فرهنگ لغت آلمانی به فارسی

مشخصات کتاب

سرشناسه:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،1390
عنوان و نام پدیدآور:فرهنگ لغت آلمانی به فارسی/ واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان
مشخصات نشر:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان ۱۳90.
مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه
موضوع : فارسی -- واژه‌نامه‌ها -- چندزبانه.
موضوع : آلمانی -- مکالمه و جمله‌سازی -- چندزبانه.
موضوع : فارسی -- مکالمه و جمله‌سازی -- آلمانی

A

a

: حرف , نویسه.

a

: خورد.

a.lteste[adjective]

: بزرگترین , سالدارترین , مسن ترین , ارشد.

a.ltlich[adjective]

: مسن , سالخورده.

aal (m)

: مارماهی.

aas (n)

: مردار, لا شه , گوشت گندیده.

aasgeier (m)

: (j.S.) کرکس , لا شخور صفت , حریص.

ab nderung (f)

: تجدید نظر.

abakus

: چرتکه , تخته روی سرستون [معماری], گنجه ظرف , لوحه مربع موزاءیک سازی.

abb (franz sischer titel fr weltgeistliche

: کشیش , راهب , ابه , پدر روحانی.

abbe

: کشیش , راهب , ابه , پدر روحانی.

abberufen

: عدد, شماره.

abbilden

: مجسمه , تمثال , شکل , پنداره , شمایل , تصویر, پندار, تصور, خیالی , منظر, مجسم کردن , خوب شرح دادن , مجسم ساختن.

abbildung (f)

: مجسمه , تمثال , شکل , پنداره , شمایل , تصویر, پندار, تصور, خیالی , منظر, مجسم کردن , خوب شرح دادن , مجسم ساختن.

abbildung (f)

: نقشه , نقشه کشیدن , ترسیم کردن.

abbrechen

: بچه انداختن , سقط کردن , نارس ماندن , ریشه نکردن , عقیم ماندن , بی نتیجه ماندن.

abbrechen

: فسخ کردن , لغو کردن , باطل کردن.

abbruch

: سقط جنین , بچه اندازی , سقط نوزاد نارس یا رشد نکرده , عدم تکامل.

abc

: سه حرف اول الفبای انگلیسی که نماینده حروف الفبا است , الفبا, کتاب الفبا, پایه کار, مبدا کار.

abc-schu.tze

: ابجداموز, ابجدخوان , مبتدی , ابتدایی.

abdanken

: واگذار کردن , تفویض کردن , ترک گفتن , محروم کردن (ازارث), کناره گیری کردن , استعفا دادن.

abdankung

: استعفا, کناره گیری.

abdichtung (f)

: (j.S.) خوک ابی , گوساله ماهی , مهر, نشان , تضمین , مهر کردن , صحه گذاشتن , مهر و موم کردن , بستن , درزگیری کردن.

abdominal

: شکمی , بطنی , وریدهای شکمی , ماهیان بطنی.

abdunkeln[verb]

: تاریک شدن , تاریک کردن.

abend (m)

: غروب , سرشب.

abendessen (n)

: شام , عشای ربانی یا شام خداوند.

abendessen (n)

: ناهار(یعنی غذای عمده روز که بعضی اشخاص هنگام ظهر و بعضی شب می خورند), شام , مهمانی.

abendlich

: غروب , سرشب.

abenteuer[noun]

: (.n) :سرگذشت , حادثه , ماجرا, مخاطره , ماجراجویی , تجارت مخاطره امیز, (.vi &.vt) :در معرض مخاطره گذاشتن , دستخوش حوادث کردن , با تهور مبادرت کردن , دل بدریا زدن , خود را بمخاطره انداختن.

aber

: ولی , اما, لیکن , جز, مگر, باستثنای , فقط, نه تنها, بطور محض , بی , بدون.

abfahren

: (.vi&.vt.n)اجازه , اذن , مرخصی , رخصت , باقی گذاردن , رها کردن , ول کردن , گذاشتن , دست کشیدن از, رهسپار شدن , عازم شدن , ترک کردن , (.وء): (لعاف) برگ دادن.

abfahren

: راهی شدن , روانه شدن , حرکت کردن , رخت بربستن.

abfahrt (f)

: حرکت , عزیمت , کوچ , مرگ , انحراف.

abfall (m)

: اشغال , مهمل , خاکروبه , زواءد گیاهان , بصورت اشغال در اوردن.

abfall[noun]

: هرزدادن , حرام کردن , بیهوده تلف کردن , نیازمند کردن , بی نیرو و قوت کردن , ازبین رفتن , باطله , زاءد, اتلا ف.

abfalleimer[noun]

: سبد کاغذ باطله , سبد زباله و خاکروبه , اشغال دان.

abfhrmittel (n)

: ضد یبوست , ملین.

abfliegen[verb]

: برخاستن.

abflu (f)

: روزنه , مجرای خروج , بازار فروش , مخرج.

abfrage (f)

: سوال , پرسش , استفهام , مسلله , موضوع , پرسیدن , تحقیق کردن , تردید کردن در.

abfragen

: (quaere) جستار, سوال.

abfragen

: ازمون , ازمایش , امتحان کردن , محک , معیار, امتحان کردن , محک زدن , ازمودن کردن.

abfragen

: نمونه , مسطوره , الگو, ازمون , واحد نمونه , نمونه گرفتن , نمونه نشان دادن , خوردن.

abgeben

: جلوگیری کردن از, ممانعت کردن , سرزنش کردن , رسیدگی کردن , مقابله کردن , تطبیق کردن , نشان گذاردن , چک بانک صهعثک مقابله , مقابله کردن , بررسی , بررسی کردن.

abgeordnete

: نماینده , حاکی از, مشعربر.

abgeordneter

: نماینده , حاکی از, مشعربر.

abgerundet

: بصورت عدد صحیح , گرد شده , شفاف شده , تمام شده , پر, تمام.

abgetragen (of clothes)[verb]

: اسم مفعول فعل wear (بکلمه مزبور رجوع شود).

abgreifen

: شست , باشست لمس کردن یا ساییدن.

abgru.ndig

: ژرف , گردابی , ناپیمودنی.

abgrund; ho.lle

: (ابیسم=) بسیار عمیق , بی پایان , غوطه ورساختن , مغاک.

abgrunf

: (ابیسم=) بسیار عمیق , بی پایان , غوطه ورساختن , مغاک.

abh ngen

: لولا , بند, مفصل , (.mj) مدار, محور, لولا زدن , (.mj) وابسته بودن , منوط بودن بر.

abiogenese[noun]

: ایجاد موجود زنده از مواد بی جان , تولید خود بخود.

abisoliert

: لخت , عریان , (.mj) ساده , اشکار, عاری , برهنه کردن , اشکارکردن.

abitur

: لیسانسیه یا مهندس , درجه باشلیه.

abku.rzen

: کوتاه کردن , مختصرکردن , خلا صه کردن.

abkuerzen

: کوتاه کردن , مختصر کردن.

abkunft (f)

: خاستگاه , اصل بنیاد, منشا, مبدا, سرچشمه , علت.

ablage (f)

: سینی , طبق , جعبه دو خانه.

ablagefach (n)

: جیب , کیسه هوایی , پاکت , تشکیل کیسه در بدن , کوچک , جیبی , نقدی , پولی , جیب دار, درجیب گذاردن , درجیب پنهان کردن , بجیب زدن.

ablagekasten (m)

: سینی , طبق , جعبه دو خانه.

ablagerung (f)

: سپرده , ته نشست , سپردن.

ablativ

: ازی , کاهنده , (د.) مفعول به , مفعول عنه , مفعول منه , صیغه الت , رافع , مربوط به مفعول به یا مفعول عنه.

ablaut

: تصریف کلمه , قلب حروف هجایی (با صدا) .

ablegen

: انباره , انبار کردن , ذخیره کردن.

ablehnung[noun]

: هم رای , متفق القول , یکدل و یک زبان , اجماعا.

abliefern

: ازادکردن , نجات دادن , تحویل دادن , ایراد کردن(نطق وغیره), رستگار کردن.

ablieferung (f)

: تحویل.

abmarsch (m)

: حرکت , عزیمت , کوچ , مرگ , انحراف.

abndern

: تجدید نظر کردن.

abnehmen

: کاهش , تخطفیف , فروکش , جلوگیری , غصب.

abnormal

: غیر عادی , ناهنجار.

abnormalitt[noun]

: نابه هنجاری , بی قاعدگی , وضع غیر عادی , خاصیت غیرطبیعی.

abonnieren

: تصویب کردن , تصدیق کردن , صحه گذاردن , ابونه شدن , متعهد شدن , تقبل کردن.

aborigine

: بومی , ساکن اولیه , اهلی , قدیم , گیاه بومی.

abrakadabra[noun]

: طلسم , ورد, سخن نامفهوم.

abreagieren

: (روانکاوی) تغییر دادن عقیده شخص با تلقین.

abrechnen

: کم کردن , کسرکردن , وضع کردن.

abreibend

: ساینده , تراشنده , سوزش اور, سایا.

abreise (f)

: حرکت , عزیمت , کوچ , مرگ , انحراف.

abreisen

: راهی شدن , روانه شدن , حرکت کردن , رخت بربستن.

abrupt[adjective]

: تند, پرتگاه دار, سراشیبی , ناگهان , ناگهانی , بیخبر, درشت , جداکردن.

absatz (m)

: پاشنه , پشت سم , (درجمع) پاهای عقب (جانوران), ته , پاشنه کف , پاشنه جوراب , پاشنه گذاشتن به , کج شدن , یک ور شدن.

absatz (m)

: پرگرد, پاراگراف , بند, فقره , ماده , بند بند کردن , فاصله گذاری کردن , انشاء کردن.

absatz (m)

: ورود بخشکی , فرودگاه هواپیما, بزمین نشستن هواپیما, پاگردان.

absatzwesen

: بازار یابی.

abschaffen

: برانداختن , ازمیان بردن , منسوخ کردن.

abschaffen; beseitigen

: منسوخ , از میان برده , ملغی , ازمیان بردن , باطل کردن , منسوخ کردن , لغو کردن.

abschaffung

: برانداختگی , لغو, فسخ , الغا مجازات.

abschaum (m)

: درد , باقی مانده , چیز پست وبی ارزش.

abscheulich

: مکروه , زشت , ناپسند, منفور.

abschied (m)

: (.vi&.vt.n)اجازه , اذن , مرخصی , رخصت , باقی گذاردن , رها کردن , ول کردن , گذاشتن , دست کشیدن از, رهسپار شدن , عازم شدن , ترک کردن , (.وء): (لعاف) برگ دادن.

abschleifend

: ساینده , تراشنده , سوزش اور, سایا.

abschlie end

: اخرین , پایانی , نهایی , غایی , قطعی , قاطع.

abschlu (m)

: پایان , فرجام , اختتام , انجام , نتیجه , استنتاج.

abschneiden

: بریدن , گسیختن , گسستن , چیدن , زدن , پاره کردن , قطع کردن , کم کردن , تراش دادن (الماس وغیره), عبور کردن ,گذاشتن , برش , چاک , شکاف , معبر, کانال , جوی , تخفیف , بریدگی.

abschneiden

: ریزش , برش , قطع , جدایی , دریدگی , قطع پوست و گوشت.

abschnitt (m)

: پرگرد, پاراگراف , بند, فقره , ماده , بند بند کردن , فاصله گذاری کردن , انشاء کردن.

abschnitt (m)

: دوره , مدت , موقع , گاه , وقت , روزگار, عصر, گردش , نوبت , ایست , مکث , نقطه پایان جمله , جمله کامل , قاعده زنان , طمث , حد, پایان , نتیجه غایی , کمال , منتهادرجه , دوران مربوط به دوره بخصوصی.

abschreiben

: رونوشت , نسخه , نسخه برداری.

abschrift (f)

: رونوشت , نسخه , نسخه برداری.

abschu.rfung[noun]

: خراش , سایش , ساییدگی.

abschwo.ren

: سوگند شکستن , نقض عهد کردن , برای همیشه ترک گفتن , مرتد شدن , رافضی شدن.

abseilen

: طناب , رسن , ریسمان , باطناب بستن , بشکل طناب در امدن.

abseits; getrennt

: جدا, کنار, سوا, مجزا, غیرهمفکر.

absenden

: پست , چاپار, نامه رسان , پستچی , مجموعه پستی , بسته پستی , سیستم پستی , پستخانه , صندوق پست , تعجیل , عجله ,ارسال سریع , پست کردن , تیر تلفن وغیره , تیردگل کشتی وامثال ان , پست نظامی , پاسگاه , مقام , مسلولیت , شغل , اگهی واعلا ن کردن.

absender (m)

: فرستنده.

absinken

: خزان , پاییز, سقوط, هبوط, نزول , زوال , ابشار, افتادن , ویران شدن , فرو ریختن , پایین امدن , تنزل کردن.

absolut

: مطلق , غیر مشروط, مستقل , استبدادی , خودرای , کامل , قطعی , خالص , ازاد از قیود فکری , غیر مقید, مجرد, (در هندسه فضایی اقلیدس)دایره نامحدود.

absorbieren

: درکشیدن , دراشامیدن , جذب کردن , فروبردن , فراگرفتن , جذب شدن (غدد), کاملا فروبردن , تحلیل بردن , مستغرق بودن , مجذوب شدن در.

absorbierend[adjective]

: جاذب , دارای خاصیت جذب , درکش , دراشام.

absorption (f)[noun]

: جذب , درکشی , دراشامی , فریفتگی , انجذاب.

abstammung (f)

: تبار, قبیله , طایفه , ایل , عشیره , (درجمع) قبایل.

abstand (m)

: فضا, وسعت , مساحت , جا, فاصله , مهلت , فرصت , مدت معین ,زمان کوتاه , دوره , درفضا جا دادن , فاصله دادن , فاصله داشتن.

absteigend

: پایین , زیرین , روبه پایین , متمایل بپایین.

abstempeln

: فسخ کردن , لغو کردن , باطل کردن.

abstempeln

: مهر , نشان , نقش , باسمه , چاپ , تمبر, پست , جنس ,نوع , پابزمین کوبیدن , مهر زدن , نشان دار کردن , کلیشه زدن , نقش بستن , منقوش کردن , منگنه کردن , تمبرزدن , تمبر پست الصاق کردن.

abstimmen

: رای , اخذ رای , دعا, رای دادن.

abstimmung (f)

: رای , اخذ رای , دعا, رای دادن.

abstinenz

: پرهیز, خودداری , ریاضت , پرهیز از استعمال مشروبات الکلی.

abstossend

: غیر قابل استیناف , غیر جذاب , غیر منطقی , ناپسند, نچسب.

abstrahierung[noun]

: تجرید, انتزاع , چکیدگی.

abstrahlen

: تابیدن , پرتو افکندن , شعاع افکندن , متشعشع شدن.

abstrakt

: (.vt):ربودن , بردن , کش رفتن , خلا صه کردن , جداکردن , تجزیه کردن , جوهرگرفتن از, عاری ازکیفیات واقعی(در مورد هنرهای ظریف)نمودن , (.adj):خلا صه , مجمل , خلا صه ء کتاب , مجرد, مطلق , خیالی , غیرعملی , بی مسمی , خشک , معنوی , صریح , زبده , انتزاعی , (اسم)معنی.

abstrus

: پنهان , پیچیده , غامض.

abstrzen

: خزان , پاییز, سقوط, هبوط, نزول , زوال , ابشار, افتادن , ویران شدن , فرو ریختن , پایین امدن , تنزل کردن.

abstufen

: گام , قدم , صدای پا, پله , رکاب , پلکان , رتبه , درجه , قدم برداشتن , قدم زدن.

absturz (m)

: خزان , پاییز, سقوط, هبوط, نزول , زوال , ابشار, افتادن , ویران شدن , فرو ریختن , پایین امدن , تنزل کردن.

absuchen

: جستجو, جستجو کردن.

absurd

: پوچ , ناپسند, یاوه , مزخرف , بی معنی , نامعقول , عبث , مضحک.

absurdita.t[noun]

: پوچی , چرندی , مزخرف بودن.

abszess

: ورم چرکی , ماده , دمل , ابسه , دنبل.

abszisse

: طول , بعد افقی.

abt

: راهب بزرگ , رءیس راهبان.

abtasten

: نمونه , مسطوره , الگو, ازمون , واحد نمونه , نمونه گرفتن , نمونه نشان دادن , خوردن.

abtei

: دیر, صومعه , خانقاه , کلیسا, نام کلیسای وست مینستر

abteilung (f)

: اداره گروه اموزشی , قسمت , شعبه , بخش.

abteilung (f)

: دفتر, اداره , منصب.

abtreiben

: بچه انداختن , سقط کردن , نارس ماندن , ریشه نکردن , عقیم ماندن , بی نتیجه ماندن.

abtreibend[adjective]

: مسقط, رشد نکرده , عقیم , بی ثمر, بی نتیجه.

abtreiber/abtreiberin[noun]

: کسی که موجب سقط جنین میشود, سقط جنین کننده.

abtreibung

: سقط جنین , بچه اندازی , سقط نوزاد نارس یا رشد نکرده , عدم تکامل.

abtrennung

: ریزش , برش , قطع , جدایی , دریدگی , قطع پوست و گوشت.

abtritt (m)

: دررو, مخرج , خارج شدن.

abw gen

: رسیدگی کردن (به), ملا حظه کردن , تفکر کردن.

abwandeln

: تغییر کردن , تغییر داد.

abwandern

: راهی شدن , روانه شدن , حرکت کردن , رخت بربستن.

abwandern

: کوچیدن , کوچ کردن , مهاجرت کردن.

abwarten

: صبر کردن , چشم براه بودن , منتظر شدن , انتظار کشیدن , معطل شدن , پیشخدمتی کردن.

abwechselnd

: یک درمیان , متناوب , (هن.) متبادل , عوض و بدل.

abweichen

: راهی شدن , روانه شدن , حرکت کردن , رخت بربستن.

abweichend

: مغایر, گوناگون , مختلف , متغیر.

abweichung (f)

: گردش , گشت , سیر, گردش بیرون شهر.

abweichung; verirrung

: انحراف , گمراهی , ضلا لت , کجراهی.

abwesend

: غایب , مفقود, غیرموجود, پریشان خیال.

abwesenheit

: نبودن , غیبت , غیاب , حالت غیاب , فقدان.

abwickeln

: دسته , قبضه شمشیر, وسیله , لمس , احساس بادست , دست زدن به , بکار بردن , سرو کارداشتن با, رفتار کردن , استعمال کردن , دسته گذاشتن.

abwrts

: پایین , زیرین , روبه پایین , متمایل بپایین.

abzapfen

: شیر اب , ضربت اهسته , ضربات اهسته وپیوسته زدن , شیر اب زدن به , از شیر اب جاری کردن , بهره برداری کردن از, سوراخ چیزیرا بند اوردن.

abzug (m)

: روزنه , مجرای خروج , بازار فروش , مخرج.

achieved schaffte

: دست یافتن , انجام دادن , بانجام رسانیدن , رسیدن , ناءل شدن به , تحصیل کردن , کسب موفقیت کردن (حق.) اطاعت کردن (در برابر دریافت تیول).

achse[noun]

: چمن , علفزار, باغ میوه , تاکستان.

achsel (f)

: شانه , دوش , کتف , هرچیزی شبیه شانه , جناح , باشانه زور دادن , هل دادن.

achselh hle (f)

: بغل , زیر بغل.

acht

: عددهشت.

achtel[noun]

: هشتمین , یک هشتم , اکتاو.

achter (prp.)

: عقب , پشت , بطرف عقب.

achtsilbig[adjective]

: هشت هجایی , دارای هشت هجا.

achtung (f)

: احتیاط, پیش بینی , هوشیاری , وثیقه , ضامن , هوشیار کردن , اخطار کردن به.

achtung (f)

: خطر.

achtzehn

: هجده , هیجده.

achtzehnte

: هجدهم , هجدهمین.

achtzig

: هشتاد.

achtzigste

: هشتادم , هشتادمین , یک هشتادم.

adapter (m)

: خرک(برای بالا بردن چرخ) جک اتومبیل , (در ورق بازی) سرباز, جک زدن.

addieren

: افزودن , اضافه کردن.

adel[noun]

: نجابت , اصالت خانوادگی , طبقه نجبا.

adjektiv (n)

: (د.) صفت , وصفی , (ک.) وابسته , تابع.

adjektiv

: (د.) صفت , وصفی , (ک.) وابسته , تابع.

adler (m)

: عقاب , شاهین قره قوش.

adler (m)[noun]

: عقاب , شاهین قره قوش.

admiral[noun]

: (ن.د.) دریاسالا ر, امیرالبحر, فرمانده , عالی ترین افسرنیروی دریایی.

adoptieren

: قبول کردن , اتخاذ کردن , اقتباس کردن , تعمید دادن , نام گذاردن (هنگام تعمید), در میان خود پذیرفتن , به فرزندی پذیرفتن.

adressat (m)

: مخاطب , گیرنده ء نامه.

adresse (f)

: درست کردن , مرتب کردن,متوجه ساختن,دستور دادن,اداره کردن,نطارت کردن,خطاب کردن,عنوان نوشتن, مخاطب ساختن, سخن گفتن,عنوان,نام و نشان,سرنامه,نشانی,ادرس,خطاب,نطق,برخورد,مهارت,ارسال.

adresse[noun]

: درست کردن , مرتب کردن,متوجه ساختن,دستور دادن,اداره کردن,نطارت کردن,خطاب کردن,عنوان نوشتن, مخاطب ساختن, سخن گفتن,عنوان,نام و نشان,سرنامه,نشانی,ادرس,خطاب,نطق,برخورد,مهارت,ارسال.

adressieren

: درست کردن , مرتب کردن,متوجه ساختن,دستور دادن,اداره کردن,نطارت کردن,خطاب کردن,عنوان نوشتن, مخاطب ساختن, سخن گفتن,عنوان,نام و نشان,سرنامه,نشانی,ادرس,خطاب,نطق,برخورد,مهارت,ارسال.

adverb (n)

: قید, ظرف , معین فعل , قیدی , عبارت قیدی.

adverb[noun]

: قید, ظرف , معین فعل , قیدی , عبارت قیدی.

advokat (m)

: وکیل دادگستری , مشاور حقوقی , قانون دان , فقیه , شارع , ملا , حقوقدان.

aendern

: ترمیم کردن.

aengstlich

: هراسان , ترسان , ترسنده , ترسیده , از روی بیمیلی, متاسف.

aerger

: براشفتگی , خشم , غضب , خشمگین کردن , غضبناک کردن.

aergerlich

: از روی خشم.

aergerlich; boes

: اوقات تلخ , رنجیده , خشمناک , دردناک , قرمز شده , ورم کرده , دژم , براشفته.

aergern; belaestigen

: دلخورکردن , ازردن , رنجاندن , اذیت کردن , بستوه اوردن , خشمگین کردن , تحریک کردن , مزاحم شدن.

affe[noun]

: میمون , بوزینه.

affekt

: اثر, نتیجه , احساسات , برخورد, اثر کردن بر, تغییر دادن , متاثر کردن , وانمود کردن , دوست داشتن , تمایل داشتن(به), تظاهر کردن به.

afrika

: افریقا.

agent

: پیشکار, نماینده , گماشته , وکیل , مامور, عامل.

agentur (f)

: نمایندگی , وکالت , گماشتگی , ماموریت , وساطت , پیشکاری , دفترنمایندگی.

agnostiker (m)

: عرفای منکر وجود خدا.

agnostisch

: عرفای منکر وجود خدا.

ahnenforschung (f)

: شجره النسب , شجره نامه , نسب , سلسله , دودمان.

ahorn (m)

: (g.S.) افرا, اچ , چوب افرا.

akademie

: فرهنگستان , دانشگاه , اموزشگاه , مدرسه , مکتب , انجمن ادباء و علماء , انجمن دانش , اکادمی , نام باغی در نزدیکی اتن که افلا طون در ان تدریس میکرده است(آثادعمی), مکتب و روش تدریس افلا طونی.

akademisch

: مربوط به فرهنگستان ادبی یا انجمن علمی , عضو فرهنگستان , طرفدار حکمت و فلسفه افلا طون.

akanthus

: (g.S.) جنسی از فامیل اکانتاسه , کنگر.

akatalektisch

: (بدیع) دارای اوتاد کامل , اسلم(اسلام), قاضی یا شخصی که نمی تواند به صحت امری اطمینان حاصل کند, ادم دودل , مردد, شکاک.

akazie

: (g.S.) اقاقیا, اکاسیا, اکاکیا, درخت صمغ عربی.

akklimatisieren[verb]

: (.وت: اثثلءماتءزع=) به اب و هوای جدید خو گرفتن , مانوس شدن.

akkumulator (m)

: باطری.

akt

: لخت , برهنه , پوچ , عریان , بی اثر.

akte (f)

: پرونده , بایگانی کردن.

akte (f)

: مدرک , سند, دستاویز, ملا ک , سندیت دادن.

aktenmappe (f)

: کیف اسناد, کیف.

aktentasche (f)

: کیف اسناد, کیف.

aktiengesellschaft (f)

: بنگاه , شرکت.

aktion

: کنش , اقدام.

aktuell

: جریان , رایج , جاری.

akut

: تیزرو, تیز, نوک تیز, (طب) حاد, بحرانی , زیرک , تیزنظر, تند, شدید (mv.) تیز, زیر, (سلسله ء اعصاب) حساس , (هن.) حاد, تیز(زاویه ء حاد, زاویه تند).

akzent (m)

: (.n) :تکیه ء صدا, علا مت تکیه ء صدا(بدین شکل '), لهجه , طرز قراءت , تلفظ, قوت , تاکید, تشدید, (در شعر) مد(مادد), صدا یا اهنگ اکسان(فرانسه), (.vt) :با تکیه تلفظ کردن , تکیه دادن , تاکید کردن , اهمیت دادن.

akzent

: (.n) :تکیه ء صدا, علا مت تکیه ء صدا(بدین شکل '), لهجه , طرز قراءت , تلفظ, قوت , تاکید, تشدید, (در شعر) مد(مادد), صدا یا اهنگ اکسان(فرانسه), (.vt) :با تکیه تلفظ کردن , تکیه دادن , تاکید کردن , اهمیت دادن.

akzeptabel

: پذیرا, پذیرفتنی , پسندیده , قابل قبول , مقبول.

akzeptanz

: پذیرش , قبولی حواله , حواله ء قبول شده.

akzeptieren

: قبول شدن , پذیرفتن , پسندیدن , قبول کردن.

alarm (m)

: (.n) :هشدار, اگاهی از خطر, اخطار, شیپور حاضرباش , اشوب , هراس , بیم و وحشت , ساعت زنگی , (.vt) :از خطر اگاهانیدن , هراسان کردن , مضطرب کردن.

alarm

: (.n) :هشدار, اگاهی از خطر, اخطار, شیپور حاضرباش , اشوب , هراس , بیم و وحشت , ساعت زنگی , (.vt) :از خطر اگاهانیدن , هراسان کردن , مضطرب کردن.

alarmieren

: (.n) :هشدار, اگاهی از خطر, اخطار, شیپور حاضرباش , اشوب , هراس , بیم و وحشت , ساعت زنگی , (.vt) :از خطر اگاهانیدن , هراسان کردن , مضطرب کردن.

algorithm

: الگوریتم.

alkohol (m)

: الکل , هرنوع مشروبات الکلی.

alkohol[noun]

: الکل , هرنوع مشروبات الکلی.

alkoholik

: الکلی , دارای الکل , معتاد بنوشیدن الکل.

alle

: هر, همه , هرکس , هرکه , هرکسی.

alle

: همه , تمام , کلیه , جمیع , هرگونه , همگی , همه چیز, داروندار, یکسره , تماما, بسیار, (.پرعف) :بمعنی (غیر) و (دیگر).

allein

: تنها, یکتا, فقط, صرفا, محضا.

alleine[adjective]

: بدون همراه , تنها, بدون مصاحب , بدون ملتزمین رکاب.

alleinig

: کف پا, تخت کفش , تخت , زیر, قسمت ته هر چیز, شالوده , تنها, یگانه , منحصربفرد, (بکفش) تخت زدن.

allem

: همه , تمام , کلیه , جمیع , هرگونه , همگی , همه چیز, داروندار, یکسره , تماما, بسیار, (.پرعف) :بمعنی (غیر) و (دیگر).

allen

: همه , تمام , کلیه , جمیع , هرگونه , همگی , همه چیز, داروندار, یکسره , تماما, بسیار, (.پرعف) :بمعنی (غیر) و (دیگر).

allenthalben

: درهرجا, درهمه جا, درهرقسمت , در سراسر.

aller

: همه , تمام , کلیه , جمیع , هرگونه , همگی , همه چیز, داروندار, یکسره , تماما, بسیار, (.پرعف) :بمعنی (غیر) و (دیگر).

aller

: همه چیز.

allergie[noun]

: حساسیت نسبت بچیزی.

alles

: همه , تمام , کلیه , جمیع , هرگونه , همگی , همه چیز, داروندار, یکسره , تماما, بسیار, (.پرعف) :بمعنی (غیر) و (دیگر).

alles

: همه چیز.

alles[noun]

: همه , تمام , کلیه , جمیع , هرگونه , همگی , همه چیز, داروندار, یکسره , تماما, بسیار, (.پرعف) :بمعنی (غیر) و (دیگر).

allgegenwa.rtig[adjective]

: حاضر در همه جا.

allgegenwaertig[adjective]

: (م.م.) حاضر, همه جا حاضر, موجود درهمه جا.

allgegenwart[noun]

: حضور در همه جا در ان واحد (درمورد خدا).

allgemein

: عمومی , اشکار, مردم.

allgemein[adjective]

: عمومی , جامع , همگانی , متداول , کلی , معمولی , همگان , ژنرال , ارتشبد.

allgemein[adverb]

: بطور کلی , عموما, معمولا.

alljhrlich

: سالیانه , یک ساله.

allm hlich

: تدریجی , اهسته , قدم بقدم پیش رونده , شیب تدریجی و اهسته.

allma.chtig[adjective]

: قادر مطلق , قادر متعال.

allma.hlich schneller

: (mv.)اهسته اهسته اهنگ را تندتر کنید, کم کم تند کنید, بطورتدریجی تندتر.

allmacht[noun]

: قدرت تام , قدرت مطلق , قادر مطلق , همه توانا.

alltglich

: بدیهی , ناچیز, مبتذل.

allwissend[adjective]

: واقف بهمه چیز.

almanach (n)

: سالیانه , یک ساله.

als

: برای , بجهت , بواسطه , بجای , از طرف , به بهای , درمدت , بقدر, در برابر, درمقابل , برله , بطرفداری از, مربوط به , مال , برای اینکه , زیرا که , چونکه.

als

: کی , چه وقت , وقتیکه , موقعی که , در موقع.

als filet herrichten

: توری دارای اشکال مربع , پشت مازو.

als wo da nachdem

: کی , چه وقت , وقتیکه , موقعی که , در موقع.

also

: بدین گونه , بدینسان , از این قرار, اینطور, چنین , مثلا , بدین معنی که , پس , بنابر این.

alt (m)

: (در اواز) صدای التو, صدای اوج.

alt

: باستانی , دیرینه , قدیمی , کهن , کهنه , پیر.

alt

: پیر, سالخورده , کهن سال , مسن , فرسوده , دیرینه , قدیمی , کهنه کار, پیرانه , کهنه , گذشته , سابقی , باستانی.

altar[noun]

: قربانگاه , مذبح , محراب , مجمره.

alter[noun]

: (.n):عمر, سن , پیری , سن بلوغ , رشد, دوره , عصر.(.vi &.vt): پیرشدن , پیرنماکردن , کهنه شدن(شراب).

altert mlich

: کهنه , قدیمی , غیر مصطلح (بواسطه قدمت).

altertuemlich; antik

: کهنه , عتیقه , باستانی.

altstimme (m)

: (در اواز) صدای التو, صدای اوج.

am ende[noun]

: ماه گذشته (مخفف ان.ult است).

am westen

: باختر, مغرب , غرب , مغرب زمین.

amethyst (m)

: (مع.) یاقوت ارغوانی , لعل بنفش , رنگ ارغوانی , رنگ یاقوتی , درکوهی بنفش.

amsieren

: سرگرم کردن , مشغول کردن , تفریح دادن , جذب کردن , مات و متحیر کردن.

amt (n)

: دفتر, اداره , منصب.

amt

: قلمرو راهب , مقام رهبانیت , مقر راهبان دیر.

amuesieren

: سرگرم کردن , مشغول کردن , تفریح دادن , جذب کردن , مات و متحیر کردن.

an

: بسوی , بطرف , به , در, پهلوی , نزدیک , دم , بنابر, در نتیجه , بر حسب , از قرار, بقرار, سرتاسر, مشغول.

an

: بسوی , سوی , بطرف , روبطرف , پیش , نزد, تا نسبت به , در,دربرابر, برحسب , مطابق , بنا بر, علا مت مصدر انگلیسی است.

an bord

: روی , توی , از روی , روی یا داخل (کشتی یا هواپیما).

analysieren

: تجزیه کردن , تحلیل کردن , (.mj) موشکافی کردن , جداکردن , جزءیات را مطالعه کردن , پاره پاره کردن , تشریح کردن , (ش.) با تجزیه ازمایش کردن , فرگشایی کردن.

ananas (f)

: (g.S.) اناناس.

anarchie (f)

: بی قانونی , هرج و مرج , بی ترتیبی سیاسی , بی نظمی , اغتشاش , خودسری مردم.

anbeten

: پرستش , ستودن , عشق ورزیدن (به), عاشق شدن (به).

anbieten

: نقل کردن , مظنه دادن , نشان نقل قول.

anblick (m)

: نظر, منظره , نظریه , عقیده , دید, چشم انداز, قضاوت , دیدن , از نظر گذراندن.

anbringen

: مکان یابی کردن , قرار دادن.

anbruch (m)

: خزان , پاییز, سقوط, هبوط, نزول , زوال , ابشار, افتادن , ویران شدن , فرو ریختن , پایین امدن , تنزل کردن.

andauern

: ایستادن , تحمل کردن , موضع , دکه , بساط.

andenken (n)

: حافظه.

andenken (n)

: یادگار, سوغات , یادبود, خاطره , ره اورد.

andenken[noun]

: هدیه یادگاری یادبود.

ander

: دیگر, غیر, نوع دیگر, متفاوت , دیگری.

andere

: دیگر, دیگری , جدا, علیحده , یکی دیگر, شخص دیگر.

andere

: دیگر, غیر, نوع دیگر, متفاوت , دیگری.

anderen

: دیگر, غیر, نوع دیگر, متفاوت , دیگری.

anderer

: دیگر, دیگری , جدا, علیحده , یکی دیگر, شخص دیگر.

andern[verb]

: تغییردادن , عوض کردن , اصلا ح کردن , تغییر یافتن , جرح و تعدیل کردن , دگرگون کردن.

andeuten

: مطلبی را رساندن , معنی دادن , گفتن , محرم ساختن , صمیمی , محرم , خودمانی.

anekdote

: حکایت , قصه ء کوتاه , امثال , ضرب المثل.

anerkennen

: قدردانی کردن , اعتراف کردن , تصدیق کردن , وصول نامه ای را اشعار داشتن.

anerkennung

: سپاسگزاری , تشکر, اقرار, تصدیق , قبول , خبر وصول(نامه), شهادت نامه.

anfahren

: اصابت , خوردن , ضربت , تصادف , موفقیت , نمایش یافیلم پرمشتری , زدن , خوردن به , اصابت کردن به هدف زدن.

anfang (m)

: خاستگاه , اصل بنیاد, منشا, مبدا, سرچشمه , علت.

anfangen[verb]

: اغاز کردن , اغاز نهادن , شروع کردن , اغاز شدن.

anfanger[noun]

: مبتدی , تازه کار.

anfertigen

: پستاکردن , مهیا ساختن , مجهز کردن , اماده شدن , ساختن.

anfertigen

: ساختن , بوجود اوردن , درست کردن , تصنیف کردن , خلق کردن , باعث شدن , وادار یامجبور کردن , تاسیس کردن , گاییدن , ساختمان , ساخت , سرشت , نظیر, شبیه.

anfeuern

: اتش , حریق , (نظ.) شلیک , (.mj) تندی , حرارت , اتش زدن ,افروختن , تفنگ یاتوپ را اتش کردن , بیرون کردن , انگیختن.

anfhren

: نقل کردن , مظنه دادن , نشان نقل قول.

anfrage (f)

: جستار, سوال.

angabe (f)

: (.vi &.vt): شمردن , حساب کردن , محاسبه نمودن , (حق) حساب پس دادن , ذکر علت کردن , دلیل موجه اقامه کردن, تخمین زدن , دانستن , نقل کردن(.n) حساب , صورت حساب , گزارش , بیان علت , سبب.

angabe (f)

: اظهار, بیان , گفته , تقریر, اعلا میه , شرح , توضیح.

angeben

: توضیح دادن , جزء به جزء شرح دادن , اظهار داشتن , اظهارکردن , تعیین کردن , حال , , چگونگی , کیفیت , دولت , استان , ملت , جمهوری , کشور, ایالت , کشوری , دولتی.حالت شتاتع حالت , کشور, ایالت.

angeboren

: بومی , اهلی , محلی.

angeboren

: ذاتی , اصلی , چسبنده.

angebot (n)

: فرمودن , امر کردن , دعوت کردن , پیشنهاد کردن , توپ زدن ,خداحافظی کردن , قیمت خریدرا معلوم کردن , مزایده , پیشنهاد.

angebracht

: شایسته , چنانکه شاید وباید, مناسب , مربوط, بجا, بموقع , مطبوع.

angel (f)

: لولا , بند, مفصل , (.mj) مدار, محور, لولا زدن , (.mj) وابسته بودن , منوط بودن بر.

angeln

: ماهی , (بصورت جمع) انواع ماهیان , ماهی صید کردن , ماهی گرفتن , صیداز اب , بست زدن (به), جستجو کردن , طلب کردن.

angenehm

: سازگار, دلپذیر, مطبوع , بشاش , ملا یم , حاضر, مایل.

angenehmen

: پذیرفته , مقبول.

angepa t

: تعدیل کردن , تنظیم کردن.

angeschlossen

: هم پیوند, همبسته , امیزش کردن , معاشرت کردن , همدم شدن , پیوستن , مربوط ساختن , دانشبهری , شریک کردن , همدست , همقطار, عضو پیوسته , شریک , همسر, رفیق.

angeschlossenen

: بستن , وصل کردن.

angesicht (n)

: صورت , نما, روبه , مواجه شدن.

angewohnheit (f)

: رسم , سنت , عادت , عرف , (درجمع) حقوق گمرکی , گمرک , برحسب عادت , عادتی.

angewohnheit[noun]

: (.n):عادت , خو, مشرب , ظاهر, جامه , لباس روحانیت , روش طرز رشد, رابطه , جامه پوشیدن , اراستن , معتاد کردن , زندگی کردن.

angler (m)

: ماهی گیر, صیاد ماهی , کرجی ماهیگیری.

angrenzen

: نزدیک بودن , مماس بودن , مجاور بودن , متصل بودن یا شدن , خوردن.

angrenzend

: (ادجاثعنت=) (نظ.) نزدیک , مجاور, همسایه , همجوار, دیوار بدیوار.

anh ren

: شنیدن , گوش دادن , پذیرفتن , استماع کردن , پیروی کردن از, استماع.

anhaftend

: ذاتی , اصلی , چسبنده.

anhalt (m)

: نگهداشتن , نگاه داشتن , دردست داشتن , گرفتن , جا گرفتن , تصرف کردن , چسبیدن , نگاهداری.

anhalten

: ادامه دادن.

anhalten

: ایست , ایستادن , ایستاندن.

anhalten

: بازپسین , پسین , اخر, اخرین , اخیر, نهانی , قطعی , دوام داشتن , دوام کردن , طول کشیدن , به درازا کشیدن , پایستن.

anhang (m)

: ضمیمه , پیوست.

anhang

: ضمیمه , پیوست.

anheben

: بالا بردن , ترقی دادن , اضافه حقوق.

anheben

: بهبود امکانات , ترفیع.

anheften

: سنجاق , پایه سنجاقی.

anhngen

: درحال معلق ماندن , ماندن , به صحبت تلفنی خاتمه دادن , زنگ زدن.

anker

: (.n) :لنگر, لنگر کشتی.(.vi &.vt) :لنگر انداختن , (.mj) محکم شدن , بالنگر بستن یانگاه داشتن.

ankerplatz[noun]

: لنگرگاه , لنگراندازی , باج لنگرگاه.

anklagen

: متهم کردن , تهمت زدن.

anknfte

: وارد شدن , رسیدن , موفق شدن.

ankommen

: تحصیل شده , کسب کرده , بدست امده , فرزند, بدست اوردن , فراهم کردن , حاصل کردن , تحصیل کردن , تهیه کردن , فهمیدن , رسیدن , عادت کردن , ربودن , فاءق امدن , زدن , (درمورد جانوران) زایش , تولد.

anlage (n)

: سیستم , دستگاه , منظومه.

anlagen (f)[noun]

: تسهیلا ت , امکانات.

anlangen

: وارد شدن , رسیدن , موفق شدن.

anlaufen

: برخاستن , ترقی کردن , ترقی خیز.

anlegen

: (vi & vt) :تحمیل کردن , گذاردن , صرف کردن , بخود بستن , وانمود کردن , بکارانداختن , اعمال کردن , بکار گماردن , افزودن , انجام دادن , دست انداختن , (vi & adj) تصنعی , وانمود شده.

anlegen

: بکار بردن , بکار زدن , استعمال کردن , اجرا کردن , اعمال کردن , متصل کردن , بهم بستن , درخواست کردن , شامل شدن , قابل اجرا بودن.

anlegen

: خلق شدن , افریدن , ایجاد کردن.

anlegen

: خوابگاه کشتی , اطاق کشتی , لنگرگاه , پهلوگرفتن , موقعیت , جا.

anlegen

: زمین , خشکی , خاک , سرزمین , دیار, به خشکی امدن , پیاده شدن , رسیدن , بزمین نشستن.

anlegen

: ورود بخشکی , فرودگاه هواپیما, بزمین نشستن هواپیما, پاگردان.

anleiten

: اموزاندن , اموختن به , راهنمایی کردن , تعلیم دادن(به), یاد دادن (به).

anleiten

: راهنما, هادی , راهنمایی کردن.

anleitung (f)

: راهنما, هادی , راهنمایی کردن.

anlernen

: قطار, سلسله , تربیت کردن.

anma end

: گردن فراز, متکبر, خودبین , گستاخ , پرنخوت.

anmaung (f)

: گردنفرازی , خودبینی , تکبر, نخوت , گستاخی , شدت عمل.

anmerken

: یاداشت , تبصره , توجه کردن , ذکر کردن.

anmerkung (f)

: یاداشت , تبصره , توجه کردن , ذکر کردن.

anmessen

: در خور, مقتضی , شایسته , خوراندن.

anmut (f)

: توفیق, فیض, تاءید, مرحمت, زیبایی, خوبی, خوش اندامی, ظرافت, فریبندگی, دعای فیض و برکت, خوش نیتی, بخشایندگی, بخشش, بخت, اقبال, قرعه, جذابیت, زینت بخشیدن, اراستن, تشویق کردن, لذت بخشیدن, مورد عفو قرار دادن.

annahme

: پذیرش , قبولی حواله , حواله ء قبول شده.

annahment

: پذیرنده , قبول کننده.

annehmen

: قبول کردن , اتخاذ کردن , اقتباس کردن , تعمید دادن , نام گذاردن (هنگام تعمید), در میان خود پذیرفتن , به فرزندی پذیرفتن.

annonce (f)

: اگهی , اعلا ن , خبر, اگاهی.

annulieren; ungueltig machen

: لغو کردن , باطل کردن , خنثی کردن.

annullieren

: فسخ کردن , لغو کردن , باطل کردن.

anode (f)

: بشقاب , صفحه , اندودن.

anomal

: گمراه , منحرف , بیراه , نابجا, کجراه.

anonym

: بی نام , دارای نام مستعار, تخلصی , لا ادری.

anordnen

: راسته,دسته,زمره,فرقه مذهبی,سامان,انجمن,ارایش,مرتبه,سبک,مرحله,دستور,فرمایش,حواله.

anorganisch

: ماده معدنی , کانی , معدنی , اب معدنی , معدن.

anpassen

: تعدیل کردن , تنظیم کردن.

anpassen

: در خور, مقتضی , شایسته , خوراندن.

anpassen

: درخواست , تقاضا, دادخواست , عرضحال , مرافعه , خواستگاری , یکدست لباس , پیروان , خدمتگزاران , ملتزمین , توالی , تسلسل , نوع , مناسب بودن , وفق دادن , جور کردن , خواست دادن , تعقیب کردن , خواستگاری کردن , جامه , لباس دادن به.

anrechnen

: اعتبار, ابرو, ستون بستانکار, نسیه , اعتقاد کردن , درستون بستانکار وارد کردن , نسبت دادن.

anrede (f)

: درست کردن , مرتب کردن,متوجه ساختن,دستور دادن,اداره کردن,نطارت کردن,خطاب کردن,عنوان نوشتن, مخاطب ساختن, سخن گفتن,عنوان,نام و نشان,سرنامه,نشانی,ادرس,خطاب,نطق,برخورد,مهارت,ارسال.

anrede (f)

: سخن , حرف , گفتار, صحبت , نطق , گویایی , قوه ناطقه , سخنرانی.

anreiben

: مالیدن , سودن , ساییدن , پاک کردن , اصطکاک پیدا کردن , ساییده شدن.

anruf (m)

: فرا خواندن , فرا خوان.

anrufen

: فرا خواندن , فرا خوان.

ansage

: اگهی , اعلا ن , خبر.

ansagen

: اگهی دادن , اعلا ن کردن , اخطار کردن , خبر دادن , انتشاردادن , اشکارکردن , مدرک دادن.

ansager

: اعلا ن کننده , گوینده.

ansammlung (f)

: گرداوری , گرداورد, کلکسیون , اجتماع , مجموعه.

anschaulich

: نوشته شده , کشیده شده , وابسته به فن نوشتن , مربوط به نقاشی یاترسیم , ترسیمی , واضح.

anschlag[noun]

: دسیسه , تدبیر, طرح.

anschlagbrett (n)

: تخته اعلا نات واگهی ها, هر قسمت از نرده ودیوار که روی ان اعلا ن نصب شود.

anschlagen

: پست , چاپار, نامه رسان , پستچی , مجموعه پستی , بسته پستی , سیستم پستی , پستخانه , صندوق پست , تعجیل , عجله ,ارسال سریع , پست کردن , تیر تلفن وغیره , تیردگل کشتی وامثال ان , پست نظامی , پاسگاه , مقام , مسلولیت , شغل , اگهی واعلا ن کردن.

anschlaghammer (m)

: چکش , پتک , چخماق , استخوان چکشی , چکش زدن , کوبیدن , سخت کوشیدن , ضربت زدن.

anschlieen

: بستن , وصل کردن.

anschlu (m)

: بستگی , اتصال.

anschreiben

: بار, هزینه , مطالبه هزینه.

ansehnlich

: دلپذیر, مطبوع , خوش قیافه , زیبا, سخاوتمندانه.

ansetzen

: برنامه زمانی , زمان بندی کردن.

ansetzen

: مجموعه , نشاندن , دستگاه.

ansicht (f)

: نظر, منظره , نظریه , عقیده , دید, چشم انداز, قضاوت , دیدن , از نظر گذراندن.

ansichtskarte (f)

: کارت پستال , بوسیله کارت پستال مکاتبه کردن.

anspannen

: کشش , زور, فشار, کوشش , درد سخت , تقلا , در رفتگی یا ضرب عضو یا استخوان , اسیب , رگه , صفت موروثی , خصوصیت نژادی , نژاد, اصل , زودبکار بردن , زور زدن , سفت کشیدن ,کش دادن , زیاد کشیدن , پیچ دادن , کج کردن , پالودن , صاف کردن , کوشش زیاد کردن.

anspannung (f)

: کشش , زور, فشار, کوشش , درد سخت , تقلا , در رفتگی یا ضرب عضو یا استخوان , اسیب , رگه , صفت موروثی , خصوصیت نژادی , نژاد, اصل , زودبکار بردن , زور زدن , سفت کشیدن ,کش دادن , زیاد کشیدن , پیچ دادن , کج کردن , پالودن , صاف کردن , کوشش زیاد کردن.

ansprechen

: درست کردن , مرتب کردن,متوجه ساختن,دستور دادن,اداره کردن,نطارت کردن,خطاب کردن,عنوان نوشتن, مخاطب ساختن, سخن گفتن,عنوان,نام و نشان,سرنامه,نشانی,ادرس,خطاب,نطق,برخورد,مهارت,ارسال.

anstecken

: فروغ, روشنایی, نور, اتش, کبریت, لحاظ, جنبه, اشکار کردن, اتش زدن, مشتعل شدن, ضعیف, خفیف, اهسته,اندک,اسان,کم قیمت,قلیل,مختصر,فرار,هوس امیز,وارسته,بی عفت,هوس باز,خل,سرگرم کننده,غیرجدی,باررا سبک کردن,تخفیف دادن,فرودامدن,واقع شدن,وفوع یافتن,سر رسیدن,رخ دادن.

ansteigen

: برخاستن , ترقی کردن , ترقی خیز.

anstellen

: کرایه , اجاره , مزد, اجرت , کرایه کردن , اجیرکردن , کرایه دادن .

anstieg (f)

: برخاستن , ترقی کردن , ترقی خیز.

anstndig

: دلپذیر, مطبوع , خوش قیافه , زیبا, سخاوتمندانه.

ansto (m)

: سایه , تاری , تاریکی , سایه شاخ و برگ , اثر, شابهت سایه وار, سوظن , نگرانی , رنجش.

anstossen

: نزدیک بودن , مماس بودن , مجاور بودن , متصل بودن یا شدن , خوردن.

anstreichen

: رنگ کردن , نگارگری کردن , نقاشی کردن , رنگ شدن , رنگ نقاشی , رنگ.

antasten

: دسته , قبضه شمشیر, وسیله , لمس , احساس بادست , دست زدن به , بکار بردن , سرو کارداشتن با, رفتار کردن , استعمال کردن , دسته گذاشتن.

anteil (m)

: بخش , سهم.

antenne (f)

: (انتعنناس, انتعنناع.پل) شاخک , (در بی سیم) موج گیر, انتن.

antenne (f)

: انتن هوایی رادیو, هوایی.

antialkoholiker (m)

: طرفدار منع استعمال مشروبات الکلی.

antiseptisch

: دوای ضد عفونی , گندزدا, ضدعفونی , تمیز و پاکیزه , مشخص , پلشت بر, جداگانه , پادگند.

antonyme (f)

: کلمه ء متضاد, ضد و نقیض , متضاد.

antrag (m)

: جنبش , تکان , حرکت , جنب وجوش , پیشنهاد, پیشنهاد کردن , طرح دادن , اشاره کردن.

antun

: (vi & vt) :تحمیل کردن , گذاردن , صرف کردن , بخود بستن , وانمود کردن , بکارانداختن , اعمال کردن , بکار گماردن , افزودن , انجام دادن , دست انداختن , (vi & adj) تصنعی , وانمود شده.

antwort (f)

: جوابگویی , پاسخ , واکنش.

antworten

: (.vt) :پاسخ دادن , جواب دادن , از عهده برامدن , ضمانت کردن , دفاع کردن (از), جوابگو شدن , بکار امدن ,بکاررفتن , بدرد خوردن , مطابق بودن (با), جواب احتیاج را دادن (.n) :جواب , پاسخ , دفاع.

anwalt (m)

: وکیل , مدعی , وکالت , نمایندگی , وکیل مدافع.

anweisen

: اموزاندن , اموختن به , راهنمایی کردن , تعلیم دادن(به), یاد دادن (به).

anweisen

: مستقیم , هدایت کردن.

anweisung (f)

: اظهار, بیان , گفته , تقریر, اعلا میه , شرح , توضیح.

anweisung (f)

: حواله پستی وتلگرافی , حواله پول.

anwenden

: (.vi &.vt)استعمال کردن , بکاربردن , مصرف کردن , بکارانداختن (.n)کاربرد, استعمال , مصرف , فایده , سودمندی , استفاده , تمرین , تکرار, ممارست.

anwenden

: استفاده کردن از, مورد استفاده قرار دادن , بمصرف رساندن , بکار زدن.

anwenden

: بکار بردن , بکار زدن , استعمال کردن , اجرا کردن , اعمال کردن , متصل کردن , بهم بستن , درخواست کردن , شامل شدن , قابل اجرا بودن.

anwendung (f)

: (.vi &.vt)استعمال کردن , بکاربردن , مصرف کردن , بکارانداختن (.n)کاربرد, استعمال , مصرف , فایده , سودمندی , استفاده , تمرین , تکرار, ممارست.

anwendung[noun]

: ورزش , تمرین , مشق , عمل کردن , استعمال کردن , تمرین دادن , بکارانداختن.

anzahlung (f)

: سپرده , ته نشست , سپردن.

anzeige (f)

: اگهی , اعلا ن , خبر, اگاهی.

anzeige

: اگهی , اعلا ن , خبر, اگاهی.

anzeigen

: اگهی دادن , اعلا ن کردن , انتشار دادن.

anzeigen

: دیدن , مشاهده کردن , نگاه کردن , فهمیدن , مقر یا حوزه اسقفی , بنگر.

anziehen

: (vi & vt) :تحمیل کردن , گذاردن , صرف کردن , بخود بستن , وانمود کردن , بکارانداختن , اعمال کردن , بکار گماردن , افزودن , انجام دادن , دست انداختن , (vi & adj) تصنعی , وانمود شده.

anziehen

: لباس پوشیدن , جامه بتن کردن , مزین کردن , لباس , درست کردن موی سر, پانسمان کردن , پیراستن.

anznden

: اتش زدن , روشن کردن , گیراندن , اتش گرفتن , مشتعل شدن.

anzug (m)

: درخواست , تقاضا, دادخواست , عرضحال , مرافعه , خواستگاری , یکدست لباس , پیروان , خدمتگزاران , ملتزمین , توالی , تسلسل , نوع , مناسب بودن , وفق دادن , جور کردن , خواست دادن , تعقیب کردن , خواستگاری کردن , جامه , لباس دادن به.

anzweifeln

: سوال , پرسش , استفهام , مسلله , موضوع , پرسیدن , تحقیق کردن , تردید کردن در.

apathie (f)

: بی حسی , بی عاطفگی , خون سردی , بی علا قگی.

aperitiv[noun]

: نوشابه ء الکلی که بعنوان محرک اشتها قبل از غذا می نوشند.

apertif (m)

: نوشابه ء الکلی که بعنوان محرک اشتها قبل از غذا می نوشند.

apfel (m)

: سیب , مردمک چشم , چیز عزیز و پربها, سیب دادن , میوه ء سیب دادن.

apfel

: سیب , مردمک چشم , چیز عزیز و پربها, سیب دادن , میوه ء سیب دادن.

apfelschnaps

: کنیاک سیب.

apfelsine (f)

: پرتقال , نارنج , مرکبات , نارنجی , پرتقالی.

apfelwein (m)

: شراب سیب , شربت سیب , اب سیب.

apotheke (f)

: داروخانه , انباردارو, داروسازی.

apothekerkunst (f)

: داروخانه , انباردارو, داروسازی.

appendix (m)

: ضمیمه , پیوست.

appetit

: میل و رغبت ذاتی , اشتها, ارزو, اشتیاق.

applaudieren; klatschen

: افرین گفتن , تحسین کردن , کف زدن , ستودن.

applaus

: کف زدن , هلهله کردن , تشویق و تمجید, تحسین.

aprikose (f)

: زردالو.

april (m)

: ماه چهارم سال فرنگی , اوریل.

arbeit

: کار, شغل , وظیفه , زیست , عمل , عملکرد, نوشتجات , اثار ادبی یا هنری , (درجمع) کارخانه , استحکامات , کار کردن , موثر واقع شدن , عملی شدن , عمل کردن.

arbeiten

: بفعالیت واداشتن , بکار انداختن , گرداندن , اداره کردن , راه انداختن , دایر بودن , عمل جراحی کردن.

arbeiter (m)[noun]

: عمله , کارگر, ایجاد کننده , از کار در امده.

arbeiter[noun]

: کارگر, عمله.

arbeitsgang (m)

: اداره , گرداندن , عمل جراحی , عمل , گردش , وابسته به عمل.

arbeitskraft (f)

: (.n) دست , عقربه , دسته , دستخط, خط, شرکت , دخالت , کمک , طرف , پهلو, پیمان , (.vi&.vt) دادن , کمک کردن , بادست کاری را انجام دادن , یک وجب.

arbeitstier (n)[noun]

: یابو, اسب بارکش , ادم زحمتکش.

archaisch

: کهنه , قدیمی , غیر مصطلح (بواسطه قدمت).

arkade (f)

: گذرگاه طاقدار , طاقهای پشت سرهم.

arktisch

: شمالی , وابسته بقطب شمال , سرد, شمالگان.

arm (m)

: بازو, مسلح کردن.

arm

: فقیر, مسکین , بینوا, بی پول , مستمند, معدود, ناچیز, پست , نامرغوب , دون.

armaturenbrett

: (اتومبیل) داشبورد.

armband (m)

: دست بند, النگو, بازوبند.

armbanduhr (f)

: ساعت مچی.

arme (f)

: گدا, بی نوا, (حق.) معسر یا عاجز از پرداخت.

armee (f)

: (نظ.) ارتش , لشگر, سپاه , گروه , دسته , جمعیت , صف.

armer (m)

: گدا, بی نوا, (حق.) معسر یا عاجز از پرداخت.

armreif

: گلوبند, النگو.

arrogant

: گردن فراز, متکبر, خودبین , گستاخ , پرنخوت.

arroganz (f)

: گردنفرازی , خودبینی , تکبر, نخوت , گستاخی , شدت عمل.

art (f)

: گونه , نوع , حروف چاپ , ماشین تحریر, ماشین کردن.

artig

: خوب , نیکو, نیک , پسندیده , خوش , مهربان , سودمند, مفید, شایسته , قابل , پاک , معتبر, صحیح , ممتاز, ارجمند, کامیابی , خیر, سود, مال التجاره , مال منقول , محموله.

artischocke (f)

: (g.S.) انگنار, کنگر فرنگی.

arzneimittel (n)

: دارو, دوا زدن , دارو خوراندن , تخدیر کردن.

arzt (m)

: پزشک , دکتر, طبابت کردن , درجه دکتری دادن به.

asche (f)

: (g.S.) درخت زبان گنجشک , (درجمع) خاکستر,خاکسترافشاندن یا ریختن , بقایای جسد انسان پس از مرگ.

asien (n)

: قاره ء اسیا.

aspirin (n)

: (اسپءرءنس, اسپءرءن.پل) اسپرین.

ass

: تک خال,اس,ذره,نقطه,در شرف,ستاره یا قهرمان تیمهای بازی,رتبه اول,خلبانی که حداقل پنج هواپیمای دشمن را سرنگون کرده باشد.

ast (m)

: شاخه , شاخ , فرع , شعبه , رشته , بخش , شاخه دراوردن , شاخه شاخه شدن , منشعب شدن , گل وبوته انداختن , مشتق شدن , جوانه زدن , براه جدیدی رفتن.

asthma (n)

: تنگی نفس , نفس تنگی , اسم , اهو.

asyl (n)

: پناهگاه , بستگاه , گریزگاه , نوانخانه , یتیم خانه , تیمارستان.

atem (m)

: دم , نفس , نسیم , (.mj) نیرو, جان , رایحه.

atlantik (f)

: اقیانوس اطلس.

atmen

: دم زدن , نفس کشیدن , استنشاق کردن.

au enseite (f)

: بیرون , برون , ظاهر, محیط, دست بالا , برونی.

au er

: پر دراوردن جوجه پرندگان , پرهای ریزی که برای متکا بکار میرود, کرک , کرک صورت پایین , سوی پایین , بطرف پایین , زیر, بزیر, دلتنگ , غمگین , پیش قسط.

au erhalb

: بیرون , برون , ظاهر, محیط, دست بالا , برونی.

au erstande

: عاجز, ناتوان.

aubergine (f)

: (g.S.) بادنجان.

auch

: زیاد, بیش از حد لزوم , بحد افراط, همچنین , هم , بعلا وه , نیز.

auch

: نیز, همچنین , همینطور, بعلا وه , گذشته از این.

auchnicht

: نه این و نه ان , هیچ یک .

auenbordmotor (m)

: موتور کوچک قایق.

auer betrieb

: مرده , بی حس , منسوخ , کهنه , مهجور.

auerdem

: علا وه بر این , بعلا وه.

auerhalb

: خارج , بیرون از, خارج از, افشا شده , اشکار, خارج , بیرون , خارج از حدود, حذف شده , راه حل , اخراج کردن , اخراج شدن , قطع کردن , کشتن , خاموش کردن , رفتن , ظاهر شدن , فاش شدن , بیرونی.

auf

: بالا , در حال کار.

auf

: بسوی , بطرف , به , در, پهلوی , نزدیک , دم , بنابر, در نتیجه , بر حسب , از قرار, بقرار, سرتاسر, مشغول.

auf

: بسوی , سوی , بطرف , روبطرف , پیش , نزد, تا نسبت به , در,دربرابر, برحسب , مطابق , بنا بر, علا مت مصدر انگلیسی است.

auf dem meere

: شناور, در حرکت.

auf den neuesten stand bringen[verb]

: بصورت امروزی در اوردن , جدید کردن.

aufanbringen

: بکار بردن , بکار زدن , استعمال کردن , اجرا کردن , اعمال کردن , متصل کردن , بهم بستن , درخواست کردن , شامل شدن , قابل اجرا بودن.

aufbauen

: برپا کردن , برپایی , مقدمه چینی.

aufbauen

: تاسیس کردن , دایرکردن , بنانهادن , برپاکردن , ساختن , برقرارکردن , تصدیق کردن , تصفیه کردن , کسی رابه مقامی گماردن , شهرت یامقامی کسب کردن.

aufblasen

: باد کردن , پر از باد کردن , پر از گاز کردن زیاد بالا بردن , مغرورکردن , متورم شدن.

aufdeckung (f)

: درمعرض گذاری , اشکاری , افشاء , نمایش , اراءه.

auff hren

: فهرست , صورت , جدول , سجاف , کنار, شیار, نرده , میدان نبرد, تمایل , کجی , میل , در فهرست وارد کردن , فهرست کردن , در لیست ثبت کردن , شیار کردن , اماده کردن , خوش امدن , دوست داشتن , کج کردن.

auffordern

: پرسیدن , جویا شدن , خواهش کردن , برای چیزی بی تاب شدن , طلبیدن , خواستن , دعوت کردن.

auffordern

: دعوت کردن , طلبیدن , خواندن , وعده گرفتن , مهمان کردن , وعده دادن.

aufforderung (f)

: دعوت , وعده خواهی , وعده گیری , جلب.

aufgabe (f)

: تابع , وظیفه , کار کردن.

aufgabe

: ترک , رهاسازی , واگذاری , دل کندن.

aufgabe[noun]

: ورزش , تمرین , مشق , عمل کردن , استعمال کردن , تمرین دادن , بکارانداختن.

aufgang (m)

: برخاستن , ترقی کردن , ترقی خیز.

aufgeben

: ترک , متارکه , رها سازی , خلا صی , ول کردن , دست کشیدن از, تسلیم شدن.

aufgeben

: ترک گقتن , واگذارکردن , تسلیم شدن , رهاکردن , تبعیدکردن , واگذاری , رهاسازی , بی خیالی.

aufgeben

: زره , جوشن , زره دار کردن , پست , نامه رسان , پستی , با پست فرستادن , چاپار.

aufgegabelt

: شاخه دار, چنگال مانند, شکافته , مبهم.

aufh ren

: بچه انداختن , سقط کردن , نارس ماندن , ریشه نکردن , عقیم ماندن , بی نتیجه ماندن.

aufhalten

: ایست , ایستادن , ایستاندن.

aufhalten

: نگاه داشتن , اداره کردن , محافظت کردن , نگهداری کردن ,نگاهداری , حفاظت , امانت داری , توجه , جلوگیری کردن , ادامه دادن , مداومت بامری دادن.

aufhren

: ایست , ایستادن , ایستاندن.

aufhren

: ترک , متارکه , رها سازی , خلا صی , ول کردن , دست کشیدن از, تسلیم شدن.

aufkl ren

: (.adj):اشکار, زلا ل , صاف , صریح , واضح , (.vi &.vt): روشن کردن , واضح کردن , توضیح دادن , صاف کردن , تبرءه کردن , فهماندن.

auflage[noun]

: چاپ , ویرایش.

auflegen

: بکار بردن , بکار زدن , استعمال کردن , اجرا کردن , اعمال کردن , متصل کردن , بهم بستن , درخواست کردن , شامل شدن , قابل اجرا بودن.

auflegung (f)

: درخواست , درخواست نامه , پشت کار, استعمال.

auflehnen

: شورش یا طغیان کردن , اظهار تنفر کردن , طغیان , شورش , بهم خوردگی , انقلا ب , شوریدن.

auflisten

: فهرست , صورت , جدول , سجاف , کنار, شیار, نرده , میدان نبرد, تمایل , کجی , میل , در فهرست وارد کردن , فهرست کردن , در لیست ثبت کردن , شیار کردن , اماده کردن , خوش امدن , دوست داشتن , کج کردن.

auflistung (f)

: فهرست , صورت , جدول , سجاف , کنار, شیار, نرده , میدان نبرد, تمایل , کجی , میل , در فهرست وارد کردن , فهرست کردن , در لیست ثبت کردن , شیار کردن , اماده کردن , خوش امدن , دوست داشتن , کج کردن.

aufmachen

: باز, ازاد, اشکار, باز کردن , باز شدن.

aufnahme (f)

: پذیرایی , مهمانی , پذیرش , قبول , برخورد.

aufnehmen

: در برداشتن , شامل بودن , متضمن بودن , قرار دادن , شمردن , به حساب اوردن.

aufnehmen

: مدرک , سابقه , ضبط کردن , ثبت کردن.

aufpumpen

: باد کردن , پر از باد کردن , پر از گاز کردن زیاد بالا بردن , مغرورکردن , متورم شدن.

aufreiben

: اندیشناکی , اندیشناک کردن یابودن , نگران کردن , اذیت کردن , بستوه اوردن , اندیشه , نگرانی , اضطراب , دلواپسی , ادم غصه خور و ناراحت.

aufruf (m)

: فرا خواندن , فرا خوان.

aufruhr (m)

: اشوب , شورش , فتنه , بلوا, غوغا, داد و بیداد, عیاشی کردن , شورش کردن.

aufruhr

: هنگامه , غوغا, بلوا, داد وبیداد, غریو, شورش , همهمه.

aufruhr[noun]

: تغییر فاحش , تحول , انقلا ب , (ز.ش.) برخاست , بالا امدن.

aufrumen

: بطورمنظم , مرتب , پاکیزه , منظم کردن , اراستن , مرتب کردن.

aufsaugend; fesselnd

: جاذب , جالب , دلربا, جذاب , درکش , دراشام.

aufschieben

: تاخیر, به تاخیر انداختن , به تاخیر افتادن.

aufschlagen

: باز, ازاد, اشکار, باز کردن , باز شدن.

aufschlu (m)

: اطلا ع , اخبار, مفروضات , اطلا عات , سوابق , معلومات , اگاهگان , پرسشگاه , استخبار, خبر رسانی.

aufschnitt (m)

: بریدن , گسیختن , گسستن , چیدن , زدن , پاره کردن , قطع کردن , کم کردن , تراش دادن (الماس وغیره), عبور کردن ,گذاشتن , برش , چاک , شکاف , معبر, کانال , جوی , تخفیف , بریدگی.

aufschnitt (m)

: گوشت سرد با پنیر یخ زده , کالباس واغذیه مشابه.

aufschreiben

: نوشتن , تالیف کردن , انشا کردن , تحریر کردن.

aufsetzen

: (vi & vt) :تحمیل کردن , گذاردن , صرف کردن , بخود بستن , وانمود کردن , بکارانداختن , اعمال کردن , بکار گماردن , افزودن , انجام دادن , دست انداختن , (vi & adj) تصنعی , وانمود شده.

aufstand (m)

: شورش , طغیان , قیام , برخاست , بلوا, برخیزش.

aufstand (m)

: شورش یا طغیان کردن , اظهار تنفر کردن , طغیان , شورش , بهم خوردگی , انقلا ب , شوریدن.

aufstand (m)

: طغیان , سرکشی , شورش , تمرد.

aufstehen

: درست شدن , برخاستن , بلند شدن , برخاست.

aufstrich (m)

: وسعت , شیوع , پهن کردن , پهن شدن.

auftrag (m)

: بماموریت فرستادن , وابسته به ماموریت , ماموریت , هیلت اعزامی یا تبلیغی.

auftrag (m)

: راسته,دسته,زمره,فرقه مذهبی,سامان,انجمن,ارایش,مرتبه,سبک,مرحله,دستور,فرمایش,حواله.

auftragen

: اموزاندن , اموختن به , راهنمایی کردن , تعلیم دادن(به), یاد دادن (به).

aufwachen

: بیداری , شب زنده داری , شب نشینی , احیاء , شب زنده داری کردن , از خواب بیدار کردن , رد پا, دنباله کشتی.

aufwand (m)

: هزینه , ارزش , ارزیدن.

aufwo.lbung

: تغییر فاحش , تحول , انقلا ب , (ز.ش.) برخاست , بالا امدن.

aufwrts

: بالا یی , روببالا , روبترقی , بطرف بالا.

aufzeichnen

: مدرک , سابقه , ضبط کردن , ثبت کردن.

aufzeichnungsger t (n)

: صدانگار, ضبط کننده , دستگاه ضبط صوت , بایگان.

aufzug (m)

: اسانسور, بالا برنده , بالا بر.

aufzug (m)

: بلند کردن , سرقت کردن , بالا رفتن , مرتفع بنظرامدن , بلندی , بالا بری , یک وهله بلند کردن بار, دزدی , سرقت , ترقی , پیشرفت , ترفیع , اسانسور, بالا رو, جر ثقیل , بالا بر.

auge (n)

: چشم , دیده , بینایی , دهانه , سوراخ سوزن , دکمه یا گره سیب زمینی , مرکز هر چیزی , کاراگاه , نگاه کردن , دیدن , پاییدن.

augenblick (m)

: چشمک زدن , سوسو زدن , تجاهل کردن , نادیده گرفته , نگاه مختصر, چشمک.

augenbraue (f)

: ابرو, (معماری) گچ بری هلا لی بالا ی پنجره.

augenwimper (m)

: مژه , مژگان.

august (m)

: همایون , بزرگ جاه , عظیم , عالی نسب , ماه هشتم سال مسیحی که 13 روزاست , اوت.

auktion (f)

: حراج , مزایده , حراج کردن , بمزایده گذاشتن.

aus

: از, از مبدا, از منشا, از طرف , از لحاظ, در جهت , در سوی , درباره , بسبب , بوسیله.

aus

: از, بواسطه , درنتیجه , از روی , مطابق , از پیش.

aus

: بالا ی , روی , بالا ی سر, بر فراز, ان طرف , درسرتاسر, دربالا , بسوی دیگر, متجاوز از, بالا یی , رویی , بیرونی , شفا یافتن , پایان یافتن , به انتها رسیدن , پیشوندی بمعنی زیادو زیاده و بیش.

aus

: خارج , بیرون از, خارج از, افشا شده , اشکار, خارج , بیرون , خارج از حدود, حذف شده , راه حل , اخراج کردن , اخراج شدن , قطع کردن , کشتن , خاموش کردن , رفتن , ظاهر شدن , فاش شدن , بیرونی.

aus dem gleichgewicht bringen

: غیر متعادل کردن , تعادل (چیزی را) بر هم زدن , اختلا ل مشاعر پیدا کردن , عدم توازن , اختلا ل مشاعر.

ausatmen

: بیرون دادن , زفیرکردن , دم براوردن.

ausbessern

: تعمیر کردن , مرمت کردن , درست کردن , رفو کردن , بهبودی یافتن , شفا دادن.

ausbeute (f)

: ثمر دادن , واگذارکردن , ارزانی داشتن , بازده , محصول , حاصل , تسلیم کردن یا شدن.

ausbilden

: فرهیختن , تربیت کردن , دانش اموختن , تعلیم دادن.

ausbildung[noun]

: اموزش و پرورش.

ausblick (m)

: نظر, منظره , نظریه , عقیده , دید, چشم انداز, قضاوت , دیدن , از نظر گذراندن.

ausbreiten

: وسعت , شیوع , پهن کردن , پهن شدن.

ausbruch

: جوش , فوران , انفجار.

ausdehnung (f)

: توسیع , تمدید, تعمیم , تلفن فرعی.

ausdr cken

: عبارت.

ausdrcken

: اظهارداشتن , بیان کردن , اداکردن , سریع السیر, صریح , روشن , ابراز کردن.

ausdruck (m)

: عبارت.

ausdruck (m)

: مبین , بیان.

ausf hren

: کردن , عمل کردن , انجام دادن , کفایت کردن , این کلمه در ابتدای جمله بصورت علا مت سوال میاید, فعل معین.

ausf llen

: پر کردن , سیر کردن , نسخه پیچیدن , پر شدن , انباشتن , اکندن , باد کردن.

ausfahrt (f)

: دررو, مخرج , خارج شدن.

ausfall[noun]

: خرابی , قصور, عدم موفقیت.

ausfhren

: صادر کردن , بیرون بردن , کالا ی صادره , صادرات.

ausfhrung (f)

: اظهار, بیان , گفته , تقریر, اعلا میه , شرح , توضیح.

ausflug (m)

: گردش , گشت , سیر, گردش بیرون شهر.

ausfragen

: امتحان , ازمایش کردن , چیز عجیب , مسخره کردن , شوخی , پرسش و ازمون.

ausfuhr (f)

: صادر کردن , بیرون بردن , کالا ی صادره , صادرات.

ausgabe (f)

: بر امد, پی امد, نشریه , فرستادن , بیرون امدن , خارج شدن , صادر شدن , ناشی شدن , انتشار دادن , رواج دادن , نژاد, نوع , عمل , کردار, اولا د, نتیجه بحث , موضوع , شماره.

ausgabe (f)

: شرح ویژه , ترجمه , تفسیر, نسخه , متن.

ausgabe (f)

: عدد, شماره.

ausgabe (f)

: مقصد, سرنوشت , تقدیر.

ausgang (m)

: انتها, خاتمه , خاتمه دادن , خاتمه یافتن.

ausgang (m)

: بر امد, پی امد, نشریه , فرستادن , بیرون امدن , خارج شدن , صادر شدن , ناشی شدن , انتشار دادن , رواج دادن , نژاد, نوع , عمل , کردار, اولا د, نتیجه بحث , موضوع , شماره.

ausgang (m)

: دررو, مخرج , خارج شدن.

ausgang (m)

: روزنه , مجرای خروج , بازار فروش , مخرج.

ausgeben

: بر امد, پی امد, نشریه , فرستادن , بیرون امدن , خارج شدن , صادر شدن , ناشی شدن , انتشار دادن , رواج دادن , نژاد, نوع , عمل , کردار, اولا د, نتیجه بحث , موضوع , شماره.

ausgefallen

: نادر, کمیاب , کم , رقیق , لطیف , نیم پخته.

ausgeglichen balancer ausgleicher

: متعادل , متوازن.

ausgehen

: خرما, درخت خرما, نخل , تاریخ , زمان , تاریخ گذاردن , مدت معین کردن , سنه.

ausgesucht

: گزیدن , انتخاب کردن.

ausgezehrt[adjective]

: نحیف , دارای چشمان فرو رفته , رام نشده.

ausgezeichnet

: عالی , ممتاز, بسیارخوب , شگرف.

ausgu (m)

: چاهک , فرو رفتن , فروبردن.

auskunft (f)

: اطلا ع , اخبار, مفروضات , اطلا عات , سوابق , معلومات , اگاهگان , پرسشگاه , استخبار, خبر رسانی.

ausla (m)

: روزنه , مجرای خروج , بازار فروش , مخرج.

auslagern

: صفحه.

auslassen

: تجاهل کردن , نادیده پنداشتن , چشم پوشیدن , رد کردن , بی اساس دانستن , برسمیت نشناختن.

auslaugen

: لا غر کردن , (.mj) ظلم کردن بر, زجر دادن , خیساندن , خیس شدن.

auslese (f)

: گزین , انتخاب , گزینش , انتخاب.

auslften

: هوا, هر چیز شبیه هوا(گاز, بخار), باد, نسیم , جریان هوا, نفس , شهیق , استنشاق , (.mj) نما, سیما, اوازه , اواز, اهنگ , بادخور کردن , اشکار کردن.

ausliefern

: ازادکردن , نجات دادن , تحویل دادن , ایراد کردن(نطق وغیره), رستگار کردن.

auslieferung (f)

: تحویل.

ausnutzen

: استفاده کردن از, مورد استفاده قرار دادن , بمصرف رساندن , بکار زدن.

ausnutzen

: بد بکار بردن , بد استعمال کردن , سو استفاده کردن از,ضایع کردن , بدرفتاری کردن نسبت به , تجاوز به حقوق کسی کردن , به زنی تجاوز کردن , ننگین کردن.

auspfeifen[verb]

: صدای خش خش , صدای هیس (مثل صدای مار), هیس کردن.

ausprobieren

: نمونه , مسطوره , الگو, ازمون , واحد نمونه , نمونه گرفتن , نمونه نشان دادن , خوردن.

ausprobieren[verb]

: ازمون برای گزیدن نامزد مسابقات یانمایش وغیره , ازمایش درجه استعداد, ازمایش.

ausradieren

: پاک کردن , اثارچیزی رااز بین بردن , خراشیدن , تراشیدن , محوکردن.

ausreichend

: (.adj) :کافی , تکافو کننده , مناسب , لا یق , صلا حیت دار, بسنده , مساوی , رسا, (.n) :متساوی بودن , مساوی ساختن , موثر بودن , شایسته بودن.

ausreien

: پیچ , توپ پارچه , از جاجستن , رها کردن , (.adv) :راست , بطورعمودی , مستقیما, ناگهان.

ausrichten

: ازادکردن , نجات دادن , تحویل دادن , ایراد کردن(نطق وغیره), رستگار کردن.

ausrichten

: حق دادن (به), تصدیق کردن , ذیحق دانستن , توجیه کردن.

ausrichten

: خاور, کشورهای خاوری , درخشندگی بسیار, مشرق زمین , شرق , بطرف خاور رفتن , جهت یابی کردن , بجهت معینی راهنمایی کردن , میزان کردن.

ausrichtung (f)

: توجیه , دلیل اوری.

ausruhen

: اسایش , استراحت , محل استراحت , اسودن , استراحت کردن , ارمیدن , تجدید قوا, کردن , تکیه دادن , متکی بودن به , الباقی , نتیجه , بقایا, سایرین , دیگران , باقیمانده.

ausruhsam

: پراسایش.

aussage (f)

: اظهار, بیان , گفته , تقریر, اعلا میه , شرح , توضیح.

ausscheiden

: کناره گیری کردن , استراحتگاه , استراحت کردن , بازنشسته کردن یا شدن , پس رفتن.

ausschlag (m)

: تند, عجول , بی پروا, بی احتیاط, محل خارش یا تحریک روی پوست , جوش , دانه.

ausschnitt (m)

: گردن , گردنه , تنگه , ماچ و نوازش کردن.

ausschu (m)

: اشغال , مهمل , خاکروبه , زواءد گیاهان , بصورت اشغال در اوردن.

aussehen

: نگاه , نظر, نگاه کردن , نگریستن , دیدن , چشم رابکاربردن , قیافه , ظاهر, بنظرامدن مراقب بودن , وانمود کردن , ظاهر شدن , جستجو کردن.

ausserdem

: بعلا وه , از این گذشته , گذشته از این , وانگهی.

ausserhalb

: بیرون , برون , ظاهر, محیط, دست بالا , برونی.

aussetzen

: پایین اوردن , تخفیف دادن , کاستن از, تنزل دادن , فروکش کردن , خفیف کردن , پست تر, پایین تر, (.vi&.vt.n):اخم , عبوس , ترشرویی , هوای گرفته وابری , اخم کردن.

aussetzen

: ترک گقتن , واگذارکردن , تسلیم شدن , رهاکردن , تبعیدکردن , واگذاری , رهاسازی , بی خیالی.

aussetzen

: تقدیم داشتن , پیشکش کردن , عرضه , پیشنهاد کردن , پیشنهاد, تقدیم , پیشکش , اراءه.

aussetzung (f)

: درمعرض گذاری , اشکاری , افشاء , نمایش , اراءه.

aussprechen

: با صدا ادا کردن , تلفظ کردن , تشکیل دادن.

ausstatten

: در خور, مقتضی , شایسته , خوراندن.

ausstehen

: ایستادن , تحمل کردن , موضع , دکه , بساط.

aussteigen

: دررو, مخرج , خارج شدن.

ausstellen

: بر امد, پی امد, نشریه , فرستادن , بیرون امدن , خارج شدن , صادر شدن , ناشی شدن , انتشار دادن , رواج دادن , نژاد, نوع , عمل , کردار, اولا د, نتیجه بحث , موضوع , شماره.

ausstellen

: نشان دادن , نمودن , ابراز کردن , فهماندن , نشان , اراءه , نمایش , جلوه , اثبات.

ausstoen

: جت , کهربای سیاه , سنگ موسی , مهر سیاه , مرمری , فوران ,فواره , پرش اب , جریان سریع , دهنه , مانند فواره جاری کردن , بخارج پرتاب کردن , بیرون ریختن (با فشار), پرتاب , پراندن , فواره زدن , دهانه.

ausstrahlen

: تابیدن , پرتو افکندن , شعاع افکندن , متشعشع شدن.

ausstreichen

: حذف کردن.

aussuchen

: گزیدن , انتخاب کردن , خواستن , پسندیدن.

aussuchen

: گزیدن , انتخاب کردن.

austattung (f)

: محیط, اطراف , احاطه , دور و بر, پرگیر.

austeilen

: پخش کردن , تقسیم کردن , تعمیم دادن.

austragen

: ازادکردن , نجات دادن , تحویل دادن , ایراد کردن(نطق وغیره), رستگار کردن.

australischer ureinwohner

: بومی , ساکن اولیه , اهلی , قدیم , گیاه بومی.

ausverkauf (m)

: فروش , حراج.

ausw hlen

: گزیدن , انتخاب کردن , خواستن , پسندیدن.

auswahl (f)

: گزین , انتخاب , گزینش , انتخاب.

auswahl

: گزیدن , انتخاب کردن.

auswanderer[noun]

: کوچ کننده , مهاجر, سیار, جانور مهاجر, کوچگر.

auswandern

: مهاجرت کردن , بکشور دیگر رفتن.

ausweis (m)

: شناسایی , تعیین هویت , تطبیق , تمیز.

auswerten

: استفاده کردن از, مورد استفاده قرار دادن , بمصرف رساندن , بکار زدن.

auswhlen

: گزیدن , انتخاب کردن.

auswirkung (f)

: اثر, نتیجه , اجراکردن.

auszacken

: بر جسته کردن , دندانه دار کردن , تو رفتگی , سفارش (دادن), دندانه گذاری.

auszeichnung (f)[noun]

: سر بالا یی , فراز, سختی , مراسم اعطای منصب شوالیه یا سلحشوری و یا شهسواری , (mv.) خطاتصال , اکولا د, خط ابرو(به این شکل{}).

auto (n)

: اتومبیل , واگن , اطاق راه اهن , هفت ستاره دب اکبر, اطاق اسانسور.

autobahn (f)

: بزرگراه , شاهراه , شاهراهی که از حق راهداری معاف است , ازاد زندگی کردن , با ازادی حرکت وجنبش کردن , بازادگی زیستن , بادندن خلا ص رفتن.

autobus (m)

: گذرگاه , مسیر عمومی.

autofahrer (m)

: محرک , راننده.

autograph (n)

: دستخط خود مصنف , خط یا امضای خود شخص , دستخط نوشتن , از روی دستخطی رونویسی کردن(مثل عکس), توشیح کردن.

automatik

: دستگاه خودکار, خودکار, مربوط به ماشینهای خودکار, غیر ارادی.

automatisch

: دستگاه خودکار, خودکار, مربوط به ماشینهای خودکار, غیر ارادی.

autor (m)

: (.n) :منصف , مولف , نویسنده , موسس , بانی , باعث , خالق ,نیا, (.vt) :نویسندگی کردن , تالیف و تصنیف کردن , باعث شدن.

autowerkstatt (f)

: گاراژ, در گاراژگذاردن , پهلو گرفتن در ترعه.

B

b chse (f)

: (.vi &.vt) :قادربودن , قدرت داشتن , امکان داشتن (مای), حلبی , قوطی , قوطی کنسرو, درقوطی ریختن , زندان کردن , اخراج کردن , ظرف.

b ckerei (f)

: دکان نانوایی یا شیرینی پزی.

b fett (n)

: قفسه جای ظرف , بوفه , اشکاف , رستوران , کافه , مشت , ضربت , سیلی.

b hne (f)

: مرحله , صحنه.

b ndeln

: خوشه , گروه , دسته کردن , خوشه کردن.

b rgersteig (m)

: پیاده رو.

b ro (n)

: دفتر, اداره , منصب.

b rste (f)

: پاک کن , ماهوت پاک کن , لیف , کفش پاک کن و مانند ان , قلم مو, علف هرزه , ماهوت پاک کن زدن , مسواک زدن , لیف زدن , قلم مو زدن , نقاشی کردن , تماس حاصل کردن واهسته گذشتن , تندگذشتن , بروس لوله.

b schel (m)

: خوشه , گروه , دسته کردن , خوشه کردن.

b schung (f)

: کنار, لب , ساحل , بانک , ضرابخانه , رویهم انباشتن , در بانک گذاشتن , کپه کردن , بلند شدن (ابر یا دود) بطور متراکم , بانکداری کردن.

b sewicht (m)

: ناکس , ادم پست , تبه کار, شریر, بدذات , پست.

b umen

: پروردن , تربیت کردن , بلند کردن , افراشتن , نمودار شدن , عقب , پشت , دنبال.

ba (m)

: (عس, باسس.پل) (j.S.) نوعی ماهی خارداردریایی , (mv.) بم , کسی که صدای بم دارد.

ba.renklau

: (g.S.) جنسی از فامیل اکانتاسه , کنگر.

baby (n)

: بچه , کودک , طفل , نوزاد, مانند کودک رفتار کردن , نوازش کردن.

baby

: بچه , کودک , طفل , نوزاد, مانند کودک رفتار کردن , نوازش کردن.

baby[verb]

: (g.S.) مهر گیاه , سگ شکن.

babyhaft

: طفل مانند, کودک مانند.

bacchanalie

: وابسته به باکوس الهه ء باده و باده پرستی , (.mj) میگسار و باده پرست , عیاش.

backe (f)

: گونه , لب.

backen

: پختن , طبخ کردن.

backenzahn (m)

: دندان اسیاب.

backgammon[noun]

: نرد, تخته نرد.

backpflaume (f)

: (g.S.) الو, گوجه برقانی , الوبخارا, اراستن , سرشاخه زدن , هرس کردن.

bad (n)

: شستشو, استحمام , شستشوکردن , ابتنی کردن , حمام گرفتن , گرمابه , حمام فرنگی , وان.

badeanzug (m)

: شلوارشنا.

badezimmer (n)

: حمام , گرمابه.

baecker

: نانوا, خباز.

baeckerei

: نانوایی , دکان نانوایی.

bahnbergang

: محل تقاطع دو خط راه اهن.

bakterie

: میکرب های تک یاخته , باکتری , ترکیزه.

balalaika

: (مو) بالا لا یکا یکنوع الت موسیقی شبیه گیتار, یکنوع رقص.

bald

: بزودی , زود, عنقریب , قریبا, طولی نکشید.

bald sowie rasch

: بزودی , زود, عنقریب , قریبا, طولی نکشید.

baldig

: زود, بزودی , مربوط به قدیم , عتیق , اولیه , در اوایل , در ابتدا.

balken

: میل , میله , شمش , تیر, نرده حاءل , (.mj) مانع , جای ویژه زندانی در محکمه , (باتهع)وکالت , دادگاه , هیلت وکلا ء , میکده , بارمشروب فروشی , ازبین رفتن(ادعا) رد کردن دادخواست , بستن , مسدودکردن , بازداشتن , ممنوع کردن , بجز, باستنثاء , بنداب.

balken[noun]

: چمن , علفزار, باغ میوه , تاکستان.

balkon (m)

: ایوان , بالا خانه , بالکن , لژ بالا.

ball

: گلوله , گوی , توپ بازی , مجلس رقص , رقص , ایام خوش , گلوله کردن , گرهک.

ballade

: شعر افسانه ای , (mv.) تصنیف , اواز یکنفری که در ضمن ان داستانی بیان میشود, یک قطعه ء رومانتیک.

balladen

: قطعه منظومی مرکب از سه مصرع مساوی و متشابه و یک مصرع کوتاه تر که هریک از این چهار قسمت یک بیت ترجیع بند دارد, قصیده , مسمط مستزاد.

ballast

: ماسه , هرچیز سنگینی چون شن و ماسه که در ته کشتی میریزند تا از واژگون شدنش جلوگیری کند, بالا ست , سنگینی , شن و خرده سنگی که در راه اهن بکارمیرود, کیسه شنی که در موقع صعودبالون پایین میاندازند, سنگ و شن در ته کشتی یا بالون ریختن , سنگین کردن.

ballerina

: رقاصه , رقاصه بالت.

ballet (n)

: بالت , رقص ورزشی و هنری.

ballistik

: پرتابه شناسی , علم حرکت اجسام پرتاب شونده , مبحث پرتاب گلوله واجسام پرتاب شونده.

ballon

: بالون , بادکنک , با بالون پروازکردن , مثل بالون.

ballsaal

: سالن رقص.

balsam

: بلسان , درخت گل حنا.

balustrate

: طارمی , نرده.

bambus (m)

: (g.S.) خیزران , نی هندی , چوب خیزران , عصای خیزران , ساخته شده از نی.

banal

: پیش پا افتاده , مبتذل , معمولی , همه جایی.

banalitaet

: ابتذال , پیش پا افتادگی.

banane (f)

: موز.

band (n)

: بند و زنجیر, تسمه یا بند مخصوص محکم کردن , نوار, لولا , ارکستر, دسته ء موسیقی , اتحاد, توافق , روبان , باند یا بانداژ, نوار زخم بندی , متحد کردن , دسته کردن , نوار پیچیدن , بصورت نوار در اوردن , با نوار بستن , متحد شدن.

band (n)

: نوار, بانوار بستن.

bandbreite

: پهنای باند.

bande (f)

: بند و زنجیر, تسمه یا بند مخصوص محکم کردن , نوار, لولا , ارکستر, دسته ء موسیقی , اتحاد, توافق , روبان , باند یا بانداژ, نوار زخم بندی , متحد کردن , دسته کردن , نوار پیچیدن , بصورت نوار در اوردن , با نوار بستن , متحد شدن.

bandenmitglied[noun]

: اخاذ (اکهااز), قلدر باجگیر, قاچاقچی , از راه قاچاق یا شیادی پول بدست اوردن.

bandit (m)

: سارق مسلح , راهزن , قطاع الطریق.

banjo

: (mv.) بانجو, نوعی تار.

bankier (m)

: بانک دار, صراف.

banknotenbu.ndel

: لا یی , کهنه , نمد, استری , توده کاه , توده , کپه کردن , لا یی گذاشتن , فشردن.

bankrott

: ورشکسته , ورشکست , بی پول.

bankrott

: ورشکسته , ورشکست کردن و شدن.

bann (m)

: هجی کردن , املا ء کردن , درست نوشتن , پی بردن به , خواندن , طلسم کردن , دل کسی رابردن , سحر, جادو, طلسم , جذابیت , افسون , حمله ناخوشی , حمله.

bann

: قدغن کردن , تحریم کردن , لعن کردن , لعن , حکم تحریم یا تکفیر, اعلا ن ازدواج در کلیسا.

bannen

: تبعید کردن , اخراج بلد کردن , دور کردن.

bar (f)

: میل , میله , شمش , تیر, نرده حاءل , (.mj) مانع , جای ویژه زندانی در محکمه , (باتهع)وکالت , دادگاه , هیلت وکلا ء , میکده , بارمشروب فروشی , ازبین رفتن(ادعا) رد کردن دادخواست , بستن , مسدودکردن , بازداشتن , ممنوع کردن , بجز, باستنثاء , بنداب.

barbecue (n)

: بریانی , کباب , بریان کردن , کباب کردن , بریان.

bares geld

: پول نقد, وصول کردن , نقدکردن , دریافت کردن , صندوق پول , پول خرد.

barkellner (m)

: کسی که در بار مشروبات برای مشتریان می ریزد, متصدی بار.

barock

: غریب , ارایش عجیب وغریب , بی تناسب , وابسته به سبک معماری در قرن هیجدهم , سبک بیقاعده وناموزون موسیقی.

bart (m)

: ریش , خوشه , هرگونه برامدگی تیزشبیه مو و سیخ در گیاه و حیوان , مقابله کردن , ریش دارکردن.

baseballspiel (n)

: بازی بیس بال.

batterie (f)

: باطری.

bau (m)

: ساختمان , بنا.

bauchredner[noun]

: (درخمیه شب بازی وغیره) کسیکه بجای عروسک یاجانوری تکلم کند.

bauen (n)

: ساختمان , بنا.

bauer (m)

: کشاورز.

bauernhaus (n)

: کلبه , خانه روستایی.

bauernhof (m)

: کشتزار, مزرعه , زمین مزروعی , پرورشگاه حیوانات اهلی , اجاره دادن به , کاشتن زراعت کردن در.

baum (m)

: درخت.

baumartig[adjective]

: درختی , دارزی.

baumverhau (mil.)

