عدالت مهدوي در انديشه مقام معظم رهبري

مشخصات كتاب

نمایه سازی قبلی : نمایه سازی قبلی شماره کتابشناسی ملی : ایران 85-25494 سرشناسه : کفیل، محمد صادق عنوان و نام پديدآور : عدالت مهدوی در اندیشه مقام معظم رهبری/محمد صادق کفیل منشا مقاله : انتظار ،ش 14 ، زمستان 1383: : ص 21 - 28 توصیفگر : خامنه ای، علی توصیفگر : مهدویت توصیفگر : ظهور منجی توصیفگر : عدالت

ميلاد عدل، عيد عدالت خواهان

جشن ميلاد حضرت حجت (عج) براي عموم شيعيان، بلكه همه عدالتخواهان عالم يك عيد بزرگ است. [1] .

اميد مظلومان

همه كساني كه از ظلمي رنج بردهاند، چه آنهايي كه به خود آنان ظلم شده است و رنج برده اند و چه كساني كه به ستمكشي ديگران نگاه كردهاند و رنج بردهاند، با ياد ولادت اين منجي عظيم تاريخ و بشر در دلشان اميدي به وجود ميآيد. [2] .

عدالت، آرزوي انسان

آنچه مسلم است، همه پيغمبران و اوليا براي اين آمدند كه پرچم توحيد را در عالم گسترش بدهند؛ پرچم توحيد را به اهتزاز درآورند و روح توحيد را در زندگي انسانها زنده كنند. بدون عدالت، بدون استقرار عدل و انصاف، توحيد معنايي ندارد. يكي از نشانهها يا اركان توحيد، نبودن ظلم و نبودن بيعدالتي است؛ لذا شما ميبينيد كه پيام استقرار عدالت، پيام پيغمبران است. تلاش براي عدالت، كار بزرگ پيغمبران است. انسانهاي والا در طول تاريخ، در اين راه تلاش كردهاند و بشريت را روز به روز به سمت فهميدن اين حقيقت كه عدالت سرآمد همه خواستههاي انساني است، نزديك كردهاند. [3] .كدام انسان آزادهاي است كه از گسترش عدالت، از برافراشته شدن پرچم دادگري و رفع ظلم در سراسر جهان، خرسند نشود و آن را آرزو نكند؟ [4] .

مهديِ عدالت گستر، اعتقاد تمام مسلمانان

همه فرق اسلامي معتقدند كه مهدي (عج) از نسل طيب و طاهر پيغمبر، عالم را مملو از عدل و داد و براي اقامه دين خدا و حق الهي قيام خواهد كرد. [5] .مسئله مهدي موعود، متفقٌ اليه ميان همه مسلمانان است و شيعه و سني به وجود منجي و مصلحي با آن خصوصيات معترفاند كه خواهد آمد و سراسر گيتي را از عدل و داد پر خواهد كرد. [6] .اين عقيده كه همه مسلمانها هم به آن معتقدند، مخصوص شيعه نيست. البته در خصوصيات و جزئياتش، بعضي فِرَق حرفهاي ديگري دارند؛ اما اصل اين كه چنين دوراني پيش خواهد آمد و يك نفر از خاندان پيامبر (ص) چنين حركت عظيم الهي را انجام خواهد داد و (يملأ الله به الارض قسطا و عدلا كما

ملئت ظلما و جورا) [7] بين مسلمانها متواتر است. همه اين را قبول دارند. اين عقيده از آن عقايد بسيار كارگشا است. [8] .

فطرت، در آرزوي عدالت

اگر فطرت انساني تحت فشار قدرتهاي استكباري، مسخ و لگدمال نشود، دلها به طور فطري و طبيعي منتظر چنان آيندهاي (محيطي آكنده از عدل واقعي) است و بدون ترديد، آن قدرت متكي بر عدل مطلق الهي، پرچم خواهد برافراشت. [9] .

مظهر عدل الهي

مهدي موعود، مظهر رحمت و قدرت حق و مظهر عدل الهي است و كساني كه بتوانند با اين كانون شعاع رحمت و تفضلات الهي، ارتباط روحي و معنوي برقرار كنند در تقرب به خداوند، توفيق بيش تري مييابند. [10] .

