بانك جامع تعبير خواب

مشخصات كتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

سرشناسه : مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ، 1390

عنوان و نام پديدآور : بانك جامع تعبير خواب / واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان .

مشخصات نشر : اصفهان : مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ، 1390 .

مشخصات ظاهري : نرم افزار تلفن همراه و رايانه

توضيحات :

تعبير خواب جامع

از امام جعفر صادق عليه السلام - يوسف نبي عليه السلام - دانيال نبي عليه السلام - علامه مجلسي ( ره ) - محمدبن سيرين - ابراهيم كرماني - جابر مغربي - اسماعيل بن اشعث - جاحظ - خالد اصفهاني - منوچهر مطيعي تهراني-ابن عباس - تام چت ويندو - فرويد- عبدوس - لوك اويتنهاو - آنلي بيتون - ليلا برايت - اچ ميلر - هانس كورت و كتاب سرزمين روياها

تعداد موضوعات قابل جستجو 3813

بيش از 1065281 كلمه در اين تعبير خواب استفاده شده است .

تعبير خواب جامع

حرف آ

آبها

اشاره

بسم الله الرحمن الرحيم « 1 »

به نام خداوند بخشنده بخشايشگر

أَ وَ لَمْ يَرَ الَّذينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْ ءٍ حَيٍّ أَ فَلا يُؤْمِنُون « 30 »

آيا كافران نديدند كه آسمانها و زمين به هم پيوسته بودند ، و ما آنها را از يكديگر باز كرديم؛ و هر چيز زنده اي را از آب قرار داديم؟! آيا ايمان نمي آورند؟!

سوره انبياء آيه ( 30 )

آب

مولف گويد :

أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون « 30 »

آيا كساني كه كفر ورزيدند ندانستند كه آسمانها و زمين هر دو به هم پيوسته بودند و ما آن دو را از هم جدا ساختيم و هر چيز زنده اي را از آب پديد آورديم آيا [باز هم] ايمان نمي آورند ( انبياء -30 )

دين آب در خواب مربوط به حيات و زندگي موجودات است وضعيت وچگونگي آن بر مي گردد به سلامت و وضعيت آن موجود

لوك اويتنهاو مي گويد :

آب : نگراني و غم

آب در نظر اويتنهاو همانند ضمير ناخودآگاه بيننده خواب است . آب نشانگر بسياري از تصاوير ، از اسطوره ها و روياهاست

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

ديدن آب در خواب خوب است و نشان روشنايي و صفاست

ليلا برايت مي گويد :

ديدن آب در خواب ، نشانه ي كيفيت و چگونگي حالات دروني شما است .

آب ايستاده

يوسف نبي عليه السلام گويد :

ديدن آب ايستاده روشن به وي ميراث رسد

جابر مغربي گويد :

آب ايستاده به تاويلش ضعيف تر از آب روان بود

آب بازي

آنلي بيتون مي گويد :

1- اگر در رؤيا خود را مشغول آب بازي با ديگران ببينيد ، به معني آن است كه ناگهان به مسائل عاشقانه علاقمند خواهيد شد .

2- اگر خواب ببينيد كسي آب بر سر شما مي پاشد ، نشانة آن است كه به معشوق خود خواهيد رسيد .

آب برداشتن

لوك اويتنهاو مي گويد :

آب برداشتن : خبر

آب تيره

تام چت ويندرا گويد :

اگر آب عميق و تيره ببيند امكان سلطه بر قدرتهاي روحي مطرح است و مي تواند از قدرتهايش بهره كافي ببرد

لوك اويتنهاو مي گويد :

پيام خواب آب كدر : نشان دهنده آن است كه روان بيننده خواب نياز به پاكسازي مواد آلوده اي همچون : وسوسه ها ، نگرانيها و انواع و اقسام دلواپسيهاي دارد

جابر مغربي گويد :

اگردرسال فراواني آب بيند در خانه وي آب تيره ايستاده باشد ، سالي سخت ودشواري در پيش روي اوست

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

آب راكد و تاريك اندوه است وغصه

محمد بن سيرين گويد :

اگرآب تيره بخورد بزرگي و مال و نعمت با رنج و سختي و بيم و ترس حاصل شود .

حضرت دانيال گويد :

اگركسي آب تيره بر وي ريخت ، دليل كند كه از آن كس شر و بدي به او رسد

يوسف نبي عليه السلام گويد :

ديدن آب تيره غم بود

ديدن آب تيره در فساد افتد

ديدن آب تيره روان ظلمي براهل زمين پيدا شود

ابراهيم كرماني گويد :

اگر آب را تيره و ناخوش بيند ، غم و اندوه صعب تر است .

ليلا برايت مي گويد :

آب كثيف و كدر نيز نشانهء روابط مشكوك و نامطمئن است .

آب جاري

تام چت ويندرا گويد :

اگر آب جاري ببيند دليلش حركات آرامبخش است وتعبيرش رسيدن به آرامش در زندگي است

اين خواب عاقبت خوشي را كه در طالع زندگي وجود دارد نويد مي دهد

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

آب سيال و روان ولي زياد و خروشان مشروط بر اينكه شاهد تماشاي آن باشيد نه درون آن نشان قدرتي

است كه با آن رو برو مي شويد و با آن رويارو قرار مي گيرد . اگر از آب رودخانه يا سيل برگرفتيد و نوشيديد دو صورت دارد . يا آب كثيف است يا روشن و صاف . آب كثيف مال و بهره است كه از طريق نا مشروع و نادرست نصيب شما مي گردد و آب روشن چيزي است مادي و مالي كه از راه پسنديده به چنگ مي آوريد و بهره مند مي شويد .

يوسف نبي عليه السلام گويد :

ديدن آب روان وروشن سفر بانعمت باشد

حضرت دانيال گويد :

اگر جوي آب و پاكيزه و گوارايي ببيند دليل آنست كه زندگي او با خوشي و آسايش و فراغت توام خواهد بود

اگر بيند از جويي ناشناخته آب زلال مي خورد به كار بديع و ناشناخته اي مشغول خواهد شد و عمر طولاني خواهد داشت و به مقدار آبي كه خورده است منفعت به او خواهد رسيد

اگر بيند از جويي آب تلخ و شور و نامطبوع مي خورد دليل بر تلخي زندگي اوست

اگر در جوي آب صاف و زلال ببيند مقرب مي شود و كارش روبه راه خواهد شد و به جريان خواهد افتاد

اگر آب جوي را تيره و كدر ببيند كارش تباه و آشفته باشد و با توكل و سعي و كوشش بايد مشكل را از ميان بردارد تا آب جوي صاف شود

اگر بيند بر تختي نشسته است كه در زير آن آب روان است نعمت و دولت وبخت و اقبال به او روي مي آورد و امور او در دو جهان خوب خواهد بود

اگر بيند در جوي آب صاف و زلال

نشسته است از غم خلاص مي شود اگر بيمار باشد شفا مي يابد و اگر قرض داشته باشد ادا خواهد كرد و اگر در سفر است دير نخواهد گذشت كه به موطنش باز گردد

آبجو

آنلي بيتون مي گويد :

اگر در خواب ديديد كه در كافه اي مشغول نوشيدن آبجو مي باشيد ، بدانيد كه نااميدي شما مهم و حقيقي مي باشد .

اگر ديديد كه ديگران نيز مشغول نوشيدن آبجو هستند ، معني آن اين است كه دشمنان و بدخواهان شما با توطئه و دسيسه چيني آرزوهايتان را بر باد مي دهند .

اگر در خواب ببينيد كه در كارخانه آبجوسازي هستيد ، نشانگر آن است كه به خاطر خلافي كه ظاهرا مرتكب شده ايد ، مورد تعقيب قرار مي گيريد ، البته بي گناهي خود را به اثبات مي رسانيد .

آب جوش

لوك اويتنهاو مي گويد :

آب جوش : دعوا و دشمني

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

جوشاندن آب فتنه انگيزي است . سماور پر از آب جوش همسر بد خلق و خشمگين است

آب چشمه

لوك اويتنهاو مي گويد :

آبي كه از زمين ميجوشد : يك خوشحالي غيرمنتظره

جابر مغربي گويد :

ديدن آب چشمه دليل بر عمر بيننده خواب است بسته به مقدار آبي كه در آن چشمه بيند مخصوصا وقتي دستش را در آب فرو ببرد

بعضي از معبران گويند : چون آب چشمه ايستاده بود به تاويل ، دليل بر خير و صلاح دين كند و چون روان بود ، دليل بر غم و اندوه است .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن آب چشمه بر پنج وجه است

1 . بزرگي وجوانمردي

2 . غم و اندوه

3 . مصيبت

4 . بيماري

5 . طول عمروزندگي

حضرت دانيال گويد :

اگر چشمه اي با آب گوارا ببيند دليلش بزرگي و جوانمردي و سخاوت است

اگر چشمه اي با آب تيره و بد بو ببيند دليلش غم و اندوه و مصيبت است

اگر بيند كه با آب چشمه وضو مي سازد و مسح مي كند دليل نجات يافتن از غصه است

اگر بيند كه آب چشمه اي زياد شد تعبيرش عزت و مقام و جوانمردي است و اينكه آوازه اش در سر زمين خودش افزايش مي يابد

اگر ببيند آب چشمه كم شد تعبيرش عكس مورد با لاست

اگر خشك شدن آب چشمه را ببيند جوانمرد و صاحب كرمي از اهالي ديارش فوت مي كند

اگر بيند در خانه يا محل كارش چشمه آب جوشيد به اندازه جوشيدن آب به غم واندوه گريه آور دچار مي

شود اگر آب جوشيده تيره و بدبو باشد غم و اندوهش سخت تر است

اگر ببيند در آب چشمه اي كه جوشيده است دست مي شويد از غم و اندوه نجات مي يابد و اگر قرضي داشته باشد ادا مي شود اگر گناهكار باشد توبه اش پذيرفته مي شود و اگر مسلمان به حج نرفته باشد به اين سفر مشرف مي شود

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند درخانه او يا دردكان او چشمه آب پديد آمد ، دليل كه او را غم و اندوه و گريستن است بر قدر و قوت آن چشمه .

اگر بيند در آن چشمه دست و روي بشست ، دليل كه اگر بنده است آزاد شود . اگر غمگين است ، از غم فرج يابد . اگر بيمار است شفا يابد . اگر وام دارد ، وامش گذارده شود . اگر گناهكار است ، توبه كند . اگر حج نكرده باشد ، حج كند .

محمد بن سيرين گويد :

چشمه در خواب مهتري بود و جوانمردي بخشنده . چون آب خوش طعم و خوشبو بود . اگر آبش تيره و گنده و ناخوش بود ، دليل كه انجام وي غم و بيماري است . اگر بيند از آن چشمه مسح همي كرد ، دليل كه از غم ها فرج يابد . اگر بيند آب چشمه زياد شد ، دليل كه جاه و عزت و جوانمردي در آن ديار زياد شود . اگر بيند آب چشمه نقصان كرد ، تاويلش به خلاف اين است . اگر بيند آب چشمه خشك شد ، دليل كه مهتري جوانمرد از آن ديار رحلت كند

.

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

چشمه در خواب كرم و بخشندگي است و مردي است كريم و بخشنده و راد . برخي از معبران نوشته اند چشمه در خواب منبع خير و بركت است كه باز همان مرد كريم و راد مي شود . مردي كه بدون چشم داشت مي بخشد و محبت مي كند . از جابر مغربي نقل است كه چشمه نعمت و صحت است و اگر ساكن باشد خير و صلاح است و اگر روان باشد نشان غم و اندوه ، اما به هر حال خوردن آب آن و شستشو در آب چشمه به شرط آن كه آبش صاف و روشن باشد بسيار نيكو است . از اما جعفر صادق _ ع _ نقل مي كنند كه آب چشمه در موردي نشان جوانمردي است و در مواردي غم و اندوه و رنج . ديدن چشمه در خواب خوب است بخصوص اگر در جايي گرم و خشك چشمه آب ببينيد .

آب حمل كردن

لوك اويتنهاو مي گويد :

حمل آب : كمك در يك موقعيت بسيار دشوار

آب خروشان

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

اگردر آبي مانند رودخانه و نهر خروشان يا سيلابي كه در مسيل و بستر محدودي روانست عبور كرديد و به پاياب مقابل رسيديد از هول و هراس آفتي رهايي مي يابيد .

آب خوردن

محمد بن سيرين گويد :

اگر بيند كه از آب صاف خوشگواري بسيار خورد ، دليل كند كه عمرش دراز بود و معشيت وي خوش بود . و اگر بيند كه از دريا آب خوشگوار همي خورد ، دليل كند كه به قدر آن ، از پادشاه مال و نعمت يابد و اگر بيند كه جمله آب دريا را بخورد ، دليل كند كه پادشاهي همه جهان را بگيرد . و بعضي گويند كه به قدر آن كه از آب دريا خورده بود وي را بزرگي و مال و نعمت حاصل شود ، جون آب روشن و صافي بود .

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند كه آب صافي در پياله ، مانند سگي خورد دليل كند كه زندگاني به عيش و عشرت گذراند ، اما كاري كند كه بلا و فتنه بدو رسد ، كه مال جمع را اندك اندك به مردمان بخشد و به خيرات خرج كند .

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

اگر از آب رودخانه يا سيل برگرفتيد و نوشيديد دو صورت دارد . يا آب كثيف است يا روشن و صاف . آب كثيف مال و بهره است كه از طريق نا مشروع و نادرست نصيب شما مي گردد و آب روشن چيزي است مادي و مالي كه از راه پسنديده به چنگ مي آوريد و بهره مند مي شويد . اگر

در خواب ديديد كه با ليوان يا كاسه آب مي خوريد در جشني عشرت آور و عيش آميز شركت مي كنيد كه جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم مي بريد . آب گرم نوشيدن تحت هيچ شرايطي در خواب خوب نيست و نشاني از بيماري است كه بايد مراقب صحت و سلامت خود در دو هفته آينده باشيد .

آب خنك

لوك اويتنهاو مي گويد :

آب خنك : خوشبختي

آب دادن

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند كه بي بها آب به مردم همي داد ، دليل كند كه در دنيا و آخرت خير او به مردم برسد و جايگاه خراب آبادان كند .

حضرت دانيال گويد :

آب دادن مردمان را ، دليل كند بر دين و ديانت و كردارهاي نيك و پسنديده

آب دريا

يوسف نبي عليه السلام گويد :

ديدن آب دريا فراخي روزي بود

آب ريختن

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند كه در خانه كه اندر آن آب ريخته بود داخل شد ، دليل كند كه غمگين و متفكر گردد

لوك اويتنهاو مي گويد :

آب را بر روي زمين ريختن : اشتباه

حضرت دانيال گويد :

اگر آب پاك بر وي ريخت ، دليل كند كه از آن كس خير و منفعت بدو رسد . واگر آب تيره بود به عكي اين است

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

اگر بر زمين آب ريخته شود و جمع شده باشد بطوري كه بدون آلودگي پا نتوانيد از آن عبور كنيد نشان آن است كه در كاري ناخواسته وارد مي شويد . اگر در حالت خواب اكراه داشتيد و نمي خواستيد از آن محل آب گرفته بگذريد كاري پيش مي آيد كه مطلوب شما نيست و دست و پاگير است ولي اگر با اشتياق خواستيد از آنجا بگذريد كاري سرگرم كننده سر راهتان قرار مي گيرد كه در پايان بي ضرر يا كم ضرر است

آب زلال

علامه مجلسي ( ره ) گويد :

بسيار شده كه آب زلال بخواب ديديم و به دانشي رسيديم

لوك اويتنهاو مي گويد :

پيام خواب آب روشن و روان : شفافيت است . اين نوع آب قابليت شستشو و پاكسازي روح را دارد و ميتوان از آن بعنوان يك آئينه استفاده كرد و نشان ميدهد كه بيننده خواب در مشكلات و سردرگمي غرق نشده است .

آب زلال : شادماني

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

بهترين نوع آب در خواب آب روشن و صاف و كم عمق است كه در جوي روان باشد و سنگريزه هاي كف جوي يا نهر

ديده شود . آب جوي بهتر از آب راكد در بركه يا آبگير است زيرا جريان روشن آب جريان روشن زندگي بيننده خواب را نشان مي دهد . آب صاف و روشن همانطور كه گفته شد عيش و شادماني وعمر دراز است

يوسف نبي عليه السلام گويد :

ديدن آب روشن دولت بود

ليلا برايت مي گويد :

آب پاك و زلال ، نشانگر موفقيت و پيروزي شما مي باشد .

آنلي بيتون مي گويد :

1- ديدن آب زلال در خواب ، علامت آن است كه با شادماني به سعادت و خوشبختي دست خواهيد يافت .

2- نوشيدن آب زلال در خواب ، نشانه آن است كه به آرزوهاي خود دست خواهيد يافت .

آب سرد

لوك اويتنهاو مي گويد :

آب سرد : شما در اشتباه هستيد

آب شدن

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر خواب ببينيد تكه اي يخ آب مي شود ، نشانة آن است كه امري باعث نگراني شما مي شود ، اما به زودي سودي برايتان به ارمغان خواهد آورد .

2_ اگر خواب ببينيد پس از يخبنداني طولاني يخها آب مي شود ، نشانة آن است كه در شرايطي مساعد زندگي خواهيد كرد .

آب شور

محمد بن سيرين گويد :

اگر بيند كه از آب شور بسيار خورد ، دليل كند كه عمرش كوتاه بود و معشيت وي بد .

آب كدر وكثيف

ليلا برايت مي گويد :

آب كثيف و كدر نيز نشانه ي روابط مشكوك و نامطمئن است .

آب گرم

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند كه آب گرم همي ريختند ، چنانكه او را خبر نباشد ، دليل كند كه بيمار شود يا غمي سخت بدو رسد

لوك اويتنهاو مي گويد :

آب گرم : بيماري

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

. چنانچه در خواب ببينيد كه كسي به روي شما آب گرم پاشيد يا آب ريخت و آن آب كثيف و آلوده و متعفن بود يك بيماري در پيش داريد و اگر ديديد شما روي كسي آب گرم ريختيد آن شخص اگر آشنا و شناخته شده باشد در حق او ستم روا مي داريد يا به يكي از بستگان بلا فصل خود آسيب وارد مي آوريد و اگر آن شخص ناشناس باشد نيتي بد در شما پيدا مي شود كه بهتر است پرهيز كنيد و در روزهاي آينده دست به كاري نزنيد كه نتيجه بد آن متوجه مردم شود

محمد بن سيرين گويد :

اگر بيند آب گرم مي خورد گرفتار بيماري خواهد شد

آب گل آلود

لوك اويتنهاو مي گويد :

آب گل آلود : ضرر

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

آب لجن آلود ابتلاست . ابتلا به امور دست و پاگير كه زحمت و گرفتاري بوجود مي آورند و آرامش را از انسان ميگيرند . موج ستمي است كه برشما وارد مي آيد همراه با غصه و نگراني ولي چنانچه موجي برخاست و شما را ازجاي كند و به ساحل يا پاياب افكند پس از چندي تحمل ناراحتي به نجات و آسودگي مي رسيد .

آنلي بيتون مي گويد :

1- ديدن آب گل آلود در خواب ، علامت آن است كه لذت بردن از زندگي جاي خود را

به نوميد شدن از زندگي خواهد داد .

2- اگر خواب ببينيد در آبي گل آلود افتاده ايد ، نشانة آن است كه از نتايج اشتباهات خود رنج خواهيد برد .

3- نوشيدن آب گل آلود در خواب ، نشانة ابتلا به بيماري است .

آب متعفن

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

آب متعفن وتيرگي آن بيماري است .

آب معدني

ليلا برايت مي گويد :

ديدن آب معدني در خواب ، به معني اوقات سالم و خوش است . هم چنين نوشيدن آب معدني گازدار ، به معناي اين است كه شما نمي توانيد از چيزهاي دلربا و زيبا و چشمگير صرف نظر كنيد .

آنلي بيتون مي گويد :

اگر در خواب آب معدني بخوريد ، نشانگر اين است كه بخت يار شما خواهد شد و فرصت هاي بسيار خوب و طلايي در زندگي به دست خواهيد آورد .

آب مقدس

لوك اويتنهاو مي گويد :

آب تقديس شده : همراه خوب داشتن

آب ميوه

ليلا برايت مي گويد :

آب ميوه نشان دهنده ي غرايز روحي و رواني و هيجانات و علايق شما مي باشد و آب ميوه گرفتن ، بيانگر فريب خوشي هاي ظاهر را خوردن مي باشد كه به زودي هشيار مي شويد .

آباداني

محمد بن سيرين گويد :

اگر بيند كه محل خرابي را آباد مي كرد ، چون مسجد و مدرسه و خانقاه و آن چه راكه مربوط به دين مي باشد ، دليل كند بر صلاح دين و خرد و ثواب آخري كه وي را حاصل شود واگر بيند كه زميني خراب از خود آبادان مي كرد ، چون سرا و دكان و مانند اين ، دليل كند كه خير و فايده اين جهان يابد و اگر بيند كه جايگاه آبادان بيفتاد و خراب شد ، دليل كند كه به اهل آن جايگاه ، بلا و مصيبت رسد .

جابرمغربي گويد :

اگر كسي خويشتن را به خواب ، در جايگاهي آبادان مقيم بيند دليل كند كه خير و منفعت يابد ، به قدر آباداني كه ديده بود و اگر به خلاف بيند ، دليل بر شر و فساد و مضرت وي كند .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن آباداني به خواب بر چهار وجه بود

اول : بر صلاح كارهاي اين جهاني .

دوم : خير و منفعت .

سوم : داد و كامراني .

چهارم : بر گشايش كارهاي بسته .

نفايس الفنون :

اگر خود را در ده يا روستا يا شهرستاني آباد ببينيد امنيت و آرامش مي يابيد . چنان چه بيننده خواب ببيند كه در دهي گم شده نشانه شرو فساد و بدي است

.

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

چنان چه در خواب ببينيم كه مشغول آباد كردن جائي هستيم ويا به بناي ساختماني مشغوليم ، دو صورت دارد . اگر آن جا كه در خواب ديده ايم در اصل آباد و ساخته شده و معمور است كه خواب ما گوياي بيهودگي كار ما است و خواب ما مي گويد عملي كاملا بي ثمر انجام مي دهيم و اگر آن جا باير و ويرانه است و ما آن را آباد كنيم نشان خير و صلاح و نيك فرجامي است . اگر زميني را كه احساس مي كنيد به خودتان تعلق دارد مي سازيد و آباد مي كنيد ، بخصوص اگر در آن كشت مي نمائيد خواب از عشق و ازدواج نزديك با شما سخن مي گويد . چنان چه ازدواج كرده و تشكيل خانواده داده باشيد در زمينه حرفه و شغل خود كاري مستقل از امور ديگر انجام مي دهيد كه سود بخش است

آباژور

لوك اويتنهاو مي گويد :

آباژور آشنايي عاشقانه زودگذر

آب بيني

حضرت دانيال گويد :

آب بيني ، دليل بر فرزند كند .

اگر بيند آب از بيني او همي آمد ، دليل كند كه وي را فرزند آيد

اگر بيند كه از بيني او خل بيرون آمد همين دليل كند .

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند كه از بيني او آب همي فرود آيد ، دليل كند كه وامش داده شود و از رنج و سختي و غم برهد . اگر بيمار بود ، شفا يابد .

محمد بن سيرين گويد :

آب بيني در خواب فرزند بود ،

اگر بيند كه آب بيني بر اندام وي افتاد ، دليل كند كه وي را پسر آيد .

اگر بيند كه بر زمين افتاد ، دليل كند كه دختر آيد .

اگر بيند كه آب بيني بر زن خويش افتاد ، دليل كند كه زن او آبستن گردد ، وليكن فرزند را بيفكند

اگر بيند كه زن بر وي آب بيني افكند ، دليل كند كه او را پسري آيد .

اگر بيند كه آب بيني در سراي همسايه افكند ، دليل كند كه با زن همسايه خيانت كند ،

اگر بيند كه آب بيني خود را در بستر مردي افكند ، همين دليل كند .

اگر بيند كه آب بيني خود را همي خورد ، دليل كند كه او را فرزند شود .

اگر بيند كه آب بيني او سياه و تيره بود ، دليل كند كه فرزند او را اندوه و مصيبت رسد

اگر بيند كه آب بيني او زرد بود ، دليل كند كه

فرزندش بيمار گردد .

آبپاش

ليلا برايت مي گويد :

ديدن آبپاش به معني اين است كه صاحب يك باغ در جايي خوش آب و هوا خواهيد شد .

آبتني

غوطه خوردن در آب سرد به قصد خنك شدن

يوسف نبي عليه السلام گويد :

ديدن خود در آب روشن تندرستي بود

ديدن خود در آب تيره صدقه دهد

اچ ميلر مي گويد :

اگر ببينيد كه در هوايي آزاد آب تني مي كنيد ، به معني اين است كه موفقيت بسياري در پيش روي شما است .

اگر ببينيد كه در يك آبشار آب تني مي كنيد نشانگر اين است كه نقشه هاي شما با شكست روبه رو مي شود .

اگر ببينيد كه با لباس آب تني مي كنيد ، بدانيد كه با كسي مشاجره خواهيد كرد .

آنلي بيتون مي گويد :

اگر خواب ببينيد در آبي زلال آب تني مي كنيد علامت آن است كه شاديهاي بسيار ولي زودگذر وارد زندگي شما خواهد شد .

اگر خواب ببينيد در آبي گل آلود شنا مي كنيد ، علامت آن است كه بايد به انتظارتجربه اندوهباري بنشينيد .

اگر خواب ببينيد كودكان در آب زلالي آب تني مي كنند ، علامت آن است كه افرادي مقتدر از شما حمايت خواهند كرد .

اگر زني خواب ببيند در آبي پاكيزه ولي كف آلود شنا مي كند ، علامت آن است كه به زودي بزرگترين آرزوي قلبي خود را به دست مي آورد .

آبدستان

آفتابه اي كه بوسيله آن دست و صورت خويش را مي شويند

محمد بن سيرين گويد :

آبدستان در خواب خزينه دار و صاحب تدبير بود كه دخل و خرج در دست ا و بود ، اگر بيند كه پادشاهي آبدستان به وي داد دليل كند كه خزينه دار و مدير پادشاه بود و اگر او ره كسي دهد هم ، بر

اين قياس بود .

ابراهيم كرماني گويد :

آبدستان درخواب ، خادم بود . و اگر بيند كه آبدستان او بشكست يا ضايع شد ، دليل كند كه زن از وي جدا گردد يا بميرد . و اگر بيند كه از آبدستان آب همي خورد ، دليل كند كه وي فرزندي حاصل شود خاصه ، كه آب را صافي بيند و خوش طعم .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن آبدستان در خواب بر پنج وجه بود :

اول : خادم ،

دوم : خزينه ،

سوم : مدير كار ،

چهارم : فرزند ،

پنجم : روزي اندك از جايي كه اميد ندارد .

آبرو

ليلا برايت مي گويد :

داشتن شغل آبرومند در خواب ، نشانگر زندگي شاد است .

اگر ببينيد كه شغل يا موقعيت خوبي را با كساني تقسيم كرديد ، نشانگر آن است كه خبر ناگواري را به شما خواهند داد .

اگر آبروي كسي را بريزيد ، اوقات بدي خواهيد داشت . عذرخواهي كردن به صورت رسمي از كسي ، بيانگر اين است كه آدم با وجداني هستيد .

آب دهان

محمد بن سيرين گويد :

اگر بيند آب دهان مي انداخت ، سخني گويد كه او را حلال نباشد

اگر بيند كه در مسجد آب دهان مي انداخت دليل كه سخن در دين گويد و نيز به هر موضع كه آب دهان انداخت ، در اصل آن موضع گويد

اگر بيند كه آب دهان بر ديوار انداخت دليل كه مالي هزينه كند در رضاي حق تعالي .

اگر آب دهان به زمين افكند ، دليل كه ضياع خرد .

اگر آب دهان به ديوار افكند ، دليل كه عهد بشكند يا قسم دروغ گويد .

ابراهيم كرماني گويد :

اگر آب دهان گرم بود ، دليل درازي عمر است ،

اگر سرد بود ، دليل مرگ است ،

اگر سياه بود غم و اندوه است ،

اگر آب دهان زرد بود دليل بيماري است .

اگرآب دهان خشك بود دليل درويشي است

اگر لعاب دهان چون از دهان بيرون آيد ، بي آن كه جامه را بيالايد ، عملي است كه بگويد ،

اگر لعاب خون باشد ، دليل است كه عملي باطل و دروغ گويد .

اگر بيمار بلغم از دهان به زمين افكند ، دليل كه از

بيماري شفا يابد .

اگر ديد بلغم از گلو بيرون آور و به آستين بگرفت ، مال خود بر عيال هزينه كند .

جابر مغربي گويد :

اگر كسي بيند آب دهان بر او انداختند ، دليل كه به اهل بيت وي طعنه زنند .

اگر بيند خون به آب دهان آميخته بود ، دليل كه مال حرام بخورد و دروغ بسيار گويد .

آنلي بيتون مي گويد :

ديدن آب دهان ، نشانگر روابط بي ارزش و از دست دادن كار خودتان است .

اگر در خواب ببينيد كه به روي كسي آب دهان مي اندازيد ، نشانه ي آن است كه رفتارتان مورد ملامت و سرزنش ديگران قرار مي گيرد .

آبشار

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

آبشار در خواب سيلي است از حوادث غير مترقبه كه قدرتي عظيم پشت آ ن است . حوادثي كه واقع مي شوند و بيننده خواب نمي تواند جلوي وقوع آن را بگيرد . هر قدر عظمت و ارتفاع آبشار بيشتر باشد عظمت آن حادثه بيشتر است و نزديكي و دوري ما نيز در خواب نسبت به جا يي كه آبشار فرو مي ريزد دوري و نزديكي ما را به حادثه اي كه خواب پيش بيني مي كند نشان مي دهد . اگر زير آبشار ايستاده باشيد حادثه با شما ار تباط مستقيم دارد ولي اگر از دور شاهد و ناظر فرو ريختن آن باشيد حادثه به شما مربو ط نمي شود و احتمالا ناظر آن خواهيد بود . اگر آبشاري كه در خواب مي بينيم آبي روشن و صاف و زلال داشته باشد حادثه اي كه واقع مي شود خير و

بركت همراه مي آورد . آب متعفن بيماري است . اگر از ايستادن زير سقوط آب آبشار خوشتان مي آيد و از آن لذت مي بريد در مسير حادثه اي مطلوب قرار مي گيريد و سودي عايدتان مي شود كه اين سود از شما نيز مي گذرد و ديگران را متمتع مي سازد ولي اگر فشار آب را با ناراحتي احساس كرديد و در عالم خواب مي خواستيد از زير جريان آب خود را نجات دهيد و كنار برويد نشان آن است كه گرفتار رنج و غم مي شويد .

لوك اويتنهاو مي گويد :

آبشار اميدهاي بر باد رفته

آنلي بيتون مي گويد :

ديدن آبشار در خواب ، علامت آن است كه با خشونت ثروتي گرد خواهيد آورد . ثروتي كه براي تأمين زندگي آيندة شما نقش بسيار مهمي ايفا خواهد كرد .

ليلا برايت مي گويد :

ديدن آبشار به اين معنا است كه يكي از اعضاي خانواده ي شما دچار مشكل سختي خواهد شد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب آبشار : به محلي دعوت ميشويد كه در آنجا خوش گذارني ميشود

يك آبشار از آب تميز و صاف : خوشبختي

به همراه ديگران به يك آبشار نگاه ميكنيد : مراقب شما هستند و پشت سر شما بسيار بد گويي ميكنند .

از يك آبشار آب برميداريد : بر مشكلات شما اضافه ميشود .

آب شدن

آنلي بيتون مي گويد :

اگر در خواب ببينيد تكه اي يخ آب مي شود ، علامت آن است كه امري باعث نگراني و تشويش شما مي شود . ولي به زودي برايتان سود زيادي را به دنبال خواهد آورد .

اگر ببينيد

كه پس از يخبنداني سخت و طولاني يخ ها آب مي شود نشانه ي آن است كه در شرايطي بسيار مساعد زندگي خواهيد كرد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب چيزي در حال آب شدن : با مشكلات غير منتظره مواجه ميشويد

غذاهاي يخ زده به آرامي آب ميشوند : يك خطري در نزديكي شما پنهان شده .

يخ آب ميشود : دوستان يك بازي زشت با شما خواهند كرد .

آبگوشت

آنلي بيتون مي گويد :

ديدن آبگوشت در خواب ، نشانة صداقت وصميميت و حمايت دوستان است .

اگر فردي عاشق ، خواب آبگوشت ببيند ، نشانة تعلق خاطري پايدار است .

اگر شخصي در خواب ببيند كه مشغول تدارك آبگوشت است ، علامت آن است كه آينده ي خود و ديگران را در اختيار خواهد گرفت .

آبگير

لوك اويتنهاو مي گويد :

آبگير : مراقب خودتان باشيد

ليلا برايت مي گويد :

ديدن آبگير نشانهء آن است كه براي كسي از اطرافيانتان اتفاق بدي رخ خواهد داد .

آبگينه

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند كه در كاسه آبگينه به زن خويش آب داد ، و كاسه آبگينه را نسبت به جوهر زنان كرده اند و آب كه در كاسه آبگينه باشد فرزند و طفل بود كه در شكم مادرمي باشد . اگر بيند كاسه بشكست و آب بريخت ، دليل كند كه جفت او بميرد و فرزندش بماند ، اگر ديد كه آب بريخت و كاسه تهي ماند ، دليل كند كه فرزندش بميرد و زن او بماند ،

حضرت دانيال گويد :

آبگينه در خواب زن بود ،

اگر بيند كه در آبگينه آب همي خورد ، دليل كند كه زن خواهد و مال يابد ،

اگر بيند كه در آبگينه به كسي شراب داد ، دليل كند كه از بهر كسي زن خواهد .

محمد بن سيرين گويد :

اگر كسي بيند كه آبگينه سفيد داشت و نامش بر آنجا نوشته بود ، دليل كند كه دولت ديني و دنيايي يابد و جاجت او روا گردد .

اگر بيند كه بر اين آبگينه نام پادشاه نوشته بود ، دليل كند كه اجلش نزديك بود ، اگر بيننده خواب پادشاه باشد .

اگر بيند كه بر اين آبگينه نام پادشاه نوشته بود ، اگر پادشاه نباشد ، دليلل كند كه بر قدر واندازه او خير و خرمي يابد .

جابر مغربي گويد :

اگر بيند كه آبگينه داشت ، بيفتاد و بشكست

، دليل كند اگر زن دارد طلاقش دهد و اگر زن ندارد ، زني ازخويشان و ي رحلت كند و بدان كه آبگينه به تاويل ، به منزله خداوندگار بود

بعضي از معبران گفته اند : آبگينه كسي بود كه كارهاي زنان گذارد و پيوسته او را زنان مخالطت بود .

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

معبران آبگينه را به زن تعبير كرده اند و اين به خاطر ظرافت و شكنندگي آن است چرا كه زن ظريف و شكننده است . از دانيال نبي نقل مي شود كه چنان چه بيننده خواب ببيند كه از ظرفي ساخته شده از آبگينه آب مي خورد گوياي آن است كه او ازدواج مي كند و يا با زني وارد معامله سودبخش مي شود . در دست داشتن ظرف آبگينه نيكو است . خويشتن را در ميان تعدادي ظروف آبگينه ديدن مهماني رفتن يا مهماني دادن است و شايد عروسي . روي هم رفته ديدن آبگينه در خواب با توجه به اين كه آبگينه را به زن تعبير كرده اند خوب است . مگر در يك صورت و آن اين است كه ظرفي از آبگينه داشته باشد و آن ظرف از دستتان بيافتد و بشكند . معبران نوشته اند همسر بيننده خواب مي ميرد و چنان چه بيننده خواب زن است يا مردي كه همسر ندارد زني از نزديكان خويش را از دست مي دهد .

آبله

محمد بن سيرين گويد :

آبله درخواب زيان مال بود .

اگر بيند كه بر تن او آبله بود ، به قدر آن خواسته مال او را حاصل شود .

ابراهيم كرماني گويد

:

اگر بيند كه بر تن او آبله بود ، به قدر آن مال حرام حاصل شود .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

آبله به تن ديدن بر پنج وجه بود :

اول : زيادتي مال ،

دوم : زن خواهد ،

سوم : پسرش آيد ، ( از سفر يا سربازي يا جاي دور )

چهارم : حاجت روا شدن ،

پنچم : از ترس و بيم ايمن شود ، چون آبله سفيد .

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

آبله اينجا بيماري مشهور و شناخته شده اي نيست بلكه بطور عام هر نوع لكه خورد و كوچك روي بدن مي باشد مثل طاول يا زگيل يا هر نوع برجستگي و تالم موضعي . پوست بدن بايد سالم باشد و اگر چيزي روي پوست ما ظاهر شود نشان عدم سلامت آن نقطه از پوست است . در خواب نيز ديدن آبله روي پوست بدن زيان مالي تعبير شده . اندازه آبله اندازه زيان مالي است و نزديك بودن به صورت و چشم نيز اهميت آن را باز مي گويد . چنانچه گسترده و همه جاي بدن را گرفته باشد به طوريكه در خواب خود را مثل آبله اي ها خال خال مشاهده كنيم زياني است بزرگ و گسترده كه قادر به كنترل آن نيستيم و اگر كوچك و فقط يكي باشد زياني است مختصر كه قابل جبران مي باشد . آبله در صورت شرمندگي است و آبله درسينه مال حرام و پولي است كه از طريق نامشروع به دست مي آوريد . آبله در پا كسالت است و خستگي .

ليلا برايت مي گويد :

ديدن آبله يا داشتن آبله در خواب ، بيانگر ثروتمند شدن شما است .

آنلي بيتون مي گويد :

ديدن مرد آبله رو در خواب ، علامت آن است كه شما به بيماري بسيار سختي مبتلا مي شويد و نمي توانيد كارها و طرح هاي خود را عملي كنيد .

آبنبات

هانس كورت مي گويد :

اگر ببينيد كه آب نبات درست مي كنيد ، علامت آن است كه دست به كار بسيار بزرگ و سودآوري خواهيد زد .

اگر ببينيد كه آب نبات مي خوريد ، نشانگر يك تفريح و گردش دسته جمعي مي باشد .

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر خواب ببينيد آبنبات درست مي كنيد ، نشانة آن است كه به كاري صنعتي و سود آور دست خواهيد زد .

2_ اگر خواب ببينيد آبنبات مي خوريد ، علامت آن است كه پيرو جوان به تفاهم مي رسند و تفريحات دسته جمعي در راه است .

3_ اگر خواب ببينيد آبنبات ترش مزه اي ميخوريد ، دلالت بر آن دارد كه بيمار خواهيد شد و از افراد قابل اعتماد زيان و رنج خواهيد ديد .

4_ اگر خواب ببينيد جعبه اي آبنبات از كسي مي گيريد ، علامت آن است كه مورد احترام و ستايش ديگران قرار خواهيد گرفت و خوشبخت خواهيد شد .

5_ اگر خواب ببينيد جعبه اي آبنبات براي كسي ميفرستيد ، نشانة آن است كه به كسي پيشنهاد غير اخلاقي مي دهيد و با مخالفت او روبرو مي شويد .

آبنوس

محمد بن سيرين گويد :

ديدن آبنوس در خواب ، مردي بود كه در كار خويش سخت و محكم ، اما توانگر و بخيل بود و از وي چيزي به كس نرسد

. ابراهيم كرماني گويد :

آبنوس در خواب ، زني بود هم بر اين صنعت كه ياد كرده شد .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

آبنوس در خواب ، دلالت بر كسي باشد كه صفات سخت كوشي دارد بر

سر پيمان ماندن و به ثروت رسيدن و غيره به او مربوط مي شود

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

آبنوس در زندگي ما چوبي است محكم و گران قيمت و در خواب نيز به استحكام و قوت تعبير مي شود . برخي از معبران آبنوس را به بخل و حسد تعبير كرده اند و نوشته اند ، داشتن شيئي خاص از چوب آبنوس كه احساس كنيد به خود شما تعلق دارد بخل است و خست و حسد . اگر عصايي از چوب آبنوس داشته باشيد بر مردي محكم و استوار اما خشك كه سود او كمتر عايد ديگران مي شود متكي مي گرديد . اگر صندوق يا كمدي از چوب آبنوس ببينيد كه در خانه شماست زني متشخص و مقتدر به زندگي شما قدم مي نهد ولي اگر آن شيئي را در جايي ناشناخته مشاهده نموديد زني با اين خصوصيات با شما برخورد مي كند . ديدن دري از چوب آبنوس برخورد و رو به رو شدن با مردي است محكم و استوار . اگر آن در بسته باشد نمي توانيد از آن مرد بگذريد و از او متنفع شويد ولي اگر باز باشد براي شما موثر و مفيد واقع مي شود .

آب و هوا

محمدبن سيرين گويد :

اگر هوا سرخ رنگ باشد ، قتل است . اگر سبز ديد غله و نباتات بسيار است . اگر هوا پر گرد و سرد بيند پادشاه بيگانه در آن موضع در آيد و رنج رساند .

آنلي بيتون مي گويد :

روي هم رفته ، ديدن آب و هواي محل و منطقه اي در خواب ، دلالت بر اتفاق

هاي ناگوار براي بينندة خواب دارد .

اگر در خواب احساس كنيد ، در هوايي سرد بسر مي بريد ، معنايش اين است كه در امور كار و روابط خانوادگي دجار اخلال و اختلاف خواهيد شد .

اگر خواب ببينيد تحت تأثير رطو بت هوا قرار گرفته ايد ، علامت آن است كه خوش بيني شما نسبت به آينده درست نخواهد بو د ، و بدبختي به شما رو خواهد آورد .

اگر در خواب ببينيد كه تحت تأثير رطوبت و دماي هوا قرار گرفته ايد ، نشانه ي آن است كه آينده روشن و خوبي نخواهيد داشت و بدبختي به شما روي مي آورد . تنفس در هواي گرم ، علامت آن است كه به خاطر گناهي كه مرتكب شده ايد ، رنج خواهيد برد . ديدن آب و هوا در خواب ، به معني آن است كه بيننده ي خواب دچار اتفاقات بدي خواهد شد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

آب و هواي خوب : امنيت در همه امور

آب و هواي بد : خبرهاي نا خوشايند

باد شديد : يك رفاقت بزرگ

آب و هواي طوفاني : دشمنان بدنبال شكست شما هستند .

آب وهواي باراني : خبري دريافت خواهيد كرد كه شما را غمگين ميكند .

آبي

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

لباسهايي به رنگ آبي ميخريد : انرژي شما خارق العاده است .

رنگ آبي روشن : شادي بزرگي نصيب فرزندانتان خواهد شد .

رنگ آبي تيره : خوشبختي كه ديگران باعث آن هستند .

ديگران رنگ آبي ميزنند : يك زندگي زناشويي آسوده و خوشبخت

آبياري

حضرت دانيال گويد :

آب دادن باغ و كشت ، از جوي ها و رودها ، دليل كند بر مال و رستگاري از غم و اندوه

آبياري گلها

لوك اويتنهاو مي گويد :

آبياري گلها : سرگرميهاي خوشايندي خواهيد داشت

آپارتمان

لوك اويتنهاو مي گويد :

آپارتمان : دوستان خوب داشتن

آپارتمان زيبا : احتياط شما را بسوي رستگاري هدايت خواهد كرد

آپارتمان كوچك : تلاشهاي شما بيهوده خواهند بود

آپارتمان اجاره كردن : يك اتفاق ناخوشايند خواهد افتاد

بازديد كردن آپارتمان : تحولاتي خواهيد داشت

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

در يك آپارتمان هستيد : مراقب رقيب باشيد

مالك يك آپارتمان هستيد : مشاجره در فاميل

تنها در يك آپارتمان هستيد : تنهايي و ناكامي

با شخص ديگري در آپارتمان هستيد : آسايش در عشق

در يك آپارتمان خود را پنهان ميكنيد : به شما هداياي پرارزشي خواهند داد .

خواب آپارتمان يك شخص ديگر : دردسر و مشكل به شما نزديك ميشود .

آتش

حضرت دانيال گويد :

اگر كسي آتش بي دود در خواب بيند دليل كه به پادشاهي نزديك شود و كار بسته او گشاده شود .

اگر بيند كه كسي وي را در آتش افكند و وي را سوخت دليل كند كه پادشاه بر وي ستم كند ، ليكن زود خلاصي يابد و بشارت و نيكوئي يابد .

اگر بيند كه آتش وي را نسوخت ، دليل كند كه روي به كراهت ، سفري كد

اگر آتش را با تف و سوز بيند ، دليل كند كه از علت تب ، بيمار گردد

اگر بيند كه آتش اندام وي را بسوخت ، دليل كند كه به قدر آن سختگي وي را رنج و مضرت رسد ،

اگر بيند كه آتش در خانه وي افتاد و همه اندام وي را بسوخت و زبانه همي زد و از او سهم و ترس در دل او نيامده ،

دليل كند كه محنت و مصيبت بدو رسد و سبب بيماري و ضعف بود ، چون سرما و طاعون و آبله و سرخچه و آن چه بدين ماند ،

اگر بيند كه از آن آتش فرا گرفت ، دليل كند كه به قدر آن ، از مال حرام به وي رسد

اگر بيند كه آتش را دود بود ، دليل كند كه به قدر آن مال حرام ، وي را به رنج و تيمار حاصل گردد يا جنگ و خصومت

اگر بيند كه از آتش ، گرمي و تيس به او رسيد دليل كه كسي وي را در روز غيبت كند

. ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند كه شعله آتش به مردمان همي انداخت ، دليل كند كه در ميان مردم ، عداوت و دشمني افكند

اگر بازرگاني بيند كه آتش در دكان و كالاي او افتاد ، دليل كند كه كالائي كه دارد بر باد دهد ، يا آن چه به در مي ارزد ، به سه درم فروشد و بر كسي شفقت نبرد ،

اگر بيند كه آتش در خانه كسي افتاده ، دليل كه آن كس در جنگ و فتنه و جور سلطان افتد .

اگر بيند كه آتش جامه او را به سوخت ، دليل كه با خويشان جنگ و خصومت كند ، يا از سبب مال اندوهگين گردد .

اگر كسي آتشي عظيم در زمين بيند ، دليل كند كمه در آن موضع فتنه و جنگ افتد

اگر چيزي سوخته بيند دليل كند كه از جهت زنان وي ، را با كسي خصومت كند

اگر بيند در شهري يا محلي يا

در سرائي آتش افتاد ، چنانكه هر چه بود همه را بسوخت و آن آتش زبانه مي زد و او را سهمگين همي داد ، دليل كند كه در آن موضع ، جنگ و كارزار بود ، يا بيماري صعب افتد .

اگر بيند كه آتش برخي چيزها را بسوخت و برخي رها كرد و اورا سهمگين بداشت ، دليل بود بر جنگ و كارزار در آن موضع .

اگر زبانه و فروغ نداشت ، دليل بر بيماري صعب كند .

اگر آتش را با دود بيند دليل كند بر ترس و بيم اندر كارها .

اگر بيند كه آتش از آسمان بيفتاد ، شهري يا محله يا سرائي بسوخت ، دليل كند كه آن بلا و فتنه كه گفته شد ، بر اهل آن موضع شهر بود .

اگر بيند كه آواز سهمگين داشت و زبانه همي زد و درجائي افتاد ، ليكن گزند نمي كرد ، دليل بود كه در ميان اهل آن موضوع ، گفتگوي و خصومت افتد به زبان .

اگر بيند كه از زيرزمين آتش سهمگين برآمد سوي آسمان شد ، دليل بود كه اهل آن موضع يا دوستان حق تعالي حرب كند به دروغ و بهتان گفتن بر وي ، به قدر و قوه آن آتش كه ديده بود .

اگر بيند آتشي از جائي به جائي افتاد و آن آتش هيچ گزند نمي كرد ، دليل بود كه در آن منفعت يابد و اگر درويش بود توانگر گردد

اسماعيل بن اشعث گويد :

اگر كسي بيند كه از آسمان ، مانند باران آتش مي باريد ، دليل بر بلا

و فتنه و خونريزي بود ، از جهت پادشاهان در آن موضع

اگر بيند كه آتشي از آسمان بيامد و چيزهاي خوردني كه از آن او بود بسوخت ، دليل كند كه طاعتهاي وي ، نزد حق تعالي پذيرفته شود .

اگر بيند كه از آسمان آتش همي آمد و كسي را نسوخت ، بيم عذاب حق تعالي باشد . و باشد كه از پادشاه وي را بيم بود

اگر بيند كه بر سر آتشي بزرگ گرم مي شد ، دليل كند كه به پادشاهي بزرگ نزديك گردد

اگر بيند كه بر آتشي چيزي همي ريخت ، دليل كند كه شغل دنياي وي تمام گردد .

اگر بيند كه آتشي از آسمان فرود آمد و نبات زمين را بسوخت ، دليل كند كه در آن ديار مرگ مفاجات بسيار بود .

اگر بيند كه آتشي بزرگ ، قبه يا مناره بسوخت ، دليل كند كه پادشاه آن موضع هلاك گردد .

بعضي از معبران گويند : اگر كسي بيند كه آتشي از زمين برآيد و فروغ مي داد ، دليل كند كه در آن موضع ، گيج بود .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

اگر بيند پاره هاي آتش مي خورد ، دليل كند كه مال يتيمان خورد

اگر بيند كه از دهان وي آتش بيرون مي آيد ، دليل كند كه سخن دروغ و بهتان گويد .

اگر بيند كه از هر جايي آتشهاي سوزنده مي گرفت ، دليل كند كه از هر جائي ميانجي كند ، ميان رعيت و مردمان پادشاه .

اگر بيند كه در پهلوي او آتشي افروخته بود او

را زيان نداشت ، دليل كند كه بدو خير و نيكي رسد .

اگر بيند هيزم آتش عظيم مي سوخت ، دليل كند بر جنگ و فتنه در آن ديار .

اگر بيند كه آتش در مردم مي زد ، دليل نصرت بود او را بر دشمنان .

اگر ببيند آتشي او را سوزاند كه نور نداشت ، به بيماري سردرد دچار خواهد شد .

اگر بيند كه آتش وي را بسوخت و آن آتش را نور نيست ، دليل است كه كسي را از خويشان و فرزندان وي فرزندي آيد ، كه مردمان بر وي ثنا گويند و مال و بزرگي يابد به قدر آن آتش

اگر در رزمگاه ، آتش بيند ، دليل كند بر بيماريهاي صعب ، چون آبله و طاعون وسرسام وسكته و مرگ مفاجات .

اگر در رزمگاه ، آن آتش را با دود بيند ، دليل كند كه از پادشاه ، او را ترس و بيم بود .

اگر آتش را در بازار بيند ، دليل كند بر بي ديني اهل بازار و آن كه اهل بازار در تجارت ، انصاف ندهند و در خريد ، دروغ گويند .

اگر در درياي آتشي افتاده بيند ، دليل كند كه در مردم آنجا ، مصادره بود از پادشاه ، و از اوبر رعيت ظلم رسد .

اگر در راه مجهول آتش بيند ، دليل بر بي ديني بود .

اگر آتش در جامه كسي افتاده بيند ، دليل كند كه آن كس را مصيبت و ترس و بيم بود

اگر خويشتن را بر آتش ايستاده بيند ، دليل كه او را

رنج رسد .

لوك اويتنهاو مي گويد :

آتش : اعلان خطر در مقابل يك دزد

شعله هاي آتش : مبلغ زيادي پول به دستتان خواهد رسيد

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

اگر بيننده خواب ببيند كه آتش را براي روشنائي افروخته يا ديگران افروخته اند و يا به سبب افروختن آتشي كه افروزنده آن ناشناس مي باشد اتاق يا محيط روشن شده نشانه آن است كه جستجو و كنجكاوي مي كنيم كه به سبب اين تفحص و پيگيري معنا سود مي بريم و بينائي و هشياري حاصل مي كنيم . اگر بيننده خواب ببيند كه با آتش افروخته شده لباسش سوخت زياني به او مي رسد و اگر دستش سوخت به يكي از اعضا بدنش آسيب مي رسد . اگر در خواب ديده ايد كه كنار آتش نشسته ايد ولي از شدت حرارت آتش چنان گرم شده ايد كه احتمالا مي سوزيد و خود را در كنار كشيديد نشان آن است كه پشت سر شما بد مي گويند و در زبان مردم مي افتيد و اينجا و آن جا از شما عيب جويي مي كنند . معبران كهن متذكر شده اند كه برداشتن آتش خوردن مال حرام و تصرف و غصب مال يتيم است . آتش سوزندگي دارد ولي اگر در خواب ببينيم كه آتش برمي داريم و ما را نمي سوزاند توفيقي بزرگ حاصل مي كنيم و به اوج موفقيت مي رسيم . اگر بيننده خواب ببيند كه او را در آتش افكندند و از هول و هراس بيدار شد نشان آن است كه از منبع قدرتي به او ستم مي شود و اگر آتش

او را نسوزاند نشان آن است كه با بي رغبتي به سفري مي رود كه از آن سفر هيچ سودي عايد او نمي شود .

يوسف نبي عليه السلام گويد :

ديدن آتش فتنه بود

ديدن سوختن آتش مصيبه بود

ديدن در ميان آتش بينه باشد

ديدن خانه سوختن يا در آتش افتادن دليل بر افتادن دراندك زحمتي از سلطان باشد

آنلي بيتون مي گويد :

ديدن آتش در خواب اگر در آن نسوزيد ، نشانة خوشبختي و سعادت است . اين خواب براي دريا نوردان و مسافران كشتي و همينطور براي افرادي كه در خشكي بسر ميبرند ، علامت موفقيت و خوشبختي هميشگي است .

اگر در خواب ديديد خانه ي شما در آتش مي سوزد ، تعبير آن اين است كه همسري مهربان و فرزنداني ، بسيار خوب نصيب شما خواهد شد . مشاهده ي آتش روشن در خواب ، علامت آن است كه اتفاقات خوشايندي براي شما پيش خواهد آمد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

شما آتش داخل بخاري يا اجاق را بهم ميزنيد : نمي دانيد چطور خشمتان را كنترل كنيد .

يك آتش با شعله هاي خوب : شادي بزرگ در پيش داريد .

دود بسيار بدون آتش : يك مصيبت در پيش است .

شما اصلا توجهي به آتش سوزي نداريد : شما را خيلي دوست دارند .

مأموران آتش نشاني آتش را خاموش ميكنند : خبرهاي خوش

يك آتش بدون دود : پول به فراوان به دستتان مي آيد

يك نفر به درون آتش مي افتد : بد شانسي

بستگان شماي در آتش مي سوزند : بزودي تب شديدي مي كنيد .

شما شاهد

خاموش شدن يك آتش هستيد : ناكامي

شما در آتش هستيد : موفقيت و خوشحالي

يك آتش خاكستر شده : شانس نخواهيد داشت .

يك آتش بزرگ : تغييرات بسيار جدي در كارها

يك شعله كوچك : خبرهاي خوش

شما در آتش مي سوزيد : ضرر و شكست دركار

آب بر روي آتش مي ريزيد : كنترل خودتان را از دست خواهيد داد .

آتش از آسمان مي بارد : غم واندوه

شما يك آتش روشن مي كنيد : مجذوب يكنفر خواهيد شد .

چيزي را از ميان آتش با دستتان بيرون مي كشيد : از موانع و مشكلات عبور مي كنيد .

شما يك آتش را بكلي خاموش مي كنيد : به شما پاداش خوبي مي دهند .

آتش مصنوعي : بزودي بچه دار خواهيد شد .

حريق روي زمين : يك تغيير خوشايند

حريق روي دريا : ماجراهايي كه به موفقيت مي رسند .

حريق در خانه ديگران : احترام و امتياز شما بالاتر مي رود .

حريق در خانه شما با شعله هاي روشن و واضح : يك شغل خوب

يك حريق در خانه شما با شعله هاي تيره : ورشكستگي مالي

حريق در خانه شما با شعله هاي كوچك : پول هنگفت .

آتش افروختن

محمد بن سيرين گويد :

آتش افروختن به خواب ، پادشاه را قوت بود و آتش بي دود ، فروغ قوت بود و آتش با دود ، پادشاه ستمگر و غم و اندوه وزيان بود .

اگر بيند كه آتش برافروخت تا گرم شود ، ياكسي ديگر بدان گرم شود ، دليل كه چيزي طلب كند كه از

آن منفعت يابد

اگر بيند كه بي فايده آتشي برافروخت ، دليل كند كه بي سبب جنگ و خصومت كند

اگر بيند كه آتشي برافروخت تا چيزي بريان كند ، دليل كه كاري پيش گيرد به سبب غيبت مردمان ، تا طلب حال كسي كند . اگر بيند كه از آن بريان بخورد ، دليل كند كه به قدر آن ، روزي به وي رسد ، با غم و اندوه .

اگر بيند كه به زير ديگر آتش مي افروخت ، و در ديگ گوشت بود يا چيزي ديگر ، دليل كه كاري بسازد كه از آن كار كدبانوي خانه را منفعت رسد .

اگر بيند كه در آن ديگ هيچ طعام نبود ، دليل كند كه از آن كار او را غم و اندوه بود .

اگر بيند كه آتشي برافروخت حلوا پزد ، دليل كه او را سخني نيكو گويند .

اگر بيند كه آتشي برافروخت از براي روشنائي ، دليل كند كه كاري را به حجت و برهان روشن گرداند

. ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند در جايگاهي آتشي برافروخت تااهل آن جايگاه را بسوزاند ، دليل بود كه اهل آن موضع راغيبت كند و بدي گويد .

اگر بيند آتش را در تنور يادر آتش دان همي افروخت بي آن كه طعام پزد ، دليل كند كه بامردي از خويشان و يا اهل بيت ، او جنگ و خصومت افتد . ودولتش افزون شود

اگر بيند كه خواست تا آتش برافروزد از بهر منفعت خويش ، و آن آتش برنمي افروخت و روشنائي نمي داد ، دليل كند كه از علم خويش برخورداري يابد

. اگر اين كس پادشاه بود ، عز و جاه و دولتش افزون گردد ،

اگر بيند آن آتش كه افروخت بمرد ، دليل كند كه هلاك گردد .

جابر مغربي گويد :

اگر بيند كه در بيابان آتش مي افروخت كه مردمان از نور آن آتش راه مي يافتند ، و هر كس به موضع و مقام خويش مي رفتند ، دليل كند كه از علم و حكمت او بهره يابند و راه راست گيرند .

اگر بيند كه آن آتش فرو مي رود و نور او زايل مي گردد ، دليل كند كه احوالش متغير باشد و از دنيا رحلت كند و اگر بيند كه آن آتش در بيابان افروخت ، نه به راه راست ، دليل كه علم او مردمان را به راه ضلالت برد .

اگر بيند كه آتشي در موضعي برافروخت ، تا آن موضع را بسوزد ، و آتش آن را بسوخت و از بازرگانان بود ، دليل كه خريد و فروخت به نفاق كند و مالش حرام بود .

اگر بيند كه از خانه همسايه آتش همي برد ، دليل كند كه مالي حرام بدو رسد .

آتش بازي

لوك اويتنهاو مي گويد :

تماشاي آن : به جشني دعوت خواهيد شد

آتش بازي كردن : در يك بازي در فضاي باز شركت خواهيد كرد

آنلي بيتون مي گويد :

آتش بازي در خواب ، علامت تندرستي و سلامتي است .

اگر دختري در خواب بيند كه آتش بازي مي كند ، دليل ديدن مكان ها دور مي باشد .

اچ ميلر مي گويد :

ديدن آتش دليل فريب خوردن و نااميد شدن است .

دركتاب

سرزمين روياها آمده است :

خواب يك آتش بازي : يك بچه به زودي بدنيا مي آيد .

يك نمايش آتش بازي را تماشا ميكنيد : ديوانگيهاي شما برايتان ايجاد دردسر ميكند .

يك نمايش آتش بازي را تماشا ميكنيد : شادي

آتش پرست

حضرت دانيال گويد :

اگر كه آتش را مي پرستيد و سجده مي كرد ، دليل كه پادشاه ستمگر را سجده كند و به خدمت او مشغول شود .

اگر بيند كه تنور يا آتش يا چراغ را سجده مي كرد ، دليل كه به خدمت زنان همي مشغول شود .

اگر بيند كه آتش را بوسه همي داد و مي پرستيد ، دليل بود كه صاحب خبر پادشاه شود .

اگر بيند كه در ميان آتش مي غلتيد ، دليل كه براي پادشاه به طوع و رغبت بازرگاني كند ، وليكن عاقبت كارش بر خطر بود ، خاصه كه از آتش بر تن او آسيب رسد . اگر از آتش به او آسيبي نرسد ، دليل كند بر رسالت و سلامت نفس و جمعيت با روزگار او از پادشاه وقت .

اگر بيند كه در ميان آتش رفت ، دليل كند كه به قدر آن از پادشاه منفعت يابد .

اگر بيند كه آتش از روي جامه يا از دست او روشنايي مي داد ، چنانكه خلق از نور او متحير بودند ، دليل بود كه بر دشمن ظفر يابد ، و مراد دو جهاني حاصل شود .

اسمعيل اشعث گويد :

اگر كسي در خواب بيند كه آتش مي پرستيد ، دليل كند كه بازداري و عواني كند ، و آن

آتش كه مي پرستيد ، اگر بر شكل اخگري بود ، غرض او از دين جمع كردن مال بود ، و مال حرام بسيار حاصل كند .

آتش دان

محمد بن سيرين گويد :

آتش دان به خواب ، زني بود كه خدمت خانه كند ، اما اگر آن آتش دان آهنين بود ، دليل كند كه آن زن از خويشان اهل آن خانه بود و اگر آتش دان چوبين است ، دلل كند كه آن زن از خويشان اهل آن خانه نبود و از اهل نفاق بود . اگر آتش دان از گل است ، دليل كند كه آن زن از اهل گردنكشان باشد ، و از مشركان نيز بود .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن آتش دان به خواب بر دو وجه است :

اول : زن خادمه ،

دوم : كنيزك .

آتش دوزخ

ليلا برايت مي گويد :

آتش دوزخ ، نشانهء بدشانسي در كار است .

آتش زنه

ابن سيرين مي كويد :

آتش زنه وسنگ آتش دان اين هر دو انباز باشند كه از ايشان يكي قوي ودلير بود ودوم سخت دل بود واين هر دو مردمان را بر شرف و كارهاي بزرگ در آورند كرماني گويد : اگر بيند كه از آتش زنه آتش بيرون مي آورد واز آن شمع يا چراغ برافروخت اگر بيننده پادشاه است دليل بر اينكه مردم از دانش او بهره يابند واگر بازرگان بود دليل كند كه با مردم خير و احسان كند واگر درويش بود دليل كه مردم از سيرت وكردار وي منفعت يابند حضرت صادق مي فرمايد : اگر بيند كه از آتش زنه آتش بيرون مي آورد دليل بر اينكه ما حرام از طرف پادشاه حاصل كند يا به شغل او مشغول شود واز رشوه مال بدست آورد واگر از آتش زنه آتش نتوانست افروخت دليل كند كه مال طلب كند ونيابد

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

اگر ببيند نتوانست از آتش زنه آتش بيرون آورد دليل بر اين است كه دنبال كسب مال مي رود ولي موفق نمي شود

آتش سوزي

آنلي بيتون مي گويد :

اگر خواب ببينيد جايي آتش گرفته اما در آتش سوزي كسي جان خود را از دست نداده است ، نشانة آن است كه با وقوع حادثهاي شادماني و نشاط خاطر شما فراهم خواهد شد .

آتشفشان

آنلي بيتون مي گويد :

ديدن آتشفشان در خواب ، نشانة آن است كه با كساني مخالفت مي كنيد كه شهرت شما را به عنوان شهروندي درستكار و خوش برخورد ، زير سؤال مي برند .

ديدن آتشفشان در خواب ، نشانه ي مخالفت دوستان و آشنايان با شهرت شما مي باشد .

آتشكده

محمدبن سيرين گويد :

آتشكده به خواب ، جايگاه مكروه بود .

ابراهيم كرماني گويد :

آتشكده جايگاه مردم احمق و خالي بود . اگر بيند كه در آتشكده رفت و از آنجا چيزي به وي رسيد ، دليل كند كه آن مقدار مذلت و خواري به وي رسد ، ليكن از بدي برهد و سرانجام پشيماني خورد .

آتش نشاني

آنلي بيتون مي گويد :

ديدن آتش نشاني در خواب ، به معني اين است كه شما دچار دردسر بسيار بزرگي مي شويد .

آثار باستاني

ليلا برايت مي گويد :

اگر آثار باستاني را در خواب ببينيد ، بدين معني است كه تا زمان زيادي شادي و خوشحالي براي شما به دست نخواهد آمد .

آجان

ديدن پاسبان در خواب نيكو است و خداوند به قدر و منزلت بيننده خواب مي افزايد . پاسباني كردن و پاس دادن نيز نيكو است و گوياي خير و منفعت است . اگر در خواب ديديد كه خودتان پاسبان شده ايد و لباس پاسباني پوشيده ايد خواب شما مي گويد كه ناخود آگاه از چيزي و كسي بيمناك هستيد و مي ترسيد ليكن خواب بدي نيست و نبايد نگران باشيد . چنانچه در خواب ببينيد كه پاسباني به شما نزديك مي شود امنيت و فراغت خيال مي يابيد و رفع نگراني و تشويش شما مي شود . اگر ديديد كه با پاسباني همراه هستيد و راه مي رويد و در يك مسير سفر مي كنيد به سفر مي رويد و چنانچه پاسبان چيزي به شما داد زيان مي كنيد و پولي نه چندان زياد را از دست مي دهيد . اگر شما به پاسبان چيزي بدهيد در آينده نزديك سودي نصيب شما مي شود و بهره اي مي بريد . اگر در خواب با پاسبان صحبت مي كرديد در روزهاي آينده مورد سئوال قرار مي گيريد و لازم مي شود كه به پرسشي جواب بدهيد . نه سئوال شما را خوشنود مي كند و نه جواب را به رضايت مي دهيد و بالاخره اگر كسي را با لباس پاسباني ديديد و او آشناي شما بود در روزهاي آتي يكي از خويشاوندانتان به شما خيانت مي

كند و دروغ مي گويد .

آجر

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

آجر عامل استحكام خانه و مسكن است و در خواب نيز عواملي كه مي توانند موجب تقويب مباني حيات يا فكر باشند به شكل آجر مجسم مي شوند و شكل مي گيرند . داشتن آجرهاي زياد نشان آن است كه به كار و شغل و زندگي خود اعم از خانوادگي و اجتماعي و شغلي دلگرم و اميدوار مي شويد . داشتن آجرهايي به دو رنگ سفيد و سرخ گوياي آن است كه در كار خويش تلون و تشتت داريد اما اين ترديد به پيروزي مي انجامد . آجر روي هم چيدن نيكو است . اگر ديگري آجر مي چيند و شما احساس مي كنيد كه او براي شما كار مي كند از جانب شخصي كه تدبير و قدرت دارد تقويت مي شويد . اگر شما براي ديگري آجر حمل مي كنيد يا روي هم مي چينيد از جانب شما ديگري تقويت مي شود . مشاهده آجر شكسته در خواب سستي در كار است . اگر خودتان آجرهايي را كه داريد مي شكنيد به ويراني كار خويش اقدام مي كنيد . روي هم رفته ديدن آجر در خواب بد نيست مگر اين كه به صورت آوار روي سر شما بريزد كه در چنين حالتي بهتر است در جريان روزهاي آينده از برخوردهاي تند با ديگران دوري بجوييد .

ليلا برايت مي گويد :

اگر كسي در خواب آجر سفالي سقف را ببيند ، معني آن اين است كه در مسائل مالي شانس بسيار خوبي به او روي خواهد آورد .

آنلي بيتون مي گويد :

1_

ديدن آجر در خواب ، دلالت بر عدم توافق در عشق و كار است .

2_ اگر خواب ببينيد مشغول درست كردن آجر هستيد ، دلالت بر آن دارد كه تلاشهاي شما براي جمع آوري ثروت به شكست خواهد انجاميد .

آخرين وداع

آنلي بيتون مي گويد :

آخرين وداع از شخص تازه از دست رفته در خواب ، به معني غم و غصه مي باشد .

آخور

ليلا برايت مي گويد :

اگر در خواب آخور ديدي ، بدين معني است كه كوشش و سعي شما براي پيشبرد كارها بي نتيجه خواهد ماند .

آنلي بيتون مي گويد :

ديدن آخور در خواب ، علامت آن است كه نتايج كارها شما را نگران و مشوش خواهد ساخت .

آدامس

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

آدامس : شما آدامس داريد : شخصي شما را مثل سايه دنبال ميكند .

شما آدامس ميجويد : به دلايل بسياري بايد از بعضي كارهايتان پشيمان باشيد .

آدرس

لوك اويتنهاو مي گويد :

آدرس رابا صداي بلند خواندن : تغييراتي در آينده صورت خواهد گرفت

آدرس را روي پاكت نوشتن : شما خبرهاي جالبي خواهيد شنيد

بدنبال يك آدرس رفتن : بزرگ شدن خانواده و يا جمع دوستان

به دنبال يك آدرس گشتن : اتلاف وقت

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

يك آدرس مي نويسيد : بدون دقت و احتياط هيچگونه معامله يا اقدامي نكنيد .

اشخاص ديگر آدرس مي نويسند : كارهايي كه بدشانسي بدنبال آن است .

يك آدرس مربوط به كار : شانس و شادي يك آدرس را روي يك نامه عاشقانه مينويسيد : خبرهاي خوش

آدم دزدي

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

شما را دزديده اند : يك تغيير ناگهاني در اطراف شما روي خواهد داد .

يك دختر را دزديده اند : عشق شما فقط به ناكامي برميخورد .

يك پسر را دزيده اند : يك مصيبت در پيش است .

آدم دزدها را دستگير كرده اند : پول به دست شما خواهد رسيد .

آدم كشي

آنلي بيتون مي گويد :

اگر در خواب ديديد به دست كسي كشته شده ايد ، معني آن اين است كه عمري طولاني و پر ثمر خواهيد داشت .

آدم حقه باز

آنلي بيتون مي گويد :

اگر در خواب ببينيد كه با آدم حقه بازي هم سفر مي باشيد ، معني آن اين است كه شما مي ترسيد كه در راه از بقيه عقب تر باشيد . پس به راهتان ادامه دهيد ، اما با كمي احتياط و مراقب باشيد نقشه هايتان را با دقت بيشتري عملي كنيد .

آدمخواري

تام چت ويندرا گويد :

اگر در خواب آدمي را خورد ، تعبيرش آن باشد كه آرزو دارد هوش ، استعداد و ثروت او را تصاحب كند

آدمخواري در خواب روياي ترسناكي نيست ، مي توان احتمال داد دليل چنين بر خوردي با موضوع آدمخواري به وحشياني كه فقط مغز ديگران را مي خورند كه از قواي فكري و ذهني انها متمتع شوند بي ارتباط نباشد ، نا گفته نماند عمل نادانسته وحشيانه آدم خوار امروزه نيز به نوعي با انسان متمدن ارتباط مي يابد يعني انسان متمدن ميل بسياري به تصاحب صفات ممتاز و مشخصات قابل توجه رقيبان خود دارد

موضوع اصلي خواب قرار گرفتن آدمخواري ، به اين تعبير نيز مي تواند باشد كه ميل و هيجان شديدي براي پرخوري و جود دارد

تعبير ديگرش ميل به يكي شدن و فرو رفتن به وجود پدر و مادر است ، يعني رسيدن به جائي كه آغاز شده ايم ، يعني راه معكوس تولد را در پيش گرفتن

آدم لاغر

آنلي بيتون مي گويد :

اگر ببينيد كه آدم لاغري هستيد ، يعني به چيزهايي كه دوست داريد مي رسيد .

اگر در خواب ديديد كه زيادتر از حد معمول لاغر هستيد ، بدانيد كه دچار مشكلات زيادي مي شويد .

ديدن زن لاغر در خواب ، نشانه ي به دست آوردن موقعيت ها و موفقيت هاي تازه اي در عشق است .

ديدن مردي لاغر در خواب ، نشانگر اين است كه آرزوهاي قديمي شما عاقبت پايان خوشي براي شما نخواهد داشت .

آدم مست

هانس كورت مي گويد :

ديدن آدم مست در خواب ، نشانهء اين است كه شما گوش يا مغزتان ايرادي دارد يا اين كه يك نفر باعث مزاحمت وناراحتي شما شده است .

