس___م دارد.

و اين مطلب خالى از دلالت بر اين معنا نيست كه گناهانى كه مستوجب آتش است هفت قسم و طرقى كه آدمى را به هر يك از آن گناهان مى كشاند نيز چند قسم است و در صورتى كه آيه شريفه چنين دلالتى داشته باشد مؤيد رواياتى خواهد بود كه درباره طبقه بندى عذاب هاى دوزخ آمده است. (1)

1- المي_زان، ج :12 ، ص: 250 .

ابواب يا طبقات هفتگانه جهنم (19)

توضيحى بر ابواب هفتگانه دوزخ در روايات

در روايات اسلامى، در مجمع البيان، در ذيل آيه «لَها سَبْعَةُ اَبْوابٍ» گفته است: در معناى اين آيه دو قول است، يكى روايتى است كه از على، امير المؤمنين عليه السلام نقل شده كه فرمود: جهنم كه هفت در دارد بدين جهت است كه هفت طبقه دارد، هر طبقه روى طبقه ديگر قرار گرفته است. آن گاه براى مجسم كردن مطلب، دست هاى خود را روى هم گذاشت و فرمود: همين طور روى همند و خداى تعالى بهشت را همكف زمين قرار

داده و آت__ش دوزخ را روى ه__م، كه از همه پايين تر جهنم است و طبقه دوم آن لَظّى و سوم__ش حُطَمَة و چه__ارم__ش سَقَر و پنجم_ش جَحي__م و ششم__ش سَعي__ر و هفتم_ش ه_اوَيَ__ة اس_ت. (1)

(20) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

نوع ابواب جهنم مناسب با نوع اعمال

«فَادْخُلُ_وا اَبْ__وابَ جَ_هَنَّ_مَ خالِ_دي_نَ في_ها فَ_لَبِئْ_سَ مَثْ_وَى الْمُتَ_كَبِّ_ري_نَ،» «از دره_اى جهن_م درون شويد و جاودانه در آن باشيد كه جايگاه متكبران بسيار ب_د است.» (29 / نحل)

خطاب در اين آيه به مجموع متكبرين (كافرين) است، نه يك يك آنان، مى فرمايد: يك يك شما از درى از دره_اى جهنم كه مناسب كرده هايت_ان اس___ت وارد ش____وي___د. (1)

1- المي_زان، ج :17 ، ص: 456 .

2- المي__زان، ج :12 ، ص: 342 .

نوع ابواب جهنم مناسب با نوع اعمال (21)

دركات تقسيم ش_ده براى هر گ_روه

«فَ_ادْخُلُ_وا اَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدينَ فيها...،»

«به ابواب دوزخ داخل شويد در حالى كه بيرون شدن برايتان نيست... .»(76/مؤمن)

م__راد از «اَبْ__وابِ جَ__هَنَّ__م» درك__ات آن_س_ت.

«فَادْخُلُ_وا اَبْوابَ جَ__هَنَّ__مَ خالِ_دي_نَ في_ها،» يعن_ى داخ_ل دره_اى جهن_م ش_وي_د ك___ه ب_رايت___ان ت_قسي___م ك__رده ان___د، در ح_ال_ى ك_ه در آن ج_اودان_ه ب_اشي__د. (1)

طبقه زيرين جهنم، محل انباشت منافقين و كافرين

«...اِنَّ اللّ_هَ جامِ_عُ الْ_مُنافِقينَ وَ الْ_كافِ_ري_نَ ف_ى جَ_هَنَّ_مَ جَميع__ا،»

«...بدانيدكه خداكافران و منافقان را در جهنم با هم جمع خواهدآورد.»(140/نساء)

«...اِنَّ الْمُنافِقينَ فِى الدَّرْكِ الاَْسْفَلِ مِنَ النّارِ وَ لَنْ تَجِدَلَهُمْ نَصيرا،»

«...من_افقان در طبقه زيري__ن جهنمند و هرگ_ز برايشان ياورى نخواه_ى ياف__ت.» (145 / نساء)

در آتش دوزخ مراتبى مختلف براى ساكنان آن هست، بعضى در سافلند و بعضى

1- المي_زان، ج :17 ، ص: 533 .

(22) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

در «اَسْفَل» (سافل تر) و ناگفته پيدا است كه به حسب اختلاف اين مراتب شكنجه ها نيز مختلف مى شود كه خداى ع__ز و ج_ل اين ع_ذاب ه_اى مخت_لف را درك_ات ن_امي_ده است.

خداى تعالى در آخرت منافقين و كفار را در يك جا يعنى در جهنم جمع خواهد كرد و در گودترين درك هاى آتش سكنايشان خواهدداد و رابطه بين آنان و هر نصير و ياورى را كه بتوان_د ياريشان كند و هر شفيعى را كه بتواند شفاعتشان كند قطع خواهد كرد. (1)

سَقَر، دركه اى هراس آور

«سَاُصْليهِ سَقَرَ، وَ ما اَدْريكَ م_ا سَقَرُ،»

«و م_ن به زودى او را به سق_ر درم_ى آورم و ت_و چه مى دان__ى كه سق_ر چيس_ت؟» (26 و27 / مدثر)

«لا تُبْق_ى وَ لا تَذَرُ، لَ__وّاحَ__ةٌ لِلْبَشَ_رِ،»

1- المي_زان، ج :5 ، ص: 192 .

سقر، دركه اى هراس آور با نوزده مأمور (23)

«نه چيزى باقى مى گذارد و نه فردى را از قلم مى اندازد، سياه كننده بشره پوست است.» (28 و 29 / مدثر)

«سَقَر» در عرف قرآن يكى از نام هاى جهنم و يا دركه اى از دركات آن است. جمله «وَ ما اَدْريكَ ما سَقَرُ» به اين منظور آورده شده كه بفهماند «سَقَر» بسيار مهم و هراس آور است.

«لا تُبْقى وَ لا تَذَرُ» آيه مقيد نكرده كه «سَقَر» چه چيزى را باقى نمى گذارد و رها نمى كند، اقتضا دارد

كه مراد از آن را اين بگيريم كه «سَقَر» هيچ چيزى از آن چه او به دست آورده باقى نمى گذارد و همه را مى سوزاند و احدى را هم از آن هايى كه در آن مى افتند از قلم نينداخته همه را شامل مى شود، به خلاف آتش دنيا كه بسيار مى شود بعضى از چيزها كه در آن مى افتد نمى سوزاند و اگر مثلاً انسانى در آن بيفتد پوست ظاهرى و صفات جسميش را مى سوزاند و به روح او و صفات روحيش نمى رسد اما سقر احدى از كسى كه در آن مى افتند باقى نمى گذارد بلكه همه را فرا مى گيرد، زيرا

(24) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

خداوند فرموده: «تَ_دْعُ_وا مَ_نْ اَدْبَ_رَ وَ تَ_وَلّ_ى،» (17 / معارج) و وقتى آن ها را فرا گرفت چي__زى از روح و جسمش__ان را باق__ى نمى گ__ذارد بلك__ه هم__ه را مى س__وزاند هم چنان ك_ه ف_رم_وده: «نارُ اللّ__هِ الْمُوقَ__دَةُ اَلَّت__ى تَطَّلِ_عُ عَلَ__ى الاَْفْئِ_دَةِ!» (7 / هم__زه)

م_مكن ه_م هست منظ_ور اي_ن ب_اش_د ك_ه اح_دى را زن_ده نم_ى گ_ذارد و اح_دى را نم_ى مي_ران_د، در اي___ن ص_ورت در معن_اى آي_ه زي_ر خ_واه__د ب_ود ك_ه م_ى ف_رم_اي_د: «اَلَّ__ذى يَصْلَ__ى النّ_ارَ الْ_كُبْ_رى، ثُ_مَّ لا يَمُ___وتُ فيه_ا وَ لا يَحْي__ى!» (12 و 13 / اعل__ى)

«لَوّاحَةٌ لِلْبَشَرِ» كلمه «لَوّاحَةٌ» به معناى دگرگون كردن رنگ چيزى به سياهى است. مى فرماي__د: يكى ديگ__ر از خصوصيات «سَقَر» اين است كه رنگ بشره بدن ها را دگ_رگ__ون مى س___ازد. (1)

1- المي____زان، ج :20 ، ص: 137 .

سقر، دركه اى هراس آور با نوزده مأمور (25)

حص_ار جهن_م

«... وَ جَعَلْن__ا جَهَنَّ___مَ لِ_لْ__كافِ__ري_نَ حَ__صي__را،»

«... و جهنم را زندان كافران قرار داده ايم.» (8/اسراء)

م__ا «جَهَنَّم» را ب__راى كافران «حَصير» و محلى محصور قرار مى دهيم تا نتوانند از آن خ__ارج

ش__وند. (1)

1- الميزان، ج: 13 ، ص: 56 .

(26) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

بست_ر جهن_م!

«... جَهَنَّ____مَ يَصْلَ__وْنَه____ا فَبِئْ____سَ الْمِه_____ادُ،»

«جهنم_ى كه حرارت_ش را خواهند چشيد و چه بد بسترى است جهنم.» (56 / ص)

كلمه «يَصْلَوْنَها» به معناى داخل آتش شدن و چشيدن حرارت آن است. و يا به معناى تابع آتش شدن است.

«ه__ذا فَلْيَذُوقُ__وهُ حَميمٌ وَ غَسّاقٌ» (57 / ص) كلمه «حَميمٌ» به معناى حرارت بسيار زي_اد است و كلم_ه «غَسّاقٌ» به معناى چركى است ك_ه تعف_ن بسيار داشته باشد.

«وَ اخَ___رُ مِ__نْ شَكْلِ___هِ اَزْواجٌ» (58/ ص) شكل هر چيزى عبارت اس__ت از چيزى ك__ه مشابه آن و از جن__س آن باش_د. و كلم_ه «اَزْواجٌ» به معن_اى ان_واع و اقس_ام است.

اين نوع ديگرى ازجنس «حَميم» و «غَسّاق» است كه انواع مختلفى دارد و بايد آن را بچشند.(1)

خ_ان_ه ه_اى داخل آت_ش

«ذلِكَ جَزاءُ اَعْداءِاللّهِ النّارُ لَهُمْ فيها دارُالْخُلْدِجَزاءًبِما كانُوا بِاياتِنا يَجْحَدُونَ،»

«اين چني_ن است ك_ه كيف_ر دشمن_ان خ_دا آتش است، در شك_م آتش خ_ان_ه اى جاودان_ه دارند به كيفر اين كه همواره آيات م_ا را انكار مى كردند.» (28 / فصلت)

1- المي______زان، ج :17 ، ص: 334 .

خانه هاى داخل آتش (27)

«لَهُمْ فيهادارُالْخُلْدِ: آتش براى آنان خانه اى است جاودانه.» يعنى آتش به همه آنان احاطه دارد،هريك ازايشان در درون آتش خانه اى مخصوص به خوددارند،كه درآن جاودانند. (1)

پل صراط، پلى كه بر روى جهنم زده شده!

در كت___اب مع____ان____ى از ام___ام ص____ادق عليه السلام رواي____ت آورده ك_ه ف__رم___ود:

ص__راط مستقيم، طريق به سوى معرفت خدا است و اين دو صراط است، يكى صراط در دنيا و يكى در آخ__رت، اما صراط در دنيا عبارتس__ت از امامى كه اطاعتش بر خلق واجب شده و اما ص__راط در آخرت، پلى است كه بر روى جهن__م زده شده، هر كس در دنيا از صراط دنيا به درستى رد شود، يعنى امام خود را بشناسد و او را اطاعت كند، در آخرت نيز از پل آخرت به آسانى مى گذرد و كسى كه در دنيا امام خود را نشناس_د

1- المي_زان، ج :17 ، ص: 590 .

(28) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

در آخ_رت ه_م قدم_ش بر پ__ل آخ__رت مى لغ__زد و ب__ه درون جهن__م سقوط مى كند. (1)

عمق دوزخ و شكنجه ها در جهنم

(از مش_اه_دات رس__ول اللّه صلى الله عليه و آله در ش_ب مع__راج)

فرمود: ... آوازى هول انگيز شنيدم كه مرا به وحشت انداخت جبرئيل گفت اى محمد مى شنوى؟ گفتم آرى، گفت اين سنگى است كه من هفتاد سال قبل از لب جهنم به داخل آن پرتاب كرده ام الان در قعر جهنم جاى گرفت و اين صدا از آن بود، اصحاب مى گويند به همين جهت رسول خدا صلى الله عليه و آله تا زنده بود خنده نكرد. (2)

(ب__راى مطالع__ه رواي__ات مرب__وط به مع__راج به آي__ه 1 سوره اِسْ__رى، المي__زان، ج 13، ص 3 مراجع__ه ش____ود.)

1- المي_زان، ج :1 ، ص: 65 .

2- الميزان، ج :13 ، ص: 3 .

عمق دوزخ و شكنجه ها در جهنم (29)

(30)

فصل دوم:خازنان و مأموران جهنم

مالك يا دربان جهنم

«وَ ن__ادَوْا ي__ا م__الِ__كُ لِيَقْ____ضِ عَلَيْن____ا رَبُّ__كَ ق__الَ اِنَّكُ__مْ م_اكِثُ___ونَ،»

«و ندا كردند كه هان اى مالك دوزخ پروردگار خود را بخوان تا مرگ ما را برساند، مى گويد: نه، شما ديگر مرگ نداريد و هميش_ه زنده اي_د.» (77 / زخرف)

منظ__ور از كلم__ه «مالِك» همان درب__ان دوزخ است كه در اخب__ار و رواي__ات عامه

(31)

و خاص__ه نيز به اين نام ناميده شده است. (1)

خ_ازن و مالك جهن_م

(از مشاهدات رسول اللّه صلى الله عليه و آله در شب معراج)

ف_رمود: ... پرسي_دم: اى جب_رئيل اين كيست ك_ه اين چنين م_را ب_ه ف_زع ان_داخ_ت؟ گفت: ج_ا دارد ك_ه ترسيده ش_ود خود م_ا ه_م همگ_ى از او م_ى ت_رسي_م او خ_ازن و

1- المي_زان، ج :18 ، ص: 184 .

(32) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

م_الك جهن_م است و ت_اكن_ون خن_ده نك_رده و از روزى كه خدا او را متص__دى جهن_م نم__وده تا ب__ه ام__روز روز ب__ه روز بر غض__ب غيظ خ__ود نسب__ت به دشمن__ان خ__دا و گنهك__اران - مى افزاي__د و خداون__د ب__ه دس__ت او از ايش__ان انتق__ام مى گي__رد. (1)

خازنان جهنم

«وَ قالَ الَّذينَ فِى النّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنّا يَوْما مِنَ الْعَذابِ،»

«و هم_ه آن ها ك_ه در آتشن_د ب_ه خ_ازن_ان دوزخ م_ى گ_وين_د پ_روردگ_ارت_ان را بخ_واني_د يك روز ه_م ك_ه ش_ده ع_ذاب را ب_ر م_ا تخ_فيف ده__د.» (49 / مؤمن)

اي__ن آي___ه ش__ريف__ه حك_اي__ت گفتگ__وى دوزخي_ان ب_ا خ__ازنان جهنم اس__ت. (2)

خازنان: ملائكه تدبير كننده انواع عذابهاى جهنم

1- المي_زان، ج :13 ، ص: 3 .

2- المي_زان، ج :17 ، ص: 510 .

خازنان: ملائكه تدبيركننده عذاب هاى جهنم (33)

«تَك_ادُ تَمَيَّزُ مِ_نَ الْغَيْ_ظِ كُلَّم_ا اُلْقِىَ فيها فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُها اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذيرٌ،»

«گويى از شدت غضب مى خواهد متلاشى شود هر فوجى كه داخل آن مى ش_ود خازن_ان آتش مى پرسن_د مگ_ر پي_امب_رى بي_م رسان برايتان نيامد؟» (8 / ملك)

منظور از «خَزَنَة» ملائكه اى است كه موكل بر آتشند و انواع عذاب هاى جهنم را تدبي__ر مى كنند و درب__اره همان ه__ا است كه مى فرماي__د: «عَلَيْها مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ» (6 / تحريم) و نيز مى فرماي_د: «وَ ما اَدْري_كَ ما سَقَ__رُ... عَلَيْه__ا تِسْعَةَ عَشَ__رَ، وَ ما جَعَلْنا اَصْح__ابَ النّارِ اِلاّ مَلائِكَةً» (30 و 31 / مدثر)

هر دسته اى كه در جهنم ريخته مى شوند و يا به سوى آن سوق داده مى شوند، ملائكه موكل بر دوزخ و نگهبانان آن از در توبيخ مى پرسند: مگر براى شما «نَذير،» يعنى پيامبرى كه شما را از چنين عذابى بترساند نيامده؟!

«قالُوا بَلى قَدْ جاءَنا نَذيرٌ فَكَذَّبْن_ا...» (9 / ملك)

اين جمله حكاي__ت پاسخى است كه دوزخيان به فرشتگان خازن دوزخ مى دهند و در آن اعت__راف مى كنند به اين كه «نَذي__ر» برايشان آم__د و از آتش دوزخ انذارش__ان ك__رد، ولى تكذب__ش كردند و افت__را ب_ه او بستن__د.

(34) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

دوزخيان در پاسخ فرشتگان مى گويند: اگر

ما در دنيا رسولان را در نصايح و مواعظشان اطاعت كرده بوديم و يا حجت حق آنان را تعقل مى كرديم امروز در زمره اه__ل جهن__م نبودي__م و هم_انن__د ايش_ان در آت__ش ج_اودان_ه، مع_ذب نمى ش_دي_م. (1)

خشونت ملائكه مأمور شكنجه دوزخيان

«... عَلَيْه_ا مَ__لائِكَ_ةٌ غِلاظٌ شِ_دادٌ لا يَعْصُ__ونَ اللّ__هَ ما اَمَرَهُ__مْ وَ يَفْعَلُ__ونَ ما يُؤْمَروُنَ،»

«... آتشى كه فرشتگان غلاظ و شداد موكل بر آنند فرشتگانى كه هرگز خدا را در آن چه دستورشان مى دهد ن_افرم_انى ننموده بلكه ه_ر چه مى گويد عمل مى كنن_د.» (6 / تحريم)

1- المي_زان، ج :19 ، ص: 590 .

خشونت ملائكه مأمور شكنجه دوزخيان (35)

مى فرمايد: بر آتش دوزخ ملائكه اى موكل شده اند تا انواع عذاب را بر سر اهل دوزخ بياورند، ملائكه اى غلاظ و شداد.

منظور از فرشته غليظ و فرشتگان «غِلاظ» فرشتگانى است كه خشونت عمل دارند، (چون فرشتگان مثل ما آدميان قلب مادى ندارند تا متصف به خشونت و رقت ش__ون_د.)

«لا يَعْصُونَ اللّهَ مااَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَروُنَ،» به منزله تفسيرى است براى جمله «غِلاظٌ شِداد،» مى فرمايد: منظور از «غِلاظ» و «شِداد،» اين است كه فرشتگان نامبرده ملازم آن مأموريتى هستند كه خداى تعالى به آنان داده و غير از خدا و اوامرش هيچ عامل ديگرى از قبيل رقت و ترحم و امثال آن در آنان اثر نمى گذارد و خدا را با مخالفت و يا رد، عصيان نمى كنند، هر چه را مأمور باشند مو به مو اجرا مى كنند، بدون اين كه چيزى از خود آنان فوت شود و يا به خاطر ضعف و خستگى از مأموريت كم كنند، (عذابى كه آنان به انسان ها مى دهند عذابى است كه اگر انسانى آن را انجام مى داد،

(36) جهنم از ديدگاه قرآن

و حديث

مى گفتيم فلان__ى شكنجه گ__رى غلاظ و شدي__د و مردى ب_ى رحم و بى شفقت است.) (1)

نوزده مأمور سقر، هراس آورترين درك_ه جهن_م

«سَاُصْليهِ سَقَرَ، وَ ما اَدْريكَ ما سَقَرُ،»

«و م__ن به زودى او را به سَقَ_ر در م_ى آورم و تو چه مى دانى كه سقر چيست؟» (26 و 27 / مدثر)

«لا تُبْق__ى وَ لا تَ__ذَرُ، لَوّاحَ__ةٌ لِلْبَشَرِ، عَلَيْه__ا تِسْعَ_ةَ عَشَ__رَ،»

«نه چيزى باقى مى گذارد و نه فردى را از قلم مى اندازد، سياه كننده بشره پوست است و نوزده فرشته بر آن م_وكل است.» (28و29و30 / مدثر)

«سَقَر» در عرف قرآن يكى از نام هاى جهنم و يا دركه اى از دركات آن است. «عَلَيْها

1- المي_زان، ج :30 ، ص: 137 .

نوزده مأمور سقر، هراس آورترين دركه جهنم (37)

تِسْعَةَ عَشَرَ» يعنى بر آن - «سَقَر» - نوزده نفر موكلند، كه عهده دار عذاب دادن به مجرمينند.

هر چند مطلب را مبهم گذاشته و نفرموده كه اين نوزده نفر از فرشتگانند و يا غير فرشته اند، ليكن از آيات قيامت و مخصوصا تصريح آيات بعدى استفاده مى شود كه از ملائك_ه اند.

ماهي__ت خازنان جهن_م و فتنه در تعداد آن ها

«وَ م_ا جَعَلْن_ا اَصْح__ابَ النّ__ارِ اِلاّ مَلائِكَ_ةً وَ م_ا جَعَلْن_ا عِدَّتَهُمْ اِلاّ فِتْنَةً لِلَّذينَ كَفَ__روُا.... وَ ما يَعْلَ__مُ جُنُ__ودَ رَبِّ__كَ اِلاّ هُ_وَ وَ م_ا هِ__ىَ اِلاّ ذِكْ__رى لِلْبَشَ__رِ،»

«و خازنان آتش را جز ملائكه قرار نداده و عدد آن ها را جز به منظور آزمايش كفار نياورديم... و عدد جنود پروردگار تو را كسى جز خود او نمى داند و اين جز براى تذكر بشر نيست.»(31 / مدثر)

(38) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

«وَ ما جَعَلْنا اَصْحابَ النّارِ اِلاّ مَلائِكَةً،» مراد از «اَصْحابَ النّارِ» همان خازنان موكل بر دوزخندكه عهده دار شكنجه دادن به مجرمينند و اين معناهم ازجمله«عَلَيْهاتِسْعَةَ عَشَرَ،» درآيه قبلى استفاده مى شود و هم جمله«وَ ما جَعَلْناعِدَّتَهُمْ اِلاّفِتْنَةً...،»به آن شهادت مى دهد.

و حاصل معناى آيه اين است كه: ما اصحاب آتش و موكلين بر

آن را از جنس ملائكه قرار داديم كه قادر بر انجام مأموريت خود هستند. هم چنان كه در جاى ديگر فرمود: «عَلَيْه_ا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا يَعْصُونَ اللّهَ مااَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَروُنَ» (6 / تحريم) پس موكلين بر آتش از جنس بشر نيستند تا مجرمين اميد آن داشته باشند در برابرشان مق_اوم_ت كنن_د و از بينش_ان بب_رن_د.

«وَ م_ا جَعَلْن_ا عِدَّتَهُمْ اِلاّ فِتْنَةً لِلَّذينَ كَفَروُا،» كلمه «فِتْنَة» به معناى محنت و آزمايش است، مى گويند منظور از اين جعل، جعل به حسب آگهى دادن است، نه جعل به حسب تكوي__ن، در نتيجه معن__اى آيه اين اس__ت كه ما از ع__دد آن ملائك__ه و اين كه نوزده نفرن__د به شما خب__ر نداديم، مگ_ر ب_راى اين كه همي_ن خب_ر ب_اعث آزم_ايش كفار شود.

ماهيت خازنان جهنم و فتنه در تعداد آن ها (39)

«لِيَسْتَيْقِنَ الَّذينَ اوُتُوا الْكِتابَ،» (31 / مدثر) يعنى ما براى اين گفتيم موكلين بر آتش نوزده فرشته اند كه اهل كتاب يقين كنند به اين كه قرآن نازل بر تو حق است، چون مى بينند قرآن هم مطابق كتاب آسمانى ايشان است.

«وَ يَزْدادَالَّذينَ امَنُوا ايمان_ا،» (31 / مدثر) و نيز براى اين كه مؤمنين به اسلام هم وقت__ى ببينند كه اهل كتاب هم اين خبر قرآن را تصديق كرده اند، ايمانشان زيادتر شود.

معناى مجموع اين چند آيه چنين است كه: اگر ما از عدد خازنان دوزخ خبر داديم، براى اين بود كه مايه آزمايش كفار و باعث يقين اهل كتاب و بيشتر شدن ايمان مؤمنين باش__د، البته اين نتيج__ه هم بر آن غاي__ات مترتب مى شود كه منافقين و كافردلان خواهن__د گفت: خدا از اين مث_ل چه منظورى داشته؟

خدا چه منظور داشته

از اين كه خازنان دوزخ را به صفت «تِسْعَةَ عَشَر» توصيف كرده؟ و خلاصه چه طور ممكن است اين عده اندك قدرت آن را داشته باشند ك_ه تمامى دوزخيان را كه اكث_ر افراد ج_ن و انسند عذاب كنند؟

(40) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

مضمون آيه « وَ م_ا جَعَلْن_ا عِدَّتَهُمْ اِلاّ فِتْنَةً...،» و در جمله «وَ ما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلاّ هُوَ،» بى اطلاعى غير خداى تعالى را مقيد كرده به قيد جنود - كه به معناى گروه هاى فشرده و متراكمى است كه خداى تعالى براى اجراى اوامر خود خلقشان كرده - نه خصوص عده خازنان دوزخ، در نتيجه به اطلاقش مى فهماند كه علم به حقيقت آن جنود و خصوصيات خلقشان و عده نفراتشان و اعمالى كه انجام مى دهند و دقائق حكمتى كه در همه اين امور نهفته است، مخصوص به خداى تعالى است و احدى با خدا در آن شريك نيست، پس هيچ احدى نمى تواند عده آنان را اندك و يا زياد بشمارد و يا درباره خصوصي__ات آن__ان ب_ا اين ك__ه جاه__ل است طعن_ه اى بزن__د و اظه__ار نظ__رى كن__د.

«وَ ما هِىَ اِلاّ ذِكْرى لِلْبَشَرِ،» معن__اى جمل__ه اين اس__ت ك__ه بش__ر هي__چ راهى به علم و آگهى از جنود پروردگار تو ندارد و اگر ما خود خبر داديم كه خ__ازن__ان دوزخ ن__وزده نف__رن__د، ب__راى اين ب__ود كه م__اي__ه تذكر آنان شود و از آن انذار گيرند.(1)

1- المي_زان، ج :20 ، ص: 139 .

ماهيت خازنان جهنم و فتنه در تعداد آن ها (41)

(42)

فصل سوم :ماهيت آتش جهنم

ماهيت آتش جهنم چيست؟

«اِنَّ الَّ_ذينَ كَفَ_رُوا لَ_نْ تُغْنِ_ىَ عَنْهُ_مْ اَمْ_والُهُ_مْ وَ لا اَوْلادُهُ_مْ مِ_نَ ال_لّهِ شَيْئ_ا وَ اُول_ئِكَ هُ_مْ وَقُ_ودُ النّارِ،»

«آنان كه كافر شدند به طور

محقق بدانند كه اموال و اولادشان به هيچ وجه و از هيچ جهت از خدا بى نيازشان نمى كند و ايشان آرى هم ايشانند كه آتش افروز دوزخند.» (10 / آل عمران)

كلمه «وَقُودُ» به معناى هر چيزى است كه با آن آتش را برافروخته و شعله ور سازند و اين آيه شريفه شبيه آيه: «وَاتَّقُواالنّارَالَّتى وَقُودُهَاالنّاسُ وَالْحِجارَةُ،» (24/بقره) و

(43)

آيه: «اِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مَنْ دُونِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّمُ،» (98/انبياء) است، چون در آيه مورد بحث مى فرمايد انسان آتش افروز دوزخ است و در دومى مى فرمايد انسان و سنگ وسيله افروخته شدن دوزخند و در سومى مى فرمايد شما و هر چه به جز خدا مى پرستيد هيزم دوزخيد!

كلم__ه «وَقُودُ» را به كلم__ه «نار» اضافه كرد ب__راى اين بود كه انحصار را برساند و لازم___ه اي__ن حص_ر اي__ن اس__ت ك_ه تك_ذي__ب كنن_دگ_ان از كف_ار، اص___ل در ع__ذاب و اف__روخت____ه ش__دن آتشن___د و ديگ____ران ب___ه آت____ش آن____ان م_ى س___وزن___د.

توضيح: عقاب خدا چنان نيست كه از يك جهت معينى به انسان روى بياورد و در محل معينى گريبان آدمى را بگيرد و مانند عقاب غير خدا به شرايط مخصوصى متوجه آدمى بشود، مثلاً از بالاى سر و يا از پائين و يا در بعضى اماكن به انسان برسد و انسان بتواند از آن محل يا از آن ناحيه دور گردد و پا به فرار گذاشته خود را از گزند آن عقاب حفظ كند، بلك_ه عقاب خ_دا آدم_ى را به عم_ل خ_ود آدم_ى و ب_ه گن_اهش مى گي_رد و

(44) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

چ_ون گن_اه در ب_اطن آدم_ى و در ظ_اهرش هست و از او ج_دا ش_دنى نيست، عق_اب خ_دا ه_م از او

ج_دا ش_دن_ى نيست و در نتيج_ه خ_ود انس_ان «وَقُ_ودُ» و آتش اف_روز دوزخ مى ش_ود و ب_ه عب_ارت ديگ_ر آتش از نه_اد خ_ود او مشتع_ل مى گ__ردد و ب_ا اين فرض ديگر ف_رار و ق_رار معن_ا ندارد، ديگ_ر ن_ه خلاصى تصور دارد و نه تخفيف، به همين جهت است كه خدا خود را شديدالعقاب خوانده است. (1)

هيزم هاى جهنم: انسان ها و سنگ ها

«فَاِنْ لَ__مْ تَفْعَلُ__وا وَ لَنْ تَفْعَلُ__وا فَاتَّقُوا النّارَ الَّتى وَقُودُهَا النّاسُ وَ الْحِجارَةُ اُعِ____دَّتْ لِلْكافِري___نَ،»

«و اگر نكرديد و هرگز نخواهيد كرد پس از آتشى كه هيزمش مردم و سنگ است

1- المي___زان، ج :3 ، ص: 136 .

هيزم هاى جهنم: انسان ها و سنگ ها (45)

و براى كافران مهيا شده بترسيد.»(24 / بقره)

كلم__ه «وَقُودُ» به معن__اى آتش گيرانه اس__ت، كه در قديم به صورت سنگ و چخماق بود و در امروز به صورت فندك در آمده و در آي__ه مورد بحث تصريح كرده ب__ه اين ك__ه: آتش گيران__ه دوزخ، انسان ه__اين_د، ك__ه خ__ود باي__د در آن بسوزن__د، پس انسان ه__ا هم آتش گيرانه ان__د و ه__م هي___زم آن.

و اين معنا در آيه: «ثُمَّ فِى النّارِ يُسْجَرُونَ،» (72 / مؤمن) نيز آمده، چون مى فرمايد: «سپس در آتش افروخته مى شوند،» و همچنين آيه: «نارُاللّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتى تَطَّلِعُ عَلَى الاَْفْئِدَة _ آتش افروخت_ه كه از دل ها سر مى زند.» (6 و7 / همزه)

پس معل__وم مى شود كه انس_ان در آتشى معذب مى شود، كه خودش افروخته است.

از اين آيه برمى آيد: آدمى در جهان ديگر، جز آن چه خودش در اين جهان براى خود تهيه كرده چيزى ندارد، هم چنان كه از رسول خدا صلى الله عليه و آله هم روايت شده كه فرمود: همان ط__ور كه زندگى مى كنيد مى ميري__د و همان طور كه مى ميريد، مبعوث مى شويد

(46) جهنم از ديدگاه قرآن

و حديث

(ت__ا آخ___ر حدي____ث)

و اما كلمه «اَلْحِجارَةُ» در جمله: «وَقُودُهَا النّاسُ وَ الْحِجارَةُ» همان سنگهائى است كه به عنوان بت مى تراشيدند و مى پرستيدند به شهادت اين كه در جاى ديگر فرموده: «اِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مَنْ دُونِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّمُ _ شما و آن چه مى پرستيد هيزم جهنميد!» چون كلمه «حَصَب» نيز به همان معنى «وَقُود» است. (1)

انس_ان و سن_گ به عنوان آتشگيرانه جهنم

«يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا قُوا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْليكُمْ نارا وَقُودُهَا النّاسُ وَ الْحِجارَةُ عَلَيْه_ا مَلائِكَ__ةٌ غِ_لاظٌ شِ___دادٌ لا يَعْصُ__ونَ اللّ_هَ ما اَمَ_رَهُ_مْ وَ يَ_فْعَلُ__ونَ ما يُ_ؤْمَروُنَ،»

1- المي_زان، ج :1 ، ص: 138 .

انسان و سنگ به عنوان آتشگيرانه جهنم (47)

«هان اى كسانى كه ايمان آورده ايد! خود و اهل خود را از آتشى كه آتش گيرانه اش مردم و سنگ است حفظ كنيد، آتشى كه فرشتگان غلاظ و شداد موكل بر آنند فرشتگانى كه هرگز خدا را در آن چه دستورشان مى دهد نافرمانى ننموده بلك__ه هرچه مى گوي_د عمل مى كنن__د.» (6 / تحريم)

«ي_ا اَيُّهَ__ا الَّذي__نَ كَفَ_روُا لا تَعْتَ_ذِروُا الْيَوْمَ اِنَّم_ا تُجْ_زَوْنَ ما كُنْتُ_مْ تَعْمَلُونَ،»

«اى كسانى كه كفر ورزيديد! امروز ديگر معذرت نخواهيد براى اين كه كيفر شما جز آن چه مى كرديد چيز ديگرى نيست.» (7/تحريم)

اگر انسان هاى معذب در آتش دوزخ را آتش گيرانه دوزخ خوانده، بدين جهت است كه شعله گرفتن مردم در آتش دوزخ به دست خود آنان است، هم چنان كه در جاى ديگر فرموده: «ثُمَّ فِى النّارِ يُسْجَرُونَ،» در نتيجه جمله مورد بحث يكى از ادله تجسم اعم_ال است.

خ__داى تعالى مى فهماند همي__ن اعمال بد خود شما است كه در آن جهان برمى گردد

(48) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

و آتشى شده به جان خودتان مى افتد، آتشى ك_ه ب_ه هيچ وج_ه خ_لاص_ى و مف__رى از آن

نيس__ت.(1)

جني_ان هي__زم دوزخ

«وَ اَنّ_ا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَ مِنَّا الْق_اسِطُونَ فَمَ_نْ اَسْ_لَمَ فَاُولئِ_كَ تَحَ_رَّوْا رَشَدا،»

«و اين كه ما نيز دو طايفه ايم بعضى از ما مسلمانند و بعضى منحرف پس هر كس تسليم خدا گردد راه رشد را پيش گرفته است.» (14 / جن)

«وَ اَمَّا الْ_ق_اسِ__طُ__ونَ فَ_ك_انُ____وا لِجَ__هَ_نَّ__مَ حَ_طَب__ا،»

«و اما منحرفين براى دوزخ هيزم خواهند بود.»(15 / جن)

«وَ اَمَّا الْقاسِطُونَ فَك_انُوا لِجَهَنَّ_مَ حَطَب_ا،» و اما منحرفين هيزم جهنمند و در دوزخ با

1- المي_زان، ج :19 ، ص: 560 .

جنيان هيزم دوزخ (49)

س_وختن مع_ذب مى ش_ون_د، ج_انش_ان مشتع_ل مى گ_ردد، عين_ا نظي_ر منح_رفي_ن از ان__س، ك_ه ق_رآن كري__م درباره آن ها فرموده: «فَاتَّقُوا النّارَ الَّتى وَقُودُهَا النّاسُ... .» (1)

هيزم هاى جهنم، و صداى ناله هاى دوزخيان

«... اِنَّكُ_مْ وَ ما تَعْبُ__دُونَ مِ__نْ دُونِ اللّ_هِ حَ_صَبُ جَ_هَنَّ_مَ اَنْتُ_مْ لَ__ها وارِدُونَ،»

«...شم__ا و آن چه ب_ه غير خدا مى پرستيد همه سوخت دوزخيد و به آن وارد خ__واهي__د ش__د،» (98 / انبي___اء)

«لَ__وْ ك____انَ ه_____ؤُلاءِ الِهَ__ةً م___ا وَرَدُوه__ا وَ كُ___لٌّ فيه___ا خ__الِ___دُونَ،»

«اگ_ر اين_ان خ_دا بودن__د وارد جهن__م نمى شدن__د ام_ا همگ_ى در آن ج_اودانن_د،» (99 / انبياء)

1- المي_زان، ج :20 ، ص: 70 .

(50) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

«لَهُمْ في_ها زَفي__رٌ وَ هُمْ في_ها لا يَسْمَعُ_ونَ،»

«در آن ج_ا ن_ال_ه اى دارن_د و در آن جا چي___زى نم_ى شن__ون___د.» (100 / انبياء)

كلمه «حَصَبُ» به معناى آتش گيره يا هيزم يا به معناى هر چيزى است كه در آتش افكنده شود.

اين آي_ه از خط_اب ه_اى روز قي_امت ب_ه كف__ار است، كه در آن ها حكم شده به اين كه بايد داخ__ل آتش ش_وند و در جهنم جاودانه بسر برند.

و جمل_ه «وَ كُ__لٌّ فيها خالِدُونَ،» يعن_ى هم_ه شما و خدايانت_ان در جهنم جاويد

هستي_د. «لَهُ_مْ في_ها زَفي_رٌ وَ هُ__مْ في_ها لا يَسْمَعُ___ونَ،»

«در آن جا ناله اى دارند و در آن جا چيزى نمى شنوند.»

«زَفيرٌ» ص__داي__ى اس__ت كه در اثر نفس كشيدن به داخل ايجاد مى شود. و اگر فرموده: صداى آن را نمى شنوند به خ__اط__ر اين اس__ت ك__ه در دنيا صداى كلمه حق را

هيزم هاى جهنم و صداى ناله هاى دوزخيان (51)

نمى شنيدند. ه__م چنان ك__ه اگر در آخرت نمى بينن__د، سزاى اعراضشان از ديدن و نظر افكن__دن ب__ه آي__ات خ__دا است. (1)

گدازه اموال و اندوخته ها در جهنم

«يآاَ يُّهَا الَّذينَ ءَامَنُوا اِنَّ كَثيرا مِنَ الاَْحْبارِ وَ الرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ اَمْوالَ النّاسِ بِ__الْبطِ_لِ وَ يَصُ__دُّونَ عَنْ سَبي_لِ اللّ_هِ وَ الَّ_ذي_نَ يَكْنِ_زُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُ____ونَه____ا ف__ى سَبي___لِ اللّ___هِ فَبَشِّ___رْهُ___مْ بِعَ___ذابٍ اَلي____مٍ،»

«اى كسانى كه ايمان آورده ايد (متوجه باشيد كه) بسيارى از احبار و رهبان اموال مردم را به باطل مى خورند و از راه خدا جلوگيرى مى كنند و كسانى كه طلا و نقره گنجينه مى كنند و آن را در راه خدا انفاق نمى كنند به عذاب دردناكى بشارتشان ده!» (34 / توبه)

1- المي_زان، ج :14 ، ص: 4 .

(52) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

«يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فى نارِجَهَنَّمَ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لاَِنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ،»

«و آن عذاب وقتى است كه آن دفينه ها را در آتش سرخ كنند و با آن پيشانى ها و پهل_وها و پشت ه_ايش_ان را داغ نهن_د و بديشان بگويند: اين است همان طلا و نق__ره اى كه براى خود گن__ج كرده بودي__د اكن_ون رن__ج آن را به خاطر آن كه روى ه__م انباشته بودي_د بچشيد.» (35 / توبه)

مى فرمايد: اين عذابى كه ما دفينه كنندگان ثروت را از آن بيم داده ايم و بر آن تهديدشان كرديم، وقوعش در

روزى است كه در آتش جهنم بر آن پول هاى دفينه شده دميده مى شود تا سرخ گردد، آن گاه با همان ها پيشانى ها و پشت و پهلوى ايشان را داغ مى كنند و در آن موقع به ايشان گفته مى شود اين همان پول هائى است كه براى روز مباداى خود جمع كرده بوديد، اينك همان ها را بچشيد، زيرا اين ها همان ها است كه امروز به صورت عذاب درآمده و شمارا شكنجه مى دهد.

گدازه اموال و اندوخته ها در جهنم (53)

و در تفسير قمى آمده كه ابوذر غفارى در ايامى كه در شام بود همه روزه صبح به راه مى افتاد و در ميان مردم به صداى بلند فرياد مى زد: گنجينه داران بدانند كه روزى خواهد آمد كه آن قدر بر پيشانى و پشت و پهلوهايشان داغ مى گذارند كه درون هايشان از سوز آن خبردار شود.

مؤلف: طبرسى در مجمع البيان وجه و علت اين را كه چرا از ميان همه اعضا پيشانى و پشت و پهلو ذكر شده از اين روايت چنين استفاده كرده است كه: منظور از داغ نهادن اي__ن است كه حرارت آت__ش را به جوف آنان برسانند و به همين جهت پيشانى ايشان را داغ مى گذارند تا مغ_ز سرشان به س__وزش درآي__د و پش__ت و پهلو را داغ مى گذارند تا ان__درونش_ان بس___وزد.

كلمه «كَنْز» به معناى نگهدارى و ذخيره مال و خوددارى از اين است كه در ميان مردم جريان پيدا كند و زيادتر شود و انتفاع از آن عمومى تر گردد، يكى از آن با دادنش

(54) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

منتف__ع شود و ديگ_رى با گرفت__ن آن و سومى با عم_ل كردن روى آن.

آيه شريفه عموم احتكار كنندگان را به عذاب

شديدى تهديد مى كند.

و در جمله: «وَ لا يُنْفِقُونَها فى سَبيلِ اللّهِ،» كنز و احتكار را توضيح مى دهد و مى فهماند آن احتكارى مبغوض خدا است كه مستلزم خوددارى از انفاق در راه او باشد و در م__واردى كه وظيف__ه انفاق آن م_ال در راه خدا است، انسان را از انجام آن منع كند.

و به طورى كه از كلام خود خداى تعالى برمى آيد انفاق در راه خدا عبارت است از آن انف_اقى ك_ه ق_وام دي_ن ب_ر آن است، به طورى ك_ه اگ_ر در آن م_ورد انف_اق نش_ود ب_ر اس_اس دي_ن لطم_ه وارد م_ى آي_د، م_انن_د انف_اق در جه_اد و در جمي_ع مص_ال_ح دينى ك_ه حف_ظش واجب است و همچني_ن آن ش_ؤون اجتم_اعى مس_لمين ك_ه ب_ا زمي_ن ماندنش شيرازه اجتماع از هم گسيخته مى گردد و نيز حقوق مالى واجبى كه دين آن را ب_ه منظ_ور تح_كي_م اس_اس اجتماع تشريع كرده، پس اگر كس_ى با وجود احتياج اجتماع

گدازه اموال و اندوخته ها در جهنم (55)

ب__ه ه__زين_ه، درب_اره ح_واي_ج ض_روريش سرم_اي_ه و نق_دين_ه را احتكار و حب_س كند او ني_ز از كس_ان_ى است ك_ه در راه خ_دا انف_اق نك_رده و ب_ايد منتظ_ر عذاب_ى دردن_اك ب_اش_د، چ_ون او خ_ود را ب_ر خ_دايش مق_دم داشت_ه و احتي_اج م_وه_وم و احتمال_ى خ_ود و فرزن_دانش را ب_ر احتي_اج قطع_ى و ض_رورى اجتماع دينى برترى داده است.(1)

آتشخوارى پول يتيم خواران

(از مشاهدات رسول اللّه صلى الله عليه و آله در شب معراج)

فرمود: ... به مردمى برخوردم كه آتش در دهانشان مى انداختند و از پائينشان بيرون مى آمد پرسيدم اين ها كيانند گفت اين ها كسانى هستند كه اموال يتيمان را به ظلم مى خوردن_د كه در حقيق__ت آتش مى خورن__د و به زودى ب__ه سعي_ر جهنم مى رسند.(2)

1- المي________زان، ج :9

، ص: 333 .

2- المي_زان، ج :13 ، ص: 3 .

(56) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

فصل چهارم :آتش جهنم

آتش دوزخ در اولين ديدار دوزخيان

«... وَ اَعْتَدْنا لِمَ_نْ كَ____ذَّبَ بِ_السّ_اعَ___ةِ سَ_ع_ي__را،»

«... و ما براى هر كس كه رستاخيز را دروغ شمارد آتشى افروخته آماده كرده ايم.» (11 /فرقان)

«اِذا رَاَتْهُمْ مِنْ مَكانٍ بَعيدٍ سَمِعُوا لَها تَغَيُّظا وَ زَفيرا،»

(57)

«آتش_ى ك_ه چ_ون از مك_ان_ى دور ب_ه چشمش_ان رسد غليان و صفير هول انگيز آن را بشنوند.»(12/فرقان)

«وَ اِذا اُلْقُ_وا مِ_نْ_ها مَكان__ا ضَ__يِّق__ا مُ__قَ_رَّن_ي_نَ دَعَ__وْا هُ__ن_الِ_كَ ثُبُ__ورا،»

«و چ_ون دس___ت بست_ه ب_ه تنگن_اى آن درافتن_د در آن جا آرزوى هلاكت كنند.» (13/ فرقان)

«لا تَ___دْعُ___وا الْيَ____وْمَ ثُبُ___ورا واحِ____دا وَ ادْعُ____وا ثُ_بُ___ورا كَثي___را،»

«ديگر هلاكتتان يكى نيست بلكه هلاكت هاى بسيار بخواهيد!» (14 / فرقان)

كلمه «سَعيرا» به معناى آتشى است پر شعله. و عذاب سعيرى كه در آيه وعده داده شده، اختصاص به كفار مورد بحث ندارد، بلكه كيفر هر كسى است كه معاد را انكار كند، چه اين كفار و چه غير ايشان و نيز دلالت كند بر اين كه مسبب مهيا كردن جهنم تكذيب ايشان به قيامت است.

«اِذا رَاَتْهُمْ مِنْ مَكانٍ بَعي_دٍ سَمِع_ُوا لَه_ا تَغَيُّظ_ا وَ زَفي_را،» كلمه غيظ به معناى خشم شديد است و «تَغَيُّظا» به معناى اظهار غيظ است، كه گاهى با سرو صدا هم توأم است. كلمه «زَفير» به معناى تردد و آمد و شد نفس است، كه با فرو رفتن آن دنده هاى سينه بالا مى آيد و با برآمدنش فرو مى نشيند.

(58) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

و اين آيه حال آتش دوزخ را نسبت به آنان وقتى كه در روز جزا با آن مواجه مى ش_ون_د چنين تمث__ل مى كن_د، ك_ه هم_انن_د شي_ر در

هنگ_ام دي_دن شك__ار خود فري_اد مخص_وص خ_ود را درم_ى آورد.

«وَ اِذا اُلْقُوا مِنْها مَكانا ضَيِّق_ا مُقَ_رَّني_نَ دَعَ_وْا هُن_الِكَ ثُبُورا،» كلمه «ثُبُور» به معناى وي_ل و ه_لاك__ت اس_ت . كلم_ه «مُقَرَّني_ن» ب_ه معن_اى بست_ه ش_دن با غل و زنجي_ر است.

معناى آيه اين است كه: وقتى در روز جزا كت بسته در جايى تنگ از آتش بيفتند آن جا صدايشان به واويلا بلند مى شود، اما واويلايى كه نت_وان وصف_ش ك_رد: «لا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورا واحِدا وَ ادْعُوا ثُبُورا كَثيرا.» (1)

1- المي_زان، ج :15 ، ص: 257 .

آتش دوزخ در اولين ديدار دوزخيان (59)

هر شرارى چون كاخى از آتش

«... اِنْطَلِقُوا اِلى ظِلٍّ ذى ثَلاثِ شُعَبٍ،»

«برويد زير سايه دودهاى آتش دوزخ كه دارى سه شعبه است.» (30 / مرسلات)

«لا ظَليلٍ وَ لا يُغْن__ى مِ__نَ ال__لَّ_هَبِ،»

«ن_ه آن جا سايه اى خ_واه___د ب_ود و ن_ه از ش___رار آت___ش هي_چ نج_ات_ى دارن_د.» (31 / مرسلات)

«اِنَّه_ا تَ_رْم___ى بِشَ__رَرٍ كَالْقَصْ___رِ،»

«آن آت_ش ه__ر ش__رارى بي_فكن__د م_انن__د قص__رى اس_ت.» (32 / مرسلات )

«كَ____أَنَّ__هُ جِ___م_الَ__تٌ صُ__فْ____رٌ،»

(60) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

«گ_ويى آن ش_راره در س_رع___ت و كث_رت همچ____ون شت__ران زرد م_وى است.» (33 / مرسلات)

مفس_رين گفت_ه ان_د: م_راد از اي_ن «ظِلّ» سايه دودى است كه از آتش جهنم بالا مى رود، هم چن__ان ك_ه در ج_اى ديگ_ر ف__رم_وده: «وَ ظِ__لٍّ مِ__نْ يَحْمُ_ومٍ.» (43 / واقعه)

و نيز در م_ورد انشع_اب آن ب_ه س_ه شعب_ه گفت_ه ان_د: اين اش_اره است ب_ه عظم_ت دود جهن_م، چ_ون دود وقت__ى خيل_ى مت_راك_م و عظي_م ب_اش_د شاخ__ه شاخ_ه مى شود.

«لا ظَلي_لٍ وَ لا يُغْنى مِنَ اللَّهَبِ،» «ظِلّ» «ظَليل» به معناى سايه خنك است، سايه اى كه از رسيدن حرارت به انسان جلوگيرى كند و براى آدمى ساترى از آزار حرارت

باشد و اين ك__ه مى ف_رم_اي_د س_اي_ه شعب_ه دار «ظَليل» نيست، منظ_ور اين است كه از هرم آت_ش و ش_عل_ه ه__اى آن جل_وگي_رى نم_ى كن____د .

«اِنَّها تَرْمى بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ، كَأَنَّهُ جِمالَتٌ صُفْرٌ،»

كلمه «شَرَر» ب_ه معن_اى زب_ان_ه ه_ايى است ك_ه از آتش ب_رمى خي_زد. آن آتش ه_ر ش_رارى بيفكن_د مانن__د قصرى است. گويى آن شراره در سرعت و كثرت همچون

هر شرارى چون كاخى از آتش (61)

شت__ران زرد موى است. (1)

عذاب جهنم و عذاب حريق

«اِنَّ الَّذينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنينَ وَ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذابُ جَهَنَّمَ وَ لَهُمْ عَذابُ الْحَريقِ،»

«محققا اين ستمگران و همه ستمگران روزگار كه مؤمنين و مؤمنات را گرفتار

1- المي___زان، ج : 20 ، ص : 248 .

(62) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

مى كنند و بعدا از كرده خود پشيمان هم نمى شوند عذاب جهنم در پيش دارند و عذابى سوزاننده.»(10/بروج)

در اين آيه بين «عَذاب جَهَنَّم» و «عَذاب حَريق» جدايى انداخت و فرمود: پس براى ايشان است «عَذاب جَهَنَّم،» و براى ايشان است عذاب حريق. مراد از اين دو جمله اين است كه اين طايفه غير از «عَذاب حَريق» و آتش گرفتن، عذاب هاى ديگرى در جهنم از قبيل زقوم و غسلين و مقامع دارند. (1)

سَعير

«اِنَّ الشَّيْط__انَ لَكُ__مْ عَدَوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّا اِنَّما يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ اَصْح__ابِ السَّعي__رِ،»

«هم_ان_ا شيط_ان دشم_ن شم_است پس شم_ا هم او را دشمن خود بگيريد، چون تنها كار او اين است كه حزب خود رادع_وت كند به اين كه همه اهل سعير شوند.» (6 / فاطر)

«اَلسَّعيرِ» ب_ه معن_اى آت_ش اف_روخت_ه شده و يكى از نام هايى است ك_ه در ق_رآن براى دوزخ ذك_ر ش__ده است. (1)

1- المي__زان، ج : 20 ، ص: 414 .

سعير (63)

آتش سعير تدارك شده براى كفار

«... فَاِنّا اَعْتَدْنا لِلْكافِرينَ سَعيرا،»

«... م___ا ب__راى ك____اف__ران آت__ش س__عي___ر ت__هي__ه ك__رده اي__م.» ( 13 / فتح)

اگر ما براى كفار آتش دوزخ فراهم كرده ايم، بدين علت است كه آن ها كافرند، لذا سعيرى، يعنى آتشى برايشان فراهم كردي_م.

و اگ__ر كلم__ه «سَعي__را» را نك_ره آورده ب_راى اي__ن اس__ت ك___ه دله___ره بيشت___رى ايج____اد كن____د. (2)

1- الم_ي_زان، ج :17 ، ص: 21 .

2- المي_زان، ج :18 ، ص: 418 .

(64) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

آتش نافذ، آب جوشان، سايه دود

«وَ اَصْح___ابُ الشِّم____الِ م__ا اَصْح___ابُ الشِّم_____الِ،»

«و اما اصحاب شمال چه اصحاب شمالى؟» (41 / واقعه)

«فى سَم_ُومٍ وَ حَمي_مٍ،»

«ك_ه در آتش_ى ن_اف__ذ و آب_ى ج__وش__ان.» (42 / واقعه)

«وَ ظِ_لٍّ مِ__نْ يَحْمُ_ومٍ،»

«و در س_اي_ه اى از دود سي_اه ق_رار دارن__د.» (43 / واقعه)

«لا بارِدٍ وَ لا كَ__ري__مٍ،»

«ك_ه ن_ه خنكى دارد و نه سودى مى بخشد.» (44 / واقعه)

آتش نافذ، آب جوشان، سايه دود (65)

«سَمُوم» به معناى حرارت آتش است كه در مسام بدن ف_رو رود. «حَمي_م» به معناى آب بسيار داغ اس__ت و تنوي__ن در آخ_ر «سَمُوم» و «حَميم» عظم_ت آن دو را مى رساند.

كلمه «يَحْمُوم» به معناى دود سياه است و ظ_اه__را دو كلم__ه «لا ب____ارِدٍ وَ لا كَريمٍ» دو صف___ت ب_اش_د ب_راى «ظِلّ،» چ__ون «ظِلّ» اس__ت ك_ه از آن انتظ_ار ب_رودت مى رود.

«ثُ__مَّ اِنَّكُ__مْ اَيُّهَ__ا الضّالُّ_ونَ الْمُكَذِّبُ__ونَ، لاَكِلُ__ونَ مِنْ شَجَ__رٍ مِ__نْ زَقُّ__ومٍ، فَمالِئُ___ونَ مِنْهَا الْبُطُ__ونَ،»

«آن گاه شما اى گمراه_ان تكذيب گر، از درخت_ى از زقوم خواهيد خورد. و شكم ها را از آن پر خ_واهيد ساخت.» (51 و52 و53 / واقعه)

«فَشارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَميمِ، فَشارِبُونَ شُرْبَ الْهيمِ،»

«و آن گاه از آب جوشان متعفن روى آن خواهيد نوشيد. پس از آن باز هم

خواهيد نوشيد، آن چنان كه شتر هيماء و دچار بيمارى استسقاء مى نوشد و رفع عطش مى كند.» (54 و 55 / واقعه)

«ه__ذا نُزُلُهُ__مْ يَ_وْمَ الدّينِ،»

«اين است پذيرايى از ايش_ان در روز دي__ن، يعن_ى روز ج__زا!» (56 / واقعه) (1)

1- الم___ي_زان، ج :19 ، ص: 214 .

(66) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

غل و زنجير و آتش سوزان

«اِنّا اَعْتَدْنالِلْكافِرينَ سَلاسِلَ وَ اَغْلالاً وَسَعيرا،»

«م_ا ب_راى كيف_ر كاف_ران غ_ل و زنجي_ره_ا و آت___ش س_وزان مهي_ا س_اخت__ه ايم.» (4 / دهر)

اي_ن آيه ش_ريف_ه ب_ه ع_اقبت وخي___م انسان كفورى كه قبلاً در جمله «اِمّا شاكِرا وَ اِمّا كَفُورا،» نامش به ميان آمده ب___ود اش___اره م__ى كن__د. (1)

1- المي___زان، ج :20 ، ص: 199 .

