هجوم اول به روایت یعقوبی

مشخصات کتاب

سرشناسه: لباف علی 1353 - گردآورنده

عنوان و نام پدیدآور: هجوم اول: به روایت یعقوبی / به اهتمام علی لباف؛ با همفکری حیدر برکت؛ با راهنمایی محمد رضا مامقانی.

مشخصات نشر: تهران: منیر، 1388.

مشخصات ظاهری: 35 ص.

شابک: 9500 ریال 978 - 964 - 539 - 130 - 8

وضعیت فهرست نویسی: فاپا

یادداشت: کتابنامه به صورت زیرنویس.

موضوع: فاطمه زهرا (س) ، 8؟ قبل از هجرت - 11ق - - شهادت

شناسه افزوده: برکت، حیدر

شناسه افزوده: مامقانی محمدرضا، 1332 - رده بندی کنگره: BP27 / 2 / ل2ھ3 1388

رده بندی دیویی: 297 / 973

شماره کتابشناسی ملی: 1580616

ص: 1

پیشگفتار

مطالعه یکپارچه منابعی که از حوادث و رویدادهای پس از سقیفه بنی ساعده یاد کرده اند؛ ما را با حوادث ناگوار متعددی مواجه میسازد که یکی از آنها،حادثه(هجوم به خانه حضرت زهرا«علیهاالسلام» میباشد.)

منظور از «هجوم» در تاریخنگاری مصائب حضرت زهرا«علیهاالسلام»،حضور هواداران مسلّح خلیفه در اطراف درب خانه امیرالمؤمنین«علیه السلام»،به فرمان ابوبکر و با هدف اخذ بیعت از حضرت علی«علیه السلام»میباشد.

اگر به تعریف فوق،قید«حمله»شامل:«ارعاب،تهدید به احراق و اعمال عناصری از جنس خشونت»را نیز اضافه کنیم؛نقلهای مربوط به«هجوم به بیت فاطمه«علیهاالسلام» را به سادگی میتوان از لا به لای کتابهای تاریخی،استخراج نمود.

آنچه پس از دسته بندی دقیق این نقلها به دست میآید؛ تحقّق قطعی و تردیدناپذیر هجوم به بیت فاطمه علیهاالسلام ، آن هم حداقل در دو نوبت مختلف میباشد که به ترتیب از آنها با نامهای «هجوم اول = هجوم منجر به شکست تحصن»و هجوم اصلی= هجوم»یاد میکنیم.«منجر به وقوع احراق و ایراد ضرب و جرح به حضرت زهرا«علیهاالسلام»

منابع تاریخی از حیث درج نقلهای مربوط به این دو هجوم ، به سه دسته قابل تقسیم اند:

1 - دسته یکم: منابعی که از «هجوم اول» یاد کرده اند.

2 - دسته دوم: منابعی که از «هجوم اصلی» یاد کرده اند.

ص: 2

3 - دسته سوم: منابعی که از حوادث هر دو هجوم «به صورت ادغام شده و ذیل یک نقل واحد»، یاد کرده اند.

از جمله منابعی که به اختصار از «هجوم اول» یاد کرده است، کتاب «تاریخ یعقوبی»، نوشته احمد بن ابی یعقوب (متوفّای 292) می باشد.

در این نوشتار، نخست به ارائه مطالبی درباره یعقوبی و کتابِ تاریخش میپردازیم؛ سپس درباره «هجوم اول به روایت یعقوبی» و شبهه مندرج در مجلّه «ندای اسلام»، به تفصیل سخن خواهیم گفت.

گفتار یکم: هجوم به بیت فاطمه علیهاالسلام به روایت یعقوبی

زیستنامه یعقوبی

احمد بن ابی یعقوب اسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح مشهور به یعقوبی یکی از تاریخنگاران برجسته جهان اسلام در قرن سوم هجری به شمار میرود. هر چند از تاریخ دقیق تولّد یعقوبی و چگونگی نشو و نمای او، اطّلاعات چندانی بر جای نمانده؛ ولی با توجه به برخی قرائن، چنین به نظر میرسد که تولّد و رشد و نمو او در شهر بغداد بوده است. درباره تاریخ وفات وی نیز گزارشهای متفاوتی به دست ما رسیده است که قضاوت دقیق درباره سال درگذشت یعقوبی را با دشواری مواجه میسازد.

در ملحقات کتاب «البلدان» که یکی از تألیفات اوست سند قاطعی (درباره سقوط طولونیان) مندرج میباشد که نشان دهنده حیات و

ص: 3

فعالیت علمی وی تا سال 292 قمری است.(1).

همچنین نوشتار او درباره اخلاق و رفتار معتضد عباسی، در کتاب دیگرش به نام «مشاکلۀ الناس لزمانهم» نشان میدهد که وی در فاصله سالهای 279 تا 289 هجری قمری، در قید حیات بوده است.(2).

شخصیت علمی و اعتبار آثار یعقوبی

به علّت جایگاه علمی و شخصیت فرهنگی یعقوبی،از وی با عناوینی همچون«کاتب»،«اَخباری» و «عباسی»(3)،یاد شده است.از عنوانهای«کاتب»و«عباسی»،برمی آید که یعقوبی در همان آغاز دوران جوانی و قبل از پای نهادن در مسیر سفرهای طولانی ، مدتی را در بغداد به امر کتابت در امور دفتری عباسیان گذرانده است.