اگر در خواب ببينيد كه مست هستيد ، اوقات خوبي خواهيد داشت ولي اين خوبي ها زودگذر مي باشند

اگر مردم را مست ديدي ، بدانيد كه شما از لحاظ روحي ، ناراحتي هايي را داريد .

آدم مؤدب

ليلا برايت مي گويد :

ديدن آدم مؤدب در خواب ، دلالت بر اين دارد كه خبر غمگين كننده اي شما را آزار خواهد داد .

آدم و حوا

ليلا برايت مي گويد :

ديدن آدم و حوا در خواب ، بدين معني است كه اتفاقات و پيامدهاي نااميدكننده اي در زندگي شما رخ مي دهد .

اگر ببينيد حوا با مار صحبت مي كند ، نشانه ي آن است كه زنان فريبكار با مكر خود به شما آسيب مي رسانند .

آنلي بيتون مي گويد :

ديدن آدم و حوا در خواب ، نشانة آن است كه واقعه اي برايتان رخ خواهد داد و شما را براي رسيدن بر موفقيت نااميد خواهد ساخت .

ديدن آب و حوا در بهشت ، در حالي كه آدم پوششي از همان برگ درخت انجير دارد و حوا عريان است و ماري رنگارنگ كه گرد كمر و شكم او پيچيده تنها پوشش اوست ، نشانة آن است كه خيانت و بي وفايي ، هر دو دست به دست هم مي دهند تا سرنوشت شما را دگرگون سازند .

اگر خواب ببينيد حوا با مار گفتگو مي كند ، نشانة آن است كه زناني فريبكار با مكر خود به ثروت و شهرت شما زيان مي رسانند .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب آدم و حوا : خوشبختي

شما با آدم حرف مي زنيد : خواسته هاي شما برآورده ميشود .

با حوا حرف ميزنيد : نا كامي در عشق و احساسات

يك زن خواب آدم را ببيند : او بچه دار خواهد شد

يك مرد خواب حوا را ببيند : او يك مهماني فاميلي برگذار ميكند

يك دختر جوان

خواب آدم را ببيند : او در عشق خوشبخت خواهد شد .

يك پسر جوان خواب حوا را ببيند : شغل جديدي پيدا مي كند .

خواب ببينيد كه حوا هستيد : پول و خوشبختي .

آراستن

آنلي بيتون مي گويد :

اگر خواب ببينيد براي جشن جايي را با گلهاي رنگارنگ مي آراييد ، نشانة تغييرات و فراز و نشيبهاي مطلوب و خوشايند در زندگي است . اگر فردي جوان چنين خوابي ببيند ، دلالت بر تفريحات دسته جمعي و مطالعة پر ثمر دارد .

اگر خواب ببينيد قبر يا تابوتي با گلهاي سفيد آراسته شده است ، نشانة آن است كه از زندگي خود لذت بسيار خواهيد برد و به اهداف مورد علاقة خود دست خواهيد يافت .

اگر در خواب ديدي كه مكاني را بسيار آراسته كرده ايد و يا در حال آراستن آن جا هستيد ، نشانگر آن است كه شما فراز و نشيب هاي مطلوب و خوشحال كننده اي در زندگي خود خواهيد داشت . اما اگر فرد جواني چنين خوابي را ببيند ، دليل بر آن دارد كه يك گردش دسته جمعي و بسيار شادي را در پيش خواهد داشت .

آرام

آنلي بيتون مي گويد :

1_ ديدن دريايي آرام در خواب و نشانة پايان نوميدي است .

2_ اگر خواب ببينيد از ديدن دريايي آرام احساس آرامش مي كنيد ، نشانة آن است كه زندگي طولاني و پر ثمري در پيش رو خواهيد داشت .

آرامش

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

شما درآرامش هستيد : بدبختي در كمين است .

شمااز ديگران ميخواهيد كه آرام باشند : بسيار خشمگين خواهيد شد .

اشخاصي كه در جنگ هستند آرام ميكنيد : با دوستانتان درآرامش خواهيد بود .

بچه ها را آرام ميكنيد : خوشبختي

از همسايه خود مي خواهيد كه آرام باشد : آينده شما روشن خواهد بود .

آرايش كردن

لوك اويتنهاو مي گويد :

آرايش كردن : موقعيت بسيار خوب

آرايشگاه

آنلي بيتون مي گويد :

ديدن آرايشگاه در خواب ، علامت آن است كه با دقت و تلاش خود به پيروزي دست خواهيد يافت .

اگر دختري خواب آرايشگاه ببيند ، علامت آن است كه بر ثروت او اندگي افزوده خواهد شد .

آرايشگر

ديدن آرايشگر در خواب ، براي يك زن علامت آن است كه از طرف خانواده به موقع سرزنش خواهد شد .

اگر زني خواب ببيند موهايش را در آرايشگاه رنگ مي كند ، علامت آن است كه دشمنان مي كوشند به آبروي او خدشه وارد سازند ، اما او با احتياط از دام آنها مي گريزد .

اگر زني خواب ببيند موهايش را آرايشگري درست مي كند ، علامت آن است كه با هر وسيله اي سعي مي كند نظر مردم را به خواسته هاي خود جلب كند و به جستجوي كارهايي جزيي خواهد رفت .

ديدن آرايشگاه در خواب ، نشانگر آن است كه اگر كمي دقت و تلاش كنيد ، پيروزي هاي بزرگي در زندگي نصيب شما خواهد شد .

ليلا برايت مي گويد :

اگر ديديد در آرايشگاه مشغول اصلاح هستيد ، دليل بر آن دارد كه شما دچار خسارت و ضرري بزرگ خواهيد شد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

به آرايشگاه ميرويد : در حال حاضر موفق نيستيد ولي در آينده به سبب كاري كه ميكنيد به موفقيت و شهرت ميرسيد .

با يك دوست به آرايشگاه ميرويد : دوستان به شما حسد ميبرند .

فقط به موهايتان مدل ميدهيد : به سفر خواهيد رفت .

موهايتان را

طلايي ميكنيد : از كارهايتان پشيمان خواهيد شد

موهاينان را سياه ميكنيد : يك راز كشف ميشود .

موهاينان را حنايي ميكنيد : يك دوست را از دست ميدهيد .

موهايتان را بلوطي ميكنيد : موفقيت شما به تاخير مي افتد

رنگ موهايتان را از بين ميبريد ( دكلره ميكنيد ) : درآمد بسيار خوبي خواهيد داشت .

دخترتان را به آرايشگاه مي بريد : خبرهاي خوش از راه دور

سلماني براي شما يك كلاه گيس ميسازد : يك خطر در نزديكي شماست .

شما آرايشگر هستيد : موفقيت بزرگي نصيبتان ميشود .

موهايتان را بوسيله آرايشگر كوتاه مي كنيد : در معامله اي سودهاي بزرگ نصيبتان ميشود .

آرايشگر ريشتان را مي تراشد : ضرر مالي .

آرايشگر

آنلي بيتون مي گويد :

اگر زني در خواب آرايشگري را مشاهده كند ، دليل بر آن است كه از طرف خانواده مورد سرزنش و ملامت قرار خواهد گرفت .

اگر زني خواب ببيند موهايش را در آرايشگاه رنگ مي كند ، علامت آن است كه دشمنان مي كوشند به آبروي او خدشه وارد سازند ، اما او با احتياط از دام آنها مي گريزد .

اگر زني خواب ببيند موهايش را آرايشگري درست مي كند ، علامت آن است كه با هر وسيله اي سعي مي كند نظر مردم را به خواسته هاي خود جلب كند و به جستجوي كارهايي جزيي خواهد رفت .

ليلا برايت مي گويد :

اگر در خوابتان آرايشگر ببينيد ، نشانگر اين است كه شما تغييرات جزئي و كوچكي در زندگي خود خواهيد داشت ، خصوصا در مورد خانم ها .

آرد

دليل است بر مال و نعمت حلال كه بي رنج بدو رسد .

حضرت دانيال گويد :

اگر بيند كه آرد چون برف از هوا مي آيد ، دليل است كه به قدر آن مال و نعمت حلال او را حاصل گردد ، از آنجا كه اميد ندارد .

محمد بن سيرين گويد :

آرد جو ، به تاويل درستي دين بود ،

آرد گندم ، مالي بود از تجار وبسيار فايده بود ،

آرد كاورس مال اندك بود كه حاصل شود .

جابرمغربي گويد :

آرد فروش به خواب ديدن ، مردي باشد كه دين خويش را به دنيا آورده بود .

ليلا برايت مي گويد :

ديدن آرد دليل است بر مال و نعمت حلال كه بي رنج بدو رسد

.

آنلي بيتون مي گويد :

1_ ديدن آرد در خواب ، نشانة زندگي كردن با صرفه جويي و تنگدستي ، ولي همراه با شادماني است .

2_ اگر دختري خواب ببيند به آرد آغشته شده است ، نشانة آن است كه به زودي با مردي ازدواج خواهد كرد ، و زندگي زناشويي او با سختيهاي زياد سپري خواهد شد . اما تحمل سختيها براي او دلپذير و لذتبخش خواهد بود . 3_ اگر خواب ببينيد ، آرد خريد و فروش مي كنيد ، نشانة آن است كه دست به معاملاتي مخاطره آميز خواهيد زد .

آرنج

1_ ديدن آرنج خود درخواب ، علامت آن است كه درمقابل انجام دادن كارهايي دشوار ، پول اندكي دريافت مي كنيد .

2_ اگر دختري آرنج خود را درخواب ببيند ، نشانه آن است كه مي تواند از فرصتهايي مطلوب براي ازدواج با فردي ثروتمند ، سود بجويد . اما اگر خواب ببيند آستيني كه قسمت آرنج را مي پوشاند كثيف است علامت آن است كه بعد از ازدواج فرصت خوبي را براي صاحب خانه شدن از دست مي دهد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

آرد ميخريد : منفعت بزرگ مالي

شما آرد داريد : فراواني

با آرد آشپزي ميكنيد : يك دوست را از دست ميدهيد .

آرد را ميسوزانيد : خطر درپيش است .

با آرد شيرنيي مي پزيد : يك زندگي خوشبخت در آينده

در قسمت آرد سازي كار مي كنيد : بي گدار به آب نزنيد .

آرد بيز

ابراهيم كرماني گويد :

آرد بيز به خواب ، مردي بود كه در ميان دوستان و خويشان

همي گردد .

محمد بن سيرين گويد :

آرد بيز به خواب زني بود فضول ، يا خادمي بود . اگر بيند كه آرد بيز بزرگ نو فرا گرفت ، ياكسي به وي داد ، دليل كند كه زني ياخادمي ، چنانكه گفتيم ، خدمتكار و دوست وي گردد

و بعضي از معبران گويند :

مردي مصلح كه در خدمت او مقيم بود و دوست وي شود .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

آرد بيز درخواب بر چهار وجه بود :

اول : مردي مصلح ،

دوم : زني فضول ،

سوم : خادم ،

چهارم : منفعت اندك .

آرد غلات

آنلي بيتون مي گويد :

اگر در خواب ديديد كه مشغول خوردن آرد غلات مي باشيد ، بيانگر آن است كه در زندگي ، ثروت و مال و منال زيادي به دست خواهيد آوريد .

آرزو

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

شما يك آرزو داريد : با يك دشمن قديمي آشتي ميكنيد .

ديگران آرزو دارند : مشاجره در فاميل

دوستان شما يك آرزو دارند : تغيير مهم در ميان اطرافيان شما

آرزوهاي چيزهاي غير ممكن را داريد : فراواني

چيزي را كه آرزويش را داريد بدست مي آوريد : سرافكندگي و خجالت .

آرزوي داشتن مال ديگران را داريد : مراقب باشيد كه بواسطه حوادثي كه رخ خواهند داد آسيب نبينيد

يك زن آرزوي داشتن بچه دارد : ديگران با او مهربان نيستند

شما آرزوي داشتن پول داريد : در كارهايتان با شكست مواجه ميشويد .

آرشه ويلون

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب آرشه ويلون : اشخاص ديگر در روابط عشقي شما دخالت خواهندكرد .

آرنج

آنلي بيتون مي گويد :

ديدن آرنج در خواب ، بدين معني است كه شما كارهاي مهم و خوبي انجام مي دهيد ولي در مقابل ، دستمزد كمي دريافت مي كنيد .

اگر دختري در خواب آرنج خود را رويت كند ، دليل آن بود كه با فردي ثروتمند و بسيار متشخص ازدواج خواهد كرد .

اما اگر خواب ببيند آستيني كه قسمت آرنج را مي پوشاند كثيف است علامت آن است كه بعد از ازدواج فرصت خوبي را براي صاحب خانه شدن از دست مي دهد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

آرنجهاي قشنگي داريد : ايام خوش نزديك مي شود

آرنجتان كثيف است : به فلاكت مي افتيد .

آرنجتان درد ميكند : مشكلات بسيار

بچه ها از درد آرنج مي نالند : بسيار در كارهايتان محتاط باشيد .

آرواره

آنلي بيتون مي گويد :

1_ ديدن يك آرواره بد هيبت در خواب ، علامت آن است كه دوستان نسبت به هم رفتار مطلوبي نخواهند داشت .

2_ اگر خواب ببينيد در آروارة جانوري وحشي گير افتاده ايد ، نشانة آن است كه دشمنان خواهند كوشيد به برنامه و كار شما لطمه بزنند .

3_ اگر در خواب احساس كنيد فك تان درد مي كند ، نشانة آن است كه در اثر عوض كردن آب وهوا احتمال دارد به بيماري مالاريا دچار شويد .

4- اگر آرواره نهنگ را ببينيد ، نشانه ي آن است كه شما با بستن يك قرارداد به سود و منفعت فراواني در زندگي خواهيد رسيد .

آروغ

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند كه درخواب آروغ برمي آورد ، دليل بود كه سخني بگويد كه او را از آن حرمتي بود .

اگر بيند كه با آروغ طعامي بود و از گلويش بيرون آمد ، دليل كند كه اجلش نزديك بود .

محمد بن سيرين گويد :

اگر ديد كه آروغ ترش و ناخوش برآورد ، دليل كند كه سخني گويد كه از ان مضرت و خطر بيند ،

اگر ديد كه آروغ همچون دود برآورد ، دليل كند كه بي هنگام سخني گويد ، كه از آن او را عيب گويند و ملامت كنند و سرانجام از آن پشيماني خورد .

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

آروغ يا باد گلو . اگر كسي ببيند كه در خواب آروغ عفن و بد طعم و مزه مي زند نشان آنست كه در آينده نزديك سخني بي جا و نابهنگام و بدون رعايت سود

و زيان خويش يا ديگران بر زبان مي آورد كه موجب سرافكندگي و شرمزدگي مي شود . اگر كسي ببيند كه آروغ زد و به جاي گاز و باد از گلويش غذا بيرون آمد و در دهانش جاي گرفت به هيچ وجه سعد نيست و بهتر است بيننده چنين خوابي براي چند هفته از مسافرت و خارج شدن از شهر و ديار خويش خودداري كند چرا كه اين حالت در خواب نشان فرا رسيدن اجل است . البته بايد توجه داشت كه اين حالت با استفراغ فرق دارد . استفراغ در خواب همانطور كه از نامش مستفاد مي شود طلب فراغت كردن است و با باد گلو متفاوت است . اگر بيننده ببيند كه آروغ زد و دودي از گلويش بيرون آمد گوياي آن است كه در آينده نزديك سخنانش موجب ملال و ملالت مي شود و در نهايت به زيان او تمام مي شود و شايستگي سرزنش و شماتت مي يابد .

آزاد شدن

حضرت دانيال گويد :

اگر كسي بيند كه آزاد شد ، يا كسي او را آزاد كرد ، دليل كند كه اگر بيمار بود ، شفا يابد و اگر وام دار بود ، وامش گذارده شود و اگر حج نكرده باشد ، بگذارد و اگر بنده بود ، آزاد شود و اگر گناهكار بود ، توبه كند و اگر غمگين بود شادمان شود و از غم فرج يابد و اگر عبوس بود ، خلاص يابد . و علي الجمله آزادي درخواب به غايت نيكو و پسنديده است .

آزار

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر در خواب كسي را آزار دهيد ، نشانة آن است كه دست به كاري ناپسند خواهيد زد .

2_ اگر خواب ببينيد كسي شما را آزار مي دهد ، علامت آن است كه دشمنان شما را شكست خواهند داد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خودتان را آزار مي دهيد : عشق خود را بواسطه افكار پيچيده و مضطربتان از بين ميبريد .

شمارا آزار مي دهند : 1- خصومت در خانواده 2- خيانت

ديگران را آزار مي دهند : شادي

حيوانات را آزار مي دهند : ضرر بزرگ مالي

بستگانتان شما را آزار مي دهند : ناكامي عشقي

بچه ها شما را آزار ميدهند : شادي

ديگران بچه ها را آزار ميدهند : خطر بزرگ

دوستان شما را آزار مي دهند : دشمنان شما را شديدا آزار خواهند داد .

يك سگ شما را آزار ميدهد : درآمد خوبي خواهيد داشت .

شما يك سگ را آزار ميدهيد : با دشمنانتان مشاجره و نزاع در پيش داريد .

آزمايش

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

قابليت شما را آزمايش ميكنند : اشياء پر ارزش گمشده را پيدا مي كنيد .

يك دكتر روي شما آزمايش مي كند : يك راز فاش خواهد شد .

وفاداري همكارتان را مورد آزمايش قرار ميدهيد : مراقب رقيب باشيد .

ديگران از شما آزمايش ميكنند : رنج و غم

آزمايشگاه

ليلا برايت مي گويد :

ديدن آزمايشگاه در خواب ، علامت آن است كه در زندگي ، هزينه هاي بسيار غيرمنتظره و ناگهاني برايتان پيش خواهد آمد .

اگر ديديد كه در آزمايشگاهي كار مي كنيد بيانگر آن است كه در يك موقعيت پيچيده ، گرفتار مي شويد و احتياج زيادي به يك هم فكر پيدا خواهيد كرد .

آنلي بيتون مي گويد :

اگر خواب ببينيد در آزمايشگاهي هستيد ، نشانة آن است كه براي انجام كارهايي بيهوده انرژي زيادي تلف مي كنيد ، در صورتي كه مي توانيد از انرژي خود به نحو مفيدتري استفاده كنيد .

اگر خواب ببينيد مشغول آزمايشاتي هستيد تا اشياء را به طلا مبدل كنيد ، نشانة آن است كه سرگرم طراحي نقشه هايي وسيع و جالب خواهيد شد ، اما در راه رسيدن به اوج آرزوي خود با شكست روبرو مي شويد .

اگر در خواب ديديد كه در آزمايشگاهي مشغول مي باشيد ، دليل بر آن است كه شما مشغول طراحي و اجراي نقشه هاي وسيع و بسيار بزرگي مي باشيد اما در زندگي به آن ها دست پيدا نمي كنيد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب آزمايشگاه : يك خطر بزرگ در پيش است

شما در يك آزمايشگاه هستيد : امنيت

ديگران در آزمايشگاه كار ميكنند

: توجه و دقت بسياري در كارهايتان داشته باشيد .

آژير

لوك اويتنهاو مي گويد :

آژير : خطر خبرهايي خوب خواهيد شنيد

آنلي بيتون مي گويد :

شنيدن آژير خطر در خواب ، نشانة آن است كه بر سر تصاحب چيزي ، با كسي كشمكش خواهيد داشت و سرانجام پيروزي از آن شما خواهد شد .

اگر زني چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه از همسر خود جدا خواهد شد .

ليلا برايت مي گويد :

ديدن آژير خطر ، به معني غم ، غصه و بيچارگي مي باشد .

آسانسور

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر خواب ببينيد با آسانسور بالا مي رويد ، نشانة آن است كه در كسب ثروت و به دست آوردن مقام اجتماعي پيروز مي شويد . اما اگر خواب ببينيد با آسانسور پايين مي رويد ، نشانة آن است كه بدبختي باعث دلسردي و نوميدي شما مي كردد .

2_ اگر خواب ببينيد براي سوار شدن به آسانسور به موقع نمي رسيد ، نشانة آن است كه از شكست و نوميدي با محافظه كاري مي گريزيد .

3_ اگر خواب ببينيد آسانسور در طبقه اي ايستاده است و حركت نمي كند ، نشانة آن است كه حادثة خطرناكي شما را تهديد مي كند .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

با آسانسور پائين مي آئيد : بدشانسي شما را محاصره خواهد كرد .

با آسانسور بالا ميرويد : موقعيت شمار بهتر مي شودو پولتان بيشتر

با ديگران در آسانسور هستيد : مراقب رقيب باشيد

با فاميل در آسانسور هستيد : سود مالي

آسانسور خراب : دردسر و گرفتاري

شما در آسانسور بين دو طبقه گرفتار شده ايد : شوك

آسايش و نعمت

آنلي بيتون مي گويد :

اگر ديديد كه به آسايش و ثروت رسيده ايد ، نشانگر آن است كه شما در زندگي به كارهايي كه دوست داريد و بسيار پر خطراند دست مي زنيد و با مردي كه بسيار شاد و سرزنده مي باشد ، همنشين خواهيد شد .

اگر زني خواب ببيند كه در رفاه و ثروت است ، دليل بر آن دارد كه به لذت هاي زودگذر و بسيار ناپايدار دست مي يابد . ، اين خواب هشداري است براي زنان تا به جستجوي عشقي

حقيقي در زندگي خود باشند .

آستانه

ابراهيم كرماني گويد :

آستانه بالايين در خواب ، كدخداي خانه بود ، و آستانه زيرين ، كدبانوي خانه . و اگر ديد كه آستانه بالايين دراو بيفتاد و خراب شد ، دليل كند كه كدخداي خانه بميرد ، و اگر كدخداي خانه بيند كه آستانه زيرين خانه بيفتاد يا بسوخت ، دليل كند كه كدبانوي خانه بميرد .

محمد بن سيرين گويد :

اگر بيند كه آستانه زيرين يا آستانه بالايين نو و بدل گردد ، دليل كند كه زن را طلاق دهد و زن ديگر بخواهد ، و اگر بيند كه آستانه بالايين را بكند ، دليل كه خود هلاك كند و اگر ديد كه هر دو آستانه خويش را بكند وخراب كرد ، دليل كند كه كدبانو و كدخدا هر دو هلاك گردند . محمد بن سيرين گويد : اگر بيند كه آستانه خانه وي بلند گرديد ، دليل كند كه بر قدر آن مال و نعمت و شرف و منزلت يابد ، و اگر بيند كه آستانه خانه او بيفتاد ، دليل كه از شرف و منزلت بيفتد ونزد مردمان خوار گردد . اگر بيند كه از آستانه خانه آب صافي چون باران همي باريد ، دليل كه به قدر آن مال و نعمت يابد . اگر بيند كه از آستانه خانه او مار و كژدم همي افتاد ، دليل كه از پادشاه يا از بزرگي او را غم و اندوه رسد .

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند كه آستانه خانه بر وي بيفتاد و در زير آن گرفتار گرديد ، دليل كند

كه او را بيم و هلاك بود . اگر بيند كه آستانه خانه او به رنگهاي ملون و منقش بود ، دليل كند كه به زينت و آرايش دنيا مشغول گرديد .

لوك اويتنهاو مي گويد :

آستانه در : شما خانه اي بنا خواهيد كرد .

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

اگر بيننده خواب ببيند كه در آستانه خانه اش زباله و آشغال ريخته شده و آن جا كثيف است چيزي ياحادثه اي يا شخصي موجب تشويش خاطر بيننده خواب مي شود . اگر بيننده خواب ببيند كه از سر در خانه اش آب باران فرو مي ريزد به اندازه و مقدار آن آب كه مي چكد نعمت و رفاه نصيب اومي شود و چنان چه آن آب كدر و گل آلود و كثيف باشد دچار غم مي گردد و اگر متعفن باشد يك بيماري در انتظار او است . اگر بيننده خواب ببيند سر در خانه اش ناگهان به سر او فرو ريخت به هيچ وجه خوب نيست و احتمال هلاك در بين است و بيننده خواب بايد خويشتن را از خطرهايي كه در كمين او نشسته اند حفظ كند .

آستري

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب پارچه آستري : شما بسيار خود پسند هستيد .

آستر يك لباس را در مي آوريد : مراقب رقيب باشيد .

آستر يك كت و شلوارمردانه را در مي آوريد : مشاجره و نزاع

پارچه آستري مي خريد : يك ملاقات ناگهاني

آستين

لوك اويتنهاو مي گويد :

بلند : افتخار

كوتاه : ضرر

گشاد : خشم

آسم

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب تنگي نفس : نقشه هاي شما به آن زودي كه مي خواستيد عملي نخواهد شد .

شما آسم داريد : اگر به محل ديگري نقل مكان كنيد دوباره بر خواهيد گشت .

شما مرض آسم مي گيريد : سود مالي

ديگران آسم دارند : ناكامي پشت ناكامي

آسمان

حضرت دانيال گويد :

اگر كسي خويش را در آسمان اول ديد ، دليل كند كه اجل وي نزديك بود .

اگر خود را بر آسمان دوم بيند ، دليل كه علم و دانش حاصل كند .

اگر بر آسمان سوم ديد ، دليل كند كه عز و اقبال اين جهاني يابد .

اگر بر آسمان چهارم ديد ، دليل كند كه پادشاه را دوست و اقرب گردد .

اگر بر آسمان پنجم بيند ، دليل كند بر هيبت و ترس و بيم .

اگر بر آسمان ششم ديد ، دليل كند كه بخت و دولت و نيكوئي يابد .

اگر بيند كه بر آسمان نخستين بر شد ، وليكن در را بسته ديد ، دليل كند كه كارهاي وي به سبب مردي بزرگ بسته شود .

اگر بيند در آسمان نتوانست نگاه كردن ، و سر را فرو افكنده بود ، دليل كند كه از ديدار مردي بزرگ جدا شود ،

اگر ديد كه فرشتگان از آسمان فرود آمدند و بر وي بگذشتند ، دليل كه درهاي علم و حكمت بر وي گشاده شود .

محمد بن سيرين گويد :

اگر كسي خود را بر آسمان بيند ، دليل كه او را سفري پيدا شود و در آن سفر

او را مرتبت دنيا و عز حاصل شود . اگر بيند كه در پهناي آسمان مي پرد ، سفري بود با نعمت و بركت . و اگر بيند كه همچنان راست مي پريد ، تا به آسمان رسيد ، دليل كند كه مضرت و رنج بيند و اگر ديد كه به آسمان رفت ، بدان نيت كه به زمين باز نيايد ، دليل كند كه بزرگي و پادشاهي يابد و كاري بزرگ طلب كند و بيابد . اگر بيند كه از آسمان بانگ و ندا مي شنود ، دليل كند بر خير و سلامت . اگر بيند كه مرغي از آسمان با وي سخن مي گفت ، دليل بود كه شادمان گردد .

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند كه او در آسمان بنيادي است ، چنانكه مردمان را در زمين بنياد بود ، دليل كه اجلش نزديك بود . اگر ديد كه بنياد وي چون بنياد دنيا از خشت و گل و گچ و آجر بود ، دليل بود كه خداوند خواب در دنيا مغرور شود . اگر ديد كه از آسمان انگبين مي باريد ، دليل كه مردمان را خير و نعمت و غنيمت بود . اگر ديد كه از آسمان ريگ يا خاك مي باريد ، اگر اندك باريد دليل كند كه نيك بود و اگر بسيار ، دليل آن بد بود . اگر ديد كه از آسمان كژدم يا مار و يا سنگ مي باريد ، دليل بود بر عذاب خداي عزو جل اند آن ديار ، اگر ديد كهم خود را از اسمان فرو آويخت ، دليل كند كه كار

او بلند گردد .

جابر مغربي گويد :

اگر ديد كه بر بالاي هفتم آسمان رفت ، به جائي كه و هم آنجا نگنجد و فرو نيايد ، دليل كند كه اجل او نزديك آمده بود و خاتمه كردارش پسنديده بود . اگر خداوند خواب مستور بود و مصلح ، و بيند كه در آنجا فرود آمد ، دليل كه در راه دين زاهد گردد . اگر خداوند خواب مصلح و مستور نباشد ، دليل بود كه توبه كند يا هلاك گردد . اگر بيند كه از آسمان بر زمين آمد ، دليل كند كه از رنج و بيماري به سرحد هلاك رسد و بعد از آن شفا يابد . اگر بيند كه در ميان آسمان و زمين بنيادي بود چون قبه با كوشكي كه نه از سنگ و آجر بود ، دليل بود كه خداوند خواب در ا مل و عمل مغرور گشته بود . اگر بيند كه درهاي آسمان گشاده شدند ، دليل كند كه دعا در آن سال مستجاب شود و باران بسيار بارد و آب ها فراوان بود . اگر بيند كه در آسمان دري از بهر وي يا از بهر مردم آن ديار گشاده كردند ، دليل كند كه بر خير و نعمت مردمان آن ديار ، خاصه كه با گشادن در اثر خير ظاهر شود . اگر بيند كه آسمان بيفتاد ، دليل است كه ايزد تعالي با وي به خشم بود .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

اگر بيند كه آسمان به گونه سبز بود ، دليل بود كه در آن ديار خير و صلاح و ايمني

بود .

اگر بيند كه به گونه سفيد بود ، دليل كه در آن موضع ، رنج و بيماري بود .

اگر بيند كه آسمان سرخ بود ، دليل بود كه در آن ديار جنگ و خون ريختن است .

اگر بيند كه آسمان سياه بود ، دليل كه در آن ديار بلا و فتنه عظيم بود .

اگر بيند كه آسمان روشن تر از آن بود كه بود ، دليل كند كه او حق تعالي روشنايي تمام در دين حاصل گرداند .

اگر بيند كه برابر او در آسمان گشاده شد ، دليل است در خير و روزي بر او گشاده شود و عالم و حكيم شود و از وي روزي بسيار به مردم رسد

اگر بيند كه در آسمان علامت هاي سرخ بود ، دليل كند كه پارسان آن موضع را علامت و نصرت بود .

اگر بيند كه آسمان را همي پرستيد ، دليل كند كه بي دين و گمراه گردد

. اسماعيل بن اشعث گويد :

اگر كسي بيند كه از آسمان سنگ چون باران مي آيد ، دليل كند بلاي سختي و عذاب به اهل آن موضع رسد . اگر بيند كه از آسمان گندم و جو مي باريد ، دليل كند كه اندر آن ديار نعمتهاي الوان بي قياس بود و خلق را ايمني و كسب و معيشت بود .

لوك اويتنهاو مي گويد :

روشن : شادماني و خوشبختي

ابري : غم و غصه

سرخ رنگ : شادماني زياد

ستاره باران : ارثي بزرگ

تيره : خطر

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

ديدن آسمان صاف و روشن خوب است اما رفتن به آسمان خوب نيست

. اين كه مي گويم رفتن به آسمان خوب نيست منظور رفتن تا بينهايت بدون توقف است كه معبران اين حالت را به مرگ تعبير كرده اند اگر كسي در خواب ببيند كه به آسمان مي رود ولي درهاي آسمان به روي او بسته شده است نشانه آن است كه در امور شغلي با مشكلات رو به رو مي گردد و دستي ناشناخته پيش پاي او سنگ مي افكند . اگر كسي ببيند كه از آسمان به زمين افتاد ولي آسيبي نديد بيمار و رنجور مي شود ليكن سلامت خود را باز مي يابد . رنگ آسمان اگر سبز باشد خير و بركت است و چنان چه سرخ باشد خون و جنگ است و فسا و فتنه ، آسمان سفيد بيماري است . چنان چه در خواب ديديد كه مرغي از آسمان فرود آمد و بر بام خانه شما نشست به نعمت و رفاه مي رسيد و چنان چه مرغ پريد و رفت خبري به شما مي رسد كه دل خوش كننده است .

يوسف نبي عليه السلام گويد :

ديدن از آسمان به زير آمدن معزولي بود

ديدن آسمان قوت وظفر باشد

ليلا برايت مي گويد :

ديدن آسمان ، تسكين خاطري است در برابر غم هاي زندگي . اگر در خواب آسمان آبي را ديديد ، يعني اوقات بسيار خوبي پيش روي شما است . ديدن آسمان قرمز در خواب ، دلالت بر اختلافات گوناگون در خانواده و جامعه مي باشد . اگر آسمان ابري باشد ، شما آدم بسيار بي ثبات و ضعيفي مي باشيد .

آنلي بيتون مي گويد :

1_ ديدن آسماني صاف در خواب ، نشانة كسب

افتخارات برجسته است و همچنين همنشين شدن با جمعي از روشنفكران .

2_ اگر خواب ببينيد با شگفتي به چهره ها و حيواناتي عجيب در آسمان نگاه مي كنيد ، نشانة آن است كه بزرگترين مشكلات و دردهاي شما ناشي از حسادت خواهد بود ، حسادتي كه وفاداري شما را در عشق نيز به نابودي خواهد كشاند .

3_ ديدن آسماني سرخ در خواب ، نشانة نارضايتي عموم مردم است كه احتمالا به شورشي مبدل خواهد شد .

4_ اگر خواب ببينيد به آسمان صعود مي كنيد ، نشانة آن است كه با كوشش مداوم به هدفي دست مي يابيد كه چندان شما را خرسند و راضي نمي كند .

5_ اگر فردي جوان در خواب ببيند از نوري نردبان مانند به سمت آسمان بالا مي رود ، نشانة آن است كه از مقامي والا ارتقاع مي يابد .

6_ اگر در خواب خود را ميان آسمان ببينيد ، علامت آن است كه زيانهايي متعدد خواهيد كرد . اما با درك صحيح واقعيتها ، زيانها را جبران مي كنيد .

7_ ديدن آسمان پرستاره در خواب ، علامت آن است كه پيش از رسيدن به آرزوي خود تلاش فراواني خواهيد كرد و درد و رنج را براي رسيدن به هدف خود تحمل خواهيد كرد .

8_ ديدن آسماني نوراني كه فرشتگان در آن پرواز مي كنند ، علامت كسب معنويات است . براي آسايش و گذراندن زندگي به دامن طبيعت پناه خواهيد برد ، و اغلب به ثروت بي اعتنا خواهيد بود .

9_ ديدن نزديكان خود در آسمان ، علامت آن است كه نزديكان

بخاطره شما دست به عملي نادرست مي زنند و افراد بيگناه را به خاطر عمل خود ناراحت مي كنند . بعد از ديدن اين خواب معمولا مصيبتهاي بزرگي روي خواهد داد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب آسمان كه سرتاسر زمين را پوشانيده است : خوشبختي بزرگ

آسمان بي ابر : پول و شادي فراوان در آينده بسيار نزديك

آسمان تاريك و پرابر : ناكامي

آسمان در يك شب مهتابي : پول فراوان

آسمان بدون آفتاب : از يك بيماري بهبود خواهيد يافت .

آسمان بدون ستاره : خبرهاي بد و ناخوشايند

به همراه كسي كه دوستش داريد به آسمان نگاه ميكنيد : شانس و شادي

شما به آسمان مي رويد : خوشبختي و سعادت

آسيا

لوك اويتنهاو مي گويد :

آسيا : سفر

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

آسيا : بزودي پول درو مي كنيد .

آسيا را روي نقشه مشاهده مي كنيد : پيشرفت در موقعيت اجتماعي

به تنهايي سفري در آسيا مي كنيد : با يك دوست جديد آشنا مي شويد .

به اتفاق اشخاص ديگربه آسيا سفر مي كنيد : رنج بسيار سختي را متحمل ميشويد .

از آسيا بر مي گرديد : يك ماجراي عشقي در انتظار شماست .

شما را از آسيا بيرون كرده اند : متوقف شدن فعاليتهاي اجتماعي و حرفه اي

شما به آسيا تبعيد شده ايد : ناكامي در امور احساسي

آسياب

حضرت دانيال گويد :

اگر بيند كه در آسياب غله برد و آرد همي كرد ، دليل كند كه از خداوند آسياب بدو خير و منفعت رسد . اگر بيند كه آسياب بشكست و از كار بيفتاد ، دليل كند كه خداوند آسياب هلاك گردد . اگر بيند كه سنگ آسياب بشكافت يا خللي در وي پديد آمد ، دليل كه در معيشت خداوند آسياب سستي و خللي پديد آيد . اگر بيند كه سنگ آسياب را كسي بدزديد ، دليل كند كه خداوند آسياب منفعت و مضرت شود .

محمد بن سيرين گويد :

ديدن اسياب به خواب جنگ و خصومت بود . اگر كسي خود را در آسياب بيند ، دليل كند كه او را با كسي جنگ و خصومت افتد ، و اگر داند كه آسياب ملك او بود ، آسياب تر بود و اگر در آسياب غله نداشت ، ليكن نگاه مي كرد كه آسياب چگونه

مي گردد ، دليل كه به سفر شود . اگر بيند كه سنگ آسياب از مس يا برنج يا از آهن بود ، اين جمله دليل بر جنگ و كارزار بود . اگر بيند كه سنگ آسياب از آبگينه بود ، دليل كند كه خصومتش با زنان بود . اگر بيند كه در آسياب سنگ و آهن به جاي غله آرد مي كرد ، دليل كند كه او را با كسي جنگ و خصومت سخت افتد . اگر بيند كه آسياب را به دست مي گردانيد ، دليل كند ه او را انبازي سخت دل بود و به واسطه او كارش به نظام باشد .

حضرت امام جعفرصادق فرمايد :

آسياب درخواب ديدن بر پنج وجه بود :

اول : پادشاه ،

دوم : رئيس ،

سوم : توانگري ،

چهارم : مرد دلير ،

پنجم : خوانسالار پادشاه . ديدن به جايگاه آسياب جاي رئيس بزرگ بود .

اگر بيند كه آسياب را همي خراب مي كرد ، دليل كه اندر آن چيزي كه به آسياب منسوب است خراب گردد .

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

ديدن آسياب در خواب جنگ و خصومت است . اگر كسي خويشتن را در آسياب ببيند نشان آن است كه كسي او را به جنگ و ستيز بر مي انگيزد يا با او از در دشمني وارد مي شود . اگر بيننده خواب ببيند كه چرخ آسياب از شيشه و زجاج و آبگينه و بلور است بين او و زني اختلاف مي افتد . اگر از لاي سنگ آسياب چيزي بردارد در آينده اي نزديك ريسك مي كند

و لي در نتيجه سودمند مي شود . شنيدن صداي چرخش سنگ آسياب در خواب خوب است و غالب معبران به شهرت و نام آوري تعبير كرده اند . سفيد شدن در آسياب سر زبان مردم افتادن است . گندم به آسياب بردن بهتر است از آرد بيرون آوردن . در صورت اول تامين مي يابيد و در صورت دوم معاشي بدون پشتوانه محكم خواهيد داشت .

ليلا برايت مي گويد :

ديدن آسياب نشانه ي اين است كه شما جهت كسب مجدد اعتماد به نفس خود سعي و كوشش زيادي مي كنيد . شنيدن صداي آسياب در خواب ، علامت آن است كه شما كار بسيار مفيدي را انجام مي دهيد . اگر ديديد كه غلات را آسياب مي كنيد ، بدانيد دارايي شما بسيار افزايش پيدا مي كند . ديدن آسياب بادي در خواب ، علامت آن است كه شما در زندگي روابط بسيار پيچيده و خطرناكي داريد .

هانس كورت مي گويد :

اگر ديديد كه آسياب بي آب مانده است ، نشانگر آن است كه سهام شما به يك باره دچار نزول زيادي خواهد شد . ديدن آسياب بادي در خواب ، نشانه ي آن است كه به يك باره گرفتاري و اندوه در زندگي شما را در بر خواهد گرفت .

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر خواب ببينيد آب زلالي به آسياب مي ريزد ، علامت آن است كه دست به كارهايي خوشايند خواهيد زد . اما اگر خواب ببينيد آبي كه به آسياب مي ريزد گل آلود است ، علامت آن است كه زيانهايي خواهيد ديد و در هنگامي كه انتظار لذت و خوشي داريد ، نگرانيها

و مشكلات در برابرتان قد علم مي كنند .

2_ اگر خواب ببينيد آسياب ، بي آب مانده است ، نشانة آن است كه ارزش سهام شما كاهش خواهد يافت .

آسياب آبي

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب آسياب آبي : خوشبختي

شما درآسياب آبي هستيد : طلبتان را وصول ميكنيد

يك معامله گر يا سياستمدار خواب آسياب آبي ببيند : كارها و معاملات وسعت پيدا ميكند .

كشاورزان خواب آسياب آبي ببينند : يك محصول پر بركت و فراوان

عشاق خواب آسياب آبي ببينند : ازدواج آنها به خوشبختي مي انجامد .

متاء هلها خواب آسياب آبي ببينند : زندگي زناشوئي خوبي در پيش دارند .

ثروتمندان خواب آسياب آبي ببينند : ثروتشان باز هم بيشتر خواهد شد .

آسياب بادي

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك آسياب بادي : سودهاي متعدد ولي كم ارزش

يك آسياب بادي خيلي بزرگ : شادي و ثروت

مسير پروانه يك آسياب بادي عوض مي شود : آدمهايي كه به آنها اعتماد نداريد ا طراف شما را احاطه مي كنند .

يك آسياب بي حركت : از طرف اشخاص ثروتمند به شما ارثي ميرسد .

يك آسياب بادي را بكار مي اندازيد : خبرهاي ناخوشايند

پروانه آسياب ، سنگ آسياب را مي چرخاند : بايد به فكر خيلي چيزها باشيد .

متاءهلها خواب آسياب بادي ببينند : زن و شوهر به يكديگر وفادار نيستند .

مجردها خواب آسياب بادي ببينند : بزودي ازدواج خواهند كرد .

عشاق خواب آسياب بادي ببينند : آنها بسيار خوشبخت خواهند شد .

آسياب كردن

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

يك دستگاه آسياب : پول فراوان

قهوه آسياب مي كنيد : غم و دردسر در خانه

فلفل آسياب مي كنيد : بيماري و غم

ذرت آسياب مي كنيد : شانس

سنگهاي رنگي آسياب مي كنيد : اميدهايتان را از دست ميدهيد .

آسيابان

آسيابان در خواب ، كسي بود كه روزي اهل خانه به سبب آن بود كه مي گردد و چيزي به دست مي آورد ، تا اهل آن خانه بدان تعيش كنند .

محمد بن سيرين گويد :

ديدن آسيابان در خواب به تاويل ، مردي بود كه مردم را دردست ا و روزي بود و چون آسيابان جوان بود ، به تاويل نيكو باشد و اگر بيند كه آسياب به خر ميگردد يا با شتر ، و آرد نيكو فرو مي آيد ، دليل بود كه آسيابان را دولت و اقبال بود . اگر به وقت گرديدن ، آسيابان بانگ سنگ آسياب بشنود ، كار وي قوي گردد .

آنلي بيتون مي گويد :

1_ ديدن آسيابان در خواب ، علامت آن است كه محيط پيرامونتان اميدواركننده خواهد شد .

2_ اگر زني خواب ببيند تلاش آسيابان براي راه اندازي آسياب با شكست مواجه مي شود ، نشانة آن است كه تصورات او دربارة ثروت نامزدش به يأس مبدل مي گردد .

3- آسيابان در خواب ، كسي بود كه روزي اهل خانه به سبب آن بود كه مي گردد و چيزي به دست مي آورد ، تا اهل آن خانه بدان تعيش كنند .

ليلا برايت مي گويد :

اگر در خواب آسيابان ديديد ، علامت آن است كه

محيط اطراف شما در زندگي بسيار اميدوار كننده خواهد بود .

آسيب

ليلا برايت مي گويد :

اگر در خواب ديديد كه آسيبي شما را تهديد مي كند ، علامت آن است كه گرفتاري و خطري در زندگي شما را تهديد مي كند .

اگر ديديد كه در مقابل ضربه اي از خود محافظت مي كنيد ، دليل بر آن است كه مقام و شغلي بسيار بالا نصيب شما خواهد شد .

اگر در خواب آسيب همراه با درد باشد ولي خوني در كار نباشد خوب نيست ، بايد صدقه داد . ولي اگر خون آمد چيزي نيست .

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر خواب ببينيد آسيبي به شما وارد آمده است ، دلالت بر آن دارد كه گرفتاري ، شما را تهديد مي كند .

2_ اگر خواب ببينيد در مقابل ضربهاي كه به شما مي خورد از خود دفاع مي كنيد ، نشانة به دست آوردن پست و مقامي بالاتر در شغل است .

آشپزخانه

آنلي بيتون مي گويد :

1_ ديدن آشپزخانه در خواب ، علامت آن است كه حوادثي ناگهاني ، شما را غمگين خواهد ساخت .

2_ اگر زني خواب ببينيد آشپزخانه اش تميز و مرتب است ، علامت آن است كه اقبال به او رو خواهد كرد .

ديدن آشپزخانه در خواب ، دلالت بر اين دارد كه بر اثر حوادث غيرمترقبه دچار غم و غصه خواهيد شد .

3- ديدن آشپزخانه در خواب دليل بر آن است كه دوست شما از راه دور براي شما سوغاتي مياورد و يا به يك مهماني بزرگ دعوت ميشويد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك آشپزخانه : حرفهاي بسيار زشتي پشت سر شما خواهند زد .

يك آشپزخانه خالي : پول

يك آشپزخانه نامرتب

يك آشپزخانه خيلي مرتب : يك دوست پيش شما مي آيد .

يك شعله آتش در آشپزخانه : اگر خدمتكار داريد او را عوض خواهيد كرد .

يك اجاق گاز در آشپزخانه : غم بزرگ

شما در آشپزخانه غذا درست مي كنيد : غيبت و پرگويي

يك سر آشپز در آشپز خانه : شما را به شام دعوت خواهند كرد .

آشپزي

لوك اويتنهاو مي گويد :

آشپزي : ميهماني شاد

آنلي بيتون مي گويد :

اگر خواب ببينيد گوشت مي پزيد ، علامت آن است كه وظيفه اي دوست داشتني به شما واگذار خواهد شد و دوستان بزودي به ديدار شما خواهند آمد .

ليلا برايت مي گويد :

ديدن آشپز در خواب ، علامت داشتن اوقات خوش است . اگر ديديد كه آشپزي را اخراج مي كنيد ، بيانگر آن است كه دزدها اموال شما را خواهند ربود . اگر خودتان آشپز بوديد ، بدانيد كه لحظات بسيار خوب را پيش رو خواهيد داشت .

آشتي

محمدبن سيرين گويد :

اگر بيند كه با كسي آشتي كرد ، دليل كه عمرش دراز گردد و اگر بيند كه در آشتي ، كسي را به فساد دين خواند ، دليل كه وي را به صلاح و خير راه دين خواند . اگر بيند ه درخشم كسي را به صلاح دين مي خواند ، دليل كه وي را به فساد و راه شر خواند .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

آشتي در خواب ، دليل كند بر سه وجه است .

اول : بر درازي عمر ،

دوم : بر قوت و نيرومندي

سوم : بر سيرت و اعتقاد پسنديده .

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

ابن سيرين آشتي را در خواب طول عمر تعبير كرده است . آشتي كردن همچنان كه دربيداري خوب است در خواب نيز صورتي نيكو مي تواند داشته باشد اما اگر با كسي آشتي كرديد كه در بيداري با او قهر هستيد نشان آن است كه بد او را مي خواهيد و كينه اي از او به

دل داريد ولي اگر در خواب با كسي آشتي كرديد كه در بيداري قهر نبوده ايد خوب است و اين را مي گويد كه خير و صلاح در پيش داريد و مي توانيد براي يكديگر مفيد و موثر واقع شويد . اگر در خواب با كسي كه اصلا او را نمي شناسيد آشتي كرديد نشان آن است كه كسي به شما نيكي مي كند . امام جعفر صادق عليه السلام نيز آشتي كردن در خواب را درازي عمر مي دانسته اند .

ليلا برايت مي گويد :

آشتي كردن با كسي به معني اين است كه شما رقيبي بسيار سختگير و غيرقابل بخشش در سر راه خود داريد . اگر زني چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه در زندگي و آينده ي خود ، كاري او را بسيار نااميد خواهد كرد . اگر تاجري چنين خوابي را ببيند ، علامت آن است كه اجناس او به قيمت بسيار بالاتري به فروش مي روند .

آنلي بيتون مي گويد :

1_ خواب آشتي كردن نشانة محيطي صميمي و گفتگوهاي دوستانه است .

اگر تاجري چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه اجناس او بهاي بيشتر پيدا خواهد كرد و اگر جوانان خواب آشتي ببينند ، نشانة وصال و نزديكي است .

2_ اگر خواب ببينيد كسي بي توجه به خودخواهي شما طرح آشتي مي ريزد ، نشانة آن است كه در اثر بي توجهي به وظايف خود نزد دوستان شرمنده و سرافكنده ايد .

3_ اگر زني چنين خوابي ببيند ، دلالت بر آن دارد كه در آينده از امري نوميد خواهد شد .

آشغال

ليلا برايت

مي گويد :

ديدن آشغال در خواب ، علامت اين است كه زندگي شما به طور شگفت انگيزي ، نامطلوب اداره مي شود .

آنلي بيتون مي گويد :

ديدن آشغال و زباله در خواب ، نشانة ادارة نامطلوب امور زندگي است .

اگر در خواب آشغال ديديد ، به موفقيت بزرگي دست پيدا مي كنيد . اگر ديديد در آشغال به دنبال چيزي مي گرديد ولي پيدا نمي كنيد ، دليل آن بود كه به خاطر بي احتياطي و سهل انگاري دچار مشكل بزرگي مي شويد . اگر ديديد كه در آشغال پولي پيدا كرده ايد ، نشانه ي آن است كه دزدها كيف پولتان را از شما مي دزدند . اگر در خواب ببينيد كه در آشغال افتاده ايد ، نشانه ي آن است كه در زندگي موقعيت هاي ناخوشايندي شما را احاطه خواهند كرد . ديدن آشغال ( تفاله ) در خواب ، به معني زياد شدن اموال و دارايي شما است .

آشفتن

ليلا برايت مي گويد :

اگر در خواب ببينيد كه مسأله اي شما را آشفته كرده ، بيانگر آن است كه شما به هنگام بيداري ، نگراني هاي كمي را در اطرافتان مشاهده خواهيد كرد . اگر ديديد كه كسي از صحبت هاي شما آشفته شده ، دليل بر آن است كه شما در زندگي از سوء تفاهمات كوچك هم به راحتي نمي گذريد .

آشنا

آنلي بيتون مي گويد :

ملاقات كردن يا صحبت با يك آشنا در يك مكان ، دليل بر آن دارد كه خبري خوب و خوشحال كننده به شما خواهد رسيد .

آشيانه

لوك اويتنهاو مي گويد :

ديدن آن : عاشق شدن

درست كردن آن : عروسي

آشيانه خالي : ضرر؛ غيبت طولاني

ليلا برايت مي گويد :

ديدن يك آشيانه خالي ، علامت آن است كه يكي از اعضاي خانواده ي شما محفل خانواده را ترك و شما را دچار نگراني مي سازد .

اگر يك آشيانه با يك تخم يا جوجه ديديد ، بيانگر آن است كه بايد خود را براي پايه ريزي يك زندگي جديد آماده كنيد .

ديدن لانه حيوانات وحشي ، نشانه ي آن است كه شما در زندگي با افراد بسيار بد و سودجويي در ارتباط هستيد . اگر زني چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه به منزلي ديگر نقل مكان خواهد كرد .

هانس كورت مي گويد :

اگر زني خواب آشيانه را ببيند ، علامت آن است كه منزل خود را تغيير خواهد داد . اگر ديديد كه آشيانه اي خالي و پر از تخم هاي شكسته ي پرندگان است ، در زندگي و آينده خود دچار نااميدي هاي بسياري مي شويد . اگر خواب ببينيد در آشيانه اي پرندگاني نشسته اند ، نشانة آن است كه به زندگي خانوادگي علاقمند خواهيد شد . و فرزنداني شادمان و مطيع خواهيد داشت .

آنلي بيتون مي گويد :

1_ ديدن آشيانة پرندگان در خواب ، نشانة آن است كه به كاري سودآور علاقمند خواهيد شد .

اگر زني چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه به منزلي ديگر نقل مكان خواهد

كرد .

2_ ديدن آشيانة خالي در خواب ، نشانة آن است كه از جدايي با دوستي غمگين خواهيد شد .

3_ اگر خواب ببينيد در آشيانه اي پرندگاني نشسته اند ، نشانة آن است كه به زندگي خانوادگي علاقمند خواهيد شد . و فرزنداني شادمان و مطيع خواهيد داشت .

4_ ديدن ديدن آشيانه اي مملو از تخمهاي شكستة پرندگان ، نشانةآن است كه در زندگي به شكست و نوميدي دچار خواهيد شد .

آغوش گرفتن

ابراهيم كرماني گويد :

اگر كسي بيند كه معروفي را در آغوش گرفت ، دليل كند كه اگر آن كس مستوره بود و مصلح ، از وي چيز دين يابد . اگر بيند كه كودكي را در آغوش گرفت ، دليل بود كه خواستار محبت فرزند بود . اگر ديد كه شتري را در آغوش گرفت ، دليل بود كه با دشمن صلح كند .

لوك اويتنهاو مي گويد :

كسي را در آغوش كشيدن : نيكبختي در عشق

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

آغوش گرفتن اگر جنبه شيطاني داشته باشد تعبير ندارد . گرفتن بدون جنبه شهوي قابليت تعبير پيدا مي كند و غالبا خوب است . اگر آشنايي كه محرم شما محسوب مي گردد در آغوش بگيريد نشان صلح و دوستي است و صفا و نعمت در محيط خانوادگي . اگر نا آشنا و بيگانه اي را در آغوش گرفتيد كه از جنس مخالف باشد نفعي عايدتان مي گردد . اگر يكي از آشنايان را كه با شما محرم نيست در خواب در آغوش گرفتيد بين شما و يك نفر برخوردي به وجود مي آيد كه نامطلوب

نيست و مي تواند خير داشته باشد . اگر در درگاه خانه شخصي را در آغوش گرفتيد كه نمي شناختيد مسافري به خانه شما وارد مي گردد و اگر در درگاه خانه اي نا آشنا و غريب كه به شما تعلق ندارد و آنجا را نمي شناسيد كسي را در آغوش گرفتيد به سفر مي رويد . اگر كسي ازپشت شما را بغل كرد در روزهاي آينده مورد اتهام قرار مي گيريد كه براي اثبات بي گناهي خود بايد تلاش و تقلاي زيادي بكنيد . اگر كودكي را در آغوش گرفتيد نيازمند محبت اطرافيان خود هستيد . اگر زني در خواب ببيند كه كودك نا آشنايي را در آغوش گرفته جاري يا خواهر شوهرش از او بدگويي مي كند . اگر در خواب ديديد كه حيواني را در بغل گرفته ايد و نوازش مي كنيد با شخصي كه اختلاف داريد و احتمالا بين شما خصومتي وجود دارد آشتي مي كنيد . در آغوش گرفتن گربه حسودي است . اگر گربه به شما تعلق داشت كسي به شما حسادت مي ورزد و اگر گربه متعلق به ديگري بود شما به ديگري حسد مي ورزيد . در آغوش گرفتن سگ نياز به وفاداري است و نشانه فقدان آن .

آفتاب گردان

محمد بن سيرين گويد :

توضيح در باب اينكه گل مورد نظر اين سيرين آفتابگردان باشد چندان مطمئن نيستيم اما دليل اينكه هميشه گلها و ميوه هاي زرد را به بيماري تعبير كرده است ، احتمال ميدهيم اين مورد نيز كه به ، اردكون ، آمده است ، همان گل آفتابگردان باشد كه به همان تعبير در

موقع خواب ديدن رنج و بيماري است .

آنلي بيتون مي گويد :

1_ ديدن دستة گل آفتاب گردان در خواب ، نشانة اندوه است .

2_ اگر خواب ببينيد در مزرعه اي از گلهاي آفتابگردان راه مي رويد و آفتاب مي تابد و پرندگان آواز مي خوانند ، نشانة آن است كه شادماني و سلامت دست در دست هم مي دهند تا شما را سعادتمند كنند .

3_ اگر گلهاي آفتاب گردان را در فصلي ببينيد كه اين گلها در آن فصل رشد نمي كنند ، علامت آن است كه شر و بدي گريبان شما را مي گيرد .

آفتابه

محمدبن سيرين گويد :

آفتابه در خواب ، زن خادمه بود ، يا كنيزك ، كه چراغ خانه بدو تسليم كنند . بعضي از معبران گفته اند : آفتابه خادمه قومي بود ، كه آن قوم به طاعت او گردند و از معصيت پرهيز كنند . اگر بيند كه آفتابه نو داشت ، يا كسي بدو داد ، دليل كند كه وي خادمه يا كنيزكي حاصل شود . اگر بيند ك آفتابه بشكست ، دليل بود كه خادمه يا كنيزك بيمار گردد و يا بميرد . اگر بيند كه آفتابه او ضايع گردد ، دليل كه خادمه ياكنيزك وي بگرزيد ، يا از او جدا شود .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

آفتابه در خواب بر نه وجه بود .

اول : زن ،

دوم : خادم ،

سوم : كنيزك ،

چهارم : قوام ، استواري و پايداري

پنجم : تن . بدن اندام ،

ششم : عمر زياد ،

هفتم : مال و

نعمت ،

هشتم : خير و بركت ،

نهم . راحت زنان .

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

در قديم كه برده داري مرسوم بود و افراد متمكن كنيز و غلام نگهداري مي كردند آفتابه به كنيز و غلام و بيشتر به كنيزك تعبير مي شد و لي اكنون كه برده داري مرسوم نيست مي توان آفتابه را به خدمتكار خانه نسبت داد كه اين نيز تاويلي پسنديده نيست . معبران گذشته نوشته اند اگر كسي در خواب ببيند كه آفتابه اي نو و تازه در خانه دارد كنيزكي به او هديه مي شود يا از بازار مي خرد و چنانچه مشاهده كرد آفتابه اش شكسته است خدمتكار و كنيزش بيمار مي شود . آفتابه وسيله اي است براي انتقال آب از حوض يا آبگير به نقطه اي دورتر از محل استقرار آب پس هر نوع وسيله اي كه بتواند جوابگوي اين نياز باشد ياري دهنده و كمك رساننده است . چه خادم خانه باشد چه بانوي خانه و چه فرزند بيننده خواب . با اين تعريف چنانچه آفتابه اي در خواب ديديم با مراجعه به موقعيتي كه در محيط خانواده داريم مي توانيم قياس كنيم كه به چه كسي برمي گردد .

آفريقا

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب افريقا : منفعت مالي

افريقا را روي نقشه مشاهده مي كنيد : دارايي شما ازياد پيدا مي كند .

به تنهايي به افريقا سفر مي كنيد : دوستان جديد پيدا مي كنيد

با ديگران به افريقا سفر مي كنيد : مرتكب كارهاي بي دليل و قابل سرزنش خواهيدشد .

رفتن به افريقا : شادي

بزرگ

از افريقا بر مي گرديد : مصيبت بزرگي در انتظارشماست .

شما به افريقا تبعيد شده ايد : شانس و خوشبختي .

آقا

ليلا برايت مي گويد :

اگر در خواب ديديد كه يك آقاي متعهد هستيد ، تعبيرش آن است كه بايد نيش و كنايه و تحقير اطرافيانتان را تحمل كرده و دم نزنيد . اگر ببينيد كه كارفرما هستيد ، بيانگر آن است كه درآمد كاري شما در سطح بسيار بالا و خوبي قرار خواهد گرفت .

آكروبات

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

يك آكروباتيست گرفتار حادثه مي شود : خطر از بغل گوشتان خواهد گذشت .

نمايش آكروباتيسها را تماشا مي كنيد : تا 9 روز هيچ اقدامي نكنيد ، بخصوص مسافرت

شما آكروباتيست هستيد : بد خواهانتان را به نابودي خواهيد كشاند .

آكواريوم

لوك اويتنهاو مي گويد :

آكواريوم : غم وغصه ، بزودي با مشكلاتي مواجه خواهيد شد

آنلي بيتون مي گويد :

ديدن آكواريوم در خواب ، به معني ناراحتي و دردسر مي باشد . اگر ماهي يا جانور خزنده اي را كه در آكواريوم ديديد ، معني آن اين است كه شانس بسيار بزرگي به شما روي كرده است . اگر خودتان را ديديد كه در آكواريوم مشغول شنا هستيد ، علامت آن است كه خطري بسيار خطرناك شما را تهديد مي نمايد

آگهي

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

يك آگهي مي دهيد : مشكلات و گرفتاري شما را تهديد مي كند .

يك آگهي را مي خوانيد : نقشه هاي شما عملي ميشود .

يك آگهي بسيار جالب به شما مي دهند : موفقيت در فعاليتهاي اجتماعي .

آگهي درگذشت

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر خواب ببينيد مشغول نوشتن آگهي فوت هستيد ، نشانة آن است كه وظايف دشواري بر شانة شما گذاشته خواهدشد .

2_ اگر خواب ببينيد مشغول خواندن آگهي درگذشت كسي هستيد ، علامت آن است كه بزودي از شنيدن خبري پريشان خواهيد شد .

آلات موسيقي

آنلي بيتون مي گويد :

1_ ديدن آلات موسيقي در خواب ، نشانة دست يافتن به لذت موردنظر است .

2_ ديدن آلات شكسته و مستعمل موسيقي در خواب ، علامت آن است كه دوستان ناسازگار به زندگي شما آسيب خواهند رساند .

3_ اگر دختري خواب آلات شكسته و مستعمل موسيقي را ببيند ، نشانة آن است كه نيرو و توانايي به دست خواهد آورد و زندگي را به شكل دلخواه تغيير خواهد داد .

آلاچيق

آنلي بيتون مي گويد :

ديدن آلاچيق در خواب ، بدين معنا بود كه شما در عشق بسيار خوش شانس هستيد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب آلاچيق : شما داراي فرزندان بسياري خواهيد شد .

شما تنها زير يك آلاچيق هستيد : از شما تقاضاي ازدواج خواهد شد .

شما با ديگران زير آلاچيق هستيد : معشوقتان به ملاقات شما مي آيد .

شما زير يك آلاچيق خوشه هاي انگور را مي چينيد : زندگي زناشوئي شما خوشبخت و موفق خواهد شد .

آلبوم عكس

اچ ميلر مي گويد :

ديدن آلبوم عكس در خواب ، بيانگر اين است كه شما بسيار خوشبخت خواهيد شد و دوستان بسيار صميمي پيدا خواهيد كرد .

اگر زن جواني در خواب مشغول تماشاي آلبوم عكس باشد ، نشانه ي آن است كه به زودي همسر و همدمي را كه دلخواه او است به دست مي آورد . آمرزش

آنلي بيتون مي گويد :

1_ ديدن آلبوم عكس در خواب ، نشانة خوشبختي و يافتن دوستاني صميمي است .

2_ اگر زني جوان خواب ببيند ، مشغول تماشاي عكسهاي آلبوم است ، نشانة آن است كه به زودي همسري دلخواه خواهد يافت .

آلو

يوسف نبي عليه السلام گويد :

ديدن آلو وميوه هائي ديگر تعلق به خوشدلي دارد

محمد بن سيرين گويد :

اگر در خواب آلوسرخ و سياه را به وقت خود بيند ، دليل بر مال و خواسته بود و آلوي زرد ، دليل بيماري است . اگر بيند كه آلوي زرد يا سرخ و سياه كه به طعم شرين بود فراگرفت ، يا كسي بدو داد و بخورد ، دليل كه به قدر آن مال و خواسته بيابد . اگر بيند آلوي زرد خورد و وقت آن نبود ، دليل بر غم و اندوه و مصيبت و خصومت بود اگر به طعم ترش بهتر بود .

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

آلو ديدن در خواب اگر سرخ و سياه باشد مال و ثروت و پول است تعداد آن به مقدار پولي كه به دست مي آوريد مربوط مي شود چه اگر ببينيد كه مثلا يك وانت پر از آلو داريد پولي هنگفت به دست مي

آوريد اما آلوي زرد در خواب خوب نيست چون نشاني از بيماري و رنجوري استخوردن آلو اگر در فصل آن باشد و به دهان خوش طعم و شيرين بيايد نيكو است و اين را مي گويد كه شادكام مي شويد و توفيق حاصل مي كنيد . چنانچه درفصل نباشد و به دهان بد طعم بيايد غم و اندوه است و خبر از گرفتاري مي دهد . آلوي ترش عشق است و نوعي برخورد عاطفي حاد .

آنلي بيتون مي گويد :

1_ ديدن آلوهاي نارس و كال در خواب ، نشانة عدم آسودگي خود و نزديكان است .

2_ ديدن آلوهاي رسيده در خواب ، علامت به دست آوردن موقعيتهايي شادي بخش است كه مدتي كوتاه از آن بهره خواهيد برد .

3_ خوردن آلو در خواب ، نشانة آن است كه با ديگران تفريحات زودگذري را تجربه خواهيد كرد .

4_ چيدن آلو در خواب ، نشانة رسيدن به آرزوهايي است كه با ثبات و هميشگي نيست .

5_ اگر خواب ببينيد از روي زمين آلو جمع مي كنيد ، علامت آن است كه ناچار خواهيد پذيرفت آرزوهايتان برآورده نخواهد شد و زندگي انسان تنها راحتي و آسودگي نيست بلكه سختي و اندوه نيز جايي ويژه در زندگي انسانها دارد .

آلومينيم

آنلي بيتون مي گويد :

1_ ديدن آلومينيم در خواب ، دلالت بر آن دارد كه به همين زندگي خود قناعت مي كنيد .

2_ اگر زني در خواب زيور آلات و يا ظروف آلومينيمي كدر ببيند ، نشانة آن است كه زياني خواهد ديد و اندوهي غير قابل پيشبيني بر او چنگ خواهد

انداخت .

آله

حضرت دانيال گويد :

آله در خواب ، پادشاهي با هيبت و ستمگر چنانكه همه كس از او بترسد . اگر بيند آله را فراگرفت يا شخصي بدو داد و آن آله فرمانبر و مطيع او بود ، دليل كهم در نزد پادشاه ، خاص و مقرب شود . اگر ديد آله او را برگرفت و بر هوا برد ، دليل كه به فرمان پادشاه سفري نمايد و در آن بزرگي و ناموري يابد .

محمد بن سيرين گويد :

اگر ديد آله به كوچه فرود آمد ، دليل كه پادشاه در آن كوچه فرود آيد . اگر بيند مردم آن كوچه آله را بكشتند ، آن از مملك معزول شود يا هلاك گردد . اگر بيند آله وي را بگرفت دليل كه در پناه پادشاه شود . اگر بيند آله از دهان ، چيزي در آورد و بدو داد دليلكه بقدر ان چيز ، از پادشاه عطا يابد . اگر بيند آله از دست او بپريد ، رشته يا چيز ديگر در دست او بماند ، دليل كه پادشاه بر وي خشم گيرد و او از خود دور گرداند و چيزي از مال او بستاند .

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند كه از آله شكار همي گرفت دليل كه مال و خزانه پادشاه در تصرف او درآيد . اگر بيند آله وي را به منقار يا به چنگال برد ، دليل كه او را از پادشاه زحمت و بلا رسد و مالش بستاند . اگر بيند با آله جنگ و نبرد همي كرد ، دليل كه او را با پادشاه

جنگ و خصومت بود . اگر بيند آله بخورد يا پر او را بكند ، دليل كه بقدر آن از پادشاه مال و نعمت يابد . اگر بيند كه آله بر سر و روي وي نشسته بود ، دليل كه وي را پسري ايد و پادشاه شود .

آماس

محمد بن سيرين گويد :

ديدن آماس درخواب ، مال بود . اگر بيند كه بر تن او آماس پديد آمده بود ، دليل كند كه به قدر آن او را مالي حاصل گردد ، خاصه چون كه در آن آماس ريم بيند ، كه بسيار بود

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند كه بر تن او آماس بود ، چنانكه او را رنج نمايد ، دليل كه به قدر آن مال حلال يابد . اگر آماس چنان نباشد كه بدو رنج نمايد ، دليل بر مال حرام كند .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن آماس بر تن ، پنج وجه بود .

اول : مالش زياد گردد .

دوم : زني با منفعت خواهد .

سوم : پسري برايش خواهد آمد .

چهارم : حاجتش روا گردد .

پنجم : ايمن گردد از غمها .

اگر همه تن خود راآماس بيند ، دليل كه اين پنج چيز كه ياد كرديم او را حاصل گردد .

آمبولانس

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

يك آمبولانس در حال حمل مريض : تمام خواسته هايتان برآورده خواهند شد .

يك آمبولانس خالي : يك دوست را از دست ميدهيد

آمپول

مولف گويد :

آمپول زدن ورفتن جهت زدن آمپول ترس و بيم از خطرات پيش رو

اگر آمپول زده و برمي گشت مفارقت يافتن از ترس وبيم

چنين ترسي و بيمي در مقياس خفيف مي باشد

آمرزيده

آنلي بيتون مي گويد :

اگر شخصي خواب ببيند آمرزيده شده است ، بيانگر اين است كه انعام خوبي دريافت خواهد كرد .

آمريكا

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب سرزمين امريكا : افراد بسياري بدخواه شما هستند .

شما امريكايي هستيد : در دوران پيري خوشبخت خواهيد بود .

امريكا را روي نقشه مي بينيد : شادي بزرگ

شما در امريكا هستيد : بواسطه سعي و كوشش بسيار خوشبخت خواهيد بود .

به تنهايي سفري به امريكا مي كنيد : بزودي ازدواج خواهيد كرد .

با ديگران به امريكا سفر مي كنيد : ثروت و خوشبختي

از امريكا به خارج سفر مي كنيد : ماجراها از شما دور ميشود .

شما را از امريكا بيرون مي كنند : كارهايتان را از روي بي فكري انجام مي دهيد .

شما را به امريكا تبعيد مي كنند : شما را به ناحق متهم مي كنند .

آمريكاي شمالي

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

شما خود را درآمريكاي شمالي مي بينيد : در يك فاجعه گرفتار خواهيد شد .

شما به امريكاي شمالي ميرويد : نتيجه هاي ناچيز دركارها

امريكاي شمالي را ترك مي كنيد : در موقعيت اجتماعي شما حوادثي رخ خواهد داد .

شما را به آمريكا شمالي تبعيد مي كنند : پيشرفت .

آموزش

آنلي بيتون مي گويد :

اگر ديديد در حال آموزش دادن هستيد ، علامت آن است كه يك موقعيت بسيار خوب در زندگي نصيب شما خواهد شد . اگر خود را در حال آموزش ديدن ببينيد ، دليل آن بود كه با دوستان خوش برخورد و بسيار شوخ طبع رفت و آمد خواهيد داشت .

آمونياك

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب آمونياك : روابط عشقي شما در بدترين شرايط است .

شما آمونياك داريد : تصادف – يك خطرشما را تهديد مي كند .

آمونياك مي خريد : تحقير و شرمساري

از آمونياك استفاده مي كنيد : با يك دوست مشاجره خواهيد كرد .

آنارشيست

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب آنارشيست : كار جديدي را شروع مي كنيد و با افراد جديدي آشنا خواهيد شد .

تعداد زيادي آنارشيست : در امور مالي بسيار محتاط باشيد .

يك آنارشيست كشته شده : زندگي شما طولاني و شرافتمندانه خواهد گذشت .

شما يك آنارشيست هستيد : آزاديتان را از دست خواهيد داد .

آناناس

لوك اويتنهاو مي گويد :

آناناس : دعوت شدن به يك ضيافت و يا يك سفره

ليلا برايت مي گويد :

اگر ديديد در حال خريدن آناناس مي باشيد ، بدانيد كه روزهاي شاد و خوشحال كننده اي در انتظار شما است .

اگر آناناس بخوريد ، دليل بر اين بود كه در حال دعوت شدن به يك مهماني بزرگ مي باشيد .

آنلي بيتون مي گويد :

1_ ديدن آناناس در خواب ، علامت سعادتمند شدن است .

2_ اگر خود را در حال چيدن يا خوردن آناناس ديديد ، نشانه ي اين است كه در آينده اي نه چندان دور پيروزي درخشاني در انتظار شما مي باشد .

3_ اگر خواب ببينيد در هنگام مهيا كردن آناناس براي ميز غذا پوست زبر آن دستتان را مي خراشد ، علامت آن است كه پيرامون موضوعي نگران و پريشان خواهيد شد كه سرانجام برايتان راحتي و موفقيت به ارمغان خواهد آورد .