غل و زنجير و آتش سوزان (67)

آتشى كه در آن مرگ و حيات نيست!

«وَ يَتَجَنَّبُهَا الاَْشْقى،اَلَّذى يَصْلَى النّارَ الْكُبْرى،»

«ول_ى ب_دبخت ت_ري_ن اف_راد از ت_ذك_ر ت_و اعراض مى كنن__د.» (11 و 12 / اعلى)

«ثُ____مَّ لا يَ__مُ____وتُ في____ه_ا وَ لا يَ___حْي__ى،»

«بدبخت ه_اي__ى ك__ه در آت__ش خواهن__د سوخ__ت آتش__ى ك__ه از آت__ش دني__ا سوزن_ده ت__ر اس___ت، چ___ون در آن م__رگ و حي__ات__ى نيس___ت.» (13 / اعلى)

مراد از آتش كبرى آتش دوزخ است، كه معلوم است در مقايسه با آتش دنيا آتشى است بزرگ تر و سوزنده تر.

«ثُمَّ لا يَمُوتُ فيه_ا وَ لا يَحْيى،» مراد از نمردن و زنده نشدن در آتش اين است كه: بفهماند تا أبد كسى از آن نجات نمى يابد، چون نجات به معناى قطع شدن عذاب به يك_ى از دو راه است، ي_ا اين كه شخص مع_ذب بمي_رد و هستي_ش ف_ان_ى ش_ود و ي_ا زن_دگ_ى ش_ق_اوت بار و ب_دبختي___ش را مب_دل ب_ه سع_ادت و عذاب__ش را مبدل به راحتى كند. (1)

1- المي_____زان، ج :20 ، ص: 448 .

(68) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

حطمه، آتشى كه دل ها را مى گدازد!

«... كَ_لاّ لَيُنْبَ_ذَنَّ فِى الْحُطَمَ_ةِ،»

«... ن__ه، چني___ن نيس_ت ب_ه ط__ور حت__م در حطم_ه اش م_ى افكنن_د،» (4 / همزه)

«وَ ما اَدْري__كَ مَ___ا الْحُ_طَمَ_ةُ،»

«و تو چه مى دانى كه حطمه چيست؟» (5 / همزه)

«ن__ارُ اللّ____هِ الْم__ُ_وقَ_____دَةُ،»

«آتش فروزان و خرد كننده خداست،» (6 / همزه)

«اَلَّت_ى تَطَّلِ_عُ عَ_لَى الاَْفْئِ__دَةِ،»

«آتشى ك_ه ن_ه تنه_ا ظ_اه_ر جس_م را مى س_وزان_د بلك_ه ب_ر ب_اطن و ج_ان انس_ان

حطمه، آتشى كه دلها را مى گدازد! (69)

نيز نزديك مى شود.»(7 / همزه)

«اِنَّ___ه_ا عَلَيْهِ_مْ مُ__ؤْصَ___دَةٌ،»

«آتش__ى ك___ه درب_____ش ب___ه روى آن___ان بست___ه م___ى ش____ود.» (8 / همزه)

«ف____ى عَمَ____دٍ مُ___مَ_____دَّدَةٍ»

«در ست__ون ه_اى ب__لن_د و كش__ي_ده ش____ده.» (9 / همزه)

«حُطَمَ_ةُ» مبالغه در حطم يعنى شكستن را مى رساند. اين كلمه يكى از نام هاى جهنم اس__ت

چون عب__ارت «ن__ارُ اللّ_هِ الْم__ُوقَ___دَةُ» آن را به آت__ش جهن_م تفسير كرده است.

معناى آيه اين است كه: ن_ه، او اشتب__اه ك__رده، م_ال دني_ايش ج_اودانش نمى سازد، س__وگن__د م_ى خ_ورم ك_ه ب__ه زودى م_ى م_ي_رد و در ح_ط_م___ه اش پ__رت مى كنن__د. «وَ ما اَدْريكَ مَاالْحُطَمَةُ،» و تو نمى دانى «حُطَمَه» چه حطمه اى است؟!

اي_ن جمل__ه تعظي__م و ه__ول انگي_زى «حُطَمَه» را م_ى رس__ان_د.

«ن__ارُ اللّ_هِ الْم__ُوقَ___دَةُ ، اَلَّتى تَطَّلِعُ عَلَى الاَْفْئِدَةِ،» ايقاد «نار» به معناى شعله ور ساختن آتش است. و گويا مراد از اطلاع آتش بر قلوب اين است كه آتش دوزخ باطن آدمى را مى سوزاند، همان طور كه ظاهرش را مى سوزاند، به خلاف آتش دنيا كه تنها ظاهر را مى سوزاند.

«اِنَّه_ا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ،» يعنى آتش بر آنان منطبق است، به اين معنا كه از آنان احدى

(70) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

بيرون آتش نمى ماند و از داخل آن نجات نمى يابد.

«ف_ى عَمَ__دٍ مُمَ__دَّدَةٍ» بعضى از مفس_ري_ن گفت_ه اند: منظ_ور از «عَمَدٍ مُمَدَّدَه» گل ميخ هايى است ك_ه اه_ل ع_ذاب را ميخكوب مى كند .

بعضى ديگر گفته اند: «عَمَدٍ مُمَدَّدَة» تنه هاى درختان است كه چون مقطار، زندانى را با آن مى بندند و مقطار چوب و يا تنه درختى بسيار سنگين است، كه در آن سوراخ هايى ب__از مى كردن__د تا پاهاى دزدان و ساي_ر مجرمي_ن زندانى را در آن س__وراخ ه_ا كنن__د.

درب_اره «عم_د كشي_ده ش_ده» ام_ام ب_اق_ر عليه السلام در روايت_ى در ت_وضي_ح نج_ات م_وح_دي_ن گن___اهك___ار از دوزخ و ب___اق__ى م_ان__دن اب__دى كف_ار در آن، ف__رم__وده:

... سپ_س عم_د كشي_ده مى ش_ود و راه نج_ات را ب_رويش_ان مى بن_دد و ب_ه خ_دا س_وگن_د ك_ه خل_ود از اين جا ش_روع م_ى ش__ود. (1)

1- المي_______زان ، ج :20 ، ص: 616 .

حطمه، آتشى كه

دلها را مى گدازد! (71)

آتش شعله ور و خرد كننده اعضاء بدن

«كَ___لاّ اِنَّه_ا لَظ__ى، نَ__زاعَ___ةً لِلشَّ___وى،»

«ام_ا هيه_ات چه آرزوى خ_امى ك_ه آتش دوزخ شعل_ه ور است و دره_م شكننده اعض__اى ب__دن اس_ت.» (15 و 16 / مع_ارج)

جهنم آتشى است شعله ور، كه اعضاء و جوارح واردين خود را مى سوزاند، كار آن اين است كه مجرمين را مى طلبد تا عذابشان كند، پس با فديه دادن از مجرمين برنمى گردد، حال آن فديه هر چه مى خواهد باشد. بنابراين، معناى جمله «اِنَّه_ا لَظ__ى» اين است ك_ه: دوزخ آتش_ى است ك_ه صفت_ش اشتع_ال است و ممك_ن نيس_ت صف_ت

(72) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

خ_ود را از دست داده خم_ود و خ_ام_وش گ_ردد و معن__اى «نَ__زاعَ__ةً لِ__لشَّوى» اين است كه صفت ديگر آن سوزاندن اندام هاى دوزخيان است و هرگز اثرش در م__ورد هيچ كسى كه در آن مع___ذب اس__ت ب__اطل نم_ى ش__ود.

«تَ_دْعُوا مَنْ اَدْبَرَ وَ تَوَلّى، وَ جَمَعَ فَاَوْعى،» (17 و 18 / معارج) يعنى آتش دوزخ كس_ان_ى را م_ى طلب_د ك_ه به دعوت الهى كه آنان را به ايم_ان ب_ه خ_دا و عب_ادت او دعوت مى كرد پشت كردند و به جاى آن اموال را جمع نموده، در گنجينه ها نگهدارى مى نمودند و در راه خ__دا به س_ائ__ل و مح__روم نمى دادن__د.(1)

دامن هاويه، آتش سوزنده

«... وَ اَمّا مَنْ خَفَّتْ مَوازينُهُ، فَاُمُّهُ هاوِيَةٌ،»

«... و ام_ا آن كه اعم_ال_ش وزن و ارزش_ى ن_داشت_ه ب_اش_د، او در آغ_وش و دام_ن ه_اوي_ه خ_واه__د ب_ود،» (8 و 9 / ق_ارعه)

«وَ ما اَدْري_كَ ماهِيَ__هْ، ن__ارٌ ح___امِيَ___ةٌ،»

1- ال__مي_____زان، ج :20 ، ص: 5 .

دامن هاويه، آتش سوزنده (73)

«و ت_و نم_ى دان_ى ه_اوي_ه چيس_ت، آتش_ى اس_ت س_وزن_ده.» (10 و 11 / قارعه)

ظاهرا مراد از «هاوِيَة» جهنم است و نام گذارى جهنم به «هاوِيَة» از

اين جهت است كه اين كلمه از ماده هوى گرفته شده، كه به معناى سقوط است، مى فرمايد: كسى كه ميزانش سبك باشد سرانجامش سقوط به سوى اسفل سافلين است، هم چنان كه در ج__اى ديگ_ر ف_رم_ود: «ثُ_مَّ رَدَدْن_اهُ اَسْفَ__لَ س_افِلي__نَ، اِلاَّ الَّذينَ امَنُوا....» (5 و 6 / تين)

پس اين كه آتش دوزخ را توصيف كرده به هاويه و حال آن كه آتش سقوط نمى كند آتشي_ان سق_وط م_ى كنن_د، از ب_اب مج_از عقلى است.

اگر «هاوِيَة» را مادر دوزخيان خوانده از اين باب بوده كه مادر، مأواى فرزند و مرجع او است، ب_ه ه_ر ط_رف ك_ه ب_رود دوب_اره ب_ه دام_ن م_ادر ب_ر م_ى گ_ردد، جهن_م هم براى دوزخيان چنين مرج_ع و س_رانجام_ى اس_ت.

«وَ ما اَدْريكَ ماهِيَهْ،» اين جمله عظمت و فخامت امر آن آتش را بيان مى كند:«ن__ارٌ

(74) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

حامِيَةٌ» يعنى آتشى است سوزنده و شديد الحراره! (1)

لباس هائى از آتش براى جهنميان!

«... قُطِّ_عَتْ لَ_هُ___مْ ثِيابٌ مِ__نْ نارٍ يُ_صَبُّ مِ_نْ فَ_وْقِ رُؤوُسِ_هِ__مُ الْحَم_ي__مُ،»

«... برايش__ان جامه ه__ايى از آت__ش بري__ده ش__ده و از ب__الاى سره_ايش__ان آب جوش__ان ريخت__ه مى ش_ود.» (19 / حج)

يعنى براى كفار لباس از آتش مى برند و از بالاى سرشان آب جوش بر سرشان مى ريزند و با آن آب جوش آن چه در داخل ج_وف ايشان، از معده و روده و غيره است، همه آب مى شود. امعاء ايشان را با پوست هابگدازد!

1- المي_زان، ج :20 ، ص: 595 .

لباس هائى از آتش براى جهنميان! (75)

گرزهاى آهنين

«... وَ لَهُمْ مَقامِعُ مِنْ حَديدٍ،»

«... و برايشان گرزهايى آهنين آماده است.» (21/حج)

«كُلَّما اَرادوُا اَنْ يَخ_ْرُج_ُوا مِنْه_ا مِنْ غَمٍّ اُعيدوُا فيها وَ ذوُقُوا عَذابَ الْحَريقِ،»

«هر وق__ت بخواهن_د از آن ش__دت و محن__ت در آين__د بدان باز گرداني__ده شوند گ__وين___د ع__ذاب س__وزان را بچشي___د!» (22 / حج)

«وَ لَهُمْ مَقامِعُ مِنْ حَديدٍ،» كلمه «مَقامِعُ» جمع مقمعه به معناى پتك و گرز است. مى فرماي__د: برايشان گرزهاي__ى آهنين آم__اده است و هر وق__ت بخواهن__د از آن شدت و محن__ت در آين__د بدان باز گرداني__ده شوند گوين__د ع__ذاب س___وزان را بچشي__د!(1)

1- المي_زان، ج :14 ، ص: 509 .

(76) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

آت__ش ب__ى خ__روج

«... يُريدُونَ اَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النّارِ وَ ما هُمْ بِخارِجينَ مِنْها وَ لَهُمْ عَذابٌ مُقيمٌ،»

«... خيلى اصرار و التماس دارند كه از آتش خارج شوند ولى خارج نخواهند شد و عذابى پاينده دارند.» (37 / مائده)

در آيه مورد بحث اشاره اى است اولاً به اين كه عذاب چيزى است كه لازمه بشر و اصل در سرنوشت و نزديك به او است و تنه_ا ع_املى ك_ه م_ى ت_وان_د آن را از انس_ان دور بس_ازد و ب_رگرداند ايم_ان و تق_وا است.

ثانيا به اين كه فطرت اصلى انسانيت نسبت به تألم از آتش هر گز در انسان ها از كار

آتش بى خروج (77)

نمى افتد و روزى نخواهد رسيد كه انسانى داراى چنين فطرتى نباشد، يعنى در آتش بيفت__د و ناراحت نشود و در آتش بودن و از آتش در آمدن برايش فرق نكند و به منظ_ور بي__رون آم__دن از آت__ش ت__لاش__ى نكن___د.

مى فرمايد: كفار عذابى بسيار دردناك دارند، بسيار مى كوشند و مى خواهند از آتش كه همان عذاب اليم و دردناك است خارج

شوند وليكن خارج شدنى نيستند، براى اين كه عذاب نامب__رده خالد و مقي__م است، تا اب__د از آن ج_دا نمى شوند. (1)

اح_اط_ه آتش ج_هن_م

«...اِنّا اَعْتَدْنا لِلظّالِمينَ نارا اَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها وَ اِنْ يَسْتَغيثُوا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرابُ وَ ساءَتْ مُرْتَفَقا،»

«... ما براى ستمكاران آتشى مهيا كرده ايم كه سراپرده هاى آن در ميانشان گيرد و اگ_ر ف_ري_ادرسى خ_واهن_د ب_ه آب_ى چ_ون م_س گ_داخت_ه كمكش_ان دهن_د، ك_ه چه_ره ه_ا را ب_ري_ان م_ى كن_د، چ_ه ب_د ش_ربت_ى و چ_ه ب_د ج_اى آس_ايش_ى است.» (29 / كهف)

1- المي_زان، ج :5 ، ص: 537 .

(78) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

آتش رسيده به چهره ها و پيشانى جهنميان

«لَوْ يَعْلَمُ الَّذينَ كَفَرُوا حينَ لا يَكُفُّونَ عَ_نْ وُجُ_وهِهِ_مُ النّارَ وَ لا عَ__نْ ظُهُورِهِمْ وَ لا هُ_____مْ يُنْصَ_______رُونَ،»

«اگر كسانى كه كافرند از آن موقع كه آتش را از چهره ها و پيشانى هاى خويش باز نتوانندداشت و يارى نخواهندشد خبرمى داشتند وقوع آن رابه شتاب نمى خواستند.» (39 / انبياء)

«بَ__لْ تَأْتيهِ__مْ بَغْتَ_ةً فَتَبْهَتُهُ_مْ فَ_لا يَسْتَطيعُ_ونَ رَدَّه_ا وَ لا هُ__مْ يُنْظَرُونَ،»

«ولى قيامت ناگهان به سراغشان مى آي_د و مبه_وتشان مى كند آن چنان كه توانايى ب__ر دف___ع آن ن_دارن_د و ب_ه آن ه__ا مهل__ت داده نم__ى ش____ود.» (40 / انبياء)

اى كاش كسانى كه كافر شدند مى دانستند كه چه روزى در پيش دارند، روزى كه نمى توانند از پيش رو و از پشت سر، ن_ه شخص_ا و ن_ه ب_ه ي_ارى كسى، عذاب آتش را از خود دفع كنند، چون از پشت و رويشان فرايشان مى گيرد و به آن ها احاطه پيدا مى كند.

آتش رسيده به چهره ها و پيشانى جهنميان (79)

معناى آمدن آتش به طور ناگهانى، اين است كه نمى دانند از كجا مى آيد و به ايشان احاط__ه پي__دا مى كن__د.

همين معنا لازمه آن توصيفى است كه خداى تعالى از آتش دوزخ كرده و فرموده: «نارُ اللّهِ الْمُوقَدَةُ اَلَّتى تَطَّلِعُ عَلَى الاَْفْئِدَةِ،» (7 / همزه) و يا فرموده: «فَاتَّقُوا النّارَ

الَّتى وَقُودُهَا النّاسُ...،» (24 / بقره) و يا فرموده: «اِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدوُنَ مِنْ دوُنِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّ__مَ.» (98 / انبي__اء)

همان طوركه جان آدمى با آتش است،آن آتش هم با آدمى است،همان طوركه نمى توان جان را به طرفى نهاده خود به طرفى ديگر رفت، آتش دوزخ نيز چنين است و ميان آدمى و آن اختلاف جهت نيست و مهلت هم نمى پذيرد و مسافتى ميان آدمى و آن نيست و وقت__ى فرا مى رسد جز حي__رت و حسرت هي__چ چاره اى ديگ__ر براى كسى نمى ماند. (1)

1- المي_زان، ج :14 ، ص: 408 .

(80) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

قرين هاى شيطانى، عذابى بدتر از آتش دوزخ

«وَ مَنْ يَعْ__شُ عَ__نْ ذِكْ__رِ ال__رَّحْم__نِ نُقَيِّضْ لَ__هُ شَيْط__ان_ا فَهُوَ لَهُ قَرينٌ،»

«و كسى كه از ياد رحمان خود را به كورى بزند شيطانى برايش مقدر مى كنيم تا همواره قرينش باشد.» (36/زخرف)

سرانجام اعراض كنندگان از حق كه خود را از ياد رحمان به كورى مى زنند، اين است كه قرين هايى از شيطان ملازمشان گردند كه هيچگاه از ايشان جدا نشوند، تا در آخ__ر با خ__ود وارد ع__ذاب آخرتش__ان كنند.

«وَ اِنَّهُمْ لَيَصُ_دُّونَهُمْ عَنِ السَّبي_لِ وَ يَحْسَب_ُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَ_دوُنَ،» (37 / زخرف) اين

قرين هاى شيطانى، عذابى بدتر از آتش دوزخ (81)

پندار غلط - كه وقتى از راه حق منحرف مى شوند گمان مى كنند هدايت يافته اند - خود نشانه تقيي__ض قرين است، يعن__ى نشانه آن است كه از تح__ت ولايت خ__دا درآمده و در تح_ت ولاي__ت شيط_ان ق__رار گرفت__ه ان__د.

«حَتّى اِذا جاءَنا قالَ يالَيْتَ بَيْنى وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرينُ،» (38/ زخرف) اينان هم چنان بر جلوگيرى از راه خدا و آنان بر پندار غلطشان - كه گمان مى كنند راه يافتگانند - ادامه مى دهند تا آن كه مرگ يكى از ايشان

برسد و نزد ما آيد، در حالى كه قرينش هم با او باشد، آن وقت برايش كشف مى شود كه عمرى گمراه بوده و اينك عواقب و آثار گمراهى يعنى ع_ذاب قي_امت ف_را مى رس_د، آن وقت ق_ري_ن خ_ود را مخ_اط__ب ق__رار داده، ب_ا لحن_ى كه مى رسان__د از او مت__اذى و بي__زار است مى گوي__د:

«اى كاش بين من و تو به مقدار فاصله بين مغرب و مشرق دورى مى بود و من همنشين تو نمى شدم، كه چه بد همنشينى هستى!»

از سياق آيه استفاده مى شود كه اين گونه افراد غير از عذابى كه در آتش از آتش دارند، عذابى هم از همنشينى با قرين ها مى چشند و بدين جهت آرزو مى كنند كه از آنان دور مى ب_ودن_د و از بين هم_ه ع_ذاب ه_ا تنها دورى از اين ع_ذاب را ي_اد مى كنند و ساي_ر ع___ذاب ها را از ي____اد م_ى ب_رن___د.

(82) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

«وَ لَ_نْ يَنْفَعَكُ_مُ الْيَ_وْمَ اِذْ ظَلَمْتُ_مْ اَنَّكُ_مْ فِ_ى الْعَ_ذابِ مُشْتَ_رِكُ_ونَ!» (39 / زخرف) (1)

نه از آتش خارج مى شوند، نه عذرشان قبول است

«ذلِكُمْ بِاَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آياتِ اللّهِ هُزُوا وَ غَرَّتْكُمُ الْحَيوةُ الدُّنْيا فَالْيَوْمَ لايُخْرَجُونَ مِنْ_ه______ا وَ لا هُ__مْ يُسْتَ_عْتَبُ____ونَ،»

«اين سرنوشتتان به خاطر آن بود كه آيات خدا را وسيله مسخره مى گرفتيد و زندگى دنيا مغرورتان كرد، در نتيجه امروز از آتش بيرون نخواهند شد و عذرشان پ_ذي__رفت__ه نمى ش__ود.» (35 / جاثيه)

مى فرمايد: اين عذابى كه بر سرتان آمد به سبب اين بود كه شما آيات خدا را سخريه مى دانستيد: و به استهزاى آن مى پرداختيد و نيز بدين سبب بود كه زندگى دنيا شما را مغ__رور ك_رد و به آن دل بستي_د.

1- المي_زان، ج :18 ، ص: 151 .

نه از آتش خارج مى شوند، نه عذرشان قبول است (83)

«فَالْيَوْمَ

لا يُخْرَجُونَ مِنْها وَ لا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ،» در اين جمله خلاصه اى از عذاب در آن روز را بيان مى كن___د و آن عبارت است از خلود در آتش و پذيرفته نشدن عذرشان. (1)

به رو سوى آتش كشيده مى شوند؟

«اِنَّ الْمُجْرِمينَ فى ضَ_لالٍ وَ سُعُ_رٍ،»

«ب_ه درست_ى مج_رمي_ن از م_وط_ن سعادت يعنى از بهشت گمراه و در آتش اف_روخ_ت_ه ق__رار دارن_د.» (47 / قمر)

«يَ_وْمَ يُسْحَبُ_ونَ فِ___ى النّ__ارِ عَل___ى وُج_ُوهِهِ___مْ ذوُقُ__وا مَ__سَّ سَقَ___رَ،»

«در روزى كه به سوى آتش با رخساره ها كشيده مى شوند و به آن ها گفته مى شود

1- المي_____________زان، ج :18 ، ص: 275 .

(84) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

بچشيد حرارت دوزخ را!» (48 / قمر)

«سُعُ_رٍ» به معناى آتش هاى شعل_ه ور است.

«يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِى النّارِ عَلى وُج_ُوهِهِمْ ذوُقُوا مَسَّ سَقَ___رَ،» «يُسْحَبُ__ونَ» به معناى اين است كه انسانى را با صورت روى زمين بكشند. «سَقَر» يك_ى از اس_ام_ى جهن_م است و مس كردن «سَقَر» به اين است كه: «سَقَر» با حرارت و عذابش به ايشان برسد. (1)

شهيق: صداى نفس هاى آتش

«اِذا اُلْقُوا فيها سَمِعُوا لَها شَهيقا وَ هِىَ تَفُورُ،»

«زمانى كه در آتش افكنده مى شونداز آتش صداى نفسى مى شنوند كه با همان نفس ايشان را چون هوا به داخل خود مى كشد در ح_الى كه فوران مى كند.» (7 / ملك)

«تَ_ك___ادُ تَمَيَّ_______زُ مِ_______نَ الْغَيْ_______ظِ،»

1- الم___ي__زان، ج :19 ، ص: 139 .

شهيق: صداى نفسهاى آتش (85)

«گ__وي_ى از ش___دت غض__ب م__ى خ__واه__د مت___لاش__ى ش___ود.» (8 / مل__ك)

وقتى كفار در جهنم ريخته مى شوند، صداى شهيقى از آن مى شنوند، شهيقى كه چون مغناطيس آنان را به داخل خود مى كشاند، همان طور كه با شهيق هوا داخل سينه كشي__ده مى شود، در حالى كه جهن__م جوشان است و ايشان را مانند نخودى كه در ديگ جوشان بالا و پائين مى شود بالا و پائي__ن مى كند، به طورى كه گويى از شدت غضب مى خواهد متلاشى شود. (1)

آتشى كه زبانه مى كشد!

«فَأَنْذَرْتُكُمْ نارا تَلَظّى،»

«اين_ك شم_ا را از آتش__ى هش__دار م_ى ده__م ك__ه زب__ان_ه مى كشد.»

(14 / ليل)

«لا يَصْليها اِلاَّالاَْشْقى،»

1- المي_زان، ج :19 ، ص: 590 .

(86) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

«و جز شقى ترها را نمى سوزاند.»(15/ليل)

«اَلَّ____ذى كَ________ذَّبَ وَ تَ_____وَلّ_____ى،»

«آن كسان را كه آيات و دعوت ما را تكذيب نموده از قبولش اعراض كردند.» (16 / ليل)

«تَلَظّى» آتش به معناى زبانه كشيدن شعله آتش است و مراد از آتشى كه «تَلَظّى» مى كند آتش جهنم است، هم چنان كه در جاى ديگر فرمود:«كَلاّ اِنَّها لَظى!»(15/معارج) (1)

آتش پيروان ائمه ضلالت

«يَقْ__دُمُ قَ_وْمَ__هُ يَ__وْمَ الْقِي__مَ_ةِ فَ_أَوْرَدَهُ_مُ النّارَ وَ بِ_ئْسَ الْ_وِرْدُ الْمَ_وْرُودُ،»

«او در روزقيامت پيشرو قوم خود خواهد بود و آنان را به سوى لبه آتش مى برد كه چه بدجايگاهى است براى ورود.»(98/هود)

1- المي_زان، ج :20 ، ص: 509 .

آتش پيروان ائمه ضلالت (87)

«وَاُتْبِعُ_وا ف_ى ه_ذِهِ لَعْنَ__ةً وَ يَ__وْمَ الْقِيمَ___ةِ بِئْ__سَ ال__رِّفْ__دُ الْمَ__رْفُ__ودُ،» «و چون روش فرعون را پيروى كردند لعنت خدا نيز در دنيا و روز قيامت، آنان را پيروى كرده و خواهد كرد و چ_ه ب_د عط_ايى است ك_ه داده شدند!» (99 / هود)

«فَأَوْرَدَهُمُ النّارَ» ف_رع_ون در قيامت پيشاپيش پيروان خود آمده و در نتيجه همه آنان را به لب آت__ش ب_رده اس_ت.

عذاب قبل از قيامت و عذاب بعد از قيامت پيروان فرعون دو جور است، درباره عذاب قبل از قيامت فرموده: عرضه بر آتش مى شوند يعنى صبح و شام آتش را به آنان نشان مى دهند و درباره عذاب روز قيامت فرموده: فرمان مى رسد كه آل فرعون را در شديدترين ع__ذاب داخ_ل سازيد.

«بِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ» كلمه «وِرْد» به معناى آبى است كه انسان و حيوانات تشنه به لب آن مى آيند و از آن مى نوشند.

(88) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

آن هدف نهايى را كه جنس انسان در

تلاش هاى خود منظور دارد تشبيه كرده به آبى كه انسان هاى لب تشنه به دنبالش مى چرخند و در نتيجه گوارايى سعادت و شيرينى رسيدن به هدف تشبيه شده به آن آبى كه پس از تلاش بسيار به گلوى لب تشنه مى رسد و معلوم است كه سعادت نهايى انسان عبارت است از رضوان الهى و خشنودى خدا و بهشت او وليكن پيروان فرعون بعد از آن كه در اثر پيروى امر آن طاغى گمراه شدند، راه رسيدن به سعادت حقيقى خود را گم كردند و نتيجه قهرى گم شدن راه اين شد كه به راهى افتادند كه منتهى به آتش دوزخ مى شد، پس آتش دوزخ همان وردى است كه ورودشان به آن ورد خواهد بود كه چه بسيار بد مورودى است براى اين كه گوارايى ورد و شيرينى آن براى اين است كه حرارت جگر را مى نشاند و اندرون تفته عطش__ان را خنك مى كند و چنين وردى آب گوارا است نه آتش، آن هم آتش دوزخ، پس اگر آب خن__ك و گوارا مبدل به عذاب آتش شود، مورود راه ورودى به لب آب وردى بسي__ار بد خواهد ب__ود.

آتش پيروان ائمه ضلالت (89)

«وَ اُتْبِعُ_وا ف_ى ه_ذِهِ لَعْنَ_ةً وَ يَ_وْمَ الْقِيمَ_ةِ بِئْ__سَ الرِّفْ__دُ الْمَ__رْفُ___ودُ!» (99 / هود)

يعن_ى ق_وم ف_رع_ون ام_ر ف_رع_ون را مت_ابع_ت ك_ردن_د، لعن_ت خ_داي_ى ه_م آن_ان را متابعت كرد و لعن_ت خ_دا عب_ارت است از دور ش_دن از رح_مت او و ران_ده شدن از ساحت قرب كه به صورت عذاب غرق تجسم يافت، ممكن هم هست بگوييم: لعنت، حكمى است مكتوب از خداى تعال__ى در نامه اعمالشان به اين كه از رحمت الهى دور باشند كه اث__ر اي__ن دورى از رحم__ت، غ__رق ش__دن

در دني_ا و مع_ذب ش__دن در آخ_رت باش__د.

«وَ يَ_وْمَ الْقِيمَ_ةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ،» آن عطي_ه اى ك_ه در قي_امت ب_ه آن_ان داده مى ش__ود عطي__ه بدى است و آن آت_ش است ك_ه اينان در آن افروخت_ه م__ى ش_ون_د. (1)

1- المي_زان، ج :10 ، ص: 572 .

(90) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

لهيب و شعله هاى جهنم

(از مشاه_دات رس___ول اللّه صلى الله عليه و آله در ش__ب مع___راج)

ف_رم_ود: ... م_الك آت_ش پ_رده جهن_م را ب_الا زد و درى از آن را ب_از نم_ود ل_هيب و شع_ل__ه اى از آن ب_ي_رون جس__ت و ب_ه س__وى آس_م_ان س__ر كشي_د و هم چن_ان ب_الا رف_ت ك___ه گم_ان ك___ردم م_را ني__ز خ_واه_د گ_رف_ت... .

عرضه فرعونيان به آتش

فرمود: ... در اين ميان به راه آل فرعون بگذشتم كه صبح و شام بر آتش عرضه

لهيب و شعله هاى جهنم (91)

مى شدند و مى گفتند پروردگارا قيامت كى به پا مى شود؟!

(براى مطالع__ه روايات مربوط ب__ه معراج به آي__ه 1 سوره اسرى، الميزان ج 13، ص 3 مراجع_ه ش___ود.)

(92)

فصل پنجم:غذا و آب در جهنم

غ_ذائى از قع_ر جهن_م - «شَجَ_رَةُ ال_زَّقُّومِ»

«... شَ_____جَ__رَةُ ال____زَّقُّ_____ومِ،»

«... درخت زقوم،» (62 / صافات)

«... اِنَّه_ا شَ___جَ____رَةٌ تَ__خْ___رُجُ ف___ى اَصْ____لِ الْ__جَح__ي__مِ،»

«... درختى است كه از قعر جهنم سر درمى آورد،» (64 / صافات)

«طَلْعُها كَاَنَّهُ رُؤُسُ الشَّياطينِ...،»

«مي___وه اش گوي___ى س_ر شيط___ان ه__ا است... .» (65 / صافات)

درختى كه در آيه شريفه توصيف شده «زَقُّوم» ناميده شده است. درختى است كه از

(93)

قعر جهن__م سر درمى آورد، «اَصْ__لِ جَحي_م» به معناى قعر جهنم است.

«طَلْعُه__ا كَ__اَنَّ_هُ رُؤُسُ الشَّي_اطي_نِ» «طَلْع» به معناى شكوفه ميوه اى است كه در اولين بار در درخت خرما يا در هر درخت ميوه ديگر پيدا مى شود. در اين آيه ميوه درخ_ت زق_وم را ب_ه س_ر شيط_ان ه_ا تشبي__ه ك__رده و اي__ن ب___دان عن_ايت است كه: عوام از مردم شيط_ان را در زشت ت_رين صورت ه__ا تصوي__ر مى كنند.

«فَ____اِنَّهُ____مْ لاَكِل_ُونَ مِنْه___ا فَم_الِ__ؤُنَ مِنْهَ____ا الْبُط_ُونَ،» (66 / صافات) درخت مزبور وسيله پذيرايى از ستمگران است كه از آن مى خورند و در اين كه فرمود: شكم ها را از آن پر خواهند كرد، اشاره است به گرسنگى شديد اهل دوزخ، به طورى كه آن قدر حريص بر خوردن مى شوند، كه ديگر در فكر آن نيستند چه مى خورند.

«ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْها لَشَوْبا مِنْ حَميمٍ،» (67 / صافات) ستمگران نامبرده علاوه بر عذاب هايى كه گفته شد، مخلوطى از آب داغ و بسيار سوزنده مى نوشند و آن آب با

(94) جهنم از ديدگاه قرآن و

حديث

آن چه از درخت «زَقُّوم» خورده اند مخلوط مى شود.

«ثُ_مَّ اِنَّ مَرْجِعَهُ_مْ لاَِلَى الْجَحيمِ،» (68 / صافات) ت_ازه بع__د از آن ك__ه شكم ه__ا را از درخت «زَقُّوم» و آب «حَميم» پر كردند، به سوى دوزخ برمى گردند و در آن جا مى مانند تا ع__ذاب ببينن_د. در اين آيه اشاره است به اين كه: «حَميم» مذكور در داخل جهنم نيست.

«اِنَّهُمْ اَلْفَوْا اباءَهُمْ ضالّينَ، فَهُ_مْ عَلى اث_ارِهِ_مْ يُهْ_رَعُونَ،» (69 و 70 / صافات) علت خوردنشان از درخت زقوم و نوشيدنشان از حميم و برگشتن به سوى دوزخ اين است كه: اينان پدران خود را گمراه يافتند - و با اين كه مى دانستند ايشان گمراهند، با اين حال از ايشان كه ريشه و مرجع آنان بودند تقليد كردند - و به همين جهت دنبال پدران خود به سرعت به سوى دوزخ مى روند، نخست به خوراكى هاى مذكور برمى خورند و سپس

غذائى از قعر جهنم - «شَجَ_رَةُ الزَّقُّومِ» (95)

ب__ه سوى دوزخ برمى گردن_د. درست جزاى آخرتشان مطابق رفتار دنيايشان است. (1)

شجره زقّوم، طعام گناه دوستان

«اِنَّ شَ_جَ_رَتَ ال__زَّقُّ_ومِ، طَ_عامُ الاَْثي__مِ،»

«ب_ه يقي__ن درخ_ت زق__وم، طع_ام گن___ه دوست__ان اس__ت،» (43 و 44 / دخان)

«كَالْمُهْلِ يَغْلى فِى الْبُطُونِ،كَغَلْىِ الْحَميمِ،»

1- المي___________زان، ج :17 ، ص: 211 .

(96) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

«مانند سرب آب شده كه در شك__م غليان كن__د، آن هم غليانى چون آب جوش.» (45 و 46 / دخان)

«خُذوُهُ فَاعْتِلُوهُ اِل_ى سَواءِ الْجَحيمِ، ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذابِ الْحَميمِ،»

«بگيريد او را و وسط دوزخ بكشيد و سپس از عذاب جوشان بر سرش بريزيد!» (47و48 / دخان)

«ذُقْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزيزُ الْكَريمُ،»

«و به وى بگوييد: بچش كه تو همان نازپرورده گردن كش هستى!» (49 / دخان)

«اِنَّ هذا ما كُنْتُمْ بِهِ

تَمْتَروُنَ،»

«اي__ن هم_ان اس_ت ك__ه عم_رى درب__اره آن در شك ب_ودي___د!» (50 / دخ_ان)

اين آيات هشتگانه حال اهل آتش را بيان مى كند و مى فرمايد: «شجره زَقُّوم» سه خصيص_ه دارد، اول اين كه طع_ام گن_اه دوست_ان است و دوم اين كه چون سرب و يا مس مذاب است و س_وم اين كه در درون شكم ه_ا چ_ون آب ج_وش غلي_ان مى كند. خطاب بگي__ري__د او را به م__لائك__ه اى است كه موكل بر آتشند.

مى فرمايد: ما به ملائكه مى گوييم اين گنه پيشه را بگيريد و به عنف به سوى وسط دوزخ بكشي_د، تا آتش از همه جهات بر او احاطه يابد، هم چنان كه در جاى ديگر ف_رم_وده: «وَ اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحيطَ_ةٌ بِالْكافِرينَ!» (49 / توبه)

شجره زقّوم، طعام گناه دوستان (97)

«ثُمَّ صُبُّ_وا فَوْقَ رَأْسِ_هِ مِنْ عَذابِ الْحَميمِ،» سپس از بالاى سرش آن مايع مذاب و جوشانى كه وسيله عذاب او است بر سرش بريزيد!

«ذُقْ اِنَّ__كَ اَنْ___تَ الْعَ___زي_زُ الْكَ___ري___مُ!» اين جمله خطابى است به گناه پيشه اى كه در حال چشيدن عذاب هاى پى در پى است. و اگر او را عزيز و كريم خوانده، با اين كه در نهايت ذلت و پستى و ملامت است در حقيقت نوعى استهزاء به او است تا عذابش شديدتر گردد. چون اين گونه افراد در دنيا براى خود عزت و كرامتى قائل هستند و به هيچ وجه حاض__ر نيستند از آن ع__زت و كرام__ت موه__وم دس__ت بردارند، هم چنان كه از آيه: «وَ ما اَظُنُّ السّاعَةَ قائِمَةً وَ لَئِنْ رُجِعْتُ اِلى رَبّى اِنَّ لى عِنْدَهُ لَلْحُسْنى،» (50 / فصلت) كه حكايت گفت__ار همين گون__ه مردم اس__ت، اين پن__دار به خوب__ى به چش_م م__ى خ__ورد.

«اِنَّ هذا ما كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَروُنَ!» اين آيه شريفه هم

تتمه گفتار ملائكه به گناه پيشگان است،كه درآن، عذاب آن هاراتأكيدوخطاكارى و لغزش آن هارادردنيا اعلام مى دارد، چون

(98) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

در دنيا در چيزى شك و ترديد كردند كه امروز آن را با تمام وجود خود لمس مى كنند و به همين جهت از تحمل عذاب تعبير كرد به چشيدن، چون وقتى بخواهند بگويند درك من نسبت به آن درد و يا آن لذت دركى تام و تمام بود، مى گويند من آن درد را چشيدم، يا من آن لذت را چشي_دم. (1)

شكم از زقوم پر مى كنيد!

«ثُ__مَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَاالضّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ، لاَكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ، فَمالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُ______ونَ،»

«آن گ__اه شم__ا اى گمراه__ان تكذيب گ__ر، از درخت__ى از زق__وم خواهي__د خ__ورد و شك__م ه_ا را از آن پ_ر خ_واهي_د س_اخ_ت.» (51 و52 و53 / واقع___ه)

1- المي____زان، ج :18 ، ص: 226 .

شكم از زقوم پر مى كنيد! (99)

در اين آيات از مآل كار منكرين معاد در روز قيامت و وضعى كه آن روز دارند و طعام و شرابى كه دارند خبر مى دهد.

مى فرمايد: سپس شما اى گمراهان تكذيب كننده از درختى از «زَقُّومٍ» خواهيد خورد و شكم ه___ا از آن پ_ر خ_واهي_د ك_رد.

«فَش__ارِبُ__ونَ عَلَيْ__هِ مِ___نَ الْحَمي____مِ، فَش__ارِبُ___ونَ شُ___رْبَ الْهي_____مِ،»

«و آن گاه از آب جوشان متعفن روى آن خواهيد نوشيد. پس از آن باز هم خواهيد نوشيد، آن چنان كه شتر هيماء و دچار بيمارى استسقاء مى نوشد و رفع عطش مى كند.»(54 و 55/واقعه)

مى فرماي__د: شما اى گمراه__ان تكذيب كنن__ده، پس از خوردن از درخت زقوم از آبى جوشان خواهيد نوشيد، مانند نوشيدن شتر هيم__اء و يا نوشي__دن ريگزار كه هرگز از نوشي_دن سي_راب نم_ى شود.

(100) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

«ه_ذا نُ__زُلُ_هُ_مْ يَ_وْمَ ال_دّينِ»

«اي_ن است پذيرايى از ايشان

در روز دي_ن، يعن__ى روز ج__زا!» (56 / واقعه) (1)

طعامى گلوگير و عذابى دردناك

«وَ ذَرْنى وَ الْمُكَذِّبينَ اُولِى النَّعْمَةِ وَ مَهِّلْهُمْ قَليلاً،»

«و اما تكذيب گران كه به جز داشتن نعمت من انگيزه اى براى تكذيب آيات من ندارند امرشان را ب_ه خ_ود من واگ_ذار ك_ن و ان_دكى مهلتش_ان ده.» (11 / مزّمّل)

«اِنَّ لَدَيْنا اَنْكالاً وَ جَحي_م__ا،»

«ك__ه ن_زد م__ا ان_واع شكنجه ه__ا و در آخ_ر ع__ذاب دوزخ هست.» (12 / مزّمّل)

«وَ طَع__ام__ا ذا غُصَّ___ةٍ وَ عَ___ذاب___ا اَليم_____ا،»

«و طعامى گلوگير و عذابى دردناك!»(13 / مزّمّل)

1- المي_زان، ج :19 ، ص: 214 .

طعامى گلوگير و عذابى دردناك (101)

اين دو آيه عذاب هاى آخرت را يادآورى مى كنند كه نعمت هاى دنيا به كيفر كف_رانش_ان ب__ه آن عذاب ها و نقمت ها مبدل مى گردد.

«اِنَّ لَ__دَيْ__نا اَنْ___كالاً وَ جَح_يم___ا،» كلم_ه «اَنْك_ال» ب_ه معن_اى كن_ده و زنجي_ره_ا است. «جَحيم» به معناى شدت زبانه كشى آتش است.

«وَ طَعاما ذا غُصَّةٍ وَ عَذابا اَليما» كلمه «غُصَّة» به معناى تردد لقمه در حلق است، به طورى كه خورنده نتواند به راحتى آن را فرو ببرد.(1)

غذائى از چرك و خون دوزخيان

«اِنَّ_هُ كانَ لا يُؤْمِ_نُ بِاللّهِ الْ_عَ_ظي_مِ، وَ لا يَ_حُ_ضُّ عَل_ى طَ_عامِ الْ_مِسْ_كي__نِ،»

«او در دنيا به خداى عظيم ايمان نمى آورد و بر اطعام مسكين تشويق نمى كرد،» (33 و 34 / ح__اقه)

«فَلَيْ___سَ لَ___هُ الْيَ___وْمَ ههُن__ا حَمي___مٌ،»

1- المي_زان، ج :20 ، ص: 104 .

(102) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

«در نتي_ج_ه ام__روز در اين جا هيچ دوست_ى حم_ايت كنن_ده ن_دارد،» (35 / حاقه)

«وَ لا طَعامٌ اِلاّ مِنْ غِسْلينٍ،»

«و ب__ه ج_ز چ__رك و خ__ون دوزخي__ان هي_چ طع__ام_ى ن__دارد،» (36 / ح_اقه)

«لا يأْكُلُ_هُ اِلاَّ الْخاطِئُ__ونَ،»

«چ__رك و خ_ون__ى ك__ه خ__وراك خ_ط_اك__اران اس__ت و ب_س .» (37 / ح_اقه)

«فَلَيْسَ لَهُ الْيَ_وْمَ ههُنا حَميمٌ... اِلاَّ الْخاطِئُونَ» او از آن جا كه به خدا

ايمان نمى آورد در نتيجه امروز در اين عرصه، دوستى كه سودش ببخشد يعنى شفيعى كه برايش شفاعت كند ندارد، چ__ون كافر آم__رزش ندارد، در نتيج__ه شفاعتى ه_م نخواهد داشت.

«وَ لا طَع_امٌ اِلاّ مِ_نْ غِسْلي_نٍ» كلمه «غِسْلي_نٍ» به معناى چركاب است و گويا مراد از آن چ__رك و كثافاتى اس__ت كه از تن اه__ل دوزخ مى ريزد و حاصل معنايش اين است ك_ه او از آن ج__ا ك_ه كس__ى را به اطع__ام مسكين__ان تشوي__ق نمى ك__رد، ام_روز طعامى به جز غسلين اهل دوزخ ندارد.

غذائى از چرك و خون دوزخيان (103)

«خاط_ِئُون» عبارتند از كس__انى كه گناه و خطاك__ارى، ع__ادتش__ان شده باشد. (1)

حديث غاشيه: نوشيدن از چشمه سوزان و طعام ضريع

«هَ__لْ اَتي___كَ حَ___دي___ثُ الْغ___اشِيَ___ةِ؟»

«آي_ا داست__ان غ_اشي_ه يعن__ى روز قي_امت ب_ه ت_و رسي__ده اس_ت ؟» (1 / غاشيه)

درآن روز چهره هايى ازشدت شرمسارى، حالت ذلت به خودمى گيرند، ازسيمايشان اين معنا خوانده مى شود كه در دنياتلاش بسيار كرده اند و در اين جا تلاش هاى خود را بى فاي__ده يافت__ه ان__د و در نتيج__ه خستگ__ى دني__ا از تنش__ان بي_رون نرفت_ه اس__ت... .

«تَصْلى نارا حامِيَ__ةً،» (4 / غ_اشيه) م_لازم آتش_ى هستن_د در نهايت درجه حرارت.

1- ال__م_ي___زان، ج :19 ، ص: 667 .

(104) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

«تُسْق__ى مِنْ عَيْ__نٍ انِيَ__ةً،»(5 / غاشيه) از چشم__ه اى مى ن__وشن__د ك__ه در نه__اي_ت درج___ه ح__رارت است.

«لَيْسَ لَهُمْ طَعامٌ اِلاّ مِنْ ضَريعٍ، لا يُسْمِنُ وَ لا يُغْنى مِنْ جُوعٍ» (6 و 7 / غاشيه) طعام_ى ج__ز از خ__ار تهوع آور «ضَريع» ندارند كه آن هم نه كسى را فربه مى كند و نه گرسنگى را دف____ع م__ى س___ازد.

«ضَريع» ن_ام ن_وع_ى از تيغ ه_ا است ك__ه ب__ه آن شب__رق ه_م م__ى گ_وين_د و اهل حجاز آن را وقتى خشك شد ضريع مى ن_امن__د و ن_اگ__وارت_ري_ن و ته_وع آورت_ري_ن گي_اه است

ك__ه هي__چ حي_وان_ى آن را نم_ى خ_ورد و ش_اي_د ن_امي_دن آن چه در آتش اس__ت ب__ه ن__ام «ضَريع،» صرف__ا از نظ__ر شباهت در شكل و خاصيت بوده ب_اشد. (1)

1- الميزان، ج :20 ، ص: 456 .

حديث غاشيه: نوشيدن ازچشمه سوزان وطعام ضريع (105)

آب حميم، شرابى از آب جوشان

«لَهُمْ شَرابٌ مِنْ حَميمٍ وَ عَ_ذابٌ اَلي_مٌ بِماكانُوا يَكْفُرُونَ،»

«و از براى ايشان است شرابى از آب جوشان و عذابى دردناك به خاطر كفرانى كه مى كردند و حق_ى ك_ه كتم_ان م_ى نم_ودن_د.» (70 / انعام)

اينان كسانى هستندكه ازثواب خدا ممنوع يا (به معناى ديگر كلمه) تسليم عقاب خداوند شده اند،براى آنان به جرم كفرى كه مى ورزيدند،آبى است ازحميم و عذابى است دردناك. (1)

1- المي_زان، ج :7 ، ص: 204 .

(106) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

چش_ان_دن انواع حمي_م و غس_اق: ن_وعى چ_رك با تعف_ن و داغ

«... وَ اِنَّ لِل__طّاغينَ لَشَرَّ مَ_ابٍ،»

«... و ام__ا ط__اغي__ان ب___دت___ري___ن ب__ازگشت_گ__اه___ى دارن___د،» (55 / ص)

«جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَها فَبِئْسَ الْمِهادُ،»

«جهنم__ى كه حرارتش را خواهند چشيد و چه بدبسترى است جهنم.» (56 / ص)

اين آيه شريفه با آيه بعدش تفسير سرانجام طاغيان است.

«جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَها فَبِئْسَ الْمِهادُ،» كلمه «يَصْلَوْنَها» ب__ه معن__اى داخ__ل آتش شدن و چشيدن حرارت آن است. و يا به معناى تابع آتش ش_دن است.

«ه_ذا فَلْيَ_ذُوقُ_وهُ حَمي_مٌ وَ غَسّاقٌ،» (57 / ص) كلم_ه «حَمي_مٌ» ب_ه معن__اى حرارت بسيار زياد است و كلمه «غَ_سّاقٌ» ب_ه معن_اى چ_ركى است كه تعفن بسيار داشته باشد.

اين جمله مى فهماند كه خود طاغيان نمى خواهند از «حَميمٌ» و «غَسّاقٌ» بخورند، ولى مجبورشان مى كنند به خوردن آن.

«وَ اخَ_رُ مِ_نْ شَ_كْلِ_هِ اَزْواجٌ،» (58 / ص) شَك__ل ه__ر چي__زى عب__ارت اس__ت از چيزى كه مشابه آن و از جنس آن ب_اشد. و كلمه «اَزْواج» به معناى ان_واع و اقسام است.

و معن__اى جمله اين اس__ت كه: اين نوع ديگ__رى از جن__س «حَمي__م» و «غَسّاق»

چشاندن انواع حميم و غساق: نوعى چرك با تعفن (107)

اس_ت ك_ه ان__واع مختلف_ى دارد و ب_اي__د آن را بچشن_د. (1)

غ_ل و زنجير در گ_ردن ها، در آب داغ و آت_ش جهن__م

«اِذِالاَْغْلالُ فى اَعْناقِهِمْ وَ السَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ،»

«آن هنگام___ى كه غل و زنجيره__ا به گردن هايش__ان افتاده باشد و كشيده شوند،» (71 / مؤمن)

«فِ__ى الْ_حَ_مي_مِ ثُ__مَّ فِ__ى ال_نّارِ يُسْ_جَ_رُونَ،»

«در آب داغ و سپ___س در آت____ش اف___روخت___ه گ___ردن____د.» (72 / مؤم__ن)

«اِذِ الاَْغْ_لالُ ف_ى اَعْناقِهِمْ...،» وقتى كه غلها و زنجيرها در گردنشان باشد و در آبى سوزان كشيده شوند و سپس در آتش افكنده گردند. «ثُمَّ فِى النّارِ يُسْجَرُونَ،» يعنى به

1- المي_زان، ج :17 ، ص: 334 .

(108) جهنم از ديدگاه قرآن

و حديث

زودى در آتش افروخت_ه خواهند شد و آتش گيره آن خواهند گشت.(1)

آبى چون م_س گداخته

«... اِنّا اَعْتَدْنا لِلظّالِمي_نَ نارا اَحاطَ بِهِ_مْ سُ_رادِقُ_ها وَ اِنْ يَسْتَ_غيثُ__وا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرابُ وَ ساءَتْ مُرْتَفَقا،»

«.. ما براى ستمكاران آتشى مهيا كردهايم كه سراپرده هاى آن در ميانشان گيرد و اگر فريادرس__ى خواهن_د به آب__ى چون مس گداخت__ه كمكشان دهند، كه چهره ها را بري__ان مى كن_د، چه بد شربتى و چه ب__د ج__اى آسايشى اس_ت!» (29 / كهف)

اگر به جاى «اَعْتَدْنا لِلكافِرينَ» فرموده:«اَعْتَدْنا لِلظّالِمينَ» براى اين بوده كه بفهماند عذاب مذكور از تبعات ظلم ظالمين است كه در آيه «اَلَّذينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبيلِ اللّهِ وَ

1- المي_زان، ج :17 ، ص: 531 .

آبى چون مس گداخته (109)

يَبْغُونَها عِوَجا وَ هُمْ بِالاْخِرَةِ هُمْ كفِرُونَ» (19 / هود) آن را بيان نموده و مى فرمايد: «ظالِمين» كسانى اند كه از راه خدا جلوگيرى مى كنند و راه خدا را معوج مى خواهند و نسبت به زندگى آخرت كافرند. سزاى اين افراد را در ذيل آيه تعيين كرده و ف_رم_وده: «اگر فريادرسى خ_واهند به آبى چون مس گداخته كمكشان دهند، كه چهره ها را ب_ري_ان مى كند، چ_ه ب_د شربت__ى و چ_ه ب__د ج__اى آسايش___ى است!» (1)

ريختن آب جوشان به سر جهنميان!

«... فَالَّذينَ كَفَروُا قُطِّعَتْ لَهُ_مْ ثِيابٌ مِنْ نارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤوُسِهِمُ الْحَميمُ،»

«... و كسانى كه كافرند برايشان جامه هايى از آتش بريده شده و از بالاى سرهايشان آب جوشان ريخته مى شود.» (19 / حج)

1- الميزان، ج :13 ، ص: 420 .

(110) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

مى فرمايد: براى كفار لباس از آتش مى برند و از بالاى سرشان آب جوش بر سرشان مى ريزند و با آن آب جوش آن چه در داخل جوف ايشان، از معده و روده و غيره است، همه آب مى شود. (1)

جهن_م و آب صدي_د

«مِنْ وَرائِه جَهَنَّمُ وَ يُسْقى مِنْ ماءٍ صَديدٍ،»

«جهن__م در انتظ__ار او اس___ت و آب چ__رك و خ_ون ب_ه او ن_وش_ان_ده مى شود،»

(16 / ابراهيم)

«يَتَجَرَّعُهُ وَ لا يَكادُ يُسيغُهُ وَ يَأْتيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ وَ ما هُوَ بِمَيِّتٍ وَ مِنْ وَرائِه عَذابٌ غَليظٌ،»

1- المي____________زان، ج :14 ، ص: 509 .

جهنم و آب صديد (111)

«به زحمت، جرعه جرعه آن را سر مى كشد ولى هرگز به ميل خود حاضر نيست آن را بياشامد و مرگ از هر ط__رفى به س__راغ او مى آي__د، اما م__ردنى در كار نيست و ع__ذاب__ى سخ__ت در انتظ____ار او اس___ت.» (17 / اب__راهي__م)

«صَديد» به معناى چركى است كه از رحم سرازير شود و اين معرفى آبى است كه كفار در جهنم مى نوشند.

و در تفسير قمى در ذيل همين آيه، از يكى از معصومين عليه السلام نقل كرده كه فرمود: چون نزديكش مى شوند بدش مى آيد و چون نزديكش مى آورند صورتش كباب گشته پوست سرش كنده مى شود و چون آن را مى خورد اعضاى داخلى اش پاره پاره گشته و نيز كف پاهايش بري__ده بري__ده مى گ__ردد و از بعضى از ايشان صديد

و چرك مانند سيل بيرون مى آيد... . (1)

1- المي___زان، ج :12 ، ص: 48 .

(112) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

غذاى حرام خواران (از مشاهدات رسول اللّه در معراج)

فرمود: ... به مردمى رسيديم كه پيش رويشان طعام هائى از گوشت پاك و طعام هائى ديگر از گوشت ناپاك بود.

ناپاك را مى خوردن__د و پاك را فرو مى گذاشتن__د پرسيدم اى جبرئي_ل اين ها كيانن__د؟ گف__ت اين ه__ا حرام خ__وران از امت تو هستن__د كه ح__لال را كن_ار گذاشت__ه و از ح___رام استف____اده م_ى ب__رن__د.

آتش خ_وارى پ_ول يتي_م خ_واران

آتشخوارى پول يتيم خواران (113)

... به مردمى برخوردم كه آتش در دهانشان مى انداختند و از پائينشان بيرون مى آمد پرسيدم اين ها كيانند گفت اين ها كسانى هستند كه اموال يتيمان را به ظلم مى خورن_د ك_ه در حقي_قت آتش م_ى خ_ورن_د و ب__ه زودى ب_ه سعي__ر جهن_م م_ى رسند .

