ابیات برگزیده همراه

مشخصات کتاب

عنوان و نام پدیدآور: ابیات برگزیده همراه / www.modiryar.com

ناشر :www.modiryar.com

مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 1391.

مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه , رایانه

موضوع: مدیریت - ادبیات

بهار88

معه ، 30 اسفند 1387 ، 16:13 گفت پیغمبر به اصحاب کبار      تن مپوشانید از باد بهار

آنچه با برگ درختان می کند     با تن و جان شما آن می کند

سال نو بر تمامی هموطنان عزیز مبارک باد. لذت نسیم فرح بخش بهاری گوارایتان.

جانان

s  w  e  e  t  h  e  a  r  t مرا عهدی است با جانان که تا جان دربدن دارم     هواداران کویش را چو جان خویش پندارم

درد

مرا دردی است اندردل اگرگویم زبان سوزد     اگرپنهان کنم ترسم که مغزاستخوان سوزد

غم

sorrowاگر غم لشگر انگیزد که خون عاشقان ریزد     منو ساقی بهم سازیم وبنیادش براندازیم

جوانی

Y o u t hجوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را      نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را

عملکرد زندگی

liveوقتی که تو آم--دی به دنی-ا عری--ان          جمعی به تو خندان وتو بودی گری-انکاری بکن ای دوست که وقت رفتن         جمعی به تو گریان وتو باشی خندان

پشیمان

R e g r e t f u lیک چند پشیمان شدم از رندی و مستی         عمری است پشیمان ز پشیمانی خویشم

چشم تر

شنبه ، 10 دی 1387 ، 13:13 چشم تر  Weepingیک چشم من در غم دلدار گریست              چشم دگرم حسود بود ونگریست چ--ون روز وص--ال ش--د او را بست--م               گفتم ن--گریستی نب--اید نگریست

درد بی در مان

pain     درد ما را نیست درم--ان الغی--اث          هج--ر مارا نیست پایان الغی-اث

فال حافظ

(Falle Hafez)مهر سیه چشمان...مجال من

ص: 1

همین باشد که پنهان عشق او ورزم        کنار و بوس و آغوشش چه گویم چون نخواهد شد؟شراب لعل و ج--ای امن و ی--ار و مهربان ساقیدلا ک---ی به ش--ود کارت اگ---ر اکن---ون نخواهد شد؟ مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد  قضای آسمانست این و دیگرگون نخواهد شد رقیب آزاره--ا فرم---ود و ج---ای آشتی نگذاشت مگر آه سحر خیزان سوی گردون نخواهد شد؟ مراروز ازل کاری بج----ز رن---دی ن-ف----رمودند هر آن قسمت که آنجا رفت از آن افزون تر نخواهد شدخدا را محتسب ما را به فریاد دف و نی بخش که س--از شرع ازین افسانه بی قانون نخواهد شد مجال من همین باشد که پنهان عشق او ورزمکنار و بوس و آغوشش چه گویم چون نخواهد شد؟شراب لعل و ج--ای امن و ی--ار و مهربان ساقیدلا ک---ی به ش--ود کارت اگ---ر اکن---ون نخواهد شد؟ مشوی ای دیده نقش غم ز لوح سینه حافظ که زخ---م تیغ دلدارست و رنگ خ-ون نخ---واهد شد

آرام جان

آرام جانs  o  o  t  h  eدرد بی عشقی ز جانم ب----رده ط-اق--ت   ورنه من داشتم آرام تا آرام جانی داشتم بلبل صبرم کنون باشد زتنهائی خموش   نغم---ه ه---ا بودی مرا تا همزبانی داشتم

مرگ نازدار

p مرگ ن----ازدارm i n c i  n g + d e a t h         من به مردن راضی ام پیشم نمی آید اجل  بخت بد بین کزاجل هم ناز می باید کشید

نیک و بد

نبه ، 10 دی 1387 ، 13:19 نیک و بد   نیک...Bad.....Good...بدهر کس بد ما به خلق گوید     ما دیده به بد نمی خراشیم م--ا نی-کی او به خلق گوییم     تا هر دو دروغ گفته باشیم

دل ربا

دل ربا..... Sweetheartسه غم آمد سرم هرسه به یکبار     غریب--ی

ص: 2

و اسی--ری وغ--م ی--ار غریب---ی و اس-ی---ری چ----اره داره     غ-م ی--ارم غ--م ی--ارم غ-م ی--ار