: (نظ) سد درختی.

baumwolle (f)

: پنبه , نخ , پارچه نخی , باپنبه پوشاندن.

bausch (watte)

: لا یی , کهنه , نمد, استری , توده کاه , توده , کپه کردن , لا یی گذاشتن , فشردن.

bauwerk (n)

: ساختمان , بنا.

bazille

: باکتریهای میله ای شکل که تولید هاگ میکنند(مثل باسیل سیاه زخم), باسیل.

bazillus (m)

: میکرب , جنین , اصل , ریشه , منشاء.

bcherei (f)

: کتابخانه.

bchse (f)

: دزدیدن , لخت کردن , تفنگ , عده تفنگدار.

beachtenuhr (f)

: پاییدن , دیدبان , پاسداری , کشیک , مدت کشیک , ساعت جیبی و مچی , ساعت , مراقبت کردن , مواظب بودن , بر کسی نظارت کردن , پاسداری کردن.

beamte (m)

: منشی , دفتردار, کارمند دفتری , فروشنده مغازه.

bearbeiten

: دسته , قبضه شمشیر, وسیله , لمس , احساس بادست , دست زدن به , بکار بردن , سرو کارداشتن با, رفتار کردن , استعمال کردن , دسته گذاشتن.

bearbeiten

: مراحل مختلف چیزی , پیشرفت تدریجی ومداوم , جریان عمل ,مرحله , دوره عمل , طرز عمل , تهیه کردن , مراحلی را طی کردن , بانجام رساندن , تمام کردن , فرا گرد, فراشد, روند, فرایند.

beben[noun]

: لرزیدن , تکان خوردن , لرزش داشتن , بهیجان امدن , مرتعش شدن , لرزش , لرزه.

bed rftig

: نیازمند.

bedarf (m)

: خواست , خواسته , خواستن , لا زم داشتن , نیازمند بودن به , نداشتن , کم داشتن , فاقد بودن , محتاج بودن , کسر داشتن , فقدان , نداشتن , عدم , نقصان , نیاز, نداری.

bedarf (m)

: نیاز, لزوم , احتیاج , نیازمندی , در احتیاج داشتن , نیازمند بودن , نیازداشتن.

bedauernd

: متاثر, متاسف , غمگین , ناجور, بدبخت.

bedaure

: متاثر, متاسف , غمگین , ناجور, بدبخت.

bedecken

: (ثاپا) طاق.

bedenklich

: مشکوک.

bedienen

: بفعالیت واداشتن , بکار انداختن , گرداندن , اداره کردن , راه انداختن , دایر بودن , عمل جراحی کردن.

bedienen

: توجه کردن , مواظبت کردن , گوش کردن (به), رسیدگی کردن , حضور داشتن (در), در ملا زمت کسی بودن , همراه بودن (با), (.mj) درپی چیزی بودن , از دنبال امدن , منتظرشدن , انتظار کشیدن , انتظار داشتن.

bedienen

: دسته , قبضه شمشیر, وسیله , لمس , احساس بادست , دست زدن به , بکار بردن , سرو کارداشتن با, رفتار کردن , استعمال کردن , دسته گذاشتن.

bediente

: سرپرست , همراه , ملا زم , مواظب , وابسته.

bedienung (f)

: اداره , گرداندن , عمل جراحی , عمل , گردش , وابسته به عمل.

bedienung (f)

: پیشخدمت زن , ندیمه , کلفت.

bedienung (f)

: خدمت , یاری , بنگاه , روبراه ساختن , تعمیر کردن.

bedrfnis (n)

: نیاز, لزوم , احتیاج , نیازمندی , در احتیاج داشتن , نیازمند بودن , نیازداشتن.

beehren

: احترام , عزت , افتخار, شرف , شرافت , ابرو, ناموس , عفت , نجابت , تشریفات (در دانشگاه) امتیازویژه , (در خطاب) جناب , حضرت , احترام کردن به , محترم شمردن , امتیاز تحصیلی اوردن , شاگر اول شدن.

beeilen

: شتاب کردن , شتابیدن , عجله کردن , چاپیدن , بستوه اوردن , باشتاب انجام دادن , راندن , شتاب , عجله , دستپاچگی.

beeilung (f)

: شتاب کردن , شتابیدن , عجله کردن , چاپیدن , بستوه اوردن , باشتاب انجام دادن , راندن , شتاب , عجله , دستپاچگی.

beeinflussen

: اثر, نتیجه , احساسات , برخورد, اثر کردن بر, تغییر دادن , متاثر کردن , وانمود کردن , دوست داشتن , تمایل داشتن(به), تظاهر کردن به.

beenden

: انتها, خاتمه , خاتمه دادن , خاتمه یافتن.

beendet

: گذشته , پایان یافته , پیشینه , وابسته بزمان گذشته , پیش , ماقبل , ماضی , گذشته از, ماورای , درماورای , دور از, پیش از.

beendigen

: انتها, خاتمه , خاتمه دادن , خاتمه یافتن.

befassen

: توجه کردن , مواظبت کردن , گوش کردن (به), رسیدگی کردن , حضور داشتن (در), در ملا زمت کسی بودن , همراه بودن (با), (.mj) درپی چیزی بودن , از دنبال امدن , منتظرشدن , انتظار کشیدن , انتظار داشتن.

befehl (m)

: راسته,دسته,زمره,فرقه مذهبی,سامان,انجمن,ارایش,مرتبه,سبک,مرحله,دستور,فرمایش,حواله.

befehlen

: راسته,دسته,زمره,فرقه مذهبی,سامان,انجمن,ارایش,مرتبه,سبک,مرحله,دستور,فرمایش,حواله.

befehlshaber[noun]

: فرمانده , ارشد, سرکرده , تخماق.

befestigen

: تایید کردن , تصدیق کردن , تثبیت کردن.

befestigt

: پیوسته , ضمیمه , دلبسته , علا قمند, وابسته , مربوط, متعلق.

befhlen

: انگشت , باندازه یک انگشت , میله برامدگی , زبانه , انگشت زدن , دست زدن (به).

befo.rdern

: بهبود امکانات , ترفیع.

befolgen

: ایستادگی کردن , پایدارماندن , ماندن , ساکن شدن , منزل کردن , ایستادن , منتظر شدن , وفا کردن , تاب اوردن.

befolgen

: پیروی کردن از, متابعت کردن , دنبال کردن , تعقیب کردن , فهمیدن , درک کردن , در ذیل امدن , منتج شدن , پیروی , استنباط, متابعت.

befragen

: سوال , پرسش , استفهام , مسلله , موضوع , پرسیدن , تحقیق کردن , تردید کردن در.

befreien

: از بند رها کردن , شل کردن.

befreien

: ازادکردن , نجات دادن , تحویل دادن , ایراد کردن(نطق وغیره), رستگار کردن.

befrieden[verb]

: ارام کردن , فرونشاندن , تسکین دادن.

befriedigen

: خرسند کردن , راضی کردن , خشنود کردن , قانع کردن.

begegnung (f)

: جلسه , نشست , انجمن , ملا قات , میتینگ , اجتماع , تلا قی , همایش.

begeistert

: فدایی , مجاهد, غیور, باغیرت , هواخواه.

begeisterte anh nger (m)

: باد بزن , تماشاچی ورزش دوست , باد زدن , وزیدن بر.

begeisterung (f)

: مزه , رغبت , میل , خوشمزه کردن.

begieen

: اب , ابگونه , پیشاب , مایع , اب دادن.

begleiten

: توجه کردن , مواظبت کردن , گوش کردن (به), رسیدگی کردن , حضور داشتن (در), در ملا زمت کسی بودن , همراه بودن (با), (.mj) درپی چیزی بودن , از دنبال امدن , منتظرشدن , انتظار کشیدن , انتظار داشتن.

begleiten

: همراهی کردن , همراه بودن(با), سرگرم بودن (با), مصاحبت کردن , ضمیمه کردن , جفت کردن , توام کردن , (mv.) دم گرفتن , همراهی کردن , صدا یا ساز راجفت کردن(با).

begleitend[verb]

: بی مراقبت.

begleiter (m)

: سرپرست , همراه , ملا زم , مواظب , وابسته.

begleiter (m)[noun]

: همراهی کننده , (mv.) همراهی کننده با اواز یا سازی چون پیانو.

beglu.ckwu.nschen[verb]

: تبریک وتهنیت گفتن , مبارک باد گفتن.

begr en

: خوشامد, خوشامد گفتن , پذیرایی کردن , خوشایند.

begr nden

: تاسیس کردن , دایرکردن , بنانهادن , برپاکردن , ساختن , برقرارکردن , تصدیق کردن , تصفیه کردن , کسی رابه مقامی گماردن , شهرت یامقامی کسب کردن.

begr nden

: زمین , خاک , میدان , زمینه , کف دریا, اساس , پایه , بنا کردن , برپا کردن , بگل نشاندن , اصول نخستین را یاد دادن(به), فرودامدن , بزمین نشستن , اساسی , زمان ماضی فعل.dnirg Ground زمین , عنوان.

begrenzen

: حد, حدود, کنار, پایان , اندازه , وسعت , محدود کردن , معین کردن , منحصر کردن.

begrenzt

: محدود, منحصر, مشروط, مقید.

begrnden

: حق دادن (به), تصدیق کردن , ذیحق دانستن , توجیه کردن.

behagen

: دلپذیرکردن , خشنود ساختن , کیف کردن , سرگرم کردن , لطفا, خواهشمند است.

behalten

: نگاه داشتن , اداره کردن , محافظت کردن , نگهداری کردن ,نگاهداری , حفاظت , امانت داری , توجه , جلوگیری کردن , ادامه دادن , مداومت بامری دادن.

behandlung (f)

: اداره , ترتیب , مدیریت , مدیران , کارفرمایی.

beherbergen

: همساز, همساز کردن , جا دادن , منزل دادن , وفق دادن با, تطبیق نمودن , تصفیه کردن , اصلا ح کردن , اماده کردن(برای), پول وام دادن(بکسی).

beherrschen

: دانشور, چیره دست , ارباب , استاد, کارفرما, رءیس , مدیر, مرشد, پیر, خوب یادگرفتن , استاد شدن , تسلط یافتن بر, رام کردن.

beherrschend

: چیره , مسلط, حکمفرما, نافذ, غالب , برجسته , نمایان , عمده , مشرف , متعادل , مقتدر, مافوق , برتر.

beherzt

: بازی , مسابقه , سرگرمی , شکار, جانور شکاری , یک دور بازی , (بصورت جمع)مسابقه های ورزشی , شوخی , دست انداختن , تفریح کردن , اهل حال , سرحال.

behlter (m)

: صندوقچه.

bei

: از, از مبدا, از منشا, از طرف , از لحاظ, در جهت , در سوی , درباره , بسبب , بوسیله.

bei

: با, بوسیله , مخالف , بعوض , در ازاء , برخلا ف , بطرف , درجهت.

bei

: بسوی , بطرف , به , در, پهلوی , نزدیک , دم , بنابر, در نتیجه , بر حسب , از قرار, بقرار, سرتاسر, مشغول.

bei

: بسوی , سوی , بطرف , روبطرف , پیش , نزد, تا نسبت به , در,دربرابر, برحسب , مطابق , بنا بر, علا مت مصدر انگلیسی است.

bei

: درباره , گرداگرد, پیرامون , دور تا دور, در اطراف , نزدیک , قریب , در حدود, در باب , راجع به , در شرف , در صدد, با, نزد, در, بهر سو, تقریبا, بالا تر, (نظ.) فرمان عقب گرد.

bei

: نزدیک , تقریبا, قریب , صمیمی , نزدیک شدن.

beiden

: دو, عدد دو.

beif gen

: افزودن , اضافه کردن.

beif gung (f)

: الحاق کردن , در جوف چیزی گذاردن , جا دادن , داخل کردن , در میان گذاشتن.

beifall

: تحسین , ادعا کردن , افرین گفتن , اعلا م کردن , جارکشیدن , ندا دادن , هلهله یا فریاد کردن کف زدن.

beifgen

: در برداشتن , شامل بودن , متضمن بودن , قرار دادن , شمردن , به حساب اوردن.

beilegen

: افزودن , اضافه کردن.

bein (n)

: استخوان , استخوان بندی , گرفتن یا برداشتن , خواستن , درخواست کردن , تقاضاکردن.

bein (n)

: ساق پا, پایه , ساقه , ران , پا, پاچه , پاچه شلوار, بخش , قسمت , پا زدن , دوندگی کردن.

beinahe

: تقریبا, بطور نزدیک.

beinahe[adverb]

: تقریبا, فریبا.

beipflichten

: دست یافتن , رسیدن , راه یافتن , ناءل شدن , نزدیک شدن , موافقت کردن , رضایت دادن , تن دردادن.

beirren

: مغشوش شدن , باهم اشتباه کردن , اسیمه کردن , گیج کردن , دست پاچه کردن.

beistand (m)

: شخص تابع , ادم پیرو, شخص وابسته.

beiwohnen

: توجه کردن , مواظبت کردن , گوش کردن (به), رسیدگی کردن , حضور داشتن (در), در ملا زمت کسی بودن , همراه بودن (با), (.mj) درپی چیزی بودن , از دنبال امدن , منتظرشدن , انتظار کشیدن , انتظار داشتن.

bejammern

: شیون کردن , ناله کردن , ماتم گرفتن , ناله.

bek mmern

: غمگین کردن , غصه دار کردن , محزون کردن , اذیت کردن , اندوهگین کردن.

bekamm

: زمان گذشته فعل.teg Goth gt , یکی از اقوام المانی قدیم , بربری.

bekannter (m)

: دوست , رفیق , یار, دوست کردن , یاری نمودن.

bekanntgeben

: چاپ کردن , طبع ونشر کردن , منتشر کردن.

bekleiden

: پر کردن , سیر کردن , نسخه پیچیدن , پر شدن , انباشتن , اکندن , باد کردن.

bekleiden

: پوشاندن , تامین کردن , پوشش , سرپوش , جلد.

bekleidung (f)

: پوشاک , لباس.

bekommen

: تحصیل شده , کسب کرده , بدست امده , فرزند, بدست اوردن , فراهم کردن , حاصل کردن , تحصیل کردن , تهیه کردن , فهمیدن , رسیدن , عادت کردن , ربودن , فاءق امدن , زدن , (درمورد جانوران) زایش , تولد.

bekommen

: دریافت کردن , رسیدن , پذیرفتن , پذیرایی کردن از, جا دادن , وصول کردن.

bekrftigen

: تایید کردن , تصدیق کردن , تثبیت کردن.

bel

: کثیف , نامطبوع , زننده , تند و زننده , کریه.

bel

: ناخوش , رنجور, سوء , خراب , خطر ناک , ناشی , مشکل , سخت ,بیمار, بد, زیان اور, ببدی , بطور ناقص , از روی بدخواهی و شرارت , غیر دوستانه , زیان.

belanglos

: بدیهی , ناچیز, مبتذل.

belastung (f)

: کشش , زور, فشار, کوشش , درد سخت , تقلا , در رفتگی یا ضرب عضو یا استخوان , اسیب , رگه , صفت موروثی , خصوصیت نژادی , نژاد, اصل , زودبکار بردن , زور زدن , سفت کشیدن ,کش دادن , زیاد کشیدن , پیچ دادن , کج کردن , پالودن , صاف کردن , کوشش زیاد کردن.

beleben

: سرزنده , باروح , جاندار, روح دادن , زندگی بخشیدن , تحریک و تشجیع کردن , جان دادن به.

beleg (m)

: مدرک , سند, دستاویز, ملا ک , سندیت دادن.

belegen

: (.vi &.vt)استعمال کردن , بکاربردن , مصرف کردن , بکارانداختن (.n)کاربرد, استعمال , مصرف , فایده , سودمندی , استفاده , تمرین , تکرار, ممارست.

belegschaft[noun]

: کار, رنج , زحمت , کوشش , درد زایمان , کارگر, عمله , حزب کارگر, زحمت کشیدن , تقلا کردن , کوشش کردن.

belegt

: رزرو شده , محتاط, خاموش , کم حرف , اندوخته , ذخیره.

belegt

: مشغول , اشغال.

beleidigung

: توهین کردن به , بی احترامی کردن به , خوار کردن , فحش دادن , بالیدن , توهین.

beleuchten

: فروغ, روشنایی, نور, اتش, کبریت, لحاظ, جنبه, اشکار کردن, اتش زدن, مشتعل شدن, ضعیف, خفیف, اهسته,اندک,اسان,کم قیمت,قلیل,مختصر,فرار,هوس امیز,وارسته,بی عفت,هوس باز,خل,سرگرم کننده,غیرجدی,باررا سبک کردن,تخفیف دادن,فرودامدن,واقع شدن,وفوع یافتن,سر رسیدن,رخ دادن.

belichtung (f)

: درمعرض گذاری , اشکاری , افشاء , نمایش , اراءه.

belieben

: دلپذیرکردن , خشنود ساختن , کیف کردن , سرگرم کردن , لطفا, خواهشمند است.

beliebig

: چه , کدام , چقدر, (درجمع) (در پرسش) چه نوع , چقدر, هیچ , (در جمله ء مثبت) هر, ازنوع , هیچ نوع , هیچگونه , هیچ.

beliebigen

: چه , کدام , چقدر, (درجمع) (در پرسش) چه نوع , چقدر, هیچ , (در جمله ء مثبت) هر, ازنوع , هیچ نوع , هیچگونه , هیچ.

beliebt

: محبوب , وابسته بتوده مردم , خلقی , ملی , توده پسند, عوام.

belkeit (f)

: دل اشوب , حالت تهوع , حالت استفراغ , انزجار.

bellen[verb]

: واغ واغ کردن , لا ف زدن , بالیدن , جیغ زدن , واغ واغ.

belnehmen

: منزجر شدن از, رنجیدن از, خشمگین شدن از, اظهار تنفر کردن از, اظهار رنجش کردن.

belu.ften[verb]

: بادخور کردن , تهویه کردن , هوا دادن به , پاک کردن.

belu.ftung[noun]

: تهویه.

belustigen

: سرگرم کردن , مشغول کردن , تفریح دادن , جذب کردن , مات و متحیر کردن.

bemannen

: مرد, انسان , شخص , بر, نوکر, مستخدم , اداره کردن , گرداندن (امور), شوهر, مهره شطرنج , مردی.

ben tige

: خواست , خواسته , خواستن , لا زم داشتن , نیازمند بودن به , نداشتن , کم داشتن , فاقد بودن , محتاج بودن , کسر داشتن , فقدان , نداشتن , عدم , نقصان , نیاز, نداری.

ben tigen

: خواست , خواسته , خواستن , لا زم داشتن , نیازمند بودن به , نداشتن , کم داشتن , فاقد بودن , محتاج بودن , کسر داشتن , فقدان , نداشتن , عدم , نقصان , نیاز, نداری.

ben tigt

: نیاز, لزوم , احتیاج , نیازمندی , در احتیاج داشتن , نیازمند بودن , نیازداشتن.

bench

: کنار, لب , ساحل , بانک , ضرابخانه , رویهم انباشتن , در بانک گذاشتن , کپه کردن , بلند شدن (ابر یا دود) بطور متراکم , بانکداری کردن.

benennen

: نام.

benieden

: درزیر, پایین , مادون.

bentige

: بایستن , لا زم داشتن , خواستن , مستلزم بودن , نیاز داشتن , لا زم بودن , لا زم دانستن.

bentigen

: بایستن , لا زم داشتن , خواستن , مستلزم بودن , نیاز داشتن, لا زم بودن , لا زم دانستن.

bentigen

: نیاز, لزوم , احتیاج , نیازمندی , در احتیاج داشتن , نیازمند بودن , نیازداشتن.

benutzen

: (.vi &.vt)استعمال کردن , بکاربردن , مصرف کردن , بکارانداختن (.n)کاربرد, استعمال , مصرف , فایده , سودمندی , استفاده , تمرین , تکرار, ممارست.

benutzung (f)

: (.vi &.vt)استعمال کردن , بکاربردن , مصرف کردن , بکارانداختن (.n)کاربرد, استعمال , مصرف , فایده , سودمندی , استفاده , تمرین , تکرار, ممارست.

benzin (n)

: (انگلیس) بنزین.

benzin (n)

: گاز, بخار, (amr.) بنزین , گازمعده , گازدار کردن , باگاز خفه کردن , اتومبیل رابنزین زدن.

benzin (n)

: گازولین , (amr.) بنزین.

beobachten[verb]

: رعایت کردن , مراعات کردن , مشاهده کردن , ملا حظه کردن , دیدن , گفتن , برپاداشتن(جشن و غیره).

beobachter[noun]

: مشاهده کننده , مراقب , پیرو رسوم خاص.

beobachtung[noun]

: مشاهده , ملا حظه , نظر.

bequem

: اسان , سهل , بی زحمت , اسوده , ملا یم , روان , سلیس.

ber

: از, از مبدا, از منشا, از طرف , از لحاظ, در جهت , در سوی , درباره , بسبب , بوسیله.

ber-

: اعلی , بسیار خوب , بزرگ اندازه , عالی , خوب ,(پرعف): پیشوندی است بمعنی مربوط ببالا - واقع درنوک چیزی - بالا یی - فوق - برتر -مافوق -ارجح - بیشتر و ابر.

ber

: انسوی , انطرف ماوراء , دورتر, برتر از.

ber

: بالا ی , روی , بالا ی سر, بر فراز, ان طرف , درسرتاسر, دربالا , بسوی دیگر, متجاوز از, بالا یی , رویی , بیرونی , شفا یافتن , پایان یافتن , به انتها رسیدن , پیشوندی بمعنی زیادو زیاده و بیش.

ber

: بسوی , بطرف , به , در, پهلوی , نزدیک , دم , بنابر, در نتیجه , بر حسب , از قرار, بقرار, سرتاسر, مشغول.

ber

: در بالا , بالا ی , بالا ی سر, نام برده , بالا تر, برتر, مافوق , واقع دربالا , سابق الذکر, مذکوردرفوق.

ber

: درباره , گرداگرد, پیرامون , دور تا دور, در اطراف , نزدیک , قریب , در حدود, در باب , راجع به , در شرف , در صدد, با, نزد, در, بهر سو, تقریبا, بالا تر, (نظ.) فرمان عقب گرد.

ber

: سرتاسر, ازاین سو بان سو, درمیان , ازعرض , ازمیان , ازوسط, ازاین طرف بان طرف.

ber hmt

: بلند اوازه , مشهور, معروف , نامی , عالی.

ber nacht

: در مدت شب , در مدت یک شب , شبانه.

berall

: درهرجا, درهمه جا, درهرقسمت , در سراسر.

berbrcken

: پل , جسر, برامدگی بینی , (د.ن.) سکوبی درعرشه کشتی که مورد استفاده کاپیتان وافسران قرار میگیرد, بازی ورق , پل ساختن , اتصال دادن.

bercksichtigen

: رسیدگی کردن (به), ملا حظه کردن , تفکر کردن.

berdies

: بعلا وه , از این گذشته , گذشته از این , وانگهی.

berdies

: علا وه بر این , بعلا وه.

berdru (m)

: ملا لت , خستگی.

berechenbar

: حساب کردنی , براورد کردنی , قابل اعتماد.

berechnen

: حساب کردن.

berechnung[noun]

: محاسبه , محاسبات.

berechtigen

: حق دادن (به), تصدیق کردن , ذیحق دانستن , توجیه کردن.

berechtigung (f)

: توجیه , دلیل اوری.

bereich (m)

: مساحت , فضا, ناحیه.

bereich

: بوم , سرزمین , ناحیه , فضا, محوطه بسیار وسیع و بی انتها.

bereilt

: تند, عجول , بی پروا, بی احتیاط, محل خارش یا تحریک روی پوست , جوش , دانه.

bereilt

: عجول , شتاب زده , دست پاچه , تند, زودرس.

bereinkommen

: خوشنود کردن , ممنون کردن , پسندامدن , اشتی دادن , مطابقت کردن , ترتیب دادن , درست کردن , خشم(کسیرا) فرونشاندن , جلوس کردن , ناءل شدن , موافقت کردن , موافق بودن , متفق بودن , همرای بودن , سازش کردن.

bereinstimmen

: خوشنود کردن , ممنون کردن , پسندامدن , اشتی دادن , مطابقت کردن , ترتیب دادن , درست کردن , خشم(کسیرا) فرونشاندن , جلوس کردن , ناءل شدن , موافقت کردن , موافق بودن , متفق بودن , همرای بودن , سازش کردن.

bereinstimmung (f)

: سازش , موافقت , پیمان , قرار, قبول , (د.) مطابقه ء نحوی , (حق.) معاهده و مقاطعه ء , توافق.

bereit

: اماده کردن , مهیا کردن , حاضر کردن , اماده.

bereiten

: پستاکردن , مهیا ساختن , مجهز کردن , اماده شدن , ساختن.

berfliegen

: تقطیع کردن شعر, با وزن خواندن (اشعار), بطور اجمالی بررسی کردن.

berg (m)

: کوه , (بصورت جمع) کوهستان , کوهستانی.

bergauf[adverb]

: سر بالا یی , جاده سربالا , دشوار, مشکل.

bergbau (m)

: کان کنی , مین گذاری , معدن کاری , استخراج معدن.

bergewicht

: چاق , سنگینی زیاد, وزن زیادی , سنگینی کردن , چاقی.

bergwerk

: کان , معدن , نقب , راه زیر زمینی , (نظ.) مین , منبع , مامن , مال من , مرا, معدن حفر کردن , استخراج کردن یا شدن , کندن.

berh ren

: تجاهل کردن , نادیده پنداشتن , چشم پوشیدن , رد کردن , بی اساس دانستن , برسمیت نشناختن.

berhrung (f)

: محل اتصال , تماس , تماس گرفتن.

bericht (m)

: شمردن , حساب کردن , محاسبه نمودن , (حق) حساب پس دادن , ذکر علت کردن , دلیل موجه اقامه کردن, تخمین زدن , دانستن , نقل کردن(.n) حساب , صورت حساب , گزارش , بیان علت , سبب.

berichtigen

: ترمیم کردن.

berirdisch

: بالا سری , هوایی.

berlastung (f)

: تراکم , (طب) جمع شدن خون یا اخلا ط, گرفتگی.

berma

: فراوانی , وفور.

bermitteln

: فرا فرستادن , پراکندن , انتقال دادن , رساندن , عبور دادن , سرایت کردن.

bernacht

: در مدت شب , در مدت یک شب , شبانه.

bernstein (m)

: کهربا, عنبر, رنگ کهربایی , کهربایی.

berpr fen

: تجدید نظر کردن.

berredung (f)

: تشویق , تحریک , اجبار, متقاعد سازی , نظریه یا عقیده از روی اطمینان , اطمینان , عقیده دینی , نوع , قسم , ترغیب.

berschrift (f)

: کنیه , لقب , سمت , عنوان , اسم , مقام , نام , حق , استحقاق , سند, صفحه عنوان کتاب , عنوان نوشتن , واگذارکردن , عنوان دادن به , لقب دادن , نام نهادن.

bersehen

: تجاهل کردن , نادیده پنداشتن , چشم پوشیدن , رد کردن , بی اساس دانستن , برسمیت نشناختن.

bersenden

: فرا فرستادن , پراکندن , انتقال دادن , رساندن , عبور دادن , سرایت کردن.

bersenden

: فرستادن , ارسال داشتن.

bersetzen

: ترجمه کردن , برگرداندن.

bersetzer (m)

: مترجم , برگرداننده.

bersetzung (f)

: ترجمه , برگردان.

berst ndig

: تخت , پهن , مسطح.

bertragen

: ترجمه کردن , برگرداندن.

bertragen

: رقم نقلی.

bertragen

: فرا فرستادن , پراکندن , انتقال دادن , رساندن , عبور دادن , سرایت کردن.

bertragung (f)

: انتقال , عبور, ارسال , سرایت , اسبابی که بوسیله ان نیروی موتور اتومبیل بچرخهامنتقل میشود, فرا فرستی , فرا فرستادن , سخن پراکنی.

bertragung (f)

: ترجمه , برگردان.

beruchtigt[adjective]

: بدنام رسوا.

beruhen

: اسایش , استراحت , محل استراحت , اسودن , استراحت کردن , ارمیدن , تجدید قوا, کردن , تکیه دادن , متکی بودن به , الباقی , نتیجه , بقایا, سایرین , دیگران , باقیمانده.

beruhigen

: ارام کردن , تسکین دادن , ساکت کردن.

berwinden

: چیره شدن , پیروز شدن بر, مغلوب ساختن , غلبه یافتن.

berwltigen

: چیره شدن , پیروز شدن بر, مغلوب ساختن , غلبه یافتن.

berzeugungskraft (f)

: تشویق , تحریک , اجبار, متقاعد سازی , نظریه یا عقیده از روی اطمینان , اطمینان , عقیده دینی , نوع , قسم , ترغیب.

berzieher (m)

: پالتو.

besaenftigen

: ارام کردن , ساکت کردن , تسکین دادن , فرونشاندن , خواباندن , خشنود ساختن.

besatz

: سرحد, حاشیه , لبه , کناره , مرز, خط مرزی , لبه گذاشتن (به), سجاف کردن , حاشیه گذاشتن , مجاور بودن.

besch ftigt

: مشغول , اشغال.

besch nigen

: بهانه , دستاویز, عذر, معذور داشتن , معاف کردن , معذرت خواستن , تبرءه کردن.

bescha.ftigung[noun]

: اشغال , تصرف , حرفه.

bescha.men

: شرمنده کردن , خجالت دادن , دست پاچه نمودن.

beschaffenheit (f)

: کیفیت , چونی.

beschatten

: دم , دنباله , عقب , تعقیب کردن.

beschauen

: تفکر کردن , درنظر داشتن , اندیشیدن.

bescheiden

: زبون , فروتن , متواضع , محقر, پست , بدون ارتفاع , پست کردن , فروتنی کردن , شکسته نفسی کردن.

beschleunigen

: شتاباندن , تسریع کردن , تند کردن , شتاب دادن , بر سرعت (چیزی) افزودن , تند شدن , تندتر شدن.

beschleuniger[noun] (elmtentarteilchen-)

: شتاب دهنده , شتاباننده , تندکن , شتابنده.

beschleunigung

: شتاب , افزایش سرعت , تسریع.

beschleunigungsmesser

: شتاب سنج.

beschlu (m)

: پایان , فرجام , اختتام , انجام , نتیجه , استنتاج.

beschr nkt

: محدود, منحصر, مشروط, مقید.

beschreiben

: نوشتن , تالیف کردن , انشا کردن , تحریر کردن.

beschriften

: برچسب دار.

beschrnken

: حد, حدود, کنار, پایان , اندازه , وسعت , محدود کردن , معین کردن , منحصر کردن.

beschuldigen

: متهم کردن , تهمت زدن.

besetzen

: پر کردن , سیر کردن , نسخه پیچیدن , پر شدن , انباشتن , اکندن , باد کردن.

besetzt

: مشغول , اشغال.

besetzt

: نامزد شده , سفارش شده.

besinnen

: بخاطراوردن , یاد اوردن , بخاطر داشتن.

besitzer (m)

: مالک , دارنده.

besitzer (m)

: مالک , ملا ک , متصرف , صاحب حق طبق کتاب.

besohlen

: کف پا, تخت کفش , تخت , زیر, قسمت ته هر چیز, شالوده , تنها, یگانه , منحصربفرد, (بکفش) تخت زدن.

besonder-

: ویژه , خاص , استثنایی.

besonderheit (f)

: (سپعثءالءتی) کالا ی ویژه , داروی ویژه یا اختصاصی , اسپسیالیته , اختصاص , کیفیت ویژه , تخصص , رشته اختصاصی , ویژه گری.

besonders

: زیادی , زاءد, فوق العاده , اضافی , بزرگ , یدکی , (پیشوند) خارجی , بسیار, خیلی.

besorgt

: بادقت , با احتیاط, مواظب , بیمناک.

besorgung (f)

: اداره , ترتیب , مدیریت , مدیران , کارفرمایی.

besorgung (f)

: تیمار, پرستاری , مواظبت , بیم , دلواپسی (م.م.) غم , پروا داشتن , غم خوردن , علا قمند بودن.

besprechen

: بحث کردن , مطرح کردن , گفتگو کردن.

besprechung (f)

: بحث , مذاکره.

besprechung (f)

: جلسه , نشست , انجمن , ملا قات , میتینگ , اجتماع , تلا قی , همایش.

besprechung (f)

: مشاوره , کنگاش , گفتگو, مذاکره , همرایزنی.

besprengen

: رنگ پاشیدن , نم زدن , (کم کم) تر کردن , دراب شلپ شلپ کردن , سرسری کارکردن , بطور تفریحی کاری راکردن.

best-

: (صفت عالیgood), بهترین , نیکوترین , خوبترین , شایسته ترین , پیشترین , بزرگترین , عظیم ترین ,برتری جستن , سبقت گرفتن , به بهترین وجه , به نیکوترین روش , بهترین کار, (.adv) :(صفت عالی good).

best ndig[adjective]

: پایدار, پایا, ساکن , وفا کننده , تاب اور, تحمل کننده آبءگاءل (اسم خاص مونث) ندیمه , مستخدمه.

bestaetigen

: اظهارکردن , بطور قطع گفتن , تصدیق کردن , اثبات کردن , تصریح کردن , شهادت دادن.

bestaetigen

: قدردانی کردن , اعتراف کردن , تصدیق کردن , وصول نامه ای را اشعار داشتن.

bestaetigung

: اظهار قطعی , تصریح , تصدیق , اثبات , تاکید.

bestaetigung

: سپاسگزاری , تشکر, اقرار, تصدیق , قبول , خبر وصول(نامه), شهادت نامه.

beste

: (صفت عالی good), بهترین , نیکوترین , خوبترین , شایسته ترین , پیشترین , بزرگترین , عظیم ترین ,برتری جستن , سبقت گرفتن , به بهترین وجه , به نیکوترین روش , بهترین کار, (.adv) :(صفت عالی good).

beste

: نخست , نخستین , اول , یکم , مقدم , مقدماتی.

besteck (n)

: (.vi &.vt) :چاقو زدن(به), کارد زدن (به), (.n) :چاقو, کارد, گزلیک , تیغه.

besteck (n)

: چنگال , محل انشعاب , جند شاخه شدن.

bestellung (f)

: راسته,دسته,زمره,فرقه مذهبی,سامان,انجمن,ارایش,مرتبه,سبک,مرحله,دستور,فرمایش,حواله.

bestellung (f)

: سفارش کالا بوسیله پست.

bester

: (صفت عالی good), بهترین , نیکوترین , خوبترین , شایسته ترین , پیشترین , بزرگترین , عظیم ترین ,برتری جستن , سبقت گرفتن , به بهترین وجه , به نیکوترین روش , بهترین کار, (.adv) :(صفت عالی good).

besteuerung (f)

: وضع مالیات , مالیات بندی , مالیات.

bestimmung (f)

: مقصد, سرنوشت , تقدیر.

bestimmungsort (m)

: مقصد, سرنوشت , تقدیر.

bestndig

: همیشگی , داءمی , ابدی , جاودانی , پایا, همه ساله.

bestrafen[verb]

: ادب کردن , تنبیه کردن , گوشمال دادن , مجازات کردن , کیفر دادن.

bestreuen

: مالیات , باج , خراج , تحمیل , تقاضای سنگین , ملا مت , تهمت , سخت گیری , مالیات بستن , مالیات گرفتن از, متهم کردن , فشاراوردن بر.

besttigen

: تایید کردن , تصدیق کردن , تثبیت کردن.

besuch (m)

: شرکت.

besuchen

: توجه کردن , مواظبت کردن , گوش کردن (به), رسیدگی کردن , حضور داشتن (در), در ملا زمت کسی بودن , همراه بودن (با), (.mj) درپی چیزی بودن , از دنبال امدن , منتظرشدن , انتظار کشیدن , انتظار داشتن.

bet tigen

: نشان دادن , نمودن , ابراز کردن , فهماندن , نشان , اراءه , نمایش , جلوه , اثبات.

bete (f)

: (g.S.) چغندر.

betonen

: (.n) :تکیه ء صدا, علا مت تکیه ء صدا(بدین شکل '), لهجه , طرز قراءت , تلفظ, قوت , تاکید, تشدید, (در شعر) مد(مادد), صدا یا اهنگ اکسان(فرانسه), (.vt) :با تکیه تلفظ کردن , تکیه دادن , تاکید کردن , اهمیت دادن.

betonen

: با تکیه تلفظ کردن , تکیه دادن , تاکید کردن , اهمیت دادن , برجسته نمودن.

betonung (f)

: (.n) :تکیه ء صدا, علا مت تکیه ء صدا(بدین شکل '), لهجه , طرز قراءت , تلفظ, قوت , تاکید, تشدید, (در شعر) مد(مادد), صدا یا اهنگ اکسان(فرانسه), (.vt) :با تکیه تلفظ کردن , تکیه دادن , تاکید کردن , اهمیت دادن.

betr ben[verb]

: غمگین کردن , افسرده شدن.

betrachten

: تفکر کردن , درنظر داشتن , اندیشیدن.

betrachten

: رسیدگی کردن (به), ملا حظه کردن , تفکر کردن.

betrag

: (وء) :سرزدن , بالغ شدن , رسیدن , (ن) :مبلغ , مقدار میزان.

betrben

: غمگین کردن , غصه دار کردن , محزون کردن , اذیت کردن , اندوهگین کردن.

betreffen

: اثر, نتیجه , احساسات , برخورد, اثر کردن بر, تغییر دادن , متاثر کردن , وانمود کردن , دوست داشتن , تمایل داشتن(به), تظاهر کردن به.

betreibt

: بفعالیت واداشتن , بکار انداختن , گرداندن , اداره کردن , راه انداختن , دایر بودن , عمل جراحی کردن.

betrieb (m)

: اداره , ترتیب , مدیریت , مدیران , کارفرمایی.

betrieb (m)

: شرکت.

betrieb

: پر دراوردن جوجه پرندگان , پرهای ریزی که برای متکا بکار میرود, کرک , کرک صورت پایین , سوی پایین , بطرف پایین , زیر, بزیر, دلتنگ , غمگین , پیش قسط.

betriebsanlage (f)

: کارخانه.

betriebszeit (f)

: گماشت , وظیفه , تکلیف , فرض , کار, خدمت , ماموریت , (درجمع) عوارض گمرکی , عوارض.

bett (n)

: بستر, کف.

bettdecke (f)

: پتو, جل , روکش , باپتو ویا جل پوشاندن , پوشاندن.

bettigen

: بفعالیت واداشتن , بکار انداختن , گرداندن , اداره کردن , راه انداختن , دایر بودن , عمل جراحی کردن.

bettplatz (m)

: خوابگاه کشتی , اطاق کشتی , لنگرگاه , پهلوگرفتن , موقعیت , جا.

betupfen

: تر کردن , کهنه را نم زدن , با چیزنرمی کسی رازدن یا نوازش کردن , اندکی , قطعه , تکه , اهسته زدن.

betupfen

: رنگ پاشیدن , نم زدن , (کم کم) تر کردن , دراب شلپ شلپ کردن , سرسری کارکردن , بطور تفریحی کاری راکردن.

beule (f)

: کورک , دمل , جوش , التهاب , هیجان , تحریک , جوشاندن , بجوش امدن , خشمگین شدن.

beunruhigung (f)

: (.n) :هشدار, اگاهی از خطر, اخطار, شیپور حاضرباش , اشوب , هراس , بیم و وحشت , ساعت زنگی , (.vt) :از خطر اگاهانیدن , هراسان کردن , مضطرب کردن.

beurteilen

: قضاوت کردن , داوری کردن , فتوی دادن , حکم دادن , تشخیص دادن , قاضی , دادرس , کارشناس.

beutel (anat.

: (تش.- ج.ش.) کیسه , عضو کیسه مانند جانور.

beutel (m)

: کیسه , جیب , کیسه پول , کیف پول , پول , دارایی , وجوهات خزانه , غنچه کردن , جمع کردن , پول دزدیدن , جیب بری کردن.

beutel (m)

: کیسه , کیف , جوال , ساک , خورجین , چنته , باد کردن , متورم شدن , ربودن.

beutelvoll

: یک کیسه , یک بسته , یک بقچه.

bev lkerung (f)

: مردم , خلق , مردمان , جمعیت , قوم , ملت , اباد کردن , پرجمعیت کردن , ساکن شدن.

bevlkern

: مردم , خلق , مردمان , جمعیت , قوم , ملت , اباد کردن , پرجمعیت کردن , ساکن شدن.

bevollmchtigter (m)

: وکیل , مدعی , وکالت , نمایندگی , وکیل مدافع.

bevor

: پیش از, قبل از, پیش , جلو, پیش روی , درحضور, قبل , پیش از, پیشتر, پیش انکه.

bew lkt

: ابری , پوشیده از ابر, (.mj) تیره.

bewachen

: پاییدن , دیدبان , پاسداری , کشیک , مدت کشیک , ساعت جیبی و مچی , ساعت , مراقبت کردن , مواظب بودن , بر کسی نظارت کردن , پاسداری کردن.

bewaffnen

: بازو, مسلح کردن.

bewahren

: نگاه داشتن , اداره کردن , محافظت کردن , نگهداری کردن ,نگاهداری , حفاظت , امانت داری , توجه , جلوگیری کردن , ادامه دادن , مداومت بامری دادن.

bewegen

: اثر, نتیجه , احساسات , برخورد, اثر کردن بر, تغییر دادن , متاثر کردن , وانمود کردن , دوست داشتن , تمایل داشتن(به), تظاهر کردن به.

bewegen

: حرکت , حرکت دادن , حرکت کردن , نقل مکان.

bewegung (f)

: جنبش , تکان , حرکت , جنب وجوش , پیشنهاد, پیشنهاد کردن , طرح دادن , اشاره کردن.

bewegung (f)

: حرکت , حرکت دادن , حرکت کردن , نقل مکان.

bewerbung[noun]

: پیشوندی است لا تین به معنی(به), حرف اضافه لا تینی بمعنی (به) مانند hoc-ad که بمعنی(برای این منظور خاص) میباشد.

bewerten

: ارزش , قیمت , بها, بها قاءل شدن , قیمت گذاشتن.

bewerten

: درجه , نمره , درجه بندی کردن , نمره دادن.

bewerten

: نرخ , میزان , سرعت , ارزیابی کردن.

bewirken

: اثر, نتیجه , اجراکردن.

bewirtschaften

: کشتزار, مزرعه , زمین مزروعی , پرورشگاه حیوانات اهلی , اجاره دادن به , کاشتن زراعت کردن در.

bewltigen

: چیره شدن , پیروز شدن بر, مغلوب ساختن , غلبه یافتن.

bewohnbar[adjective]

: قابل سکنی.

bewohner

: ساکن حابءتات محل سکونت , مسکن طبیعی , بوم , جای اصلی.

bewundern

: پسند کردن , تحسین کردن , حظ کردن , (م.م.) مورد شگفت قراردادن , درشگفت شدن , تعجب کردن , متحیر کردن , متعجب ساختن.

bewunderung

: تعجب , حیرت , شگفت , پسند, تحسین.

beziehen[verb]

: مبلمان کردن خانه , پرده زدن , رومبلی زدن.

beziehung (f)

: کشیدن , بطرف خود کشیدن , کشش , کشیدن دندان , کندن , پشم کندن از, چیدن.

bezug

: پوشاندن , تامین کردن , پوشش , سرپوش , جلد.

bezugsgr e

: پایه , مبنا, پایگاه.

bgeln

: اهن , اطو, اتو, اتو کردن , اتو زدن , اهن پوش کردن.

bh (m)

: (براسسءعرع=) پستان بند.

bibel (f)

: کتاب مقدس که شامل کتب عهد عتیق وجدید است , بطو رکلی هر رساله یاکتاب مقدس.

bibliothek (f)

: کتابخانه.

bichen (n)

: تر کردن , کهنه را نم زدن , با چیزنرمی کسی رازدن یا نوازش کردن , اندکی , قطعه , تکه , اهسته زدن.

biegung (f)

: ارنج , دسته صندلی , با ارنج زدن.

bier (n)

: ابجو, ابجو نوشیدن.

bier

: ابجو, ابجو نوشیدن.

bierbrauerei (f)

: ابجوسازی , کارخانه ابجو سازی.

bierlokal (n)

: (انگلیس) میخانه ادمی که از این میخانه بان میخانه برود, خمار(کهامماار).

bierlokal (n)

: میخانه.

bieten

: فرمودن , امر کردن , دعوت کردن , پیشنهاد کردن , توپ زدن ,خداحافظی کردن , قیمت خریدرا معلوم کردن , مزایده , پیشنهاد.

bikini (m)

: لباس شنای زنانه دوتکه , مایوی دوتکه.

bild (n)

: عکس , تصویر, مجسم کردن.

bild (n)

: مجسمه , تمثال , شکل , پنداره , شمایل , تصویر, پندار, تصور, خیالی , منظر, مجسم کردن , خوب شرح دادن , مجسم ساختن.

bild (n)

: نقاشی.

bilden

: ساختن , بوجود اوردن , درست کردن , تصنیف کردن , خلق کردن , باعث شدن , وادار یامجبور کردن , تاسیس کردن , گاییدن , ساختمان , ساخت , سرشت , نظیر, شبیه.

bilden herstellen

: ساختن , بوجود اوردن , درست کردن , تصنیف کردن , خلق کردن , باعث شدن , وادار یامجبور کردن , تاسیس کردن , گاییدن , ساختمان , ساخت , سرشت , نظیر, شبیه.

bildhauer (m)

: مجسمه ساز, حجار, پیکر تراش , تندیس گر.

bildhauerei (f)

: مجسمه سازی , پیکر تراشی , سنگتراشی کردن.

bildschirm (m)

: پرده , روی پرده افکندن , غربال , غربال کردن.

bildschirmanzeige (f)

: فهرست خوراک , صورت غذا.

billett (n)

: بلیط.

billig

: ارزان , کم خرج , معقول , صرفه جو, ساده.

bin

: هستم , اول شخص.

binde (f)

: نوار بهداشتی , دستمال کاغذ ضد عفونی مخصوص قاعدگی زنان.

binde (f)

: نوار زخم بندی , با نوار بستن.

binden

: دستمال گردن , کراوات , بند, گره , قید, الزام , علا قه , رابطه , برابری , تساوی بستن , گره زدن , زدن.

bindung (f)

: دستمال گردن , کراوات , بند, گره , قید, الزام , علا قه , رابطه , برابری , تساوی بستن , گره زدن , زدن.

bindung (f)

: قید.

birne (f)

: (g.S.) گلا بی , امرود.

birne

: (g.S.) گلا بی , امرود.

birrette (f)

: نوعی سنجاق سر زنانه , پنس مو.

bis

: تا, تااینکه , وقتی که , تا وقتی که.

bis jetzt sogar

: هنوز, تا ان زمان , تا کنون , تا انوقت , تاحال , باز هم , بااینحال , ولی , درعین حال.

bis zu

: تا, تااینکه , وقتی که , تا وقتی که.

bist

: (زمان حاضر و جمع فعل be to) هستند, هستید, هستیم.

bitte

: دلپذیرکردن , خشنود ساختن , کیف کردن , سرگرم کردن , لطفا, خواهشمند است.

bitten

: پرسیدن , جویا شدن , خواهش کردن , برای چیزی بی تاب شدن , طلبیدن , خواستن , دعوت کردن.

bitten

: دعوت کردن , طلبیدن , خواندن , وعده گرفتن , مهمان کردن , وعده دادن.

bl d

: لوده , مسخره , ادم ابله , مقلد, میمون صفت , ادم انگل.

bl de[adjective]

: لوده , مسخره , ادم ابله , مقلد, میمون صفت , ادم انگل.

bl tterteig (m)

: کماج وکلوچه ومانند انها, شیرینی پزی , شیرینی.

bla.ttrig[adjective]

: برگدار, پر برگ.

blank[adjective]

: پهن , مسطح , هموار, صاف , برابر, واضح , اشکار, رک و ساده , ساده , جلگه , دشت , هامون , میدان یا محوطه جنگ , بدقیافه , شکوه , شکوه کردن.

blatt[noun]

: برگ.

blau

: ابی , نیلی , مستعد افسردگی , دارای خلق گرفته (باتهع) اسمان , اسمان نیلگون.

blde

: کند ذهن , نفهم , گیج , احمق , خنگ , دبنگ.

blechverschlu (m)

: (j.S.) خوک ابی , گوساله ماهی , مهر, نشان , تضمین , مهر کردن , صحه گذاشتن , مهر و موم کردن , بستن , درزگیری کردن.

bleiben[verb]

: ماندن , توقف کردن , نگاه داشتن , بازداشتن , توقف , مکث ,ایست , سکون , مانع , عصاء , نقطه اتکاء , تکیه , مهار, حاءل , توقفگاه.

bleistift (m)

: مداد, مداد رنگی , نقاشی مدادی , مداد ابرو, هر چیزی شبیه مداد, مدادی , بامدادکشیدن.

blhen

: گل , شکوفه , درخت گل , (.mj) سر, نخبه , گل کردن , شکوفه دادن , گلکاری کردن.

blhung (f)

: بادشکم , نفخ شکم , (.mj) باد, لا ف , طمطراق.

blich

: عادی , مرسوم.

blick (m)

: نگاه , نظر, نگاه کردن , نگریستن , دیدن , چشم رابکاربردن , قیافه , ظاهر, بنظرامدن مراقب بودن , وانمود کردن , ظاهر شدن , جستجو کردن.

blicken

: نگاه , نظر, نگاه کردن , نگریستن , دیدن , چشم رابکاربردن , قیافه , ظاهر, بنظرامدن مراقب بودن , وانمود کردن , ظاهر شدن , جستجو کردن.

blinddarm (m)

: ضمیمه , پیوست.

blinken

: تلا لو, تاباندن.

blinken

: چشمک زدن , سوسو زدن , تجاهل کردن , نادیده گرفته , نگاه مختصر, چشمک.

blinkend

: چشمک زدن , سوسو زدن , تجاهل کردن , نادیده گرفته , نگاه مختصر, چشمک.

blinzeln

: چشمک زدن , سوسو زدن , تجاهل کردن , نادیده گرفته , نگاه مختصر, چشمک.

blitz m)

: اذرخش , برق (در رعد وبرق), اذرخش زدن , برق زدن.

blitz m)

: تلا لو, تاباندن.

blitzlicht (n)

: تلا لو, تاباندن.

blo

: صرف , محض , خالص , راست , تند, مطلق , بطورعمود, یک راست , پاک , بکلی , مستقیما, ظریف , پارچه ظریف , حریری , برگشتن , انحراف حاصل کردن , کنار رفتن , کنار زدن.

blo

: لخت , عریان , (.mj) ساده , اشکار, عاری , برهنه کردن , اشکارکردن.

block (m)

: بنداوردن , انسداد, جعبه قرقره , اتحاد دو یاچند دسته بمنظور خاصی , بلوک , کنده , مانع ورادع , قطعه , بستن , مسدود کردن , مانع شدن از, بازداشتن , قالب کردن , توده , قلنبه.

blockflte (f)

: صدانگار, ضبط کننده , دستگاه ضبط صوت , بایگان.

blockieren

: بنداوردن , انسداد, جعبه قرقره , اتحاد دو یاچند دسته بمنظور خاصی , بلوک , کنده , مانع ورادع , قطعه , بستن , مسدود کردن , مانع شدن از, بازداشتن , قالب کردن , توده , قلنبه.

blockieren

: مربا, فشردگی , چپاندن , فرو کردن , گنجاندن(با زور و فشار), متراکم کردن , شلوغ کردن , شلوغ کردن(با امد و شد زیاد), بستن , مسدود کردن , وضع بغرنج , پارازیت دادن.

bltterteig[noun]

: (g.S.) بومادران هزار برگ , هزار برگ

blu.hend

: شکوفا, پر شکوفه.

blume (f)

: گل , شکوفه , درخت گل , (.mj) سر, نخبه , گل کردن , شکوفه دادن , گلکاری کردن.

blumenkohl (m)

: گل کلم.

bluse (f)

: پیراهن یاجامه گشاد, بلوز.

blut (n)

: خون , خوی , مزاج , نسبت , خویشاوندی , نژاد, (.mj) نیرو,خون الودکردن , خون جاری کردن , خون کسی را بجوش اوردن , عصبانی کردن.

bluten

: خون امدن از, خون جاری شدن از, خون گرفتن از, خون ریختن , اخاذی کردن.

blutig

: نادر, کمیاب , کم , رقیق , لطیف , نیم پخته.

bndel (n)

: خوشه , گروه , دسته کردن , خوشه کردن.

bockwurst (f)

: سوسیس , سوسیگ , روده محتوی گوشت چرخ شده.

boden (m)

: زمین , خاک , میدان , زمینه , کف دریا, اساس , پایه , بنا کردن , برپا کردن , بگل نشاندن , اصول نخستین را یاد دادن(به), فرودامدن , بزمین نشستن , اساسی , زمان ماضی فعل.dnirg Ground زمین , عنوان.

boden (m)

: کف , اشکوب , طبقه.

bodensatz (m)

: درد , باقی مانده , چیز پست وبی ارزش.

boese; krankhaft

: گناهکار, اشتباه کار, غلط, ناصحیح , خطا, (طب) ناخوش , فاسد.

bogen (m)

: کمان , طاق , قوس , بشکل قوس یاطاق دراوردن ,(.adj): ناقلا , شیطان , موذی , رءیس , اصلی , (.پرعف -ارثه): پیشوندی بمعنی' رءیس' و' کبیر' و' بزرگ.' وابسته به باستان شناسی.

bogen[noun]

: کمان , قوس.

bolzen (m)

: پیچ , توپ پارچه , از جاجستن , رها کردن , (.adv) :راست , بطورعمودی , مستقیما, ناگهان.

bonbon (f)

: اب نبات , نبات , شیرین کردن , نباتی کردن.

boom[adjective]

: (g.S.) مردم گیاه , مهر گیاه.

boot (n)

: کشتی کوچک , قایق , کرجی , هرچیزی شبیه قایق , قایق رانی کردن.

bord (n)

: تاقچه , رف , فلا ت قاره , هر چیز تاقچه مانند, در تاقچه گذاشتن , کنار گذاشتن.

bordstein (m)

: زنجیر, بازداشت , جلوگیری , لبه پیاده رو, محدود کردن ,دارای دیواره یا حایل کردن , تحت کنترل دراوردن , فرونشاندن.

borkenkfer

: حرف , نویسه.

borniert

: کند ذهن , نفهم , گیج , احمق , خنگ , دبنگ.

botanik)[noun]

: (تش.- ج.ش.) کیسه , عضو کیسه مانند جانور.

botschaft (f)

: سفارت کبری , ایلچی گری , سفارت خانه.

botschafter

: سفیر, ایلچی , پیک , مامور رسمی یک دولت.

botschafterin

: سفیر زن , همسر سفیر.

boulevardzeitung

: خلا صه شده , تلخیص شده , چکیده , روزنامه نیم قطع و مصور

boxen

: (.n):جعبه , قوطی , صندوق , اطاقک , جای ویژه , لژ, توگوشی , سیلی , بوکس , (.vt): مشت زدن , بوکس بازی کردن , سیلی زدن , درجعبه محصور کردن , احاطه کردن , درقاب یا چهار چوب گذاشتن.

br cke (f)

: قالیچه , فرش کردن.

br llen

: فریاد زدن , نعره کشیدن , صدا, نعره , هلهله.

br unen

: دباغی کردن , برنگ قهوه ای وسبزه دراوردن , باحمام افتاب پوست بدن راقهوه ای کردن , برنزه , مازوی دباغی , پوست مازو, مازویی , قهوه ای مایل به زرد.

brach

: ورشکسته , ورشکست , بی پول.

brandung (f)

: خیزاب دریاکنار.

brandwunde

: سوزاندن , اتش زدن , سوختن , مشتعل شدن , دراتش شهوت سوختن , اثر سوختگی.

branntwein

: کنیاک , با کنیاک مخلوط کردن.

braten

: بریانی , کباب , بریان کردن , کباب کردن , بریان.

braten

: پختن , طبخ کردن.

braten

: سرخ کردن (روی اتش), کباب کردن , سوختن , داد وبیداد.

bratwurst (f)

: سوسیس , سوسیگ , روده محتوی گوشت چرخ شده.

brauch (m)

: رسم , سنت , عادت , عرف , (درجمع) حقوق گمرکی , گمرک , برحسب عادت , عادتی.

brauchbar

: سودمند, مفید, بافایده.

brauchen

: (.vi &.vt)استعمال کردن , بکاربردن , مصرف کردن , بکارانداختن (.n)کاربرد, استعمال , مصرف , فایده , سودمندی , استفاده , تمرین , تکرار, ممارست.

brauchen

: بایستن , لا زم داشتن , خواستن , مستلزم بودن , نیاز داشتن, لا زم بودن , لا زم دانستن.

brauchen

: خواست , خواسته , خواستن , لا زم داشتن , نیازمند بودن به , نداشتن , کم داشتن , فاقد بودن , محتاج بودن , کسر داشتن , فقدان , نداشتن , عدم , نقصان , نیاز, نداری.

brauerei (f)

: ابجوسازی , کارخانه ابجو سازی.

braun

: قهوه ای , خرمایی , سرخ کردن , برشته کردن , قهوه ای کردن.

brav

: خوب , نیکو, نیک , پسندیده , خوش , مهربان , سودمند, مفید, شایسته , قابل , پاک , معتبر, صحیح , ممتاز, ارجمند, کامیابی , خیر, سود, مال التجاره , مال منقول , محموله.

bravo![noun]

: شریف , بزرگزاده , ادم متنفذ و متمول , ادم با وقار.

brcke (f)

: پل , جسر, برامدگی بینی , (د.ن.) سکوبی درعرشه کشتی که مورد استفاده کاپیتان وافسران قرار میگیرد, بازی ورق , پل ساختن , اتصال دادن.

breite[noun]

: پهنا, عرض , پهنه , وسعت , چیز پهن.

brennen

: سوزاندن , اتش زدن , سوختن , مشتعل شدن , دراتش شهوت سوختن , اثر سوختگی.

brger (m)

: تابع , رعیت , تبعه یک کشور, شهروند.

brgschaft (f)

: قید.

brhe (f)

: غذای مایعی مرکب از گوشت یا ماهی وحبوبات وسبزی های پخته , ابگوشت.

brief (m)

: پرونده , بایگانی کردن.

brief (m)

: حرف , نویسه.

briefkasten (m)

: صندوق پست.

briefkopf[noun]

: سرنامه , عنوان چاپی بالا ی کاغذ.

briefmarke (f)

: مهر , نشان , نقش , باسمه , چاپ , تمبر, پست , جنس ,نوع , پابزمین کوبیدن , مهر زدن , نشان دار کردن , کلیشه زدن , نقش بستن , منقوش کردن , منگنه کردن , تمبرزدن , تمبر پست الصاق کردن.

briefpost (f)

: زره , جوشن , زره دار کردن , پست , نامه رسان , پستی , با پست فرستادن , چاپار.

brieftasche (f)

: کیف پول , کیف جیبی.

briefumschlag (m)

: پاکت , پوشش , لفاف , جام , حلقه ء گلبرگ.

briefumschlag

: (ماءلمان) نامه رسان.

bringen

: رقم نقلی.

bringen

: گرفتن , ستاندن , لمس کردن , بردن , برداشتن , خوردن , پنداشتن.

britisch

: بریتانیایی , انگلیسی , اهل انگلیس , زبان انگلیسی.

broangestellte (m)

: منشی , دفتردار, کارمند دفتری , فروشنده مغازه.

broetchen

: قیصر, امپراتور, کایزر.

brokkoli (pl)

: (g.S.) نوعی گل کلم.

brosch re (f)

: جزوه , رساله , کتاب کوچک صحافی نشده که گاهی جلد کاغذی دارد.

brosche (f)

: سنجاق سینه , گل سینه , باسنجاق سینه مزین کردن , باسنجاق اراستن.

brot (n)

: نان , قوت , نان زدن به.

brsten

: پاک کن , ماهوت پاک کن , لیف , کفش پاک کن و مانند ان , قلم مو, علف هرزه , ماهوت پاک کن زدن , مسواک زدن , لیف زدن , قلم مو زدن , نقاشی کردن , تماس حاصل کردن واهسته گذشتن , تندگذشتن , بروس لوله.

brtchen (n)

: طومار, لوله , توپ (پارچه و غیره), صورت , ثبت , فهرست ,پیچیدن , چیز پیچیده , چرخش , گردش , غلتک , نورد, غلتاندن , غلت دادن , غل دادن , غلتک زدن , گردکردن , بدوران انداختن , غلتیدن , غلت خوردن , گشتن , تراندن , تردادن , تلا طم داشتن.

bruch (m)

: شکستگی , انکسار, شکست , ترک , شکاف , شکستن , شکافتن , گسیختن , شکستگی(استخوان).

bruch (m)

: شکستن , شکستگی , ترک خوردگی , شکاف , برخه , کسر (کسور),بخش قسمت , تبدیل بکسر متعارفی کردن , بقسمتهای کوچک تقسیم کردن.

bruckteil (m)

: شکستن , شکستگی , ترک خوردگی , شکاف , برخه , کسر (کسور),بخش قسمت , تبدیل بکسر متعارفی کردن , بقسمتهای کوچک تقسیم کردن.

bruder (m)

: برادر, همقطار.

bruderschaft (f)

: برادری , انجمن برادری واخوت.

brummen

: وزوز کردن , ورور کردن , نامشخص حرف زدن , وزوز, ورور, شایعه , همهمه , اوازه.

brummenvogel (m)

: (j.S.) مرغ مگس خوار, مرغ زرین پر.

brune (f)

: دباغی کردن , برنگ قهوه ای وسبزه دراوردن , باحمام افتاب پوست بدن راقهوه ای کردن , برنزه , مازوی دباغی , پوست مازو, مازویی , قهوه ای مایل به زرد.

brunen

: قهوه ای , خرمایی , سرخ کردن , برشته کردن , قهوه ای کردن.

brunnen (m)

: منبع , فواره , منشاء , مخزن , چشمه , سرچشمه.

brunnen

: چشمه , جوهردان , دوات , ببالا فوران کردن , روامدن اب ومایع , درسطح امدن وجاری شدن , خوب , تندرست , سالم , راحت , بسیارخوب , به چشم , تماما, تمام وکمال , بدون اشکال , اوه , خیلی خوب.

brunnenkresse[noun]

: (g.S.) شاهی ابی , اب تره , رنگ شاهی ابی.

brust (f)

: سینه , پستان , اغوش , (.mj) افکار, وجدان , نوک پستان , هرچیزی شبیه پستان , سینه بسینه شدن , برابر, باسینه دفاع کردن.

brust (f)

: صندوق , یخدان , جعبه , تابوت , خزانه داری , قفسه سینه.

brustkasten (m)

: صندوق , یخدان , جعبه , تابوت , خزانه داری , قفسه سینه.

brustwarze (f)

: نوک پستان , نوک غده , پستانک مخصوص شیربچه , ازنوک پستان خوردن.

bsenmarkt (m)

: بورس سهام وارز, بورس کالا های مختلف.

bube (m)

: پسر بچه , پسر, خانه شاگرد.

buch (n)

: فصل یاقسمتی از کتاب , مجلد, دفتر, کتاب , درکتاب یادفتر ثبت کردن , رزرو کردن , توقیف کردن.

buchen

: فصل یاقسمتی از کتاب , مجلد, دفتر, کتاب , درکتاب یادفتر ثبت کردن , رزرو کردن , توقیف کردن.

buchhalter (m)

: ذی حساب , حسابدار.

buchhalter

: ذی حساب , حسابدار.

buchhalterin (f)

: ذی حساب , حسابدار.

buchse (f)

: غده , هر عضو ترشح کننده , دشبل , غده عرقی , حشفه مرد, بظر زن.

buchstabe (m)

: حرف , نویسه.

buchstabieren

: هجی کردن , املا ء کردن , درست نوشتن , پی بردن به , خواندن , طلسم کردن , دل کسی رابردن , سحر, جادو, طلسم , جذابیت , افسون , حمله ناخوشی , حمله.

buckaroo (m)

: گاوچران.

bude (f)

: ایستادن , تحمل کردن , موضع , دکه , بساط.

bude[noun]

: اطاقک , پاسگاه یادکه موقتی , غرفه , جای ویژه.

bund (n)

: خوشه , گروه , دسته کردن , خوشه کردن.

bundes-[adjective]

: فدرال , اءتلا فی , اتحادی , اتفاق.

bunt

: رنگارنگ.

buntstift (m)

: مداد رنگی مومی , مداد ابرو, نقاشی کردن.

burg (f)

: دژ, قلعه , قصر, (در شطرنج) رخ.

busch (m)

: بوته , بته , شاخ وبرگ.

buschig

: انبوه , پرپشت.

busleitung (f)

: شاهراه , بزرگراه , راه.

butt

: (تش.) راست روده , معا مستقیم , مقعد.

butte (f)

: شاخ زدن , ضربه زدن , پیش رفتن , پیشرفتگی داشتن , نزدیک یامتصل شدن , بشکه , ته , بیخ , کپل , ته درخت , ته قنداق تفنگ , هدف.

butter (f)

: کره , روغن , روغن زرد, کره مالیدن روی , چاپلوسی کردن.

C

caf (n)

: رستوران , کافه.

champagner (m)

: شامپانی , نام مشروبی که در شامپانی فرانسه تهیه میشود

chaussee (f)

: شاهراه , بزرگراه , راه.

chef (m)

: (.adj &.n) سر, کله , راس , عدد, نوک , ابتداء , انتها, دماغه , دهانه , رءیس , سالا ر, عنوان , موضوع , منتها درجه , موی سر, فهم , خط سر, فرق , سرصفحه , سرستون , سر درخت , اصلی , عمده , مهم , (.vt): سرگذاشتن به , دارای سرکردن , ریاست داشتن بر, رهبری کردن , دربالا واقع شدن حعاد باند روسری (زنانه), پیشانی بند, (درکتاب) شیرازه.

chef (m)

: رءیس کارفرما, ارباب , برجسته , برجسته کاری , ریاست کردن بر, اربابی کردن (بر), نقش برجسته تهیه کردن , برجستگی.

chemie (f)

: علم شیمی.

chemisch

: شیمیایی , کیمیایی.

chile

: دارفلفل , برباس , گردفلفل , خوراک لوبیای پر ادویه.

chinese (pl)

: چینی , چینی ها (درجمع ومفرد), زبان چینی.

chinesisch

: چینی , چینی ها (درجمع ومفرد), زبان چینی.

cholera (f)

: وبا.

chorgang (m)

: راهرو, جناح.

christfest (n)

: عیدمیلا د مسیح , عید نوءل.

christlich

: مسیحی.

cirka

: درباره , گرداگرد, پیرامون , دور تا دور, در اطراف , نزدیک , قریب , در حدود, در باب , راجع به , در شرف , در صدد, با, نزد, در, بهر سو, تقریبا, بالا تر, (نظ.) فرمان عقب گرد.

cold

: منجمد کردن , یخ بستن , منجمد شدن , شکر پوش کردن , یخ , سردی , خونسردی و بی اعتنایی.

computer (m)

: شمارنده , ماشین حساب.

computerprogramm (n)

: برنامه کامپیوتری.

copyrecht (n)

: حق چاپ (انحصاری), حق طبع ونشر.

couch (n)

: تخت , نیمکت , خوابانیدن , در لفافه قرار دادن.

cousin (m)

: پسرعمو یا دختر عمو, پسردایی یا دختر دایی , عمه زاده , خاله زاده.

cowboy (m)

: گاوچران.

cretin (m)

: ادم سفیه و احمق , خرف , سبک مغز, ساده.

D

d rr

: (.adj) :خشک , بی اب , اخلا قا خشک , (.vi&.vt.n) :خشک کردن , خشک انداختن , تشنه شدن.

d se (f)

: جت , کهربای سیاه , سنگ موسی , مهر سیاه , مرمری , فوران ,فواره , پرش اب , جریان سریع , دهنه , مانند فواره جاری کردن , بخارج پرتاب کردن , بیرون ریختن (با فشار), پرتاب , پراندن , فواره زدن , دهانه.

da

: انجا, درانجا, به انجا, بدانجا, در این جا, دراین موضوع , انجا, ان مکان.

da

: بعد از, پس از, از وقتی که , چون که , نظر باینکه , ازاینرو, چون , از انجایی که.

da

: سپس , پس (از ان), بعد, انگاه , دران هنگام , در انوقت , انوقتی , متعلق بان زمان.

dachziegel (m)

: اجر کاشی , سفال , با اجر کاشی فرش کردن.

dackel[noun]

: نوعی سگ کوچک با پاهایی کوتاه و بدنی دراز.

daemon

: (افسانه یونان) خدایی که دارای قوه خارق العاده بوده , دیو, جنی , شیطان , روح پلید, اهریمن.

daf r

: در عوض.

dahin

: انجا, درانجا, به انجا, بدانجا, در این جا, دراین موضوع , انجا, ان مکان.

daiquiri[noun]

: مشروب مخلوط از شراب واب پرتقال و شکر.

daktylus; finger

: انگشت , (درشعر) کلمه ای دارای سه هجا که هجای اول بلند و دو هجای بعدی ان کوتاه باشد.

dalmatiner[noun]

: اهل دالماسی (j.S.) نوعی سگ بزرگ.

damals

: سپس , پس (از ان), بعد, انگاه , دران هنگام , در انوقت , انوقتی , متعلق بان زمان.

dame (f)

: بانو, خانم , زوجه , رءیسه خانه.

dame[noun]

: بانو, خانم , بی بی , کدبانو, مدیره.

damenfriseur (m)

: ارایشگر مو, سلمانی برای مرد و زن.

damm[noun]

: سد, اب بند, بند, سد ساختن , مانع شدن یاایجاد مانع کردن , محدود کردن.

dann

: سپس , پس (از ان), بعد, انگاه , دران هنگام , در انوقت , انوقتی , متعلق بان زمان.

dar ber

: بالا ی , روی , بالا ی سر, بر فراز, ان طرف , درسرتاسر, دربالا , بسوی دیگر, متجاوز از, بالا یی , رویی , بیرونی , شفا یافتن , پایان یافتن , به انتها رسیدن , پیشوندی بمعنی زیادو زیاده و بیش.

darf

: (.vi &.vt) :قادربودن , قدرت داشتن , امکان داشتن (مای), (tv.& iv..n) :حلبی , قوطی , قوطی کنسرو, درقوطی ریختن , زندان کردن , اخراج کردن , ظرف.

darf

: امکان داشتن , توانایی داشتن , قادر بودن , ممکن است , میتوان , شاید, انشاء الله , ایکاش , جشن اول ماه مه , (.mj) بهار جوانی , ریعان شباب , ماه مه.

darre (f)

: کوره , اجاق , درکوره پختن.

darstellen

: عکس , تصویر, مجسم کردن.

darstellen

: نمایش دادن , نمایاندن , فهماندن , نمایندگی کردن , وانمود کردن , بیان کردن.

darstellen verkoerpern

: نمایش دادن , نمایاندن , فهماندن , نمایندگی کردن , وانمود کردن , بیان کردن.

darstellend

: نماینده , حاکی از, مشعربر.

darstellung (f)

: عکس , تصویر, مجسم کردن.

das

: (mv.) بانجو, نوعی تار.

das

: ترازو, میزان , تراز, موازنه , تتمه حساب , برابرکردن , موازنه کردن , توازن.

das

: حرف تعریف برای چیز یا شخص معینی.

das

: دستمال گلدار.

das

: دستمال گلدار.

das

: ستون کوچک گچ بری شده , ستون نرده.

das alphabet

: سه حرف اول الفبای انگلیسی که نماینده حروف الفبا است , الفبا, کتاب الفبا, پایه کار, مبدا کار.

das ereignis

: اتفاق , رویداد, پیشامد.

das etikett

: بلیط.

das gleichgewicht sto.ren[verb]

: غیر متعادل کردن , تعادل (چیزی را) بر هم زدن , اختلا ل مشاعر پیدا کردن , عدم توازن , اختلا ل مشاعر.

das handbuch[noun]

: کتاب دستی , کتاب راهنما, رساله.

das happening[noun]

: اتفاق , رویداد, پیشامد.

das haus

: خانه , سرای , منزل , جایگاه , جا, خاندان , برج , اهل خانه , اهل بیت , جادادن , منزل دادن , پناه دادن , منزل گزیدن , خانه نشین شدن.

das karomuster[noun]

: پارچه پیچازی , شطرنجی.

das madrigal[noun]

: شعر بزمی , سرود عاشقانه چند نفری.

das magma[noun]

: خمیر مواد معدنی یا الی , درده.

das magnesium[noun]

: (ش.) فلز منیزیم(Mg).

das makrame[noun]

: توری ضخیم و ریشه دار.

das ohr[noun]

: گوش , شنوایی , هرالتی شبیه گوش یا مثل دسته کوزه , خوشه , دسته , خوشه دار یا گوشدار کردن.

das schwa.nzen[noun]

: حالت غایب بودن , غیبت.

das[noun]

: (ش.) ساخارین.

das[noun]

: بار و بنه ء مسافر, چمدان , بارسفر.

das[noun]

: بدمینتن , نوعی بازی تنیس باتوپ پردار.

das[noun]

: تابو, حرام , منع یا نهی مذهبی , حرام شمرده.

das[noun]

: خیمه , پرستشگاه موقت , مرقد, جایگزین شدن.

das[noun]

: شمشیر دودم , سخمه , سخمه زنی.

das[noun]

: مرداب , باریکه اب , جای دورافتاده.

das[noun]

: نشان , علا مت , امضاء و علا مت برجسته و مشخص.

datei (f)

: پرونده , بایگانی کردن.

datei (f)

: مفروضات , اطلا عات , سوابق , دانسته ها.

dateiaufbereiter (m)

: ویراستار, ویرایشگر.

daten (f)

: مفروضات , اطلا عات , سوابق , دانسته ها.

datentrger (m)

: (طب) محیط کشت , میانجی , واسطه , وسیله , متوسط, معتدل , رسانه.

datenverarbeitungsanlage (f)

: شمارنده , ماشین حساب.

datenwort (n)

: کلمه , لغت , لفظ, گفتار, واژه , سخن , حرف , عبارت , پیغام , خبر, قول , عهد, فرمان , لغات رابکار بردن , بالغات بیان کردن.

datieren

: خرما, درخت خرما, نخل , تاریخ , زمان , تاریخ گذاردن , مدت معین کردن , سنه.

datiert

: مورخ , تاریخ دار.

datierte

: مورخ , تاریخ دار.

dativ[noun]

: (د.) حالت مفعولی غیرصریح حقیقی , حالت مفعولی , اعطایی , انتصابی , حالت برایی.

datscha

: خانه ییلا قی , ویلا.

datsche[noun]

: خانه ییلا قی , ویلا.

dattel (f)

: خرما, درخت خرما, نخل , تاریخ , زمان , تاریخ گذاردن , مدت معین کردن , سنه.

datum (n)

: خرما, درخت خرما, نخل , تاریخ , زمان , تاریخ گذاردن , مدت معین کردن , سنه.

datumsgrenze

: محل تاریخ گذاری (در بالا ی صفحه), تاریخ گذاری.

dauerhaft

: پایدار, ابدی , ثابت , ماندنی , سیر داءمی.

dauerhaft

: نیرومند, قوی , پر زور, محکم , سخت.

dauern

: بازپسین , پسین , اخر, اخرین , اخیر, نهانی , قطعی , دوام داشتن , دوام کردن , طول کشیدن , به درازا کشیدن , پایستن.

dauern

: گرفتن , ستاندن , لمس کردن , بردن , برداشتن , خوردن , پنداشتن.

dauernd

: پایدار, پایا, ساکن , وفا کننده , تاب اور, تحمل کننده آبءگاءل (اسم خاص مونث) ندیمه , مستخدمه.

dauernd

: همیشگی , داءمی , ابدی , جاودانی , پایا, همه ساله.

daumen (m)

: شست , باشست لمس کردن یا ساییدن.

david

: داود.

dazuschalten

: افزودن , اضافه کردن.

de (f)

: هرزدادن , حرام کردن , بیهوده تلف کردن , نیازمند کردن , بی نیرو و قوت کردن , ازبین رفتن , باطله , زاءد, اتلا ف.

deaktivieren[verb]

: ناکنش ور ساختن , بی کار کردن , سست کردن , غیر فعال کردن.

decke (f)

: پتو, جل , روکش , باپتو ویا جل پوشاندن , پوشاندن.

decke (f)

: پوشاندن , تامین کردن , پوشش , سرپوش , جلد.

deckel (m)

: پوشاندن , تامین کردن , پوشش , سرپوش , جلد.

decken

: اجر کاشی , سفال , با اجر کاشی فرش کردن.

decken

: پوشاندن , تامین کردن , پوشش , سرپوش , جلد.

deckung (f)

: پوشاندن , تامین کردن , پوشش , سرپوش , جلد.

degrees

: درجه , نمره , درجه بندی کردن , نمره دادن.

dehnen

: کشش , زور, فشار, کوشش , درد سخت , تقلا , در رفتگی یا ضرب عضو یا استخوان , اسیب , رگه , صفت موروثی , خصوصیت نژادی , نژاد, اصل , زودبکار بردن , زور زدن , سفت کشیدن ,کش دادن , زیاد کشیدن , پیچ دادن , کج کردن , پالودن , صاف کردن , کوشش زیاد کردن.

dehnung (f)

: کشش , زور, فشار, کوشش , درد سخت , تقلا , در رفتگی یا ضرب عضو یا استخوان , اسیب , رگه , صفت موروثی , خصوصیت نژادی , نژاد, اصل , زودبکار بردن , زور زدن , سفت کشیدن ,کش دادن , زیاد کشیدن , پیچ دادن , کج کردن , پالودن , صاف کردن , کوشش زیاد کردن.

dein

: مال شما, مربوط به شما, متعلق به شما.

deine

: مال شما, مربوط به شما, متعلق به شما.

delikat

: ظریف , خوشمزه , لطیف , نازک بین , حساس.

dem

: حرف تعریف برای چیز یا شخص معینی.

demn chst

: بزودی , زود, عنقریب , قریبا, طولی نکشید.

demokratie (f)

: دموکراسی , حکومت قاطبه مردم.

demonstration (f)

: نمایش , اثبات.

demtig

: زبون , فروتن , متواضع , محقر, پست , بدون ارتفاع , پست کردن , فروتنی کردن , شکسته نفسی کردن.

demu.tigen

: پست کردن , تحقیرنمودن , کم ارزش کردن.

demut (f)

: فروتنی , افتادگی , تواضع , حقارت , تحقیر.

den

: حرف تعریف برای چیز یا شخص معینی.

denkmal (n)

: مقبره , بقعه , بنای یاد بود, بنای یادگاری , لوحه تاریخی , اثر تاریخی.

denn

: برای , بجهت , بواسطه , بجای , از طرف , به بهای , درمدت , بقدر, در برابر, درمقابل , برله , بطرفداری از, مربوط به , مال , برای اینکه , زیرا که , چونکه.

dennoch

: (.adv&adj):ارام , خاموش , ساکت , بی حرکت , راکد, همیشه , هنوز, بازهم , هنوزهم معذلک , (n&vi, vt): ارام کردن , ساکت کردن , خاموش شدن , دستگاه تقطیر, عرق گرفتن از, سکوت , خاموشی.

dennoch

: هنوز, تا ان زمان , تا کنون , تا انوقت , تاحال , باز هم , بااینحال , ولی , درعین حال.

deponieren

: سپرده , ته نشست , سپردن.

der

: اجاره دهنده , امانت دهنده , کفیل دهنده.

der

: ادم طاس.

der

: بلسان , درخت گل حنا.

der

: تبعید کننده.

der

: تطمیع و وسوسه کننده , طعمه دهنده.

der

: حرف تعریف برای چیز یا شخص معینی.

der

: رهبر ارکستر, رءیس دسته ء موزیک.

der

: قدغن کردن , تحریم کردن , لعن کردن , لعن , حکم تحریم یا تکفیر, اعلا ن ازدواج در کلیسا.

der

: گیج کننده , دست پاچه کننده.

der

: متعادل , متوازن.

der

: مزخرف , چرند, نوعی کالباس.

der

: ناظر, ضابط, امین صلح یا قاضی , نگهبان دژ سلطنتی.

der

: نان شیرینی حلقوی.

der absolutismus[noun]

: مطلق گرایی , حکومت مطلقه , اعتقاد به قادر علی الا طلا ق (خدا), طریقه مطلقه , (حق.) سیستم سلطنت استبدادی.

der bauch

: شکم , بطن.

der baum[noun]

: درخت.

der brieftra.ger[noun]

: (ماءلعر) نامه رسان.

der entfu.hrer

: ادم دزد, ادم ربا, دور کننده , (طب) عضله دور کننده.

der fahrschein

: بلیط.

der hafen[noun]

: لنگرگاه , بندرگاه , پناهگاه , پناه دادن , پناه بردن , لنگر انداختن , پروردن.

der hamburger[noun]

: ساندویچ گوشت گاو سرخ کرده , همبورگر.

der hamster[noun]

: (j.S.) موش بزرگ .

der handball[noun]

: هندبال.

der hangar[noun]

: اشیانه هواپیما, پناهنگاه , حفاظ.

der hass (noun)

: نفرت داشتن از, بیزار بودن , کینه ورزیدن , دشمنی , نفرت , تنفر.

der hedonismus[noun]

: فلسفه خوشی پرستی وتمتع از لذایذ دنیای زودگذر.

der heiler[noun]

: شفا دهنده , التیام دهنده.

der hektoliter[noun]

: هکتولیتر, صد لیتر.

der herzschlag[noun]

: ضربان قلب , تپش دل , (.mj) جنبش , احساسات.

der irre[noun]

: مرد دیوانه.

der kla.ger[noun]

: (حق.) خواهان , دادخواه , عارض , شاکی , مدعی.

der magnet[noun]

: اهن ربا, مغناطیس , جذب کردن.

der notbehelf[noun]

: چاره , وسیله , چاره موقتی , ادم رذل.

der ohrenschmalz[noun]

: ژفک , جرم گوش , چرک گوش.

der ort[noun]

: جا, محل , مرتبه , قرار دادن , گماردن.

der postbote

: (ماءلعر) نامه رسان.

der postsack[noun]

: کیسه مراسلا ت پستی.

der punk[noun]

: چوب پوسیده , اتش زنه , جوان ولگرد, بی ارزش.

der schuldige[noun]

: متهم , مقصر, ادم خطاکار یا مجرم.

der teckel[noun]

: نوعی سگ کوچک با پاهایی کوتاه و بدنی دراز.

der tisch[noun]

: جدول , میز, مطرح کردن.

der to.lpel[noun]

: بچه ای که پریان بجای بچه حقیقی بگذارند, بچه ناقص الخلقه , ساده لوح.

der unterleib

: شکم , بطن.

der verdienst[noun]

: درامد, دخل , مداخل , عایدی.

der zettel

: بلیط.

der/die abwesende[noun]

: مالک غایب , غایب , مفقودالا ثر, شخص غایب.

der/die bekannte

: اشنایی , سابقه , اگاهی , اشنا, اشنایان.

der[noun]

: (j.S.) راکون.

der[noun]

: (سابرع) شمشیر بلند نظامی , باشمشیر زدن , باشمشیر کشتن.

der[noun]

: قاشق چای خوری.

derschule[noun]

: مدرسه , اموزشگاه , مکتب , دبستان , دبیرستان , تحصیل در مدرسه , تدریس درمدرسه , مکتب علمی یا فلسفی , دسته , جماعت همفکر, جماعت , گروه , دسته ماهی , گروه پرندگان , تربیب کردن , بمدرسه فرستادن , درس دادن.

des

: حرف تعریف برای چیز یا شخص معینی.

des von

: از, از مبدا, از منشا, از طرف , از لحاظ, در جهت , در سوی , درباره , بسبب , بوسیله.

desinfektionsmittel (n)

: ضد عفونی , داروی ضد عفونی , ماده گندزدا.

desodorierend

: بوزدا, برطرف کننده بوی بد, ماده دافع بوی بد.

destruktiv

: (.n) :سوء استفاده , سوء استعمال , شیادی , فریب , دشنام , فحش , بد زبانی , تجاوز به عصمت , تهمت , تعدی , (.adj) :ناسزاوار, زبان دراز, بدزبان , توهین امیز.

deutlich

: (.adj):اشکار, زلا ل , صاف , صریح , واضح , (.vi &.vt): روشن کردن , واضح کردن , توضیح دادن , صاف کردن , تبرءه کردن , فهماندن.

deutsch

: (گعرماءن) اولا د عمه وعمو, عمو زاده , وابسته نزدیک , (چعرماءن, چعرمان): المانی.

deutsche (m)

: (گعرماءن) اولا د عمه وعمو, عمو زاده , وابسته نزدیک , (چعرماءن, چعرمان): المانی.

deutscher (m)

: (گعرماءن) اولا د عمه وعمو, عمو زاده , وابسته نزدیک , (چعرماءن, چعرمان): المانی.

deutschland (n)

: المان.

dezember

: دسامبر.

dia (n)

: لغزش , سرازیری , سراشیبی , ریزش , سرسره , کشو, اسباب لغزنده , سورتمه , تبدیل تلفظ حرفی به حرف دیگری , لغزنده , سرخونده , پس وپیش رونده , لغزیدن , سریدن.

dialekt (m)

: لهجه.

diamant (m)

: الماس , لوزی , (در ورق) خال خشتی , زمین بیس بال.

dich[pronoun]

: شما, شمارا.

dichtung (f)

: (j.S.) خوک ابی , گوساله ماهی , مهر, نشان , تضمین , مهر کردن , صحه گذاشتن , مهر و موم کردن , بستن , درزگیری کردن.

dick

: فربه , چاق , چرب , چربی , چربی دار, چربی دار کردن , فربه یا پرواری کردن.

dickhauter[noun]

: (j.S.) جانور پوست کلفت(مثل کرگدن).