رباخواران در احاطه شيطان

... به اقوامى برخوردم كه از بزرگى شكم احدى از ايشان قادر به برخاستن نبود از جبرئيل پرسيم اين ها چه كسانى هستند؟ گفت اين ها كسانى هستند كه ربا مى خورند، برنمى خيزند مگر برخاستن كسى كه شيطان ايشان را مس نموده و در نتيجه اح_اط_ه ش_ان كرده است. (1)

(براى مطالع__ه روايات مرب__وط به مع__راج به آيه 1 سوره اسرى، الميزان، ج 13، ص 3 م__راجع___ه ش____ود.)

1- المي__________زان، ج :13 ، ص: 3 .

(114) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

فصل ششم:اثر جهنم در بدن انسان ها

زشت چهره هاى سوخته

«تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النّارُ وَ هُمْ فيها كالِحُونَ،»

«آت_ش دوزخ ص__ورت ه__اى آن ه__ا را مى س__وزان__د و در جهن__م زش__ت منظ_ر خواهن___د زيس____ت.» (104 / مؤمن___ون)

«تَلْفَ__حُ وُجُوهَهُ__مُ النّ__ارُ وَ هُ__مْ فيه__ا كالِحُ__ونَ،» لهي_ب و ه_رم آت_ش آن چنان ب_ه صورت هايشان مى خورد كه لب هايشان را مى خشكاند، ب_ه ط_ورى ك_ه دن_دان هايش_ان نمايان مى شود، مانند: سر گوسفندى ك_ه روى آتش گ_رفت_ه ب__اشن__د.

(115)

«اَلَ_مْ تَكُ__نْ اياتى تُتْ__لى عَلَيْكُ__مْ...،» (105 / مؤمنون) يعنى به ايشان گفت_ه مى شود: آي__ا آيات من براى شم__ا خوانده نش__د و آيا شم_ا نبوديد كه آن ها را تكذيب مى كرديد؟

«ق_الُوا رَبَّن_ا غَلَبَ_تْ عَلَيْن_ا شِقْ_وَتُن_ا وَ كُنّا قَ_وْم_ا ضالّي__نَ،» (106 / مؤمنون) يعنى پروردگارا شقاوت ما بر ما غلبه كرد.

«رَبَّنا اَخْرِجْنا مِنْها فَاِنْ عُدْنا فَاِنّا ظالِمُونَ،» (107 / مؤمنون) مرادشان اين است كه به دنيا برگردن__د و عمل صالح كنند.

«قالَ اخْسَؤُا فيها وَ لا تُكَلِّمُونِ،» (108 / مؤمنون) مراد از اين ك__لام زج_ر و چخ كردن اهل جهنم و قطع كلام ايشان است.(1)

1- المي_زان، ج :15 ، ص: 100 .

(116) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

تجديد پوست براى سوخت و عذاب دائمى

«اِنَّ الَّ_ذي_نَ كَفَ__رُوا بِاياتِنا سَ__وْفَ نُصْ__ليهِمْ نارا كُلَّما نَضِ__جَتْ جُلُودُهُ_مْ بَدَّلْناهُ_مْ جُلُ_ودا غَيْ_رَه_ا لِيَذُوقُ_واالْعَ__ذابَ اِنَّ اللّ__هَ ك__انَ عَزي_زا حَكيم_ا،»

«محققا كسانى كه به آيات ما كفر ورزيدند به زودى داخل آتششان مى كنيم كه هر نوبت پوستشان چروك شود پوستى ديگر بر تنشان مى كشيم، تا عذاب را هم چنان بچشن_د، ك_ه خ_دا مقت_درى اس__ت شكست ن_اپ_ذي__ر و در عي_ن ح_ال حكي___م.» (56 / نساء)

اين جمله تهديد يهود به آتش جهنم است، در مقابل اين كه از ايمان آوردن مردم به

تجديد پوست براى سوخت و عذاب دائمى (117)

كت_اب جلوگيرى كردند و عليه رسول خدا

صلى الله عليه و آله و مؤمنين آتش فتنه بر مى افروختند.(1)

بريان شدن چهره ستمكاران با آبى چون مس گداخته

«وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ اِنّا اَعْتَدْنا لِلظّالِ_مينَ نارا اَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها وَ اِنْ يَسْتَغيثُوا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْ_وُجُ_وهَ بِئْ_سَ الشَّ__رابُ وَ س__اءَتْ مُ__رْتَ__فَق__ا،»

«بگو اين حق از پروردگار شما است هر كه خواهد ايمان بياورد و هر كه خواهد منكر شود كه ما براى ستمكاران آتشى مهيا كرده ايم كه سراپرده هاى آن در ميانشان گيرد و اگر فريادرسى خواهندبه آبى چون مس گداخته كمكشان دهند، كه چهره ه_ا را بريان مى كند، چه بد شربتى و چه بد جاى آسايشى است.» (29/كهف)

1- المي_زان، ج :4 ، ص: 602 .

(118) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

مى فرمايد: ما براى ستمكاران آتشى مهيا كرده ايم كه سراپرده هاى آن در ميانشان گيرد و اگ__ر فريادرس__ى خواهن__د به آبى چ__ون مس گداخت__ه كمكش__ان دهن__د، كه چهره هارا بريان مى كند! (1)

جابجا شدن و كباب شدن صورت ها در آتش

«يَ_وْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِى النّارِ يَقُولُونَ يا لَيْتَنااَطَعْنَا اللّهَ وَ اَطَعْنَا الرَّسُولا،»

«روزى ك_ه روى ه_ايشان در آتش دگرگ_ون ش_ود و بگ_وين_د : اى ك_اش خ_دا را اط_اعت ك_رده بودي_م، اى ك_اش پيغمبر را اطاعت ك_رده ب_وديم.» (66 / احزاب)

1- المي_زان، ج :13 ، ص: 420 .

جابجا شدن و كباب شدن صورت ها در آتش (119)

«تُقَلَّ__بُ وُجُوه» در آت__ش، به معناى زي__ر و رو شدن و ح__ال به حال گشت__ن است، لحظ__ه اى زرد، سپس سي__اه و در آخر كب__اب مى شوند و ممك__ن است مراد از آن جابج__ا كردن كفار در آت__ش باشد، چون جابجا كردن، در بهتر سوختن مؤث__ر اس__ت، ه__م چن__ان كه كب__اب را روى آتش ج_ابج__ا مى كنن__د ت__ا زودت__ر ب__رشت__ه شود. (1)

1- المي_زان، ج :16 ، ص: 522 .

(120)

فصل هفتم:برخورد اوليه در جهنم

وقتى جهنم به هر صاحب چشم_ى ظاهر مى شود!

«فَ___اِذا ج__اءَتِ الطّ__امَّ__ةُ الْكُبْ_رى،»

«پس وقتى آن حادثه ب_زرگ رخ ده_د،» (34 / ن_ازع_ات)

«يَوْمَ يَتَذَكَّرُالاِْنْسانُ ما سَعى وَ بُرِّزَتِ الْجَحيمُ لِمَنْ يَرى،»

«در آن روزى ك__ه انس__ان ه__رچ__ه ك__رده به ي__اد مى آورد و جهن__م ب__راى هر صاحب چشم__ى ظاه_ر م_ى ش___ود.» (35 و36 / نازعات)

از ظاهر آيه مورد بحث برمى آيد كه جهنم قبل از روز قيامت خلق شده، تنها در روز قيام__ت با كشف غط__اء يعنى برط_رف شدن حج__اب از چشم انسان ها، ظاهر مى شود و م__ردم آن را مى بينن___د.

(121)

«وَ بُ_رِّزَتِ الْجَحي_مُ لِمَ_نْ يَ__رى،» در آن روز، دوزخ ظ_اه_ر م_ى ش_ود و پ_رده از روى آن ب__ر م_ى دارن__د، ت_ا ه__ر ص__احب چش_م و بين_اي__ى آن را ب__ه عي__ان ببين__د.

آي_ه ش_ريف_ه در معن_اى آي_ه زي_ر است ك_ه م_ى ف_رم_اي_د: «لَقَ_دْ كُنْتَ ف_ى غَفْلَ__ةٍ مِنْ هذا فَكَشَ__فْنا عَنْ__كَ غِ__طائَكَ فَبَ__صَ__رُكَ الْيَ__وْمَ حَ_دي_دٌ،» (22 / ق) يعنى: تو از اين در

غفل__ت بودى، پس م__ا پرده ات را كن__ار زديم، اينك امروز چشمت تيزبين شده است! (1)

آرزوهاى لب آتش

«وَ لَوْ تَرىآ اِذْ وُقِفُوا عَلَى النّارِ فَقالُوا يلَيْتَنا نُرَدُّ وَ لا نُكَذِّبَ بِايتِ رَبِّنا وَ نَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ،»

«و اگ_ر آن_ان را در م_وقع_ى ك_ه مواج_ه ب_ا آتش مى شون_د ببين_ى خواه_ى دي_د

1- المي____زان، ج :20 ، ص: 310 .

(122) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

ك_ه مى گ_وين_د: اى ك_اش پ_روردگ_ار م_ا را ب_ر مى گ_رداني_د، ك_ه اگ_ر چني_ن مى ك_رد ديگ_ر آي_ات او را تك_ذيب ننم_وده و از مؤمنين مى بوديم.» (27 / انعام)

وقتى منكرين معاد ب_ه لب پ_رتگ_اه دوزخ ق_رار مى گي_رند، ب_ا دي_دن آتش، آن چه ك_ه در دنيا پنه_ان مى داشتن_د برايشان ظ_اهر مى شود و همين ظه_ور وادارش_ان م_ى كن_د ك_ه آرزوى ب_رگشت_ن به دنيا و ايمان به آيات خ_دا و دخ_ول در جم_اعت م_ؤمنين كنن_د.

چون چيزى جز همان آتشى كه با آن مواجه مى شوند، برايشان ظاهر نمى شود، معلوم مى شود اين آتش همان عمل آنان بوده و كفرى بوده كه در دنيا مى ورزيدند و ب_ا كف_ر خ_ود حق را با آن ك_ه ب_رايش_ان روش_ن ب_وده مست_ور و پوشي_ده مى داشتن_د. (1)

1- المي_زان، ج :7 ، ص: 68 .

آرزوهاى لب آتش (123)

پ_رده بردارى از دوزخ و حال نفس خط_اك_ار

«كَ_لاّ اِذا دُكَّ_تِ الاَْرْضُ دَكّ__ا دَكّ__ا،»

«ن___ه ، در روزى ك___ه زم_ي__ن م_ت__لاش_ى ش___ود،» (21 / فجر)

«وَ ج_اءَ رَبُّكَ وَ الْمَلَكُ صَفّ_ا صَفّ_ا،»

«و ملائكه صف به صف امر پروردگارت را بياورند،» (22 / فجر)

«وَ ج__ىآءَ يَ__وْمَئِ__ذٍ بِجَهَنَّ__مَ يَ_وْمَئِ__ذٍ يَتَ_ذَكَّ_رُ الاِْنْس__انُ وَ اَنّى لَهُ الذِّكْرى،»

«و جهنم را حاضر سازند در آن روز انسان همه چيز را مى فهمد اما چه وقت فهمي_____دن اس_____ت.» (23 / فجر)

(124) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

«وَ ج__ى آءَ يَ_وْمَئِ__ذٍ بِجَهَنَّ__مَ...،» بعيد نيست كه مراد از آوردن جهنم، پرده بردارى از

روى آن باشد، هم چنان كه در آيه زير همين تعبير آمده فرموده: «وَ بُ_رِّزَتِ الْجَحيمُ لِمَ_نْ يَرى،» و ني__ز آيه زي_ر ك_ه مى فرماي__د: «وَ بُ__رِّزَتِ الْجَحي__مُ لِلْغاوي__نَ،» (91 / شعراء) و آي__ه زير كه مى فرماي__د: «لَقَدْ كُنْ__تَ فى غَفْلَ__ةٍ مِنْ ه__ذا فَكَشَفْن__ا عَنْ__كَ غِطائَ_كَ فَبَصَ_رُكَ الْيَ_وْمَ حَدي_دٌ،»

«فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّبُ عَذابَهُ اَحَدٌ، وَ لا يُ__وثِقُ وَث__اقَهُ اَحَ_دٌ،» (25 و 26 / فجر) در امروز عذاب خدا آن چنان سخت است كه احدى از خلق كسى را آن طور عذاب نكرده و در بند كردنش آن چنان سخت است كه احدى از خلق كسى را آن طور در بند نكرده و اين تعبي_ر كن___اي__ه اس__ت از ش__دت در ته__دي__د. (1)

شرحى از لحظات ريخته شدن كفار به جهنم

«وَ لِلَّ__ذي__نَ كَفَ____روُا بِ___رَبِّهِ____مْ عَ__ذابُ جَهَنَّ__مَ وَ بِئْ___سَ الْمَصي_____رُ،»

«و كس_انى كه به پ_روردگ_ار خود ك_افر شدند ع_ذاب جهنم دارند و چ_ه ب_د بازگشت گاهى است.» (6 / ملك)

1- المي_زان، ج :20 ، ص: 475 .

شرحى از لحظات ريخته شدن كفار به جهنم (125)

«اِذا اُلْق_ُوا فيه___ا سَمِع_ُوا لَه_ا شَهيق_ا وَ هِ_ىَ تَفُورُ،»

«زمانى كه در آتش افكنده مى شوند از آتش صداى نفسى مى شنوند كه با همان نفس ايشان را چون ه_وا ب_ه داخل خ_ود مى كش_د در ح_الى كه فوران مى كند.» (7/ ملك)

«تَك_ادُ تَمَيَّزُ مِ_نَ الْغَيْ_ظِ كُلَّم_ا اُلْقِىَ فيها فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُها اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذيرٌ؟»

«گ_ويى از ش_دت غض_ب مى خ_واه_د مت_لاش_ى شود ه_ر ف_وجى ك_ه داخل آن مى ش__ود خ_ازن_ان آتش مى پ_رسن_د مگر پي_امبرى بي_م رس_ان ب_رايت_ان نيامد؟» (8 /ملك)

وقتى كفار در جهنم ريخته مى شوند، صداى شهيقى از آن مى شنوند، شهيقى كه چون مغناطيس آنان را به داخل خود مى كشاند، همان طور كه با شهيق هوا داخل سينه كشيده مى شود، در حالى كه جهنم

جوشان است و ايشان را مانند نخودى كه در ديگ جوشان بالا و پائين مى شود بالا و پائين مى كند، به طورى كه گويى از شدت غضب مى خواهد متلاشى شود.

(126) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

«كُلَّم_ا اُلْقِىَ فيها فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُها اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذيرٌ؟» «فَوْج» به معناى جماعتى است كه به سرعت از جايى عبور كنند و در اين جمله اشاره است به اين كه كفار دسته دسته داخ__ل دوزخ مى شوند، هم چن__ان كه آيه زير هم به اين معنا اشاره نموده، مى فرمايد: «وَ سيقَ الَّذينَ كَفَروُا اِلى جَهَنَّمَ زُمَرا،» (71 / زمر) و اين به خاطر آن است كه هر متبوعى با تابعين گمراه خود داخل مى شوند، هم چنان كه در آي__ه زير فرم__وده اس__ت: «وَ يَجْعَ__لَ الْخَبيثَ بَعْضَهُ عَلىبَعْضٍ فَيَرْكُمَ__هُ جَميع__ا فَيَجْعَلَهُ فى جَهَنَّمَ.» (37 / انفال)

هر دست__ه اى كه در جهنم ريخت__ه مى شوند و يا به س__وى آن سوق داده مى شون__د، ملائك__ه موكل بر دوزخ و نگهبان__ان آن از در توبي__خ مى پرسن__د: مگر ب__راى شم_ا «نَذير،» يعن__ى پيامبرى كه شم__ا را از چني__ن عذابى بترسان__د نيام__ده؟!

«ق_الُ_وا بَل_ى قَ_دْ ج__اءَن___ا نَذي__رٌ فَكَذَّبْن__ا...،» (9 / ملك) اين جمله حكايت پاسخى

شرحى از لحظات ريخته شدن كفار به جهنم (127)

اس__ت كه دوزخيان به فرشتگ__ان خازن دوزخ مى دهند و در آن اعتراف مى كنند به اين ك_ه «نَذي__ر» برايش__ان آم__د و از آتش دوزخ ان__ذارش_ان كرد، ولى تكذيب_ش كردند و افت____را به او بستن__د.

«وَ قالُوا لَوْ كُنّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ ما كُنّا فى اَصْحابِ السَّعيرِ!»

«گوين__د: اگر مى شنيديم و عقل خود بكار مى برديم از دوزخيان نبوديم!» (10 / ملك) (1)

وقت_ى جهن_م به گم_راه_ان نمودار ش_ود!

«وَ بُ_رِّزَتِ الْجَ_حي_مُ لِلْ_غاوي_نَ،»

«و جهنم به گمراهان نم__ودار ش___ود،»

(91 / شعراء)

«وَ قيلَ لَهُمْ اَيْنَما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ،»

1- المي_زان، ج :19 ، ص: 590 .

(128) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

«و ب_ه آن ها گفت_ه ش_ود آن چي_زه_ايى ك_ه غي_ر خ_دا مى پ_رستي_دي_د كجايند؟» (92 / شعراء)

«مِ_نْ دُونِ اللّهِ هَلْ يَنْصُ_رُونَكُمْ اَوْ يَنْتَصِ_رُونَ،»

«آيا معبودهاى غير از خدا شما را نصرت دهند و يا نصرت يابند؟» (93 / شعراء)

كلمه «بُرِّزَت» از تبريز به معناى اظهار است. مى فرمايد: وقتى جهنم به گمراهان نمودار شود، به ايشان گفته مى شود: كجايند آن چيزهايى كه شما به جاى خدا آن ها را مى پرستيدي__د آيا شقاوت و عذاب را از شم__ا و يا از خودش__ان دفع مى كنن__د؟ و حاص_ل معنا اين است كه آن روز بر ايشان روش_ن مى شود كه در ب__ت پرستيشان گم____راه بوده ان____د. (1)

1- المي_زان، ج :15 ، ص: 406 .

وقتى جهنم به گمراهان نمودار شود! (129)

مجرمين در لحظه ديدن آتش

«وَرَأَ الْمُجْرِم_ُونَ النّارَ فَظَنُّوا اَنَّهُ_مْ مُ_واقِع_ُوه_ا وَ لَ_مْ يَجِ_دُوا عَنْها مَصْرِفا،»

«و گنهكاران جهنم راببينند ويقين كنندكه درآن افتادنى هستند و گريزگاهى نيابند.» (53 / كهف)

مقصود از مواقعه نار واقع شدن در آتش است. و بعيد نيست كه مراد وقوع از دو طرف باشد يعنى وق__وع مجرمين در آت__ش و وقوع آت_ش در مجرمين و آتش زدن آنان.

جمله: «وَ لَ_مْ يَجِ_دُوا عَنْها مَصْرِفا _ و از آن مفرى نمى يابند،» يعنى نمى يابند محلى را كه به سويش منصرف شوند و از آتش به سوى آن فرار كنند.

(130) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

در اين كه از مش_ركين ب_ه مج_رمين تعبي_ر ف_رم_وده فهمي_ده مى ش_ود ك_ه حك_م عام است و همه صاحبان گناهان و جرائم را شامل مى شود.(1)

ح_ال خ_اس_رين هنگ_ام عرضه به آتش

«وَ تَ_ريهُ_مْ يُعْ_رَضُ_ونَ عَلَيْه_ا خ_اشِعينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِىٍّ وَ قالَ الَّذينَ امَنُوا اِنَّ الْخاسِرينَ الَّذينَ خَسِرُوااَنْفُسَهُمْ وَ اَهْليهِمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ اَلا اِنَّ الظّالِمينَ فى عَذابٍ مُقيمٍ،»

«و مى بينى ايشان را كه بر آتش عرضه مى شوند، در حالى كه از شدت ذلت حالتى ازخشوع دارند كه با گوشه چشم و پنهانى به آن مى نگرند و آن هايى كه ايمان آوردند مى گويند: زيانكاران كسانى هستند كه در قيامت هم خود را باختند و هم خ_ان_دان خ_ود را. آرى، بدانن_د ك_ه ستمگران در عذابى دائمى خواهند بود.» (45 / شورى)

1- المي___زان، ج :13 ، ص: 461 .

حال خاسرين هنگام عرضه به آتش (131)

«وَ قالَ الَّذينَ امَنُوا اِنَّ الْخاسِرينَ الَّذينَ خَسِرُوااَنْفُسَهُمْ وَ اَهْليهِمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ،» يعنى خاسرانى كه تمامى خسران ها و حقيقت آن در ايشان جمع است، كسانى هستند كه در قيامت نفس خود و اهل خود را «خاسِر» كردند، يعنى خود را از نجات محروم نموده

و از اه__ل خ_ود نيز بهره من___د نمى شون___د.

«اَلا اِنَّ الظّالِمينَ فى عَذابٍ مُقيمٍ،» اين جمله عذاب را بر اهلش مسجل مى كند و مى فرمايد ستمكاران عذابى دائم و غير منقطع دارند.(1)

روز عرضه كفار بر آتش

«وَ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذينَ كَفَروُا عَلَى النّارِ اَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ فى حَياتِكُمُ الدُّنْيا وَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِها فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُ_ونِ بِما كُنْتُ_مْ تَسْتَكْبِروُنَ فِى الاَْرْضِ بِغَيْ_رِ الْحَ___قِّ وَ بِم__ا كُنْتُ__مْ تَفْسُقُ___ونَ،»

«در روزى كه كفار بر آتش عرضه مى شوند به ايشان گفته مى شود: هر سرمايه خيرى داشتيد در زندگى دنيا از دست داديد و با آن عياشى كرديد در نتيجه امروز در برابر استكبارى كه در زمين و بدون حق مى ورزيدند به عذاب خوارى دچار

1- المي_زان، ج :18 ، ص: 97 .

(132) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

مى ش_ويد، هم به خاط_ر استكبارتان و هم به خاطر فسق__ى كه مرتك_ب مى شديد.» (20 / احقاف)

عرضه جهنم بر كفار وقتى است كه خود را براى اولين بار به كفار نشان مى دهد و عرضه كفار بر جهنم هنگامى است كه به حساب ها رسيده و تكليف ها را يكسره كرده باشند، در آن موقع كفار را عرضه بر جهنم مى كنند و به سوى دوزخ س_وقش_ان م_ى دهن___د، ه_م چن__ان ك__ه ف_رم_وده: «وَ سي_قَ الَّ_ذي_نَ كَفَ_روُا اِل__ى جَهَنَّ__مَ زُمَ__را!»

وقتى كفار عرضه بر آتش مى شوند به ايشان گفته مى شود: شما همه آن طيباتى كه بايد امروز از آن لذت ببريد در زندگى دني_ا از بي_ن ب_ردي_د و هم_ان ج_ا از آن ها به_ره مند شديد و ديگر چيزى برايتان نمانده كه امروز در اين عالم از آن لذت ببريد. «فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ بِما كُنْتُمْ تَسْتَكْبِروُنَ فِى الاَْرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ بِما كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ،» پس امروز شما سزايتان

عذابى است كه در آن خوارى و ذلت است و خوارى آن در مقابل آن استكبارى است كه در دنيا مى كرديد و زير بار حق نمى رفتيد و عذابش

روز عرضه كفار بر آتش (133)

در مقاب__ل فسق و اعراض از طاع__ات شما است.

و اي__ن هر دو گناه__ى است كه يكى مرب__وط ب__ه اعتق__اد است كه هم__ان استكب__ار از ح_ق ب_اش__د و يك__ى م__رب__وط ب_ه عم_ل اس_ت ك_ه هم_ان فس_ق باش__د.

«وَ يَ_وْمَ يُعْرَضُ الَّذينَ كَفَروُا عَلَى النّارِ اَلَيْسَ ه_ذابِالْحَقِّ قالُوا بَلى وَ رَبِّنا قالَ فَذوُقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُروُنَ»

«و روزى كه كفار بر آتش عرضه مى شوند به ايشان گفته مى شود آيا اين كه مى بينيد وعده اش حق نبود؟ مى گويند بله به پروردگارمان سوگند! خطاب مى رسد پس بچشي__د ع__ذاب را به كيف__ر كف__رى ك__ه م__ى ورزيدي__د!» (34 / احقاف)

اي_ن آي_ه خب_ر م_ى ده_د از آن س_رن_وشت_ى ك_ه ب_ه زودى منك_رين مع_اد در روز قيامت بدان گرفتار مى ش_ون_د. (1)

1- المي____زان، ج :18 ، ص: 312و331 .

(134) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

اعت_راضات هر ت_ازه وارد ب_ه دوزخ

«قالَ ادْخُلُوا فى اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَ الاِْنْسِ فِى النّارِ كُلَّما دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَعَنَتْ اُخْتَها حَتّىآ اِذَا ادّارَكُوا فيها جَميعا قالَتْ اُخْريهُمْ لاِوُليهُمْ رَبَّنا هؤُلاآءِ اَضَلُّونا فَاتِهِ_مْ عَذابا ضِعْفا مِنَ النّارِ قالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَ لكِنْ لا تَعْلَمُونَ، وَ قالَ__تْ اوُليهُ__مْ لاُِخْريهُمْ فَما كانَ لَكُ__مْ عَلَيْنا مِ__نْ فَضْلٍ فَذوُقُوا الْعَذابَ بِم_ا كُنْتُ_مْ تَكْسِبُ___ونَ،»

«خداى تعالى مى فرمايد: با گروه هايى از جن و انس كه پيش از شما درگذشته اند به جهنم واردشويد، وقتى گروهى واردشود گروه هم عقيده خويش را لعنت كند و چون همگى درآن جامجتمع شوند پيروانشان درباره پيشروانشان گويند: پروردگارا اينان

اعتراضات هر تازه وارد به دوزخ (135)

ما را به گمراهى كشيدند، عذاب ايشان

را از جهنم دو چندان كن، گويد همه را عذاب دو چندان است. و ليكن شما نمى دانيد. پيشروانشان به پيروان گويند: پس شما را بر ما برترى نبوده اينك به سزاى اعمالى كه مى كرديد اين عذاب را تحمل كنيد.» (38و39/اعراف)

اين يك_ى از مشاج__رات دوزخي__ان است كه هر ك__دام كه در آت__ش داخل مى ش__ون___د، كس__ان__ى را ك__ه قب__ل از ايش__ان وارد ش__ده ان__د لعن___ت م__ى كنن__د.

وقتى همه در آتش جمع شدند، خداى تعالى را مخاطب قرار داده و به يكديگر نفرين كردند. طبقه بعدى نخست به قبلى ها گفتند شما از ما ظالم تريد، براى اين كه هم خودتان گمراه بوديد و هم مارا گمراه كرديد، لذا اميدواريم خداوندعذاب آتش شما را دو برابر كند.

اولى و آخرى يا به حسب رتبه است و منظور از اولى رؤساى ضلالت و ائمه كفر است كه پيروان خود را در گمراهى كمك مى كنند و يا به حسب زمان و مراد اسلاف و پيشينيان است كه براى آيندگان خود فتح باب ضلالت كرده و راه كج را براى آنان هموار مى سازن_د.

خداوند متعال هم در جوابشان فرمود: عذاب هر دوى شما دو چندان است وليكن نمى فهميد. عذاب براى اولى و آخرى هر دو ضعف است اما براى اولى، به جهت اين كه

(136) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

هم خودشان گمراه بودند و هم ديگران را در گمراهى اعانت كردند و اما براى شما، از اين جهت كه هم خودتان گمراه بوديد و هم در اين گمراهى به گمراه كردن آنان كمك كرديد و حرف هايشان را پذيرفته و دعوتشان را اجابت كرديد و با پيوستن به آنان ب_اعث سي_اهى لشكرش_ان شدي_د. (1)

جهنم را براى چه كسى حاضر مى كنند؟

«ه_ذِهِ جَهَنَّ_مُ الَّت__ى كُنْتُ__مْ تُ_وعَ__دُونَ،»

«همه اين

هشدارها را به شما داديم و نپذيرفتيد، اينك اين جهنمى است كه همواره وعده اش به شما داده مى شد،» (63 / يس)

«اِصْلَ_وْهَا الْيَ_وْمَ بِم__ا كُنْتُمْ تَكْفُ__رُونَ،»

1- الميزان، ج :8 ، ص: 142 .

جهنم را براى چه كسى حاضر مى كنند؟ (137)

«بچشي_د ام_روز س_وزش آن را ب_ه كيف_ر كف_رى ك_ه م_ى ورزي_ديد.» (64 / يس)

در لفظ آيه اشاره هست به اين كه: در روز قيامت جهنم را حاض_ر مى كنن_د. و خطاب ب__ه كف_ار گ_وين__د: اي_ن جهن_مى اس_ت ك_ه هم_واره وع__ده اش ب_ه شم_ا داده م_ى ش_د!

تهديد كفار به جهنم يك بار و دو بار نبود، بلكه به زبان انبيا و رسولان عليه السلام دائما تهديد مى شدند و اولين بارى كه تهديد شدند، همان روزى بود كه به ابليس فرمود: «اِنَّ عِ_بادى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ اِلاّ مَ_نِ اتَّبَ_عَكَ مِ_نَ الْغاوي_نَ وَ اِنَّ جَهَنَّ_مَ لَمَ_وْعِ__دُهُ__مْ اَجْ_مَعي_نَ!» (42 و 43 / حج___ر)

«اِصْلَ_وْهَا الْ__يَ_وْمَ بِ_ما كُنْتُ_مْ تَكْفُ__رُونَ،» بچشي_د ام_روز س_وزش آن را ب_ه كيف_ر كف_رى ك__ه م__ى ورزي__دي___د. (1)

1- المي_____________زان، ج :17 ، ص: 153 .

(138) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

بازداشت و ب_ازخواست در راه جهن_م

«وَقِفُوهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ»

«آن جا نگهشان بداريد كه بايد بازخواست شوند.» (24/صافات)

اين امر به بازداشت و بازخواست، در سر راه جهنم صورت مى گيرد. فرمان مى رسد: ايشان را نگه داريد و نگذاريد بروند كه بايد بازخواست شوند!

و در اين كه از چه چيز بازخواست مى شوند، از سياق برمى آيد كه مطلب مورد بازخواست همان مطلبى است كه جمله «م_ا لَكُ__مْ لا تَن_اصَ_روُنَ؟» (25 / صافات) مشتم__ل ب__ر آن اس__ت، مى فرمايد: شما را چه شده كه يكديگر را يارى نمى دهيد، همان

بازداشت و بازخواست در راه جهنم (139)

طور كه در دنيا پشتيب__ان يك__ديگ__ر

بوديد و در برآوردن حوائج خود و به مقصد رسي__دن، از يكديگر كم_ك مى گرفتيد؟

و جمل_ه بع_دش ك_ه م_ى ف_رم_اي_د: «بَلْ هُ_مُ الْيَ_وْمَ مُسْتَسْلِمُونَ!» (26 / صافات) آخ_ر ايش_ان ام_روز تسلي_م ش_دن_د، ديگ_ر كب_رى ب_رايش_ان نم_ان_ده ت_ا تكب__ر كنن__د.

پس با اين بيان روشن گرديد كه مورد بازخواست، عبارت است از هر حقى كه در دنيا از آن روى گردانيده اند، چه اعتقاد حق و چه عمل حق و صالح و اين روگردانى آنان به دو جهت بوده: يكى كبر ورزيدن و يكى هم پشت گرمى به داشتن ياران و كمك كاران. (1)

يَوْمُ الْفَصْل - و آن ها كه به جهنم رانده مى شوند!

«وَيْ_____لٌ يَ_وْمَئِ_____ذٍ لِلْ_مُكَ___ذِّبي__نَ،»

«واى در آن روز به ح_ال آن_ان كه آيات خدا را تكذيب كردند.» (28 / مرسلات)

«اِنْطَلِقُوا اِلى ما كُنْتُمْ بِهِ تُكَ_ذِّبُ_ونَ، اِنْطَلِقُ_وا اِلى ظِلٍّ ذى ثَلاثِ شُعَبٍ، لا ظَليلٍ وَ لا يُغْنى مِنَ اللَّهَبِ، اِنَّها تَرْم_ى بِشَ_رَرٍ كَالْقَصْ__رِ، كَ_أَنَّ_هُ جِم_الَ__تٌ صُفْ_رٌ،»

1- الميزان، ج :17 ، ص: 199 .

(140) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

«خطاب رسد اى منكران! شما امروز به سوى آن دوزخى كه تكذيب كرديد برويد!، برويد زير سايه دودهاى آتش دوزخ كه داراى سه شعبه است،نه آن جا سايه اى خواهد بود و نه از شرار آتش هيچ نجاتى دارند، آن آتش هر شرارى بيفكند م_انند قص_رى است، گ_ويى آن ش_راره در س_رعت و كثرت هم_چ_ون شت_ران زرد م__وى است.» (29تا33 / مرسلات)

«وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبينَ،»

«واى در آن روز به حال آنان كه آيات خدا را تكذيب كردند.» (34 / مرسلات)

«هذا يَوْمُ لايَنْطِقُونَ، وَ لايُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِروُنَ،»

«اي__ن روزى است كه كاف__ران براى نجات خود سخن__ى نتوانند گف__ت و به آن ه__ا رخص_ت ع__ذرخ__واه__ى ني__ز نخ__واهن__د داد،» (35 و 36 / مرس_لات)

«وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبينَ،»

«واى در آن روز به ح_ال

آن_ان كه آيات خدا را تكذيب كردند.» (37 / مرسلات)

«هذا يَ__وْمُ الْفَصْ__لِ جَمَعْناكُ__مْ وَ الاَْوَّلينَ ، فَ_أِنْ ك_انَ لَكُ_مْ كَيْ__دٌ فَكي__دوُنِ،»

يوم الفصل - و آن ها كه به جهنم رانده مى شوند! (141)

«اي_ن روز فص_ل حك_م و ج_داي_ى ني_ك و ب_د است ك_ه شم_ا را ب_ا هم_ه در گ_ذشتگ_ان پيشي_ن ب_ه ع_رص_ه محش_ر جم_ع گ_رداني_م، پس اگر چاره اى بر نج__ات خود مى ت__وانيد انجام دهيد كنيد.» (38 و 39 / مرسلات)

«وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبينَ»

«واى در آن روز به حال آنان كه آيات خدا را تكذيب كردند!» (40 / مرسلات)

«اِنْطَلِقُوآ اِلى ما كُنْتُمْ بِ__هِ تُكَذِّبُ__ونَ،» اي_ن آي__ه حك_اي_ت ف_رم_ان_ى اس_ت ك_ه در ب_ه «يَوْمُ الْفَصْل» ايش_ان داده مى ش__ود، صاحب ك__لام خداى تعال_ى است.

مراد از جمله: آن چه همواره تكذيبش مى كردند، جهنم است و كلمه «اِنْطلاق» به معن__اى روان__ه ش__دن و منتق__ل گشت_ن از ج_ايى ب_ه ج_اى ديگ_ر و بدون مك__ث است.

معناى آيه اين است كه: به ايشان گفته مى شود از محشر بدون هيچ درنگى به سوى آتش روان_ه ش_وي_د، هم_ان آتش_ى ك_ه هم___واره تك_ذيب_ش م_ى ك___ردي_د.

«اِنْطَلِقُوا اِلى ظِلٍّ ذى ثَلاثِ شُعَبٍ،» مفسرين گفته اند: مراد از اين «ظِلّ» سايه دودى

(142) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

است كه از آتش جهنم بالا مى رود، هم چنان كه در جاى ديگر فرموده: «وَ ظِلِّ مِنْ يَحْمُومٌ.»

و ني__ز در م__ورد انشع__اب آن به سه شعب__ه گفته ان__د: اين اش__اره است به عظم__ت دود جهنم، چون دود وقتى خيل__ى متراكم و عظي_م باشد شاخه شاخه مى شود.

«لا ظَلي_لٍ وَ لا يُغْنى مِنَ اللَّهَبِ،» «ظِلّ ظَليل» به معناى سايه خنك است، سايه اى كه از رسيدن حرارت به انسان جلوگيرى كند و براى آدمى ساترى از آزار حرارت باشد و اين كه مى فرمايد

سايه شعبه دار ظليل نيست، منظور اين است كه از ه_رم آتش و شعله هاى آن جلوگي_رى نمى كند.

«اِنَّه__ا تَرْمى بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ، كَأَنَّهُ جِمالَتٌ صُفْرٌ،»

كلم_ه ش_رر ب_ه معن_اى زب_ان_ه ه_ايى است ك_ه از آتش ب_ر مى خي_زد. «آن آت_ش ه_ر شرارى بيفكند مانند قصرى است.»

«هذا يَوْمُ لا يَنْطِقُ_ونَ،وَ لا يُ_ؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِروُنَ،»

مى فرمايد: امروز روزى است كه اهل محشر - از انسان ها - سخن نمى گويند و اذن

يوم الفصل - و آن ها كه به جهنم رانده مى شوند! (143)

سخن گفتن به ايشان داده نمى شود و يا اذن عذرخواهى كردن به ايشان داده نمى شود، پس اعتذارى نخواهند كرد.

نف__ى نطق در اين آيه با اثبات آن در آيات ديگر منافات ندارد، چون روز قيامت مواق__ف بسي__ار و مختل__ف دارد، در يك موق__ف از ايش__ان سئ_وال مى ش__ود جواب هم مى دهن_د و در موقفى ديگر بر دهان آنان مهر مى زنند و نمى توانن__د سخن بگوين__د.

«هذا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْناكُمْ وَ الاَْوَّلينَ ، فَأِنْ كانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكيدوُنِ!» روز قيامت را از اين جهت «يَوْمُ الْفَصْل» خوانده كه خداى تعالى در آن روز جدا سازى مى كند و ميان اهل حق و اهل باطل با داورى خود جدايى مى اندازد، هم چنان كه فرمود: «اِنَّ رَبَّ__كَ هُ__وَ يَفْصِ__لُ بَيْنَهُ_مْ يَ_وْمَ الْقِيمَ_ةِ فيم_ا ك_انُوا في_هِ يَخْتَلِف_ُونَ،» (25 / سجده) و نيز فرم_وده: «اِنَّ رَبَّكَ يَقْض__ى بَيْنَهُ__مْ يَ__وْمَ الْقِيامَ_ةِ في_ما كانُ_وا في_هِ يَخْتَلِفُ_ونَ،» (17 / جاثيه) ك_ه در يكى تعبير ب_ه فص_ل و در ديگ_رى تعبي_ر ب_ه قض_ا ك_رده است. خطاب در جمله «جَمَعْناكُمْ وَ الاَْوَّلينَ» به تكذيب گران اين امت است، بدان جهت كه جزء آخرين هستند و

(144) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

به همين جهت در مقابل اولين قرارشان داده

و در جاى ديگر به نحو جامع فرموده: امروز روزى است كه همه مردم در آن جمع مى شوند، «ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النّاسُ،» (103 / هود) و در جاى ديگر فرموده: « وَ حَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ مِنْهُمْ اَحَدا.» (47 / كهف)

و معن__اى اين كه فرمود: «فَأِنْ كانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكي__دوُنِ،» اين است كه اگر شم__ا حيله اى عليه من داريد تا با آن حيله عذاب مرا از خود دفع كنيد، آن حيله را بكار ببريد. (1)

به دوزخ اندازيد هر كافر معاند، مَنّاعٍ لِلْخَيْر، مُعْتَدٍ مُريب را !

«اَلْقِيا فى جَهَنَّمَ كُلَّ كَفّارٍ عَنيدٍ!»

«به دوزخ اندازي_د ه_ر ك_اف_ر معاند را!» (24/ ق)

«مَ_نّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَ_دٍ مُ__ري__بٍ!»

1- المي_زان، ج :30 ، ص: 248 .

به دوزخ انداريدهركافرمعاند، مَنّاع لِلْخَيْر، مُعْتَدمُريب! (145)

«و هر مناع خير و متجاوز و هر كس كه مردم را در راه هدايت متحير مى كرد!» (25 / ق)

«عَنيدٍ» به معناى معاند حق است كه از در عناد حق را مسخره مى كند. و «مُعْتدى» به معناى كسى است كه از حد خود تجاوز و از حق تخطى كند. «مُريب» به معناى كسى اس__ت ك__ه داراى ش__ك است و يا كس__ى است كه م__ردم را به شك مى ان__دازد و در آي__ه ك_ه صحب__ت از قيام__ت اس__ت م__ردم را در ام__ر قيام__ت ب__ه ش__ك مى ان__دازد.

كَفّار، «عَنيد» هم هست و «عَنيد،» «مَنّاع خَير» نيز هست و «مَنّاع خَير،» «مُعْتدى» هم هست و «مُعْتدى» «مُريبٍ» نيز مى باشد.

خطاب در آيه شريفه از خداى تعالى است و ظاهر سياق آيات چنين مى نمايد كه م__ورد خطاب در آن همان دو فرشت__ه سائق و شهي__د باشد كه موك__ل بر انسانند. ول__ى بعضى احتم__ال داده اند ك_ه خط_اب به دو فرشت__ه ديگ__ر از فرشتگ__ان موك__ل بر آتش و از

خازنان دوزخ باش_د.

(146) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

«اَلَّ__ذى جَعَ__لَ مَ___عَ اللّ__هِ اِله___ا اخَ_رَ فَأَلْقِي__اهُ فِ_ى الْعَ___ذابِ الشَّ_دي___دِ!»

«همانى كه با خدا، خدايى ديگر گرفته پس داخل عذاب شديد بيفكنيدش!»(26/ق)

اين صفت پنجم از همه گناهان مزبور مهم تر و عظيم تر است و در حقيقت مادر همه جرائمى است كه مرتكب شده و ريشه همه صفات پستى است كه كسب كرده، يعنى كفر و عناد و منع خير و اعتداء و ارابه.

«فَ__أَلْ_قِ_ياهُ فِ__ى الْ_عَ_ذابِ الشَّ__دي_دِ!»

«او را در عذاب_ى شدي_د بين__دازي_د!» (1)

1- المي_زان، ج :18 ، ص: 522 .

به دوزخ انداريدهركافرمعاند، مَنّاع لِلْخَيْر، مُعْتَدمُريب! (147)

آن ها كه كتابشان را به دست چپ مى دهند!

«وَ اَمّ__ا مَ_نْ اُوتِ__ىَ كِت_ابَ__هُ بِشِم_الِهِ فَيَقُ__ولُ ي_ا لَيْتَن__ى لَمْ اُوتَ كِت_ابِيَ_هْ،»

«و اما كسى كه نامه عملش رابه دست چپش داده باشند مى گويد اى كاش نامه ام را به من نداده بودند.» (25/ حاقه)

«... خُ__ذُوهُ فَغُلُّ_وهُ، ثُمَّ الْجَحي_مَ صَلُّوهُ، ثُ_مَّ فى سِلْسِلَ__ةٍ ذَرْعُه__ا سَبْعُ__ونَ ذِراع___ا فَ____اسْلُكُ______وهُ،»

«... خط_اب م_ى رس_د بگي_ري_د او را و دست و پ_ايش را ببن_دي_د و سپ_س در آتش___ش اف_كني___د و آن گاه او را به زنجيرى كه طولش هفتاد ذراع است ببنديد.» (30 و31 و32 / حاقه )

(148) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

«اِنَّهُ كانَ لا يُؤْمِنُ بِاللّهِ الْعَظيمِ، وَ لا يَحُضُّ عَلى طَعامِ الْمِسْكينِ،»

«كه او در دنيا به خداى عظيم ايمان نمى آورد و بر اطعام مسكين تشويق نمى كرد،» (33 و 34 / حاقه)

«فَلَيْسَ لَ_هُ الْيَ__وْمَ ه_هُن_ا حَمي__مٌ، وَ لا طَع_امٌ اِلاّ مِ__نْ غِسْلي_نٍ،»

«در نتيجه امروز در اين جا هيچ دوستى حمايت كننده ندارد و به جز چرك و خون دوزخيان هيچ طعامى ندارد،» (35و36 / حاقه)

«لا يَأْكُلُهُ اِلاَّ الْخاطِئُونَ،»

«چ_رك و خ_ون_ى ك_ه خ___وراك خط_اك_اران اس__ت و ب___س!» (37 / حاق___ه)

صاحب اين سخن از طايفه اشقياى

مجرم است كه نامه اعمالش را به دست چپش مى دهن__د و در آن روز بع__د از بى نتيج__ه ديدن كوشش ه__اى دنيايى خود بيان مى كند.

او همين كه سر از قبر برداشت و ديدكه تمامى سبب ها از كارافتاده اند و امروز ديگر مال و فرزندان بكار نمى آيند، مى فهمد كه مالش فايده اى نداشت و قدرتش هم باطل شد!

«خُذوُهُ فَغُلُّوهُ... فَاسْلُكُوهُ،» اين جملات دستور خدا به ملائكه را حكايت مى كند، كه بگيريداو را و در آتش بيفكنيد! يعنى با غل و زنجير دست و پاى اسير رابه گردنش ببنديد.

«ثُمَ الْجَحيمَ صَلُّوهُ،» يعنى او را داخل آتش عظيم كنيد!

آن ها كه كتابشان را به دست چپ مى دهند! (149)

«ثُمَّ فى سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِراعا فَاسْلُكُوهُ،» سلوك مجرم در سلسله اى كه ط_ول__ش هفت_اد ذراع ب_اش_د ب_ه معن_اى آن اس_ت ك_ه وى را در چني_ن زنجيرى بپيچند. «اِنَّهُ كانَ لا يُؤْمِنُ بِ_اللّهِ الْعَظيمِ، وَ لا يَحُضُّ عَلى طَعامِ الْمِسْكينِ،» مى فرمايد بدين علت چنين دستور داديم كه وى به خداى عظيم ايمان نمى آورد و مردم را به اطعام مسكينان تش__وي__ق نمى ك_رد، بلك__ه در اين باره مسامح__ه مى ك__رد و از رن__ج بينواي__ان احساس ناراحتى نمى نمود.

«فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ ههُنا حَميمٌ...الْخاطِئُونَ،» امروز در اين عرصه، دوستى كه سودش ببخشد يعنى شفيعى كه برايش شفاعت كند ندارد، چون كافر آمرزش ندارد ، در نتيجه شفاعتى هم نخواهد داشت.

«وَ لا طَع_امٌ اِلاّ مِ_نْ غِسْلي_نٍ،» او از آن جا كه كسى را به اطعام مسكينان تشويق نمى كرد، امروز طعامى ب_ه ج_ز غسلي_ن و چ_رك_اب ب_دن ه_اى اهل دوزخ ك_ه خ_وراك

(150) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

خطاك__اران است ندارد. (1)

حشر و حضور جهنميان و شياطين آن ها در اطراف جهنم

«فَ_وَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُ_مْ وَ الشَّياطي_نَ ثُ_مَّ لَنُحْضِ_رَنَّهُ_مْ حَ_وْلَ جَهَنَّ_مَ جِثِيّ__ا،»

«به پروردگارت قسم ايشان را با شيطان ها محشور

كنيم و همه را به زانو در آورده پي_رام_ون جهنم حاض_ر سازيم،» (68 / مريم)

«ثُ_مَّ لَنَنْ__زِعَ_نَّ مِ_نْ كُ__لِّ شيعَ__ةٍ اَيُّ_هُ__مْ اَشَ___دُّ عَلَ__ى ال__رَّحْ__م_نِ عِتِيّ__ا،»

«آن گاه از ه_ر گ__روه ه__ر ك__دامش_ان ك_ه ب_ه س_ركش_ى خ_داى رحم_ان ج__رى ت_ر ب__وده ج__دا كني_م،» (69 / م_ري_م)

«ثُ_مَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذينَ هُمْ اَوْلى بِها صِلِيّا،»

«آن گاه كس_ان_ى كه به وارد شدن جهن_م س_زاوارت_رند بهتر بشناسيم.» (70 / مريم)

1- الميزان، ج :19 ، ص: 667 .

حشر و حضورجهنميان وشياطين آن هادراطراف جهنم (151)

م_ردم روز قي_امت انب__وه انب__وه و دست__ه دست_ه ح_اض_ر م_ى ش_ون_د، دست_ه هاى مت__راك__م، ك_ه از ك_ول ه__م ب__الا م__ى رون___د.

- به پروردگارت سوگند، كه همه را روز قيامت با اولياء و قرين هاى شيطانيشان محشور مى كنيم، آن گاه پيرامون جهنم براى چشيدن عذاب جمعشان مى كنيم، در حالى كه همه از در ذلت به زانو درآمده باشند، يا درحالى كه همه دسته دسته انبوه گشته باشند.

مراد از اين كه فرمود: «لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَ الشَّياطينَ،» اين است كه در بيرون قبرها ايشان را ب_ا اولي_اءش_ان، ك_ه شيط_ان ه_اين_د جم_ع مى كني_م، چ_ون ب_ه خ_اط_ر ايم_ان نداشتن از غ_اوي_ان ش_دن_د: «شيطان ها اولياى غاويانند.»

و يا ممكن است مراد قرين هاى ايشان باشد، يعنى ايشان را با قرين هايشان محشور مى كنيم، هم چنان كه فرمود: «وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطانا فَهُوَ لَهُ قَرينٌ، حَتّى اِذا جاءَنا قالَ يا لَيْتَ بَيْ_نى وَبَيْنَ_كَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَ_رينُ، وَ لَنْ يَنْفَعَكُ__مُ الْيَ__وْمَ اِذْ ظَلَمْتُ__مْ اَنَّكُ__مْ فِ_ى الْعَ_ذابِ مُشْتَ_رِكُ_ونَ!» (36 و 38 و 39/ زخرف)

(152) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

«ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شيعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمنِ عِتِيّا،»

- به زودى از هر جماعتى كه متشكل شدند، متمردترين آن ها نسبت به خداى رحم__ان را بيرون مى آوري_م، يعنى رؤس__ا و امام__ان ضلال__ت

را بي__رون مى آوري_م.

«... اَيُّهُ_مْ اَشَ__دُّ عَلَى الرَّحْمنِ عِتِيّا،» شايد نكته آن اشاره به اين باشد كه تمرد آنان بسيار بزرگ است، چون تمرد از كسى است كه رحمتش همه چيز را فرا گرفته و ايش_ان از او جز رحمت چي_زى نديدند، چنين خدايى را تمرد كردند!

«ثُ__مَّ لَنَحْ___نُ اَعْلَ_مُ بِ_الَّ_ذي__نَ هُ__مْ اَوْل_ى بِه_ا صِلِيّ_ا،»

- سوگند مى خورم كه ما داناتريم به اين كه چه كسى سزاوارتر به مقاسات حرارت آت__ش اس__ت، يعن__ى زم__ام كم و زي__ادى ح__رارت آت__ش در درك__ات ع__ذاب و مراتب استحق__اق ايش__ان ب__ه دس__ت م__ا اس__ت و ب__ر م__ا مشتب__ه نم__ى ش__ود. (1)

1- المي_زان، ج :14 ، ص: 118 .

حشر و حضورجهنميان وشياطين آن هادراطراف جهنم (153)

(154)

فصل هشتم :شريكان عذاب و درخواست هاى رهائى

شريكان عذاب و دعواى آن ها

«وَ اَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ،»

«بعض_ى ب_ه بعض_ى رو م_ى كنن_د و از يك_ديگ_ر پرسش مى كنند... .» (25 / طور)

اين آيه حكايت مخاصمه تابعين و متبوعين است كه در روز قيامت با يكديگر دارند، اين عده از آن عده مى پرسند كه شما متبوعين و رؤسا چرا ما را به كفر كشانديد و آن عده در پاسخ مى گويند: شما چرا به حرف ما گوش داديد، مگر ما شما را مجبور كرديم؟

«فَ_اِنَّهُ_مْ يَوْمَئِ_ذٍ فِ_ى الْعَ_ذابِ مُشْتَ_رِكُ_ونَ.... يَسْتَكْبِ_روُنَ،» (33 و34 و35 / صافات)

(155)

مى فرمايد: تابعين و متبوعين هر دو در عذاب شريكند، براى اين كه در ظلم شركت داشتن__د و يكديگر را بر ج__رم كمك مى كردن_د و هيچ يك بر ديگرى مزيت نداشتند. (1)

تخاصم تابعان و متبوعان دوزخى

«هذا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لامَرْحَبا بِهِمْ اِنَّهُمْ صالُوا النّارِ،»

«اين فوج انبوه كه با خود مى بينيد پيروان شما پيشوايانند، در پاسخ مى گويند: مرحبا ب_ر ايش_ان مب_اد، چ_ون به طور قطع داخل آتش خواهن_د ش_د.» (59 / ص)

اي__ن آيه تخاص__م تابع__ان و متبوع__ان دوزخ__ى را كه از طاغي__ان بودن__د حك_____اي__ت مى كن____د. جمل__ه:

«ه__ذا فَ__وْجٌ مُقْتَحِ_مٌ مَعَكُمْ،»

1- المي___________زان، ج :17 ، ص: 200 .

(156) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

«اي_ن فوج انبوه كه با خود مى بيني_د پي_روان شما پيشوايانند!»

خطابى است از ناحيه خداى تعالى به متبوعين و كلمه «هذا» اشاره به فوجى از تابعين است ك_ه دنب_ال متب_وعي_ن ب_ه دوزخ م_ى رون_د و كلم_ه «مُقْتَحِ_م» ب_ه معن_اى داخ_ل شدن به سخت_ى و دش_وارى است. (1)

تخاصم جهنميان درباره رستگارى مؤمنان

«وَ قالُوا ما لَنا لا نَرى رِجالاً كُنّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الاَْشْرارِ،»

«و گفتند چه مى شود ما را كه نمى بينيم مردانى را كه همواره از اشرارشان مى پنداشتي_____م؟» (62 / ص)

«اَتَّخَ_ذْناهُ__مْ سِخْرِيّا اَمْ زاغَ__تْ عَنْهُمُ الاَْبْص__ارُ؟»

1- المي_زان، ج :17 ، ص: 334 .

تخاصم جهنميان درباره رستگارى مؤمنان (157)

«آي__ا آنان را به خط__ا مسخره گرفته بوديم يا چشم هايم_ان ب_ه آن_ان نمى افتد؟» (63/ ص)

«اِنَّ ذلِ___كَ لَ___حَ___قٌّ تَ___خاصُ___مُ اَهْ___لِ النّ__ارِ،»

«اين است به حقيقت تخاصم اهل آتش!» (64/ص)

«اِنَّ ذلِكَ لَحَقٌّ تَخاصُمُ اَهْلِ النّارِ،» بيان مى كند كه اين تخاصم اهل دوزخ امرى است ثابت و واقع شدنى كه هيچ ترديدى در وقوعش نيست، چون در حقيقت تخاصم آن روزشان كشف و ظهور ملكاتى است كه دل هايشان در دنيا، در اثر مم_ارست در تن_ازع و تشاجر كسب كرده است. (1)

1- المي_____زان، ج :17 ، ص: 335 .

