فرهنگ لغت ايتاليايي به فارسي

مشخصات كتاب

سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1390

عنوان و نام پديدآور:فرهنگ لغت ايتاليايي به فارسي/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان

مشخصات نشر:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان 1390.

مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه

موضوع : فارسي -- واژه نامه ها -- چندزبانه.

موضوع : ايتاليايي -- مكالمه و جمله سازي -- چندزبانه.

موضوع : فارسي -- مكالمه و جمله سازي -- ايتاليايي

A

a

: اشاره , ايما , تذكر , چيز خيلي جزءي , اشاره كردن.

a bordo

: روي , توي , از روي , روي يا داخل (كشتي يا هواپيما).

a capo scoperto[adjective]

: سربرهنه , بدون كلا ه.

a chiocciola (ad es.

: scala a chiocciola) : حلزون وار.

a forma di bacca

: تماما گوشتي , داراي ميوه گوشتي , دانه دار , انگوري , توت مانند.

a lato(besides); (adverb)in seguito

: بعد , ديگر , اينده , پهلويي , جنبي , مجاور , نزديك ترين , پس ازان , سپس , بعد , جنب , كنار.

a letto

: در بستر , در رختخواب.

a profusione

: فراوان , بسيار , سرشار.

a spazioso

: وسيع , جادار.

abaco

: چرتكه , تخته روي سرستون [معماري] , گنجه ظرف , لوحه مربع موزاءيك سازي.

abate

: كشيش , راهب , ابه , پدر روحاني. , راهب بزرگ , رءيس راهبان.

abbaiare[verb]

: پوست درخت , عوعو , وغ وغ كردن , پوست كندن.

abbandonare (v.t.)

: ترك گقتن , واگذاركردن , تسليم شدن , رهاكردن , تبعيدكردن , واگذاري , رهاسازي , بي خيالي.

abbandono

: ترك گقتن , واگذاركردن , تسليم شدن , رهاكردن , تبعيدكردن , واگذاري , رهاسازي , بي خيالي. , ترك , رهاسازي , واگذاري , دل كندن.

abbandono(n.)[noun]

: ترك گقتن , واگذاركردن , تسليم شدن , رهاكردن , تبعيدكردن , واگذاري , رهاسازي , بي خيالي.

abbasso(adv -and- prep); piumino(noun)

: پر دراوردن جوجه پرندگان , پرهاي ريزي كه براي متكا بكار ميرود , كرك , كرك صورت پايين , سوي پايين , بطرف پايين , زير , بزير , دلتنگ , غمگين , پيش قسط.

abbattuto[adjective]

: دل افسردگي , غمگيني , سربزيري , ويراني.

abbazia

: قلمرو راهب , مقام رهبانيت , مقر راهبان دير. , دير , صومعه , خانقاه , كليسا , نام كليساي وست مينستر

abbecedario

: ابجداموز , ابجدخوان , مبتدي , ابتدايي.

abbigliamento

: لباس , پوشاك ويژه , كسوت , ظاهر , طرز , جامه پوشانيدن به , لباس پوشانيدن , طرز رفتار.

abbisognare(verb); bisogno

: نياز , لزوم , احتياج , نيازمندي , در احتياج داشتن , نيازمند بودن , نيازداشتن.

abbondante

: بسيار , فراوان , وافر.

abbondanza[adjective]

: فراوان , بسيار , سرشار.

abbondanza[noun]

: فراواني , وفور.

abbondare

: فراوان بودن , زياد بودن , وفور داشتن , تعيين حدود كردن , محدود كردن.

abbreviare

: كوتاه كردن , مختصركردن , خلا صه كردن. , كوتاه كردن , مختصر كردن.

abbreviazione

: كوتهسازي , مخفف , تلخيص , اختصار.

abdicare

: واگذار كردن , تفويض كردن , ترك گفتن , محروم كردن (ازارث) , كناره گيري كردن , استعفا دادن.

abdicazione

: استعفا , كناره گيري.

aberrante

: گمراه , منحرف , بيراه , نابجا , كجراه.

aberranza[noun]

: انحراف , گمراهي , ضلا لت , كجراهي.

aberrazione

: كجراهي , انحراف , (طب) عدم انطباق كانوني.

abile

: توانا بودن , شايستگي داشتن , لايق بودن ,قابل بودن , مناسب بودن , اماده بودن , ارايش دادن , لباس پوشاندن , قادر بودن , قوي كردن. , زبر دست , ماهر , استاد , مرد زبردست.

abile[adjective]

: اسان , باساني , باساني قابل اجرا , سهل الحصول.

abilita' abiogenesis abiogenesi

: توانايي , استطاعت.

abilitare[verb]

: لباس پوشيده , ملبس , شايستگي داشتن , مجهز كردن.

abilmente

: با توانايي , از روي لياقت.

abissale

: ژرف , گردابي , ناپيمودني.

abisso

: (ابيسم=) بسيار عميق , بي پايان , غوطه ورساختن , مغاك.

abisso[noun]

: شكاف , وقفه , (مج.) فرق بسيار , پرتگاه عظيم.

abitabile[adjective]

: قابل سكني.

abitabilit[noun]

: قابليت سكني.

abitante[noun]

: ساكن حابءتات محل سكونت , مسكن طبيعي , بوم , جاي اصلي.

abitazione

: منزل , مسكن , رحل اقامت افكندن , اشاره كردن , پيشگويي كردن , بودگاه , بودباش. , سكونت , اسكان , سكني , مستعمره , مسكن , منزل.

abito

: لباس , پوشاك ويژه , كسوت , ظاهر , طرز , جامه پوشانيدن به , لباس پوشانيدن , طرز رفتار.

abituale[adverb]

: معتاد , شخص داءم الخمر , عادي , هميشگي.

abituare

: عادت دادن , اشنا كردن , اشنا شدن , معتاد ساختن , معتاد شدن , عادت , خو گرفتن , انس گرفتن.

abituato

: خوگرفته , معتاد.

abitudine (fem)

: (.ن):عادت , خو , مشرب , ظاهر , جامه , لباس روحانيت , روش طرز رشد , رابطه , (vi-and-.vt):جامه پوشيدن , اراستن , معتاد كردن , زندگي كردن.

abitudine[noun]

: (.ن):عادت , خو , مشرب , ظاهر , جامه , لباس روحانيت , روش طرز رشد , رابطه , (vi-and-.vt):جامه پوشيدن , اراستن , معتاد كردن , زندگي كردن.

abiura

: پيمان شكني , عهد شكني , سوگند شكني , نقض عهد , ترك عقيده , ارتداد , انكار.

abiurare

: سوگند شكستن , نقض عهد كردن , براي هميشه ترك گفتن , مرتد شدن , رافضي شدن.

ablativo

: ازي , كاهنده , (د.) مفعول به , مفعول عنه , مفعول منه , صيغه الت , رافع , مربوط به مفعول به يا مفعول عنه.

ablazione

: ريشه كني , ساييدگي , قطع , (طب) قطع عضوي از بدن , (جغ.) فرساب.

abluzione

: شستشو , ابدست , غسل.

abnegazione

: چشم پوشي , كف نفس , انكار , رد , فداكاري.

abolire

: برانداختن , ازميان بردن , منسوخ كردن.

abolizione

: كاهش , تخطفيف , فروكش , جلوگيري , غصب. , برانداختگي , لغو , فسخ , الغا مجازات.

abolizionismo

: مخالفت با بردگي.

abominare

: ناپسند شمردن , مكروه دانستن , تنفر داشتن , نفرت كردن.

abominazione

: زشتي , پليدي , نفرت , كراهت , نجاست , عمل شنيع.

abominevole

: مكروه , زشت , ناپسند , منفور.

aborigeno

: بومي , اصلي , سكنه اوليه , اهل يك اب و خاك.

aborigeno[noun]

: بومي , ساكن اوليه , اهلي , قديم , گياه بومي.

abortire

: بچه انداختن , سقط كردن , نارس ماندن , ريشه نكردن , عقيم ماندن , بي نتيجه ماندن.

abortista

: كسي كه موجب سقط جنين ميشود , سقط جنين كننده.

abortivo

: مسقط , رشد نكرده , عقيم , بي ثمر , بي نتيجه.

abortivo[adjective]

: بچه انداز , سقط جنين كننده , سقط جنيني.

aborto

: سقط جنين , بچه اندازي , سقط نوزاد نارس يا رشد نكرده , عدم تكامل.

abracadabra

: طلسم , ورد , سخن نامفهوم.

abrasione

: خراش , سايش , ساييدگي.

abrasivo

: ساينده , تراشنده , سوزش اور , سايا.

abrasivo[noun]

: ساينده , سوزش اور.

abrogare

: منسوخ , از ميان برده , ملغي , ازميان بردن , باطل كردن , منسوخ كردن , لغو كردن.

abusare

: بد بكار بردن , بد استعمال كردن , سو استفاده كردن از ,ضايع كردن , بدرفتاري كردن نسبت به , تجاوز به حقوق كسي كردن , به زني تجاوز كردن , ننگين كردن.

abusare di[verb]

: بدبكار بردن , بد رفتاري , سوء استفاده.

acacia

: (گ.ش.) اقاقيا , اكاسيا , اكاكيا , درخت صمغ عربي.

acanto

: (گ.ش.) جنسي از فاميل اكانتاسه , كنگر.

accademia

: فرهنگستان , دانشگاه , اموزشگاه , مدرسه , مكتب , انجمن ادباء و علماء , انجمن دانش , اكادمي , نام باغي در نزديكي اتن كه افلا طون در ان تدريس ميكرده است(آثادعمي) , مكتب و روش تدريس افلا طوني.

accademicismo[noun]

: بطريق يا بروش اكادمي.

accademico

: مربوط به فرهنگستان ادبي يا انجمن علمي , عضو فرهنگستان , طرفدار حكمت و فلسفه افلا طون., عضو فرهنگستان , عضو انجمن دانش , عضو اكادمي.

accedere

: دست يافتن , رسيدن , راه يافتن , ناءل شدن , نزديك شدن , موافقت كردن , رضايت دادن , تن دردادن.

accelerando[verb]

: (مو.)اهسته اهسته اهنگ را تندتر كنيد , كم كم تند كنيد , بطورتدريجي تندتر.

accelerare

: شتاباندن , تسريع كردن , تند كردن , شتاب دادن , بر سرعت (چيزي) افزودن , تند شدن , تندتر شدن.

acceleratore

: شتاب دهنده , شتاباننده , تندكن , شتابنده.

accelerazione

: شتاب , افزايش سرعت , تسريع.

accelerometro

: شتاب سنج.

accennareccenno; alludere (verb)

: اشاره , ايما , تذكر , چيز خيلي جزءي , اشاره كردن.

accento

: (.ن) :تكيه ء صدا , علا مت تكيه ء صدا(بدين شكل ') , لهجه , طرز قراءت , تلفظ , قوت , تاكيد , تشديد , (در شعر) مد(مادد) , صدا يا اهنگ اكسان(فرانسه) , (.vt) :با تكيه تلفظ كردن , تكيه دادن , تاكيد كردن , اهميت دادن.

accentuare

: با تكيه تلفظ كردن , تكيه دادن , تاكيد كردن , اهميت دادن , برجسته نمودن.

accentuativa

: تكيه دار , لهجه اي , مربوط به تكيه ء صدا , داراي تاكيد , موكد , مشدد.

accessibile

: دستيابي پذير.

accessibilita/

: دستيابي پذيري.

accesso

: دسترس , دسترسي , راه , تقريب , اجازه دخول , راه دسترس , مدخل , وسيله حصول , افزايش , الحاق , اضافه , (طب) بروز مرض , حمله , اصابت , (حق.) دسترسي يا مجال مقاربت , (در مسيحيت) تقرب به خدا.

accessori

: لوازم., فرعي , هم دست.

accessori[noun]

: (درعكاسي) ثبوت , تثبيت , (بصورت جمع) حاشيه , ريشه , لوازم , فروع , اثاثه.

accessorio

: (حق.) معاون جرم , همدست.

accettabile

: پذيرا , پذيرفتني , پسنديده , قابل قبول , مقبول.

accettabilita/

: پذيرفتگي , قابليت پذيرش.

accettante

: پذيرنده.

accettare

: قبول شدن , پذيرفتن , پسنديدن , قبول كردن.

accettato

: پذيرفته , مقبول.

accettazione

: پذيرش , قبولي حواله , حواله ء قبول شده., پذيرش , قبول معني عرف , معني مصطلح.

acciaccatura

: (مو.) نت سريعي كه نيم پرده كوتاه تر ازنت اصلي است و قبل از نت اصلي نواخته ميشود.

accidentale

: تصادفي , اتفاقي , غير مترقبه , عرضي(ارازي) ضمني , عارضي , غير اساسي , پيش امدي.

acclamar

: تحسين , ادعا كردن , افرين گفتن , اعلا م كردن , جاركشيدن , ندا دادن , هلهله يا فرياد كردن كف زدن.

acclamazione

: افرين , تحسين , احسنت , تحسين و شادي , اخذ راي زباني.

acclimare

: خو دادن يا خو گرفتن(انسان) , خو گرفتن(جانور و گياه به اب و هواي جديد).

acclimatare

: (.وت: اثثلءماتءزع=) به اب و هواي جديد خو گرفتن , مانوس شدن.

acclimazione

: خو گرفتگي , سازش , (با اب هواي تازه).

accolito

: دستيار كشيش , معاون يا كمك , (نج.) ستاره ء تابع ستاره ء ديگري , ماه.

accollata

: سر بالا يي , فراز , سختي , مراسم اعطاي منصب شواليه يا سلحشوري و يا شهسواري , (مو.) خطاتصال , اكولا د , خط ابرو

accomodamento/alloggio[noun]

: همسازي , تطابق , جا , منزل , وسايل راحتي , تطبيق , موافقت , سازش با مقتضيات محيط , وام , كمك , مساعده.

accompagnamento[noun]

: همراهي , مشايعت , ضميمه , (مو.) ساز يا اواز همراهي كننده.

accompagnare

: همراهي كردن , همراه بودن(با) , سرگرم بودن (با) , مصاحبت كردن , ضميمه كردن , جفت كردن , توام كردن , (مو.) دم گرفتن , همراهي كردن , صدا يا ساز راجفت كردن(با).

accompagnatore

: همراهي كننده , (مو.) همراهي كننده با اواز يا سازي چون پيانو.

accompagnatrice[noun]

: شخصي كه همراه خانم هاي جوان ميرود , نگهبان ياملا زم خانم هاي جوان , نگهباني كردن , همراه دختران جوان رفتن (براي حفاظت انها) , اسكورت.

accordare

: (.vi -and-.vt) :جوركردن , وفق دادن , اشتي دادن , تصفيه كردن , اصلا ح كردن , موافقت كردن(با) , قبول كردن , (.ن) :سازگاري , موافقت , (مو.) توافق , هم اهنگي , دلخواه , طيب خاطر , (حق.) مصالحه , پيمان , قرار , پيمان غير رسمي بين المللي.

accozzaglia

: ازدحام , توده مردم پست.

accreditare

: اعتبارنامه دادن , استوارنامه دادن(به) , معتبر ساختن ,اختيار دادن , اطمينان كردن(به) , مورد اطمينان بودن يا شدن , برسميت شناختن(موسسات فرهنگي) , معتبر شناختن آثثرعتع با هم يكي شدن , تواما رشد كردن , فراهم كردن , فراهم شدن , متحد كردن , بهم افزودن يا چسبانيدن , (مج) مصنوعي , بهم پيوسته(گ.ش.) دوقلو , يكپارچه.

accumulare

: انباشتن , جمع شده , جمع شونده , اندوختن , رويهم انباشتن.

accumulativo

: جمع شونده.

accumulatore[noun]

: انباشتگر.

accumulazione

: جمع اوري , توده , ذخيره , انباشتگي.

accuratezza

: درستي , صحت , دقت.

accurato

: درست , دقيق.

accurato(as in accurate); grazioso(as in dainty); ordinato(as in tidy)[adjective]

: پاكيزه , تميز , شسته و رفته , مرتب , گاو.

accusa

: تهمت , افترا.

accusa[noun]

: (حق) تهمت , اتهام.

accusare

: متهم كردن , تهمت زدن.

accusativo

: (د.) حالت مفعولي , مفعول , اتهامي , رايي.

accusato

: متهم.

acefalo

: بي سر , حيوان راسته ء بي سران.

acerbita/

: ترشي , دبشي , درشتي , تندي.

acerbo[adjective]

: ترش , گس , دبش.

acervato

: انبوه شده , انباشته.

acetato

: نمك جوهر سركه , استات.

acetico

: جوهر سركه اي , سركه مانند , ترش.

acetificare

: ترش شدن , تبديل به سركه كردن.

acetificazione

: جوهر سركه سازي , ترش شدگي.

acetilene

: هيدروكربور اشباع نشده اي بفرمول.ص2ح2 آثعتيلءزع استيل شدن , داراي ريشه ء (3صح-) كردن.

acetone

: (S.) استون بفرمول.HC3HCOC3 , ترش , سركه اي.

acidificare

: اسيد كردن , ترش كردن , حامض كردن.

acidificazione

: اسيد سازي , ترشي , اسيد شدگي , تحميض.

acidimetro

: ترشي سنج , اسيد سنج.

acidita/

: حموضت , اسيديته , ترشي.

acido

: ترش , حامض , سركه مانند , داراي خاصيت اسيد , جوهر اسيد , (مج.) ترشرو , بداخلا ق , بدجنسي , جوهر , محك.

acido[adjective]

: تشكيل دهنده ء اسيد , اسيد دار , اسيدي.

acidulare

: ميخوش كردن , ترش كردن , (مج.) كج خلقي كردن.

acidulo

: ميخوش , ملس , (مج.) كج خلق.

acino

: (گ.ش.) دانه ء ريز (در توت و تمشك و غيره) , انگورك , دانه , حبه.

acme

: اوج , ذروه , قله , منتها(درجه ء) , سر , مرتفعترين نقطه , (طب) بحران , نقطه ء كمال.

acne

: جوش صورت و پوست , غرور جواني.

acqua

: اب , ابگونه , پيشاب , مايع , اب دادن.

acqua stagnante[noun]

: مرداب , باريكه اب , جاي دورافتاده.

acquazzone

: رگبار , درشت باران , دوش , باريدن , دوش گرفتن.

acquerello[noun]

: اب رنگ , بنگاب , نقاشي ابرنگ.

acquiescente

: خشنود , راضي , ساكت , راضي شونده.

acquiescenza

: رضايت , تن در دادن , موافقت.

acquirente[noun]

: خريدار.

acquisire

: بدست اوردن , حاصل كردن , اندوختن , پيداكردن.

acquisizione[noun]

: فراگيري , اكتساب , استفاده , (حق.) مالكيت.

acquisizioni

: فراگيري , تحصيل (هنر و فن) , فضيلت.

acquistabile

: بدست اوردني , يافتني , قابل حصول.

acquisto[noun]

: خريد , خريداري كردن.

acre

: فلفل دار , تند , تند وتيز , گرم , باروح.

acrimonia

: تندي , شدت , رنجش.

acro

: جريب فرنگي (برابر با 06534 پاي مربع و يا در حدود 7404 متر مربع) براي سنجش زمين , (م.م.) زمين.

acrobata

: بند باز يا اكروبات , (مج.) سياست باز.

acrobazie

: بند بازي.

acromatico

: بي رنگ , رنگ ناپذير , (مو.) بدون ترخيم , بدون نيم پرده ء ميان اهنگ.

acromatizzare

: رنگ ناپذير كردن , بي رنگ كردن.

acronimo[noun]

: سر نام.

acrostico

: جدول شعر كوتاهي كه حرف اول و وسط و اخر بندهاي ان با هم عبارتي را برساند , جابجاشونده , نامنظم , منكسر , توشيحي , موشح(به دءستءثه مراجعه شود).

acume

: تيز هوشي , تيز فهمي , فراست.

acuminato

: نوك تيز , نوك دار , با ذكاوت.

acustico

: صوتي.

acutamente[adverb]

: بزيركي , بحدت , بشدت.

acutezza

: تيز فهمي , تيز هوشي. , تيزي , زيركي , ذكاوت , (طب) حدت يا شدت(مرض).

acuto

: تيزرو , تيز , نوك تيز , (طب) حاد , بحراني , زيرك , تيزنظر , تند , شديد (مو.) تيز , زير , (سلسله ء اعصاب) حساس , (هن.) حاد , تيز(زاويه ء حاد , زاويه تند).

adagio

: مثل , امثال و حكم., (مو.رقص) اهسته و ملا يم , اجراي اهنگ باهستگي , (در بالت) رقص دو نفري كه زن روي پنجه ء پا ميرقصد و بكمك مرد اهسته بهوا ميپرد.

adamantino

: محكم , سخت , سخت و درخشان (مانند الماس).

adattabile

: قابل توافق , قابل جرح و تعديل , مناسب , سازوار.

adattabilita'

: سازگاري , قابليت توافق و سازش , سازواري.

adattamento

: سازواري , انطباق , توافق , سازش , مناسب , تطبيق , اقتباس آداپتعر سازوارگر , وفق دهنده , جرح و تعديل كننده.

adattare

: سازوار كردن , وفق دادن , موافق بودن , جور كردن , درست كردن , تعديل كردن.

addendo

: افزوده , مضاف.

addio

: خدا حافظ , خدانگهدار , بخدا سپرديم.

additivo

: (.ادج) :افزودني , افزاينده , (.ن) :(S.) ماده اي كه براي افزايش خواص ماده ء ديگري به ان اضافه شود.

addizione

: افزايش , اضافه , لقب , متمم اسم , اسم اضافي , ضميمه , (ر.) جمع (زدن) , (S.) تركيب چندماده با هم.

addome

: شكم , بطن.

addominale

: شكمي , بطني , وريدهاي شكمي , ماهيان بطني.

adduttore

: اقامه , اظهار , ايراد , اراءه , (تش) تمايل عضو بطرف محور , نزديك كننده.

adeguatezza

: كفايت.

adeguato

: (.ادج) :كافي , تكافو كننده , مناسب , لا يق , صلا حيت دار , بسنده , مساوي , رسا , (.ن) :متساوي بودن , مساوي ساختن , موثر بودن , شايسته بودن.

adenoide

: (.ادج) :(طب) شبيه غده , منسوب به بافت غده اي و لنفاوي , غده مانند , (.ن) :(طب) عظم لوزه ء حلقي , گرفتگي بيني.

aderente[noun]

: (گ.ش.) بهم چسبيده , تابع , پيرو , هواخواه , طرفدار.

aderenza

: چسبندگي , الصاق , هواخواهي , تبعيت , دوسيدگي , چسبندگي.

aderire

: چسبيدن , پيوستن , وفادار ماندن , هواخواه بودن , طرفدار بودن , وفا كردن , توافق داشتن , متفق بودن , جور بودن , (گ.ش.) بهم چسبيده بودن.

adesione

: چسبيدگي , الصاق , (مج.) طرفداري , رضايت , موافقت , (طب)اتصال و پيوستگي غير طبيعي سطوح در اماس , (گ.ش.)اميزش و بهم اميختگي طبيعي قسمتهاي مختلف , (حق.)الحاق , انضمام , قبول عضويت , همبستگي , توافق , الحاق دولتي به يك پيمان , كشش سطحي , دوسيدگي.

adesivo[noun]

: چسبنده , چسبيده , چسبدار.

adiabatico[adjective]

: (فيزيك) عايق گرما.

adiacente

: (نظ.) نزديك , مجاور , همسايه , همجوار , ديوار بديوار. , (ادجاثعنت=) (نظ.) نزديك , مجاور , همسايه , همجوار , ديوار بديوار.

adiacenza

: (ادجاثعنثع=) نزديكي , مجاورت , قرب جوار.

adiposo[adjective]

: چرب , پيه دار , پيه مانند , روغني شده.

affare[noun]

: سودا , معامله , داد و ستد , چانه زدن , قرارداد معامله , خريد ارزان (باا) , چانه زدن , قرارداد معامله بستن.

agenda

: دفتر روزنامه , دفتر ثبت وقايع روزانه.

agevolare

: اسان كردن , تسهيل كردن , كمك كردن.

aggettivale

: صفتي , وصفي.

aggettivo

: (د.) صفت , وصفي , (ك.) وابسته , تابع.

aggiornare

: بصورت امروزي در اوردن , جديد كردن.

aggiungere[verb]

: افزودن , اضافه كردن.

aggiuntivo

: اضافي.

agio(as in comfort) -and- sollievo(as in relief) -and- facilita\(as in facility) are nouns - alleviare -and- facilitare are verbs easel cavalletto[noun]

: اساني , سهولت , اسودگي , راحت كردن , سبك كردن , ازاد كردن.

aglio

: (گ.ش.) سير.

agopuntura[noun]

: طب سوزني , روش چيني بي حس سازي بوسيله ء فروكردن سوزن در بدن.

agrume[noun]

: (گ.ش.) مركبات , خانواده مركبات.

aguzzamento

: تيزي , عمل تيزكردن.

aia[noun]

: محوطه ء اطراف انبار , حياط انبار.

airhog ii vs. weljer

: پاييدن , ديدبان , پاسداري , كشيك , مدت كشيك , ساعت جيبي و مچي , ساعت , مراقبت كردن , مواظب بودن , بر كسي نظارت كردن , پاسداري كردن.

aiutante[noun]

: يار , هم دست , كمك , ياور.

aiutare[verb]

: كمك كردن , ياري كردن , مساعدت كردن (با) , همدستي كردن , مدد رساندن , بهتركردن چاره كردن , كمك , ياري , مساعدت , مدد , نوكر , مزدور.

aiuto

: كمك كردن , ياري كردن , مساعدت كردن (با) , همدستي كردن , مدد رساندن , بهتركردن چاره كردن , كمك , ياري , مساعدت , مدد , نوكر , مزدور.

alba[noun]

: فجر , سپيده دم , طلوع , اغاز , اغاز شدن. , طلوع افتاب , طلوع خورشيد , تيغ افتاب , مشرق.

alcalinizzare[verb]

: (S.) قليايي كردن.

alcalino[adjective]

: داراي خاصيت قليايي.

alcaloide[noun]

: شبيه قليا.

alcazar[noun]

: قصر , دژ.

alchemico[adjective]

: كيميايي., كيميايي.

alchimia[noun]

: علم كيميا , كيمياگري , تركيب فلزي با فلز پست تر.

alchimista[noun]

: كيمياگر , كيمياشناس.

alchimistico[adjective]

: كيمياگرانه.

alcione

: مرغ افسانه اي كه دريا را ارام ميكند , ايام خوب گذشته , روز ارام.

alcolico[adjective]

: الكلي , داراي الكل , معتاد بنوشيدن الكل.

alcolismo[noun]

: ميخوارگي , اعتياد به نوشيدن الكل , تاثير الكل در مزاج.

alcool[noun]

: الكل , هرنوع مشروبات الكلي.

alfabeto

: بي سواد , عامي , درس نخوانده.

algebra[noun]

: جبر , جبر و مقابله.

algebrico[adjective]

: جبري.

alibi[noun]

: (حق.) غيبت هنگام وقوع جرم , جاي ديگر , بهانه , عذر , بهانه اوردن , عذر خواستن.

alienabile[adjective]

: قابل انتقال , قابل فروش , انتقالي.

alienabilit[noun]

: قابليت نقل وانتقال مالكيت , بيگانه سازي.

alienare[verb]

: انتقال دادن , بيگانه كردن , منحرف كردن.

alienazione[noun]

: بيگانگي. , انتقال مالكيت , بيگانگي , بيزاري.

alieno[adjective]

: بيگانه , خارجي , (مج.) مخالف , مغاير , ناسازگار , غريبه بودن , ناسازگار بودن.

alifatico[adjective]

: (S.) چربي دار.

alimentare[adjective]

: غذايي , رزقي , دستگاه گوارش.

alla buona[adjective]

: خودماني وصميمانه , مثل خانه , زشت , فاقد جمال , بدگل.

alla sgherra

: كج , يك ور , بطوركج.

allargare[verb]

: پهن كردن , عريض كردن , گشاد كردن.

alleanza[noun]

: پيوستگي , اتحاد , وصلت , پيمان بين دول.

alleato[noun]

: پيوسته , متحد.

allegorico[adjective]

: مجازي , رمزي , كنايه اي , تمثيلي.

allegro[adjective]

: خوش , خوشحال , شاد , خوشوقت , خوشدل , خرسند , سعادتمند , راضي , سعيد , مبارك , فرخنده.

allegro[noun]

: باروح , نشاط انگيز , تند و باروح.

allergene[noun]

: ماده اي كه باعث حساسيت ميشود.

allergia[noun]

: حساسيت نسبت بچيزي.

all'estero

: پهن , گسترش يافته , وسيع , خارج , بيرون , خارج از كشور , بيگانه , ممالك بيگانه.

allevamento di conigli

: محل پرورش خرگوش اهلي , پرورش خرگوش.

alleviare[verb]

: سبك كردن , ارام كردن , كم كردن.

alligatore[noun]

: نهنگ , تمساح , ساخته شده از پوست تمساح.

allineamento[noun]

: هم ترازي.

allineare[verb]

: دريك رديف قرار گرفتن , بصف كردن , درصف امدن , رديف كردن.

allitterare[verb]

: چند كلمه ء نزديك بهم را با يك حرف اغاز كردن , اوردن كلمات با صداي مترادف

allitterazione[noun]

: اغاز چند كلمه پياپي با يك حرف متشابه الصورت.

alloggiare

: همساز , همساز كردن , جا دادن , منزل دادن , وفق دادن با , تطبيق نمودن , تصفيه كردن , اصلا ح كردن , اماده كردن(براي) , پول وام دادن(بكسي).

allusione

: اشاره , ايما , تذكر , چيز خيلي جزءي , اشاره كردن.

altalena

: اونگان شدن يا كردن , تاب خوردن , چرخيدن , تاب , نوسان , اهتزاز , اونگ , نوعي رقص واهنگ ان.

altezza

: بلندي , رفعت , ارتفاع , جاي مرتفع , اسمان , عرش , منتها درجه , تكبر , دربحبوحه , (درجمع) ارتفاعات , عظمت.

amaretto[noun]

: نان شيريني مركب از شكر و زرده تخم مرغ و بادام , نان بادامي , ماكاروني , ادم لوده و مسخره , ادم جلف و خود ساز.

ambientale[adjective]

: محيطي.

ambiente[noun]

: محيط , اطراف , احاطه , دور و بر , پرگير.

amici

: دوست , رفيق , يار , دوست كردن , ياري نمودن.

ammalato di nostalgia[adjective]

: دلتنگ , بيمار وطن , در فراق ميهن.

amore

: مهر , عشق , محبت , معشوقه , دوست داشتن , عشق داشتن , عاشق بودن.

amuleto -and- fascino(nouns); affascinare -and- incantare(to tame) are verbs charming affascinante[adjective]

: (.ن):افسون , طلسم , فريبندگي , دلربايي , سحر , (.vi -and-.vt): افسون كردن , مسحور كردن , فريفتن , شيفتن.

amuleto[noun]

: طلسم , دوا يا چيزي كه براي شكستن جادو و طلسم بكار ميرود.

anacronistico[adjective]

: نابهنگام , بيمورد(از نظر تاريخ وقوع).

analisi[noun]

: تحليل , كاوش.

analista[noun]

: استاد تجزيه , روانكاو , فرگشا.

analizzare[verb]

: تجزيه كردن , تحليل كردن , (مج.) موشكافي كردن , جداكردن , جزءيات را مطالعه كردن , پاره پاره كردن , تشريح كردن , (S.) با تجزيه ازمايش كردن , فرگشايي كردن.

analizzatore[noun]

: تحليل كننده.

anarchia[noun]

: بي قانوني , هرج و مرج , بي ترتيبي سياسي , بي نظمي , اغتشاش , خودسري مردم.

anarchico[adjective]

: هرج و مرج , مربوط به اشفتگي اوضاع.

anarchico[noun]

: هرج و مرج طلب , اشوب طلب.

anatema[noun]

: هرچيزي كه مورد لعن واقع شود , لعنت و تكفير , مرتد شناخته شده از طرف روحانيون.

anatomico[noun]

: تشريحي , وابسته به كالبد شناسي.

anatra[noun]

: اردك , مرغابي , اردك ماده , غوطه , غوض , زير اب رفتن , غوض كردن.

anca

: كفل , قسمت ميان ران وتهيگاه , مفصل ران , جستن , پريدن , لي لي كردن , سهو كردن.

andando[verb]

: رفتن , پيشرفت , وضع زمين , مسير , جريان , وضع جاده , زمين جاده , (معماري) پهناي پله , گام , (م.ل.) عزيمت , مشي زندگي , رايج , عازم , جاري , معمول , موجود.

andare (with particle)

: تحصيل شده , كسب كرده , بدست امده , فرزند , بدست اوردن , فراهم كردن , حاصل كردن , تحصيل كردن , تهيه كردن , فهميدن , رسيدن , عادت كردن , ربودن , فاءق امدن , زدن , (درمورد جانوران) زايش , تولد.

andare[verb]

: رفتن , روانه ساختن , رهسپار شدن , عزيمت كردن , گذشتن , عبور كردن , كاركردن , گشتن , رواج داشتن , تمام شدن , راه رفتن , نابود شدن , روي دادن , بران بودن , درصدد بودن , راهي شدن.

andato via[verb]

: (اسم مفعول فعل go).

andato[verb]

: بتونه سربي (براي نگاهداري قاب شيشه) , ميله سربي , بتونه سربي , امد , گذشته فعل امدن.

anguilla[noun]

: مارماهي.

anguria[noun]

: (گ.ش.) هندوانه

animella[noun]

: تيموس حيوانات جوان , دنبلا ن , لوزالمعده.

anno[noun]

: سال , سنه , سال نجومي.

annualmente[adverb]

: ساليانه , همه سال , سال بسال.

ano[noun]

: كفل , پشت , عقب هر چيزي , خصوصي , محرمانه.

anomalia

: نابه هنجاري , بي قاعدگي , وضع غير عادي , خاصيت غيرطبيعي.

anormale

: غير عادي , ناهنجار.

antiquato

: خيلي ظريف , از روي مهارت , عجيب و جالب.

anzi[adverb]

: نه , خير , راي منفي.

anziano

: ادم كار كشته كه چهار سال در نيروي دريايي كار كرده باشد , پير مرد , پير.

ape

: زنبورعسل , مگس انگبين , زنبور.

apertura

: رخنه , درز , دهنه , جاي باز , وقفه , اختلا ف زياد , شكافدار كردن.

apofonia[noun]

: تصريف كلمه , قلب حروف هجايي (با صدا)

apparecchiatura

: تجهيزات. , ماشين الا ت.

appello[noun]

: فرا خواندن , فرا خوان.

appoggiato

: داراي پشت , پشتي دار , پشت گرم.

appoggio

: كنار , طرف , مرز , حد , (در پل سازي)نيم پايه , پايه جناحي , پشت بند ديوار , بست ديوار , نزديكي , مجاورت , اتصال.

appropriare indebitamente[verb]

: اختلا س كردن.

appuntamento[noun]

: تعيين , انتصاب , قرار ملا قات , وعده ملا قات , كار , منصب , گماشت.

aprirsi

: خميازه , نگاه خيره با دهان باز , خلا ء , خميازه كشيدن , دهان را خيلي باز كردن , با شگفتي نگاه كردن , خيره نگاه كردن.

aquila

: عقاب , شاهين قره قوش.

aragosta[noun]

: (ج.ش.) خرچنگ دريايي , گوشت خرچنگ دريايي.

arcaico[adjective]

: كهنه , قديمي , غير مصطلح (بواسطه قدمت).

arcaismo[noun]

: كهنگي , قدمت , انشاء يا گفتار يااصطلا ح قديمي.

arcangelo[noun]

: فرشته ء مقرب , فرشته ء بزرگ.

arcano[adjective]

: (ارثانا=) محرمانه.

arcata; portico

: گذرگاه طاقدار , طاقهاي پشت سرهم.

arcidiacono[noun]

: معاون اسقف.

arcidiocesano[noun]

: وابسته بقلمرو اسقف اعظم.

arcidiocesi[noun]

: ناحيه ء كليسايي زير نفوذ اسقف اعظم , قلمرو مذهبي اسقف اعظم.

arciduca[noun]

: دوك بزرگ (لقب شاهزادگان اتريش).

arciduchessa[noun]

: دوشس بزرگ , همسر دوك اعظم.

arcivescovado[noun]

: مقام يا قلمرو اسقف.

arcivescovo[noun]

: اسقف اعظم , مطران.

arco; arcata[noun]

: (.n -and-.vt): كمان , طاق , قوس , بشكل قوس ياطاق دراوردن ,(.ادج): ناقلا , شيطان , موذي , رءيس , اصلي , (.پرعف -ارثه): پيشوندي بمعني' رءيس' و' كبير' و' بزرگ.'

arco[noun]

: كمان , قوس.

area di difesa

: (درفوتبال) چهاربازيكن خط دفاع كه در پشت خط حمله اند

argano (nautical term)[noun]

: چرخ طناب , چرخ لنگر دوار.

arguto[adjective]

: شوخ , لوس , اهل شوخي بيجا.

aria[noun]

: هوا , هر چيز شبيه هوا(گاز , بخار) , باد , نسيم , جريان هوا , نفس , شهيق , استنشاق , (مج.) نما , سيما , اوازه , اواز , اهنگ , بادخور كردن , اشكار كردن.

armadietto

: قفسه , اطاقك , هيلت وزرا.

armonia vocalica[noun]

: تصريف كلمه , قلب حروف هجايي (با صدا)

aroma - gusto - sapore piccante[noun]

: مزه , رغبت , ميل , خوشمزه كردن.

arrabiato

: ديوانه , عصباني , از جا در رفته , شيفته , عصباني كردن , ديوانه كردن.

arrampicarsi[verb]

: بالا رفتن , صعود كردن , ترقي كردن.

arrampiccarsi

: (.ن):كوه , تپه , (.vi-and-.vtn.): بالا رفتن (با UP ) , سوار شدن بر , بلند شدن , زيادشدن , بالغ شدن بر , سوار كردن ,صعود كردن , نصب كردن , صعود , ترفيع , مقواي عكس , پايه , قاب عكس , مركوب (اسب , دوچرخه وغيره).

arretrare[verb]

: پسبرد , پسبردن.

arretratezza; riluttanza; timidezza; ottusita/

: عقب افتادگي.

arrossire[verb]

: برهم زدن , ترساندن , دست پاچه نمودن , شرمنده شدن , ترسيدن , خجلت.

arrotare; sgobbare[verb]

: كوبيدن , عمل خرد كردن يا اسياب كردن , سايش , كار يكنواخت , اسياب كردن , خردكردن , تيز كردن , ساييدن , اذيت كردن , اسياب شدن , سخت كاركردن.

articolo[noun]

: فقره , (در جمع) اقلا م , رقم , تكه , قطعه خبري , بخش.

as in likeness); raddoppiare(verb)

: (.n -and-.vt) :دو برابر , دوتا , جفت , دولا , دوسر , المثني , همزاد , (vi-and-.vt) :دوبرابر كردن , مضاعف كردن , دولا كردن , تاكردن (با UP ).

as in small money); cambiamento(noun

: دگرگون كردن ياشدن , دگرگوني , تغيير , پول خرد , مبادله , عوض كردن , تغييردادن , معاوضه كردن , خردكردن (پول) , تغيير كردن , عوض شدن.

as to chain up)

: (ن.):زنجير , كند وزنجيز , حلقه , (مج.) رشته , سلسله. (vi-and-.vt): زنجيركردن.

as to chalk)

: گچ , (ز.ع.)نشان , علا مت سفيد كردن , باگچ خط كشيدن , باگچ نشان گذاردن.

ascensore[noun]

: بلند كردن , سرقت كردن , بالا رفتن , مرتفع بنظرامدن , بلندي , بالا بري , يك وهله بلند كردن بار , دزدي , سرقت , ترقي , پيشرفت , ترفيع , اسانسور , بالا رو , جر ثقيل , بالا بر.

ascesso

: ورم چركي , ماده , دمل , ابسه , دنبل.

ascissa

: طول , بعد افقي.

ascissa[noun]

: (ر.) جدا كردن طول روي محور مختصات.

asfalto

: سنگ فرش , سنگ فرش كردن خيابان.

asin an alteration); cambiare(verb)

: دگرگون كردن ياشدن , دگرگوني , تغيير , پول خرد , مبادله , عوض كردن , تغييردادن , معاوضه كردن , خردكردن (پول) , تغيير كردن , عوض شدن.

asino[noun]

: الا غ , خر , (مج.) ادم نادان وكودن.

aspettare[verb]

: صبر كردن , چشم براه بودن , منتظر شدن , انتظار كشيدن , معطل شدن , پيشخدمتي كردن.

aspetto

: صورت كوچك , سطوح كوچك جواهر و سنگهاي قيمتي , تراش , شكل , منظر , بند , مفصل.

asportare[verb]

: از بيخ كندن , قطع كردن , (جراحي) بريدن و خارج كردن.

aspro

: تند , زننده , سوزان.

asrattismo

: مكتبي كه از كيفيات واقعي هنر دوراست , خيال بافي.

assegnare

: واگذار كردن , ارجاع كردن , تعيين كردن , مقرر داشتن , گماشتن , قلمداد كردن , اختصاص دادن , بخش كردن , ذكر كردن.

assemblare[verb]

: فراهم اوردن , انباشتن , گرداوردن , سوار كردن , جفت كردن , جمع شدن , گردامدن , انجمن كردن , ملا قات كردن.

assemblatore[noun]

: همگذار.

assente

: غايب , مفقود , غيرموجود , پريشان خيال., مالك غايب , غايب , مفقودالا ثر , شخص غايب.

assenteismo

: حالت غايب بودن , غيبت.

assenza

: نبودن , غيبت , غياب , حالت غياب , فقدان.

assessore[noun]

: ارزياب , خراج گذار.

assiduit

: توجه , پشتكار , استقامت , مداومت , توجه و دقت مداوم.

assiduo

: داراي پشتكار , ساعي , مواظب.

assistente

: معاون , ياور , دستيار , بردست , ترقي دهنده.

assistenza

: كمك , مساعدت.

assistere

: كمك كردن , مساعدت كردن.

asso

: تك خال ,اس ,ذره ,نقطه ,در شرف ,ستاره يا قهرمان تيمهاي بازي ,رتبه اول ,خلباني كه حداقل پنج هواپيماي دشمن را سرنگون كرده باشد.

assolutismo

: مطلق گرايي , حكومت مطلقه , اعتقاد به قادر علي الا طلا ق (خدا) , طريقه مطلقه , (حق.) سيستم سلطنت استبدادي.

assoluto

: مطلق , غير مشروط , مستقل , استبدادي , خودراي , كامل , قطعي , خالص , ازاد از قيود فكري , غير مقيد , مجرد , (در هندسه فضايي اقليدس)دايره نامحدود.

assoluzione

: امرزش گناه , بخشايش , عفو , بخشودگي , تبرءه , براءت , انصراف از مجازات , منع تعقيب كيفري. , (حق.) تبرءه واريز , براءت ذمه , رو سفيدي.

assolvere

: بخشيدن (گناه) , امرزيدن , عفو كردن , كسي را از گناه بري كردن , اعلا م بي تقصيري كردن , بري الذمه كردن , كسي را ازانجام تعهدي معاف ساختن , پاك كردن , مبرا كردن. , (حق.) تبرءه كردن , روسفيد كردن , برطرف كردن , اداكردن , از عهده برامدن , انجام وظيفه كردن , پرداختن و تصفيه كردن(وام و ادعا) , (حق.)اداي (دين) نمودن , براءت (ذمه) كردن.

assorbendo[verb]

: جاذب , جالب , دلربا , جذاب , دركش , دراشام.

assorbente

: جاذب , داراي خاصيت جذب , دركش , دراشام. , جاذب , داراي خاصيت جذب , دركش , دراشام., جاذب , جالب , دلربا , جذاب , دركش , دراشام. , جاذب , جذب كننده.

assorbenza[noun]

: خاصيت دركشي يا دراشامي , جذب , فروبري , تحليل , قابليت جذب , قدرت جذب.

assorbimento[noun]

: جذب , دركشي , دراشامي , فريفتگي , انجذاب.

assorbire

: دركشيدن , دراشاميدن , جذب كردن , فروبردن , فراگرفتن , جذب شدن (غدد) , كاملا فروبردن , تحليل بردن , مستغرق بودن , مجذوب شدن در.

assumere

: كرايه , اجاره , مزد , اجرت , كرايه كردن , اجيركردن , كرايه دادن

assurdita'

: پوچي , چرندي , مزخرف بودن.

assurdita\[pronoun]

: ياوه , مهمل , مزخرف , حرف پوچ , بيمعني , خارج از منطق.

assurdo

: پوچ , ناپسند , ياوه , مزخرف , بي معني , نامعقول , عبث , مضحك.

astemio

: مرتاض , ممسك در خورد و نوش و لذات , مخالف استعمال مشروبات الكلي.پرهيزكار , پارسامنش.

astenersi

: خودداري كردن (از) , پرهيز كردن (از) , امتناع كردن (از).

astensione

: خودداري , پرهيز , خودداري از دادن راي.

astinenza

: پرهيز , خودداري , رياضت , پرهيز از استعمال مشروبات الكلي.

astratto

: (.vt):ربودن , بردن , كش رفتن , خلا صه كردن , جداكردن , تجزيه كردن , جوهرگرفتن از , عاري ازكيفيات واقعي(در مورد هنرهاي ظريف)نمودن , (.ادج):خلا صه , مجمل , خلا صه ء كتاب , مجرد , مطلق , خيالي , غيرعملي , بي مسمي , خشك , معنوي , صريح , زبده , انتزاعي , (اسم)معني.

astruso

: پنهان , پيچيده , غامض.

atterrare[verb]

: زمين , خشكي , خاك , سرزمين , ديار , به خشكي امدن , پياده شدن , رسيدن , بزمين نشستن. , برخاستن.

attinico[adjective]

: داراي خواص پرتوافكني , مربوط به تاثير شيميايي.

attirare[verb]

: واگير , فريبنده , جاذب.

attivare

: كنش ور كردن , بفعاليت پرداختن , بكارانداختن , (مع.) تخليص كردن(سنگ معدن).

attivismo

: اعتقاد بلزوم عمليات حاد و شديد , فرضيه ء فلسفه ء(عملي).

attivista

: طرفدار عمل.

attivita'

: كنش وري , فعاليت , كار , چابكي , زنده دلي , اكتيوايي.

attivo

: كاري , ساعي , فعال , حاضر بخدمت , داير , تنزل بردار , با ربح , (د.) معلوم , متعدي , مولد , كنش ور , كنش گر.

atto

: كنش ,فعل ,كردار ,حقيقت ,فرمان قانون ,اعلاميه , پيمان , سرگذشت , پرده نمابش(مثل پرده اول) , كنش كردن , كار كردن , رفتار كردن , اثر كردن , بازي كردن , نمايش دادن , تقليد كردن , مرتكب شدن , به كار انداختن.

attore

: بازيگر , هنرپيشه , (حق.) خواهان , مدعي , شاكي , حامي.

attraente

: گيرنده , جاذب.

attraverso

: سرتاسر , ازاين سو بان سو , درميان , ازعرض , ازميان , ازوسط , ازاين طرف بان طرف.

attrice

: هنرپيشه ء زن , بازيگرزن.

attuariale

: احصاءي , اماري.

attuario[noun]

: امارگير , ماموراحصاءيه , (م.م.) دبير , منشي.

auguri[noun]

: خواستن , ميل داشتن , ارزو داشتن , ارزو كردن , ارزو , خواهش , خواسته , مراد , حاجت , كام , خواست , دلخواه.

auito[noun]

: كمك كردن , ياري كردن , مساعدت كردن (با) , همدستي كردن , مدد رساندن , بهتركردن چاره كردن , كمك , ياري , مساعدت , مدد , نوكر , مزدور.

automobile[noun]

: اتومبيل , واگن , اطاق راه اهن , هفت ستاره دب اكبر , اطاق اسانسور. , خودرو سواري.

avanzo

: چيزهاي متفرقه , تكه و پاره , چيز باقيمانده.

avena

: جو دو سر , جو صحرايي , يولا ف , شوفان , جو دادن.

avere in orrore[verb]

: نفرت داشتن از , بيزار بودن , بد دانستن , منزجر بودن , بيزار كردن , سبب بيزاري شدن.

avere[verb]

: داشتن , دارا بودن , مالك بودن , ناگزير بودن , مجبور بودن , وادار كردن , باعث انجام كاري شدن , عقيده داشتن ,دانستن , خوردن , صرف كردن , گذاشتن , كردن , رسيدن به , جلب كردن , بدست اوردن , دارنده , مالك.

avorio[noun]

: عاج , دندان فيل , رنگ عاج.

avversione

: تنفر , بيزاري , انزجار , وحشت.

avverso

: متنفر , منزجر , بيمناك , ناسازگار , مكروه , زشت , شنيع , مغاير.

avvicinare

: مخاطب ساختن , مواجه شدن(با) , نزديك شدن(بهر منظوري) ,مشتري جلب كردن(زنان بدكاردر خيابان) , نزديك كشيدن , در امتداد چيزي حركت كردن(مثل كشتي).

avviso / inserzione[noun]

: پيشوندي است لا تين به معني(به) , حرف اضافه لا تيني بمعني (به)

azione

: كنش , اقدام.