dickicht (n)

: پاک کن , ماهوت پاک کن , لیف , کفش پاک کن و مانند ان , قلم مو, علف هرزه , ماهوت پاک کن زدن , مسواک زدن , لیف زدن , قلم مو زدن , نقاشی کردن , تماس حاصل کردن واهسته گذشتن , تندگذشتن , بروس لوله.

die

: (مو) بالا لا یکا یکنوع الت موسیقی شبیه گیتار, یکنوع رقص.

die

: تبعید, اخراج.

die

: چیزجزءی واندک , (.mj) چیز بیهوده , ناقابل.

die

: حرف تعریف برای چیز یا شخص معینی.

die

: شعر افسانه ای , (mv.) تصنیف , اواز یکنفری که در ضمن ان داستانی بیان میشود, یک قطعه ء رومانتیک.

die

: طارمی , نرده.

die

: قطعه منظومی مرکب از سه مصرع مساوی و متشابه و یک مصرع کوتاه تر که هریک از این چهار قسمت یک بیت ترجیع بند دارد, قصیده , مسمط مستزاد.

die

: گیجی , دست پاچگی.

die

: ورقه رای , مهره رای و قرعه کشی , رای مخفی , مجموع اراء نوشته , با ورقه رای دادن , قرعه کشیدن.

die abku.rzung

: کوتهسازی , مخفف , تلخیص , اختصار.

die abschwo.rung[noun]

: پیمان شکنی , عهد شکنی , سوگند شکنی , نقض عهد, ترک عقیده , ارتداد, انکار.

die absolution[noun]

: امرزش گناه , بخشایش , عفو, بخشودگی , تبرءه , براءت , انصراف از مجازات , منع تعقیب کیفری.

die abtragung (of rock)[noun]

: ریشه کنی , ساییدگی , قطع , (طب) قطع عضوی از بدن , (جغ.) فرساب.

die abweichung

: کجراهی , انحراف , (طب) عدم انطباق کانونی.

die abwesenheit

: حالت غایب بودن , غیبت.

die attraktion -en[noun]

: کشش , جذب , جاذبه , کشندگی.

die bauer (oustide wall)

: دیوار, جدار, حصار, محصور کردن , حصار دار کردن , دیوار کشیدن , دیواری.

die bombe[noun]

: بمب , نارنجک , بمباران کردن , (نفت) مخزن.

die entsagung

: پیمان شکنی , عهد شکنی , سوگند شکنی , نقض عهد, ترک عقیده , ارتداد, انکار.

die fahrkarte

: بلیط.

die freisprechung

: (حق.) تبرءه واریز, براءت ذمه , رو سفیدی.

die genauigkeit

: درستی , صحت , دقت.

die harpune[noun]

: نیزه , زوبین مخصوص صید نهنگ , نیشتر.

die hauptrichtung[noun]

: مسیر اصلی , مسیر جویباری که دران اب جریان دارد.

die hegemonie[noun]

: برتری , تفوق , استیلا , تسلط, پیشوایی , اولویت.

die ho.he[noun]

: بلندی , رفعت , ارتفاع , جای مرتفع , اسمان , عرش , منتها درجه , تکبر, دربحبوحه , (درجمع) ارتفاعات , عظمت.

die hoffnung

: امید, امیدواری چشم داشت , چشم انتظاری , انتظار داشتن , ارزو داشتن , امیدواربودن.

die irrenanstalt[noun]

: تیمارستان.

die machete[noun]

: کارد بزرگ و سنگین.

die made[noun]

: کرم حشره , کرم پنیر, خرمگس , وسواس.

die magie[noun]

: جادو, سحر, سحر امیز.

die maschine[noun]

: ماشین.

die name[noun]

: نام.

die tablette[noun]

: لوح , لوحه , صفحه , تخته , ورقه , قرص , بر لوح نوشتن.

die veranstaltung[noun]

: رویداد.

die verru.cktheit[noun]

: دیوانگی.

die[noun]

: اشک , قطره اشک.

die[noun]

: توقیف , حبس , واگذاری , انتقال , ضمانت , کفالت , بامانت سپردن , کفیل گرفتن , تسمه , حلقه دور چلیک , سطل , بقید کفیل ازاد کردن.

die[noun]

: جوی اب , نهر, محل عبور سیم برق در ساختمان.

die[noun]

: خلا صه شده , تلخیص شده , چکیده , روزنامه نیم قطع و مصور

die[noun]

: رد پا, اثر, خط اهن , جاده , راه , نشان , مسابقه دویدن , تسلسل , توالی , ردپاراگرفتن , پی کردن , دنبال کردن.

die[noun]

: ضربه باپشت دست , (درتفنگ) پس زنی , لگدزنی , برگشت , عقب زنی , (شنا) کرال پشت.

die[noun]

: مسابقه , گردش , دور, دوران , مسیر, دویدن , مسابقه دادن , بسرعت رفتن , نژاد, نسل , تبار, طایفه , قوم , طبقه.

die[noun]

: میکرب های تک یاخته , باکتری , ترکیزه.

die[noun]

: نهانی , غیرمستقیم , رمزی , (م.ل.) از راه پله کان عقبی , پله کان پشت.

dieb (m)

: دزد, سارق.

dienst (m)

: خدمت , یاری , بنگاه , روبراه ساختن , تعمیر کردن.

dienstag (m)

: سه شنبه.

diensteifer

: جانفشانی , شوق , ذوق , حرارت , غیرت , حمیت , گرمی , تعصب , خیر خواهی , غیور, متعصب.

dienstma.dchen

: کلفت , مستخدمه.

dienstmdchen (n)

: دوشیزه یا زن جوان , پیشخدمت مونث , دختر.

dienstprogramm (n)

: سودمندی.

diese

: اینها, اینان.

diesel

: دیزل , موتور دیزل.

dieser

: اینها, اینان.

digitally

: انگشتی , پنجه ای , رقمی , وابسته به شماره.

diktator (m)

: دیکتاتور, فرمانروای مطلق , خودکامه.

diktatur (f)

: حکومت استبدادی , دیکتاتوری.

diplom (n)

: دانشنامه , دیپلم , گواهینامه.

direkt

: مستقیم , هدایت کردن.

direkt

: مستقیما, سر راست , یکراست , بی درنگ.

direkt gerade

: راست , مستقیم , مستقیما.

direktor (m)

: مدیر, مباشر, کارفرمان.

dirigent[noun]

: استاد, رهبر ارکستر, معلم.

dirne (f)

: فاحشه , فاحشه شدن , برای پول خود را پست کردن.

diskette (f)

: گرده لرزان.

diskette (n)

: گرده کوچک.

diskussion (f)

: بحث , مذاکره.

diskutieren

: بحث کردن , مطرح کردن , گفتگو کردن.

dissolute

: گم کردن , مفقود کردن , تلف کردن , از دست دادن , زیان کردن , منقضی شدن , باختن(در قمار وغیره), شکست خوردن.

dnisch

: دانمارکی.

doch

: هرچند, اگر چه , هر قدر هم , بهر حال , هنوز, اما.

doch

: هنوز, تا ان زمان , تا کنون , تا انوقت , تاحال , باز هم , بااینحال , ولی , درعین حال.

dock (n)

: بارانداز, لنگرگاه , بریدن , کوتاه کردن , جاخالی کردن , موقوف کردن , جای محکوم یا زندانی در محکمه.

docken

: بارانداز, لنگرگاه , بریدن , کوتاه کردن , جاخالی کردن , موقوف کردن , جای محکوم یا زندانی در محکمه.

doe harmonie[noun]

: هارمونی , تطبیق , توازن , هم اهنگی , همسازی.

doktor (m)

: پزشک , دکتر, طبابت کردن , درجه دکتری دادن به.

doktorat (n)

: درجه دکتری , عنوان دکتری.

doktrin[noun]

: افراس , افراه , عقیده , اصول , حکمت , تعلیم , گفته.

dokument (n)

: مدرک , سند, دستاویز, ملا ک , سندیت دادن.

dokumentieren

: مدرک , سند, دستاویز, ملا ک , سندیت دادن.

dollarnote (f)

: پشت سبز, اسکناس , قورباغه.

dolmetscher (m)

: مترجم , مترجم شفاهی , مفسر.

dom (m)

: کلیسای جامع.

dominantly

: چیره , مسلط, حکمفرما, نافذ, غالب , برجسته , نمایان , عمده , مشرف , متعادل , مقتدر, مافوق , برتر.

dominieren

: چیره شدن , حکمفرما بودن , تسلط داشتن , تفوق یافتن.

donna

: (در ایتالیا) عنوان مودبانه بانوان , بانو, خانم.

donnerstag (m)

: پنج شنبه.

doppel

: (.n&.adj.adv) :دو برابر, دوتا, جفت , دولا , دوسر, المثنی , همزاد, (vi&.vt) :دوبرابر کردن , مضاعف کردن , دولا کردن , تاکردن (با up).

doppelbild (m)

: شبح , روح , روان , جان , خیال , تجسم روح , چون روح بر خانه ها و غیره سرزدن.

doppelg nger (m)

: (.n&.adj.adv) :دو برابر, دوتا, جفت , دولا , دوسر, المثنی , همزاد, (vi&.vt) :دوبرابر کردن , مضاعف کردن , دولا کردن , تاکردن (با up).

doppelt

: (.n&.adj.adv) :دو برابر, دوتا, جفت , دولا , دوسر, المثنی , همزاد, (vi&.vt) :دوبرابر کردن , مضاعف کردن , دولا کردن , تاکردن (با up).

doppelt

: دوبار, دوفعه , دومرتبه , دوبرابر.

dorf (n)

: دهکده , روستا, ده , قریه.

dorn[noun]

: چمن , علفزار, باغ میوه , تاکستان.

dort

: انجا, درانجا, به انجا, بدانجا, در این جا, دراین موضوع , انجا, ان مکان.

dort dr ben

: انجا, انسو, انطرف , واقع در انجا, دور.

dortdrben

: انجا, انسو, انطرف , واقع در انجا, دور.

dorthin

: انجا, درانجا, به انجا, بدانجا, در این جا, دراین موضوع , انجا, ان مکان.

dose (f)

: (.vi &.vt) :قادربودن , قدرت داشتن , امکان داشتن (مای), (tv.& iv..n) :حلبی , قوطی , قوطی کنسرو, درقوطی ریختن , زندان کردن , اخراج کردن , ظرف.

dosierung (f)[noun]

: مقدار تجویز شده دارو, یک خوراک دارو, مقدار استعمال دارو.

dr hnen

: صدا, اوا, سالم , درست , بی عیب , استوار, بی خطر, دقیق , مفهوم , صدا دادن , بنظر رسیدن , بگوش خوردن , بصدا دراوردن , نواختن , زدن , بطور ژرف , کاملا , ژرفاسنجی کردن , گمانه زدن.

dr se (f)

: غده , هر عضو ترشح کننده , دشبل , غده عرقی , حشفه مرد, بظر زن.

drache[noun]

: اژدها, (نج.) منظومه دراکو.

drachen (m)

: بادبادک کاغذهوایی (j.S.) غلیوا, غلیواج , زغن , ادم درنده خو, طفیلی , دغل باز, ادم متقلب , پرواز کردن , پرواز بلند, سفته بازی کردن.

draht (m)

: سیم , مفتول , سیم تلگراف , سیم کشی کردن , مخابره کردن.

drahtesel (m)

: دوچرخه پایی , دوچرخه سواری کردن.

drahtzange (pl)

: (مک.) انبردست.

drangsal (f)

: محنت , رنج , ازمایش سخت , عذاب , اختلا ل.

drau en

: بیرون , برون , ظاهر, محیط, دست بالا , برونی.

draussen

: بیرون , برون , ظاهر, محیط, دست بالا , برونی.

drcken

: فشردن , له کردن , چلا ندن , فشار دادن , اب میوه گرفتن , بزورجا دادن , زور اوردن , فشار, فشرده , چپاندن.

dreck (m)

: چرک , کثافت , لکه , خاک.

drehung (f)

: دور, دوران کامل , انقلا ب.

drei

: سه , شماره.3 طهرعع اددرعسس با سه نشانی.

dreifu (m)

: سه پایه , سه رکنی , چیزی که سه پایه داشته.

dreiig

: سی , عدد سی.

dreissig

: سی , عدد سی.

dreist

: تر وتازه , تازه , خرم , زنده , با نشاط, باروح , خنک , سرد, تازه نفس , تازه کار ناازموده , پر رو, جسور, بتارزگی , خنک ساختن , تازه کردن , خنک شدن , اماده , سرخوش , (درمورداب) شیرین.

dreizehn

: سیزده , عدد سیزده.

drfen

: امکان داشتن , توانایی داشتن , قادر بودن , ممکن است , میتوان , شاید, انشاء الله , ایکاش , جشن اول ماه مه , (.mj) بهار جوانی , ریعان شباب , ماه مه.

dringend

: بطوربد, بطور ناشایسته.

drinnen

: درون , داخل , باطن , نزدیک بمرکز, قسمت داخلی , تو, اعضای داخلی.

dritt-

: سوم , سومی , ثالث , یک سوم , ثلث , به سه بخش تقسیم کردن طهءرد باسع موضع بازیکن برای دفاع منطقه دورپایگاه سوم در بازی بیس بال.

dritte

: سوم , سومی , ثالث , یک سوم , ثلث , به سه بخش تقسیم کردن طهءرد باسع موضع بازیکن برای دفاع منطقه دورپایگاه سوم در بازی بیس بال.

dritter

: سوم , سومی , ثالث , یک سوم , ثلث , به سه بخش تقسیم کردن طهءرد باسع موضع بازیکن برای دفاع منطقه دورپایگاه سوم در بازی بیس بال.

droge (f)

: دارو, دوا زدن , دارو خوراندن , تخدیر کردن.

drosseln

: پر دراوردن جوجه پرندگان , پرهای ریزی که برای متکا بکار میرود, کرک , کرک صورت پایین , سوی پایین , بطرف پایین , زیر, بزیر, دلتنگ , غمگین , پیش قسط.

drren

: (.adj) :خشک , بی اب , اخلا قا خشک , (.vi&.vt.n) :خشک کردن , خشک انداختن , تشنه شدن.

druck (m)

: عکس چاپی , مواد چاپی , چاپ کردن , منتشر کردن , ماشین کردن.

drucken

: عکس چاپی , مواد چاپی , چاپ کردن , منتشر کردن , ماشین کردن.

druckend

: خط, دستخط, نوشته , نوشتجات , نویسندگی.

drucker (m)

: چاپگر.

dschungel (m)

: جنگل.

du

: شما, شمارا.

ducken

: اردک , مرغابی , اردک ماده , غوطه , غوض , زیر اب رفتن , غوض کردن.

dudelsackspieler

: نوازنده ء نی انبان.

dudelsaecke

: (mv.) نی انبان که در اسکاتلند مرسوم است , پرحرفی.

dumm

: کند ذهن , نفهم , گیج , احمق , خنگ , دبنگ.

dummer bauer (m)[noun]

: روستایی , برزگر, دهاتی , نادان.

dummkopf (m)

: ادم سفیه و احمق , خرف , سبک مغز, ساده.

dunkel

: تاریک , تیره , تیره کردن , تاریک کردن.

dunkelheit (f)

: تاریک , تیره , تیره کردن , تاریک کردن.

durch

: با, توسط, بوسیله , در هر, برای هر, از میان , از وسط, برطبق.

durchaus

: کاملا , بکلی , تماما, سراسر, واقعا.

durcheinander (n)

: (.n):یک خوراک (از غذا), یک ظرف غذا, هم غذایی (در ارتش وغیره), (.vi&.vt):شلوغ کاری کردن , الوده کردن , اشفته کردن.

durcheinander (n)

: اسیمگی , پریشانی , درهم وبرهمی , اغتشاش , دست پاچگی.

durcheinanderbringen

: واژگون کردن , برگرداندن , چپه کردن , اشفتن , اشفته کردن , مضطرب کردن , شکست غیر منتظره , واژگونی , نژند, ناراحت , اشفته.

durchfahrt (f)

: راه عبور, شارع عام , شاهراه , معبر.

durchgehen

: (.vi &.vt, .n) :پیچ , توپ پارچه , از جاجستن , رها کردن , (.adv) :راست , بطورعمودی , مستقیما, ناگهان.

durchgehen

: بررسی کردن , بدقت خواندن.

durchschnittich

: (طب) محیط کشت , میانجی , واسطه , وسیله , متوسط, معتدل , رسانه.

durchsehen

: بررسی کردن , بدقت خواندن.

durchsuchen

: جستجو, جستجو کردن.

durchsucht (f)

: جستجو, جستجو کردن.

durst lschen

: فرو نشاندن , دفع کردن , خاموش کردن , اطفا.

dusche (f)

: حمام دوش , دوش.

duselig

: کند ذهن , نفهم , گیج , احمق , خنگ , دبنگ.

duselig

: گیج , دچار دوران سر, گیج شدن.

dutzend (n)

: دوجین , دوازده عدد.

E

e bar[adverb]

: خوردنی , ماکول.

eben

: عادل , دادگر, منصف , باانصاف , بی طرف , منصفانه , مقتضی , بجا, مستحق , (.adv) :(d.g.) فقط, درست , تنها, عینا, الساعه , اندکی پیش , درهمان دم.

eben

: هواپیما, رنده کردن , با رنده صاف کردن , صاف کردن , پرواز, جهش شبیه پرواز, سطح تراز, هموار, صاف , مسطح.

ebenbild (n)

: مجسمه , تمثال , شکل , پنداره , شمایل , تصویر, پندار, تصور, خیالی , منظر, مجسم کردن , خوب شرح دادن , مجسم ساختن.

ebene (f)

: هواپیما, رنده کردن , با رنده صاف کردن , صاف کردن , پرواز, جهش شبیه پرواز, سطح تراز, هموار, صاف , مسطح.

echo (n)[noun]

: طنین , پژواک.

echt

: راست , پابرجا, ثابت , واقعی , حقیقی , راستگو, خالصانه , صحیح , ثابت یاحقیقی کردن , درست , راستین , فریور.

echt

: راستین , حقیقی , واقعی , موجود, غیر مصنوعی , طبیعی , اصل , بی خدشه , صمیمی.

edel[adjective]

: ازاده , اصیل , شریف , نجیب , باشکوه.

edelmann[noun]

: نجیب زاده.

edelstein (m)

: گوهر, جواهر, سنگ گرانبها, زیور, با گوهر اراستن , مرصع کردن.

edelstein[noun]

: (مع.) سنگ جواهر.

edelweiss[noun]

: (g.S.) امارنطون یا ابزازالعذرا یا گل قدیفه.

edieren

: ویراستن.

edikt[noun]

: فرمان , حکم , قانون.

editor (m)

: ویراستار, ویرایشگر.

ego[noun]

: ضمیر, نفس , خود.

egoismus[noun]

: خودپرستی , خودخواهی.

egoist[noun]

: خودپرست.

egozentrisch[adjective]

: خودپسندی , خود بین , خودمدار.

ehe (f)

: ازدواج , عروسی , جشن عروسی , زناشویی , یگانگی , اتحاد, عقید, ازدواج , پیمان ازدواج.

ehe

: پیش از, قبل از, پیش , جلو, پیش روی , درحضور, قبل , پیش از, پیشتر, پیش انکه.

ehe

: زناشویی , عروسی , زفاف , نکاح , زوجه.

ehefrau (f)

: زن , زوجه , عیال , خانم.

ehefrau[noun]

: زن گرفتن , زن دادن , ازدواج کردن.

ehegattin (f)

: زن , زوجه , عیال , خانم.

ehemalig

: باستانی , دیرینه , قدیمی , کهن , کهنه , پیر.

ehemann (m)

: شوهر, شوی , کشاورز, گیاه پرطاقت , نر, شخم زدن , کاشتن , باغبانی کردن , شوهردادن , جفت کردن.

eher

: زودتر, بومیان (اوکلا هما) در اتازونی.

ehre (f)

: احترام , عزت , افتخار, شرف , شرافت , ابرو, ناموس , عفت , نجابت , تشریفات (در دانشگاه) امتیازویژه , (در خطاب) جناب , حضرت , احترام کردن به , محترم شمردن , امتیاز تحصیلی اوردن , شاگر اول شدن.

ehren

: احترام , عزت , افتخار, شرف , شرافت , ابرو, ناموس , عفت , نجابت , تشریفات (در دانشگاه) امتیازویژه , (در خطاب) جناب , حضرت , احترام کردن به , محترم شمردن , امتیاز تحصیلی اوردن , شاگر اول شدن.

ehrgeizig

: جاه طلب , بلند همت , ارزومند, نامجو.

ehrwu.rdig[adjective]

: محترم , معزز, قابل احترام , ارجمند, مقدس.

ei (n)

: تخم مرغ , تخم , تحریک کردن.

eiche

: (g.S.) بلوط, چوب بلوط.

eichen[adjective]

: ساخته شده از چوب بلوط, بلوطی.

eidotter (n)[noun]

: زرده تخم مرغ , (زیست شناسی) محتویات نطفه.

eierkrem (f)

: یکجور شیرینی یا فرنی.

eierkuchen (m)

: املت , خاگینه , کوکوی گوجه فرنگی.

eifer (glaubens)

: تعصب , هوا خواهی , غیرت , شوق واشتیاق.

eifer (m)

: جانفشانی , شوق , ذوق , حرارت , غیرت , حمیت , گرمی , تعصب , خیر خواهی , غیور, متعصب.

eifer (m)

: گرما, گرمی , حرارت , تندی , خشم , عصبانیت , اشتیاق , وهله , نوبت , تحریک جنسی زنان , طلب شدن جانور, فحلیت , گرم کردن , برانگیختن , بهیجان امدن.

eifer

: جانفشانی , شوق , ذوق , حرارت , غیرت , حمیت , گرمی , تعصب , خیر خواهی , غیور, متعصب.

eiferer (glaubens)

: غیور, ادم متعصب یاهواخواه , مجاهد, جانفشان.

eifrig

: فدایی , مجاهد, غیور, باغیرت , هواخواه.

eifrig[adjective]

: مشتاق , ذیعلا قه , ترد و شکننده.

eigen

: شایسته , چنانکه شاید وباید, مناسب , مربوط, بجا, بموقع , مطبوع.

eigenartig

: عجیب وغریب , دارای اخلا ق غریب , ویژه.

eigenschaft (f)

: کیفیت , چونی.

eigenschaft[noun]

: صفت , شرط, قید, وضعیت , شرایط, صلا حیت.

eigenschaftswort (n)

: (د.) صفت , وصفی , (ک.) وابسته , تابع.

eigensinnig

: خودسر, مشتاق , مایل.

eigent mlich

: عجیب وغریب , دارای اخلا ق غریب , ویژه.

eigentmer (m)

: مالک , دارنده.

eigentumswohnung (f)

: حکومت مشترک , مالکیت مشترک.

eilbote

: ویژه , خاص , استثنایی.

eile (f)

: شتاب کردن , شتابیدن , عجله کردن , چاپیدن , بستوه اوردن , باشتاب انجام دادن , راندن , شتاب , عجله , دستپاچگی.

eile (f)

: عجله , شتاب , سرعت , عجله کردن.

eilen

: شتاب کردن , شتابیدن , عجله کردن , چاپیدن , بستوه اوردن , باشتاب انجام دادن , راندن , شتاب , عجله , دستپاچگی.

eilen[verb]

: تسریع ردن , شتاباندن , شتافتن.

eilig

: عجول , شتاب زده , دست پاچه , تند, زودرس.

ein

: حرف اول الفبای انگلیسی , حرف اضافه مثبت.

ein

: یک , تک , واحد, شخص , ادم , کسی , شخصی , یک واحد, یگانه ,منحصر, عین همان , یکی , یکی از همان , متحد, عدد یک , یک عدد, شماره یک.

ein

: یک , حرف ا در جلو حروف صدادار و جلو حرف ح بصورت ان استعمال میشود.

ein anderer

: دیگر, دیگری , جدا, علیحده , یکی دیگر, شخص دیگر.

ein(e)

: حرف اول الفبای انگلیسی , حرف اضافه مثبت.

einatmen

: تنفس کردن , تو کشیدن , در ریه فروبردن , استنشاق کردن , بداخل کشیدن , استشمام کردن.

einbau (m)

: نصب , تاسیسات.

einbauen

: (ءنستال) کار گذاشتن , نصب کردن , منصوب نمودن.

einbeulung (f)

: بر جسته کردن , دندانه دار کردن , تو رفتگی , سفارش (دادن), دندانه گذاری.

einbeziehen

: در برداشتن , شامل بودن , متضمن بودن , قرار دادن , شمردن , به حساب اوردن.

einbringen

: ثمر دادن , واگذارکردن , ارزانی داشتن , بازده , محصول , حاصل , تسلیم کردن یا شدن.

eindeutig

: (.adj):اشکار, زلا ل , صاف , صریح , واضح , (.vi &.vt): روشن کردن , واضح کردن , توضیح دادن , صاف کردن , تبرءه کردن , فهماندن.

eindeutig[adjective]

: بی پیشقدر.

eindrcken

: بر جسته کردن , دندانه دار کردن , تو رفتگی , سفارش (دادن), دندانه گذاری.

eine

: حرف اول الفبای انگلیسی , حرف اضافه مثبت.

eine

: یک , تک , واحد, شخص , ادم , کسی , شخصی , یک واحد, یگانه ,منحصر, عین همان , یکی , یکی از همان , متحد, عدد یک , یک عدد, شماره یک.

eine

: یک , حرف ا در جلو حروف صدادار و جلو حرف ح بصورت ان استعمال میشود.

eine von zweien

: (کلمه مخالف ان نعءتهعر است یعنی هیج کدام), هریک از دوتا, این و ان.

einem

: حرف اول الفبای انگلیسی , حرف اضافه مثبت.

einen

: حرف اول الفبای انگلیسی , حرف اضافه مثبت.

einen

: یک , تک , واحد, شخص , ادم , کسی , شخصی , یک واحد, یگانه ,منحصر, عین همان , یکی , یکی از همان , متحد, عدد یک , یک عدد, شماره یک.

einen maulkorb anlegen

: پوزه , پوزه بند, دهان بند, دهنه , سرلوله هفت تیر یاتفنگ , پوزه بندزدن , مانع فعالیت شدن.

einer

: حرف اول الفبای انگلیسی , حرف اضافه مثبت.

einer

: یک , تک , واحد, شخص , ادم , کسی , شخصی , یک واحد, یگانه ,منحصر, عین همان , یکی , یکی از همان , متحد, عدد یک , یک عدد, شماره یک.

einer von beiden

: (کلمه مخالف ان نعءتهعر است یعنی هیج کدام), هریک از دوتا, این و ان.

eines

: حرف اول الفبای انگلیسی , حرف اضافه مثبت.

eines

: یک , تک , واحد, شخص , ادم , کسی , شخصی , یک واحد, یگانه ,منحصر, عین همان , یکی , یکی از همان , متحد, عدد یک , یک عدد, شماره یک.

einf hren

: وارد کردن , به کشور اوردن , اظهار کردن , دخل داشتن به , تاثیر کردن در, با پیروزی بدست امدن , تسخیر کردن , اهمیت داشتن , کالا ی رسیده , کالا ی وارده , (درجمع) واردات.

einf ltig

: ساده.

einfach

: اسان , سهل , بی زحمت , اسوده , ملا یم , روان , سلیس.

einfach

: پهن , مسطح , هموار, صاف , برابر, واضح , اشکار, رک و ساده , ساده , جلگه , دشت , هامون , میدان یا محوطه جنگ , بدقیافه , شکوه , شکوه کردن.

einfach

: ساده.

einfach

: واحد, منفرد, تک , فرد, تنها, یک نفری , مجرد,جدا کردن , برگزیدن , انتخاب کردن.

einfach

: یک راهه , یک طرفه (مثل خیابان), یک جانبه.

einfach[adjective]

: به اسانی.

einfahrt (f)

: (.n)درون رفت , ورودیه , اجازه ورود, حق ورود, دروازه ء دخول , ورود, مدخل , بار, درب مدخل , اغاز(.vt) مدهوش کردن , دربیهوشی یاغش انداختن , (مج)ازخودبیخودکردن , زیادشیفته کردن.

einfassen

: لبه.

einfgen

: الحاق کردن , در جوف چیزی گذاردن , جا دادن , داخل کردن , در میان گذاشتن.

einfuhr (f)

: وارد کردن , به کشور اوردن , اظهار کردن , دخل داشتن به , تاثیر کردن در, با پیروزی بدست امدن , تسخیر کردن , اهمیت داشتن , کالا ی رسیده , کالا ی وارده , (درجمع) واردات.

eingabe (f)

: ثبت , فقره , قلم , دخول , مدخل , ادخال.

eingang (m)

: (.n)درون رفت , ورودیه , اجازه ورود, حق ورود, دروازه ء دخول , ورود, مدخل , بار, درب مدخل , اغاز(.vt) مدهوش کردن , دربیهوشی یاغش انداختن , (مج)ازخودبیخودکردن , زیادشیفته کردن.

eingang (m)

: ثبت , فقره , قلم , دخول , مدخل , ادخال.

eingang (m)

: راهرو, جای در, درگاه.

eingeben

: واگذار کردن , دادن (به), بخشیدن , دهش , دادن , پرداخت کردن , اتفاق افتادن , فدا کردن , اراءه دادن , بمعرض نمایش گذاشتن , رساندن , تخصیص دادن , نسبت دادن به , بیان کردن , شرح دادن , افکندن , گریه کردن.

eingeboren

: بومی , اصلی , سکنه اولیه , اهل یک اب و خاک.

eingeboren

: بومی , اهلی , محلی.

eingeboren

: بومی , طبیعی , ذاتی , مکنون , فطری.

eingeborene (m)

: بومی , اهلی , محلی.

eingeschaltet

: بفعالیت واداشتن , بکار انداختن , گرداندن , اداره کردن , راه انداختن , دایر بودن , عمل جراحی کردن.

eingeweihte (m)(f)

: کارمند داخلی , خودی , خودمانی , محرم راز.

einhalten

: ایست , ایستادن , ایستاندن.

einhalten

: جلوگیری کردن از, ممانعت کردن , سرزنش کردن , رسیدگی کردن , مقابله کردن , تطبیق کردن , نشان گذاردن , چک بانک صهعثک مقابله , مقابله کردن , بررسی , بررسی کردن.

einhalten

: نگاه داشتن , اداره کردن , محافظت کردن , نگهداری کردن ,نگاهداری , حفاظت , امانت داری , توجه , جلوگیری کردن , ادامه دادن , مداومت بامری دادن.

einhalten[verb]

: ایستادگی کردن , پایدارماندن , ماندن , ساکن شدن , منزل کردن , ایستادن , منتظر شدن , وفا کردن , تاب اوردن.

einheimisch

: بومی , طبیعی , ذاتی , مکنون , فطری.

einheimische

: محلی , موضعی.

einhllen

: ژاکت , نیمتنه , پوشه , جلد, کتاب , جلد کردن , پوشاندن , درپوشه گذاردن.

einige

: برخی , بعضی , بعض , ب رخی از, اندکی , چندتا, قدری , کمی از, تعدادی , غالبا, تقریبا, کم وبیش , کسی , شخص یا چیز معینی.

einige

: چند, چندین , برخی از, جدا, مختلف , متعدد.

einige

: معدود, اندک , کم , اندکی از, کمی از (با ا).

einige manche

: برخی , بعضی , بعض , ب رخی از, اندکی , چندتا, قدری , کمی از, تعدادی , غالبا, تقریبا, کم وبیش , کسی , شخص یا چیز معینی.

einj hrig[adjective]

: یکسال تمام , یکساله.

einkerben

: بر جسته کردن , دندانه دار کردن , تو رفتگی , سفارش (دادن), دندانه گذاری.

einklammern

: چنگه , چنگوک , گرفتگی عضلا ت , انقباض ماهیچه در اثر کار زیاد, دردشکم , محدودکننده , حصار, سیخدار کردن , محدود کردن , درقید گذاشتن , جاتنگ کردن.

einkleidend

: پوشاک , لباس.

einklemmen

: ساندویچ درست کردن , ساندویچ , در تنگنا قرار دادن.

einla (m)

: (.n)درون رفت , ورودیه , اجازه ورود, حق ورود, دروازه ء دخول , ورود, مدخل , بار, درب مدخل , اغاز(.vt) مدهوش کردن , دربیهوشی یاغش انداختن , (مج)ازخودبیخودکردن , زیادشیفته کردن.

einladen

: دعوت کردن , طلبیدن , خواندن , وعده گرفتن , مهمان کردن , وعده دادن.

einladung (f)

: دعوت , وعده خواهی , وعده گیری , جلب.

einlage (f)

: الحاق کردن , در جوف چیزی گذاردن , جا دادن , داخل کردن , در میان گذاشتن.

einlage (f)

: سپرده , ته نشست , سپردن.

einlassen

: پذیرفتن , راه دادن , بار دادن , راضی شدن (به), رضایت دادن (به), موافقت کردن , تصدیق کردن , زیربار(چیزی) رفتن , اقرار کردن , واگذار کردن , دادن , اعطاء کردن.

einlassung

: هدایت ظاهری.

einlegeboden (m)

: تاقچه , رف , فلا ت قاره , هر چیز تاقچه مانند, در تاقچه گذاشتن , کنار گذاشتن.

einlegen

: الحاق کردن , در جوف چیزی گذاردن , جا دادن , داخل کردن , در میان گذاشتن.

einlegen

: سپرده , ته نشست , سپردن.

einmachen

: (.vi &.vt) :قادربودن , قدرت داشتن , امکان داشتن (مای), (tv.& iv..n) :حلبی , قوطی , قوطی کنسرو, درقوطی ریختن , زندان کردن , اخراج کردن , ظرف.

einmal

: یکمرتبه , یکبار دیگر, فقط یکبار, یکوقتی , سابقا.

einmal einst

: یکمرتبه , یکبار دیگر, فقط یکبار, یکوقتی , سابقا.

einnehmen

: گرفتن , ستاندن , لمس کردن , بردن , برداشتن , خوردن , پنداشتن.

einordnen

: پرونده , بایگانی کردن.

einpacken

: بالا , در حال کار.

einpassen

: جا, صندلی , نیمکت , نشیمنگاه , مسند, سرین , کفل , مرکز, مقر, محل اقامت , جایگاه , نشاندن , جایگزین ساختن.

einr cken

: بر جسته کردن , دندانه دار کردن , تو رفتگی , سفارش (دادن), دندانه گذاری.

einrasten

: تیک , صدای مختصر, صدای حاصله از خوردن سم اسب بزمین , صدا کردن.

einrechnen

: در برداشتن , شامل بودن , متضمن بودن , قرار دادن , شمردن , به حساب اوردن.

einreiten

: پرونده , بایگانی کردن.

einrichten

: (ءنستال) کار گذاشتن , نصب کردن , منصوب نمودن.

einrichten

: تاسیس کردن , دایرکردن , بنانهادن , برپاکردن , ساختن , برقرارکردن , تصدیق کردن , تصفیه کردن , کسی رابه مقامی گماردن , شهرت یامقامی کسب کردن.

einrichtung (f)

: تاسیس , استقرار, تشکیل , بنا, برقراری , بنگاه , موسسه , دسته کارکنان , برپایی.

einrichtungen[noun]

: تسهیلا ت , امکانات.

eins

: یک , تک , واحد, شخص , ادم , کسی , شخصی , یک واحد, یگانه ,منحصر, عین همان , یکی , یکی از همان , متحد, عدد یک , یک عدد, شماره یک.

eins[noun]

: یک , تک , واحد, شخص , ادم , کسی , شخصی , یک واحد, یگانه ,منحصر, عین همان , یکی , یکی از همان , متحد, عدد یک , یک عدد, شماره یک.

einsatz (m)

: (.n) :ریزش , جریان , دهانه , وصله , الحاق , (.vt) :معین کردن , معرفی کردن , افزودن , اضافه کردن گذاشتن.

einschalten

: دو شاخه.

einschlag (m)

: پاکت , پوشش , لفاف , جام , حلقه ء گلبرگ.

einschlagen

: گرفتن , ستاندن , لمس کردن , بردن , برداشتن , خوردن , پنداشتن.

einschlieen

: در برداشتن , شامل بودن , متضمن بودن , قرار دادن , شمردن , به حساب اوردن.

einschnitt (m)

: شکاف , برش , چاک.

einschreiben

: دفتر ثبت , ثبت امار, دستگاه تعدیل گرما, پیچ دانگ صدا, لیست یا فهرست , ثبت کردن , نگاشتن , در دفتر وارد کردن , نشان دادن , منطبق کردن.

einsegnen

: تایید کردن , تصدیق کردن , تثبیت کردن.

einselmal

: یک زمانی , یکوقتی , سابقا.

einsetzen

: (ءنستال) کار گذاشتن , نصب کردن , منصوب نمودن.

einsetzen

: گذاشتن , اجازه دادن , رها کردن , ول کردن , اجاره دادن , اجاره رفتن , درنگ کردن , مانع , انسداد, اجاره دهی.

einsperren

: حبس , زندان , محبس , حبس کردن.

einst

: یکمرتبه , یکبار دیگر, فقط یکبار, یکوقتی , سابقا.

einstecken

: دو شاخه.

einstellen

: حق دادن (به), تصدیق کردن , ذیحق دانستن , توجیه کردن.

einstellen

: مجموعه , نشاندن , دستگاه.

einstellung (f)

: اهنگ , مقام , جای نگین , قرارگاه , کار گذاری , وضع ظاهر

einstellung (f)

: تعدیل , تنظیم.

einstellung (f)

: توجیه , دلیل اوری.

einstufen

: نرخ , میزان , سرعت , ارزیابی کردن.

eintauchen

: شیب , غوطه دادن , تعمید دادن , غوطه ور شدن , پایین امدن , سرازیری , جیب بر, فرو رفتگی , غسل.

einteilen

: درجه , نمره , درجه بندی کردن , نمره دادن.

eintrag (m)

: ثبت , فقره , قلم , دخول , مدخل , ادخال.

eintragen

: مدرک , سابقه , ضبط کردن , ثبت کردن.

eintreffen

: وارد شدن , رسیدن , موفق شدن.

eintritt (m)

: (.n)درون رفت , ورودیه , اجازه ورود, حق ورود, دروازه ء دخول , ورود, مدخل , بار, درب مدخل , اغاز(.vt) مدهوش کردن , دربیهوشی یاغش انداختن , (مج)ازخودبیخودکردن , زیادشیفته کردن.

eintritt (m)

: ثبت , فقره , قلم , دخول , مدخل , ادخال.

eintritt[noun]

: پذیرش , قبول , تصدیق , اعتراف , دخول , درامد, اجازه ء ورود, ورودیه , پذیرانه , بارداد.

eintrittskarte (f)

: بلیط.

einundzwanzig

: (بازی ورق) بیست ویک , عدد بیست ویک.

einwand[noun]

: ایراد, اعتراض , مخالفت , استدلا ل مخالف.

einwanderer (m)

: مهاجر, تازه وارد, غریب , کوچ نشین , اواره.

einwandern

: مهاجرت کردن (بکشور دیگر), میهن گزیدن , توطن اختیار کردن , اوردن , نشاندن , کوچ کردن.

einwandfrei

: صدا, اوا, سالم , درست , بی عیب , استوار, بی خطر, دقیق , مفهوم , صدا دادن , بنظر رسیدن , بگوش خوردن , بصدا دراوردن , نواختن , زدن , بطور ژرف , کاملا , ژرفاسنجی کردن , گمانه زدن.

einweisen

: اموزاندن , اموختن به , راهنمایی کردن , تعلیم دادن(به), یاد دادن (به).

einwickeln[verb]

: پیچیدن , قنداق کردن , پوشانیدن , لفافه دار کردن , پنهان کردن , بسته بندی کردن , پتو, خفا, پنهانسازی.

einwohner[noun]

: ساکن حابءتات محل سکونت , مسکن طبیعی , بوم , جای اصلی.

einzel

: واحد, منفرد, تک , فرد, تنها, یک نفری , مجرد,جدا کردن , برگزیدن , انتخاب کردن.

einzelhandel

: خرده فروشی , جزءی , خرد, جز, خرده فروشی کردن.

einzelheiten

: مخصوص , ویژه , خاص , بخصوص , مخمص , دقیق , نکته بین , خصوصیات , تک , منحصر بفرد.

einzeln

: واحد, منفرد, تک , فرد, تنها, یک نفری , مجرد, جدا کردن , برگزیدن , انتخاب کردن.

einzeln speziell

: مخصوص , ویژه , خاص , بخصوص , مخمص , دقیق , نکته بین , خصوصیات , تک , منحصر بفرد.

einzelne

: واحد, منفرد, تک , فرد, تنها, یک نفری , مجرد,جدا کردن , برگزیدن , انتخاب کردن.

einzelner

: واحد, منفرد, تک , فرد, تنها, یک نفری , مجرد, جدا کردن , برگزیدن , انتخاب کردن.

einzig

: کف پا, تخت کفش , تخت , زیر, قسمت ته هر چیز, شالوده , تنها, یگانه , منحصربفرد, (بکفش) تخت زدن.

einzig

: واحد, منفرد, تک , فرد, تنها, یک نفری , مجرد, جدا کردن , برگزیدن , انتخاب کردن.

einzug (m)

: ثبت , فقره , قلم , دخول , مدخل , ادخال.

einzunung (f)

: حصار, دیوار, پرچین , محجر, سپر, شمشیر بازی , خاکریز, پناه دادن , حفظ کردن , نرده کشیدن , شمشیر بازی کردن.

eis (n)

: بستنی.

eis (n)

: منجمد کردن , یخ بستن , منجمد شدن , شکر پوش کردن , یخ , سردی , خونسردی و بی اعتنایی.

eis[noun]

: منجمد کردن , یخ بستن , منجمد شدن , شکر پوش کردن , یخ , سردی , خونسردی و بی اعتنایی.

eisberg[noun]

: توده یخ غلتان , کوه یخ شناور, توده یخ شناور.

eisbrecher[noun]

: قایق یخ شکن , کشتی یخ شکن.

eisen (n)

: اهن , اطو, اتو, اتو کردن , اتو زدن , اهن پوش کردن.

eisenbahnzug (m)

: قطار, سلسله , تربیت کردن.

eisern

: اهن , اطو, اتو, اتو کردن , اتو زدن , اهن پوش کردن.

eisig

: یخی , پوشیده از یخ , بسیارسرد, خنک.

eisig[adverb]

: بطور سرد, یخ مانند.

eisscholle

: گوساله , نرمه ساق پا, ماهیچه ساق پا, چرم گوساله , تیماج.

eisschrank (m)

: یخچال , یخچال برقی.

eiszapfen[noun]

: قندیل یخ , قله یخ , یخ پاره , قطعه یخ.

eitern[adjective]

: زخم شدن , تولید قرحه کردن , ریش شدن.

eiterung

: ایجاد زخم یا قرحه , زخم یا قرحه , ریشی.

ekel (m)

: دل اشوب , حالت تهوع , حالت استفراغ , انزجار.

eklig

: کثیف , نامطبوع , زننده , تند و زننده , کریه.

elastisch[adjective]

: کشدار, قابل ارتجاع , فنری , سبک روح , کشسان.

elastizita.t[noun]

: قابلیت ارتجاعی.

elefant (m)

: پیل , فیل.

elektrifikation[noun]

: برق رسانی.

elektrifizieren

: تحت تاثیر برق قرار دادن , برق زده کردن , الکتریکی کردن , به هیجان اوردن.

elektriker[noun]

: متخصص برق , مکانیک برق.

elektrisch

: الکتریکی , برقی , کهربایی , برق دهنده.

elektrizitt (f)

: برق , نیروی کهربایی.

elektromagnetisch[adjective]

: مربوط به الکتریسیته القایی.

elektronik

: الکترونیکی.

elektronisch

: الکترونیکی.

elend

: ناخوش , بیمار, ناساز, ناتندرست , مریض , مریض شدن , (سگ را) کیش کردن , جستجوکردن , علا مت چاپی بمعنی عمدا چنین نوشته شده , برانگیختن.

elendsviertel (n)

: محله کثیف , خیابان پر جمعیت , محلا ت پر جمعیت وپست شهر

elf

: یازده , عدد یازده.

elfenbein (n)

: عاج , دندان فیل , رنگ عاج.

elft-

: یازدهم , یازدهمین.

elfte

: یازدهم , یازدهمین.

ellbogen (m)

: ارنج , دسته صندلی , با ارنج زدن.

elle (f)

: یارد(63 اینچ یا 3 فوت), محوطه یا میدان , محصور کردن , انبار کردن(در حیاط), واحد مقیاس طول انگلیسی معادل 4419/0 متر.

elle[noun]

: (تش) زند اسفل , زند زیرین.

elster[noun]

: کلا غ جاره , زاغی , کلا غ زاغی , ادم وراج , زن بد دهن.

elterlich

: والدینی , وابسته به پدر ومادر.

eltern (f)

: پدر یا مادر, (درجمع) والدین , منشاء , بعنوان والدین عمل کردن.

emperor[noun]

: قیصر, امپراتور, کایزر.

empf nger (m)

: مخاطب , گیرنده ء نامه.

empfang (m)

: پذیرایی , مهمانی , پذیرش , قبول , برخورد.

empfangen

: دریافت کردن , رسیدن , پذیرفتن , پذیرایی کردن از, جا دادن , وصول کردن.

empor

: بالا یی , روببالا , روبترقی , بطرف بالا.

emsig

: مشغول , اشغال.

ende (n)

: انتها, خاتمه , خاتمه دادن , خاتمه یافتن.

enden

: انتها, خاتمه , خاتمه دادن , خاتمه یافتن.

endgltig

: اخرین , پایانی , نهایی , غایی , قطعی , قاطع.

endigen

: انتها, خاتمه , خاتمه دادن , خاتمه یافتن.

endlich

: اخرین , پایانی , نهایی , غایی , قطعی , قاطع.

endlich

: بالا خره , عاقبت , سرانجام.

eng

: تنگ , کم پهنا, باریک , دراز و باریک , کم پهنا, محدود, باریک کردن , محدود کردن , کوته فکر.

engagieren[verb]

: کرایه , اجاره , مزد, اجرت , کرایه کردن , اجیرکردن , کرایه دادن.

enge umarmung (f)

: دراغوش گرفتن , نوازش کردن , در بستر راحت غنودن.

engel

: فرشته , مالک.

engelfisch

: (j.S.) نوعی کوسه ماهی, ماهی انجل , فرشته ماهی.

england

: انگلستان.

englisch

: انگلیسی , مربوط به مردم و زبان انگلیسی , بانگلیسی دراوردن.

englisch

: بریتانیایی , انگلیسی , اهل انگلیس , زبان انگلیسی.

englische

: انگلیسی , مربوط به مردم و زبان انگلیسی , بانگلیسی دراوردن.

enkel (m)

: نوه , پسر پسر, پسر دختر.

enkelin (f)

: نوه , دختر دختر, دختر پسر.

enkelsohn (m)

: نوه , پسر پسر, پسر دختر.

enkeltochter (f)

: نوه , دختر دختر, دختر پسر.

ent uschte

: ناامید, ناکام , مایوس.

entbindung (f)

: تحویل.

entbl en

: لخت , عریان , (.mj) ساده , اشکار, عاری , برهنه کردن , اشکارکردن.

entdecken

: پی بردن , دریافتن , یافتن , پیدا کردن , کشف کردن , مکشوف ساختن.

entdeckung (f)

: کشف , اکتشاف , پی بری , یابش.

ente (f)

: اردک , مرغابی , اردک ماده , غوطه , غوض , زیر اب رفتن , غوض کردن.

entfernt

: دوراز, بسیار, بمراتب , زیاد, خیلی , دور دست , بعید, بعلا وه.

entfu.hren

: ربودن , دزدیدن (شخص), دور کردن , ادم دزدیدن , از مرکز بدن دور کردن (طب).

entfu.hren[verb]

: بچه دزدی کردن , ادم سرقت کردن , ادم دزدی کردن.

entfu.hrer[noun]

: (کءنناپعر) ادم دزد, دزدانسان , بچه دزد.

entfu.hrung

: عمل ربودن (زن و بچه و غیره), ربایش , دورشدگی , (طب) دوری از مرکز بدن , قیاسی , قیاس.

entfuehrer

: ادم دزد, ادم ربا, دور کننده , (طب) عضله دور کننده.

enthalten

: نگهداشتن , نگاه داشتن , دردست داشتن , گرفتن , جا گرفتن , تصرف کردن , چسبیدن , نگاهداری.

enthaltsam

: اقلیم , قاره , پرهیزکار, خوددار.

enthaltung

: پرهیز, خودداری , ریاضت , پرهیز از استعمال مشروبات الکلی.

entlang

: همراه , جلو, پیش , در امتداد خط, موازی با طول.

entlassen

: کیسه , گونی , جوال , پیراهن گشاد و کوتاه , شراب سفید پر الکل وتلخ , یغما, غارتگری , بیغما بردن , اخراج کردن یا شدن , درکیسه ریختن.

entlein[noun]

: جوجه اردک , بچه اردک.

entsagen

: سوگند شکستن , نقض عهد کردن , برای همیشه ترک گفتن , مرتد شدن , رافضی شدن.

entsagen

: واگذار کردن , تفویض کردن , ترک گفتن , محروم کردن (ازارث), کناره گیری کردن , استعفا دادن.

entschlossen

: مصمم.

entschluss (m)

: پایان , فرجام , اختتام , انجام , نتیجه , استنتاج.

entschuldigen

: بهانه , دستاویز, عذر, معذور داشتن , معاف کردن , معذرت خواستن , تبرءه کردن.

entschuldigen

: پوزش خواستن , معذرت خواستن , عذر خواهی کردن.

entschuldigung (f)

: بهانه , دستاویز, عذر, معذور داشتن , معاف کردن , معذرت خواستن , تبرءه کردن.

entsetzen

: شورش یا طغیان کردن , اظهار تنفر کردن , طغیان , شورش , بهم خوردگی , انقلا ب , شوریدن.

entspannen[verb]

: باز کردن , رها کردن , شل کردن , راست کردن.

entstehung (f)

: خاستگاه , اصل بنیاد, منشا, مبدا, سرچشمه , علت.

entweder

: (کلمه مخالف ان نعءتهعر است یعنی هیج کدام), هریک از دوتا, این و ان.

entweder oder

: ایا, خواه , چه.

entwerfen

: نقشه کشیدن , طرح ریزی کردن , برجسته بودن , پیش افکندن , پیش افکند, پرتاب کردن , طرح , نقشه , پروژه.

entwickeln

: توسعه دادن , ایجاد کردن.

entwickler (m)

: (عکاسی) ظاهر کننده عکس , توسعه دهنده.

entwicklung (f)

: پیشرفت , توسعه , بسط, ترقی , نمو, ظهور(عکس).

entwo.hnen[verb]

: از پستان گرفتن , از شیر مادر گرفتن.

entwurf (m)

: نقشه کشیدن , طرح ریزی کردن , برجسته بودن , پیش افکندن , پیش افکند, پرتاب کردن , طرح , نقشه , پروژه.

entwurzeln[verb]

: برکندن , ریشه کن کردن , از ریشه کندن , ازبن در اوردن.

entz nden

: اتش زدن , روشن کردن , گیراندن , اتش گرفتن , مشتعل شدن.

entzcken

: (.n)درون رفت , ورودیه , اجازه ورود, حق ورود, دروازه ء دخول , ورود, مدخل , بار, درب مدخل , اغاز(.vt) مدهوش کردن , دربیهوشی یاغش انداختن , (مج)ازخودبیخودکردن , زیادشیفته کردن.

er

: او (ان مرد), جانور نر.

er ffnen

: باز, ازاد, اشکار, باز کردن , باز شدن.

er selber

: خودش , خود او (درحال تاکید), خود (ان مرد).

er selbst

: خودش , خود او (درحال تاکید), خود (ان مرد).

er sollte (should)

: would he,.= he had

er wird[verb]

: .= he will = he shall

er wu.rde (would)[verb]

: would he,.= he had

erachten

: رسیدگی کردن (به), ملا حظه کردن , تفکر کردن.

erbarmen

: دریغ , افسوس , بخشش , رحم , همدردی , حس ترحم , ترحم کردن , دلسوزی کردن , متاثر شدن.

erbauen[verb]

: تهذیب کردن , اخلا ق اموختن , تقدیس کردن , تقویت کردن.

erdbeben (n)

: زمین لرزه , زلزله.

erdbeere (f)

: (g.S.) توت فرنگی , چلیک خوراکی.

erdboden

: (.vi &.vt &.n): زمین , خاک , میدان , زمینه , کف دریا, اساس , پایه , بنا کردن , برپا کردن , بگل نشاندن , اصول نخستین را یاد دادن(به), فرودامدن , بزمین نشستن , اساسی , , عنوان.

erde (f)

: (.vi &.vt &.n): زمین , خاک , میدان , زمینه , کف دریا, اساس , پایه , بنا کردن , برپا کردن , بگل نشاندن , اصول نخستین را یاد دادن(به), فرودامدن , بزمین نشستن , اساسی , عنوان.

erde (f)

: خاک , زمین , سطح زمین , کره زمین , دنیای فانی , سکنه زمین , با خاک پوشاندن.

erden

: (.vi &.vt &.n): زمین , خاک , میدان , زمینه , کف دریا, اساس , پایه , بنا کردن , برپا کردن , بگل نشاندن , اصول نخستین را یاد دادن(به), فرودامدن , بزمین نشستن , اساسی , عنوان.

erden

: خاک , زمین , سطح زمین , کره زمین , دنیای فانی , سکنه زمین , با خاک پوشاندن.

erdgescho (n)

: طبقه همکف ساختمان.

erdkugel (f)

: کره , گوی , حباب , زمین , کره خاک , کروی کردن ,سیاح.

erdnu (f)

: (g.S.) بادام زمینی , پسته زمینی , رنگ کتانی , رنگ کنف,خمیر بادام زمینی.

erdschatten[noun]

: سایه , شبح , روح , نقطه تاریک.

erdteil (m)

: اقلیم , قاره , پرهیزکار, خوددار.

erdung (f)

: خاک , زمین , سطح زمین , کره زمین , دنیای فانی , سکنه زمین , با خاک پوشاندن.

erffnung

: دهانه , چشمه , جای خالی , سوراخ , سراغاز, افتتاح , گشایش.

erfllen

: پر کردن , سیر کردن , نسخه پیچیدن , پر شدن , انباشتن , اکندن , باد کردن.

erfolgreich

: کامیاب , موفق , پیروز, نیک انجام , عاقبت بخیر.

erfordern

: بایستن , لا زم داشتن , خواستن , مستلزم بودن , نیاز داشتن, لا زم بودن , لا زم دانستن.

erfreut

: خرسند, خوشحال , شاد, خوشرو, مسرور, خوشنود.

erg nzen

: افزودن , اضافه کردن.

ergeben

: ثمر دادن , واگذارکردن , ارزانی داشتن , بازده , محصول , حاصل , تسلیم کردن یا شدن.

ergnzung (f)

: ضمیمه , پیوست.

erh hung (f)

: بالا بردن , ترقی دادن , اضافه حقوق.

erh ltlich

: دردسترس , فراهم , قابل استفاده , سودمند, موجود.

erha.ltlich[adjective]

: بدست اوردنی , قابل حصول.

erhalten

: دریافت کردن , رسیدن , پذیرفتن , پذیرایی کردن از, جا دادن , وصول کردن.

erhalten

: نگاه داشتن , اداره کردن , محافظت کردن , نگهداری کردن ,نگاهداری , حفاظت , امانت داری , توجه , جلوگیری کردن , ادامه دادن , مداومت بامری دادن.

erhalten

: نگهداشتن , برقرار داشتن.

erhalten anerkennen

: دریافت کردن , رسیدن , پذیرفتن , پذیرایی کردن از, جا دادن , وصول کردن.

erhalten[verb]

: بدست اوردن , فراهم کردن , گرفتن.

erhebung

: تغییر فاحش , تحول , انقلا ب , (ز.ش.) برخاست , بالا امدن.

erhellen

: فروغ, روشنایی, نور, اتش, کبریت, لحاظ, جنبه, اشکار کردن, اتش زدن, مشتعل شدن, ضعیف, خفیف, اهسته,اندک,اسان,کم قیمت,قلیل,مختصر,فرار,هوس امیز,وارسته,بی عفت,هوس باز,خل,سرگرم کننده,غیرجدی,باررا سبک کردن,تخفیف دادن,فرودامدن,واقع شدن,وفوع یافتن,سر رسیدن,رخ دادن.

erhhen

: بالا بردن , ترقی دادن , اضافه حقوق.

erhhung (f)

: برخاستن , ترقی کردن , ترقی خیز.

erhitzen

: گرما, گرمی , حرارت , تندی , خشم , عصبانیت , اشتیاق , وهله , نوبت , تحریک جنسی زنان , طلب شدن جانور, فحلیت , گرم کردن , برانگیختن , بهیجان امدن.

erinnern

: بخاطراوردن , یاد اوردن , بخاطر داشتن.

erinnerung (f)

: حافظه.

erk ltung (f)

: سرما, سرماخوردگی , زکام , سردشدن یا کردن.

erklettern

: بالا رفتن , صعود کردن , ترقی کردن.

erkrankung (f)

: مرض , ناخوشی , بیماری , کسالت , شرارت , بدی.

erlassen

: بخشیدن , عفو کردن , امرزیدن.

erlauben

: اجازه دادن , مجاز کردن , روا کردن , ندیده گرفتن , پروانه , جواز, اجازه.

erlaubnis (m)

: اجازه دادن , مجاز کردن , روا کردن , ندیده گرفتن , پروانه , جواز, اجازه.

erleichtern[verb]

: اسان کردن , تسهیل کردن , کمک کردن.

ermessen

: حساب کردن.

ermglichen

: اجازه دادن , مجاز کردن , روا کردن , ندیده گرفتن , پروانه , جواز, اجازه.

ermitteln

: مکان یابی کردن , قرار دادن.

erneuern

: بازنو کردن , تجدید کردن , نو کردن , تکرار کردن.

erniedrigen

: پست کردن , تحقیرنمودن , کم ارزش کردن.

erniedrigt

: پست , فرومایه , سرافکنده , مطرود, روی برتافتن , خوار, پست کردن , کوچک کردن , تحقیرکردن.

ernst

: جدی , مهم , خطیر, سخت , خطرناک , وخیم.

ernst[adjective]

: جدی , دلگرم , باحرارت , مشتاق , صمیمانه , سنگین , علا قه شدید به چیزی , وثیقه , بیعانه.

ernsthaft

: جدی , مهم , خطیر, سخت , خطرناک , وخیم.

erpel[noun]

: اردک نر, مرغابی نر.

errechnen

: حساب کردن.

erreichbar

: دردسترس , فراهم , قابل استفاده , سودمند, موجود.

erreichen

: انجام دادن , بانجام رساندن , وفا کردن(به), صورت گرفتن.

erreichen

: دست یافتن , انجام دادن , بانجام رسانیدن , رسیدن , ناءل شدن به , تحصیل کردن , کسب موفقیت کردن (حق.) اطاعت کردن (در برابر دریافت تیول).

erreichte

: دست یافتن , انجام دادن , بانجام رسانیدن , رسیدن , ناءل شدن به , تحصیل کردن , کسب موفقیت کردن (حق.) اطاعت کردن (در برابر دریافت تیول).

erschaffen

: خلق شدن , افریدن , ایجاد کردن.

erscheinen

: ظاهرشدن , پدیدار شدن.

erscheinung

: ظهور, پیدایش , ظاهر, نمایش , نمود, سیما, منظر.

erschie en

: درکردن (گلوله وغیره), رها کردن (از کمان وغیره), پرتاب کردن , زدن , گلوله زدن , رها شدن , امپول زدن , فیلمبرداری کردن , عکسبرداری کردن , درد کردن , سوزش داشتن , جوانه زدن , انشعاب , رویش انشعابی , رویش شاخه , درد, حرکت تند وچابک , رگه معدن.

erschlieen

: باز, ازاد, اشکار, باز کردن , باز شدن.

erschu.ttern[verb]

: تکان , صدمه , هول , هراس ناگهانی , لطمه , تصادم , تلا طم , ضربت سخت , تشنج سخت , توده , خرمن , توده کردن , خرمن کردن , تکان سخت خوردن , هول وهراس پیدا کردن , ضربت سخت زدن , تکان سخت خوردن , دچار هراس سخت شدن , سراسیمه کردن.

ersehen

: دیدن , مشاهده کردن , نگاه کردن , فهمیدن , مقر یا حوزه اسقفی , بنگر.

ersparen

: نجارت دادن , رهایی بخشیدن , نگاه داشتن , اندوختن , پس انداز کردن , فقط بجز, بجز اینکه.

erst

: نخست , نخستین , اول , یکم , مقدم , مقدماتی.

erstaunen

: متحیرساختن , مبهوت کردن , مات کردن , سردرگم کردن , سردرگم , متحیر.

erste

: نخست , نخستین , اول , یکم , مقدم , مقدماتی.

ersteigen

: بالا رفتن , صعود کردن , ترقی کردن.

erstellen

: خلق شدن , افریدن , ایجاد کردن.

ersten

: نخست , نخستین , اول , یکم , مقدم , مقدماتی.

erstens

: نخست , نخستین , اول , یکم , مقدم , مقدماتی.

erster

: نخست , نخستین , اول , یکم , مقدم , مقدماتی.

erteilen

: واگذار کردن , دادن (به), بخشیدن , دهش , دادن , پرداخت کردن , اتفاق افتادن , فدا کردن , اراءه دادن , بمعرض نمایش گذاشتن , رساندن , تخصیص دادن , نسبت دادن به , بیان کردن , شرح دادن , افکندن , گریه کردن.

ertrag (m)

: بازگشت , مراجعت.

ertrag (m)

: ثمر دادن , واگذارکردن , ارزانی داشتن , بازده , محصول , حاصل , تسلیم کردن یا شدن.

erw gen

: رسیدگی کردن (به), ملا حظه کردن , تفکر کردن.

erwachsene

: بالغ , بزرگ , کبیر, به حد رشد رسیده.

erweichen

: لا غر کردن , (.mj) ظلم کردن بر, زجر دادن , خیساندن , خیس شدن.

erweiterung (f)

: توسیع , تمدید, تعمیم , تلفن فرعی.

erwerben

: بدست اوردن , حاصل کردن , اندوختن , پیداکردن.

erwidern

: بازگشت , مراجعت.

erwiderung (f)

: بازگشت , مراجعت.

erwrmen

: گرما, گرمی , حرارت , تندی , خشم , عصبانیت , اشتیاق , وهله , نوبت , تحریک جنسی زنان , طلب شدن جانور, فحلیت , گرم کردن , برانگیختن , بهیجان امدن.

erz hlen[verb]

: داستانی را تعریف کردن , داستان سرایی کردن , نقالی کردن , شرح دادن.

erz hlung (f)

: حکایت , داستان , نقل , روایت , گزارش , شرح , طبقه , اشکوب , داستان گفتن , بصورت داستان در اوردن.

erzeugen

: خلق شدن , افریدن , ایجاد کردن.

erzeugen

: فراوردن , تولید کردن , محصول , اراءه دادن , زاییدن.

erzeugen[verb]

: تولید کردن , زاییدن.

erzhlen[verb]

: داستانی را تعریف کردن , داستان سرایی کردن , نقالی کردن , شرح دادن.

erzhler[noun]

: گوینده , راوی , گوینده داستان.

erzhlung (f)[noun]

: گویندگی , داستان , داستانسرایی , توصیف.

erziehen

: فرهیختن , تربیت کردن , دانش اموختن , تعلیم دادن.

erzieher[noun]

: کارشناس اموزش و پرورش.

erzieher[noun]

: کارشناس اموزش و پرورش.

erziehung[noun]

: اموزش و پرورش.

esel (m)

: الا غ نر, خر نر, (.mj) ادم کله خر.

esel[noun]

: الا غ , خر, (.mj) ادم نادان وکودن.

essbar[adjective]

: خوردنی , ماکول , چیز خوردنی , خوراکی.

essen (n)

: خوراک , غذا, قوت , طعام.

essen

: خوردن , مصرف کردن , تحلیل رفتن.

essig (m)

: سرکه.

est bchen (pl)

: میله های عاج یا چوبی که چینی ها برای خوردن برنج از ان استفاده میکنند.

etage (f)

: حکایت , داستان , نقل , روایت , گزارش , شرح , طبقه , اشکوب , داستان گفتن , بصورت داستان در اوردن.

etage (f)

: کف , اشکوب , طبقه.

etappe (f)

: رازک , (درجمع) میوه رازک رازک زدن به , رازک بار اوردن , (درجمع) ابجو, افیون , لی لی کردن , روی یک پاجستن , جست وخیز کوچک کردن , رقصیدن , پرواز دادن , لنگان لنگان راه رفتن , پلکیدن.

etappe (f)

: مرحله , صحنه.

etikett (n)

: برچسب , اتیکت , متمم سند یا نوشته , تکه باریک , لقب , اصطلا ح خاص , برچسب زدن , طبقه بندی کردن.

etliche

: چند, چندین , برخی از, جدا, مختلف , متعدد.

etwa

: درباره , گرداگرد, پیرامون , دور تا دور, در اطراف , نزدیک , قریب , در حدود, در باب , راجع به , در شرف , در صدد, با, نزد, در, بهر سو, تقریبا, بالا تر, (نظ.) فرمان عقب گرد.

etwas

: چیزی , یک چیزی , تا اندازه ای , قدری.

etwas

: هرچیز, هرکار, همه کار(در جمله ء مثبت) چیزی , (در پرسش و نفی) هیچ چیز, هیچ کار, بهراندازه , بهرمقدار.

etwas; irgend ein; irgend welche

: چه , کدام , چقدر, (درجمع) (در پرسش) چه نوع , چقدر, هیچ , (در جمله ء مثبت) هر, ازنوع , هیچ نوع , هیچگونه , هیچ.

euch[pronoun]

: شکل قدیمی کلمه طهع, شماها.

euch[pronoun]

: شما, شمارا.

euer

: مال شما, مربوط به شما, متعلق به شما.

eure

: مال شما, مربوط به شما, متعلق به شما.

europa

: قاره اروپا.

evangelisch

: عضو فرقه مسیحیان پروتستان.

export (m)

: صادر کردن , بیرون بردن , کالا ی صادره , صادرات.

exportation (f)

: صادر کردن , بیرون بردن , کالا ی صادره , صادرات.

exporteur (m)

: صادرکننده.

exportieren

: صادر کردن , بیرون بردن , کالا ی صادره , صادرات.

expre (n)

: اظهارداشتن , بیان کردن , اداکردن , سریع السیر, صریح , روشن , ابراز کردن.

exultation (f)

: پیروزی , فتح , جشن فیروزی , پیروزمندانه , فتح وظفر, طاق نصرت , غالب امدن , پیروزشدن.

exzentrisch[adjective]

: گریزنده از مرکز, بیرون از مرکز, (.mj) غیر عادی , غریب , عجیب.

F

f cher (m)

: باد بزن , تماشاچی ورزش دوست , باد زدن , وزیدن بر.

f gte an

: پیوسته , ضمیمه , دلبسته , علا قمند, وابسته , مربوط, متعلق.

f higkeit (f)

: قابلیت , توانایی.

f hren

: رقم نقلی.

f hren

: مستقیم , هدایت کردن.

f lle

: فراوانی , وفور.

f llig

: مقتضی , حق , ناشی از, بدهی , موعد پرداخت , سر رسد, حقوق , عوارض , پرداختنی.

f nf

: عدد پنج , پنجگانه.

f nfte

: پنجم , پنجمین.

f nfzehn

: پانزده.

f r immer

: برای همیشه , تا ابد, جاویدان , پیوسته , تا ابدالا باد.

f rdern

: خواستارشدن , درخواست , مطالبه , طلب , تقاضا کردن , مطالبه کردن.

fa (n)

: سرداب.

fa.hig

: توانا بودن, شایستگی داشتن, لایق بودن,قابل بودن, مناسب بودن, اماده بودن, ارایش دادن, لباس پوشاندن, قادر بودن, قوی کردن.

fabel[noun]

: افسانه , داستان , دروغ , حکایت اخلا قی , حکایت گفتن.

fabelhaft

: شگرف , شگفت اور, شگفت انگیز, شگفت , عجیب.

fabrik (f)

: کارخانه.

facies

: رخساره , صورت , (زیست شناسی) عبارت مشخص یک طبقه , منطقه مناسب رشد حیوان یانبات خاصی.

fade

: بی مزه , بی طعم , (.mj) بیروح , خسته کننده.

faehig[adjective]

: توانا, قابل , لا یق , با استعداد, صلا حیتدار, مستعد.

faehigkeit

: توانایی , استطاعت.

fahne (f)

: پرچم , بیرق , علم , دم انبوه وپشمالوی سگ , زنبق , برگ شمشیری , سنگ فرش , جاده سنگ فرش , پرچم دار کردن , پرچم زدن به , باپرچم علا مت دادن , سنگفرش کردن , پایین افتادن , سست شدن , از پا افتادن , پژمرده کردن.

fahre (f)

: درنرودیدن , سفر کردن مسافرت کردن , رهسپار شدن , مسافرت , سفر, حرکت , جنبش , گردش , جهانگردی.

fahren

: رفتن , روانه ساختن , رهسپار شدن , عزیمت کردن , گذشتن , عبور کردن , کارکردن , گشتن , رواج داشتن , تمام شدن , راه رفتن , نابود شدن , روی دادن , بران بودن , درصدد بودن , راهی شدن.

fahren

: سواری , گردش سواره , سوار شدن.

fahrer (m)

: محرک , راننده.

fahrerhaus[noun]

: تاکسی , جای راننده کامیون , جای لوکوموتیوران.

fahrgeld (n)

: کرایه , کرایه مسافر, مسافر کرایه ای , خوراک , گذراندن , گذران کردن.

fahrkarte (f)

: بلیط.

fahrplan (m)

: برنامه زمانی , زمان بندی کردن.

fahrpreis (m)

: کرایه , کرایه مسافر, مسافر کرایه ای , خوراک , گذراندن , گذران کردن.

fahrrad (m)

: دوچرخه پایی , دوچرخه سواری کردن.

fahrrad

: دوچرخه پایی , دوچرخه سواری کردن.

fahrrad[noun]

: کندوی زنبو عسل , انبوه , جمعیت , مخفف بءثیثلع, دوچرخه, لباس شنای زنانه دوتکه , مایوی دوتکه.

fahrstuhl (m)

: اسانسور, بالا برنده , بالا بر.

fahrt (f)

: سواری , گردش سواره , سوار شدن.

fahrzeug[noun]

: وسیله نقلیه , ناقل , حامل , رسانه , برندگر, رسانگر.

faktor[noun]

: عامل (عوامل), حق العمل کار, نماینده , فاعل , سازنده , فاکتور, عامل مشترک.

falls

: اگر, چنانچه , ایا, خواه , چه , هرگاه , هر وقت , ای کاش ,کاش , اگر, چنانچه , (.mj)شرط, حالت , فرض , تصور, بفرض.

falsch

: خطا, اشتباه , تقصیر و جرم غلط, ناصحیح , غیر منصفانه رفتار کردن , بی احترامی کردن به , سهو.

falsch

: دروغ , کذب , کاذبانه , مصنوعی , دروغگو, ساختگی , نادرست , غلط, قلا بی , بدل.

falsch

: نادرست , غیر موثق , غلط, حقه باز, ساختگی.

famili r

: مطلبی را رساندن , معنی دادن , گفتن , محرم ساختن , صمیمی , محرم , خودمانی.

familie (f)

: خانواده.

familir

: اشنا, وارد در, مانوس , خودی , خودمانی.

famos

: بلند اوازه , مشهور, معروف , نامی , عالی.

fan (m)

: باد بزن , تماشاچی ورزش دوست , باد زدن , وزیدن بر.

farbe (f)

: درخواست , تقاضا, دادخواست , عرضحال , مرافعه , خواستگاری , یکدست لباس , پیروان , خدمتگزاران , ملتزمین , توالی , تسلسل , نوع , مناسب بودن , وفق دادن , جور کردن , خواست دادن , تعقیب کردن , خواستگاری کردن , جامه , لباس دادن به.

farbe (f)

: رنگ , فام , بشره , تغییر رنگ دادن , رنگ کردن , ملون کردن.

farbe (f)

: رنگ کردن , نگارگری کردن , نقاشی کردن , رنگ شدن , رنگ نقاشی , رنگ.

farbenfreudig

: رنگارنگ.

farbenreich

: رنگارنگ.

farbton (m)

: سایه , حباب چراغ یا فانوس , اباژور, سایه بان , جای سایه دار, اختلا ف جزءی , سایه رنگ , سایه دار کردن , سایه افکندن , تیره کردن , کم کردن , زیر وبم کردن.

farmer (m)

: کشاورز.

fasan (m)

: (j.S.) قرقاول , مرغ بهشتی.

fassade[noun]

: نمای سر در, جبهه , نمای خارجی.

fassung (f)

: شرح ویژه , ترجمه , تفسیر, نسخه , متن.

fast

: تقریبا, بطور نزدیک.

fasten

: تند, تندرو, سریع السیر, جلد و چابک , رنگ نرو, پایدار, باوفا, سفت , روزه , روزه گرفتن , فورا.

faul

: گناهکار, اشتباه کار, غلط, ناصحیح , خطا, (طب) ناخوش , فاسد.

faust (f)

: مشت , مشت زدن , بامشت گرفتن , کوشش , کار.

faustschlag[noun]

: مشروب مرکب از شراب ومشروبات دیگر, کوتاه , قطور, مشت , ضربت مشت , قوت , استامپ , مهر, مشت زدن بر, منگنه کردن , سوراخ کردن , پهلوان کچل.

februar

: فوریه.

fechten

: حصار, دیوار, پرچین , محجر, سپر, شمشیر بازی , خاکریز, پناه دادن , حفظ کردن , نرده کشیدن , شمشیر بازی کردن.

feder (f)

: بهار, چشمه , سرچشمه , فنر, انبرک , جست وخیز, حالت فنری , حالت ارتجاعی فنر, پریدن , جهش کردن , جهیدن , قابل ارتجاع بودن , حالت فنری داشتن , ظاهر شدن.

feder (f)

: قلم , کلک , شیوه نگارش , خامه , نوشتن , اغل , حیوانات اغل , خانه ییلا قی , نوشتن , نگاشتن , بستن , درحبس انداختن.

feder[noun]

: پر, پروبال , باپر پوشاندن , باپراراستن , بال دادن.

federballspiel

: بدمینتن , نوعی بازی تنیس باتوپ پردار.

federbett[noun]

: بیش ازمیزان احتیاج کارمند گرفتن , استخدام کارمند اضافی.

fee[noun]

: پری , جن , افسونگری , ساحره.

fegen

: پاک کن , ماهوت پاک کن , لیف , کفش پاک کن و مانند ان , قلم مو, علف هرزه , ماهوت پاک کن زدن , مسواک زدن , لیف زدن , قلم مو زدن , نقاشی کردن , تماس حاصل کردن واهسته گذشتن , تندگذشتن , بروس لوله.

fehl-[adjective]

: پیشوندی بمعنی بد و مضر.

fehlersignal (n)

: (.n) :هشدار, اگاهی از خطر, اخطار, شیپور حاضرباش , اشوب , هراس , بیم و وحشت , ساعت زنگی , (.vt) :از خطر اگاهانیدن , هراسان کردن , مضطرب کردن.

fehlzndung

: پس زدن تفنگ , منفجر شدن قبل از موقع , نتیجه معکوس گرفتن.

feier (f)

: جشن , برگزاری جشن , تجلیل.

feierlichkeit (f)

: تشریفات , جشن , مراسم.

feile (f)

: پرونده , بایگانی کردن.

feilen

: پرونده , بایگانی کردن.

feilschen

: سودا, معامله , داد و ستد, چانه زدن , قرارداد معامله , خرید ارزان (باا), چانه زدن , قرارداد معامله بستن.

feilschen[verb]

: چانه , چانه زدن , اصرار کردن , بریدن.

fein

: جریمه , تاوان , غرامت , جریمه کردن , جریمه گرفتن از, صاف کردن , کوچک کردن , صاف شدن , رقیق شدن , خوب , فاخر, نازک , عالی , لطیف , نرم , ریز, شگرف.

fein

: ظریف , خوشمزه , لطیف , نازک بین , حساس.

fein

: نازنین , دلپسند, خوب , دلپذیر, مطلوب , مودب , نجیب.

feinheit (f)

: فرق جزءی , اختلا ف مختصر, نکات دقیق وظریف.

feist

: فربه , چاق , چرب , چربی , چربی دار, چربی دار کردن , فربه یا پرواری کردن.

feld[adjective]

: میدان , رشته , پایکار.

feld[noun]

: میدان , رشته , پایکار.

fellatio[noun]

: تحریک الت تناسلی مرد بوسیله زبان.

fels (m)

: تکان نوسانی دادن , جنباندن , نوسان کردن , سنگ , تخته سنگ یا صخره , سنگ خاره , صخره , جنبش , تکان.

felsen (m)

: تکان نوسانی دادن , جنباندن , نوسان کردن , سنگ , تخته سنگ یا صخره , سنگ خاره , صخره , جنبش , تکان.

felsig

: پرصخره , سنگلا خ , سخت , پرصلا بت.

fem

: پهنای باند.

fem.

: شوره سر.

fem.[noun]

: ابتذال , پیش پا افتادگی.

fem.[noun]

: باکتریهای میله ای شکل که تولید هاگ میکنند(مثل باسیل سیاه زخم), باسیل.

fem.[noun]

: پرتابه شناسی , علم حرکت اجسام پرتاب شونده , مبحث پرتاب گلوله واجسام پرتاب شونده.

fem.[noun]

: تکیه گاه , پشتی , متکا.

fem.[noun]

: رقاص.

fem.[noun]

: رقاصه , رقاصه بالت.

fem.[noun]

: کفل , پشت , عقب هر چیزی , خصوصی , محرمانه.

fem.[noun]

: محل تاریخ گذاری (در بالا ی صفحه), تاریخ گذاری.

fem.[noun]

: ورقه رای , مهره رای و قرعه کشی , رای مخفی , مجموع اراء نوشته , با ورقه رای دادن , قرعه کشیدن.

female[noun]

: توهین کردن به , بی احترامی کردن به , خوار کردن , فحش دادن , بالیدن , توهین.

fenster (n)

: پنجره , روزنه , ویترین , دریچه , پنجره دار کردن.

fenster

: پنجره , روزنه , ویترین , دریچه , پنجره دار کردن.

fensterplatz (m)

: صندلی یا نشیمنگاه لب پنجره.

fensterscheibe

: شیشه پنجره , جام پنجره.

fern

: پرت , خیلی دور, دوردست , دور افتاده.

fern

: دور, فاصله دار, سرد, غیرصمیمی.

ferner

: بعلا وه , از این گذشته , گذشته از این , وانگهی.

ferner

: علا وه بر این , بعلا وه.

ferner

: نیز, همچنین , همینطور, بعلا وه , گذشته از این.

fernsehen (n)

: دور نشان , تلویزیون.

fernsprecher (m)

: دورگو, تلفن , تلفن زدن , تلفن کردن.

ferse (f)

: پاشنه , پشت سم , (درجمع) پاهای عقب (جانوران), ته , پاشنه کف , پاشنه جوراب , پاشنه گذاشتن به , کج شدن , یک ور شدن.

fersprechzeller (m)

: اتاقک تلفن , کیوسک تلفن , کابین تلفن.

fertig

: اماده کردن , مهیا کردن , حاضر کردن , اماده.

fessel (f)

: قید.

fest (n)

: جشن , برگزاری جشن , تجلیل.

fest

: ثابت , مقطوع , ماندنی.

fest

: سفت , محکم , تنگ (تانگ), کیپ , مانع دخول هوا یا اب یا چیز دیگر, خسیس , کساد.

fest

: مهمانی , سور, ضیافت , جشن , عید, خوشگذرانی کردن , جشن گرفتن , عیاشی کردن.

festgelegt

: ثابت , مقطوع , ماندنی.

festlegen

: ثابت , مقطوع , ماندنی.

festmachen

: پیچ وخمیدگی , گرفتاری , مانع , محظور, گیر, تکان دادن , هل دادن , بستن (به درشکه وغیره), انداختن.

festung (f)

: استحکامات نظامی , سنگر, قلعه نظامی , دژ.

fett (n)

: گریس , روغن اتومبیل , روغن , چربی , مداهنه , چاپلوسی , روغن زدن , چرب کردن , رشوه دادن.

fett

: روغنی , چرب , روغن دار, (.mj) چاپلوسانه.

fett

: فربه , چاق , چرب , چربی , چربی دار, چربی دار کردن , فربه یا پرواری کردن.

fett

: فربه , گوشتالو, چاق.

fetten

: گریس , روغن اتومبیل , روغن , چربی , مداهنه , چاپلوسی , روغن زدن , چرب کردن , رشوه دادن.

fettig

: روغنی , چرب , روغن دار, (.mj) چاپلوسانه.

fettleibig

: فربه , گوشتالو, چاق.

fettleibigkeit[noun]

: مرض چاقی , فربهی.

fetzen

: کهنه , لته , ژنده , لباس مندرس , کهنه شدن , بی مصرف شدن , عروسک پارچه یی.

fetzen[noun]

: قسمت تیز هر چیزی که اویخته باشد, نوک فلزی بندکفش , پولک.

feucht[adjective]

: نمناک , نمدار, تر, گریان , مرطوب , پر از اب.

feuer (n)

: اتش , حریق , (نظ.) شلیک , (.mj) تندی , حرارت , اتش زدن ,افروختن , تفنگ یاتوپ را اتش کردن , بیرون کردن , انگیختن.

feuerdrill (m)

: تمرین اطفاء حریق.

feuerfest[adjective]

: ضد شعله , سوز, عایق شعله , ضد اتش.

feuern

: اتش , حریق , (نظ.) شلیک , (.mj) تندی , حرارت , اتش زدن ,افروختن , تفنگ یاتوپ را اتش کردن , بیرون کردن , انگیختن.

feuerstelle (f)

: اجاق , اتشدان , کف منقل , (.mj) منزل , سکوی اجاق , کوره کشتی.

feuerwehrmann (m)

: مامور اتش نشانی , سوخت انداز, سوخت گیر.

ffne

: دهانه , چشمه , جای خالی , سوراخ , سراغاز, افتتاح , گشایش.

ffnen

: باز, ازاد, اشکار, باز کردن , باز شدن.

ffnend

: دهانه , چشمه , جای خالی , سوراخ , سراغاز, افتتاح , گشایش.

ffnet

: باز, ازاد, اشکار, باز کردن , باز شدن.

ffnung

: دهانه , چشمه , جای خالی , سوراخ , سراغاز, افتتاح , گشایش.

fgen

: متصل کردن , پیوستن , پیوند زدن , ازدواج کردن , گراییدن , متحد کردن , در مجاورت بودن.

fhig

: توانا بودن, شایستگی داشتن, لایق بودن,قابل بودن, مناسب بودن, اماده بودن, ارایش دادن, لباس پوشاندن, قادر بودن, قوی کردن.

fhigkeit (f)

: توانایی , استطاعت.

fhler (m)

: (انتعنناس, انتعنناع.پل) شاخک , (در بی سیم) موج گیر, انتن.

fhren

: راندن , بردن , راهنمایی کردن , هدایت کردن , گوساله پرواری , رهبری , حکومت.

fhrung (f)

: راهنما, هادی , راهنمایی کردن.

fichte (f)

: غم و اندوه , از غم و حسرت نحیف شدن , نگرانی , رنج و عذاب دادن , غصه خوردن , (g.S.) کاج , چوب کاج , صنوبر.

fieber (n)

: تب , (.mj) هیجان , تب دار کردن.

fieber (n)

: دما, درجه حرارت.

fiel

: انداختن , قطع کردن , بریدن وانداختن , بزمین زدن , مهیب , بیداد گر, سنگدل.

filet (n)

: باریکه گوشت کبابی.

filet (n)

: توری دارای اشکال مربع , پشت مازو.

film (m)

: سینما.

film (n)

: پرده نازک , فیلم عکاسی , فیلم سینما, (درجمع) سینما, غبار, تاری چشم , فیلم برداشتن از.

filmen

: پرده نازک , فیلم عکاسی , فیلم سینما, (درجمع) سینما, غبار, تاری چشم , فیلم برداشتن از.

filz[noun]

: نمد, پشم مالیده ونمد شده , نمدپوش کردن , نمد مالی کردن

finanziell

: مالی.

finanzierer[noun]

: نگهدار, پشتیبان , حامی , کسی که دراجرای نقشه ای کمک میکند, حمال , باربر.

finden

: مکان یابی کردن , قرار دادن.

finger (m)

: انگشت , باندازه یک انگشت , میله برامدگی , زبانه , انگشت زدن , دست زدن (به).

fingerabdruck (m)

: اثر انگشت , انگشت نگاری , انگشت نگاری کردن.

fingerknchel (m)

: بند انگشت (مخصوصا برامدگی پنج انگشت), قوزک پا یا پس زانوی چهار پایان , برامدگی یا گره گیاه , قرحه روده , تن در دادن به , تسلیم شدن , مشت زدن.

fingernagel (m)

: ناخن.

finster

: تاریک , تیره , افسرده , غم افزا.

finster

: تاریک , تیره , تیره کردن , تاریک کردن.

firma (n)

: شرکت.

fisch (m)

: ماهی , (بصورت جمع) انواع ماهیان , ماهی صید کردن , ماهی گرفتن , صیداز اب , بست زدن (به), جستجو کردن , طلب کردن.

fische (f)

: (نج.) برج حوت.

fischen

: ماهی , (بصورت جمع) انواع ماهیان , ماهی صید کردن , ماهی گرفتن , صیداز اب , بست زدن (به), جستجو کردن , طلب کردن.

fischend

: (جای) ماهیگیری , ماهیگیری , حق ماهیگیری.

fischer (m)

: ماهی گیر, صیاد ماهی , کرجی ماهیگیری.

fl che (f)

: هواپیما, رنده کردن , با رنده صاف کردن , صاف کردن , پرواز, جهش شبیه پرواز, سطح تراز, هموار, صاف , مسطح.

fl gel (m)

: بال , پره , قسمتی از یک بخش یا ناحیه , (نظ.) گروه هوایی , هر چیزی که هوا را برهم میزند(مثل بال), بال مانند, زاءده حبابی , جناح , پره , زاءده پره دار, طرف , شاخه , شعبه , دسته حزبی , پرواز, پرش , بالدار کردن , پردارکردن , پیمودن.

flach

: تخت , پهن , مسطح.

flaggschiff[noun]

: کشتی حامل پرچم امیرالبحری , کشتی دریادار.

flasche (f)

: بطری , شیشه , محتوی یک بطری , دربطری ریختن.

flau

: بی مزه , بی طعم , (.mj) بیروح , خسته کننده.

flaum (m)

: پر دراوردن جوجه پرندگان , پرهای ریزی که برای متکا بکار میرود, کرک , کرک صورت پایین , سوی پایین , بطرف پایین , زیر, بزیر, دلتنگ , غمگین , پیش قسط.

flche (f)

: مساحت , فضا, ناحیه.

fledermaus

: چوب , چماق , عصا, چوکان زدن , خشت , گل اماده برای کوزه گری , لعاب مخصوص ظروف سفالی , چشمک زدن , مژگان راتکان دادن , بال بال زدن , چوگان , چوگاندار, نیمه یاپاره اجر, (z.e.) ضربت , چوگان زدن , (j.S.) خفاش

fleisch (n)

: گوشت (فقط گوشت چهارپایان), خوراک , غذا, ناهار, شام , غذای اصلی.

fleischbr he (f)

: غذای مایعی مرکب از گوشت یا ماهی وحبوبات وسبزی های پخته , ابگوشت.

flieger (m)

: (فلءعر=) اگهی روی کاغذ کوچک , پروانه موتور, پره اسیاب , درحال پرواز, گردونه تیزرو.

fliese (f)

: اجر کاشی , سفال , با اجر کاشی فرش کردن.

flittchen (n)

: نوعی شیرینی یاکلوچه که گرماگرم باکره میخورند, بشقاب سفالی کوچک.

fllen

: انداختن , قطع کردن , بریدن وانداختن , بزمین زدن , مهیب , بیداد گر, سنگدل.

fllen

: پر کردن , سیر کردن , نسخه پیچیدن , پر شدن , انباشتن , اکندن , باد کردن.

flocke[noun]

: تکه کوچک (برف وغیره), ورقه , پوسته , فلس , جرقه , پوسته پوسته شدن , ورد امدن, برفک زدن تلویزیون.

flog

: زمان ماضی فعل.ylf Flews قسمت اویخته لب بالا ی سگ.

florett

: شمشیر دودم , سخمه , سخمه زنی.

flotte (f)

: نیروی دریایی , بحریه , ناوگان , کشتی جنگی.

flte (f)

: فلوت , شیار, فلوت زدن.

flu (m)

: رودخانه.

flu.chten

: گریختن , فرار کردن , دررفتن , رونشان ندادن , روپنهان کردن , پنهان شدن.

flucht (f)

: گریز, پرواز, مهاجرت (مرغان یا حشرات), عزیمت , گریز,پرواز کردن , فرارکردن , کوچ کردن , یک رشته پلکان , سلسله.

flug (m)

: گریز, پرواز, مهاجرت (مرغان یا حشرات), عزیمت , گریز,پرواز کردن , فرارکردن , کوچ کردن , یک رشته پلکان , سلسله.

flugblatt[noun]

: بروشور, برگچه , ورقه.

flughafen (m)

: فرودگاه.

flughafen[noun]

: فرودگاه.

flugplatz (m)

: فرودگاه.

flugplatz

: فرودگاه.

flugzeug (n)

: هواپیما, رنده کردن , با رنده صاف کردن , صاف کردن , پرواز, جهش شبیه پرواز, سطح تراز, هموار, صاف , مسطح.

flugzeug (n)

: هواپیما.

flugzeug

: هواپیما.

flugzeug[noun]

: هواپیما, طیاره.

fnft-

: پنجم , پنجمین.

fnfter

: پنجم , پنجمین.

fnfzig

: پنجاه.

fo.deralismus[noun]

: فدرالیسم , اصل دولت اءتلا فی.

folgen

: پیروی کردن از, متابعت کردن , دنبال کردن , تعقیب کردن , فهمیدن , درک کردن , در ذیل امدن , منتج شدن , پیروی , استنباط, متابعت.

folgen

: دم , دنباله , عقب , تعقیب کردن.

folgend

: بعد, دیگر, اینده , پهلویی , جنبی , مجاور, نزدیک ترین , پس ازان , سپس , بعد, جنب , کنار.

fordern

: بایستن , لا زم داشتن , خواستن , مستلزم بودن , نیاز داشتن ,لا زم بودن , لا زم دانستن.

forelle (f)

: (j.S.) ماهی قزل الا , ماهی قزل الا گرفتن.

form (f)

: ریخت , شکل دادن.

form (f)

: قارچ انگلی گیاهان , کپک قارچی , کپرک , کپرک زدن , قالب , کالبد, با قالب بشکل دراوردن.

form

: شکل , ریخت , ترکیب , تصویر, وجه , روش , طریقه , برگه , ورقه , فرم , تشکیل دادن , ساختن , بشکل دراوردن , قالب کردن , پروردن , شکل گرفتن , سرشتن , فراگرفتن.

formaldehyd

: (ش.) فرمالدءید, بفرمول.OHCH ,رسمیت , تشریفات , رعایت اداب ورسوم.

format (n)

: قطع , اندازه شکل , نسبت.

format[noun]

: (ثالءبرع=) قطرگلوله , قطردهانه تفنگ یا توپ , کالیبر, (.mj) گنجایش , استعداد.

formell

: رسمی , دارای فکر, مقید به اداب ورسوم اداری , تفصیلی , عارضی , لباس رسمی شب , قرار دادی.

formen

: ریخت , شکل دادن.

formen

: قارچ انگلی گیاهان , کپک قارچی , کپرک , کپرک زدن , قالب , کالبد, با قالب بشکل دراوردن.

formen

: مدل , نمونه , سرمشق , قالب , طرح , نقشه , طرح ریختن , ساختن , شکل دادن , مطابق مدل معینی در اوردن , نمونه قرار دادن.

formte

: بشکل درامده.

forst (m)

: جنگل , بیشه , تبدیل به جنگل کردن , درختکاری کردن.

fortbestehen

: ادامه دادن.

fortgehen

: راهی شدن , روانه شدن , حرکت کردن , رخت بربستن.

fortschritt (m)[noun]

: پیشرفت , پیشرفت کردن.

fotoabzug (m)

: عکس چاپی , مواد چاپی , چاپ کردن , منتشر کردن , ماشین کردن.

fotograf (m)

: عکاس , عکس بردار.

fr

: برای , بجهت , بواسطه , بجای , از طرف , به بهای , درمدت , بقدر, در برابر, درمقابل , برله , بطرفداری از, مربوط به , مال , برای اینکه , زیرا که , چونکه.

fr hest

: نخست , نخستین , اول , یکم , مقدم , مقدماتی.

fr hkindheit[noun]

: بچگی.

fr hstck (n)

: صبحانه , ناشتایی , افطار, صبحانه خوردن.

fr hzeitig

: زود, بزودی , مربوط به قدیم , عتیق , اولیه , در اوایل , در ابتدا.

fr ulein

: (..نوت.وء)از دست دادن , احساس فقدان چیزی راکردن , گم کردن , خطا کردن , نداشتن , فاقدبودن(.n): دوشیزه.

fra.ulein[noun]

: دوشیزه , مادموازل , دختر خانم.

frage (f)

: جستار, سوال.

frage (f)

: سوال , پرسش , استفهام , مسلله , موضوع , پرسیدن , تحقیق کردن , تردید کردن در.

fragen

: پرسیدن , جویا شدن , خواهش کردن , برای چیزی بی تاب شدن , طلبیدن , خواستن , دعوت کردن.

fragen

: جستار, سوال.

fragen

: سوال , پرسش , استفهام , مسلله , موضوع , پرسیدن , تحقیق کردن , تردید کردن در.

fraglich

: مشکوک.

fraglich bedenklich

: مشکوک.

fragwrdig

: مشکوک.

franz sisch

: (.vt):خلا ل کردن (باقلا وامثال ان), مقشر کردن , (.n &.adj &tv.): فرانسوی , فرانسه , زبان فرانسه , فرانسوی کردن.

fratze (f)

: صورت , نما, روبه , مواجه شدن.

frau (ehe)

: زن , زوجه , عیال , خانم.

frau (f)

: جنس ماده , مونث , زنانه , جانور ماده , زن , نسوان.

frau (f)

: زن , زنانگی , کلفت , رفیقه (نامشروع), زن صفت , ماده , مونث , جنس زن.

frau (f)

: زن , زوجه , عیال , خانم.

frben

: رنگ , فام , بشره , تغییر رنگ دادن , رنگ کردن , ملون کردن.

frechheit (f)

: گونه , لب.

freeze

: ژاله , شبنم منجمد, شبنم , سرماریزه , گچک , برفک , سرمازدن , سرمازده کردن , ازشبنم یا برف ریزه پوشیده شدن.

frei

: خالی , اشغال نشده , بی متصدی , بلا تصدی , بیکار.

freiasse

: خرده مالک , کشاورز, مالک جزء.

freisinnig

: ازاده , نظر بلند, دارای سعه نظر, روشنفکر, ازادی خواه , زیاد, جالب توجه , وافر, سخی.

freitag

: ادینه , جمعه.

freudenfeuer (m)

: اتش بزرگ , اتش بازی.

freund (m)

: دوست , رفیق , یار, دوست کردن , یاری نمودن.

freund (m)

: دوست پسر, رفیق.

freundin (f)

: دوست , رفیق , یار, دوست کردن , یاری نمودن.

freundlich

: دوستانه , مساعد, مهربان , موافق , تعاونی.

frevelhaft

: موهن بمقدسات , مربوط به بیحرمتی به شعاءر مذهبی.

frevlerisch[adjective]

: موهن بمقدسات , مربوط به بیحرمتی به شعاءر مذهبی.

frh

: زود, بزودی , مربوط به قدیم , عتیق , اولیه , در اوایل , در ابتدا.

frhjahr (n)

: بهار, چشمه , سرچشمه , فنر, انبرک , جست وخیز, حالت فنری , حالت ارتجاعی فنر, پریدن , جهش کردن , جهیدن , قابل ارتجاع بودن , حالت فنری داشتن , ظاهر شدن.

frhling (m)

: بهار, چشمه , سرچشمه , فنر, انبرک , جست وخیز, حالت فنری , حالت ارتجاعی فنر, پریدن , جهش کردن , جهیدن , قابل ارتجاع بودن , حالت فنری داشتن , ظاهر شدن.

friedensstifter[noun]

: صلح جو, تسکین دهنده , پستانک.

frisch

: تر وتازه , تازه , خرم , زنده , با نشاط, باروح , خنک , سرد, تازه نفس , تازه کار ناازموده , پر رو, جسور, بتارزگی , خنک ساختن , تازه کردن , خنک شدن , اماده , سرخوش , (درمورداب) شیرین.

friseur (m)

: ارایشگر مو, سلمانی برای مرد و زن.

friseur (m)

: سلمانی کردن , سلمانی شدن , سلمانی.

friseuse (f)

: ارایشگر مو, سلمانی برای مرد و زن.

frisur[noun]

: ارایش موی زنان بفرم مخصوصی , ارایشگر زنانه.

frisur[noun]

: موچینی , سلمانی.

froh

: خرسند, خوشحال , شاد, خوشرو, مسرور, خوشنود.

fromm

: مذهبی , راهبه , تارک دنیا, روحانی , دیندار.

front (f)

: جلو, پیش.

frost (m)

: ژاله , شبنم منجمد, شبنم , سرماریزه , گچک , برفک , سرمازدن , سرمازده کردن , ازشبنم یا برف ریزه پوشیده شدن.

frsmaschine (f)

: اسیاب , ماشین , کارخانه , اسیاب کردن , کنگره دار کردن.

frst ck (n)

: صبحانه , ناشتایی , افطار, صبحانه خوردن.

frucht (f)

: میوه , بر, سود, فایده , فرزند, میوه دادن , ثمر.

fruh[adjective]

: زود, بزودی , مربوط به قدیم , عتیق , اولیه , در اوایل , در ابتدا.

fu (m)

: پا, قدم , پاچه , دامنه , فوت (مقیاس طول انگلیسی معادل 21 اینچ), هجای شعری , پایکوبی کردن , پازدن , پرداختن مخارج.

fu boden (m)

: کف , اشکوب , طبقه.

fu.hlen[verb]

: احساس کردن , لمس کردن , محسوس شدن.

fu.ttern[verb]

: خورد, خوراندن , تغذیه کردن , جلو بردن.

fuball (m)

: فوتبال , بازی فوتبال.

fudecke (f)

: فرش , قالی , زیلو.

fuge (f)

: درزه , بند گاه , بند, مفصل , پیوندگاه , زانویی , جای کشیدن تریاک با استعمال نوشابه , لولا , مشترک , توام , شرکتی , مشاع , شریک , متصل , کردن , خرد کردن , بند بند کردن , مساعی مشترک.

fuhrmann

: واگن چی , گاراژ دار, متصدی حمل ونقل.

fundieren

: پایه , مبنا, پایگاه.

funken

: رادیو, رادیویی , با رادیو مخابره کردن , پیام رادیویی فرستادن.

funktion (f)

: تابع , وظیفه , کار کردن.

funktionieren

: تابع , وظیفه , کار کردن.

funktionierend

: رفتن , پیشرفت , وضع زمین , مسیر, جریان , وضع جاده , زمین جاده , (معماری) پهنای پله , گام , (م.ل.) عزیمت , مشی زندگی , رایج , عازم , جاری , معمول , موجود.

furche (f)

: خط, سطر, ردیف , رشته.

furcht[noun]

: ترس , بیم , هراس , ترسیدن(از), وحشت.

furchtbar

: وحشتناک , وحشت اور, ترسناک , هولناک , بسیار بد, سهمناک.

furchtbar[adjective]

: ترسان , بیمناک , هراسناک.

furchtlos[adjective]

: بی باک , نترس.

furnier (n)

: روکش , چوب مخصوص روکش مبل و غیره , لا یه نازک چوب , جلا ء , روکش زدن به.

furz (n)

: گوز, گوزیدن.

fusskn chel (m)

: قوزک , قوزک پا.

fusstritt (m)

: لگدزدن , باپازدن , لگد, (درتفنگ)پس زنی , (مشروب)تندی.

futter (n)

: خوراک , غذا, قوت , طعام.