(158) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

محاجه ضعفاء آل فرعون با مستكبرين در آتش

«... وَ حاقَ بِالِ فِ_رْعَ_وْنَ سُ_وءُ الْعَ_ذابِ اَل_نّارُ يُ_عْ_رَضُ_ونَ عَلَيْ_ها غُ_دُوّا وَ عَشِيّ__ا وَ يَ__وْمَ تَقُ__ومُ السّاعَ__ةُ اَدْخِ_لُ_وا الَ فِ__رْعَ__وْنَ اَشَ___دَّ الْعَ___ذابِ،»

«... و بدترين عذاب متوجه آل فرعون شد، آتشى كه هر صبح و شام بر آن عرضه مى شوند تا قيامت به پا شود و چون به پا شود گفته مى شود اى آل فرعون داخل شديدترين عذاب شويد.» (45و 46 / مؤمن)

«وَ اِذْ يَتَحاجُّ_ونَ فِى النّارِ فَيَق_ُولُ الضُّعَف_ؤُا لِلَّذينَ اسْتَكْبَرُوا اِنّا كُنّا لَكُمْ تَبَعا فَهَلْ اَنْتُمْ مُغْنُ__ونَ عَنّا نَصيب__ا مِ_نَ النّارِ؟»

«همان روزى كه در آتش با يكديگر بگو مگو مى كنند ضعفاء به گردنكشان مى گ_ويند ما در دنيا پيرو شما بوديم حال آيا امروز مى توانيد مقدارى از اين عذاب آتش را از مابرگردانيد.؟» (47/مؤمن)

«عَذاب

سُوء» بر آل فرعون وقتى نازل شد كه در آتش محاجه مى كردند و ضعفاى

محاجه ضعفاء آل فرعون با مستكبرين در آتش (159)

ايش__ان به اقوي__اى متكب__ر مى گوين__د: ما در دنيا تاب__ع شما بودي__م، حال آيا مى توانيد ك_ارى ب__راى م__ا بكني_د و مق_دارى از اي_ن آت_ش و ع_ذاب را از م_ا ب_رداريد؟

اين سخن از ايشان در حقيقت ظهور ملكه تملقى است كه در دنيا نسبت به اقويا و بزرگان خود داشتند كه در هر شدتى به آن ها پناهنده مى شدند، نه به خداى تعالى وگرنه اگر ظهور قهرى آن ملكه نباشد، چگونه چنين درخواستى مى كنند، با اين كه مى دانند كه خود اقويا گرفتارترند.

از اين گونه ظهورها نظائرى در قرآن كريم از مردم دوزخ حكايت شده، مثل اين كه در آن جا همان دروغ گويى دنيا را از سر مى گيرند و سوگند دروغ مى خورند و كارهايى كه كرده اند حاشا مى كنند و يكديگر را تكذيب مى نمايند و از اين قبيل اظهارات كه همه از ب__اب ظهور ملك__ات دني_وى است.

«ق__الَ الَّ_ذينَ اسْتَكْبَ_رُوا اِنّا كُ_لٌّ في_ها اِنَّ ال_لّهَ قَ_دْ حَكَ_مَ بَيْ_نَ الْ__عِبادِ،» (48 / مؤمن)

(160) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

اين آيه پاسخى است كه اقويا به ضعفا مى دهند، حاصلش اين است كه: امروز روز ج_زا است، ن_ه روز عم_ل، امروز همه اسباب از تأثير افتاده اند، آن خيال هايى كه ما در دنيا در ب_اره خ_ود مى ك_ردي_م و خ_ود را ق_وى و نيرومند مى پنداشتيم هم_ه بيهوده ش__د، امروز ح__ال ما و حال شم__ا يكى است، چ_ون مى بينيد كه هر دو طايفه در آتشيم.

«اِنَّ اللّ_هَ قَ__دْ حَ_كَ_مَ بَيْ__نَ الْعِب__ادِ!» (1)

آي_ا امكانى براى خروج از جهنم نيست؟

«فَهَلْ اِلى خُرُوجٍ مِنْ سَبيلٍ؟»

«آي__ا راه_ى ب__راى بي____رون ش____دن از آت____ش هس____ت؟» (11 / م__ؤم_ن)

مى گويند مى خواهيم

ما از دوزخ خارج بشويم، به هر طريق و هر قسم خروج كه

1- المي_زان، ج :17 ، ص: 509 .

آيا امكانى براى خروج از جهنم نيست؟ (161)

ب_اشد راض_ى هستي_م. اين خ_ود دلالت دارد ب_ر نه_ايت درج_ه فش_ار و ن_اراحتى، ام_ا هيچ راه_ى ب_ه س_وى خ_روج ن_دارن_د، چ_ون روز قي_امت روزى است ك_ه تم_امى دره_ا به روى كفار بست_ه مى ش_ود و تم_امى سبب ه_ا از ك_ار مى افت_د و ديگر سببى نمى ماند، كه اميد آن رود كه اث__ر كند و ايش__ان را از ع__ذاب خلاص سازد.

«ذلِكُمْ بِاَنَّهُ اِذا دُعِىَ اللّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَ اِنْ يُشْرَكْ بِه تُؤْمِنُوا...،»

«اين عذاب شما بدان جهت است كه وقتى خدا به تنهايى خوانده مى شد كفر مى ورزيديد و چون به وى شرك ورزيده مى شد به آن ايمان مى آورديد،» «پس حكم تنها از آن خداى بلند م_رتبه ب_زرگ اس_ت: فَالْحُكْ_مُ لِلّهِ الْعَلِّىِ الْكَبي_رِ!» (12 / مؤمن) (1)

1- المي_زان، ج :17 ، ص: 474 .

(162) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

حسرت مجرمين و گمراهان در جحيم

«وَ م_ا اَضَ_لَّنا اِلاَّالْ_مُجْ_رِمُ_ونَ، فَ_ما لَ_نا مِ_نْ شافِعي_نَ، وَ لاصَ_دي_قٍ حَمي_مٍ،»

«ما را گمراه نكردند مگر مجرمان و اكنون نه شفيعانى داريم و نه دوستانى صميم_ى» (99 و100 و 101 / شعراء)

«فَلَوْ اَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ،»

«ك__اش بازگشتى داشتي__م و مؤم__ن مى شدي__م.» (102 / شعراء)

اين سخن را اهل دوزخ به عنوان حسرت مى گويند، حسرت از اين كه نه رفيق دلسوزى دارند، كه ايشان را شفاعت كند و نه دوستى كه به دادشان برسد.

حسرت مجرمين و گمراهان در جحيم (163)

اين كه خداى تعالى از زبان آن ها فرمود: «ما از شافعان هيچ كس نداريم،» اشاره است به اين كه در آن روز شافعانى هستند وگرنه،

هيچ نكته اى در كار نبود كه اقتضاء كند شافع را به لفظ جمع بياورد، بلكه جا داشت بفرمايد ما شافع نداريم. و در روايت هم آمده كه اين سخن را وقتى از در حسرت مى گويند كه مى بينند ملائكه و انبياء و بعضى از م__ؤمني__ن ديگ____ران را شف____اع_ت مى كنن__د.

«فَلَوْ اَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ،» (102 / شعراء) در اين جمله مشركين آرزو مى كنن_د ك_ه اى ك_اش ب_ه دني_ا ب_رگ_ردن_د و از م_ؤمنين ب_اشن_د ت_ا ب_ه آن سعادتى كه م__ؤمني__ن رسي__دن_د ايش__ان نيز ب__رسند.(1)

درخواست تخفيف عذاب از طريق خازنان جهنم

«وَ قالَ الَّذينَ فِى النّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنّا يَوْما مِنَ الْعَذابِ،»

«و هم__ه آن ه__ا ك__ه در آتشن__د ب__ه خازن_ان دوزخ مى گوين__د پروردگارت__ان را بخواني__د يك روز ه__م كه ش__ده ع__ذاب را ب__ر م_ا تخفيف دهد.» (49 / مؤمن)

1- المي_زان، ج :15 ، ص: 406 .

(164) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

اين آيه شريفه حكايت گفتگوى دوزخيان با خازنان جهنم است، كه خداى سبحان آن را دنبال داستان آل فرعون آورده است. و اگر دوزخيان از خازنان جهنم التماس دع_ا مى كنن_د، چ_ون از استج_ابت دعاى خود مأيوسند.

گفتند: خودتان دعا كنيد و در ضمن متوجهشان كردند كه دعايشان مستجاب نيست. «وَ ما دُعؤُا الْكافِرينَ اِلاّ فى ضَلالٍ!» (50 / مؤمن)

چرا دعاى كافر مستجاب نمى شود؟ براى اين كه بايد اولاً دعا، دعا و طلب حقيقى باشد، نه بازى و شوخى و ثانيا ارتباط آن حقيقتا به خدا باشد، يعنى دعا كننده تنها از خدا حاجت بخواهد و در اين خواستنش از تمامى اسباب هايى كه به نظرش سبب هستند منقطع گردد.

و كسى كه به عذاب آخرت كفر مى ورزد و آن

را انكار مى كند و حقيقت آن را مى پوشاند، نمى تواند رفع آن را به طور جدى از خدا بخواهد و چگونه مى تواند چنين

درخواست تخفيف عذاب از طريق خازنان جهنم (165)

توسل__ى جدى داشته باشد؟ با اين كه در دنيا آن را كسب نكرده بود - دقت بفرماييد. (1)

نوميدى مجرمين از رهائى و تخفيف عذاب دائمى جهنم

«اِنَّ الْمُجْرِمينَ فى عَ_ذابِ جَهَنَّ_مَ خالِ__دوُنَ،»

«ب__ه درست__ى مج__رمي__ن در ع___ذاب جه_ن__م ج___اودانن___د،» (74 / زخرف)

«لا يُفَتَّ__رُ عَنْ_هُ__مْ وَ هُ__مْ في__هِ مُبْلِسُ_ونَ،»

«و هي_چ تخ_فيف_ى ب_ر ايش_ان نيس___ت و ب_راى هميش_ه از نج__ات م_أي_وسن__د.» (75 / زخرف)

مى فرمايد: «مُجْرِمين» كه در عذاب جهنم قرار دارند از رحمت خدا و يا از بيرون ش_دن از دوزخ نوميدند.

1- المي_زان، ج :17 ، ص: 510 .

(166) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

«وَ م__ا ظَلَمْن_اهُ_مْ وَ لكِ_نْ ك_انُوا هُمُ الظّ_الِمينَ!» (76 / زخرف) ما به ايشان ستم نكرده ايم و ليكن خودشان ستمكاران بودند! براى اين كه خداى تعالى تنها جزاى اعم_الش_ان را ب_ه ايش_ان داده پ_س اي_ن خودشان بودند كه به خود ستم كردند و نفس خ_ويش را ب_ا اعم_ال زش_ت ب_ه شق_اوت و ه_لاك_ت افكندن_د. (1)

درخواست ماكثون از مالك ي_ا درب_ان جهن_م

«وَ نادَوْا يا مالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ قالَ اِنَّكُمْ ماكِثُونَ!»

«و ندا كردند كه هان اى مالك دوزخ پروردگار خود را بخوان تا مرگ ما را ب_رساند، مى گوي_د: نه، شما ديگر مرگ نداريد و هميشه زنده ايد.» (77 / زخرف)

«مُجْرِمين،» مالك دوزخ را خطاب مى كنند و آن چه را كه بايد از خدا بخواهند از او

1- المي_زان، ج :18 ، ص: 184 .

درخواست ماكثون از مالك يا دربان جهنم (167)

مى خواهن__د و اين بدان جهت اس__ت كه اهل دوزخ محجوب از خدا هستند هم چنان كه در ج_اى ديگ__ر فرم__وده: «كَ__لاّ اِنَّهُمْ عَ__نْ رَبِّهِ__مْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ،» (15 / مطففين) و ني___ز ف__رم____وده: «ق__الَ اخْسَ___ؤُا فيه___ا وَ لا تُكَلِّمُ_____ونِ.» (108 / م__ؤمن_____ون)

«مُجْرِمين» از مال__ك دوزخ درخواس__ت مى كنن__د كه او از خ__دا درخواس__ت كند ك__ه م__رگش____ان را ب_رسان_د. منظ__ور مج__رمي__ن از اي__ن م__رگ مع___دوم ش___دن و ب_اطل

مح___ض گشت_ن اس__ت ت_ا ش__اي_د ب_ه اي__ن وسيل_ه از ع___ذاب الي_م و شق_اوتى ك_ه دارند نجات ي_ابن_د.

«قالَ اِنَّكُمْ ماكِثُونَ!» يعنى مالك به ايشان مى گويد: نه شما در همين زندگى شقاوت بار و در اين عذاب اليم خواهيد بود!

«لَقَدْ جِئْناكُمْ بِالْحَقِّ وَ لكِنَّ اَكْثَ_رَكُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ،» (78 / زخرف) مالك دوزخ از زبان ملائكه - كه خود او نيز از آن ها است - مى گويد: ما در دنيا برايتان حق را آورديم، اما شما از حق كراهت داشتيد! منظور از اين كه فرمود از حق كراهت داشتيد، كراهت

(168) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

به حسب طبع ثانوى است كه در اثر ارتكاب پى در پى گناهان در آدمى پيدا مى شود، چون هيچ بشرى نيست كه بر حسب طبع خدادادى و فطرت اوليش از حق كراهت داشته باشد ، زيرا خداى تعالى فطرت بشر را بر اساس حق نهاده است. از آيه مورد بحث اين نكت__ه استفاده مى ش__ود كه ملاك در سع__ادت بشر تنه__ا و تنه__ا پذيرفتن حق و ملاك در شق___اوت__ش رد ك__ردن ح____ق اس___ت. (1)

دارالب_وار، كيفر جهنمى طاغوت ها و پيروانشان

«اَلَ_مْ تَ_رَ اِلَ_ى الَّ_ذينَ بَدَّلُوا نِعْمَ_تَ اللّهِ كُفْ_را وَ اَحَلُّ__وا قَ_وْمَهُ_مْ دارَ الْبَ_وارِ؟»

«مگر آن كسانى را كه نعمت خدا را تغيير داده و قوم خويش را به دارالبوار كش_اندند ن_دي_دى؟» (28/ اب_راهيم)

«جَهَنَّمَ يَصْلَ_وْنَها وَ بِئْ_سَ الْقَ_رارُ،»

1- المي_زان، ج :18 ، ص: 184 .

دارالبوار، كيفر جهنمى طاغوت ها و پيروانشان (169)

«دارالب_وار جهنمى است كه وارد آن مى شوند و بد ق_رارگاهيست.» (29 / ابراهيم)

«وَ جَعَلُوا لِلّهِ اَنْدادا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبيلِه قُلْ تَمَتَّعُوا فَ_اِنَّ مَصيرَكُمْ اِلَى النّ_ارِ،»

«آن ها براى خدا مانندهاى قرار دادند تا مردم را از راه وى گمراه كنند، بگو از زندگ___ى دنيا بهره گي_ري_د ام_ا سرانج_ام

ك_ار شم_ا ب_ه س_وى آت_ش دوزخ اس_ت.» (30 / ابراهيم)

آيه: «اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللّهِ كُفْرا،» وضع طاغوت ها، يعنى پيشوايان ضلالت امت هاى گذشته و امت اسلام را بيان مى كند، به دليل اين كه مى فرمايد: «وَ اَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَالْبَوارِ _ سرانجام كار قوم خود را به هلاكت كشانيدند،» كه به خوبى اشعار دارد كه اين ها افرادى متنفذ بودند، كه از آن ها شنوايى داشتند.

و لازمه به هلاكت كشاندن قوم، اين است كه خود را هم به هلاكت كشانده باشند، چون پيشواى ضلالت بودن__د. و پيشواى ضلالت معلوم است كه هم خود و هم ديگران را ب_ه گم__راه__ى مى كش__ان_د و ديگ_ران او را در ضلالت__ى كه دارد پي_روى مى كنن__د.

(170) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

«جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَها وَ بِئْسَ الْقَرارُ،» اين جمله «دارَ الْبَوار» را معنا مى كند.

آيه شريفه شامل تمامى پيشوايان ضلالت، كه قوم خود را به گمراهى و «دارَالْبَوار» كشانده و مى كشانند مى شود. و مراد از حلول دادن در «دارَالْبَوار،» جاى دادن آنان در آتش شقاوت و بدبختى است نه كشته شدن در دنيا و حتى آيه، آن هايى را هم كه هن_وز كشت_ه نش_ده ان_د و نم_رده ان_د و ب_ه آت_ش دوزخ نرفته اند، شامل مى شود. (1)

اصحاب شمال در جهنم

«وَ اَصْحابُ الشِّمالِ ما اَصْحابُ الشِّمالِ، فى سَمُومٍ وَ حَ_مي_مٍ،»

«و ام__ا اصحاب شمال چه اصح__اب شمالى؟ كه در آتشى نافذ و آبى جوشان،» (41و42 / واقعه)

«وَ ظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ، لا بارِدٍ وَ لا كَريمٍ،»

1- المي_زان، ج :12 ، ص: 79 .

اصحاب شمال در جهنم (171)

«و در سايه اى از دود سياه قرار دارند، كه نه خنكى دارد و نه سودى مى بخشد.» (43و44 / واقعه)

اگ__ر اصحاب مشئم__ه در آيات قب_ل

را در اي_ن آي_ات «اَصْحاب شمال» خ_وان_د، ب__راى اي__ن ب__ود ك__ه اش_اره كن_د ب_ه اي_ن ك__ه اصح_اب مشئم_ه در قي_ام__ت نامه هاى اعمالشان به دست چپشان داده مى ش_ود.

«فى سَمُومٍ وَ حَميمٍ، وَ ظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ، لا بارِدٍ وَ لا كَريمٍ،» «سَمُوم» به معناى حرارت آتش است كه در مسام بدن فرو رود. «حَمي_م» به معناى آب بسيار داغ است و تنوين در آخر «سَمُوم» و «حَميم» عظمت آن دو را مى رساند.

كلمه «يَحْمُومٍ» به معناى دود سياه است و ظاهرا دو كلمه «لا بارِدٍ وَ لا كَريمٍ» دو صفت باشد براى ظل نه براى «يَحْمُوم،» چون «ظِلّ» است كه از آن انتظار برودت مى رود و مردم بدان جهت خود را به طرف سايه مى كشانند، كه خنك شوند و استراحت__ى

(172) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

كنن__د و هرگ__ز از دود انتظ__ار برودت ندارن__د، تا بفرماي__د يحموم__ى ك__ه نه خن__ك است و نه كري__م .

«اِنَّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُتْرَفينَ»

«چ__ون ايش__ان قب__ل از اي__ن در دن_ي_ا عي_اش و ط__اغ__ى ب__ودن__د.» (45 / واق_ع_ه)

اين آيه علت استقرار «اَصْحاب شمال» در عذاب را بيان مى كند و اشاره كلمه «ذلِكَ» به همان عذاب آخرتى است كه قبلاً ذكر كرده بود و اتراف و مترف به معناى آن است كه نعمت،صاحب نعمت را دچار مستى و طغيان كند، كسى كه نعمت چنينش كند مى گويند او اتراف شده، يعنى سرگرمى به نعمت آن چنان او را مشغول كرده كه از ماوراى نعمت غاف__ل گشته، پس مت__رف بودن انس__ان به معن__اى دل بستگ__ى او به نعمت هاى دني__وى اس__ت، چ_ه آن نعمت هايى كه دارد و چ_ه آن هاي__ى كه در طلب__ش مى باشد، چ__ه اندك__ش و چه

بسي___ارش.

اصحاب شمال در جهنم (173)

اين را بدان جهت گفتيم كه ديگر اشكال نشود به اين كه بسيارى از «اَصْحاب شمال» از متمولين و داراى نعمت هاى بسيار نيستند، چون نعمت هاى الهى همه در داشتن مال خلاصه نمى شود، مال يكى از آن نعمت ها است و آدمى غرق در انواع نعمت هاى خدايى اس__ت، ممكن است مردى ته__ى دست به يكى ديگ__ر از آن نعمت ه_ا دچار طغيان بشود.

و به هر حال معن__اى آيه اين اس__ت كه: اگر گفتي__م ما اصحاب شمال را به فلان عذاب گرفت__ار مى كني__م، علتش اين است كه آنان قبل از اين در دنيا دچ__ار طغيان بودن_د و به نعمت ه_اى خ_دا ات_راف ش_ده ب_ودند.

«وَ كانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظيمِ،»

«و بر شكستن سوگند محك_م و عظ__ي_م، اص_رار م_ى ورزي_دن_د،» (46 / واقعه)

كلمه «حِنْث» به معناى شكستن عهد و پيمان مؤكد به سوگند است و اصرار در شكستن چنين عهدى به اين است كه: به اين عمل ناستوده هم چنان ادامه دهد و به هيچ وجه

(174) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

دست از آن برن_دارد.

و شايد اين معنا از سياق استفاده بشود كه اصرار بر «حِنْث» عظيم عبارت است از اين كه استكبار از پرستش و بندگى پروردگار خود دارند، عبادتى كه بر حسب فطرت بر آن پيمان بسته بودند و در عالم ذر بر طبق آن ميثاق داده بودند و در عين سپردن چنين پيمان__ى فطرى غير پروردگ__ار خود را اطاع__ت كنن__د و اين پيم_ان شرك مطلق است.

«وَ كانُ__وا يَقُولُ__ونَ ءَاِذا مِتْنا وَ كُنّا تُ_راب_ا وَ عِظاما اَئِنّا لَمَبْعُوثُونَ اَوَ اباؤُنَا الاَْوَّلُونَ،»

«و بارها مى گفتند آيا اگر بميريم و خاك و استخوان شويم دوباره زنده و مبعوث مى گردي_م، آيا پ_دران گذشت_ه م_ا ني_ز مبع_وث م_ى ش_ون_د؟» (47 و

48 / واقعه)

سخنى است از منكرين معاد كه ريشه و اساسى به جز استبعاد ندارد و به همين علت استبعاد حشر خود را با حشر پدران خود تأكيد كردند، چون حشر پدران پوسيده

اصحاب شمال در جهنم (175)

به نظر آنان بعيدتر است.

«قُ__لْ اِنَّ الاَْوَّلي__نَ وَ الاْخِ__ري__نَ ، لَمَجْمُوعُ__ونَ اِلى ميق__اتِ يَ__وْمٍ مَعْلُ_ومٍ،»

«بگو انسان هاى اولين و آخرين، به طور قطع براى اجتماع در ميقات روزى معلوم جمع خواهن_د شد.» (49 و 50 / واقعه)

در اين آيه خداى تعالى به رسول گرامى خود دستور مى دهد از استبعاد آنان نسبت به معاد پاسخ داده، آن را تثبيت كند و آن گاه به ايشان خبر دهد كه در روز قيامت چه زن_دگ__ى دارند، طعام و شرابشان چيست؟ طعمشان «زَقُّوم» و شرابشان «حَميم» است.

و حاصل پاسخ اين است كه: اولين و آخرين هر دو دسته به سوى ميقات روزى معلوم جمع مى شوند و اين كه بين خود و اولين فرق گذاشتند بعث خود را امرى بعيد و بع_ث آن_ان را بعي__دت_ر دانستن_د صحي_ح نيس_ت.

و كلمه «ميقات» به معناى وقت معينى است، كه امرى را با آن تحديد كنند و منظور از

(176) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

«يَ_وْمٍ مَعْلُوم» روز قي__امت است كه نزد خ_دا معلوم است.

«ثُ__مَّ اِنَّكُ__مْ اَيُّهَ_ا الضّالُّونَ الْمُكَ_ذِّبُ_ونَ، لاَكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ،فَمالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ،»

«آن گاه شما اى گمراهان تكذيب گر، از درختى از زقوم خواهيد خورد و شكم ها را از آن پر خواهيدساخت.» (51 و52 و53/واقعه)

اي__ن آيات تتمه كلام__ى است كه رس__ول خدا صلى الله عليه و آله مأمور ب__وده با منكري__ن مع_اد در ميان بگذارد و در اين آيات از مآل كار آنان در روز قيامت و وضعى كه آن روز

دارن__د و طع__ام و شراب__ى ك__ه دارن_د خب_ر م_ى ده___د.

و اگر آنان را به خطاب ضالين و مكذبين مخاطب كرد، براى اين بود كه به علت شقاوت و ملاك خسرانشان در روز قيامت اشاره كرده باشد و آن ملاك اين است كه: ايشان از طريق حق گمراه بودند و اين گمراهى در اثر استمرارى كه در تكذيب و

اصحاب شمال در جهنم (177)

اصرارى كه بر «حِنْث» داشتند در دل هايشان رسوخ ك_رده و اگ_ر تنه_ا گم_راه ب_ودن_د و ديگ_ر تك_ذي__ب نم_ى داشتن_د، امي_د آن م_ى رفت ك_ه نج_ات ي_ابن_د و ه_لاك نگردن_د اما دردش___ان تنه__ا گم__راه__ى نب___ود.

مى فرمايد: سپس شما اى گمراهان تكذيب كننده از درختى از «زَقُّوم» خواهيد خورد و شك_م ه_ا از آن پر خواهي___د ك___رد.

«فَش__ارِبُ____ونَ عَلَيْ__هِ مِ____نَ الْحَمي__مِ، فَش__ارِبُ__ونَ شُ____رْبَ الْهي____مِ،»

«و آن گاه از آب جوشان متعفن روى آن خواهيد نوشيد. پس از آن باز هم خواهيد نوشيد، آن چنان كه شتر هيماء و دچار بيمارى استسقاء مى نوشد و رفع عطش مى كند.» (54 و 55/ واقعه)

اي___ن جمل_ه آخ_رين ج_مل_ه اى اس__ت ك_ه رس___ول خ___دا صلى الله عليه و آله م_أم___ور ش___د كف___ار را ب__ه آن مخ_اط___ب س___ازد.

(178) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

«هذا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدّينِ،»

«اي_ن اس_ت پذيراي__ى از ايشان در روز دي_ن، يعن_ى روز ج____زا!» (56 / واقعه)

كلمه «نُزُل» به معناى هر خوردنى و نوشيدنى است كه ميزبان به وسيله آن از ميهمان خ_ود پ_ذي_راي_ى م_ى كن_د و ح_رمتش را پاس مى دارد.

مى فرمايد: تازه همه اين ها پذيرايى ابتدايى ورودشان به قيامت است. اين كه عذاب آماده شده آنان را، پذيرايى خوانده، نوعى طعنه زدن است. (1)

1- المي___زان، ج : 19 ، ص : 214 .

اصحاب شمال در جهنم (179)

(180)

فصل نهم :تنوع رفتار با مجرمان در جهنم

منافقي__ن و كف_ار در جهنم

«فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَ لا مِنَ الَّذينَ كَفَروُا مَأْويكُمُ النّارُ هِىَ مَوْليكُمْ وَ بِئْسَ الْمَصيرُ،»

«در نتيجه ديگر امروز از شما واز كفار فديه و عوض پذيرفته نمى شود، منزلگاهتان آتش و سرپرست شما همان است، كه بازگشت گاهى بس بد است.» (15 / حديد)

حقيقت غير خدا همان آتش است، پس همان طور كه مولاى ايشان در دنيا غير خدا

(181)

بود، در آخرت هم مولايشان آتش خواهد بود، چون همين آتش است كه حوائج آنان را برمى آورد، طعامى از «زَقُّوم،» و شرابى از «حَميم،» و جامه اى بريده از آتش و همسرانى از شيطان ها و مسكن_ى در درون دوزخ ب_رايش_ان ف_راه_م مى كن_د، ك_ه خ_داى سبح_ان در ج___اه___اى ديگ___ر ك___لام_ش، در آي_ات_ى بسي_____ار از آن خب____ر داده اس____ت.

اين آيه تتمه گفتار مردان و زنان با ايمان است، كه در خطاب به منافقين و منافقات در روز قيامت مى گويند و در اين خطاب خود كفار را هم اضافه مى كنند، چون منافقين هم در واقع كافرند و تنها فرقى كه كفار با ايشان دارند اين است كه كفر خود را علنى و اظه__ار مى كنن__د و م__ؤمني__ن در اين خطاب مى گويند امروز هر كسى در گرو عمل خويش است.

«مَأْويكُمُ النّارُ هِىَ مَوْليكُمْ وَ بِئْسَ الْمَصيرُ،» در اين جمله به طور كلى هر نوع ناصرى كه بتواند منافقين و كفار را يارى دهد و از آتش برهاند نفى كرده، مگر يك ياور

(182) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

را، آن هم خ_ود آتش اس__ت، كه مى فرمايد: «هِىَ مَوْليكُمْ» - تنها آتش ياور شما است!(1)

من_افقي_ن و من_افق_ات در ظلم_ت و ت_اريكى

«يَوْمَ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ لِلَّذينَ امَنُوا انْظُروُن_ا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قيلَ ارْجِعُوا وَراءَكُمْ فَالْتَمِسُوا

نُورا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بابٌ باطِنُهُ فيهِ الرَّحْمَةُ وَ ظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذابُ،»

«و در روزى است كه مردان و زنان منافق به مردم با ايمان بگويند: كمى مهلت دهيد تا برسيم و از نور شما اقتباس كنيم. به ايشان گفته مى شود به عقب برگرديد، به زندگى دنيايتان و از آن جا نور بي_اوري_د، در همي_ن هنگ_ام است ك_ه دي_وارى مي_ان اي_ن دو ط_اي_ف_ه زده م_ى ش_ود، درى دارد ك_ه در ب_اطنش (ط_رف م_ؤمني_ن) رحمت و در ظاه_رش (سمت من_افقين) ع_ذاب اس_ت.» (13 / حديد)

1- المي_زان، ج :19، ص: 278 .

منافقين و منافقات در ظلمت و تاريكى (183)

از سياق آيه چنين برمى آيد كه منافقين و منافقات در روز قيامت در ظلمتى هستند كه از هر سو احاطه شان كرده و مانند خيمه اى محاصره شان نموده ونيز برمى آيدكه مردم درآن روز مجبور به رفتن ب_ه سوى خانه جاودانه خويشند.

چيزى كه هست مؤمنين و مؤمنات اين مسير را با نور خود طى مى كنند، نورى كه از جلو ايشان و به سوى سعادتشان در حركت است، در نتيجه راه را مى بينند و هر جا آن نور رفت مى روند تا به مقامات عاليه خود برسند و اما منافقين و منافقات كه فرو رفت_ه در ظلمتن_د نمى ت_وانن__د راه خ_ود را ط_ى كنن__د و نمى دانن__د ب_ه كدام ط__رف برون__د.

(نكته مهمى كه از آيه استفاده مى شود اين است كه: اين دو طايفه كه يكى غرق در نور و ديگرى غرق در ظلمت است در قيامت با همند،) منافقين همان طور كه در دنيا با مؤمنين و در بين آنان بودند و بلكه مردم آنان را جزو مؤمنين مى شمردند، در قيامت نيز با

مؤمنين هستند، اما مؤمنين و مؤمنات پيش مى روند و به سوى بهشت راه خود را پيش مى گيرند و منافقين و منافقات در ظلمتى كه از هر سو احاطه شان كرده عقب

(184) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

مى مانند و از مؤمنين و مؤمنات درخواست مى كنند قدرى مهلتشان دهند و در انتظارش__ان بايستن__د تا ايش__ان ه__م برسن__د و مختص__رى از نور آن__ان گرفت__ه راه پيش پاى خ_ود را با آن روشن سازند.

«قيلَ ارْجِعُوا وَراءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورا!»

«به ايشان گفته مى شود به دنيا برگرديد و براى خود نورى به دست آوريد!» (13 / حديد)

گوين__ده اين پاسخ ملائكه ان__د و يا طايف__ه اى از بزرگان و نخبگ__ان مؤمني__ن از قبي_ل اصح__اب اعراف. به هر ح__ال از هر كه باش__د به اذن خ__دا و از ط__رف او اس__ت.

بعضى ديگر گفته اند: منظور اين است كه: به آن محلى كه نور را تقسيم مى كردند برگرديد و براى خود نورى بگيريد و منافقين بدانجا برمى گردند و اثرى از نور نمى يابند، دو مرتبه به سراغ مؤمنين و مؤمنات مى آيند، اما به ديوارى بر مى خورند كه بين ايشان و مؤمنين زده شده و اين خود خدعه اى است از خداى تعالى، كه با منافقين

منافقين و منافقات در ظلمت و تاريكى (185)

مى كند، همان طور كه منافقين در دنيا با خدا نيرنگ مى كردند و قرآن درباره نيرنگشان فرموده: «اِنَّ الْمُنافِقينَ يُخادِعُونَ اللّهَ وَ هُوَ خادِعُهُمْ،» (142 / نساء)

«فَضُ_رِبَ بَيْنَهُ_مْ بِسُورٍ لَهُ بابٌ باطِنُ_هُ في_هِ ال_رَّحْمَ_ةُ وَ ظاهِ_رُهُ مِ_نْ قِبَلِهِ الْعَ__ذابُ،»

«در همين هنگ__ام است كه ديوارى ميان اين دو طايفه زده مى شود كه درى دارد، در باطن__ش رح_م_ت و در ظ___اه___رش ع__ذاب اس___ت.» (13 / حديد) (1)

ناپاك ها به صورت انباشته به جهنم ريخته مى شوند!

«لِيَميزَ اللّهُ الْخَبيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَ يَجْعَلَ الْخَبيثَ بَعْضَهُ عَلىبَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَميع__ا فَيَجْعَلَ__هُ فى جَهَنَّ__مَ اُولآئِ__كَ هُ__مُ الْخسِ_رُونَ،»

«تا خداوند ناپاك را از پاك جدا نموده و ناپاك ها را پاره اى بر پاره اى نهاده و همه

1- المي_زان، ج :19 ، ص: 273 .

(186) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

را يك جاجمع و انباشته كرده و در جهنم قراردهد، ايشان، آرى هم ايشانندزيان كار.» (37 / انفال)

اعمال و تقلب ها در سير خود محكوم سنت الهى است و متوجه غايت و نتيجه اى است كه پروردگار در عالم تكوين قرار داده و آن سنت اين است كه در اين نظام جارى، خير و شر و خبيث و طيب از يكديگر جدا مى گردد، خبيث ها روى هم قرار گرفته و وقتى مجتمع و متراكمى از شر تشكيل مى يابد آن را در جهنم قرار مى دهد، آرى آن غايت و هدفى كه قافله شر به سوى آن است جهنم است و بدون استثناء تمامى خبيث ه_ا ب_ه آن «دارَالْبَوار» خواهند رفت. (1)

1- المي_____زان، ج :9 ، ص: 96 .

ناپاك ها به صورت انباشته به جهنم ريخته مى شوند! (187)

آن ها كه به صورت به سوى جهنم محشور مى شوند!

«اَلَّ_ذينَ يُحْشَ_رُونَ عَلى وُجُوهِهِمْ اِلى جَهَنَّمَ اُولئِكَ شَرٌّمَكانا وَ اَضَلُّ سَبيلاً،»

«كسانى كه بر صورت هايشان به سوى جهنم محشور مى شوند جايشان بدتر و راهشان گمراهانه تر است.» (34 / فرقان)

اين ها گمراهانى هستند كه در روز حشر بر صورت هايشان محشور مى شوند و كسى به چنين بلاى مبتلا نمى شود مگر آن كه در دنيا از گمراهان باشد. هيچ ضلالتى بدتر از اين نيست كه انسان با صورت، خود را روى زمين بكشد و بدون اين كه جايى را ببين_د پيش ب_رود و هي_چ ن_دان_د ك_ه ب_ه كج_ا منته_ى مى ش_ود و در پيش رو ب_ا چ_ه

(188)

جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

چيزهايى م_واجه مى گردد و اي_ن ض_لالت_ى ك_ه در حش_رش_ان ب_ر ص_ورت، ب_ه سوى جهنم دارند مجسم و ممثل ض_لالتى اس_ت كه در دنيا داشتند. (1)

سه طايفه اى كه به رو در جهنم انداخته شوند

«وَ قيلَ لَهُمْ اَيْنَما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟»

«و ب__ه آن ها گفت_ه شود آن چي_زه_اي_ى ك_ه غي_ر خ_دا مى پ_رستي_دي_د كجايند؟» (92 / شعراء)

1- المي_زان، ج :15 ، ص: 296 .

سه طايفه اى كه به رو در جهنم انداخته شوند (189)

«فَكُبْكِبُوا فيها هُمْ وَالْغاوُنَ، وَ جُنُودُ اِبْليسَ اَجْمَعُونَ،»

«آن ها و گمراه شدگان و لشكريان ابليس، همگى به رو در جهنم انداخته شوند.» (94 و 95 / شعراء)

معن__اى «كبكب__ه» اين است كه او را چن__د بار پشت سر هم ب__ا رو به زمي__ن افكنند. ضمير جمعى در «كُبْكِبُوا» به اصنام برمى گ_ردد.

اصن_ام يك_ى از س__ه ط_ايفه اى هستن_د كه آيه شريفه درباره آن_ان ف__رم_وده ك_ه به رو در ج_هن_م م_ى افتد، ط_ايف_ه دوم آن_ان، غ_اوُون هستند و ط_ايف_ه س__وم جن__ود ابليسند كه همان قرباى شيطان اند كه قرآن كريم درباره شان مى فرمايد: هيچ وقت از اهل غوايت جدا نمى شوند، ت__ا داخ_ل دوزخش_ان كنن_د. (1)

چگونه مجرمين به رو در آتش كشيده مى شوند؟

«بَلِ السّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَ السّاعَةُ اَدْهى وَ اَمَرُّ،»

«بلكه قيام_ت موعدش___ان است و قيامت ب_لاي_ى بس عظيم ت_ر و تلخ ت_ر است،» (46 / قمر)

«اِنَّ الْمُجْ__رِمي___نَ ف__ى ضَ_لالٍ وَ سُعُ____رٍ،»

1- المي_زان، ج :15 ، ص: 406 .

(190) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

«ب_ه درست_ى مج_رمين از م_وطن سع_ادت يعن_ى از ب_هشت گم_راه و در آتش اف__روخت_ه ق_رار دارن__د،» (47 / قمر)

«يَ_وْمَ يُسْحَبُ__ونَ فِ___ى النّ__ارِ عَل___ى وُج_ُوهِهِ___مْ ذوُقُ__وا مَ__سَّ سَقَ___رَ!»

«در روزى كه به سوى آتش با رخساره ها كشيده مى شوند و به آن ها گفته مى شود بچشيد حرارت دوزخ را!» (48 / قمر)

دهاء عبارت است از بلاى عظيم و سختى كه راهى براى نجات از آن نباشد و «اَدْه__ى» به معن__اى بلاي__ى اس__ت عظي__م ت_ر و كلم__ه اَمَرّ، م__رارت و

تلخ__ى اس__ت.

مى فرمايد: تمامى عقوبت آنان در شكست و عذاب دنيوى خلاصه نمى شود، بلكه عقوبتى كه در قيامت دارند عظيم تر از هر داهيه و عذاب و تلخ تر از هر تلخى ديگر اس_ت.

«اِنَّ الْمُجْرِمينَ فى ضَلالٍ وَ سُعُ_رٍ،» «سُعُر» به معناى آتش ه_اى شع_ل_ه ور اس_ت، مى فرمايد: علت اين كه گ_فتي_م قي__امت بلايى عظيم تر و تلخ تر است اين است كه ايشان مج__رمن__د و مجرمي__ن از نظر موطن سع__ادت يعن_ى بهش_ت در ض_لالتن_د و در ع__وض در آتش_ى شعل_ه ور قرار دارند.

چگونه مجرمين به رو در آتش كشيده مى شوند؟ (191)

«يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِى النّارِ عَلى وُج_ُوهِهِمْ ذوُقُوا مَسَّ سَقَرَ» «يُسْحَبُونَ» ب_ه معن_اى اين است كه انسانى را با صورت روى زمين بكشند. «سَقَر» يكى از اس_امى جهن_م است و «مَ_سّ» كردن «سَقَر» به اين است كه: «سَقَر» با حرارت و عذابش به ايش_ان ب_رس_د. (1)

محشور شدگان واژگونه، كر و كور و گنگ

«... وَ نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ عَلى وُجُوهِهِمْ عُمْيا وَ بُكْما وَ صُمّا مَأْويهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّما خَبَتْ زِدْناهُ_مْ سَعيرا،»

«و روز قي_امت ب_ه ح_الت زي_ر و رو در ح_ال_ى ك_ه ك_ور و گن_گ و ك_ر ه_م باشند محش__ورشان مى كنيم و من_زلگ_اهش_ان جهن_م اس_ت، جهنم_ى ك_ه ه_ر گاه آتشش

1- المي_زان، ج :19 ، ص: 139 .

(192) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

خ_ام__وش ش_ود باز ش_دي_دت_ر س_وزان و ف__روزان م__ى كني_م.» (97 / اسراء) (1)

ح_ال جهنميان در روز غاشي_ه

«هَلْ اَتيكَ حَديثُ الْغاشِيَةِ؟»

«آي_ا داست_ان غ_اشي_ه يعن_ى روز قي_امت ب_ه ت_و رسي___ده اس_ت ؟» (1 / غاشيه)

«وُجُ_وهٌ يَوْمَئِ_ذٍ خاشِعَ__ةٌ،»

«در آن روز چه_ره ه_اي_ى از ش_دت شرمس_ارى، حالت ذلت ب_ه خود مى گيرند،» (2 / غاشيه)

«عامِ___لَ___ةٌ ناصِ__بَ____ةٌ،»

«از سيمايشان اين معنا خوانده مى شود كه در دنيا تلاش بسيار كرده اند و در اين جا تلاش هاى خود را بى ف_ايده يافته ان_د و در نتيج_ه خستگ_ى دنيا از تنشان بيرون

1- المي_زان، ج :13 ، ص: 290 .

حال جهنميان در روز غاشيه (193)

نرفته است... .» (3 / غاشيه)

مراد از كلمه «غاشِيَة» روز قيامت است و اگر آن را «غاشِيَه» ناميده اند يا براى اين است كه انسان ها را از هر جهت فرا مى گيرد هم چنان كه در جاى ديگر درباره فراگيرى قيامت به طور شكفته و باز فرموده: «وَ حَشَ_رْناهُمْ فَلَ_مْ نُغ_ادِرْ مِنْهُمْ اَحَدا،» (47 / كهف) و يا به قول بعضى ها از اين جهت است كه مواقف و مناظر هولناكش ناگهان مردم را فرا مى گي__رد و يا به خاط_ر اين بوده كه روز قيامت وجوه كفار را به عذاب خود فرا مى گيرد.

«وُجُوهٌ يَوْمَئِ_ذٍ خاشِعَةٌ،» يعنى چهره هايى در آن روز از شدت اندوه و عذاب ذليل و شرمس_ار است و اي_ن ش_رمسارى

ب_ر آن چه_ره ه_ا ف_راگي_ر مى شود و خشوع، حالت و وص__ف انسان ه__ا است، ولى در اين آي__ه به وج__وه آنان نسبت داده و اين بدان جه__ت اس_ت ك_ه چه_ره از ه_ر عض__و ديگ_رى حال__ت خش_وع درون_ى را م_ى نماي_اند.

«عامِلَ__ةٌ ناصِبَةٌ،» «ناصِبَةٌ» به معناى تعب و كوفتگى است. مى فرمايد: اهل دوزخ

(194) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

خستگى تلاشى كه در دنيا كردند از تنشان در نمى آيد. دوزخيان در قيامت مى بينند كه آن چه در دنيا تلاش كردند بى نتيجه مانده و خردلى سودمند نبوده، هم چنان كه در جاى ديگ___ر فرم__وده: «وَ قَدِمْنا اِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُورا،» (23 / فرقان) در نتيج___ه از اعم__ال__ى ك__ه داشتن_د چي_زى ب__ه ج__ز خستگ_ى عايدش_ان نمى ش_ود.

«تَصْلى نارا حامِيَةً،» (4 / غاشيه) يعنى ملازم آتشى هستند در نهايت درجه حرارت.

«تُسْ_قى مِنْ عَيْنٍ انِيَةٍ،» (5 / غاشيه) يعنى از چشمه اى مى نوشند كه در نهايت درجه حرارت است.

«لَيْسَ لَهُمْ طَعامٌ اِلاّ مِنْ ضَريعٍ، لا يُسْمِنُ وَ لا يُغْنى مِنْ جُوعٍ،» طع__امى جز از خار تهوع آور «ضَريع» ندارند كه آن هم نه كسى را فربه مى كند و نه گرسنگى را دفع مى سازد. «ضَريع» نام ناگوارترين و تهوع آورترين گياه است كه هيچ حيوانى آن را نمى خ__ورد و شايد نامي_دن آن چه در آتش است به نام «ضَريع،» صرفا از نظر شباهت در شك__ل و خاصي__ت ب_وده ب_اش_د. (1)

حال جهنميان در روز غاشيه (195)

ورود ب_ه آتش با شك_ل و هيئ_ت دنيوى

«... سَيَصْلى نارا ذاتَ لَهَبٍ،»

«... ب_ه زودى وارد آتش_ى شعل_ه ور ش___ود،» (3 / تبت)

«وَامْرَأَتُ_هُ حَمّالَ__ةَ الْحَطَ_بِ،»

«ب___ا زن_ش ك__ه ب___ارك_ش هي__زم اس__ت،» (4 / تبت)

«فى جي_دِها حَبْلٌ مِنْ مَسَ_دٍ،»

«و طنابى تابيده از ليف خرما به گردن دارد.» (5

/ تبت)

«سَيَصْلى نارا ذاتَ لَهَبٍ،» يعنى به زودى داخل آتشى زبانه دار خواهد شد. منظور

1- المي_زان، ج :20 ، ص: 456 .

(196) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

از اي_ن آت_ش، آت___ش دوزخ اس_ت ك___ه ج_اودان_ى اس_ت و اگ__ر كلم__ه «ن_ار» را ب__دون ال_ف و لام آورد، ب__راى اي_ن ب__ود ك_ه عظ_م_ت و ه_ولن_اك_ى آن را ب_رس__ان__د.

«وَامْرَأَتُهُ حَمّالَ_ةَ الْحَطَ_بِ،» ب_ه زودى همس_رش ني_ز داخ_ل آن آت_ش خ_واه_د ش_د:

«فى جيدِها حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ!»

به زودى در آتش دوزخ در روز قيامت به همان هيئت ممثل مى گردد كه در دنيا به خود گرفته بود، در دنيا شاخه هاى خارين و بته هايى ديگر را با طناب مى پيچيد و حمل مى كرد و شبانه آن ها رابر سر راه رسول خدا صلى الله عليه و آله مى ريخت تا به اين وسيله آن جناب را آزار ده__د، در آتش هم با همي__ن حال، يعنى طن__اب به گ__ردن و هي__زم به پشت ممثل گشته عذاب مى شود. (1)

1- المي_________زان، ج :20 ، ص: 664 .

ورود به آتش با شكل و هيئت دنيوى (197)

پر نشدن جهنم، احاطه عذاب الهى بر كل مجرمين

«يَوْمَ نَقُ_ولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلاَءْتِ وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزيدٍ؟»

«روزى ك_ه ب_ه دوزخ م_ى گ_ويي_م آي_ا پ_ر ش_دى و م_ى گ_وي_د آيا باز هم هست؟» (30 / ق)

اي_ن خطابى است از خداى تع_الى به جهنم و پ_اسخى است كه جهنم به خدا مى دهد.

گوي__ا با ايراد اين سئ__وال و جواب مى خواهد اشاره كند به اين كه قهر خداى تعالى و ع__ذاب او قاص__ر نيس__ت از اين ك__ه به هم__ه مجرمي__ن احاطه ياب__د و جزاى آن چ__ه را ك__ه استحق__اق دارن__د ايف__ا كن__د، هم چن__ان كه در ج__اى ديگ__ر فرم__وده:

(198) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

«وَ اِنَّ جَ_هَنَّ_مَ

لَمُح_يطَ___ةٌ بِ_الْك_افِ_رينَ!» (54 / عنكبوت) (1)

رانده شدن مجرمين تشنه به جهنم

«وَ نَ__سُ___وقُ الْ__مُ__جْ_رِم__ي_نَ اِل___ى جَ___هَنَّ_مَ وِرْدا،»

«و گنه كاران را تشنه به سوى جهنم برانيم.» (86 / مريم)

كلم_ه «وِرْدا» ب_ه لب تشن_ه تفسي_ر ش_ده و گ_وي_ا از ورود ب_ه آب، يعن_ى قص_د آن ك_ردن و از آن ن_وشي_دن گ_رفت_ه ش_ده، چ_ون معم_ولاً كس_ى ب_ه قص_د آب نمى رود مگ__ر آن كه تشن__ه ب_اش_د، ب_ه همي_ن من_اسبت اي__ن كلمه كناي_ه از عط__ش ش_ده است.

در اين كه «سُوق» به «جَهَنَّم» را مقي_د به مجرمين كرد اشعار است به اين كه عل_ت سوقشان همان جرمشان است. (2)

1- المي_زان، ج :18 ، ص: 529 .

رانده شدن مجرمين تشنه به جهنم (199)

مجرمين در جهنم نه زندگى دارند و نه مرگ

«اِنَّ_هُ مَ_نْ يَ__أْتِ رَبَّهُ مُجْ__رِما فَ__اِنَّ لَهُ جَهَنَّ__مَ لا يَمُ__وتُ فيه__ا وَ لا يَحْي__ى!»

«و هر كه گنه كار ب_ه پيشگ_اه پ_روردگ_ار خ_وي_ش رود ج__هنم____ى م_ى ش__ود كه در آن ج__ا نه مى ميرد و نه زندگى دارد.» (74 / طه)

كسى كه خدا او را نيامرزد قهرا مجرم است و كسى كه مجرم به ديدار پروردگارش بياي__د جهنمى دارد كه در آن نه مى ميرد و نه زنده مى ش__ود. (1)

1- المي____زان، ج :14 ، ص: 152 .

2- المي__زان، ج :14 ، ص: 255 .

(200) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

شرحى از شكنجه هاى جهنميان!

«... فَالَّذينَ كَفَروُا قُطِّعَتْ لَهُ_مْ ثِيابٌ مِنْ نارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤوُسِهِمُ الْحَميمُ،»

«... و كسانى كه كافرند برايشان جامه هايى از آتش بريده شده و از بالاى سرهايشان آب جوشان ريخته مى شود.» (19 / حج)

خداى تعالى درباره كيفر كفار (اع_م از مش_ركي_ن ي_ا از اه_ل ادي_ان، ك_ه او را ب_ه آن چه از اسم_اء و صف_ات ك_ه مستح_ق و س_زاوار اس_ت ت_وصي_ف نم_ى كنن_د، مث_لاً ب_راى او ش_ريك ي_ا ف_رزن_د ق_ائل مى شون_د و در نتيج_ه وح_دانيت او را منك_ر مى گردن_د و يا صنع و ايج_اد عالم را به طبيعت و ي_ا دهر نسبت مى دهن_د و يا منك_ر رسالت و نب_وت و يا رس_الت بعضى از رس_ل و يا منكر يك_ى از ضروري_ات دين حق مى شون_د و در نتيج_ه به حق كف_ر مى ورزند و آن را مى پ_وشانند،) مى فرم_اي_د: «فَالَّذينَ كَفَروُا قُطِّعَتْ لَهُ_مْ ثِيابٌ مِنْ نارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤوُسِهِمُ الْحَميمُ!» - يعن_ى ب_راى كف_ار لب_اس از آتش مى برند و از بالاى سرشان آب جوش بر سرشان مى ريزند و با آن آب ج__وش آن چه در داخل ج_وف ايشان، از معده و روده

و غيره است، هم_ه آب مى شود:

«يُصْهَرُ بِهِ ما فى بُطُ__ونِهِ_مْ وَ الْجُلُ__ودُ ، وَ لَهُ__مْ مَقامِ__عُ مِ__نْ حَدي__دٍ،كُلَّ__ما اَرادوُا اَنْ يَخْرُجُوا مِنْها مِنْ غَمٍّ اُعيدوُا فيه_ا وَ ذوُقُ___وا عَ___ذابَ الْ_حَ_ري__قِ!»

«امعاء ايشان را با پوستها بگدازد و برايشان گرزهايى آهنين آماده است هر وقت

شرحى از شكنجه هاى جهنميان! (201)

بخواهند از آن ش__دت و محنت در آين__د بدان باز گرداني__ده شوند گوين___د عذاب سوزان را بچشيد!» (20و21و22 / حج) (1)

هر كه بخ_واه_د از جهنم برون شود، بازش گردانند!

«وَ اَمَّاالَّذينَ فَسَقُوا فَمَأْويهُمُ النّارُ كُلَّما اَرادُوا اَنْ يَخْرُجُوا مِنْها اُعيدُوا فيها وَ قيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذابَ النّارِ الَّذى كُنْتُمْ بِه تُكَذِّبُونَ!»

«اما كسان__ى كه عصيان ورزيده ان__د، جايشان جهن__م است و هر وقت بخواهند از آن ب_رون شون_د، ب_دان ج_ا ب_ازش_ان گ__ردانن_د و گوين__د: عذاب جهنم__ى را كه تك_ذيب_ش م_ى ك_ردي__د بچشي__د!» (20 / سج_ده)

لازمه اين كه ف_رم_ود: آتش، م_أواى ايشان است اين است كه جاودانه در آتش

1- المي_زان، ج :14 ، ص: 509 .

(202) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

ب__اشن____د و ب_ه همي_ن جه_ت دنب_الش ف_رم_ود: ه_ر چ_ه بخ_واهن_د از آن بي_رون ش_ون__د ب_ه س____وى آن ب_رگ_ردان__ده م_ى ش__ون_د.

و اين كه فرمود: «وَ قيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذابَ النّارِ الَّذى كُنْتُمْ بِه تُكَذِّبُونَ،» دليل بر اين است كه مراد از فاسقان، منكرين معادند و اين كه منكرين معاد را در داخل آتش چنين خطابى مى كنند، براى شماتت ايشان است، چون خود ايش_ان هم_واره در دني_ا م_ؤمني_ن را شم_ات_ت م_ى ك_ردن_د، ك_ه چ_را شم_ا ب_ه قي_ام__ت ن_دي_ده ايمان داري_د. (1)

جهنميان، كه نه مرگشان دهند، نه عذابشان سبك شود!

«وَ الَّ__ذي__نَ كَفَ__رُوا لَهُمْ نارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضى عَلَيهِمْ فَيَمُوتُوا وَ لا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِ__نْ عَ_ذابِه__ا كَذلِ_كَ نَجْ_زى كُ_لَّ كَفُ_ورٍ،»

«و كسانى كه كافرند براى آنان آتش جهنم است نه مرگشان دهند تا بميرند و نه جهنميان،كه نه مرگشان دهند، نه عذابشان سبك شود! (203)

1- المي_زان، ج :16 ، ص: 396 .

عذاب جهنم را از آن ه__ا سبك كنن__د همه كفرپيشگ_ان را چني__ن س__زا دهيم،» (36 / فاطر)

«وَ هُ_مْ يَصْطَ__رِخُ__ونَ فيه__ا رَبَّن__ا اَخْ_رِجْن__ا نَعْمَ__لْ ص_الِح__ا غَيْرَ الَّ_ذى كُنّ_ا نَعْمَ__لُ اَوَلَ_مْ نُعَمِّ__رْكُ_مْ ما يَتَذَكَّرُ فيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَ جاءَكُمُ النَّذيرُ فَذُوقُوا فَم___ا لِلظّ_الِمي__نَ مِ___نْ نَصي___ر، »

«و آن ها در جهنم فرياد زنند پروردگارا بيرونمان كن

تا كار شايسته اى جز آن چه مى كرده ايم بكنيم. خطاب شود مگر آن قدر عمرتان نداديم كه هر كه پند گرفتنى بود در طى آن پند گيرد و بيم رسان نيز برايتان آمد. اينك عذاب را بچشيد كه ستمگران يارى ندارند.» (37 / فاطر)

جمله «وَ الَّذي_نَ كَفَ_رُوا لَهُ_مْ ن_ارُ جَهَنَّ_مَ...،» مى فهماند كه آتش جزايى است خاص ايش_ان و از ايش__ان ج__دا ش___دن_ى نيس____ت.

و جمله «لا يُقْض_ى عَلَيهِمْ فَيَمُوتُوا» معنايش اين است كه: حكم نمى شود بر آنان به

(204) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

مرگ، تا بميرند، در نتيجه در آن شدت عذاب همواره زنده اند و عذاب آتش از ايشان تخفيف نمى پذيرد، اين چنين ما هر كفرانگر را كه كفرانش يا شديد است و يا بسيار، كيف_ر م_ى دهي_م.

اين كف_ار ك_ه در آتشند، شيون و فرياد مى كنند و استغاثه مى نمايند، در حالى كه فريادشان اين است كه: پروردگارا ما را از آتش بدر آور،تا عمل صالح كنيم غير از آن عمل زشت كه مى كرديم، در پاسخ به ايشان گفته مى شود: نه، هرگز! مگر ما آن قدر عمر به شما نداديم كه هر كس مى خواست متذكر شود مجال آن را داشته باشد؟ ما اين مقدار عم_ر را ب_ه شم_ا دادي_م، پي_امبران بي_م رس_ان ه_م ن_زد شم_ا آم_دن_د و از اين ع_ذاب بيمت_ان دادند، ولى متذك__ر نشديد و ايمان نياورديد، حال عذاب را بچشي__د كه

جهنميان،كه نه مرگشان دهند، نه عذابشان سبك شود! (205)

ستمكاران را ياورى نباشد، تا به ي__ارى آنان برخيزن__د و از ع_ذاب خلاصشان كنند! (1)

جزاى تكذيب كنندگان دين الهى و عذاب قيامت

«فَ_وَيْ__لٌ يَ__وْمَ__ئِ__ذٍ لِلْمُكَ__ذِّبي_نَ!»

