فرهنگ لغت فنلاندي به فارسي

مشخصات كتاب

سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1390

عنوان و نام پديدآور:فرهنگ لغت فنلاندي به فارسي/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان

مشخصات نشر:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان 1390.

مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه

موضوع : فارسي -- واژه نامه ها -- چندزبانه.

موضوع : فنلاندي -- مكالمه و جمله سازي -- چندزبانه.

موضوع : فارسي -- مكالمه و جمله سازي -- فنلاندي

A

aakkosellinen

: الفبايي.

aakkoset

: الفبا.

aakkosto

: الفبا.

aallokko

: ريز ريز كردن , بريدن , جدا كردن , شكستن, باد كردن , اماس كردن , متورم كردن , باد غرور داشتن , تورم , برجستگي , برجسته , شيك , زيبا (د.گ.- امر.) عالي

aallonharja

: اوج , راس , قله , منتها درجه , باوج رسيدن, تاج , كلا له , قله , يال , بالا ترين درجه , به بالا ترين درجه رسيدن , ستيغ, اوج , قله , حد اعلي, نوك , قله , راس , كلا ه نوك تيز , منتها درجه , حداكثر , كاكل , فرق سر , دزديدن , تيز شدن , بصورت نوك تيز درامدن , به نقطه اوج رسيدن , نحيف شدن.

aallonmurtaja

: موج شكن.

aallonpituus

: طول موج.

aallonpituusalue

: بند و زنجير , تسمه يا بند مخصوص محكم كردن , نوار , لولا , اركستر , دسته ء موسيقي , اتحاد , توافق , روبان , باند يا بانداژ , نوار زخم بندي , متحد كردن , دسته كردن , نوار پيچيدن , بصورت نوار در اوردن , با نوار بستن , متحد شدن.

aallonpohja

: كمترين و نازلترين قيمت , پايين ترين قسمت, ابشخور , سنگاب , تغار.

aaltoileva

: پرچين و شكن , پرموج , پر تلا طم , جنبش بعقب و جلو , متموج.

aaltoilla

: ضربه , صداي چلپ , اويخته وشل , برگه يا قسمت اويخته , زبانه كفش , بال وپرزدن مرغ بهم زدن , پرزدن , دري وري گفتن, موج بلند , موج غلتان , موج خروشان , جريان سريع وغير عادي , برق موجي از هوا , تشكيل موج دادن , موجدار بودن , خروشان بودن , موج زدن, موج دار كردن , تموج داشتن , موجدار بودن , نوسان داشتن, موج , خيزاب , فر موي سر , دست تكان دادن , موجي بودن , موج زدن.

aaltopituus

: طول موج.

aamen

: امين , چنين باد , خداكند , انشاء الله.

aamiainen

: صبحانه , ناشتايي , افطار , صبحانه خوردن.

aamu

: بامداد , صبح , پيش از ظهر.

aamuateria

: صبحانه , ناشتايي , افطار , صبحانه خوردن.

aamuisin

: هر بامداد , هر صبح.

aamunkoitto

: سپيده دم , فجر , سرخي شفق , اغاز, سپيده دم , صداي بانگ خروس, صبح , سپيده دم , بامداد, بامداد , صبح , پيش از ظهر, طلوع افتاب , طلوع خورشيد , تيغ افتاب , مشرق, طلوع افتاب.

aamunsarastus

: فجر , سپيده دم , طلوع , اغاز , اغاز شدن.

aamup iv

: بامداد , صبح , پيش از ظهر.

aamupala

: صبحانه , ناشتايي , افطار , صبحانه خوردن.

aamupivisin

: هر بامداد , هر صبح.

aamurusko

: سپيده دم , فجر , سرخي شفق , اغاز, فجر , سپيده دم , طلوع , اغاز , اغاز شدن.

aapinen

: كتاب الفباء , مبادي اوليه , بتونه , چاشني , وابسته بدوران بشر اوليه , باستاني , ابتدايي.

aapiskirja

: كتاب الفباء , مبادي اوليه , بتونه , چاشني , وابسته بدوران بشر اوليه , باستاني , ابتدايي.

aaria

: اواز يكنفره.

aarniomets

: جنگل.

aarre

: گنج , گنجينه , خزانه , ثروت , جواهر , گنجينه اندوختن , گرامي داشتن , دفينه.

aarrekammio

: خزانه داري , گنجينه , گنج , خزانه, طاق , گنبد , قپه , سردابه , هلا ل طاق , غار , مغاره , گنبد يا طاق درست كردن , جست زدن , پريدن , جهش.

aasi

: خر , الا غ , ادم نادان و كند ذهن , كون, الا غ , خر , ادم نادان وكودن.

aasialainen

: اسيايي.

aataminaikainen

: باستاني , ديرينه , قديمي , كهن , كهنه , پير.

aate

: سبب , علت , موجب , انگيزه , هدف , مرافعه , موضوع منازع فيه , نهضت , جنبش , سبب شدن , واداشتن , ايجاد كردن (غالبا بامصدر), انگاره , تصور , انديشه , فكر , خيال , گمان , نيت , مقصود , معني , اگاهي , خبر , نقشه كار , طرزفكر, كمال مطلوب , هدف زندگي , ارمان , ارزو , ايده ال , دلخواه, مبحث افكار و ارزوهاي باطني , خيال , طرز تفكر , ايدءولوژي , انگارگان, گمان , انديشه , فكر , افكار , خيال , عقيده , نظر , قصد , سر , مطلب , چيزفكري , استدلا ل , تفكر.

aatelinen

: عضو دسته ء اشراف , طرفدار حكومت اشراف , نجيب زاده, اشرافي , اعياني, عضو طبقه اشراف , نجيب زاده , اشراف زاده, ازاده , اصيل , شريف , نجيب , باشكوه, نجيب زاده, نجيب زاده , اعيان زاده , شريف , اشرافي.

aatelisarvo

: مقام سلحشوري , سمت سلحشوري , شواليه گري, مقام سناتوري , مقام اشرافي , اعياني, كنيه , لقب , سمت , عنوان , اسم , مقام , نام , حق , استحقاق , سند , صفحه عنوان كتاب , عنوان نوشتن , واگذاركردن , عنوان دادن به , لقب دادن , نام نهادن.

aatelismies

: اقا , شخص محترم , ادم با تربيت , اصيل, نجيب زاده, همتا , جفت , قرين , همشان , عضو مجلس اعيان , صاحب لقب اشرافي , رفيق , برابر كردن , هم درجه كردن , بدرجه اشرافي (مثل كنت وغيره) رسيدن , برابر بودن با , بدقت نگريستن , باريك شدن , نمايان شدن , بنظررسيدن , همال.

aatelisnainen

: بانو , خانم , زوجه , رءيسه خانه.

aateliton

: عمومي , معمولي , متعارفي , عادي , مشترك , پيش پاافتاده , پست , عوامانه , : مردم عوام , عمومي , مشاركت كردن , مشاع بودن , مشتركا استفاده كردن, شخص غير اشرافي, زبون , فروتن , متواضع , محقر , پست , بدون ارتفاع , پست كردن , فروتني كردن , شكسته نفسي كردن, خوار , دون , پست , صغير , افتاده , فروتن , بي ادب , بطورپست.

aateluus

: نجابت , اصالت خانوادگي , طبقه نجبا.

aatos

: گمان , انديشه , فكر , افكار , خيال , عقيده , نظر , قصد , سر , مطلب , چيزفكري , استدلا ل , تفكر.

aatto

: شب عيد , شب , شامگاه , در شرف , حوا , جنس زن.

aava

: پهن , عريض , گشاد , پهناور , زن هرزه, پهنا , وسعت , فضاي زياد , بسط و توسعه , گسترش, متمايل به توسعه, باز , ازاد , اشكار , باز كردن , باز شدن, فراخ , جادار , وسيع , جامع , گشاد , فضادار , مفصل, پهن , عريض , گشاد , فراخ , وسيع , پهناور , زياد , پرت , كاملا باز , عمومي , نامحدود , وسيع.

aave

: ظهور , خيال , روح , تجسم , شبح , منظر, شبح , روح , روان , جان , خيال , تجسم روح , چون روح بر خانه ها و غيره سرزدن, خيال , منظر , ظاهر فريبنده , شبح , خيالي , روح, سايه , حباب چراغ يا فانوس , اباژور , سايه بان , جاي سايه دار , اختلا ف جزءي , سايه رنگ , سايه دار كردن , سايه افكندن , تيره كردن , كم كردن , زير وبم كردن, شبح , روح , خيال وفكر , تخيل , وهم, شبح , روح , خيال وفكر , تخيل , هم, روح , شبح , ديو , جن , ترساندن, خيال , منظر , روح , شبح , روح مرده كمي قبل يا پس از مرگ.

aavemainen

: روح مانند , روحي , خيالي , طيفي , بينايي, شبح وار.

aavikko

: بيابان , دشت , صحرا , شايستگي , استحقاق , سزاواري , :ول كردن , ترك كردن , گريختن, پهن , مسطح , هموار , صاف , برابر , واضح , اشكار , رك و ساده , ساده , جلگه , دشت , هامون , ميدان يا محوطه جنگ , بدقيافه , شكوه , شكوه كردن, چمن , چمنزار , مرغزار , فلا ت چمن زار.

aavistaa

: حدس , گمان , ظن , تخمين , فرض , حدس زدن , تخمين زدن.

aavistus

: احساس , حس, انگاره , تصور , انديشه , فكر , خيال , گمان , نيت , مقصود , معني , اگاهي , خبر , نقشه كار , طرزفكر, اشاره , پي , اطلا ع مختصري كه با ان به چيزي پي برند , گزارش , اگاهي , خبر , كوره خبر, حواس پنجگانه , حس , احساس , هوش , شعور , معني , مفاد , حس تشخيص , مفهوم , احساس كردن , پي بردن, بدگماني , سوء ظن , ترديد , مظنون بودن.

abi

: قبول شده در دانشگاه.

abiturientti

: قبول شده در دانشگاه.

abortti

: سقط جنين , بچه اندازي , سقط نوزاد نارس يا رشد نكرده , عدم تكامل.

absoluuttinen (phys.)

: مطلق , غير مشروط , مستقل , استبدادي , خودراي , كامل , قطعي , خالص , ازاد از قيود فكري , غير مقيد , مجرد , دايره نامحدود.

absorboiva (phys.)

: جاذب , جالب , دلربا , جذاب , دركش , دراشام.

abstrakti

: ربودن , بردن , كش رفتن , خلا صه كردن , جداكردن , تجزيه كردن , جوهرگرفتن از , عاري ازكيفيات واقعي(در مورد هنرهاي ظريف)نمودن , :خلا صه , مجمل , خلا صه ء كتاب , مجرد , مطلق , خيالي , غيرعملي , بي مسمي , خشك , معنوي , صريح , زبده , انتزاعي , معني.

abstraktio

: تجريد , انتزاع , چكيدگي.

additiivinen (math.)

: افزودني , افزاينده , :(ش.) ماده اي كه براي افزايش خواص ماده ء ديگري به ان اضافه شود.

adjungaatti (math.)

: همدست , كمك , مشوق , ضميمه , معاون , يار , دستيار , معاون استاد.

adjunkti (math.)

: همدست , كمك , مشوق , ضميمه , معاون , يار , دستيار , معاون استاد.

adjutantti

: يار , كمك , مساعد , ياور , اجودان , معين.

adoptio

: مربوط به قضيه پسر خواندگي عيسي(نسبت به خدا) , اختيار , اتخاذ , قبول , اقتباس , استعمال لغت بيگانه بدون تغيير شكل ان , قبول به فرزندي , فرزند خواندگي.

adventti

: ظهور و ورود (چهار يكشنبه قبل از ميلا د مسيح).

adverbi

: قيد , ظرف , معين فعل , قيدي , عبارت قيدي.

aerosoli

: تعليق مايع يا جسم بصورت گرد و گاز در هوا.

af ri

: كار , امر , كاروبار , عشقبازي(با جمع هم ميايد), مقدار , اندازه , قدر , حد , معامله كردن , سر و كار داشتن با , توزيع كردن.

affiini (math.)

: نسبت سلبي , نسبت ازدواجي.

affiininen (math.)

: نسبت سلبي , نسبت ازدواجي.

afrikka

: افريقا.

afrikkalainen

: افريقايي.

agentti

: پيشكار , نماينده , گماشته , وكيل , مامور , عامل.

aggressiivinen

: پرخاشگر , متجاوز , مهاجم , پرپشتكار , پرتكاپو , سلطه جو.

agnostikko

: عرفاي منكر وجود خدا.

ahdas

: تنگ , كم پهنا , باريك , دراز و باريك , كم پهنا , محدود , باريك كردن , محدود كردن , كوته فكر, سفت , محكم , تنگ (تانگ) , كيپ , مانع دخول هوا يا اب يا چيز ديگر , خسيس , كساد.

ahdinko

: بدبختي , فلا كت , ادبار و مصيبت , روزبد, پريشاني , اندوه , محنت , تنگدستي , درد , مضطرب كردن , محنت زده كردن, امتحان سخت براي اثبات بيگناهاي , كار شاق, محاكمه , دادرسي , ازمايش , امتحان , رنج , كوشش, محنت , رنج , ازمايش سخت , عذاب , اختلا ل, ازار , ازار دادن , رنجه كردن , زحمت دادن , دچار كردن , اشفتن , مصدع شدن , مزاحمت , زحمت , رنجه.

ahdistaa

: دلخوركردن , ازردن , رنجاندن , اذيت كردن , بستوه اوردن , خشمگين كردن , تحريك كردن , مزاحم شدن, دستفروش , دوره گرد , خرده فروش , گوركن , خرسك , شغاره , :سربسر گذاشتن , اذيت كردن , ازار كردن, طعمه دادن , خوراك دادن , طعمه رابه قلا ب ماهيگيري بستن

ahdistus

: ارنگ , تشويش , دل واپسي , اضطراب , انديشه , اشتياق , نگراني.

ahertaa

: هل دادن , فشار دادن , تكان دادن , بزور وادار كردن , پيش بردن , فريفتن , گول زدن , تكان , شتاب , عجله , فشار , زور.

ahkera

: مشغول , اشغال, سخت كوش , كوشا , كوشنده , ساعي , پشت كاردار, ماهر , زبر دست , ساعي , كوشا.

ahmatti

: ادم پر خور , شكم پرست , دله, خوك , گراز , خوك پرواري , بزور گرفتن, خوك , گراز , مثل خوك رفتار كردن , خوك زاييدن , ادم حريص وكثيف , قالب ريخته گري.

ahmia

: بلعيدن , فرو بردن , حريصانه خوردن, گلو , حلق , دره تنگ , گلوگاه , ابكند , شكم , گدار , پر خوردن , زياد تپاندن , با حرص و ولع خوردن , پر خوري كردن , پر خوري.

ahnas

: حريص , ازمند , مشتاق , ارزومند , متمايل, مشتاق , ذيعلا قه , ترد و شكننده, ازمند , حريص , طماع , دندان گرد , پر خور, گرسنه , دچار گرسنگي , حاكي از گرسنگي , گرسنگي اور , حريص , مشتاق, تيزكردن , شديدبودن , شديدكردن , نوحه سرايي كردن , تيز , پرزور , تند , حاد , شديد , تيز , زيرك , باهوش , مشتاق, پر از اشتياق , مشتاق, بسيار گرسنه , پر ولع , پر اشتياق, سبع , پرخور , حريص , پرولع , خيلي گرسنه.

ahne

: حريص , ازمند , مشتاق , ارزومند , متمايل, مشتاق , ذيعلا قه , ترد و شكننده, ازمند , حريص , طماع , دندان گرد , پر خور, تيزكردن , شديدبودن , شديدكردن , نوحه سرايي كردن , تيز , پرزور , تند , حاد , شديد , تيز , زيرك , باهوش , مشتاق.

ahnehtia

: اندوخته , ذخيره , احتكار , ذخيره كردن , احتكاركردن , انباشتن , گنج, خوك , گراز , خوك پرواري , بزور گرفتن.

ahneus

: زياده جويي , از , حرص , طمع, از , حرص , طمع , حريص بودن , طمع ورزيدن, از , غارتگري , يغماگري , درنده خويي.

aho

: نقل وانتقال بانكي , تسويه , تسطيح , مكان مسطح, چمن , چمن زار , مرغزار , راغ , علفزار.

ahtaa

: پركردن , چپاندن , خودرا براي امتحان اماده كردن , باشتاب ياد گرفتن, پر كردن , سير كردن , نسخه پيچيدن , پر شدن , انباشتن , اكندن , باد كردن, تنگ هم چيدن , خوب جا دادن , پركردن , مخفي كردن , پريدن , انباشتن , بازداشتن, چيز , ماده , كالا , جنس , مصالح , پارچه , چرند , پركردن , تپاندن , چپاندن , انباشتن.

ahven

: نشيمن گاه پرنده , چوب زير پايي , تير , ميل , جايگاه بلند , جاي امن , نشستن , قرار گرفتن , فرود امدن , درجاي بلند قرار دادن.

aidosti vhenev (math.)

: كاهنده , كاهشي.

aie

: نيت , قصد , مرام , مفاد , معني , منظور , مصمم, قصد , منظور , خيال , غرض , مفهوم , سگال, برنامه , طرح , نقشه , تدبير , انديشه , خيال , نقشه كشيدن, قصد , عزم , منظور , هدف , مقصود , پيشنهاد , در نظر داشتن , قصد داشتن , پيشنهادكردن , نيت.

aihe

: بر امد , پي امد , نشريه , فرستادن , بيرون امدن , خارج شدن , صادر شدن , ناشي شدن , انتشار دادن , رواج دادن , نژاد , نوع , عمل , كردار , اولا د , نتيجه بحث , موضوع , شماره, ماده , جسم , ذات , ماهيت , جوهر , موضوع , امر , مطلب , چيز , اهميت , مهم بودن , اهميت داشتن, زيرموضوع , مبتدا , موكول به , درمعرض گذاشتن, موضوع , مطلب , مقاله , فرهشت , انشاء , ريشه , زمينه , مدار , نت , شاهد, موضوع , مبحث , عنوان , سرفصل , ضابطه.

aiheuttaa

: اوردن , رساندن به , موجب شدن, سبب وقوع امري شدن, سبب , علت , موجب , انگيزه , هدف , مرافعه , موضوع منازع فيه , نهضت , جنبش , سبب شدن , واداشتن , ايجاد كردن (غالبا بامصدر).

aiheuttaja

: پيشكار , نماينده , گماشته , وكيل , مامور , عامل.

aika

: عمر , سن , پيري , سن بلوغ , رشد , دوره , عصر.(.vi .vt): پيرشدن , پيرنماكردن , كهنه شدن(شراب), دوره , مدت , موقع , گاه , وقت , روزگار , عصر , گردش , نوبت , ايست , مكث , نقطه پايان جمله , جمله كامل , قاعده زنان , طمث , حد , پايان , نتيجه غايي , كمال , منتهادرجه , دوران مربوط به دوره بخصوصي, تاحدي , قشنگ , شكيل , خوش نما , خوب , بطور دلپذير , قشنگ كردن , اراستن, كاملا , بكلي , تماما , سراسر , واقعا, محدود كردن , از روي للامت دادن , مضايقه كردن , كم دادن , بقناعت واداشتن, لفظ , اصطلا ح , دوره , شرط, وقت , زمان , گاه , فرصت , مجال , زمانه , ايام , روزگار , مد روز , عهد , مدت , وقت معين كردن , متقارن ساختن , مرور زمان را ثبت كردن , زماني , موقعي , ساعتي.

aikailla

: بيهوده وقت گذراندن , اتلا ف وقت , اهمال كار.

aikainen

: زود , بزودي , مربوط به قديم , عتيق , اوليه , در اوايل , در ابتدا.

aikaisin

: زود , بزودي , مربوط به قديم , عتيق , اوليه , در اوايل , در ابتدا, بزودي , زود , عنقريب , قريبا , طولي نكشيد.

aikakausi

: مبدا , تاريخ , اغاز تاريخ , عصر , دوره , عهد , عصرتاريخي , دوران, دوره , مدت , موقع , گاه , وقت , روزگار , عصر , گردش , نوبت , ايست , مكث , نقطه پايان جمله , جمله كامل , قاعده زنان , طمث , حد , پايان , نتيجه غايي , كمال , منتهادرجه , دوران مربوط به دوره بخصوصي.

aikakauslehti

: مجله , مخزن.

aikamuoto

: كشيده , عصبي وهيجان زده , زمان فعل , تصريف زمان فعل , سفت , سخت , ناراحت , وخيم , وخيم شدن , تشديد يافتن.

aikana

: درمدت , هنگام , درجريان , در طي, براي , بجهت , بواسطه , بجاي , از طرف , به بهاي , درمدت , بقدر , در برابر , درمقابل , برله , بطرفداري از , مربوط به , مال , براي اينكه , زيرا كه , چونكه, در صورتيكه , هنگاميكه , حال انكه , ماداميكه , در حين , تاموقعي كه , سپري كردن , گذراندن, در خلا ل مدتي كه , در حاليكه , درمدتي كه , ضمن اينكه.

aikavli

: فاصله , مدت , فرجه , ايست , وقفه , فترت , خلا ل.

aikoa

: قصد داشتن , خيال داشتن , فهميدن , معني دادن , بر ان بودن , خواستن, بايد , بايست , بايستي , فعل معين, خواست , اراده , ميل , خواهش , ارزو , نيت , قصد , وصيت , وصيت نامه , خواستن , اراده كردن , وصيت كردن , ميل كردن , فعل كمكي 'خواهم. '

aikomus

: دانستن , فرض كردن , ارزيابي كردن , شمردن ,رسيدن , ناءل شدن(به) , به نتيجه رسيدن , قراول رفتن , قصد داشتن , هدف گيري كردن , نشانه گرفتن.(.N) :حدس , گمان , جهت , ميدان , مراد , راهنمايي , رهبري , نشان , هدف , مقصد, طرح كردن , قصد كردن , تخصيص دادن , :طرح , نقشه , زمينه , تدبير , قصد , خيال , مقصود, نيت , قصد , مرام , مفاد , معني , منظور , مصمم, قصد , منظور , خيال , غرض , مفهوم , سگال, قصد , عزم , منظور , هدف , مقصود , پيشنهاد , در نظر داشتن , قصد داشتن , پيشنهادكردن , نيت.

aikuinen

: بالغ , بزرگ , كبير , به حد رشد رسيده, بالغ , رشد كردن , كامل , سررسيده شده.

ailahteleva

: نامنظم , سرگردان , غيرمعقول , متلون , غيرقابل پيش بيني , دمدمي مزاج.

aina

: همواره , هميشه , پيوسته , همه وقت, مخفف.رعوع

ainainen

: بدون عمر معيني , نامحدود, ابدي , ازلي , جاوداني , هميشگي , فناناپذير , بي پايان , داءمي , پيوسته , مكرر , لا يزال , جاويد, جاوداني , ابدي , ازلي , هميشگي داءمي, هميشگي , ابدي , مدام, ايست ناپذير , بلا انقطاع , بدون وقفه , مسلسل , پايان ناپذير, بي پايان.

ainaisesti

: براي هميشه , تا ابد , جاويدان , پيوسته , تا ابدالا باد.

aine

: مقاله , انشاء , ازمايش كردن , ازمودن , سنجيدن , عيارگيري كردن(فلزات) , تاليف , مقاله نويسي, ماده , جسم , ذات , ماهيت , جوهر , موضوع , امر , مطلب , چيز , اهميت , مهم بودن , اهميت داشتن, جسم , جوهر , مفاد , استحكام, خط , دستخط , نوشته , نوشتجات , نويسندگي.

aineellinen

: مادي , جسماني , مهم , عمده , كلي , جسمي , اساسي , اصولي , مناسب , مقتضي , مربوط , جسم , ماده, مادي , فيزيكي, قابل لمس , محسوس , پر ماس پذير , لمس كردني.

aineenvaihdunta

: سوخت وساز , دگرگوني , متابوليزم , تحولا ت بدن موجود زنده براي حفظ حيات.

aineisto

: مفروضات , اطلا عات , سوابق , دانسته ها, مادي , جسماني , مهم , عمده , كلي , جسمي , اساسي , اصولي , مناسب , مقتضي , مربوط , جسم , ماده.

ainoa

: فقط , تنها , محض , بس , بيگانه , عمده , صرفا , منحصرا , يگانه , فقط بخاطر, كف پا , تخت كفش , تخت , زير , قسمت ته هر چيز , شالوده , تنها , يگانه , منحصربفرد , تخت زدن.

ainoastaan

: عادل , دادگر , منصف , باانصاف , بي طرف , منصفانه , مقتضي , بجا , مستحق , :(d.g.) فقط , درست , تنها , عينا , الساعه , اندكي پيش , درهمان دم, فقط , تنها , محض , بس , بيگانه , عمده , صرفا , منحصرا , يگانه , فقط بخاطر.

ainutlaatuinen

: بيتا , بي همتا , بيمانند , بي نظير , يكتا , يگانه , فرد.

airo

: پارو , پارو زدن, پاروي عقب كشتي , پارو زدن.

aistia

: حواس پنجگانه , حس , احساس , هوش , شعور , معني , مفاد , حس تشخيص , مفهوم , احساس كردن , پي بردن.

aistillinen

: وابسته به عشق شهواني , هوس ران , شهواني , جسماني , خوش گذران , نفساني.

aita

: حصار , ديوار , پرچين , محجر , سپر , شمشير بازي , خاكريز , پناه دادن , حفظ كردن , نرده كشيدن , شمشير بازي كردن.

aitio

: غرفه , جاي ويژه در تاتر و غيره , لژ.

aito

: اصلي , بكر , بديع , منبع , سرچشمه, راستين , حقيقي , واقعي , موجود , غير مصنوعي , طبيعي , اصل , بي خدشه , صميمي, واقعي , بتحقيق , بحقيقت , قابل اثبات حقيقت.

aitoustodistus

: گواهينامه , شهادت نامه , سند رسمي , گواهي صادر كردن.

aivan

: بهيچ وجه , ابدا, كاملا , كلا , سراسر, كاملا , بطور اكمل , تمام و كمال , جمعا , رويهم , تماما.

aivastaa

: ستوسه , عطسه , عطسه كردن.

aivo

: مغز , مخ , كله , هوش , ذكاوت , فهم , مغز كسي را دراوردن , بقتل رساندن.

aivot

: مغز , مخ , كله , هوش , ذكاوت , فهم , مغز كسي را دراوردن , بقتل رساندن.

ajaa

: رفتن , روانه ساختن , رهسپار شدن , عزيمت كردن , گذشتن , عبور كردن , كاركردن , گشتن , رواج داشتن , تمام شدن , راه رفتن , نابود شدن , روي دادن , بران بودن , درصدد بودن , راهي شدن, وادار كردن , بر ان داشتن , مجبور ساختن, تحريك كردن , تهييج كردن , داراي انگيزه شده, موتور , محرك, بجلو راندن , سوق دادن , بردن , حركت دادن, سواري , گردش سواره , سوار شدن.

ajaa takaa

: تعقيب كردن , دنبال كردن , شكار كردن , واداربه فرار كردن , راندن واخراج كردن, تعقيب , مسابقه , شكار.

ajaa tiehens

: دور انداختن , اشغال , چيز دورانداخته , چيز بي مصرف.

ajajan istuin

: صندلي لژ.

ajallinen

: دنيوي , غير روحاني , جسماني , زماني , وابسته بگيجگاه , شقيقه اي , موقتي , زودگذرفاني.

ajan

: بالا ي , روي , بالا ي سر , بر فراز , ان طرف , درسرتاسر , دربالا , بسوي ديگر , متجاوز از , بالا يي , رويي , بيروني , شفا يافتن , پايان يافتن , به انتها رسيدن , پيشوندي بمعني زيادو زياده و بيش.

ajanjakso

: عمر , سن , پيري , سن بلوغ , رشد(با Of) , دوره , عصر.(.vi .vt): پيرشدن , پيرنماكردن , كهنه شدن(شراب), مبدا تاريخ , اغاز فصل جديد , عصر , دوره , عصرتاريخي , حادثه تاريخي, مبدا , تاريخ , اغاز تاريخ , عصر , دوره , عهد , عصرتاريخي , دوران, دوره , مدت , موقع , گاه , وقت , روزگار , عصر , گردش , نوبت , ايست , مكث , نقطه پايان جمله , جمله كامل , قاعده زنان , طمث , حد , پايان , نتيجه غايي , كمال , منتهادرجه , دوران مربوط به دوره بخصوصي.

ajankohta

: لحظه , دم , ان , هنگام , زمان , اهميت, وقت , زمان , گاه , فرصت , مجال , زمانه , ايام , روزگار , مد روز , عهد , مدت , وقت معين كردن , متقارن ساختن , مرور زمان را ثبت كردن , زماني , موقعي , ساعتي.

ajankohtainen

: معاصر , همزمان , هم دوره, جريان , رايج , جاري, بموقع , بهنگام , بجا , بوقت , بگاه.

ajanlasku

: تقويم, شرح وقايع بترتيب زماني.

ajanviete

: سرگرمي , تفريح , گيجي , گمراهي , فريب خوردگي , پذيرايي , نمايش, پذيرايي , سرگرمي, مشغوليات , سرگرمي , تفريح , كاروقت گذران , ورزش.

ajastin

: كسي كه وقت را نگه مي دارد , ساعت.

ajatella

: انديشه كردن , درعالم فكر فرورفتن, تصور كردن , پنداشتن , فرض كردن , انگاشتن , حدس زدن , تفكر كردن, تفكر كردن , انديشه كردن , قصد كردن , تدبير كردن , سربجيب تفكر فرو بردن , عبادت كردن, سنجيدن , انديشه كردن , تعمق كردن , تفكر كردن , سنجش, بازتابيدن , منعكس كردن , تامل كردن.

ajaton

: نامناسب , بي انتها.

ajattelematon

: بي پروا, تند , عجول , بي پروا , بي احتياط , محل خارش يا تحريك روي پوست , جوش , دانه, بي پروا , بي بياك , بي ملا حظه , بي اعتنا, بي فكر , بي ملا حظه , لا قيد , ناشي از بي فكري.

ajattelija

: هوش , فهم , قوه درك , عقل , خرد , سابقه, عقلا ني , ذهني , فكري , خردمند , روشنفكر, انديشمند , فكر كننده , متفكر , فكور.

ajatus

: انگاره , تصور , انديشه , فكر , خيال , گمان , نيت , مقصود , معني , اگاهي , خبر , نقشه كار , طرزفكر, تصور , انديشه , فكر , نظريه , خيال , ادراك , فكري, گمان , انديشه , فكر , افكار , خيال , عقيده , نظر , قصد , سر , مطلب , چيزفكري , استدلا ل , تفكر.

ajatusmaailma

: مبحث افكار و ارزوهاي باطني , خيال , طرز تفكر , ايدءولوژي , انگارگان, فلسفه , حكمت , وارستگي , بردباري , تجرد.

ajatustapa

: گرايش , حالت , هيلت , طرز برخورد , روش و رفتار.

ajo

: سواري , گردش سواره , سوار شدن.

ajoneuvo

: وسيله نقليه , ناقل , حامل , رسانه , برندگر , رسانگر.

ajo-onginta

: راندگي.

ajopuu

: چوب اب اورده , تخته پاره روي اب.

ajorata

: بجاده , راه , معبر , طريق , خيابان , راه اهن, سواره رو , وسط خيابان , زمين جاده.

ajosuunta

: جهت , سو , هدايت, راه , جاده , طريق , سبك (سابك) , طرز , طريقه.

ajotie

: سواره رو , وسط خيابان , زمين جاده.

ajuri

: محرك , راننده, كاميون ران , راننده يك جفت حيوان يا دستگاه اسب ودرشكه.

akateeminen

: مربوط به فرهنگستان ادبي يا انجمن علمي , عضو فرهنگستان , طرفدار حكمت و فلسفه افلا طون, عضو فرهنگستان , عضو انجمن دانش , عضو اكادمي.

akka

: عجوزه , ساحره , مه سفيد , حصار.

akku

: انباشتگر, باطري.

akkuna (old/poetic)

: پنجره , روزنه , ويترين , دريچه , پنجره دار كردن.

akseli

: محور , قطب , محور تقارن , مهره اسه, محور , چرخ , ميله , اسه, محور , مدار , ميله , پاشنه , مخور چرخ , عضو موثر ,محور اصلي كار , نقطه اتكاء , روي چيزي چرخيدن , روي پاشنه گشتن , چرخيدن , چرخاندن , روي پاشنه چرخيدن, ميله , استوانه , بدنه , چوبه , قلم , سابقه , دسته , چوب , تير , پرتو , چاه , دودكش , بادكش , نيزه , خدنگ , گلوله , ستون , تيرانداختن , پرتو افكندن, دوك , دوك نخ ريسي , هرچيزي شبيه دوك , دسته كوك ساعت , رقاصك ساعت , بشكل دوك درامدن , دراز و باريك شدن.

aksiooma

: اصل , اصل موضوعه.

aktiivinen

: كاري , ساعي , فعال , حاضر بخدمت , داير , تنزل بردار , با ربح , معلوم , متعدي , مولد , كنش ور , كنش گر.

aktinium

: پيشوندي است برابر -اد لا تين كه قبل ازث و ق به اينصورت در مي ايد مثل (ACcept) كه از (ADceptare) گرفته شده است , و نيز پسوندي است لا تيني يا يوناني معادل ءع- مانند (maniac) , مخفف اصطلا ح شيميايي الءثيثلء ثمي باشد.

ala-

: پايين اوردن , تخفيف دادن , كاستن از , تنزل دادن , فروكش كردن , خفيف كردن , پست تر , پايين تر , :اخم , عبوس , ترشرويي , هواي گرفته وابري , اخم كردن.

ala

: مساحت , فضا , ناحيه, ميدان , رشته , پايكار, پيشه , حرفه , شغل , اقرار , اعتراف , حرفه يي , پيشگاني , پيشه كار, سوداگري , بازرگاني , تجارت , داد وستد , كسب , پيشه وري ,كاسبي , مسير , شغل , حرفه , پيشه , امد ورفت , سفر , ازار ,مزاحمت , مبادله كالا , تجارت كردن با , داد وستد كردن.

ala-aste

: مدرسه ابتدايي.

alaikinen

: نوجوان , در خور جواني , ويژه نو جوانان.

alainen

: مستخدم , كارگر , مستخدم زن , كارمند, تابع , مادون , مرءوس.

alakerta

: طبقه پايين , واقع در طبقه زير.

alam ki

: سرازيري , سرپاييني , نشيب , انحطاط.

alamaailma

: راه اهن زير زميني , تشكيلا ت محرمانه و زيرزميني , واقع در زيرزمين , زير زمين.

alankomaat

: كشور هلند , هلندي.

alaosa

: پايه , مبنا , پايگاه, پا , قدم , پاچه , دامنه , فوت (مقياس طول انگليسي معادل 21 اينچ) , هجاي شعري , پايكوبي كردن , پازدن , پرداختن مخارج.

alap

: ته , پايين , تحتاني.

alapuolella

: درزير , پايين , مادون, زير , پايين , در زير , از زير , پايين تر از , روي خاك , كوچكتر , پست تر , زيرين , پاييني , پايين تر , تحتاني , تحت نفوذ , تحت فشار, زير , درزير , تحت , پايين تراز , كمتر از , تحت تسلط , مخفي در زير , كسري دار , كسر , زيرين.

alaraja

: كران پايين.

alas

: پر دراوردن جوجه پرندگان , پرهاي ريزي كه براي متكا بكار ميرود , كرك , كرك صورت پايين , سوي پايين , بطرف پايين , زير , بزير , دلتنگ , غمگين , پيش قسط.

alaspin

: پر دراوردن جوجه پرندگان , پرهاي ريزي كه براي متكا بكار ميرود , كرك , كرك صورت پايين , سوي پايين , بطرف پايين , زير , بزير , دلتنگ , غمگين , پيش قسط.

alaston

: بحالت طبيعي , ساده و بدون چاشني, لخت , عريان , ساده , اشكار , عاري , برهنه كردن , اشكاركردن, برهنه , عريان , عادي , لخت, لخت , برهنه , پوچ , عريان , بي اثر.

alemmuus

: پستي , مادوني.

alempi

: پست , نا مرغوب , پايين رتبه , فرعي , درجه دوم, پايين اوردن , تخفيف دادن , كاستن از , تنزل دادن , فروكش كردن , خفيف كردن , پست تر , پايين تر , :اخم , عبوس , ترشرويي , هواي گرفته وابري , اخم كردن, واقع در پايين , در زير , زير , پايين , واقع در زير, زير , درزير , تحت , پايين تراز , كمتر از , تحت تسلط , مخفي در زير , كسري دار , كسر , زيرين.

alempi kerros

: سفره , لا يه, زير لا يه , طبقه زير , بنياد , پي , طبقه زير.

alennus

: كاستن , كاهش, تنزل, تنزل رتبه, تخفيف , نزول , كاستن , تخفيف دادن , برات را نزول كردن, تحقير , احساس حقارت, تقليل , كاهش , ساده سازي, فروش , حراج.

alennushinta

: سودا , معامله , داد و ستد , چانه زدن , قرارداد معامله , خريد ارزان (باا) , چانه زدن , قرارداد معامله بستن, تنزل قيمت , ارزان.

alentaa

: پست كردن , تحقيرنمودن , كم ارزش كردن, دست انداز جاده , ضربت , ضربت حاصله دراثر تكان سخت , برامدگي , تكان سخت (در هواپيماو غيره) , تكان ناگهاني , ضربت (توام باتكان) زدن, كاستن , كاهش, پست كردن , خفت دادن , تنزل رتبه دادن , منحط كردن, تنزل رتبه دادن , كسر مقام يافتن, كم شدن , نقصان يافتن , تقليل يافتن, كم ارزش كردن , دست كم گرفتن, پست كردن , تحقير كردن , اهانت كردن به, پايين اوردن , تخفيف دادن , كاستن از , تنزل دادن , فروكش كردن , خفيف كردن , پست تر , پايين تر , :اخم , عبوس , ترشرويي , هواي گرفته وابري , اخم كردن, تنزل قيمت , پايين اوردن قيمت, كم كردن , كاستن (از) , تنزل دادن , فتح كردن , استحاله كردن , مطيع كردن, انداختن , موكول كردن , محول كردن , واگذار كردن , منتسب كردن, چاك دادن , خيلي كم كردن , نشان مميز.

alentaa arvoa

: كم بها كردن , مستهلك كردن.

alentaa hintaa

: تنزل قيمت , پايين اوردن قيمت.

alentua

: تمكين كردن , فروتني كردن , خود را پست كردن , تواضع كردن, پايين امدن , فرود امدن , نزول كردن, غروب كردن , غرق شدن , روي كاغذ امدن , پايين رفتن, چاهك , فرو رفتن , فروبردن, دولا شدن , خم شدن , سرفرود اوردن , خميدگي , تمكين , خشوع كردن.

aleta

: پايين امدن , فرود امدن , نزول كردن, غروب كردن , غرق شدن , روي كاغذ امدن , پايين رفتن, چاهك , فرو رفتن , فروبردن.

aleta arvossa

: كم بها كردن , مستهلك كردن, تنزل قيمت دادن , از ارزش و شخصيت كسي كاستن, كمتر از ارزش واقعي تخمين زدن.

alfa

: حرف اول الفباي يوناني , اغاز , شروع , ستاره ء اول.

algebra

: جبر , جبر و مقابله.

algebrallinen

: جبري.

algoritmi

: الگوريتم.

alhaalla

: درزير , پايين , مادون, پر دراوردن جوجه پرندگان , پرهاي ريزي كه براي متكا بكار ميرود , كرك , كرك صورت پايين , سوي پايين , بطرف پايين , زير , بزير , دلتنگ , غمگين , پيش قسط.

alhaalta

: درزير , پايين , مادون.

alhainen

: پايه , مبنا , پايگاه, عمومي , معمولي , متعارفي , عادي , مشترك , پيش پاافتاده , پست , عوامانه , : مردم عوام , عمومي , مشاركت كردن , مشاع بودن , مشتركا استفاده كردن, قابل تحقير , خوار , پست, زبون , فروتن , متواضع , محقر , پست , بدون ارتفاع , پست كردن , فروتني كردن , شكسته نفسي كردن, صداي گاو , مع مع كردن , : پست , كوتاه , دون , فرومايه , پايين , اهسته , پست ومبتذل , سربزير , فروتن , افتاده , كم , اندك , خفيف , مشتعل شدن , زبانه كشيدن, خوار , دون , پست , صغير , افتاده , فروتن , بي ادب , بطورپست, ميانه , متوسط , وسطي , واقع دروسط , حد وسط , متوسط , ميانه روي , اعتدال , منابع درامد , عايدي , پست فطرت , بدجنس , اب زيركاه , قصد داشتن , مقصود داشتن , هدف داشتن , معني ومفهوم خاصي داشتن , معني دادن , ميانگين, پست , فرومايه , فاسد , بداخلا ق , شرم اور , زننده.

ali

: زير , درزير , تحت , پايين تراز , كمتر از , تحت تسلط , مخفي در زير , كسري دار , كسر , زيرين.

aliarvioida

: ناچيز پنداشتن , دست كم گرفتن , تخمين كم, چيزي را كمتر از قيمت واقعي نرخ گذاشتن , ناچيز شمردن , دست كم گرفتن, كمتر از ارزش واقعي تخمين زدن.

aliarviointi

: سبك شماري سهل گيري , ناچيز شماري, تقويم ياارزيابي كمتر از ميزان واقعي , كم ارزش گذاري

alibi

: غيبت هنگام وقوع جرم , جاي ديگر , بهانه , عذر , بهانه اوردن , عذر خواستن, بهانه , دستاويز , عذر , معذور داشتن , معاف كردن , معذرت خواستن , تبرءه كردن.

alikehittynyt

: كم پيشرفت , رشد كافي نيافته , عقب افتاده.

alikersantti

: گروهبان.

alin

: خيلي پست تر , پايين تر , پايين ترين , اسفل, كمترين , دست كم , حداقل , كمينه , كهين.

alin parveke

: اشكوب كوتاه , نيم اشكوب كه ميان دو طبقه ساختمان واقع باشد , نيم اشكوب.

alinomaa

: همواره , هميشه , پيوسته , همه وقت.

alistaa

: پيروزي يافتن بر , فتح كردن , تسخير كردن, زنجير , بازداشت , جلوگيري , لبه پياده رو , محدود كردن ,داراي ديواره يا حايل كردن , تحت كنترل دراوردن , فرونشاندن, چيره شدن , حكمفرما بودن , تسلط داشتن , تفوق يافتن, باز داشتن و نهي كردن , منع كردن , مانع شدن , از بروز احساسات جلوگيري كردن, تحت انقياد در اوردن , مطيع كردن , منكوب كردن, تابع , مادون , مرءوس, موقوف كردن.

alistamaton

: رام نشده , سوقان گيري نشده , مسلسل , ناشكسته.

alisteinen

: تابع , مادون , مرءوس, زير , درزير , تحت , پايين تراز , كمتر از , تحت تسلط , مخفي در زير , كسري دار , كسر , زيرين.

alistua

: ترك گقتن , واگذاركردن , تسليم شدن , رهاكردن , تبعيدكردن , واگذاري , رهاسازي , بي خيالي, عقب انداختن , بتعويق انداختن , تاخيركردن , تسليم شدن , احترام گذاردن, تسليم شدن, منصرف شدن , ول كردن , ترك كردن , تسليم كردن , دست برداشتن از, انكار كردن , سرزنش يا متهم كردن, مستعفي شدن , كناره گرفتن , تفويض كردن , استعفا دادن از , دست كشيدن, تسليم كردن , اراءه دادن , تسليم شدن, واگذار كردن , سپردن , رهاكردن , تسليم شدن , تحويل دادن , تسليم , واگذاري , صرفنظر, چاپلوسي كردن , با چرخ كوچك مخصوص غلتاندن , چرخ, ثمر دادن , واگذاركردن , ارزاني داشتن , بازده , محصول , حاصل , تسليم كردن يا شدن.

alistunut

: مطيع , فروتن , حليم , خاضع , خاشع , سربزير.

alistuva

: رام , سر براه , تعليم بردار , مطيع, مطيع , فروتن , حليم , خاضع , خاشع , سربزير.

alistuvainen

: رام , سر براه , تعليم بردار , مطيع, مطيع , فروتن , حليم , خاضع , خاشع , سربزير.

alitse

: زير , پايين , در زير , از زير , پايين تر از , روي خاك , كوچكتر , پست تر , زيرين , پاييني , پايين تر , تحتاني , تحت نفوذ , تحت فشار, زير , درزير , تحت , پايين تراز , كمتر از , تحت تسلط , مخفي در زير , كسري دار , كسر , زيرين, در زير , از زير , زيرين , پاييني , پايين.

alittaa

: تپيدن , زدن , كتك زدن , چوب زدن , شلا ق زدن ,كوبيدن , :ضرب , ضربان نبض وقلب , تپش , ضربت موسيقي , غلبه , پيشرفت , زنش.

alituinen

: ثابت, پيوسته , پي درپي , داءمي , هميشگي , مكرر , متناوب, پيوسته , مداوم, لا ينقطع , پيوسته , پي در پي , بي پايان.

aliupseeri

: افسر دون رتبه , درجه دار , افسر وظيفه.

alivuokralainen

: شاگرد شبانه روزي, مستاجر , ساكن , مسافر (مهمانخانه) , مهماندار, مستاجر , مسافر.

alkaa

: اغاز كردن , اغاز نهادن , شروع كردن , اغاز شدن, اغاز كردن , شروع كردن, ابتكار كردن , وارد كردن , تازه وارد كردن , اغاز كردن , بنياد نهادن , نخستين قدم را برداشتن, باز , ازاد , اشكار , باز كردن , باز شدن, سرچشمه گرفتن , موجب شدن, حاصل , خلا صه , چكيده كلا م , ادامه يافتن , از سرگرفتن , دوباره بدست اوردن , باز يافتن, شروع , اغاز , اغازيدن , دايركردن , عازم شدن, تعهد كردن , متعهد شدن , عهده دار شدن , بعهده گرفتن , قول دادن , متقبل شدن , تقبل كردن.

alkaa uudestaan

: حاصل , خلا صه , چكيده كلا م , ادامه يافتن , از سرگرفتن , دوباره بدست اوردن , باز يافتن.

alkeellinen

: خام , ناپخته , زمخت, ابتدايي , مقدماتي, بدوي , اوليه , اصلي, ناقص , اوليه , بدوي , ابتدايي.

alkeis-

: ابتدايي , مقدماتي.

alkio

: جسم بسيط , جوهر فرد , عنصر , اساس , اصل , محيط طبيعي , اخشيج , عامل, جنين , رويان , گياهك تخم , مرحله بدوي, ثبت , فقره , قلم , دخول , مدخل , ادخال, اندام , عضو , كارمند , شعبه , بخش , جزء, هاگ , تخم ميكروب , تخم قارچ , هاگ اوردن.

alkoholi

: الكل , هرنوع مشروبات الكلي.

alkoholi-

: الكلي , داراي الكل , معتاد بنوشيدن الكل.

alkoholijuoma

: الكل , هرنوع مشروبات الكلي, مست كننده , مستي اور , مسكر, مستي اور , مسكر , مكيف.

alkoholisti

: الكلي , داراي الكل , معتاد بنوشيدن الكل.

alku

: اغاز , ابتدا , شروع, سبب , علت , موجب , انگيزه , هدف , مرافعه , موضوع منازع فيه , نهضت , جنبش , سبب شدن , واداشتن , ايجاد كردن (غالبا بامصدر), اغاز , جشن فارغ التحصيلي, حاملگي , لقاح تخم وشروع رشد جنين , ادراك , تصور, افرينش , خلقت , ايجاد, تاخت و تاز , حمله , هجوم , اصابت , وهله , شروع, خاستگاه , اصل بنياد , منشا , مبدا , سرچشمه , علت, ريشه , بن , اصل , اصول , بنياد , بنيان , پايه , اساس , سرچشمه , زمينه , ريشه كن كردن , داد زدن , غريدن , از عددي ريشه گرفتن , ريشه دار كردن, منبع , منشاء, بهار , چشمه , سرچشمه , فنر , انبرك , جست وخيز , حالت فنري , حالت ارتجاعي فنر , پريدن , جهش كردن , جهيدن , قابل ارتجاع بودن , حالت فنري داشتن , ظاهر شدن, شروع , اغاز , اغازيدن , دايركردن , عازم شدن, سر چشمه , منبع.

alkuaine

: جسم بسيط , جوهر فرد , عنصر , اساس , اصل , محيط طبيعي , اخشيج , عامل.

alkuasukas

: بومي , ساكن اوليه , اهلي , قديم , گياه بومي, بومي , اهلي , محلي.

alkukirjain

: نخستبن , اول , اولين , اصلي , اغازي , ابتدايي , بدوي , واقع در اغاز , اولين قسمت , پاراف.

alkuluku

: اول , عمده , نخست , زبده , درجه يك, عدد اول.

alkuper

: خاستگاه , اصل بنياد , منشا , مبدا , سرچشمه , علت.

alkuper inen

: اصلي , بكر , بديع , منبع , سرچشمه.

alkusoitto

: سوراخ , شكاف , اغاز عمل , پيش در امد , افشا , كشف , مطرح كردن , باپيش در امداغاز كردن.

alla

: درزير , پايين , مادون, زير , پايين , در زير , از زير , پايين تر از , روي خاك , كوچكتر , پست تر , زيرين , پاييني , پايين تر , تحتاني , تحت نفوذ , تحت فشار, زير , درزير , تحت , پايين تراز , كمتر از , تحت تسلط , مخفي در زير , كسري دار , كسر , زيرين, در زير , از زير , زيرين , پاييني , پايين.

allapin oleva

: دژم , دلتنگ , پريشان , افسرده , غمگين , ملول, پر دراوردن جوجه پرندگان , پرهاي ريزي كه براي متكا بكار ميرود , كرك , كرك صورت پايين , سوي پايين , بطرف پايين , زير , بزير , دلتنگ , غمگين , پيش قسط, دل افسردگي , غمگيني , سربزيري , ويراني, افسرده , دل شكسته.

allas

: استخر , ابگير , حوض , بركه , چاله اب , كولا ب , اءتلا ف چند شركت با يك ديگر , اءتلا ف , عده كارمند اماده براي انجام امري , دسته زبده وكار ازموده , اءتلا ف كردن , سرمايه گذاري مشترك ومساوي كردن , شريك شدن , باهم اتحادكردن.

allekirjoittaa

: نشان , نشانه , علا مت , اثر , صورت , ايت , تابلو , اعلا ن , امضاء كردن , امضاء , نشان گذاشتن , اشاره كردن.

allekirjoitus

: نشان , نشانه , علا مت , اثر , صورت , ايت , تابلو , اعلا ن , امضاء كردن , امضاء , نشان گذاشتن , اشاره كردن, امضاء , دستينه , صحه , توشيح , امضاء كردن.

alleviivata

: باقوت تلفظ كردن , تاييد كردن (در) , اهميت دادن , نيرو دادن به, زير چيزي خط كشيدن , تاكيد كردن , خط زيرين, خط يا علا متي زيرچيزي كشيدن , تاكيد , زيرين خط.

almu

: صدقه , خيرات.

almut

: صدقه , خيرات.

aloite

: پيشقدمي , ابتكار , قريحه , اغازي, جنبش , تكان , حركت , جنب وجوش , پيشنهاد , پيشنهاد كردن , طرح دادن , اشاره كردن, اشاره , تلقين , اظهار عقيده , پيشنهاد , الهام.

aloitekyky

: پيشقدمي , ابتكار , قريحه , اغازي.

aloitekykyisyys

: عمل تهوراميز , امرخطير , اقدام مهم , , سرمايه گذاري , تشكيلا ت اقتصادي , مبادرت بكاري كردن , اقدام كردن, پيشقدمي , ابتكار , قريحه , اغازي.

aloittaa

: اغاز كردن , اغاز نهادن , شروع كردن , اغاز شدن, اغاز كردن , شروع كردن, شروع , اغاز , اغازيدن , دايركردن , عازم شدن.

aloittelija

: مبتدي , تازه كار, تازه كار.

aloitus

: شروع , اغاز , اغازيدن , دايركردن , عازم شدن.

alokas

: مبتدي , تازه كار, نوچه , ادم تازه كار , مبتدي , ادم خام يا ناشي, تازه كار , نو اموز , مبتدي , جديدالا يمان , ادم ناشي , نوچه, تازه سرباز , كارمند تازه , نو اموز استخدام كردن , نيروي تازه گرفتن , حال امدن, پيش اهنگ تازه كار , ادم تازه وارد , تازه كار.

altis

: متمايل , مستعد , مهيا , درازكش , دمر.

altistaa

: بي پناه گذاشتن , بي حفاظ گذاردن , درمعرض گذاشتن , نمايش دادن , افشاء كردن, زيرموضوع , مبتدا , موكول به , درمعرض گذاشتن.

alttari

: قربانگاه , مذبح , محراب , مجمره.

alue

: مساحت , فضا , ناحيه, قلمرو, محيط , اطراف , احاطه , دور و بر , پرگير, ميدان , رشته , پايكار, بوم , سرزمين , ناحيه , فضا , محوطه بسيار وسيع و بي انتها.

alueellinen

: منطقه اي.

alumiini

: فلز الومينيوم , الومينيوم بنام اختصاري (آل).

alus

: پيشه , هنر , صنعت , مهارت , نيرنگ, كشتي , جهاز , كشتي هوايي , هواپيما , با كشتي حمل كردن , فرستادن , سوار كشتي شدن , سفينه , ناو, اوند , كشتي , مجرا , رگ , بشقاب , ظرف , هر نوع مجرا يا لوله.

alushame

: زيرپوش زنانه , زير پيراهني زنانه , هرچيزي شبيه شليته

alushousut

: تنكه (tonokeh) , زير پوش , زير شلواري.

alusta

: اساس , ماخذ , پايه , زمينه , بنيان , بنياد, نيمكت , كرسي قضاوت , جاي ويژه , روي نيمكت يامسند قضاوت نشستن يا نشاندن , نيمكت گذاشتن (در) , بر كرسي نشستن, سه پايه نقاشي, ميز كار مكانيكي و نجاري و غيره.

alustava

: استانه اي , اوليه , مقدمات , مقدماتي , ابتدايي , امتحان مقدماتي.

alusvaate

: زير پوش , لباس بزير , زير جامه.

alusvaatteet

: زير پيراهني , زيرپوش , لباس زير, زير پوش , زيرجامه , لباس زير.

ambulanssi

: بيمارستان سيار , بوسيله امبولا نس حمل كردن , امبولا نس.

amerikium

: هستم , اول شخص.

amerikka

: امريكا , كشور امريكا.

amerikkalainen

: امريكايي , ينگه دنيايي , مربوط بامريكا.

amerikkalainen jalkapallo

: رگبي (يكنوع توپ بازي).

ammatti

: پيشه , حرفه , شغل , اقرار , اعتراف , حرفه يي , پيشگاني , پيشه كار.

ammattikieli

: گويش عاميانه , زبان ويژه ء دزدان , لهجه ء ولگردان, اصطلا حات مخصوص يك صنف يا دسته , زبان دزدها وكولي ها ,طرزصحبت , زبان ويژه , مناجات , گوشه دار , وارونه كردن , ناگهان چرخانيدن ياچرخيدن , باناله سخن گفتن , بالهجه مخصوصي صحبت كردن , خبرچيني كردن , اواز خواندن , مناجات كردن, سخن دست و پا شكسته , سخن بي معني , اصطلا حات مخصوص يك صنف , لهجه خاص, زبان ويژه , زبان صنفي ومخصوص طبقه خاص, لهجه ولا يتي وشهرستاني , لهجه محلي , لهجه عوام, بزبان عاميانه , واژه عاميانه وغير ادبي , بزبان يا لهجه مخصوص , اصطلا ح عاميانه, بومي , محلي , كشوري , زبان بومي , زبان مادري.

ammattiopisto

: كالج , دانشگاه.

amme

: وان حمام , جاي شستشوي بدن درحمام.

ammottaa

: خميازه , نگاه خيره با دهان باز , خلا ء , خميازه كشيدن , دهان را خيلي باز كردن , با شگفتي نگاه كردن , خيره نگاه كردن, دهن دره كردن , خميازه كشيدن , با حال خميازه سخن گفتن , دهن دره.

ammua

: صداي گاو , مع مع كردن , : پست , كوتاه , دون , فرومايه , پايين , اهسته , پست ومبتذل , سربزير , فروتن , افتاده , كم , اندك , خفيف , مشتعل شدن , زبانه كشيدن, صداي گاو كردن , صداي گاو.

ammukset

: مهمات, قلعه , دفاع , مهمات , تداركات , جنگ افزار تهيه كردن.

ammunta

: جنگ با تفنگ يا تپانچه.

ammus

: گلوله , گلوله تفنگ, نارنجك, جسم پرتاب شونده , مرمي , موشك , پرتابه, پوست , قشر , صدف حلزون , كاسه يا لا ك محافظ جانور (مثل كاسه لا ك پشت) , عامل محافظ حفاظ , جلد , پوست فندق وغيره , كالبد , بدنه ساختمان , گلوله توپ , پوكه فشنگ , قشر زمين , سبوس گيري كردن , پوست كندن از , مغز ميوه را دراوردن (از پوست).

ammuskella

: پرتاب كردن , شتاب كردن , ضربه , شتاب , پوست پشم دار , خامسوز , پوست خام , پوست كندن , پوستك , پي درپي زدن , پي در پي ضربت خوردن, فلفل , فلفل كوبيده , فلفلي , باضربات پياپي زدن , فلفل پاشيدن , فلفل زدن به , تيرباران كردن.

ampaista

: جنس نر اهو وحيوانات ديگر , قوچ , دلا ر , بالا پريدن وقوز كردن(چون اسب) , ازروي خرك پريدن , مخالفت كردن با (دربازي فوتبال وغيره) , جفتك , جفتك انداختن, دركردن (گلوله وغيره) , رها كردن (از كمان وغيره) , پرتاب كردن , زدن , گلوله زدن , رها شدن , امپول زدن , فيلمبرداري كردن , عكسبرداري كردن , درد كردن , سوزش داشتن , جوانه زدن , انشعاب , رويش انشعابي , رويش شاخه , درد , حركت تند وچابك , رگه معدن, (معمولا بصورت جمع) اشك , سرشك , گريه , : دراندن , گسيختن , گسستن , پارگي , چاك , پاره كردن , دريدن , چاك دادن.

ampeeri

: امپر (واحد شدت جريان برق).

ampiainen

: زنبور (بي عسل).

amplitudi (phys.)

: فزوني , دامنه , فراخي , فراواني , استعداد , ميدان نوسان , فاصله ء زياد , دامنه , بزرگي , درشتي , انباشتگي , سيري , كمال.

ampua

: اتش , حريق , شليك , تندي , حرارت , اتش زدن ,افروختن , تفنگ ياتوپ را اتش كردن , بيرون كردن , انگيختن, دركردن (گلوله وغيره) , رها كردن (از كمان وغيره) , پرتاب كردن , زدن , گلوله زدن , رها شدن , امپول زدن , فيلمبرداري كردن , عكسبرداري كردن , درد كردن , سوزش داشتن , جوانه زدن , انشعاب , رويش انشعابي , رويش شاخه , درد , حركت تند وچابك , رگه معدن, هرزدادن , حرام كردن , بيهوده تلف كردن , نيازمند كردن , بي نيرو و قوت كردن , ازبين رفتن , باطله , زاءد , اتلا ف.

ampuma-ase

: اسلحه گرم, تفنگ , توپ , ششلول , تلمبه دستي , سرنگ امپول زني و امثال ان , تير اندازي كردن.

ampumahauta

: چال , جان پناه , خندق , گودال , سنگر , استحكامات خندقي , شيار طولا ني , كندن , خندق زدن.

amputoida

: بريدن , جدا كردن , زدن , قطع اندام كردن.

amuletti

: طلسم , دوا يا چيزي كه براي شكستن جادو و طلسم بكار ميرود.

analoginen

: مانند , نظير , شباهت , شي قابل قياس , لغت متشابه.

analyysi

: تحليل , كاوش.

analyyttinen (math.)

: تجزيه اي , تحليلي , مربوط به مكتب يا فلسفه ء تحليلي , روانكاوي , قابل حل بطريق جبري.

analyyttinen

: تجزيه اي , تحليلي , مربوط به مكتب يا فلسفه ء تحليلي , روانكاوي , قابل حل بطريق جبري.

ananas

: اناناس.

anarkia

: بي قانوني , هرج و مرج , بي ترتيبي سياسي , بي نظمي , اغتشاش , خودسري مردم.

animaatio

: جان بخشي , انگيزش , تحريك , سرزندگي.

ankanliha

: اردك , مرغابي , اردك ماده , غوطه , غوض , زير اب رفتن , غوض كردن.

ankara

: جانور خوي , حيوان صفت , وحشي , بي رحم , شهواني, بيرحم , ظالم , ستمكار , ستمگر , بيدادگر, تند , درشت , خشن , ناگوار , زننده , ناملا يم, شديد , سخت, سخت , سخت گير , طاقت فرسا , شاق , شديد, سخت , اكيد , سخت گير , يك دنده , محض , نص صريح , محكم, سخت , دقيق , غير قابل كشش , كاسد , تند وتيز , سختگير , خسيس , محكم بسته شده, نامهربان , بي مهر , بي محبت , بي عاطفه.

ankerias

: مارماهي.

ankka

: اردك , مرغابي , اردك ماده , غوطه , غوض , زير اب رفتن , غوض كردن.

ankkuri

: لنگر , لنگر كشتي.(.vi .vt) :لنگر انداختن , محكم شدن , بالنگر بستن يانگاه داشتن.

anoa

: دادخواست , عرضحال , عريضه , تظلم , دادخواهي كردن , درخواست كردن, خواهش , درخواست , تقاضا , خواسته , خواستار شدن , تمنا كردن , تقاضا كردن.

anomus

: دادخواست , عرضحال , عريضه , تظلم , دادخواهي كردن , درخواست كردن, خواهش , درخواست , تقاضا , خواسته , خواستار شدن , تمنا كردن , تقاضا كردن, درخواست , تقاضا , دادخواست , عرضحال , مرافعه , خواستگاري , يكدست لباس , پيروان , خدمتگزاران , ملتزمين , توالي , تسلسل , نوع , مناسب بودن , وفق دادن , جور كردن , خواست دادن , تعقيب كردن , خواستگاري كردن , جامه , لباس دادن به.

ansa

: دام , تله , بند , كمند , بدام انداختن , با تله گرفتن, زانويي مستراح وغيره تله , دام , دريچ-ه , گير , محوطه كوچك , شكماف , نيرنگ , فريب دهان , بدام انداختن , در تله انداختن.

ansaita

: وارد كردن , اوردن , سود بردن, سزيدن , سزاوار بودن , شايستگي داشتن , لا يق بودن , استحقاق داشتن, تحصيل كردن , كسب معاش كردن , بدست اوردن , دخل كردن , درامد داشتن, سود , بهره تقويت , حصول, شايستگي , سزاواري , لياقت , استحقاق , شايسته بودن , استحقاق داشتن, نقشه يا عملي را متوقف ساختن , متوقف شدن , توقيف كردن.

ansastaa

: بدام انداختن , بغرنج كردن , گوريده شدن , خشمگين كردن, بدام انداختن , تله انداختن , گول زدن , اغفال كردن, دام , تله , بند , كمند , بدام انداختن , با تله گرفتن, يكجور دام يا تور , پابند , كملا ف , الت ترسيم بيضي , تعديل , تعديل كردن , بدام افتادن , محدود ساختن, زانويي مستراح وغيره تله , دام , دريچ-ه , گير , محوطه كوچك , شكماف , نيرنگ , فريب دهان , بدام انداختن , در تله انداختن.

ansio

: شايستگي , سزاواري , لياقت , استحقاق , شايسته بودن , استحقاق داشتن.

ansioton

: متاثر , متاسف , غمگين , ناجور , بدبخت.

antaa

: افزودن , اضافه كردن, اداره كردن , تقسيم كردن , تهيه كردن , اجرا كردن , توزيع كردن , تصفيه كردن , نظارت كردن , وصايت كردن , انجام دادن , اعدام كردن , كشتن , رهبري كردن(اركستر).(.N): مدير , رءيس , مدير تصفيه , وصي, سهم دادن, بخشيدن , ارزاني داشتن

antaa anteeksi

: بهانه , دستاويز , عذر , معذور داشتن , معاف كردن , معذرت خواستن , تبرءه كردن, بخشيدن , عفو كردن , امرزيدن, پوزش , بخشش , امرزش , گذشت , مغفرت , حكم , بخشش , فرمان عفو , بخشيدن , معذرت خواستن.

antaa haltuun

: سپردن , تسليم كردن , امانت گذاردن , ارسال كردن.

antaa ilmi

: عليه كسي اظهاري كردن , كسي يا چيزي را ننگين كردن , تقبيح كردن.

antaa lahjaksi

: بخشيدن , ارزاني داشتن

antaa suuntaa

: تصميم گرفتن , مصمم شدن , حكم دادن , تعيين كردن, نفوذ , تاثير , اعتبار , برتري , تفوق , توانايي , تجلي, تنظيم كردن , ميزان كردن , درست كردن.

antaa takeeksi

: گياهان پنيرك , شاهدانه صحرايي , ختمي , پس زانو , پي بردن , لنگ كردن , اذيت كردن , ران خوك.

antaa tehtv ksi

: واگذار كردن , ارجاع كردن , تعيين كردن , مقرر داشتن , گماشتن , قلمداد كردن , اختصاص دادن , بخش كردن , ذكر كردن, نمايندگي دادن به , نمايندگي كردن , سپردن, نامزد كردن , گماشتن , معين كردن , تخصيص دادن , برگزيدن, سپردن , واگذاركردن , بامانت سپردن, تعيين كردن , معين كردن , معلوم كردن , جنبه خاصي قاءل شدن براي , مشخص كردن , ذكركردن , مخصوصا نام بردن , تصريح كردن, گفتن , بيان كردن , نقل كردن , فاش كردن , تشخيص دادن , فرق گذاردن , فهميدن.

antaa tippi

: پول چاي , انعام , اطلا ع منحرمانه , ضربت اهسته , نوك گذاشتن , نوك داركردن , كج كردن , سرازير كردن , يك ورشدن , انعام دادن , محرمانه رساندن , نوك , سرقلم , راس , تيزي نوك چيزي.

antaa valtaa

: زيبا كردن , قشنگ كردن , ارايش دادن , زينت دادن , با زر و زيور اراستن, پوشاندن , اراستن, گذاردن , نهادن , منصوب كردن , اعطاء كردن سرمايه گذاردن.

antaa ylen

: گربه , شلا ق زدن , قي كردن , شلا ق لنگربرداشتن, گيره اي كه مته را در ماشين نگه ميدارد , مرغك , عزيزم ,جانم , جوجه مرغ تكان , صدايي كه براي راندن حيوان بكار ميرود, استفراغ كردن , خالي كردن , ريختن, صداي خوك ياگراز , صداي غاز وحشي يا بوق ماشين وامثال ان, استفراغ كردن , قي , استفراغ , بالا اوردن , :رنگ ابي تيره , ابي سير, برگشتن , برگرداندن , قي كردن, اوغ زدن , قي كردن, قي كردن , فوران كردن (مواد اتشفشاني) , با فشار خارج كردن , بخارج ريختن, بلند كردن , كناره گيري كردن از , قي كردن-, قي كردن , استفراغ كردن , برگرداندن , هراشيدن.

antautua

: تسليم شدن, تسليم كردن , اراءه دادن , تسليم شدن, واگذار كردن , سپردن , رهاكردن , تسليم شدن , تحويل دادن , تسليم , واگذاري , صرفنظر, ثمر دادن , واگذاركردن , ارزاني داشتن , بازده , محصول , حاصل , تسليم كردن يا شدن.

anteeksianto

: بخشش , عفو , گذشت, پوزش , بخشش , امرزش , گذشت , مغفرت , حكم , بخشش , فرمان عفو , بخشيدن , معذرت خواستن.

anteeksipyynt

: پوزش خواستن , معذرت خواستن , عذر خواهي كردن.

antenni

: انتن هوايي راديو , هوايي, شاخك , موج گير , انتن.

antennikeila (phys.)

: شاهين ترازو , ميله , شاهپر , تيرعمارت , نورافكندن , پرتوافكندن , پرتو , شعاع.

anti

: محصول , چيدن , گيسو را زدن , سرشاخه زدن , حاصل دادن , چينه دان, بخشش , پيشكشي , پيشكش , نعمت , موهبت , استعداد , پيشكش كردن (به) , بخشيدن (به) , هديه دادن , داراي استعداد كردن , ره اورد , هديه, بر امد , پي امد , نشريه , فرستادن , بيرون امدن , خارج شدن , صادر شدن , ناشي شدن , انتشار دادن , رواج دادن , نژاد , نوع , عمل , كردار , اولا د , نتيجه بحث , موضوع , شماره, پيشكش , هديه , ره اورد , اهداء , پيشكشي , زمان حاضر , زمان حال , اكنون , موجود , اماده , مهيا , حاضر , معرفي كردن , اهداء كردن , اراءه دادن.

antiikki

: كهنه , عتيقه , باستاني.

antimoni

: سنگ سرمه , توتياي معدني , انتيمون.

antoisa

: حاصلخيز , پرثمر , بارور , برومند , پربركت, فراور , مولد ثروت , توليد كننده , مولد , پر حاصل, توانگر , دولتمند , گرانبها , باشكوه , غني , پر پشت , زياده چرب يا شيرين.

anturi

: حساس , حسي , گيرنده يا دريافت كننده خاطرات حسي , ضبط كننده.

ao.

: اختصاص دادن , براي خود برداشتن , ضبط كردن , درخور , مناسب , مقتضي, شايسته , چنانكه شايد وبايد , مناسب , مربوط , بجا , بموقع , مطبوع.

apina

: ميمون , بوزينه, بوزينه , ميمون , تقليد در اوردن , شيطنت كردن.

apinoija

: تقليد كردن , مسخرگي كردن , دست انداختن تقليدي.

apostoli

: فرستاده , رسول , پيغ ,امبر , حواري , عاليترين مرجع روحاني.

apotti

: راهب بزرگ , رءيس راهبان.

appelsiini

: پرتقال , نارنج , مركبات , نارنجي , پرتقالي.

approksimaatio (math.)

: نزديكي , شباهت زياد , قريب بصحت , تخمين.

approksimoida (math.)

: تقريبي , تقريب زدن.

aprikoosi

: زردالو.

apu

: كمك كردن , ياري كردن , مساعدت كردن , پشتيباني كردن , حمايت كردن , كمك , ياري , حمايت , همدست , بردست , ياور, كمك , مساعدت, كمك كردن , ياري كردن , مساعدت كردن (با) , همدستي كردن , مدد رساندن , بهتركردن چاره كردن , كمك , ياري , مساعدت , مدد , نوكر , مزدور, اسودگي , راحتي , فراغت , ازادي , اعانه , كمك , امداد , رفع نگراني , تسكين , حجاري برجسته , خط بر جسته , بر جسته كاري , تشفي , ترميم , اسايش خاطر , گره گشايي , جبران , جانشين , تسكيني, گزير , علا ج , دارو , درمان , ميزان , چاره , اصلا ح كردن , جبران كردن , درمان كردن.

apu-

: كمكي, كمكي , معين , مويد , متمم , فرعي , تابع, تكميلي , اضافي.

apua

: كمك كردن , ياري كردن , مساعدت كردن (با) , همدستي كردن , مدد رساندن , بهتركردن چاره كردن , كمك , ياري , مساعدت , مدد , نوكر , مزدور.

apulainen

: معاون , ياور , دستيار , بردست , ترقي دهنده, كمك كردن , ياري كردن , مساعدت كردن (با) , همدستي كردن , مدد رساندن , بهتركردن چاره كردن , كمك , ياري , مساعدت , مدد , نوكر , مزدور, يار , هم دست , كمك , ياور, حامي , پشتيبان , نگهدار.

apulanta

: كود , ابستن كننده.

apulause

: مقدمه موضوع , صغراي قياس منطقي , كبراي قياس منطقي , اصل موضوع.

apuri

: معاون , ياور , دستيار , بردست , ترقي دهنده, يار , هم دست , كمك , ياور.

arabialainen

: عربي , عرب, تازي , عربي , زبان تازي , زبان عربي , فرهنگ عربي (عرب آراب).

arastaa

: خجالتي , كمرو , رموك , ترسو , مواظب , ازمايش , پرتاب , رم كردن , پرت كردن , ازجا پريدن.

aritmeettinen

: علم حساب , حساب , حسابي , حسابگر , حسابدان.

arka

: هوشيار , محتاط , مواظب, ضعيف , كم نور , غش , ضعف كردن , غش كردن, يونجه گل قرمز , كمرو , وحشي صفت, حساس , نفوذ پذير , داراي حساسيت, خجالتي , كمرو , رموك , ترسو , مواظب , ازمايش , پرتاب , رم كردن , پرت كردن , ازجا پريدن, زخم , ريش , جراحت , جاي زخم , دلريش كننده , سخت , دشوار , مبرم , خشن , دردناك , ريشناك, نازك , حساس , لطيف , دقيق , ترد ونازك , باريك , محبت اميز , باملا حظه , حساس بودن , ترد كردن , لطيف كردن , انبار , اراءه دادن , تقديم كردن , پيشنهاد , پول رايج , مناقصه ومزايده, ترسو , كمرو , محجوب, زود رنج , نازك نارنجي , حساس , دل نازك.

arkikielen

: گفتگويي , محاوره اي , مصطلح , اصطلا حي.

arkikielt

: گفتگويي , محاوره اي , مصطلح , اصطلا حي.

arkisto

: بايگاني , ضبط اسناد و اوراق بايگاني, بايگاني.

arkistoida

: بايگاني , ضبط اسناد و اوراق بايگاني.

arkkitehtuuri

: معماري.

arkku

: صندوق , يخدان , جعبه , تابوت , خزانه داري , قفسه سينه, تابوت.

armahdus

: عفو عمومي , گذشت , عفو عمومي كردن.

armahtaa

: مخالفت نكردن , مخالف نبودن , رها ساختن , افراط كردن (دراستعمال مشروبات و غيره) , زياده روي كردن , شوخي كردن , دل كسي را بدست اوردن , نرنجاندن, پوزش , بخشش , امرزش , گذشت , مغفرت , حكم , بخشش , فرمان عفو , بخشيدن , معذرت خواستن, دريغ داشتن , مضايقه كردن , چشم پوشيدن از , بخشيدن , براي يدكي نگاه داشتن , درذخيره نگاه داشتن , مضايقه , ذخيره , يدكي , لا غر , نحيف , نازك , كم حرف.

armeija

: مجموع نيروهاي زميني و هوايي و دريايي , نيروهاي مسلح, ارتش , لشگر , سپاه , گروه , دسته , جمعيت , صف.

armo

: توفيق , فيض , تاءيد , مرحمت , زيبايي , خوبي , خوش اندامي , ظرافت , فريبندگي , دعاي فيض و بركت , خوش نيتي , بخشايندگي , بخشش , بخت , اقبال , قرعه , جذابيت , زينت بخشيدن , اراستن , تشويق كردن , لذت بخشيدن , مورد عفو قرار دادن, رحمت , رحم , بخشش , مرحمت , شفقت , امان, پوزش , بخشش , امرزش , گذشت , مغفرت , حكم , بخشش , فرمان عفو , بخشيدن , معذرت خواستن.

armolahja

: صدقه , خيرات, نيكي , احسان , بخشش , كرم, دستگيري , صدقه , خيرات , نيكوكاري, نوبت بازي , اعانه.

armollinen

: دستگير , سخي , مهربان , خيريه, ترحم كردن , دلسوز , غم خوار , رحيم , شفيق , مهربان, توفيق دهنده , فيض بخش , بخشنده , رءوف , مهربان , دلپذير , زير دست نواز , خير خواه , خوشايند , مطبوع داراي لطف, بخشايشگر , رحيم , كريم , رحمت اميز , بخشنده , مهربان.

armonaika

: مجازات كسي را بتعويق انداختن , رخصت.

armonisku

: كشتن از روي ترحم.

armoton

: بيرحم, بي ترحم , بي رحم, بيرحم, بي رحم , جبار , ستمكار , نامهربان.

aro

: چمن , چمنزار , مرغزار , فلا ت چمن زار, دشت بي درخت , زمين هموار, جلگه وسيع بي درخت, تندرا , دشت هاي بي درخت پوشيده از گلسنگ نواحي قطبي.

aromi

: ماده ء عطري , بوي خوش عطر , بو , رايحه.

arpa

: طاس تخته نرد , بريدن به قطعات كوچك , نرد بازي كردن, بسي , بسيار , چندين , قواره , تكه , سهم , بخش , بهره , قسمت , سرنوشت , پارچه , قطعه , توده انبوه , قرعه , محوطه , قطعه زمين , جنس عرضه شده براي فروش , كالا , بقطعات تقسيم كردن , تقسيم بندي كردن , جوركردن , بخش كردن , سهم بندي كردن.

arpajaiset

: رسم , نقشه كشي , قرعه كشي, قرعه كشي , بخت ازمايي , لا طاري , امر شانسي , كار الله بختي , شانسي , قرعه, نوعي بازي قديمي , لا تار , بخت ازمايي كردن.

arpakuutio

: طاس تخته نرد , بريدن به قطعات كوچك , نرد بازي كردن, جفت طاس.

arpi

: چال , چال دار كردن , گودال , حفره , چاله , سياه چال , هسته البالو و گيلا س و غيره , به رقابت واداشتن , هسته ميوه را دراوردن , در گود مبارزه قرار دادن, جاي زخم يا سوختگي , اثر گناه , شكاف , اثر زخم داشتن , اثر زخم گذاشتن.

arseeni

: اكسيد ارسنيك بفرمول.sA2O3, چنانكه , بطوريكه , همچنانكه , هنگاميكه , چون , نظر باينكه , در نتيجه , بهمان اندازه , بعنوان مثال , مانند

artikkeli

: كالا , متاع , چيز , اسباب , ماده , بند , فصل , شرط , مقاله , گفتار , حرف تعريف(مثل تهع).

artikuloida

: مژده دادن , اعلا م كردن , صريحا گفتن , تلفظ كردن, تلفظ كردن , رسما بيان كردن , ادا كردن.

arvaamaton

: نامنظم , سرگردان , غيرمعقول , متلون , غيرقابل پيش بيني , دمدمي مزاج, ناگاه , غيره مترقبه , غيرمنتظره.

arvata

: حدس , گمان , ظن , تخمين , فرض , حدس زدن , تخمين زدن, استنتاج كردن , استنباط كردن , پي بردن به , حدس زدن , اشاره كردن بر.

arvella

: فرض كردن , پنداشتن , گرفتن, باور كردن , اعتقادكردن , گمان داشتن , ايمان اوردن , اعتقادداشتن , معتقدبودن, پنداشتن , فرض كردن , خيال كردن, نظر يا عقيده خود را اظهار داشتن , اظهار نظر كردن , نظريه دادن, فرض كردن , مسلم دانستن , احتمال كلي دادن , فضولي كردن, فرض كردن , پنداشتن , فرض كنيد, حدس زدن , گمان بردن , حدس , گمان , تخمين , ظن, انديشيدن , فكر كردن , خيال كردن , گمان كردن.

arvio

: ارزيابي , تعيين قيمت , تقويم , ارزيابي كردن , تعيين قيمت كردن , ديد زدن, تشخيص , تعيين ماليات , وضع ماليات , ارزيابي , تقويم , براورد , تخمين , اظهارنظر, براورد , ديدزني , تخمين , تقويم , ارزيابي , قيمت , شهرت , اعتبار , براوردكردن , تخمين زدن, تخمين , براورد, داوري , دادرسي , فتوي , راي, نظريه , عقيده , نظر , راي , انديشه , فكر , گمان.

arvioida

: ارزيابي كردن , تقويم كردن , تخمين زدن, رسيدگي كردن (به) , ملا حظه كردن , تفكر كردن, براورد , ديدزني , تخمين , تقويم , ارزيابي , قيمت , شهرت , اعتبار , براوردكردن , تخمين زدن, ارزيابي كردن , تقويم كردن , قيمت كردن , سنجيدن , شماره يا عدد , چيزي رامعين كردن, نرخ , ميزان , سرعت , ارزيابي كردن.

arvioida hintaa

: ارزش , قيمت , بها , بها قاءل شدن , قيمت گذاشتن.

arviointi

: ارزيابي , تعيين قيمت , تقويم , ارزيابي كردن , تعيين قيمت كردن , ديد زدن, تشخيص , تعيين ماليات , وضع ماليات , ارزيابي , تقويم , براورد , تخمين , اظهارنظر.

arviolta

: تقريبا.

arvo

: هزينه , ارزش , ارزيدن, ارزش , قدر, ازرش , قيمت , بها , سزاوار , ثروت , با ارزش.

arvoesine

: باارزش , پربها , گرانبها , قيمتي , نفيس.

arvoinen

: مستحق, شايسته , لا يق , شايان , سزاوار , مستحق , فراخور.

arvoitus

: معما , چيستان , لغز , مسلله بغرنج وپيچيده, معما , چيستان , لغز , رمز , بيان مبهم, رمز , راز , سر , معما , صنعت , هنر , حرفه , پيشه, گيچ كردن , اشفته كردن , متحير شدن , لغز , معما , چيستان , جدول معما, سوراخ سوراخ كردن , غربال كردن , سرند , معما , چيستان , لغز , رمز , جدول معما , گيج و سردر گم كردن , تفسيريا بيان كردن, محرمانه , راز.

arvokas

: باوقار , بزرگ , معزز , بلند مرتبه , موقر, گرانبها , نفيس , پر ارزش , تصنعي گرامي , : قيمتي , بسيار , فوق العاده.

arvonanto

: رابطه , نسبت , رجوع , مراجعه , احترام , ملا حظه , احترام گذاشتن به , محترم داشتن , بزرگداشت , بزرگداشتن.

arvonnousu

: برخاستن , ترقي كردن , ترقي خيز.

arvostaa

: قدرداني كردن (از) , تقدير كردن , درك كردن , احساس كردن , بربهاي چيزي افزودن , قدر چيزي را دانستن, دوست داشتن , مايل بودن , دل خواستن , نظير بودن , بشكل يا شبيه (چيزي يا كسي) بودن , مانند , مثل , قرين , نظير , همانند , متشابه , شبيه , همچون , بسان , همچنان , هم شكل , هم جنس , متمايل , به تساوي , شايد , احتمالا , في المثل , مثلا , همگونه, انعام , جايزه , ممتاز , غنيمت , ارزش بسيار قاءل شدن , مغتنم شمردن, رابطه , نسبت , رجوع , مراجعه , احترام , ملا حظه , احترام گذاشتن به , محترم داشتن , بزرگداشت , بزرگداشتن, گنج , گنجينه , خزانه , ثروت , جواهر , گنجينه اندوختن , گرامي داشتن , دفينه.

arvostaa enemmn

: ترجيح يافتن يادادن , برتري دادن , رجحان دادن , برگزيدن.

arvostella

: انتقاد , سرزنش , سرزنش كردن, متهم بجنايت كردن , مجرم خواندن , جاني قلمداد كردن, سرزنش كردن , سرزنش و توبيخ رسمي , مجازات.