G

g

: حرف , نویسه.

g te (f)

: کیفیت , چونی.

g tlich

: دوستانه , مساعد, مهربان , موافق , تعاونی.

ga.nse[noun]

: غازها.

gabardine (f)

: پارچه گاباردین.

gabe (f)

: بخشش , پیشکشی , پیشکش , نعمت , موهبت , استعداد, پیشکش کردن (به), بخشیدن (به), هدیه دادن , دارای استعداد کردن , ره اورد, هدیه.

gabe (f)

: دهش , اهداء.

gabel (f)

: چنگال , محل انشعاب , جند شاخه شدن.

gabel

: چنگال , محل انشعاب , جند شاخه شدن.

gabeln

: چنگال , محل انشعاب , جند شاخه شدن.

gag[noun]

: دهان بند بستن , پوزه بند بستن , محدود کردن , مانع فراهم کردن برای , شیرین کاری , قصه یا عمل خنده اور, (طب) دهان باز کن.

gang (m)

: راه رفتن , گام زدن , گردش کردن , پیاده رفتن , گردش پیاده , گردشگاه , پیاده رو.

gang (m)

: راهرو, جناح.

gang

: دنده , چرخ دنده , مجموع چرخهای دنده دار, اسباب , لوازم , ادوات , افزار, الا ت , جامه , پوشش , دنده دار(یادندانه دار) کردن , اماده کارکردن , پوشانیدن.

gans (f)

: قاز, غاز, ماده غاز, گوشت غاز, ساده لوح واحمق , سیخ زدن به شخص , به کفل کسی سقلمه زدن , مثل غاز یا گردن دراز حمله ور شدن وغدغد کردن , اتو, اتو کردن , هیس , علا مت سکوت.

ganz

: (.n &.adv &.adj) :همه , تمام , کلیه , جمیع , هرگونه , همگی , همه چیز, داروندار, یکسره , تماما, بسیار, (.پرعف) :بمعنی (غیر) و (دیگر).

ganz

: تمام , درست , دست نخورده , کامل , بی خرده , همه , سراسر, تمام , سالم.

ganz

: رام نشده , سوقان گیری نشده , مسلسل , ناشکسته.

ganz

: کاملا , بکلی , تماما, سراسر, واقعا.

ganze (n)

: تمام , درست , دست نخورده , کامل , بی خرده , همه , سراسر, تمام , سالم.

ganze

: (.n &.adv &.adj) :همه , تمام , کلیه , جمیع , هرگونه , همگی , همه چیز, داروندار, یکسره , تماما, بسیار, (.پرعف) :بمعنی (غیر) و (دیگر).

garage (f)

: گاراژ, در گاراژگذاردن , پهلو گرفتن در ترعه.

garantieren

: مطملن ساختن , متقاعد کردن , حتمی کردن , مراقبت کردن در, تضمین کردن.

garderobe

: جامه لباس , ملبوس , رخت.

garn (n)

: نخ تابیده , نخ با فندگی , الیاف , داستان افسانه امیز, افسانه پردازی کردن.

garnele (f)

: (j.S.) میگو, ماهی میگو, روبیان.

garst

: کثیف , نامطبوع , زننده , تند و زننده , کریه.

garstig

: کثیف , نامطبوع , زننده , تند و زننده , کریه.

gas (n)

: گاز, بخار, (amr.) بنزین , گازمعده , گازدار کردن , باگاز خفه کردن , اتومبیل رابنزین زدن.

gasolin (n)

: گازولین , (amr.) بنزین.

gaspedal

: شتاب دهنده , شتاباننده , تندکن , شتابنده.

gasse

: کوچه , خیابان کوچک.

gast (m)

: مهمان , (j.S.) انگل , خارجی , مهمان کردن , مسکن گزیدن.

gastgeber (m)

: گروه , ازدحام , دسته , سپاه , میزبان , صاحبخانه , مهمان دار, انگل دار.

gastgeberin (f)

: زن میزبان , زن مهماندار, بانوی صاحبخانه.

gasthaus (n)

: مسافرخانه , مهمانخانه , کاروانسرا, منزل , در مسافرخانه جادادن , مسکن دادن.

gatte (m)

: شوهر, شوی , کشاورز, گیاه پرطاقت , نر, شخم زدن , کاشتن , باغبانی کردن , شوهردادن , جفت کردن.

gattin (f)

: زن , زوجه , عیال , خانم.

gaze (f)

: تنزیب , کریشه , تور, گازپانسمان , مه خفیف.

geb rtig

: بومی , اهلی , محلی.

geb ude (n)

: ساختمان , بنا.

geba.ude[noun]

: عمارت , ساختمان بزرگ مانند کلیسا.

gebck (n)

: کماج وکلوچه ومانند انها, شیرینی پزی , شیرینی.

geben

: واگذار کردن , دادن (به), بخشیدن , دهش , دادن , پرداخت کردن , اتفاق افتادن , فدا کردن , اراءه دادن , بمعرض نمایش گذاشتن , رساندن , تخصیص دادن , نسبت دادن به , بیان کردن , شرح دادن , افکندن , گریه کردن.

gebhr (f)

: بار, هزینه , مطالبه هزینه.

gebiet (n)

: بخش , قلمرو, مدار, (در جمع) مدارات , کمربند,

gebiet (n)

: بوم , سرزمین , ناحیه , فضا, محوطه بسیار وسیع و بی انتها.

gebiet (n)

: مساحت , فضا, ناحیه.

gebieter (m)

: دانشور, چیره دست , ارباب , استاد, کارفرما, رءیس , مدیر, مرشد, پیر, خوب یادگرفتن , استاد شدن , تسلط یافتن بر, رام کردن.

gebildet[adjective]

: تحصیل کرده , فرهیخته.

gebirge (n)

: کوه , (بصورت جمع) کوهستان , کوهستانی.

gebirgig

: کوهستانی , کوه مانند.

gebltt (n)

: خانواده.

geborgenheit (f)

: ایمنی , سلا مت , امنیت , محفوظیت.

geboten

: نشان , علا مت , امضاء و علا مت برجسته و مشخص.

gebr uchlich

: عادی , مرسوم.

gebraten

: کباب کردن , بریان کردن , برشته شدن , برشتن.

gebrauchen

: استفاده کردن از, مورد استفاده قرار دادن , بمصرف رساندن , بکار زدن.

gebrochen

: شکسته , شکسته شده , منقطع , منفصل , نقض شده , رام واماده سوغان گیری.

gebu.hr[noun]

: پردازه , پردازانه , مزد, دستمزد, اجرت , پاداش , پول , شهریه , اجاره کردن , دستمزد دادن به , اجیر کردن.

geburt (f)

: زایش , تولد, پیدایش , اغاز, زاد, اغاز کردن , زادن.

geburts

: زایشی , مولودی.

geburtstag (m)

: زادروز, جشن تولد, میلا د.

gedankenverloren[adjective]

: بیفکر.

gedankenvoll[adjective]

: متفکر, اندیشناک , در فکر.

gedchtnis (n)

: حافظه.

gedenken

: بخاطراوردن , یاد اوردن , بخاطر داشتن.

geeignet

: شایسته , چنانکه شاید وباید, مناسب , مربوط, بجا, بموقع , مطبوع.

geeignet[adjective]

: شایسته , قابل , دارای شرایط لا زم , مشروط.

gef (n)

: اوند, کشتی , مجرا, رگ , بشقاب , ظرف , هر نوع مجرا یا لوله.

gef (n)

: بلونی , کوزه دهن گشاد, سبو, خم , شیشه دهن گشاد, تکان , جنبش , لرزه , ضربت , لرزیدن صدای ناهنجار, دعوا و نزاع , طنین انداختن , اثر نامطلوب باقی گذاردن , مرتعش شدن , خوردن , تصادف کردن , ناجور بودن , مغایر بودن , نزاع کردن , تکان دادن , لرزاندن.

gef hrlich

: پرخطر.

gef ngnis (n)

: حبس , زندان , محبس , حبس کردن.

gefahr (f)

: خطر.

gefahr (f)

: قمار, مخاطره , خطر, اتفاق , در معرض مخاطره قرار دادن , بخطر انداختن.

gefallen

: درخواست , التماس , جذبه , (حق.) استیناف.

gefallen

: دلپذیرکردن , خشنود ساختن , کیف کردن , سرگرم کردن , لطفا, خواهشمند است.

gefallen

: مزه , رغبت , میل , خوشمزه کردن.

gefangehner[noun]

: زندانی , اسیر.

gefangen

: قید.

gefecht

: رزم , پیکار, جدال , مبارزه , ستیز, جنگ , نبرد, نزاع , زد و خورد, جنگ کردن.

gefl gel (n)

: مرغ وخروس , مرغ خانگی , ماکیان.

geflgel (n)

: مرغ , ماکیان , پرنده , پرنده را شکار کردن.

gefllt

: دوست داشتن , مایل بودن , دل خواستن , نظیر بودن , بشکل یا شبیه (چیزی یا کسی) بودن , مانند, مثل , قرین , نظیر, همانند, متشابه , شبیه , همچون , بسان , همچنان , هم شکل , هم جنس , متمایل , به تساوی , شاید, احتمالا , فی المثل , مثلا , همگونه.

gefunden

: برپاکردن , بنیاد نهادن , ریختن , قالب کردن , ذوب کردن , ریخته گری , قالب ریزی کردن.

gegacker[noun]

: صدای مرغ درحالت تخم گذاری , غدغد (مثل غاز), وراجی , هرزه درایی , قات قات کردن.

gegangen

: (اسم مفعول فعل go).

gegen

: درباره , گرداگرد, پیرامون , دور تا دور, در اطراف , نزدیک , قریب , در حدود, در باب , راجع به , در شرف , در صدد, با, نزد, در, بهر سو, تقریبا, بالا تر, (نظ.) فرمان عقب گرد.

gegen

: دربرابر, درمقابل , پیوسته , مجاور, بسوی , مقارن , برضد, مخالف , علیه , به , بر, با.

gegend

: بوم , سرزمین , ناحیه , فضا, محوطه بسیار وسیع و بی انتها.

gegenseitig

: دوسره , از دو سره , بین الا ثنین , دو طرفه.

gegenteil (m)

: وارونه , معکوس , معکوس کننده , پشت (سکه), بدبختی , شکست , وارونه کردن , برگرداندن , پشت و رو کردن , نقض کردن , واژگون کردن.

gegenueber

: سرتاسر, ازاین سو بان سو, درمیان , ازعرض , ازمیان , ازوسط, ازاین طرف بان طرف.

gegenwrtig

: جریان , رایج , جاری.

gegner[noun]

: مخالف , ضد, معارض , حریف , طرف , خصم.

geh use (f)

: قفسه , اطاقک , هیلت وزرا.

gehacktes[noun]

: ریزه , ریز ریز کردن , قیمه کردن , خردکردن , حرف خود را خوردن , تلویحا گفتن , قیمه , گوشت قیمه.

geheim

: اختصاصی , خصوصی , محرمانه , مستور, سرباز, (جمع) اعضاء تناسلی.

gehen

: راه رفتن , گام زدن , گردش کردن , پیاده رفتن , گردش پیاده , گردشگاه , پیاده رو.

gehen

: رفتن , روانه ساختن , رهسپار شدن , عزیمت کردن , گذشتن , عبور کردن , کارکردن , گشتن , رواج داشتن , تمام شدن , راه رفتن , نابود شدن , روی دادن , بران بودن , درصدد بودن , راهی شدن.

gehen

: رفتن , روانه ساختن , رهسپار شدن , عزیمت کردن , گذشتن , عبور کردن , کارکردن , گشتن , رواج داشتن , تمام شدن , راه رفتن , نابود شدن , روی دادن , بران بودن , درصدد بودن , راهی شدن.

gehend

: پیاده روی, قدم زدن.

gehend

: رفتن , پیشرفت , وضع زمین , مسیر, جریان , وضع جاده , زمین جاده , (معماری) پهنای پله , گام , (م.ل.) عزیمت , مشی زندگی , رایج , عازم , جاری , معمول , موجود.

gehirn (n)

: مغز, مخ , کله , هوش , ذکاوت , فهم , مغز کسی را دراوردن , بقتل رساندن.

gehorchen[verb]

: اطاعت کردن , فرمانبرداری کردن , حرف شنوی کردن , موافقت کردن , تسلیم شدن.

gehorsam

: اطاعت , فرمانبرداری , حرف شنوی , رامی.

gehorsam

: فرمانبردار, مطیع , حرف شنو, رام.

gehorsam[noun]

: کرنش , احترام , تواضع , تعظیم.

gehrig

: صدا, اوا, سالم , درست , بی عیب , استوار, بی خطر, دقیق , مفهوم , صدا دادن , بنظر رسیدن , بگوش خوردن , بصدا دراوردن , نواختن , زدن , بطور ژرف , کاملا , ژرفاسنجی کردن , گمانه زدن.

geier (m)

: (j.S.) کرکس , لا شخور صفت , حریص.

geisha

: رقاصه ژاپونی , گیشا, فاحشه.

geiss (f)

: بز, بزغاله , تیماج , پوست بز, (نج.) ستاره جدی , (.mj) ادم شهوانی , مرد هرزه , فاسق.

geist (m)

: روح , جان , روان , رمق , روحیه , جرات , روح دادن , بسرخلق اوردن.

geist (m)

: شبح , روح , روان , جان , خیال , تجسم روح , چون روح بر خانه ها و غیره سرزدن.

geistesabwesend

: پریشان خیال , حواس پرت.

geistige f higkeit (f)

: قابلیت , توانایی.

geistliche (m)

: (.n):وزیر, وزیر مختار, کشیش.(.vt&vi): کمک کردن , خدمت کردن , پرستاری کردن , بخش کردن.

geistreich[verb]

: بذله گو, لطیفه گو, شوخ , لطیفه دار, کنایه دار.

gekmpft

: زمان ماضی واسم مفعول فعل.فءگهت

gekochte schinken

: گوشت ران , ران خوک نمک زده , (درجمع) ران و کفل , مقلد بی ذوق وبی مزه , (.mj)تازه کار, بطور اغراق امیزی عمل کردن , ژامبون.

gel bde (n)

: نذر, پیمان , عهد, قول , شرط, عهد کردن.

gel[noun]

: ژال , ماده ژلا تینی چسبناکی که در نتیجه بسته شدن مواد چسبنده بوجود میاید, ژلا تین , دلمه شدن.

geladen[adverb]

: (ز.ع.- امر.) مست , پولدار, دارای پول زیاد, بارشده , مملو, پر.

gelatine[noun]

: (گعلاتءن) دلمه , ژلا تینی , سریشم.

gelb

: زرد, اصفر, ترسو, زردی.

gelbbraun

: دباغی کردن , برنگ قهوه ای وسبزه دراوردن , باحمام افتاب پوست بدن راقهوه ای کردن , برنزه , مازوی دباغی , پوست مازو, مازویی , قهوه ای مایل به زرد.

gelbe narzisse

: (g.S.) نرگس زرد.

gelbe narzisse

: ضعیف النفس , ساده دل , ترسو, خود را به نادانی زدن.

gelbfieber (n)

: (طب) تب زرد.

gelblich[adjective]

: زردفام , مایل بزردی.

geld (n)

: پول , اسکناس , سکه , مسکوک , ثروت.

geld

: پول , اسکناس , سکه , مسکوک , ثروت.

geldbeutel (m)

: کیسه , جیب , کیسه پول , کیف پول , پول , دارایی , وجوهات خزانه , غنچه کردن , جمع کردن , پول دزدیدن , جیب بری کردن.

geldsa.cke

: کیف پول , ثروت.

geldschein (m)

: نوک , منقار, نوعی شمشیر پهن , نوک بنوک هم زدن (چون کبوتران), لا یحه قانونی , قبض , صورتحساب , برات , سند, (amr.) اسکناس , صورتحساب دادن.

geldschein (m)

: یاداشت , تبصره , توجه کردن , ذکر کردن.

geldschrank (m)

: امن , بی خطر, گاوصندوق.

geldstrafe (f)

: جریمه , تاوان , غرامت , جریمه کردن , جریمه گرفتن از, صاف کردن , کوچک کردن , صاف شدن , رقیق شدن , خوب , فاخر, نازک , عالی , لطیف , نرم , ریز, شگرف.

geldverleiher

: پول وام ده.

geldwechsler (m)

: صراف.

gelee (n)

: دلمه , لرزانک , ماده لزج , جسم ژلا تینی.

gelegenheit[noun]

: فرصت , مجال , دست یافت , فراغت.

gelegenheit[noun]

: موقع , مورد, وهله , فرصت مناسب , موقعیت , تصادف , باعث شدن , انگیختن.

gelegentlich

: گهگاه , گاه و بیگاه , بعضی از اوقات.

gelegentlich

: وابسته به فرصت یا موقعیت , مربوط به بعضی از مواقع یا گاه و بیگاه.

gelehrt[adjective]

: دانا, عالم , دانشمند, فاضل , عالمانه.

gelenk (n)

: بند انگشت (مخصوصا برامدگی پنج انگشت), قوزک پا یا پس زانوی چهار پایان , برامدگی یا گره گیاه , قرحه روده , تن در دادن به , تسلیم شدن , مشت زدن.

gelenk (n)

: درزه , بند گاه , بند, مفصل , پیوندگاه , زانویی , جای کشیدن تریاک با استعمال نوشابه , لولا , مشترک , توام , شرکتی , مشاع , شریک , متصل , کردن , خرد کردن , بند بند کردن , مساعی مشترک.

gelenk (n)

: لولا , بند, مفصل , (.mj) مدار, محور, لولا زدن , (.mj) وابسته بودن , منوط بودن بر.

geliebte (f)

: عاشق , دوستدار, فاسق , خاطرخواه.

gelind

: ملا یم , سست , مهربان , معتدل.

gellen

: فریاد زدن , نعره کشیدن , صدا, نعره , هلهله.

geloben

: نذر, پیمان , عهد, قول , شرط, عهد کردن.

gelten

: بکار بردن , بکار زدن , استعمال کردن , اجرا کردن , اعمال کردن , متصل کردن , بهم بستن , درخواست کردن , شامل شدن , قابل اجرا بودن.

gelten

: نگهداشتن , نگاه داشتن , دردست داشتن , گرفتن , جا گرفتن , تصرف کردن , چسبیدن , نگاهداری.

gelufig

: اشنا, وارد در, مانوس , خودی , خودمانی.

gem igt

: معتدل , ملا یم , میانه رو.

gem se (n)

: گیاه , علف , سبزه , نبات , رستنی , سبزی.

gem t (n)

: روح , جان , روان , رمق , روحیه , جرات , روح دادن , بسرخلق اوردن.

gemahl (m)

: شوهر, شوی , کشاورز, گیاه پرطاقت , نر, شخم زدن , کاشتن , باغبانی کردن , شوهردادن , جفت کردن.

gemein

: ارزان , جنس پست , کم ارزش , پست.

gemeinde (f)

: انجمن , اجتماع , عوام.

gemeinsam

: درزه , بند گاه , بند, مفصل , پیوندگاه , زانویی , جای کشیدن تریاک با استعمال نوشابه , لولا , مشترک , توام , شرکتی , مشاع , شریک , متصل , کردن , خرد کردن , بند بند کردن , مساعی مشترک.

gemeinschaft (f)

: انجمن , اجتماع , عوام.

gemini

: (نج.) برج جوزا, توام , دو پیکر.

gemischt

: امیخته.

gemlde (n)

: نقاشی.

gemt (n)

: قلب , سینه , اغوش , مرکز, دل و جرات , رشادت , مغز درخت ,عاطفه , لب کلا م , جوهر, دل دادن , جرات دادن , تشجیع کردن , بدل گرفتن.

gemtlich

: دنج , راحت , گرم ونرم.

gen gsam

: صرفه جو, مقتصد, با صرفه , اندک , میانه رو, ساده.

genau

: جریمه , تاوان , غرامت , جریمه کردن , جریمه گرفتن از, صاف کردن , کوچک کردن , صاف شدن , رقیق شدن , خوب , فاخر, نازک , عالی , لطیف , نرم , ریز, شگرف.

genau

: درست , دقیق.

genau richtig etwa

: (.n) عادل , دادگر, منصف , باانصاف , بی طرف , منصفانه , مقتضی , بجا, مستحق , (.adv) :(d.g.) فقط, درست , تنها, عینا, الساعه , اندکی پیش , درهمان دم.

genau wirklich wahr

: راست , پابرجا, ثابت , واقعی , حقیقی , راستگو, خالصانه , صحیح , ثابت یاحقیقی کردن , درست , راستین , فریور.

genauso

: (.n) عادل , دادگر, منصف , باانصاف , بی طرف , منصفانه , مقتضی , بجا, مستحق , (.adv) :(d.g.) فقط, درست , تنها, عینا, الساعه , اندکی پیش , درهمان دم.

genealogie (f)

: شجره النسب , شجره نامه , نسب , سلسله , دودمان.

generalsrang[noun]

: سرلشکری , سرتیپی , علم لشکرکشی , مدیریت , ریاست.

generation[noun]

: تولید نیرو, نسل.

generator[noun]

: مولد, زاینده.

genesis[noun]

: پیدایش , تکوین , تولید, طرز تشکیل , کتاب پیدایش (تورات), پسوند بمعنی ایجاد کننده.

genetik[noun]

: علم پیدایش , شاخه ای از علم زیست شناسی که در باره انتقال وراثت(توارث) واختلا ف موجودات و مکانیسم انان در اثر توارث بحث میکند, نسل شناسی.

genetisch[adjective]

: پیدایشی , تکوینی , وابسته به پیدایش یا اصل هر چیز, مربوط به تولید و وراثت.

gengen

: خرسند کردن , راضی کردن , خشنود کردن , قانع کردن.

genie[noun]

: نابغه , نبوغ , استعداد, دماغ , ژنی.

genitiv[noun]

: حالت اضافه , حالت مالکیت , حالت مضاف الیه , ملکی مضاف الیهی.

genossenschaft (f)

: شرکت , انجمن , معاشرت , اتحاد, پیوستگی , تداعی معانی , تجمع , امیزش.

genug

: کافی , بس , باندازه ء کافی , نسبتا, انقدر, بقدرکفایت , باندازه , بسنده.

geologe (m)

: زمین شناس.

geologie (f)

: زمین شناسی , دانش زمین شناسی.

gep ckstcke (pl)

: توشه , بنه سفر, جامه دان , اثاثه.

gep cktrger (m)

: برنامه , حامل میکرب , دستگاه کاریر, حامل.

gep cktrger (m)

: حمالی کردن , حمل کردن , ابجو, دربان , حاجب , باربر, حمال , ناقل امراض , حامل.

gepaeck

: بار و بنه ء مسافر, چمدان , بارسفر.

gepck (n)

: توشه , بنه سفر, جامه دان , اثاثه.

gepr ge (f)

: مهر , نشان , نقش , باسمه , چاپ , تمبر, پست , جنس ,نوع , پابزمین کوبیدن , مهر زدن , نشان دار کردن , کلیشه زدن , نقش بستن , منقوش کردن , منگنه کردن , تمبرزدن , تمبر پست الصاق کردن.

ger cht (n)

: شایعه , شایعه گفتن و یا پخش کردن.

ger usch (n)

: صدا, اوا, سالم , درست , بی عیب , استوار, بی خطر, دقیق , مفهوم , صدا دادن , بنظر رسیدن , بگوش خوردن , بصدا دراوردن , نواختن , زدن , بطور ژرف , کاملا , ژرفاسنجی کردن , گمانه زدن.

gerade

: (.n) عادل , دادگر, منصف , باانصاف , بی طرف , منصفانه , مقتضی , بجا, مستحق , (.adv) :(d.g.) فقط, درست , تنها, عینا, الساعه , اندکی پیش , درهمان دم.

gerade

: راست , مستقیم , مستقیما.

geraeumig; umfassend

: فراخ , پهناور, وسیع , فراوان , مفصل , پر, بیش از اندازه.

gerben

: دباغی کردن , برنگ قهوه ای وسبزه دراوردن , باحمام افتاب پوست بدن راقهوه ای کردن , برنزه , مازوی دباغی , پوست مازو, مازویی , قهوه ای مایل به زرد.

gerecht

: زیبا, لطیف , نسبتا خوب , متوسط, بور, بدون ابر, منصف , نمایشگاه , بازار مکاره , بی طرفانه.

gericht (n)

: ظرف , بشقاب , دوری , سینی , خوراک , غذا, در بشقاب ریختن , مقعر کردن.

gericht (n)

: میل , میله , شمش , تیر, نرده حاءل , (.mj) مانع , جای ویژه زندانی در محکمه , (باتهع)وکالت , دادگاه , هیلت وکلا ء , میکده , بارمشروب فروشی , ازبین رفتن(ادعا) رد کردن دادخواست , بستن , مسدودکردن , بازداشتن , ممنوع کردن , بجز, باستنثاء , بنداب.

gerichtsverhandlung (f)

: محاکمه , دادرسی , ازمایش , امتحان , رنج , کوشش.

geringer

: (بعنوان صفت تفضیلی لءتتلع بکار رفته) کهتر, اصغر, کوچکتر, کمتر, پست تر.

geringere

: کوچک , خرده , ریز, محقر, خفیف , پست , غیر مهم , جزءی , کم , دون , کوچک شدن یاکردن.

gert (n)

: الت , افزار, ابزار, اسباب , الت دست , دارای ابزار کردن , بصورت ابزار دراوردن.

geruch[noun]

: بو, رایحه , عطر, عطر و بوی , طعم , شهرت.

gerundet

: بصورت عدد صحیح , گرد شده , شفاف شده , تمام شده , پر, تمام.

geruscharm

: ارام کردن , تسکین دادن , ساکت کردن.

gesandt

: (ماضی واسم مفعول فعل سعند), فرستاد, فرستاده.

gesch ft (n)

: دکان , مغازه , کارگاه , تعمیر گاه , فروشگاه , خرید کردن , مغازه گردی کردن , دکه.

gesch ft (n)

: سوداگری , بازرگانی , تجارت , داد وستد, کسب , پیشه وری ,کاسبی , مسیر, شغل , حرفه , پیشه , امد ورفت , سفر, ازار,مزاحمت , مبادله کالا , تجارت کردن با, داد وستد کردن.

gesch ftig

: مشغول , اشغال.

gesch ftsfhrer (m)

: مدیر, مباشر, کارفرمان.

gesch ftsmann (m)

: تاجر, بازرگان.

gesch ftsviertel

: مرکز تجارت شهر, قسمت مرکزی شهر.

geschehen

: روی دادن , رخ دادن اتفاق افتادن , واقع شدن , تصادفا برخوردکردن , پیشامدکردن.

geschehen[verb]

: رخ دادن , واقع شدن , اتفاق افتادن.

geschenk (n)

: بخشش , پیشکشی , پیشکش , نعمت , موهبت , استعداد, پیشکش کردن (به), بخشیدن (به), هدیه دادن , دارای استعداد کردن , ره اورد, هدیه.

geschft (n)

: انباره , انبار کردن , ذخیره کردن.

geschft (n)

: سودا, معامله , داد و ستد, چانه زدن , قرارداد معامله , خرید ارزان (باا), چانه زدن , قرارداد معامله بستن.

geschft (n)

: سوداگری , حرفه , دادوستد, کاسبی , بنگاه , موضوع , تجارت , کار و کسب.

geschftlich

: سوداگری , حرفه , دادوستد, کاسبی , بنگاه , موضوع , تجارت , کار و کسب.

geschftsstelle (f)

: دفتر, اداره , منصب.

geschichte (f)

: تاریخ , تاریخچه , سابقه , پیشینه , (طب) بیمارنامه.

geschichte (f)

: حکایت , داستان , نقل , روایت , گزارش , شرح , طبقه , اشکوب , داستان گفتن , بصورت داستان در اوردن.

geschickt

: توانا بودن, شایستگی داشتن, لایق بودن,قابل بودن, مناسب بودن, اماده بودن, ارایش دادن, لباس پوشاندن, قادر بودن, قوی کردن.

geschirrsplmaschine (f)

: ظرفشو, کارگر طرفشو, ماشین طرفشویی.

geschlecht (n)

: جنس (مذکر یا مونث), تذکیر وتانیث , احساسات جنسی , روابط جنسی , جنسی , سکس , سکسی کردن.

geschlecht (n)

: خانواده.

geschlecht[noun]

: (د.) جنس , تذکیر و تانیث , قسم , نوع.

geschlechtlich

: جنسی , تناسلی , وابسته به الت تناسلی و جماع.

geschlechtsteile[noun]

: (گعنءتالءا) اندامهای تناسلی.

geschlo en

: محصور, مسدود, محرمانه , بسته , ممنوع الورود.

geschlossen

: محصور, مسدود, محرمانه , بسته , ممنوع الورود.

geschmacklos

: بی مزه , بی طعم , (.mj) بیروح , خسته کننده.

geschreiben

: نوشتاری , کتبی.

geschtz (n)

: تفنگ , توپ , (ز.ع - امر.) ششلول , تلمبه دستی , سرنگ امپول زنی و امثال ان , تیر اندازی کردن.

geschwindigkeit (f)

: رفتن , پیشرفت , وضع زمین , مسیر, جریان , وضع جاده , زمین جاده , (معماری) پهنای پله , گام , (م.ل.) عزیمت , مشی زندگی , رایج , عازم , جاری , معمول , موجود.

geschwindigkeit[noun]

: سرعت.

geschwindigkeitgrenze (f)

: سرعت مجاز, حداکثر سرعت مجز در جاده ها وغیره.

geschwu.r[noun]

: (طب) زخم , قرحه , زخم معده , قرحه دار کردن یا شدن , ریش کردن , ریش.

gesellen

: متصل کردن , پیوستن , پیوند زدن , ازدواج کردن , گراییدن , متحد کردن , در مجاورت بودن.

gesellschaft (f)

: شرکت , انجمن , معاشرت , اتحاد, پیوستگی , تداعی معانی , تجمع , امیزش.

gesellschaft (f)

: شرکت.

gesellschaft (f)

: قسمت , بخش , دسته , دسته همفکر, حزب , دسته متشکل , جمعیت , مهمانی , بزم , پارتی , متخاصم , طرفدار, طرف , یارو, مهمانی دادن یارفتن.

gesendet

: (ماضی واسم مفعول فعل سعند), فرستاد, فرستاده.

gesetz (n)

: قانون.

gesicht (n)

: صورت , نما, روبه , مواجه شدن.

gesichtsmassage

: مربوط به صورت (مثل عصب صورت).

gespenster (m)

: شبح , روح , روان , جان , خیال , تجسم روح , چون روح بر خانه ها و غیره سرزدن.

gespr ch (n)

: گفتگو, گفت وشنید, مکالمه , محاوره.

gestalt (f)

: ریخت , شکل دادن.

gestalt (f)

: قاب , چارچوب , قاب کردن.

gestalten

: ریخت , شکل دادن.

gestalten

: قارچ انگلی گیاهان , کپک قارچی , کپرک , کپرک زدن , قالب , کالبد, با قالب بشکل دراوردن.

gestatten

: اجازه دادن , مجاز کردن , روا کردن , ندیده گرفتن , پروانه , جواز, اجازه.

gestatten[verb]

: رخصت دادن , اجازه دادن , ستودن , پسندیدن , تصویب کردن , روا دانستن , پذیرفتن , اعطاء کردن.

gestell (n)

: ایستادن , تحمل کردن , موضع , دکه , بساط.

gestern

: دیروز, روز پیش , زمان گذشته.

gestrpp (n)

: پاک کن , ماهوت پاک کن , لیف , کفش پاک کن و مانند ان , قلم مو, علف هرزه , ماهوت پاک کن زدن , مسواک زدن , لیف زدن , قلم مو زدن , نقاشی کردن , تماس حاصل کردن واهسته گذشتن , تندگذشتن , بروس لوله.

gesund (m)

: صدا, اوا, سالم , درست , بی عیب , استوار, بی خطر, دقیق , مفهوم , صدا دادن , بنظر رسیدن , بگوش خوردن , بصدا دراوردن , نواختن , زدن , بطور ژرف , کاملا , ژرفاسنجی کردن , گمانه زدن.

gesund

: خوش مزاج , سرحال , سالم و بی خطر.

gesundheit (f)

: تندرستی , بهبودی , سلا مت , مزاج , حال.

gesundheits

: بهداشتی.

gesungen

: (فرانسه) خون.

getr nk (n)

: اشامیدن , نوشانیدن , اشامیدنی , نوشابه , مشروب.

getreide (n)

: غله , دانه (amr.) ذرت , میخچه , دانه دانه کردن , نمک زدن.

getreide (n)

: غله , گیاهان گندمی , حبوبات , غذایی که از غلا ت تهیه شده وباشیر بعنوان صبحانه مصرف میشود.

getreidepflanze (f)

: غله , گیاهان گندمی , حبوبات , غذایی که از غلا ت تهیه شده وباشیر بعنوان صبحانه مصرف میشود.

getreidereich

: غله ای , شاخی , چرند.

getriebe[noun]

: دنده , چرخ دنده , مجموع چرخهای دنده دار, اسباب , لوازم , ادوات , افزار, الا ت , جامه , پوشش , دنده دار(یادندانه دار) کردن , اماده کارکردن , پوشانیدن.

gewaltig

: نیرومند, مقتدر.

gewaltig

: هزار دلا ر, بسیار عالی با شکوه , مجلل , والا , بزرگ , مهم , مشهور, معروف , با وقار, جدی.

gewaltt tig

: (.n) :سوء استفاده , سوء استعمال , شیادی , فریب , دشنام , فحش , بد زبانی , تجاوز به عصمت , تهمت , تعدی , (.adj) :ناسزاوار, زبان دراز, بدزبان , توهین امیز.

gewebe (n)

: بافته , بافت , نسج , رشته , پارچه ء بافته.

gewehr (n)

: تفنگ , توپ , (ز.ع - امر.) ششلول , تلمبه دستی , سرنگ امپول زنی و امثال ان , تیر اندازی کردن.

gewehr (n)

: دزدیدن , لخت کردن , تفنگ , عده تفنگدار.

gewerbe (f)

: سوداگری , بازرگانی , تجارت , داد وستد, کسب , پیشه وری ,کاسبی , مسیر, شغل , حرفه , پیشه , امد ورفت , سفر, ازار,مزاحمت , مبادله کالا , تجارت کردن با, داد وستد کردن.

gewerbe (n)

: سوداگری , حرفه , دادوستد, کاسبی , بنگاه , موضوع , تجارت , کار و کسب.

gewhlt

: برگزیده , منتخب.

gewhnlich

: منظم , باقاعده.

gewicht (n)

: نزن , سنگینی , سنگ وزنه , چیز سنگین , سنگین کردن , بار کردن.

gewicht

: نزن , سنگینی , سنگ وزنه , چیز سنگین , سنگین کردن , بار کردن.

gewichtig

: سنگین , وزین , موثر, سنجیده , با نفوذ, پربار.

gewichtslos

: سبک وزن , کم وزن , دارای وزن مخصوص کم.

gewinn[noun]

: سود, بهره تقویت , حصول.

gewinnen

: بردن , پیروز شدن , فاتح شدن , غلبه یافتن بر, بدست اوردن , تحصیل کردن , فتح , پیروزی , برد.

gewinnen

: سود, بهره تقویت , حصول.

gewinner (m)

: برنده بازی , برنده , فاتح.

gewirr (n)

: اسیمگی , پریشانی , درهم وبرهمی , اغتشاش , دست پاچگی.

gewoehnen

: عادت دادن , اشنا کردن , اشنا شدن , معتاد ساختن , معتاد شدن , عادت , خو گرفتن , انس گرفتن.

gewohnheit (f)

: رسم , سنت , عادت , عرف , (درجمع) حقوق گمرکی , گمرک , برحسب عادت , عادتی.

gewohnheit[noun]

: (.n):عادت , خو, مشرب , ظاهر, جامه , لباس روحانیت , روش طرز رشد, رابطه , (vi&.vt):جامه پوشیدن , اراستن , معتاد کردن , زندگی کردن.

gewohnheitsm ig

: عادی , مرسوم.

gewohnt[adjective]

: معتاد, شخص داءم الخمر, عادی , همیشگی.

geziert

: ساختگی , امیخته با ناز و تکبر, تحت تاثیر واقع شده.

ghnen (n)

: دهن دره کردن , خمیازه کشیدن , با حال خمیازه سخن گفتن , دهن دره.

gift (n)

: زهر, سم , شرنگ , زهرالود, سمی , مسموم کردن.

gift[noun]

: زهر, سم , زهر مار و عقرب و غیره , کینه , مسموم کردن , مسموم شدن.

giftig[adjective]

: زهر الود, زهردار, سمی , کینه توز.

gin (m)

: ماشین پنبه پاک کنی , جرثقیل پایه دار, افزار, ماشین ,حیله و فن , عرق جو سیاه , جین , گرفتارساختن , پنبه را پاک کردن.

ging

: رفت.

giraffe (f)

: (j.S.) زرافه.

girl

: دختر, دختربچه , دوشیزه , کلفت , معشوقه.

gischt (f)

: شاخه کوچک , ترکه , افشانک , افشانه , ریزش , ترشح , قطرات ریز باران که بادانرا باطراف میزند, افشان , چیز پاشیدنی , سم پاشی , دواپاشی , تلمبه سم پاش , گردپاش , اب پاش , سمپاشی کردن , پاشیدن , افشاندن , زدن (دارو وغیره).

gitarre (f)

: (mv.) عود شش سیمه , گیتار, گیتار زدن.

gjsdl;jgsl;d

: خانه قایقی.

gl cklich

: خوش , خوشحال , شاد, خوشوقت , خوشدل , خرسند, سعادتمند, راضی , سعید, مبارک , فرخنده.

gl cksspiel (n)

: قمار کردن , شرط بندی کردن , قمار.

gl sern

: شیشه , ابگینه , لیوان , گیلا س , جام , استکان , ایینه , شیشه دوربین , شیشه ذره بین , عدسی , شیشه الا ت , الت شیشه ای , عینک , شیشه گرفتن , عینک دار کردن , شیشه ای کردن , صیقلی کردن.

glas (n)

: شیشه , ابگینه , لیوان , گیلا س , جام , استکان , ایینه , شیشه دوربین , شیشه ذره بین , عدسی , شیشه الا ت , الت شیشه ای , عینک , شیشه گرفتن , عینک دار کردن , شیشه ای کردن , صیقلی کردن.

glatzkopf

: ادم طاس.

glauben schenken

: اعتبار, ابرو, ستون بستانکار, نسیه , اعتقاد کردن , درستون بستانکار وارد کردن , نسبت دادن.

glauben[verb]

: باور کردن , اعتقادکردن , گمان داشتن , ایمان اوردن , اعتقادداشتن , معتقدبودن.

glauber[noun]

: با ایمان , معتقد.

glck (n)

: بحث واقبال , طالع , خوش بختی , شانس , مال , دارایی , ثروت , اتفاق افتادن , مقدرکردن.

glcklich

: خوشبخت , مساعد, خوش شانس , خوب.

gleich

: بزودی , زود, عنقریب , قریبا, طولی نکشید.

gleich

: دوست داشتن , مایل بودن , دل خواستن , نظیر بودن , بشکل یا شبیه (چیزی یا کسی) بودن , مانند, مثل , قرین , نظیر, همانند, متشابه , شبیه , همچون , بسان , همچنان , هم شکل , هم جنس , متمایل , به تساوی , شاید, احتمالا , فی المثل , مثلا , همگونه.

gleich

: همانند, مانندهم , شبیه , یکسان , یکجور, بتساوی.

gleichgewicht

: ترازو, میزان , تراز, موازنه , تتمه حساب , برابرکردن , موازنه کردن , توازن.

gleichm ig

: منظم , باقاعده.

gleichzeitig

: معاصر, همزمان , هم دوره.

gleiten

: سر خوردن , خرامش , سریدن , اسان رفتن , نرم رفتن , سبک پریدن , پرواز کردن بدون نیروی موتور, خزیدن.

gleiten

: لغزش , سرازیری , سراشیبی , ریزش , سرسره , کشو, اسباب لغزنده , سورتمه , تبدیل تلفظ حرفی به حرف دیگری , لغزنده , سرخونده , پس وپیش رونده , لغزیدن , سریدن.

gliederung (f)

: برپا کردن , برپایی , مقدمه چینی.

global

: سراسری.

globus (m)

: کره , گوی , حباب , زمین , کره خاک , کروی کردن , گرد کردن, جهانگرد, سیاح.

glocke (f)

: زنگ زنگوله , ناقوس , زنگ اویختن به , دارای زنگ کردن , کم کم پهن شدن (مثل پاچه شلوار).

glockenturm (m)

: برج ناقوس کلیسا.

glu.ckwunsch

: شادباش , تبریک.

glut (f)

: اشتیاق وعلا قه شدید, احساسات تند وشدید, تعصب شدید, اغراض نفسانی , هوای نفس.

glut (f)

: گرما, گرمی , حرارت , تندی , خشم , عصبانیت , اشتیاق , وهله , نوبت , تحریک جنسی زنان , طلب شدن جانور, فحلیت , گرم کردن , برانگیختن , بهیجان امدن.

gnade (f)

: توفیق, فیض, تاءید, مرحمت, زیبایی, خوبی, خوش اندامی, ظرافت, فریبندگی, دعای فیض و برکت, خوش نیتی, بخشایندگی, بخشش, بخت, اقبال, قرعه, جذابیت, زینت بخشیدن, اراستن, تشویق کردن, لذت بخشیدن, مورد عفو قرار دادن.

gold (n)

: زر, طلا , سکه زر, پول , ثروت , رنگ زرد طلا یی , اندود زرد, نخ زری , جامه زری.

goldig

: جذاب , زیبا, دلفریب.

goot

: حرف , نویسه.

gott (m)

: خداوند, خداوندگار, خدا, ایزد, یزدان , پروردگار, الله.

gottesdienst (m)

: خدمت , یاری , بنگاه , روبراه ساختن , تعمیر کردن.

gotteshaus (n)

: کلیسا, کلیسایی , درکلیسامراسم مذهبی بجا اوردن.

gottesl sterlich

: موهن بمقدسات , مربوط به بیحرمتی به شعاءر مذهبی.

gr (f)

: دختر, دختربچه , دوشیزه , کلفت , معشوقه.

gr n

: سبز, خرم , تازه , ترو تازه , نارس , بی تجربه , رنگ سبز,(در جمع) سبزیجات , سبز شدن , سبز کردن , سبزه , چمن , معتدل.

gr ner salat (m)

: (g.S.) کاهو.

gr te (f)

: استخوان , استخوان بندی , گرفتن یا برداشتن , خواستن , درخواست کردن , تقاضاکردن.

grad (m)

: درجه , نمره , درجه بندی کردن , نمره دادن.

graduell

: تدریجی , اهسته , قدم بقدم پیش رونده , شیب تدریجی و اهسته.

graf (england)

: (انگلیس) کنت , (درشعر) سرباز دلیر.

graf (england)[noun]

: (انگلیس) کنت , (درشعر) سرباز دلیر.

grafik

: نوشته شده , کشیده شده , وابسته به فن نوشتن , مربوط به نقاشی یاترسیم , ترسیمی , واضح.

gramm (n)

: (g.S.) نخود, یکجور باقلا , گرم , یک هزارم کیلوگرم.

grammatik (f)

: دستور زبان , گرامر.

grammatikalisch

: دستوری , صرف و نحوی , مطابق قواعد دستور.

grammatisch

: دستوری , صرف و نحوی , مطابق قواعد دستور.

graphik

: نوشته شده , کشیده شده , وابسته به فن نوشتن , مربوط به نقاشی یاترسیم , ترسیمی , واضح.

graphisch

: نوشته شده , کشیده شده , وابسته به فن نوشتن , مربوط به نقاشی یاترسیم , ترسیمی , واضح.

gras (n)

: علف , سبزه , چمن , ماری جوانا, با علف پوشاندن , چمن زار کردن , چراندن , چریدن , علف خوردن.

grasartig

: پوشیده از چمن , علف مانند.

grasig

: پوشیده از چمن , علف مانند.

gratifikation (f)

: پاداش , انعام , التفات , سپاسگزاری , رایگانی.

grau

: (گرای) خاکستری.

grau

: (گرعی) خاکستری , کبود, سفید(درمورد موی سرو غیره), سفید شونده , روبه سفیدی رونده , (.mj) باستانی , کهنه , پیر, نا امید, بد بخت , بیرنگ.

grazie (f)

: توفیق, فیض, تاءید, مرحمت, زیبایی, خوبی, خوش اندامی, ظرافت, فریبندگی, دعای فیض و برکت, خوش نیتی, بخشایندگی, بخشش, بخت, اقبال, قرعه, جذابیت, زینت بخشیدن, اراستن, تشویق کردن, لذت بخشیدن, مورد عفو قرار دادن.

grenze (f)

: حد, حدود, کنار, پایان , اندازه , وسعت , محدود کردن , معین کردن , منحصر کردن.

grenze (f)

: سرحد, حاشیه , لبه , کناره , مرز, خط مرزی , لبه گذاشتن (به), سجاف کردن , حاشیه گذاشتن , مجاور بودن.

griff (m)

: دسته , قبضه شمشیر, وسیله , لمس , احساس بادست , دست زدن به , بکار بردن , سرو کارداشتن با, رفتار کردن , استعمال کردن , دسته گذاشتن.

grill (m)

: سیخ شبکه ای , گوشت کباب کن , روی سیخ یا انبر کباب کردن , بریان کردن , عذاب دادن , پختن , بریان شدن.

grillen

: بریانی , کباب , بریان کردن , کباب کردن , بریان.

grillen

: سرخ کردن (روی اتش), کباب کردن , سوختن , داد وبیداد.

grillen

: سیخ شبکه ای , گوشت کباب کن , روی سیخ یا انبر کباب کردن , بریان کردن , عذاب دادن , پختن , بریان شدن.

grippe (f)

: (طب) انفلوانزا.

grmen

: غمگین کردن , غصه دار کردن , محزون کردن , اذیت کردن , اندوهگین کردن.

grndung (f)

: تاسیس , استقرار, تشکیل , بنا, برقراری , بنگاه , موسسه , دسته کارکنان , برپایی.

gro

: بزرگ , با عظمت , سترک , ستبر, ادم برجسته , ابستن , دارای شکم برامده.

gro

: بزرگ , عظیم , کبیر, مهم , هنگفت , زیاد, تومند, متعدد, ماهر, بصیر, ابستن , طولا نی.

gro

: وسیع , جادار, پهن , درشت , لبریز, جامع , کامل , سترگ , بسیط, بزرگ , حجیم , هنگفت.

gro artig

: هزار دلا ر, بسیار عالی با شکوه , مجلل , والا , بزرگ , مهم , مشهور, معروف , با وقار, جدی.

gro mutter (f)

: مادر بزرگ , مثل مادر بزرگ رفتار کردن.

gro weit umfassend

: وسیع , جادار, پهن , درشت , لبریز, جامع , کامل , سترگ , بسیط, بزرگ , حجیم , هنگفت.

gro.ssenorgnund[noun]

: بزرگی , اندازه , مقدار.

grob wichtig

: جدی , مهم , خطیر, سخت , خطرناک , وخیم.

grohandel

: عمده فروشی , بطور یکجا, عمده فروشی کردن.

gross

: بزرگ , با عظمت , سترک , ستبر, ادم برجسته , ابستن , دارای شکم برامده.

gross

: بزرگ , عظیم , کبیر, مهم , هنگفت , زیاد, تومند, متعدد, ماهر, بصیر, ابستن , طولا نی.

gross

: هزار دلا ر, بسیار عالی با شکوه , مجلل , والا , بزرگ , مهم , مشهور, معروف , با وقار, جدی.

gross[adjective]

: نیرومند, توانا, زورمند, قوی , مقتدر, بزرگ.

grossartig[adjective]

: باشکوه , مجلل , عالی.

grossartig[adjective]

: نامور, مشهور, معروف , برجسته , غرا, باشکوه.

grosszu.gig[adjective]

: سخی , بخشنده , زیاد.

grosszu.gigkeit[noun]

: بخشش , سخاوت , خیر خواهی , گشاده دستی.

grotte (f)

: غار.

grovater (m)

: پدر بزرگ.

grtel (m)

: کمربند, تسمه , بندچرمی , شلا ق زدن , (کمر) بستن , محاصره ردن , باشدت حرکت یا عمل کردن.

grube (f)

: کان , معدن , نقب , راه زیر زمینی , (نظ.) مین , منبع , مامن , مال من , مرا, معدن حفر کردن , استخراج کردن یا شدن , کندن.

grund (m)

: (.vi &.vt &.n): زمین , خاک , میدان , زمینه , کف دریا, اساس , پایه , بنا کردن , برپا کردن , بگل نشاندن , اصول نخستین را یاد دادن(به), فرودامدن , بزمین نشستن , اساسی , عنوان.

grundanschauung (f)

: فلسفه , حکمت , وارستگی , بردباری , تجرد.

grundbesitz (m)

: ملک , املا ک , دارایی , دسته , طبقه , حالت , وضعیت.

grundhaltung (f)

: فحوا, مفاد, نیت , رویه , تمایل , صدای زیر مردانه.

grundlage (f)

: پایه , مبنا, پایگاه.

grundsatz (m)

: سیاست , خط مشی , سیاستمداری , مصلحت اندیشی , کاردانی , بیمه نامه , ورقه بیمه , سند معلق به انجام شرطی , اداره یاحکومت کردن.

gruppe (f)

: بال , پره , قسمتی از یک بخش یا ناحیه , (نظ.) گروه هوایی , هر چیزی که هوا را برهم میزند(مثل بال), بال مانند, زاءده حبابی , جناح , پره , زاءده پره دار, طرف , شاخه , شعبه , دسته حزبی , پرواز, پرش , بالدار کردن , پردارکردن , پیمودن.

gruppe; gruppen[noun]

: گروه , گروه بندی کردن.

gtig

: دوستانه , مساعد, مهربان , موافق , تعاونی.

gu.nstig[adjective]

: بجا, بموقع , بهنگام , درخور, مناسب.

guava (n)

: (g.S.) گیاهان و بته های جنس. مربوط به حکمران , وابسته به فرماندار.

gucken

: نگاه , نظر, نگاه کردن , نگریستن , دیدن , چشم رابکاربردن , قیافه , ظاهر, بنظرامدن مراقب بودن , وانمود کردن , ظاهر شدن , جستجو کردن.

gurgel (f)

: گلو, نای , دهانه , (.mj) صدا, دهان , از گلو ادا کردن.

gurke (f)

: خیار, هربوته یا میوه خیاری شکل.

gurtband

: بند تنبان , بند زیرشلواری.

gut

: چشمه , جوهردان , دوات , ببالا فوران کردن , روامدن اب ومایع , درسطح امدن وجاری شدن ,خوب , تندرست , سالم , راحت , بسیارخوب , به چشم , تماما, تمام وکمال , بدون اشکال , اوه , خیلی خوب.

gut

: خوب , نیکو, نیک , پسندیده , خوش , مهربان , سودمند, مفید, شایسته , قابل , پاک , معتبر, صحیح , ممتاز, ارجمند, کامیابی , خیر, سود, مال التجاره , مال منقول , محموله.

gutaussehend

: دلپذیر, مطبوع , خوش قیافه , زیبا, سخاوتمندانه.

guten tag

: هالو (کلمه ای که در گفتگوی تلفنی برای صدا کردن طرف بکار میرود), سلا م کردن.

guthaben (n)

: اعتبار, ابرو, ستون بستانکار, نسیه , اعتقاد کردن , درستون بستانکار وارد کردن , نسبت دادن.

guthabenbrief (m)

: (م.م.) اعتبارنامه , ورقه اعتبار, اعتبار اسنادی.

gymnasium (n)

: (amr.) مدرسه متوسطه , دبیرستان.

gymnasium (n)

: کالج , دانشگاه.

gymnasium (n)

: مدرسه ابتدایی.

H

h bsch

: زیبا, لطیف , نسبتا خوب , متوسط, بور, بدون ابر, منصف , نمایشگاه , بازار مکاره , بی طرفانه.

h chstgrenze (f)

: حد, حدود, کنار, پایان , اندازه , وسعت , محدود کردن , معین کردن , منحصر کردن.

h chstwert (m)

: بیشترین , بیشین , بزرگترین وبالا ترین رقم , منتهی درجه , بزرگترین , بالا ترین , ماکسیمم.

h fte (f)

: کفل , قسمت میان ران وتهیگاه , مفصل ران , جستن , پریدن , لی لی کردن , سهو کردن.

h he (f)

: فرازا, بلندی , ارتفاع , فراز, منتها درجه , مقام رفیع , منزلت.

h her

: بالا یی , فوقانی.

h hnchen (n)

: جوجه مرغ , پرنده کوچک , بچه , مردجوان , ناازموده , (z.e.) ترسو, کمرو.

h lich

: زشت , بد گل , کریه.

h lle (f)

: پاکت , پوشش , لفاف , جام , حلقه ء گلبرگ.

h mmern

: چکش , پتک , چخماق , استخوان چکشی , چکش زدن , کوبیدن , سخت کوشیدن , ضربت زدن.

h ren

: شنیدن , گوش دادن , پذیرفتن , استماع کردن , پیروی کردن از, استماع.

h tscheln

: دراغوش گرفتن , نوازش کردن , در بستر راحت غنودن.

h tte (f)

: اطاق کوچک , خوابگاه (کشتی), کلبه , کابین.

h uschen (n)

: اطاق کوچک , خوابگاه (کشتی), کلبه , کابین.

ha.lften (pl)[noun]

: صورت جمع کلمه.فلاه حالیارد ریسمان بادبان , طناب پرچم.

haar (n)

: مو, موی سر, زلف , گیسو.

haarbu.rste (f)[noun]

: ماهوت پاک کن مخصوص موی سر, بروس موی سر.

haare (pl)

: مو, موی سر, زلف , گیسو.

haarewaschen

: سرشوی , سرشویه , باشامپو یا سرشوی شستشو دادن.

haarfeine linie[noun]

: سرحد موی سر وپیشانی.

haarig

: پرمو, کرکین.

haarlinie

: سرحد موی سر وپیشانی.

haarlos[adjective]

: بی مو.

haarnadel[noun]

: سنجاق مو, گیره مو, (درجاده) پیچ تند.

haarschnitt (m)

: موچینی , سلمانی.

haarwaschmittel (n)

: شویه , شستشو, محلول طبی مخصوص شستشویا ضد عفونی کردن صورت وغیره , لوسیون.

haben[verb]

: داشتن , دارا بودن , مالک بودن , ناگزیر بودن , مجبور بودن , وادار کردن , باعث انجام کاری شدن , عقیده داشتن ,دانستن , خوردن , صرف کردن , گذاشتن , کردن , رسیدن به , جلب کردن , بدست اوردن , دارنده , مالک.

hacke (f)

: پاشنه , پشت سم , (درجمع) پاهای عقب (جانوران), ته , پاشنه کف , پاشنه جوراب , پاشنه گذاشتن به , کج شدن , یک ور شدن.

hacken[verb]

: کلنگ , سرفه خشک وکوتاه , چاک , برش , شکافی که بر اثر بیل زدن یا شخم زده ایجاد میشود, ضربه , ضربت , بریدن ,زخم زدن , خردکردن , بیل زدن , اسب کرایه ای , اسب پیر, درشکه کرایه , نویسنده مزدور, جنده.

hackfleisch[noun]

: گوشت قیمه شده , مخلوطی از کشمش وشکر وگوشت , قیمه امیخته باکشمش.

hackt

: (تش.) ارواره , دهان , لب ولوچه.

haesslich[adjective]

: زشت , بد گل , کریه.

hafer (m)

: جو دو سر, جو صحرایی , یولا ف , شوفان , جو دادن.

hafermehl[noun]

: ارد جو دوسر, شوربای ارد جو دوسر.

hagel[noun]

: (.vt&.n) :تگرگ , طوفان تگرگ , تگرگ باریدن ,سلا م , درود, خوش باش , سلا م برشما باد, سلا م کردن , صدا زدن , اعلا م ورود کردن (کشتی).

hagelkorn[noun]

: دانه تگرگ , تگرگ.

hagelschauer[noun]

: طوفان یا رگبار تگرگ.

hahn (m)

: (amr.) خروس , جوجه خروس , ادم ستیزه جو.

hahn (m)

: شیر اب , ضربت اهسته , ضربات اهسته وپیوسته زدن , شیر اب زدن به , از شیر اب جاری کردن , بهره برداری کردن از, سوراخ چیزیرا بند اوردن.

haken (m)

: پیچ وخمیدگی , گرفتاری , مانع , محظور, گیر, تکان دادن , هل دادن , بستن (به درشکه وغیره), انداختن.

halb

: نیم , نصفه , سو, طرف , شریک , ناقص , نیمی , بطور ناقص.

halbieren[verb]

: دونیم کردن , دو نصف کردن.

halbinsel[noun]

: (جغ.) شبه جزیره , پیشرفتگی خاک در اب.

halfter (m[noun]

: افسار, تسمه , افسار کردن , پالهنگ , مهار, (وزنه برداری) هالتر, طناب چوبه دار.

halle (f)[noun]

: سرسرا, تالا ر, اتاق بزرگ , دالا ن , عمارت.

hallejuja (n)[noun]

: هللویا (یعنی خدا را حمد باد), تسبیح.

hallo

: اهوی , ای (هنگام دیدن کسی گفته میشود), یاالله , هی , اهای , هالوگفتن , هالو.

hallo

: فریاد خوش امد مثل هالو و چطوری و همچنین بجای اهای بکار میرود.

hallo

: هالو (کلمه ای که در گفتگوی تلفنی برای صدا کردن طرف بکار میرود), سلا م کردن.

halluzinieren

: گرفتار اوهام وخیالا ت شدن , حالت هذیانی پیدا کردن , هذیانی شدن , هذیان گفتن , اشتباه کردن.

hals (m)

: گردن , گردنه , تنگه , ماچ و نوازش کردن.

hals (m)

: گلو, نای , دهانه , (.mj) صدا, دهان , از گلو ادا کردن.

halsband (n)

: گردن بند.

halskette (f)

: گردن بند.

halsschmerzen (m)

: (طب) گلو درد.

halstuch

: دستمال گلدار.

halstuch[noun]

: دستمال گردن , کاشکل.

halsweh (m)

: (طب) گلو درد.

halt (m)

: ایست , ایستادن , ایستاندن.

halt

: ایست , ایستادن , ایستاندن.

halt

: نگهداشتن , نگاه داشتن , دردست داشتن , گرفتن , جا گرفتن , تصرف کردن , چسبیدن , نگاهداری.

halten

: نگاه داشتن , اداره کردن , محافظت کردن , نگهداری کردن ,نگاهداری , حفاظت , امانت داری , توجه , جلوگیری کردن , ادامه دادن , مداومت بامری دادن.

halten

: نگهداشتن , نگاه داشتن , دردست داشتن , گرفتن , جا گرفتن , تصرف کردن , چسبیدن , نگاهداری.

hamlet[noun]

: دهکده , دهی که در ان کلیسا نباشد, نام قهرمان ونمایشنامه تراژدی شکسپیر.

hammer (m)

: چکش , پتک , چخماق , استخوان چکشی , چکش زدن , کوبیدن , سخت کوشیدن , ضربت زدن.

hand (f)

: (.n) دست , عقربه , دسته , دستخط, خط, شرکت , دخالت , کمک , طرف , پهلو, پیمان , (.vi&.vt) دادن , کمک کردن , بادست کاری را انجام دادن , یک وجب.

hand

: (.n) دست , عقربه , دسته , دستخط, خط, شرکت , دخالت , کمک , طرف , پهلو, پیمان , (.vi&.vt) دادن , کمک کردن , بادست کاری را انجام دادن , یک وجب.

handbuch (n)

: دستی , وابسته بدست , انجام شده با دست , کتاب دستی , نظامنامه , مقررات , کتاب راهنما.

handbuch (n)

: راهنما, هادی , راهنمایی کردن.

handel (m)

: سودا, معامله , داد و ستد, چانه زدن , قرارداد معامله , خرید ارزان (باا), چانه زدن , قرارداد معامله بستن.

handel (m)

: سوداگری , بازرگانی , تجارت , داد وستد, کسب , پیشه وری ,کاسبی , مسیر, شغل , حرفه , پیشه , امد ورفت , سفر, ازار,مزاحمت , مبادله کالا , تجارت کردن با, داد وستد کردن.

handeln

: سودا, معامله , داد و ستد, چانه زدن , قرارداد معامله , خرید ارزان (باا), چانه زدن , قرارداد معامله بستن.

handeln

: سوداگری , بازرگانی , تجارت , داد وستد, کسب , پیشه وری ,کاسبی , مسیر, شغل , حرفه , پیشه , امد ورفت , سفر, ازار,مزاحمت , مبادله کالا , تجارت کردن با, داد وستد کردن.

handelsmarke (f)

: علا مت تجارتی , علا مت تجارتی گذاشتن.

handgelenk (n)

: مچ , مچ دست , قسمتی لباس یا دستکش که مچ دست را می پوشاند.

handgemacht[adjective]

: مصنوع دست , دستی , یدی , دستباف , دست دوز.

handgewebt[adjective]

: دست باف.

handkoffer (m)

: چمدان.

handlung[noun]

: کنش,فعل,کردار,حقیقت,فرمان قانون,اعلامیه, پیمان, سرگذشت, پرده نمابش(مثل پرده اول), کنش کردن, کار کردن, رفتار کردن, اثر کردن, بازی کردن, نمایش دادن, تقلید کردن, مرتکب شدن, به کار انداختن.

handschellen anlegen[verb]

: بخو, دست بند اهنین , دست بند زدن (به).

handtuch (n)

: ابچین , باحوله خشک کردن , حوله , دستمال کاغذی.

handwerker (m)

: صنعتگر, صنعتکار, افزارمند.

hans

: خرک(برای بالا بردن چرخ) جک اتومبیل , (در ورق بازی) سرباز, جک زدن.

hanswurst

: لوده , مسخره , ادم ابله , مقلد, میمون صفت , ادم انگل.

harmonisch[adjective]

: هم اهنگ , موزون , هارمونیک , همساز.

harmonischer oberton[noun]

: نی لبک , نایچه.

hart

: سخت , سفت , دشوار, مشکل , شدید, قوی , سخت گیر, نامطبوع , زمخت , خسیس , درمضیقه.

hartna.ckig[adjective]

: کله شق , لجوج , سرسخت , خود رای , خیره سر.

hartna.ckigkeit[noun]

: خیره سری , سرسختی , لجاجت.

hase (m)

: خرگوش , خرگوش صحرایی , گوشت خرگوش , مسافر بی بلیط, بستوه اوردن , رم دادن.

haspe (f)

: لولا , بند, مفصل , (.mj) مدار, محور, لولا زدن , (.mj) وابسته بودن , منوط بودن بر.

hassen (verb)

: نفرت داشتن از, بیزار بودن , کینه ورزیدن , دشمنی , نفرت , تنفر.

hast (f)

: عجله , شتاب , سرعت , عجله کردن.

hasten

: تسریع ردن , شتاباندن , شتافتن.

hastig

: تند, عجول , بی پروا, بی احتیاط, محل خارش یا تحریک روی پوست , جوش , دانه.

hastig

: عجول , شتاب زده , دست پاچه , تند, زودرس.

hat nicht[conjunction]

: .= has not

hatte nicht[conjunction]

: نداشت , ندارد, نبایستی.

haube (f)

: (ثاپا) طاق.

haube (f)

: باشلق یا کلا ه مخصوص کشیشان , روسری , روپوش , کلا هک دودکش , کروک درشکه , اوباش , کاپوت ماشین.

hauch (m)

: دم , نفس , نسیم , (.mj) نیرو, جان , رایحه.

hauch

: روی هوایا اب شناور ساختن , وزش نسیم , بهوا راندن , بحرکت در اوردن.

haupt (m)

: (.adj &.n) سر, کله , راس , عدد, نوک , ابتداء , انتها, دماغه , دهانه , رءیس , سالا ر, عنوان , موضوع , منتها درجه , موی سر, فهم , خط سر, فرق , سرصفحه , سرستون , سر درخت , اصلی , عمده , مهم , (.vt): سرگذاشتن به , دارای سرکردن , ریاست داشتن بر, رهبری کردن , دربالا واقع شدن حعاد باند روسری (زنانه), پیشانی بند, (درکتاب) شیرازه.

haupt (m)

: دانشور, چیره دست , ارباب , استاد, کارفرما, رءیس , مدیر, مرشد, پیر, خوب یادگرفتن , استاد شدن , تسلط یافتن بر, رام کردن.

haupt

: اصلی , عمده.

hauptschlich

: اصلی , عمده.

hauptsegel[noun]

: بادبان اصلی کشتی.

hauptstadt (f)

: حرف بزرگ , حرف درشت , پایتخت , سرمایه , سرستون , سرلوله بخاری , فوقانی , راسی , مستلزم بریدن سر یا قتل , قابل مجازات مرگ , دارای اهمیت حیاتی , عالی.

hauptteil (m)

: جسد, تنه , تن , بدن , لا شه , جسم , بدنه , اطاق ماشین , جرم سماوی , دارای جسم کردن , ضخیم کردن , غلیظ کردن.

hauptwort (n)

: اسم , نام , موصوف.

hauptzeugnis (n)

: رزه , ستون , تیر, عمود, چهارپایه تخت , گیره کاغذ, بست اهنی , کالا ی اصلی بازار مصنوعات مهم واصلی یک محل ,جزء اصلی هر چیزی , قلم اصلی , فقره اصلی , طبقه بندی یا جور کردن , مواد خام.

haus (n)

: خانه , سرای , منزل , جایگاه , جا, خاندان , برج , اهل خانه , اهل بیت , جادادن , منزل دادن , پناه دادن , منزل گزیدن , خانه نشین شدن.

hausbrot[noun]

: سرقت کردن , بخانه دستبرد زدن , حرز را شکستن.

hausfrau (f)

: کدبانو, سوزن دان , زن خانه دار, خانم خانه.

haushaltsgehilfe[noun]

: خانه دار.

hausm dchen[noun]

: کلفت , خدمتگزار.

haustier (n)

: حیوان اهلی منزل , دست اموز, عزیز, سوگلی , معشوقه , نوازش کردن , بناز پروردن.

hbsch

: دلپذیر, مطبوع , خوش قیافه , زیبا, سخاوتمندانه.

hebamme[noun]

: ماما, قابله.

hebel[noun]

: اهرم , دیلم , اهرم کردن , بااهرم بلند کردن , بااهرم تکان دادن, تبدیل به اهرم کردن , (در ترازو وغیره) شاهین , میله , میله اهرم.

heben

: بالا بردن , ترقی دادن , اضافه حقوق.

heeres[noun]

: (نظ.) ارتش , لشگر, سپاه , گروه , دسته , جمعیت , صف.

hefe (f)

: مخمر, (.mj) خمیرمایه , خمیرترش , تخمیرشدن.

heft (n)

: دسته , قبضه شمشیر, وسیله , لمس , احساس بادست , دست زدن به , بکار بردن , سرو کارداشتن با, رفتار کردن , استعمال کردن , دسته گذاشتن.

heft (n)

: کتابچه یادداشت , دفتر یادداشت , دفتر تکالیف درسی.

heften

: سنجاق , پایه سنجاقی.

heften

: کوک , بخیه , بخیه جراحی , بخیه زدن.

heftig

: وحشی , جنگلی , خود رو, شیفته و دیوانه.

heftklamme (f)

: رزه , ستون , تیر, عمود, چهارپایه تخت , گیره کاغذ, بست اهنی , کالا ی اصلی بازار مصنوعات مهم واصلی یک محل ,جزء اصلی هر چیزی , قلم اصلی , فقره اصلی , طبقه بندی یا جور کردن , مواد خام.

heftklammer (m)

: فروشنده پشم وپنبه وامثال ان , ماشین عدل بندی , ماشین گیره زنی به کاغذ.

hei

: گرم , حاد, تند, تیز, تابان , اتشین , تند مزاج , برانگیخته , بگرمی , داغ , داغ کردن یا شدن.

heide[noun]

: غیر کلیمی , کسی که نه مسیحی و نه کلیمی باشد.

heikel

: ظریف , خوشمزه , لطیف , نازک بین , حساس.

heikel

: نیرنگ امیز, خدعه امیز, مهارت امیز, نیرنگ باز.

heil[adjective]

: رام نشده , سوقان گیری نشده , مسلسل , ناشکسته.

heilbutt (m)

: (j.S.) نوعی ماهی پهن بزرگ , هالیبوت.

heilig[adjective]

: مقدس , روحانی , خاص , موقوف , وقف شده.

heilige (m)

: مقدس , 'اولیاء ', ادم پرهیز کار, عنوان روحانیون مثل 'حضرت 'که در اول اسم انها میاید ومخفف ان ست است , جزو مقدسین واولیاء محسوب داشتن , مقدس شمردن.

heiligen

: مقدس کردن , تقدیس کردن.

heilung[noun]

: علا ج , شفا, دارو, شفا دادن , بهبودی دادن.

heim (n)

: خانه , منزل , مرزوبوم , میهن , وطن , اقامت گاه , شهر, بخانه برگشتن , خانه دادن(به), بطرف خانه.

heimat (f)

: خانه , منزل , مرزوبوم , میهن , وطن , اقامت گاه , شهر, بخانه برگشتن , خانه دادن(به), بطرف خانه.

heimatlich

: بومی , اهلی , محلی.

heirat (f)

: ازدواج , عروسی , جشن عروسی , زناشویی , یگانگی , اتحاد, عقید, ازدواج , پیمان ازدواج.

heiraten[verb]

: عروسی کردن با, بحباله نکاح در اوردن , (بزنی یا شوهری) گرفتن.

heiratete

: شوهردار, عروسی کرده , متاهل , پیوسته , متحد.

heissen

: فرا خواندن , فرا خوان.

heiter

: (.adj):اشکار, زلا ل , صاف , صریح , واضح , (.vi &.vt): روشن کردن , واضح کردن , توضیح دادن , صاف کردن , تبرءه کردن , فهماندن.

heizen

: گرما, گرمی , حرارت , تندی , خشم , عصبانیت , اشتیاق , وهله , نوبت , تحریک جنسی زنان , طلب شدن جانور, فحلیت , گرم کردن , برانگیختن , بهیجان امدن.

heizk rper (m)

: دما تاب , رادیاتور, گرما تاب , خنک کن بخاری.

heizkrper (m)

: چراغ خوراک پزی , بخاری , دستگاه تولید گرما, متصدی گرم کردن.

heizvorrichtung (f)

: چراغ خوراک پزی , بخاری , دستگاه تولید گرما, متصدی گرم کردن.

hektisch

: (طب) دارای تب لا زم , بیقرار, گیج کننده.

helfen

: برانگیختن , جرات دادن , تربیت کردن , تشویق (به عمل بد) کردن , (حق.) معاونت کردن(درجرم), تشویق , تقویت , ترغیب (به کار بد).

helfen

: کمک کردن , یاری کردن , مساعدت کردن (با), همدستی کردن , مدد رساندن , بهترکردن چاره کردن , کمک , یاری , مساعدت , مدد, نوکر, مزدور.

hello

: هالو (کلمه ای که در گفتگوی تلفنی برای صدا کردن طرف بکار میرود), سلا م کردن.

hemd (n)

: پیراهن , پیراهن پوشیدن.

henne (f)

: مرغ , ماکیان , مرغ خانگی.

her

: پیش , قبل (در حالت صفت همیشه دنبال اسم میاید).(.adj) :صادر شدن , پیش رفتن.

her ber

: سرتاسر, ازاین سو بان سو, درمیان , ازعرض , ازمیان , ازوسط, ازاین طرف بان طرف.

herabsetzen

: پایین اوردن , تخفیف دادن , کاستن از, تنزل دادن , فروکش کردن , خفیف کردن , پست تر, پایین تر, (.vi&.vt.n):اخم , عبوس , ترشرویی , هوای گرفته وابری , اخم کردن.

heraus

: خارج , بیرون از, خارج از, افشا شده , اشکار, خارج , بیرون , خارج از حدود, حذف شده , راه حل , اخراج کردن , اخراج شدن , قطع کردن , کشتن , خاموش کردن , رفتن , ظاهر شدن , فاش شدن , بیرونی.

heraus hinaus

: خارج , بیرون از, خارج از, افشا شده , اشکار, خارج , بیرون , خارج از حدود, حذف شده , راه حل , اخراج کردن , اخراج شدن , قطع کردن , کشتن , خاموش کردن , رفتن , ظاهر شدن , فاش شدن , بیرونی.

herausbringen

: چاپ کردن , طبع ونشر کردن , منتشر کردن.

herausfinden

: دریافتن , پی بردن , کشف کردن , مکشوف کردن.

herausgeben

: چاپ کردن , طبع ونشر کردن , منتشر کردن.

herausgeber (m)

: سرمقاله.

herber

: بالا ی , روی , بالا ی سر, بر فراز, ان طرف , درسرتاسر, دربالا , بسوی دیگر, متجاوز از, بالا یی , رویی , بیرونی , شفا یافتن , پایان یافتن , به انتها رسیدن , پیشوندی بمعنی زیادو زیاده و بیش.

herberge (f)

: شبانه روزی (دانشکده یا دانشکده), هتل.

herbst (m)

: پاییز, خزان , برگ ریزان , زمان رسیدن و نزول چیزی , دوران کمال , اخرین قسمت , سومین دوره زندگی , زردی.

herbst (m)

: خزان , پاییز, سقوط, هبوط, نزول , زوال , ابشار, افتادن , ویران شدن , فرو ریختن , پایین امدن , تنزل کردن.

herbst[noun]

: پاییز, خزان , برگ ریزان , زمان رسیدن و نزول چیزی , دوران کمال , اخرین قسمت , سومین دوره زندگی , زردی.

herd (m)

: اجاق , اتشدان , کف منقل , (.mj) منزل , سکوی اجاق , کوره کشتی.

herd (m)

: بخاری , فرخوراک پزی , گرمخانه , کوره.

hergebracht

: عادی , مرسوم.

hergestellt (in)[verb]

: ساخته شده , مصنوع , ساختگی , تربیت شده.

hering (m)

: (j.S.) شاه ماهی.

herkunft (f)

: زایش , تولد, پیدایش , اغاز, زاد, اغاز کردن , زادن.

hermelin (m)

: (j.S.) قاقم , پوست قاقم , خز قاقم.

hermelinpelz (m)

: (j.S.) قاقم , پوست قاقم , خز قاقم.

herr (m)

: اقا, شخص محترم , لرد, شخص والا مقام.

herrenfriseur (m)

: سلمانی کردن , سلمانی شدن , سلمانی.

herrenloses gut

: مال بی صاحب (در دریا), مال متروکه , بچه بی صاحب , ادم دربدر, بچه سر راهی.

herrenmoden[noun]

: خرازی فروشی , مغازه ملبوس مردانه.

herrichten

: برپا کردن , برپایی , مقدمه چینی.

herrichten

: پستاکردن , مهیا ساختن , مجهز کردن , اماده شدن , ساختن.

herrlich

: شگرف , شگفت اور, شگفت انگیز, شگفت , عجیب.

herrschaft (f)

: ملک , املا ک , دارایی , دسته , طبقه , حالت , وضعیت.

herrscher (m)

: فرمانروا, حکمران , رءیس , سر, خط کش.

herstellen[verb]

: ساختن.

hersteller (m)

: تولید کننده , مولد.

herstellung (f)

: فراوری , تولید, عمل اوری , ساخت , استخراج , فراورده.

herum

: درباره , گرداگرد, پیرامون , دور تا دور, در اطراف , نزدیک , قریب , در حدود, در باب , راجع به , در شرف , در صدد, با, نزد, در, بهر سو, تقریبا, بالا تر, (نظ.) فرمان عقب گرد.

herumgehen

: دامن لباس , دامنه , دامنه کوه , حومه شهر, حوالی , دامن دوختن , دامن دار کردن , حاشیه گذاشتن به , از کنار چیزی رد شدن , دور زدن , احاطه کردن.

herumreitend

: سواری , گردش و مسافرت , لنگر گاه , بخش.

herumziehen

: سرگردان بودن , اواره بودن , منحرف شدن.

herunterlassen

: (.vi&.vt.n): پایین اوردن , تخفیف دادن , کاستن از, تنزل دادن , فروکش کردن , خفیف کردن , پست تر, پایین تر, (.vi&.vt.n):اخم , عبوس , ترشرویی , هوای گرفته وابری , اخم کردن.

hervorbringen

: فراوردن , تولید کردن , محصول , اراءه دادن , زاییدن.

herz (n)

: قلب , سینه , اغوش , مرکز, دل و جرات , رشادت , مغز درخت ,عاطفه , لب کلا م , جوهر, دل دادن , جرات دادن , تشجیع کردن , بدل گرفتن.

herzen

: دراغوش گرفتن , نوازش کردن , در بستر راحت غنودن.

herzkrank[adjective]

: پریشان , غمگین , ملول , دل ازرده , دل شکسته , نزار.

herzlich

: مهربان , خونگرم.

herzlos[adjective]

: بی عاطفه , عاری از احساسات , افسرده.

herzogin[noun]

: دوشس , بانوی دوک.

herzoglich[adjective]

: وابسته به دوک , قلمرو حکومت دوک , مقام دوک.

herzogtum[noun]

: قلمرو دوک.

heu (n)

: علف خشک , گیاه خشک کرده , یونجه خشک , حشک کردن (یونجه ومانند ان), تختخواب , پاداش.

heulen

: فریاد زدن , داد زدن , گریه کردن , صدا کردن , فریاد, گریه , خروش , بانگ , بانگ زدن.

heuschnupfen (m)

: (طب) تب یونجه , زکام در اثر حساسیت , زکام بهاره.

heute

: امروز.

hexe (f)[noun]

: سگ ماده , زن هرزه , شکایت کردن , قر زدن.

hexe[noun]

: زن جادوگر, ساحره , پیره زن , فریبنده , افسون کردن , سحر کردن , مجذوب کردن.

hexe[noun]

: عجوزه , ساحره , مه سفید, حصار.

hexen

: افسون کننده , افسونگری , مسحور کننده.

hexerei (f)

: جادوگر سیاه پوست , افسونگر, جادوگری , افسون کردن.

hexerei[noun]

: جادو گری , افسونگری , نیرنگ.

hflichkeit (f)

: ادب ومهربانی , تواضع.

hftbein[noun]

: (تش.) استخوان لگن خاصره.

hhenlage (f)

: فرازا, بلندی , ارتفاع , فراز, منتها درجه , مقام رفیع , منزلت.

hhnchen (m)

: جوجه مرغ , پرنده کوچک , بچه , مردجوان , ناازموده , (z.e.) ترسو, کمرو.

hhnerauge (n)

: غله , دانه (amr.) ذرت , میخچه , دانه دانه کردن , نمک زدن.

hier

: اینجا, در اینجا, در این موقع , اکنون , در این باره , بدینسو, حاضر.

hier

: مردها, جنس ذکور.

hilfe (f)

: کمک کردن , یاری کردن , مساعدت کردن (با), همدستی کردن , مدد رساندن , بهترکردن چاره کردن , کمک , یاری , مساعدت , مدد, نوکر, مزدور.

hilfe (f)

: کمک کردن , یاری کردن , مساعدت کردن , پشتیبانی کردن , حمایت کردن , کمک , یاری , حمایت , همدست , بردست , یاور.

hilfe

: کمک کردن , یاری کردن , مساعدت کردن , پشتیبانی کردن , حمایت کردن , کمک , یاری , حمایت , همدست , بردست , یاور.

hilfeleistung (f)

: کمک کردن , یاری کردن , مساعدت کردن , پشتیبانی کردن , حمایت کردن , کمک , یاری , حمایت , همدست , بردست , یاور.

hilfen

: کمک کردن , یاری کردن , مساعدت کردن , پشتیبانی کردن , حمایت کردن , کمک , یاری , حمایت , همدست , بردست , یاور.

hilflos

: بیچاره , درمانده , فرومانده , ناگزیر, زله.

hilfreich

: مفید, کمک کننده.

hilfsbedrftig

: نیازمند.

himbeere (f)

: (g.S.) تمشک.

himmel (m)

: اسمان , سپهر, گردون , فلک , عرش , بهشت , قدرت پروردگار,هفت طبقه اسمان , (بصورت جمع) اسمان , خدا, عالم روحانی.

himmel (m)

: اسمان , فلک , در مقام منیعی قرار دادن , زیاد بالا بردن , توپ هوایی زدن , اب وهوا.

himmelreich (n)

: اسمان , سپهر, گردون , فلک , عرش , بهشت , قدرت پروردگار,هفت طبقه اسمان , (بصورت جمع) اسمان , خدا, عالم روحانی.

himmelskarte (f)

: نقشه , نقشه کشیدن , ترسیم کردن.

himmlisch[adjective]

: سماویت , اسمانی , روحانی , الوهیت , علوی.

hin ber

: سرتاسر, ازاین سو بان سو, درمیان , ازعرض , ازمیان , ازوسط, ازاین طرف بان طرف.

hinauf

: بالا , در حال کار.

hinaus

: خارج , بیرون از, خارج از, افشا شده , اشکار, خارج , بیرون , خارج از حدود, حذف شده , راه حل , اخراج کردن , اخراج شدن , قطع کردن , کشتن , خاموش کردن , رفتن , ظاهر شدن , فاش شدن , بیرونی.

hinber

: بالا ی , روی , بالا ی سر, بر فراز, ان طرف , درسرتاسر, دربالا , بسوی دیگر, متجاوز از, بالا یی , رویی , بیرونی , شفا یافتن , پایان یافتن , به انتها رسیدن , پیشوندی بمعنی زیادو زیاده و بیش.

hinberbringen

: ورابری , ورابردن , انقال دادن , واگذار کردن , منتقل کردن , انتقال واگذاری , تحویل , نقل , سند انتقال , انتقالی.

hindern[verb]

: از کار بازداشتن , مانع شدن , مختل کردن , قید.

hindernis[noun]

: گیر, مانع , رداع , سد جلو راه , محظور, پاگیر.

hineinstechen

: ضربت با چیز تیز, ضربت با مشت , خرد کردن , سک زدن , سیخ زدن , خنجر زدن , سوراخ کردن.

hineinzw ngen

: فشردن , له کردن , چلا ندن , فشار دادن , اب میوه گرفتن , بزورجا دادن , زور اوردن , فشار, فشرده , چپاندن.

hingabe

: ترک , رهاسازی , واگذاری , دل کندن.

hinlegen

: برپشت خم شدن یا خوابیدن , سرازیر کردن , خم شدن , تکیه کردن , لمیدن.

hinter

: انسوی , انطرف ماوراء , دورتر, برتر از.

hinter

: پس از, بعداز, در عقب , پشت سر, درپی , در جستجوی , در صدد, مطابق , بتقلید, بیادبود.

hinter der bhne[adverb]

: در پس پرده , محرمانه , خصوصی , مربوط به پشت پرده ء نمایش (مخصوصااطاق رخت کن).

hintere

: پروردن , تربیت کردن , بلند کردن , افراشتن , نمودار شدن , عقب , پشت , دنبال.

hintergrund

: زمینه , نهانگاه , سابقه.

hinterher

: پس از, بعداز, در عقب , پشت سر, درپی , در جستجوی , در صدد, مطابق , بتقلید, بیادبود.

hinterland

: مرداب , باریکه اب , جای دورافتاده.

hinterw lder (m)

: اراضی جنگلی دوراز شهر, جنگلهای دورافتاده.

hinterwaeldler

: به عقب.

hinweis

: اشاره , ایما, تذکر, چیز خیلی جزءی , اشاره کردن.

hinzufu.gen[verb]

: افزودن , اضافه کردن.

hirn (n)

: مغز, مخ , کله , هوش , ذکاوت , فهم , مغز کسی را دراوردن , بقتل رساندن.

hirse[noun]

: (g.S.) ارزن , گندمیان (گرامءنعاع).

hitze (f)

: گرما, گرمی , حرارت , تندی , خشم , عصبانیت , اشتیاق , وهله , نوبت , تحریک جنسی زنان , طلب شدن جانور, فحلیت , گرم کردن , برانگیختن , بهیجان امدن.

hlfte (f)

: نیم , نصفه , سو, طرف , شریک , ناقص , نیمی , بطور ناقص.

hlle (f)

: دوزخ , جهنم , عالم اموات , عالم اسفل , سروصدا راه انداختن.

hngematte (f)

: بانوج , ننو یا تختخوابی که از کرباس یا تور درست شده حاممی پرگوشت , فربه , بی مزه.

ho.ren[verb]

: شنیدن , گوش کردن , گوش دادن به , پذیرفتن , استماع کردن , خبر داشتن , درک کردن , سعی کردن , اطاعت کردن.

ho.rend[adjective]

: شنوایی , سامعه , استماع دادرسی , رسیدگی بمحاکمه , گزارش.

hobby (n)

: اسب کوچک اندام , مشغولیات , سرگرمی , کار ذوقی , کاری که کسی بدان عشق وعلا قه دارد.

hobel (m)

: هواپیما, رنده کردن , با رنده صاف کردن , صاف کردن , پرواز, جهش شبیه پرواز, سطح تراز, هموار, صاف , مسطح.

hobeln

: هواپیما, رنده کردن , با رنده صاف کردن , صاف کردن , پرواز, جهش شبیه پرواز, سطح تراز, هموار, صاف , مسطح.

hochm tig

: گردن فراز, متکبر, خودبین , گستاخ , پرنخوت.

hochmut (m)

: گردنفرازی , خودبینی , تکبر, نخوت , گستاخی , شدت عمل.

hochschieen

: پرتابه , موشک , فشفشه , راکت , با سرعت از جای جستن , بطور عمودی از زمین بلندشدن , موشک وار رفتن.

hochschule (f)

: دانشگاه.

hochstrae (f)

: شاهراه , بزرگراه , راه.

hochtreiben

: باد کردن , پر از باد کردن , پر از گاز کردن زیاد بالا بردن , مغرورکردن , متورم شدن.

hochzeit (f)

: ازدواج , عروسی , جشن عروسی , زناشویی , یگانگی , اتحاد, عقید, ازدواج , پیمان ازدواج.

hochzeit[noun]

: ازدواج , عروسی , جشن عروسی , زناشویی , یگانگی , اتحاد, عقید, ازدواج , پیمان ازدواج.

hochzeitstag

: سوگواری سالیانه , جشن سالیانه عروسی , مجلس یادبود یا جشن سالیانه , جشن یادگاری.

hocker (m)

: چارپایه , عسلی , کرسی , صندلی مستراح فرنگی , مدفوع , پیخال , سکوب , ادرار کردن.

hoehe

: فرازا, بلندی , ارتفاع , فراز, منتها درجه , مقام رفیع , منزلت.

hof (m)

: یارد(63 اینچ یا 3 فوت), محوطه یا میدان , محصور کردن , انبار کردن(در حیاط), واحد مقیاس طول انگلیسی معادل 4419/0 متر.

hoffnungsloss

: نومید.

hofnungsvoll

: امیدوار.

hoheit[noun]

: (باضمیر) اعلیحضرت (بصورت خطاب), بزرگی عظمت وشان واقتدار, برتری , سلطنت.

hohlraum (n)

: خلا ء.

holm[noun]

: چمن , علفزار, باغ میوه , تاکستان.

holprig

: پر از برامدگی , پر از دست انداز, ناهموار.

holz (n)

: چوب , هیزم , بیشه , جنگل , چوبی , درختکاری کردن , الوار انباشتن.

holzschnitzer (m)[noun]

: هیزم شکن , باسمه کار چوب , منبت کار.

holzschuh[noun]

: کفش چوبی روستاییان اروپا.

holzverkleidung

: تخته جهت پوشش دیوار, با چوب (دیوار را) پوشانیدن.

homosexuell

: دارای احساسات جنسی نسبت به جنس موافق (مثل اینکه مرد بامرد ویا زن بازن دفع شهوت نماید), مایل به جنس خود, همجنس باز.

honorieren

: احترام , عزت , افتخار, شرف , شرافت , ابرو, ناموس , عفت , نجابت , تشریفات (در دانشگاه) امتیازویژه , (در خطاب) جناب , حضرت , احترام کردن به , محترم شمردن , امتیاز تحصیلی اوردن , شاگر اول شدن.

hopsen

: رازک , (درجمع) میوه رازک رازک زدن به , رازک بار اوردن , (درجمع) ابجو, افیون , لی لی کردن , روی یک پاجستن , جست وخیز کوچک کردن , رقصیدن , پرواز دادن , لنگان لنگان راه رفتن , پلکیدن.

horizontal

: افقی , ترازی , سطح افقی.

hostie (f)

: گروه , ازدحام , دسته , سپاه , میزبان , صاحبخانه , مهمان دار, انگل دار.

hostie[noun]

: شیرینی پنجره ای , نان فطیر.

hotel (n)

: هتل , مهمانخانه , مسافرخانه.

hotelpage (m)

: پادو مهمانخانه , پیشخدمت.

hount

: سگ , سگ نر, میله قلا ب دار, گیره , دنبال کردن , مثل سگ دنبال کردن.

hpfen

: رازک , (درجمع) میوه رازک رازک زدن به , رازک بار اوردن , (درجمع) ابجو, افیون , لی لی کردن , روی یک پاجستن , جست وخیز کوچک کردن , رقصیدن , پرواز دادن , لنگان لنگان راه رفتن , پلکیدن.

hr (n)

: چشم , دیده , بینایی , دهانه , سوراخ سوزن , دکمه یا گره سیب زمینی , مرکز هر چیزی , کاراگاه , نگاه کردن , دیدن , پاییدن.

hre (f)

: گوش , شنوایی , هرالتی شبیه گوش یا مثل دسته کوزه , خوشه , دسته , خوشه دار یا گوشدار کردن.

htte (f)

: کلبه , خانه روستایی.

hu.bsches fra.ulein[noun]

: (بابی=) طفل , نوزاد, کودک , شخص ساده و معصوم.

hu.ten[verb]

: حمایت کردن از, تقویت کردن , تایید کردن.

hu.tte[noun]

: اطاق کوچک , خوابگاه (کشتی), کلبه , کابین.

hubschrauber (m)

: هلیکوپتر.

hufeisen (horseshoe)[noun]

: کفش , نعل اسب , کفش پوشیدن , دارای کفش کردن , نعل زدن به.

huhn (n)

: جوجه مرغ , پرنده کوچک , بچه , مردجوان , ناازموده , (z.e.) ترسو, کمرو.

huhn (n)

: مرغ , ماکیان , پرنده , پرنده را شکار کردن.

hummer (m)

: (j.S.) خرچنگ دریایی , گوشت خرچنگ دریایی.

hummer[noun]

: (j.S.) خرچنگ دریایی , گوشت خرچنگ دریایی.

hund (m)

: سگ , سگ نر, میله قلا ب دار, گیره , دنبال کردن , مثل سگ دنبال کردن.

hund

: دست بند (مخصوص دزدان وغیره), قید, بند, زنجیر, بخو, دستبندزدن , زنجیرکردن.

hund

: سگ , سگ نر, میله قلا ب دار, گیره , دنبال کردن , مثل سگ دنبال کردن.

hure[noun]

: فاحشه , فاحشه بازی کردن , فاحشه کردن.

huschen (n)

: کلبه , خانه روستایی.

husten (m)

: سرفه , جرقه (درمورد موتور وغیره), سرفه کردن.

husten

: سرفه , جرقه (درمورد موتور وغیره), سرفه کردن.

hut (m)

: کلا ه , کلا ه کاردینالی.

hygienisch

: بهداشتی.