(those little pickled or salted berries) cappero - singular[noun]

: از روي شادي جست وخيز كردن , رقصيدن , جهش , جست وخيز , شادي.

(participio pres.) di afferrare

: واگير , فريبنده , جاذب.

(noun)[verb]

: بهار , چشمه , سرچشمه , فنر , انبرك , جست وخيز , حالت فنري , حالت ارتجاعي فنر , پريدن , جهش كردن , جهيدن , قابل ارتجاع بودن , حالت فنري داشتن , ظاهر شدن.

(mil.)offensiva

: مهاجم , متجاوز , اهنانت اور , رنجاننده , كريه , زشت , يورش , حمله.

(mil.) attacco

: گناه , تقصير , حمله , يورش , هجوم , اهانت , توهين , دلخوري , رنجش , تجاوز , قانون شكني , بزه.

(fotografia)

:istantanea : بشكن , گسيختن , قاپيدن , گاز ناگهاني سگ , قزن قفلي , گيره فنري , لقمه , يك گاز , مهر زني , قالب زني , چفت , قفل كيف وغيره , عجله , شتابزدگي , ناگهاني , بي مقدمه , گاز گرفتن , قاپيدن , چسبيدن به , قاپ زدن , سخن نيش دار گفتن , عوعو كردن.

(fig.)[verb]

: تكان جزءي خوردن , تكان دادن , جم خوردن.

(entom) tafano

: خر مگس , ادم مردم ازار , مزاحم.

(di sassi ad es.)

: رگبار , درشت باران , دوش , باريدن , دوش گرفتن.

(chir) apribocca

: دهان بند بستن , پوزه بند بستن , محدود كردن , مانع فراهم كردن براي , شيرين كاري , قصه يا عمل خنده اور , (طب) دهان باز كن.

(bot.) biancospino[noun]

: (گ.ش.) خفچه , كيالك , درخت كويچ , وليك.

(bets) posta

: نابرابري , فرق , احتمال و وقوع , تمايل بيك سو , احتمالا ت , شانس , عدم توافق , مغايرت.

(aut) punteria[noun]

: جلو امدگي يا اهرمي كه بوسيله چيز ديگري بحركت ايد.

(at odds) in disaccordo

: نابرابري , فرق , احتمال و وقوع , تمايل بيك سو , احتمالا ت , شانس , عدم توافق , مغايرت.

(arch) timpano[noun]

: سه گوشي كنار شيرواني , ديوار كناري.

(adjectives)vicino

: بعد , ديگر , اينده , پهلويي , جنبي , مجاور , نزديك ترين , پس ازان , سپس , بعد , جنب , كنار.

(adj) casuale

: بخت , تصادف , شانس , فرصت , مجال , اتفاقي , اتفاق افتادن

B

babbuino

: اشكال مضحك , شكل عجيب و غريب , (ج.ش.) يكنوع ميمون يا عنتر دم كوتاه.

bacca;(in speech) esitazione[noun]

: پرچين , حصار , محوطه , (گ.ش.) كويج , كيالك , ميوه وليك ,ملا وليك , چيز بي ارزش , گيركردن , من من كردن , گيردرصحبت , درنگ , فرمان حركت (به يك دسته ياتيم) دادن , گله گوسفند وغيره , دست چپ رفتن , دست چپ بردن , به دست چپ , دست چپ برو.

baccanale - festa pagana[noun]

: وابسته به جشن باده گساري و شادماني.

baccanale

: وابسته به باكوس ,الهه ء باده و باده پرستي , (مج.) ميگسار و باده پرست , عياش.

baccanali

: جشن باده گساري , جشن و شادماني پر سر و صدا.

baccante

: ميگساري , ميگسار , باده پرست.

baccante[noun]

: زن عياش و ميگسار.

baccara\

: باكارا , يكنوع بازي ورق.

bacchetta[noun]

: عصا , گرز , چوب ميزانه , چوب گمانه , تركه.

baccifero

: داراي ميوه گوشتي , توت دار , دانه دار.

bacillare

: عصايي شكل , بشكل ميله هاي كوچك , ميله ميله., عصايي شكل , بشكل ميله هاي كوچك , ميله ميله.

bacillo

: باكتريهاي ميله اي شكل كه توليد هاگ ميكنند(مثل باسيل سياه زخم) , باسيل.

bacino

: (تش.) استخوان لگن خاصره.

bacio

: بوسه , بوس , ما , بوسيدن , بوسه گرفتن از , ماچ كردن.

backgammon

: نرد , تخته نرد.

badia

: دير , صومعه , خانقاه , كليسا , نام كليساي وست مينستر

badminton

: بدمينتن , نوعي بازي تنيس باتوپ پردار.

baffi

: سبيل.

bagaglio

: بار و بنه ء مسافر , چمدان , بارسفر.

bagatella

: چيزجزءي واندك , (مج.) چيز بيهوده , ناقابل.

bagnare bagnarsi[verb]

: شستشوكردن , استحمام كردن , شستشو , ابتني.

bagnato

: تر , مرطوب , خيس , باراني , اشكبار , تري , رطوبت , تر كردن , مرطوب كردن , نمناك كردن.

bagno[noun]

: شستشو , استحمام , شستشوكردن , ابتني كردن , حمام گرفتن , گرمابه , حمام فرنگي , وان. , حمام , گرمابه.

baio

: (ج.ش.) سمور , رنگ سياه , لباس سياه , مشكي.

balalaica

: (مو) بالا لا يكا يكنوع الت موسيقي شبيه گيتار , يكنوع رقص.

balaustrata[noun]

: طارمي , نرده.

balaustro[noun]

: ستون كوچك گچ بري شده , ستون نرده.

balbettamento

: ور ور كردن , سخن نامفهوم گفتن , فاش كردن , ياوه گفتن , ياوه , سخن بيهوده , من ومن.

balbettio[noun]

: سخن ناشمرده , گپ , وراجي , صداي غاز , ناشمرده حرف زدن , غات غات كردن (مثل غاز) , وراجي كردن.

balcone

: ايوان , بالا خانه , بالكن , لژ بالا.

baldacchino[noun]

: سايبان , خيمه , كروك اتومبيل , سايبان گذاشتن.

balena

: وال , نهنگ , عظيم الجثه , نهنگ صيد كردن , قيطس.

balistico[adjective]

: پرتابه اي وابسته به علم پرتاب گلوله , مربوط بعلم حركت اجسامي كه درهوا پرتاپ ميشوند.

balla di merce[noun]

: عدل , لنگه , تا , تاچه , مصيبت , بلا , رنج , محنت , رقصيدن.

ballare[verb]

: رقصيدن , رقص.

ballata; canzone popolare[noun]

: شعر افسانه اي , (مو.) تصنيف , اواز يكنفري كه در ضمن ان داستاني بيان ميشود , يك قطعه ء رومانتيك., قطعه منظومي مركب از سه مصرع مساوي و متشابه و يك مصرع كوتاه تر كه هريك از اين چهار قسمت يك بيت ترجيع بند دارد , قصيده , مسمط مستزاد.

ballerina

: رقاصه , رقاصه بالت.

ballerino[noun]

: رقاص.

balletto[noun]

: بالت , رقص ورزشي و هنري.

ballo; pallone; palla[noun]

: گلوله , گوي , توپ بازي , مجلس رقص , رقص , ايام خوش , گلوله كردن , گرهك.

ballottaggio[noun]

: ورقه راي , مهره راي و قرعه كشي , راي مخفي , مجموع اراء نوشته , با ورقه راي دادن , قرعه كشيدن.

balsamico[adjective]

: وابسته به بلسان.

balsamo - unguento[noun]

: بلسان , درخت گل حنا.

balsamo[noun]

: بلسان , مرهم.

bamb - canna di bamb [noun]

: (گ.ش.) خيزران , ني هندي , چوب خيزران , عصاي خيزران , ساخته شده از ني.

bambinesco

: طفل مانند , كودك مانند.

bambino

: بچه , كودك , طفل , نوزاد , مانند كودك رفتار كردن , نوازش كردن. , بچه , كودك , طفل , فرزند.

bambino[noun]

: بچه , فرزند.

bambola

: (بابي=) طفل , نوزاد , كودك , شخص ساده و معصوم.

bambola[noun]

: عروسك , (مج.) زن زيباي نادان , دخترك.

banale

: پيش پا افتاده , مبتذل , معمولي , همه جايي.

banalita'

: ابتذال , پيش پا افتادگي.

banana

: موز.

banca; banco[noun]

: كنار , لب , ساحل , بانك , ضرابخانه , رويهم انباشتن , در بانك گذاشتن , كپه كردن , بلند شدن (ابر يا دود) بطور متراكم , بانكداري كردن.

bancario[adjective]

: بانكداري.

bancarotta[noun]

: ورشكسته , ورشكست كردن و شدن.

banchetto; convito[noun]

: مهماني , ضيافت , مهمان كردن , سور , بزم.

banchiere[noun]

: بانك دار , صراف.

banco[noun]

: ميز , ميز تحرير.

banda[noun]

: بند و زنجير , تسمه يا بند مخصوص محكم كردن , نوار , لولا , اركستر , دسته ء موسيقي , اتحاد , توافق , روبان , باند يا بانداژ , نوار زخم بندي , متحد كردن , دسته كردن , نوار پيچيدن , بصورت نوار در اوردن , با نوار بستن , متحد شدن.

bandire; esiliare; scacciare[verb]

: تبعيد كردن , اخراج بلد كردن , دور كردن.

bandista; musicante[noun]

: عضو دسته ء موسيقي.

bandito

: سارق مسلح , راهزن , قطاع الطريق.

bando; esilio[noun]

: تبعيد , اخراج.

bando; proibizione; censura[noun]

: قدغن كردن , تحريم كردن , لعن كردن , لعن , حكم تحريم يا تكفير , اعلا ن ازدواج در كليسا.

bandoliera[noun]

: جاي فشنگ , حمايل , قطار فشنگ.

bandoliere[noun]

: جاي فشنگ , حمايل , قطارفشنگ.

banjo[noun]

: (مو.) بانجو , نوعي تار.

baratteria; corruzione[noun]

: سودجويي , سوء استفاده , مقاطعه , كار چاق كني.

baratto[noun]

: تهاتركردن , پاياپاي معامله كردن , دادوستد كالا.

barbarie[noun]

: سخن غيرمصطلح , وحشيگري , بربريت., وحشيگري , بي رحمي , قساوت قلب.

barbarismo[noun]

: بربريت.

barbarizzare[verb]

: با تعبير بيگانه و غير مصطلح اميختن , وحشي كردن , بيگانه يا وحشي شدن.

barbarizzazione[noun]

: توحش.

barbaro

: بيگانه , اجنبي , ادم وحشي يا بربري.

barbaro; crudele[adjective]

: وحشي , بي تربيت , بيگانه , غير مصطلح.

barbaro[adjective]

: وحشي , بربري , بي ادب , وحشيانه.

barbeque ( mutuated from french)

: برياني , كباب , بريان كردن , كباب كردن , بريان.

barbiere[noun]

: سلماني كردن , سلماني شدن , سلماني.

barbiturico[noun]

: (S.) نمك اسيد باربيتوريك , مشتقات اسيد باربيتوريك كه بعنوان داروي مسكن وخواب اورتجويز ميشود.

bardo[noun]

: زره اسب , شاعر(باستاني) , رامشگر , شاعر و اوازخوان.

bario

: (S.) فلز دو ظرفيتي , فلز باريم.

barista[noun]

: مشروب فروش , باده فروش , صاحب ميكده. , خادمه ء ميخانه , پيشخدمت ميخانه , گارسون., مردي كه در پيشخوان يا پشت بار مهمانخانه يا رستوران كار ميكند. , كسي كه در بار مشروبات براي مشتريان مي ريزد , متصدي بار.

baritono[noun]

: صداي بين بم و زير(باريتون).

barocco[noun]

: غريب , ارايش عجيب وغريب , بي تناسب , وابسته به سبك معماري در قرن هيجدهم , سبك بيقاعده وناموزون موسيقي.

barometria[noun]

: سنجش فشار هوا.

barometrico[adjective]

: وابسته به سنجش فشار هوا., وابسته به سنجش فشار هوا.

barometro

: هواسنج , ميزان الهواء , فشار سنج (براي اندازه گيري فشارهوا).

baronale[adjective]

: مربوط به بارون , باروني.

barone

: بارون , شخص مهم و برجسته در هر قسمتي.

baronessa

: بانوي بارون , همسر بارون.

baronetto

: بارونت (اين كلمه درمورد نجيب زادگاني گفته ميشد كه بطور ارثي بارون نبودند).

baronia[noun]

: ملك يا قلمرو بارون , شان بارون.

barra; ordine degli avvocati[noun]

: ميل , ميله , شمش , تير , نرده حاءل , (مج.) مانع , جاي ويژه زنداني در محكمه , (باتهع)وكالت , دادگاه , هيلت وكلا ء , ميكده , بارمشروب فروشي , ازبين رفتن(ادعا) رد كردن دادخواست , بستن , مسدودكردن , بازداشتن , ممنوع كردن , بجز , باستنثاء , بنداب.

barricata

: (نظ) سد درختي.

barricata[noun]

: سنگربندي موقتي , مانع , مسدود كردن (بامانع).

barriera[noun]

: مانع.

basale[adjective]

: اساسي , مربوط به ته يابنيان.

basalto[noun]

: (م.ع.) نوعي سنگ چخماق يا اتش فشاني سياه.

basicita\[noun]

: (S.) خاصيت بازي وقليايي , حالت بنياني.

basico[adjective]

: پايه اي , اساسي.

basilare[adjective]

: (باسءلاري=) بنيادي , پايه اي , واقع شده در پايين , اساسي.

basilico[noun]

: (گ.ش.) ريحان , شاهسپرم از خانواده نعناعيان.

basilisco[noun]

: اژدهاي افسانه اي بالدار , سوسمارامريكايي , نوعي منجنيق نظامي.

bassotto[noun]

: نوعي سگ كوچك با پاهايي كوتاه و بدني دراز.

bastardizzazione[noun]

: حرامزادگي , پستي , بدل سازي , حرامزاده كردن.

bastardo[adjective]

: حرامزاده , جازده.

bastone[noun]

: ني , نيشكر , چوب دستي , عصا , باعصازدن , باچوب زدن.

battaglia

: رزم , پيكار , جدال , مبارزه , ستيز , جنگ , نبرد , نزاع , زد و خورد , جنگ كردن.

battello[noun]

: نوعي قايق سبك وزن.

batteri

: ميكرب هاي تك ياخته , باكتري , تركيزه.

battericida

: باكتري كش.

battericida[adjective]

: نابود كننده ء باكتري , ضد باكتري.

batterico

: (زيست شناسي) وابسته به باكتري , ميكربي.

battesimale

: وابسته به غسل تعميد.

battesimo

: تعميد , غسل تعميد , ايين غسل تعميد و نامگذاري.

battezzare[verb]

: تعميد دادن , بوسيله تعميد نامگذاري كردن.

battista[noun]

: دهنده ء غسل تعميد.

battistero[noun]

: تعميدگاه , جاي تعميد , تعميد., تعميدگاه , جاي تعميد , تعميد.

battitore[noun]

: دق الباب كننده , توپي گذار.

battuta arguta

: كنايه , گوشه , مزه ريختن , طعنه , بذله , طنز , لطيفه , طعنه زدن , ايهام گفتن.

battuta cominca[noun]

: دهان بند بستن , پوزه بند بستن , محدود كردن , مانع فراهم كردن براي , شيرين كاري , قصه يا عمل خنده اور , (طب) دهان باز كن.

batuffolo[noun]

: لا يي , كهنه , نمد , استري , توده كاه , توده , كپه كردن , لا يي گذاشتن , فشردن.

bavaglio

: دهان بند بستن , پوزه بند بستن , محدود كردن , مانع فراهم كردن براي , شيرين كاري , قصه يا عمل خنده اور , (طب) دهان باز كن.

bel

: زيبا , قشنگ , خوشگل , عالي.

belare[verb]

: بع بع كردن , صداي بزغاله كردن , ناله كردن , بع بع.

bella[adjective]

: زيبا , قشنگ , خوشگل , عالي.

bellezza

: زيبايي , خوشگلي , حسن , جمال , زنان زيبا.

bellissimo[adjective]

: نمايش دار , با جلوه , زرق و برق دار , مجلل.

benda; fasciatura[noun]

: نوار زخم بندي , با نوار بستن.

benvenuto[verb]

: خوشامد , خوشامد گفتن , پذيرايي كردن , خوشايند.

benzina

: سوخت , غذا , اغذيه , تقويت , سوخت گيري كردن , سوخت دادن (به) , تحريك كردن , تجديد نيرو كردن. , گاز , بخار , (امر.) بنزين , گازمعده , گازدار كردن , باگاز خفه كردن , اتومبيل رابنزين زدن. , گازولين , (امر.) بنزين.

bere[verb]

: اشاميدن , نوشانيدن , اشاميدني , نوشابه , مشروب.

berretto[noun]

: (ثاپا) طاق.

bestia

: چهارپا , حيوان , جانور.

bianco

: سفيد , سفيدي , سپيده , سفيد شدن , سفيد كردن.

bidello (in school)[noun]

: دربان , سرايدار , فراش مدرسه , راهنماي مدرسه , راهنماي مدرسه.

biforcazione [road

: چنگال , محل انشعاب , جند شاخه شدن.

bilancio preventivo[noun]

: بودجه.

binario

: دودويي , دوتايي.

birichino

: (.n -and-.vt): كمان , طاق , قوس , بشكل قوس ياطاق دراوردن ,(.ادج): ناقلا , شيطان , موذي , رءيس , اصلي , (.پرعف -ارثه): پيشوندي بمعني' رءيس' و' كبير' و' بزرگ.'

birra

: ابجو , ابجو نوشيدن.

bisaccia; (mil.) zaino[noun]

: كيسه پارچه اي , كسه , خورجين.

bisbetico[adjective]

: چموش , بدخلق , بداخم.

bisognoso[adjective]

: نيازمند.

bisonte[noun]

: گاو وحشي , پريشان كردن , ترساندن.

bistrattare[verb]

: بدرفتاري كردن , دشنام دادن.

bocca

: دهان , دهانه , مصب , مدخل , بيان , صحبت , گفتن , دهنه زدن (به) , در دهان گذاشتن(خوراك) , ادا و اصول در اوردن.

boccone

: لقمه , دهن پر , مقدار.

bollente[adjective]

: احساساتي , پر هيجان , با حرارت , گرم , جوشان.

bollettino[noun]

: تابلو اعلا نات , اگهي نامه رسمي , ابلا غيه رسمي , بيانيه , اگاهينامه , پژوهشنامه , پژوهنامه.

bongo[noun]

: يكنوع طبل دوطرفه كه بادست نواخته ميشود , بانگو.

bonsai[noun]

: درخت كوچك ژاپني.

borbottio

: سخن ناشمرده , گپ , وراجي , صداي غاز , ناشمرده حرف زدن , غات غات كردن (مثل غاز) , وراجي كردن.

borra

: كفش چوبي روستاييان اروپا.

borsa

: كيسه , كيف , جوال , ساك , خورجين , چنته , باد كردن , متورم شدن , ربودن.

botte[noun]

: بشكه , خمره چوبي , چليك , لوله تفنگ , درخمره ريختن , دربشكه كردن , با سرعت زيادحركت كردن.

braccialetto[noun]

: گلوبند , النگو.

breccia

: رخنه , درز , دهنه , جاي باز , وقفه , اختلا ف زياد , شكافدار كردن.

breve[adjective]

: كوتاه مختصر , حكم , دستور , خلا صه كردن , كوتاه كردن , اگاهي دادن.

brevetto(noun); noleggiare(verb)

: فرمان , امتياز , منشور , اجازه نامه , دربست كرايه دادن , پروانه دادن , امتيازنامه صادر كردن.

briccone[noun]

: (م.م.) دزد سرگردنه , راهزن (سواره) , ادم رذل , بچه بد ذات وشيطان , عبوراچيزي را لمس كردن , پرسه زدن , ور رفتن.

brigantaggio[noun]

: راهزني , سرقت مسلح.

brillare [something shines]

: تابيدن , درخشيدن , نورافشاندن , براق كردن , روشن شدن , روشني , فروغ , تابش , درخشش.

brivido

: لرزه , لرز , ارتعاش , لرزيدن , از سرما لرزيدن , ريزه , تكه , خرد كردن. , لرزيدن , مشملز شدن , ارتعاش.

brivido[noun]

: دانه دانه شدن يا تركيدگي پوست در اثر سرما يا ترس.

brocca[noun]

: (.vi -and-.vt) :قادربودن , قدرت داشتن , امكان داشتن (ماي) , حلبي , قوطي , قوطي كنسرو , درقوطي ريختن , زندان كردن , اخراج كردن , ظرف.

brontolare[verb]

: ژكيدن , لندلند , غرغر كردن , گله كردن , ناله , گله.

brucellosi[noun]

: (طب) تب مالت , تب مواج.

brutale[adjective]

: جانور خوي , حيوان صفت , وحشي , بي رحم , شهواني.

brutalizzare

: وحشي يا حيوان صفت كردن , (م.م.) وحشي شدن.

brutalizzazione[noun]

: جانور خويي , حيوان صفت نمودن.

brutalmente[adverb]

: جانور خويي , وحشيگري , بيرحمي , سبعيت.

buco della serratura[noun]

: سوراخ كليد.

bucolico[adjective]

: روستايي , دهقاني , اشعار روستايي.

bufalo

: گاو وحشي , پريشان كردن , ترساندن.

buffet

: قفسه جاي ظرف , بوفه , اشكاف , رستوران , كافه , مشت , ضربت , سيلي.

buffone[noun]

: لوده , مسخره , ادم ابله , مقلد , ميمون صفت , ادم انگل.

bugiardo[adjective]

: نادرست , متقلب , تقلب اميز , دغل , فاقد امانت. , دروغگو , كذاب , كاذب.

buio

: تاريك , تيره , تيره كردن , تاريك كردن.

buono[adjective]

: خوب , نيكو , نيك , پسنديده , خوش , مهربان , سودمند , مفيد , شايسته , قابل , پاك , معتبر , صحيح , ممتاز , ارجمند , كاميابي , خير , سود , مال التجاره , مال منقول , محموله.

burlone[noun]

: مبادله كردن , چانه (زدن) , وراجي كردن , ادم شوخ وخوش مشرب , داد وستد., مبادله كردن , چانه (زدن) , وراجي كردن , ادم شوخ وخوش مشرب , داد وستد.

burocrazia

: قاطبه مامورين , سيستم اداري., سيستم اداري , رسميت , مقررات اداري.

bustarella[noun]

: رشوه دادن , تطميع كردن , رشوه , بدكند.

C

cabala[noun]

: (ثاببالاه - ثاببالا=) حديث يا روايت شفاهي وزباني , علوم اسرار اميز از قبيل علم ارواح.

cabina

: اطاق كوچك , خوابگاه (كشتي) , كلبه , كابين.

cablogramma

: تلگراف.

cabotaggio[noun]

: كشتي راني ساحلي , تجارت ساحلي , كابوتاژ.

cabriolet[noun]

: درشكه دوچرخه.

cacao

: كاكاءو.

cacca[noun]

: كشتيدم , صداي قلپ , صداي كوتاه , قسمت بلند عقب كشتي , صداي بوق ايجاد كردن , قورت دادن , تفنگ دركردن , باد وگاز معده را خالي كردن , گوزيدن , باعقب كشتي تصادم كردن , فريفتن , ادم احمق , از نفس افتادن , خسته ومانده شدن , تمام شدن.

caccia(noun); cacciare(as to chase away) -and- inseguire(as to pursue)

: تعقيب كردن , دنبال كردن , شكار كردن , واداربه فرار كردن , راندن واخراج كردن, تعقيب , مسابقه , شكار.

cacciavite

: مته كار , اچاردار.

cache[noun]

: نهانگاه , ذخيره گاه , چيز نهان شده , مخزن , پنهان كردن

cachettico[adjective]

: نزار , ضعيف البنيه , مبتلا بسوء هاضمه وضعف.

cacofonia[noun]

: صداي ناهنجار و خشن , بدصدايي , بداهنگي.

cacografia[noun]

: خط بد , املا ء غلط.

cactus[noun]

: (گ.ش.) انجيرهندي , كاكتوس , صباره خنجري.

cadavere[noun]

: لا شه , نعش (انسان) , جسد (براي تشريح).

cadaverico[adjective]

: لا شه مانند , داراي رنگ پريده و مرده , جسدوار.

cadenza[noun]

: وزن , اهنگ , هم اهنگي , افول., (مو.) اهنگ معترضه اي كه طي اهنگ يا اوازي اورده شود , قطعه اواز يكنفري.

cadetto[noun]

: دانشجوي دانشكده افسري.

caduceo[noun]

: چماق قاصدي , عصاي چاووش , نشانه علم پزشكي.

caducita\[noun]

: قابل زوال , زودگذري , كهولت , ضعف دوران كهولت , ضعف پيري.

caduco[adjective]

: زودگذر , فناناپذير , تندگذر , زود افت.

caduta -and- rovina[noun]

: افت , سقوط , زوال , انحطاط , ريزش , بارش.

caffe/ concert

: ميكده , ميخانه , كاباره , شادخانه.

caffe\[noun]

: رستوران , كافه.

caffeina[noun]

: كافلين.

caffetano[noun]

: خفتان (نوعي لباس مردانه).

caffetteria[noun]

: رستوراني كه مشتريها براي خودشان غذا ميبرند.

calamita\[noun]

: بلا , بيچارگي , بدبختي , مصيبت , فاجعه.

calamitoso[adjective]

: پربلا , بدبختي اور , مصيبت بار , خطرناك , فجيع.

calamo[noun]

: سوسن اصغر.

calandra[noun]

: مهره كشيدن , برق انداختن , فشار دهنده.

calcareo[adjective]

: اهكي , داراي كلسيم.

calce viva

: اهك زنده , اهك خام.

calcico[adjective]

: داراي اهك , اهكي , مشتق از اهك.

calcificazione[noun]

: تبديل به اهك , تحجر , تكليس شدن , اهكي شدن.

calcinazione[noun]

: تبديل باهك , عمل اهكي شدن , تكليس , برشتن.

calcio[noun]

: كلسيم.

calcolabile[noun]

: حساب كردني , براورد كردني , قابل اعتماد.

calcolare[verb]

: حساب كردن.

calcolo[noun]

: محاسبه , محاسبات. , حساب ديفزانسيل و انتگرال , جبر.

calderone[noun]

: ديگ , كتري بزرگ , پاتيل.

caleidoscopio[noun]

: لوله شكل نما , لوله اشكال نما , تغيير پذيربودن.

calendario[noun]

: تقويم.

calendula[noun]

: (گ.ش.) گل هميشه بهار , گل اشرفي , اذريون.

calesse[noun]

: نوعي درشكه , كروك درشكه , نوعي روسري يا باشلق.

calibrare[verb]

: مدرج كردن.

calibratura[noun]

: درجه بندي.

calibro[noun]

: (ثالءبرع=) قطرگلوله , قطردهانه تفنگ يا توپ , كاليبر , (مج.) گنجايش , استعداد.

calice[noun]

: كاسه گل , غلا ف گل , حقه گل. , جام باده , (درعشاء رباني) , جام , پياله , كاسه., جام باده , (درعشاء رباني) , جام , پياله , كاسه., جام باده , (درعشاء رباني) , جام , پياله , كاسه.

calico\[noun]

: پارچه هاي پنبه اي ارزان قيمت , چلوار , (امر.) قلمكار.

califfato[noun]

: خلا فت.

califfo[noun]

: خليفه.

caliginoso[adjective]

: مه الود , تاريك , تيره , تار , غليظ.

calligrafia[noun]

: خوش نويسي , خطاطي.

calligrafico[adjective]

: مربوط به خطاطي.

calligrafo[noun]

: خوش نويس , خطاط. , خوش نويس.

callo[noun]

: پينه , پينه استخواني گياه.

callosio[noun]

: برامده , پينه دار , سخت.

callosita\[noun]

: سخت شدن يا پينه كردن پوست.

calloso

: شاخي , سفت , سخت , شيپوري , شهوتي.

calloso[adjective]

: سفت , پينه خورده , بيحس , بي عاطفه , سنگ دل , بي حس كردن , پينه زدن , پنبه اي.

calma[noun]

: ارامش , متانت , ملا يمت.

calmante[adjective]

: ارام كننده , مسكن.

calmare

: ارام كردن , تسكين دادن , ساكت كردن.

calmo[adjective]

: (.ن): ارامش , بي سروصدايي , اسوده , سكوت , ارام , ساكت , ساكن ,ارام كردن , ساكت كردن , فرونشاندن.

calore[noun]

: گرما , گرمي , حرارت , تندي , خشم , عصبانيت , اشتياق , وهله , نوبت , تحريك جنسي زنان , طلب شدن جانور , فحليت , گرم كردن , برانگيختن , بهيجان امدن.

caloria[noun]

: واحد سنجس گرما , كالري. , واحد سنجس گرما , كالري.

calorico[adjective]

: مربوط به كالري.

calorifico[adjective]

: گرمازا , گرم كننده , گرمايي.

calorimetria[noun]

: گرماسنجي.

calorimetro[noun]

: گرماسنج , حرارت سنج.

calotta[noun]

: شبكلا ه كشيشان , عرقچين , قله برفي , گنبد.

calunnia[noun]

: بدنامي , رسوايي , بهتان افترا.

calunniare

: غيبت كردن , پشت سركسي سخن گفتن.

calunniare[verb]

: افترا زدن , بهتان زدن به , بدنام كردن.

calunniatore[noun]

: افترا زننده.

calunnioso[adjective]

: بدنام كننده , رسواكننده , تهمت زننده , مفتري.

calvo[adjective]

: طاس , بيمو , كل , برهنه , (مج.) بي لطف , ساده , بي ملا حت , عريان , كچل , طاس شدن.

camaleonte[noun]

: (ج.ش.) حرباء , سوسمار كوچك , ادم متلون المزاج ودمدمي , چرم بسيارنازك از پوست گوسفند و بز و گوزن , نوعي رنگ زرد , (ج.ش.)شوكا , بزكوهي., (ج.ش.) حرباء , سوسمار كوچك , ادم متلون المزاج ودمدمي , چرم بسيارنازك از پوست گوسفند و بز و گوزن , نوعي رنگ زرد , (ج.ش.)شوكا , بزكوهي.

cambio[noun]

: تغييرمكان , نوبت كار , مبدله , تغييردادن.

cambusa[noun]

: اشپزخانه كشتي , اطاق كارگران قطار.

camelia[noun]

: (ثامعللءا =) درخت و گل كامليا., (ثامعلءا =) درخت و گل كامليا.

camera

: اتاق , تالا ر , اتاق خواب , خوابگاه , حجره , خان(تفنگ) , فشنگ خورياخزانه(درششلول) , (درجمع) دفتركار , اپارتمان , در اطاق قرار دادن , جا دادن.

camera[noun]

: اتاق , تالا ر , اتاق خواب , خوابگاه , حجره , خان(تفنگ) , فشنگ خورياخزانه(درششلول) , (درجمع) دفتركار , اپارتمان , در اطاق قرار دادن , جا دادن.

cameratismo[noun]

: همراهي , همدمي , وفاداري , رفاقت.

cameriera

: دوشيزه يا زن جوان , پيشخدمت مونث , دختر. , پيشخدمت زن , نديمه , كلفت

cameriera[noun]

: كلفت , خادمه , خدمتكار., كلفت , خادمه , خدمتكار., كلفت , خادمه , خدمتكار.

camicia[noun]

: پيراهن , پيراهن پوشيدن.

camma[noun]

: دندانه (درمسلسل) , تپه كوچك.

cammelliere[noun]

: شترسوار , ساربان.

cammello[noun]

: شتر , سار , مسافرت كردن با شتر , رنگ شتري.

cammeo[noun]

: برجسته كاري درجواهر وسنگ هاي قيمتي , رنگ هاي مابين قرمز مايل به ابي يا قرمزمايل به زرد , جواهر تراشي كردن.

camminare a stentio

: اهسته ومحكم حركت كردن , صداي پا , زحمت كشيدن , با زحمت كاري را انجام دادن.

camminare[verb]

: راه رفتن , گام زدن , گردش كردن , پياده رفتن , گردش پياده , گردشگاه , پياده رو.

cammino(noun)

: راه رفتن , گام زدن , گردش كردن , پياده رفتن , گردش پياده , گردشگاه , پياده رو.

camomilla[noun]

: گل گاوچشم , بابونه.

camoscio[noun]

: چرم بسيارنازك از پوست گوسفند و بز و گوزن , نوعي رنگ زرد , (ج.ش.)شوكا , بزكوهي., چرم بسيارنازك از پوست گوسفند و بز و گوزن , نوعي رنگ زرد , (ج.ش.)شوكا , بزكوهي., چرم بسيارنازك از پوست گوسفند و بز و گوزن , نوعي رنگ زرد , (ج.ش.)شوكا , بزكوهي.

campagna[noun]

: زمين مسطح , جلگه , يك رشته عمليات جنگي , لشكركشي , مبارزه انتخاباتي , مسافرت درداخل كشور.

campanile[noun]

: برج كليسا , منار , محل ناقوس كليسا.

campanologia[noun]

: علم زنگ شناسي , هنر زنگ زدن (دررقص).

campanulato[adjective]

: زنگ مانند , بشكل زنگ , جرسي.

campeggio[noun]

: اردو , اردوگاه , لشكرگاه , منزل كردن , اردو زدن , چادر زدن

campionato[noun]

: پهلواني , قهرماني , مسابقه قهرماني., پهلواني , قهرماني , مسابقه قهرماني.

campione; (v) masticare rumorosamente[noun]

: ميدان جنگ , بيابان , عمل جويدن (اسب) , نشخوار , مخفف قهرمان , مزرعه , جويدن , باصداجويدن , نشخوار كردن., ميدان جنگ , بيابان , عمل جويدن (اسب) , نشخوار , مخفف قهرمان , مزرعه , جويدن , باصداجويدن , نشخوار كردن.

campione[noun]

: پهلوان , قهرمان , مبارزه , دفاع كردن از , پشتيباني كردن.

campo

: ميدان , رشته , پايكار.

campo di battaglia

: ميدان جنگ , عرصه منازعه , رزمگاه , نبردگاه.

canale[noun]

: (.ن) :(ثهانال=) ترعه , زه اب , مجراي فاضل اب , كاريز ,ابراه , (.vt) :ترعه زدن , حفرترعه كردن , ابراه ساختن. , شياردار كردن , دريا , كندن (مجرا يا راه) , (مج. درجمع) هرگونه نقل وانتقال چيز يا انديشه ونظر و غيره , ترعه , مجرا , خط مشي.

canarino[noun]

: قناري , رنگ زرد روشن , شراب محصول جزاير كاناري.

canavaccio[noun]

: (.ن): (ثانواسس=) كرباس , پارچه مخصوص نقاشي , (مج.) نقاشي , پرده نقاشي , كف رينگ بوكس يا كشتي.

cancellare

: ستردن , محو كردن , زدودن , پاك كردن , معدوم كردن.

cancellare[verb]

: فسخ كردن , لغو كردن , باطل كردن. , پاك كردن , محو كردن , ستردن , زدودن.

cancelletto[noun]

: دروازه كوچك , در , دريچه , حلقه , (در بازي كريكت) چوگان.

cancelliere[noun]

: صدراعظم , رءيس دانشگاه.

cancello

: دروازه , در بزرگ , مدخل , دريجه سد , وسايل ورود , وروديه.

canchero[noun]

: ماشرا , خوره , اكله , يكجور افت درختان ميوه , نوعي شته ياكرم , فاسدكردن , فاسدشدن.

cancro[noun]

: (طب) سرطان , (نج.) برج سرطان , خرچنگ.

candela[noun]

: (ثاندلءنگ) شمع , شمع ساختن.

candelabro[noun]

: چلچراغ , شمع دان چند شاخه , لوستر.

candeliere[noun]

: شمعدان.

candidamente [adverb]

: از روي بي ريايي , رك و راست , خالصانه , صادقانه.

candidato[noun]

: داوطلب , خواهان , نامزد , كانديد , داوخواه.

candido -or- franco[adjective]

: بي تزوير , منصفانه , صاف وساده.

candore[noun]

: سفيدي , خلوص , صفا , رك گويي.

cane

: سگ , سگ نر , ميله قلا ب دار , گيره , دنبال كردن , مثل سگ دنبال كردن.

cane da caccia

: سگ شكاري , سگ تازي , ادم منفور , باتازي شكار كردن , تعقيب كردن , پاپي شدن.

canfora[noun]

: كافور.

canforare[verb]

: كافور زدن به , عرق كافور زدن.

canguro

: (ج.ش.) كانگورو.

canguro[noun]

: (ج.ش.) كانگوروي متوسط القامه گردن قرمز.

canino (noun -and- adjective)

: سگي , وابسته به خانواده سگ , سگ مانند.

cannibale[noun]

: ادمخوار , جانوري كه همجنس خود را ميخورد.

cannone (in billiards it's carambola)[noun]

: توپ (معمولا بصورت اسم جمع) , استوانه , لوله , بتوپ بستن , (در بيليارد) تصادم دو توپ.

canoa[noun]

: قايق باريك وبدون بادبان وسكان , قايق راني.

canone (relious law)[noun]

: (.vt -and-.n) :تصويبنامه , تصميم , حكم , قانون كلي , قانون شرع , مجموعه كتب , قانون گزاري كردن , (.ن) دره عميق وباريك.

cantico(noun); cantare(verb)

: اهنگ ساده و كشيده , مناجات , سرود , سرود يا اهنگ خواندن.

cantiere navale[noun]

: محل كشتي سازي , كارخانه كشتي سازي.

cantina[noun]

: قمقمه , فروشگاه يا رستوران , سربازخانه.

canzone[noun]

: سرود , نغمه , اواز , سرودروحاني , تصنيف , ترانه , شعر.

caolinite[noun]

: سنگ معدني بفرمول.lA2 iS2 O5

caolino(miner.)