arvostus

: قدر , اعتبار , اقدام , رعايت ارزش , نظر , شهرت , ارجمندشمردن , لا يق دانستن , محترم شمردم, رابطه , نسبت , رجوع , مراجعه , احترام , ملا حظه , احترام گذاشتن به , محترم داشتن , بزرگداشت , بزرگداشتن.

arvovalta

: نفوذ , تاثير , اعتبار , برتري , تفوق , توانايي , تجلي, حيثيت , اعتبار , ابرو , نفوذ , قدر ومنزلت, برجستگي , امتياز , پيشامدگي , برتري.

arvuutella

: حدس , گمان , ظن , تخمين , فرض , حدس زدن , تخمين زدن, انديشيدن , تفكر كردن , معاملا ت قماري كردن , احتكاركردن , سفته بازي كردن.

ase

: سلا ح , تسليحات , جنگ افزار, اسلحه گرم, تفنگ , توپ , ششلول , تلمبه دستي , سرنگ امپول زني و امثال ان , تير اندازي كردن, جنگ افزار , سلا ح , اسلحه , حربه , مسلح كردن.

aseellinen

: مسلح , مجهز , جنگ اماد.

aseen piippu

: بشكه , خمره چوبي , چليك , لوله تفنگ , درخمره ريختن , دربشكه كردن , با سرعت زيادحركت كردن.

aseistaa

: بازو , مسلح كردن.

aseistettu

: مسلح , مجهز , جنگ اماد.

asema

: بازخانه , انبارگاه , انبار , ايستگاه راه اهن , مخزن مهمات, موقعيت , موضع , مرتبه , مقام , جايگاه, مرحله , صحنه, ايستادن , تحمل كردن , موضع , دكه , بساط, ايستگاه , جايگاه , مركز , جا , درحال سكون , وقفه , سكون ,پاتوق , ايستگاه اتوبوس وغيره , توقفگاه نظاميان وامثال ان , موقعيت اجتماعي , وضع , رتبه , مقام , مستقركردن , درپست معيني گذاردن, وضعيت , شاء ن, ايست , ايستادن , ايستاندن.

asenne

: گرايش , حالت , هيلت , طرز برخورد , روش و رفتار, چشم انداز , دور نما , منظره , چشم داشت , نظريه, وضع , حالت , ساختمان , طرز ايستادن , ايستايش, ايستادن , تحمل كردن , موضع , دكه , بساط.

asennus

: جفت سازي , سوار كني , لوازم, نصب , تاسيسات, پايه , نگين دار , ارايش , اسباب , سوار شدن يا كردن.

asentaa

: فراهم اوردن , انباشتن , گرداوردن , سوار كردن , جفت كردن , جمع شدن , گردامدن , انجمن كردن , ملا قات كردن, در محلي قرار دادن , در محل معيني قرار دادن, كار گذاشتن , نصب كردن , منصوب نمودن, پيوند , بهم پيوستن , پيوند دادن, كوه , تپه , : بالا رفتن , سوار شدن بر , بلند شدن , زيادشدن , بالغ شدن بر , سوار كردن ,صعود كردن , نصب كردن , صعود , ترفيع , مقواي عكس , پايه , قاب عكس , مركوب (اسب , دوچرخه وغيره), كارخانه , گياه , مستقر كردن , كاشتن.

asento

: مطرح كردن , گذاردن , قراردادن , اقامه كردن , ژست گرفتن , وانمود شدن , قيافه گرفتن , وضع , حالت , ژست , قيافه گيري براي عكسبرداري ,سوال پيچ كردن باسلوال گير انداختن, موقعيت , موضع , مرتبه , مقام , جايگاه, وضع , حالت , پز , چگونگي , طرز ايستادن يا قرار گرفتن , قرار دادن, وضع , حالت , ساختمان , طرز ايستادن , ايستايش.

asepalvelus

: خدمت اجباري, ليست اسامي , فراخواندن , احضار كردن , جمع اوري كردن , جمع شدن , جمع اوري , اجتماع , ارايش , صف, خدمت داوطلبانه نظام.

asetella

: تعديل كردن , تنظيم كردن, دريك رديف قرار گرفتن , بصف كردن , درصف امدن , رديف كردن, مرتب كردن , ترتيب دادن , اراستن , چيدن , قرار گذاشتن , سازمند كردن, برپا كردن , برپايي , مقدمه چيني, تغييرمكان , نوبت كار , مبدله , تغييردادن.

asetelma

: تعديل , تنظيم, ترتيب , نظم , قرار , مقدمات , تصفيه, تركيب , ساخت , انشاء , سرايش , قطعه هنري, اهنگ , مقام , جاي نگين , قرارگاه , كار گذاري , وضع ظاهر

asettaa

: مرتب كردن , ترتيب دادن , اراستن , چيدن , قرار گذاشتن , سازمند كردن, سپرده , ته نشست , سپردن, زمان ماضي واسم فعول فءند , : برپاكردن , بنياد نهادن , ريختن , قالب كردن , ذوب كردن , ريخته گري , قالب ريزي كردن, بنياد نهادن , برقرار كردن , تاسيس كردن , موسسه , بنداد , بنگاه , بنياد , انجمن , هيلت شورا , فرمان , اصل قانوني , مقررات, خواباندن , دفن كردن , گذاردن , تخم گذاردن ,داستان منظوم , اهنگ ملودي , الحان , : غير متخصص , ناويژه كار , خارج از سلك روحانيت , غير روحاني, جا , محل , مرتبه , قرار دادن , گماردن, ادعا , قرار دادن , ثابت كردن , فرض كردن , فرض, موقعيت , موضع , مرتبه , مقام , جايگاه, گذاردن ,قراردادن ,به زور واداشتن ,عذاب دادن ,تقديم داشتن ,تعبير كردن ,بكار بردن ,منصوب كردن , ترغيب كردن ,استقرار ,پرتاب ,سعي ,ثابت, مجموعه , نشاندن , دستگاه, برپا كردن , برپايي , مقدمه چيني, واقع در , واقع شده , درمحلي گذاردن , جا گرفتن.

asettaa alttiiksi

: بي پناه گذاشتن , بي حفاظ گذاردن , درمعرض گذاشتن , نمايش دادن , افشاء كردن.

asettaa ehdoksi

: حالت , وضعيت , چگونگي , شرط , مقيد كردن , شرط نمودن, صلا حيت داشتن , واجد شرايط شدن , توصيف كردن, قيد كردن , قرار گذاشتن , تصريح كردن.

asettaa epilyksen alle

: ابر , توده ابرومه , توده انبوه , تيره وگرفته , ابري شدن , سايه افكن شدن, فاسد كردن , خراب كردن , فاسد, الوده كردن , بي حرمت كردن , بي عفت كردن , گردنه , رژه رفتن , گذرگاه, الوده شدن , لكه دار كردن , كثافت , الودگي, لكه دار كردن , رنگ كردن , الوده شدن , لكه , ملوث كردن , فاسد كردن , عيب.

asettaa rinnakkain

: پيش هم گذاشتن , پهلوي هم گذاشتن.

asettelu

: تعديل , تنظيم, ترتيب , نظم , قرار , مقدمات , تصفيه, اهنگ , مقام , جاي نگين , قرارگاه , كار گذاري , وضع ظاهر

asettua

: فروكش كردن , كاستن , تخفيف دادن , رفع نمودن , كم شدن , اب گرفتن از(فلز) , خيساندن (چرم) , غصب يا تصرف عدواني , بزورتصرف كردن , كاهش , تنزل , فرونشستن, توده , لخته خون , دلمه شدن , لخته شدن (خون), بستن , دلمه كردن , لخته شدن (خون), رفته رفته كوچك شدن , تدريجا كاهش يافتن , كم شدن , تحليل رفتن, مكان يابي كردن , قرار دادن, كردن, واريز , تسويه , جا دادن , ماندن , مقيم كردن , ساكن كردن , واريز كردن , تصفيه كردن , معين كردن , ته نشين شدن , تصفيه حساب كردن , نشست كردن, واگذاشتن , نشست كردن , فرو نشستن , فروكش كردن, سست كردن , ضعيف كردن , سست شدن , ضعيف شدن , كم نيرو شدن , كم كردن , تقليل دادن.

asettua aloilleen

: مكان يابي كردن , قرار دادن, كردن, واريز , تسويه , جا دادن , ماندن , مقيم كردن , ساكن كردن , واريز كردن , تصفيه كردن , معين كردن , ته نشين شدن , تصفيه حساب كردن , نشست كردن.

asetukset

: پيكر بندي , هيلت , ترتيب , شكل , قواره , وضعيت يا موقعيت.

asetus

: ايين نامه , نظامنامه , قانون ويژه , قانون فرعي وضمني, فرمان , حكم , دستور خدا, حكم كردن , حكم , فرمان, فرمان , حكم , قانون, قانون, فرمان , امر , حكم , مشيت , تقدير , ايين, تنظيم , تعديل , قاعده , دستور , قانون , ايين نامه, قاعده , دستور , حكم , بربست , قانون , فرمانروايي , حكومت كردن , اداره كردن , حكم كردن , گونيا, قانون موضوعه , قانون , حكم , اساسنامه.

asevelvollisuus

: خدمت اجباري, ليست اسامي , فراخواندن , احضار كردن , جمع اوري كردن , جمع شدن , جمع اوري , اجتماع , ارايش , صف, خدمت داوطلبانه نظام.

asfaltti

: قير خيابان , اسفالت , قير معدني , زفت معدني, موادي كه براي اسفالت خيابان بكار ميرود , مواد قيري كه درساختمان اسفالت بكارميرود , اسفالت كردن.

asia

: كار , امر , كاروبار , عشقبازي(با جمع هم ميايد), سوداگري , حرفه , دادوستد , كاسبي , بنگاه , موضوع , تجارت, بر امد , پي امد , نشريه , فرستادن , بيرون امدن , خارج شدن , صادر شدن , ناشي شدن , انتشار دادن , رواج دادن , نژاد , نوع , عمل , كردار , اولا د , نتيجه بحث , موضوع , شماره, ماده , جسم , ذات , ماهيت , جوهر , موضوع , امر , مطلب , چيز , اهميت , مهم بودن , اهميت داشتن, چيز , شي ء , كار , اسباب , دارايي , اشياء , جامه , لباس , موجود.

asiaintila

: واقعيت , حقيقت , وجود مسلم.

asiakas

: موكل , مشتري , ارباب رجوع, مشتري.

asiakaskunta

: ارباب رجوع , مشتريان , پيروان , موكلين, حمايت , پشتيباني , سرپرستي , قيمومت.

asiakirja

: فصل ياقسمتي از كتاب , مجلد , دفتر , كتاب , دركتاب يادفتر ثبت كردن , رزرو كردن , توقيف كردن, مدرك , سند , دستاويز , ملا ك , سنديت دادن, پرونده , سوابق , دوسيه.

asiallinen

: رزرو شده , محتاط , خاموش , كم حرف , اندوخته , ذخيره, محتاط در سخن , كم گو.

asian laita

: موقعيت , محل , وضع.

asian tila

: حالت , وضعيت , چگونگي , شرط , مقيد كردن , شرط نمودن, موقعيت , محل , وضع.

asianhaara

: نمود , سيما , منظر , صورت , ظاهر , وضع , جنبه.

askel

: گام , قدم , خرامش , شيوه , تندي , سرعت , گام زدن , با گامهاي اهسته و موزون حركت كردن قدم زدن , پيمودن , با قدم اهسته رفتن , قدم رو كردن, گام , قدم , صداي پا , پله , ركاب , پلكان , رتبه , درجه , قدم برداشتن , قدم زدن, گام هاي بلند برداشتن , با قدم پيمودن , گشادگشاد راه رفتن , قدم زدن , قدم , گام , شلنگ زدن, گام برداري , پاگذاشتن , راه رفتن , لگد كردن.

askelma

: گام , قدم , صداي پا , پله , ركاب , پلكان , رتبه , درجه , قدم برداشتن , قدم زدن.

askeltaa

: گام , قدم , خرامش , شيوه , تندي , سرعت , گام زدن , با گامهاي اهسته و موزون حركت كردن قدم زدن , پيمودن , با قدم اهسته رفتن , قدم رو كردن, گام , قدم , صداي پا , پله , ركاب , پلكان , رتبه , درجه , قدم برداشتن , قدم زدن, گام هاي بلند برداشتن , با قدم پيمودن , گشادگشاد راه رفتن , قدم زدن , قدم , گام , شلنگ زدن.

assistentti

: معاون , ياور , دستيار , بردست , ترقي دهنده.

astatiini

: بسوي , بطرف , به , در , پهلوي , نزديك , دم , بنابر , در نتيجه , بر حسب , از قرار , بقرار , سرتاسر , مشغول.

aste

: زينه , درجه , رتبه , پايه , ديپلم يا درجه تحصيل, درجه , نمره , درجه بندي كردن , نمره دادن.

asteikko

: كفه ترازو , ترازو , وزن , پولك يا پوسته بدن جانور , فلس , هر چيز پله پله , هرچيز مدرج , اعداد روي درجه گرماسنج وغيره , مقياس , اندازه , معيار , درجه , ميزان , مقياس نقشه , وسيله سنجش , خط مقياس , تناسب , نسبت , مقياس كردن , توزين كردن.

astella

: گام , قدم , خرامش , شيوه , تندي , سرعت , گام زدن , با گامهاي اهسته و موزون حركت كردن قدم زدن , پيمودن , با قدم اهسته رفتن , قدم رو كردن, گام هاي بلند برداشتن , با قدم پيمودن , گشادگشاد راه رفتن , قدم زدن , قدم , گام , شلنگ زدن, گام برداري , پاگذاشتن , راه رفتن , لگد كردن.

astia

: ظرف , گلدان , گلدان نقره و غيره, اوند , كشتي , مجرا , رگ , بشقاب , ظرف , هر نوع مجرا يا لوله.

astiasto

: لوازم ميز يا سفره , ظروف سفره , كارد و چنگال.

astua

: گام هاي بلند برداشتن , با قدم پيمودن , گشادگشاد راه رفتن , قدم زدن , قدم , گام , شلنگ زدن, گام برداري , پاگذاشتن , راه رفتن , لگد كردن.

asua

: ساكن بودن , اقامت گزيدن, زندگي كردن , زيستن , زنده بودن , :زنده , سرزنده , موثر , داير.

asukas

: ساكن , اهل , مقيم , زيست كننده در, مستاجر , ساكن , مسافر (مهمانخانه) , مهماندار, مقيم , مستقر, كرايه نشين , مستاجر , اجاره دار , اجاره كردن , متصرف بودن.

asumaton

: اشغال نشده , خالي , بدون مستاجر.

asumus

: همسازي , تطابق , جا , منزل , وسايل راحتي , تطبيق , موافقت , سازش با مقتضيات محيط , وام , كمك , مساعده, خانه , سراي , منزل , جايگاه , جا , خاندان , برج , اهل خانه , اهل بيت , جادادن , منزل دادن , پناه دادن , منزل گزيدن , خانه نشين شدن.

asunto

: اپارتمان, مسكن, تخت , پهن , مسطح, خانه , سراي , منزل , جايگاه , جا , خاندان , برج , اهل خانه , اهل بيت , جادادن , منزل دادن , پناه دادن , منزل گزيدن , خانه نشين شدن, محل اقامت , اقامتگاه.

asuttaa

: ساكن بودن , اقامت گزيدن, ساكن شدن(در) , مسكن گزيدن , سكني گرفتن در , بودباش گزيدن در , اباد كردن, مردم , خلق , مردمان , جمعيت , قوم , ملت , اباد كردن , پرجمعيت كردن , ساكن شدن, داراي جمعيت كردن , ساكن شدن , مسكون كردن, مستقر بودن , اقامت داشتن, كلبه , خانه , خانه كوچك وسردستي ساخته شده , كاشانه , زيستن.

asvaltti

: قير خيابان , اسفالت , قير معدني , زفت معدني, موادي كه براي اسفالت خيابان بكار ميرود , مواد قيري كه درساختمان اسفالت بكارميرود , اسفالت كردن.

asymptootti (math.)

: خط مجانب , مماس ازلي.

ateisti

: منكر خدا , خدانشناس , ملحد.

ateria

: غذا , خوراكي , شام يا نهار , ارد (معمولا غير از ارد گندم) بلغور.

atlantti

: اقيانوس اطلس.

atomi

: هسته , اتم , جوهر فرد , جزء لا يتجزي , كوچكترين ذره.

attraktio (math.)

: كشش , جذب , جاذبه , كشندگي.

attraktori (math.)

: مجذوب كننده.

auki

: باز , ازاد , اشكار , باز كردن , باز شدن.

aukio

: مربع , مجذور , چهارگوش , گوشه دار , مجذور كردن.

aukko

: سوراخ , گودال , حفره , نقب , لا نه خرگوش و امثال ان , روزنه كندن , در لا نه كردن, پوك , ميالن تهي , گودافتاده , گودشده , تهي , پوچ , بي حقيقت , غير صميمي , كاواك , خالي كردن, دهانه , چشمه , جاي خالي , سوراخ , سراغاز , افتتاح , گشايش.

auktoriteetti

: قدرت , توانايي , اختيار , اجازه , اعتبار , نفوذ , مدرك يا ماخذي از كتاب معتبريا سندي , نويسنده ء معتبر , منبع صحيح و موثق , اولياء امور.

aulis

: مشتاق , ذيعلا قه , ترد و شكننده, سخي , بخشنده , زياد, مفيد , كمك كننده, فراواني , وفور , ولخرجي , اسراف كردن , ولخرجي كردن , افراط كردن, ازاده , نظر بلند , داراي سعه نظر , روشنفكر , ازادي خواه , زياد , جالب توجه , وافر , سخي, مايل , راضي , حاضر , خواهان , راغب.

aura

: نشله و تجلي هر ماده (مثل بوي گل) , رايحه , تشعشع نوراني, خيش , گاو اهن , شخم , ماشين برف پاك كن , شخم كردن , شيار كردن , شخم زدن , باسختي جلو رفتن , برف روفتن ,خيش , گاو اهن , شخم , ماشين برف پاك كن , شخم كردن , شيار كردن , شخم زدن , باسختي جلو رفتن , برف روفتن .

auringonlasku

: تاريك وروشن , هواي گرگ وميش , هنگام غروب , تاريك نمودن.

auringonnousu

: سپيده دم , فجر , سرخي شفق , اغاز, سپيده دم , صداي بانگ خروس, صبح , سپيده دم , بامداد, بامداد , صبح , پيش از ظهر, طلوع افتاب , طلوع خورشيد , تيغ افتاب , مشرق, طلوع افتاب.

auringonpimennys

: گرفتگي , گرفت , كسوف يا خسوف , تحت الشعاع قرار دادن.

auringonvarjo

: چتر , سايبان , حفاظ , چتر استعمال كردن.

aurinko

: افتاب , خورشيد , درمعرض افتاب قرار دادن , تابيدن.

aurinkoinen

: تابناك , روشن , درخشان , تابان , افتابي , زرنگ , باهوش, درخشان , تابناك, صيقلي , براق , افتابي , درخشان , پرنور, افتابي , روشن , افتاب رو , رو بافتاب , تابناك, افتاب گير , منور از نور افتاب.

autio

: ويران كردن , از ابادي انداختن , مخروبه كردن , ويران , بي جمعيت , متروك , حزين, تهي , خالي.

autiomaa

: بيابان , دشت , صحرا , شايستگي , استحقاق , سزاواري , :ول كردن , ترك كردن , گريختن, زمين باير , لم يزرع.

auto

: خودرو , اتومبيل , ماشين متحرك خودكار , ماشين خودرو , اتومبيل راندن , اتومبيل سوار شدن, اتومبيل , واگن , اطاق راه اهن , هفت ستاره دب اكبر , اطاق اسانسور.

automaatit

: ماشينها , ماشينهاي خودكار.

automaatti

: ماشين , ماشين خودكار.

automaattinen

: دستگاه خودكار , خودكار , مربوط به ماشينهاي خودكار , غير ارادي.

autonomia

: خودگراني.

autonominen

: داراي حكومت مستقل , خودمختار , داراي زندگي مستقل , خودكاربطور غير ارادي , واحد كنترل داخلي.

autonrengas

: خسته كردن , خسته , از پا درامدن , فرسودن , لا ستيك چرخ , لا ستيك , لا ستيك زدن به.

auttaa

: كمك كردن , ياري كردن , مساعدت كردن , پشتيباني كردن , حمايت كردن , كمك , ياري , حمايت , همدست , بردست , ياور, كمك كردن , مساعدت كردن, اسان كردن , تسهيل كردن , كمك كردن, كمك كردن , ياري كردن , مساعدت كردن (با) , همدستي كردن , مدد رساندن , بهتركردن چاره كردن , كمك , ياري , مساعدت , مدد , نوكر , مزدور.

auttakaa

: كمك كردن , ياري كردن , مساعدت كردن (با) , همدستي كردن , مدد رساندن , بهتركردن چاره كردن , كمك , ياري , مساعدت , مدد , نوكر , مزدور.

avain

: كليد.

avara

: پهناور , وسيع , بزرگ , بسيط , كشيده, فراخ , جادار , وسيع , جامع , گشاد , فضادار , مفصل, پهناور , وسيع , بزرگ , زياد , عظيم , بيكران, پهن , عريض , گشاد , فراخ , وسيع , پهناور , زياد , پرت , كاملا باز , عمومي , نامحدود , وسيع.

avaruudellinen

: فضايي , فاصله اي.

avaruus

: فضا , وسعت , مساحت , جا , فاصله , مهلت , فرصت , مدت معين ,زمان كوتاه , دوره , درفضا جا دادن , فاصله دادن , فاصله داشتن.

avata

: باز , ازاد , اشكار , باز كردن , باز شدن.

avata kaikille ihmisryhmille

: تمام كردن , كامل كردن , درست كردن , يكي كردن , تابعه اوليه چيزي را گرفتن , اختلا ط, درهم كردن , اشوردن , سرشتن , قاتي كردن , اميختن , مخلوط كردن , اختلا ط.

avautua

: باز , ازاد , اشكار , باز كردن , باز شدن, اشكار كردن , فاش كردن , اشكار شدن , رها كردن , باز كردن , تاه چيزي را گشودن.

avioero

: طلا ق , جدايي , فسخ.

avioliitto

: ازدواج , عروسي , جشن عروسي , زناشويي , يگانگي , اتحاد , عقيد , ازدواج , پيمان ازدواج.

aviomies

: شوهر , شوي , كشاورز , گياه پرطاقت , نر , شخم زدن , كاشتن , باغباني كردن , شوهردادن , جفت كردن.

avoinna

: باز , ازاد , اشكار , باز كردن , باز شدن.

avoktinen

: سخي , بخشنده , زياد, گشاده دست , سخاوتمند , بخشنده , علني.

avustaa

: كمك كردن , مساعدت كردن.

avustaa vuorosanoissa

: سخن رهنما , ايماء , اشاره براي راهنمايي خواننده ياگوينده يا بازيگر , چوب بيليارد , صف , رديف , : اشاره كردن , راهنمايي كردن , باچوب بيليارد زدن , صف بستن, بيدرنگ , سريع كردن , بفعاليت واداشتن , برانگيختن , سريع , عاجل , اماده , چالا ك , سوفلوري كردن, ياداوري كردن , ياداور شدن , بياد اوردن.

avustaja

: معاون , ياور , دستيار , بردست , ترقي دهنده.

B

bakteeri

: ميكرب , جنين , اصل , ريشه , منشاء, زياچه , ميكرب.

balansoitu (math.)

: متعادل , متوازن.

ballaadi

: شعر افسانه اي , تصنيف , اواز يكنفري كه در ضمن ان داستاني بيان ميشود , يك قطعه ء رومانتيك, خواباندن , دفن كردن , گذاردن , تخم گذاردن ,داستان منظوم , اهنگ ملودي , الحان , : غير متخصص , ناويژه كار , خارج از سلك روحانيت , غير روحاني

balleriina

: رقاصه , رقاصه بالت.

banaani

: موز.

barium

: بع بع (گوسفند) , بع بع كردن , مثل گوسفند صدا كردن, فلز دو ظرفيتي , فلز باريم.

basso

: نوعي ماهي خارداردريايي , بم , كسي كه صداي بم دارد.

beeta

: بتا , دومين حرف الفباي يوناني.

beige

: رنگ قهوه اي روشن مايل بزرد و خاكستري , پارچه اي كه از پشم طبيعي رنگ نشده ساخته شود.

belgialainen

: بلژيكي , اهل بلژيك.

bensiini

: گازولين , بنزين.

bensiiniasema

: پمپ بنزين.

beryllium

: مصدر فعل بودن , امر فعل بودن , وجود داشتن , زيستن , شدن , ماندن , باش, فلز بريليوم بعلا مت Be برنگ خاكستري فولا دي.

betoni

: سفت كردن , باشفته اندودن يا ساختن , بهم پيوستن , ساروج كردن , :واقعي , بهم چسبيده , سفت , بتون , ساروج شني , اسم ذات.

bikinit

: لباس شناي زنانه دوتكه , مايوي دوتكه.

bilineaarinen (math.)

: دوسويه , دوسويگي , داراي دو خط مستقيم , وابسته بدو خط مستقيم.

bin ri-

: دودويي , دوتايي.

bin riluku

: عدد دودويي.

binomi

: دوجمله اي (در جبر و مقابله).

biokemia

: زيست شيمي.

biologi

: زيست شناس , عالم علم الحيات.

biologia

: زيست شناسي.

bisnesmies

: تاجر , بازرگان.

bonus

: انعام , جايزه , حق الا متياز , سودقرضه , پرداخت اضافي, سودسهام , سود, انگيزه , فتنه انگيز , اتش افروز , موجب , مشوق.

britti

: بريتانيايي , انگليسي , اهل انگليس , زبان انگليسي.

brittilinen

: بريتانيايي , انگليسي , اهل انگليس , زبان انگليسي, خاك انگليس , انگليسي , اهل بريتانيا.

brokadi

: زري , زربفت , پارچه ابريشمي گل برجسته.

brutaali

: جانور خوي , حيوان صفت , وحشي , بي رحم , شهواني.

budjetti

: بودجه.

bunkkeri

: سنگر وپناهگام زير زميني , انباربزرگ , پرشدن انبار, قوطي حب دارو وغيره , لا نه توپ ومسلسل.

bussi

: گذرگاه , مسير عمومي, كالسكه , واگن راه اهن , مربي ورزش , رهبري عمليات ورزشي را كردن , معلمي كردن, اتوبوس , توده مردم , عامه.

byrokraatti

: مامور اداري , مامور دولتي , مقرراتي واهل كاغذ بازي , ديوان سالا ر.

byrokratia

: رعايت تشريفات اداري بحد افراط , تاسيسات اداري , حكومت اداري , مجموع گماشتگان دولتي , كاغذ پراني , ديوان سالا ري, نوار باريك قرمز , فرماليته اداري.

C

caddy

: چاي دان , توپ تنيس , لولو , شبح.

celsiusaste

: سانتيگراد , صدبخشي.

chili

: دارفلفل , برباس , گردفلفل , خوراك لوبياي پر ادويه.

chilipippuri

: دارفلفل , برباس , گردفلفل , خوراك لوبياي پر ادويه.

D

data

: مفروضات , اطلا عات , سوابق , دانسته ها, ماخذ , اطلا ع.

defektiivinen (math.)

: ناقص , ناتمام , داراي كمبود , معيوب.

degeneroitunut (math.)

: روبه انحطاط گذاردن , فاسد شدن , منحط.

dekkaritarina

: رمز , راز , سر , معما , صنعت , هنر , حرفه , پيشه, داستان پليسي , فيلم پليسي , رمان پليسي.

delegoida

: نمايندگي دادن , وكالت دادن , محول كردن به , نماينده.

delegointi

: نمايندگي , وكالت , هيات نمايندگان.

demari

: سوسيال دمكرات.

demokraatti

: طرفداراصول حكومت ملي , عضو حزب دموكرات.

demokratia

: دموكراسي , حكومت قاطبه مردم.

demoni

: خدايي كه داراي قوه خارق العاده بوده , ديو.ديو , جني , شيطان , روح پليد , اهريمن.

depressio

: پژماني , افسردگي , سرافكندگي , دلمردگي, تو رفتگي , گود شدگي , فرودافت , كسادي , تنزل , افسردگي , پريشاني.

derivaatta (math.)

: اشتقاقي , مشتق , فرعي , گرفته شده , ماخوذ.

derivoida

: فرق گذاشتن , فرق قاءل شدن , ديفرانسيل تشكيل دادن.

derivointi

: مشتق گيري , فرق گذاري.

desibeli

: , دسيبل.

desimaali

: دهدهي , رقم دهدهي , اعشاري.

desimaaliluku

: عدد دهدهي.

despootti

: حاكم مطلق , سلطان مستبد , ستمگر , ظالم, ديكتاتور , فرمانرواي مطلق , خودكامه.

detalji

: جزء , تفصيل , جزءيات , تفاصيل , اقلا م ريز , حساب ريز , شرح دادن , بتفصيل گفتن , بكار ويژه اي گماردن , ماموريت دادن.

determinantti

: تعيين كننده , تصميم گيرنده , عاجز , جازم.

devalvaatio

: كاهش , تنزل قيمت پول.

devalvoida

: تنزل قيمت دادن , از ارزش و شخصيت كسي كاستن.

dia

: رنگ دانه كروميوم , رنگ زرد فرنگي , اب ورشو, لغزش , سرازيري , سراشيبي , ريزش , سرسره , كشو , اسباب لغزنده , سورتمه , تبديل تلفظ حرفي به حرف ديگري , لغزنده , سرخونده , پس وپيش رونده , لغزيدن , سريدن.

diagnoosi

: تشخيص , تشخيص ناخوشي.

diagnosoida

: تشخيص دادن , برشناخت كردن.

diagonaali (math.)

: مورب , اريب , دوگوشه , قاطع دو زاويه , قطر.

dialogi

: مكالمه ء دو نفري , مكالمات ادبي و دراماتيك , گفتگو , صحبت , گفت و شنود , هم سخني.

diesel

: ديزل , موتور ديزل.

differenssiyht l

: معادله تفاضلي.

differentiaalilaskenta

: حساب فاضله.

differentiaaliyht l

: معادله ديفرانسيل.

differentioituva (math.)

: تشخيص پذير , قابل تشخيص , فرق گذاشتني.

diffraktio (phys.)

: پراش , انكسار.

diffuusio

: ريزش , افاضه , انتشار , پخش.

digitaalinen

: انگشتي , پنجه اي , رقمي , وابسته به شماره.

diiva

: سردسته زنان خواننده اپرا, خواننده برجسته زن اپرا يا كنسرت.

dimensio (math.)

: بعد.

dimensio

: بعد.

diplomaatti

: سياستمدار , رجل سياسي , ديپلمات.

diplomi

: گواهينامه , شهادت نامه , سند رسمي , گواهي صادر كردن, دانشنامه , ديپلم , گواهينامه.

diskanttikaiutin

: بلندگوي داراي صداي ناهنجاروگوشخراش.

diskata

: سلب صلا حيت كردن از , شايسته ندانستن , مردود كردن(درامتحان وغيره).

disketti

: گرده , قرص, گرده كوچك, نرم , مسخره وار , سست, گرده لرزان.

diskriminantti (math.)

: مشخص كننده , تفكيك كننده , جدا كننده.

distribuutio (math.)

: توزيع , پخش.

divergenssi (math.)

: تباين , انشعاب.

divisioona

: تقسيم , بخش , قسمت.

dogmaattinen

: جزمي , متعصب , كوته فكر.

dogmi

: عقيده ديني , اصول عقايد , عقايد تعصب اميز.

dokata (informal)

: مشروب الكلي , مشروبات الكلي بحد افراط نوشيدن , مست كردن, گيج كردن , سردرگم وهاج وواج شدن , داءم الخمر بودن , گيج كردن.

dokumentti

: مدرك , سند , دستاويز , ملا ك , سنديت دادن.

dollari

: دلا ر , .

dominoida

: چيره شدن , حكمفرما بودن , تسلط داشتن , تفوق يافتن.

donna

: پهن , عريض , گشاد , پهناور , زن هرزه.

draama

: درام , نمايش , تاتر , نمايشنامه.

duaali (math.)

: همزاد , دو واحدي.

duuri

: مهاد , بزرگ , عمده , متخصص شدن.

dynaaminen

: وابسته به نيروي محركه , جنباننده , حركتي , شخص پرانرژي , پويا.

dynamiitti

: ديناميت , با ديناميت تركاندن , منفجر كردن.

dyyni

: ريگ روان , خاكريز ياتپه شني ساحل كه بادانها را جابجا ميكند , توده شن ساحلي , تل شني.

E

edelleen

: بيشتر , ديگر , مجدد , اضافي , زاءد , بعلا وه , بعدي , دوتر ,جلوتر , پيش بردن , جلو بردن , ادامه دادن , پيشرفت كردن , كمك كردن به, بيشتر , زيادتر , بيش, ارام , خاموش , ساكت , بي حركت , راكد , هميشه , هنوز , بازهم , هنوزهم معذلك , : ارام كردن , ساكت كردن , خاموش شدن , دستگاه تقطير , عرق گرفتن از , سكوت , خاموشي.

edellinen

: پير , سالخورده , كهن سال , مسن , فرسوده , ديرينه , قديمي , كهنه كار , پيرانه , كهنه , گذشته , سابقي , باستاني, قبلي.

edellytt

: حالت , وضعيت , چگونگي , شرط , مقيد كردن , شرط نمودن, خواستارشدن , درخواست , مطالبه , طلب , تقاضا كردن , مطالبه كردن, مستلزم بودن , شامل بودن , فراهم كردن , متضمن بودن , دربرداشتن , حمل كردن بر , حبس ياوقف كردن , موجب شدن, مطلبي را رساندن , ضمنا فهماندن , دلا لت ضمني كردن بر , اشاره داشتن بر , اشاره كردن , رساندن, ايجاب كردن , مستلزم بودن, مجبور كردن , وادار كردن , مرهون ساختن , متعهد شدن , لطف كردن, پيش پنداشتن , از پيش فرض كردن , دربرداشتن , متضمن بودن, صلا حيت داشتن , واجد شرايط شدن , توصيف كردن, بايستن , لا زم داشتن , خواستن , مستلزم بودن , نياز داشتن, تعيين كردن , معين كردن , معلوم كردن , جنبه خاصي قاءل شدن براي , مشخص كردن , ذكركردن , مخصوصا نام بردن , تصريح كردن, قيد كردن , قرار گذاشتن , تصريح كردن.

edellytykset

: تسهيلا ت , امكانات.

edelt

: مقدم بودن , جلوتر بودن از , اسبق بودن بر.

edeltj

: اسبق , سابق , قبلي , جد , اجداد , پيشنيان.

edesauttaa

: اعانه دادن , شركت كردن در , همكاري وكمك كردن , هم بخشي كردن, تشويق كردن , دلگرم كردن , تشجيح كردن , تقويت كردن , پيش بردن , پروردن, بيشتر , ديگر , مجدد , اضافي , زاءد , بعلا وه , بعدي , دوتر ,جلوتر , پيش بردن , جلو بردن , ادامه دادن , پيشرفت كردن , كمك كردن به, مشاركت كردن در , سهم دادن در , كردن , دارفاني را وداع گفتن, ترفيع دادن , ترقي دادن , ترويج كردن.

edess

: پيش از , قبل از , پيش , جلو , پيش روي , درحضور , قبل , پيش از , پيشتر , پيش انكه.

edestakaisin

: پس وپيش , عقب وجلو رفتن.

edet

: جلو رفتن , جلو بردن , پيشرفت , مساعده, كوره اهنگري , دمگاه , كوره قالگري , جعل , تهيه جنس قلا بي , جعل كردن , اسناد ساختگي ساختن , اهنگري كردن , كوبيدن , جلو رفتن.

edist

: بالا بردن , زياد كردن, تشويق كردن , دلگرم كردن , تشجيح كردن , تقويت كردن , پيش بردن , پروردن, بيشتر , ديگر , مجدد , اضافي , زاءد , بعلا وه , بعدي , دوتر ,جلوتر , پيش بردن , جلو بردن , ادامه دادن , پيشرفت كردن , كمك كردن به, مشاركت كردن در , سهم دادن در , كردن , دارفاني را وداع گفتن, ترفيع دادن , ترقي دادن , ترويج كردن.

edisty

: جلو رفتن , جلو بردن , پيشرفت , مساعده, پيشرفت كردن , جلو رفتن, سوار شدن (بر) , پيش رفتن , كار كردن , گذران كردن , گذراندن, پيشرفت , پيشرفت كردن.

edistynyt

: پيشرفته , ترقي كرده , پيش افتاده , جلوافتاده.

edistys

: پيشرفت , پيشرفت كردن, تصاعد.

edistysaskel

: پيشرفت , ترقي , ترفيع , سهم الا رثي كه در زمان حيات پدر به فرزندان مي دهند , پيش قسط, پيشرفت , پيشرفت كردن, تصاعد.

edullinen

: سودمند , نافع , باصرفه, ارزان , جنس پست , كم ارزش , پست, ارزان , كم خرج , معقول , صرفه جو , ساده.

edustaja

: پيشكار , نماينده , گماشته , وكيل , مامور , عامل, نمايندگي دادن , وكالت دادن , محول كردن به , نماينده, نماينده , حاكي از , مشعربر.

eestaas

: پس وپيش , عقب وجلو رفتن.

egypti

: كشور مصر.

egyptil inen

: مصري.

ehdokas

: داوطلب , خواهان , نامزد , كانديد , داوخواه.

ehdollinen

: شرطي , مشروطه , موكول , مقيد , نامعلوم.

ehdoton

: مطلق , غير مشروط , مستقل , استبدادي , خودراي , كامل , قطعي , خالص , ازاد از قيود فكري , غير مقيد , مجرد , دايره نامحدود, امر , مقتدر , توانا , معتبر, رده اي , كلا سيك, معين , قطعي , تصريح شده , صريح , روشن , معلوم, قطعي , قاطع , صريح , معين كننده , نهايي.

ehdottaa

: نصيحت كردن , اگاهانيدن , توصيه دادن , قضاوت كردن , پند دادن , رايزني كردن, تقديم داشتن , پيشكش كردن , عرضه , پيشنهاد كردن , پيشنهاد , تقديم , پيشكش , اراءه, پيشنهاد كردن, مطرح كردن , پيشنهاد كردن , اراءه دادن , تقديم كردن , رواج دادن, تسليم كردن , اراءه دادن , تسليم شدن, اشاره كردن بر , بفكرخطور دادن , اظهار كردن , پيشنهاد كردن , تلقين كردن.

ehdottoman trke

: وخيم , بسيار سخت , قاطع, ضروري , واجب , بسيارلا زم , اصلي , اساسي ذاتي , جبلي , لا ينفك , واقعي , عمده.بي وارث را) , مصادره كردن.

ehdotus

: پيشنهاد , عرضه , تقديم , پيشنهاد كردن , تقديم داشتن , عرضه داشتن, پيشنهاد , طرح , طرح پيشنهادي , اظهار , ابراز, موضوع , قضيه , كار , مقصود , قياس منطقي , پيشنهاد كردن به , دعوت بمقاربت جنسي كردن, اشاره , تلقين , اظهار عقيده , پيشنهاد , الهام.

ehe

: درست , صحيح , بي كسر , كامل , تمام , انتگرال, رام نشده , سوقان گيري نشده , مسلسل , ناشكسته, تمام , درست , دست نخورده , كامل , بي خرده , همه , سراسر , تمام , سالم.

eheys

: درستي , امانت , راستي , تماميت , بي عيبي , كمال.

ehj

: رام نشده , سوقان گيري نشده , مسلسل , ناشكسته, تمام , درست , دست نخورده , كامل , بي خرده , همه , سراسر , تمام , سالم.

ehk

: شايد , احتمالا, گويا , شايد , ممكن است , توان بود , اتفاقا.

ehk isev

: پيشگيرانه , احتياطي.

ehk ist

: جلوگيري كردن , پيش گيري كردن , بازداشتن , مانع شدن , ممانعت كردن.

ehto

: تهيه , قيد, شرط , قيد , بند , جمله شرطي, تصريح , تشخيص , ذكر خصوصيات , مشخصات, قيد , قرار , تصريح, لفظ , اصطلا ح , دوره , شرط.

ehtoollisleip

: شيريني پنجره اي , نان فطير.

ei

: پاسخ نه , منفي , مخالف , خير , ابدا, نقيض , نقض , نفي.

ei ajantasainen

: از مد افتاده , منسوخه , قديمي.

ei ikin

: هرگز , هيچگاه , هيچ وقت , هيچ , ابدا , حاشا.

ei koskaan

: هرگز , هيچگاه , هيچ وقت , هيچ , ابدا , حاشا.

ei kukaan

: هيچ كس , هيچ فرد , ادم بي اهميت , ادم گمنام, چيز غير موجود , جيز وهمي و خيالي , عدم.

ei kykene

: منفي فعل < توانستن.>, .

ei lainkaan

: هيچ , هيچيك , هيچكدام , بهيچوجه , نه , ابدا , اصلا.

ei luottaa

: بي اعتمادي , بدگماني , سوء ظن , اعتماد نداشتن.

ei mik n

: چيزي , هر چيزي , هيچ , بهيچوجه , ابدا , صفر , هيچ چيز, هيچ , عدم , نيستي , صفر , نابودي , بي ارزش, صفر , هيچ , معدوم, حوري دريايي , هيچ , هيچكس , راي مخالف دادن , وتو كردن , منع كردن , اصلا , بهيچ وجه , نه خير, هيچ , نيستي , صفر , بي ارزش , ابدا, پوچ , تهي, صفر , هيچ , مبداء , محل شروع , پايين ترين نقطه , نقطه گذاري كردن , روي صفرميزان كردن, فشار , انرژي , زيپ , زيپ لباس را كشيدن , زيپ دار كردن , با سرعت وانرژي حركت كردن , زور , نيرو.

ei miss n

: هيچ جا , هيچ كجا , در هيچ مكان.

ei mit n

: هيچ , نيستي , صفر , بي ارزش , ابدا.

ei ole

: ندار , , فقير.

ei olla huomaavinaan

: پهن وكوتاه , كلفت وكوتاه , سرزنش , منع , جلوگيري , سرزنش كردن , نوك كسي را چيدن(داراي بيني) سربالا , خاموش كردن (سيگار).

ei pysty

: منفي فعل < توانستن.>, .

ei voi

: منفي فعل < توانستن.>, .

ei yht n

: هيچ , هيچيك , هيچكدام , بهيچوجه , نه , ابدا , اصلا.

eik

: نه اين و نه ان , هيچيك , هيچيك از اين دو.

eilen

: ديروز , روز پيش , زمان گذشته.

eilinen

: ديروز , روز پيش , زمان گذشته.

eittm tn

: غير قابل بحث , بدون مناقشه , بي چون و چرا , بدون مباحثه , مسلم, بي چون و چرا , مسلما , بي گفتگو , بطور غير قابل بحث , بطور مسلم, مثبت , يقين, جواب ناپذير , بيجواب , قاطع , دندان شكن , تكذيب ناپذير, محقق , غيرقابل منازعه , غيرقابل اعتراض , رد نكردني.

eka (informal)

: نخست , نخستين , اول , يكم , مقدم , مقدماتي, بهترين , پيش ترين , جلوترين , دردرجه نخست.

eksakti

: دقيق.

eksentrisyys (phys.)

: دوري از مركز , گريز از مركز , غرابت , بي قاعدگي.

ekstrapoloida

: برون يابي كردن.

ekvivalenssi (math.)

: تعادل.

ekvivalentti (math.)

: معادل , هم بها , برابر , مشابه , هم قيمت , مترادف , هم معني , همچند , هم ارز.

el

: زندگي كردن , زيستن , زنده بودن , :زنده , سرزنده , موثر , داير.

el in

: جانور , حيوان , حيواني , جانوري , مربوط به روح و جان يا اراده , حس و حركت, چهارپا , حيوان , جانور.

el inrotu

: پروردن , باراوردن , زاييدن , بدنيااوردن , توليد كردن , تربيت كردن , فرزند , اولا د , اعقاب , جنس , نوع , گونه.

el ke

: حقوق بازشنستگي , مقرري , پانسيون , مزد , حقوق , مستمري گرفتن , پانسيون شدن.

el m

: جان بخشي , انگيزش , تحريك , سرزندگي, جان , زندگي , حيات , عمر , رمق , مدت , دوام , دوران زندگي , موجود , موجودات , حبس ابد, زندگي , معاش , وسيله گذران , معيشت , زنده , حي , درقيدحيات , جاندار , جاوداني, خش , اختلا ل , پارازيت , سروصدا.

el mkerta

: زيستنامه , بيوگرافي , تاريخچه زندگي , تذكره , زندگينامه, جان , زندگي , حيات , عمر , رمق , مدت , دوام , دوران زندگي , موجود , موجودات , حبس ابد.

el mniloinen

: احساساتي , پر هيجان , با حرارت , گرم , جوشان, فراوان , پرپشت , فيض بخش , پربركت.

el mntarina

: زيستنامه , بيوگرافي , تاريخچه زندگي , تذكره , زندگينامه, جان , زندگي , حيات , عمر , رمق , مدت , دوام , دوران زندگي , موجود , موجودات , حبس ابد.

el mnvaihe

: ملك , املا ك , دارايي , دسته , طبقه , حالت , وضعيت.

el tt

: پرورش دادن , رشد دادن, خورد , خوراندن , تغذيه كردن , جلو بردن, نگاه داشتن , اداره كردن , محافظت كردن , نگهداري كردن ,نگاهداري , حفاظت , امانت داري , توجه , جلوگيري كردن , ادامه دادن , مداومت بامري دادن, نگهداشتن , برقرار داشتن, نگهداشتن , متحمل شدن , تحمل كردن , تقويت كردن , حمايت كردن از.

el ttminen

: وسيله معاش , نان وپنير, وسيله معاش , معاش , اعاشه , معيشت, نگهداري , تغذيه , معاش , اعانت.

elanto

: وسيله معاش , نان وپنير, وسيله معاش , معاش , اعاشه , معيشت, زندگي , معاش , وسيله گذران , معيشت , زنده , حي , درقيدحيات , جاندار , جاوداني, نگهداري , تغذيه , معاش , اعانت.

elatus

: وسيله معاش , نان وپنير, وسيله معاش , معاش , اعاشه , معيشت, زندگي , معاش , وسيله گذران , معيشت , زنده , حي , درقيدحيات , جاندار , جاوداني, نگهداري , تغذيه , معاش , اعانت.

ele

: اشاره , حركت , اشارات و حركات در موقع سخن گفتن , وضع , رفتار , ژست , قيافه , ادا.

elefantti

: پيل , فيل.

eleganssi

: براز , ظرافت , لطافت , زيبايي , وقار , ريزه كاري , سليقه.

elektroni

: الكترون.

eliitti

: سرامدن , برگزيدن , نخبه , زبده , گلچين , ممتاز.

elikko (informal)

: جانور , حيوان , حيواني , جانوري , مربوط به روح و جان يا اراده , حس و حركت.

eliminointi

: زدودگي , رفع.

elinik

: جان , زندگي , حيات , عمر , رمق , مدت , دوام , دوران زندگي , موجود , موجودات , حبس ابد, عمر , مدت زندگي , دوره زندگي , مادام العمر , ابد.

elinkunta

: كليه جانوران يك سرزمين يايك زمان , حيوانات يك اقليم , جانور نامه , جانداران , زيا.

elintarha

: باغ وحش.پيشوند بمعني حيوان - جانور و متحرك.

elintrke

: حياتي , واجب.

elinvoimainen

: حياتي , واجب.

ellipsi (math.)

: بيضي , شلجمي , تخم مرغي , حذف , ادغام.

ellipsoidi

: بيضي.

elliptinen (math.)

: بيضي , افتاده , محذوف.

elmys

: بستن , محكم زدن , چتري بريدن (گيسو) , صداي بلند يا محكم , چتر زلف, پوتين ياچكمه , اخراج , چاره يافايده , لگدزدن , باسرچكمه وپوتين زدن, اروين , ورزيدگي , كارازمودگي , تجربه , ازمايش , تجربه كردن , كشيدن , تحمل كردن , تمرين دادن, تراز , بطورناگهاني غضبناك شدن , بهيجان امدن , چهره گلگون كردن (در اثر احساسات و غيره) , سرخ شدن , قرمز كردن , اب را با فشار ريختن , سيفون توالت , ابريزمستراح را باز كردن (براي شستشوي ان) , تراز كردن , لگدزدن , باپازدن , لگد , پس زني , تندي, ني بوريا , بوريا , انواع گياهان خانواده سمار ,يك پر كاه , جزءي , حمله , يورش , حركت شديد , ازدحام مردم , جوي , جويبار , هجوم بردن , برسر چيزي پريدن , كاري را با عجله و اشتياق انجام دادن, هيجان , بهيجان اوردن , بتپش دراوردن , لرز , لرزه.

elo

: روح , جان , روان , رمق , روحيه , جرات , روح دادن , بسرخلق اوردن.

elohopea

: سيماب , جيوه , تير , پيك , پيغام بر , دزدماهر , عطارد , يكي از خدايان يونان قديم, جيوه.

eloisa

: سرزنده وبشاش , تند , چابك , باروح , رايج , چست , تيز , اراسته , پاكيزه, باروح , زنده , جالب توجه , سرزنده , از روي نشاط , با سرور وشعف, روشن , واضح , زنده.

elokuu

: همايون , بزرگ جاه , عظيم , عالي نسب , ماه هشتم سال مسيحي كه 13 روزاست , اوت.

elokuva

: پرده نازك , فيلم عكاسي , فيلم سينما , سينما , غبار , تاري چشم , فيلم برداشتن از, ضربت اهسته و سبك با شلا ق , تكان ناگهاني , تلنگر , تكان دادن , بريدن , قطع كردن ,(معمولا بصورت جمع) سينما, سينما, فيلم سينما , سينما.

elokuvateatteri

: سينما.

eloperinen

: عضوي , ساختماني , موثر درساختمان اندام , اندام دار , اساسي , اصلي , ذاتي , بنياني , حيواني , الي , وابسته به شيمي الي , وابسته به موجود الي.

elossa

: زنده , در قيد حيات , روشن , سرزنده , سرشار , حساس.

elosteleva

: پراكندگي كردن , ازهم پاشيدن , اسراف كردن, هرزه , فاجر , بداخلا ق , ازروي هرزگي , فاسد.

eltaantunut

: ترشيده , بو گرفته , باد خورده , فاسد , نامطبوع , متعفن.

eltys

: وسيله معاش , نان وپنير, نگاه داشتن , اداره كردن , محافظت كردن , نگهداري كردن ,نگاهداري , حفاظت , امانت داري , توجه , جلوگيري كردن , ادامه دادن , مداومت بامري دادن, وسيله معاش , معاش , اعاشه , معيشت, نگهداري , تغذيه , معاش , اعانت.

elukka

: جانور , حيوان , حيواني , جانوري , مربوط به روح و جان يا اراده , حس و حركت, چهارپا , حيوان , جانور.

elv

: زنده , در قيد حيات , روشن , سرزنده , سرشار , حساس.

elv n

: زنده , در قيد حيات , روشن , سرزنده , سرشار , حساس, زندگي كردن , زيستن , زنده بودن , :زنده , سرزنده , موثر , داير.

elvytys

: بهبودي , بازيافت , حصول , تحصيل چيزي , استرداد , وصول , جبران , بخودايي , بهوش امدن, اعاده , ترميم, احيا , بهوش اوري, احيا , تجديد , تمديد , استقرارمجدد , تقويت.

emissio (phys.)

: انتشار سهام دولتي و اوراق قرضه و اسكناس , نشر , بيرون دادن , صدور , خروج(طب)دفع مايعات.

emnt

: زن ميزبان , زن مهماندار , بانوي صاحبخانه.

empi

: تامل كردن , مردد بودن , بي ميل بودن.

empiirinen

: تجربي.

emsuora

: مولد , زاينده.

enemmist

: اكثريت.

enemmn

: بيشتر , زيادتر , بيش.

energia

: انرژي.

englanti

: بريتانيا , انگليس, انگلستان.

englantilainen

: انگليسي , مربوط به مردم و زبان انگليسي , بانگليسي دراوردن, انگليسي.

enin

: بيشترين , زيادترين , بيش از همه.

eniten

: بيشترين , زيادترين , بيش از همه.

enkeli

: فرشته , مالك.

enkelim inen

: فرشته اي , وابسته به فرشته.

ennakko-

: پيشاپيش , پيش , جلو , قبلا , اماده , راحت , مقدم بر.

ennakkokatsaus

: بازديد , تجديد نظر , رژه , نشريه , مجله , سان ديدن , بازديد كردن , انتقاد كردن , مقالا ت انتقادي نوشتن , بازبين , دوره كردن.

ennakkoluulo

: تبعيض , تعصب , غرض , غرض ورزي , قضاوت تبعيض اميز , خسارت وضرر , تبعيض كردن , پيش داوري.

ennakoida

: پيش بيني كردن , انتظار داشتن , پيشدستي كردن , جلوانداختن , پيش گرفتن بر , سبقت جستن بر, پيشخوان , بساط , شمارنده , ضربت متقابل , درجهت مخالف , در روبرو , معكوس , بالعكس , مقابله كردن , تلا في كردن , جواب دادن , معامله بمثل كردن با, از پيش دانستن , از غيب اگاهي داشتن, قبلا تهيه ديدن , پيش بيني كردن , از پيش دانستن, پيش دستي كردن بر , پيش جستن بر , پيش افتادن , ممانعت كردن , كمين , كمينگاه, پيش بيني كردن , اخطار كردن.

ennalta

: پيشاپيش , پيش , جلو , قبلا , اماده , راحت , مقدم بر.

enne

: فال , نشانه , پيشگويي , بفال نيك گرفتن, نشانه , فال بد , خبر بد , شگفتي , بد يمن بودن, نشانه , نشان , علا مت , فال نما , شگون , گواهي دادن بر , خبردادن از , پيشگويي كردن, وابسته به اثار اتي وپيش بيني مرض.

ennen

: پيش از , قبل از , پيش , جلو , پيش روي , درحضور , قبل , پيش از , پيشتر , پيش انكه.

ennen kuin

: تا , تااينكه , وقتي كه , تا وقتي كه.

ennenaikainen

: پيش رس , قبل از موقع , نابهنگام , نارس, قبلي.

ennennkem tn

: ناديده , مشاهده نشده , مكشوف نشده.

ennusmerkki

: فال , نشانه , پيشگويي , بفال نيك گرفتن, نشانه , فال بد , خبر بد , شگفتي , بد يمن بودن, نشانه , نشان , علا مت , فال نما , شگون , گواهي دادن بر , خبردادن از , پيشگويي كردن, وابسته به اثار اتي وپيش بيني مرض.

ennustaa

: پيش بيني كردن , انتظار داشتن , پيشدستي كردن , جلوانداختن , پيش گرفتن بر , سبقت جستن بر, فرا خواندن , فرا خوان, پيش گويي كردن , تفال بد زدن , قبلا بدل كسي اثر كردن, از پيش نشان دادن , تخمين زدن , پيش بيني كردن, پيشگويي كردن , ازپيش اگاهي دادن , از پيش خبر دادن , نبوت كردن, پيشگويي كردن , قبلا پيش بيني كردن, پيش بيني كردن , تشخيص دادن قبلي مرض, وعده , قول , عهد , پيمان , نويد , انتظار وعده دادن , قول دادن , پيمان بستن, غيبگويي يا پيشگويي كردن.

eno (mother's side)

: عمو , دايي , عم.

eno

: عمو , دايي , عم.

ensimm inen

: نخست , نخستين , اول , يكم , مقدم , مقدماتي, بهترين , پيش ترين , جلوترين , دردرجه نخست.

enteill

: غيب گو , فال بين , فالگير , شگون , پيش بيني كردن (باتفال), بمباركي افتتاح كردن , گشودن , پيشگويي كردن, حاكي بودن از , دلا لت كردن بر , دال بر امري, پيشگويي كردن , نشانه بودن (از) , حاكي بودن از , دلا لت داشتن (بر) , شگون داشتن, پيش بيني , پيش بيني كردن, از پيش خبر دادن , از پيش حاكي بودن از, پيشگويي كردن , ازپيش اگاهي دادن , از پيش خبر دادن , نبوت كردن, فال , نشانه , پيشگويي , بفال نيك گرفتن, از پيش خبر دادن , پيشگويي كردن , حاكي بودن, پيشگويي كردن , قبلا پيش بيني كردن, از پيش نشان دادن , از پيش تصور كردن , قبلا اعلا م كردن , قبلا نشان دادن, نشانه , نشان , علا مت , فال نما , شگون , گواهي دادن بر , خبردادن از , پيشگويي كردن, پيش بيني كردن , تشخيص دادن قبلي مرض.

entinen

: تشكيل دهنده , قالب گير , پيشين , سابق , جلوي , قبل , در جلو, دير , ديراينده , اخير , تازه , گذشته , كند , تا دير وقت , اخيرا , تاديرگاه , زياد , مرحوم, قبلي.

entsyymi

: مواد الي پيچيده اي كه درموجود زنده باعث تبديل مواد الي مركب به مواد ساده تر وقابل جذب مي گردد , انزيم , دياستاز.

ep aito

: جعلي , قلب , بدلي , جعل كردن, تقليدي , بدلي.

ep inhimillinen julmuus

: سبعيت , بيرحمي , قساوت, وحشيگري , بي رحمي , قساوت قلب.

ep jatkuvuus (math.)

: ناپيوستگي , عدم پيوستگي , انفصال , عدم اتصال , انقطاع.

ep kelpo

: ناشايسته , نامناسب , بيجا , خارج از نزاكت, بي اعتبار , باطل , پوچ , نامعتبر , عليل , ناتوان , :(ءنوالءداتع) ناتوان كردن , عليل كردن , باطل كردن, نامناسب , ناباب.

ep lineaarinen

: غيرخطي.

ep luotettavuus

: سفسطه , دليل سفسطه اميز , استدلا ل غلط.

ep miellyttv

: نامطبوع , ناگوار , ناخوش ايند.

ep onni

: بدبختي , بيچارگي , بدشانسي.

ep onnistuminen

: خرابي , قصور , عدم موفقيت.

ep ptev

: نا مناسب , غير كافي , ناشايسته , بي كفايت , نالا يق.

ep pyh

: بي دين , خدانشناس , سنگدل , لا مذهب, عمل كفر اميزكردن , كفراميز , نامقدس كردن, نامقدس , كفر اميز , سنگدل.

ep rid

: مرز , زمين شخم نشده , مانع , مايه ء لغزش , طفره رفتن از , امتناع ورزيدن , رد كردن , زيرش زدن, طفره رفتن , ردكردن , طفره , امتناع , روگرداني, گيركردن , لكنت زبان پيدا كردن , با شبهه وترديد سخن گفتن , تزلزل يا لغزش پيداكردن, تامل كردن , مردد بودن , بي ميل بودن, دودل بودن , دل دل كردن , ترديد داشتن , مردد بودن , نوسان كردن , جنبيدن , تلوتلو خوردن, متزلزل شدن , فتور پيدا كردن , دو دل بودن , ترديد پيدا كردن , تبصره قانون , نوسان كردن, لنگ بودن , جنبيدن , تلوتلو خوردن , وول خوردن , مرددبودن , مثل لرزانك تكان خوردن , لنگي چرخ , لق بودن.

ep symmetrisyys

: عدم تقارن.

ep todennk inen

: غير محتمل, غير محتمل , غير جذاب , قابل اعتراض , بعيد.

ep vakaa

: نااستوار , بي ثبات , بي پايه , لرزان , متزلزل, متغير , بي ثبات كردن , متزلزل كردن , لرزان , لق.

ep virallinen

: غير رسمي , داراي عدم رسميت , غير مستند.

ep ystv llinen

: تند , پرتگاه دار , سراشيبي , ناگهان , ناگهاني , بيخبر , درشت , جداكردن.

ephuomaavainen

: بي ملا حظه , بي فكر , سهل انگار , بي پروا, نامهربان , بي مهر , بي محبت , بي عاطفه.

epill

: شك , ترديد , شبهه , گمان , دودلي , نامعلومي , شك داشتن , ترديد كردن, بدگمان شدن از , ظنين بودن از , گمان كردن , شك داشتن , مظنون بودن , مظنون , موردشك.

epily

: بي اعتمادي , بدگماني , سوء ظن , اعتماد نداشتن, بيم , شبهه , عدم اطمينان , ترس , بدگماني, بدگماني , اطمينان نكردن به , ظن داشتن, حالت تهوع , عدم اطمينان , بيم , ترديد , ناخوشي همه جاگير, اندك , ذره , واحد سنجش چيز جزءي , ترديد , بيم , محظور اخلا قي , نهي اخلا قي , وسواس باك , ترديد داشتن , دو دل بودن , وسواس داشتن, بدگماني , سوء ظن , ترديد , مظنون بودن.

epjatkuva (math.)

: منقطع , غير مداوم , منفصل.

epjatkuvuuspiste (math.)

: ناپيوستگي , عدم پيوستگي , انفصال , عدم اتصال , انقطاع.

epkohtelias

: بي تربيت , خشن , زمخت , خام , بي ادب , غير متمدن, بي تربيت , بي تمدن , وحشي , بي ادب.

epluotettava

: نامطملن , غير قابل اطمينان , نامعتبر.

epluottamus

: بدگماني , اطمينان نكردن به , ظن داشتن.

epm r inen

: مبهم, داراي دومعني , داراي ابهام , دو پهلو , نامعلوم, نا محدود , بيكران , بي حد , بي اندازه , غيرقابل اندازه گيري , نامعين , غير قطعي , غير صريح , نكره.

epoikeus

: بي عدالتي , بي انصافي , ستم , بيداد , ظلم , خطا.

eponnistua

: بچه انداختن , سقط كردن , نارس ماندن , ريشه نكردن , عقيم ماندن , بي نتيجه ماندن, خراب شدن , تصوركردن , موفق نشدن.

eppuhtaus

: ناپاكي , الودگي , كثافت.

eprehellinen

: نادرست , متقلب , تقلب اميز , دغل , فاقد امانت.

epselv

: مبهم, داراي دومعني , داراي ابهام , دو پهلو , نامعلوم, ضعيف , كم نور , غش , ضعف كردن , غش كردن, نا معلوم , تيره , غير روشن , درهم , اهسته , ناشنوا.

epsuora

: غير مستقيم , پيچيده , غير سر راست , كج, نيابتي , به نيابت قبول كردن , جانشين.

eptasa-arvo

: نا برابري , عدم تساوي , اختلا ف , فرق , ناهمواري.

eptosi

: دروغ , كذب , كاذبانه , مصنوعي , دروغگو , ساختگي , نادرست , غلط , قلا بي , بدل.

epvarmuus

: بيم , شبهه , عدم اطمينان , ترس , بدگماني, حالت تهوع , عدم اطمينان , بيم , ترديد , ناخوشي همه جاگير, اندك , ذره , واحد سنجش چيز جزءي , ترديد , بيم , محظور اخلا قي , نهي اخلا قي , وسواس باك , ترديد داشتن , دو دل بودن , وسواس داشتن.

epyht l

: نا برابري , عدم تساوي , اختلا ف , فرق , ناهمواري.

epyhten inen

: بي ربط , گسيخته , متلا شي , در رفته , نامربوط, متناقض , بي ربط.

epyhtenev isyys

: عدم تجانس , ناسازگاري.

er

: سرزدن , بالغ شدن , رسيدن , :مبلغ , مقدار ميزان, دسته, حمل , ارسال , محموله , مرسوله, بازي , مسابقه , سرگرمي , شكار , جانور شكاري , يك دور بازي , مسابقه هاي ورزشي , شوخي , دست انداختن , تفريح كردن , اهل حال , سرحال, گرما , گرمي , حرارت , تندي , خشم , عصبان

er maa

: بيابان , دشت , صحرا , شايستگي , استحقاق , سزاواري , :ول كردن , ترك كردن , گريختن, زمين باير , لم يزرع, بيابان , صحرا , سرزمين نامسكون و رام نشده.

er nty

: سپري شدن , بپايان رسيدن , سرامدن , دم براوردن , مردن, بالغ , رشد كردن , كامل , سررسيده شده.

er ntymisp iv

: سر رسيد , موعد مقرر.

er piv

: تاريخ انقضا.

erehdys

: لغزش , اشتباه , غلط , سهو , خطا , عقيده نادرست , تقصير, عيب , نقص , تقصير, اشتباه.

erehty

: خطاكردن , دراشتباه بودن , غلط بودن , گمراه شدن , بغلط قضاوت كردن, اشتباه.

erehtymt n

: لغزش ناپذير , مصون از خطا , منزه از گناه.

erehtyvinen

: جايز الخطا , اشتباه كننده.

erektio

: نصب , ساختمان , نعوظ , شق شدگي.

erheellinen

: نادرست , پراز غلط , غلط , اشتباه , مغلوظ.

eri

: جدا , كنار , سوا , مجزا , غيرهمفكر, گوناگون , مختلف , متغير , متمايز, مخصوص , ويژه , خاص , بخصوص , مخمص , دقيق , نكته بين , خصوصيات , تك , منحصر بفرد, جدا , جداگانه , جدا كردن , تفكيك كردن, چند , چندين , برخي از , جدا , مختلف , متعدد, ويژه , خاص , استثنايي.

eri v

: مخالف , معاند, متباعد , انشعاب پذير , منشعب , مختلف.

erikoinen

: ويژه , خاص , استثنايي.

erikois-

: ويژه , خاص , استثنايي.

erikoisesti

: ويژه , مخصوص , خاص , استثنايي , مخصوصا.

erikoispiste (math.)

: غرابت , شگفتي , يكتايي , منحصر بفردي.

erilainen

: متمايز , متفاوت, ناهمسان , ناهمانند, گوناگون , مختلف , متغير , متمايز, داراي رنگهاي گوناگون , رنگارنگ , گوناگون , متنوع, گوناگون , مختلف , چندتا , چندين , جورواجو.

erill nolo

: غربت , بيگانه كردن , بيگانگي, جدايي , تفكيك.

erillinen

: جدا , مجزا , مجرد , مجزاكردن, مجزا كردن , سوا كردن , در قرنطينه نگاهداشتن , تنها گذاردن , منفرد كردن , عايق دار كردن.

erinomainen

: پسنديده , قابل پسند , قابل تحسين , ستودني, تابان , مشعشع , زيرك , بااستعداد , برليان , الماس درخشان, عالي , ممتاز , بسيارخوب , شگرف, نفيس , بديع , عالي , دلپسند , مطبوع , حساس , دقيق , شديد , سخت, باشكوه , مجلل , عالي, باشكوه , باجلا ل , عالي , براق , پرزرق وبرق

erioikeus

: امتياز , رجحان , مزيت , حق ويژه , امتياز مخصوصي اعطا كردن , بخشيدن.

eripuraisuus

: مخالفت , عدم موافقت , اختلا ف , ناسازگاري, ناسازگاري , اختلا ف , دعوا , نزاع , نفاق , ناجور بودن , ناسازگار بودن, اختلا ف عقيده , نفاق , اختلا ف , شقاق.

erist

: جدا كردن , مجزا كردن , روپوش دار كردن , با عايق مجزا كردن , بصورت جزيره دراوردن, مجزا كردن , سوا كردن , در قرنطينه نگاهداشتن , تنها گذاردن , منفرد كردن , عايق دار كردن, جدا , جداگانه , جدا كردن , تفكيك كردن.

eriste

: مقره , بنداور , عايق , جدا كننده , عايق كننده.

eritt

: دفع كردن , بيرون انداختن , پس دادن, ترشح كردن , تراوش كردن , پنهان كردن.

erittin

: بشدت , بافراط, بيشترين , زيادترين , بيش از همه, بسيار , خيلي , بسي , چندان , فراوان , زياد , حتمي , واقعي , فعلي , خودان , همان , عينا.

erityinen

: ويژه , خاص , استثنايي.

erityisen

: ويژه , مخصوص , خاص , استثنايي , مخصوصا.

erkkeri

: پنجره جلو امده شاه نشين ساختمان.

ero

: حركت , عزيمت , كوچ , مرگ , انحراف, فرق , تفاوت , اختلا ف , تفاوت , تفاضل, اختلا ف, ناجوري , بي شباهتي , عدم توافق , اختلا ف, طلا ق , جدايي , فسخ, غربت , بيگانه كردن , بيگانگي, رخنه , درز , دهنه , جاي باز , وقفه , اختلا ف زياد , شكافدار كردن, استعفا , واگذاري , كناره گيري , تفويض , تسليم, بازنشستگي, جدايي , تفكيك, ترك , انشعاب , دوبخشي , شكافتن.

eronteko

: تميز , فرق گذاري , تبعيض, تميز , فرق , امتياز , برتري , ترجيح , رجحان , تشخيص.

eroosio

: فرسايش , سايش , فساد تدريجي , تحليل , ساييدگي.

eroottinen

: وابسته به عشق شهواني

erota

: تفكيك كردن , تجزيه , انحلا ل, فرق داشتن , اختلا ف داشتن , تفاوت داشتن, تقسيم كردن , پخش كردن , جداكردن , اب پخشان, طلا ق , جدايي , فسخ, جزء , قطعه , پاره , جدا كردن , جداشدن, ول كردن , ترك كردن , چشم پوشيدن, مستعفي شدن , كناره گرفتن , تفويض كردن , استعفا دادن از , دست كشيدن, جدا , جداگانه , جدا كردن , تفكيك كردن.

erotiikka

: تحريك احساسات شهواني بوسيله تخيل ويابوسايل هنري , تحريكات جنسي , تمايلا ت جنسي.

erotin

: الت خامه گيري , دستگاه تجزيه , فارق , جدا ساز.

erottaa

: روانه كردن , مرخص كردن , معاف كردن, تميزدادن , تشخيص دادن , ديفرانسيل گرفتن , ديدن , مشهوركردن , وجه تمايزقاءل شدن, جداكردن , باهم بيگانه كردن , نفاق انداختن, جزء , قطعه , پاره , جدا كردن , جداشدن, كيسه , گوني , جوال , پيراهن گشاد و كوتاه , شراب سفيد پر الكل وتلخ , يغما , غارتگري , بيغما بردن , اخراج كردن يا شدن , دركيسه ريختن, جدا , جداگانه , جدا كردن , تفكيك كردن.

erottaja

: الت خامه گيري , دستگاه تجزيه , فارق , جدا ساز.

erottaminen

: اخراج , مرخصي , بركناري, اخراج , دفع , راندگي , بيرون شدگي , تبعيد, ازاد كردن , نجات, رها كردن , ازاد كردن , مرخص كردن , منتشر ساختن , رهايي , ازادي , استخلا ص , ترخيص , بخشش, كيسه , گوني , جوال , پيراهن گشاد و كوتاه , شراب سفيد پر الكل وتلخ , يغما , غارتگري , بيغما بردن , اخراج كردن يا شدن , دركيسه ريختن, گوني , چتايي , درحال يورش وچپاول.

erottelu

: تميز , فرق گذاري , تبعيض, جدايي , افتراق , تفكيك , تبعيض نژادي.

erottua

: فرق داشتن , اختلا ف داشتن , تفاوت داشتن, برجسته بودن , دوام اوردن , ايستادگي كردن , برجسته , عالي.

erotuomari

: داور مسابقات , داور , داوري كردن , داور مسابقات شدن, سرحكم (هاكام) , سرداور , داور مسابقات , حكميت , داوري , داوري كردن.

erotus

: فرق , تفاوت , اختلا ف , تفاوت , تفاضل, اختلا ف, ناجوري , بي شباهتي , عدم توافق , اختلا ف, رخنه , درز , دهنه , جاي باز , وقفه , اختلا ف زياد , شكافدار كردن.

erotuskyky

: تحليل , تجزيه , حل , نتيجه , ثبات قدم , عزم , قصد , نيت , تصميم , تصويب.

erpallo

: اخرين امتياز براي بردن مسابقه.

ers

: يك , تك , واحد , شخص , ادم , كسي , شخصي , يك واحد , يگانه ,منحصر , عين همان , يكي , يكي از همان , متحد , عدد يك , يك عدد , شماره يك, يك كسي , كسي , يك شخص , شخصي.

es

: كشاندن , چيز سنگيني كه روي زمين كشيده ميشود , كشيدن , بزور كشيدن , سخت كشيدن , لا روبي كردن , كاويدن , باتورگرفتن , سنگين وبي روح.

esanssi

: فروهر , هستي , وجود , ماهيت , گوهر , ذات , اسانس.

esiin

: از حالا , دور از مكان اصلي , جلو , پيش , پس , اين كلمه بصورت پيشوند نيز بامعاني فوق بكارميرود , تمام كردن , بيرون از , مسير ازاد, جلو , پيش , ببعد , جلوي , گستاخ , جسور , فرستادن , رساندن , جلوانداختن , بازي كن رديف جلو, خارج , بيرون از , خارج از , افشا شده , اشكار , خارج , بيرون , خارج از حدود , حذف شده , راه حل , اخراج كردن , اخراج شدن , قطع كردن , كشتن , خاموش كردن , رفتن , ظاهر شدن , فاش شدن , بيروني.

esiinty

: كنش ,فعل ,كردار ,حقيقت ,فرمان قانون ,اعلاميه , پيمان , سرگذشت , پرده نمابش(مثل پرده اول) , كنش كردن , كار كردن , رفتار كردن , اثر كردن , بازي كردن , نمايش دادن , تقليد كردن , مرتكب شدن , به كار انداختن, رفتاركردن , سلوك كردن , حركت كردن , درست رفتار كردن , ادب نگاهداشتن, رخ دادن , واقع شدن , اتفاق افتادن, انجام دادن , كردن , بجا اوردن , اجرا كردن , بازي كردن , نمايش دادن , ايفاكردن, بازي , نواختن ساز و غيره , سرگرمي مخصوص , تفريح , بازي كردن , تفريح كردن , ساز زدن , الت موسيقي نواختن , زدن , رل بازي كردن , روي صحنه ء نمايش ظاهرشدن , نمايش , نمايشنامه, خدمت كردن , خدمت انجام دادن , بكار رفتن , بدرد خوردن , توپ رازدن, كسي را لو دادن , حاضر شدن , حضور يافتن ,

سر موقع حاضر شدن, رخ دادن , ظهور , ظاهر شدن.

esiintyj

: ايفا كننده.

esiintym

: جمع اوري , توده , ذخيره , انباشتگي, سپرده , ته نشست , سپردن, رويداد , خطور.

esiintyminen

: ظهور , پيدايش , ظاهر , نمايش , نمود , سيما , منظر.

esiintymispelko

: وحشت حاصله در اثر ظهور در صحنه نمايش.

esi-is

: نيا(جمع نياكان) , جد , اجداد, نيا(نياكان) , جد (اجداد) , سلف , .

esikartano

: بارگاه , حياط , دربار , دادگاه , اظهار عشق , خواستگاري.

esikatselu

: بازديد , تجديد نظر , رژه , نشريه , مجله , سان ديدن , بازديد كردن , انتقاد كردن , مقالا ت انتقادي نوشتن , بازبين , دوره كردن.

esikaupunki

: حومه شهر , برون شهر.

esikaupunkilainen

: ساكن حومه.

esikoulu

: كودكستان , باغ كودك, كودكستان , مدرسه بچه هاي كمتر از پنج سال, وابسته بدوره پيش كودكستان , كودكستان , كودكستاني.

esikunta

: چوب بلند , تير , چوب پرچم , ستاد ارتش , كارمندان , پرسنل , افسران وصاحبمنصبان , اعضاء , هيلت , با كارمند مجهز كردن وشدن.

esikuntap llikk

: رءيس ستاد.

esikuva

: نمونه , مثال , مثل , سرمشق , عبرت , مسلله , بامثال و نمونه نشان دادن, نمونه , سرمشق , نظير , مانند , مثال , مثل , نسخه.

esikuvallinen

: رده اي , كلا سيك, شايان تقليد , ستوده , نمونه وسرمشق, كامل , مام , درست , بي عيب , تمام عيار , كاملا رسيده , تكميل كردن , عالي ساختن.

esilehti

: صفحه سفيد اول واخر كتاب.

esileikki

: تحريك , برانگيختن , انگيزش.

esiliina

: پيش دامن , پيش بند , كف , صحن, شخصي كه همراه خانم هاي جوان ميرود , نگهبان ياملا زم خانم هاي جوان , نگهباني كردن , همراه دختران جوان رفتن (براي حفاظت انها) , اسكورت.

esill

: خارج , بيرون از , خارج از , افشا شده , اشكار , خارج , بيرون , خارج از حدود , حذف شده , راه حل , اخراج كردن , اخراج شدن , قطع كردن , كشتن , خاموش كردن , رفتن , ظاهر شدن , فاش شدن , بيروني, نمايش , جلوه , اراءه , اشكارسازي , اظهار , علا مت , مظهر, پيدا , پديدار , مريي , نمايان , قابل رويت , ديده شدني.

esillepano

: نمايش , نمايش دادن , نماياندن, نمايش دادن , درمعرض نمايش قراردادن , اراءه دادن , ابراز كردن, نمايش , اراءه , نمايشگاه , حقوق تقاعد.

esilukija

: خواننده.

esimaku

: پيش چشي , ازمايش قبلي , پيش بيني كردن.

esimerkki

: نمونه , مثال , مثل , سرمشق , عبرت , مسلله , بامثال و نمونه نشان دادن, نمونه , سرمشق , نظير , مانند , مثال , مثل , نسخه, مثال , تصوير, مدل , نمونه , سرمشق , قالب , طرح , نقشه , طرح ريختن , ساختن , شكل دادن , مطابق مدل معيني در اوردن , نمونه قرار دادن, نمونه , مسطوره , الگو , ازمون , واحد نمونه , نمونه گرفتن , نمونه نشان دادن , خوردن.

esimies

: رءيس كارفرما , ارباب , برجسته , برجسته كاري , رياست كردن بر , اربابي كردن (بر) , نقش برجسته تهيه كردن , برجستگي, صندلي , مقر , كرسي استادي در دانشگاه , بركرسي ياصندلي نشاندن, رءيس , سر , پيشرو , قاءد , سالا ر , فرمانده , عمده , مهم, كتابدار , موزه دار , نگهبان , متصدي, سركارگر , سرعمله , مباشرت كردن, سر , كله , راس , عدد , نوك , ابتداء , انتها , دماغه , دهانه , رءيس , سالا ر , عنوان , موضوع , منتها درجه , موي سر , فهم , خط سر , فرق , سرصفحه , سرستون , سر درخت , اصلي , عمده , مهم , : سرگذاشتن به , داراي سركردن , رياست داشتن بر , رهبري كردن , دربالا واقع شدن, اصلي , عمده , مايه , مدير, بالا يي , بالا تر , مافوق , ارشد , برتر , ممتاز, ناظر , سرپرست.

esinahka

: پوست ختنه گاه.

esine

: كالا , متاع , چيز , اسباب , ماده , بند , فصل , شرط , مقاله , گفتار , حرف تعريف(مثل تهع), محصول مصنوعي , مصنوع, فقره , اقلا م , رقم , تكه , قطعه خبري , بخش, مقصود , شي ء, چيز , شي ء , كار , اسباب , دارايي , اشياء , جامه , لباس , موجود.

esineellinen

: سفت كردن , باشفته اندودن يا ساختن , بهم پيوستن , ساروج كردن , :واقعي , بهم چسبيده , سفت , بتون , ساروج شني , اسم ذات, وابسته بواقع امر , حقيقت امري , واقعي, مادي , جسماني , مهم , عمده , كلي , جسمي , اساسي , اصولي , مناسب , مقتضي , مربوط , جسم , ماده.

esineellist

: خاصيت و ماهيت چيزي رامعين كردن , بنظر اوردن , بصورت مادي و خارجي مجسم كردن, تبديل بماده كردن , بصورت شيي يا ماده دراوردن , جسميت دادن به.

esipuhe

: ديباچه , سراغاز , پيش گفتار, مقدمه , ديباچه , معارفه , معرفي , معرفي رسمي , اشناسازي , معمول سازي , ابداع , احداث, ديباچه , مقدمه , سراغاز , اغاز , پيش گفتار , ديباچه نوشتن.

esirippu

: پرده , جدار , ديوار , حجاجب , غشاء , مانع.

esite

: كتاب كوچك , كتابچه , دفترچه , رساله , جزوه, جزوه , رساله , كتاب كوچك صحافي نشده كه گاهي جلد كاغذي دارد, پوشه , لفاف (در كاغذ) , تاه كن, بروشور , برگچه , ورقه, جزوه , رساله چاپي, گزارش هيلت دولت , نامه سفيد , كتاب سفيد.

esitell

: اشنا كردن , اگاه كردن , مسبوق كردن , مطلع كردن, اثبات كردن(با دليل) , نشان دادن , شرح دادن , تظاهرات كردن, تفسيركردن , به تفصيل شرح دادن , واضح كردن, نو اوري كردن , ايين تازه اي ابتكار كردن , تغييرات و اصلا حاتي دادن در , چيزتازه اوردن , بدعت گذاردن, معرفي كردن , نشان دادن , باب كردن , مرسوم كردن , اشنا كردن , مطرح كردن, پيشكش , هديه , ره اورد , اهداء , پيشكشي , زمان حاضر , زمان حال , اكنون , موجود , اماده , مهيا , حاضر , معرفي كردن , اهداء كردن , اراءه دادن.

esitelm

: سخنراني , خطابه , كنفرانس , درس , سخنراني كردن , خطابه گفتن , نطق كردن, معرفي , نمايش , اراءه , عرضه , تقديم, گفتگو , صحبت , حرف , مذاكره , حرف زدن.

esitelmij

: مدرس , تدريس كننده , سخنران, اراءه كننده , معرفي كننده, گوينده , حرف زن , متكلم , سخن ران , سخنگو , ناطق , رءيس مجلس شورا.

esitt kysymys

: جستار , سوال, سوال , پرسش , استفهام , مسلله , موضوع , پرسيدن , تحقيق كردن , ترديد كردن در.

esitt

: كنش ,فعل ,كردار ,حقيقت ,فرمان قانون ,اعلاميه , پيمان , سرگذشت , پرده نمابش(مثل پرده اول) , كنش كردن , كار كردن , رفتار كردن , اثر كردن , بازي كردن , نمايش دادن , تقليد كردن , مرتكب شدن , به كار انداختن, جلو رفتن , جلو بردن , پيشرفت , مساعده, معرفي كردن ,

esittelij

: اراءه كننده , معرفي كننده.

esittely

: نمايش , اثبات, نمايش , نمايش دادن , نماياندن, نمايش , اراءه , نمايشگاه , حقوق تقاعد, مقدمه , ديباچه , معارفه , معرفي , معرفي رسمي , اشناسازي , معمول سازي , ابداع , احداث, معرفي , نمايش , اراءه , عرضه , تقديم, نشان دادن , نمودن , ابراز كردن , فهماندن , نشان , اراءه , نمايش , جلوه , اثبات.

esitys

: نمايش , اراءه , نمايشگاه , حقوق تقاعد, اجرا , نمايش , ايفا , كاربرجسته , شاهكار, معرفي , نمايش , اراءه , عرضه , تقديم, پيشنهاد , طرح , طرح پيشنهادي , اظهار , ابراز.

espanja (language)

: اسپانيولي , اسپانيايي.

espanja

: كشور اسپانيا.

espanjalainen

: اسپانيولي, اسپانيولي , اسپانيايي.

essee

: مقاله , انشاء , ازمايش كردن , ازمودن , سنجيدن , عيارگيري كردن(فلزات) , تاليف , مقاله نويسي.

est

: بنداوردن , انسداد , جعبه قرقره , اتحاد دو ياچند دسته بمنظور خاصي , بلوك , كنده , مانع ورادع , قطعه , بستن , مسدود كردن , مانع شدن از , بازداشتن , قالب كردن , توده , قلنبه, پسين , عقبي , مانع , واقع در عقب , پشتي , عقب انداختن , پاگيرشدن , بازمانده كردن , مانع شدن , بتاخير انداختن, بازداشتن , مانع شدن , ممانعت كردن, جلوگيري كردن , پيش گيري كردن , بازداشتن , مانع شدن , ممانعت كردن.

est

: كشاندن , چيز سنگيني كه روي زمين كشيده ميشود , كشيدن , بزور كشيدن , سخت كشيدن , لا روبي كردن , كاويدن , باتورگرفتن , سنگين وبي روح.

est minen

: بنداوردن , انسداد , جعبه قرقره , اتحاد دو ياچند دسته بمنظور خاصي , بلوك , كنده , مانع ورادع , قطعه , بستن , مسدود كردن , مانع شدن از , بازداشتن , قالب كردن , توده , قلنبه, كنده اي كردن , انسداد, دخالت , فضولي.

este

: مانع, پاگيري , بازماندگي , اذيت , ازار , مانع , سبب تاخير, مانع , سبدتركه اي , چهار چوب جگني , مسابقه پرش از روي مانع , از روي پرچين ياچارچوب پريدن , از روي مانع پريدن , فاءق امدن بر, مانع , عايق , رادع , محظور , اشكال , گير, گير , مانع , رداع , سد جلو راه , محظور , پاگير, انسداد , منع , جلو گيري , گرفتگي, مانع , گره , گير , بمانعي برخورد كردن.

esteetn

: روا , مجاز , قابل قبول, لا يق , ذي صلا حيت , شايسته , داراي سر رشته, شايسته , قابل , داراي شرايط لا زم , مشروط.

esteratsastus

: اسب دواني باپرش از مانع , اسبدواني صحرايي.

estetiikka

: زيبايي شناسي , زيبايي گرايي , مبحث (هنرهاي زيبا).

estetty

: عاجز , ناتوان.

estimaatio

: تخمين , براورد.

estimaatti

: براورد , ديدزني , تخمين , تقويم , ارزيابي , قيمت , شهرت , اعتبار , براوردكردن , تخمين زدن.

estimoida

: براورد , ديدزني , تخمين , تقويم , ارزيابي , قيمت , شهرت , اعتبار , براوردكردن , تخمين زدن.

estimointi

: تخمين , براورد.

esto

: بازداري , جلوگيري از بروز احساسات.

estoton

: خود بخود , خود انگيز , بي اختيار , فوري, بي لجام , مطلق , ازاد , نامحدود , بي بند و بار , ازاد.

estynyt

: عاجز , ناتوان.

et isin

: نهايي , اجل , اخر , غايي , بازپسين , دورترين.

et ll

: دوراز, بسيار , بمراتب , زياد , خيلي , دور دست , بعيد , بعلا وه, پرت , خيلي دور , دوردست , دور افتاده.

et nty

: جلوتر از ديگران حركت كردن (در مسابقه وغيره) , ديگران را پست سرگذاشتن, پس گرفتن , باز گرفتن , صرفنظر كردن , بازگيري.

etana

: گلوله بي شكل , چارپاره , جانور كندرو , جانور تنبل , گردونه كندرو , اسب كندرو , يك جرعه مشروب , تكه فلز خام , مثل حلزون حركت كردن , يواش يواش وكرم واربيهوده وقت گذراندن , لول زدن , ضربت مشت , ضربت سنگين زدن به, حلزون , ليسك , نرم تن صدف دار , بشكل مارپيچ جلو رفتن , وقت تلف كردن , انسان يا حيوان تنبل وكندرو

eteen

: پيش از , قبل از , پيش , جلو , پيش روي , درحضور , قبل , پيش از , پيشتر , پيش انكه, براي , بجهت , بواسطه , بجاي , از طرف , به بهاي , درمدت , بقدر , در برابر , درمقابل , برله , بطرفداري از , مربوط به , مال , براي اينكه , زيرا كه , چونكه, از حالا , دور از مكان اصلي , جلو , پيش , پس , اين كلمه بصورت پيشوند نيز بامعاني فوق بكارميرود , تمام كردن , بيرون از , مسير ازاد, جلو , پيش , ببعد , جلوي , گستاخ , جسور , فرستادن , رساندن , جلوانداختن , بازي كن رديف جلو.

eteen ja taakse

: پس وپيش , عقب وجلو رفتن.

eteenpin

: پيش , جلو , درامتداد حركت كسي , روبجلو , سربجلو, جلوتر , پيشتر, از حالا , دور از مكان اصلي , جلو , پيش , پس , اين كلمه بصورت پيشوند نيز بامعاني فوق بكارميرود , تمام كردن , بيرون از , مسير ازاد, جلو , پيش , ببعد , جلوي , گستاخ , جسور , فرستادن , رساندن , جلوانداختن , بازي كن رديف جلو, بطرف جلو , به پيش, بسوي جلو , به پيش , بجلو.

eteerinen

: انتن هوايي راديو , هوايي.

etel

: جنوب , جنوبي , بسوي جنوب , نيم روز.

etenev

: جلو , پيش , ببعد , جلوي , گستاخ , جسور , فرستادن , رساندن , جلوانداختن , بازي كن رديف جلو, بسوي جلو , به پيش , بجلو.

etenkin

: مخصوصا , بطور عمده.

etev

: توانا بودن , شايستگي داشتن , لايق بودن ,قابل بودن , مناسب بودن , اماده بودن , ارايش دادن , لباس پوشاندن , قادر بودن , قوي كردن, برجسته , بلند , متعال , بزرگ , والا مقام , هويدا, زبردست , چيره , ماهر , حاذق , متخصص, برجسته , والا, ماهر , استادكار.

etiketti

: برچسب , اتيكت , متمم سند يا نوشته , تكه باريك , لقب , اصطلا ح خاص , برچسب زدن , طبقه بندي كردن.

etikka

: سركه.

etinen

: دور , كناره گير, دور , فاصله دار , سرد , غيرصميمي, خيلي دور , دورافتاده , پرت , پريشان, دور , دوردست , بعيد.

etisyys

: فاصله, چاپ افست , جابجاسازي , مبدا , نقطه شروع مسابقه , چين , خميدگي , انحراف , وزنه متعادل , رقم متعادل كننده , متعادل كردن , جبران كردن , خنثي كردن , چاپ افست كردن, رسايي , چشم رس , تيررس , برد , دسترسي , حدود , خط مبنا , منحني مبنا , درصف اوردن , اراستن , مرتب كردن , ميزان كردن , عبور كردن , مسطح كردن , سير و حركت كردن.

etninen

: نژادي , قومي , وابسته به نژادشناسي , كافر.

etsaus

: قلم زني.

etsi

: نگران بودن , منتظر بودن , درجستجو بودن , بيمار بودن, جستجو , جستجو كردن, طلب كردن , پيگردي كردن.

etsiv

: كارگاه.

ett

: ان , اشاره بدور , ان يكي , كه , براي انكه.

ettika

: سركه.

etu-

: جلو , پيش.

etu

: فايده , صرفه , سود , برتري , بهتري , مزيت , تفوق , :مزيت دادن , سودمند بودن , مفيد بودن, امتياز , رجحان , مزيت , حق ويژه , امتياز مخصوصي اعطا كردن , بخشيدن.

etuk teen

: پيش , جلو , درامتداد حركت كسي , روبجلو , سربجلو, پيشاپيش , پيش , جلو , قبلا , اماده , راحت , مقدم بر.

etuoikeus

: چيز اكتسابي , عايدي اكتسابي , حاصل , زحمت وهنرشخصي , عايدي اضافه برحقوق, حق ويژه , امتياز مخصوص , حق ارثي , امتياز, امتياز , رجحان , مزيت , حق ويژه , امتياز مخصوصي اعطا كردن , بخشيدن.

etuoikeuttaa

: التفات , توجه , مرحمت , مساعدت , طرفداري , مرحمت كردن , نيكي كردن به , طرفداري كردن, امتياز , رجحان , مزيت , حق ويژه , امتياز مخصوصي اعطا كردن , بخشيدن.

etuosa

: جلو , پيش.

etup ss

: مخصوصا , بطور عمده.

etupuoli

: نماي سر در , جبهه , نماي خارجي, صورت , نما , روبه , مواجه شدن, جلو , پيش, روي سكه , روي اسكناس , روي هر چيزي , طرف مقابل , قضيه تالي , معكوس.

eturauhanen

: غده پروستات

eturivi

: جلو , صف جلو , جلودار , طلا يه, جلو دار , پيش لشگر , پيشتاز , پيشقرال.

eturyhm

: پيشقدم , پيشرو , پيشگام , پيشقراول , بال جناح , جلو دار , پيشوا , رهبركردن , جلو داربودن , كاميون سر بسته, جلو دار , پيش لشگر , پيشتاز , پيشقرال.

etusija

: تقدم , برتري, برتري , رجحان , ترفيع , مزيت , اولويت , تقدم, حق تقدم , برتري.

etusormi

: انگشت نشان , سبابه , انگشت شهادت, راهنما(مثلا در جدول و پرونده) , شاخص , جاانگشتي , نمايه , نما , راهنماي موضوعات , فهرست راهنما , :داراي فهرست كردن , بفهرست دراوردن , نشان دادن , بصورت الفبايي (چيزي را) مرتب كردن, انگشت نشان , سبابه.

euforia

: رضامندي , خوشي , خوشحالي , رضايت , مشاط.

eukko

: عجوزه , ساحره , مه سفيد , حصار, زن جادوگر , ساحره , پيره زن , فريبنده , افسون كردن , سحر كردن , مجذوب كردن.

euro

: كانگوروي بزرگ خاكستري رنگ.

euroopalainen

: اروپايي , فرنگي.

eurooppa

: قاره اروپا.

eurooppalainen

: اروپايي , فرنگي.

ev

: پره ماهي , بال ماهي , پرك , دست , بال , پره طياره , پر , با باله مجهزكردن.

ev t

: اندرز , رايزني , صوابديد , مشورت , مصلحت , نظر , عقيده , پند , نصيحت , اگاهي , خبر , اطلا ع, مشروب الكلي , مشروبات الكلي بحد افراط نوشيدن , مست كردن, راهنمايي , هدايت , راهنما , رهبري , رهنمود.

evakko

: فراري يا پناهنده اي كه درموقع جنگ محل خود راتخليه ميكند , مهاجر , فراري.

evakuoida

: تهي كردن , خالي كردن , تخليه مزاج كردن , ترك كردن , محروم كردن.

evaluaatio

: ارزيابي.

evankelinen

: انجيلي , پروتستان , پيرو اين عقيده كه رستگاري و نجات دراثرايمان به مسيح بدست ميايد نه دراثر كردار و اعمال نيكو , مژده دهنده.

evankelis-luterilainen

: وابسته به مارتين لوتر , كليساي لوتران.

evankeliumi

: انجيل , مژده نيكو , بشارت درباره مسيح , يكي از چهار كتابي كه تاريخچه زندگي عيسي را شرح داده.

eversti

: سرهنگ.

evoluutio

: فرضيه سيرتكامل , تغييرشكل , تحول , تكامل تدريجي , چرخش , حركت دوراني , فرگشت.

evst

: نصيحت كردن , اگاهانيدن , توصيه دادن , قضاوت كردن , پند دادن , رايزني كردن, كوتاه مختصر , حكم , دستور , خلا صه كردن , كوتاه كردن , اگاهي دادن, اندرز , مشاوره دو نفري , مشورت , تدبير , پند دادن (به) , توصيه كردن , نظريه دادن , رايزني, تهيه , قيد.