I

ibis[noun]

: (j.S.) لک لک گرمسیری.

ich

: (درحالت مفعولی) مرا, بمن.

identifizierung (f)

: شناسایی , تعیین هویت , تطبیق , تمیز.

idiot (m)

: ادم سفیه و احمق , خرف , سبک مغز, ساده.

ignorieren

: تجاهل کردن , نادیده پنداشتن , چشم پوشیدن , رد کردن , بی اساس دانستن , برسمیت نشناختن.

ihm

: او را (ان مرد را), به او (به ان مرد).

ihm selbst

: خودش , خود او (درحال تاکید), خود (ان مرد).

ihn

: او را (ان مرد را), به او (به ان مرد).

ihn selbst

: خودش , خود او (درحال تاکید), خود (ان مرد).

ihnen

: ایشان را, بایشان , بانها.

ihr

: اورا (مونث), ان زن را, باو, مال او.

ihr

: شان , خودشان , مال ایشان , مال انها.

ihr

: شکل قدیمی کلمه طهع, شماها.

ihr

: شما, شمارا.

ihr

: مال شما, مربوط به شما, متعلق به شما.

ihre

: اورا (مونث), ان زن را, باو, مال او.

ihre

: شان , خودشان , مال ایشان , مال انها.

ihre

: مال شما, مربوط به شما, متعلق به شما.

ihrer

: مال شما, مربوط به شما, متعلق به شما.

im ausland

: پهن , گسترش یافته , وسیع , خارج , بیرون , خارج از کشور, بیگانه , ممالک بیگانه.

im bausch und bogen

: عمده فروشی , بطور یکجا, عمده فروشی کردن.

im bett

: در بستر, در رختخواب.

im gesicht

: مربوط به صورت (مثل عصب صورت).

im stich lassen

: ترک گقتن , واگذارکردن , تسلیم شدن , رهاکردن , تبعیدکردن , واگذاری , رهاسازی , بی خیالی.

im u.berfluss vorhanden sein

: فراوان بودن , زیاد بودن , وفور داشتن , تعیین حدود کردن , محدود کردن.

im zickzack (laufen etc.)

: جناغی , منشاری , شکسته , کج و معوج , دارای پیچ و خم کردن , منکسر کردن.

imbi (m)

: خوراک مختصر, خوراک سرپایی , ته بندی , زیرک , سریر, چالا ک , بسرعت.

imbu (m)

: خوراک مختصر, خوراک سرپایی , ته بندی , زیرک , سریر, چالا ک , بسرعت.

immer

: همواره , همیشه , پیوسته , همه وقت.

immernoch

: (.adv&adj):ارام , خاموش , ساکت , بی حرکت , راکد, همیشه , هنوز, بازهم , هنوزهم معذلک , (n&vi, vt): ارام کردن , ساکت کردن , خاموش شدن , دستگاه تقطیر, عرق گرفتن از, سکوت , خاموشی.

impfen[verb]

: واکسن زدن به , برضد بیماری تلقیح شدن.

impfung[noun]

: واکسن زنی , تلقیح , ابله کوبی.

import (m)

: وارد کردن , به کشور اوردن , اظهار کردن , دخل داشتن به , تاثیر کردن در, با پیروزی بدست امدن , تسخیر کردن , اهمیت داشتن , کالا ی رسیده , کالا ی وارده , (درجمع) واردات.

importation (f)

: وارد کردن , به کشور اوردن , اظهار کردن , دخل داشتن به , تاثیر کردن در, با پیروزی بدست امدن , تسخیر کردن , اهمیت داشتن , کالا ی رسیده , کالا ی وارده , (درجمع) واردات.

importeur (m)

: وارد کننده.

importieren

: وارد کردن , به کشور اوردن , اظهار کردن , دخل داشتن به , تاثیر کردن در, با پیروزی بدست امدن , تسخیر کردن , اهمیت داشتن , کالا ی رسیده , کالا ی وارده , (درجمع) واردات.

impuls

: مقدار حرکت , مقدار جنبش انی , نیروی حرکت انی.

in

: بسوی , بطرف , به , در, پهلوی , نزدیک , دم , بنابر, در نتیجه , بر حسب , از قرار, بقرار, سرتاسر, مشغول.

in

: در, توی , لای, هنگامه, در موقع, درون, درونی, میانی, دارای, شامل, دم دست, رسیده, امده, به طرف, نزدیک ساحل, با امتیاز, در میان گذاشتن, جمع کردن.

in blu.te

: شکوفا, پر شکوفه.

in der hlle

: درزیر, پایین , مادون.

in der letzten zeit

: اخیرا, بتازگی.

in flammen

: سوزان , فروزان , درخشان , مشتعل , برافروخته.

in ordnnung

: صحیح است , خوب , بسیار خوب , تصویب کردن , موافقت کردن , اجازه , تصویب.

in ordnung

: صحیح است , خوب , بسیار خوب , تصویب کردن , موافقت کردن , اجازه , تصویب.

inder (m)

: هندی , هندوستانی , وابسته به هندی ها.

indianer (m)

: هندی , هندوستانی , وابسته به هندی ها.

indianisch

: هندی , هندوستانی , وابسته به هندی ها.

indien

: هندوستان.

indisch

: هندی , هندوستانی , وابسته به هندی ها.

industriell

: صنعتی , دارای صنایع بزرگ , اهل صنعت.

information (f)

: اطلا ع , اخبار, مفروضات , اطلا عات , سوابق , معلومات , اگاهگان , پرسشگاه , استخبار, خبر رسانی.

informationsaustausch (m)

: گفتگو, گفت وشنید, مکالمه , محاوره.

ingenieur (m)

: مهندس.

inhaber (m)

: مالک , ملا ک , متصرف , صاحب حق طبق کتاب.

inhalieren

: تنفس کردن , تو کشیدن , در ریه فروبردن , استنشاق کردن , بداخل کشیدن , استشمام کردن.

inhalt (m)

: موضوع , مبحث , عنوان , سرفصل , ضابطه.

inmitten[preposition]

: دل , قلب , قسمت وسط, در وسط, درمیان.

innen

: درون , داخل , باطن , نزدیک بمرکز, قسمت داخلی , تو, اعضای داخلی.

innenseite

: درون , داخل , باطن , نزدیک بمرکز, قسمت داخلی , تو, اعضای داخلی.

inner-

: درونی , داخلی , ناشی از درون , باطنی.

innere

: درون , داخل , باطن , نزدیک بمرکز, قسمت داخلی , تو, اعضای داخلی.

innerhalb

: درون , داخل , باطن , نزدیک بمرکز, قسمت داخلی , تو, اعضای داخلی.

innerlich

: درونی , داخلی , ناشی از درون , باطنی.

innewohnend

: ذاتی , اصلی , چسبنده.

innig

: مطلبی را رساندن , معنی دادن , گفتن , محرم ساختن , صمیمی , محرم , خودمانی.

insekt (n)

: حشره , کرم خوراک (مثل کرم پنیر و غیره), کرم ریز, عنکبوت , کارتنه , جمنده.

insektengift (n)

: حشره کش , حشره کشی , داروی حشره کش.

insektenpulver (n)

: حشره کش , حشره کشی , داروی حشره کش.

insel (f)

: ابخست , جزیره , محل میخکوبی شده وسط خیابان و میدان و غیره , جزیره ساختن , جزیره دار کردن.

inserat (n)

: اگهی , اعلا ن , خبر, اگاهی.

inserat (n)

: پیشوندی است لا تین به معنی(به), حرف اضافه لا تینی بمعنی (به) مانند hoc-adکه بمعنی(برای این منظور خاص) میباشد.

installation (f)

: نصب , تاسیسات.

installieren

: (ءنستال) کار گذاشتن , نصب کردن , منصوب نمودن.

installierung (f)

: نصب , تاسیسات.

instandhaltung

: نگهداشت.

instrukteur (m)

: اموزگار, اموزنده , یاد دهنده , اموزشیار.

insulaner (m)

: جزیره نشین.

inszenieren

: مرحله , صحنه.

intellektueller[noun]

: روشنفکر, دارای افکار بلند.

intelligent

: باهوش , هوشمند.

interesse (f)

: (.n) بهره , تنزیل , سود, مصلحت , دلبستگی , علا قه.(.vi &.vt) علا قمند کردن , ذینفع کردن , بر سر میل اوردن.

interessieren

: (.n) بهره , تنزیل , سود, مصلحت , دلبستگی , علا قه.(.vi &.vt) علا قمند کردن , ذینفع کردن , بر سر میل اوردن.

intern

: درونی , داخلی , ناشی از درون , باطنی.

international

: بین المللی , وابسته به روابط بین المللی.

interpunktion[noun]

: نقطه گذاری , نشان گذاری.

intim

: مطلبی را رساندن , معنی دادن , گفتن , محرم ساختن , صمیمی , محرم , خودمانی.

intoleranz (f)

: نابردباری , عدم تحمل , عدم قبول , طاقت فرسایی , تعصب , ناتوانی , فروماندگی , عجز.

irgend

: چه , کدام , چقدر, (درجمع) (در پرسش) چه نوع , چقدر, هیچ , (در جمله ء مثبت) هر, ازنوع , هیچ نوع , هیچگونه , هیچ.

irgendein

: چه , کدام , چقدر, (درجمع) (در پرسش) چه نوع , چقدر, هیچ , (در جمله ء مثبت) هر, ازنوع , هیچ نوع , هیچگونه , هیچ.

irgendetwas

: چیزی , یک چیزی , تا اندازه ای , قدری.

irgendetwas

: هرچیز, هرکار, همه کار(در جمله ء مثبت) چیزی , (در پرسش و نفی) هیچ چیز, هیچ کار, بهراندازه , بهرمقدار.

irgendjemand

: (در جمله ء منفی و پرسش) هیچ کس , کسی (در جمله ء مثبت) هرکجا, کسی.

irgendwie

: بطریقی , بیک نوعی , هرجور هست , هر جور.

irgendwo

: هرکجا, هر جا.

irgendwo

: یک جایی , دریک محلی , درمکانی.

irgendwohin

: هرکجا, هر جا.

irgendwohin

: یک جایی , دریک محلی , درمکانی.

irisch

: ایرلندی.

ironie (f)

: طعنه , وارونه گویی , گوشه و کنایه و استهزاء , مسخره , پنهان سازی , تمسخر, سخریه , طنز.

irre

: (ماضی واسم مفعول فعل lose) گمشده , از دست رفته , ضایع , زیان دیده , شکست خورده گمراه , منحرف , مفقود.

irre

: خطا, اشتباه , تقصیر و جرم غلط, ناصحیح , غیر منصفانه رفتار کردن , بی احترامی کردن به , سهو.

irrgarten[noun]

: شکنج , لا بیرنت , دخمه پرپیچ وخم , ماز, پلکان مارپیچ , (.mj) پیچیدگی , چیز بغرنج.

irrlicht[noun]

: دسته , مشت , بقچه کوچک (از کاه و علوفه), حلقه , بسته , بقچه بندی , جاروب کوچک , گردگیر, تمیز کردن , جاروب کردن , (کاغذ وغیره را) بصورت حلقه در اوردن.

irrweg

: کجراهی , انحراف , (طب) عدم انطباق کانونی.

italiener (m)

: ایتالیایی.

italienisch

: ایتالیایی.

J

j hrlich

: سالیانه , یک ساله.

ja

: اری , بله , در حقیقت , بلکه , رای مثبت.

ja

: بله , بلی , اری , بلی گفتن.

ja doch

: اری , بله , در حقیقت , بلکه , رای مثبت.

jacht[noun]

: کرجی بادی یا بخاری مخصوص تفرج.

jacke (f)

: ژاکت , نیمتنه , پوشه , جلد, کتاب , جلد کردن , پوشاندن , درپوشه گذاردن.

jackett (n)

: ژاکت , نیمتنه , پوشه , جلد, کتاب , جلد کردن , پوشاندن , درپوشه گذاردن.

jade (m)

: ژاد, اسب پیر, یابو یا اسب خسته , زن هرزه , زنکه , (ک.) مرد بی معنی , دختر لا سی , پشم سبز, خسته کردن , از کار انداختن (در اثر زیاده روی).

jaehrlich

: سالیانه , یک ساله.

jahr (n)

: سال , سنه , سال نجومی.

jahrbuch (n)

: سالیانه , یک ساله.

jahrbuch[noun]

: سالنامه , گزارشات سالا نه.

jahrhundert (n)

: سده , قرن.

jahrmarkt (m)

: زیبا, لطیف , نسبتا خوب , متوسط, بور, بدون ابر, منصف , نمایشگاه , بازار مکاره , بی طرفانه.

jahrtausend[noun]

: هزار سال , هزارمین سال , هزاره.

jambisch[adjective]

: وابسته به وتد مجموع.

januar

: ژانویه , اولین ماه سال مسیحی.

japaner (m)

: ژاپنی , ژاپونی.

japanisch

: ژاپنی , ژاپونی.

jargon (m)

: بزبان عامیانه , واژه عامیانه وغیر ادبی , بزبان یا لهجه مخصوص , اصطلا ح عامیانه.

jawohl

: بله , بلی , اری , بلی گفتن.

jazz (m)

: موسیقی جاز, سر و صدا, فریب , نشاط, جاز نواختن.

jdisch

: یهودی.

jede

: هر, همه , هرکس , هرکه , هرکسی.

jede alle

: هر, همه , هرکس , هرکه , هرکسی.

jeder

: هر, همه , هرکس , هرکه , هرکسی.

jeder[pronoun]

: هر یک , هریک از, هریکی , هر.

jedes

: هر, همه , هرکس , هرکه , هرکسی.

jedoch

: ولی , اما, لیکن , جز, مگر, باستثنای , فقط, نه تنها, بطور محض , بی , بدون.

jedoch

: هرچند, اگر چه , هر قدر هم , بهر حال , هنوز, اما.

jedoch

: هنوز, تا ان زمان , تا کنون , تا انوقت , تاحال , باز هم , بااینحال , ولی , درعین حال.

jene

: انها, انان.

jene

: شخص ان طرفی , ان یکی دیگر, ان.

jener

: انها, انان.

jener

: شخص ان طرفی , ان یکی دیگر, ان.

jenes[adjective]

: شخص ان طرفی , ان یکی دیگر, ان.

jenseits

: انسوی , انطرف ماوراء , دورتر, برتر از.

jetzt

: حالا , اکنون , فعلا , در این لحظه , هان , اینک.

jhrlich

: سالیانه , همه سال , سال بسال.

joch (n)[noun]

: زرده تخم مرغ , (زیست شناسی) محتویات نطفه.

jod (n)

: (ش.) ید, عنصر شیمیایی که علا مت ان I میباشد.

jodeln[verb]

: صدای اواز مانند دلی دلی که اهالی سویس و مردم کوهستانی دراواز خود تکرار میکنند.

jodler (m)[noun]

: صدای اواز مانند دلی دلی که اهالی سویس و مردم کوهستانی دراواز خود تکرار میکنند.

joga (m)

: ریاضت , فلسفه جوکی.

joghurt (m)

: (amr.) ماست , یوقورت.

joghurt (m)

: (amr.) ماست , یوقورت.

johannes

: یوحنا, یحیی , مستراح.

joker (m)

: شوخ , بذله گو, ژوکر.

jota (n)

: خرده , ذره , نقطه , با شتاب نوشتن.

journalist (m)

: روزنامه نگار.

journalistin (f)

: روزنامه نگار.

jugend (f)

: نوباوگان , جوانی , شباب , شخص جوان , جوانمرد, جوانان.

jugendlich

: دارای نیروی شباب , جوان , باطراوت.

juli

: ماه ژوءیه.

jung

: جوان , تازه , نوین , نوباوه , نورسته , برنا.

junge (m)

: پسر بچه , پسر, خانه شاگرد.

junge (m)

: نو باوه , جوانک , پسر بچه , (g.S.) برگچه.

jungfa.ulich[adjective]

: دوشیزه , دختر باکره , جدید.

jungfrau (f)

: (نج.) صورت فکلی سنبله , برج سنبله.

junggeselle (m)

: بدون عیال , عزب , مجرد, مرد بی زن , زن بی شوهر, مرد یا زنی که بگرفتن اولین درجه ء علمی دانشگاه ناءل میشود, لیسانسیه , مهندس , باشلیه , دانشیاب.

junggeselle

: بدون عیال , عزب , مجرد, مرد بی زن , زن بی شوهر, مرد یا زنی که بگرفتن اولین درجه ء علمی دانشگاه ناءل میشود, لیسانسیه , مهندس , باشلیه , دانشیاب.

junggesellendasein[noun]

: تجرد, عزبی.

juni

: ماه ژوءن پنجمین ماه سال مسیحی.

jurist (m)

: وکیل دادگستری , مشاور حقوقی , قانون دان , فقیه , شارع , ملا , حقوقدان.

justieren

: حق دادن (به), تصدیق کردن , ذیحق دانستن , توجیه کردن.

justierung (f)

: اهنگ , مقام , جای نگین , قرارگاه , کار گذاری , وضع ظاهر

jute (f)

: (g.S.) جوت , کنف هندی , الیاف کنف که برای گونی بافی بکار میرود, (با حرف بزرگ) طایفه ای از مردم سفلا ی المان.

juwel (n)

: گوهر, جواهر, سنگ گرانبها, زیور, با گوهر اراستن , مرصع کردن.

juwel[noun]

: گوهر, جواهر, سنگ گران بها, جواهر نشان کردن , مرصع کردن.

juwelen (f)

: جواهر فروشی.

juwelier (m)

: جواهر ساز, جواهر فروش , جواهری , گوهر فروش.

K

k che (f)

: اشپزخانه , محل خوراک پزی.

k chin (f)

: اشپز, پختن.

k hle (f)

: سردکردن , خنک شدن , سرما, خنکی , چایمان , مایه دلسردی , ناامید, مایوس.

k hler (m)

: دما تاب , رادیاتور, گرما تاب , خنک کن بخاری.

k kenerbse (f)

: نخود, خلر.

k lte (f)

: سرما, سرماخوردگی , زکام , سردشدن یا کردن.

k nguruh[noun]

: (j.S.) کانگورو.

k nig (m)

: پادشاه , شاه , شهریار, سلطان.

k nigreich (n)

: پادشاهی , کشور, قلمروپادشاهی.

k nnte

: توانایی , زور, قدرت , نیرو, انرژی.

k nstler (m)

: هنرور, هنرمند, هنرپیشه , صنعتگر, نقاش و هنرمند, موسیقیدان.

k nstlich

: مصنوعی , ساختگی.

k rper (m)

: جسد, تنه , تن , بدن , لا شه , جسم , بدنه , اطاق ماشین , جرم سماوی , دارای جسم کردن , ضخیم کردن , غلیظ کردن.

k rschner (m)

: تاجر خز, خزدوز, خز فروش , پوست فروش.

k rzung (f)

: بریدن , گسیختن , گسستن , چیدن , زدن , پاره کردن , قطع کردن , کم کردن , تراش دادن (الماس وغیره), عبور کردن ,گذاشتن , برش , چاک , شکاف , معبر, کانال , جوی , تخفیف , بریدگی.

k se (m)

: پنیر.

k ssen

: بوسه , بوس , ما, بوسیدن , بوسه گرفتن از, ماچ کردن.

ka.fig

: قفس , درقفس نهادن , درزندان افکندن.

kabab

: (کعباب=) (فارسی است) کباب.

kabal[noun]

: دوز و کلک , دسیسه و توطله , روایت , راز, سر, دسیسه کردن.

kabala[noun]

: (ثاببالاه - ثابالا=) حدیث یا روایت شفاهی وزبانی , علوم اسرار امیز از قبیل علم ارواح.

kabarett[noun]

: میکده , میخانه , کاباره , شادخانه.

kabel (n)

: کابل , طناب سیمی.

kabel

: کابل , طناب سیمی.

kabel[noun]

: تلگراف.

kabeljau (m)

: کیسه , کیسه کوچک , چنته , غلا ف سبوس , پوسته , فضای داخل خلیج یادریاچه , نوعی ماهی.

kabeln

: کابل , طناب سیمی.

kabelschlauch[noun]

: نافی , واقع در نزدیکی ناف , مرکزی , بطنی.

kabine (f)

: اطاق کوچک , خوابگاه (کشتی), کلبه , کابین.

kabine[noun]

: اطاق کوچک , خوابگاه (کشتی), کلبه , کابین.

kabine[noun]

: قفس , درقفس نهادن , درزندان افکندن.

kabinett (n)

: قفسه , اطاقک , هیلت وزرا.

kabinett[noun]

: قفسه , اطاقک , هیلت وزرا.

kabriolett[noun]

: درشکه دوچرخه.

kadaster[noun]

: مامور ثبت وممیزی املا ک مزروعی وغیر منقول , دفتر ممیزی وتقویم وثبت اراضی واملا ک.

kadaver[noun]

: لا شه , نعش (انسان), جسد (برای تشریح).

kadenz

: وزن , اهنگ , هم اهنگی , افول.

kaffee (m)

: قهوه , درخت قهوه.

kaffein[noun]

: کافلین.

kaftan[noun]

: خفتان (نوعی لباس مردانه).

kahl

: طاس , بیمو, کل , برهنه , (.mj) بی لطف , ساده , بی ملا حت , عریان , کچل , طاس شدن.

kahl

: لخت , عریان , (.mj) ساده , اشکار, عاری , برهنه کردن , اشکارکردن.

kahn (m)

: دوبه , کرجی , با قایق حمل کردن , سرزده وارد شدن.

kahn (m)

: کشتی کوچک , قایق , کرجی , هرچیزی شبیه قایق , قایق رانی کردن.

kai (m)

: اسکله , دیوار ساحلی.

kaimole (f)

: ستون , جرز, اسکله , موج شکن , پایه پل , لنگرگاه.

kaj te (f)

: اطاق کوچک , خوابگاه (کشتی), کلبه , کابین.

kajak[noun]

: قایق پارویی اسکیموها.

kakao

: کاکاءو.

kaktus[noun]

: (g.S.) انجیرهندی , کاکتوس , صباره خنجری.

kalb (n)

: گوشت گوساله , گوساله.

kalb

: گوساله , نرمه ساق پا, ماهیچه ساق پا, چرم گوساله , تیماج.

kalbfleisch (n)

: گوشت گوساله , گوساله.

kaleidoskop[noun]

: لوله شکل نما, لوله اشکال نما, تغییر پذیربودن.

kalender

: تقویم.

kaliber

: (ثالءبرع=) قطرگلوله , قطردهانه تفنگ یا توپ , کالیبر, (.mj) گنجایش , استعداد.

kalibrieren[verb]

: مدرج کردن.

kalibrierung[noun]

: درجه بندی.

kaliko

: پارچه های پنبه ای ارزان قیمت , چلوار, (amr.) قلمکار.

kalk (m)

: لیموترش , عصاره لیموترش , اهک , چسب , کشمشک , سنگ اهک , اهک زنی , چسبناک کردن اغشتن , با اهک کاری سفید کردن , ابستن کردن.

kalken

: لیموترش , عصاره لیموترش , اهک , چسب , کشمشک , سنگ اهک , اهک زنی , چسبناک کردن اغشتن , با اهک کاری سفید کردن , ابستن کردن.

kalkulator

: حسابگر, محاسب.

kalkulierbar[adjective]

: حساب کردنی , براورد کردنی , قابل اعتماد.

kalkulieren

: حساب کردن.

kalorie[noun]

: واحد سنجس گرما, کالری.

kalt

: سرما, سرماخوردگی , زکام , سردشدن یا کردن.

kalzium[noun]

: کلسیم.

kam

: بتونه سربی (برای نگاهداری قاب شیشه), میله سربی , بتونه سربی , امد, گذشته فعل امدن.

kamera (f)

: دوربین یا جعبه عکاسی.

kamerad[noun]

: مرد, شخص , ادم , مردکه , یارو.

kameradschaft[noun]

: رفاقت , دوستی , هم صحبتی , معاشرت کردن , کمک هزینه تحصیلی , عضویت , پژوهانه.

kamikaze[noun]

: خلبان ازجان گذشته ژاپنی.

kamin (m)

: اجاق , اتشدان , کف منقل , (.mj) منزل , سکوی اجاق , کوره کشتی.

kamin (m)

: اجاق , اتشگاه , کانون , بخاری , منقل.

kamm (m)

: شانه , شانه کردن , جستجو کردن.

kammer (m)

: اتاق , خانه , جا, فضا, محل , موقع , مجال , مسکن گزیدن , منزل دادن به , وسیع تر کردن.

kammerverschlu (m)

: (.vi &.vt, .n) :پیچ , توپ پارچه , از جاجستن , رها کردن , (.adv) :راست , بطورعمودی , مستقیما, ناگهان.

kampagne[noun]

: زمین مسطح , جلگه , یک رشته عملیات جنگی , لشکرکشی , مبارزه انتخاباتی , مسافرت درداخل کشور.

kampf (m)

: جنگ , نبرد, کارزار, پیکار, زد وخورد, جنگ کردن , نزاع کردن , جنگیدن.

kanada

: کشور کانادا.

kanadier (m)

: اهل کانادا, کانادایی.

kanadisch

: اهل کانادا, کانادایی.

kanal (m)

: (.n) :(ثهانال=) ترعه , زه اب , مجرای فاضل اب , کاریز,ابراه , (.vt) :ترعه زدن , حفرترعه کردن , ابراه ساختن.

kanalboot (n)

: دوبه , کرجی , با قایق حمل کردن , سرزده وارد شدن.

kandiszucher (m)

: اب نبات , نبات , شیرین کردن , نباتی کردن.

kaninchen (n)

: خرگوش , شکار خرگوش کردن.

kann

: (.vi &.vt) :قادربودن , قدرت داشتن , امکان داشتن (مای), (tv.& iv..n) :حلبی , قوطی , قوطی کنسرو, درقوطی ریختن , زندان کردن , اخراج کردن , ظرف.

kann

: (زمان ماضی واسم مفعول فعل ثان), میتوانست.

kann

: امکان داشتن , توانایی داشتن , قادر بودن , ممکن است , میتوان , شاید, انشاء الله , ایکاش , جشن اول ماه مه , (.mj) بهار جوانی , ریعان شباب , ماه مه.

kanne (f)

: (.vi &.vt) :قادربودن , قدرت داشتن , امکان داشتن (مای), (tv.& iv..n) :حلبی , قوطی , قوطی کنسرو, درقوطی ریختن , زندان کردن , اخراج کردن , ظرف.

kanone (f)

: تفنگ , توپ , (ز.ع - امر.) ششلول , تلمبه دستی , سرنگ امپول زنی و امثال ان , تیر اندازی کردن.

kante (f)

: لبه.

kaolin[noun]

: خاک چینی , داروی اسهال بفرمول.H4 lA2 iS2 O9 .

kapaun (m)

: خروس اخته , اخته.

kapelle (f)

: ارکست , دسته نوازندگان , جایگاه ارکست.

kapelle (f)

: بند و زنجیر, تسمه یا بند مخصوص محکم کردن , نوار, لولا , ارکستر, دسته ء موسیقی , اتحاد, توافق , روبان , باند یا بانداژ, نوار زخم بندی , متحد کردن , دسته کردن , نوار پیچیدن , بصورت نوار در اوردن , با نوار بستن , متحد شدن.

kapellmeister

: رهبر ارکستر, رءیس دسته ء موزیک.

kapital (n)

: حرف بزرگ , حرف درشت , پایتخت , سرمایه , سرستون , سرلوله بخاری , فوقانی , راسی , مستلزم بریدن سر یا قتل , قابل مجازات مرگ , دارای اهمیت حیاتی , عالی.

kapitalist (m)

: سرمایه دار, سرمایه گرای.

kappe (f)

: (ثاپا) طاق.

kappe (f)

: باشلق یا کلا ه مخصوص کشیشان , روسری , روپوش , کلا هک دودکش , کروک درشکه , اوباش , کاپوت ماشین.

kaputt

: شکسته , شکسته شده , منقطع , منفصل , نقض شده , رام واماده سوغان گیری.

kapuze (f)

: باشلق یا کلا ه مخصوص کشیشان , روسری , روپوش , کلا هک دودکش , کروک درشکه , اوباش , کاپوت ماشین.

karat[noun]

: قیراط, واحد وزن جواهرات.

karate[noun]

: فن ژاپونی دفاع بدون اسلحه , کاراته.

karikatur (m)

: کاریکاتور, تصویر مضحک , داستان مصور.

karma[noun]

: کار, کردار, سرنوشت , مراسم دینی , (دردین بودا)حاصل کردارانسان.

karneval (m)

: کارناوال , کاروان شادی , جشن.

karo (n)

: الماس , لوزی , (در ورق) خال خشتی , زمین بیس بال.

karotte (f)

: هویج , زردک , زردک مانند, موی قرمز.

karren (m)

: ارابه , گاری , دوچرخه , چرخ , باگاری بردن.

karte (f)

: کارت.

karte (f)

: نقشه , نقشه کشیدن , ترسیم کردن.

karte

: ارابه , گاری , دوچرخه , چرخ , باگاری بردن.

kartusche (f)

: کارتریج.

kasse (f)

: پول نقد, وصول کردن , نقدکردن , دریافت کردن , صندوق پول , پول خرد.

kasse (f)

: صندوقدار, تحویلدار, بیرون کردن.

kassette (f)

: کاست.

kassieren

: گرداوردن , جمع کردن , وصول کردن.

kassierer (m)

: صندوقدار, تحویلدار, بیرون کردن.

kasteien[verb]

: لا غر کردن , (.mj) ظلم کردن بر, زجر دادن , خیساندن , خیس شدن.

kasten (m)

: (.n):جعبه , قوطی , صندوق , اطاقک , جای ویژه , لژ, توگوشی , سیلی , بوکس , (.vt): مشت زدن , بوکس بازی کردن , سیلی زدن , درجعبه محصور کردن , احاطه کردن , درقاب یا چهار چوب گذاشتن.

kasten (m)

: صندوقچه.

kasten (m)

: مورد, غلا ف.

katalog (m)

: کاتالوگ , فهرست , کتاب فهرست , فهرست کردن.

katalog[noun]

: کاتالوگ , فهرست , کتاب فهرست , فهرست کردن.

kathedrale (f)

: کلیسای جامع.

katholisch

: جامع , بلند نظر, ازاده , کاتولیک , عضو کلیسای کاتولیک , اصول مذهب کاتولیکی.

katta[noun]

: (j.S.) باز کبود ماده , تلیله نوک دراز.

kattun[noun]

: پارچه های پنبه ای ارزان قیمت , چلوار, (amr.) قلمکار.

katze (f)

: گربه , شلا ق زدن , قی کردن , شلا ق لنگربرداشتن.

katzenartig[adjective]

: گربه ای , وابسته به تیره گربه , گربه صفت.

kaufen[verb]

: خریدن , خرید, ابتیاع , تطمیع کردن.

kaufer[noun]

: خریدار.

kaufm nnisch

: تجارتی , بازرگانی.

kaufmann (m)

: تاجر, بازرگان.

kaukasier (m)

: قفقازی , هندواروپایی , سفید پوست.

kaustisch

: (.mj) نیشدار, تند, تیز, هجو امیز, سوزش اور.

kaution

: توقیف , حبس , واگذاری , انتقال , ضمانت , کفالت , بامانت سپردن , کفیل گرفتن , تسمه , حلقه دور چلیک , سطل , بقید کفیل ازاد کردن.

kautiongeber

: اجاره دهنده , امانت دهنده , کفیل دهنده.

kebab[pronoun]

: (فارسی است) کباب.

kehle (f)

: گلو, نای , دهانه , (.mj) صدا, دهان , از گلو ادا کردن.

kehren

: پاک کن , ماهوت پاک کن , لیف , کفش پاک کن و مانند ان , قلم مو, علف هرزه , ماهوت پاک کن زدن , مسواک زدن , لیف زدن , قلم مو زدن , نقاشی کردن , تماس حاصل کردن واهسته گذشتن , تندگذشتن , بروس لوله.

keil

: گوه , باگوه نگاه داشتن , با گوه شکافتن , از هم جدا کردن.

keim (m)

: میکرب , جنین , اصل , ریشه , منشاء.

kein

: (.n): (.adj &.adv): پاسخ نه , منفی , مخالف , خیر, ابدا.

kein

: هیچ , هیچیک , هیچکدام , بهیچوجه , نه , ابدا, اصلا.

keine

: (.n):(.No) number=, (.adj &.adv): پاسخ نه , منفی , مخالف , خیر, ابدا.

keine

: هیچ , هیچیک , هیچکدام , بهیچوجه , نه , ابدا, اصلا.

keiner

: نه این و نه ان , هیچیک , هیچیک از این دو.

keiner

: هیچ , هیچیک , هیچکدام , بهیچوجه , نه , ابدا, اصلا.

keiner

: هیچ کس , هیچ فرد, ادم بی اهمیت , ادم گمنام.

keiner weder

: نه این و نه ان , هیچیک , هیچیک از این دو.

keines

: هیچ , هیچیک , هیچکدام , بهیچوجه , نه , ابدا, اصلا.

keks (m)

: کلوچه , شیرینی , بیسکویت , شیرینی خشک.

kellner (m)

: منتظر, پیشخدمت.

kellnerin (f)

: پیشخدمت زن , ندیمه , کلفت.

kelp[noun]

: (g.S.) کتانجک , کتنجک , اشنه دریایی.

kennzeichnen

: برچسب , اتیکت , متمم سند یا نوشته , تکه باریک , لقب , اصطلا ح خاص , برچسب زدن , طبقه بندی کردن.

kennzeichnung (f)

: شناسایی , تعیین هویت , تطبیق , تمیز.

kerker (m)

: حبس , زندان , محبس , حبس کردن.

kern (m)

: مغز, هسته , مغزهسته , خستو, تخم , دانه.

kerosen[noun]

: نفت چراغ , نفت لا مپا, نفت سفید.

kerosin[noun]

: نفت چراغ , نفت لا مپا, نفت سفید.

kerze (f)

: (ثاندلءنگ) شمع , شمع ساختن.

kerzelicht[noun]

: روشنایی شمع.

ketchup[noun]

: سوس گوجه فرنگی , چاشنی غذا.

keule (f)

: (.n&.adj): چماق , گرز, (درورق) خال گشنیز, خاج , باشگاه , انجمن , کانون , مجمع(vi&.vti):چماق زدن , تشکیل باشگاه یا انجمن دادن.

keule (f)

: درزه , بند گاه , بند, مفصل , پیوندگاه , زانویی , جای کشیدن تریاک با استعمال نوشابه , لولا , مشترک , توام , شرکتی , مشاع , شریک , متصل , کردن , خرد کردن , بند بند کردن , مساعی مشترک.

keule (f)

: ساق پا, پایه , ساقه , ران , پا, پاچه , پاچه شلوار, بخش , قسمت , پا زدن , دوندگی کردن.

khl

: خنک , خنک کردن.

khlen

: خنک , خنک کردن.

khlschrank (m)

: یخچال , یخچال برقی.

kieferfhre (f)

: غم و اندوه , از غم و حسرت نحیف شدن , نگرانی , رنج و عذاب دادن , غصه خوردن , (g.S.) کاج , چوب کاج , صنوبر.

kiesel (m)

: ریگ , سنگریزه , شیشه عینک , نوعی عقیق , باسنگریزه فرش کردن , باریگ حمله کردن , (چرمسازی) نقش ونگار ریگی دادن به.

kiesel

: ریگ , سنگریزه , شیشه عینک , نوعی عقیق , باسنگریزه فرش کردن , باریگ حمله کردن , (چرمسازی) نقش ونگار ریگی دادن به.

kieselstein (m)

: ریگ , سنگریزه , شیشه عینک , نوعی عقیق , باسنگریزه فرش کردن , باریگ حمله کردن , (چرمسازی) نقش ونگار ریگی دادن به.

kieselstein

: ریگ , سنگریزه , شیشه عینک , نوعی عقیق , باسنگریزه فرش کردن , باریگ حمله کردن , (چرمسازی) نقش ونگار ریگی دادن به.

killer[noun]

: کشنده , قاتل.

kilo (n)

: کیلو گرم , هزار گرم

kilo (n)

: یک کیلوگرم معادل هزارگرم.

kilogramm (n)

: کیلو گرم , هزار گرم

kilometer (m)

: کیلومتر, هزارمتر.

kimono[noun]

: کیمونو, جامه ژاپنی.

kind (mundartlich)[noun]

: بزغاله , چرم بزغاله , کودک , بچه , کوچولو, دست انداختن , مسخره کردن.

kind (n)

: بچه , کودک , طفل , فرزند.

kind (n)

: بچه , کودک , طفل , نوزاد, مانند کودک رفتار کردن , نوازش کردن.

kind

: بچه کوچک , نوزاد, تصویر مسیح در قنداق.

kindbett

: بستر زایمان.

kindbett

: بستر زایمان.

kindergarten[noun]

: کودکستان , باغ کودک.

kinderm dchen (n)

: پرستار, دایه , مهد, پرورشگاه , پروراندن , پرستاری کردن , شیر خوردن , باصرفه جویی یا دقت بکار بردن.

kindermdchen[noun]

: پرستار بچه.

kindheit

: بچگی , طفولیت , کودکی , خردی.

kindheit

: بچگی , طفولیت , کودکی , خردی.

kindlich

: بچگانه , ساده وبی الا یش , کودک مانند.

kindlich

: بچگانه , ساده وبی الا یش , کودک مانند.

kino (n)

: سینما.

kiosk (n)

: مشتق از< کوشک فارسی > کلا ه فرنگی , خانه تابستانی , دکه.

kirche (f)

: کلیسا, کلیسایی , درکلیسامراسم مذهبی بجا اوردن.

kirchenlied (n)

: اهنگ ساده و کشیده , مناجات , سرود, سرود یا اهنگ خواندن.

kirsche (f)

: گیلا س.

kismet

: قسمت , سرنوشت.

kiste (f)

: صندوق , یخدان , جعبه , تابوت , خزانه داری , قفسه سینه.

kl ffen

: واغ واغ کردن , لا ف زدن , بالیدن , جیغ زدن , واغ واغ.

kl ver (m)

: بادبان سه گوش جلو کشتی , لب زیرین , دهان , حرف , ارواره , نوسان کردن , واخوردن , پس زنی , وقفه.

klagen (weh)

: شیون کردن , ناله کردن , ماتم گرفتن , ناله.

klammern

: رزه , ستون , تیر, عمود, چهارپایه تخت , گیره کاغذ, بست اهنی , کالا ی اصلی بازار مصنوعات مهم واصلی یک محل ,جزء اصلی هر چیزی , قلم اصلی , فقره اصلی , طبقه بندی یا جور کردن , مواد خام.

klappe[noun]

: ضربه , صدای چلپ , اویخته وشل , برگه یا قسمت اویخته , زبانه کفش , بال وپرزدن مرغ بهم زدن , پرزدن , دری وری گفتن.

klar

: (.adj):اشکار, زلا ل , صاف , صریح , واضح , (.vi &.vt): روشن کردن , واضح کردن , توضیح دادن , صاف کردن , تبرءه کردن , فهماندن.

klassisch

: رده ای , کلا سیک.

klatsch (m)

: شایعات بی اساس , شایعات بی پرو پا, دری وری , اراجیف , بد گویی , سخن چینی , شایعات بی اساس دادن , دری وری گفتن یانوشتن , سخن چینی کردن , خبر کشی کردن.

klatschen

: شایعات بی اساس , شایعات بی پرو پا, دری وری , اراجیف , بد گویی , سخن چینی , شایعات بی اساس دادن , دری وری گفتن یانوشتن , سخن چینی کردن , خبر کشی کردن.

klavier (n)

: (mv.) پیانو, ارام بنوازید, قطعه موسیقی اهسته وارام Piano accordion (mv.) اکوردءون جا انگشتی دار شبیه پیانو.

klebrig

: چسبناک.

klecks (m)

: تر کردن , کهنه را نم زدن , با چیزنرمی کسی رازدن یا نوازش کردن , اندکی , قطعه , تکه , اهسته زدن.

kleid (f)

: جامه لباس , ملبوس , رخت.

kleidung (f)

: پوشاک , لباس.

kleidung (f)

: جامه لباس , ملبوس , رخت.

kleidung (f)

: لباس پوشیدن , جامه بتن کردن , مزین کردن , لباس , درست کردن موی سر, پانسمان کردن , پیراستن.

klein

: کوچک , خرده , ریز, محقر, خفیف , پست , غیر مهم , جزءی , کم , دون , کوچک شدن یاکردن.

kleinanzeige (f)

: پیشوندی است لا تین به معنی(به), حرف اضافه لا تینی بمعنی (به)

kleinbauer

: روستایی , دهاتی , دهقانی , کشاورز, رعیت.

kleinbauernstand

: رعایا, جماعت دهقانان , بی تربیتی.

kleine suende; kavaliersdelikt

: لغزش , اشتباه کوچک.

kleiner

: (بعنوان صفت تفضیلی لءتتلع بکار رفته) کهتر, اصغر, کوچکتر, کمتر, پست تر.

kleines fa (n)

: سرداب.

kleines kind (n)

: کودک تازه براه افتاده , کودک نو پا.

kleines kind

: (بابی=) طفل , نوزاد, کودک , شخص ساده و معصوم.

kleinigkeit

: چیزجزءی واندک , (.mj) چیز بیهوده , ناقابل.

kleinkind (n)[noun]

: بچه , کودک , طفل , نوزاد, مانند کودک رفتار کردن , نوازش کردن.

kleinstadt (f)

: شهرک , قصبه , شهر کوچک , قصبه حومه شهر, شهر.

klemme

: مربا, فشردگی , چپاندن , فرو کردن , گنجاندن(با زور و فشار), متراکم کردن , شلوغ کردن , شلوغ کردن(با امد و شد زیاد), بستن , مسدود کردن , وضع بغرنج , پارازیت دادن.

klemmen

: مربا, فشردگی , چپاندن , فرو کردن , گنجاندن(با زور و فشار), متراکم کردن , شلوغ کردن , شلوغ کردن(با امد و شد زیاد), بستن , مسدود کردن , وضع بغرنج , پارازیت دادن.

kleptomane[noun]

: عاشق سرقت , علا قمند به دزدی.

kleptomanie[noun]

: جنون سرقت , میل و اشتیاق به دزدی.

klettern

: بالا رفتن , صعود کردن , ترقی کردن.

klick (n)

: تیک , صدای مختصر, صدای حاصله از خوردن سم اسب بزمین , صدا کردن.

klimmen

: بالا رفتن , صعود کردن , ترقی کردن.

klingel (m)

: زنگ زنگوله , ناقوس , زنگ اویختن به , دارای زنگ کردن , کم کم پهن شدن (مثل پاچه شلوار).

klingen

: صدا, اوا, سالم , درست , بی عیب , استوار, بی خطر, دقیق , مفهوم , صدا دادن , بنظر رسیدن , بگوش خوردن , بصدا دراوردن , نواختن , زدن , بطور ژرف , کاملا , ژرفاسنجی کردن , گمانه زدن.

klinik (f)

: بیمارستان , مریضخانه.

klippe (f)

: تخته سنگ , صخره.

klopfen[verb]

: کوبیدن , زدن , درزدن , بد گویی کردن از, بهم خوردن , مشت , ضربت , صدای تغ تغ , عیبجویی.

kloster

: صومعه , خانقاه راهبان , دیر, رهبانگاه.

klren

: (.adj):اشکار, زلا ل , صاف , صریح , واضح , (.vi &.vt): روشن کردن , واضح کردن , توضیح دادن , صاف کردن , تبرءه کردن , فهماندن.

klte (f)

: سردکردن , خنک شدن , سرما, خنکی , چایمان , مایه دلسردی , ناامید, مایوس.

klub (m)

: (.n&.adj): چماق , گرز, (درورق) خال گشنیز, خاج , باشگاه , انجمن , کانون , مجمع(vi&.vti):چماق زدن , تشکیل باشگاه یا انجمن دادن.

kmmen

: شانه , شانه کردن , جستجو کردن.

kmmern

: غمگین کردن , غصه دار کردن , محزون کردن , اذیت کردن , اندوهگین کردن.

kmpfen

: جنگ , نبرد, کارزار, پیکار, زد وخورد, جنگ کردن , نزاع کردن , جنگیدن.

kn chel (m)

: قوزک , قوزک پا.

kn pfen

: گره , برکمدگی , دژپیه , غده , چیز سفت یا غلنبه , مشکل , عقده , واحد سرعت دریایی معادل 01/ 6706 فوت در ساعت , گره زدن , بهم پیوستن , گیرانداختن , گره خوردن , منگوله دار کردن , گره دریایی.

knabe[noun]

: پسر بچه , معشوق , پسرک.

knacken

: تیک , صدای مختصر, صدای حاصله از خوردن سم اسب بزمین , صدا کردن.

knapp

: سفت , محکم , تنگ (تانگ), کیپ , مانع دخول هوا یا اب یا چیز دیگر, خسیس , کساد.

knapp

: نادر, کمیاب , کم , رقیق , لطیف , نیم پخته.

knchel (m)

: بند انگشت (مخصوصا برامدگی پنج انگشت), قوزک پا یا پس زانوی چهار پایان , برامدگی یا گره گیاه , قرحه روده , تن در دادن به , تسلیم شدن , مشت زدن.

kneifzange (pl)

: (مک.) انبردست.

kneipe (f)

: درزه , بند گاه , بند, مفصل , پیوندگاه , زانویی , جای کشیدن تریاک با استعمال نوشابه , لولا , مشترک , توام , شرکتی , مشاع , شریک , متصل , کردن , خرد کردن , بند بند کردن , مساعی مشترک.

kneipe (f)

: میخانه.

kneten

: خمیر کردن , ورزیدن , سرشتن , امیختن , مالیدن.

knie (n)

: زانو, زانویی , دوشاخه , خم , پیچ , زانو دارکردن.

kniff (m)

: حیله , نیرنگ , خدعه , شعبده بازی , حقه , لم , رمز, فوت وفن , حیله زدن , حقه بازی کردن , شوخی کردن.

knifflig

: نیرنگ امیز, خدعه امیز, مهارت امیز, نیرنگ باز.

knigin (f)

: شهبانو, ملکه , زن پادشاه , (ورق بازی) بی بی , (در شطرنج) وزیر, ملکه شدن.

knnen

: (.vi &.vt) :قادربودن , قدرت داشتن , امکان داشتن (مای), (tv.& iv..n) :حلبی , قوطی , قوطی کنسرو, درقوطی ریختن , زندان کردن , اخراج کردن , ظرف.

knnten

: (زمان ماضی واسم مفعول فعل ثان), میتوانست.

knoblauch (m)

: (g.S.) سیر.

knochen (m)

: استخوان , استخوان بندی , گرفتن یا برداشتن , خواستن , درخواست کردن , تقاضاکردن.

knopf (m)

: دکمه.

knorpel (m)

: (ثارتءلاگع) غضروف , نرمه استخوان.

knorren

: گره , برکمدگی , دژپیه , غده , چیز سفت یا غلنبه , مشکل , عقده , واحد سرعت دریایی معادل 01/ 6706 فوت در ساعت , گره زدن , بهم پیوستن , گیرانداختن , گره خوردن , منگوله دار کردن , گره دریایی.

knoten (m)

: گره , برکمدگی , دژپیه , غده , چیز سفت یا غلنبه , مشکل , عقده , واحد سرعت دریایی معادل 01/ 6706 فوت در ساعت , گره زدن , بهم پیوستن , گیرانداختن , گره خوردن , منگوله دار کردن , گره دریایی.

knoten[noun]

: گره.

knpfen

: دستمال گردن , کراوات , بند, گره , قید, الزام , علا قه , رابطه , برابری , تساوی بستن , گره زدن , زدن.

knppel (m)

: (.n&.adj): چماق , گرز, (درورق) خال گشنیز, خاج , باشگاه , انجمن , کانون , مجمع(vi&.vti):چماق زدن , تشکیل باشگاه یا انجمن دادن.

knstlerin (f)

: هنرور, هنرمند, هنرپیشه , صنعتگر, نقاش و هنرمند, موسیقیدان.

koch (m)

: اشپز, پختن.

kochen

: اشپز, پختن.

kochen

: کورک , دمل , جوش , التهاب , هیجان , تحریک , جوشاندن , بجوش امدن , خشمگین شدن.

koeder

: طعمه دادن , خوراک دادن , طعمه رابه قلا ب ماهیگیری بستن , دانه , چینه , مایه تطمیع , دانه ء دام.

koederer

: تطمیع و وسوسه کننده , طعمه دهنده.

koffer (m)

: چمدان.

koffer (m)

: شاه سیم.

kognak (m)

: کنیاک , با کنیاک مخلوط کردن.

kohl (m)

: کلم , دله دزدی , کش رفتن , رشد پیدا کردن (مثل سرکلم).

kohl[noun]

: کلم , دله دزدی , کش رفتن , رشد پیدا کردن (مثل سرکلم).

kohlkopf (m)

: کلم , دله دزدی , کش رفتن , رشد پیدا کردن (مثل سرکلم).

kolben (n)

: شاخ زدن , ضربه زدن , پیش رفتن , پیشرفتگی داشتن , نزدیک یامتصل شدن , بشکه , ته , بیخ , کپل , ته درخت , ته قنداق تفنگ , هدف.

kollegium (n)

: کالج , دانشگاه.

kollekte (f)

: گرداوردن , جمع کردن , وصول کردن.

koller (m)

: دیوانگی , خشم , غضب , خروشیدن , میل مفرط, خشمناک شدن , غضب کردن , شدت داشتن.

kombination (f)

: ترکیب.

kombinieren

: متصل کردن , پیوستن , پیوند زدن , ازدواج کردن , گراییدن , متحد کردن , در مجاورت بودن.

komfortabel

: راحت.

komisch

: عجیب و غریب , شوخ , مبهوت , مات.

komma (n)

: نام این نشان (,), ویرگول.

kommando[noun]

: فرمان.

komme

: امدن , رسیدن.

kommen

: امدن , رسیدن.

kommen

: تحصیل شده , کسب کرده , بدست امده , فرزند, بدست اوردن , فراهم کردن , حاصل کردن , تحصیل کردن , تهیه کردن , فهمیدن , رسیدن , عادت کردن , ربودن , فاءق امدن , زدن , (درمورد جانوران) زایش , تولد.

kommerziell

: تجارتی , بازرگانی.

kommunal

: وابسته بشهرداری , شهری.

kommunikationen (pl)

: ارتباطات.

kommunist (m)

: طرفدار مرام اشتراکی , مربوط به کمونیسم.

kompagnon (m)

: شریک شدن یاکردن , شریک , همدست , انباز, همسر, یار.

kompakt

: فشرده , فشرده کردن.

kompakte scheibe (f)

: دیسک قشرده.

kompliziert

: نیرنگ امیز, خدعه امیز, مهارت امیز, نیرنگ باز.

kompost

: حرف , نویسه.

konferenz (f)

: مشاوره , کنگاش , گفتگو, مذاکره , همرایزنی.

konfitre (f)

: مربا, فشردگی , چپاندن , فرو کردن , گنجاندن(با زور و فشار), متراکم کردن , شلوغ کردن , شلوغ کردن(با امد و شد زیاد), بستن , مسدود کردن , وضع بغرنج , پارازیت دادن.

konjugation (f)

: (د.) صرف , پیوستگی , ترکیب , گشنگیری.

konjugieren

: صرف کردن , درهم امیختن , توام.

konnte

: (زمان ماضی واسم مفعول فعل ثان), میتوانست.

konom (m)

: کشاورز.

konomie (f)

: اقتصاد.

konservativ

: محافظه کار, پیرو سنت قدیم.

konservative (m)

: محافظه کار, پیرو سنت قدیم.

konsonant (m)

: هم اهنگ , حرف صامت , حرف بی صدا, همخوان.

konsulat (n)

: کنسولگری , اداره کنسولی.

konsum

: مصرف , سوختن , زوال , (طب) مرض سل.

kontakt (m)

: محل اتصال , تماس , تماس گرفتن.

kontinent (m)

: اقلیم , قاره , پرهیزکار, خوددار.

kontinental

: اقلیمی , قاره ای.

konto

: (.vi &.vt): شمردن , حساب کردن , محاسبه نمودن , (حق) حساب پس دادن , ذکر علت کردن , دلیل موجه اقامه کردن, تخمین زدن , دانستن , نقل کردن(.n) حساب , صورت حساب , گزارش , بیان علت , سبب.

kontor (n)

: دفتر, اداره , منصب.

kontrolle (f)

: جلوگیری کردن از, ممانعت کردن , سرزنش کردن , رسیدگی کردن , مقابله کردن , تطبیق کردن , نشان گذاردن , چک بانک صهعثک مقابله , مقابله کردن , بررسی , بررسی کردن.

konzentrieren

: بسته , عدل بندی , قوطی , بسته بندی کردن.

kopf (m)

: (.adj &.n) سر, کله , راس , عدد, نوک , ابتداء , انتها, دماغه , دهانه , رءیس , سالا ر, عنوان , موضوع , منتها درجه , موی سر, فهم , خط سر, فرق , سرصفحه , سرستون , سر درخت , اصلی , عمده , مهم , (.vt): سرگذاشتن به , دارای سرکردن , ریاست داشتن بر, رهبری کردن , دربالا واقع شدن حعاد باند روسری (زنانه), پیشانی بند, (درکتاب) شیرازه.

kopfho.rer[noun]

: سمعک , بلندگوی گوشی , گوشی تلفن.

kopfsalat (m)

: (g.S.) کاهو.

kopfschmerz (m)

: سردرد, دردسر, (g.S.) خشخاش وحشی.

kopfsprung (m)

: شیرجه رفتن , غواصی کردن , (.mj) فرو رفتن , تفحص کردن , شیرجه , (مج)غور.

kopftuch

: دستمال گلدار.

kopie (f)

: رونوشت , نسخه , نسخه برداری.

kopieren

: رونوشت , نسخه , نسخه برداری.

koralle (f)

: مرجان , بسد.

korb[noun]

: زنبیل , سبد, درسبد ریختن.

korbball (m)

: بازی بسکتبال.

korn (n)

: غله , دانه (amr.) ذرت , میخچه , دانه دانه کردن , نمک زدن.

kosen

: نوازش , دلجویی , دلنوازی کردن , در اغوش کشیدن.

kosmetikerin (f)

: متخصص ارایش وزیبایی , مشاطه.

kosmisch

: وابسته بگیتی , کیهانی , مربوط بعالم هستی.

kosmos (m)

: کیهان , گیتی ونظام ان , نظام عالم وجود.

kost (f)

: کرایه , کرایه مسافر, مسافر کرایه ای , خوراک , گذراندن , گذران کردن.

kosten (f)

: هزینه , ارزش , ارزیدن.

kosten

: بار, هزینه , مطالبه هزینه.

kosten

: هزینه , ارزش , ارزیدن.

kostm (n)

: لباس , جامه , لباس محلی.

kot (m)

: چرک , کثافت , لکه , خاک.

kotelette (pl)

: (تش.) ارواره , دهان , لب ولوچه.

kr ftig

: نیرومند, قوی , پر زور, محکم , سخت.

kr nklich

: ناخوش , رنجور, سوء , خراب , خطر ناک , ناشی , مشکل , سخت ,بیمار, بد, زیان اور, ببدی , بطور ناقص , از روی بدخواهی و شرارت , غیر دوستانه , زیان.

kraeftig[adjective]

: جامد, سخت ه , چهارشانه , کلفت وکوتاه , خپل , جسم سخت وجامدومتراکم , کلفت , زمخت.

kraftbertragung (f)

: انتقال , عبور, ارسال , سرایت , اسبابی که بوسیله ان نیروی موتور اتومبیل بچرخهامنتقل میشود, فرا فرستی , فرا فرستادن , سخن پراکنی.

krampe (f)

: رزه , ستون , تیر, عمود, چهارپایه تخت , گیره کاغذ, بست اهنی , کالا ی اصلی بازار مصنوعات مهم واصلی یک محل ,جزء اصلی هر چیزی , قلم اصلی , فقره اصلی , طبقه بندی یا جور کردن , مواد خام.

krampf (m)

: چنگه , چنگوک , گرفتگی عضلا ت , انقباض ماهیچه در اثر کار زیاد, دردشکم , محدودکننده , حصار, سیخدار کردن , محدود کردن , درقید گذاشتن , جاتنگ کردن.

krank

: ناخوش , بیمار, ناساز, ناتندرست , مریض , مریض شدن , (سگ را) کیش کردن , جستجوکردن , علا مت چاپی بمعنی عمدا چنین نوشته شده , برانگیختن.

krank

: ناخوش , رنجور, سوء , خراب , خطر ناک , ناشی , مشکل , سخت ,بیمار, بد, زیان اور, ببدی , بطور ناقص , از روی بدخواهی و شرارت , غیر دوستانه , زیان.

krankenauto (n)

: بیمارستان سیار, بوسیله امبولا نس حمل کردن , امبولا نس.

krankenhaus (n)

: بیمارستان , مریضخانه.

krankenschwester (f)

: پرستار, دایه , مهد, پرورشگاه , پروراندن , پرستاری کردن , شیر خوردن , باصرفه جویی یا دقت بکار بردن.

krankenwagen (m)

: بیمارستان سیار, بوسیله امبولا نس حمل کردن , امبولا نس.

krankheit (f)

: مرض , ناخوشی , بیماری , کسالت , شرارت , بدی.

krankheit

: (طب) بیماری مزمن , درد, ناراحتی.

kranz (m)

: کمربند, تسمه , بندچرمی , شلا ق زدن , (کمر) بستن , محاصره ردن , باشدت حرکت یا عمل کردن.

krapp[noun]

: ریشه روناس , روناس , با روناس رنگ زدن.

kraus

: مجعد, فرفری.

kraut (n)

: کارخانه , گیاه , مستقر کردن , کاشتن.

krawatte (f)

: حمایل ابریشمی وامثال ان , شال گردن , شال گردن بستن , درشال پیچیدن , روسری.

krawatte (f)

: دستمال گردن , شال گردن.

krawatte (f)

: کراوات , غبغب.

krawatte (f)

: کراوات.

krbis (m)

: مغز استخوان , مخ , مغز, قسمت عمده , جوهر.

krebs (m)

: (طب) سرطان , (نج.) برج سرطان , خرچنگ.

krebs (m)

: خرچنگ , برج سرطان , خرچنگ گرفتن , (amr.) جرزدن , عصبانی کردن , عصبانی شدن , باعث تحریک وعصبانیت شدن , ادم ترشرو, کج خلق.

kredit (m)

: اعتبار, ابرو, ستون بستانکار, نسیه , اعتقاد کردن , درستون بستانکار وارد کردن , نسبت دادن.

kreide (f)

: گچ , (z.e.)نشان , علا مت سفید کردن , باگچ خط کشیدن , باگچ نشان گذاردن.

kreis (m)

: دایره , محیط دایره , محفل , حوزه , قلمرو, دورزدن , مدور ساختن , دور(چیزی را)گرفتن , احاطه کردن.

kreischen

: بلونی , کوزه دهن گشاد, سبو, خم , شیشه دهن گشاد, تکان , جنبش , لرزه , ضربت , لرزیدن صدای ناهنجار, دعوا و نزاع , طنین انداختن , اثر نامطلوب باقی گذاردن , مرتعش شدن , خوردن , تصادف کردن , ناجور بودن , مغایر بودن , نزاع کردن , تکان دادن , لرزاندن.

kreischen[verb]

: فریاد زدن , نعره کشیدن , صدا, نعره , هلهله.

kreisen

: دایره , محیط دایره , محفل , حوزه , قلمرو, دورزدن , مدور ساختن , دور(چیزی را)گرفتن , احاطه کردن.

kreisf rmig

: گرد(گعرد) کردن , کامل کردن , تکمیل کردن , دور زدن , مدور, گردی , منحنی , دایره وار, عدد صحیح , مبلغ زیاد.

krepieren

: جفت طاس.

kreuser[noun]

: رزمناو, کشتی یا تاکسی یا کسی که گشت میزند.

kreuzbein[noun]

: استخوان خاجی , عظم عجز (

kreuzung (f)

: محل میخکوبی شده یا خط کشی شده عرض خیابان مخصوص عبور پیاده.

kriechend

: پست , فرومایه , سرافکنده , مطرود, روی برتافتن , خوار, پست کردن , کوچک کردن , تحقیرکردن.

kriecher (m)[noun]

: لوده , مسخره , ادم ابله , مقلد, میمون صفت , ادم انگل.

krieg (m)

: جنگ , حرب , رزم , محاربه , نزاع , جنگ کردن , دشمنی کردن , کشمکش کردن.

krieg[noun]

: جنگاوری , ستیز, جنگ , نزاع , زدو خورد, محاربه.

krieger[noun]

: رزمجو, جنگاور, سلحشور, محارب , جنگجو, مبارز, دلا ور.

kriegschiffen[noun]

: کشتی جنگی , ناو جنگی.

kriegsherr[noun]

: جنگ سالا ر, افسر عالی رتبه ارتش , فرمانده ارتشی , فرمانروا.

kriegte

: یکی از اقوام المانی قدیم , بربری.

kriminal

: جنایی , بزهکار, جنایتکار, جانی , گناهکار.

kringel

: نان شیرینی حلقوی.

kristall (m)

: بلور, شفاف , زلا ل , بلوری کردن.

krmmen

: (.n&.adj.adv) :دو برابر, دوتا, جفت , دولا , دوسر, المثنی , همزاد, (vi&.vt) :دوبرابر کردن , مضاعف کردن , دولا کردن , تاکردن (با up).

krperschaft (f)

: بنگاه , شرکت.

krug (m)

: بلونی , کوزه دهن گشاد, سبو, خم , شیشه دهن گشاد, تکان , جنبش , لرزه , ضربت , لرزیدن صدای ناهنجار, دعوا و نزاع , طنین انداختن , اثر نامطلوب باقی گذاردن , مرتعش شدن , خوردن , تصادف کردن , ناجور بودن , مغایر بودن , نزاع کردن , تکان دادن , لرزاندن.

krum[adverb]

: بدون صف ارایی , غیر وابسته بحزب , غیر متشکل , بیطرف.

kruselung (f)

: موج دار شدن , دارای سطح ناهموار, بطور موجی حرکت کردن , مانند اب مواج شدن.

krzlich

: اخیرا, بتازگی.

kse (f)

: پنیر.

ktzchen (n)

: بچه گربه , بچه حیوان.

ku (m)

: بوسه , بوس , ما, بوسیدن , بوسه گرفتن از, ماچ کردن.

ku.chenartikel

: ظروف اشپزخانه.

ku.echenware[noun]

: ظروف اشپزخانه.

kuchen (m)

: کیک , قالب , قرص , قالب کردن , بشکل کیک دراوردن.

kuerzen

: کوتاه کردن , مختصر کردن.

kugel (f)

: کره , گوی , حباب , زمین , کره خاک , کروی کردن , گرد کردن,سیاح.

kugel (f)

: گلوله , گلوله تفنگ.

kuh (f)

: گاوماده , ماده گاو, ترساندن , تضعیف روحیه کردن.

kultur (f)

: کشت میکرب در ازمایشگاه , برز, فرهنگ , پرورش , تمدن.

kundgebung (f)

: نمایش , اثبات.

kunst (f)

: هنر, فن , صنعت , استعداد, استادی , نیرنگ.

kunstgriff (m)

: حیله , نیرنگ , خدعه , شعبده بازی , حقه , لم , رمز, فوت وفن , حیله زدن , حقه بازی کردن , شوخی کردن.

kunsthandwerker (m)

: صنعتگر, صنعتکار, افزارمند.

kunstseide (f)

: پرتو, ابریشم مصنوعی , ریون.

kunststoff (m)

: قالب پذیر, نرم , تغییر پذیر, قابل تحول و تغییر, پلا ستیک , مجسمه سازی , ماده پلا ستیکی.

kunsttischler[noun]

: قفسه ساز, مبل ساز.

kurz

: کوتاه , مختصر, قاصر, کوچک , باقی دار, کسردار, کمتر, غیر کافی , خلا صه , شلوار کوتاه , تنکه , یکمرتبه , بی مقدمه , پیش از وقت , ندرتا, کوتاه کردن , (برق)اتصالی پیدا کردن.

kurzsichtig[adjective]

: نزدیک بین.

kuscheln

: دراغوش گرفتن , نوازش کردن , در بستر راحت غنودن.

kusine (f)

: پسرعمو یا دختر عمو, پسردایی یا دختر دایی , عمه زاده , خاله زاده.

kutsche (f)

: کالسکه , واگن راه اهن , مربی ورزش , رهبری عملیات ورزشی را کردن , معلمی کردن.