: خاك چيني , داروي اسهال بفرمول.H4 lA2 iS2 O9

caos[noun]

: هرج ومرج , بي نظمي كامل , شلوغي , اشفتگي.

caotico[adjective]

: پرهرج ومرج , بي نظم.

capace

: توانا بودن , شايستگي داشتن , لايق بودن ,قابل بودن , مناسب بودن , اماده بودن , ارايش دادن , لباس پوشاندن , قادر بودن , قوي كردن.

capace[adjective]

: توانا , قابل , لا يق , با استعداد , صلا حيتدار , مستعد.

capanna

: كلبه , خانه كوچك , كابين.

capelli

: مو , موي سر , زلف , گيسو.

capitale (as in money-masculine) also... capitale (as in city-feminine)[noun]

: حرف بزرگ , حرف درشت , پايتخت , سرمايه , سرستون , سرلوله بخاري , فوقاني , راسي , مستلزم بريدن سر يا قتل , قابل مجازات مرگ , داراي اهميت حياتي , عالي.

capitano(noun) - capitanare(verb-as to captain a ship)

: (نظ.) سروان , ناخدا , سركرده.

capitolare[verb]

: تسليم شدن.

capitolo[noun]

: فصل (كتاب) , شعبه , قسمت , باب.

capo[noun]

: رءيس , سر , پيشرو , قاءد , سالا ر , فرمانده , عمده , مهم. , پيشوا , رهبر , راهنما , فرمانده , قاءد , سردسته.

capobanda[noun]

: رهبر اركستر , رءيس دسته ء موزيك.

capovolgere[verb]

: (نظ.) واژگون كردن كشتي , واژگون شدن.

cappella[noun]

: كليساي كوچك.

cappellano[noun]

: دين يار , كشيشي كه عبادتگاه ويژه دارد , قاضي عسگر.

cappone[noun]

: خروس اخته , اخته.

capra[noun]

: بز , بزغاله , تيماج , پوست بز , (نج.) ستاره جدي , (مج.) ادم شهواني , مرد هرزه , فاسق.

capriccio - stravaganza

: خيالپرستي , تخيلا ت , هوي و هوس , بوالهوسي.

capriccioso[adjective]

: هوسباز , دمدمي مزاج , بوالهوس.

capsula[noun]

: كپسول , پوشش , كيسه , پوشينه , سرپوش.

caramelle alla mena

: فريب , حيله , گول , شوخي فريب اميز , فريب دادن , بامبول زدن.

caramello[noun]

: قند سوخته , يكجور شيريني مركب از قند وشيره وميوه , تافي , رنگ زرد , مايل به قرمز.

carattere[noun]

: دخشه.

caravan[noun]

: كاروان.

carbone di legna[noun]

: زغال چوب.

carbone[noun]

: زغال سنگ , زغال , زغال كردن.

carbonizzare

: ذغال ساختن , باذغال پوشاندن ياتركيب كردن.

carbonizzare[verb]

: برگشتن , انجام دادن , كردن , بازگشت , فرصت , كار روز مزد و اتفاقي.

carbonizzazione[noun]

: زغالي شدن , تبديل بذغال , زغالش.

carburante

: سوخت , غذا , اغذيه , تقويت , سوخت گيري كردن , سوخت دادن (به) , تحريك كردن , تجديد نيرو كردن.

carcere (m.)[noun]

: حبس , زندان , محبس , حبس كردن.

carceriere[noun]

: زندانيان.

care of

: تيمار , پرستاري , مواظبت , بيم , دلواپسي (م.م.) غم , پروا داشتن , غم خوردن , علا قمند بودن.

carico[noun]

: باربري هوايي.

carino

: جذاب , زيبا , دلفريب.

carino(masc); carina(fem)[noun]

: معشوقه , دلبر , يار , دلدار , دلا رام , نوعي نان شيريني بشكل قلب.

carita\[noun]

: دستگيري , صدقه , خيرات , نيكوكاري.

caritatevole

: دستگير , سخي , مهربان , (موسسه) خيريه.

carne

: گوشت (فقط گوشت چهارپايان) , خوراك , غذا , ناهار , شام , غذاي اصلي.

caro

: محبوب , عزيز.

carreggiata[noun]

: سواره رو , وسط خيابان , زمين جاده.

carrello[noun]

: دانش اموز دانشكده افسري , پسر كهتر , پيشخدمت , پيشخدمتي كردن , پادوي كردن.

carriaggio[noun]

: ارابه سنگين و بزرگ , گاري , واگن.

carriola

: چرخ خاك كشي , چرخ دستي , فرقان , با چرخ دستي يا چرخ خاك كشي حمل كردن.

carro della banda che precede il corteo[noun]

: عرابه ء دسته ء موزيك سيار.

carro[noun]

: ارابه.

carta marina[noun]

: نقشه , نمودار , جدول (اطلا عات) , گرافيگ , ترسيم اماري , بر روي نقشه نشان دادن , كشيدن , طرح كردن , نگاره.

cartellone[noun]

: ديوار كوب , اعلا ن , اگهي , اعلا ن نصب كردن.

casa

: خانه , سراي , منزل , جايگاه , جا , خاندان , برج , اهل خانه , اهل بيت , جادادن , منزل دادن , پناه دادن , منزل گزيدن , خانه نشين شدن.

casa di cura per malati di mente[noun]

: تيمارستان.

casa galleggiante[noun]

: خانه قايقي.

casa[noun]

: خانه , منزل , مرزوبوم , ميهن , وطن , اقامت گاه , شهر , بخانه برگشتن , خانه دادن(به) , بطرف خانه. , خانه , سراي , منزل , جايگاه , جا , خاندان , برج , اهل خانه , اهل بيت , جادادن , منزل دادن , پناه دادن , منزل گزيدن , خانه نشين شدن.

casalinca

: خانه دار , اداره كننده خانه (زن يا مادر).

casalingha[noun]

: دوشيزه يا زن جوان , پيشخدمت مونث , دختر.

cascata[noun]

: ابشار.

caseificio[noun]

: شير بندي , لبنياتي , قسمتي از مزرعه كه لبنيات تهيه ميكند.

caserma[noun]

: سربازخانه , منزل كارگران , كلبه يا اطاقك موقتي , انباركاه , درسربازخانه جادادن.

caso; (verb) succedere

: بخت , تصادف , شانس , فرصت , مجال , اتفاقي , اتفاق افتادن , اتفاقي , تصادفي.

cassero

: عرشه كوچك عقب كشتي , قسمتي از عرشه كشتي جنگي مخصوص انجام تشريفات نظامي و غيره.

cassetta postale

: صندوق پست.

cassettone[noun]

: (نظ.) صندوق مهمات , واگون مهمات , ارابه ارتشي.

castano

: قهوه اي , خرمايي , سرخ كردن , برشته كردن , قهوه اي كردن.

castello

: دژ , قلعه , قصر , (در شطرنج) رخ.

castigare -also- (to humble)sottomettere[verb]

: تصفيه وتزكيه كردن.

castigare[verb]

: تنبيه كردن , توبيخ وملا مت كردن.

castita\

: عفت وعصمت , پاكدامني , نجابت.

casto[adjective]

: عفيف , پاكدامن , خالص ومهذب.

castrare

: اخته كردن , تضعيف كردن.

casuale

: اتفاقي , غير مهم , غير جدي.

cataclisma

: سيل بزرگ , طوفان , تحولا ت ناگهاني وعمده.

catacomba[noun]

: دخمه محل قبور.

catafalco

: تابوت يا عماري.

catalessi

: (طب) تصلب وسخت شدن عضلا ت , جمود عضلا ت.

catalizzare

: (درفعل وانفعال شيميايي) داراي اثرمجاورتي كردن , تسريع كردن , تندتر كردن , كاتاليز.

catalizzatore

: كاتاليزر , فروگشا.

catalizzatore[noun]

: عامل فعل وانفعال اجسام شيميايي دراثر مجاورت , (مج.) تشكيلا ت دهنده , سازمان دهنده , فروگشا.

catalogare

: كاتالوگ , فهرست , كتاب فهرست , فهرست كردن.

catalogo

: كاتالوگ , فهرست , كتاب فهرست , فهرست كردن.

catamarano

: نوعي كلك ياجسم شناور دراب , ادم بددهن وماجراجو.

catapecchia

: كلبه , خانه , خانه كوچك وسردستي ساخته شده , كاشانه , زيستن.

catapulta

: سنگ انداز , هرجسمي كه داراي خاصيت فنري بوده وبراي پرتاب اجسام بكار ميرود , منجنيق انداختن , بامنجنيق پرت كردن , منجنيق.

cataratta[noun]

: ابشار بزرگ , (طب) اب مرواريد , اب اوردن (چشم).

catarro

: (طب) زكام , ريزش , نزله.

catastale[adjective]

: مربوط به مميزي عوايد و ثبت اراضي واملا ك , مربوط به املا ك مزروعي.

catasto[noun]

: مامور ثبت ومميزي املا ك مزروعي وغير منقول , دفتر مميزي وتقويم وثبت اراضي واملا ك.

catastrofe

: عاقبت داستان , مصيبت , بلا ي ناگهاني , فاجعه.

catechismo

: پرسش نامه مذهبي , كتاب سوال وجواب ديني , تعليم ودستور مذهبي.

catena(noun)

: ازردگي , غم وغصه , اندوه , الم , تنگدلي , اندوهگين كردن , ازرده كردن.

catena(noun) -also- catenare(verb

: (ن.):زنجير , كند وزنجيز , حلقه , (مج.) رشته , سلسله. (vi-and-.vt): زنجيركردن.

catena; (for necklace) catenella[noun]

: (ن.):زنجير , كند وزنجيز , حلقه , (مج.) رشته , سلسله. (vi-and-.vt): زنجيركردن., (ن.):زنجير , كند وزنجيز , حلقه , (مج.) رشته , سلسله. (vi-and-.vt): زنجيركردن.

catino[noun]

: لگن , تشتك , حوزه رودخانه , ابگير , دستشويي.

cato/lico[adjective]

: جامع , بلند نظر , ازاده , كاتوليك , عضو كليساي كاتوليك

catrame (n); incatramare (v)

: (.vt -and-.n) :قير , قيرماليدن به , قير زدن , (.vt) :برانگيخته , خشمگين كردن , ازردن.

cattivo

: بدسگال , موذي , شيطان , بدجنس.

cattivo[adjective]

: شيطان , بدذات , شرير , نا فرمان , سركش.

cattivria[noun]

: بدسگالي , موذيگري , اذيت , شيطنت , شرارت.

cauto -also- economo[adjective]

: عزيز , محبوب , با احتياط ودقيق , محتاط , كمرو.

cauto[adjective]

: (ثاگي=) (ز.ع.) حيله گر , زيرك , كمرو.

cauzione; garanzia[noun]

: توقيف , حبس , واگذاري , انتقال , ضمانت , كفالت , بامانت سپردن , كفيل گرفتن , تسمه , حلقه دور چليك , سطل , بقيد كفيل ازاد كردن.

cava

: لا شه شكار , شكار , صيد , توده انباشته , شيشه الماسي چهارگوش , اشكار كردن , معدن سنگ.

cavaliere[noun]

: سلحشور , دلا ور , قهرمان , شواليه , نجيب زاده , بمقام سلحشوري ودلا وري ترفيع دادن.

cavalletta[noun]

: (ج.ش.) ملخ , اتش بازي كوچك.

cavalletto[noun]

: جاي چليك , زير بشكه اي , حاءل جراثقال.

cavallo

: اسب , (درشطرنج) اسب , سواره نظام , اسبي , وابسته به اسب , قوه اسب , (درماشين بخار وغيره) , (vi-and-.vt) اسب دار كردن , سوار اسب كردن , اسب دادن به ,بالا بردن , برپشت سوار كردن , شلا ق زدن , بدوش كشيدن , غيرمنصفانه.

cavillo

: كنايه , نيش كلا م , نيرنگ در سخن , زبان بازي كردن , ايهام گويي كردن , محاجه , محاجه كردن.

cavo; gomena[noun]

: طناب فولا دي مخصوص نگاهداشتن كشتي در حوضچه.

cavo[noun]

: كابل , طناب سيمي.

cavolo

: كلم , دله دزدي , كش رفتن , رشد پيدا كردن (مثل سركلم).

celibato

: تجرد , عزبي.

cera d'api

: موم.

cera nell'orecchio

: ژفك , جرم گوش , چرك گوش.

ceramica[noun]

: سفالين , سفال , ظروف گلي , گل سفالي.

cerino; [trans.] affusolare(v); [intrans.] affusolarsi

: شمع مومي , باريك شونده , نوك تيز , باريك شدن , مخروطي شدن.

cerniera lampo[noun]

: زيب لباس(كه بجاي دكمه بكار ميرود) , زيب دار.

cesto[noun]

: زنبيل , سبد , درسبد ريختن.

cetra tirolese[noun]

: (مو.) نوعي سنتور يا قانون.

champagne spumante[noun]

: شامپاني , نام مشروبي كه در شامپاني فرانسه تهيه ميشود, شامپاني , نام مشروبي كه در شامپاني فرانسه تهيه ميشود

che

: علا مت استفهام , حرف ربط , چه , كدام , چقدر , هرچه , انچه , چه اندازه , چه مقدار.

che avviene dietro le quinte[adjective]

: در پس پرده , محرمانه , خصوصي , مربوط به پشت پرده ء نمايش (مخصوصااطاق رخت كن).

che fornisce[verb]

: مشروط بر اينكه , در صورت.

che sta di fronte

: علا ءم رياضي (مثل ض و +) , روكش , نما , رويه.

che[adverb]

: نسبت به , تا , كه , تا اينكه , بجز , غير از.

chi conduce una campagna

: كسي كه در لشكر كشي شركت ميكند , سرباز كهنه كار , نامزد انتخابات.

chi spedisce[noun]

: فرستنده.

chiacchera(noun) -and- chiacchierone(chatterbox

: گپ زدن , دوستانه حرف زدن , سخن دوستانه , درددل , گپ.

chiacchere[noun]

: شايعات بي اساس , شايعات بي پرو پا , دري وري , اراجيف , بد گويي , سخن چيني , شايعات بي اساس دادن , دري وري گفتن يانوشتن , سخن چيني كردن , خبر كشي كردن.

chiacchiera

: ور ور كردن , سخن نامفهوم گفتن , فاش كردن , ياوه گفتن , ياوه , سخن بيهوده , من ومن.

chiacchierata[noun]

: تجمع غير رسمي جهت گفتگوهاي عمومي , محاوره طولا ني و مفصل.

chiacchierone[noun]

: ريشخند كن , سخريه كن , لا ف زن , پرحرف.

chiachiarare

: پرگفتن , گپ زدن , (م.م.) دروغ گفتن.

chiamante[noun]

: ديدني كننده , صدا زننده , دعوت كننده , ملا قات كننده.

chiamata

: كلمه راهنما , كلمه سرصفحه براي جلب توجه (درفرهنگ ومانند ان) , تكيه سخن , مفتاح كلا م.

chiamata[noun]

: فراخواني , فراخواننده.

chiaro di luna[noun]

: نور مهتاب , مهتاب , مشروبات , بطور قاچاقي كار كردن.

chiaro[adjective]

: صرف , محض , خالص , راست , تند , مطلق , بطورعمود , يك راست , پاك , بكلي , مستقيما , ظريف , پارچه ظريف , حريري , برگشتن , انحراف حاصل كردن , كنار رفتن , كنار زدن.

chiasso - organizzazione criminale - [noun]

: راكت , راكت تنيس , جارو جنجال , سر وصدا , صداي غير متجانس , عياشي و خوشگذراني , مهماني پر هياهو

chiassoso - festaiolo[adjective]

: پر هياهو , پرسرو صدا , عياش , خوشگذران.

chiave

: كليد.

chicco di grandine[noun]

: دانه تگرگ , تگرگ.

chiesa[noun]

: كليسا , كليسايي , دركليسامراسم مذهبي بجا اوردن.

chiglia

: تير ته كشتي , حمال كشتي , صفحات اهن ته كشتي , وارونه كردن [كشتي] , وارونه شدن , كشتي زغال كش , عوارض بندري ,خنك كردن , مانع سررفتن ديگ شدن , خنك شدن ,[ مج.] دلسردشدن , واژگون شدن , افتادن.

chilometrggio[noun]

: سنجش برحسب ميل (چند ميل در ساعت يا در روز).

chinino

: گنه گنه , جوهر گنه گنه.

chiocciola[noun]

: (ج.ش.) حلزون , ليسك , نرم تن صدف دار , بشكل مارپيچ جلو رفتن , وقت تلف كردن , انسان يا حيوان تنبل وكندرو

chiodo

: ناخن , سم , چنگال , چنگ , ميخ , ميخ سرپهن , گل ميخ , با ميخ كوبيدن , با ميخ الصاق كردن , بدام انداختن , قاپيدن , زدن , كوبيدن , گرفتن.

chiodo fisso[noun]

: اسب چوبي , كار تفريحي , سرگرمي , لوده , مسخره.

chirurgia[noun]

: جراحي , اتاق جراحي , عمل جراحي , تشريح.

chirurgico[adjective]

: وابسته به جراحي , عمل جراحي.

chitarra[noun]

: (مو.) عود شش سيمه , گيتار , گيتار زدن.

chiudere[verb]

: بستن , برهم نهادن , جوش دادن , بسته شدن , تعطيل شدن , تعطيل كردن , پايين اوردن , بسته , مسدود.

cialda[noun]

: شيريني پنجره اي , نان فطير., كلوچه يا نان پخته شده در قالب هاي دو پارچه اهني.

ciambellano[noun]

: رءيس خلوت , پيشكار , ناظر , پرده دار , حاجب., رءيس خلوت , پيشكار , ناظر , پرده دار , حاجب., رءيس خلوت , پيشكار , ناظر , پرده دار , حاجب.

ciance; frottole[noun]

: سخن بي معني , چرند , ياوه , نوشابه كف الود.

cianfrinare[adjective]

: (ثالك=) شكاف وسوراخ چيزي را گرفتن , بتونه گيري كردن , درز گرفتن , اب بندي كردن.

ciao[noun]

: هالو (كلمه اي كه در گفتگوي تلفني براي صدا كردن طرف بكار ميرود) , سلا م كردن.

ciarlataneria

: حقه بازي , شارلا تان بازي , حليه گري.

ciarpame[noun]

: زباله , اشغال.

cinquanta

: پنجاه.

cinque[noun]

: عدد پنج , پنجگانه.

cintola[noun]

: بند تنبان , بند زيرشلواري.

cioccolata[noun]

: شوكولا ت , شوكولا تي , كاكاءو.

circa

: درباره , گرداگرد , پيرامون , دور تا دور , در اطراف , نزديك , قريب , در حدود , در باب , راجع به , در شرف , در صدد , با , نزد , در , بهر سو , تقريبا , بالا تر , (نظ.) فرمان عقب گرد.

cirripede[noun]

: نوعي صدف , پوزه بند يا مهاراسب (هنگام نعلبندي) , پوزه بند(براي مجازات اشخاص) , سرسخت.

citazione

: نقل قول , بيان , ايراد , اقتباس , عبارت , مظنه. , نقل كردن , مظنه دادن , نشان نقل قول.

citta[noun]

: شهر.

cittadino[noun]

: تابع , رعيت , تبعه يك كشور , شهروند.

ciuccio[noun]

: صلح جو , تسكين دهنده , پستانك.

ciucciotto

: صلح جو , تسكين دهنده , پستانك.

cleanser

: وسيله يا ماده تميز كننده.

clessidra[noun]

: ساعت ريگي , ساعت شني.

clima[noun]

: اب وهوا.

climatico[adjective]

: مربوط به اب وهوا.

climatologia[noun]

: اب وهوا شناسي , اقليم شناسي.

climatologo[noun]

: متخصص اب وهوا.

clinica[noun]

: درمانگاه , بالين , مطب , بيمارستان.

coadiutore[noun]

: همياور , همكار , معاون , ياري كننده.

coagulare[verb]

: بستن , دلمه كردن , لخته شدن (خون).

coagulazione[noun]

: انعقاد , دلمه شدگي , لختگي , لخته شدن , ماسيدن.

coda

: صف اتوبوس و غيره , صف , در صف ايستادن.

codardia[noun]

: ترسويي , بزدلي , نامردي , جبن.

codardo[adjective]

: ادم ترسو , نامرد , شخص جبون , بزدل.

coi

: با , بوسيله , مخالف , بعوض , در ازاء , برخلا ف , بطرف , درجهت.

col

: با , بوسيله , مخالف , بعوض , در ازاء , برخلا ف , بطرف , درجهت.

colla

: با , بوسيله , مخالف , بعوض , در ازاء , برخلا ف , بطرف , درجهت.

collaborare

: همدستي كردن , باهم كار كردن , تشريك مساعي.

collaborazionista

: حاكم دست نشانده اجنبي.

collana[noun]

: گردن بند.

collare [dog]

: يقه , يخه , گريبان , گردن بند.

colletto [shirt]

: يقه , يخه , گريبان , گردن بند.

collidere[verb]

: تصادم كردن , بهم خوردن.

collisione (f)

: تصادم , برخورد.

collo[noun]

: گردن , گردنه , تنگه , ماچ و نوازش كردن.

colloquiale

: گفتگويي , محاوره اي , مصطلح , اصطلا حي.

colomba[noun]

: (ج.ش.) فاخته , قمري.

colombaia[noun]

: كبوترخانه , خانه كبوتران.

colonia

: مستعمره , مستملكات , مهاجر نشين , جرگه.

colonna vertebrale

: تيره ء پشت , ستون فقرات , (مج.) پشت , استقامت , استواري , استحكام.

color camoscio; appassionato[adjective]

: چرم گاوميش , چرم زرد خوابدار , ضربت , گاو وحشي , زردنخودي , محكم , از چرم گاوميش , براق كردن , جلا , پوست انسان.

colpevole[adjective]

: گناهكار , مقصر , بزهكار , مجرم , محكوم.

colpire con forza

: ضربت سخت , حركت جاروبي , جرعه طولا ني , ضربه تند وشديد زدن , كش رفتن.

colpo

: تكان , صدمه , هول , هراس ناگهاني , لطمه , تصادم , تلا طم , ضربت سخت , تشنج سخت , توده , خرمن , توده كردن , خرمن كردن , تكان سخت خوردن , هول وهراس پيدا كردن , ضربت سخت زدن , تكان سخت خوردن , دچار هراس سخت شدن , سراسيمه كردن.

colpo; scoppio; rumore improvviso[noun]

: (.vi -and-.vt): بستن , محكم زدن , چتري بريدن (گيسو) , (.adv -and-.n) صداي بلند يا محكم , چتر زلف.

colpo; secco; puntura[noun]

: ضربت با چيز تيز , ضربت با مشت , خرد كردن , سك زدن , سيخ زدن , خنجر زدن , سوراخ كردن.

coltello[noun]

: (.vi -and-.vt) :چاقو زدن(به) , كارد زدن (به) , (.ن) :چاقو , كارد , گزليك , تيغه.

cominciare

: اغاز كردن , شروع كردن.

commedia[noun]

: بازي , نواختن ساز و غيره , سرگرمي مخصوص , تفريح , بازي كردن , تفريح كردن , ساز زدن , الت موسيقي نواختن , زدن , رل بازي كردن , روي صحنه ء نمايش ظاهرشدن , نمايش , نمايشنامه.

commensorabile[adjective]

: تناسب پذير.

commerciante

: كاسب , سوداگر , دكان دار , افزارمند , پيشه ور.

commercio

: سوداگري , بازرگاني , تجارت , داد وستد , كسب , پيشه وري ,كاسبي , مسير , شغل , حرفه , پيشه , امد ورفت , سفر , ازار ,مزاحمت , مبادله كالا , تجارت كردن با , داد وستد كردن.

commessa[noun]

: بانوي فروشنده.

commesso[noun]

: فروشنده مغازه., فروشنده.

communista[noun]

: طرفدار مرام اشتراكي , مربوط به كمونيسم.

compagno di squadra[noun]

: همگروه , عضو تيم , همكار , همقطار.

compasso[noun]

: كوليس , نوعي پرگار كه براي اندازه گيري ضخامت يا قطر اجسام بكار ميرود , فندق شكن , گازانبر.

compendio[noun]

: خلا صه مفيد , رءوس مطالب , برنامه.

compensare

: چاپ افست , جابجاسازي , مبدا , نقطه شروع مسابقه , چين , خميدگي , انحراف , وزنه متعادل , رقم متعادل كننده , متعادل كردن , جبران كردن , خنثي كردن , چاپ افست كردن.

compiere

: انجام دادن , بانجام رساندن , وفا كردن(به) , صورت گرفتن. , دست يافتن , انجام دادن , بانجام رسانيدن , رسيدن , ناءل شدن به , تحصيل كردن , كسب موفقيت كردن (حق.) اطاعت كردن (در برابر دريافت تيول).

compimento

: انجام , اجرا , اتمام , كمال , هنر , فضيلت.

compiti

: مشق , تكليف خانه.

compiuto

: انجام شده , كامل شده , تربيت شده , فاضل.

compleanno[noun]

: زادروز , جشن تولد , ميلا د.

complice

: همدست , (حق.) شريك يا معاون جرم.

compresso

: فشرده , متراكم.

con calma

: بطور ارام.

con facilita

: اساني.

con[preposition]

: با , بوسيله , مخالف , بعوض , در ازاء , برخلا ف , بطرف , درجهت.

conchiglia[noun]

: (ج.ش.) حلزوونهاي دوكپه اي , گوش ماهي , دوختن لبه تزءيني بلباس , پختن , حلزون گرفتن.

conciso[adjective]

: كوتاه مختصر , حكم , دستور , خلا صه كردن , كوتاه كردن , اگاهي دادن.

concordanza

: جور بودن , مطابقت , وفق , توافق , تطابق , موافقت.

concrescenza

: افزايش , رشد پيوسته , بهم پيوستگي , اتحاد , يك پارچگي , (حق.) افزايش بهاي اموال , افزايش ميزان ارث.

concrescere

: با هم يكي شدن , تواما رشد كردن , فراهم كردن , فراهم شدن , متحد كردن , بهم افزودن يا چسبانيدن , (مج) مصنوعي , بهم پيوسته(گ.ش.) دوقلو , يكپارچه.

concretare

: واقعيت دادن , واقعي كردن , عملي كردن.

condurre[verb]

: سوق دادن , منجر شدن , پيش افت , تقدم.

confondere

: شرمنده كردن , خجالت دادن , دست پاچه نمودن.

conforme

: جور , مطابق , موافق.

congiura

: نقشه , طرح , موضوع اصلي , توطله , دسيسه , قطعه , نقطه , موقعيت , نقشه كشيدن , طرح ريزي كردن , توطله چيدن.

coniglio ( rabbit)

: پينه , ورم , اسم حيوان دست اموز (مثل خرگوش).

coniglio

: خرگوش , شكار خرگوش كردن.

conoscenza

: اشنايي , سابقه , اگاهي , اشنا , اشنايان.

conseguire[verb]

: دست يافتن , انجام دادن , بانجام رسانيدن , رسيدن , ناءل شدن به , تحصيل كردن , كسب موفقيت كردن (حق.) اطاعت كردن (در برابر دريافت تيول).

consiglio

: اشاره , ايما , تذكر , چيز خيلي جزءي , اشاره كردن.

contabile

: ذي حساب , حسابدار.

contabile[noun]

: حسابگر , محاسب.

contabilita/

: حسابداري , اصول حسابداري , برسي اصل و فرع.

contachilometri

: كيلومتر شماراتومبيل و غيره.

conte[noun]

: (انگليس) كنت , (درشعر) سرباز دلير.

contea (british)[noun]

: استان , ايالت , ناحيه , به استان تقسيم كردن.

continuo; diretto(as train or plane flight)[adjective]

: بدون توقف , يكسره.

conto

: شمردن , حساب كردن , محاسبه نمودن , (حق) حساب پس دادن , ذكر علت كردن , دليل موجه اقامه كردن , تخمين زدن , دانستن , نقل كردن(.ن) حساب , صورت حساب , گزارش , بيان علت , سبب.

contorno[noun]

: (درعكاسي) ثبوت , تثبيت , (بصورت جمع) حاشيه , ريشه , لوازم , فروع , اثاثه.

contrabbandare[verb]

: قاچاق كردن.

contrabbandiere[noun]

: قاچاقچي.

contraccolpo

: واكنش شديد.

contravvenzione[noun]

: گناه , بزه , تخطي از قانون.

controbilanciare

: چاپ افست , جابجاسازي , مبدا , نقطه شروع مسابقه , چين , خميدگي , انحراف , وزنه متعادل , رقم متعادل كننده , متعادل كردن , جبران كردن , خنثي كردن , چاپ افست كردن.

conversare

: گفتگو , صحبت , حرف , مذاكره , حرف زدن.

coppa[noun]

: ناو.

copri orecchie

: گوش پوش.

coprire[verb]

: پرده , روي پرده افكندن , غربال , غربال كردن.

coraggioso

: دلا ور , دلير , شجاع , عالي , خوش لباس , جنتلمن , زن نواز ,متعارف وخوش زبان درپيش زنان , زن باز , دلا وري كردن , زن بازي كردن , ملا زمت كردن.

cornamuse[noun]

: (مو.) ني انبان كه در اسكاتلند مرسوم است , پرحرفي.

coro[noun]

: صدركليسا , جاي مخصوص كشيش.

corpetto[noun]

: نوعي ژاكت استين دار , زير پوش زنانه. , جليقه , لباس زير شبيه جليقه , نيم تنه يا ژيلت.

correre[verb]

: راندن , رانش , داير بودن , اداره كردن.

corridore[noun]

: مسابقه گذار , مسابقه دهنده , سريع السير , تندرو.

corrompere[verb]

: رشوه دادن , تطميع كردن , رشوه , بدكند.

corruttore[noun]

: راشي.

corruzione[noun]

: رشاء , ارتشاء , رشوه خواري , پاره ستاني , رشوه.

corsa

: مسابقه , گردش , دور , دوران , مسير , دويدن , مسابقه دادن , بسرعت رفتن , نژاد , نسل , تبار , طايفه , قوم , طبقه.

corsivo[adjective]

: وابسته به ايتاليايي هاي قديم , (در چاپ) حروف يك وري , حروف كج , حروف خوابيده.

cospirazione

: نقشه , طرح , موضوع اصلي , توطله , دسيسه , قطعه , نقطه , موقعيت , نقشه كشيدن , طرح ريزي كردن , توطله چيدن.

costruttore

: سازنده , خانه ساز.

costruzione[noun]

: ساخت.

costume da bagno

: لباس شنا.

cottimista; barattiere[noun]

: كار چاق كن , سودجو.

covata; rimuginare (verb)

: كليه جوجه هايي كه يكباره سراز تخم درمياورند , جوجه هاي يك وهله جوجه كشي , جوجه , بچه , توي فكر فرورفتن.

cozza[noun]

: (ج.ش.) صدف دو كپه اي , صدف باريك دريايي ورودخانه اي.

cranio[noun]

: (تش.) كاسه سر , جمجمه , فرق سر.

cravatta[noun]

: دستمال گردن , كراوات , بند , گره , قيد , الزام , علا قه , رابطه , برابري , تساوي بستن , گره زدن , زدن.

credito

: وام , قرض , قرضه , عاريه , واژه عاريه , عاريه دادن , قرض كردن.

credulone[adjective]

: گول خور.

crema[adjective]

: سرشير , كرم , هر چيزي شبيه سرشير , زبده , كرم رنگ , سرشير بستن.

crema[noun]

: سرشير , كرم , هر چيزي شبيه سرشير , زبده , كرم رنگ , سرشير بستن.

cretino

: سبك مغز , بي كله , كند ذهن , خرفت , ابله.

cric (m.)

: خرك(براي بالا بردن چرخ) جك اتومبيل , (در ورق بازي) سرباز , جك زدن.

cricco; martinetto(mechanical)[noun]

: خرك(براي بالا بردن چرخ) جك اتومبيل , (در ورق بازي) سرباز , جك زدن.

cristallo

: شيشه , ابگينه , ليوان , گيلا س , جام , استكان , ايينه , شيشه دوربين , شيشه ذره بين , عدسي , شيشه الا ت , الت شيشه اي , عينك , شيشه گرفتن , عينك دار كردن , شيشه اي كردن , صيقلي كردن.

critica

: متعهد شدن , تعهد دادن , گرفتاري , مخمص?ه.

crostaceo[noun]

: حلزون صدف دار , نرم تن صدف دار.

cruccio

: ازردگي , غم وغصه , اندوه , الم , تنگدلي , اندوهگين كردن , ازرده كردن.

cubico[noun]

: مكعبي.

cubo[noun]

: مكعب.

cucchiaiata[noun]

: بقدر يك قاشق سوپ خوري.

cucchiaino

: قاشق چاي خوري.

cucchiaio da tavola

: قاشق سوپخوري.

cucina

: اشپزخانه , محل خوراك پزي.

cuffia[noun]

: سمعك , بلندگوي گوشي , گوشي تلفن.

culo[noun]

: (ج.ش.) خر , الا غ , ادم نادان و كند ذهن , كون.

cumulo di lavoro arretrato[noun]

: كنده بزرگي كه پشت اتش بخاري گذارده ميشود , موجودي جنسي كه بابت سفارشات درانبارموجوداست , جمع شدن , انبارشدن , كار ناتمام يا انباشته.

cuocere

: پختن , طبخ كردن.

cuore

: قلب , سينه , اغوش , مركز , دل و جرات , رشادت , مغز درخت ,عاطفه , لب كلا م , جوهر , دل دادن , جرات دادن , تشجيع كردن , بدل گرفتن.

curioso[adjective]

: كنجكاو , نادر , غريب.

curvatura[noun]

: خميده كردن , منحني كردن , قوز يا خميدگي اندك , تحدب كم , تير يا الوار خميده و كج.

custode (caretaker)[noun]

: دربان , سرايدار , فراش مدرسه , راهنماي مدرسه , راهنماي مدرسه.

D

da burrasca[noun]

: تند باد , باد , (در دريا) طوفان.

da vagabondo[adverb]

: ولگرد , دربدر , ولگردوار.

da[preposition]

: پيشوند لا تين بمعني< دوراز >و< از >و< جدايي >و< غير >

dacha[noun]

: خانه ييلا قي , ويلا.

dado[noun]

: طاس تخته نرد , بريدن به قطعات كوچك , نرد بازي كردن.

daiquiri[noun]

: مشروب مخلوط از شراب واب پرتقال و شكر.

dalia[noun]

: (گ.ش.) گل كوكب.

dalmata[adjective]

: اهل دالماسي (ج.ش.) نوعي سگ بزرگ.

damasco[noun]

: حرير گلدار ومشجر , گلدار كردن.

dannare[verb]

: لعنت كردن , لعنت , فحش , بسيار , خيلي.

dannato[adjective]

: دوزخي , جهنمي , ملعون.

dannazione[noun]

: لعن , لعنت شدگي.

danneggiare[verb]

: خسارت , خسارت زدن.

dannegiante

: اسيب اور , زيان اور و مضر , خسارت اور.

danni

: (حق.) ضرب وشتم , جرح.

danno[noun]

: خسارت , خسارت زدن.

dardo[noun]

: زوبين , نيزه , تير , بسرعت حركت كردن , حركت تند , پيكان , بسرعت رفتن , بسرعت انجام دادن , فاصله ميان دو حرف , اين علا مت [ ? ] , بشدت زدن , پراكنده كردن.

dare lavoro; dare a noleggio[verb]

: كرايه , اجاره , مزد , اجرت , كرايه كردن , اجيركردن , كرايه دادن

dare passare[verb]

: (.ن) دست , عقربه , دسته , دستخط , خط , شركت , دخالت , كمك , طرف , پهلو , پيمان , كمك كردن , بادست كاري را انجام دادن , يك وجب.

dare[verb]

: واگذار كردن , دادن (به) , بخشيدن , دهش , دادن , پرداخت كردن , اتفاق افتادن , فدا كردن , اراءه دادن , بمعرض نمايش گذاشتن , رساندن , تخصيص دادن , نسبت دادن به , بيان كردن , شرح دادن , افكندن , گريه كردن.

d'avena[adjective]

: مركب از دانه هاي جو.

dea[noun]

: الهه , ربه النوع.

debole

: سست , كم دوام , ضعيف , كم بنيه , كم زور , كم رو.

decimo[noun]

: دهم , دهمين , ده يك , عشر , عشريه.

declinare[verb]

: رو بكاهش گذاشتن , نقصان يافتن , كم شدن , افول , كم و كاستي , وارفتن , به اخر رسيدن.

d'editore[adjective]

: سرمقاله.

degradare

: پست كردن , تحقيرنمودن , كم ارزش كردن.

degradare[verb]

: تنزل رتبه دادن , كسر مقام يافتن.

delfino[noun]

: ماهي يونس , گراز دريايي.

demone -spirito[noun]

: (افسانه يونان) خدايي كه داراي قوه خارق العاده بوده , ديو , جني , شيطان , روح پليد , اهريمن.

denaturare[verb]

: طبيعت يا ماهيت چيزي را عوض كردن.

denazionalizzare[verb]

: از حقوق ملي محروم كردن , صنايع را از صورت ملي خارج كردن.

denazionalizzazione[noun]

: غير ملي كردن.

dendrite[noun]

: (طب) دندريت , شاخه هاي متعدد سلولهاي عصبي , سنگ شجري , سنگ درخت وار , (جغ) شجري.

dentallato[adjective]

: دندانه دار , ناهموار.

deretano[noun]

: كفل , پشت , عقب هر چيزي , خصوصي , محرمانه.

desiderabile[adjective]

: پسنديده , مرغوب , خواستني , مطلوب , خوش ايند.

desiderio[adjective]

: ميل داشتن , ارزو كردن , ميل , ارزو , كام , خواستن , خواسته.

desideroso di acquistare

: فراگيرنده , جوينده , اكتسابي , اكتساب كننده.

desideroso(as in keen); ardente(as in desirous)[adjective]

: مشتاق , ذيعلا قه , ترد و شكننده.

designare[verb]

: نامزد كردن , گماشتن , معين كردن , تخصيص دادن , برگزيدن

desistere[verb]

: بازايستادن , دست برداشتن از , دست كشيدن.

desolato[adjective]

: ويران كردن , از ابادي انداختن , مخروبه كردن , ويران , بي جمعيت , متروك , حزين.

destinatario

: مخاطب , گيرنده ء نامه.

detestabile[adjective]

: متنفر , منزجر , بيمناك , ناسازگار , مكروه , زشت , شنيع , مغاير.

detestare abhor aborrire[verb]

: تنفر داشتن از , بيم داشتن از , ترس داشتن از , ترساندن , ترسيدن.

deviare

: موازي , مقاومت موازي.

deviare; slittare(as in skid)[verb]

: منحرف شدن , عدول كردن , طفره زدن , كج شدن , منحرف كردن , سريع , چابك , تندرو , فرز , باسرعت.

di

: از , از مبدا , از منشا , از طرف , از لحاظ , در جهت , در سوي , درباره , بسبب , بوسيله.

di baccante bacchic bacchico

: وابسته به باده گساري.

di coniglio - pieno di conigli[adjective]

: خرگوش دار.

di dietro

: قهقرايي , به عقب , غافلگير , ناگهان , منزوي , پرت.

di levante[adjective]

: از طرف شرق , مانند بادخاوري , بسوي شرق.

di oro[noun]

: طلا يي , زرين , اعلا , درخشنده.

di piante vive

: (گ.ش.) وليك , بوته هاي پر چيني از قبيل خفچه و غيره , پرچين خفچه , خارپشته.

di quercia

: ساخته شده از چوب بلوط , بلوطي.

di) difesa[noun]

: دادخواست , منازعه , مشاجره , مدافعه , عذر , بهانه , تقاضا , استدعا , پيشنهاد , وعده مشروط , ادعا.

diaframma[noun]

: مربوط به قسمت پايين سينه , (تش.) حجاب حاجز , تيغه , قسمت پايين سينه.

diamante

: جسم جامد و سخت , مقاوم , يكدنده , تزلزل ناپذير.

diciassette[noun]

: هفده , هفده چيز.

diciassettesimo[adjective]

: هفدهمين.

dietro

: عقب , پشت (بدن) , پس , عقبي , گذشته , پشتي , پشتي كنندگان , تكيه گاه , به عقب , درعقب , برگشت , پاداش , جبران , ازعقب , پشت سر , بدهي پس افتاده , پشتي كردن , پشت انداختن , بعقب رفتن , بعقب بردن , برپشت چيزي قرارگرفتن , سوارشدن , پشت چيزي نوشتن , ظهرنويسي كردن.

difendere (verb)

: پهلوان , قهرمان , مبارزه , دفاع كردن از , پشتيباني كردن., پهلوان , قهرمان , مبارزه , دفاع كردن از , پشتيباني كردن.

diffamazione

: بدگويي , ناسزاگويي , سرزنش , افترا.

difficolt[noun]

: كار گذاشتن , درست كردن , پابرجا كردن , نصب كردن , محكم كردن , استواركردن , سفت كردن , جادادن , چشم دوختن به , تعيين كردن , قراردادن , بحساب كسي رسيدن , تنبيه كردن , ثابت شدن , ثابت ماندن , مستقر شدن , گير , حيص وبيص , تنگنا , مواد مخدره , افيون.

diffondere

: وسعت , شيوع , پهن كردن , پهن شدن.

diffusione[noun]

: پراكندگي , تفرق.

diffuso[adjective]

: شايع , همه جا منتشر , گسترده.

diga[noun]

: سد , اب بند , بند , سد ساختن , مانع شدن ياايجاد مانع كردن , محدود كردن.

dilettarsi[verb]

: رنگ پاشيدن , نم زدن , (كم كم) تر كردن , دراب شلپ شلپ كردن , سرسري كاركردن , بطور تفريحي كاري راكردن.

dimenticare[verb]

: فراموش كردن , فراموشي , صرفنظر كردن , غفلت.

diminuire[verb]

: فروكش كردن , كاستن , تخفيف دادن , رفع نمودن , كم شدن , اب گرفتن از(فلز) , خيساندن (چرم) , (حق.) غصب يا تصرف عدواني , بزورتصرف كردن , كاهش , تنزل , فرونشستن.

dimora[noun]

: منزل , مسكن , رحل اقامت افكندن , اشاره كردن , پيشگويي كردن , بودگاه , بودباش.

dio

: خداوند , خداوندگار , خدا , ايزد , يزدان , پروردگار , الله.

dipinto

: نقاشي.

dire[verb]

: نام.

disastro

: عاقبت داستان , مصيبت , بلا ي ناگهاني , فاجعه.

disdegnoso[adjective]

: باتنفر , نفرت انگيز , زننده , بطور نفرت انگيز.

disegnatore[noun]

: طراح.

disgr zia[noun]

: رويداد ناگوار , حادثه ناگوار , بدبختي , بلا.

disgrazia[noun]

: رسوايي , خفت , تنگ , فضاحت , سيه رويي , خفت اوردن بر , بي ابرويي.

disgraziata[adjective]

: رسوايي اور , خفت اور , ننگين , نامطبوع.

dispersione[noun]

: پراكندگي , تفرق.

dispiacere[noun]

: ازردگي , غم وغصه , اندوه , الم , تنگدلي , اندوهگين كردن , ازرده كردن.

dispositivo[noun]

: دستگاه , اسباب.

distante

: منزوي , خشن.

distintivo[noun]

: نشان , علا مت , امضاء و علا مت برجسته و مشخص.

distratto

: پريشان خيال , حواس پرت. , مجزا , پريشان خيال , مختصر.

distretto[noun]

: نگهبان , سلول زندان , اطاق عمومي بيماران بستري , صغيري كه تحت قيومت باشد , محجور , نگهداري كردن , توجه كردن.

distribuire

: وسعت , شيوع , پهن كردن , پهن شدن.

disturbare (broadcast)[verb]

: مربا , فشردگي , چپاندن , فرو كردن , گنجاندن(با زور و فشار) , متراكم كردن , شلوغ كردن , شلوغ كردن(با امد و شد زياد) , بستن , مسدود كردن , وضع بغرنج , پارازيت دادن., مربا , فشردگي , چپاندن , فرو كردن , گنجاندن(با زور و فشار) , متراكم كردن , شلوغ كردن , شلوغ كردن(با امد و شد زياد) , بستن , مسدود كردن , وضع بغرنج , پارازيت دادن., مربا , فشردگي , چپاندن , فرو كردن , گنجاندن(با زور و فشار) , متراكم كردن , شلوغ كردن , شلوغ كردن(با امد و شد زياد) , بستن , مسدود كردن , وضع بغرنج , پارازيت دادن.

dito[noun]

: انگشت , (درشعر) كلمه اي داراي سه هجا كه هجاي اول بلند و دو هجاي بعدي ان كوتاه باشد.

dittatore[noun]

: ديكتاتور , فرمانرواي مطلق , خودكامه.

divano[noun]

: كالسكه , واگن راه اهن , مربي ورزش , رهبري عمليات ورزشي را كردن , معلمي كردن.

divario

: رخنه , درز , دهنه , جاي باز , وقفه , اختلا ف زياد , شكافدار كردن.

diventare (with adj.)