آنتن راديو و تلوزيون

ليلا برايت مي گويد :

ديدن يا داشتن آنتن ، دلالت بر اين دارد كه شما خبري خوب از طرف دوستان يا آشناياني كه از شما دور هستند ، دريافت خواهيد كرد . اگر ديديد كه در حال وصل كردن يك دستگاه مركزي آنتن مي باشيد ، بيانگر آن است كه در آينده وضع كار و كاسبي شما بسيار خوب مي شود . اگر خود را در حال وصل كردن آنتن به زمين ديديد ، علامت آن است كه در انجام دادن يك كار بزرگ و بسيار سودآور موفقيت چشم گيري نصيب شما خواهد شد .

آوار

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

ديدن آوار خوب نيست نه براي زن و نه براي مرد . اگر كسي در خواب شاهد فرو ريختن آوار باشد خواب او از حادثه اي غير مترقبه خبر مي دهد و اگر ببيند آوار از جايي كه مي شناسد پايين آمد در محيط خانواده برخوردي نامطلوب خواهد داشت كه به او لطمه وارد مي آيد و اگر جايي كه آوار آمده نا آشنا باشد حادثه قطعي است ليكن سهم بيننده خواب از نتايج آن مختصر است . اگر آوار در خانه خودش باشد تنزل مقام ميابد ونزد مردم ارزش و اهميت خود را ازدست مي دهد . به هر حال ديدن آوار در خواب نيكو نيست .

آواز

محمد بن سيرين گويد :

آواز مرد درخواب ، چون بلند بود ، دليل كند كه در ميان مردم بزرگي يابد . اگر كسي بيند كه آوازش بلند گشته بود ، دليل كند بر قدر بلندي آواز ، نامش بلند گردد . اگر بيند كه آوازش ضعيف گشته ، دليل كه بانگ و نامش ضعيف شود ، چنانكه كس ياد او نكند .

ابراهيم كرماني گويد :

بلندي آواز مردمان را دليل بر شرف و بلندي نام كند ، اما بلندي آواز زنان در خواب ، نيكو نباشد و به خلاف آواز مردمان بود بسياري .

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

در اينجا منظور از آوار صدا و بانگ انسان است به هنگام سخن گفتن . اگر مردي در خواب ببيند كه صدا و آوازش بلند شده به طوري كه تا دور دست ها مي رود و مردم از شنيدن آواز

خوششان مي آيد نشان خرمي است و گوياي شهرت و آوازه و اين كه در ميان مردم بزرگي كسب مي كند . ابن سيرين از كرماني نقل مي كند كه به طور كلي داشتن صدا در خواب براي مردان نيكو است وگوياي نام و آوازه و شهرت و شرف است ولي براي زنان نيكو نيست . صداي آشنا دوستي و محبت است و صداي نا آشنا و آواز كسي كه ديده نمي شود و در خواب خود او را نمي بينيم خبري است كه از يك مسافر دور رفته به شما مي رسد و چنان چه مسافري نداريد كسي خبري به شما مي دهد كه اين خبر مي تواند خوش باشد .

لوك اويتنهاو مي گويد :

ترانه : شما بشاشيت خود را تا به هنگام پيري حفظ خواهيد كرد

آواز خواندن : شادماني

شنيدن آواز : عروسي

آواي پرنده : جشن و سرور در محيطي سر باز ، عشق خالصانه

همراه شدن با عده اي كه ترانه سر داده اند : شادماني ، بي غمي

شعر خواني : مشكلات

ليلا برايت مي گويد :

اگر در خواب آواز شادي شنيديد ، بدانيد كه در آينده خبرهاي بسيار خوبي دريافت خواهيد كرد . شنيدن آواز غمگين در خواب نيز براي شما خبرهاي بدي را به همراه خواهد داشت . اگر ديديد كه در جمعي در حال آواز خواندن دسته جمعي مي باشيد ، علامت آن است كه داراي دوستان بسيار خوب و وفاداري مي باشيد .

اگر ديديد كه در حال خواندن آواز شاد هستيد ، نشانه ي آن است كه اتفاقات بسيار خوشحال كننده اي در حال رخ دادن است . اگر در خواب ديديد

كه با شخص ديگري در حال خواندن هستيد ، علامت آن است كه با يك فرد بسيار خوب و متشخص دوست خواهيد شد .

آنلي بيتون مي گويد :

آواز خواندن دو نفره در خواب ، تعبير خوبي بر عشاق دارد . تعبير آن وصال و زندگي لبريز از صلح و صفا مي باشد . اگر ديديد كه دو خواننده با يكديگر آواز دو نفره را اجرا مي كنند ، بيانگر آن است كه از يك فرد ناشناس خبر بدي دريافت خواهيد كرد ، اما اخبار ديگر كه يك دوست به شما مي دهد ، شما را بسيار خوشحال خواهد كرد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

شما آواز مي خوانيد : ناكامي و تنهايي

ديگران آواز مي خوانند : شادي نا خواسته

يك آواز خوان : حسادت درعشق

آويختن

محمد بن سيرين گويد :

اگر كسي بيند كه پادشاه فرمود تا او را بياويزد ، دليل كه از پادشاه حشمت و جاه و بزرگي يابد ، ليكن دليل كه دينش خلل افتد . اگر بيند كه هنگام آويختن ، مردمان نظر در وي مي كردند ، دليل كه بر عدد آن قوم مهتري و فرمانروائي يابد . اگر بيند كه گروهي جمع شده اند و وي را بياويختند ، دليل كه بر آن قوم مهتر و فرمانروا گردد . اگر بيند كه پيري مجهول وي را بياويخت و مردمان به نظاره او همي بودند دليل كه بر خلق جهان فرمانروا شود ، چون بيند كه خويشان به نظاره او همي بودند . اگر بيند كه خويشتن را بياويخت و هيچ كس در وي نظاره نكرد ، بلكه

خود را آويخته همه ديد ، دليل كند كه خواهد بر خويشان خود مهتري كند ، وليكن كسي مطيع او نگردد .

جابر مغربي گويد :

چون وي را آويخته بودند و ريسمان ببرند و بيفتاد ، دليل كه از جاه و بزرگي و حرمت بيفتد .

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

آويختن اينجا به معني آويخته شدن آمده نه با ميل و رغبت و اراده ، چنگ زدن به جائي آويزان شدن . منظور اينجا از آويختن به دار آويخته شدن است كه چون در خواب نامه هاي سنتي تحت اين عنوان ذكر شده . با اين تعربف اگر كسي ببيند كه در خواب او را به حكم قانون و به دست مجريان قانون به دار آويخته اند از طريق همان قانون به حشمت و جاه و مقام مي رسد و چند سر و گردن از اقران خويش بالاتر مي رود . اگر كسي در خواب ببيند كه او را به دام آويخته اند و مردم ازدحام كرده اند و به او نگاه مي كنند به هيچ وجه بد نيست و بر عكس بسيار نيكو است چون بيننده خواب به شمارش آن ها كه پاي دار جمع شده اند ستايشگر و آفرين گو خواهد داشت و بر كساني كه تعدادشان كم نيست برتري مي يابد . روي هم رفته به دار آويخته شدن بالا رفتن است و برتري يافتن است ولي در يك مورد بد هست و آن اين كه بيننده خواب ببيند طناب پاره شده و از اوج به پائين افتاده . اين در بيداري براي مرد به دار آويخته شده بد نيست

اما در خواب نشان آن است كه از مقامي ساقط مي گردد و احترامش از بين مي رود .

آويزان كردن

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

چيزي را آويزان مي كنيد : بيماري

لباسها را آويزان مي كنيد : بيشتر خودتان را كنترل كنيد .

لباسهاي بچه ها را آويزان مي كنيد : مراقب رقيب باشيد .

لباسهاي ميهمانها را آويزان مي كنيد : تغييراتي در اطراف شما رخ خواهد داد .

آويشن

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب آويشن : بزودي پولدار خواهيد شد .

شما با آويشن براي غذا سس درست مي كنيد : خوشبختي در عشق

آويشن مي خريد : امكانات ماليتان زياد مي شود

آه

ليلا برايت مي گويد :

ديدن اين كه براي اتفاق غم انگيزي از ته دل آه مي كشيد ، علامت آن است كه با اندوهي بسيار بزرگ و سخت روبرو خواهيد شد اما اميد خود را از دست نمي دهيد .

آنلي بيتون مي گويد :

اگر خواب ببينيد براي واقعة غم انگيزي آه مي كشيد ، نشانة آن است كه با اندوهي غير منتظره روبرو خواهيد شد ، اما اميد به رهايي را از دست نخواهيد داد .

آهك

حضرت دانيال گويد :

اگر كسي بيند كه با آهك ، موي از تن بسترد ، دليل كه اگر مال دارد ، به قدر آن موي كه بسترده بود ، او را مال حاصل گردد و اگر غمگين بود از غم فرج يابد و اگر وام دارد وامش گذارده گردد .

محمد بن سيرين گويد :

آهك كردن در خواب ، توانگر را زيادي مال و درويش را گذاردن وام و كارفران را نشان مسلماني باشد .

حضرت اما جعفر صادق فرمايد :

آهك در خواب بر سه وجه بود .

اول : خبر بد ،

دوم : سخنهاي زشت ناخوش ،

سوم : كارهاي دشوار .

و تعميروساخت بنا با آهك تعبير خوبي ندارد

ليلا برايت مي گويد :

اگر خود را در حال پختن آهك ديديد ، معني آن اين است كه بايد براي داشتن زندگي بهتر تلاش زيادي از خود نشان دهيد . اگر خود را در كوره ي آهك پزي ديديد ، علامت آن است كه عمري طولاني و بسيار پر ارزش خواهيد داشت .

آنلي بيتون مي گويد :

ديدن آهك در خواب ، دلالت بر آن دارد كه

بعد از مدت ها سختي و مرارت در زندگي ، به سوي سعادت و خوشبختي گام خواهيد برداشت .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

يك كپه آهك : شانسهاي كوچكي در آينده نصيبتان مي شود .

آهك مي خريد : در كارهايتان ترقي خواهيد كرد .

با آهك كار مي كنيد : شما را از نظر احساسات مورد آزمايش قرار مي دهند .

در ساختن چيزي آهك بكار مي بريد : مراقب دشمن باشيد .

آهن

محمد بن سيرين گويد :

آهن معمول به خواب ديدن ، خادم بود و اگر نه معمول بود چيزي از متاع دنيا بدو رسد ، به قدر آهن . و اگر كسي بيند كه آهن به وي دادند ، دليل كه از متاع دنيا به قدر آن آهن كسي چيزي بدو بخشد

. ابراهيم كرماني گويد :

هر آهن كسي به خواب بيند كه آن به سبب صلاح دارد ، از منسوب پادشاه بود . و اگر بيند كه آهن از سنگ بيرون مي آورد ، دليل كند ه او را سختي پيش آيد .

جابر مغربي گويد :

اگر كسي به خواب بيند كه آهنگري مي كرد و نه اهل آن كار بد ، دليل كه او را با كسي خصومت افتد و اگر آهنگر بود ، دليل است كه بر خير و منفعت و بعضي از معبران گفته اند : آهنگر به تاويل ، پادشاه بزرگ بود و دادگر .

محمد بن سيرين گويد :

ديدن آهنگر به خواب ، چون بازگردد و اگر بيند كه اهن يا مس همي گداخت ، دليل كند كه اين كس مردمان

غيبت كند و زشتي گويد .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

هر چيز كه از آهن به خواب بيند ، كه از سوزن بود ، آنهم منفعت و قوه و ولايت و توانائي و ظفر يافتن بر دشمن بود .

يوسف نبي عليه السلام گويد :

ديدن آهن ومس و روي و ارزيروغيران تعلق به منفعت دنيا دارد

ديدن آهن قوت ظفر بود

ليلا برايت مي گويد :

ديدن آهن در خواب ، به معني قوت ، مقاومت ، و گاهي مقاومت در مقابل نقشه هاي خودتان است . اگر ديديد كه آهنگري مي كنيد ، بيانگر آن است كه دچار زحمت و دردسر زيادي مي شويد . ديدن آهن گداخته در خواب ، به معني عشق آتشين است . اگر زنجير آهني را در خواب خود ديديد ، بدانيد آينده ي شما بسيار مبهم و تاريك خواهد بود .

آنلي بيتون مي گويد :

1_ ديدن آهن در خواب ، علامت پريشاني و اندوه در زندگي است .

2_ اگر در خواب احساس كنيد زير سنگيني وزن آهن از پا در مي آييد ، علامت آن است كه از نظر روحي سرگرميهايي به دست مي آوريد ، ولي از نظر مادي زيان خواهيد ديد .

3_ اگر خواب ببينيد با وسيله اي به آهن ضربه مي زنيد ، نشانة آن است كه فردي خودخواه هستيد و با اين خود خواهي به ديگران آسيب وارد مي كنيد .

4_ اگر در خواب ببينيد توليدكنندة آهن هستيد ، نشانة آن است كه براي كسب ثروت به كارهايي نادرست دست مي رنيد .

5_ اگر خواب ببينيد آهن مي فروشيد ، نشانة آن است

كه در زندگي توفيق چنداني نمي يابيد و دوستانتان افرادي قابل معاشرت نخواهند بود .

6_ ديدن آهن زنگ زده در خواب علامت فقر و نااميدي است .

7_ اگر در خواب ببينيد قيمت آهن لرزان مي شود ، علامت آن است كه در مي يابيد ثروت تنها عامل پيروزي در زندگي نيست .

8_ اگر در خواب ببينيد قيمت آهن گران مي شود ، علامت آن است كه در تاريكي آينده روزني پراميد و نوراني خواهيد ديد .

9 _ ديدن آهن گداخته در خواب ، علامت آن است كه اگر به درستي از انرژي خود استفاده نكنيد ، شكست خواهيد خورد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب تكه هاي آهن : گرفتاري و دردسر در آينده نزديك

آهن خاكستري : خودتان را بيشتر كنترل كنيد .

آهن سياه : دوستان شما را فريب ميدهند .

آهن ذوب شده : خوشبختي

آهن گداخته : مشاجره

آهن مي خريد : خبرهايي از خارج از كشور به شما مي رسد .

آهن مي فروشيد : براحتي پول در خواهيد آورد .

آهن مي بريد : موفقيت شما به تاخير مي افتد .

روي آهن چكش مي زنيد : موفقيت در عشق

يك اطوي آهني : منفعت مالي

آهن ربا

لوك اويتنهاو مي گويد :

ديدن : دوستاني جديد خواهي داشت

پيدا كردن : عاشق خواهيد شد

ليلا برايت مي گويد :

ديدن آهن ربا در خواب ، بدين معنا است كه با عقل ، درايت و منطق خود ، راه را براي پيشرفت اهدافتان در آينده ي نزديك باز خواهيد كرد .

اگر دختري در خواب ببيند كه به شدت در حال

جذب شدن به سمت آهن ربايي است ، نشانه ي آن است كه تغيير و تحولات خوبي در خانواده صورت خواهد گرفت ، كه موجبات شادي و خوشحالي او را در بر خواهد داشت .

آنلي بيتون مي گويد :

1_ ديدن آهن ربا در خواب ، نشانة آن است كه با چيدن مقدماتي منطقي براي پيشرفت خود در زندگي ، راهي باز خواهيد كرد .

2_ اگر دختري در خواب احساس كند آهن ربايي او را به سمت خود جذب مي كند ، نشانة آن است كه در خانوادة او تحولاتي صورت خواهد گرفت كه موجب شادماني او و اعضاي خانواده اش خواهد شد .

آهنگر

يوسف نبي عليه السلام گويد :

ديدن آهنگران از سلطان روزي يابد

آنلي بيتون مي گويد :

ديدن آهنگر در خواب ، علامت آن است كه در آينده اي نزديك مسؤوليت هاي بسيار بزرگ و سنگيني را بر دوش شما خواهند گذاشت .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب كوره آهنگري : عشق شما نا پايدار است .

يك آهنگر در حال كار : ناكامي و مشكلات عشقي

جرقه هاي يك كوره آهنگري : مشاجره هاي سخت عشقي

شما آهنگر هستيد : به پول احتياج پيدا مي كنيد

با يك آهنگر صحبت مي كنيد : مردم به شما اعتماد ندارند .

يك آهنگر نعل اسب مي سازد : موانع بسياري بر سر راهتان خواهد بود .

آهنگ و رقص

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر خواب ببينيد با آهنگي تند مي رقصيد ، علامت آن است كه در زندگي كمتر طعم شادي را مي چشيد .

2_ اگر خواب ببينيد سياهپوستان با آهنگي تند مشغول رقصيدن هستند ، نشانة آن است كه سرخوشي شما تحت الشعاع نگرانيهايي بيهوده قرار مي گيرد .

3_ اگر در خواب يكي از دوستان خود را در حال رقص با آهنگي تند ببينيد ، علامت آن است كه همان دوست صاحب روحيه اي شاد و پراميد خواهد شد .

4_ بالرين ها در حال رقص با آهنگي تند در خواب ، نشانة آن است كه در زندگي سرگرم كارهاي بيهوده مي شويد ، و هدف ثابتي براي خود در نظر نمي گيريد .

5- اگر در خواب ديديد كه با آهنگ تندي مي رقصيد ، علامت آن است كه در زندگي خود كمتر شادي و خوشحالي

برايتان پيش خواهد آمد .

ليلا برايت مي گويد :

اگر خودتان را در حال خواندن آهنگ ببينيد ، موقعيتي را كه قبل از اين در جامعه داشتيد ، از دست خواهيد داد .

اگر خود را در حال آهنگ سازي ببينيد ، دوستان ناباب زيادي دور و بر شما را خواهند گرفت . ديدن آهنگ ساز در خواب ، به معني عشق دايم و بسيار صادقانه مي باشد .

آهو ديدن

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند كه آهو رافرا گرفت ، دليل كه كنيزك خوب روي او را حاصل شود . اگر بيند كه گلوي آهو را ببريد ، دليل كه دوشيزگي دختري را به برگيرد . اگر بيند ه آهو را از قفا گلو ببريد ، دليل كه با كنيزكي به خلاف شريعت مجامعت كند . اگر بيند كه پوست آهو را بكند ، دليل كه با زني غريب زنا كند . اگر بيند كه پوست آهو همي خورد ، دليل كه او را از زني خوبروي مالي حاصل شود . اگر بيند كه پوست آهو يا گوشت يا پيه او را عايد شد ، دليل كهم او را از زن مال رسد . اگر بيند كه آهو را بكشت ، دليل كه از قبل زن اندوهگين شود .

محمد بن سيرين گويد :

اگر بيند كه بي آن كه گرد آهو رود ، آهو بيفكند ، دليل كنيزكي يا زني را دوشيزگي ببرد . اگر بيند كه آهو وقت شكار بيفكند ، دليل كه غنيمت يابد . اگر بيند ه آهو در خانه او بمرد ، دليل كه از جهت زن ، غم و

اندوه به ا و رسد . اگر بيند كه آهو را به سنگ يا تيز زد ، دليل كه سخن ناسزا گويد زني را .

جابر مغربي گويد :

اگر بيند بچه آهو را گرفت يا كسي بدو داد ، دليل كند كمه وي زا از كمنيزكي فرزند آيد .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن آهو در خواب بر چهار وجه بود .

اول : زن ،

دوم : كنيزك ،

سوم : فرزند ،

چهارم : منفعت از زنان .

آنلي بيتون مي گويد :

1_ ديدن آهو در خواب تعبير خوبي دارد ، براي افراد جوان نشانة دوستيهاي پاك و عميق است . براي افراد متأهل نشانة زندگي آرام و دور از دغدغه است .

2_ اگر خواب ببينيد آهو شكار كرده ايد ، علامت آن است كه در دست دشمن گرفتار خواهيد شد و در اهداف خود شكست خواهيد خورد .

3- اگر آهو را در خواب به صورت آزاد ديديد ، دليل آن بود كه شما با تصميم نادرست ، شانس بزرگي را در زندگي از دست خواهيد داد . اگر آهوي رام را ديديد ، با بچه هاي خود اوقات و احوال خوبي خواهيد داشت .

آه و ناله

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب آه و ناله : شادي

گريه و زاري : فرد مورد علاقه تان را از دست خواهيد داد

بچه ها آه و ناله مي كنند : پول

افراد فاميل آه و ناله مي كنند : بايد خرجهايتان را كمتر كنيد

آينده

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

آينده خود را درخواب مي بينيد : فرصت اين را پيدا مي كنيد كه يك كدورت قديمي را از ميان برداريد .

آينده شما خوب نيست : شادي

آينده فرزندانتان : خوشبختي

آينده نگري

آنلي بيتون مي گويد :

اگر در خواب ديديد كه از آينده باخبر هستيد ، بيانگر آن است كه در شغل و كار كنوني شما تغيير و تحولات وسيعي به وجود آمده و شما در اين راه رنج و درد بسيار زيادي را تحمل خواهيد كرد .

آيينه

محمد بن سيرين گويد :

آيينه در خواب جاه و ولايت بود . اگر بيند كه آيينه به كسي داد ، دليل كند ه مال و متاع خويش پيش كسي نهد . اگر بيند كه در آيينه سيمين نگاه مي كرد ، دليل كه ازحرمت و جاه خويش كراهت بيند ، زيرا كه معبران آيينه سيمين رامكروه بينند و دانند .

ابراهيم كرماني گويد :

اگر مردمي در آيينه آهنين همي نگرد ، دليل بود كه اگر زن وي حامله بود ، پسر آورد كه به همه چيزها مانند پدر بود . اگر زن بيند كه در آيينه مي نگريست و آبستن بود ، دليل كه دختري آورد كه به همه چيزها مانند مادر بود و اگر زن آبستن نباشد ، دليل است شوهر او را طلاق دهد و زن ديگر بخواهد و آن زن شوهري ديگر كند . اگر پسر بيند كه در آيينه نظر مي كرد ، دليل است او را برادري آيد و اگر دختري نگاه كند ، وي را خواهر آيد و اگر پادشاه

يا عاملي نكاه كند ، معزول شود و ولايت از دست او برود و كسي ديگر به جاي او نشيند .

جابر مغربي گويد :

روي نيكو در خواب ، اگر در آيينه ديد ، چون معروف بود پادشاه بود واگر معروف نباشد ، تاويل نيك و بدهر چه ديده باشد به ايينه باز گردد .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن آيينه به خواب شش وجه بود .

اول : زن ،

دوم : پسر ،

سوم : جاه و فرمان ،

چهارم : يار و دوست ،

پنجم : شريك ،

ششم : كار روشن .

اگر مردي غريب آيينه در خواب بيند ، دليل كه زن خواهد و بزرگي يابد

اگر دختر بيند دليل است شوهر خواهد و بر شوهر عزيز و گرامي بود .

اگر بيند كه مردي مجهول آيينه بدو داد و در وي نگريست ، دليل كند كه به ديدن دوست غائب ، شادمان شود .

لوك اويتنهاو مي گويد :

آئينه : خبرهاي ناخوشايند ، اتفاقات شوم

شكستن آثينه : با اميدهاي خود خداحافظي كنيد

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

آينه در خواب دوست و همدم و يار و مونس بيننده خواب است . نگريستن در آينه خوب است چنان چه بيننده خواب خودش را ببيند . اگر بيننده صورت خودش را ببيند خداوند به او پسري عنايت مي فرمايد و چنان چه سن فرزند داشتن او گذشته باشد از جانب فرزندش به او سود مي رسد و اين فرزند غالبا بايد پسر باشد . اگر زني چهره خودش را در آينه ببيند خداوند به او دختري عنايت مي

فرمايد يا از جانب فرزند به او سود مي رسد و محبتي چشمگير مي شود . اگر آينه داشتيد و آن را در عالم خواب به ديگري داديد نشان آن است كه از مال خود بذل مي كنيد يا موجباتي فراهم مي آوريد كه ديگري به درآمد و پول خوبي مي رسد . چنان چه آينه اي كه داريد قاب نقره داشته باشد بي حرمت مي شويد زيرا معبران اسلامي داشتن آينه نقره را مكروه دانسته اند . عده اي از معبران نگريستن در آينه را نشان غرور و خود خواهي مي دانند . پنهان كردن آينه عيب پوشي خويش است . امام صادق _ ع _ مي فرمايد اگر دختري در آينه نگاه كند شوهر مي كند و نزد شوهر عزيز و گرامي مي شود و چنان چه آن دختر ببيند كه مردي بيگانه آينه اي به او مي دهد و در چهره او نگاه مي كند به ديدن دوستي غايب خشنود مي گردد .

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر خواب ببينيد در آينه اي به خود مي نگريد ، نشانة آن است كه بيمار خواهيد شد و رنج و درد زيادي تحمل خواهيد كرد .

2_ ديدن آينة شكسته در خواب ، علامت شنيدن خبر مرگ ناگهاني يكي از نزديكان است .

3_ ديدن ديگران در آينه ، نشانة آن است كه ديگران براي رسيدن به منافع خود با شما رفتاري غيرمنصفانه خواهند داشت .

4_ ديدن حيوانات در آينه ، نشانة نوميد شدن و زيان مالي است .

5_ اگر دختري ببيند آينه اي را مي شكند ، علامت آن است

كه ازدواجي نامبارك خواهد داشت و همچنين روابط دوستانة ناموفق .

6_ اگر دختري در خواب چهرة رنگ پريدة نامزد خود را در آينه ببيند ، علامت آن است كه خبر مرگ عزيزي را خواهد شنيد . يا با پيمان شكني نامزد خود روبرو خواهد شد . اما اگر چهرة نامزد خود را شاداب ببيند ، نشانة آن است كه عدم تفاهم و بيگانگي مدتي كوتاه به طول خواهد انجاميد .

7-اگر زني يك آينه در خواب ببيند ، نشانة آن است كه بزودي با صحنه هايي غم انگيز روبرو خواهد شد .

اچ ميلر مي گويد :

ديدن آيينه در خواب ، به معني شناخت بيشتر از خودتان است . اگر ديديد كه آيينه ي روربروي شما بسيار مات و كدر است ، دليل آن است كه شما خود را آدمي بسيار خوب و با شخصيت فرض مي كنيد . اگر ديديد كه دستور درست كردن آيينه را مي دهيد ، بدانيد كه كسي در حال تدارك يك خيانت بزرگ به شما مي باشد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب آينده كوچك : خيانت

يك زن خود را در آينه نگاه مي كنيد : دوستان او را فريب مي دهند .

يك مرد خود را در آينه نگاه مي كند : بايد در كار دقت بيشتري داشته باشد .

يك شخصيت مهم خود را در آينه نگاه مي كند : پشتيباني زير دستانش را از دست خواهد داد .

يك دختر جوان خود را در آينه نگاه ميكند : بهتر است نامزد يا دوستش را تغيير دهد .

يك زن شوهر دار خود را در آينه نگاه

مي كند : او به شوهرش وفادار نخواهد بود .

يك عاشق خود را در آينه نگاه مي كند : كسي را كه دوست دارد به او وفادار نيست .

آينه مي شكند : اتفاق غير منتظره اي باعث پريشاني شما خواهد شد .

آية الكرسي

اگر بيند آية الكرسي ( آيه 255 سوره بقره ) را خواند ، دليل كه از آفت ها ايمن شود و كارش بالا گيرد .

ابراهيم كرماني گويد :

اگر درويش بود . توانگر شود و اگر بيمار بود ، شفا يابد . اگر غمگين است شادمان شود ، اگر بنده بود آزاد گردد .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

خواندن آيه الكرسي در خواب ، صاحب مقام و منزلت شدن خواننده آن است .

حرف ا

ابر

حضرت دانيال گويد :

ابر به خواب ديدن بر شش نوع بود . اول : ابر سفيد و سياه و زرد و سرخ و ابر بارنده و نابارنده ، و هر يك تعبير بخصوص است . اگر كسي خويشتن را در زير ابر سفيد بارنده ديد ، دليل كه خداي عزوجل وي را علم و حكمت ارزاني دارد و مردمان را از علم و حكمت او منفعت رسد . اگر بيند كه در زير ابر زرد بود ، دليل كه بيمار شود و بعضي ازمعبران گفته اند : زني خواهد و از وي رنج و غم و اندوه كشد . اگر بيند كه در زير ابر سرخ بود ، دليل كه بر محنت و بلاگرفتار شود ، زيرا كه خداي غزوجل به هر قومي كه عذاب فرستادي ، نخست ابر سرخ بر فراز آن ظاهر شدي . اگر بيند كه بر فزار ابر سبز ، راست بايستد ، دليل كه به قدر آن ، فرمانروائي يابد . اگر بيند كه ابر بر سر وي مي گذشت ، دليل كه او را با كسي نيكو جاه و نيكو عهد

، صحبت افتد و مرادش از وي حاصل شود .

محمد بن سيرين گويد :

اگر بيند كه ابر را درهوا همي راند ، دليل كند كه او را با علما و حكما صحبت افتد . اگر اين خواب را پادشاه بيند ، دليل كه در ولايت خويش ، رسولان و صاحب خيران فرستد ، اگر بيند كه ابر رااز هوا بگرفت و به زمين آورد ، دليل است كارش نيكو شود و بزرگي يابد و علم حاصل كند . اگر بيند كه ابر بر سر وي سايه همي كرد ، دليل كه در آن سال خير و نعمت بسيار يابد . اگر بيند كه از ابر ، جامه در دوخته بود و پوشيده بود ، دليل كند كه چندان علم حاصل كند كه كس را نبود . اگر بيند كه ابر همه جهان بپوشيد و هيچ باران نبود ، دليل بد بود .

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند كه ابر را جمع كرد يابرداشت و بخورد ، دليل است كه ميان حكيمان ممتاز شود و در دانش يگانه گردد .

جابر مغربي گويد :

اگر بيند كه ابر را مي خورد ، دليل است معيشت او از حكمت بود . اگر بيند كه ابر سياه بر فراز موضع و جائي گسترده بود ، دليل بر خشم و عذاب حق تعالي بود در آن ديار . پس هر چه آن ابر را نزديكتر بيند ، عذاب حق تعالي نزديكتر بود . اگر با ابر باران بيند ، دليل بر رحمت و خيرات كند . اگر بيند كه از ابر باران همي خورد ، دليل

است كه به قدر آن وي را رحمت و نيكوئي رسد . اگر با ابر باران و رعد سخت بود ، دليل بر ترس از ادعاي پدر و مادر يا از ادعاي مسلمانان بود . اگر بارعد و برق بيند ، اين عذاب ها سخت تر بود ، اگر با برق صاعقه بيند ، عذاب سخت تر بود . اگر بيند كه در خانه وي جايگاه نشستن ابر گسترده شده است ، دليل كه فرزند و اهل بيتش را حكمت و دانش بود بر قدر و تنگي و تاريكي .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ابر ديدن به خواب بر نه وجه بود .

اول : حكمت ،

دوم : رياست ،

سوم : پادشاهي ،

چهارم : رحمت ،

پنجم : پرهيزكاري

، ششم : عذاب

، هفتم : قحطي ،

هشتم : بلا ،

نهم : فتنه .

اسماعيل بن اشعث گويد :

ابر سياه به خواب ، دليل بيم و ترس و سختي بود و ابر باران بركت و خير و فراخي بود و نيز غم و اندوه بود . و اما آن ابر كه از كنار دريا آرند ، كه به تازي آن را سفيح خوانند ، ديدن وي در خواب غنيمت بود بر قدر آن چه ديده بود .

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

معبران اسلامي ابر را به علما و دانشمندان تعبير كرده اند و بدست آوردن ابر در خواب تجسمي است از آرزوي آميزش و آشنايي و نشستن و برخاستن با اهل علم يا يكي از آن طبقه مردم كه ذكرشان رفت و يا تحصيل آن چه فاقد آن

هستيم و زمان رسيدن به آن نيز سپري شده است . اگر بيننده خواب ببيند كه تكه اي از ابر را گرفت و خورد يا در سينه و لباس خويش پنهان كرد ، يا از فهم و دانش بهره مند مي شود و يا مالي بدست مي آورد كه بزرگي سبب تحصيل آن مي شود . از دانيال نبي نقل است كه ديدن ابر در خواب به شش گونه امكان پذير است . ابر سفيد ، سياه ، زرد ، سرخ و ابر بارنده و ابر خشك ، يعني ابري كه باران ندارد . اگر بيننده خواب خود را زير ابر سفيد بارنده ببيند بسيار خوب است و خبردهنده خير و بركت است يا علم و دانش فرا مي گيرد . ابر زرد بيماري است و بعضي معبران نوشته اند كه بيننده خواب زني مي گيرد كه آن زن به او رنج و بلا مي رساند و چنان چه ازدواج كرده باشد از سوي زني به او زيان مي رسد . ابر سرخ مصيبت و بلا است . ابر سبز خرمي و بزرگي و امارت و فرمانروائي است . ابر سياه نيكو نيست و نشانه خشم الهي و تندي سرنوشت است . ابر با برق تنها عذاب است و ابر با رعد بيم و هراس مي تواند باشد . چنان چه ديديد ابري از جانب دريا به سوي شما آمد غنيمتي است كه نصيب شما مي شود و از جايي سود مي بريد كه انتظارش را نداريد . ابري كه باران ندارد خوب نيست بخصوص اگر ابر تاريك و گسترده باشد .

آنلي بيتون مي گويد

:

1_ اگر خواب ببينيد آسمان پوشيده از ابرهاي سياه و تيره است ، علامت آن است كه به خاطر اداره بد زندگي بدبخت خواهيد شد .

2_ اگر خواب ببينيد از ميان ابرهاي سفيد ، خورشيد پرتوافشاني مي كند ، علامت آن است كه پس از كشيدن سختيها به سعادت و موفقيت دست خواهيد يافت .

3_ اگر خواب ببينيد از ميان ابرها ستارگان مي درخشند ، نشانة آن است كه لذتهايي زودگذر و پيشرفتي اندك نصيب شما خواهد شد .

ابراز علاقه

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

يك زن متشخص به شما ابراز علاقه ميكند : حقارت و شرمساري

يك سياستمدار يا تاجر به شما ابراز علاقه ميكند : نتايج عالي در كارها

يك شخصيت مهم به شما ابراز علاقه ميكند : احترام و امتياز

دوستان به شما ابراز علاقه ميكند : ناراحتي

ابروها

محمد بن سيرين گويد :

ابروها ديدن به خواب دين بود . اگر بيند كه ابروهايش تمام بود و هيچ نقصان در آن نبود ، دليل است كه زينت وي تمام و كمال بود . اگر ديد كه ابروهايش فرو ريخت ، تاويلش به خلاف اين بود .

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند كه ابرو نداشت يا موي ابرويش فرو ريخت ، دليل است كه آهنگ چيزي مي كند كه از آن چيز وي بدنامي حاصل گردد و اگر به خلاف اين بيند ، دليل مي كند كه از آن چيز وي را بدنامي حاصل گردد و اگر به خلاف اين بيند دليل است قصد چيزي كند ، كه وي را نيك نامي و صلاح دين حاصل آيد . اگر ديد كه ابروهايش سفيد گشته بود ، دليل كه علم و آهستگي وي زياد گردد ، وليكن مالش را نقصان بود .

جابر مغربي گويد :

اگر يك ابروي خويش را ريخته ديد ديگري راكنده ديد ، دليل كه در مال و جاه وي نقصان افتد و بعضي گفته اند كه دليل نقصان زينت دين وي كند .

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

ابرو در چهره انسان مكمل حسن و جمال است و در زنان نوعي زينت و وسيله اي براي

افزودن زيبايي . چنان چه كسي در خواب ببيند كه ابروهاي سالم و طبيعي و خوبي دارد كه هيچ نقصي در آن نيست نشان آن است كه نزد مردم محترم است يا مي شود و اطرافيان عيب او را نمي گويند . نداشتن ابرو در خواب هتك حرمت و خدشه به آبرو و حيثيت و بيننده خواب است . اگر بيننده خواب ببيند كه ابروانش ريخته و بالاي چشمان خويش ابرو ندارد مي گويد كه بيننده خواب بي حرمت و كم آبرو مي شود و ديگران درباره اش بد مي گويند و به بدي عمل مي كنند . ابروهاي سفيد علم و دانش و احترام و شخصيت اجتماعي است . داشتن يك ابرو زيان مالي است . تراشيدن ابرو نشانه كاري است كه روي جهالت و ناداني انجام مي دهد كه با اعمال و دخالت عقل مي تواند مانع زيان و خسران گردد . ابروهاي پر پشت و سياه احترامي است كه مردم به خاطر پولي كه داريد يا تحصيل مي كنيد براي شما قائلند . ابروهاي سفيد و پر پشت ، شان و شخصيتي است كه بر مبناي علم و دانش تحصيل مي نمائيد .

آنلي بيتون مي گويد :

ديدن ابرو در خواب ، نشانة آن است كه در آينده اي نزديك با مسايل گمراه كننده اي روبرو خواهيد شد .

ليلا برايت مي گويد :

اگر در خواب ابروهاي پر پشت را ببينيد ، بدين معني است كه روزگار شاد و خوبي را سپري خواهيد كرد . ديدن ابروهاي كم پشت و سوخته ، علامت آن است كه خسارت زيادي به شما مي رسد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

ابروي خودتان : يك منفعت مالي

ابروهاي بلوطي رنگ : شانس بزرگ

ابروهاي سياه : شادي بزرگ

ابروهاي كلفت : پول

ابروهاي باريك : غم بزرگ

ابروهاي خيلي بلند : خوشبختي در عشق

ابروهاي سر پايين : عشق به شما وفادارنيست

ابروهاي عضو يك فاميل : طرفداران بسياري پيدا ميكنيد

ابروهاي شوهرتان : عشق

ابروهاي زنتان : شانس قابل توجه

ابروهاي بچه هايتان : منفعت مالي

ابروهاي دشمنانتان : شما را فريب مي دهند

ابريشم

محمد بن سيرين گويد :

ابريشم در خواب چون بيند ، دليل است بر منفعت . اگر زرد بود ، دليل بيماري بود ، ديدن ابريشم پخته در خواب بهتر از خام بود . اگر بيند كه ابريشم او ضايع شد ، دليل زيان بود . اگر ابريشم سفيد بيند ، دليل است بر منفعت و ديدن جامه ابريشم به خواب ، مردان را دليل كراهت بود و زنان را نيكو .

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

ديدن ابريشم در خواب خوب است معبران نوشته اند ديدن ابريشم پخته بهتر است تا ديدن ابريشم خام . لباس ابريشمي همان طور كه در زنان به زيبايي و شكوه ظاهري ايشان مي افزايد در خواب نيز خوب است . اگر يك مرد ببيند كه لباس ابريشمي پوشيده كراهت دارد و گوياي اين است كه بي حرمت مي شود و به ديده تحقير و تمسخر بر او مي نگرند . داشتن توده ابريشم انبوهي مال است و كلا داشتن ابريشم سود مي تواند باشد . حال اگر اين ابريشم زرد باشد بيماري است . قرمز و سفيد فرج و خجستگي است .

اگر كسي لباس ابريشمي به شما هديه كند زني سر راهتان قرار مي گيرد و چنان چه هديه كننده آشنا و شناخته شده باشد سودي به ظاهر بسيار فريبنده نصيب شما مي گردد . عاريه گرفتن لباس ابريشمين درخواب كراهت دارد .

آنلي بيتون مي گويد :

1_ پوشيدن لباس ابريشمي در خواب ، علامت آن است كه با افراد بيگانه روابط دوستانه برقرار خواهيد كرد و به آرزوهاي بلند خود دست خواهيد يافت .

2_ اگر دختري پارچة ابريشم قديمي در خواب ببيند ، نشانة آن است كه نسبت به اجداد خود غرور خاصي خواهد داشت ، مردي پروتمند ولي مسن از او خواستگاري خواهد كرد .

3_ ديدن ابريشم كثيف و پاره در خواب نشانة آن است كه احترام آبا و اجدادي خود را به منجلاب رسوايي خواهيد كشاند .

ليلا برايت مي گويد :

ديدن ابريشم در خواب ، به معني اين است كه در زندگي به رفاه و خوشبختي كامل مي رسيد . اگر ديديد كه ابريشم توليد مي كنيد ، بيانگر اين است كه دوستان شما در كارها ، بسيار به شما كمك خواهند كرد و بسيار هم باوفا خواهند بود . ديدن ابريشم مصنوعي در خواب ، علامت آن است كه شما در كارهايتان بسيار خوش شانس مي باشيد .

ابزار

آنلي بيتون مي گويد :

1_ ديدن هر ابزاري در خواب ، نشانة كشيدن رنج و سختي براي انجام كاري است .

2_ ديدن ابزار شكسته و مستعمل در خواب ، علامت آن است كه مرگ يا بيماري سخت يكي از دوستان يا نزديكان شما را تهديد مي كند .

ابزار كار

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب تعداد زيادي ابراز كار : ثروت

به شما ابراز كار اهدا ميكنند : بعضي ها به خاطر شما كارهاي بسياري انجام خواهند داد .

ابزار كار ميخريد : تغييرات مهم

ابزار كار مي فروشيد : پول به دستتان مي آبد

ابزار كار مكانيكي : يك هديه دريافت مي كنيد

ابزار نجاري : يك زن به شما پيشنهادي ميكند

ابزار ماهيگيري : شكست در كار

ابزارجراحي : رنج

ابزار موسيقي : خوشبختي

ابزار جراحي

آنلي بيتون مي گويد :

ديدن وسايل و ابزار در خواب ، نشانة آن است كه از مسئوليتي و بي اعتنايي دوستي نسبت به خود رنج خواهيد برد .

ابليس

حضرت دانيال گويد :

ديدن ابليس به خواب ، دليل بر دشمني بود بد دين و دروغ و زن فريبنده و بي شرم ، كه همه را بدي آموزد و شر و فساد . اگر ديد كه با ابليس در جنگ و نبرد نبود و او را قهر نمود ، دليل كه وي را به خير صلاح ميل بود . اگر بيند كه ابليس را بر وي غلبه بود ، دليل است كمه به راه شر و فساد مايل بود . اگر بيند كه ابليس او را نصيحت مي كرد و وي را خوش مي آمد ، دليل كه او را هم به مال هم به تن مضرت رسد . اگر بيند كه ابليس دست او را بگرفت و به جايي مي برد و او گفت كه : « لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيم » ، دليل است كه به گناه بزرگ مبتلا گردد ، و بعد از آن به نصيحت شخصي از آن گناه باز ايستد . اگربيند كه ابليس را بر گردن غل نهاد ، دليل است كه اهل دين و صلاح را رسد اگر بيند كه ابليس ضعيف و درمانده بود ، دليل است كه علما و مردمان مصلح را قوت رسد .

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند كه ابليس رامطيع شد ، دليل است كه به هواي نفس مبتلا گردد . اگر بيند كه ابليس چيزي را عطا

داد ، اگر آن چيز نيك بود ، دليل است كه مال حرام يابد و اگر آن چيز بد بود ، دليل بر فساد دين نمايد . اگر بيند كه ابليس شاد و خرم بود ، دليل كه كار مردمان به فساد قوي گردد . اگر بيند كه ابليس را خواست كه به شمشير زند و هلاك نمايد و بگريخت ، دليل است كه ولايتي به دست آورد و عدل و انصاف نمايد . اگر بيند كه ابليس بكشت ، دليل كه نفس خود را قهر نمايد و راه صلاح ورزد .

لوك اويتنهاو مي گويد :

ابليس : همراه بد ، همراه ناجور

آنلي بيتون مي گويد :

1_ ديدن ابليس در خواب ، نشانة روبرو شدن با حوادثي دهشتناك است . براي حفظ ظاهري آبرومندانه از استراتژي خاصي استفاده مي كنيد .

2_ اگر در خواب شيطان را بكشيد ، نشانة آن است كه براي يافتن جايگاهي مناسب تر در زندگي ، دوستان بي قيد و بند خود را ترك مي گوييد .

3_ اگر ابليس در غالب اديبي به خواب شما بيايد ، نشانة آن است كه بايد از دوستان چاپلوس و رياكار دوري كنيد .

4_ اگر ابليس در غالب فردي ثروتمند به خواب شما بيايد ، نشانة آن است كه قادر نخواهيد شد از نفوذ خود براي ارتقاء مقام ديگران استفاده كنيد .

5_ اگر خواب ببينيد ابليس آهنگين و آرام در گوش شما زمزمه مي كند ، علامت آن است كه در برابر وسوسه هاي شيطاني تسليم خواهيد شد .

6_ اگر ابليس در غالب زني زيبا به خواب شما بيايد

، علامت آن است كه هر گونه احساس محبتي كه به ديگران داريد ، ناديده خواهيد گر فت .

7_ اگر در خواب احساس كنيد مي خواهيد خود را از شر شيطان دور نگاهداريد ، نشانة آن است كه خواهيد كوشيد رفتار خود خواهانة خود را كنار بگذاريد و با ديگران تا آنجا كه مي توانيد منصفانه رفتار كنيد .

اپرا

آنلي بيتون مي گويد :

اگر كسي در خواب ببيند كه به عنوان تماشاگر ، در اپرايي حضور يافته است ، بدين معنا است كه با دوستاني هم سليقه آشنا شده و در كارها پيشرفت مي كنيد و نتايج خوبي به دست مي آوريد .

ليلا برايت مي گويد :

ديدن اپرا در خواب ، نشانه ي زندگي خانوادگي يا شخصي شما مي باشد و اگر خودتان در اپرايي شركت كرديد معنا اين است كه كار مهمي انجام مي دهيد ، اما فايده ي كمي مي بريد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

به اپرا ميرويد : آشفتگي بزرگ در خانواده

در اپرا هستيد : كارهاي شما بسيار مغشوش است .

هنرپيشه ها در اپرا هستند : كاميابي در عشق

يك اپراي بزرگ : يك دوست كه مدت زيادي غايب بوده است برميگردد .

اتاق

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

اتاق به نوشته نفايس الفنون تجسمي است از دنيا و محيط زيست . اگر اتاقي كه در خواب خود مي بينيد و به آن وارد مي شويد بزرگ و باشكوه باشد براي بيننده خواب توانگري و فرح و انبساط پيش مي آيد و اگر محقر و كوچك و فقيرانه باشد دنيا بر او تنگ مي شود . اتاق تنگ و تاريك و غور ، تجسمي است از تنگي خلق و ناتواني اخلاقي . اتاق روشن بخصوص اگر نور از سقف آن ساطع باشد آينده اي روشن است براي بيننده خواب . اتاقي كه درهاي فراوان دارد فراخي روزي است و گشادگي امور .

لوك اويتنهاو مي گويد :

اتاق : نيات بد

اتاق زيبا : پيروزمندي

اتاق فقيرانه : توقعات بيجا

مرتب كردن اتاق : مراقب

سلامتي خود باشيد

آنلي بيتون مي گويد :

اگر در خواب اتاقي ديديد ، به اين معنا است كه مدت اندكي در خانه ي فعلي خود ، خواهيد ماند .

اتاق پذيرايي

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خود را در يك اتاق پذيرايي مي بينيد : يك كارسخت در انتظار شماست .

در اتاق پذيرايي يك زن زيبا هستيد : از يارتان جدا خواهيد شد .

در اتاق پذيرايي يك زن زشت و بد هيبت هستيد : مشاجره

خواب ببينيد كه در اتاق پذيرايي معاشقه ميكنيد : مورد آزار و مواخذه قرار خواهيد گرفت .

يك اتاق پذيرايي را مرتب ميكنيد : نتايج عالي درامور عشقي

يك اتاق پذيرايي پر از اشياءكمياب : ناراحتي و نا اميدي .

اتاق خواب

هانس كورت مي گويد :

اگر دختري خواب اتاق خوابي تميز و زيبا را ببيند ، به معناي آن است كه مردي ثروتمند به او پيشنهاد ازدواج مي دهد . مشاهده ي اتاق خواب زيبا در خواب ، علامت آن است كه ثروتي غيرمنتظره از طريق فاميل ، فرد ناشناس و يا معامله اي در تجارت به شما خواهد رسيد .

ليلا برايت مي گويد :

اتاق خواب در هر حال به معني روابط جنسي و زناشويي است . اگر در خواب خود را در اتاق خواب خودتان مشاهده كرديد ، بدين معنا است كه دچار يأس و نااميدي خواهيد شد . و اگر در خواب خود را در اتاق خوابي ناآشنا ديديد ، علامت آن است كه با فردي آشنا مي شويد كه روابط دوستانه اي با او پيدا مي كنيد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب اتاق خواب خودتان را مي بينيد : تغيير در امور احساسي و عشقي

اتاق خواب خيلي لوكس يك شخص ديگر : در كارهاي فعلي شما تاخير بسيار وجود دارد .

يك اتاق خواب در يك

آپارتمان : در مورد رازهاي فاميلي بايد سكوت اختيار كرد .

شما در يك اتاق هتل خوابيده ايد : غيبت و پرگويي هاي احمقانه بزودي شروع ميشود .

در اتاق خواب يك دوست خوابيده ايد : شما گيج خواهيد شد .

اتاقك

ليلا برايت مي گويد :

اگر در خواب خود را در اتاقك كشتي ديديد ، به معناي آن است كه درگير دعوايي مي شويد كه به دادگاه كشيده مي شود و به خاطر به اثبات نرسيدن حرف هاي شاهد ، در دعوا شكست مي خوريد .

اتاق كنفرانس

ليلا برايت مي گويد :

ديدن اتاق كنفرانس در خواب ، بدين معنا است كه در آينده با افرادي برخورد مي كنيد كه براي شما ارزش خاصي خواهند داشت .

اتوبوس

آنلي بيتون مي گويد :

اگر خواب ببينيد سوار بر اتوبوس از خيابانها مي گذريد ، علامت آن است كه وعده هايي احمقانه به خود خواهيد داد . با دوستان خود نيز اختلاف پيدا مي كنيد .

اتو كردن

ليلا برايت مي گويد :

ديدن يا استفاده كردن اتو در خواب ، نشانه ي به پيروزي رسيدن در كارها است . اگر در خواب ديديد لباسي را سوزانيده ايد ، به اين معنا است كه موقعيت خوبي براي آرامش روحيتان پيش مي آيد .

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر خواب ببينيد لباسي اتو مي كنيد ، نشانة آن است كه اوضاع كار و روابط خانوادگي شما بر وفق مراد خواهد بود .

2_ اگر دختري خواب ببيند لباسي اتو مي زند و ناگاه دست خود را با اتو مي سوزانيد ، علامت آن است كه آرامش او را ، بيماري يا حسادت برهم خواهد زد .

3_ اگر خواب ببينيد با اتو لباسي سوزانده ايد ، نشانة آن است كه رقيبي باعث نگراني خود و سوءظن شما خواهد شد .

4_ اگر در خواب اتو به نظر خاموش و سرد بيايد ، نشانة آن است كه در خانوادة خود ، با كمبود محبت روبرو خواهيد شد .

اتوماتيك

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

دستگاههاي اتوماتيك : يك تغيير خوشايند .

عكس المعهاي شما اتوماتيك است : نقاط ضعف شما نمايان ميشود .

از قدرت اتوماتيك ناخودآگاه درخودتان لذت ميبريد : حوادث خوشايند و شاد ولي ناگهاني .

از دستگاههاي اتوماتيك استفاده ميكنيد : پول به دستتان ميرسد .

اتومبيل

عبدوس گويد :

ترك كردن ايستگاه بيشتر به وسيله قطار و در مجموع با اتومبيل و هواپيما از نظر عبدوس تعبير شگفتي دارد

فرويد دريافت كه روياي ترك ايستگاه به تعبير دريافت و درك عزيمت به جهاني ديگر است . ترك ايستگاه در مجموع يعني حركت از جايي به مقصدي نا معلوم حالا اين حركت با ماشين يا اتوبوس يا كشتي يا قطار فرقي نمي كند .

فرويد عقيده دارد :

اگر بيننده از ايستگاه به مقصدي نا معلوم حركت كرد ، در رويا نشانگر مرگ و آرزوي آن از طرف خواب بين و بالاخره نزديك شدن مرگ او است .

مولف گويد :

با اينكه ماشينهاي سواري در جامعه زياد شده است و تغريبا اكثر افراد مي توان گفت از اين وسيله استفاده مي كنند ولي هنوز يك وسيله تجملاتي براي عده اي مي باشد

خريدن اتومبيل بزرگي و عزت و جاه

مسافرت با اتومبيل غم واندوه

كار كردن با اتومبيل بدست آوردن سود زياد

تصادف با اتومبيل گرفتاري ومشكل بزرگ

اگر ماشين او زير خاك پنهان شده بود و آن را از آنجا بيرون كشيد نشانه آن است كه از مشكلات بزرگ بوجود آمده رهائي خواهد يافت

محمدبن سيرين گويد :

اگر به خواب بيند بر گردون نشسته بود و گردون مي رفت دليل بر شرف و

بزرگي است . اگر ديد پادشاه گردوني به وي داد ، دليل كه از پادشاه بزرگي يابد .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن گردونه بر هشت وجه است .

اول : عزو جاه ( عزت و آبرو ) .

دوم : ولايت وفرمانروايي .

سوم : مرتبه ومنزلت .

چهارم : بزرگي .

پنجم : هيبت .

ششم : خرمي ( شادماني و سرور ) .

هفتم : رفعت .

هشتم : اساني كارها .

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر خواب ببينيد مشغول رانندگي هستيد ، دلالت بر آن دارد كه در كار و زندگي خود تغييري مي دهيد و اين تغيير باعث نشاط و خوشحالي شما مي شود .

2_ اگر خواب ببينيد هنگام رانندگي ، ماشين شما خراب و متوقف مي شود ، دلالت برآن دارد كه خوشگذراني به آن حدي كه شما انتظار داريد ، ادامه نمي يابد .

3_ اگر خواب ببينيد از مقابل ماشيني كه در حال حركت است فرار مي كنيد ، دلالت بر آن دارد كه به درستي از رقابت و هم چشمي پرهيز مي كنيد .

4_ اگر زن جواني خواب ببيند به جستجوي اتومبيلي مي گردد ، دلالت بر آن دارد كه براي جلب حمايت فردي تلاش مي كند ، اما موفق به جلب حمايت او نمي شود .

ليلا برايت مي گويد :

اگر در خواب ديديد كه با كسي در اتومبيل همسفر شده ايد ، نشانه ي آن است كه با ديگران روابط خوبي پيدا خواهيد كرد . اگر در خواب اتومبيلي خريديد ، نشانه ي آن است كه در كارها موفق مي شويد . اگر

در خواب اتومبيلتان آسيب ديد به معناي آن است كه صدمه ي مالي به شما مي رسد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك اتومبيل : خبرهاي با عجله فراوان براي شما فرستاده ميشود .

شما يك اتومبيل داريد : يك هديه مهم دريافت ميكنيد .

به تنهايي رانندگي ميكنيد : بزودي تغيير وضعيت كلي خواهيد داشت .

به اتفاق خانواده در اتومبيل هستيد : بايد از خودتان در مقابل صجبتهايي كه درباره شما مي كنند دفاع كنيد .

با معشوقتان در اتومبيل هستيد : بايد بيشتر بر هوسهايتان غلبه كنيد .

با نامزد يا دوستتان در اتومبيل هستيد : نقطه ضعفهاي شما نمايان ميشود .

به اتفاق اشخاص ديگر در اتومبيل هستيد : از قبول خبرهاي نادرست بپرهيزيد .

يك تصادف اتومبيل : علامت رسيدن پول

اتومبيل واژگون ميشود ولي شما جان سالم بدر ميبريد : از رقيب بپرهيزيد .

به اتفاق دوستان در يك اتومبيل هستيد : بزودي به يك راز پي ميبريد .

به اتفاق يك زن در اتومبيل هستيد : به واسطه يك رسوايي بدنام خواهيد شد .

اثاث منزل

آنلي بيتون مي گويد :

ديدن اثاث منزل در خواب ، نشانگر اتفاقات ناخوشايند است .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

اثاثيه زيبا : درآمد مالي شما كافي خواهد بود .

اثاثيه معمولي : شما به طبقه متوسط تعلق داريد .

يك زن ثروتمند اثاثيه زيبا دارد : او مرتكب ديوانگي خواهد شد .

يك شخص از طبقه متوسط خواب اثاثيه زيبا ببيند : شانس بزرگ در عشق .

يك كارمند دفتري خواب اثاثيه منزل ببيند : موفقيت مالي .

اجاره

ليلا برايت مي گويد :

اگر در خواب ديديد كه مكاني را اجاره كرده ايد ، بدين معنا است كه در امور شخصي خود به ديگران وابسته ايد .

آنلي بيتون مي گويد :

اگر در خواب ديديد كه مشغول پرداخت اجاره ي خانه ي خود هستيد ، دلالت به آن دارد كه منافع مالي قابل توجه اي به دست خواهيد آورد . اگر در خواب ديديد كه قادر به پرداخت اجاره بهاي خود نيستيد ، نشانه ي آن است كه از روابط اجتماعي با ديگران سود اندكي خواهيد برد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

شما يك اجاره نامه را امضا ميكنيد : عدالت درتعيقب شما خواهد بود .

از يكنفر ميخواهيد كه يك اجاره نامه را امضا كند : زندان

يك اجاره نامه را باطل ميكنيد : آينده شما نامعلوم است .

براي اجاره بدنبال مستاجر ميرويد : با يك دشمن آشتي خواهيد كرد .

يك خانه اجاره ميكنيد : مراقب رقيب باشيد .

يك مغازه اجاره ميكنيد : كارهاي شما بخوبي پيش خواهند رفت .

زمين اجاره ميكنيد : شانس در روابط اجتماعي .

اجاق

ليلا برايت مي گويد :

ديدن اجاق با آتش در خواب ، نشانه ي خوشبختي است . ديدن اجاق بدون آتش در خواب ، به معني تنهايي است . اگر در خواب احساس كرديد كه اجاق داغ است ، بدين معنا است كه زندگي شاد و روابطي خوب با ديگران خواهيد داشت . اگر در خواب ديديد كه مشغول روشن كردن اجاق هستيد و شعله خوب مي سوزد ، نشانه ي آن است كه اوقات دلنشين در انتظار خانواده تان است و اگر شعله بد بسوزد ، نشانگر غم

و اندوه فراوان است .

اجاق گاز

مهمترين بخش نمادين اين خواب مي گويد ممكن است در رابطه بابچه دار شدن ترس و وحشت شديدي را تجربه مي كنيد و يا سخت در انتظار آن هستيد . گفته مي شد كه اجاق يا فر گرم به منزله باروري ، مثمرثمر بودن و يا مثبت انديشي است ، در حالي كه اجاق سرد و خاموش تعبيري برعكس دارد . اگرچه ، اجاق و فر در كل نمايانگر خانه داري وپخت و پز نيز هستند .

آنلي بيتون مي گويد :

1_ ديدن اجاق گاز در خواب ، نشانة آن است كه با پادرمياني شما ، اختلاف و اندوه از بين مي رود .

2_ اگر دختري خواب ببيند روي اجاق گاز غذا مي پزد ، نشانة آن است كه با سپاسگذاري و قدرداني افراطي خود ، دوست صميمي خود را از دست مي دهد .

اجبار به زور

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

كسي را مجبور به انجام كاري ميكنيد : ديگران بر شما نفوذ دارند .

ديگران را به زور مجبور ميكنيد : اميدهاي شما برآورده ميشود .

يك زنداني را مجبور به كاري ميكنيد : نا اميدي و رنج

يك صندوق را به زور باز ميكنيد : يك گاو صندوق خواهيد خريد .

اجداد

لوك اويتنهاو مي گويد :

اجداد : زيان و ضررهاي ناخواسته

مضطرب : ممكن است كه شانس خوبي در كارها داشته باشيد

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

شما پدربزرگ يا مادر بزرگ هستيد : آرزوهايتان برآورده ميشوند .

با پدر بزرگ يا مادر بزرگ صحبت ميكنيد : 1- ارث 2- مرگ ناگهاني

بچه هاي كوچك به همراهي پدر يا مادر بزرگشان شما در سلامتي كامل خواهيد بود .

احترام

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

به شما احترام مي گذارند : زندگي شما مملو از شادي ميشود .

شما احترامتان را از دست ميدهيد : يكي از دوستانتان ميميرد .

به اشخاص ديگر احترام ميگذارند : ضرر مالي

احتضار

لوك اويتنهاو مي گويد :

جان دادن : يك سلامتي قدرتمند

ديدن كسي كه جان ميدهد : نشانه خوب براي كسي كه او را درحال جان دادن ميبينيم

زني در حال جان دادن : از دست دادن يك ارث ، يا يك نيابت

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر خواب ببينيد ديگران در حال احتضار هستند ، نشانة آن است كه شما و دوستانتان بداقبال هستيد .

2_ اگر در خواب خود را در حال احتضار ببينيد ، علامت آن است كه با بي توجهي خود ارزش كارتان را كم مي كنيد و همچنين بيماريي شما را به مرگ تهديد مي كند .

3_ اگر در خواب حيوانات وحشي را در حال احتضار ببينيد ، نشانة آن است كه از خطري خواهيد گريخت .

4_ اگر خواب ببينيد حيوانات اهلي در حال احتضارند ، علامت آن است كه با آرامش و تسلط بر خود با هر وضعيتي روبرو مي شويد .

احتياج

ليلا برايت مي گويد :

احساس نياز در خواب ، نشانه ي پند و اندرز است .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

شما محتاج هستيد : بدبختي

شما احتياج به دكتر داريد : پول به دستتان ميرسد .

احتياج به پرستار داريد : كارهاي سودمند .

احتياج به خدمتكار داريد : كارهايتان با مخالفت ديگران مواجه خواهند شد .

محتاج به عشق هستيد : يك شراكت از هم پاشيده ميشود .

احتياج به يك دوست داريد : خوشبختي

ديگران احتياج دارند : كارهاي سودمند در انتظارتان است .

احضار ارواح

آنلي بيتون مي گويد :

اگر خواب ببينيد در مراسم احضار ارواح شركت كرده ايد ، نشانة آن است كه آشنايي و دوستي با افراد بيگانه ، بر زندگي شما تأثير منفي خواهد گذاشت .

احمق

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب احمقها : يك اتفاق غيره منتظره و خوشايند در انتظار شماست .

يك دسته احمق : روح شما به طرز خارق العاده اي كار ميكند .

شما احمق هستيد : بزودي خودتان را در پست وزارت خواهيد ديد .

بچه ها احمق هستند : روي نردبان اجتماع در پله هاي بالا جا خواهيد داشت .

اخبار

اچ ميلر مي گويد :

اگر در خواب خبر خوشي شنيديد ، علامت آن است كه خبر بدي به شما مي رسد و اگر در خواب خبر بدي شنيديد ، نشانه ي آن است كه خبر خوبي به شما خواهند داد .

اخراج

ليلا برايت مي گويد :

اگر در خواب ديديد كه اخراج شده ايد ، نشانه ي آن است كه به سعادت مي رسيد و اگر در خواب ديديد كه كسي را اخراج كرده ايد ، بدين معنا است كه به دوستان و خانواده ي خود اعتماد نمي كنيد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

شما را از كارتان اخراج كرده اند : پيشرفت در كار

يك كارمند يا زير دست را اخراج ميكنيد : مصيبت و ناكامي

ديگران اخراج شده اند : يك راز فاش ميشود .

اخلاق

آنلي بيتون مي گويد :

ديدن افراد مؤدب و درستكار در خواب ، دلالت بر موفقيت در انجام كارها را دارد . اگر در خواب فرد بي ادب و بداخلاقي را ديديد ، نشانه ي آن است كه با موانع دشواري روبه رو مي شويد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

شما بد اخلاق هستيد : گرفتاري وناكامي

شما خوش اخلاق هستيد : دوستان نادرست اطراف شما هستند .

زن و شوهرها بد اخلاق هستند : صحبتهاي احمقانه بيداد ميكنند .

ديگران بد اخلاق هستند : شانس در كار

دوست مورد علاقه شما بد اخلاق است : با يكنفر آشنا ميشويد و عاشق او ميشويد .

دوست مورد علاقه شما خوش اخلاق است : سفري طولاني در پيش داريد .

رئيس شما بد اخلاق است : شما را به محلي دعوت خواهند كرد .

نزديكان شما بداخلاق هستند : گرفتاريهاي خانوادگي

ادرار

محمد بن سيرين گويد :

اگر كسي بيند كه ادرار كند ، به جايگاهي كه موضع آن نباشد ، اگر صاحب خواب غمگين و وام دار بود ، دليل كند كه از غم فرج يابد و وامش گذارده گردد و اگر توانگر بيند ، دليل كند كه مالش نقصان آيد ، بر مقدار ادرار .

حضرت دانيال گويد :

اگر بيند كه در جايگاهي مجهول ادرار كند ، دليل بود كه از اهل آن موضع زن خواهد يا كنيزك خرد . اگر بيند كه به جاي ادرار خون همي رفت ، دليل كند كه او را فرزند ايد و اگر بيند كه به جاي ادرار چرك و خون مي رفت ، دليل كند كه او را فرزندي

ايد به تن معلول . بعضي از معبران گفته اند : ادرار ، مال حرام بود . اگر بيند كه ادرار همي خورد ، دليل كند كه مال حرام خورد .

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند كه اندر چاهي ادرار كرد ، دليل كند كه از كسي مال حلال حاصل كند . اگر بيند كه ادرار همي كرد ، دليل كند كه او را فرزندي آيد كه قران ظاهرخواند و عالم و دانا گردد . اگر بيند كه برخي از ادرار ريخت و برخي با خود داشت ، دليل كند كه برخي از مال وي برود و برخي اندوه وغم از وي جدا گردد . اگر بيند كه مردمان از ادرار وي همي مسح كردند ، دليل كند كه او را فرزندي آيد كه عالم و دانا گردد و مردمان متابع او گردند .

جابر مغربي گويد :

اگر بيند كه در مسجد ادرار كردن همي كرد ، دليل كند كه مال خويش هزينه كند . اگر بيند كه جامه وي به ادرار آلوده شد ، دليل كند كه مال خويش بر فرزند خويش هزينه كند .

اسماعيل بن اشعث گويد :

اگر بيند كه در خانه خويش به موضعش ادرار همي كرد ، دليل كند كه مال و ثروت و دارايي خويش بر عيال خويش هزينه و خرج كند ، ليكن عوض آن جبران شده بازآيد .

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

ديدن بول يا ادرار در خواب دو صورت دارد . يا بيننده خواب خودش ادرار مي كند يا مي بيند كه ديگري ادرار مي كند . به هر حال ديدن بول

در خواب بد نيست . اگر ديديد كه خودتان ادرار مي كنيد از غم فارغ مي شويد و ناراحتي هايي كه داريد از بين مي رود . اين با مقدار ادراري كه مي كنيد بستگي مستقيم دارد . هر چه بيشتر ادرار كنيد فراغت شما از غم و غصه بيشتر است . اگر ديديد كه ديگري ادرار مي كند نيك است . چنانچه شاهد ادرار ديگري بوديد خرمي و صفا است هم براي بيننده خواب و هم براي كسي كه در خواب ديده ايد ادرار مي كند . اگر ديديد ديگري ادرار مي كند و ادرار او لباس شما را ملوث و آلوده كرده از او مختصر آزردگي خاطر پيدا مي كنيد كه رفع مي شود . چنانچه ببينيد كه ادرار مي كنيد و ادرار شما به لباس و پا و كفشتان مي ريزد به نعمت و رفاه آميخته به خرمي و شادي مي رسيد و بسيار نيكو است .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ادرار كردن در خواب به موقع خويش . به مرد توانگري رسد اما آنكه درويش باشد .

بنده را آزادي بود

بيمار را شفا بود

محبوس را فرج بود

مسافر را باز آمدن بود

عامل را معزولي بود

خليفه را مرگ بود

قاضي را عزل بود

بازرگان را زيان باشد در تجارت

آنلي بيتون مي گويد :

اگر در خواب ديديد كه در حال ادرار كردن هستيد ، معنايش آن است كه در راه رسيدن به محبوب ، دشواري هايي خواهيد داشت . ديدن ادرار ديگران در خواب ، علامت آن است كه در اثر بيماري ، دوستان از شما دور مي شوند .

ليلا برايت مي گويد :

اگر در خواب خود را در حال نوشيدن ادرار بينيد ، نشانه ي آن است كه از مريضي نجات پيدا خواهيد كرد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب ادرار : مورد تحقيير قرار ميگيريد .

در تخت خود ادرار ميكنيد : منفعتهاي عالي در كار

به ديوار ادرار ميكنيد : يك معامله يا قرارداد مربوط به كار شكل ميگيرد .

ديگران به ديوار ادرار ميكنند : رضايت كامل از كارهائي كه در پيش داريد .

بچه ها ادرار ميكنند : علامت سلامتي

يك ظرف مخصوص ادرار : آينده شما روشن و خوش خواهد بود .

ادويه

آنلي بيتون مي گويد :

اگر دختري در خواب ديد كه همراه با غذاي خود ادويه مي خورد ، به معناي آن است كه جلب ظواهر فريبنده خواهد شد . ديدن ادويه در خواب ، به معناي آن است كه در راه رسيدن به لذت هاي مادي ، از شهرت شما كم مي شود .

ليلا برايت مي گويد :

اگر در خواب ديديد كه ادويه مي خوريد ، نشانه ي آن است كه در كارها موفق مي شويد .

اذان

محمدبن سيرين گويد :

هر بنده مصلح و مومن و مستور چون بيند در جايگاهي معروف بانگ نماز شنود يا بانگ نماز دهد ، دليل حج بيت الله بگذارد . اگر بانگ نماز در جايگاهي مجهول بود ، مكروهي و ناپسندي بدو رسد . اگر اين خواب را مردي فاسق ديد ، دليل كه او را به دزدي گيرند . اگر ديد بانگ نماز را از مسجد يا از مناره دهد ، دليل كه مردمان را به خدا مي خواند . اگر ديد در بستر خفته بانگ نماز مي داد . دليل كه با زن خودالفت دارد . اگر ديد بانگ نماز در خانه خود مي داد ، دليل كه مفلس و درويش گردد و گويند كسي از اهل بيت او هلاك شود . اگر ديد بانگ در چاه يا در سردابه مي داد ، دليل كه آن كس زنديق يا منافق است . اگر ديد كه بانگ نماز در كوچه ميداد . دليل بر ماسوي كند .

ابراهيم كرماني گويد :

اگر مردي بيند با زن خود بانگ نماز مي داد ، دليل است كه از دنيا رحلت كند بزودي .

و اگر ديد در كلمه هاي بانگ نماز زيادت و نقصاني بود ، دليل كه بر مردمان ستم و بيداد نمايد . اگر ديد كودكي بانگ نماز مي داد ، دليل كه پدر و مارد را وداع گويد . اگر بيند بانگ نماز در گرمابه مي داد ، دليل بدحالي او بود در دين و دنيا . اگر ديد بانگ نماز در قافله يا در لشگرگاه مي داد ، تاويلش بد است . اگر بيند محبوسي درزندان بانگ نماز مي داد و اقامه كرد ، از زندان رهايي يابد . اگر بيند بانگ نماز به لهو و بازي مي داد ، دليل كه هلاك شود . اگر ديد بر سر كوهي بانگ نماز مي داد ، دليل كه پادشاه سخن راست گويد و او را به خداي تعالي خواند . اگر ديد در مناره بانگ نماز مي داد ، دليل كه بزرگي و فرمانروائي يابد . اگر بيند در كنج خانه بانگ نماز داد ، دليل كه در كار حق خيانت كند . اگر بيند درسردابه بانگ نماز داد ، دليل كه به سفر زود شود و در آن سفر رنج و بلا كشد و دير بماند . اگر ديد در ميان كوهي بانگ نماز كرد ، دليل كه در ميان قومي ستمگر گرفتار آيد و با وي خيانت كنند . اگر ييند بر كرسي يا بر تختي نشسته بود يا ايستاده و به لهو بانگ نماز مي كرد ، دليل كه عقل از او زايل شود . اگر ديد ديگري بانگ نماز كرد و او بشنيد . دليل كه به كار عبادت و طاعت

كاهل است و كسي او را به خداي تعالي خواند . اگر بيند بانگ اقامت شنود ، دليل كه در كارهاي حق توفيق يابد .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

بانگ نماز در خواب بر دوازده وجه است .

اول : حج .

دوم : سخن حق .

سوم : فرمانروائي .

چهارم : بزرگي .

پنجم : رياست .

ششم : سفرطولاني .

هفتم : بريدن .

هشتم : تنگدستي و فقر .

نهم : خيانت .

دهم : جاسوسي .

يازدهم : منافقي .