«پ___س در آن روز واى ب_____ه ح___ال تك___ذي__ب كنن__دگ___ان!» (11 / ط_ور)

1- المي___زان، ج :17 ، ص: 68 .

(206) جهنم از ديدگاه قرآن

و حديث

آي_ه ش_ريف_ه ص_ريح_ا نم_ى ف_رم_اي_د «مُكَ_ذِّبي_ن» داخ_ل آت_ش م_ى ش__ون_د، ليك_ن چي_زى درب_اره آن_ان مى گ_وي__د ك_ه لازم_ه اش دخ_ول در آت_ش اس_ت و آن اي_ن است كه واى به حال مُكَذِّبين!

«اَلَّذينَ هُمْ فى خَوْضٍ يَلْعَبُونَ،» (12 / طور) آن هايى كه به طور مستمر در خوضى عجي__ب بازى مى كنن__د و س_رگ_رم مج_ادل__ه در آي__ات خ__دا و انكار آن و استهزاى به آن هستن___د، «وَيْ_ل» ب_ر آن_ان ب_اد!

«يَوْمَ يُدَعُّ_ونَ اِلى ن_ارِ جَهَنَّمَ دَعّ_ا،» (13 / طور) به ايشان گفته مى شود: اين همان آتش است كه به آن تكذيب مى كرديد، كه البته منظور از تكذيب آتش، تكذيب خبرهايى است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله به وحى الهى از وجود آن خبر مى داده و مى فرموده: به زودى مجرمين با آن آتش معذب مى شوند.

«اِصْلَوْه__ا فَاصْبِ__رُوا اَوْ لا تَصْبِرُوا سَ__واءٌ عَلَيْكُمْ اِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ،» (16 / طور) بچشيد آن را يعنى بچشيد و تحمل كنيد حرارت آتش دوزخ را. «فَاصْبِرُوا اَوْ لا تَصْبِرُوا» صبر بكنيد و يا نكنيد اين چشيدن آتش برايتان حتمى است و از شما جداشدن__ى نيست، چه صبر بكني__د و چه نكني__د، نه اين كه صب__ر كردن، عذاب را از شم_ا برمى دارد و ي__ا حداق__ل آن را تخفي_ف م__ى ده__د و ن__ه اي__ن ك__ه ب_ى صب__رى و ج_زع و ف_زع س_ودى به حالتان دارد.

«اِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ!» اين كه گفتيم اين عذاب برايتان حتمى است و از شما

جزاى تكذيب كنندگان دين الهى و عذاب قيامت (207)

جدا شدنى نيست، براى اين بود كه ما اين عذاب را از جاى ديگر ني_اورده اي_م، بلك_ه عي_ن عم_ل خود شم_ا است، هم_ان كاره_ايى است ك_ه مى ك_ردي_د و معق_ول نيست مي_ان عمل و ص_احب

عم_ل سلب نس_بت ش_ود و هم_واره اين نسبت ب_رق_رار اس_ت، يعن_ى ال_ى الاب_د اي__ن عم_ل، عم_ل آن ع_امل است، پس ب_ه همي_ن جه_ت اگ_ر در ظ__رف قي__امت عم_ل ب_ه ص_ورت آتش جل_وه كن_د، تا أب_د به ج_ان ع_امل خ_ود م__ى افت___د. (1)

وضع لب هاى سخن چينان (از مشاهدات رسول اللّه در معراج)

فرمود: ... ب_ه اقوامى برخوردم كه لب هائى داشتند مانند لب هاى شتر، گوشت پهلويش__ان را قيچ__ى م__ى ك__ردن_د و ب__ه ده__انش__ان م__ى ان_داختن__د، از جب_رئي__ل پ__رسي___دم اي__ن ه__ا كي__انن__د؟ گف___ت سخ___ن چين___ان و مسخ__ره كنن__دگ__انن_د.

1- المي_زان، ج :19، ص: 12 .

(208) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

شكنج_ه تاركين نماز عشاء

...به مردمى برخوردم كه فرق سرشان را با سنگ هاى بزرگ مى كوبيدند پرسيدم اين ها كيانند؟ گفت آنان كه نماز عشاء نخوانده مى خوابند.

زن_ان آوي_زان با پستان ها

... به عده اى از زنان برخوردم كه به پستان هاى خود آويزان بودند، از جبرئيل پرسيدم اين ها چه كسانى هستند؟ گفت اين ها زنانى هستند كه اموال همسران خود را به اولاد ديگران ارث مى دادند آن گاه رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: غضب خداوند شدت يافت درب__اره زنى كه فرزندى را كه از يك فامي__ل نبوده داخل آن فامي__ل ك__رده و او در آن فامي__ل به ع_ورات ايش__ان واق__ف گشت__ه و اموال آنان را حيف و ميل كرده است... . (1)

(براى مطالعه روايات مربوط به معراج به آيه 1 سوره اسرى، الميزان، ج13، ص3مراجعه شود.)

1- المي_______زان، ج :13 ، ص: 3 .

زنان آويزان با پستان ها (209)

(210)

فصل دهم :عوامل جهنمى شدن در دنيا

عوامل دنيوى كه انسان را ب_ه سوى جهنم سوق مى دهد!

«اَلْهيكُمُ التَّكاثُرُ ، حَ_تّى زُرْتُ__مُ الْ_مَ__قابِ__رَ،»

«مسابقه و مفاخره در داشتن مال و نفرات بيشتر شما را از سعادت واقعيتان به خ__ود مشغ_ول كرد، ت_ا آن جا كه ب_راى شمردن نياكان خود به قبرستان رفتيد،» (2و1 / تكاثر)

«كَلاّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ، ثُمَّ كَلاّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ،»

«نه، اين مفاخرت ه__ا دردى را از شما دوا نمى كن__د و به زودى خواهي__د فهميد، ن__ه، ت__أكي__د م_ى كني__م ك__ه ب__ه زودى خ__واهي__د فهمي____د،» (3 و 4 / تكاثر)

(211)

«كَ____لاّ لَ____وْ تَعْ__لَمُ___ونَ عِ___لْ__مَ الْيَ__قي_نِ، لَتَ__رَوُنَّ الْجَ_حي__مَ،»

«نه، باز تأكيد مى كنم كه اگر به علم اليقين برسيد، آن وقت دوزخ را خواهيد ديد،» (5 و6 / تكاثر)

«ثُ_مَّ لَتَ_رَوُنَّه_ا عَيْ_نَ الْيَقي__نِ،»

«آن وقت ب__ه عي_ن اليقينش مش_اه_ده خ__واهي_د ك__رد،» (7 / تكاثر)

«ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعيمِ،»

«و سپس در آن روز از نعيم خدا بازخواست خواهيد شد!» (8 / تكاثر)

«اَلْهي_كُمُ التَّكاثُ_رُ ، حَتّى زُرْتُمُ الْمَقابِرَ» كلم_ه «اَلْه_اه - لَهْ_و» ب_ه معن_اى ه_ر ك_ار بيه_وده و ب_ى ارزش_ى اس__ت ك_ه آدم_ى را از ك_ار مه_م و پ__رارزش ب_ازبدارد.

«التَّك__اثُ_رُ» ب__ه معن___اى

آن اس__ت ك_ه جمع___ى در كث_رت م___ال و اولاد و ع___زت ب_ا يك_ديگ___ر مف___اخ__ره كنن___د.

مى فرمايد: «تَكاثُر» و مفاخرت شما در داشتن مال و زينت دنيا و مسابقه گذشتنتان

(212) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

در جمع عِدّه و عُدّه، شما را از آن چه واجب بود بر شما بازداشت و آن عبارت بود از ذكر خدا، در نتيجه عمرى را به غفلت گذرانديد، تا مرگتان فرا رسيد.

«كَلاّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ،» به زودى به آثار سوء اين غفلت خود آگاه خواهيد شد و وقتى از زندگى دنيا منقط__ع شديد آن آثار س_وء را خواهيد شناخت.

«كَلاّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقينِ، لَتَرَوُنَّ الْجَحيمَ،» «يَقين» به معناى علمى است كه شك و تردي__د در آن راه نداشته باشد. مى فرمايد: اگ__ر به عِلْم يَقين حقيق__ت امر را ببينيد آن چه ببينيد شمارا از مفاخرت به كثرت نفرات بازخواهد داشت.

«لَتَرَوُنَّ الْجَحيمَ،» سوگند مى خورم كه به زودى «جَحيم» را كه جزاى اين مفاخرت است خواهيد ديد.

ظاهر كلام برمى آيد كه مراد از ديدن «جَحيم،» ديدن آن در دنيا و قبل از قيامت و به چشم بصيرت است، منظور رؤيت قلب است، كه به طورى كه از آيه زير استفاده مى شود

عوامل دنيوى كه انسان را به جهنم سوق مى دهد! (213)

خود ازآثار«عِلْمَ الْيَقين» است، «وَ كَذلِكَ نُرِىآ اِبْراهيمَ مَلَكُوتَ السَّمواتِ وَالاَْرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنينَ،» (75/انعام) و اين رؤيت قلبى قبل از قيامت است و براى مردمى كه سرگرم مفاخرتند دست نمى دهد، بلك__ه در مورد آنان امرى ممتنع است، چون چنين افرادى ممكن نيست «عِلْمَ الْيَقين» پي__دا كنند.

«ثُ_مَّ لَتَ_رَوُنَّه__ا عَيْ_نَ الْيَقي__نِ،» مراد از «عَيْ_نَ الْيَقي__ن» خود يقين است و معنايش اي__ن است كه جحيم را با يقين مح__ض مى بينند و

مراد از عل__م يقين در آيه قبل مشاهده دوزخ ب__ا چش__م بصيرت و در دني__ا است و به «عَيْنَ الْيَقين» دي__دن آن در قيام__ت با چشم ظ__اه__ر اس__ت، دليلش آي__ه بع__دى است ك__ه سخ__ن از س__ؤال و بازخواست در قي__ام_ت دارد، م__ى ف__رم___اي___د:

«ثُ__مَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِ_ذٍ عَنِ النَّعيمِ!»

س__ؤال از «نَعيم،» س__ؤال از دين اس__ت سؤال از رسول خدا صلى الله عليه و آله و امامان بعد از

(214) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

آن جن__اب است كه خ__دا اطاعتشان را واجب و پيرويش__ان را در سل__وك الى اللّه فريضه كرده و طريق سلوك الى اللّه است، همان استعمال نعمت است به آن نحوى كه رسول و امامان دستور داده اند. (1)

شم_ا را چ_ه عملى به دوزخ افكند؟

«فى جَنّاتٍ يَتَسائَلُونَ، عَ_نِ الْمُجْرِمينَ، ما سَلَكَكُمْ فى سَقَرَ؟»

«آن___ان در ب_اغ ه_اى بهش_ت متنعمن_د و س__ؤال م__ى كنن__د، از اح__وال دوزخي_ان گنهك___ار، ك__ه ش_م_ا را چ__ه عمل___ى ب__ه ع__ذاب دوزخ در افكن_د؟» (40 و41 و42 / مدثر)

منظور از جمله «يَتَسائَلُونَ، عَ_نِ الْمُجْرِمينَ،» اين است كه مجموعه اهل بهشت از

1- المي___زان، ج :20 ، ص: 600 .

شم_ا را چ_ه عملى به دوزخ افكند؟ (215)

مجموعه «مُجْرِمين» مى پرسند، نه اين كه هر يك نفر از اهل بهشت از يك نفر از اهل دوزخ بپرسد.

«ما سَلَكَكُمْ فى سَقَرَ؟» يعنى چه چيز شما را داخل سقر كرد؟

«ق_الُ_وا لَمْ نَكُ مِ_نَ الْمُصَلّي_نَ،» (43 / مدثر) مراد از صلوة نماز معمولى نيست، بلكه منظور توجه عبادتى خاص است به درگاه خداى تعالى، كه با همه انحاى عبادتها يعنى عب__ادت در شرايع معتب__ر آسمان__ى كه از حي__ث كم و كي__ف با هم مختلفن_د مى سازد.

«وَ لَ_مْ نَ_كُ نُطْعِمُ الْ_مِسْكينَ،» (44 / مدثر) مراد از اطعام «مِسْكين»

انفاق بر تهى دستان ج_امع_ه است، به مقدارى كه بتوانند كمر راست كنند و حوائجشان برطرف ش__ود.

و اطع__ام مسكي___ن اش__اره اس_ت ب_ه ح_ق الن_اس و ص___لات اش_اره اس__ت ب_ه ح__ق اللّه و اين كه اي_ن دو قس__م ح_ق را عم__لاً ب_اي_د پ__رداخ_ت.

(216) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

«وَ كُنّ__ا نَخ_ُوضُ مَعَ الْخ_ائِضي__نَ،» (45 / مدثر) منظور از «خَوْض» سرگرمى عمل__ى و زب__ان__ى در باط__ل و فرو رفت__ن در آن است، به ط__ورى كه به كل__ى از توج__ه ب___ه غي___ر ب__اط__ل غفل__ت ش__ود.

«وَ كُنّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدّينِ،» (46 / مدثر) يعن_ى روز ج_زا را تك_ذي_ب م_ى ك_ردي_م. منظ___ور از «يَ__وْمِ الدّين» روز ج__زا اس_ت.

چهار خصلتى كه در اين آيات بر شمرد از خصائص مجرمين است، كه مجرم يا هر چهار خصلت را دارد و يا بعضى از آن ها را.

«حَتّى اَتينَا الْيَقينُ،» (47 / مدثر) مجرمين مى گويند: ما هم چنان تكذيب كرديم تا آن ك__ه يقي_ن ن_زد م_ا آم_د. درب_اره يقي_ن گفت_ه ان_د: منظ_ور از آن در اين جا مرگ است.

«فَ_ما تَنْفَعُهُ__مْ شَفاعَ_ةُ الشّافِعي_نَ،» اي_ن آي_ه دلالت دارد بر اين كه روز قي_امت اجمالاً شفاعتى در كار هست، ولى اين طايفه از شفاعت شافعان بهره مند نمى شوند،

شم_ا را چ_ه عملى به دوزخ افكند؟ (217)

براى اين كه شفاعت شامل حالشان نمى گردد. (1)

كفار سرگرم تمتع دنيا جايگاهشان در آتش است!

«اِنَّ اللّ__هَ يُ_دْخِ_لُ الَّ_ذي__نَ امَنُ_وا وَ عَمِلُ_وا الصّالِح__اتِ جَنّ__اتٍ تَجْ_رى مِ_نْ تَحْتِهَاالاَْنْهارُ وَ الَّ_ذينَ كَفَ_روُا يَتَمَتَّعُ__ونَ وَ يَأْكُلُ__ونَ كَماتَ_أْكُلُ الاَْنْعامُ وَ النّارُ مَثْوًى لَهُمْ،»

«خدا كسانى را كه ايمان آورده اعمال صالح كردند به جنت هايى داخل مى سازد كه از زير آن نهرها روان است و اما كسانى كه كافر شدند سرگرم عيش و نوش دنيايند و مى خورند آن طورك_ه چارپايان مى خ_ورند و در

آخ_رت جايشان آتش است.»

(12 / محمد)

كفار عنايتى به اين كه به حق برسند ندارند و دل هايشان هيچ اعتنايى به وظائف

1- المي_______زان، ج :20 ، ص: 152 .

(218) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

انسانيت ندارد، بلكه تمام همشان شكم و شهوتشان است و سرگرم لذت گيرى از زندگى دني__اى كوتاه مدتن__د و مانند چارپاي__ان مى خورن__د و غير از اين آرزو و هدفى ندارند.

كفار هيچ وليى ندارن_د و ب_ه خودش_ان واگ_ذار شده ان_د و ب_ه همي_ن جه_ت ج_ايگاه و من_____زلش___ان آت___ش اس___ت.

خدا كارى به كار آن هايى كه از تحت ولايت او بيرون شده اند، ندارد، تا در هر وادى ه__لاك مى ش___ون_د، بش__ون__د. (1)

جهنم، بازگشتگاه منافقين و مشركين

«وَ يُعَذِّبَ الْمُنافِقينَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْمُشْرِكينَ وَالْمُشْرِكاتِ الظّانّينَ بِاللّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دائِرَةُ السَّ_وْءِ وَ غَضِ_بَ اللّهُ عَلَيْهِ_مْ وَ لَعَنَهُ_مْ وَ اَعَ_دَّلَهُ_مْ جَهَنَّ_مَ وَ س___اءَتْ مَصي___را،»

1- المي________________زان، ج :18 ، ص: 350 .

جهنم، بازگشتگاه منافقين و مشركين (219)

«و مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را كه به خدا ظن بد مى بردند عذاب نم_وده گ_ردون_ه ع_ذاب ب_ر س_رش_ان گ_ردان_د و خ_دا ب_ر آن_ان خشم و لعن__ت كرد و جهن__م را كه بازگشتگاه بدى است برايشان آماده نمود.» (6 / فتح)

اگر «مُنافِقين» و «مُنافِقات» را قبل از «مُشْرِكين» و «مُشْرِكات» آورد، براى اين است ك__ه خطر آن ها براى مسلمانان از خطر اين هابيشتر است و چون عذاب اهل نفاق سخت تر از عذاب اهل شرك است، هم چنان كه فرمود: «اِنَّ الْمُنافِقينَ فِى الدَّرْكِ الاَْسْفَ__لِ مِنَ النّارِ،» (145 / نس_اء) من_افقي__ن در پ_ايي_ن ت_ري___ن نقط__ه آت___ش ق___رار دارن___د.

جمل__ه «وَ غَضِ_بَ اللّ__هُ عَلَيْهِ__مْ وَ لَعَنَهُ__مْ وَ اَعَدَّ لَهُ__مْ جَهَنَّ__مَ وَ س_اءَتْ مَصي__را،»

بيان بدى بازگشتگاه آنان است. (1)

1- المي_______________زان،

ج : 18 ، ص : 394 .

(220) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

مشمولين آتش ابدى جهنم

«... وَ مَ_نْ يَعْ_صِ اللّهَ وَ رَس_ُولَهُ فَاِنَّ لَ_هُ ن_ارَ جَهَنَّ_مَ خ_الِدي_نَ فيه__ا اَبَ__دا،»

«... و كسى كه خداورسولش رانافرمانى كندآتش جهنم براى ابدنصيبش خواهد شد.» (23 / جن)

و مراد از معصيت نافرمانى خدا در دستوراتى است كه درباره اصول دين دارد، مانند توحيد و نبوت و معاد و ساير متفرعات آن.

بنابراين، وعده و تهديد به خلود در آتش كه در آيه آمده، تنها شامل كفار و منكرين اصول دين مى شود، نه هر عاصى و گنهكار و متخلف از فروع دين، پس اين كه بعضى ها

مشمولين آتش ابدى جهنم (221)

با اي__ن آي__ه استدلال كرده ان__د بر اين كه: هر گنهك__ارى مخلد در آت__ش اس__ت، استدلال صحيح__ى نيس___ت. (1)

خبر دادن خدا از گناهان و عذاب دوزخى آن ها

«اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوى ثُمَّ يَعُودُونَ لِما نُهُوا عَنْهُ وَ يَتَن_اجَوْنَ بِالاِْثْمِ وَالْعُدْوانِ و معصيت الرَّسُولِ وَ اِذاج_اؤُكَ حَيَّ_وْكَ بِما لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّهُ وَ يَقُولُونَ فى اَنْفُسِهِمْ لَوْ لا يُعَذِّبُنَا اللّ_هُ بِم_ا نَقُولُ حَسْبُهُ_مْ جَهَنَّ_مُ يَصْلَوْنَها فَبِئْسَ الْمَصي__رُ،»

1- ال____مي______زان، ج :20 ، ص: 81 .

(222) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

«آيا نديدى كسانى را كه از نجوى نهى شدند و باز بدان چه نهى شدند برگشتند و به گناه و دشمنى و نافرمانى رسول نجوى كردند... و در دل خود و يا نزد همفكران خود اظهار دلواپسى مى كنند كه نكند خدا به جرم آن چه مى گوييم عذابمان كند، ايشان را مگر همان جهنم چاره كند و در آن خواهند افتاد و چه بد محل بازگشتى است.» (8/مجادله)

گفتند: «نكند خدا به جرم آن چه مى گوييم عذابمان كند...،» خداى تعالى اين احتجاج منافقين را با جمله «حَسْبُهُ_مْ جَهَنَّ_مُ يَصْلَوْنَها فَبِئْسَ الْمَصيرُ _ ايشان را همان جهنم چاره كن__د و در آن

خواهند افتاد و چه بد محل بازگشتى است،» پاسخ داده، مى فرمايد: منافقين در اين كه عذاب خدا را انك__ار كردند اشتب__اه كردند و به طور قط__ع به آن عذاب__ى كه به آن تهديد شده ان__د خواهند رسي__د و آن عذاب جهن__م است كه داخل__ش خواهند ش__د و ح__رارت__ش را خ__واهن__د چشي__د و همي__ن جهن__م ب__راى ع__ذابش__ان ب_س است. (1)

1- ال___مي_______زان، ج :19 ، ص: 323 .

خبر دادن خدا از گناهان و عذاب دوزخى آن ها (223)

جهنم كيفر محرومين از اعمال صالح

«فَ__أَنْ____ذَرْتُكُ______مْ ن_____ارا تَلَظّ____ى ، لا يَصْليه_____ا اِلاَّ الاَْشْق________ى،»

«اينك شما را از آتشى هشدار مى دهم كه زبانه مى كشد و جز شقى ترها را نمى سوزاند،» (14 و 15 / ليل)

«اَلَّ___ذى كَ____ذَّبَ وَ تَ__وَلّ__ى،»

«آن كسان را كه آيات و دعوت ما را تكذيب نموده از قبولش اعراض كردند.» (16 / ليل)

و مراد از كلمه «الاَْشْقى» مطلق هر كافرى است كه با تكذيب آيات خدا و اعراض از آن

(224) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

كافر شود، چون چنين كسى از هر شقى اى شقى تر است زيرا در زندگى آخرتى بدبخت است، يعنى بدبختى است كه بدبختيش پايان ندارد و منتهى به خلاصى و نجات نمى ش__ود و اميد رهاي___ى در آن نيس_ت.

مراد از صلى نار پيروى آن و م__لازم آن ب__ودن است، پس اين كلم__ه معناى خلود را اف__اده مى كند و اين خل__ود در آتش قضايى اس__ت كه خداى تعال__ى در حق كافر رانده و فرم__وده: «وَ الَّ_ذي_نَ كَفَ_رُوا وَ كَ_ذَّبُ_وا بِ_آياتِن_ا اُولئِ_كَ اَصْحابُ النّارِ هُمْ فيها خالِ__دُونَ!» (39 / بقره) (1)

بدترين خلق خدا و جهنم جزاى آن ها

«وَ م__ا تَفَ__رَّقَ الَّذي__نَ اُوت__وُا الْكِت__ابَ اِلاّ مِ__نْ بَعْ_دِ م_ا جاءَتْهُ__مُ الْبَيِّنَ__ةُ،»

«و اگ__ر اه__ل كت__اب دع__وت او را نپذيرفتن__د واز مسلمان__ان ج__دا و متف__رق گشتن__د ب_ارى بع__د از تمامي__ت حجت علي__ه ش__ان ج__دا شدن__د،» (4 / بين__ه)

«وَ مااُمِروُا اِلاّلِيَعْبُدوُااللّهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدّينَ حُنَفاءَ وَ يُقيمُواالصَّلوةَ وَ يُؤْتُوا الزَّك_وةَ وَ ذلِكَ دينُ الْقَيِّمَةِ،»

1- الميزان، ج :20 ، ص: 509 .

بدترين خلق خدا و جهنم جزاى آن ها (225)

«با اين كه رسالت اين رسول جز اين نبود كه به مشركين و اهل كتاب بفهماند از طرف خدا مأمورند اللّه تعالى را به عن_وان يگ_ان_ه معب_ود خ_الصان_ه بپرستن_د و چي_زى را ش_ريك

او نسازند و ن_م_از را به پا داشت_ه زكات را بدهند و دين قيم هم همين است،» (5 / بينه)

«اِنَّ الَّذينَ كَفَروُا مِنْ اَهْلِ الْكِتابِ وَ الْمُشْرِكينَ فى نارِ جَهَنمَ خالِدينَ فيها اُولئِ_كَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ!»

«از اه_ل كت_اب و مش_ركي_ن، آن ها ك_ه ك_اف_ر ش_دن_د در آت_ش جهن_م خ_واهن_د ب_ود آن ه_م ب_راى هميش___ه و ايش_ان ب_دت_ري___ن خل_ق خ__داين___د!» (6 / بينه)

جمله «وَ ما تَفَرَّقَ الَّذينَ اُوتوُاالْكِتابَ اِلاّ مِنْ بَعْدِ ماجاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ،» اشاره دارد به اين كه اهل كتاب تفرقه و كفرى كه در سابق نسبت به حق داشتند نيز بعدازآمدن«بَيَّنَة»بوده است. آن بينه عبارت است از محمد صلى الله عليه و آله .

و جمله «وَ م_ا اُمِ_روُا اِلاّ لِيَعْبُدوُا اللّهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدّينَ حُنَفاءَ وَ يُقيم_ُوا الصَّلوةَ وَ

(226) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

يُؤْتُوا الزَّكوةَ وَ ذلِكَ دينُ الْقَيِّمَةِ،» مى فهماند كه آن چه بدان دعوت شده اند و مأمور به آن گشته ان__د، دينى است «قَيِّ__م،» كه مصالح اجتماع بشريشان را تأمين مى كند، پس بر همه آن__ان لازم است به آن دين ايم__ان آورند و كف__ر نورزن__د. و مى فرمايد: «از اهل كتاب و مشركين، آن ها كه كافر شدند در آتش جهنم خواهند بود آن ه__م براى هميشه و ايش___ان بدترين خل____ق خداين_د.» (1)

واردين جحيم

«وَ اِنَّ الْفُجّارَ لَفى جَحي_مٍ،»

«و آن ها كه بدكارند در جهنمند،» (14 / انفطار)

«يَصْ_لَوْنَها يَ_وْمَ ال__دّينِ،»

1- المي__زان، ج : 20 ، ص : 577 .

واردين جهنم (227)

«روز جزا وارد آن شوند،» (15 / انفطار)

«وَ م_ا هُ____مْ عَ_نْ___ه_ا بِ__غ_ائِبي____نَ،»

«و از آن غائب نگردن_د.» (16 / انفطار)

اين آيه مى خواهد نتيجه حفظ اعمال با نوشتن نويسندگان و ظهور آن را در قيامت بيان كند. كلمه «فُجّ__ارَ» به معناى گنهك__اران پرده در اس__ت و ظاهرا مراد كف__ار هتاك باش__د، ن__ه مسلم__ان_ان

گنهك_ار، چ__ون مسلمان__ان در آت__ش مخل__د نمى ش__ون__د.

«يَصْلَوْنَها يَوْمَ الدّينِ» مى فرمايد «فُجّارَ» در روز جزا براى ابد ملازم دوزخند و از آن جدا شدنى نيستند. «وَ ما هُمْ عَنْها بِغائِبينَ،» مى فرمايد: اهل دوزخ از دوزخ غايب نمى شوند و منظور اين است كه از آن بيرون نمى آيند، پس آيه مورد بحث در معناى آيه

(228) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

«وَ م_ا هُمْ بِخارِجينَ مِنَ النّارِ،» (167 / بقره) است. (1)

شياطين و اولياى شياطين در جهنم

«وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَميعا يمَعْشَرَالْجِنِّ قَدِاسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الاِْنْسِ وَ قالَ اَوْلِياؤُهُمْ مِنَ الاِْنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنا اَجَلَنَا الَّذى أَجَّلْتَ لَنا قالَ النّارُ مَثْوَيكُمْ خلِدينَ فيهآ اِلاّ ما شآءَ اللّهُ اِنَّ رَبَّكَ حَكيمٌ عَليمٌ وَ كَذلِكَ نُوَلّى بَعْضَ

1- الميزان، ج :20 ، ص: 373 .

شياطين و اولياى شياطين در جهنم (229)

ال_ظّلِمينَ بَعْض_ا بِ_ما كانُ_وا يَكْسِبُونَ،»

«روزى كه همگى را محشور كند و گويد اى گروه جنيان از آدميان كه پيرو شما بودند بسيار يافتيد، دوستان ايشان از آدميان گويند: پروردگارا! ما از يكديگر برخوردار شده و به اجلى كه براى ما تعيين كرده بودى رسيده ايم. گويد: جاى شما جهن_م اس_ت ك_ه در آن ج_اوي_د ب_اشيد مگر آن چه خدا خواهد كه پروردگار تو فرزانه و دانا است.» (128 و 129 / انعام)

شيطان ها از فريفتن انسان ها و ولايت داشتن بر ايشان لذت مى برند، انسان ها هم از پي__روى شيطان ها و وسوسه هاى آنان يك نوع لذت احساس مى كنند، چون به اين وسيله ب_ه مادي__ات و تمتع_ات نفسان___ى مى رسن_د.

روزى كه خداى تعالى همه آنان را محشور مى كند تا احتجاج عليه آنان به طور كامل انجام يابد، آن گاه به طايفه شيط_ان ه_ا م_ى ف_رم_اي_د: «اى گروه جن شما ولايت بر

انسان ها و گمراه نمودن آنان را از ح_د گ_ذران_دي_د!»

پيروان شيطان ها به جاى ايشان جواب داده ب_ه حقيقت اعت_راف ك_رده و م_ى گ_ويند: «پ_روردگ_ارا م_ا گ_روه آدمي_ان خ_ودم_ان دنب_ال شيط_ان ها را گ_رفته و از تس_وي_لات آن_ان از قبي_ل زخ_ارف دني_ا و ه_واپ_رست_ى ل__ذت ب_ردي_م و گ_روه ج_ن ه_م از پي_روى ك_ردن م_ا و الق_اى وس_وس_ه ب_ه دل ه_اى م_ا ل_ذت ب_ردن_د، م_ا دو ط_ايف_ه اي_ن روش را ادام_ه دادي_م ت_ا آن ك__ه رسي_دي_م ب__ه آن ان_دازه از زن_دگى نكب_ت ب_ار و ك_اره_اى ن_اش_ايسته كه فعلاً داريم!»

(230) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

خ_داى ت_عالى م_ى فرم_اي_د: «النّارُ مَثْ_وَيكُ___مْ خلِ_دي___نَ في_هآ اِلاّ م__ا ش_آءَ اللّ___هُ!»

اي_ن جمله حك_ايت ج_واب_ى اس_ت ك_ه خ_داون_د ب_ه آن_ان م_ى ده_د و در عي_ن ح_ال قض_ايى است كه عليه آنان مى ران_د و متن آن قضا تنه_ا جمل_ه «النّارُ مَثْوَيكُ_مْ،» اس_ت: «آت_ش مح_ل اق_امت_ى اس_ت ب_راى شم_ا ك_ه در آن استق_رار خ_واهي_د داش_ت و بي_رون ش_دن ب_رايت_ان نيس_ت، مگ_ر خ____دا بخ___واه_د!» (1)

س_اكنين عم_ده جهن_م

«قالَ اخْرُجْ مِنْها مَذْءوُما مَدْحُورا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لاََمْلاََنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعينَ،»

«گفت از آسمان بيرون شو، مذموم و مطرود، هر كه از آن ها از تو پيروى كند جهنم را از همه شما لبريز مى كنم!» (18 / اعراف)

1- المي_زان، ج :7 ، ص: 486 .

ساكنين عمده جهنم (231)

ابليس قسم خورد كه غرض خلقت فرزندان آدم را كه همان شكر است در آنان نقض نموده و از بين ببرد و آنان را به جاى شكر وادار به كفران سازد، خداى تعالى در جوابش پيروانش را هم با او شريك ساخته و فرمود: جهنم را از شما يعنى از تو و بعضى از پي_روانت پر م_ى كن_م!

در اين

جمله خداى تعالى از در منت و رحمت جميع پيروان ابليس را ذكر نفرمود، بلكه فرمود: از شما و اين خود اشعار به تبعيض دارند.(1)

جهنم ابدى، كيفر منافقين و كفار

«وَعَدَ اللّهُ الْمُنافِقينَ وَ الْ_مُنافِقاتِ وَ الْ_كُفّارَ نارَ جَهَنَّ_مَ خالِ__دي__نَ في__ها هِ_ىَ حَسْبُهُ_مْ وَ لَعَنَهُ_مُ اللّ_هُ وَ لَهُ_مْ عَ_ذابٌ مُقي__مٌ،»

«خدا به مردان و زنان منافق و به كفار، آتش جهنم وعده داده، كه جاودانه در آنند

1- المي___زان، ج :8 ، ص: 39 .

(232) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

و همان بسشان اس___ت، خدا لعنتشان كرده و براى آنان عذابى است هميشگى!» (68 / توبه)

منافقين نامبرده و مورد گفتگوى اين آيات، عده زيادى بوده اند و كلمه «عَذاب» برايشان حتمى شده و ديگر قابل برگشت نبوده اند. حال، اگر به خاطر پاره اى مصالح ع__ده اى از ايش__ان م_ورد عف_و ق_رار گي___رن__د، ب_ارى، بقي_ه ب_اي___د ع___ذاب شون__د.

و اگر زنان منافق را هم ذكر كرده با اين كه قبلاً صحبتى از زنان منافق به ميان نيامده بود، بعيد نيست براى اين باشد كه شدت ارتباط و كمال اتحاد ميان آنان را برساند و بفهماند كه در صفات نفسانى همه يك جورند و نيز اشاره كرده باشد به اين كه پاره اى از زنان نيز اعضاى مؤثرى هستند در اجراء برنامه هاى منافقين و رل هاى مهمى را مى توانند در اين جامعه فاسد بازى كنند.

آن گاه وعد را كه به منافقين داده بيان نمود و فرمود: «وَعَدَ اللّهُ الْمُنافِقينَ وَ

جهنم ابدى، كيفر منافقين و كفار (233)

الْمُنافِقاتِ وَ الْكُفّارَ نارَ جَهَنَّمَ خالِدينَ فيها هِىَ حَسْبُهُمْ،» اگر «كُفّار» را عطف به «مُنافِقين» ك__رد براى اين است كه منافقي__ن نيز كافرند، همين كيف__ر ايشان را بس است كيفرى است ك__ه به غي__ر

ايشان نمى رس__د، «وَ لَعَنَهُمُ اللّ__ه» و ايشان را دور ك__رد، «وَ لَهُمْ عَذابٌ مُقيمٌ» ايشان را است عذاب_ى ث_ابت ك_ه ه_رگ_ز زاي_ل نم_ى ش_ود و تمامى ندارد.(1)

جهنم مأواى كف_ار و منافقين

«ي_ا اَيُّ_هَا النَّبِ__ىُّ جاهِدِ الْكُفّ_ارَ وَ الْمُنافِقي_نَ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَ مَأْويهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصي_رُ!»

«اى پيغمب_ر! ب_ا ك_اف_ران و من_افق_ان ك_ارزار ك_ن و ب_ر آن_ان سخ_ت بگي_ر و ج_اى ايش_ان در آخ_رت جهن_م اس_ت، ك_ه ب_د س_رانج_ام_ى اس_ت !» (73 / توبه)

1- المي_زان، ج :9 ، ص: 451 .

(234) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

جمله: «وَ مَأْويهُمْ جَهَنَّمُ و بئس الْمَصيرُ» عطف است بر امرى كه قبل از آن گذشت، اين كفار و منافقين مستوجب غلظت و خشونت و جهادند. اگر توبه نكنند خداوند به عذاب دردناكى در دنيا و آخرت مبتلايشان مى كند. عذاب آخرت ايشان معلوم است كه آت__ش دوزخ خواه__د بود. (1)

جهنم م_أواى قاعدين از جهاد

«سَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ اِذَاانْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَاَعْرِضُوا عَنْهُمْ اِنَّهُمْ رِجْسٌ وَ مَأْويهُمْ جَهَنَّمُ جَزآءً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ،»

«ب__ه زودى همين ك__ه به سوى ايشان بازگردي__د برايتان به خدا سوگند مى خورند ت__ا از ايش__ان ص__رف نظ__ر كني__د و شم_ا از ايش__ان صرف نظر كنيد ك__ه

1- المي__________زان، ج :9 ، ص: 457 .

جهنم مأواى قاعدين از جهاد (235)

ايش_ان پليدند و جايش_ان به كيفر آن چ_ه مى ك_ردن_د جهن_م اس__ت.» (95 / توبه)

«سَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ اِذَاانْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَاَعْرِضُوا عَنْهُمْ...،»يعنى وقتى از جنگ برگرديد به خدا سوگند مى خورند تا شما دست از ايشان برداريد و ملامت و عتابشان نكنيد، شما دست از ايشان برداريد، اما نه به طورى كه ايشان را در آن چه عذر مى آورند تصديق كرده باشيد بلكه بدين جهت كه آن ها رجس و پليدند و جا دارد كه اصلاً نزديكشان نشويد و جايگاه ايشان به خاطر آن كارهائى كه كردند جهنم است.(1)

جهنم، كيفر الحاد در اسماء خداى تعالى

«وَ لِلّهِ الاَْسْمآءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بِها وَ ذَرُو الَّذينَ يُلْحِدُونَ فىآاَسْمئِه سَيُجْزَوْنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ،»

«خدا را نام هاى نيكوتر است او را بدان ها بخوانيد و كسانى كه در نام هاى وى

1- المي_زان، ج :9 ، ص: 491 .

(236) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

كجروى مى كنند واگذاريد. به زودى سزاى اعمالى را كه مى كرده اند خواهند ديد!» (180/ اعراف)

هدايت دائر مدار دعوت خدا به سوى اسماء حسنى و ضلالت دائر مدار الحاد در آن اسماء است و مردم از دين دار و بى دين و عالم و جاهل بر حسب فطرت و سريره باطنيشان اختلافى ندارند در اين كه اين عالم مشهود متكى بر حقيقتى است كه قوام اجراى آن و نظام موجود در آن، بر آن حقيقت استوار است

و آن حقيقت خداى سبحان است كه هر موجودى از او ابتداء گرفته و به او بازگشت مى كند و اوست كه جمال و كمال مشهود در عالم را بر اجزاى عالم افاضه مى كند و اين جمال، جمال او و از ناحيه اوست.

همين مردم در عين اين اتفاقى كه بر اصل ذات پروردگار دارند در اسماء و صفات او بر دو صنفند، يكى كسانى كه خدا را به اسماء حسنى مى خوانند و او را خدائى ذوالجلال

جهنم، كيفر الحاد در اسماء خداى تعالى (237)

و الاكرام دانسته و عبادت مى كنند و اين صنف هدايت يافتگان به راه حقند، صنف دوم مردمى هستند كه در اسماء خدا الحاد ورزيده و غير او را به اسم او، يا او را به اسم غير او مى خوانند و اين صنف اهل ضلالتند، كه مسيرشان به دوزخ است و جايگاهشان در دوزخ به حسب مرتبه ايى است كه از ضلالت دارا هستند.

حقيقت معناى اين كه هدايت و اضلال از خدا است اين است كه او بشر را به اسماء حسناى خود دعوت كرده و باعث شد مردم دو فريق شوند يكى آن عده اى كه هدايت خدا را قبول كردند و يكى آن افرادى كه نسبت به اسماء او الحاد ورزيده و آيات او را تكذيب كردند و خداوند ايشان را به كيفر تكذيبشان به سوى دوزخ سوق مى دهد، هم چنان كه در آخر كلام سابق فرموده: «وَ لَقَدْذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثيرا مِنَ الْجِنِّ وَالاِْنْسِ...،» (179 اعراف) و

(238) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

اين سوق دادن را به وسيله استدراج و املاء انجام مى دهد. (1)

انسان هاى شوم و نحس در احاطه آتش

«وَ الَّذينَ كَفَروُا بِاياتِنا هُمْ اَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ،»

«و كسانى كه آيه هاى ما را منكر شده اند اهل شئامت و

نحوستند،» (19 / بلد)

«عَلَيْهِ__مْ ن__ارٌ مُ__ؤْصَ__دَةٌ،»

1- المي_زان، ج : 8 ، ص : 446 .

انسان هاى شوم و نحس در احاطه آتش (239)

«ك__ه آتش__ى س__رپ__وشي_____ده ب____ر آن____ان اح___اط____ه دارد.» (20 / بلد)

آيات الهى، آياتى است موجود در خارج وجود انسان در پهناى جهان و آيات موجود در داخل ذات انسان، آيات و ادله اى است كه بر يگانگى خدا در ربوبيت و الوهيت و ل_وازم اي_ن يگ_انگ__ى دلال_ت مى كن__د.

تكذي__ب اين آيات و دلالت ه__ا كفر به آيات خدا و به خود خدا است و نيز كفر به ق__رآن كري__م و آي__ات شريف__ه آن اس__ت و ني__ز كف__ر ب__ه ه__ر حكم__ى اس__ت ك__ه از طري__ق رسالت ن__ازل ش__ده اس__ت. و ظ_اه_را م_راد از آي_ات، مطل_ق آي__ات اس___ت.

«عَلَيْهِمْ نارٌمُؤْصَدَةٌ،»يعنى آتشى مستولى برآنان است كه ازهرسواحاطه شان مى كند.(1)

مت_اع قليل دنياى كفار و سرانجام جهنمى آن

«لايَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذينَ كَفَرُوا فِى الْبِلادِ، مَتاعٌ قَليلٌ ثُمَّ مَأْويهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمِه_____ادُ،»

«فري__ب نده__د تو را، وقتى ببين__ى كافران شهره__ا را به تص__رف آورده ان__د. دني__ا مت__اع__ى ان__دك اس__ت و پ__س از اي__ن جه__ان من__زلگ__اه آن__ان جهن__م

1- الميزان، ج :20 ، ص: 492 .

(240) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

اس__ت و چه ق__در آن ج__ا ب_د آرامگاه__ى اس__ت.» (196 و 197 / آل عم___ران)

اين جمله به منزله برطرف كردن ايرادى است كه ممكن است كسى بكند و با توجه به مضمون آيه قبلى بگويد: وقتى رحمت الهى شامل حال مؤمنين است، قهرا بايد كافران نقطه مقابل آن را داشته باشند، با اين كه مى بينيم كفار عيشى مرفه و حياتى پر زرق و برق و معاشى فراوان دارند، در پاسخ خطاب به رسول گراميش فرموده: «لا يَغُرَّنَّكَ...» و مقصودش توجه دادن عموم مردم است به اين كه از تقلب كفار در

بلاد و از اين كه به اصطلاح همه ج_ا خ_رش_ان م_ى رود ف_ريب نخورند كه كفار هر چه دارن__د م_ت_اع_ى است قلي_ل و ب_ى دوام! (1)

1- ال____مي_زان، ج :4 ، ص: 139 .

متاع قليل دنياى كفار و سرانجام جهنمى آن (241)

پذيرائى از كافران در جهنم

«... اِنّا اَعْتَدْنا جَهَنَّمَ لِلْكافِرينَ نُزُلاً،»

«... م_ا جهن_م را آم_اده ك_رده اي_م براى پذيرائ___ى از كافران در اول ورودشان.» (102 / كهف)

خداوند خانه آخرت را به خانه اى كه ميهمان وارد آن مى شود و «جَهَنَّم» را به «نُزُل» يعن__ى چيزى كه ميهمان در اول ورودش با آن پذيرائ__ى مى شود تشبيه كرده و فرم__وده: جهن__م را آم__اده كرده اي__م تا براى كف__ار در هم__ان ابت__داى ورودش__ان ب__ه قيام__ت وسيل___ه پذي__رائيش__ان باش__د.

(242) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

و با در نظر گرفتن اين كه بعد از دو آيه مى فرمايد اينان در قيامت توقف و مكثى ندارند فهميده مى شود كه اين تشبيه چه قدر تشبيه لطيفى است. گويا كفار غير از ورود ب_ه جهن_م، ديگ_ر ك_ارى ن_دارن_د و معل_وم است ك_ه در اي_ن آي_ه چ_ه تحك_م و ت_وبيخ_ى از ايش_ان ش__ده و ك__انه اين تحك__م را در مقابل تحكمى كه از آنان در دنيا نقل ك_رده و ف__رم___وده: «وَاتَّخَ_ذُوا ايات__ى وَ رُسُل__ى هُ__زُوا،» (106 / كهف) ق__رار داده اس_ت. (1)

اهل آتش بودن: عاقبت تمتع در كف_ر

«... قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَليلاً اِنَّكَ مِنْ اَصْحابِ النّارِ،»

«... بگ_و سرگ_رم كف_ر خ_ود ب_اش و ب_ه اي_ن به_ره ان_دك دلخ_وش ب_اش ك_ه ت_و از اهل آتشى!» (8 / زمر)

اي_ن ام__ر (س__رگ__رم ب__اش) ام__ر و دست__ورى اس__ت ته__دي__دى و در معن__اى خب__ر دادن است ، يعن__ى تو سرانج__ام به سوى آتش مى روى و اين سرگرم__ى در چن_د روزى ان____دك، آت___ش را از ت_و دف____ع نم__ى كند. (2)

1- الميزان، ج :13 ، ص: 509 .

2- المي_زان، ج :17 ، ص: 370 .

اهل آتش بودن: عاقبت تمتع در كفر (243)

مشمولين جهنم و عذاب عظيم

«مِنْ وَرائِهِ_مْ جَهَنَّ_مُ وَ لا يُغْن__ى عَنْهُ___مْ م_ا كَسَبُ_وا شَيْئ_ا وَ لا مَ_ا اتَّخَ__ذوُا مِ__نْ دوُنِ اللّ_هِ اَوْلِياءَ وَ لَهُ__مْ عَ___ذابٌ عَ_ظي__مٌ،»

«و در پشت سرشان جهنم است و آن چه از مال و جاه دنيا به دست آورده اند پشيزى به دردشان نمى خورد و همچنين هيچ يك از خدايانى كه به جاى اللّه ولى خود گرفته اند و عذابى عظيم دارند.» (10 / جاثيه)

خداى تعالى جهنم را پشت سر آنان قرار داد و فرمود: در پشت سر جهنمى دارند. با اين ك__ه جهنم در پيش رو و آين__ده آنان قرار دارد و دارند بطرف آن مى روند، اين تعبير

(244) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

مى فهم__ان__د ك_ه اي_ن قض_اء ران__ده ش___ده حتم__ى اس_ت.

و در روز حس__اب آن چ__ه از م__ال و ج__اه و ي__اوران ك__ه در دني__ا كس__ب ك__رده بودن__د، حتى به قدر پشي__زى ب__ه دردش__ان نمى خ_ورد. (1)

فصل يازدهم :عذاب

عذاب چيست؟

«اِنَّ الَّ_ذينَ كَفَ_رُوا بِآياتِ ال_لّهِ لَهُ_مْ عَ_ذابٌ شَ_دي_دٌ وَ اللّهُ عَ_زي_زٌ ذوُ انْتِ_قامٍ!»

«محققا كسانى كه به آيات خدا كفر ورزيدند، عذابى شديد دارند و خدا مقتدرى اس_ت داراى انتق_ام!» (4 / آل عمران)

1- المي_زان، ج :18 ، ص: 245 .

(245)

ما چيزى را عذاب نمى شماريم، مگر وقتى كه جسم ما را به درد آورد و متألم سازد و يا نقص و يا فسادى در نعمت هاى مادى ما پديد آورد. مثلاً مال ما را از بين ببرد و يا يكى از عزيزان ما را بميراند، يا بدن ما را مريض كند، با اين كه آن چه قرآن در تعليمات خود از ع__ذاب اراده ك__رده غي__ر اين است.

ح__ال ببينيم از آيات قرآن__ى، در باره ع__ذاب، چه معناي__ى را استف__اده مى كني__م؟

1 _

قرآن كريم زندگانى كسانى را كه پروردگار خود را فراموش كرده اند هر قدر ه__م زندگى بسي__ار وسيعى داشته باشن__د زندگان__ى بسيار تن_گ و سخت__ى مى دان__د و مى فرماي__د: «وَ مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْ_رى فَاِنَّ لَ_هُ مَ_عيشَ_ةً ضَنْكا.» (124 / طه)

2 _ قرآن كريم مال و اولاد را كه در نظر ما نعمت گوارا مى آيد، عذاب خوانده، مى فرمايد: «وَ لا تُعْجِبْكَ اَمْوالُهُمْ وَ اَوْلادُهُمْ اِنَّما يُريدُ اللّهُ اَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِها فِى الدُّنْيا وَ تَزْهَقَ اَنْفُسُهُ_مْ وَ هُ_مْ كافِ_روُنَ.» (85 / توبه)

و حقيق__ت امر اين است كه مس__رت و اندوه و ش__ادى و غ__م و رغب__ت و نفرت و رنج و راح__ت آدمى داي__ر م_دار ط_رز فك__ر آدم__ى در مسأل_ه سعادت و شقاوت است.

و در ثانى سعادت و شقاوت و آن عناوين ديگرى كه همان معنا را مى رساند، به

(246) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

اخت__لاف موردش مختلف مى ش__ود، سعادت و شق__اوت روح، ام__رى اس__ت و سعادت و شق__اوت جسم، ام__رى ديگر و همچني__ن سع__ادت و شق__اوت انس__ان، ام__رى اس__ت و سع__ادت و شق__اوت حي___وان ام__رى ديگ__ر و ب__ه همي__ن مقي__اس.

و انسان دنياپرست و مادى كه هنوز متخلق به اخلاق خدايى نشده تنها كاميابى هاى مادى را سعادت مى دان_د و كمت_رين اعتنايى به سعادت روح و كاميابى هاى معنوى ن_دارد.

افراد مادى و بى خبر از خداى لايزال، در حسرت بسر مى برند، تا چيزى را ندارند از نداشتن آن حسرت مى خورند و وقتى به آن دست مى يابند باز متأسف گشته و از آن اعراض نموده، چيزى بهتر از آن را مى جويند، تا بلكه با به دست آوردن آن عطش درونى خود را تسكين دهند، حال افراد مادى، در

دو حال (دارايى و ندارى) چني_ن اس__ت.

عذاب چيست؟ (247)

و اما قرآن كريم انسان را موجودى مركب از روحى جاودانى و بدنى مادى و متغير مى داند، انسان از نظر قرآن همواره با چنين وصفى قرار دارد، تا به سوى پروردگار خود برگردد، در آن موقع است كه خلود و جاودانگى آدمى شروع مى شود و ديگر دچار زوال و دگ_رگونگ_ى نمى گردد.

پس، از نعمت هاى دنيا بعضى مانند علم، تنها مايه سعادت روح آدمى است و بعضى مانند مال و فرزندى كه او را از ياد خدا باز ندارد، مايه سعادت روح و جسم او خواهد بود، آن هم چه سعادت بزرگى!

و همچنين بعضى از حوادث كه مايه محروميت و نقص جسم آدمى است، ولى براى روح جاودانه او سعادت است، مانند شهادت در راه خدا و انفاق مال و ساير امكانات در اين راه، كه اين نيز از سعادت آدمى است، همچون تحمل نوشيدن دواى تلخ است كه دقايق__ى آدمى را ناراح__ت مى كن__د ولى م__دت طولان__ى مزاج__ش را سال_م مى سازد.

(248) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

و اما آن چه كه خوش آيند جسم و مضر به روح آدمى است، مايه شقاوت آدمى و عذاب او است و قرآن كريم اين گونه اعمال را كه تنها لذت جسمانى دارد، متاعى قليل خوانده، كه نبايد به آن اعتنا كرد. و در اين باره فرموده است:

«لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّ_ذينَ كَفَرُوا فِى الْبِلادِ، مَتاعٌ قَليلٌ ثُمَّ مَأْويهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْ_سَ الْمِه_ادُ!»

و همچنين هر چيزى كه مضر به روح و جسم، هر دو است، قرآن آن را نيز عذاب خوان_ده، هم چنان ك_ه خ_ود م_اديي_ن ه_م آن را ع_ذاب م_ى شم_ارن_د. ام__ا ق__رآن آن را

از جهت__ى و م__اديي_ن از نظ__رى ديگ__ر ع__ذاب م_ى دانن__د.

قرآن آن را از اين نظر عذاب مى داند كه مايه ناراحتى روح است و ماديين از اين نظر عذاب مى دانند كه مايه بدبختى و ناراحتى بدن است، نظير انواع عذاب هايى كه بر امت هاى گ_ذشت_ه ن_ازل ش_ده و قرآن در اين باره مى فرمايد:

«اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعادٍ، اِرَمَ ذاتِ الْعِمادِ،اَلَّتى لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُها فِى الْبِلادِ، وَ ثَمُودَ

عذاب چيست؟ (249)

الَّذي__نَ جابُوا الصَّخْ__رَ بِالْوادِ ، وَ فِرْعَوْنَ ذِى الاَْوْتادِ ، اَلَّذينَ طَغَوْا فِى الْبِلاد،فَاَكْثَروُا فيهَا الْفَسادَ، فَصَبَّ عَلَيْهِ_مْ رَبُّ__كَ سَ_وْطَ عَ__ذابٍ، اِنَّ رَبَّ_كَ لَبِالْمِ_رْصادِ» (6 تا 14 / فجر)

سعادت و شقاوت موجودات با شعور، بستگى به شعور و اراده آن ها دارد چون ما يك امرى را كه در نظر ديگران لذيذ است ولى ما لذت آن را احساس نمى كنيم، سعادت خ__ود نمى دانيم، هم چنان كه امرى را كه براى ديگران الم انگيز است ولى ما از آن احساس الم و ناراحت__ى نمى كني__م، شقاوت نمى شماري_م.

از همين جا روشن مى شود، روشى كه قرآن در مسأله سعادت و شقاوت طى كرده غير از آن روشى است كه ماديين پيش گرفته اند و انسان فرو رفته در ماديات هم اگر بخواهد زندگيش گوارا شود بايد از مكتبى پيروى كند كه سعادت حقيقى را سعادت بداند و شقاوت حقيقى را شقاوت بداند، چون قران آن چه واقعا سعادت است سعادت مى داند و آن چه به راستى شقاوت است شقاوت مى خواند.

(250) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

قرآن به پيروان خود تلقين مى كند كه دل، به غير خدا نبندند و به آنان اين باور را مى دهد كه تنها مالكى كه مالك حقيقى هر چيز است خدا است، هيچ چيزى جز

به وسيله خدا روى پاى خود نمى ايستد. (چنين كسى اگر دوا مى خورد دواى خدا را مى خورد و اگر غذا مى خورد غذاى او را مى خورد، براى دوا و غذا و هيچ چيز استقلال در ت_أثي_ر ق_ائ_ل نيست.) و نيز چنين كسى هيچ هدفى را جز براى او دنبال نمى كند.

و چنين انسانى در دنيا چيزى به جز سعادت براى خود نمى بيند، آن چه مى بيند يا سعادت روح و جسم او هر دو است و يا تنها سعادت روح او است و غير اين دو چيز را عذاب و دردسر مى داند، به خلاف انسان دل بسته به ماديات و هواى نفس كه چنين فردى چه بسا خيال كند آن اموال و ثروتى كه براى خود جمع آورى كرده مايه خير و سعادت او است، ولى به زودى بر خبط و گمراهى خود واقف مى شود و همان سع_ادت خي_ال_ى تب_دي_ل ب_ه شق_اوت يقين_ى م_ى ش_ود، چنان كه خ_داون_د فرموده:

عذاب چيست؟ (251)

«فَ_ذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَ يَلْعَبُوا حَتّى يُ_لاقُ_وا يَ__وْمَهُ_مُ الَّ_ذى يُوعَدوُنَ!» (83 / زخرف) ع__لاوه بر اين ك__ه در هي__چ جاى دني__ا و نزد هيچ يك از دنياپرست__ان مادى، نعمت__ى كه ل__ذت خالص باشد وجود ندارد، بلك__ه اگر از نعمت__ى لذتى مى برن__د همان ل__ذت توأم با غ__م و ان__دوه است، غ__م و اندوه__ى كه خوش__ى آن__ان را تي_ره و تار مى سازد.