L

l (n)

: روغن , چربی , مرهم , نفت , مواد نفتی , رنگ روغنی , نقاشی با رنگ روغنی , روغن زدن به , روغن کاری کردن , روغن ساختن.

l ge (f)

: (.vi&.vt.n):دروغ گفتن , سخن نادرست گفتن , دروغ , کذب ,(.vi&.vt): دراز کشیدن , استراحت کردن , خوابیدن , افتادن , ماندن , واقع شدن , قرار گرفتن , موقتا ماندن , وضع , موقعیت , چگونگی.

l gereien

: دروغگویی.

l rmig

: پر سر وصدا.

l schen

: (.adj):اشکار, زلا ل , صاف , صریح , واضح , (.vi &.vt): روشن کردن , واضح کردن , توضیح دادن , صاف کردن , تبرءه کردن , فهماندن.

l schen

: حذف کردن.

l sung (f)

: کلید.

l we (m)

: شیر, هژبر, شیر نر, (نج.) برج اسد.

la.nge[noun]

: درازا, طول , قد, درجه , مدت.

la.rmend[adjective]

: پرغوغا, پرصدا, پر همهمه , پرسروصدا.

labor[noun]

: ازمایشگاه , لا براتوار.

labyrinth

: شکنج , لا بیرنت , دخمه پرپیچ وخم , ماز, پلکان مارپیچ , (.mj) پیچیدگی , چیز بغرنج.

lachs (m)

: (j.S.) ماهی ازاد, قزل الا.

lack (m)

: رنگ کردن , نگارگری کردن , نقاشی کردن , رنگ شدن , رنگ نقاشی , رنگ.

lade (f)

: صندوق , یخدان , جعبه , تابوت , خزانه داری , قفسه سینه.

laden (m)

: دکان , مغازه , کارگاه , تعمیر گاه , فروشگاه , خرید کردن , مغازه گردی کردن , دکه.

laden

: بار, هزینه , مطالبه هزینه.

ladenbesitzer (m)

: دکاندار, مغازه دار.

ladeninhaber (m)

: دکاندار, مغازه دار.

lader[noun]

: بارکننده.

ladung (f)

: بار, هزینه , مطالبه هزینه.

ladung (f)

: حمل , محموله , کالا ی حمل شده باکشتی.

lag

: (.vi&.vt.n)خواباندن , دفن کردن , گذاردن , تخم گذاردن ,داستان منظوم , اهنگ ملودی , الحان , (.adj): غیر متخصص , ناویژه کار, خارج از سلک روحانیت , غیر روحانی , انداختن , کنار گذاشتن.

lage (f)

: (.vi&.vt.n):دروغ گفتن , سخن نادرست گفتن , دروغ , کذب ,(.vi&.vt): دراز کشیدن , استراحت کردن , خوابیدن , افتادن , ماندن , واقع شدن , قرار گرفتن , موقتا ماندن , وضع , موقعیت , چگونگی.

lage (f)

: جا, محل خاص , محل , موضع , مکان.

lage (f)

: موقعیت , محل , وضع.

lager (n)

: اردو, اردوگاه , لشکرگاه , منزل کردن , اردو زدن , چادر زدن .

lager (n)

: بستر, کف.

lagern

: انباره , انبار کردن , ذخیره کردن.

lamm (n)

: بره , گوشت بره , ادم ساده.

lammhaut[noun]

: پوست بره , پارچه پوست بره نما.

lampe (f)

: جراغ , لا مپ.

land (n)

: زمین , خشکی , خاک , سرزمین , دیار, به خشکی امدن , پیاده شدن , رسیدن , بزمین نشستن.

land (n)

: کشور, دیار, بیرون شهر, دهات , ییلا ق.

landen

: زمین , خشکی , خاک , سرزمین , دیار, به خشکی امدن , پیاده شدن , رسیدن , بزمین نشستن.

landesweit[adjective]

: در سرتاسر کشور.

landete

: مالک , زمین دار, وابسته بزمین , فرود امده.

landhaus (n)

: خانه ییلا قی , ویلا.

landkarte (f)

: نقشه , نقشه کشیدن , ترسیم کردن.

landschaft (f)

: (باغداری) خاکبرداری وخیابان بندی کردن , دورنما, منظره , چشم انداز, بامنظره تزءین کردن.

landstra e (f)

: شاهراه , بزرگراه , راه.

landstreicher (m)

: ادم اواره و ولگرد, دربدر, اوباش.

landstrich

: بوم , سرزمین , ناحیه , فضا, محوطه بسیار وسیع و بی انتها.

landung (f)

: ورود بخشکی , فرودگاه هواپیما, بزمین نشستن هواپیما, پاگردان.

landwirt (m)

: کشاورز.

landwirtschaft

: فلا حت , زراعت , کشاورزی , برزگری.

landwirtschaft[noun]

: کشاورزی , کشتکاری , فلا حت , باغبانی.

landwirtschaftlich

: فلا حتی , زراعتی , کشاورزی.

lang

: (.n&.adj.adv) دراز, طولا نی , طویل , مدید, کشیده , دیر,گذشته ازوقت , (.vi&.vt): اشتیاق داشتن , میل داشتن , ارزوی چیزی را داشتن , طولا نی کردن , (در شعر) مناسب بودن.

lange

: (.n&.adj.adv) دراز, طولا نی , طویل , مدید, کشیده , دیر,گذشته ازوقت , (.vi&.vt): اشتیاق داشتن , میل داشتن , ارزوی چیزی را داشتن , طولا نی کردن , (در شعر) مناسب بودن.

langen

: (.n) دست , عقربه , دسته , دستخط, خط, شرکت , دخالت , کمک , طرف , پهلو, پیمان , (.vi&.vt) دادن , کمک کردن , بادست کاری را انجام دادن , یک وجب.

langeweile (f)

: ملا لت , خستگی.

langsam

: اهسته , کند, تدریجی , کودن , تنبل , یواش , اهسته کردن یاشدن.

lappen (m)

: کهنه , لته , ژنده , لباس مندرس , کهنه شدن , بی مصرف شدن, عروسک پارچه یی.

laser (m)

: اشعه لا یزر.

lassen

: (.vi&.vt.n)اجازه , اذن , مرخصی , رخصت , باقی گذاردن , رها کردن , ول کردن , گذاشتن , دست کشیدن از, رهسپار شدن , عازم شدن , ترک کردن , (.وء): (لعاف) برگ دادن.

lassen

: اجازه دادن , مجاز کردن , روا کردن , ندیده گرفتن , پروانه , جواز, اجازه.

lassen

: گذاشتن , اجازه دادن , رها کردن , ول کردن , اجاره دادن , اجاره رفتن , درنگ کردن , مانع , انسداد, اجاره دهی.

last (f)

: نزن , سنگینی , سنگ وزنه , چیز سنگین , سنگین کردن , بار کردن.

last[noun]

: بار, کوله بار, فشار, مسلولیت , بارالکتریکی , عمل پرکردن تفنگ باگلوله , عملکرد ماشین یا دستگاه , بار کردن , پر کردن , گرانبارکردن , سنگین کردن , فیلم (دردوربین) گذاشتن , بار گیری شدن , بار زدن , تفنگ یا سلا حی را پر کردن.

lastauto (m)

: معامله کردن , سروکار داشتن با, مبادله , معامله خرده ریز, بارکش , کامیون , واگن روباز, چرخ باربری.

lastkahn (m)

: دوبه , کرجی , با قایق حمل کردن , سرزده وارد شدن.

lastkraftwagen (m)

: معامله کردن , سروکار داشتن با, مبادله , معامله خرده ریز, بارکش , کامیون , واگن روباز, چرخ باربری.

lastwagen (m)

: معامله کردن , سروکار داشتن با, مبادله , معامله خرده ریز, بارکش , کامیون , واگن روباز, چرخ باربری.

laubfrosch (m)

: پشت سبز, اسکناس , قورباغه.

lauf (m)

: راندن , رانش , دایر بودن , اداره کردن.

laufen

: راندن , رانش , دایر بودن , اداره کردن.

laufen

: راه رفتن , گام زدن , گردش کردن , پیاده رفتن , گردش پیاده , گردشگاه , پیاده رو.

laufen

: رفتن , روانه ساختن , رهسپار شدن , عزیمت کردن , گذشتن , عبور کردن , کارکردن , گشتن , رواج داشتن , تمام شدن , راه رفتن , نابود شدن , روی دادن , بران بودن , درصدد بودن , راهی شدن.

laufend

: جریان , رایج , جاری.

lauschen

: شنیدن , گوش دادن , پذیرفتن , استماع کردن , پیروی کردن از, استماع.

lauschen[verb]

: استراق سمع کردن.

laut

: پر سر وصدا.

laut[adverb]

: باصدای بلند, بلند اوا, پر صدا, گوش خراش , زرق وبرق دار, پرجلوه , رسا, مشهور.

lauter

: صرف , محض , خالص , راست , تند, مطلق , بطورعمود, یک راست , پاک , بکلی , مستقیما, ظریف , پارچه ظریف , حریری , برگشتن , انحراف حاصل کردن , کنار رفتن , کنار زدن.

lauwarm

: نیم گرم , ولرم , سست.

lax

: گم کردن , مفقود کردن , تلف کردن , از دست دادن , زیان کردن , منقضی شدن , باختن(در قمار وغیره), شکست خوردن.

leben (n)

: جان , زندگی , حیات , عمر, رمق , مدت , دوام , دوران زندگی , موجود, موجودات , حبس ابد.

lebend

: زندگی , معاش , وسیله گذران , معیشت , زنده , حی , درقیدحیات , جاندار, جاودانی.

lebendig

: زندگی , معاش , وسیله گذران , معیشت , زنده , حی , درقیدحیات , جاندار, جاودانی.

lebensdauer (m)

: جان , زندگی , حیات , عمر, رمق , مدت , دوام , دوران زندگی , موجود, موجودات , حبس ابد.

lebensgefahr (f)

: خطر.

lebenslauf[noun] (vitae)

: برنامه اموزشی , اموزش برنامه , دوره تحصیلا ت , برنامه تحصیلی.

lebensmittelgeschft (n)

: بقالی , عطاری خواربار فروشی , خواربار.

lebensraum[noun]

: محل سکونت , مسکن طبیعی , بوم , جای اصلی.

lebensunterhalt (m)

: زندگی , معاش , وسیله گذران , معیشت , زنده , حی , درقیدحیات , جاندار, جاودانی.

lebensweise (f)

: زندگی , معاش , وسیله گذران , معیشت , زنده , حی , درقیدحیات , جاندار, جاودانی.

leber (f)

: جگر, کبد, جگر سیاه , مرض کبد, ناخوشی جگر, زندگی کننده.

leberentz ndung (f)

: (طب) اماس کبدی , تورم کبد.

lebhaft

: تند, چابک , فرز, چست , جلد, سریع , زنده.

leblos[adjective]

: روح دادن , انگیختن , بیجان , غیر ذیروح.

leck[noun]

: تراوش , رخنه , تراوش کردن , فاش شدن.

leder (n)

: چرم , بند چرمی , قیش , قیش چرمی , چرمی کردن , چرم گذاشتن به , شلا ق زدن.

ledern

: چرم , بند چرمی , قیش , قیش چرمی , چرمی کردن , چرم گذاشتن به , شلا ق زدن.

ledig

: خالی , اشغال نشده , بی متصدی , بلا تصدی , بیکار.

ledig

: واحد, منفرد, تک , فرد, تنها, یک نفری , مجرد, جدا کردن , برگزیدن , انتخاب کردن.

lediglich

: فقط, تنها, محض , بس , بیگانه , عمده , صرفا, منحصرا, یگانه , فقط بخاطر.

leer

: خالی , اشغال نشده , بی متصدی , بلا تصدی , بیکار.

leer

: فاصله یاجای سفیدوخالی , جای ننوشته , سفیدی , ورقه سفید, ورقه پوچ.

leerstelle

: فضا, وسعت , مساحت , جا, فاصله , مهلت , فرصت , مدت معین ,زمان کوتاه , دوره , درفضا جا دادن , فاصله دادن , فاصله داشتن.

leerzeichen

: فاصله یاجای سفیدوخالی , جای ننوشته , سفیدی , ورقه سفید, ورقه پوچ.

leerzeichen

: فضا, وسعت , مساحت , جا, فاصله , مهلت , فرصت , مدت معین ,زمان کوتاه , دوره , درفضا جا دادن , فاصله دادن , فاصله داشتن.

legen

: (.vi&.vt.n)خواباندن , دفن کردن , گذاردن , تخم گذاردن ,داستان منظوم , اهنگ ملودی , الحان , (.adj): غیر متخصص , ناویژه کار, خارج از سلک روحانیت , غیر روحانی

legen

: برپشت خم شدن یا خوابیدن , سرازیر کردن , خم شدن , تکیه کردن , لمیدن.

lehne (f)

: بازو, مسلح کردن.

lehren[verb]

: اموختن , تعلیم دادن , درس دادن , مشق دادن , معلمی یا تدریس کردن.

lehrer (m)

: اموختار, اموزگار, معلم , مربی , مدرس , دبیر.

lehrer (m)

: اموزگار, اموزنده , یاد دهنده , اموزشیار.

lehrerin (f)

: اموختار, اموزگار, معلم , مربی , مدرس , دبیر.

leib (m)

: جسد, تنه , تن , بدن , لا شه , جسم , بدنه , اطاق ماشین , جرم سماوی , دارای جسم کردن , ضخیم کردن , غلیظ کردن.

leicht

: اسان , سهل , بی زحمت , اسوده , ملا یم , روان , سلیس.

leicht

: فروغ, روشنایی, نور, اتش, کبریت, لحاظ, جنبه, اشکار کردن, اتش زدن, مشتعل شدن, ضعیف, خفیف, اهسته,اندک,اسان,کم قیمت,قلیل,مختصر,فرار,هوس امیز,وارسته,بی عفت,هوس باز,خل,سرگرم کننده,غیرجدی,باررا سبک کردن,تخفیف دادن,فرودامدن,واقع شدن,وفوع یافتن,سر رسیدن,رخ دادن.

leicht

: ملا یم , سست , مهربان , معتدل.

leichter (m)

: دوبه , کرجی , با قایق حمل کردن , سرزده وارد شدن.

leichtigkeit[noun]

: سهولت , امکان , وسیله.

leiden

: ایستادن , تحمل کردن , موضع , دکه , بساط.

leidenschaft (f)

: اشتیاق وعلا قه شدید, احساسات تند وشدید, تعصب شدید, اغراض نفسانی , هوای نفس.

leidtun

: متاثر, متاسف , غمگین , ناجور, بدبخت.

leine (f)

: افسار سگ وحیوانات مشابه , افسار بستن , بند زدن , (شکار) دسته سه تایی.

leine (f)

: خط, سطر, ردیف , رشته.

leinen (n)

: کتان , پارچه کتانی , جامه زبر, رخت شویی.

leinwand (f)

: پرده , روی پرده افکندن , غربال , غربال کردن.

leise (f)

: ارام کردن , تسکین دادن , ساکت کردن.

leise

: نرم , لطیف , ملا یم , مهربان , نازک , عسلی , نیم بند, سبک , شیرین , گوارا, (درموردهوا) لطیف.

leisten

: بازپسین , پسین , اخر, اخرین , اخیر, نهانی , قطعی , دوام داشتن , دوام کردن , طول کشیدن , به درازا کشیدن , پایستن.

leistung

: دست یابی , انجام , پیروزی , کار بزرگ , موفقیت.

leitartikel (m)

: سرمقاله.

leiten

: رءیس کارفرما, ارباب , برجسته , برجسته کاری , ریاست کردن بر, اربابی کردن (بر), نقش برجسته تهیه کردن , برجستگی.

leiten

: مستقیم , هدایت کردن.

leiter (m)

: (.adj &.n) سر, کله , راس , عدد, نوک , ابتداء , انتها, دماغه , دهانه , رءیس , سالا ر, عنوان , موضوع , منتها درجه , موی سر, فهم , خط سر, فرق , سرصفحه , سرستون , سر درخت , اصلی , عمده , مهم , (.vt): سرگذاشتن به , دارای سرکردن , ریاست داشتن بر, رهبری کردن , دربالا واقع شدن حعاد باند روسری (زنانه), پیشانی بند, (درکتاب) شیرازه.

leiter[noun]

: نردبان , نردبان بکار بردن , نردبان ساختن.

leitung (f)

: اداره , ترتیب , مدیریت , مدیران , کارفرمایی.

leitung (f)

: خط, سطر, ردیف , رشته.

leming[noun]

: (j.S.) موش صحرایی قطب شمال.

lemma[noun]

: مقدمه موضوع , صغرای قیاس منطقی , کبرای قیاس منطقی , اصل موضوع.

lemur[noun]

: (j.S.) میمون پوزه دار ماداگاسکار, میمون پوزه دار, میمون لمور.

len

: روغن , چربی , مرهم , نفت , مواد نفتی , رنگ روغنی , نقاشی با رنگ روغنی , روغن زدن به , روغن کاری کردن , روغن ساختن.

lenken

: راندن , بردن , راهنمایی کردن , هدایت کردن , گوساله پرواری , رهبری , حکومت.

lenken

: مستقیم , هدایت کردن.

lernen[verb]

: فراگرفتن , اموختن.

letzte (m)(f)

: بازپسین , پسین , اخر, اخرین , اخیر, نهانی , قطعی , دوام داشتن , دوام کردن , طول کشیدن , به درازا کشیدن , پایستن.

letzter termin (m)

: ضرب العجل , فرجه.

leugnen

: ترک کردن , انکار کردن , بخود حرام کردن , کف نفس کردن.

leuka.mie[noun]

: (طب) سرطان خون.

leute (f)

: مردم , خلق , مردمان , جمعیت , قوم , ملت , اباد کردن , پرجمعیت کردن , ساکن شدن.

leute (f)

: مردم , گروه , قوم وخویش , ملت.

lexikon (n)

: قاموس , فرهنگ.

lffel (m)

: قاشق , چمچه , با قاشق برداشتن , (z.e.) بوس وکنار کردن ,باقاشق غذا دادن.

lften

: هوا, هر چیز شبیه هوا(گاز, بخار), باد, نسیم , جریان هوا, نفس , شهیق , استنشاق , (.mj) نما, سیما, اوازه , اواز, اهنگ , بادخور کردن , اشکار کردن.

lgen

: (.vi&.vt.n):دروغ گفتن , سخن نادرست گفتن , دروغ , کذب ,(.vi&.vt): دراز کشیدن , استراحت کردن , خوابیدن , افتادن , ماندن , واقع شدن , قرار گرفتن , موقتا ماندن , وضع , موقعیت , چگونگی.

lgner (m)

: دروغگو, کذاب , کاذب.

lgnerisch

: دروغگویی.

liberal

: ازاده , نظر بلند, دارای سعه نظر, روشنفکر, ازادی خواه , زیاد, جالب توجه , وافر, سخی.

liberale (m)

: ازاده , نظر بلند, دارای سعه نظر, روشنفکر, ازادی خواه , زیاد, جالب توجه , وافر, سخی.

licht (n)

: (ثاندلءنگ) شمع , شمع ساختن.

licht (n)

: فروغ, روشنایی, نور, اتش, کبریت, لحاظ, جنبه, اشکار کردن, اتش زدن, مشتعل شدن, ضعیف, خفیف, اهسته,اندک,اسان,کم قیمت,قلیل,مختصر,فرار,هوس امیز,وارسته,بی عفت,هوس باز,خل,سرگرم کننده,غیرجدی,باررا سبک کردن,تخفیف دادن,فرودامدن,واقع شدن,وفوع یافتن,سر رسیدن,رخ دادن.

licht)[adjective]

: فرابنفش , ایجاد شده بوسیله اشعه ماورا بنفش یا فرابنفش.

lichtbild (n)

: عکس , عکس برداشتن از, عکسبرداری کردن.

lichtstift (m)

: قلم , کلک , شیوه نگارش , خامه , نوشتن , اغل , حیوانات اغل , خانه ییلا قی , نوشتن , نگاشتن , بستن , درحبس انداختن.

liebe (f)

: مهر, عشق , محبت , معشوقه , دوست داشتن , عشق داشتن , عاشق بودن.

lieben

: مهر, عشق , محبت , معشوقه , دوست داشتن , عشق داشتن , عاشق بودن.

liebhaben

: مهر, عشق , محبت , معشوقه , دوست داشتن , عشق داشتن , عاشق بودن.

liebhaber (m)

: اسب کوچک اندام , مشغولیات , سرگرمی , کار ذوقی , کاری که کسی بدان عشق وعلا قه دارد.

liebhaber (m)

: عاشق , دوستدار, فاسق , خاطرخواه.

liebhaberei (f)

: اسب کوچک اندام , مشغولیات , سرگرمی , کار ذوقی , کاری که کسی بدان عشق وعلا قه دارد.

liebhaver (m)

: عاشق , دوستدار, فاسق , خاطرخواه.

liebkosen

: نوازش , دلجویی , دلنوازی کردن , در اغوش کشیدن.

liebkosung (f)

: نوازش , دلجویی , دلنوازی کردن , در اغوش کشیدن.

liebling[noun]

: محبوب , عزیز.

lieferung (f)

: تحویل.

liege (f)

: تخت , نیمکت , خوابانیدن , در لفافه قرار دادن.

liegen

: (.vi&.vt.n):دروغ گفتن , سخن نادرست گفتن , دروغ , کذب ,(.vi&.vt): دراز کشیدن , استراحت کردن, خوابیدن , افتادن , ماندن , واقع شدن , قرار گرفتن , موقتا ماندن , وضع , موقعیت , چگونگی.

liegend

: دروغگویی.

lift (m)

: اسانسور, بالا برنده , بالا بر.

liga

: واحد راه پیمایی که تقریبا مساوی 4/2 تا 6/4 میل است , اتحادیه , پیمان , اتحاد, متحد کردن , هم پیمان شدن , گروه ورزشی.

limonade[noun]

: لیموناد, شربت ابلیمو.

limone (f)

: لیموترش , عصاره لیموترش , اهک , چسب , کشمشک , سنگ اهک , اهک زنی , چسبناک کردن اغشتن , با اهک کاری سفید کردن , ابستن کردن.

lineal (n)

: فرمانروا, حکمران , رءیس , سر, خط کش.

linie (f)

: خط, سطر, ردیف , رشته.

linse (f)

: ذره بین , عدسی , بشکل عدسی در اوردن.

lippenstift (m)

: ماتیک لب , مداد لب.

liste (f)

: برنامه زمانی , زمان بندی کردن.

liste (f)

: فهرست , صورت , جدول , سجاف , کنار, شیار, نرده , میدان نبرد, تمایل , کجی , میل , در فهرست وارد کردن , فهرست کردن , در لیست ثبت کردن , شیار کردن , اماده کردن , خوش امدن , دوست داشتن , کج کردن.

listen[adjective]

: اجباری.

liter (m)

: لیتر.

literatur (f)

: ادبیات , ادب وهنر, مطبوعات , نوشتجات.

lizenzieren

: (لءثعنثع) اجازه , پروانه , جواز, جواز شغل , اجازه رفتن دادن , پروانه دادن , مرخص کردن.

lndlich

: روستایی , دهقانی , اشعار روستایی.

lnge

: (.n&.adj.adv) دراز, طولا نی , طویل , مدید, کشیده , دیر,گذشته ازوقت , (.vi&.vt): اشتیاق داشتن , میل داشتن , ارزوی چیزی را داشتن , طولا نی کردن , (در شعر) مناسب بودن.

lo.sen[verb]

: از بند رها کردن , شل کردن.

locher[noun]

: منگنه کننده , سوراخ کننده.

locke (f)

: طره گیسو, دسته پشم , قفل , چخماق تفنگ , چفت و بست , مانع , سد متحرک , سدبالا بر, چشمه پل , محل پرچ یا اتصال دویاچند ورق فلزی , قفل کردن , بغل گرفتن , راکد گذاردن , قفل شدن , بوسیله قفل بسته ومحکم شدن , محبوس شدن.

locke[noun]

: حلقه کردن , فردادن , پیچاندن , حلقه , فر.

locker

: شل , سست , لق , گشاد, ول , ازاد, بی ربط, هرزه , بی بندوبار, لوس وننر, بی پایه , بی قاعده , رهاکردن , درکردن(گلوله وغیره), منتفی کردن , برطرف کردن , شل وسست شدن , نرم وازاد شدن , حل کردن , از قید مسلولیت ازاد ساختن , سبکبار کردن , پرداختن.

lockern

: شل کردن , لینت دادن , نرم کردن , سست کردن , از خشکی در اوردن.

lockig

: مجعد, فرفری.

lohn

: مزد, دستمزد, اجرت , کار مزد, دسترنج , حمل کردن , جنگ بر پا کردن , اجیر کردن , اجر.

lokal (n)

: میل , میله , شمش , تیر, نرده حاءل , (.mj) مانع , جای ویژه زندانی در محکمه , (باتهع)وکالت , دادگاه , هیلت وکلا ء , میکده , بارمشروب فروشی , ازبین رفتن(ادعا) رد کردن دادخواست , بستن , مسدودکردن , بازداشتن , ممنوع کردن , بجز, باستنثاء , بنداب.

lokal

: محلی , موضعی.

lokal

: منطقه ای.

look

: پیش بینی.

los

: شل , سست , لق , گشاد, ول , ازاد, بی ربط, هرزه , بی بندوبار, لوس وننر, بی پایه , بی قاعده , رهاکردن , درکردن(گلوله وغیره), منتفی کردن , برطرف کردن , شل وسست شدن , نرم وازاد شدن , حل کردن , از قید مسلولیت ازاد ساختن , سبکبار کردن , پرداختن.

losbinden

: از بند رها کردن , شل کردن.

losfahren

: (.vi&.vt.n)اجازه , اذن , مرخصی , رخصت , باقی گذاردن , رها کردن , ول کردن , گذاشتن , دست کشیدن از, رهسپار شدن , عازم شدن , ترک کردن , (.وء): (لعاف) برگ دادن.

lotion (f)

: شویه , شستشو, محلول طبی مخصوص شستشویا ضد عفونی کردن صورت وغیره , لوسیون.

lotse (m)

: رهبر, لیدر, خلبان هواپیما, راننده کشتی , اسباب تنظیم ومیزان کردن چیزی , پیلوت , چراغ راهنما, رهبری کردن , خلبانی کردن , راندن , ازمایشی.

lotsen

: رهبر, لیدر, خلبان هواپیما, راننده کشتی , اسباب تنظیم ومیزان کردن چیزی , پیلوت , چراغ راهنما, رهبری کردن , خلبانی کردن , راندن , ازمایشی.

lotterie (f)

: قرعه کشی , بخت ازمایی , لا طاری , (.mj) امر شانسی , کار الله بختی , شانسی , قرعه.

lrmschutzhaube (f)

: نوعی کلا ه بی لبه زنانه ومردانه , کلا هک دودکش , سرپوش هرچیزی , کلا ه سرگذاشتن , درپوش , کلا هک.

lschen

: پاک کردن , اثارچیزی رااز بین بردن , خراشیدن , تراشیدن , محوکردن.

lschen

: فرو نشاندن , دفع کردن , خاموش کردن , اطفا.

luft (f)

: هوا, هر چیز شبیه هوا(گاز, بخار), باد, نسیم , جریان هوا, نفس , شهیق , استنشاق , (.mj) نما, سیما, اوازه , اواز, اهنگ , بادخور کردن , اشکار کردن.

luft[noun]

: هوا, هر چیز شبیه هوا(گاز, بخار), باد, نسیم , جریان هوا, نفس , شهیق , استنشاق , (.mj) نما, سیما, اوازه , اواز, اهنگ , بادخور کردن , اشکار کردن.

luftbrief (m)

: نامه ء هوایی , نامه ء مخصوص پست هوایی , هوانامه.

luftig

: نسیم دار, خوش هوا, خنک , تازه , ملا یم , شادی بخش.

luftig

: هوایی , هوا مانند, با روح , پوچ , واهی , خودنما.

luftpost (f)

: پست هوایی.

luftpost (f)

: نامه ء هوایی , نامه ء مخصوص پست هوایی , هوانامه.

luftpost[noun]

: پست هوایی.

lumpen (m)

: کهنه , لته , ژنده , لباس مندرس , کهنه شدن , بی مصرف شدن , عروسک پارچه یی.

lupe[noun]

: بزرگ کننده , ذره بین , درشت کن.

lupfen

: بالا بردن , ترقی دادن , اضافه حقوق.

lust

: مزه , رغبت , میل , خوشمزه کردن.

luxuri s

: خوش گذران , دارای زندگی تجملی , مجلل.

luxus (m)

: خوش گذرانی , تجمل عیاشی , عیش , نعمت.

lwe (m)

: (نج.) برج اسد که پنجمین صورت فلکی منطقه البروج است , (م.ل.) شیر.

M

m bel (pl)

: اثاثه , اثاث خانه , سامان , اسباب , وسایل , مبل.

m dchen (n)

: دوشیزه یا زن جوان , پیشخدمت مونث , دختر.

m de

: خواب الود.

m gen

: دوست داشتن , مایل بودن , دل خواستن , نظیر بودن , بشکل یا شبیه (چیزی یا کسی) بودن , مانند, مثل , قرین , نظیر, همانند, متشابه , شبیه , همچون , بسان , همچنان , هم شکل , هم جنس , متمایل , به تساوی , شاید, احتمالا , فی المثل , مثلا , همگونه.

m ller[noun]

: اسیابان , (j.S.) یکجور پروانه.

m ndung (f)

: پوزه , پوزه بند, دهان بند, دهنه , سرلوله هفت تیر یاتفنگ , پوزه بندزدن , مانع فعالیت شدن.

m nner (pl)

: مردها, جنس ذکور.

m nnlich

: نرین , مذکر, نر, نرینه , مردانه , گشن.

m ssig

: معتدل , ملا یم , میانه رو.

m stergltig

: مدل , نمونه , سرمشق , قالب , طرح , نقشه , طرح ریختن , ساختن , شکل دادن , مطابق مدل معینی در اوردن , نمونه قرار دادن.

m tze (f)

: (ثاپا) طاق.

ma.rchen[noun]

: افسانه , داستان , قصه , حکایت , شرح , چغلی , خبرکشی , جمع , حساب.

ma.ssig[adjective]

: معتدل , ملا یم , ارام , میانه رو, مناسب , محدود, اداره کردن , تعدیل کردن.

macaroni[noun]

: رشته فرنگی , ماکارونی , جوان خارج رفته , ژیگولو, (j.S.) نوعی پنگوءن یا بطریق.

machbar

: شدنی , عملی , امکان پذیر, میسر, ممکن , محتمل.

machbar[adjective]

: کردنی , شدنی.

machbarkeit[noun]

: امکان , شدنی بودن.

machen

: ساختن , بوجود اوردن , درست کردن , تصنیف کردن , خلق کردن , باعث شدن , وادار یامجبور کردن , تاسیس کردن , گاییدن , ساختمان , ساخت , سرشت , نظیر, شبیه.

machen

: کردن , عمل کردن , انجام دادن , کفایت کردن , این کلمه در ابتدای جمله بصورت علا مت سوال میاید, فعل معین.

machen einen umweg

: انحراف , خط سیر را منحرف کردن.

macher[noun]

: سازنده , خالق.

macht (f)

: توانایی , زور, قدرت , نیرو, انرژی.

macht gewalt

: توانایی , زور, قدرت , نیرو, انرژی.

machtlos

: بی زور.

maedchen[noun]

: (فیزیک) واحد شتاب برابر یک سانتی متر بر مجذور ثانیه , دختر.

maestro

: استاد, رهبر ارکستر, معلم.

mag

: امکان داشتن , توانایی داشتن , قادر بودن , ممکن است , میتوان , شاید, انشاء الله , ایکاش , جشن اول ماه مه , (.mj) بهار جوانی , ریعان شباب , ماه مه.

magazin (n)

: انباره , انبار کردن , ذخیره کردن.

magazin (n)

: مجله , مخزن.

magen (m)

: یمینه , معده , میل , اشتها, تحمل کردن.

magier

: جادوگر, مجوسی.

magisch[adjective]

: جادویی , وابسته به سحر و جادو, سحر امیز.

magistrat[noun]

: رءیس کلا نتری , رءیس بخش دادگاه , دادرس.

magnesium[noun]

: منیزی , طباشیر.

magnetisch[adjective]

: اهن ربایی.

magnetisierbar[adjective]

: قابل مغناطیسی کردن.

magnetisieren[verb]

: مغناطیسی کردن , اهن ربا کردن.

magnetisiert[adjective]

: مغناطیسی , مغناطیسی شده.

magnetismus[adjective]

: جذبه , کشش.

magnetit (erz)[noun]

: اهن مغناطیسی , (me.) کلوخه طبیعی اهن بفرمول (4O3Fe)

magnolie[noun]

: (g.S.) ماگنولیاسه ها, گیاهان ماگنولیا.

mahagoni (n)

: (گ.ش) درخت ماهون امریکایی , چوب ماهون , رنگ قهوه ای مایل به قرمز.

mahagonibaum (m)

: (گ.ش) درخت ماهون امریکایی , چوب ماهون , رنگ قهوه ای مایل به قرمز.

mahlzeit (f)

: ناهار(یعنی غذای عمده روز که بعضی اشخاص هنگام ظهر و بعضی شب می خورند), شام , مهمانی.

mai

: امکان داشتن , توانایی داشتن , قادر بودن , ممکن است , میتوان , شاید, انشاء الله , ایکاش , جشن اول ماه مه , (.mj) بهار جوانی , ریعان شباب , ماه مه.

mais (m)

: غله , دانه (amr.) ذرت , میخچه , دانه دانه کردن , نمک زدن.

maismehl (n)

: ارد گندم , ارد ذرت , غذای ذرت.

majesta.tisch[adjective]

: بزرگ , باعظمت , باشکوه , شاهانه , خسروانی.

major[noun]

: مهاد, بزرگ , عمده , متخصص شدن.

makrele (f)

: (j.S.) ماهی خال مخالی , ماهی اسقومری.

makro[noun]

: درشت , کلا ن , درشت دستور.

makrone[noun]

: نان شیرینی مرکب از شکر و زرده تخم مرغ و بادام , نان بادامی , ماکارونی , ادم لوده و مسخره , ادم جلف و خود ساز.

makrophage[noun]

: (طب) یاخته بیگانه خوار درشت , کلا ن خوار.

makroskopisch[adjective]

: درشت نمود, نمودار به چشم , مریی (قابل رویت بدون میکروسکپ و غیره که کلمه مخالف ان microscopic یعنی ذره بینی است).

male[noun]

: بیمه گر.

malen

: رنگ کردن , نگارگری کردن , نقاشی کردن , رنگ شدن , رنگ نقاشی , رنگ.

malend

: نقاشی.

malerei (f)

: نقاشی.

man

: انها, ایشان , انان.

man

: شما, شمارا.

man

: یک , تک , واحد, شخص , ادم , کسی , شخصی , یک واحد, یگانه ,منحصر, عین همان , یکی , یکی از همان , متحد, عدد یک , یک عدد, شماره یک.

man[verb]

: ماندولین نواز.

manager (m)

: مدیر, مباشر, کارفرمان.

manche

: برخی , بعضی , بعض , ب رخی از, اندکی , چندتا, قدری , کمی از, تعدادی , غالبا, تقریبا, کم وبیش , کسی , شخص یا چیز معینی.

manche

: بسیار, زیاد, خیلی , چندین , بسا, گروه , بسیاری.

mancher

: بسیار, زیاد, خیلی , چندین , بسا, گروه , بسیاری.

manches

: بسیار, زیاد, خیلی , چندین , بسا, گروه , بسیاری.

manchmal

: گاهی , بعضی اوقات , بعضی مواقع , گاه بگاهی.

mandel

: بادام , درخت بادام , مغز بادام.

mangelhaft

: فقیر, مسکین , بینوا, بی پول , مستمند, معدود, ناچیز, پست , نامرغوب , دون.

mangeln[verb]

: نبودن , نداشتن , احتیاج , فقدان , کسری , فاقد بودن , ناقص بودن , کم داشتن.

manik ren

: مانیکور, مانیکور زدن , ارایش کردن.

manikre (f)

: مانیکور, مانیکور زدن , ارایش کردن.

mann (m)

: جنس نر, مذکر, مردانه , نرینه , نرین , گشن.

mann (m)

: شوهر, شوی , کشاورز, گیاه پرطاقت , نر, شخم زدن , کاشتن , باغبانی کردن , شوهردادن , جفت کردن.

mann (m)

: مرد, انسان , شخص , بر, نوکر, مستخدم , اداره کردن , گرداندن (امور), شوهر, مهره شطرنج , مردی.

mann

: مرد, انسان , شخص , بر, نوکر, مستخدم , اداره کردن , گرداندن (امور), شوهر, مهره شطرنج , مردی.

mansion (f)

: خانه ییلا قی , ویلا.

mantel (m)

: پالتو.

mantel[noun]

: کت , نیمتنه , روکش , پوشاندن , روکش کردن , اندودن.

manuell

: دستی , وابسته بدست , انجام شده با دست , کتاب دستی , نظامنامه , مقررات , کتاب راهنما.

mappe (f)

: کیف اسناد, کیف.

marie

: مریم باکره , اسم خاص مونث.

marienkafer[noun]

: (لادیبععتلع) (j.S.) پینه دوز.

marine (f)

: نیروی دریایی , بحریه , ناوگان , کشتی جنگی.

marke (f)

: برچسب , اتیکت , متمم سند یا نوشته , تکه باریک , لقب , اصطلا ح خاص , برچسب زدن , طبقه بندی کردن.

markierung (f)

: نشانه.

markt (m)

: بازار, محل داد وستد, مرکز تجارت , فروختن , در بازار داد وستد کردن , درمعرض فروش قرار دادن.

markt (m)

: سوداگری , بازرگانی , تجارت , داد وستد, کسب , پیشه وری ,کاسبی , مسیر, شغل , حرفه , پیشه , امد ورفت , سفر, ازار,مزاحمت , مبادله کالا , تجارت کردن با, داد وستد کردن.

marktplatz[noun]

: بازار گاه , میدان فروش کالا , بازار.

marmelade (f)

: مربا, فشردگی , چپاندن , فرو کردن , گنجاندن(با زور و فشار), متراکم کردن , شلوغ کردن , شلوغ کردن(با امد و شد زیاد), بستن , مسدود کردن , وضع بغرنج , پارازیت دادن.

marmelade[noun]

: مربای نارنج , مربای به , لرزانک.

marsch

: راه پیمایی , قدم رو, قدم برداری , گام نظامی , موسیقی نظامی یا مارش , سیر, روش , پیشروی , ماه مارس , راه پیمایی کردن , قدم رو کردن , نظامی وار راه رفتن , پیشروی کردن , تاختن بر.

marschieren

: راه پیمایی , قدم رو, قدم برداری , گام نظامی , موسیقی نظامی یا مارش , سیر, روش , پیشروی , ماه مارس , راه پیمایی کردن , قدم رو کردن , نظامی وار راه رفتن , پیشروی کردن , تاختن بر.

masc.

: (در زبان کودکانه) بابا, باباجان , اقاجان.

masc.

: رقاص.

masc.[noun]

: (افسانه یونان) خدایی که دارای قوه خارق العاده بوده , دیو, جنی , شیطان , روح پلید, اهریمن.

masc.[noun]

: (در زبان کودکانه) بابا, باباجان , اقاجان.

masc.[noun]

: (ز.ع.- عنوان خودمانی داد) بابا.

masc.[noun]

: بالون , بادکنک , با بالون پروازکردن , مثل بالون.

masc.[noun]

: سالن رقص.

masc.[noun]

: طعمه دادن , خوراک دادن , طعمه رابه قلا ب ماهیگیری بستن , دانه , چینه , مایه تطمیع , دانه ء دام.

masc.[noun]

: ماسه , هرچیز سنگینی چون شن و ماسه که در ته کشتی میریزند تا از واژگون شدنش جلوگیری کند, بالا ست , سنگینی , شن و خرده سنگی که در راه اهن بکارمیرود, کیسه شنی که در موقع صعودبالون پایین میاندازند, سنگ و شن در ته کشتی یا بالون ریختن , سنگین کردن.

masc.[noun]

: نانوا, خباز.

masc.[noun]

: نوازنده ء نی انبان.

masche (f)

: کوک , بخیه , بخیه جراحی , بخیه زدن.

maschine (f)

: موتور, ماشین.

maschinell

: دستگاه خودکار, خودکار, مربوط به ماشینهای خودکار, غیر ارادی.

maschinen hnlich[adjective]

: ماشین وار.

maschinennherin[noun]

: ماشین کار, چرخکار, ماشین ساز.

maschinerie[noun]

: ماشین الا ت.

maschinist

: ماشین کار, چرخکار, ماشین ساز.

maske (f)

: نقاب , روبند, ماسک , لفافه , بهانه , عیاشی , شادمانی , خوش گذرانی , ماسک زدن , پنهان کردن , پوشاندن , پوشانه.

maskieren

: نقاب , روبند, ماسک , لفافه , بهانه , عیاشی , شادمانی , خوش گذرانی , ماسک زدن , پنهان کردن , پوشاندن , پوشانه.

maskulinum (n)

: نرین , مذکر, نر, نرینه , مردانه , گشن.

massage (f)

: ماساژ, مشت ومال , ماساژ دادن , مشتمال دادن.

massieren

: خمیر کردن , ورزیدن , سرشتن , امیختن , مالیدن.

massieren

: ماساژ, مشت ومال , ماساژ دادن , مشتمال دادن.

mastab[noun]

: چوب ذرع , میزان , مقیاس , پیمانه , معیار.

master (m)

: دانشور, چیره دست , ارباب , استاد, کارفرما, رءیس , مدیر, مرشد, پیر, خوب یادگرفتن , استاد شدن , تسلط یافتن بر, رام کردن.

mathematik (f)

: ریاضیات , علوم ریاضی , علوم دقیقه.

matritze (f)

: استنسیل , استنسیل کردن.

matritze (f)

: زهدان , رحم , بچه دان , موطن , جای پیدایش.

matrose (m)

: دریا نورد, ملوان , قایق بادبانی , ملا ح ,

mauer (f)

: دیوار, جدار, حصار, محصور کردن , حصار دار کردن , دیوار کشیدن , دیواری.

mauerblu.mchen[noun]

: (g.S.) شب بوی زرد.

maul (n)

: دهان , دهانه , مصب , مدخل , بیان , صحبت , گفتن , دهنه زدن (به), در دهان گذاشتن(خوراک), ادا و اصول در اوردن.

maulkorb (m)

: پوزه , پوزه بند, دهان بند, دهنه , سرلوله هفت تیر یاتفنگ , پوزه بندزدن , مانع فعالیت شدن.

maus (f)

: (j.S.) موش خانگی , موش گرفتن , جستجو کردن.

maximal

: بیشترین , بیشین , بزرگترین وبالا ترین رقم , منتهی درجه , بزرگترین , بالا ترین , ماکسیمم.

maximum (n)

: بیشترین , بیشین , بزرگترین وبالا ترین رقم , منتهی درجه , بزرگترین , بالا ترین , ماکسیمم.

mchte

: خواست , اراده , میل , خواهش , ارزو, نیت , قصد, وصیت , وصیت نامه , خواستن , اراده کردن , وصیت کردن , میل کردن , فعل کمکی 'خواهم. '

mdchen (n)

: دختر, دختربچه , دوشیزه , کلفت , معشوقه.

mde

: (تءرعدلی) خسته , سیر, بیزار, خستگی , باخستگی.

mdel (f)

: دختر, دختربچه , دوشیزه , کلفت , معشوقه.

meckern

: گوشت گاو, پرواری کردن و ذبح کردن , شکوه وشکایت کردن , تقویت کردن.

medikament (n)

: دارو, دوا زدن , دارو خوراندن , تخدیر کردن.

meditation (f)

: عبادت , تفکر, اندیشه , تعمق.

meditieren

: تفکر کردن , اندیشه کردن , قصد کردن , تدبیر کردن , سربجیب تفکر فرو بردن , عبادت کردن.

medizin (f)

: دارو, دوا, پزشکی , طب , علم طب.

medizinische behandlung (f)

: تداوی , تجویز دوا, دارو.

meer (n)

: اقیانوس.

meer (n)

: دریا.

mehl (n)

: ارد, گرد, پودر, ارد کردن , پودر شدن.

mehr

: بیشتر, دیگر, مجدد, اضافی , زاءد, بعلا وه , بعدی , دوتر,جلوتر, پیش بردن , جلو بردن , ادامه دادن , پیشرفت کردن , کمک کردن به.

mehr

: بیشتر, زیادتر, بیش.

mehr weitere

: بیشتر, زیادتر, بیش.

mehrere

: بی حد و حصر, معتنی به , متعدد, وافر, بیشمار.

mehrere

: چند, چندین , برخی از, جدا, مختلف , متعدد.

mehrere einzelne

: چند, چندین , برخی از, جدا, مختلف , متعدد.

mehrheit[noun]

: اکثریت.

mehrzahl (f)

: جمع , صیغه جمع , صورت جمع , جمعی.

meile (f)

: مقیاس سنجش مسافت (میل) معادل 53/9061 متر.

meilenstein[noun]

: فرسخ شمار, مرحله مهمی از زندگی , مرحله برجسته , با میل خود شمار نشان گذاری کردن.

mein

: کان , معدن , نقب , راه زیر زمینی , (نظ.) مین , منبع , مامن , مال من , مرا, معدن حفر کردن , استخراج کردن یا شدن , کندن.

mein

: مال من , متعلق بمن , مربوط بمن , ای وای.

mein herr

: اقا, شخص محترم , لرد, شخص والا مقام.

meine

: مال من , متعلق بمن , مربوط بمن , ای وای.

meiner

: کان , معدن , نقب , راه زیر زمینی , (نظ.) مین , منبع , مامن , مال من , مرا, معدن حفر کردن , استخراج کردن یا شدن , کندن.

meines

: کان , معدن , نقب , راه زیر زمینی , (نظ.) مین , منبع , مامن , مال من , مرا, معدن حفر کردن , استخراج کردن یا شدن , کندن.

meinung[noun]

: نظریه , عقیده , نظر, رای , اندیشه , فکر, گمان.

meisseln

: مجسمه سازی , پیکر تراشی , سنگتراشی کردن.

meister (m)

: دانشور, چیره دست , ارباب , استاد, کارفرما, رءیس , مدیر, مرشد, پیر, خوب یادگرفتن , استاد شدن , تسلط یافتن بر, رام کردن.

melken

: شیر, شیره گیاهی , دوشیدن , شیره کشیدن از.

melone (f)

: خربزه , هندوانه.

mensch (m)

: شخص , نفر, ادم , کس , وجود, ذات , هیکل.

merkw rdig

: عجیب و غریب , غیر عادی , خل , خنده دار, مختل کردن , گرفتار شدن.

merkwrdig

: عجیب وغریب , دارای اخلا ق غریب , ویژه.

messe (f)

: زیبا, لطیف , نسبتا خوب , متوسط, بور, بدون ابر, منصف , نمایشگاه , بازار مکاره , بی طرفانه.

messen

: رقابت کردن با, هم چشمی کردن , مسابقه دادن.

messen

: متر, اندازه گیر, سنجنده.

messer (n)

: (.vi &.vt) :چاقو زدن(به), کارد زدن (به), (.n) :چاقو, کارد, گزلیک , تیغه.

messuhr (f)

: متر, اندازه گیر, سنجنده.

meter (n)

: متر, اندازه گیر, سنجنده.

metrisch

: (بدیع) علم سجع , مبحث بحر ووزن شعر, اندازه ای , استاندارد یامعیارمتری , متری.

mexikaner (m)

: مکزیکی , اهل مکزیک.

mexikanisch

: مکزیکی , اهل مکزیک.

mgen

: امکان داشتن , توانایی داشتن , قادر بودن , ممکن است , میتوان , شاید, انشاء الله , ایکاش , جشن اول ماه مه , (.mj) بهار جوانی , ریعان شباب , ماه مه.

mhle (f)

: اسیاب , ماشین , کارخانه , اسیاب کردن , کنگره دار کردن.

mhre (f)

: هویج , زردک , زردک مانند, موی قرمز.

mi brauch

: بد بکار بردن , بد استعمال کردن , سو استفاده کردن از,ضایع کردن , بدرفتاری کردن نسبت به , تجاوز به حقوق کسی کردن , به زنی تجاوز کردن , ننگین کردن.

mich

: (درحالت مفعولی) مرا, بمن.

mietbetrag (m)

: اجاره نامه , وجه اجاره , اجاره ای.

miete (f)

: اجاره , کرایه , مال الا جاره , منافع , اجاره کردن , کرایه کردن , اجاره دادن.

miete (f)

: اجاره نامه , وجه اجاره , اجاره ای.

mieten

: اجاره , کرایه , مال الا جاره , منافع , اجاره کردن , کرایه کردن , اجاره دادن.

mieten

: کرایه , اجاره , مزد, اجرت , کرایه کردن , اجیرکردن , کرایه دادن

mietwohnung (f)

: اپارتمان.

mietwohnung (f)

: تخت , پهن , مسطح.

mihandeln

: بد بکار بردن , بد استعمال کردن , سو استفاده کردن از,ضایع کردن , بدرفتاری کردن نسبت به , تجاوز به حقوق کسی کردن , به زنی تجاوز کردن , ننگین کردن.

mikado[noun]

: میکادو (لقب اپراتور ژاپن), رنگ زرد مایل به قرمز.

mikail

: میکاءیل , میخاءیل , فرشته اعظم.

milch (f)

: شیر, شیره گیاهی , دوشیدن , شیره کشیدن از.

milchig[adjective]

: پر از شیر, شیری , شیری رنگ , شیردار.

milchmann[noun]

: شیر فروش , مرد شیر فروش.

milchmdchen[noun]

: دختر شیر دوش , زن کارگر لبنیات , شیرو فروش زن.

milchwirtschaft (f)

: شیر بندی , لبنیاتی , قسمتی از مزرعه که لبنیات تهیه میکند.

mild

: ملا یم , سست , مهربان , معتدل.

milieu[noun]

: محیط, اجتماع , قلمرو, دور وبر, اطراف.

milit r[noun]

: نظامی , سربازی , نظام , جنگی , ارتش , ارتشی.

militarismus[noun]

: جنگ گرایی , بسط وگسترش قوای نظامی.

militarist[noun]

: جنگ گرای , ارتش گرای , هواخواه توسعه یا سیاست نظامی.

militrisieren[verb]

: نظامی کردن , جنگ طلب کردن , دارای روح نظامی کردن.

milizjustiz[noun]

: جنگجویان غیر نظامی , نیروی نظامی (بومی), امنیه , مجاهدین.

milliampere[noun]

: یک هزارم امپر.

minderheit[noun]

: اقلیت.

minenraeumer

: (نظ.) کشتی مین جمع کن.

mineral (n)

: ماده معدنی , کانی , معدنی , اب معدنی , معدن.

mineralisch

: ماده معدنی , کانی , معدنی , اب معدنی , معدن.

mineraloge

: معدن شناس.

mineralogie

: مبحث معدن شناسی , کان شناسی.

mineralogisch

: مربوط به معدن شناسی.

mineralwasser (n)

: اب معدنی.

minimal

: کمین.

minimieren

: کمینه ساختن.

minimierung

: کم انگاری , کوچک شماری , کمینه سازی.

minimum (n)

: کمترین , دست کم , حداقل , کمینه , کهین.

minister (m)

: (.n):وزیر, وزیر مختار, کشیش.(.vt&vi): کمک کردن , خدمت کردن , پرستاری کردن , بخش کردن.

ministerium (n)

: اداره گروه اموزشی , قسمت , شعبه , بخش.

mir

: (درحالت مفعولی) مرا, بمن.

mischling

: دورگه , دو تخمه , پست نژاد.

mission (f)

: بماموریت فرستادن , وابسته به ماموریت , ماموریت , هیلت اعزامی یا تبلیغی.

missionar (m)

: مبلغ مذهبی , وابسته به مبلغین , وابسته به هیلت اعزامی.

mit

: با, بوسیله , مخالف , بعوض , در ازاء , برخلا ف , بطرف , درجهت.

mit

: بدست , بتوسط, با, بوسیله , از, بواسطه , پهلوی , نزدیک ,کنار, از نزدیک , ازپهلوی , ازکنار, درکنار, از پهلو, محل سکنی , فرعی , درجه دوم.

mit dem kopf zuerst[adverb]

: باکله , سربجلو, از سر, سراسیمه.

mit sand bestreuen

: ماسه , شن , ریگ , شن کرانه دریا, شن پاشیدن , سنباده زدن , شن مال یا ریگمال کردن.

mitarbeiter (m)

: هم پیوند, همبسته , امیزش کردن , معاشرت کردن , همدم شدن , پیوستن , مربوط ساختن , دانشبهری , شریک کردن , همدست , همقطار, عضو پیوسته , شریک , همسر, رفیق.

mitglied (n)

: کارمند داخلی , خودی , خودمانی , محرم راز.

mitlaut (m)

: هم اهنگ , حرف صامت , حرف بی صدا, همخوان.

mitleid (n)

: دریغ , افسوس , بخشش , رحم , همدردی , حس ترحم , ترحم کردن , دلسوزی کردن , متاثر شدن.

mitmachen

: متصل کردن , پیوستن , پیوند زدن , ازدواج کردن , گراییدن , متحد کردن , در مجاورت بودن.

mittag (m)

: نیمروز, ظهر, وسط روز.

mittag[noun]

: نیمروز, ظهر.

mittagessen (n)

: ناهار, ظهرانه , ناهار خوردن.

mitte (f)

: (طب) محیط کشت , میانجی , واسطه , وسیله , متوسط, معتدل , رسانه.

mitteilen

: گفتگوکردن , مکاتبه کردن , کاغذ نویسی کردن , مراوده کردن.

mitteilte

: .past part of write

mittel (n)

: (طب) محیط کشت , میانجی , واسطه , وسیله , متوسط, معتدل , رسانه.

mittelgewicht[noun]

: میان وزن.

mittellinie[noun]

: خط میانی , خط وسط.

mittelweg[noun]

: نیمه راه , وسط مسیر, متوسط, میانجی.

mittelwort (n)

: (د.) وجه وصفی , وجه وصفی معلوم , وجه وصفی مجهول , صفت مفعولی.

mitten; unter

: میان , درمیان , درزمره ء , ازجمله.

mitternacht (f)

: نیمه شب , نصف شب , دل شب , تاریکی عمیق.

mittwoch (m)

: چهار شنبه , هر چهار شنبه یکبار.

mndung (f)

: دهان , دهانه , مصب , مدخل , بیان , صحبت , گفتن , دهنه زدن (به), در دهان گذاشتن(خوراک), ادا و اصول در اوردن.

mnnchen (n)

: جنس نر, مذکر, مردانه , نرینه , نرین , گشن.

mnnlich

: جنس نر, مذکر, مردانه , نرینه , نرین , گشن.

modell (n)

: مدل , نمونه , سرمشق , قالب , طرح , نقشه , طرح ریختن , ساختن , شکل دادن , مطابق مدل معینی در اوردن , نمونه قرار دادن.

modem (n)

: تلفیق و تفکیک کننده.

modern

: نوین , امروزی , کنونی , جدید, مدرن.

modernistisch

: نوگرا, نوین گرا.

mohrr be (f)

: هویج , زردک , زردک مانند, موی قرمز.

molkerei (f)

: شیر بندی , لبنیاتی , قسمتی از مزرعه که لبنیات تهیه میکند.

momentan[adjective]

: جریان , رایج , جاری.

monarch

: سلطان , پادشاه , ملکه , شهریار.

monarchie

: شهریاری , سلطنت مطلقه , رژیم سلطنتی.

monarchisch

: وابسته به حکومت سلطنتی , وابسته به سلطنت.

monat (m)

: ماه , ماه شمسی , ماه قمری , برج.

montag

: دوشنبه.

montag

: دوشنبه.

moorboden[noun]

: مرداب , باتلا ق , در لجن انداختن.

morgen (m)

: بامداد, صبح , پیش از ظهر.

morgen (n)

: فردا, روز بعد.

mortise (f)

: مهره.

mosaik

: وابسته به موسی , موسوی , (باحرف کوچک) موزاییک , باموزاییک اراستن , تکه تکه بهم پیوستن.

mostrich

: خردل , درخت خردل.

motel (n)

: متل.

mother[noun]

: من من , غرغر, لند لند, سخن زیر لب , من من کردن , جویده سخن گفتن , غرغر کردن.

motor (m)

: موتور, ماشین.

motor (m)

: موتور, محرک.

motorhaube (f)

: نوعی کلا ه بی لبه زنانه ومردانه , کلا هک دودکش , سرپوش هرچیزی , کلا ه سرگذاشتن , درپوش , کلا هک.

mrrisch

: خرچنگ مانند, (.mj) پیچیده.

mrz

: راه پیمایی , قدم رو, قدم برداری , گام نظامی , موسیقی نظامی یا مارش , سیر, روش , پیشروی , ماه مارس , راه پیمایی کردن , قدم رو کردن , نظامی وار راه رفتن , پیشروی کردن , تاختن بر.

mtze (f)

: نوعی کلا ه بی لبه زنانه ومردانه , کلا هک دودکش , سرپوش هرچیزی , کلا ه سرگذاشتن , درپوش , کلا هک.

mull (m)

: تنزیب , کریشه , تور, گازپانسمان , مه خفیف.

mund (m)

: دهان , دهانه , مصب , مدخل , بیان , صحبت , گفتن , دهنه زدن (به), در دهان گذاشتن(خوراک), ادا و اصول در اوردن.

mundart (f)

: لهجه.

munkeln

: شایعه , شایعه گفتن و یا پخش کردن.

muschel[noun]

: حلزون صدف دار, نرم تن صدف دار.

muschelschale (f)

: (j.S.) صدف حلزونی یا خرچنگ.

museum (n)

: موزه.

musik (f)

: موزیک , موسیقی , اهنگ , خنیا, رامشگری.

musikalisch

: موزیکال , دارای اهنگ , موسقی دار.

musikkapelle (f)

: ارکست , دسته نوازندگان , جایگاه ارکست.

muskatblu.te[noun]

: پوست جوز, گل جوز, راف , گرز, کوپال , چماق زدن , گول زدنی , فریب , چماق.

muskel (m)

: (j.S.) صدف دو کپه ای , صدف باریک دریایی ورودخانه ای.

muslim

: مسلمان , مسلم.

muster (n)

: مدل , نمونه , سرمشق , قالب , طرح , نقشه , طرح ریختن , ساختن , شکل دادن , مطابق مدل معینی در اوردن , نمونه قرار دادن.

muster (n)

: نمونه , مسطوره , الگو, ازمون , واحد نمونه , نمونه گرفتن , نمونه نشان دادن , خوردن.

mutter (f)

: پدر یا مادر, (درجمع) والدین , منشاء , بعنوان والدین عمل کردن.

mutter (f)

: مادری کردن , پروردن , مادر, ننه , والده , مام , سرچشمه , اصل.

N

n chst

: بعد, دیگر, اینده , پهلویی , جنبی , مجاور, نزدیک ترین , پس ازان , سپس , بعد, جنب , کنار.

n chsten

: بعد, دیگر, اینده , پهلویی , جنبی , مجاور, نزدیک ترین , پس ازان , سپس , بعد, جنب , کنار.

n chster (m)

: بعد, دیگر, اینده , پهلویی , جنبی , مجاور, نزدیک ترین , پس ازان , سپس , بعد, جنب , کنار.

n he (f)

: دوزندگی , دوختن پارچه لباسی , حاشیه دوزی.

n he

: دوختن , دوزندگی کردن , خیاطی کردن.

n rdlich

: شمالی , وابسته بقطب شمال , سرد, شمالگان.

n sse (f)

: اجیل , دیوانه , مفتون.

n tzlich

: سودمند, مفید, بافایده.

na.chtlich[adjective]

: شبانه , عشایی , واقع شونده در شب , نمایش شبانه.

na.chtlich[adjective]

: عبادت نیمه شب , سحر خوانی , شبانه.

na.mlich[adverb]

: یعنی , بنام , با ذکر نام , برای مثال.

nabel (m)

: (تش.) ناف , سره (.mj) میان , وسط.

nabel[noun]

: (ناوعل) (تش.) ناف , پیوندگاه ناف , فرورفتگی ناف مانند.

nabelschnur

: نافی , واقع در نزدیکی ناف , مرکزی , بطنی.

nach

: از, بواسطه , درنتیجه , از روی , مطابق , از پیش.

nach

: بسوی , سوی , بطرف , روبطرف , پیش , نزد, تا نسبت به , در,دربرابر, برحسب , مطابق , بنا بر, علا مت مصدر انگلیسی است.

nach

: پس از, بعداز, در عقب , پشت سر, درپی , در جستجوی , در صدد, مطابق , بتقلید, بیادبود.

nach achtern (adv.)

: عقب , پشت , بطرف عقب.

nach hause

: خانه , منزل , مرزوبوم , میهن , وطن , اقامت گاه , شهر, بخانه برگشتن , خانه دادن(به), بطرف خانه.

nach oben

: بالا , در حال کار.

nachbar (m)

: همسایه , نزدیک , مجاور, همسایه شدن با.

nachbarschaft (f)

: همسایگی , مجاورت , اهل محل.

nachdem

: پس از, بعداز, در عقب , پشت سر, درپی , در جستجوی , در صدد, مطابق , بتقلید, بیادبود.

nachdenken

: تفکر کردن , اندیشه کردن , قصد کردن , تدبیر کردن , سربجیب تفکر فرو بردن , عبادت کردن.

nachforschen

: جستجو, تلا ش , جویش , طلب , بازجویی , تحقیق , جستجو کردن.

nachforschung (f)

: جستجو, تلا ش , جویش , طلب , بازجویی , تحقیق , جستجو کردن.

nachgeben

: ثمر دادن , واگذارکردن , ارزانی داشتن , بازده , محصول , حاصل , تسلیم کردن یا شدن.

nachgehen

: پیروی کردن از, متابعت کردن , دنبال کردن , تعقیب کردن , فهمیدن , درک کردن , در ذیل امدن , منتج شدن , پیروی , استنباط, متابعت.

nachher

: پس ازان , بعدازان , سپس , بعدا.

nachkommen

: پیروی کردن از, متابعت کردن , دنبال کردن , تعقیب کردن , فهمیدن , درک کردن , در ذیل امدن , منتج شدن , پیروی , استنباط, متابعت.

nachla (m)

: ملک , املا ک , دارایی , دسته , طبقه , حالت , وضعیت.

nachlassen

: پرچم , بیرق , علم , دم انبوه وپشمالوی سگ , زنبق , برگ شمشیری , سنگ فرش , جاده سنگ فرش , پرچم دار کردن , پرچم زدن به , باپرچم علا مت دادن , سنگفرش کردن , پایین افتادن , سست شدن , از پا افتادن , پژمرده کردن.

nachlassen[noun]

: کاهش , تخطفیف , فروکش , جلوگیری , غصب.

nachmittag (m)

: بعدازظهر, عصر.

nachmittag

: بعدازظهر, عصر.

nachpr fen

: تجدید نظر کردن.

nachricht (f)

: پیام , پیغام دادن , رسالت کردن , پیغام.

nachrichten (pl)

: خبر, اخبار, اوازه.

nachstellen

: تعقیب کردن , تعاقب کردن , تحت تعقیب قانونی قرار دادن , دنبال کردن , اتخاذکردن , پیگیری کردن , پیگرد کردن.

nacht (f)

: شب , غروب , شب هنگام , برنامه شبانه , تاریکی.

nachtragen

: منزجر شدن از, رنجیدن از, خشمگین شدن از, اظهار تنفر کردن از, اظهار رنجش کردن.

nacken

: گردن , گردنه , تنگه , ماچ و نوازش کردن.

nackt

: لخت , برهنه , پوچ , عریان , بی اثر.

nackt

: لخت , عریان , (.mj) ساده , اشکار, عاری , برهنه کردن , اشکارکردن.

nackt[adjective]

: برهنه , عریان , عادی , لخت.

nackte (m)

: لخت , برهنه , پوچ , عریان , بی اثر.

nadel (f)

: سنجاق , پایه سنجاقی.

nadel[noun]

: سوزن , سوزن سرنگ و گرامافون و غیره , سوزن دوزی کردن , با سوزن تزریق کردن , طعنه زدن , اذیت کردن, دم باریک ابزاری با نوک تیز و باریک.

nagel (m)

: ناخن , سم , چنگال , چنگ , میخ , میخ سرپهن , گل میخ , با میخ کوبیدن , با میخ الصاق کردن , بدام انداختن , قاپیدن , زدن , کوبیدن , گرفتن.

nageln

: ناخن , سم , چنگال , چنگ , میخ , میخ سرپهن , گل میخ , با میخ کوبیدن , با میخ الصاق کردن , بدام انداختن , قاپیدن , زدن , کوبیدن , گرفتن.

nah

: نزدیک , بستن.

nahe

: نزدیک , تقریبا, قریب , صمیمی , نزدیک شدن.

nahrung (f)

: خوراک , غذا, قوت , طعام.

naiv

: (ناءف) ساده و بی تکلف , بی ریا, ساده , بی تجربه , خام.

name (m)

: نام.

name?

: اشکال مضحک , شکل عجیب و غریب , (j.S.) یکنوع میمون یا عنتر دم کوتاه.

name?

: بچه , کودک , طفل , نوزاد, مانند کودک رفتار کردن , نوازش کردن.

name?

: پشتیبانی , پشتیبان.

name[noun]

: نام.

namenlos[adjective]

: بی نام.

namensschild[noun]

: پلا ک اسم.

narkose[noun]

: حالت بی حسی وخواب الودگی , بی حالی.

narkose[noun]

: حالت بی حسی وخواب الودگی , بی حالی.

narzisismus (m)[noun]

: عشق بخود, خود پرستی.

nasal[adjective]

: وابسته به بینی , وابسته به منخرین , خیشومی.

nasalisierung[noun]

: تودماغی کردن.

nase (f)

: بینی , عضو بویایی , نوک بر امده هر چیزی , دماغه , بو کشیدن , بینی مالیدن به , مواجه شدن با.

nasenloch (n)

: سوراخ بینی , منخر.

naseweis

: تر وتازه , تازه , خرم , زنده , با نشاط, باروح , خنک , سرد, تازه نفس , تازه کار ناازموده , پر رو, جسور, بتارزگی , خنک ساختن , تازه کردن , خنک شدن , اماده , سرخوش , (درمورداب) شیرین.

nass

: تر, مرطوب , خیس , بارانی , اشکبار, تری , رطوبت , تر کردن , مرطوب کردن , نمناک کردن.

nass[adjective]

: نم , رطوبت , دلمرده کردن , حالت خفقان پیدا کردن , مرطوب ساختن.

nastuch (n)

: دستمال , دستمال گردن.

nation (f)

: ملت , قوم , امت , خانواده , طایفه , کشور.

national

: ملی , قومی , وابسته به قوم یاملتی , تبعه , شهروند.

nationalismus[noun]

: ملت پرستی , ملت گرایی , ملیت , ناسیونالیزم.

nationalist[noun]

: ملت گرای , ملت دوست , طرفدار ملت , ناسیونالیست.

natrlich

: طبیعی , سرشتی , نهادی , ذاتی , فطری , جبلی , بدیهی , مسلم , استعداد ذاتی , احمق , دیوانه.

natur (f)

: حیوانات وحشی , پرنده , غیر اهلی.

natur (f)[noun]

: طبیعت , ذات , گوهر, ماهیت , خوی , افرینش , گونه , نوع , خاصیت , سرشت , خمیره.

nchst-

: بعد, دیگر, اینده , پهلویی , جنبی , مجاور, نزدیک ترین , پس ازان , سپس , بعد, جنب , کنار.

nchste

: بعد, دیگر, اینده , پهلویی , جنبی , مجاور, نزدیک ترین , پس ازان , سپس , بعد, جنب , کنار.

nchstens

: بزودی , زود, عنقریب , قریبا, طولی نکشید.

nchstes

: بعد, دیگر, اینده , پهلویی , جنبی , مجاور, نزدیک ترین , پس ازان , سپس , بعد, جنب , کنار.

ndern

: تغییر کردن , تغییر داد.

nebeneinander

: برابر, پهلو به پهلو.

nebengebaeude

: پیوستن , ضمیمه کردن , ضمیمه , پیوست , پیوستن , ضمیمه سازی.

nebentreppen

: نهانی , غیرمستقیم , رمزی , (م.ل.) از راه پله کان عقبی , پله کان پشت.

nebst

: با, بوسیله , مخالف , بعوض , در ازاء , برخلا ف , بطرف , درجهت.

neckisch

: جذاب , زیبا, دلفریب.

neffe (m)

: پسر برادر, پسر خواهر, پسر برادر زن و خواهر شوهر و غیره.

negation[noun]

: (نعگاتءوع=) منفی , خنثی کردن , منفی کردن.

negative[adjective]

: منفی.

neger (m)

: زنگی , سیاه , کاکا, سیاه پوست.

negieren[verb]

: نفی کردن , خنثی کردن.

nehmen

: گرفتن , ستاندن , لمس کردن , بردن , برداشتن , خوردن , پنداشتن.

nein

: (.n):(.No) number=, (.adj &.adv): پاسخ نه , منفی , مخالف , خیر, ابدا.

nekrose[noun]

: مردن نسوج زنده , فساد, بافت مردگی , مردگی.

nektar[noun]

: شراب لذیذ خدایان یونان , شهد, شربت , نوش.

nennbar[adjective]

: شایسته نام بردن , نامبردنی.

nennen

: فرا خواندن , فرا خوان.

nennen

: نام.

neoklassisch[adjective]

: سبک نلوکلا سیک , احیا کننده سبک های قدیمی.

neon[noun]

: گاز نلون , چراغ نلون , شبیه روشنایی نلون.

nepotismus[noun]

: خویش و قوم پرستی , انتصاب برادر زاده یا خواهر زاده و اقوام نزدیک به مشاغل مهم اداری.

nereide[noun]

: (افسانه یونان) هریک از پنجاه حوری دریایی که دختران نروس بوده اند.

nerv

: عصب , پی , رشته عصبی , وتر, طاقت , قدرت , قوت قلب دادن , نیرو بخشیدن.

nervo.s[adjective]

: عصبی مربوط به اعصاب , عصبانی , متشنج , دستپاچه.

nerz (m)

: (j.S.) مینک , سمور یا راسو.

nett

: تاحدی , قشنگ , شکیل , خوش نما, خوب , بطور دلپذیر, قشنگ کردن , اراستن.

nett

: نازنین , دلپسند, خوب , دلپذیر, مطلوب , مودب , نجیب.

nettwerk (n)

: شبکه.

netz (n)

: شبکه , تور, خالص.

netz (n)

: شبکه.

netz

: بافت یا نسج , تار, منسوج , بافته , تنیدن.

netzartig

: تار مانند.

netzbetreiber (m)

: برنامه , حامل میکرب , دستگاه کاریر, حامل.

netzwerk (n)

: شبکه.

neu

: تازه , جدید, نو, اخیرا, نوین , جدیدا.

neu

: نو, جدید, بدیع , رمان , کتاب داستان.

neuartig

: نو, جدید, بدیع , رمان , کتاب داستان.

neue

: تازه , جدید, نو, اخیرا, نوین , جدیدا.

neuen (pl)

: خبر, اخبار, اوازه.

neuen

: تازه , جدید, نو, اخیرا, نوین , جدیدا.

neuer

: تازه , جدید, نو, اخیرا, نوین , جدیدا.

neuerdings

: اخیرا, بتازگی.

neues

: تازه , جدید, نو, اخیرا, نوین , جدیدا.

neugebacken

: تر وتازه , تازه , خرم , زنده , با نشاط, باروح , خنک , سرد, تازه نفس , تازه کار ناازموده , پر رو, جسور, بتارزگی , خنک ساختن , تازه کردن , خنک شدن , اماده , سرخوش , (درمورداب) شیرین.

neugierde[noun]

: حس کنجکاوی , چیز غریب , کمیاب.

neugierig

: دارای شامه تیز, فضول.

neugierig[adjective]

: کنجکاو, نادر, غریب.

neuigkeit (f)

: خبر, اخبار, اوازه.

neujahrstag (m)

: روز اول ژانویه که اغاز سال نو مسیحیان است.

neuling[noun]

: جدید الا یمان , کاراموز, مبتدی , نوچه.

neun

: عدد نه , نه عدد, نه تا, نه نفر, نه چیز, نه تایی.

neunt-

: نهمین , نهمین مرتبه , یک نهم , درنهمین درجه.

neunte

: نهمین , نهمین مرتبه , یک نهم , درنهمین درجه.

neunter

: نهمین , نهمین مرتبه , یک نهم , درنهمین درجه.

neunzehn

: عدد نوزده , نوزدهمین مرتبه , نوزده تایی.

neunzig

: نود, عدد نود, نود نفر, نودچیز.

neutr.[noun]

: (اتومبیل) داشبورد.

neuzeitlich

: نوین , امروزی , کنونی , جدید, مدرن.

nhe (f)

: کوک , بخیه , بخیه جراحی , بخیه زدن.

nhen

: دوختن , دوزندگی کردن , خیاطی کردن.

nicht

: (.n):(.No) number=, (.adj &.adv): پاسخ نه , منفی , مخالف , خیر, ابدا.

nicht

: نقیض , نقض , نفی.

nicht ansprechend[adjective]

: غیر قابل استیناف , غیر جذاب , غیر منطقی , ناپسند, نچسب.

nicht anwesend

: بی مراقبت.

nicht ausgerichtet

: بدون صف ارایی , غیر وابسته بحزب , غیر متشکل , بیطرف.

nicht bewusst[adjective]

: بی اطلا ع , بی خبر, ناگهان , غفلتا, سراسیمه , ناخوداگاه , ناخود اگاهانه.

nicht gefesselt[adjective]

: بازکردن , گشودن (زره و مانند ان), رها یا ازاد کردن , شل کردن , تضعیف کردن.

nicht haben[verb]

: .= have not

nicht kaputt

: رام نشده , سوقان گیری نشده , مسلسل , ناشکسته.

nicht pleite[adjective]

: رام نشده , سوقان گیری نشده , مسلسل , ناشکسته.

nicht unterstu.tzt[verb]

: بی حامی , رام نشده.

nicht zustimmen

: نا همرای بودن , موافق نبودن , مخالف بودن , ناسازگار بودن , نساختن با, مخالفت کردن با, مغایر بودن.

nichte (f)

: خویش و قوم مونث , دختر برادر یا خواهر و غیره.

nichts (n)[noun]

: هیچ , عدم , نیستی , صفر, نابودی , بی ارزش.

nichts

: پیشوندی است بمعنی< منفی >یا< خیر >و غیر.

nichts

: صفر, هیچ , مبداء , محل شروع , پایین ترین نقطه , نقطه گذاری کردن , روی صفرمیزان کردن.

nichtuebereinstimmen

: نا همرای بودن , موافق نبودن , مخالف بودن , ناسازگار بودن , نساختن با, مخالفت کردن با, مغایر بودن.

nicken[verb]

: تکاندادن سر بعلا مت توافق , سرتکان دادن , باسراشاره کردن , تکان سر.

nickerchen (n)

: چرت , خواب نیمروز, چرت زدن , (درپارچه و فرش) خواب , پرز.

nie

: هرگز, هیچگاه , هیچ وقت , هیچ , ابدا, حاشا.

niedere stabe (f)

: حروف کوچک.

niederschlagen

: انداختن , قطع کردن , بریدن وانداختن , بزمین زدن , مهیب , بیداد گر, سنگدل.

niedertrchtig

: رسوا, بد نام , مفتضح , پست , نفرت انگیز شنیع , رسوایی اور, ننگین , بدنام.

niedlich

: تاحدی , قشنگ , شکیل , خوش نما, خوب , بطور دلپذیر, قشنگ کردن , اراستن.

niedlich

: جذاب , زیبا, دلفریب.

niednagel (m)

: ریشه یا رشته باریکی که از پوست گوشه ناخن اویزان است , ریشه ناخن.

niedrig

: پست , نوکر مابانه , چاکر, نوکر, ادم پست.

niedriger

: (.vi&.vt.n): پایین اوردن , تخفیف دادن , کاستن از, تنزل دادن , فروکش کردن , خفیف کردن , پست تر, پایین تر, (.vi&.vt.n):اخم , عبوس , ترشرویی , هوای گرفته وابری , اخم کردن.

niedrigere

: (.vi&.vt.n): پایین اوردن , تخفیف دادن , کاستن از, تنزل دادن , فروکش کردن , خفیف کردن , پست تر, پایین تر, (.vi&.vt.n):اخم , عبوس , ترشرویی , هوای گرفته وابری , اخم کردن.

niedrigerer

: (.vi&.vt.n): پایین اوردن , تخفیف دادن , کاستن از, تنزل دادن , فروکش کردن , خفیف کردن , پست تر, پایین تر, (.vi&.vt.n):اخم , عبوس , ترشرویی , هوای گرفته وابری , اخم کردن.

niemals

: هرگز, هیچگاه , هیچ وقت , هیچ , ابدا, حاشا.

niemand

: هیچ کس , هیچ فرد, ادم بی اهمیت , ادم گمنام.

niere[noun]

: گرده , کلیه , قلوه , مزاج , خلق , نوع.

niet (f)

: فاصله یاجای سفیدوخالی , جای ننوشته , سفیدی , ورقه سفید, ورقه پوچ.

nilpferd

: (hippopotamus) کرگدن.

nimmer

: هرگز, هیچگاه , هیچ وقت , هیچ , ابدا, حاشا.

nipon

: ژاپن , جلا , جلا دادن.

nirgends

: هیچ جا, هیچ کجا, در هیچ مکان.

noch

: (.adv&adj):ارام , خاموش , ساکت , بی حرکت , راکد, همیشه , هنوز, بازهم , هنوزهم معذلک , (n&vi, vt): ارام کردن , ساکت کردن , خاموش شدن , دستگاه تقطیر, عرق گرفتن از, سکوت , خاموشی.

noch

: هنوز, تا ان زمان , تا کنون , تا انوقت , تاحال , باز هم , بااینحال , ولی , درعین حال.

noch einmal[adverb]

: دگربار, پس , دوباره , باز, یکباردیگر, دیگر, از طرف دیگر, نیز, بعلا وه , ازنو.

nonne (f)

: راهبه , زن تارک دنیا.

noppe (f)

: چرت , خواب نیمروز, چرت زدن , (درپارچه و فرش) خواب , پرز.

nord

: شمال , شمالی , باد شمال , رو به شمال , در شمال.

norden (m)

: شمال , شمالی , باد شمال , رو به شمال , در شمال.

nordosten

: شمال خاوری , شمال شرقی , شمال شرق.

nordstaatler (m)

: (یانک) ضربه ناگهانی و شدید, تکان شدیدوسخت , تشنج , زودکشیدن , تکان تنددادن , امریکایی.

nordwesten

: شمال باختری , شمال غرب , شمال غربی.

not (f)

: امر فوق العاده و غیره منتظره , حتمی , ناگه اینده , اورژانس.

not (f)

: نیاز, لزوم , احتیاج , نیازمندی , در احتیاج داشتن , نیازمند بودن , نیازداشتن.

notausgang (m)

: دررو, مخرج , خارج شدن.

notd rftig

: لخت , عریان , (.mj) ساده , اشکار, عاری , برهنه کردن , اشکارکردن.

note (f)

: یاداشت , تبصره , توجه کردن , ذکر کردن.

notfall (m)

: امر فوق العاده و غیره منتظره , حتمی , ناگه اینده , اورژانس.

notieren

: یاداشت , تبصره , توجه کردن , ذکر کردن.

notizbuch (n)

: دفتر خاطرات روزانه.

notizbuch (n)

: کتابچه یادداشت , دفتر یادداشت , دفتر تکالیف درسی.

notleidend

: نیازمند.

notwendig[adjective]

: لا زم , واجب , ضروری , بایسته , بایا.

notwendigerweise[adverb]

: لزوما.

notwendigkeit[noun]

: بایستگی , ضرورت , نیاز, نیازمندی , لزوم , احتیاج.

november (m)

: نوامبر, نام ماه یازدهم سال فرنگی.

nrgeln

: خرچنگ , برج سرطان , خرچنگ گرفتن , (amr.) جرزدن , عصبانی کردن , عصبانی شدن , باعث تحریک وعصبانیت شدن , ادم ترشرو, کج خلق.

nster (f)

: سوراخ بینی , منخر.

ntig

: نیاز, لزوم , احتیاج , نیازمندی , در احتیاج داشتن , نیازمند بودن , نیازداشتن.

ntzlichkeit (f)

: سودمندی.

nu (f)

: مهره.

nuklear

: هسته ای , مغزی , اتمی.

null (f)

: صفر, هیچ , مبداء , محل شروع , پایین ترین نقطه , نقطه گذاری کردن , روی صفرمیزان کردن.

null

: صفر, هیچ , مبداء , محل شروع , پایین ترین نقطه , نقطه گذاری کردن , روی صفرمیزان کردن.

nullpunkt (m)

: صفر, هیچ , مبداء , محل شروع , پایین ترین نقطه , نقطه گذاری کردن , روی صفرمیزان کردن.

numerisch

: انگشتی , پنجه ای , رقمی , وابسته به شماره.

nummer (f)

: عدد, شماره.

nun

: حالا , اکنون , فعلا , در این لحظه , هان , اینک.

nun jetzt

: حالا , اکنون , فعلا , در این لحظه , هان , اینک.

nur

: فقط, تنها, محض , بس , بیگانه , عمده , صرفا, منحصرا, یگانه , فقط بخاطر.

nur bloss erst

: فقط, تنها, محض , بس , بیگانه , عمده , صرفا, منحصرا, یگانه , فقط بخاطر.

nuten (m)

: فلوت , شیار, فلوت زدن.

nutzbarkeit (f)

: سودمندی.

nutzen

: سودمندی.

nylon (n)

: نایلون.

O

o.ffnen[verb]

: گشودن (چفت), باز کردن (چفت).

oase

: واحه , ابادی یا مرغزار میان کویر.

ob

: ایا, خواه , چه.

ob oder

: ایا, خواه , چه.

obelisk

: ستون هرمی شکل سنگی.

oben

: بالا سری , هوایی.

ober (m)

: منتظر, پیشخدمت.

ober

: بالا یی , فوقانی.

obere stabe (f)

: حرف بزرگ.

oberer

: بالا یی , فوقانی.

obergrenze (f)

: حد, حدود, کنار, پایان , اندازه , وسعت , محدود کردن , معین کردن , منحصر کردن.

obgleich

: اگرچه , گرچه , هرچند, بااینکه.

obhut (f)

: بار, هزینه , مطالبه هزینه.

objekt[noun]

: مقصود, شی ء.

objektiv[adjective]

: مقصود, هدف , عینی , معقول.

obliegenheit (f)

: گماشت , وظیفه , تکلیف , فرض , کار, خدمت , ماموریت , (درجمع) عوارض گمرکی , عوارض.

obligatorisch[adjective]

: الزامی , فرضی , واجب , (حق.) لا زم , الزام اور.

oboe[noun]

: (mv.) قره نی.

oboist[noun]

: قره نی زن , فلوت زن.

obrigkeit (f)

: دولت , حکومت , فرمانداری , طرز حکومت هیلت دولت , عقل اختیار, صلا حدید.

observatorium[noun]

: رصد خانه , زیچ.

obst (n)

: میوه , بر, سود, فایده , فرزند, میوه دادن , ثمر.

obszo.n[adjective]

: زشت و وقیح , کریه , ناپسند, موهن , شهوت انگیز.

obwohl

: اگرچه , گرچه , هرچند, بااینکه.

ode[noun]

: قطعه شعر بزمی , غزل , چکامه , قصیده.

oder

: یا, یا اینکه , یا انکه , خواه , چه.

oedem[noun]

: (طب) ورم , اماس , خیز.

ofen (m)

: بخاری , فرخوراک پزی , گرمخانه , کوره.

offen

: باز, ازاد, اشکار, باز کردن , باز شدن.

offen

: نیم باز.

offensichtlich[adjective]

: اشکار, هویدا, معلوم , واضح , بدیهی , مریی , مشهود.

offiziell

: صاحب منصب , عالیرتبه , رسمی , موثق و رسمی.

ohne

: برون , بیرون , بیرون از, از بیرون , بطرف خارج , انطرف , فاقد, بدون.

ohne fruchtbla.tter

: (g.S.) بی برچه , بی حجره گرزن.

ohne fruchtbla.tter

: (g.S.) بی برچه , بی حجره گرزن.

ohne rot zu werden[adjective]

: بدون شرم , بی خجالت , عاری از شرم.

ohnm chtig

: بی زور.

ohr (n)

: گوش , شنوایی , هرالتی شبیه گوش یا مثل دسته کوزه , خوشه , دسته , خوشه دار یا گوشدار کردن.

ohrensch tzer[noun]

: گوش پوش.

ohrenschmerzen (pl)

: درد گوش , گوش درد.

ohrentropfen (pl)

: قطره گوش , گوشواره.

ohrentropfen (pl)[noun]

: قطره گوش , گوشواره.

ohrmuschel[noun]

: قسمت اویزان گوش , نرمه گوش , لا له گوش.

ohrring (m)

: گوشواره , حلقه , اویز.

okarina[noun]

: (mv.) نوعی الت موسیقی شبیه نای.

okay

: صحیح است , خوب , بسیار خوب , تصویب کردن , موافقت کردن , اجازه , تصویب.

okkult[adjective]

: از نظر پنهان کردن , مخفی کردن , پوشیده , نهانی , سری , رمزی , مکتوم , اسرار امیز, مستتر کردن.

okkultismus[noun]

: روش یا فلسفه رمز وسر.

oktagon[noun]

: هشت وجهی , هشت گونه , چیز هشت گوشه.

oktan[noun]

: (ش.) هیدروکربن های مایع و پارافینی ایزومریک بفرومول 81ح8ص, سوخت ماشینی.

oktober

: ماه اکتبر.

oktopus[noun]

: (j.S.) چرتنه , روده پای , هشت پا, هشت پایک , اختپوس.

okzident[noun]

: باختر, غرب , مغرب , مغرب زمین , اروپا, باختری.

olive (f)

: زیتون , درخت زیتون , رنگ زیتونی.

omega[noun]

: امگا, اخرین حرف الفبای یونانی , نهایت.

omelett (n)

: املت , خاگینه , کوکوی گوجه فرنگی.

omelette[noun]

: املت , خاگینه , کوکوی گوجه فرنگی.

omen[noun]

: فال , نشانه , پیشگویی , بفال نیک گرفتن.

omnibusfahrer (m)

: محرک گذرگاه.

onkel (m)

: عمو, دایی , عم.

onkologie[noun]

: (طب) غده شناسی , تومور شناسی.

onyx (m)

: عقیق رنگارنگ , عقیق سلیمانی , سنگ باباقوری , (طب) تاریکی پایین قرنیه.

opal (m)

: (مع.) عین الشمس , عین الهر, شیشه شیری رنگ.

oper (f)

: اپرا, تماشاخانه , اهنگ اپرا.

operation (f)

: اداره , گرداندن , عمل جراحی , عمل , گردش , وابسته به عمل.

operieren

: بفعالیت واداشتن , بکار انداختن , گرداندن , اداره کردن , راه انداختن , دایر بودن , عمل جراحی کردن.

opfern[verb]

: قربانی , قربانی برای شفاعت , فداکاری , قربانی دادن , فداکاری کردن , قربانی کردن جانبازی.

ophthalmologe

: چشم پزشک , ویژه گر چشم پزشکی.

ophthalmologie[noun]

: چشم پزشکی , کحالی.

opiat[noun]

: افیون دار, خواب اور, مخدر, تکسین دهنده.

opium[noun]

: افیون , تریاک.

opportunismus[noun]

: فرصت طلبی.

opportunist[noun]

: فرصت طلب , نان بنرخ روز خور.

optiker[noun]

: عینک ساز, عینک فروش , دوربین ساز, دوربین فروش.

optimal[adjective]

: بهین.

optimieren[verb]

: بهینه ساختن.

optimiert[verb]

: بهینه , بهینه شده.

optimismus[noun]

: فلسفه خوش بینی , نیک بینی.

optimist[noun]

: خوش بین.

optimistisch[adjective]

: خوش بین , خوش بینانه.

option (f)

: خیار فسخ , خیار, اختیار, ازادی , اظهار میل.

optional[adjective]

: اختیاری , انتخابی.

optisch[adjective]

: نوری , بصری.

optisch[adjective]

: وابسته به بینایی , چشمی , بصری , شیشه عینک , چشم.

orange (f)

: پرتقال , نارنج , مرکبات , نارنجی , پرتقالی.

orchester (n)

: ارکست , دسته نوازندگان , جایگاه ارکست.

ordentlich

: بطورمنظم , مرتب , پاکیزه , منظم کردن , اراستن , مرتب کردن.

ordentlich

: شایسته , چنانکه شاید وباید, مناسب , مربوط, بجا, بموقع , مطبوع.

ordentlich

: منظم , باقاعده.

ordentlich[adjective]

: پاکیزه , تمیز, شسته و رفته , مرتب , گاو.

ordnung (f)

: راسته,دسته,زمره,فرقه مذهبی,سامان,انجمن,ارایش,مرتبه,سبک,مرحله,دستور,فرمایش,حواله.

orgie[noun]

: وابسته به باکوس,الهه ء باده و باده پرستی , (.mj) میگسار و باده پرست , عیاش.

orient (m)

: خاور, کشورهای خاوری , درخشندگی بسیار, مشرق زمین , شرق , بطرف خاور رفتن , جهت یابی کردن , بجهت معینی راهنمایی کردن , میزان کردن.

orientalisch

: شرقی , مشرقی , اسیایی , خاوری.

orientieren

: خاور, کشورهای خاوری , درخشندگی بسیار, مشرق زمین , شرق , بطرف خاور رفتن , جهت یابی کردن , بجهت معینی راهنمایی کردن , میزان کردن.

ort (m)

: جا, محل خاص , محل , موضع , مکان.

ort[noun]

: محل , مکان.

orten

: مکان یابی کردن , قرار دادن.

orts blich

: عادی , مرسوم.

ortsansssig

: بومی , طبیعی , ذاتی , مکنون , فطری.

ortschaft (f)

: دهکده , روستا, ده , قریه.

ost

: خاور مشرق , شرق , خاورگرایی , بسوی خاور رفتن.

osten (m)

: خاور مشرق , شرق , خاورگرایی , بسوی خاور رفتن.

osterblume

: ضعیف النفس , ساده دل , ترسو, خود را به نادانی زدن.

osterblume[noun]

: (g.S.) نرگس زرد.

ostern (n)

: عید پاک.

ostern[noun]

: عید پاک.

osterne hemisphre (f)

: نیمکره شرقی.

ozean (m)

: اقیانوس.

ozelot[noun]

: (j.S.) پلنگ راه راه امریکایی

P

p chter[noun]

: خرده مالک , کشاورز, مالک جزء.

pa (m)

: گذرنامه , تذکره , وسیله دخول , کلید.

pacht (f)

: اجاره , کرایه , مال الا جاره , منافع , اجاره کردن , کرایه کردن , اجاره دادن.

pacht[noun]

: اجاره , کرایه , اجاره نامه , اجاره دادن , کرایه کردن.

packchen[noun]

: بسته , بسته کوچک , قوطی (سیگار و غیره), بسته بندی کردن.

packend

: جاذب , جالب , دلربا, جذاب , درکش , دراشام.

packer[noun]

: عدل بند, بسته بند, حلب پرکن.

packung (f)

: بسته , عدل بندی , قوطی , بسته بندی کردن.

page (m)

: بعلل, پیشخدمت و پادو مهمانخانه.

page (m)

: صفحه.

paisley

: ساخته شده از پشم نرم , کشمیری.

panama

: کشور جمهوری پاناما.

panther (m)

: (j.S.) پلنگ , یوزپلنگ.

panzer[noun]

: (نظ.) زره , جوشن , سلا ح , زره پوش کردن , زرهی کردن.

panzer[noun]

: مخزن , حوض.

panzerkampfwagen[noun]

: مخزن , حوض.

panzermann; panzertruppe[noun]

: کشتی نفت کش , تانک , اتومبیل نفش کش.

papa

: (در زبان کودکانه) بابا, باباجان , اقاجان.

papa

: (ز.ع.- عنوان خودمانی داد) بابا.

papier (n)

: کاغذ, روزنامه , مقاله , جواز, پروانه , ورقه , ورق کاغذ, (بصورت جمع) اوراق , روی کاغذ نوشتن , یادداشت کردن , با کاغذ پوشاندن.

papst (m)

: پاپ پیشوای کاتولیکها, خلیفه اعظم.

parade (f)

: رژه , سان , نمایش با شکوه , جلوه , نمایش , خودنمایی , جولا ن , میدان رژه , تظاهرات , عملیات دسته جمعی , اجتماع مردم , رژه رفتن , خود نمایی کردن.

paragraph (m)

: پرگرد, پاراگراف , بند, فقره , ماده , بند بند کردن , فاصله گذاری کردن , انشاء کردن.

parfm (n)

: عطر, بوی خوش , معطر کردن.

park (m)

: پارک , باغ ملی , گردشگاه , پردیز, شکارگاه محصور, مرتع , درماندگاه اتومبیل نگاهداشتن , اتومبیل را پارک کردن , قرار دادن.

parka (n)

: نیم تنه پوست حیوانات , باشلق.

parka

: نیم تنه پوست حیوانات , باشلق.

parken

: پارک , باغ ملی , گردشگاه , پردیز, شکارگاه محصور, مرتع , درماندگاه اتومبیل نگاهداشتن , اتومبیل را پارک کردن , قرار دادن.

parken

: ماندگاه , توقفگاه بی سقف (برای توقف وساءط نقلیه).

parkplatz (m)

: (پارکءنگ) ماندگاه , توقفگاه بی سقف (برای توقف وساءط نقلیه).

parkplatz (m)

: ماندگاه , توقفگاه بی سقف (برای توقف وساءط نقلیه).

partei (f)

: قسمت , بخش , دسته , دسته همفکر, حزب , دسته متشکل , جمعیت , مهمانی , بزم , پارتی , متخاصم , طرفدار, طرف , یارو, مهمانی دادن یارفتن.

parterre (n)

: طبقه همکف ساختمان.

partizip (n)

: (د.) وجه وصفی , وجه وصفی معلوم , وجه وصفی مجهول , صفت مفعولی.

partner (m)

: شریک شدن یاکردن , شریک , همدست , انباز, همسر, یار.

partnerschaft (f)

: انبازی , مشارکت , شرکاء.

passend

: شایسته , چنانکه شاید وباید, مناسب , مربوط, بجا, بموقع , مطبوع.

passieren[verb]

: روی دادن , رخ دادن اتفاق افتادن , واقع شدن , تصادفا برخوردکردن , پیشامدکردن.

passion (f)

: اشتیاق وعلا قه شدید, احساسات تند وشدید, تعصب شدید, اغراض نفسانی , هوای نفس.

pastete (f)

: کلا غ زنگی , کلا غ جاره , ادم ناقلا , جانورابلق , کلوچه گوشت پیچ , کلوچه میوه دارپای , چیز اشفته ونامرتب , درهم ریختن.

pasteur (m)

: پیشوای روحانی , شبان , چوپان , شبانی , شعر روستایی.

pastor (m)

: (.n):وزیر, وزیر مختار, کشیش.(.vt&vi): کمک کردن , خدمت کردن , پرستاری کردن , بخش کردن.

patrone (f)

: کارتریج.

paulus

: تعداد کم , اندک , اسم خاص مذکر.

pavian

: اشکال مضحک , شکل عجیب و غریب , (j.S.) یکنوع میمون یا عنتر دم کوتاه.

pazifisch

: ارام , صلح جو, (باحرف بزرگ)اقیانوس ساکن.

pazifismus

: (پاثءفءثءسم) ارامش طلبی , صلحجویی , ایین احتراز از جنگ.

pazifist

: (پاثءفءثءست) صلح جو, ارامش طلب.

pazifist[noun]

: (پاثءفءست) صلح جو, ارامش طلب.

pecanobaum

: (g.S.) درخت گردوی امریکای مرکزی.

pedikre (f)

: مانیکور پا, معالجه امراض دست وپا.

pein (f)

: درد, رنج , زحمت , محنت , درد دادن , درد کشیدن.

peitsche

: تازیانه , شلا ق , حرکت تند و سریع و با ضربت , شلا ق زدن , تازیانه زدن.

pendeln

: تبدیل کردن , مسافرت کردن با بلیط تخفیف دار, هر روزاز حومه بشهر وبالعکس سفرکردن.

penis (m)

: الت مردی , الت رجولیت , ذکر, کیر.

penizillin (n)

: پنی سیلین.

pension (f)

: حقوق بازشنستگی , مقرری , پانسیون , مزد, حقوق , مستمری گرفتن , پانسیون شدن.

pensionieren

: کناره گیری کردن , استراحتگاه , استراحت کردن , بازنشسته کردن یا شدن , پس رفتن.

pensioniert

: بازنشسته.

per

: با, بوسیله , مخالف , بعوض , در ازاء , برخلا ف , بطرف , درجهت.

per anhalter fahren

: سرجاده ایستادن وباشست جهت خود را نشان دادن (برای سواری مفتی), مسافرت مفتی.

periode (f)

: دوره , مدت , موقع , گاه , وقت , روزگار, عصر, گردش , نوبت , ایست , مکث , نقطه پایان جمله , جمله کامل , قاعده زنان , طمث , حد, پایان , نتیجه غایی , کمال , منتهادرجه , دوران مربوط به دوره بخصوصی.

perle (f)

: مروارید, در, لولو, اب مروارید, مردمک چشم , صدف , بامروارید اراستن , صدف وارکردن , مرواریدی.

perle

: مروارید, در, لولو, اب مروارید, مردمک چشم , صدف , بامروارید اراستن , صدف وارکردن , مرواریدی.

perlemutter (f)

: صدف مروارید.

perlen

: مروارید, در, لولو, اب مروارید, مردمک چشم , صدف , بامروارید اراستن , صدف وارکردن , مرواریدی.

perlenartig; perlenfarbig

: مروارید وار, دروار.

perru.cke

: کلا ه گیس , گیس ساختگی , موی مصنوعی , دارای گیس مصنوعی کردن , سرزنش کردن.

persnlich

: شخصی , خصوصی , حضوری , مربوط به شخص.

person (f)

: شخص , نفر, ادم , کس , وجود, ذات , هیکل.

perspektive

: دید, بینایی , منظره , چشم انداز, مناظر و مرایا, جنبه فکری , لحاظ, سعه نظر, روشن بینی , مال اندیشی , تجسم شی , خطور فکر, دیدانداز.

pessimist (m)

: بدبین.

pf rtner (m)

: دربان

pfahl (m)

: پست , چاپار, نامه رسان , پستچی , مجموعه پستی , بسته پستی , سیستم پستی , پستخانه , صندوق پست , تعجیل , عجله ,ارسال سریع , پست کردن , تیر تلفن وغیره , تیردگل کشتی وامثال ان , پست نظامی , پاسگاه , مقام , مسلولیت , شغل , اگهی واعلا ن کردن.

pfarrer (m)

: (.n):وزیر, وزیر مختار, کشیش.(.vt&vi): کمک کردن , خدمت کردن , پرستاری کردن , بخش کردن.

pfarrer (m)

: کشیش , مچتهد, روحانی , کشیشی کردن.

pfeffer (m)

: فلفل , فلفل کوبیده , فلفلی , باضربات پیاپی زدن , فلفل پاشیدن , فلفل زدن به , تیرباران کردن.

pfeife[noun]

: سوت , صفیر, سوت زدن.

pfeifen[verb]

: سوت , صفیر, سوت زدن.

pfeiler (m)

: ستون , جرز, اسکله , موج شکن , پایه پل , لنگرگاه.

pferd (n)

: اسب , (درشطرنج) اسب , سواره نظام , اسبی , وابسته به اسب , قوه اسب , (درماشین بخار وغیره), (vi&.vt) اسب دار کردن , سوار اسب کردن , اسب دادن به ,بالا بردن , برپشت سوار کردن , شلا ق زدن , بدوش کشیدن , غیرمنصفانه.

pfiff (m)

: حیله , نیرنگ , خدعه , شعبده بازی , حقه , لم , رمز, فوت وفن , حیله زدن , حقه بازی کردن , شوخی کردن.

pfirsich (m)

: (g.S.) هلو, شفتالو, هرچیز شبیه هلو, چیز لذیذ, زن یا دختر زیبا, فاش کردن.

pfl gen

: خیش , گاو اهن , شخم , ماشین برف پاک کن , شخم کردن , شیار کردن , شخم زدن , باسختی جلو رفتن , برف روفتن

pflanze (f)

: کارخانه , گیاه , مستقر کردن , کاشتن.

pflanze (f)

: گیاه , علف , سبزه , نبات , رستنی , سبزی.

pflanzen

: کارخانه , گیاه , مستقر کردن , کاشتن.

pflanzung (f)

: کشت و زرع , مزرعه.

pflasterte

: صاف شده , سنفرش شده.

pflaume (f)

: (g.S.) الو, گوجه , الوی برقانی , کار یا چیز دلچسب.

pflege (f)

: تیمار, پرستاری , مواظبت , بیم , دلواپسی (م.م.) غم , پروا داشتن , غم خوردن , علا قمند بودن.

pflegen

: پرستار, دایه , مهد, پرورشگاه , پروراندن , پرستاری کردن , شیر خوردن , باصرفه جویی یا دقت بکار بردن.

pflgen

: خیش , گاو اهن , شخم , ماشین برف پاک کن , شخم کردن , شیار کردن , شخم زدن , باسختی جلو رفتن , برف روفتن

pflicht (f)

: گماشت , وظیفه , تکلیف , فرض , کار, خدمت , ماموریت , (درجمع) عوارض گمرکی , عوارض.

pflug (m)

: خیش , گاو اهن , شخم , ماشین برف پاک کن , شخم کردن , شیار کردن , شخم زدن , باسختی جلو رفتن , برف روفتن

pforte (f)

: درب , در, راهرو.

pfosten

: پست , چاپار, نامه رسان , پستچی , مجموعه پستی , بسته پستی , سیستم پستی , پستخانه , صندوق پست , تعجیل , عجله ,ارسال سریع , پست کردن , تیر تلفن وغیره , تیردگل کشتی وامثال ان , پست نظامی , پاسگاه , مقام , مسلولیت , شغل , اگهی واعلا ن کردن.

pfotze[noun]

: کس , مهبل.

pfrtner (m)

: حمالی کردن , حمل کردن , ابجو, دربان , حاجب , باربر, حمال , ناقل امراض , حامل.

philosophie (f)

: فلسفه , حکمت , وارستگی , بردباری , تجرد.

photoapparat (m)

: دوربین یا جعبه عکاسی.

photografieren

: عکس , عکس برداشتن از, عکسبرداری کردن.

photographie (f)

: عکس , عکس برداشتن از, عکسبرداری کردن.

pickel (m)

: جوش , کورک , عرق گز, جوش دراوردن.

pier (m)

: ستون , جرز, اسکله , موج شکن , پایه پل , لنگرگاه.