عدالت، شعار مهدويت

شما برادران و خواهران توجه داريد كه برجستهترين شعار مهدويت عبارت است از «عدالت». مثلاً در دعاي ندبه وقتي شروع به بيان و شمارش صفات آن بزرگوار ميكنيم، بعد از نسبت او به پدران بزرگوار و خاندان مطهرش، اولين جملهاي كه ذكر ميكنيم اين است: «اين المعد لقطع دابرالظلمة، اين المنتظر لاقامة الامت والعوج، اين المرتجي لازالة الجور والعدوان»؛ يعني دل بشريت ميتپد تا آن نجاتبخش بيايد و ستم را ريشه كن كند، بناي ظلم را كه در تاريخ بشر از زمانهاي گذشته همواره وجود داشته و امروز هم با شدت وجود دارد، ويران كند و ستمگران را سر جاي خود بنشاند. اين اولين درخواست منتظران مهدي موعود از ظهور آن بزرگوار است. يا در زيارت آل ياسين وقتي خصوصيات آن بزرگوار را ذكر ميكنيد، يكي از برجستهترين آن خصوصيات اين است كه: «الذي يملاء الارض عدلا و قسطا كما ملئت ظلما و جورا». انتظار اين است كه او همه عالم _ نه يك نقطه _ را سرشار از عدالت كند و قسط را در همه جا مستقر كند. در رواياتي هم كه درباره آن بزرگوار است همين معنا وجود دارد. [11] .

انتظار ظهور، انتظار عدالت

انتظار ظهور امام زمان (عج)، به معناي انتظار براي پر شدن جهان از عدل و داد و عدالت براي همه انسانها و انتظار رفع ظلم از صحنه زندگي بشر و انتظار فرارسيدن دنيايي برتر از لحاظ معنوي و مادي است. [12] .انتظار ظهور، اشتياق انسانهاي صالح براي گسترش عدالت است. [13] .انتظار منتظران مهدي موعود در درجه اول، انتظار استقرار عدالت است. درد بزرگ بشريت، امروز همين مسئله فقدان عدالت است. هميشه

دستگاههاي ظلم و جور در سطح دنيا به شكلهاي مختلف بر مردم جفا كرده اند. بشريت را زير فشار قرار دادهاند و انسانها را از حقوق طبيعي خود محروم كرد ه اند؛ اما امروز اين معنا از هميشة تاريخ بيش تر است. و رفع اين را انسان از ظهور مهدي موعود ميطلبد و انتظار ميبرد. مسئله، مسئلة طلب عدالت است. [14] .امروز با انقلاب اسلامي ما كه در خط ايجاد عدالت در سطح جهان است، انقلاب حضرت مهدي (عج) يك گام بزرگ به هدف خود نزديك شد. نه فقط به وجود آمدن حكومت اسلامي، آن عاقبت موعود را به عقب نمياندازد؛ بلكه آن را تسريع هم ميكند و اين است معناي انتظار. [15] .

آمادگي براي ايجاد عدالت

درس ديگري كه اعتقاد به مهدويت و جشنهاي نيمه شعبان بايد به ما تعليم بدهد، اين است: عدالتي كه ما در انتظار آن هستيم، عدالت حضرت مهدي (عج) كه مربوط به سطح جهان است، با موعظه و نصيحت به دست نميآيد. يعني مهدي موعود ملتها نميآيد ستمگران عالم را نصيحت كند كه ظلم و زيادهطلبي و سلطهگري و استثمار نكنيد. با زبان نصيحت، عدالت در هيچ نقطه عالم مستقر نميشود. استقرار عدالت، چه در سطح جهاني _ آن طور كه وارث انبيا انجام خواهد داد _ و چه در همه بخشهاي دنيا، احتياج به اين دارد كه مردمان عادل و انسانهاي صالح و عدالت طلب، قدرت را در دست داشته باشند و با زبان قدرت با زورگويان حرف بزنند. با كساني كه سرمست قدرت ظالمانه هستند نميشود با زبان نصيحت حرف زد؛ با آنها بايد با زبان اقتدار صحبت كرد. آغاز دعوت پيغمبران الهي با زبان