از اين جا روشن مى شود كه درك و طرز تفكرى كه در انسان هاى موحد و مخصوصا در اهل قرآن است غير درك طرز فكرى است كه ديگران دارند، با اين كه هر دو طايفه از يك نوع هستند، يعنى هر دو انسانند، البته بين دو نقطه نهايى اين دو طرز تفكر مراتب بسيارى هست، كه صاحبان آن اهل ايمان هستند

اما طايفه ديگر به خاطر نرسيدن به كمال تربيت و تعليم الهى، كم و زياد و يا زيادتر گرفتار انحراف فكرى مى شوند.

اين بود آن چه ما مى توانستيم از كلام خداى تعالى درباره مسأله عذاب استفاده

(252) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

كنيم، ليكن در عين اين كه گفتيم كلمه عذاب در اصطلاح قرآن به معناى عذاب روحى تنها و يا روحى و جسمى است، چنان هم نيست كه از استعمال اين كلمه در مورد ناملايمات جسمانى فق__ط، امتناع بورزد و آن را ع__ذاب نداند، بلك__ه اين كلم__ه را در آن م_ورد ني_ز ب__ه ك_ار ب_رده، از آن جمل_ه، از اي__وب حكاي__ت ك__رده ك__ه گف__ت:

«اَنّ_ى مَسَّنِ_ىَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَ عَذابٍ،» (41 / ص) و نيز فرموده:

«اِذْ اَنْجيكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ...،» (6 / ابراهيم)

كه عذاب هاى فرعون به بنى اسرائيل را از طرف خدا امتحان و از طرف فرعون و فى نفسه عذاب خوانده و نفرموده آن چه از ناحيه فرعون به شما بنى اسرائيل رسيد ع__ذاب خ__دا بود. (1)

1- المي_زان، ج :3 ، ص: 3 .

عذاب چيست؟ (253)

شديدترين عذاب كدام است؟

«وَ مَنْ اَظْلَ_مُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللّهِ كَذِبا اَوْ كَذَّبَ بِايتِه اِنَّهُ لايُفْلِحُ الظّلِمُونَ...،»

«ستمك_ارت_ر از آن كس_ى ك_ه ب_ه دروغ ب_ه خ_داون_د افترا ببندد يا آيات او را تكذيب كند كيست؟ به درستى كه ستمگران رستگار نمى ش_ون_د....» (21 / انعام)

مى فرمايد: اينان با اين انحرافات خود، به خويشتن شديدترين ظلم را كرده و خود را به هلاكت و خسران مى كشند، سپس بيان مى كند كه اين مظالم در روز قيامت به چه صورتى منعكس شده، به چه كيفيت وحشت زائى به ايشان مى رسد، به طورى كه از شدت آن با

انكار آن چه كه در دنيا مى گفتند خود را تكذيب كرده تمناى بازگشت به دنيا

(254) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

مى كنند، شايد كه اين بار عمل صالح كنند و به خاطر كوتاهى هائى كه در حق خداى سبحان نموده اند اظهار حسرت مى كنند.

ظلم يكى از شنيع ترين گناهان است، بلكه با كمى دقت و تحليل عقلى بايد گفت: زشتى و شناعت گناهان ديگر هم به مقدار ظلمى است كه در آن ها است و معناى ظلم عبارتست از خروج از عدالت و حد وسط و ظلم همان طورى كه از جهت اختلاف خصوصيات آن شخص مرتكب، مختلف و كم و زياد مى شود، همچنين نسبت به اختلاف اشخاصى كه ظلم برايشان مى شود و يا اراده ظلم بر آنان شده است، اختلاف و شدت و ضعف پيدا مى كند، به اين معنا كه هر چه موقعيت و شأن او عظيم تر باشد ظلم بر او شنيع تر و بزرگ تر خواهد بود و معلوم است كه ساحتى مقدس تر و منزلتى رفيع تر و عزيزتر از ساحت و منزلت پروردگار و آيات داله بر او نيست.

بنابراين آن كسى هم كه به چنين ساحت قدسى و يا به چيزى كه منسوب به اين ساحت است ظلم روا بدارد از هر ظالمى ظالم تر خواهد بود، اين نيز معلوم است كه چنين كسى ج__ز به خود ظلم نكرده و اين همان چي__زى است كه دقت عقل__ى آن را اقتض__ا دارد. خداى سبح__ان نيز با جمل_ه: «وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللّهِ كَذِبا اَوْ كَذَّبَ بِايتِه،»

شديدترين عذاب كدام است؟ (255)

همي_ن نظريه عقل__ى را تصدي__ق فرم__وده است.

بعضى از مفسرين خواسته اند قائلين به جواز شفاعت پيغمبر و معصومين از ذريه آن جناب

و يا اولياى كرام از امتش را نيز مشمول آيه قرار داده و آنان را هم مشرك بدانند و گفته اند: اين آيه علاوه بر بت پرستان منطبق بر معتقدين به شفاعت نيز هست!! و هر كس اين حضرات را درباره حاجتى از حوائج دنيا و آخرت خود شفيع درگاه خدا قرار دهد نيز مشرك است. و گويا از اين معنا غفلت ورزيده اند كه پروردگار متعال، خودش شفاعت را در صورتى كه به اذن او باشد در كلام مجيدش بدون تقييد به دنيا و آخرت اثبات كرده و فرموده است: «مَنْ ذَا الَّذى يَشْفَعُ عَنْدَهُ اِلاّ بِاِذْنِهِ،» (255 / بقره) علاوه بر اين كه فرموده: «وَلا يَمْلِكُ الَّذينَ يَدْعُونَ مِنْ دوُنِهِ الشَّفاعَةَ اِلاّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ!» (86 / زخرف)

و به طورى كه مى بينيد شفاعت را حق علمايى دانسته كه به حق شهادت مى دهند و

(256) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

قدر متيق__ن از اين گونه علم__اء انبي__ا عليه السلام هستند كه از جمل_ه آنان نب_ى محترم ما است.

در آيه: «لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النّاسِ،» (143 / بقره) و آيه: «وَ تِلْكَ الاَْمْثالُ نَضْرِبُها لِلنّاسِ وَ ما يَعْقِلُها اِلاَّ الْعالِمُونَ،» (43 / عنكبوت) علاوه بر انبيا و خاتم النبيين، شهدا و علماى ديگرى را در امت اسلام اثبات مى كند و معلوم است كه خداى تعالى جز حق اثبات نمى ف__رم_اي_د، پس در ام_ت اس_لام هم شه__داى به حق_ى هس_ت. و در خصوص اهل بيت پيغمبر صلى الله عليه و آله مى فرمايد:

«اِنَّما يُري_دُ اللّهُ لِيُ_ذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهيرا!» (33 / احزاب) اين آيه بيان مى كند كه اهل بيت پيغمبر عليه السلام به تطهير خود پروردگار طهارت يافته اند، آيه: «اِنَّهُ لَقُرْآنٌ

كَريمٌ، فى كِتابٍ مَكْنُونٍ، لا يَمَسُّ_هُ اِلاَّ الْ_مُطَهَّروُنَ،» (77 و 78 و 79/ واقعه) ه_م بي_ان م_ى كن_د ك_ه ق_رآن را ج_ز «مُطَهَّرُون» (پ_اك_ان) نم_ى فهمن_د، در نتيج_ه اثب_ات مى شود ك_ه اهل بيت پيغمبر عليه السلام پاكان و علماى به قرآنى هستن_د ك_ه تبي_ان ه_ر چي_ز

شديدترين عذاب كدام است؟ (257)

اس_ت، همان ها در مسأل_ه شه_ادت ب_ه حقى كه در آن لغ_و و تأثيم راه نداشته باشد ق_در متيق__ن از اف__راد امتند.

پس نب_اي_د گفت: توسل به اين بزرگواران و آنان را در درگاه خدا شفيع قرار دادن ش____رك اس____ت!!! (1)

تفاوت عذاب و رحمت خدا در چيست؟

«...قالَ عَذاب_ىآاُصيبُ بِ_هِ مَ_نْ اَشآءُ وَ رَحْمَت_ى وَسِعَ_تْ كُ_لَّ شَ_ىْ ءٍ فَسَاَكْتُبُها لِلَّذي__نَ يَتَّقُ_ونَ وَ يُ_ؤْتُ___ونَ ال_زَّك___وةَ وَ الَّ_ذي___نَ هُ_مْ بِآياتِن_ا يُؤْمِنُ__ونَ،»

«... گفت: عذاب خويش را به هر كه خواهم مى رسانم و رحمت من به همه چيز رس_است و آن را ب_راى كس_انى ك_ه پ_رهي_زك_ارى كنن_د و زك_ات دهن_د و

1- المي__زان، ج :7 ، ص: 60 .

(258) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

كس_ان_ى ك_ه ب_ه آي_ه ه_اى م_اايم_ان بي_اورن_د مق_رر م_ى كني_م.» (156 / اعراف)

اگر رساندن عذابش را مقيد به جمله هر كه را بخواهيم كرده و در رحمت خود چنين تقييدى را به كار نبرده، براى اين بوده كه عذاب از اقتضاى عمل گنهكاران ناشى مى شود نه از ناحيه خود او، از ناحي__ه او جز رحمت ناشى نمى شود، هم چنان كه فرم__وده: «ما يَفْعَ__لُ اللّهُ بِعَ_ذابِكُمْ اِنْ شَكَ_رْتُ_مْ وَ امَنْتُ__مْ،» (145 / نساء) و نيز فرموده:

«لَئِ__نْ شَكَ_رْتُ__مْ لاََزي_دَنَّكُ__مْ وَ لَئِ_نْ كَفَ__رْتُ_مْ اِنَّ عَ_ذاب_ى لَشَ_دي_دٌ،» (7 / ابراهي__م)

و از اين دو آيه به خوبى برمى آيد كه اگر خداوند گنهكاران را عذاب مى كند، اين عذاب كردنش به اقتضاى ربوبيتش نيست، وگرنه جا داشت

تمامى افراد را عذاب كند و حال آن كه مشيتش به عذاب افراد معينى تعلق مى گيرد و معلوم است كه مشيتش تعلق نمى گيرد مگر به عذاب كردن آن افرادى كه نعمتش را كفران كرده اند. پس باز عذاب او مستند به گنهكاران است نه مستند به خود او.

علاوه بر اين كه از آيات كريمه قرآن برمى آيد كه اصولاً عذاب همان فقدان رحمت

تفاوت عذاب و رحمت خدا در چيست؟ (259)

است، هم چنان كه نقمت عدم بذل نعمت است و اين نرسانيدن نعمت و رحمت جز در م__ورد افرادى كه به خاطر كف__ر و گناه استعداد رحم__ت و نعمت را از دست داده اند تحقق پي_دا نم_ى كن_د، پ_س در حقيق_ت سب_ب ع_ذاب، هم_ان نبودن سب_ب رحم_ت اس_ت!

جمله: «عَذابىآ اُصيبُ بِهِ مَنْ اَشآءُ وَ رَحْمَتى وَسِعَتْ كُلَّ شَىْ ءٍ،» خصوصيت عذاب و عموميت رحمت را بيان م_ى كند. (1)

سريع نبودن برخى عقاب هاى الهى

«وَ اِذْ تَ__أَذَّنَ رَبُّ_كَ لَيَبْ_عَثَ_نَّ عَلَيْ_هِ_مْ اِل__ى يَ__وْمِ الْ_قِيامَ___ةِ مَ___نْ يَسُ_ومُهُ_مْ سُ_وآءَ الْعَ__ذابِ اِنَّ رَبَّ__كَ لَ_سَ__ري_عُ الْ_عِ__قابِ وَ اِنَّ___هُ لَ_غَ_فُ___ورٌ رَح_ي__مٌ،»

«و چون پروردگارت اعلام كرد كه تا روز قيامت بر يهودان كسى را مى گمارد كه

1- الميزان، ج :8 ، ص: 356 .

(260) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

آن ها را عذابى سخت كند كه پروردگارت تند مجازات است و هم او آمرزگار و رحيم است.» (167/ اعراف)

اين كه فرمود: «اِنَّ رَبَّكَ لَسَريعُ الْعِقابِ،» معنايش اين است كه پاره اى از عقاب هاى خداون__د عقابى است كه ف__ورى و با شت__اب روى مى آورد، مانن__د عق__اب اه__ل طغيان، هم چنان ك__ه در آن آي_ه ديگ__ر فرم__وده: «اَلَّذينَ طَغَ__وْا فِى الْبِلادِ ... اِنَّ رَبَّكَ لَبِ__الْمِ__رْص__اد!» (11 و 14 / فج___ر)

به حسب ظاهر، جمل_ه: «وَ اِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحيمٌ،» در دنبال__ه آيه شريف__ه نيامده

مگر ب__راى اين ك__ه بفهمان__د هم__ه عقاب ه__اى خدا سريع و فورى نيس__ت، چه اگر خداون__د همواره سريع العقاب مى بود و همه عقاب هايش فورى بود ديگر جمله: «وَ اِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحيمٌ،» در ذيل آيه معنا نداشت.

جمله مذكور معناى آيه را به اين برگشت مى دهد كه پروردگار تو بخشنده گناهان و

سريع نبودن برخى عقاب هاى الهى (261)

مهربان با بندگانش هست، وليكن اين طور هم نيست كه وقتى حكم عقاب را درباره بعضى از بندگانش به خاطر استحقاقى كه به جهت طغيان و سركشى دارند براند، عقابش سريع است و فورا محكوم را مى گيرد، چون بعد از حكم راندنش هيچ چيزى مانع از نفوذ حكمش نمى شود. (1)

عذاب دو مرحله اى منافقين

«وَ مِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الاَْعْرابِ مُنافِقُونَ وَ مِنْ اَهْلِ الْمَدينَةِ مَرَدوُا عَلَى النِّفاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَ يُرَدُّونَ اِلى عَذابٍ عَظيمٍ،»(101/توبه)

از جمله اعراب (باديه نشينان) كه در پيرامون شما هستند منافقين هستند كه در كار

1- المي_______زان، ج :8 ، ص: 387 .

(262) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

نفاق تمرين كرده اند و همچنين از اهل مدينه هم منافقين هستند كه بر نفاق عادت كرده اند و تو اى محمد ايشان را نمى شناسى، ما مى شناسيمشان و به زودى در دو نوب_ت عذابشان مى كنيم، آن گاه به سوى عذاب بزرگ باز خواهند گشت.

مقص_ود از «عَ_ذاب» در دو ن_وبت، ب_ه ط_ورى ك_ه بعض_ى گفت_ه اند، يك مرتبه در دنيا به اسير شدن و كشته شدن و بار ديگر در قبر عذاب شدن است.(1)

مستضعفين و مشخص نبودن مغفرت يا عذاب آن ها

«وَ اخَروُنَ مُرْجَوْنَ لاَِمْرِاللّهِ اِمّا يُعَذِّبُهُمْ وَ اِمّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَ اللّهُ عَليمٌ حَكيمٌ،»

«و عده اى ديگر هستند كه كارشان محول به فرمان خدا شده، ي_ا عذابش_ان مى كند و يا مى بخشدشان، كه خدا داناى حكيم اس_ت.» (106 / توبه)

1- المي_زان، ج :9 ، ص: 511 .

مستضعفين و مشخص نبودن مغفرت يا عذاب آن ها (263)

معناى تأخير انداختن ايشان به سوى امر خدا اين است كه وضع ايشان آن طور روشن نيست كه بتوان عذاب خدا را برايشان پيش بينى كرد و يا مغفرت و آمرزش او را، پس امر ايشان محول به امر خداست، تا او درباره ايشان چه بخواهد، هر چه او خواست همان خواهد شد.

اين آيه فى نفسه و با قطع نظر از روايات با وضع مستضعفين تطبيق مى كند، كه در حقيقت مانند برزخى هستند ميان نيكوكاران و بدكاران، آيه شريفه عاقبت كار ايشان را مخفى داشته و آن را بر همان

ابهام و نامعلوميش باقى گذارده، حتى در دو اسم شريفى هم كه در آخر ذكر كرده يعنى اسم عليم و حكيم باز ابهام را رسانده، زيرا اين دو اسم دلالت دارند بر اين كه خدا درباره آنان بر مقتضاى حكمت و علمش رفتار مى كند، به خلاف دو اسم_ى ك_ه در ذي_ل آيه «وَ اخَروُنَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ،» (102 / توبه) آورده،

(264) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

چ__ون در آخ__ر آن ف__رم__وده: «عَسَ_ى اللّهُ اَنْ يَتُ_وبَ عَلَيْهِمْ وَ اللّ_هَ غَفُ_ورٌ رَحي_مٌ!» (1)

عذاب قيامت نه تخفيف مى پذيرد و نه تأخير!

«وَ اِذا رَءَالَّذي__نَ ظَلَمُ__وا الْعَ__ذابَ فَ_لا يُخَفَّ_فُ عَنْهُ__مْ وَ لا هُ__مْ يُنْظَ__رُونَ،»

«و چ_ون كسانى ك_ه ست_م ك_رده ان_د ع_ذاب را ببينن_د ن_ه ع_ذابش_ان سب_ك شود و نه مهل__ت ي_ابن__د.» (85 / نحل)

1- المي_زان، ج :9 ، ص: 517 .

عذاب قيامت نه تخفيف مى پذيرد و نه تأخير! (265)

اين آيه در مقام بيان فرق ميان عذاب قيامت با عذاب هاى دنيوى است، كه گريبانگير ستمك__اران مى شود، زي__را ع_ذاب ه_اى دني_ايى ستمك_اران، ه_م تخفيف پ_ذي_ر اس__ت و ه_م ت_أخي__رپ_ذي__ر، ول__ى ع__ذاب قي_ام__ت ن_ه تخفي__ف مى پ__ذي__رد و ن__ه تأخي__ر.

مقصود از ديدن عذاب، به طورى كه از سياق برمى آيد اشراف عذاب به ايشان و اشراف ايشان به عذاب بعد از رسيدگى به حساب است و مقصود از عذاب، عذاب روز قيامت است كه همان شكنجه به آتش است.

و معناى آيه اين است كه وقتى به حسابشان رسيدگى شد و حكم عذاب صادر گردي_د و ن_زدي_ك آت_ش ش_دن_د و آن را مشاهده كردند ديگر خلاصى برايشان نيست و ديگ__ر نه تخفيف__ى دارن__د و نه مهلت__ى! (1)

عذاب چه كسانى زيادتر مى شود؟

«اَلَّذينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبيلِ اللّهِ زِدْناهُمْ عَذابا فَوْقَ الْعَذابِ بِما كانُوا يُفْسِ__دُونَ،»

«و كسانى كه كافر بوده اند و مردم را از راه خدا باز داشته اند به سبب آن فسادى كه

1- المي_زان، ج :12 ، ص: 461 .

(266) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

كرده اند عذابى بر عذابشان بيفزاييم!» (88 / نحل)

آيا آن هائى كه سبب كفر ديگران هم شده اند عذابشان با ديگران يكى است؟ چون جاى چنين سؤالى بوده خداى سبحان فرمود: «اَلَّذينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبيلِ اللّهِ،» آن ها ك_ه ع_لاوه ب_ر كف_ر ورزي_دن، راه خ_دا را ب_ه روى ديگ_ران ه_م بستن_د

و ب_ا عن_اد و لج_اج، كف_ر خ_ود را تكمي_ل ك_ردن_د، «زِدْناهُمْ عَذابا» ع_ذاب_ى اختص_اص_ى در ب_راب_ر جل_وگي_ريش_ان از راه خ_دا ب_ه ايش_ان چشانديم فوق العذاب كه همان عذاب عموم__ى در ازاى مطل__ق ظلم و كفر باش__د و در اين ع_ذاب با بقيه مشركي_ن ش_ريكن_د.

«بِما كانُوا يُفْسِدُونَ،» اي_ن جمل_ه تعلي_ل زي_ادت_ى ع_ذاب اس_ت. زي_را افس_اد در زمي_ن و جل_وگي_رى از تشكي_ل مجتمعى ص_ال_ح، ام_رى اس_ت ك_ه پيش آم_دنش مستند به ايشان است زيرا اگر افساد و سد اينان نب__ود تشكيل چني__ن مجتمعى مترقب بود. (1)

1- المي_زان، ج :12 ، ص: 461 .

عذاب چه كسانى زيادتر مى شود؟ (267)

عذاب روز عقيم و بى فردا

«وَ لا يَ_زالُ الَّ_ذي_نَ كَفَ_روُا ف_ى مِ_رْيَ_ةٍ مِنْ_هُ حَتّى تَ_أْتِيَ_هُ_مُ السّاعَ_ةُ بَغْتَ__ةً اَوْ يَ_أْتِيَهُمْ عَ__ذابُ يَ__وْمٍ عَقي_مٍ،»

«و كسانى كه كافرند پيوسته از آن به شك اندرند تا ناگهان رستاخيز سويشان بي_اي_د ي_ا ع_ذاب روز غ_م انگي_ز ايش_ان بيايد.» (55 / حج) (1)

شدي_د و دائمى بودن عذاب آخرت

1- الم_ي_زان، ج :14 ، ص: 557 .

(268) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

«... وَ لَعَذابُ الاْخِرَةِ اَشَدُّ وَ اَبْقى،»

«... و عذاب آخرت سخت تر و پايدارتر است.» (127 / طه)

عذاب آخرت از عذاب دنيا شديدتر و دائمى تر است، براى اين كه عذاب آخرت محيط به باطن آدمى است آن طور كه محيط به ظاهر او است و نيز به خاطر اين كه براى آن آخرى نيست و دائمى است. (1)

عذاب يوم عظيم

«قُلْ اِنّى اَخافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبّى عَذابَ يَوْمٍ عَظيمٍ،»

«بگومن مى ترسم درصورت نافرمانى ام از امر خدا دچار عذاب روزى عظيم گردم،» (13 /زمر)

«قُ____لِ اللّ__هَ اَعْبُ____دُ مُخْلِص___ا لَ___هُ دين_____ى،»

«بگ__و من تنها خدا را مى پرست_م و دي_ن خ_ود را ب_راى او خ_ال_ص م_ى س_ازم.» (14 / زمر)(2)

1- المي__________زان، ج :14 ، ص: 326 .

2- المي_زان، ج :17 ، ص: 377 .

عذاب يوم عظيم (269)

كلمه فصل جلوگير عذاب دنيا، قطعيت عذاب آخرت

«... وَ لَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ وَ اِنَّ الظّالِمينَ لَهُمْ عَذابٌ اَليمٌ،»

«... اگر كلمه فص_ل و قض___اء حتم___ى نب_ود ك___ار ه_لاكتش_ان يكس_ره مى ش_د و ستمك___اران ع____ذاب____ى دردن______اك دارن_____د.» (21 / ش___ورى)

اي_ن آي_ه ته_دي_د كف_ار اس_ت ب_ر ظلم_ى ك_ه ك_ردن_د و ني_ز اش___اره اس_ت ب_ه اين كه از قلم خ__دا نمى افتن_د و از ع_ذاب_ش ره_ائ_ى ن_دارن_د، ح_ال اگ_ر بي_ن آن ها قض___اء ن_ران_د و در دني_ا ع_ذابش__ان نكن__د، در آخ__رت ع__ذاب__ى دردن__اك خ_واهن__د داش__ت. (1)

(270) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

چرا كيفر مجرمين در قيامت آتش و ضلالت شده؟

«اِنَّ الْمُجْرِمي_نَ فى ضَ_لالٍ وَ سُعُ_رٍ،»

«به درستى كه مجرمين از موطن سعادت گمراه و در آتش افروخته قرار دارند،» (47 / قمر)

«... اِنّ_ا كُ_لَّ شَ__ىْ ءٍ خَلَ_قْن_اهُ بِق_َ_دَرٍ،»

« ك__ه م__ا ه__ر چي__زى را ب_ا ان_دازه گي__رى قبل__ى آف__ري__دي__م.» (49 / قمر)

چرا كيفر مجرمين ضلالت و سعير در قيامت و چشيدن مس سقر، شده؟ در پاسخ اين سؤال خداى تعالى مى فرمايد: براى اين كه ما هر چيزى را به قدر خلق كرده ايم و

1- المي_زان، ج :18 ، ص: 59 .

چرا كيفر مجرمين در قيامت آتش و ضلالت شده؟ (271)

حاصلش اين است كه: براى هر چيزى قدرى است و يكى از قدرها كه در انسان معين ش__ده اين است كه خداى سبحان او را نوعى كثير الافراد خلق كرده، طورى خلق كرده كه با ازدواج و تناسل، افرادش زياد شود و نيز مجبور باشد در زندگى دني_ائيش اجتم_اعى زن_دگى كند و از زندگ_ى دني_اى ن_اپ_اي_دارش ب_راى آخ_رت پايدارش زاد و ت_وشه جم_ع كن_د و ني_ز يكى ديگر از ق_دره_ا اين است ك_ه در ه_ر عص_رى رس_ولى ب_ه س_وى ايش_ان بف_رست_د و ب_ه س_وى سع_ادت دني_ا

و آخ_رت دع_وتش_ان كن_د، ه_ر كس دع_وت آن رس_ول را بپذي_رد رستگ_ار گ_ردد و سع_ادتمن_د ش_ود و داخ_ل بهشت و در ج_وار پ_روردگ_ارش ق_رار گي_رد و ه_ر ك_س آن را رد كن_د و م_رتك_ب ج_رم شود در ضلالت و آتش قرار گيرد. در نتيج_ه مف_اد آي_ه اي_ن مى شود كه: ع_ذاب كف_ار به آتش بر وفق حكمت است و از نظر اراده الهى به هيچ وجه تغييرپذير نيست، چون اين نيز يكى از مصاديق قدر است. (1)

1- المي_زان، ج :19 ، ص: 144 .

(272) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

عذاب آخرت بزرگ تر است

«كَ____ذلِ__كَ الْعَ__ذابُ وَ لَعَ__ذابُ الاْخِ__رَةِ اَكْبَ___رُ لَ__وْ ك__انُ___وا يَعْلَمُ___ونَ،»

«آرى عذاب چنين است و البته عذاب آخرت بزرگ تراست اگر مردم بناى فهميدن داشته باشند.» (33 / قلم)

خداى تعالى انسان را با مال و اولاد امتحان مى كند و انسان به وسيله همين مال و اولاد طغيان نموده مغرور مى شود و خود را بى نياز از پروردگار احساس نموده، در نتيجه اصلاً پروردگار خويش را فراموش مى كند و اسباب ظاهرى و قدرت خود را شريك خدا مى گيرد و قهرا جرأت بر معصيت پيدا مى كند، در حالى كه غافل است از

عذاب آخرت بزرگ تر است (273)

اين كه ع_ذاب و وب_ال عملش دورادور او را گ_رفت_ه و اين طور ع_ذابش آم_اده شده، ت_ا ناگه_ان بر س__رش بت__ازد و ب_ا ه_ول انگي__زت__ري__ن و تل_خ تري__ن شك__ل رخ بنم_ايد.

قرآن مى خواهد با نقل اين داستان يك قاعده كلى براى همه انسان ها بيان كند. اين كه فرمود: و هر آينه عذاب آخرت بزرگ تر است اگر بفهمند، علتش اين است كه عذاب آخرت از قهر الهى منشأ دارد و چيزى و كسى نمى تواند در برابرش مقاومت كند، عذابى

است كه خلاصى از آن نيست، حتى مرگى هم به دنبال ندارد، به خلاف عذاب هاى دنيوى كه هم در بعضى اوقات قابل جبران است و هم با مرگ پايان مى پذيرد، عذاب آخرت از تمامى جهات وجود، محيط به انسان است و دائمى و بى انتها است، نه چون عذاب هاى دنيا كه بالاخره تمام مى شود. (1)

آيا عذاب قيامت جاودان است يا تمام شدنى است؟

اين مسئله كه آيا عذاب قيامت انقطاع مى پذيرد و يا خالد و جاودانه است؟ مسئله اى اس__ت كه نظريه علم__اى اهل بحث در آن مختل__ف است، هم از نظ__ر ادله عقل__ى و هم از جه__ت ظ_واه__ر لفظ___ى.

1- ال____مي___زان، ج :19 ، ص: 428 .

(274) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

1 _ از جه_ت ظ_واه_ر لفظ_ى: ب_اي_د دانس_ت ك___ه كت_اب خ_دا ن_ص اس_ت در خلود و ج_اودانگى و مى فرماي_د:

«وَ ما هُمْ بِخارِجينَ مِنَ النّارِ!»

«ايش_ان ب_ه هيچ وجه از آتش بيرون نخواهند شد!» (167 / بقره)

سنت از طرق ائمه اهل بيت عليه السلام نيز آن قدر زياد است كه به اصطلاح به حد استفاضه رسيده و اگر اخبار ديگرى از اين حضرات روايت شده كه عذاب دوزخ قطع مى شود و هميشگى نيست، به خاطر مخالفتش با صريح كتاب، طرد مى شود.

2 _ از جهت عقل: نعمت و عذاب عقلى كه عارض بر نفس مى شوند، به خاطر تجردش و تخلقش به اخلاق و ملكات فاضله يا رذيله و يا به خاطر احوال خوب و بدى كه كسب كرده، اين احوال و ملكات در نفس، صورتى نيكو و يا قبيح ايجاد مى كند كه نفس

آيا عذاب قيامت جاودان است يا تمام شدنى است؟ (275)

سعيده از آن صورت نيكو متنعم و نفس شقيه (1) از آن

صورت قبيح متألم مى شود. در صورتى كه اين صورت ها در نفس رسوخ نكره باشد و صورى ناسازگار با ذات نفس باشد، به زودى زايل مى گردد، براى اين كه عقل براى ناسازگارى دوام و اكثريت نمى بيند و فش__ار، زور و ناسازگ__ارى محكوم به زوال اس__ت. پس اگر ذات نف__س سعيده باشد، صورت ه__اى رذيله و زشت دي__ر يا زود از آن زاي__ل مى گردد و اگ__ر ذات نفس شقي__ه باشد، صورت هاى نيك__و و جميل كه در آن نق__ش بسته، به زودى زايل مى شود.

1- نفس شقيه متضاد نفس سعيده از آيه 123 سوره طه گرفته شده كه مى فرمايد: «فَمَنِ اتَّبَعَ هُداىَ فَلا يَضِلُّ وَ لا يَشْقى _ هركه هدايت مرا پيروى كند نه گمراه مى شود و نه تيره بخت!»

(276) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

و نفس خودش مى ماند و آن سعادت و شقاوت ذاتيش، پس اگر نفس مؤمن به خاطر گناهانى صورت هاى زشتى به خود گرفت سرانجام آن صورت ها ازبين مى رود، چون با ذات نفس سازگار نيست هم چنان كه نفس كافر كه ذاتا شقى است، اگر به خاطر تكرار كارهائى صالح صور حسنه اى به خود گرفت، آن صور بالاخره از نفس زايل مى شود، چون محيط نفس با آن سازگار نيست. و همه اين مطالب در آن صورت كه گفتيم: صورت ها رسوخ نكرده باشد، روشن است.

و اما در صورتى كه صورت هاى عارض بر نفس، در نفس رسوخ كرده باشد و در نتيجه صورت جديدى و نوعيت تازه اى به نفس داده باشد، مثلاً او را كه انسان بود و داراى صورت انسانى بود، بخيل كند، كه چنين انسانى يك نوع جديدى از انسانيت است.

و اين هم معلوم است كه اين نوع يعنى انسان، نوعى است مجرد در نفس

و موجود مجرد دائمى الوجود است، در نتيجه هر گناهى كه از او صادر شود، در صورتى كه نفس او سعيده باشد و با گناه سنخيت نداشته باشد و خلاصه عوامل خارجى گناه را به گردنش گذاشته باشند، در چنين صورتى وبال و عذاب آن گناهان را مى چشد و پاك

آيا عذاب قيامت جاودان است يا تمام شدنى است؟ (277)

مى شود و از عذاب نجات مى يابد و در صورتى كه نفس او شقى باشد و با گناه سنخيت داشته باشد در اين صورت هر چند كه هر چه از چنين نفسى سر مى زند به اذن خدا است وليكن از آن جا كه گناهان بدون قسر و فشار از او سر مى زند، چون نفس او نفسى گن_اه دوست اس_ت، ل_ذا چني_ن نفس_ى دائم_ا در ع_ذاب خ_واه_د م_اند. و مَثَل چنين انسانى كه دائما گرفتار و معذب به لوازم ملكات خويش است به وجهى مَثَل كسى است كه به مرض ماليخوليا و يا مرض كابوس دائمى مبتلاشده كه دائما صورت هائى هول انگيز و وحشت آور و زشت از قوه خياليه اش سر مى زند، چنين كس_ى هم_واره از آن صورت ه_ا ف_رار م_ى كن_د و ب_ا آن ها در جن_گ و ستي_ز و ب_الاخ___ره در ع_ذاب اس_ت، ب_ا اين كه خ__ود او اي_ن ص_ورت ها را درست م_ى كن_د.

مگر عذاب، غير آن چيزى است كه انسان قبل از ابتلاء بدان از آن مى گريزد؟ و بعد از آن كه بدان مبتلا شد، در جستجوى خلاصى از آن برمى آيد؟ و اين تعريف و مثال بر آن

(278) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

امور زشت و صورت هاى غير جميل كه انسان شقى در دار آخرتش با آن ها روبرو مى شود، صدق مى كند.

پ__س معل__وم ش__د

ك__ه ع__ذاب ج__اودان__ه و انقط__اع ن__اپذي__ر، از انس__ان شق__ى، خ__ود شقاوت و بدبختى ذاتى او است و كس_ى او را ب_دان مبت__لا نك__رده است.

عذاب خالد اثر و خاصيت آن صورت نوعيه شقاوت بارى است كه نفس انسان شقى به خود گرفته است، (و او را نوع مخصوصى از انسان ها كرده، همان طور كه گاو نمى توان__د روزى غير گاو ش__ود،) اين ن__وع انسان هم نمى تواند نوع ديگرى شود، چ__ون تص_ور و گفتگ_وى م_ا از چني_ن نفس_ى بع_د از آن اس__ت ك_ه نخس__ت ب_ه اختي_ار خ_ود گن_اه_ان_ى م_رتكب ش_د و سپس ب_ه دنب_ال آن گن_اه_ان اح_وال_ى پ_ى در پ_ى در نف_س او پديد آمد و ب_ه دنب_الش استع_داد ش__دي_دى در ذات نف__س پي__دا ش__د.

و همي_ن ش_دت ي_افت_ن استع_داد نف_س، علت_ى اس_ت ك_ه در تم_ام_ى ح_وادث ب_اعث

آيا عذاب قيامت جاودان است يا تمام شدنى است؟ (279)

مى شود ص_ورت_ى متناس_ب ب__ا سنخ آن استع__داد در نف__س پ__دي_د بياورد.

در نتيجه همان طور كه بعد از انسان شدن نان و گوشت و ميوه و عناصر و مواد ديگ_رى ك_ه انس_ان م_ركب از آن است، ديگ_ر صحي_ح نيست بپ_رسي_م چ_را اي_ن مركب شع_ور پي_دا كرده و چرا فكر دارد و چرا و چرا و صدها چراى ديگر، براى اين كه پاسخ به همه اين سئوالات يك كلمه است و آن اين است كه چون انسان شده اس__ت!

همچنين در م_ورد بحث م_ا، صحي_ح نيست بپ_رسي_م چ_را شق_اوت دست از يق_ه او ب_ر نم_ى دارد و دائما آثار شقاوت از آن سر مى زند؟ كه يكى از آن آثار، عذاب ج_اودان_ه است، چ_ون ج_واب هم_ه اين ها اي_ن است ك_ه چ_ون او ب_ه دست خ_ود و ب_ه اختي_ار خود، خود

را شقى ساخت، يعنى انسانى خاص كرد كه شقاوت، لازمه وجود او است! (1)

1- المي______زان، ج :1 ، ص: 622 .

(280) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

تصور عذاب قي_امت در دنيا

«وَ لَ_وْ يَ_رَى الَّ_ذي_نَ ظَلَمُ_وا اِذْ يَ__رَوْنَ الْعَذابَ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّهِ جَميع__ا وَ اَنَّ اللّهَ شَديدُ الْعَذابِ،»

«اى كاش اي_ن ستمك_اران در همي_ن دني_ا، روزى را ك_ه در آن ع_ذاب را مى بينند، مى ديدند، كه اگر چنين چيزى ممكن بود، مى ديدندكه نيرو همه و همه براى خداست و ني__ز مى ديدن__د ك__ه خ_دا چه ق_در شدي__د الع__ذاب اس__ت!» (165 / بقره) (1)

1- المي______زان، ج :1 ، ص: 592 .

تصور عذاب قيامت در دنيا (281)

ترس از عذاب ناديده خداوند

«يأَيُّهَا الَّذينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّهُ بِشَىْ ءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ اَيْديكُمْ وَ رِماحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّ_هُ مَ_نْ يَخافُ_هُ بِالْغَيْ_بِ فَ_مَنِ اعْتَ_دى بَ_عْدَ ذلِ_كَ فَلَ_هُ عَ__ذابٌ اَلي_م،»

«اى كسانى كه ايمان آورديد خداوند هر آينه و مسلما شما را با چيزى از شكار مى آزمايد به طورى كه شكار تا دسترس و تير رس شما به شما نزديك مى شود تا بداند كه كيست كه از او به غيب مى ترسد پس كسى كه از اين به بعد از حدود خ_داون_د تج_اوز كن_د و در حال احرام شكار كند براى اوست عذابى دردناك.» (94 / مائده)

معناى «خُوف بِالْغَيْب» اين است كه انسان از عذاب هاى دردناك اخروى كه خداى تعالى انسان را از آن ها تحذير كرده - با اين كه محسوس به هيچيك از حواس ظاهره اش نيست - بترسد، چنان كه م_ى ف_رم_اي_د: «اِنَّما تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَ خَشِىَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ،» (11 / يس) و نيز مى فرمايد:

«وَ اُزْلِفَ_تِ الْجَ__نَّ_ةُ لِلْمُ__تَّقي__نَ غَ_يْ__رَ بَعي__دٍ،» (31 / ق)

«ه__ذا م_ا تُ__وعَ__دُونَ لِكُ___لِّ اَوّابٍ حَفي___ظٍ،» (32 / ق)

«مَنْ خَشِىَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ وَ جاءَ بِقَلْبٍ مُنيبٍ،» (33 / ق)

«اَلَّذينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَ هُمْ مِنَ السّاعَ__ةِ مُشْ_فِ_قُ_ونَ،» (49 / انبياء)

(282) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

و اين كه فرمود: «فَمَنِ

اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ» به اين معنا است كه اگر كسى بعد از اين امتح__ان از حدى كه خداوند برايش معين نموده تجاوز كند براى اوست عذابى دردناك.

بعيد نيست اين كه فرمود خداوند شما را مى آزمايد تا بداند چه و چه كنايه باشد از اي__ن كه ب__ه زودى پيش__ام__دى را مقدر مى كند تا مردم تشخيص داده شوند كدام يك از آنان از عذاب ناديده خ__داون__د مى ترسند و كدام يك نمى ترسد، زيرا جهل در ساحت مقدس پ_روردگ_ار راه ن_دارد، ت_ا بخ_واه_د ب_ا پي_ش آوردن اي_ن صحنه ه_ا مطي_ع و ع_اص_ى را تشخي_ص ده___د و ب_ه اي_ن وسيل_ه جه_ل خ_ود را ب_ر ط___رف س___ازد. (1)

1- الميزان، ج :6 ، ص: 204 .

ترس از عذاب ناديده خداوند (283)

خدا براى عذاب كردن شت_اب ن_دارد!

«وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ وَ لَ_نْ يُخْلِ_فَ اللّ_هُ وَعْ_دَهُ وَ اِنَّ يَوْما عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَ____ةٍ مِمّ_____ا تَعُ_دُّونَ،»

«به شتاب از تو عذاب مى خواهند، خدا از وعده خويش تخلف نكند كه نزد پروردگار تو روزى چون هزارسال از سال هايى است كه شمامى شماريد.»(47/حج)

در اين جمله حكم كرده به اين كه يك روز از روزهايى كه نزد خدا است برابر است با هزارسال از روزهايى كه ما مى شماريم و نتيجه مى گيرد: چنين خدايى ترس از فوت وقت ندارد تا در عذاب آن ها عجله كند بلكه او حليم و بزرگواراست، مهلتشان مى دهد تا دركات شقاوت خود را تكميل كنند آن گاه ايشان را در روزى كه برايشان مقدر شده مى گيرد و آن وق_ت كه اجلشان رسي_د ديگ__ر نمى توانن__د عقب بيندازن__د و نه نزديك تر كنن__د. (1)

1- المي_زان، ج :14 ، ص: 550 .

(284) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

كيفر كسانى كه از رحمت خدا مأيوسند؟

«وَ الَّ__ذي_نَ كَفَ__روُا بِآياتِ اللّهِ وَ لِقائِهِ اُولئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتى وَ اُولئِكَ لَهُمْ عَ_ذابٌ اَلي____مٌ،»

«و كس_ان_ى ك_ه ب_ه آي_ات خ_دا و دي_دار او كف___ر ورزي_دن_د آن_ان از رحم_ت م_ن م__أي__وسن____د و آن_ان ع_ذاب__ى دردن____اك دارن____د.» (23 / عنكب___وت)

م_راد از «آي_اتِ اللّه تمامى ادل_ه اى است كه بر وحدانيت حق تعالى،و نبوت رسول خدا صلى الله عليه و آله و حقانيت معاد دلالت دارد، چه آيات آفاقى و چه معجزات نبوت، كه يكى از آن ها قرآن كريم است، پس كفر به آيات خدا به عموميتش شامل كفر به معاد نيز مى شود

كيفر كسانى كه از رحمت خدا مأيوسند؟ (285)

و اگر در عين حال دوباره كفر به لقاى خدا يعنى معاد را ذكر كرده، از قبيل ذكر خاص بع__د از ع__ام است و نكت__ه اش اشاره به اهميت ايم__ان به آن است، چون با انكار معاد، امر دين به

كلى لغو مى شود.

و مراد از اين كه نسبت نوميدى به ايشان داده، يا اين است كه واقعا نوميد هم هستند، چون حيات آخرت را منك_رند و كسى كه اصلاً اعتقادى به آن ن_دارد، قهرا از سع_ادت ابدى و رحمت جاودانى ن_وميد است و يا كنايه است از قضايى كه خدا درباره بهشت رانده كه هيچ كافرى داخل آن نشود. (1)

عذاب وارونه شدن فهم انسان ك_افر

«اَلَّ_ذي_نَ كَفَ_رُوا لَهُ_مْ عَ_ذابٌ شَ_دي_دٌ وَ الَّ_ذي_نَ آمَنُ_وا وَ عَ_مِلُ_وا ال_صّالِ_حاتِ لَهُ_مْ مَغْفِرَةٌ وَ اَجْرٌ كَبيرٌ،»

«كس_انى ك__ه ك__اف__ر ش__دن__د ع_ذاب__ى سخت و كس__انى ك__ه ايم_ان آورده و عم__ل ه__اى ص__ال__ح ك___ردن__د مغفرت و اجرى بس بزرگ دارند،» (7 / فاطر) «اَفَمَ_نْ زُيِّ_نَ لَ_هُ سُ__وءُ عَمَلِ__ه فَ__رَآهُ حَسَن_ا فَ_اِنَّ اللّه يُضِ___لُّ مَ___نْ يَشاءُ

1- المي__زان، ج :16 ، ص: 176 .

(286) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

وَ يَهدى مَ_نْ يَشاءُ ...،»

«پس با اين حال آيا كسى كه عمل زشتش در نظرش زيبا جلوه داده شده و آن را كار نيكى مى بيند با كسى كه خوب را خوب و بد را بد مى بيند يكسان است؟ هرگز، ولى اين خدا است كه هر كس را بخواهد گمراه و هر كس را بخواهد هدايت مى كند....» (8 / فاطر)

مراد از كسى كه عمل زشت_ش در نظ_رش زيب_ا ش_ده، ك_اف_ر است، مى خواهد اشاره كند به اين كه كافر فهمش معكوس و وارون_ه و عقل_ش مقل_وب ش_ده، عم_ل خ_ود را برخلاف آن چه كه هس_ت مى بيند.

كافرى كه وضعش چنين است و مؤمنى كه بر خلاف اوست، مساوى نيستند، براى اين كه خدا يكى از آن دو را به مشيت خود گمراه كرده و آن كافر است، كه به خاطر همين گمراهى، بد

را خوب مى بين_د و ديگ_رى را ب_ه مشي_ت خ_ود ه_دايت فرم_وده و آن مؤمن است ك_ه عمل ص_الح را دوست م_ى دارد و انجام مى دهد و عمل زشت را زشت مى داند.

عذاب وارونه شدن فهم انسان كافر (287)

البته بايد دانست كه اين گمراه كردن خدا، ابتدايى نيست.

و كوتاه سخن اين كه: اختلاف كافر و مؤمن از نظر عاقبتشان به حسب وعده الهى كه اولى را به عذاب و دومى را به رحمت وعده داده به خاطر اختلافى است كه آن دو از نظر اضلال و هدايت اله_ى دارن_د و نش_انه اي_ن اختلاف آن است كه طرز ديد آن دو مختل_ف اس__ت، يك_ى زش_ت را زيبا مى بيند و ديگرى زشت را زشت و زيبا را زيب_ا م_ى بين_د. (1)

فراموشى روز حساب و تبعات آن

«يا داوُدُ اِنّا جَعَلْناكَ خَليفَ_ةً فِ__ى الاَْرْضِ فَاحْكُ_مْ بَ__يْ__نَ ال__نّاسِ بِ__الْحَ__قِّ وَ لا تَتَّبِ_عِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبيلِ اللّهِ اِنَّ الَّذينَ يَضِلُّ__ونَ عَنْ سَبي_لِ اللّ_هِ لَهُ__مْ عَ__ذابٌ شَدي_دٌ بِما نَسُ__وا يَوْمَ الْحِسابِ،»

«اى داوود ما تو را جانشين خود در زمين كرديم پس بين مردم به حق داورى كن

1- المي__زان، ج :17 ، ص: 22 .

(288) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

و به دنبال هواى نفس مرو كه از راه خدا به بيراهه مى كشد و معلوم است كسانى كه از راه خدا به بيراهه مى روند عذابى سخت دارند به جرم اين كه روز حساب را از ياد بردند.» (26 / ص)

اين آيه نهى از پيروى هواى نفس را تعليل مى كند به اين كه اين كار باعث مى شود انس__ان از روز حس__اب غافل شود و فراموشى روز قيامت هم عذاب شديد دارد و منظور از فراموش كردن آن بى اعتنايى به امر

آن است.

در اين آي_ه ش_ريف_ه دلالت_ى است ب_ر اين ك__ه هي_چ ض_لالت_ى از سبي_ل خ__دا و ي_ا ب_ه عب_ارت ديگ_ر هي_چ معصيت__ى از مع_اص__ى منف_ك از نسي_ان روز حس_اب نيس_ت.

«وَ ما خَلَقْنَا السَّم_اءَ وَ الاَْرْضَ وَ ما بَيْنَهُما باطِلاً...،»

«ما آسمان ها و زمين و آن چه بين آن دو است به بازى نيافريديم و جز به حق خلق نكرديم.» (27 / ص )

بعد از آن كه كلام به ياد روز حساب منتهى شد، بر اصل ثبوت آن به دو حجت

فراموشى روز حساب و تبعات آن (289)

احتجاج نمود يكى احتجاج از طريق غايات است، چون اگر امرخلقت آسمان هاوزمين و آن چه بين آن دو است به سوى غايتى باقى و ثابت و غير مؤجل منتهى نشود، امرى ب_اط__ل خواه__د ب___ود.

«ذلِ_كَ ظَ_نُّ الَّذينَ كَفَ_روُا فَوَيْلٌ لِلَّذينَ كَفَروُا مِ___نَ النّارِ،» (27 / ص) يعنى اين كه خدا عالم را به باطل و بدون غايت خلق كرده باشد و روز حسابى كه در آن نتيجه امور معلوم مى شود، در كار نباشد، پندار و ظن كسانى است كه كافر شدند پس واى به حال ايشان از عذاب آتش! (1)

1- الميزان، ج :17 ، ص: 298 .

(290) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

چه كسانى را خدا در آخرت فراموش خواهد كرد ؟

«فَذُوقُوا بِما نَسيتُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا اِنّا نَسيناكُمْ وَ ذُوقُوا عَذابَ الْخُلْدِ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ،»

«به سزاى آن كه ديدار اين روزتان را فراموش كرديد، عذاب بكشيد، كه ما نيز به فراموشيتان سپرديم و به سزاى اعمالى كه مى كرديد عذاب جاويد را تحمل كنيد.» (14 / سجده)

كلم_ه «نِسي_ان» ب_ه معن_اى مح_و ش_دن ص_ورت ذهن_ى چيزى است از مركز و نيروى ذاكرده و گاهى كنايه مى شود از بى اعتنايى به امرى مهم و همين

معناى كنايى م_ورد نظ___ر آي_ه اس___ت.

و معناى آيه اين است كه وقتى قضاى حتمى رانده شده كه پيروان ابليس عذاب را بچشند، پس شما نيز عذاب را بچشيد، به خ__اط__ر اين كه ب__ه لقاى چنين روزى بى اعتنايى كرديد، آن قدر كه حتى آن را انكار نموديد و عمل صالحى انجام نداديد، كه

چه كسانى را خدا در آخرت فراموش خواهد كرد ؟ (291)

امروز پاداش نيكى بگيريد، چون م_ا ني_ز ام_روز ب_ه آن چه ب_راى شم_ا مه_م اس_ت يعن___ى ب__ه سع___ادت و نج_ات شم___ا ب_ى اعتن_ايي_م.

جمله: «فَذُوقُوا عَذابَ الْخُلْدِ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ،» مى فهماند چشيدن عذاب كه شما را ب__دان م_أم_ور نم__ودي__م، چشي__دن ع__ذاب دائم__ى است و بى اعتن__اييتان به لق__اى امروز (آخرت) همان اعمال زشتى است كه مى كرديد!(1)

عذاب دردناك و نفى نظر و تكلم و تزكيه خدا از يهود

«اِنَ الَّذينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِاللّهِ وَاَيْمانِهِمْ ثَمَناقَليلاً اُولئِكَ لاخَلاقَ لَهُمْ فِى الاْخِرَةِ وَ لا يُكَلِّمُهُ_مُ اللّ_هُ وَ لا يَنْظُ_رُاِلَيْهِمْ يَ_وْمَ الْقِيامَةِ وَ لا يُزَكّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ اَليمٌ،»

«محققا كسانى كه عهد خدا و سوگندهاى خود را مى دهند و در مقابل متاع قليل

1- المي_زان، ج :16 ، ص: 380 .

(292) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

دنيا را مى خرند در آخرت بهره اى ندارند و خدا در قيامت با آنان سخن نمى گويد و به نظر رحمت نمى نگ___رد و پاكشان ننم_وده، در ع_وض عذابى دردناك دارند!» (77 / آل عمران)

كرامت الهيه و محترم بودن در درگاه خدا آن قدر مبتذل و آسان نيست كه هر كس خود را به صرف خيال منتسب به خدا كند و يا به آن برسد و يا هر متكبر و فريبكارى انتساب خود را كرامت پنداشته و نژاد خود و يا دودمانش را به ملاك همين انتساب

خيالى تافته جدا بافته بداند، بلكه رسيدن به كرامت الهى شرايطى دارد و آن وفاى به عهد و پيمان خدا و داشتن تقوا در دين خدا است، اگر اين شرائط تمام شد كرامت حاصل مى شود، يعنى آدمى مورد محبت و ولايت الهى قرار مى گيرد، ولايتى كه جز بندگان با تقواى خدا كسى به آن نمى رس_د و اث_ر آن نص_رت الهي_ه و حي_ات سعي_ده اى اس_ت ك_ه ب_اع_ث آب_ادى دني_ا و ص__لاح ب_اطن اه_ل دني_ا و رفع_ت درج_ات آخ_رتش__ان مى شود.

پ_س ك_رامت الهي_ه اي_ن اس_ت ن_ه اين كه خ_داى تع_ال_ى م_ردم_ى را ب_دون هي__چ

عذاب دردناك و نفى نظر و تكلم و تزكيه خدا ازيهود (293)

م_زيتى بر گردن همه بندگان خ_ود - چ_ه ص_ال_ح و چ_ه ط_ال_ح، س_وار نم_وده و اختي_ار ت_ام ب_ه آنان بدهد تا ه_ر رفتارى دلشان خواست با بندگان او بكنند، يك روز بگويند - هيچ امى و غير اس_رائيلى حق چون و چرا در كار ما اسرائيليان كه اهل كتابيم ندارد، روز ديگ_ر بگ_ويند: تنها اولياى خدا مائيم و نه هيچ كس ديگر و روزى ديگر بگويند: ما فرزندان خدا و دوستان اوئيم و با مطلق العنان گذاشتنشان به سوى افساد در زمين و هلاك ساخت__ن ح_رث و نسل هدايتش__ان كند. (1)

شديدترين عذاب آخرت، جزاى كفر به آيات خدا

«اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ اِلاّ خِزْىٌ فِى الْحَيوةِ الدُّنْيا وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يُرَدُّونَ اِلى اَشَدِّ الْعَذابِ وَ مَا اللّهُ بِغافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ،اُولئِكَ الَّذينَ اشْتَرَوُا الْحَيوةَ الدُّنْيا بِالاْخِرَةِ فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ

1- المي_زان، ج :3 ، ص: 418 .

(294) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

الْعَذابُ وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ!»

«پس چرا به بعضى از كتاب ايمان مى آوريد و به بعضى ديگر كفر

مى ورزيد و پاداش كسى كه چنين كند به جز خوارى در زندگى دنيا و اين كه روز قيامت به طرف بدترين عذاب برگردد چيس__ت ؟ و خدا از آن چه مى كني__د غافل نيست.» (85و86 / بقره) (1)

مشمولين عذاب حتم_ى دوزخ

«اِنَّ الَّذينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ،»

«محققا كسانى ك_ه خ_دا ب_ر گم_راهيش_ان حك_م ك_رده ايم_ان نخ_واهن__د آورد!» (96 / يونس)

از آيه ف_وق و آيات قبل آن سه نكته روشن مى شود:

1- المي_زان، ج :1 ، ص: 327 .

مشمولين عذاب حتمى دوزخ (295)

1 _ عن_اد و لجاج_ت با حق و تكذي__ب به آيات خ__دا كلمه ع__ذاب جاودانه را عليه انس__ان حتم__ى مى سازد.

2 _ سرمايه سعادت آدمى تنها ايمان است.

3 _ هر انسانى خواه ناخواه داراى ايمان هست، چه ايمان اختيارى و چه اضطرارى با اين تفاوت كه ايمان اختيارى مقبول درگاه الهى است و آدمى را به سوى سعادت زندگى دنيا و آخرت سوق مى دهد و اما ايمان اضطرارى كه ايمان در هنگام دي__دن عذاب است، نه در درگ_اه خداى تعالى مقبول است و نه دردى را از او دوا مى كند.

آن كلمه الهى كه عليه مكذبين به آيات خدا حتمى شده عبارت است از همان گفتارى كه در اولين روز تشريع شريعت عامه بشرى به آدم و همسرش و همه ذريه آن دو گفت، ق__رآن ك_ري__م آن را اين گون__ه حكاي__ت ك____رده:

«قُلْنَااهْبِطُوا مِنْها جَميعا... وَالَّذينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا اُولئِكَ اَصْحابُ النّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ،» (38 و 39/بقره)

(296) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

تكذيب كنندگان آيات الهى كسانى هستند كه كلمه عذاب دوزخ عليه آنان حتمى شده و همان هايند كه ايمان نمى آورند و به همين

جهت است كه خاسر و زيانكارن_د، ب_راى اي__ن ك__ه س__رم_اي_ه سع___ادت خ_ود را ك_ه هم___ان ايم___ان اس_ت از دس_ت داده ان_د و در نتيج___ه مح___روم از ايم__ان و از ب_رك_ات_ى ك_ه در دني_ا و آخ_رت دارد ش_ده ان__د.

و چون اين كلمه عليه آنان حتمى شده كه ايمان نياورند، پس هيچ راهى به ايمان آوردن ندارند هر چند كه تمامى معجزات هم برايشان اقامه شود «حَتّى يَرَوُا الْعَذابَ الاَْليمَ _ تا آن كه عذاب اليم را ببينند،» (201 / شعراء) وقتى عذاب را ببينند البته ايمان مى آورند، ولى ايمان اضطرارى فايده اى ندارد.