: تحصيل شده , كسب كرده , بدست امده , فرزند , بدست اوردن , فراهم كردن , حاصل كردن , تحصيل كردن , تهيه كردن , فهميدن , رسيدن , عادت كردن , ربودن , فاءق امدن , زدن , (درمورد جانوران) زايش , تولد.

divertimento

: سرگرمي , تفريح , گيجي , گمراهي , فريب خوردگي , پذيرايي , نمايش.

doccia

: رگبار , درشت باران , دوش , باريدن , دوش گرفتن.

doccia[noun]

: دوش اب , دوش گرفتن , تميز كردن با دوش.

dogma[noun]

: عقيده ديني , اصول عقايد , عقايد تعصب اميز.

dogmatico[adjective]

: جزمي , متعصب , كوته فكر.

dolce; fragrante; mite; soave[adjective]

: مرهم , داراي خاصيت مرهم , خنك كننده , خوشبو.

dolce[adjective]

: شيرين , خوش , مطبوع , نوشين.

dolci canditi (plural)[noun]

: اب نبات , نبات , شيرين كردن , نباتي كردن.

dollaro[noun]

: دلا ر , (علا مت اختصاري ان س است).

dolore

: درد , رنج , زحمت , محنت , درد دادن , درد كشيدن.

doloroso

: دردناك , محنت زا , ناراحت كننده , رنج اور , رنجور.

domanda

: دادخواست , منازعه , مشاجره , مدافعه , عذر , بهانه , تقاضا , استدعا , پيشنهاد , وعده مشروط , ادعا. , جستار , سوال. , سوال , پرسش , استفهام , مسلله , موضوع , پرسيدن , تحقيق كردن , ترديد كردن در.

domani[noun]

: فردا , روز بعد.

domestico[adjective]

: خانگي , خانه پرورده , (مج.) ديمي , طبيعي.

donatore[noun]

: دهنده , بخشنده.

dondolare[verb]

: اونگان شدن يا كردن , تاب خوردن , چرخيدن , تاب , نوسان , اهتزاز , اونگ , نوعي رقص واهنگ ان.

donna a giornata[noun]

: مستخدمه , كلفت , زغال فروش.

donna[noun]

: بانو , خانم , بي بي , كدبانو , مديره. , زن , زنانگي , كلفت , رفيقه (نامشروع) , زن صفت , ماده , مونث , جنس زن.

dopo[adverb]

: پس از , بعداز , در عقب , پشت سر , درپي , در جستجوي , در صدد , مطابق , بتقليد , بيادبود.

doppio(adj -and- adv); doppio(noun); sosia(noun

: (.n -and-.vt) :دو برابر , دوتا , جفت , دولا , دوسر , المثني , همزاد , (vi-and-.vt) :دوبرابر كردن , مضاعف كردن , دولا كردن , تاكردن (با UP ).

dormiente[adjective]

: خوابيده , ساكت , درحال كمون.

dormitorio[noun]

: خوابگاه. , خوابگاه , شبانه روزي (مثل سربازخانه , مدرسه وغيره).

dorsale[adjective]

: (تش.) پشتي.

dorso

: عقب , پشت (بدن) , پس , عقبي , گذشته , پشتي , پشتي كنندگان , تكيه گاه , به عقب , درعقب , برگشت , پاداش , جبران , ازعقب , پشت سر , بدهي پس افتاده , پشتي كردن , پشت انداختن , بعقب رفتن , بعقب بردن , برپشت چيزي قرارگرفتن , سوارشدن , پشت چيزي نوشتن , ظهرنويسي كردن.

dosaggio[noun]

: مقدار تجويز شده دارو , يك خوراك دارو , مقدار استعمال دارو.

dose[noun]

: خوراك دوا يا شربت , مقدار دوا , دوا دادن.

dove

: كجا , هركجا , در كجا , كجا , در كدام محل , درچه موقعيتي , در كدام قسمت , از كجا , از چه منبعي , اينجا , درجايي كه.

dovere[verb]

: بايد , بايست , ميبايستي , بايسته , ضروري , لا بد.

drago[noun]

: اژدها , (نج.) منظومه دراكو.

droga

: دارو , دوا زدن , دارو خوراندن , تخدير كردن.

droga[noun]

: پيش بيني كردن , اگاهي , داروي مخدر , دارو دادن , تخدير كردن.

droghiere[noun]

: عطار , بقال , خواربار فروش.

dubbio(noun); dubitare(verb)

: شك , ترديد , شبهه , گمان , دودلي , نامعلومي , شك داشتن , ترديد كردن.

dubbioso[adjective]

: مشكوك.

duca

: دوك , لقب موروثي اعيان انگليس.

duchessa

: دوشس , بانوي دوك.

E

e

: و (حرف ربط).

ebanista[noun]

: قفسه ساز , مبل ساز.

ebanisteria[noun]

: قفسه سازي , مبل سازي.

ebano[noun]

: ابنوس , درخت ابنوس.

ebollienza[verb]

: گرمي و نشاط.

eccentrica

: عجيب و غريب.

eccentricita'[noun]

: دوري از مركز , گريز از مركز , غرابت , بي قاعدگي.

eccentrico[adjective]

: گريزنده از مركز , بيرون از مركز , (مج.) غير عادي , غريب , عجيب.

ecclesiasticismo[noun]

: كليساگرايي.

ecclesiastico[adjective]

: كشيش , علم اداره ء كليساها , مربوط به كليسا , اجتماعي.

ecclesiologia[noun]

: كليساشناسي.

eclissi(noun); eclissare(verb)

: گرفتگي , گرفت , كسوف يا خسوف , تحت الشعاع قرار دادن.

eco(noun); far eco(verb)

: طنين , پژواك.

economia[noun]

: اقتصاد.

economizzare[verb]

: صرفه جويي كردن , رعايت اقتصاد كردن.

edificare[verb]

: تهذيب كردن , اخلا ق اموختن , تقديس كردن , تقويت كردن.

edificio[noun]

: ساختن , بناكردن , درست كردن.

editore[noun]

: ويراستار , ويرايشگر.

edizione

: چاپ , ويرايش.

educator

: معلم , مربي , فرهيختار.

educazione

: اموزش و پرورش.

effecto(noun); effettuare(verb)

: اثر , نتيجه , اجراكردن.

effeminato[adjective]

: زن صفت , نرم , سست , بيرنگ , نامرد.

effervescente[adjective]

: گازدار.

effettivo[adjective]

: موثر , قابل اجرا.

efficace[adjective]

: انجام شدني , موثر. , موثر.

efficiente[adjective]

: بهره ور , موثر , كارامد.

efficienza[noun]

: بازده , بهره وري , راندمان.

egocentrico

: خودپسندي , خود بين , خودمدار.

egoismo

: خودپرستي , خودخواهي.

egoista

: خودپرست.

el abastecedor[noun]

: اذوقه رسان , سورسات چي.

el comite/[noun]

: انجمن حزبي , كميته هاي پارلماني , نمايندگان حزب كارگر درپارلمان يا انجمن.

elegante

: زيبا , با سليقه , پربراز , برازنده. , اراسته , قشنگتر , پاكيزه , ماهر , چالا ك.

eleganza

: براز , ظرافت , لطافت , زيبايي , وقار , ريزه كاري , سليقه.

elio

: (S.) گاز خورشيد , بخار افتاب , گاز هليوم.

eludere; sconcertare[verb]

: گيج يا گمراه كردن , مغشوش كردن , دستپاچه كردن , بي نتيجه كردن , پريشاني , اهانت.

emarginare

: تبديل كردن به محله اقليت ها و فقرا.

emarginazione

: تبديل بمحله اقليت ها يا فقرا كردن.

ematico[adjective]

: (طب) وابسته به خون , خوني , بيماري خوني.

ematite[noun]

: (مع.) هماتيت , نوعي سنگ اهن.

ematoma[noun]

: (طب) تومورياغده محتوي خون خارج شده از رگها.

emergenza

: امر فوق العاده و غيره منتظره , حتمي , ناگه اينده , اورژانس.

emocitometro[noun]

: (طب) اسبابي براي شمارش گويچه هاي خون.

emozione

: احساسات , هيجانات , شور , هيجاني.

entrare senza chiedere permesso[verb]

: دوبه , كرجي , با قايق حمل كردن , سرزده وارد شدن.

entrata

: (.ن) :نزديكي , ورود , دخول , پيشرفت , افزايش , نيل (بجاه و مقام بخصوص سلطنت) , جلوس , (طب) شيوع , بروز , (حق.) تملك نماء , شيي ء اضافه يا الحاق شده , نماءات (حيوان و درخت) , تابع وصول , الحاق حقوق , شركت در مالكيت , (وت) :بترتيب خريد وارد دفتروثبت كردن.

entrata[noun]

: راهرو , جاي در , درگاه. , ثبت , فقره , قلم , دخول , مدخل , ادخال.

entropia[noun]

: (فيزيك) واحد اندازه گيري ترموديناميك , درگاشت.

equilibrato[adjective]

: متعادل , متوازن.

equilibrio[noun]

: ترازو , ميزان , تراز , موازنه , تتمه حساب , برابركردن , موازنه كردن , توازن.

equipaggiare[verb]

: اماده ء جنگ كردن , مجهز كردن , ملبس كردن.

equipaggio[noun]

: كارمندان و خلبانان هواپيما.

erba[noun]

: علف , سبزه , چمن , ماري جوانا , با علف پوشاندن , چمن زار كردن , چراندن , چريدن , علف خوردن.

erbe[noun]

: گياه , علف , رستني , شاخ وبرگ گياهان , بوته.

errore[noun]

: اشتباه.

esasperante[adjective]

: ديوانه كننده.

esaustivo

: جامع , فرا گيرنده , وسيع , محيط , بسيط.

esca[noun]

: طعمه دادن , خوراك دادن , طعمه رابه قلا ب ماهيگيري بستن , دانه , چينه , مايه تطميع , دانه ء دام. , جامه ژنده , لباس مندرس , نوعي نخ پشمي , نخ قلا بدوزي.

esercitare[verb]

: گردانيدن , اداره كردن , خوب بكار بردن.

esigibile[adjective]

: صدازدني , فراخواندني.

esplicitamente

: يعني , بنام , با ذكر نام , براي مثال.

essere acquiescente

: تسليم شدن , تن در دادن , راضي شدن , رضايت دادن , موافقت كردن , ارام كردن.

essere sorpreso/essere preso alla sprovvista

: قهقرايي , به عقب , غافلگير , ناگهان , منزوي , پرت.

essere vicino

: پيوستن , متصل كردن , وصلت دادن , مجاور بودن(به) , پيوسته بودن(به) , افزودن , متصل شدن.

essere[verb]

: مصدر فعل بودن , امر فعل بودن , وجود داشتن , زيستن , شدن , ماندن , باش.

esso[pronoun]

: ان , ان چيز , ان جانور , ان كودك , او (ضمير سوم شخص مرد).

est[noun]

: خاور مشرق , شرق , خاورگرايي , بسوي خاور رفتن.

estasi[noun]

: وجد , خلسه , حظ ياخوشي زياد.

estemporaneo

: بي تامل , بداهه , بدون مقدمه , بدون تهيه.

estinguere

: فرو نشاندن , دفع كردن , خاموش كردن , اطفا.

estrarre

: (.vt):ربودن , بردن , كش رفتن , خلا صه كردن , جداكردن , تجزيه كردن , جوهرگرفتن از , عاري ازكيفيات واقعي(در مورد هنرهاي ظريف)نمودن , (.ادج):خلا صه , مجمل , خلا صه ء كتاب , مجرد , مطلق , خيالي , غيرعملي , بي مسمي , خشك , معنوي , صريح , زبده , انتزاعي , (اسم)معني.

estrazione

: تجريد , انتزاع , چكيدگي.

eta'[noun]

: (.ن):عمر , سن , پيري , سن بلوغ , رشد , دوره , عصر.(.vi -and-.vt): پيرشدن , پيرنماكردن , كهنه شدن(شراب).

etc [with the]

: با , بوسيله , مخالف , بعوض , در ازاء , برخلا ف , بطرف , درجهت.

etichetta

: صورتحساب , هزينه , برگ , باريكه , حساب , شمارش , باريكه دادن به , نوار زدن به , نشاندار كردن , گلچين كردن.

etichetta[verb]

: برچسب , اتيكت , متمم سند يا نوشته , تكه باريك , لقب , اصطلا ح خاص , برچسب زدن , طبقه بندي كردن.

etichettato[adjective]

: برچسب دار.

evitare

: شانه خالي كردن از , از زير كاري در رفتن , روي گرداندن از , طفره زدن , اجتناب , طفره رو.

evitare[verb]

: دوري واجتناب , پرهيز كردن , اجتناب كردن از , گريختن.

F

f

: مال من , متعلق بمن , مربوط بمن , اي واي.

fabbrica[noun]

: كارخانه.

fabbricare[verb]

: ساختن.

fabbricazione (raro)

: ساخت.

faccetta

: صورت كوچك , سطوح كوچك جواهر و سنگهاي قيمتي , تراش , شكل , منظر , بند , مفصل.

faccia[noun]

: صورت , نما , روبه , مواجه شدن.

facciale(adjective)

: مربوط به صورت (مثل عصب صورت).

facciata[noun]

: نماي سر در , جبهه , نماي خارجي.

facendo pace[verb]

: رهبري , پيشقدمي.

faceto

: شوخ , لوس , اهل شوخي بيجا.

facile

: اسان , سهل , بي زحمت , اسوده , ملا يم , روان , سليس.

facile[adjective]

: اسان , باساني , باساني قابل اجرا , سهل الحصول.

facilitare[verb]

: اسان كردن , تسهيل كردن , كمك كردن.

facilmente[adverb]

: به اساني.

facolta'

: استادان دانشكده يا دانشگاه , استعداد , قوه ذهني , استعداد فكري.

facoltativo[adjective]

: وابسته به faculty (بمعاني گوناگون .

facsimile

: (فاض) رونوشت عيني.

factotum[noun]

: ادم همه كاره , خدمتكار.

falciforme

: (تش.) داسي , داس مانند.

falco; (coll.) persona rapace[noun]

: باز , قوش , شاهين , بابازشكار كردن , دوره گردي كردن , طوافي كردن , جار زدن و جنس فروختن , فروختن.

falcone

: (ج.ش.) قوش , شاهين , باز , توپ قديمي.

fallimento[noun]

: ورشكستگي , افلا س , توقف بازرگان.

fallire/mancare[verb]

: خراب شدن , تصوركردن , موفق نشدن.

falo\[noun]

: اتش بزرگ , اتش بازي.

falsificare(verb)

: ساختن.

falso allarme[noun]

: شوخي فريب اميز , گول زدن , دست انداختن.

famiglia

: خانواده.

famigliare

: گفتگويي , محاوره اي , مصطلح , اصطلا حي.

fancciullo

: بچه , كودك , طفل , فرزند.

fantasia

: قوه مخيله , وهم , هوس , نقشه خيالي , وسواس , ميل , تمايل , فانتزي.

fantasma

: شبح , روح , روان , جان , خيال , تجسم روح , چون روح بر خانه ها و غيره سرزدن., غول (فارسي است).

fantasma urlante che annuncia la morte[noun]

: موجود وهمي بشكل روح.

far cenno di testa(verb); cenno di testa(noun)

: تكاندادن سر بعلا مت توافق , سرتكان دادن , باسراشاره كردن , تكان سر.

far impazzire[verb]

: ديوانه كردن , عصباني كردن , ديوانه شدن.

fare a pezzi[verb]

: كلنگ , سرفه خشك وكوتاه , چاك , برش , شكافي كه بر اثر بيل زدن يا شخم زده ايجاد ميشود , ضربه , ضربت , بريدن ,زخم زدن , خردكردن , بيل زدن , اسب كرايه اي , اسب پير , درشكه كرايه , نويسنده مزدور , جنده.

fare capo a

: نزديك بودن , مماس بودن , مجاور بودن , متصل بودن يا شدن , خوردن.

fare una crocera su un panfilo[verb]

: قايق راني , مسافرت با قايق تفريحي.

faretra

: تركش , تيردان , بهدف خوردن , درتير دان قرار گرفتن , لرزيدن , ارتعاش.

farina d'avena

: ارد جو دوسر , شورباي ارد جو دوسر.

farmaco

: دارو , دوا زدن , دارو خوراندن , تخدير كردن.

fascifo[adjective]

: منزجر كننده.

fatale

: كشنده , مهلك , مصيبت اميز , وخيم.

fatalismo

: اعتقاد به سرنوشت.

fatalista

: معتقد به سرنوشت.

fatto

: ساخته شده , مصنوع , ساختگي , تربيت شده.

fatto in casa[adjective]

: وطني , ساخت ميهن , خانگي , خانه بافت. , بافت خانگي , بافت ميهني , وطني , ساده.

fatto[noun]

: واقعيت , حقيقت , وجود مسلم.

fattore

: عامل (عوامل) , حق العمل كار , نماينده , فاعل , سازنده , فاكتور , عامل مشترك.

fattoriale[adjective]

: حاصلضرب اعداد صحيح مثبت , وابسته به عامل ياكارخانه , مربوط به فاكتور ياعامل مشترك رياضي.

fattuale[adjective]

: وابسته بواقع امر , حقيقت امري , واقعي.

favola[noun]

: افسانه , داستان , دروغ , حكايت اخلا قي , حكايت گفتن. , افسانه , داستان , قصه , حكايت , شرح , چغلي , خبركشي , جمع , حساب.

favolista[noun]

: افسانه نويس.

favoloso[adjective]

: افسانه اي , افسانه وار , مجهول , شگفت اور.

favore

: التفات , توجه , مرحمت , مساعدت , طرفداري , مرحمت كردن , نيكي كردن به , طرفداري كردن.

favoreggiare[verb]

: برانگيختن , جرات دادن , تربيت كردن , تشويق (به عمل بد) كردن , (حق.) معاونت كردن(درجرم) , تشويق , تقويت , ترغيب (به كار بد).

fazione[noun]

: دسته بندي , حزب , انجمن , فرقه , نفاق.

fazioso[adjective]

: نفاق افكن.

febbre

: تب , (مج.) هيجان , تب دار كردن.

fede

: ايمان , عقيده , اعتقاد , دين , پيمان , كيش.

fedele

: با وفا , باايمان.

fedelta'[noun]

: وفاداري.

federale

: فدرال , اءتلا في , اتحادي , اتفاق.

federalismo

: فدراليسم , اصل دولت اءتلا في.

federalista

: طرفدار دولت فدرال.

felice

: خوش , خوشحال , شاد , خوشوقت , خوشدل , خرسند , سعادتمند , راضي , سعيد , مبارك , فرخنده.

feminine)[noun]

: حلقه گل كه بگردن مياويزند , تسبيح يا گردن بند.

femminile[adjective]

: زن صفت , زنانه , مربوط به زن يا زنان.

feno

: علف خشك , گياه خشك كرده , يونجه خشك , حشك كردن (يونجه ومانند ان) , تختخواب , پاداش.

feriale[noun]

: روز هفته.

fermaglio per capelli[noun]

: سنجاق مو , گيره مو , (درجاده) پيچ تند.

fermio

: (S.) فرميوم.

feroce

: وحشي , سبع.

fertile

: حاصلخيز , پرثمر , بارور , برومند , پربركت.

fertilita'

: حاصلخيزي , باروري.

festiva[noun]

: اخر هفته , تعطيل اخر هفته , تعطيل اخر هفته را گذراندن.

festivale

: جشنواره , عيد , سور , شادماني , جشني , عيدي.

fevore

: حرارت شديد , اشتياق شديد , گرمي , التهاب.

fianco a fianco

: برابر , پهلو به پهلو.

fiasco

: شكست مفتضحانه , ناكامي , بطري شراب.

fiato

: دم , نفس , نسيم , (مج.) نيرو , جان , رايحه.

fibra[noun]

: (فءبرع) رشته , تار , نخ , بافت , ليف (الياف) , فيبر.

fibrillazione[noun]

: رشته رشته سازي , تشكيل الياف , انقباض بي نظم رشته هاي عضلا ني.

fidanzata

: عروس , تازه عروس.

figa[noun]

: كس , مهبل.

figlia[noun]

: دختر.

figlio

: بچه , كودك , طفل , فرزند.

figlio[noun]

: فرزد ذكور , پسر , ولد , زاد , مولود.

fila

: صف اتوبوس و غيره , صف , در صف ايستادن.

film[noun]

: سينما.

filo(noun -as in knife edge)

: لبه.

fine settimana

: اخر هفته , تعطيل اخر هفته , تعطيل اخر هفته را گذراندن.

finestra

: پنجره , روزنه , ويترين , دريچه , پنجره دار كردن.

fisarmonica

: (مو.) اكوردءون.

fischiare[verb]

: صداي خش خش , صداي هيس (مثل صداي مار) , هيس كردن.

fisica

: فيزيك.

fisico

: فيزيك دان.

fissare[verb]

: كار گذاشتن , درست كردن , پابرجا كردن , نصب كردن , محكم كردن , استواركردن , سفت كردن , جادادن , چشم دوختن به , تعيين كردن , قراردادن , بحساب كسي رسيدن , تنبيه كردن , ثابت شدن , ثابت ماندن , مستقر شدن , گير , حيص وبيص , تنگنا , مواد مخدره , افيون.

fissativo[noun]

: ثابت كننده.

fissazione[noun]

: تعيين , تثبيت , تحكيم , دلبستگي زياد , عشق زياد , خيره شدگي , تعلق خاطر , ثابت كردن.

fissione[noun]

: شكافتن , انشقاق , شكستن هسته اتمي.

fittizio[adjective]

: (فاثتءتءوع=) ساختگي , مصنوعي , صوري , غيرطبيعي , دروغي , وانمود كننده , بهانه كننده. , جعلي , ساختگي , موهوم.

foggia del vestire[noun]

: لباس , پوشاك ويژه , كسوت , ظاهر , طرز , جامه پوشانيدن به , لباس پوشانيدن , طرز رفتار.

foglia[noun]

: برگ.

foglio

: ورق.

folgorato

: برق زدن , اذرخش زدن.

folla

: دسته , توده طبقات پست , ازدحام , اراذل و اوباش , با اراذل و اوباش حمله كردن به.

fondale

: پرده ء پشت صحنه ء تاتر.

forato

: سوراخ , فرورفته , بهم زده.

forca[noun]

: دار , چوبه دار , اعدام , بدار اويزي , مستحق اعدام.

forchetta[noun]

: چنگال , محل انشعاب , جند شاخه شدن.

foreste vergini[noun]

: اراضي جنگلي دوراز شهر , جنگلهاي دورافتاده.

formaggio

: پنير.

formazione

: زمينه , نهانگاه , سابقه.

formichie\re[noun]

: (ج.ش.) خوك خرطوم دراز مالا يا.

fornendo[verb]

: مشروط بر اينكه , در صورت.

fornire

: مشروط بر اينكه , در صورت.

fornitore[noun]

: مهيا كننده , بدست اورنده.

forse

: شايد , احتمالا.

fortuito; (noun) occasione

: بخت , تصادف , شانس , فرصت , مجال , اتفاقي , اتفاق افتادن

fortuito[adjective]

: اتفاقي , تصادفي., اتفاقي , تصادفي.

forza

: نيرو , زور , تحميل , مجبور كردن.

forza[noun]

: نيرو , زور , قوت , قوه , توانايي , دوام , استحكام.

foto (phot)[noun]

: گلوله , تير , ساچمه , رسايي , پرتابه , تزريق , جرعه , يك گيلا س مشروب , فرصت , ضربت توپ بازي , منظره فيلمبرداري شده , عكس , رها شده , اصابت كرده , جوانه زده.

fottere

: گاييدن , سپوختن.

foulard[noun]

: پارچه مويي , مويينه , پارچه خيمه اي.

fragola[noun]

: (گ.ش.) توت فرنگي , چليك خوراكي.

fragrante

: بدبو , زننده , بودار , داراي بو.

fraintndere[verb]

: درست نفهميدن , تد تعبير كردن , سوء تفاهم كردن.

frana[noun]

: زمين لغزه , ريزش خاك كوه كنار جاده.

frataglie

: اشغال , اخال , كف , مواد زاءد , لا شه.

fratellanza[noun]

: برادري , انجمن برادري واخوت.

fratello[noun]

: برادر , همقطار.

fraternamente[adverb]

: برادرانه , از روي مهرباني , از روي دوستي.

fratt mpo

: ضمنا , در اين ضمن , درضمن , در اثناء , در خلا ل.

frattazzo

: ماله , بيلچه باغباني , ماله كشيدن.

freccia

: زوبين , نيزه , تير , بسرعت حركت كردن , حركت تند , پيكان ,بسرعت رفتن , بسرعت انجام دادن , فاصله ميان دو حرف , اين علا مت [ ? ] , بشدت زدن , پراكنده كردن.

freddo

: سرما , سرماخوردگي , زكام , سردشدن يا كردن.

frequente

: غالب اوقات.

frigo portatile[noun]

: يخچال.

frittata

: املت , خاگينه , كوكوي گوجه فرنگي.

frumento

: (گ.ش.) گندم.

frustino

: تازيانه دسته كوتاه , با تازيانه دسته كوتاه زدن.

frustino(riding switch); interruttore(electrical switch)[noun]

: تركه , چوب زدن , سويچ برق , سويچ زدن , جريان را عوض كردن , تعويض.

fuggitivo

: فراري , تبعيدي , بي دوام , زودگذر , فاني , پناهنده.

funesto; maligno[adjective]

: محنت بار , مصيبت بار , غم انگيز.

fungo[noun]

: قارچ , سماروغ , بسرعت روياندن , بسرعت ايجاد كردن.

funzionario

: شاغل مقام.

funzionario di tribunale[noun]

: ناظر , ضابط , امين صلح يا قاضي , نگهبان دژ سلطنتي.

funzioni dell'abate

: قلمرو راهب , مقام رهبانيت , مقر راهبان دير.

fuori asse

: (اباضءلع=) (گ.ش.) دورازمحور.

fuori scena

: خارج از صحنه نمايش , درزندگي خصوصي.

furbetto[adjective]

: (.n -and-.vt): كمان , طاق , قوس , بشكل قوس ياطاق دراوردن ,(.ادج): ناقلا , شيطان , موذي , رءيس , اصلي , (.پرعف -ارثه): پيشوندي بمعني' رءيس' و' كبير' و' بزرگ.'

furia

: هاري.

furto[noun]

: دزدي , دستبرد , سرقت.

G

gabardina

: پارچه گاباردين.

gabardine

: رداي بلند , جبه , لباس , پوشش , گاباردين.

gabbia[noun]

: قفس , درقفس نهادن , درزندان افكندن.

gabinetto[noun]

: قفسه , اطاقك , هيلت وزرا.

gaga

: ديوانه , شيفته , دلفريفته.

galassia[noun]

: (نج.) كهكشان , جاده شيري.

galeone[noun]

: كشتي بادباني بازرگاني يا جنگي اسپانيولي قرن پانزدهم.

galleria

: گالري , راهرو , سرسرا , سالن , لژ بالا , جاي ارزان , اطاق نقاشي , اطاق موزه.

gallone=4.5459631 litres[noun]

: گالن , پيمانه اي برابر 3587/3 ليتر.

galoppo[noun]

: تاخت , چهار نعل , چهارنعل رفتن , تازيدن.

galvanizzare[verb]

: با برق اب طلا يا نقره دادن به , اب فلزي دادن , ابكاري فلزي كردن.

galvanizzazione[noun]

: گالوانيزه كردن.

gamberi[noun]

: (ج.ش.) ميگو گرفتن , جنس ميگو.

gambetto[noun]

: شروع بازي شطرنج , از دست دادن يكي دو پياده در برابر تحصيل امتيازاتي , بذله , موضوع بحث.

ganado[noun]

: احشام واغنام , گله گاو.

garantire[verb]

: ضمانت , تعهد , ضامن , وثيقه , سپرده , ضمانت كردن , تعهد كردن , عهده دار شدن.

garanzia

: (.n -and-.vt) :گرو , وثيقه , رجز خواني , مبارزه طلبي , گروگذاشتن , شرط بستن , متعهد شدن , (.ن) درجه , اندازه , وسيله اندازه گيري.

garanzia[noun]

: ضمانت , تعهد , ضامن , وثيقه , سپرده , ضمانت كردن , تعهد كردن , عهده دار شدن.

gas

: گاز , بخار , (امر.) بنزين , گازمعده , گازدار كردن , باگاز خفه كردن , اتومبيل رابنزين زدن.

gassato

: گازي , بخاري , لطيف , گازدار , دو اتشه.

gatto

: گربه , شلا ق زدن , قي كردن , شلا ق لنگربرداشتن.

gel

: ژال , ماده ژلا تيني چسبناكي كه در نتيجه بسته شدن مواد چسبنده بوجود ميايد , ژلا تين , دلمه شدن.

gelosia[noun]

: رشك , حسادت.

geloso[adjective]

: حسود , رشك مند , رشك ورز , غيور , بارشك , رشك بر.

gemere[verb]

: شيون كردن , ناله كردن , ماتم گرفتن , ناله.

gendarme

: ژاندارم , امنيه , پليس , پاسبان.

gendarmeria

: (گعندارمعري) ژاندارمري , اداره امنيه.

gene

: (زيست شناسي) ژن , عامل موجود در كروموزوم كه ناقل صفات ارثي است.

geneologia

: شجره النسب , شجره نامه , نسب , سلسله , دودمان.

geneologista

: شجره شناس.

generabile

: همگاني , قابل تعميم.

generale

: عمومي , جامع , همگاني , متداول , كلي , معمولي , همگان , ژنرال , ارتشبد.

generalita\

: عموميت , اظهار عمومي , نكته كلي , اصل كلي.

generalizzare

: تعميم دادن , كليت بخشيدن.

generalizzato

: تعميم يافته , كلي.

generalizzazione

: عموميت دادن.

generalmente

: بطور كلي , عموما , معمولا.

generare

: توليد كردن , زاييدن.

generativo

: توليدي , نسلي.

generatore

: مولد , زاينده.

generatrice

: (هن.) نقطه يا خط يا سطحي كه سبب احداث خط يا سطح يا جسمي ميشود , احداث كننده , (هن.) مولد , زاينده , زايا.

generazione

: توليد نيرو , نسل.

genere

: (د.) جنس , تذكير و تانيث , قسم , نوع.

generi

: .lp.fo suneg

generico

: نوعي , جنسي , عمومي , عام , كلي , وابسته به تيره.

genesi

: پيدايش , تكوين , توليد , طرز تشكيل , كتاب پيدايش (تورات) , پسوند بمعني ايجاد كننده.

genio

: نابغه , نبوغ , استعداد , دماغ , ژني.

gentile

: غير كليمي , كسي كه نه مسيحي و نه كليمي باشد., نجيب , با تربيت , ملا يم , ارام , لطيف , مهربان , اهسته , ملا يم كردن , رام كردن , ارام كردن.

gentile[adjective]

: نازنين , دلپسند , خوب , دلپذير , مطلوب , مودب , نجيب.

gentilezza[adjective]

: مهرباني , لطف.

genuino - salace - di sapore caratteristico[adjective]

: داراي طعم اصلي , داراي صفات اصلي و نژادي , تند , با مزه , با روح , با نشاط , مهيج , جلف.

geografia

: جغرافيا , جغرافي , علم جغرافيا , شرح.

geometria

: علم هندسه.

germoglio

: شاخه نورسته , جوانه , تركه , فرع , انشعاب , شعبه , مشتق.

gesso (noun); marcare/scrivere col gesso (verb)[noun]

: گچ , (ز.ع.)نشان , علا مت سفيد كردن , باگچ خط كشيدن , باگچ نشان گذاردن., گچ , (ز.ع.)نشان , علا مت سفيد كردن , باگچ خط كشيدن , باگچ نشان گذاردن.

gesso(noun) -also- ingessare(verb

: گچ , (ز.ع.)نشان , علا مت سفيد كردن , باگچ خط كشيدن , باگچ نشان گذاردن.

gessoso[adjective]

: گچي., گچي.

ghetizzare

: تبديل كردن به محله اقليت ها و فقرا.

ghettizzazione

: تبديل بمحله اقليت ها يا فقرا كردن.

ghetto

: محله كليمي ها (مخصوصا در ايتاليا) , محل كوچكي از شهر كه محل سكونت اقليت هااست.

ghiacciato

: يخي , پوشيده از يخ , بسيارسرد , خنك.

ghiaccio

: منجمد كردن , يخ بستن , منجمد شدن , شكر پوش كردن , يخ , سردي , خونسردي و بي اعتنايي.

ghianda

: ميوه ء تيره ء درختان بلوط (مازو).

ghiandaia[noun]

: (ج.ش.) زاغ كبود , (مج.) شخص پر حرف و احمق.

giacchetta[noun]

: ژاكت , نيمتنه , پوشه , جلد , كتاب , جلد كردن , پوشاندن , درپوشه گذاردن.

giacente

: (حق.) بي تكليف , معلق , متوقف.

giada[noun]

: ژاد , اسب پير , يابو يا اسب خسته , زن هرزه , زنكه , (ك.) مرد بي معني , دختر لا سي , پشم سبز , خسته كردن , از كار انداختن (در اثر زياده روي).

giado(stone)[noun]

: ژاد , اسب پير , يابو يا اسب خسته , زن هرزه , زنكه , (ك.) مرد بي معني , دختر لا سي , پشم سبز , خسته كردن , از كار انداختن (در اثر زياده روي).

giallo[noun]

: زرد , اصفر , ترسو , زردي.

giambico[adjective]

: وابسته به وتد مجموع.

giardino

: باغ , بوستان , باغچه , باغي , بستاني , درخت كاري كردن , باغباني كردن.

giga(noun); ballare la giga(verb)

: نوعي رقص تند , اهنگ رقص تند , جست و خيز سريع , شيرين كاري , با اهنگ تند رقص كردن , جست و خيز كردن , استهزاء كردن.

gigante

: ادم غول پيكر , نره غول , غول , قوي هيكل.

gingillo[noun]

: چيز , فلا ن چيز.

ginocchio[noun]

: زانو , زانويي , دوشاخه , خم , پيچ , زانو داركردن.

giocare d' azzardo[verb]

: قمار كردن , شرط بندي كردن , قمار.

giocatore d' azzardo[noun]

: قمار باز.

gioco

: بازي , مسابقه , سرگرمي , شكار , جانور شكاري , يك دور بازي , (بصورت جمع)مسابقه هاي ورزشي , شوخي , دست انداختن , تفريح كردن , اهل حال , سرحال. , بازي , نواختن ساز و غيره , سرگرمي مخصوص , تفريح , بازي كردن , تفريح كردن , ساز زدن , الت موسيقي نواختن , زدن , رل بازي كردن , روي صحنه ء نمايش ظاهرشدن , نمايش , نمايشنامه.

giornale popolare

: خلا صه شده , تلخيص شده , چكيده , روزنامه نيم قطع و مصور

giornale[noun]

: روزنامه , روزنامه نگاري كردن.

giornaliero[adjective]

: روزانه , روزبروز , روزنامه يوميه , بطور يوميه.

giornalista

: روزنامه نگار.

giornalmente[adverb]

: روزانه , روزبروز , روزنامه يوميه , بطور يوميه.

giorno

: روز , يوم.

giorno lavorativo ( n.+adj.)[noun]

: روز هفته.

gioventu

: نوباوگان , جواني , شباب , شخص جوان , جوانمرد , جوانان.

giraffa[noun]

: (ج.ش.) شترگاوپلنگ , زرافه , (نج.) ستاره زرافه.

giroscopio[noun]

: گردش بين , گردش نما , ژيروسكوپ.

gita[noun]

: گردش , گشت , سير , گردش بيرون شهر. , سفر , مسافرت , سياحت , سفر كردن.

giu\

: پر دراوردن جوجه پرندگان , پرهاي ريزي كه براي متكا بكار ميرود , كرك , كرك صورت پايين , سوي پايين , بطرف پايين , زير , بزير , دلتنگ , غمگين , پيش قسط.

giuramento

: پيمان , سوگند , قسم خوردن.

giuridicamente tutelabile

: قابل تعقيب قانوني.

glabro[adjective]

: بي مو.

golfo[noun]

: خليج , گرداب , هر چيز بلعنده و فرو برنده , جدايي , فاصله ز دوري , مفارقت.

gomito

: ارنج , دسته صندلي , با ارنج زدن.

gondola[noun]

: نوعي قايق كه در كانال هاي شهر ونيز ايتاليا معمول است , (امر.) واگن سربازبر.

gondoliere[noun]

: راننده كرجي ونيزي , كرجي بان , قايقران.

gonfiarsi(verb); onda di fondo(noun - as a swell in the sea)

: باد كردن , اماس كردن , متورم كردن , باد غرور داشتن , تورم , برجستگي , برجسته , شيك , زيبا (د.گ.- امر.) عالي,داراي ته گنده , داراي كفل بزرگ.

gorgheggio[noun]

: سراييدن , چهچهه زدن , سرود , چهچه.

governante

: پرستار بچه.

governare[verb]

: حكومت كردن , حكمراني كردن , تابع خود كردن , حاكم بودن , فرمانداري كردن , معيف كردن , كنترل كردن , مقرر داشتن.

governo[noun]

: دولت , حكومت , فرمانداري , طرز حكومت هيلت دولت , عقل اختيار , صلا حديد.

grado di generale

: سرلشكري , سرتيپي , علم لشكركشي , مديريت , رياست.

grandinata

: گرگ , طوفان تگرگ , تگرگ باريدن , سلا م , درود , خوش باش , سلا م برشما باد , سلا م كردن , صدا زدن , اعلا م ورود كردن (كشتي).

grandinata[noun]

: طوفان يا رگبار تگرگ.

grano di pepe[noun]

: دانه فلفل , فلفل دانه , چيز كم بها , جزءي , ناچيز.

gratificare[verb]

: خشنود و راضي كردن , لذت دادن(به) , مفتخر كردن , جبران كردن.

gratificazione[noun]

: خشنودي , لذت , سر بلندي.

gratititudine[noun]

: نمك شناسي , قدر داني , سپاسگزاري.

gratzie[noun]

: تشكر , سپاس , سپاسگزاري , اظهارتشكر , تقدير , سپاسگزاري كردن , تشكر كردن.

gravidanza

: ابستني , بارداري.

griglia

: سيخ شبكه اي , گوشت كباب كن , روي سيخ يا انبر كباب كردن , بريان كردن , عذاب دادن , پختن , بريان شدن.

grigliata mista[noun]

: سيخ شبكه اي , گوشت كباب كن , روي سيخ يا انبر كباب كردن , بريان كردن , عذاب دادن , پختن , بريان شدن.

gronda[verb]

: پيش امدگي لبه بام , هر چيزي كه كمي پيش امدگي دارد.

gruppo[noun]

: گروه , گروه بندي كردن. , گروه , گروهه , دسته , دست , جفت , يك دستگاه , تيم , دسته درست كردن , بصورت دسته ياتيم درامدن.

guadagnare[verb]

: تحصيل كردن , كسب معاش كردن , بدست اوردن , دخل كردن , درامد داشتن.

guadagni[noun]

: درامد , دخل , مداخل , عايدي.

guadare[verb]

: به اب زدن , بسختي رفتن , در اب راه رفتن.

guadrato[noun]

: اطاق افسران , سالن بيماران , بيمارستان.

guaio (difficulty)

: مربا , فشردگي , چپاندن , فرو كردن , گنجاندن(با زور و فشار) , متراكم كردن , شلوغ كردن , شلوغ كردن(با امد و شد زياد) , بستن , مسدود كردن , وضع بغرنج , پارازيت دادن.

guaire[verb]

: (ج.ش) سگ زوزه كش , سگ بداصل , زوزه , صداي تند و تيز , حرف , سخن , زوزه كشيدن , عوعو كردن.

guardare[verb]

: پاييدن , ديدبان , پاسداري , كشيك , مدت كشيك , ساعت جيبي و مچي , ساعت , مراقبت كردن , مواظب بودن , بر كسي نظارت كردن , پاسداري كردن.

guardiano[noun]

: سرپرست , ولي , رءيس , ناظر , نگهبان , قراول , ناظر , بازرس.

guasto

: چركي , باطلا ق , كثافت , (مج.) سختي , گرفتاري , ادم بي كله , گنديده , فاسد , (.vi -and-.vt) :ضايع كردن , فاسد كردن , ضايع شدن , فاسد شدن , رسيدن , عمل امدن , گيج كردن , خرف كردن.

guerra

: جنگ , حرب , رزم , محاربه , نزاع , جنگ كردن , دشمني كردن , كشمكش كردن.

guidare[verb]

: راهنما , هادي , راهنمايي كردن.

H

habitat[noun]

: محل سكونت , مسكن طبيعي , بوم , جاي اصلي.