نصيحت است؛ اما بعد از آن كه توانستند طرفداران خود را گرد بياورند و تجهيز كنند، آنگاه با دشمنان توحيد و دشمنان بشريت، با زبان قدرت حرف زدند. شما ببينيد در همين آيه كريمه قرآن _ كه راجع به قسط صحبت ميكند و ميگويد خداي متعال همه پيغمبران را فرستاد (ليقوم الناس بالقسط) براي اين كه قسط و عدالت را در جامعه مستقر كنند _ بلافاصله مي فرمايد: وانزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس [16] يعني پيغمبران علاوه بر اين كه با زبان دعوت سخن ميگويند، با بازوان و سرپنجگان قدرتي كه مجهز به سلاح هستند، با زورگويان و قدرت طلبان فاسد معارضه و مبارزه ميكنند. [17] .ما نبايد فكر كنيم كه چون امام زمان خواهد آمد و دنيا را پر از عدل و داد خواهد كرد، امروز وظيفه اي نداريم. نه، به عكس، ما امروز وظيفه داريم در آن جهت حركت كنيم تا براي ظهور آن بزرگوار آماده شويم. [18] .امروز اگر ما ميبينيم در هر نقطه دنيا ظلم و بيعدالتي و تبعيض و زورگويي وجود دارد، اينها همان چيزهايي است كه امام زمان براي مبارزه با آنها ميآيد. اگر ما سرباز امام زمانيم، بايد خود را براي مبارزه با اينها آماده كنيم. [19] .امام زمان تنها، دنيا را پر از عدل و داد نميكند، امام زمان از آحاد مؤمن مردم و با تكيه به آنهاست كه بناي عدل الهي را در سرتاسر عالم استقرار ميبخشد و يك حكومت صد در صد مردمي تشكيل ميدهد. [20] .چه علتي داشت كه بسياري از انبياي بزرگ اولوالعزم آمدند و نتوانستند دنيا را از بديها، پاك و

پيراسته كنند؟ چرا؟ چون زمينهها آماده نبود. چرا اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب (ع) در زمان خودش _ با آن قدرت الهي، با آن علم متصل به معدن الهي، با آن نيروي اراده، با آن زيباييها و درخشندگي هايي كه در شخصيت آن بزرگوار وجود داشت، با آن توصيههاي پيامبر اكرم (ص) درباره او _ در همين مدت كوتاه، نتوانست ريشه بدي را بخشكاند؟ _ خود آن بزرگوار را از سر راه برداشتند: «قتل في محراب عبادته لشدة عدله؛ تاوان عدالت اميرالمؤمنين (ع)، جان اميرالمؤمنين (ع) بود كه از دست رفت!» _ چرا؟ چون زمينه، زمينه نامساعد بود. زمينه را نامساعد كرده بودند. زمينه را زمينه دنياطلبي كرده بودند. آن كساني كه در مقابل اميرالمؤمنين (ع) صف آرايي كرده بودند _ در اواخر حكومت اين بزرگوار يا در اواسط _ كساني بودند كه زمينه هاي ديني آنها، زمينههاي مستحكم و ماده غليظ متناسب ديني نبود. عدم آمادگي، اين طور فاجعه را به بار ميآورد. آن وقت اگر امام زمان (عج) در يك دنياي بدون آمادگي تشريف بياورند، همان خواهد شد. بايد آمادگي باشد. [21] .

وظيفه مسؤولان

برادران و خواهران عزيز! نياز عمده امروز كشور ما عدالت است. امروز ما به عدالت احتياج داريم. مردم از تبعيض رنج ميبرند. مسؤولان كشور _ كه بحمدالله مسؤولان ارشد كشور مؤمن و پاكيزهاند _ اگر ميخواهند آنچه را كه نياز حقيقي مردم است اعمال كنند، بايد به عدالت بينديشند. اگر فكر و انگيزة عدالت در دلها زنده باشد، آنگاه فرصتِ كار و توفيق براي باز كردن گرهها يكي يكي به وجود خواهد آمد؛ بيكاري و مسائل اقتصادي و مشكلات گوناگوني كه در زمينههاي فرهنگي

وجود دارد حل ميشود و مسئله رشد علم در دستگاههاي علمي و در دانشگاهها ممكن خواهد شد. [22] .