و خداى سبحان در كلام مجيدش اين معنا را مكرر آورده كه بر اثر خسران وايمان نياوردن ايشان كلمه خدا عليه منكرين و مكذبين حتمى و محقق شده است، مثل آيه شريفه: «لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ،» (7 / يس) و آيه شريفه: «لِيُنْذِرَ مَنْ

مشمولين عذاب حتمى دوزخ (297)

كانَ حَيّا وَ يَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكافِرينَ،» (70/يس) و آياتى ديگر. (1)

مض_اعف شدن عذاب

«اُولآئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزينَ فِى الاَْرْضِ وَ ما كانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ اَوْلِيآءَ يُضعَ_فُ لَهُ__مُ الْعَ__ذابُ ما كانُ_وا يَسْتَطيعُونَ السَّمْعَ وَ ما كانُوا يُبْصِرُونَ،»

«اين ها بدانند كه نمى توانند خدا را در زمين به ستوه آورند و اصولاً غير خدا هيچ

1- الميزان،ج :10، ص:184.

(298) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

اولي_ايى ن_دارن_د، ع_ذاب_ى مض_اعف دارن_د، ن_ه ديگ_ر ق_درت شن_واي_ى ب_رايش_ان م_ى م_ان_د و نه نيروى بينايى.» (20 / هود)

كسانى كه راه خدا را مى بندند و آن را كج و معوج نشان مى دهند و به نشأه قيامت كفر مى ورزند، «يُضعَفُ لَهُمُ الْعَذابُ» خداى تعالى عذاب را براى آنان مضاعف مى كند و اين مضاعف كردن عذاب براى

اين است كه آن ها ف_اس_ق ش_دن_د و سپ_س ب_ر اين فسق و تباهى خ_ود لجاج__ت و اصرار كردند.

و يا براى اين است كه هم خودشان نافرمانى خدا را كردند و هم ديگران را به معصيت خدا واداشتند، به اين جهت، هم عذاب معصيت خود را دارند و هم عذاب معصيتى كه ديگ__ران به تحريك آنان مرتكب شدند. (1)

عذاب نزديك تر دنيا و عذاب اكبر قيامت

«وَ لَنُ_ذيقَنَّهُ__مْ مِ__نَ الْعَ_ذابِ الاَْدْن_ى دُونَ الْعَ_ذابِ الاَْكْبَ_رِ لَعَلَّهُمْ يَ_رْجِعُونَ،»

«ما عذاب نزديك را زودتر از عذاب بزرگ به آن ها مى چشانيم، شايد باز گردند.» (21 / سجده)

1- الميزان، ج :10 ، ص: 283 .

عذاب نزديك تر دنيا و عذاب اكبر قيامت (299)

در اين آيه شريفه نتيجه چشاندنشان عذاب دنيا را اميد بازگشت قرار داده و اين بازگشتى كه آرزويش كرده همان بازگشت به خدا، يعنى توبه و انابه است، در نتيجه مراد از عذاب أدنى عذاب دنيا خواهد بود، كه خداوند برايشان نازل كرد، تا زه_ر چشم_ى بگي_رد و از ع_ذاب ب_زرگ قي_امت بت_رسان_د و در نتيج_ه قب_ل از رسي_دن عذاب استيص__ال توبه كنند و بنابراي__ن مراد از ع__ذاب اكبر هم ع__ذاب قيامت خ__واه_د بود.

گ_وي_ا اي_ن آيه در مق_ام بي_ان عل_ت مط_الب قب_ل يعن_ى چش_اندن ع_ذاب ادن_ى قب_ل از ع_ذاب اكب_ر است، مى فرم_اي_د ب_ه اين علت ايش_ان را ع_ذاب مى كني_م ك_ه م_رتك_ب ش_ديدتري_ن ظل_م ش_دن_د و آن اي_ن است ك_ه از آي_ات م_ا بع_د از ت_ذك_ر اع_راض مى كردند، پ_س اينان مجرمينن_د و خ__دا از مج_رمي_ن انتق_ام خ___واه__د گ___رف__ت. (1)

1- المي_زان، ج :16 ، ص: 397 .

(300) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

تحقق كلمه عذاب و آتش رهائى ناپذير

«اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذابِ اَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِى النّارِ؟»

«آي_ا كس_ى كه ع_ذاب براي_ش حت_م_ى ش_ده، آي_ا ت___و م__ى خ__واه__ى كس_ى را ك__ه داخ_ل آت__ش اس__ت نج___ات ده_ى؟» (19 / زمر)

آي_ا كس__ى ك__ه كلم__ه «عَ_ذاب» بر او ثاب__ت ش__ده، از «عَ__ذاب» نج__ات مى ياب__د؟

كلم_ه «عَذاب» براى ه_ر ك_س ك_ه كف_ر ب_ورزد آن روز ث_ابت ش_د ك_ه آدم ب_ه س_وى زمي_ن هب_وط م_ى ك_رد، در آن روز ب_ه او گفتن_د: «وَالَّ_ذي_نَ كَفَ_روُا وَكَ_ذَّبُ_وا بِاياتِنا

اُولئِ_كَ اَصْحابُ النّارِ خالِ_دي__نَ،» (10 / تغابن) و در اين معنا آيات ديگرى نيز هست. (1)

تحقق كلمه عذاب و آتش رهائى ناپذير (301)

عذاب خزى در دنيا و عذاب اكبر در آخرت

«كَذَّبَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتيهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُروُنَ،»

«كس_انى ه_م ك_ه قبل از ايش_ان بودن_د آي_ات خ_دا را تك_ذيب ك_ردن_د در نتيج_ه، ع_ذاب آن_ان را گ_رفت در ح_الى ك_ه احتم_الش را ه_م نم_ى دادن_د،» (25 / زمر)

«فَاَذاقَهُمُ اللّهُ الْخِزْىَ فِى الْحَيوةِ الدُّنْيا وَ لَعَذابُ الاْخِرَةِ اَكْبَ_رُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ،»

«پ_س خ_داى تع_الى خ_وارى در زن_دگ_ى دني_ا را ب_ه آن_ان چش_اني_د و ه_ر آين_ه ع_ذاب آخ_رت ب_زرگ ت_ر اس__ت اگ_ر بف_همن_د.» (26 / زمر)

1- المي_زان، ج :17 ، ص: 382 .

(302) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

اين آيات بيان «عَذاب» «خِزْى» است، كه بعضى از كفار بدان مبتلا مى شوند، تا مايه عبرت ديگران شون_د.

كلمه «خِزْى» به معناى ذلت و خوارى است و خدا به كفار اين قسم عذاب را به صورت هاى مختلف چشانيد: گاهى به وسيله غرق و گاهى به فرو رفتن در زمين، گاهى با صيح_ه آسمان__ى، گاه__ى با زلزل__ه و مس__خ ش__دن و يا كشت__ار دست__ه جمع__ى.

«وَ لَعَذابُ الاْخِ_رَةِ اَكْبَ__رُ لَ_وْ كانُ_وا يَعْلَمُ_ونَ» و ه_ر آين_ه ع_ذاب آخ_رت ب_زرگ ت_ر اس_ت اگ___ر بفهمن_د. (1)

عذاب خوار كننده دنيا و عذاب مقيم آخرت

«قُ_لْ ي_ا قَ__وْمِ اعْمَلُ__وا عَل__ى مَكانَتِكُ__مْ اِنّ__ى عامِ__لٌ فَسَ__وْفَ تَعْلَمُ__ونَ،»

«بگ__و اى ق__وم! ب__ه همي__ن كف__ر خ__ود ادام__ه دهي__د م_ن نيز ب__ه ك__ار خ__ود مى پ_ردازم به زودى خ_واهي_د فهمي_د،» (39 / زمر)

«مَنْ يَأْتيهِ عَذابٌ يُخْزيهِ وَ يَحِلُّ عَلَيْهِ عَذابٌ مُقيمٌ!»

«كه چه كسى دچار عذاب مى شود و عذاب او را خوار مى كند و به عذابى دائم

1- المي_زان، ج :17 ، ص: 392 .

عذاب خواركننده دنيا و عذاب مقيم آخرت (303)

دچار مى شود!»(40/زمر)

«وَ يَحِلُّ عَلَيْهِ عَذابٌ مُقيمٌ،» «عَذاب مُقيم» به معناى عذاب دايم است و مناسب با حلول هم

همين است و جدا كردن عذابى كه خواركننده است از «عَذاب مُقيم،» شاهد آن است كه مراد از اول_ى، ع_ذاب دني_ا و م_راد از دومى عذاب آخرت است و در اين جمله ش_دي_دتري_ن ته_دي__د اس_____ت. (1)

ندامت وقت ديدن عذاب و آرزوى برگشت به دنيا

«اَنْ تَقُ_ولَ نَ_فْسٌ يا حَسْ__رَت__ى عَل__ى ما فَ_رَّطْ_تُ ف_ى جَ_نْبِ اللّ_هِ وَ اِنْ كُنْتُ لَ__مِ_نَ ال_سّاخِ_ري____نَ،»

«بترسيد از روزى كه هر كسى به خود مى گويد: وا حسرتا بر من از آن ستم ها كه به

1- المي________________زان، ج : 17 ، ص: 406 .

(304) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

درگ__اه خدا روا داشت__م، اعتراف مى كني_م ك_ه به راستى از مسخره كنندگان بودم،» (56 / زمر)

«اَوْ تَقُ__ولَ لَ__وْ اَنَّ اللّ__هَ هَ___دانى لَكُنْ__تُ مِ____نَ الْمُتَّقي____نَ،»

«و يا مى گويد: اگر خدا هدايتم كرده بود از پرهيزكاران مى بودم،» (57 / زمر)

«اَوْ تَقُولَ حينَ تَرَى الْعَذابَ لَوْاَنَّ لىكَرَّةً فَاَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنينَ،»

«وياوقتى عذاب رامى بيندمى گويد:ايكاش مى توانستم برگردم وازنيكوكاران مى شدم!» (58 / زمر)

اين سه جمله اى كه از نفس نقل كرده، مترتب بر ترتيب صدورش از مجرمين است، چون در قيامت مجرمين متوجه مى شوند كه امروز روزى است كه جزاى اعمال را مى دهند و ايشان در عمل كوتاهى كرده اند و وقت تدارك هم گذشته، لذا حسرت مى خورن__د و به حس__رت فرياد مى زنن__د و مى گوين_د: «يا حَسْرَت_ى عَلى ما فَرَّطْتُ...!»

در خصوص اي_ن اظهار حسرت در ج__اى ديگ_ر فرم_وده: «حَتّ_ىآ اِذا جآءَتْهُمُ

ندامت وقت ديدن عذاب و آرزوى برگشت به دنيا (305)

السّاعَ__ةُ بَغْتَةً قالُوا يحَسْرَتَن__ا عَلى ما فَرَّطْن__ا فيها.» (31 / انعام)

آن گاه وقتى به حسابشان رسيدگى شد و به متقين دستور داده شود كه به بهشت درآيند و گفته مى شود: «وَامْتازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ!» (59 / يس) آن وقت تعلل كرده مى گويند: «لَوْ اَنَّ اللّهَ هَدانى

لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقينَ _ اگر خدا مرا هم هدايت كرده بود، از متقيان مى بودم.» در پاسخش مى گويند: «آرى آيات من برايت بيامد و تو به آيات من تكذيب كردى و از پذيرفتن آن تكبر نمودى و اصولاً از كافران بودى!»

و چون دستور مى رسد كه به آتش در آيند و بر كنار آتششان مى برند و سپس به آتش واردشان مى كنند آرزو مى كنند اى كاش به دنيا برمى گشتند تا در آن جا كار نيك كنند و سعادتمند شوند، «اَوْ تَقُولَ حينَ تَرَى الْعَذابَ لَوْ اَنَّ لى كَرَّةً!» (1)

1- المي_زان، ج :17 ، ص: 429 .

(306) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

عذاب شدي_د تهيه شده براى دوستاران يهود

«اَلَ_مْ تَ_رَ اِلَ_ى الَّ_ذي__نَ تَ_وَلَّ_وْا قَ_وْم_ا غَضِبَ اللّ_هُ عَلَيْهِ_مْ ما هُ_مْ مِنْكُ_مْ وَلا مِنْهُ_مْ وَ يَ_حْلِ_فُ___ونَ عَلَ__ى الْكَ__ذِبِ وَ هُ__مْ يَعْلَمُونَ،»

«مگر آن كسان را نديدى كه قومى را كه خدا غضبشان كرده به دوستى گرفته اند، آن_ان نه از شماين__د و نه از ايش__ان، سوگند به دروغ مى خورند با اين كه مى دانند،» (14 / مجادله)

«اَعَدَّ اللّهُ لَهُمْ عَذابا شَديدا اِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ!»

«خداى تعالى براى آنان عذابى سخت آماده كرده چون اعمالى را كه انجام مى دهند بد است!» (15 / مجادله)

عذاب شديد تهيه شده براى دوستاران يهود (307)

منظور از قومى كه خدا بر آنان غضب فرموده و منافقين آنان را دوست مى دارند يهود است، كه درباره شان فرموده: «مَنْ لَعَنَهُ اللّهُ وَ غَضِبَ عَلَيْهِ وَ جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنازيرَ وَ عَبَ__دَ الطّاغُ__وتَ!» (60 / مائده)

اين منافقين به خاطر تحير و سرگردانيشان بين كفر و ايمان وقتى به شما مى رسند اظهارمسلمانى و وقتى به يهودمى رسنداظهاردوستى مى كنند، اينان نه ازشما مسلمانان هستند و نه از يهود.

و

اين صفت منافقين بر حسب ظاهر حالشان است، وگرنه واقعيت حالشان اين است ك__ه ملحق به يهودند، چون خداى تعالى در جاى ديگر فرموده:

«وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَ___اِنَّ__هُ مِنْهُ_____مْ!»

خداى تعالى براى آنان عذابى سخت تهيه ديده، به علت اين كه در عمل زشت خود مداوم___ت دارن___د.

«لَ_نْ تُ_غْنِ_ىَ عَنْهُ_مْ اَمْ_والُهُ_مْ وَ لا اَوْلادُهُ_مْ مِ_نَ اللّ_هِ شَيْئ_ا وَ اُولئِ_كَ اَصْ_حابُ ال_نّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ،» (116 / آل عمران) يعنى آن انگيزه اى كه وادارشان مى كرد چني_ن وضعى به خود بگيرند متاع زندگى دنيا است كه همان اموال و اولاد است، وليكن با در

(308) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

نظر داشت_ن ع__ذاب ج__اودانه اى كه دارند و خداى تعالى آن را برايشان معين فرموده و اي__ن ك__ه چ__ه ق__در احتي__اج ب__ه خ__لاص__ى از آن دارن__د، آن مت__اع دني____ا ب_ه هي_چ وج_ه نمى توان__د در خلاص__ى آنان مؤث__ر باش__د، پس تا دي__ر نش__ده به خ__دا ايم__ان بياورند و او را بپرستن_د. (1)

اعراض از ياد خدا سبب اصلى دخول در عذاب

«... وَ مَ__نْ يُعْ__رِضْ عَ__نْ ذِكْ___رِ رَبِّ____هِ يَسْلُكْ____هُ عَ___ذاب____ا صَعَ____دا،»

«... و كسى كه از ياد پروردگارش اعراض كند خدا او را به راه عذابى دشوار مى اندازد.» (17 / جن)

اعراض از ذكر خدا لازمه استقامت نداشتن بر طريقه است و اصل در سلوك عذاب

1- المي__زان، ج :19 ، ص: 335 .

اعراض از ياد خدا سبب اصلى دخول در عذاب (309)

هم همين است و به همين جهت به جاى اين كه ملزوم را بياورد لازمه آن را ذكر كرد، تا ب_ه اين وسيله بفهماند سبب اصلى در دخول آتش همين اعراض از ذكر خداست. «عَذاب صَعَد» هم آن عذابى است ك_ه دائما بيشتر م_ى ش_ود و مع_ذب را معذب ت_ر م_ى كن_د. (1)

عذاب اكبر

«فَيُعَذِّبُهُ اللّهُ الْعَذابَ الاَْكْبَرَ!»

«ك_ه خ_دا ايش_ان را ب_ه ع_ذاب اكب_ر قي_امت شكنج_ه خواهد كرد،» (24 / غاشيه)

«اِنَّ اِلَ_يْن___ا اِي__ابَ_هُ______مْ،»

«آرى محققا به سوى ما مى آيند،» (25 / غاشيه)

«ثُ_مَّ اِنَّ عَلَيْن__ا حِس_ابَ_هُ_مْ،»

«و حسابشان به عه_ده م_ا است.» (26 / غاشيه)

1- الميزان، ج :20 ، ص: 72 .

(310) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

منظور از «عَذابِ اَكْبَر» عذاب جهنم است و آيه شريفه محاذى آيه سوره اعلى است كه م_ى فرم_ود: «اَلَّذى يَصْلَى النّارَ الْكُبْرى.» (13 / اعلى)

«اِنَّ اِلَيْن_ا اِيابَهُمْ _ تنها برگشتشان به سوى ما است،» اين جمله در مقام بيان علت عذاب اكب__ر در آي_ه قب_ل است.

«ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنا حِسابَهُمْ» و حسابشان به عهده ما است. (1)

ش_دت اخ___ذ اله_ى

«اِنَّ بَطْ_شَ رَبِّ__كَ لَ__شَ__دي__دٌ!» (12 / بروج)

كلم__ه «بَطْ__ش» خ__ود ب_ه معن_اى گ_رفت__ن چي_زى ب_ا خش_م و ص_ول__ت اس___ت.

مراد از شدت «بَطْش» ب_ا در نظ_ر گ_رفت_ن اين كه گفتي_م «بَطَش» عب_ارت اس_ت از

1- المي_زان، ج :20 ، ص: 461 .

شدت اخذ الهى (311)

گ_رفتن به شدت، اين است كه هيچ كس نمى تواند «بَطْش» او را جلوگيرى كند و كسى نيست ك_ه حك_م او را رد نم_اي_د، - ح_ال ه_ر حكم_ى كه رانده باشد - مگ_ر آن كه حكم ديگرى از او، جلو حكم اولش را بگي__رد. (1)

عذاب آتش در آخرت براى مخالفت با خدا و رسولش

«وَ لَ__وْلا اَنْ كَ_تَ_بَ اللّ__هُ عَ_لَيْهِ_مُ الْ_جَ_لاءَ لَعَ__ذَّبَهُ__مْ فِ_ى ال__دُّنْيا وَ لَهُ_مْ فِ_ى الاْخِ__رَةِ عَ__ذابُ النّارِ،»

«و اگر نه اين بود كه خدا جلاى وطن را براى آنان مقدر كرده بود هر آينه در دنيا ع_ذابش_ان م_ى ك_رد و ب_ه ه_ر ح_ال در آخ_رت ع_ذاب آت_ش دارند.» (3 / حشر)

مى فرمايد: اگر خداى تعالى اين سرنوشت را براى يهود بنى النضير ننوشته بود كه

1- المي_زان، ج :20 ، ص: 414 .

(312) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

جان خود را برداشته و جلاى وطن كنند، در دنيا به عذاب انقراض يا قتل يا اسيرى گرفتارشان مى كرد، همان طور كه با بنى قريظه چنين كرد، ولى در هر حال در آخرت ب_ه ع_ذاب آتش مع_ذبشان مى سازد.

«ذلِكَ بِاَنَّهُمْ شاقُّوااللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ مَنْ يُشاقِ اللّهَ فَاِنَ اللّهَ شَديدُ الْعِقابِ!»(4/حشر) (1)

لعن دنيا و آخرت و عذاب عظيم

«اِنَّ الَّذي_نَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِى الدُّنْيا وَ الاْخِرَةِ وَ لَهُمْ عَ_ذابٌ عَظيمٌ!»

«كسانى كه به زنان با ايمان عفيف بى خبر از كار بد، تهمت بستند محققا در دنيا و آخرت ملعون شدند و هم آنان به عذاب سخت معذب خواهند شد!» (23 / نور)

1- المي___زان، ج :19 ، ص: 351 .

لعن دنيا و آخرت و عذاب عظيم (313)

اين كه از «مُؤْمِنات» سه صفت را بر شمرده، به منظور دلالت بر عظمت معصيت بوده، چون صفت شوهر داشتن و عفت و غفلت و ايمان هريك سبب تامى هستند براى اين كه نسبت زنا را ظلم و نسبت دهنده را ظالم و متهم بى گناه را مظلوم جلوه دهند، تا چه رسد به اين كه همه آن صفات باهم جمع باشند، يعنى زن متهم به زنا، هم شوهردارباشد،هم عفيف، هم باايمان و هم غافل از چنين نسبت كه دراين صورت نسبت زنا به اودادن ظلمى بزرگ تر و گناهى عظيم تر خواهدبود و كيفرش لعنت در

دنيا و آخرت و عذاب عظيم خواهدبود. (1)

تصور باطل مشركين از كرامت آخرت

«وَ ق___الُ___وا نَحْ___نُ اَكْثَ___رُ اَمْ___والاً وَ اَوْلادا وَ م__ا نَحْ__نُ بِمُعَ___ذَّبي___نَ،»

«و گفتند: ما اموال و اولاد بيشترى داريم و هرگز عذاب نمى شويم.» (35 / سبأ)

خاصيت اتراف و غوطه ور شدن در نعمت هاى مادى همين است، كه قلب آدمى

1- الميزان، ج :15 ، ص: 134 .

(314) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

بدان ها متعلق شود و آن ها را عظيم بشمارد و سعادت خود را در داشتن آن ها بداند، حالا چه اين كه موافق حق باشد، يا مخالف آن، در نتيجه همواره به ياد حيات ظاهرى دنيا بوده، ماوراى آن را فراموش مى كند.

مش_ركي_ن از آن ج_ا ك_ه ب_رخ_وردار از م_ال و اولاد ب_ودن_د، مغ_رور ش_دن_د و پن_داشتن_د ك_ه در درگ_اه خ_دا احت_رام_ى دارن_د و اي_ن ك_رامت و ح_رمت را هميش_ه خ_واهن_د داش_ت و معن_اى ك_لامش_ان اين است ك_ه: م_ا در درگ_اه خ_دا داراى كرامتيم، ش_اه_دش هم اين است ك_ه اي_ن هم_ه م_ال و اولادم_ان داده و م_ا هميش_ه اي_ن ك_رام_ت را خ_واهي__م داش__ت، پ_س اگ__ر ه__م ع_ذاب__ى ب_اش__د، م_ا معذب نخ_واهي__م ب__ود. (1)

1- المي_زان، ج :16 ، ص: 578 .

تصور باطل مشركين از كرامت آخرت (315)

عذاب دردناك علماى مشرك مسيحى

«لَقَدْ كَفَرَ الَّذينَ قالُوآا اِنَّ اللّهَ ثالِثُ ثَلثَةٍ وَ ما مِنْ اِلهٍ اِلاّ اِلهٌ وحِدٌ وَ اِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّ_ذينَ كَفَ_رُوا مِنْهُمْ عَذابٌ اَليمٌ،»

«هر آينه كافر شدند كسانى كه گفتند محققا خداوند سومى اقانيم سه گانه است و حال آن كه هيچ معبودى جز خداى واحد نيست و اگر دست از اين گفته هايشان بر ندارند به طورحتم عذابى دردناك به جان كسانى مى افتد كه بر اين گفته ها پافشارى نم_وده و هم چنان آن را ادام__ه مى دهن_د.» (73 / مائده)

«هر آينه

كافر شدند كسانى كه گفتند محققا خداوند سومى اقانيم سه گانه است،»

(316) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

يعن_ى يك_ى از س_ه چي_زى ك_ه به ترتيب عب_ارتن_د از: 1 _ پ_در 2 _ پس_ر 3 _ روح، يعن_ى كلم_ه اللّه ب_ر ه_ر ي___ك از اي_ن س_ه چيز منطب__ق اس___ت.

در ابواب مختلف انجيل هازيادبه چشم مى خورداين كه: اب، اله است، ابن،اله است و روح،اله است.

در حقيقت عامه مسيحى ها معناى واقعى تثليث را در نظر ندارند و آن را جويده و بصورت چيز ديگرى در آورده اند و به ظاهر نسبت تثليث به خود مى دهند، وليكن علماى آن ها معناى واقعى تثليث را قائلند، آرى همه اين اختلافات و خونريزيها از دانشمندانشان مى ب_اشد، از كس_انى است ك_ه خداى سبح_ان در جن_ايتك_ارى و ظلم و ستم شان مى فرمايد: «اَنْ اَقيمُوا الدّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فيهِ،» (13 / شورى) تا آن جا كه مى فرمايد: «وَ ما تَفَرَّقُوا اِلاّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَ هُمُ الْعِلْمُ بَغْيا بَيْنَهُمْ،» (14 / شورى) بنابراين نمى توان در خصوص اين مسأله نسبت به عموم ملت مسيح حكم يك جا و كلى كرد، براى اين كه بين مردم عامى آن ها و علمايشان فرق است، همه شان داراى كفر حقيقى كه برگشتن آن به استضعاف نباشد نيستند و كفرى كه عبارت باشد از انكار توحيد و تكذيب آيات خدا، مخصوص است به علماى آن ها و مابقى مستضعف و عوامند و خداوند در بسيارى از آيات كسانى را كه كفر بورزند و آيات خداى را تكذيب كنند به خلود در آتش تهديد كرده، از آن جمله مى فرمايد: «وَ الَّ_ذي_نَ كَفَ_رُوا وَ كَ_ذَّبُ_وا بِ_آياتِن_ا اُولئِ__كَ اَصْح__ابُ النّ__ارِ هُ__مْ فيه__ا خالِ__دُونَ،» (39 / بق_ره) و همچنين آيات ديگر. (1)

1- المي_زان، ج :6 ، ص: 101 .

عذاب دردناك

علماى مشرك مسيحى (317)

(318)

فصل دوازدهم:تكمله اى بر موضوع جهنم و عذاب الهى

جهنم، نتيجه و غايت آفرينش بسيارى از جن و انس

«وَ لَقَ__دْ ذَرَأْنا لِجَ_هَنَّ_مَ كَثي_را مِ_نَ الْجِ_نِّ وَ الاِْنْ_سِ لَهُ_مْ قُلُ_وبٌ لا يَفْقَهُ_ونَ بِها وَ لَهُمْ اَعْيُ_نٌ لا يُبْصِ_رُونَ بِ_ها وَ لَهُ_مْ ءَاذانٌ لا يَسْ_مَعُ_ونَ بِ_ها اُولآئِ_كَ كَالاَْنْعمِ بَ_لْ هُ_مْ اَضَ__لُّ اُولآئِ_كَ هُ_مُ الْغ_فِلُ_ونَ،»

«بسيارى از جن و انس را براى جهنم آفريده ايم دل ها دارند كه با آن فهم نمى كنند چشم ها دارند كه با آن نمى بينند گوش ها دارند كه با آن نمى شنوند ايشان چون چ_ارپايانند بلكه آنان گمراه ترند ايشان همانانند غفلت زدگان.» (179 / اعراف)

در اين آيه خداى تعالى جهنم را نتيجه و غايت آفريدن بسيارى از جن و انس دانسته

(319)

و اين با تعريفى كه در جاى ديگر كرده وفرموده نتيجه آفريدن خلق رحمت است كه همان بهشت آخرت باشد، ازقبيل آيه:«اِلاّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ،»و«وَ لِذلِكَ خَلَقَهُمْ،»(119/هود) منافات ندارد، براى اين كه معناى غرض به حسب كمال فعل و آن هدفى كه فعل منتهى به آن مى شود مختلف مى گردد.

توضيح اين كه، نجار وقتى بخواهد دربى بسازد نخست به چوب هايى كه براى اين كار تهيه ديده مى پردازد، آن گاه آن ها را ورانداز نموده، سپس به اره كردن و تيشه زدن و رنده نمودن آن مى پردازد تا در آخر، درب مورد نظر خود را مى سازد، پس كمال غرض نجار از اين كارها كه روى چوب ها انجام مى دهد تنها و تنها به عمل آوردن درب است و اين از يك جهت است و از جهت ديگر نجار از همان اول امر مى داند كه تمامى اين چوب ها صالح براى درب شدن نيست، چون درب هيأت مخصوصى دارد غير هيأتى كه اين الوارها و چوب ها دارند و برگرداندن هيأت آن ها به هيأت يك جفت درب مستلزم اين

(320) جهنم از ديدگاه قرآن و

حديث

است كه مقدارى از آن ضايع گشته و به صورت هيزم در آيد، چون اين مقدار، از هندسه و نقشه عمل بيرون است و اين هيزم شدن مقدارى از ابعاض چوب و دور ريختن آن در نقشه و قصد نجار داخل بوده و نجار نسبت به آن اراده اى داشته كه بايد آن را اراده ضرورى ناميد، پس اين نجار نسبت به اين الوار و تيرهايى كه در جلو خود گذاشته دو نوع غايت در نظر دارد، يكى غايت كمالى است و آن اين است كه اين چوب ها را به صورت دربى در آورد، دوم غايتى است تبعى و آن اين است كه مقدارى از اين چوب ها را درب بس__ازد و مقدارى را كه استع__داد درب ش__دن ندارد، ضايع كرده و دور بريزد.

خداى تعالى نيز مشيتش تعلق گرفت به اين كه در زمين موجودى خلق كند تمام عيار و كامل از هر جهت به نام انسان تا او را بندگى نموده و بدين وسيله مشمول رحمتش شود، وليكن اختلاف استعداداتى كه در زندگى دنيوى كسب مى شود و اختلافى كه در تأثيرات هست نمى گذارد تمامى افراد اين موجود (انسان) در مسير و مجراى حقيقى

جهنم،نتيجه و غايت آفرينش بسيارى از جن و انس (321)

خود قرار گرفته و راه نجات را طى كند، بلكه تنها افرادى در اين راه قرار مى گيرند كه اسباب و شرايط برايشان فراهم باشد، اين جاست كه غرض خداى تعالى هم مانند آن نجار به دو اعتبار متعدد مى شود و صحيح است بگوييم: براى خداى تعالى غايتى است در خلقت انسان - مثلاً - و آن اين است كه رحمتش شامل آنان گشته و همه را به

بهشت ببرد و غايت ديگرى است در خلقت اهل خسران و شقاوت و آن اين است كه ايشان را با اين كه براى بهشت خلق كرده به دوزخ ببرد، ولى غايت اولى غايتى است اصلى و غايت دوم غايتى است تبعى و ضرورى و در هر جا كه مى بينيم سعادت سعيد و شقاوت مستند به قضاى الهى شده بايد بدانيم كه آن دليل ناظر به نوع دوم از غايت است و معنايش اين است كه خداى تعالى از آن جايى كه مآل حال بندگان خود را مى داند و از اين كه چه كسى سعيد و چه كسى شقى است همين سعادت و شقاوت مورد اراده او هست، ليكن اراده تبعى نه اصلى.

(322) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

«لَهُ__مْ قُلُ__وبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها وَ لَهُمْ اَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِها وَ لَهُمْ ءَاذانٌ لا يَسْمَعُ__ونَ بِها.» (179 / اعراف)

اين قسمت از آيه شريفه اشاره است به اين كه دوزخيان كسانى هستند كه استعداد براى وقوع در مجراى رحمت الهى در آنان باطل گشته و ديگر در مسير وزش نفحات ربانى قرار نمى گيرند و از مشاهده آيات خدا تكانى نمى خورند، گويا چشم هايشان نمى بيند و از شنيدن مواعظ مردان حق متأثر نمى گردند تو گوئى گوش ندارند و حجت ها و بيناتى كه فطرتشان در دل هايشان تلقين مى كند سودى به حالشان ندارد و يا گوئى دل ندارند. پس اين نفهميدن و نديدن و نشنيدن دوزخيان از چيست؟ جواب اين است كه گر چه بطلان استعداد و فساد عمل دل ها و چشم ها و گوش هاى ايشان مستند به خداى تعالى است، الا اين كه خداى تعالى اين كار را به عنوان كيفر عمل هاى زشت ايشان

كرده، پس خود آنان سبب شدند كه با تغيير راه عبوديت نعمت خدا را تغيير

جهنم،نتيجه و غايت آفرينش بسيارى از جن و انس (323)

دادند، خداوند هم مهر بر دل هايشان نهاده و ديگر با اين دل ها آن چه را كه بايد بفهمند نمى فهمند و پرده بر چشم هايشان كشيده و ديگر با اين چشم ها آن چه را كه بايد ببينند نمى بينند و سنگينى را بر گوش هايشان مسلط كرده و ديگر با اين گوش ها آن چه را كه بايد بشنوند نمى شنوند و همه اين ها نشانه اين اس_ت ك_ه ايش_ان راه ب_ه دوزخ مى برند.

«اُولآئِكَ كَالاَْنْعمِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ!» (179 / اعراف)

اي__ن انس__ان ه__ا آن چ__ه را كه م__اي__ه امتياز انسان از ساير حيوانات است از دست داده اند و آن تميي_ز مي_ان خي_ر و ش_ر و ن_اف__ع و مض_ر در زن_دگ__ى سعي___د انس__ان، به وسيل_ه چشم و گ_وش و دل اس___ت.

و اما جمله: بلكه ايشان از چارپايان هم گمراه ترند، كه لازمه اش وجود يك نحوه ضلالتى در چارپايان است، دليلش اين است كه ضلالتى كه در چارپايان هست ضلالتى است نسبى و غير حقيقى، براى اين كه چارپايان به حسب قواى مركبه اى كه آن ها را وادار مى كند به اين كه همه همت خود را در خوردن و جهيدن صرف كنند، در تحصيل

(324) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

سعادت زندگى اى كه برايشان فراهم شده گمراه نيستند و در اين كه قدمى فراتر نمى گذارن__د هيچ مذمت__ى بر آن ه__ا نيست و گمراه خواندنش__ان به مقايس__ه با سعادت زندگ__ى انسان__ى است كه آن ه_ا مجه__ز ب__ه وسائ__ل تحصي__ل آن نيستن__د.

به خلاف كر و كورهاى از افراد انسان كه با مجهز بودن به وسائل تحصيل سعادت انسانى و با داشتن چشم و گوش

و دلى كه راهنماى آن سعادت است با اين حال آن وسائل را اعمال نكرده و چشم و گوش و دل خ__ود را نظير چش__م و گوش و دل حيوانات ضايع و معط_ل گذارده اند مانند حيوان__ات تنها در تمت__ع از لذائذ شكم و شهوت استعم__ال كرده اند به همين دلي__ل اين گونه م__ردم از چارپاي__ان گمراه ترن__د و برخ_لاف چ_ارپ_اي_ان استحقاق م_ذمت را دارند.

... و غفلت ريشه هر ضلالت و باطلى است. (1)

1- الميزان، ج :8 ، ص: 437 .

جهنم،نتيجه و غايت آفرينش بسيارى از جن و انس (325)

جهنم براى مخالفت با رسول خدا و انشقاق در جامعه اسلامى

«وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبيلِ الْمُؤْمِنينَ نُوَلِّه ما تَوَلّ_ى وَ نُصْلِه جَهَنَّ_مَ وَ سآئَتْ مَصيرا،»

«و هر كس بعد از آن كه حق برايش روشن شد مخالفت رسول كند و روشى غير راه مؤمنين اتخاذ نمايد، وى را به همان وضعى كه دوست دارد واگذاريم و به جهنم در آريم كه چه بد سرانجامى است!» (115 / نساء)

«وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبيلِ الْمُؤْمِنينَ» بيان ديگرى است براى مشاقه با رسول و مراد از سبي__ل مؤمنين اطاعت رسول اس__ت، چون اطاعت رسول، اطاعت خداى تعالى است.

(326) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

پس سبيل مؤمني__ن بدان جه__ت كه بر ايم__ان به خدا اجتم__اع كرده و جامع__ه اى تشكيل مى دهد، همان اجتماع بر اطاعت خدا و رس__ول است.

و اين آيه به طورى كه ملاحظه مى كنيد از معصيت خداى تعالى و شق عصاى اجتماعى اسلام و يا به عبارتى ايجاد تفرقه در آن را نهى مى كند و اين همان سبيل م_ؤمني_ن اس_ت. «وَ نُصْلِ_ه جَهَنَّ_مَ وَ س_آئَ_تْ مَصيرا.» (1)

جهنم، كيفر تمايل به ظالمين در امر دين و مجتمع اسلامى

«وَ لا تَ_رْكَنُ_وآا اِلَ_ى الَّذي__نَ ظَلَمُ__وا فَتَ_مَسَّكُ_مُ النّارُ وَ ما لَكُ_مْ مِ_نْ دُونِ اللّ__هِ مِ__نْ اَوْلِي_____آءَثُ_________مَّ لا تُنْصَ______رُونَ،»

«به كسانى كه ستم كرده اند متمايل نشويد كه جهنمى مى شويد و غير خدا دوستانى ن_داري_د و يارى نمى ش__وي_د.» (113 / ه__ود)

«رُكُون» به معناى صرف اعتماد نيست، بلكه اعتمادى است كه توأم با ميل باشد، بنابراين، «رُكُون» به سوى ستمكاران، يك نوع اعتمادى است كه ناشى از ميل و رغبت به

1- المي_زان، ج :5 ، ص: 132 .

جهنم،كيفرتمايل به ظالمين درامردين ومجتمع اسلامى (327)

آنان باشد، حال چه اين «رُكُون» در اصل دين باشد، مثل اين كه پاره اى از حقايق دين را كه

به نفع آنان است بگويد و از آن چه كه به ضرر ايشان است دم فرو بندد و افشاء نكند و چه اين كه در حيات دينى باشد مثل اين كه به ستمكاران اجازه دهد تا به نوعى كه دلخواه ايشان است در اداره امور مجتمع دينى مداخله كنند و ولايت امور عامه را به دست گيرند و چه اين كه ايشان را دوست بدارد و دوستيش منجر به مخالطت و آميزش با آن شود و در نتيج__ه در شؤون حيات__ى جامعه و يا ف__ردى از افراد اثر سوء بگذارد.

و كوتاه سخن ، «رُكُون» به اين معنا است كه در امر دين و يا حيات دينى طورى به ستمكاران نزديك شود كه نزديكيش توأم با نوعى اعتماد و اتكاء باشد و دين و خدا و يا حيات دينى را از استقلال در تأثير انداخته و از آن پاكى و خلوص اصليش ساقط كند و معلوم است كه نتيجه اين عمل اين است كه راه حق ازطريق باطل سلوك شود و يا حق با احياى باطل احياء گشته و بالاخره به خاطر احيائش كشته شود.

خداى تعالى در خطابى كه در اين آيه دارد، جمع كرده ميان رسول خدا صلى الله عليه و آله و

(328) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

مؤمنين از امتش و شؤونى كه هم مربوط به آن جناب و هم به امت اوست، همان معارف دينى و اخلاق و سنت هاى اسلامى است از جهت تبليغ و حفظ و اجراء و تطبيق حيات اجتماعى بر آن و همچني__ن عبارت است از ولايت امور مجتمع اسلامى و شناخته شدن اف_راد به عنوان يك ف_رد مسلمان، در صورت_ى ك_ه ب_ه آن سنت ه_ا عم_ل

كن_د. بنابراي__ن، نه پيغمبر مى تواند در اين ام__ور به ستمك__اران «رك__ون» كن__د و نه امت او.

به علاوه، كاملاً روشن است كه اين دو آيه مورد بحث به منزله نتيجه اى است كه از داستان هاى ملت هاى ستمكارى استنتاج شده كه خداوند به جرم ستم هايشان آن ها را ه___لاك نم__وده اس_ت.

ظلم آن ملت ها تنها شرك ورزيدن و بت پرستيشان نبود، بلكه از جمله كارهاى نكوهيده آن ها كه خداوند از آن نكوهش كرده پيروى از ستمك_اران ب_وده، ك_ه نتيجه اش فساد در زمين بعد از اصلاح آن مى شد و آن فساد عبارت بود از رسميت دادن به سنت هاى ظالمان_ه كه واليان جور باب كرده بودند و مردم هم از آن ها پيروى مى كردند.

جهنم،كيفرتمايل به ظالمين درامردين ومجتمع اسلامى (329)

«فَتَمَسَّكُمُ النّارُ» عاقبت «رُكُون،» تماس با آتش است!

نكت__ه جالبى كه در اين جمل__ه اس__ت اين اس__ت كه عاقب__ت «ركون» به ظل__م، ظالم را تم__اس ب__ا آت__ش و خود ظل__م را آت__ش ق__رار داده اس__ت. و اين هم__ان فرق مي__ان نزديك ش_دن به ظل__م و تلب__س به ظل__م اس___ت.

«وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ اَوْلِيآء،» يعنى آتش شما را مس مى كند در حالى كه در آن آتش غير از خدا هيچ ياورى نداشته باشيد، چه اين واقعه در قيامت واقع مى شود كه انس__ان تمامى اولي__اء و ياوران_ى كه در دنيا ياورش م_ى پن_داش_ت از دس_ت م_ى ده_د.

از بحث هاي__ى ك__ه تاكن__ون پي__رام__ون آي__ه كردي__م چن_د چي_ز به دس__ت آم__د:

1 _ نهى در آيه شريفه «رُكُون» به اهل ظلم است در امر دين و يا حيات دينى، از قبيل سكوت كردن در بيان حقايق دينى و امورى كه موجب ضرر جامعه دينى مى شود و ترك هر عمل ديگرى كه خوش

آيند ظالمان نيست و يا مثل اين كه ظالم كارهايى كند كه براى جامعه دينى ضرر دارد و مسلمان ها آن را ببينند و سكوت كنند و حقايق دينى را

(330) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

برايش بازگو نكنند و يا امورى را ترك كند كه با تركش لطم_ه ب_ه اجتماع مسلمين بزند.

و مسلمين سكوت كنند، او زمام جامعه دينى را در دست بگيرد و عهده دار مصالح عمومى جامعه بشود و با نداشتن صلاحيت، امور دينى را اجراء كند و ايشان سكوت كنن_د و نظي_ر اين ها.

2 _ ركونى كه در آيه از آن نهى شده، اخص است از معناى ولايتى كه در آيات بسيار ديگرى از آن نهى شده، زيرا ولايت به معناى نزديك شدن به نحوى است كه مسلمين را در دين و اخلاقشان در معرض تأثر قرار دهد و در نتيجه دين و اخلاقشان كه از بين رفته و سنت هاى ظالمانه اى كه در جامعه دشمنان دين رايج شده در ميان مسلمين رواج يابد، به خلاف ركون كه به معناى بنا نهادن دين و يا حيات دينى است بر اس_اس ظل__م ظالمي__ن و اين معن__ا از نظ__ر مورد اخ__ص از ولاي__ت است، ب__راى اين كه ه__ر ج__ا ك__ه رك__ون ب__ه ظالمى پي__دا شود ولاي__ت ظالم هم شده ولى هر ج__ا كه ولاي__ت ورزي__دن ب__ه ظ_ال_م ي_اف_ت ش__د چن__ان نيس__ت ك__ه رك__ون ه__م باش__د.

جهنم،كيفرتمايل به ظالمين درامردين ومجتمع اسلامى (331)

3 _ آيه شريفه نهى مى كند از ركون به ستمكاران در ستم هايشان، به اين معنا كه مسلمان__ان، دين ح__ق خ__ود و حيات دين__ى خود را مبن__ى بر ظلم__ى از ظلم ه__اى آنان كنند و يا در گفتار و ك__ردار حق خ__ود، جانب ظل_م

و باط_ل ايشان را رعايت كنند.

و خلاصه وقتى بتوانند حقى را احياء كنند كه باطلى را هم احياء بكنند و برگشت اين عم__ل همان طور كه قبلاً هم گفتي__م به اين اس__ت كه احي__اء يك حق با از بين رفتن يك حق ديگر صورت گيرد.

و اما مي__ل كردن به ظلم__ى از ظلم ه__اى آنان و راه دادن آن ظلم را در دي__ن و اجراى آن در مجتم__ع اسلام__ى و ي__ا در محي__ط زندگ__ى شخص__ى، رك__ون به ظالمي__ن نيس__ت، بلك__ه مباشرت در ظل__م و وارد ش__دن در زم__ره ظالمي__ن است. (1)

1- المي_زان، ج :11 ، ص: 67 .

(332) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

اختلاف افكنان در دين در جهنم ابدى

«كانَ النّاسُ اُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيّينَ مُبَشِّرينَ وَ مُنْذِرينَ وَ اَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فيمَا اخْتَلَفُوا فيهِ وَ مَا اخْتَلَفَ فيهِ اِلاَّ الَّذينَ اُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ بَغْيا بَيْنَهُمْ فَهَ_دَى اللّ_هُ الَّ_ذي_نَ امَن_ُوا لِمَ_ا اخْتَلَفُ__وا فيهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهِ وَاللّهُ يَهْ_دى مَ_نْ يَشاءُ اِل_ى صِ_راطٍ مُسْتَقيمٍ،»

«مردم قبل از بعثت انبياء همه يك امت بودند خداوند به خاطر اختلافى كه در ميان آنان پديد آمد انبيائى به بشارت و انذار برگزيد و با آنان كتاب را به حق نازل فرمود تا طبق آن در ميان مردم و در آن چه اختلاف كرده اند حكم كنند اين بار در خود دين و كتاب اختلاف كردند و اين اختلاف پديد نيامد مگر از ناحيه

اختلاف افكنان در دين در جهنم ابدى (333)

كسانى كه اهل آن بودند و انگيزه شان در اختلاف حسادت و طغيان بود در اين هنگام بود كه خدا كسانى را كه ايمان آوردند در مسائل مورد

اختلاف به سوى حق رهنم__ون شد و خدا هر كه را بخواه__د به سوى ص__راط مستقي_م هدايت مى كند!» (213 / بقره)

خداى سبحان اختلاف واقع در دين را ناشى از بغى و حسادت و طغيان دانسته است. و جمله: «اِلاَّ الَّذينَ اُوتُوهُ...» دلالت دارد بر اين كه مراد از اين جمله اشاره به اصل ظهور اختلافات دينى است، نه اين كه هر تك تك اشخاصى كه از صراط مستقيم منحرف شده و يا به دينى غير دين خدا متدين گشته، اهل طغيان و بغى است، خلاصه منظور معرفى ريشه و سر منشأ اختلافات دينى است، درست است كه تك تك منحرفين هم از صراط مستقيم منحرفند، وليكن ريشه گمراهى اين افراد باز همان علماى دينى هستند، كه از در بغى و طغيان اختلاف به راه انداختند و باعث شدند مردم از دين صحيح و الهى محروم شوند.

و خداى سبحان اهل بغى و طغيان را معذور نمى داند، ولى كسانى را كه امر بر آنان مشتب_ه ش_ده و راه درست_ى ب_ه س_وى دي_ن درس_ت نجست_ه ان_د، مع_ذور م_ى داند. و نيز درباره كسانى كه قدرت تحقيق نداشته و به خاطر اختلافى كه علماى دين در دي_ن ان_داختن_د ام_ر بر آنان مشتبه شده، مى فرمايد:

(334) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

«اِلاَّ الْمُسْتَضْعَفينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّسآءِ وَ الْوِلْدانِ لايَسْتَطيعُونَ حيلَةً وَ لا يَهْتَدوُنَ سَبيلاً، فَاُولآئِكَ عَسَ_ى اللّ_هُ اَنْ يَعْفُ_وَ عَنْهُ__مْ وَ ك__انَ اللّ_هُ عَفُوّا غَفُورا.» (98و99 / نساء)

خ__داى تعال__ى بغ__ى را مخص__وص علم__ا كرده، كه آي__ات الهي__ه بر ايش__ان روشن ب_وده م__ع ذلك زي__ر ب__ار نرفته ان__د، درب__اره آن__ان در ج__اى ديگ__ر فرموده:

«وَ الَّذينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا اُولئِكَ اَصْحابُ النّارِ هُمْ

فيها خالِ__دُونَ!» (39 / بقره)

و آيات در اين باره بسيار زياد است، كه در تمامى آن ها بعد از كلمه كفر تكذيب را هم اضافه كرد، تا اهل دوزخ را منحصر در كسانى كند كه با داشتن علم، خدا و آياتش را انكار كردند و سخن كوتاه آن كه مراد از آيه شريفه اين است كه اين اختلاف يعنى

اختلاف افكنان در دين در جهنم ابدى (335)

اختلاف در دين به دست علماى دين در مردم مى افتد. (1)

دلايل جهنمى شدن اهل كتاب

«اِنَّ الَّذينَ يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللّهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ يَقْتُلُونَ الَّذينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ اَليمٍ، اُولئِكَ الَّذينَ حَبِطَتْ اَعْمالُهُمْ فِى الدُّنْيا وَ الاْخِ__رَةِ وَ ما لَهُ_مْ مِ_نْ ن_اصِ_رينَ!»

1- المي__________زان، ج :2 ، ص: 167 .

(336) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

«به كسانى كه به آيات خدا كفر مى ورزند و پيامبران را به ناحق مى كشند و افرادى را كه به عدالت وادارشان مى كنند به قتل مى رسانند، بشارت به عذابى دردناك بده! اينان همان هايند كه اعمال خيرى هم كه دارند هم در دنيا بى نتيجه مى ماند و هم در آخرت و از انواع ياوران، هيچ نوع ياورى ندارند.» (21و22 / آل عمران)

اختلافى كه اهل كتاب از يهود و نصارا در دين كردند، با اين كه كتاب الهى بر آنان نازل شده و خداى تعالى اسلام را برايشان بيان كرده بود، اختلاف ناشى از جهل نبود و چنان نبود كه حقيقت امر برايشان مجهول بوده باشد و ندانسته باشند، كه دين خدا يكى است.

بلك__ه اين معنا را به خوب__ى مى دانستند و تنها انگي__زه آنان در اي__ن اخت__لاف، حس غرور و ستمگريش__ان بود و هي__چ عذرى ندارن__د و همي__ن خود كف__رى

است كه ب__ه آي__ات مبي_ن خ___دا ورزي__دن__د، آياتى كه حقيق__ت امر را بر ايش__ان بي__ان ك__رد.

و اين ك__ه فرم__ود: «اوُلئِ__كَ الَّذينَ حَبِطَ__تْ اَعْمالُهُ__مْ فِى الدُّنْيا وَ الاْخِرَةِ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِري__نَ،» دو نكت__ه را افاده مى كن__د: اول اين ك__ه: اگر انسان كسى را به جرم اين كه ام__ر به مع__روف و نه__ى از منك__ر مى كن__د به قتل برساند اعمال نيك__ش همه

دلايل جهنمى شدن اهل كتاب (337)

حب_ط و بى اج_ر مى شود. دوم اين ك_ه: در روز قيام_ت مشم_ول شفاع_ت نمى گ__ردد. (1)

جهنم، سزاى خيانت به خدا و خلق

«وَ ما كانَ لِنَبِىٍّ اَنْ يَغُلَّ وَ مَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيمَةِ ثُمَّ تُوَفّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ ، اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَ اللّهِ كَمَنْ بآءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللّهِ وَ مَاْويهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصيرُ، هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَاللّهِ وَ اللّهُ بَصيرٌ بِما يَعْمَلُونَ»

1- المي________________زان، ج :3 ، ص: 187 .

(338) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

«و البته هيچ پيغمبرى خيانت نخواهد كرد و هر كس خيانت كند روز قيامت به كيفر آن خواهد رسيد و به طور كلى هر كس هر عمل نيك و بد در دنيا بجا آورد در قيامت تمام و كامل به جزاى آن برسد و به هيچ كس ستمى نخواهد شد. آيا كسى كه با ايمان در راه رضاى خدا قدم بردارد مانند كسى است كه با كفر راه غضب خدا پيمايد؟ منزل گاه او جهنم است و بسيار بد جايگاهى است. اين دو گروه مؤمن و كافر را به مراتب ايمان و كفر نزد خدا درجات مختلفه است و خداون__د به هر چ_ه مى كنن__د آگ__اه اس__ت.» (161 و 162 و 163 / آل عمران)

معناى آيه اين است

كه حاشا بر رسول صلى الله عليه و آله كه به پروردگار خود و يا به مردم خيانت كند، چون خيانت به مردم هم خيانت به خدا است، با اين كه هر خيانتكارى با خيانتش پروردگارش را ديدار مى كند و آن گاه آن چه كرده است بدون كم و كاست تحويل مى گيرد.

خداى سبحان بعد از تقسيم مردم به اين دو قسم مى فرمايد: هر يك از اين دو طايفه درجاتى مختلف دارند، آن ها كه تابع رضوان خدايند، همه با هم مساوى نيستند، آن ها هم كه تابع سخط خدايند همه در يك درجه نيستند و خدا بصير به اعمال است و مى داند هر كسى در چه درجه اى از پيروى سخط و يا رضاى او است، پس خيال نكنيد كه خير اندك و يا شر مختصر از قلم او مى افتد و به خاطر اين خيال باطل در اين جور خير و

جهنم، سزاى خيانت به خدا و خلق (339)

ش__ره__ا مس_امحه كنيد. (1)

ع_ذاب ج_اودانى ب_راى شكست_ن ح_دود خ_دا

«تِلْكَ حُدُودُاللّهِ وَ مَنْ يُطِعِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الاَْنْهارُ خالِدينَ فيها وَ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ، وَ مَنْ يَعْصِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نارا خالِدا فيها وَ لَهُ عَذابٌ مُهينٌ،»

«آن چه مذكور شد احكام و اوامر خدا است و هر كس پيرو امر خدا و رسول او است او را به بهشت هائى در آورند كه در زير درختانش نهرها جارى است و آن جا منزل ابدى مطيعان خواهدبود و اين است سعادت و پيروزى عظيم. و هركه نافرمانى خدا و رسول كند و از حدود الهى تجاوز نمايد، او را به آتشى درافكند كه هميشه در آن معذب است و همواره در عذاب خوارى و ذلت خواهد بود.» (13 و 14/نساء)

1- المي________زان، ج :4 ،

ص: 88 .

(340) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

منظور از حدود خدا در اين جا احكام ارث و فرائض و سهام معين شده است كه خداى تعالى در اين دو آيه با ذكر ثواب بر اطاعت خدا و رسول در رعايت آن حدود و تهديد به عذاب خالد و خوار كننده در برابر نافرمانى خدا و تجاوز از آن حدود امر آن را بزرگ داشته است. (1)

كفر و ظلم يهود و ضلالت دنيوى و جهنم ابدى آن ها

«اِنَ الَّذينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبيلِ اللّهِ قَدْضَلُّوا ضَلالاً بَعيدا، اِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا وَ ظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ لا لِيَهْدِيَهُمْ طَريقا، اِلاّ طَريقَ جَهَنَّمَ خالِدينَ فيهآ اَبَدا وَ كانَ ذلِ_كَ عَلَى اللّ__هِ يَسيرا،»

«با اين كه قرآن از ناحيه خدا است و از سنخ وحيى است كه به ساير انبياء مى شد

1- الميزان، ج :4 ، ص: 336 .

كفر و ظلم يهود و ضلالت دنيوى و جهنم ابدى آن ها (341)

معلوم است كه كسانى كه باز كفر بورزند و از راه خدا جلوگيرى كنند، به چه ضلالت دور از نجاتى گرفتار شده اند. آرى كسانى كه كفر ورزيدند و ستم كردند خدا هرگز در صدد آمرزش آنان و اين كه به راهى هدايتشان كند نيست. الا طريق جهنم كه در آن هميش___ه باقى مى مان___د و اين ك___ار براى خ___دا آسان است.» (167و168و169 / نساء)

در اين آيه ضلالت كسانى را كه به قرآن، اين حجت بالغه، كفر بورزند و از آن اعراض كنند، هركس كه باشند، چه يهود و چه نصارا، محقق و سرانجام شوم آنان را تثبي__ت نموده اس__ت و بر اين اساس، مراد از ظلم در اين جا ني_ز هم_ان ص_د و جلوگيرى از راه خدا است. (1)

1- المي____زان، ج :5 ، ص: 232 .

(342) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

پيشوايانى كه مردم را به آتش دعوت مى كردند!