عنوان «اَخباری» نیز که در توصیف مورخین معتبر،به کار رفته است؛از آشنایی او با اخبار تاریخی، شأن و منزلت او در تاریخنگاری و اعتبار علمی وی در ثبت حوادث تاریخی حکایت دارد.

وی در حوزه های مختلف تاریخ، همچون:«تاریخ عمومی»و«تاریخ خاندانی»،آثار متعددی را به رشته تحریر درآورد که با تأسف باید گفت: بیشتر آنها از میان رفته اند. یعقوبی در دانش جغرافیا نیز از نوابغ جهان اسلام در قرن سوم به شمار میرود؛ نه تنها به این دلیل که دانش جغرافیا را به طور منسجم و مشخّصی بنا نهاد؛ بلکه از آن لحاظ که نوآوریهایی در دانش جغرافیانگاری پدید آورد.

روش او در گردآوری اطّلاعات جغرافیایی و توجه او به جنبه های مختلف این دانش، به ویژه سیر و سفرهای بسیارش،تحسین

ص: 4


1- البلدان،ص 154-155
2- مشاکلۀ الناس لزمانهم، تحقیق: ولیم ملورد، ص 35
3- جد او (:واضح) از موالیان عباسیان (:منصور عباسی) بوده است

مستشرقین را نیز بر انگیخته است.

وی با دقّت، امانت و حساسیت ویژه، بسیاری از مسائل مناطق محلّ گذر و مورد مشاهده خویش را ثبت و ضبط کرده است. وی در گردآوری اخبار و اطّلاعات جغرافیایی هر منطقه، از روش مصاحبه و مشاهده حضوری (تحقیق میدانی) بهره برده است. جالب توجه این که وی برای ارائه اطّلاعات دقیق جغرافیایی، تلاش میکرد تا اطّلاعات و اخباری را که از طریق مصاحبه به دست آورده بود، به تأیید یکی از راستگوترین افراد منطقه برسانَد.

یعقوبی در دانش تاریخنگاری نیز نوآور و خَلّاق بود. او و همعصرش ابوحنیفه احمد بن داوود دینَوری (متوفّای 282) مؤلّف کتاب «الأخبار الطوال» به جای نگارش تاریخ برمحور، سالنگاری، به فصلبندی تاریخ بر محور موضوعات روی آوردند.

او در این روش ابتکاری، سر فصلهای مهم تاریخی همانند:

دوران خلافت خلفا، جنگها و حوادث مهم را محور و عنوانِ تاریخنگاری خویش قرار داد؛ ولی در عین حال کوشید تا به گونه ای، توالی و ترتیب زمانی حوادث و اتّفاقات را رعایت کند.

یعقوبی «شیوه نقلی» در تاریخنگاری را کنار گذاشت و از ذکر سلسله اسناد که در مقدمه اخبار تاریخی میآمد ، خودداری کرد و اطّلاعات خود را بدون ذکر سلسله اسناد بیان داشت. بعدها این شیوه نگارش را مسعودی (متوفّای 346) نیز به کار گرفت و آن را ترقّی بخشید. البتّه این بدان معنا نیست که یعقوبی در وثاقت اخبار یا دریافت اطّلاعات تاریخی از سرمنشأهای اصلی و مورد اعتماد، کوتاهی کرده است؛ بلکه بر عکس، یکی از حساسیتها و دقّتهای علمی یعقوبی، توجه بسیار به درستی و صحت نقلهایی است که در آثارش به ثبت آنها دست یازیده است.

بدیهی است،در شرایطی که وی در آثار جغرافیاییاش با دقّت، وثاقت، امانت و حساسیت ویژه،مسائل مناطق محلّ گذر و مورد مشاهده

ص: 5

خویش را ثبت و ضبط کرده و برای کسب اخبار مورد اعتماد در این زمینه، به سفرهای طولانی روی آورده است؛ هرگز نمیتوان پذیرفت که وی در ثبت و درج صحیح حوادث تاریخی، مسامحه و بیدقّتی نموده باشد؛ لذا درباره سندهای کتاب «تاریخ یعقوبی» باید گفت: یعقوبی در نگارش کتاب تاریخش، نقلهایی را برگزیده است که به راویان آنها و صحت گفتارشان اعتماد داشته و از این رو، لزومی نمیدیده است که سلسله اسامی ناقلان اخبار را که حجم بسیاری از آثار تاریخی را به خود اختصاص میدهد ، در آغاز هر خبر تاریخی درج کند؛ بلکه به جای آن، روش نوینی را ابداع کرد و بر اساس آن (به ویژه در بخش دوم کتابش که اختصاص به تاریخ اسلام دارد)، منابع و اسناد مورد اعتماد خود را، در آغاز کتابش، یکجا گردآوری و ذکر نمود(1).

ویژگیهای تاریخنگاری یعقوبی

1 دقّت و وثاقت علمی در جمع آوری اطّلاعات.

2 امانتداری و ذکر منابع تاریخ نگاری خویش به شکلی روشمند در آغاز کتاب و حذف سلسله ناقلان در یک اقدام ابتکاری.

3 تبویب و تنظیم تاریخ نگاشته هایش به شیوه موضوعنگاری.

4 پرهیز از جانبداری و قضاوت سوی گرایانه درباره حوادث تاریخی (عدم دخالت باورهای متعصبانه مذهبی در نقلها).