دوازدهم : بريدن دست .

اذيت و آزار

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر خواب ببينيد مورد آزار كسي قرار گرفته ايد ، نشانة آن است كه دشمنان بر عليه شما به گفتگو نشسته اند .

2_ اگر در خواب تجربة آزار دهنده اي را تحمل كنيد ، نشانة آن است كه مي خواهيد در روز بعد ، كارهايتان را با سرعت بسشتر به پيش ببريد .

ارابه

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك ارابه : شانس بشما نزديك ميشود .

يك ارابه ميرانيد : يك ضرر مالي

يك ارابه با بار سنگين : يك شانس غيره منتظره .

يك ارابه به در خانه شما ميرسد : خوشبختي استثنايي

بهمراهي شخصي كه دوست داريد سوار ارابه هستيد : شانس خارق العاده خواهد بود .

با خانواده در ارابه هستيد : از فاميل دور به شما ارث ميرسد .

سوار يك ارابه علوفه هستيد : بي احترامي و ناكامي

اراذل و اوباش

ليلا برايت مي گويد :

ديدن اراذل و اوباش در خواب : نشانگر آن است كه به شما زياني خواهد رسيد .

ارتداد

آنلي بيتون مي گويد :

ديدن افراد مرتد در خواب ، بيانگر دوستاني است كه به شما ضرر مي رسانند . حرف هاي كفرآميز ، علامت بدبختي شما مي باشد . اگر در خواب شما را مرتد خواندند ، نشان دهنده ي سعادتمندي در زندگي مي باشد .

ارتش

ليلا برايت مي گويد :

ديدن ارتش در خواب ، نشانه ي نگراني شما مي باشد . براي زن ها علاقه داشتن به روابط جنسي است . ارتش در حال جنگ ، بيانگر ثروت بزرگ مي باشد و رژه ارتش ، معنايش موفقيت در مسائل مالي مي باشد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك ارتش : نزاع درخانواده

ارتشهاي متعدد از كشورهاي مختلف : پول وشادي

ارتش كشور خودتان : سودهاي كوچك مالي

يك ارتش در حال جنگ : خيانت و رنج

ارتقاء

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر خواب ببينيد به مقامي والا ارتقاء مي يابيد ، علامت آن است كه با مطالعه و دقت در كارها به پيشرفت و ثروت دست خواهيد يافت .

2_ اگر خواب ببينيد به سمت آسمان صعود مي كنيد ، علامت آن است كه به ثروتي دست خواهيد يافت ، اما بايد براي حفظ و نگهداري ثروت خود بشتر بكوشيد .

هانس كورت مي گويد :

اگر در خواب به مقام بالاتري ارتقاء پيدا كرديد ، نشانه ي دقت در كارها و پيشرفت در زندگي مي باشد .

ارث

لوك اويتنهاو مي گويد :

ارث : خلاص شدن از يك موقعيت ناجور

آنلي بيتون مي گويد :

اگر خواب ببينيد ارثي به شما رسيده است ، نشانة آن است كه به آرزوهاي خود دست خواهيد يافت .

ليلا برايت مي گويد :

دليل بر آن است كه طلب عقب افتادهي شما وصول ميشود .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

به شما ارث ميرسد : 1- يك مرگ در فاميل 2- در كارهايتان بسيار دقت كنيد .

از يك شخص نا شناس به شما ارث ميرسد : منفعت مالي

با ديگر اعضا فاميل بر سر ارث مشاجره ميكنيد : ضرر مالي

افراد نزديك فاميل را به عنوان وارث انتخاب ميكنيد : درمشكلات غرق ميشويد

به شما ارث نميرسد : مرگ يك برادر يا يك خواهر

شما را از ارث محروم ميكنند : ناكامي و شكست بزرگ

يكي از افراد خانواده را از ارث محروم ميكنيد : پول فراوان

ديگران از ارث محروم شده اند : يك تغييرمهم در اطراف شما رخ خواهد داد .

اردك ماهي

آنلي بيتون مي گويد :

ديدن اردك ماهي در خواب ، معنايش اين است كه شما را به مهماني دعوت مي كنند .

اردكون

بدان كه اردكون ، شكوفه اي است ، ديدنش در خواب دليل بر رنج و بيماري است .

اردو

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر خواب ببينيد در هوايي آزاد مشغول خوشگذراني در اردويي هستيد ، نشانة آن است كه در انتظار تغييراتي در زندگي خود هستيد ، و آماده براي رفتن به سيفري طولاني و ملال آور خواهيد شد .

2_ اگر درخواب اردوگاهي ببينيد ، نشانة آن است كه دوستان به موقعيتهاي بهتري در زندگي دست مي يابيد و شما به آينده اي تاريك خواهيد رسيد .

3_ اگر دختري خواب ببيند در اردويي شركت كرده است ، علامت آن است كه خواستگار او براي تعيين روز ازدواج متزلزل است اما بعدها ثابت مي شود كه او فرد مهرباني است .

4_ اگر دختري خواب ببيند در اردوي نظامي به سر مي برد ، نشانة آن است كه با اولين درخواست ازدواج خواهد كرد .

5_ اگر زني شوهردار خواب ببيند در اردوي سربازان به سر مي برد ، نشانة آن است كه دامنش لكه دار مي شود و شوهرش او را طلاق مي دهد .

اردوگاه

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك اردوگاه : يك زندگي سالم و طولاني

شما در يك اردوگاه هستيد : دردسرهاي بزرگ در آينده

مانع آن ميشويد كه شما را به اردوگاه ببرند : مراقب سلامتي خود باشيد .

يك دختر جوان خواب ببيند كه او را به اردوگاه برده اند : ازدواج

اردوگاه مخصوص فقرا : ثروت در نزديكي شماست

شما در اردوگاه فقرا هستيد : شانس و شادي

اعضا خانواده در اردوگاه هستند : پول بدون مشكل ميرسد .

ديگران در اردوگاه هستند : اشياءقيمتي را كه فكر ميكرديد گم شده پيدا مي

كنيد .

اردوي كار

آنلي بيتون مي گويد :

اگر خواب ببينيد در اردويي مشغول كار هستيد ، علامت آن است كه اتفاقي تلخ براي شما پيش خواهد آمد .

ارز

آنلي بيتون مي گويد :

ارز در خواب ، نشان پنهان كردن چيزي مي باشد . كار كردن با ارز نشانه ي پيشرفت در كارها مي باشد .

ارزاني

يوسف نبي عليه السلام گويد :

ديدن ارزاني مصيبت بود

ارزن

يوسف نبي عليه السلام گويد :

ديدن ارزن روزي ناگهاني بوي رسد

ليلا برايت مي گويد :

كاشتن يا خوردنش در خواب ، نشانه ي آرامش و آسايش در زندگي مي باشد .

ارزير

محمد بن سيرين گويد :

اگر بيند كه ارزير بسيار به دست داشت ، دليل كه بر قدر آن ، وي را چيزي از متاع دنيا حاصل گردد . اگر بيند كاسه و طبق و مانند اين داشت و دانست كه ملك اوست ، دليل كه قدر آن ، وي را خدمتكار و چاكر بود .

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند كه ارزير همي گداخت ، دليل بود كه در زبان مردم افتد به بدي .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن ارزير در خواب سه وجه بود .

اول : منفعت ،

دوم : خدمتكار ،

سوم : متاع خانه .

يوسف نبي عليه السلام گويد :

ديدن آهن ومس و روي و ارزيروغيران تعلق به منفعت دنيا دارد

ارش

محمد بن سيرين گويد :

اگر بيند كه بارش يا چيزي ديگر بارش همي بود او را سود و منفعت بود .

جابر مغربي گويد :

اگر بيند كه رسن يا جامه پشمين بود ، دليل است كه در سفر به قدر آن مال حرام به دست آورد .

ارقام

آنلي بيتون مي گويد :

ديدن ارقام در خواب ، دلالت بر اشتباهات بسيار و آشفتگي فكري دارد .

اگر مراقب اعمال و حرفهاي خود نباشيد ، در معاملة بزرگي شكست مي خوريد .

اركستر

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر خواب ببينيد يكي از اعضاي اركستر هستيد و مشغل نواختن ساز ، نشانة آن است كه نامزدتان وفادار و مؤدب خواهد بود و سرگرميهايي دلپذير در زندگي خواهيد داشت .

2_ اگر خواب ببينيد به آهنگي كه اركستر مي نوازد گوش سپرده ايد ، نشانة آن است كه با كسب دانشهاي بشري هر دم صاحب شخصيتي قوي تر خواهيد شد ، و لطف و محبتي فراوان به سوي شما سرازير خواهد شد .

ليلا برايت مي گويد :

اركستر را در خواب ديدن ، علامت آن است كه در جشن بزرگي شركت مي كنيد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك اركستر : شانس نزد شما مي آيد .

به يك اركستر گوش مي كنيد : يك موفقيت بزرگ در انتظار شماست

يك اركستردر حال نواختن موسيقي : ناكامي و ناراحتي

صداي يك اركستر را از دورمي شنويد : يكي از اعضا فاميل را از دست ميدهيد .

به اتفاق خانواده به اركستر گوش ميكنيد : مقدار كمي پول به دستتان مي آيد .

يك رهبر اركستر : خوشبختي در خانواده

يكي از آشتايان شما رهبر اركستر است : كارهاي شما پيشرفت ميكنند

اركيده

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب گل اركيده : خوشبختي

شما گل اركيده داريد : شانس و شادي

اركيده ميخريد : يك زندگي آسوده

به يك زن شوهردار اركيده هديه ميدهيد : مراقب دوستان حسود باشيد .

به يك زن مجرد اركيده هديه مي دهيد : نامزدي

يك زن جوان خواب ببيند كه اركيده دريافت ميكند : نامزدي در پيش است .

ارگ

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر در خواب صداي ارگ را از كليسا بشنويد ، علامت آن است كه افراد خانواده از يكديگر جدا خواهند شد .

2_ اگر خواب ببينيدبا ارگ آهنگ دلپذيري را مي نوازيد ، علامت آن است كه از آسايش دنيوي بهرمند مي گرديد و امتيازات اجتماعي زيادي به دست مي آوريد .

3_ آواز محزوني كه به همراه نواختن ارگ در خواب به گوش برسد ، نشانة از دست دادن دوست يا مقامي است و همچنين حكايت از وظايفي خسته كننده دارد .

ليلا برايت مي گويد :

اگر در خواب ارگ بسازيد ، نشانه ي آن است كه خبرهاي خوشي در انتظار شما مي باشد . اگر در خواب ارگ بنوازيد ، احتمالا مشكلاتي برايتان پيش خواهد آمد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

ارگ يك كليسا : دوستان سعي دارند به شما كمك كنند .

شما ارگ مي فروشيد : تجربه هاي تلخي در انتظار شماست

ارگ مي زنيد : از نزديكانتان كسي را از دست ميدهيد .

صداي ارگ را مي شنويد : بستگان به خانه شما مي آيند

شما در كلسيا ارگ مي نوازيد : اضطراب

صداي بلند و نا خوشايند يك ارگ :

نفاق در خانه شما نفوذ كرده است .

صداي يك ارگ در مراسم تدفين : شانس .

ارمني

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك ارمني : سرنوشت شما به نا اميدي و مصيبت كشيده ميشود .

شما ارمني هستيد : يك اتفاق مهم و جالب رخ خواهد داد .

شما به همراهي يك ارمني هستيد : بازگشت يك دوست قديمي

تعداد بسياري ارمني : نامه اي كه مدتها انتظارش را داشتيد به دستتان ميرسد .

ارواح

آنلي بيتون مي گويد :

1_ ديدن روح در خواب ، نشانة آن است كه با مشكلي غيره منتظره مواجه خواهيد شد .

2_ اگر خواب ببينيد روحي با لباس سفيد در مقابل شما هويدا مي شود ، نشانة آن است كه سلامت يكي از بهترين دوستانتان در معرض خطر است .

3_ اگر خواب ببينيد روحي با لباس سياه در برابرتان ظاهر مي شود ، نشانة آن است كه با نيرنگ و بي وفايي ديگران روبرو خواهيد شد .

4_ اگر با روحي در خواب صحبت كنيد ، نشانة آن است كه اگر از منطق و عقل سليم خود پيروي كنيد و از مصيبت و شري كه در زندگي شماست ، جان سالم به در خواهيد برد .

5_ اگر خواب ببينيد ارواحي به در و خانة شما ضربه مي زنند ، نشانة آن است كه دردسري ناگهاني گريبانتان را خواهد گرفت .

6_ اگر خواب ببينيد روحي در پشت پارچه اي حركت مي كند ، نشانة آن است كه اگر مي خواهيد مرتكب اشتباه نشويد بايد احساسات خود را كنترل كنيد .

7_ اگر در خواب احساس كنيد روح يكي از دوستانتان در اتاق شما سرگردان است ، نشانة آن است كه احساس ناامني

و نوميدي خواهيد كرد .

8_ اگر خواب ببينيد ارواح موزيك مي نوازند ، نشانة آن است كه تغييرات نامساعدي در زندگاني شما پديدار مي شود ، و اندوه به محيط خانة شما راه مي يابد .

اروپا

آنلي بيتون مي گويد :

اگر در خواب به اروپا سفر كرديد ، دليل آن كه مسافرتي خواهيد داشت كه منافع مالي خود را تثبيت مي كنيد و اگر زني در خواب به اروپا سفر كند و سفر برايش ناخوشايند باشد ، باعث نااميدي دوستان و نامزد خود خواهد شد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب اروپا : شادي نا خواسته

اروپا را روي نقشه نگاه مي كنيد : موفقيت شما بهتر خواهد شد .

به اروپا سفر مي كنيد : برخوردهاي مهم با آدمهاي جالب خواهيد داشت .

به همراه اشخاص ديگر به اروپا سفر مي كنيد : ناكامي بزرگ در عشق و احساس

از تعدادي كشور اروپايي ديدن مي كنيد : كارو معاملات عالي

از اروپا برمي گرديد : با دوستانتان مشاجره خواهيد كرد .

شما را از اروپا بيرون ميكنند : كار سخت درآينده نزديك

شما را به اروپا تبعيد ميكنند : يك خطر پنهان شده

شما مقيم يك كشور اروپايي هستيد : خبرهاي دروغ ميشنويد

شما با كشورهاي اروپايي كار يا معامله مي كنيد : ناكامي براي دشمنان شما .

اره

محمدبن سيرين گويد :

اگر در خواب بيند كه با اره درختي بريد ، دليل است كه از صحبت مردي كه تعلق بدان درخت دارد ، مفارقت جويد و او را بيازارد . و تاويل هر درختي در حرف ( دال ) بيان نمائيم . اگر بيند كه فرزند يا برادر يا خواهر خويش را با اره به دو پاره ببريد ، دليل است كه مانند اين ، وي را فرزندي ديگر بيابد ، يا بردار يا خواهر .

ابراهيم

كرماني گويد :

اگر ديد كه اره فرا گرفت يا بخريد يا شخصي بدو داد ، دليل است كه اگر پسردارد ، وي را پسري ديگر آيد ، و اگر دختر دارد ، وي را دختري ديگر آيد ، و اگر فرزند ندارد ، چهارپاي دارد . دليل است كه چهارپائي مثل آن نصيب گردد .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

اره درخواب ديدن بر سه وجه بود .

اول : فرزند ،

دوم : خواهر ،

سوم : انباز ( شريك ) .

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

اگر كسي در خواب ببيند كه اره در دست دارد ولي با آن چيزي را نمي برد و كاري انجام نمي دهد نشان آن است كه فزون طلب و زياده خواه است و احيانا اين زياده خواهي صورت ناپسند يعني طمع و آز دارد ، اما اگر اره به دست داشت و در خواب ديد كه درختي را قطع مي كند گوياي آن است كه از صاحب آن درخت يا چوب و تخته دور مي شود و بين آن ها مفارقت اتفاق مي افتد . اره بيشتر نشان تعداد است و زياده خواهي وهمه چيز را براي خود خواستن و در خواب اين صفات به صورت اره نمودار مي شوند . چنان چه در خواب ديديد كه اره اي از دكان خريديد يا از جائي برداشتيد و يا كسي به شما اره اي بخشيد چنان چه كودك باشيد صاحب خواهر و برادر مي شويد و چنان چه متاهل باشيد خداوند دختري يا پسري به شما عنايت مي فرمايد . اگر اره را به دست يا

پاي خود كشيديد بي آن كه بريده شود و از جاي آن خون بيايد گوياي آن است كه كاري زيان بخش انجام مي دهيد كه زيان آن متوجه خودتان خواهد شد .

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر خواب ببينيد با ارة دستي چوبي را اره مي كنيد ، علامت آن است كه زندگي خانوادگي شما لبريز از فعاليت و شور و شوق خواهد بود .

2_ ديدن اره هاي بزرگ كه با نيروي برق كار مي كنند ، علامت آن است كه پذيرفتن وظيفه اي بزرگ ، باعث تحول و دگرگوني در زندگي شما خواهد شد . اگر زني چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه نصايح او مورد توجه ديگران قرار خواهد گرفت .

3_ ديدن ارة فرسوده كه دندانه هايش شكسته است ، علامت آن است كه با حوادثي نامساعد روبرو خواهيد شد و در زندگاني طعم شكست را خواهيد چشيد .

4_ گم كردن اره در خواب ، علامت آن است كه دست به كارهايي مي زنيد كه برايتان مصيبت و بدبختي به همراه مي آورد .

5_ شنيدن صداي اره كردن در خواب ، نشانة رسيدن به سعادت و خوشبختي است .

6_ پيدا كردن اره اي مستعمل در خواب ، نشانة آن است كه كارها نتايجي نامطلوب به همراه خواهند داشت .

7_ اگر خواب ببينيد اره اي را روي شانة خود حمل مي كنيد ، علامت آن است كه مسئوليتهايي بزرگ و پر منفعت به عهده خواهيد گرفت .

از خجالت سرخ شدن

ليلا برايت مي گويد :

معنايش اين است كه عاشق شده ايد و جرئت بيان آن را نداريد .

اگر شما در خواب سرخ شدن كس ديگري را بينيد ، نشانه ي آن است كه به خواستگاريتان مي آيند .

ازدحام

ليلا برايت مي گويد :

اگر در خواب جمعيت زيادي را در حال ازدحام بينيد ، نشانه ي موفقيت در انجام كارهايتان مي باشيد .

از دست دادن

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

از دست دادن چيزي در خواب : مشكلات فراوان در آيندة نزديك

دوست پسرتان را از دست مي دهيد : خجالت و اندوه

دوست دخترتان را از دست ميدهيد : از كارهاي ديوانه وار خود رنج خواهيد برد .

زنتان را از دست مي دهيد : مراقب رقيب باشيد .

شوهرتان را از دست مي دهيد : وسوسه و فريب

فرزند خود را از دست مي دهيد : نگراني در خانه

رفاقت دوستان خود را از دست ميدهيد : يك تغيير مهم در امور عشقي تشكيلات و كارتان را از دست ميدهيد : ناكام و شرمنده خواهيد شد .

مسكن خود را از دست ميدهيد : در امور مالي بيشتر دقت و احتياط كنيد .

خون ازدست ميدهيد : به يك كمك مالي احتياح پيدا خواهيد كرد .

يكي از اعضاي صورت خود را از دست ميدهيد : دردسر و گرفتاري .

از دست دادن تعادل

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر خواب ببينيد ناگهان روي چيزي مي خوريد و تعادل خود را از دست مي دهيد ، نشانة آن است كه با بي دقتي وظايف خود را انجام خواهيد داد .

2_ اگر خواب ببينيد ديگران به گونه اي تعادل خود را از دست مي دهند ، نشانة آن است كه از بي دقتي و غفلت ديگران بهره مي گيريد .

ازدواج

لوك اويتنهاو مي گويد :

ازدواج -عروسي : رسيدن به هدف

ازدواج كردن : سود ، خوشبختي ، در برخي موارد ميتواند به معناي اختلافات نيز باشد

ديدن شوهر : اميدهاي واهي

ديدن زن : در آمد خوب و پشت سرگذاشتن يك موقعيت مشكل به خير و خوشي

محمدبن سيرين گويد :

اگر بيند زن خواست ، دليل كه شرف و بزرگي اش زايل شود ، اگر زن مرده را به زني كرد و با وي جمع گرديد ، دليل كه از ملك و مال آن زن او را چيزي حاصل شود . اگر بيند با آن زن جمع نشد ، دليل كه چيزي اندك ازمال وي را حاصل شود . اگر زني بيند او را مرده به زني گرفت و در سراي زن با وي جمع شد ، دليل كه مال زن نقصان شود ، يا حال وي متغير شود . اگر بيند زن خواست ، لكن زن را نديد و نامش ندانست ، دليل كه اجلش نزديك شده باشد . اگر زن را بيند و سراي مجهول بود و آن سرا از آن شخص مرده بود و آن مرد با وي جمع شد ، دليل كه آن زن بمرد .

اگر آن زن معروف بود ، دليل بر نقصان مال زن كند .

ابراهيم كرماني گويد :

اگر زن شوهردار در خواب بيند ديگر شوهري دارد و عروسي را نديد . دليل بود بر شرف و عزت و زيادتي مال . اگر بيند عروسي خواست كردن و عروسي را نديد و نشناخت ، بيم مرگ است او را و بعضي گويند : شخصي بر دست او هلاك شود و اگر بيند بيمار است و زني مجهول خواست و يا كسي ديد زن او شوهر كرد و آن شوهر را به خانه برد ، دليل كه مالي بسيار از اين ممر به شوهر اور سد . اگر بيند زني نابكار به زني خواست و با وي جمع نشد ، آن چه گفتم كمتر بود .

جابر مغربي گويد :

اگر بيند دختري دوشيزه را به زني كرد و دوشيزگي او را بستد ، دليل كه اندر آن سال او را زني يا كنيزكي حاصل شود و از پادشاه خير و نيكي بيند . اگر بيند به حرام دوشيزگي دختري بستد ، دليل كه مالي حرام بدست آورد .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

زن گرفتن درخواب بر چهار وجه است .

اول : بزرگي و مقام ،

دوم : زيادتي مال ،

سوم : سرحالي وآسايش ،

چهارم : خرمي و شادي .

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر دختري خواب ببيند با پيرمردي ازدواج مي كند ، علامت آن است كه با مشكلات فراواني روبرو خواهد شد . اما اگر خواب ببيند در هنگام جشن ازدواح مردي با لباس سياه از مقابلش مي گذرد

و نگاه ملامت آميزي به او مي كند نشانة آن است كه سردي بي تقاوتي يكي از دوستان او را نااميد مي سازد .

2_ ديدن مراسم ازدواج ديگران در خواب با ميهماناني شادمان كه لباسهايي زيبا بر تن كرده اند ، علامت آن است كه از زندگي لذتهايي عالي خواهيد برد . اما اگرميهمانان لباسهايي سياه بر تن كرده باشند ، علامت آن است كه در آينده به سوگ كسي خواهيد نشست .

3_ اگر خواب ببينيد با كسي پيمان ازدواج مي بنديد ، نشانة آن است كه خبرهايي ناگوار خواهيد شنيد .

4_ اگر خواب ببينيد در جشن ازدواج كسي شركت كرده ايد ، نشانة آن است كه امور شغلي به طرز باور نكردني اميد بخش خواهد شد . و از فكر كردن به افراد مورد علاقة خود لذت زيادي خواهيد برد .

5_ اگر خواب ببينيد در جشن ازدواح واقعه اي ناگوار رخ مي دهد ، علت آن است كه به بيماري مبتلا خواهيد شد . يا از مرگ يكي از اعضاي خانوادة خود رنج خواهيد كشيد .

6_ اگر دختري خواب ببيند عروس شده است اما هيچ احساس خوشحالي نمي كند ، علامت آن است كه در زندگي به نوميدي دچار خواهد شد ، و در امور عاطفي شكست خواهد خورد .

ليلا برايت مي گويد :

اگر به شما پيشنهاد ازدواج شد ، نشانه ي خوشبختي در زندگي مي باشد ، شوهر كردن در خواب ، نشانه ي رفاه مالي است و طلاق گرفتن ، علامت آن است كه مورد تهمت ديگران قرار خواهيد گرفت .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب اردواج :

ايام خوش در پيش است .

در يك ازدواج شركت مي كنيد : منفعتهاي بزرگ مالي

ازدواج يكي از اعضاء فاميل : خصومت در خانواده

يك شوهر يا زن در يك ازدواج شركت كند : سود

ازدواج خواهرتان : خطر بزرگ

ازدواج يك برادر : پول

ازدواج يك دختر باكره : احترام

ازدواج پسرتان : پول به دستتان ميرسد .

ازدواج دخترتان : ثروت

در ازدواج يك بيوه شركت مي كنيد : پول زيادي بدست مياوريد .

ازدواج با افراد كشور ديگر

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر خواب ببينيد با فردي خارجي ازدواج مي كنيد ، نشانة آن است كه با ديگران به دعوا ومشاجره خواهيد پرداخت .

ازدياد

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب ازدياد : موفقيت براي نقشه هايتان

ازدياد پول : كارهايتان به ناكامي بر ميخورند و پولتان را هدر ميدهيد .

ازدياد املاك : اموالي كه متعلق به شماست از دستتان ميروند .

دارايي و ثروت ديگران ازدياد پيدا مي كند : مراقب رقيب باشيد .

از زندان آزاد شدن

آنلي بيتون مي گويد :

اگر در خواب ديديد از زندان آزاد شده ايد بدانيد كه غم و اندوه فراواني در انتظار شما است .

اژدر

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك اژدر : مراقب اطرافيانتان باشيد .

يك اژدر را آتش ميزنيد : زندگي شما تغيير خواهد كرد .

اژدر منفجر ميشود : اشخاص حسود شما را احاطه مي كنند

اژدر به هدف مي خورد : فرزندان شما سبب خوشي و لذت شما خواهند بود .

اژدها

محمدبن سيرين گويد :

اژدها به خواب ديدن ، دشمن بزرگ و قوي بود . اگر بيند اژدهائي داشت ، دليل كه با بزرگان پيوندد . اگر با اژدها جنگ و نبرد مي كرد و بر او خيره شد ، دليل كه با دشمن او را جنگ و خصومت افتد و سرانجام دشمن را قهر كند . اگر بيند اژدها را بكشت و گوشت وي بخورد ، دليل كه بر دشمن ظفر يابد و مال بستاند و هزينه نمايد .

جابر مغربي گويد :

اگر بيند اژدها وي را فرو خورد ، دليل بيم از دشمن بود ، كه وي را هلاك نمايد . اگر ديد بر پشت اژدها نشسته بود و اژدها مطيع و فرمانبر او بود ، دليل كه دشمني بزرگ وي را مطيع و فرمانبر شود و كار او به نظام گردد .

لوك اويتنهاو مي گويد :

اژدها : موقعيت ناجور

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

اژدها يك جانور افسانه اي است . در خواب اژدها تصوير قدرت هاي بزرگ و غير مفيد و خطرناك و تزوير آميز است . و دشمني كه تسلط بر او در عهده ما نباشد و از جانش بيمناك باشيم مي تواند در خواب ما به صوردت اژدها شكل بگيرد . معبران كهن نيز

اژدها را دشمن قوي پنجه دانسته اند . اگر كسي در خواب ببيند كه با اژدها مي جنگد نشان آن است كه با دشمني قوي پنجه رو در رو قرار مي گيرد و اگر در عالم خواب بر اژدها چيره شود در بيداري بر خصم توفق مي يابد . كشتن اژدها بخصوص اگر خوابيده باشد و حالت جنگ به خود نگيرد فراغت كلي از غم و غصه و رهائي از آرزوهاي محال رنج دهنده است . پس كشتن اژدها نجات از چنين غم هائي است كه داريم .

يوسف نبي عليه السلام گويد :

ديدن اژدها دشمن بزرگ باشد

آنلي بيتون مي گويد :

ديدن اژدها در خواب ، نشانة آن است كه بر نفس شما شهوات تسلط مي يابد و ممكن است به ديگران اجازه دهيد از تمايلات و هوا و هوسهاي شما سوء استفاده كنند ، بايد بر هوا و هوس و نفس خود تسلط پيدا كنيد .

ليلا برايت مي گويد :

اگر در خواب اژدها را به عنوان يك حيوان افسانه اي ديديد ، نشانگر آن است كه با شخص بلند مرتبه اي همنشين مي شويد . ديدن اژدهاي وحشتناك در خواب بيانگر ضرر و زيان است . ديدن اژدهاي زخمي در خواب ، نشانه ي دشمن خطرناك است كه احتمالا به شما ضرر مي رساند و اگر در خواب ببينيد كه اژدها را مي كشيد ، بدين معنا است كه از مشكلات رهايي پيدا مي كنيد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك اژدها : ثروت بزرگ

تعداد بسياري از اژدها : ناكامي عشقي

يك ارتشي خواب اژدها ببيند : يك افسر مافوق به بازديد او خواهد آمد .

يك دختر جوان خواب اژدها ببيند : شادي بزرگ نصيب او مي شود .

اسارت

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر خواب ببينيد اسير شده ايد ، نشانة آن است كه احتمالا درگير خيانتي خواهيد شد ، كه اگر نتوانيد آن را حل و فصل كنيد ، بدبخت و نوميد مي شويد . اگر در خواب ببينيد كسي زنداني شده است ، نشانه ي آن است كه شغلي در سطح پايين به دست مي آورديد . اگر زني در خواب خود را زنداني و اسير ببيند ، علامت آن است كه به خاطر محبت شوهرش به ديگران ، دچار حسادت مي شود و مورد سرزنش قرار مي گيرد .

اسارتگاه

آنلي بيتون مي گويد :

1_ ديدن اسارتگاه در خواب ، علامت آن است كه به بدبختي دجار خواهيد شد .

2_ اگر خواب ببينيد فردي از اسارتگاه آزاد مي شويد ، علامت آن است كه سرانجام از شر بدبختي و نوميدي خود را آزاد خواهيد ساخت .

اسب

حضرت دانيال گويد :

اسب تازي را به خواب ديدن ، دليل بزرگي و عز و جاه بود . اگر ديد بر اسب تازي نشسته بود و آن اسب مطيع و به فرمان او بود ، دليل كه عز و بزرگي دولت يابد ، بر قدر نيكوئي و قيمت اسب . اگر ديد كه اسب را فرا گرفته يا كسي بدو داد و بر وي نشست ، دليل كه شرف و بزرگي يابد ، ليكن كمتر از آن كه در اسب تازي گفتيم و اگر ديد از آن اسب چيزي كم بود ، يازين يا نمد زين يا لگام ، دليل كه بر قدر آن نقصان در بزرگي او بود . اگر بيند اسب وي را دم انبوه و دراز بود ، دليل كه بر قدر آن وي را خادمان باشند و چاكران و اگر دم اسب او بريده بود ، دليل كه وي را خادمان و چاكران نباشند . اگر بيند چيزي از اندام اسب او ناقص بود ، دليل كه به قدر آن از عز و شرف او نقصان بود . اگر ديد با اسب جنگ و نبرد همي كرد و اسب غالب بود و فرمانبر وي نبود ، دليل كه مصيبت و گناه نمايد .

محمد بن سيرين گويد :

اگر بيند بر اسب

برهنه نشسته بود ، دليل كه مصيبت و معصيت و گناه او بيشتر بود . اگر آن اسب از شخصي ديگر بود ، آن چه گفتيم خداوند اسب را بود . اگر ديد اسب برهنه بود . لكن مطيع او شد ، دليل بر بزرگي و شرف او بود . اگر بيند بر اسبي نشسته بود و آن اسب بر بام خانه يا بر ديوار ايستاده بود ، دليل آن چه گفتيم از گناه بيشتر و صعب تر نمايد . اگر بيند بر اسبي نشسته بود و آن اسب بر هوا مي پريد ، يا بيند كهم آن اسب را پرها بود و چون مرغ همي پريد ، دليل كه وي را شرف و بزرگي بود در دين و دنيا باشد كه خداوندش سفر نمايد .

ابراهيم كرماني گويد :

اگر ديد بر اسب ابلق نشسته بود ، دليل بر كاري كند كه بر وي گواهي دهند . اگر ديد بر اسب سياه نشسته بود ، دليل بر كاري نمايد كه وي را مال و مهتري حاصل شود . اگر بيند بر اسب كميت بود ، دليل كه از پادشاه قوت و بزرگي يابد . اگر ديد بر اسب اشقر ( سرخ مو ) بود ، دليل است بر صلاح دين و حرمت او از پادشاه . اگر ديد بر اسب زرد بود ، دليل كه اندك بيماري يابد و بر اسب سمند همين دليل بود . اگر بيند بر اسب جرمه بود ، دليل است بر خير و صلاح . اگر ديد كه بر اسب سليس بود ، دليل است زن خواهد . اگر

ديد از اسب فرود آمد ، دليل است از شرف و بزرگي بيفتد . اگر ديد از اسب برهنه فرود آمد ، دليل كه از گناه و معصيت بازايستد . اگر بيند بر اسب نشسته بود و سلاح تمام پوشيده بود ، دليل كه شرفو بزرگي يابد ، چنانكه شخص از آن مانع نباشد و دشمن بر او ظفر نيابد . اگر بيند اسب را همي تاخت تا جنگ نمايد ، دليل كه از وي گناهي در وجود آيد با ترس و وهمي بدو رسد ، بر قدر تاختن اسب . اگر ديد بر اسب نشسته بود و اسب او را در مسجد برد ، هيج خير اندر اين نبود ، مگر بيند كه اسب او را از آنجا بيرون آورد . اگر ديد اسب او را مراغمه همي كرد ، دليل كه مال و دولت يابد . اگر بيند اسب با وي سخن گفت ، دليل بود كه كاري نمايد كه مردمان از او به شگفت آيند . اگر ديد اسب بيگانه در سراي وي درآمد ، يا دركوچه وي ، دليل كه مدري شرف و نام دار در سرا يا در كوچه وي درآيد ، به قدر و قيمت اسب و در آنجا مقام سازد . اگر ديد اسبي از كوچه او بيرون رفت ، دليل كند كه مردي شريف از كوچه او غائب شود ، يا بميرد .

جابر مغربي گويد :

اگر بيند اسب ماديا فرا گرفت ، يا شخصي بد داد و بر وي نشست ، دليل كه زن خواهد و بر وي مبار بود . اگر بيند آن ماديان

به گونه سياه بود ، دليل كند كه آن زن شريف و نامدار نباشد . اگر بييند آن ماديان ابلق است ، دليل كند كه زن را مادر و پدر از يك نسل نباشد . اگر آن ماديان جرمه باشد ، دليل كه آن زن خوبروي و با جمال است . اگر آن ماديان سبز رنگ باشد ، دليل كند كه آن زن ديندار و پرهيزكار باشد . اگر اشقر بود ، دليل كند كه آن زن عزيز و خداوند جاه بود . اگر كميت بود ، دليل كه آن زن معاشر و طول دوست بود . اگر ديد آن ماديان كره داشت ، دليل كند كه زن را فرزند بود ، چنانكه اگر كره او نر بود ، دليل كه آن زن را پسر است . اگر ماده باشد ، دليل كند كه فرزند زن دختر بود . اگر بيند گوشت اسب همي خورد ، دليل كه پادشاه او را خواستار شود و به خويشتن نزديك نمايد . اگر ديد در پس كسي به اسب نشسته بود ، دليل كند كه آن مرد كه در پس وي نشسته بود ، تابع او شود ، اگر بيند اسبان بسيار پيرامون سرا يا كوچه او بودند ، دليل كه در آن موضع باران بارد ، ياسيلاب روان شود .

اسماعيل بن اشعث گويد :

اگر بيند كه بر اسب رهوار نشسته است ، دليل كه زن توانگر با صلاح به زني بخواهد و اگر اهل آن نباشد ، وي را به چنين زني مصاحبت افتد و از او منفعت و نيكوئي يابد . اگر ديد گوش

اسب او بريده بود ، دليل كه پيغام مهتران از او بريده شود . اگر ديد اسب بسر درآمد و زود برخاست ، دليل كه در بعضي از شغل وي خلل افتد و ديگر بار به صلاح باز آيد . اگر ديد اسبي خريد بي دم و بر وي نشست ، دليل كه زني بي اصل را به زني بخواهد . اگر ديد با اسب به هوا بر شد و بعد از آن از هوا فرود آمد ، دليل كه بر دست پادشاه هلاك شود . اگر ديد اسب وي را بدزديد ، بيم بود كه عيالش هلاك شود . اگر بيند اسب وي گم شد ، دليل كه زن را طلاق دهد . اگر ديد اسب خويش را بفروخت ، دليل كه عز و جاه او كم شود ، يا عيال از وي جدا شود . اگر ديد بر اسب بازگونه نشسته بود ، دليل كه از وي به قصد كاري منكر پدي آيد ، كه در آن وي رامضرت و ملامت بود .

جاحظ گويد :

اسب در خواب ، هواي نفس بيننده خواب بود و اگر اسب خويش را سركش بيند ، دليل كه هواي نفس او سركش باشد و اگر ديد اسب خويش مطيع و فرمانبر بود ، دليل كه هواي نفس او صعب تر بود به بدي ، و بدانكه هر اندامي از اندامهاي اسب ، نشان بود از پادشاه . اگر خون پادشاه را بر اسب بيند عز و رفعت او بود و مردم عامه اسب به خواب ديدن ، عز و بخت بود . اگر بيند اسبي مجهول

از محلي بيرون آمد ، دليل كه يكي از بزرگان محله از دنيا برود .

خالد اصفهاني :

اسب پالاني به خواب ، بخت مرد است و هر چند پالاني فرمانبردار باشد ، بخت او مطيع تر و فرمانبردارتر بود . اگر بيند كه اسبي پالاني در شهري يا در دهي يا در سرائي شد ، دليل كه مردي غريب عجمي در آنجا پديد ايد . اگر بيند بر اسبي درازدم نشسته بود . دليل كه وي را تبع زياده شود ، به قدر درازاي دم اسب . اگر به خلاف اين بيند ، دليل كه حال بر وي بد شود و عيش بر وي تنگ گردد .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن اسب در خواب بر پنج وجه بود .

اول : عزواحترام ،

دوم : مقام ومرتبت ،

سوم : فرمانروايي ،

چهارم : بزرگي وعظمت ،

پنجم : خيرو بركت .

اگر بيند يوزه بر اسب او نشسته است ، دليل كه جهودي با زن وي فساد نمايد . اگر بيند سگي بر اسب نشسته بود ، دليل كه مغي با زن او فساد نمايد .

ابراهيم كرماني گويد :

اگر اسپندان ديد ، دليل غم بود . اگر بيند اسپندان همي خورد ، دليل كه به قدر آن وي را غم و اندوه رسد . اگر بيند كسي اسپندان بدو داد ، دليل كه غمي از آن كس بر دل وي حاصل شود . اگر ديد او اسپندان به كسي داد ، غمي از او بر دل وي حاصل گردد .

اسماعيل بن اشعث گويد :

اگر اسپندان داشت

، لكن نخورد يا به كسي داد ، يا از خانه بيرون افكند ، دليل كه او را غم و اندوه كمتر بود . استر

محمدبن سيرين گويد :

چون استر درخواب بيند ، اگر مطيع نبود مردي بدخوي و چون مطيع بود ، نيك بود . اگر بيند بر استري بي زين نشسته بود و ندانست كه استر از آن كيست ، دليل كه به سفر رود . اگر بر استر خويش نشسته بود ، چون سفر كند با سود و منفعت آيد . اگر بيند بر استر زين يا پالان يا عماري نهاده است ، دليل كه زن او نازائيده بود ، خاصه كه داند استر ملك او بود ، يا شخصي بر او بخشيده بود .

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند بر استر ماده سياه نشسته بود وبلند بالا بود ، دليل كه زني خواهد كه خداوند حرمت بود . اگر استر را به گونه سفيد بيند ، آن زن كه خواهد با جمال و خوبروي بود . اگر استر به گونه سبز ديد ، دليل آن كه زن ديندار و پرهيزكار بود . اگر استر به گونه سرخ بيند ، دليل كه آن زن مطرب و معاشر دوست بود . اگر استر به گونه زرد يا اشقر بيند ، دليل كه آن زن بيمار شود و زرد روي بود . اگر استر برهنه و رام كرده بيند ، دليل كند بر مردي ضعيف .

جابر مغربي گويد :

استر ماده در خواب مولازاده بود . اگر استرنر بود سفر بود و بعضي از استادان اين صناعت گفته اند : استر نر

مرد بود و استر ماده ، زن . اگر بيند از كسي استر ماده بخريد ، دليل كه از كسي كنيزك بخرد . اگر بيند كه استر ماده بفروخت ، دليل كه كنيزك بفروشد يا از كنيزك جدا شود . اگر ديد كه بر استر ماده نشسته بود ، دليل كه زني كند كه هرگز وي را فرزند نيايد . اگر بيند كه بر استر نر نشسته بود ، دليل كه عمر وي دراز بود و مرداش حاصل شود . اگر بيند استر از پس وي مي دويد ، دليل كه وي را غمي رسد .

اسماعيل بن اشعث گويد :

اگر ديد استر نوحه همي كرد ، دليل نمايد بر زيادي مال از جهت زنان . اگر ديداستر با وي سخن گفت ، دليل كه كار عجب وي را پيش آيد و مردمان را زا آن شگفت آيد ، اگر ديد استري را بكشت ، دليل كه مال يابد ، اگر ديد وي بمرد يا ضايع شد . دليل است كه از كنيزك جدا شود . اگر استر نر بود ، نشانه صحبت مردي بود و بدانكه گوشت و پوست استر مال بود و بعضي از معبران گفته اند : گوشت استر بيماري بود . اگر ديد شير استر همي خورد ، دليل بود بر دشواري و ترس و بيم وي به قدر شير كه خورد بود .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن استر بر پنج وجه بود .

اول : سفر باشد ،

دوم : زندگاني دراز ،

سوم : ظفر بود بر دشمن ،

چهارم : جمال و آرايش ،

پنجم : مرد احمق بود .

و استر ماده زن نازائيده بود واستر كرده منفعت و يافتن مراد بود .

فرويد گويد :

اگر در خواب اسب باركش بيند ، بختش را ديده است كه هرچه رامتر باشد كامرواتر است

اگر بيند يك اسب باركش وارد خانه اي شد ، مردي غريب به آن خانه خواهد آمد

اگر بيند بر اسبي دم دراز سوار است ، به اندازه دازي آن طرفدار پيدا كند و اگر دم اسب كوتاه باشد طرفدارانش را از دست خواهد داد

لوك اويتنهاو مي گويد :

سفيد : لذت

سياه : مشكلات

اسبي كه بر دو پاي خود به هوا بر ميخيزد : افتخار بزرگ

اسب سواري : آرزوهاي بر آورده شده

افتادن از اسب : ناراحتي زياد

اسب سركش : مرگ

داراي يك اسب بودن : كاميابي

نعل كردن اسب : يك مقام ، يك موقعيت شغلي مهم

اسب مرده : كار زياد

اسب لاغر : مانع

سياه و سفيد : يك كار پر خطر

بالا رفتن بروي يك اسب : عزاداري

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

ديدن اسب در مجموع بسيار نيكو است . معبران اسلامي نوشته اند كه ديدن اسب عربي در خواب نشاني است از عزت و جاه و مقام . اگر كسي ببيند كه بر اسب نشسته و اسب رام او مي باشد و به سهولت فرمان مي برد نشان آن است كه بيننده خواب به جاه و مقام مي رسد و به سهولت كامروا مي گردد ولي اگر اسب نا آرام و خروشنده بود به زحمت و تلاش بسيار پيروزي حاصل مي شود . در مجموع اسب كام است و مراد و مقصود . نفايش الفنون نوشته اسب ولايت و

دولت است و در عين حال زن . نفايس الفنون تصريح دارد كه اگر كسي در خواب بر اسب سفيد نشسته باشد پادشاهي يابد . معبران به طور عموم دم اسب را به خدمتكاران تعبير كرده اند يا كساني كه از شما حرف شنوي دارند و يا فرمان مي برند . در همين زمينه ابن سيرين مي گويد اگر ديديد اسبي داريد كه دم پر پشت و انبوه دارد نشان آن است كه عده اي زياد از شما اطاعت و پيروي مي كنند . چنان چه ديديد اسبي در اختيار داريد كه فاقد زين يراق و نمد و دهنه است گواه نقصان در پيروزي شما است . در ميان رنگ هاي اسب كه مي شناسيم ، اسب زرد و سمند چندان نيكو نيست چه اين كه بر بيماري دلالت دارد . اسب با رنگ غير معقول نيز توفيق كاذب است . اسب سفيد شرف و عظمت است . اسب سياه امري است مخاطره آميز و كاري است دشوار كه سر راه شما قرار مي گيرد . سوار بودن بر اسب نيكو است اما فرود آمدن از اسب خوب نيست مگر اين كه اسب زرد باشد در اين صورت به شما نويد مي دهد كه از بيماري شفا مي يابيد . درصورتي كه بيمار باشيد . نوشته اند اسب سبز دين داري است و چنان چه كسي بر ماديان سبز رنگي نشسته در آينده با زني متقي و پرهيزگار و دين دار رو به رو مي شود . معبران ماديان را به زن تعبير كرده اند و كره اسب را فرزند . اجتماع اسبان نشان نزول

باران است . از حاجظ نقل شده كه اسب در خواب هواي نفس بيننده خواب است . چه مراد و خواست هم نوعي هواي نفس است . هر چه اسب سركشتر باشد هواي نفس بيشتر و هر چه اسب رام تر باشد تسلط بر نفس آسان تر است و يحتمل كام جويي ممكن تر . باز مي گويد اگر ديديد اسبي ناشناخته از خانه بيرون آمد از آن خانه كسي مي ميرد .

يوسف نبي عليه السلام گويد :

ديدن اسب كار بالا گيرد

هر كه خود را بر اسب زين دار بيند زن توانگر بخواهد كه به مراد وي برسد اسب برهنه هم خوب است

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر در خواب اسب سفيدي را تماشا كنيد يا سوار آن شويد ، علامت آن است كه با زنان و مردان خوش بر خورد معاشرت خواهيد داشت . اما اگر اسب سفيد كثيف و لاغر باشد ، نشانة آن است كه دوست يا زني حسود از اعتماد شما سوء استفاده مي كند . اما اگر اسب سياه باشد ، نشانة آن است كه بخت يار شما خواهد بود اما با اين همه ، متوسل به فريت و نيرنگ مي شويد و دست به كاري خطا مي زنيد .

2_ اگر زني خواب ببيند بر اسبي سفيد سوار شده است ، نشانة آن است كه شوهرش نسبت به او بي وفا خواهد بود .

3_ ديدن اسبهايي با رنگ تيره در خواب ، علامت آن است كه برخي از لذتهاي زود گذر را تحربه خواهيد كر د .

4_ اگر خواب ببينيد با اسبي از نژاد

اصيل و رنگ كهر سواري مي كنيد ، نشانة آن است كه به ثروتي دست مي يابيد . اگر زني چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه او خود را تسليم پيشرفتهاي زود گذر و ماديات مي كند .

5_ اگر در خواب اسب تندرويي ببينيد يا بر آن سوار شويد ، علامت آن است كه زندگي اي راحت و آسوده خواهيد داشت .

6_ سوار شدن بر اسبي سركش در خواب ، علامت آن است كه در اثر حماقت زير دستان يا دوستي از منافع شما سوء استفاده مي كند .

7_ اگر خواب ببينيد اسبي با اسبهاي ديگر در حال فرار است ، نشانة آن است كه خبر بيماري دوستي به گوش شما خواهد رسيد .

8_ اگر در خواب اسبي از نژاد اصيل ببينيد ، نشانة آن است كه در ساية زندگي بسيار آسوده دست به اعمالي غير اخلاقي خواهيد زد .

9_ ديدن كره ماديان در خواب ، نشانة تفاهم و دوستي بين افراد است .

10_ اگر خواب ببينيد سوار بر اسب از رودخانه اي مي گذريد ، علامت آن است كه به زودي در زندگي اقبال به شما روي مي آورد . اما اگر آب رودخانه متلاطم و ناآرام باشد ، نشانة آن است كه خوشيها به نوميدي مبدل مي گردند .

11 _ اگر خواب ببينيد بر پشت اسبي سوار شده ايد و از رودخانه اي زلال و زيبا مي گذريد ، نشانة آن است كه آرزوهاي شما به سرعت برآورده مي شود . اگر مردي تاجر ، چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه به

ثروتي فراوان دست خواهد يافت .

12_ ديدن اسب زخمي در خواب ، نشانة آن است كه دوستان به دردسر خواهند افتاد .

13_ ديدن اسب مرده در خواب ، علامت هجوم نوميديهاست .

14_ اگر خواب ببينيد سوار بر اسبي هستيد كه يورتمه مي رود ، نشانة آن است كه آرزوهاي شما به سختي برآورده مي شود . اگر خواب ببينيد از روي اسبي كه يورتمه مي رود به زمين مي افتيد ، علامت آن است كه در كار خود رقيب مقتدري خواهيد داشت كه اجازه نمي دهد به پيروزي كامل دست يابيد .

15 _ اگر خواب ببينيد اسبي به شما لگد مي زند ، نشانة آن است كه به خواستگاري زني مي رويد كه شما را نمي پذيرد . و به علت بيماري و عدم سلامت زندگي نابساماني خواهيد داشت .

16_ اگر خواب ببينيد دهنة اسبي را مي گيريد و اسب را رام مي كنيد يا زين كه در هر كاري موفق خواهيد بود . اما اگر در خواب موفق نشويد دهانة اسب وحشي را بگيريد يا زيني بر پشت او بنهيد و اسب بگريزد ، علامت آن است كه بخت و اقبال به شما پشت مي كند .

17_ ديدن اسبهاي خال دار در خواب ، علامت آن است كه دست به هر كاري كه بزنيد ، سودآور خواهد بود .

18_ اگر خواب ببينيد نعل اسبي داريد ، علامت آن است كه يقينا به موفقيت دست خواهيد يافت . اگر دختري چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه همسري وفادار خواهد يافت .

19_ اگر در خواب نعل اسبي

ببينيد ، علامت آن است كه با تلاش خود ثروتي گرد مي آوريد .

20 _ ديدن اسبهاي مسابقه در خواب نشانة آن است كه در زندگي بيشتر به خوش گذراني مي پردازيد .

21_ اگر خواب ببينيد با اسبي در مسابقه اي شركت كرده ايد ، علامت آن است كه سعادتمند مي شويد و از زندگي خود لذت مي بريد .

22_ اگر خواب ببينيد اسبي رامي كشيد ، نشانة آن است كه با خودخواهي دوستان را از خود دور مي كنيد .

23_ اگر خواب ببينيد بر اسبي بي زين سوار شده ايد ، علامت آن است كه با تلاش بسيارتحمل سختيهاي زندگي به ثروت و آسايش دست مي يابيد .

24_ اگر زني خواب ببيند ، بر اسبي بي زين سوار شده است ، نشانة آن است كه ديگران به او كمك خواهند كرد تا زندگي اي فارغ و آسوده داشته باشد .

25_ اگر خواب ببينيد اسبي را قشو مي كنيد ، نشانة آن است كه از كار اصلي خود براي كسب لذتهاي زودگذر فارغ مي شويد .

26_ اگر خواب ببينيد دم يا يال اسبي را آرايش مي كنيد ، علامت آن است كه از كار اصلي خود براي كسب لذتهاي زودگذر فارغ مي شويد .

27_ اگر خواب ببينيد سوار بر اسب از تپه اي بالا مي رويد و ناگهان اسب سرازير مي شود و شما بر نوك تپه تتها مي مانيد ، نشانة آن است كه بر عليه كينه و نيرنگ دشمنان مبارزه مي كنيد و سر انجام پيروز مي شويد . اما اگر با اسب به نوك

تپه برسيد ، علامت آن است كه اتفاقي به مقامي والا دست مي يابيد .

28_ اگر دختري خواب ببيند سوار بر اسب سياهي است ، نشانة آن است كه آرزوهاي او در مواقع غير قابل پيش بيني بر آورده مي شود .

29_ اگر در خواب به اسبي تازه وارد نگاه كنيد ، علامت آن است كه ناراحتي به شكل غريبي محو مي شود و آسايش و رفاه شما را در بر مي گيرد .

30_ اگر خواب ببينيد نعل كوچكي بر پاي اسبي مي كوييد كه اندازة پاي او نيست ، نشانة آن است كه در شراكت با ديگران متهم به عملي خطا مي شويد .

31_ اگر خواب ببينيد سوار بر اسبي از تپه اي پايين مي آييد ، علامت آن است كه اتفافاتي شما را نوميد مي سازد .

32_ اگر دختري خواب ببيند دوستي پشت سر او سواري مي كند ، علامت آن است كه مورد توجه مردي بلندمرتبه قرار خواهد گرفت . اما اگر در خواب بترسيد ، نشانة آن است كه شايد حسادت ديگران را نسبت به خود برانگيزيد .

33_ اگر دختري خواب ببيند به هنگام پياده شدن از اسب ، اسب تبديل به خوكي مي گردد ، علامت آن است كه خواستگاري مردي ثروتمند را ناديده مي گيريد و ترجيح مي دهد كه فعلا مجرد باشد .

34_ اگر دختري خواب ببيند سوار بر اسب سفيد از تپه ها بالا و پايين مي رود و فردي با اسب سياه او را تعقيب مي كند ، نشانة آن است كه مدتي ميان اندوه و شادي در نوسان

خواهد بود . و در اين مدت دشمني مدام مي كوشد ، او را مغلوب سازد .

35_ اگر خواب ببينيد اسبي با اندام انسان روي تخت خوابي فرود مي آيد ، و هر چه به شما نزديكتر مي شود اندام او به مردي شباهت مي يابد و چيزي به سوي شما مي اندازد كه اول شبيه لاستيكي است و بعد مانند زنبور بزرگي ، علامت آن است كه آرزوها و اميدها از دست رفته ديگر بار به دست نمي آيد .

ليلا برايت مي گويد :

ديدن اسب در اصطبل ، نشانه ي سعادت و خوشبختي است . اگر در خواب سوار بر اسبي آرام باشيد ، نشانگر آن است كه راه پيشرفت و ترقي را آرام آرام طي مي كنيد . اگر ديديد كه سوار بر اسبي سركش شده ايد ، بدين معنا است كه به هدف خود نمي رسيد . اگر در خواب خود را مشغول رم كردن اسب ببينيد ، نشانه ي آن است كه از لحاظ مادي و معنوي در خطر هستيد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك اسب : يك ازدواج پر پول

شما از روي اسب به زمين مي افتيد : در كارهايتان بسيار محتاط باشيد .

شخصي با اسب به ملاقاتتان مي آيد : خبرهاي خوش

اسبي را نعل مي كنيد : منفعت مالي

اسب خودتان را نعل مي كنيد : پول بدست مياوريد

يك اسب رم مي كند : مصيبت و بدشانسي

يك ماديان : علامت يك زن زيبا چهره در زندگي بيننده خواب

يك اسب كه به درشتكه بسته شده است :

اميدوار باشيد كه با انجام كارهايي كه در مد

نظر داريد ميتوانيد موفقيت بدست آوريد .

اسب وحشي : بخوبي خواهيد توانست از خود در كارها و معاملات مهارت نشان دهيد .

اسبهاي سفيد : شادي

اسبهاي سياه : عذاب

اسبهاي آتش : خوشبختي بزرگ

اسبهاي تزئين شده : ارزوهايتان برآورده خواهد شد .

اسبهاي خاكستري : در تمام طور عمرتان كمبود مالي نخواهيد داشت اسبهايي به رنگهاي ديگر : كارهاي شما بطور فوق العاده اي پيش مي روند .

يك زن سوار بر اسب : دوباره با دوستانتان آشتي خواهيد كرد .

يك مرد سوار بر اسب : پول فراوان

اسب مسابقه : با دوستانتان مشاجره و نزاع خواهيد داشت .

يك اسب نازا : خوشبختي

يك اسب سواره نظام

يك اسب با دم كوتاه : دوستانتان در موقع بي پولي شما را ترك ميكنند

يك اسب با دم بلند : دوستانتان كمك مي كنند تا به هدفتان برسيد .

يك اسب مرده : براي شما پول خوبي فراهم ميشود .

اسب زخمي : نتايج بدي از كارهايتان خواهيد گرفت

شما يك اسب را در مسابقه به نمايش ميگذاريد : شانس خيلي بزرگ

شما سوار يك اسب آرام هستيد : شانس در عشق و پول

سوار اسبي مي شويد كه متعلق به شمانيست : منفعت بزرگ

يك اسب گم مي كنيد : دوستانتان را از دست ميدهيد .

شما سوار يك اسب خطرناك ميشويد : شما به سختي كار خواهيد كرد و پول فراواني بدست مياوريد .

اسبي را براي رام كردن ميزنيد : احترام و امتياز

دوستانتان سوار بر اسبند : دوستانتان به شما حسادت و خيانت خواهند كرد .

يك اسب در آب جويبار

: فقر و فلاكت

اسباب

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

1اسباب آشپز خانه : فقر

2لوازم التحرير : خطر خيانت

3اسباب فلزي : مرگ

4اسباب چوبي : از ولخرجيهاي بيهوده بپرهيزيد

5اسباب سربي : ثروت

6اسباب و آلات مي سازيد : رنج و ناكامي

7اسباب چيني : بيماري

شما فروشنده اسباب هستيد : بايد رنجهاي بسياري را تحمل كنيد .

خواب اسباب بازي : خانواده شما خوشبخت خواهند شد .

به بچه ها اسباب بازي مي دهيد : يك دوره خوشي شروع ميشود .

اسباب بازي ميخريد : فرزندان شما باهوش و برجسته خواهندشد .

به بچه ها اسباب بازي هديه ميدهيد : دوستان شما وفادارند .

اسباب بازي شكسته : بيماري .

اسباب بازي

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

هوس هاي زودگذر آميخته به سبك سري هاي ما درخواب به شكل اسباب بازي اعم از عروسك يا چيزهاي ديگر تجسم مي يابند . عروسك بي اعتقادي و سست رائي است و چنانچه ببينيد در خواب عروسكي داريد گوياي آن است كه به قدر كفايت براي انجام كار مهمي كه پيش روي شما قرار گرفته نه اعتقاد داريد و نه اراده . اگر عروسك به كسي مي دهيد خواب شما مي گويد به نيرنگ و فريب متوسل مي شويد و كاري مي كنيد كه براي شما مي تواند دل خوش كننده باشد اما براي ديگري بي محتوا و پوچ است . اگر دختر جواني هستيد و در خواب عروسك ديديد نشان آن است كه عشقي در مسير زندگي شما پيدا مي شود و چنانچه زن جواني هستيد صاحب فرزند مي شويد يا ضمير نا خودآگاه تان ضرورت وجود يك فرزند

را تذكر مي دهد . اسباب بازيهاي ديگر با توجه به نوع آن ها مي توانند تعبير و معاني مختاف داشته باشد . اسب بازيچه چوبي خودكامگي و غرور است كه موجب تخفيف شان شما مي شود . اگر در خواب طناب بازي مي كنيد خوابتان به شما مي گويد از كاري كه توفيق حاصل نكرده ايد منصرف شويد و تكرار نكنيد چون هر قدر بدويد باز در جاي اوليه خواهيد بود و جز خستگي چيزي براي شما باقي نمي گذارد . اسباب بازي هاي مكانيكي عموما نيرنگ و فريب هستند چه كسي به شما بدهد و چه شما به كسي هديه كنيد . اگر خود را در يك فروشگاه اسباب بازي ديديد در آينده نزديك عده اي گرد شما را مي گيرند كه مي خواهند شما را به انجام كاري وا دارند كه آن عمل سود بخش نيست . آتيانوس مي گفت در دختران و پسران جوان اشتياق به ازدواج و تشكيل كانون خانوادگي به صورت اسباب بازي و به خصوص عروسك در خواب تجسم مي يابد . حيوانات بخصوص حشرات مدل و بازيچه كه غالبا از پلاستيك ساخته مي شود رنجي است كه از نيش زبان مردم مي بريد .

لوك اويتنهاو مي گويد :

اسباب بازي : مسثله در بين زوج

اسباب خانه

ليلا برايت مي گويد :

تميز كردن اثاثيه ي خانه در خواب ، نشانه ي بهبود اوضاع اقتصادي است .

اسباب سفر

لوك اويتنهاو مي گويد :

ديدن : از دست دادن شغل شما را تهديد ميكند

سفر كردن با بار بسيارزياد : غم و غصه و يا خرج بيهوده

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

اسباب سفر درخانه : يك مسافرت در پيش است .

اسباب سفر در خيابان : وسائل شخصي شما ربوده ميشود .

نمي توانيد اسباب سفرتان را پيدا كنيد : ديگران سعي دارند شما را تحريك كنند .

اسباب سفر اشخاص ديگر : يك تغيير مهم در زندگي عشقي شما رخ ميدهد .

اسباب سفر شما بسيار سنگين هستند : ضرر مالي

اسباب سفر شما براحتي حمل ميشود : از مشكلات براحتي عبور خواهيد كرد .

اسباب سفرتان را گم ميكنيد : 1- ارث 2- مشاجره در فاميل

عشاق اسباب سفرشان را گم مي كنند : روابطشان بهم خواهد خورد .

بستگان اسباب سفرشان را گم مي كنند : در معلامات و نظريات خود بسيار دقت كنيد .

اسباب سفرتان را پيدا مي كنيد : مشكلات بسياري بر سر راهتان پديدار مي شود .

اسب سواري

آنلي بيتون مي گويد :

ديدن اسب سوار در خواب براي زن ها و دخترها ، نشانه ي يك عشق مخفيانه است و براي مردها ، شنيدن اخبار مهم است .

اسباب كشي

خالد اصفهاني گويد :

اگر بيند به خانه بزرگتري اسباب كشي كرد دليل آن است كه اشتياق زياد براي پر معنا كردن ومفهوم دادن به زندگي دارد

آنلي بيتون مي گويد :

اگر در خواب خود را مشغول اسباب كشي ديديد ، نشانگر آن است كه به زودي اتفاقاتي رخ مي دهد كه مجبور مي شويد ، حالت مبهم خود را تغيير دهيد .

اسپند

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

اسفند يا اسپند دود كردن در خواب نمايانگر هراسي است كه از آينده داريد . چنانچه در خواب ديديد كه اسفند در آتش مي افكنيد موردي پيش مي آيد كه از انجام كاري هراس داريد . اسفند را در بيداري براي دفع چشم زخم دشمنان و بد خواهان در آتش مي افكنيم در خواب نيز تجسم مكانيسم دفاعي روح ماست در مقابل حوادث بيم آور آينده و به هيچوجه بد نيست .

اسپندان

ابراهيم كرماني گويد :

اگر اسپندان ديد ، دليل غم بود . اگر بيند اسپندان همي خورد ، دليل كه به قدر آن وي را غم و اندوه رسد . اگر بيند كسي اسپندان بدو داد ، دليل كه غمي از آن كس بر دل وي حاصل شود . اگر ديد او اسپندان به كسي داد ، غمي از او بر دل وي حاصل گردد .

اسماعيل بن اشعث گويد :

اگر اسپندان داشت ، لكن نخورد يا به كسي داد ، يا از خانه بيرون افكند ، دليل كه او را غم و اندوه كمتر بود .

استاد دانشگاه

ليلا برايت مي گويد :

ديدن استاد دانشگاه در خواب ، معنايش آن است كه به خاطر بي دقتي و بدشناسي دچار خطر مي شويد .

استر

محمدبن سيرين گويد :

چون استر يا درخواب بيند ، اگر مطيع نبود مردي بدخوي و چون مطيع بود ، نيك بود . اگر بيند بر استري بي زين نشسته بود و ندانست كه استر از آن كيست ، دليل كه به سفر رود . اگر بر استر خويش نشسته بود ، چون سفر كند با سود و منفعت آيد . اگر بيند بر استر زين يا پالان يا عماري نهاده است ، دليل كه زن او نازائيده بود ، خاصه كه داند استر ملك او بود ، يا شخصي بر او بخشيده بود .

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند بر استر ماده سياه نشسته بود وبلند بالا بود ، دليل كه زني خواهد كه خداوند حرمت بود . اگر استر را به گونه سفيد بيند ، آن زن كه خواهد با جمال و خوبروي بود . اگر استر به گونه سبز ديد ، دليل آن كه زن ديندار و پرهيزكار بود . اگر استر به گونه سرخ بيند ، دليل كه آن زن مطرب و معاشر دوست بود . اگر استر به گونه زرد يا اشقر بيند ، دليل كه آن زن بيمار شود و زرد روي بود . اگر استر برهنه و رام كرده بيند ، دليل كند بر مردي ضعيف .

جابر مغربي گويد :

استر ماده در خواب مولازاده بود . اگر استرنر بود سفر بود و بعضي از استادان اين صناعت گفته اند : استر

نر مرد بود و استر ماده ، زن . اگر بيند از كسي استر ماده بخريد ، دليل كه از كسي كنيزك بخرد . اگر بيند كه استر ماده بفروخت ، دليل كه كنيزك بفروشد يا از كنيزك جدا شود . اگر ديد كه بر استر ماده نشسته بود ، دليل كه زني كند كه هرگز وي را فرزند نيايد . اگر بيند كه بر استر نر نشسته بود ، دليل كه عمر وي دراز بود و مرداش حاصل شود . اگر بيند استر از پس وي مي دويد ، دليل كه وي را غمي رسد .

اسماعيل بن اشعث گويد :

اگر ديد استر نوحه همي كرد ، دليل نمايد بر زيادي مال از جهت زنان . اگر ديداستر با وي سخن گفت ، دليل كه كار عجب وي را پيش آيد و مردمان را زا آن شگفت آيد ، اگر ديد استري را بكشت ، دليل كه مال يابد ، اگر ديد وي بمرد يا ضايع شد . دليل است كه از كنيزك جدا شود . اگر استر نر بود ، نشانه صحبت مردي بود و بدانكه گوشت و پوست استر مال بود و بعضي از معبران گفته اند : گوشت استر بيماري بود . اگر ديد شير استر همي خورد ، دليل بود بر دشواري و ترس و بيم وي به قدر شير كه خورد بود .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن استر بر پنج وجه بود .

اول : سفر باشد ،

دوم : زندگاني دراز ،

سوم : ظفر بود بر دشمن ،

چهارم : جمال و آرايش

،

پنجم : مرد احمق بود .

استر ماده زن نازائيده بود واستر كرده منفعت و يافتن مراد بود .

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

استر يا قاطر را معبران به چيزهاي مختلف تعبير كرده اند . مولف نفايس الفنون سوار بودن بر استر را نشان عمر دراز دانسته ولي چند معبر ديگر استر را در خواب زن دانسته اند . بخصوص استر ماده را . اگر ببينيد كه سوار استري هستيد كه زين و پالان و دهنه دارد زندگي شما در خانواده روال مطلوبي مي گيرد و اگر ازدواج نكرده ايد ازدواج مي كنيد و چنان چه ازدواج كرده ايد و با همسر خود اختلاف داريد رفع كدورت مي شود و صلح و دوستي جاي آن را مي گيرد . مرد مجرد جوان اگر خود را در خواب سوار بر استر ببيند بزودي ازدواج مي كند و اگر دختر جواني ببيند كه روي استري با زين و پالان نشسته بزودي خوستگاري پيدا مي كند و به خانه بخت مي رود . گوشت استر مال زن است . خوردن گوشت قاطر خوردن مال زن است . يافتن يك استر مجهول در بيابان گوياي آن است كه در آينده با زني آشنا مي شويد و چنان چه جوان باشيد اين مي تواند مويد يك عشق و ازدواج باشد . شير استر غم و رنج و اندوه است و در خواب خوردن شير قاطر نيكو نيست . ابن سيرين نوشته اگر بر استري سوار هستيد كه مشاهده مي كنيد آن استر بد خو و سر كش است نشان آن است كه خودتان رفتاري ناپسند داريد و بايد

در اصلاح خويش بكوشيد . استر سياه زن خوب روي بلند بالا است . استر زرد بيماري و ابتلا است كه بيشتر متوجه زن خانه مي شود . اگر در خواب ديديد كه با استري حرف مي زنيد نشان آن است كه عملي غير معمول انجام مي دهيد كه موجب حيرت و اعجاب ديگران مي شود .

يوسف نبي عليه السلام گويد :

ديدن لگد زدن استر به او مال يابد

استراحت

اچ ميلر مي گويد :

اگر در خواب خود را مشغول استراحت ديديد ، نشانگر سعادت و خوشبختي است .

استراليا

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

شما در استراليا هستيد : دوستان براي شما توطئه خواهند كرد .

به استراليا ميرويد : وقايعي گرد روابط شخصي شما با ديگران رخ خواهد داد .

استراليا را براي رفتن به كشور ديگر ترك ميكنيد : غم و اندوه

به استراليا تبعيد شده ايد : روابط عشقي شما در شرايط بدي هستند .

از استراليا اخراج شده ايد : به كارهايتان كمي نظم و ترتيب بدهيد .

استحمام

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر شخصي جوان خواب ببيند حمام مي كند ، نشانة آن است كه به جنس مخالفي دل داده است ، و در هراس است كه مبادا در اثر تبليغات منفي ديگران نسبت به فرد مورد نظر عقيده اش تغيير يابد .

2_ اگر زني حامله خواب ببيند استحمام مي كند ، دلالت بر آن دارد كه سقط جنين خواهد كرد . و اگر مردي در خواب خود را در حال استحمام و شستشو ببيند ، به اين معناست كه مورد بي وفايي خواهد شد . بعد از چنين خوابي هر نوع معامله اي بايد با احتياط و محافظه كاري انجام شود .

3_ اگر همراه ديگران در خواب خود را مشغول شستشو و استحمام ببينيد ، نشانة آن است كه بايد از دوستان شرور دوري كنيد ، اين خواب بدنامي و رسوايي به دنبال دارد .

4_ اگر خواب ببينيد با آبي گل آلود در حال استحمام هستيد ، دلالت بر آن دارد كه دشمنان در نزديكي شما هستند .

5_ اگر بيوه زني خواب ببيند استحمام مي كند ، نشانة آن است كه از

پيمانهاي قبلي خود دست برداشته است و در انتظار شوهري ديگر است .

6_ اگر دختران خواب ببينند در حال استحمام هستند ، بايد از گرفتن دوست بپرهيزند .

7_ استحمام با آب گرم معمولا نشانة آن است كه وقايع بدي در انتظار شماست .

8_ استحمام با آب سرد و پاكيزه نشانة آن است كه در مدتي طولاني سلامت خواهيد بود . و با شادماني زندگي خواهيد كرد .

9_ آب تني و شستشو در آب دريا ، نشانة آن است كه بعد از كسب دانش ، شغلي مورد علاقه به دست خواهيد آورد .

استخدام

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر خواب ببينيد بي كار هستيد و براي استخدام به دنبال كار مي گرديد ، علامت آن است كه از روي وجدان كار مي كنيد و براي همين نبايد نگران چيزي باشيد . زيرا ديگران هميشه به شما و كارتان نيازمندند .

2_ اگر خواب ببينيد ديگران را استخدام مي كنيد ، علامت آن است كه در امور مالي زيان خواهيد كرد .

استخر

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

استخر تجسمي است از خواستها و نفسانيات كه بيشتر جنبه بزرگي طلبي دارند . استخر به تنهايي چيزي را در خواب بازگو نمي كند مگر آبي كه درون آن هست و براي روشن شدن اين نكته بايد به كلمه آب مراجعه كنيد چون صافي و صفا و روشني يا كدورت و تيرگي آب درون استخر بازگوينده خوابي است كه شما ديده ايد . اگر در خواب استخري خالي ديديد كه به شما تعلق داشت و در خانه خودتان بود گوياي اين است كه در آينده با بيهودگي يك كار انجام شده روبه رو مي شويد . اگر ببينيد كه خودتان را در آب استخر يا حوض مي شوييد كه اين عمل را به نيت پاك شدن بدن انجام مي دهيد از آلودگي پاك مي شويد و به نوشته ابن سيرين از گناهي توبه مي كنيد . چنانچه ببينيد كه در استخري با آب صاف و روشن شنا مي كنيد عمري با نشاط در پيش داريد و كامروا مي شويد ولي اگر آب كدر و تاريك بود غمي و اندوهي سر راه شما قرار مي گيرد . آب عفن و بد بود

بيماري است . اگر كنار استخر سبزه روييده و باغچه اي پر از گل وجود داشت كاري مي كنيد كه سود آن عايد ديگران مي شود .