pieter

: کم امدن , بپایان رسیدن , تمام شدن , ازپادرامدن , ته کشیدن , ازپاافتادن , (.n): اسم خاص مذکر, پطرس حواری عیسی.

pilot (m)

: رهبر, لیدر, خلبان هواپیما, راننده کشتی , اسباب تنظیم ومیزان کردن چیزی , پیلوت , چراغ راهنما, رهبری کردن , خلبانی کردن , راندن , ازمایشی.

pilotenkanzel (f)

: صحنه تلاتر, محل دعوا ومسابقه , اطاقک خلبان درهواپیما.

pilsener (m)

: ابجو دیر رس , ابجو نارس , ابجو کم الکل.

pilz (m)

: قارچ , سماروغ , بسرعت رویاندن , بسرعت ایجاد کردن.

pinguin[noun]

: (j.S.) پنگوین , بطریق.

pinie (f)

: غم و اندوه , از غم و حسرت نحیف شدن , نگرانی , رنج و عذاب دادن , غصه خوردن , (g.S.) کاج , چوب کاج , صنوبر.

pionier (m)

: مهندس.

piston (n)

: نوک پستان , نوک غده , پستانک مخصوص شیربچه , ازنوک پستان خوردن.

pl tten

: اهن , اطو, اتو, اتو کردن , اتو زدن , اهن پوش کردن.

pl.[noun]

: (mv.) نی انبان که در اسکاتلند مرسوم است , پرحرفی.

pl.[noun]

: شوره سر.

plagen[verb]

: افت , بلا , سرایت مرض , طاعون , بستوه اوردن , ازار رساندن , دچار طاعون کردن.

planet (m)

: (نج.) سیاره , ستاره سیار, ستاره بخت.

planschen[noun]

: رنگ پاشیدن , نم زدن , (کم کم) تر کردن , دراب شلپ شلپ کردن , سرسری کارکردن , بطور تفریحی کاری راکردن.

plantage (f)

: کشت و زرع , مزرعه.

plastik (f)

: قالب پذیر, نرم , تغییر پذیر, قابل تحول و تغییر, پلا ستیک , مجسمه سازی , ماده پلا ستیکی.

plastisch

: قالب پذیر, نرم , تغییر پذیر, قابل تحول و تغییر, پلا ستیک , مجسمه سازی , ماده پلا ستیکی.

platt

: تخت , پهن , مسطح.

platte (f)

: بشقاب , صفحه , اندودن.

platte (f)

: سینی , طبق , جعبه دو خانه.

plattieren

: بشقاب , صفحه , اندودن.

platz (m)

: جا, صندلی , نیمکت , نشیمنگاه , مسند, سرین , کفل , مرکز, مقر, محل اقامت , جایگاه , نشاندن , جایگزین ساختن.

platz (m)

: مربع , مجذور, چهارگوش , گوشه دار, مجذور کردن.

platz (m)

: میدان عمومی , میدان , بازار, میدان محل معامله.

plaudermaul (m)

: شایعات بی اساس , شایعات بی پرو پا, دری وری , اراجیف , بد گویی , سخن چینی , شایعات بی اساس دادن , دری وری گفتن یانوشتن , سخن چینی کردن , خبر کشی کردن.

pleite

: ورشکسته , ورشکست , بی پول.

pltteisen (n)

: اهن , اطو, اتو, اتو کردن , اتو زدن , اهن پوش کردن.

plunder (m)

: اشغال , مهمل , خاکروبه , زواءد گیاهان , بصورت اشغال در اوردن.

plural (m)

: جمع , صیغه جمع , صورت جمع , جمعی.

polen

: لهستان.

police (f)

: سیاست , خط مشی , سیاستمداری , مصلحت اندیشی , کاردانی , بیمه نامه , ورقه بیمه , سند معلق به انجام شرطی , اداره یاحکومت کردن.

polieren

: صیقل , جلا , واکس زنی , پرداخت , ارایش , مبادی ادابی , تهذیب , جلا دادن , صیقل دادن , منزه کردن , واکس زدن , براق کردن , (ن) :لهستانی.

politik (f)

: سیاست , خط مشی , سیاستمداری , مصلحت اندیشی , کاردانی , بیمه نامه , ورقه بیمه , سند معلق به انجام شرطی , اداره یاحکومت کردن.

politiker (m)

: سیاستمدار, اهل سیاست , وارد در سیاست.

politur (f)

: صیقل , جلا , واکس زنی , پرداخت , ارایش , مبادی ادابی , تهذیب , جلا دادن , صیقل دادن , منزه کردن , واکس زدن , براق کردن , (ن) :لهستانی.

polizei (f)

: اداره شهربانی , پاسبان , حفظ نظم وارامش (کشور یا شهری را) کردن , بوسیله پلیس اداره وکنترل کردن.

polizist (m)

: اداره شهربانی , پاسبان , حفظ نظم وارامش (کشور یا شهری را) کردن , بوسیله پلیس اداره وکنترل کردن.

polizist (m)

: مامور پلیس , پاسبان.

polnisch

: صیقل , جلا , واکس زنی , پرداخت , ارایش , مبادی ادابی , تهذیب , جلا دادن , صیقل دادن , منزه کردن , واکس زدن , براق کردن , (ن) :لهستانی.

polsterei[noun]

: اثاثه یا لوازم داخلی (مثل پرده و امثال ان).

polsterer[noun]

: خیاط رومبلی و پرده و غیره.

polstern

: مبلمان کردن خانه , پرده زدن , رومبلی زدن.

polsterung

: اثاثه یا لوازم داخلی (مثل پرده و امثال ان).

pomeranze (f)

: پرتقال , نارنج , مرکبات , نارنجی , پرتقالی.

pommes frites (pl)

: باریکه سیب زمینی سرخ کرده , چیپز.

populr

: محبوب , وابسته بتوده مردم , خلقی , ملی , توده پسند, عوام.

portemonnaie (f)

: کیسه , جیب , کیسه پول , کیف پول , پول , دارایی , وجوهات خزانه , غنچه کردن , جمع کردن , پول دزدیدن , جیب بری کردن.

portier (m)

: حمالی کردن , حمل کردن , ابجو, دربان , حاجب , باربر, حمال , ناقل امراض , حامل.

portier (m)

: دربان

portion (f)

: بخش , سهم.

portugiesisch

: اهل کشور پرتقال , زبان پرتقالی.

portwein (m)

: بندر, بندرگاه , لنگرگاه , مامن , مبدا مسافرت , فرودگاه هواپیما, بندر ورودی , درب , دورازه , در رو, مخرج , شراب شیرین , بارگیری کردن , ببندر اوردن , حمل کردن , بردن , ترابردن.

porzellan (n)

: کشورچین , چینی , ظروف چینی.

possenreisser

: لوده , مسخره , ادم ابله , مقلد, میمون صفت , ادم انگل.

post (f)

: پست , چاپار, نامه رسان , پستچی , مجموعه پستی , بسته پستی , سیستم پستی , پستخانه , صندوق پست , تعجیل , عجله ,ارسال سریع , پست کردن , تیر تلفن وغیره , تیردگل کشتی وامثال ان , پست نظامی , پاسگاه , مقام , مسلولیت , شغل , اگهی واعلا ن کردن.

post (f)

: پستخانه , اداره مرکزی پست.

post (f)

: زره , جوشن , زره دار کردن , پست , نامه رسان , پستی , با پست فرستادن , چاپار.

postamt (n)

: پستخانه , اداره مرکزی پست.

postanweisung (f)

: حواله پستی وتلگرافی , حواله پول.

posten

: پست , چاپار, نامه رسان , پستچی , مجموعه پستی , بسته پستی , سیستم پستی , پستخانه , صندوق پست , تعجیل , عجله ,ارسال سریع , پست کردن , تیر تلفن وغیره , تیردگل کشتی وامثال ان , پست نظامی , پاسگاه , مقام , مسلولیت , شغل , اگهی واعلا ن کردن.

postkarte (f)

: کارت پستال , بوسیله کارت پستال مکاتبه کردن.

ppig

: خوش گذران , دارای زندگی تجملی , مجلل.

preis (m)

: ارزش , قیمت , بها, بها قاءل شدن , قیمت گذاشتن.

preis (m)

: هزینه , ارزش , ارزیدن.

preisgabe

: ترک , رهاسازی , واگذاری , دل کندن.

preisgeben

: ترک گقتن , واگذارکردن , تسلیم شدن , رهاکردن , تبعیدکردن , واگذاری , رهاسازی , بی خیالی.

presse (f)

: فشار, ازدحام , جمعیت , ماشین چاپ , مطبعه , مطبوعات , جراید, وارداوردن , فشردن زور دادن , ازدحام کردن , اتوزدن , دستگاه پرس , چاپ.

pressen

: فشار, ازدحام , جمعیت , ماشین چاپ , مطبعه , مطبوعات , جراید, وارداوردن , فشردن زور دادن , ازدحام کردن , اتوزدن , دستگاه پرس , چاپ.

prfen

: جلوگیری کردن از, ممانعت کردن , سرزنش کردن , رسیدگی کردن , مقابله کردن , تطبیق کردن , نشان گذاردن , چک بانک صهعثک مقابله , مقابله کردن , بررسی , بررسی کردن.

prgen

: مهر , نشان , نقش , باسمه , چاپ , تمبر, پست , جنس ,نوع , پابزمین کوبیدن , مهر زدن , نشان دار کردن , کلیشه زدن , نقش بستن , منقوش کردن , منگنه کردن , تمبرزدن , تمبر پست الصاق کردن.

priester (m)

: کشیش , مچتهد, روحانی , کشیشی کردن.

prima

: اعلی , بسیار خوب , بزرگ اندازه , عالی , خوب ,(پرعف): پیشوندی است بمعنی مربوط ببالا - واقع درنوک چیزی - بالا یی - فوق - برتر -مافوق -ارجح - بیشتر و ابر.

privat

: اختصاصی , خصوصی , محرمانه , مستور, سرباز, (جمع) اعضاء تناسلی.

pro stueck

: برای هرشخص , هرچیز, هریک , هرکدام.

probe (f)

: شنوایی , قدرت استماع , استماع , ازمایش هنرپیشه , سامعه , ابسته به شنوایی , سامعه ای , سماعی.

probe (f)

: محاکمه , دادرسی , ازمایش , امتحان , رنج , کوشش.

probe (f)

: نمونه , مسطوره , الگو, ازمون , واحد نمونه , نمونه گرفتن , نمونه نشان دادن , خوردن.

probieren[verb]

: کوشش کردن , سعی کردن , کوشیدن , ازمودن , محاکمه کردن , جدا کردن , سنجیدن , ازمایش , امتحان , ازمون , کوشش.

problem (n)

: بر امد, پی امد, نشریه , فرستادن , بیرون امدن , خارج شدن , صادر شدن , ناشی شدن , انتشار دادن , رواج دادن , نژاد, نوع , عمل , کردار, اولا د, نتیجه بحث , موضوع , شماره.

problem (n)

: پیچ وخمیدگی , گرفتاری , مانع , محظور, گیر, تکان دادن , هل دادن , بستن (به درشکه وغیره), انداختن.

problem (n)

: سوال , پرسش , استفهام , مسلله , موضوع , پرسیدن , تحقیق کردن , تردید کردن در.

problem (n)

: مسلله , مشکل.

produkt (n)

: حاصلضرب , فراورده , محصول.

produktion (f)

: فراوری , تولید, عمل اوری , ساخت , استخراج , فراورده.

produzieren

: فراوردن , تولید کردن , محصول , اراءه دادن , زاییدن.

professor (m)

: استاد, پرفسور, معلم دبیرستان یا دانشکده.

prognose (f)[noun]

: پیش بینی مرض , بهبودی از مرض در اثر پیش بینی جریان مرض , پیش بینی , مال اندیشی.

programm (n)

: برنامه , دستور, نقشه , روش کار, پروگرام , دستور کار, برنامه تهیه کردن , برنامه دار کردن.

programmieren

: برنامه , دستور, نقشه , روش کار, پروگرام , دستور کار, برنامه تهیه کردن , برنامه دار کردن.

projekt (n)

: نقشه کشیدن , طرح ریزی کردن , برجسته بودن , پیش افکندن , پیش افکند, پرتاب کردن , طرح , نقشه , پروژه.

projizieren

: نقشه کشیدن , طرح ریزی کردن , برجسته بودن , پیش افکندن , پیش افکند, پرتاب کردن , طرح , نقشه , پروژه.

prolet (m)

: پست و بدون مبادی اداب بودن , ادم بی تربیت.

pronomen (n)

: ضمیر.

prostituierte (f)

: فاحشه , فاحشه شدن , برای پول خود را پست کردن.

protestant (m)

: عضو فرقه مسیحیان پروتستان.

proze (m)

: محاکمه , دادرسی , ازمایش , امتحان , رنج , کوشش.

prozent (n)

: در صد.

prozent

: بقرار در صد, از قرار صدی , درصد.

prozentsatz (m)

: در صد.

prunk (m)

: رژه , سان , نمایش با شکوه , جلوه , نمایش , خودنمایی , جولا ن , میدان رژه , تظاهرات , عملیات دسته جمعی , اجتماع مردم , رژه رفتن , خود نمایی کردن.

publikum (n)

: عمومی , اشکار, مردم.

publizieren

: چاپ کردن , طبع ونشر کردن , منتشر کردن.

puder (m)

: پودر, پودر صورت , گرد, باروت , دینامیت , پودر زدن به , گرد زدن به , گرد مالیدن بصورت گرد دراوردن.

puderdose

: فشرده , فشرده کردن.

pudern

: پودر, پودر صورت , گرد, باروت , دینامیت , پودر زدن به , گرد زدن به , گرد مالیدن بصورت گرد دراوردن.

pullover (m)

: عرق گیر, کسیکه عرق میکند, پلوور, ژاکت.

pult (m)

: میز, میز تحریر.

pulver (n)

: پودر, پودر صورت , گرد, باروت , دینامیت , پودر زدن به , گرد زدن به , گرد مالیدن بصورت گرد دراوردن.

pulverisieren

: ساییدن , نرم کردن , پودر کردن , نرم کوبیدن.

punkt (m)

: دوره , مدت , موقع , گاه , وقت , روزگار, عصر, گردش , نوبت , ایست , مکث , نقطه پایان جمله , جمله کامل , قاعده زنان , طمث , حد, پایان , نتیجه غایی , کمال , منتهادرجه , دوران مربوط به دوره بخصوصی.

punktgleichheit (f)

: دستمال گردن , کراوات , بند, گره , قید, الزام , علا قه , رابطه , برابری , تساوی بستن , گره زدن , زدن.

pur

: راست , مستقیم , مستقیما.

purpur

: رنگ ارغوانی , زرشکی , جامه ارغوانی , جاه وجلا ل , ارغوانی کردن یا شدن.

purpurn

: رنگ ارغوانی , زرشکی , جامه ارغوانی , جاه وجلا ل , ارغوانی کردن یا شدن.

purpurrot

: رنگ ارغوانی , زرشکی , جامه ارغوانی , جاه وجلا ل , ارغوانی کردن یا شدن.

puter (m)

: کشور ترکیه , بوقلمون , شکست خورده , واخورده.

putzen

: صیقل , جلا , واکس زنی , پرداخت , ارایش , مبادی ادابی , تهذیب , جلا دادن , صیقل دادن , منزه کردن , واکس زدن , براق کردن , (ن) :لهستانی.

Q

qua.ker[noun]

: لرزنده , مرتعش , ملخ , عضو فرقه کویکر.

qua.ker[noun]

: لرزنده , مرتعش , ملخ , عضو فرقه کویکر.

quacksalber[noun]

: صدای اردک , قات قات , ادم شارلا تان , چاخان , دروغی , ساختگی , قلا بی , قات قات کردن , صدای اردک کردن , دوای قلا بی دادن.

quadrant[noun]

: ربع دایره , ربع کره , یک چهارم , چهار گوش.

quadrat (n)

: مربع , مجذور, چهارگوش , گوشه دار, مجذور کردن.

quadrat-

: مربع , مجذور, چهارگوش , گوشه دار, مجذور کردن.

quadratisch[adjective]

: درجه دوم.

quadratur[noun]

: تربیع.

quadrille[noun]

: رقص گروهی , نوعی بازی ورق چهار نفری , شطرنجی , چهار گوش , رقص چهار نفری کردن.

qualifikation[noun]

: صفت , شرط, قید, وضعیت , شرایط, صلا حیت.

qualifiziert[adjective]

: شایسته , قابل , دارای شرایط لا زم , مشروط.

qualitt (f)

: کیفیت , چونی.

quart (n)

: کوارت , پیمانه ای در حدود بیک لیتر.

quartett[noun]

: چهارقلو, چهاربخشی.

quarz[noun]

: الماس کوهی , کوارتز.

quasseln

: کلوچه یا نان پخته شده در قالب های دو پارچه اهنی.

quatschen[verb]

: پرگفتن , گپ زدن , (م.م.) دروغ گفتن.

quer

: سرتاسر, ازاین سو بان سو, درمیان , ازعرض , ازمیان , ازوسط, ازاین طرف بان طرف.

quetschen

: فشردن , له کردن , چلا ندن , فشار دادن , اب میوه گرفتن , بزورجا دادن , زور اوردن , فشار, فشرده , چپاندن.

quetschen

: کوبیدن , کبود کردن , زدن , ساییدن , کبودشدن , ضربت دیدن , کوفته شدن , کبودشدگی , تباره.

quetschung (f)

: کوبیدن , کبود کردن , زدن , ساییدن , کبودشدن , ضربت دیدن , کوفته شدن , کبودشدگی , تباره.

quittieren

: ترک , متارکه , رها سازی , خلا صی , ول کردن , دست کشیدن از, تسلیم شدن.

quiz (n)

: امتحان , ازمایش کردن , چیز عجیب , مسخره کردن , شوخی , پرسش و ازمون.

R

r

: حرف , نویسه.

r be (f)

: هویج , زردک , زردک مانند, موی قرمز.

r cken

: حرکت , حرکت دادن , حرکت کردن , نقل مکان.

r ckgabe (f)

: بازگشت , مراجعت.

r cklufig

: پسرفت کن , برگشت کننده , عود کننده , کاهنده.

r ckprall

: واکنش شدید.

r ckschlu (m)

: پایان , فرجام , اختتام , انجام , نتیجه , استنتاج.

r ckseite (f)

: پروردن , تربیت کردن , بلند کردن , افراشتن , نمودار شدن , عقب , پشت , دنبال.

r hrend

: دارای احساسات شدید, رقت انگیز, تاثراور, موثر, احساساتی , حزن اور, سوزناک.

r sten

: بازو, مسلح کردن.

rabauke

: پی مانند, سفت , محکم , شق , با اسطقس , خشن , شدید, زمخت , بادوام , سخت , دشوار.

rabbiner (m)

: خاخام , عالم یهودی.

rachitis[noun]

: (رهاثهءتءس) (طب - م.ل.) اماس یا ورم مهره پشت.

racket

: راکت , راکت تنیس , جارو جنجال , سر وصدا, صدای غیر متجانس , عیاشی و خوشگذرانی , مهمانی پر هیاهو .

rad (m)

: دوچرخه پایی , دوچرخه سواری کردن.

rad[noun]

: چرخ , دور, چرخش , رل ماشین , چرخیدن , گرداندن.

radar[noun]

: رادار.

radial[adjective]

: شعاعی.

radian[noun]

: (ر.) واحد اندازه گیری سطح زاویه دار, رادیان , زاویه مرکزی قوس دایره.

radieren

: پاک کردن , اثارچیزی رااز بین بردن , خراشیدن , تراشیدن , محوکردن.

radikal[adjective]

: ریشه , قسمت اصلی , اصل , سیاست مدار افراطی , طرفدار اصلا حات اساسی , بنیان , بن رست , ریشگی , (ر.) علا مت رادیکال.

radikalismus[noun]

: گرایش به سیاست افراطی , تندروی و افراط.

radio (n)

: رادیو, رادیویی , با رادیو مخابره کردن , پیام رادیویی فرستادن.

radioaktiv[adjective]

: رادیو اکتیو, پرتو افشان , تابش دار.

radioaktivita.t[noun]

: رادیو اکتیویته , تابش , پرتو افشانی.

radiosendung[noun]

: پخش و سخن پراکنی بوسیله رادیو.

rahmen (m)

: قاب , چارچوب , قاب کردن.

rakete (f)

: پرتابه , موشک , فشفشه , راکت , با سرعت از جای جستن , بطور عمودی از زمین بلندشدن , موشک وار رفتن.

ramme (f)

: قوچ , گوسفند نر, دژکوب , پیستون منگنه ابی , تلمبه , کلوخ کوب , کوبیدن , فرو بردن , بنقطه مقصود رسانیدن , سنبه زدن , باذژکوب خراب کردن , برج حمل.

rammen

: قوچ , گوسفند نر, دژکوب , پیستون منگنه ابی , تلمبه , کلوخ کوب , کوبیدن , فرو بردن , بنقطه مقصود رسانیدن , سنبه زدن , باذژکوب خراب کردن , برج حمل.

rampe (f)

: سرازیرشدن , خزیدن , صعود کردن , بالا بردن یا پایین اوردن , سکوب سراشیب , سرازیر, پله ء سراشیب , پیچ , دست انداز, پلکان , سطح شیب دار.

ranch (f)

: مزرعه یا مرتع احشام , دامداری کردن , در مرتع پرورش احشام کردن.

rand (m)

: طرف , سو, سمت , پهلو, جنب , طرفداری کردن از, در یکسو قرار دادن.

rand (m)

: لبه , دیواره , قاب عینک , دوره دار کردن , زهوارگذاشتن , لبه داریا حاشیه دارکردن.

rand (m)

: لبه.

randalieren

: اشوب , شورش , فتنه , بلوا, غوغا, داد و بیداد, عیاشی کردن , شورش کردن.

rangieren

: ترکه , چوب زدن , سویچ برق , سویچ زدن , جریان را عوض کردن , تعویض.

rasch

: تند, چابک , فرز, چست , جلد, سریع , زنده.

rasen

: دیوانگی , خشم , غضب , خروشیدن , میل مفرط, خشمناک شدن , غضب کردن , شدت داشتن.

rasieren

: تراشیدن , رنده کردن , ریش تراشی , تراش.

rasierer (m)

: تیغ صورت تراشی , با تیغ تراشیدن.

rasiermesser (m)

: تیغ صورت تراشی , با تیغ تراشیدن.

raspel (m)

: سوهان زدن , تراش دادن , با صدای سوهان گوش را ازردن , سوهان , صدای سوهان.

rasse

: مسابقه , گردش , دور, دوران , مسیر, دویدن , مسابقه دادن , بسرعت رفتن , نژاد, نسل , تبار, طایفه , قوم , طبقه.

rassen-[adjective]

: نژادی.

rassismus[noun]

: خصوصیات نژادی , نژاد پرستی , تبعیضات نژادی.

rassismus[noun]

: نژاد پرستی , تبعیض نژادی.

rassist[noun]

: نژاد پرست.

rast (f)

: اسایش , استراحت , محل استراحت , اسودن , استراحت کردن , ارمیدن , تجدید قوا, کردن , تکیه دادن , متکی بودن به , الباقی , نتیجه , بقایا, سایرین , دیگران , باقیمانده.

rasten

: اسایش , استراحت , محل استراحت , اسودن , استراحت کردن , ارمیدن , تجدید قوا, کردن , تکیه دادن , متکی بودن به , الباقی , نتیجه , بقایا, سایرین , دیگران , باقیمانده.

raster (m)

: پرده , روی پرده افکندن , غربال , غربال کردن.

rasur (f)

: تراشیدن , رنده کردن , ریش تراشی , تراش.

rat

: اندرز, رایزنی , صوابدید, مشورت , مصلحت , نظر, عقیده , پند, نصیحت , اگاهی , خبر, اطلا ع.

rate (f)

: نرخ , میزان , سرعت , ارزیابی کردن.

raten[verb]

: نصیحت کردن , اگاهانیدن , توصیه دادن , قضاوت کردن , پند دادن , رایزنی کردن.

ratlos

: بیچاره , درمانده , فرومانده , ناگزیر, زله.

ratschlag[noun]

: اشاره , ایما, تذکر, چیز خیلی جزءی , اشاره کردن.

raufen

: جنگ , نبرد, کارزار, پیکار, زد وخورد, جنگ کردن , نزاع کردن , جنگیدن.

raufen

: کشیدن , بطرف خود کشیدن , کشش , کشیدن دندان , کندن , پشم کندن از, چیدن.

raum (m)

: اتاق , خانه , جا, فضا, محل , موقع , مجال , مسکن گزیدن , منزل دادن به , وسیع تر کردن.

raum (m)

: فضا, وسعت , مساحت , جا, فاصله , مهلت , فرصت , مدت معین ,زمان کوتاه , دوره , درفضا جا دادن , فاصله دادن , فاصله داشتن.

rbe (f)

: (g.S.) چغندر.

rcken (m)

: عقب , پشت (بدن), پس , عقبی , گذشته , پشتی , پشتی کنندگان , تکیه گاه , به عقب , درعقب , برگشت , پاداش , جبران , ازعقب , پشت سر, بدهی پس افتاده , پشتی کردن , پشت انداختن , بعقب رفتن , بعقب بردن , برپشت چیزی قرارگرفتن , سوارشدن , پشت چیزی نوشتن , ظهرنویسی کردن.

rcken

: پیچ وخمیدگی , گرفتاری , مانع , محظور, گیر, تکان دادن , هل دادن , بستن (به درشکه وغیره), انداختن.

rckgrat (n)

: تیره پشت , ستون فقرات , مهره های پشت , تیغ یا برامدگی های بدن موجوداتی مثل جوجه تیغی.

rckschlag (m)

: واژگون کردن , برگرداندن , چپه کردن , اشفتن , اشفته کردن , مضطرب کردن , شکست غیر منتظره , واژگونی , نژند, ناراحت , اشفته.

rckseite (f)

: وارونه , معکوس , معکوس کننده , پشت (سکه), بدبختی , شکست , وارونه کردن , برگرداندن , پشت و رو کردن , نقض کردن , واژگون کردن.

reaktion (f)

: جوابگویی , پاسخ , واکنش.

rebe (f)

: درخت مو, تاک , تاکستان ایجاد کردن.

rebellion (f)

: طغیان , سرکشی , شورش , تمرد.

rebhuhn (n)

: (j.S.) کبک.

rebstock (m)

: درخت مو, تاک , تاکستان ایجاد کردن.

rechner[noun]

: حسابگر, محاسب.

rechnung (f)

: (.vi &.vt): شمردن , حساب کردن , محاسبه نمودن , (حق) حساب پس دادن , ذکر علت کردن , دلیل موجه اقامه کردن, تخمین زدن , دانستن , نقل کردن(.n) حساب , صورت حساب , گزارش , بیان علت , سبب.

rechnung (f)

: فاکتور, صورت حساب , سیاهه , صورت , صورت کردن , فاکتور نوشتن.

rechnung (f)

: نوک , منقار, نوعی شمشیر پهن , نوک بنوک هم زدن (چون کبوتران), لا یحه قانونی , قبض , صورتحساب , برات , سند, (amr.) اسکناس , صورتحساب دادن.

rechnungsmaschine (f)

: ماشین افزایشگر.

recht (n)

: قانون.

rechtsanwalt (m)

: وکیل دادگستری , مشاور حقوقی , قانون دان , فقیه , شارع , ملا , حقوقدان.

rechtspfleger

: ناظر, ضابط, امین صلح یا قاضی , نگهبان دژ سلطنتی.

rechtzeitig

: بموقع , بهنگام , بجا, بوقت , بگاه.

redakteur (m)

: ویراستار, ویرایشگر.

rede (f)

: سخن , حرف , گفتار, صحبت , نطق , گویایی , قوه ناطقه , سخنرانی.

redewendung (f)

: عبارت.

redigieren

: ویراستن.

regal (n)

: تاقچه , رف , فلا ت قاره , هر چیز تاقچه مانند, در تاقچه گذاشتن , کنار گذاشتن.

regelm ig

: منظم , باقاعده.

regelrecht

: منظم , باقاعده.

regen (m)

: باران , بارش , بارندگی , باریدن.

regenmantel[noun]

: پالتوی بارانی , پارچه بارانی.

regenmantel[noun]

: پالتوی بارانی , پارچه بارانی.

regenschirm (m)

: چتر, سایبان , حفاظ, چتر استعمال کردن.

regierung (f)

: دولت , حکومت , فرمانداری , طرز حکومت هیلت دولت , عقل اختیار, صلا حدید.

regional

: منطقه ای.

register (n)

: دفتر ثبت , ثبت امار, دستگاه تعدیل گرما, پیچ دانگ صدا, لیست یا فهرست , ثبت کردن , نگاشتن , در دفتر وارد کردن , نشان دادن , منطبق کردن.

register[noun]

: تقویم.

registrator (m)

: صدانگار, ضبط کننده , دستگاه ضبط صوت , بایگان.

regnen

: باران , بارش , بارندگی , باریدن.

regnerisch

: بارانی , پر باران , خیس , تر, رگبار گرفته.

regsam

: تند, چابک , فرز, چست , جلد, سریع , زنده.

regulieren

: تعدیل کردن , تنظیم کردن.

rehfleisch (n)

: گوشت گوزن , گوشت اهو, شکارگوزن واهو.

rei en[noun]

: (یانکعع) ضربه ناگهانی و شدید, تکان شدیدوسخت , تشنج , زودکشیدن , تکان تنددادن , امریکایی.

reiben

: مالیدن , سودن , ساییدن , پاک کردن , اصطکاک پیدا کردن , ساییده شدن.

reich (n)

: پادشاهی , کشور, قلمروپادشاهی.

reich

: توانگر, دولتمند, گرانبها, باشکوه , غنی , پر پشت , (درمورد خوراک) زیاده چرب یا شیرین.

reich[adjective]

: دارا, توانگر, دولتمند, ثروتمند, چیز دار, غنی.

reichen

: (.n) دست , عقربه , دسته , دستخط, خط, شرکت , دخالت , کمک , طرف , پهلو, پیمان , (.vi&.vt) دادن , کمک کردن , بادست کاری را انجام دادن , یک وجب.

reichen

: رسیدن به , ناءل شدن به , کشش , حصول , رسایی , برد.

reichlich

: بسیار, فراوان , وافر.

reichtum[noun]

: توانگری , دارایی , ثروت , مال , تمول , وفور, زیادی.

reif[adjective]

: رسیده , پخته , جا افتاده , بالغ , چیدنی , پراب.

reigen

: گرد(گعرد) کردن , کامل کردن , تکمیل کردن , دور زدن , مدور, گردی , منحنی , دایره وار, عدد صحیح , مبلغ زیاد.

reihe (f)

: دنباله , رشته , همراهان , ملتزمین , رشته مسلسل , اپارتمان , اتاق مجلل هتل , قطعه موسیقی.

reihe (f)

: راندن , رانش , دایر بودن , اداره کردن.

rein

: راست , مستقیم , مستقیما.

reis (m)

: (گ.ش) برنج , (درجمع) دانه های برنج , بصورت رشته های برنج مانند دراوردن.

reise (f)

: درنرودیدن , سفر کردن مسافرت کردن , رهسپار شدن , مسافرت , سفر, حرکت , جنبش , گردش , جهانگردی.

reiseandenken (n)

: یادگار, سوغات , یادبود, خاطره , ره اورد.

reisebericht (m)

: (تراوعرسابعل) سخنرانی درباره مسافرت.

reisebus (m)

: کالسکه , واگن راه اهن , مربی ورزش , رهبری عملیات ورزشی را کردن , معلمی کردن.

reisen

: درنرودیدن , سفر کردن مسافرت کردن , رهسپار شدن , مسافرت , سفر, حرکت , جنبش , گردش , جهانگردی.

reisen

: رفتن , روانه ساختن , رهسپار شدن , عزیمت کردن , گذشتن , عبور کردن , کارکردن , گشتن , رواج داشتن , تمام شدن , راه رفتن , نابود شدن , روی دادن , بران بودن , درصدد بودن , راهی شدن.

reisende (m)

: مسافر, پی سپار رهنورد.

reisendescheck (m)

: چک مسافرتی.

reisepa (m)

: گذرنامه , تذکره , وسیله دخول , کلید.

reiseroute (f)

: برنامه سفر, خط سیر, سفرنامه.

reisetagebuch (n)

: برنامه سفر, خط سیر, سفرنامه.

reissverschluss

: زیب لباس(که بجای دکمه بکار میرود), زیب دار.

reiten

: سواری , گردش سواره , سوار شدن.

reiten

: سواری , گردش و مسافرت , لنگر گاه , بخش.

reiverschlu (m)

: زیب لباس(که بجای دکمه بکار میرود), زیب دار.

religion (f)

: کیش , ایین , دین , مذهب.

religis

: مذهبی , راهبه , تارک دنیا, روحانی , دیندار.

renaissance (f)

: دوره تجدد ادبی و فرهنگی , رنسانس.

renal

: حرف , نویسه.

rennbahn

: خط سیر مسابقه , مسیر مسابقه.

rennbahn[noun]

: اسپریس , دور مسابقه.

rennen

: راندن , رانش , دایر بودن , اداره کردن.

rennen[noun] (pferde- oder hunde-)

: (.mj) مسابقه , رقابت , مربوط بمسابقه , مسابقه دهنده.

rennstrecke

: جوی اب , نهر, محل عبور سیم برق در ساختمان.

rente (f)

: خانه , سرای , منزل , جایگاه , جا, خاندان , برج , اهل خانه , اهل بیت , جادادن , منزل دادن , پناه دادن , منزل گزیدن , خانه نشین شدن.

reparieren

: تعمیر کردن , مرمت کردن , درست کردن , رفو کردن , بهبودی یافتن , شفا دادن.

reproduktion (f)

: (فاض) رونوشت عینی.

reservation (f)

: ذخیره , رزرو کردن صندلی یا اتاق در مهمانخانه و غیره , کتمان , تقیه , شرط, قید, استثناء , احتیاط, قطعه زمین اختصاصی (برای سرخ پوستان یامدرسه و غیره)

reserve (f)

: جانشین , کشیک.

reserviert

: رزرو شده , محتاط, خاموش , کم حرف , اندوخته , ذخیره.

reservierung (f)

: ذخیره , رزرو کردن صندلی یا اتاق در مهمانخانه و غیره , کتمان , تقیه , شرط, قید, استثناء , احتیاط, قطعه زمین اختصاصی (برای سرخ پوستان یامدرسه و غیره)

resolut

: مصمم.

restaurant (n)

: رستوران , کافه.

retten

: نجارت دادن , رهایی بخشیدن , نگاه داشتن , اندوختن , پس انداز کردن , فقط بجز, بجز اینکه.

revidieren

: تجدید نظر کردن.

revolte (f)

: شورش یا طغیان کردن , اظهار تنفر کردن , طغیان , شورش , بهم خوردگی , انقلا ب , شوریدن.

revoltieren

: شورش یا طغیان کردن , اظهار تنفر کردن , طغیان , شورش , بهم خوردگی , انقلا ب , شوریدن.

revolution (f)

: دور, دوران کامل , انقلا ب.

revolution r

: انقلا بی , چرخشی.

rger (m)

: سایه , تاری , تاریکی , سایه شاخ و برگ , اثر, شابهت سایه وار, سوظن , نگرانی , رنجش.

rhythmus[noun]

: وزن , اهنگ , هم اهنگی , افول.

richter (m)

: قضاوت کردن , داوری کردن , فتوی دادن , حکم دادن , تشخیص دادن , قاضی , دادرس , کارشناس.

richtig

: راست , پابرجا, ثابت , واقعی , حقیقی , راستگو, خالصانه , صحیح , ثابت یاحقیقی کردن , درست , راستین , فریور.

richtig schreiben

: هجی کردن , املا ء کردن , درست نوشتن , پی بردن به , خواندن , طلسم کردن , دل کسی رابردن , سحر, جادو, طلسم , جذابیت , افسون , حمله ناخوشی , حمله.

richtig stellen

: تعدیل کردن , تنظیم کردن.

richtigstellung (f)

: تعدیل , تنظیم.

richtungs

: وابسته به راهنمایی و هدایت (فکری و عملی), هدایتی.

riesig[adverb]

: سترگ , کلا ن , گنده , تنومند, بزرگ جثه.

rind (n)

: احشام واغنام , گله گاو.

rind (n)

: گاوماده , ماده گاو, ترساندن , تضعیف روحیه کردن.

rind (n)

: گوشت گاو, پرواری کردن و ذبح کردن , شکوه وشکایت کردن , تقویت کردن.

rindfleisch (n)

: گوشت گاو, پرواری کردن و ذبح کردن , شکوه وشکایت کردن , تقویت کردن.

rindvieh (n)

: احشام واغنام , گله گاو.

ring (m)

: حلقه , زنگ زدن , احاطه کردن.

ringen[verb]

: کشتی گرفتن , گلا ویز شدن , دست به گریبان شدن , سر و کله زدن , تقلا کردن , کشتی , کشمکش , تقلا.

rinnstein (m)

: زنجیر, بازداشت , جلوگیری , لبه پیاده رو, محدود کردن ,دارای دیواره یا حایل کردن , تحت کنترل دراوردن , فرونشاندن.

rippe (f)

: دنده , تکه گوشت دنده دار, دنده دار کردن , گوشت دنده , هر چیز شبیه دنده , پشت بند زدن , مرز گذاشتن , نهر کندن , شیار دار کردن.

risiko (n)

: خطر, مخاطره , ریسک , احتمال زیان و ضرر, گشاد بازی , بخطر انداختن.

risiko (n)

: قمار کردن , شرط بندی کردن , قمار.

risiko (n)

: قمار, مخاطره , خطر, اتفاق , در معرض مخاطره قرار دادن , بخطر انداختن.

riskant

: پرخطر.

riskieren

: خطر, مخاطره , ریسک , احتمال زیان و ضرر, گشاد بازی , بخطر انداختن.

riskieren

: قمار کردن , شرط بندی کردن , قمار.

rist (m)

: پشت پا, پاشنه جوراب یا کفش , رویه , اغاز.

ritt (m)

: سواری , گردش سواره , سوار شدن.

ritter[noun]

: سلحشور, دلا ور, قهرمان , شوالیه , نجیب زاده , بمقام سلحشوری ودلا وری ترفیع دادن.

ritual (n)

: تشریفات مذهبی , ایین پرستش , تشریفات.

rituell

: تشریفات مذهبی , ایین پرستش , تشریفات.

ritus (m)

: فرمان اساسی , مراسم , تشریفات مذهبی , اداب.

ro (n)

: اسب , (درشطرنج) اسب , سواره نظام , اسبی , وابسته به اسب , قوه اسب , (درماشین بخار وغیره), (vi&.vt) اسب دار کردن , سوار اسب کردن , اسب دادن به ,بالا بردن , برپشت سوار کردن , شلا ق زدن , بدوش کشیدن , غیرمنصفانه.

robe (f)

: ردا, لباس بلند و گشاد, جامه بلند زنانه , پوشش , جامه دربر کردن.

rock (m)

: دامن لباس , دامنه , دامنه کوه , حومه شهر, حوالی , دامن دوختن , دامن دار کردن , حاشیه گذاشتن به , از کنار چیزی رد شدن , دور زدن , احاطه کردن.

rockmusik (f)

: موزیک , موسیقی , اهنگ , خنیا, رامشگری.

roehre[noun]

: لا مپ , لوله.

roggen (m)

: (g.S.) چاودار, گندم سیاه , مرد کولی.

roh

: نارس , کال , خام , نپخته , بی تجربه , جریحه دار, سرد, جریحه دار کردن.

rohrstutzen (m)

: نوک پستان , نوک غده , پستانک مخصوص شیربچه , ازنوک پستان خوردن.

rolle (f)

: طومار, لوله , توپ (پارچه و غیره), صورت , ثبت , فهرست ,پیچیدن , چیز پیچیده , چرخش , گردش , غلتک , نورد, غلتاندن , غلت دادن , غل دادن , غلتک زدن , گردکردن , بدوران انداختن , غلتیدن , غلت خوردن , گشتن , تراندن , تردادن , تلا طم داشتن.

rollen

: طومار, لوله , توپ (پارچه و غیره), صورت , ثبت , فهرست ,پیچیدن , چیز پیچیده , چرخش , گردش , غلتک , نورد, غلتاندن , غلت دادن , غل دادن , غلتک زدن , گردکردن , بدوران انداختن , غلتیدن , غلت خوردن , گشتن , تراندن , تردادن , تلا طم داشتن.

rollkugelgert (n)

: (j.S.) موش خانگی , موش گرفتن , جستجو کردن.

rollstuhl (m)

: صندلی چرخ دار.

roman (m)

: نو, جدید, بدیع , رمان , کتاب داستان.

rosa

: رنگ صورتی , سوراخ سوراخ کردن یا بریدن.

rose (f)

: (g.S.) گل سرخ , رنگ گلی , سرخ کردن.

rosenholz (n)

: (g.S.) چوب بلسان بنفش , نوعی اقاقیای بلند.

rot

: قرمز, سرخ , خونین , انقلا بی , کمونیست.

rouge (n)

: سرخاب , گرد زنگ اهن , سرخاب مالیدن.

rssel (m)

: شاه سیم.

rsten

: نان برشته , باده نوشی بسلا متی کسی , برشته کردن (نان), بسلا متی کسی نوشیدن , سرخ شدن.

rtlich

: محلی , موضعی.

rtlichkeit (f)

: جا, محل خاص , محل , موضع , مکان.

rtteln

: اهسته دویدن , جلو امدگی یا عقب رفتگی , باریکه , بیقاعدگی , هل دادن , تنه زدن به.

ru.cken

: عقب , پشت (بدن), پس , عقبی , گذشته , پشتی , پشتی کنندگان , تکیه گاه , به عقب , درعقب , برگشت , پاداش , جبران , ازعقب , پشت سر, بدهی پس افتاده , پشتی کردن , پشت انداختن , بعقب رفتن , بعقب بردن , برپشت چیزی قرارگرفتن , سوارشدن , پشت چیزی نوشتن , ظهرنویسی کردن.

ru.ckenschmerzen

: کمردرد, پشت درد.

ru.ckgrat

: تیره ء پشت , ستون فقرات , (.mj) پشت , استقامت , استواری , استحکام.

ru.ckschlag[noun]

: پرده ء پشت صحنه ء تاتر.

ru.ckwa.rts

: قهقرایی , به عقب , غافلگیر, ناگهان , منزوی , پرت.

rubin (m)

: یاقوت , یاقوت سرخ , لعل , رنگ یاقوتی.

ruchlos

: رسوا, بد نام , مفتضح , پست , نفرت انگیز شنیع , رسوایی اور, ننگین , بدنام.

ruck (m)

: پیچ وخمیدگی , گرفتاری , مانع , محظور, گیر, تکان دادن , هل دادن , بستن (به درشکه وغیره), انداختن.

ruck (m)

: تکان , تکان تند, حرکت تند و سریع , کشش , انقباض ماهیچه , تشنج , تکان سریع دادن , زود کشیدن , ادم احمق و نادان.

ruckweise (f)

: تکان , تکان تند, حرکت تند و سریع , کشش , انقباض ماهیچه , تشنج , تکان سریع دادن , زود کشیدن , ادم احمق و نادان.

ruder[noun]

: پارو, پارو زدن.

ruderer[noun]

: پارو زن , پارو زن مسابقات قایقرانی.

rueckenlage

: ضربه باپشت دست , (درتفنگ) پس زنی , لگدزنی , برگشت , عقب زنی , (شنا) کرال پشت.

rueckenlehne

: تکیه گاه , پشتی , متکا.

rueckhand

: پشت دستی یا ضربه با پشت راکت(دربازی تنیس و غیره), زشت , ناهنجار, با پشت دست ضربه زدن , باپشت راکت ضربت وارد کردن.

rueckseite

: کفل , پشت , عقب هر چیزی , خصوصی , محرمانه.

rueckstich

: کوک زیگزاگ , کوک چپ و راست.

rueckwaerts[adverb]

: عقب افتاده , به پشت , ازپشت , وارونه , عقب مانده , کودن.

ruf (m)

: فرا خواندن , فرا خوان.

rufen

: فرا خواندن , فرا خوان.

ruhe (f)

: اسایش , استراحت , محل استراحت , اسودن , استراحت کردن , ارمیدن , تجدید قوا, کردن , تکیه دادن , متکی بودن به , الباقی , نتیجه , بقایا, سایرین , دیگران , باقیمانده.

ruhen

: اسایش , استراحت , محل استراحت , اسودن , استراحت کردن , ارمیدن , تجدید قوا, کردن , تکیه دادن , متکی بودن به , الباقی , نتیجه , بقایا, سایرین , دیگران , باقیمانده.

ruhig

: ارام کردن , تسکین دادن , ساکت کردن.

ruhig

: پراسایش.

rum (m)

: عجیب و غریب , بد, عرق نیشکر, رم.

rumpf (m)

: شاه سیم.

rund

: گرد(گعرد) کردن , کامل کردن , تکمیل کردن , دور زدن , مدور, گردی , منحنی , دایره وار, عدد صحیح , مبلغ زیاد.

runde (f)

: گرد(گعرد) کردن , کامل کردن , تکمیل کردن , دور زدن , مدور, گردی , منحنی , دایره وار, عدد صحیح , مبلغ زیاد.

rundfunk (m)

: رادیو, رادیویی , با رادیو مخابره کردن , پیام رادیویی فرستادن.

russe (m)

: روسی , زبان روسی , اهل روسیه.

russisch

: روسی , زبان روسی , اهل روسیه.

rutschen

: لغزش , سرازیری , سراشیبی , ریزش , سرسره , کشو, اسباب لغزنده , سورتمه , تبدیل تلفظ حرفی به حرف دیگری , لغزنده , سرخونده , پس وپیش رونده , لغزیدن , سریدن.

S

s

: شیرین , خوش , مطبوع , نوشین.

s d

: جنوب , جنوبی , بسوی جنوب , نیم روز.

s dosten (m)

: جنوب خاوری , جنوب شرقی.

s dwesten (m)

: واقع در جنوب غربی , باد جنوب غربی.

s gen

: دید, سخن ,لغت یا جمله ضرب المثل , مثال , امثال و حکم , اره , hrasbaby شبیه اره.

s kartoffel (m)

: (گ.ش) سیب زمینی هندی , سیب زمینی شیرین.

s ugling (m)

: بچه , کودک , طفل , نوزاد, مانند کودک رفتار کردن , نوازش کردن.

sabotage[noun]

: خرابکاری عمدی , کارشکنی وخراب کاری , خرابکاری کردن.

saboteur[noun]

: خرابکار.

saccharin

: (ش.) ساخارین.

sacchrin[noun]

: (ش.) ساخارین.

sacharifizieren 2. s ssen[verb]

: تبدیل به قند کردن.

sache

: کار, امر, کاروبار, عشقبازی(با جمع هم میاید).

sachlich

: وابسته بواقع امر, حقیقت امری , واقعی.

sacht

: نرم , لطیف , ملا یم , مهربان , نازک , عسلی , نیم بند, سبک , شیرین , گوارا, (درموردهوا) لطیف.

sack (m)

: کیسه , کیف , جوال , ساک , خورجین , چنته , باد کردن , متورم شدن , ربودن.

sack (m)

: کیسه , گونی , جوال , پیراهن گشاد و کوتاه , شراب سفید پر الکل وتلخ , یغما, غارتگری , بیغما بردن , اخراج کردن یا شدن , درکیسه ریختن.

sack

: (تش.- ج.ش.) کیسه , عضو کیسه مانند جانور.

sack

: کیسه , کیف , جوال , ساک , خورجین , چنته , باد کردن , متورم شدن , ربودن.

sackleinen[noun]

: پارچه کیسه دوزی , کرباس , پارچه گونی.

sadismus[noun]

: نوعی انحراف جنسی که شخص در اثر ان از ازار دادن لذت میبرد, بیرحمی.

sadist[noun]

: (سادءستءث) سادیست , کسیکه از زجر دیگران لذت میبرد.

sadistisch[adjective]

: (سادءست) سادیست , کسیکه از زجر دیگران لذت میبرد.

sadomasochismus[noun]

: لذت جنسی بوسیله شکنجه نفس خود یا دیگری.

saebel

: (سابرع) شمشیر بلند نظامی , باشمشیر زدن , باشمشیر کشتن.

saeure[noun]

: ترش , حامض , سرکه مانند, دارای خاصیت اسید, جوهر اسید, (.mj) ترشرو, بداخلا ق , بدجنسی , جوهر, محک.

safari[noun]

: سفری , سیاحت اکتشافی در افریقا, سیاحت کردن.

safeknacker[noun]

: دزد صندوق باز کن.

saft (f)

: له کردن , کوبیدن ونرم کردن , خفه کردن , شربت نارنج , افشره نارنج , (g.S.) کدو, کدوی رشتی , کدو مسما.

saft (m)

: اب میوه , شیره , عصاره , شربت , جوهر.

saftig

: ابدار, شیره دار, شاداب , پر اب , بارانی.

sah

: دید, سخن ,لغت یا جمله ضرب المثل , مثال , امثال و حکم , اره , hrasbaby شبیه اره.

sahne (f)

: سرشیر, کرم , هر چیزی شبیه سرشیر, زبده , کرم رنگ , سرشیر بستن.

sakrament[noun]

: رسم دینی , ایین دینی , تقدیس کردن , نشانه , سوگند.

sakrileg[noun]

: توهین به مقدسات , سرقت اشیاء مقدسه , تجاوز بمقدسات.

sakristan[noun]

: متصدی حفاظت ظروف مقدسه کلیسا.

sakrosankt[adjective]

: مقدس , قدوس , منزه.

salami (f)

: سوسیک نمک زده , گوشت خوک ویا گوشت گاو خشک شده.

salat (m)

: سالا د.

salatsoe (f)

: چاشنی وادویه مخصوص سالا د.

salbe (f)

: روغن , مرهم , پماد.

salm (m)

: (j.S.) ماهی ازاد, قزل الا.

salz (n)

: نمک طعام , نمک میوه , نمک های طبی , نمکدان (سالتسهاکعر), نمکزار(مارسه سالت), نمک زده ن به , نمک پاشیدن , شور کردن.

salzen

: نمک طعام , نمک میوه , نمک های طبی , نمکدان (سالتسهاکعر), نمکزار(مارسه سالت), نمک زده ن به , نمک پاشیدن , شور کردن.

sammeln

: گرداوردن , جمع کردن , وصول کردن.

sammlung (f)

: گرداوری , گرداورد, کلکسیون , اجتماع , مجموعه.

samstag (m)

: روز شنبه.

samt (m)

: مخمل , مخملی , نرم , مخمل نما, مخملی کردن.

sand (m)

: ماسه , شن , ریگ , شن کرانه دریا, شن پاشیدن , سنباده زدن , شن مال یا ریگمال کردن.

sandwich (m)

: ساندویچ درست کردن , ساندویچ , در تنگنا قرار دادن.

sanft

: ملا یم , سست , مهربان , معتدل.

sanft[adjective]

: نجیب , با تربیت , ملا یم , ارام , لطیف , مهربان , اهسته , ملا یم کردن , رام کردن , ارام کردن.

sanit r

: بهداشتی.

sankt (m)

: مقدس , 'اولیاء ', ادم پرهیز کار, عنوان روحانیون مثل 'حضرت 'که در اول اسم انها میاید ومخفف ان ست است , جزو مقدسین واولیاء محسوب داشتن , مقدس شمردن.

sardelle (f)

: (j.S.) ماهی کولی.

sardine (f)

: (j.S.) ماهی ساردین , ماهیان ریز.

sateen

: اطلس , دبیت , اطلسی , جلا , پرداخت.

satellit (m)

: ماهواره.

satin (m)

: اطلس , دبیت , اطلسی , جلا , پرداخت.

sattel (m)

: زین , پالا ن زدن , سواری کردن , تحمیل کردن , زین کردن.

satteldecke[noun]

: عرق گیر اسب , نمد زیر زین.

satteln

: زین , پالا ن زدن , سواری کردن , تحمیل کردن , زین کردن.

sattelzeug[noun]

: سراجی.

sattler[noun]

: زین ساز, سراج , اسب سواری.

sattlerei

: سراجی.

satz (m)

: جمله , حکم , فتوی , رای , قضاوت , گفته , رای دادن , محکوم کردن.

satz (m)

: مجموعه , نشاندن , دستگاه.

satzgegenstand (m)

: زیرموضوع , مبتدا, موکول به , درمعرض گذاشتن.

sauce (f)

: سوس , چاشنی , اب خورش , جاشنی غذا, رب , چاشنی زدن به , خوشمزه کردن , نم زدن.

sauer

: ترش , تند, ترش بودن , مزه اسید داشتن , مثل غوره وغیره), ترش شدن.

sauerstoff (m)

: (ش.) اکسیژن , اکسیژن دار.

sauger (m)

: نوک پستان , نوک غده , پستانک مخصوص شیربچه , ازنوک پستان خوردن.

saxophon (n)

: (mv.) ساکسوفون , نوعی الت موسیقی بادی.

sch ling (m)

: درکردن (گلوله وغیره), رها کردن (از کمان وغیره), پرتاب کردن , زدن , گلوله زدن , رها شدن , امپول زدن , فیلمبرداری کردن , عکسبرداری کردن , درد کردن , سوزش داشتن , جوانه زدن , انشعاب , رویش انشعابی , رویش شاخه , درد, حرکت تند وچابک , رگه معدن.

sch n

: زیبا, قشنگ , خوشگل , عالی.

sch n

: نازنین , دلپسند, خوب , دلپذیر, مطلوب , مودب , نجیب.

sch ndlich

: رسوا, بد نام , مفتضح , پست , نفرت انگیز شنیع , رسوایی اور, ننگین , بدنام.

sch ssel (f)

: ظرف , بشقاب , دوری , سینی , خوراک , غذا, در بشقاب ریختن , مقعر کردن.

sch tze (m)

: کماندار, تیرانداز, (نج) صورت فلکی قوس.

schachtel (f)

: (.n):جعبه , قوطی , صندوق , اطاقک , جای ویژه , لژ, توگوشی , سیلی , بوکس , (.vt): مشت زدن , بوکس بازی کردن , سیلی زدن , درجعبه محصور کردن ,احاطه کردن , درقاب یا چهار چوب گذاشتن.

schade (f)

: دریغ , افسوس , بخشش , رحم , همدردی , حس ترحم , ترحم کردن , دلسوزی کردن , متاثر شدن.

schaden[noun]

: خسارت , خسارت زدن.

schaden[verb]

: اسیب اور, زیان اور و مضر, خسارت اور.

schaf (n)

: (j.S.) گوسفند, چرم گوسفند, ادم ساده ومطیع.

schaffen

: انجام دادن , بانجام رساندن , وفا کردن(به), صورت گرفتن.

schaffen

: خلق شدن , افریدن , ایجاد کردن.

schaffen

: دست یافتن , انجام دادن , بانجام رسانیدن , رسیدن , ناءل شدن به , تحصیل کردن , کسب موفقیت کردن (حق.) اطاعت کردن (در برابر دریافت تیول).

schafgarbe (botanik)

: (g.S.) بومادران , بومادران هزار برگ.

schakal (m)

: (ج.ش) شغال , توره , جان کنی مفت.

schal (m)

: حمایل ابریشمی وامثال ان , شال گردن , شال گردن بستن , درشال پیچیدن , روسری.

schall (m)

: حلقه , زنگ زدن , احاطه کردن.

schalten

: ترکه , چوب زدن , سویچ برق , سویچ زدن , جریان را عوض کردن , تعویض.

schalter (m)

: ترکه , چوب زدن , سویچ برق , سویچ زدن , جریان را عوض کردن , تعویض.

schalter (m)

: میز, میز تحریر.

schaltung[noun]

: دنده , چرخ دنده , مجموع چرخهای دنده دار, اسباب , لوازم , ادوات , افزار, الا ت , جامه , پوشش , دنده دار(یادندانه دار) کردن , اماده کارکردن , پوشانیدن.

scham-

: لا بلوغی , زهاری , شرمگاهی.

schamlos

: رسوا, بد نام , مفتضح , پست , نفرت انگیز شنیع , رسوایی اور, ننگین , بدنام.

schampoon (n)

: سرشوی , سرشویه , باشامپو یا سرشوی شستشو دادن.

schampunieren

: سرشوی , سرشویه , باشامپو یا سرشوی شستشو دادن.

schane

: زیبا, قشنگ , خوشگل , عالی.

schar (f)

: گروه , ازدحام , دسته , سپاه , میزبان , صاحبخانه , مهمان دار, انگل دار.

scharfgewrzt

: گرم , حاد, تند, تیز, تابان , اتشین , تند مزاج , برانگیخته , بگرمی , داغ , داغ کردن یا شدن.

scharnier (n)

: لولا , بند, مفصل , (.mj) مدار, محور, لولا زدن , (.mj) وابسته بودن , منوط بودن بر.

schatten

: ابر, توده ابرومه , توده انبوه , تیره وگرفته , ابری شدن , سایه افکن شدن.

schattieren

: سایه , حباب چراغ یا فانوس , اباژور, سایه بان , جای سایه دار, اختلا ف جزءی , سایه رنگ , سایه دار کردن , سایه افکندن , تیره کردن , کم کردن , زیر وبم کردن.

schattierung (f)

: سایه , حباب چراغ یا فانوس , اباژور, سایه بان , جای سایه دار, اختلا ف جزءی , سایه رنگ , سایه دار کردن , سایه افکندن , تیره کردن , کم کردن , زیر وبم کردن.

schau (f)

: نشان دادن , نمودن , ابراز کردن , فهماندن , نشان , اراءه , نمایش , جلوه , اثبات.

schauen

: دیدن , مشاهده کردن , نگاه کردن , فهمیدن , مقر یا حوزه اسقفی , بنگر.

schauen

: نگاه , نظر, نگاه کردن , نگریستن , دیدن , چشم رابکاربردن , قیافه , ظاهر, بنظرامدن مراقب بودن , وانمود کردن , ظاهر شدن , جستجو کردن.

schaukeln

: تکان نوسانی دادن , جنباندن , نوسان کردن , سنگ , تخته سنگ یا صخره , سنگ خاره , صخره , جنبش , تکان.

schaumwein (m)

: شامپانی , نام مشروبی که در شامپانی فرانسه تهیه میشود

schauplatz (m)

: (تهعاترع) تلاتر, تماشاخانه , بازیگر خانه , تالا ر سخنرانی.

schauplatz (m)

: منظره , چشم انداز, مجلس , پرده جزء صحنه نمایش , صحنه , جای وقوع , مرحله.

schauspieler

: بازیگر, هنرپیشه , (حق.) خواهان , مدعی , شاکی , حامی.

schauspielerin

: هنرپیشه ء زن , بازیگرزن.

schdigen

: خطا, اشتباه , تقصیر و جرم غلط, ناصحیح , غیر منصفانه رفتار کردن , بی احترامی کردن به , سهو.

scheck (m)

: جلوگیری کردن از, ممانعت کردن , سرزنش کردن , رسیدگی کردن , مقابله کردن , تطبیق کردن , نشان گذاردن , چک بانک صهعثک مقابله , مقابله کردن , بررسی , بررسی کردن.

scheckkonto (n)

: حساب جاری بانکی.

scheibe (f)

: گرده , قرص.

scheibelaufwerk (n)

: گرده ران , گرده چرخان.

scheide (f)

: (طب) مهبل , نیام , غلا ف , مهبلی.

scheiden

: (.vi&.vt.n)اجازه , اذن , مرخصی , رخصت , باقی گذاردن , رها کردن , ول کردن , گذاشتن , دست کشیدن از, رهسپار شدن , عازم شدن , ترک کردن , (.وء): (لعاف) برگ دادن.

schein (m)

: فروغ, روشنایی, نور, اتش, کبریت, لحاظ, جنبه, اشکار کردن, اتش زدن, مشتعل شدن, ضعیف, خفیف, اهسته,اندک,اسان,کم قیمت,قلیل,مختصر,فرار,هوس امیز,وارسته,بی عفت,هوس باز,خل,سرگرم کننده,غیرجدی,باررا سبک کردن,تخفیف دادن,فرودامدن,واقع شدن,وفوع یافتن,سر رسیدن,رخ دادن.

scheinbar; anscheinend

: پیدا, اشکار, ظاهر, معلوم , وارث مسلم.

scheiss (m)[noun]

: ریدن , گه , ان , عن.

scheisse (f)[noun]

: ریدن , گه , ان , عن.

scheitelpunkt (m)

: (هن.) سمت الراس , بالا ترین نقطه اسمان , قله , اوج.

scheitern[verb]

: خراب شدن , تصورکردن , موفق نشدن.

schelle (f)

: زنگ زنگوله , ناقوس , زنگ اویختن به , دارای زنگ کردن , کم کم پهن شدن (مثل پاچه شلوار).

schellen

: حلقه , زنگ زدن , احاطه کردن.

schellfisch (m)

: (j.S.) ماهی روغن کوچک , قسمی ماهی.

schelmerei

: شوخی , بذله گویی , شوخی شیطنت امیز, متلک.

schenke (f)

: میخانه.

schenkel (m)

: (تش.) ران.

schenken

: بخشیدن , هبه کردن , هدیه دادن , اهداء کردن.

schenken

: واگذار کردن , دادن (به), بخشیدن , دهش , دادن , پرداخت کردن , اتفاق افتادن , فدا کردن , اراءه دادن , بمعرض نمایش گذاشتن , رساندن , تخصیص دادن , نسبت دادن به , بیان کردن , شرح دادن , افکندن , گریه کردن.

schenkung (f)

: دهش , اهداء.

schere (pl)

: قیچی , مقراض , چیز برنده , قطع کننده.

scherz (m)

: شوخی , لطیفه , بذله , شوخی کردن.

scherzen

: شوخی , لطیفه , بذله , شوخی کردن.

scheuer (f)

: انبار غله , انبار کاه و جو و کنف وغیره , انبارکردن , طویله.

scheuern

: بادبان سه گوش جلو کشتی , لب زیرین , دهان , حرف , ارواره , نوسان کردن , واخوردن , پس زنی , وقفه.

scheune (f)

: انبار غله , انبار کاه و جو و کنف وغیره , انبارکردن , طویله.

schi (m)

: اسکی , اسکی بازی کردن.

schicken

: فرستادن , ارسال داشتن.

schicksal (n)

: سرنوشت , ابشخور, تقدیر, نصیب و قسمت.

schicksal[noun]

: قسمت , سرنوشت.

schicksalsschlag[noun]

: بلا , بیچارگی , بدبختی , مصیبت , فاجعه.

schickt

: فرستادن , ارسال داشتن.

schieben

: هل , پرتاب , تنه , هل دادن , تنه زدن , با زور پیش بردن , پرتاب کردن , کشیدن(شمشیر), پرتاب شدن.

schiedsrichter

: سرحکم (هاکام), سرداور, داور مسابقات , حکمیت , داوری , داوری کردن.

schieen

: درکردن (گلوله وغیره), رها کردن (از کمان وغیره), پرتاب کردن , زدن , گلوله زدن , رها شدن , امپول زدن , فیلمبرداری کردن , عکسبرداری کردن , درد کردن , سوزش داشتن , جوانه زدن , انشعاب , رویش انشعابی , رویش شاخه , درد, حرکت تند وچابک , رگه معدن.

schienbein (n)

: پیاده وباسرعت رفتن , قلم پا, ساق پا, قلم پای خوک , گوشت قلم پا.

schier

: صرف , محض , خالص , راست , تند, مطلق , بطورعمود, یک راست , پاک , بکلی , مستقیما, ظریف , پارچه ظریف , حریری , برگشتن , انحراف حاصل کردن , کنار رفتن , کنار زدن.

schiessen

: درکردن (گلوله وغیره), رها کردن (از کمان وغیره), پرتاب کردن , زدن , گلوله زدن , رها شدن , امپول زدن , فیلمبرداری کردن , عکسبرداری کردن , درد کردن , سوزش داشتن , جوانه زدن , انشعاب , رویش انشعابی , رویش شاخه , درد, حرکت تند وچابک , رگه معدن.

schiff (n)

: کشتی , جهاز, کشتی هوایی , هواپیما, با کشتی حمل کردن , فرستادن , سوار کشتی شدن , سفینه , ناو.

schiffen

: کشتی , جهاز, کشتی هوایی , هواپیما, با کشتی حمل کردن , فرستادن , سوار کشتی شدن , سفینه , ناو.

schilaufen

: اسکی , اسکی بازی کردن.

schild (m)

: برچسب , اتیکت , متمم سند یا نوشته , تکه باریک , لقب , اصطلا ح خاص , برچسب زدن , طبقه بندی کردن.

schild (n)

: نشان , نشانه , علا مت , اثر, صورت , ایت , تابلو, اعلا ن , امضاء کردن , امضاء , نشان گذاشتن , اشاره کردن.

schild

: نشان , علا مت , امضاء و علا مت برجسته و مشخص.

schimmel

: قارچ انگلی گیاهان , کپک قارچی , کپرک , کپرک زدن , قالب , کالبد, با قالب بشکل دراوردن.

schinken (m)

: گوشت ران , ران خوک نمک زده , (درجمع) ران و کفل , مقلد بی ذوق وبی مزه , (.mj)تازه کار, بطور اغراق امیزی عمل کردن , ژامبون.

schirm (m)

: پرده , روی پرده افکندن , غربال , غربال کردن.

schirm (m)

: چتر, سایبان , حفاظ, چتر استعمال کردن.

schl fchen

: چرت , خواب نیمروز, چرت زدن , (درپارچه و فرش) خواب , پرز.

schla.ger[noun] (tennis-)

: راکت , راکت تنیس , جارو جنجال , سر وصدا, صدای غیر متجانس , عیاشی و خوشگذرانی , مهمانی پر هیاهو

schlacht (f)

: رزم , پیکار, جدال , مبارزه , ستیز, جنگ , نبرد, نزاع , زد و خورد, جنگ کردن.

schlachthaus

: کشتارگاه.

schlaf (m)

: خواب , خوابیدن , خواب رفتن , خفتن.

schlafen

: خواب , خوابیدن , خواب رفتن , خفتن.

schlafend

: خواب , خفته , خوابیده.

schlafwandeln[noun]

: راه رفتن در خواب , خواب (مخصوصا خواب هیپنویتزم), شبگردی.

schlafwandeln[noun]

: راه رفتن در خواب , خواب (مخصوصا خواب هیپنویتزم), شبگردی.

schlafzimmer (n)

: خوابگاه , اطاق خواب.

schlag (m)[noun]

: تکان , صدمه , هول , هراس ناگهانی , لطمه , تصادم , تلا طم , ضربت سخت , تشنج سخت , توده , خرمن , توده کردن , خرمن کردن , تکان سخت خوردن , هول وهراس پیدا کردن , ضربت سخت زدن , تکان سخت خوردن , دچار هراس سخت شدن , سراسیمه کردن.

schlagen

: اصابت , خوردن , ضربت , تصادف , موفقیت , نمایش یافیلم پرمشتری , زدن , خوردن به , اصابت کردن به هدف زدن.

schlagen

: انداختن , قطع کردن , بریدن وانداختن , بزمین زدن , مهیب , بیداد گر, سنگدل.

schlagen[verb]

: منگنه زنی.

schlager (m)

: اصابت , خوردن , ضربت , تصادف , موفقیت , نمایش یافیلم پرمشتری , زدن , خوردن به , اصابت کردن به هدف زدن.

schlagholz (n)

: (.n&.adj): چماق , گرز, (درورق) خال گشنیز, خاج , باشگاه , انجمن , کانون , مجمع(vi&.vti):چماق زدن , تشکیل باشگاه یا انجمن دادن.

schlamassel (m)

: (.n):یک خوراک (از غذا), یک ظرف غذا, هم غذایی (در ارتش وغیره), (.vi&.vt):شلوغ کاری کردن , الوده کردن , اشفته کردن.

schlamm[noun]

: لجن , لا ی , پوسته یخ , جای کثیف ولجن الود, ادم شلخته , لجن مال شدن , کثیف شدن.

schlange (f)

: (j.S.) مار, دارای حرکت مارپیچی بودن , مارپیچی بودن , مارپیچ رفتن.

schlauch (m)

: جوراب , لوله لا ستیکی مخصوص اب پاشی وابیاری , لوله اب اتش نشانی , شلنگ.

schlecht

: بد, زشت , ناصحیح , بی اعتبار, نامساعد, مضر, زیان اور, بداخلا ق , شریر, بدکار, بدخو, لا وصول.

schlecht

: فقیر, مسکین , بینوا, بی پول , مستمند, معدود, ناچیز, پست , نامرغوب , دون.

schlechthin

: کاملا , بکلی , تماما, سراسر, واقعا.

schlegel (m)

: چوب طبل , ران مرغ.

schleier[noun]

: حجاب , پرده , نقاب , چادر, پوشاندن , حجاب زدن , پرده زدن , مستوریا پنهان کردن.

schleppen

: باطناب بدنبال کشیدن , پس مانده الیاف کتان یا شاهدانه , طناب , زنجیر, یدک کش , یدک کشی.

schlepper (m)

: تراکتور یا ماشین شخم زنی , گاو اهن موتوری.

schler (m)

: دانشجو, دانش اموز, شاگرد, اهل تحقیق.

schleuse (f)

: طره گیسو, دسته پشم , قفل , چخماق تفنگ , چفت و بست , مانع , سد متحرک , سدبالا بر, چشمه پل , محل پرچ یا اتصال دویاچند ورق فلزی , قفل کردن , بغل گرفتن , راکد گذاردن , قفل شدن , بوسیله قفل بسته ومحکم شدن , محبوس شدن.

schlfrig

: خواب الود.

schlger (m)

: (.n&.adj): چماق , گرز, (درورق) خال گشنیز, خاج , باشگاه , انجمن , کانون , مجمع(vi&.vti):چماق زدن , تشکیل باشگاه یا انجمن دادن.

schlich (m)

: حیله , نیرنگ , خدعه , شعبده بازی , حقه , لم , رمز, فوت وفن , حیله زدن , حقه بازی کردن , شوخی کردن.

schlicht

: پهن , مسطح , هموار, صاف , برابر, واضح , اشکار, رک و ساده , ساده , جلگه , دشت , هامون , میدان یا محوطه جنگ , بدقیافه , شکوه , شکوه کردن.

schlicht

: ساده.

schlie en

: نزدیک , بستن.

schlie lich

: بالا خره , عاقبت , سرانجام.

schlielich

: اخرین , پایانی , نهایی , غایی , قطعی , قاطع.

schliff (m)

: صیقل , جلا , واکس زنی , پرداخت , ارایش , مبادی ادابی , تهذیب , جلا دادن , صیقل دادن , منزه کردن , واکس زدن , براق کردن , (ن) :لهستانی.

schliff

: بریدن , گسیختن , گسستن , چیدن , زدن , پاره کردن , قطع کردن , کم کردن , تراش دادن (الماس وغیره), عبور کردن ,گذاشتن , برش , چاک , شکاف , معبر, کانال , جوی , تخفیف , بریدگی.

schlinge (f)[noun]

: افسار, تسمه , افسار کردن , پالهنگ , مهار, (وزنه برداری) هالتر, طناب چوبه دار.

schlingern

: طومار, لوله , توپ (پارچه و غیره), صورت , ثبت , فهرست ,پیچیدن , چیز پیچیده , چرخش , گردش , غلتک , نورد, غلتاندن , غلت دادن , غل دادن , غلتک زدن , گردکردن , بدوران انداختن , غلتیدن , غلت خوردن , گشتن , تراندن , تردادن , تلا طم داشتن.

schlips (m)

: دستمال گردن , کراوات , بند, گره , قید, الزام , علا قه , رابطه , برابری , تساوی بستن , گره زدن , زدن.

schlips (m)

: کراوات.

schlitten (m)

: سورتمه , سورتمه راندن , با سورتمه حمل کردن.

schlo (n)

: طره گیسو, دسته پشم , قفل , چخماق تفنگ , چفت و بست , مانع , سد متحرک , سدبالا بر, چشمه پل , محل پرچ یا اتصال دویاچند ورق فلزی , قفل کردن , بغل گرفتن , راکد گذاردن , قفل شدن , بوسیله قفل بسته ومحکم شدن , محبوس شدن.

schlo (n)

: دژ, قلعه , قصر, (در شطرنج) رخ.

schloss[noun]

: طره گیسو, دسته پشم , قفل , چخماق تفنگ , چفت و بست , مانع , سد متحرک , سدبالا بر, چشمه پل , محل پرچ یا اتصال دویاچند ورق فلزی , قفل کردن , بغل گرفتن , راکد گذاردن , قفل شدن , بوسیله قفل بسته ومحکم شدن , محبوس شدن.

schlssel (m)

: کلید.

schlu verkauf (m)

: فروش , حراج.

schlu.sselloch[noun]

: سوراخ کلید.

schluck[noun]

: قورت , جرعه , لقمه بزرگ , بلع , قورت دادن , فرو بردن , صدای حاصله از عمل بلع.

schluckauf (m)

: سکسکه , سکسکه کردن.

schluss (m)

: پایان , فرجام , اختتام , انجام , نتیجه , استنتاج.

schluss (m)

: نزدیک , بستن.

schmackhaft

: ظریف , خوشمزه , لطیف , نازک بین , حساس.

schmal[adjective]

: تنگ , کم پهنا, باریک , دراز و باریک , کم پهنا, محدود, باریک کردن , محدود کردن , کوته فکر.

schmarotzen

: اسفنج , انگل , طفیلی , ابر حمام , با اسفنج پاک کردن یا ترکردن , جذب کردن , انگل شدن , طفیلی کردن یاشدن.

schmeicheln

: چاپلوسی کردن , تملق گفتن از.

schmeicheln[verb]

: ریشخندکردن , گول زدن , چاپلوسی , گول.

schmeien

: اصابت , خوردن , ضربت , تصادف , موفقیت , نمایش یافیلم پرمشتری , زدن , خوردن به , اصابت کردن به هدف زدن.

schmerz (m)

: درد, رنج , زحمت , محنت , درد دادن , درد کشیدن.

schmerzen

: ازار رساندن , اسیب زدن به , ازردن , اذیت کردن , جریحه دار کردن , خسارت رساندن , اسیب , ازار, زیان , صدمه.

schmerzen

: درد, رنج , زحمت , محنت , درد دادن , درد کشیدن.

schmerzhaft

: دردناک , محنت زا, ناراحت کننده , رنج اور, رنجور.

schmerzlich

: دردناک , محنت زا, ناراحت کننده , رنج اور, رنجور.

schmetterling (m)

: پروانه , بشکل پروانه.

schmiere (f)

: گریس , روغن اتومبیل , روغن , چربی , مداهنه , چاپلوسی , روغن زدن , چرب کردن , رشوه دادن.

schmieren

: گریس , روغن اتومبیل , روغن , چربی , مداهنه , چاپلوسی , روغن زدن , چرب کردن , رشوه دادن.

schmierig

: روغنی , چرب , روغن دار, (.mj) چاپلوسانه.

schminken

: سرخاب , گرد زنگ اهن , سرخاب مالیدن.

schmuck (f)

: جواهر فروشی.

schmutz (m)

: چرک , کثافت , لکه , خاک.

schmutz (m)

: دوده , چرک سیاه کردن , چرک کردن.

schn

: زیبا, لطیف , نسبتا خوب , متوسط, بور, بدون ابر, منصف , نمایشگاه , بازار مکاره , بی طرفانه.

schnabel (m)

: نوک , منقار, نوعی شمشیر پهن , نوک بنوک هم زدن (چون کبوتران), لا یحه قانونی , قبض , صورتحساب , برات , سند, (amr.) اسکناس , صورتحساب دادن.

schnalzen

: تیک , صدای مختصر, صدای حاصله از خوردن سم اسب بزمین , صدا کردن.

schnaps (m)

: کنیاک , با کنیاک مخلوط کردن.

schnapsbrennerei (f)

: کارخانه یا محل تقطیر, رسومات.

schnarchen

: خرناس , خروپف , خروپف کردن , خر خر کردن.

schnarren

: وزوز کردن , ورور کردن , نامشخص حرف زدن , وزوز, ورور, شایعه , همهمه , اوازه.

schnaufer (m)

: دم , نفس , نسیم , (.mj) نیرو, جان , رایحه.

schnauze (f)

: پوزه , پوزه بند, دهان بند, دهنه , سرلوله هفت تیر یاتفنگ , پوزه بندزدن , مانع فعالیت شدن.

schnee (m)

: برف , برف باریدن , برف امدن.

schneesturm (m)

: بادشدید توام بابرف , کولا ک.

schneide (f)

: لبه.

schneien

: برف , برف باریدن , برف امدن.

schnell

: تند, تندرو, سریع السیر, جلد و چابک , رنگ نرو, پایدار, باوفا, سفت , روزه , روزه گرفتن , فورا.

schnell

: تند, چابک , فرز, چست , جلد, سریع , زنده.

schnellen

: تکان , تکان تند, حرکت تند و سریع , کشش , انقباض ماهیچه , تشنج , تکان سریع دادن , زود کشیدن , ادم احمق و نادان.

schnellverschlu (m)

: زیب لباس(که بجای دکمه بکار میرود), زیب دار.

schnheit (f)

: زیبایی , خوشگلی , حسن , جمال , زنان زیبا.

schnitt (m)

: بریدن , گسیختن , گسستن , چیدن , زدن , پاره کردن , قطع کردن , کم کردن , تراش دادن (الماس وغیره), عبور کردن ,گذاشتن , برش , چاک , شکاف , معبر, کانال , جوی , تخفیف , بریدگی.

schnitt (m)

: شکاف , برش , چاک.

schnitzen

: چاقو, ساطور, تراشیدن , بریدن , پیوسته کم کردن , با چاقو تیزکردن و تراشیدن.

schnitzen

: حک کردن , تراشیدن , کنده کاری کردن , بریدن.

schnitzerei (f)

: حکاکی , بریدن.

schnitzwerk (n)

: حکاکی , بریدن.

schnorren[verb]

: گره زدن , بستن , محکم کردن , باربری کردن , اخاذی کردن , دوره گردی کردن , گدایی , دوره گردی.

schnren

: پر از سوراخ , پر از سوراخ کردن.

schnu.rsenkel (m)[noun]

: بند کفش.

schnupfen

: سرما, سرماخوردگی , زکام , سردشدن یا کردن.

schnupftuch (n)

: دستمال , دستمال گردن.

schnur (f)

: پر از سوراخ , پر از سوراخ کردن.

schnur (f)

: ریسمان , طناب نازک , رسن , سیم , زه , وتر.

schnurrbart (m)

: سبیل.

schokolade (f)

: شوکولا ت , شوکولا تی , کاکاءو.

scholle (f)

: (j.S.) ماهی دیل , ماهی پهن , ماهی پیچ.

schon[adjective]

: پیش از این , قبلا.

schosstier (n)

: حیوان اهلی منزل , دست اموز, عزیز, سوگلی , معشوقه , نوازش کردن , بناز پروردن.

schotterdecke

: وابسته برقص مرگ , مهیب , ترسناک , خوفناک.

schraffieren

: سایه , حباب چراغ یا فانوس , اباژور, سایه بان , جای سایه دار, اختلا ف جزءی , سایه رنگ , سایه دار کردن , سایه افکندن , تیره کردن , کم کردن , زیر وبم کردن.

schrank (m)

: قفسه , اطاقک , هیلت وزرا.

schraube (f)

: پیچ خوردگی , پیچاندن , پیچیدن , پیچ دادن , (بوسیله پیچ) وصل کردن , گاییدن , پیچ.

schrauben

: پیچ خوردگی , پیچاندن , پیچیدن , پیچ دادن , (بوسیله پیچ) وصل کردن , گاییدن , پیچ.

schraubendreher (m)

: (مک.) اچار پیچ گوشتی , پیچ کش.

schraubenmtter (f)

: اجیل , دیوانه , مفتون.

schraubenmutter (f)

: مهره.

schraubenzieher (m)

: (مک.) اچار پیچ گوشتی , پیچ کش.

schrecklich

: وحشتناک , وحشت اور, ترسناک , هولناک , بسیار بد, سهمناک.

schrei (m)

: فریاد زدن , داد زدن , گریه کردن , صدا کردن , فریاد, گریه , خروش , بانگ , بانگ زدن.

schreibe

: نوشتن , تالیف کردن , انشا کردن , تحریر کردن.

schreiben

: حرف , نویسه.

schreiben

: گونه , نوع , حروف چاپ , ماشین تحریر, ماشین کردن.

schreiben

: نوشتن , تالیف کردن , انشا کردن , تحریر کردن.

schreiben abfassen

: قلم , کلک , شیوه نگارش , خامه , نوشتن , اغل , حیوانات اغل , خانه ییلا قی , نوشتن , نگاشتن , بستن , درحبس انداختن.

schreibend

: خط, دستخط, نوشته , نوشتجات , نویسندگی.

schreiber (m)

: منشی , دفتردار, کارمند دفتری , فروشنده مغازه.

schreiber (m)

: نویسنده , مولف , مصنف , راقم , نگارنده.

schreibheft (n)

: کتابچه یادداشت , دفتر یادداشت , دفتر تکالیف درسی.

schreibmarke (f)

: مکان نما.

schreibmaschine (f)

: ماشین تحریر.

schreibt

: نوشتن , تالیف کردن , انشا کردن , تحریر کردن.

schreibtisch (m)

: میز, میز تحریر.

schreien

: فریاد زدن , داد زدن , گریه کردن , صدا کردن , فریاد, گریه , خروش , بانگ , بانگ زدن.

schreien

: فریاد زدن , نعره کشیدن , صدا, نعره , هلهله.

schrieb

: .past part of write

schrift (f)

: خط, دستخط, نوشته , نوشتجات , نویسندگی.

schriftart (f)

: حوض غسل تعمید, ظرف مخصوص نگه داری اب مقدس , چشمه , ذوب.

schriftlich

: نوشتاری , کتبی.

schriftsatz (f)

: حوض غسل تعمید, ظرف مخصوص نگه داری اب مقدس , چشمه , ذوب.

schriftsatz (m)

: گونه , نوع , حروف چاپ , ماشین تحریر, ماشین کردن.

schriftseite (f)

: صورت , نما, روبه , مواجه شدن.

schriftsetzend

: حروف چینی.

schriftst ck

: خط, دستخط, نوشته , نوشتجات , نویسندگی.

schriftsteller (m)

: (.n) :منصف , مولف , نویسنده , موسس , بانی , باعث , خالق ,نیا, (.vt) :نویسندگی کردن , تالیف و تصنیف کردن , باعث شدن.

schriftsteller (m)

: نویسنده , مولف , مصنف , راقم , نگارنده.

schrifttum (m)

: ادبیات , ادب وهنر, مطبوعات , نوشتجات.

schritt (m)

: گام , قدم , صدای پا, پله , رکاب , پلکان , رتبه , درجه , قدم برداشتن , قدم زدن.

schritt[noun]

: گام , قدم , خرامش , شیوه , تندی , سرعت , گام زدن , با گامهای اهسته و موزون حرکت کردن قدم زدن , پیمودن , (نظ.) با قدم اهسته رفتن , قدم رو کردن.

schrittmachen[verb]

: رهبری , پیشقدمی.

schrittmacher

: دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب , سرمشق , راهنما, پیشقدم.

schssel (f)

: کاسه , جام , قدح , باتوپ بازی کردن , مسابقه وجشن بازی بولینگ , (نفت) کاسه رهنما(دستگاه ابزارگیری).

schtze[noun]

: تیرانداز ماهر, نشانه گیر.

schu (m)

: پروردن , تربیت کردن , بلند کردن , افراشتن , نمودار شدن , عقب , پشت , دنبال.

schu.tteln

: جنباندن , تکان دادن , تکان خوردن , جنبیدن , تکان.

schubs (m)

: هل , پرتاب , تنه , هل دادن , تنه زدن , با زور پیش بردن , پرتاب کردن , کشیدن(شمشیر), پرتاب شدن.

schuft (m)

: پست و بدون مبادی اداب بودن , ادم بی تربیت.

schuh (m)

: کفش , نعل اسب , کفش پوشیدن , دارای کفش کردن , نعل زدن به.

schuhanzieher

: پاشنه کش کفش , پاشنه کش بکار بردن.

schuhlo.ffel (m)[noun]

: پاشنه کش کفش , پاشنه کش بکار بردن.

schuhmacher[noun]

: کفش دوز, کفاش.

schuldig

: مقتضی , حق , ناشی از, بدهی , موعد پرداخت , سر رسد, حقوق , عوارض , پرداختنی.

schulter (f)

: شانه , دوش , کتف , هرچیزی شبیه شانه , جناح , باشانه زور دادن , هل دادن.

schultern

: شانه , دوش , کتف , هرچیزی شبیه شانه , جناح , باشانه زور دادن , هل دادن.

schuppen (kopf-)

: شوره سر.

schurke (m)

: ناکس , ادم پست , تبه کار, شریر, بدذات , پست.

schuster (m)[noun]

: کفش دوز, کفاش.

schutz[noun]

: تامین کردن , امن نگهداشتن.

schutzmarke (f)

: علا مت تجارتی , علا مت تجارتی گذاشتن.

schuwaffe (f)

: تفنگ , توپ , (ز.ع - امر.) ششلول , تلمبه دستی , سرنگ امپول زنی و امثال ان , تیر اندازی کردن.

schwa.che[noun]

: ضعف , سستی , بی بنیه گی , فتور, عیب , نقص.

schwa.chen[verb]

: سست کردن , ضعیف کردن , سست شدن , ضعیف شدن , کم نیرو شدن , کم کردن , تقلیل دادن.

schwa.chlich[adjective]

: چیز ابکی , چیز رقیق و نرم , سست و ضعیف.

schwach

: سست , کم دوام , ضعیف , کم بنیه , کم زور, کم رو.

schwach[adjective]

: ضغیف , کم زور, ناتوان , عاجز, سست , نحیف.

schwach[adverb]

: علیل المزاج , ضعیف , بی بینه , کم بنیه.

schwamm (m)

: اسفنج , انگل , طفیلی , ابر حمام , با اسفنج پاک کردن یا ترکردن , جذب کردن , انگل شدن , طفیلی کردن یاشدن.

schwank (m)

: حکایت , داستان , نقل , روایت , گزارش , شرح , طبقه , اشکوب , داستان گفتن , بصورت داستان در اوردن.

schwanken

: دودل بودن , دل دل کردن , تردید داشتن , مردد بودن , نوسان کردن , جنبیدن , تلوتلو خوردن.

schwankern

: دودل بودن , دل دل کردن , تردید داشتن , مردد بودن , نوسان کردن , جنبیدن , تلوتلو خوردن.

schwanz (m)

: دم , دنباله , عقب , تعقیب کردن.

schwarz

: سیاه , تیره , سیاه شده , چرک وکثیف , زشت , تهدید امیز, عبوسانه , سیاهی , دوده , لباس عزا, سیاه رنگ , سیاه رنگی , سیاه کردن.

schwarze

: سیاه , تیره , سیاه شده , چرک وکثیف , زشت , تهدید امیز, عبوسانه , سیاهی , دوده , لباس عزا, سیاه رنگ , سیاه رنگی , سیاه کردن.

schwarzseher (m)

: بدبین.

schwatzen

: ور ور کردن , سخن نامفهوم گفتن , فاش کردن , یاوه گفتن , یاوه , سخن بیهوده , من ومن.

schwei er

: جوشکار, ماشین جوشکاری.

schweif (m)

: دم , دنباله , عقب , تعقیب کردن.

schweif (m)

: قطار, سلسله , تربیت کردن.

schwein (n)

: خوک , گراز, خوک پرواری , بزور گرفتن.

schwein (n)

: خوک , گراز, مثل خوک رفتار کردن , خوک زاییدن , ادم حریص وکثیف , قالب ریخته گری.

schweinefleisch (n)

: گوشت خوک , (م.م.) خوک , گراز.

schweinestall (m)

: (.vi&.vt.n) :جای خوک یاگراز, طویله خوک , درطویله قراردادن , (.n) :(طب) گل مژه , سنده سلا م.

schwer

: سخت , سفت , دشوار, مشکل , شدید, قوی , سخت گیر, نامطبوع , زمخت , خسیس , درمضیقه.

schwer[adjective]

: سنگین , گران , وزین , زیاد, سخت , متلا طم , کند, دل سنگین , تیره , ابری , غلیظ, خواب الود, فاحش , ابستن , باردار.

schwer[adverb]

: اسمانی , سماوی , بهشتی , خدایی , روحانی.

schwerfl ssig

: چسبناک.

schwerfllig

: گردن کلفت , انباشته , سنگین وکندرو, سنگین , لخت , قلنبه.

schwester (f)

: پرستار, دایه , مهد, پرورشگاه , پروراندن , پرستاری کردن , شیر خوردن , باصرفه جویی یا دقت بکار بردن.

schwester (pl)

: خواهر, همشیره , پرستار, دخترتارک دنیا, خواهری کردن.

schwesternschaft (f)

: خواهری , انجمن خیریه مذهبی نسوان.

schwiele (n)

: پینه پا.

schwimmend

: شناور, در حرکت.

schwindlig

: گیج , دچار دوران سر, گیج شدن.

schwren (m)

: کورک , دمل , جوش , التهاب , هیجان , تحریک , جوشاندن , بجوش امدن , خشمگین شدن.

schwul (m)

: دارای احساسات جنسی نسبت به جنس موافق (مثل اینکه مرد بامرد ویا زن بازن دفع شهوت نماید), مایل به جنس خود, همجنس باز.

schwul[adjective]

: (گاءلی) با خوشحالی ز با سرور و نشاط.

schwul[adjective]

: خوش , خوشحال , شوخ , سردماغ , سر کیف.

schwung (m)

: جنبش , تکان , حرکت , جنب وجوش , پیشنهاد, پیشنهاد کردن , طرح دادن , اشاره کردن.

schwur (m)

: نذر, پیمان , عهد, قول , شرط, عهد کردن.

schwur

: پیمان , سوگند, قسم خوردن.

scutthalde (f)