دل طوفانی

خویشم یک چند پشیمان شدم از رندی و مستی عمریست پشیمان زپشیمانی خویشم از شوق شکرخند لبش جان نسپردم شرمنده جانان زگران جانی خویشم بشکسته تر ازخویش ندیدم به همه عمر افسرده دل از خویشم و زندانی خویشم هر چند امین، بسته دنیا نیم اما دلبسته یاران خراسانی خویشم

شعر طنز

شعر طنزAbolfazl  Zaroe  Nasrabadشعر طنز زیر توسط "ابوالفضل زرویی نصر آباد"، مدیر دفتر طنز کانون ادبیات ایران، شاعر طنز پرداز و یار قدیمی مر حوم کیومرث صابری (مسئول فقید نشریه ی گل آقا) سروده شده است.خواندن این شعر رو به همه ی بازدید کنندگان محترم سایت توصیه می نمایم.ای جماعت چطوره حالالتتون          قربون  اون  فهم   کمالاتتونگردنتون پیش کسی   خم نشه          از سر بنده   سایتون  کم   نشهراز و نیاز و بندگیتون درست          حساب کتاب زندگیتون درستباز یه هوا دلم    گرفته   امروز          جون   شما   دلم گرفته امروزراست و حسینیش نمیدونم چرا          بینی و بینیش نمیدونم چرافرقی نداره دیگه شهر وروستا          حال نمیدن مثل قدیما دوستاشاپرکا  به   نیش   مجهز شدن          غریب گزا هم آشنا گز شدنشعرم اگه سست وشکسته بسته ست          سرزنشم نکن دلم شکسته ستآدم دلشکسته بش حرج نیست          شعر شکسته بسته بش حرج نیستتا که میفته دندونهای شیری          رو سرمون میشینه گرد پیریکمیسیون مرگ میشه تشکیل          درو میشن بزرگترای فامیلیکدفعه همکلاسیها پیر میشن          همبازیا پیر و زمین گیر میشنرمق نمونده تا بریم صبح زود          پیاده تا امام زاده داوودگذشت دوره ای که ما یکی بود          خدا و عشق و آدما یکی بودتو کوچه های غربی صناعت          عشقو گرفتن از شما جماعتدرسته دیگه توی

ص: 3

شهر ما نیست          دلی که مثل کاروانسرا نیستیه چیز میگم ایشالله دلخور نشین          قربون اون دلای تک سرنشینشهر بدون مرد شهر درده          قربون شکل ماه هرچی مردهمردای ده مردای کاه و گندم          مردای ده مردای خان هشتممردای پشت کوه مثل خورشید          تو دلشون هزار تخت جمشیدکیسه چپقها به پر شالشون          لشکر بچه ها بدنبالشونبیل و کلنگشون همیشه براه          قلیونشون براه دماغشون چاقصبح سحر پامیشن از رختخواب          یکسره روپان تا غروب آفتابچارتای رستمن به قد و قامت          هیکلشون توپ تنشون سلامتنبوده غیر گرده گلاشون          غبار اگه نشسته رو کلاشونمردای ناز دار مرد شهرن          با خودشون هم این قبیله قهرنمردای اخم و طعنه بی دلیل          مردای سر شکسته زن ذلیلمردای دکترای حل جدول          مردای نق نقوی لوس تنبللعنت و نفرین میکنن به جاده          تا که میرن چار تا قدم پیادهمردای خواب تو ساعت اداری          تازه دوساعتم اضافه کاریتوی رگاشون میکشه تنوره          تری گلیسرید و قند و  اورهانگار آتیش گرفته ترمه هاشون          همیشه تو همه سگرمه هاشونبه زیر دست ترشی و عبوسی          به منشی اداره چاپلوسیبرای جستن از مظان شکها          دائره المعارف کلکهابچه به دنیا میارن با نزور          اغلبشون یکدونه اونهم به زورپیش هم از عاطفه دم میزنن          پشت سر اما واسه هم میزنناینجا فقط مهم مقام و پسته          مردای شهری کارشون درستهمشتی حسن چای و سماورت کو؟          سینی باقالی و گلپرت کو؟ای به فدای ریختو تیپو پستت          بوی چپق نمیده عطر پیپتمشتی حسن قربون میز و فایلت          قربون زنگ گوشی موبایلتاونکه دهاتی و غریبه مشتی          میونه شهریا غریبه مشتیقدیم ترا قاتله هم صفت داشت          دزد سر گردنه معرفت داشتاون زمونا که نقل تربیت بود          آدم کشی یجور