استخراج معدن

ليلا برايت مي گويد :

ديدن استخراج معدن در خواب ، بدين معنا است كه شما از آينده واهمه داريد .

آنلي بيتون مي گويد :

اگر در خواب خود را مشغول استخراج مواد معدني ديديد ، معنايش آن است كه دشمن در تلاش است تا سوابق بد شما را بر ملا سازد و به شهرت شما صدمه وارد كند .

استخوان

محمدبن سيرين گويد :

استخوان در خواب ، مالي بود كه مردم بدان معيشت كنند . اگر بيند كه استخوان فراگرفت و بر آن استخوان گوشت بود ، دليل بود كه بر قدر آن گوشت خير و مال يابد . اگر بيند كه بي گوشت بود ، دليل كند كه اندكي خير بدو رسد . اگر بيند كه او به كسي استخوان داد ، دليل كه از او بدان كس خير رسد .

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند كمه استخوان كسي را كه شكسته بود مي بست ، دليل كند كه بزرگي و صنعتهاي گوناگون يابد و كردار نيك كند و بعضي از معبران گفته اند : كار بينوائي از او به نوا گردد .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن استخوان به خواب هفت وجه بود .

اول : امل و آرزو ،

دوم : خويشاوندان ،

سوم : فرزند ،

چهارم : قيم خانه و سرپرست ،

پنجم : مال و ثروت ،

ششم : برادران ،

هفتم : دوست وشريك بود .

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

مي دانيم كه استخوان تشكيل دهنده اسكلت و قوام بدن آدمي و حتي حيوانات بر اسكلت است و لاجرم استخوان . معبران در

مورد استخوان عقايد متفاوت دارند ولي غالبا آن را ( مال ) تعبير كرده اند يعني ثروتي كه قوام زندگي شما بر آن است . به دارائي و اندوخته خويش متكي هستيد و هر چه بيشتر باشد در خواب به صورت استخوان هاي محكم تر مجسم مي شود . ( نفايس الفنون ) استخوان را ( مال حرام ) دانسته و ابن سيرين فقط مال شناخته ليكن مجموعا معاش آدمي در خواب به صورت استخوان ظاهر مي شود . يافتن استخوان به دست آوردن مال است . بخصوص اگر گوشي به آن چسبيده باشد . اگر سر سفره نشسته بوديد و كسي قطعه استخواني همراه با گوشت از ظرف خودش برداشت و در بشقاب شما نهاد خواب شما مي گويد بوسيله كسي پولي به دست مي آوريد كه تقريبا بدون زحمت و تلاش به چنگ شما مي افتد . داشتن استخوان در جيب ، تامين مالي است و اندازه آن به اندازه استخوان مربوط مي شود . بزرگ باشد تامين بيشتر است و كوچك باشد تامين كمتر . دادن استخوان به ديگران گوياي كمك و مساعدت است از سوي شما . اگر شما به كسي استخوان مي دهيد كه گوشتي بر آن چسبيده كمك و مساعدت شما سبب مي شود كه آن شخص به سود و خير و بركت برسد و چنان چه گيرنده استخوان در خواب ناشناس باشد عمل شما يك كار خير عمومي است . چنانچه در خواب ديديد استخواني در راه افتاده و شما آن را با نوك پا زديد و دور انداختيد موردي پيش مي آيد كه منع خير مي كنيد

. نه سودي به شما مي رسد و نه راضي مي شويد كه ديگران از آن بهره مند شوند . اگردر خواب ببينيد كه استخواني چرب است به طوري كه دست و انگشتان و آستين شما را آلوده كرد خواب شما مي گويد از طريق غير مجاز نفعي مي بريد كه بعد ها و جدانتان احساس ناراحتي مي كند و خودتان رااز انجام آن كار سرزنش مي كنيد . حالا اگر درخواب ديديد كه استخوان شما شكسته در امر معاش شما خللي پيش مي آيد . اگر كاسب هستيد به علتي كه چندان مهم و زياد نيست ضرر مي كنيد و اگر كارمند و حقوق بگير هستيد از حقوق شما كسر مي شود ولي اگر ديديد كه محل شكستگي را بسته و احتمالا گچ گرفته ايد يا چوب نهاده و باند پانسمان كرده ايد براي شما حادثه اي پيش مي آيد كه صرفا مالي است و احتمال ضرر و زيان هست كه چنانچه هشياري به خرج دهيد ميتوانيد يا آن را جبران كنيد و يا از پذيرفتن زيان برهيد . بستن استخوان ديگران نيكو كاري است كه از جانب شما انجام مي گيرد .

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر خواب ببينيد استخوانهايتان از زير پوست بدن تان بيرون زده است ، نشانة آن است كه كسي قصد دارد شما را به خيانت وادار كند .

2_ ديدن تپه اي از استخوان در خواب ، نشانة آثار قحطي و آلودگي است .

ليلا برايت مي گويد :

ديدن استخوان در خواب ، نشانه ي انجام دادن كارهاي زياد است . اگر در خواب ببينيد كه جلوي سگي

استخوان مي اندازيد ، نشانه ي آن است كه ديگران محبت هاي شما را ناديده مي گيرند . اگر در خواب استخوان يك مرده را ببينيد ، بيانگر نياز شديد شما به چيزي است .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

استخوانهاي بيرون كشيده شده از گوشت : بدبختي

اسكلت يك مرده : از روي يك وصيت نامه به شما پول ميرسد .

اسكلت يك زن : مرگ يك بچه

استخوانهاي حيوانات وحشي : اقدامات شما بيهوده خواهند بود .

استخوانهاي يك مرده : نگراني و غم

استخوان ماهي : بيماري نزديك است

استخوان نهنگ : شما گرايش به خود پسندي داريد .

حيوانات درحال جويدن استخوان : تباهي كامل

استخوان ماهي

ليلا برايت مي گويد :

قورت دادن استخوان ماهي در خواب ، دلالت بر تنفر دارد .

استعفاء

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر خواب ببينيد از مقامي استعفاء مي دهيد ، علامت آن است كه وظايف جديد را به نحوي نامطلوب آغاز خواهيد كرد .

2_ اگر خواب ببينيد ديگران از مقام خود استعفاء مي دهند ، علامت آن است كه خبرهايي ناخوشايند به گوشتان خواهد رسيد .

استغفار

بدان كه استغفار كردن استغفرالله بود به معني آمرزش خواست از خداي عزوجل .

محمدبن سيرين گويد :

اگر بيند كه در خواب استغفار مي كرد ، دليل است ايزد بر او مال و فرزندان ارزاني دارد .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

استغفار كردن درخواب چهار وجه بود .

اول : مال ،

دوم : فرزند ،

سوم : آمرزش از حق تعالي ،

چهارم : توبه كردن از گناهان .

استفراغ

حضرت دانيال گويد :

اگر كسي درخواب بيند قي كرد و آسان برمي آمد ، دليل كه از معصيت توبه كند . اگر قي نتوانست كرد ، دليل كه زياني به وي رسد و بعضي مي گويند ، دليل معصيت است و زيان مال باشد .

محمدبن سيرين گويد :

اگر بيند قي كرد و خون برآمد ، دليل زيان است .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن قي كردن در خواب بر شش و جه است .

اول : توبه كردن .

دوم : پشيماني .

سوم : مضرت ( آسيب وزيان ) ،

چهارم : فرج ونجات از غم .

پنجم : امانت باز دادن .

ششم : گشايش كارهاي بسته .

اگر بيند قي كرد و همچنان خورد ، دليل كه چيزي به كسي بخشيده باشد و بازستاند .

ليلا برايت مي گويد :

ديدن استفراغ در خواب ، نشانه ي آن است كه شانس به شما رو مي كند .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب استفراغ : حوادث مهم در پيش است

فقيران خواب استفراغ خون بييند : پول

ثروتمندان خواب استفراغ خون ببيند : از يك

زخم رنج خواهيد برد .

خوراكيها را استفراغ ميكنيد : شهرت شما رو به تيرگي مي رود .

ديگران استفراغ ميكنند : از يك شخص سوم تقاضاي ازدواج خواهيد كرد .

استقلال

آنلي بيتون مي گويد :

استقلال داشتن در خواب ، بدين معنا است كه اطرافيان با شما رفتار مناسبي ندارند ، داشتن استقلال مالي در خواب ، به معناي آن است كه در كارها موفقيت چنداني پيدا نمي كنيد .

استوا

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب خط استوا : زندگي شما دوباره خوش و خرم خواهد شد .

از خط استوا با يك كشتي عبور مي كنيد : زندگي جديدي را شروع خواهيد كرد .

ديگران از استوا عبور مي كنند : رقبا و دشمنان بسيارند .

استوانه

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

در زندگي امروز ما استوانه فقط مي تواند ستون هاي استوانه اي باشد كه اينجا و آنجا مي بينيم و اين چنين استوانه اي در خواب به جفت تعبير مي شود . براي مرد ، زن و براي زن مرد . معبران نوشته اند استوانه در خواب زني است محكم و استوار كه مي توانيد بر آن تكيه كنيد . براي زن نيز اين حكم صادق است و چنانچه زني استوانه و ستوني استوانه اي در خواب ببيند گوياي آن است كه مردي با قدرت و شخصيت در زندگي او شكل مي گيرد و ظاهر مي شود . اگر پشت به استوانه داده و تكيه كرده ايد زني قدرتمند از شما حمايت مي كند يا به شما چشم دارد كه مي توانيد به او متكي باشيد . براي زنان همين حكم جاري است .

اسرافيل

ابن سيرين گويد :

اگر اسرافيل را به خواب بيند چنانكه صورت اوست دليل كند كه قوت و بزرگي يابد وعالم و دانا گردد و در آن ديار ايمني بود اگر بيند كه اسرافيل صور در دست داشت دليل بر محنت و بلا وفتنه بود زيرا كه او را امر است از خداي تعالي به دميدن صور هرجا كه دميدن صور پيدا گردد در آنجا فتنه و ترس و مرگ بود چنانكه حق تعالي مي فرمايد ( و در « صور » دميده مي شود ، پس همه كساني كه در آسمانها و زمينند مي ميرند ، مگر كساني كه خدا بخواهد؛ سپس بار ديگر در « صور » دميده مي شود ، ناگهان همگي به پا مي خيزند

و در انتظار ( حساب و جزا ) هستند . ) زمر 69 اگر كه اسرا فيل صور را در دست داشت و در شهري بود و نمي ديد دليل كند كه در آن شهر بيم و ترس افتد اگر بيند كه اسرافيل به خشم در وي نگاه كرد دليل كند كه پادشاه آن ديار بر وي خشم كند

كرماني گويد :

اگر اسرافيل را اندوهگين بيند كه در صور همي دميد چنانكه او صور همي شنود دليل كه در آن سر زمين مرگ بسيار بود اگر بيند اسرافيل صور همي داشت دليل كند كه در آن زمين عدل و داد وايمني و ظالمان هلاك گردند اگر اسرافيل گشاده رو بود و شادمان و در وي نگاه كرد دليل كند كه از جانب پادشاه خير و ايمني بود اگر بيند كه اسرافيل او را نامه مهر كرده داد دليل كه اجلش نزديك باشد اگر بيند كه اسرافيل او را بانگ مي زد وناپديد گرديد دليل كه او را از پادشاه زيان و مضرت رسد

اسطرلاب

ابراهيم كرماني گويد :

اسطرلاب در خواب به تاويل ، اصحاب سلطان بود و مهتر بزرگ ، اگر بيند كه اسطرلاب داشت يا از كسي بخرد يا كسي بدو داد ، دليل كه از اصحاب سلطان گردد و مهتر قومي . اگر بيند كه اسطرلاب او ضايع گرديد يا بشكست ، دليل كند كه جاه و منزلتش نقصان يابد .

جابر مغربي گويد :

اگر بيند در اسطرلاب به آفتاب نگاه مي كرد ، دليل است به شغل سلطان يا به شغل اميران وي مشغول شود و از ايشان خير

و منفعت بيند و بعضي از معبران گفته اند : اسطرلاب در خواب مردي بود كه وي را اثباتي نباشد و بر كارها پاينده بود .

اسفناج

محمد بن سيرين گويد :

ديدن اسفناج در خواب ، دليل غم و انديشه بود و خوردن وي ، دليل بر مضرت و نقصان مال بود و اما اگر بيند به گوشت پخته بود و روغن و از او همي خورد ، دليل و منفعت كند بر قدر آن چه خورده بود .

ليلا برايت مي گويد :

ديدن اسفناج در خواب ، نشانه ي سلامتي كامل است .

اسفنج

آنلي بيتون مي گويد :

1_ ديدن اسفنج در خواب ، نشانة آن است كه فريب و نيرنگ ديگران را خواهيد خورد .

2_ اگر خواب ببينيد براي نظافت از ابر يا اسفنج استفاده مي كنيد ، نشانة آن است كه قرباني حماقت خود خواهيد شد .

ليلا برايت مي گويد :

اگر در خواب ديديد كه اشياء را با اسفنج مي شوييد ، نشانه ي آن است كه بايد در مقابل رفتار نادرست افراد بي فكر ، شكيبا باشيد در غير اين صورت يك شخص خيرخواه از شما روي بر مي گرداند . اگر در خواب ديديد كه خودتان را با اسفنج مي شوييد ، نشانه ي آن است كه با درايت مشكلات خود را حل مي كنيد .

اسقف كليسا

ليلا برايت مي گويد :

ديدن اسقف كليسا در خواب ، نشانگر غم و اندوه است . اگر در خواب ببينيد كه با يك اسقف كليسا دعوا مي گيريد ، علامت آن است كه شما دشمن داريد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك اسقف : يك اختلاف با ماموران قضايي خواهيد داشت .

با يك اسقف صحبت مي كنيد : كارهايتان بسيار رضايت بخش خواهد شد .

تعداد زيادي مرد روحاني در اطراف يك اسقف : يك دوره ناخوشي در پيش است .

خواب لباسهاي اسقف : يك دوست نادرست خيلي به شما نزديك است .

اسكلت

آنلي بيتون مي گويد :

1_ ديدن اسكلت در خواب ، نشانة آن است كه از دست دشمنان خود رنج خواهيد كشيد .

2_ اگر خواب ببينيد پوست و گوشتي بر تنشان نيست و اسكلتي هستيد ، علامت آن است كه از موضوعي بيهوده عذاب مي كشيد ، بايد بيشتر به خود مسلط شويد .

3_ اگر خواب ببينيد اسكلتي پيوسته به دنبالتان حركت مي كند ، نشانة آن است كه به زودي با واقعه اي تكان دهنده روبرو خواهيد شد .

اسكلت مرگ

آنلي بيتون مي گويد :

1_ ديدن اسكلت مرگ در خواب ، نشانة آن است كه به تأثيرات منفي كار ديگران مبتلا خواهيد شد و خوشبختي از چنگ شما مي گريزد .

2_ ديدن اسكلت مرگ روي اعلامية سوگواري ، نشانة آن است كه ترس و هراس شما بي جهت است ، وقايع مطلوبي برايتان رخ خواهد داد .

اسكله

آنلي بيتون مي گويد :

1_ ديدن اسكله در خواب ، نشانة آن است كه در آينده تصميم مي گيريد به جهانگردي بپردازيد .

2_ اگر خواب ببينيد هنگام ايستادن بر اسكله به كشتي ها نگاه مي كنيد ، نشانة آن است كه آرزوها و خواسته ها ي شما به ثمر خواهد رسيد .

ليلا برايت مي گويد :

ديدن اسكله بندر در خواب ، بيانگر آن است كه يكي از انتظارات شما به زودي انجام مي پذيرد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

شما روي يك اسكله در يك بندر هستيد : پول به دستتان ميرسد .

روي اسكله راه ميرويد : يك زندگي زنا شوئي خوشبخت در پيش داريد .

روي اسكله با يكنفر خدا حافظي مي كنيد : موفقيت در آينده

يك اسكله خراب شده : مراقب سلامتي خود باشيد .

يك اسكله همسطح آب : خطر در امور عشقي

به اتفاق ملوانان روي اسكله هستيد : يك نفر كينه خود را از شما پنهان مي كند

به اتفاق كارگران بندر روي اسكله هستيد : كارها بخوبي پيش خواهند رفت .

ديگران روي اسكله هستند : يك تغيير در زندگي شما رخ خواهد داد .

بستگان شما روي اسكله هستند : يك سفر به خارج

از كشور

يكنفر از روي اسكله بداخل دريا مي افتد : به شما خيانت مي شود .

اسكناس

ليلا برايت مي گويد :

ديدن اسكناس هاي زياد در خواب ، نشان دهنده ي به خطر افتادن موقعيت مالي شما است . اگر در خواب خود را مشغول شمردن اسكناس ديديد ، نشانه ي آن است كه چيزي موقعيت شما را تهديد مي كند .

اسكي

ليلا برايت مي گويد :

ديدن چوب هاي اسكي در خواب ، به معناي آن است كه بايد بيشتر مراقب خود باشيد . اگر در خواب ببينيد كه در حال اسكي هستيد ، به معناي آن است كه كاري انجام مي دهيد كه ضرر آن بيشتر از سود آن است .

اسكي روي يخ

ليلا برايت مي گويد :

اگر در خواب ببينيد كه مشغول اسكي روي يخ هستيد ، نشانه ي آن است كه براي پيشرفت در كارها از كمك ديگران استفاده مي كنيد و اگر ديگران را مشغول بازي ديديد ، نشانه ي آن است كه شما بين دوستانتان تفرقه مي اندازيد .

آنلي بيتون مي گويد :

اگر در خواب ببينيد كه در هنگام اسكي يخ مي شكند ، نشانه ي آن است كه از حمايت دوستي ارزشمند برخوردار مي شويد .

اسكيت

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر خواب ببينيد روي يخ اسكيت بازي مي كنيد ، نشانة آن است كه در آستانة از دست دادن موقعيتي ارزشمند قرار گرفته ايد . اگر خواب ببينيد هنگام اسكيت بازي يخ مي شكند و در آب فرو مي رويد ، نشانة آن است كه از نصيحت هاي دوستاني با ارزش برخوردار خواهيد شد .

2_ اگر خواب ببينيد ديگران مشغول اسكيت بازي هستند ، علامت آن است كه نام شما را در كنار نامي كه شما ستايشش مي كنيد ، با رسوايي ياد خواهند كرد .

3_ ديدن كفشهاي اسكيت در خواب ، نشانة آن است كه با هم نشينان خود سر سازگاري نخواهيد داشت .

ليلا برايت مي گويد :

ديدن اسكيت در خواب و حركت كردن با آن ، نشانه ي آن است كه بايد در تصميم گيري خود عجله به خرج دهيد تا دچار ضرر نشويد . اگر در خواب ببينيد كه فردي كفش اسكيت به پا دارد و در حال حركت است ، نشانه ي آن است كه با فرد جديدي آشنا مي شويد .

اسلحه

يوسف نبي عليه السلام گويد :

ديدن شمشير كارد وسلاح قوت بوي رسد

آنلي بيتون مي گويد :

1_ ديدن اسلحه در خواب ، نشانة رنج و اندوه است .

2_ شتيدن صداي شليك اسلحه در خواب ، نشانة از دست دادن كار است .

3_ اگر در خواب با اسلحه به طرف كسي تيراندازي كنيد ، نشانة آن است كه به راهي خطا خواهيد رفت .

4_ اگر در خواب كسي با اسلحه به طرف شما تيراندازي كند ، علامت آن است كه به

بيماريي خطرناك دچار خواهيد شد و افراد خطاكار شما را ناراحت خواهند ساخت .

5_ اگر زني خواب ببيند با اسلحه تيراندازي مي كند ، علامت آن است كه با ديگران جروبحث و مشاجره خواهد كرد و شهوت نامطلوب او را به تباهي خواهد كشاند .

ليلا برايت مي گويد :

ديدن اسلحه در خواب ، علامت آن است كه به جنس مخالف دل مي بنديد . اگر در خواب با اسلحه شليك كرديد ، علامت آن است كه به خاطر انجام كاري بسيار ناراحت مي شويد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب اسلحه گرم : 1- به حقيقت پيوستن سريع اميدهاي شما 2- مشاجره

يك رولور داريد : اشياء قيمتي گمشده را پيدا مي كنيد .

يك تفنگ داريد : يكنفر ديگر از چيزي كه شما خواستارش هستيد استفاده مي كند .

شما مسلح به تعدادي رولور هستيد : يك فرصت مناسب

ديگران رولور دارند : نگرانيها بر طرف مي شوند

تعدادي اسلحه گرم داريد : پول فراوان

اسلحه گرم حمل مي كنيد : يك محكمه در پيش داريد .

اسلحه مي فروشيد : با گداها سروكار پيدا مي كنيد .

اسم

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

در خواب مي شنويد كه شما را به اسم صدا ميكنند :

خبرهاي بسيار خوش

غريبه ها شما را به اسم صدا مي كنند : ملاقاتي خواهيد داشت .

شما را به اسم ديگري صدا مي كنند : در عشق شانس با شما نيست .

شما اسم نامزد يا دوستتان را فرياد مي كشيد : يكنفر كه براي شما بسيار نگران است به ديدن شما مي آيد .

اسم فرزندانتان را در خواب صدا مي زنيد : آنها آدمهاي بسيار مهمي خواهند شد .

اسهال

هانس كورت مي گويد :

اگر در خواب ببينيد كه اسهال گرفته ايد ، نشانه ي غم و اندوه است .

آنلي بيتون مي گويد :

اگر در خواب ببينيد كه فردي دچار اسهال شده ، به معناي آن است كه در اثر بي دقتي ديگران از انجام كار خود نااميد شده كه اين امر موجب نگراني شما مي شود .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

شما اسهال داريد : يك هديه پر ارزش دريافت ميكنيد .

داروي ضد اسهال مي خوريد : عاقبت بخير خواهيد شد .

بچه ها اسهال دارند : به يك مهماني بزرگ دعوت خواهيد شد .

تمام فاميل همگي اسهال دارند : مشكلات بي خطر

اسيد

آنلي بيتون مي گويد :

1_ نوشيدن هر چيز در خواب كه خاصيت اسيدي داشته باشد ، نشانة آن است كه در آينده نگراني و اضطراب فراواني خواهيد داشت .

2_ اگر زني خواب ببيند مشروب الكلي مي نوشد ، معنايش اين است كه احتمال دارد براي رفع اختلافات ديگران ميانجي شود و در اين راه سلامتش به خطر بيفتد .

3_ ديدن خواب اسيدهاي سمي ، نشان مي دهد كه خيانتي كه بر عليه شما شكل مي گيرد ، افشاء خواهد شد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب اسيد : به وعده هايتان عمل خواهيد كرد .

آزمايشي با اسيد انجام مي دهيد : بواسطه قولي كه داده ايد خطري شما را تهديد مي كند .

از اسيد استفاده مي كنيد : از مهلكه اي كه در آن هسنيد صحيح و سالم خارج مي شويد .

ديگران از اسيد استفاده مي كنند : مرگ يك دشمن .

اشتباه

ليلا برايت مي گويد :

اگر در خواب دچار اشتباهي شويد ، نشانه ي بي احترامي ديگران نسبت به شما است . اگر از قبل اشتباهي انجام داده ايد و آن را در خواب ببينيد ، بدين معنا است كه اهميت زيادي به خود مي دهيد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

شما در اشتباه هستيد : دوستان شما را سرزنش خواهند كرد .

بچه ها در اشتباه هستند : خجالت و غم

شوهر شما در اشتباه است : يك دوست نادرست بسيار به شما نزديك است .

زن شما در اشتباه است : يك مسئله بغرنج روشن ميشود .

اشخاص ديگر در اشتباه هستند : زندگي شما به مصيبت كشيده مي شود .

اشتر غاز

محمد بن سيرين گويد :

ديدن اشترغاز به خواب ، دليل غم و اندوه بود . اگر بيند اشترغاز فراگرفت ، يا كسي بدو داد و از او همي خورد ، دليل كه به قدر آن غم و اندوه خورد . اگر ديد وي آن را به كسي داد يا بفروخت ، دليل كه از غم و اندوه رسته شود . اگر بيند اشترغاز داشت و بخورد ، دليل كه آن كس از بهر آن اندوهگين شود .

اشتر مرغ

محمد بن سيرين گويد :

اشترمرغ در خواب مرد بياباني بود . اگر اشترمرغ ماده بود زن بياباني بود . اگر بيند اشترمرغ ماده گرفت ، يا كسي بدو داد ، دليل كه زني بدين صفت كه گفتم بخواهد ياكنيزك بخرد . اگر بيند بر اشترمرغ نشسته بود ، دليل كه به سفر بيابان رود و بعضي از معبران گفته اند كه بر مردي بيابان نشين غالب شود و به كاري بزرگ رسد .

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند اشترمرغ رابكشت ، دليل كه بر مردي بياباني دست يابد و او را قهر كند . اگر بيند در خانه اشترمرغ با پر يا استخوان او داشت ، دليل كه از مردي بياباني او را مالي حاصل شود . اگرديد كه بچه اشترمرغ داشت ، دليل كه فرزند مرد بياباني او را حاصل شود .

جابر مغربي گويد :

اگر ديد بااشتر مرغ بنشست و آن اشترمرغ او رامطيع بود و او را در هوا برد و ديگر باره از هوابه زمين آمد ، دليل كه با مردي بيابان به سفر رود و بازآيد با سود

بسيار . اگر به خلاف اين بيند بد بود .

اشتها داشتن

لوك اويتنهاو مي گويد :

اشتها داشتن : مشكل مادي

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

اشتهاي شما زياد است : از نزديكانتان كسي را از دست ميدهيد .

اشتهاي شما كم است : سلامتي شما بخطر خواهد افتاد .

اشتهاي شما خيلي زياد است : يك ضرر مالي

اشتهايتان را از دست ميدهيد : يك راز خطرناك

اشتياق

آنلي بيتون مي گويد :

اگر دختري در خواب نامزدش را ببيند كه مشتاقانه منتظر ديدار او است ، نشانه ي شنيدن اخبار خوشايند و پذيرفتن پيشنهادي است كه سال ها منتظرش بود .

اگر در خواب خود را مشتاق ديدار كسي ببينيد به معناي آن است كه خبرهايي خوب از دوستانتان خواهيد شنيد .

اشراف

آنلي بيتون مي گويد :

اگر در خواب ببينيد كه با طبقه اي اشراف همنشين شده ايد ، بدين معنا است كه به مسائلي بيهوده ، علاقه نشان مي دهيد و اگر زني چنين خوابي ببيند ، بدين معنا است كه به خاطر قضاوت براساس ظاهر افراد ، مردي مناسب براي زندگي انتخاب نمي كند .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

شما از يك خانواده اشرافي هستيد : موانع بسيار در كارها

شما اشراف زاده هستيد : بيماري

اجداد شما اشراف بوده اند : احترام و امتياز

به اعضاء خانواده شما لقبهاي اشرافي مي دهند : خبرهاي بسيار خوش

يك دختر جوان خواب ببيند كه يك اشراف زاده عاشق او شده است : او با يك مرد فقير ازدواج ميكند .

يك لقب اشرافي به شما ارث مي رسد : خطر از دست دادن تمام دارايي .

اشعه ايكس

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

يك دستگاه اشعه ايكس : نگرانيهاي شما برطرف ميشود .

شما را زير اشعه ايكس مي گذارند : ناكامي پشت ناكامي .

نتايج يك آزمايش با اشعه ايكس : يك حادثه دلپذير

آزمايش اشعه ايكس روي ديگران انجام مي دهيد : مشاجره در فاميل

شما يك دستگاه اشعه ايكس را بكار مي اندازيد : درآمدخوبي خواهيد داشت .

اشك

ابراهيم كرماني گويد :

اگر ديد اشگ سرد از چشم او همي باريد ، دليل كه شادي و خرمي يابد . اگر بينداشگ باريد ، دليل كه غمگين و دردمند شود . اگر بيند كه بي گريه اشگ به روي او بود ، دليل كه وي را به سخن طعنه زنند . اگر بيند كه در چشم وي به جاي اشگ گرد و خاك جمع شده بود ، دليل كه به قدر آن مالي حلال بي رنج بدو رسد . اگر ديد اشگ به روي او فرودآمد ، دليل كه مال خويش را هزينه كند .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

در خواب ديدن اشگ كه از چشم برآيد بر سه وجه بود ،

اول : شادي و خرمي ،

دوم : غم و اندوه ،

سوم : نعمت بود .

لوك اويتنهاو مي گويد :

اشك : شادي ، نيكبختي

آنلي بيتون مي گويد :

1_ گريه كردن در خواب ، نشانة آن است كه به زودي گرفتاري شما را محاصره خواهد كرد .

2_ ديدن گريستن ديگران در خواب ، علامت آن است كه اندوه شما شادماني ديگران را تحت تأثير قرار خواهد داد .

ليلا برايت مي گويد :

گريه كردن در خواب ، نشانه ي خوشي ها است .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب اشك : خصومت به شادي ختم مي شود

خواب ببينيد كه گريه ميكنيد : يك هديه دريافت خواهيد كرد .

بچه ها اشك مي ريزند : ازدواج شما باعث خوشبختي شما خواهد شد .

نامزد يا دوست شما اشك مي ريزد : آرامش خاطر

بستگان شما اشك مي ريزند : كارهاي شما در آينده دقايق سختي را خواهند گذارند .

اشنان

محمد بن سيرين گويد :

ديدن اشنان به خواب ، دليل بر غم و اندوه كند و خوردن او ، دليل بيماري .

اصطبل

اچ ميلر مي گويد :

ديدن اصطبل در خواب ، نشانه ي شركت در يك مهماني دوستانه و سودمند است .

آنلي بيتون مي گويد :

سوختن اصطبل در خواب ، بيانگر تغييراتي خوشايند در زندگي شما است .

اصلاح صورت

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر خواب ببينيد صورت خود را اصلاح كرده ايد ، علامت آن است كه شيادان بر سر شما كلاه مي گذارند .

2_ اگر خواب ببينيد مشغول اصلاح صورت خود هستيد ، علامت آن است كه بر اعضاي خانواده مسلط مي شويد و به آنان فرمان مي دهيد .

3_ اگر خواب ببينيد بعد از اصلاح ، صورت شما لطيف شده است ، علامت آن است كه به آسودگي و آرامش دست مي يابيد و دوستان مطيع ادارة شما خواهند بود . اما اگر بعد از اصلاح صورت شما زبر و چركيده به نظر برسد ، علامت آن است كه با مشاجرات و اختلافات بسياري روبرو خواهيد شد .

4_ اگر خواب ببينيد به هنگام اصلاح از تيغي كند استفاده مي كنيد و صورتتان كشيده مي شود ، نشانة آن است كه بهانه اي به دست دوستان مي دهيد تا بتوانند از زندگي خصوصي شما انتقاد كنند .

5_ اگر خواب ببينيد به هنگام اصلاح ، ريش شما خاكستري به نظر مي رسد ، نشانة آن است كه از هر گونه قضاوت نسبت به افرادي كه ادعاي دوستي با شما را دارند ، پرهيز مي كنيد .

6_ اگر زني در خواب ببيند مردي صورت خود را اصلاح مي كند ، علامت آن است كه در تفريحات ناشايست افراط مي كند و نتيجه

آلوده و فاسد مي گردد .

7_ اگر زني خواب ببيند چون مردان صورت خود را اصلاح مي كند ، علامت آن است كه آنقدر خصوصيات مردانه در رفتارش هويدا مي شود كه مردان با تنفر از او روي بر مي گردانند .

اصلاح موي سر

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر خواب ببينيد مي خواهيد به آرايشگاه برويد و موي سر خود را اصلاح كنيد ، علامت آن است كه براي پيش بردن اهداف خود نقشه مي كشيد . اما نيروي كافي براي عملي كردن نقشه ها صرف نمي كنيد .

اصلع

كسي كه موي جلوي سرش ريخته باشد

محمد بن سيرين گويد :

اگر كسي طاس به خواب بيند بر سر او موي رسته بود ، دليل كه او را مالي اندك حاصل شود . اگر ديد او طاس شد ، دليل كه از غم و اندوه رسته گردد . اما اگر زني بيند طاس شود ، دليل كه در زينت و آرايش نقصان پذيرد .

ابراهيم كرماني گويد :

اصلع ديدن به خواب بازرگان را فائده بود و پيشه كار را كسب و صناعت و پادشاه را تفكر و زنان را نقصان زينت بود .

اصوات

آنلي بيتون مي گويد :

شنيدن صداي ناآشنا در خواب ، دلالت بر شنيدن اخبار ناخوشايند دارد اما اگر بعد از شنيدن صدايي ناآشنا ، از خواب بيدار شويد ، بدين معنا است كه زندگي شما دچار تغيير و تحولاتي مي شود .

اطاعت

آنلي بيتون مي گويد :

اگر در خواب ديگران از شما اطاعت كنند ، به معناي رسيدن به خوشبختي است . اما اگر در خواب مطيع ديگران باشيد ، نشانه ي آن است كه براي مدتي زندگي بسيار آرامي خواهيد داشت .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

شما مطيع هستيد : آينده شما روشن است

ازديگران اطاعت ميكنيد : شغل شما يك شغل بسيار معمولي خواهد بود .

ديگران از شما اطاعت مي كنند : دارايي و نفوذتان بي اندازه زياد مي شود .

بچه ها اطاعت مي كنند : خوشبختي در فاميل

همكار شما از شما اطاعت مي كند : دركارها و معاملات پول زيادي بدست خواهيد آورد .

يك زن مطيع : روزهاي بسيار خوش در انتظارشماست .

يك زن جوان مطيع : يكنفر بطور جدي جذب شما شده و شما را تحسين مي كند .

اطو كردن

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

لباسها را اطو مي كنيد : رقيبانتان براي شما دردسر جور مي كنند .

لباسهاي يك مرد را اطو مي كنيد : يك عشق بزرگ و يك كانون خانوادگي آسوده

لباسهاي زنانه را اطو مي كنيد : مشاجره با شوهر

ملحفه اطو مي كنيد : نبايد در حال حاضر پايبند چيزي باشيد

ابريشم اطو مي كنيد : يك كمك غيره منتظره به شما ميرسد .

لباسهاي آهاردار اطو مي كنيد : يك بيماري در فاميل

اظهار عشق

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر زني خواب ببيند كسي به او اظهار عشق مي كند ، نشانة آن است كه آنطور كه انتظار مي رود كسي حاضر به خواستگاري او نيست ، و به دنبال كسب لذتهاي واهي نااميدي خواهد بود .

2_ اگر مردي خواب ببيند به زني اظهار عشق مي كند ، دلالت بر آن دارد كه او در خور دوستي و رفاقت نيست .

3_ اگر خواب ببينيد يكي از اقوام به شما اظهار عشق مي كند ، نشانة رنح و نااميدي است .

4_ اگر خواب ببينيد با يكي از اقوام مكاتبة عاشقانه داريد ، نشانة آن است كه بين اقوام و بستگان اختلاف بوجود مي آيد .

اعتبار

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر خواب ببينيد از راه نفوذ و اعتبار ديگران به دنبال رتبه و مقامي هستيد ، نشانة آن است كه به اهداف خود دست نخواهيد يافت .

2_ اگر خواب ببينيد صاحب اعتبار و مقامي مهم هستيد ، علامت آن است كه آينده اي درخشان در پيش رو خواهيد داشت .

3_ اگر خواب ببينيد دوستانتان صاحب اعتبار و مقامي هستند ، علامت آن است كه مصاحبي هم فكر شما را از شر نگراني و اضطراب نجات خواهد داد .

اعتراف

ليلا برايت مي گويد :

اگر در خواب ببينيد كسي به چيزي اعتراف مي كند ، بيانگر آن است كه به شما تهمت مي زنند . اگر در خواب ببينيد كه از كسي اعتراف مي گيريد ، به اين معنا است كه در يك كار خير شركت مي كنيد .

اعداد

لوك اويتنهاو مي گويد :

كوچك : نا مطمئن بودن

بزرگ : موفقيت

آنلي بيتون مي گويد :

ديدن اعداد در خواب ، بدين معنا است كه اوضاع نامناسب كاري ، شما را ناراحت مي سازد . اگر در خواب اعداد را بشماريد ، نشان دهنده ي شنيدن اخبار خوب است . اگر در خواب عددي را ببينيد و بعد از بيدار شدن عدد را به خاطر نياوريد ، نشانه ي آن است كه نگران امور مالي و شغلي خود خواهيد بود .

اعدام

محمد بن سيرين گويد :

اگر ببيند او را به دار آويخته اند و گروهي تماشايش مي كنند ، به اندازه مردمي كه به تماشايش ايستاده اند پيرو و فرمانبردار خواهد داشت

اگر ببيند گروهي جمع شدند و او را به دار آويختند ، بر آن گروه سروري و فرمانروائي خواهد يافت

اگر ببيند به دست پيري ناشناس به دار آويخته شد و مردم بسياري تماشايش كردند ، به فرمانروايي جهان مي انديشد كه برايش مي تواند ميسر شود

اگر ببيند به دار آويخته شد و بستگانش به تماشا ايستاده اند ، بر بستگان خود سروري مي يابد

اگر ببيند خودش را به دار آويخت و كسي به تماشايش نايستاد ، دليل آن باشد كه مي خواهد بر بستگان خود سروري داشته باشد اما كسي به اطاعتش تن در نمي دهد

جابر مغربي گويد :

اگر ببيند به دارش كشيدند اما ريسمان پاره شد و افتاد ، دليل آن باشد كه از جاه و مقام خود مي افتد و موقعيتش را از دست مي دهد

حضرت دانيال گويد :

اگر كسي ببيند كه به فرمان پادشاه به دار آويخته شد ، تعبير

آن باشد كه از سوي پادشاه و امير جاه و مقام و منزلت مي يابد ، اما در اين رابطه به اعتقادات و تقوايش آسيب مي رسد

حضرت صادق عليه السلام مي فرمايد :

روياي دار زدن بر جهار وجه است :

1 . رياست و مهتري

2 . مال

3 . غيبت مردم كردن

آنلي بيتون مي گويد :

1_ مشاهدة اعدام ديگران در خواب ، علامت آن است كه به خاطر بي توجهي ديگران از مصيبتي رنج خواهيد برد .

2_ اگر خواب ببينيد شما را مي خواهند اعدام كنند ، نشانة آن است كه اقبال به شما روي مي آورد و بر دشمنان غالب مي شويد و در كسب ثروت پيروز خواهيد بود .

3_ اگر خواب ببينيد مردم در مراسم اعدام اجتماع كرده اند ، علامت آن است كه دشمنان با هم متحد مي شوند تا موقعيت شما را متزلزل سازند .

ليلا برايت مي گويد :

اگر در خواب ببينيد كه دوست صميمي شما را اعدام مي كنند ، نشانه ي جدايي از فرد مورد علاقه شما است . اگر در خواب ببينيد كه كسي را اعدام كرده ايد و خون از بدن او جاري مي شود ، نشانه ي پيروزي در كارها است .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب اعدام : به كارهايتان اعتماد نكنيد .

اعدام خود شما : بايد احساستان را بيشتركنترل كنيد .

اعدام معشوق : ازكارهايتان ديوانه وار خود رنج خواهيد برد .

اعدام يك بيگناه : عشق شما را رها مي كند .

اعدام يك گناهكار : بردشمن پيروز ميشويد .

اعضاء بدن

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب اعضاء بدن : يك

نوزاد دختر زائيده مي شود .

اعضاي بدن بيماران : نااميدي

اعضاي بدنتان خوب كار مي كند : خوشبختي در خانواده

اعضاي بدن اشخاص پير و بيمار : پرگوئيهاي خصمانه

اعضاي بدن شما شل است : يكنفر درپي فريب دادن شماست .

اعضاي بدنتان سالم است : ثروت

اعضاي بدن شما بي اندازه بزرگ است : شما داراي يك پسر ناقص الخلقه خواهيدشد .

بعضي از اعضاي بدن شما را جدا مي كنند : يكي از عزيزانتان را از دست مي دهيد .

اعضاي بدنتان بيمار هستند : مادر يا پدر شما خواهد مرد .

اعلام خطر

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

شما اعلام خطر مي كنيد : نقشه هايتان را دنبال كرده و آنها را عملي كنيد ، حتما موفق خواهيد شد .

شما اعلام يك خطر آتش سوزي را مي شويد ، درحاليكه خوابيده ايد : خبرهاي غيره منتظره

اعلام خطر را مي شنويد در حاليكه بيدار هستيد : يك تغيير مهم در زندگيتان رخ خواهد داد .

از يك اعلام خطر وحشت مي كنيد : دردسر و ناراحتي در پيش است .

اعلام كردن

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

ازدواجتان را اعلام مي كنيد : دشمنان به هدفشان نرسيده اند .

ازدواج يكي از بستگانتان را اعلام مي كنيد : خيلي سريع بيمار خواهيد شد .

ديگران ازدواجشان را اعلام مي كنند : اشياء قيمتي گمشده را پيدا مي كنيد .

فوت شخصي را اعلام مي كنيد : يك خطر پنهان شده است .

تولد يك بچه را اعلام مي كنيد : فريب و ناكامي براي بيننده خواب

رسيدن دوستان را اعلام مي كنيد : گرفتاريهاي شما فراوان مي شود .

ديگران به شما چيزهايي را اعلام مي كنند : يك تغيير بزودي در زندگي شما رخ خواهد داد .

يك اعلام خوشحال كننده : بيماري و مرگ .

اعلاميه

لوك اويتنهاو مي گويد :

اعلانيه خبرهاي غير منتظره

خواندن اعلانيه : شخصي به شما اهانت خواهد كرد

چاپ كردن : ارتقاء شغلي

دست به دست دادن : كار بد

چسباندن : اتلاف وقت

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر خواب ببينيد اعلاميه اي را پخش مي كنيد ، علامت آن است كه به علت دعوا و مشاجرات ، كارتان به دادگاه كشيده خواهد شد .

2_ اگر خواب ببينيد اعلاميه اي را چاپ مي كنيد ، نشانة آن است كه اخباري ناخوشايند خواهيد شنيد .

اغماء

ليلا برايت مي گويد :

اگر خواب ببينيد كه در حال اغماء هستيد ، نشانه ي آن است كه ثروت فراواني به شما خواهد رسيد . اگر در خواب كسي را در حال اغماء ديديد ، نشانه ي آن است كه به شخصي بدهكار خواهيد شد .

افتادن

محمد بن سيرين گويد :

اگر كسي به خواب بيند كه بر روي افتاد ، دليل تشويش او بود ، خاصه در جنگ و خصومت . اگر بيند كه ازجايگاهي بلند به زير افتاد ، چنانكه از كوهي يا از بامي يا از ديواري ، دليل كه آرزويي در وي تمام بسر نشود و مرادش حاصل نگردد .

ابراهيم كرماني گويد :

اگر كسي بيند كه از جايگاهي به زير افتاد ، دليل بود اميدي كه دارد برنيايد و نااميد نگردد . اگر بيند كه از كوه به زير افتاد ، دليل كه حالش بد شود و به قدر افتادن بر تن او رنج رسد . اگر بيند كه زخمي سخت به وي رسيد و خون از آن عضو روان شد ، دليل كه به قدر آن زخم وي را زياني رسد . اگر بيند كه پايش بلغزيد و بيفتاد ، دليل كند كه رنجي و المي بدو رسد . اگر بيند كه بيفتاد و رنجي بدو نرسيد ، دليل كند كه سهل و آسان بود . اگر بيند كه از آستانه خانه او مار و كژدم و گزندگان بيفتاد ، دليل كند كه او را از پادشاه يا از كسي بزرگ غم و اندوه رسد . اگر بيند كه بام خانه يا ديوار بر او افتاد ، دليل كه

مال بسيار بدو رسد از آنجا كه اميد ندارد ، و بدان سبب خرم و شادان گردد و كارش گشاده شود .

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

بسيار اتفاق مي افتد كه در خواب مي افتيم يا بي آنكه خوابي ديده باشيم حالتي شبيه افتادن و پرت شدن پيدا مي كنيم و در اين حال سراسيمه برمي خيزيم و مي نشينيم . اين نوعي ناراحتي عصبي است كه اگر تكرار شود بيماري است كه بايد معالجه شود و طبعا هيچ تعبيري ندارد زيرا اصولا خواب نيست . اما در مورد ديگر خواب مي بينيم با مقدمه و موخره و در جريان اين خواب مشاهده مي كنيم كه مي افتيم يا پرت مي شويم و يا از ارتفاعي سقوط مي نماييم . اين خواب است و تعبير دارد و بايد در خوابنامه به دنبال معني و مفهوم آن گشت . افتادن به روي اشخاص نشان نوعي اختلاف و منازعه است كه بايد در روزهاي آينده مراقب اعمال و رفتار خويش باشيم و از برخوردهاي تند و خشم آلود پرهيز كنيم . افتادن از بلندي ناكامي است . ناكامي و نامرادي در بر آوردن كليه آرزوهاي نهاني كه در دل داريم و اين ناكامي بستگي دارد به ارتفاع محلي كه از آن مي افتيم . اگر ديديد كه به روي در خانه يا درگاه و آستانه افتاديد براي شما تشويش و نگراني پيدا مي شود . اگر از كوه پرت شديم در كارها با شكست رو به رو مي شويم و نارضايي براي ما پيش مي آيد و ميزان آن هم بستگي دارد به آسيبي كه در

اثر سقوط به ما وارد مي آيد . احتمالا مي افتيد اما دوباره برمي خيزيد و از همان كوه بالا مي رويد . از پلكان پرت مي شويد و مجددا به بالا رفتن مي پردازيد اين دو يكديگر را خنثي مي كنند و نشان دهنده اين واقعيت هستند كه شما اهل مجاهده و كوشش هستيد و شكست شما را از پاي در نمي آورد . اگر در نتيجه افتادن مجروح شديد به اندازه زخمي كه به شما وارد آمده زيان مي بينيد . لرزيدن و افتادن از رسيدن رنج و بلا خبر مي دهد . اگر كسي شما را پرت كرد و در نتيجه به زمين خورديد بي ترديد شخصي موجب تخفيف شان و مقام شما مي شود و اگر شما كسي را به پايين انداختيد اين آسيب از شما به ديگري وارد مي آيد . اگر افتاديد ولي آرام و آهسته ( مثل يك ورقه كاغذ در هوا ) به زمين رسيديد خطري شما را تهديد مي كند ولي زيان نمي بينيد . اگر از ارتفاع افتاديد اما زير پاي شما آبي صاف و روشن بود نا خواسته حادثه اي اتفاق مي افتد كه به خشنودي شما پايان ميابد . روي هم رفته افتادن در خواب تنزل است و احتمال آسيب و زيان و خطرهايي كه در زندگي ما را تهديد مي كنند در خواب شبانه ما به صورت افتادن شكل مي گيرند كه روح ما از آن خطرها آگاهي مي دهد .

ليلا برايت مي گويد :

افتادن در خواب ، نشان دهنده ي وقوع خطرات است . اگر در خواب ببينيد كه ديگران مي افتند ،

بيانگر غلبه بر دشمنان است . اگر در خواب ديديد كه در يك قبر افتاده ايد ، به اين معنا است كه ضرر و زياني به شما وارد مي شود . اگر در خواب ديدي كه از جايي بلند به پايين مي افتيد ، بدين معنا است كه به اهداف خود نمي رسيد . اگر خواب ببينيد كه افتاده ايد و زخمي شده ايد ، نشانه ي غم و اندوه است .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

از يك مكان مرتفع به پايين مي ا فتيد : بد شانسي شما را دنبال مي كند .

از يك بلندي به پايين مي ا فتيد : احترامتان را از دست مي دهيد .

براثر افتادن زخمي مي شويد : اوقات سختي را خواهيد گذارند و دوستانتان را از دست مي دهيد .

شما مي افتيد و خيلي مي ترسيد : ياءس و ناراحتي

شما مي افتيد بدون اينكه آسيبي ببينيد : در مبارزات و معاملات پيروز مي شويد .

روي كف اتاق مي افتيد : يك خطر شما را تهديد ميكند .

از روي يك پل مي افتيد : ديوانگي و سبك مغزي

شما مي افتيد و در همين حال بيدارمي شويد : شادي و ناخواسته و موقتي

در يك قبر مي افتيد : مصيب در پيش است .

در آب مي افتيد : خطر براي بيننده خواب

در اقيانوس مي افتيد : سلامتي شما بخطر مي افتد .

دشمنان شما را به دريا مي اندازند : رنج خواهيد برد .

اشخاص ديگر مي افتند : پيشرفت در كار

نزديكان شما مي افتند : بر دشمنان پيروز مي شويد .

بچه ها مي افتند

: شادي غيره منتظره

دشمنان شما مي افتند : اسرارخود را به هيچكس بازگو نكنيد

دوستان مي افتند : به اشتباهات خود پي مي بريد .

افتادن در آب

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند كه در آب بيفتاد ، دليل كند كه در رنج و غم گرفتار شود

لوك اويتنهاو مي گويد :

در آب افتادن : رنج

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

اگر درون آب روان و خروشان غوطه ور مي خورديد با زور مندي دست و پنجه نرم مي كنيد كه احتمالا زياني به شما نمي رساند ولي تمام نيرويتان را صرف مي كند و مي گيرد

افتخار

آنلي بيتون مي گويد :

اگر خواب ديديد كه به خاطر چيزي افتخار مي كنيد ، به اين معنا است كه در زندگي به آسايش و رفاه مي رسيد .

افراط

هانس كورت مي گويد :

اگر خواب ديديد كه در لذت هاي جسماني افراط مي كنيد ، نشانه ي بيماري يا ضرر مالي است و اگر دختري چنين خوابي ببيند ، بدين معنا است كه اطرافيان خود را دچار ناراحتي مي سازد .

افروشه

محمد بن سيرين گويد :

افروشه آن بهتر بود كه در وي زعفران نباشد چون اندك بيند ، سخن خوب و لطيف و خوش بود و چون بسيار ديد مالي بود كه به رنج و سختي بدست آورد . اگر ديد اندك افروشه كسي به او داد و بخورد ، دليل كه از آن كس سخن لطيف بشنود ، چنانكه موافق طبع بود . اگر ديد افروشه بسيار داشت ، دليل كه به قدر آن مال به رنج و سختي حاصل شود .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

خوردن افروشه به خواب بر سه وجه بود . اول : سخن لطيف ، دوم : مال ، سوم : مراد يافتني كه در دل بود .

افسار

آنلي بيتون مي گويد :

مشاهده ي افسار در خواب ، به اين معنا است كه دست به كارهاي نگران كننده اي مي زنيد كه سود فراواني به همراه دارد . اگر افسار كهنه اي در خواب ديديد ، به اين معنا است كه احتمالا در حل مشكلات موفق نمي شويد . مشاهده ي افساري كه چشم بند هم دارد ، به اين معنا است كه فريب زن حيله گري را مي خوريد .

ليلا برايت مي گويد :

ديدن افسار اسب در خواب ، به معناي آن است كه شما به مسافرتي خواهيد رفت .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب افسار : همبازي قديمي تان همسر شما خواهد شد .

يك افسار را به اسب مي بنديد : خوشبختي در كار و موفقيت در عشق

افسار يك اسب را به درشكه مي بنديد : دردسر

افسانه

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

يك افسانه تعريف مي كنيد : يك اتفاق مهم و خوشايند رخ مي دهد .

ديگران يك افسانه تعريف مي كنند : بايد در فكر اصلاح زندگيتان باشيد .

براي بچه ها افسانه تعريف مي كنيد : يك شادي بزرگ

افسر

آنلي بيتون مي گويد :

ديدن افسر ارتش در خواب ، نشانه ي آشنايي با افراد جديد است .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك افسر : معاملات تجاري عالي

شما افسر هستيد : در هر نوع كاري موفق خواهيد بود .

شما خود را به همراهي افسران مي بينيد : موفقيت دركار .

به شما لقب افسر مي دهند : احترام و امتياز .

افسرده

ابراهيم كرماني گويد :

خوردن افسرده در خواب غم و اندوه بود . اگر ديد چيزي افسرده همي خورد ، دليل كه به قدر آن ، وي را غم و اندوه رسد . اگر ديد افسرده كسي بدو داد و از وي بخورد ، دليل كه با شخصي او را جنگ و خصومت افتد . اگر از وي هيچ نخورد ، اندوهي به وي نرسد .

جابر مغربي گويد :

خوردن افسرده در خواب ، دليل كه او جنگ و خصومت افتد و علي الجمله هيچ خير در خوردن افسرده نباشد .

افسون

محمد بن سيرين گويد :

افسون نمودن در خواب فريفتن مردم بود مگر آن افسون كه به نامهاي خداي عزوجل و به ايات قران بود . و چون افسونگر در خواب بيند كه از آن وي را با شخصي ديگر در شفا و راحت پديد آمد ، دليل كه از غم و راحت به كام دل رسد . اگر به خلاف اين بيند ، دليل بر غم و اندوه بود .

ابراهيم كرماني گويد :

افسون نمودن به خواب كار باطل بود ، چون به وقت افسون ذكر خداي عزوجل را نگويد . اگر افسون به قران و نامهاي حق تعالي نمايند ، دليل كه آن كس كاري نمايد به حق و راستي و از آن وي را خير و صلاح دو جهاني رسد .

آنلي بيتون مي گويد :

به كار بردن سحر و افسون در خواب ، بيانگر داشتن روابط خوب و صميمي با همسر خود است . شنيدن كلمات سحر و افسون در خواب ، بيانگر نيرنگ و فريب اطرافيان

است .

افعي

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر خواب ببينيد افعي دوست شما را نيش مي زند و او چون مرده نقش بر زمين مي شود اما در همان حالت نفس مي كشد ، و باز افعي نيشي ديگر به او مي زند و دوست شما از جاي خود بلند مي شود ، و بعد از اين وقايع هر دو پشت بوته ها ناپديد مي شويد ، نشانة آن است كه دوستان شما از واقعه اي بد ، پريشان خواهند شد و به شما نيز زيان خواهد خورد .

2_ اگر زني جوان خواب مار افعي را ببيند ، نشانة آن است كه كسي با فريب مي خواهد او را به دردسر بياندازد . اما اگر در خواب ببيند كه مار از او مي گريزد ، به اين معناست كه در مقابل حمله هاي ديگران توانايي دفاع از خود را خواهد داشت .

ليلا برايت مي گويد :

ديدن افعي در خواب ، بدين معنا است كه موضوعي زندگي خانوادگي شما را تهديد مي كند . اگر در خواب ببينيد كه يك افعي شما را نيش مي زند ، نشانه ي آن است كه با افرادي همنشين مي شويد كه به شما ضرر مي رساند .

افكار پليد

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

افكار و ارواح دور سر شما مي چرخند : در كارهايتان بسيار دقت كنيد كه فريب نخوريد .

افكار پليد را از خود دور مي كنيد : مراقب رقيب باشيد .

افكار پليد شما را آزار مي دهد : دوستان شما را فريب مي دهند .

افكار پليد مانع خوشبختي شما هستند : مشكلاتتان را بخوبي حل خواهيد كرد .

افليج

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر خواب ببينيد افليح شده ايد ، نشانة آن است كه قراردادهايي بي ثبات با ديگران مي بنديد .

2_ اگر خواب ببينيد دوستتان افليح شده است ، علامت آن است كه دچار بيماري و ترديد خواهيد شد . ترديدي كه به درون خانة شما نيز نفوذ خواهد يافت .

3_ اگر كسي خواب ببيند يارش افليج شده است ، نشانة آن است كه نارضايتي از موضوعي شادماني او را تحت الشعاع قرار خواهد داد .

افيون

محمدبن سيرين گويد :

ديدن افيون به خواب ، دليل بر غم و انديشه و خوردن وي ، دليل بر غم و اندوه و مصيبت نمايد .

اقاقيا

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب گل اقاقيا در فصل : ناكامي و مصيبت بزرگ در انتظار شماست .

خواب گل اقاقيا خارج از فصل : آرزوهايتان برآورده مي شود .

به شما گل اقاقيا مي دهند : شما يك دوست صادق داريد .

گل اقاقيا را بو مي كنيد : اوقات خوشي فرامي رسد .

اقامتگاه

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر خواب ببينيد محل اقامبي براي خود پيدا نمي كنيد ، ايمان خود را از دست خواهيد داد .

2_ اگر خواب ببينيد محلي براي اقامت وجود ندارد ، به اين معناست كه تلاشهابتان بي ثمر خواهد ماند .

3_ اگر خواب ببينيد اقامتگاه و محل زندگي شما تغيير يافته است ، نشانة آن است كه بزودي پيغامهايي دريافت خواهيد كرد ، و سفرهاي زيادي پيش رو خواهيد داشت .

4_ اگر زن جواني خواب ببيند محل اقامت خود را ترك كرده است ، نشانة آن است كه به او تهمت و افترا خواهند زد .

اقيانوس

لوك اويتنهاو مي گويد :

اقيانوس : سفري بزرگ

آنلي بيتون مي گويد :

1_ ديدن اقيانوس آرام در خواب ، براي ملوانان نشانة سفرهايي سود آور و دلپذير است . براي تجار نشانة دادوستد هايي پر منفعت است ، براي جوانان نشانة وصال و يافتن همسري زيبا است .

2_ اگر در خواب اقيانوس را از فاصله اي دور ببينيد و صداي تصادم امواج را با بدنة كشتي ها بشنويد ، نشانة آن است كه اوقاتي پر از تشنج د رمحيط خانواده خواهيد داشت .

3_ اگر خواب ببينيد امواج كف آلود اقيانوس ، ساحل را مي ليسد ، علامت آن است كه زير كانه از چنگ دشمنان خواهيد گريخت .

4_ اگر خواب ببينيد عمق اقيانوس آنقدر كم است كه مي توانيد به راحتي در آن راه برويد ، علامت آن است كه كسب موفقيت با سختي و اندوه آميخته است .

5_ اگر با كشتي از اقيانوس آرام بگذريد ، علامت آن

است كه در زندگي طعم سعادت و خوشبختي را خواهيد چشيد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك اقيانوس آرام : زندگي زناشوئي شما به شدت آشفته مي شود .

يك اقيانوس طوفاني : به مشكلات متعددي بر خواهيد خورد .

موجهاي اقيانوس به كشتي شما مي خورد : در امور كاري يك مصيبت در پيش است .

در هواي خوب شما سواربر كشتي روي اقيانوس هستيد : كارهاي شما بخوبي پيش خواهد رفت .

در هواي طوفاني شما سوار بر كشتي روي اقيانوس هستيد : مشكلات بسيار بزرگ

روي يك كشتي در حال غرق شدن در اقيانوس هستيد : ماجراي عشقي شما همين جا تمام مي شود .

اكسير حيات

ليلا برايت مي گويد :

اگر در خواب چيزي به عنوان اكسير حيات مشاهده نموديد ، بدين معنا است كه براي رسيدن به زندگي بهتر تلاش مي كنيد .

اكوي صدا

ليلا برايت مي گويد :

اگر در خواب صداي خود را از يك اكو شنيديد ، بيانگر شركت در يك مهماني دوستانه است . اگر در خواب خود را در جنگلي ديديد و احساس كرديد كه صدايتان پخش مي شود ، بيانگر آن است كه فرد تنهايي هستيد .

الاغ

يوسف نبي عليه السلام گويد :

ديدن خريدن الاغ بنده يا ملازم پيدا كند

ديدن فروختن الاغ زيان باشد

ديدن الاغ بخت او را ياري مي كند

آنلي بيتون مي گويد :

1_ ديدن الاغ در خواب ، نشانة آزردگي خاطر است واخباري كه دير از موعد به شما مي رسد .

2_ اگر الاغها را در حال حمل بار در خواب ببينيد ، نشانة كار فراوان و بردباري بسيار است و موفقيت شما در سفر و امور شخصي .

3_ اگر خواب ببينيد الاغي به دنبال شما مي آيد ، نشانة آن است كه حرفها و تهمت هايي كه پشت سر شما زده مي شود ، روزگار ملال آوري براي شما بوجود خواهد آورد .

4_ اگر خواب ببينيد الاغ سواري مي كنيد ، دلالت بر آن دارد كه در دعواهاي غير قابل پيش بيني ، شركت خواهيد كرد .

ليلا برايت مي گويد :

ديدن الاغ در خواب ، نشانه ي دعوا گرفتن است . اگر در خواب ببينيد كه الاغي را مي زنيد ، بدين معنا است كه نسبت به خانواده تان بي تفاوت شده ايد . اگر در خواب مشغول غذا دادن به الاغ باشيد ، بدين معنا است به فردي كه به شما بدي كرده ، خوبي مي كنيد . اگر الاغ را در حال دويدن ببينيد ، بدين معنا است كه مشكلاتي

برايتان به وجود مي آيد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك الاغ : ازمشاجره هيچ سودي عايدتان نخواهد شد .

برروي يك الاغ سوارهستيد : نكبت

شما يك الاغ داريد : مشاجره با دوست صميميتان .

يك الاغ از شما نافرماني مي كند : شانس در عشق

يك الاغ در حال دويدن : خبرهاي بد و ناخوشايند

يك الاغ كه به آهستگي راه مي رود : امنيت

يك الاغ ميخريد : شادي در كانون خانواده

يك الاغ مي فروشيد : شكست و ضرر بزرگ در آينده نزديك

يك الاغ را بار مي كنيد : كارهاي سودمند در آينده نزديك

روي يك الاغ نشسته ايد : كارهايتان بيشترخواهدشد و ثروت به شما رو مي آورد .

يك الاغ با بار روي پشتش : پول

بچه ها روي الاغ سوار هستند : خوشبختي

يك الاغ را ازطويله بيرون مي آوريد : 1- كارهاي شما رو به تيرگي ميروند 2- يك ماجراي عشقي به پايان ميرسد .

يك الاغ را مي زنيد : خبرهاي بد و نا خوشايند

يك الاغ به شما جفتك مي اندازد : عشق ناكام

كفشهايتان را روي الاغ مي گذارديد : كار بسيار سختي در انتظار شماست .

يك الاغ مرده را مي بينيد : عمرشما طولاني مي شود

يك الاغ را مي كشيد : تمام دارائي تان را از دست خواهيد داد .

گوشهاي يك الاغ : بزودي با يك رسوائي بزرگ مواجه مي شويد .

صداي عرعر الاغ را مي شنويد : 1- فلاكت و شرمساري 2- مرگ يك دوست

صداي عرعر چندين الاغ : دوستانتان به ديدن شما مي

آيند .

يك الاغ وحشي : كارهايتان را بخوبي اداره نميكنيد

تعداد زيادي الاغ : عشق شما را ترك مي كند .

الاغهايي كه مال ديگران هستند : دوستان بسيار صادقي خواهيد داشت .

الج

بدان كه الج را به تازي غرور گويند . اگر كسي در خواب بيند كه الج همي خورد ، دليل كه او را رنج و بيماري رسد به قدر آن .

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند كه الج داشت يا به كسي داد يا آن را از خانه بيرون ريخت و از او نخورد ، دليل كند از رنج و بيماري ايمن گردد و علي الجمله درخوردن الج در خواب هيچ خير و منفعت نباشد .

الفبا

لوك اويتنهاو مي گويد :

آموختن : يك دشمن خائن

به كسي آموزش دادن : يك منبع در آمد غير منتظره

حروف الفبا : مسافرت به كشورهاي دوردست

نوشتن آنها : بدبختي

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب الفبا : يك دوست غايب برخواهد گشت .

حروف الفبا را مي نويسيد : خبرهاي غيره منتظره

حروف الفبا را چاپ مي كنيد : نگرانيها بر طرف ميشود .

الك

ابراهيم كرماني گويد :

غربال يا الك به خواب ، مردي بود كه در ميان دوستان و خويشان همي گردد .

محمد بن سيرين گويد :

غربال يا الك به خواب زني بود فضول ، يا خادمي بود . اگر بيند كه غربال يا الك بزرگ نو فرا گرفت ، ياكسي به وي داد ، دليل كند كه زني ياخادمي ، چنانكه گفتيم ، خدمتكار و دوست وي گردد

و بعضي از معبران گويند :

مردي مصلح كه در خدمت او مقيم بود و دوست وي شود .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

غربال يا الك درخواب بر چهار وجه بود : اول : مردي مصلح ، دوم : زني فضول ، سوم : خادم ، چهارم : منفعت اندك .

آنلي بيتون مي گويد :

1_ ديدن الك در خواب ، نشانة آن است كه در معامله اي كه با ديگران مي كنيد زيان خواهيد ديد .

2_ اگر خواب ببينيد سوراخهاي الك بسيار ريز است ، نشانة آن است كه اقبال مي يابيد در تصميم نادرست خود تجديد نظر مي كنيد .

3_ اگر خواب ببينيد سوراخهاي الك خيلي درشت است ، نشانة آن است كه هرآنچه

با زحمت به دست آورده ايد ، سرانجام از دست خواهيد داد .

الكتريسيته

آنلي بيتون مي گويد :

1_ احساس الكتريستة اندك در اندامها به هنگام خواب ، علامت تغييراتي در زندگي است كه پيشرفتي به دنبال ندارد . اما اگر در خواب احساس كنيد كه برق شما را به شدت تكان مي دهد ، نشانة آن است كه با خطري جدي روبرو خواهيد شد .

2_ ديدن سيم حاوي الكتريسته در خواب ، علامت آن است كه دشمنان نقشه هايي كه بر عليه شما كشيده بودند و شما را نگران ساخته بودند ، بر هم خواهند زد .

3_ اگر خواب ببينيد مثل پيغامي از سيم هاي الكتريسته عبور مي كنيد ، علامت آن است كه به نقشه هاي دشمنان خود دست مي يابيد و به اين وسيله بر آنان غلبه مي يابيد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

از الكتريسته استفاده مي كنيد : بر اثر يك حادثه غافلگير مي شويد .

جريان الكتريسته به شما مي خورد : دوستان شما را فريب مي دهند .

ديگران از الكتريسته استفاده مي كنند : در كارهايتان بسيار محتاط باشيد .

از وسائل الكتريكي استفاده ميكنيد : هماهنگي در بين دوستان

الكل

لوك اويتنهاو مي گويد :

نوشيدن آن با آدمهاي سرخوش : دوره اي خوش خواهيد داشت

نوشيدن آن با آدمهاي غمگين : خيانت

ليلا برايت مي گويد :

نوشيدن الكل در خواب ، بدين معنا است كه از كارهايتان نتايج خوبي به دست نمي آوريد .

الماس

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر خواب ببينيد صاحب قطعه اي الماس هستيد ، نشانة آن است كه مورد لطف و احترام مقامات بالا قرار مي گيريد .

2_ اگر دختري خواب ببيند نامزدش به او الماس هديه مي دهد ، علامت آن است كه ازدواجش با افتخار و سربلندي همراه خواهد شد .

3_ گم كردن الماس در خواب ، نشانة رسوايي و مرگ است .

4_ اگر زن ورزشكاري خواب الماس ببيند ، نشانة آن است كه روزهايي لبريز از سعادت و هدايايي با شكوه در پيش رو دارد . اگر بازرگانان چنين خوابي ببينند ، نشانة معاملات سود آور است .

5_ ديدن الماس در خواب نشانة موفقيت است . مگر آنكه خواب ببينيد از روي جسد كسي الماسي ربوده مي شود ، در اين صورت نشانة آن است كه دوستان شما را به بي وفايي متهم مي كنند .

ليلا برايت مي گويد :

ديدن الماس در خواب ، بدين معنا است كه روزهاي خوشي پيش رو داريد ، اگر در خواب ديديد كه مقدار زيادي الماس داريد ، يعني سعادت و خوشبختي در انتظارتان است .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب الماس : علامت ناكامي در زندگي شخصي شما

شما الماس داريد : كارها و معاملاتتان به خوبي پيش خواهند رفت .

الماس گم مي كنيد

: ناتواني مالي و نا خوشي

الماس پيدا مي كنيد : يك نفر واقعا عاشق شماست .

شما مقدار زيادي الماس داريد : موفقيت و احترام

ديگران الماس دارند : منفعت بزرگي نصيبتان ميشود

الماس مي خريد : غم

الماس مي فروشيد : يك مصيبت در پيش است

الماس مي دزديد : ضررهاي بزرگ

الماسهاي بدلي : مرگ يك دشمن

المپيك

ليلا برايت مي گويد :

ديدن المپيك در خواب ، بيانگر شكست است . اگر در خواب مشاهده كنيد كه در المپيك شركت كرده و مغلوب مي شويد ، بيانگر آن است كه نبايد هيچ واهمه اي ، داشته باشيد ، موفق مي شويد .

النگو

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر خواب ببينيد النگويي در دست داريد كه دوست يا نامزد شما هديه داده است ، نشانة آن است كه در آينده اي نزديك ازدواج خواهيد كرد .

2_ اگر دختري در خواب النگوي خود را گم كند ، در آينده با زيانها و مشكلات فراواني روبرو مي شود .

3_ اگر خواب ببينيد النگويي پيدا مي كنيد ، نشانة كسب ثروتي قابل توجه است .

الوار

آنلي بيتون مي گويد :

1_ ديدن الوار در خواب ، نشانة آن است كه با قبول كارهاي سخت ، مزد اندكي به دست خواهيد آورد .

2_ ديدن الوارهاي شعله ور در خواب ، نشانة آن است كه از منبعي ناشناخته سود و ثروتي به شما خواهد رسيد .

3_ اگر خواب ببينيد الوارها را اره مي كنيد ، نشانة آن است كه معاملاتي بيهوده انجام خواهيد داد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب الوار چوبي : يك تغيير در اطراف شما رخ مي دهد .

الوار چوبي خيلي سنگين : مجبور خواهيد شد بار سنگيني را حمل كنيد .

الوار چوبي سبك : يك پاداش خوب كه شايستگي شما را دارد .

يك تير بزرگ فولادي : پول

الهام

آنلي بيتون مي گويد :

اگر در خواب احساس كنيد چيزي خوشايند به شما الهام مي شود ، بيانگر پيروزي در مقابل مشكلات زندگي است .

امامت كردن

اگر بيند در پيش قومي امامي كرد و امام نبود ، دليل كه در آن قوم مهتر شود و جمله تابع او شوند ، چنانكه ماموم تابع امام باشد . اگر بيند جماعتي انبوه و در نماز بودند و وي را گفتند كه ما را امامي كن و پادشاه فرمود به او كه امامي كن و او پيشرفت و امامت كرد ، دليل كه در آن ديار مير و فرمانروا شود و با ايشان عدل و راستي نمايد ، به قدر راستي قبله و تمام كردن نماز به ركوع و سجود . اگر بيند از نماز چيزي نقصان كرد ، دليل كه بر ايشان جور و ظلم نمايدبه قدر آن چه در نماز نقصان كرده بود .

محمدبن سيرين گويد :

اگر بيند امامي مي كرد ، وليكن نشسته بود ، دليل كه بيمار شود . اگر بر پهلو نشسته بود و در نماز چيزي خواند ، دليل كه زود بميرد و آن قوم بر وي نماز كنند . اگر امامي را به خواب بيند ، دليل كه شرف و منزلت يابد بر قدر و شرف امام . اگر بيند امام ولايتي همي داد يا با امام در خانه رفت يا امام او را چيزي بخشيد يا با امام طعام خورد ، دليل كه بر قدر آن غم و اندوه بدو رسد .

جابر مغربي گويد :

اگر بيند با امام در جهاد بود . دليل كه با دولت و

ولايت با وي شريك بود يا در مسجد يا در دهي يا در شهري .

اسماعيل بن اشعث گويد :

هر چيز كه در امام در زيادت بيند در ولايت و بزرگي او زياده شود و هر چه در او نقصان بيند درمال و نعمت او نقصان شود .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

امامي كردن در خواب بر شش وجه است .

اول : فرمانروايي ،

دوم : پادشاهي به عدل و انصاف ،

سوم : علم ،

چهارم : قصد نمودن به كار خير ،

پنجم : منفعت ،

ششم : ايمني از دشمن .

اگر بيند امامي زنان نمود ، دليل كه بر گروه ضعيفان والي شود .

اگر بيند امامي از آسمان فرود آمد و بر قومي امامت كرد ، دليل رحمت است بر اهل آن زمين .

اگر بيند بر مرده نماز كرد از پادشاهي به او فرمانروايي رسد .