: پول چای , انعام , اطلا ع منحرمانه , ضربت اهسته , نوک گذاشتن , نوک دارکردن , کج کردن , سرازیر کردن , یک ورشدن , انعام دادن , محرمانه رساندن , نوک , سرقلم , راس , تیزی نوک چیزی.

sd stlich

: جنوب خاوری , جنوب شرقی.

sden (m)

: جنوب , جنوبی , بسوی جنوب , نیم روز.

sdwest

: واقع در جنوب غربی , باد جنوب غربی.

sdwestlich

: واقع در جنوب غربی , باد جنوب غربی.

sechs

: شماره شش , شش , ششمین.

sechsbiteinheit (f)

: شش قلو, شش بخشی.

sechst-

: ششم , ششمین , یک ششم , شش یک , سدس , سادس.

sechste

: ششم , ششمین , یک ششم , شش یک , سدس , سادس.

sechszehn

: شانزده , شماره شانزده , شانزدهمین.

sechszig

: شماره شصت , شصت.

sechzehn

: شانزده , شماره شانزده , شانزدهمین.

sechzig

: شماره شصت , شصت.

see (f)

: دریا.

see-

: دریایی , بحری , وابسته به دریانوردی , تفنگدار دریایی.

seeba (m)

: (j.S.) ماهی خاردار, گرگ دریایی.

seefahrer (m)

: دریا نورد, ملوان , قایق بادبانی , ملا ح , ناوی , ملوان , ناوی.

seehund (m)

: (j.S.) خوک ابی , گوساله ماهی , مهر, نشان , تضمین , مهر کردن , صحه گذاشتن , مهر و موم کردن , بستن , درزگیری کردن.

seek ste (f)

: دریا کنار.

seele (f)

: روح , جان , روان , رمق , روحیه , جرات , روح دادن , بسرخلق اوردن.

seezunge

: کف پا, تخت کفش , تخت , زیر, قسمت ته هر چیز, شالوده , تنها, یگانه , منحصربفرد, (بکفش) تخت زدن.

segel (n)

: بادبان , شراع کشتی بادی , هر وسیله ای که با باد بحرکت دراید, باکشتی حرکت کردن روی هوا با بال گسترده پرواز کردن , با ناز وعشوه حرکت کردن.

segelboot (n)

: قایق بادبانی , کشتی بادبانی , کشتی بادی.

segeln

: بادبان , شراع کشتی بادی , هر وسیله ای که با باد بحرکت دراید, باکشتی حرکت کردن روی هوا با بال گسترده پرواز کردن , با ناز وعشوه حرکت کردن.

segeln[noun]

: قایق رانی , مسافرت با قایق تفریحی.

segler[noun]

: صاحب کشتی تفریحی , علا قمند به دریانوردی.

sehe

: دیدن , مشاهده کردن , نگاه کردن , فهمیدن , مقر یا حوزه اسقفی , بنگر.

sehen

: دیدن , مشاهده کردن , نگاه کردن , فهمیدن , مقر یا حوزه اسقفی , بنگر.

sehen

: نگاه , نظر, نگاه کردن , نگریستن , دیدن , چشم رابکاربردن , قیافه , ظاهر, بنظرامدن مراقب بودن , وانمود کردن , ظاهر شدن , جستجو کردن.

sehenswu.rdigkeit[noun]

: نشان اختصاصی , نقطه تحول تاریخ , واقعه برجسته , راهنما.

sehnen

: (.n&.adj.adv) دراز, طولا نی , طویل , مدید, کشیده , دیر,گذشته ازوقت , (.vi&.vt): اشتیاق داشتن , میل داشتن , ارزوی چیزی را داشتن , طولا نی کردن , (در شعر) مناسب بودن.

sehnen

: ارزو کردن , اشتیاق داشتن , مشتاق بودن.

sehnschtig

: اشتیاق , ارزوی زیاد, میل وافر, ویار, هوس.

sehnsucht (f)

: اشتیاق , ارزوی زیاد, میل وافر, ویار, هوس.

sehr

: بسیار, خیلی , بسی , چندان , فراوان , زیاد, حتمی , واقعی , فعلی , خودان , همان , عینا.

seicht

: بی مزه , بی طعم , (.mj) بیروح , خسته کننده.

seid

: هستند, هستید, هستیم.

seide (f)

: ابریشم , نخ ابریشم , نخ ابریشم مخصوص طراحی , پارچه ابریشمی , لباس ابریشمی.

seil (n)

: طناب , رسن , ریسمان , باطناب بستن , بشکل طناب در امدن.

seil (n)

: کابل , طناب سیمی.

sein

: ضمیر ملکی سوم شخص مفردمذکر, مال او (مرد), مال انمرد.

sein

: مال او, مال ان.

sein

: مصدر فعل بودن , امر فعل بودن , وجود داشتن , زیستن , شدن , ماندن , باش.

seine

: ضمیر ملکی سوم شخص مفردمذکر, مال او (مرد), مال انمرد.

seine

: مال او, مال ان.

seinem

: مال او, مال ان.

seinen

: مال او, مال ان.

seiner

: ضمیر ملکی سوم شخص مفردمذکر, مال او (مرد), مال انمرد.

seiner

: مال او, مال ان.

seines

: ضمیر ملکی سوم شخص مفردمذکر, مال او (مرد), مال انمرد.

seines

: مال او, مال ان.

seit

: از, بواسطه , درنتیجه , از روی , مطابق , از پیش.

seit

: برای , بجهت , بواسطه , بجای , از طرف , به بهای , درمدت , بقدر, در برابر, درمقابل , برله , بطرفداری از, مربوط به , مال , برای اینکه , زیرا که , چونکه.

seit

: بعد از, پس از, از وقتی که , چون که , نظر باینکه , ازاینرو, چون , از انجایی که.

seitdem

: بعد از, پس از, از وقتی که , چون که , نظر باینکه , ازاینرو, چون , از انجایی که.

seitdem weil insofern

: بعد از, پس از, از وقتی که , چون که , نظر باینکه , ازاینرو, چون , از انجایی که.

seite (f)

: صفحه.

seite (f)

: طرف , سو, سمت , پهلو, جنب , طرفداری کردن از, در یکسو قرار دادن.

seite an seite

: برابر, پهلو به پهلو.

seitenschiff (church); gang

: راهرو, جناح.

seitenschiff (n)

: راهرو, جناح.

seitenweise (f)

: صفحه.

sekt (m)

: شامپانی , نام مشروبی که در شامپانی فرانسه تهیه میشود

sekunde (f)

: دوم , دومی , ثانی , دومین بار, ثانوی , مجدد, ثانیه , پشتیبان , کمک , لحظه , درجه دوم بودن , دوم شدن , پشتیبانی کردن , تایید کردن.

selber

: خود شما, شخص شما.

selber

: خودش (انزن), خود ان زن , خودش را.

selbst

: اورا (مونث), ان زن را, باو, مال او.

selbst

: خود شما, شخص شما.

selbst

: خود, خویش , خویشتن , نفس , نفس خود, عین , شخصیت , جنبه , حالت , حال , وضع , لقاح کردن.

selbst

: خودش (خود ان چیز, خود ان جانور), خود.

selbst

: خودش , خود او (درحال تاکید), خود (ان مرد).

selbstbedienungsrestaurant[noun]

: رستورانی که مشتریها برای خودشان غذا میبرند.

selbstlaut (m)

: واکه , صوتی , صدادار, مصوته , واکه دار کردن.

selbstt tig

: دستگاه خودکار, خودکار, مربوط به ماشینهای خودکار, غیر ارادی.

sellerie (m)

: کرفس.

selten

: نادر, کمیاب , کم , رقیق , لطیف , نیم پخته.

seltsam

: خارق العاده , غریب , جادو, مرموز.

seltsam

: عجیب و غریب , غیر عادی , خل , خنده دار, مختل کردن , گرفتار شدن.

seltsam

: ناشناس , بیگانه , خارجی , غریبه , عجیب , غیر متجانس.

seltsamkomisch

: عجیب و غریب , شوخ , مبهوت , مات.

semmel (f)

: طومار, لوله , توپ (پارچه و غیره), صورت , ثبت , فهرست ,پیچیدن , چیز پیچیده , چرخش , گردش , غلتک , نورد, غلتاندن , غلت دادن , غل دادن , غلتک زدن , گردکردن , بدوران انداختن , غلتیدن , غلت خوردن , گشتن , تراندن , تردادن , تلا طم داشتن.

senden

: فرا فرستادن , پراکندن , انتقال دادن , رساندن , عبور دادن , سرایت کردن.

senden

: فرستادن , ارسال داشتن.

senden

: کشتی , جهاز, کشتی هوایی , هواپیما, با کشتی حمل کردن , فرستادن , سوار کشتی شدن , سفینه , ناو.

sendeplan (m)

: برنامه زمانی , زمان بندی کردن.

sendung (f)

: انتقال , عبور, ارسال , سرایت , اسبابی که بوسیله ان نیروی موتور اتومبیل بچرخهامنتقل میشود, فرا فرستی , فرا فرستادن , سخن پراکنی.

sendung (f)

: بماموریت فرستادن , وابسته به ماموریت , ماموریت , هیلت اعزامی یا تبلیغی.

sendung (f)

: حمل , محموله , کالا ی حمل شده باکشتی.

senf (m)

: خردل , درخت خردل.

senken

: چاهک , فرو رفتن , فروبردن.

senkrecht

: عمودی , شاقولی , تارکی , راسی , واقع در نوک.

senkung (f)

: شیب , غوطه دادن , تعمید دادن , غوطه ور شدن , پایین امدن , سرازیری , جیب بر, فرو رفتگی , غسل.

september

: سپتامبر, نهمین ماه تقویم مسیحی.

seriellnummer (f)

: شماره پیاپی.

serum (n)

: اب خون , خونابه , سرم , اب پنیر.

service (n)

: خدمت , یاری , بنگاه , روبراه ساختن , تعمیر کردن.

servierplatte (f)

: دیس , بشقاب بزرگ , هر چیز پهن , صفحه گرامافون.

serviette (f)

: دستمال سفره , دستمال , سینه بند, پیش انداز.

set (n)

: مجموعه , نشاندن , دستگاه.

setze (f)

: گونه , نوع , حروف چاپ , ماشین تحریر, ماشین کردن.

setze (f)

: مجموعه , نشاندن , دستگاه.

setzen

: گذاردن,قراردادن,به زور واداشتن,عذاب دادن,تقدیم داشتن,تعبیر کردن,بکار بردن,منصوب کردن, ترغیب کردن,استقرار,پرتاب,سعی,ثابت.

setzen

: مجموعه , نشاندن , دستگاه.

setzend

: اهنگ , مقام , جای نگین , قرارگاه , کار گذاری , وضع ظاهر

sex (m)

: جنس (مذکر یا مونث), تذکیر وتانیث , احساسات جنسی , روابط جنسی , جنسی , سکس , سکسی کردن.

sextett (n)

: شش قلو, شش بخشی.

sexually

: جنسی , تناسلی , وابسته به الت تناسلی و جماع.

sexuell

: جنسی , تناسلی , وابسته به الت تناسلی و جماع.

sge (f)

: (زمان ماضی فعل سعع) دید, سخن ,لغت یا جمله ضرب المثل , مثال , امثال و حکم , اره , هراسبابی شبیه اره.

sibirien

: سیبریه.

sich

: خود شما, شخص شما.

sich

: خودش (انزن), خود ان زن , خودش را.

sich

: خودش (خود ان چیز, خود ان جانور), خود.

sich aneignen

: غصب کردن , بزور گرفتن , ربودن.

sich aus dem staub machen

: گریختن , فرار کردن , دررفتن , رونشان ندادن , روپنهان کردن , پنهان شدن.

sich bemchtigen

: غصب کردن , بزور گرفتن , ربودن.

sich enthalten

: خودداری کردن (از), پرهیز کردن (از), امتناع کردن (از).

sich entschuldigen

: پوزش خواستن , معذرت خواستن , عذر خواهی کردن.

sich erinnern

: بخاطراوردن , یاد اوردن , بخاطر داشتن.

sich fragen

: شگفت , تعجب , حیرت , اعجوبه , درشگفت شدن , حیرت انگیز, غریب.

sich rasieren

: تراشیدن , رنده کردن , ریش تراشی , تراش.

sich schlagen

: جنگ , نبرد, کارزار, پیکار, زد وخورد, جنگ کردن , نزاع کردن , جنگیدن.

sich sehnen

: ارزو کردن , اشتیاق داشتن , مشتاق بودن.

sich trauen[verb]

: یارا بودن , جرات کردن , مبادرت بکار دلیرانه کردن , بمبارزه طلبیدن , شهامت , یارایی.

sich umziehen

: دگرگون کردن یاشدن , دگرگونی , تغییر, پول خرد, مبادله , عوض کردن , تغییردادن , معاوضه کردن , خردکردن (پول), تغییر کردن , عوض شدن.

sich ver ndern

: تغییر کردن , تغییر داد.

sich verbergen

: گریختن , فرار کردن , دررفتن , رونشان ندادن , روپنهان کردن , پنهان شدن.

sich windend

: فرفره وار, تلو تلو خور, چرخنده.

sicher

: امن , بی خطر, گاوصندوق.

sicher

: ایمن , بی خطر, مطملن , استوار, محکم , درامان , تامین , حفظ کردن , محفوظ داشتن تامین کردن , امن.

sicherheit (f)

: ایمنی , سلا مت , امنیت , محفوظیت.

sicherheitsfaktor (m)

: ایمنی , سلا مت , امنیت , محفوظیت.

sicherheitsgurt (m)

: کمربند صندلی هواپیما.

sichern

: ایمن , بی خطر, مطملن , استوار, محکم , درامان , تامین , حفظ کردن , محفوظ داشتن تامین کردن , امن.

sichern

: حراست کردن , نیکداشت کردن , نگهداری کردن , حفظ کردن , حمایت کردن.

sichern

: مطملن ساختن , متقاعد کردن , حتمی کردن , مراقبت کردن در, تضمین کردن.

sichern

: نجارت دادن , رهایی بخشیدن , نگاه داشتن , اندوختن , پس انداز کردن , فقط بجز, بجز اینکه.

sichern retten

: نجارت دادن , رهایی بخشیدن , نگاه داشتن , اندوختن , پس انداز کردن , فقط بجز, بجز اینکه.

sicherstellen

: مطملن ساختن , متقاعد کردن , حتمی کردن , مراقبت کردن در, تضمین کردن.

sicherstellen garantieren

: مطملن ساختن , متقاعد کردن , حتمی کردن , مراقبت کردن در, تضمین کردن.

sicherstellen[verb]

: بیمه کردن , بیمه بدست اوردن , ضمانت کردن.

sicherungskopie[noun]

: پشتیبان , پشتیبانی کردن.

sickern[verb]

: شیره , شهد, چکیده , جریان , جاری , رسوخ , لجنزار, بستر دریا, تراوش کردن , اهسته جریان یافتن , بیرون دادن , لا ی.

sie

: انها, ایشان , انان.

sie

: او, ان دختر یا زن , جانور ماده.

sie

: اورا (مونث), ان زن را, باو, مال او.

sie

: ایشان را, بایشان , بانها.

sie

: شما, شمارا.

sieben

: هفت , هفتم , هفتمین , یک هفتم , هفت چیز.

siebent

: هفتم , هفتمین , یک هفتم.

siebent-

: هفتم , هفتمین , یک هفتم.

siebente

: هفتم , هفتمین , یک هفتم.

siebt-

: هفتم , هفتمین , یک هفتم.

siebzehn

: هفده , هفده چیز.

siebzig

: هفتاد, هفتاد ساله , عدد یا علا مت هفتاد.

sieden

: کورک , دمل , جوش , التهاب , هیجان , تحریک , جوشاندن , بجوش امدن , خشمگین شدن.

siegeln

: (j.S.) خوک ابی , گوساله ماهی , مهر, نشان , تضمین , مهر کردن , صحه گذاشتن , مهر و موم کردن , بستن , درزگیری کردن.

siegen

: بردن , پیروز شدن , فاتح شدن , غلبه یافتن بر, بدست اوردن , تحصیل کردن , فتح , پیروزی , برد.

sieger (m)

: برنده بازی , برنده , فاتح.

siehe

: دیدن , مشاهده کردن , نگاه کردن , فهمیدن , مقر یا حوزه اسقفی , بنگر.

sieht

: دیدن , مشاهده کردن , نگاه کردن , فهمیدن , مقر یا حوزه اسقفی , بنگر.

sieselber

: خودش (انزن), خود ان زن , خودش را.

signatur (n)

: امضاء , دستینه , صحه , توشیح , امضاء کردن.

silber (n)

: نقره , سیم , نقره پوش کردن , نقره فام شدن.

silbergeschirr (n)

: نقره اندود, اب نقره , ظرف نقره , بانقره اندودن.

silbern

: نقره , سیم , نقره پوش کردن , نقره فام شدن.

silberware (f)

: ظروف نقره.

silberwaren (pl)

: ظروف نقره.

silo (m)

: انبار غله , در سیلو گذاردن.

sind

: هستند, هستید, هستیم.

singen

: اواز, سرود, سرودن , تصنیف , اواز خواندن , سرود خواندن , سراییدن.

singen

: اهنگ ساده و کشیده , مناجات , سرود, سرود یا اهنگ خواندن.

singular

: توهین کردن به , بی احترامی کردن به , خوار کردن , فحش دادن , بالیدن , توهین.

sinken

: چاهک , فرو رفتن , فروبردن.

sinkend

: پایین , زیرین , روبه پایین , متمایل بپایین.

sinnverwandtes wort (n)

: کلمه مترادف , کلمه هم معنی.

sippe (f)

: تبار, قبیله , طایفه , ایل , عشیره , (درجمع) قبایل.

situation (f)

: موقعیت , محل , وضع.

sitz (m)

: جا, صندلی , نیمکت , نشیمنگاه , مسند, سرین , کفل , مرکز, مقر, محل اقامت , جایگاه , نشاندن , جایگزین ساختن.

sitzen

: در خور, مقتضی , شایسته , خوراندن.

sitzend

: جلسه , نشست , جا, نشیمن , صندلی , نشسته.

sitzplatz (m)

: جا, صندلی , نیمکت , نشیمنگاه , مسند, سرین , کفل , مرکز, مقر, محل اقامت , جایگاه , نشاندن , جایگزین ساختن.

sitzung (f)

: جلسه , نشست , جا, نشیمن , صندلی , نشسته.

sitzung (f)

: جلسه , نشست , مجلس , دوره تحصیلی.

ski laufend

: اسکی بازی.

skorpion (m)

: (نج.) برج عقرب , برج هشتم.

skrilegisch

: موهن بمقدسات , مربوط به بیحرمتی به شعاءر مذهبی.

skulptur (f)

: مجسمه سازی , پیکر تراشی , سنگتراشی کردن.

slack

: گم کردن , مفقود کردن , تلف کردن , از دست دادن , زیان کردن , منقضی شدن , باختن(در قمار وغیره), شکست خوردن.

slang (m)

: بزبان عامیانه , واژه عامیانه وغیر ادبی , بزبان یا لهجه مخصوص , اصطلا ح عامیانه.

slum (m)

: محله کثیف , خیابان پر جمعیت , محلا ت پر جمعیت وپست شهر

smaragd (m)

: زمردسبز, سبززمردی.

snob (m)

: قلمبه , برجستگی , مغرور, افاده ای , با بغض شدید گریستن.

so

: نیز, همچنین , همینطور, بعلا وه , گذشته از این.

so e (f)

: سوس , چاشنی , اب خورش , جاشنی غذا, رب , چاشنی زدن به , خوشمزه کردن , نم زدن.

so lang wie

: تا زمانیکه , بمقدار زیاد, بمدت طولا نی , از وقتی که , از زمانیکه.

sobald

: بزودی , زود, عنقریب , قریبا, طولی نکشید.

sobald

: بمحض اینکه , همینکه.

sobald

: کی , چه وقت , وقتیکه , موقعی که , در موقع.

soda (f)

: (ش.) قلیا, جوش شیرین , سودا, کربنات سدیم , لیموناد.

sodawasser (n)

: مشروب غیر الکلی گاز دار, لیموناد, سودا.

sofa (n)

: تخت , نیمکت , خوابانیدن , در لفافه قرار دادن.

sofa (n)

: نیمکت , نیمکت مبلی نرم وفنری.

software (f)

: نرم افزار.

sogar

: هنوز, تا ان زمان , تا کنون , تا انوقت , تاحال , باز هم , بااینحال , ولی , درعین حال.

sohle

: کف پا, تخت کفش , تخت , زیر, قسمت ته هر چیز, شالوده , تنها, یگانه , منحصربفرد, (بکفش) تخت زدن.

sohn (m)

: فرزد ذکور, پسر, ولد, زاد, مولود.

sollte

: زمان ماضی واسم مفعول فعل معین.llahs Shoulde شانه , دوش , کتف , هرچیزی شبیه شانه , جناح , باشانه زور دادن , هل دادن.

someday[adverb]

: (ماندرعل) میله , سنبه , قالب , مرغک , محور.

sommer (m)

: تابستان , تابستانی , چراندن , تابستان را بسر بردن , ییلا ق.

sommersachen (f)

: جامه لباس , ملبوس , رخت.

sonder

: برون , بیرون , بیرون از, از بیرون , بطرف خارج , انطرف , فاقد, بدون.

sonder

: ویژه , خاص , استثنایی.

sonderangebot (n)

: سودا, معامله , داد و ستد, چانه زدن , قرارداد معامله , خرید ارزان (باا), چانه زدن , قرارداد معامله بستن.

sonderbar

: توضیح ناپذیر, غیر مسلول , غیر قابل توصیف , عریب , مرموز.

sonderbar

: عجیب و غریب , غیر عادی , خل , خنده دار, مختل کردن , گرفتار شدن.

sonderlich

: عجیب وغریب , دارای اخلا ق غریب , ویژه.

sonnabend (m)

: روز شنبه.

sonne (f)

: افتاب , خورشید, درمعرض افتاب قرار دادن , تابیدن.

sonnenaufgang (m)

: طلوع افتاب , طلوع خورشید, تیغ افتاب , مشرق.

sonnenbrand (m)

: افتاب سوخته کردن , افتاب زدگی.

sonnenbrille (f)

: عینک افتابی.

sonnenuntergang (m)

: غروب افتاب , مغرب , افول.

sonnig

: افتابی , روشن , افتاب رو, رو بافتاب , تابناک.

sonntag (m)

: یکشنبه , مربوط به یکشنبه , تعطیل , یکشنبه را گذراندن.

sonstig

: دیگر, غیر, نوع دیگر, متفاوت , دیگری.

sopran (m)

: (mv.) صدای زیر, ششدانگ , صدای بلند.

sorge (f)

: اندیشناکی , اندیشناک کردن یابودن , نگران کردن , اذیت کردن , بستوه اوردن , اندیشه , نگرانی , اضطراب , دلواپسی, ادم غصه خور و ناراحت.

sorge (f)

: تیمار, پرستاری , مواظبت , بیم , دلواپسی (م.م.) غم , پروا داشتن , غم خوردن , علا قمند بودن.

sorgen

: تیمار, پرستاری , مواظبت , بیم , دلواپسی (م.م.) غم , پروا داشتن , غم خوردن , علا قمند بودن.

sorgenfrei

: سبکبار, بی خیال.

sorgenlos

: سبکبار, بی خیال.

sorgfltig

: بادقت , با احتیاط, مواظب , بیمناک.

sorglos

: سبکبار, بی خیال.

sorgsam

: بادقت , با احتیاط, مواظب , بیمناک.

sowieso

: بهرحال , در هر صورت , بهرجهت , بنوعی.

sozialhilfem sozial-

: اسایش , رفاه , خیر, سعادت , خیریه , شادکامی.

sozialist (m)

: جامعه گرای , سوسیالیست , طرفدار توزیع وتعدیل ثروت.

sp len

: شستن , شستشو دادن , پاک کردن , شستشو, غسل , رختشویی.

sp t

: دیر, دیراینده , اخیر, تازه , گذشته , کند, تا دیر وقت , اخیرا, تادیرگاه , زیاد, مرحوم.

spa (m)

: شوخی , لطیفه , بذله , شوخی کردن.

spanien

: کشور اسپانیا.

spanisch

: اسپانیولی , اسپانیایی.

spanische

: کشور اسپانیا.

spann (m)

: پشت پا, پاشنه جوراب یا کفش , رویه , اغاز.

spannung (f)

: اختلا ف سطح , ولتاژ.

spannungslos

: سرما, سرماخوردگی , زکام , سردشدن یا کردن.

spannweite (f)

: وسعت , شیوع , پهن کردن , پهن شدن.

sparen

: نجارت دادن , رهایی بخشیدن , نگاه داشتن , اندوختن , پس انداز کردن , فقط بجز, بجز اینکه.

spargelkohl (m)

: (g.S.) نوعی گل کلم.

spart

: نجارت دادن , رهایی بخشیدن , نگاه داشتن , اندوختن , پس انداز کردن , فقط بجز, بجز اینکه.

spass

: شوخی , بذله گویی , شوخی شیطنت امیز, متلک.

spass[noun]

: دهان بند بستن , پوزه بند بستن , محدود کردن , مانع فراهم کردن برای , شیرین کاری , قصه یا عمل خنده اور, (طب) دهان باز کن.

spazieren

: راه رفتن , گام زدن , گردش کردن , پیاده رفتن , گردش پیاده , گردشگاه , پیاده رو.

spazierengehen

: راه رفتن , گام زدن , گردش کردن , پیاده رفتن , گردش پیاده , گردشگاه , پیاده رو.

spaziergang (m)

: راه رفتن , گام زدن , گردش کردن , پیاده رفتن , گردش پیاده , گردشگاه , پیاده رو.

specht (m)[noun]

: (j.S.) دارکوب.

speck (m)

: گوشت نمک زده ء پهلو و پشت خوک.

speichellecker (m)

: لوده , مسخره , ادم ابله , مقلد, میمون صفت , ادم انگل.

speicher (m)

: حافظه.

speicheradressbereich (m)

: کنار, لب , ساحل , بانک , ضرابخانه , رویهم انباشتن , در بانک گذاشتن , کپه کردن , بلند شدن (ابر یا دود) بطور متراکم , بانکداری کردن.

speise (f)

: خوراک , غذا, قوت , طعام.

speisekarte (f)

: فهرست خوراک , صورت غذا.

speisen

: خوردن , مصرف کردن , تحلیل رفتن.

speisewagen (m)

: واگن رستوران قطار.

spende (f)

: دهش , اهداء.

spenden

: بخشیدن , هبه کردن , هدیه دادن , اهداء کردن.

spenden

: واگذار کردن , دادن (به), بخشیدن , دهش , دادن , پرداخت کردن , اتفاق افتادن , فدا کردن , اراءه دادن , بمعرض نمایش گذاشتن , رساندن , تخصیص دادن , نسبت دادن به , بیان کردن , شرح دادن , افکندن , گریه کردن.

sperre (f)

: طره گیسو, دسته پشم , قفل , چخماق تفنگ , چفت و بست , مانع , سد متحرک , سدبالا بر, چشمه پل , محل پرچ یا اتصال دویاچند ورق فلزی , قفل کردن , بغل گرفتن , راکد گذاردن , قفل شدن , بوسیله قفل بسته ومحکم شدن , محبوس شدن.

sperren

: طره گیسو, دسته پشم , قفل , چخماق تفنگ , چفت و بست , مانع , سد متحرک , سدبالا بر, چشمه پل , محل پرچ یا اتصال دویاچند ورق فلزی , قفل کردن , بغل گرفتن , راکد گذاردن , قفل شدن , بوسیله قفل بسته ومحکم شدن , محبوس شدن.

spezial

: ویژه , خاص , استثنایی.

sphlbecken (n)

: چاهک , فرو رفتن , فروبردن.

spiegel (m)

: ایینه , دراینه منعکس ساختن , بازتاب کردن.

spiegeln

: ایینه , دراینه منعکس ساختن , بازتاب کردن.

spiel (n)

: بازی , مسابقه , سرگرمی , شکار, جانور شکاری , یک دور بازی , (بصورت جمع)مسابقه های ورزشی , شوخی , دست انداختن , تفریح کردن , اهل حال , سرحال.

spiel (n)

: بازی , نواختن ساز و غیره , سرگرمی مخصوص , تفریح , بازی کردن , تفریح کردن , ساز زدن , الت موسیقی نواختن , زدن , رل بازی کردن , روی صحنه ء نمایش ظاهرشدن , نمایش , نمایشنامه.

spielen

: بازی , نواختن ساز و غیره , سرگرمی مخصوص , تفریح , بازی کردن , تفریح کردن , ساز زدن , الت موسیقی نواختن , زدن , رل بازی کردن , روی صحنه ء نمایش ظاهرشدن , نمایش , نمایشنامه.

spielen um geld

: قمار کردن , شرط بندی کردن , قمار.

spielplatz (m)

: زمین بازی , تفریحگاه.

spielzeit (f)

: راندن , رانش , دایر بودن , اداره کردن.

spinat (m)

: (سپءناگع) (g.S.) اسفناج , خوراک اسفناج.

spindel[noun]

: چمن , علفزار, باغ میوه , تاکستان.

spirituosen (f)

: مشروب خوردن یاخوراندن , مشروب , نوشابه , مشروب الکلی ,با روغن پوشاندن , چرب کردن , مایع زدن , مشروب زدن به.

spitzbart (m)

: ریش بزی.

spitze (f)

: پر از سوراخ , پر از سوراخ کردن.

spitze (f)

: پنجه , انگشت پای مهره داران , جای پا, با انگشت پا زدن یا راه رفتن.

spitze (f)

: پول چای , انعام , اطلا ع منحرمانه , ضربت اهسته , نوک گذاشتن , نوک دارکردن , کج کردن , سرازیر کردن , یک ورشدن , انعام دادن , محرمانه رساندن , نوک , سرقلم , راس , تیزی نوک چیزی.

splitter (m)

: باریکه چوب , تراشه , خرده شیشه , تراشه کردن , متلا شی شدن وکردن.

splittern

: باریکه چوب , تراشه , خرده شیشه , تراشه کردن , متلا شی شدن وکردن.

splitterpartei (f)

: دسته بندی , حزب , انجمن , فرقه , نفاق.

spr hen

: شاخه کوچک , ترکه , افشانک , افشانه , ریزش , ترشح , قطرات ریز باران که بادانرا باطراف میزند, افشان , چیز پاشیدنی , سم پاشی , دواپاشی , تلمبه سم پاش , گردپاش , اب پاش , سمپاشی کردن , پاشیدن , افشاندن , زدن (دارو وغیره).

spr ling (m)

: درکردن (گلوله وغیره), رها کردن (از کمان وغیره), پرتاب کردن , زدن , گلوله زدن , رها شدن , امپول زدن , فیلمبرداری کردن , عکسبرداری کردن , درد کردن , سوزش داشتن , جوانه زدن , انشعاب , رویش انشعابی , رویش شاخه , درد, حرکت تند وچابک , رگه معدن.

sprache (f)

: زبان , لسان , کلا م , سخنگویی , تکلم , بصورت لسانی بیان کردن.

sprache (f)

: سخن , حرف , گفتار, صحبت , نطق , گویایی , قوه ناطقه , سخنرانی.

sprde

: رزرو شده , محتاط, خاموش , کم حرف , اندوخته , ذخیره.

sprechzimmer (n)

: اتاق نشیمن , سالن نشیمن.

springbrunnen (m)

: منبع , فواره , منشاء , مخزن , چشمه , سرچشمه.

springen

: بهار, چشمه , سرچشمه , فنر, انبرک , جست وخیز, حالت فنری , حالت ارتجاعی فنر, پریدن , جهش کردن , جهیدن , قابل ارتجاع بودن , حالت فنری داشتن , ظاهر شدن.

springen

: شاخه , شاخ , فرع , شعبه , رشته , بخش , شاخه دراوردن , شاخه شاخه شدن , منشعب شدن , گل وبوته انداختن , مشتق شدن , جوانه زدن , براه جدیدی رفتن.

spritze (f)

: شاخه کوچک , ترکه , افشانک , افشانه , ریزش , ترشح , قطرات ریز باران که بادانرا باطراف میزند, افشان , چیز پاشیدنی , سم پاشی , دواپاشی , تلمبه سم پاش , گردپاش , اب پاش , سمپاشی کردن , پاشیدن , افشاندن , زدن (دارو وغیره).

spritze (f)

: ضربت با چیز تیز, ضربت با مشت , خرد کردن , سک زدن , سیخ زدن , خنجر زدن , سوراخ کردن.

spritzen

: شاخه کوچک , ترکه , افشانک , افشانه , ریزش , ترشح , قطرات ریز باران که بادانرا باطراف میزند, افشان , چیز پاشیدنی , سم پاشی , دواپاشی , تلمبه سم پاش , گردپاش , اب پاش , سمپاشی کردن , پاشیدن , افشاندن , زدن (دارو وغیره).

sprung (m)

: بهار, چشمه , سرچشمه , فنر, انبرک , جست وخیز, حالت فنری , حالت ارتجاعی فنر, پریدن , جهش کردن , جهیدن , قابل ارتجاع بودن , حالت فنری داشتن , ظاهر شدن.

spu.lung[noun]

: با اب شستن , با اب پاک کردن , شستشو.

spuk (m)

: شبح , روح , روان , جان , خیال , تجسم روح , چون روح بر خانه ها و غیره سرزدن.

spur

: رد پا, اثر, خط اهن , جاده , راه , نشان , مسابقه دویدن , تسلسل , توالی , ردپاراگرفتن , پی کردن , دنبال کردن.

st ck (n)

: بخش , سهم.

st ren

: واژگون کردن , برگرداندن , چپه کردن , اشفتن , اشفته کردن , مضطرب کردن , شکست غیر منتظره , واژگونی , نژند, ناراحت , اشفته.

st rke (f)

: نشاسته , اهار, اهارزدن , تشریفات.

st rkend

: نیروبخش , مقوی , صدایی , اهنگی.

st rkungsmittel (n)

: نیروبخش , مقوی , صدایی , اهنگی.

staat (m)

: توضیح دادن , جزء به جزء شرح دادن , اظهار داشتن , اظهارکردن , تعیین کردن , حال , , چگونگی , کیفیت , دولت , استان , ملت , جمهوری , کشور, ایالت , کشوری , دولتی.حالت شتاتع حالت , کشور, ایالت.

staat (m)

: دولت , حکومت , فرمانداری , طرز حکومت هیلت دولت , عقل اختیار, صلا حدید.

staatsangehrige (m)

: تابع , رعیت , تبعه یک کشور, شهروند.

staatsb rger (m)

: تابع , رعیت , تبعه یک کشور, شهروند.

stab[noun]

: عصا, گرز, چوب میزانه , چوب گمانه , ترکه.

stadium (n)

: مرحله , صحنه.

stadt (f)

: شهر.

stadt (f)

: شهرک , قصبه , شهر کوچک , قصبه حومه شهر, شهر.

staffel (m)

: گام , قدم , صدای پا, پله , رکاب , پلکان , رتبه , درجه , قدم برداشتن , قدم زدن.

staffelei (f)[noun]

: سه پایه نقاشی.

staket (n)

: حصار, دیوار, پرچین , محجر, سپر, شمشیر بازی , خاکریز, پناه دادن , حفظ کردن , نرده کشیدن , شمشیر بازی کردن.

stamm (m)

: تبار, قبیله , طایفه , ایل , عشیره , (درجمع) قبایل.

stamm (m)

: شاه سیم.

stampfen

: مهر , نشان , نقش , باسمه , چاپ , تمبر, پست , جنس ,نوع , پابزمین کوبیدن , مهر زدن , نشان دار کردن , کلیشه زدن , نقش بستن , منقوش کردن , منگنه کردن , تمبرزدن , تمبر پست الصاق کردن.

stand[noun]

: اطاقک , پاسگاه یادکه موقتی , غرفه , جای ویژه.

standuhr (f)

: زمان سنج , تپش زمان سنجی , ساعت.

standzeit (f)

: جان , زندگی , حیات , عمر, رمق , مدت , دوام , دوران زندگی , موجود, موجودات , حبس ابد.

stark

: نیرومند, قوی , پر زور, محکم , سخت.

starten

: شروع , اغاز, اغازیدن , دایرکردن , عازم شدن.

statt

: در عوض.

stattdessen

: در عوض.

stattlich

: دلپذیر, مطبوع , خوش قیافه , زیبا, سخاوتمندانه.

statue (f)

: تندیس , پیکره , مجسمه , هیکل , پیکر, تمثال , پیکر سازی.

staunen

: شگفت , تعجب , حیرت , اعجوبه , درشگفت شدن , حیرت انگیز, غریب.

stauung (f)

: تراکم , (طب) جمع شدن خون یا اخلا ط, گرفتگی.

stck (n)

: بازی , نواختن ساز و غیره , سرگرمی مخصوص , تفریح , بازی کردن , تفریح کردن , ساز زدن , الت موسیقی نواختن , زدن , رل بازی کردن , روی صحنه ء نمایش ظاهرشدن , نمایش , نمایشنامه.

stcksa

: شاخ زدن , ضربه زدن , پیش رفتن , پیشرفتگی داشتن , نزدیک یامتصل شدن , بشکه , ته , بیخ , کپل , ته درخت , ته قنداق تفنگ , هدف.

stdtisch

: وابسته بشهرداری , شهری.

steak (n)

: باریکه گوشت کبابی.

stechen

: ضربت با چیز تیز, ضربت با مشت , خرد کردن , سک زدن , سیخ زدن , خنجر زدن , سوراخ کردن.

steckdose (f)

: روزنه , مجرای خروج , بازار فروش , مخرج.

steckdose (m)

: الا غ نر, خر نر, (.mj) ادم کله خر.

stecken (m)

: مورد, غلا ف.

steckenpferd (m)

: اسب کوچک اندام , مشغولیات , سرگرمی , کار ذوقی , کاری که کسی بدان عشق وعلا قه دارد.

stecker (m)

: خرک(برای بالا بردن چرخ) جک اتومبیل , (در ورق بازی) سرباز, جک زدن.

stecker (m)

: دو شاخه.

steckkarte (f)

: کارت.

stecknadel (f)

: سنجاق , پایه سنجاقی.

stehen

: ایستادن , تحمل کردن , موضع , دکه , بساط.

stehpltze (pl)

: (در اتوبوس وغیره)جای ایستادن.

steigen

: بالا رفتن , صعود کردن , ترقی کردن.

steigen

: برخاستن , ترقی کردن , ترقی خیز.

stein (m)

: تکان نوسانی دادن , جنباندن , نوسان کردن , سنگ , تخته سنگ یا صخره , سنگ خاره , صخره , جنبش , تکان.

stein (m)

: سنگ , هسته , سنگ میوه , سنگی , سنگ قیمتی , سنگسار کردن , هسته دراوردن از, تحجیرکردن.

steinbock (m)

: (نج.) برج جدی , بزغاله , نشانه دهم منطقه البروج.

steinbruch[noun]

: لا شه شکار, شکار, صید, توده انباشته , شیشه الماسی چهارگوش , اشکار کردن , معدن سنگ.

steinbutt (m)

: (j.S.) سپر ماهی , ماهی پهن خوراکی.

steinpyramide[noun]

: توده سنگ , تل سنگ , سنگ قبر.

stelle (f)

: انگشت , رقم , عدد.

stellen

: گذاردن,قراردادن,به زور واداشتن,عذاب دادن,تقدیم داشتن,تعبیر کردن,بکار بردن,منصوب کردن, ترغیب کردن,استقرار,پرتاب,سعی,ثابت.

stellenwert (m)

: نزن , سنگینی , سنگ وزنه , چیز سنگین , سنگین کردن , بار کردن.

stellvertretung[noun]

: وکیل , نماینده , وکالت , وکالتنامه , بنمایندگی دیگری رای دادن.

stempel[noun]

: مهر, خاتم , کپسول , پهن , کاشه.

stempeln

: زمان سنج , تپش زمان سنجی , ساعت.

steppdecke (f)

: لحاف , بالا پوش , مثل لحاف دوختن.

steppe (f)

: جلگه وسیع بی درخت.

steppen

: کوک , بخیه , بخیه جراحی , بخیه زدن.

sterben

: جفت طاس.

sternzeichen[noun]

: (نج.) زودیاک , منطقه البروج , دایره البروج.

steuer (m)

: گماشت , وظیفه , تکلیف , فرض , کار, خدمت , ماموریت , (درجمع) عوارض گمرکی , عوارض.

steuern

: راندن , بردن , راهنمایی کردن , هدایت کردن , گوساله پرواری , رهبری , حکومت.

steuern

: رهبر, لیدر, خلبان هواپیما, راننده کشتی , اسباب تنظیم ومیزان کردن چیزی , پیلوت , چراغ راهنما, رهبری کردن , خلبانی کردن , راندن , ازمایشی.

steward (m)

: وکیل خرج , پیشکار, مباشر, ناظر, مباشرت کردن.

stewarde (f)

: ناظر خرج مونث , مهماندار هواپیما.

stich (m)

: ضربت با چیز تیز, ضربت با مشت , خرد کردن , سک زدن , سیخ زدن , خنجر زدن , سوراخ کردن.

stich (m)

: کوک , بخیه , بخیه جراحی , بخیه زدن.

stichtag (m)

: ضرب العجل , فرجه.

stiefel[noun]

: پوتین یاچکمه , (.mj) اخراج , چاره یافایده , لگدزدن , باسرچکمه وپوتین زدن.

stier (m)

: (نج.) برج ثور, گاو گردون , گاو.

stier

: راندن , بردن , راهنمایی کردن , هدایت کردن , گوساله پرواری , رهبری , حکومت.

stift (m)

: سنجاق , پایه سنجاقی.

stift

: مداد رنگی مومی , مداد ابرو, نقاشی کردن.

stiften

: بخشیدن , هبه کردن , هدیه دادن , اهداء کردن.

stiftung

: دهش , اهداء.

still

: (.adv&adj):ارام , خاموش , ساکت , بی حرکت , راکد, همیشه , هنوز, بازهم , هنوزهم معذلک , (n&vi, vt): ارام کردن , ساکت کردن , خاموش شدن , دستگاه تقطیر, عرق گرفتن از, سکوت , خاموشی.

still

: ارام کردن , تسکین دادن , ساکت کردن.

stillen

: فرو نشاندن , دفع کردن , خاموش کردن , اطفا.

stimmabgabe (f)

: رای , اخذ رای , دعا, رای دادن.

stimme (f)

: رای , اخذ رای , دعا, رای دادن.

stimme (f)

: صدا, ادا کردن.

stimmen

: رای , اخذ رای , دعا, رای دادن.

stimmlich

: صدا, صوتی , خواندنی , اوازی , ویژه خواندن , دهن دریده.

stimmungsvoll

: مطلبی را رساندن , معنی دادن , گفتن , محرم ساختن , صمیمی , محرم , خودمانی.

stlich

: خاور, کشورهای خاوری , درخشندگی بسیار, مشرق زمین , شرق , بطرف خاور رفتن , جهت یابی کردن , بجهت معینی راهنمایی کردن , میزان کردن.

stlich

: شرقی , خاوری , ساکن شرق , بطرف شرق.

stndig

: پایدار, ابدی , ثابت , ماندنی , سیر داءمی.

sto (m)

: ضربت با چیز تیز, ضربت با مشت , خرد کردن , سک زدن , سیخ زدن , خنجر زدن , سوراخ کردن.

sto (m)

: هل , پرتاب , تنه , هل دادن , تنه زدن , با زور پیش بردن , پرتاب کردن , کشیدن(شمشیر), پرتاب شدن.

stockwerk (n)

: حکایت , داستان , نقل , روایت , گزارش , شرح , طبقه , اشکوب , داستان گفتن , بصورت داستان در اوردن.

stockwerk (n)

: کف , اشکوب , طبقه.

stoen

: لگدزدن , باپازدن , لگد, (درتفنگ)پس زنی , (مشروب)تندی.

stoppte ab

: با سنجش زمان.

stotterer

: لکنت داشتن , بالکنت حرف زدن , لکنت.

stpsel (m)

: دو شاخه.

str mung (f)

: جریان , رایج , جاری.

stra e (f)

: خیابان , کوچه , خیابانی , جاده , مسیر.

stra enbahnwagen (m)

: تراموای شهری.

strae (f)

: بجاده , راه , معبر, طریق , خیابان , راه اهن.

straenbahn (f)

: تراموای شهری.

strafbar[adverb]

: قابل مجازات , سزاپذیر.

strafe (f)

: جریمه , تاوان , غرامت , جریمه کردن , جریمه گرفتن از, صاف کردن , کوچک کردن , صاف شدن , رقیق شدن , خوب , فاخر, نازک , عالی , لطیف , نرم , ریز, شگرف.

strafe[noun]

: مجازات , تنبیه , گوشمالی , سزا.

straff

: سفت , محکم , تنگ (تانگ), کیپ , مانع دخول هوا یا اب یا چیز دیگر, خسیس , کساد.

strafgeb hr (f)

: جریمه , تاوان , غرامت , جریمه کردن , جریمه گرفتن از, صاف کردن , کوچک کردن , صاف شدن , رقیق شدن , خوب , فاخر, نازک , عالی , لطیف , نرم , ریز, شگرف.

strahl (m)

: جت , کهربای سیاه , سنگ موسی , مهر سیاه , مرمری , فوران ,فواره , پرش اب , جریان سریع , دهنه , مانند فواره جاری کردن , بخارج پرتاب کردن , بیرون ریختن (با فشار), پرتاب , پراندن , فواره زدن , دهانه.

strahl (m)

: چشمک زدن , سوسو زدن , تجاهل کردن , نادیده گرفته , نگاه مختصر, چشمک.

strahlen

: تابیدن , پرتو افکندن , شعاع افکندن , متشعشع شدن.

strahlenbiologie[noun]

: مبحث زیست شناسی مربوط به تشعشعات رادیو اکتیو.

strahlung[noun]

: تابش , پرتو افشانی , تشعشع , برق , جلا.

strahlungs-[adjective]

: متشعشع , تابشی.

stramm

: سفت , محکم , تنگ (تانگ), کیپ , مانع دخول هوا یا اب یا چیز دیگر, خسیس , کساد.

strampeln

: لگدزدن , باپازدن , لگد, (درتفنگ)پس زنی , (مشروب)تندی.

strand (m)

: ساحل , شن زار, کناردریا, رنگ شنی , بگل نشستن کشتی.

strandgut

: مال بی صاحب (در دریا), مال متروکه , بچه بی صاحب , ادم دربدر, بچه سر راهی.

strang (m)

: طناب , رسن , ریسمان , باطناب بستن , بشکل طناب در امدن.

strapazieren

: مالیات , باج , خراج , تحمیل , تقاضای سنگین , ملا مت , تهمت , سخت گیری , مالیات بستن , مالیات گرفتن از, متهم کردن , فشاراوردن بر.

strauch (m)

: بوته , بته , شاخ وبرگ.

streicheln

: نوازش , دلجویی , دلنوازی کردن , در اغوش کشیدن.

streichen

: رنگ کردن , نگارگری کردن , نقاشی کردن , رنگ شدن , رنگ نقاشی , رنگ.

streichen

: وسعت , شیوع , پهن کردن , پهن شدن.

streit[noun]

: پرخاش , نزاع , دعوی , دعوا, ستیزه , اختلا ف , گله , نزاع کردن , دعوی کردن , ستیزه کردن.

streiten

: جنگ , نبرد, کارزار, پیکار, زد وخورد, جنگ کردن , نزاع کردن , جنگیدن.

streue (f)

: مالیات , باج , خراج , تحمیل , تقاضای سنگین , ملا مت , تهمت , سخت گیری , مالیات بستن , مالیات گرفتن از, متهم کردن , فشاراوردن بر.

strick (m)

: ریسمان , طناب نازک , رسن , سیم , زه , وتر.

strick (m)

: طناب , رسن , ریسمان , باطناب بستن , بشکل طناب در امدن.

stricken

: بافتن , کشبافی کردن , بهم پیوستن , گره زدن , بستن.

strickend

: بافندگی , کشبافی.

strickzeu (n)g

: بافندگی , کشبافی.

striegeln

: کاری , زردچوبه هندی.

strken

: نشاسته , اهار, اهارزدن , تشریفات.

strkung (f)

: خوراک مختصر, خوراک سرپایی , ته بندی , زیرک , سریر, چالا ک , بسرعت.

strmen

: مسیل , نهر.

strom (m)

: جریان , رایج , جاری.

strom (m)

: رودخانه.

strom (m)

: مسیل , نهر.

stromspannung (f)

: اختلا ف سطح , ولتاژ.

strong cold thing

: منجمد کردن , یخ بستن , منجمد شدن , شکر پوش کردن , یخ , سردی , خونسردی و بی اعتنایی.

sttze (f)

: کمک کردن , یاری کردن , مساعدت کردن (با), همدستی کردن , مدد رساندن , بهترکردن چاره کردن , کمک , یاری , مساعدت , مدد, نوکر, مزدور.

stu.rm[adjective]

: کولا ک , توفان , تغییر ناگهانی هوا, توفانی شدن , باحمله گرفتن , یورش اوردن.

stu.rm[noun]

: کولا ک , توفان , تغییر ناگهانی هوا, توفانی شدن , باحمله گرفتن , یورش اوردن.

stube (f)

: اتاق , خانه , جا, فضا, محل , موقع , مجال , مسکن گزیدن , منزل دادن به , وسیع تر کردن.

student (m)

: دانشجو, دانش اموز, شاگرد, اهل تحقیق.

studium

: مطالعه , بررسی , مطالعه کردن.

stufe (f)

: گام , قدم , صدای پا, پله , رکاب , پلکان , رتبه , درجه , قدم برداشتن , قدم زدن.

stufe (f)

: مرحله , صحنه.

stufenweise

: تدریجی , اهسته , قدم بقدم پیش رونده , شیب تدریجی و اهسته.

stuhl (m)

: صندلی , مقر, کرسی استادی در دانشگاه , برکرسی یاصندلی نشاندن.

stuhlgang (m)

: چارپایه , عسلی , کرسی , صندلی مستراح فرنگی , مدفوع , پیخال , سکوب , ادرار کردن.

stumpf

: کند ذهن , نفهم , گیج , احمق , خنگ , دبنگ.

stunde (f)

: ساعت , 06 دقیقه , وقت , مدت کم.

sturz (m)

: خزان , پاییز, سقوط, هبوط, نزول , زوال , ابشار, افتادن , ویران شدن , فرو ریختن , پایین امدن , تنزل کردن.

suberlich

: بادقت , با احتیاط, مواظب , بیمناک.

subjekt (n)

: زیرموضوع , مبتدا, موکول به , درمعرض گذاشتن.

substantiv (n)

: اسم , نام , موصوف.

suche (f)

: جستجو, تلا ش , جویش , طلب , بازجویی , تحقیق , جستجو کردن.

suche (f)

: جستجو, جستجو کردن.

suchen

: جستجو, جستجو کردن.

sucht (f)

: دیوانگی , خشم , غضب , خروشیدن , میل مفرط, خشمناک شدن , غضب کردن , شدت داشتن.

suendhaftigkeit

: جایز الخطایی.

suendig

: گناهکار, اشتباه کار, غلط, ناصحیح , خطا, (طب) ناخوش , فاسد.

suhen[verb]

: طلب کردن , پیگردی کردن.

sulengang (m)

: گذرگاه طاقدار , طاقهای پشت سرهم.

summen

: وزوز کردن , ورور کردن , نامشخص حرف زدن , وزوز, ورور, شایعه , همهمه , اوازه.

sumpf

: مرداب , باتلا ق , در لجن انداختن.

super-

: اعلی , بسیار خوب , بزرگ اندازه , عالی , خوب ,(پرعف): پیشوندی است بمعنی مربوط ببالا - واقع درنوک چیزی - بالا یی - فوق - برتر -مافوق -ارجح - بیشتر و ابر.

supermarkt (m)

: ابر بازار, فروشگاه بزرگ.

suppe (f)

: اشامه , ابگوشت , سوپ.

surren

: فشار, انرژی , زیپ , زیپ لباس را کشیدن , زیپ دار کردن , با سرعت وانرژی حرکت کردن , زور, نیرو.

surren

: وزوز کردن , ورور کردن , نامشخص حرف زدن , وزوز, ورور, شایعه , همهمه , اوازه.

synagoge (f)

: کنیسه , پرستشگاه یهود.

synonym (n)

: کلمه مترادف , کلمه هم معنی.

system (n)

: سیستم , دستگاه , منظومه.

systemverwaltungsbedarf (m)

: بالا سری , هوایی.

szene (f)

: منظره , چشم انداز, مجلس , پرده جزء صحنه نمایش , صحنه , جای وقوع , مرحله.

T

t lpel (m)

: (ز.ع.- امر.) دهاتی جاهل , احمق , نفهم.

t nen

: حلقه , زنگ زدن , احاطه کردن.

t r (f)

: درب , در, راهرو.

t rkei (f)

: کشور ترکیه , بوقلمون , شکست خورده , واخورده.

t rsteher[noun]

: دربان , دربازکن.

ta.feln

: تخته جهت پوشش دیوار, با چوب (دیوار را) پوشانیدن.

tabak (m)

: تنباکو, توتون , دخانیات.

tabelle (f)

: برنامه زمانی , زمان بندی کردن.

tabelle (f)

: جدول , میز, مطرح کردن.

tabernakel

: خیمه , پرستشگاه موقت , مرقد, جایگزین شدن.

tablett (n)

: سینی , طبق , جعبه دو خانه.

tablett

: پرده نقاشی , تابلو, دور نمای نقاشی , جدول.

tablette (f)

: حب , حب دارو, دانه , حب ساختن.

tabu

: تابو, حرام , منع یا نهی مذهبی , حرام شمرده.

taeglich[adjective]

: روزانه , روزبروز, روزنامه یومیه , بطور یومیه.

taenzer

: رقاص.

taenzerin

: رقاص.

taetig

: کاری , ساعی , فعال , حاضر بخدمت , دایر, تنزل بردار, با ربح , (د.) معلوم , متعدی , مولد, کنش ور, کنش گر.

taetigkeit

: کنش وری , فعالیت , کار, چابکی , زنده دلی , اکتیوایی.

tafel (f)

: جدول , میز, مطرح کردن.

tafelfarben (f)

: شیمیایی , کیمیایی.

tag (m)

: روز, یوم.

tagebuch (n)

: دفتر خاطرات روزانه.

tagebuch (n)

: روزنامه , دفتر روزنامه , دفتر وقایع روزانه.

tagung (f)

: جلسه , نشست , انجمن , ملا قات , میتینگ , اجتماع , تلا قی , همایش.

taille (f)

: دور کمر, میان , کمر لباس , کمربند, میان تنه.

taille[noun]

: کمر, میان , کمربند.

taillenband

: بند تنبان , بند زیرشلواری.

tal (n)

: دره , وادی , میانکوه , گودی , شیار.

tal[noun]

: دره کوچک , حفره , خلیج و غیره , ماهور.

tampon (m)

: توپی یا کهنه مخصوص گرفتن سوراخی , باکهنه گرفتن (سوراخ), پنبه یا کهنه قاعدگی.

tankstelle (f)

: پمپ بنزین.

tante (f)

: عمه , خاله , زن دایی , زن عمو.

tanz (m)

: رقصیدن , رقص.

tanzen

: رقصیدن , رقص.

tapete (f)

: کاغذ دیواری , با کاغذ دیواری تزءین کردن.

tarnen

: پرده , روی پرده افکندن , غربال , غربال کردن.

tasche (f)

: جیب , کیسه هوایی , پاکت , تشکیل کیسه در بدن , کوچک , جیبی , نقدی , پولی , جیب دار, درجیب گذاردن , درجیب پنهان کردن , بجیب زدن.

tasche (f)

: کیسه , کیف , جوال , ساک , خورجین , چنته , باد کردن , متورم شدن , ربودن.

taschenlampe (f)

: نور برق اسا وزود گذر, چراغ قوه , لا مپ عکاسی.

taschentuch (n)

: دستمال , دستمال گردن.

tasse (f)

: ناو.

tastatur (f)

: صفحه کلید, ردیف مضراب , (درماشین تحریر) ردیف حروف.

taste (f)

: کلید.

tat

: کرد, انجام داد.

tats chlich

: راستین , حقیقی , واقعی , موجود, غیر مصنوعی , طبیعی , اصل , بی خدشه , صمیمی.

tatsache[noun]

: واقعیت , حقیقت , وجود مسلم.

tatschlich wirklich

: واقعا, راستی.

taube (f)

: (j.S.) کبوتر, محبوبه , دختر جوان , ترسو, ساده وگول خور.

tauchen

: اردک , مرغابی , اردک ماده , غوطه , غوض , زیر اب رفتن , غوض کردن.

tauchen

: شیب , غوطه دادن , تعمید دادن , غوطه ور شدن , پایین امدن , سرازیری , جیب بر, فرو رفتگی , غسل.

tauchen

: شیرجه رفتن , غواصی کردن , (.mj) فرو رفتن , تفحص کردن , شیرجه , (مج)غور.

tauglich

: در خور, مقتضی , شایسته , خوراندن.

tauglich

: سودمند, مفید, بافایده.

tausendfssler[noun]

: (مءللعپعدع) (j.S.) هزار پا.

taverne (f)

: میخانه.

taxi (n)

: باتاکسی رفتن , تاکسی , خودروی (هواپیما).

taxi (n)[noun]

: تاکسی , جای راننده کامیون , جای لوکوموتیوران.

taxi[noun]

: تاکسی , جای راننده کامیون , جای لوکوموتیوران.

taxifahrer(in)[noun]

: (درءوعر ثاب=) راننده تاکسی.

taxigestell (n)

: ماندگاه مجاز تاکسی.

taxiplatz[noun]

: توقفگاه تاکسی , ایستگاه درشکه.

tchtigkeit (f)

: توانایی , استطاعت.

technik (f)

: اشنایی باصول فنی , فن شناسی , فنون , شگرد شناسی.

techniker (m)

: مهندس.

technologie (f)

: اشنایی باصول فنی , فن شناسی , فنون , شگرد شناسی.

tee (m)

: چای , رنگ چای.

teebu.chse[noun]

: (ثاددءع=) چای دان , توپ تنیس , لولو, شبح.

teel ffel

: قاشق چای خوری.

teesemmel (f)

: نوعی شیرینی یاکلوچه که گرماگرم باکره میخورند, بشقاب سفالی کوچک.

teich (m)

: تالا ب , دریاچه , حوض درست کردن.

teil (m)

: بخش , سهم.

teilchen (n)

: خرده , ریزه , ذره , لفظ, حرف.

teilhaber (m)

: شریک شدن یاکردن , شریک , همدست , انباز, همسر, یار.

teilnehmer (m)

: شریک شدن یاکردن , شریک , همدست , انباز, همسر, یار.

teilstrecke (f)

: رازک , (درجمع) میوه رازک رازک زدن به , رازک بار اوردن , (درجمع) ابجو, افیون , لی لی کردن , روی یک پاجستن , جست وخیز کوچک کردن , رقصیدن , پرواز دادن , لنگان لنگان راه رفتن , پلکیدن.

telefon (n)

: (پسوند) صوت , اوا, صدا, تلفن , تلفن زدن.

telefon (n)

: دورگو, تلفن , تلفن زدن , تلفن کردن.

telefonieren

: (پسوند) صوت , اوا, صدا, تلفن , تلفن زدن.

telefonieren

: دورگو, تلفن , تلفن زدن , تلفن کردن.

telegramm (n)

: تلگرام , تلگراف , تلگراف کردن.

teller (m)

: بشقاب , صفحه , اندودن.

temperatur (f)

: دما, درجه حرارت.

tennis (n)

: تنیس.

tenor (m)

: فحوا, مفاد, نیت , رویه , تمایل , صدای زیر مردانه.

termin (m)

: ضرب العجل , فرجه.

terminkalender (m)

: دفتر خاطرات روزانه.

testament (n)

: خواست , اراده , میل , خواهش , ارزو, نیت , قصد, وصیت , وصیت نامه , خواستن , اراده کردن , وصیت کردن , میل کردن , فعل کمکی 'خواهم. '

teufel (m)

: دیو, شیطان , روح پلید, ادم بسیار شریر.

teufel (m)

: شیطان , روح پلید, تند و تیز کردن غذا, با ماشین خرد کردن , نویسنده مزدور.

teufel

: شیطان , روح پلید, تند و تیز کردن غذا, با ماشین خرد کردن , نویسنده مزدور.

theater (n)

: (تهعاترع) تلاتر, تماشاخانه , بازیگر خانه , تالا ر سخنرانی.

theaterstck (n)

: بازی , نواختن ساز و غیره , سرگرمی مخصوص , تفریح , بازی کردن , تفریح کردن , ساز زدن , الت موسیقی نواختن , زدن , رل بازی کردن , روی صحنه ء نمایش ظاهرشدن , نمایش , نمایشنامه.

thema (n)

: زیرموضوع , مبتدا, موکول به , درمعرض گذاشتن.

thema (n)

: موضوع , مبحث , عنوان , سرفصل , ضابطه.

thunfisch (m)

: (j.S.) ماهی تونایاتون.

tier (n)

: جانور, حیوان , حیوانی , جانوری , مربوط به روح و جان یا اراده , حس و حرکت.

tier[noun]

: جانور, حیوان , حیوانی , جانوری , مربوط به روح و جان یا اراده , حس و حرکت.

tierisch

: جانور, حیوان , حیوانی , جانوری , مربوط به روح و جان یا اراده , حس و حرکت.

tierkreis

: (نج.) زودیاک , منطقه البروج , دایره البروج.

tierkreis

: (نج.) زودیاک , منطقه البروج , دایره البروج.

tierkreis-

: (نج.) زودیاک , منطقه البروج , دایره البروج.

tiger (m)

: (j.S.) ببر, پلنگ.

tilgen

: حذف کردن.

tinte (f)

: مرکب , جوهر, مرکب زدن.

tinteblock (m)

: استامپ , مرکب زن.

tintenfisch (m)

: (j.S.) انواع سرپاوران 01 بازویی , قلا ب سنگین ماهیگیری.

tintinfische[noun]

: (j.S.) انواع سرپاوران 01 بازویی , قلا ب سنگین ماهیگیری.

tip

: اشاره , ایما, تذکر, چیز خیلی جزءی , اشاره کردن.

tippen

: گونه , نوع , حروف چاپ , ماشین تحریر, ماشین کردن.

tisch (m)

: جدول , میز, مطرح کردن.

tisch

: جدول , میز, مطرح کردن.

tischgeschirr (n)

: لوازم میز یا سفره , ظروف سفره , کارد و چنگال.

tischler (m)

: درودگر, نجار, نجاری کردن.

tischtuch (n)

: سفره , رومیزی.

titel (m)

: کنیه , لقب , سمت , عنوان , اسم , مقام , نام , حق , استحقاق , سند, صفحه عنوان کتاب , عنوان نوشتن , واگذارکردن , عنوان دادن به , لقب دادن , نام نهادن.

to.ten[noun]

: کشتن , بقتل رساندن , ذبح کردن , ضایع کردن.

to[verb]

: (تش.- ج.ش.) فک , ارواره.

toast (m)

: نان برشته , باده نوشی بسلا متی کسی , برشته کردن (نان), بسلا متی کسی نوشیدن , سرخ شدن.

toben

: دیوانگی , خشم , غضب , خروشیدن , میل مفرط, خشمناک شدن , غضب کردن , شدت داشتن.

tochter (f)

: دختر.

toilette (f)

: توالت , ارایش , بزک , میز ارایش , مستراح.

toilette (f)

: دستشویی , مستراح.

toilette (f)

: رخت کن.

toll

: دیوانه , ادم بی پروا و وحشی.

toll

: دیوانه , شوریده , شکاف دار.

tollkopf[noun]

: دیوانه , ادم بی پروا و وحشی.

tollwtig[adjective]

: بد اخلا ق , متعصب , خشمگین , هار, وابسته به هاری.

tollwut[noun]

: گزیدگی سگ هار, بیماری هاری.

tomate (f)

: (g.S.) گوجه فرنگی.

ton (m)

: (.n) :تکیه ء صدا, علا مت تکیه ء صدا(بدین شکل '), لهجه , طرز قراءت , تلفظ, قوت , تاکید, تشدید, (در شعر) مد(مادد), صدا یا اهنگ اکسان(فرانسه), (.vt) :با تکیه تلفظ کردن , تکیه دادن , تاکید کردن , اهمیت دادن.

ton (m)

: سمعی , شنیداری.

tonart (f)

: کلید.

tonband (n)

: نوار, بانوار بستن.

tonbandgert (n)

: دستگاه ضبط صوت.

tonnage (f)

: گنجایش کشتی برحسب تن , تن شماری , برحسب شماره تن , بارگیر.

tonne (f)

: تن , واحد وزنی برابر با 0001 کیلوگرم.

topas (m)

: یاقوت زرد, زبرجد هندی , توپاز.

topf (m)

: دیگ , دیگچه , قوری , کتری , اب پاش , هرچیز برجسته ودیگ مانند, ماری جوانا وسایرمواد مخدره , گلدان , درگلدان گذاشتن , در گلدان محفوظ داشتن , در دیگ پختن.

torf

: تورب , ذغال سنگ نارس , کود گیاهی , معشوقه , عزیز دردانه , زن فاسد.

torte (f)

: کلا غ زنگی , کلا غ جاره , ادم ناقلا , جانورابلق , کلوچه گوشت پیچ , کلوچه میوه دارپای , چیز اشفته ونامرتب , درهم ریختن.

tortenstck (n)

: کلا غ زنگی , کلا غ جاره , ادم ناقلا , جانورابلق , کلوچه گوشت پیچ , کلوچه میوه دارپای , چیز اشفته ونامرتب , درهم ریختن.

torweg (m)

: راهرو, جای در, درگاه.

tosen

: دیوانگی , خشم , غضب , خروشیدن , میل مفرط, خشمناک شدن , غضب کردن , شدت داشتن.

tot

: مرده , بی حس , منسوخ , کهنه , مهجور.

tour (f)

: گردش , گشت , سیر, گردش بیرون شهر.

tourist (m)

: گشتگر, جهانگرد, سیاح , جهانگردی کردن.

touristin (f)

: گشتگر, جهانگرد, سیاح , جهانگردی کردن.

tr be

: ابری , پوشیده از ابر, (.mj) تیره.

tr ge

: اهسته , کند, تدریجی , کودن , تنبل , یواش , اهسته کردن یاشدن.

tr nenreich[adjective]

: اشکبار, گریان.

traben

: اهسته دویدن , جلو امدگی یا عقب رفتگی , باریکه , بیقاعدگی , هل دادن , تنه زدن به.

tracht (f)

: لباس , جامه , لباس محلی.

tragen

: (.n) :خرس , سلف فروشی سهام اوراق قرضه در بورس بقیمتی ارزانتر از قیمت واقعی , (باحروف درشت) لقب روسیه ودولت شوروی , (.vi &.vt) :بردن , حمل کردن , دربرداشتن , داشتن , زاییدن , میوه دادن , (.mj)تاب اوردن , تحمل کردن , مربوط بودن

tragen

: رقم نقلی.

tragen

: روی هوایا اب شناور ساختن , وزش نسیم , بهوا راندن , بحرکت در اوردن.

tragen

: شانه , دوش , کتف , هرچیزی شبیه شانه , جناح , باشانه زور دادن , هل دادن.

tragen[verb]

: پوشیدن , در بر کردن , بر سر گذاشتن , پاکردن (کفش و غیره), عینک یا کراوات زدن , فرسودن , دوام کردن , پوشاک.

trainer (m)

: کالسکه , واگن راه اهن , مربی ورزش , رهبری عملیات ورزشی را کردن , معلمی کردن.

trainieren

: قطار, سلسله , تربیت کردن.

trainieren

: کالسکه , واگن راه اهن , مربی ورزش , رهبری عملیات ورزشی را کردن , معلمی کردن.

traktor (m)

: تراکتور یا ماشین شخم زنی , گاو اهن موتوری.

tranchiermesser (n)

: چاقوی حکاکی یا گوشت بری.

tranpen

: سرجاده ایستادن وباشست جهت خود را نشان دادن (برای سواری مفتی), مسافرت مفتی.

transferieren

: ورابری , ورابردن , انقال دادن , واگذار کردن , منتقل کردن , انتقال واگذاری , تحویل , نقل , سند انتقال , انتقالی.

transformator (m)

: برگرداننده , تبدیل کننده , الت تبدیل (شخص یا شیی), مبلغ مذهبی.

transformator (m)

: ترادیسیدن , مبدل.

trant te (f)

: مارخدا, خدایی بشکل مار(در میان سرخ پوستان), روحی که بعقیده سیاه پوستان ببدن مرده حلول کرده و انراجان تازه بخشد, انسان زنده شد, ادم احمق.

tratsch (m)

: شایعات بی اساس , شایعات بی پرو پا, دری وری , اراجیف , بد گویی , سخن چینی , شایعات بی اساس دادن , دری وری گفتن یانوشتن , سخن چینی کردن , خبر کشی کردن.

tratschen

: شایعات بی اساس , شایعات بی پرو پا, دری وری , اراجیف , بد گویی , سخن چینی , شایعات بی اساس دادن , دری وری گفتن یانوشتن , سخن چینی کردن , خبر کشی کردن.

trauern

: غمگین کردن , غصه دار کردن , محزون کردن , اذیت کردن , اندوهگین کردن.

traurig

: متاثر, متاسف , غمگین , ناجور, بدبخت.

traurig[adjective]

: غمگین , اندوگین , غمناک , نژند, محزون , اندوهناک , دلتنگ , افسرده وملول.

trauring (m)

: حلقه انگشتری نامزدی یا عروسی.

trbsal (f)

: محنت , رنج , ازمایش سخت , عذاب , اختلا ل.

trecker (m)

: تراکتور یا ماشین شخم زنی , گاو اهن موتوری.

trefflich

: عالی , ممتاز, بسیارخوب , شگرف.

treiber (m)

: محرک , راننده.

treingang (m)

: راهرو, جای در, درگاه.

treppengelaender

: ستون کوچک گچ بری شده , ستون نرده.

treten

: گام , قدم , صدای پا, پله , رکاب , پلکان , رتبه , درجه , قدم برداشتن , قدم زدن.

treten

: لگدزدن , باپازدن , لگد, (درتفنگ)پس زنی , (مشروب)تندی.

treu

: راست , پابرجا, ثابت , واقعی , حقیقی , راستگو, خالصانه , صحیح , ثابت یاحقیقی کردن , درست , راستین , فریور.

treuhand

: اعتماد, ایمان , توکل , اطمینان , پشت گرمی , امید, اعتقاد, اعتبار, مسلولیت , امانت , ودیعه , اتحادیه شرکتها, اءتلا ف , اعتماد داشتن , مطملن بودن , پشت گرمی داشتن به.

trger (m)

: برنامه , حامل میکرب , دستگاه کاریر, حامل.

trick (m)

: حیله , نیرنگ , خدعه , شعبده بازی , حقه , لم , رمز, فوت وفن , حیله زدن , حقه بازی کردن , شوخی کردن.

trickreich

: نیرنگ امیز, خدعه امیز, مهارت امیز, نیرنگ باز.

triebmittel (n)

: مخمر, (.mj) خمیرمایه , خمیرترش , تخمیرشدن.

triebwerk[noun]

: موتور, ماشین.

trinken

: اشامیدن , نوشانیدن , اشامیدنی , نوشابه , مشروب.

trinkgeld (n)

: پول چای , انعام , اطلا ع منحرمانه , ضربت اهسته , نوک گذاشتن , نوک دارکردن , کج کردن , سرازیر کردن , یک ورشدن , انعام دادن , محرمانه رساندن , نوک , سرقلم , راس , تیزی نوک چیزی.

trinkspruch (m)

: نان برشته , باده نوشی بسلا متی کسی , برشته کردن (نان), بسلا متی کسی نوشیدن , سرخ شدن.

triter (m)

: دیس , بشقاب بزرگ , هر چیز پهن , صفحه گرامافون.

tritt (m)

: گام , قدم , صدای پا, پله , رکاب , پلکان , رتبه , درجه , قدم برداشتن , قدم زدن.

tritt (m)

: لگدزدن , باپازدن , لگد, (درتفنگ)پس زنی , (مشروب)تندی.

triumph (m)

: پیروزی , فتح , جشن فیروزی , پیروزمندانه , فتح وظفر, طاق نصرت , غالب امدن , پیروزشدن.

triumphieren

: پیروزی , فتح , جشن فیروزی , پیروزمندانه , فتح وظفر, طاق نصرت , غالب امدن , پیروزشدن.

trkis (m)

: فیروزه , سولفات قلیایی الومینیوم.

trne

: اشک , قطره اشک.

trnken

: اب , ابگونه , پیشاب , مایع , اب دادن.

trocken

: (.adj) :خشک , بی اب , اخلا قا خشک , (.vi&.vt.n) :خشک کردن , خشک انداختن , تشنه شدن.

trocknen

: (.adj) :خشک , بی اب , اخلا قا خشک , (.vi&.vt.n) :خشک کردن , خشک انداختن , تشنه شدن.

trommelfell (n)

: (تش 0) پرده گوش , پرده صماخ.

trommelfell (n)[noun]

: (تش 0) پرده گوش , پرده صماخ.

trommelstock (m)

: چوب طبل , ران مرغ.

trompete (f)

: شیپور, کرنا, بوق , شیپورچی , شیپور زدن.

tropisch

: (ترپءث) نواحی گرمسیری بین دومدارشمال وجنوب استوا, گرمسیری , مدارراس السرطان , مدارراس الجدی حاره , گرمسیر.

tropisch

: (ترپءثال) نواحی گرمسیری بین دومدارشمال وجنوب استوا, گرمسیری , مدارراس السرطان , مدارراس الجدی حاره , گرمسیر.

trottelhaft[adjective]

: (ز.ع) سفیه , احمق.

trottelhaft[adjective]

: ارام , فروتن , احمق.

trpfeln

: چکانیدن , خرده خرده پیش بردن (توپ فوتبال را), چکشیدن , پابپا کردن (توپ فوتبال).

trubel

: اسیمگی , پریشانی , درهم وبرهمی , اغتشاش , دست پاچگی.

trunk

: اشامیدن , نوشانیدن , اشامیدنی , نوشابه , مشروب.

truthahn (m)

: کشور ترکیه , بوقلمون , شکست خورده , واخورده.

tte (f)

: کیسه , کیف , جوال , ساک , خورجین , چنته , باد کردن , متورم شدن , ربودن.

tuba - blasinstrument[noun]

: شیپور بزرگ.

tuberkulose (f)

: (طب) مرض سل.

tulpe (f)

: (g.S.) لا له , گل لا له.

tummelplatz (m)

: زمین بازی , تفریحگاه.

tumult[noun]

: هنگامه , غوغا, بلوا, داد وبیداد, غریو, شورش , همهمه.

tumultartig

: پرغوغا, پرصدا, پر همهمه , پرسروصدا.

tun

: کردن , عمل کردن , انجام دادن , کفایت کردن , این کلمه در ابتدای جمله بصورت علا مت سوال میاید, فعل معین.

tundra (f)

: تندرا, دشت های بی درخت پوشیده از گلسنگ نواحی قطبی.

tunke (f)

: سوس , چاشنی , اب خورش , جاشنی غذا, رب , چاشنی زدن به , خوشمزه کردن , نم زدن.

tunnel (m)

: تونل , نقب , سوراخ کوه , نقب زدن , تونل ساختن , نقب راه (j.S.) هر نوع ماهی اسقومری اقیانوسی.

tupfer (m)

: تر کردن , کهنه را نم زدن , با چیزنرمی کسی رازدن یا نوازش کردن , اندکی , قطعه , تکه , اهسته زدن.

twelve

: عدد, شماره.

typ (m)

: گونه , نوع , حروف چاپ , ماشین تحریر, ماشین کردن.

tzend

: (.mj) نیشدار, تند, تیز, هجو امیز, سوزش اور.

tzmittel (n)

: (.mj) نیشدار, تند, تیز, هجو امیز, سوزش اور.

U

u.bung[noun]

: ورزش , تمرین , مشق , عمل کردن , استعمال کردن , تمرین دادن , بکارانداختن.

u.ppig[adjective]

: خوش هیکل , چاق وچله , خوش , خوشدل.

u-bahn (f)

: (انگلیس) راه اهن زیر زمینی , (.mj) تشکیلا ت محرمانه و زیرزمینی , واقع در زیرزمین , زیر زمین.

u-bahn (f)

: زیر راه , راه زیر زمینی , ترن زیر زمینی , مترو.

ueberall

: درهرجا, درهمه جا, درهرقسمت , در سراسر.

uebereinstimmung

: (.vi &.vt) :جورکردن , وفق دادن , اشتی دادن , تصفیه کردن , اصلا ح کردن , موافقت کردن(با), قبول کردن , (.n) :سازگاری , موافقت , (mv.) توافق , هم اهنگی , دلخواه , طیب خاطر, (حق.) مصالحه , پیمان , قرار, پیمان غیر رسمی بین المللی.

uebereinstimmung

: خوشنود کردن , ممنون کردن , پسندامدن , اشتی دادن , مطابقت کردن , ترتیب دادن , درست کردن , خشم(کسیرا) فرونشاندن , جلوس کردن , ناءل شدن , موافقت کردن , موافق بودن , متفق بودن , همرای بودن , سازش کردن.

uebereinstimmung

: سازش , موافقت , پیمان , قرار, قبول , (د.) مطابقه ء نحوی , (حق.) معاهده و مقاطعه ء , توافق.

uebererdig[adverb]

: در بالا ی سطح زمین , (.mj) در قید حیات.

uerlich

: برون , بیرون , بیرون از, از بیرون , بطرف خارج , انطرف , فاقد, بدون.

ufer (m)

: کنار, لب , ساحل , بانک , ضرابخانه , رویهم انباشتن , در بانک گذاشتن , کپه کردن , بلند شدن (ابر یا دود) بطور متراکم , بانکداری کردن.

ufer[noun]

: اب کنار, اب نما, پیشرفتگی خشکی در اب , اسکله.

ufer[noun]

: کنار دریا, متعلق به کناردریا, ساحل.

uferstra e (f)

: اسکله , دیوار ساحلی.

uhr (f)

: پاییدن , دیدبان , پاسداری , کشیک , مدت کشیک , ساعت جیبی و مچی , ساعت , مراقبت کردن , مواظب بودن , بر کسی نظارت کردن , پاسداری کردن.

uhr (f)

: زمان سنج , تپش زمان سنجی , ساعت.

ukulele[noun]

: یک نوع الت موسیقی شبیه گیتار.

ultimativ[verb]

: نهایی , اجل , اخر, غایی , بازپسین , دورترین.

ultimatum[noun]

: اتمام حجت , اخرین پیشنهاد, قطعی , غایی , نهایی.

ultimo

: ماه گذشته

ultra[adverb]

: (.adj &.n) :فرا, ماورای , افراطی , خیلی متعصب , مافوق ,پیشوندیست بمعنی' ماورا' و ماورا فضا' و ماورا حدودو ثغور' و برتراز' و' مافوق' و' فرا.'

ultraismus[noun]

: فراگرایش , فراروی , از حد گذرانی , زیاده روی , افراط کاری.

ultrakonservativ[adjective]

: بیش از حد محافظه کار, خیلی محتاط.

ultramarin(blau)[adjective]

: واقع در انسوی دریا, رنگ ابی سیر.

ultramodern[adjective]

: فرانو, بسیار تازه , خیلی جدید, متجدد.

ultraviolett (strahlung

: فرابنفش , ایجاد شده بوسیله اشعه ماورا بنفش یا فرابنفش.

um

: بسوی , بطرف , به , در, پهلوی , نزدیک , دم , بنابر, در نتیجه , بر حسب , از قرار, بقرار, سرتاسر, مشغول.

um

: درباره , گرداگرد, پیرامون , دور تا دور, در اطراف , نزدیک , قریب , در حدود, در باب , راجع به , در شرف , در صدد, با, نزد, در, بهر سو, تقریبا, بالا تر, (نظ.) فرمان عقب گرد.

umarbeiten

: تجدید نظر کردن.

umbrabraun[adjective]

: سایه , روح , شبح , سایه انداختن , قهوه ای مایل بزرد.

umdrehen

: چرخش ببالا , برگشت (بوضع بهتر), تبدیل به احسن , تغییر وضع , روبترقی.

umdrehung (f)

: دور, دوران کامل , انقلا ب.

umfahren

: دایره , محیط دایره , محفل , حوزه , قلمرو, دورزدن , مدور ساختن , دور(چیزی را)گرفتن , احاطه کردن.

umfahrt[noun]

: گذرگاه , جنبی , کنار گذاشتن.

umfassend

: سراسری.

umformer (m)

: برگرداننده , تبدیل کننده , الت تبدیل (شخص یا شیی), مبلغ مذهبی.

umformer (m)

: ترادیسیدن , مبدل.

umgangssprache (f)

: بزبان عامیانه , واژه عامیانه وغیر ادبی , بزبان یا لهجه مخصوص , اصطلا ح عامیانه.

umgebung (f)

: محیط, اطراف , احاطه , دور و بر, پرگیر.

umher

: درباره , گرداگرد, پیرامون , دور تا دور, در اطراف , نزدیک , قریب , در حدود, در باب , راجع به , در شرف , در صدد, با, نزد, در, بهر سو, تقریبا, بالا تر, (نظ.) فرمان عقب گرد.

umherwandern

: سرگردان بودن , اواره بودن , منحرف شدن.

umkehren

: وارونه , معکوس , معکوس کننده , پشت (سکه), بدبختی , شکست , وارونه کردن , برگرداندن , پشت و رو کردن , نقض کردن , واژگون کردن.

umlaut[noun]

: ادغام , ادغام حرف صدادار درحرف صدادار بعدی , ادغام کردن.

umlegen

: (vi & vt) :تحمیل کردن , گذاردن , صرف کردن , بخود بستن , وانمود کردن , بکارانداختن , اعمال کردن , بکار گماردن , افزودن , انجام دادن , دست انداختن , (vi & adj) تصنعی , وانمود شده.

umleitung (f)

: انحراف , خط سیر را منحرف کردن.

umschalten

: ترکه , چوب زدن , سویچ برق , سویچ زدن , جریان را عوض کردن , تعویض.

umsetzen

: فروش ومعامله , فروختن , بفروش رفتن.

umsetzung (f)

: تغییر, تبدیل , تسعیر, تغییر کیش.

umsichtig

: زیرک , عاقل , دارای عقل معاش.

umstandswort (n)

: قید, ظرف , معین فعل , قیدی , عبارت قیدی.

umsteigen

: دگرگون کردن یاشدن , دگرگونی , تغییر, پول خرد, مبادله , عوض کردن , تغییردادن , معاوضه کردن , خردکردن (پول), تغییر کردن , عوض شدن.

umsteigen

: ورابری , ورابردن , انقال دادن , واگذار کردن , منتقل کردن , انتقال واگذاری , تحویل , نقل , سند انتقال , انتقالی.

umsturz (m)

: دور, دوران کامل , انقلا ب.

umtun

: بکار بردن , بکار زدن , استعمال کردن , اجرا کردن , اعمال کردن , متصل کردن , بهم بستن , درخواست کردن , شامل شدن , قابل اجرا بودن.

umwandlung (f)

: تغییر, تبدیل , تسعیر, تغییر کیش.

umweg (m)

: انحراف , خط سیر را منحرف کردن.

umwelt (f)

: محیط, اطراف , احاطه , دور و بر, پرگیر.

una.r[adjective]

: یگانی.

unangepasst[adjective]

: ناهمساز, بدون وسایل راحتی , فراهم نشده , بی مسکن.

unappetitlich

: کثیف , نامطبوع , زننده , تند و زننده , کریه.

unartig

: کثیف , نامطبوع , زننده , تند و زننده , کریه.

unaufrichtigkeit (f)

: (.vi&.vt.n):دروغ گفتن , سخن نادرست گفتن , دروغ , کذب ,(.vi&.vt): دراز کشیدن , استراحت کردن خوابیدن , افتادن , ماندن , واقع شدن , قرار گرفتن , موقتا ماندن , وضع , موقعیت , چگونگی.

unausgeglichen[verb]

: نامتعادل , نامتوازن, نامتعادل , نامتوازن , تخفیف داده نشده.

unausstehlich

: تحمل ناپذیر, تن در ندادنی , غیر قابل تحمل , سخت.

unbeachtet

: تجاهل کردن , نادیده پنداشتن , چشم پوشیدن , رد کردن , بی اساس دانستن , برسمیت نشناختن.

unbeantwortbar[adjective]

: جواب ناپذیر, بیجواب , قاطع , دندان شکن , تکذیب ناپذیر

unbefangen

: (ناءف) ساده و بی تکلف , بی ریا, ساده , بی تجربه , خام.

unbefangen

: طبیعی , سرشتی , نهادی , ذاتی , فطری , جبلی , بدیهی , مسلم , استعداد ذاتی , احمق , دیوانه.

unbegleitet

: بدون همراه , تنها, بدون مصاحب , بدون ملتزمین رکاب.

unbeschrieben

: فاصله یاجای سفیدوخالی , جای ننوشته , سفیدی , ورقه سفید, ورقه پوچ.

unbesetzt

: خالی , اشغال نشده , بی متصدی , بلا تصدی , بیکار.

unbesiegbar[adjective]

: باخت ناپذیر, شکست ناپذیر, مغلوب نشدنی , بی نظیر, بی همتا.

unbesorgt

: سبکبار, بی خیال.

unbestimmt

: محجوب , کمرو, افتاده حال.

unbetroffen[verb]

: بی پیرایه , ساده , بی تکلیف , صمیمی , بیریا.

und

: و (حرف ربط).

unecht

: نادرست , غیر موثق , غلط, حقه باز, ساختگی.

uneinig

: نا همرای بودن , موافق نبودن , مخالف بودن , ناسازگار بودن , نساختن با, مخالفت کردن با, مغایر بودن.

unerkla.rlich[adjective]

: بحساب نیامده , حساب نشده , فاقد توضیح.

unerklaerlich

: توضیح ناپذیر, غیر مسلول , غیر قابل توصیف , عریب , مرموز.

unertra.glich[adjective]

: تحمل ناپذیر, غیر قابل تحمل , تاب ناپذیر.

unertrglich

: تحمل ناپذیر, تن در ندادنی , غیر قابل تحمل , سخت.

unf hig

: عاجز, ناتوان.

unfa.higkeit[noun]

: ناتوانی , فروماندگی , درماندگی , عجز, بی لیاقتی.

unfall (m)

: حادثه , سانحه , واقعه ناگوار, مصیبت ناگهانی , تصادف اتومبیل , (طب) علا مت بد مرض , (من.) صفت عرضی(ارازی), شیی ء , (در نشان خانوادگی) علا مت سلا ح , (د.)صرف , عارضه صرفی , اتفاقی , تصادفی , ضمنی , عارضه (در فلسفه), پیشامد.

unfall

: حادثه , سانحه , واقعه ناگوار, مصیبت ناگهانی , تصادف اتومبیل , (طب) علا مت بد مرض , (من.) صفت عرضی(ارازی), شیی ء , (در نشان خانوادگی) علا مت سلا ح , (د.)صرف , عارضه صرفی , اتفاقی , تصادفی , ضمنی , عارضه (در فلسفه), پیشامد.

ungebaut[verb]

: خراب کردن , بکلی ویران کردن , محو کردن.

ungebohren[adjective]

: نزاده , هنوز زاده نشده , هنوززاده نشده , هنوز ظاهر نشده , غیر مولد, نازاد.

ungebunden[verb]

: بیکران.

ungebunden[verb]

: غیر محدود, بی پایان , مقید نشده , رها شده.

ungeeignet

: کودن , دیر اموز, نامناسب , غیر محتمل , غیر متناسب , کند.

ungef hrlich

: امن , بی خطر, گاوصندوق.

ungefhr

: درباره , گرداگرد, پیرامون , دور تا دور, در اطراف , نزدیک , قریب , در حدود, در باب , راجع به , در شرف , در صدد, با, نزد, در, بهر سو, تقریبا, بالا تر, (نظ.) فرمان عقب گرد.

ungefragt[adjective]

: سوال نشده , خواسته نشده , پرسیده نشده , مطالبه نشده , ناپرسیده.

ungeknstelt

: طبیعی , سرشتی , نهادی , ذاتی , فطری , جبلی , بدیهی , مسلم , استعداد ذاتی , احمق , دیوانه.

ungeku.rzt[adjective]

: مشروح , مختصرنشده , کوتاه نشده , کامل , تلخیص نشده.

ungenau[adjective]

: غلط, نادرست.

ungenauigkeit[noun]

: نادرستی , عدم صحت , اشتباه , غلط, چیز ناصحیح و غلط, عدم دقت.

ungeschlagen[adjective]

: نباخته , شکست نخورده , مغلوب نشده , ضرب نخورده.

ungla.ubiger[noun]

: کافر, بی ایمان , غیر مومن , بی اعتقاد, دیر باور.

ungla.ubigkeit[noun]

: بی اعتقادی , بی ایمانی.

unglaublich[adjective]

: باور نکردنی , غیر قابل باور.

unglu.ck

: بلا , بیچارگی , بدبختی , مصیبت , فاجعه.

universit t (f)

: دانشگاه.

universita.tsgela.nde[noun]

: زمین دانشکده ومحوطه کالج , پردیزه , فضای باز.

universtt (f)

: کالج , دانشگاه.

unkosten

: بالا سری , هوایی.

unkrempeln

: واژگون کردن , برگرداندن , چپه کردن , اشفتن , اشفته کردن , مضطرب کردن , شکست غیر منتظره , واژگونی , نژند, ناراحت , اشفته.

unno.tig[adjective]

: بی نیاز.

unordentlich

: اشفته , بهم خورده , کثیف , شلوغ , شلوغ کار.

unparteiischer[noun]

: سرحکم (هاکام), سرداور, داور مسابقات , حکمیت , داوری , داوری کردن.

unpassend

: بی عرضه , نا شایسته , ناجور, بی معنی , بی