5 ذکر روایات تاریخی شیعیان.

6 جمع آوری روایات شفاهی، از طریق گفت و گوی حضوری.

7 به کارگیری روش مشاهده برای دستیابی به اطّلاعات دقیقتر.

8 جهان نگری و طرح مباحث ملل مختلف در قالب تاریخ جهانی.

9 رویکرد اجتماعی و مردم شناسانه به تاریخ و پرداختن به مباحث اجتماعی و مردمی.

ص: 6


1- اقتباس از:دانش تاریخ و تاریخنگاری اسلامی،ص 285-302 ؛منابع تاریخ اسلام،ص154-158

10 طرح مباحث علمی و رویکرد فرهنگی و فلسفی به تاریخ.

11 تلفیق دانش تاریخ و جغرافیا و تقریب دانشهای بشری در تاریخنگاری.

12 پیوند دادن علم نجوم با علم تاریخ و تطبیق تقویمهای مختلف با یکدیگر(1).

نکاتی دیگر درباره کتاب «تاریخ یعقوبی»

تاریخ یعقوبی نخستین اثر در تاریخنگاری مسلمانان است که با بینش عمیق و با یک رویکرد جهانی به تاریخ، نگاشته شده است(2).این اثر بزرگ و ارزنده را باید به دو بخش کلّی تقسیم کرد:

1-جلد یکم (با موضوع: تاریخ پیش از اسلام).

2-جلد دوم (با موضوع: تاریخ پس از اسلام).

کتاب به صورت موضوعی و با عناوینی چون:پیامبران،ملوک،علما و فلاسفه،کتابها و اقوام،

ص: 7


1- اقتباس از:دانش تاریخ و تاریخنگاری اسلامی،ص303-304
2- اقتباس از: علم تاریخ در گستره تمدن اسلامی، ج 1، ص138

کیشها، آداب و رسوم، سرزمینها و خلفا و با توجه به ترتیب و ترتّب زمانی آنها، تنظیم و تدوین شده است. بنابراین، تاریخ یعقوبی از تاریخنامه های عمومی و مشتمل بر تاریخ جهان از آغاز تا اواسط قرن سوم هجری است.

یعقوبی در جلد یکم از کتابش، با دیدگاهی نقّادانه به منابع تاریخ نگریسته و بعضی از اطّلاعات شایع تاریخی درباره اقوام و فرمانروایانِ پیش از اسلام را به صراحت،اسطوره و غیر قابل اعتماد خوانده است(1).که خود، حاکی از دقّت وی در ثبت حوادث تاریخی در این کتاب میباشد.

در مجموع باید اذعان کرد:«تاریخ یعقوبی» از نخستین تاریخنامه های عمومی به شیوه سالشمار محسوب میگردد که در تطور تاریخ نگاری مسلمانان، از منزلت خاصی برخوردار است(2).

حضور ملاحظات سیاسی در تاریخ نگاری یعقوبی

با قیام صاحب فخ، حسین بن علی بن حسن بن حسن بن علی بن ابیطالب، که در سال 169 و 170 قمری رخ داد و به شهادت رهبر قیام و بسیاری از همرزمانش انجامید، ادریس بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علی بن ابیطالب از مهلکه جان سالم به در برد و به

ص: 8


1- برای مثال، ر.ک:تاریخ یعقوبی، ج1،ص 158
2- اقتباس از:تاریخنگاری در اسلام، ص117-118

سوی مصر متواری شد.

واضح نیای یعقوبی که در آن زمان از طرف هادی عباسی خلیفه وقت عامل «برید» مصر بود، در فرار ادریس به سوی مغرب،اورا یاری رساند.

اما هادی خلیفه عباسی که از نقش «واضح» در کمک رسانی به ادریس، با خبر شد؛دستور دستگیری«واضح»را صادر کرد.

«واضح» به اتّهام رافضیگری و کمک به یک شورشی دستگیر شد. گردن او را زدند و جسدش را به دار آویختند.

پس از آن، خاندان یعقوبی به اتّهام همکاری با رافضیان شورشی، دیگر نفوذ چندانی در دربار خلافت پیدا نمیکنند؛ از این رو، در منابع، از نیای دوم، نیای اول و پدر یعقوبی و اخبار آنان، سخنی به میان نیامده و خود یعقوبی نیز از جانب تاریخنگارانی همچون طبری و ابن اثیر، به رافضیگری متّهم گردیده است(1).

هر چند یعقوبی، اخبار صاحب فخ و داستان فرار ادریس به سوی مغرب را بیان کرده است؛ ولی از ارتباط نیایش واضح با ادریس و نجات وی توسط «واضح»، سخنی به میان نیاورده است.

به نظر میرسد که یعقوبی در این باره، از هر کس دیگری آگاهتر بوده است؛ اما گمان میرود: آن چه باعث خودداری او از نقل رخداد مورد نظر شده است، ملاحظات سیاسی و پنهانکاری وی درباره این مسأله بوده است. بنابراین، از شرح واقعه و به دار آویخته شدن جدش، در آثار او سخنی به میان نیامده است.