F

faarao

: فرعون , نوعي ابجو قوي.

faksi

: رونوشت عيني.

fakta

: واقعيت , حقيقت , وجود مسلم.

faktori

: عامل (عوامل) , حق العمل كار , نماينده , فاعل , سازنده , فاكتور , عامل مشترك.

falsetti

: صداي تيز , غير طبيعي.

fanaatikko

: شخص متعصب , داراي احساسات شديد(مذهبي وغيره) , داراي روح پليد , ديوانه.

fani

: باد بزن , تماشاچي ورزش دوست , باد زدن , وزيدن بر.

fantasia

: قوه مخيله , وهم , هوس , نقشه خيالي , وسواس , ميل , تمايل , فانتزي, خيالي , فانتزي.

fariseus

: زهد فروش , رياكار , فريسي.

farmari

: كشاورز.

farmariauto

: ماشين كبريتي , استيشن واگن.

farmarihousut

: شلوار كار ابي رنگ , شلوار كاوبوي.

farmi

: كشتزار , مزرعه , زمين مزروعي , پرورشگاه حيوانات اهلي , اجاره دادن به , كاشتن زراعت كردن در.

farssi

: نمايش خنده اور , تقليد , لودگي , مسخرگي , كار بيهوده.

fasaani

: قرقاول , مرغ بهشتي.

fasetti

: صورت كوچك , سطوح كوچك جواهر و سنگهاي قيمتي , تراش , شكل , منظر , بند , مفصل.

fasismi

: اصول عقايد فاشيست , حكومت فاشيستي.

fasisti

: فاشيست.

f-avain

: كليدي كه زير ف وميان ث قرار ميگيرد.

fax

: رونوشت عيني.

feminismi

: عقيده به برابري زن ومرد , طرفداري اززنان.

feministi

: طرفدار حقوق زنان.

feodaalinen

: تيول گراي , تيولي , ملوك الطوايفي , وابسته به تيول , فلودال.

fermium

: فرميوم.

fetissi

: طلسم , اشياء ياموجوداتي كه بعقيده اقوام وحشي داراي روح بوده و موردپرستش قرارمي گرفتند , بت , صنم , خرافات.

fiksu

: ناقلا , زرنگ , زيرك , باهوش , با استعداد , چابك, زرنگ , زيرك , ناتو , باهوش , شيك , جلوه گر , تير كشيدن (ازدرد) , سوزش داشتن.

filatelia

: تمبر شناسي , تمبر جمع كني , جمع اوري تمبر.

filmata

: پرده نازك , فيلم عكاسي , فيلم سينما , سينما , غبار , تاري چشم , فيلم برداشتن از.

filmi

: پرده نازك , فيلم عكاسي , فيلم سينما , سينما , غبار , تاري چشم , فيلم برداشتن از, سينما.

filosofi

: فيلسوف.

filosofia

: افراس , افراه , عقيده , اصول , حكمت , تعليم , گفته, اصول , عقيده , اعتقاد , رويه , مكتب , سيستم عملي , گرايش , اصالت.پسوندي بمعني< عمل> و< كار> و< طريقه عمل> و< حالت> و< شرط> و< پيروي.>, فلسفه , حكمت , وارستگي , بردباري , تجرد.

filtteri

: صافي.

finaali (in game)

: اخرين , پاياني , نهايي , غايي , قطعي , قاطع.

finaali

: بخش اخر , اهنگ نهايي , اخر , عاقبت.

finni

: خسارت واردكردن , اسيب زدن , لكه دار كردن , بدنام كردن , افترا زدن , نقص, جوش , كورك , عرق گز , جوش دراوردن.

finnit

: جوش صورت و پوست , غرور جواني.

firma

: شركت, شركت , تجارتخانه , كارخانه , موسسه بازرگاني , استوار , محكم , ثابت , پابرجا , راسخ , سفت كردن , استوار كردن.

fluori

: فلورين , فلور.

foneemi

: واگ , واج , حرف صوتي , صداي صوتي , صدا , صوت.

fonetiikka

: اواشناسي , مبحث تلفظ صوتي حرف وكلمات , صوت شناسي.

fonologia

: واجگان , صدا شناسي , دانش دگرگوني صدا در زبان.

formaatti

: قطع , اندازه شكل , نسبت.

formuloida

: تنظيم كردن.

fosfori

: فسفر (بعلا مت اختصاري P) , جسم شب تاب , جسم تابنده

fossiili

: سنگواره , فسيل , مربوط بادوار گذشته.

fotoni

: واحد شدت نور وارده بشبكيه چشم , فوتون.

fraasi

: عبارت.

fregatti

: فرقت , كشتي بادبان دار , نوعي قايق پارويي.

frekvenssi

: بسامد , فركانس , فراواني.

funkis

: عقيده بر اينكه شكل وساختمان بايستي منطبق با احتياج باشد , اعتقادباستفاده عملي از شغل وپيشه.

funktio

: تابع , وظيفه , كار كردن, نقشه برداري , نگاشت.

funktionaali

: تابعي , وظيفه مندي , در حال كار.

funktori

: عمل كننده , اجراكننده , انجام دهنده.

fuuga

: قطعه موسيقي كه دران چند تن پشت سرهم دنباله اواز را ميگيرند , نوعي الت بادي موسيقي.

fuusio

: ذوب , گداختگي , اميزش.

fysiikka

: فيزيك.

fysioterapia

: تن درماني , ورزش درماني, تن درماني.

fyysikko

: فيزيك دان.

fyysinen

: مادي , فيزيكي.

G

gaelin kieli

: زبان بومي اسكاتلندي.

galaksi

: كهكشان , جاده شيري.

galleria

: گالري , راهرو , سرسرا , سالن , لژ بالا , جاي ارزان , اطاق نقاشي , اطاق موزه.

gallium

: گاليوم , علا مت چا ميباشد.

gallona

: گالن , پيمانه اي برابر 3587/3 ليتر.

gallup

: راي جويي , پهنه , راي , اخذ راي دسته جمعي , تعداد اراء اخذ اراء (معمولا بصورت جمع) , فهرست نامزدهاي انتخاباتي , مراجعه به اراء عمومي , راي دادن يا اوردن , راس كلا ه.

gangsteri

: اوباش , اراذل , همدست تبه كاران , گانگستر.

gaselli

: بز كوهي , اهوي كوهي , غزال.

g-avain

: علا مت كليد چ (سل) موسيقي.

geeni

: ژن , عامل موجود در كروموزوم كه ناقل صفات ارثي است.

geisha

: رقاصه ژاپوني , گيشا , فاحشه.

generaattori

: مولد , زاينده.

generoida

: توليد كردن , زاييدن.

genetiikka

: علم پيدايش , شاخه اي از علم زيست شناسي كه در باره انتقال وراثت(توارث) واختلا ف موجودات و مكانيسم انان در اثر توارث بحث ميكند , نسل شناسي.

geologi

: زمين شناس.

geometria

: علم هندسه.

geometrinen

: هندسي.

gepardi

: يوزپلنگ وحشي.

germanium

: ژرمانيوم , نوعي عنصر شبه فلز.

gerundi

: اسمي كه از اضافه كردن (ءنگ) باخرفعل بدست ميايد , اسم مصدر , اسم فعل.

gibraltar

: جبل الطارق.

giljotiini

: گيوتين , ماشين گردن زني , كاغذ بر , با گيوتين اعدام كردن.

globaali

: سراسري.

graafi

: نمودار , نمايش هندسي , نقشه هندسي , گرافيك , طرح خطي , هجاي كلمه , اشكال مختلف يك حرف , با گرافيك و طرح خطي ثبت كردن , با نمودار نشان دادن.

grafiikka

: نگاره سازي , رسم.

grafiitti

: سرب سياه , مغز مداد , گرافيت.

gramma

: نخود , يكجور باقلا , گرم , يك هزارم كيلوگرم.

grammaatikko

: متخصص دستور زبان.

graniitti

: سنگ خارا , گرانيت , سختي , استحكام.

gravitaatio

: سنگيني , ثقل , جاذبه زمين , درجه كشش , وقار , اهميت , شدت , جديت , دشواري وضع.

greippi

: ليمو.

grillata

: سرخ كردن (روي اتش) , كباب كردن , سوختن , داد وبيداد.

grilli

: جوشاننده , پزنده , بهم زننده , جوجه يا پرنده كبابي, سيخ شبكه اي , گوشت كباب كن , روي سيخ يا انبر كباب كردن , بريان كردن , عذاب دادن , پختن , بريان شدن.

groteski

: غريب و عجيب , بي تناسب , مضحك , تناقض دار.

guinea

: كشور گينه در افريقا , 12 شيلينگ.

H

h

: اه , پيف.

h ikist

: خيره كردن , تابش يا روشني خيره كننده.

h ipy

: گذشتن , طي شدن , رد شدن, ناپديد شدن , غايب شدن , پيدا نبودن, كم كم ناپديد شدن , بتدريج محو و ناپديد شدن(مانند بخار) , بطرف صفر ميل كردن, محو كردن , محو شدن, ناوگان , عبور سريع , زود گذر , بادپا , بسرعت گذشتن , تندرفتن, رو بكاهش گذاشتن , نقصان يافتن , كم شدن , افول , كم و كاستي , وارفتن , به اخر رسيدن, ناپديد شدن , به صفر رسيدن, موم , مومي شكل , شمع مومي , رشد كردن , زياد شدن , رو به بدر رفتن , استحاله يافتن.

h iriintynyt

: اشفته , ناراحت.

h ivhdys

: اثر , نشان , رد پا , جاي پا , مقدار ناچيز , ز ترسيم , رسم , ترسيم كردن , ضبطكردن , كشيدن , اثر گذاشتن , دنبال كردن , پي كردن , پي بردن به.

h kil

: شانه مخصوص شانه كردن ليف هاي كتان وابريشم , كتان زن , حشره پردار , شانه كردن , از هم بازكردن , شكافتن , متلا شي كردن.

h lin

: اشوب , اضطراب , جنبش , اغتشاش , هياهو, قطع , شكستن, اختلا ل , مزاحمت, بال زني دسته جمعي , لرزش , اهتزاز , بال و پر زني , حركت سراسيمه , بال بال زدن(بدون پريدن) , لرزيدن , در اهتزاز بودن , سراسيمه بودن , لرزاندن, هايهوي , سروصدا , نق نق زدن , اشوب , نزاع , هايهو كردن , ايراد گرفتن , خرده گيري كردن , اعتراض كردن, اشوب , غوغا , پراشوب.

h list

: اشوب , اضطراب , جنبش , اغتشاش , هياهو, صداي بلند , غوغا , طنين بلند , طنين افكندن, غوغا , اشوب , همهمه , هياهو, همهمه , سر و صدا , قيل و قال , داد, غوغا , هنگامه, هنگامه , همهمه , غوغا , شلوغ , جنجال , اشوب , التهاب , اغتشاش كردن , جنجال راه انداختن.

h lkk minen

: اهسته دويدن , جلو امدگي يا عقب رفتگي , باريكه , بيقاعدگي , هل دادن , تنه زدن به, خراميدن , رقصيدن , جست وخيز كردن , شلنگ انداختن , تاخت رفتن (اسب وغيره) , بجست وخيز دراوردن , جست وخيز وشلنگ تخته , تاخت , حركت خرامان, يورتمه , يورتمه روي , بچه تاتي كن , يورتمه رفتن , صداي يورتمه رفتن اسب , كودك , عجوزه.

h ll

: شل , سست , لق , گشاد , ول , ازاد , بي ربط , هرزه , بي بندوبار , لوس وننر , بي پايه , بي قاعده , رهاكردن , دركردن(گلوله وغيره) , منتفي كردن , برطرف كردن , شل وسست شدن , نرم وازاد شدن , حل كردن , از قيد مسلوليت ازاد ساختن , سبكبار كردن , پرداختن.

h ly

: لرزيدن , دودل بودن , هيجان, ضربه , صداي چلپ , اويخته وشل , برگه يا قسمت اويخته , زبانه كفش , بال وپرزدن مرغ بهم زدن , پرزدن , دري وري گفتن, هايهوي , سروصدا , نق نق زدن , اشوب , نزاع , هايهو كردن , ايراد گرفتن , خرده گيري كردن , اعتراض كردن, غريو , هياهو , خروش , همهمه , شلوغ , اشفتگي, خش , اختلا ل , پارازيت , سروصدا, سر وصدا , جنجال , هياهو , امد ورفت ه , حالت اضطراب , نگراني , مضطرب , شدن , اشوبناك كردن.

h lytt

: هشدار , اگاهي از خطر , اخطار , شيپور حاضرباش , اشوب , هراس , بيم و وحشت , ساعت زنگي , :از خطر اگاهانيدن , هراسان كردن , مضطرب كردن.

h mh kki

: عنكبوت , كارتنه , كارتنك , ناتنك.

h mmennys

: اسيمگي , پريشاني , درهم وبرهمي , اغتشاش , دست پاچگي.

h mr

: پنهان , مرموز , رمزي, تار , تاريك , تيره كردن , :كم نور , تاريك , تار , مبهم, تاريك وروشن , هواي گرگ وميش , هنگام غروب , تاريك نمودن, ضعيف , كم نور , غش , ضعف كردن , غش كردن, نفوذ ناپذير , مرموز, اسرار اميز , مرموز , مبهم, تاريك روشن , هواي گرگ وميش , شفق.

h mrt

: لكه , تيرگي , منظره مه الود , لك كردن , تيره كردن , محو كردن , نامشخص بنظر امدن, تيره , تار , محو , مبهم , نامفهوم , گمنام , تيره كردن , تاريك كردن , مبهم كردن , گمنام كردن.

h my

: تاريك وروشن , هواي گرگ وميش , هنگام غروب , تاريك نمودن, تاريك روشن , هواي گرگ وميش , شفق.

h nen

: اورا (مونث) , ان زن را , باو , مال او, ضمير ملكي سوم شخص مفردمذكر , مال او (مرد) , مال انمرد.

h pisy

: بي حرمتي , هتك حرمت, تخلف , تخطي.

h rk

: گاونر , نر , حيوانات نر بزرگ , فرمان , مثل گاو نر رفتاركردن , بي پرواكاركردن, گاو نر, راندن , بردن , راهنمايي كردن , هدايت كردن , گوساله پرواري , رهبري , حكومت, برج ثور , گاو گردون , گاو.

h rski

: ترشيده , بو گرفته , باد خورده , فاسد , نامطبوع , متعفن.

h t

: پريشاني , اندوه , محنت , تنگدستي , درد , مضطرب كردن , محنت زده كردن, امر فوق العاده و غيره منتظره , حتمي , ناگه اينده , اورژانس.

h tinen

: هوسباز , دمدمي مزاج , بوالهوس, اتفاقي , غير مهم , غير جدي, سرسري , از روي سرعت وعجله , باسرعت وبيدقتي, عجول , شتاب زده , دست پاچه , تند , زودرس, كسيكه از روي انگيزه اني و بدون فكر قبلي عمل ميكند, گذرنده , زود گذر , فاني , بالغ بر , در گذشت, باري بهر جهت , سرسري , بي مبالا ت, بوالهوس , وسواسي , دهن بين , غريب , خيالباف.

h ttila

: بحران, امر فوق العاده و غيره منتظره , حتمي , ناگه اينده , اورژانس.

h veliisyys

: ازرم , شكسته نفسي , عفت , فروتني.

h vi

: شكست دادن , هزيمت , مغلوب ساختن.

h vij

: بازنده , ورق بازنده , اسب بازنده , ضرر كننده.

h vit

: ناپديد شدن , غايب شدن , پيدا نبودن, گم كردن , مفقود كردن , تلف كردن , از دست دادن , زيان كردن , منقضي شدن , باختن(در قمار وغيره) , شكست خوردن, ناپديد شدن , به صفر رسيدن.

h vittj

: مخرب , ويرانگر , نابود كننده , ناو شكن, رزمنده , جنگ كننده , جنگنده , مشت باز.

h vytn

: بي باك , دلير , خشن وبي احتياط , جسور , گستاخ , متهور , باشهامت, برنجي , بي شرم , بي باك , بي پروايي نشان دادن , گستاخي كردن, (z.e.) از خود بيخود شدن , تلنگر , ضربت سبك وناگهاني , تلنگر زدن , :گستاخ , جسور , پر رو, گستاخ , چشم سفيد , پر رو, گستاخ , جسور, بي حيا , بي شرم , بي شرمانه , ننگ اور.

h yry

: بخار , بخار دهان , بخار از دهان خارج كردن , متصاعد شدن , بوي بد دادن, بخار , دمه , بخار اب , بخار دادن , بخار كردن, بخار , دمه , مه , تبخير كردن يا شدن , بخور دادن , چاخان كردن.

haaksirikko

: بلا , بيچارگي , بدبختي , مصيبت , فاجعه, بدبختي , حادثه بد , مصيبت , بلا , ستاره ء بدبختي, كشتي شكستگي , غرق كشتي , غرق , كشتي شكسته شدن.

haalea

: نيم گرم , ولرم , ملول , غير صميمي , بي اشتياق, كمرنگ , رنگ پريده , رنگ رفته , بي نور , رنگ پريده شدن ,رنگ رفتن , در ميان نرده محصور كردن , احاطه كردن , ميله دار كردن , نرده , حصار دفاعي , دفاع , ناحيه محصور , قلمروحدود, نيم گرم , ولرم , سست.

haalia

: گرداوردن , جمع كردن , وصول كردن, گرد اوري كردن.

haalistua

: محو كردن , محو شدن.

haamu

: ظهور , خيال , روح , تجسم , شبح , منظر, شبح , روح , روان , جان , خيال , تجسم روح , چون روح بر خانه ها و غيره سرزدن, خيال , منظر , ظاهر فريبنده , شبح , خيالي , روح, سايه , حباب چراغ يا فانوس , اباژور , سايه بان , جاي سايه دار , اختلا ف جزءي , سايه رنگ , سايه دار كردن , سايه افكندن , تيره كردن , كم كردن , زير وبم كردن, سايه , ظل , سايه افكندن بر , رد پاي كسي را گرفتن , پنهان كردن, شبح , روح , خيال وفكر , تخيل , وهم, روح , شبح , ديو , جن , ترساندن.

haapa

: درخت اشنگ , كبوده , صنوبر لرزان.

haara

: شاخه , تركه , تنه درخت , شانه حيوان, شاخه , شاخ , فرع , شعبه , رشته , بخش , شاخه دراوردن , شاخه شاخه شدن , منشعب شدن , گل وبوته انداختن , مشتق شدن , جوانه زدن , براه جديدي رفتن, خوراك دهنده , خورنده , چرنده , چارپايان پرواري , رود فرعي , بطري پستانك دار , سوخت رسان , ناودان, چنگال , محل انشعاب , جند شاخه شدن, دلا لت , معني , مستلزم بودن , مفهوم, ساق پا , پايه , ساقه , ران , پا , پاچه , پاچه شلوار , بخش , قسمت , پا زدن , دوندگي كردن, عضو , عضو بدن , دست يا پا , بال , شاخه , قطع كردن عضو , اندام زبرين , اندام زيرين, انشعاب , شاخه شاخگي, خراجگزار , فرعي , تابع , شاخه , انشعاب.

haarakiila

: محل انشعاب شاخه از بدنه درخت , دوشاخه , نقطه انشعاب (مثل محل انشعاب بدن انسان بدو پا), مرغك , خشتك , بغل دم , پشت بند , عقربك.

haarautua

: شاخه , شاخ , فرع , شعبه , رشته , بخش , شاخه دراوردن , شاخه شاخه شدن , منشعب شدن , گل وبوته انداختن , مشتق شدن , جوانه زدن , براه جديدي رفتن, تقسيم كردن , پخش كردن , جداكردن , اب پخشان, چنگال , محل انشعاب , جند شاخه شدن.

haarniska

: زره , جوشن , سلا ح , زره پوش كردن , زرهي كردن.

haarukka

: چنگال , محل انشعاب , جند شاخه شدن.

haaskat

: مردار , لا شه , گوشت گنديده.

haaskata

: ويران كردن , خراب كردن, نابودي , خرابي , خرابه , ويرانه , تباهي , خراب كردن , فنا كردن , فاسد كردن, دور انداختن , اشغال , چيز دورانداخته , چيز بي مصرف, اشغال , مهمل , خاكروبه , زواءد گياهان , بصورت اشغال در اوردن, هرزدادن , حرام كردن , بيهوده تلف كردن , نيازمند كردن , بي نيرو و قوت كردن , ازبين رفتن , باطله , زاءد , اتلا ف.

haaskaus

: هرزدادن , حرام كردن , بيهوده تلف كردن , نيازمند كردن , بي نيرو و قوت كردن , ازبين رفتن , باطله , زاءد , اتلا ف.

haastaa

: فرا خواندن , فرا خوان, بمبارزه طلبيدن , رقابت كردن , سرپيچي كردن , سرتافتن , متهم كردن , طلب حق , گردن كشي , دعوت بجنگ, گپ زدن , دوستانه حرف زدن , سخن دوستانه , درددل , گپ, دعوت كردن , طلبيدن , خواندن , وعده گرفتن , مهمان كردن , وعده دادن, گفتگو , صحبت , حرف , مذاكره , حرف زدن.

haastaja

: رقابت , مسابقه, رقيب , هم چشم , حريف , هم اورد, هم اورد , رقيب , حريف , هم چشم , هم چشمي كننده , نظير , شبيه , هم چشمي , رقابت كردن.

haastattelu

: ديدار (براي گفتگو) مصاحبه , مذاكره , مصاحبه كردن.

haaste

: مراحل مختلف چيزي , پيشرفت تدريجي ومداوم , جريان عمل ,مرحله , دوره عمل , طرز عمل , تهيه كردن , مراحلي را طي كردن , بانجام رساندن , تمام كردن , فرا گرد , فراشد , روند , فرايند.

haava

: پيچانده , پيچ خورده , كوك شده , رزوه شده.(.vi .vt , .n) زخم , جراحت , جريحه , مجروح كردن , زخم زدن.

haavauma

: زخم , قرحه , زخم معده , قرحه دار كردن يا شدن , ريش كردن , ريش.

haavautua

: زخم شدن , توليد قرحه كردن , ريش شدن.

haavautuma

: زخم , قرحه , زخم معده , قرحه دار كردن يا شدن , ريش كردن , ريش.

haave

: خواب , خواب ديدن , رويا ديدن, ديد , بينايي , رويا , خيال , تصور , ديدن , يا نشان دادن (دررويا) , منظره , وحي , الهام , بصيرت.

haaveksija

: ادم خيال باف.

hahmo

: دخشه, شكل , رقم , پيكر.

hahmotella

: طرح كلي , رءوس مطالب.

hahmotelma

: رسم , نقشه كشي , قرعه كشي, طرح , انگاره , نقشه ساده , مسوده , شرح , پيش نويس ازمايشي , زمينه , خلا صه , ملخص , مسوده كردن , پيش نويس چيزي را اماده كردن.

hahmottaa

: جسم دادن (به) , مجسم كردن , دربرداشتن , متضمن بودن, طرح كلي , رءوس مطالب, طرح , انگاره , نقشه ساده , مسوده , شرح , پيش نويس ازمايشي , زمينه , خلا صه , ملخص , مسوده كردن , پيش نويس چيزي را اماده كردن.

hai

: سگ دريايي , كوسه ماهي , متقلب , گوش بري , گوش بري كردن.

haikailla

: ميل داشتن , ارزو كردن , ميل , ارزو , كام , خواستن , خواسته, ارزومند چيزي بودن , اشتياق داشتن , مردد ودودل بودن, ارزو كردن , اشتياق داشتن , مشتاق بودن.

haima

: لوزالمعده , خوش گوشت.

hairahtunut

: عيار , اواره , سرگردان , حادثه جو , كمراه , منحرف , بدنام

haista

: تعفن , گند , بوي بد دادن , بدبو كردن , تعفن داشتن , بد بودن.

haistaa

: بويايي , شامه , بو , رايحه , عطر , استشمام , بوكشي , بوييدن , بوكردن , بودادن , رايحه داشتن , حاكي بودن از.

haitallinen

: مضر , پرگزند.

haitari

: اكوردءون, ارغنون, عضو , الت , ارگان, يكنوع الت موسيقي بادي.

haitata

: بازداشتن , مانع شدن , ممانعت كردن.

haitta

: مانع شونده , منع كننده , بازدارنده , ترساننده, زيان , بي فايدگي , وضع نامساعد , اشكال, اشكال , مانع , زيان , بي فايدگي, امتياز به طرف ضعيف در بازي , اوانس , امتياز دادن , اشكال , مانع , نقص, پاگيري , بازماندگي , اذيت , ازار , مانع , سبب تاخير, مانع , عايق , رادع , محظور , اشكال , گير.

hajaantua

: پراكنده كردن , متفرق كردن, پراكندگي كردن , ازهم پاشيدن , اسراف كردن, پراكندن , پخش كردن , ازهم جدا كردن , پراكنده وپريشان كردن , افشاندن , متفرق كردن.

hajaantuminen

: تباين , انشعاب.

hajalla

: شكسته , شكسته شده , منقطع , منفصل , نقض شده , رام واماده سوغان گيري.

hajanainen

: شكسته , شكسته شده , منقطع , منفصل , نقض شده , رام واماده سوغان گيري, بي قاعده , پرت , بي ترتيب , درهم و برهم , بي ربط, منتشر شده , پراكنده , پخش شده , افشانده , افشاندن , پخش كردن , منتشر كردن, بي ربط , گسيخته , متلا شي , در رفته , نامربوط, متناقض , بي ربط, سوگند ملا يم , بخدا , : طاق , تك , فرد , عجيب و غريب , ادم عجيب , نخاله, ترك , انشعاب , دوبخشي , شكافتن, تك وتوك , تك تك , پراكنده , انفرادي , گاه وبيگاه, سرگردان , ولگردي , ولگرد , راه گذر , جانور بي صاحب , اواره كردن , سرگردان شدن , منحرف شدن , گمراه شدن.

hajanaisuus

: اسيمگي , پريشاني , درهم وبرهمي , اغتشاش , دست پاچگي, ناسازگاري , اختلا ف , دعوا , نزاع , نفاق , ناجور بودن , ناسازگار بودن, پراكندگي , تفرق, عدم ربط , عدم چسبندگي , ناجوري , عدم تطابق , ناسازگاري , تناقض.

hajareisin

: با پاهاي از هم گشاده (مثل سوار اسب شدن) , داراي پاي گشاد , گشادگشاد, با پاهاي گشاد از هم.

hajautettu

: توزيع شده.

hajauttaa

: عدم تمركز دادن , حكومت محلي دادن به, از حالت تغليظ خارج كردن.

hajoaminen

: ريزش , افاضه , انتشار , پخش.

hajonta

: توزيع , پخش.

hajota

: سقوط ناگهاني , درهم شكننده , فروريختن , درهم شكستن , از اثر انداختن , تجزيه كردن , طبقه بندي كردن , تقسيم بندي كردن, مجسمه نيم تنه , بالا تنه , سينه , انفجار , تركيدگي , تركيدن , خرد گشتن , ورشكست شدن , ورشكست كردن , بيچاره كردن, فروريختن , متلا شي

hajotelma

: تجزيه, عامل بندي , فاكتور گيري, تيغه , ديواره , وسيله يا اسباب تفكيك , حد فاصل , اپارتمان , تقسيم به بخش هاي جزء كردن , تفكيك كردن , جدا كردن.

hajottaa

: تفكيك كردن , تجزيه , انحلا ل, مجسمه نيم تنه , بالا تنه , سينه , انفجار , تركيدگي , تركيدن , خرد گشتن , ورشكست شدن , ورشكست كردن , بيچاره كردن, بسرعت رفتن , بسرعت انجام دادن , فاصله ميان دو حرف , اين علا مت ( ? ) , بشدت زدن , پراكنده كردن, خرد كردن , تجزيه شدن , فرو ريختن , از هم پاشيدن , فاسد شدن , متلا شي شدن ياكردن, برطرف كردن , دفع كردن , طلسم را باطل كردن, پراكنده كردن , متفرق كردن, پراكندگي كردن , ازهم پاشيدن , اسراف كردن, جزء , قطعه , پاره , جدا كردن , جداشدن, پراكندن , پخش كردن , ازهم جدا كردن , پراكنده وپريشان كردن , افشاندن , متفرق كردن, تصادم , خردشدگي , برخورد , خرد كردن , شكست دادن , درهم شكستن , بشدت زدن , منگنه كردن , پرس كردن , ورشكست شدن , درهم كوبيدن.

hajuste

: عطر , بوي خوش , معطر كردن.

haka

: دندان ناب , دندان انياب (در سگ و مانند ان) , نيش, قلا ب , چنگك , دام , تله , ضربه , بشكل قلا ب دراوردن ,كج كردن , گرفتاركردن , بدام انداختن , ربودن , گير اوردن.

hakanen

: تحريك احساسات , تجديد و احياي روحيه , بند شلوار , خط ابرو , بابست محكم كردن , محكم بستن , درمقابل فشار مقاومت كردن , اتل.

hakata

: تپيدن , زدن , كتك زدن , چوب زدن , شلا ق زدن ,كوبيدن , :ضرب , ضربان نبض وقلب , تپش , ضربت موسيقي , غلبه , پيشرفت , زنش, ريز ريز كردن , بريدن , جدا كردن , شكستن, بريدن , گسيختن , گسستن , چيدن , زدن , پاره كردن , قطع كردن , كم كردن , تراش دادن (الماس وغيره) , عبور كردن ,گذاشتن , برش , چاك , شكاف , معبر , كانال , جوي , تخفيف , بريدگي, كلنگ , سرفه خشك وكوتاه , چاك , برش , شكافي كه بر اثر بيل زدن يا شخم زده ايجاد ميشود , ضربه , ضربت , بريدن ,زخم زدن , خردكردن , بيل زدن , اسب كرايه اي , اسب پير , درشكه كرايه , نويسنده مزدور , جنده.

hakea

: نگران بودن , منتظر بودن , درجستجو بودن , بيمار بودن, تعقيب كردن , تعاقب كردن , تحت تعقيب قانوني قرار دادن , دنبال كردن , اتخاذكردن , پيگيري كردن , پيگرد كردن, جستجو , جستجو كردن, طلب كردن , پيگردي كردن.

hakea katseellaan

: همتا , جفت , قرين , همشان , عضو مجلس اعيان , صاحب لقب اشرافي , رفيق , برابر كردن , هم درجه كردن , بدرجه اشرافي (مثل كنت وغيره) رسيدن , برابر بودن با , بدقت نگريستن , باريك شدن , نمايان شدن , بنظررسيدن , همال.

hakkailla

: لا س , حركت تند وسبك , لا س زدن , اينسو وانسو جهيدن, تندرفتن , نقل مكان كردن, بال زني دسته جمعي , لرزش , اهتزاز , بال و پر زني , حركت سراسيمه , بال بال زدن(بدون پريدن) , لرزيدن , در اهتزاز بودن , سراسيمه بودن , لرزاندن.

hakusana

: ثبت , فقره , قلم , دخول , مدخل , ادخال.

halailla

: دراغوش گرفتن , در بر گرفتن , بغل كردن , پذيرفتن , شامل بودن.

halata

: دراغوش گرفتن , در بر گرفتن , بغل كردن , پذيرفتن , شامل بودن, دراغوش گرفتن , بغل كردن , محكم گرفتن.

halaus

: دراغوش گرفتن , بغل كردن , محكم گرفتن.

hali

: دراغوش گرفتن , بغل كردن , محكم گرفتن.

haljeta

: قطاري , پشت سر هم.

halkaisija

: مورب , اريب , دوگوشه , قاطع دو زاويه , قطر, قطر دايره , ضخامت , كلفتي, بادبان سه گوش جلو كشتي , لب زيرين , دهان , حرف , ارواره , نوسان كردن , واخوردن , پس زني , وقفه.

halkaista

: دونيم كردن , دو نصف كردن, جزء , قطعه , پاره , جدا كردن , جداشدن, ترك , انشعاب , دوبخشي , شكافتن.

halkeama

: كاف , رخنه , ترك , شكاف , ضربت , ترق تروق , تركانيدن , را بصدا دراوردن , توليد صداي ناگهاني وبلند كردن , شكاف برداشتن , تركيدن , تق كردن.

hallinta

: فرمان, كنترل, اداره , ترتيب , مديريت , مديران , كارفرمايي, اربابي , سلطه.

hallinto

: اداره ء كل , حكومت , اجرا , الغاء , سوگند دادن , تصفيه , وصايت , تقسيمات جزء وزارتخانه ها در شهرها , فرمداري, دولت , حكومت , فرمانداري , طرز حكومت هيلت دولت , عقل اختيار , صلا حديد.

hallintovalta

: اجازه , اختيار, تسلط , نفوذ , غلبه.

hallita

: فرمان, كنترل, چيره شدن , حكمفرما بودن , تسلط داشتن , تفوق يافتن, حكومت كردن , حكمراني كردن , تابع خود كردن , حاكم بودن , فرمانداري كردن , معيف كردن , كنترل كردن , مقرر داشتن, دانشور , چيره دست , ارباب , استاد , كارفرما , رءيس , مدير , مرشد , پير , خوب يادگرفتن , استاد شدن , تسلط يافتن بر , رام كردن, مسلط يا مشرف بودن بر , چشم پوشي كردن , چشم انداز, برتي جستن بر , فاءق امدن بر , بلندتربودن, جلوگيري كردن از , نگهداشتن , مهار كردن, قاعده , دستور , حكم , بربست , قانون , فرمانروايي , حكومت كردن , اداره كردن , حكم كردن , گونيا.

hallitsematon

: غيرقابل جلوگيري , كنترل ناپذير , غيرقابل نظارت.

hallitsija

: فرمانروا , حكمران , رءيس , سر , خط كش.

hallituksen raportti

: كتاب سفيد, گزارش هيلت دولت , نامه سفيد , كتاب سفيد.

hallitus

: دولت , حكومت , فرمانداري , طرز حكومت هيلت دولت , عقل اختيار , صلا حديد.

halpa

: ارزان , جنس پست , كم ارزش , پست, ارزان , كم خرج , معقول , صرفه جو , ساده.

haltia

: جن , پري, پري , جن , افسونگري , ساحره.

halu

: ميل داشتن , ارزو كردن , ميل , ارزو , كام , خواستن , خواسته.

haluamaton

: بي ميل , بي تمايل.

halukas

: مايل , راضي , حاضر , خواهان , راغب.

haluta

: ميل داشتن , ارزو كردن , ميل , ارزو , كام , خواستن , خواسته, خيال , وهم , تصور , قوه مخيله , هوس , تجملي , تفنني , علا قه داشتن به , تصور كردن, خواست , خواسته , خواستن , لا زم داشتن , نيازمند بودن به , نداشتن , كم داشتن , فاقد بودن , محتاج بودن , كسر داشتن , فقدان , نداشتن , عدم , نقصان , نياز , نداري, خواستن , ميل داشتن , ارزو داشتن , ارزو كردن , ارزو , خواهش , خواسته , مراد , حاجت , كام , خواست , دلخواه.

haluton

: بي ميل , بي تمايل.

haluttu

: قابل انتخاب , واجد شرايط , مطلوب.

halveksia

: بي اهميتي , كم گرفتن , ناچيز پنداشتن, بي احترامي , بي حرمتي , اهانت , عدم رعايت.

halveksittu

: پايه , مبنا , پايگاه, قابل تحقير , خوار , پست, ميانه , متوسط , وسطي , واقع دروسط , حد وسط , متوسط , ميانه روي , اعتدال , منابع درامد , عايدي , پست فطرت , بدجنس , اب زيركاه , قصد داشتن , مقصود داشتن , هدف داشتن , معني ومفهوم خاصي داشتن , معني دادن , ميانگين, پست , فرومايه , فاسد , بداخلا ق , شرم اور , زننده.

halveksua

: خوار شمردن , حقير شمردن, خوار شمردن , حقير شمردن , تحقير كردن , نفرت داشتن, اهانت , استغنا , عار (داني) , تحقير , خوار شمردن, تمسخر , تحقير , بي اعتنايي , حقارت , خوار شمردن , اهانت كردن , استهزاء كردن , خردانگاري , خردانگاشتن.

halveksunta

: تحقير , اهانت , خفت , خواري, بي ادبي , بي تربيتي , خشونت , تندي , عدم نزاكت, بي احترامي , بي حرمتي , اهانت , عدم رعايت.

hame

: دامن لباس , دامنه , دامنه كوه , حومه شهر , حوالي , دامن دوختن , دامن دار كردن , حاشيه گذاشتن به , از كنار چيزي رد شدن , دور زدن , احاطه كردن.

hammas

: دندان ناب , دندان انياب (در سگ و مانند ان) , نيش, دندان , دندانه , نيش , داراي دندان كردن , دندانه دار كردن , مضرس كردن.

hammasharja

: مسواك دندان.

hammaspyr

: چرخ دندانه دار , چرخ دنده.

hammassrky

: دندان درد , درد دندان.

hammastahna

: خمير دندان.

hammastikku

: خلا ل دندان , دندان كاو.

hampaanjuuri

: دندان ناب , دندان انياب (در سگ و مانند ان) , نيش.

hamstrata

: نهانگاه , ذخيره گاه , چيز نهان شده , مخزن , پنهان كردن, اندوخته , ذخيره , احتكار , ذخيره كردن, احتكاركردن , انباشتن , گنج, انداختن , كنار گذاشتن, انبار كردن , ذخيره كردن (درمحل مخفي براي اينده) , انباشتن , محبوس كردن , پنهانگاه.

hamuilla

: كورمالي , دست مالي , كورمالي كردن , در تاريكي پي چيزي گشتن , ازمودن.

hamuta

: كورمالي , دست مالي , كورمالي كردن , در تاريكي پي چيزي گشتن , ازمودن.

han

: همانا , حتما , مطملنا, براستي , راستي , حقيقتا , واقعا , هر اينه , در واقع , همانا , في الواقع , اره راستي, سريع تر , بلكه , بيشتر , تا يك اندازه , نسبتا , با ميل بيشتري , ترجيحا, يقينا , محققا , مسلما , بطور حتم.

hana

: شير اب , شير بشكه, شير اب , ضربت اهسته , ضربات اهسته وپيوسته زدن , شير اب زدن به , از شير اب جاري كردن , بهره برداري كردن از , سوراخ چيزيرا بند اوردن.

hangata

: ماليدن , سودن , ساييدن , پاك كردن , اصطكاك پيدا كردن , ساييده شدن.

hanhi

: قاز , غاز , ماده غاز , گوشت غاز , ساده لوح واحمق , سيخ زدن به شخص , به كفل كسي سقلمه زدن , مثل غاز يا گردن دراز حمله ور شدن وغدغد كردن , اتو , اتو كردن , هيس , علا مت سكوت.

hankala

: پيچيده , مختلط, سخت , دشوار , مشكل , سخت گير , صعب , گرفتگير, سخت , سفت , دشوار , مشكل , شديد , قوي , سخت گير , نامطبوع , زمخت , خسيس , درمضيقه.

hankala tilanne

: سر , كله , راس , عدد , نوك , ابتداء , انتها , دماغه , دهانه , رءيس , سالا ر , عنوان , موضوع , منتها درجه , موي سر , فهم , خط سر , فرق , سرصفحه , سرستون , سر درخت , اصلي , عمده , مهم , : سرگذاشتن به , داراي سركردن , رياست داشتن بر , رهبري كردن , دربالا واقع شدن, تنگ , باريك , دشوار , باب , بغاز , تنگه , در مضيقه , در تنگنا , تنگنا.

hankaluus

: مسلله , مشكل.

hankausaine

: ساينده , تراشنده , سوزش اور , سايا.

hankautuma

: خراش , سايش , ساييدگي, پوست رفتگي , تراش, پنجول زدن , با ناخن و جنگال خراشيدن , خاراندن , پاك كردن , زدودن , باكهنه ياچيزي ساييدن يا پاك كردن , تراشيدن , خراشيدن , خراش , اثر خراش , گير , گرفتاري, خراشيدن , خاراندن , خط زدن , قلم زدن , خراش , تراش.

hanke

: عمل تهوراميز , امرخطير , اقدام مهم , , سرمايه گذاري , تشكيلا ت اقتصادي , مبادرت بكاري كردن , اقدام كردن.

hanki

: كبره , كبره بستن , قسمت خشك و سخت نان , پوست نان , قشر , پوسته سخت هر چيزي , ادم جسور و بي ادب, برف , برف باريدن , برف امدن, تره تيزك سنگي , برف باد اورد , برف توده.

hankkia

: بدست اوردن , حاصل كردن , اندوختن , پيداكردن, دست يافتن , رسيدن , ناءل شدن , موفق شدن , تمام كردن , بدست اوردن , بانتهارسيدن , زدن, بدست اوردن , فراهم كردن , گرفتن.

hansikas

: دستكش, دستكش داراي يك جا براي چهار انگشت ويكجا براي انگشت شست.

hansikaslokero

: جعبه كوچك مخصوص اچار و غيره در جلو اتومبيل , جعبه داش بورد.

hapan

: ترش , حامض , سركه مانند , داراي خاصيت اسيد , جوهر اسيد , ترشرو , بداخلا ق , بدجنسي , جوهر , محك, ترش , تند , ترش بودن , مزه اسيد داشتن , مثل غوره وغيره) , ترش شدن.

haparoida

: كورمالي , دست مالي , كورمالي كردن , در تاريكي پي چيزي گشتن , ازمودن.

happi

: اكسيژن , اكسيژن دار.

happo

: ترش , حامض , سركه مانند , داراي خاصيت اسيد , جوهر اسيد , ترشرو , بداخلا ق , بدجنسي , جوهر , محك.

hapuilla

: كورمالي , دست مالي , كورمالي كردن , در تاريكي پي چيزي گشتن , ازمودن.

harakka

: كلا غ جاره , زاغي , كلا غ زاغي , ادم وراج , زن بد دهن.

harava

: شيار , اثر , شن كش , چنگك , چنگال , خط سير , جاي پا , جاده باريك , شكاف , خميدگي , شيب , هرزه , فاجر , بد اخلا ق , فاسد , رگه , سفر , با سرعت جلو رفتن , با چنگك جمع كردن , جمع اوري كردن.

haravoida

: شيار , اثر , شن كش , چنگك , چنگال , خط سير , جاي پا , جاده باريك , شكاف , خميدگي , شيب , هرزه , فاجر , بد اخلا ق , فاسد , رگه , سفر , با سرعت جلو رفتن , با چنگك جمع كردن , جمع اوري كردن.

harha

: سفسطه , دليل سفسطه اميز , استدلا ل غلط, فريب , گول , حيله , خيال باطل , وهم.

harhaanjohtaa

: فريفتن , فريب دادن , گول زدن , اغفال كردن , مغبون كردن, فريب دادن , اغفال كردن, گمراه كردن , باشتباه انداختن , فريب دادن.

harhaanjohtava

: بي راهه , كج , غير مستقيم , منحرف , گمراه, غلط , سفسطه اميز, مايل , مورب.

harhainen

: پيشقدر دار.

harhaluulo

: سفسطه , دليل سفسطه اميز , استدلا ل غلط.

harhauttaa

: توپ زدن , حريف را از ميدان دركردن , توپ , قمپز , چاخان , سراشيب , پرتگاه, وانمود , نمايش دروغي , تظاهر , خدعه , فريب , حمله خدعه اميز , وانمود كردن.

harhautus

: شاه ماهي سرخ , موضوع مطرح شده براي فرار از طرح موضوع مورد بحث , پي نخود سياه فرستادن.

harja

: پاك كن , ماهوت پاك كن , ليف , كفش پاك كن و مانند ان , قلم مو , علف هرزه , ماهوت پاك كن زدن , مسواك زدن , ليف زدن , قلم مو زدن , نقاشي كردن , تماس حاصل كردن واهسته گذشتن , تندگذشتن , بروس لوله, تاج , كلا له , قله , يال , بالا ترين درجه , به بالا ترين درجه رسيدن , ستيغ.

harjaksinen

: زبر , داراي موي زبر , جنگي.

harjoitella

: مشق , ورزش , تمرين , تكرار , ممارست , تمرين كردن , ممارست كردن , پرداختن , برزش , برزيدن, گفتن , تمرين كردن , تكرار كردن, قطار , سلسله , تربيت كردن.

harjoittaa

: بكار بردن , بكار زدن , استعمال كردن , اجرا كردن , اعمال كردن , متصل كردن , بهم بستن , درخواست كردن , شامل شدن , قابل اجرا بودن, مزد , دستمزد , اجرت , كار مزد , دسترنج , حمل كردن , جنگ بر پا كردن , اجير كردن , اجر.

harjoittelija

: كار اموز , فرهيختگر.

harjoittelu

: مشق , ورزش , تمرين , تكرار , ممارست , تمرين كردن , ممارست كردن , پرداختن , برزش , برزيدن.

harjoitus

: تمرين , مشق نظامي , مته زدن , مته , تعليم دادن , تمرين كردن, ورزش , تمرين , مشق , عمل كردن , استعمال كردن , تمرين دادن , بكارانداختن.

harjoitustehtv

: ورزش , تمرين , مشق , عمل كردن , استعمال كردن , تمرين دادن , بكارانداختن.

harjus

: ماهيان وابسته به ماهي قزل الا.

harkita

: ارزيابي كردن , تقويم كردن , تخمين زدن, قدر , اعتبار , اقدام , رعايت ارزش , نظر , شهرت , ارجمندشمردن , لا يق دانستن , محترم شمردم, ملا حظه , مراعات , رعايت , توجه , درود , سلا م , بابت , باره ,نگاه , نظر , ملا حظه كردن , اعتنا كردن به , راجع بودن به , وابسته بودن به , نگريستن , نگاه كردن , احترام.

harkitsematon

: بي احتياط , بي تدبير, بي احتياط , بي ملا حظه, فاقد حس تشخيص , بي تميز , بي احتياط , بي ملا حظه, تند , عجول , بي پروا , بي احتياط , محل خارش يا تحريك روي پوست , جوش , دانه.

harkittava asia

: چگونگي , شرح , تفصيل , رويداد , امر , پيشامد , شرايط محيط , اهميت, ملا حظه , رسيدگي , توجه , مراعات.

harkittu

: بافكر باز ودرست , با انديشه صحيح , مطرح شده, كلمه پسونديست بمعني' راه و روش و طريقه و جنبه' و' عاقل.'

harmaa

: خاكستري , كبود , سفيد(درمورد موي سرو غيره) , سفيد شونده , روبه سفيدي رونده , باستاني , كهنه , پير , نا اميد , بد بخت , بيرنگ, خاكستري, خاكستري , قزل , سرخ تيره , موي سفيد , خرس خاكستري امريكا , نيشخند زدن , ناليدن , خاكستري كردن.

harmaanruskea

: رنگ قهوه اي كمرنگ , سمند , خاكي , اسب كهر , سماجت كردن , ازار دادن.

harmi

: ازردن, اسيب , صدمه , اذيت , زيان , ضرر , خسارت , اسيب رساندن (به) , صدمه زدن , گزند.

harmonia

: هم اهنگي , هم صدايي , توافق صدا, هارموني , تطبيق , توازن , هم اهنگي , همسازي.

harmonikka

: اكوردءون, ارغنون, عضو , الت , ارگان, يكنوع الت موسيقي بادي.

harmoninen

: هم اهنگ , موزون , هارمونيك , همساز.

harrastaja

: مريد , جانسپار , فدايي , مخلص , پارسا , زاهد , هواخواه , مجاهد.

hartia

: شانه , دوش , كتف , هرچيزي شبيه شانه , جناح , باشانه زور دادن , هل دادن.

harva

: شل , سست , لق , گشاد , ول , ازاد , بي ربط , هرزه , بي بندوبار , لوس وننر , بي پايه , بي قاعده , رهاكردن , دركردن(گلوله وغيره) , منتفي كردن , برطرف كردن , شل وسست شدن , نرم وازاد شدن , حل كردن , از قيد مسلوليت ازاد ساختن , سبكبار كردن , پرداختن.

harvoin

: بسيار كم , بندرت , خيلي كم , ندرتا.

hasis

: حشيش , بنگ.

hassu

: مضحك , خنده دار , خنده اور , عجيب , بامزه.

hattu

: كلا ه , كلا ه كاردينالي.

haudata

: بخاك سپردن , دفن كردن , از نظر پوشاندن, فراموش كردن , فراموشي , صرفنظر كردن , غفلت.

haukata

: گاز گرفتن , گزيدن , نيش زدن , گاز , گزش , گزندگي , نيش, لقمه يا تكه كوچك , گاز زدن , اندك اندك خوردن , مثل بز جويدن, چيدن , كندن , كلنگ زدن و(به) , باخلا ل پاك كردن , خلا ل دندان بكاربردن , نوك زدن به , برگزيدن , بازكردن(بقصد دزدي) , ناخنك زدن , عيبجويي كردن , دزديدن , كلنگ , زخمه , مضراب , خلا ل دندان , خلا ل گوش (toothpick) , هرنوع الت نوك تيز.

hauki

: كلنگ دوسر , نيزه دسته چوبي , ميخ نوك تيز , نوك نيزه , هرچيز نوك تيز , قله كوه نوك تيز , اردك ماهي , عزيمت كردن , سريعا رفتن , رحلت كردن , نيزه زدن , باچيز نوك تيزسوراخ كردن.

haukka

: قوش , شاهين , باز , توپ قديمي, باز , قوش , شاهين , بابازشكار كردن , دوره گردي كردن , طوافي كردن , جار زدن و جنس فروختن , فروختن.

haukku

: پوست درخت , عوعو , وغ وغ كردن , پوست كندن.

haukkua

: پوست درخت , عوعو , وغ وغ كردن , پوست كندن.

haukotella

: خميازه , نگاه خيره با دهان باز , خلا ء , خميازه كشيدن , دهان را خيلي باز كردن , با شگفتي نگاه كردن , خيره نگاه كردن, دهن دره كردن , خميازه كشيدن , با حال خميازه سخن گفتن , دهن دره.

haukotus

: خميازه , نگاه خيره با دهان باز , خلا ء , خميازه كشيدن , دهان را خيلي باز كردن , با شگفتي نگاه كردن , خيره نگاه كردن, انحراف كشتي از مسير خود , انحراف , تجاوز از حدود , از مسير خود منحرف شدن, دهن دره كردن , خميازه كشيدن , با حال خميازه سخن گفتن , دهن دره.

hauli

: چارپاره , ساچمه درشت.

haulikko

: تفنگ ساچمه اي.

haupitsi

: خمپاره انداز , توپ كوتاه لوله.

hauras

: ترد , شكننده , بي دوام , زودشكن.

hauta

: قبر , گودال , سخت , بم , خطرناك , بزرگ , مهم , موقر , سنگين , نقش كردن , تراشيدن , حفر كردن , قبر كندن , دفن كردن, گور , ارامگاه , قبر , در گرو قرار دادن , مقبره.

hautoa

: بر خوابيدن , روي تخم خوابيدن , جوجه كشي كردن.

havahtua

: بيدار شدن , بيدار ماندن , بيدار كردن , بيدار.

havainnollistaa

: توضيح دادن , بامثال روشن ساختن , شرح دادن , نشان دادن , مصور كردن , اراستن , مزين شدن.

havainto

: چيز درك شده , چيز مفهوم , ادراكات , درك, درك , ادراك , مشاهده قوه ادراك , اگاهي , دريافت.

havaintokyky

: درك , ادراك , مشاهده قوه ادراك , اگاهي , دريافت.

havaita

: دريافتن , درك كردن , فهميدن , فرا گرفتن, يافتن , كشف كردن, پي بردن , دريافتن , يافتن , پيدا كردن , كشف كردن , مكشوف ساختن, پيدا كردن , يافتن , جستن , تشخيص دادن , كشف كردن , پيدا كردن , چيز يافته , مكشوف , يابش, ياداشت , تبصره , توجه كردن , ذكر كردن, ملا حضه كردن , اخطار , اگهي, درك كردن , دريافتن , مشاهده كردن , ديدن , ملا حظه كردن, خال , نقطه , لك , موضع , بجا اوردن.

havitella

: ارزومند چيزي بودن , اشتياق داشتن , مردد ودودل بودن.

hawaijilainen

: اهل هاوايي , مربوط به هاوايي.

he (persons)

: انها , ايشان , انان.

he

: ايشان را , بايشان , بانها, انها , ايشان , انان.

hedelm

: ميوه , بر , سود , فايده , فرزند , ميوه دادن , ثمر.

hedelm itys

: حاملگي , لقاح تخم وشروع رشد جنين , ادراك , تصور, لقاح , عمل كود دادن.

hehku

: تابش , درخشندگي , شكوه, شيد , تابندگي , تشعشع , درخشندگي , پرتو, درخشندگي , شكوه , جلا ل , تشعشع , نور افشاني, تابيدن , درخشيدن , نورافشاندن , براق كردن , روشن شدن , روشني , فروغ , تابش , درخشش.

hehkua

: تابيدن , برافروختن , تاب امدن , قرمز شدن , در تب و تاب بودن , مشتعل بودن , نگاه سوزان كردن , تابش , تاب , برافروختگي , محبت , گرمي.

hehkuva

: درحال اشتعال , در حالت هيجان , تابان , مشتعل و فروزان

hei

: چيزهاي كناري ياثانوي , فرعي , خداحافظ, هالو (كلمه اي كه در گفتگوي تلفني براي صدا كردن طرف بكار ميرود) , سلا م كردن, فرياد خوش امد مثل هالو و چطوري و همچنين بجاي اهاي بكار ميرود.

heid n (persons)

: شان , خودشان , مال ايشان , مال انها.

heidn

: شان , خودشان , مال ايشان , مال انها.

heijastava

: وابسته به اينه طبي يا سپكولوم.

heijaste

: بازتاب , واكنش , عكس العمل غيرارادي.

heijastin

: بازتابنده , جسم منعكس كننده , جسم صيقلي , الت انعكاس.

heijastua

: بازتابيدن , منعكس كردن , تامل كردن.

heijastus

: انعكاس , باز تاب , انديشه , تفكر , پژواك.

heijastuvuus

: بازتاب پذيري.

heikent

: ناتوان كردن , ضعيف كردن, سست كردن , ضعيف كردن.

heiket

: كاهش , شيب پيدا كردن , رد كردن , نپذيرفتن , صرف كردن(اسم ياضمير) , زوال , انحطاط , خم شدن , مايل شدن , رو بزوال گذاردن , تنزل كردن , كاستن, غروب كردن , غرق شدن , روي كاغذ امدن , پايين رفتن, رو بكاهش گذاشتن , نقصان يافتن , كم شدن , افول , كم و كاستي , وارفتن , به اخر رسيدن, موم , مومي شكل , شمع مومي , رشد كردن , زياد شدن , رو به بدر رفتن , استحاله يافتن.

heikko ni

: روي هوايا اب شناور ساختن , وزش نسيم , بهوا راندن , بحركت در اوردن.

heikko

: ضغيف , كم زور , ناتوان , عاجز , سست , نحيف, نازك , سست , نحيف , شكننده , زودگذر , سست در برابر وسوسه شيطاني , گول خور , بي مايه, فقير , مسكين , بينوا , بي پول , مستمند , معدود , ناچيز , پست , نامرغوب , دون, بيمار , ناخوش , ناتوان , رنجور, سست , كم دوام , ضعيف , كم بنيه , كم زور , كم رو.

heila

: دوست پسر , رفيق.

heilahtelu

: اختلا ف , دگرگوني , تغيير , ناپايداري , بي ثباتي , تغييرپذيري , وابسته به تغيير و دگرگوني.

heilua

: ارتعاش , تكان , لرزش , تزلزل , لرز , تكان دادن , جنباندن , اشفتن , لرزيدن, اين سو وان سو جنبيدن , تاب خوردن , در نوسان بودن , تاب , نوسان , اهتزاز , سلطه حكومت كردن , متمايل شدن يا كردن و بعقيده اي.

heilua edestakaisin

: متزلزل شدن , فتور پيدا كردن , دو دل بودن , ترديد پيدا كردن , تبصره قانون , نوسان كردن, بافتن , درست كردن , ساختن , بافت , بافندگي.

heilunta

: كج شدن, اين سو وان سو جنبيدن , تاب خوردن , در نوسان بودن , تاب , نوسان , اهتزاز , سلطه حكومت كردن , متمايل شدن يا كردن و بعقيده اي, كجي , كج كردن كج شدن.

heiluri

: اونگ , جسم اويخته , پاندول , نوسان , تمايل.

heiluttaa

: زرق وبرق دادن (شمشير) , باهتزاز دراوردن (شمشير وتازيانه) , تكان دادن سلا ح (ازروي تهديد), پرت كردن , انداختن , افكندن , پرتاب , جفتك پراني , بيرون دادن , روانه ساختن, تزءينات نگارشي , جلوه , رشد كردن , نشو ونما كردن , پيشرفت كردن , زينت كاري كردن , شكفتن , برومند شدن , اباد شدن , گل كردن, تكان نوساني دادن , جنباندن , نوسان كردن , سنگ , تخته سنگ يا صخره , سنگ خاره , صخره , جنبش , تكان, ارتعاش , تكان , لرزش , تزلزل , لرز , تكان دادن , جنباندن , اشفتن , لرزيدن.

heimo

: تبار , قبيله , طايفه , ايل , عشيره , قبايل.

hein

: علف خشك , گياه خشك كرده , يونجه خشك , حشك كردن (يونجه ومانند ان) , تختخواب , پاداش.

hein sirkka

: ملخ , اتش بازي كوچك.

hein t

: علف خشك , گياه خشك كرده , يونجه خشك , حشك كردن (يونجه ومانند ان) , تختخواب , پاداش.

heinkuu

: ماه ژوءيه.

heinsorsa

: اردك وحشي , نوعي مرغابي وحشي.

heit (persons)

: ايشان را , بايشان , بانها.

heitin

: هاون , هاون داروسازي , خمپاره , شفته , ساروج كردن , باخمپاره زدن.

heitt henkens

: مردن , درگذشتن.

heitt

: پرتاب , پرت , لگد , پرتاب كردن , پرت كردن , انداختن, قير , پرتاب , ضربت باچوگان , نصب , استقرار , اوج پرواز , اوج , سرازيري , جاي شيب , پلكان , دانگ صدا , زيروبمي صدا , استواركردن , خيمه زدن , برپاكردن , نصب كردن , توپ رابه طرف چوگان زن پرتاب كردن , توپ را زدن, پرتاب , انداختن , پرت كردن , افكندن , ويران كردن.

heitto

: پرتاب , پرت , لگد , پرتاب كردن , پرت كردن , انداختن, پرتاب , انداختن , پرت كردن , افكندن , ويران كردن.

heittomerkki

: نقل كردن , مظنه دادن , نشان نقل قول.

hekottaa

: صداي مرغ درحالت تخم گذاري , غدغد (مثل غاز) , وراجي , هرزه درايي , قات قات كردن.

hela

: استر برنجي يا فلزي , عايق , غلا ف حيله گردان, حلقه يا بست فلزي ته عصا , حلقه , بست فلزي زدن, جفت سازي , سوار كني , لوازم, اثاثه , اثاث خانه , سامان , اسباب , وسايل , مبل, پايه , نگين دار , ارايش , اسباب , سوار شدن يا كردن.

hele

: تابناك , روشن , درخشان , تابان , افتابي , زرنگ , باهوش, شناور , سبك , سبكروح , خوشدل, بشاش , خوش روي, مليح , دلپذير , داراي ملودي.

helium

: او (ان مرد) , جانور نر, گاز خورشيد , بخار افتاب , گاز هليوم.

hell

: نجيب , با تربيت , ملا يم , ارام , لطيف , مهربان , اهسته , ملا يم كردن , رام كردن , ارام كردن, نازك , حساس , لطيف , دقيق , ترد ونازك , باريك , محبت اميز , باملا حظه , حساس بودن , ترد كردن , لطيف كردن , انبار , اراءه دادن , تقديم كردن , پيشنهاد , پول رايج , مناقصه ومزايده.

hella

: رسايي , چشم رس , تيررس , برد , دسترسي , حدود , خط مبنا , منحني مبنا , درصف اوردن , اراستن , مرتب كردن , ميزان كردن , عبور كردن , مسطح كردن , سير و حركت كردن, بخاري , فرخوراك پزي , گرمخانه , كوره.

helle

: گرما , گرمي , حرارت , تندي , خشم , عصبانيت , اشتياق , وهله , نوبت , تحريك جنسي زنان , طلب شدن جانور , فحليت , گرم كردن , برانگيختن , بهيجان امدن.

hellit

: تحقق يافتن , وقوع يافتن.

helma

: اغوش , سينه , بغل , بر , پيش سينه , بااغوش باز پذيرفتن ,دراغوش حمل كردن , رازي رادرسينه نهفتن , داراي پستان شدن (درمورد دختران), سبحاف اهم (صدايي كه براي صاف كردن سينه دراورند) , سينه صاف كردن , تمجمج كردن , لبه , كناره دار كردن , لبه دار كردن , حاشيه دار كردن , احاطه كردن, لبه انتهاي تحتاني لباس وپيراهن وكت, دامن لباس , لبه لباس , سجاف , محيط , محل نشو ونما , اغوش , سركشيدن , حريصانه خوردن , ليس زدن , با صدا چيزي خوردن , شلپ شلپ كردن , تاه كردن , پيچيدن.

helmi

: مهره , دانه تسبيح , خرمهره , منجوق زدن , بريسمان كشيدن , مهره ساختن, مرواريد , در , لولو , اب مرواريد , مردمك چشم , صدف , بامرواريد اراستن , صدف واركردن , مرواريدي.

helmikuu

: فوريه.

helminauha

: كنار دريا , كنار رود , كرانه , بندرگاه , رشته , لا , لا يه ,رودخانه , مجرا , مسير , رسيدن , بصخره خوردن كشتي , تنها گذاشتن , گير افتادن , متروك ماندن , بهم بافتن وبصورت طناب دراوردن, زه , زهي , نخ , ريسمان , رشته , سيم , رديف , سلسله , قطار , نخ كردن (باسوزن و غيره) , زه انداختن به , كشيدن , :ريش ريش , نخ مانند , ريشه اي , چسبناك , دراز , به نخ كشيدن (مثل دانه هاي تسبيح) , بصف كردن , زه داركردن.

helposti

: به اساني.

helposti muistettava lyhenne

: وابسته به قوه حافظه.

helposti venyv

: كشيدن , امتداددادن , بسط دادن , منبسط كردن , كش امدن , كش اوردن , كش دادن , گشادشدن , :بسط , ارتجاع , قطعه(زمين) , اتساع , كوشش , خط ممتد , دوره , مدت.

helpottaa

: سبك كردن , ارام كردن , كم كردن, اساني , سهولت , اسودگي , راحت كردن , سبك كردن , ازاد كردن, اسان كردن , تسهيل كردن , كمك كردن.

helpotus

: كاهش , تخطفيف , فروكش , جلوگيري , غصب, وقفه , شكاف , فاصله , التقاي دو حرف با صدا, توقف , وقفه , تعطيل , ايست , تعليق , بي تكليفي , اويزان , اويزاني , اندروا , اونگان , اندروايي , اويزش.

helppo

: اسان , سهل , بي زحمت , اسوده , ملا يم , روان , سليس, اسان , باساني , باساني قابل اجرا , سهل الحصول, ساده.

helppous

: سهولت , امكان , وسيله.

helvetin esikartano

: كنار دوزخ , برزخ.

helvetti

: دوزخ , جهنم , عالم اموات , عالم اسفل , سروصدا راه انداختن.

helyt

: گلوبند , النگو, چيزقشنگ وبي مصرف , اسباب بازي بچه, زيور الا ت , كلا ه برداري , نمايش پر سر وصدا و تو خالي, بازيچه , چيز قشنگ بي مصرف , چيز جزءي , چيز ناقابل, تازگي , نوظهوري , چيز تازه , چيز نو, گول زنك , چيز كم خرج , جواهر بدلي , دزدكي وزير جلي كار كردن.

hemmotella

: بچه , كودك , طفل , نوزاد , مانند كودك رفتار كردن , نوازش كردن, خروس باز , خروس جنگي, نيم پزكردن , اهسته جوشاندن يا پختن , بادقت زياد بكاري دست زدن , نازپرورده كردن , نوازش كردن, بره دست اموز , بچه نازپرورده, بيش ازميزان احتياج كارمند گرفتن , استخدام كارمند اضافي, مخالفت نكردن , مخالف نبودن , رها ساختن , افراط كردن (دراستعمال مشروبات و غيره) , زياده روي كردن , شوخي كردن , دل كسي را بدست اوردن , نرنجاندن, ادم ناز پرورده , شخص زن صفت , ناز كشيدن, بناز پروردن , نازپرورده , متنعم كردن.

hemmottelu

: بخشيدن , لطف كردن , از راه افراط بخشيدن , ولخرجي كردن , غفو كردن , زياده روي , افراط.

hengenlahja

: استادان دانشكده يا دانشگاه , استعداد , قوه ذهني , استعداد فكري, پيمانه , واحد.

hengenvaarallinen

: فوق العاده خطرناك , بسيار وحشتناك (مثل سرعت زياد).

hengiss

: زنده , در قيد حيات , روشن , سرزنده , سرشار , حساس.

hengitt sis n

: تنفس كردن , تو كشيدن , در ريه فروبردن , استنشاق كردن , بداخل كشيدن , استشمام كردن.

hengitt ulos

: بيرون دادن , زفيركردن , دم براوردن.

hengitt

: دم زدن , نفس كشيدن , استنشاق كردن, دم زدن , نفس كشيدن , تنفس كردن , اميد تازه پيدا كردن , بو كردن , بهوش امدن.

hengstynyt

: بي نفس , بي جان , نفس نفس زنان , مشتاق.

henke salpaava

: بي نفس , بي جان , نفس نفس زنان , مشتاق.

henkev

: باروح , زنده , جالب توجه , سرزنده , از روي نشاط , با سرور وشعف, بذله گو , لطيفه گو , شوخ , لطيفه دار , كنايه دار.

henki

: جان , زندگي , حيات , عمر , رمق , مدت , دوام , دوران زندگي , موجود , موجودات , حبس ابد, شخص , نفر , ادم , كس , وجود , ذات , هيكل, , روح , جان , روان , رمق , روحيه , جرات , روح دادن , بسرخلق اوردن.

henki-

: روحاني , معنوي , روحي , غير مادي , بطور روحاني.

henkil

: شخص , فرد , تك , منحصر بفرد , متعلق بفرد, شخص , نفر , ادم , كس , وجود , ذات , هيكل.

henkilkunta

: استادان دانشكده يا دانشگاه , استعداد , قوه ذهني , استعداد فكري, چوب بلند , تير , چوب پرچم , ستاد ارتش , كارمندان , پرسنل , افسران وصاحبمنصبان , اعضاء , هيلت , با كارمند مجهز كردن وشدن.

henkinen

: روحاني , معنوي , روحي , غير مادي , بطور روحاني.

henkivartija

: گاردمخصوص , مستحفظ شخص.

hepenet

: گلوبند , النگو, چيزقشنگ وبي مصرف , اسباب بازي بچه, زيور الا ت , كلا ه برداري , نمايش پر سر وصدا و تو خالي, بازيچه , چيز قشنگ بي مصرف , چيز جزءي , چيز ناقابل, تازگي , نوظهوري , چيز تازه , چيز نو, گول زنك , چيز كم خرج , جواهر بدلي , دزدكي وزير جلي كار كردن.

heppu

: مرد , شخص , ادم , مردكه , يارو, شخص , مرد , يارو , فرار , گريز , با طناب نگه داشتن , با تمثال نمايش دادن , استهزاء كردن , جيم شدن, مرد , انسان , شخص , بر , نوكر , مستخدم , اداره كردن , گرداندن (امور) , شوهر , مهره شطرنج , مردي.

heprea

: زبان عبري , عبراني , يهودي.

heprealainen

: زبان عبري , عبراني , يهودي.

her tt

: بيدار كردن , برانگيختن , تحريك كردن, بيدار كردن , بيدار شدن, بيرون كشيدن , استخراج كردن , استنباط كردن, , احضاركردن , فراخواندن , برگرداندن , بيرون كشيدن, اتش , حريق , شليك , تندي , حرارت , اتش زدن ,افروختن , تفنگ ياتوپ را اتش كردن , بيرون كردن , انگيختن, انگيختن , باصرار وادار كردن , تحريك كردن, برانگيختن , تحريك كردن , وادار كردن, روشن شدن , گرفتن , برافروختن, تحريك كردن , دامن زدن , برانگيختن , برافروختن , خشمگين كردن, بيداري , شب زنده داري , شب نشيني , احياء , شب زنده داري كردن , از خواب بيدار كردن , رد پا , دنباله كشتي.

her tyskello

: ساعت شماطه اي.

herjata

: طعمه دادن , خوراك دادن , طعمه رابه قلا ب ماهيگيري بستن , دانه , چينه , مايه تطميع , دانه ء دام, كفرگويي كردن , به مقدسات بي حرمتي كردن, نفرين , دشنام , لعنت , بلا , مصيبت , نفرين كردن , ناسزا گفتن , فحش دادن, فحش , لعنت , فحش دادن , نفرين كردن, شانه كردن , سخت بازپرسي كردن از , سوال پيچ كردن , بباد طعنه گرفتن , شانه, اسم خاص مذكر , ادم گردن فراز , خودنما , لا ف زدن , قلدري كردن , يكي از فرزندان پريام (پرءام), ناسزا , سوگند خوردن , قسم دادن , فحش , ناسزا گفتن.

herkk

: درست , دقيق, نفيس , بديع , عالي , دلپسند , مطبوع , حساس , دقيق , شديد , سخت, حساس , نفوذ پذير , داراي حساسيت.

herkku

: هر چيز ظريف و عالي , گوشت يا خوراك لذيذ , مطبوع, ظرافت , دقت , نازك بيني , خوراك لذيذ, زن كامل و محترمه از طبقات پايين , شيريني , چيز خوردني , مغز گردو و غيره , قاقا, رفتار كردن , تلقي كردن , مورد عمل قرار دادن.

herkullinen

: لذيذ, باسليقه تهيه شده , خوش طعم , خوشمزه , گوارا.

herkutella

: ذاءقه , مزه , طعم , چاشني , ذوق , رغبت , اشتها , مزه اوردن , خوش مزه كردن , با رغبت خوردن , لذت بردن از.

hermo

: عصب , پي , رشته عصبي , وتر , طاقت , قدرت , قوت قلب دادن , نيرو بخشيدن.

hermostua

: انديشناكي , انديشناك كردن يابودن , نگران كردن , اذيت كردن , بستوه اوردن , انديشه , نگراني , اضطراب , دلواپسي

hermostunut

: وحشت زده و عصبي, عصبي مربوط به اعصاب , عصباني , متشنج , دستپاچه, پر عصب , پر رگ و پي , نيرومند , عصباني , پر رو, زياد كوك شده , خيلي حساس, كله شق , رام نشو , بيقرار , سركش , چموش.

herne

: نخودفرنگي .

herra

: اقا , عنوان روي نامه وامثال ان براي مردهاعنواني كه يكدرجه پايين تراز <شواليه> بوده , مالك زمين , ارباب, صاحب , خداوند , ارباب , خداوندگار , فرمانروا , لرد , شاهزاده , مالك , ملا ك , حكمروايي كردن , مانند لرد رفتار كردن , عنوان لردي دادن به, دانشور , چيره دست , ارباب , استاد , كارفرما , رءيس , مدير , مرشد , پير , خوب يادگرفتن , استاد شدن , تسلط يافتن بر , رام كردن, اقا (مختصر ان.مر است).

herrasmies

: اقا , شخص محترم , ادم با تربيت , اصيل.

hert eloon

: بالا بردن , ترقي دادن , اضافه حقوق, زنده كردن , احيا كردن , رستاخيز كردن, بلند كردن , بالا بردن.

hert henkiin

: بالا بردن , ترقي دادن , اضافه حقوق, زنده كردن , احيا كردن , رستاخيز كردن, بلند كردن , بالا بردن.