يوسف نبي عليه السلام گويد :

ديدن امام خيروصلاح بود

ديدن امامت كردن برسرقومي مهتر گردد وديانت او زياد شود

امانت فروشي

آنلي بيتون مي گويد :

مشاهده ي مغازه ي امانت فروشي در خواب ، بيانگر آن است كه در كسب لذت هاي جسماني زياده روي كرده و دچار بدنامي مي شويد . اگر در خواب مشاهده كنيد چيزي را در مغازه امانت فروشي گرو مي گذاريد ، بيانگر دعواهاي خانوادگي است . اگر در خواب ببينيد كه كالايي را از گرو در مي آوريد ، بدين معنا است كه فرصت هايي براي جبران اشتباهات به دست مي آوريد .

امپراطور

آنلي بيتون مي گويد :

ملاقات با يك امپراطور در خواب ، به معناي آن است كه شما مسافرت هاي پر سود و منفعت در پيش رو داريد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

شما امپراتور هستيد : نقشه خواهيد كشيد براي اينكه فرار كنيد .

شما را به امپراتور معرفي مي كنند : يك سفر طولاني در پيش داريد .

با يك امپراتور ازدواج مي كنيد : شهرت و مقام خود را ازدست مي دهيد .

امتحان

لوك اويتنهاو مي گويد :

امتحان دادن : احتمال اين هست كه شغلي پر در آمدتر بيابيد

قبول شدن در امتحان : انتظارات شما بر آورده خواهند شد

مردود شدن در امتحان : جاه طلبي شما بالاتر از حد معمول است

از كسي امتحان گرفتن : شما خدمت بزرگي به شخصي خواهيد كرد

مولف گويد :

چون امتحان همراه است با نگراني و اضطراب است مي توان بيننده خواب را به در گير بودن با مسائل ناراحت كننده و اضطراب انگيز تعبير نمود

ولي اگر در خواب نسبت به امتحان هيچ نگراني و اضطراب نشان ندهد مي توان به آغاز يك موفقيت تعبير نمود

ليلا برايت مي گويد :

اگر خواب ببينيد كه براي قبولي در دانشگاه امتحان مي دهيد ، بيانگر پيروزي در مراحل مختلف زندگي است . اگر در خواب ببينيد كه در امتحان دانشگاه رد شده ايد ، يعني در امتحان موفق مي شويد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

شما امتحان داريد : شايستگي شغلتان را نداريد .

در امتحان موفق مي شويد : گرفتاري در كارها

به سئوالات پاسخ صحيح مي دهيد : منفعت مالي

به سئوالات پاسخ اشتباه مي دهيد

: يك كارجالب و خبرهاي خوش

بچه ها در امتحان موفق مي شوند : آرزوهاي شما برآورده مي شوند

اشخاص ديگر در امتحان موفق مي شوند : مصيبت .

امر الهي

هانس كورت مي گويد :

خواندن يا شنيدن امر الهي در خواب ، بيانگر آن است كه با وجود توصيه ي دوستان ، دوباره راه اشتباه را پيش مي گيريد . اگر در خواب مشاهده كنيد كه مورد خطاب امر الهي قرار گرفته ايد ، به اين معنا است كه از افرادي نادرست پيروي مي كنيد .

امداد

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر خواب ببينيد به فردي ياري مي رسانيد ، نشانة آن است كه براي رسيدن به مقام بالاتر تلاش مي كنيد و از شما حمايت خواهد شد .

2_ اگر خواب ببينيد كسي به شما كمك مي كند ، نشانة آن است كه با شادماني در جايي سكنا خواهيد گزيد و دوستان و نزديكان خوب خواهيد داشت .

املت

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر خواب ببينيد با املتي كه سرد شده است از شما پذيرايي مي كنند ، علامت آن است كه با فريب و چرب زباني مي خواهند شما را گمراه سازند .

2_ خوردن املت در خواب ، علامت آن است كه با فردي آشنا مي شويد كه ارزش دارد به او اعتماد كنيد .

اميد

ليلا برايت مي گويد :

اگر در خواب احساس كنيد كه نسبت به موضوعي اميدوار هستيد ، نشانه ي از دست دادن يك چيز مهم است .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب اميد و آرزو : دوستان خوبتان را از دست مي دهيد .

اميدتان را از دست مي دهيد : يك دوره خوشي در پيش است .

اميدهاي خوشايندي براي افراد خانواده : خطر شما را تهديد ميكند .

اميد موفقيت براي فرزندانتان : منتظرجر و بحثهاي بسيار طولاني با افراد فاميلتان با شيد .

امين

آنلي بيتون مي گويد :

اگر در خواب خود را فرد اميني ببينيد ، بيانگر موفقيت در امور مالي است . ديدن افراد درستكار و امين در خواب ، نشانه ي آن است كه در امور مالي موفقيت زيادي پيدا نمي كنيد .

انار

حضرت دانيال گويد :

اصل انار به خواب مال است . ليكن به قدر همت مردم خاصه كه به وقت خود بود . اگر نه به وقت خود بود بد بود . اگر بيند انار از درخت ببريد و بخورد ، دليل كه از زني صاحب جمال منفعت يابد .

محمدبن سيرين گويد :

اگر انار شيرين به خواب بيند ، مال جمع كردن است و بعضي از معبران گفته اند يك انار شيرين خوردن در خواب ، هزاردرم است كه بيابد و انار ترش غم و اندوه است و اناري كه نداند ترش يا شيرين بود ، تعبيرش چون انار شيرين است .

جابر مغربي گويد :

اگر كسي بيند انار شيرين به وقت همي خورد . دليل كه هزار درم بيابد ، يا اين كه كمترش پنجاه دينار است اگر بيابد و باشد آن چه در بيان گفتيم درم بيابد ، پس معبر بايد كه به قدر همت و بزرگي مردم تاويل نمايد . اگر بيند انار به زمستان همي خورد ، دليل كه به عددهر دانه او را چوبي بزنند در همه چيز انار ترش خوردن در وقت و بي وقت بد است و حكم انار شيرين ميانه است .

ابراهيم كرماني گويد :

اگر كسي بيند انار شيرين به وقت خود مي خورد ، اگر بازرگان است قماش و متاع

او رواج يابد . اگر مسافر است ، دليل كه سفرش مبارك است و با سود و منفعت است ، اگر بيند دانه هاي انار يافت يا كسي بدو داد ، دليل كه به وقت آن وي را رنجي رسد اگر به وقت بود و اگر بي وقت . اگر انار شيرين با پوست و پيه آن مي خورد ، دليل كه از همه چيز برخورداري يابد .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

خوردن انار شيرين در خواب بر سه وجه است .

اول : مال جمع كردن ،

دوم : زن پارسا ،

سوم : شهر آبادان .

ليكن انار ترش غم واندوه است .

اسماعيل بن اشعث گويد :

اگر پادشاه بيند اناري داشت ولايت شهر يابد و بازرگان را ده هزار درم و بازاري راهزار درم و مردم درويش را ده درم يا يك درم است .

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

انار ميوه اي است بهشتي و ديدن آن در خواب نيكو است . معبران كهن انار را به مال و پول تعبير كرده اند و حتي برخي از آن ها مقدار پولي را كه به دست بيننده خواب مي رسد برآورد كرده و هر انار را هزار درم نوشته اند كه مثلا مي توانيم بگويم هزار تومان . اين تعبير از آن جهت شده كه انار دانه دانه است و در قديم كه اسكناس و چك وجود نداشت معاملات صرفا با سكه انجام مي گرفت لذا هر انار راهزار سكه بر آورد كرده اند . انار لهيده و گنديده انساني است احمق و ابله و مزاحم چنانچه كسي در

خواب ببيند اناري لهيده در دست دارد يا انار گنديده و شلي را در راه يافت با انساني احمق و ابله برخورد مي كند . داشتن انار شيرين و با طراوت ، اندوختن پول است و چنانچه ببينيد تعداد زيادي انار در ساك نهاده ايد يا در خانه خود داريد گوياي آن است كه مال اندوزي مي كنيد و به جمع آوري پول مي پردازيد . برخي از معبران انار شيرين و با طراوت را به زن خوب روي و مهربان تعبير كرده اند . چنانچه كسي ببيند اناري شيرين و تازه دارد يا از ديگري مي گيرد زني خليق و خوبروي سرراهش قرار مي گيرد . اگر اناري از درخت كنديد و خورديد و به دهان شما خوش آمد از جانب همسري خوب روي و خوش خلق بهره مند مي گرديد . روي هم رفته ديدن انار در خواب به وقت خود يعني در فصل انار خوب است و در بي وقت خوب نيست . انار ترش غم و اندوه است اما اگر اناري خورديد كه ديديد طعم آن را نمي دانيد ، شيرين است يا ترش همان تعبير انار را دارد . چنانچه كسي ببيند كه در خواب انار شيرين مي خورد اگر تاجر است سود مي برد و اگر مسافر است به سلامت به خانه باز مي گردد و اگر جوان و مجرد است همسري دل خواه مي يابد و بخصوص اگر بيمار است شفا حاصل مي كند . ديدن دانه هاي انار بدون پوست و پي خوب نيست و چنانچه در خواب از دست كسي بگيريد نشان آن است كه از

جانب او به شما غمي ميرسد و زياني وارد مي آيد . در بيداري اگر كسي اناري پوست بكند و دانه كند و نمك و گلپر بزند و مقابل ما در بشقابي بنهد محبت كرده است اما اگر در خواب كسي اين كار را بكند گوياي آن است كه براي ما توطئه اي ترتيب داده كه بايد هشيار و بينا و آگاه باشيم . ما نيز اگر در خواب انار دانه كنيم و در بشقاب پيش روي كسي قرار دهيم خواب ما مي گويد كه درباره او حسن نيت نداريم و كاري مي كنيم كه به او زيان مي رسد چه آن شخص در خواب ما شناخته باشد چه ناشناخته .

آنلي بيتون مي گويد :

1_ ديدن انار در خواب ، نشانة آن است كه از استعدادهاي خود در راهي درست بهره برداري مي كنيد و پيوسته به دانش خود مي افزاييد .

2_ گرفتن انار از دست نامزد خود در خواب ، علامت آن است كه با تمامي نيرنگهايي كه پيرامون شما را فرا گرفته است ، با اتكا به نيروهاي دروني خود از اسارت آنها جان سالم به در مي بريد .

3_ خوردن انار در خواب ، علامت آن است كه اسير و تسليم زيباييهاي فردي خواهيد شد .

ليلا برايت مي گويد :

ديدن يا خوردن انار در خواب . بيانگر رهايي از اتهمامات ديگران نسبت به شما است .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب درخت انار : ثروت بزرگي نصيبتان مي شود .

يك درخت انار پر ازگل : خوشبختي

يك درخت انارپر از انار : شادي و لذت

يك انار را به دو قسمت مي كنيد : طلبكاران شما دنبال دردسر مي گردند .

انار مي خوريد : خوشبختي و سلامت

يك ظرف پر از انار داريد : بدون فكر كاري انجام ندهيد .

انارهاي فاسد : مشكلات بسيار در انتظار شماست .

انبار

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب انبار : در طول زندگي پول به آساني بدست مياوريد .

شما در يك انبار هستيد : موفقيت شما در كار و زندگي زناشوئي

چيزها را از انبار بيرون مي آوريد : تغيير مسكن

كاميون مخصوص حمل كالاهاي انبار : بي وفايي .

انبار آذوقع

ليلا برايت مي گويد :

ديدن انبار آذوقع در خواب ، نشانه ي آن است كه خطري شما را تهديد مي كند .

انبر

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب انبر : در يك مشاجره بزرگ گرفتار ميشويد

از انبر استفاده مي كنيد : دشمنان در پي شكست شما هستند .

انبر مي خريد : بدشانسي

دشمنان از انبر استفاده مي كنيد : دردسر و مشكلات بسيار

انبر آتش

ليلا برايت مي گويد :

ديدن انبر آتش در خواب ، به اين معنا است كه بايد با اعتماد به نفس بيشتري به انجام كارها بپردازيد .

انتخابات

آنلي بيتون مي گويد :

اگر خواب ببينيد در انتخابات شركت كرده ايد ، نشانة آن است كه در مباحثي شركت مي كنيد كه براي موقعيت اجتماعي و مالي شما زيان آور است .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

شما در انتخابات شركت مي كنيد : اميدها و آرزوهاي شما برآورده ميشود .

ديگران در انتخابات شركت مي كنند : وقايع مهم و خوشايند در پيش است .

در محل انتخابات ، پستي به شما مي دهند : يك تغيير در زندگي شما روي خواهد داد .

در انتخابات برنده مي شويد : يك دوست نادرست نزديك شماست .

انتظار

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب ببينيد كه منتظر كسي هستيد : يك دوست بد به شما نزديك است .

منتظر هستيد آماده براي عمل : يك دوست ميخواهد پنهاني به شما كمك كند .

منتظر رسيدن كسي هستيد كه دوستش داريد : ايام خوش شروع مي شود .

انتقال خون

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب انتقال خون : كارهايتان را به سرعت و خوبي انجام مي دهيد

شما خون مي دهيد : از يك بيماري رنج خواهيد برد

يك مرد بيمار ، خون دريافت مي كند : از اعمال خود خجالت مي كشيد .

به يك حيوان خون مي دهيد : مشاجره فاميلي

در يك بانك خون ، به شما خون مي دهند : آرزوهايتان برآورده ميشود .

در موقع انتقال خون ، خون پاشيده مي شود : معاشرتهاي پردردسر

انتقام

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر خواب ببينيد از كسي انتقام مي گيريد ، نشانة آن است كه اراده اي ضعيف داريد ، اگر نتوانيد ارادة خود را تقويت كنيد دوستان شما را ترك خواهند كرد .

2_ اگر خواب ببينيد ديگران از شما انتقام مي گيرند ، علامت آن است كه بايد بيشتر مراقب دشمنان خود باشيد

انجمن

آنلي بيتون مي گويد :

اگر در خواب خود را در يك انجمن ببينيد ، علامت آن است بيش از اندازه كار مي كنيد . اگر فرد عاشقي در خواب خود را در يك انجمن ببيند ، علامت آن است كه به زودي ازدواج مي كند .

انجير

محمدبن سيرين گويد :

خوردن انجير درخواب اگر وقتش بود . اگر بي وقت بد بود اگر بيند انجير همي خويد و يا جمع مي كرد يا كسي بدو بخشيد ، دليل است كه غم و اندوه بدو رسد و باشد كه كاري كند كه از آن پشمياني خورد .

ابراهيم كرماني گويد :

انجير زرد به خواب ديدن و خوردن ، دليل بيماري است و انجير سياه ، دليل بر غم و اندوه و انجير سبز به وقت خود چون به طعم شيرين است زياني ندارد .

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

در نفايس الفنون نوشته شده انجير در خواب نيكو است و رزق و روزي حلالي است كه نصيب بيننده رويا مي شود و برگ انجير انديشه و خرد است . ابن سيرين اعتقاد دارد انجير در خواب نيكو نيست چه در فصل باشد و چه بد هنگام كه اگر ببينيد انجير مي خوريد يا جمع مي كنيد زياني به شما مي رسد و كاري انجام مي دهيد كه ندامت و شماتت به دنبال دارد . چند معبر ديگر نيز در مواردي انجير را بيماري دانسته اند بخصوص انجير زرد و لهيده ولي اعتقاد نگارنده اين است كه انجير چون از ميوه هاي تقديس شده است و در مذاهب توحيدي از آن به نيكي نام برده شده در

خواب ديدن آن نيكو است ولي معبر بايد جهات مختلف و رابطه آن را با چيزهاي ديگر در خواب ديده مي شود مورد توجه قرار دهد . انجير سياه نشانه غم است و اندوه انجير سبز و شيرين بي اثر مي باشد . به هر حال از ديدن انجير در خواب بيمناك و نگران نباشيد كه نيكو است .

ليلا برايت مي گويد :

ديدن انجير در خواب ، نشانه ي آن است كه با ديگران روابط خوبي خواهيد داشت . ديدن برگ انجير در خواب ، نشانه ي آن است كه فرد با ايماني هستيد . اگر در خواب ببينيد كه مشغول چيدن انجير هستيد ، بدين معنا است كه براي رسيدن به هدفتان تلاش كرده و موفق مي شويد .

اچ ميلر مي گويد :

اگر دختري خواب درخت انجير را ببيند ، نشانه ي آن است كه با فرد مهمي پيمان ازدواج مي بندد . اگر در خواب ببينيد كه فصل انجير نيست و شما انجير زرد مي خوريد ، به اين معنا است كه احتمالا بيمار مي شويد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب انجيردر فصل آن : لذت و احترام

خواب انجير در خارج ازفصل آن : غم و اندوه

انجير مي خوريد : ثروتتان را به باد خواهيد داد .

انجير خشك : پولتان را از دست مي دهيد .

انجيل

محمدبن سيرين گويد :

اگر بيند كه انجيل همي خواند ، دليل بود كه از حق به باطل فريفته شود و خودراي شود . اگر بيند از كتاب انجيل همي خواند ، دليل كند از آن كساني كه از ملت عيسي باشند ، خير اندك

بدو رسد . اگر از بر مي خواند ، دليل است از حق به باطل گردد و دوستدار ترسايان شود .

آنلي بيتون مي گويد :

1_ خواب كتاب انجيل ، نشانة زندگي سالم و بي ضرر و مورد پسند است .

2_ اگر در خواب ببينيد كه با تعاليم انجيل مخالفت مي كنيد ، نشانة آن است كه دوستي شما را وسوسه مي كند تا دست به كارهاي ناپسند بزنيد ، اما شما در مقابل وسوسه ها مقاومت خواهيد كرد .

انداختن

اسماعيل بن اشعث گويد :

اگر بيند به طرفش سنگ انداختن بيم آن مي رود بيم آن مي رود به زنا وگناه متهم كنند

اگر بيند كسي شكريا بادام يا قند به طرفش انداخت چنانچه آن شخص سرشناس باشد به خواب بين چيزي عطا مي كند

واگربيند ناشناس شكريا بادام يا قند انداخت جايزه وعطائي نصيب او مي شود

اگر بيند خوردني به سوي چهار پايان انداخت تعبير آنست كه مال خود را خرج جاهلان مي كند

انداختن مردم

محمد بن سيرين گويد :

اگر كسي بيند كه كسي را بينداخت ، دليل كه بر خصم چيره شود . اگر بيند كه كسي او را بينداخت ، دليل كه خصم بر وي چيره گردد . اگر بيند كه بر كسي سنگ انداخت ، دليل كند كه سخن سخت به كسي گويد و بعضي از معبران گفته اند كه ، دليل آن كه او را به زنا يا به گناهي متهم گردانند . اگر كسي بيند كه سفال انداخت هم سخن درشت بود كه به كسي گويد و معبران گويند : اگر بيند كسي شكر يا بادام بر او بينداخت ، اگر آن كس معروف بود ، دليل كند از او بدان مقدار عطا يابد . اگر مجهول بود بدان مقدار كه انداخت مصيبت و عزا يابد . اگر كسي بيند اين خوردني ها كه گفتيم سوي چهارپايان انداخت ، دليل كه مال خويش بر جاهلان هزينه كند .

اندازه گرفتن

ليلا برايت مي گويد :

اگر در خواب مشغول اندازه گرفتن چيزي باشيد ، به اين معنا است كه بيماري و خطر شما را تهديد مي كند .

اندامها

محمد بن سيرين گويد :

اندامها را اگر بيند كه افزون شد دليل كند كه خويشان واهل بيت او زياده گردند واو در موضع خويش مقيم بود اگر بيند كه اندامهاي او بريده بود يا از تن او بيفتاد دليل كه به سفر رود وخويشان او پراكنده گردند اگر بيند كه اندام خويش مي بريد وپراكنده مي كرد دليل كه اهل بيت وخويشان خود را در شهرها پراكنده كند

كرماني مي گويد :

اگر بيند كه پاره اي گوشت از اندام خود ببريد دليل كند كه آن كس را خير ومنفعت رسد اگر بيند كه اندام از تن وي جدا كنند دليل كه كسي مالي از او بستاند به زور اگر بيند گوشت از اندام خود مي بريد ودر پيش مرغي مي افكند دليل كه از مال خويش چيزي به كسي بخشد

جابر مغربي گويد :

اگر بيند كه اندامي از تن او با وي سخن مي گفت دليل است كه در ميان خلق رسوا گردد اگر بيند اندامي از اندامهاي خويش به راهي همي رفت دليل است كاري كند كه برآن اعتماد دارد اگر بيند كه اندامي از تن وي جدا شد دليل است كسي از خويشان به غربت افتد اگر بيند كه اندامهايش آزرده بود دليل كه بيمار گردد اگر بيند مرغي از اندام او پاره گوشتي بربود دليل كه از مال او چيزي بستاند اگر بيند كه گوشت از اندام خويش همي بريد ودر پيش مرغ

مي افكند دليل كه از مال خويش چيزي به كسي بخشد

جابرمغربي گويد :

اگر اندامي از اندامهاي او تباه گشت دليل بر اينكه بر راست نبود

ام فضل گويد به رسول خدا گفتم يا رسول الله خواب منكري ديدم فرمود چه ديدي گفتم پاره اي از اندام تو ببريدند ودر كنارم نهادند رسول خدا فرمود فاطمه را پسر آيد ودر كنار تو بزرگ شود وپس از آن از فاطمه حسين متولد شد ودر كنار او بزرگ شد واورا مي پروريد

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

اندام هاي انسان در خواب احكام جداگانه و متفاوت دارند كه در جاي خود نوشته مي شود . دست ، پا ، دهان ، چشم ، ابرو ، انگشت و بالاخره هر يك از اعضا و اندام ما تجسم چيزي هستند كه به جاي آن چيز در خواب ما شكل مي گيرند و از رابطه ما با حوادث و اشخاص و اشيا اشاراتي مي دهند . روي هم رفته اگر ببينيد اندام شما زياد تر از حد طبيعي شده نشان آن است كه ياران و دوستان و احبا شما زياد خواهند شد . متعدد شدن دستها ازتشديد اعمال شما خبر مي دهد . اعمالي كه مبتني بر نفس و ذات بيننده خواب هستند و از سرشت و طينت او نشات مي گيرند . براي نمونه اگر ديديد كه به جاي دو دست چندين دست داريد خواب شما مي گويد بيش از گذشته كارهاي نيك و بد انجام مي دهيد . چنانچه آدم خوبي باشيد بيشتر نيكي مي كنيد و اگر بد باشيد و تا كنون بدي كرده ايد اعمال بد شما

فزوني مي يابد كه البته زيان آن اعمال بد به خودتان باز مي گردد . چنانچه در خواب ببينيد پايتان بريده شده سفري در پيش داريدو اگر دست و پايتان را بريده ديديد ياران شما بخصوص متعلقانتان متفرق مي گردند . اگر ببينيد كه گوشت بدن خود را مي بريد نفعي عايد شما مي شود و چنانچه ديگري گوشت شما را مي برد از شما به او سودي مي رسد كه خودتان راضي نيستيد . چنانچه در عالم خواب عضوي از بدن خويش را متالم و دردناك احساس كنيد در صورتي كه در بيداري دردي نداشته باشيد و نگراني بيمار شدن هم برايتان وجود نداشته باشد خواب شما از يك ببيماري نزديك خبر مي دهد ولي اگر واقعا دردي داشته باشيد اما در خواب عضو ديگري را دردناك احساس نمائيد اين خواب تعبيرندارد زيرا واكنش نگراني شماست . چنانچه كسي در خواب ببيند دستهايش اضافه شده اما دستهاي اضافه زنانه است نه مردانه كسي او را فريب مي دهد يا زني وسوسه گر و فتنه انگيز در مسير زندگيش قرار مي گيرد . اگر ببينيد كه دست يا پايتان با شما به حرف زدن پرداخت نشان آن است كه مردم درباره شما بد قضاوت مي كنند و بد مي گويند و انگشت نما مي شويد و رسوائي به بار مي آوريد . اگر مشاهده كنيد كه يكي از اعضا بدن شما در جاي خودش نيست و در عالم خواب ندانيد براي آن عضو چه اتفاقي افتاده و كجاست خوابتان مي گويد كه يكي از اقربا و نزديكان شما به جائي مي رود كه يا نمي

دانيد آن جا كجاست و يا آنقدر دور است كه نمي توانيد از او خبر بگيريد . اگر در خواب ديديد كه دو دهان داريد خواب شما مي گويد كه آمادگي داريد تا فردي آزمند و طماع باشيد . داشتن چشم اضافي دلبستگي است به دنيا و مال دنيا كه پسنديده نيست . چنانچه در خواب ببينيد كه مرغي ناشناخته ( مشروط بر اينكه كلاغ يا كركس نباشد ) و شما ندانيد نام آن مرغ چيست از گوشت شما ربود و برد كه بخورد نشان آن است كه چيزي از شما به جبرو عنف گرفته مي شود . اگر در عالم خواب ببينيد كه دست يا پاي شما را بريده اند ولي مجددا آن عضو در جاي خودش روئيده و به وجود آمده صاحب فرزند مي شويد و اگر در شرايط پدر و مادر شدن نيستيد يكي از اقربانتان فرزندي مي آورد كه او به شما خيلي نزديك است .

يوسف نبي عليه السلام گويد :

ديدن بريدن اندام از خويشان وي كسي جدا گردد

انسان

ليلا برايت مي گويد :

اگر در خواب انسان زشت و وحشتناكي را مشاهده كرديد ، نشانه ي آن است كه افكار ناپسندي در ذهن خود پرورش مي دهيد . اگر در خواب انسان خوشحالي را ديديد ، بيانگر غم و اندوه است . اگر در خواب يك انسان ناراحت و غمگين را ديديد ، به اين معنا است كه خود را درگير مشكلات ديگران مي كنيد .

انسان نخستين

آنلي بيتون مي گويد :

مشاهده ي انسان هاي اوليه در خواب ، نشانه ي مخالفت اطرافيان با شما است . اگر در خواب خود را هم چون انسان هاي نخستين در غار ببينيد ، به اين معنا است كه در رسيدن به اهداف خود موفق نمي شويد .

انضباط

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب انضباط : شما را مواخذه و سرزنش خواهند كرد .

شما باعث نظم و انضباط ديگران مي شويد : يك حادثه در پيش است كه باعث وحشت شما خواهد شد .

ديگران شما را مطيع انضباط مي كنند : قانون شما را تنبيه مي كند .

در يك زندان به انضباط زياد توجه نمي كنيد : صحبتهاي ديگران به شما صدمه مي زند .

شما به بچه ها انضباط ياد مي دهيد : توجه بيشتري به اعمالتان داشته باشيد .

انعام

ليلا برايت مي گويد :

اگر در خواب ببينيد به كسي انعام مي دهيد ، نشانه ي آن است كه مورد موعظه قرار مي گيريد كه اين باعث مي شود تا در زندگي ، بيشتر مراقب اعمالتان باشيد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب ببينيد كه انعام مي دهيد : يكنفر قصد دارد شما را بخرد .

شما انعام مي گيريد : يكنفر قصد اذيت شما را دارد

مخفيانه به كسي انعام مي دهيد : بزودي خبر ازدواجي را به شما مي دهند .

خرج زندگي تان را از راه انعام در مي آوريد :

شما نمي توانيد فرزند داشته باشيد .

يك انعام را بين چند نفر قسمت مي كنيد :

از راههاي نادرست به ثروت مي رسيد .

انعكاس

ليلا برايت مي گويد :

شنيدن انعكاس صداي خود در خواب ، نشانه ي شركت در يك مهماني دوستانه است . اگر در خواب خود را در جنگلي ببينيد و انعكاس صداي خود را بشنويد ، بدين معنا است كه فرد تنهايي هستيد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

شما انعكاس صدايي را درنزديكي مي شنويد : دوستان بسيار خوب به ديدن شما مي آيند .

يك انعكاس صداي خيلي دور : از خوشبخت شدن يكنفر باخبر مي شويد .

انعكاس صدا درون يك غار : بر دشمنان و بدخواهان پيروز مي شويد .

انفجار

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر خواب ببينيد جايي انفجاري رخ مي دهد ، نشانة آن است كه اعمال ناپسند ديگران به شما زيان خواهد رساند .

2_ اگر خواب ببينيد در اثر انفجاري صورت شما يا ديگران زخمي و سياه گشته است ، علامت آن است كه با قضاوت نادرست متهم به بي دقتي مي شويد و ممكن است جامعه شما را براي اين امر محكوم بسازد .

3_ اگر خواب ببينيد هوا پر از دود و تكه پاره هاي اشياء منفجر شده است ، علامت آن است كه از محيط كار و همچنين از مخالفتهاي ديگر افراد اجتماع با خود بيزار خواهيد شد .

4_ اگر خواب ببينيد ميان شعله هاي انفجار گرفتار شده ايد ، يا در اثر انفجار به هوا پرتاب شده ايد ، نشانة آن است كه دوستان بي ارزش و نادرست به حقوق شما تجاوز كرده و از اعتماد شما سوء استفاده مي كنند .

5_ دختران بعد از ديدن چنين خوابهايي بايد بيشتر مراقب

رفتار و روابط خود باشند .

ليلا برايت مي گويد :

اگر انفجار همراه با كشته شدن عده اي باشد ، بيانگر آن است كه از مشكلي كه برايتان پيش آمده نجات پيدا مي كنيد . اگر در خواب ببينيد كه يك كارخانه منفجر شده و شعله هاي آتش از آن زبانه مي كشد ، نشانه ي پيشرفت و پيروزي در انجام كارهايتان است .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب انفجار : دوستان شما را به خاطر اعمالتان سرزنش مي كنند .

دريك انفجار زخمي شده ايد : عذاب

بر اثر انفجار علامتي روي صورت شما افتاده : شما را به ناحق متهم خواهند كرد .

شما ناگهان به دنبال يك انفجار غرق در آتش ميشويد : دوستان شما از حدشان تجاوز مي كنند .

ديگران در انفجار گرفتار شده اند : يكي از بستگان در خطر است .

شما باعث انفجار شده ايد : اعتماد دوستانتان به شما از بين خواهد رفت .

انگشت

فرويد گويد :

اگر از انگشت شست او شراره آتش بلند شد و از انگشت اشاره اش خون بيرون جهيد ، با مادر زن خود فساد و خيانت كند .

اگر بيند از انگشت او صدا برخاست ، در ميان خويشان و بستگان او مجادله و گفتگو در مي گيرد .

لوك اويتنهاو مي گويد :

زخمي كردن آن : زيان

از دست دادن آن : زيان بزرگ

محمدبن سيرين گويد :

پنج انگشت دست راست در تاويل ، پنج نماز بود و پنج انگشتان دست چپ فرزندان برادر بود و بعضي از معبران گفته اند ، انگشت مهين ، دليل نماز بامداد و انگشت سبحه

در نماز ، دليل بر نماز پيشين كند و انگشت ميان ، دليل بر نماز ديگر و انگشت به نصر ، دليل بر نماز شام و انگشت خضر ، دليل بر نماز خفتن و صلاح در نمازها بود . اگر بيند كه انگشت دست راست نداشت ، دليل كه فرزند يا برادرش بميرد و بعضي گويند : فرزند برادرش را مصيبت رسد .

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند كه انگشتان را درهم گذاشته داشت ، دليل كه سد درست شود . اگر بيند انگشتان را با هم جمع كرد ، دليل است كار برادران فرزندش را به صلاح آورد . اگر بيند كه انگشتان به كردار مشت در هم بسته بود ، دليل است كه كارها بر وي بسته گردد و هم بر اهل بيت او .

جابرمغربي گويد :

اگر بيند كه انگشت مهين او بريده بود ، دليل قوه مالش بود . اگر بيند كه انگشت سبحه او بريده است ، دليل است در فريضه نمازها تقصير كند . اگر بيند انگشت ميان او بريده است ، دليل كه در شهري پادشاهي يا بزرگي بميرد . اگر بيند كه انگشت بعد از ميان بريده است ، دليل است وي را در مال زيان افتد . اگر بيند كه انگشت كوچك او بريده است ، دليل است فرزند زاده او بميرد .

اسماعيل بن اشعث گويد :

انگشتان پاي در خواب ديدن ، دليل زينت و آرايش بود . اگر انگشتان پاي را درشت و قوي بيند ، دليل كه كار كدخدائي او ساخته شود . اگر به خلاف اين بيند كار وي

ناساخته شود . اگر بيند انگشت پاي او را آفتي رسيد چنانكه رفتن نتوانست ، دليل كه وي را غمي سخت رسد به سبب رفتن مال . اگر انگشتان دست و پاي را كسر بيند ، دليل است كار وي واژگونه شود .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن انگشتان در خواب بر شش وجه بود .

اول : فرزند ،

دوم : برادر و برادرزادگان ،

سوم : خادمان وخدمتكاران ،

چهارم : دوستان وياران ،

پنجم : قوت نيرومندي ،

ششم : پنج نماز .

اگر بيند كه انگشتان وي بيفتاد يابريده شود ، دليل كه از آن چه گفتيم او را مفارقت افتد .

اگر بيند كه انگشت او بشكست ، دليل است يكي از اهل بيت او بميرد .

خلف اصفهاني گويد :

اگر بيند از انگشت مهين او شر مي آيد يا از انگشت سبابه او خون همي آيد ، دليل است آن كس با مادر خويش فساد نمايد . اگر بيند از انگشت او آواز برآمد ، دليل نمايد كه در ميان خويشان او گفتگو رود .

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

در خواب نامه هاي سنتي نوشته اند كه پنج انگشت دست راست در تاويل پنج نمازي هستند كه در طول شبانه روز مي گزاريم . هر يك از انگشتان دست راست نماينده يكي از نمازهاي پنج گانه ، انگشتان دست چپ فرزندان برادر . اگر كسي ببيند كه انگشت دست راست ندارد نشان آن است كه براي فرزند يا برادرش پيش آمد سوئي اتفاق مي افتد . اگر انگشتان زرد باشند از بيماري بيينده رويا خبر

مي دهند كه او بايد مراقب صحت و سلامت خويش باشد . انگشتان سياه اندوه و كسالت است و انگشتان صورتي يا سرخ و به هر تقدير در خواب ، خوش حالت و خوش رنگ گوياي سلامت و موفقيت در كار زياد شدن انگشتان پا زيادي كار و مشغله است و زياد شدن انگشتان دست توانائي در انجام كارها . اگر كسي در خواب ببيند كه انگشت پاي او آفت ديده به طوري كه راه رفتن براي او به صعوبت امكان پذير مي گردد غم و اندوهي به او مي رسد و اگر ببيند كه يك يا چند انگشت پاي او كم شده بين او و دوستي جدايي مي افتد .

آنلي بيتون مي گويد :

1_ ديدن انگشتان كثيف و مجروح خود در خواب ، نشانة آن است كه رنج و دردسر بسيار ، در انتظار شماست و در آينده نوميد خواهيد شد .

2_ ديدن انگشتان سفيد و زيبا در خواب ، علامت آن است كه به خاطر خيرخواهي مشهور مي شويد و به عشق شما پاسخ مثبت داده مي شود .

3_ ديدن انگشتان بريده خود در خواب ، علامت آن است كه ثروت و ميراثي را به خاطر دخالت دشمنان از دست مي دهيد .

ليلا برايت مي گويد :

اگر در خواب انگشتان خود را قطع شده ديديد ، به اين معنا است كه مورد اتهامات ديگران قرار مي گيرد .

هانس كورت مي گويد :

اگر در خواب ببينيد كه انگشتانتان زخمي و كثيف هستيد ، به اين معنا است كه غم و اندوه شما را تهديد مي كند . اگر در خواب انگشتانتان

را زيبا و قشنگ ببينيد ، به اين معنا است كه مورد اتهامات ديگران قرار مي گيريد . اگر در خواب ببينيد كه انگشت شست شما آسيب ديده و احساس درد مي كنيد ، به اين معنا است كه اطرافيانتان با شما رفتار مناسبي ندارند . بزرگ شدن بيش از اندازه ي انگشت شست در خواب ، علامت آن است كه اقبال خوبي پيش روي شما است . كوچك شدن غير طبيعي انگشت شست در خواب ، نشان دهنده ي كسب لذت ها و تفريحات است .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

انگشتر به دست داريد : شانس در عشق

انگشتانتان درد مي كند : يك شادي بزرگ

انگشتان شما پر از انگشتر است : بزودي ازدواج ميكنيد .

انگشتانتان رنگ پريده است : عشقي كه به شخص بخصوصي داريد دوطرفه است .

از انگشتانتان خون مي آيد : مراقب ضررهاي مالي باشيد .

انگشتان زيبا : كارهاي پر مشقتي در پيش است .

انگشتانتان را زخم مي كنيد : مشاجره با دوستان

انگشت شما را قطع مي كنند : دوستتان را از دست مي دهيد

انگشتتان ميسوزد : افراد بسياري از شما بدشان ميآيد

انگشتان شما بلند هستند : ازدواج شما زياد به طول نمي انجامد .

انگشتان شما كوتاه است : ارث – ثروت

انگشتان شما بيشتر از پنج تاست : دوستان جديد پيدا مي كنيد

انگشتان شما كمتر از پنج تاست : شادي و عشق

انگشتانتان مي شكند : يك ازدواج خوشبخت در پيش داريد .

انگشت سبابه

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب انگشت سبابه : زياد منتظر كمك ديگران نباشيد .

مردم را با انگشت سبابه

نشان مي دهيد : به قدرت خود اعتماد كنيد .

ديگران شما را با انگشت سبابه نشان مي دهند : هنوز خيلي چيزها بايد ياد بگيريد .

انگشت شصت

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب انگشت شصت خودتان : يك دوره خوب در زندگيتان شروع مي شود .

شصت شما زخمي مي شود : منتظر ضررهاي مالي باشيد .

شصت شما مي سوزد : دوستان حسود شما را احاطه مي كنند .

انگشتانه

ليلا برايت مي گويد :

ديدن انگشتانه در خواب ، بيانگر آن است كه شما در انجام كارها پشتكار داريد .

آنلي بيتون مي گويد :

اگر در خواب ببينيد كه يك انگشتانه خريده ايد ، به اين معنا است كه با افرادي مناسب هم نشين مي شويد . اگر در خواب ببينيد كه انگشتانه ي خود را گم كرده ايد ، به اين معنا است كه دچار ضرر و زيان مالي مي شويد ، اگر از انگشتانه براي خياطي استفاده مي كنيد ، بيانگر آن است كه شانس و اقبال به شما رو خواهد كرد . اگر مردي خواب انگشتانه را ببيند ، بيانگر آن است كه سعادت و خوشبختي در انتظار او است .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب انگشتانه : خوشبختي بزرگي در پيش است .

انگشتانه مي خريد : نمي توانيد براي خود شغلي پيدا كنيد .

يك زن خواب انگشتانه ببيند : او براحتي پول بدست خواهد آورد .

يك انگشتانه گم مي كنيد : دردسرهاي شما بيشتر ميشود .

براي خياطي انگشتانه به دست مي كنيد :

شانس و سعادت در پيش است .

يك انگشتانه قرض مي كنيد : دوستان فراواني داريد كه زندگي را برايتان دلپذير مي كنند .

انگشتري

يوسف نبي عليه السلام گويد :

ديدن حلقه انگشتري فرزند بود

ديدن انگشترمردانرا كراهت باشد بعضي گويند عزت وجاه بود

ديدن انگشتري نقره يا فيروزه مهرباني از خلق

حضرت دانيال گويد :

چون نقش و صفت انگشتري بيند ، دليل است از خداوندش بدو خير و نيكي رسد . اگر بيند انگشتري كسي به وي داد تا چيزي بدان مهر كند ، دليل است از آنچه

لايق او باشد برخي بيابد . يعني اگر لايق پادشاهي باشد پادشاهي يابد . اگر توانگر بود مال يابد به قدر و قيمت انگشتري اگر بيند كه در مسجد يا در نماز در عزا كسي انگشتري به وي داد اگر آن كس زاهد و عابد بود . اگر بازرگان بود ، نصيب او نفع تجارت بود و جمله هم بر اين قياس بود . اگر بيند كه انگشتري سلطان به وي داد ، دليل نمايد كه از مملكتي سلطان به وي دهد يا ، دليل است از مملكت سلطان به او ياد به خويشان وي بدي رسد .

محمدبن سيرين گويد :

اگر كسي بيند كه انگشتري او ضايع شود يا دزد برد ، دليل بود كه در كارهاي او آفت و دشواري پديد آيد . اگر بيند انگشتري او بشكست و نگين او بماند ، دليل كه بزرگي و جاه او برود و آبرو و هيبتش بر جاي بود . اگر بيند انگشتري خود را به كسي بخشيد ، دليل كه از آن چه دارد برخي از آن ببخشد . اگر بيند انگشتري خويش بفروخت و بها بستند ، دليل است از آن چه دارد جمله بفروشد و هزينه كند . اگر بها نبستند ، آن چه دارد برخي از آن بفروشد

. ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند صناعت انگشتري او ناپسنديده است ، دليل است از مالي كه دارد چيزي بشود و پادشاهي بروي خشم گيرد . اگر بيند انگشتري او از سيم بود ، دليل است آن چه دارد پسنديده و حلال بود . اگر انگشتري از آهن بيند آن چه دارد

اندك و حقير بود . اگر بيند انگشتري از هفت جوش يا از سپيده روي بود ، دليل است بر آن چه در آهن گفتيم . اگر بيند انگشتر او از زيور بود حقيرتر از آن جمله بود كه گفتيم .

جابر مغربي گويد :

اگر بيند در انگشت وي انگشتري آهن بود ، دليل كه قوت و توانائي يابد . اگر بيند از برنج يا مس است ، دليل كه از مردمان بي اصل منفعت يابد . اگر بيند كه بلور است ، دليل كه از مردم عامه چيزي بدو رسد . اگر بيند انگشتري خويش نزد كسي به امانت نهاد يا وي را بخشيد و آن كس هم انگشتر بدو رد كرد ، دليل است كه زني به نكاح بخواهد و اجابتش نكند و زن بدو نهد . اگر بيند انگشتري خويش بشكست ، دليل كه در ميان او و عيالش جدايي افتد . اگر بيند كه انگشتري او دو نگين داشت يا كسي بدو داد كه آن هر دو نگين يكي موافق يكديگرند ، دليل است خداوند انگشتر ، غلام زاده بود . اگر بيند كه از آن دو نگين يكي بيفتاد ، دليل كه از دو گناه يكي توبه كند . اگر بيند نامه نوشته بود و به انگشتر خويش مهر كرد ، دليل است چيزي پنهان بدو رسد . اگر بيند كه نامه گشاده را مهر كرد ، دليل كه چيزي آشكار بدو رسد .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

انگشتري سيمين ( نقره ) در خواب بر چهار وجه بود .

اول : قدرت و سلطنت ،

دوم

: زن ،

سوم : فرزند ،

چهارم : مال

انگشتري زرين نيك بود .

اگر زني بيند كه انگشتري با نگين از او ضايع شد ، دليل است حشمت و جاه او بشود يا فرزندش بميرد يا مالش تلف شود .

اگر والي بود معزول گردد .

اگر زن بيند شوهرش بميرد يا فرزندش .

لوك اويتنهاو مي گويد :

انگشتر : افتخار ، آرامش خاطر

گم كردن آن : جدايي

يافتن آن : اختلاف

دريافت كردن آن : دام ، تله

انگشتري گرانقيمت : ازدواج موفق

خريدن : نامزدي

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

اگر در خواب ببينيد كه انگشتري در دست داريد كه قبلا هرگز نداشته ايد و از ديدن آن به انگشت خود دچار حيرت و تحسين شده ايد نشان آن است كه به موفقيت بزرگي مي رسيد كه براي ديگران و حتي خودتان باور كردني نيست . اگر كسي انگشتري به شما داد و شما آن را به انگشت خود كرديد از جانب آن شخص سودي عايد شما مي شود كه بر اعتبارتان مي افزايد . گرفتن انگشتري از ديگران خوب است و نفعي كه عايد بيننده خواب مي گردد منوط است به شخصيت و شغلي كه دهنده انگشتر دارد و محلي كه انگشتري گرفته و داده مي شود . اگر كسي در خواب ببيند كه انگشتري خودش را شكست در صورتي كه ازدواج كرده باشد بين او و همسرش اختلاف و جدايي اتفاق مي افتد . اگر در خواب ديديد كه انگشتري خود را به كسي امانت داده بوديد و او آن را آورد و مسترد داشت خواب شما مي گويد كه در آينده اي

نه چندان دور از زني يا دختري خواستگاري مي كنيد كه او نمي پذيرد و چنان چه در شرايط ازدواج نباشد از آرزو و تمنائي بر آورده نشده خبر مي دهد . گم شدن انگشتري براي زن بخصوص اگر نگين داشته باشد خوب نيست چون خبر مي دهد كه بيننده خواب كسي را از دست مي دهد يا از سمتي معزول مي شود .

انگشتوانه

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

انگشتوانه يا انگشتونه جسمي فلزي است كه براي دوخت و دوز بر سر انگشت مي كنند تا انتهاي سوزن به گوشت انگشت دوزنده فرو نرودو در واقع نوعي وسيله دفاعي است براي حفظ انگشت . داشتن انگشتونه براي مرد خوب نيست و براي زن نيكو است و گوياي امنيتي است كه در محيط خانواده و محدوده زندگي خويش خواهد يافت . اگر مردي انگشتونه اي ببيند يا بيابد و به انگشت خويش بكند به كمك كسي نيازمند مي شود كه احتمالا يك زن است و از اين كمك بهره مند مي گردد . چنان چه كسي انگشتوانه اي به شما داد اگر آشنا باشد گوياي اين است كه در آينده از حمايت مادي و معنوي دوستي برخوردار مي شويد و اگر بيگانه بود نيازمند اين حمايت مي شويد بي آنكه كسي را به عنوان حامي سراغ داشته باشيد . داشتن انگشتوانه هاي زياد در خواب بيان كننده اين است كه خواب بيننده مورد اتهام قرار مي گيرد . زني اگر ببيند كه تعداد زيادي انگشتوانه دارد به شدت مورد حسد واقع مي شود . ديدن انگشتوانه سوراخ در خواب بيان كننده خيانت كسي است كه

نسبت به او اعتماد فراوان داريد . براي مرد ديدن انگشتوانه اي كه سوراخ و غير قابل استفاده باشد گوياي اين است كه زني به او دورغ مي گويد كه ممكن است همسرش باشد .

انگليسي

ليلا برايت مي گويد :

انگليسي صحبت كردن در خواب ، نشان دهنده ي آن است كه در امور شغلي پيشرفت مي كنيد اما در روابط عاشقانه تان به مشكلات برخورد مي كنيد . اگر در خواب ببينيد كه مشغول خواندن يك كتاب انگليسي هستيد ، نشانه ي آن است كه زندگي يكنواختي داريد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك زن يا مرد انگليسي : دوست خوب شما خيالهاي بدي در سرش دارد .

تعداد زيادي انگليسي با هم : دوستان دورو وحيله گر در ا طراف شما هستند . شما به انگلستان مي رويد : طلبكاران از شما در خواست پول مي كنند .

در انگلستان زندگي مي كنيد : خواسته هاي شما بر آورده نخواهد شد .

شما با يك زن يا مرد انگليسي رابطه داريد : از يك بيماري ناشناخته رنج خواهيد برد .

انگور

يوسف نبي عليه السلام گويد :

ديدن انگور سفيد روزي حلال بود

و دو جوان با او به زندان درآمدند [روزي] يكي از آن دو گفت من خويشتن را [به خواب] ديدم كه [انگور براي] شراب مي فشارم و ديگري گفت من خود را [به خواب] ديدم كه بر روي سرم نان مي برم و پرندگان از آن مي خورند به ما از تعبيرش خبر ده كه ما تو را از نيكوكاران مي بينيم . سوره يوسف آيه « 36 »

اي دو رفيق زندانيم اما يكي از شما به آقاي خود باده مي نوشاند و اما ديگري به دار آويخته مي شود و پرندگان از [مغز] سرش مي خورند امري كه شما دو تن از من جويا شديد تحقق يافت . سوره يوسف آيه « 41 »

حضرت دانيال گويد :

خوردن انگور سياه به وقت خود غم و اندوه بود و بي وقت ، ترس و بيم بود . معبران گفته اند : به عدد هر انگور كه خورده بود زخم چوب ياتازيانه بر او زنند و خوردن انگور سفيد به وقت خود نعمت و خير دنيا بود ، بيش از آن كه اميد دارد و به غير وقت ، دليل كند كه از دهان خداوند خوب سخن خيري بيرون آيد و دليلش بر حرف و مال بود . اگر انگور سرخ بيند همين دليل كند .

محمدبن سيرين گويد :

انگور سفيد به وقت خوردن ، دليل بر مالي است كه به دشواري به دست آيد و انگور سرخ به وقت خود خوردن ، دليل بر منفعت اندك بود و هر انگوري كه پوست او سخت بود ، دليل كه مالي به دشواري بدست آيد و هر انگوري كه پوست او روشن بود ، دليل بر مال حلال كند و هر انگوري كه آب او تيره بود ، دليل بر مال حرام بود و هر انگوري كه به ديدار سرخ نمايد ، دليل بر عز و جاه كند و هر انگوري به ديدار سياه نمايد ، دليل بر غم و اندوه كند و هر انگوري كه شيرين تر و تازه تر بود ، دليل بر مال و جاه نمايد و عز وي بيشتر گردد .

جابر مغربي گويد :

اگر كسي بيند كه انگور بر معصر چوبين همي فشرد ، دليل كه خدمت پادشاه ستمگر كند . اگر بيند كه آن معصر ، از خشت و گل بود ، دليل

كه خدمت پادشاه باديانت كند . اگر معصر از خشت پخته يا از گچ و سنگ و آهك بود ، دليل كه خدمت پادشاه با سياست و با هيبت كند . اگر بيند كه انگور در طشت همي فشرد ، دليل كه خدمت زني بزرگ كند . اگر بيند كه انگور در كاسه همي فشرد ، دليل كه خدمت شخصي خسيس كند . اگر بيند كه انگور همي فشرد و شيره هاي آن در خم ها همي جمع كرد ، دليل كه از جهت خود ، مال بسيار به سبب پادشاه حاصل كند . اگر بيند كه انگور در معصر با اهل و عيال مي فشرد ، دليل كه او را و عيال او را در خدمت پادشاه منفعت رسد . اگر بيننده خواب در ضرر خدمت پادشاه نباشد ، دليل كه كاري از سبب مردي حاصل كند .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

انگور سياه و سفيد به وقت خود و بي وقت ، بر سه وجه بود

. اول : فرزند نيك ،

دوم : علم فرائض ،

سوم : مال حلال .

فشردن انگور در خواب هم آن حضرت فرمايد : بر سه وجه بود ،

اول : مال باخير وبركت ،

دوم : فراخي نعمت ،

سوم : از قحط و بلاامان يافتن .

لوك اويتنهاو مي گويد :

خوردن : تب مختصر

چيدن آن : جدايي غير منتظره

انگور سفيد : شادماني

انگور سياه : غصه

ديدن آن : شما به هدفتان خواهيد رسيد

كسي آنرا به شما بدهد : آشناييهاي تازه

كشمش : دعوا در همسايگي

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

در خواب هاي ما

تاك خوب است و به اميد تعبير شده است . ريشه اميدي است كه در زمين مي نشانيم و از بر و ميوه آن ساليان دراز استفاده مي كنيم . ابن سيرين درخت انگور را زني كريمه تعبير كرده و برخي ديگر از معبران مرد بزرگوار دانسته اند ولي تاك در خواب ما فرزندان ما هستند كه به ايشان دل بسته و به خود اميد داده ايم . براي افراد بي تفاوت ميراث است و ملك وقفي . براي بيمار شفا است و براي تهي دست ثروت و اين بستگي به آن دارد كه تاك در خواب ببينيم و خودمان در بيداري چه وضع و موقعيتي داشته باشيم . تاك نشان بي خردي و سرمستي هم مي تواند باشد . اگر بيننده خواب مرفه و مال دار باشد و ببيند در خانه اش تاك روئيده اين خواب هشدار سرمستي است و احيانا تند روي چون از انگور شراب مي گيرند و شراب مستي مي آورد و مستي علت گمراهي و تباهي است لذا ديدن تاك ممكن است هشدار باشد كه تشخيص آن با معبر است .

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر خواب ببينيد انگور مي چينيد ، علامت آن است كه بعد از دردسر به شادي دست مي يابيد . و در آينده به كارهايي دست خواهيد زد .

2_ خوردن انگور سبز در خواب ، علامت آن است كه براي كسب لذت مرتكب خطايي خواهيد شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خواهيد سپرد .

3_ ديدن انگور در خواب ، علامت آن است كه از كار سختي فرار مي كنيد .

4_ اگر دختري در خواب ببيند انگور مي خورد ، علامت آن است كه نسبت به آرزوهاي خود اندكي دلسرد خواهد شد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

يك درخت مو پراز انگور : عمرتان طولاني خواهد بود .

انگور مي خوريد : نگراني و اضطراب بر شما غلبه ميكند .

بچه ها انگور مي خورند : نفوذ شما بر ديگران بيشتر مي شود

انگور مي خريد : در كارهايتان بسيار محتاط باشيد

انگور مي فروشيد : نگرانيها برطرف مي شود و كارهاي شما با موفقيت پيش خواهند رفت .

انگور سفيد : پيروزي بر دشمنان و بد خواهان

انگور سياه : در كارهايتان بسيار محتاط با شيد .

خوشه هاي انگور : دارايي شما به مقدار قابل توجه اي بيشتر خواهد شد .

شما انگور مي چينيد : شانس بزرگي در نزديكي شماست .

انگور را له مي كنيد : بايد روش زندگيتان را تغيير دهيد .

انگور حمل مي كنيد : ثروت

كشمش درست مي كنيد : موفقيت شما در حال حاضر امكان پذير نيست .

شما كشمش مي خوريد : پول از دست ميدهيد .

انواع توت

ليلا برايت مي گويد :

ديدن توت هاي نارس و كال در خواب ، بيانگر غم و ضرر مالي است . اگر در خواب ببينيد كه مشغول خوردن توت هستيد ، به اين معنا است كه روزهاي خوشي پيش رو داريد . اگر در خواب خود را مشغول جمع آوري توت ببينيد ، بيانگر آن است كه از كار زياد خسته و نوميد شده ايد . فروختن توت در خواب ، نشانه ي اين است كه براي تهيه ي خرج روزانه

خود دچار مشكل مي شويد .

اولاد

ليلا برايت مي گويد :

اگر فردي خواب فرزند خود را ببيند ، بيانگر داشتن عمري طولاني و پر ثمر است .

اونيفورم

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك يك شخص اونيفورم پوش : شانس به شما روي خواهد آورد .

افسران اونيفورم پوش : ترفيع خواهيد گرفت

سربازان اونيفورم پوش : با مشكلات و ناراحتيهاي بسيار روبرو هستيد .

يكي از اعضاء خانواده تان اونيفورم پوشيده : افتخار و تشخص

اونيفورم پوشيده اند : در قبال شجاعتتان پاداش خواهيد گرفت .

اونيفورم مي فروشيد : دوستانتان از نفوذشان استفاده خواهند كرد تا به شما كمك كنند .

مردان كه در سر كار اونيفورم پوشيده اند : به شما پول زيادي خواهد رسيد .

زنانيكه اونيفورم پوشيده اند : شما خيلي متكبريد .

زنانيكه اونيفورم نظامي بتن دارند : شما در سطحي نيستيد كه بتوانيد وظايفتان را انجام دهيد .

خواب اونيفورم مستخدمين يا كارمندان را مي بينيد : دشمنانتان شكست خواهند خورد .

اهانت

آنلي بيتون مي گويد :

اگر در خواب ببينيد كه در دادگاه ، به يك قاضي اهانت مي كنيد ، بيانگر بي دقتي در انجام كارها است . اگر در خواب كسي به شما اهانت كرد ، به اين معنا است كاري انجام مي دهيد كه به شما احترام مي گذارند .

اچ ميلر مي گويد :

اگر در خواب ببينيد فرد اهانت كننده يك بچه است ، نشانه ي پيروزي در انجام كارها است . اگر در خواب ببينيد كسي كه به شما توهين مي كند بزرگ تر از شما است ، نشانه ي جدايي از دوستان است . اگر در خواب ببينيد كه يك غريبه به شما توهين مي كند ، نشانه ي گرفتاري هاي كاري است .

اهدا كردن

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

به شما چيزي اهدا مي كنند : منتظر بهبود وضع فعليتان باشيد .

چيز جالبي به شما اهدا مي كنند : به شما خيانت ميشود .

به مسجد يا كليسا چيزي اهدا مي كنيد : با شخصيتهاي مقام اول اجتماع ملاقات خواهيد كرد .

به يك زن چيزي اهدا مي كنيد : يك رفاقت بزرگ

به يك مرد چيزي اهدا مي كنيد : يك شوك

به يك موسسه پول مي بخشيد : پول در آينده نزديك .

اهرم

ليلا برايت مي گويد :

ديدن يا استفاده كردن از هرم ، نشانه ي پيروزي در مشكلات است .

ايده آل

آنلي بيتون مي گويد :

اگر كسي در خواب بيند كه به زندگي ايده آلي دست پيدا كرده ، نشانه ي كسب موفقيت است . اگر زني چنين خوابي ببيند ، بيانگر آن است كه در مسير زندگي لحظات خوشي خواهد داشت .

ايزار

محمد بن سيرين گويد :

ايزار در خواب زن بود . اگر ديد كه ايزار در ميان بست ، دليل بود كه زن خواهد يا كنيزكي خرد . اگر بيند كه ايزار وي ضايع شد ، دليل كه از زن جدا شود . اگر بيند كه ايزارش بدريد ، دليل نقصان و عيب زن بود اگر ديد كه ايزار وي به آتش سوخت ، دليل آفت و بيماري زن بود .

جابر مغربي گويد :

اگر ديد ايزارش پشمين يا پنبه بود ، دليل كه زن او ديندار بود ، اگر ديد ايزار كهن و چركين داشت ، تاويلش به خلاف اين بود . اگر بيند ايزار قزين يا ابريشمين داشت ، دليل كه وي را زني معاشره بود .

ايستگاه قطار

لوك اويتنهاو مي گويد :

ايستگاه قطار : مسافرت كوتاه

تماشاي ايستگاه قطاراز دور : يك مهمان ناخوانده

ليلا برايت مي گويد :

مشاهده ايستگاه راه آهن در خواب ، نشانه ي تغيير و تحولات جديد و خوشايند در زندگي است . اگر در خواب ببينيد كه در راه آهن قدم مي زنيد ، به اين معنا است كه هديه اي دريافت مي كنيد .

ايوان

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

ديدن ايوان نوساز و با شكوه ميمون و مبارك است چه متعلق به خودتان باشد و چه در عالم خواب حس كنيد كه آن ايوان به شما تعلق ندارد . بلندي سقف ايوان رفعت انديشه و جاه طلبي بيننده خواب را مي رساند و اين خوب است اگر در ايواني آباد و با شكوه و با سقفي بلند و ستونهاي محكم و استوار ايستاده باشيد . ديدن ايوان ويران و كهنه ساز كه ديوارهاي بي رنگ و آجري داشته باشد نشان آن است كه امكان توفيق براي شما بوده اما نتوانسته ايد پيروز شويد و اگر خارج از ايوان ايستاده باشيد و چنين منظره اي ببينيد با مردي برخورد مي كنيد كه از نظر شخصيت بزرگ است اما از نظر مادي ضعيف و ناتوان و احتمالا او مي تواند براي شما و شما براي او موثر باشيد . به هر حال ايوان بلندي قدر و مرتبه است و ستونهاي آن قدرت كه هر چه ستونها استوارتر باشند گوياي قدرت بيشتر شما هستند .

آنلي بيتون مي گويد :

1_ ديدن ايوان در خواب ، علامت آن است كه سرگرم كارهايي جديد خواهيد شد كه به ثمر رسيدن آنها در آينده با شك

و ترديد همراه خواهد بود .

2_ اگر دختري خواب ببيند با نامزد خود در ايوان راه مي رود ، علامت آن است كه دربارة نيات خود ترديد پيدا خواهد كرد .

3_ اگر خواب ببينيد ايوان خانه اي را مي سازيد ، علامت آن است كه وظايف جديدي را قبول خواهيد كرد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

شما تنها روي ايوان هستيد : به موقعيت اجتماعي خيلي بالاتر خواهيد رسيد .

با ديگران روي ايوان هستيد : زندگي شما طولاني خواهد بود .

با اعضاء فاميل روي ايوان هستيد : ارث – ثروت

با يك شخصيت مهم يا يك مقام دولتي روي ايوان هستيد : بايد از پستي و بلنديهاي بسياري عبور كنيد

با دوستانتان روي ايوان هستيد : متحمل توهين و شرمساري خواهيد شد .

حرف ب

بابونه

ليلا برايت مي گويد :

اگر در خواب ببينيد كه مشغول چيدن بابونه يا مشغول نوشيدن

چاي بابونه هستيد ، بيانگر سلامتي شما است . ديدن بابونه ، دلالت بر غم و اندوه دارد . خريدن بابونه ، نشانه ي آن است كه خطر يا بيماري شما را تهديد مي كند .

باتلاق

ليلا برايت مي گويد :

مشاهده ي باتلاق در خواب ، بيانگر آن است كه بايد در نقشه هايي كه براي رسيدن به اهدافتان كشيده ايد ، دقت بيشتري نماييد تا دچار شكست نشويد . اگر در خواب ببينيد كه در باتلاقي افتاده ايد ، به اين معنا است كه احتمالا دچار ضرر زيادي مي شويد .

آنلي بيتون مي گويد :

1_ گذشتن از ميان مناطق باتلاقي در خواب ، علامت آن است كه تحت الشعاع شرايطي ناسازگار قرار مي گيريد ، و از ماجرايي عاشقانه ضربه اي شديد متحمل خواهيد شد .

2_ اگر خواب ببينيد به زميني باتلاقي نزديك مي شويد كه پوشيده از گياهان سبز است ، نشانة آن است كه با خنثي كردن دسيسه ها و گذشتن از موانعي خطرناك به خوشبختي و سعادتي باور نكردني دست مي يابيد .

باد

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

باد انواع و جهات مختلف دارد كه هر يك داراي تعبيري خاص است .

علامه مجلسي ( ره ) گويد :

اگر ديديد بر باد نشسته ايد عزيز و كامياب مي شويد .

محمد بن سيرين گويد :

معتقد است كه اگر در خواب ديديد باد شما را از جائي ديگر مي برد سفري در پيش خواهيد داشت كه طول آن ، از نظر بعد مسافت و زمان بستگي به مقدار جابه جائي به وسيله باد دارد . باد سخت در خواب وحشت و بيم و هراس است و باد ملايم راحت و آسايش . گرد باد آفت و بيماري است و چنانچه در خواب ديديد كه بادي سخت مي وزد به طوري كه درختان را از جاي مي كند و

شيرواني ها را ويران مي كند و به هر عنوان خرابي و ويراني بوجود مي آورد نوعي ناراحتي و تشويش به وجود مي آيد كه جنبه عام دارد . گاه مي شود كه شما چنين باد مهيبي را در خواب مي بينيد اما در عالم رويا خويشتن را به جائي امن مي رسانيد و سر پناه مي يابيد به طوري كه باد حتي دامن لباس شما را نمي جنباند . اين چنين خوابي براي شما بي ضرر و زيان است و مي گويد كه شما ناظر وحشت و هراس و ناراحتي ديگران خواهيد بود اما اگر باد شما را هم در ميان گرفت بايد بدانيد كه شما متحملا در كانون حادثه قرار خواهيد گرفت . باد ملايم و معتدل نشاني از صحت و سلامت و تندرستي است به خصوص اگر در خانه خودتان باشيد و در خواب ببينيد كه باد مي وزد و پرده اتاق شما را مي لرزاند اين گوياي شادي و شعفي است كه براي شما و اهل خانه مي رسد و بشارت آن را باد معتدل و ملايم با خود همراه آورده است . اگر باد گرد باشد و خاك برانگيزد و ظلمت و تاريكي بياورد به هيچ وجه خوب نيست .

علامه مجلسي ( ره ) گويد :

اگر بادي ديديد كه درختان را از جاي كند و افكند در آن ناحيه كه در خواب ديده ايد يا نقصان زراعت پديد مي آيد و يا مرگ دامن عده اي را مي گيرد . باد صبا ، در صورتي كه تشخيص دهيد بادي كه چهره شما را نوازش مي كند همان باد

صبح يعني باد صبا است خبر از تسلط و چيرگي بر دشمن مي دهد و بشارت راحت و سلامت مي رساند . چنانچه در خواب فقط صداي باد را شنيديد مطمئن باشيد خبري به شما مي رسد . اگر از آن صدا خوشتان آمد خبري خوش دريافت مي كنيد و اگر از صداي باد بيمناك شديد خبري ناخوش به شما مي دهند . در حرف _ آ _ كلمه آسمان نوشته شد كه مستقيم به آسمان رفتن نيكو خوابي نيست ، همين تعبير براي باد نيز هست كه اگر ببينيد باد شما را از جاي كند و با خود به آسمان برد و شما با اين كه مي خواستيد برگرديد نتوانستيد و همچنان به رفتن در دست باد ادامه داديد خوب نيست و تعبيري را دارد كه در آسمان نوشته شد . روي هم رفته باد ملايم خوب است و بادي كه با نم باران و رطوبت همراه باشد نعمت است . اگر ديديد در خواب باد تندي مي وزد كه گرد و غبار برمي آنگيزد و شما براي حفظ چشم خويش پشت به باد مي كنيد گوياي اين است كه براي شما حادثه اي پيش مي آيد كه از آن مي گريزيد و به آن پشت مي كنيد . باد گرم خوب نيست و اگر در عالم خواب احساس كرديد بادي كه مي وزد چنان گرم است كه پوست صورتتان را مي آزارد از يك واقعه ناخوشايند خبر مي دهد . باد بسيار سرد هم چندان خوب نيست . بهترين نوع باد در خواب نسيم ملايم و مرطوب است .

لوك اويتنهاو مي گويد

:

باد : ناراحتي ، قولهاي دروغ

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر خواب ببينيد باد به آرامي در كار وزيدن است ، علامت آن است كه در اثر فوت يكي از نزديكان ثروت هنگفتي به شما ارث مي رسد .

2_ شنيدن صداي زوزة باد در خواب ، علامت آن است كه با از دست دادن قردي بسيار عزيز ، زندگي شما بيهوده و بي معنا خواهد شد .

3_ اگر خواب ببينيد بر خلاف جهت وزش بادي تند راه مي رويد ، علامت آن است كه شجاعانه در مقابل وسوسه هاي شيطاني مقاومت خواهيد كرد . و از راهي درست براي كسب ثروت اقدام مي كنيد .

4_ اگر خواب ببينيد باد برخلاف آنچه كه شما مي خواهيد مي وزد ، علامت آن است كه در امور عاشقانه به نوميدي ، و در به ثمر رساندن امور زندگي شكست مي خوريد .

5_ اگر خواب ببينيد باد در همان جهتي كه شما دوست داريد مي وزد ، علامت آن است كه بر رقباي خود چيره مي شويد و امور زندگي خود را به درستي هدايت مي كنيد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك باد شديد : خوشبختي

در مقابل باد شديدي ايستادگي مي كنيد : از يك انرژي تمام نشدني لذت مي بريد .

يك باد ملايم : فرصت مناسب براي اقدام به كارهاي جديد

در هنگام باد راه ميرويد : درآمد شما راحت و فراوان خواهد بود .

درجهت عكس وزش باد راه مي رويد : دوستان به شما خيانت مي كنند .

باد ابدا نمي وزد : تغييرات خوشايندي

در زندگي شما رخ خواهد داد .

باد كلاه شما را مي برد : شرايط زندگي شما در آينده بهتر خواهد شد .

باد چترشما را بر ميگرداند : شادي

يك كشتي در باد شديد : يك راز براي شما فاش ميشود .

باد ، بادبان كشتي را با خود مي برد : گرفتاريها نزديك مي شود .

باد شديد باعث غرق شدن كشتي مي شود : پول براحتي نزد شما مي آيد .

بادوزيدن

محمد بن سيرين گويد :

اگر كسي بيند كه باد سخت همي جست ، دليل كه مردم آن ديار را بيم و ترس بود . اگر بيند كه باد چنان سخت بود كه درختان راهمي كند و خرابي كرد ، دليل است كه اهل آن ديار رابلا ومصيبت از علت طاعون و سرخجه و مانند اين رسد .

ابراهيم كرماني گويد :

باد سموم در خواب ، دليل بر بيماريهاي سرد كند و باد معتدل سرد ديدن در خواب ، دليل بيماري شوريده است در ان ديار و باد معتدل ديدن ، دليل بر تندرستي بود از مردم آن ديار و موجب نيكوئي و كسب آن ديار كند . اگر بيند كه او را از جائي به جائي مي برد ، دليل كه سفري دور كند و در ان سفر جاه و بزرگي يابد به قدر آن ك او را باد به زمين برده باشد . اگر بيند كه باد بر گرد و تاريكي بود ، دليل بر ترس و بيم و انديشه آن قوم بود .

جابرمغربي گويد :

اگر بيند كه او را بادي سخت به سوي آسمان

ها برد ، دليل كه اجل او نزديك بود . اگربيند كه او را باد از آسمان به زمين آورد ، دليل بود كه بيمار شود و عاقبت شفا يابد .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن باد در خواب بر نه و جه بود .

اول : بشارت .

دوم : فرمانروايي .

سوم : مال .

چهارم : مرگ .

پنجم : عذاب .

ششم : كشتن .

هفتم : بيماري .

هشتم : شفا .

نهم : آسايش .

اگر بيند كه بر باد نشسته بود ، دليل است كه بزرگي و فرمانروائي يابد .

اسماعيل بن اشعث گويد :

اگر بيند كه باد مغرب نرم جست ، دليل كه مردم آن ديار را مال و نعمت زياده شود . اگر بيند كه بادشمال نرم همي جست ، دليل بر شفا و راحت آن ديار . اگر به خلاف اين بود ، دليل بر خير نباشد . اگر بيند كه او از بادهمي شنيد ، دليل است خير پادشاه بزرگ در آن ديار گسترده شود . اگر بيند كه بادمردم آن ديار برگرفت و بر هوابرد ، دليل است كه از مردمان شرف و بزرگي يابد .

هانس كورت مي گويد :

اگر در خواب ببيند كه باد به آرامي مي وزد ، به معناي آن است كه ثروتي فراوان به دست مي آوريد . اگر در خواب ببينيد كه باد به شدت در حال وزش است و صداي وحشتناكي را ايجاد كرده ، بيانگر آن است كه يكي از نزديكان را از دست مي دهيد .

ليلا برايت مي گويد :

اگر در خواب ببينيد

كه در جهت مخالف باد راه مي رويد و باد به صورت شما مي وزد بيانگر آن است كه بايد ، اعتماد به نفس بيشتري در انجام كارها داشته باشيد . اگر در خواب ببينيد كه در جهت باد راه مي رويد ، نشانه ي موفقيت در انجام كارها است . اگر در خواب ببينيد كه باد شما را به اين طرف و آن طرف مي كشد ، نشانه ي آن است كه به مسافرتي خواهيد رفت كه براي شما سود و منفعت فراوان دارد .

بادام

محمدبن سيرين گويد :

بادام در خواب ديدن نعمت و روزي بود . لكن به خصومت به دست آيد . اگر بيند كه بادام فرا گرفت ، دليل بود كه به قدر آن وي را نعمت و روزي است و دشوار به دست آيد .

معبران مي گويند :

تاويل بادام در خواب علم بود و شفا از رنج و چون مغز آن بيند بهتر بود .

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند كه بادام با پوست داشت يا كسي به وي داد ، دليل كه از مردمي بخيل چيزي يابد به سختي ، اگر بيند كه از مغز بادام تلخ روغن بيرون آيد . دليل كند كه از مردي بخيل وي را بقدر آن روغن منفعت رسد .

جابرمغربي گويد :

ديدن بادام در خواب نعمت و مال است ، اما اگر بادام با پوست بيند ، دليل كه مال قدري به رنج و سختي بدست آورد و چون بادام بدون پوست بيند ، دليل كه مال به آساني به دست آورد .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن بادام در خواب

بر دو وجه بود .

اول : مال پنهاني حاصل گردد ،

دوم : از بيماري شفا يابد .