از این رو،میتوان گفت: خاطره تلخ یعقوبی از به دار آویخته شدن نیایش که سایه شوم خود را نسل به نسل در خاندان یعقوبی بر جای نهاده بود ، به انضمام سوء ظنّ شدید خلفای بنی العباس به این خاندان و اتّهام رافضیگری به آنان، موجب گردید تا وی علیرغم پیگیری مستمرّ اخبار علویان و ذکر اخبار ائمه اطهار علیهم السلام،حتّی از حوادث «هجوم اول» نیز به تفصیل یاد نکند؛چه رسد به آن

ص: 9


1- اقتباس از:دانش تاریخ و تاریخنگاری اسلامی،ص288-289

که بخواهد در کتاب خود، از حوادث «هجوم اصلی»، سخنی به میان آورد.

هجوم به بیت فاطمه(علیهاالسلام)در کتاب«تاریخ یعقوبی»

یعقوبی (متوفّای 292) در کتاب تاریخش، اشاره مختصری به حوادث هجوم اول نموده و چنین نقل میکند:

و بلَغَ أبابکْرٍ و عمرَ أنَّ جماعۀً منْ الْمهاجِرِینَ و الْأنْصارِ قَد اجتَمعوا مع علی بنِ أبِیطالبٍ فی منْزِلِ

فاطمۀَ بِنْت رسولِ اللهِ، فَأتَوا فی جماعۀٍ حتّی هجموا الدار و خَرَج علی و معه السیف، فَلَقیه عمرُ

فَصرَعه و کَسرَ سیفَه و دخَلُوا الدار فَخَرَجت فاطمۀُ فَقالَت:

و اللهِ لَتَخْرُجنَّ أو لَأکْشفَنَّ شَعرِی و لَأعجنَّ إلی اللهِ!

فَخَرَجوا و خَرَج منْ کانَ فی الدارِ…(1).

و به ابابکر و عمر [خبر ] رسید که گروهی از مهاجرین و انصار همراه علی بن ابیطالب در خانه فاطمه دختر پیامبر خدا گرد آمده اند.

پس [ابوبکر و عمر ] با گروهی آمدند تا به آن خانه یورش برند. علی با شمشیر بیرون آمد، پس عمر او را دید و به زمینش زد و

شمشیرش را شکست.

و آنها وارد خانه شدند. پس فاطمه بیرون آمد و گفت: به خدا سوگند که یا بیرون میروید و یا موهایم را پریشان میکنم و به نزد خدا

شکایت میبرم! پس آنها بیرون آمدند و هر کس در خانه بود،بیرون آمد…

ص: 10


1- تاریخ یعقوبی، ج 2،ص 126،چاپ:المکتبۀ الحیدرّیه

چه شبه های در این زمینه مطرح میباشد؟

عبد العزیز نعمانی مؤلّف مقاله «فاطمه زهرا از ولادت تا افسانه شهادت»در مقام انکار به شهادت رسیدن حضرت زهرا«علیهاالسلام»،ادعا میکند:

نقل شهادت حضرت فاطمه زهرا(رضی الله عنها)…ضعف بیانی دارد زیرا به گونه ای بیان شده که نشان میدهد خود ناقلان هم به آن اعتماد ندارند»!(1).

او به دنبال طرح این شبهه، به زعم خود به ارائه یک مثال در این زمینه پرداخته تا بدین وسیله، نوعی تعارض و دوگانگی(!)را میان نقلهای حاکی از به شهادت رسیدن حضرت زهرا «علیهاالسلام»،به اثبات برسانَد. از این رو مینویسد:(2)

نخستین کسی که به جعل داستان شهادت حضرت فاطمه زهرا(رضی الله عنها)پرداخت،ابراهیم بن یسار(3)نَظّام (160 /231 ه)،»رئیس فرقه نظّامیه بود …

وی داستانی دروغین جعل کرد و گفت:عمر در روز بیعت،شکم حضرت فاطمه را زد و او سقط جنین کرد،و فریاد میزد:

خانه فاطمه را با ساکنان آن بسوزانید؛

در حالی که جز علی، فاطمه، حسن و حسین کسی دیگر در خانه نبود.(4)!

آن گاه، به دنبال نقل فوق می نگارد:

ص: 11


1- فصلنامه ندای اسلام،ش3،ص69
2- برای آشنایی با پاسخ به این فراز از شبهه مندرج در مقاله«افسانه شهادت»،به کتاب«تازیانه بر وحی»(مندرج در بخش یکم از دانشنامه شهادت حضرت زهرا«علیهاالسلام»)مراجعه نمایید.
3- ضبط صحیح آن، سیّار است.
4- فصلنامه ندای اسلام،ش3،ص69

«… همین داستان را احمد بن ابی یعقوب یعقوبی در تاریخ یعقوبی، بدون ذکر سند، به گونه ای دیگر نقل میکند...»!(1).

وی سپس به ارائه ترجمه ای از «نقل یعقوبی» پرداخته و در راستای به کرسی نشاندن ادعایش مینویسد:

«روایت یعقوبی از آن جهت قابل توجه میباشد که هیچ اشارهای در آن، در مورد سوزاندن خانه فاطمه و حمله به آن بانوی بزرگوار نشده…!(2).

پاسخ اجمالی به شبهه «تعارض نقلهای هجوم»

همان طور که گفتیم و در گفتار دوم نیز به تفصیل ملاحظه خواهید فرمودهجوم به بیت فاطمه«علیهاالسلام»،حداقل در دو نوبت جداگانه،مجزّا و مستقل از یکدیگر رخ داده است.