hert

: بيدار شدن , بيدار ماندن , بيدار كردن , بيدار, بيداري , شب زنده داري , شب نشيني , احياء , شب زنده داري كردن , از خواب بيدار كردن , رد پا , دنباله كشتي.

hertt kuolleista

: زنده كردن , احيا كردن , رستاخيز كردن, بلند كردن , بالا بردن.

hertta (in cards)

: قلب , سينه , اغوش , مركز , دل و جرات , رشادت , مغز درخت ,عاطفه , لب كلا م , جوهر , دل دادن , جرات دادن , تشجيع كردن , بدل گرفتن.

heti

: مستقيما , سر راست , يكراست , بي درنگ, حالا , اكنون , فعلا , در اين لحظه , هان , اينك, بفوريت , بلا درنگ , يكراست, يكراست , فورا , بلا درنگ , رك و بي پرده.

hetkellinen

: زود گذر, زود گذر , ناپايدار , بي دوام , زودريز , اواره, فراري , تبعيدي , بي دوام , زودگذر , فاني , پناهنده, اني , زود گذر, زود گذر , ناپايدار , فاني , كوتاه , تند , فراگذر, سپنج , ناپايدار , فاني , زودگذر , بي بقا.

hetki

: دم , ان , لحظه , ماه كنوني , مثال , فورا, لحظه , دم , ان , هنگام , زمان , اهميت, هجي كردن , املا ء كردن , درست نوشتن , پي بردن به , خواندن , طلسم كردن , دل كسي رابردن , سحر , جادو , طلسم , جذابيت , افسون , حمله ناخوشي , حمله, در صورتيكه , هنگاميكه , حال انكه , ماداميكه , در حين , تاموقعي كه , سپري كردن , گذراندن.

hevonen

: اسب , اسب , سواره نظام , اسبي , وابسته به اسب , قوه اسب , , اسب دار كردن , سوار اسب كردن , اسب دادن به ,بالا بردن , برپشت سوار كردن , شلا ق زدن , بدوش كشيدن , غيرمنصفانه.

hevosenkengittj

: نعلبند , دام پزشك , گروهبان اصطبل.

hevosmies

: مربوط به اسب سواري , اسب سوار , چابك سوار, اسب سوار , سوار كار , سواره نظام.

hidas

: اهسته , كند , تدريجي , كودن , تنبل , يواش , اهسته كردن ياشدن.

hidastaa

: باتلا ق , سياه اب , گنداب , لجن زار , درباتلا ق فرورفتن, بيشه , درختستان , ترمز , عايق , مانع , ترمز كردن, اهسته , كند , تدريجي , كودن , تنبل , يواش , اهسته كردن ياشدن.

hidastella

: درنگ كردن , تاخير كردن , دير رفتن , مردد بودن , دم اخر را گذراندن, قيري , قيراندود , درنگ , درنگ كردن , تاخير كردن.

hiekka

: ماسه , شن , ريگ , شن كرانه دريا , شن پاشيدن , سنباده زدن , شن مال يا ريگمال كردن.

hieman

: اندك , كم , كوچك , خرد , قد كوتاه , كوتاه , مختصر , ناچيز , جزءي , خورده , حقير , محقر , معدود , بچگانه , درخور بچگي , پست.

hieno

: زيبا , قشنگ , خوشگل , عالي, نفيس , بديع , عالي , دلپسند , مطبوع , حساس , دقيق , شديد , سخت, جريمه , تاوان , غرامت , جريمه كردن , جريمه گرفتن از , صاف كردن , كوچك كردن , صاف شدن , رقيق شدن , خوب , فاخر , نازك , عالي , لطيف , نرم , ريز , شگرف, نازنين , دلپسند , خوب , دلپذير , مطلوب , مودب , نجيب, تاحدي , قشنگ , شكيل , خوش نما , خوب , بطور دلپذير , قشنگ كردن , اراستن.

hienon hieno

: زيرك , محيل , ماهرانه , دقيق , لطيف , تيز ونافذ.

hienosteleva

: هزار دلا ر , بسيار عالي با شكوه , مجلل , والا , بزرگ , مهم , مشهور , معروف , با وقار , جدي, قلنبه نويس , گزاف گوي, پرمدعا , پرجلوه , پر ادعا ومتظاهر.

hienostuneisuus

: كشت , زراعت , تربيت , تهذيب , ترويج, كشت ميكرب در ازمايشگاه , برز , فرهنگ , پرورش , تمدن, صيقل , جلا , واكس زني , پرداخت , ارايش , مبادي ادابي , تهذيب , جلا دادن , صيقل دادن , منزه كردن , واكس زدن , براق كردن , :لهستاني, تهذيب , تزكيه , پالودگي.

hienotunteisuus

: ظرافت , دقت , نازك بيني , خوراك لذيذ, بصيرت , احتياط , حزم , نظر , راي , صلا حديد, عقل , ملا حظه , نزاكت , كارداني , مهارت , سليقه , درايت.

hienovaraisuus

: قدرداني , تقدير , درك قدر يا بهاي چيزي, تشخيص , تميز , بصيرت , بينايي , دريافت , درك, بصيرت , احتياط , حزم , نظر , راي , صلا حديد, چشيدن , لب زدن , مزه كردن , مزه دادن , مزه , طعم , چشاپي , ذوق , سليقه.

hierarkia

: گروه فرشتگان نه گانه , سلسله سران روحاني وشيوخ , سلسله مراتب.

hieroa

: ماساژ , مشت ومال , ماساژ دادن , مشتمال دادن, ماليدن , سودن , ساييدن , پاك كردن , اصطكاك پيدا كردن , ساييده شدن.

hieta

: ماسه , شن , ريگ , شن كرانه دريا , شن پاشيدن , سنباده زدن , شن مال يا ريگمال كردن.

hietakampela

: تر كردن , كهنه را نم زدن , با چيزنرمي كسي رازدن يا نوازش كردن , اندكي , قطعه , تكه , اهسته زدن.

hietamato

: گوشك , گوش پوش , اويزه , دسته ياهرچيزي كه بوسيله ان چيزي را حمل يا بياويزند , هر عضو جلو امده چيزي , ديرك , تير , ادم كله خر , كودن , عذاب دادن , بزوركشيدن ,كشيدن وبردن , قالب زدن (بزو) , گنجانيدن , پس زدن دهنه اسب , سنگين حركت كردن.

hietasimpukka

: از روي شادي جست وخيز كردن , رقصيدن , جهش , جست وخيز , شادي, حلزون دوكپه اي يا صدف خوراكي از جنس پعثتعن , گوشت صدف , بچنگال گرفتن , محكم گرفتن.

hiha

: استين , استين زدن به , در استين داشتن.

hihitt

: صداي خورخور ياخنده , سرود وتسبيح خواندن , مناجات كردن , صداي خرخركردن , صداي خرناس كردن , خنديدن, بادهان بسته خنديدن , پيش خود خنديدن.

hiihtj

: اسكي باز.

hiili

: قبل از ميلا د, ذغال خالص , كربن , الماس بيفروغ, زغال سنگ , زغال , زغال كردن.

hiilikaivos

: كان ذغال سنگ(ياساختمان وابسته به ان) , تجارت ذغال , ذغال فروشي.

hiipi

: خزيدن , مورمور شدن, موش خانگي , موش گرفتن , جستجو كردن, دزدكي راه رفتن , اهسته ودزدكي كاري كردن , طفره رفتن , تمجمج كردن, دزدكي حركت ه كردن , خود را پنهان ساختن , حركت پنهاني, دستبرد زدن , دزديدن , بسرقت بردن , ربودن , بلند كردن چيزي.

hiiret

: موشها.

hiiri

: موش خانگي , موش گرفتن , جستجو كردن.

hiirihaukka

: سنقر , پرنده اي شبيه باز , ادم لا شخور وپست , لا شخور.

hiiva

: خمير مايه , خمير ترش , عامل كارگر , مخمر كردن , خمير كردن , ور اوردن.

hik isev

: مشتعل, درخشان , درخشنده , تابان, برق اسا , خيره كننده, داراي تشعشع.

hiki

: عرق بدن , كارسخت , عرق ريزي, خوي , عرق كردن , عرق , عرق ريزي , مشقت كشيدن.

hikoilla

: تعريق , عرق ريختن , عرق كردن , دفع كردن, خوي , عرق كردن , عرق , عرق ريزي , مشقت كشيدن.

hila

: توري, كار مشبك , شبكه , شبكه بندي , شبكه كاري.

hilata

: كشاندن , چيز سنگيني كه روي زمين كشيده ميشود , كشيدن , بزور كشيدن , سخت كشيدن , لا روبي كردن , كاويدن , باتورگرفتن , سنگين وبي روح.

hiljainen

: ارام كردن , تسكين دادن , ساكت كردن, خموش , خاموش , ساكت , بيصدا , ارام , صامت , بيحرف.

hilleri

: موش خرماي وحشي اروپايي.

hillit

: جلوگيري كردن از , ممانعت كردن , سرزنش كردن , رسيدگي كردن , مقابله كردن , تطبيق كردن , نشان گذاردن , چك بانك, محتوي بودن , دارا بودن , دربرداشتن , شامل بودن , خودداري كردن , بازداشتن, كنترل, زنجير , بازداشت , جلوگيري , لبه پياده رو , محدود كردن ,داراي ديواره يا حايل كردن , تحت كنترل دراوردن , فرونشاندن, افسار , دهنه , تاركش , اشياء , تهيه كردن , افسار زدن , زين وبرگ كردن , مهاركردن , مطيع كردن , تحت كنترل دراوردن, ريزه , ريز ريز كردن , قيمه كردن , خردكردن , حرف خود را خوردن , تلويحا گفتن , قيمه , گوشت قيمه, معتدل , ملا يم , ارام , ميانه رو , مناسب , محدود , اداره كردن , تعديل كردن, افسار , زمام , عنان , لجام , افسار كردن , كنترل , ممانعت , لجام زدن , راندن , مانع شدن, قاعده , دستور , حكم , بربست , قانون , فرمانروايي , حكومت كردن , اداره كردن , حكم كردن , گونيا, نرم كردن , ملا يم كردن , اهسته تركردن , شيرين كردن , فرونشاندن , خوابانيدن , كاستن , از , كم كردن , نرم شدن.

hillit n

: خشن وزبر , خشن وبي ادب , قوي , سترك , شديد , مفرط , بلند وناهنجار , توفاني, مفرط , بيش ازاندازه, گزافگر , غيرمعقول , عجيب , غريب , گزاف , مفرط, هرزه , افسار گسيخته , كسيكه پابند مذهب نيست , باده گسار وعياش , غلا م ازاد شده,

هرزه , ول , شهوتران , بد اخلا ق , مبني بر هرزگي, بسيار مغرور, هرزه , بي بند وبار , فاسد الا خلا ق , ولخرج, وحشي , غير قابل كنترل , بي قانون و قاعده, نيرومند , ستبر, سركش , ياغي , متمرد , مضطرب , متلا طم.

hillitty

: فروتن , افتاده , بردبار , حليم , باحوصله , ملا يم , بيروح , خونسرد , مهربان , نجيب , رام, ملا يم , سست , مهربان , معتدل, معتدل , ملا يم , ارام , ميانه رو , مناسب , محدود , اداره كردن , تعديل كردن, باحيا , افتاده , فروتن , معتدل , نسبتا كم, ارام كردن , تسكين دادن , ساكت كردن.

himme

: كند , راكد , كودن , گرفته , متاثر , كند كردن, ضعيف , كم نور , غش , ضعف كردن , غش كردن.

himo

: شهوت , هوس , حرص واز , شهوت داشتن.

himoita

: ارزو كردن , طلبيدن , اشتياق داشتن, گرسنگي , اشتياق , قحطي , گرسنه كردن , گرسنگي دادن , گرسنه شدن , اشتياق داشتن, شهوت , هوس , حرص واز , شهوت داشتن, گرسنگي كشيدن , از گرسنگي مردن , گرسنگي دادن , قحطي زده شدن, تشنگي , عطش , ارزومندي , اشتياق , تشنه بودن , ارزومند بودن , اشتياق داشتن.

himokas

: هرزه , ناشي از هرزگي , شهوت پرست, شهواني, سركش , حرف نشنو , بازيگوش , خوشحال , عياش , گستاخ , جسور , شرور شدن , گستاخ شدن , بي ترتيب كردن , شهوتراني كردن , افراط كردن.

hinaaja

: كشتي يدك كش, برج , قلعه (مثل برج) بلند بودن.

hinata

: باطناب بدنبال كشيدن , پس مانده الياف كتان يا شاهدانه , طناب , زنجير , يدك كش , يدك كشي.

hinnoitella

: بار , هزينه , مطالبه هزينه.

hinta

: هزينه , ارزش , ارزيدن, خسارت , خسارت زدن, ارزش , قيمت , بها , بها قاءل شدن , قيمت گذاشتن, باج , هزينه.

hintalappu

: برچسب قيمت كالا.

hioa

: ماسه , شن , ريگ , شن كرانه دريا , شن پاشيدن , سنباده زدن , شن مال يا ريگمال كردن.

hiomapaperi

: ساينده , تراشنده , سوزش اور , سايا.

hiomaton

: خشن , بي نزاكت , دهاتي, خام , ناپخته , زمخت, زبر , خشن , درشت , زمخت , ناهموار , ناهنجار , دست مالي كردن , بهم زدن , زمخت كردن, بريده نشده , قطع نشده , از هم جدا نشده.

hipat

: قسمت , بخش , دسته , دسته همفكر , حزب , دسته متشكل , جمعيت , مهماني , بزم , پارتي , متخاصم , طرفدار , طرف , يارو , مهماني دادن يارفتن.

hipyminen

: جزر , فروكش , فرونشيني , زوال , فروكش كردن , افول كردن.

hiri

: اختلا ل , مزاحمت, خش , اختلا ل , پارازيت , سروصدا, اشفتگي , انحراف , اختلا ل.

hiriintyneisyys

: سراسيمگي , اشفتگي , هيجان , تلا طم , تحريك.

hirint

: پاگيري , بازماندگي , اذيت , ازار , مانع , سبب تاخير, دخالت , فضولي.

hirit

: حواس(كسيرا) پرت كردن , گيج كردن , پريشان كردن , ديوانه كردن, منحرف كردن , متوجه كردن , معطوف داشتن, پذيرايي كردن , مهماني كردن از , سرگرم كردن , گرامي داشتن , عزيزداشتن , تفريح دادن , قبول كردن.

hiritsev

: مشغول , اشغال, فضول , مداخله گر, فضول , مداخله كن , فضولا نه , ناخواسته.

hirmuinen

: مخوف , مهيب , سهمگين , رشت , ناگوار , موحش.

hirmuteko

: سبعيت , بيرحمي , قساوت, نامردمي , بي عاطفگي , غيرانساني بودن.

hirnua

: شيهه كشيدن (مثل اسب) , شيهه اسب, شيهه , شيهه كشيدن , خنده كردن, شيهه كشيدن , بع بع كردن , زير لب خنديدن, شيهه اسب , صدايي شبيه شيهه , شيهه كشيدن.

hirsi

: تير اهن , شاه تير , شاهين ترازو.

hirtt

: اويختن , اويزان كردن , بدار اويختن , مصلوب شدن , چسبيدن به , متكي شدن بر , طرزاويختن , مفهوم , ترديد , تمايل , تعليق.

hirvi

: افريده , مخلوق , جانور, عفريت , هيولا , اعجوبه , عظيم الجثه.

hirvi

: اهوي كوهي, گوزن شمالي.

hirvi minen

: با شرارت بي پايان , بيرحم , ستمگر , سبع, تبه كار , بدكار , ستمگر , شرير , بسيار زشت, شديد , دردناك , تالم اور , اندوه اورد, زشت , شنيع , شرير , ظالم , فجيح , تاثر اور, غول پيكر , هيولا.

hirviel in

: اهوي كوهي.

hirvittv

: مكروه , زشت , ناپسند , منفور, مهيب يا ترسناك , ترس , عظمت, وحشتناك , بد, دردناك , محنت زا , ناراحت كننده , رنج اور , رنجور, وحشتناك , وحشت اور , ترسناك , هولناك , بسيار بد , سهمناك, ناگفتني , توصيف ناپذير , غيرقابل بيان.

hisk

: مرد , شخص , ادم , مردكه , يارو, شخص , مرد , يارو , فرار , گريز , با طناب نگه داشتن , با تمثال نمايش دادن , استهزاء كردن , جيم شدن.

hissi

: اسانسور , بالا برنده , بالا بر.

historia

: شمردن , حساب كردن , محاسبه نمودن , حساب پس دادن , ذكر علت كردن , دليل موجه اقامه كردن , تخمين زدن , دانستن , نقل كردن(.N) حساب , صورت حساب , گزارش , بيان علت , سبب, شرح وقايع بترتيب تاريخ , تاريخچه, تاريخ , تاريخچه , سابقه , پيشينه , بيمارنامه, حكايت , داستان , نقل , روايت , گزارش , شرح , طبقه , اشكوب , داستان گفتن , بصورت داستان در اوردن.

hiukkanen

: خرده , ريزه , ذره , لفظ , حرف.

hiukset

: مو , موي سر , زلف , گيسو.

hius

: مو , موي سر , زلف , گيسو.

hivytt

: محو كردن , محو شدن.

hlk t

: برش , موزني , پشم چيني , شانه فشنگ , گيره كاغذ , گيره ياپنس , چيدن , بغل گرفتن , محكم گرفتن, اهسته دويدن , جلو امدگي يا عقب رفتگي , باريكه , بيقاعدگي , هل دادن , تنه زدن به, يورتمه , يورتمه روي , بچه تاتي كن , يورتمه رفتن , صداي يورتمه رفتن اسب , كودك , عجوزه.

hlm

: نادان , احمق , ابله , لوده , دلقك , مسخره , گول زدن , فريب دادن , دست انداختن, لنگ , چلا ق , شل , افليج , لنگ شدن , عاجز شدن, مربع , مجذور , چهارگوش , گوشه دار , مجذور كردن, كند ذهن , نفهم , گيج , احمق , خنگ , دبنگ.

hlynp ly

: سخن بي معني , چرند , ياوه , نوشابه كف الود, ياوه , مهمل , مزخرف , حرف پوچ , بيمعني , خارج از منطق, چرند , ناچيز , من من كردن , حرف بيهوده زدن , مهمل گويي

hlytin

: هشدار , اگاهي از خطر , اخطار , شيپور حاضرباش , اشوب , هراس , بيم و وحشت , ساعت زنگي , :از خطر اگاهانيدن , هراسان كردن , مضطرب كردن.

hlytys

: هشدار , اگاهي از خطر , اخطار , شيپور حاضرباش , اشوب , هراس , بيم و وحشت , ساعت زنگي , :از خطر اگاهانيدن , هراسان كردن , مضطرب كردن.

hm hkinseitti

: تارعنكبوت.

hm rty

: لكه , تيرگي , منظره مه الود , لك كردن , تيره كردن , محو كردن , نامشخص بنظر امدن, تار , تاريك , تيره كردن , :كم نور , تاريك , تار , مبهم.

hm t

: توپ زدن , حريف را از ميدان دركردن , توپ , قمپز , چاخان , سراشيب , پرتگاه, مغشوش شدن , باهم اشتباه كردن , اسيمه كردن , گيج كردن , دست پاچه كردن, وانمود , نمايش دروغي , تظاهر , خدعه , فريب , حمله خدعه اميز , وانمود كردن.

hm ys

: توپ زدن , حريف را از ميدان دركردن , توپ , قمپز , چاخان , سراشيب , پرتگاه, وانمود , نمايش دروغي , تظاهر , خدعه , فريب , حمله خدعه اميز , وانمود كردن, مصنوعي , متن اضافي , زيور اضافي , كلا ه گيس, وانمودسازي , تظاهر , بهانه , ادعا, شاه ماهي سرخ , موضوع مطرح شده براي فرار از طرح موضوع مورد بحث , پي نخود سياه فرستادن, قلا بي , ساختگي , دروغي , رياكاري , وانمود كردن , بخود بستن , تظاهر كردن, كلوچه يا نان پخته شده در قالب هاي دو پارچه اهني.

hmment

: متحيرساختن , مبهوت كردن , مات كردن , سردرگم كردن , سردرگم , متحير, گيج يا گمراه كردن , مغشوش كردن , دستپاچه كردن , بي نتيجه كردن , پريشاني , اهانت, داراي روح شيطاني كردن , مسحور كردن , سحر و جادو كردن , اذيت كردن, گيج كردن , مست كردن , سرمست كردن, گيج كرد

hn

: او (ان مرد) , جانور نر, اورا (مونث) , ان زن را , باو , مال او, او را (ان مرد را) , به او (به ان مرد), او , ان دختر يا زن , جانور ماده.

hnt

: اورا (مونث) , ان زن را , باو , مال او, او را (ان مرد را) , به او (به ان مرد), دم , دنباله , عقب , تعقيب كردن.

hoitaa

: توجه كردن , مواظبت كردن , گوش كردن (به) , رسيدگي كردن , حضور داشتن (در) , در ملا زمت كسي بودن , همراه بودن (با) , درپي چيزي بودن , از دنبال امدن , منتظرشدن , انتظار كشيدن , انتظار داشتن, تيمار , پرستاري , مواظبت , بيم , دلواپسي (م.م.) غم , پروا داشتن , غم خوردن , علا قمند بودن, دسته , قبضه شمشير , وسيله , لمس , احساس بادست , دست زدن به , بكار بردن , سرو كارداشتن با , رفتار كردن , استعمال كردن , دسته گذاشتن, مراقب بودن , مواظب بودن , توجه داشتن به, اداره كردن , گرداندن , از پيش بردن , اسب اموخته, پرستار , دايه , مهد , پرورشگاه , پروراندن , پرستاري كردن , شير خوردن , باصرفه جويي يا دقت بكار بردن, داد و بيداد كردن , مشاجره كردن , نزاع كردن , داد و بيداد , مشاجره , نزاع , گرد اوري وراندن احشام.

hoitamaton

: بي مراقبت.

hoito

: بار , هزينه , مطالبه هزينه, نگهداري , قيموميت, بررسي , لمس , رسيدگي , اداره (كردن), رفتار , معامله , معالجه , طرز عمل , درمان, للگي , قيمومت , سرپرستي , تعليم سرخانه.

holhokki

: بار , هزينه , مطالبه هزينه, نگهبان , سلول زندان , اطاق عمومي بيماران بستري , صغيري كه تحت قيومت باشد , محجور , نگهداري كردن , توجه كردن.

hollanti

: كشور هلند , هلندي, هلند.

hollantilainen

: هلندي , زبان هلندي , :هركس بخرج خود , دانگي.

holmium

: ها , اي , به , اهوي , هاي

holomorfinen

: تجزيه اي , تحليلي , مربوط به مكتب يا فلسفه ء تحليلي , روانكاوي , قابل حل بطريق جبري.

holtiton

: بي پروا , بي بياك , بي ملا حظه , بي اعتنا.

home

: پرمك , كپك , بادزدگي , زنگ گياهي , كپك زدن, قارچ انگلي گياهان , كپك قارچي , كپرك , كپرك زدن , قالب , كالبد , با قالب بشكل دراوردن, قالب , كالبد , فطرت , الگو , كپك , كپك زدن, زنگار , زنگار مس , زنگ مس (استات مس).

homeentua

: پرمك , كپك , بادزدگي , زنگ گياهي , كپك زدن, قارچ انگلي گياهان , كپك قارچي , كپرك , كپرك زدن , قالب , كالبد , با قالب بشكل دراوردن.

homma

: كار , امر , سمت , شغل , ايوب , مقاطعه كاري كردن , دلا لي كردن, كار , وظيفه , تكليف , امرمهم , وظيفه , زياد خسته كردن , بكاري گماشتن , تهمت زدن , تحميل كردن.

homo

: دسته هيزم , دسته , دسته كردن , بهم بستن , ريشه كردن حاشيه پارچه , بخيه زينتي, جانوراني كه انسان وانواع ميمون ها نيز جزو ان بشمار ميروند , ادم , انسان.

homogeeninen

: مقاربت كننده باهم جنس خود , متوافق , هم جنس , يكجور , مشابه.

homologia

: همانندي وتجانس ساختمان اعضاي مختلف جانور ياگياه در اثر منشعب شدن از يك ريشه يا مبدا متجانس , همساني , برابري.

honka

: غم و اندوه , از غم و حسرت نحيف شدن , نگراني , رنج و عذاب دادن , غصه خوردن , كاج , چوب كاج , صنوبر.

hopea

: نقره , سيم , نقره پوش كردن , نقره فام شدن.

hopeinen

: نقره , سيم , نقره پوش كردن , نقره فام شدن.

horisontaalinen

: افقي , ترازي , سطح افقي.

horisontti

: افق , خط افق , افق فكري , بوسيله افق محدود كردن.

horjahtaa

: لغزيدن , سكندري خوردن , سهو كردن , تلوتلوخوردن , لكنت داشتن , اتفاقابرخوردن به.

horjua

: گيركردن , لكنت زبان پيدا كردن , با شبهه وترديد سخن گفتن , تزلزل يا لغزش پيداكردن.

hotelli

: هتل , مهمانخانه , مسافرخانه.

houkutella

: جلب كردن , جذب كردن , مجذوب ساختن, طعمه يا دام يا توري براي گرفتن اردك و مرغان ديگر , تله , دام , وسيله تطميع , بدام انداختن , فريفتن, وسيله تطميع , طعمه يا چيز جالبي كه سبب عطف توجه ديگري شود , گول زنك , فريب , تطميع , بوسيله تطميع بدام انداختن , بطمع طعمه يا سودي گرفتار كردن , فريفتن , اغوا كردن.

houkutin

: تطميع , اغوا , فريب.

houkutteleva

: جذاب , خوش ايند.

houkutusvoima

: بطمع انداختن , تطميع كردن , شيفتن, تطميع , اغوا , فريب.

housunkannatin

: بند شلوار , بند جوراب, معلق , بند شلوار , بند جوراب.

housut

: شلوار , زير شلواري , تنكه, شلوار.

hovimestari

: ناظر , پيشخدمت سفره , ابدارباشي.

hp ist

: بدنام كردن, بي حرمت كردن, رسوايي , خفت , تنگ , فضاحت , سيه رويي , خفت اوردن بر , بي ابرويي, ننگ , ننگين كردن , ابروريزي , بي شرفي , رسوايي , نكول , بي احترامي كردن به , تجاوز كردن به عصمت (كسي), تجاوز كردن به , شكستن , نقض كردن , هتك احترام كردن , بي حرمت ساختن , مختل كردن.

hpe

: شرم , خجلت , شرمساري , ازرم , ننگ , عار , شرمنده كردن , خجالت دادن , ننگين كردن.

hss kk

: اشوب , اضطراب , جنبش , اغتشاش , هياهو, قطع , شكستن, اختلا ل , مزاحمت, بال زني دسته جمعي , لرزش , اهتزاز , بال و پر زني , حركت سراسيمه , بال بال زدن(بدون پريدن) , لرزيدن , در اهتزاز بودن , سراسيمه بودن , لرزاندن, اشوب , غوغا , پراشوب, جنبش , حركت , فعاليت , جم خوردن , تكان دادن , به جنبش دراوردن , حركت دادن , بهم زدن , بجوش اوردن , تحريك كردن يا شدن.

huhtikuu

: ماه چهارم سال فرنگي , اوريل.

huhu

: شايعه , شايعه گفتن و يا پخش كردن.

huhupuhe

: شايعه , شايعه گفتن و يا پخش كردن.

huhuta

: صدا , شايعات , گزارش , سروصدا , اوازه, شايعه , شايعه گفتن و يا پخش كردن.

huijaaminen

: فريب , حيله , خدعه, نيرنگ , فريب , گول , حيله , فريب خوردگي , اغفال, دورويي , فريب.

huijari

: فريب , حيله , كلا ه برداري , تقلب , فن , گوش بر , شياد, دغل باز , وانمود كننده , طرار , غاصب, وانمود گر , عذراورنده , متظاهر , مدعي تاج وتخت, پيشوند بمعني ' كاذب ' و ' ساختگي ' و ' دروغ.', قلا بي , ساختگي , دروغي , رياكاري , وانمود كردن , بخود بستن , تظاهر كردن, شياد , متقلب , حيله گر.

huijaus

: فريب , حيله , خدعه, نيرنگ , فريب , گول , حيله , فريب خوردگي , اغفال, دورويي , فريب.

huilu

: فلوت , شيار , فلوت زدن.

huipennus

: اوج , راس , قله , منتها درجه , باوج رسيدن, اوج , قله , حد اعلي.

huippu

: نوك , قله , راس , كلا ه نوك تيز , منتها درجه , حداكثر , كاكل , فرق سر , دزديدن , تيز شدن , بصورت نوك تيز درامدن , به نقطه اوج رسيدن , نحيف شدن, قله , نوك , اوج , ذروه , اعلي درجه, سر , نوك , فرق , رو , قله , اوج , راس , روپوش , كروك , رويه , درجه يك فوقاني , كج كردن , سرازير شدن.

huiskuttaa

: اشاره , اشاره كردن (باسريادست) , بااشاره صدا زدن.

huiskutus

: اهتزاز , تموج , باد بزن, موج , خيزاب , فر موي سر , دست تكان دادن , موجي بودن , موج زدن.

huivi

: حمايل ابريشمي وامثال ان , شال گردن , شال گردن بستن , درشال پيچيدن , روسري.

hukattu

: گمشده , از دست رفته , ضايع , زيان ديده , شكست خورده گمراه , منحرف , مفقود.

hukka (nickname)

: گرگ , حريصانه خوردن , بوحشت انداختن.

hukkua

: غرق كردن , غرق شدن , خيس كردن, گم كردن , مفقود كردن , تلف كردن , از دست دادن , زيان كردن , منقضي شدن , باختن(در قمار وغيره) , شكست خوردن.

hullu

: ديوانه , شوريده , شكاف دار, ديوانه , مجنون , بي عقل , احمقانه, ديوانه , مجنون , ماه زده, ديوانه , عصباني , از جا در رفته , شيفته , عصباني كردن , ديوانه كردن, مهره, اجيل , ديوانه , مفتون.

hullutus

: ديوانه كردن , فكر كسي را مختل كردن , ديوانگي , شور , شوق , ترك , شكاف, ايين ديني , مكتب تفكر , هوس وجنون براي تقليد از رسم يا طرز فكري, مد زودگذر , هوس, ديوانگي , خشم زياد , عشق مفرط , غضب, هيجان واضطراب مسري , اضطراب عمومي, ديوانگي , خشم , غضب , خروشيدن , ميل مفرط , خشمناك شدن , غضب كردن , شدت داشتن.

humaani

: بامروت , رحيم , مهربان , باشفقت , تهذيبي.

humaltua

: مست كردن , سرخوش كردن , كيف دادن, خيساندن , خيس خوردن , رسوخ كردن , بوسيله مايع اشباع شدن , غوطه دادن , در اب فرو بردن , عمل خيساندن , خيس خوري , غوطه , غوطه وري , غسل, انداختن , بطور كامل پوشاندن , حمله كردن , بسختي افتادن , اب نمك , ترشي , اهار فروبري , شستشو , مست , مست كردن ياشدن , درترشي فرو بردن , با ترشي مخلوط كردن , غسل دادن , دراب غوطه ورشدن , ترشي.

hummeri

: خرچنگ خاردار, خرچنگ دريايي , گوشت خرچنگ دريايي, خرچنگ خاردار.

hunaja

: انگبين , عسل , شهد , محبوب , عسلي كردن , چرب ونرم كردن.

huntu

: حجاب , پرده , نقاب , چادر , پوشاندن , حجاب زدن , پرده زدن , مستوريا پنهان كردن.

huojennus

: كاهش , تخطفيف , فروكش , جلوگيري , غصب, وقفه , شكاف , فاصله , التقاي دو حرف با صدا, مهلت , فرجه , امان , استراحت , تمديد مدت , رخصت , فرجه دادن, توقف , وقفه , تعطيل , ايست , تعليق , بي تكليفي , اويزان , اويزاني , اندروا , اونگان , اندروايي , اويزش.

huojentaa

: مجازات كسي را بتعويق انداختن , رخصت.

huojua

: تكاندادن سر بعلا مت توافق , سرتكان دادن , باسراشاره كردن , تكان سر, اين سو وان سو جنبيدن , تاب خوردن , در نوسان بودن , تاب , نوسان , اهتزاز , سلطه حكومت كردن , متمايل شدن يا كردن و بعقيده اي.

huojunta

: كج شدن, اين سو وان سو جنبيدن , تاب خوردن , در نوسان بودن , تاب , نوسان , اهتزاز , سلطه حكومت كردن , متمايل شدن يا كردن و بعقيده اي, كجي , كج كردن كج شدن.

huokailla

: اه , اه كشيدن , افسوس خوردن , اه حسرت كشيدن.

huokaista

: اه , اه كشيدن , افسوس خوردن , اه حسرت كشيدن.

huokaus

: اه , اه كشيدن , افسوس خوردن , اه حسرت كشيدن.

huokea

: ارزان , جنس پست , كم ارزش , پست, ارزان , كم خرج , معقول , صرفه جو , ساده.

huolellinen

: بادقت , با احتياط , مواظب , بيمناك, تعمد كردن , عمدا انجام دادن , عمدي , تعمدا , تعمق كردن , سنجيدن , انديشه كردن , كنكاش كردن, شمرده.

huolestuminen

: تيمار , پرستاري , مواظبت , بيم , دلواپسي (م.م.) غم , پروا داشتن , غم خوردن , علا قمند بودن, ترس , بيم , هراس , ترسيدن(از) , وحشت.

huolestuneisuus

: تيمار , پرستاري , مواظبت , بيم , دلواپسي (م.م.) غم , پروا داشتن , غم خوردن , علا قمند بودن, ترس , بيم , هراس , ترسيدن(از) , وحشت.

huoleton

: خوشدل , شوخ , بشاش , سرحال, سبكبار , بي خيال, زنده دل , شاد , بانشاط , خوش قلب , مشرور , بي غم , سبكبار, خوشدل , شوخ , چابك , سبك , روشن , درخشان , برنگ روشن.

huolettomuus

: بي علا قگي , لا قيدي , عدم علا قه , خونسردي.

huoli

: تيمار , پرستاري , مواظبت , بيم , دلواپسي (م.م.) غم , پروا داشتن , غم خوردن , علا قمند بودن, ترس , بيم , هراس , ترسيدن(از) , وحشت, سردرد , دردسر , خشخاش وحشي, ازردگي , رنجش , ازار , تغيير , حالت تحريك, انديشناكي , انديشناك كردن يابودن , نگران كردن , اذيت كردن , بستوه اوردن , انديشه , نگراني , اضطراب , دلواپسي

huolia

: بهره , تنزيل , سود , مصلحت , دلبستگي , علا قه.(.vi .vt) علا قمند كردن , ذينفع كردن , بر سر ميل اوردن, اشغال كردن , تصرف كرد, انديشناكي , انديشناك كردن يابودن , نگران كردن , اذيت كردن , بستوه اوردن , انديشه , نگراني , اضطراب , دلواپسي

huolimaton

: بي دقت, بي احتياط , بي ملا حظه.

huolimatta

: با وجود , بااينكه , كينه ورزيدن, باوجود اينكه , علي رغم , باوجود , بدون توجه.

huolimattomuus

: ناديده گرفتن , اعتنا نكردن , عدم رعايت, فروگذاري , فروگذار كردن , غفلت , اهمال , مسامحه , غفلت كردن, بي علا قگي , لا قيدي , عدم علا قه , خونسردي.

huolitella

: مرد , مهتر , داماد , تيمار كردن , اراستن , زيبا كردن , داماد شدن.

huoltaa

: خدمت , ياري , بنگاه , روبراه ساختن , تعمير كردن.

huolto-

: سهولت , امكان , وسيله.

huolto

: نگهداشت, پياده كردن , پياده كردن و دوباره سوار كردن , سراسر بازديد كردن , پياده سوار كردن و بازديد موتور, خدمت , ياري , بنگاه , روبراه ساختن , تعمير كردن, منبع , موجودي , تامين كردن , تدارك ديدن, تحمل كردن , حمايت كردن , متكفل بودن , نگاهداري , تقويت , تاييد , كمك , پشتيبان زير برد , زير بري , پشتيباني كردن.

huomata

: يافتن , كشف كردن, پيدا كردن , يافتن , جستن , تشخيص دادن , كشف كردن , پيدا كردن , چيز يافته , مكشوف , يابش, دريافتن , پي بردن , كشف كردن , مكشوف كردن, ارزه , نمره , نشانه , نشان , علا مت , داغ , هدف , پايه , نقطه , درجه , مرز , حد , علا مت گذاشتن , توجه كردن, ياداشت , تبصره , توجه كردن , ذكر كردن, خال , نقطه , لك , موضع , بجا اوردن.

huomattava

: شايان , قابل توجه , مهم, قابل ملا حضه , برجسته, قابل توجه , عالي , جالب توجه.

huomautus

: حاشيه نويسي, توضيح, نشان گذاري, ياداشت , تبصره , توجه كردن , ذكر كردن, ملا حظه , تذكر , تبصره.

huomen

: فردا , روز بعد.

huomenna

: فردا , روز بعد.

huomenta

: بامداد , صبح , پيش از ظهر.

huominen

: فردا , روز بعد.

huomio

: توجه , رسيدگي, فكر , خاطر , ذهن , خيال , مغز , فهم , فكر چيزي را كردن , ياداوري كردن , تذكر دادن , مراقب بودن , مواظبت كردن , ملتفت بودن , اعتناء كردن به , حذر كردن از , تصميم داشتن, ملا حضه كردن , اخطار , اگهي, رعايت, مشاهده , ملا حظه , نظر.

huomioida

: قدرداني كردن , اعتراف كردن , تصديق كردن , وصول نامه اي را اشعار داشتن, عطف كردن , توجه كردن , مخفف تجارتي كلمه ء.آدوعرتءسعمعنت, توجه كردن , مواظبت كردن , گوش كردن (به) , رسيدگي كردن , حضور داشتن (در) , در ملا زمت كسي بودن , همراه بودن (با) , درپي چيزي بودن , از دنبال امدن , منتظرشدن , انتظار كشيدن , انتظار داشتن, ملا حضه كردن , اخطار , اگهي.

huone

: اتاق , تالا ر , اتاق خواب , خوابگاه , حجره , خان(تفنگ) , فشنگ خورياخزانه(درششلول) , دفتركار , اپارتمان , در اطاق قرار دادن , جا دادن, جا , محل , مرتبه , قرار دادن , گماردن, اتاق , خانه , جا , فضا , محل , موقع , مجال , مسكن گزيدن , منزل دادن به , وسيع تر كردن.

huonekalut

: اثاثه , اثاث خانه , سامان , اسباب , وسايل , مبل.

huono

: زمان ماضي قديمي فعل بءد , : بد , زشت , ناصحيح , بي اعتبار , نامساعد , مضر , زيان اور , بداخلا ق , شرير , بدكار , بدخو , لا وصول, ناقص , ناتمام , داراي كمبود , معيوب, حد وسط , متوسط , ميانحال , وسط, فقير , مسكين , بينوا , بي پول , مستمند , معدود , ناچيز , پست , نامرغوب , دون, ناشايسته , ناباب , نامناسب , نامناسب كردن.

huonompi

: , بدتر , وخيم تر , بدتري.

huonontua

: بدتر كردن , خراب كردن , روبزوال گذاشتن, بخواب رفتن , مردن, لغزش , خطا , سهو , اشتباه , ليزي , گمراهي , قلمه , سرخوري , تكه كاغذ , زير پيراهني , ملا فه , روكش , متكا , نهال , اولا د , نسل , لغزيدن , ليز خودن , گريختن , سهو كردن , اشتباه كردن , از قلم انداختن.

huonovointinen

: ناخوش , رنجور , سوء , خراب , خطر ناك , ناشي , مشكل , سخت ,بيمار , بد , زيان اور , ببدي , بطور ناقص , از روي بدخواهي و شرارت , غير دوستانه , زيان, ناخوش , بيمار , ناساز , ناتندرست , مريض , مريض شدن , كيش كردن , جستجوكردن , علا مت چاپي بمعني عمدا چنين نوشته شده , برانگيختن, بيمار , ناخوش , ناتوان , رنجور, بدحال , ناخوش , ناپاك.

huora

: جاكش , دلا ل محبت, زن جوان بد اخلا ق وجلف , هرزه, هرزه , فاحشه , فاسد الا خلا ق, فاحشه , فاحشه شدن , براي پول خود را پست كردن, ترش مزه , تند , زننده , ترش , مزه غوره , زن هرزه , نان شيريني مربايي, زن شلخته , زن بندوبار , زن هرزه , جنده, فاحشه , فاحشه بازي كردن , فاحشه كردن.

huotra

: نيام , غلا ف , جلد , پوش , غلا فدار كردن , پوشاندن , كند كردن , غلا ف كردن.

hurjastelu

: فرار و اختقا از ترس توقيف , جفتك زني , فراراز زندگي دشوار.

hurmaava

: فريبا , فريبنده , مليح.

hurmata

: خوشي , لذت , شوق , ميل , دلشاد كردن , لذت دادن , محظوظ كردن.

hurmioitunut

: نشله شده , بوجد امده , نشله اي , جذبه اي.

hurskas

: ديندار , پرهيزگار , زاهد , متقي , پارسا , وارسته.

hus

: كيش (براي راندن مرغ وغيره) كيش كردن , باكيش فرار دادن , چخ.

hutiloida

: سنبل كردن , خراب كردن , از شكل انداختن , وصله وپينه بدنما , كارسرهم بندي , ورم, غنيمت , يغما , تاراج , سودباداورده , فساد , تباهي , از بين بردن , غارت كردن , ضايع كردن , فاسد كردن , فاسد شدن , پوسيده شدن , لوس كردن , رودادن.

huuli

: شوخي , لطيفه , بذله , شوخي كردن, لب , لبه , كنار , طاقت , سخن , بيان , لبي , با لب لمس كردن.

huumori

: مشرب , خيال , مزاح , خلق , شوخي , خوشمزگي , خوشي دادن , راضي نگاهداشتن , خلط , تنابه.

huurre

: ژاله , شبنم منجمد , شبنم , سرماريزه , گچك , برفك , سرمازدن , سرمازده كردن , ازشبنم يا برف ريزه پوشيده شدن, سفيد مايل به خاكستري , موسفيد , پير, شبنم يخ زده , سرما ريزه , پژه , اريز, شكر و تخم مرغ روي شيريني, شبنم يخ زده , سرما ريزه , پله , قافيه , سجع , پساوند , شعر , يخ زدگي , قافيه دار كردن.

huutaa

: فرياد زدن , داد زدن , گريه كردن , صدا كردن , فرياد , گريه , خروش , بانگ , بانگ زدن, جيغ زدن , ناگهاني گفتن , جيغ, فرياد , داد , جيغ , فغان , فرياد زدن , جيغ زدن , داد زدن, فرياد زدن , نعره كشيدن , صدا , نعره , هلهله.

huuto

: فرياد زدن , داد زدن , گريه كردن , صدا كردن , فرياد , گريه , خروش , بانگ , بانگ زدن, جيغ زدن , ناگهاني گفتن , جيغ, فرياد , داد , جيغ , فغان , فرياد زدن , جيغ زدن , داد زدن, فرياد زدن , نعره كشيدن , صدا , نعره , هلهله.

huutokauppa

: حراج , مزايده , حراج كردن , بمزايده گذاشتن.

huvi

: شوخي , بازي , خوشمزگي , سرگرمي , شوخي اميز , مفرح , باصفا , مطبوع , شوخي كردن , خوشمزگي, كيف , لذت , خوشي , عيش , شهوتراني , انبساط , لذت , بخشيدن , خوشايند بودن , لذت بردن.

huvila

: خانه ييلا قي , ويلا.

huviretki

: گردش , گشت , سير , گردش بيرون شهر, گردش , تفريح , مسافرت كوچك , تفرخ كردن , سفر كوچك كردن, سفر تفريحي , سفر , خوش گذراني كردن , سور زدن , سفر تفريحي كردن, گردش بيرون شهر , تفرج , وابسته به گردش يا سفر كوتاه, اردك وار راه رفتن , تلوتلو خوردن و راه رفتن , گردش سفر , راه پيمايي تفريحي.

huvittaa

: سرگرم كردن , مشغول كردن , تفريح دادن , جذب كردن , مات و متحير كردن.

huvivene

: كرجي بادي يا بخاري مخصوص تفرج.

hvi minen

: جزر , فروكش , فرونشيني , زوال , فروكش كردن , افول كردن, رو بكاهش گذاشتن , نقصان يافتن , كم شدن , افول , كم و كاستي , وارفتن , به اخر رسيدن.

hvi v

: ناچيز.

hvitt

: برانداختن , بكلي نابودكردن , منهدم كردن , منقرض كردن , دفع افات كردن, گم كردن , مفقود كردن , تلف كردن , از دست دادن , زيان كردن , منقضي شدن , باختن(در قمار وغيره) , شكست خوردن.

hy dytn

: بي فايده , عاري از فايده , باطله , بلا استفاده.

hy kk j

: حمله كننده.

hy kyaalto

: موج كشند.

hy nteinen

: اشكال , گير, حشره , كرم خوراك (مثل كرم پنير و غيره) , كرم ريز , عنكبوت , كارتنه , جمنده.

hy ty

: استعمال كردن , بكاربردن , مصرف كردن , بكارانداختن (.N)كاربرد , استعمال , مصرف , فايده , سودمندي , استفاده , تمرين , تكرار , ممارست.

hydyllinen

: سودمند , نافع , باصرفه, سودمند , مفيد , بافايده.

hyeena

: كفتار, كفتار , ادم درنده خو يا خاءن.

hyhen

: پر , پروبال , باپر پوشاندن , باپراراستن , بال دادن.

hyk t

: يورش , حمله , تجاوز , حمله بمقدسات , اظهار عشق , تجاوز يا حمله كردن, افند , تك , تكش , تاخت , حمله كردن بر , مبادرت كردن به ,تاخت كردن , با گفتار ونوشتجات بديگري حمله كردن , حمله , تاخت و تاز , يورش , اصابت يا نزول ناخوشي.

hyky

: موج بلند , موج غلتان , موج خروشان , جريان سريع وغير عادي , برق موجي از هوا , تشكيل موج دادن , موجدار بودن , خروشان بودن , موج زدن.

hylje

: خوك ابي , گوساله ماهي , مهر , نشان , تضمين , مهر كردن , صحه گذاشتن , مهر و موم كردن , بستن , درزگيري كردن.

hylly

: تاقچه , رف , فلا ت قاره , هر چيز تاقچه مانند , در تاقچه گذاشتن , كنار گذاشتن.

hylt

: ترك گقتن , واگذاركردن , تسليم شدن , رهاكردن , تبعيدكردن , واگذاري , رهاسازي , بي خيالي, رو گرفت , روبرداري كردن, سرباز زدن , رد كردن , نپذيرفتن , قبول نكردن , مضايقه تفاله كردن , فضولا ت , اشغال , ادم بيكاره, رد كردن , نپذيرفتن.

hymy

: لبخند , تبسم , لبخند زدن.

hynteistoukka

: كرم , كرم حشره , نوزاد حشره , ليسه.

hyperbeli

: هذلولي , قسع زاءد.

hyperbolinen

: اغراق اميز , اغراقي , شبه هذلولي , وابسته به هذلولي.

hyppy

: جستن , پريدن , خيز زدن , جور درامدن , وفق دادن , پراندن , جهاندن , پرش , جهش , افزايش ناگهاني , ترقي, جست , پرش , خيز , جستن , دويدن , خيز زدن.

hypt yli

: جست , جست زدن , جست بزن.

hypt

: جست , پرش , خيز , جستن , دويدن , خيز زدن, بهار , چشمه , سرچشمه , فنر , انبرك , جست وخيز , حالت فنري , حالت ارتجاعي فنر , پريدن , جهش كردن , جهيدن , قابل ارتجاع بودن , حالت فنري داشتن , ظاهر شدن.

hysteria

: ديوانه كردن , فكر كسي را مختل كردن , ديوانگي , شور , شوق , ترك , شكاف, سرسام , هذيان , پرت گويي , ديوانگي, ديوانه كردن , شوريده كردن , اشفتن , ديوانگي اني , شوريدگي , هيجان, غضب , غيظ , هيجان شديد وتند , خشم , درنده خويي , روح انتقام , اشوب , اضطراب , شدت, تشنج , حمله , غش يا بيهوشي وحمله در زنان , هيجان زياد , هيستري , حمله عصبي.

hytti

: اطاق كوچك , خوابگاه (كشتي) , كلبه , كابين.

hyttynen

: پشه , حشره دو بال, پشه.

hyty

: سود , نفع , سود بردن.

hyv ostos

: سودا , معامله , داد و ستد , چانه زدن , قرارداد معامله , خريد ارزان (باا) , چانه زدن , قرارداد معامله بستن, خريدن , خريد , ابتياع , تطميع كردن, دستبرد زدن , دزديدن , بسرقت بردن , ربودن , بلند كردن چيزي.

hyv

: جريمه , تاوان , غرامت , جريمه كردن , جريمه گرفتن از , صاف كردن , كوچك كردن , صاف شدن , رقيق شدن , خوب , فاخر , نازك , عالي , لطيف , نرم , ريز , شگرف, خوب , نيكو , نيك , پسنديده , خوش , مهربان , سودمند , مفيد , شايسته , قابل , پاك , معتبر , صحيح , ممتاز , ارجمند , كاميابي , خير , سود , مال التجاره , مال منقول , محموله, نازنين , دلپسند , خوب , دلپذير , مطلوب , مودب , نجيب, صحيح است , خوب , بسيار خوب , تصويب كردن , موافقت كردن , اجازه , تصويب, زبردست , چيره , ماهر , حاذق , متخصص, ماهر , استادكار.

hyv ksynt

: پذيرش , قبولي حواله , حواله ء قبول شده, تصويب , قبولي , موافقت , پسند, تصويب , موافقت , تجويز.

hyv ksytty

: پذيرفته , مقبول, شايسته , قابل , داراي شرايط لا زم , مشروط.

hyv sti

: خدا حافظ , خدانگهدار , بخدا سپرديم, چيزهاي كناري ياثانوي , فرعي , خداحافظ, بدرود , وداع , خدا نگهدار , خداحافظ , توديع , توديع كردن, چشمه , جوهردان , دوات , ببالا فوران كردن , روامدن اب ومايع , درسطح امدن وجاري شدن , :خوب , تندرست , سالم , راحت , بسيارخوب , به چشم , تماما , تمام وكمال , بدون اشكال , اوه , خيلي خوب.

hyv tapainen

: با ادب , مودب , فروتن , مودبانه, با ادب , با نزاكت , مبادي اداب.

hyve

: تقوا , پرهيزكاري , پاكدامني , عفت , خاصيت.

hyveellinen

: فرهومند , پرهيزكار , باتقوا , پاكدامن , عفيف , بافضيلت.

hyvill

: نوازش , دلجويي , دلنوازي كردن , در اغوش كشيدن, گيره اي كه مته را در ماشين نگه ميدارد , مرغك , عزيزم ,جانم , جوجه مرغ تكان , صدايي كه براي راندن حيوان بكار ميرود, نوازش كردن , ناز ونياز كردن, حيوان اهلي منزل , دست اموز , عزيز , سوگلي , معشوقه , نوازش كردن , بناز پروردن, ضربه , ضربت , لطمه , ضرب , حركت , تكان , لمس كردن , دست كشيدن روي , نوازش كردن , زدن , سركش گذاردن (مثل سركش روي حرف كاف).

hyvin

: هميشه , همواره , هرگز , هيچ , اصلا , درهر صورت, چشمه , جوهردان , دوات , ببالا فوران كردن , روامدن اب ومايع , درسطح امدن وجاري شدن , :خوب , تندرست , سالم , راحت , بسيارخوب , به چشم , تماما , تمام وكمال , بدون اشكال , اوه , خيلي خوب, بسيار , خيلي , بسي , چندان , فراوان , زياد , حتمي , واقعي , فعلي , خودان , همان , عينا.

hyvinvointi

: توانگري , دارايي , ثروت , مال , تمول , وفور , زيادي.

hyvksy

: قبول شدن , پذيرفتن , پسنديدن , قبول كردن, تصويب كردن , موافقت كردن (با) , ازمايش كردن , پسند كردن , رواداشتن.

hyvksyminen

: پذيرش , قبولي حواله , حواله ء قبول شده.

hyvoppisuus

: سهولت , امكان , وسيله.

hyvt tavat

: علم اداب معاشرت , اداب , ايين معاشرت , رسوم.

hyytv

: سرد , خنك, يخي , پوشيده از يخ , بسيارسرد , خنك.

I

i nkaikkisesti

: هميشه , درتمام وقت , براي هميشه.

idea

: انگاره , تصور , انديشه , فكر , خيال , گمان , نيت , مقصود , معني , اگاهي , خبر , نقشه كار , طرزفكر.

ideaali

: كمال مطلوب , هدف زندگي , ارمان , ارزو , ايده ال , دلخواه

ideaalinen (math.)

: كمال مطلوب , هدف زندگي , ارمان , ارزو , ايده ال , دلخواه

identiteetti

: هويت , شخصيت , اصليت , شناسايي , عينيت.

ideoija

: نما , توان, استدلا ل كننده , توضيح دهنده , طرفدار.

idiootti

: ادم سفيه و احمق , خرف , سبك مغز , ساده.

idoli

: بت , صنم , خداي دروغي , مجسمه , لا ف زن , دغل باز , سفسطه , وابسته به خدايان دروغي وبت ها , صنم , معبود.

ies

: زرده تخم مرغ , محتويات نطفه.

ihailija

: تحسين كننده , ستاينده, باد بزن , تماشاچي ورزش دوست , باد زدن , وزيدن بر.

ihailla

: پسند كردن , تحسين كردن , حظ كردن , مورد شگفت قراردادن , درشگفت شدن , تعجب كردن , متحير كردن , متعجب ساختن.

ihailtava

: پسنديده , قابل پسند , قابل تحسين , ستودني.

ihailu

: ستايش , پرستش , عشق ورزي , نيايش, پرستش , ستايش , عبادت , پرستش كردن.

ihana

: زيبا , قشنگ , خوشگل , عالي, لذيذ, دلفروز , لذت بخش , خوشي اور , دلپسند , دلپذير, نفيس , بديع , عالي , دلپسند , مطبوع , حساس , دقيق , شديد , سخت, خيالي , خارق العاده, جريمه , تاوان , غرامت , جريمه كردن , جريمه گرفتن از , صاف كردن , كوچك كردن , صاف شدن , رقيق شدن , خوب , فاخر , نازك , عالي , لطيف , نرم , ريز , شگرف, مجلل , عظيم , با شكوه , خيلي خوب, دوست داشتني , دلپذير , دلفريب, حيرت اور , عجيب , جالب, شگرف , شگفت اور , شگفت انگيز , شگفت , عجيب.

ihanteellinen

: كمال مطلوب , هدف زندگي , ارمان , ارزو , ايده ال , دلخواه

ihme

: معجزه , اعجاز , واقعه شگفت انگيز , چيز عجيب, شگفت , تعجب , حيرت , اعجوبه , درشگفت شدن , حيرت انگيز , غريب.

ihmeellinen

: متحير كننده , شگفت انگيز, خيالي , خارق العاده, حيرت اور , عجيب , جالب, جانانه , بشاش , تند , خيلي تند , خيلي خوب, ترسناك , هولناك , مهيب , عظيم , فوق العاده, شگرف , ترسناك , مهيب , فاحش , عجيب , عظيم, شگرف , شگفت اور , شگفت انگيز , شگفت , عجيب, شگرف , حيرت اور , حيرت زا , عجيب وشگفت انگيز.

ihmeellisesti

: شگرف , حيرت اور , حيرت زا , عجيب وشگفت انگيز.

ihmetell

: چيز شگفت , شگفتي , تعجب , اعجاز , حيرت زده شدن , شگفت داشتن, شگفت , تعجب , حيرت , اعجوبه , درشگفت شدن , حيرت انگيز , غريب.

ihminen

: انساني , وابسته بانسان , داراي خوي انساني, شخص , فرد , تك , منحصر بفرد , متعلق بفرد, مرد , انسان , شخص , بر , نوكر , مستخدم , اداره كردن , گرداندن (امور) , شوهر , مهره شطرنج , مردي, شخص , نفر , ادم , كس , وجود , ذات , هيكل.

ihmis-

: انساني , وابسته بانسان , داراي خوي انساني.

ihmis ni

: صدا , ادا كردن.

ihmiset

: توده مردم , ازدحام, انبوه , توده , جرم, گروه , گروه بسيار , جمعيت كثير , بسياري, مردم , خلق , مردمان , جمعيت , قوم , ملت , اباد كردن , پرجمعيت كردن , ساكن شدن.

ihmisjoukko

: جمعيت , ازدحام , شلوغي , اجتماع , گروه , ازدحام كردن , چپيدن , بازور وفشارپركردن , انبوه مردم.

ihmisliha

: گوشت , مغز ميوه , جسم , شهوت , جسمانيت , حيوانيت , بشر , دربدن فرو كردن.

ihmisrotu

: مسابقه , گردش , دور , دوران , مسير , دويدن , مسابقه دادن , بسرعت رفتن , نژاد , نسل , تبار , طايفه , قوم , طبقه.

ihmissusi

: شخصي كه تبديل به گرگ شده باشد.

ihmissy nti

: ادمخواري.

iho

: پوست , چرم , جلد , پوست كندن , با پوست پوشاندن , لخت كردن.

ihonmyt inen

: اماده ومجهز , گرم ونرم , باندازه , راحت واسوده , امن وامان , دنج , راحت , اسوده , غنودن , بطور دنج قرار گرفتن, سفت , محكم , تنگ (تانگ) , كيپ , مانع دخول هوا يا اب يا چيز ديگر , خسيس , كساد.

ihonvri

: رنگ , فام , بشره , تغيير رنگ دادن , رنگ كردن , ملون كردن.

ihra

: فربه , چاق , چرب , چربي , چربي دار , چربي دار كردن , فربه يا پرواري كردن, گريس , روغن اتومبيل , روغن , چربي , مداهنه , چاپلوسي , روغن زدن , چرب كردن , رشوه دادن.

iisyys

: ابديت , مكرر , بدون سرانجام و سراغاز , بي پايان , ازليت , جاوداني , بي زماني, براي هميشه , تا ابد , جاويدان , پيوسته , تا ابدالا باد, ابديت.

ik

: عمر , سن , پيري , سن بلوغ , رشد(با Of) , دوره , عصر.(.vi .vt): پيرشدن , پيرنماكردن , كهنه شدن(شراب), ملك , املا ك , دارايي , دسته , طبقه , حالت , وضعيت.

ik luokka

: توليد نيرو , نسل.

ik nkuin

: مثل اينكه , همچنانكه , كه, مثل اينكه.

ik ntynyt

: پير , سالخورده.

ik v ty

: خرحمالي كردن , سخت كار كردن , جان كندن , خسته كردن , ازپادراوردن , حمال مفت , خدمتكار , سيگار.

ikiaikainen

: باستاني , ديرينه , قديمي , كهن , كهنه , پير.

ikinen

: پير , سالخورده.

ikivihre

: بي خزان , هميشه سبز , هميشه بهار , بادوام.

ikkuna

: پنجره , روزنه , ويترين , دريچه , پنجره دار كردن.

ikuinen

: جاوداني, بدون عمر معيني , نامحدود, ابدي , ازلي , جاوداني , هميشگي , فناناپذير , بي پايان , داءمي , پيوسته , مكرر , لا يزال , جاويد, جاوداني , ابدي , ازلي , هميشگي داءمي, ديرپاي , بادوام , ماندني , ثابت , پاينده , پايا, هميشگي , ابدي , مدام, ايست ناپذير , بلا انقطاع , بدون وقفه , مسلسل , پايان ناپذير, بي پايان.

ikuisesti

: هميشه , درتمام وقت , براي هميشه, براي هميشه , تا ابد , جاويدان , پيوسته , تا ابدالا باد.

ikuisuus

: ابديت , مكرر , بدون سرانجام و سراغاز , بي پايان , ازليت , جاوداني , بي زماني, ابديت.

ikv id

: بيحال شدن , افسرده شدن , پژمرده شدن , بيمار عشق شدن , باچشمان پر اشتياق نگاه كردن , باچشمان خمار نگريستن, ارزو كردن , اشتياق داشتن , مشتاق بودن, واحد پول ژاپن , اصرار , تمايل , رغبت شديد.

ikvystyy

: گمانه , سوراخ كردن , سنبيدن , سفتن , نقب زدن , بامته تونل زدن, خسته كردن , موي دماغ كسي شدن , خسته شدن , منفذ , سوراخ , مته , وسيله سوراخ كردن , كاليبر تفنگ , خسته كننده.

ilke

: بد , زيان اور , مضر , شريرانه , بدي , زيان, بد انديش , از روي بدخواهي , از روي عناد, ميانه , متوسط , وسطي , واقع دروسط , حد وسط , متوسط , ميانه روي , اعتدال , منابع درامد , عايدي , پست فطرت , بدجنس , اب زيركاه , قصد داشتن , مقصود داشتن , هدف داشتن , معني ومفهوم خاصي داشتن , معني دادن , ميانگين, بدسگال , موذي , شيطان , بدجنس, كثيف , نامطبوع , زننده , تند و زننده , كريه, بدسگال , بدكار , شرير , تباهكار , فاسد , بدطينت , نادرست

ilkeys

: بدخواهي , بدنهادي , شرارت , بدسگالي, بدانديشي , بدجنسي , بدخواهي , عناد , كينه توزي , نفرت , قصد سوء, لج , كينه , بغض , بدخواهي , غرض , كينه ورزيدن , برسرلج اوردن.

illallinen

: ناهار(يعني غذاي عمده روز كه بعضي اشخاص هنگام ظهر و بعضي شب مي خورند) , شام , مهماني, مهماني , سور , ضيافت , جشن , عيد , خوشگذراني كردن , جشن گرفتن , عياشي كردن.

illuusio

: خيال , وهم , تصور , قوه مخيله , هوس , تجملي , تفنني , علا قه داشتن به , تصور كردن, قوه مخيله , وهم , هوس , نقشه خيالي , وسواس , ميل , تمايل , فانتزي, فريب , گول , حيله , خيال باطل , وهم, خيالي , فانتزي.

ilma-

: انتن هوايي راديو , هوايي, مربوط به پرواز يا هواپيما.

ilma

: هوا , هر چيز شبيه هوا(گاز , بخار) , باد , نسيم , جريان هوا , نفس , شهيق , استنشاق , نما , سيما , اوازه , اواز , اهنگ , بادخور كردن , اشكار كردن.

ilmailu-

: مربوط به پرواز يا هواپيما.

ilmaisin

: انديكاتور , نماينده , شاخص , اندازه , مقياس , فشار سنج.

ilmaista

: اظهارداشتن , بيان كردن , اداكردن , سريع السير , صريح , روشن , ابراز كردن, تقديم داشتن , پيشكش كردن , عرضه , پيشنهاد كردن , پيشنهاد , تقديم , پيشكش , اراءه, دلا لت كردن بر , حاكي بودن از , باشاره فهماندن , معني دادن , معني بخشيدن, توضيح دادن , جزء به جزء شرح دادن , اظهار داشتن , اظهاركردن , تعيين كردن , حال , , چگونگي , كيفيت , دولت , استان , ملت , جمهوري , كشور , ايالت , كشوري , دولتي.حالت

ilmakeh ja avaruus

: جو زمين , فضاي ماوراء جو.

ilman

: برون , بيرون , بيرون از , از بيرون , بطرف خارج , انطرف , فاقد , بدون.

ilmapiiri

: پناد , كره ء هوا , جو , واحد فشار هوا , فضاي اطراف هر جسمي (مثل فضاي الكتريكي ومغناطيسي), عادات ورسوم قومي , صفات وشخصيت انسان, حالت , حوصله , حال , سردماغ , خلق , مشرب , وجه.

ilmasto

: اب وهوا.

ilmatiivis

: محفوظ از هوا , غيرقابل نفوذ بوسيله ء هوا.

ilmaus

: مبين , بيان.

ilmava

: انتن هوايي راديو , هوايي.

ilme

: نمود , سيما , منظر , صورت , ظاهر , وضع , جنبه, مبين , بيان, نگاه , نظر , نگاه كردن , نگريستن , ديدن , چشم رابكاربردن , قيافه , ظاهر , بنظرامدن مراقب بودن , وانمود كردن , ظاهر شدن , جستجو كردن.

ilmeinen

: بديهي , اشكار , مشهود, اشكار , هويدا , معلوم , واضح , بديهي , مريي , مشهود, پيدا , پديدار , مريي , نمايان , قابل رويت , ديده شدني.

ilmesty paikalle

: ظاهرشدن , پديدار شدن.

ilmesty

: ظاهرشدن , پديدار شدن, انقصال , شكستگي , شكستن, پديدار شدن , بيرون امدن, كارگاه بافندگي , دستگاه بافندگي , نساجي , جولا يي , متلا طم شدن(دريا) , ازخلا ل ابريا مه پديدارشدن , ازدور نمودار شدن , بزرگ جلوه كردن , رفعت , بلندي , جلوه گري از دور , پديدارازخلا ل ابرها.

ilmesty pinnan alta

: انقصال , شكستگي , شكستن.

ilmestys

: ظهور , خيال , روح , تجسم , شبح , منظر.

ilmet

: ظاهرشدن , پديدار شدن, رخ دادن , واقع شدن , اتفاق افتادن.

ilmi

: اثر , نتيجه , اجراكردن, پديده , حادثه , عارضه , نمود , تجلي , اثر طبيعي.

ilmiantaa

: اگاهي دادن , مستحضر داشتن , اگاه كردن , گفتن , اطلا ع دادن , چغلي كردن.

ilmiantaja

: حرف مفت زن , فضول , وراج, اگاهگر , مخبر , خبر رسان , كاراگاه , جاسوس , سخن چين, موش صحرايي , ادم موش صفت , موش گرفتن , كشتن , دسته خود را ترك كردن , خيانت.

ilmim inen

: خيالي , خارق العاده, پديده اي , حادثه اي , عارضي , عرضي , محسوس , پيدا , شگفت انگيز , فوق العاده.

ilmiselv

: پيدا , پديدار , مريي , نمايان , قابل رويت , ديده شدني.

ilmoittaa

: اگهي دادن , اعلا ن كردن , اخطار كردن , خبر دادن , انتشاردادن , اشكاركردن , مدرك دادن, مشخص كردن , تفكيك كردن , علا مت گذاردن , علا مت بودن , معني دادن, اگاهي دادن , مستحضر داشتن , اگاه كردن , گفتن , اطلا ع دادن , چغلي كردن, توضيح دادن , جزء به جزء شرح دادن , اظهار داشتن , اظهاركردن , تعيين كردن , حال , , چگونگي , كيفيت , دولت , استان , ملت , جمهوري , كشور , ايالت , كشوري , دولتي.حالت

ilmoitus

: پيشوندي است لا تين به معني(به) , حرف اضافه لا تيني بمعني (به) , اگهي , اعلا ن , خبر , اگاهي, اگهي , اعلا ن , خبر, ملا حضه كردن , اخطار , اگهي.

ilo

: خوشي , لذت , شوق , ميل , دلشاد كردن , لذت دادن , محظوظ كردن, خوشي , سرور , مسرت , لذت , حظ , شادي كردن , خوشحالي كردن , لذت بردن از, كيف , لذت , خوشي , عيش , شهوتراني , انبساط , لذت , بخشيدن , خوشايند بودن , لذت بردن.

iloinen

: مهربان , خوش قلب , خوش , ادم شوخ ومهربان , مهرباني , دوستانه , نرم وملا يم , شوخ , شاددل, بشاش , خوش روي, خوش , خوشحال , شوخ , سردماغ , سر كيف, خرسند , خوشحال , شاد , خوشرو , مسرور , خوشنود, خوش , خوشحال , شاد , خوشوقت , خوشدل , خرسند , سعادتمند , راضي , سعيد , مبارك , فرخنده, شاد , شاد دل , شاد كام , خوش , خوشحال, خوشحال , بانشاط , سرزنده , چالا ك , شنگول.

iloinen ja huoleton

: مهربان , خوش قلب , خوش , ادم شوخ ومهربان , مهرباني , دوستانه , نرم وملا يم , شوخ , شاددل, خوشدل , شوخ , بشاش , سرحال, بي پروا , بي قيد, زنده دل , شاد , بانشاط , خوش قلب , مشرور , بي غم , سبكبار, خوشدل , شوخ , چابك , سبك , روشن , درخشان , برنگ روشن, سهل انگار , اهمال كار , مسامحه كار , بي علا قه.

iloita

: خوشي , لذت , شوق , ميل , دلشاد كردن , لذت دادن , محظوظ كردن, لذت بردن , برخوردارشدن از , بهره مندشدن از , دارابودن , برخوردارشدن, خوشي , سرور , مسرت , لذت , حظ , شادي كردن , خوشحالي كردن , لذت بردن از, خوشي كردن , شادي كردن , وجد كردن, شادي كردن , عياشي كردن , لذت بردن , كيف.

ilottelu

: فرار و اختقا از ترس توقيف , جفتك زني , فراراز زندگي دشوار.

ilta

: غروب , سرشب.

iltapiv

: بعدازظهر , عصر.

iltarusko

: تاريك وروشن , هواي گرگ وميش , هنگام غروب , تاريك نمودن.

ilveilij

: لوده , مسخره , مقلد , مسخرگي كردن , دلقك شدن, دلقك , شوخ, كسيكه شوخي زننده كند, حقه باز , شياد , گول زن , نيرنگ باز , بامبول زن.

ilves

: سياه گوش , وشق , صورت فلكي شمالي.

imaginaarinen (math.)

: انگاشتي , پنداري , وهمي , خيال , خيالي , تصوري.

imaisu

: فوت , پف , دود ويا بخار , قسمت پف كرده جامه زنانه , غذاي پف دار , مشروب گازدار , پفك , پك زدن , چپق يا سيگار كشيدن , بلوف زدن , لا ف زدن , پف كردن , منفجر كردن , منفجر شدن , وزش باد , وزيدن, كشيدن , بطرف خود كشيدن , كشش , كشيدن دندان , كندن , پشم كندن از , چيدن.

imarrella

: چاپلوسي كردن , تملق گفتن از.

ime

: دركشيدن , دراشاميدن , جذب كردن , فروبردن , فراگرفتن , جذب شدن (غدد) , كاملا فروبردن , تحليل بردن , مستغرق بودن , مجذوب شدن در, كشيدن , رسم كردن , بيرون كشيدن , دريافت كردن , كشش , قرعه كشي, نوشيدن , اشباع كردن , جذب كردن , خيساندن , تحليل بردن , فرو بردن , در كشيدن, جرعه , چشش , مزمزه , خرده خرده نوشي , مزمزه كردن , خرد خرد اشاميدن , چشيدن, مكيدن , مك زدن , شيره كسي را كشيدن , مك , مك زني , شيردوشي.

imel

: غله اي , شاخي , چرند, حريره ياخميرمانند , احساساتي, چرب , روغني, شكري , شيرين , قندي , محتوي قند, شيرين , خوش , مطبوع , نوشين.

imett

: پرستار , دايه , مهد , پرورشگاه , پروراندن , پرستاري كردن , شير خوردن , باصرفه جويي يا دقت بكار بردن, پستاندار شيرخوار , كودك شيرخوار , طفل رضيع.

imevinen

: طفل , نوزاد , كودك , شخص ساده و معصوم, كودك , بچه , طفل , بچه كمتر از هفت سال, كودك شير خوار , طفل رضيع.

imeytyminen

: جذب , دركشي , دراشامي , فريفتگي , انجذاب.

imistynyt

: گيج , بيحس , كر.

immersio (math.)

: غسل , غوطه وري.

impi

: دوشيزه , دختر باكره , جديد.

implikaatio

: دلا لت , معني , مستلزم بودن , مفهوم.

implisiittinen

: التزامي , مجازي , اشاره شده , مفهوم , تلويحا فهمانده شده , مطلق , بي شرط.

imu

: مك زني , جذب بوسيله مكيدن , جذب , عمل مكيدن , مكش , سوپاپ تلمبه.

indefiniitti (math.)

: نا محدود , بيكران , بي حد , بي اندازه , غيرقابل اندازه گيري , نامعين , غير قطعي , غير صريح , نكره.

indium

: در , توي , لاي , هنگامه , در موقع , درون , دروني , مياني , داراي , شامل , دم دست , رسيده , امده , به طرف , نزديك ساحل , با امتياز , در ميان گذاشتن , جمع كردن.

induktio

: قياس , قياس كل از جزء , استنتاج , القاء , ايراد , ذكر , پيش سخن , مقدمه , استقراء.

inen

: شبانه , هر شب, شبانه , عشايي , واقع شونده در شب , نمايش شبانه.

inertia

: جبر , قوه جبري , ناكاري , سكون.

infinitesimaalinen (math.)

: بي اندازه خرد , بينهايت كوچك.

informaatio

: اطلا ع , اخبار , مفروضات , اطلا عات , سوابق , معلومات , اگاهگان , پرسشگاه , استخبار , خبر رساني.

infrapuna

: وابسته به اشعه مادون قرمز , فرو سرخ.

infrastruktuuri

: پيدايش , شالوده , سازمان , زير سازي , زيربنا.

inhimillinen

: بامروت , رحيم , مهربان , باشفقت , تهذيبي.

inhottava

: نفرت انگيز , بسيار بد , مكروه , كريه.

injektio (math.)

: تزريق , اماله , تنقيه , داروي تزريق كردني.

inkluusio (math.)

: گنجايش , دربرداري , دخول , شمول.

innoitus

: شهيق , استنشاق , الهام , وحي , القاء.

innokas

: حريص , ازمند , مشتاق , ارزومند , متمايل, مشتاق , ذيعلا قه , ترد و شكننده, بزرگ , عظيم , كبير , مهم , هنگفت , زياد , تومند , متعدد , ماهر , بصير , ابستن , طولا ني, فدايي , مجاهد , غيور , باغيرت , هواخواه.

innostunut

: مشتاق , علا قه مند.

innostus

: هواخواهي با حرارت , شوروذوق , غيرت , جديت , الهام , وجدوسرور , اشتياق, ذوق , حرارت , استعداد , زنده دلي , سبك روحي, سرزندگي , چالا كي , نشاط , نيروي حياتي , زور.

insin ri

: مهندس.

inspiraatio

: شهيق , استنشاق , الهام , وحي , القاء.

instituutio

: تاسيس قضايي , اصل حقوقي , بنگاه , موسسه , رسم معمول , عرف , نهاد.

integraali

: درست , صحيح , بي كسر , كامل , تمام , انتگرال.

integrandi

: جمله اي كه بايد تابع اوليه ان را گرفت , تابع زير انتگرال.

integroida

: تمام كردن , كامل كردن , درست كردن , يكي كردن , تابعه اوليه چيزي را گرفتن , اختلا ط.

integroitava

: جمله اي كه بايد تابع اوليه ان را گرفت , تابع زير انتگرال.

integroituva (math.)

: قابل اخذ تابع اوليه , قابل گرفتن انتگرال.

interferenssi

: دخالت , فضولي.

intia

: هندوستان.

intialainen

: هندي , هندوستاني , وابسته به هندي ها.

into

: هواخواهي با حرارت , شوروذوق , غيرت , جديت , الهام , وجدوسرور , اشتياق, حرارت شديد , اشتياق شديد , گرمي , التهاب, جانفشاني , شوق , ذوق , حرارت , غيرت , حميت , گرمي , تعصب , خير خواهي , غيور , متعصب.

intohimo

: گرمي , حرارت , تب و تاب , شوق , غيرت, حرارت شديد , اشتياق شديد , گرمي , التهاب, شهوت , هوس , حرص واز , شهوت داشتن, اشتياق وعلا قه شديد , احساسات تند وشديد , تعصب شديد , اغراض نفساني , هواي نفس.

intohimoinen

: گرم , سوزان , تند و تيز, باحرارت , باحميت , پرشور وشعف , ملتهب, سوزان , مشتاق, اتشين , اتشبار , اتشي مزاج, بسيار باحرارت , بسيار غيور , سوزان , تابان , گرم , مشتاق , حريص, حاره , زياد گرم , حاد , سوزاننده , سوزان , محترق , بسيار مشتاق.

intoilija

: مريد , جانسپار , فدايي , مخلص , پارسا , زاهد , هواخواه , مجاهد, هواخواه , مشتاق , علا قه مند, شخص متعصب , داراي احساسات شديد(مذهبي وغيره) , داراي روح پليد , ديوانه.

intomielinen

: مشتاق , ذيعلا قه , ترد و شكننده, مشتاق , علا قه مند, تيزكردن , شديدبودن , شديدكردن , نوحه سرايي كردن , تيز , پرزور , تند , حاد , شديد , تيز , زيرك , باهوش , مشتاق.

intressi

: بهره , تنزيل , سود , مصلحت , دلبستگي , علا قه.(.vi .vt) علا قمند كردن , ذينفع كردن , بر سر ميل اوردن.

intt

: ادعا كردن, اصرار ورزيدن , پاپي شدن , سماجت , تكيه كردن بر , پافشاري كردن.

intuitio

: درك مستقيم , انتقال , كشف , دريافت ناگهاني , فراست , بصيرت , بينش , شهود , اشراق.

invalidi

: بي اعتبار , باطل , پوچ , نامعتبر , عليل , ناتوان , :(ءنوالءداتع) ناتوان كردن , عليل كردن , باطل كردن.

invarianssi (math.)