لوك اويتنهاو مي گويد :

بادام

خوردن : حرص و آز كار بدستت خواهد داد

بادام تلخ : ضعف ، سستي

بادام شيرين : شخصي از شما تعريف خواهد كرد

يوسف نبي عليه السلام گويد :

ديد جوزوپسته وبادام و فندق و ميوهاي ديگربامرد سفيد با گفتگوي بسيار و مناقشه در ميان ايشان واقع شود

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

بادام ميوه اي بسيار مغذي و مقوي است كه در دو نوع به بازار عرضه مي شود و مردم از آن استفاده مي كنند . يكي در نيمه بهار است كه به صورت تازه به بازار مي آيد و همراه چغاله و گوجه سبز مي فروشند ديگري بادام خشك كه در همه فصول سال يافت مي شود كه خود آن هم دو نوع است . پوست كنده و با پوست ( منظور پوست سخت و چوبي روي بادام است نه غشاره نازكي كه روي مغز كشيده شده ) معبران نوشته اند كه بادام در خواب نعمت و مال است و از امام صادق عليه السلام نقل شده است كه بادام در خواب هم مال است و هم شفا از بيماري . همه معبران بادام را در خواب مال دانسته اند و نعمت و فراخي معيشت و روزي اما فرق است كه بادام را در خواب چطور ببينيم . مغز بادام تازه در خواب مالي است كه زود و آسان به دست مي آيد ولي به بقاي آن در دست خويش نمي توانيد چندان اعتماد داشته باشيد . چنان چه در خواب

ديديد كه از فروشنده دوره گرد بادام خريديد يا كسي يك پاكت مغز بادام تازه به شما هديه كرد قدر مسلم به زودي پولي به شما مي رسد كه بي دغدغه و راحت صاحب آن خواهيد شد ليكن همان طور كه مغز بادام درون پاكت را از محل خريد تا رسيدن به خانه دانه دانه به دهان مي اندازيد و مي جويد و مي خوريد آن پول نيز زود نقصان مي يابد و از بين مي رود . خانم آتيانوس معبر يوناني مي گفت مغز بادام پول يا بهره و سودي است كه از جانب فرزندتان به شما مي رسد و اگر فرزندي در آن شرايط نداريد برادر يا خواهرتان براي شما مفيد واقع مي شوند . ابن سيرين مي گويد بادام نعمت و روزي است كه با جنگ و خصومت به چنگ مي آيد . شايد منظور ابن سيرين بادام با پوست باشد چون بادام بدون پوست يعني مغز بادام پول بي زحمت است . اگر در خواب ببينيد كه مقداري بادام پيش روي خود ريخته ايد اندوخته اي به شما مي رسد اما به دشواري يعني آن چنان كه بايد بادام را بشكنيد و مغزش را جدا كنيد و تحصيل پول هم زحمت و تلاش دارد . برخي از معبران بادام را علم دانسته اند و در ضمن نجات از رنج و بلا و شفا از بيماري همان طور كه از امام صادق عليه السلام منقول است خوردن مغز بادام شفا است مشروط بر اين كه بيمار باشيد . اگر بيماري كه در حال معالجه است در خواب ببيند بادام مي خورد براي

او بادام پول و راحت نيست بلكه شفا و صحت و نجات از رنج بيماري است و مي تواند اميدوار باشد كه به زودي بيماري او درمان خواهد شد و سلامت خويش را باز خواهد يافت . دسته اي ديگر از معبران نوشته اند اگر بادام با پوست در خواب ديديد نشان آن است كه از مردي بخيل و نظر تنگ و دنيا دار مالي به شما مي رسد . همين ها نوشته اند اگر بادام با پوست در خواب داشتيد مالي است كه به شما مي رسد و امكان تحصيل آن هست اما بستگي به همت و كوشش خودتان دارد كه آن را بيابيد .

آنلي بيتون مي گويد :

1_ ديدن بادام در خواب ، نشانة آن است كه پس از مدتي كوتاه ثروتمند خواهيد شد .

2_ اگر بادامهايي نارس در خواب ببينيد ، دلالت بر آن دارد كه پيش از تغيير موقعيت و وضعيت شما در زندگي ، بسيار نوميد خواهيد شد .

ليلا برايت مي گويد :

اگر كسي در خواب ببيند كه مشغول خوردن بادام هاي شيرين است ، به اين معنا است كه به خاطر انجام يك كار بخصوص ، مورد تشويق ديگران قرار مي گيرد . خوردن بادام تلخ در خواب ، بيانگر آن است كه در مقابل وسوسه هاي اطرافيان مقاومت مي كنيد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب بادام : غم ، ولي براي مدتي كوتاه

بادام مي خريد : برمخالفتان پيروز مي شويد

بادام مي خوريد : عمر شما طولاني است .

بادامهاي تلخ : وسوسه هاي فعلي شما كاهش مييابند .

درخت بادام : ثروت

درخت بادام

پر از گل : آسايش و خوشبختي

يك درخت بادام با بادامهاي سبز نرسيده : گرفتاري و نااميدي

يك درخت بادام پر از بادامهاي رسيده : خوشبختي

باد رها كردن

محمدبن سيرين گويد :

اگر كسي بيند كه در ميان مجمع مردمان باد رها كرد ، چنانكه مردمان آواز آن را بشنيدند ، دليل كه سخني زشت گويد كه مردم بر وي افسوس كنند و به سبب آن در ميان مردمان رسوا شود . اگر بيند كه باد نرم رها كرد و آواز آن را بشنيدند ، تاويلش به خلاف اين بود . اگر اين خواب مردي هندو بيند ، دليل است كه او را خرمي رسد .

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند كه بادي رها كرد و آواز بلندي داشت وبوي ناخوشي ، دليل كه كاري كند كه مردم بر او تشنيع كنند و او را ملامت كنند و بدي او گويند . اگر بيند كه آواز داشت و بوي ناخوش نداشت ، دليل است كه از كاري بي فائده جدا شود و خيرش در آن بود . اگر بيند بر قصد بادي رها كرده و مردمان بر او بخندند و او شرم داشت ، دليل است كه از كاري بي شغل معيشت او ساخته شود .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

بادرها كردن درخواب بر چهار وجه بود .

اول : سخني زشت .

دوم : تقبيح و بد گوئي

سوم : كاري نكوهيده و سرزنش آور ،

چهارم : رسوائي .

اگر بيند باد راعمدا و قصدا رها كرد ، دليل كه آن كس بد دين و بد مذهب بود .

بادبادك

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر خواب ببينيد بادبادكي به هوا مي فرستيد ، نشانة آن است كه از طريق كارهاي نادرست ثروت زيادي به دست خواهيد آورد .

2_ اگر خواب ببينيد بادبادكي بر زمين افتاده است ، علامت آن است كه در زندگي با شكست و نوميدي روبرو خواهيد شد .

3_ اگر خواب ببينيد بادبادكي درست مي كنيد ، نشانة آن است كه به سرمايه اي اندك ، معاملة بزرگي انجام مي دهيد و مي كوشيد كسي را از آن خود سازيد .

4_ اگر خواب ببينيد كودكان بادبادك هوا مي كنند ، نشانة آن است كه براي كسب لذت به كارهايي بيهوده دست خواهيد زد .

5_ اگر خواب ببينيد بادبادكي بيش از حد معمول بالا رفته است ، علامت آن است كه اميدها و آرزوها به يأس و نوميدي بدل مي شود .

ليلا برايت مي گويد :

اگر بادبادكي را در هوا ديديد ، به اين معنا است كه در انجام يكي از كارهايتان دچار بدشانسي مي شويد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

شما يك بادبادك مي سازيد : تمام دارائيتان را در يك معامله به خطر خواهيد انداخت .

يك بادبادك در هوا به آرامي پرواز مي كند : ميتوانيد از حالا منتظر موفقيت باشيد .

يك بادبادك در ارتفاع زيادي پرواز مي كند : سرنوشت براي شما اوقات خوشي به همراه دارد .

يك بادبادك در ارتفاع كم پرواز مي كند : شادي بزرگ

بادبزن

آنلي بيتون مي گويد :

1_ ديدن بادبزن در خواب ، علامت آن است كه در آيندة نزديك خبرهايي خوب و حيرت انگيز به دست شما خواهد رسيد .

2_ اكر دختري خواب ببيند با باد بزن خود را باد مي زند ، نشانة آن است كه با افراد جديدي آشنا خواهد

شد . اگر خواب ببيند بادبزن كهنه اي را گم مي كند ، نشانة آن است كه نامزد او خواستار زني ديگر خواهد شد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

شما يك بادبزن داريد : خبرهاي بسيار خوش

يك زن جوان خواب ببيند كه او را باد مي زنند : او بزودي ازدواج خواهد كرد .

خانم مجردي خود را باد مي زند : بزودي آشنا ئيهاي مهم و مفيدي خواهد داشت .

باد بزنتان را گم مي كنيد : يك دوست صميمي از شما دوري خواهد كرد .

يك زن يك بادبزن مي خرد : او مرد ديگري را دوست دارد .

ديگران بادبزن دارند : شما رقباي بي شماري داريد .

رقيب شما يك بادبزن دارد : پول از دست مي دهيد .

بادروك

ريحان كوهي

محمدبن سيرين گويد :

اگر بيند كه بادروك همي خورد ، دليل كه حاجت او روا شود و مراد بيابد .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

خوردن بادروك درخواب سه وجه بود .

اول : حاجت روائي ،

دوم : كام يافتن ،

سوم : ديدار غائب .

بادكنك

آنلي بيتون مي گويد :

1_ ديدن بادكنك در خواب ، علامت آن است كه در صورتي كه مراقب سلامت خود نباشيد در آينده با مشكلات زيادي روبرو مي شويد .

2_ اگر در خواب بچه ها را مشغول بادكردن بادكنك ببينيد ، نشانة آن است كه انتظاري كه براي رسيدن به آسودگي و فراغت داشته ايد ، برآورده نمي شود .

بادريسه

ابراهيم كرماني گويد :

اگر زني بيند كه بادريسه ببافت يا كسي بدو داد ، دليل است كه او را خادمه يا كنيزكي حاصل شود . اگر زني بيند كه بادريسه از دوك او بيفتاد ، دليل كه مهر او از شوهر بريده شود .

باديه

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

باديه دو معني دارد . يكي به معني صحراست و ديگري ظرفي كه در آشپزخانه مورد مصرف دارد و مايعات را در آن مي ريزند . در مورد نخست به همين قسمت كلمه بيابان مراجعه كنيد اما در مورد دوم يعني باديه فلزي مطبخ ، كهن باديه و پياله و اين نوع ظروف را كه در قسمت طباخي خانه مورد مصرف دارد به خادم و كنيزك نسبت داده اند . بخصوص در مورد باديه و پياله نوشته اند كنيزك . امروز كنيزك نداريم و حتي نمي شناسيم و جز نامي كه در كتابها نوشته اند اطلاعي در مورد آن نداريم . بطور كلي پياله و باديه به خانم بر مي گردد و سودي كه از جانب او عايد ما مي شود . باديه در خواب معرف كدبانوي خانه است و روابطي كه از نظر اخلاقي و عاطفي با او داريم . چنان چه باديه اي نو و شسته و تميز و براق در دست داشته باشيم گوياي اين است كه روابط مرد و زن بر مبناي استواري قرار دارد و چنان چه باديه كثيف و نشسته بود اين را مي گويد كه نقار و كدورتي پيش مي آيد . چنان چه بيننده خواب جوان و مجرد باشد ، شستن پياله نيكو است و نشان

دهنده اين است كه زني در زندگي او ظاهر مي شود كه خانه دار و كدبانو است . اگر اين خواب را دختر جواني ببيند باز هم خوب است زيرا به شخصيت خودش بر مي گردد و تمايلات نهفته او را نشان مي دهد . چنين دختري شائق تشكيل يك زندگي خوب خانوادگي است و در خود اين آمادگي را مي بيند كه مردي را خوشبخت كند . نصيبي كه از زندگي خانوادگي مي بريم به اندازه باديه مشخص مي شود باديه كوچك سهم اندك است و بزرگ نصيب بيشتر ما را نشان مي دهد . باديه پر توفيق است . باديه خالي بي نصيبي است . پياله شكسته غم و اندوه است و اندوهي كه در محيط خانواده پيش مي آيد چنان چه باديه اي از نقره داشتيد كسي در محدوده خانه در صدد فريب شما بر مي آيد . باديه آهني بيان كننده استحكام روابط خانوادگي است و باديه چيني شكنندگي و ظرافت اين علائق و روابط را بيان مي كند و به ما هشدار مي دهد كه موجب شكستن اين پيوند عاطفي نشويم . داشتن تعداد زيادي باديه تعدد كدبانو را نشان نمي دهد بل كه مبين وسعت و توانائي زن خانه است . نوشته اند اگر باديه اي را به عمد به زمين بزنيد ، بشكنيد يا دور بياندازيد زن را طلاق ميدهيد و اگر زني اين خواب را ببيند زن ديگري بين او و شوهرش اختلاف به وجود مي آورد كه شكستن و دور افكندن باديه گوياي نفرتي است كه از آن زن مجهول دارد .

بادكنك

منوچهر مطيعي تهراني

گويد :

اگر بادكنك بزرگ و به واقع يك بالن بود در خواب كاري است كه بزرگ مي نمايد و شما در خود توانائي انجام آن را نداريد . چنانچه در خواب چنين بالني را به شما دادند كاري به عظمت و بزرگي آن به شما پيشنهاد مي شود كه مي تواند شما را در خود غرق كند و فرو ببرد . چنانچه به وسيله آن بالن از زمين بلند شديد و به هوا رفتيد به شما مي گويد از واقعيات زندگي دور مي شويد و تكيه گاهي را از دست مي دهيد بي آن كه نقطه اتكا قابل اطميناني بيابيد . اگر در سبد بالن ايستاده بوديد ، عشقي سر راه شما قرار مي گيرد كه بسيار هيجان انگيز است . اگر دختر جواني ببينيد كه با بالن پرواز مي كند به مردي شوهر مي كند كه در شهري دور از محل اقامت او خانه دارد . اگر با بالن به دور دستهاي آسمان رفتيد كه زمين زير پايتان محو شد و شما همچنان به طور عمودي بالا مي رفتيد به هيچوجه خوب نيست ( به پرواز در حرف ( پ ) نگاه كنيد ) . اگر بيننده خواب ببيند كه سوار بالني است ولي بالن ناگاه تركيد هم چنان نيكو نيست و شايسته آن است كه بيننده خواب چندي مراقب خود باشد و از ايجاد برخورد هاي تند و خشن خودداري كند . اگر بادكنك كوچك بود و تركيد بيننده خواب يكي از انگيزه هاي عاطفي و احساسي خود را از دست مي دهد . براي دختران و پسران جوان بيهودگي اولين عشقي

است كه ملاقات مي كنند . اگر بالني را در حال پرواز در آسمان ديديد كه مردم به تماشا ايستاده بودند هيجاني عمومي به وجود مي آيد كه اميد بخش است . روي هم رفته ديدن بالن بد نيست .

باد مغرب

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

باد ملايمي كه از مغرب مي وزد : يك مرد بي ادب به شما توهين خواهد كرد .

شما در جنگل هستيد و بادملايمي از مغرب مي وزد : فروتني و سادگي شما آشكارا است .

بادنجان

محمد بن سيرين گويد :

بادنجان خوردن در خواب اگر به وقت بود و اگر بيوقت و اگر پخته بود و اگر خام ، دليل غم و اندوه بود بقدر آن كه خورده بود ، دليل تر و خشك آن يكسان بود .

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند كه بادنجان بسيار داشت ، ليكن جمله را ببخشيد يا بفروخت يا از منزل خود بيرون انداخت و از آن بخورد ، دليل است كه از غم و اندوه رسته شود .

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

نفايس الفنون تصريح دارد كه خوردن بادنجان در در فصل خودش راي و انديشه و تعقل است ولي در خارج از فصل نيكو نيست . ابن سيرين مي گويد خوردن بادنجان در خواب اگر به وقت باشد يا بي وقت و اگر پخته باشد يا خام نشان خوردن غم و داشتن غصه و اندوه است ولي همچنان كه در مقدمه اين كتاب توضيح داده شد ممكن است شما در خواب بادنجان ببينيد اما بادنجان محور خواب شما نباشد و تعبيرش تحت شعاع چيز ديگري كه اساس روياي شماست قرار بگيرد پس نبايد بد به دل آورد و صرفا به ديدن بادنجان تعبير نادرست داشت . بادنجان نيكو نيست بخصوص اگر پوست سياه و براق داشته باشد . چنانچه در خواب ببينيد كه در دست خود بادنجان

داريد و آن را به ديگري مي دهيد از جانب شما نسبت به آن شخص ستمي مي شود و رنجي مي رسد ولي اگر بادنجان را از دست به زمين بيافكنيد يا از خانه بيرون بياندازيد گوياي فرج از شدت و نجات از بلاست و راحتي و آسودگي نزديك را بشارت مي دهد . پوست كندن بادنجان نيز پرداختن به كاري است كه ناخشنودي همراه مي آورد .

بادنما

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

به يك بادنما نگاه مي كنيد : ديگران از شما تعريف مي كنند .

مسير بادنما از شمال به جنوب مي چرخد : ضرر مالي

بادنما از جنوب به طرف شمال مي چرخد : منفعت مالي .

باد و بوران

يوسف نبي عليه السلام گويد :

ديدن باد سخت بيگانه باشد

آنلي بيتون مي گويد :

مشاهده ي باد و بوران شديد در خواب ، بيانگر آن است كه كارهايي انجام مي دهيد كه در به ثمر رسيدن آن دچار شك و ترديد شده ايد .

ديدن باد و بوران شديد در خواب ، نشانة دست زدن به كاري دشوار و نوميد كننده است .

بار

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

ديدن بارهاي زياد در خواب ، آنچنان كه در انبار هست يا در محوطه اي ديده مي شود خير و نيكي است . باركشيدن سود بردن است در صورتي كه آن بار متعلق به خودتان باشد و در عالم خواب بدانيد باري كه مي كشيد و مي بريد به خودتان تعلق دارد نه به ديگري . در اين حالت فرق نمي كند كه بار را با ماشين يا گاري يا ليفت تراك و يا هر وسيله ديگري ببريد يا با دوش . ممكن است در عالم خواب از بردن بار خسته شده و عرق كرده باشيد . اين گوياي رنج و زحمت شما نيست بلكه فرحي است كه از سود بردن بار حاصل مي كنيد و به شما دست مي دهد . باركشي در خواب براي ديگران همچنان كه در بيداري بيگاري است در خواب هم تلاشي است بيهوده كه سودش عايد غير مي شود و رنجش براي شما مي ماند . اگر در خواب ديديد كه با دوش خود بار مي كشيد ، به اندازه همان باري كه روي دوش داريد سود مي بريد . كم باشد ، كم و زياد باشد ، زياد .

آنلي بيتون مي گويد

:

1_ اگر خواب ببينيد در حال حمل بار هستيد ، علامت آن است كه از روي عشق و خير خواهي دست به كارهايي سخت و دشوار خواهيد زد و زندگاني اي طولاني خواهيد داشت .

2_ اگر خواب ببينيد زير بار سنگيني به زمين مي افتيد ، نشانة آن است كه قادر به امرار معاش افرادي كه به شما وابسته اند نخواهيد شد .

3_ اگر خواب ببينيد ديگران در حال حمل بار هستند ، علامت آن است كه نزديكان شما تجربياتي خواهند كرد كه شما نيز به اين تجربيات علاقمند خواهيد شد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

شما باري را حمل مي كنيد : گذشت در زندگي كار بسيار خوبي است .

بچه ها باري را حمل مي كنند : خوشبختي

دشمنان بار حمل مي كنند : يكنفر شما را رها ميكند

نزديكان باري را حمل مي كنند : يك راز كه خطري در آن مخفي شده .

بار انداز

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

بارانداز محوطه اي است از بندر كه آنجا بارها را از كشتي به خشكي مي آورند و از همان نقطه بار كاميون ها يا قطار و راه آهن مي كنند و به نقاط ديگر مي فرستند . در واقع بارانداز همان بندر است و ديدن بارانداز در خواب دو حالت دارد كه بايد بيننده خواب دقت نموده و مشخص كند . يك وقت پياده شده ايد و يك وقت است كه سوار مي شويد و مي خواهيد برويد . پياده شدن فراغت از تشويش و نگراني است . همچنان كه سفر دريايي مخاطره آميز است و چون

به بندر و پاياب برسيد احساس امنيت و راحت مي كنيد پياده شدن در بندر نيز در عالم خواب خوب است چون بشارت مي دهد كه از نگراني و تشويش رهايي خواهيد يافت . اما يك وقت است كه خود را در بارانداز مي بينيد و آنجا احساس مي كنيد كه مي خواهيد به سفر دريا برويد و اين گوياي آن است كه به كاري مخاطره آميز اقدام مي كنيد . احتمالا با كسي شريك مي شويد و يا وام مي گيريد .

باران

حضرت دانيال گويد :

باران درخواب رحمت و بركت بود از خداي تعالي بر بندگان چون عام بود و به همه جا برسد . و خواب ديدن باران به وقت خويش نيكوتر است به وقتي كه مردمان باران خواهند بهتر باشد . اما اگر آن باران خاص است ، چنانكه بر يك جا باران سخت مي باريد و جز آنجا جاي ديگر نباريد اين چنين ، دليل كند بر رنج و بيماري بر اهل آن موضع و سختي كه به ايشان رسد . اگر بيند كه باران آهسته مي باريد ، دليل كند بر خير و منفعت اهل آن موضع . اگربيند كه اول سال يا اول ماه باران باريد ، دليل كندكه در آن سال يا در آن ماه فراخي و نعمت زياد پيدا شود . اگر بيند كه باران تيره و سخت بود كه مي باريد ، دليل كند بر بيماري كه در آن هلاك شود .

محمدبن سيرين گويد :

اگر بديد كه باران سخت نه به وقت خويش مي باريد ، دليل است كه در آن ديار

، لشكر رنج و بلا رسد و اگر بيند كه با آب باران مسح مي كرد ، دليل كه از ترس و بيم ايمن شود . اگر بيند كه باران بر سر وي مي باريد ، دليل بود كه به سفر رود و با سود و منفعت بازآيد . اگر بيند كه باران بر سر مردمان چون طوفان مي باريد ، دليل بود كه در آن ديار مرگ مفاجات پديد آيد . اگر بيند كه از هر قطره باران آواز همي آيد ، دليل است عزت و جاه او زياد شود . اگربيند باران عظيم مي باريد ، چنانكه جوي ها از آن روان شد و زياني بدو نرسيد ، دليل كه پادشاه تعصب كند وشر وي از خود بازدارد و اگر بيند از آن جوي ها نتوانست گذشت ، دليل كه شر پادشاه از خود دفع سازد . اگر بيند كه آب از هوا همي آيد . به كردار باران ، دليل است كه عذاب حق تعالي و بيماري در آن موضع پديد آيد .

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند به جاي باران انگبين همي باريد ، دليل كه نعمت و غنيمت در آن ديار بسيار باشد و هر چيز كه بيند كه از آسمان مي باريد تاويلش از جنس آن چيز بود . اگر بيند كه آب باران صاف و روشن بود ، دليل كه بر قدر آن خير و راحت بدو رسد . اگر بيند كه آب باران تيره و ناخوش بود ، دليل كه بر قدر آن رنج و بيماري كشد .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن باران

درخواب بر دوازده وجه است .

اول : رحمت .

دوم : بركت .

سوم : فرياد خواستن و دادخواهي .

چهارم : رنج و بيماري .

پنجم : بلا .

ششم : كارزارو جنگ .

هفتم : خون ريختن .

هشتم : فتنه .

نهم : قحطي .

دهم : امان يافتن .

يازدهم : كفر .

دوازدهم : دروغ .

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

باران در بيداري و در زندگي روزمره ما موجب خير و بركت و نعمات الهي است . در خواب نيز چنين حالتي دارد مگر در چند مورد استثنائي . عده اي از معبران سنتي عقيده دارند باران در خواب غم است . خانم ايتانوس يوناني عقيده داشت باران نعمت است بخصوص اگر ببينيد زير باران ايستاده ايم . باران ملايم و دلپذير در خواب ما مخصوصا اگر در فصلي باشد كه انتظارش را داريم بسيار خوب است و نشانه نعمت و فرح و سلامتي است . مشاهده باريدن باران نيكو است مشروط بر اين كه باران همه جا فرو بريزد . اگر در خواب ببينيد كه مثلا پشت پنجره ايستاده ايد و مي بينيد كه باران مي بارد و در همه جا يكسان فرو مي ريزد بسيار خوب است ولي اگر در همين حالت ببينيد كه فقط در خانه شما باران مي بارد و بام و در خانه هاي ديگر خشك است خوب نيست زيرا اين باران اختصاصي در هر حالتي باشد از آمدن يك اندوه و غصه خبر مي دهد . در اين موقعيت كه باران فقط در خانه شما مي بارد بهتر است مراقب صحت و

سلامت خود و افراد خانواده تان باشيد . ابن سيرين مي گويد اگر بيننده خواب ببيند كه باران در اول سال يا اول ماه مي بارد در آن سال يا آن ماه نعمت فراوان مي شود و مردم در رفاه خواهند بود . اگر در خواب ما باران تند و سيل آسا باشد خوب نيست . باران با دانه ها و قطرات درشت به طوري كه در خواب احساس كنيد به صورت و سر شما مي خورد از يك حادثه بد خبر مي دهد مخصوصا روي سر فرود آمدن باران را اگر با شدت باشد ميمون ندانسته اند . همين طور است اگر بيننده خواب ببيند كه باران مي بارد اما رنگ قطرات آن تيره است يا اصولا رنگ طبيعي ندارد اين باران از بيماري بيننده خواب خبر مي دهد و چنان چه شما ايستاده باشيد و ديگري را دست خوش چنين باراني ببينيد آن شخص بيمار مي شود و اگر آن شخص كه زير باران است مجهول باشد يكي از نزديكان شما طعمه بيماري مي شود . مشاهده باران بي وقت نيز در خواب نيكو نيست . مثلا در گرماي قلب الاسد كه نزديك كولر يا در فضاي آزاد و روي پشت بام و در پشه بند خوابيده ايد ببينيد باران مي بارد . اين خواب به شما خبر از غمي مي دهد كه بيشتر جنبه عام دارد مخصوصا اگر در خواب ببينيد كه باران روي محله يا شهر مي ريزد . اگر در خواب ببينيد كه باران مي بارد و شما با آب باران ( از ناودان يا آبي كه در گودال هاي

زمين جمع شده ) دست و روي خود را مي شوئيد بسيار خوب است و شما را از سعادتي نزديك مطلع مي كند . از اين خوب تر آن است كه در خواب ببينيد با آب باران وضو مي گيريد . معبران اسلامي نوشته اند كه گيرنده وضو با آب باران به زيارت حج مي رود يا به زيارت اعتاب مقدس توفيق مي يابد اما به طور كلي دست و رو شستن و وضو گرفتن با آب باران نشانه ايمني است و رهائي و نجات از نگراني و ياس و چنان چه از آن بنوشيد دين خويش را مي پردازيد . اگر در خواب ببينيد باران طوري به شدت و به حدت مي بارد كه رهگذران و مردم از بيم آن مي گريزند و سر پناه مي جويند دليل بر آن است كه براي آن مردم حادثه اي غير قابل پيش بيني اتفاق مي افتد . اگر باران طوري مي بارد كه سر و روي و لباس و كفش شما را خيس مي كند به سفر مي رويد و از اين سفر سودي عايدتان مي گردد . اگر در خواب بينيد كه باران مي بارد و شما صداي ريزش آن را مي شنويد و از شنيدن آن خوشتان مي آيد و لذت مي بريد صاحب عنوان و شهرت و آوازه مي شويد و چنان چه از شنيدن صداي آن خوشتان نيايد خواب بي اثر است و بي تفاوت .

لوك اويتنهاو مي گويد :

باران : استفاده ، سود

بوران : بهبودي در اوضاع

باران و آفتاب با هم : يك تحول خوشايند اتفاق خواهد افتاد

يوسف نبي

عليه السلام گويد :

ديدن باران ايمني و فراخي بود

اچ ميلر مي گويد :

ديدن باران در خواب ، نشان دهنده ي آن است كه زندگي شما وضع بهتري پيدا خواهد كرد . اگر در خواب ببينيد كه زير باران خيس شده ايد ، به اين معنا است موضوعي كه هيچ اميدي به آن نداشتيد باعث خشنودي شما مي شود . اگر در خواب ببينيد هنگام بارش باران ، خورشيد در آسمان حضور دارد ، به اين معنا است كه سرانجام ناراحتي و گرفتاري به پايان مي رسد .

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر خواب ببينيد هنگام بارندگي در خيابان هستيد ، علامت آن است كه از تفريح و گردش لذت خواهيد برد و خوشبختي در خانة شما را خواهد كوبيد .

2_ اگر خواب ببينيد از دل ابرهايي تيره باران مي بارد ، علامت آن است كه نسبت به انجام و ظايف خود نوميد و دلسرد خواهيد شد .

3_ اگر خواب ببينيد در آغاز بارندگي مي كوشيد به زير سر پناهي برويد تا خيس نشويد ، نشانة آن است كه در طراحي و به ثمر رساندن نقشه هايتان كامياب خواهيد شد .

4_ اگر خواب ببينيد از پنجره اي به قطرات باران نگاه مي كنيد ، نشانة آن است كه در كسب ثروت پيروز خواهيد شد .

5_ شنيدن صداي ضربه هاي باران بر سقف ، علامت آن است كه از شادماني و نشاط خانوادگي لذت خواهيد برد و همچنين در كسب ثروتي اندك موفق خواهيد شد .

6_ اگر خواب ببينيد هنگام بارندگي از سقف خانه آبي زلال چكه مي كند ، علامت آن است

كه به دام لذتي نامشروع خواهيد افتاد . اما اگر چكه هاي آب گل آلود باشد ، نشانة آن است كه تغيير و تحولي در زندگي شما روي خواهد داد .

7_ اگر خواب ببينيد هنگام گوش سپردن به صداي باران از ناتمام گذاشتن و ظيفه اي تأسف مي خوريد ، علامت آن است كه از چيزي لذت خواهيد برد كه باعث زيان رساندن به ديگران خواهد شد .

8_ اگر خواب ببينيد باران بر ديگران فرو مي بارد ، علامت آن است كه دوستان نسبت به شما اعتماد خود را از دست خواهند داد .

9_ اگر دختري خواب ببيند زير باران به خيابان مي رود و لباس او خيس و كثيف مي شود ، علامت آن است كه با بي احتياطي تسليم لذتي احمقانه مي شود و براي همين عمل مورد سوء ظن دوستان قرار مي گيرد .

10_ اگر خواب ببينيد باران بر حيوانات مزرعه اي فرو مي بارد ، علامت آن است كه از محيطهاي اجتماعي ، كه در آن قرار خواهيد گرفت ، دلسرد و نوميد خواهيد شد .

11_ ديدن طوفان به همراه باران در خواب ، نشانة روبرو شدن با حوادث تلخ است .

باراني

محمد بن سيرين گويد :

اگر كسي بيند بر تن او باراني بود و او در خدمت پادشاه بود ، دليل است كه نام نيك او و مدح و ثناي او در پيش مردمان فاش شود . اگر باراني او از جهت جامه بود ، دليل است كه او فائده ديدن در دنيا حاصل شود .

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند كه

باراني او از پشم بود يا از كتان يااز پنبه و به گونه سبز است ، دليل بر نيكوئي بود اما باراني زرد ، دليل بر رنج و بيماري بود . اگر باراني كبود بود ، دليل بر گناه و معصيت بود . اگر باراني سفيد بيند ، دليل است بر خير و منفعت كه ازجائي بدو رسد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك باراني : احترام شما بالاتر مي رود .

يك باراني به تن داريد : بزودي خود را در يك موقعيت بالا خواهيد ديد .

باراني خود را از تن خارج مي كنيد : يك خصومت

ديگران باراني مي پوشند : كساني در انتظاركمك شما هستند .

ديگران باراني خود را از تن در مي آورند : آنها به فلاكت دچار مي شوند .

باراني يك بچه : پول

باراني يك زن : يك شادي نا خواسته

يك باراني را به دور مي اندازيد : مورد آزار قرار ميگريد .

يك باراني را تميز مي كنيد : پول نان خوردن شما قطع مي شود .

يك باراني مي خريد : مورد احترام بسيار قرار خواهيد گرفت .

باراني مي فروشيد : علامت پول

باربر

آنلي بيتون مي گويد :

1_ ديدن باربر در خواب ، علامت بدشانسي و روبرو شدن با حوادث تلخ است .

2_ اگر خواب ببينيد خودتان باربر هستيد ، نشانة آن است كه به محيطهايي فقيرانه پا خواهيد گذاشت .

3_ استخدام باربر در خواب ، علامت آن است كه از هر موقعيتي به نفع خود بهره مي بريد .

4_ اخراج كردن باربر در خواب

، علامت آن است كه مورد اتهامات زننده اي قرار مي گيريد .

بار سنگين

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

زير يك بار سنگين كمرتان خم شده : محتاج ديگران خواهيد شد .

اشخاص ديگر بار سنگين حمل مي كنند : خوشبختي

بچه ها بار سنگين حمل مي كنند : پيشرفت و امتياز

دوستان بار سنگين حمل مي كنند : پول شما بيشتر خواهد شد

باركد

مولف گويد :

اگرببيند باركد جنسي يا كارتي كثيف يا خراب شده دليل بر تغييراتي در نوع جنس يا شماره كارت دارد

باركشيدن

محمد بن سيرين گويد :

اگر بيند كه بر پشت بار سبك داشت ، دليل كه به قدر و جنس آن بار وي را منفعت رسد . اگر بيند كه بر پشت بار گران داشت ، دليل كه گناه و معاصي بسيار كند .

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند كه بار بسيار داشت و دانست كه از ملك او است . دليل به قدر جنس بار وي را خير و منفعت رسد يا مضرت و بدي . اگر بيند كه آن بار ملك آن نبود خير و شر او به خداوند خواب بازگردد .

آنلي بيتون مي گويد :

اگر در خواب خود را مشغول حمل بار ديديد ، به اين معنا است كه دست به كارهاي خيرخواهانه خواهيد زد . اگر در خواب ديگران را مشغول حمل بار ديديد ، به اين معنا است كه تجربياتي به دست مي آوريد كه برايتان بسيار مفيد و مطلوب خواهد بود .

باروت

ليلا برايت مي گويد :

اگر خواب ببينيد كه دست به باروت زده ايد ، به اين معنا است كه كارهايي انجام مي دهيد كه برايتان بسيار خطرناك است . ديدن باروت در خواب ، بيانگر آن است در انجام كارهايي كه به زودي قصد انجامش را داريد براي خود شريك نگيريد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

شما باروت داريد : روشتان را در كارها عوض كنيد .

يك مرد خواب باروت ببيند : او فورا محل اقامتش را تغيير مي دهد .

يك زن خواب باروت ببيند : از شوهرش طلاق خواهد گرفت .

يك دختر جوان خواب باروت ببيند : او با يك سرباز

ازدواج مي كند .

باروي

محمد بن سيرين گويد :

باروي شهر و قلعه و ده ، دليل بر پادشاه نمايد يا بر والي و معبران گويند باروي شهر ، دليل بر پادشاه بود و باروي ده ، دليل است بر خداونده ده . اگر بيند كه باروي شهر قوي و بلند است ، دليل است بر قوت و نيكي حال پادشاه . اگر بيند باروي شهر بيفتاد و خراب شد ، دليل بر هلاك پادشاه كند . اگر برخي از آن بيفتاد ، دليل بر هلاك والي است . اگر بيند بارو را نو كردند ، دليل كه پادشاه نو در آن شهر مقيم شود .

ابراهيم كرماني گويد :

باروي شهر و آن چه نزديك دروازه شهر است تاويلش عيش و ايمني است و آن چه در پس شهر است همان باشد و هر نيك و بد و زياده و نقصان كه در بارو بيند ، دليل بر ان پنج گونه است .

باز

محمدبن سيرين گويد :

اگر بيند كه بازي بگرفت يا كسي به وي داد و آن باز مطيع او بود ، يعني بر دست وي نشست ، دليل نمايد بر بزرگي قدر و افزوني جاه و منزلت . اگر او بيند كه بازي سفيد بر دست او نشست ، دليل كه از پادشاه قدر و منزلت يابد . اگر بيند باز از دست او بيفتاد و بمرد ، دليل است كه از منزلت به درويشي و بيچارگي افتد

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند كه بازي سفيد بيافت ، اگر از مردمان پادشاه بود ، دليل است از پادشاه ولايت و حرمت يابد . اگر

از رعيت بود مال بسيار حاصل نمايد . اگر بيند باز بر بام او نشست ، دليل كه او را با پادشاه نو صحبت افتد و از او خير و منفعت يابد . اگر بيند باز بگريخت و در خانه شد يا در زير دامن زني پنهان گرديد ، دليل كه آن زن را پسري خوب روي پديد آيد . اگر بيند بر پاي آن زن زنگله زرين يا سيمين بود ، دليل است كه زن را دختري آيد .

جابرمغربي گويد :

اگر كسي بيند بازي بيافت و او را بكشت ، دليل كه اگر آن كس از مردم پادشاه بود معزول شود از عمل . اگر از مردم پادشاه نبود او را رنجي و غمي رسد از جهت اهل بيت . اگر بيند كه باز از دست او بپريد و باز نيامد ، اگر اين خواب را پادشاه ديده بود ، دليل است مملكت از دست او برود . اگر باز بيامد و بر دست او نشست تاويلش آن كه مملكت و قدرت يابد .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

چون بيند كه باز مطيع او است . تاويل بر پنج وجه بود .

اول : رسيدن به آرامش .

دوم : شادي .

سوم : بشارت .

چهارم : فرمانروائي .

پنجم : يافتن مراد .

مال به قدر و قيمت باز ( دو هزار درم تا هزار درم ) ، خاصه چون باز سفيد و مطيع او بود

چون باز مطيع نباشد تاويلش برچهاروجه بود .

اول : پادشاه ستمگر .

دوم : حاكمي كه ميل كند .

سوم : فقيه

خائن .

چهارم : فرزند كه فرمان پدر و مادر نبرد .

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

باز مرغي است شكاري و زيبا در خواب نماينده آرزو و اميد و تمنيات بزرگ دروني بيننده خواب است . ديدن باز در خواب از زاويه ديد مثبت و نيكو است بخصوص اگر باز سفيد باشد نشاني از كاميابي و كامروائي است . از امام صادق _ ع _ نقل است كه باز نافرمان و سركش فرزندي است كه فرمان پدر را اطاعت نمي كند و رنج و الم پديد مي آورد . اگر ببينيد كه باز ي را گرفته ايد يا كسي به شما داده و آن باز چنان اهلي و دست آموز است كه بر دست يا شانه شما مي نشيند نشاني از پيروزي شما است در كارها و اين كه ترقي مقام و مرتبه مي يابيد و جاه و منزلت شما افزون مي شود . اگر باز ي از هوا بيايد و بر دست يا شانه يا بام خانه شما بنشيند نشان آن است كه توفيق ناخواسته و پيروزي جهد نكرده حاصل مي كنيد حتي ديدن باز در خواب خوب است و اگر بر بام نشسته باشد و شما در عالم خواب بدانيد كه آن پرنده به شما تعلق دارد نيكو است و نشان آن مي دهد كه در آستانه يك پيروزي قرار گرفته ايد و با اندكي مجاهده به آن مي رسيد . چنان چه ببينيد كه بازي در دست داريد و آن باز به ناگاه بميرد يا چون دقت كنيد مي بينيد مرده است از شكست و نامرادي شما خبر مي دهد و

از نظر مالي تهي دست مي شويد . اگر ببينيد كه يك باز داريد و آن باز از دست شما گريخت اما از خانه شما بيرون نرفت دچار آشفتگي مي شويد اين آشفتگي به از هم گسيختگي نمي انجامد . ابن سيرين مي گويد اگر اين باز از دست شما گريخت و زير دامن زني پنهان شد چه آن زن شناخته باشد و چه ناشناخته بيننده خواب صاحب يك پسر مي شود ، پسري هوشمند و خوبروي . فرار باز از دست نمايانگر گم كردن و از دست دادن اميدها و آرزوها است . براي دختران و پسران جوان داشتن باز عشق و اميد است . اگر زني ببيند كه باز در خانه دارد صاحب فرزند پسر مي شود . اگر در خواب ببينيد كه باز در خانه داريد و آن باز را به دست خود كشتيد خوب نيست و اين ممكن است چند حالت ناميمون داشته باشد . يا آسيبي به فرزندتان وارد مي آيد ، يا با همسرتان متاركه مي كنيد يا از نظر شغلي صدمه و آسيب كلي خواهيد ديد . از اين گذشته ديدن باز در خواب نيكو است بخصوص اگر سفيد باشد .

يوسف نبي عليه السلام گويد :

ديدن باز از جانب پادشاه مهترگردد

ليلا برايت مي گويد :

ديدن باز در خواب ، بيانگر آن است كه در انجام يكي از كارهايتان دچار بدشانسي مي شويد .

بازار

لوك اويتنهاو مي گويد :

بازار : سعي كنيد سطح معلومات خود را بالا ببريد

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر خواب ببينيد در بازار هستيد ، علامت آن است كه در تمامي

امور زندگي توفيق خواهيد يافت .

2_ ديدن بازاري متروك در خواب ، علامت آن است كه پريشان و افسرده خواهيد شد .

3_ ديدن سبزيجات گنديده يا فاسد در بازار ، نشانة آن است كه در حرفة خود زيان خواهيد ديد .

4_ اگر دختري خواب ببيند ، نشانة آن است كه تغييراتي مساعد در زندگيش اتفاق خواهد افتاد .

ليلا برايت مي گويد :

اگر خواب ببينيد كه از بازار خريد مي كنيد ، بيانگر داشتن روابط نادرست است . اگر خواب ببينيد كه در بازار چيزي مي فروشيد ، بيانگر تغيير شغل است . اگر در خواب خود را در بازار مكاره ببينيد ، بيانگر بدشانسي و ناراحتي است .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك بازار : شانس

شما در يك بازار هستيد : شانس در عشق

شما چيزهايي در يك بازار مكاره مي خريد : آرزوهايتان را برآورده خواهيد كرد .

ديگران در يك بازار چيزهايي مي فروشند : به شما يك پيشنهاد مهم مي شود .

باز جوئي

هانس كورت مي گويد :

اگر در خواب از شما بازجويي كنند ، به اين معنا است كه در ارتباط برقرار كردن با اطرافيان دچار مشكل مي شويد .

آنلي بيتون مي گويد :

اگر خواب ببينيد كسي شما را بازجويي مي كند ، نشانة آن است كه در پايدار كردن روابط خود با دوستانتان شكست خواهيد خورد .

باز ديد

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

شما از كسي يا جايي بازديد مي كنيد : درعملي كردن نقشه هايتان با مانع روبرو خواهيد شد .

به ديدن بستگان مي رويد : مورد سوءظن ديگران قرار مي گيريد .

يك دوست به ديدن شما مي آيد : ضرر مالي در كار

يك پزشك شما را عيادت مي كند : از ديگران پيشي مي گيريد .

شما به ديدن دوستان مي رويد : موقعيت شما ابدا خوب نيست .

دوستان متعددي به ديدن شما مي آيند : به زودي خبرهاي خوش دريافت مي كنيد .

شما از ديگران ديدن مي كنيد : يك محكمه در پيش داريد .

ديگران براي كار به ديدن شما مي آيند : غم بزرگي باعث ناراحتي شما خواهد بود .

بازديد كننده

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب بازديد كنندگان : يك دوست وفاداري خود را به شما ثابت مي كند .

بازديد كنندگان را مي پذيريد : در انتظار يك دوست باشيد .

تعداد بسياري بازديدكننده : دوستان به شما كمك ميكنند .

شما بازديد كننده هستيد : شانس

شما با يك بازديد كننده كاري داريد : بيماري .

بازرس

ليلا برايت مي گويد :

اگر در خواب ببينيد كه بازرس شده ايد ، به اين معنا است كه دست به كارهايي مي زنيد كه دوست نداريد كسي از آن مطلع شود . ديدن بازرس در خواب ، بيانگر آن است كه براي مدتي كوتاه دچار گرفتاري مي شويد .

بازرگان

ليلا برايت مي گويد :

اگر خواب ببينيد كه بازرگان هستيد ، بيانگر پيشرفت در امور شغلي است . اگر در خواب بازرگاني را ببينيد ، علامت آن است كه در انجام كارها موفقيت حاصل مي كنيد .

باز كردن

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

بسته ها را باز مي كنيد : يك كار سخت در انتظار شماست .

زندانيان را از بند شان آزاد مي كنيد : اتفاقات غيره مترقبه در پيش است .

گره يك طناب را باز مي كنيد : يك راز فاش خواهد شد .

يك سگ را باز مي كنيد : يك ازدواج در پيش است .

يك اسب را باز مي كنيد : دوستان وفادار در كنار شما هستند .

يك قفل يا چفت را باز مي كنيد : كشفي در منزلتان خواهيد كرد .

شما قادر نيستيد يك در را باز كنيد : منتظر مشكلات باشيد .

نمي توانيد يك كشو را باز كنيد : از كساني كه شما را دوست دارند چيزهاي بي اهميت را مخفي نكنيد .

نمي توانيد كليد چيزي را پيدا نكنيد كه آن را باز كنيد : در مشكلات مالي بسيار محتاط باشيد .

بازو

محمدبن سيرين گويد :

بازوي در خواب برادر بود يا فرزند يا دوست معتمد يا انباز . اگر بيند كه بازوي وي قوي بود ، دليل كه وي را از ايشان منفعت و قوت رسد . اگر به خلاف اين بيند ، دليل كه او را هيچ فائده و قوت از ايشان نباشد . اگر بيند كه بازوي او افتاد يا اگر كسي بازوي او را ببريد ، دليل كه برادر يا دوست يا انباز رحلت كند يا از وي مفارقت جويند .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن بازو در خواب بر شش وجه بود .

اول : برادر .

دوم : فرزند .

سوم

: شريك .

چهارم : دوست .

پنچم : پسرعمو .

ششم : همسايه .

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

از امام صادق عليه السلام نقل است كه بازو در خواب يا برادر است ، يا فرزند است ، يا دوست و انباز است و اگر هيچ يك از اين ها وجود نداشته باشد يا پسر عمو است و يا همسايه . كليه معبران بازو را در خواب برادر يا فرزند تعبير كرده اند و يا هر دو به اين صورت كه بازوي راست را برادر دانسته اند و بازوي چپ را فرزند و چنان چه بيننده خواب برادر و فرزند نداشته باشد دوست است . چنان چه بازوي خود را نيرومند و قوي ببينيد از برادر يا فرزند خويش بهره مند مي شويد و سود مي بريد ( اين بستگي به راست و چپ دارد ) چنان چه در خواب مشاهده كنيد بازويتان ضعيف و لاغر شده خواب شما مي گويد كه از برادر و فرزندتان چشم اميد نداشته باشيد زيرا آن ها به شما ياري نخواهند داد و اگر هم بخواهند نمي توانند . اگر در خواب ببينيد كه بازوي چپ شما قوي است ولي بازوي راستتان ضعيف است و لاغر اين معني را دارد كه فرزندي شايسته خواهيد داشت ولي برادرتان در زندگي شما مفيد و موثر واقع نخواهد شد . همين طور معني و مفهوم برعكس مي شود اگر بازوي راستتان عضلاني و قوي باشد و چپ ضعيف . اگر ببينيد بازويتان قطع شده به يكي از آن ها آسيب مي رسد . اينجا اختلافي هست بين معبران اسلامي و سنتي

خودمان و معبران خارجي زيرا در خواب نامه هاي خارجي تا آن جا كه من خوانده ام بازو را به همت و اراده تعبير كرده و ندشته اند استحكام بازو و گردن پشت به شخصيت كاري و شغلي و اراده و همت شما باز مي گردد .

ليلا برايت مي گويد :

اگر در خواب بازوي خودتان را ديديد ، نشانه ي پذيرفتن انجام كارهاي مشكل است . اگر در خواب بازوي خود را بسيار كوچك ديديد ، به اين معنا است كه با مردم با خوش رويي برخورد مي كنيد ، ديدن بازوي پر مو در خواب ، نشان دهنده ي پيشرفت در امور كاري است . اگر خواب ببينيد كه بازويتان شكسته ، به اين معنا است كه در ايجاد ارتباط با اطرافيانتان دچار مشكل مي شويد .

آنلي بيتون مي گويد :

ديدن بازوي قطع شده در خواب ، بيانگر جدايي از يكي از نزديكانتان است .

اگر در خواب ببينيد بازوي كسي را قطع مي كنيد ، علامت آن است كه از همسر خود جدا خواهيد شد ، مراقب باشيد كه نيرنگ و فريب ديگران را نخوريد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب بازوهاي خودتان : يك پيروزي بزرگ بر مخالفانتان .

شما بازوهاي قشنگي داريد : رفاقتهاي بزرگ و درسطح بالاخواهيد داشت .

بازوهاي شما پر از مو است : ثروتمند خواهيد شد .

بازوي شما بلند است : يك شادي بزرگ در انتظار شماست .

بازوي شما كوچك است : پول فراوان

بازوهاي خيلي نازك : بزودي پولدار مي شويد .

بازوهاي شما بطور غير طبيعي بزرگ هستند : شادي و رضايت

بازوهاي شما

را قطع مي كنند : يكي از نزديكانتان را از دست مي دهيد .

بازوهاي شما درد مي كند : نتايج بد در كارها

بازوي شما كثيف است : غم بزرگ

يك مرد خواب ببيند كه دوستش شكسته است : مشاجره

يك زن خواب ببيند كه دستش شكسته است : شوهرش را از دست مي دهد .

بازوي شما ضرب ديده : يكي از بستگان سلامتي اش در خطر است .

بازوي راست شما قطع شده است : مرگ يك مرد در فاميل

بازوي چپ شما قطع شده است : مرگ يك زن در فاميل

بازوي شما مي شكند : خطرهاي بزرگ در آينده نزديك .

يك بيماري پوستي روي بازو : شما كار زياد و بي نتيجه مي كنيد .

بازوي شما كك و مك دارد : بايد روش زندگيتان را بكلي اصلاح كنيد .

بازوبند

ابراهيم كرماني گويد :

بازوبند زرين ، اگر بيند كه در بازو داشت ، دليل كه از برادران يا از كسي ديگر او را غم و كراهت رسد . اگر بازوبند سيمين داشت ، دليل كه دختر خود را يا دختر خواهر خود را به شوهر دهد . اگر اين خواب را زني بيند ، دليل كه او را مال و نعمت و آرايش بود . اگر بيند كه بازوبند سيمين يا اهنين داشت ، دليل كه او را از برادر قوت وياري بود . اگر بيند كه بازوبند بشكست يا ضايع شد تاويلش به خلاف اين بود .

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

در خواب داشتن بازوبند براي زنان ميمون و نيكو است ولي براي مردان خوب

نيست . اگر كسي در خواب ببيند كه به بازوي خويش بازوبند طلايي بسته از ناحيه برادران يا فرزندانش به او غمي مي رسد . اگر ببيند بازوبند نقره اي بسته دختر خودش يا دختر خواهرش را به خانه شوهر مي فرستد . چنانچه زني ببيند كه به طور كلي بازوبند بسته به رفاه و نعمت مي رسد زيرا داشتن بازوبند براي زن امري طبيعي است ولي براي مرد زشت است . داشتن بازوبند آهنين به بازوي راست نشان اينست كه از سوي برادرش به بيننده خواب كمك و مساعدت مي شود و اگر به بازوي چپ خويش بازوبند داشته و آن بازوبند شكسته از سوي برادر يا فرزندش به او بي محبتي مي شود . چنانچه زني ببيند بازوبندش شكسته بين او و شوهرش اختلاف پديد مي آيد .

ليلا برايت مي گويد :

مشاهده ي بازوبند سياه در خواب ، بيانگر آن است كه بيماري و گرفتاري شما را تهديد مي كند . اگر در خواب ببينيد كسي به شما يك بازوبند هديه داده ، به اين معنا است كه موضوعي باعث شادي شما مي شود .

بازي

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

بازي در اينجا جست و خيز و بازي است آن طور كه كودكان بازي مي كنند و به دنبال يكديگر مي دوند . با مهره بازي كردن و انواع سرگرمي هاي ديگر از اين قبيل مورد نظر نيست فقط جست و خيزهاي شادمانه ، مثل گرگم به هوا ، اكردوكر ، قايم موشك و غيره . اين نوع بازي ها در خواب كسالت و اندوه است . اگر در خواب ديديد كه بازي مي

كنيد و مي دويد و مي خنديد كسالتي و غمي براي شما پيش مي آيد . چنانچه مشاهده كرديد كه در خواب با كودكان بازي مي كنيد و آنها شما را مانند خودشان پذيرفته اند در آينده نزديك عملي انجام مي دهيد كه مردم شما را تخطئه مي نمايند و سرزنش مي كنند و شما از كرده خويش نادم و شرمگين خواهيد شد . اگر ببيند كه بچه ها بازي مي كنند و شما به تماشا ايستاده ايد در محيط خانواده شما بحث هاي ناخوشايند پيش مي آيد . اگر خانم و كدبانوي خانه ببيند كه بازي مي كند با شوهرش و اقوام منتسب به شوهرش اختلاف خواهد يافت كه بزرگي و كوچكي آن به اندازه هياهويي است كه در نتيجه بازي به وجود آمده بود . اگر در خواب ببيند كه صداي بازي كودكان را مي شنويد خبري غمناك دريافت مي كنيد و احتمالا مردم درباره شما بد خواهند گفت .

اكثر افراد در خواب بازي هاي مختلفي رامشاهده مي كنند . برخي از اين خوابها ساده و صرفابرگرفته از زندگي روزمره ما هستند ، مثل بسكتبال . ديگر بازي ها در خواب عجيب و غريب ، باور نكردني ، حيرت آور و كاملا واهي و نامعقول و حتي برخي ازآنها آزارگرانه هستند . براي تعبير هر چه بهتر اين گونه خوابها لازم است كه حال و هواي عميق وواكنش هاي احساسي تان را در آن ها بررسي نماييد . ممكن است در خوابتان براي تفريح مشغول بازي باشيد ، كه گاه و بيگاه رخ مي دهد . ولي ديگرخوابهاي « بازي كردن « مي توانند نشان دهنده چالش هايي در زندگي تان ،

ماهيت رقابت طلبانه و بلندپروازانه يا ساده لوحي ، ناپختگي ، خامي و بچگي شما باشند . اين خوابها مي توانند برملا كننده اهداف و نيات شما براي كسب موفقيت يا شيوه اي آسان وراحت براي خارج ساختن نيرو و انرژي بالاي شماباشند . هم چنين مشاهده بازي در خواب مي تواندنمايانگر « بازي زندگي « باشد . اگر در خوابتان مشغول بازي عجيبي با افراد آشنا بوديد ، لازم است كه به دقت رفتار ، كنش و تأثير متقابل خودتان را با آنها ونقشي را كه هر يك در خوابتان بازي مي كنند ، بررسي كنيد .

ليلا برايت مي گويد :

ديدن هر نوع بازي در خواب ، به اين معنا است كه با انجام كارهاي نادرست نمي توانيد به هدف خود دست يابيد . توپ بازي در خواب ، به اين معنا است كه كاري انجام مي دهيد كه مورد تمسخر ديگران قرار مي گيريد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب بازي سرپول : پول فراوان

يك بازيكن : همه چيز به ميل شما پيش ميرود .

در بازي برنده مي شويد : زندگي شما بسيار لذتبخش خواهد شد .

دربازي مي بازيد : رنج شما كاهش مي يابد .

بازي شطرنج : وقتتان را بيهوده تلف مي كنيد .

ورق بازي مي كنيد : اعتبار و احترامتان را از دست ميدهد .

با يك دوست بازي مي كنيد و برنده مي شويد : يكي از عزيزانتان را از دست مي دهيد .

با يك دوست بازي مي كنيد و مي بازيد : شما

كس ديگري را دوست داريد .

بچه ها بازي مي كنند : شانس به شما روي مي آورد .

در يك بازي ورزشي بازي مي كنيد : پول

ديگران بازي مي كنند : نگرانيها بر طرف مي شوند .

در يك فانفار مشغول بازي هستيد : موفقيت شما به تاخير افتاده است .

در شرط بندي و بخت آزمايي شركت مي كنيد : اشياء قيمتي روي زمين پيدا خواهيد كرد .

بازي چشم بندي

آنلي بيتون مي گويد :

اگر در خواب ببينيد كه با ديگران مشغول بازي چشم بندي هستيد ، به اين معنا است كه در كاري شركت مي كنيد كه احتمالا به شما ضرر مي رساند .

بازي ورق

آنلي بيتون مي گويد :

اگر در خواب ببينيد كه در بازي ورق برنده مي شويد ، به اين معنا است كه قاضي در دادگاه به نفع شما رأي صادر مي كند ، اگر در بازي ورق بازنده شويد ، به اين معنا است كه توطئه ي . دشمنان شما را گرفتار مي سازد . ورق بازي كردن در خواب براي سرگرمي ، نشان دهنده ي آن است كه به زودي به خواسته هايتان مي رسيد . اما اگر بر سر پول با كسي ورق بازي مي كنيد ، به اين معنا است كه گرفتاري ها و مشكلاتي شما را تهديد مي كند .

باطري

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

باطري يا قوه منبعي است از الكتريسيته ساكن كه براي به كارگيري دستگاه هاي الكتريكي يا در اتومبيل مصرف مي كنيم . همان طور كه از نامش برمي آيد قوه است و در خواب نيز نياز شما به نيرويي خارج از وجود خودتان به شكل قوه شكل مي گيرد . اگر ببينيد باطري يا قوه اي از ديگري گرفتيد خواب شما مي گويد به كمك ديگران نيازمنديد اما به روي خود نمي آوريد و غرورتان اجازه ابراز اين احتياج به كمك را نمي دهد . چنانچه ببينيد كه كسي از شما باطري گرفت ، يك آدم مجهول به كمك شما نيازمند خواهد شد كه معلوم نيست بتوانيد براي او مفيد واقع شويد زيرا هميشه تصور ما در مورد خودمان مثبت است . اگر ديديد كه باطري اتومبيل شما سوراخ شده يا برق نمي دهد گوياي ضعف نيروي شماست و اگر باطري را ترميم كرديد به جبران ضعف خود توفيق خواهيد يافت . به هر حال باطري و

قوه نماينده قدرت هاي خارج از وجود و شخصيت ما هستند و اندازه آن ها به اندازه باطري و قوه اي كه در خواب مي بينيد بستگي دارد . قوه و باطري كوچك كمك مختصر است و باطري بزرگ ياري موثر و عظيم .

آنلي بيتون مي گويد :

ديدن باطري در خواب ، نشانة آن است كه از معاملات مساعد منافعي به دست خواهيد آورد .

باغ

حضرت دانيال گويد :

ديدن باغ به خواب زن بود . اگر بيند باغ را آب مي داد ، دليل كه با زن خويش مجامعت كند . اگر بيند كه باغ را آب مي داد و تر نمي شد ، كه زن او از شوهر مجامعت كند . اگر بيند در خواب گل و ريحان مي كشت ، دليل كه فرزند صالح بياورد . اگر بيند در باغ شفتالو مي كشت ، دليل كه او را فرزندي ايد كه زود علم و ادب بياموزد . اگر بيند در باغ او ريحان رسته بود و بالا كشيده و بوي او به دماغ مي رسيد ، دليل كه او را فرزندي بود دلير و دانا و خردمند و بوي ريحان ، دليل بر هر فرزند نمايد . اگر باغ خود را سبز و ابادان و كوشك بيند و از ميوه درختان مي خورد و از انواع ميوه ها داشت و با زن خود در تماشا بود ، دليل ك ايشان از اهل بيت باشند . اگربيند در باغ ابادان بود و از ميوه درختان مي خورد ، دليل است زني توانگر بخواهد و از او مال و نعمت يابد .

اگر بيند كه در فصل خزان در باغي مجهول شد و از درختان برگ ها مي ريخت ، دليل كه غم و اندوه به وي رسد . اگر بيند در باغ كوشك ها بود و سبزه ها و درختان و زني صاحب جمال او را بخواند ، دليل است بهشت و حورالعين در آخرت بيابد و دليل كه درجه شهيدان حاصل نمايد . اگر بيند باغي داشت يا كسي بدو داد ميوه آن باغ مي خورد ، دليل است زني مالدار بخواهد و مال او را بخورد . اگر بيند در باغ است و ميوه ها از درخت بلند بر وي همي افتاد ، دليل است با مردي شريف او را خصومت افتد و بر غالب گردد . اگر بيند در باغ بر سر درخت خفته است ، دليل كه نسل و فرزندان او زياد شود .

ابراهيم كرماني گويد :

باغ در خواب مردي است بزرگوار با مال و جمال . اگر بيند در وقت بهار يا تابستان باغ خرم گشته بود و در او ميوه ها رسته بود و گل و يا رياحين شكفته و آب روان و او در باغ نشسته ، دليل كه مرگ او بر شهادت بود ، زيرا جمله صفات بهشت است . اگر در تابستان باغي بيند معروف يا مجهول و ميوه هاي آن شيرين بود و برگهاي درختان ريخته بود ، دليل كه او را با پادشاه صحبت افتد ، در حالي كه پادشاه از خدم و حشم بازمانده باشد . اگر بيند باغي در تابستان سبز با ميوه و آب رود بيامد و باغ را از

اصل بركند و خراب كرد ، دليل كه پادشاه آن ديار را بيم هلاك بود يا به سبب سلطاني بزرگ از پادشاه معزول گردد . اگر بيند آتشي بيامد و درختان آن باغ را بسوخت ، دليل كه پادشاه را مرگ مفاجات رسد . اگر در خواب بديد در باغ اشتران بودند ، دليل كه پادشاه آن ملك بر دشمنان ظفر يابد . اگر در باغ گوسفندان ديد ، دليل كه از پادشاه مال و نعمت حاصل كند و هيبت عظيم پادشاه را است . اگر در آن باغ پرندگان بيند ، دليل كه لشگر پادشاه بر عهد و وفا باشند اما بر ايشان اعتماد نبود . اگر بيند از آن باغ ميوه جمع مي كرد و به خانه مي برد ، دليل كه به قدر آن وي را منفعت رسد . اگر بيند كه در باغ هيمه جمع مي كرد ، دليل منفعت بود از پادشاه ليكن به سختي و رنج بيابد .

جابرمغربي گويد :

اصل باغ در خواب شغل مردان بود به قدر همت اگر در باغ سبزه بيند ، دليل كه كارش نيكو شود و شغل وي آراسته شود . اگر باغ از سبزه و ميوه خالي بيند ، دليل كه كار او نيكو گردد . اگر باغ را خرم و آراسته ديد كسي او را گفت كه اين باغ از آن فلانست و او ميوه از آن باغ مي خورد ، دليل كه به قدر آن از خداوند باغ منفعت يابد . اگر در وقت بهار يا تابستان باغي خراب ديد ، چنانكه در وي هيچ سبزه و درخت نديد

، دليل كه پادشاه بر رعيت جور و ستم كند . ا گر بيند كه به دست خود باغي نو ساخت و درخت نشاند و ميوه برآمد ، دليل كه زني توانگر به زني خواهد و مال و نعمت و فرزندان حاصل شود . اگر در آن باغ به وقت خود انگور ديد ، دليل كه مال و منزلت يابد به قدر همت خويش . آورده اند كه مردي پيش سليمان عليه السلام آمد و گفت : اي پيغمبر خدا ، به خواب ديدم باغي آراسته و در وي ميوه هاي بسيار بود و در آن باغ ديدم خوكي بزرگ نشسته بود ، مرا گفتند كه اين باغ اين خوك است . من از آن حال متحير گرديدم و در باغ خوكان بسيار ديدم كه ميوه ميخوردند و گفتند كه اين خوكان ميوه به فرمان اين خوك بزرگ مي خورند . سليمان گفت : اين خوك بزرگ پادشاه ظالم و ستمگر است و خوكان ديگر انديشمندان آن حرام خواره ، كه مطيع و فرمان بر پادشاه ظالم اند و دين را به دنيا فروشند و از عذاب حق تعالي نترسند .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن باغ در خواب بر هفت وجه بود .

اول : زن خوب ،

دوم : فرزند نيك ،

سوم : عيش خوش ،

چهارم : مال ،

پنجم : عزت و سر بلندي ،

ششم : شادي ،

هفتم : كنيزك .

باغ در خواب ديدن قيم زن بود .

اگر كسي بيند كه باغباني مي كرد ، دليل كه زني ثروتمند گيرد و به شغل او

مشغول شود و به ايشان سازگاري و مدارا كند

بعضي از معبران گفته اند : ديدن باغ بر سه وجه است ،

اول : كدخداي سراي .

دوم : قيم زن .

سوم : فرزند قرة العين .

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

از امام صادق _ ع _ نقل است كه ديدن باغ در خواب ، زن خوب فرزند صالح و مال و عيش و كامروائي است . معبران باغ را در خواب زن تعبير كرده اند . چنان چه در خواب باغي مفرح و سبز و خرم ببينيم نشان آن است كه زني خوب روي و پاك نهاد و خردمند نصيب بيننده رويا خواهد شد ولي اگر او زن داشته باشد به فرزند تعبير مي شود و در غير اين صورت مال دنيا است و تمتعي كه از جهان و نعمات آن برده مي شود . قدم زدن و ديدن باغ نويد زندگي سالم و خوب است و اين نوع زندگي بدون وجود زن ميسر نيست . اگر از باغي سبز و خرم بيرون آمديد كه با حسرت به پشت سر خود نگريستيد از زني با اين خصوصيات كه در زندگي شما هست دور مي شويد . حال اگر ديديد باغي است كه رودي و نهري وارد آن مي شود اما آب آن نهر گل آلود است عاملي شناخته يا ناشناخته موجب تكدر خاطر شما مي شود و عيش شما را نه كلي بل كه جزئي و موقتي نقض مي كند . روي هم رفته ديدن باغ در خواب خوب است مگر اين كه آن را ويران و سوخته ببينيم .

علامه مجلسي

( ره ) گويد :

بسيار شده كه در خواب بباغ سبزي در آمديم و معرفتي يافتيم

ليلا برايت مي گويد :

مشاهده ي باغ در خواب ، بيانگر آشنايي با افراد جديد است . اگر خواب ببيند كه در باغي مشغول كار هستيد ، دلالت بر داشتن لحظات خوب دارد . اگر خواب ببيند كه مالك يك باغ ميوه هستيد ، بيانگر به دست آوردن ثروت است .

آنلي بيتون مي گويد :

1_ ديدن باغي پرگل با درختاني سبز در خواب ، نشانة آرامش فكري بسيار و آسايش است .

2_ ديدن سبزيجات در باغ ، علامت از دست دادن ثروت و آبرو است . اگر زني چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه در محيط خانواده اش شادي فراوان موج خواهد زد و به شهرت دست خواهد يافت .

3_ اگر دختري خواب ببيند با نامزد خود در باغي پر از بوته هاي گل و گياه قدم مي زند ، نشانة آن است كه به شادماني و ثروت دست خواهد يافت .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب باغ بهشت : فرصت بسيار مناسب براي اينكه نقشه هايتان را دنبال كنيد .

يك باغ خيلي مرتب : امور مالي شما بخوبي پيش خواهند رفت .

يك باغ نامرتب : يك خطرپشت يك راز مخفي شده

باغ همسايه : خوشبختي

باغ يك دوست : يك دوره بد شروع مي شود .

باغ يكي از اعضاء فاميل : موفقيت در پيش است با اينكه شرايط فعلي شما ابدا خوب نيست .

يك باغ زيبا : ثروت شما بيشترخواهد شد .

يك باغ عريان : يك مرگ

نزديك است .

به يك باغ رسيدگي مي كنيد : پول

يك باغ بهم ريخته و كثيف : بي پولي و فلاكت

در يك باغ قدم مي زنيد : شادي .

يك باغ پر از درخت : خوشبختي

يك باغ با گلهاي زيبا : يك ازدواج سريع .

باغ ميوه

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر خواب ببينيد كه به همراه دوست خود از ميان باغهاي پرميوه مي گذريد ، علامت خاتمة عشقي طولاني است . اگر خواب ببينيد كه باغهايي كه از آن مي گذريد پر از درختاني است كه ميوه هايش رسيده و آمادة چيدن است ، نشانة پاداش دادن به افراد زيردستي است كه با خدمت وفادارانه شان باعث به ثمر رسيدن طرحها و نقشه هاي مهم گشته ايد .

2_ اگر زني خواب ببيند از باغ پرميوه اي عبور مي كند ، علامت آن است كه همسر وفادار او به همراه فرزنداني مطيع خانه و زندگي راحتي براي او مهيا خواهند كرد .

3_ اگر خواب ببينيد كه در باغ ميوه اي خوكها مشغول خوردن ميوه هايي هستنند كه بر زمين افتاده است ، علامت آن است كه ثروتي كه از ابتدا به شما تعلق نداشته است از دست خواهيد داد .

4_ اگر خواب ببينيد كه مشغول چيدن ميوه هاي رسيده ايد ، علامت آن است كه در فراواني و آسايش خواهيد كرد .

5_ اگر خواب ببينيد كه باغ ميوه اي مورد هجوم باد قرار گرفته است ، علامت آن است كه به زندگي نكبت بار مبتلا خواهيد شد . و شادماني و پولي اندك خواهيد داشت .

6_ اگر

خواب ببينيد كه به هنگام عبور از باغ ميوه ، در بوته هاي خارگير مي كنيد ، علامت آن است كه رقيبي حسود خواهيد داشت .

7_ اگر باغ ميوه اي با درختان عريان به خواب ببينيد ، علامت آن است كه فرصتهايي مناسب را براي رسيدن به مقامهاي بالا ناديده مي گيريد .

8_ اگر باغ ميوه اي را در فصل زمستان ببينيد ، علامت آن است كه به هنگام زندگي در زمان اكنون نسبت به آينده بي اعتنا هستيد .

9_ ديدن باغ ميوة طوفان زده در خواب ، علامت وظايفي نامساعد است كه بايد بر دوش بگيريد .

باغبان

آنلي بيتون مي گويد :

اگر در خواب باغباني را ديديد ، بيانگر آن است كه در امور مالي زيان خواهيد كرد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك باغبان : كارها و فعاليتهاي فعليتان شما را پولدار خواهد كرد .

شما يك باغبان هستيد : ثروت شما بيشتر خواهد شد

شما باغبان خودتان هستيد : خوشبختي از آن شماست .

يك باغبان در فكر باغش نيست : بد شانسي

يك باغبان درختان را هرس مي كند : شادي و ازدواج

باغچه

ليلا برايت مي گويد :

مشاهده ي باغچه در خواب ، بيانگر اين است كه شما عاشق مي شويد . اگر در خواب با يك باغچه ي كثيف و نامرتب روبه رو شديد ، به اين معنا است كه شما در انجام كاري با كسي مشورت مي كنيد كه شايستگي لازم را ندارد . اگر خواب ببينيد در باغچه اي مشغول به كار هستيد ، به اين معنا است كه در انجام كارها دقت زيادي داريد .

باغ ميوه

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

شما در يك باغ هستيد : دوستان بسيار خوبي داريد .

به اتفاق بچه ها در باغ ميوه هستيد : خوشبختي در خانواده

در يك باغ ميوه قدم مي زنيد : هرآرزويي داريد برآورده ميشود .

يك باغ ميوه مي چينيد : آرزوي شما هرگز برآورده نمي شود .

يك باغ ميوه كه ميوه هايش را چيده اند : شانس پيشرفت را از دست مي دهيد .

يك باغ پر از ميوه : شانس

ميوه ها كمياب در يك باغ ميوه : برثروت شما به علت صبر زيادي كه داريد اضافه مي شود .

ميوه هاي رسيده در يك باغ : موفقيت بزرگ

ميوه هاي نرسيده در باغ : دوستان بد دور شما هستند .

باغ وحش

ليلا برايت مي گويد :

اگر خواب ببينيد كه در يك باغ وحش حضور يافته ايد ، به اين معنا است كه بايد در انجام كارهايتان دقت بيشتري بكنيد ، احتمالا خطري شما را تهديد مي كند .

آنلي بيتون مي گويد :

اگر خواب ببينيد از حيوانات باغ وحش ديدن مي كنيد ، علامت آن است كه سرنوشتي متغير خواهيد داشت . گاهي دشمنان بر شما چيره مي شوند و گاهي شما بر آنان تسلط مي يابيد . با مسافرت و زندگي در كشورهاي مختلف دانشي كسب مي كنيد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك باغ وحش : با دقت و حوصله دوستانتان را انتخاب كنيد .

تنها به باغ وحش مي رويد : مورد خشونت و بد رفتاري قرار مي گيريد .