چشم انداز آينده بشر

حركت جوامع اسلامي و حركت همه جوامع بشري به سوي خير و صلاح است؛ به سوي حكومت حق و عدالت است؛ به سوي نابودي خواستههاي استبدادي است؛ به سوي روي كار آمدن مستضعفان است كه در شكل عادلترينش در دوران ظهور ولي عصر (عج) تأمين مي شود. [23] .دنياي سرشار از عدالت، پاكي، راستي، معرفت و محبت، دنياي دوران امام زمان (عج) است كه زندگي بشر هم از آنجا به بعد است. زندگي حقيقي انسان در اين عالم، مربوط به دوران بعد از ظهور امام زمان (عج) است كه خدا ميداند بشر در آن جا به چه عظمتهايي نايل خواهد شد! [24] .دوراني خواهد رسيد كه قدرت قاهره حق، همه قلههاي فساد و ظلم را از بين خواهد برد و چشمانداز زندگي بشر را با نور عدالت منور خواهد كرد. [25] .ظهور حضرت بقية الله امام زمان (عج) و ايجاد محيطي آكنده از عدل واقعي _ عدل كامل الهي و اسلامي _ بالاترين شرايط زندگي مادي و معنوي انسان است. [26] .در حقيقت، آن جامعهاي كه در دوران ظهور حضرت ولي عصر (عج) به وجود خواهد آمد، همان جامعهاي است كه همه پيغمبران الهي براي تهيه مقدمات آن از جانب الهي مبعوث شدند؛ يعني ايجاد يك جامعهاي كه بشريت در آن جامعه بتواند به رشد و كمال متناسب خود برسد. اگر اين آيه قرآن كه در باره بعثت پيامبران ميفرمايد: اليقوم الناس بالقسط يعني پيغمبران مبعوث شدند تا قسط و عدل در جامعه بشري استوار بشود، اشاره به

هدف بعثت مي كند، پس حكومت مهدي (عج) و جامعه مهدوي، همان جامعهاي است كه اين هدف را به طور كامل تأمين ميكند. [27] .حكومت الهي حضرت بقية الله _ ارواحنا فداه _ حكومتي است كه در آن مقررات حاكم بر مردم، خواست آمريكا و ديگر قدرتهاي زورگوي شرق و غرب نيست؛ بلكه حكومت عدالت، مواسات و مساوات، حكومت معنويت و فضيلت است و امروز هر كسي كه براي عدالت، در راه دين و خدمت به محرومان حركت ميكند، بايد خوشحال و اميدوار باشد؛ زيرا آينده متعلق به او است. [28] .

پاورقي

[1] سخنراني نيمة شعبان، 30/7/81.

[2] جمهوري اسلامي، 19/10/74.

[3] جمهوري اسلامي، 4/9/78.

[4] جشن بزرگ منتظران ظهور، 3/9/78.

[5] جمهوري اسلامي، 15/9/77.

[6] خطبه نماز جمعه، 29/3/60.

[7] كمال الدّين، ص 287، ح 7؛ بحار، ج51، ص11، ح 14.

[8] سخنراني، 25/9/76.

[9] كيهان، 8/10/75.

[10] روزنامه رسالت، 16/10/74.

[11] سخنراني نيمه شعبان، 30/7/81.

[12] كيهان، 8/10/74.

[13] كيهان هوايي، 12/10/75.

[14] سخنراني نيمة شعبان، 30/7/81.

[15] سخنراني، 19/3/60.

[16] حديد، 25.

[17] سخنراني نيمة شعبان،30/7/81.

[18] همان.

[19] همان.

[20] همان.

[21] رسالت، 26/9/76.

[22] همان.

[23] نيمه شعبان مشهد، 7/3/62.

[24] خطبه نماز جمعه، 26/1/79.

[25] سخنراني قم، 30/11/70.

[26] كيهان، 8/10/75.

[27] كيهان 22/3/60.

[28] كيهان، 28/10/73.

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109