: عدم تغيير باقيمانده درتغييرات طولي وخطي , تغييرناپذيري , نامغير.

invariantti

: غير متنوع , يكسان , ثابت , نامتغير.

inventaario

: دفتر دارايي , فهرست اموال , سياهه , صورت كالا.

investoida

: گذاردن , نهادن , منصوب كردن , اعطاء كردن سرمايه گذاردن.

ioni

: يون , ذره تبديل شده به برق.

ipana

: بچه بداخلا ق و لوس , كف شير, بزغاله , چرم بزغاله , كودك , بچه , كوچولو , دست انداختن , مسخره كردن.

irakilainen

: عراقي , وابسته به عراق.

iranilainen

: ايراني , اهل ايران , وابسته به ايران.

irlantilainen

: ايرلندي.

ironia

: طعنه , وارونه گويي , گوشه و كنايه و استهزاء , مسخره , پنهان سازي , تمسخر , سخريه , طنز, زهر خنده , طعنه , ريشخند , سرزنش , سخن طعنه اميز.

ironinen

: طعنه اميز , طعنه زن , طعنه اي , كنايه دار, طعنه اميز , نيشدار , زهرخنده دار.

irrallinen

: جدا شدني , جدا كردني, جدا , غير ذيعلا قه, جدا , مجزا , مجرد , مجزاكردن, اسان , سهل , بي زحمت , اسوده , ملا يم , روان , سليس, مجزا كردن , سوا كردن , در قرنطينه نگاهداشتن , تنها گذاردن , منفرد كردن , عايق دار كردن, جدا , جداگانه , جدا كردن , تفكيك كردن, ناوابسته , توفيق نشده , اعزام نشده , ازاد , منتظردستور

irrationaalinen

: غير عقلا ني , نامعقول , غير منطقي , بي معني.

irrota

: تحقق يافتن , وقوع يافتن.

irrotella

: ازاد , مستقل , ميداني, شل كردن , لينت دادن , نرم كردن , سست كردن , از خشكي در اوردن, واچيدن , بي اثركردن , خنثي كردن , باطل كردن , خراب كردن , ضايع كردن , بي ابرو كردن , باز كردن, رها كردن , باز كردن , ازاد كردن.

irrotettava

: جدا شدني , جدا كردني.

irrottaa

: جدا كردن, جدا كردن , گسستن , قطع كردن, از گير در اوردن , از قيد رها كردن , باز كردن, عصاره گرفتن , بيرون كشيدن , استخراج كردن , اقتباس كردن , شيره , عصاره , زبده , خلا صه, ازاد , مستقل , ميداني, شل كردن , لينت دادن , نرم كردن , سست كردن , از خشكي در اوردن, رها كردن , ازاد كردن , مرخص كردن , منتشر ساختن , رهايي , ازادي , استخلا ص , ترخيص , بخشش, واچيدن , بي اثركردن , خنثي كردن , باطل كردن , خراب كردن , ضايع كردن , بي ابرو كردن , باز كردن, رها كردن , باز كردن , ازاد كردن.

irrotus

: دسته , قسمت , جداسازي , تفكيك , كناره گيري.

irstailu

: هرزگي , هرزه كردن , فاسد كردن , الواطي كردن , عياشي, عياشي , فسق , هرزگي, شهوتراني , هرزگي.

irstas

: چركين , چرك , كثيف , زشت , كثيف كردن, پراكندگي كردن , ازهم پاشيدن , اسراف كردن, هرزه , فاجر , بداخلا ق , ازروي هرزگي , فاسد, هرزه , ناشي از هرزگي , شهوت پرست, هرزه , افسار گسيخته , كسيكه پابند مذهب نيست , باده گسار وعياش , غلا م ازاد شده, هرزه , ول , شهوتران , بد اخلا ق , مبني بر هرزگي, شهواني, زشت و وقيح , كريه , ناپسند , موهن , شهوت انگيز, هرزه , بي بند وبار , فاسد الا خلا ق , ولخرج, شهوتران , شهواني , شهوت پرست , هرزه, سركش , حرف نشنو , بازيگوش , خوشحال , عياش , گستاخ , جسور , شرور شدن , گستاخ شدن , بي ترتيب كردن , شهوتراني كردن , افراط كردن.

irtaimisto

: اموال شخصي.

irtain

: شل , سست , لق , گشاد , ول , ازاد , بي ربط , هرزه , بي بندوبار , لوس وننر , بي پايه , بي قاعده , رهاكردن , دركردن(گلوله وغيره) , منتفي كردن , برطرف كردن , شل وسست شدن , نرم وازاد شدن , حل كردن , از قيد مسلوليت ازاد ساختن , سبكبار كردن , پرداختن.

irti

: كنار , يكسو , بيك طرف , دوراز , خارج , بيرون از , غايب , درسفر , بيدرنگ , پيوسته , بطور پيوسته , متصلا , مرتبا , از انجا , از ان زمان , پس از ان , بعد , از انروي , غايب , رفته , بيرون , دورافتاده , دور , فاصله دار , ناجور , متفاوت, ازاد كردن , رها كردن , تجزيه كردن, شل , سست , لق , گشاد , ول , ازاد , بي ربط , هرزه , بي بندوبار , لوس وننر , بي پايه , بي قاعده , رهاكردن , دركردن(گلوله وغيره) , منتفي كردن , برطرف كردن , شل وسست شدن , نرم وازاد شدن , حل كردن , از قيد مسلوليت ازاد ساختن , سبكبار كردن , پرداختن, قطع , خاموش , ملغي , پرت , دور.

irtisanoa

: فسخ كردن , لغو كردن , باطل كردن.

irtisanominen

: فسخ , لغو , ابطال, اخراج , مرخصي , بركناري.

irtokivi

: ريگ , سنگريزه , شيشه عينك , نوعي عقيق , باسنگريزه فرش كردن , باريگ حمله كردن , نقش ونگار ريگي دادن به.

irtolainen

: ولگرد , اسمان جل , خانه بدوش , باصدا راه رفتن , پياده روي كردن , با پا لگد كردن , اوره بودن , ولگردي كردن , اواره , فاحشه , اوارگي , ولگردي , صداي پا, ادم اواره و ولگرد , دربدر , اوباش.

irvailla

: طعنه , طنز , مسخره , ريشخند , استهزاء , طعنه زدن , سخن مسخره اميز گفتن , هو كردن, ساختگي , تقليدي , تقليد در اوردن , استهزاء كردن , دست انداختن , تمسخر, تمسخر , طنز , طعنه , ريشخند , استهزاء , اهانت وارد اوردن , تمسخر كردن, استهزاء , نيشخند , تمسخر , پوزخند , پوزخند زدن , باتمسخر بيان كردن.

irvistell

: طعنه , طنز , مسخره , ريشخند , استهزاء , طعنه زدن , سخن مسخره اميز گفتن , هو كردن, استهزاء , نيشخند , تمسخر , پوزخند , پوزخند زدن , باتمسخر بيان كردن.

is

: پدر , والد , موسس , موجد , بوجود اوردن , پدري كردن.

is nmaa

: وطن , كشور , ميهن, ميهن , مادر ميهن.

is nt

: گروه , ازدحام , دسته , سپاه , ميزبان , صاحبخانه , مهمان دار , انگل دار, دانشور , چيره دست , ارباب , استاد , كارفرما , رءيس , مدير , مرشد , پير , خوب يادگرفتن , استاد شدن , تسلط يافتن بر , رام كردن.

isi (childish)

: بابا , باباجان , اقاجان, بابا, پدر , والد , موسس , موجد , بوجود اوردن , پدري كردن.

iske

: راندن , بردن , عقب نشاندن , بيرون كردن , سواري كردن , كوبيدن(ميخ وغيره), اصابت , خوردن , ضربت , تصادف , موفقيت , نمايش يافيلم پرمشتري , زدن , خوردن به , اصابت كردن به هدف زدن, كوبيدن , زدن , درزدن , بد گويي كردن از , بهم خوردن , مشت , ضربت , صداي تغ تغ , عيبجويي, قوچ , گوسفند نر , دژكوب , پيستون منگنه ابي , تلمبه , كلوخ كوب , كوبيدن , فرو بردن , بنقطه مقصود رسانيدن , سنبه زدن , باذژكوب خراب كردن , برج حمل, زدن , ضربت زدن , خوردن به , بخاطر خطوركردن , سكه ضرب كردن , اعتصاب كردن , اصابت , اعتصاب كردن , اعتصاب , ضربه , برخورد.

isku

: افند , تك , تكش , تاخت , حمله كردن بر , مبادرت كردن به ,تاخت كردن , با گفتار ونوشتجات بديگري حمله كردن , حمله , تاخت و تاز , يورش , اصابت يا نزول ناخوشي, دميدن , وزيدن , در اثر دميدن ايجاد صدا كردن , تركيدن.

islanti

: ايسلند , جزيره ايسلند , زبان ايسلندي.

isnmaallinen

: باوفا , وفادار , صادق , وظيفه شناس , صادقانه , ثابت , پا برجاي , مشروع.

iso

: بزرگ , با عظمت , سترك , ستبر , ادم برجسته , ابستن , داراي شكم برامده, بزرگ , عظيم , هنگفت, بزرگ , عظيم , كبير , مهم , هنگفت , زياد , تومند , متعدد , ماهر , بصير , ابستن , طولا ني, سترگ , كلا ن , گنده , تنومند , بزرگ جثه, وسيع , جادار , پهن , درشت , لبريز , جامع , كامل , سترگ , بسيط , بزرگ , حجيم , هنگفت, نيرومند , توانا , زورمند , قوي , مقتدر , بزرگ, شگرف , ترسناك , مهيب , فاحش , عجيب , عظيم.

iso iti

: مادر بزرگ , مثل مادر بزرگ رفتار كردن.

iso-britannia

: بريتانيا , انگليس.

iso-brittania

: بريتانيا , انگليس.

isois

: پدر بزرگ.

isometrinen

: داراي يك ميزان , هم اندازه , داراي ذرات ريز متساوي , هم متر.

israel

: اسراءيل.

istua

: خزان , پاييز , سقوط , هبوط , نزول , زوال , ابشار , افتادن , ويران شدن , فرو ريختن , پايين امدن , تنزل كردن, جريان , رواني , مد (برابر جزر) , سلا ست , جاري بودن , روان شدن , سليس بودن , بده , شريدن, اويختن , اويزان كردن , بدار اويختن , مصلوب شدن , چسبيدن به , متكي شدن بر , طرزاويختن , مفهوم , ترديد , تمايل , تعليق, نشستن , جلوس كردن , قرار گرفتن.

istuin

: جا , صندلي , نيمكت , نشيمنگاه , مسند , سرين , كفل , مركز , مقر , محل اقامت , جايگاه , نشاندن , جايگزين ساختن.

istuttaa

: كارخانه , گياه , مستقر كردن , كاشتن.

istuttaa uutta mets

: مجددا درخت كاري كردن , جنگل تازه اجداث كردن , احياي جنگل كردن.

isyyden m r minen

: وابستگي , پيوستگي , خويشي.

it

: خاور مشرق , شرق , خاورگرايي , بسوي خاور رفتن.

it mainen

: اسيايي, شرقي , مشرقي , اسيايي , خاوري.

italialainen

: ايتاليايي.

iteraatio

: تكرار , گفتن , بازگو.

iti

: مادري كردن , پروردن , مادر , ننه , والده , مام , سرچشمه , اصل.

itikka

: پشه.

itke

: فرياد زدن , داد زدن , گريه كردن , صدا كردن , فرياد , گريه , خروش , بانگ , بانگ زدن, گريه كردن , گريستن , اشك ريختن.

itku

: فرياد زدن , داد زدن , گريه كردن , صدا كردن , فرياد , گريه , خروش , بانگ , بانگ زدن, جار زننده , اشكار , گريان , مبرم, گريه كردن , گريستن , اشك ريختن.

itkupilli

: ني ني كوچولو , زود گريه كن.

itse

: خودش (انزن) , خود ان زن , خودش را, خودش , خود او (درحال تاكيد) , خود (ان مرد), خودش (خود ان چيز , خود ان جانور) , خود, خود , خويش , خويشتن , نفس , نفس خود , عين , شخصيت , جنبه , حالت , حال , وضع , لقاح كردن.

itseasiassa

: واقعا , بالفعل , عملا , در حقيقت.

itsehallinto

: خودگراني.

itseisarvo (math.)

: قدر مطلق.

itsekurittomuus

: بخشيدن , لطف كردن , از راه افراط بخشيدن , ولخرجي كردن , غفو كردن , زياده روي , افراط.

itsemurha

: خودكشي , انتحار , خودكشي كردن , وابسته به خود كشي.

itsens

: خودش (انزن) , خود ان زن , خودش را, خودش , خود او (درحال تاكيد) , خود (ان مرد).

itsep inen

: كله شق , لجوج , سرسخت , خود راي , خيره سر, سمج , خودسر , سرسخت , لجوج , خيره سر , كله شق.

itu

: ميكرب , جنين , اصل , ريشه , منشاء.

ivailla

: ساختگي , تقليدي , تقليد در اوردن , استهزاء كردن , دست انداختن , تمسخر, تمسخر , طنز , طعنه , ريشخند , استهزاء , اهانت وارد اوردن , تمسخر كردن.

J

j

: منجمد كردن , يخ بستن , منجمد شدن , شكر پوش كردن , يخ , سردي , خونسردي و بي اعتنايي.

j d elkkeelle

: كناره گيري كردن , استراحتگاه , استراحت كردن , بازنشسته كردن يا شدن , پس رفتن.

j d jlkeen

: عقب افتادن از , عقب ماندن, بدنبال كشيدن , بدنبال حركت كردن , طفيلي بودن , دنباله دار بودن , دنباله داشتن , اثر پا باقي گذاردن , پيشقدم , پيشرو , دنباله.

j d

: ماندن , باقيماندن, ماندن , توقف كردن , نگاه داشتن , بازداشتن , توقف , مكث ,ايست , سكون , مانع , عصاء , نقطه اتكاء , تكيه , مهار , حاءل , توقفگاه.

j d eloon

: زنده ماندن , باقي بودن , بيشتر زنده بودن از , گذراندن , سپري كردن , طي كردن برزيستن.

j dytt

: يخ بستن , منجمد شدن , بي اندازه سردكردن , فلج كردن , فلج شدن , ثابت كردن , غيرقابل حركت ساختن , يخ زدگي , افسردگي, اويزان شدن يا كردن , اندروابودن , معلق كردن , موقتا بيكار كردن , معوق گذاردن.

j dyttminen

: يخ بستن , منجمد شدن , بي اندازه سردكردن , فلج كردن , فلج شدن , ثابت كردن , غيرقابل حركت ساختن , يخ زدگي , افسردگي.

j hdytin

: سردكن , خنك كننده , كولر , دستگاه خنك كننده.

j inen

: يخي , پوشيده از يخ , بسيارسرد , خنك.

j kaappi

: يخچال برقي , سردخانه , دستگاه مبرد.

j ljitell

: نواي كسي را در اوردن , تقليد كردن , پيروي كردن , كپيه كردن.

j ljitelm

: تقليد , پيروي , چيز تقليدي , بدلي , ساختگي , جعلي, نسخه عين , المثني.

j lkeen

: پس از , بعداز , در عقب , پشت سر , درپي , در جستجوي , در صدد , مطابق , بتقليد , بيادبود.

j lkimaku

: بپايان رسانيدن , تمام كردن , رنگ وروغن زدن , تمام شدن , پرداخت رنگ وروغن , دست كاري تكميلي , پايان , پرداخت كار.

j lleen

: دگربار , پس , دوباره , باز , يكبارديگر , ديگر , از طرف ديگر , نيز , بعلا وه , ازنو, از نو , دوباره , بطرز نوين , از سر.

j mer

: قابل اعتماد , توكل پذير, پايا , پايدار.

j nis

: خرگوش , خرگوش صحرايي , گوشت خرگوش , مسافر بي بليط , بستوه اوردن , رم دادن, خرگوش , شكار خرگوش كردن.

j nist

: جوجه مرغ , پرنده كوچك , بچه , مردجوان , ناازموده , ترسو , كمرو.

j nn stermi

: مانده , باقيمانده.

j nnevli

: محدوده , گستردگي , پوشش.

j nnite

: معلق , درحال تعليق , مردد , اندروايي , اويزاني, كشش , امتداد , تمدد , قوه انبساط , سفتي , فشار , بحران , تحت فشار قرار دادن, اختلا ف سطح , ولتاژ.

j nnitys

: شور , تهييج, انتظار , چشم داشت , توقع, كشش , زور , فشار , كوشش , درد سخت , تقلا , در رفتگي يا ضرب عضو يا استخوان , اسيب , رگه , صفت موروثي , خصوصيت نژادي , نژاد , اصل , زودبكار بردن , زور زدن , سفت كشيدن ,كش دادن , زياد كشيدن , پيچ دادن , كج كردن , پالودن , صاف كردن , كوشش زياد كردن, معلق , درحال تعليق , مردد , اندروايي , اويزاني, امادگي , كشيدگي وسفتي, كشش , امتداد , تمدد , قوه انبساط , سفتي , فشار , بحران , تحت فشار قرار دادن.

j rjest

: وابستگي , پيوستگي , خويشي, سازمان , سازماندهي.

j rjestetty pari (math.)

: جفت مرتب.

j rjestj

: صاحب منصب , عاليرتبه , رسمي , موثق و رسمي.

j rjetn

: پوچ , ناپسند , ياوه , مزخرف , بي معني , نامعقول , عبث , مضحك, بيفكر, بيحس , بيمعني , احمق , احمقانه.

j rkev

: داراي قوه قضاوت سليم, منطقي , استدلا لي, محتاط , از روي احتياط, معقول , مستدل, معقول , محسوس , مشهود , بارز, صدا , اوا , سالم , درست , بي عيب , استوار , بي خطر , دقيق , مفهوم , صدا دادن , بنظر رسيدن , بگوش خوردن , بصدا دراوردن , نواختن , زدن , بطور ژرف , كاملا , ژرفاسنجي كردن , گمانه زدن.

j rki

: دليل , سبب , علت , عقل , خرد , شعور , استدلا ل كردن , دليل و برهان اوردن.

j rvi

: درياچه , استخر , بركه, درياچه , خليج , شاخابه.

j senmaksu

: اشتراك , وجه اشتراك مجله , تعهد پرداخت.

j t

: سردكردن , خنك شدن , سرما , خنكي , چايمان , مايه دلسردي , نااميد , مايوس, يخ بستن , منجمد شدن , بي اندازه سردكردن , فلج كردن , فلج شدن , ثابت كردن , غيرقابل حركت ساختن , يخ زدگي , افسردگي.

j teallas

: گودال فاضل اب , چاه مستراح, چاه مستراح, چاهك , فرو رفتن , فروبردن, چاه يا انبار فاضل اب , استخر اب كثيف , لجن وكثافت , مخزن.

j teltikku

: اب نبات يا شيريني كه در سر چوب نصب شده وبچه ها انرا ميمكند , خروسك , اب نبات چوبي, اب نبات چوبدار , پول.

j tt huomiotta

: ناديده گرفتن , اعتنا نكردن , عدم رعايت, زدودن , رفع كردن, تجاهل كردن , ناديده پنداشتن , چشم پوشيدن , رد كردن , بي اساس دانستن , برسميت نشناختن, رد كردن , نپذيرفتن, غير محتمل شمردن , ممنوع ساختن , جلوگيري كردن.

j tt lukuunottamatta

: اخراج بي ادبانه , زدايش, تخفيف , نزول , كاستن , تخفيف دادن , برات را نزول كردن, تجاهل كردن , ناديده پنداشتن , چشم پوشيدن , رد كردن , بي اساس دانستن , برسميت نشناختن.

j tv

: يخي , پوشيده از يخ , بسيارسرد , خنك.

j ty

: يخ بستن , منجمد شدن , بي اندازه سردكردن , فلج كردن , فلج شدن , ثابت كردن , غيرقابل حركت ساختن , يخ زدگي , افسردگي.

ja

: و (حرف ربط).

jaardi

: يارد(63 اينچ يا 3 فوت) , محوطه يا ميدان , محصور كردن , انبار كردن(در حياط) , واحد مقياس طول انگليسي معادل 4419/0 متر.

jaarli

: كنت , سرباز دلير.

jaettava (math.)

: سودسهام , سود, صورت كسر , شمارنده.

jaettava

: سودسهام , سود.

jaguaari

: پلنگ خالدار امريكايي.

jahdata

: تعقيب كردن , دنبال كردن , شكار كردن , واداربه فرار كردن , راندن واخراج كردن , تعقيب , مسابقه , شكار, پيروي كردن از , متابعت كردن , دنبال كردن , تعقيب كردن , فهميدن , درك كردن , در ذيل امدن , منتج شدن , پيروي , استنباط , متابعت, تعقيب كردن , تعاقب كردن , تحت تعقيب قانوني قرار دادن , دنبال كردن , اتخاذكردن , پيگيري كردن , پيگرد كردن.

jahkailla

: اتلا ف وقت كردن , بيهوده وقت گذراندن, بدفع الوقت گذراندن , معوق گذاردن, جاي ايستادن اسب در طويله , اخور , غرفه , دكه چوبي كوچك , بساط , صندلي , لژ , جايگاه ويژه , به اخور بستن , از حركت بازداشتن , ماندن , ممانعت كردن , قصور ورزيدن , دور سرگرداندن , طفره , طفره زدن.

jakaa

: بخش كردن , تقسيم كردن , تخصيص دادن, پخش كردن , تقسيم كردن , تعميم دادن, تقسيم كردن , پخش كردن , جداكردن , اب پخشان, شكستن , شكستگي , ترك خوردگي , شكاف , برخه , كسر (كسور) ,بخش قسمت , تبديل بكسر متعارفي كردن , بقسمتهاي كوچك تقسيم كردن, سهم , حصه , بخش , بهره , قسمت , بخش كردن , سهم بردن , قيچي كردن.

jakaa tekijihin

: عامل (عوامل) , حق العمل كار , نماينده , فاعل , سازنده , فاكتور , عامل مشترك.

jakaja (math.)

: برخه نام , تقسيم كننده , مشتق كننده , مقسوم عليه , مخرج, مقسوم عليه , بخشي.

jakaminen

: تقسيم , بخش , قسمت.

jakauma

: توزيع , پخش.

jakkupuku

: درخواست , تقاضا , دادخواست , عرضحال , مرافعه , خواستگاري , يكدست لباس , پيروان , خدمتگزاران , ملتزمين , توالي , تسلسل , نوع , مناسب بودن , وفق دادن , جور كردن , خواست دادن , تعقيب كردن , خواستگاري كردن , جامه , لباس دادن به.

jako

: مقدار , اندازه , قدر , حد , معامله كردن , سر و كار داشتن با , توزيع كردن.

jakoj nn s

: مانده , باقيمانده.

jakolasku

: تقسيم , بخش , قسمت.

jakosuhde

: تناسب , نسبت, تناسب, بهر , خارج قسمت.

jakso

: چرخه , چرخه زدن , سيكل, دوره , مدت , موقع , گاه , وقت , روزگار , عصر , گردش , نوبت , ايست , مكث , نقطه پايان جمله , جمله كامل , قاعده زنان , طمث , حد , پايان , نتيجه غايي , كمال , منتهادرجه , دوران مربوط به دوره بخصوصي.

jaksollinen

: دوره اي.

jaksollisuus

: نوبت , دوري , تناوب , حالت تناوبي , دوره.

jalka

: ساق پا , پايه , ساقه , ران , پا , پاچه , پاچه شلوار , بخش , قسمت , پا زدن , دوندگي كردن.

jalkajousi

: كمان زنبوركي , كمان پولا دي.

jalkakyt v

: سنگفرش , پياده رو , كف خيابان, پياده رو.

jalkapallo

: فوتبال , بازي فوتبال.

jalkater

: پا , قدم , پاچه , دامنه , فوت (مقياس طول انگليسي معادل 21 اينچ) , هجاي شعري , پايكوبي كردن , پازدن , پرداختن مخارج.

jalkine

: پاپوش , كفش, كفش , نعل اسب , كفش پوشيدن , داراي كفش كردن , نعل زدن به.

jalkineet

: پاپوش , كفش.

jallittaa

: وانمود , نمايش دروغي , تظاهر , خدعه , فريب , حمله خدعه اميز , وانمود كردن.

jalo

: ازاده , اصيل , شريف , نجيب , باشكوه.

jalokivi

: گوهر , جواهر , سنگ گران بها , جواهر نشان كردن , مرصع كردن, گوهر , جواهر , سنگ گرانبها , زيور , با گوهر اراستن , مرصع كردن.

jalokuusi

: صنوبر , شاه درخت.

jalostamo

: پالا يشگاه , تصفيه خانه.

jano

: تشنگي , عطش , ارزومندي , اشتياق , تشنه بودن , ارزومند بودن , اشتياق داشتن.

janoinen

: تشنه , عطش دار , خشك , بي اب , مشتاق.

japani (language)

: ژاپني , ژاپوني.

japani

: ژاپن , جلا , جلا دادن.

japanilainen

: ژاپني , ژاپوني.

jarru

: بيشه , درختستان , ترمز , عايق , مانع , ترمز كردن, كشاندن , چيز سنگيني كه روي زمين كشيده ميشود , كشيدن , بزور كشيدن , سخت كشيدن , لا روبي كردن , كاويدن , باتورگرفتن , سنگين وبي روح.

jarruttaa

: بيشه , درختستان , ترمز , عايق , مانع , ترمز كردن, كاستن سرعت , كندكردن.

jatkaa

: جازن , قلا بي , زنازاده , حرامزاده , چيز تقلبي ساختن (مثل ريختن اب در شير), ادامه دادن, مقام كسي را پايين بردن , پست كردن, رقيق كردن , ابكي كردن, توسعه دادن , تمديد كردن , عموميت دادن, همراه رفتن , همراهي كردن , موافق بودن, نگاه داشتن , اداره كردن , محافظت كردن , نگهداري كردن ,نگاهداري , حفاظت , امانت داري , توجه , جلوگيري كردن , ادامه دادن , مداومت بامري دادن, پيش رفتن , رهسپار شدن , حركت كردن , اقدام كردن , پرداختن به , ناشي شدن از , عايدات, كشيدن , امتداددادن , بسط دادن , منبسط كردن , كش امدن , كش اوردن , كش دادن , گشادشدن , :بسط , ارتجاع , قطعه(زمين) , اتساع , كوشش , خط ممتد , دوره , مدت.

jatkaa asian parissa

: تعقيب كردن , تعاقب كردن , تحت تعقيب قانوني قرار دادن , دنبال كردن , اتخاذكردن , پيگيري كردن , پيگرد كردن.

jatke

: توسيع , تمديد , تعميم , تلفن فرعي.

jatko-

: بيشتر , ديگر , مجدد , اضافي , زاءد , بعلا وه , بعدي , دوتر ,جلوتر , پيش بردن , جلو بردن , ادامه دادن , پيشرفت كردن , كمك كردن به.

jatkumo

: پيوستگان , رشته مسلسل , تسلسل , پي درپي , مستمر , زنجيره.

jatkuva

: ثابت, پيوسته , مداوم.

jatkuvasti

: همواره , هميشه , پيوسته , همه وقت, براي هميشه , تا ابد , جاويدان , پيوسته , تا ابدالا باد.

jatkuvuus

: پيوستگي , اتصال , استمرار , تسلسل , دوام.

jatsi

: موسيقي جاز , سر و صدا , فريب , نشاط , جاز نواختن.

jauhaa

: كوبيدن , عمل خرد كردن يا اسياب كردن , سايش , كار يكنواخت , اسياب كردن , خردكردن , تيز كردن , ساييدن , اذيت كردن , اسياب شدن , سخت كاركردن, ساييدن , نرم كردن , پودر كردن , نرم كوبيدن.

jauhe

: پودر , پودر صورت , گرد , باروت , ديناميت , پودر زدن به , گرد زدن به , گرد ماليدن بصورت گرد دراوردن.

jauho

: ارد , گرد , پودر , ارد كردن , پودر شدن, پودر , پودر صورت , گرد , باروت , ديناميت , پودر زدن به , گرد زدن به , گرد ماليدن بصورت گرد دراوردن.

jauhot

: ارد , گرد , پودر , ارد كردن , پودر شدن, غذا , خوراكي , شام يا نهار , ارد (معمولا غير از ارد گندم) بلغور.

jeesus

: عيسي, فديه دهنده , رهايي بخش , نجات دهنده , باز خريدگر.

jekku

: لطيفه , بذله , شوخي , بذله گويي , خوش طبعي , طعنه , گوشه , كنايه , عمل , كردار , طعنه زدن , تمسخر كردن , استهزاء كردن , ببازي گرفتن , شوخي كردن , مزاح گفتن.

jemma (informal)

: نهانگاه , ذخيره گاه , چيز نهان شده , مخزن , پنهان كردن, انبار كردن , ذخيره كردن (درمحل مخفي براي اينده) , انباشتن , محبوس كردن , پنهانگاه.

jengi (informal)

: جمعيت , ازدحام , شلوغي , اجتماع , گروه , ازدحام كردن , چپيدن , بازور وفشارپركردن , انبوه مردم, مردم , خلق , مردمان , جمعيت , قوم , ملت , اباد كردن , پرجمعيت كردن , ساكن شدن.

jengi

: دسته , جمعيت , گروه , دسته جنايتكاران , خرامش , مشي , گام برداري , رفتن , سفر كردن , دسته جمعي عمل كردن , جمعيت تشكيل دادن.

jeni

: واحد پول ژاپن , اصرار , تمايل , رغبت شديد.

jenkki (informal)

: امريكايي , ينگه دنيايي , مربوط بامريكا.

jippo

: علف نيزار , علف بوريا , علف شبيه ني , سرازيري , سربالا يي , نشيب , خميدگي , خم , خم شده , منحني, اويختن , اويزان كردن , بدار اويختن , مصلوب شدن , چسبيدن به , متكي شدن بر , طرزاويختن , مفهوم , ترديد , تمايل , تعليق, صداي شكستگي , صداي شلا ق , استعداد , حقه , طرح , ابتكار , زرنگي , مهارت.

jljent

: رونوشت , نسخه , نسخه برداري.

jlkeenp in

: پس ازان , بعدازان , سپس , بعدا, سپس , متعاقبا.

jlkel inen

: بچه , كودك , طفل , فرزند, نسل , زاده (در جمع) اولا د , زادگان, زادو ولد , فرزند , اولا د , مبدا , منشا, جوان , تازه , نوين , نوباوه , نورسته , برنا.

jlki

: جاي پا , ردپا , جاپا , پي , گام , قدم , گام برداري, اثر , نشان , رد پا , جاي پا , مقدار ناچيز , ز ترسيم , رسم , ترسيم كردن , ضبطكردن , كشيدن , اثر گذاشتن , دنبال كردن , پي كردن , پي بردن به, رد پا , اثر , خط اهن , جاده , راه , نشان , مسابقه دويدن , تسلسل , توالي , ردپاراگرفتن , پي كردن , دنبال كردن.

jlkimainingit

: عواقب بعدي , پس ايند.

jlkiruoka

: دندان مز , دسر, شيرين , خوش , مطبوع , نوشين.

jlleenmyyj

: دلا ل , دهنده ورق , فروشنده , معاملا ت چي.

jlleenrakennus

: تجديد بنا , نوسازي , نمونه مطابق اصل , مدل.

jnishousu

: جوجه مرغ , پرنده كوچك , بچه , مردجوان , ناازموده , ترسو , كمرو.

jnne

: عصب , ريسمان , وتر , قوس , زه , تار, ريسمان , طناب نازك , رسن , سيم , زه , وتر, رشته , تار , نخ , بافت , ليف (الياف) , فيبر, رگ وپي , پي , وتر , تار وپود , رباط, زه , زهي , نخ , ريسمان , رشته , سيم , رديف , سلسله , قطار , نخ كردن (باسوزن و غيره) , زه انداختن به , كشيدن , :ريش ريش , نخ مانند , ريشه اي , چسبناك , دراز , به نخ كشيدن (مثل دانه هاي تسبيح) , بصف كردن , زه داركردن, پوره , پي , وتر , زردپي , اوتار.

jnnitt

: خميدن , خمش , زانويه , خميدگي , شرايط خميدگي , زانويي , گيره , خم كردن , كج كردن , منحرف كردن , تعظيم كردن , دولا كردن , كوشش كردن , بذل مساعي كردن, تحريك احساسات , تجديد و احياي روحيه , بند شلوار , خط ابرو , بابست محكم كردن , محكم بستن , درمقابل فشار مقاومت كردن , اتل, نيرو , زور , تحميل , مجبور كردن, كشش , زور , فشار , كوشش , درد سخت , تقلا , در رفتگي يا ضرب عضو يا استخوان , اسيب , رگه , صفت موروثي , خصوصيت نژادي , نژاد , اصل , زودبكار بردن , زور زدن , سفت كشيدن ,كش دادن , زياد كشيدن , پيچ دادن , كج كردن , پالودن , صاف كردن , كوشش زياد كردن, كشيده , عصبي وهيجان زده , زمان فعل

, تصريف زمان فعل , سفت , سخت , ناراحت , وخيم , وخيم شدن , تشديد يافتن, سفت كردن , محكم كردن , تنگ كردن , فشردن , بستن , كيپ كردن , سفت شدن, پايان يافتن , منتج به نتيجه شدن , پايان دادن.

jnnitty

: سفت شدن , تنگ ومحكم كردن يا شدن, كشيده , عصبي وهيجان زده , زمان فعل , تصريف زمان فعل , سفت , سخت , ناراحت , وخيم , وخيم شدن , تشديد يافتن, سفت كردن , محكم كردن , تنگ كردن , فشردن , بستن , كيپ كردن , سفت شدن.

jo

: پيش از اين , قبلا, هنوز , تا ان زمان , تا كنون , تا انوقت , تاحال , باز هم , بااينحال , ولي , درعين حال.

jo vuodesta

: بعد از , پس از , از وقتي كه , چون كه , نظر باينكه , ازاينرو , چون , از انجايي كه.

jodi

: يد , عنصر شيميايي كه علا مت ان I ميباشد.

jogurtti

: ماست , يوقورت.

johdanto

: مقدمه , ديباچه , معارفه , معرفي , معرفي رسمي , اشناسازي , معمول سازي , ابداع , احداث.

johdattaa

: هدايت كردن , رفتار, مستقيم , هدايت كردن.

johdatus

: مقدمه , ديباچه , معارفه , معرفي , معرفي رسمي , اشناسازي , معمول سازي , ابداع , احداث.

johde

: هادي , رسانا.

johdettu

: زمان ماضي فعل.لعاد

johdin

: هادي , رسانا.

johdossa

: پيش , جلو , درامتداد حركت كسي , روبجلو , سربجلو, مقدم , پيشتاز , عمده.

johdossa oleva

: پيش , جلو , درامتداد حركت كسي , روبجلو , سربجلو, مقدم , پيشتاز , عمده.

johon ei voi vastata

: جواب ناپذير , بيجواب , قاطع , دندان شكن , تكذيب ناپذير

johtaa

: رقم نقلي, ادامه دادن, صندلي , مقر , كرسي استادي در دانشگاه , بركرسي ياصندلي نشاندن, شياردار كردن , دريا , كندن (مجرا يا راه) , هرگونه نقل وانتقال چيز يا انديشه ونظر و غيره , ترعه , مجرا , خط مشي, منتهي شدن به , راهنمايي كردن , رهبري كردن, رساندن , بردن , حمل كردن , نقل كردن, مطلبي را رساندن , ضمنا فهماندن , دلا لت ضمني كردن بر , اشاره داشتن بر , اشاره كردن , رساندن, وادار كردن , اعوا كردن , غالب امدن بر , استنتاج كردن , تحريك شدن , تهييج شدن, سوق دادن , منجر شدن , پيش افت , تقدم, معتدل , ملا يم , ارام , ميانه رو , مناسب , محدود , اداره كردن , تعديل كردن, فرا فرستادن , پراكندن , انتقال دادن , رساندن , عبور دادن , سرايت كردن.

johtaa orkesteria

: سوق دادن , منجر شدن , پيش افت , تقدم.

johtaja

: فرمدار , مدير , رءيس , مدير تصفيه , وصي و مجري, رءيس كارفرما , ارباب , برجسته , برجسته كاري , رياست كردن بر , اربابي كردن (بر) , نقش برجسته تهيه كردن , برجستگي, رءيس , سر , پيشرو , قاءد , سالا ر , فرمانده , عمده , مهم, اجرايي , مجري, پيشوا , رهبر , راهنما , فرمانده , قاءد , سردسته, مدير , مباشر , كارفرمان.

johto

: ريسمان , طناب نازك , رسن , سيم , زه , وتر, اداره , ترتيب , مديريت , مديران , كارفرمايي, سيم , مفتول , سيم تلگراف , سيم كشي كردن , مخابره كردن.

johtop ts

: پايان , فرجام , اختتام , انجام , نتيجه , استنتاج, تعيين , عزم , تصميم , قصد.

johtosuora (math.)

: مديره , هادي , خط راهنما.

joka

: هر , همه , هركس , هركه , هركسي, ان , اشاره بدور , ان يكي , كه , براي انكه, كه , اين (هم) , كه اين (هم) , كدام, كي , كه , چه شخصي , چه اشخاصي , چه كسي.

joka tapauksessa

: بهر حال , در همه حال , بهرصورت.

jokainen

: هر يك , هريك از , هريكي , هر, هر , همه , هركس , هركه , هركسي, هركس , هركسي.

jokap ivinen

: روزانه , روزبروز , روزنامه يوميه , بطور يوميه, اين جهاني , دنيوي , خاكي, روزانه , يوميه , روزمره , پيش پا افتاده, روزمره , كار عادي , جريان عادي , عادت جاري, روز كار , ايام كار اداري , ساعات كار اداري.

joki

: رودخانه, مسيل , نهر.

jokin

: هرچيز , هركار , همه كار(در جمله ء مثبت) چيزي , هيچ چيز , هيچ كار , بهراندازه , بهرمقدار, چيزي , يك چيزي , تا اندازه اي , قدري.

joko

: , هريك از دوتا , اين و ان.

jokseenkin

: كاملا , بكلي , تماما , سراسر , واقعا.

joku

: چه , كدام , چقدر , (در پرسش) چه نوع , چقدر , هيچ , هر , ازنوع , هيچ نوع , هيچگونه , هيچ, هيچ كس , كسي (در جمله ء مثبت) هركجا , كسي, هركس , هرچيز , هرشخص معين, برخي , بعضي , بعض , ب رخي از , اندكي , چندتا , قدري , كمي از , تعدادي , غالبا , تقريبا , كم وبيش , كسي , شخص يا چيز معيني, يك كسي , كسي , يك شخص , شخصي.

jonka

: مال او , مال چه كسي , مال كي.

jonkin verran

: برخي , بعضي , بعض , ب رخي از , اندكي , چندتا , قدري , كمي از , تعدادي , غالبا , تقريبا , كم وبيش , كسي , شخص يا چيز معيني.

jono

: صف اتوبوس و غيره , صف , در صف ايستادن.

joo (informal)

: بله , بلي , اري , بلي گفتن.

jopa

: زوج.

jos

: اگر , چنانچه , ايا , خواه , چه , هرگاه , هر وقت , اي كاش ,كاش , اگر , چنانچه , شرط , حالت , فرض , تصور , بفرض, ايا , خواه , چه.

josko

: ايا , خواه , چه.

joskus

: گهگاه , گاه و بيگاه , بعضي از اوقات, گاهي , بعضي اوقات , بعضي مواقع , گاه بگاهي.

jossain

: يك جايي , دريك محلي , درمكاني.

jossakin

: هركجا , هر جا, يك جايي , دريك محلي , درمكاني.

josta

: ان , اشاره بدور , ان يكي , كه , براي انكه, كه , اين (هم) , كه اين (هم) , كدام, , چه كسي را , به چه كسي , چه كسي , كسيكه , ان كسي كه.

jota

: , چه كسي را , به چه كسي , چه كسي , كسيكه , ان كسي كه.

jotain

: چيزي , يك چيزي , تا اندازه اي , قدري.

jotakin

: چيزي , يك چيزي , تا اندازه اي , قدري.

joten

: از اينرو , بنابر اين , از اين جهت , پس از اين, چنين , اينقدر , اينطور , همچو , چنان , بقدري , انقدر , چندان , همينطور , همچنان , همينقدر , پس , بنابراين , از انرو , خيلي , باين زيادي, براي ان (منظور) , از اينرو , بنابر اين , بدليل ان , سپس, بدين گونه , بدينسان , از اين قرار , اينطور , چنين , مثلا , بدين معني كه , پس , بنابر اين.

jotenkin

: بطريقي , بيك نوعي , هرجور هست , هر جور.

jotka

: كي , كه , چه شخصي , چه اشخاصي , چه كسي.

joukko

: بند و زنجير , تسمه يا بند مخصوص محكم كردن , نوار , لولا , اركستر , دسته ء موسيقي , اتحاد , توافق , روبان , باند يا بانداژ , نوار زخم بندي , متحد كردن , دسته كردن , نوار پيچيدن , بصورت نوار در اوردن , با نوار بستن , متحد شدن, خوشه , گروه , دسته كردن , خوشه كردن, دايره , محيط دايره , محفل , حوزه , قلمرو , دورزدن , مدور ساختن , دور(چيزي را)گرفتن , احاطه كردن, گرداوري , گرداورد , كلكسيون , اجتماع , مجموعه, جمعيت , ازدحام , شلوغي , اجتماع , گروه , ازدحام كردن , چپيدن , بازور وفشارپركردن , انبوه مردم, گروه , گروه بندي كردن, بسي , بسيار , چندين , قواره , تكه , سهم , بخش , بهره , قسمت , سرنوشت , پارچه , قطعه , توده انبوه , قرعه , محوطه , قطعه زمين , جنس عرضه شده براي فروش , كالا , بقطعات تقسيم كردن , تقسيم بندي كردن , جوركردن , بخش كردن , سهم بندي كردن, انبوه , توده , جرم, مجموعه , نشاندن , دستگاه.

joukko-

: بهم پيوسته , انبوه , اشتراكي , اجتماعي , جمعي.

joukkomurha

: قتل عام كردن , كشتار.

joukkue

: گروه , جوخه ء افراد, گروه , گروهه , دسته , دست , جفت , يك دستگاه , تيم , دسته درست كردن , بصورت دسته ياتيم درامدن.

joukossa

: ميان , درميان , درزمره ء , ازجمله.

joulu

: عيدميلا د مسيح , عيد نوءل, جشن ميلا د عيسي مسيح.

joulukuu

: دسامبر.

joulupukki

: بابانوءل.

jouluthti

: بنت قنسول.

journalismi

: روزنامه نگاري.

journalisti

: روزنامه نگار.

jousi

: خم شدن , تعظيم كردن , مطيع شدن , تعظيم , كمان , قوس, بهار , چشمه , سرچشمه , فنر , انبرك , جست وخيز , حالت فنري , حالت ارتجاعي فنر , پريدن , جهش كردن , جهيدن , قابل ارتجاع بودن , حالت فنري داشتن , ظاهر شدن.

jousiammunta

: تيراندازي , كمانداري.

jousiampuja

: كماندار , قوس.

jousimies

: كماندار , قوس, كماندار , تيرانداز , صورت فلكي قوس.

jousitus

: توقف , وقفه , تعطيل , ايست , تعليق , بي تكليفي , اويزان , اويزاني , اندروا , اونگان , اندروايي , اويزش.

joustaa

: خميدن , خمش , زانويه , خميدگي , شرايط خميدگي , زانويي , گيره , خم كردن , كج كردن , منحرف كردن , تعظيم كردن , دولا كردن , كوشش كردن , بذل مساعي كردن, خم كردن , پيچ دادن , سيم نرم خم شو.

joustava

: كشدار , قابل ارتجاع , فنري , سبك روح , كشسان, خم شو , تاشو , نرم , قابل انعطاف , قابل تغيير.

joustavuus

: قابليت انعطاف , خمش.

joutavuus

: ياوه , مهمل , مزخرف , حرف پوچ , بيمعني , خارج از منطق.

jouten

: بيكار , تنبل , بيهوده , بيخود , بي اساس , بي پروپا , وقت گذراندن , وقت تلف كردن , تنبل شدن.

joutilas

: بيكار , تنبل , بيهوده , بيخود , بي اساس , بي پروپا , وقت گذراندن , وقت تلف كردن , تنبل شدن.

joutsen

: قو , دجاجه , متعجب شدن , پرسه زدن , اظهار كردن.

joutua

: مشي , نزديك شدن, سوار شدن (بر) , پيش رفتن , كار كردن , گذران كردن , گذراندن, پيشرفت , پيشرفت كردن.

jr

: يونجه گل قرمز , كمرو , وحشي صفت.

jrjest

: مرتب كردن , ترتيب دادن , اراستن , چيدن , قرار گذاشتن , سازمند كردن, واگذار كردن , دادن (به) , بخشيدن , دهش , دادن , پرداخت كردن , اتفاق افتادن , فدا كردن , اراءه دادن , بمعرض نمايش گذاشتن , رساندن , تخصيص دادن , نسبت دادن به , بيان كردن , شرح دادن , افكندن , گريه كردن, داشتن , دارا بودن , مالك بودن , ناگزير بودن , مجبور بودن , وادار كردن , باعث انجام كاري شدن , عقيده داشتن ,دانستن , خوردن , صرف كردن , گذاشتن , كردن , رسيدن به , جلب كردن , بدست اوردن , دارنده , مالك, نگهداشتن , نگاه داشتن , دردست داشتن , گرفتن , جا گرفتن , تصرف كردن , چسبيدن , نگاهداري, پرتاب , انداختن , پرت كردن , افكندن , ويران كردن.

jrjest ytynyt

: منظم , مرتب , باانضباط , گماشته , مصدر , خدمتكار بيمارستان, سازمان يافته , متشكل.

jrjestelm

: سيستم , دستگاه , منظومه.

jrjestely

: ترتيب , نظم , قرار , مقدمات , تصفيه, برنامه , طرح , نقشه , تدبير , انديشه , خيال , نقشه كشيدن

jrjestys

: راسته ,دسته ,زمره ,فرقه مذهبي ,سامان ,انجمن ,ارايش ,مرتبه ,سبك ,مرحله ,دستور ,فرمايش ,حواله, ترتيب , مرتب سازي , سفارش دهي.

jrkeily

: استدلا ل.

jrkiper inen

: گويا , عقلي , عقلا يي.

jrkkym tn

: جسم جامد و سخت , مقاوم , يكدنده , تزلزل ناپذير, محكم , سخت , سخت و درخشان (مانند الماس), نرم نشدني , سخت , سنگدل , بي شفقت , تسليم نشدني, سخت گير , سر سخت.

jsen

: مربوط ساختن , پيوستن , اشناكردن , درميان خود پذيرفتن , به فرزندي پذيرفتن , مربوط , وابسته, جسم بسيط , جوهر فرد , عنصر , اساس , اصل , محيط طبيعي , اخشيج , عامل, عضو , عضو بدن , دست يا پا , بال , شاخه , قطع كردن عضو , اندام زبرين , اندام زيرين, اندام , عضو , كارمند , شعبه , بخش , جزء, حامي , پشتيبان , نگهدار.

jte

: هرزدادن , حرام كردن , بيهوده تلف كردن , نيازمند كردن , بي نيرو و قوت كردن , ازبين رفتن , باطله , زاءد , اتلا ف.

jtk (informal)

: معامله كردن , انتخاب كردن , شكاف دادن , تركاندن , خشكي زدن پوست , زدن , مشتري , مرد , جوانك , شكاف , ترك , ف ك, مرد , شخص , ادم , مردكه , يارو, لنگه , جفت , همسر , كمك , رفيق , همدم , شاگرد , شاه مات كردن , جفت گيري يا عمل جنسي كردن.

jtt laskematta

: اخراج بي ادبانه , زدايش, تخفيف , نزول , كاستن , تخفيف دادن , برات را نزول كردن, روانه كردن , مرخص كردن , معاف كردن.

jtt

: رخصت دادن , اجازه دادن , ستودن , پسنديدن , تصويب كردن , روا دانستن , پذيرفتن , اعطاء كردن, اجازه , اذن , مرخصي , رخصت , باقي گذاردن , رها كردن , ول كردن , گذاشتن , دست كشيدن از , رهسپار شدن , عازم شدن , ترك كردن , : (لعاف) برگ دادن, گذاشتن , اجازه دادن , رها كردن , ول كردن , اجاره دادن , اجاره رفتن , درنگ كردن , مانع , انسداد , اجاره دهي.

juhannus

: نيمه تابستان , چله تابستان.

juhla

: جشن , برگزاري جشن , تجليل, مهماني , سور , ضيافت , جشن , عيد , خوشگذراني كردن , جشن گرفتن , عياشي كردن, جشنواره , عيد , سور , شادماني , جشني , عيدي, جشن , عيد , سرور , جشن گرفتن, جشن , روز مقدس, خوشي , شادي , جشن و سرور , مجلل , با شكوه.

juhla-ateria

: مهماني , ضيافت , مهمان كردن , سور , بزم.

juhlaillallinen

: مهماني , ضيافت , مهمان كردن , سور , بزم.

juhlallinen

: پاي بند تشريفات وتعارف , رسمي, رسمي , موقر , جدي , گرفته , موقرانه , باتشريفات.

juhlap ivllinen

: مهماني , ضيافت , مهمان كردن , سور , بزم.

juhlaruokailu

: مهماني , سور , ضيافت , جشن , عيد , خوشگذراني كردن , جشن گرفتن , عياشي كردن.

juhlasali

: تالا ر كنفرانس , تالا ر شنوندگان , شنودگاه.

juhlatilaisuus

: جشن , برگزاري جشن , تجليل.

juhlava

: عيدي , جشني , وابسته به عيد , خوش, بزمي , جشني , شاد, خوشي , شادي , جشن و سرور , مجلل , با شكوه.

juhlaviikko

: جشنواره , عيد , سور , شادماني , جشني , عيدي.

juhlavuosi

: جشن , روز شادي , روز ازادي , سال ويژه , سالگرد.

juhlia

: جشن گرفتن , عيدگرفتن , ايين (جشن ياعيدي را) نگاه داشتن , تقديس كردن , تجليل كردن, قسمت , بخش , دسته , دسته همفكر , حزب , دسته متشكل , جمعيت , مهماني , بزم , پارتي , متخاصم , طرفدار , طرف , يارو , مهماني دادن يارفتن.

juhlia riehakkaasti

: راكت , راكت تنيس , جارو جنجال , سر وصدا , صداي غير متجانس , عياشي و خوشگذراني , مهماني پر هياهو .

juhlistaa

: باتشريفات انجام دادن.

juju

: علف نيزار , علف بوريا , علف شبيه ني , سرازيري , سربالا يي , نشيب , خميدگي , خم , خم شده , منحني, گرفتن , از هوا گرفتن , بدست اوردن , جلب كردن , درك كردن , فهميدن , دچار شدن به , عمل گرفتن , اخذ , دستگيره , لغت چشمگير , شعار, اويختن , اويزان كردن , بدار اويختن , مصلوب شدن , چسبيدن به , متكي شدن بر , طرزاويختن , مفهوم , ترديد , تمايل , تعليق, صداي شكستگي , صداي شلا ق , استعداد , حقه , طرح , ابتكار , زرنگي , مهارت, حيله , نيرنگ , خدعه , شعبده بازي , حقه , لم , رمز , فوت وفن , حيله زدن , حقه بازي كردن , شوخي كردن.

juksa

: نوعي رقص تند , اهنگ رقص تند , جست و خيز سريع , شيرين كاري , با اهنگ تند رقص كردن , جست و خيز كردن , استهزاء كردن.

juksata

: نوعي رقص تند , اهنگ رقص تند , جست و خيز سريع , شيرين كاري , با اهنگ تند رقص كردن , جست و خيز كردن , استهزاء كردن, كسي را دست انداختن , شوخي كردن , متلك, بزغاله , چرم بزغاله , كودك , بچه , كوچولو , دست انداختن , مسخره كردن.

jukurip

: قاطر.

jukurip inen

: كله شق , سرسخت , ادم كودن وسرسخت, قاطر مانند , چموش , خيره سر , لجوج , كله شق , ترشرو, سمج , خودسر , سرسخت , لجوج , خيره سر , كله شق.

julistaa

: اگهي دادن , اعلا ن كردن , اخطار كردن , خبر دادن , انتشاردادن , اشكاركردن , مدرك دادن, اعلا ن كردن , اظهار كردن , شناساندن, اعلا ن كردن , علنا اظهار داشتن , جار زدن, تلفظ كردن , رسما بيان كردن , ادا كردن.

julistaa mittt mksi

: لغو كردن , باطل كردن , خنثي كردن, بي اثر كردن , لغو كردن.

julistaja

: واعظ, اعلا م كننده , جار زن, استدلا ل كننده , توضيح دهنده , طرفدار.

juliste

: نوك , منقار , نوعي شمشير پهن , نوك بنوك هم زدن (چون كبوتران) , لا يحه قانوني , قبض , صورتحساب , برات , سند , اسكناس , صورتحساب دادن, كارت, ملا حضه كردن , اخطار , اگهي, پروانه رسمي , اعلا ميه رسمي , اعلا ن , حمل يا نصب اعلا ن , شعار حمل كردن, ديوار كوب , اعلا ن , اگهي , اعلا ن نصب كردن.

julistus

: اگهي , اعلا ن , خبر, بيان , اظهارنامه , اعلا ميه , اعلا م, اعلا ن , اگهي , انتشار , بيانيه , اعلا ميه , ابلا غيه.

juljeta

: يارا بودن , جرات كردن , مبادرت بكار دليرانه كردن , بمبارزه طلبيدن , شهامت , يارايي.

julkaisija

: ناشر.

julkaista

: بر امد , پي امد , نشريه , فرستادن , بيرون امدن , خارج شدن , صادر شدن , ناشي شدن , انتشار دادن , رواج دادن , نژاد , نوع , عمل , كردار , اولا د , نتيجه بحث , موضوع , شماره, چاپ كردن , طبع ونشر كردن , منتشر كردن, رها كردن , ازاد كردن , مرخص كردن , منتشر ساختن , رهايي , ازادي , استخلا ص , ترخيص , بخشش.

julkaisu

: اقدامات , شرح مذاكرات, نشريه , انتشار, معاملا ت , شرح مذاكرات.

julkea

: بي پروا , بي باك , متهور , بي باكانه , بيشرم, بي شرم , گستاخ , پررو , روباز, بي باك , دلير , خشن وبي احتياط , جسور , گستاخ , متهور , باشهامت, برنج مانند , برنجين , بي شرم , پررو , نابخرد , بي تدبير , پست , فرومايه , بدل , قلب , برنگ برنج, برنجي , بي شرم , بي باك , بي پروايي نشان دادن , گستاخي كردن, (z.e.) از خود بيخود شدن , تلنگر , ضربت سبك وناگهاني , تلنگر زدن , :گستاخ , جسور , پر رو, بي احتياط , بي تدبير, گستاخ , چشم سفيد , پر رو, گستاخ , جسور, بي حيا , بي شرم , بي شرمانه , ننگ اور.

julkinen

: عمومي , اشكار , مردم.

julkisivu

: نماي سر در , جبهه , نماي خارجي.

julkistaa

: هوا , هر چيز شبيه هوا(گاز , بخار) , باد , نسيم , جريان هوا , نفس , شهيق , استنشاق , نما , سيما , اوازه , اواز , اهنگ , بادخور كردن , اشكار كردن, اگهي دادن , اعلا ن كردن , اخطار كردن , خبر دادن , انتشاردادن , اشكاركردن , مدرك دادن, خارج كردن , از اختفا بيرون اوردن , زاييدن, اعلا ن كردن , اظهار كردن , شناساندن, فاش كردن , باز كردن , اشكار كردن, فاش كردن , افشاء كردن , بروز دادن, سهم بردن , بهره مند شدن از , رساندن , ابلا غ كردن , افشاء كردن , بيان كردن , سهم دادن , بهره مند ساختن , افاضه كردن, تبليغات كردن , اگهي كردن , باطلا ع عمومي رساندن, اشكار كردن , فاش كردن , معلوم كردن.

julkistus

: اگهي , اعلا ن , خبر.

julkkis (informal)

: شهرت , شخص نامدار.

julkku (informal)

: شهرت , شخص نامدار.

julma

: جانور خوي , حيوان صفت , وحشي , بي رحم , شهواني, بيرحم , ظالم , ستمكار , ستمگر , بيدادگر, سبع , وحشي , رام نشده , غير اهلي , وحشي شدن , وحشي كردن

julmettu

: ژيان , درنده , شرزه , حريص , سبع , تندخو , خشم الود, ترسناك , هولناك , مهيب , عظيم , فوق العاده.

julmuus

: ظلم , ستم , بيداد.

jumala

: خدا, خدا , الوهيت , الهيات, خداوند , خداوندگار , خدا , ايزد , يزدان , پروردگار , الله, بت , صنم , خداي دروغي , مجسمه , لا ف زن , دغل باز , سفسطه , وابسته به خدايان دروغي وبت ها , صنم , معبود, ابدي , فنا ناپذير , جاويدان , جاويد.

jumalainen

: خدايي , يزداني , الهي , كشيش , استنباط كردن , غيب گويي كردن.

jumalallinen

: خدايي , يزداني , الهي , كشيش , استنباط كردن , غيب گويي كردن.

jumalankielt j

: منكر خدا , خدانشناس , ملحد.

jumalanpelko

: هيبت , ترس (اميخته با احترام) , وحشت , بيم , هيبت دادن , ترساندن, حرمت , احترام , تكريم , احترام گذاردن, ستايش , تكريم , احترام , نيايش , تقديس.

jumalanpilkka

: كفر , ناسزا (گويي) , توهين به مقدسات.

jumalatar

: الهه , ربه النوع.

jumalinen

: ديندار , پارسا منش , مذهبي , عابد, خدايي , خدا شناس , با خدا, ديندار , پرهيزگار , زاهد , متقي , پارسا , وارسته.

jumaloida

: پرستش , ستودن , عشق ورزيدن (به) , عاشق شدن (به), بت ساختن , صنم قرار دادن , پرستيدن , بحد پرستش دوست داشتن, پرستش , ستايش , عبادت , پرستش كردن.

jumalolento

: خدا, خداوند , خداوندگار , خدا , ايزد , يزدان , پروردگار , الله.

jumaluus

: خدا, خدا , الوهيت , الهيات, خدايي , الوهيت , خدا , رب النوع , جوهر الوهيت.

jumaluusoppi

: خدا , الوهيت , الهيات, يزدان شناسي , علم دين , الهيات , حكمت الهي , خدا شناسي

jumi

: مربا , فشردگي , چپاندن , فرو كردن , گنجاندن(با زور و فشار) , متراكم كردن , شلوغ كردن , شلوغ كردن(با امد و شد زياد) , بستن , مسدود كردن , وضع بغرنج , پارازيت دادن.

jumiuttaa

: باتلا ق , سياه اب , گنداب , لجن زار , درباتلا ق فرورفتن.

jumiutua

: باتلا ق , سياه اب , گنداب , لجن زار , درباتلا ق فرورفتن.

jumppa

: ورزش , تمرين , مشق , عمل كردن , استعمال كردن , تمرين دادن , بكارانداختن.

juna

: قطار , سلسله , تربيت كردن.

junailija

: هادي , رسانا.

junailla

: مرتب كردن , ترتيب دادن , اراستن , چيدن , قرار گذاشتن , سازمند كردن, سازمان دادن , تشكيلا ت دادن , درست كردن , سرو صورت دادن

junanvaunu

: اتومبيل , واگن , اطاق راه اهن , هفت ستاره دب اكبر , اطاق اسانسور, نورد.

juntta

: دسته بندي , حزب , دسته , انجمن سري, قوچ , گوسفند نر , دژكوب , پيستون منگنه ابي , تلمبه , كلوخ كوب , كوبيدن , فرو بردن , بنقطه مقصود رسانيدن , سنبه زدن , باذژكوب خراب كردن , برج حمل, مذاكرات پنهاني وزير جلي داشتن , رشوه دادن , مداخله وفضولي كردن , ناخنك مردن.

juoda

: نوشيدن , اشباع كردن , جذب كردن , خيساندن , تحليل بردن , فرو بردن , در كشيدن.

juoda jonkun kunniaksi

: درگروگان , گرو , وثيقه , ضمانت , بيعانه , باده نوشي بسلا متي كسي , بسلا متي , نوش , تعهد والتزام , گروگذاشتن , بسلا متي كسي باده نوشيدن , متعهد شدن , التزام دادن, سلا م , احترام نظامي , سرلا م كردن , سلا م دادن , تهنيت گفتن , درود, نان برشته , باده نوشي بسلا متي كسي , برشته كردن (نان) , بسلا متي كسي نوشيدن , سرخ شدن, مجلس ميخواري , ابجو يا شراب مخلوط با ادويه و شكر , ميگساري كردن , عياشي كردن , نوش.

juoksija

: مسابقه گذار , مسابقه دهنده , سريع السير , تندرو, ريشه هوايي , دونده , گردنده , گشتي , افسر پليس , فروشنده سيار , ولگرد , متصدي , ماشين چي , اداره كننده شغلي, پاچه , يورتمه ران , اسب يورتمه رو , شخص چابك و پركار.

juoksu

: دونده , مناسب براي مسابقه دو , جاري , مداوم.

juoksuhauta

: چال , جان پناه , خندق , گودال , سنگر , استحكامات خندقي , شيار طولا ني , كندن , خندق زدن.

juoma

: مشروب , اشاميدني , نوشابه , شربت, قابل اشاميدن, اشاميدني , نوشيدني , قابل شرب.

juomatarjoilu

: , نوش , نوشيدن , شرب , جرعه , افراط در شرب, داءم الخمر بودن , ميگساري كردن , هميشه نوشيدن , مست كردن , مشروب , نوشابه.

juominen

: مستي.

juoni

: افسانه , داستان , دروغ , حكايت اخلا قي , حكايت گفتن, دسيسه كردن , توطله چيدن , فريفتن, نقشه , طرح , موضوع اصلي , توطله , دسيسه , قطعه , نقطه , موقعيت , نقشه كشيدن , طرح ريزي كردن , توطله چيدن, برنامه , طرح , نقشه , ترتيب , رويه , تدبير , تمهيد , نقشه طرح كردن , توطله چيدن, حيله گ ري , حيله بازي , گول زني , نيرنگ.

juonia

: دسيسه كردن , توطله چيدن , فريفتن, نقشه , طرح , موضوع اصلي , توطله , دسيسه , قطعه , نقطه , موقعيت , نقشه كشيدن , طرح ريزي كردن , توطله چيدن, برنامه , طرح , نقشه , ترتيب , رويه , تدبير , تمهيد , نقشه طرح كردن , توطله چيدن.

juonikas

: حيله گر , بامهارت, زيرك , مكار , حيله باز , ماهر , زيركي , حيله گري, طرح كردن , قصد كردن , تخصيص دادن , :زيرك , حيله گر , طراحي, طرح ريزي , تمهيد, زيرك , ناقلا , باهوش , حيله گر , موذي , زرنگ, نيرنگ اميز , خدعه اميز , مهارت اميز , نيرنگ باز.

juonitella

: دسيسه كردن , توطله چيدن , فريفتن.

juontaja

: رءيس تشريفات كردن , بعنوان رءيس تشريفات عمل كردن , رءيس تشريفات شدن, رءيس تشريفات, رءيس تشريفات , متصدي تفريحات يا معرف نطاق جلسه.

juopa

: شكاف , وقفه , فرق بسيار , پرتگاه عظيم, رخنه , درز , دهنه , جاي باز , وقفه , اختلا ف زياد , شكافدار كردن, خليج , گرداب , هر چيز بلعنده و فرو برنده , جدايي , فاصله ز دوري , مفارقت.

juopotella

: مشروب الكلي , مشروبات الكلي بحد افراط نوشيدن , مست كردن, اشاميدن , نوشانيدن , اشاميدني , نوشابه , مشروب, گيج كردن , سردرگم وهاج وواج شدن , داءم الخمر بودن , گيج كردن, نوشابه زياد خوردن , درختستان , باغ , گنبد بودايي , برج بودايي.

juopottelija

: مشروب خور , خمار, مست , مخمور , خيس , مستي , دوران مستي.

juopottelu

: اشاميدن , نوشانيدن , اشاميدني , نوشابه , مشروب, مستي.

juoppo

: الكلي , داراي الكل , معتاد بنوشيدن الكل, مست , مخمور , خيس , مستي , دوران مستي, ادم مست , ميخواره , خمار, مست كردن , سرخوش كردن , كيف دادن, عجيب , مست لا يعقل , بازي ورق رامي, احمق , ساده لوح , مست , احمق كردن , مست كردن, باده پرست , معتاد به شراب.

juopunut

: مست , مخمور , خيس , مستي , دوران مستي.

juoru

: شايعات بي اساس , شايعات بي پرو پا , دري وري , اراجيف , بد گويي , سخن چيني , شايعات بي اساس دادن , دري وري گفتن يانوشتن , سخن چيني كردن , خبر كشي كردن, شايعه , شايعه گفتن و يا پخش كردن.

juoruaja

: شايعات بي اساس , شايعات بي پرو پا , دري وري , اراجيف , بد گويي , سخن چيني , شايعات بي اساس دادن , دري وري گفتن يانوشتن , سخن چيني كردن , خبر كشي كردن, خبركش , خبرچين.

juoruilla

: شايعات بي اساس , شايعات بي پرو پا , دري وري , اراجيف , بد گويي , سخن چيني , شايعات بي اساس دادن , دري وري گفتن يانوشتن , سخن چيني كردن , خبر كشي كردن.

juosta

: جريان , رواني , مد (برابر جزر) , سلا ست , جاري بودن , روان شدن , سليس بودن , بده , شريدن, راندن , رانش , داير بودن , اداره كردن.

juotos

: لحيم , كفشير , جوش , وسيله التيام واتصال , لحيم كردن , جوش دادن , التيام دادن.

juottaa

: لحيم , كفشير , جوش , وسيله التيام واتصال , لحيم كردن , جوش دادن , التيام دادن.

juova

: خط , سطر , رديف , رشته, شعاع , اشعه, برهنه كردن , محروم كردن از , لخت كردن , چاك دادن , تهي كردن , باريكه , نوار, مارك , علا مت , درجه نظامي , پاگون , خط راه راه , يراق , پارچه راه راه , راه راه كردن , تازيانه زدن.

juovikas

: بسته , مسدود , ممنوع.

juro

: يونجه گل قرمز , كمرو , وحشي صفت.

jutella

: گپ زدن , دوستانه حرف زدن , سخن دوستانه , درددل , گپ, عكس , محاوره كردن.

juttu

: مورد , غلا ف, حكايت , داستان , نقل , روايت , گزارش , شرح , طبقه , اشكوب , داستان گفتن , بصورت داستان در اوردن, افسانه , داستان , قصه , حكايت , شرح , چغلي , خبركشي , جمع , حساب.

jutustella

: گپ زدن , دوستانه حرف زدن , سخن دوستانه , درددل , گپ, تندتند حرف زدن , تند وناشمرده سخن گفتن , پچ پچ كردن , چهچه زدن (مثل بلبل), صحبت كردن , درد دل كردن, شايعات بي اساس , شايعات بي پرو پا , دري وري , اراجيف , بد گويي , سخن چيني , شايعات بي اساس دادن , دري وري گفتن يانوشتن , سخن چيني كردن , خبر كشي كردن, فك , ارواره , گيره , دم گيره , وراجي , تنگنا , هرزه درايي كردن , پرچانگي كردن.

juu (informal)

: بله , بلي , اري , بلي گفتن.

juuri

: عادل , دادگر , منصف , باانصاف , بي طرف , منصفانه , مقتضي , بجا , مستحق , :(d.g.) فقط , درست , تنها , عينا , الساعه , اندكي پيش , درهمان دم, ريشه , بن , اصل , اصول , بنياد , بنيان , پايه , اساس , سرچشمه , زمينه , ريشه كن كردن , داد زدن , غريدن , از عددي ريشه گرفتن , ريشه دار كردن.

juusto

: پنير.

juutalainen

: زبان عبري , عبراني , يهودي, جهود , يهودي , كليمي, يهودي.

jykev

: قابل اعتماد , توكل پذير, نيرومند , قوي , پر زور , محكم , سخت.

jyn

: لطيفه , بذله , شوخي , بذله گويي , خوش طبعي , طعنه , گوشه , كنايه , عمل , كردار , طعنه زدن , تمسخر كردن , استهزاء كردن , ببازي گرفتن , شوخي كردن , مزاح گفتن, شوخي , لطيفه , بذله , شوخي كردن.

jyrkk

: ريشه , قسمت اصلي , اصل , سياست مدار افراطي , طرفدار اصلا حات اساسي , بنيان , بن رست , ريشگي , علا مت راديكال, سرازير , تند , سراشيب , گزاف , فرو كردن (در مايع) , خيساندن , اشباع كردن , شيب دادن , مايع (جهت خيساندن).

jyrksti poikkeava

: نامنظم , سرگردان , غيرمعقول , متلون , غيرقابل پيش بيني , دمدمي مزاج.

jyrsij

: جانور جونده (مثل موش).

jyrt

: راندن , بردن , عقب نشاندن , بيرون كردن , سواري كردن , كوبيدن(ميخ وغيره), نيرو , زور , تحميل , مجبور كردن, قوچ , گوسفند نر , دژكوب , پيستون منگنه ابي , تلمبه , كلوخ كوب , كوبيدن , فرو بردن , بنقطه مقصود رسانيدن , سنبه زدن , باذژكوب خراب كردن , برج حمل.

jyv

: دانه , جو , حبه , حبوبات , دان , تفاله حبوبات , يك گندم(مقياس وزن) معادل 8460/0گرم , خرده , ذره , رنگ , رگه , مشرب , خوي , حالت , بازو , شاخه , چنگال , دانه دانه كردن , جوانه زدن , دانه زدن , تراشيدن , پشم كندن , رگه , طبقه, دانه ريز , جودانه , گرده , دانه , حب و كپسولي كه باقند و شكرپوشيده باشد, انواع امراض مختلفي كه سابقاانهارا كوفت , سوء هاضمه و سرفه و امثال ان دانسته اند , اختلا ل مزاج , خال , لكه ,(درمورد جوجه)سراز تخم دراوردن , شكستن , شكستن وبازشدن , دانه يا تخم ميوه هايي مثل سيب.

K

k ki

: فاخته , صداي فاخته دراوردن , ديوانه.

k mi

: سيم پيچ.

k nnt

: اشاميدن , نوشانيدن , اشاميدني , نوشابه , مشروب, نوشابه زياد خوردن , درختستان , باغ , گنبد بودايي , برج بودايي.

k nt

: (z.e.) از خود بيخود شدن , تلنگر , ضربت سبك وناگهاني , تلنگر زدن , :گستاخ , جسور , پر رو, ترجمه كردن , برگرداندن.

k nt en

: در جهت مخالف , بطور عكس , معكوسا , برعكس.

k nteisluku

: وارونه , معكوس , برعكس , مقابل , برگشته, معكوس , دوجانبه.

k pi -

: كوتوله , قدكوتاه , كوتوله شدن , كوتاه جلوه دادن.

k pi

: كوتوله , قدكوتاه , كوتوله شدن , كوتاه جلوه دادن, جني زير زميني , ديو , كوتوله , گورزاد, ادم بسيار قد كوتاه , ريز اندام , ريزه.

k py

: مخروط , ميوه كاج , هرچيز مخروطي ياكله قندي , مخروطي شكل كردن , قيف(براي بستني قيفي).

k r

: طومار , پيچك , نوشته يا فهرست طولا ني , طومار نوشتن , كتيبه نوشتن , ثبت كردن.

k re

: لفاف , بارپيچ , قنداق , كاغذ بسته بندي.

k ri

: طومار , لوله , توپ (پارچه و غيره) , صورت , ثبت , فهرست ,پيچيدن , چيز پيچيده , چرخش , گردش , غلتك , نورد , غلتاندن , غلت دادن , غل دادن , غلتك زدن , گردكردن , بدوران انداختن , غلتيدن , غلت خوردن , گشتن , تراندن , تردادن , تلا طم داشتن, جمع كردن , اندوختن , چرخيدن, باد , نفخ , بادخورده كردن , درمعرض بادگذاردن , ازنفس انداختن , نفس , خسته كردن ياشدن , ازنفس افتادن , : پيچاندن , پيچيدن , پيچ دان , كوك كردن(ساعت و غيره) , انحناء , انحنايافتن , حلقه زدن , چرخاندن, پايان يافتن , منتج به نتيجه شدن , پايان دادن.

k rjess

: مقدم , پيشتاز , عمده.

k rki

: نوك , قله , راس , كلا ه نوك تيز , منتها درجه , حداكثر , كاكل , فرق سر , دزديدن , تيز شدن , بصورت نوك تيز درامدن , به نقطه اوج رسيدن , نحيف شدن, نوك , سر , نقطه , نكته , ماده , اصل , موضوع , جهت , درجه , امتياز بازي , نمره درس , پوان , هدف , مسير , مرحله , قله , پايان , تيزكردن , گوشه داركردن , نوكدار كردن , نوك گذاشتن (به) , خاطر نشان كردن , نشان دادن , متوجه ساختن , نقطه گذاري كردن, قله , نوك , اوج , ذروه , اعلي درجه, پول چاي , انعام , اطلا ع منحرمانه , ضربت اهسته , نوك گذاشتن , نوك داركردن , كج كردن , سرازير كردن , يك ورشدن , انعام دادن , محرمانه رساندن , نوك , سرقلم , راس , تيزي نوك چيزي.

k rme

: مار , داراي حركت مارپيچي بودن , مارپيچي بودن , مارپيچ رفتن.

k rsi

: ايستادگي كردن , پايدارماندن , ماندن , ساكن شدن , منزل كردن , ايستادن , منتظر شدن , وفا كردن , تاب اوردن, خرس , سلف فروشي سهام اوراق قرضه در بورس بقيمتي ارزانتر از قيمت واقعي , لقب روسيه ودولت شوروي , :بردن , حمل كردن , دربرداشتن , داشتن , زاييدن , ميوه دادن , تاب اوردن , تحمل كردن , مربوط بودن , تحمل كردن , بردباري كردن دربرابر , طاقت چيزي راداشتن , تاب چيزي رااوردن, تحمل كردن , كشيدن , تن در دادن به , رنج بردن.

k rsimys

: پريشاني , اندوه , محنت , تنگدستي , درد , مضطرب كردن , محنت زده كردن, ازار رساندن , اسيب زدن به , ازردن , اذيت كردن , جريحه دار كردن , خسارت رساندن , اسيب , ازار , زيان , صدمه, محنت , رنج , ازمايش سخت , عذاب , اختلا ل.

k rvent

: سرخ كردن (روي اتش) , كباب كردن , سوختن , داد وبيداد.

k siala

: دستخط , خط.

k site

: فكر , عقيده , تصور كلي , مفهوم, ساختن , ساخت, تصور , انديشه , فكر , نظريه , خيال , ادراك , فكري, لفظ , اصطلا ح , دوره , شرط.

k sittely

: بررسي , لمس , رسيدگي , اداره (كردن), رفتار , معامله , معالجه , طرز عمل , درمان.

k sitys

: حاملگي , لقاح تخم وشروع رشد جنين , ادراك , تصور.

k sivarsi

: بازو , مسلح كردن.

k t

: گرفتن , از هوا گرفتن , بدست اوردن , جلب كردن , درك كردن , فهميدن , دچار شدن به , عمل گرفتن , اخذ , دستگيره , لغت چشمگير , شعار, يافتن , كشف كردن, خال , نقطه , لك , موضع , بجا اوردن.

k teinen

: پول نقد , وصول كردن , نقدكردن , دريافت كردن , صندوق پول , پول خرد.

k tyri

: همدست , ياور.

k yd

: در خور , مقتضي , شايسته , خوراندن, گذشتن , عبور كردن , رد شدن , سپري شدن , تصويب كردن , قبول شدن , رخ دادن , قبول كردن , تمام شدن , وفات كردن ,پاس , سبقت گرفتن از , خطور كردن , پاس دادن , رايج شدن ,اجتناب كردن , گذر , عبور , گذرگاه , راه , گردونه , گدوك , پروانه , جواز , گذرنامه , بليط, درخواست , تقاضا , دادخواست , عرضحال , مرافعه , خواستگاري , يكدست لباس , پيروان , خدمتگزاران , ملتزمين , توالي , تسلسل , نوع , مناسب بودن , وفق دادن , جور كردن , خواست دادن , تعقيب كردن , خواستگاري كردن , جامه , لباس دادن به, مزد , دستمزد , اجرت , كار مزد , دسترنج , حمل كردن , جنگ بر پا كردن , اجير كردن , اجر.

k yd vieraissa

: توجه كردن , مواظبت كردن , گوش كردن (به) , رسيدگي كردن , حضور داشتن (در) , در ملا زمت كسي بودن , همراه بودن (با) , درپي چيزي بودن , از دنبال امدن , منتظرشدن , انتظار كشيدن , انتظار داشتن, ديدن كردن از , ملا قات كردن , زيارت كردن , عيادت كردن , سركشي كردن , ديد و بازديد كردن , ملا قات , عيادت , بازديد , ديدار.

k ynns

: درخت مو , تاك , تاكستان ايجاد كردن.

k ynti

: ديدن كردن از , ملا قات كردن , زيارت كردن , عيادت كردن , سركشي كردن , ديد و بازديد كردن , ملا قات , عيادت , بازديد , ديدار.

k ysi

: ريسمان , طناب نازك , رسن , سيم , زه , وتر, طناب , رسن , ريسمان , باطناب بستن , بشكل طناب در امدن, زه , زهي , نخ , ريسمان , رشته , سيم , رديف , سلسله , قطار , نخ كردن (باسوزن و غيره) , زه انداختن به , كشيدن , :ريش ريش , نخ مانند , ريشه اي , چسبناك , دراز , به نخ كشيدن (مثل دانه هاي تسبيح) , بصف كردن , زه داركردن.

k ytnt

: هم ايش , هم ايي , پيمان نامه , انجمن , مجمع , ميثاق, پيوند نامه , مقاوله نامه , موافقت مقدماتي , پيش نويس سند , اداب ورسوم , تشريفات , مقاوله نامه نوشتن.

k yts

: طاقت , بردباري , وضع , رفتار , سلوك , جهت , نسبت, رفتار , حركت , وضع , سلوك , اخلا ق, رويه , اخلا ق , رفتار, هدايت كردن , رفتار, راه , روش , طريقه , چگونگي , طرز , رسوم , عادات , رفتار , ادب , تربيت , نوع , قسم, سيما , وضع , قيافه , ظاهر.

k ytstavat

: طاقت , بردباري , وضع , رفتار , سلوك , جهت , نسبت, رفتار , حركت , وضع , سلوك , اخلا ق, رويه , اخلا ق , رفتار, راه , روش , طريقه , چگونگي , طرز , رسوم , عادات , رفتار , ادب , تربيت , نوع , قسم, سيما , وضع , قيافه , ظاهر.

k ytt

: بكارگيري , كارگماري , استخدام, ورزش , تمرين , مشق , عمل كردن , استعمال كردن , تمرين دادن , بكارانداختن, استفاده , كاربرد, استعمال كردن , بكاربردن , مصرف كردن , بكارانداختن (.N)كاربرد , استعمال , مصرف , فايده , سودمندي , استفاده , تمرين , تكرار , ممارست, بكارگيري , بهره برداري , بكارگرفتگي.

k ytt notto

: مربوط به قضيه پسر خواندگي عيسي(نسبت به خدا) , اختيار , اتخاذ , قبول , اقتباس , استعمال لغت بيگانه بدون تغيير شكل ان , قبول به فرزندي , فرزند خواندگي.

k yttj rjestelm

: سيستم عامل.

k yttj tunnus

: دخول به سيستم , قطع ارتباط.

k yttkelpoinen

: عملي , متناسب , اعمال كردني , صفت مقداري , قابل اجراء , قابل اطلا ق , مناسب , عملي , اعمال شدني.

k ytttapa

: استفاده , كاربرد.

kaakki

: اسب , اسب , سواره نظام , اسبي , وابسته به اسب , قوه اسب , , اسب دار كردن , سوار اسب كردن , اسب دادن به ,بالا بردن , برپشت سوار كردن , شلا ق زدن , بدوش كشيدن , غيرمنصفانه.

kaakko

: جنوب خاوري , جنوب شرقي.

kaali

: كلم , دله دزدي , كش رفتن , رشد پيدا كردن (مثل سركلم).

kaapia

: رنده , بخاري تو ديواري , شبكه , پنجره , ميله هاي اهني , قفس اهني , زندان , صداي تصادم نيزه و شمشير , رنده كردن , ساءيدن , ازردن , به زور ستاندن, سوهان زدن , تراش دادن , با صداي سوهان گوش را ازردن , سوهان , صداي سوهان.

kaappaus

: دستگيري , اسير كردن , تسخير , گرفتن, برهم زدن , ضربت , كودتا, دزدي هواپيما وساير وساءط نقليه ومسافران ان, چمچه , ملا قه , خاك انداز , كج بيل , اسباب مخصوص در اوردن چيزي (شبيه قاشق) , ملا قه زني , حركت شبيه چمچه زني , بقدر يك چمچه , بيرون اوردن , گود كردن , كندن, ربايش , تصرف , ضبط , حمله ناگهاني مرض.

kaappi

: قفسه , اطاقك , هيلت وزرا, صندوق خانه , پستو , گنجه , خصوصي , مخفي , پنهان كردن , نهفتن , منزوي شدن, گنجه , قفسه , گنجه ظروف غذا وغيره, ميز دم دستي , ميز پاديواري , ميز كناري.

kaapu

: ردا , لباس بلند و گشاد , جامه بلند زنانه , پوشش , جامه دربر كردن.

kaarevuus

: انحنا , خميدگي.

kaari

: كمان , قوس, خم شدن , تعظيم كردن , مطيع شدن , تعظيم , كمان , قوس.

kaarna

: پوست درخت , عوعو , وغ وغ كردن , پوست كندن.

kaasu

: گاز , بخار , بنزين , گازمعده , گازدار كردن , باگاز خفه كردن , اتومبيل رابنزين زدن.

kaataa

: ريزش , پاشيدن , تراوش بوسيله ريزش , مقدار ريزپ چيزي , ريزش بلا انقطاع ومسلسل , ريختن , روان ساختن , پاشيدن , افشاندن , جاري شدن , باريدن, ريختن , انداختن افشاندن , افكندن , خون جاري ساختن , جاري ساختن , پوست انداختن , پوست ريختن , برگ ريزان كردن , كپر , الونك, از سر افتادن , برگشتن , واژگون كردن, رقصيدن , جست وخيز كردن , پريدن , افتادن , لغزيدن , ناگهان افتادن , غلت خوردن , معلق خوردن , غلت , چرخش , اشفتگي , بهم ريختگي.

kaataa nestett

: دراب يا چيز ديگري فرو بردن , روي چيزي اب ريختن , خيس كردن, پي بردن به وجود اب يا منابع ديگر زيرزميني بوسيله گمانه , گمانه زدن , ميل زدن, خيساندن , نوشانيدن , اب دادن, ريزش , پاشيدن , تراوش بوسيله ريزش , مقدار ريزپ چيزي , ريزش بلا انقطاع ومسلسل , ريختن , روان ساختن , پاشيدن , افشاندن , جاري شدن , باريدن, غذاي مايع , ابگوشت , تريد , شير , خيس , خيساندن , جذب كردن, انداختن , بطور كامل پوشاندن , حمله كردن , بسختي افتادن , اب نمك , ترشي , اهار فروبري , شستشو , مست , مست كردن ياشدن , درترشي فرو بردن , با ترشي مخلوط كردن , غسل دادن , دراب غوطه ورشدن , ترشي.

kaatua

: واژگون كردن كشتي , واژگون شدن, از سر افتادن , برگشتن , واژگون كردن.

kaatuminen

: خزان , پاييز , سقوط , هبوط , نزول , زوال , ابشار , افتادن , ويران شدن , فرو ريختن , پايين امدن , تنزل كردن, رقصيدن , جست وخيز كردن , پريدن , افتادن , لغزيدن , ناگهان افتادن , غلت خوردن , معلق خوردن , غلت , چرخش , اشفتگي , بهم ريختگي.

kaava

: معادله, فورمول, مدل , نمونه , سرمشق , قالب , طرح , نقشه , طرح ريختن , ساختن , شكل دادن , مطابق مدل معيني در اوردن , نمونه قرار دادن, الگو , نقش, برنامه , طرح , نقشه , ترتيب , رويه , تدبير , تمهيد , نقشه طرح كردن , توطله چيدن.

kaavio

: نوعي چاپ عكاسي كه زمينه ان ابي ونقش ان سفيد است , چاپ اوزاليدكه براي كپيه نقشه ورسم هاي فني بكار ميرود , برنامه كار, نمودار , نمايش هندسي , نقشه هندسي , گرافيك , طرح خطي , هجاي كلمه , اشكال مختلف يك حرف , با گرافيك و طرح خطي ثبت كردن , با نمودار نشان دادن, الگو , نقش, الگو , مدل.

kadehtia

: رشك , حسد , حسادت , حسد بردن به , غبطه خوردن.

kadmium

: ديسك قشرده.

kadota

: گذشتن , طي شدن , رد شدن, ناپديد شدن , غايب شدن , پيدا نبودن, كم كم ناپديد شدن , بتدريج محو و ناپديد شدن(مانند بخار) , بطرف صفر ميل كردن, ناوگان , عبور سريع , زود گذر , بادپا , بسرعت گذشتن , تندرفتن, ناپديد شدن , به صفر رسيدن.

kadotettu

: گمشده , از دست رفته , ضايع , زيان ديده , شكست خورده گمراه , منحرف , مفقود.

kadottaa

: گم كردن , مفقود كردن , تلف كردن , از دست دادن , زيان كردن , منقضي شدن , باختن(در قمار وغيره) , شكست خوردن.

kahakka

: پاك كن , ماهوت پاك كن , ليف , كفش پاك كن و مانند ان , قلم مو , علف هرزه , ماهوت پاك كن زدن , مسواك زدن , ليف زدن , قلم مو زدن , نقاشي كردن , تماس حاصل كردن واهسته گذشتن , تندگذشتن , بروس لوله, برخورد , تصادم , تصادم شديد كردن, رويارويي , روياروي شدن , برخورد , روبروشدن , مواجه شدن با , مصادف شدن با , دست بگريبان شدن با , مواجهه , تصادف, بادست وپا بالا رفتن , تقلا كردن , بزحمت جلو رفتن , تلا ش , تقلا , كوشش , املت درست كردن, نزاع , غوغا , كشمكش , جنجال , مشاجره , كشمكش كردن , دست بيقه شدن با, كشمكش , زد وخورد , جنگ جزءي , زد وخورد كردن.

kahakoida

: كشمكش , زد وخورد , جنگ جزءي , زد وخورد كردن.

kahdeksan

: عددهشت.

kahdeksankymment

: هشتاد.

kahdeksantoista

: هجده , هيجده.

kahdeksas

: هشتمين , يك هشتم , اكتاو.

kahdesti

: دوبار , دوفعه , دومرتبه , دوبرابر.

kahina

: پاك كن , ماهوت پاك كن , ليف , كفش پاك كن و مانند ان , قلم مو , علف هرزه , ماهوت پاك كن زدن , مسواك زدن , ليف زدن , قلم مو زدن , نقاشي كردن , تماس حاصل كردن واهسته گذشتن , تندگذشتن , بروس لوله, برخورد , تصادم , تصادم شديد كردن, رويارويي , روياروي شدن , برخورد , روبروشدن , مواجه شدن با , مصادف شدن با , دست بگريبان شدن با , مواجهه , تصادف, كشمكش , زد وخورد , جنگ جزءي , زد وخورد كردن.

kahinoida

: كشمكش , زد وخورد , جنگ جزءي , زد وخورد كردن.

kahlaaja

: مرغ دراز پا , راه رونده در اب.

kahlaajalintu

: مرغ دراز پا , راه رونده در اب.

kahlata

: به اب زدن , بسختي رفتن , در اب راه رفتن.

kahle

: زنجير , كند وزنجيز , حلقه , رشته , سلسله. (vi.vt): زنجيركردن, اهن , اطو , اتو , اتو كردن , اتو زدن , اهن پوش كردن.

kahlita

: زنجير , كند وزنجيز , حلقه , رشته , سلسله. (vi.vt): زنجيركردن.

kahva

: دسته , قبضه شمشير , وسيله , لمس , احساس بادست , دست زدن به , بكار بردن , سرو كارداشتن با , رفتار كردن , استعمال كردن , دسته گذاشتن.

kahvi

: قهوه , درخت قهوه.

kaikki

: همه , تمام , كليه , جميع , هرگونه , همگي , همه چيز , داروندار , يكسره , تماما , بسيار , :بمعني (غير) و (ديگر), هركس , هركسي, همه چيز.

kaikkialla

: درهرجا , درهمه جا , درهرقسمت , در سراسر.

kaikkialla l snoleva

: حاضر , همه جا حاضر , موجود درهمه جا.

kaikkialla olo

: حضور در همه جا در يك وقت (مثل ذات پروردگار).

kaikkien aikojen

: هميشه , همواره , هرگز , هيچ , اصلا , درهر صورت.