I

i tuoi

: مال شما , مربوط به شما , متعلق به شما.

iarda[noun]

: يارد(63 اينچ يا 3 فوت) , محوطه يا ميدان , محصور كردن , انبار كردن(در حياط) , واحد مقياس طول انگليسي معادل 4419/0 متر.

ibidem

: ايضا , تكرار ميشود , در همانجا , (مخفف ان ءبءد است).

iceberg[noun]

: توده يخ غلتان , كوه يخ شناور , توده يخ شناور.

icona[noun]

: شمايل , تمثال , تنديس , پيكر , تصوير , تصوير حضرت مسيح يامريم ويامقدسين مسيحي.

icosaedro[noun]

: (هن.) بيست رويي , بيست وجهي , بلوربيست وجهي.

idea

: انگاره , تصور , انديشه , فكر , خيال , گمان , نيت , مقصود , معني , اگاهي , خبر , نقشه كار , طرزفكر.

idem[adverb]

: همان , ايضا , همان نويسنده , در همانجا.

il malto[noun]

: جو سبز شده خشك , مالت , ابجو ساختن , مالت زدن , بحالت مالت دراوردن.

il tuo

: مال شما , مربوط به شما , متعلق به شما.

imaginare

: تصور كردن , پنداشتن , فرض كردن , انگاشتن , حدس زدن , تفكر كردن.

imagine

: مجسمه , تمثال , شكل , پنداره , شمايل , تصوير , پندار , تصور , خيالي , منظر , مجسم كردن , خوب شرح دادن , مجسم ساختن.

imbottitura[noun]

: دفترچه يادداشت , لا يي , لا يي گذاشتن.

immaturo[adjective]

: جوجه اي كه هنوز پر درنياورده , شخص بي تجربه وناشي.

immutabile[adjective]

: بي تغيير , ثابت , پايدار , تغيير ناپذير.

impacchettato/imballato[adjective]

: بسته اي , بسته بندي شده.

impaginare

: صفحه گذاري كردن , صفحه بندي كردن.

impazzire

: ديوانه , مجنون , بي عقل , احمقانه.

imperatore tedesco[noun]

: قيصر , امپراتور , كايزر.

impermeabile di gabardine[noun]

: رداي بلند , جبه , لباس , پوشش , گاباردين.

impermeabile[adjective]

: پاد اب , دافع اب , عايق اب , ضد اب.

impermeabile[noun]

: پالتوي باراني , پارچه باراني.

impetuosa

: گرم , حاد , تند , تيز , تابان , اتشين , تند مزاج , برانگيخته , بگرمي , داغ , داغ كردن يا شدن.

imporre

: بدون تقاضا چيزي را مطرح كردن , مزاحم شدن , متحمل شدن بر , جسارت كردن.

importante

: مهم.

importuno

: مزاحم , فضول.

impotente[adjective]

: بيچاره , درمانده , فرومانده , ناگزير , زله.

imprecazione

: پيمان , سوگند , قسم خوردن.

improvvisato

: بي تامل , بداهه , بدون مقدمه , بدون تهيه.

improvviso

: تند , پرتگاه دار , سراشيبي , ناگهان , ناگهاني , بيخبر , درشت , جداكردن.

improvviso distacco

: قطع ناگهاني , انتزاع.

impudente[adjective]

: بي شرم , گستاخ , پررو , روباز.

impugnatura

: چنگ زني , چنگ , نيروي گرفتن , ادراك و دريافت , انفلوانزا , گريپ , نهر كوچك , نهر كندن , محكم گرفتن , چسبيدن به.

in conformita/

: بنابراين , از اينرو , از همان قرار , بر طبق ان , نتيجتا , بالنتيجه.

in dicesa(adj -and- adv)

: سرازيري , سرپاييني , نشيب , انحطاط.

in fiame[adjective]

: سوزان , فروزان , درخشان , مشتعل , برافروخته.

in fiore

: شكوفا , پر شكوفه.

in perfetto ordine[adjective]

: تر وتميز , مرتب , بطور تر وتميز.

in punto[adjective]

: ساعت , از روي ساعت.

in superficie[noun]

: در بالا ي سطح زمين , (مج.) در قيد حيات.

incapsulamento[noun]

: لفاف , بارپيچ , قنداق , كاغذ بسته بندي.

incapsulare[verb]

: پيچيدن , قنداق كردن , پوشانيدن , لفافه دار كردن , پنهان كردن , بسته بندي كردن , پتو , خفا , پنهانسازي.

incarcerare[verb]

: حبس , زندان , محبس , حبس كردن.

incatenato[verb]

: زنجيره اي , زنجيره اي كردن., زنجيره اي , زنجيره اي كردن.

incense

: بخور دادن به , سوزاندن , بخور خوشبو , تحريك كردن , تهييج كردن , خشمگين كردن.

incidente

: حادثه , سانحه , واقعه ناگوار , مصيبت ناگهاني , تصادف اتومبيل , (طب) علا مت بد مرض , (من.) صفت عرضي(ارازي) , شيي ء , (در نشان خانوادگي) علا مت سلا ح , (د.)صرف , عارضه صرفي , اتفاقي , تصادفي , ضمني , عارضه (در فلسفه) , پيشامد.

incrocio tra un ibrido ed un progenitore

: چند پشت بعقب برگشتن.

indecente[adjective]

: با سياهك الوده شده , با دوده لكه دار شده , شبيه دوده , دوده زده.

indietro

: به عقب. , عقب افتاده , به پشت , ازپشت , وارونه , عقب مانده , كودن.

indifferente[adjective]

: بي عرقه , خونسرد , لا قيد.

indirizzo

: درست كردن , مرتب كردن ,متوجه ساختن ,دستور دادن ,اداره كردن ,نطارت كردن ,خطاب كردن ,عنوان نوشتن , مخاطب ساختن , سخن گفتن ,عنوان ,نام و نشان ,سرنامه ,نشاني ,ادرس ,خطاب ,نطق ,برخورد ,مهارت ,ارسال.

indumento

: جامه , پوشاك , جامه رو , رخت.

infante[noun]

: بچه , كودك , طفل , فرزند.

infanzia

: بچگي.

informare

: اشنا كردن , اگاه كردن , مسبوق كردن , مطلع كردن.

ingegnere[noun]

: مهندس.

ingegneria

: مهندسي.

ingenuita\

: (ناءوعتع) سادگي , بي ريايي , خام دستي.

ingenuo

: (ناءف) ساده و بي تكلف , بي ريا , ساده , بي تجربه , خام.

ingenuo[adverb]

: بيگناه , بي تقصير , مبرا , مقدس , معصوم , ادم بيگناه , ادم ساده , بي ضرر.

ingorgo (traffic)[noun]

: مربا , فشردگي , چپاندن , فرو كردن , گنجاندن(با زور و فشار) , متراكم كردن , شلوغ كردن , شلوغ كردن(با امد و شد زياد) , بستن , مسدود كردن , وضع بغرنج , پارازيت دادن.

ingrandimento

: توسعه , بزرگي.

ingrandire[verb]

: بزرگ كردن , باتفصيل شرح دادن , توسعه دادن , وسيع كردن , بسط دادن.

iniziare[verb]

: اغاز كردن , شروع كردن.

inizio[noun]

: اغاز , جشن فارغ التحصيلي.

innocente

: بيگناه , بي تقصير , مبرا , مقدس , معصوم , ادم بيگناه , ادم ساده , بي ضرر.

innocente[noun]

: بيگناه , بي تقصير , مبرا , مقدس , معصوم , ادم بيگناه , ادم ساده , بي ضرر.

inodoro

: بي بو.

inquinamento[noun]

: لوث , الودگي , كثافت , ناپاكي.

inquinare[verb]

: نجس كردن , الودن , ملوث كردن.

insalata[noun]

: سالا د.

insegnante[noun]

: اموختار , اموزگار , معلم , مربي , مدرس , دبير.

insetto

: اشكال , گير.

insolito

: قطعه موسيقي ناهماهنگ , مغاير , خل.

intoppo

: مانع , گره , گير , بمانعي برخورد كردن.

intrattbile[adjective]

: قطعي , سخت ناسازگار , غير قابل انعطاف , تسليم نشو , تمكين ندادني , مصالحه ناپذير.

intrigo

: دوز و كلك , دسيسه و توطله , روايت , راز , سر , دسيسه كردن.

inutile[adjective]

: بي نياز.

inventare[verb]

: ساختن.

invitato[noun]

: مهمان , (ج.ش.) انگل , خارجي , مهمان كردن , مسكن گزيدن.

inzuccherare[verb]

: شيرين كردن , شيرين شدن , ملا يم كردن.

ippodromo

: اسپريس , دور مسابقه. , خط سير مسابقه , مسير مسابقه.

irregolare[adjective]

: حمله اي , غشي , متغير , هوس پرست , دمدمي.

irsuto[adjective]

: پرمو , مويي , پشمالو.

istamina[noun]

: (S.) تركيبي بفرمول.C5H9N3

istochimica[noun]

: علمي كه درباره پديده هاي شيميايي سلول وبافت بحث ميكند , شيمي بافتي وسلولي.

istruire; educare(as to rear a child)[verb]

: فرهيختن , تربيت كردن , دانش اموختن , تعليم دادن.

italian

: تار (در مقابل پود) , ريسمان , پيچ و تاب , تاب دار كردن , منحرف كردن , تاب برداشتن.

italian translation

: بقچه , بسته , مجموعه , دسته كردن , بصورت گره دراوردن , بقچه بستن.

italian-spanish-german

: ميراث , ارثيه , ارث , ماترك , تركه غير منقول , مرده ريگ , سهم موروثي , (مج.)بخش.

itinerante[adjective]

: سيار , دوره گرد.

itterizia[noun]

: (طب) زردي , يرقان , دچار يرقان كردن , برشك و حسد در افتادن.

J

justo

: راست , پابرجا , ثابت , واقعي , حقيقي , راستگو , خالصانه , صحيح , ثابت ياحقيقي كردن , درست , راستين , فريور.

K

kamikaze

: خلبان ازجان گذشته ژاپني.

karate

: فن ژاپوني دفاع بدون اسلحه , كاراته.

kayak[noun]

: قايق پارويي اسكيموها.

kevins mouth ... and my home[verb]

: كس , مهبل.

L

la catedral[noun]

: كليساي جامع.

la coliflor[noun]

: گل كلم.

la gente[noun]

: مردم , خلق , مردمان , جمعيت , قوم , ملت , اباد كردن , پرجمعيت كردن , ساكن شدن.

la nave[noun]

: كشتي كوچك , قايق , كرجي , هرچيزي شبيه قايق , قايق راني كردن.

la oruga[noun]

: كرم صدپا , تراكتور زنجيري , بشكل كرم صد پا حركت كردن,جيغ كشيدن (مانند گربه) , صداي شيون گربه.

la tua

: مال شما , مربوط به شما , متعلق به شما.

labiale[adjective]

: لبي , شفوي واويخته به لبهاي فرج.

labirinto

: جاي پرپيچ وخم , پيچ وخم , پلكان مارپيچ , سرسام , , جام مشروب خوري چوبي بزرگ.

laboratorio[noun]

: ازمايشگاه. , ازمايشگاه , لا براتوار.

lacuna

: رخنه , درز , دهنه , جاي باز , وقفه , اختلا ف زياد , شكافدار كردن.

ladro

: دزد , سارق منازل.

ladro[noun]

: دزد , راهزن , غارتگر , چپاولگر , سارق.

laido[adjective]

: نفرت انگيز , زننده , دافع , بي رغبت كننده.

lampada[noun]

: جراغ , لا مپ.

lancio/lanciare[noun]

: به اب انداختن كشتي , انداختن , پرت كردن , روانه كردن , مامور كردن , شروع كردن , اقدام كردن.

lardo[noun]

: گوشت نمك زده ء پهلو و پشت خوك.

larghezza[noun]

: پهنا , عرض , پهنه , وسعت , چيز پهن.

largo[adjective]

: پهن , عريض , گشاد , فراخ , وسيع , پهناور , زياد , پرت , كاملا باز , عمومي , نامحدود , وسيع.

larva

: جامه ژنده , لباس مندرس , نوعي نخ پشمي , نخ قلا بدوزي.

larva[noun]

: كرم حشره , كرم پنير , خرمگس , وسواس.

lasciar in asso; civettare(tease)[verb]

: زني يا مردي كه معشوق خود را يكباره رها كند , ناگهان معشوق را رها كردن , فريفتن , بيوفا.

lasciare[verb]

: ترك گقتن , واگذاركردن , تسليم شدن , رهاكردن , تبعيدكردن , واگذاري , رهاسازي , بي خيالي.

lato[noun]

: صورت كوچك , سطوح كوچك جواهر و سنگهاي قيمتي , تراش , شكل , منظر , بند , مفصل.

latte

: شير , شيره گياهي , دوشيدن , شيره كشيدن از.

lavabile

: شستني , قابل شستشو.

lavorare

: كار , شغل , وظيفه , زيست , عمل , عملكرد , نوشتجات , اثار ادبي يا هنري , (درجمع) كارخانه , استحكامات , كار كردن , موثر واقع شدن , عملي شدن , عمل كردن.

lbero

: تير , دكل يكپارچه , ديرك , بادكل مجهز كردن.

le tue yours il tuo

: مال شما , مربوط به شما , متعلق به شما.

leale

: اشكارا , پوست كنده , علني.

lei[pronoun]

: اورا (مونث) , ان زن را , باو , مال او.

lenzuolo[noun]

: ورق.

lepre[noun]

: خرگوش , خرگوش صحرايي , گوشت خرگوش , مسافر بي بليط , بستوه اوردن , رم دادن.

lettera

: نامه رسمي.

lettera non presente nell'alfabeto italiano kaftan caftano[noun]

: يازدهمين حرف الفباي انگليسي , بسته كوچك مواد غذايي ارتشي براي موارد فوق العاده.

letto

: بستر , كف.

libellula[noun]

: (ج.ش.) سنجاقك.

liberale[noun]

: ازاده , نظر بلند , داراي سعه نظر , روشنفكر , ازادي خواه , زياد , جالب توجه , وافر , سخي.

liberalismo[adjective]

: اصول ازادي خواهي , وسعت نظر , ازادگي.

liberalita\[adjective]

: سخاوت , ازادگي , بخشايندگي , دهش.

liberalizzare[verb]

: روشنفكر كردن , سخاوتمند شدن , ازاديخواه كردن , ازاد كردن , رفع ممانعت كردن.

liberalizzatore

: ازاد كننده , رافع ممانعت.

liberalizzazione[adverb]

: ازاد كردن , ليبرال كردن , ترقيخواه كردن.

liberare - evacuare - dimettersi[verb]

: تعطيل كردن , خالي كردن , تهي كردن , تخليه كردن.

libero[adjective]

: ازاد , مستقل , ميداني.

liberta'[noun]

: ازادي , استقلا ل , معافيت , اساني , رواني.

libro

: فصل ياقسمتي از كتاب , مجلد , دفتر , كتاب , دركتاب يادفتر ثبت كردن , رزرو كردن , توقيف كردن.

licenzioso[adjective]

: سركش , حرف نشنو , بازيگوش , خوشحال , عياش , گستاخ , جسور , شرور شدن , گستاخ شدن , بي ترتيب كردن , شهوتراني كردن , افراط كردن.

limonata

: ليموناد , شربت ابليمو.

limone

: ليمو , ليموترش , رنگ ليمويي.

linguistica

: زبان شناسي.

lite

: پرخاش , نزاع , دعوي , دعوا , ستيزه , اختلا ف , گله , نزاع كردن , دعوي كردن , ستيزه كردن.

litigioso

: ستيزه جو , جنگار , ستيزگر.

livello[]

: حرف , نويسه.

lo zio (gli zii)[noun]

: عمو , دايي , عم.

lobo[noun]

: قسمت اويزان گوش , نرمه گوش , لا له گوش.

lobulo[noun]

: نرمه (مثل نرمه گوش) , اويز , بخش پهن وگردي كه بچيزي اويخته يا پيش امده باشد , لخته , گوشه , بخشي از عضله يا مغز.

lodare[verb]

: ستايش , نيايش , تحسين , پرستش , تمجيد وستايش كردن , نيايش كردن , تعريف كردن , ستودن.

lolla; pulla; (joke) burla; (fig.) loppa[noun]

: كاه , پوشال , پوسته , سبوس , (مج.) چيزكم بها يا بي اهميت., كاه , پوشال , پوسته , سبوس , (مج.) چيزكم بها يا بي اهميت.

lontano da

: قطع , خاموش , ملغي , پرت , دور.

lontano da terra

: از جانب ساحل , دور از ساحل , قسمت ساحلي دريا.

loquace[adjective]

: بسگوي , پرگو , پرحرف , وراج , پرچانه.

lotta fra cani[noun]

: سگ جنگي , جنگ مابين دو يا چند نفر در گوشه تنگي , كتك كاري در گوشه اي.

ltteo[adjective]

: پر از شير , شيري , شيري رنگ , شيردار.

lucchetto

: قفل , انسداد , قفل كردن , بستن.

luce del sole[noun]

: نور خورشيد , تابش افتاب , انعكاس نور خورشيد.

lucertola[noun]

: (ج.ش.) مارمولك , سوسمار , بزمجه.

luna

: ماه , مهتاب , سرگردان بودن , اواره بودن , ماه زده شدن , ديوانه كردن , بيهوده وقت گذراندن.

lunedi

: دوشنبه.

lunghezza d'onda

: طول موج.

lungomare[noun]

: اب كنار , اب نما , پيشرفتگي خشكي در اب , اسكله.

lusinga[noun]

: ريشخندكردن , گول زدن , چاپلوسي , گول., ريشخند , گول , دست بسر كردن., ريشخند , گول , دست بسر كردن.

lusingare ( to flatter)

: چاپلوسي كردن , تملق گفتن از.

M

m ; mia

: مال من , متعلق بمن , مربوط بمن , اي واي.

m tico[adjective]

: افسانه اميز , اسطوره اي.

ma[conjunction]

: ولي , اما , ليكن , جز , مگر , باستثناي , فقط , نه تنها , بطور محض , بي , بدون.

ma\cula

: لكه خورشيد , لكه , سياهي , خال , لكه دار كردن ديوانه , عصباني , از جا در رفته , شيفته , عصباني كردن , ديوانه كردن.

macabro

: وابسته برقص مرگ , مهيب , ترسناك , خوفناك.

macaco

: (ماثاثا) (ج.ش.) نوعي ميمون دنياي قديم , بوزينه دم كوتاه شبيه انسان.

maccheroni

: رشته فرنگي , ماكاروني , جوان خارج رفته , ژيگولو , (ج.ش.) نوعي پنگوءن يا بطريق.

maccheronico

: وابسته به ماكاروني , شعر ملمع.

macchina

: ماشين.

macchina fotografica

: دوربين يا جعبه عكاسي.

macchina[noun]

: خودرو سواري.

macchinatore[noun]

: دسيسه كار , طراح نقسه.

macchinazione

: دسيسه , تدبير , طرح.

macchinista

: ماشين كار , چرخكار , ماشين ساز.

macello

: كشتارگاه.

macerare[verb]

: لا غر كردن , (مج.) ظلم كردن بر , زجر دادن , خيساندن , خيس شدن.

macerazione

: لا غري , زجر , خيساندن.

machete

: كارد بزرگ و سنگين.

macinare

: كوبيدن , عمل خرد كردن يا اسياب كردن , سايش , كار يكنواخت , اسياب كردن , خردكردن , تيز كردن , ساييدن , اذيت كردن , اسياب شدن , سخت كاركردن.

macinino

: اسياب دستي , دستاس.

macro

: درشت , كلا ن , درشت دستور.

macrocita

: (گ.ش.) هاگدان بزرگ , لبه هاگ بزرگ گياه , گلبول قرمز بزرگ.

macrocosmo

: جهان , دنيا.

macrofago

: (طب) ياخته بيگانه خوار درشت , كلا ن خوار.

macrogamete

: (گ.ش.) سلول جنسي ماده بزرگتر , كلا ن گانه.

macroistruzione

: درشت دستور.

macron

: علا مت ' -' كه بالا ي حروف صدادار گذارده ميشود تا صداي ان بلندتر شود.

macronucleo

: هسته بزرگتر , هسته سلولي بزرگتر.

macronutriente

: ماده شيميايي كه براي رشد و نمو و تغذيه گياه لا زم است.

macroscopico

: درشت نمود , نمودار به چشم , مريي (قابل رويت بدون ميكروسكپ و غيره كه كلمه مخالف ان يعني ذره بيني است).

maculare

: لكه دار كردن , الودن , بي عفت كردن , لكه دار.

maculazione[noun]

: لكه دار كردن , ملوث نمايي.

madamigella

: دوشيزه , مادموازل , دختر خانم.

madre[noun]

: مادري كردن , پروردن , مادر , ننه , والده , مام , سرچشمه , اصل.

madrigale

: شعر بزمي , سرود عاشقانه چند نفري.

maesta'

: (باضمير) اعليحضرت (بصورت خطاب) , بزرگي عظمت وشان واقتدار , برتري , سلطنت.

maestro

: استاد , رهبر اركستر , معلم.

maggiore

: مهاد , بزرگ , عمده , متخصص شدن.

magi[noun]

: مجوسيان.

magia

: جادو , سحر , سحر اميز.

magico

: جادويي , وابسته به سحر و جادو , سحر اميز.

magistrale[adjective]

: امرانه , ديكتاتوروار , مطلق , داراي اختيار. , دستوري , امرانه , قاطع , قطعي , امري , مقتدر.

magistrato

: رءيس كلا نتري , رءيس بخش دادگاه , دادرس.

magistratura[noun]

: رياست كلا نتري يا دادگاه بخش , قاضي. , رياست كلا نتري , دادگاه بخش , دادرسان.

magma

: خمير مواد معدني يا الي , درده.

magnanimita\[noun]

: جوانمردي , رادمردي , بزرگواري , بزرگي طبع , علو طبع , بلند همتي.

magnate[noun]

: نجيب زاده , ادم متنفذ , متشخص.

magnesia[noun]

: منيزي , طباشير.

magnesio

: (S.) فلز منيزيم

magnete[noun]

: اهن ربا , مغناطيس , جذب كردن. , ماگنت , مغناطيس , (پيشوند) داراي مغناطيس.

magnetico[adjective]

: اهن ربايي.

magnetismo[noun]

: جذبه , كشش.

magnetite[noun]

: اهن مغناطيسي , كلوخه طبيعي اهن بفرمول (4O3Fe)

magnetizzabile[adjective]

: قابل مغناطيسي كردن.

magnetizzazione[noun]

: مغناطيسي كردن.

magnifico

: باشكوه , مجلل , عالي.

mago

: جادوگر , مجوسي. , جادو گر , جادو , طلسم گر , نابغه.

magro

: (معاگرع) لا غر , نزار , بي بركت , بي چربي , نحيف , ناچيز.

mai[adverb]

: هرگز , هيچگاه , هيچ وقت , هيچ , ابدا , حاشا.

maiale[noun]

: گوشت خوك , (م.م.) خوك , گراز.

maionese

: نوعي چاشني غذا وسالا د , مايونز.

mal di schiena

: كمردرد , پشت درد.

mal d'orecchie

: درد گوش , گوش درد.

malamente

: بطوربد , بطور ناشايسته.

malatia

: مرض , ناخوشي , بيماري , كسالت , شرارت , بدي.

malato

: ناخوش , رنجور , سوء , خراب , خطر ناك , ناشي , مشكل , سخت ,بيمار , بد , زيان اور , ببدي , بطور ناقص , از روي بدخواهي و شرارت , غير دوستانه , زيان.

male

: زمان ماضي قديمي فعل بءد , بد , زشت , ناصحيح , بي اعتبار , نامساعد , مضر , زيان اور , بداخلا ق , شرير , بدكار , بدخو , لا وصول.

maledetto

: نفرين شده , ملعون و مطرود.

maledetto[adjective]

: ملعون , رجيم.

maleducato[adjective]

: پست و بدون مبادي اداب بودن , ادم بي تربيت. , اوباش صفت , بي تربيت , پست.

malicioso[adjective]

: شبيه گربه , گربه صفت.

malizioso

: (.n -and-.vt): كمان , طاق , قوس , بشكل قوس ياطاق دراوردن ,(.ادج): ناقلا , شيطان , موذي , رءيس , اصلي , (.پرعف -ارثه): پيشوندي بمعني' رءيس' و' كبير' و' بزرگ.'

malizioso[adjective]

: بدسگال , موذي , شيطان , بدجنس.

malto[noun]

: (گ.ش.) دانه جو , مقياس وزني برابر 8460/0 گرم , مقياس طولي برابر5/8 ميليمتر.

maltrattare

: بدرفتاري كردن , دشنام دادن.

malvagio[adjective]

: نابكار , شرير , بدكار , تبه كار , گناهكار , بد خو , بدجنس نا بكاري , شرارت , تباهي , تبهكاري , بدجنسي.

mancanza(nouns)

: نياز , لزوم , احتياج , نيازمندي , در احتياج داشتن , نيازمند بودن , نيازداشتن.

manciabbile

: خوردني , ماكول.

mandibola[noun]

: فك , ارواره , گيره , دم گيره , وراجي , تنگنا , هرزه درايي كردن , پرچانگي كردن.

manganese

: منگنز.

mangiabile[adjective]

: خوردني , ماكول.

mangiare[verb]

: خوردن , مصرف كردن , تحليل رفتن.

mangiatoia

: اخور.

mania

: ديوانگي , شيدايي , عشق , هيجان بي دليل وزياد.

maniaco

: ادم ديوانه , مجنون , ديوانه وار , عصباني.

maniaco del balletto[noun]

: شيفته رقص بالت.

manico[noun]

: دسته , قبضه شمشير , وسيله , لمس , احساس بادست , دست زدن به , بكار بردن , سرو كارداشتن با , رفتار كردن , استعمال كردن , دسته گذاشتن.

manicomio

: تيمارستان.

manicure

: مانيكور , مانيكور زدن , ارايش كردن.

manierismo

: اطوار واخلا ق شخصي , سبك بخصوص نويسنده.

manif sto

: اشعاريه , بيانيه , اعلا ميه , اعلا ميه دادن.

manifestare (verb)[adjective]

: بازنمود كردن , بارز , اشكار , اشكار ساختن , معلوم كردن , فاش كردن , اشاره , خبر , اعلا ميه , بيانيه , نامه.

manifsto (adj)

: بازنمود كردن , بارز , اشكار , اشكار ساختن , معلوم كردن , فاش كردن , اشاره , خبر , اعلا ميه , بيانيه , نامه.

maniglia[noun]

: دستگيره در , چفت. , دسته , قبضه شمشير , وسيله , لمس , احساس بادست , دست زدن به , بكار بردن , سرو كارداشتن با , رفتار كردن , استعمال كردن , دسته گذاشتن.

manipolare[verb]

: بادست عمل كردن , با استادي درست كردن , بامهارت انجام دادن , اداره كردن , دستكاري كردن.

manira

: راه , روش , طريقه , چگونگي , طرز , رسوم , عادات , رفتار , ادب , تربيت , نوع , قسم.

mano

: (.ن) دست , عقربه , دسته , دستخط , خط , شركت , دخالت , كمك , طرف , پهلو , پيمان , دادن , كمك كردن , بادست كاري را انجام دادن , يك وجب.

mantello (as in a cloak or cover)

: دماغه , شنل.

manuale[noun]

: كتاب دستي , كتاب راهنما , رساله.

marca[noun]

: داغ , داغ ودرفش , نشان , انگ , نيمسوز , اتشپاره , جور , جنس , نوع , مارك , علا مت , رقم , (مج.) لكه بدنامي , (درشعر) داغ كردن , داغ زدن , (مج.) خاطرنشان كردن , لكه دار كردن.

marchio di fabbrica

: علا مت تجارتي , علا مت تجارتي گذاشتن.

mare al largo

: اب ساحلي , در اينده نزديك , در ان نزديكي ها.

mare[noun]

: دريا.

marea[noun]

: جريان , عيد , كشند داشتن , جزر ومد ايجاد كردن , اتفاق افتادن , كشند.

margherita[noun]

: (گ.ش.) گل مرواريد , گل افتاب گردان.

marina; flotta[noun]

: نيروي دريايي , بحريه , ناوگان , كشتي جنگي.

marinaio[noun]

: (ساءلعر) دريا نورد , ملوان , قايق بادباني , ملا ح , ناوي

marmellata(noun - as in fruit preserve); ingombro(noun - traffic jam); incastrare(verb); bloccare(verb - to block)

: مربا , فشردگي , چپاندن , فرو كردن , گنجاندن(با زور و فشار) , متراكم كردن , شلوغ كردن , شلوغ كردن(با امد و شد زياد) , بستن , مسدود كردن , وضع بغرنج , پارازيت دادن.

martello

: چكش , پتك , چخماق , استخوان چكشي , چكش زدن , كوبيدن , سخت كوشيدن , ضربت زدن.

maschera[noun]

: استتار , پوشش , پنهان كردن وسايل جنگي , مخفي كردن , پوشاندن.

masculine); ghirlanda(as wreath

: حلقه گل كه بگردن مياويزند , تسبيح يا گردن بند.

massa[noun]

: ازدحام , توده مردم پست.

massaggiatore

: مشت ومال دهنده , ماساژ دهنده.

massetto

: سخن يا نامه دراز وخسته كننده , درد دل , تكه پاره , باريكه زمين , دريدگي , نوار , نوار ه.

massicciata[noun]

: زير سازي راه , كف جاده , كف خيابان.

massiccio[adjective]

: بزرگ , حجيم , عظيم , گنده , فشرده , كلا ن.

masticare[verb]

: چاوش كردن , جويدن , نرم كردن , خمير كردن , بزاقي كردن.

matematica

: رياضيات , علوم رياضي , علوم دقيقه.

matematico

: رياضي دان , عالم علم رياضي.

materasso[noun]

: لا يي , تشك.

matrice

: زهدان , رحم , بچه دان , موطن , جاي پيدايش.

matricidio

: مادر كشي , قاتل مادر , مادركش.

matrimonio

: زناشويي , عروسي , ازدواج , نكاح.

mattatoio

: كشتارگاه.

mattone[noun]

: اجر , خشت , اجرگرفتن , اجرگوشه گرد.

maturit

: ليسانسيه يا مهندس , درجه باشليه.

mazza

: چماق , چوبدستي سركلفت , باچماق زدن , مجبوركردن , كتك زدن.

mazza[noun]

: پوست جوز , گل جوز , راف , گرز , كوپال , چماق زدن , گول زدني , فريب , چماق.

mdia

: ميانه , متوسط , وسطي , واقع دروسط , حد وسط , متوسط , ميانه روي , اعتدال , منابع درامد , عايدي , پست فطرت , بدجنس , اب زيركاه , قصد داشتن , مقصود داشتن , هدف داشتن , معني ومفهوم خاصي داشتن , معني دادن , ميانگين.

me

: (درحالت مفعولي) مرا , بمن.

mecca nico

: (معثهانءثءان) مكانيك , مكانيك ماشين الا ت , هنرور , مكانيكي , ماشيني.

meccanico

: ماشين وار.

meccanismo

: مكانيزم , طرزكار , دستگاه.

meccanizzare[verb]

: ماشيني كردن.

meccnico[adjective]

: مكانيكي , ماشيني , غير فكري.

med glia

: نشان , نشاني شبيه سكه , مدال , شكل , شبيه , صورت.

medicare[verb]

: شفا دادن , مداوا كردن , دارويي كردن.

medicina

: دارو , دوا , پزشكي , طب , علم طب.

medicinale

: دارو , دوا زدن , دارو خوراندن , تخدير كردن.

medicre[adjective]

: حد وسط , متوسط , ميانحال , وسط.

mediocrit

: ميانگي , حد وسط , اندازه متوسط.

meditare[verb]

: تفكر كردن , انديشه كردن , قصد كردن , تدبير كردن , سربجيب تفكر فرو بردن , عبادت كردن.

meditazione

: عبادت , تفكر , انديشه , تعمق.

medusa[noun]

: (ج.ش.) كاواكان يا توتياء البحر اقيانوس كه بيشتر درسواحل نيو انگلند زندگي ميكند.ستاره دريايي.

mela cotogna

: (گ.ش.) درخت به , به.

mela[noun]

: سيب , مردمك چشم , چيز عزيز و پربها , سيب دادن , ميوه ء سيب دادن.

melenzana

: (گ.ش.) بادنجان.

memoria tampone

: ميانگير , استفاده از ميانگير.

mendicante[noun]

: گره زدن , بستن , محكم كردن , باربري كردن , اخاذي كردن , دوره گردي كردن , گدايي , دوره گردي.

mendicare[verb]

: گره زدن , بستن , محكم كردن , باربري كردن , اخاذي كردن , دوره گردي كردن , گدايي , دوره گردي.

mensile[adjective]

: ماهيانه , هر ماهه , ماهي يكبار , يكماهه.

menta peperita[noun]

: (گ.ش.) نعناع بياباني , قرص نعناع.

mentre

: در صورتيكه , هنگاميكه , حال انكه , ماداميكه , در حين , تاموقعي كه , سپري كردن , گذراندن.

mentre[adjective]

: ضمنا , در اين ضمن , درضمن , در اثناء , در خلا ل.

merciaiolo ambulante[noun]

: فروشنده دوره گرد وجار زن.

mercurio

: جيوه.

merda[noun]

: ريدن , گه , ان , عن.

mescolare[verb]

: برزدن , بهم اميختن , بهم مخلوط كردن , اين سو وان سو حركت كردن , بيقرار بودن.

mese[noun]

: ماه , ماه شمسي , ماه قمري , برج.

messa in moto

: بكار اندازي.

messaggio[noun]

: نامه رسمي.

met[noun]

: نيم , نصفه , سو , طرف , شريك , ناقص , نيمي , بطور ناقص.

meta[noun]

: هدف , مقصد.

metafisica[noun]

: مبحث علوم ماوراء طبيعي.

meteorologia[noun]

: مبحث تحولا ت جوي , علم هواشناسي.

metilene

: (S.) ريشه دو ظرفيتي هيدروكربن بفرمول =2صح , متيلين.

metodico[adjective]

: از روي متد وروش , مرتب.

metodo[noun]

: روش , اسلوب , طريقه.

metro[noun]

: متر , اندازه گير , سنجنده.

mettere a repentaglio[verb]

: بخطر انداختن.

mettere in azione[verb]

: بكارانداختن , تحريك كردن , برانگيختن , سوق دادن , نشان دادن.

mettere[verb]

: گذاردن ,قراردادن ,به زور واداشتن ,عذاب دادن ,تقديم داشتن ,تعبير كردن ,بكار بردن ,منصوب كردن , ترغيب كردن ,استقرار ,پرتاب ,سعي ,ثابت.

mezzan tte[noun]

: نيمه شب , نصف شب , دل شب , تاريكي عميق.

mglio[noun]

: مقياس سنجش مسافت (ميل) معادل 53/9061 متر.

mi[pronoun]

: (درحالت مفعولي) مرا , بمن.

micio

: چرك دار , چركي , ريم الود , گربه , دخترك , بيدمشك , شبدرصحرايي , گربه وار , مثل پيشي.

micologia

: قارچ شناسي , سماروغ شناسي.

micosi

: (طب) ناخوشي قارچي , بيماري قارچي.

micr fono[noun]

: ميكروفن , بلندگو , بابلند گو صحبت كردن.

microfono spia( verb)

: mettere sotto controllo : اشكال , گير.

mieloide

: (تش.) مانند مغز استخوان.

migrat rio[adjective]

: وابسته به مهاجرت , مهاجرت كننده , جابجا شونده.

migrazione[noun]

: كوچ , مهاجرت.

millesimale

: يك هزارمين قسمت , حاوي هزارمين قسمت , هزاره اي.

millibar

: واحد فشار جو برابر يك هزارم ' بار 'ياهزار 'دين ' در هر سانتيمتر مربع.

millione

: ميليون , هزار در هزار.

mio

: مال من , متعلق بمن , مربوط بمن , اي واي.

miocardio

: ماهيچه قلب , عضله قلب , ميان دل.

miocardite

: (طب) اماس ماهيچه قلب , ورم عضله قلب.

mioglobina

: پروتليني محتوي اهن قرمز در عضله (شبيه هموگلوبين).

miope[adjective]

: نزديك بين.

miopia

: (طب) نزديك بيني.

miosina

: پروتلين اساسي عضله.

miosite

: (گ.ش.) گل فراموشم مكن.

mirra

: (گ.ش.) مر , درخت مرمكي , نوعي صمغ.

miscellneo[adjective]

: گوناگون , متفرقه.

miscred nte[noun]

: بي وجدان , (ادم) پست , (ادم) خدا نشناس , (شخص) بي دين , رافضي , بدعت گذار , خبيث.

misterioso

: اسرار اميز , مرموز , مبهم.

mistero

: رمز , راز , سر , معما , صنعت , هنر , حرفه , پيشه.

mistico

: متصوف , اهل تصوف , اهل سر , رمزي.

mistificare[verb]

: گيچ كردن , رمزي كردن.

misura

: اندازه , اندازه گرفتن , سنجدين.

misura di carta (24 fogli)

: چهار ورق كاغذ كه تا شده و هشت ورق شده باشد , ورق هشت برگي , كاغذ را دسته كردن.

misurabile[adjective]

: قابل اندازه گيري.

misurabilit[adjective]

: قابليت اندازه گيري.

misuramento

: اندازه گيري , اندازه , سنجش.

misurato

: شمرده.

mite[adjective]

: ملا يم , سست , مهربان , معتدل.

mitigare[verb]

: سبك كردن , تخفيف دادن , تسكين دادن.

mito

: افسانه , اسطوره.

mitologia

: افسانه شناسي , اساطير , اسطوره شناسي.

mitologico

: اساطيري , وابسته به اساطير.

mitomania

: جنون دروغ يا اغراق گويي.

modello[noun]

: مدل , نمونه , سرمشق , قالب , طرح , نقشه , طرح ريختن , ساختن , شكل دادن , مطابق مدل معيني در اوردن , نمونه قرار دادن.

modesto; [adjective]

: زبون , فروتن , متواضع , محقر , پست , بدون ارتفاع , پست كردن , فروتني كردن , شكسته نفسي كردن.

moglie[noun]

: زن , زوجه , عيال , خانم.

molo

: اسكله , ديوار ساحلي.

molto[adverb]

: فراوان , بسيار , فراواني , بسياري , كفايت , بمقدار فراوان.

moltplice[adjective]

: چند تا , چند برابر , بسيار , زياد , متعدد , گوناگوني , متنوع كردن , چند برابركردن.

mon ssido[noun]

: (S.) اكسيدي كه اكسيژن وفلز ان برابر باشد.

mon tono[adjective]

: يكنواخت , خسته كننده.

moneta spicciola(noun

: دگرگون كردن ياشدن , دگرگوني , تغيير , پول خرد , مبادله , عوض كردن , تغييردادن , معاوضه كردن , خردكردن (پول) , تغيير كردن , عوض شدن.

monotona[adjective]

: بي تنوعي , يك اهنگي , بي زير وبم , يكنواختي.

monotono

: ادم كودن , يكنواختي , ملا لت , مبتذل.

monsone[noun]

: بادموسمي , موسم بارندگي.

montagna[noun]

: كوه , (بصورت جمع) كوهستان , كوهستاني.

monumento[noun]

: مقبره , بقعه , بناي ياد بود , بناي يادگاري , لوحه تاريخي , اثر تاريخي.

morbillo

: سرخك , دانه هاي سرخك , سرخچه , خنازير خوك , كرم كدو.

morfologia

: (.ن: اثثءدعنت=) پيش امد , تصادف , اتفاق , حادثه , (د.)اصول صرف و نحو.

mortadella[noun]

: مزخرف , چرند , نوعي كالباس.

mostarda

: خردل , درخت خردل.

mostro[noun]

: عفريت , هيولا , اعجوبه , عظيم الجثه.

mostruositt[noun]

: هيولا يي , بي عاطفگي , شرارت بسيار , هيولا.

mostruoso[adjective]

: غول پيكر , هيولا.

moto[noun]

: موتورسيكلت.

motocicletta[noun]

: موتورسيكلت.

motore[noun]

: موتور , ماشين. , موتور , محرك.

motteggio; canzonatura[noun]

: مورداستهزاء قراردادن , دست انداختن , شوخي كنايه دار , خوشمزگي.

movere[verb]

: حركت , حركت دادن , حركت كردن , نقل مكان.

movimento[noun]

: جنبش , تكان , حركت , جنب وجوش , پيشنهاد , پيشنهاد كردن , طرح دادن , اشاره كردن.

mucca

: گاوماده , ماده گاو , ترساندن , تضعيف روحيه كردن.

muffa bianca[noun]

: پرمك , كپك , بادزدگي , زنگ گياهي , كپك زدن.

mugnaio[noun]

: اسيابان , (ج.ش.) يكجور پروانه.

mulino[noun]

: اسياب , ماشين , كارخانه , اسياب كردن , كنگره دار كردن.

muro

: ديوار , جدار , حصار , محصور كردن , حصار دار كردن , ديوار كشيدن , ديواري.

musica

: موزيك , موسيقي , اهنگ , خنيا , رامشگري.

musicale

: موزيكال , داراي اهنگ , موسقي دار.

musicologo[noun]

: موسيقي شناس.

mutante

: تغيير پذير , دم دمدمي.

mutazione

: جهش , تغيير , دگرگوني , تحول , طغيان , انقلا ب , شورش , تغيير ناگهاني.

mutilare

: معيوب كردن.

mutilazione

: قطع عضو , تحريف.

muto

: گنگ , لا ل , بي صدا , بي زبان , صامت , كسر كردن , خفه كردن

mzzo

: (طب) محيط كشت , ميانجي , واسطه , وسيله , متوسط , معتدل , رسانه.