«وَ جَعَلْناهُمْ اَئِمَّةً يَدْعُونَ اِلَى النّارِ وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ لا يُنْصَروُنَ،»

«ما آنان را پيشوايانى كرديم كه مردم را ب_ه س_وى آتش دع_وت م_ى ك_ردن_د و روز قي_امت از آن م_ردم ياورى نخواهند يافت.» (41 / قصص)

معن__اى دعوت به آتش، دع__وت به كارهاي__ى است كه مستوج__ب آت__ش است و آن كاره__ا عب__ارت اس__ت از: كف__ر و گناهان گوناگون، چون اين ها است كه قيامتش__ان را به ص__ورت آتشى تصوير مى كند، كه در آن مع__ذب خواهن__د شد، ممك__ن ه__م هست مراد از كلم_ه «ن__ار» هم__ان ك__اره__اى مستوج__ب آت__ش باش__د.

پيشوايانى كه مردم را به آتش دعوت مى كردند! (343)

و معناى پيشوا كردن آنان براى دعوت به آتش اين است كه: ايشان را پيشقدم در كفر و گناه كرد، در نتيجه ديگران به ايشان اقتداء كرده و به آنان پيوستند و اگر بپرسى كه چرا خداوند ايشان را پيشواى كفر كرد؟ وآيا اين كار به عدالت خدا برخوردى ندارد؟ در پاسخ مى گوييم: وقتى برخورد دارد كه اين اضلال خدا ابتدايى باشد، يعنى خود آنان قبلاً كارى نكرده باشند كه مستوجب اين اضلال باشند و اما اگر اين اضلال به عنوان مج__ازات كف__ر و جح__ودى باشد كه آن__ان قبل از ديگ__ران مرتك__ب شدن__د، ب__ه عدالت خدا برخورد ن_دارد. (1)

آيا همه وارد آتش مى شوند؟

(م__وض__وع پ__ل ص__راط: گ__ذركنن__دگ__ان از آن و ف__رو افت__ادگ__ان ب__ه جهن__م)

«وَ اِنْ مِنْكُمْ اِلاّ وارِدُها كانَ عَلى رَبِّكَ حَتْما مَقْضِيّا!»

«هيچ ك__س از شما نيس__ت مگر وارد جهن__م مى ش__ود كه بر پروردگارت حتمى و مق___رر اس__ت،»

1- المي_________زان، ج :16 ، ص: 54 .

(344) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

«ثُمَّ نُنَجِّى الَّذينَ اتَّقُوْا وَ نَذَرُ الظّالِمينَ فيها جِثِيّا،»

«آن گاه كسانى

را كه تقوى پيشه كرده اند از آن رهايى مى بخشيم و ستمگران را به زانو درآورده در آن واگذاريم!» (71 و 72 / مريم)

معناى اين دو آيه چنين است كه: هيچ يك از شما (متقيان و ظالمان) نيست مگر آن كه به زودى در لبه و پرتگاه آتش قرار مى گيريد و اين قرار دادن شما در پرتگاه آتش واجبى حتمى بر پروردگارت شده، آن گاه كسانى را كه تقوى داشته اند نجات داده، ظالم__ان را در آن باقى مى گذاري__م، به خاط__ر اي_ن ك_ه ظل_م ك_ردن_د و ايش_ان هم چنان به زانو در آم_ده، ب_اقى مى مانند.

جمل__ه «وَ اِنْ مِنْكُ__مْ اِلاّ وارِدُه__ا،» به بي__ش از قص__د و حض__ور و اش__راف دلالت ندارد ك__ه اين با جمل__ه «ثُ__مَّ نُنَجِّ__ى الَّذينَ اتَّقُوْا وَ نَذَرُ الظّالِمينَ فيها جِثِيّا،» كه دلالت بر دخول تمام مردم يا ستمكاران در جهنم دارد،منافات ندارد.

آيا همه وارد آتش مى شوند؟ (345)

«كانَ عَلى رَبِّكَ حَتْما مَقْضِيّا،» اين ورود يا حكمى كه كرديم بر خداى تعالى واجب و حتم__ى است و اين وج__وب به فرمان خود خدا بوده، خودش عليه خود حكم رانده، چ__ون حاكم___ى كه بر او حكم ب_ران_د وج_ود ن_دارد.

«ثُمَّ نُنَجِّى الَّذينَ اتَّقُوْا وَ نَذَرُ الظّالِمينَ فيها جِثِيّا!»

اي_ن جمل_ه دلالت م_ى كن_د ب_ر اين كه ظالم_ان داخ_ل آتشن_د، آن گاه در هم_ان ج_ا ايش_ان را ب_اق_ى م_ى گ_ذارن_د و متقي_ن را نج_ات م_ى دهن_د و عب_ارت نج_ات دادن متقي__ن دلالت ندارد ب_ر اين كه آنان نيز با ظالمان داخل آتش ب_اشن_د، چ_ون گفتي_م نج_ات دادن بدون داخل بودن نيز متحق_ق م_ى ش_ود مث_ل اين كه در شرف دخول باشند.

اين را هم بايد دانست كه ظاهر بعضى روايات اين است كه ورود به آتش به معناى عبور از

آن است، در نتيجه روايات مذكور با رواياتى كه درباره صراط وارد شده منطبق مى شود، چون در روايات صراط آمده كه صراط پلى است كه روى آتش كشيده

(346) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

شده، مردم همه مأمورمى شوند ازآن عبوركنند، چه نيكان و چه فجار، الا اين كه نيكان از آن عبورمى كنند و فجار درآتش مى افتند. ازصدوق در اعتقاداتش آمده كه آيه موردبحث را بر همان صراط حمل كرده است. (1)

عامل باطنى براى جهنمى شدن انسان

«اِنَّ الاِْنْسانَ خُلِقَ هَلُوعا،»

«آرى انسان به منظور رسيدنش ب__ه كم_ال ح_ريص خل_ق ش_ده،» (19 / معارج)

«اِذا مَسَّ_هُ الشَّ_رُّ جَزوُعا،»

«و ني_ز اين طور خل_ق ش_ده ك_ه در ب_راب_ر ش_ر به جزع در مى آيد،» (20 / معارج)

«وَ اِذا مَسَّهُ الْخَيْ_رُ مَنُوعا،»

1- المي___زان، ج :121 ، ص: 127 .

عامل باطنى براى جهنمى شدن انسان (347)

«و از رس_ان____دن خي__ر ب__ه دي__گ__ران دري__غ م__ى نم___اي___د،» (21 / معارج)

«اِلاَّ الْمُصَ__لّي____ن َ...»

«مگر نمازگزاران... .»(22/معارج)

اي_ن آي_ات ب_ه اولي_ن سب_ب و انگي_زه اى ك_ه انس_ان را ب_ه رذيل_ه اع_راض از ي_اد خ_دا و ب_ه جم_ع ام__وال و گنجين__ه ك___ردن آن و در آخر دچار آتش خالد شدن وامى دارد اشاره مى كند، آتشى كه فرمود: «لَظ_ى،نَ_زّاعَ_ةً لِلشَّ_وى!» (15و16 / معارج)

و آن سبب عبارت است از حالتى در انسان به نام «هُلَع - شدت حرص» كه حكمت الهى اقتضا كرد آدمى را به اين صفت بيافريند، تا به وسيله اين صفت به آن چه مايه خير و سعادتش مى باشد هدايت شود، چيزى كه هست اين خود انسان است كه اين مايه سعادت خود را مايه بدبختى خود مى سازد و به جاى اين كه در راه سعادت خود صرف كند، در راه بدبختى خود صرف مى كند و همين مايه سعادت

خويش را مايه هلاكت

(348) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

دائمى خ__ود مى كند، مگر كسانى كه ايمان آورده و عم__ل صال__ح مى كنن__د، كه در جنات از عزت و احترام برخوردارند.

و اين هلع كه انسان مجبول بر آن است - و خود از فروع حب ذات است - به خودى خود از رذائل اخلاقى نيست. مثل هر صفت نفسانى اگر در حد اعتدال نگاه داشته شود فضيل__ت است و اگر به ط_رف افراط و يا تفريط منحرف گردد، رذيله و مذموم مى شود.

هر انسانى در همان آغاز تولدش و در عهد كودكى و قبل از رشد و بلوغش مجهز به حرص شديد هست و اين حرص شديد بر خير صفتى است كمالى كه اگر نبود به دنبال كمال و جلب خير و دفع شر از خود برنمى آمد، هم چنان كه قرآن كريم فرموده: «وَ اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْ__رِ لَشَديدٌ!» (8 / عاديات)

و چون به حد بلوغ و رشد رسيد به دستگاهى ديگر مجهز مى شود و آن عبارت است از عقل كه با آن حقائق امور را آن طور كه هست درك مى كند، اعتقاد حق و عمل خير را

عامل باطنى براى جهنمى شدن انسان (349)

تشخيص مى دهد، آن وقت است كه حرص شديد در ايام كودكيش كه او را در هنگام برخورد با شر به جزع در مى آورد و در هنگام رسيدن به خير از بذل خير جلوگيرش مى شد، مبدل به حرصى ديگر مى شود و آن حرص شديد به خير واقعى و فزع شديد از شر اخروى است و با در نظر گرفتن اين كه خير واقعى عبارت است از مسابقه به سوى مغفرت پروردگار و شر واقعى عبارت است

از نافرمانى خداى تعالى، در نتيجه چنين كسى از كار خير سير نمى شود و پيرامون گناه نمى گردد و اما نسبت به شر و خير دنيوى حرصى نمى ورزد و از حدودى كه خداى تعالى برايش معين كرده تجاوز نمى كند، در هنگام برخورد با گناه حرص خود را با فضيلت صبر كنترل مى كند و نيز در برابر اطاعت پروردگار حرص خود به جمع مال و اشتغال به دنيا را با فضيلت صبر كنترل مى كند و همچنين هنگام برخورد با مصيبت، جزع خود را با فضيلت صبر ضبط مى كند و همين حرص به منافع واقعى براى چنين انسانى صفت كمال مى شود.

(350) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

و اما اگر انسان از آن چه عقلش درك مى كند و فطرتش به آن اعتراف مى نمايد روى بگرداند و هم چنان مانند دوران طفوليتش پاى بند هواى نفس خود باشد و همواره آن را پيروى نموده مشتاق باطل و متجاوز از حق باشد و حرصش بر خير دنيوى كنترل نداشت__ه باشد، خداى تعال__ى نعمتش را مب__دل به نقمت نموده، آن صفت غريزيش را كه بر آن غري__زه خلقش ك__رده بود و آن را وسيل__ه سعادت دني__ا و آخرتش ق__رار داده ب__ود، از او م__ى گي_رد و مب_دل م_ى كن_د ب_ه وسيل_ه شق_اوت و ه_لاكتش ت_ا او را ب_ه اع_راض از ح_ق و جم___ع م_ال دني_ا و گنجين_ه ك_ردن آن واب__دارد و اي_ن معن_ا هم__ان است ك_ه در آي_ات متع__رض آن ش_ده اس_ت.

«اِلاَّ الْمُصَلّينَ...،» اين استثناء از انسان هَلوع است.

مگر نمازگزاران،

ك__ه ب__ر اي___ن ك__ار خ____ود مداوم__ت دارن___د،

عامل باطنى براى جهنمى شدن انسان (351)

و ح__رص خ__ود را در راه بن__دگ__ى خ____دا ب__ه

ك__ار مى برن___د،

و كسانى كه در اموالشان حقى معلوم است، براى سائل و محروم

و كس_ان_ى ك____ه روز ج______زا را هم____واره تصدي___ق مى كنن___د،

و كسان___ى ك___ه از ع___ذاب پروردگارش___ان نگ___ران هستن___د،

چ__ون هي__چ ك__س از ع__ذاب پ__روردگ__ارش ايم___ن نيس___ت،

و كس__ان___ى ك___ه ش_ه_____وت خ______ود را حف_____ظ م__ى كنن____د،

مگر در مورد همسران و كنيزان خود كه به خاطر به كار بردن نيروى شهوت در آن موارد ملامت نمى شوند،

پ__س اگر كسى براى اطفاى شه__وت به دنبال غي__ر آن چه ياد شد باشد چنين كسانى تج__اوزگ__رن__د،

و كسانى ك___ه امانت ها و پيم___ان خود را محت___رم مى شمارن_د،

(352) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

و كس__ان_ى ك__ه پ__اى شه__ادت ه__اى خود مى ايستند،

و كس___ان__ى ك__ه ب__ر نم__از خ___ود مح_افظ_ت دارن_د،

چنين كسانند كه در باغ هاى بهشت م__ورد احترامن_د! (1)

«وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لاََمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النّاسِ اَجْمَعينَ»

«اِلاّ مَ_نْ رَحِمَ رَبُّ_كَ وَ لِذلِكَ خَلَقَهُمْ وَ تَمَّتْ كَلِمَ_ةُ رَبِّ_كَ لاََمْلَأَنَّ جَهَنَّ_مَ مِ_نَ الْجِنَّةِ وَ النّ___اسِ اَجْمَعي__نَ!»

«مگر كسانى كه پروردگارت به ايشان رحمت آورده و براى رحمت خلقشان كرده و سخن پروردگار تو بر اين رفته كه جهنم را از جنيان و آدميان يكسره لبالب مى كن_م!» (119 / هود)

1- الميزان، ج :20 ، ص: 18 .

وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لاََمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنّاسِ اَجْمَعينَ (353)

كلمه خداى تعالى تحقق يافت و مصداق خود را از ايشان گرفت، به خاطر ظلم و اخت__لافشان در حق و بعد از آن كه ب__دان عالم شدند و كلمه او كه تحقق يافت همان پركردن جهنم بود.

اي_ن آي_ه نظي_ر آي___ه: «وَ لَ_وْ شِ_ئْنا لاَتَيْ_ن_ا كُ__لَّ نَ_فْسٍ هُ__ديها وَ لكِ__نْ حَ__قَّ الْ_قَ_وْلُ مِنّ_ى لاََمْ__لاََنَّ جَهَنَّ___مَ مِ_نَ الْجِنَّ_ةِ وَالنّاسِ اَجْمَ_عي_نَ،» (13 / سجده) مى باش__د.

و اصل اين «كَلِمَه» آن وعده اى

است كه خداوند به ابليس ملعون در جواب او كه گفته ب__ود: «فَبِعِزَّتِكَ لاَُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعينَ اِلاّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصينَ،» (82 و 83 / ص) داده اس__ت و فرم__وده: «قالَ فَ_الْحَ_قُّ وَ الْحَ_قَّ اَقُ_ولُ ، لاََمْ_لاََنَّ جَهَنَّ_مَ مِنْ_كَ وَ مِمَّ_نْ تَبِ_عَكَ مِنْهُ_مْ اَجْمَ_عي__نَ!»

منظ__ور از جمل__ه: «اِلاّ مَ_نْ رَحِ_مَ،» اي_ن اس__ت ك_ه: الا كس__ى كه خداوند او را هدايت كرده باشد.

(354) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

اشاره: «وَ لِذلِكَ خَلَقَهُمْ،» اشاره به رحمت است و معنايش اينست كه خلايق براى رسي_دن ب_ه رحم_ت خل___ق ش_ده ان_د، ت_ا ب___دان وسيل_ه ب_ه سع_ادت خ_ود ن_اي_ل آيند.

در معانى الاخبار به سند خوداز ابى بصير روايت كرده كه گفت: من از امام صادق عليه السلام از فرم__ايش خداى تعال__ى كه فرم__وده: «وَ ما خَلَقْ__تُ الْجِ__نَّ وَالاِْنْسَ اِلاّ لِيَعْبُدُونِ،» (56 / ذاريات) سؤال كردم، حضرت فرمود: ايشان را آفريد تا به عبادت مأمورشان كند. آن گاه مى گويد: از اين فرمايش خدا كه مى فرمايد: «وَ لا يَ_زالُونَ مُخْتَلِفينَ،اِلاّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَ لِذلِكَ خَلَقَهُمْ،» سؤال كردم فرمود: ايشان را آفريد تا كارهايى انجام دهند كه مستوجب رحمت باشند و خداوند رحمتشان كند.

و در تفسير قمى از ابى الجارود از امام باقر عليه السلام آمده كه فرمود: «وَ لا يَ_زالُونَ مُخْتَلِفينَ، اِلاّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ،» مقصودش آل محمد و اتباع ايشان است، خداوند مى فرمايد:

وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لاََمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنّاسِ اَجْمَعينَ (355)

«وَ لِذلِ__كَ خَلَقَهُ__مْ» يعنى اهل رحم__ت در دين خدا اختلاف نمى كنند. (1)

منافقين در درك اسفل آتش

«يآ اَيُّهَاالَّذينَ امَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكافِرينَ اَوْلِيآءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِني_نَ اَتُريدُونَ اَنْ تَجْعَلُوا لِلّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطانا مُبينا، اِنَ الْمُنافِقينَ فِى الدَّرْكِ الاَْسْفَلِ مِنَ النّارِ وَ لَنْ تَجِدَلَهُمْ نَصيرا،»

«شما كه مؤمنيد به جاى مؤمنين كافران را دوست خود مگيريد، مگر مى خواهيد

1- المي_زان، ج :11 ،

ص: 86 و 93 .

(356) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

عليه خود براى خدا دليلى روشن پديد آريد؟ منافقان در طبقه زيرين جهنمند و هرگز برايشان ياورى نخواهى يافت.» (144و145 / نساء)

اي___ن آي___ه ش_ريف___ه م_ؤمني___ن را نه_ى م_ى كن_د از اي__ن ك__ه ب_ه ولاي___ت كف___ار و س_رپ___رست___ى آن ه__ا بپيون_دن_د و ولاي___ت م_ؤمني___ن را ت___رك كنن____د.

آيه دوم تهديد شديدى است از ناحيه خداى تعالى كه متوجه منافقين شده است. خداى تعالى ترك ولايت مؤمنين و قبول ولايت كفار را نفاق دانسته و مؤمنين را از وقوع در آن بر حذر مى دارد كه اگر چنين كنند خداى تعالى گمراهشان خواهد كرد و خدعه و نيرنگ در كارشان خواهد نمود و در زندگى دنيا گرفتار ذبذبه و سرگردانشان ساخته و در آخ__رت بين آنان و كفار در يك جا يعن__ى در جهنم جم__ع خواهد ك__رد و در گودتري__ن درك هاى آتش سكنايش__ان خواهد داد و رابطه بين آنان و هر نصير و ياورى را ك__ه بتوان__د ياريشان كن__د و هر شفيع__ى را كه بتوان__د شفاعتشان كن__د قط_ع خ_واهد ك_رد. (1)

1- الميزان، ج :5 ، ص: 192 .

منافقين در درك اسفل آتش (357)

محيط بودن جهنم به كفار در دنيا

«وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لى وَ لا تَفْتِنّى اَلا فِى الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَ اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحيطَةٌ بِالْكفِري___________نَ!»

«از جمل_ه آن_ان كس_ى اس_ت ك_ه م_ى گ_وي_د ب_ه م_ن اج_ازه ب_ده و م_را ب_ه گن_اه مين_داز، ول___ى باي_د بداني_د كه ب_ه گن_اه افتاده اند و جهنم محيط به كافران است!» (49 / توبه)

اين كه فرمود:«اَلا فِى الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَ اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحيطَةٌ بِالْكفِرينَ،» تقريبا معناى واحدى را مى رسانند و آن اين است كه اين مردم منافق هم در دنيا

و هم در آخرت در

(358) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

فتنه و هلاكت اب_دى قرار دارن_د.

ممكن هم هست ازجمله:«وَ اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحيطَةٌ بِالْكفِرينَ،»استفاده كردكه جَهَنَّم فعلاً نيز محيط به كفاراست، نه در آينده و آيات داله بر تجسم اعمال هم اين معنا را مى رساند.(1)

دائمى بودن عذاب جهنم

«وَ الَّ_ذي_نَ يَقُولُونَ رَبَّنَ__ا اصْ__رِفْ عَنّا عَ__ذابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذابَها كانَ غَراما،»

«و كس_ان_ى ك_ه گ_وين_د: پ_روردگ_ارا ع_ذاب جهن_م را از م_ا بگ_ردان ك_ه ع_ذاب آن دائ___م اس__ت،» (65 / فرقان)

1- المي___زان، ج :9 ، ص: 409 .

دائمى بودن عذاب جهنم (359)

«اِنَّها س_اءَتْ مُسْتَقَ__رّا وَ مُق_اما،»

«ك____ه جهن__م ق___رارگ___اه و ج____اى ب______دى اس_______ت.» (66 / فرق____ان)

بندگان رحمان كسانى هستند كه شب را درك مى كنند در حالى كه براى پروردگار خود سجده كنندگان و ي_ا ب_ه پ_ا ايست_ادگ_انن_د - يعن_ى پش_ت س_ر ه_م سج_ده مى كنند و برمى خيزند - و مى گويند:

«... رَبَّ_نَ__ا اصْ___رِفْ عَنّا عَ__ذابَ جَهَنَّ__مَ اِنَّ عَ_ذابَها كانَ غَراما!»

«پروردگارا عذاب جهنم را از ما بگردان كه عذاب آن دائم است!»

كلم__ه «غَ_رام___ا» ب__ه معن__اى ش__دت و مصيبت__ى اس_ت ك__ه دس__ت از س__ر آدم__ى بر ندارد و هم_واره م_لازم او باش__د. «اِنَّها ساءَتْ مُسْتَقَرّا وَ مُقاماً _ ك_ه جهنم ق__رارگاه و جاى بدى اس_ت.» (1)

خلود و ابدى بودن در دوزخ

«فَ__اَمَّ__ا الَّ__ذي__نَ شَقُ__وا فَفِ__ى ال__نّارِ لَهُ__مْ في__ها زَفي___رٌ وَ شَ__هي____قٌ،»

«اما كسانى كه بدبختند در آتشند و براى آن ها زفير و شهيق است،» (106 / هود)

«خلِ__دي__نَ في_ها مادامَ_تِ السَّ_مواتُ وَ الاَْرْضُ اِلاّ ما شآءَ رَبُّ_كَ اِنَّ رَبَّ_كَ

1- ال_____مي_زان، ج :15 ، ص: 331 .

(360) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

فَعّ__الٌ لِم_ا يُريدُ،»

«و ت__ا آسمان ه__ا و زمي_ن هس__ت در آن جاودانن__د، مگر آن چ__ه پروردگ__ار تو بخواهد كه پروردگارت هر چه بخواهد مى كند.» (107 / هود)

خلود به معناى دورى هر چيز از معرضيت براى فساد و باقى ماندنش بر صفت و حالتى است كه دارد. در قرآن خَلد به معناى آن جزئى است كه تا آخرين دقايق زندگيش به

ح_الت خود مى ماند و مانند ساير اعضاى دچار دگرگونى نمى شود.

و جمل__ه: «مادامَ__تِ السَّم__واتُ وَ الاَْرْضُ» يك ن__وع تقييدى است كه تأكي__د خلود را مى رسان__د و معناي_ش اين است كه ايش__ان در آن جاويدن__د تا زمان__ى كه آسمان ها و زمين وجود دارد.

ليكن در اين جا اشكالى پيش مى آيد و آن اينست كه آيات قرآنى تصريح دارد بر اين كه آسمان و زمين تا ابد باقى نيستند و اين با خلود در آتش و بهشت كه آن نيز مورد

خلود و ابدى بودن در دوزخ (361)

نص و تصريح آيات قرآنى است سازگارى ندارد.

از دو جهت در آيه موردبحث اشكال مى شود:

يك__ى اين كه خلود دائمى در بهشت و دوزخ را محدودكرده به دوام آسمان ها و زمين با اين ك__ه آس_م_ان ه_ا و زمي__ن دائم_ى نيستن_د.

دوم اين كه خالد را كه ابتداى خلودش از روز قيامت شروع مى شود و از آن روز دوزخى به طور دائم در دوزخ و بهشتى به طور دائم در بهشت به سر مى برند به چيزى تحديد كرده كه ابتداى قيامت آخرين امد وجود آن است و آن آسمان و زمين است كه ابت_داى قيام__ت آخري__ن امد وج__ود آن ها است.

پاسخى كه ماده اشكال را از بين ببرد اين است كه خداى تعالى در كلام خود آسمان ها و زمينى براى قيامت معرفى مى كند كه غير آسمان ها و زمين دنيا است و مى فرماي__د: «يَوْمَ تُبَدَّلُ الاَْرْضُ غَيْ___رَ الاَْرْضِ وَ السَّمواتُ وَ بَرَزُوا لِلّهِ الْواحِدِ الْقَهّارِ!»

(362) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

(48 / ابراهيم) و از اهل بهشت حكايت مى كند كه مى گويند: «الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذى صَدَقَنا وَعْدَهُ وَ اَوْرَثَنَا الاَْرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُ!» (74 / زمر) و در مقام

وعده به م_ؤمنين و توصيف ايشان مى فرمايد: «لَهُمْ عُقْبَى الدّارِ!» (22 / رعد)

پس معلوم مى شود براى آخرت نيز آسمان ها و زمينى است، هم چنان كه در آن بهشت ودوزخى و براى هر يك سكنه و اهلى است، كه خدا همه آن ها را به اين وصف توصيف ك_رده ك_ه ن_زد اوين_د و ف_رم_وده: «ما عِنْ_دَكُ_مْ يَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللّهِ باقٍ!» (96 / نحل) و به حك__م اين آي__ه آسم__ان و زمي_ن آخرت از بين نمى رود.

واگر در آيه مورد بحث بقاى بهشت و دوزخ و اهل آن دو را به مدت بقاى آسمان و زمين محدودكرده از اين جهت است كه معناى اين دو اسم از حيث آسمان و زمين بودن هي__چ وقت از بين نمى رود، آن كه از بين مى رود يك نوع آسمان و زمين است و آن آسمان و زمي__ن دنيايى است كه اين نظ__ام مشه__ود را دارد و اما آسمان ها و زمينى

خلود و ابدى بودن در دوزخ (363)

ك_ه مث___لاً بهش___ت در آن ه__ا اس__ت و ب_ه ن_ور پ_روردگ_ار روش_ن م_ى ش_ود ب_ه هي_چ وج_ه از بي_ن نم_ى رود و خ_لاص_ه جه_ان هم_واره آسم_ان ه_ا و زمين_ى دارد. چي_زى كه هست در آخرت نظ_ام دني_ائيش را از دست مى دهد. (1)

مشمولين عذاب ابدى

«يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَ يَخْلُدْ فيهِ مُهانا،»

«روز قي_امت ع_ذابش دو ب_راب_ر ش__ود و در آن به خوارى جاويدان به سر برد.» (69 / فرقان)

مسأله خلود در عذاب، براى كسى كه شرك ورزيده مسلم است و هيچ حرفى در آن نيست و اما خلود در عذاب براى كسى كه قتل نفس محترمه كرده و يا مرتكب زنا شده

1- المي_زان، ج :11 ، ص: 7 .

(364) جهنم از ديدگاه قرآن

و حديث

باشد كه دو تا از گناهان كبيره است و همچنين براى كسى كه مرتكب رباخوارى شده باشد، كه قرآن كريم نسبت به آن ها تصريح به خلود كرده و ممكن است به يكى از وجوه زير توجيه ش_ود:

اول اين كه: بگوييم خصوص اين سه گناه طبعى دارند كه اقتضاى خلود در آتش را دارد، هم چنان كه چه بسا اين احتمال از ظاهر آيه شريفه: «اِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مادُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشآءُ،» (48 / نساء) ني__ز استفاده ش__ود، چ__ون فرم__وده شرك به هي__چ وجه آمرزي__ده نمى ش__ود و اما پايين ت__ر از ش__رك را خ__دا از هر كس بخواهد مى آمرزد، يعنى از بعض_ى اشخ_اص م_انند مرتكب قتل و زناء و ربا نمى آمرزد.

دوم اين كه: بگوييم مراد از خلود در همه جا به معناى مكث طولانى است ولى چيزى كه هست اين است كه در ش_رك اي_ن مك_ث ط_ولان_ى، اب_دى است و در غير آن بالاخره پايان پذير اس__ت.

مشمولين عذاب ابدى (365)

سوم اين كه: بگوييم كلمه: «ذلِكَ» در جمله «وَ مَنْ يَفْعَل ذالِكْ» اشاره به همه اين سه گناه است، چون آيات مورد بحث كه همه در تعريف مؤمنين است، مؤمنين را چنين معرفى مى كند: اينان كسانى هستند كه مرتكب شرك و قتل نفس و زنا نمى شوند، پس اگ__ر كسى هر سه اين گناهان را مرتكب شود مخلد در آتش است، مانند كفار كه ب_ه هم_ه آن ه___ا مبت__لا ب_ودن_د.

در نتيجه اگر كسى به بعضى از اين سه گناه آلوده باشد ديگر از آيه شريفه خلود وى در آت___ش ب_رنم__ى آي_د.

«اِلاّ مَنْ تابَ وَ امَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صالِحا فَاُولئِكَ يُبَدِّلُ اللّهُ سَيِّاتِهِمْ حَسَناتٍ وَ

كانَ اللّهُ غَفُورا رَحيما!» (70 / فرقان)

اين آيه شريفه استثنايى است از حكم كلى ديدار اثام و خلود در عذاب كه در آيه قبلى ب__ود و در مستثن__ا س_ه چي__ز قي_د ش_ده: اول ت_وب_ه، دوم ايم_ان و س_وم عم_ل صال_ح.

پ__س آيه شريفه درب_اره مش_ركين اس_ت، ح_ال چ_ه اين ك__ه آن دو گن_اه ديگ_ر را

(366) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

هم مرتكب ش__ده باشن_د و چه نش_ده باشن_د و اما مؤمنين_ى كه مرتك_ب آن دو گناه شده باشند عهده دار بيان توبه شان آيه بعدى است.

جمله: «فَاُولئِكَ يُبَدِّلُ اللّهُ سَيِّاتِهِمْ حَسَناتٍ،» فرع بر توبه وايمان و عمل صالح است و آث_ار نيك___ى را ك_ه ب_ر آن ه__ا مت_رت__ب مى ش_ود بي_ان مى كن_د. و آن اين است كه: خداى تعالى گناهانشان را مبدل ب_ه حسن_ه مى كن_د. (1)

جهنم جايگاه شيطان ها و پيروان انسانى او

«وَ اِنَّ عَلَيْ_كَ لَعْنَت_ى اِل_ى يَ_وْمِ ال_دّي_نِ،»

«و ب__دان ك__ه لعن_ت م_ن ت__ا قي__امت ش__ام__ل ح__ال ت__و اس_ت،» (78 / ص)

«قالَ رَبِّ فَاَنْظِ_رْن_ى اِل_ى يَوْمِ يُبْعَثُونَ،»

1- المي_زان، ج :15 ، ص: 334 .

جهنم جايگاه شيطان ها و پيروان انسانى او (367)

«گف__ت: پروردگارا ح__ال كه چني__ن است پس تا قيامت كه همه مبعوث مى شوند، مرا زن_ده بدار،» (79 / ص)

«ق__الَ فَ__اِنَّ_كَ مِ__نَ الْ__مُنْظَ__ري__نَ»

«گفت:باشد تو از زندگانى،»(80/ص)

«اِل_ى يَوْمِ الْوَقْ__تِ الْمَعْلُومِ.... لاََمْلاََنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعينَ،»

«تا روزى كه آن وقت معلوم مى رسد... جهنم را از تو و از هر كه پيرويت كند از همه پر مى كني_م.» (81 تا 85 / ص)

از ظاهر اين كه ابليس انتهاى مهلت را روز مبعوث شدن انسان ها معين كرد و خداى تعالى انتهاى آن را تا روز وقت معلوم مقرر داشت، برمى آي_د كه اجابت خواسته ابليس با

خواسته اش اختلاف دارد و عين خواسته اش اجابت نشده است. پس ناگزير معلوم مى ش__ود آن روز يعن__ى روز وق__ت معل__وم آخري__ن روزى است كه بش__ر به تسوي__لات ابليس ن_اف_رم_ان_ى خ_دا م_ى كن_د و آن قب_ل از روز قي_ام_ت و بع_ث اس___ت.

(368) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

«قالَ فَبِعِزَّتِكَ لاَُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعينَ اِلاّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصينَ،» (82و83 / ص) ابليس به ع__زت خدا سوگن__د ياد مى كند كه به طور حتم تمامى ابناى بشر را اغوا مى كند، آن گ__اه «مُخْلَصين» را استثن__ا مى نماي__د. و «مُخْلَصين» عبارتن__د از كسان__ى كه خ__داى تعال__ى آن__ان را براى خود خال__ص كرده و ديگ__ر هيچ ك__س در آن__ان نصيبى ندارد، در نتيجه ابليس هم در آنان نصيبى ندارد.

«قالَ فَالْحَقُّ وَ الْحَقَّ اَقُولُ، لاََمْلاََنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعينَ،» اين آيه پاسخى است از خداى سبحان به ابليس كه مشتمل است بر قضايى كه خدا عليه ابليس و پيروانش رانده كه به زودى همه را داخل آتش خواهد كرد و متن آن قضايى است كه خدا به آن حكم كرده است، كه هم شامل ابليس مى شود و هم ذريه و قبيله او و هم از ذريه آدم ه__ر كس از او پي__روى كن__د او ني__ز جهنم__ى اس_ت. (1)

1- الميزان، ج :17 ، ص: 346 .

جهنم جايگاه شيطان ها و پيروان انسانى او (369)

خوارى جهنم، سرانجام خوددارى از دع_ا

«اِنَّ السّاعَ_ةَ لاَتِيَ_ةٌ لا رَيْ_بَ ف__ي_ها وَ لكِ___نَّ اَكْثَ___رَ ال_نّاسِ لا يُ___ؤمِنُ__ونَ،»

«قيامت به طور قطع آمدنى است و هيچ شكى در آن نيست وليكن بيشتر مردم ايمان نمى آورند،» (59 / مؤمن)

«وَ قالَ رَبُّكُمُ ادْعُونى اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَ الَّذينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتى سَيَدْخُلُونَ جَ_هَنَّ_______مَ داخِ_____ري_____نَ،»

«پروردگارتان اين دعوت را كرد كه مرا بخوانيد

تا استجابت كنم به درستى كسانى ك_ه از عب_ادت من استكب_ار م_ى ورزن_د ب_ه زودى ب_ا كم_ال ذل_ت داخ_ل جهن_م خ__واهن_د ش__د.» (60 / مؤمن)

(370) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

دعا خود نوعى عبادت است. خداى تعالى در آيه اولى مردم را به آمدن قيامت تذكر مى دهد و در آيه بعدى آن ها را ب_ه دعا دع_وت م_ى كند تا دع_اه_ايش_ان را استجابت نمايد.

و مى فرمايد: كسانى كه از عبادت من استكبار مى ورزند به زودى با كمال ذلت داخل جهنم خواهند ش_د.

در روايات اسلامى، در صحيفه سجاديه است كه: پروردگارا تو خودت فرمودى «اُدْعُ__ونى اَسْتَجِ__بْ لَكُمْ اِنَّ الَّذي__نَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرينَ،» و در اي__ن ك__لام شريف__ت دع__ا و خوان__دن خ__ود را عب___ادت و ت__رك آن را استكب__ار خوان_دى و تاركي_ن را به دخ__ول در جهن__م با خ__وارى تهدي__د فرم__ودى!

در كافى به سند خود از حمادبن عيسى، از امام صادق عليه السلام روايت آورده كه گفت: از آن جناب شنيدم كه فرمود: دعا كن و مگو مقدرات تقدير شده و دعا تغييرش نمى دهد، براى اين كه دعا خود عبادت است و خداى عز و جل مى فرمايد:

«اِنَّ الَّذينَ يَسْتَكْبِ__رُونَ

خوارى جهنم، سرانجام خوددارى از دعا (371)

عَنْ عِبادَتى سَيَدْخُلُ_ونَ جَ__هَنَّ_مَ داخِ_ري__نَ،» و نيز فرموده: «اُدْعُونى اَسْتَجِبْ لَكُ_مْ!» (1)

همسر نوح و لوط و جهنمى شدن آن ها

«ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً لِلَّذينَ كَفَروُا امْرَأَتَ نُوحٍ وَ امْرَأَتَ لُوطٍ كانَتا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِ_نْ عِبادِن_ا ص_الِحَيْنِ فَخ_انَتاهُما فَلَمْ يُغْنِياعَنْهُما مِ_نَ اللّهِ شَيْئا وَ قيلَ ادْخُلاَ النّارَ مَ_عَ الدّاخِلينَ،»

1- المي__________زان، ج :17 ، ص: 519 .

(372) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

«خداى تعالى براى كسانى كه كافر شدند مثل__ى زده و آن

همسر نوح و همسر لوط اس__ت كه در تحت فرم__ان دو نفر از بندگان صال__ح ما بودند و اين دو زن به آن دو بنده صالح خيانت كردند و همسريشان با پيامبران هيچ س__ودى برايش__ان نك__رد و از عذاب خ__دا جلوگير نش__د و به ايشان گفته ش__د داخل آتش شويد هم__ان ط__ور ك_ه بيگ_انگ___ان ب_ا انبي_اء داخ__ل مى ش_ون_د.» (10 / تح__ري__م)

خداى تعالى زن نوح و لوط و سرگذشت آنان را مثل زده براى كفار تا عبرت بگيرند و بفهمن_د كه اتص__ال و خويشاوندى با صالح__ان از بندگ__ان خدا س__ودى به حالشان نداشت، اين ها ني__ز با خيانتى كه نسبت به رسول خدا صلى الله عليه و آله كردند اهل آتش خواهند بود.

«وَ قيلَ ادْخُلاَ النّارَ مَعَ الدّاخِلي_نَ،» يعنى به ايشان گفته شد، داخل آتش شويد همان طور كه سايرين و بيگانگان از انبيا داخل مى شوند.

لطف اين جمله در اين است كه مى خواهد اشاره كند: شما با همه اتصالى كه با نوح و ل__وط داشتي__د، امروز با ساي__ر دوزخي__ان هيچ فرقى نداريد و اتصال و همسرى با انبي___ا خ_ردل_ى در س_رن_وشت شم__ا دخ__الت ن__دارد. (1)

1- الميزان، ج :19 ، ص: 575 .

همسر نوح و لوط و جهنمى شدن آن ها (373)

اصحاب دائمى دوزخ و گروهى كه اميد نجات دارند!

«... وَالَّ_ذي_نَ كَ__فَ__روُا وَ كَ__ذَّبُ__وا بِاياتِ__نا اُول__ئِ_كَ اَصْ__حابُ الْجَ_حي__مِ،»

«... و كسانى كه كافر شده آيات ما را تكذيب كردند، ايشان اصحاب دوزخند.» (19 / حديد)

يعنى: آن هايى كه كفر ورزيدند و آيات ما را تكذيب كردند اصحاب دوزخ مى باشند و منظور از اصحاب دوزخ بودن اين است كه از آن جدا نخواهند شد و دائما در آن هستند.

خداى سبحان در آيه مورد بحث متعرض حال دو طايفه از مردم شده،

يكى آنان كه ملحق به صديقين و شهدا هستند، يعنى برجستگان از مردم و به طور قطع اهل نجاتند و

(374) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

يكى ديگر كفارى كه آيات او را تكذيب كرده و به طور قطع اهل هلاكتند و آنان عبارتند از شرار مردم كه به هيچ وجه به راه خدا نمى آيند، باقى مى ماند طايفه سومى كه نه نجاتشان قطعى است و نه هلاكتشان و آن طايفه عبارتند از: مردمى كه ايمان دارند و در عين حال مرتكب گناهانى هم مى شوند، كه البته اينان هم در بين خود طبقاتى هستند و درج_ه گناهكارى و تم_ردشان از اطاعت خ_دا و رس_ول او مختل_ف اس_ت.

اين كه دو طايفه را نام برد و وضع آنان را بيان كرد و طايفه سوم را نام نبرد، دأب قرآن و رسم آن است، كه در بسيارى از مواردى كه متعرض بيان حال مردم در قيامت مى ش_ود طبق_ه س_وم را ن_ام نم_ى ب_رد و بيان نمى كند، كه اين طبقه چه وضعى دارند.

چون مى خواهد اين طايفه را در ميان خوف و رجاء نگه دارد و خوف و رجاى آنان را تحريك كند، تا به اين وسيله تشويق و تحريك شوند به اطاعت از خدا و رسول و به دست آوردن سعادت خود و اجتناب بورزند از تمرد و در نتيجه از هلاكت. (1)

1- الميزان، ج :19 ، ص: 286 .

اصحاب دائمى دوزخ و گروهى كه اميد نجات دارند! (375)

جهنم دائم جزاى قتل عم_د م_ؤمن

«وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنا مُتَعَمِّدا فَجَزآئُهُ جَهَنَّمُ خالِدا فيها وَ غَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ اَعَدَّ لَهُ عَذابا عَظيما،»

«و هر كس مؤمنى را به عمد بكشد جزايش

جهنم است كه جاودانه در آن باشد و خ_دا ب_ر او غض___ب آرد و ل_عنتش كن_د و ع_ذاب_ى ب_زرگ ب_رايش آم_اده دارد.» (93 / نساء)

كسى مؤمنى را عمدا به قتل رسانده كه مقصودش از عملى كه كرده - زدن - همان قتل بوده باشد، يعنى هم بداند كه اين مشت و لگد و يا تير او را مى كشد و هم بداند شخصى كه به دستش كشته مى شود مؤمن است، خداى عز و جل در اين آيه شريفه چنين قاتلى را به سختى تهديد كرده و به او وعده خلود در آتش داده، چيزى كه هست در سابق، آن جا كه پيرامون آيه: «اِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ،» (48 / نساء) و آيه: «اِنَّ اللّهَ

(376) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَميعا،» (53 / زمر) بح__ث مى كرديم گفتي__م اين دو آيه مى تواند حكم خل__ود قات_ل را مقي__د كن__د و در نتيجه مى توان گف__ت: هر چن__د آيه مورد بح__ث وعده آتش خالد و دائ_م را مى ده_د، ليك_ن صريح در حتمى بودن آن نيست و ممكن است خلود آن به وسيله توبه و يا شفاع__ت مورد عف__و ق_رار گيرد.

«وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنا اِلاّ خَطَأً!»(92/نساء)

در مؤمن بعد از دخول__ش در حريم ايم__ان و قرقگ__اه آن، ديگ__ر هيچ اقتضائى براى كشت__ن مؤمنى مثل خودش وجود ندارد، هيچ نوع كشتن مگر كشتن از روى خطا. مؤمن هرگز قص__د كشت__ن مؤم__ن را ب__دان جه__ت كه مؤمن اس__ت نمى كن__د، يعن__ى با علم به اين كه مؤم__ن است قصد كشت___ن او نمى كند.

و آيه مورد بحث با اين حال در مقام آن است كه به طور كنايه از كشتن مؤمن

به عمد نهى تشريعى كند و بفرمايد خداى تعالى هرگز اين عمل را مباح نكرده و تا ابد نيز مباح

جهنم دائم جزاى قتل عمد مؤمن (377)

نمى كند و او كشتن مؤم__ن، مؤمن ديگر را تحريم كرده، مگر در يك صورت و آن صورت خط__ا اس__ت، چ__ون در اين فرض - كه قات__ل قصد كشتن مؤم__ن ندارد يا بدين جهت كه اصلاً قصد كشتن را ندارد و يا اگر قصد دارد به اين خي__ال قصد ك__رده كه طرف كافرى است جائز القتل - در مورد كشتن او هيچ حرمتى تشريع نشده است. (1)

وع_ده هاى شيطان و جهنم فريب خوردگان

«يَعِدُهُمْ وَ يُمَنّيهِمْ وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ اِلاّ غُرُورا ،اُولئآِكَ مَأْويهُمْ جَهَنَّمُ وَ لايَ_جِ__دُونَ عَنْ__ها مَحيص___ا،»

«وعده شان مى دهد، آرزومندشان مى كند و جز فريب به ايشان وعده نمى دهد. اين__ان جايش__ان جهنم است و از آن گريزگاهى نمى يابند!» (120و121 / نساء)

1- المي_زان، ج :5 ، ص: 58 .

(378) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

وعده هاى شيطان عبارت است از وسوسه هائى كه او بدون واسطه مى كند، به خلاف امانى كه جمله: «وَ يُمَنّيهِمْ» آرزومندشان مى كند، متضمن آن است، كه آن از نتائج وسوسه است و منظور از آن ه_ر ام_ر خي_الى است كه وهم از آن لذت ببرد.

به همين جهت بود كه خداى تعالى تمنى و يا به عبارت ديگر استفاده از آرزوهاى دروغ_ى بش_ر را غ_رور نخ_واند بلكه وعده او را غرور خواند و فرمود: شيطان وعده شان نمى دهد مگر غرور و فريب را و اين نكته بر كسى پوشيده نيست.

خداى تعالى بعد از بيان وعده هاى شيطان، عاقبت حال فريب خوردگان او را بيان نموده و فرمود: «اُولئآِكَ مَأْويهُمْ

جَهَنَّمُ وَ لا يَجِدُونَ عَنْها مَحيصا،» عاقبت حالشان اين است كه منزلگهى در دوزخ دارند كه به هيچ وجه محيصى و گريزگاهى از آن ندارن_د! (1)

1- المي_زان، ج :5 ، ص: 138 .

وعده هاى شيطان و جهنم فريب خوردگان (379)

جهنم ابدى براى مخالفت با خدا و رسول

«اَلَمْ يَعْلَمُوآا اَنَّهُ مَنْ يُحادِدِاللّهَ وَ رَسُولَهُ فَاَنَ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِدا فيها ذلِكَ الْخِزْىُ الْعَظيمُ،»

«مگ_ر نم_ى دانن_د ك_ه ه_ر ك_س ب_ا خ_دا و پيغمب_رش مخ_الف_ت كن_د س_زاى او ج_هن_م اس_ت ك__ه ج__اودان__ه در آن ب__اش__د و اي__ن رس_وائ__ى ب_زرگ اس__ت.» (63 / توبه)

كلم__ه «خِ__زْى» ب_ه معن_اى خ_وارى و ه_ر پست_ى ديگ_رى است ك_ه آدمى از آن شرم داشت_ه باش__د.

(380) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

م_ردم خ_وب م_ى دانن_د كه دشمنى ب_ا خدا و رسول و مخ_الفت و ب_ه خشم آوردن خدا و پيغمب_رش مايه خلود در آتش است و وقتى به خش_م آوردن خ_دا و رسولش ح_رام باشد پس راض_ى كردن او و همچني_ن پيغمبرش بر ه_ر كسى كه ب_ه خ_دا و رسولش ايم_ان داشت_ه باش_د واجب خ_واه_د ب_ود. و سي_اق آي_ه ب_راى بي_ان اين جهت است ك_ه خدا و رسولش سزاوارترند ب_ه اين كه م_ردم خ_وشن_ود و راضيش_ان كنند. (1)

عجله كفار به عذاب و احاطه جهنم بر آنان

«وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ وَ لَوْلا اَجَلٌ مُسَمًّى لَجاءَهُمُ الْعَذابُ وَ لَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَ هُمْ لا يَشْعُروُنَ،»

«از ت_و ع_ذاب زودرس م_ى خ_واهن_د و اگ_ر نب_ود آن اجل_ى ك_ه مق_رر ش_ده ع_ذاب زودت_ر ايش_ان را ن_اگه_ان و ب_دون اط__لاع مى گرفت.» (53 / عنكبوت)

و اين عذابى كه اجل معين جلو آن را گرفته، آن عذابى است كه به كيفر همه اعمال زشتشان مستحق شدند، چيزى كه هست اجل ميان آنان و آن عذاب حائل

شده، هم چنان

1- المي_زان، ج :9 ، ص: 427 .

عجله كفار به عذاب و احاطه جهنم بر آنان (381)

كه در جاى ديگر كلام بى نظيرش فرموده: «وَ رَبُّكَ الْغَفُورُ ذُوالرَّحْمَةِ لَوْيُؤاخِذُهُمْ بِما كَسَبُ__وا لَعَجَّلَ لَهُ__مُ الْعَذابَ بَلْ لَهُ__مْ مَوْعِ__دٌ لَنْ يَجِ__دُوا مِنْ دُونِه مَوْئِلاً،» (58 / كهف)

«يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ وَ اِنَ جَهَنَّمَ لَمُحيطَةٌ بِالْكافِرينَ يَوْمَ يَغْشيهُمُ الْعَذابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِ_مْ وَ يَقُولُ ذوُقُوا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ،»

«از تو عذاب زودرس مى طلبند نمى دانن_د كه جهنم كاف_ران را از هر سو احاطه كرده اس_ت، روزى كه عذاب اح_اطه شان مى كند از بالاى س_ر و پايين پا و خدا به ايش_ان م_ى گ_وي_د بچشيد آن چ__ه را ك__ه مى ك__ردي__د.» (54 و 55 / عنكبوت)

«اِسْتِعْج__ال كفار،» استعج__ال به ام__رى است كه به ط__ور قطع خواهد آمد و به هيچ وجه دروغ نمى شود، چون كيفر اعمالشان است و كيفر اعم__ال از صاح__ب عمل جهنم را مالامال از جن و انس خواهم كرد!

(382) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

جدا شدن__ى نيس__ت. (1)

«وَ لَوْ شِئْنا لاَ تَيْن_ا كُ_لَّ نَفْسٍ هُ_ديها وَ لكِ_نْ حَ_قَّ الْقَ_وْلُ مِنّى لاََمْلاََنَّ جَهَنَّ_مَ مِنَ الْجِنَّ_ةِ وَال_نّاسِ اَجْمَعي_نَ!»

«اگر مى خواستيم همه كس را هدايت عطا مى كرديم، ولى اين سخن از من مقرر ش__ده ك_ه جهن_م را از جني_ان و آدمي_ان جم_لگى پ_ر م_ى كن_م!» (13 / سجده)

1- المي_زان، ج :16 ، ص: 211 .

جهنم را مالامال از جن و انس خواهم كرد! (383)

اگ__ر مى خواستيم به هر ك__س چه مؤم__ن و چه كاف__ر هدايت__ش را ارزان__ى بداريم، يعنى آن هدايتى ك_ه مخص_وص و من_اسب شخ_ص اوس_ت ب_دهي_م م_ى دادي_م .

البته منظور اين نيست كه همه را مجبور به هدايت كنيم، بلكه منظور اين

است كه كافران را نيز مانند مؤمنين هدايت مى كنيم، تا به اختيار و اراده خود داراى هدايت شوند، همان طور كه مؤمنين با اختيار و اراده خود داراى هدايت شدند، چون اگر پاى جبر در ميان آيد تكليف در دنيا و جزاء در آخرت به كلى باطل مى شود.

«وَ لكِ_نْ حَ_قَّ الْقَ_وْلُ مِنّ__ى لاََمْ__لاََنَّ جَهَنَّ_مَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنّاسِ اَجْمَعينَ،» ليكن اين ط__ور نخواستي_م، چ_ون در اي_ن ميان قضائى است كه از ساب__ق از ناحي__ه من رانده شده، قضائى حتمى و آن اين است كه جهنم را از جن و انس پر كنم.

و اين قضاى حتمى سابق، همان است كه بعد از امتناع ابليس از سجده بر آدم و سوگندش كه گفت: «فَبِعِزَّتِكَ لاَُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعينَ اِلاّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصينَ،» فرموده: «فَالْحَ__قُ وَ الْحَ__قَّ اَقُولُ لاََمْلاََنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعينَ!»

لازمه اين قضاء اين است كه به خاطر ظلمشان و فسقشان و خروجشان از زى عبوديت هدايتشان نكند، هم چنان كه باز خودش فرموده: «اِنَّ اللّ_هَ لا يَهْ_دِى الْقَوْمَ

(384) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

الظّالِمينَ،» (10 / احقاف) و نيز فرموده: «وَ اللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْ__فاسِقي_نَ،» (5 / صف) و ني_ز آي__ات_ى ديگ_ر. (1)

حتمى شدن عذاب جهنم بر اكثريت بى ايمان

«لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ،»

«س_وگن_د م_ى خ_ورم ك_ه ف_رم_ان ع_ذاب ب_ر بيشت_ر آن_ان ص_ادر ش_ده در نتيج_ه ديگ_ر ايم_ان نخ___واهن___د آورد،» (7 / يس)

منظور از ثابت شدن قول بر اكثريت اين است كه: مصداقى شده باشند كه قول بر آنان صادق باشد و مراد از قولى كه بر آنان ثابت شده، كلمه عذاب است كه خداى سبحان در بدو خلقت در خطاب با ابليس آن را گفت و فرمود: «فَالْحَقُ وَ الْحَقَّ اَقُولُ

1- المي_زان،

ج :16 ، ص: 379 .

حتمى شدن عذاب جهنم بر اكثريت بى ايمان (385)

لاََمْلاََنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعينَ!»

و لازم__ه رسوخ يافتن پي__روى از شيط__ان در نفس، طغي__ان و استكبار در برابر حق است، هم چنان كه حكايت گفتگ__وى تابع__ان و متبوع__ان در آت__ش دوزخ در آيه: «بَلْ كُنْتُمْ قَوْما طاغينَ ، فَحَقَّ عَلَيْن_ا قَوْلُ رَبِّنا اِنّا لَذائِقُونَ، فَ_اَغْ_وَيْن_اكُ_مْ اِنّ__ا كُنّا غ_اوي__نَ،» (30و31و32 / صافات) و ني__ز آي__ه: «وَ لكِ__نْ حَقَّ__تْ كَلِمَ__ةُ الْعَ__ذابِ عَلَى الْكافِرينَ قيلَ ادْخُلُوا اَبْ__وابَ جَهَنَّ__مَ خالِدي__نَ فيها فَبِئْ__سَ مَثْ__وَى الْمُتَكَبِّرينَ،» (71و72 / زمر) به اي_ن معن__ا اش___اره دارد.

و نيز لازمه رسوخ پيروى شيطان در دل، اين است كه: چنين كسانى با تمام توجه قلبى متوجه دنيا شوند و به كلى از آخرت روى بگردانند و چنين حالتى در دل هايشان رسوخ كند هم چنان كه خداى تعالى فرموده: «وَ لكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللّهِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظيمٌ ذلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيوةَ الدُّنْيا عَلَى الاْخِرَةِ وَ اَنَ اللّهَ

(386) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

لايَهْدِى الْقَوْمَ الْكافِرينَ، اُولئِكَ الَّذينَ طَبَعَ اللّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَ سَمْعِهِمْ وَ اَبْصارِهِمْ وَ اُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ.»(106 و107 و 108/نحل)

پس خداوند بر قلب هايشان مهر مى زند و از آثار آن اين است كه: ديگر چنين كسانى نمى توانند ايم__ان بياورند، هم چنان كه باز قرآن فرموده: «اِنَّ الَّ_ذي_نَ حَ_قَّتْ عَ_لَيْهِ_مْ كَلِمَةُ رَبِّ_كَ لا يُؤْمِنُونَ!» (96 / يونس) (1)

آن ها كه خود راه جهنم را دنبال مى كنند!

«فَ_اِنَّكُ_مْ وَ ما تَعْبُدوُنَ،»

«اي_ن شم_ا و اي_ن خ_داي_انت_ان ه_ر چ_ه م_ى خ_واهي_د بكني__د،» (161 / صافات)

«ما اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفاتِنينَ،»

1- المي_زان، ج :17 ، ص: 92 .

آن ها كه خود راه جهنم را دنبال مى كنند! (387)

«شم_ا ه_ر ك_ارى بكني_د نم_ى ت_وانيد

عليه خدا فتنه به پا كنيد،» (162 / صافات)

«اِلاّ مَنْ هُوَ صالِ الْجَحيمِ.»

«و در آن فتنه افراد را گمراه سازيد مگر كسى را كه خودش دنبال جهنم مى گردد.» (163 / صافات)

«ص__الِ الْجَحي__مِ» ب__ه معن__اى دنبال__ه رو جهن__م اس__ت، به طورى ك__ه هر ج__ا راه جهن__م را س__راغ داشت__ه باشد به آن جا برود و عم__ل دوزخي__ان را مرتك__ب شود.

مى فرماي__د: شما و خدايان ضلال__ت كه مى پرستيد، هر چند دست به دست هم بدهي__د نمى تواني__د اح__دى را مفت__ون و گم__راه كنيد، مگ__ر تنه__ا آن كسانى را كه خ__ود راه جهن__م را دنبال مى كنند. (1)

1- المي____زان، ج :17 ، ص: 266 .

(388) جهنم از ديدگاه قرآن و حديث

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109