kaino

: خجالتي , كمرو , رموك , ترسو , مواظب , ازمايش , پرتاب , رم كردن , پرت كردن , ازجا پريدن.

kaista

: كوچه , راه باريك , گلو , ناي , راه دريايي , مسير كه باخط كشي مشخص ميشود , خط سير هوايي , كوچه ساختن , منشعب كردن.

kaistale

: نوار , روبان , نوار ماشين تحرير , نوار ضبط صوت و امثال ان , نوار فلزي , تسمه , تراشه, كنار دريا , كنار رود , كرانه , بندرگاه , رشته , لا , لا يه ,رودخانه , مجرا , مسير , رسيدن , بصخره خوردن كشتي , تنها گذاشتن , گير افتادن , متروك ماندن , بهم بافتن وبصورت طناب دراوردن, برهنه كردن , محروم كردن از , لخت كردن , چاك دادن , تهي كردن , باريكه , نوار.

kaiutin

: بلند گو, گوينده , حرف زن , متكلم , سخن ران , سخنگو , ناطق , رءيس مجلس شورا.

kaivaa

: حفر , كاوش , حفاري , كنايه , كندن , كاوش كردن , فرو كردن, كرم حشره , نوزاد , بچه مگس , زحمتكش , خوراك , خواربار , كوتوله , مزدور , نويسنده مزدور , زمين كندن , جستجو كردن , جان كندن , ازريشه كندن يا دراوردن , قلع كردن , از كتاب استخراج كردن , خوردن , غذا دادن, بيل , بيلچه , خال پيك , خال دل سياه , بيل زدن , با بيل كندن , بابيل برگرداندن.

kaivata

: ميل داشتن , ارزو كردن , ميل , ارزو , كام , خواستن , خواسته, نبودن , نداشتن , احتياج , فقدان , كسري , فاقد بودن , ناقص بودن , كم داشتن, ارزو كردن , اشتياق داشتن , مشتاق بودن.

kaivo

: منبع , فواره , منشاء , مخزن , چشمه , سرچشمه, منبع , منشاء, بهار , چشمه , سرچشمه , فنر , انبرك , جست وخيز , حالت فنري , حالت ارتجاعي فنر , پريدن , جهش كردن , جهيدن , قابل ارتجاع بودن , حالت فنري داشتن , ظاهر شدن, چشمه , جوهردان , دوات , ببالا فوران كردن , روامدن اب ومايع , درسطح امدن وجاري شدن , :خوب , تندرست , سالم , راحت , بسيارخوب , به چشم , تماما , تمام وكمال , بدون اشكال , اوه , خيلي خوب.

kaivoskaasu

: نم , رطوبت , دلمرده كردن , حالت خفقان پيدا كردن , مرطوب ساختن.

kajahtaa

: صدا , اوا , سالم , درست , بي عيب , استوار , بي خطر , دقيق , مفهوم , صدا دادن , بنظر رسيدن , بگوش خوردن , بصدا دراوردن , نواختن , زدن , بطور ژرف , كاملا , ژرفاسنجي كردن , گمانه زدن.

kajo

: فروغ , روشنايي , نور , اتش , كبريت , لحاظ , جنبه , اشكار كردن , اتش زدن , مشتعل شدن , ضعيف , خفيف , اهسته ,اندك ,اسان ,كم قيمت ,قليل ,مختصر ,فرار ,هوس اميز ,وارسته ,بي عفت ,هوس باز ,خل ,سرگرم كننده ,غيرجدي ,باررا سبك كردن ,تخفيف دادن ,فرودامدن ,واقع شدن ,وفوع يافتن ,سر رسيدن ,رخ دادن.

kakka

: كشتيدم , صداي قلپ , صداي كوتاه , قسمت بلند عقب كشتي , صداي بوق ايجاد كردن , قورت دادن , تفنگ دركردن , باد وگاز معده را خالي كردن , گوزيدن , باعقب كشتي تصادم كردن , فريفتن , ادم احمق , از نفس افتادن , خسته ومانده شدن , تمام شدن.

kakkonen

: دوم , دومي , ثاني , دومين بار , ثانوي , مجدد , ثانيه , پشتيبان , كمك , لحظه , درجه دوم بودن , دوم شدن , پشتيباني كردن , تاييد كردن.

kakkos-

: دوم , دومي , ثاني , دومين بار , ثانوي , مجدد , ثانيه , پشتيبان , كمك , لحظه , درجه دوم بودن , دوم شدن , پشتيباني كردن , تاييد كردن.

kakku

: كيك , قالب , قرص , قالب كردن , بشكل كيك دراوردن.

kaksi

: دو , عدد دو.

kaksijalkainen

: حيوان دوپا.

kaksikko

: اواز يا موسيقي دو نفري, جفت.

kaksikymment

: عدد بيست.

kaksintaistelu

: جنگ تن بتن , دوءل , دوءل كردن.

kaksiselitteinen

: داراي دومعني , داراي ابهام , دو پهلو , نامعلوم.

kaksitoista

: دوازده , دوازده گانه , يك دوجين.

kaksois-

: دو برابر , دوتا , جفت , دولا , دوسر , المثني , همزاد , :دوبرابر كردن , مضاعف كردن , دولا كردن , تاكردن .

kaksoispiste

: دونقطه يعني اين علا مت : , روده بزرگ , قولون , معاء غلا ظ , ستون روده.

kala

: ماهي , انواع ماهيان , ماهي صيد كردن , ماهي گرفتن , صيداز اب , بست زدن (به) , جستجو كردن , طلب كردن.

kalanpoikanen

: زاده , تخم , فرزند , حيوان نوزاد , جوان , گروه , گوشت سرخ كرده , برياني , سرخ كردن , روي اتش پختن , تهييج , سوزاندن.

kalastaja

: ماهيگير , جانور ماهيخوار , كرجي ماهيگيري, ماهي گير , صياد ماهي , كرجي ماهيگيري.

kalastus

: ماهيگيري , ماهيگيري , حق ماهيگيري.

kaleeri

: كشتي پارويي يا بادباني قرون وسطي , نمونه ستوني و صفحه بندي نشده مطالب چاپي , رانكا , رامكا , اشپزخانه.

kalenteri

: تقويم.

kaliiperi

: قطرگلوله , قطردهانه تفنگ يا توپ , كاليبر , گنجايش , استعداد.

kalium

: يازدهمين حرف الفباي انگليسي , هر چيزي شبيه.خ, پتاسيم.

kalja

: ابجو انگليسي , ابجو, ابجو , ابجو نوشيدن.

kalju

: طاس , بيمو , كل , برهنه , بي لطف , ساده , بي ملا حت , عريان , كچل , طاس شدن.

kalkkuna

: كشور تركيه , بوقلمون , شكست خورده , واخورده.

kalkyloida

: حساب كردن.

kalkyyli

: حساب ديفزانسيل و انتگرال , جبر.

kallio

: تكان نوساني دادن , جنباندن , نوسان كردن , سنگ , تخته سنگ يا صخره , سنگ خاره , صخره , جنبش , تكان.

kallis

: گران , گزاف , فاخر, عزيز , محبوب , گرامي , پرارزش , كسي را عزيز خطاب كردن , گران كردن, گران , پرخرج, دوست داشتني , دلپذير , دلفريب, باارزش , پربها , گرانبها , قيمتي , نفيس.

kallistaa

: خم كردن , كج كردن , متمايل شدن , مستعد شدن , سرازير كردن , شيب دادن , متمايل كردن , شيب, كجي , كج كردن كج شدن.

kallo

: كاسه سر , جمجمه , فرق سر.

kalpea

: كمرنگ , رنگ پريده , رنگ رفته , بي نور , رنگ پريده شدن ,رنگ رفتن , در ميان نرده محصور كردن , احاطه كردن , ميله دار كردن , نرده , حصار دفاعي , دفاع , ناحيه محصور , قلمروحدود, درخت بيد , رنگ خاكستري مايل به زرد وسبز , زرد رنگ (مثل مريض) , زردرنگ كردن.

kalsium

: كلسيم.

kaltainen

: گونه , نوع , قسم , جور , جنس , گروه , دسته , كيفيت , جنسي ,(درمقابل پولي) , غيرنقدي , مهربان , مهرباني شفقت اميز , بامحبت.

kalu

: الت , افزار , ابزار , اسباب , الت دست , داراي ابزار كردن , بصورت ابزار دراوردن.

kalusteet

: دنده , چرخ دنده , مجموع چرخهاي دنده دار , اسباب , لوازم , ادوات , افزار , الا ت , جامه , پوشش , دنده دار(يادندانه دار) كردن , اماده كاركردن , پوشانيدن.

kama

: چيز , ماده , كالا , جنس , مصالح , پارچه , چرند , پركردن , تپاندن , چپاندن , انباشتن.

kamaa

: چيز , ماده , كالا , جنس , مصالح , پارچه , چرند , پركردن , تپاندن , چپاندن , انباشتن.

kamat

: دنده , چرخ دنده , مجموع چرخهاي دنده دار , اسباب , لوازم , ادوات , افزار , الا ت , جامه , پوشش , دنده دار(يادندانه دار) كردن , اماده كاركردن , پوشانيدن.

kameli

: شتر , سار , مسافرت كردن با شتر , رنگ شتري.

kamera

: دوربين يا جعبه عكاسي.

kammata

: شانه , شانه كردن , جستجو كردن.

kammio

: اتاق , تالا ر , اتاق خواب , خوابگاه , حجره , خان(تفنگ) , فشنگ خورياخزانه(درششلول) , دفتركار , اپارتمان , در اطاق قرار دادن , جا دادن, اتاق , خانه , جا , فضا , محل , موقع , مجال , مسكن گزيدن , منزل دادن به , وسيع تر كردن.

kampa

: شانه , شانه كردن , جستجو كردن.

kampanja

: زمين مسطح , جلگه , يك رشته عمليات جنگي , لشكركشي , مبارزه انتخاباتي , مسافرت درداخل كشور.

kamppailla

: جنگ , نبرد , كارزار , پيكار , زد وخورد , جنگ كردن , نزاع كردن , جنگيدن, ستيز , كشاكش , تقلا كردن , كوشش كردن , دست وپا كردن , منازعه , كشمكش , تنازع.

kamppailu

: رزم , پيكار , جدال , مبارزه , ستيز , جنگ , نبرد , نزاع , زد و خورد , جنگ كردن, ستيزه , كشاكش , كشمكش , نبرد , برخورد , ناسازگاري , تضاد , ناسازگار بودن , مبارزه كردن.

kampus

: زمين دانشكده ومحوطه كالج , پرديزه , فضاي باز.

kana

: كلفت , متصدي نظافت خانه, جوجه مرغ , پرنده كوچك , بچه , مردجوان , ناازموده , ترسو , كمرو, مرغ , ماكيان , مرغ خانگي.

kanada

: كشور كانادا.

kanadalainen

: اهل كانادا , كانادايي.

kananliha

: جوجه مرغ , پرنده كوچك , بچه , مردجوان , ناازموده , ترسو , كمرو, مرغ , ماكيان , مرغ خانگي.

kananmuna

: تخم مرغ , تخم , تحريك كردن.

kananpoika

: كلفت , متصدي نظافت خانه, جوجه , بچه , نوزاد.

kanava

: (ثهانال=) ترعه , زه اب , مجراي فاضل اب , كاريز ,ابراه , :ترعه زدن , حفرترعه كردن , ابراه ساختن, شياردار كردن , دريا , كندن (مجرا يا راه) , هرگونه نقل وانتقال چيز يا انديشه ونظر و غيره , ترعه , مجرا , خط مشي.

kandidaatti

: داوطلب , خواهان , نامزد , كانديد , داوخواه.

kaneli

: دارچين , رنگ زرد سبز.

kanerva

: زمين بايري كه علف وخاربن دران مي رويد , تيغستان , بوته , خاربن , خلنگ زار.

kangas

: (ثانواسس=) كرباس , پارچه مخصوص نقاشي , نقاشي , پرده نقاشي , كف رينگ بوكس يا كشتي, پارچه , قماش, محصول (كارخانه و غيره) , پارچه , قماش , سبك بافت , اساس, مادي , جسماني , مهم , عمده , كلي , جسمي , اساسي , اصولي , مناسب , مقتضي , مربوط , جسم , ماده, پارچه , پارچه بافته , در (جمع) منسوجات.

kangastus

: سراب , كوراب , نقش بر اب , امر خيالي , وهم.

kangerrella

: گيركردن , لكنت زبان پيدا كردن , با شبهه وترديد سخن گفتن , تزلزل يا لغزش پيداكردن.

kani

: خرگوش , شكار خرگوش كردن.

kankea

: سخت , سفت و محكم , نرم نشو , جدي , جامد , صلب, سفت , شق , سيخ , مستقيم , چوب شده , مغلق , سفت كردن , شق كردن.

kannattaa

: چسبيدن , پيوستن , وفادار ماندن , هواخواه بودن , طرفدار بودن , وفا كردن , توافق داشتن , متفق بودن , جور بودن , بهم چسبيده بودن, پرداخت كردن (تمام ديون) , تاديه كردن , تسويه كردن , پرداخت , منفعت , جزاي كيفر , نتيجه نهايي.

kannustaa

: برانگيختن , جرات دادن , تربيت كردن , تشويق (به عمل بد) كردن , معاونت كردن(درجرم) , تشويق , تقويت , ترغيب (به كار بد), بالا بردن , زياد كردن, تشويق كردن , دلگرم كردن , تشجيح كردن , تقويت كردن , پيش بردن , پروردن, ترفيع دادن , ترقي دادن , ترويج كردن.

kannustin

: انگيزه , فتنه انگيز , اتش افروز , موجب , مشوق, انگيزه , موجب , وسيله , مسبب , كشش.

kanoninen

: متعارفي.

kansa

: مردم , گروه , قوم وخويش , ملت, ملت , قوم , امت , خانواده , طايفه , كشور, مردم , خلق , مردمان , جمعيت , قوم , ملت , اباد كردن , پرجمعيت كردن , ساكن شدن.

kansakunta

: ملت , قوم , امت , خانواده , طايفه , كشور.

kansalainen

: تابع , رعيت , تبعه يك كشور , شهروند, ملي , قومي , وابسته به قوم ياملتي , تبعه , شهروند.

kansalaiset

: شهروندان , ساكنين , مردم , تبعيت.

kansallinen

: ملي , قومي , وابسته به قوم ياملتي , تبعه , شهروند.

kansallisuus

: مليت , تابعيت.

kansan nestys

: همه پرسي , رفراندم , مراجعه بارا عمومي , كسب تكليف.

kansi

: عرشه , عرشه كشتي , كف , سطح , :اراستن , زينت كردن , عرشه دار كردن , پوشاندن , يكدسته ورق, سرپوش , كلا هك , دريچه , پلك چشم , چفت , كلا هك گذاشتن , دريچه گذاشتن , چفت زدن به.

kanssa

: با , بوسيله , مخالف , بعوض , در ازاء , برخلا ف , بطرف , درجهت.

kanta

: پايه , مبنا , پايگاه, اساس , ماخذ , پايه , زمينه , بنيان , بنياد.

kantaa

: خرس , سلف فروشي سهام اوراق قرضه در بورس بقيمتي ارزانتر از قيمت واقعي , لقب روسيه ودولت شوروي , :بردن , حمل كردن , دربرداشتن , داشتن , زاييدن , ميوه دادن , تاب اوردن , تحمل كردن , مربوط بودن , رقم نقلي, نگهداشتن , نگاه داشتن , دردست داشتن , گرفتن , جا گرفتن , تصرف كردن , چسبيدن , نگاهداري, پوشيدن , در بر كردن , بر سر گذاشتن , پاكردن (كفش و غيره) , عينك يا كراوات زدن , فرسودن , دوام كردن , پوشاك.

kantaja

: برنامه , حامل ميكرب , دستگاه كارير , حامل, تحمل كردن , حمايت كردن , متكفل بودن , نگاهداري , تقويت , تاييد , كمك , پشتيبان زير برد , زير بري , پشتيباني كردن.

kantap

: پاشنه , پشت سم , پاهاي عقب (جانوران) , ته , پاشنه كف , پاشنه جوراب , پاشنه گذاشتن به , كج شدن , يك ور شدن.

kantomatka

: رسايي , چشم رس , تيررس , برد , دسترسي , حدود , خط مبنا , منحني مبنا , درصف اوردن , اراستن , مرتب كردن , ميزان كردن , عبور كردن , مسطح كردن , سير و حركت كردن.

kantti

: طرف , سو , سمت , پهلو , جنب , طرفداري كردن از , در يكسو قرار دادن.

kanuuna

: توپ (معمولا بصورت اسم جمع) , استوانه , لوله , بتوپ بستن , تصادم دو توپ, تفنگ , توپ , ششلول , تلمبه دستي , سرنگ امپول زني و امثال ان , تير اندازي كردن.

kaoottinen

: پرهرج ومرج , بي نظم.

kapakka

: ميخانه ادمي كه از اين ميخانه بان ميخانه برود , خمار(كهامماار), كاروانسرا , مهمانخانه , ميخانه.

kapasiteetti

: گنجايش , ظرفيت, محتوي , مضم?ون.

kapea

: نازك , باريك , لا غر , نزار , كم چربي , كم پشت , رقيق , كم مايه , سبك , رقيق و ابكي , كم جمعيت , بطور رقيق , نازك كردن , كم كردن , رقيق كردن , لا غر كردن , نازك شدن , كم پشت كردن.

kapina

: طغيان , سركشي , شورش , تمرد, شورش يا طغيان كردن , اظهار تنفر كردن , طغيان , شورش , بهم خوردگي , انقلا ب , شوريدن.

kapinoida

: ياغي , سركش , ادم افسار گسيخته , متمرد , ياغي گري كردن , تمرد كردن , شوريدن , شورشي , طغيان گر, شورش يا طغيان كردن , اظهار تنفر كردن , طغيان , شورش , بهم خوردگي , انقلا ب , شوريدن.

kapinointi

: مبارزه طلبي , دعوت به جنگ , بي اعتنايي , مخالفت , مقاومت , اعتراض.

kapitaali

: حرف بزرگ , حرف درشت , پايتخت , سرمايه , سرستون , سرلوله بخاري , فوقاني , راسي , مستلزم بريدن سر يا قتل , قابل مجازات مرگ , داراي اهميت حياتي , عالي.

kapitalismi

: رژيم سرمايه داري , سرمايه گرايي.

kappale

: پرگرد , پاراگراف , بند , فقره , ماده , بند بند كردن , فاصله گذاري كردن , انشاء كردن, سرود , نغمه , اواز , سرودروحاني , تصنيف , ترانه , شعر, رد پا , اثر , خط اهن , جاده , راه , نشان , مسابقه دويدن , تسلسل , توالي , ردپاراگرفتن , پي كردن , دنبال كردن.

kapteeni

: سروان , ناخدا , سركرده.

kapula

: دهان بند بستن , پوزه بند بستن , محدود كردن , مانع فراهم كردن براي , شيرين كاري , قصه يا عمل خنده اور , دهان باز كن.

karaista

: عصب , پي , رشته عصبي , وتر , طاقت , قدرت , قوت قلب دادن , نيرو بخشيدن, فولا د.

karakteristinen (math.)

: منشي , خيمي , نهادي , نهادين , منش نما , نشان ويژه , صفت مميزه , مشخصات.

karakteristinen funktio

: تابع مشخصه.

karamelli

: اب نبات , نبات , شيرين كردن , نباتي كردن, شيرين , خوش , مطبوع , نوشين.

karata

: گريختن , فرار كردن , دررفتن , رونشان ندادن , روپنهان كردن , پنهان شدن, رستن , گريختن , دررفتن , فراركردن , رهايي جستن , خلا صي جستن , جان بدربردن , گريز , فرار , رهايي , خلا صي, گريختن , فرار كردن , بسرعت رفتن ,.يلف, گريزان , فراري , گريختن , شخص فراري.

karhu

: خرس , سلف فروشي سهام اوراق قرضه در بورس بقيمتي ارزانتر از قيمت واقعي , لقب روسيه ودولت شوروي , :بردن , حمل كردن , دربرداشتن , داشتن , زاييدن , ميوه دادن , تاب اوردن , تحمل كردن , مربوط بودن .

karibu

: (j.S.) گوزن كانادايي , گوزن امريكايي شمالي.

karja

: احشام واغنام , گله گاو, چارپايان اهلي , مواشي وگاو وگوسفندي كه براي كشتار يافروش پرورش شود , احشام.

karjua

: جيغ زدن , ناگهاني گفتن , جيغ, فرياد , داد , جيغ , فغان , فرياد زدن , جيغ زدن , داد زدن, فرياد زدن , نعره كشيدن , صدا , نعره , هلهله.

karkea

: زبر , خشن , زمخت , بي ادب.

karkki (informal)

: اب نبات , نبات , شيرين كردن , نباتي كردن, شيرين , خوش , مطبوع , نوشين.

karkotettu

: مطرود , رانده , دربدر , منفور.

karkottaa

: تبعيد كردن , اخراج بلد كردن , دور كردن, وادار كردن , بر ان داشتن , مجبور ساختن, كيش (براي راندن مرغ وغيره) كيش كردن , باكيش فرار دادن , چخ.

karkotus

: اخراج , دفع , راندگي , بيرون شدگي , تبعيد.

karkulainen

: فراري , تبعيدي , بي دوام , زودگذر , فاني , پناهنده.

karppi

: عيب جويي كردن , از روي خرده گيري صحبت كردن , گله كردن , ماهي كول , كپور.

karsinta

: صفت , شرط , قيد , وضعيت , شرايط , صلا حيت.

kartano

: سرسرا , تالا ر , اتاق بزرگ , دالا ن , عمارت, خانه مسكوني , محل سكني , خانه كشيش, عمارت چند دستگاهي , عمارت بزرگ.

kartio

: مخروط , ميوه كاج , هرچيز مخروطي ياكله قندي , مخروطي شكل كردن , قيف(براي بستني قيفي), شبه مخروطي , مخروطي شكل.

kartioleikkaus

: مخروطي , كله قندي.

kartoittaa

: نقشه , نمودار , جدول (اطلا عات) , گرافيگ , ترسيم اماري , بر روي نقشه نشان دادن , كشيدن , طرح كردن , نگاره.

kartta

: نقشه , نمودار , جدول (اطلا عات) , گرافيگ , ترسيم اماري , بر روي نقشه نشان دادن , كشيدن , طرح كردن , نگاره, نقشه , نقشه كشيدن , ترسيم كردن.

karttaa

: دوري كردن از , احتراز كردن , اجتناب كردن , طفره رفتن از , الغاء كردن , موقوف كردن, طفره زدن از , گريز زدن از , ازسربازكردن , تجاهل كردن.

karu

: نازا , عقيم , لم يزرع , بي ثمر , بي حاصل , تهي , سترون, تند , درشت , خشن , ناگوار , زننده , ناملا يم, زبر , خشن , درشت , زمخت , ناهموار , ناهنجار , دست مالي كردن , بهم زدن , زمخت كردن.

karva

: خز , جامه خزدار , پوستين , خزدار كردن , خز دوختن به , باردار شدن (زبان), مو , موي سر , زلف , گيسو.

karvainen

: پرمو , كركين.

kas vain

: تصور كردن , پنداشتن , فرض كردن , انگاشتن , حدس زدن , تفكر كردن.

kasa

: توده , ابر متراكم و روي هم انباشته, توده , كپه , كومه , پشته , انبوه , گروه , جمعيت , توده كردن , پركردن, كپه , توده.

kasaaja

: انباشتگر.

kasaantuminen

: ساختمان , بنا.

kasakka

: قزاق.

kasata

: انباشتن , جمع شده , جمع شونده , اندوختن , رويهم انباشتن, گرداوردن , توده كردن , متراكم كردن, همگرادني كردن, پخش كردن , تقسيم كردن , تعميم دادن, توده , كپه , كومه , پشته , انبوه , گروه , جمعيت , توده كردن , پركردن, كپه , توده, پشته , پشته كردن, تلوتلو خوردن , يله رفتن , لنگيدن , گيج خوردن , بتناوب كار كردن , متناوب , ترديدداشتن.

kasetti

: كاست.

kasi (informal)

: عددهشت.

kaskas

: خزوك , زنجره وجيرجيرك دشتي.

kasku

: حكايت , قصه ء كوتاه , امثال , ضرب المثل, حكايت , داستان , نقل , روايت , گزارش , شرح , طبقه , اشكوب , داستان گفتن , بصورت داستان در اوردن.

kassa

: گيشه فروش بليط وروديه نمايش , باجه بليط فروشي, پول نقد , وصول كردن , نقدكردن , دريافت كردن , صندوق پول , پول خرد, صندوقدار , تحويلدار , بيرون كردن, وجوه , سرمايه , تنخواه , ذخيره وجوه احتياطي , صندوق , سرمايه ثابت يا هميشگي , پشتوانه , تهيه وجه كردن , سرمايه گذاري كردن, گوينده , قاءل , راي شمار , تحويل دار, تا , تااينكه , تاانكه , تاوقتيكه , :كشت كردن , زراعت كردن , زمين را كاشتن , دخل پول , كشو , دخل دكان , قلك , يخرفت.

kassakaappi

: امن , بي خطر , گاوصندوق.

kassakone

: صندوق پول شمار , ماشين ثبت خريد وفروش روزانه مغازه.

kassi

: كيسه , كيف , جوال , ساك , خورجين , چنته , باد كردن , متورم شدن , ربودن.

kastaa

: تعميد دادن , بوسيله تعميد نامگذاري كردن, نام گذاري كردن (هنگام تعميد) , تعميد دادن, شيب , غوطه دادن , تعميد دادن , غوطه ور شدن , پايين امدن , سرازيري , جيب بر , فرو رفتگي , غسل, دراب يا چيز ديگري فرو بردن , روي چيزي اب ريختن , خيس كردن, اردك , مرغابي , اردك ماده , غوطه , غوض , زير اب رفتن , غوض كردن, در مايع فرو كردن (هنگام خوردن) , غوطه دادن, فرو بردن , زير اب كردن , پوشاندن , غوطه دادن , غسل ارتماسي دادن(براي تعميد).

kastanja

: شاه بلوط , بلوط , رنگ شاه بلوطي.

kastanjan ruskea

: شاه بلوط , بلوط , رنگ شاه بلوطي.

kaste

: شبنم , ژاله , شبنم زدن , شبنم باريدن.

kastehelmi

: چكه ء شبنم , قطره ء ژاله.

kastella

: دراب يا چيز ديگري فرو بردن , روي چيزي اب ريختن , خيس كردن, پي بردن به وجود اب يا منابع ديگر زيرزميني بوسيله گمانه , گمانه زدن , ميل زدن, خيساندن , نوشانيدن , اب دادن, غذاي مايع , ابگوشت , تريد , شير , خيس , خيساندن , جذب كردن, انداختن , بطور كامل پوشاندن , حمله كردن , بسختي افتادن , اب نمك , ترشي , اهار فروبري , شستشو , مست , مست كردن ياشدن , درترشي فرو بردن , با ترشي مخلوط كردن , غسل دادن , دراب غوطه ورشدن , ترشي.

kastella lpim rksi

: خوب رنگ گرفتن , خوب نفوذ كردن , رسوخ كردن در , اغشتن , اشباع كردن , ملهم كردن, اشباع كردن, خيساندن , خيس خوردن , رسوخ كردن , بوسيله مايع اشباع شدن , غوطه دادن , در اب فرو بردن , عمل خيساندن , خيس خوري , غوطه , غوطه وري , غسل.

kasti

: مورد , غلا ف, طبقه , صنف , قبيله , طبقات مختلف مردم هند.

kastike

: مرهم گذاري وزخم بندي , مرهم , چاشني , مخلفات , ارايش , لباس, ابگوشت , شيره گوشت , استفاده نا مشروع, سوس , چاشني , اب خورش , جاشني غذا , رب , چاشني زدن به , خوشمزه كردن , نم زدن.

kastroida

: اخته كردن , تضعيف كردن.

kastua

: پركردن , فرا گرفتن , پوشاندن , اشباع كردن.

kasvaa

: افزوده شدن , منتج گرديدن , تعلق گرفتن, ثمر اوردن , بارور شدن, بسط دادن , بسط يافتن , منبسط شدن, رستن , روييدن , رشد كردن , سبز شدن , بزرگ شدن , زياد شدن , ترقي كردن , شدن , گشتن , رويانيدن , كاشتن, افزودن , زياد كردن , توسعه دادن , توانگركردن , ترفيع دادن , اضافه , افزايش , رشد , ترقي , زيادشدن, فراوردن , توليد كردن , محصول , اراءه دادن , زاييدن, موم , مومي شكل , شمع مومي , رشد كردن , زياد شدن , رو به بدر رفتن , استحاله يافتن, روييدن , مثل گياه زندگي كردن, ثمر دادن , واگذاركردن , ارزاني داشتن , بازده , محصول , حاصل , تسليم كردن يا شدن.

kasvaa yhteen

: اءتلا ف كردن.

kasvain

: دشپل , تومور , برامدگي , ورم , غده.

kasvattaa

: پروردن , باراوردن , زاييدن , بدنيااوردن , توليد كردن , تربيت كردن , فرزند , اولا د , اعقاب , جنس , نوع , گونه, پرورش دادن , رشد دادن, فرهيختن , تربيت كردن , دانش اموختن , تعليم دادن, افزودن , زياد كردن , توسعه دادن , توانگركردن , ترفيع دادن , اضافه , افزايش , رشد , ترقي , زيادشدن, پرورش , تربيت , تغذيه , غذا , بزرگ كردن (كودك) , بار اوردن بچه , پروردن, پدر يا مادر , والدين , منشاء , بعنوان والدين عمل كردن, پروردن , تربيت كردن , بلند كردن , افراشتن , نمودار شدن , عقب , پشت , دنبال.

kasvattaja

: كشاورز.

kasvatti

: شاگرد , مريد , حواري , پيرو , هواخواه, شاگرد , دانش اموز , مردمك چشم , حدقه, نگهبان , سلول زندان , اطاق عمومي بيماران بستري , صغيري كه تحت قيومت باشد , محجور , نگهداري كردن , توجه كردن.

kasvatus

: پرورش , توليدمثل , تعليم وتربيت, بچه اوري , بچه زايي, كشت , زراعت , تربيت , تهذيب , ترويج, تربيت , پرورش , روش اموزش و پرورش بچه.

kasvi

: كليه گياهان يك سرزمين , گياه نامه , الهه گل , گيا, كارخانه , گياه , مستقر كردن , كاشتن.

kasvihuone

: گلخانه, گرمخانه , گلخانه, محل نگاهداري اطفال شير خوار , پرورشگاه , شير خوارگاه , قلمستان , گلخانه , نوزادگاه.

kasvikunta

: كليه گياهان يك سرزمين , گياه نامه , الهه گل , گيا.

kasvonpiirre

: خصيصه, نشان ويژه , خط , طرح , سيما , طرح بندي , خطوط چهره , صفات مشخصه.

kasvot

: رخسار , رخ , چهره , رو , صورت , لقا , سيما , منظر , نما.

kasvu

: سود , بهره تقويت , حصول, رشد , نمود , روش , افزايش , ترقي , پيشرفت , گوشت زيادي , تومور , چيز زاءد , نتيجه , اثر , حاصل.

kataja

: پيرو , سرو كوهي.

katala

: فريب اميز , پرنيرنگ, بي راهه , كج , غير مستقيم , منحرف , گمراه, خيانت اميز , خاءنانه , خيانتكار , خاءن.

katkaista

: بريدن , گسيختن , گسستن , چيدن , زدن , پاره كردن , قطع كردن , كم كردن , تراش دادن (الماس وغيره) , عبور كردن ,گذاشتن , برش , چاك , شكاف , معبر , كانال , جوي , تخفيف , بريدگي, ادامه ندادن , بس كردن , موقوف كردن , قطع كردن.

katkarapu

: ميگو گرفتن , جنس ميگو.

katkeruus

: زهره , زرد اب , صفرا , تلخي , گستاخي , زخم پوست رفتگي , ساييدگي , تاول , ساييدن , پوست بردن از , لكه , عيب, بدخواهي , خصومت ديرين , عداوت , كينه, رنجش , خشم , غيض.

katko

: قطع , شكستن, رخنه , درز , دهنه , جاي باز , وقفه , اختلا ف زياد , شكافدار كردن, انقطاع , تعليق.

kato

: نبودن , غيبت , غياب , حالت غياب , فقدان, ناپديدي , ناپيدا شدن , نامرءي شدن, حذف , ادغام , باقوه مكانيكي شكستن.

katolinen

: جامع , بلند نظر , ازاده , كاتوليك , عضو كليساي كاتوليك

katsella

: ديدن , مشاهده كردن , نظاره كردن , ببين , اينك , هان, نگاه , نظر , نگاه كردن , نگريستن , ديدن , چشم رابكاربردن , قيافه , ظاهر , بنظرامدن مراقب بودن , وانمود كردن , ظاهر شدن , جستجو كردن, پاييدن , ديدبان , پاسداري , كشيك , مدت كشيك , ساعت جيبي و مچي , ساعت , مراقبت كردن , مواظب بودن , بر كسي نظارت كردن , پاسداري كردن.

katso

: ديدن , مشاهده كردن , نظاره كردن , ببين , اينك , هان, نگاه , نظر , نگاه كردن , نگريستن , ديدن , چشم رابكاربردن , قيافه , ظاهر , بنظرامدن مراقب بودن , وانمود كردن , ظاهر شدن , جستجو كردن, رعايت كردن , مراعات كردن , مشاهده كردن , ملا حظه كردن , ديدن , گفتن , برپاداشتن(جشن و غيره).

katsoa

: ديدن , مشاهده كردن , نظاره كردن , ببين , اينك , هان, نگاه , نظر , نگاه كردن , نگريستن , ديدن , چشم رابكاربردن , قيافه , ظاهر , بنظرامدن مراقب بودن , وانمود كردن , ظاهر شدن , جستجو كردن, پاييدن , ديدبان , پاسداري , كشيك , مدت كشيك , ساعت جيبي و مچي , ساعت , مراقبت كردن , مواظب بودن , بر كسي نظارت كردن , پاسداري كردن.

katsoja

: كسيكه پاسداري و نظارت ميكند , مراقب, ناظر , بيننده , تماشاگر.

kattaa

: پوشاندن , تامين كردن , پوشش , سرپوش , جلد.

kattaen

: پوشش , سرپوش , جلد , پوشه , دربرگيرنده.

katti

: گربه , شلا ق زدن , قي كردن , شلا ق لنگربرداشتن.

kattila

: ديگ بخار, ديگ , كتري بزرگ , پاتيل, پاتيل , ديگ, مس , بامس اندودن , مس يا تركيبات مسي بكار بردن, كتري , اب گرم كن , دهل , نقاره , جعبه قطب نما , ديگچه, ديگ , ديگچه , قوري , كتري , اب پاش , هرچيز برجسته وديگ مانند , ماري جوانا وسايرمواد مخدره , گلدان , درگلدان گذاشتن , در گلدان محفوظ داشتن , در ديگ پختن, روغن دان , كماجدان , ماهي تابه.

katto-

: چتر , سايبان , حفاظ , چتر استعمال كردن.

katto

: سقف , پوشش يا اندود داخلي سقف , حد پرواز, پوشش , سقف , طاق , بام (م.ل.) خانه , مسكن , طاق زدن , سقف دار كردن.

kattohaikara

: لك لك.

kattoikkuna

: پنجره بالا ي در , پنجره نيم گرد كوچك, پنجره سقفي , پنجره طاق.

katu

: خيابان , كوچه , خياباني , جاده , مسير.

katua

: سوگواري كردن (براي) , ندبه كردن , زاري كردن , دلسوزي كردن بر , رقت اوردن بر, تاسف خوردن , زاريدن , سوگواري كردن , سوگواري , ضجه و زاري كردن, پشيماني , افسوس , تاسف , افسوس خوردن , حسرت بردن , نادم شدن , تاثر, اصلا ح شدن , توبه كردن , پشيمان شدن , نادم, پشيمان شدن , افسوس خوردن , دلسوزي كردن , پشيماني , ناگواري , غم , غصه , ندامت.

katumus

: پشيماني , افسوس , تاسف , افسوس خوردن , حسرت بردن , نادم شدن , تاثر.

katuvainen

: زمان ماضي قديمي فعل بءد , : بد , زشت , ناصحيح , بي اعتبار , نامساعد , مضر , زيان اور , بداخلا ق , شرير , بدكار , بدخو , لا وصول, پر تاسف , پشيمان , متاثر.

kauas

: از دور , دورا دور , , دوراز , بسيار , بمراتب , زياد , خيلي , دور دست , بعيد , بعلا وه.

kauha

: دب اكبر , ملا قه, ملا قه , باملا قه كشيدن , باملا قه برداشتن, چمچه , ملا قه , خاك انداز , كج بيل , اسباب مخصوص در اوردن چيزي (شبيه قاشق) , ملا قه زني , حركت شبيه چمچه زني , بقدر يك چمچه , بيرون اوردن , گود كردن , كندن.

kauhea

: مكروه , زشت , ناپسند , منفور, با شرارت بي پايان , بيرحم , ستمگر , سبع, مهيب يا ترسناك , ترس , عظمت, وحشتناك , بد, مخوف , مهيب , سهمگين , رشت , ناگوار , موحش, دردناك , محنت زا , ناراحت كننده , رنج اور , رنجور, وحشتناك , وحشت اور , ترسناك , هولناك , بسيار بد , سهمناك, ناگفتني , توصيف ناپذير , غيرقابل بيان.

kauhistuttava

: با شرارت بي پايان , بيرحم , ستمگر , سبع, وحشتناك, مخوف , مهيب , سهمگين , رشت , ناگوار , موحش, زشت , بد گل , كريه.

kauhu

: دهشت , ترس , خوف , وحشت , مورمور , بيزاري, تازيانه , شلا ق , بلا , وسيله تنبيه , غضب خداوند , گوشمالي , تازيانه زدن , تنبيه كردن, دهشت , ترس زياد , وحشت , بلا , بچه شيطان, تهديد , تهديد كردن , ترساندن.

kaukainen

: دور , فاصله دار , سرد , غيرصميمي, دوراز , بسيار , بمراتب , زياد , خيلي , دور دست , بعيد , بعلا وه, خيلي دور , دورافتاده , پرت , پريشان.

kaukaisempi

: بيشتر , ديگر , مجدد , اضافي , زاءد , بعلا وه , بعدي , دوتر ,جلوتر , پيش بردن , جلو بردن , ادامه دادن , پيشرفت كردن , كمك كردن به.

kaukana

: از دور , دورا دور , , دوراز , بسيار , بمراتب , زياد , خيلي , دور دست , بعيد , بعلا وه.

kaukana mutta nkyviss

: شخص ان طرفي , ان يكي ديگر , ان, انجا , انسو , انطرف , واقع در انجا , دور.

kaukonk isyys

: مرض دوربيني , دوربيني, دوربيني , مرض دوربيني.

kauko-ohjain

: كنترل از دور.

kaula

: گردن , گردنه , تنگه , ماچ و نوازش كردن.

kaulahuivi

: حمايل ابريشمي وامثال ان , شال گردن , شال گردن بستن , درشال پيچيدن , روسري.

kaulaketju

: گردن بند, كنار دريا , كنار رود , كرانه , بندرگاه , رشته , لا , لا يه ,رودخانه , مجرا , مسير , رسيدن , بصخره خوردن كشتي , تنها گذاشتن , گير افتادن , متروك ماندن , بهم بافتن وبصورت طناب دراوردن.

kaulakoru

: گردن بند.

kaulapanta

: يقه , يخه , گريبان , گردن بند.

kaulus

: يقه , يخه , گريبان , گردن بند.

kaunis

: زيبا , قشنگ , خوشگل , عالي, جريمه , تاوان , غرامت , جريمه كردن , جريمه گرفتن از , صاف كردن , كوچك كردن , صاف شدن , رقيق شدن , خوب , فاخر , نازك , عالي , لطيف , نرم , ريز , شگرف, دوست داشتني , دلپذير , دلفريب, تاحدي , قشنگ , شكيل , خوش نما , خوب , بطور دلپذير , قشنگ كردن , اراستن.

kaunistaa

: زيباكردن , ارايش دادن , قشنگ شدن.

kaunotar

: زيبايي , خوشگلي , حسن , جمال , زنان زيبا.

kaupallinen

: تجارتي , بازرگاني.

kaupankynti

: سوداگري , حرفه , دادوستد , كاسبي , بنگاه , موضوع , تجارت, سوداگري , بازرگاني , تجارت , داد وستد , كسب , پيشه وري ,كاسبي , مسير , شغل , حرفه , پيشه , امد ورفت , سفر , ازار ,مزاحمت , مبادله كالا , تجارت كردن با , داد وستد كردن.

kaupata

: باز , قوش , شاهين , بابازشكار كردن , دوره گردي كردن , طوافي كردن , جار زدن و جنس فروختن , فروختن, دوره گرد , دست فروش , ادم مزدور , ادم پست وخسيس , چك وچانه زدن, فروشنده , دلا ل , تاجر , بازرگان , فروختن, دوره گردي كردن , طوافي كردن, فروش ومعامله , فروختن , بفروش رفتن, فروختن , داد و ستد كردن , طوافي كردن.

kaupitella

: باز , قوش , شاهين , بابازشكار كردن , دوره گردي كردن , طوافي كردن , جار زدن و جنس فروختن , فروختن, دوره گرد , دست فروش , ادم مزدور , ادم پست وخسيس , چك وچانه زدن, فروشنده , دلا ل , تاجر , بازرگان , فروختن, دوره گردي كردن , طوافي كردن, قير , پرتاب , ضربت باچوگان , نصب , استقرار , اوج پرواز , اوج , سرازيري , جاي شيب , پلكان , دانگ صدا , زيروبمي صدا , استواركردن , خيمه زدن , برپاكردن , نصب كردن , توپ رابه طرف چوگان زن پرتاب كردن , توپ را زدن, فروختن , داد و ستد كردن , طوافي كردن.

kauppa

: دكان , مغازه , كارگاه , تعمير گاه , فروشگاه , خريد كردن , مغازه گردي كردن , دكه, انباره , انبار كردن , ذخيره كردن, سوداگري , بازرگاني , تجارت , داد وستد , كسب , پيشه وري ,كاسبي , مسير , شغل , حرفه , پيشه , امد ورفت , سفر , ازار ,مزاحمت , مبادله كالا , تجارت كردن با , داد وستد كردن.

kauppaketju

: زنجير , كند وزنجيز , حلقه , رشته , سلسله. (vi.vt): زنجيركردن.

kauppasaarto

: ممنوعيت , تحريم , مانع , محظور.

kauppasulku

: ممنوعيت , تحريم , مانع , محظور.

kauppatavara

: كالا , مال التجاره , تجارت كردن.

kauppias

: دلا ل , دهنده ورق , فروشنده , معاملا ت چي, بازرگان , تاجر , داد وستد كردن , سوداگر, فروشنده , دلا ل , تاجر , بازرگان , فروختن, فروشنده, بازرگان , سوداگر.

kaupunki

: شهر, شهرك , قصبه , شهر كوچك , قصبه حومه شهر , شهر.

kauris

: اهوي كوهي.

kausi

: فصل , فرصت , هنگام , دوران , چاشني زدن , ادويه زدن , معتدل كردن , خودادن, لفظ , اصطلا ح , دوره , شرط.

kautta

: سرتاسر , ازاين سو بان سو , درميان , ازعرض , ازميان , ازوسط , ازاين طرف بان طرف, بدست , بتوسط , با , بوسيله , از , بواسطه , پهلوي , نزديك ,كنار , از نزديك , ازپهلوي , ازكنار , دركنار , از پهلو , محل سكني , فرعي , درجه دوم, ازميان , از طريق , بواسطه , در ظرف , سرتاسر, از راه , از طريق , ميان راه , توسط , بوسيله.

kauttakulku

: گذر , عبور.

kavala

: زيرك , مكار , حيله باز , ماهر , زيركي , حيله گري, فريب اميز , پرنيرنگ, دروغ , كذب , كاذبانه , مصنوعي , دروغگو , ساختگي , نادرست , غلط , قلا بي , بدل, حيله گر , مزور, پراز توطله , موذي , دسيسه اميز , خاءنانه, پيمان شكن , خاءن, ناقلا , ادم تودار , ادم اب زيركاه , موذي , محيل , شيطنت اميز , كنايه دار, خيانت اميز , خاءن , خاءنانه, خيانت اميز , خاءنانه , خيانتكار , خاءن, نهاني , زير جلي , حقه بازي , تقلب و تزوير.

kaventaa

: تنگ , كم پهنا , باريك , دراز و باريك , كم پهنا , محدود , باريك كردن , محدود كردن , كوته فكر.

kaveri

: مرد , شخص , ادم , مردكه , يارو, دوست , رفيق , يار , دوست كردن , ياري نمودن, يار , شريك , همدست , رفيق شدن.

kavio

: سم , كفشك , حيوان سم دار , باسم زدن , لگد زدن , پاي كوبيدن , رقصيدن , بشكل سم.

kdensija

: دسته , قبضه شمشير , وسيله , لمس , احساس بادست , دست زدن به , بكار بردن , سرو كارداشتن با , رفتار كردن , استعمال كردن , دسته گذاشتن.

keh

: دايره , محيط دايره , محفل , حوزه , قلمرو , دورزدن , مدور ساختن , دور(چيزي را)گرفتن , احاطه كردن.

kehitt yksityiskohtaisesti

: از كار كاردراوردن , در اثر زحمت وكار ايجاد كردن , حل كردن , تعبيه كردن , تدبير كردن , تمرين.

kehitt

: توسعه دادن , ايجاد كردن, بازكردن , گشادن , بيرون دادن , دراوردن , استنتاج كردن , نموكردن, تفسيركردن , تاويل كردن , توضيح دادن , روشن كردن , ظاهركردن, تنظيم كردن.

kehitty

: متمدن كردن , متمدن شدن, بازكردن , گشادن , بيرون دادن , دراوردن , استنتاج كردن , نموكردن, نوين كردن , بطرز نويني دراوردن , بروش امروزي دراوردن

kehityksen k rki

: جلو , صف جلو , جلودار , طلا يه, جلو دار , پيش لشگر , پيشتاز , پيشقرال.

kehitys

: پيشرفت , توسعه , بسط , ترقي , نمو , ظهور(عكس), فرضيه سيرتكامل , تغييرشكل , تحول , تكامل تدريجي , چرخش , حركت دوراني , فرگشت.

kehno

: زمان ماضي قديمي فعل بءد , : بد , زشت , ناصحيح , بي اعتبار , نامساعد , مضر , زيان اور , بداخلا ق , شرير , بدكار , بدخو , لا وصول.

kehno esitys

: پوزش , عذرخواهي (رسمي) , اعتذار , مدافعه, بهانه , دستاويز , عذر , معذور داشتن , معاف كردن , معذرت خواستن , تبرءه كردن.

keho

: جسد , تنه , تن , بدن , لا شه , جسم , بدنه , اطاق ماشين , جرم سماوي , داراي جسم كردن , ضخيم كردن , غليظ كردن.

kehoittaa

: سفارش كردن توصيه كردن , توصيه شدن , معرفي كردن.

kehottaa

: نصيحت كردن , پند دادن , اگاه كردن , متنبه كردن , وعظ كردن, ادم بد دهان , زن غرولندو , سرزنش كردن , بدحرفي كردن , اوقات تلخي كردن (به) , چوبكاري كردن.

kehottaa vltt m n

: بد دانستن , قبيح دانستن , ناراضي بودن از.

kehr j

: ريسنده , نخ ريس , نختاب , تابنده , عنكبوتي كه تار مي تند , كارگر ياماشين نخ ريسي, دختر خانه مانده , دختر ترشيده.

kehrt

: فرفره , چرخش (بدور خود) , چرخيدن , ريسيدن , رشتن , تنيدن , به درازاكشاندن , چرخاندن.

kehto

: گهواره , مهد , درگهواره قرار دادن , درچهارچوب ياكلا ف قرار دادن.

kehys

: كادر , مجموعه يك طبقه از صنوف اجتماعي , واحدي از قبيل قضايي واداري ونظامي وغيره, قاب , چارچوب , قاب كردن, استخوان بندي , چارچوب.

keih nheitto

: نيزه دستي سبك , زوبين , پرتاب نيزه.

keihs

: نيزه دستي سبك , زوبين , پرتاب نيزه, نيزه , سنان , نيزه دار , نيزه اي , بانيزه زدن.

keiju

: پري , جن , افسونگري , ساحره.

keijukainen

: جهان پريان , جن وپري, پري , جن , افسونگري , ساحره.

keikari

: نفيس , بديع , عالي , دلپسند , مطبوع , حساس , دقيق , شديد , سخت.

keila (phys.)

: ردپا , رديف باريك , راه باريك , اثرماشين چمن زني , پيچيدن , قنداق كردن , نوار.

keilata

: كاسه , جام , قدح , باتوپ بازي كردن , مسابقه وجشن بازي بولينگ , كاسه رهنما(دستگاه ابزارگيري).

keino

: گزير , علا ج , دارو , درمان , ميزان , چاره , اصلا ح كردن , جبران كردن , درمان كردن.

keinotekoinen

: مصنوعي , ساختگي.

keinu

: اونگان شدن يا كردن , تاب خوردن , چرخيدن , تاب , نوسان , اهتزاز , اونگ , نوعي رقص واهنگ ان.

keinunta

: كج شدن, اين سو وان سو جنبيدن , تاب خوردن , در نوسان بودن , تاب , نوسان , اهتزاز , سلطه حكومت كردن , متمايل شدن يا كردن و بعقيده اي, كجي , كج كردن كج شدن.

keinuttaa

: گهواره , مهد , درگهواره قرار دادن , درچهارچوب ياكلا ف قرار دادن, اونگان شدن يا كردن , تاب خوردن , چرخيدن , تاب , نوسان , اهتزاز , اونگ , نوعي رقص واهنگ ان.

keisari

: امپراتور , فرمانفرما.

keisarikunta

: امپراتوري چند كشور كه در دست يك پادشاه باشد , فرمانروايي.

keitt

: كورك , دمل , جوش , التهاب , هيجان , تحريك , جوشاندن , بجوش امدن , خشمگين شدن.

keitti

: اشپزخانه , محل خوراك پزي.

keitto

: اشامه , ابگوشت , سوپ.

kekkerit

: قسمت , بخش , دسته , دسته همفكر , حزب , دسته متشكل , جمعيت , مهماني , بزم , پارتي , متخاصم , طرفدار , طرف , يارو , مهماني دادن يارفتن.

keko

: توده , كپه , كومه , پشته , انبوه , گروه , جمعيت , توده كردن , پركردن.

keksi

: تصور يا انديشه چيزي را كردن, تعبيه كردن , طرح ريزي كردن , تدبير كردن, تدبير كردن , درست كردن , اختراع كردن , تعبيه كردن , وصيت نامه , ارث بري , ارث گذاري, پي بردن , دريافتن , يافتن , پيدا كردن , كشف كردن , مكشوف ساختن, انديشيدن , ابتكاركردن , ابداع كردن, ساختن, كوره اهنگري , دمگاه , كوره قالگري , جعل , تهيه جنس قلا بي , جعل كردن , اسناد ساختگي ساختن , اهنگري كردن , كوبيدن , جلو رفتن, تنظيم كردن, اختراع كردن , از پيش خود ساختن , ساختن , جعل كردن , چاپ زدن , تاسيس كردن.

keksi

: كلوچه , شيريني , بيسكويت , شيريني خشك, يكجور شيريني , ترقه , كلوچه كوچك , فندق شكن.

keksij

: مخترع , جاعل.

keksiminen

: كشف , اكتشاف , پي بري , يابش.

keksint

: بدعت , ابداع , تغيير , چيز تازه , نو اوري, اختراع , ابتكار.

kela

: نخ پيچيده بدور قرقره , ماسوره , قرقره فيلم , حلقه فيلم , مسلسل , متوالي , پشت سر هم , چرخيدن , گيج خوردن , يله رفتن , تلو تلو خوردن, قرقره , ماسوره , هرچيزي شبيه قرقره , دورقرقره پيچيدن.

kelastaa

: نخ پيچيده بدور قرقره , ماسوره , قرقره فيلم , حلقه فيلم , مسلسل , متوالي , پشت سر هم , چرخيدن , گيج خوردن , يله رفتن , تلو تلو خوردن.

kelata

: نخ پيچيده بدور قرقره , ماسوره , قرقره فيلم , حلقه فيلم , مسلسل , متوالي , پشت سر هم , چرخيدن , گيج خوردن , يله رفتن , تلو تلو خوردن.

kellanharmaa

: رنگ قهوه اي روشن مايل بزرد و خاكستري , پارچه اي كه از پشم طبيعي رنگ نشده ساخته شود.

kellari

: طبقه زير , زير زمين , سرداب, زيرزمين , سرداب , انبار , جاي شراب انداختن , گودال سرچاه , پيش چاه.

kellertv

: زردفام , مايل بزردي.

kello

: زنگ زنگوله , ناقوس , زنگ اويختن به , داراي زنگ كردن , كم كم پهن شدن (مثل پاچه شلوار), زمان سنج , گاه شمار , كرونومتر , وقت نگار , گاه نگار, زمان سنج , تپش زمان سنجي , ساعت.

kellua

: جسم شناور بر روي اب , سوهان پهن , بستني مخلوط با شربت وغيره , شناور شدن , روي اب ايستادن , سوهان زدن.

kelpaamaton

: نامناسب , ناباب.

kelpo

: اراسته , محجوب , نجيب, در خور , مقتضي , شايسته , خوراندن, شايسته , چنانكه شايد وبايد , مناسب , مربوط , بجا , بموقع , مطبوع, درخورد , مناسب , شايسته , فراخور , مقتضي, قوي , سالم , معتبر , قانوني , درست , صحيح , داراي اعتبار , موثر.

kelpuuttaa maksuvlineen

: احترام , عزت , افتخار , شرف , شرافت , ابرو , ناموس , عفت , نجابت , تشريفات (در دانشگاه) امتيازويژه , جناب , حضرت , احترام كردن به , محترم شمردن , امتياز تحصيلي اوردن , شاگر اول شدن.

keltainen

: زرد , اصفر , ترسو , زردي.

kelvata

: در خور , مقتضي , شايسته , خوراندن, درخواست , تقاضا , دادخواست , عرضحال , مرافعه , خواستگاري , يكدست لباس , پيروان , خدمتگزاران , ملتزمين , توالي , تسلسل , نوع , مناسب بودن , وفق دادن , جور كردن , خواست دادن , تعقيب كردن , خواستگاري كردن , جامه , لباس دادن به.

kelvollinen

: اراسته , محجوب , نجيب, درخورد , مناسب , شايسته , فراخور , مقتضي, قابل استفاده , مصرف كردني , بكار بردني.

kemia

: علم شيمي.

kemiallinen

: شيميايي , كيميايي.

ken

: ان , اشاره بدور , ان يكي , كه , براي انكه, كه , اين (هم) , كه اين (هم) , كدام, كي , كه , چه شخصي , چه اشخاصي , چه كسي.

kenen

: مال او , مال چه كسي , مال كي.

kenet

: , چه كسي را , به چه كسي , چه كسي , كسيكه , ان كسي كه.

kengityssepp

: نعلبند , دام پزشك , گروهبان اصطبل.

kenk

: كفش , نعل اسب , كفش پوشيدن , داراي كفش كردن , نعل زدن به.

kenraali (mil.)

: عمومي , جامع , همگاني , متداول , كلي , معمولي , همگان , ژنرال , ارتشبد.

kenraali

: عمومي , جامع , همگاني , متداول , كلي , معمولي , همگان , ژنرال , ارتشبد.

kentt

: ميدان , رشته , پايكار.

keppi

: عصا يا چوپ صاحب منصبان , چوب ميزانه , باتون ياچوب قانون , عصاي افسران, ني , نيشكر , چوب دستي , عصا , باعصازدن , باچوب زدن, چسبيدن , فرورفتن , گير كردن , گير افتادن , سوراخ كردن ,نصب كردن , الصاق كردن , چوب , عصا , چماق , وضع , چسبندگي , چسبناك , الصاق , تاخير , پيچ دركار , تحمل كردن , چسباندن , ترديد كردن , وقفه.

kepponen

: لطيفه , بذله , شوخي , بذله گويي , خوش طبعي , طعنه , گوشه , كنايه , عمل , كردار , طعنه زدن , تمسخر كردن , استهزاء كردن , ببازي گرفتن , شوخي كردن , مزاح گفتن, شوخي , لطيفه , بذله , شوخي كردن.

ker j

: انباشتگر.

ker minen

: گرداوري , گرداورد , كلكسيون , اجتماع , مجموعه.

ker ntym

: جمع اوري , توده , ذخيره , انباشتگي.

ker t

: گرداوردن , جمع كردن , وصول كردن, گرد اوري كردن.

keraaminen

: وابسته به سفال سازي , سفاليني , ظرف سفالين.

keramiikka

: وابسته به سفال سازي , سفاليني , ظرف سفالين.

kerho

: چماق , گرز , خال گشنيز , خاج , باشگاه , انجمن , كانون , مجمع(vi.vti):چماق زدن , تشكيل باشگاه يا انجمن دادن, انجمن , مجمع , جامعه , اجتماع , معاشرت , شركت , حشر ونشر , نظام اجتماعي , گروه , جمعيت , اشتراك مساعي , انسگان.

kerma

: سرشير , كرم , هر چيزي شبيه سرشير , زبده , كرم رنگ , سرشير بستن.

kerosiini

: نفت چراغ , نفت لا مپا , نفت سفيد.

kerran

: يكمرتبه , يكبار ديگر , فقط يكبار , يكوقتي , سابقا.

kerroin

: ضريب , عامل مشترك, مضروب فيه , ضرب كننده , تكثير كننده.

kerros

: كف , اشكوب , طبقه, لا يه, حكايت , داستان , نقل , روايت , گزارش , شرح , طبقه , اشكوب , داستان گفتن , بصورت داستان در اوردن, لا يه , چينه , طبقه , پايه , رتبه , طبقه نسج سلولي , قشر.

kerrottu

: , گفته شده.

kersantti

: گروهبان, گروهبان دوم.

kerta

: موقع , مورد , وهله , فرصت مناسب , موقعيت , تصادف , باعث شدن , انگيختن, وقت , زمان , گاه , فرصت , مجال , زمانه , ايام , روزگار , مد روز , عهد , مدت , وقت معين كردن , متقارن ساختن , مرور زمان را ثبت كردن , زماني , موقعي , ساعتي.

kertaluku (math.)

: تعدد , بسيار, راسته ,دسته ,زمره ,فرقه مذهبي ,سامان ,انجمن ,ارايش ,مرتبه ,سبك ,مرحله ,دستور ,فرمايش ,حواله.

kertaluku

: تعدد , بسيار.

kertoa

: درست كردن , مرتب كردن ,متوجه ساختن ,دستور دادن ,اداره كردن ,نطارت كردن ,خطاب كردن ,عنوان نوشتن , مخاطب ساختن , سخن گفتن ,عنوان ,نام و نشان ,سرنامه ,نشاني ,ادرس ,خطاب ,نطق ,برخورد ,مهارت ,ارسال, گفتگوكردن , مكاتبه كردن , كاغذ نويسي كردن , مراوده كردن, پوشا

kertoa tarkemmin

: اتساع دادن , گشاد كردن , بزرگ كردن, استادانه درست شده , بزحمت درست شده , به زحمت ساختن , داراي جزءيات , بادقت شرح دادن, بزرگ كردن , باتفصيل شرح دادن , توسعه دادن , وسيع كردن , بسط دادن, بسط دادن , بسط يافتن , منبسط شدن, اطناب كردن , به تفصيل شرح دادن, تفسيركردن , به تفصيل شرح دادن , واضح كردن.

kertoja

: گوينده , راوي , گوينده داستان.

kertolasku

: بس شماري , ضرب , افزايش , تكثير.

kertoma

: حاصلضرب اعداد صحيح مثبت , وابسته به عامل ياكارخانه , مربوط به فاكتور ياعامل مشترك رياضي.

kertomus

: شمردن , حساب كردن , محاسبه نمودن , حساب پس دادن , ذكر علت كردن , دليل موجه اقامه كردن , تخمين زدن , دانستن , نقل كردن(.N) حساب , صورت حساب , گزارش , بيان علت , سبب, شرح وقايع بترتيب تاريخ , تاريخچه, تاريخ , تاريخچه , سابقه , پيشينه , بيمارنامه, افسانه , داستان , قصه , حكايت , شرح , چغلي , خبركشي , جمع , حساب, خط , دستخط , نوشته , نوشتجات , نويسندگي.

kes

: تابستان , تابستاني , چراندن , تابستان را بسر بردن , ييلا ق.

kes kuu

: ماه ژوءن پنجمين ماه سال مسيحي.

kesken

: ميان , درميان , درزمره ء , ازجمله, ميان , درميان , مابين , دربين , درمقام مقايسه, ناتمام , تمام نشده , بي پايان.

keskeytt

: ادامه ندادن , بس كردن , موقوف كردن , قطع كردن, گسيختن , حرف ديگري را قطع كردن , منقطع كردن, ايست , ايستادن , ايستاندن, اويزان شدن يا كردن , اندروابودن , معلق كردن , موقتا بيكار كردن , معوق گذاردن.

keskeytys

: انقطاع , تعليق.

keski

: مركز ثقل , قويترين هجاي سطر.

keski-

: مركز, گود , ژرف , عميق.

keski-aika

: قرون وسطي.

keskiarvo

: معدل , حد وسط , ميانه , متوسط , درجه عادي , ميانگين , حد وسط (چيزيرا) پيدا كردن , ميانه قرار دادن , ميانگين گرفتن , رويهمرفته , بالغ شدن.

keski-ik

: دوره بين جواني وپيري , ميان سال.

keskikohta

: مركز.

keskininen

: دوسره , از دو سره , بين الا ثنين , دو طرفه.

keskinkertainen

: معدل , حد وسط , ميانه , متوسط , درجه عادي , ميانگين , حد وسط (چيزيرا) پيدا كردن , ميانه قرار دادن , ميانگين گرفتن , رويهمرفته , بالغ شدن.

keskipiste (math.)

: مركز, ميان , مركز , وسط ونقطه مركزي , درمركز قرار گرفتن , تمركز يافتن.

keskipiste

: معدل , حد وسط , ميانه , متوسط , درجه عادي , ميانگين , حد وسط (چيزيرا) پيدا كردن , ميانه قرار دادن , ميانگين گرفتن , رويهمرفته , بالغ شدن.

keskipiv

: نيمروز , ظهر, نيمروز , ظهر , وسط روز, ظهر , وسط روز , نيم روز, نيمروز , ظهر , اوج , بالا ترين نقطه.

keskipoikkeama

: انحراف متوسط (در مقادير رياضي واماري).

keskitetty

: متمركز.

keskitin

: متمركز كننده.

keskitt

: متمركز كردن , تمركز دادن , تغليظ.

keskitty

: متمركز كردن , تمركز دادن , تغليظ.

keskiviikko

: چهار شنبه , هر چهار شنبه يكبار.

keskus

: ميان , مركز , وسط ونقطه مركزي , درمركز قرار گرفتن , تمركز يافتن.

keskusta

: مركز, ميان , مركز , وسط ونقطه مركزي , درمركز قرار گرفتن , تمركز يافتن, مركز تجارت شهر , قسمت مركزي شهر.

keskustella

: عكس , محاوره كردن, سخن گفتن , سخنراني كردن , ادا كردن , مباحثه , قدرت استقلا ل, بحث كردن , مطرح كردن , گفتگو كردن, دراييدن , سخن گفتن , حرف زدن , صحبت كردن , تكلم كردن , گفتگو كردن , سخنراني كردن.

keskustelu

: گفتگو , گفت وشنيد , مكالمه , محاوره, بحث , مذاكرات پارلماني , منازعه , مناظره كردن , مباحثه كردن, مكالمه ء دو نفري , مكالمات ادبي و دراماتيك , گفتگو , صحبت , گفت و شنود , هم سخني, سخن گفتن , سخنراني كردن , ادا كردن , مباحثه , قدرت استقلا ل, بحث , مذاكره, دراييدن , سخن گفتن , حرف زدن , صحبت كردن , تكلم كردن , گفتگو كردن , سخنراني كردن, گفتگو , صحبت , حرف , مذاكره , حرف زدن, رفتار , معامله , معالجه , طرز عمل , درمان.

keskuudessa

: درميان , وسط, ميان , درميان , درزمره ء , ازجمله, ميان , درميان , مابين , دربين , درمقام مقايسه.

kest

: ادامه دادن, تحمل كردن , بردباري كردن دربرابر , طاقت چيزي راداشتن , تاب چيزي رااوردن, بازپسين , پسين , اخر , اخرين , اخير , نهاني , قطعي , دوام داشتن , دوام كردن , طول كشيدن , به درازا كشيدن , پايستن, تحمل كردن , برخورد هموار كردن , طاقت داشتن , مدارا كردن.

kest vyys

: تحمل , پايداري0, بنيه , نيروي حياتي , طاقت , استقامت , پرچم.

kestit

: جشن , برگزاري جشن , تجليل, مهماني , سور , ضيافت , جشن , عيد , خوشگذراني كردن , جشن گرفتن , عياشي كردن, قسمت , بخش , دسته , دسته همفكر , حزب , دسته متشكل , جمعيت , مهماني , بزم , پارتي , متخاصم , طرفدار , طرف , يارو , مهماني دادن يارفتن.

kestit

: خوراك لذيذ , مهماني , سور دادن.

kestv

: باودام , پايا , ديرپاي, دليل , گواه , نشانه , مدرك , اثبات , مقياس خلوص الكل , محك , چركنويس.

ket

: , چه كسي را , به چه كسي , چه كسي , كسيكه , ان كسي كه.

ketju

: تسلسل, كنار دريا , كنار رود , كرانه , بندرگاه , رشته , لا , لا يه ,رودخانه , مجرا , مسير , رسيدن , بصخره خوردن كشتي , تنها گذاشتن , گير افتادن , متروك ماندن , بهم بافتن وبصورت طناب دراوردن.

kettu

: روباه , روباه بازي كردن , تزوير كردن , گيج كردن.

kettu-

: روباه صفت , محيل , نيرنگ باز , حيله گر.

ketuntapainen

: روباه صفت , محيل , نيرنگ باز , حيله گر.

keuhko

: ريه , جگر سفيد , شش.

kevt

: بهار , چشمه , سرچشمه , فنر , انبرك , جست وخيز , حالت فنري , حالت ارتجاعي فنر , پريدن , جهش كردن , جهيدن , قابل ارتجاع بودن , حالت فنري داشتن , ظاهر شدن, فصل بهار , جواني , شباب , بهار زندگاني.

kevyt

: انتن هوايي راديو , هوايي, فروغ , روشنايي , نور , اتش , كبريت , لحاظ , جنبه , اشكار كردن , اتش زدن , مشتعل شدن , ضعيف , خفيف , اهسته ,اندك ,اسان ,كم قيمت ,قليل ,مختصر ,فرار ,هوس اميز ,وارسته ,بي عفت ,هوس باز ,خل ,سرگرم كننده ,غيرجدي ,باررا سبك كردن ,تخفيف دادن ,فرودامدن ,واقع شدن ,وفوع يافتن ,سر رسيدن ,رخ دادن.

kevytmielinen

: بي احتياط , بي تدبير, نادان , جاهل , غير عاقلا نه.

kevytsyd minen

: مهربان , خوش قلب , خوش , ادم شوخ ومهربان , مهرباني , دوستانه , نرم وملا يم , شوخ , شاددل, خوشدل , شوخ , بشاش , سرحال, زنده دل , شاد , بانشاط , خوش قلب , مشرور , بي غم , سبكبار, خوشدل , شوخ , چابك , سبك , روشن , درخشان , برنگ روشن.

kidnapata

: ربودن , دزديدن (شخص) , دور كردن , ادم دزديدن , از مركز بدن دور كردن (طب), بچه دزدي كردن , ادم سرقت كردن , ادم دزدي كردن, بطرف خود اوردن , طرفدار خود كردن , سرقت كردن , سواستفاده كردن , جرزدن , تقلب كردن, ربايش , ربودگي , قاپ زني , ربودن , قاپيدن , بردن , گرفتن , مقدار كم , جزءي.

kiduttaa

: بد بكار بردن , بد استعمال كردن , سو استفاده كردن از ,ضايع كردن , بدرفتاري كردن نسبت به , تجاوز به حقوق كسي كردن , به زني تجاوز كردن , ننگين كردن, زجر , عذاب , شكنجه , ازار , زحمت , عذاب دادن , زجر دادن, شكنجه , عذاب , زجر , عذاب دادن , زجر دادن.

kiduttaja

: شكنجه دهنده.

kiehtoa

: مجذوب كردن , شيدا كردن , دلربايي كردن , شيفتن , افسون كردن, هيپنوتيزم كردن , هيپنوتيزم شدن, سوراخ كردن , ميخكوب كردن , مبهوت كردن , درجاي خود خشك شدن.

kiehua

: كورك , دمل , جوش , التهاب , هيجان , تحريك , جوشاندن , بجوش امدن , خشمگين شدن.

kiekko

: شماره گرفتن , صفحه شماره گير, صفحه , ديسك , صفحه ساختن , قرص, صفحه مدور , ديسك, گرده , قرص, نعلبكي , زير گلداني , بشقاب كوچك , در نعلبكي ريختن.

kiekonheitto

: صفحه مدور , ديسك.

kielellinen

: زباني , شفاهي , لفظي , فعلي , تحت اللفظي.

kieli

: زبان , لسان , كلا م , سخنگويي , تكلم , بصورت لساني بيان كردن, زبان , زبانه , شاهين ترازو , بر زبان اوردن , گفتن , داراي زبانه كردن.

kielletty

: ممنوع.

kielt

: رد كردن , انكار كردن, رد كردن , نپذيرفتن , روا نداشتن , قاءل نشدن, قدغن كردن , منع كردن , بازداشتن , اجازه ندادن (adj): ملعون , مطرود, قدغن , تحريم , منع , جلوگيري , ممنوعيت , نهي , حكم بازداشت , حكم نهي , حكم اداري , بازداشتن , محجور كردن , نهي كردن, منع كردن , ممنوع كردن , تحريم كردن , نهي, تبعيد كردن , ممنوع ساختن , تحريم كردن , نهي كردن , بد دانستن , بازداشتن از, حق رد , رد , منع , نشانه مخالفت , راي مخالف , رد كردن , قدغن كردن , راي مخالف دادن.

kielto

: قدغن كردن , تحريم كردن , لعن كردن , لعن , حكم تحريم يا تكفير , اعلا ن ازدواج در كليسا, قدغن , نهي , ممانعت , منع , بازداشت , جلوگيري, بازداري , جلوگيري از بروز احساسات, نهي كردن , جلوگيري, ممنوعيت , منع, ترك , منع , تخطله , تبعيد , محكوميت , محروميت, چراغ قرمز , چراغ خطر.

kieltolaki

: ممنوعيت , منع.

kieltytyminen

: ممنوعيت , منع.

kiemurrella

: پيچ , خم , دور , گردش , راه پر پيچ وخم , پيچ وخم داشتن , مسير پيچيده اي را طي كردن , چماب, ولگردي , سر گرداني , پريشاني , بي هدفي , كردن , پرسه زدن, نخ , رگه , نخ كردن , بند كشيدن, سرگردان بودن , اواره بودن , منحرف شدن, باد , نفخ , بادخورده كردن , درمعرض بادگذاردن , ازنفس انداختن , نفس , خسته كردن ياشدن , ازنفس افتادن , : پيچاندن , پيچيدن , پيچ دان , كوك كردن(ساعت و غيره) , انحناء , انحنايافتن , حلقه زدن , چرخاندن.

kieriskell

: غلتيدن , در گل و لا ي غوطه خوردن.

kiero

: بي راهه , كج , غير مستقيم , منحرف , گمراه, مايل , مورب.

kierre

: مارپيچي , مارپيچ , حلزوني , بشكل مارپيچ , بشكل مارپيچ دراوردن , بطورمارپيچ حركت كردن.

kierrell

: ولگردي , سر گرداني , پريشاني , بي هدفي , كردن , پرسه زدن.

kierros

: دايره , محيط دايره , محفل , حوزه , قلمرو , دورزدن , مدور ساختن , دور(چيزي را)گرفتن , احاطه كردن, حوزه قضايي يك قاضي , دور , دوره , گردش , جريان , حوزه , مدار , اتحاديه , كنفرانس , دورچيزي گشتن , درمداري سفر كردن , احاطه كردن, دامن لباس , لبه لباس , سجاف , محيط , محل نشو ونما , اغوش , سركشيدن , حريصانه خوردن , ليس زدن , با صدا چيزي خوردن , شلپ شلپ كردن , تاه كردن , پيچيدن, گرد(گعرد) كردن , كامل كردن , تكميل كردن , دور زدن , مدور , گردي , منحني , دايره وار , عدد صحيح , مبلغ زياد.

kiert

: دوري كردن از , احتراز كردن , اجتناب كردن , طفره رفتن از , الغاء كردن , موقوف كردن, حلقه كردن , فردادن , پيچاندن , حلقه , فر, طفره زدن از , گريز زدن از , ازسربازكردن , تجاهل كردن.

kierto

: گردش , دوران , انتشار , جريان , دوران خون , رواج , پول رايج , تيراژ(روزنامه يامجله), طومار , لوله , توپ (پارچه و غيره) , صورت , ثبت , فهرست ,پيچيدن , چيز پيچيده , چرخش , گردش , غلتك , نورد , غلتاندن , غلت دادن , غل دادن , غلتك زدن , گردكردن , بدوران انداختن , غلتيدن , غلت خوردن , گشتن , تراندن , تردادن , تلا طم داشتن, چرخش , دوران , گردش بدور.

kiertoilmaus

: حسن تعبير , استعمال كلمه ء نيكو و مطلوبي براي موضوع يا كلمه ء نامطلوبي.

kiertorata

: حدقه , مدار , فلك , مسير , دور , حدود فعاليت , قلمرو , بدور مداري گشتن , دايره وار حركت كردن.

kiertv

: عيار , اواره , سرگردان , حادثه جو , كمراه , منحرف , بدنام

kierty

: پيچ , خم , دور , گردش , راه پر پيچ وخم , پيچ وخم داشتن , مسير پيچيده اي را طي كردن , چماب, نخ , رگه , نخ كردن , بند كشيدن, سرگردان بودن , اواره بودن , منحرف شدن, بافتن , درست كردن , ساختن , بافت , بافندگي, باد , نفخ , بادخورده كردن , درمعرض بادگذاردن , ازنفس انداختن , نفس , خسته كردن ياشدن , ازنفس افتادن , : پيچاندن , پيچيدن , پيچ دان , كوك كردن(ساعت و غيره) , انحناء , انحنايافتن , حلقه زدن , چرخاندن.

kierukka

: سيم پيچ.

kietoa

: گره , بركمدگي , دژپيه , غده , چيز سفت يا غلنبه , مشكل , عقده , واحد سرعت دريايي معادل 01/ 6706 فوت در ساعت , گره زدن , بهم پيوستن , گيرانداختن , گره خوردن , منگوله دار كردن , گره دريايي, شانه مخصوص جداكردن تارهاي نخ , پيچ انداختن در , گره دار كردن , دام بلا , چيز در هم پيچيده , نخ گوريده , گوريدگي , از هم جدا كردن الياف, درهم وبرهم كردن , درهم پيچيدن , گرفتار كردن , گير افتادن , درهم گير انداختن , گوريده كردن.

kihlaantunut

: سفارشي , قراردادي , نامزدي , نامزد شده, نامزد شده, نامزد شده , سفارش شده.

kihlattu

: نامزد شده, نامزد (مرد) , نامزد گرفتن.

kiihdytt

: شتاباندن , تسريع كردن , تند كردن , شتاب دادن , بر سرعت (چيزي) افزودن , تند شدن , تندتر شدن.

kiihke

: گرم , سوزان , تند و تيز, باحرارت , باحميت , پرشور وشعف , ملتهب, سوزان , مشتاق, اتشين , اتشبار , اتشي مزاج, بسيار باحرارت , بسيار غيور , سوزان , تابان , گرم , مشتاق , حريص, حاره , زياد گرم , حاد , سوزاننده , سوزان , محترق , بسيار مشتاق.

kiihko

: تعصب , كوته فكري, اشتياق وعلا قه شديد , احساسات تند وشديد , تعصب شديد , اغراض نفساني , هواي نفس, جانفشاني , شوق , ذوق , حرارت , غيرت , حميت , گرمي , تعصب , خير خواهي , غيور , متعصب.

kiihkoilija

: شخص متعصب , داراي احساسات شديد(مذهبي وغيره) , داراي روح پليد , ديوانه.

kiihottaa

: برانگيختن , جرات دادن , تربيت كردن , تشويق (به عمل بد) كردن , معاونت كردن(درجرم) , تشويق , تقويت , ترغيب (به كار بد), بكارانداختن , تحريك كردن , تكاندادن , اشفتن , پريشان كردن , سراسيمه كردن, تكان دادن , مضطرب ساختن , به هيجان اوردن, براشفتن , برانگيختن , تحريك كردن , القاء كردن, انگيختن , باصرار وادار كردن , تحريك كردن, رم دادن , از خواب بيدار شدن , حركت دادن , بهم زدن , بهيجان در اوردن , ميگساري , بيداري, شيراب يا سويچ برق را بازكردن , بجريان انداختن , روشن كردن.

kiihottava

: وابسته به عشق شهواني , وابسته

kiihtymys

: شور , تهييج.

kiihtynyt

: هذياني , پرت گو, بي عقل , اتشي , عصباني , از كوره در رفته, ديوانه , عصباني , از جا در رفته , شيفته , عصباني كردن , ديوانه كردن, بي لجام , مطلق , ازاد , نامحدود , بي بند و بار , ازاد.

kiihtyvyys

: شتاب , افزايش سرعت , تسريع.

kiikari

: داراي دو چشم , دوربين دو چشمي.

kiikku

: اونگان شدن يا كردن , تاب خوردن , چرخيدن , تاب , نوسان , اهتزاز , اونگ , نوعي رقص واهنگ ان.

kiikkua

: اونگان شدن يا كردن , تاب خوردن , چرخيدن , تاب , نوسان , اهتزاز , اونگ , نوعي رقص واهنگ ان.

kiikuttaa

: اونگان شدن يا كردن , تاب خوردن , چرخيدن , تاب , نوسان , اهتزاز , اونگ , نوعي رقص واهنگ ان.

kiillotettu

: تابناك , روشن , درخشان , تابان , افتابي , زرنگ , باهوش, فروزنده , رخشان , رخشنده , پر زرق وبرق , پر جلوه, صيقلي , براق , افتابي , درخشان , پرنور.

kiilt

: نور ضعيف , پرتو اني , سوسو , تظاهر موقتي , نور دادن , سوسو زدن, تابيدن , درخشيدن , نورافشاندن , براق كردن , روشن شدن , روشني , فروغ , تابش , درخشش.

kiilt v

: كم نور , سوسوزن, جلا دار , براق , صيقلي , صاف , خوش نما, فروزنده , رخشان , رخشنده , پر زرق وبرق , پر جلوه, پر زرق وبرق , براق, درخشان , تابناك, صيقلي , براق , افتابي , درخشان , پرنور.

kiilua

: نور ضعيف , پرتو اني , سوسو , تظاهر موقتي , نور دادن , سوسو زدن, تابيدن , برافروختن , تاب امدن , قرمز شدن , در تب و تاب بودن , مشتعل بودن , نگاه سوزان كردن , تابش , تاب , برافروختگي , محبت , گرمي.

kiimainen

: شاخي , سفت , سخت , شيپوري , شهوتي, خشن , بي تربيت , افسار گيسخته , سركش , زبان دراز , گداي سمج و بي ادب , شهواني, شهواني , وحشي , پوسيده.

kiina

: كشورچين , چيني , ظروف چيني.

kiinalainen

: چيني , چيني ها (درجمع ومفرد) , زبان چيني.

kiinnitetty

: تند , تندرو , سريع السير , جلد و چابك , رنگ نرو , پايدار , باوفا , سفت , روزه , روزه گرفتن , فورا.

kiinnitt

: پيوستن , ضميمه كردن , اضافه نمودن , چسبانيدن, بستن , پيوستن , پيوست كردن , ضميمه كردن , چسباندن , نسبت دادن , گذاشتن , ضبط كردن , توقيف شدن , دلبسته شدن, جاسازي كردن, پيوند زدن (مج) نشاندن , جادادن, بستن , محكم كردن , چسباندن , سفت شدن, تثبيت كردن , محكم كردن , متمركز كردن, .= عمبعد, كاشت , جاي دادن , فرو كردن , كاشتن , القاء كردن.

kiinte

: سخت , سفت و محكم , نرم نشو , جدي , جامد , صلب.

kiintopiste

: مميز ثابت.

kiire

: عجله , شتاب , سرعت , عجله كردن, شتاب كردن , شتابيدن , عجله كردن , چاپيدن , بستوه اوردن , باشتاب انجام دادن , راندن , شتاب , عجله , دستپاچگي.

kiireellinen

: فشار , فشاراور , مبرم , مصر , عاجل, مبرم.

kiireesti

: شتابان , باشتاب , باعجله, بسرعت , تند.

kiirehti

: عجله , شتاب , سرعت , عجله كردن, شتاب كردن , شتابيدن , عجله كردن , چاپيدن , بستوه اوردن , باشتاب انجام دادن , راندن , شتاب , عجله , دستپاچگي, ني بوريا , بوريا , انواع گياهان خانواده سمار ,يك پر كاه , جزءي , حمله , يورش , حركت شديد , ازدحام مردم , جوي , جويبار , هجوم بردن , برسر چيزي پريدن , كاري را با عجله و اشتياق انجام دادن.

kiireinen

: مشغول , اشغال, نامزد شده , سفارش شده.

kiiski

: پاپ پيشواي كاتوليكها , خليفه اعظم.

kiist

: رد كردن , انكار كردن.

kiista

: نشانوند , استدلا ل, هم ستيزي , مباحثه , جدال , ستيزه , بحث, بحث , مذاكرات پارلماني , منازعه , مناظره كردن , مباحثه كردن, ستيزه , چون وچرا , مشاجره , نزاع , جدال كردن , مباحثه كردن , انكاركردن, جدلي , اهل جدل , بحث , بحث وجدل.

kiistaton

: غير قابل بحث , بدون مناقشه , بي چون و چرا , بدون مباحثه , مسلم, بي چون و چرا , مسلما , بي گفتگو , بطور غير قابل بحث , بطور مسلم, تكذيب ناپذير , انكار ناپذير , غير قابل تكذيب, مثبت , يقين, جواب ناپذير , بيجواب , قاطع , دندان شكن , تكذيب ناپذير, محقق , غيرقابل منازعه , غيرقابل اعتراض , رد نكردني.

kiistell pikkuasioista

: دعواومنازعه , پرخاش كردن , ستيزه كردن, جنجال كردن , مشاجره كردن , دعوا , سروصدا, ور رفتن , وقت گذراندن , خرده گرفتن, مغلطه كردن , از مرحله پرت كردن , مشاجره كردن, كنايه , نيش كلا م , نيرنگ در سخن , زبان بازي كردن , ايهام گويي كردن , محاجه , محاجه كردن, جرو وبحث كردن , ستيزه , داد وبيداد , نزا مختصر , ستيزه كردن.

kiistell

: بحث كردن , گفتگو كردن , مشاجره كردن , دليل اوردن , استدلا ل كردن, ستيزه كردن , مخالفت كرده با , رقابت كردن , ادعا كردن, بحث , مذاكرات پارلماني , منازعه , مناظره كردن , مباحثه كردن, حصار , ديوار , پرچين , محجر , سپر , شمشير بازي , خاكريز , پناه دادن , حفظ كردن , نرده كشيدن , شمشير بازي كردن.

kiistm tn

: غير قابل بحث , بدون مناقشه , بي چون و چرا , بدون مباحثه , مسلم, بي چون و چرا , مسلما , بي گفتگو , بطور غير قابل بحث , بطور مسلم, تكذيب ناپذير , انكار ناپذير , غير قابل تكذيب, مثبت , يقين, محقق , غيرقابل منازعه , غيرقابل اعتراض , رد نكردني.

kiitos

: دلپذيركردن , خشنود ساختن , كيف كردن , سرگرم كردن , لطفا , خواهشمند است, تشكر , سپاس , سپاسگزاري , اظهارتشكر , تقدير , سپاسگزاري كردن , تشكر كردن.

kiitt

: تشكر , سپاس , سپاسگزاري , اظهارتشكر , تقدير , سپاسگزاري كردن , تشكر كردن.

kiivaus

: اب دادن (فلز) , درست ساختن , درست خمير كردن , ملا يم كردن , معتدل كردن , ميزان كردن , مخلوط كردن , مزاج , حالت , خو , خلق , قلق , خشم , غضب.

kiivet

: بالا رفتن , صعود كردن , ترقي كردن.

kikattaa

: با خنده اظهار داشتن , با نفس بريده بريده(دراثرخنده)سخن گفتن , ول خنديدن.

kikkare

: سنده , گه , پشكل.

kikkeli

: چيز كوچك وجزءي , بچه , طفل.

kilist

: درگروگان , گرو , وثيقه , ضمانت , بيعانه , باده نوشي بسلا متي كسي , بسلا متي , نوش , تعهد والتزام , گروگذاشتن , بسلا متي كسي باده نوشيدن , متعهد شدن , التزام دادن, سلا م , احترام نظامي , سرلا م كردن , سلا م دادن , تهنيت گفتن , درود, نان برشته , باده نوشي بسلا متي كسي , برشته كردن (نان) , بسلا متي كسي نوشيدن , سرخ شدن, مجلس ميخواري , ابجو يا شراب مخلوط با ادويه و شكر , ميگساري كردن , عياشي كردن , نوش.

killinen

: تند , پرتگاه دار , سراشيبي , ناگهان , ناگهاني , بيخبر , درشت , جداكردن, ناگهاني , ناگهان , بي خبر , بي مقدمه , فوري , تند , بطور غافلگير , غير منتظره , سريع.

kilo

: يك كيلوگرم معادل هزارگرم, كيلو گرم , هزار گرم

kilogramma

: كيلو گرم , هزار گرم

kilpa

: رقابت , مسابقه, مسابقه , گردش , دور , دوران , مسير , دويدن , مسابقه دادن , بسرعت رفتن , نژاد , نسل , تبار , طايفه , قوم , طبقه.

kilpailija

: رقابت , مسابقه, رقيب , هم چشم , حريف , هم اورد, هم اورد , رقيب , حريف , هم چشم , هم چشمي كننده , نظير , شبيه , هم چشمي , رقابت كردن.

kilpailla

: رقابت كردن با , هم چشمي كردن , مسابقه دادن, ستيزه كردن , مخالفت كرده با , رقابت كردن , ادعا كردن, هم اورد , رقيب , حريف , هم چشم , هم چشمي كننده , نظير , شبيه , هم چشمي , رقابت كردن, رقابت كردن , هم چشمي كردن , رقيب شدن.

kilpailu

: رقابت , مسابقه, مباحثه وجدل كردن , اعتراض داشتن بر , ستيزه كردن , مشاجره , مسابقه , رقابت , دعوا.

kilpailukyky

: صلا حيت , شايستگي , كفايت , سررشته.

kilpailukykyinen

: لا يق , ذي صلا حيت , شايسته , داراي سر رشته.

kilparata

: خط سير مسابقه , مسير مسابقه.

kilpi

: سپر , پوشش , حامي , حفاظ , پوشش محافظ , بوسيله سپر حفظ كردن , حفاظ پيدا كردن.

kilpikonna

: هر نوع لا ك پشت ابي , كبوتر قمري , لا ك پشت , لا ك پشت شكار كردن.

kiltti

: گونه , نوع , قسم , جور , جنس , گروه , دسته , كيفيت , جنسي ,(درمقابل پولي) , غيرنقدي , مهربان , مهرباني شفقت اميز , بامحبت, نازنين , دلپسند , خوب , دلپذير , مطلوب , مودب , نجيب.

kimma (informal)

: واحد شتاب برابر يك سانتي متر بر مجذور ثانيه , دختر, دختر , دختربچه , دوشيزه , كلفت , معشوقه.

kimmoisa

: كشدار , قابل ارتجاع , فنري , سبك روح , كشسان.

kimmota

: بالا جستن , پس جستن , پريدن , گزاف گويي كردن , مورد توپ وتشرقرار دادن , بيرون انداختن , پرش , جست , گزاف گويي, كران, دوباره بجاي اول برگشتن , حركت ارتجاعي داشتن , منعكس شدن , پس زدن , برگشتن , جهش كردن , داراي قوه ارتجاعي , واكنش , اعاده, بحال خود برگشتن , بحال نخستين برگشتن , پس زدن , عود كردن , پس نشستن , فنري بودن , واكنش داشتن بر, انعطاف داشتن , برگشتن , به عقب برگشتن , مرتجع شدن, كمانه , كمانه كردن , با گلوله كمانه دار زدن, بهار , چشمه , سرچشمه , فنر , انبرك , جست وخيز , حالت فنري , حالت ارتجاعي فنر , پريدن , جهش كردن , جهيدن , قابل ارتجاع بودن , حالت فنري داشتن , ظاهر شدن.

kimpale

: تكه بزرگ يا كلفت وكوتاه (درمورد سنگ ويخ وچوب) , كنده , مقدار قابل توجه, كلوخ , خاك , لخته , دلمه, قلنبه , كلوخه , گره , تكه , درشت , مجموع , ادم تنه لش , توده , دربست , يكجا , قلنبه كردن , توده كردن , بزرگ شدن

kimppu

: بقچه , بسته , مجموعه , دسته كردن , بصورت گره دراوردن , بقچه بستن.

kineettinen (phys.)