N

n. sguardo amoroso

: چشم چراني كردن , چشم چراني , نگاه عاشقانه كردن , با چشم غمزه كردن , عشوه.

nadir

: نظيرالسمت , حضيض , ذلت , سمت القدم.

nafta[noun]

: نفتا , بنزين سنگين.

naiade

: (افسانه يونان) حوري موجد درياچه رودخانه , (گ.ش.) نيلوفرابي , مهروي شناگر.

nano[noun]

: ادم بسيار قد كوتاه , ريز اندام , ريزه.

narciso

: (گ.ش) نرگس , (افسانه يونان) جوان رعنايي كه عاشق تصويرخودشد.

narcosi

: حالت بي حسي وخواب الودگي , بي حالي.

narcotico

: مخدر , مسكن , مربوط به مواد مخدره.

narrare

: داستاني را تعريف كردن , داستان سرايي كردن , نقالي كردن , شرح دادن.

narrazione

: گويندگي , داستان , داستانسرايي , توصيف.

nasale

: وابسته به بيني , وابسته به منخرين , خيشومي.

nascente

: پيدايش يافته , درحال تولد.

naso[noun]

: بيني , عضو بويايي , نوك بر امده هر چيزي , دماغه , بو كشيدن , بيني ماليدن به , مواجه شدن با.

nastro; stricione del traguardo (in sports); (v) legare con nastro

: نوار , بانوار بستن.

nasturzio

: (گ.ش.) گل لا دن

natante

: (در مورد جانوران) شناور يا متحرك دراب.

nativita'

: (باتهع) تولد عيسي , پيدايش , ولا دت.

nativo; indigeno(aborigines)[noun]

: بومي , اهلي , محلي.

natura

: طبيعت , ذات , گوهر , ماهيت , خوي , افرينش , گونه , نوع , خاصيت , سرشت , خميره.

naturale

: طبيعي , سرشتي , نهادي , ذاتي , فطري , جبلي , بديهي , مسلم , استعداد ذاتي , احمق , ديوانه.

naturalismo

: طبيعت گرايي , فلسفه طبيعي , مذهب طبيعي , سبك ناتوراليسم.

naturalista

: معتقد به فلسفه طبيعي.

naturalizzazione[noun]

: قبول تابعيت , خوگيري.

naufragio[noun]

: كشتي شكستگي , غرق كشتي , غرق , كشتي شكسته شدن.

nausea

: دل اشوب , حالت تهوع , حالت استفراغ , انزجار.

nauseabondo

: تهوع اور , لطيف مزاج , وسواسي , زياد دقيق.

nautico

: دريايي , مربوط به دريانوردي , ملواني.

navale

: وابسته به كشتي , وابسته به نيروي دريايي.

nave (f)

: كشتي , جهاز , كشتي هوايي , هواپيما , با كشتي حمل كردن , فرستادن , سوار كشتي شدن , سفينه , ناو.

navigabile

: قابل كشتيراني.

navigabilita'

: قابليت كشتيراني.

navigare (a vela)[verb]

: بادبان , شراع كشتي بادي , هر وسيله اي كه با باد بحركت درايد , باكشتي حركت كردن روي هوا با بال گسترده پرواز كردن , با ناز وعشوه حركت كردن.

navigare

: كشتيراني كردن , هدايت كردن (هواپيماو غيره) , طبيعت , ذات , گوهر , ماهيت , خوي , افرينش , گونه , نوع , خاصيت.

navigatore (a vela)[noun]

: دريا نورد , ملوان , قايق بادباني , ملا ح , ناوي شاءلفءسه (ج.ش.) انواع شمشيرماهيان دندان دار.

navigatore[noun]

: كشتيران , دريانورد , هدايت گر.

nazionale

: ملي , قومي , وابسته به قوم ياملتي , تبعه , شهروند.

nazionalismo

: ملت پرستي , ملت گرايي , مليت , ناسيوناليزم.

nazionalista

: ملت گراي , ملت دوست , طرفدار ملت , ناسيوناليست.

nazionalita'

: مليت , تابعيت.

nazione

: ملت , قوم , امت , خانواده , طايفه , كشور.

ne\[conjunction]

: نه اين و نه ان , هيچيك , هيچيك از اين دو.

nebbioso[adjective]

: مه دار , مبهم.

necessariamente[adverb]

: لزوما.

necessario(adj -and- noun)

: لا زم , ضروري , نيازمند , ناگزير , مايحتاج.

necessario[adjective]

: لا زم , واجب , ضروري , بايسته , بايا.

necessita\[noun]

: بايستگي , ضرورت , نياز , نيازمندي , لزوم , احتياج.

necessitare[verb]

: ايجاب كردن , مستلزم بودن.

necrologio

: اگهي در گذشت , وابسته به وفات.

negarsi

: ترك كردن , انكار كردن , بخود حرام كردن , كف نفس كردن.

negativa(noun); negativo(adj)

: منفي.

negazione[noun]

: (نعگاتءوع=) منفي , خنثي كردن , منفي كردن.

negligente[adjective]

: مسامحه كار , بي دقت , فرو گذار , برناس.

negligenza[noun]

: قصور , اهمال , فراموشكاري , غفلت , فرو گذاشت.

negligere[verb]

: فروگذاري , فروگذار كردن , غفلت , اهمال , مسامحه , غفلت كردن.

negoziare[verb]

: گفتگو كردن , مذاكره كردن , به پول نقد تبديل كردن (چك و برات) , طي كردن.

negoziazione[noun]

: مذاكره.

negozio[noun]

: دكان , مغازه , كارگاه , تعمير گاه , فروشگاه , خريد كردن , مغازه گردي كردن , دكه.

nero[adjective]

: سياه , تيره , سياه شده , چرك وكثيف , زشت , تهديد اميز , عبوسانه , سياهي , دوده , لباس عزا , سياه رنگ , سياه رنگي , سياه كردن.

nervo; coraggio(as in guts or courage)[noun]

: عصب , پي , رشته عصبي , وتر , طاقت , قدرت , قوت قلب دادن , نيرو بخشيدن.

nessuno[noun]

: هيچ كس , هيچ فرد , ادم بي اهميت , ادم گمنام.

nessuno[pronoun]

: هيچ , هيچيك , هيچكدام , بهيچوجه , نه , ابدا , اصلا.

neurite[noun]

: پي اماس , التهاب يا اماس و زخم عصبي كه دردناك است و سبب ناراحتي عصبي و گاهي فلج ميگردد.

neuto(in grammar)[adjective]

: خنثي كردن , اخته كردن , وابسته به جنس خنثي , خنثي , بي طرف , بي غرض , اسم يا صفتي كه نه مذكر و نه مونث است , خواجه.

neutrale(adj. -and- noun)

: بيطرف , بدون جانبداري , خنثي , بيرنگ , نادر گير.

nevralgia[noun]

: (طب) درد اعصاب , درد عصبي , مرض عصبي , پي درد.

nickel[noun]

: نيكل , ورشو , سكه پنج سنتي , اب نيكل دادن.

nicotina[noun]

: (S.) نيكوتين.

niente

: هيچ , نيستي , صفر , بي ارزش , ابدا.

nipote[noun]

: پسر برادر , پسر خواهر , پسر برادر زن و خواهر شوهر و غيره.

no

: حوري دريايي , هيچ , هيچكس , راي مخالف دادن , وتو كردن , منع كردن , اصلا , بهيچ وجه , نه خير.

no[adverb]

: پاسخ نه , منفي , مخالف , خير , ابدا.

nobile[adjective]

: ازاده , اصيل , شريف , نجيب , باشكوه.

nobile[noun]

: نجيب زاده.

nobilta\[noun]

: نجابت , اصالت خانوادگي , طبقه نجبا.

noce[noun]

: گردو , گردكان , درخت گردو , چوب گردو , رنگ گردويي.

nome

: نام.

nome[noun]

: اسم اول , نام نخست.

nominabile

: شايسته نام بردن , نامبردني.

nominale[adjective]

: اسمي , صوري , جزءي , كم قيمت.

nominare[verb]

: كانديد كردن , ناميدن , معرفي كردن , نامزد كردن.

non ciclico[adjective]

: غير مدور , غير قابل چرخش , مارپيچي.

non e\[verb]

: صورت ادغام شده ء

non[preposition]

: نقيض , نقض , نفي.

noncurante

: بي عرقه , خونسرد , لا قيد.

noncuranza[noun]

: بي علا قگي , لا قيدي , عدم علا قه , خونسردي.

notizie(pl)[noun]

: خبر , اخبار , اوازه.

notte[noun]

: شب , غروب , شب هنگام , برنامه شبانه , تاريكي.

noun); chiacchierare(verb)

: گپ زدن , دوستانه حرف زدن , سخن دوستانه , درددل , گپ.

nuca

: پشت گردن , پس گردن , قفا , هيره.

nudo

: برهنه , عريان , عادي , لخت.

nudo[adjective]

: لخت , عريان , (مج.) ساده , اشكار , عاري , برهنه كردن , اشكاركردن.

nulla; niente; zero[noun]

: هيچ , عدم , نيستي , صفر , نابودي , بي ارزش.

nuotare[verb]

: شناكردن , شناور شدن , شنا , شناوري.

nuovamente[adverb]

: بتازگي , اخيرا.

nuovo[adjective]

: تازه , جديد , نو , اخيرا , نوين , جديدا.

O

oasi

: واحه , ابادي يا مرغزار ميان كوير.

obbligare

: در محظور قرار دادن , متعهد و ملتزم كردن , ضامن سپردن , ضروري.

obbligatorioo

: الزامي , فرضي , واجب , (حق.) لا زم , الزام اور.

obbligo

: التزام , محظور , وظيفه.

obelisco

: ستون هرمي شكل سنگي.

obesita'

: مرض چاقي , فربهي.

obeso

: فربه , گوشتالو , چاق.

obiettivo

: مقصود , شي ء. , مقصود , هدف , عيني , معقول.

obiezione

: ايراد , اعتراض , مخالفت , استدلا ل مخالف.

oblazione

: خيرات , اهدا نان.

oblio

: فراموشي , نسيان , از خاطر زدايي , گمنامي.

obliquo

: مايل , مورب.

oblungo

: مستطيل , دراز , دوك مانند , كشيده , نگاه ممتد.

oboe

: (مو.) قره ني.

oboista

: قره ني زن , فلوت زن.

oca[noun]

: قاز , غاز , ماده غاز , گوشت غاز , ساده لوح واحمق , سيخ زدن به شخص , به كفل كسي سقلمه زدن , مثل غاز يا گردن دراز حمله ور شدن وغدغد كردن , اتو , اتو كردن , هيس , علا مت سكوت.

occasionale

: وابسته به فرصت يا موقعيت , مربوط به بعضي از مواقع يا گاه و بيگاه.

occasionalmente

: گهگاه , گاه و بيگاه , بعضي از اوقات.

occasione

: موقع , مورد , وهله , فرصت مناسب , موقعيت , تصادف , باعث شدن , انگيختن.

occasione -also- fortuna(both nouns); arrischiare(verb); casuale(adj.)

: بخت , تصادف , شانس , فرصت , مجال , اتفاقي , اتفاق افتادن ,اتفاقي , تصادفي.

occhiali da sole[noun]

: عينك افتابي.

occidente

: باختر , غرب , مغرب , مغرب زمين , اروپا , باختري.

occipite

: (تش.) استخوان قمحدوه , استخوان پس سر.

occludere

: بستن , مسدود كردن , خوردن.

occlusione

: انسداد , بسته شدگي , جفت شدگي(دندانها).

occultismo

: مكتب حروفيون. , روش يا فلسفه رمز وسر.

occulto

: از نظر پنهان كردن , مخفي كردن , پوشيده , نهاني , سري , رمزي , مكتوم , اسرار اميز , مستتر كردن.

occupante

: ساكن , مستاجر , اشغال كننده.

occupare

: اشغال كردن , تصرف كرد.

occupazione

: اشغال , تصرف , حرفه.

occupazione; lavoro; impiego[noun]

: كار , امر , سمت , شغل , ايوب , مقاطعه كاري كردن , دلا لي كردن.

oceanico

: اقيانوسي.

oceano

: اقيانوس.

oceanografia

: شرح اقيانوس ها , شرح درياها , اقيانس شناسي.

oceanografico

: مربوط به اقيانوس شناسي.

oceanografo

: اقيانوس شناس.

oculare

: چشمي , بصري , باصره اي , وابسته به ديد چشم , فطري.

oculista

: چشم پزشك , عينك ساز.

ode

: قطعه شعر بزمي , غزل , چكامه , قصيده.

odio

: نفرت , دشمني , عداوت , رسوايي , زشتي , بدنامي.

odioso

: كراهت اور , نفرت انگيز.

odontologia

: مبحث دندان , دندان شناسي , دندان پزشكي.

odorante

: معطر , چيز خوشبو.

odore

: بو , رايحه , عطر , عطر و بوي , طعم , شهرت.

odoroso

: بدبو , زننده , بودار , داراي بو. , بودار , بدبو , متعفن.

offendere

: تخطي كردن , رنجاندن , متغير كردن , اذيت كردن , صدمه زدن , دلخور كردن.

offensivo

: (.ن) :سوء استفاده , سوء استعمال , شيادي , فريب , دشنام , فحش , بد زباني , تجاوز به عصمت , تهمت , تعدي , (.ادج) :ناسزاوار , زبان دراز , بدزبان , توهين اميز.

offensivo; sgradevole

: مهاجم , متجاوز , اهنانت اور , رنجاننده , كريه , زشت , يورش , حمله.

offerta

: پيشكش , اراءه.

offertorio

: سيني محتوي پول يا پول جمع اوري شده از حضار در كليسا.

offesa

: گناه , تقصير , حمله , يورش , هجوم , اهانت , توهين , دلخوري , رنجش , تجاوز , قانون شكني , بزه.

offuscare

: گيج كردن , مبهم و تاريك كردن.

oggetto

: مقصود , شي ء.

ogiva

: طاق رومي , نوك تيز , پرتابه يا موشك.

ogni

: هر يك , هريك از , هريكي , هر.

ognuno[adverb]

: هر يك , هريك از , هريكي , هر.

oleandro

: (گ.ش.) وردالحمار , سم الحمار , خرزهره.

oleoso

: چرب , روغني.

olfattivo

: وابسته بحس بويايي.

oligarca

: عضو دسته يا حزب طرفدار حكومت عده معدود.

oligarchia

: حكومت معدودي از اغنيا و ثروتمندان.

oligopolio

: (دربازرگاني) توليد كالا توسط افراد يا شركتهاي معدودي.

olimpiade

: اسماني , بهشتي , جشن ها و مسابقات قديم يونان , مسابقات المپيك.

olio; petrolio

: روغن , چربي , مرهم , نفت , مواد نفتي , رنگ روغني , نقاشي با رنگ روغني , روغن زدن به , روغن كاري كردن , روغن ساختن.

oliva

: زيتون , درخت زيتون , رنگ زيتوني.

olivo

: زيتون , درخت زيتون , رنگ زيتوني.

ombelico

: (تش.) ناف , سره (مج.) ميان , وسط.

omega

: امگا , اخرين حرف الفباي يوناني , نهايت.

omeopatia[noun]

: (طب) معالجه امراض بوسيله تجويزدارويي كه دراشخاص سالم علا ءم ان مرض را بوجوداورد.

omicidio

: ادم كشي , قتل.

omonimo[noun]

: همنام , هم اسم , كسي كه بنام ديگري نام گذاري شود.

omosessuale

: عجيب و غريب , غير عادي , خل , خنده دار , مختل كردن , گرفتار شدن.

onda

: چشم پوشيدن از , از قانون مستثني كردن. , موج , خيزاب , فر موي سر , دست تكان دادن , موجي بودن , موج زدن.

one

: يك , تك , واحد , شخص , ادم , كسي , شخصي , يك واحد , يگانه ,منحصر , عين همان , يكي , يكي از همان , متحد , عدد يك , يك عدد , شماره يك.

operatore cinematografico

: عكاس , ادميكه بادوربين كار ميكند.

opuscolo[noun]

: بروشور , برگچه , ورقه.

ora[noun]

: ساعت , 06 دقيقه , وقت , مدت كم.

orco

: غول , ادم موحش.

orecchino[noun]

: گوشواره , حلقه , اويز.

orecchio[noun]

: گوش , شنوايي , هرالتي شبيه گوش يا مثل دسته كوزه , خوشه , دسته , خوشه دار يا گوشدار كردن.

orientale[adjective]

: شرقي , خاوري , ساكن شرق , بطرف شرق.

origliare[verb]

: استراق سمع كردن.

orlare (verb - as in border) edible commestibile[adjective]

: لبه.

orlo(noun - as in brink); dar il filo(verb - as sharpen)

: لبه.

ormeggio[noun]

: لنگر گاه طبيعي , كشتي گاه.

oro[noun]

: زر , طلا , سكه زر , پول , ثروت , رنگ زرد طلا يي , اندود زرد , نخ زري , جامه زري.

orologio[noun]

: پاييدن , ديدبان , پاسداري , كشيك , مدت كشيك , ساعت جيبي و مچي , ساعت , مراقبت كردن , مواظب بودن , بر كسي نظارت كردن , پاسداري كردن.

orrendo

: ترسناك , مهيب , سهمناك , نفرت انگيز , زشت.

orribile

: مخوف , مهيب , سهمگين , رشت , ناگوار , موحش.

orrore

: دهشت , ترس , خوف , وحشت , مورمور , (م.م.) بيزاري.

osare[verb]

: يارا بودن , جرات كردن , مبادرت بكار دليرانه كردن , بمبارزه طلبيدن , شهامت , يارايي.

oscenita'

: وقاحت , قباحت , زشتي.

osceno

: زشت و وقيح , كريه , ناپسند , موهن , شهوت انگيز. , با سياهك الوده شده , با دوده لكه دار شده , شبيه دوده , دوده زده.

oscillazione

: اونگان شدن يا كردن , تاب خوردن , چرخيدن , تاب , نوسان , اهتزاز , اونگ , نوعي رقص واهنگ ان.

oscurante

: نامفهوم , پيچيده , بغرنج , مخالف اصلا حات.

oscurantismo

: تاريك انديشي , مخالفت با روشنفكري , مخالفت با علم و معرفت , كهنه پرستي , سبك نگارش مبهم.

oscurita'

: تيرگي , تاري , ابهام , گمنامي.

oscuro

: تيره , تار , محو , مبهم , نامفهوم , گمنام , تيره كردن , تاريك كردن , مبهم كردن , گمنام كردن.

ossequioso

: چاپلوس , متملق , سبزي پاك كن , فرمانبردار.

osservabile

: قابل مراعات , قابل مشاهده , قابل گفتن.

osservante

: مراعات كننده , مراقب , هوشيار.

osservanza

: سكني , ايستادگي , دوام , ثبات قدم , رفتار برطبق توافق. , رعايت.

osservare

: رعايت كردن , مراعات كردن , مشاهده كردن , ملا حظه كردن , ديدن , گفتن , برپاداشتن(جشن و غيره).

osservatore

: مشاهده كننده , مراقب , پيرو رسوم خاص.

osservatorio

: رصد خانه , زيچ.

osservazione

: مشاهده , ملا حظه , نظر.

ossessionare

: ازار كردن , ايجاد عقده روحي كردن.

ossessione

: عقده روحي , فكر داءم , وسواس.

ossessivo

: عقده اي , دستخوش يك فكر يا ميل قوي.

osso[noun]

: استخوان , استخوان بندي , گرفتن يا برداشتن , خواستن , درخواست كردن , تقاضاكردن.

ostacolo

: گير , مانع , رداع , سد جلو راه , محظور , پاگير.

ostacolo imprevisto[noun]

: مانع , گره , گير , بمانعي برخورد كردن.

osteria[noun]

: محل پياله فروشي , بار مشروب فروشي.

ostetrico

: زايماني., ماما , متخصص زايمان , قابله , پزشك متخصص زايمان.

ostinato

: كله شق , لجوج , سرسخت , خود راي , خيره سر.

ostinazione

: خيره سري , سرسختي , لجاجت.

ostruire

: مسدود كردن , جلو چيزي را گرفتن , مانع شدن , ايجاد مانع كردن , اشكالتراشي كردن. , بستن , مسدود كردن , خوردن.

ostrutivo

: مسدود كننده , اشكاتراش.

ostruzione

: انسداد , منع , جلو گيري , گرفتگي.

ostruzionismo

: اشكالتراشي , خرابكاري.

ottagono

: هشت وجهي , هشت گونه , چيز هشت گوشه.

ottano

: (S.) هيدروكربن هاي مايع و پارافيني ايزومريك بفرومول 81ح8ص , سوخت ماشيني.

ottava

: (مو.) شعر هشت هجايي , نت هاي هشتگانه موسيقي.

ottenere

: تحصيل شده , كسب كرده , بدست امده , فرزند , بدست اوردن , فراهم كردن , حاصل كردن , تحصيل كردن , تهيه كردن , فهميدن , رسيدن , عادت كردن , ربودن , فاءق امدن , زدن , (درمورد جانوران) زايش , تولد., تحصيل شده , كسب كرده , بدست امده , فرزند , بدست اوردن , فراهم كردن , حاصل كردن , تحصيل كردن , تهيه كردن , فهميدن , رسيدن , عادت كردن , ربودن , فاءق امدن , زدن , (درمورد جانوران) زايش , تولد. , بدست اوردن , فراهم كردن , گرفتن.

ottenibile

: بدست اوردني , قابل حصول.

otto

: عددهشت.

ottuagenario

: هشتاد ساله , وابسته به ادم 08 ساله.

ottuso

: بيحس , كند ذهن , منفرجه , زاويه 09 تا 081 درجه.

ovvio

: اشكار , هويدا , معلوم , واضح , بديهي , مريي , مشهود.

P

pacchetto[noun]

: بسته , عدل بندي , قوطي , بسته بندي كردن. , بسته , بسته كوچك , قوطي (سيگار و غيره) , بسته بندي كردن.

pacco

: بسته , عدل بندي , قوطي , بسته بندي كردن.

pacco[noun]

: كوله پشتي , بقچه , دسته , گروه , يك بسته(مثل بسته سيگاروغيره) , يكدست ورق بازي , بسته بندي كردن , قرار دادن , توده كردن , بزور چپاندن , باركردن , بردن , فرستادن.

pachiderma[noun]

: (ج.ش.) جانور پوست كلفت(مثل كرگدن).

paciere[noun]

: تسكين دهنده.

pacificabile[adjective]

: تسكين پذير.

pacificare[verb]

: ارام كردن , فرونشاندن , تسكين دادن.

pacifico

: ارام , صلح جو , (باحرف بزرگ)اقيانوس ساكن.

pacifismo

: (پاثءفءثءسم) ارامش طلبي , صلحجويي , ايين احتراز از جنگ.

pacifista

: (پاثءفءثءست) صلح جو , ارامش طلب.

pacifista[noun]

: (پاثءفءست) صلح جو , ارامش طلب.

padre

: پدر , والد , موسس , موجد , بوجود اوردن , پدري كردن. , پدر روحاني , كشيش , قاضي عسكر.

padrona[noun]

: بانو , خانم , كدبانو , معشوقه , دلبر , يار.

padronanza

: اربابي , سلطه.

padrone

: دانشور , چيره دست , ارباب , استاد , كارفرما , رءيس , مدير , مرشد , پير , خوب يادگرفتن , استاد شدن , تسلط يافتن بر , رام كردن. , (لا تين) اقا , صاحب , مدير , ارباب.

padrone[noun]

: موجر , مالك , صاحبخانه , ملا ك.

paesaggio[noun]

: (باغداري) خاكبرداري وخيابان بندي كردن , دورنما , منظره , چشم انداز , بامنظره تزءين كردن.

pagamento trimestrale

: قسط سه ماهه , مزد سه ماهه , خانه , جا.

paganesimo

: الحاد.

paganizzare[verb]

: كافر كردن , مشرك كردن , كافر و زنديق خواندن.

pagano

: كافر , مشرك , بت پرست , غير مسيحي.

pagina

: صفحه.

paglia[noun]

: ماشوره , كاه , بوريا , حصير , ني , پوشال بسته بندي , ناچيز.

pagnotta[noun]

: قرص نان , كله قند , تكه , وقت را بيهوده گذراندن , ولگردي كردن.

pagoda

: بتكده , ساختمان بسبك مخصوص چين و ژاپون , پاگودا.

paio

: جفت.

paladino

: پهلوان افسانه يي.

palazzo

: كاخ , كوشك.

palestra[noun]

: ورزشگاه , زورخانه , دبيرستان.

pallacanestro[noun]

: بازي بسكتبال.

pallone; aerostato[noun]

: بالون , بادكنك , با بالون پروازكردن , مثل بالون.

palude[noun]

: سياه اب , مرداب , باتلا ق , در باتلا ق فرو بردن , دچار كردن , مستغرق شدن.

panchina

: نيمكت , كرسي قضاوت , جاي ويژه , روي نيمكت يامسند قضاوت نشستن يا نشاندن , نيمكت گذاشتن (در) , بر كرسي نشستن.

pane

: نان , قوت , نان زدن به.

panetteria[noun]

: دكان نانوايي يا شيريني پزي.

panettiere

: نگهدار , پشتيبان , حامي , كسي كه دراجراي نقشه اي كمك ميكند , حمال , باربر.

panettiere[noun]

: نانوا , خباز.

panfilo[noun]

: كرجي بادي يا بخاري مخصوص تفرج.

pantano

: مرداب , باتلا ق , در لجن انداختن.

pap [noun]

: پاپ پيشواي كاتوليكها , خليفه اعظم.

pap -babbo[noun]

: (در زبان كودكانه) بابا , باباجان , اقاجان., (ز.ع.- عنوان خودماني داد) بابا.

papa[noun]

: (ز.ع.) بابا , پاپا.

parabrezza

: (امريكا) شيشه جلو اتومبيل.

paradiso[noun]

: اسمان , سپهر , گردون , فلك , عرش , بهشت , قدرت پروردگار ,هفت طبقه اسمان , (بصورت جمع) اسمان , خدا , عالم روحاني.

parametri[adjective]

: پارامتري.

parcheggiare[verb]

: گاراژ , در گاراژگذاردن , پهلو گرفتن در ترعه.

parchieggiatore[noun]

: گاراژ دار.

parlare[verb]

: دراييدن , سخن گفتن , حرف زدن , صحبت كردن , تكلم كردن , گفتگو كردن , سخنراني كردن. , گفتگو , صحبت , حرف , مذاكره , حرف زدن.

parrucca[noun]

: كلا ه گيس , گيس ساختگي , موي مصنوعي , داراي گيس مصنوعي كردن , سرزنش كردن.

parrucchiere[noun]

: ارايشگر مو , سلماني براي مرد و زن.

parte posteriore[noun]

: تخته يا صفحه ء پشت هرچيزي , تخته ء پشت قاب عكس وغيره.

partita

: بازي , نواختن ساز و غيره , سرگرمي مخصوص , تفريح , بازي كردن , تفريح كردن , ساز زدن , الت موسيقي نواختن , زدن , رل بازي كردن , روي صحنه ء نمايش ظاهرشدن , نمايش , نمايشنامه.

pasqua[noun]

: عيد پاك.

passaggio[noun]

: ثبت , فقره , قلم , دخول , مدخل , ادخال.

passatempo[noun]

: اسب كوچك اندام , مشغوليات , سرگرمي , كار ذوقي , كاري كه كسي بدان عشق وعلا قه دارد.

passo

: گام , قدم , خرامش , شيوه , تندي , سرعت , گام زدن , با گامهاي اهسته و موزون حركت كردن قدم زدن , پيمودن , (نظ.) با قدم اهسته رفتن , قدم رو كردن.

pasta[noun]

: خمير , (ز.ع.) پول.

pasto

: غذا , خوراكي , شام يا نهار , ارد (معمولا غير از ارد گندم) بلغور.

patata[noun]

: (گ.ش.) سيب زميني , انواع سيب زميني.

patina[noun]

: (پاتءنع) زنگ مفرغ , جرم سبز , زنگار , قاب.

patriarca[noun]

: پدرشاه , رءيس خانواده , ريش سفيد قوم , ايلخاني , شيخ , بزرگ خاندان , پدرسالا ر.

patriarcale[adjective]

: وابسته به پدر سالا ري يا پدرشاهي.

patricida[noun]

: پدركشي , خاءن به ميهن , پدركش.

patrimoniale[adjective]

: وابسته ميراث , ارثي.

patrimonio[noun]

: ارث پدري , ثروت موروثي , ميراث.

patriottismo[noun]

: ميهن پرستي.

patrizio[adjective]

: نجيب زاده , اعيان زاده , شريف , اشرافي.

patrona[noun]

: حامي مونث.

patronaggio[noun]

: حمايت , پشتيباني , سرپرستي , قيمومت.

patrono[noun]

: حافظ , حامي , نگهدار , پشتيبان , ولينعمت , مشتري.

patto

: عهد , ميثاق , پيمان , معاهده , پيمان بستن.

pattuglia[noun]

: (نظ.) گشت , گشتي , پاسداري , گشت زدن , پاسباني كردن , پاسداري كردن.

paura

: ترس , بيم , هراس , ترسيدن(از) , وحشت.

paziente[adjective]

: شكيبا , بردبار , صبور , از روي بردباري , پذيرش , بيمار , مريض.

pazienza[noun]

: بردباري , شكيبايي , شكيب , صبر , طاقت , تاب.

pazzia

: ديوانگي.

pazzo

: ديوانه , عصباني , از جا در رفته , شيفته , عصباني كردن , ديوانه كردن. , مرد ديوانه.

pazzo[adjective]

: گيج , خرف , حواس پرت.

pecora[noun]

: (ج.ش.) گوسفند , چرم گوسفند , ادم ساده ومطيع.

pedana[noun]

: سكوب مخصوص جلوس اشخاص برجسته , سايبان يا اسمانه بالا ي تخت پادشاه.

pegno

: گرو , وثيقه , رجز خواني , مبارزه طلبي , گروگذاشتن , شرط بستن , متعهد شدن , درجه , اندازه , وسيله اندازه گيري.

peli (pubici etc.)

: مو , موي سر , زلف , گيسو.

pelle di vitello

: پوست گوساله , تيماج.

pellegrino[noun]

: سرگردان , سيار , اواره.

peloso[adjective]

: پرمو , كركين.

penna d'oca (per scrivere)

: پر بلند بال پرنده , ساقه تو خالي پر , تيغ جوجه تيغي , قلم پر , چين دادن , پر كندن از.

pennichella

: چرت , خواب نيمروز , چرت زدن , (درپارچه و فرش) خواب , پرز.

pennino[noun]

: نوك قلم , نوك , دسته , قلم تراشيدن.

pepato

: فلفل دار , تند , تند وتيز , گرم , باروح.

pepe[noun]

: فلفل , فلفل كوبيده , فلفلي , باضربات پياپي زدن , فلفل پاشيدن , فلفل زدن به , تيرباران كردن.

pepsina[noun]

: (پعپسءنع) (تش.) پپسين , انزيم گوارنده پروتلين در شيره معده.

per sempre[adverb]

: براي هميشه , تا ابد , جاويدان , پيوسته , تا ابدالا باد.

per[preposition]

: براي , بجهت , بواسطه , بجاي , از طرف , به بهاي , درمدت , بقدر , در برابر , درمقابل , برله , بطرفداري از , مربوط به , مال , براي اينكه , زيرا كه , چونكه.

percalle[noun]

: نوعي پارچه كتاني ظريف , قميص.

perch[adverb]

: زيرا , زيرا كه , چونكه , براي اينكه.

perche/[pronoun]

: چرا , براي چه , بچه جهت.

perdonare[verb]

: بخشيدن , عفو كردن , امرزيدن.

pericolo

: قمار , مخاطره , خطر , اتفاق , در معرض مخاطره قرار دادن , بخطر انداختن. , مخاطره , خطر , (م.م.) مسلله بغرنج , گرفتاري حقوقي.

pericolo[noun]

: خطر.

permutare[verb]

: جايگرداندن.

permutazione[noun]

: جايگشت , جايگردي.

perno[noun]

: گردنده , حلقه گردان , قسمت گردند ه ميخ ياپيچ سرپهن , روي محورگرديده , چرخاندن.

perorare

: سخن بدرازا كشاندن , نطق كردن.

perpendicolare[adjective]

: عمودي , ستوني , ستون وار , ايستاده.

perpetrare[verb]

: مرتكب شدن , مرتكب كردن , مقصر بودن.

perpetuo[adjective]

: هميشگي , ابدي , مدام.

persistente

: پايدار , پايا , ساكن , وفا كننده , تاب اور , تحمل كننده آبءگاءل (اسم خاص مونث) نديمه , مستخدمه.

persona assillante[noun]

: خر مگس , ادم مردم ازار , مزاحم.

persona designata[noun]

: نامزد , كانديد شده , منصوب , تعيين شده , ذينفع.

persona strana

: عجيب و غريب.

pesante

: سنگين , گران , وزين , زياد , سخت , متلا طم , كند , دل سنگين , تيره , ابري , غليظ , خواب الود , فاحش , ابستن , باردار.

pesca[noun]

: (جاي) ماهيگيري , ماهيگيري , حق ماهيگيري.

pescatore[noun]

: ماهي گير , صياد ماهي , كرجي ماهيگيري.

pesce[noun]

: ماهي , (بصورت جمع) انواع ماهيان , ماهي صيد كردن , ماهي گرفتن , صيداز اب , بست زدن (به) , جستجو كردن , طلب كردن.

pescivendolo[noun]

: ماهي فروش.

peso gallo[noun]

: مقياس وزني درحدود 811 پوند(رطل) , خروس وزن.

peso[noun]

: نزن , سنگيني , سنگ وزنه , چيز سنگين , سنگين كردن , بار كردن.

petardo[noun]

: (نظ.) بمب دروازه ريز , بمب ديوار كن , يكجور ترقه.

petrolio[noun]

: نفت خام , نفت , مواد نفتي.

pezzetino[noun]

: (ج.ش.) كرم ريز , كرم پنير.

piacere[verb]

: دلپذيركردن , خشنود ساختن , كيف كردن , سرگرم كردن , لطفا , خواهشمند است.

piangere[verb]

: گريه كردن , گريستن , اشك ريختن.

piano interrato[noun]

: طبقه زير , زير زمين , سرداب.

piastra (con fornello)

: سنبه قالب , حقه , شوخي فريب اميز , ميخ سرپهن زدن , گل ميخ زدن , باسنبه يا ميله بريدن , با دندانه ماشين وغيره بريدن.

piatta[noun]

: ظرف , بشقاب , دوري , سيني , خوراك , غذا , در بشقاب ريختن , مقعر كردن.

piattaforma (del tornio)[noun]

: صفحه فلزي يا چوبي متصل به چرخ تراش , چرخ لنگر , بشقاب لب تخت.

picchiare; spillare (from a barrel); intercettare (a phone); tip tap (to tapdance)

: شير اب , ضربت اهسته , ضربات اهسته وپيوسته زدن , شير اب زدن به , از شير اب جاري كردن , بهره برداري كردن از , سوراخ چيزيرا بند اوردن.

picchiare[verb]

: تپيدن , زدن , كتك زدن , چوب زدن , شلا ق زدن ,كوبيدن , ضرب , ضربان نبض وقلب , تپش , ضربت موسيقي , غلبه , پيشرفت , زنش.

picchiettare-applicare[verb]

: تر كردن , كهنه را نم زدن , با چيزنرمي كسي رازدن يا نوازش كردن , اندكي , قطعه , تكه , اهسته زدن.

piccolo galoppo (little gallop)[noun]

: چهارنعل , گامي شبيه چهارنعل , گردش , سوار اسب (چهارنعل رونده) شدن , سلا نه سلا نه راه رفتن.

piccolo[adjective]

: اندك , كم , كوچك , خرد , قد كوتاه , كوتاه , مختصر , ناچيز , جزءي , خورده , حقير , محقر , معدود , بچگانه , درخور بچگي , پست.

pieno[adjective]

: يك كيسه , يك بسته , يك بقچه.

pigiare (cram)[verb]

: مربا , فشردگي , چپاندن , فرو كردن , گنجاندن(با زور و فشار) , متراكم كردن , شلوغ كردن , شلوغ كردن(با امد و شد زياد) , بستن , مسدود كردن , وضع بغرنج , پارازيت دادن., مربا , فشردگي , چپاندن , فرو كردن , گنجاندن(با زور و فشار) , متراكم كردن , شلوغ كردن , شلوغ كردن(با امد و شد زياد) , بستن , مسدود كردن , وضع بغرنج , پارازيت دادن.

pinza[noun]

: (مك.) انبردست.

pioggia (figurato

: ad es. di critiche) : گرگ , طوفان تگرگ , تگرگ باريدن , سلا م , درود , خوش باش , سلا م برشما باد , سلا م كردن , صدا زدن , اعلا م ورود كردن (كشتي).

piombare dall'alto(swoop down)[verb]

: (درموردشاهين) بسرعت پايين امدن , قاپيدن , چپاول كردن , از بين بردن , حركت سريع نزولي.

piovra

: (ج.ش.) چرتنه , روده پاي , هشت پا , هشت پايك , اختپوس.

pipistrello[noun]

: چوب , چماق , عصا , چوكان زدن , خشت , گل اماده براي كوزه گري , لعاب مخصوص ظروف سفالي , چشمك زدن , مژگان راتكان دادن , بال بال زدن , چوگان , چوگاندار , نيمه ياپاره اجر , (ز.ع.) ضربت , چوگان زدن , (ج.ش.) خفاش

piscina[noun]

: استخر , ابگير , حوض , بركه , چاله اب , كولا ب , اءتلا ف چند شركت با يك ديگر , اءتلا ف , عده كارمند اماده براي انجام امري , دسته زبده وكار ازموده , اءتلا ف كردن , سرمايه گذاري مشترك ومساوي كردن , شريك شدن , باهم اتحادكردن.

pisello

: اسب كوچك سواري , اسب پير و وامانده , يابو , فاحشه , عيبجويي كردن , نق زدن , ازار دادن , مرتبا گوشزد كردن , عيبجو , نق نقو.

pitra miliare[noun]

: فرسخ شمار , مرحله مهمي از زندگي , مرحله برجسته , با ميل خود شمار نشان گذاري كردن.

pittore

: نگارگر , نقاش , پيكرنگار.

pittura

: رنگ كردن , نگارگري كردن , نقاشي كردن , رنگ شدن , رنگ نقاشي , رنگ.

poco comune[adjective]

: غير عادي , غير متداول , غيرمعمول , نادر , كمياب.

poliestere[noun]

: (S.) نمك الي مركبي كه تغليظ شده ودر پلا ستيك سازي مصرف ميگردد , الياف ياپارچه پولي استر.

polipo

: (ج.ش.) چرتنه , روده پاي , هشت پا , هشت پايك , اختپوس.

pollastro[noun]

: جوجه مرغ , پرنده كوچك , بچه , مردجوان , ناازموده , (ز.ع.) ترسو , كمرو.

pollo piccolissimo; [noun]

: خروس جنگي , كوچك.

pollo[noun]

: جوجه مرغ , پرنده كوچك , بچه , مردجوان , ناازموده , (ز.ع.) ترسو , كمرو.

pomeriggio[noun]

: بعدازظهر , عصر.

ponte[noun]

: پل , جسر , برامدگي بيني , (د.ن.) سكوبي درعرشه كشتي كه مورد استفاده كاپيتان وافسران قرار ميگيرد , بازي ورق , پل ساختن , اتصال دادن.

popcorn[noun]

: ذرت بو داده , چس فيل.

popolare[adjective]

: محبوب , وابسته بتوده مردم , خلقي , ملي , توده پسند , عوام.

popolarit [noun]

: جلب محبوبيت عامه , محبوبيت , معروفيت.

porcelano[noun]

: چيني , ظروف چيني , پورسلين.

porco

: (ج.ش.) خوك , گراز ادم پرخور يا حريص.

porco[noun]

: گوشت خوك , (م.م.) خوك , گراز.

pornograficista[noun]

: نويسنده مطالب قبيح يا شهوت انگيز.

pornografico[adjective]

: وابسته به عكس يانوشته شهوت انگيز.

porre fine a

: فروكش كردن , كاستن , تخفيف دادن , رفع نمودن , كم شدن , اب گرفتن از(فلز) , خيساندن (چرم) , (حق.) غصب يا تصرف عدواني , بزورتصرف كردن , كاهش , تنزل , فرونشستن.

porta[noun]

: درب , در , راهرو.

portafoglio[noun]

: كيف پول , كيف جيبي.

portamazze[noun]

: (ثاددءع=) چاي دان , توپ تنيس , لولو , شبح.

portentoso

: جادو گر , جادو , طلسم گر , نابغه.

porticato 2 galleria (con negozi)[noun]

: گذرگاه طاقدار , طاقهاي پشت سرهم.

porto; asilo[noun]

: بندرگاه , لنگرگاه , (م.ج.) پناهگاه , جاي امن.

porttiere[noun]

: دروازه بان فوتبال , گلر.

posizione[noun]

: موقعيت , موضع , مرتبه , مقام , جايگاه.

possibile[adjective]

: شدني , ممكن , امكان پذير , ميسر , مقدور , امكان.

possibilita\[noun]

: امكان , احتمال , چيز ممكن.

posta

: زره , جوشن , زره دار كردن , پست , نامه رسان , پستي , با پست فرستادن , چاپار.

posteggio per i taxi[noun]

: توقفگاه تاكسي , ايستگاه درشكه.

posteriore (adj) dietro (adv)

: عقب , پشت , بطرف عقب.

postino

: (ماءلعر) نامه رسان.

posto vacante - ozio - vuoto[noun]

: (واثانتنعسس) محل خالي , پست بلا تصدي , جا.

posto[noun]

: موقعيت , موضع , مرتبه , مقام , جايگاه.

potenziale[noun]

: عامل بالقوه , عامل , بالفعل , ذخيره اي , نهاني , پنهاني , داراي استعداد نهاني , پتانسيل.

potenziometro[noun]

: پتانسيل سنج , مقسم ولتاژ.

potere[verb]

: امكان داشتن , توانايي داشتن , قادر بودن , ممكن است , ميتوان , شايد , انشاء الله , ايكاش , جشن اول ماه مه , (مج.) بهار جواني , ريعان شباب , ماه مه.

povero[adjective]

: فقير , مسكين , بينوا , بي پول , مستمند , معدود , ناچيز , پست , نامرغوب , دون.

pozione[noun]

: جرعه , دارو يا زهر ابكي , شربت عشق , شربت عشق دادن ,جشن عمومي , مهماني دادن , مجلس انس.

praticamente[adverb]

: بطور اساسي.

pratico/a[adjective]

: كابردي , عملي , بكار خور , اهل عمل.

prato

: چمن , چمن زار , مرغزار , راغ , علفزار.

precipitatore[noun]

: تعجيل يا تسريع كننده , ته نشين كننده.

precipitazione[noun]

: شتاب , دستپاچگي , تسريع , بارش , ته نشيني.

precisione[noun]

: دقت.

preciso[adjective]

: دقيق.

preclinico[adjective]

: پيش باليني , وابسته به زماني كه بيماري از نظر باليني قابل تشخيص نشده باشد.

precoce[noun]

: زود رس , پيش رس , نابهنگام , باهوش.

preghiera

: دادخواست , منازعه , مشاجره , مدافعه , عذر , بهانه , تقاضا , استدعا , پيشنهاد , وعده مشروط , ادعا.

prelatura

: قلمرو اسقف اعظم , اسقف نشين.

premio[noun]

: برنده تمام پولها , جوايز رويهم انباشته.

prendere

: واگير , فريبنده , جاذب.

prendere il sole[verb]

: حمام افتاب گرفتن.

prendere[verb]

: گرفتن , ستاندن , لمس كردن , بردن , برداشتن , خوردن , پنداشتن.

presa; (verb) afferrare[noun]

: چنگ زني , چنگ , نيروي گرفتن , ادراك و دريافت , انفلوانزا , گريپ , نهر كوچك , نهر كندن , محكم گرفتن , چسبيدن به.

presa; afferrare[verb]

: چنگ زني , چنگ , نيروي گرفتن , ادراك و دريافت , انفلوانزا , گريپ , نهر كوچك , نهر كندن , محكم گرفتن , چسبيدن به.

presagio

: فال , نشانه , پيشگويي , بفال نيك گرفتن.

presidente[noun]

: فرنشين , رءيس , رياست كردن , اداره كردن., فرنشين , رءيس , رياست كردن , اداره كردن., فرنشين , رءيس , رياست كردن , اداره كردن.

presidenza[noun]

: رياست., رياست.

presso[conjunction]

: بسوي , بطرف , به , در , پهلوي , نزديك , دم , بنابر , در نتيجه , بر حسب , از قرار , بقرار , سرتاسر , مشغول.

prestito[noun]

: وام , قرض , قرضه , عاريه , واژه عاريه , عاريه دادن , قرض كردن.

presto; veloce[adjective]

: سريع , چابك , تندرو , فرز , باسرعت.

presto[adverb]

: زود , بزودي , مربوط به قديم , عتيق , اوليه , در اوايل , در ابتدا.

prezzo(as in price); accusa(as in allegation of crime)[noun]

: بار , هزينه , مطالبه هزينه.

prigione

: زندان.

prigione mandare in prigione[verb]

: حبس , زندان , محبس , حبس كردن.

prigione[noun]

: زندان , محبس , حبس.

prima colazione

: صبحانه , ناشتايي , افطار , صبحانه خوردن.

prima[adverb]

: پيش از , قبل از , پيش , جلو , پيش روي , درحضور , قبل , پيش از , پيشتر , پيش انكه.

principiante[noun]

: مبتدي , تازه كار.

procione - orso lavatore[noun]

: (ج.ش.) راكون.

procione lavatore

: (ج.ش.) راكون.

profumato

: بدبو , زننده , بودار , داراي بو.

progettare

: طرح كردن , قصد كردن , تخصيص دادن , (.ن) :طرح , نقشه , زمينه , تدبير , قصد , خيال , مقصود.

progettista

: طراح.

progetto

: طرح كردن , قصد كردن , تخصيص دادن , (.ن) :طرح , نقشه , زمينه , تدبير , قصد , خيال , مقصود.

progetto[noun]

: نقشه كشيدن , طرح ريزي كردن , برجسته بودن , پيش افكندن , پيش افكند , پرتاب كردن , طرح , نقشه , پروژه.

proiezione (di un film)

: نمايش , جلوه , اراءه , اشكارسازي , اظهار , علا مت , مظهر.

prole

: زادو ولد , فرزند , اولا د , مبدا , منشا.

proletario[adjective]

: عضو طبقه كارگر , كارگر , وابسته بكارگر , كارگري., عضو طبقه كارگر , كارگر , وابسته بكارگر , كارگري.

prolifico[noun]

: پرزا , حاصلخيز , بارور , نيرومند , پركار , فراوان.

promuovere

: بهبود امكانات , ترفيع.

proprieta'

: ملك , املا ك , دارايي , دسته , طبقه , حالت , وضعيت.

proprietario di panfili[noun]

: صاحب كشتي تفريحي , علا قمند به دريانوردي.

proprietario[noun]

: ملا ك , صاحب ملك.

prossimo

: بعد , ديگر , اينده , پهلويي , جنبي , مجاور , نزديك ترين , پس ازان , سپس , بعد , جنب , كنار.

prossimo(adjs); avvicinarsi(verb) nearly quasi[adverb]

: نزديك , تقريبا , قريب , صميمي , نزديك شدن.

prostituta

: بدكاره , فاحشه , دختر.

provincia[noun]

: استان , ايالت , ولا يت.

provinciale[adjective]

: استاني , ايالت نشين , كوته فكر , ايالتي.

provincialismo[noun]

: گويش يا لهجه محلي , عقايد وافكار محدود محلي.

prurito[noun]

: خارش , جرب , خارش كردن , خاريدن.

pubblicare[verb]

: ويراستن.

pubblico[adjective]

: عمومي , اشكار , مردم.

pube[noun]

: (تش) استخوان شرمگاه , عظم عانه.

pudendo[adjective]

: (تش) فرج , الت تناسل (زن يامرد) , شرمگاه.

pugno[noun]

: مشت , مشت زدن , بامشت گرفتن , كوشش , كار.

pulire [shine something]

: تابيدن , درخشيدن , نورافشاندن , براق كردن , روشن شدن , روشني , فروغ , تابش , درخشش.

pungente[adjective]

: فلفل دار , تند , تند وتيز , گرم , باروح.

punta; spina; aculeo[noun]

: خار , پيكان , نوك , ريش , خارداركردن , پيكانداركردن.

punto di vista

: لحاظ , نظر , نقطه نظر , ديد , ديدگاه , نظريه , عقيده.

punto indietro[noun]

: كوك زيگزاگ , كوك چپ و راست.

punto(noun); mettere i punti(verb)

: نقطه , خال , لكه , نقطه دار كردن.

pupa

: (بابي=) طفل , نوزاد , كودك , شخص ساده و معصوم.

puro[adjective]

: صرف , محض , خالص , راست , تند , مطلق , بطورعمود , يك راست , پاك , بكلي , مستقيما , ظريف , پارچه ظريف , حريري , برگشتن , انحراف حاصل كردن , كنار رفتن , كنار زدن.

putrella; trave

: تير اهن , تير اهن گذاري , نصب تير.

puttana

: سگ ماده , زن هرزه , شكايت كردن , قر زدن.