بنابراین،طبیعی است که میان نقلهای حاکی از«حوادثی که در این دو واقعه متفاوت رخ داده اند»،اختلافهای انکارناپذیری نیز به چشم بخورد که ناشی از استقلال کامل این دو هجوم از یکدیگر میباشد.

آری، اشتباه مؤلّف مقاله از آن جا نشأت گرفته است که وی،این دو هجوم را«یک واقعه»فرض کرده و در نتیجه،در مسیر اثبات وجود تعارض میان نقلهای حاکی از حوادث هجوم به بیت فاطمه علیهاالسلام ، قلمفرسایی نموده است(!).

در حالی که آنچه وی از قول «نَظّام» مطرح کرده است،مربوط به«هجوم اصلی»و آنچه از کتاب«یعقوبی»آورده است،مربوط به«هجوم اول=هجوم منجر به شکست تحصن» میباشد.

بار دیگر تأکید میگردد:

این دو واقعه به ویژه از لحاظ اتّفاقاتی که در ضمن آنها رخ داده است دو حادثه کاملاً مجزّا بوده و هر یک از این دو هجوم،از

ص: 12


1- فصلنامه ندای اسلام،ش3،ص69
2- فصلنامه ندای اسلام،ش3،ص69

رخدادهایی منحصر به فرد برخوردار میباشند.

گفتار دوم: تفکیک هجوم اول از هجوم اصلی

تعریف «هجوم» و تعدد آن

همان طور که در آغاز این نوشتار اشاره کردیم، هر مرتبه از حضور هواداران مسلّح خلیفه در اطراف درب خانه فاطمه«علیهاالسلام»،به فرمان ابوبکر(1)و با هدف اخذ بیعت از امیرالمؤمنین«علیه السلام»را،«هجوم»مینامیم.

بر اساس تعریف فوق،به مواردی از مراجعه هواداران ابوبکر به درب خانه فاطمه«علیهاالسلام»(به دستور مستقیم خلیفه و با هدف اخذ بیعت از حضرت امیر«علیه السلام»)،که در آن مراجعه ها،«ارعاب،تهدید به احراق و عناصری از جنس خشونت»به کار نرفته است نیز،«هجوم»میگوییم و این قبیل از«هجومها»و برخی دیگر،پیش از«هجوم اول»را که برخی،پیش از «هجوم اصلی»،رخ داده اند؛هجوم مقدماتی»مینامیم.(2).

اما اگر به تعریف مذکور،قید«حمله»شامل«ارعاب،تهدید به احراق و اعمال عناصری از جنس خشونت»:را بیفزاییم، نقلهای«هجوم

ص: 13


1- ر.ک:دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه«علیهاالسلام»،ذیل شماره های : 20-21-30(دستور به هجوم اول)؛ذیل شماره:14(دستور به هجوم اصلی).
2- برای مثال،ر.ک: دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه«علیهاالسلام»،ص170،پ دوم؛ص 223،پ آخر؛ص 225،پ آخر وص 226،پ اول؛ص 226،پ سوم؛ص 242 ،پ دوم؛ص 245 ،پ اول؛ص 372 ،پ اول.(در این هجوم ها،حملهای رخ نداده است.)

به بیت فاطمه«علیهاالسلام»به دو گروه تقسیم میگردند.(1).

گروه اول:نقل های حاکی از«هجوم اول=هجوم منجر به شکست تحصّن».

گروه دوم:نقلهای حاکی از«هجوم اصلی=هجوم منجر به وقوع احراق و ایراد ضرب و جرح به حضرت زهرا«علیهاالسلام».

رویدادهای هجوم اول =(منجر به شکست تحصّن)وهجوم اصلی

شاخصه های اصلی و بنیادین

از موضوع بندی دقیق حوادث«هجوم اول»،میتوان به شاخصه های زیر دست یافت:

1-نخستین شاخصه اصلی در هجوم اول:تحصن(اجتماع)تعدادی از مخالفین بیعت با ابوبکر(به ویژه:زبیر بن عوام)در محلّ بیت فاطمه«علیهاالسلام»،می باشد.

(مخاطب و هدف اصلی مهاجمین در هجوم اول، همه تحصن کنندگان و حامیان امیرالمؤمنین«علیه السلام»و در رأس آنان، زبیر بن عوام می باشد.)

2-دومین شاخصه اصلی در هجوم اول؛ تهدید عمر به احراق بیت فاطمه«علیهاالسلام»در صورت عدم خروج متحصنین از آن جا، می باشد.

3-سومین شاخصه اصلی در هجوم اول؛ خروج متحصنین از بیت فاطمه«علیهاالسلام»،به ویژه خروج زبیر در حالی که شمشیر به دست

ص: 14


1- تعدد دفعات هجوم مورد تأکید پژوهشگرانی همچون:استاد سیّد جعفر مرتضی العاملی،در کتاب«مأساة الزهراءعلیهاالسلام»(جلد1،صفحه 274 و 313 314 و 315 )و استاد شیخ عبد الزهراء مهدی،در کتاب«دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه«علیهاالسلام»(صفحه 101 و 110 و 112-114)قرار گرفته است. لازم به یاد آوری است که ابن حمزه زیدی(متوفّای 614 )برای نخستین بار،به تعدد دفعات هجوم، تصریح نموده است.(ر.ک: مأساة الزهراءعلیهاالسلام، ج 1،ص 313 و 315)

داشت،می باشد.