ص: 4

معصیت بودمعنی نداره توی عصر سی دی          بزرگ و کوچکی و ریش سفیدیتقی به فکر رونق نقی نیست          کسی به فکر نفع ما بقی نیستمقاله ها پشت هم اندازیه          جناح و باند و حزب و خط بازیهبسکه به هرطرف ستادمون رفت          صراط مستقیم یادمون رفتارزشمون به طول و عرض میزه          چقدر میز و صندلی عزیزهتمام فکرو ذکرمون همینه          که هیچکی پشت میزمون نشینهیه عمره دودوزده چشم و چارش          تا خش نیفته روی میز کارشاونا که مرد زن دعا گوشون بود          میز ریاست سر زانوشون بودبیا بشین که میز اگه وفا داشت          وفا به صاحبای قبل ماداشتقدیم که نرخها به صاحبش بود          ارزش صندلی به صاحبش بودفقیه اگه بالای منبر میشست          جوون سه چار پله پایین تر میشستمعنی شان ورتبه یادشون بود          حرمت مردم به سوادشون بودروی لبت خوبه تبسم باشه          دفتر کارت دل مردم باشهمردا بدون میزهم عزیزند          رفوزه ها همیشه پشت میزندفتنه و دعوا سر نونه مشتی          دوره آخرالزمون مشتیجسارتاً شعرم اگه غمین بود          به قول خواجه خاطرم حزین بود دعا کنین که حالمون خوب بشه          تا شعرمون یخورده مرغوب بشه

برگزیده

برگزیده selected ای مثل خود در من اسیر          لی--لای م-ن ب-ا م-ن بمیرتن--ه--ا ب--ه ی-م-ن مرگ ما          این قصه می ماند به جا

مژگان سیاه

The black Eyelashesبه مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم   بیا کز چشم بیمارت هزاران درد بر چینمالا ای همنشین دل که یارانت برفت از ی-اد   مرا روزی مباد آندم که بی یاد تو بنشینم

چندان گِریَم که کوچه ها گِل گردد

Cry^ blood   آن دل که تو دیده ای زغم خون شد و رفت وز دیده ی خون گرفته بیرون شد و رفت روزی به ه---وای عش-ق سی--ری می ک--رد لی-لی

ص: 5

صفتی بدید و مجنون شد و رفت

آتش درون

Fire of body    دست از طلب ندارم تاکام من برآید* یاتن رسد به جانان یا جان زتن برآید بگش-ای تربتم را بعد از وفات و بنگر*ک--ز آت--ش درون------م دود از کف-ن برآید

سوز دل

. heartacheاز زن-دگ-ان-ی گل---ه دارد ج----وانی-------م  ش-رمن-ده ی ج-وانی از این زن-دگ-انی-م دارم به دل هوای صحبت یاران رفته را  ی--اری کن ای اجل که به یاران رسانیم گوش زمین ب-ه نال-ه م-ن نیست آشنا م-ن ط--ای--ر ش-کست---ه پ-ر آس-م-ان-ی-م گفتی که آتشم بنشانی ولی چه سود م--ن نی-ز چ-و ت-و هم-دم س-وز نهانیم

امیدواری

آن قدر در می زنم این خانه را *** تا ببینم روی صاحب خانه را

صیاد

HANTER  چون صید به دام تو به هرلحظه شکارم...ای قافله دارم  از دوری صیاد دگر تاب ندارم ... رفته است قرارم  چون آهوی گمگشته بهرگوشه دوانم...تا دام درآغوش نگیرم نگرانم  از ناوک مژگان چو دو صد تیر رهانی... بر دل بنشانی چون پرتوی خورشید اگر رو بکشانی ...وای از شب تارم

فالی دیگر

The other Hafez fal منم که شهره ی شهرم بعشق ورزیدن*من--م که دیده نیالوده ام ببد دیدن وفا کنیم وملامت کشیم وخوش باشیم*که درطریقتِ ما کافریست رنجیدن

وفا... Fidelity

دی 1387 ، 13:45 وف--ا Fidelity  اندر دل بی وف---ا غم و ماتم باد***آن را که وف--ا نیست ز عالم کم باد

فقط خدا

...خواندن این شعر به بازدید کنندگان محترم سایت توصیه می گردد...O n l y   G o d   مثل گلای باغچمون که هر کدوم یه رنگیه سکوت چشمای تو هم درست به این قشنگیه مثل تموم نامه ها که آخرش جداییه نرفتن تو این دفعه یه حکمت خداییه مثل تموم قصه ها که انتهاش آخر ماست

ص: 6

آخر هر حادثه ای چه خوب چه بد فقط خداست

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109