Q

quaderno

: كتابچه يادداشت , دفتر يادداشت , دفتر تكاليف درسي.

quaderno[noun]

: دفتر , كتابچه.

quadrangolare

: مربع , چهار گوشه.

quadrangolo

: چهار گوشه , چهار گوش , چهار ديواري , مربع.

quadrante

: ربع دايره , ربع كره , يك چهارم , چهار گوش.

quadriglia

: رقص گروهي , نوعي بازي ورق چهار نفري , شطرنجي , چهار گوش , رقص چهار نفري كردن.

quadrivalente

: چهار بنياني , چهار ارزشي.

quadrupede

: (ج.ش.) چهار پا , جانور چهار پا , ستور.

quadruplicare

: چهارنسخه اي , چهاربرابر , چهاربرابر كردن , در چهار نسخه تهيه كردن.

quadruplo

: چهار گانه , چهار تايي , چهار برابر.

quaglia

: (ج.ش.) بلدرچين , وشم , بدبده , شانه خالي كردن , از ميدان دررفتن , ترسيدن , مردن , پژمرده شدن , لرزيدن , بي اثر بودن , دلمه شدن.

qualificato

: شايسته , قابل , داراي شرايط لا زم , مشروط.

qualificazione

: صفت , شرط , قيد , وضعيت , شرايط , صلا حيت.

qualsiasi cosa

: بهيچوجه , ابدا , هيچگونه , هرقدر , هرچه.

qualunque

: هرچه , انچه , هر انچه , هر قدر , هر چه.

quando

: كي , چه وقت , وقتيكه , موقعي كه , در موقع.

quarantena

: قرنتينه , قرنطينه , محل قرنطينه , قرنطينه كردن.

quardaroba[noun]

: جا رختي , قفسه , اشكاف , موجودي لباس.

quartetto

: چهارقلو , چهاربخشي.

quarto

: ربع.

quarzite

: (مع.) سنگ شني محتوي كوارتز.

quarzo

: الماس كوهي , كوارتز.

quello[adverb]

: ان , اشاره بدور , ان يكي , كه , براي انكه.

quercia

: (گ.ش.) بلوط , چوب بلوط.

questionario

: پرسشنامه.

questione

: سوال , پرسش , استفهام , مسلله , موضوع , پرسيدن , تحقيق كردن , ترديد كردن در.

quiescente

: ساكن , خاموش.

quieto

: رام كردن , تسكين دادن , ساكت كردن.

quindici

: پانزده.

quintessenza

: پنجمين و بالا ترين عنصر وجود , عنصر پنجم يعني 'اثير 'يا 'اتر' , جوهر , اصل.

quintetto

: قطعه موسيقي مخصوص ساز و اواز پنج نفري , پنج نفري , پنجگانه.

quintuplicare

: پنج برابر كردن , پنجمين , پنجمين واحد , خامس.

quiz

: امتحان , ازمايش كردن , چيز عجيب , مسخره كردن , شوخي , پرسش و ازمون.

quorum

: حد نصاب , اكثريت لا زم براي مذاكرات.

quota

: سهميه , سهم , بنيچه.

quotazione

: نقل قول , بيان , ايراد , اقتباس , عبارت , مظنه.

quotidiano

: روزانه , يوميه , روزمره , پيش پا افتاده.

quoziente

: (ر.) بهر , خارج قسمت.

R

rabbia

: گزيدگي سگ هار , بيماري هاري.

rabbino

: خاخام , عالم يهودي.

rabbioso

: بد اخلا ق , متعصب , خشمگين , هار , وابسته به هاري.

rabbrividire

: لرزه , لرز , ارتعاش , لرزيدن , از سرما لرزيدن , ريزه , تكه , خرد كردن.

raccapricciante

: مخوف , مهيب , سهمگين , رشت , ناگوار , موحش.

raccontatore[noun]

: داستانسرا , قصه گوي زبردست.

racconto

: افسانه , داستان , قصه , حكايت , شرح , چغلي , خبركشي , جمع , حساب.

racemizzare

: (S.) بصورت بلورهاي خوشه اي در اوردن , با اسيد راسميك تركيب كردن.

rachide[noun]

: تيره پشت , ساقه , محور , اندام ساقه اي يا محوري , مهره هاي پشت , ستون فقرات , ديرك مشترك.

rachitismo[noun]

: (رهاثهءتءس) (طب - م.ل.) اماس يا ورم مهره پشت.

radar

: رادار.

radiale

: شعاعي.

radice a fittone[noun]

: ريشه عمودي اصلي , مهريشه.

radunare

: گرد اوري كردن.

raffica

: گرگ , طوفان تگرگ , تگرگ باريدن , سلا م , درود , خوش باش , سلا م برشما باد , سلا م كردن , صدا زدن , اعلا م ورود كردن (كشتي).

rafforzare[verb]

: نيرومند كردن , قوي كردن , تقويت دادن , تقويت يافتن , تحكيم كردن.

ragazza[noun]

: دختر , دختربچه , دوشيزه , كلفت , معشوقه.

ragazzo

: بچه , كودك , طفل , فرزند.

ragazzo[noun]

: شخص , مرد , يارو , فرار , گريز , با طناب نگه داشتن , با تمثال نمايش دادن , استهزاء كردن , جيم شدن.

raggio di sole[noun]

: پرتو افتاب , تيغ افتاب , ادم مسرور.

raggiungibile

: دست يافتني , قابل وصول , قابل تفريق , موفقيت پذير.

ragnatela[noun]

: بافت يا نسج , تار , منسوج , بافته , تنيدن.

rancore (m)

: بي ميلي , اكراه , بيزاري , لج , كينه , غرض , غبطه , بخل ورزيدن , لجاجت كردن , غبطه خوردن بر , رشك ورزيدن به , غرغر كردن.

rapidamente

: بسرعت , تند.

rapido

: تند , چابك , فرز , چست , جلد , سريع , زنده.

rapire[verb]

: ربودن , دزديدن (شخص) , دور كردن , ادم دزديدن , از مركز بدن دور كردن (طب).

rapitore[noun]

: ادم دزد , ادم ربا , دور كننده , (طب) عضله دور كننده.

rappresentare[verb]

: نمايش دادن , نماياندن , فهماندن , نمايندگي كردن , وانمود كردن , بيان كردن.

rappresentazione

: ايفاي نمايش , جدي , فعال , كاري , كفالت كننده , كفيل , متصدي , عامل , بازيگري , جديت , فعاليت , كنشي.

raschiare

: ساييدن , خراشيدن زدودن , پاك كردن , حك كردن , (مج.) سر غيرت اوردن , بر انگيختن , تحريك كردن.

rastrelliera - scaffale - cremagliera[noun]

: چنگك جا لباسي , بار بند , جا كلا هي , نوعي الت شكنجه مركب از چند سيخ يا ميله نوك تيز , شكنجه , چرخ دنده دار , عذاب دادن , رنج بردن , بشدت كشيدن , دندانه دار كردن , روي چنگك گذاردن لباس و غيره.

rauco[adjective]

: خشن , گرفته , خرخري (درمورد صدا).

razziale

: نژادي.

razzismo

: نژاد پرستي , تبعيض نژادي.

razzismo[noun]

: خصوصيات نژادي , نژاد پرستي , تبعيضات نژادي.

razzista

: نژاد پرست.

re

: پادشاه , شاه , شهريار , سلطان.

reale

: واقعي , حقيقي.

realizzare[verb]

: واقعيت دادن , واقعي كردن , عملي كردن.

realizzazione

: واقعيت دادن , بصورت مسلم دراوردن.

realizzazione/successo[noun]

: دست يابي , انجام , پيروزي , كار بزرگ , موفقيت.

realmente

: واقعا , بالفعل , عملا , در حقيقت.

realta/

: واقعيت , فعاليت , امرمسلم.

recissioe

: ريزش , برش , قطع , جدايي , دريدگي , قطع پوست و گوشت.

regalo

: بخشش , پيشكشي , پيشكش , نعمت , موهبت , استعداد , پيشكش كردن (به) , بخشيدن (به) , هديه دادن , داراي استعداد كردن , ره اورد , هديه.

regalo[noun]

: الت كوچك , مكانيكي , جزء (اجزاء) , ابزار , اسباب , انبر

regina

: شهبانو , ملكه , زن پادشاه , (ورق بازي) بي بي , (در شطرنج) وزير , ملكه شدن.

reindirizzare[verb]

: ضربت متقابل و تند , پاسخ تند و اماده , حاضر جوابي , (درشمشير بازي) ضربت سريع , جواب , ضربه متقابل زدن.

relazione[noun]

: گزارش , گزارش دادن.

relitto

: كشتي شكستگي , غرق كشتي , غرق , كشتي شكسته شدن.

rematore

: پارو زن , پارو زن مسابقات قايقراني.

remissione

: مفاصا , براءت , رهايي , بخشودگي , ترك دعوي , سند ترك دعوي.

remo

: پارو , پارو زدن. , بيلچه , پاروي پهن قايقراني , پارو زدن , با باله شنا حركت كردن , دست و پا زدن , با دست نوازش كردن , ور رفتن , با چوب پهن كتك زدن.

rene

: گرده , كليه , قلوه , مزاج , خلق , نوع.

residenza

: منزل , مسكن , رحل اقامت افكندن , اشاره كردن , پيشگويي كردن , بودگاه , بودباش.

respingente

: ميانگير , استفاده از ميانگير.

respirare

: دم زدن , نفس كشيدن , استنشاق كردن.

responsabile

: مسلول , مسلول حساب , قابل توضيح , جوابگو.

responsabilita/

: جوابگويي.

restare[verb]

: ايستادگي كردن , پايدارماندن , ماندن , ساكن شدن , منزل كردن , ايستادن , منتظر شدن , وفا كردن , تاب اوردن.

reticolo[noun]

: كار مشبك , شبكه , شبكه بندي , شبكه كاري.

retro

: تخته يا صفحه ء پشت هرچيزي , تخته ء پشت قاب عكس وغيره.

retroterra

: زمين پشت ساحل , مناطق داخلي كشور.

rettangolare

: مستطيل , دراز , دوك مانند , كشيده , نگاه ممتد.

riassunto

: كوتاهي , اختصار , خلا صه , مجمل.

ricadere nell'errore[verb]

: (از دين) برگشتن , سيرقهقرايي كردن.

ricerca

: جستجو , تلا ش , جويش , طلب , بازجويي , تحقيق , جستجو كردن.

ricevere (with noun)

: تحصيل شده , كسب كرده , بدست امده , فرزند , بدست اوردن , فراهم كردن , حاصل كردن , تحصيل كردن , تهيه كردن , فهميدن , رسيدن , عادت كردن , ربودن , فاءق امدن , زدن , (درمورد جانوران) زايش , تولد.

ricevitore

: گيرنده , بدست اورنده.

richiamato[adjective]

: فرا خوانده.

riconoscente[adjective]

: سپاسگزار , ممنون , متشكر , حق شناس.

riconoscere

: قدرداني كردن , اعتراف كردن , تصديق كردن , وصول نامه اي را اشعار داشتن.

riconoscimento / ricevuta[noun]

: سپاسگزاري , تشكر , اقرار , تصديق , قبول , خبر وصول(نامه) , شهادت نامه.

ricovero[noun]

: پناهگاه , جان پناه , محافظت , حمايت , محافظت كردن , پناه دادن.

ridere[verb]

: صداي خنده , خنده , خنديدن , خندان بودن.

ridurre

: فروكش كردن , كاستن , تخفيف دادن , رفع نمودن , كم شدن , اب گرفتن از(فلز) , خيساندن (چرم) , (حق.) غصب يا تصرف عدواني , بزورتصرف كردن , كاهش , تنزل , فرونشستن., فروكش كردن , كاستن , تخفيف دادن , رفع نمودن , كم شدن , اب گرفتن از(فلز) , خيساندن (چرم) , (حق.) غصب يا تصرف عدواني , بزورتصرف كردن , كاهش , تنزل , فرونشستن.

riduzione

: كاهش , تخطفيف , فروكش , جلوگيري , غصب.

riflusso (noun); rifluire(verb)

: جزر , فروكش , فرونشيني , (مج.) زوال , فروكش كردن , افول كردن.

riflusso[noun]

: مراجعت موج , اضطراب يا اشفتگي بعداز انجام عملي , عواقب.

rilasciare[verb]

: بر امد , پي امد , نشريه , فرستادن , بيرون امدن , خارج شدن , صادر شدن , ناشي شدن , انتشار دادن , رواج دادن , نژاد , نوع , عمل , كردار , اولا د , نتيجه بحث , موضوع , شماره. , رها كردن , ازاد كردن , مرخص كردن , منتشر ساختن , رهايي , ازادي , استخلا ص , ترخيص , بخشش.

rimandare[verb]

: عقب انداختن , بتعويق انداختن , موكول كردن , پست تر دانستن , در درجه دوم گذاشتن.

rimanere fidele a[verb]

: ايستادگي كردن , پايدارماندن , ماندن , ساكن شدن , منزل كردن , ايستادن , منتظر شدن , وفا كردن , تاب اوردن.

rimbambito[noun]

: ديوانه , شيفته , دلفريفته.

rinforzare

: نيرومند كردن , قوي كردن , تقويت دادن , تقويت يافتن , تحكيم كردن.

ringhiera[noun]

: نرده ء پلكان.

rinnovatore[noun]

: تجديد كننده.

rinnovo[noun]

: تجديد , تكرار , بازنوكني.

rinuncia

: ترك دعوي , چشم پوشيدن از , واگذار كردن.

rinuncia[noun]

: (حق.) ابطال , لغو , فسخ , صرفنظر , چشم پوشي.

riparare[verb]

: پرده , روي پرده افكندن , غربال , غربال كردن.

ripercussione[noun]

: واكنش شديد.

risacca[noun]

: مراجعت موج , اضطراب يا اشفتگي بعداز انجام عملي , عواقب.

riscaldare(to rub) -also- irritarsi(as to fret)[verb]

: مالش دادن , خراشيدن , ساييدن , بوسيله اصطكاك گرم كردن , (مج.) به هيجان اوردن , اوقات تلخي كردن به , عصبانيت , ساييدگي , پوست رفتگي.

riscaldatore

: چراغ خوراك پزي , بخاري , دستگاه توليد گرما , متصدي گرم كردن.

rischio[noun]

: مخاطره , خطر , (م.م.) مسلله بغرنج , گرفتاري حقوقي.

risciacquare[verb]

: سركشيدن , زود خوردن , خيس كردن , اشغال.

riservato

: منزوي , خشن.

risultare

: افزوده شدن , منتج گرديدن , تعلق گرفتن.

ritirarsi[verb]

: جزر , فروكش , فرونشيني , (مج.) زوال , فروكش كردن , افول كردن.

ritmo

: اونگان شدن يا كردن , تاب خوردن , چرخيدن , تاب , نوسان , اهتزاز , اونگ , نوعي رقص واهنگ ان.

ritornare a casa

: ورود بخانه , عازم ميهن , مراجعت به وطن يامحل تحصيل.

ritornare[verb]

: بازگشت , مراجعت.

ritorno di fiamma

: پس زدن تفنگ , منفجر شدن قبل از موقع , نتيجه معكوس گرفتن.

rivista

: مجله , مخزن.

road[noun]

: بجاده , راه , معبر , طريق , خيابان , راه اهن.

robusto[adjective]

: قوي هيكل , تنومند , ستبر , هيكل دار.

rodere; abboccare(fish)[verb]

: لقمه يا تكه كوچك , گاز زدن , اندك اندك خوردن , مثل بز جويدن.

rosario(noun

: حلقه گل كه بگردن مياويزند , تسبيح يا گردن بند.

rovescio (tennis); nuoto a dorso[noun]

: ضربه باپشت دست , (درتفنگ) پس زني , لگدزني , برگشت , عقب زني , (شنا) كرال پشت.

rovescio

: پشت دستي يا ضربه با پشت راكت(دربازي تنيس و غيره) , زشت , ناهنجار , با پشت دست ضربه زدن , باپشت راكت ضربت وارد كردن.

rovina[noun]

: خرابي , غارت , ويران كردن.

rubare[verb]

: دستبرد زدن , دزديدن , ربودن , چاپيدن , لخت كردن.

rubinetti; prese; spine[noun]

: (نظ.) شيپور خاموشي.

ruggire[verb]

: خروش , خروشيدن , غرش كردن , غريدن , داد زدن , داد كشيد,غرش كننده , ادم پر سر وصدا.

rumore[noun]

: خش , اختلا ل , پارازيت , سروصدا.

rumoroso[adjective]

: پر سر وصدا.

ruota

: چرخ , دور , چرخش , رل ماشين , چرخيدن , گرداندن.

ruperficie in acri acrid acre

: وسعت زمين به جريب.

ruscello[noun]

: مسيل , نهر.

rustico[noun]

: اطاق كوچك , خوابگاه (كشتي) , كلبه , كابين.

S

sabba

: روز تعطيل , شنبه , يكشنبه.

sabbia

: ماسه , شن , ريگ , شن كرانه دريا , شن پاشيدن , سنباده زدن , شن مال يا ريگمال كردن.

sabbia mobile

: ريگ روان , تله , دام , ماسه متحرك.

sabotaggio

: خرابكاري عمدي , كارشكني وخراب كاري , خرابكاري كردن.

sabotatore

: خرابكار.

saccarificare

: تبديل به قند كردن.

saccarificazione

: تبديل به قند , قند سازي.

saccarina

: (S.) شكري , شيرين , قندي , محتوي قند.

saccarina[noun]

: (S.) ساخارين.

saccarometro[noun]

: قند سنج.

sacerdotale

: كشيشي , وابسته به كشيشان , درخور كشيشان.

sacramentale

: وابسته به مراسم مذهبي.

sacramentalismo

: اعتقاد به پيروي از مراسم ديني جهت رستگاري.

sacramento

: رسم ديني , ايين ديني , تقديس كردن , نشانه , سوگند.

sacrestano[noun]

: متصدي حفاظت ظروف مقدسه كليسا.

sacrestia[noun]

: محل نگاهداري ظروف مقدسه كليسا.

sacrificio[noun]

: قرباني , قرباني براي شفاعت , فداكاري , قرباني دادن , فداكاري كردن , قرباني كردن جانبازي.

sacrilego[adjective]

: موهن بمقدسات , مربوط به بيحرمتي به شعاءر مذهبي.

sacrilego[noun]

: توهين به مقدسات , سرقت اشياء مقدسه , تجاوز بمقدسات.

sacro[adjective]

: مقدس , روحاني , خاص , موقوف , وقف شده.

sacroiliaco[adjective]

: (تش.) خاصره اي خاجي.

sacrosanto

: مقدس , قدوس , منزه.

sadismo

: نوعي انحراف جنسي كه شخص در اثر ان از ازار دادن لذت ميبرد , بيرحمي.

sadista[noun]

: (سادءستءث) ساديست , كسيكه از زجر ديگران لذت ميبرد.

sadistico[adjective]

: (سادءست) ساديست , كسيكه از زجر ديگران لذت ميبرد.

sadomasochismo[noun]

: لذت جنسي بوسيله شكنجه نفس خود يا ديگري.

safari[noun]

: سفري , سياحت اكتشافي در افريقا , سياحت كردن.

saga[noun]

: حماسه , حماسه اسكاندويناوي.

sagace[adjective]

: دانا , زيرك , عاقل , باهوش , بافراست , هوشمند.

sagacia[adjective]

: هوشمندي , فراست , هوش , دانايي , عقل , زيركي , ذكاوت.

saggina[noun]

: عاقل , دانا , بصير , بافراست , حكيم.

sagoma[noun]

: الگو , قالب.

sala da ballo[noun]

: سالن رقص.

sala da the\[noun]

: اتاق چاي , رستوران كوچك ودنج مخصوص نسوان.

salamandra[noun]

: (ج.ش.) سمندر , يكجور سوسمار يا مارمولك.

sale

: نمك طعام , نمك ميوه , نمك هاي طبي , نمكدان (سالتسهاكعر) , نمكزار(مارسه سالت) , نمك زده ن به , نمك پاشيدن , شور كردن.

salinita'[noun]

: شوري.

salita

: سر بالا يي , جاده سربالا , دشوار , مشكل.

salita[]

: حرف , نويسه.

saliva

: بزاق , اب دهان.

salivazione[noun]

: بزاق اوري , ايجاد بزاق , خدو اوري.

salmone[noun]

: (ج.ش.) ماهي ازاد , قزل الا.

salsa

: سوس , چاشني , اب خورش , جاشني غذا , رب , چاشني زدن به , خوشمزه كردن , نم زدن.

saltare

: بهار , چشمه , سرچشمه , فنر , انبرك , جست وخيز , حالت فنري , حالت ارتجاعي فنر , پريدن , جهش كردن , جهيدن , قابل ارتجاع بودن , حالت فنري داشتن , ظاهر شدن.

salutare[verb]

: سلا م , درود , برخورد , تلا في , درود گفتن ,تبريك گفتن , گريه , داد , فرياد , تاسف , تاثر.

salvaguardia[noun]

: تامين كردن , امن نگهداشتن.

santita'[noun]

: قدوسيت , حضرت.

santo[noun]

: مقدس , 'اولياء ' , ادم پرهيز كار , عنوان روحانيون مثل 'حضرت 'كه در اول اسم انها ميايد ومخفف ان ست است , جزو مقدسين واولياء محسوب داشتن , مقدس شمردن.

sapone[noun]

: صابون , صابون زدن.

sapore fly volare[verb]

: مزه وبو , مزه , طعم , چاشني , مزه دار كردن , خوش مزه كردن , چاشني زدن به , معطركردن.

saporito - piccante - aromatico[adjective]

: خوشمزه , با مزه , بارغبت.

sbadigliare[verb]

: خميازه , نگاه خيره با دهان باز , خلا ء , خميازه كشيدن , دهان را خيلي باز كردن , با شگفتي نگاه كردن , خيره نگاه كردن.

sbadiglio

: دهن دره كردن , خميازه كشيدن , با حال خميازه سخن گفتن , دهن دره.

sbarco[noun]

: ورود بخشكي , فرودگاه هواپيما , بزمين نشستن هواپيما , پاگردان.

scaffale[noun]

: تاقچه , رف , فلا ت قاره , هر چيز تاقچه مانند , در تاقچه گذاشتن , كنار گذاشتن.

scala di servizio[noun]

: نهاني , غيرمستقيم , رمزي , (م.ل.) از راه پله كان عقبي , پله كان پشت.

scalogno[noun]

: (گ.ش.) موسير , تره فرنگي , پيازچه , پيازي شدن.

scalzo[adjective]

: پابرهنه.

scampo

: قليل , اندك , ناچيز , نحيف , تقليل دادن , امساك كردن , خست كردن.

scanalatura

: كنش كاو , داراي كنش كاو كردن , با كنش كاو بهم پيوستن , جفت كردن نر و مادگي ياكام و زبانه لبه تخته و امثال ان.

scandalizzare[verb]

: مفتضح كردن , تهمت ناروا زدن به , رسوا كردن.

scandalo[noun]

: رسوايي , افتضاح , ننگ , تهمت , تهمت زدن.

scandaloso[adjective]

: افتضاح اميز , رسوايي اور.

scapello[noun]

: چاقوي كالبد شكافي , چاقوي كوچك جراحي , باچاقوي جراحي بريدن , پاره پاره كرد ن.

scapolo

: بدون عيال , عزب , مجرد , مرد بي زن , زن بي شوهر , مرد يا زني كه بگرفتن اولين درجه ء علمي دانشگاه ناءل ميشود , ليسانسيه , مهندس , باشليه , دانشياب.

scappare

: گريختن , فرار كردن , دررفتن , رونشان ندادن , روپنهان كردن , پنهان شدن.

scarpa[noun]

: كفش , نعل اسب , كفش پوشيدن , داراي كفش كردن , نعل زدن به.

scarso[adjective]

: (معاگرع) لا غر , نزار , بي بركت , بي چربي , نحيف , ناچيز.

scatenato

: اشوبگرانه.

scatola[noun]

: جعبه , قوطي , صندوق , اطاقك , جاي ويژه , لژ , توگوشي , سيلي , بوكس , (.vt): مشت زدن , بوكس بازي كردن , سيلي زدن , درجعبه محصور كردن , (حاطه كردن , درقاب يا چهار چوب گذاشتن. , قوطي , چاي دان , نارنجك , گازاشك اور.

scellino[noun]

: شيلينگ واحد پول انگليس.

scema[adjective]

: ديوانه , شوريده , شكاف دار.

scemo - matto[adjective]

: ارام , فروتن , احمق.

scemo

: ادم سفيه و احمق , خرف , سبك مغز , ساده.

scervellato

: ديوانه , ادم بي پروا و وحشي.

schermo

: پرده , روي پرده افكندن , غربال , غربال كردن.

schermo[noun]

: پرده , روي پرده افكندن , غربال , غربال كردن.

scherzo

: شوخي فريب اميز , گول زدن , دست انداختن. , شوخي , لطيفه , بذله , شوخي كردن.

scherzoso[adjective]

: شوخ و شنگ , شوخ , بذله گو , خنده دار , مهمل , الواط.

schiaffeggiare; sgraffignare[verb]

: ضربت سخت , حركت جاروبي , جرعه طولا ني , ضربه تند وشديد زدن , كش رفتن.

schiaffo[noun]

: دورو , خودنما , پياله لبالب , جام پر.

schiamazzo[noun]

: صداي مرغ درحالت تخم گذاري , غدغد (مثل غاز) , وراجي , هرزه درايي , قات قات كردن.

schianto

: بشكن , گسيختن , قاپيدن , گاز ناگهاني سگ , قزن قفلي , گيره فنري , لقمه , يك گاز , مهر زني , قالب زني , چفت , قفل كيف وغيره , عجله , شتابزدگي , ناگهاني , بي مقدمه , گاز گرفتن , قاپيدن , چسبيدن به , قاپ زدن , سخن نيش دار گفتن , عوعو كردن.

schiavitu[noun]

: بندگي , بردگي.

schiavo[noun]

: غلا م , بنده , برده , زرخريد , اسير , غلا مي كردن , سخت كار كردن.

schiena

: عقب , پشت (بدن) , پس , عقبي , گذشته , پشتي , پشتي كنندگان , تكيه گاه , به عقب , درعقب , برگشت , پاداش , جبران , ازعقب , پشت سر , بدهي پس افتاده , پشتي كردن , پشت انداختن , بعقب رفتن , بعقب بردن , برپشت چيزي قرارگرفتن , سوارشدن , پشت چيزي نوشتن , ظهرنويسي كردن.

schienale

: تكيه گاه , پشتي , متكا.

school[noun]

: مدرسه , اموزشگاه , مكتب , دبستان , دبيرستان , تحصيل در مدرسه , تدريس درمدرسه , مكتب علمي يا فلسفي , دسته , جماعت همفكر , جماعت , گروه , دسته ماهي , گروه پرندگان , تربيب كردن , بمدرسه فرستادن , درس دادن.

sciabola

: (سابرع) شمشير بلند نظامي , باشمشير زدن , باشمشير كشتن.

sciacallo[noun]

: (ج.ش) شغال , توره , جان كني مفت.

scialbo

: پست , دون , نخ نما , كهنه , ژنده.

sciampagna[noun]

: شامپاني , نام مشروبي كه در شامپاني فرانسه تهيه ميشود

scienza occulta

: (ثاببالاه - ثاببالا=) حديث يا روايت شفاهي وزباني , علوم اسرار اميز از قبيل علم ارواح.

sciocchezze

: فريب , حيله , گول , شوخي فريب اميز , فريب دادن , بامبول زدن.

sciocco[adjective]

: (ز.ع) سفيه , احمق.

sciocco[noun]

: ادم پريشان حواس , ادم كله خشك و احمق.

scocciare[noun]

: اشكال , گير.

scodinzolare[verb]

: جنباندن , تكان دادن , تكان خوردن , جنبيدن , تكان.

scommessa[noun]

: شرط بندي كننده.

sconcertare[verb]

: شرمنده كردن , خجالت دادن , دست پاچه نمودن.

sconfitta; rovescio; vortice[noun]

: بازداشت , عقب زني , معكوس , وارونه.

sconosciuto

: تيره , تار , محو , مبهم , نامفهوم , گمنام , تيره كردن , تاريك كردن , مبهم كردن , گمنام كردن.

scontrarsi[verb]

: تصادم كردن , بهم خوردن.

scopa di saggina[noun]

: (گ.ش.) درمنه , برنجاسف.

scopare

: گاييدن , سپوختن.

scopo

: مقصود , شي ء.

scopo[noun]

: (.vi -and-.vt) :دانستن , فرض كردن , ارزيابي كردن , شمردن ,رسيدن , ناءل شدن(به) , به نتيجه رسيدن , قراول رفتن , قصد داشتن , هدف گيري كردن , نشانه گرفتن.(.ن) :حدس , گمان , جهت , ميدان , مراد , راهنمايي , رهبري , نشان , هدف , مقصد.

scrivania

: ميز , ميز تحرير.

scroccone[noun]

: گول زن , گوش بر , قاچاق , متقلب , كلا ه گذار , كلا ه بردار.

scrollata di spalle

: شانه را بالا انداختن , منقبض كردن , بالا انداختن شانه , مطلبي را فهماندن.

scruta[verb]

: پويش , مرور اجمالي.

scrutare[verb]

: تقطيع كردن شعر , با وزن خواندن (اشعار) , بطور اجمالي بررسي كردن.

scrutore[noun]

: پوينده.

sculettare[verb]

: راه رفتن اردك وار , اردك وار راه رفتن , كج و سنگين راه رفتن.

scultore[noun]

: مجسمه ساز , حجار , پيكر تراش , تنديس گر.

scuro[adjective]

: تاريك , تيره , تيره كردن , تاريك كردن.

sdraiarsi scompostamente[verb]

: پهن نشستن , گشاد نشستن , هرزه روييدن , بي پروا دراز كشيدن يا نشستن , بطور غيرمنظم پخش شدن , پراكندگي.

se

: اگر , چنانچه , ايا , خواه , چه , هرگاه , هر وقت , اي كاش ,كاش , اگر , چنانچه , (مج.)شرط , حالت , فرض , تصور , بفرض.

sebbene[conjunction]

: اگرچه , ولواينكه.

secco

: بشكن , گسيختن , قاپيدن , گاز ناگهاني سگ , قزن قفلي , گيره فنري , لقمه , يك گاز , مهر زني , قالب زني , چفت , قفل كيف وغيره , عجله , شتابزدگي , ناگهاني , بي مقدمه , گاز گرفتن , قاپيدن , چسبيدن به , قاپ زدن , سخن نيش دار گفتن , عوعو كردن.

secondo che

: موافق , مطابق , بروفق.

secondo/ultimo[adjective]

: اخر , اخري , عقب تر , دومي , اين يك , اخير.

sedia; (at a university)cattedra[noun]

: صندلي , مقر , كرسي استادي در دانشگاه , بركرسي ياصندلي نشاندن., صندلي , مقر , كرسي استادي در دانشگاه , بركرسي ياصندلي نشاندن.

sedia[noun]

: صندلي , مقر , كرسي استادي در دانشگاه , بركرسي ياصندلي نشاندن.

seducente

: واگير , فريبنده , جاذب.

sedurre[verb]

: اغوا كردن , گمراه كردن , از راه بدر كردن , فريفتن.

seduttivo[adjective]

: اغوا كننده , گمراه كننده , فريبا.

seduttore

: گمراه كننده.

seduzione[noun]

: گمراه سازي , گول زني , فريفتگي , اغوا.

sega da traforo; gioco di pazienza[noun]

: اره منبت كاري اره مويي.

seguente

: بعد , ديگر , اينده , پهلويي , جنبي , مجاور , نزديك ترين , پس ازان , سپس , بعد , جنب , كنار.

sella

: زين , پالا ن زدن , سواري كردن , تحميل كردن , زين كردن.

sellaio[noun]

: زين ساز , سراج , اسب سواري.

selvaggio[adjective]

: وحشي , جنگلي , خود رو , شيفته و ديوانه.

seme[noun]

: بذر , دانه , تخم , ذريه , اولا د , تخم اوري , تخم ريختن , كاشتن.

semplice

: بيگناه , بي تقصير , مبرا , مقدس , معصوم , ادم بيگناه , ادم ساده , بي ضرر.

semplicit[noun]

: زشتي.

sensazione[noun]

: احساس , حس , شور , تاثير , (م.م.) ظاهر.

sentiero[noun]

: ميسر.

sentinella[noun]

: پاييدن , ديدبان , پاسداري , كشيك , مدت كشيك , ساعت جيبي و مچي , ساعت , مراقبت كردن , مواظب بودن , بر كسي نظارت كردن , پاسداري كردن.

senza casa[adjective]

: دربدر , بي خانمان , اواره.

senza condizioni[adjective]

: قطعي , مطلق , بدون قيد وشرط , بلا شرط.

senza nome

: بي نام.

senza riserva

: قطعي , مطلق , بدون قيد وشرط , بلا شرط.

senza rumore; tranquillo[adjective]

: بي صدا.

senza scopo[adjective]

: بي مقصد , بي مرام , بي اراده.

senza sella[adjective]

: بي زين , سواراسب برهنه.

senza[preposition]

: برون , بيرون , بيرون از , از بيرون , بطرف خارج , انطرف , فاقد , بدون.

sequestrare

: ربودن , دزديدن (شخص) , دور كردن , ادم دزديدن , از مركز بدن دور كردن (طب).

sequestratore

: ادم دزد , ادم ربا , دور كننده , (طب) عضله دور كننده.

sequestro

: عمل ربودن (زن و بچه و غيره) , ربايش , دورشدگي , (طب) دوري از مركز بدن , قياسي , قياس.

serio[adjective]

: جدي , دلگرم , باحرارت , مشتاق , صميمانه , سنگين , علا قه شديد به چيزي , وثيقه , بيعانه.

serpente[noun]

: (ج.ش.) مار , داراي حركت مارپيچي بودن , مارپيچي بودن , مارپيچ رفتن.

serranda[noun]

: خفه كن , تعديل كننده.

servizio ristoro

: قفسه جاي ظرف , بوفه , اشكاف , رستوران , كافه , مشت , ضربت , سيلي.

sesso

: جنس (مذكر يا مونث) , تذكير وتانيث , احساسات جنسي , روابط جنسي , جنسي , سكس , سكسي كردن.

sessuali

: جنسي , تناسلي , وابسته به الت تناسلي و جماع.

sessuality

: جنسيت , تمايلا ت جنسي.

sette[noun]

: هفت , هفتم , هفتمين , يك هفتم , هفت چيز.

settimana

: هفته , هفت روز.

settimanale

: هفتگي , هفته اي يكبار , هفته به هفته.

settimo

: هفتم , هفتمين , يك هفتم.

settore

: ميدان , رشته , پايكار.

sezione[noun]

: مقطع , بخش.

sfaccettatura

: صورت كوچك , سطوح كوچك جواهر و سنگهاي قيمتي , تراش , شكل , منظر , بند , مفصل.

sfida(noun) -also- sfidare(verb

: بمبارزه طلبيدن , رقابت كردن , سرپيچي كردن , سرتافتن , متهم كردن , طلب حق , گردن كشي , دعوت بجنگ.

sfida; (law) ricusazione[noun]

: بمبارزه طلبيدن , رقابت كردن , سرپيچي كردن , سرتافتن , متهم كردن , طلب حق , گردن كشي , دعوت بجنگ., بمبارزه طلبيدن , رقابت كردن , سرپيچي كردن , سرتافتن , متهم كردن , طلب حق , گردن كشي , دعوت بجنگ.

sfida[noun]

: (.n -and-.vt) :گرو , وثيقه , رجز خواني , مبارزه طلبي , گروگذاشتن , شرط بستن , متعهد شدن , درجه , اندازه , وسيله اندازه گيري.

sfidcia[noun]

: بدگماني , اطمينان نكردن به , ظن داشتن.

sfondo

: زمينه , نهانگاه , سابقه.

sforzo[noun]

: تقلا , تلا ش , كوشش , سعي.

sfrenato

: اشوبگرانه.

sfrontatezza[noun]

: جسارت , گستاخي , بيشرمي , چيرگي.

sgambettare[verb]

: چهارنعل , بتاخت رفتن , چهار نعل دوديدن , گريز , فرار باشتاب , پرواز سريع.

sgobbare[verb]

: اهسته ومحكم حركت كردن , صداي پا , زحمت كشيدن , با زحمت كاري را انجام دادن.

sgombero - dimissione - rinuncia - vacanza[noun]

: تعطيل , بيكاري , مرخصي , مهلت , اسودگي , مرخصي گرفتن , به تعطيل رفتن.

sgombro[noun]

: (ج.ش.) ماهي خال مخالي , ماهي اسقومري.

sgorgare[verb]

: ريزش , جريان , فوران , جوش , تراوش , روان شدن , جاري شدن , فواره زدن.

sgradevole

: گزنداور , مضر , زيان بخش , نفرت انگيز , منفور.

sgrassare[verb]

: مراجعت موج , اضطراب يا اشفتگي بعداز انجام عملي , عواقب.

sguazzare[verb]

: غلتيدن , در گل و لا ي غوطه خوردن.

sicurezza

: ايمني , سلا مت , امنيت , محفوظيت.

sicuro[adjective]

: امن , بي خطر , گاوصندوق.

sigillo[noun]

: مهر , خاتم , كپسول , پهن , كاشه.

significato

: ارش , معني , مفاد , مفهوم , فحوا , مقصود , منظور.

signore[noun]

: اقا , شخص محترم , ادم با تربيت , اصيل.

silenzioso

: ارام كردن , تسكين دادن , ساكت كردن.

sillaba[noun]

: هجا , سيلا ب.

simbalo[noun]

: نشان , علا مت , نماد , رمز , اشاره , رقم , بصورت سمبل دراوردن.

sindaco

: شهردار.

sinistro

: ترسناك , شوم , عبوس , سخت , ظالم.

sistema[noun]

: سيستم , دستگاه , منظومه.

situazione

: متعهد شدن , تعهد دادن , گرفتاري , مخمص?ه.

smettere

: ترك , متاركه , رها سازي , خلا صي , ول كردن , دست كشيدن از , تسليم شدن.

smistare

: موازي , مقاومت موازي.

smorfia[noun]

: ادا و اصول , شكلك , دهن كجي , نگاه ريايي , تظاهر.

smunto

: رنگ پريده , كم خون , زرد , كم رنگ , رنگ پريده شدن يا كردن.

sognatore[noun]

: ادم خيال باف.

sogno[noun]

: خواب , خواب ديدن , رويا ديدن.

solario[noun]

: مزد , دستمزد , اجرت , كار مزد , دسترنج , حمل كردن , جنگ بر پا كردن , اجير كردن , اجر.

soldato[noun]

: سرباز , نظامي , سپاهي , سربازي كردن , نظامي شدن.

sole[noun]

: افتاب , خورشيد , درمعرض افتاب قرار دادن , تابيدن.

sollecitare (as to canvass votes)[verb]

: براي جمع اوري اراء فعاليت كردن , الك يا غربال كردن.

sommossa

: اشوب , شورش , فتنه , بلوا , غوغا , داد و بيداد , عياشي كردن , شورش كردن.

sopra

: در بالا , بالا ي , بالا ي سر , نام برده , بالا تر , برتر , مافوق , واقع دربالا , سابق الذكر , مذكوردرفوق.

soprannome[noun]

: (نءثكناثك , كنءثككناثك=) كنيه , نام خودماني , كنيه دادن , ملقب كردن.

sorprendere

: واگير , فريبنده , جاذب.

sorriso smagliante[noun]

: نيش وا كردن , پوزخند زدن , دام , تله , دام افكني , خنده نيشي , پوزخند , دندان نمايي.

sorsata

: جرعه طولا ني نوشيدن , اشاميدن , جرعه.

sorvegliare[verb]

: پاييدن , ديدبان , پاسداري , كشيك , مدت كشيك , ساعت جيبي و مچي , ساعت , مراقبت كردن , مواظب بودن , بر كسي نظارت كردن , پاسداري كردن.

sospendente[noun]

: (حق.) بي تكليف , معلق , متوقف.

sospensione temporanea

: (حق.) بي تكليفي , وقفه , تعليق.

sospetto

: مثل ماهي , ماهي دار , (مج.) مورد ترديد , مشكوك.

sostegno[noun]

: پشتيباني , پشتيبان.

sostenitore

: نگهدار , پشتيبان , حامي , كسي كه دراجراي نقشه اي كمك ميكند , حمال , باربر.

sostenuto[adjective]

: داراي پشت , پشتي دار , پشت گرم.

sottrarsi a[verb]

: شانه خالي كردن از , از زير كاري در رفتن , روي گرداندن از , طفره زدن , اجتناب , طفره رو.