4 -چهارمین شاخصه اصلی در هجوم اول؛عدم خروج حضرت علی«علیه السلام»از بیت فاطمه«علیهاالسلام»،علیرغم خروج متحصّنین میباشد.

1-جمع بندی

نقلهای اهل سنّت،مندرج در کتاب«دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه«علیهاالسلام»،ذیل شماره های:1-2-3-5-9-10-11-17-19-27-28-29-30-33-40-59حاکی از «هجوم اول»می باشند.(1).

ص: 15


1- منابع تاریخی اهل سنّت از حیث مواجهه با واقعه«هجوم به بیت فاطمه«علیهاالسلام»به چهار دسته قابل تقسیم می باشند: دسته یکم:منابعی که به تفصیل تنها به هجوم اول و برخی حوادث آن،اشاره کرده اند. ر.ک:دراسۀٌ و تحلیل حُول الهجوم علی بیت فاطمه«علیهاالسلام»،شماره های: 5-1- 11- 21- 28- 29- 30 -33- 40. دسته دوم:منابعی که به اختصار تنها به هجوم اول و برخی حوادث آن،اشاره کرده اند. ر.ک:دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه«علیهاالسلام»،شماره های: 2- 3- 9 -10-17- 19- 59. دسته سوم:منابعی که به تفصیل یا به اختصار به هجوم اول و برخی حوادث آن،اشاره کرده و سپس به ادغام(تحریف آمیز برخی از)حوادث هجوم اصلی، با حوادث هجوم اول پرداخته اند. ر.ک:دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه علیهاالسلام، شمارههای: 4- 12- 18 -20- 21- 22- 25. دسته چهارم:منابعی که به اختصار فراوان و گاه با تحریف تنها به هجوم اصلی اشاره کرده اند. ر.ک: دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه«علیهاالسلام»،شماره های: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 - 14 - 15 - 23 - 34 - 37 - 42 - 47 -58.

از موضوع بندی دقیق حوادث«هجوم اصلی»می توان به شاخصه های زیر دست یافت:

نخستین شاخصه بنیادین در هجوم اصلی؛تنها بودن اهل بیت«علیهم السلام»در هنگام«هجوم اصلی»وخالی بودن بیت فاطمه«علیهاالسلام»از یاران حضرت علی«علیه السلام»،می باشد.

(مخاطب و هدف اصلی مهاجمین در هجوم اصلی،امیرالمؤمنین«علیه السلام»می باشد.)

دومین شاخصه بنیادین در هجوم اصلی؛بیرون کشاندن اجباری حضرت علی«علیه السلام»از بیت فاطمه«علیهاالسلام»توسّط مهاجمین وتهدید ایشان به قتل،می باشد.

سومین شاخصه بنیادین در هجوم اصلی؛به آتش کشیدن درب خانه حضرت زهرا«علیهاالسلام»توسّط مهاجمین،می باشد.

چهارمین شاخصه بنیادین در هجوم اصلی؛ایراد ضرب و جرح به حضرت زهرا«علیهاالسلام»توسّط مهاجمین،می باشد.

لازم به یادآوری است که هر چند شاخصه های سوم و چهارم،از زمره مهم ترین حوادث و رخدادهای«هجوم اصلی»به شمار می روند،امّا در منابع اهل سنّت،به شدت حذف و تحریف شده اند به گونه ای که تنها رد پاهای کم رنگی از آنها قابل کشف و مشاهده است.

بنابراین،در نقل های«هجوم اصلی»مندرج در منابع سنّی،تنها شاخصه های اول و دوم را می توان مشاهده نمود.

2-جمع بندی

نقل های اهل سنّت،مندرج درکتاب(دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه«علیهاالسلام»)ذیل شماره های:6-7-8-9-10-13-14-15-23-34-37-42-47-58حاکی از«هجوم اصلی»می باشند.

نکاتی درباره ادغام برخی حوادث هجوم اصلی در هجوم اول

منابع اهل سنّت بنا به دلایلی که در کتاب زخم آتش(1)به برخی از آنها اشاره نمودیم،ازدرج حوادث«هجوم اصلی»(همانند:

ص: 16


1- ر.ک:دانشنامه شهادت حضرت زهرا«علیهاالسلام»،بخش یکم،کتاب پنجم.

وقوع احراق)سَر باز زده و تنها با زیرکی،فرازهایی از آن رخدادها را که با«انگیزه ها و اهدافشان»سازگاری داشته است،در نقل های«هجوم اول»ادغام کرده اند.(1).

(بیرون کشاندن امیرالمؤمنین«علیه السلام»از بیت فاطمه«علیهاالسلام»،جهت انجام بیعت اجباری با ابوبکر)،تنها حادثه از حوادث«هجوم اصلی»است که نقل آن،با اهداف نویسندگان اهل سنّت هم خوانی داشته و توجه آنان را جهت ادغام با حوادث«هجوم اول»-،به خود جلب کرده است.لذا در مراجعه به منابع اهل سنّت،عمده ادغام های صورت گرفته در نقل های هجوم به بیت فاطمه«علیهاالسلام»را در همین مورد خاص میتوان جستجو نمود.

نکته قابل توجه این که:در برخی از این نقل های ادغام شده،از خروج امیرالمؤمنین«علیه السلام»به همراه زبیر و سایر متحصنین،و در پاره ای دیگر از آنها،تنها از خروج زبیر با شمشیر و سپس،بیرون کشاندن امیرالمؤمنین«علیه السلام»از بیت فاطمه«علیهاالسلام»،سخن به میان آمده است.(2).