: جنبشي , وابسته بحركت , وابسته به نيروي محركه.

kiniini

: گنه گنه , جوهر گنه گنه.

kinkku

: گوشت ران , ران خوك نمك زده , ران و كفل , مقلد بي ذوق وبي مزه , تازه كار , بطور اغراق اميزي عمل كردن , ژامبون.

kinuta

: خواهش كردن (از) , خواستن , گدايي كردن , استدعا كردن , درخواست كردن.

kipata

: رو گرفت , روبرداري كردن.

kipe

: ازار رساندن , اسيب زدن به , ازردن , اذيت كردن , جريحه دار كردن , خسارت رساندن , اسيب , ازار , زيان , صدمه, ناخوش , رنجور , سوء , خراب , خطر ناك , ناشي , مشكل , سخت ,بيمار , بد , زيان اور , ببدي , بطور ناقص , از روي بدخواهي و شرارت , غير دوستانه , زيان, دردناك , محنت زا , ناراحت كننده , رنج اور , رنجور, نازك , حساس , لطيف , دقيق , ترد ونازك , باريك , محبت اميز , باملا حظه , حساس بودن , ترد كردن , لطيف كردن , انبار , اراءه دادن , تقديم كردن , پيشنهاد , پول رايج , مناقصه ومزايده.

kipsata

: گچ , خمير مخصوص اندود ديوار و سقف , ديوار را با گچ و ساروج اندود كردن , گچ زدن , گچ ماليدن , ضماد انداختن , مشمع انداختن روي.

kipu

: درد , رنج , تقلا , سكرات مرگ , جانكندن, درد , رنج , زحمت , محنت , درد دادن , درد كشيدن.

kire

: كشيده , عصبي وهيجان زده , زمان فعل , تصريف زمان فعل , سفت , سخت , ناراحت , وخيم , وخيم شدن , تشديد يافتن.

kireys

: كشش , امتداد , تمدد , قوه انبساط , سفتي , فشار , بحران , تحت فشار قرار دادن.

kirist

: تهديد , باتهديد از كسي چيزي طلبيدن , باج سبيل , رشوه, سفت شدن , تنگ ومحكم كردن يا شدن, سفت كردن , محكم كردن , تنگ كردن , فشردن , بستن , كيپ كردن , سفت شدن.

kiristj

: كلا ش , اخاذ.

kiristys

: اخذ بزور و عنف , اخاذي , اجحاف , زياده ستاني.

kirja

: فصل ياقسمتي از كتاب , مجلد , دفتر , كتاب , دركتاب يادفتر ثبت كردن , رزرو كردن , توقيف كردن.

kirjailla

: روشن كردن , درخشان ساختن , زرنما كردن , چراغاني كردن , موضوعي را روشن كردن , روشن (شده) , منور , روشن فكر.

kirjaimellinen

: زباني , شفاهي , لفظي , فعلي , تحت اللفظي.

kirjaimellisesti

: لفظ بلفظ , كلمه بكلمه , تحت اللفظي.

kirjain

: حرف , نويسه.

kirjakauppa

: كتابفروشي.

kirjallisuus

: ادبيات , ادب وهنر , مطبوعات , نوشتجات, خط , دستخط , نوشته , نوشتجات , نويسندگي.

kirjasin

: حوض غسل تعميد , ظرف مخصوص نگه داري اب مقدس , چشمه , ذوب.

kirjasto

: كتابخانه.

kirjata

: دفتر ثبت , ثبت امار , دستگاه تعديل گرما , پيچ دانگ صدا , ليست يا فهرست , ثبت كردن , نگاشتن , در دفتر وارد كردن , نشان دادن , منطبق كردن.

kirjautua

: دخول به سيستم, دخول به سيستم , قطع ارتباط.

kirjava

: رنگارنگ.

kirje

: حرف , نويسه.

kirjeenvaihtaja

: خبرنگار , مخبر , مكاتبه كننده , طرف معامله , مطابق.

kirjekuori

: پاكت , پوشش , لفاف , جام , حلقه ء گلبرگ.

kirjo

: طيف.

kirjoitettu

: نوشتاري , كتبي.

kirjoitin

: چاپگر.

kirjoittaa

: گونه , نوع , حروف چاپ , ماشين تحرير , ماشين كردن, نوشتن , تاليف كردن , انشا كردن , تحرير كردن.

kirjoittaa lehteen

: اعانه دادن , شركت كردن در , همكاري وكمك كردن , هم بخشي كردن.

kirjoitus

: مدت , مرور , كشش , حد , وسعت , اندازه , داستان يانمايشنامه وياحوادث مسلسل , نشان , اثر , رد بپا , رشته , قطعه , مقاله , رساله , نشريه, رساله , مقاله , شرح , دانش نويسه , توضيح, خط , دستخط , نوشته , نوشتجات , نويسندگي.

kirjoituskone

: ماشين تحرير.

kirkas

: تابناك , روشن , درخشان , تابان , افتابي , زرنگ , باهوش, بلور , شفاف , زلا ل , بلوري كردن, بلورين , شفاف , متبلور , واضح, زلا ل , صاف , ناب , روشن , خالص, شفاف , روشن , واضح , درخشان , زلا ل , براق , سالم, شفاف , حاءل ماوراء , بلورين , روشن , سليس, شفاف , ناپيدا, روشن , واضح , زنده.

kirkastaa

: روشن كردن , واضح كردن , توضيح دادن, روشن فكركردن , روشن كردن , تعليم دادن.

kirkko

: كليسا , كليسايي , دركليسامراسم مذهبي بجا اوردن, كليسا , به كليسا رفتن , كليساي اسكاتلند.

kirkonkirous

: قدغن كردن , تحريم كردن , لعن كردن , لعن , حكم تحريم يا تكفير , اعلا ن ازدواج در كليسا, طرد , تكفير, قدغن , تحريم , منع , جلوگيري , ممنوعيت , نهي , حكم بازداشت , حكم نهي , حكم اداري , بازداشتن , محجور كردن , نهي كردن, نهي كردن , جلوگيري.

kirkua

: جيغ زدن , ناگهاني گفتن , جيغ.

kiroileva

: كفراميز , كفرگوينده , نوشته وگفته كفر اميز, كفر اميز , بدزبان , بي حرمتي كردن.

kiroilla

: نفرين , دشنام , لعنت , بلا , مصيبت , نفرين كردن , ناسزا گفتن , فحش دادن.

kirosana

: نفرين , دشنام , لعنت , بلا , مصيبت , نفرين كردن , ناسزا گفتن , فحش دادن, فحش , لعنت , فحش دادن , نفرين كردن, قسم دروغ , بد دهاني , كفر گويي , فحش , ناسزا.

kirota

: لعنت كردن , تباه كردن , نفرين كردن , دشنام دادن , هتاكي كردن, نفرين , دشنام , لعنت , بلا , مصيبت , نفرين كردن , ناسزا گفتن , فحش دادن, لعنت كردن , لعنت , فحش , بسيار , خيلي, لعنت كردن , نفرين كردن , التماس كردن, لعنت كردن بر , بدگويي كردن , لعن كردن , ملعون, پيمان , سوگند , قسم خوردن, ناسزا , سوگند خوردن , قسم دادن , فحش , ناسزا گفتن.

kirous

: محكوميت, نفرين , دشنام , لعنت , بلا , مصيبت , نفرين كردن , ناسزا گفتن , فحش دادن, فحش , لعنت , فحش دادن , نفرين كردن, نفرت , تنفر , نفرين , لعنت , مايه ء نفرت , زشتي, اشباعي , جايگير , تكميل كننده , پركننده, پيمان , سوگند , قسم خوردن.

kirsikka

: گيلا س.

kirskuttaa

: رنده , بخاري تو ديواري , شبكه , پنجره , ميله هاي اهني , قفس اهني , زندان , صداي تصادم نيزه و شمشير , رنده كردن , ساءيدن , ازردن , به زور ستاندن, كوبيدن , عمل خرد كردن يا اسياب كردن , سايش , كار يكنواخت , اسياب كردن , خردكردن , تيز كردن , ساييدن , اذيت كردن , اسياب شدن , سخت كاركردن.

kirstu

: صندوق , يخدان , جعبه , تابوت , خزانه داري , قفسه سينه, تابوت.

kirveenvarsi

: دسته , دسته كارد , قبضه , دسته گذاشتن, دسته , دسته تبر , دسته تيشه ومانند ان.

kirves

: تبر , تيشه , تبر دو دم , تبرزين , با تبر قطع كردن يا بريدن.

kirvesmies

: درودگر , نجار , نجاري كردن.

kisa

: رقابت , مسابقه, مباحثه وجدل كردن , اعتراض داشتن بر , ستيزه كردن , مشاجره , مسابقه , رقابت , دعوا.

kisata

: رقابت كردن با , هم چشمي كردن , مسابقه دادن.

kiskonta

: اخذ بزور و عنف , اخاذي , اجحاف , زياده ستاني.

kiskuri

: كلا ش , اخاذ.

kissa

: گربه , شلا ق زدن , قي كردن , شلا ق لنگربرداشتن, گربه , گربه مانند, گربه اي , وابسته به تيره گربه , گربه صفت.

kissanpentu

: بچه گربه , بچه حيوان, بچه گربه , پيشي , دختر جوان , زن سبك و جلف.

kita

: خميازه , نگاه خيره با دهان باز , خلا ء , خميازه كشيدن , دهان را خيلي باز كردن , با شگفتي نگاه كردن , خيره نگاه كردن.

kitalaki

: سق , سقف دهان , كام , ذاءقه , طعم , چشيدن.

kitara

: عود شش سيمه , گيتار , گيتار زدن.

kitka

: سايش , اصطكاك , مالش , اختلا ف , حساسيت.

kitker

: تلخ , تند , تيز , جگرسوز , طعنه اميز.

kitkeryys

: تلخ , تند , تيز , جگرسوز , طعنه اميز.

kitti

: سمنت , سيمان , سمنت كردن , چسباندن , پيوستن, بتونه , سرنج , زاموسقه , ادم ساده وزود باور , بتونه كردن , زاموسقه زدن.

kiusallinen

: خامكار , زشت , بي لطافت , ناشي , سرهم بند , غير استادانه, سخت , دشوار , مشكل , سخت گير , صعب , گرفتگير, دردناك , محنت زا , ناراحت كننده , رنج اور , رنجور.

kiusata

: دستفروش , دوره گرد , خرده فروش , گوركن , خرسك , شغاره , :سربسر گذاشتن , اذيت كردن , ازار كردن, قلدر , پهلوان پنبه , گردن كلفت , گوشت , تحكيم كردن , قلدري كردن, بستوه اوردن , عاجز كردن , اذيت كردن , حملا ت پي درپي كردن , خسته كردن, اذيت كردن , بستوه اوردن , بيحوصله كردن, ازاردادن , اذيت كردن , كسي را دست انداختن , سخنان نيشدارگفتن , اذيت , پوش دادن مو.

kiv ri

: دزديدن , لخت كردن , تفنگ , عده تفنگدار.

kiva

: سازگار , دلپذير , مطبوع , بشاش , ملا يم , حاضر , مايل, نازنين , دلپسند , خوب , دلپذير , مطلوب , مودب , نجيب, خوش ايند , دلپذير , خرم , مطبوع , پسنديده , خوش مشرب.

kives

: خايه , بيضه , خصيه , تخم.

kivi

: سنگ , هسته , سنگ ميوه , سنگي , سنگ قيمتي , سنگسار كردن , هسته دراوردن از , تحجيركردن.

kivikausi

: عصر حجر.

kiwi

: كيوي , نوعي مرغ زلا ند جديد , دانشجوي هوانوردي.

kiwi-hedelm

: كيوي , نوعي مرغ زلا ند جديد , دانشجوي هوانوردي.

kkininen

: ناگهاني , ناگهان , بي خبر , بي مقدمه , فوري , تند , بطور غافلگير , غير منتظره , سريع.

klaani

: خاندان , خانواده , طايفه , قبيله , دسته.

klarinetti

: قره ني , كلا رينت.

klassinen

: رده اي , كلا سيك.

kli

: تير ته كشتي , حمال كشتي , صفحات اهن ته كشتي , وارونه كردن (كشتي) , وارونه شدن , كشتي زغال كش , عوارض بندري ,خنك كردن , مانع سررفتن ديگ شدن , خنك شدن ,( مج.) دلسردشدن , واژگون شدن , افتادن.

kliimaksi

: اوج , راس , قله , منتها درجه , باوج رسيدن.

kloori

: كلرين.

kmmen

: نخل , نخل خرما , نشانه پيروزي , كاميابي , كف دست انسان ,كف پاي پستانداران , كف هرچيزي , پهنه , وجب , با كف دست لمس كردن , كش رفتن , رشوه دادن.

knn minen

: مستي.

koboltti

: پيشونديست بمعني با و باهم, كبالت , فلز لا جورد.

kodikas

: دنج , راحت , گرم ونرم, خودماني , راحت واسوده , خانه دار.

koditon

: دربدر , بي خانمان , اواره.

koe

: ازمايش , تجربه.

koeaika

: ازمون , ازمايش , امتحان كردن , محك , معيار , امتحان كردن , محك زدن , ازمودن كردن, محاكمه , دادرسي , ازمايش , امتحان , رنج , كوشش, استفاده ازمايشي (از هر چيز), ازمون براي گزيدن نامزد مسابقات يانمايش وغيره , ازمايش درجه استعداد , ازمايش.

koehenkil

: خوكچه هندي , انسان يا حيواني كه روي ان ازمايش بعمل ميايد , الت دست, زيرموضوع , مبتدا , موكول به , درمعرض گذاشتن.

koersiivinen (math.)

: از روي كره واجبار , اجباري , قهري.

koeta

: اروين , ورزيدگي , كارازمودگي , تجربه , ازمايش , تجربه كردن , كشيدن , تحمل كردن , تمرين دادن.

koetella

: كشش , زور , فشار , كوشش , درد سخت , تقلا , در رفتگي يا ضرب عضو يا استخوان , اسيب , رگه , صفت موروثي , خصوصيت نژادي , نژاد , اصل , زودبكار بردن , زور زدن , سفت كشيدن ,كش دادن , زياد كشيدن , پيچ دادن , كج كردن , پالودن , صاف كردن , كوشش زياد كردن, فشار , تقلا , قوت , اهميت , تاكيد , مضيقه , سختي , پريشان كردن , ماليات زيادبستن , تاكيد كردن, ازمون , ازمايش , امتحان كردن , محك , معيار , امتحان كردن , محك زدن , ازمودن كردن, كوشش كردن , سعي كردن , كوشيدن , ازمودن , محاكمه كردن , جدا كردن , سنجيدن , ازمايش , امتحان , ازمون , كوشش.

koettaa

: دانستن , فرض كردن , ارزيابي كردن , شمردن ,رسيدن , ناءل شدن(به) , به نتيجه رسيدن , قراول رفتن , قصد داشتن , هدف گيري كردن , نشانه گرفتن.(.N) :حدس , گمان , جهت , ميدان , مراد , راهنمايي , رهبري , نشان , هدف , مقصد, كوشش كردن , قصد كردن , مبادرت كردن به , تقلا كردن , جستجو كردن , كوشش , قصد, ازمون , ازمايش , امتحان كردن , محك , معيار , امتحان كردن , محك زدن , ازمودن كردن, كوشش كردن , سعي كردن , كوشيدن , ازمودن , محاكمه كردن , جدا كردن , سنجيدن , ازمايش , امتحان , ازمون , كوشش.

koettelemus

: امتحان سخت براي اثبات بيگناهاي , كار شاق, محاكمه , دادرسي , ازمايش , امتحان , رنج , كوشش.

kohdata

: رويارويي , روياروي شدن , برخورد , روبروشدن , مواجه شدن با , مصادف شدن با , دست بگريبان شدن با , مواجهه , تصادف, صورت , نما , روبه , مواجه شدن, متصل كردن , پيوستن , پيوند زدن , ازدواج كردن , گراييدن , متحد كردن , در مجاورت بودن, تقاطع , اشتراك , ملا قات كردن , مواجه شدن.

kohde

: مقصد , سرنوشت , تقدير, نشانگاه , هدف , نشان , هدف گيري كردن , تير نشانه.

kohdella

: رفتار كردن , تلقي كردن , مورد عمل قرار دادن.

kohdistaa

: نشانگاه , هدف , نشان , هدف گيري كردن , تير نشانه.

kohentaa

: تعديل كردن , تنظيم كردن, بهبودي دادن , بهتر كردن , اصلا ح كردن , بهبودي يافتن , پيشرفت كردن , اصلا حات كردن, پالودن , تصفيه كردن , خالص كردن , تهذيب كردن , پاك شدن , تصحيح كردن.

kohentaa tulta

: اتش كردن , تابيدن , سوخت ريختن در.

koherentti (phys.)

: چسبيده , مربوط , داراي ارتباط يا نتيجه منطقي.

kohina

: صداي فش فش كردن , با صداي فش فش زدن , فش فش , صداي ضربت تازيانه , باهوش , پيرومد.

kohista

: دامن لباس , لبه لباس , سجاف , محيط , محل نشو ونما , اغوش , سركشيدن , حريصانه خوردن , ليس زدن , با صدا چيزي خوردن , شلپ شلپ كردن , تاه كردن , پيچيدن, زمزمه , سخن نرم , شكايت , شايعات , زمزمه كردن, من من , غرغر , لند لند , سخن زير لب , من من كردن , جويده سخن گفتن , غرغر كردن, صداي فش فش كردن , با صداي فش فش زدن , فش فش , صداي ضربت تازيانه , باهوش , پيرومد.

koho

: جسم شناور بر روي اب , سوهان پهن , بستني مخلوط با شربت وغيره , شناور شدن , روي اب ايستادن , سوهان زدن.

kohota

: بلند كردن , بالا بردن , ترفيع دادن , عالي كردن , نشاط دادن , افراشتن, بالا بردن , ترقي دادن , اضافه حقوق.

kohottaa

: بلند كردن , بلندتر كردن , بالا بردن , زياد كردن , شديد كردن , بسط دادن, نيرو دادن , قوت دادن , روح بخشيدن , پر زور كردن , تقويت شدن , خوش بنيه شدن, خمير مايه , خمير ترش , عامل كارگر , مخمر كردن , خمير كردن , ور اوردن, اهرم , ديلم , اهرم كردن , بااهرم بلند كردن , بااهرم تكان داد , تبديل به اهرم كردن , شاهين , ميله , ميله اهرم, بلند كردن , سرقت كردن , بالا رفتن , مرتفع بنظرامدن , بلندي , بالا بري , يك وهله بلند كردن بار , دزدي , سرقت , ترقي , پيشرفت , ترفيع , اسانسور , بالا رو , جر ثقيل , بالا بر, ثابت كردن , در امدن.

kohta

: محل , مكان, بزودي , زود , عنقريب , قريبا , طولي نكشيد.

kohtalo

: سرنوشت , ابشخور , تقدير , نصيب و قسمت, سرنوشت , تقدير , قضاوقدر , نصيبب وقسمت , مقدر شدن , بسرنوشت شوم دچار كردن, بحث واقبال , طالع , خوش بختي , شانس , مال , دارايي , ثروت , اتفاق افتادن , مقدركردن.

kohtalokas

: مهم , شوم.

kohtaus

: منظره , چشم انداز , مجلس , پرده جزء صحنه نمايش , صحنه , جاي وقوع , مرحله.

kohteliaisuus

: تعارف , تعريف , درود , تعريف كردن از.

kohtelias

: با ادب , مودب , فروتن , مودبانه, با ادب , با نزاكت , مبادي اداب.

kohtelu

: رفتار , معامله , معالجه , طرز عمل , درمان.

kohti

: اينده , روي , بسوي , بطرف , نسبت به , درباره , نزديك به , مقارن , درراه , براي.

kohtisuora

: راست گوشه , قاءم, عمودي , ستوني , ستون وار , ايستاده.

kohtuullinen

: معقول , مستدل, داراي عقل سليم , عاقل , سالم , معقول , معتدل, معقول , محسوس , مشهود , بارز, معتدل , ملا يم , ميانه رو.

kohtuuton

: مفرط , بيش ازاندازه, زياده ستان , زياد , اخاذ , گزاف, بي اعتدال , زياد, بي اندازه , بيش از حد , مفرط , غير معتدل, زيادي , غير ضروري , ناروا , بي مورد, نابخرد , بيخرد , نامعقول , ناحساب , ناحق , بي دليل , زورگو.

kohtuuttomasti

: ناروا , بي جهت , بي خود.

kohu

: لرزيدن , دودل بودن , هيجان, ضربه , صداي چلپ , اويخته وشل , برگه يا قسمت اويخته , زبانه كفش , بال وپرزدن مرغ بهم زدن , پرزدن , دري وري گفتن, هايهوي , سروصدا , نق نق زدن , اشوب , نزاع , هايهو كردن , ايراد گرفتن , خرده گيري كردن , اعتراض كردن, سر وصدا , جنجال , هياهو , امد ورفت ه , حالت اضطراب , نگراني , مضطرب , شدن , اشوبناك كردن, رسوايي , افتضاح , ننگ , تهمت , تهمت زدن.

koi

: بيد , پروانه , حشرات موذي.

koillinen

: شمال خاوري , شمال شرقي , شمال شرق.

koiperhonen

: بيد , پروانه , حشرات موذي.

koira

: سگ , سگ نر , ميله قلا ب دار , گيره , دنبال كردن , مثل سگ دنبال كردن, سگ شكاري , سگ تازي , ادم منفور , باتازي شكار كردن , تعقيب كردن , پاپي شدن.

koiranpalvelus

: ازار , زيان , بدي , صدمه , بدخدمتي.

koiranpentu

: توله سگ , جوانك خود نما ونادان.

koittaa

: فجر , سپيده دم , طلوع , اغاز , اغاز شدن.

koivu

: درخت فان , غان , توس , درخت غوشه.

koivuvitsa

: درخت فان , غان , توس , درخت غوشه.

koje

: اسباب , الت , دستگاه , لوازم , ماشين , جهاز, دستگاه , اسباب, مجموعه , نشاندن , دستگاه, الت , افزار , ابزار , اسباب , الت دست , داراي ابزار كردن , بصورت ابزار دراوردن.

kokea

: اروين , ورزيدگي , كارازمودگي , تجربه , ازمايش , تجربه كردن , كشيدن , تحمل كردن , تمرين دادن.

kokeellinen

: تجربي, ازمايشي, مدل , نمونه , سرمشق , قالب , طرح , نقشه , طرح ريختن , ساختن , شكل دادن , مطابق مدل معيني در اوردن , نمونه قرار دادن, رهبر , ليدر , خلبان هواپيما , راننده كشتي , اسباب تنظيم وميزان كردن چيزي , پيلوت , چراغ راهنما , رهبري كردن , خلباني كردن , راندن , ازمايشي, ازمون , ازمايش , امتحان كردن , محك , معيار , امتحان كردن , محك زدن , ازمودن كردن.

kokeen lp iseminen

: گذرنده , زود گذر , فاني , بالغ بر , در گذشت.

kokeilla

: ازمايش , تجربه, كوشش كردن , سعي كردن , كوشيدن , ازمودن , محاكمه كردن , جدا كردن , سنجيدن , ازمايش , امتحان , ازمون , كوشش.

kokeilu

: ازمون , ازمايش , امتحان كردن , محك , معيار , امتحان كردن , محك زدن , ازمودن كردن, محاكمه , دادرسي , ازمايش , امتحان , رنج , كوشش.

kokemus

: اروين , ورزيدگي , كارازمودگي , تجربه , ازمايش , تجربه كردن , كشيدن , تحمل كردن , تمرين دادن.

kokenut

: ورزيده , با تجربه, ويژه گر , ويژه كار , متخصص , كارشناس , ماهر , خبره.

kokki

: اشپز , پختن.

kokko

: اتش بزرگ , اتش بازي.

koko

: جسم , جثه , لش , تنه , جسامت , حجم , اندازه , بصورت توده جمع كردن , انباشتن , توده , اكثريت, تمام , كامل, تمام , درست , دست نخورده , بي عيب, بزرگي , اندازه , مقدار, بالا پوش , لباس كار , رويهمرفته , شامل همه چيز , همه جا , سرتاسر, اندازه , قد , مقدار , قالب , سايز , ساختن يارده بندي كردن برحسب اندازه , چسب زني , اهارزدن , بر اورد كردن, تمام , درست , دست نخورده , كامل , بي خرده , همه , سراسر , تمام , سالم.

kokoaminen

: گرداوري , گرداورد , كلكسيون , اجتماع , مجموعه.

kokoelma

: جمع اوري , توده , ذخيره , انباشتگي, تجمع , تراكم, جمع اوري , اجتماع , انجمن , عمل سوار كردن (ماشين يا موتور), گرداوري , گرداورد , كلكسيون , اجتماع , مجموعه.

kokolattiamatto

: فرش , قالي , زيلو, فرش , مفروش, قاليچه , فرش كردن.

kokonaan

: روي هم رفته , از همه جهت , يكسره , تماما , همگي , مجموع , كاملا , منصفا.

kokonainen

: تمام , درست , دست نخورده , بي عيب, درست , صحيح , بي كسر , كامل , تمام , انتگرال, تمام , درست , دست نخورده , كامل , بي خرده , همه , سراسر , تمام , سالم.

kokonais-

: عدد درست , عدد صحيح , عدد تام , چيز درست.

kokonaisluku

: عدد درست , عدد صحيح , عدد تام , چيز درست.

kokonaisuus

: نهاد , وجود, تمام , درست , دست نخورده , كامل , بي خرده , همه , سراسر , تمام , سالم.

kokooja

: انباشتگر.

kokoonpano

: همگذاري , مجمع.

kokous

: جمع اوري , اجتماع , انجمن , عمل سوار كردن (ماشين يا موتور), گرد اوري, جلسه , نشست , انجمن , ملا قات , ميتينگ , اجتماع , تلا قي , همايش.

kolehti

: گرداوري , گرداورد , كلكسيون , اجتماع , مجموعه.

kolera

: وبا.

kolikko

: سكه , سكه زدن , اختراع وابداع كردن.

kolkka

: گوشه , قطعه زمين پيش امده , برامدگي.

kolleega

: هم كار , هم قطار, همقطار.

kollega

: هم كار , هم قطار.

kollektiivinen

: بهم پيوسته , انبوه , اشتراكي , اجتماعي , جمعي.

kolmas

: سوم , سومي , ثالث , يك سوم , ثلث , به سه بخش تقسيم كردن

kolmastoista

: سيزده , عدد سيزده.

kolme

: سه , شماره.3

kolmekymment

: سي , عدد سي.

kolmetoista

: سيزده , عدد سيزده.

kolmikko

: سه نفري , بازي سه نفري, مجموعه سه تايي, سه گانگي , معتقد بوجود سه اقنوم در خداي واحد, سه نفر خواننده , قطعه موسيقي مخصوص نواختن ياخواندن سه نفر , سه نفري , سه تايي.

kolmio

: مثلث , سه گوش , سه پهلو , سه بر.

kolmonen

: سوم , سومي , ثالث , يك سوم , ثلث , به سه بخش تقسيم كردن

kolmos-

: سوم , سومي , ثالث , يك سوم , ثلث , به سه بخش تقسيم كردن

kolo

: غار , كاو , مجوف , مقعر , مجوف كردن , درغارجادادن , حفر كردن , فرو ريختن, گودال , كاوي.

koluamaton

: نباخته , شكست نخورده , مغلوب نشده , ضرب نخورده.

kolumni

: ستون, سرمقاله.

kombinaatio (math.)

: تركيب.

komea

: دلپذير , مطبوع , خوش قيافه , زيبا , سخاوتمندانه.

komeetta

: ستاره دنباله دار.

komennus

: ماموريت , تصدي , حق العمل , فرمان , حكم , هيلت , مامورين , كميسيون , انجام , : گماشتن , ماموريت دادن, بماموريت فرستادن , وابسته به ماموريت , ماموريت , هيلت اعزامي يا تبليغي.

komentaja

: فرمانده , ارشد , سركرده , تخماق.

komento

: فرمان, اموزش , راهنمايي.

komero

: قفسه , اطاقك , هيلت وزرا, صندوق خانه , پستو , گنجه , خصوصي , مخفي , پنهان كردن , نهفتن , منزوي شدن, گنجه , قفسه , گنجه ظروف غذا وغيره.

komistus

: دلپذير , مطبوع , خوش قيافه , زيبا , سخاوتمندانه.

kommentoida

: توضيح, ملا حظه , تذكر , تبصره.

kommentti

: توضيح.

kommunikointi

: ارتباط , مكاتبه.

kommutatiivinen (math.)

: مبادله اي , مبني بر تبديل يامبادله , تخفيف دار.

kommutatiivisuus (math.)

: جابجايي پذيري.

kompakti (math.)

: فشرده , فشرده كردن.

komparatiivi

: تطبيقي , مقايسه اي , نسبي , تفضيلي (بطور اسم) , درجه تفضيلي , صفت تفضيلي.

kompassi

: قطب نما , پرگار.

kompastua

: لغزيدن , سكندري خوردن , سهو كردن , تلوتلوخوردن , لكنت داشتن , اتفاقابرخوردن به, سبك رفتن , پشت پا خوردن يازدن , لغزش خوردن , سكندري خوردن , سفر كردن , گردش كردن , گردش , سفر , لغزش , سكندري.

kompleksiluku

: عدد مركب.

komplementti (math.)

: متمم , متمم گرفتن.

komponentti

: اجزاء , تركيب كننده , تركيب دهنده , جزء.

kompromissi

: تراضي , مصالحه , توافق , مصالحه كردن , تسويه كردن.

kompuroida

: لغزيدن , سكندري خوردن , سهو كردن , تلوتلوخوردن , لكنت داشتن , اتفاقابرخوردن به.

kondensaattori

: خازن.

kondomi

: مانع بروز مرض , پيشگيري كننده , پيشگير, رزين , لا ستيك , كاءوچو , لا ستيكي , ابريشمي يا كاپوت , مالنده ياساينده, امن , بي خطر , گاوصندوق, ايمني , سلا مت , امنيت , محفوظيت.

kondori

: رخ , شاهرخ , كركس امريكايي.

kone

: موتور , ماشين, ماشين.

konek sky

: دستورالعمل كامپيوتر.

konepistooli

: مسلسل خودكار يانيمه خودكار , مسلسل دستي.

konjakki

: كنياك , با كنياك مخلوط كردن, كنياك.

konjektuuri (math.)

: حدس , ظن , گمان , تخمين , حدس زدن , گمان بردن.

konjugaatti (math.)

: صرف كردن , درهم اميختن , توام.

konkaavi (math.)

: كاو , مقعر.

konkaavius (math.)

: كاوي , تقعر.

konserni

: اءتلا ف چند شركت باهم براي انجام امور انتفاعي , كنسرسيوم, استخر , ابگير , حوض , بركه , چاله اب , كولا ب , اءتلا ف چند شركت با يك ديگر , اءتلا ف , عده كارمند اماده براي انجام امري , دسته زبده وكار ازموده , اءتلا ف كردن , سرمايه گذاري مشترك ومساوي كردن , شريك شدن , باهم اتحادكردن, اتحاديه صنفي , سنديكا , تشكيل اتحاديه دادن.

konsertti

: ساز واواز , انجمن ساز واواز , هم اهنگي , كنسرت , مرتب كردن , جور كردن.

konservatiivinen

: محافظه كار , پيرو سنت قديم.

konsistentti (math.)

: نامتناقض , استوار , ثابت قدم.

konsonantti

: هم اهنگ , حرف صامت , حرف بي صدا , همخوان.

konsti

: علف نيزار , علف بوريا , علف شبيه ني , سرازيري , سربالا يي , نشيب , خميدگي , خم , خم شده , منحني, صداي شكستگي , صداي شلا ق , استعداد , حقه , طرح , ابتكار , زرنگي , مهارت.

kontinuumi (math.)

: پيوستگان , رشته مسلسل , تسلسل , پي درپي , مستمر , زنجيره.

kontraktio (math.)

: انقباض , اختصار , ادغام , همكشيدن , ترنجيدن.

konveksi (math.)

: كوژ , محدب.

konvoluutio (math.)

: پيچيدگي , پيچ , حلقه.

koodi

: رمز , رمزي كردن , برنامه , دستورالعملها.

kooma

: اغماء , بيهشي.

koonta

: همگذاري , مجمع, ساخت.

koordinaatti

: متناسب كردن , هم اهنگ كردن , تعديل كردن , هم پايه , مربوط , مختصات.

koota

: فراهم اوردن , انباشتن , گرداوردن , سوار كردن , جفت كردن , جمع شدن , گردامدن , انجمن كردن , ملا قات كردن, گرد اوري كردن, تكه , دانه , مهره , وصله كردن, برپا كردن , برپايي , مقدمه چيني.

koota valmiista osista

: ساختن.

kopio

: رونوشت , نسخه , نسخه برداري.

kopioida

: رونوشت , نسخه , نسخه برداري.

koppakuoriainen

: سوسك , :(بععتلءنگ , د-) اويخته شدن , پوشيده شدن , پيش امدن , سوسك وار, اشكال , گير.

koralli

: مرجان , بسد.

korea

: طلا يي , طلا يي رنگ , طلا يي كردن, شعله دار , زرق وبرق دار , وابسته به مكتب معماري گوتيگ , شعله مانند, پوشيده از گل , پرگل , سليس وشيوا , گلگون, كشور كره, خود فروش , خوش نما , زرق وبرق دار , خود نما , پر جلوه.

kori

: زنبيل , سبد , درسبد ريختن, شاسي اتوميل , اسكلت , كالبد.

koripallo

: بازي بسكتبال.

koristaa

: زيبا كردن , قشنگ كردن , ارايش دادن , زينت دادن , با زر و زيور اراستن, زيباكردن , ارايش دادن , قشنگ شدن, عرشه , عرشه كشتي , كف , سطح , :اراستن , زينت كردن , عرشه دار كردن , پوشاندن , يكدسته ورق, اذين كردن , پيراستن , ارايش دادن , زينت كردن , نشان يا مدال دادن به, ارايش كردن , ارايش دادن , زينت دادن , زيبا كردن , پيراستن, توفيق , فيض , تاءيد , مرحمت , زيبايي , خوبي , خوش اندامي , ظرافت , فريبندگي , دعاي فيض و بركت , خوش نيتي , بخشايندگي , بخشش , بخت , اقبال , قرعه , جذابيت , زينت بخشيدن , اراستن , تشويق كردن , لذت بخشيدن , مورد عفو قرار دادن, پيرايه , زيور , زينت , اراستن , ارايش , تزءين كردن.

koriste

: تزيين , ارايشگري , اذين بندي , مدال يا نشان, پيرايه , زيور , زينت , اراستن , ارايش , تزءين كردن, تزءين , ارايش , پيرايش.

koristeellinen

: اذيني , زينتي.

koristella

: زيبا كردن , قشنگ كردن , ارايش دادن , زينت دادن , با زر و زيور اراستن, زيباكردن , ارايش دادن , قشنگ شدن, اذين كردن , پيراستن , ارايش دادن , زينت كردن , نشان يا مدال دادن به, ارايش كردن , ارايش دادن , زينت دادن , زيبا كردن , پيراستن, غني كردن , پرمايه كردن , توانگركردن, توفيق , فيض , تاءيد , مرحمت , زيبايي , خوبي , خوش اندامي , ظرافت , فريبندگي , دعاي فيض و بركت , خوش نيتي , بخشايندگي , بخشش , بخت , اقبال , قرعه , جذابيت , زينت بخشيدن , اراستن , تشويق كردن , لذت بخشيدن , مورد عفو قرار دادن, پيرايه , زيور , زينت , اراستن , ارايش , تزءين كردن.

korjata

: مقياس وزني است معادل 4 پك (پعثك) و23 كوارتز (quarts) , پيمانه غله وميوه كه درحدود63 ليتر است , پيمانه , كيل , باپيمانه وزن كردن, درست , صحيح , صحيح كردن , اصلا ح كردن , تاديب كردن, پزشك , دكتر , طبابت كردن , درجه دكتري دادن به, تعمير كردن , مرمت كردن , درست كردن , رفو كردن , بهبودي يافتن , شفا دادن, تعمير , مرمت , تعمير كردن, اعاده كردن , ترميم كردن.

korjaus

: ثبوت , تثبيت , حاشيه , ريشه , لوازم , فروع , اثاثه, تعمير , مرمت , تعمير كردن, جبران غرامت , تاوان , تعمير , عوض , اصلا ح.

korjausty

: كار گذاشتن , درست كردن , پابرجا كردن , نصب كردن , محكم كردن , استواركردن , سفت كردن , جادادن , چشم دوختن به , تعيين كردن , قراردادن , بحساب كسي رسيدن , تنبيه كردن , ثابت شدن , ثابت ماندن , مستقر شدن , گير , حيص وبيص , تنگنا , مواد مخدره , افيون, ثبوت , تثبيت , حاشيه , ريشه , لوازم , فروع , اثاثه, تعمير , مرمت , تعمير كردن, جبران غرامت , تاوان , تعمير , عوض , اصلا ح.

korkea

: برجسته , بلند , متعال , بزرگ , والا مقام , هويدا, فراز , بلند , مرتفع , عالي , جاي مرتفع , بلند پايه , متعال , رشيد , زياد , وافر گران , گزاف , خشمگينانه , خشن , متكبر , متكبرانه , تند زياد , باصداي زير , باصداي بلند , بو گرفته , اندكي فاسد, ارجمند , رفيع , عالي , بلند , بزرگ , بلند پايه , مغرورانه.

korkeakoulu

: دانشگاه.

korkeakoulun osa

: كالج , دانشگاه.

korkeus

: فرازا , بلندي , ارتفاع , فراز , منتها درجه , مقام رفيع , منزلت, بلندي , جاي بلند وبرامدگي , ترفيع, بلندي , رفعت , ارتفاع , جاي مرتفع , اسمان , عرش , منتها درجه , تكبر , دربحبوحه , ارتفاعات , عظمت.

korkki

: چوب پنبه , بافت چوب پنبه درخت بلوط , چوب پنبه اي , چوب پنبه گذاشتن (در) , بستن , راه چيزي (را) گرفتن , در دهن كسي را گذاشتن.

korko

: درامد , عايدي , دخل , ريزش , ظهور , جريان , وروديه , جديدالورود , مهاجر , واردشونده, بهره , تنزيل , سود , مصلحت , دلبستگي , علا قه.(.vi .vt) علا قمند كردن , ذينفع كردن , بر سر ميل اوردن, بازگشت , مراجعت.

korollaari (math.)

: نتيجه , فرع , همروند.

korostaa

: تكيه ء صدا , علا مت تكيه ء صدا(بدين شكل ') , لهجه , طرز قراءت , تلفظ , قوت , تاكيد , تشديد , مد(مادد) , صدا يا اهنگ اكسان(فرانسه) , :با تكيه تلفظ كردن , تكيه دادن , تاكيد كردن , اهميت دادن, با تكيه تلفظ كردن , تكيه دادن , تاكيد كردن , اهميت دادن , برجسته نمودن, باقوت تلفظ كردن , تاييد كردن (در) , اهميت دادن , نيرو دادن به, نقطه گذاري كردن , نشان گذاري كردن , نقطه دار, فشار , تقلا , قوت , اهميت , تاكيد , مضيقه , سختي , پريشان كردن , ماليات زيادبستن , تاكيد كردن.

korostus

: تكيه ء صدا , علا مت تكيه ء صدا(بدين شكل ') , لهجه , طرز قراءت , تلفظ , قوت , تاكيد , تشديد , مد(مادد) , صدا يا اهنگ اكسان(فرانسه) , :با تكيه تلفظ كردن , تكيه دادن , تاكيد كردن , اهميت دادن, تاكيد , اهميت , قوت , تكيه.

korotus

: برخاستن , ترقي كردن , ترقي خيز.

korppi

: غراب , كلا غ , اهرم , ديلم , بانگ زدن , بانگ خروس.

korppikotka

: كركس , لا شخور صفت , حريص.

korpraali

: بدني , جسمي , سرجوخه.

korrelaatio (math.)

: ارتباط , ربط , همبستگي , بستگي دوچيز باهم.

kortit

: دست , عقربه , دسته , دستخط , خط , شركت , دخالت , كمك , طرف , پهلو , پيمان , دادن , كمك كردن , بادست كاري را انجام دادن , يك وجب.

kortti

: كارت, نقشه , نقشه كشيدن , ترسيم كردن, فهرست خوراك , صورت غذا.

koru

: گوهر , جواهر , سنگ گرانبها , زيور , با گوهر اراستن , مرصع كردن.

korva

: گوش , شنوايي , هرالتي شبيه گوش يا مثل دسته كوزه , خوشه , دسته , خوشه دار يا گوشدار كردن.

korvaamaton

: فوق العاده گرانبها , غيرقابل تخمين , پر بها.

korvakoru

: گوشواره , حلقه , اويز.

korvata

: باز خريدن , از گرو در اوردن , رهايي دادن, جايگزين كردن, عوض , جانشين , تعويض , جانشين كردن , تعويض كردن , جابجاكردن , بدل.

korvaus

: فوق العاده و هزينه ء سفر , مدد معاش , جيره دادن , فوق العاده دادن, جبران كردن , خنثي كردن.

kosia

: تقديم داشتن , پيشكش كردن , عرضه , پيشنهاد كردن , پيشنهاد , تقديم , پيشكش , اراءه, پيشنهاد كردن.

kosini

: جيب تمام , كسينوس.

kosinta

: اظهار عشق , معاشقه, پيشنهاد , طرح , طرح پيشنهادي , اظهار , ابراز.

kosiskella

: بارگاه , حياط , دربار , دادگاه , اظهار عشق , خواستگاري, افسانه , رمان , كتاب رمان , داستان عاشقانه , بصورت تخيلي در اوردن, درخواست كردن , التماس كردن , خواستن , تقاضا كردن , جلب كردن , تشجيع كردن , خواستاربودن , بيرون كشيدن , وسوسه كردن, اظهار عشق كردن با , عشقبازي كردن با , خواستگاري كردن , جلب لطف كردن.

koska

: چنانكه , بطوريكه , همچنانكه , هنگاميكه , چون , نظر باينكه , در نتيجه , بهمان اندازه , بعنوان مثال , مانند, زيرا , زيرا كه , چونكه , براي اينكه, براي , بجهت , بواسطه , بجاي , از طرف , به بهاي , درمدت , بقدر , در برابر , درمقابل , برله , بطرفداري از , مربوط به , مال , براي اينكه , زيرا كه , چونكه, بعد از , پس از , از وقتي كه , چون كه , نظر باينكه , ازاينرو , چون , از انجايي كه.

koskaan

: هميشه , همواره , هرگز , هيچ , اصلا , درهر صورت.

koskea

: ربط , بستگي , بابت , مربوط بودن به , دلواپس كردن , نگران بودن , اهميت داشتن, ازار رساندن , اسيب زدن به , ازردن , اذيت كردن , جريحه دار كردن , خسارت رساندن , اسيب , ازار , زيان , صدمه, وابسته بودن , مربوط بودن , متعلق بودن , مناسب, باز گو كردن , گزارش دادن , شرح دادن , نقل كردن , گفتن, دست زدن به , لمس كردن , پرماسيدن , زدن , رسيدن به , متاثر كردن , متاثر شدن , لمس دست زني , پرماس , حس لا مسه.

koskemattomuus

: بكارت , دختركي , دوشيزگي , زندگي تجرد.

kosketeltava

: پرماس پذير , پرماسيدني , حس كردني , قابل لمس , اشكار , واضح, لمس كردني , وابسته بحس بساوايي , لا مسه اي, قابل لمس , محسوس , پر ماس پذير , لمس كردني.

koskettaa

: وابسته بودن , مربوط بودن , متعلق بودن , مناسب, مراجعه كردن , فرستادن , بازگشت دادن , رجوع كردن به , منتسب كردن , منسوب داشتن , عطف كردن به, باز گو كردن , گزارش دادن , شرح دادن , نقل كردن , گفتن, دست زدن به , لمس كردن , پرماسيدن , زدن , رسيدن به , متاثر كردن , متاثر شدن , لمس دست زني , پرماس , حس لا مسه.

kosketus

: محل اتصال , تماس , تماس گرفتن, دست زدن به , لمس كردن , پرماسيدن , زدن , رسيدن به , متاثر كردن , متاثر شدن , لمس دست زني , پرماس , حس لا مسه.

koskien

: درباره ء , راجع به , عطف به , مربوط به, درباره , درباب, عطف به , راجع به , در موضوع.

kosolti

: بسيار , زياد , خيلي , چندين , بسا , گروه , بسياري, زياد , بسيار , خيلي بزرگ , كاملا رشد كرده , عالي , عالي مقام , تقريبا , بفراواني دور , بسي.

kostaa

: كينه جويي كردن (از) , تلا في كردن , انتقام كشيدن (از) , دادگيري كردن , خونخواهي كردن, پرداخت كردن (تمام ديون) , تاديه كردن , تسويه كردن , پرداخت , منفعت , جزاي كيفر , نتيجه نهايي, تلا في كردن , تاوان دادن , عين چيزي را بكسي برگرداندن, خونخواهي كردن , كينه جويي كردن , انتقام كشيدن , انتقام.

kostea

: نم , رطوبت , دلمرده كردن , حالت خفقان پيدا كردن , مرطوب ساختن, نمناك , تر , نم , مرطوب , نمدار , ابدار , بخاردار, نمناك , نمدار , تر , گريان , مرطوب , پر از اب.

kosteus

: رطوبت , تري , نم , مقدار رطوبت هوا, رطوبت , نم.

kosto

: خونخواهي كردن , كينه جويي كردن , انتقام كشيدن , انتقام, انتقام , كينه , خونخواهي.

kotangentti

: تختخواب سفري , رختخواب بچگانه , برانكار يا تخت مخصوص حمل مريض, كتانژانت.

kotelo

: جعبه , قوطي , صندوق , اطاقك , جاي ويژه , لژ , توگوشي , سيلي , بوكس , : مشت زدن , بوكس بازي كردن , سيلي زدن , درجعبه محصور كردن , احاطه كردن , درقاب يا چهار چوب گذاشتن.

kotelointi

: مورد , غلا ف, پوشش , غلا ف , روكش , اندود , لوله جداري , لوله محافظ, پوست , قشر , صدف حلزون , كاسه يا لا ك محافظ جانور (مثل كاسه لا ك پشت) , عامل محافظ حفاظ , جلد , پوست فندق وغيره , كالبد , بدنه ساختمان , گلوله توپ , پوكه فشنگ , قشر زمين , سبوس گيري كردن , پوست كندن از , مغز ميوه را دراوردن (از پوست).

koti-

: خانگي , خانوادگي , اهلي , رام , بومي , خانه دار , مستخدم يا خادمه.

koti

: خانه , منزل , مرزوبوم , ميهن , وطن , اقامت گاه , شهر , بخانه برگشتن , خانه دادن(به) , بطرف خانه.

kotiin kutsuminen

: بياد اوردن , فراخواندن , معزول كردن.

kotilksyt

: مشق , تكليف خانه.

kotimaa

: وطن , كشور , ميهن, ميهن , مادر ميهن.

kotka

: عقاب , شاهين قره قوش.

kotkanpes

: لا نه ء پرنده بر روي صخره ء مرتفع , اشيانه ء مرتفع , خانه ء مرتفع.

koulia

: رام , اهلي , بيروح , بيمزه , خودماني , راه كردن, قطار , سلسله , تربيت كردن.

koulu

: مدرسه , اموزشگاه , مكتب , دبستان , دبيرستان , تحصيل در مدرسه , تدريس درمدرسه , مكتب علمي يا فلسفي , دسته , جماعت همفكر , جماعت , گروه , دسته ماهي , گروه پرندگان , تربيب كردن , بمدرسه فرستادن , درس دادن.

kouluttaa

: فرهيختن , تربيت كردن , دانش اموختن , تعليم دادن, پستاكردن , مهيا ساختن , مجهز كردن , اماده شدن , ساختن, قطار , سلسله , تربيت كردن.

koulutus

: اموزش و پرورش.

koura

: دست , عقربه , دسته , دستخط , خط , شركت , دخالت , كمك , طرف , پهلو , پيمان , دادن , كمك كردن , بادست كاري را انجام دادن , يك وجب.

kova

: سخت , سفت , دشوار , مشكل , شديد , قوي , سخت گير , نامطبوع , زمخت , خسيس , درمضيقه, تند , درشت , خشن , ناگوار , زننده , ناملا يم, پي مانند , سفت , محكم , شق , با اسطقس , خشن , شديد , زمخت , بادوام , سخت , دشوار.

kova kritiikki

: قوه ء ادراك , ملا حظه , مراقبت , مشاهده , اعتراض , تذكر و اعلا م خطر , انتقاد, انتقاد , سرزنش , سرزنش كردن.

kova ninen

: بلند گو, گوينده , حرف زن , متكلم , سخن ران , سخنگو , ناطق , رءيس مجلس شورا.

kovakuoriainen

: سوسك , :(بععتلءنگ , د-) اويخته شدن , پوشيده شدن , پيش امدن , سوسك وار, اشكال , گير.

kovera (math.)

: كاو , مقعر.

kovera

: كاو , مقعر.

koverrus

: كاوي , تقعر.

kovertaa

: پوك , ميالن تهي , گودافتاده , گودشده , تهي , پوچ , بي حقيقت , غير صميمي , كاواك , خالي كردن, چمچه , ملا قه , خاك انداز , كج بيل , اسباب مخصوص در اوردن چيزي (شبيه قاشق) , ملا قه زني , حركت شبيه چمچه زني , بقدر يك چمچه , بيرون اوردن , گود كردن , كندن.

koveruus

: كاوي , تقعر.

kovin

: بسيار , خيلي , بسي , چندان , فراوان , زياد , حتمي , واقعي , فعلي , خودان , همان , عينا.

kovuus

: سختي , دشواري , اشكال , سفتي , شدت, بيهوشي , بيحسي , بي عاطفگي , غير محسوسي.

kp l

: پنجه , پا , چنگال , دست , پنجه زدن.

kpl

: هر يك , هريك از , هريكي , هر.

kr ytt

: سوزاندن , اتش زدن , سوختن , مشتعل شدن , دراتش شهوت سوختن , اثر سوختگي, سوزاندن , تبديل بخاكستر كردن , محو در نور خروشيد, خاكستر كردن , سوزاندن , با اتش سوختن, اگاهي دادن , مستحضر داشتن , اگاه كردن , گفتن , اطلا ع دادن , چغلي كردن.

kraatteri

: دهانه اتش فشان , دهانه كوه هاي ماه , دهانه يا حفره حاصله در اثر بمب وغيره.

kranaatinheitin

: هاون , هاون داروسازي , خمپاره , شفته , ساروج كردن , باخمپاره زدن.

kranaatti

: نارنجك.

kravatti

: كراوات, دستمال گردن , كراوات , بند , گره , قيد , الزام , علا قه , رابطه , برابري , تساوي بستن , گره زدن , زدن.

kreikka

: كشور يونان.

kreikkalainen

: يوناني.

kreivi

: شمار , شمردن.

kreivitr

: كنتس.

kriisi

: بحران, امر فوق العاده و غيره منتظره , حتمي , ناگه اينده , اورژانس.

kriittinen

: بحراني , وخيم , منتقدانه, وخيم , بسيار سخت , قاطع.

kristalli

: بلور , شفاف , زلا ل , بلوري كردن.

kristilliskirkollinen

: كشيش , علم اداره ء كليساها , مربوط به كليسا , اجتماعي.

kristitty

: مسيحي.

kristus

: مسيح , عيسي.

kritiikki

: نقد ادبي , انتقاد , عيبجويي , نقدگري , نكوهش.

kromi

: كروميوم , كروم , فلزي سخت وخاكستري رنگ.

krooninen

: ديرينه , مزمن , سخت , شديد , گرانرو.

krouvi

: مسافرخانه , مهمانخانه , كاروانسرا , منزل , در مسافرخانه جادادن , مسكن دادن.

krp nen

: مگس , حشره پردار , پرواز , پرش , پراندن ,پرواز دادن , بهوافرستادن , افراشتن , زدن , گريختن از , فرار كردن از , دراهتراز بودن , پرواز كردن , : تيز هوش , چابك وزرنگ, مگس.

krryt

: ارابه , گاري , دوچرخه , چرخ , باگاري بردن, ارابه.

krsim tn

: نا شكيبا , بي صبر , بي تاب , بي حوصله , بد اخلا ق.

kruunajaiset

: تاج گذاري.

kruunu

: تاج , فرق سر , بالا ي هرچيزي , حد كمال , تاج دندان , تاج گذاري كردن , پوشاندن(دندان باطلا وغيره).

ksenon

: گزنون , نوعي گاز بي اثر.

ksi

: دست , عقربه , دسته , دستخط , خط , شركت , دخالت , كمك , طرف , پهلو , پيمان , دادن , كمك كردن , بادست كاري را انجام دادن , يك وجب.

ksine

: دستكش.

ksitell

: درست كردن , مرتب كردن ,متوجه ساختن ,دستور دادن ,اداره كردن ,نطارت كردن ,خطاب كردن ,عنوان نوشتن , مخاطب ساختن , سخن گفتن ,عنوان ,نام و نشان ,سرنامه ,نشاني ,ادرس ,خطاب ,نطق ,برخورد ,مهارت ,ارسال, پوشاندن , تامين كردن , پوشش , سرپوش , جلد, سخن گفتن , سخنراني كردن , ادا كردن , مباحثه , قدرت استقلا ل, بحث كردن , مطرح كردن , گفتگو كردن, دسته , قبضه شمشير , وسيله , لمس , احساس بادست , دست زدن به , بكار بردن , سرو كارداشتن با , رفتار كردن , استعمال كردن , دسته گذاشتن, خيش , گاو اهن , شخم , ماشين برف پاك كن , شخم كردن , شيار كردن , شخم زدن , باسختي جلو رفتن , برف روفتن , مراحل مختلف چيزي , پيشرفت تدريجي ومداوم , جريان عمل ,مرحله , دوره عمل , طرز عمل , تهيه كردن , مراحلي را طي كردن , بانجام رساندن , تمام كردن , فرا گرد , فراشد , روند , فرايند, رفتار كردن , تلقي كردن , مورد عمل قرار دادن.

ksitett viss oleva

: دريافتني , قابل درك.

ksitt

: سرودن , ساختن , درست كردن , تصنيف كردن, دربرداشتن , شامل بودن, تشكيل دادن , تاسيس كردن , تركيب كردن, دراغوش گرفتن , در بر گرفتن , بغل كردن , پذيرفتن , شامل بودن, تركيب , ساخت , ساختمان ياحالت داستان ساختگي , در (تاتر)ارايش , گريم , تركيب كردن , درست كردن , جبران كردن , جعل كردن , گريم كردن , بزك , توالت, تحقق بخشيدن , پي بردن, فهميدن , ملتفت شدن , دريافتن , درك كردن , رساندن.

ksitt mt n

: پنهان , پيچيده , غامض, عميق , بي انتها, نفهميدني , دور از فهم , درك نكردني , نا محدود, غير قابل توضيح , روشن نكردني , دشوار, پوشيده , نهان , مرموز , عميق , پيچيده, توضيح ناپذير , غير مسلول , غير قابل توصيف , عريب , مرموز, ژرف , غيرقابل عمق سنجي.

ksittelykerta

: درخواست , درخواست نامه , پشت كار , استعمال, روكش , پوشش.

ksity linen

: صنعت كار , پيشه ور , هنرمند, صنعتگر , صنعتكار , افزارمند, هنرمند , نويسنده , هنرپيشه , صنعت گر, كارگر مزدور , كارگر ماهر.

kske

: بار , وزن , گنجايش , طفل در رحم , بارمسلوليت , باركردن , تحميل كردن , سنگين بار كردن, فرمان, اموزاندن , اموختن به , راهنمايي كردن , تعليم دادن(به) , ياد دادن (به), راسته ,دسته ,زمره ,فرقه مذهبي ,سامان ,انجمن ,ارايش ,مرتبه ,سبك ,مرحله ,دستور ,فرمايش ,حواله, زين , پالا ن زدن , سواري كردن , تحميل كردن , زين كردن, گفتن , بيان كردن , نقل كردن , فاش كردن , تشخيص دادن , فرق گذاردن , فهميدن.

ksky

: فرمودن , امر كردن , دعوت كردن , پيشنهاد كردن , توپ زدن ,خداحافظي كردن , قيمت خريدرا معلوم كردن , مزايده , پيشنهاد, فرمان, املا ء , ديكته , تلقين, اموزش , راهنمايي, اظهار , بيان , گفته , تقرير , اعلا ميه , شرح , توضيح.

ktev

: ماهر , زبردست , كاردان , چالا ك , استادانه, كابردي , عملي , بكار خور , اهل عمل.

ktk

: نهانگاه , ذخيره گاه , چيز نهان شده , مخزن , پنهان كردن, اندوخته , ذخيره , احتكار , ذخيره كردن , احتكاركردن , انباشتن , گنج, انبار كردن , ذخيره كردن (درمحل مخفي براي اينده) , انباشتن , محبوس كردن , پنهانگاه.

kttely

: دست (دادن).

kude

: پود , دست بافت , پارچه كتاني , داراي پود كردن.

kudos

: الگو , نقش, بافته , بافت , نسج , رشته , پارچه ء بافته, بافتن , درست كردن , ساختن , بافت , بافندگي.

kuherrella

: صداي كبوتر وقمري , بغبغو كردن , با صداي نرم وعاشقانه سخن گفتن , اهسته بازمزمه ادا كردن.

kuhertaa

: صداي كبوتر وقمري , بغبغو كردن , با صداي نرم وعاشقانه سخن گفتن , اهسته بازمزمه ادا كردن.

kuihtua

: محو كردن , محو شدن, پژوليدن , پژمرده كردن يا شدن , پلا سيده شدن.

kuilu

: شكاف , وقفه , فرق بسيار , پرتگاه عظيم, رخنه , درز , دهنه , جاي باز , وقفه , اختلا ف زياد , شكافدار كردن, گلو , حلق , دره تنگ , گلوگاه , ابكند , شكم , گدار , پر خوردن , زياد تپاندن , با حرص و ولع خوردن , پر خوري كردن , پر خوري, خليج , گرداب , هر چيز بلعنده و فرو برنده , جدايي , فاصله ز دوري , مفارقت, ميله , استوانه , بدنه , چوبه , قلم , سابقه , دسته , چوب , تير , پرتو , چاه , دودكش , بادكش , نيزه , خدنگ , گلوله , ستون , تيرانداختن , پرتو افكندن.

kuin

: چنانكه , بطوريكه , همچنانكه , هنگاميكه , چون , نظر باينكه , در نتيجه , بهمان اندازه , بعنوان مثال , مانند, دوست داشتن , مايل بودن , دل خواستن , نظير بودن , بشكل يا شبيه (چيزي يا كسي) بودن , مانند , مثل , قرين , نظير , همانند , متشابه , شبيه , همچون , بسان , همچنان , هم شكل , هم جنس , متمايل , به تساوي , شايد , احتمالا , في المثل , مثلا , همگونه, نسبت به , تا , كه , تا اينكه , بجز , غير از.

kuinka

: چگونه , از چه طريق , چطور , به چه سبب , چگونگي , راه , روش , متد , كيفيت , چنانكه, هرچند , اگر چه , هر قدر هم , بهر حال , هنوز , اما.

kuinka tahansa

: هرچند , اگر چه , هر قدر هم , بهر حال , هنوز , اما.

kuiskata

: نجوا , بيخ گوشي , نجواكردن , پچ پچ كردن.

kuitata

: قدرداني كردن , اعتراف كردن , تصديق كردن , وصول نامه اي را اشعار داشتن, روانه كردن , مرخص كردن , معاف كردن, رسيد , اعلا م وصول , دريافت , رسيد دادن , اعلا م وصول نمودن , وصول كردن , بزهكاران را تحويل گرفتن, تكان دادن , با بي اعتنايي تلقي كردن, تصويب كردن , تصديق كردن , صحه گذاردن , ابونه شدن , متعهد شدن , تقبل كردن.

kuitenkin

: بااين وجود , با اينحال, باوجود اينكه , علي رغم , باوجود , بدون توجه, ارام , خاموش , ساكت , بي حركت , راكد , هميشه , هنوز , بازهم , هنوزهم معذلك , : ارام كردن , ساكت كردن , خاموش شدن , دستگاه تقطير , عرق گرفتن از , سكوت , خاموشي, با اين , با ان , ضمنا , بعلا وه, هنوز , تا ان زمان , تا كنون , تا انوقت , تاحال , باز هم , بااينحال , ولي , درعين حال.

kuittaus

: تاييد , تصديق.

kuitti

: رسيد , اعلا م وصول , دريافت , رسيد دادن , اعلا م وصول نمودن , وصول كردن , بزهكاران را تحويل گرفتن.

kuitu

: رشته , تار , نخ , بافت , ليف (الياف) , فيبر.

kuiva

: خشك , بي اب , اخلا قا خشك , :خشك كردن , خشك انداختن , تشنه شدن.

kuivattaa

: زهكش , ابگذر , زهكش فاضل اب , اب كشيدن از , زهكشي كردن , كشيدن , زير اب زدن , زير اب.

kuivua

: اب چيزي را گرفتن , بي اب كردن , پسابش داشتن , وابشت كردن, خشك كردن , در جاي خشك نگهداشتن.

kuivuus

: خشكي , خشك سالي , تنگي , تشنگي.

kuja

: كوچه , خيابان كوچك, كوچه , راه باريك , گلو , ناي , راه دريايي , مسير كه باخط كشي مشخص ميشود , خط سير هوايي , كوچه ساختن , منشعب كردن, راه رفتن , گام زدن , گردش كردن , پياده رفتن , گردش پياده , گردشگاه , پياده رو.

kuje

: دهان بند بستن , پوزه بند بستن , محدود كردن , مانع فراهم كردن براي , شيرين كاري , قصه يا عمل خنده اور , دهان باز كن, شوخي , لطيفه , بذله , شوخي كردن, شوخي , شوخي اميخته با فريب , شوخي خركي , مزاح , شوخ طبعي , شوخي زننده , تزءين كردن, از رشد بازماندن , كوتاه نگاه داشتن , كوتاه , زور , شاهكار , شيرين كاري , شيرين كاري كردن.

kuka (person)

: كه , اين (هم) , كه اين (هم) , كدام, كي , كه , چه شخصي , چه اشخاصي , چه كسي.

kuka

: كي , كه , چه شخصي , چه اشخاصي , چه كسي, , چه كسي را , به چه كسي , چه كسي , كسيكه , ان كسي كه.

kukassa

: شكوفا , پر شكوفه.

kukin

: هر يك , هريك از , هريكي , هر.

kukka

: شكوفه , شكوفه كردن , گل دادني , بكمال وزيبايي رسيدن, گل , شكوفه , درخت گل , سر , نخبه , گل كردن , شكوفه دادن , گلكاري كردن.

kukkakaali

: گل كلم.

kukkiva

: شكوفا , پر شكوفه.

kukko

: خروس , پرنده نر(از جنس ماكيان) , كج نهادگي كلا ه ,چخماق تفنگ , :مثل خروس جنگيدن , گوش ها را تيز وراست كردن , كج نهادن , يك وري كردن, خروس , جوجه خروس , ادم ستيزه جو.

kukkula

: تپه , پشته , تل , توده , توده كردن , انباشتن.

kukoistaa

: تزءينات نگارشي , جلوه , رشد كردن , نشو ونما كردن , پيشرفت كردن , زينت كاري كردن , شكفتن , برومند شدن , اباد شدن , گل كردن, پيشرفت كردن , رونق يافتن , كامياب شدن.

kulaus

: , قورت , جرعه , لقمه بزرگ , بلع , قورت دادن , فرو بردن , صداي حاصله از عمل بلع, جرعه طولا ني نوشيدن , اشاميدن , جرعه.

kulho

: كاسه , جام , قدح , باتوپ بازي كردن , مسابقه وجشن بازي بولينگ , كاسه رهنما(دستگاه ابزارگيري).

kuljettaa

: رقم نقلي, شياردار كردن , دريا , كندن (مجرا يا راه) , هرگونه نقل وانتقال چيز يا انديشه ونظر و غيره , ترعه , مجرا , خط مشي, رساندن , بردن , حمل كردن , نقل كردن, راندن , رانش , داير بودن , اداره كردن, فرا فرستادن , پراكندن , انتقال دادن , رساندن , عبور دادن , سرايت كردن.

kuljettaa eteenpin

: بجلو راندن , سوق دادن , بردن , حركت دادن.

kuljettaminen

: حمل , واگذاري , انتقال , سند انتقال , وسيله نقليه, ترابري , حمل ونقل , باركشي , تبعيد , انتقال.

kuljetus

: حمل , واگذاري , انتقال , سند انتقال , وسيله نقليه, ورابري , ورابردن , انقال دادن , واگذار كردن , منتقل كردن , انتقال واگذاري , تحويل , نقل , سند انتقال , انتقالي.

kuljetusj rjestelm

: ترابري , حمل ونقل , باركشي , تبعيد , انتقال.

kulkea

: درنروديدن , سفر كردن مسافرت كردن , رهسپار شدن , مسافرت , سفر , حركت , جنبش , گردش , جهانگردي.

kulkea l pi

: عيد فصح , عيد فطر , غفلت كردن, گذر , عبور.

kulkea ohi

: عيد فصح , عيد فطر , غفلت كردن, پيش افتادن از , بهتر بودن از , تفوق جستن.

kulkuneuvo

: وسيله نقليه , ناقل , حامل , رسانه , برندگر , رسانگر.

kulkutauti

: ناخوشي , مرض , علت , دچارعلت كردن, مرض , ناخوشي , بيماري , كسالت , شرارت , بدي.

kulkuv yl

: ارتباط , مكاتبه.

kulkuvline

: حمل , واگذاري , انتقال , سند انتقال , وسيله نقليه, وسيله نقليه , ناقل , حامل , رسانه , برندگر , رسانگر.

kulkuyhteys

: ارتباط , مكاتبه.

kullanv rinen

: طلا يي , زرين , اعلا , درخشنده.

kulli (vulg.)