sovente

: بارها , بسيار رخ دهنده , كثير الوقوع , غالبا. , بارها , خيلي اوقات , بسي , كرارا , بكرات , غالب اوقات.

spada[noun]

: شمشير.

spalancare la bocca

: خميازه , نگاه خيره با دهان باز , خلا ء , خميازه كشيدن , دهان را خيلي باز كردن , با شگفتي نگاه كردن , خيره نگاه كردن.

spandersi[verb]

: روي هوايا اب شناور ساختن , وزش نسيم , بهوا راندن , بحركت در اوردن.

sparare[verb]

: دركردن (گلوله وغيره) , رها كردن (از كمان وغيره) , پرتاب كردن , زدن , گلوله زدن , رها شدن , امپول زدن , فيلمبرداري كردن , عكسبرداري كردن , درد كردن , سوزش داشتن , جوانه زدن , انشعاب , رويش انشعابي , رويش شاخه , درد , حركت تند وچابك , رگه معدن.

spargere

: وسعت , شيوع , پهن كردن , پهن شدن.

sparo[noun]

: دركردن (گلوله وغيره) , رها كردن (از كمان وغيره) , پرتاب كردن , زدن , گلوله زدن , رها شدن , امپول زدن , فيلمبرداري كردن , عكسبرداري كردن , درد كردن , سوزش داشتن , جوانه زدن , انشعاب , رويش انشعابي , رويش شاخه , درد , حركت تند وچابك , رگه معدن.

spazatura

: زباله , اشغال.

spazzatura

: زباله , اشغال.

spazzola [noun]

: ماهوت پاك كن مخصوص موي سر , بروس موي سر.

speciale[adjective]

: ويژه , خاص , استثنايي.

specialista

: متخصص , ويژه گر , ويژه كار.

specialit

: (سپعثءالءتي) كالا ي ويژه , داروي ويژه يا اختصاصي , اسپسياليته , اختصاص , كيفيت ويژه , تخصص , رشته اختصاصي , ويژه گري.

specializzare[verb]

: تخصص يافتن , اختصاصي كردن.

specializzazione

: تخصص.

specialmente

: (سپعثءال) ويژه , مخصوص , خاص , استثنايي , مخصوصا.

specificazione

: تصريح , تشخيص , ذكر خصوصيات , مشخصات.

specificazioni

: خصوصيات , مشخصات.

spedire[verb]

: فرستادن , ارسال داشتن.

spedizione[adverb]

: ترابري , حمل , كشتيراني , ناوگان.

spegnere

: فرو نشاندن , دفع كردن , خاموش كردن , اطفا.

sperto[adjective]

: توانا بودن , شايستگي داشتن , لايق بودن ,قابل بودن , مناسب بودن , اماده بودن , ارايش دادن , لباس پوشاندن , قادر بودن , قوي كردن.

spesso

: بارها , بسيار رخ دهنده , كثير الوقوع , غالبا. , بارها , خيلي اوقات , بسي , كرارا , بكرات , غالب اوقات.

spettatore

: ناظر , بيننده , تماشاگر.

spiaggia

: ساحل , شن زار , كناردريا , رنگ شني , بگل نشستن كشتي.

spina (n) (in a keg); rubinetto (faucet); presa (elect.); (v) battere

: شير اب , ضربت اهسته , ضربات اهسته وپيوسته زدن , شير اب زدن به , از شير اب جاري كردن , بهره برداري كردن از , سوراخ چيزيرا بند اوردن.

spina dorsale[noun]

: تيره پشت , ستون فقرات , مهره هاي پشت , تيغ يا برامدگي هاي بدن موجوداتي مثل جوجه تيغي.

spinato; uncinato[adjective]

: خاردار.

spirito del tempo

: روحيه يا طرزفكر يك عصر يا دوره , زمان , روال.

spirito maligno[noun]

: روح پليد , شيطان , ديو , كابوس.

splendente

: سوزان , فروزان , درخشان , مشتعل , برافروخته.

sposa[noun]

: عروس , تازه عروس.

sposata/sposato[noun]

: عروسي كردن با , بحباله نكاح در اوردن , (بزني يا شوهري) گرفتن.

spossato[adjective]

: (جادءسه) خسته , بي اشتها.

spostare

: تكان جزءي خوردن , تكان دادن , جم خوردن.

spostare[verb]

: موازي , مقاومت موازي.

spostarsi

: تكان جزءي خوردن , تكان دادن , جم خوردن.

spregevole

: پست , فرومايه , سرافكنده , مطرود , روي برتافتن , خوار , پست كردن , كوچك كردن , تحقيركردن.

spruzzare[verb]

: شاخه كوچك , تركه , افشانك , افشانه , ريزش , ترشح , قطرات ريز باران كه بادانرا باطراف ميزند , افشان , چيز پاشيدني , سم پاشي , دواپاشي , تلمبه سم پاش , گردپاش , اب پاش , سمپاشي كردن , پاشيدن , افشاندن , زدن (دارو وغيره).

spuntino[noun]

: خوراك مختصر , خوراك سرپايي , ته بندي , زيرك , سرير , چالا ك , بسرعت.

squadra

: گروه , گروهه , دسته , دست , جفت , يك دستگاه , تيم , دسته درست كردن , بصورت دسته ياتيم درامدن.

squamoso[adjective]

: فلس مانند , فلس فلس , پولك دار , زبر , ناهموار.

stanza

: اتاق , خانه , جا , فضا , محل , موقع , مجال , مسكن گزيدن , منزل دادن به , وسيع تر كردن.

stanza; (of a palace) aula; (of a judge) gabinetto[noun]

: اتاق , تالا ر , اتاق خواب , خوابگاه , حجره , خان(تفنگ) , فشنگ خورياخزانه(درششلول) , (درجمع) دفتركار , اپارتمان , در اطاق قرار دادن , جا دادن.

stato d' nimo[noun]

: حالت , حوصله , حال , سردماغ , خلق , مشرب , وجه.

stella[noun]

: (*) ستاره , نشان ستاره.

sterlina

: نشخوار , يك ليره , نشخوار كردن.

stimolatore di battito cardiaco[noun]

: دستگاه تنظيم كننده ضربان قلب , سرمشق , راهنما , پيشقدم.

stipite[noun]

: چهارچوب , در , باهو.

stipsi

: يبوست , خشكي.

stoffa

: محصول (كارخانه و غيره) , پارچه , قماش , سبك بافت ,

stoppino[noun]

: فتيله , چيزي كه بجاي فتيله بكار رود , افروزه.

storto; curvo[adjective]

: رد و بدل كردن , اينسو و انسو پرت كردن , بحث كردن , چوگان سر كج , چوگان بازي , كچ , چنبري.

strada[noun]

: بجاده , راه , معبر , طريق , خيابان , راه اهن. , خيابان , كوچه , خياباني , جاده , مسير.

stranezza

: چيز عجيب و غريب , غرابت. , تزءينات يا خصوصيات خط نويسي شخص , خصوصيات , تغيير ناگهاني , حياط , تغييرفكر , دمدمي , مزاجي , تناقض گويي , تغيير جهت دادن (بطور سريع).

straniero[noun]

: بيگانه , اجنبي , غريبه.

strano

: (.ءنتعرج):سوگند ملا يم , بخدا , (.ادج): طاق , تك , فرد , عجيب و غريب , ادم عجيب , نخاله. , عجيب و غريب , غير عادي , خل , خنده دار , مختل كردن , گرفتار شدن.

stravaccarsi

: پهن نشستن , گشاد نشستن , هرزه روييدن , بي پروا دراز كشيدن يا نشستن , بطور غيرمنظم پخش شدن , پراكندگي.

stregone

: جادو گر , جادو , طلسم گر , نابغه.

strenuo[adjective]

: باحرارت , مصر , بليغ , فوق العاده , فعال , شديد.

streptomicina[noun]

: انتي بيوتيكي بفرمول.C21 H39 N7 o12 , تقلا , قوت , اهميت , تاكيد , مضيقه , سختي , پريشان كردن , ماليات زيادبستن , تاكيد كردن.

stretto

: تنگ , كم پهنا , باريك , دراز و باريك , كم پهنا , محدود , باريك كردن , محدود كردن , كوته فكر.

stringa[noun]

: بند كفش.

struttura[noun]

: سهولت , امكان , وسيله. , ساخت.

struzzo[noun]

: (ج.ش.) شتر مرغ.

stupefacente[adjective]

: متحير كننده , شگفت انگيز.

succedere

: رخ دادن , واقع شدن , اتفاق افتادن.

sudicio; brutto(as a person)[adjective]

: كثيف , نامطبوع , زننده , تند و زننده , كريه.

sudiciume[noun]

: دوده , چرك سياه كردن , چرك كردن.

suo[pronoun]

: ضمير ملكي سوم شخص مفردمذكر , مال او (مرد) , مال انمرد.

suonatore di cornamusa[noun]

: نوازنده ء ني انبان.

suono discordante(noun); far rumore discordante(verb)

: جنجال , قيل و قال , داد و بيداد , غوغا , جنجال كردن , داد و بيداد كردن , غوغا كردن.

svanire[verb]

: محو كردن , محو شدن.

svegliare[verb]

: بيدار كردن , بيدار شدن , بيداري كشيدن.

sveglio[adjective]

: بيدار , شب زنده دار , هشيار , گوش بزنگ.

svelto

: تند , چابك , فرز , چست , جلد , سريع , زنده.

svenire[verb]

: غش كردن.

T

tab

: تابو , حرام , منع يا نهي مذهبي , حرام شمرده.

tabernacolo

: خيمه , پرستشگاه موقت , مرقد , جايگزين شدن.

tabu\

: تابو , حرام , منع يا نهي مذهبي , حرام شمرده.

tabulare[adjective]

: جدولي , فهرستي , تخته اي , لوحي , كوهميزي.

tabulatore

: (درمورد ماشين تحرير) جدول بند.

tabulazione

: صورتحساب , هزينه , برگ , باريكه , حساب , شمارش , باريكه دادن به , نوار زدن به , نشاندار كردن , گلچين كردن.

tacca(noun); indentare(verb)

: دندانه , كنگره , نوك , برامدگي تيز , بريدگي , خار , سيخونك , سيخطك , دندانه دار كردن , كنگره دار كردن , چاك زدن , ناهموار بريدن.

tacca[noun]

: شكستگي , شكاف , دندانه , موقع بحراني , سربزنگاه , دندانه دندانه كردن , شكستن.

tachicardia

: تند دلي.

tachimetro

: دوربين مسافت ياب , دوربين پيمايش بلندي يا فاصله.

tacito

: ضمني , ضمنا , مفهوم , مقدر , خاموش , بارامي وسكوت.

taciturna

: كم حرف , كم گفتار , كم سخن , خاموش , ارام.

taciturno

: كم حرف , كم گفتار , كم سخن , خاموش , ارام.

taglio di capelli[noun]

: موچيني , سلماني.

tamburello

: دمبك , تبيره , تنبور , طبل , تنبور زدن , تبيره زدن.

tamburo

: طبله , طبل.

tana[noun]

: غار , كنام , كمينگاه , دزدگاه , خلوتگاه , لا نه.

tanto

: فراوان , بسيار , فراواني , بسياري , كفايت , بمقدار فراوان.

tanto[adjective]

: زياد , بسيار , خيلي بزرگ , كاملا رشد كرده , عالي , عالي مقام , تقريبا , بفراواني دور , بسي.

tapezzato[verb]

: داراي پرده منقوش , مزين به پارچه مبلي.

tapioca[noun]

: نشاسته كاساو يا مانيوك.

tappezzeria[noun]

: پرده قاليچه نما , پرده نقش دار , مليله دوزي. , كاغذ ديواري , با كاغذ ديواري تزءين كردن.

tarantula[noun]

: (ج.ش.) رطيل.

tassi

: تاكسي , جاي راننده كاميون , جاي لوكوموتيوران.

tassista[noun]

: (درءوعر ثاب=) راننده تاكسي.

tasso[noun]

: (.ن) :دستفروش , دوره گرد , خرده فروش , (ج.ش) گوركن , خرسك , شغاره(.vt) :سربسر گذاشتن , اذيت كردن , ازار كردن.

tastiera

: صفحه كليد , رديف مضراب , (درماشين تحرير) رديف حروف.

tasto[noun]

: كليد.

taverna

: محل پياله فروشي , بار مشروب فروشي.

tavola

: جدول , ميز , مطرح كردن.

tavolatura

: نوعي علا ءم موسيقي , شرح روشن و نمودار , تصوير خيالي , تصور , تجسم بصورت وضوح , مقطع , تصوير , نقاشي.

tavolo

: جدول , ميز , مطرح كردن.

taxi[noun]

: تاكسي , جاي راننده كاميون , جاي لوكوموتيوران.

tazza[noun]

: ناو.

te\[noun]

: چاي , رنگ چاي.

tecnezio[noun]

: تكنتيوم (عنصر فلزي).

tecnico[adjective]

: (تعثهنءث) فن , اصطلا حات و قواعد فني , فني , صناعت.

tedioso[adjective]

: ادم كودن , يكنواختي , ملا لت , مبتذل.

teiera[noun]

: قوري چاي.

tela cerata

: پارچه مشمع , پارچه برزنت.

tela impermeabilizzata

: پارچه برزنت , پارچه مشمع , كت باراني.

tele\fono[noun]

: دورگو , تلفن , تلفن زدن , تلفن كردن.

telefo\nico[adverb]

: تلفني.

tempesta

: تند باد , باد , (در دريا) طوفان.

tenda[noun]

: چادر , خيمه , خيمه زدن , توجه , توجه كردن , اموختن , نوعي شراب شيرين اسپانيولي.

tenente colonnello (military rank)[noun]

: فرمانده , ارشد , سركرده , تخماق.

tenere fede a abide attenersi a

: ايستادگي كردن , پايدارماندن , ماندن , ساكن شدن , منزل كردن , ايستادن , منتظر شدن , وفا كردن , تاب اوردن.

tensione[noun]

: فشار , تقلا , قوت , اهميت , تاكيد , مضيقه , سختي , پريشان كردن , ماليات زيادبستن , تاكيد كردن.

tensore[noun]

: (تش.) عضله ممدده , تانسو ر.

tensoriale[adjective]

: كششي.

tentacolare[adjective]

: بازوچه اي , (ج.ش.) داراي شاخك حساس , شبيه شاخك حساس.

tentacolo[noun]

: (ج.ش.) شاخك حساس , ريشه حساس , موي حساس جانور (مثل موي سبيل گربه) , بازوچه.

tepee[noun]

: (تععپعع , تءپء) خيمه مخروطي سرخ پوستان.

terra

: خاك , زمين , سطح زمين , كره زمين , دنياي فاني , سكنه زمين , با خاك پوشاندن.

terra tremante

: مهم , اساسي.

terra[noun]

: زمين , خشكي , خاك , سرزمين , ديار , به خشكي امدن , پياده شدن , رسيدن , بزمين نشستن.

terrapieno

: پشته خاك , ختل خاكي , خاك ريزي , سنگر.

terremoto[noun]

: زمين لرزه , زلزله.

terreno; terrestre[adjective]

: خاكي , زميني.

tesoro[noun]

: محبوب , عزيز.

tessuto

: محصول (كارخانه و غيره) , پارچه , قماش , سبك بافت , اساس

testa

: سر , كله , راس , عدد , نوك , ابتداء , انتها , دماغه , دهانه , رءيس , سالا ر , عنوان , موضوع , منتها درجه , موي سر , فهم , خط سر , فرق , سرصفحه , سرستون , سر درخت , اصلي , عمده , مهم , (.vt): سرگذاشتن به , داراي سركردن , رياست داشتن بر , رهبري كردن , دربالا واقع شدن حعاد باند روسري (زنانه) , پيشاني بند , (دركتاب) شيرازه.

testardaggine[noun]

: سخت دلي , لجاجت.

testardo[noun]

: سخت دل , بي عاطفه , سرخت , لجوج , سنگدل.

testata

: قسمتي از موشك كه حاوي مواد منفجره ميباشد , كلا هك.

ti

: خود شما , شخص شما.

timido[adjective]

: كم رو , خجول , ترسو , محجوب. , گوسفندوار , ساده دل , ترسو , كمرو.

timpano[noun]

: (تش 0) پرده گوش , پرده صماخ.

tingere con ocra rossa - imbellettare[verb]

: گل اخري , گل قرمز , درهم بافتن.

tintinnare[verb]

: صداي جرنگ جرنگ , طنين زنگ , جرنگ جرنگ كردن , طنين زنگ ايجاد كردن , جرنگيدن.

tiratore scelto[noun]

: تيرانداز ماهر , نشانه گير.

tiro (football)[noun]

: گلوله , تير , ساچمه , رسايي , پرتابه , تزريق , جرعه , يك گيلا س مشروب , فرصت , ضربت توپ بازي , منظره فيلمبرداري شده , عكس , رها شده , اصابت كرده , جوانه زده.

to challenge)

: بمبارزه طلبيدن , رقابت كردن , سرپيچي كردن , سرتافتن , متهم كردن , طلب حق , گردن كشي , دعوت بجنگ.

tomba[noun]

: قبر , گودال , سخت , بم , خطرناك , بزرگ , مهم , موقر , سنگين , نقش كردن , تراشيدن , حفر كردن , قبر كندن , دفن كردن.

tonica

: مفتاح , راهنما , نطق اصلي كردن.

tono uniforme[noun]

: يكنواخت.

topo

: (ج.ش.) موش خانگي , موش گرفتن , جستجو كردن.

toppa

: وصله , وصله كردن , سرهم كردن.

tornare[verb]

: رد گم كردن , عدول كردن.

torta[noun]

: كيك , قالب , قرص , قالب كردن , بشكل كيك دراوردن.

tossicomania[noun]

: اعتياد.

tovaglia[noun]

: سفره , روميزي.

tovagliolo

: دستمال سفره , دستمال , سينه بند , پيش انداز.

tracannare

: زياد نوشيدن , سر كشيدن , جرعه.

trama[noun]

: نقشه , طرح , موضوع اصلي , توطله , دسيسه , قطعه , نقطه , موقعيت , نقشه كشيدن , طرح ريزي كردن , توطله چيدن.

tramare[verb]

: دسيسه كردن , نقشه كشيدن , تدبير كردن.

trapunta

: لحاف , بالا پوش , مثل لحاف دوختن.

trattino[noun]

: بسرعت رفتن , بسرعت انجام دادن , فاصله ميان دو حرف , اين علا مت [ ? ] , بشدت زدن , پراكنده كردن.

trave[noun]

: مرز , زمين شخم نشده , (مج) مانع , مايه ء لغزش , طفره رفتن از , امتناع ورزيدن , رد كردن , زيرش زدن.

traviata[noun]

: فاحشه.

tremare[noun]

: لرزه , لرز , ارتعاش , لرزيدن , از سرما لرزيدن , ريزه , تكه , خرد كردن.

tremito; v. tremare

: لرزيدن , تكان خوردن , لرزش داشتن , بهيجان امدن , مرتعش شدن , لرزش , لرزه.

tricheco[noun]

: (ج.ش.) شير ماهي , گراز ماهي.

triste

: غمگين , اندوگين , غمناك , نژند , محزون , اندوهناك , دلتنگ , افسرده وملول.

triste[adjective]

: بد اخلا ق , اخمو , عبوس , ترشرو , بدخلق.

tritare[verb]

: (پارچه بافي) دستگاه پرس , له كردن , بريدن , پاره كردن , خرد كردن.

tromba

: شيپور , كرنا , بوق , شيپورچي , شيپور زدن.

tromboncino -narciso[noun]

: (گ.ش.) نرگس زرد.

trovatello[noun]

: مال بي صاحب (در دريا) , مال متروكه , بچه بي صاحب , ادم دربدر , بچه سر راهي.

truffa

: گوش بري كردن , گول زدن , مغبون كردن , فريب , كلا ه برداري.

truffatore - ricattatore[noun]

: اخاذ (اكهااز) , قلدر باجگير , قاچاقچي , از راه قاچاق يا شيادي پول بدست اوردن.

tumulo[noun]

: توده سنگ , تل سنگ , سنگ قبر.

tumulto

: اشوب , شورش , فتنه , بلوا , غوغا , داد و بيداد , عياشي كردن , شورش كردن.

tumultuoso

: اشوبگرانه.

turbinare[verb]

: چرخش , چرخ خوري , حركت چرخشي , گرديدن , گشتن , باعث چرخش شدن.

turbine; gorgo [noun]

: گرداب كوچك , چرخ زدن , جريان مخالف.

tutto quanto[noun]

: اسباب سفر , مجموعه , قسمت

U

ubbidiente

: فرمانبردار , مطيع , حرف شنو , رام.

ubbidienza

: اطاعت , فرمانبرداري , حرف شنوي , رامي.

ubbidire

: اطاعت كردن , فرمانبرداري كردن , حرف شنوي كردن , موافقت كردن , تسليم شدن.

ubriaco

: مست , مخمور , خيس , مستي , دوران مستي.

ubriacone[noun]

: كسي كه از اين ميكده به ان ميكده ميرود.

uccello[noun]

: پرنده , مرغ , جوجه , مرغان.

ufficiale

: شاغل مقام. , افسر , صاحب منصب , مامور , متصدي , افسر معين كردن , فرماندهي كردن , فرمان دادن., صاحب منصب , عاليرتبه , رسمي , موثق و رسمي.

ufficio

: ساختمان , بنا. , دفتر , اداره , منصب.

ufficioso

: فضول , مداخله كن , فضولا نه , ناخواسته.

ulcera

: (طب) زخم , قرحه , زخم معده , قرحه دار كردن يا شدن , ريش كردن , ريش.

ulna

: (تش) زند اسفل , زند زيرين.

umanit

: نوع انسان , جنس بشر , نژاد انسان.

umido[adjective]

: نم , رطوبت , دلمرده كردن , حالت خفقان پيدا كردن , مرطوب ساختن.

umile

: زبون , فروتن , متواضع , محقر , پست , بدون ارتفاع , پست كردن , فروتني كردن , شكسته نفسي كردن.

un

: حرف اول الفباي انگليسي , حرف اضافه مثبت. , حرف اول الفباي انگليسي , حرف اضافه مثبت., حرف اول الفباي انگليسي , حرف اضافه مثبت. , يك , حرف ا در جلو حروف صدادار و جلو حرف ح بصورت ان استعمال ميشود.

una

: حرف اول الفباي انگليسي , حرف اضافه مثبت.

una[article]

: حرف اول الفباي انگليسي , حرف اضافه مثبت.

undici

: يازده , عدد يازده.

unghia (finger)

: ناخن , سم , چنگال , چنگ , ميخ , ميخ سرپهن , گل ميخ , با ميخ كوبيدن , با ميخ الصاق كردن , بدام انداختن , قاپيدن , زدن , كوبيدن , گرفتن.

unguento

: روغن , مرهم , پماد.

uno

: حرف اول الفباي انگليسي , حرف اضافه مثبت. , يك , حرف ا در جلو حروف صدادار و جلو حرف ح بصورت ان استعمال ميشود.

uomo delle foreste

: دهاتي , اهل جاي دورافتاده.

uomo rozzo[noun]

: دهاتي , اهل جاي دورافتاده.

uomo[noun]

: مرد , انسان , شخص , بر , نوكر , مستخدم , اداره كردن , گرداندن (امور) , شوهر , مهره شطرنج , مردي.

uovo

: تخم مرغ , تخم , تحريك كردن.

urlo di disapprovazione

: صداي سوت , جيغ , سوت (مخصوصا در نمايش كه نشانه نارضايتي مردم است).

urto[noun]

: تكان , صدمه , هول , هراس ناگهاني , لطمه , تصادم , تلا طم , ضربت سخت , تشنج سخت , توده , خرمن , توده كردن , خرمن كردن , تكان سخت خوردن , هول وهراس پيدا كردن , ضربت سخت زدن , تكان سخت خوردن , دچار هراس سخت شدن , سراسيمه كردن.

uscere[noun]

: دربان , دربازكن.

uscita[noun]

: بر امد , پي امد , نشريه , فرستادن , بيرون امدن , خارج شدن , صادر شدن , ناشي شدن , انتشار دادن , رواج دادن , نژاد , نوع , عمل , كردار , اولا د , نتيجه بحث , موضوع , شماره.

utile[adjective]

: مفيد , كمك كننده.

V

v. aquietare

: ارام كردن , تسكين دادن , ساكت كردن.

v. cavillare

: كنايه , نيش كلا م , نيرنگ در سخن , زبان بازي كردن , ايهام گويي كردن , محاجه , محاجه كردن.

v. chiedere

: جستار , سوال.

v. citare

: نقل كردن , مظنه دادن , نشان نقل قول.

v. guardare in modo amoroso

: چشم چراني كردن , چشم چراني , نگاه عاشقانه كردن , با چشم غمزه كردن , عشوه.

v. lasciare

: ترك , متاركه , رها سازي , خلا صي , ول كردن , دست كشيدن از , تسليم شدن.

v. litigare

: پرخاش , نزاع , دعوي , دعوا , ستيزه , اختلا ف , گله , نزاع كردن , دعوي كردن , ستيزه كردن.

v. offrire

: تقديم داشتن , پيشكش كردن , عرضه , پيشنهاد كردن , پيشنهاد , تقديم , پيشكش , اراءه.

v. quotare

: نقل كردن , مظنه دادن , نشان نقل قول.

v. reprimere

: فرونشاندن , سركوبي كردن , تسكين دادن.

v. schiacciare

: نقض كردن , باطل كردن , الغا كردن , با ضربه زدن , له كردن , فرو نشاندن.

v. trapuntare

: لحاف , بالا پوش , مثل لحاف دوختن.

v. tremare

: لرزش و تحرير صدا در اواز , ارتعاش , ارتعاش داشتن.

v.tr congiungere con un arco; costruire ad arco 2 inarcare v.intr inarcarsi[verb]

: (.n -and-.vt): كمان , طاق , قوس , بشكل قوس ياطاق دراوردن ,(.ادج): ناقلا , شيطان , موذي , رءيس , اصلي , (.پرعف -ارثه): پيشوندي بمعني' رءيس' و' كبير' و' بزرگ.'

v

: astrarre n : (.vt):ربودن , بردن , كش رفتن , خلا صه كردن , جداكردن , تجزيه كردن , جوهرگرفتن از , عاري ازكيفيات واقعي(در مورد هنرهاي ظريف)نمودن , (.ادج):خلا صه , مجمل , خلا صه ء كتاب , مجرد , مطلق , خيالي , غيرعملي , بي مسمي , خشك , معنوي , صريح , زبده , انتزاعي , (اسم)معني.

vacabondismo

: ولگردي , دربدري , بيخانماني.

vacca[noun]

: گاوماده , ماده گاو , ترساندن , تضعيف روحيه كردن.

vaccaro[noun]

: گاوچران.

vaccinare[verb]

: واكسن زدن به , برضد بيماري تلقيح شدن.

vaccinazione[noun]

: واكسن زني , تلقيح , ابله كوبي.

vaccinico[adjective]

: وابسته به واكسن.

vaccino - siero[noun]

: مايه ابله , واكسن.

vacillamento - barcollamento - esitazione[noun]

: اونگ نوسان , حركت نوساني , دودلي.

vacillare - barcollare[verb]

: دودل بودن , دل دل كردن , ترديد داشتن , مردد بودن , نوسان كردن , جنبيدن , تلوتلو خوردن.

vacuolare[adjective]

: حفره اي , حفره دار , حفره مانند.

vagabondaggio - accattonaggio[noun]

: اوارگي , ولگردي , دربدري , اوباشي.

vagabondaggio[noun]

: ولگردي , دربدري , بيخانماني.

vagabondare[verb]

: سيخك , سيخ , ديلم , گوه , نيزه , سنان , ميله , اندازه گيري طول , شلا ق سيخي , بخدا , ترابخدا , ميله زدن به , با ميله بستن , با ميخ محكم كردن , هرزه گردي كردن.

vagabondo - ambulante - randagio - nomade [adjective]

: ادم اواره و ولگرد , دربدر , اوباش.

vagabondo - nomade - girovago[noun]

: ولگرد , ولگردي كردن , دربدر , خانه بدوش , بيكاره.

vagabondo

: كمارگر دوره گرد , دوره گردي كردن.

vagare

: سيخك , سيخ , ديلم , گوه , نيزه , سنان , ميله , اندازه گيري طول , شلا ق سيخي , بخدا , ترابخدا , ميله زدن به , با ميله بستن , با ميخ محكم كردن , هرزه گردي كردن.

vagare[verb]

: سرگردان بودن , اواره بودن , منحرف شدن.

vagina[noun]

: (طب) مهبل , نيام , غلا ف , مهبلي.

vago - incerto - indistinto - indeterminato - impreciso[adjective]

: مبهم , غير معلوم , سر بسته وابهام دار.

vagone[noun]

: واگن , ارابه , باركش , با واگن حمل كردن.

valico[noun]

: رخنه , درز , دهنه , جاي باز , وقفه , اختلا ف زياد , شكافدار كردن.

validato

: معتبر سازي , تصديق.

valigetta[noun]

: كيف اسناد , كيف.

valle

: دره , وادي , ميانكوه , گودي , شيار.

valle[noun]

: دره كوچك , حفره , خليج و غيره , ماهور.

valoroso

: دلا ور , دلير , شجاع , عالي , خوش لباس , جنتلمن , زن نواز ,متعارف وخوش زبان درپيش زنان , زن باز , دلا وري كردن , زن بازي كردن , ملا زمت كردن.

valoroso[adjective]

: دلا ور , تهم , شجاع , دلير , دليرانه , عالي , بادليري و رشادت باامري مواجه شدن , اراستن , لا فزدن , باليدن.

valutare[verb]

: تشخيص دادن , تعيين كردن , بستن , ماليات بستن بر , خراج گذاردن بر , جريمه كردن , ارزيابي , تقويم كردن.

valutazione

: تشخيص , تعيين ماليات , وضع ماليات , ارزيابي , تقويم , براورد , تخمين , اظهارنظر.

valzer[noun]

: موزيك و رقص , والس , والس رقصيدن , وابسته به والس.

variabile[adjective]

: دگرگون شدني , دگرگون پذير , متلون , تغيير پذير , ناپايدار.

vasca da bagno[noun]

: وان حمام , جاي شستشوي بدن درحمام.

vaso(noun); scossa(noun - shock); urtare(verb - as to annoy)

: بلوني , كوزه دهن گشاد , سبو , خم , شيشه دهن گشاد , تكان , جنبش , لرزه , ضربت , لرزيدن صداي ناهنجار , دعوا و نزاع , طنين انداختن , اثر نامطلوب باقي گذاردن , مرتعش شدن , خوردن , تصادف كردن , ناجور بودن , مغاير بودن , نزاع كردن , تكان دادن , لرزاندن.

vecchia carretta[noun]

: اتومبيل يا هواپيماي كهنه و اسقاط.

vecchio

: پير , سالخورده , كهن سال , مسن , فرسوده , ديرينه , قديمي , كهنه كار , پيرانه , كهنه , گذشته , سابقي , باستاني., كهنه , كهن , قديمي , پيشين , سابق , زمان پيش.

vedere[verb]

: ديدن , مشاهده كردن , نگاه كردن , فهميدن , مقر يا حوزه اسقفي , بنگر.

vedova[noun]

: بيوه زني كه از شوهرش باو دارايي يا مقامي بارث رسيده باشد , وارثه. , بيوه , بيوه زن , بيوه كردن , بيوه شدن.

vedovo[noun]

: (د.گ.) مرد زن مرده.

vegetariano[adjective]

: (وعگعتارءانءسم) گياه خوار , گياهخواري.

veglia[noun]

: بيداري , شب زنده داري , شب نشيني , احياء , شب زنده داري كردن , از خواب بيدار كردن , رد پا , دنباله كشتي.

veicolo[noun]

: وسيله نقليه , ناقل , حامل , رسانه , برندگر , رسانگر.

veleno; flagello; sventura[noun]

: مايه ء هلا كت , زهر(درتركيب) , جاني , قاتل , مخرب زندگي.

veliero[noun]

: قايق بادباني , كشتي بادباني , كشتي بادي.

velivolo[noun]

: هواپيما , طياره.

vendere[verb]

: فروش , حراج.

vendibile[adjective]

: (سالابلع) قابل فروش , فروختني , قابل خريد , معامله اي.

vento ( wind)

: بادشمال ياشمال شرقي , بادملا يم , نسيم , وزيدن (مانند نسيم).

vento

: باد , نفخ , بادخورده كردن , درمعرض بادگذاردن , ازنفس انداختن , نفس , خسته كردن ياشدن , ازنفس افتادن , پيچاندن , پيچيدن , پيچ دان , كوك كردن(ساعت و غيره) , انحناء , انحنايافتن , حلقه زدن , چرخاندن.

verbs

: تعقيب كردن , دنبال كردن , شكار كردن , واداربه فرار كردن , راندن واخراج كردن, تعقيب , مسابقه , شكار.

verde[adjective]

: سبز , خرم , تازه , ترو تازه , نارس , بي تجربه , رنگ سبز ,(در جمع) سبزيجات , سبز شدن , سبز كردن , سبزه , چمن , معتدل.

vergognoso[adjective]

: لعنتي.

vero

: راست , پابرجا , ثابت , واقعي , حقيقي , راستگو , خالصانه , صحيح , ثابت ياحقيقي كردن , درست , راستين , فريور.

verso est

: بسوي شرق , رو به مشرق.

verza[noun]

: (كاءل=) كلم پيچ , سوپ كلم.

vessillo; bandiera[noun]

: پرچم , بيرق , نشان , علا مت , علم , درفش.

vestire - indossare[verb]

: مرهم گذاري وزخم بندي , مرهم , چاشني , (درجمع) مخلفات , ارايش , لباس.

vestito[noun]

: لباس پوشيدن , جامه بتن كردن , مزين كردن , لباس , درست كردن موي سر , پانسمان كردن , پيراستن. , جامه بلند زنانه , روپوش , لباس شب , خرقه.

vetro

: شيشه , ابگينه , ليوان , گيلا س , جام , استكان , ايينه , شيشه دوربين , شيشه ذره بين , عدسي , شيشه الا ت , الت شيشه اي , عينك , شيشه گرفتن , عينك دار كردن , شيشه اي كردن , صيقلي كردن.

vettore[noun]

: حامل , بردار, مسير , جهت , خط سير , شعاع حامل , بوسيله برداررهبري كردن.

vettoriale[adjective]

: حامل , بردار , مسير , جهت , خط سير , شعاع حامل , بوسيله برداررهبري كردن.

vetturino; tassista[noun]

: (درءوعر ثاب=) راننده تاكسي.

vetturino[noun]

: راننده تاكسي.

viaggio[noun]

: سفر , مسافرت , سياحت , سفر كردن. , درنروديدن , سفر كردن مسافرت كردن , رهسپار شدن , مسافرت , سفر , حركت , جنبش , گردش , جهانگردي.

vicinanza[noun]

: همسايگي , مجاورت , اهل محل.

vicino

: نزديك , تقريبا , قريب , صميمي , نزديك شدن.

vicino[noun]

: همسايه , نزديك , مجاور , همسايه شدن با.

vicolo

: كوچه , راه باريك , گلو , ناي , راه دريايي , مسير كه باخط كشي مشخص ميشود , خط سير هوايي , كوچه ساختن , منشعب كردن.

video

: تلويزيوني , تلويزيون.

vietato

: تابو , حرام , منع يا نهي مذهبي , حرام شمرده.

vigilante

: مراقب , هوشيار , گوش بزنگ , بيدار , حساس.

vigilanza

: مراقبت , مواظبت , شب زنده داري , كشيك , امادگي , چالا كي , احتياط , گوش بزنگي.

vigile

: شب زنده داري , احيا , دعاي شب.

vile[adjective]

: (ثاپتءوع=) اسير , دستگير , ترسو , نامرد.

villeggiante - vacanziere[noun]

: مرخصي رونده , گشتگر ايام تعطيلا ت.

vincere

: بردن , پيروز شدن , فاتح شدن , غلبه يافتن بر , بدست اوردن , تحصيل كردن , فتح , پيروزي , برد.

vino

: شراب , باده , مي , شراب نوشيدن.

violacciocca[noun]

: (گ.ش.) شب بوي زرد.

viottolo[noun]

: كوچه , راه باريك , گلو , ناي , راه دريايي , مسير كه باخط كشي مشخص ميشود , خط سير هوايي , كوچه ساختن , منشعب كردن.

vipera addict assuefare

: ماشين جمع , (ج.ش.) افعي , مار جعفري.

virile[adjective]

: مردوار , مردانه , جوانمرد.

virilit

: مردي , رجوليت , ادميت ه , مردانگي , شجاعت.

virus

: اشكال , گير.

visibile

: قابل مراعات , قابل مشاهده , قابل گفتن.

vista

: نظر , منظره , نظريه , عقيده , ديد , چشم انداز , قضاوت , ديدن , از نظر گذراندن.

vita[noun]

: دور كمر , ميان , كمر لباس , كمربند , ميان تنه.

vite

: پيچ خوردگي , پيچاندن , پيچيدن , پيچ دادن , (بوسيله پيچ) وصل كردن , گاييدن , پيچ.

vitello[noun]

: گوساله , نرمه ساق پا , ماهيچه ساق پا , چرم گوساله , تيماج.

vitto

: خواربار تامين كردن , غذا ذخيره كردن (انباركردن) , تهيه اذوقه , ماكولا ت , اذوقه.

vittoria[noun]

: پيروزي , فيروزي , ظفر , فتح , نصرت , فتح و ظفر , غلبه.

vivo[adjective]

: زنده , در قيد حيات , روشن , سرزنده , سرشار , حساس.

volando[verb]

: پرواز , پرواز كننده , پردار , سريع السير , بال وپر زن , بسرعت گذرنده , مسافرت هوايي.

volere[verb]

: خواست , خواسته , خواستن , لا زم داشتن , نيازمند بودن به , نداشتن , كم داشتن , فاقد بودن , محتاج بودن , كسر داشتن , فقدان , نداشتن , عدم , نقصان , نياز , نداري.

vorre[verb]

: دوست داشتن , مايل بودن , دل خواستن , نظير بودن , بشكل يا شبيه (چيزي يا كسي) بودن , مانند , مثل , قرين , نظير , همانند , متشابه , شبيه , همچون , بسان , همچنان , هم شكل , هم جنس , متمايل , به تساوي , شايد , احتمالا , في المثل , مثلا , همگونه.

vuoto - aspirapolvere[noun]

: خلا ء.

vuoto - lacuna - vacuita\ - stupidita\[noun]

: خلا (كهالا) , تهي گري , عاري بودن , چيز تهي , فضاي خالي , فراغت , هيچي , پوچي.

vuoto - libero - vacuo - distratto[adjective]

: خالي , اشغال نشده , بي متصدي , بلا تصدي , بيكار.

vuoto - vacuo - insignificante[adjective]

: تهي , خالي , بي مفهوم , پوچ , كم عقل , بيمعني.

vuoto

: رجوع شود به , مانند , في المثل.

X

xenofobia[noun]

: (حق.) بيگانه ترسي , بيم از بيگانه.

xenofobo[adjective]

: دشمن بيگانه , بيگانه ترس.

xilofono[noun]

: (مو.) زيلوفون , سنتور چوبي.

Y

yak[noun]

: (.ن) :(ج.ش.) گاوميش دم كلفت , گاونر و كوهان دار , بطور مداوم حرف زدن , وراجي كردن , روده درازي.

you[verb]

: تشكر , سپاس , سپاسگزاري , اظهارتشكر , تقدير , سپاسگزاري كردن , تشكر كردن.

Z

zafferano[noun]

: (گ.ش.) زعفران , زعفراني , زعفراني كردن , زعفران زدن به.

zaffiro[noun]

: باختر باد , باد صبا , باد مغرب , نسيم باد مغرب.

zampillare[verb]

: ريزش , جريان , فوران , جوش , تراوش , روان شدن , جاري شدن , فواره زدن.

zavorra[noun]

: ماسه , هرچيز سنگيني چون شن و ماسه كه در ته كشتي ميريزند تا از واژگون شدنش جلوگيري كند , بالا ست , سنگيني , شن و خرده سنگي كه در راه اهن بكارميرود , كيسه شني كه در موقع صعودبالون پايين مياندازند , سنگ و شن در ته كشتي يا بالون ريختن , سنگين كردن.

zebra

: (ج.ش.) گورخر , گوراسب , مخطط يا راه راه.

zebra[noun]

: (ج.ش.) گورخر , گوراسب , مخطط يا راه راه.

zefiro

: باختر باد , باد صبا , باد مغرب , نسيم باد مغرب.

zelante

: فدايي , مجاهد , غيور , باغيرت , هواخواه.

zelo

: جانفشاني , شوق , ذوق , حرارت , غيرت , حميت , گرمي , تعصب , خير خواهي , غيور , متعصب.

zelo eccessivo - fanatismo[noun]

: تعصب , هوا خواهي , غيرت , شوق واشتياق.

zelota - presona zelante[noun]

: غيور , ادم متعصب ياهواخواه , مجاهد , جانفشان.

zenit

: (هن.) سمت الراس , بالا ترين نقطه اسمان , قله , اوج.

zeolite[noun]

: (مع.) زءوليت , هر نوع سيليكات ابدار.

zeppelin[noun]

: زپلين , كشتي هوايي ا لماني , بالون.

zerbino[noun]

: حصير يا فرش جلو در , كفش پاك كن.

zero

: صفر , هيچ , مبداء , محل شروع , پايين ترين نقطه , نقطه گذاري كردن , روي صفرميزان كردن.

zero[noun]

: صفر , هيچ , مبداء , محل شروع , پايين ترين نقطه , نقطه گذاري كردن , روي صفرميزان كردن.

zigzagare[verb]

: جناغي , منشاري , شكسته , كج و معوج , داراي پيچ و خم كردن , منكسر كردن.

zinco[noun]

: روي , فلز روي , روح , قطب پيل ولتا.

zingarello[noun]

: كولي , شبيه كولي.

zodiacale

: (نج.) زودياك , منطقه البروج , دايره البروج.

zodiaco

: (نج.) زودياك , منطقه البروج , دايره البروج.

zona

: بخش , قلمرو , مدار , (در جمع) مدارات , كمربند , منطقه , ناحيه , حوزه , محات كردن , جزو حوزه اي به حساب اوردن , ناحيه اي شدن.

zoo[noun]

: (.ن) :باغ وحش.پيشوند بمعني حيوان - جانور و متحرك.

zoofito[noun]

: جانور گياه سان , (ج.ش.) انواع جانوران مهره داري كه رشد انها شبيه گياه ميباشد.

zoologia[noun]

: جانور شناسي , حيوان شناسي.

zoologico[adjective]

: وابسته به جانور شناسي , حيوان(به شوخي).

zoologo[noun]

: جانور شناس , ويژه گر جانورشناسي.

zoomorfo[adjective]

: داراي خدايان مجسم بشكل جانور , شبيه جانور , جانورسان , تجسم خدا يا خدايان بشكل حيوانات پست , استعمال اشكال حيوانات در هنر بعنوان علا ءم مخصوص.

zoticone

: بچه اي كه پريان بجاي بچه حقيقي بگذارند , بچه ناقص الخلقه , ساده لوح.

zucchero

: قند , شكر , شيريني , ماده قندي , با شكر مخلوط كردن , تبديل به شكر كردن , شيرين كردن , متبلور شدن.

zumare[verb]

: هواپيما را با سرعت وبازاويه تند ببالا راندن , زوم , با صداي وزوز حركت كردن , وزوز , بسرعت ترقي كردن يا بالا رفتن , (در فيلمبرداري) فاصله عدسي را كم و زياد كردن.

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109