ص: 17


1- بر این اساس باید گفت: «منابع سنّی،با نگاهی تاریخ نگارانه،بیشتر به نقل حوادث«هجوم اول»پرداخته اند؛درحالی که اکثر منابع شیعی،با نگاهی حدیثی یا کلامی،بیشتر به نقل حوادث«هجوم اصلی»پرداخته اند. عدم توجّه علمی به«تفاوت روش و انگیزه شیعیان و سنّیان از ثبت حوادث هجوم»،منجر به ابراز این شبهه گردیده است: سؤال(:مجلّه موعود)(واقعه حمله به خانه امیرالمؤمنین«علیه السّلام»برای گرفتن بیعت و حوادث ناگواری که در ضمن آن نقل شده،چه جایگاهی در متون روایی سنّیان دارد؟» جواب(:قائدان)«اصل این مطلب در متون منصفان اهل سنّت نقل شده و منابع و متون شیعی آن را پرورانده اند...»! (دکتر اصغر قائدان،مصاحبه با مجلّه موعود،شماره71 ،دی ماه1385،ص19)
2- ر.ک:دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه«علیهاالسلام»، ذیل شماره های:4-12-18-20-21-22-25.

لازم به ذکر است که:

ادغام حوادث«هجوم اصلی»با رویدادهای«هجوم اول»در برخی منابع امامیه نیز قابل مشاهده است.

البتّه باید توجه داشت که این قبیل ادغام ها،به دلایل و ملاحظات متعددی(همانند:ترس از حکومتهای جائر،سهو در ضبط دقیق ماجراها،استناد به منابع عامه جهت رعایت اصول مناظره و…) صورت پذیرفته و هرگز تابع انگیزه های غرض ورزانه نبوده است.

همچنین خاطر نشان میگردد که:

وجود پاره ای حوادث مشترک میان هر دو هجوم(یعنی:حوادثی همچون تهدید به احراق و یا حمله و ورود مهاجمین به داخل خانه،که در هر دو هجوم به وقوع پیوسته اند(1))،گاه«به طور طبیعی، ناخواسته و ندانسته»موجبات ادغام سهوی نقل های«هجوم اول»و«هجوم اصلی»در یکدیگر را فراهم آورده است.

شمشیر زبیر و خروج او از بیت فاطمه(علیهاالسلام)

از جمله رویدادهای(هجوم اول به بیت فاطمه«علیهاالسلام)،خروج زبیر با شمشیر و گرفتن شمشیر او توسط مهاجمین،پس از خروجش از خانه امیرالمؤمنین«علیه السلام»می باشد.

از این حادثه،در منابع اهل سنّت نیز فراوان یاد شده است که برخی موارد آن را میتوان در کتاب(دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه«علیهاالسلام»)،ذیل شماره های:1-2-4 -12- 18- 19- 20- 21- 22- 25- 27- 29- 40ملاحظه نمود.

ص: 18


1- در صفحات بعد،ضمن ارائه فهرست موضوعی حوادث هجوم اول،به حوادث مشترک میان هر دو هجوم نیز اشاره خواهیم نمود.

از آنجایی که در برخی منابع(1)از گرفتن(شمشیر امیرالمؤمنین«علیه السلام»و شمشیر زبیر)توسط مهاجمین،سخن به میان آمده است؛و با توجه به این نکته که خروج زبیر با شمشیر،مربوط به حوادث«هجوم اول»؛و بیرون کشاندن اجباری امیرالمؤمنین«علیه السلام»از بیت فاطمه«علیهاالسلام»،مربوط به حوادث«هجوم اصلی»می باشد باید گفت:

منابع مذکور،دو حادثه از این دو هجوم(خروج امیرالمؤمنین«علیه السلام»با شمشیر با فرض صحت آن،و خروج زبیر با شمشیر)را در یکدیگر ادغام کرده و یک جا ذکر نموده اند.

بر این اساس نتیجه میگیریم:

نقل یعقوبی(:و خرج علی و معه السیف،فلقیه عمر فصرعه و کسر سیفه و دخلوا الدار…)یا به حادثه ای که به«هجوم اصلی»مربوط است،اشاره دارد و در نتیجه:

نقل یعقوبی نیز از زمره همان نقلهایی است که به دلیل ملاحظات سیاسی،حوادث«هجوم اول»و«هجوم اصلی»را در یکدیگر ادغام کرده اند.

و یا به احتمال زیاد(2)باید گفت:

یعقوبی تنها به ذکر حوادث«هجوم اول»اکتفا کرده و در نقل او،نام(علی«علیه السلام»)به اشتباه،به جای نام«زبیر»نوشته شده است.

ص: 19


1- ر.ک:دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه«علیهاالسلام»،ذیل شماره های:4-17-25.
2- دقّت در سایر نقل ها،صحّت این احتمال را تقویت میکند؛زیرا-بی تردید-بیرون کشاندن امیرالمؤمنین«علیه السلام»از بیت فاطمه«علیهاالسلام»،پس از ورود مهاجمین به داخل خانه ایشان(و نه قبل از آن)،بوده است.

فهرست موضوعی حوادث هجوم اول در منابع اهل سنّت (با نگاه تفکیکی به نقل های ادغام شده با هجوم اصلی)

آوردن آتش درهجوم اول

آوردن آتش درهجوم اول(1).

دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه«علیهاالسلام»ذیل شماره:30.

احتجاج حضرت زهرا(علیهاالسلام)با مهاجمین در هجوم اول

احتجاج حضرت زهرا(علیهاالسلام)با مهاجمین در هجوم اول(2).

دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه«علیهاالسلام»،ذیل شماره های:12 -17-25- 28- 30- 33.

امتناع بنی هاشم از بیعت با ابوبکر

دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه«علیهاالسلام»،ذیل شماره های:3 - 12 - 21 - 22 - 29 - 59.

برداشتن سلاح توسط حضرت علی(علیه السلام)و زبیر در هنگام تحصن

دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه«علیهاالسلام»،ذیل شماره های:1-25.

تحصن حضرت علی(علیه السلام)و زبیر در بیت فاطمه(علیهاالسلام)و امتناع از بیعت با ابوبکر

دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه«علیهاالسلام»،ذیل شماره های:

ص: 20


1- آوردن آتش،در هر دو«هجوم»صورت گرفته و حاکی از جمع آوری هیزم نیز می باشد.
2- احتجاج حضرت زهرا«علیهاالسلام»با مهاجمین،در هر دو«هجوم»صورت گرفته است.

1- 4 - 18 - 25 - 30.

تحصّن در بیت فاطمه(علیهاالسلام)و مخالفت متحصنین با ابوبکر

دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه«علیهاالسلام»،ذیل شماره های:

5 - 11 - 12 - 17 - 19 - 21 - 24 - 28 - 29 - 30 - 31 - 33 - 39 - 40 - 59.

تهدید به احراق بیت و انهدام آن،در صورت عدم خروج متحصنین

تهدید به احراق بیت و انهدام آن،در صورت عدم خروج متحصنین(1)

دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه«علیهاالسلام»،ذیل شماره های:4 - 5 - 11 - 12 - 19 - 27 - 28 - 29 - 33 - 39 - 59.

جمع آوری قرآن در ایام تحصّن در بیت فاطمه(علیهاالسلام)،توسط حضرت علی(علیه السلام)

دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه«علیهاالسلام»،ذیل شماره:12.

جمع آوری هیزم جهت افروختن آتش به منظور اخذ بیعت از متحصّنین

جمع آوری هیزم جهت افروختن آتش(2)به منظور اخذ بیعت از متحصّنین

دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه«علیهاالسلام»،ذیل شماره های:3-12-33.

خشم برخی از مهاجرین از خلافت ابوبکر

دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه«علیهاالسلام»ذیل شماره های:

ص: 21


1- هر چند این تهدید(=سوزاندن خانه با ساکنانش)در«هجوم اول»به اجرادرنیامد؛امّادر«هجوم اصلی»تامرحله«سوزاندن درب خانه»پیش رفت.
2- جمع آوری هیزم،در هر دو«هجوم»صورت گرفته است.

1- 11- 25.

خشم حضرت علی(علیه السلام)و زبیر از خلافت ابوبکر

دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه«علیهاالسلام»،ذیل شماره های:1 - 4 - 25.

خنثی سازی توطئه مهاجمین توسط حضرت زهرا(علیهاالسلام)

دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه«علیهاالسلام»،ذیل شماره:11.

دستور ابوبکر به هجوم اول

دستور ابوبکر به هجوم اول(1).

دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه«علیهاالسلام»،ذیل شماره های:20-21-30.

شمشیر زبیر

دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه«علیهاالسلام»،ذیل شماره های:1 - 2 - 4 - 12 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 27 - 28 - 29 - 40.

عدم خروج حضرت علی(علیه السلام)از بیت فاطمه(علیهاالسلام)در هجوم اول

دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه«علیهاالسلام»،ذیل شماره:12.

فرماندهی مهاجمین به بیت فاطمه(علیهاالسلام)،توسط عمر بن خطّاب

فرماندهی مهاجمین به بیت فاطمه(علیهاالسلام)،توسط عمر بن خطّاب(2).

ص: 22


1- دستور مستقیم ابوبکر به هجوم،در هر دو«هجوم»صورت گرفته است.
2- فرماندهی عمر،در هر دو«هجوم»صورت گرفته است.

دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه«علیهاالسلام»،ذیل شماره های:

1 - 2 - 4 - 12 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 39 - 40 - 45 - 59.

مشاوره متحصّنین با حضرت زهرا(علیهاالسلام)

دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه«علیهاالسلام»،ذیل شماره:11.

نحوه اخذ بیعت از متحصنین

دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه علیهاالسلام»،ذیل شماره های:27-45.

ورود مهاجمین به بیت فاطمه(علیهاالسلام)در هجوم اول

ورود مهاجمین(1)به بیت فاطمه(علیهاالسلام)در هجوم اول(2).

دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه«علیهاالسلام»،ذیل شماره های:9 - 10 - 12 - 17.

ص: 23


1- اسامی مهاجمین به بیت فاطمه«علیهاالسلام»دراسۀٌ و تحلیلٌ حول الهجوم علی بیت فاطمه«علیهاالسلام»،ذیل شماره های:1-2-4-12-22-25-26.
2- ورود مهاجمین به خانه امیرالمؤمنین«علیه السلام»،در هر دو«هجوم»صورت گرفته است.

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109