: الت مردي , الت رجوليت , ذكر , كير.

kulma

: زاويه, گوشه , نبش.

kulmahammas

: دندان ناب , دندان انياب (در سگ و مانند ان) , نيش.

kulmakarva

: ابرو , پيشاني , جبين , سيما.

kulminaatio

: اوج , قله , حد اعلي.

kulta

: زر , طلا , سكه زر , پول , ثروت , رنگ زرد طلا يي , اندود زرد , نخ زري , جامه زري.

kultainen

: طلا يي , زرين , اعلا , درخشنده.

kultti

: ايين ديني , مكتب تفكر , هوس وجنون براي تقليد از رسم يا طرز فكري.

kulttuuri

: كشت ميكرب در ازمايشگاه , برز , فرهنگ , پرورش , تمدن.

kulu

: هزينه , ارزش , ارزيدن, برامد , هزينه , خرج , مصرف , فديه.

kulua

: مصرف كردن, كم شدن , نقصان يافتن , تقليل يافتن, گذشتن , منقضي شدن , سپري شدن , سقوط, فرساييدن , خوردن , ساييدن , فاسدكردن , ساييده شدن, همراه رفتن , همراهي كردن , موافق بودن, نسيان , لغزش , خطا , برگشت , انحراف موقت , انصراف , مرور , گذشت زمان , زوال , سپري شدن , انقضاء , استفاده از مرور زمان , ترك اولي , الحاد , خرف شدن , سهو و نسيان كردن , از مدافتادن , مشمول مرور زمان شدن, از پادر اوردن, پاك شدن (رنگ) , تدريجا تحليل رفتن , فرسوده و از بين رفته شدن, كهنه و فرسوده شدن(در اثر استعمال) , از پا دراوردن و مطيع كردن , كاملا خسته كردن.

kuluma

: خراش , سايش , ساييدگي, ساييدگي , اصطكاك , مالش , خراش, سايش, ساييدگي , اوار.

kulunut

: بي رمق , نيروي خود را از دست داده , از پا درامده , كوفته , خسته , رها شده , كم زور , خرج شده.

kulutettu

: بي رمق , نيروي خود را از دست داده , از پا درامده , كوفته , خسته , رها شده , كم زور , خرج شده.

kuluttaa

: مصرف كردن, خرج كردن , صرف كردن , مصرف كردن, صرف كردن , پرداخت كردن , خرج كردن , تحليل رفتن قوا , تمام شدن , صرف شدن, مصرف كردن , تحليل بردن , مورد استفاده قرارگرفتن , از نفس افتادن.

kuluttaa resurssit

: شيره , شيره گياهي , عصاره , خون , شيره كشيده از , ضعيف كردن.

kuluttaja

: مصرف كننده.

kulutus

: مصرف , سوختن , زوال , مرض سل, برامد , هزينه , خرج , مخارج , صرف , مصرف , پرداخت, مهلت , مدت , سررسيد , عرف , ربح پول , سود سرمايه.

kulutuspinta

: گام برداري , پاگذاشتن , راه رفتن , لگد كردن.

kumarrus

: خم شدن , تعظيم كردن , مطيع شدن , تعظيم , كمان , قوس.

kumartaa

: خم شدن , تعظيم كردن , مطيع شدن , تعظيم , كمان , قوس, دولا شدن , خم شدن , سرفرود اوردن , خميدگي , تمكين , خشوع كردن.

kumartua

: خم شدن , تعظيم كردن , مطيع شدن , تعظيم , كمان , قوس, دولا شدن , خم شدن , سرفرود اوردن , خميدگي , تمكين , خشوع كردن.

kumi

: رزين , لا ستيك , كاءوچو , لا ستيكي , ابريشمي يا كاپوت , مالنده ياساينده.

kummallinen

: كنجكاو , نادر , غريب, سوگند ملا يم , بخدا , : طاق , تك , فرد , عجيب و غريب , ادم عجيب , نخاله, عجيب وغريب , داراي اخلا ق غريب , ويژه, خيلي ظريف , از روي مهارت , عجيب و جالب, ناشناس , بيگانه , خارجي , غريبه , عجيب , غير متجانس, خارق العاده , غريب , جادو , مرموز.

kummatkin

: هردو , هردوي , اين يكي وان يكي , نيز , هم.

kummiset

: پدر تعميدي , نام گذاردن بر , سرپرستي كردن از.

kummit ti

: مادر تعميدي , نام گذار بچه , مادر خوانده روحاني.

kummitus

: شبح , روح , روان , جان , خيال , تجسم روح , چون روح بر خانه ها و غيره سرزدن, شبح , روح , خيال وفكر , تخيل , هم.

kumota

: فسخ كردن , لغو كردن , برگرداندن حكم صادره , ممنوع كردن, بلند كردن , سرقت كردن , بالا رفتن , مرتفع بنظرامدن , بلندي , بالا بري , يك وهله بلند كردن بار , دزدي , سرقت , ترقي , پيشرفت , ترفيع , اسانسور , بالا رو , جر ثقيل , بالا بر, بر انداختن , بهم زدن , سرن

kumpikin

: هردو , هردوي , اين يكي وان يكي , نيز , هم.

kumppani

: همدست , ياور, شريك شدن ياكردن , شريك , همدست , انباز , همسر , يار.

kumpu

: بانوج , ننو يا تختخوابي كه از كرباس يا تور درست شده, تپه كوچك , برامدگي در سطح صاف , پشته , گريوه , پرندك, تپه گرد , پشته , برامدگي زمين در مرداب, نوك تپه , قله , تيزي يا برامدگي خاك از اب , ماهور, تپه , پشته , برامدگي , خرپشته , ماهور , با خاك ريز محصور كردن , خاك ريزساختن, باد كردن , اماس كردن , متورم كردن , باد غرور داشتن , تورم , برجستگي , برجسته , شيك , زيبا (د.گ.- امر.) عالي

kun

: كي , چه وقت , وقتيكه , موقعي كه , در موقع.

kundi (informal)

: پسر بچه , پسر , خانه شاگرد, شخص , مرد , يارو , فرار , گريز , با طناب نگه داشتن , با تمثال نمايش دادن , استهزاء كردن , جيم شدن, نو باوه , جوانك , پسر بچه , برگچه.

kuningas

: پادشاه , شاه , شهريار , سلطان.

kuningatar

: شهبانو , ملكه , زن پادشاه , بي بي , وزير , ملكه شدن.

kunnes

: تا , تااينكه , وقتي كه , تا وقتي كه.

kunnia

: اعتبار , ابرو , ستون بستانكار , نسيه , اعتقاد كردن , درستون بستانكار وارد كردن , نسبت دادن, بزرگي , جاه , شان , مقام , رتبه , وقار, احترام , عزت , افتخار , شرف , شرافت , ابرو , ناموس , عفت , نجابت , تشريفات (در دانشگاه) امتيازويژه , جناب , حضرت , احترام كردن به , محترم شمردن , امتياز تحصيلي اوردن , شاگر اول شدن.

kunniamerkki

: سر بالا يي , فراز , سختي , مراسم اعطاي منصب شواليه يا سلحشوري و يا شهسواري , خطاتصال , اكولا د , خط ابرو(به اين شكل{}), جايزه , راي , مقرر داشتن , اعطا كردن , سپردن , امانت گذاردن, تزيين , ارايشگري , اذين بندي , مدال يا نشان, نشان , نشاني شبيه سكه , مدال , شكل , شبيه , صورت, مدال بزرگ , مداليون , با مدال بزرگ زينت دادن, نخل , نخل خرما , نشانه پيروزي , كاميابي , كف دست انسان ,كف پاي پستانداران , كف هرچيزي , پهنه , وجب , با كف دست لمس كردن , كش رفتن , رشوه دادن, نوار , روبان , نوار ماشين تحرير , نوار ضبط صوت و امثال ان , نوار فلزي , تسمه , تراشه.

kunnianarvoisa

: تخمين پذير , قابل براورد كردن, محترم , قابل احترام , ابرومند.

kunnianhimo

: بلند همتي , جاه طلبي , ارزو , جاه طلب بودن.

kunnianosoitus

: تن دردهي , تسليم , تمكين , احترام(گذاري), رابطه , نسبت , رجوع , مراجعه , احترام , ملا حظه , احترام گذاشتن به , محترم داشتن , بزرگداشت , بزرگداشتن.

kunnianteko

: سلا م , درود , تهنيت , تعارف , سلا م اول نامه, سلا م , احترام نظامي , سرلا م كردن , سلا م دادن , تهنيت گفتن , درود.

kunnioitettava

: تخمين پذير , قابل براورد كردن, محترم , قابل احترام , ابرومند.

kunnioittaa

: ستودن , ستايش كردن, قدر , اعتبار , اقدام , رعايت ارزش , نظر , شهرت , ارجمندشمردن , لا يق دانستن , محترم شمردم, جلا ل دادن , تجليل كردن , تكريم كردن , تعريف كردن(از) , ستودن , ستايش كردن, احترام , عزت , افتخار , شرف , شرافت , ابرو , ناموس , عفت , نجابت , تشريفات (در دانشگاه) امتيازويژه , جناب , حضرت , احترام كردن به , محترم شمردن , امتياز تحصيلي اوردن , شاگر اول شدن, ستايش كردن , تمجيد كردن , مدح كردن , ستايش, رعايت كردن , مراعات كردن , مشاهده كردن , ملا حظه كردن , ديدن , گفتن , برپاداشتن(جشن و غيره).

kunnioitus

: قدر , اعتبار , اقدام , رعايت ارزش , نظر , شهرت , ارجمندشمردن , لا يق دانستن , محترم شمردم.

kunnollinen

: كاربست پذير, اراسته , محجوب , نجيب, شايسته , چنانكه شايد وبايد , مناسب , مربوط , بجا , بموقع , مطبوع, درخورد , مناسب , شايسته , فراخور , مقتضي.

kunnostaa

: تعمير , مرمت , تعمير كردن.

kunta

: انجمن , اجتماع , عوام.

kunto

: تندرستي , بهبودي , سلا مت , مزاج , حال, بنيه , نيروي حياتي , طاقت , استقامت , پرچم.

kuohua

: موج بلند , موج غلتان , موج خروشان , جريان سريع وغير عادي , برق موجي از هوا , تشكيل موج دادن , موجدار بودن , خروشان بودن , موج زدن.

kuohuva

: سرزنده وبشاش , تند , چابك , باروح , رايج , چست , تيز , اراسته , پاكيزه.

kuolata

: گليز , اب از دهان تراوش شدن , اظهارخوشحالي كردن , ياوه سرايي كردن , ادم احمق.

kuolema

: مرگ , درگذشت , فوت.

kuolematon

: ابدي , فنا ناپذير , جاويدان , جاويد.

kuolettava

: كشنده , مهلك , مصيبت اميز , وخيم.

kuoleva

: مردني , درحال نزع , مردن , مرگ.

kuolevainen

: فاني , فناپذير , از بين رونده , مردني , مرگ اور , مهلك , مرگبار , كشنده , خونين , مخرب , انسان.

kuolinpes

: ملك , املا ك , دارايي , دسته , طبقه , حالت , وضعيت.

kuolinsyyntutkija

: طبيب قانوني.

kuolla

: مرگ , مردن , درگذشتن, جفت طاس, دررو , مخرج , خارج شدن, سپري شدن , بپايان رسيدن , سرامدن , دم براوردن , مردن, رفتن , روانه ساختن , رهسپار شدن , عزيمت كردن , گذشتن , عبور كردن , كاركردن , گشتن , رواج داشتن , تمام شدن , راه رفتن , نابود شدن , روي دادن , بران بودن , درصدد بودن , راهي شدن, گذشتن , عبور كردن , رد شدن , سپري شدن , تصويب كردن , قبول شدن , رخ دادن , قبول كردن , تمام شدن , وفات كردن ,پاس , سبقت گرفتن از , خطور كردن , پاس دادن , رايج شدن ,اجتناب كردن , گذر , عبور , گذرگاه , راه , گردونه , گدوك , پروانه , جواز , گذرنامه , بليط, مردن , درگذشتن, مردن , هلا ك شدن , تلف شدن , نابود كردن.

kuollut

: مرده , بي حس , منسوخ , كهنه , مهجور, مرده , مرحوم.

kuopus

: جوانترين.

kuori

: كبره , كبره بستن , قسمت خشك و سخت نان , پوست نان , قشر , پوسته سخت هر چيزي , ادم جسور و بي ادب, پوست , قشر , صدف حلزون , كاسه يا لا ك محافظ جانور (مثل كاسه لا ك پشت) , عامل محافظ حفاظ , جلد , پوست فندق وغيره , كالبد , بدنه ساختمان , گلوله توپ , پوكه فشنگ , قشر زمين , سبوس گيري كردن , پوست كندن از , مغز ميوه را دراوردن (از پوست).

kuorma-auto

: كاميون , باركش , ماشين باري, معامله كردن , سروكار داشتن با , مبادله , معامله خرده ريز , باركش , كاميون , واگن روباز , چرخ باربري.

kuoro

: دسته سرايندگان , كر , بصورت دسته جمعي سرود خواندن , هم سرايان.

kupari

: مس , بامس اندودن , مس يا تركيبات مسي بكار بردن.

kupera

: كوژ , محدب.

kupla

: جوشيدن , قلقل زدن , حباب براوردن , خروشيدن , جوشاندن , گفتن , بيان كردن , حباب , ابسوار , انديشه پوچ.

kuponki

: كوپن.

kuppi

: ناو.

kura

: گل , لجن , گل الود كردن , تيره كردن , افترا.

kuraattori

: كتابدار , موزه دار , نگهبان , متصدي.

kuri

: انضباط , انتظام , نظم , تاديب , ترتيب , تحت نظم و ترتيب در اوردن , تاديب كردن.

kurinpuute

: نرمي , ملا يمت , اسان گيري , ارفاق.

kuristaa

: گلوي كسي را فشردن , خفه كردن.

kuriton

: نا فرمان , سركش , رام نشدني , تعليم نا پذير, غيرقابل جلوگيري , كنترل ناپذير , غيرقابل نظارت, غيرقابل كنترل , غير قابل اداره , وحشي , لجام گسيخته, سركش , ياغي , متمرد , مضطرب , متلا طم.

kurittomuus

: نرمي , ملا يمت , اسان گيري , ارفاق.

kurja

: فقير , مسكين , بينوا , بي پول , مستمند , معدود , ناچيز , پست , نامرغوب , دون.

kurjuus

: بدبختي , بيچارگي , تهي دستي , نكبت , پستي.

kurki

: ماهيخوار بزرگ وابي رنگ , جرثقيل , باجرثقيل بلند كردن ياتكان دادن , درازكردن (گردن).

kurkottaminen

: رسيدن به , ناءل شدن به , كشش , حصول , رسايي , برد.

kurottaa

: رسيدن به , ناءل شدن به , كشش , حصول , رسايي , برد.

kursailematon

: شرم اور , گستاخ , نا نجيب , بي حيا, بي ادب , نا صحيح , بي جا , بي نزاكت, نازيبا , ناشايسته , بدمنظر , بعيد , بطور نازيبا, تبه كار , فاسد , خود سر - نامساعد , بدامد , نامناسب.

kurssi

: كلا س , دسته , طبقه , زمره , جور , نوع , طبقه بندي كردن , رده , هماموزگان , رسته , گروه, دوره , مسير , روش , جهت , جريان , درطي , درضمن , بخشي از غذا , اموزه , اموزگان , :دنبال كردن , بسرعت حركت دادن , چهار نعل رفتن.

kustannus

: هزينه , ارزش , ارزيدن.

kustantaa

: پرداختن , دادن , كار سازي داشتن , بجااوردن , انجام دادن , تلا في كردن , پول دادن , پرداخت , حقوق ماهيانه , اجرت , وابسته به پرداخت, چاپ كردن , طبع ونشر كردن , منتشر كردن, رفتار كردن , تلقي كردن , مورد عمل قرار دادن.

kustantaja

: ناشر.

kutakuinkin

: گرداگرد , دور , پيرامون , دراطراف , درحوالي , در هر سو , در نزديكي.

kuten

: چنانكه , بطوريكه , همچنانكه , هنگاميكه , چون , نظر باينكه , در نتيجه , بهمان اندازه , بعنوان مثال , مانند

kutistua

: قرارداد , منقبض كردن , منقبض شدن, چروك شدن , جمع شدن , كوچك شدن , عقب كشيدن , اب رفتن (پارچه) , شانه خالي كردن از.

kutistus

: انقباض , اختصار , ادغام , همكشيدن , ترنجيدن.

kutittaa

: غلغلك دادن , غلغلك , خاريدن.

kutka

: خارش , جرب , خارش كردن , خاريدن.

kutoa

: با هم بافتن , در هم بافتن , با هم اميختن , مشبك كردن, فرفره , چرخش (بدور خود) , چرخيدن , ريسيدن , رشتن , تنيدن , به درازاكشاندن , چرخاندن, بافتن , درست كردن , ساختن , بافت , بافندگي.

kutonen

: ششم , ششمين , يك ششم , شش يك , سدس , سادس.

kutsua

: ذكر كردن , اتخاذ سند كردن , گفتن, دعوت كردن , طلبيدن , خواندن , وعده گرفتن , مهمان كردن , وعده دادن, فراخواني , احضار , فراخواستن , فراخواندن , احضار قانوني كردن.

kutsua takaisin

: بياد اوردن , فراخواندن , معزول كردن.

kuu

: ماه , مهتاب , سرگردان بودن , اواره بودن , ماه زده شدن , ديوانه كردن , بيهوده وقت گذراندن.

kuudes

: ششم , ششمين , يك ششم , شش يك , سدس , سادس.

kuukausi

: ماه , ماه شمسي , ماه قمري , برج.

kuula

: گلوله , گوي , توپ بازي , مجلس رقص , رقص , ايام خوش , گلوله كردن , گرهك, گلوله , گلوله تفنگ.

kuulantynt

: پرتاب وزنه (در ورزش).

kuulla

: شنيدن , گوش كردن , گوش دادن به , پذيرفتن , استماع كردن , خبر داشتن , درك كردن , سعي كردن , اطاعت كردن.

kuulopuhe

: شايعه , شايعه گفتن و يا پخش كردن.

kuulua

: وابسته بودن , مربوط بودن , متعلق بودن , مناسب, مراجعه كردن , فرستادن , بازگشت دادن , رجوع كردن به , منتسب كردن , منسوب داشتن , عطف كردن به, باز گو كردن , گزارش دادن , شرح دادن , نقل كردن , گفتن, صدا , اوا , سالم , درست , بي عيب , استوار , بي خطر , دقيق , مفهوم , صدا دادن , بنظر رسيدن , بگوش خوردن , بصدا دراوردن , نواختن , زدن , بطور ژرف , كاملا , ژرفاسنجي كردن , گمانه زدن, دست زدن به , لمس كردن , پرماسيدن , زدن , رسيدن به , متاثر كردن , متاثر شدن , لمس دست زني , پرماس , حس لا مسه.

kuuluisa

: بلند اوازه , مشهور , معروف , نامي , عالي.

kuuluisuus

: شهرت , شخص نامدار, شهرت , نام , اوازه , مشهور كردن, اوازه , نام , شهرت , معروفيت , اشتهار , صيت , مشهور كردن, شهرت , اعتبار , ابرو , خوشنامي , اشتهار , اوازه.

kuulustella

: استنطاق كردن , تحقيق كردن , باز جويي كردن.

kuulustelu

: باز جويي.

kuuluva

: متعلقات , وابسته ها (بصورت جمع) , متعلقات واموال , دارايي.

kuuma

: گرم , حاد , تند , تيز , تابان , اتشين , تند مزاج , برانگيخته , بگرمي , داغ , داغ كردن يا شدن.

kuume

: تب , هيجان , تب دار كردن.

kuumentaa

: گرما , گرمي , حرارت , تندي , خشم , عصبانيت , اشتياق , وهله , نوبت , تحريك جنسي زنان , طلب شدن جانور , فحليت , گرم كردن , برانگيختن , بهيجان امدن.

kuumeta

: گرما , گرمي , حرارت , تندي , خشم , عصبانيت , اشتياق , وهله , نوبت , تحريك جنسي زنان , طلب شدن جانور , فحليت , گرم كردن , برانگيختن , بهيجان امدن.

kuumuus

: گرما , گرمي , حرارت , تندي , خشم , عصبانيت , اشتياق , وهله , نوبت , تحريك جنسي زنان , طلب شدن جانور , فحليت , گرم كردن , برانگيختن , بهيجان امدن, گرمي , حرارت , تعادل گرما , ملا يمت.

kuunnella

: عطف كردن , توجه كردن , مخفف تجارتي كلمه ء.آدوعرتءسعمعنت, توجه كردن , مواظبت كردن , گوش كردن (به) , رسيدگي كردن , حضور داشتن (در) , در ملا زمت كسي بودن , همراه بودن (با) , درپي چيزي بودن , از دنبال امدن , منتظرشدن , انتظار كشيدن , انتظار داشتن, اويختن , اويزان كردن , بدار اويختن , مصلوب شدن , چسبيدن به , متكي شدن بر , طرزاويختن , مفهوم , ترديد , تمايل , تعليق, شنيدن , گوش دادن , پذيرفتن , استماع كردن , پيروي كردن از , استماع.

kuuro

: كر , فاقد قوه شنوايي.

kuusi

: صنوبر , شاه درخت, شماره شش , شش , ششمين, اراسته , پاكيزه , قشنگ , انواع كاج ميلا د , صنوبر

kuusikko

: شش قلو , شش بخشي, نغمه شش سازه يا شش اوازه , شش بيت اخر غزل , شش گانه.

kuusikymment

: شماره شصت , شصت.

kuusitoista

: شانزده , شماره شانزده , شانزدهمين.

kuutio

: مكعب.

kuutos-

: ششم , ششمين , يك ششم , شش يك , سدس , سادس.

kuva

: شكل , رقم , پيكر, مجسمه , تمثال , شكل , پنداره , شمايل , تصوير , پندار , تصور , خيالي , منظر , مجسم كردن , خوب شرح دادن , مجسم ساختن, عكس , تصوير , مجسم كردن, پيش امدگي , پيش افكني , برامدگي , نقشه كشي , پرتاب , طرح , طرح ريزي , تجسم , پرتو افكني , نور افكني , اگرانديسمان , پروژه, انعكاس , باز تاب , انديشه , تفكر , پژواك.

kuvaaja

: نمودار , نمايش هندسي , نقشه هندسي , گرافيك , طرح خطي , هجاي كلمه , اشكال مختلف يك حرف , با گرافيك و طرح خطي ثبت كردن , با نمودار نشان دادن.

kuvailla

: شرح دادن , وصف كردن.

kuvaruutu

: نمايش , نمايش دادن , نماياندن, پرده , روي پرده افكندن , غربال , غربال كردن.

kuvastaa

: تصوير كشيدن , توصيف كردن , مجسم كردن, تحويل دادن , تسليم داشتن , دادن , منتقل كردن , اراءه دادن , ترجمه كردن , دراوردن, نمايش دادن , نماياندن , فهماندن , نمايندگي كردن , وانمود كردن , بيان كردن.

kuvaus (math.)

: نقشه , نقشه كشيدن , ترسيم كردن, نقشه برداري , نگاشت.

kuvaus

: زاب , شرح , وصف , توصيف , تشريح , تعريف.

kuvio

: شكل , رقم , پيكر, الگو , نقش, ريخت , شكل دادن, بافندگي , شالوده , بافته , پارچه منسوج , بافت , تاروپود , داراي بافت ويژه اي نمودن.

kuviointi

: بافندگي , شالوده , بافته , پارچه منسوج , بافت , تاروپود , داراي بافت ويژه اي نمودن.

kuvitella

: خيال بافي كردن , رويايي بودن , دررويا ديدن, خيال , وهم , تصور , قوه مخيله , هوس , تجملي , تفنني , علا قه داشتن به , تصور كردن, شكل , رقم , پيكر, مجسمه , تمثال , شكل , پنداره , شمايل , تصوير , پندار , تصور , خيالي , منظر , مجسم كردن , خوب شرح دادن , مجسم ساختن, تصور كردن , پنداشتن , فرض كردن , انگاشتن , حدس زدن , تفكر كردن, عكس , تصوير , مجسم كردن, نقشه كشيدن , طرح ريزي كردن , برجسته بودن , پيش افكندن , پيش افكند , پرتاب كردن , طرح , نقشه , پروژه, ديدن , مشاهده كردن , نگاه كردن , فهميدن , مقر يا حوزه اسقفي , بنگر, تجسم كردن , تصور كردن.

kuvitelma

: قوه مخيله , وهم , هوس , نقشه خيالي , وسواس , ميل , تمايل , فانتزي, افسانه , قصه , داستان , اختراع , جعل , خيال , وهم , دروغ , فريب , بهانه, ديد , بينايي , رويا , خيال , تصور , ديدن , يا نشان دادن (دررويا) , منظره , وحي , الهام , بصيرت.

kuvittaa

: توضيح دادن , بامثال روشن ساختن , شرح دادن , نشان دادن , مصور كردن , اراستن , مزين شدن.

kuvitteellinen

: جعلي , ساختگي , موهوم, ساختگي , افسانه اي.

kuvottava

: نفرت انگيز , بسيار بد , مكروه , كريه, منزجر كننده, كثيف , نامطبوع , زننده , تند و زننده , كريه, ترشيده , بو گرفته , باد خورده , فاسد , نامطبوع , متعفن, متنفر كننده , دافع , زننده , تنفراور.

kvantti

: درجه , پله , ذره.

kvartetti

: چهارقلو , چهاربخشي, قطعه موسيقي مخصوص چهارتن خواننده يا نوازنده , گروه چهارتني كه قطعه اي رابسرايند.

kvell

: راه رفتن , گام زدن , گردش كردن , پياده رفتن , گردش پياده , گردشگاه , پياده رو.

kvely

: راه رفتن , گام زدن , گردش كردن , پياده رفتن , گردش پياده , گردشگاه , پياده رو, پياده روي , قدم زدن.

kvintetti

: قطعه موسيقي مخصوص ساز و اواز پنج نفري , پنج نفري , پنجگانه.

kyb (informal)

: ده , شماره 01 , چندين , خيلي.

kyh t

: روش , سبك , طرز , اسلوب , مد , ساختن , درست كردن , بشكل در اوردن.

kyhent

: بي بهره كردن , محروم كردن , معزول كردن, فقير كردن , بي نيرو كردن , بي قوت كردن , بي خاصيت كردن.

kykenem tn

: عاجز , ناتوان.

kykenev

: توانا بودن , شايستگي داشتن , لايق بودن ,قابل بودن , مناسب بودن , اماده بودن , ارايش دادن , لباس پوشاندن , قادر بودن , قوي كردن, توانا , قابل , لا يق , با استعداد , صلا حيتدار , مستعد, قوي , پرزور , نيرومند.

kykenevyys

: قابليت , توانايي.

kyky

: توانايي , استطاعت, صلا حيت , شايستگي , كفايت , سررشته, تميز , فرق , امتياز , برتري , ترجيح , رجحان , تشخيص, عالي رتبه , عاليجناب , برامدگي , بزرگي , جاه , مقام , تعالي , بلندي , برجستگي, چيره دستي , ورزيدگي , تردستي , مهارت , استادي , زبر دستي , هنرمندي , كارداني , مهارت عملي داشتن , كاردان بودن , فهميدن, استعداد , نعمت خدا داده , درون داشت.

kyl

: شهرك , قصبه , شهر كوچك , قصبه حومه شهر , شهر, دهكده , روستا , ده , قريه.

kyl ilij

: مهمان , انگل , خارجي , مهمان كردن , مسكن گزيدن, ديدارگر , ديدن كننده , مهمان , عيادت كننده.

kylki

: پهلو , تهيگاه , طرف , جناح , از جناح حمله كردن , دركنار واقع شدن, طرف , سو , سمت , پهلو , جنب , طرفداري كردن از , در يكسو قرار دادن.

kyll

: بله , بلي , اري , بلي گفتن.

kyll inen

: پر , مملو , تمام , كامل, كاملا پر , لبريز , چاق , تكميل , انباشته.

kyll st

: خوب رنگ گرفتن , خوب نفوذ كردن , رسوخ كردن در , اغشتن , اشباع كردن , ملهم كردن, اشباع كردن.

kylliksi

: كافي , بس , باندازه ء كافي , نسبتا , انقدر , بقدركفايت , باندازه , بسنده, سريع تر , بلكه , بيشتر , تا يك اندازه , نسبتا , با ميل بيشتري , ترجيحا.

kyllisyys

: اشباع.

kylm

: سرما , سرماخوردگي , زكام , سردشدن يا كردن.

kylm nvreet

: سردكردن , خنك شدن , سرما , خنكي , چايمان , مايه دلسردي , نااميد , مايوس.

kylm pinen

: بي عصب , بي غيرت.

kylm pisyys

: حالت عمودي , اطمينان بخود , اعتماد بنفس.

kylm sota

: جنگ سرد , جنگ تبليغاتي ومطبوعاتي.

kylm verinen

: سرما , سرماخوردگي , زكام , سردشدن يا كردن, بي عاطفه , فاقد خوي انساني , غير انساني , نامردم, بيحس , بيحال , بي عاطفه , بي معني , بي فكر.

kylmet

: سردكردن , خنك شدن , سرما , خنكي , چايمان , مايه دلسردي , نااميد , مايوس.

kylmyys

: سردي.

kylpy

: شستشو , استحمام , شستشوكردن , ابتني كردن , حمام گرفتن , گرمابه , حمام فرنگي , وان.

kylpyamme

: وان حمام , جاي شستشوي بدن درحمام.

kyltymt n

: سير نشدني.

kylv

: منتشر كردن , اشاعه دادن , رساندن , پخش كردن (از راديو) , سخن پراكني, كارخانه , گياه , مستقر كردن , كاشتن, بذر , دانه , تخم , ذريه , اولا د , تخم اوري , تخم ريختن , كاشتن, صداي زمزمه يا اه , زمزمه يا خش خش كردن, ماده خوك جوان , شلخته وچاق.

kylvett

: شستشوكردن , استحمام كردن , شستشو , ابتني.

kymmenen

: ده , شماره 01 , چندين , خيلي.

kymmenes

: دهم , دهمين , ده يك , عشر , عشريه.

kymmenesosa

: دهدهي , رقم دهدهي , اعشاري.

kymmenj rjestelmn luku

: عدد دهدهي.

kymmenkantainen

: دهدهي , رقم دهدهي , اعشاري.

kymmenys

: دهدهي , رقم دهدهي , اعشاري.

kymppi (informal)

: ده , شماره 01 , چندين , خيلي.

kyn

: قلم , كلك , شيوه نگارش , خامه , نوشتن , اغل , حيوانات اغل , خانه ييلا قي , نوشتن , نگاشتن , بستن , درحبس انداختن, مداد , مداد رنگي , نقاشي مدادي , مداد ابرو , هر چيزي شبيه مداد , مدادي , بامدادكشيدن.

kynnys

: استانه , پايه , تير پايه , استانه در , گسله بستري , داراي استانه ياپايه نمودن, استانه , سرحد.

kynsi

: ناخن, ناخن , سم , چنگال , چنگ , ميخ , ميخ سرپهن , گل ميخ , با ميخ كوبيدن , با ميخ الصاق كردن , بدام انداختن , قاپيدن , زدن , كوبيدن , گرفتن.

kynt

: خيش , گاو اهن , شخم , ماشين برف پاك كن , شخم كردن , شيار كردن , شخم زدن , باسختي جلو رفتن , برف روفتن , خيش , گاو اهن , شخم , ماشين برف پاك كن , شخم كردن , شيار كردن , شخم زدن , باسختي جلو رفتن , برف روفتن (

kynttil

: شمع , شمع ساختن.

kyp

: كاربست پذير, اختصاص دادن , براي خود برداشتن , ضبط كردن , درخور , مناسب , مقتضي, شدني , عملي , امكان پذير , ميسر , ممكن , محتمل, شايسته , چنانكه شايد وبايد , مناسب , مربوط , بجا , بموقع , مطبوع, درخورد , مناسب , شايسته , فراخور , مقتضي.

kypr

: سكان , اهرم سكان , نظارت , اداره , زمام , اداره كردن , دسته, خود , كلا ه خود , كلا ه ايمني اتش نشانها وكارگران.

kyps

: , انجام شده , وقوع يافته, رسيده , پخته , جا افتاده , بالغ , چيدني , پراب.

kyr

: علف نيزار , علف بوريا , علف شبيه ني , سرازيري , سربالا يي , نشيب , خميدگي , خم , خم شده , منحني.

kyrp (vulg.)

: الت مردي , الت رجوليت , ذكر , كير.

kyseenalaistaa

: سوال , پرسش , استفهام , مسلله , موضوع , پرسيدن , تحقيق كردن , ترديد كردن در.

kyseinen

: مربوطه , بترتيب مخصوص خود , نسبي.

kyseiset

: مربوطه , بترتيب مخصوص خود , نسبي, گوناگون , مختلف , چندتا , چندين , جورواجو.

kysely

: پرس و جو , استفسار, تحقيق , خبر گيري , پرسش , بازجويي , رسيدگي , سلوال , استعلا م , جستار, تحقيق , رسيدگي, جستار , سوال.

kysy

: پرسيدن , جويا شدن , خواهش كردن , براي چيزي بي تاب شدن , طلبيدن , خواستن , دعوت كردن, جستار , سوال, سوال , پرسش , استفهام , مسلله , موضوع , پرسيدن , تحقيق كردن , ترديد كردن در.

kysymys

: سوال , پرسش , استفهام , مسلله , موضوع , پرسيدن , تحقيق كردن , ترديد كردن در.

kysynt (econ.)

: خواستارشدن , درخواست , مطالبه , طلب , تقاضا كردن , مطالبه كردن.

kysynt

: خواستارشدن , درخواست , مطالبه , طلب , تقاضا كردن , مطالبه كردن.

kyt nnllinen

: كاربست پذير, عملي , متناسب , اعمال كردني , قابل اجراء , قابل اطلا ق , مناسب , عملي , اعمال شدني, كابردي , عملي , بكار خور , اهل عمل.

kyt v

: راهرو , دالا ن , دهليز , راه سرپوشيده, سرسرا , تالا ر , اتاق بزرگ , دالا ن , عمارت, كريدور , تالا ر ورودي, گذر , عبور , حق عبور , پاساژ , اجازه عبور , سپري شدن , انقضاء , سفردريا , راهرو , گذرگاه , تصويب , قطعه , نقل قول , عبارت منتخبه از يك كتاب , رويداد , كاركردن مزاج

kytke

: بستن , وصل كردن, به برق وصل كردن , به پريز زدن, تركه , چوب زدن , سويچ برق , سويچ زدن , جريان را عوض كردن , تعويض, شيراب يا سويچ برق را بازكردن , بجريان انداختن , روشن كردن.

kytkent

: بستگي , اتصال, ارتباط , اتصال.

kytt (informal)

: پليس , پاسبان, مامور پليس , پاسبان.

kytt

: ارزومند چيزي بودن , اشتياق داشتن , مردد ودودل بودن, كمين كردن , در تكاپو بودن , دركمين شكار بودن , در انتظار فرصت بودن , دزدكي عمل كردن , در خفا انجام دادن, صبر كردن , چشم براه بودن , منتظر شدن , انتظار كشيدن , معطل شدن , پيشخدمتي كردن.

kytt

: بكار بردن , بكار زدن , استعمال كردن , اجرا كردن , اعمال كردن , متصل كردن , بهم بستن , درخواست كردن , شامل شدن , قابل اجرا بودن, استعمال كردن , بكار گماشتن , استخدام كردن , مشغول كردن , بكار گرفتن , شغل, گرفتار كردن , گير انداختن , وارد كردن , گرفتارشدن , در گير كردن يا شدن, بفعاليت واداشتن , بكار انداختن , گرداندن , اداره كردن , راه انداختن , داير بودن , عمل جراحي كردن, استعمال كردن , بكاربردن , مصرف كردن , بكارانداختن (.N)كاربرد , استعمال , مصرف , فايده , سودمندي , استفاده , تمرين , تكرار , ممارست, استفاده كردن از , مورد استفاده قرار دادن , بمصرف رساندن , بكار زدن.

kytt j

: كاربر , استفاده كننده.

kytt yty

: تبرءه كردن , روسفيد كردن , برطرف كردن , اداكردن , از عهده برامدن , انجام وظيفه كردن , پرداختن و تصفيه كردن(وام و ادعا) , اداي (دين) نمودن , براءت (ذمه) كردن, كنش ,فعل ,كردار ,حقيقت ,فرمان قانون ,اعلاميه , پيمان , سرگذشت , پرده نمابش(مثل پرده اول) , كنش كردن , كار كردن , رفتار كردن , اثر كردن , بازي كردن , نمايش دادن , تقليد كردن , مرتكب شدن , به كار انداختن, خرس , سلف فروشي سهام اوراق قرضه در بورس بقيمتي ارزانتر از قيمت واقعي , لقب روسيه ودولت شوروي , :بردن , حمل كردن , دربرداشتن , داشتن , زاييدن , ميوه دادن , تاب اوردن , تحمل كردن , مربوط بودن , رفتاركردن , سلوك كردن , حركت كردن , درست رفتار كردن , ادب نگاهداشتن, رقم نقلي, سازش كردن , جور بودن , تحمل كردن , دربرداشتن , حامل بودن , رفتار, تبعيد كردن , حمل , اخراج.

kytt ytymistapa

: رفتار , حركت , وضع , سلوك , اخلا ق, هدايت كردن , رفتار, رفتار , سلوك , وضع , حركت, اخلا ق , رفتار , سلوك , وضع.

kyttyr

: قوز , گوژ , كوهان , برامدگي گرد , پياده روي , قوز كردن , تروشرويي كردن , روي كول انداختن.

kyvykkyys

: توانايي , استطاعت, صلا حيت , شايستگي , كفايت , سررشته, چيره دستي , ورزيدگي , تردستي , مهارت , استادي , زبر دستي , هنرمندي , كارداني , مهارت عملي داشتن , كاردان بودن , فهميدن, استعداد , نعمت خدا داده , درون داشت.

kyy

: ماشين جمع , افعي , مار جعفري, افعي , تيره مار , تيرمار , ادم خاءن و بدنهاد , شرير.

kyyhky

: فاخته , قمري, كبوتر , محبوبه , دختر جوان , ترسو , ساده وگول خور.

kyyhkynen

: فاخته , قمري, كبوتر , محبوبه , دختر جوان , ترسو , ساده وگول خور.

kyynel

: (معمولا بصورت جمع) اشك , سرشك , گريه , : دراندن , گسيختن , گسستن , پارگي , چاك , پاره كردن , دريدن , چاك دادن.

kyyninen

: بدگمان نسبت به درستي ونيكوكاري بشر , غرغرو , عيبجو , كلبي, مربوط به انسان گريزي.

kyynrp

: ارنج , دسته صندلي , با ارنج زدن.

kyyti

: بلند كردن , سرقت كردن , بالا رفتن , مرتفع بنظرامدن , بلندي , بالا بري , يك وهله بلند كردن بار , دزدي , سرقت , ترقي , پيشرفت , ترفيع , اسانسور , بالا رو , جر ثقيل , بالا بر, سواري , گردش سواره , سوار شدن.

kyytiraha

: كرايه , كرايه مسافر , مسافر كرايه اي , خوراك , گذراندن , گذران كردن.

L

l

: نكن , مكن.

l hde

: خاستگاه , اصل بنياد , منشا , مبدا , سرچشمه , علت, منبع , وسيله, منبع , منشاء, بهار , چشمه , سرچشمه , فنر , انبرك , جست وخيز , حالت فنري , حالت ارتجاعي فنر , پريدن , جهش كردن , جهيدن , قابل ارتجاع بودن , حالت فنري داشتن , ظاهر شدن, سر چشمه , منبع.

l hell

: درباره , گرداگرد , پيرامون , دور تا دور , در اطراف , نزديك , قريب , در حدود , در باب , راجع به , در شرف , در صدد , با , نزد , در , بهر سو , تقريبا , بالا تر , فرمان عقب گرد, گرداگرد , دور , پيرامون , دراطراف , درحوالي , در هر سو , در نزديكي, نزديك , بستن, قريب الوقوع , حتمي, نزديك , تقريبا , قريب , صميمي , نزديك شدن.

l hes

: تقريبا , بطور نزديك, تقريبا , فريبا.

l hestymisyritys

: مشي , نزديك شدن, احساس كننده , ديده بان , سخن استمزاجي, سوراخ , شكاف , اغاز عمل , پيش در امد , افشا , كشف , مطرح كردن , باپيش در امداغاز كردن.

l hett

: هوا , هر چيز شبيه هوا(گاز , بخار) , باد , نسيم , جريان هوا , نفس , شهيق , استنشاق , نما , سيما , اوازه , اواز , اهنگ , بادخور كردن , اشكار كردن, پخش كردن , پخش شدن , رواج دادن, فرستادن , ارسال داشتن, فرا فرستادن , پراكندن , انتقال دادن , رساندن , عبور دادن , سرايت كردن.

l hetyssaarnaaja

: مبلغ مذهبي , وابسته به مبلغين , وابسته به هيلت اعزامي.

l hist

: محيط , اطراف , احاطه , دور و بر , پرگير, مجاورت , همسايگي.

l histll

: درباره , گرداگرد , پيرامون , دور تا دور , در اطراف , نزديك , قريب , در حدود , در باب , راجع به , در شرف , در صدد , با , نزد , در , بهر سو , تقريبا , بالا تر , فرمان عقب گرد, نزديك , تقريبا , قريب , صميمي , نزديك شدن.

l ht

: حركت , عزيمت , كوچ , مرگ , انحراف, رفتن , پيشرفت , وضع زمين , مسير , جريان , وضع جاده , زمين جاده , پهناي پله , گام , عزيمت , مشي زندگي , رايج , عازم , جاري , معمول , موجود.

l hte

: راهي شدن , روانه شدن , حركت كردن , رخت بربستن, اجازه , اذن , مرخصي , رخصت , باقي گذاردن , رها كردن , ول كردن , گذاشتن , دست كشيدن از , رهسپار شدن , عازم شدن , ترك كردن , : (لعاف) برگ دادن.

l hteetn (math.)

: تراكم نا پذير , فشار نا پذير , خلا صه نشدني , كوچك نشدني , غير قابل تلخيص , فشرده نشدني.

l htpiste

: تاخت و تاز , حمله , هجوم , اصابت , وهله , شروع.

l ikk

: لكه دار كردن يا شدن , لك , لكه , بدنامي , عيب , پاك شدگي, لك , نقطه , خال , لكه يا خال ميوه , ذره , لكه دار كردن , خالدار كردن, خال , نقطه , لك , موضع , بجا اوردن, لك , لكه , داغ , الودگي , الا يش , ننگ , لكه دار كردن , چرك كردن , زنگ زدن , رنگ شدن , رنگ پس دادن , زنگ زدگي.

l isk

: لكه دار كردن يا شدن , لك , لكه , بدنامي , عيب , پاك شدگي, لك , نقطه , خال , لكه يا خال ميوه , ذره , لكه دار كردن , خالدار كردن, لك , لكه , داغ , الودگي , الا يش , ننگ , لكه دار كردن , چرك كردن , زنگ زدن , رنگ شدن , رنگ پس دادن , زنگ زدگي.

l ke

: دارو , دوا زدن , دارو خوراندن , تخدير كردن, دارو , دوا , پزشكي , طب , علم طب, دارويي , وابسته به داروسازي , دارو.

l keannos

: خوراك دوا يا شربت , مقدار دوا , دوا دادن, حواله , برات , برات كشي , طرح , مسوده , پيش نويس , برگزيني , انتخاب , چرك نويس , طرح كردن , (انگليس) اماده كردن , از بشكه ريختن, .

l kri

: پزشك , دكتر , طبابت كردن , درجه دكتري دادن به, پزشك.

l ksytt

: سرزنش كردن, سرزنش كردن , گله كردن از , غرغركردن, ملا مت سخت , سخت ملا مت كردن, فك , ارواره , گيره , دم گيره , وراجي , تنگنا , هرزه درايي كردن , پرچانگي كردن, تازيانه , شلا ق , تازيانه زدن , زخم زبان زدن, تازيانه , شلا ق , تازيانه زدن , زخم زبان زدن, سخنراني , خطابه , كنفرانس , درس , سخنراني كردن , خطابه گفتن , نطق كردن, كهنه , لته , ژنده , لباس مندرس , كهنه شدن , بي مصرف شدن, گوشمالي , توبيخ كردن , ملا مت كردن , ملا مت , زخم زبان, تعرض كردن , با تعرض و نكوهش گفتن, سرزنش كردن , سرزنش و توبيخ رسمي , مجازات, سرزنش , نكوهش , ملا مت , توبيخ ملا يم, ادم بد دهان , زن غرولندو , سرزنش كردن , بدحرفي كردن , اوقات تلخي كردن (به) , چوبكاري كردن, شكست دادن , سخت زدن , بسختي تنبيه كردن , سرزنش كردن.

l mmitell

: قبل از بازي حركت كردن و خود را گرم نمودن , دست گرمي بازي كردن.

l mmitin

: چراغ خوراك پزي , بخاري , دستگاه توليد گرما , متصدي گرم كردن.

l mp

: دما , درجه حرارت, گرمي , حرارت , تعادل گرما , ملا يمت.

l mp-

: دمايي , گرمايي , حرارتي , گرم.

l mps teill

: بيرون دادن , خارج كردن , بيرون ريختن , انتشار نور منتشركردن.

l mps teily

: انتشار سهام دولتي و اوراق قرضه و اسكناس , نشر , بيرون دادن , صدور , خروج(طب)دفع مايعات.

l pi

: سرتاسر , ازاين سو بان سو , درميان , ازعرض , ازميان , ازوسط , ازاين طرف بان طرف, سوراخ , گودال , حفره , نقب , لا نه خرگوش و امثال ان , روزنه كندن , در لا نه كردن, ازميان , از طريق , بواسطه , در ظرف , سرتاسر, سراسر , تماما , از درون و بيرون , بكلي.

l pimitta

: قطر دايره , ضخامت , كلفتي.

l pist

: نفوذ كردن در , بداخل سرايت كردن , رخنه كردن.

l psytt

: باكف دست زدن , سيلي , تودهني , ضربت , ضربت سريع , صداي چلب چلوپ , سيلي زدن , تپانچه زدن , زدن.

l rptell

: گپ زدن , دوستانه حرف زدن , سخن دوستانه , درددل , گپ, تندتند حرف زدن , تند وناشمرده سخن گفتن , پچ پچ كردن , چهچه زدن (مثل بلبل), صحبت كردن , درد دل كردن, شايعات بي اساس , شايعات بي پرو پا , دري وري , اراجيف , بد گويي , سخن چيني , شايعات بي اساس دادن , دري وري گفتن يانوشتن , سخن چيني كردن , خبر كشي كردن, فك , ارواره , گيره , دم گيره , وراجي , تنگنا , هرزه درايي كردن , پرچانگي كردن.

l sn

: پيشكش , هديه , ره اورد , اهداء , پيشكشي , زمان حاضر , زمان حال , اكنون , موجود , اماده , مهيا , حاضر , معرفي كردن , اهداء كردن , اراءه دادن.

l snolo

: پيشگاه , پيش , درنظر مجسم كننده , وقوع وتكرار , حضور, نزديكي , مجاورت.

l tkk

: استخر , ابگير , حوض , بركه , چاله اب , كولا ب , اءتلا ف چند شركت با يك ديگر , اءتلا ف , عده كارمند اماده براي انجام امري , دسته زبده وكار ازموده , اءتلا ف كردن , سرمايه گذاري مشترك ومساوي كردن , شريك شدن , باهم اتحادكردن, گودال , چاله فاضل اب , دست انداز , مخلوط كردن , گل گرفتن , گل الود كردن.

l vist

: خليدن , سپوختن , سوراخ كردن (بانيزه وچيز نوك تيزي) , سفتن , فروكردن (نوك خنجر وغيره) , شكافتن , رسوخ كردن.

l yhk

: بوي بد , گند, بوي زننده , بوي بد, دود يا بوي قوي , بوي زننده , تعفن , گند, تعفن , گند , بوي بد دادن , بدبو كردن , تعفن داشتن , بد بودن.

l yhkt

: بخار , بخار دهان , بخار از دهان خارج كردن , متصاعد شدن , بوي بد دادن, تعفن , گند , بوي بد دادن , بدبو كردن , تعفن داشتن , بد بودن.

l yt odottamatta

: دست يافتن , رسيدن , ناءل شدن , موفق شدن , تمام كردن , بدست اوردن , بانتهارسيدن , زدن, پي بردن , دريافتن , يافتن , پيدا كردن , كشف كردن , مكشوف ساختن, زدن , ضربت زدن , خوردن به , بخاطر خطوركردن , سكه ضرب كردن , اعتصاب كردن , اصابت , اعتصاب كردن , اعتصاب , ضربه , برخورد.

laadinta

: تركيب , ساخت , انشاء , سرايش , قطعه هنري, پستايش , امادش , تهيه , تدارك , تهيه مقدمات , اقدام مقدماتي , اماده سازي , امادگي.

laadukas

: كيفيت , چوني.

laahata

: باطناب بدنبال كشيدن , پس مانده الياف كتان يا شاهدانه , طناب , زنجير , يدك كش , يدك كشي, بدنبال كشيدن , بدنبال حركت كردن , طفيلي بودن , دنباله دار بودن , دنباله داشتن , اثر پا باقي گذاردن , پيشقدم , پيشرو , دنباله.

laahustaa

: صداي خراش , خراش , فرسايش , ساييدن , كلش كلش كردن , بامشت حمله كردن , مشت خوردن.

laaja

: فراخ , پهناور , وسيع , فراوان , مفصل , پر , بيش از اندازه, پهن , عريض , گشاد , پهناور , زن هرزه, جامع , فرا گيرنده , وسيع , محيط , بسيط, پهن , عريض , گشاد , فراخ , وسيع , پهناور , زياد , پرت , كاملا باز , عمومي , نامحدود , وسيع.

laajakaista

: پهن باند.

laajennettavuus

: توسعه پذيري , قابليت تمديد.

laajennettu

: مطول , تمديد شده.

laajennus

: توسيع , تمديد , تعميم , تلفن فرعي.

laajentaa

: پهن كردن , وسيع كردن , منتشر كردن, بسط دادن , بسط يافتن , منبسط شدن, توسعه دادن , تمديد كردن , عموميت دادن.

laajentuminen

: بسط , انبساط.

laajuus

: پهنا , عرض , وسعت نظر, بعد, وسعت , اندازه, زيادي , بيكراني, بزرگي , اندازه , مقدار, حوزه , وسعت , نوسان نما, اندازه , قد , مقدار , قالب , سايز , ساختن يارده بندي كردن برحسب اندازه , چسب زني , اهارزدن , بر اورد كردن, پهناوري , وسعت , عظمت , بزرگي.

laakea

: تخت , پهن , مسطح, سطح , ميزان , تراز , هموار , تراز كردن, بشقاب , صفحه , اندودن.

laakeri

: طاقت , بردباري , وضع , رفتار , سلوك , جهت , نسبت, برگ بو , درخت غار , برگ غار كه نشان افتخاربوده است , بابرگ بويا برگ غاراراستن.

laakso

: دره , وادي , ميانكوه , گودي , شيار.

laama

: لا ما , شتر بي كوهان امريكاي جنوبي , پشم لا ما.

laari

: صندوقچه.

laasti

: ارد خشن , ملا ط رقيق , دوغاب , تفاله , بلغور , قطعات كوچك و نامنظم سنگ , دوغاب (بين اجرها) ريختن, هاون , هاون داروسازي , خمپاره , شفته , ساروج كردن , باخمپاره زدن, گچ , خمير مخصوص اندود ديوار و سقف , ديوار را با گچ و ساروج اندود كردن , گچ زدن , گچ ماليدن , ضماد انداختن , مشمع انداختن روي.

laatia

: همگرادني كردن, سرودن , ساختن , درست كردن , تصنيف كردن, تاسيس كردن , دايركردن , بنانهادن , برپاكردن , ساختن , برقراركردن , تصديق كردن , تصفيه كردن , كسي رابه مقامي گماردن , شهرت يامقامي كسب كردن, تركيب , ساخت , ساختمان ياحالت داستان ساختگي , در (تاتر)ارايش , گريم , تركيب كردن , درست كردن , جبران كردن , جعل كردن , گريم كردن , بزك , توالت, پستاكردن , مهيا ساختن , مجهز كردن , اماده شدن , ساختن, نوشتن , تاليف كردن , انشا كردن , تحرير كردن.

laatikoida

: جعبه , قوطي , صندوق , اطاقك , جاي ويژه , لژ , توگوشي , سيلي , بوكس , : مشت زدن , بوكس بازي كردن , سيلي زدن , درجعبه محصور كردن , احاطه كردن , درقاب يا چهار چوب گذاشتن.

laatu

: زينه , درجه , رتبه , پايه , ديپلم يا درجه تحصيل, درجه , نمره , درجه بندي كردن , نمره دادن, گونه , نوع , قسم , جور , جنس , گروه , دسته , كيفيت , جنسي ,(درمقابل پولي) , غيرنقدي , مهربان , مهرباني شفقت اميز , بامحبت, طبيعت , ذات , گوهر , ماهيت , خوي , افرينش , گونه , نوع , خاصيت , سرشت , خميره, خاصيت , ويژگي , ولك , دارايي, كيفيت , چوني, جور , قسم , نوع , گونه , طور , طبقه , رقم , جوركردن , سوا كردن , دسته دسته كردن , جور درامدن , پيوستن , دمساز شدن

ladata

: نيرودادن , قوت دادن(به) تشجيع كردن, بار , كوله بار , فشار , مسلوليت , بارالكتريكي , عمل پركردن تفنگ باگلوله , عملكرد ماشين يا دستگاه , بار كردن , پر كردن , گرانباركردن , سنگين كردن , فيلم (دردوربين) گذاشتن , بار گيري شدن , بار زدن , تفنگ يا سلا حي را پر كردن.

ladonta

: تركيب , ساخت , انشاء , سرايش , قطعه هنري, پشته سازي.

laguuni

: تالا ب , مرداب.

lahdeke

: خليج كوچك , خور , پناهگاه ساحلي دامنه كوه , :(z.e.) يارو , شخص , ادم.

lahja

: اعطا , موهبت, بخشش , پيشكشي , پيشكش , نعمت , موهبت , استعداد , پيشكش كردن (به) , بخشيدن (به) , هديه دادن , داراي استعداد كردن , ره اورد , هديه, پيشكش , هديه , ره اورد , اهداء , پيشكشي , زمان حاضر , زمان حال , اكنون , موجود , اماده , مهيا , حاضر , معرفي كردن , اهداء كردن , اراءه دادن, استعداد , نعمت خدا داده , درون داشت.

lahjakas

: استعداد , نعمت خدا داده , درون داشت.

lahjoittaa

: بخشيدن , ارزاني داشتن , اعانه دادن , شركت كردن در , همكاري وكمك كردن , هم بخشي كردن, بخشيدن , هبه كردن , هديه دادن , اهداء كردن, بخشيدن (به) , اعطا كردن(به) , دارا , چيزي راوقف كردن , وقف كردن , موهبت بخشيدن به, بخشش , پيشكشي , پيشكش , نعمت , موهبت , استعداد , پيشكش كردن (به) , بخشيدن (به) , هديه دادن , داراي استعداد كردن , ره اورد , هديه, پيشكش , هديه , ره اورد , اهداء , پيشكشي , زمان حاضر , زمان حال , اكنون , موجود , اماده , مهيا , حاضر , معرفي كردن , اهداء كردن , اراءه دادن.

lahjoitus

: سهم , اعانه , هم بخشي , همكاري وكمك, دهش , اهداء.

lahjonta

: رشاء , ارتشاء , رشوه خواري , پاره ستاني , رشوه.

lahjus

: رشوه دادن , تطميع كردن , رشوه , بدكند.

laho

: روبانحطاط , منحط , روبفساد رونده, پوسيدگي , فساد , زوال , خرابي , تنزل , پوسيدن , فاسد شدن , تنزل كردن , منحط شدن , تباهي, پوسيدن , ضايع شدن , فاسد كردن, پوسيده , فاسد , خراب , زنگ زده , روبفساد.

lahota

: پوسيدگي , فساد , زوال , خرابي , تنزل , پوسيدن , فاسد شدن , تنزل كردن , منحط شدن , تباهي, پوسيدن , ضايع شدن , فاسد كردن.

lahti

: سرخ مايل به قرمز , كهير , خليج كوچك , عوعوكردن , زوزه كشيدن(سگ) , دفاع كردن درمقابل , عاجزكردن , اسب كهر, خليج , گرداب , هر چيز بلعنده و فرو برنده , جدايي , فاصله ز دوري , مفارقت, كشتار فجيع , قتل عام , خونريزي , ذبح , كشتار كردن.

laidun

: چراگاه , مرتع , گياه وعلق قصيل , چرانيدن , چريدن در , تغذيه كردن.

laiduntaa

: چراگاه , مرتع , گياه وعلق قصيل , چرانيدن , چريدن در , تغذيه كردن.

laiha

: پوستي , لا غر , پوست واستخوان, نازك , لا غر , باريك اندام , لا غر شدن وكردن, نازك , باريك , لا غر , نزار , كم چربي , كم پشت , رقيق , كم مايه , سبك , رقيق و ابكي , كم جمعيت , بطور رقيق , نازك كردن , كم كردن , رقيق كردن , لا غر كردن , نازك شدن , كم پشت كردن.

laihdutuskuuri

: پرهيز , رژيم گرفتن , شورا.

laiho

: دانه , جو , حبه , حبوبات , دان , تفاله حبوبات , يك گندم(مقياس وزن) معادل 8460/0گرم , خرده , ذره , رنگ , رگه , مشرب , خوي , حالت , بازو , شاخه , چنگال , دانه دانه كردن , جوانه زدن , دانه زدن , تراشيدن , پشم كندن , رگه , طبقه.

laihtua

: نازك , لا غر , باريك اندام , لا غر شدن وكردن.

laillinen

: قانوني , شرعي , مشروع , حقوقي, منظم , مرتب , باانضباط , گماشته , مصدر , خدمتكار بيمارستان.

laillistus

: قانوني كردن.

laimea

: ملا يم , شيرين و مطلوب , نجيب , ارام , بي مزه, كند , راكد , كودن , گرفته , متاثر , كند كردن, رام , اهلي , بيروح , بيمزه , خودماني , راه كردن, نازك , باريك , لا غر , نزار , كم چربي , كم پشت , رقيق , كم مايه , سبك , رقيق و ابكي , كم جمعيت , بطور رقيق , نازك كردن , كم كردن , رقيق كردن , لا غر كردن , نازك شدن , كم پشت كردن, ابي , ابدار , اشكبار , پر اب , ابكي , رقيق, سست , كم دوام , ضعيف , كم بنيه , كم زور , كم رو.

laimentaa

: جازن , قلا بي , زنازاده , حرامزاده , چيز تقلبي ساختن (مثل ريختن اب در شير), نم , رطوبت , دلمرده كردن , حالت خفقان پيدا كردن , مرطوب ساختن, مقام كسي را پايين بردن , پست كردن, رقيق كردن , ابكي كردن, كم كردن , كاستن (از) , تنزل دادن , فتح كردن , استحاله كردن , مطيع كردن, نازك , باريك , لا غر , نزار , كم چربي , كم پشت , رقيق , كم مايه , سبك , رقيق و ابكي , كم جمعيت , بطور رقيق , نازك كردن , كم كردن , رقيق كردن , لا غر كردن , نازك شدن , كم پشت كردن.

laimentamaton

: خالص , مخلوط نشده , بدون مواد خارجي.

laiminlyd

: قرار داد , قرار دادي, خراب شدن , تصوركردن , موفق نشدن, فروگذاري , فروگذار كردن , غفلت , اهمال , مسامحه , غفلت كردن.

laiminlynti

: ناديده گرفتن , اعتنا نكردن , عدم رعايت, فروگذاري , فروگذار كردن , غفلت , اهمال , مسامحه , غفلت كردن.

laina

: اعتبار , ابرو , ستون بستانكار , نسيه , اعتقاد كردن , درستون بستانكار وارد كردن , نسبت دادن, وام , قرض , قرضه , عاريه , واژه عاريه , عاريه دادن , قرض كردن.

lainata

: قرض گرفتن , وام گرفتن , اقتباس كردن, ذكر كردن , اتخاذ سند كردن , گفتن, عاريه دادن , قرض دادن , وام دادن , معطوف داشتن , متوجه كردن , متوجه شدن, وام , قرض , قرضه , عاريه , واژه عاريه , عاريه دادن , قرض كردن.

lainaus

: ذكر , نقل قول , احضار , احضار به بازپرسي , تقديرازخدمات , تقديررسمي, اعتبار , ابرو , ستون بستانكار , نسيه , اعتقاد كردن , درستون بستانكار وارد كردن , نسبت دادن, ذكر , اشاره , تذكر , ياداوري , نام بردن , ذكر كردن , اشاره كردن, نقل قول , بيان , ايراد , اقتباس , عبارت , مظنه, نقل كردن , مظنه دادن , نشان نقل قول.

lainausmerkki

: علا مت نقل قول (يعني اين علا ءم ' '), نقل كردن , مظنه دادن , نشان نقل قول.

lainkaan

: بهيچ وجه , ابدا.

lainoittaa

: ماليه , دارايي , علم دارايي , تهيه پول كردن , دركارهاي مالي داخل شدن, گرو , رهن , گرونامه , گروگذاشتن.

laipio

: سقف , پوشش يا اندود داخلي سقف , حد پرواز.

laiska

: بيكار , تنبل , بيهوده , بيخود , بي اساس , بي پروپا , وقت گذراندن , وقت تلف كردن , تنبل شدن, ناكنش ور , بي كاره , غير فعال , سست , بي حال , بي اثر , تنبل , بي جنبش , خنثي , كساد, سست , تنبل, تنبل , درخورد تنبلي , كند , بطي ء , كندرو , باكندي حركت كردن , سست بودن, بي حركت , بي مصرف , مهمل , بي نفع , بي سود, تنبل , سست , كاهل , ديرپاي , عقب افتاده , بي حال, اهسته , كند , تدريجي , كودن , تنبل , يواش , اهسته كردن ياشدن, گرانجان , تنبل , لش , كند , بطي , اهسته رو , كساد.

laiskuus

: گيجي , سستي , رخوت , حالت خطلسه, تنبلي , سستي , بيكاري , كاهلي , تنبل , تنبل بودن.

laita

: لبه , كنار , حاشيه , پركردن, لبه, لب , لبه , كنار , طاقت , سخن , بيان , لبي , با لب لمس كردن, لبه , ديواره , قاب عينك , دوره دار كردن , زهوارگذاشتن , لبه داريا حاشيه داركردن.

laite

: اسباب , الت , دستگاه , لوازم , ماشين , جهاز, دستگاه , اسباب, الت كوچك , مكانيكي , جزء (اجزاء) , ابزار , اسباب , انبر, الت , اسباب , ادوات , وسيله , سند, ماشين.

laitettu

: گذاردن ,قراردادن ,به زور واداشتن ,عذاب دادن ,تقديم داشتن ,تعبير كردن ,بكار بردن ,منصوب كردن , ترغيب كردن ,استقرار ,پرتاب ,سعي ,ثابت.

laiton

: غير قانوني , نا مشروع , حرام , غيرمجاز.

laitos

: اداره گروه اموزشي , قسمت , شعبه , بخش, تاسيس , استقرار , تشكيل , بنا , برقراري , بنگاه , موسسه , دسته كاركنان , برپايي, نصب , تاسيسات, تاسيس قضايي , اصل حقوقي , بنگاه , موسسه , رسم معمول , عرف , نهاد.

laittaa

: سپرده , ته نشست , سپردن, ثبت كردن , داخل شدن, فرو كردن , نشاندن , فرو نشاندن , جادادن, الحاق كردن , در جوف چيزي گذاردن , جا دادن , داخل كردن , در ميان گذاشتن, معرفي كردن , نشان دادن , باب كردن , مرسوم كردن , اشنا كردن , مطرح كردن, خواباندن , دفن كردن , گذاردن , تخم گذاردن ,داستان منظوم , اهنگ ملودي , الحان , : غير متخصص , ناويژه كار , خارج از سلك روحانيت , غير روحاني, جا , محل , مرتبه , قرار دادن , گماردن, مطرح كردن , گذاردن , قراردادن , اقامه كردن , ژست گرفتن , وانمود شدن , قيافه گرفتن , وضع , حالت , ژست , قيافه گيري براي عكسبرداري ,سوال پيچ كردن باسلوال گير انداختن, ادعا , قرار دادن , ثابت كردن , فرض كردن , فرض, موقعيت , موضع , مرتبه , مقام , جايگاه, گذاردن ,قراردادن ,به زور واداشتن ,عذاب دادن ,تقديم داشتن ,تعبير كردن ,بكار بردن ,منصوب كردن , ترغيب كردن ,استقرار ,پرتاب ,سعي ,ثابت, واقع در , واقع شده , درمحلي گذاردن , جا گرفتن.

laittaa kasvamaan

: توسعه دادن , ايجاد كردن.

laittaa pakettiin

: جعبه , قوطي , صندوق , اطاقك , جاي ويژه , لژ , توگوشي , سيلي , بوكس , : مشت زدن , بوكس بازي كردن , سيلي زدن , درجعبه محصور كردن , احاطه كردن , درقاب يا چهار چوب گذاشتن, بسته , عدل بندي , قوطي , بسته بندي كردن.

laittaa roikkumaan

: درحال معلق ماندن , ماندن , به صحبت تلفني خاتمه دادن , زنگ زدن, اويزان شدن يا كردن , اندروابودن , معلق كردن , موقتا بيكار كردن , معوق گذاردن.

laittaa vaakatasoon

: گذاردن , ارميدن , دراز كشيدن , غنودن , سامان , اسودگي , استراحت.

laittaa viralta

: مانع شدن , بازداشتن , ممنوع كردن.

laittaa vuokralle

: كرايه , اجاره , مزد , اجرت , كرايه كردن , اجيركردن , كرايه دادن , اجاره , كرايه , اجاره نامه , اجاره دادن , كرايه كردن, اجاره , كرايه , مال الا جاره , منافع , اجاره كردن , كرايه كردن , اجاره دادن.

laitteisto

: تجهيزات, دنده , چرخ دنده , مجموع چرخهاي دنده دار , اسباب , لوازم , ادوات , افزار , الا ت , جامه , پوشش , دنده دار(يادندانه دار) كردن , اماده كاركردن , پوشانيدن.

laituri

: ستون , جرز , اسكله , موج شكن , پايه پل , لنگرگاه, اسكله , ديوار ساحلي, اسكله , جتي , بارانداز , لنگر گاه ساحل رودخانه با اسكله يا ديوار , محكم مهاركردن.

laiva

: كشتي , جهاز , كشتي هوايي , هواپيما , با كشتي حمل كردن , فرستادن , سوار كشتي شدن , سفينه , ناو, اوند , كشتي , مجرا , رگ , بشقاب , ظرف , هر نوع مجرا يا لوله.

laivamatka

: گذر , عبور , حق عبور , پاساژ , اجازه عبور , سپري شدن , انقضاء , سفردريا , راهرو , گذرگاه , تصويب , قطعه , نقل قول , عبارت منتخبه از يك كتاب , رويداد , كاركردن مزاج, گذر , عبور.

laivan kansi

: عرشه , عرشه كشتي , كف , سطح , :اراستن , زينت كردن , عرشه دار كردن , پوشاندن , يكدسته ورق.

laivasto

: ناوگان , عبور سريع , زود گذر , بادپا , بسرعت گذشتن , تندرفتن, ناوگان كوچك, نيروي دريايي , بحريه , ناوگان , كشتي جنگي.

laji

: نوع , قسم , جور , طبقه , دسته , راسته , جنس , طرز , طريقه, گونه , نوع , قسم , جور , جنس , گروه , دسته , كيفيت , جنسي ,(درمقابل پولي) , غيرنقدي , مهربان , مهرباني شفقت اميز , بامحبت, جور , قسم , نوع , گونه , طور , طبقه , رقم , جوركردن , سوا كردن , دسته دسته كردن , جور درامدن , پيوستن , دمساز شدن, نوع , گونه , قسم , بشر , انواع.

lajittelu

: عمل دسته بندي , طبقه بندي , رده بندي, مقابله , تطبيق , مقايسه , تطبيق دستخط ها.

lakastua

: محو كردن , محو شدن, پژوليدن , پژمرده كردن يا شدن , پلا سيده شدن.

lakata

: ايستادن , موقوف شدن , دست كشيدن , گرفتن , وقفه , ايست , توقف, لا ك والكل , رنگ لا كي , لا ك والكل زدن, خوك ابي , گوساله ماهي , مهر , نشان , تضمين , مهر كردن , صحه گذاشتن , مهر و موم كردن , بستن , درزگيري كردن, ايست , ايستادن , ايستاندن, لا ك الكل , لا ك الكل زدن به , جلا زدن به , جلا دادن , لعاب زدن به , داراي ظاهرخوب كردن , صيقلي كردن , جلا , صيقل.

laki

: قانون, نوك , قله , راس , كلا ه نوك تيز , منتها درجه , حداكثر , كاكل , فرق سر , دزديدن , تيز شدن , بصورت نوك تيز درامدن , به نقطه اوج رسيدن , نحيف شدن, قله , نوك , اوج , ذروه , اعلي درجه, سر , نوك , فرق , رو , قله , اوج , راس , روپوش , كروك , رويه , درجه يك فوقاني , كج كردن , سرازير شدن.

lakiasiakirja

: حكم , نوشته , ورقه , سند.

lakimies

: وكيل , مدعي , وكالت , نمايندگي , وكيل مدافع, وكيل دادگستري , مشاور حقوقي , قانون دان , فقيه , شارع , ملا , حقوقدان.

lakipiste

: اوج , ذروه , قله , منتها(درجه ء) , سر , مرتفعترين نقطه , بحران , نقطه ء كمال, نوك , سر , راس زاويه , تارك, نوك , قله , راس , كلا ه نوك تيز , منتها درجه , حداكثر , كاكل , فرق سر , دزديدن , تيز شدن , بصورت نوك تيز درامدن , به نقطه اوج رسيدن , نحيف شدن, راس , تارك.

lakitiede

: قانون.

lakka

: لا ك والكل , رنگ لا كي , لا ك والكل زدن, لا ك الكل , لا ك الكل زدن به , جلا زدن به , جلا دادن , لعاب زدن به , داراي ظاهرخوب كردن , صيقلي كردن , جلا , صيقل.

lakkautus

: برانداختگي , لغو , فسخ , الغا مجازات.

lakki

: طاق.

lakko

: زدن , ضربت زدن , خوردن به , بخاطر خطوركردن , سكه ضرب كردن , اعتصاب كردن , اصابت , اعتصاب كردن , اعتصاب , ضربه , برخورد.

lakkolainen

: زننده , ساعت زنگي , اعتصاب كننده.

lakoninen

: كم حرف , مختصر گو , كوتاه , موجز.

lakritsi

: شيرين بيان , مهك (گلابرا گليثيررهءزا).

lama

: تو رفتگي , گود شدگي , فرودافت , كسادي , تنزل , افسردگي , پريشاني, زمين باتلا قي , كاهش فعاليت , ركود , دوره رخوت , افت , ريزش , يكباره پايين امدن يا افتادن , يكباره فرو ريختن , سقوط كردن , خميده شدن.

lammas

: گوشت گوسفند (يك ساله وبيشتر) , گوسفند, گوسفند , چرم گوسفند , ادم ساده ومطيع.

lammikko

: تالا ب , درياچه , حوض درست كردن, استخر , ابگير , حوض , بركه , چاله اب , كولا ب , اءتلا ف چند شركت با يك ديگر , اءتلا ف , عده كارمند اماده براي انجام امري , دسته زبده وكار ازموده , اءتلا ف كردن , سرمايه گذاري مشترك ومساوي كردن , شريك شدن , باهم اتحادكردن, گودال , چاله فاضل اب , دست انداز , مخلوط كردن , گل گرفتن , گل الود كردن.

lampi

: تالا ب , درياچه , حوض درست كردن, استخر , ابگير , حوض , بركه , چاله اب , كولا ب , اءتلا ف چند شركت با يك ديگر , اءتلا ف , عده كارمند اماده براي انجام امري , دسته زبده وكار ازموده , اءتلا ف كردن , سرمايه گذاري مشترك ومساوي كردن , شريك شدن , باهم اتحادكردن.

lamppu

: لا مپ چراغ برق , پياز گل , هر نوع برامدگي ياتورم شبيه پياز, جراغ , لا مپ, فروغ , روشنايي , نور , اتش , كبريت , لحاظ , جنبه , اشكار كردن , اتش زدن , مشتعل شدن , ضعيف , خفيف , اهسته ,اندك ,اسان ,كم قيمت ,قليل ,مختصر ,فرار ,هوس اميز ,وارسته ,بي عفت ,هوس باز ,خل ,سرگرم كننده ,غيرجدي ,باررا سبك كردن ,تخفيف دادن ,فرودامدن ,واقع شدن ,وفوع يافتن ,سر رسيدن ,رخ دادن, چراغ برق , لا مپ برق.

langennut

: افتاده.

langeta

: لغزيدن , سكندري خوردن , سهو كردن , تلوتلوخوردن , لكنت داشتن , اتفاقابرخوردن به.

lanka

: زه , زهي , نخ , ريسمان , رشته , سيم , رديف , سلسله , قطار , نخ كردن (باسوزن و غيره) , زه انداختن به , كشيدن , :ريش ريش , نخ مانند , ريشه اي , چسبناك , دراز , به نخ كشيدن (مثل دانه هاي تسبيح) , بصف كردن , زه داركردن, نخ , رگه , نخ كردن , بند كشيدن.

lankeava

: شايع , روي داد , واقعه , حادثه , ضمني , حتمي وابسته , تابع.

lankku

: تخته , تابلو, قطعه , قسمت , واحد , قسمتي از برنامه , تخته , تخته ميز و پيشخوان مهمانخانه , تخته پوش كردن , تخته تخته كردن

lannistaa

: دلسرد كردن , بي جرات ساختن , سست كردن, دلسرد كردن , نوميد كردن, مطيع كردن , مقهور ساختن , رام كردن, موقوف كردن.

lannistua

: تسليم شدن, منصرف شدن , ول كردن , ترك كردن , تسليم كردن , دست برداشتن از, ثمر دادن , واگذاركردن , ارزاني داشتن , بازده , محصول , حاصل , تسليم كردن يا شدن.

lannoittaa

: غني كردن , پرمايه كردن , توانگركردن, بارور كردن , حاصلخيز كردن , لقاح كردن , كود دادن.

lanta

: كود , مدفوع حيوانات (مثل گاو واسب) , پشكل , كود دادن , سرگين, كود دادن , كود كشاورزي.

lantaani

: لا , نت ششم كليد دياتونيك.

lantio

: كفل , قسمت ميان ران وتهيگاه , مفصل ران , جستن , پريدن , لي لي كردن , سهو كردن, لگن خاصره , حفره لگن خاصره , لگنچه كليوي

lantti

: سكه , سكه زدن , اختراع وابداع كردن.

lanttu

: نوعي كلم, اهل سوءد.

lape

: تخت , پهن , مسطح, شيب دار , زمين سراشيب , شيب , سرازيري , سربالا يي , كجي , انحراف , سراشيب كردن , سرازير شدن.

lapio

: خاك انداز , بيل , پارو , كج بيل , بيلچه , بيل زدن , با بيل كندن , انداختن, بيل , بيلچه , خال پيك , خال دل سياه , بيل زدن , با بيل كندن , بابيل برگرداندن.

lappi

: لا پلند , ناحيه شمال سوءد ونروژ وفنلا ند وشوروي كه محل سكونت اقوام لا پ ميباشد.

lapsellinen

: ساده و بي تكلف , بي ريا , ساده , بي تجربه , خام, ساده و بي تكلف , بي ريا , ساده , بي تجربه , خام.

lapsenlapsi

: نوه.

lapsi

: بچه , كودك , طفل , فرزند, زاده , تخم , فرزند , حيوان نوزاد , جوان , گروه , گوشت سرخ كرده , برياني , سرخ كردن , روي اتش پختن , تهييج , سوزاندن, كودك , بچه , طفل , بچه كمتر از هفت سال, بزغاله , چرم بزغاله , كودك , بچه , كوچولو , دست انداختن , مسخره كردن, كمتر , كوچكتر , پايين رتبه , خردسال , اصغر , شخص نابالغ , محزون , رشته فرعي , كهاد , صغري , در رشته ثانوي يا فرعي تحصيل كردن , كماد, جوجه اشيانه , بچه پرندگان , اشيان گيري, منگنه , فندق شكن , قند شكن گاز انبري, تراشنده , صورت تراش , سلماني , رنده, كوچك , بچگانه, سگ , ادم خام دست وبي تجربه , كودك, ادم خام دست , بچه شيطان وموذي , طفل, نو باوه , جوانك , پسر بچه , برگچه.

lapsus

: لغزش , اشتباه , غلط , سهو , خطا , عقيده نادرست , تقصير, اشتباه.

lapsuus

: بچگي , طفوليت , كودكي , خردي.

larva

: كرم , كرم حشره , نوزاد حشره , ليسه.

lasi

: شيشه , ابگينه , ليوان , گيلا س , جام , استكان , ايينه , شيشه دوربين , شيشه ذره بين , عدسي , شيشه الا ت , الت شيشه اي , عينك , شيشه گرفتن , عينك دار كردن , شيشه اي كردن , صيقلي كردن, قطعه , تكه , قاب شيشه , جام شيشه , داراي جام شيشه كردن

laskea

: حساب كردن, محاسبه كردن, شمار , شمردن, ارزيابي كردن , تقويم كردن , قيمت كردن , سنجيدن , شماره يا عدد , چيزي رامعين كردن, غروب كردن , غرق شدن , روي كاغذ امدن , پايين رفتن, شمردن , حساب پس دادن , روي چيزي حساب كردن , محسوب داشتن , گمان كردن, از كار كاردراوردن , در اثر زحمت وكار ايجاد كردن , حل كردن , تعبيه كردن , تدبير كردن , تمرين.

laskea leikki

: لطيفه , بذله , شوخي , بذله گويي , خوش طبعي , طعنه , گوشه , كنايه , عمل , كردار , طعنه زدن , تمسخر كردن , استهزاء كردن , ببازي گرفتن , شوخي كردن , مزاح گفتن, شوخي , لطيفه , بذله , شوخي كردن.

laskea vesille

: به اب انداختن كشتي , انداختن , پرت كردن , روانه كردن , مامور كردن , شروع كردن , اقدام كردن.

laskea yhteen

: افزودن , اضافه كردن.

laskelma

: محاسبه , محاسبات.

laskelmoitu

: با قصد قبلي , عمدي, از روي مطالعه , دانسته , عمدي , تعمدي , از پيش اماده شده.

laskelmoiva

: ترد , شكننده , بي دوام , زودشكن.

laskeminen

: ارزيابي.

laskenta

: حساب ديفزانسيل و انتگرال , جبر, محاسبه , محاسبات, محاسبه , محسبات , رشته كامپيوتر, ارزيابي.

laskento

: حساب ديفزانسيل و انتگرال , جبر.

lasketella

: اسكي , اسكي بازي كردن, مسابقه سرعت اسكي بازي.

laskin

: حسابگر , محاسب.

lasku

: نوك , منقار , نوعي شمشير پهن , نوك بنوك هم زدن (چون كبوتران) , لا يحه قانوني , قبض , صورتحساب , برات , سند , اسكناس , صورتحساب دادن, حواله يا برات كتبي غير مشروط, محاسبه , محاسبات, هبوط , نزول, نسب , نژاد , نزول , هبوط, اخطار , اگاه سازي.

laskukone

: حسابگر , محاسب.

laskuri

: انباشتگر, پيشخوان , بساط , شمارنده , ضربت متقابل , درجهت مخالف , در روبرو , معكوس , بالعكس , مقابله كردن , تلا في كردن , جواب دادن , معامله بمثل كردن با.

laskusilta

: پل متحرك , دريچه متحرك.

laskutus

: صدور صورتحساب.

laskuvarjo

: چتر نجات , پاراشوت , پاراشوت بكار بردن.

laskuvesi

: جزر ومد خفيف , جزر فرو كشنده , كمترين حد.

lasti

: جسم , جثه , لش , تنه , جسامت , حجم , اندازه , بصورت توده جمع كردن , انباشتن , توده , اكثريت, بار , وزن , گنجايش , طفل در رحم , بارمسلوليت , باركردن , تحميل كردن , سنگين بار كردن, بار , كوله بار , فشار , مسلوليت , بارالكتريكي , عمل پركردن تفنگ باگلوله , عملكرد ماشين يا دستگاه , بار كردن , پر كردن , گرانباركردن , سنگين كردن , فيلم (دردوربين) گذاشتن , بار گيري شدن , بار زدن , تفنگ يا سلا حي را پر كردن.

latauspuikko

: سنبه , ميل , سنبه تفنگ يا توپ , سيخ , خم شدني.

lateksi

: شيرابه , شيره گياهي , لا ستيك خام , بالا ستيك ساختن.

lato

: انبار غله , انبار كاه و جو و كنف وغيره , انباركردن , طويله.

latoa

: حروفچيني كردن.

lattia

: كف , اشكوب , طبقه.

lauantai

: روز شنبه.

lauhduttaa

: خنك , خنك كردن, اب دادن (فلز) , درست ساختن , درست خمير كردن , ملا يم كردن , معتدل كردن , ميزان كردن , مخلوط كردن , مزاج , حالت , خو , خلق , قلق , خشم , غضب.

laukaista

: تخليه , خالي كردن.

laukata

: يورتمه , يورتمه روي , بچه تاتي كن , يورتمه رفتن , صداي يورتمه رفتن اسب , كودك , عجوزه.

laukaus

: تير اندازي , گلوله , تير , زخم گلوله , تير رس, گلوله , تير , ساچمه , رسايي , پرتابه , تزريق , جرعه , يك گيلا س مشروب , فرصت , ضربت توپ بازي , منظره فيلمبرداري شده , عكس , رها شده , اصابت كرده , جوانه زده.

laulaa

: اواز , سرود , سرودن , تصنيف , اواز خواندن , سرود خواندن , سراييدن.

laulaja

: خواننده , اواز خوان , سراينده , نغمه سرا.

laulu

: سرود , نغمه , اواز , سرودروحاني , تصنيف , ترانه , شعر.

laulukirja

: كتاب سرود , اوازنامه.

laulurastas

: طرقه.

lause

: بند , ماده, عبارت, جمله , حكم , فتوي , راي , قضاوت , گفته , راي دادن , محكوم كردن, قضيه , برهان , مسلله , قاعده , نكره.

lauseke

: مبين , بيان.

lausunto

: اظهار , بيان , گفته , تقرير , اعلا ميه , شرح , توضيح.

lauta

: قطعه , قسمت , واحد , قسمتي از برنامه , تخته , تخته ميز و پيشخوان مهمانخانه , تخته پوش كردن , تخته تخته كردن

lautakunta

: تخته , تابلو.

lautanen

: بشقاب , صفحه , اندودن, نعلبكي , زير گلداني , بشقاب كوچك , در نعلبكي ريختن.

lautaverhous

: قاب چهارچوب , قابكاري , قاب سازي.

lautta

: گذرگاه , معبر , جسر , گذر دادن , ازيك طرف رودخانه بطرف ديگر عبور دادن, دسته الوار شناور بر اب , دگل , قايق مسطح الواري , با قايق الواري رفتن يافرستادن.

lavea

: پهن , عريض , گشاد , پهناور , زن هرزه, پهن , عريض , گشاد , فراخ , وسيع , پهناور , زياد , پرت , كاملا باز , عمومي , نامحدود , وسيع.

laventaa

: بسط دادن , بسط يافتن , منبسط شدن.

lehahtaa

: پاشيدن , جاري ساختن , تزريق كردن, پركردن , فرا گرفتن , پوشاندن , اشباع كردن.

lehdykk

: كتاب كوچك , كتابچه , دفترچه , رساله , جزوه, جزوه , رساله , كتاب كوچك صحافي نشده كه گاهي جلد كاغذي دارد, پوشه , لفاف (در كاغذ) , تاه كن, بروشور , برگچه , ورقه, جزوه , رساله چاپي.

lehm

: گاوماده , ماده گاو , ترساندن , تضعيف روحيه كردن.

lehti

: برگ, مجله , مخزن, ورق.

lehtikirjoitus

: شمردن , حساب كردن , محاسبه نمودن , حساب پس دادن , ذكر علت كردن , دليل موجه اقامه كردن, تخمين زدن , دانستن , نقل كردن(.N) حساب , صورت حساب , گزارش , بيان علت , سبب, جزوه , رساله چاپي, مدت , مرور , كشش , حد , وسعت , اندازه , داستان يانمايشنامه وياحوادث مسلسل , نشان , اثر , رد بپا , رشته , قطعه , مقاله , رساله , نشريه.

lehtisalaatti

: كاهو.

lehtori

: قاري كتاب مقدس در كليساي كاتوليك , مدرس, مدرس , تدريس كننده , سخنران, خواننده.

leidi

: بانو , خانم , زوجه , رءيسه خانه.

leija

: بادبادك كاغذهوايي (j.S.) غليوا , غليواج , زغن , ادم درنده خو , طفيلي , دغل باز , ادم متقلب , پرواز كردن , پرواز بلند , سفته بازي كردن.

leijona

: شير , هژبر , شير نر , برج اسد.

leijua

: جسم شناور بر روي اب , سوهان پهن , بستني مخلوط با شربت وغيره , شناور شدن , روي اب ايستادن , سوهان زدن, روي هوايا اب شناور ساختن , وزش نسيم , بهوا راندن , بحركت در اوردن.

leikata

: برش , موزني , پشم چيني , شانه فشنگ , گيره كاغذ , گيره ياپنس , چيدن , بغل گرفتن , محكم گرفتن, چيدن مو , چيدن پشم گوسفند وغيره , بريدن , شكاف دادن , قيچي كردن , اسباب برش قيچي , ماشين برش, برش , قاش , تكه , باريكه , باريك , گوه , سهم , قسمت , تيغه گوشت بري , قاش كردن , بريدن.

leikkaus

: تقاطع , چهار راه, اداره , گرداندن , عمل جراحي , عمل , گردش , وابسته به عمل, جراحي , اتاق جراحي , عمل جراحي , تشريح.

leikki

: بازي , مسابقه , سرگرمي , شكار , جانور شكاري , يك دور بازي , مسابقه هاي ورزشي , شوخي , دست انداختن , تفريح كردن , اهل حال , سرحال, بازي , نواختن ساز و غيره , سرگرمي مخصوص , تفريح , بازي كردن , تفريح كردن , ساز زدن , الت موسيقي نواختن , زدن , رل بازي كردن , روي صحنه ء نمايش ظاهرشدن , نمايش , نمايشنامه.

leikkikentt

: زمين بازي , تفريحگاه.

leikkimaja

: محل باشگاه وانجمن , پانسيون عزبها.

leikkis

: سربهواه , اهل تفريح و بازي , بازيگوش , سرزنده و شوخ, سرگرم تفريح وورزش , ورزشي , تفريحي.

leikkuri

: برنده , الت تراش , نوعي كرجي , دندان پيش.

leima

: داغ , داغ ودرفش , نشان , انگ , نيمسوز , اتشپاره , جور , جنس , نوع , مارك , علا مت , رقم , لكه بدنامي , داغ كردن , داغ زدن , خاطرنشان كردن , لكه دار كردن, اثر , جاي مهر , گمان , عقيده , خيال , احساس , ادراك , خاطره , نشان گذاري , چاپ , طبع, ارزه , نمره , نشانه , نشان , علا مت , داغ , هدف , پايه , نقطه , درجه , مرز , حد , علا مت گذاشتن , توجه كردن, مهر , نشان , نقش , باسمه , چاپ , تمبر , پست , جنس ,نوع , پابزمين كوبيدن , مهر زدن , نشان دار كردن , كليشه زدن , نقش بستن , منقوش كردن , منگنه كردن , تمبرزدن , تمبر پست الصاق كردن.

leimahtaa

: شعله , زبانه اتش , الو , تب وتاب , شورعشق , شعله زدن , زبانه كشيدن , مشتعل شدن , تابش, روشنايي خيره كننده و نامنظم , زبانه كشي , شعله زني , شعله , چراغ يانشان دريايي , نمايش , خود نمايي , باشعله نامنظم سوختن , از جا در رفتن, اشتعال ناگهاني , غضب ناگهاني.

leimasin

: خوك ابي , گوساله ماهي , مهر, نشان , تضمين , مهر كردن , صحه گذاشتن , مهر و موم كردن , بستن , درزگيري كردن, مهر , نشان , نقش , باسمه , چاپ , تمبر , پست , جنس ,نوع , پابزمين كوبيدن , مهر زدن , نشان دار كردن , كليشه زدن , نقش بستن , منقوش كردن , منگنه كردن , تمبرزدن , تمبر پست الصاق كردن.

leimata

: برچسب , اتيكت , متمم سند يا نوشته , تكه باريك , لقب , اصطلا ح خاص , برچسب زدن , طبقه بندي كردن, ارزه , نمره , نشانه , نشان , علا مت , داغ , هدف , پايه , نقطه , درجه , مرز , حد , علا مت گذاشتن , توجه كردن, مهر , نشان , نقش , باسمه , چاپ , تمبر , پست , جنس ,نوع , پابزمين كوبيدن , مهر زدن , نشان دار كردن , كليشه زدن , نقش بستن , منقوش كردن , منگنه كردن , تمبرزدن , تمبر پست الصاق كردن, معتبرساختن , قانوني كردن , قانوني شناختن , نافذ شمردن , تنفيذ كردن.

leip

: نان , قوت , نان زدن به, قرص نان , كله قند , تكه , وقت را بيهوده گذراندن , ولگردي كردن.

leipoa

: پختن , طبخ كردن.

leiri

: اردو , اردوگاه , لشكرگاه , منزل كردن , اردو زدن , چادر زدن

leivos

: كماج وكلوچه ومانند انها , شيريني پزي , شيريني.

lelu

: اسباب بازي , سرگرمي , بازيچه , عروسك , بازي كردن , وررفتن.

lemahdus

: روي هوايا اب شناور ساختن , وزش نسيم , بهوا راندن , بحركت در اوردن.

lemahtaa

: روي هوايا اب شناور ساختن , وزش نسيم , بهوا راندن , بحركت در اوردن.

lemma

: مقدمه موضوع , صغراي قياس منطقي , كبراي قياس منطقي , اصل موضوع.

lempe

: نجيب , با تربيت , ملا يم , ارام , لطيف , مهربان , اهسته , ملا يم كردن , رام كردن , ارام كردن, ملا يم , سست , مهربان , معتدل.

lempi-

: مطلوب , برگزيده , مخصوص , سوگلي , محبوب.

lempi

: مهر , عشق , محبت , معشوقه , دوست داشتن , عشق داشتن , عاشق بودن, اشتياق وعلا قه شديد , احساسات تند وشديد , تعصب شديد , اغراض نفساني , هواي نفس.

lempinimi

: كنيه , نام خودماني , كنيه دادن , ملقب كردن.

lemu

: بوي بد , گند, بوي زننده , بوي بد, بخار , بخار دهان , بخار از دهان خارج كردن , متصاعد شدن , بوي بد دادن, دود يا بوي قوي , بوي زننده , تعفن , گند, تعفن , گند , بوي بد دادن , بدبو كردن , تعفن داشتن , بد بودن.

lemuta

: بخار , بخار دهان , بخار از دهان خارج كردن , متصاعد شدن , بوي بد دادن, تعفن , گند , بوي بد دادن , بدبو كردن , تعفن داشتن , بد بودن.

lenkki

: سوسيس , سوسيگ , روده محتوي گوشت چرخ شده.

lenkkimakkara

: سوسيس , سوسيگ , روده محتوي گوشت چرخ شده.

lennell ympriins

: صداي جيغ , جيغ , صداي زير , صداي ني انبان , صداي گردباد , بسرعت باد فرار كردن, چرخانيدن , چرخش , چرخيدن , گردش سريع , حركت گردابي.

lennell

: صداي جيغ , جيغ , صداي زير , صداي ني انبان , صداي گردباد , بسرعت باد فرار كردن, چرخانيدن , چرخش , چرخيدن , گردش سريع , حركت گردابي.

lenntin

: تلگراف , دستگاه تلگراف , مخابره تلگرافي.

lent

: مگس , حشره پردار , پرواز , پرش , پراندن ,پرواز دادن , بهوافرستادن , افراشتن , زدن , گريختن از , فرار كردن از , دراهتراز بودن , پرواز كردن , : تيز هوش , چابك وزرنگ.

lentj

: رهبر , ليدر , خلبان هواپيما , راننده كشتي , اسباب تنظيم وميزان كردن چيزي , پيلوت , چراغ راهنما , رهبري كردن , خلباني كردن , راندن , ازمايشي.

lento-

: انتن هوايي راديو , هوايي, مربوط به پرواز يا هواپيما.

lento

: گريز , پرواز , مهاجرت (مرغان يا حشرات) , عزيمت , گريز ,پرواز كردن , فراركردن , كوچ كردن , يك رشته پلكان , سلسله.

lentokentt

: فرودگاه.

lentokone-

: مربوط به پرواز يا هواپيما.

lentokone

: هواپيما , طياره, هواپيما, هواپيما , رنده كردن , با رنده صاف كردن , صاف كردن , پرواز , جهش شبيه پرواز , سطح تراز , هموار , صاف , مسطح.

lentorata

: خط سير , گذرگاه.

lentotukialus

: ناو هواپيمابر, برنامه , حامل ميكرب , دستگاه كارير , حامل.

lepakko

: چوب , چماق , عصا , چوكان زدن , خشت , گل اماده براي كوزه گري , لعاب مخصوص ظروف سفالي , چشمك زدن , مژگان راتكان دادن , بال بال زدن , چوگان , چوگاندار , نيمه ياپاره اجر , ضربت , چوگان زدن , خفاش

lepo

: اسايش , استراحت , محل استراحت , اسودن , استراحت كردن , ارميدن , تجديد قوا , كردن , تكيه دادن , متكي بودن به , الباقي , نتيجه , بقايا , سايرين , ديگران , باقيمانده.

lepp

: توسه , راز دار , توسكا.

lepp kerttu

: پينه دوز.

lepytt

: ارام كردن , ساكت كردن , تسكين دادن , فرونشاندن , خواباندن , خشنود ساختن.