زن شوهر به باغ وحش مي روند : خواسته هاي

آنان برآورده نخواهد شد .

با نامزد يا دوستان به باغ وحش مي رويد : خطر و بد شانسي

دوستان به باغ وحش مي روند : رازتان را براي هيچكس فاش نكنيد .

ثروتمندان خواب بازديد ازباغ وحش را ببينند : بدبختي

فقرا خواب بازديد ازباغ وحش را ببيند : پول

به اتفاق بچه ها از باغ وحش ديدن مي كنيد : شادي و تفريج .

بافتن

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب بافتني : آسايش در خانه

يك طرح فانتزي ميبافيد : شوهر شما دوست داشتني و مورد توجه خواهد بود .

يك زن جوان خواب ببيند كه مي بافد : او فورا ازدواج خواهد كرد .

يك مادرخواب ببيند كه مي بافد : او فرزندان بسيار مطيعي خواهد داشت .

دشمنان مي بافند : دركارها و معاملات با موفقيت روبرو خواهيد شد .

ديگران مي بافند : دوستان به شما نارو مي زنند .

بافتن جامه ها

محمد بن سيرين گويد :

بافتن جامه ها درخواب سفر است و بافنده مسافر است . اگر بيند جامه يا چيزي مي بافت ، دليل است كه به سفر رود آورده اند كه بافتن جامه ها در خواب خصومت است . اگر بيند جامه بافته ببريد ، دليل كه آن كار با خصومت بر طرف شود و بريدن آن هم از سبب خطر است . اگر بيند رسن يا ريسمان را تاب مي داد ، دليل است كه به سفر رود .

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند به جاي ابريشم ريسمان يا كتان مي بافت ، دليل كه بد بود ، زيرا كمه نشان خيانت است ، خصوصا اگر بيند جامه تمام نگردد .

جابر مغربي گويد :

اگر بيند بافندگي هم يكرد ، دليل است كه او را با مردم خصومت همي افتد و حالش نيكو شود ، اما از مردان او سرزنش و ملامت رسد .

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

بافتن در خواب سفر است و براي زنان تمشيت امور خانوادگي . اگر مردي در خواب ببيند كه چيزي مي

بافد به سفر مي رود و طول و اهميت سفري كه انجام مي دهد به آن چه مي بافد بستگي دارد . اگر زني در خواب ببيند كه چيزي مي بافد ، اعم از اين كه بافتني كاموا با ميل باشد يا به وسيله ماشين و دستگاه ، خواب او مي گويد بر امور مربوط به خودش و خانواده استيلاي حاكمانه خواهد يافت و از عهده مديريت بر خواهد آمد . اگر در خواب زن يا دختر جواني ببيند كه چيزي با ميل و كاموا مي بافد به زودي روياروي يك حادثه احساسي و عاطفي قرار مي گيرد كه در درون او اميدي بزرگ و آزادگي به طول نخ كاموا پديد مي آورد . ابن سيرين نوشته بافتن خصومت است بخصوص وقتي بيننده خواب ببيند كه پارچه بافته اي را مي شكافد يا با قيچي مي برد . براي بانوان بافتن نيكو است و نويد اين كه كاري مفيد انجام مي دهند . شكافتن جامه بافته شده يا هرچيز ديگري كه در خواب احساس مي كنيد نتيجه كار خودتان است رو به رو قرار گرفتن با مخاطره است و بيننده خواب بهتر است در روزهاي آينده از ريسك كردن بپرهيزد و با هوشياري و دانائي با مسايل كنار بيايد . بافتن ابريشم نشان خيانت است . چنان چه در خواب ببينيد كه چيزي از پشم مي بافيد ميراثي به شما مي رسد . روي هم رفته بافتن در خواب براي زنان خوب است و براي مردان جاي بحث و تامل دارد و بايد شرايط ديگر خواب را نيز در نظر گرفت .

ليلا برايت مي گويد

:

اگر در خواب خود را مشغول بافندگي ديديد ، به اين معنا است كه در يك موقعيت خسته كننده اي قرار مي گيريد كه مي توانيد بر آن تسلط پيدا كنيد .

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر زني خواب ببيند بافندگي مي كند ، نشانة آن است كه زندگي اي پر از صلح و صفا خواهد داشت و دوستان و فرزنداني وظيفه شناس همواره در كنار او خواهند بود .

2_ اگر مردي خواب ببيند در كارخانة ريسندگي كار مي كند ، نشانة آن است كه در زندگي پيشرفتي چشم گير خواهد داشت .

3_ اگر دختري خواب بافندگي ببيند ، نشانة آن است كه از روي شتاب ازدواج خواهد كرد و ازدواج او نتايجي مطلوب به دنبال خواهد داشت .

4_ اگر دختري خواب ببيند در كارخانة ريسندگي كار مي كند ، علامت آن است كه نامزد مردي وفادار و شايسته خواهد شد .

5_ اگر خواب ببينيد كه كارخانة ريسندگي كه در آن كار مي كنيد ويران مي شود ، علامت آن است كه در امور عاطفي شكست خواهيد خورد .

باقلا

محمد بن سيرين گويد :

ديدن باقلا در خواب در وقت خود خوردن و بي وقت خوردن ، اگر پخته باشد يا خام ، دليل بر غم كند و حكم تاويل آن در تر و خشك يكسان است . اگر بيند كه نخورد غم و اندوه كمتر بود

ابراهيم كرماني گويد :

اگر كسي بيند كه شخصي باقلا بدو داد و بخورد ، دليل است كه اندوهگين شود وباشد كه با آن كس خصومت نمايد . معبران گفته اند : اگر بيند باقلا داشت ،

يا كسي بدو داد ، يا از خانه بيرون ريخت و از آن هيچ نخورد ، او را زيا ندارد ، خاصه چون به خانه خود ديده بود .

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

در مرود باقلا معبران بزرگ كهن عقايد متفاوتي ابراز داشته اند . ابن سيرين معتقد است كه باقلا به هر شكل و در هر زمان كه باشد غم و اندوه است و تر و خشك آن يك حكم را دارد ولي مولف نفايس الفنون في عرايس العيون رحمت الله اليه تصريح كرده كه باقلاي خشك شادي و فرح است و باقلاي تر در صورتي كه روي بوته و در مزرعه باشد نيكو است . معبران نوشته اند كه ديدن باقلا در خواب خوب نيست چه به فصل باقلا باشد و چه بيرون از فصل و چه تر و تازه باشدو چه خشك . كساني هستند كه به خوردن باقلاي تازه عادت دارند مثل اهالي شمال كشور خودمان . براي اين عده خوردن باقلا در بيداري حكم خوردن سبزي سفره را دارد و بيشتر ايجاد تنوع و تفنن در غذا خوردن است لذا در خواب ايشان مي تواند نشان دگر گوني كارها باشد نه صرفا غم و اندوه . در نفايس آمده كه ديدن باقلاي تازه بر بوته بد نيست اما اگر گل زرد روي آن باشد نشان يك بيماري براي بيننده خواب است . بيماري نزديك كه شفاي سريع دارد . خوردن باقلاي تر اقدام به كاري است كه اندوه و كسالت مي آورد . پوست كندن باقلا برخورد با يك حادثه غير منتظره است كه مي تواند بي زيان باشد

اگر از آن نخوريد و از دست بنهيد . اگر در خواب ببينيم كه باقلا داريم اما آن را دور ريختيم يا مصرف نكرده و به زمين نهاده و از آن چشم پوشيديم خواب ما گوياي اين است كه غمي پيش مي آيد اما دامان ما را نمي گيرد و ما از آن مي گذريم و رهائي مي يابيم . اگر در خواب ببينيد كه با قلا داريد اما هنوز نخورده ايد و قصد خوردن و مصرف كردن آن را هم نداريد بد نيست چون مي گويد غمي پيش مي آيد كه جانكاه نيست و خيلي زود مي گذرد و فراموش مي شود .

باكره

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

يك دختر باكره را مي بوسيد : خوشبختي بزرگ

شما را به يك دختر باكره معرفي مي كنند : لذايذ بسيار در پيش است .

يك دختر باكره را در بغل داريد : شادي بزرگ

يك دختر باكره را مي ربائيد : زنداني خواهيد شد .

تصوير صورت يك دختر باكره : مشكلات شما را تهديد مي كنند .

شما در مي يابيد كه دختري باكره نيست : يك كينه شخصي

با باكره مقدس حرف مي زنيد : تسلي خاطر و آرامش

يك بيمارخواب باكره مقدس را ببييند : او كاملا بهبود خواهد يافت .

بال

اچ ميلر مي گويد :

مشاهده ي بال پرندگان در خواب ، نشانه ي به دست آوردن ثروت است .

ليلا برايت مي گويد :

اگر در خواب ببينيد كه مثل پرندگان ، بال و پر داريد ، يعني غم و ناراحتي شما را تهديد مي كند .

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر خواب ببينيد كه بال درآورده ايد ، علامت آن است كه به خاطر جدايي از فرد مورد علافة خود كه به سفر رفته است ، احساس ناامني و اضطراب خواهيد كرد .

2_ ديدن بال پرندگان در خواب ، علامت آن است كه بر تنگ دستي و فقر غلبه خواهيد كرد و به ثروت و افتخار دست خواهيد يافت .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب بال : از دست دادن پول

يك فرشته بالدار : خوشبختي

بالهاي يك پرنده : احترام و امتياز

يك فرشته با بالش شما را نوازش مي كند : شادي و تسلي خاطر

بالهاي پرنده هاي اهلي : يك

عشق بزرگ و خوشبخت

شما خودتان بال داريد : موانع متعدد سر راهتان پديدار مي شوند .

بچه ها بال دارند : ثروت

بالهاي شكسته : ضرر مالي

بالا

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

يك چيزي بالاي سرشما آويزان است : خبرهاي نا خوشايند

يك چيز ازبالا به كنار شما مي افتد : ازخطرضررهاي مالي رد مي شويد .

بواسطه چيزي كه از بالا به روي سرتان افتاده زخمي مي شويد : يك مرگ ناگهاني

يك چيز ازبالا برسر ديگران مي افتد : از دوستان حسود دوري كنيد .

چيزي بالاي سرشماست : ناكاميهاي كوچك

بالاي سر شما تابلو يا اشياء تزئيني وجود دارند : ناكامي درعشق

تصاوير مقدس بالاي سرشماست : زندگي شما توام با شادي خواهد بود .

بالا رفتن

محمدبن سيرين گويد :

اگر بيند بر بالاي كوهي نشسته بود يا بربام و يابر كوشك و مانند اين ها بالارفتن ، دليل است كه آن چه جويد بيابد و حاجتش روا شود و بعضي از معبران گويند : اگر بيند به دشواري بالا همي رفت ، دليل كه آن چه خواهد به رنج و دشواري بيابد . اگر بيند بر نردبان بالا مي شد ، دليل است كه در دين شرف و منزلت يابد ، خاصه كه نردبان او از گل بود . اگر بيند نردبان از گچ و سنگ بود ، دليل است كه در دين او خلل باشد .

ابراهيم كرماني گويد :

از نردبان به بالا رفتن از گچ و سنگ ، دليل كه شرف و بزرگ يابد ودر اين جهان . اگر بيند از خشت خام و گل بود ، قدر و منزلت يابد در اين جهان . اگر بيند بر آسمان بالا رفت و برنيامد ، دليل است كه اجل او نزديك باشد . اگر بيند

بر آسمان شد و بازآمد ، دليل است كه سخت بيمار شود و سرانجام شفا يابد .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن بر بالا شدن بر پنج وجه است .

اول : روائي حاجت .

دوم : زن خواستن .

سوم : قرب و نزديكي .

چهارم : مراد يافتن .

پنجم : بالا رفتن كار .

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

بالارفتن اگر موفقيت آميز باشد نيكو است . اگر در خواب به دشواري از پله و نردبان بالا مي رويد گوياي اين است كه در آينده با مشكلاتي رو به رو خواهيد شد . بالا رفتن از پله اي كه انتهاي آن تاريك و نامعلوم است نيكو نيست و لااقل پيگيري يك تلاش بي ثمر را نشان مي دهد . بالا رفتن از پله سنگي خوب است چرا كه سنگ شرافت و استحكام و اراده و شخصيت است و چنان چه پله اي كه از آن بالا مي رويد از خشت باشد خواب شما از سستي و بي بنيادي كار خبر مي دهد و اين كه اگر هم موفق شويد توفيقي مختصر و كم دوام خواهيد داشت . بالا رفتن از پله ويران و نردبان لرزان در خواب گوياي توسل به وسايلي است كه نمي توانند شما را به پيروزي برسانند . بالا رفتن از ديوار نشانه آن است كه در آينده با مشكلي روبه رو مي شويد و با آن به مبارزه مي پردازيد .

ليلا برايت مي گويد :

بالا رفتن از پله ها در خواب ، نشانگر آن است كه بعضي مواقع بي احتياطي مي كنيد . اگر كسي در خواب ببيند

كه از كوه بالا مي رود ، بيانگر رسيدن به خوشبختي است . اگر كسي در خواب ببيند كه از اسب سفيدي بالا مي رود ، معنايش آن است كه در انجام كارهايش موفق مي شود .

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر خواب ببينيد كه از تپه يا كوهي بالا مي رويد و به قله مي رسيد ، نشانة آن است كه بر تمام موانعي كه در آينده پيش روي شما قرار خواهد گرفت غلبه خواهيد كرد . اما اگر خواب ببينيد نمي توانيد به قله برسيد ، علامت آن است كه بهترين آرزوهاي شما با شكست روبرو خواهد شد .

2_ اگر خواب ببينيد كه تا آخرين پلة نردبان بالا رفته ايد ، نشانة موفقيت در كارهاست . اما اگر ببينيد هنگام بالا رفتن ، نردبان مي شكند ، دلالت بر مشكلات و سختيهاي كار است و احتمال وقوع حارثه اي بد براي شما .

3_ اگر خواب ببينيد كه چون دزدي از ديوار خانة كسي بالا مي رويد ، و ناگهان پنجره اي به سمت شما گشوده مي شود ، دلالت برآن دارد كه پيماني با دوستان مي بنديد و دست به كاري بي نهايت خطرناك مي زنيد . مدتي به خاطر اين كار نوميد مي شويد اما سرانجام تلاش شما با موفقيت همراه خواهد شد .

بالا سر

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر خواب ببينيد كه شيئي بالاي سر شما آويخته است و در حال افتادن است مي تواند نشانة آن باشد كه خطري شما را تهديد مي كند . اما اگر آن شيئي روي شما بيفتد ، نشانة نابودي است يا نااميديي ناگهاني

را خبر مي دهد و اگر آن شيئي نزديك شما بر زمين بيفتد ، بي آنكه به شما لطمه اي بخورد ، نشان از آن دارد كه شما از ورشكستگي نجات خواهيد يافت ، بي آنكه به شما لطمه اي بخورد ، نشان از آن دارد كه شما از ورشكستگي نجات خواهيد يافت ، ولي با سختيهاي ديگري مواجه خواهيد شد .

2_ اگر خواب ببينيد كه شيئي بالاي سر شما ثابت است و خطر سقوط ندارد ، حاكي از آن است كه بعد از زياني سخت ، وضع مالي شما بهبود خواهد يافت .

بال زدن

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

پرندگان بال مي زنند : يك بي وفايي درحق شما ميشود .

پرندگان بسياري بال مي زنند : مراقب رقيب باشيد .

پرندگان روي درخت بالشان را بازبسته مي كنيد : مراقب اعمال يكي از اعضاء فاميل باشيد .

مرغابيها روي آب بالشان را باز و بسته ميكنند :

نامزد يا دوست شما فكرهايي در سر دارد كه شما نمي دانيد

بالش

محمد بن سيرين گويد :

بالش درخواب خادم است بيننده خواب را . اگر بيند بالشي نو فراگرفت و آن بالش سبز بود ، يا شخصي به وي داد ، دليل است كه او را خادم يا خدمتكاري مصلح و پارسا پيدا شود . اگر بيند بالش او كهن و چركين و زرد وسياه باشد ، تاويلش به خلاف اين است . اگربيند بالش او بدريد يا بسوخت يا از وي ضايع شد ، دليل است كه خدمتكاران وي ضايع شوند يا بگريزند يا رنج و بلائي بدو رسد و به سبب آن از وي جدا شود .

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند شخصي از خانه او بالش بدزديد ، دليل است كه شخصي از پي زن او مي گردد كه او را بفريبد يا از پي كنيزك . معبران گويند : ديدن بالش درخانه ، دليل است شخصي از آن خانه بميرد . اگر مردي بيند بالش بسيار يافت ، دليل است كه به قدر آن بالش ها او را خادمان و كنيزان حاصل شود . اگر بيند آتش در افتاد و بالش او بسوخت ، دليل كه خادمان و كنيزان او بروند يا بگريزند

.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن بالش در خواب بر پنج وجه است .

اول : خادم ،

دوم : كنيزك ،

سوم : رياست .

چهارم : دين نيكو .

پنجم : پرهيزكاري و عدل .

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

بالش در خواب به خادم خانه بر مي گردد . اگر جواني در خواب ببيند كه بالشي نو زير سر نهاده عاشق مي شود و به زودي ازدواج مي كند . اگر پارچه بالش به رنگ سبز باشد همسري خوب و نيك نفس و پارسا نصيب او مي شود . سرخي نيز شادابي و نشاط او را مي رساند . ابريشم زيركي را باز مي گويد . اگر كسي در خواب ببيند كه بالش زير سرش چرك و كثيف و كهنه شده بايد نگران دو چيز باشد . اول نگران دروغ گوئي و دوم بيماري . اگر پارچه بالش زرد باشد از يك بيماري خبر مي دهد و اين بيماري به همان خانه بر مي گردد كه اداره امور را به عهده دارد . اگر كسي ببيند كه بالش او سوخته يا سوراخ است به خانواده اش يا آن خانم مدير خانه آسيب و لطمه وارد مي آيد . اگر خواب ديديد كه بالش شما سوخته شده ياسوراخ شده اما اين كار را خودتان نكرده ايد جويا شويد و تحقيق كنيد كه همسرتان از شما چه آزردگي دارد چون اگر در رفع آن نكوشيد احتمالا به جدائي مي انجامد . اگر كسي ببيند كه دزد بالش او را برده كسي هست كه به محارم او چشم طمع دارد يا اين نگراني

در او هست كه ديگران به محارم او ديده بد داشته باشند . پنهان كردن بالش در پشت بدبيني و حسد عاشقانه است

ليلا برايت مي گويد :

اگر در خواب ببينيد كه روي بالشي نشسته ايد ، بيانگر قبول مسائل ناگوار است .

آنلي بيتون مي گويد :

1_ ديدن بالش در خواب ، علامت داشتن زندگي اي راحت و آسوده است .

2_ اگر دختري خواب ببيند بالش مي دوزد ، نشانة آن است كه اميدي دلگرم كننده به آينده خواهد داشت .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

يك بالش را پر مي كنيد : ناكامي در روابط اجتماعي

زانوهايتان را روي بالش مي گذاريد : شما رقباي بسياري داريد .

پاهايتان را روي بالش مي گذاريد : بر رقبايتان پيروز مي شويد .

لوك اويتنهاو مي گويد :

بالكن : نگاهتان به آينده درست است

روي بالكن بودن : بر آورده شدن آ رزوها

از روي بالكن افتادن : بر آورده نشدن آرزوها

ليلا برايت مي گويد :

اگر خواب ببينيد كه در بالكني ايستاده ايد ، نشانه ي آشنايي با افراد جديد است .

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر خواب ببينيد كه در بالكني ايستاده ايد ، نشانة آن است كه در آخرين مراحل موفقيت در كاري ، مضطرب و نگران خواهيد شد .

2_ اگر دختري خواب ببيند با نامزد خود در بالكن گفتگو مي كند ، نشانة آن است كه به زودي با شادماني ازدواج خواهد كرد .

3_ ديدن يك بالكن قديمي درخواب ، نشانة آن است كه اميدها وآرزوهايتان تبديل به يأس و اندوه خواهد شد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

شما

روي يك بالكن ايستاده ايد : موقعيت فعلي خود را از دست مي دهيد .

شما روي يك بالكن نشسته ايد : شما شايستگي نگهداري ازچيزي را كه داريد نخواهيد داشت .

روي بالكن تنها هسنيد : منفعت مالي

با يك شخص ازجنس مخالف روي بالكن هستيد : عشق بزرگ

عشاق از يكديگر روي بالكن خداحافظي مي كنند : يك جدايي بسيار طولاني در پيش داريد .

يك بالكن را ترك مي كنيد به اتفاق شخصي كه دوستش داريد : ناكامي بزرگ

بالن

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

بالن بر وزن ( واگن ) يك كلمه فرانسوي است كه به زبان ما نيز وارد گرديده و پذيرفته شده و آن كيسه اي است محتوي گاز يا هوا كه به وسيله آن به آسمان مي رفتند و مسافاتي را مي پيمودند . ديدن بالن در خواب چند وجه دارد . يك وقت بالن كوچك است مثل بادكنك كه به دست مي گيرندو بچه ها با آن بازي مي كنند . اين بالن كوچك و در واقع بادكنك نشانه شك و ترديد است . اگر رنگ آن زرد باشد كاري است مشكوك كه غم مي آورد . اگر زرد باشد براي بيننده خواب ايجاد هيجان مي كند و چنانچه سياه باشد گوياي جهلي است كه نسبت به آن كار مشكوك داريد .

ليلا برايت مي گويد :

مشاهده ي بالن در خواب ، نشانه ي آن است كه در انجام كارها بايد دقت بيشتري نماييد . اگر در خواب ببينيد كه با بالني در حال پرواز هستيد ، به اين معنا است كه در انجام يكي از كارهايتان دچار اشتباه

مي شويد . مشاهده ي سقوط بالن در خواب ، نشانه ي يأس و نوميدي است .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك بالون : 1- روج مخترع شما براي شما ايجاد دردسرمي كند . 2- درآمدتان براي برآوردن خواسته هايتان كافي نيست .

شما در يك بالون هستيد : خوشبختي ، اگر بيشتر از هوش خود استفاده كنيد .

با يك بالون در هوا بالا مي رويد : 1- با سفري كه ميكنيد اشتباهتان را پاك مي كنيد . 2- مراقب اشخاص سبك مغز باشيد .

با يك بالون در هوا بطرف زمين پائين مي آئيد : معاملاتي با پولتان خواهيد كرد كه زياد سودمند نخواهند بود .

يك بالون كه به آرامي درهوا حركت مي كند : نگذاريد ديگران در كارهايتان دخالت كنند .

بالن

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

بالن با كسر ( لام ) از بزرگترين آبزيان زنده زاست كه در فارسي آن را نهنگ مي ناميم . معبران سنتي نهنگ يا بالن را به دزد تعبير كرده اند و در نفايس الفنون دشمن نوشته شده . ديدن نهنگ در خواب به اين علت كه از آبزيان است ميمون و مبارك مي تواند باشد بخصوص اگر در خواب ببينيد كه بر آن سوار شده ايد و مي رويد . اگر در خواب ديديد كه بر پشت بالن سوار شده ايد بر مشكلات و دشواري ها غلبه مي كنيدو چنانچه دشمني داريد او را شكست مي دهيد . رو به رو شدن در دريا يا بالن يا نهنگ مواجه با دشمني است قوي و تيز چنگ يا امري خطير و سرنوشت ساز رخ

به رخ قرار مي گيريد . چنانچه در خواب ببينيد كه از مقابل نهنگ گريختيد خواب شما مي گويد از خطر مي رهيد و دشمن ( اگر داريد ) نمي تواند به شما آسيب برساند ولي تداوم فرار تشويش و دلهره اي است كه چندي در زندگي شما ادامه خواهد داشت . چنانچه در خواب ببينيد كه در دريا بالن يا نهنگي ديديد و او را كشتيد مثل تعبير سوار شدن بر نهنگ بر مشكلات يا دشمن چيره مي شويد و در كار خود توفيق بزرگ بدست مي آوريد . اگر ديديد كه گوشت نهنگ را مي خوريد و بالني را قطعه قطعه كرده و سهمي نيز به شما داده اند خواب شما مي گويد ميراث مي بريد و كسي مي ميرد كه ما ترك او متعلق به شما خواهد شد . چنانچه بيننده خواب ببيند كه بالن را به دنبال خود مي كشد چندي با مشكلات دست و پنجه نرم مي كند و دستخوش نگراني و تشويش مي شود . اگر در خواب ديديد كه بالن يا نهنگ شما را گاز گرفت دشمن به شما آسيب مي رساند . خوردن گوشت بالن يا نهنگ همان طور كه گفته شد ميراث است اما ديدن پوست و استخوان او خوب نيست .

باله

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

يك زن خواب رقص باله ببيند : دردسر و نااميدي

يك زن جوان خواب رقص باله ببيند : او در عشق وفادار نخواهد بود .

يك مرد خواب رقص باله ببيند : شكست در كارها

يك زن بيوه خواب رقص باله ببيند : او به زودي با

يك مرد بسيار ثروتمند ازدواج خواهد كرد .

باله اي كه در يك سن بزرگ بوسيله رقاصاني حرفه اي انجام مي شود : سلامتي شما بخطرمي افتد .

بام

اگر بيند بر بام خانه مجهول بود ، دليل است كه زني خواهد بر قدر بلندي بام با قدر و رفعت . اگر ديد بام آن خانه معروف بود ، دليل كه شرف و بزرگي يابد و كارش بر نظام شود .

جابر مغربي گويد :

اگر ديد بر بام خانه پادشاه است ، دليل كه بزرگي و منزلت يابد . اگر بيند از بام بيفتاد ، از جاه و منزلت بيفتد و او اندوه رسد .

بانك

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

بانك در زندگي امروز ما بانك جانشين خلف و صديق صرافي هاي قديمي است و صرافي نيز يكي از كهن ترين مشاغل شناخته شده است كه پيدايش آن با كشف طلا مقارن بوده و با رواج سكه به اوج رسيده است . بانك در خواب يك عامل طامع تعبير مي شود يعني همان تاويلي كه براي صراف و صرافي هست و معبران قديمي دانسته و نوشته اند . چنان چه خود را در بانك و در رديف مشتريان ديديد در آينده موردي پيش مي آيد كه سر و كارتان با يك انسان طماع و بخيل و خسيس مي افتد . شخصي كه به هيچ وجه شما او را تاييد نمي كنيد و نمي پسنديد اما بالاجبار با او معامله و معاشرت خواهيد كرد . اگر خويشتن را در خواب به جاي تحويل دار بانك ديديد كه پشت گيشه نشسته ايد خواب شما مي گويد به چيزي دل بسته و دل خواهيد بست كه آن چيز متعلق به شما نيست و اگر هم بتوانيد مالك شويد مدتي طولاني صاحب آن نخواهيد بود .

اگر خود را مقابل گيشه ديديد اما جائي بوديدي كه تحوي دار ديده نمي شد راهي براي پيشرفت ( آموختن بيشتر ) به روي شما گشوده مي گردد . اگر تحويل دار را توانستيد ببينيد و او يك مرد بود اتفاق مي افتد كه كسي رازي را براي شما فاش مي كند كه شما براي شنيدن و دانستن آن راز صالح نيستيد و چنان چه تحويل دار يك زن بود كسي به شما خيانت مي كند و از نظر مالي زيان مي رساند . اگر زني اين خواب را ببيند به شدت گرفتار حسد زنانه مي شود . يا خودش به ديگري حسد مي ورزد و يا ديگري به او حسادت مي كند . اگر در زندگي روزانه خود غالبا به بانك مي رويد و با پول و تحويل دار و دريافت و پرداخت سرو كار داريد بانك طبيعي است و فقط گوياي كار است .

ليلا برايت مي گويد :

اگر خواب ببينيد كه مشغول پول گذاشتن در بانك هستيد ، نشانه ي رسيدن به آرزوهايتان است . اگر خواب ببينيد كه از بانكي پول برداشت مي كنيد ، نشانه ي زيان و ضرر مالي است .

آنلي بيتون مي گويد :

1_ ديدن تحويلدار بي كار در بانك ، علامت آن است كه در امور كاري خود با شكست مواجه خواهيد شد .

2_ اگر خواب ببينيد در بانك سكة طلا موجود نمي باشد ، دلالت بر آن دارد كه به سود و موفقت نخواهد رسيد .

3_ اگر خواب ببينيد در بانك اسكناسها و سكه ها روي هم انبوه شده اند ، علامت آن است كه به

احترام و دارايي شما افزوده خواهد شد و در تمام سطوح اجتماعي از احترامي بسيار برخوردار خواهيد شد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خود را دربانك مي بينيد : به شما قول دروغ خواهند داد .

كاري با بانك داريد : بطور غيره منتظره پول از دست خواهيد داد .

بانكدارهستيد : مورد تمسخر قرار مي گيريد .

يك وام بانكي مي گيريد : ضرر بزرگ مالي در آينده نزديك

از يك بانك پول دريافت مي كنيد : ورشكستگي نزديك مي شود .

شما در بانك در كنار يكي از كارمندان بانك هستيد : خبرهاي بسيار ناخوشايند .

بانكدار

ليلا برايت مي گويد :

اگر در خواب مشغول صحبت با يك بانكدار باشيد ، بيانگر آن است كه بلايي از سر شما رفع مي شود . اگر در خواب خود را صاحب يك بانك ببينيد ، نشانه ي آن است كه در انجام يكي از معاملات خود سود چنداني حاصلتان نمي شود .

بانگ

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

بانگ صدا است و آواز و اين در خواب وجوه مختلف دارد . اگر در خواب ديديد كه خودتان صدا سر داده ايد و بانگ مي كنيد به طوري كه بانگ شما آن قدر رسا و بلند است كه تا دور دستها مي رسد به شهرت و بزرگي مي رسيد و بسيار نيكو است . اما اين در صورتي است كه خودتان از شنيدن صدا ناراحت نشويد و از صدا و بانگ خوشتان بيايد اگر ديديد كه ديگري بانگ سر داده و صداي او آن قدر رسا و بلند است كه تا دور دست ها مي رود و اين صدا به گوش شما خوش آيند نيست و از آن خوشتان نمي آيد خوابتان مي گويد كه كسي با شما رقابت مي كند و اين رقابت طوري است كه شما از هم دوشي او بيمناكيد و مي ترسيد . اگر بانگ زني را در خواب خود شنيديد ولي صاحب صدا را نتوانستيد ببينيد نيكو نيست . اگر در خواب بانگ گريه شنيديد شادمان و مشعوف مي شويد و بشارتي به شما مي رسد . بانگ گريه در صورتي كه با هق هق و ناله همراه نباشد حاجتي است از شما كه بر آورده مي شود و كامي است كه روا

مي گردد . شنيدن بانگ جانوران بخصوص چهار پايان حلال گوشت و مفيد در خواب نيكو است .

بانگ داشتن جانوران

محمدبن سيرين گويد :

بانگ داشتن جانوران و مردم به خواب ، دليل است بر غم و مصيبت در ان موضع . اگر بيند او را بانگ مي كردند از جائي دور اگر جواب داد ، دليل كه زود بميرد . اگر بيند جواب نمي دهد ، دليل كه بيمار گردد . اگر بيند آواز گريستن مي آمد ، دليل كه شادمان شود . اگر بيند ناله مي شنيد ، دليل كه چيز ناخوش شنود . اگر بيند بانگ زاري مي شنيد ، دليل است حاجت او روا شود و بر دشمن ظفر يابد . اگر بانگ دشنام شنود كراهتي به وي رسد و زود زايل گردد .

ابراهيم كرماني گويد :

اگر اسبي بانگ مي كرد ، دليل كه او بشارت رسد و بعضي از معبران گويند : مكروهي به وي رسد ، از بهر آن كه بهايم دروغ نگويند . اگر بيند كه خر بانگ مي كرد ، از دشمني و جاهلي فرياد و شفاعت شنود . اگر بيند كه شتر بانگ مي كرد ، دليل كه به حج رود يا به تجارت و در آن وي را سود و منفعت يابد . اگر بيند گوسفندي بانگ مي كرد ، دليل كه از بزرگي وي را منفعت رسد . اگربيند از بزغاله بانگ شنيد ، دليل بر خرمي و شادي و نعمت كند . اگر بيند آهو بانگ مي كرد ، دليل كه او كنيزكي حاصل شود . اگر بيند شير بانگ مي كرد

، دليل كه بيم و ترس يابد از پادشاه . اگر بيند پلنگ بانگ مي كرد ، دليل كه او را جنگ و خصومت افتد . اگر بيند يوز بانگ مي كرد ، دليل كه شخصي بر وي خشم گيرد و بر وي كبر نمايد . اگر ديدگرگ بانگ مي كرد بر دشمن ظفر يابد . اگر بيند شغال بانگ مي كرد ، دليل بر غم و انديشه كند از سبب زنان . اگر ديد كه روباهي بانگ مي كرد ، دليل است كه مردي دروغگو با وي مكر و حيله نمايد . اگر بيند گربه بانگ مي كرد ، دليل كه او را از دزد بيم بود . اگر بيند شترمرغ بانگ مي كرد ، دليل كه خادم دليل بيابد . اگر ديد كركس بانگ مي كرد ، دليل كه از خبر مردي بزرگ غمگين شود . اگر ديد كه آله ( عقاب ) بانگ مي كرد ، دليل كه خبر پادشاه شنود . اگر ديد كبوتر يانگ مي كرد ، دليل كه خبر سرهنگان پادشاه شنود . اگر ديد خروس بانگ مي كرد ، دليل كه خبر مردي جوانمرد شنود . اگر ديد كلاژه ( نوعي كلاغ ) بانگ مي كرد ، دليل كه خبر مردي پوشيده شنود . اگر ديد كه جعل بانگ مي كرد ، دليل كه خبر اندوه و مصيبت شنود . اگر ديدكه بوم ( جغد ) بانگ مي كرد ، دليل همين است . اگر ديد فاخته بانگ مي كرد ، دليل كه خبر دروغ شنود . اگر ديد كه تذرو بانگ مي كرد ، دليل كه خبر

زني با جمال شنود . اگر بيند طاوس بانگ كرد ، دليل كه خبر پادشاه عجمي شنود . اگر ديد كه كلنگ ( مرغي شبيه لك لك ) بانگ مي كرد ، دليل كه خبر مردي درويش شنود . اگر ديد لك لك بانگ مي كرد ، دليل كه خبر مردي دهقان شنود و از آن خرم شود . اگر ديد كبك بانگ مي كرد ، دليل كه خبر زني نيكو شنود . اگر ديد بانگ كبكان مي شنود ، دليل كه خبر زني مستور شنود . اگر ديد بانگ كلاغ مي شنود ، دليل كه خبر مردي حرام خواره شنود . اگر بيند گنجشك بانگ مي كرد خبر خوش شنود . اگر بيند بلبل يا هزاردستان بانگ مي كرد خبر مطربي يا نوحه گري شنود اگر بيند سار بانگ مي كرد ، دليل همين است . اگر بيند مرغ آبي بانگ مي كرد ، دليل غم و اندوه بود . اگر بيند كه بط ( مرغابي ) بانگ مي كرد ، خبر مصيبت كسي از اهل او شنود . اگر بانگ بچگان مرغ شنود ماتم و مصيبت رسد .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

بانگ همه مرغان در خواب شنيدن نيكو بود ، مگر مرغي كه او را فال بد دارند ، كه بانگ او اندوه و مصيبت بود

بانگ مار ترس و بيم است ،

بانگ زنبور و ملخ ، دليل ترس و بيم است

بانگ وزغ ، دليل كه در موضعي فرود آيد .

جابرمغربي گويد :

اگر بيند از آسمان يا از زمين يا از هوا بانگ سهمگين مي آيد ،

دليل بر غم و اندوه و مصيبت پادشاه كند و هر چند معتبر خير و شر بود . حكايت : آورده اند كه مردي پيش محمدبن سيرين آمد و گفت : به خواب ديدم كه دايه جنبيده با من سخن مي گفت . محمد بن سيرين گفت : ترا اجل نزديك آمده است . و چون يك هفته برآمد ، آن مرد از دنيا رحلت كرد .

بانگ نماز

محمد بن سيرين گويد :

هر بنده مصلح و مومن و مستور چون بيند در جايگاهي معروف بانگ نماز شنود يا بانگ نماز دهد ، دليل حج بيت الله بگذارد . اگر بانگ نماز در جايگاهي مجهول بود ، مكروهي و ناپسندي بدو رسد . اگر اين خواب را مردي فاسق ديد ، دليل كه او را به دزدي گيرند . اگر ديد بانگ نماز را از مسجد يا از مناره دهد ، دليل كه مردمان را به خدا مي خواند . اگر ديد در بستر خفته بانگ نماز مي داد . دليل كه با زن خودالفت دارد . اگر ديد بانگ نماز در خانه خود مي داد ، دليل كه مفلس و درويش گردد و گويند كسي از اهل بيت او هلاك شود . اگر ديد بانگ در چاه يا در سردابه مي داد ، دليل كه آن كس زنديق يا منافق است . اگر ديد كه بانگ نماز در كوچه ميداد . دليل بر ماسوي كند .

ابراهيم كرماني گويد :

اگر مردي بيند با زن خود بانگ نماز مي داد ، دليل است كه از دنيا رحلت كند بزودي . و اگر ديد در

كلمه هاي بانگ نماز زيادت و نقصاني بود ، دليل كه بر مردمان ستم و بيداد نمايد . اگر ديد كودكي بانگ نماز مي داد ، دليل كه پدر و مارد را وداع گويد . اگر بيند بانگ نماز در گرمابه مي داد ، دليل بدحالي او بود در دين و دنيا . اگر ديد بانگ نماز در قافله يا در لشگرگاه مي داد ، تاويلش بد است . اگر بيند محبوسي درزندان بانگ نماز مي داد و اقامه كرد ، از زندان رهايي يابد . اگر بيند بانگ نماز به لهو و بازي مي داد ، دليل كه هلاك شود . اگر ديد بر سر كوهي بانگ نماز مي داد ، دليل كه پادشاه سخن راست گويد و او را به خداي تعالي خواند . اگر ديد در مناره بانگ نماز مي داد ، دليل كه بزرگي و فرمانروائي يابد . اگر بيند در كنج خانه بانگ نماز داد ، دليل كه در كار حق خيانت كند . اگر بيند درسردابه بانگ نماز داد ، دليل كه به سفر زود شود و در آن سفر رنج و بلا كشد و دير بماند . اگر ديد در ميان كوهي بانگ نماز كرد ، دليل كه در ميان قومي ستمگر گرفتار آيد و با وي خيانت كنند . اگر ييند بر كرسي يا بر تختي نشسته بود يا ايستاده و به لهو بانگ نماز مي كرد ، دليل كه عقل از او زايل شود . اگر ديد ديگري بانگ نماز كرد و او بشنيد . دليل كه به كار عبادت و طاعت كاهل است و كسي

او را به خداي تعالي خواند . اگر بيند بانگ اقامت شنود ، دليل كه در كارهاي حق توفيق يابد .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

بانگ نماز در خواب بر دوازده وجه است .

اول : حج .

دوم : سخن .

سوم : فرمانروائي .

چهارم : بزرگي .

پنجم : رياست .

ششم : سفر .

هفتم : بريدن .

هشتم : مفلسي .

نهم : خيانت .

دهم : جاسوسي .

يازدهم : منافقي .

دوازدهم : بريدن دست .

يوسف نبي عليه السلام گويد :

ديدن بانك نمازواقامه گفتن دين قوي شودوحرمت او بيفزايد

ببر

محمد بن سيرين گويد :

ببر جانوري است درنده و از جمله سباع است و دشمن شير است و ديدن وي به خواب دشمن قوي و دلير است . ليكن كريم و مهربان است . اگر بيند با ببر در نبرد و جنگ است و او را قهر كرد ، دليل كه بر دشمن چيره شود . اگر بيند ببر وي را قهر كرد دشمن بر وي ظفر يابد . اگر بيند ببر ازوي ترسان است و مي گريخت از دشمن ايمن گردد .

ابراهيم كرماني گويد :

پوست و استخان و موي ببر به خواب ديدن ، مال و منفعت است كه ازدشمن بدو رسد ، به قدر آن چه ديده است . اگر بيند بر ببر نشسته است و او مطيع است ، دليل كه دشمن مطيع او گردد .

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

ببر در خواب يك حيوان استثنايي است كه تعابير مربوط به حيوانات و درندگان ديگر درباره او صدق

نمي كند زيرا اين حيوان درنده و عظيم الجثه و در عين حال قشنگ و دوست داشتني در خواب دشمن است اما دشمني قوي و كريم . دشمني كه شما به هيچ وجه توان مقابله و رو يارويي با او را نداريد اما همين دشمن كريم و مهربان و باگذشت است و چنانچه بر شما چيره شود بدون وارد آوردن آسيب كلي از شما مي گذرد و پي كار خود مي رود . معبران عموما درباره ببر تعريفي اين چنين دارند : اگر در خواب ببينيد كه با ببر رو به رو قرار گرفته ايد خواب شما خبر مي دهد كه در آينده با چنين دشمن قوي پنجه برخورد مي كنيد كه گيج و متحير مي مانيد و نمي دانيد در مقابل او چه موضعي بگيريد . اگر در خواب ديديد كه با ببر مي جنگيد با دشمني داراي خصوصيات نقل شده در بالا دست و پنجه نرم مي كنيد و الزاما درگير مي شويد . اگر در خواب ببر به شما حمله كند مورد تجاوز دشمن قرار مي گيريد و چنانچه از پيش روي او بگريزيد ايمن مي شويد زيرا فرار از مقابل ببر ايمني تعريف شده و اگر ببر را فراري دهيد پيروز خواهيد شد . پوست ببر در خواب مالي است كه بدون زحمت و تلاش بدست مي آيد و چنانچه در خواب ببينيد پوست ببر گسترده و روي آن نشسته ايد پولي به شما مي رسد كه خيالتان را راحت مي كند و براي سال هاي آينده تامين خواهيد يافت .

ليلا برايت مي گويد :

اگر در خواب ببري را مشاهده

كرديد ، به اين معنا است كه يكي از دشمنان شما قصد آزار شما را دارد . اگر در خواب ببينيد كه ببري مدام شما را تعقيب مي كند ، به اين معنا است كه شخصي به شما ضرر مي رساند .

هانس كورت مي گويد :

حمله ي ببر در خواب ، بيانگر آن است كه شما در اثر يك شكست دچار يأس و نااميدي مي شويد . اگر در خواب مشاهده كنيد كه جلوي حمله ي يك ببر را مي گيريد ، به اين معنا است كه به اهدافتان رسيده و در انجام كارهايتان موفق مي شويد . اگر در خواب ببري را در قفس ببينيد ، بيانگر شكست دشمنان است .

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر خواب ببينيد ببري به طرف شما مي آيد ، نشانة آن است كه از دست دشمنان آزار خواهيد ديد .

2_ اگر خواب ببينيد ببري به شما حمله مي كند ، نشانة آن است كه عدم موفقيت ، شما را غرق در نوميدي خواهد ساخت .

3_ اگر خواب ببينيد حملة ببري را دفع مي كنيد و او را از خود دور مي سازيد ، نشانة آن است كه در تمام كارهاي خود پيروز و موفق خوايد شد .

4_ اگر خواب ببينيد ببري از شما مي گريزد ، نشانة آن است كه بر مخالفان پيروز خواهيد شد . و مقام مهمي را از آن خود خواهيد كرد .

5_ ديدن ببرهاي محبوس در قفس حيوانات ، نشانة آن است كه بر دشمنان خود چيره مي شويد .

6_ ديدن زيراندازي از پوست ببر در خواب ، نشانة آن است كه در موقعيتي

قرار خواهيد گرفت ، كه از تفريح و آرامش لذت بسيار خواهيد برد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب ببر : دشمنان بر سر راه شما پديدار مي شوند

به يك ببر نگاه مي كنيد : شانس در خانواده

يك ببر مي دود : يك بيماري خطرناك

يك ببر را مي كشيد : مراقب حسود باشيد .

يك ببرماده بعد از زايمان مي ميرد : پول بدست مي آوريد .

يك ببر در سيرك : دوستان بسيار خدمتگذاري خواهيد داشت .

يك ببر شما راغافلگير مي كند : پريشاني و اضطراب بزرگ

شما يك بچه ببر اهلي داريد : از شما تقاضاي ازدواج خواهد شد .

يك ببر در قفس : مرگ يك شخصيت مهم

صداي غرش يك ببر را مي شنويد : غم بزرگي باعث ناراحتي شما مي شود .

يك ببر زنجيره شده : يك دشمن شما را غافلگير ميكند .

يك ببر در حال غذا خوردن : ثروت بزرگي به شما نزديك مي شود .

بت

محمدبن سيرين گويد :

اگر بيند بت مي پرستيد ، دليل كه بر خداي تعالي دروغ گويد و بر راه باطل است . اگر بيند بت از چوب است و او را مي پرستيد ، دليل كه منافق است در دين . اگر بيند آن بت از سيم است ، دليل كه از بهر هواي نفس تقريب كند به زني كه با وي ميل دارد . اگر بيند آن بت از زر است ، دليل كه ميلش به كار مكروه و جمع مال است . اگر بيند آن بت از آهن است يا از

مس يا از ارزير ، دليل كه غرضش از دين صلاح دنيا و طلب متاع او بود .

ابراهيم كرماني گويد :

اگر آن بت از جوهر بيند ، دليل كه غرضش از دين پادشاهي و خدم و حشم است . اگر بيند آن بت از جوهر دور شد ، دليل كه غرض از دين جمع كردن مال حرام است . اگر بيند بت در خانه است از عقل و دانش خود فروماند و متحير شود .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن بت به خواب بر سه وجه است .

اول : دروغ و باطل ،

دوم : مكار منافق ،

سوم : زن مفسدفريبنده .

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

بت در خواب هواي نفس است . چنان چه در خواب ديديد كه در داخل بت خانه اي هستيد خوابتان مي گويد كه اسير تمنيات نفساني متعدد هستيد و از هوي و هوس پيروي مي كنيد . اگر ديديد كه بتي را بر گزيده ايد و در مقابل او سجده مي كنيد نشان آن است كه گرفتار هوسي تند مي شويد و به شدت از آن پيروي مي كنيد تا جائي كه آبرو و شخصيت خويش را به مخاطره مي افكنيد . شكستن بت با همين قياس مبارزه با خواهش هاي نفساني است و نشانه آن است كه در آينده اي نه چندان دور موردي پيش مي آيد كه خويشتن را بيازمائيد تا بدانيد در مقابل هوي و هوس چه قدر ضعيف يا نيرومند و پايدار هستيد . ديدن بت هاي متعدد هشداري است كه خود را از كيد و افسون زنان

حفظ كنيد . زن همچنان كه در ادبيات و شعر بت شناخته مي شود به عنوان بت پرستيدني مورد خطاب قرار مي گيرد و در خواب نيز به شكل بت تجسم مي يابد و چون در خواب بت هائي را ديديد هوشيار آينده خويش و كيد زنان باشيد . بت در خواب براي زنان همان چيزهائي است كه شوق و علاقه ايشان را بيشتر بر مي انگيزد مثل جواهرات ، زيبائي شخصي ، فخر فروشي به رقيبان ، داشتن خانه و اتومبيل و زندگي پر شكوه و چنانچه زني در خواب بت يا بت هائي را ديد كه به وسيله آن ها احاطه شده بايد بداند كه در زمينه اين مسائل زياده روي مي كند و سعادت خويش را به بازي مي گيرد . ديدن بت طلائي در خواب گوياي اين است كه ميل و رغبت شما به انجام كارهاي نا پسند شدت يافته و قوت گرفته است . بت سنگي بي ارزش بودن هدف هاي هوس آلود شما را بازگو مي كند . بت سنگي استحكام هوس و ضعف شما را حكايت مي كند كه طبعا هر چه هوس قوي تر باشد مخاطره بيشتر است . داشتن بت در خانه و محل زندگي دور شدن از مسير عقل و درايت و دور انديشي است . برخي از معبران بت را به طور عام زن مكار و فساد انگيز تعريف كرده اند كه اگر اين هم درست باشد بت پرستي به ميزان پرستش هواي نفس مردود است .

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر خواب ببينيد بت پرستي مي كنيد ، علامت آن است كه

در زندگي شهرت و ثروتي اندك به دست مي آوريد . زيرا اجازه مي دهيد روابط ناعادلانه بر شما مسلط گردد .

2_ شكستن بت در خواب ، نشانة آن است كه هيچ چيز نمي تواند مانع شما از به دست آوردن مقامات افتخار آميز بشود . زيرا شما تسلط كاملي بر افكار خود داريد .

3_ اگر در خواب ديگران را مشغول ستايش بتها ببينيد ، علامت آن است كه بين شما دوستانتان اختلاف بزرگي به وجود مي آيد .

4_ اگر خواب ببينيد ستايش بت را زشت مي شماريد ، نشانة آن است كه طبيعت بشري را بسيار خوب درك مي كنيد و در آينده به امتيازاتي بزرگ دست مي يابيد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

شما نزد وحشيان بت پرست ميرويد : از آرامش در خانه تان لذت خواهيد برد .

شما نزد بت پرستان هستيد : آغازيك زندگي پر پول

يك مرد روحاني خواب ببيند كه نزد بت پرستان ميرود : احترام او در بين مردم بالا خواهد رفت .

بتونه

آنلي بيتون مي گويد :

بتونه كاري در خواب ، نشانه ي آن است كه با انجام كارهايي سخت به مال و ثروت فراواني خواهيد رسيد .

بچه

لوك اويتنهاو مي گويد :

بچه

فرزند خود : خوشبختي

كودكي همراه مادرش : اوقات مبارك

بچه هاي كوچك : غم و غصه

ديدن كودكان بيشمار : فلاكت

كودكان زيباروي : شادي و سلامتي

كتك زدن يك بچه : بي عدالتي

بچه اي كه ميدود : نيكبختي

محمدبن سيرين گويد :

اگر بيند او را دختري آيد ، دليل سلامتي بود و از اهل خود شاد شد . اگر بيند او را پسري آمد ، دليل است او دختري آيد . اگر بيند دختري آورد ، دليل است پسر آورد .

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند كه طفلي را جائي افكنده بودند و او بازيافت ، دليل كه از جائي كه اميد ندارد چيزي به وي رسد .

ليلا برايت مي گويد :

اگر در خواب بچه اي را مشاهده كرديد ، به اين معنا است كه در انجام كارها فرصت مناسبي را به دست آورده ايد . ديدن بچه ي لاغر در خواب نشانه ي آن است كه شما دچار مشكل مي شويد ، اگر در خواب بچه ي چاقي را ببينيد ، به اين معنا است كه در انجام كارها موفق مي شويد . اگر در خواب ببينيد كه بچه اي خوابيده ، به معني آن است كه زندگي خوبي خواهيد داشت . اگر خواب ببينيد كه بچه اي را به قتل رسانده ايد ، يعني به يكي از اشتباهات خود پي مي بريد . و اگر در خواب خود را مشغول بازي با بچه ها ديديد ، نشانه ي آن است كه در تمامي كارهايتان به موفقيت

مي رسيد .

آنلي بيتون مي گويد :

اگر در خواب بچه ي بازيگوش و شيطاني را ديديد ، نشانه ي آن است كه به خاطر افراط در تفريحات دچار مشكل مي شويد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك بچه : خوشبختي در خانه

بچه خودتان : كمك بزرگي دريافت خواهيدكرد .

بچه هاي بستگانتان : شادي نا خواسته

بچه هاي اشخاص ديگر : آغاز مشاجره هاي فاميلي

يك دختر بچه خواب ببيند كه فرار مي كند :

طرز فكر مردم نسبت به او عوض مي شود .

بچه شير خوار

ليلا برايت مي گويد :

مشاهده ي بچه ي شيرخوار ، نشانه ي آن است كه هميشه موفق مي شويد . اگر خواب ببينيد كه بچه اي تازه متولد شده ، به اين معنا است كه فرصتي دوباره به دست مي آوريد . اگر بچه اي را در حال شير خوردن ببينيد ، نشان دهنده ي آينده اي خوب و آرام است .

بچه شيطان

آنلي بيتون مي گويد :

1_ ديدن بچة شيطان و بازيگوش در خواب ، علامت آن است كه براي كسب لذتي زودگذر به دردسر مي افتيد .

2_ اگر خواب ببينيد خودتان مبدل به بچه اي شيطان شده ايد ، علامت آن است كه ناداني شما را به فقر مي كشد .

بچه گربه

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر زني در خواب ببيند بچة گربه اي زيبا ببيند ، نشانة آن است كه به دام فريب ماهرانه اي كشيده مي شود . اما با تشخيص درست خود را نجات مي دهد . اما اگر در خواب بچه گربه اي كثيف و لاغر ببيند ، علامت آن است كه قرباني بي احتياطي هاي خود خواهد شد .

2_ ديدن بچه گربه ها در خواب ، دلالت بر تحمل مشكلات كوچك و انزجار آور و زيان مالي دارد .

3_ اگر خواب ببينيد بچه گربه ها را مي كشيد ، علامت آن است كه بر نگرانيها و ناراحتيهاي زندگي غلبه خواهيد كرد .

4_ اگر خواب ببينيد مار ، بچه گربه اي را مي كشد ، نشانة آن است كه دشمنان سعي مي كينند به شما آسيت بزنند . اما به خودشان آسيب ميرسانند .

بخاري

ليلا برايت مي گويد :

اگر خواب ببينيد كه شعله هاي يك بخاري خوب نمي سوزد ، بيانگر شادي و خوشحالي است . اگر در خواب نتوانيد يك بخاري را روشن كنيد ، به معناي آن است كه با يكي از اطرافيانتان دچار مشكل مي شويد . ديدن بخاري داغ در خواب ، نشان دهنده ي آن است كه در زندگي رفاه كامل را داريد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك بخاري : وقايع مهم و خوشايند

يك بخاري را روشن مي كنيد : ترقي در كار .

يك بخاري را خاموش مي كنيد : تغييرات مهم در وضعيت زندگي شما رخ خواهد داد .

يك بخاري جديد مي خريد : شما آدم سبك مغزي هستيد

.

بخشش كردن

محمد بن سيرين گويد :

اگر بيند مال خود را به كار خير بخشش مي كرد ، دليل است كه فرزند خود را زن خواهد ، يا كسي را از خويشان خود به زن دهد و مال خود بر ايشان قسمت كند . اگر بيند مال خويش را به راه فساد بخشش مي كرد ، دليل است كه سوي فساد و حرام گرايد . اگربيند مال خويش بر بيگانگان بخشش مي كرد ، دليل كه حالش هم به مرگ او و هم به زندگاني او پراكنده شود .

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند مال كسي را بخشش مي كرد به رضاي خداوند مال ، دليل خير و شر آن به خداوند مال بارگردد .

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

انسان هميشه از مال و دارايي خودش مي بخشد و بخشش از دارائي ديگران بخشيدن ناميده نمي شود مال نيز چيزي است كه انسان به آن متكي و دل بسته است و همچنان كه در بيداري به دشواري مي توانيم از مال و دارائي خويش چشم بپوشيم و آن را به ديگري بدهيم و ببخشيم و در خواب نيز بخشيدن گوياي نگراني و تشويش ما است از آن چه داريم و سال ها به زحمت اندوخته و فراهم آورده ايم . وقتي در خواب مي بينيم كه مال خود را مي بخشيم بيمناكيم كه به دارائي ما تجاوز شود و اين به اشكال مختلف در خواب هاي ما شكل مي گيرد . وقتي مي بينيم مال خويش را در راه خير بذل مي كنيم و مي بخشيم يا به اقربا و خويشان خود

مي دهيم نشانه آن است كه در روزهاي آينده دست به حل مشكلي مي زنيم كه حل آن فقط با بذل مال امكان پذير است . از ابن سيرين نقل است كه اين نوع بخشش مي گويد فرزند خويش را زن مي دهيم يا به دختر خود جهيزيه سنگين اختصاص داده و او را به خانه شوهر مي فرستيم و چنان چه در اين شرايط نيستيم خويشاوندي را از مشكل مي رهانيم . چنان چه ببينيم مال خود را به بيگانه و ناشناس مي دهيم تشويش مرگ خود را داريم و ناخودآگاه نگران اين هستيم كه دارايي ما به دست نزديكان يا بيگانگان تقسيم شود و از بين برود . بهتر اين است كه بيننده چنين خوابي صدقه بدهد يا مستمندي را از فقر و مسكنت برهاند چون به اين وسيله اثر خواب را از بين مي رود . اگر در خواب ببنيم كه دسته هاي اسكناس را از جيب و كيف بيرون مي آوريم يا مشت سكه هاي طلا را به هوا مي پاشيم و به ديگران از آشنا و غريبه مي بخشيم گوياي اين است كه در اعماق روح خويش چشم به راه حادثه اي هستيم كه حدس مي زنيم در جريان آن ثروتمند و پول دار مي شويم چرا كه توقعات نا خودآگاه ما به صورت اعمال خودمان شكل مي گيرند . چنان چه ديديم كسي كه او را نمي شناسيم به ما چيزي مي بخشد با انساني بخيل روبه رو مي شويم . اگر ديديد به آشنائي چيزي مي بخشيد به كسي كه او را مي شناسيد ، بي ترديد آن

شخص از شما آزردگي دارد كه خودتان هم مي دانيد . در صدد دل جوئي او برآئيد و تحقيق كنيد كه چرا از شما دل تنگ مي باشد .

لوك اويتنهاو مي گويد :

بخشنده بودن : خوشبختي

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

شما به كسي پول مي بخشيد : ناراحتي ولي فقط يك روز

به شما پول مي بخشند : پول به دستتان مي آيد

بخشش را رد مي كنيد : نزاع در فاميل

از بخششتان صرفنظر مي كنيد : پول و شادي

تمام ثروتتان را به غريبه ها مي بخشيد : زندگي شما كوتاه خواهد بود .

به بستگان هيچ نمي بخشيد : يك مرگ ناگهاني .

بخور كردن

محمدبن سيرين گويد :

بخور كردن به خواب مال است از مردي بزرگوار ، اگر بيند از بوهاي خوش چيزي بخور كرد ، دليل كه به قدر آن از مردي مال حاصل شود .

جابر مغربي گويد :

بخوري كمه خوشبوي بود بيننده را خير و منفعت بيشتر است . اگر بخور خوشبوي نبود ، خداوند خواب را تاويلش به خلاف اين است .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

تاويل بخور كردن بر سه وجه است .

اول : مال بسيار ،

دوم : زندكي با آسايش و خوشي ،

سوم : نام نيكو

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

در زندگي امروز ما كمتر بخور مي كنيم مگر در سالنهاي زيبائي كه اختصاص به خانم ها دارد يا در بيمارستاها براي معالجه برخي امراض ريوي يا پوستي . گاه اتفاق مي افتد كه كندر و اسفند در آتش مي افكنيم . در مورد اسپند در حرف

الف نوشته ام ولي به طور كلي اين نوع بخور كردن و دود كردن نشانه هر چيز مي تواند باشد . يا بيم و هراس گنگ و مبهمي كه در مورد آينده خويش داريم و يا گوياي شهرت طلبي و زياده خواهي است و تمايل شديد به محبوب بودن و مورد توجه ديگران قرار گرفتن كه البته تشخيص آن با خود خواب بيننده است . ما كندر و اسفند را از بيم چشم زخم حسودان و بد چشمان به آتش مي افكنيم و به طور سنتي معتقديم كه سوختن اسفند در آتش اثر بد را زائل مي كند و در خواب نيز مي تواند معرف نگراني باشد از آينده و موقعيتي كه داريم و اين موقعيت را به حق يا به نا حق به دست آورده ايم . چنان چه خانمي اين خواب را ببيند از حسادت بيمناك است . اگر دختر و پسر جواني ببينند كه در خواب بخور مي كنند يا چيزي در آتش مي افكنند كه بخار ايجاد مي كند و يا دود به وجود مي آورد مورد توجه قرار مي گيرند و خودشان نيز به شدت شائق اين هستند كه انتخاب شوند . اين خواب را بيشتر دختران دم بخت مي بينند . در خواب به طور كلي بخور كردن چيزهاي خوشبو نيكو است و اثر آن به اندازه بوي خوشي است كه در عالم رويا استشمام مي شود يا احساس مي كنيم كه به مشام مي رسد . ابن سيرين مي گويد بخور كردن در خواب مالي است كه از كسي به بيننده خواب مي رسد و مقدار آن به

ميزان بوي خوش بخارات است . باز هم ابن سيرين از جابر مغربي نقل مي كند كه اگر در خواب احساس كنيد بخور بوي ناخوش دارد تعبيرش خلاف تعبير بالا است . يعني سودي نمي بريد بل كه تلاش بي ثمر انجام مي دهيد . در يك خواب نامه معتبر فرانسه هم نوشته شده كه بخور كردن گوياي خود خواهي بيننده خواب است و اين كه مي خواهد مطرح باشد و ديگران درباره او به خوبي حرف بزنند . اين حالت نا خود آگاه است و در بيداري بيننده خواب به اين خود خواهي اعتراف ندارد .

ليلا برايت مي گويد :

بخور دادن در خواب ، بيانگر آن است كه اطرافيان با چاپلوسي قصد دارند به شما نزديك شوند .

بد بختي

لوك اويتنهاو مي گويد :

بدبختي : خوشبختي

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر خواب ببينيد گرفتار بدبختي شده ايد ، تعبيرخواب چنين است كه پياپي شكست خواهيد خورد ، و تا مدتي زندگي تيره و تاري خواهيد داشت .

2_ اگر خواب ببينيد ديگران به بدبختي دچار شده اند ، دلالت بر آن دارد كه وجود فردي موجب خواهد شد كه در كارهايتان با عدم موفقيت مواجه شويد .

بدخلق

ليلا برايت مي گويد :

اگر در خواب احساس كنيد كه بد اخلاق هستيد ، نشانه ي آن است كه اوقات خوشي پيش رو داريد .

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر در خواب احساس كنيد بد خلق هستيد ، علامت آن است كه بايد مقام ويژة خود را در اجتماع پيدا كنيد .

2_ اگر در خواب ديگران را بدخلق بيابيد ، نشانة يافتن دوستاني نامساعد و اشتغالاتي بيهوده است .

3-اگر در خواب اطرافيانتان را بدخلق ببينيد ، بيانگر آن است كه با افرادي نالايق همنشين مي شويد .

بد گماني

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

به ديگران بدگمان هستيد : هماهنگي دربين دوستان

ديگران به شما بد گمان هستند : شديدا بيمار خواهيد شد .

بين زن وشوهر بد گماني وجود دارد : زندگي شما طولاني و خوش خواهد بود .

به اعضاء ديگر فاميل بدگمان هستيد : يك تغيير مهم و خوشايند .

بدن

عبدوس گويد :

به نظرعبدوس كه در مجموع وخلاصه مي آيد هر عضو بدن مي تواند معرف عضو ديگري كه اهميت كمتري داري باشد

هر عضو تيز و نوك دار مانند انگشتان ، دندان و زبان و نوك بيني نشان آلت مردي است .

هر سوراخ بدن مانند دهان وغيره سوراخ مقعد و يا فرج است .

ديدن سوراخ در پشت بدن وپشت دست نشان مقعد است وسوراخ در جلوي بدن سوراخ فرج است .

ديدن ترشحاتي مانند بزاق و اشگ و ادرار مي تواند به ترشح مني تفسير شود . شكم و معده نشانگر اميال و عواطف سر كوفته و محدود شده است .

ليلا برايت مي گويد :

ديدن بدن در خواب ، بيانگر آن است كه شما دلبسته ي كسي مي شويد و در انجام كارهاي بيهوده وقت تلف مي كنيد . اگر خواب ببينيد كه داراي بدني قوي هستيد ، به اين معنا است كه به خوشبختي مي رسيد . اگر در خواب بدن خود را زخمي ببينيد ، بيانگر ضرر مالي است . ديدن بدن لخت در خواب ، نشانه ي آن است كار نادرستي انجام مي دهيد كه آبروي شما در خطر است .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب بدن خودتان : خوشبختي

بدن يك زن : ديگران با اين

زن تفريح مي كنند .

بدن يك مرد : نقشه هاي شما عملي و موفق خواهند شد .

بدن يك بچه : عازم يك سفر هستيد .

بدن ازشكل افتاده يك شخص ديگر : شادي در آينده نزديك .

بذر

آنلي بيتون مي گويد :

ديدن بذر در خواب ، نشانة سعادتي افزاينده است . هر چند اوضاع فعلي ناخوشايند به نظر برسد .

بذر قطونا

محمد بن سيرين گويد :

كه ديدن بذر قطونا درخواب ، دليل بر غم و اندوه كند و خوردن وي ، دليل بر نقصان مال كند به قدر آن كه خورده بود .

برادر

لوك اويتنهاو مي گويد :

برادر : سود و فايده

برادري در حال مرگ : آينده اي متلاطم

ديدار و يا ترك او : پيشامدي خوش يمن

آنلي بيتون مي گويد :

1- اگر برادر خود را در خواب خوشحال ببينيد ، نشانگر آن است كه براي رسيدن به اهدافش به او كمك خواهيد كرد .

2- اگر برادر خود را ناراحت يا گرفتار ببينيد ، به اين معنا است كه دچار بيماري يا ضرر مالي خواهيد شد .

ليلا برايت مي گويد :

اگر در خواب ببينيد كه برادرتان مرده يا با او خداحافظي مي كنيد ، نشانه ي آن است كه مدتي دچار بيماري مي شويد . ديدن برادر همسر خود در خواب ، نشانه ي اختلاف خانوادگي است .

برادر زاده

آنلي بيتون مي گويد :

ديدن برادر زادة خود در خواب ، نشانة آن است كه بزودي در آمد كافي به دست خواهيد آورد . اما اگر برادرزادة خود را در خواب غمگين و مأيوس ببينيد ، نشانة آن است كه با عدم آسايش و نوميدي دست به گريبان خواهيد شد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

برادره زاده – خواهرزاده ( پسر )

خواب برادر زاده تان : يك زندگي طولاني

برادر زاده هاي بسياري داريد : سلامتي شما عالي خواهد بود .

با برادر زاده هايتان مشاجره مي كنيد : كارهاي شما به اتمام مي رسند .

برادر زاده هايتان را دوست داريد : پول

برادر زاده تان كشته مي شود : اغتشاش و سردرگمي در كارها

يك برادر زاده لخت : شانس در عشق

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

برادر زاده – خواهر زاده ( دختر )

خواب

يك برادر زاده : عمر طولاني خواهيد داشت .

برادر زاده هاي بسيار : سلامتي شما عالي خواهد بود .

يك برادر زاده زيبا داريد : با مشكلات و نگراني روبرو مي شويد .

يك مرد خواب مغازله با برادر زاده اش را ببيند : خطر مرگ

با برادر زاده تان قرار ملاقات داريد : وقتتان را بيهوده تلف نكنيد .

با برادر زاده تان ازدواج مي كنيد : شادي بزرگ

برادر زاده تان كشته مي شود : ناكامي بر شما نازل مي شود .

برادر شوهر

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب برادرشوهر : نزديكان شما مي خواهند از بي خبري شما سوء استفاده كنند .

خواب ببينيد كه با برادر شوهرتان ازدواج مي كنيد : بيمار خواهيد شد .

با برادر شوهرتان مغازله مي كنيد : علامت شكست براي مخالفان شما

شما برادر شوهرهاي متعدد داريد : منفعت مالي .

برادري

اچ ميلر مي گويد :

اگر در خواب ببينيد با كسي پيمان دوستي مي بنديد ، نشانه ي آن است با فردي آشنا مي شويد كه يكي از دوستان عزيز و باوفاي شما مي شود .

برانكار

آنلي بيتون مي گويد :

مشاهده ي برانكار در خواب ، بيانگر بروز مشكلات است .

بربط

محمد بن سيرين گويد :

بربط به خواب لهو و باطل است و سخن دروغ و محال است . اگر بيند بربط مي زد ، دليل كه سخن دروغ و محال گويد و كسي را به دروغ مدح ئو ستايش كند . اگر بيند شخصي پيش او بربط مي زد ، دليل كه سخن محال و باطل شنود . اگر بيند با بربط چنگ و جغانه مي زد و ناي بود اين جمله ، دليل بر غم و مصيبت كند كه به اهل آن موضع رسد . اگر بيند بربط او بشكست يا بيفكند ، دليل كه از دروغ و باطل گفتن توبه كند . اگر بيند بيمار است و بربط مي زد ، دليل بر مرگ او بود .

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند بربط او استادوار مي زد و او بربط زدن نداند ، اگر بيننده خواب عالم است ، دليل كه مردمان را علم و بيان نيكو گويد و باشد كه اين هرسه علم را بداند . اول : تفسير . دوم : فقه . سوم : قصص . اگر بيننده آن خواب جاهل است ، كاري كند كه از آن شغل او را از مردم ملامت رسد . اگر بيند آواز بربط مي شنيد ، دليل كه خبر زني بزرگ شنود و با آن زن وي را دوستي افتد .

برج

محمد بن سيرين گويد :

ديدن حمل و اسد و قوس لشگر پادشاه است و ديدن ثور و سنبله و جدي پسر پادشاه و ديدن جوزا و ميزان و دلو قاضي صاحب تدبير پادشاه است و ديدن سرطان و

عقرب و حوت ، ديدن صاحب شرط و شرابدار پادشاه است . اگر كسي حمل را به خواب ديد ، با مردي محتشم او را كاري افتد و حاجت او را روا كند . اگر ثور را بيند با مردي جاهل و نادان او را كاري افتد و حاجت او روا گردد . اگر جوزا را بيند ، با مردي فصيح كاري افتد و حاجتش روا شود . اگر سرطان را بيند ، او را با مردي بي اصل كاري افتد و حاجتش روا شود و بزرگي و جاه يابد . اگر سنبله را بيند ، او را با مردي كشاروز و بي وفا كاري افتد و مرادش برنيايد . گر ميزان را بيند ، او را با مردي قاضي كار افتد و هر وعده كه دهد وفا كند . اگرعقرب را بيند ، او را با مردي دشمن يا زني مفسد كاري افتد و او را زحمت رسد و غمگين گردد . اگر قوس را بيند ، او را با مردي سالار مهتر كاري افتد و حاجت او روا شود و خلق او را دوست دارند . اگر حوت را بيند ، او را با مردي غريب ساده دل و نيك راي و مهربان و كم سخن كاري افتد و حاجت او روا شود .

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

برج شخصيت است و كسي است كه مقام والا و منزلتي بزرگ دارد . تماشاي برج از پائين احساس ضعف است و چنانچه از پائين به برج مرتفعي نگاه مي كنيد در مقابل شخصي كه از شما قوي تر است احساس ضعف و ناتواني

مي كنيد و ياراي مقابله با او را نداريد . اگر از بالاي برج به پائين نگاه كرديد ، گوياي توفيقي است كه به دست مي آوريد . توفيقي مهم كه اهميت آن را اندك اندك درك مي كنيد و به تدريج آثارش در زندگي شما آشكار مي گردد . برج ويران و شكسته شخصيت خرد شده است . اگر خودتان در برج يا روي آن بوديد و يا احساس كرديد برج به شما تعلق دارد و آن برج شكسته و خرد شده بود شخصيت شما خرد مي شود و اگر ديگري در برج شكسته بود او گرفتار مصيبتي مي گردد كه بيش از زيان مالي به آبروي او لطمه وارد مي آيد .

برج ساختماني

آنلي بيتون مي گويد :

اگر خواب ببينيد كه از برج بالا مي رويد ، بيانگر رسيدن به آرزوهايتان است . اگر خواب ببينيد كه از برج پايين مي آييد و ناگهان برج ويران مي گردد ، بيانگر غم و اندوه است . اگر فرد نيازمندي خواب ببيند كه از برج ديده باني بالا مي رود ، بيانگر بهبودي در امور مالي است و اگر زني چنين خوابي ببيند ، نشانه ي آن است كه براي موفقيت در كارها بايد غرور خود را كنار بگذارد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك برج : خوشبختي طولاني

يك برج خيلي بلند : عمر شما طولاني خواهد بود .

از يك برج بالامي رويد : از بلاها و مصايب خود را ميرهانيد ولي پول از دست مي دهيد .

ازيك برج پائين مي آئيد : خواسته هاي شما برآورده نخواهند شد .

ديگران در يك برج هستند

: يك غم بزرگ

برج يك قلعه نظامي : براحتي در مقابل مخالفان ايستادگي مي كنيد .

شليك توپ از بالاي يك برج : به شما خيانت ميشود

در بالاي يك برج كه سربازان در آن هستند و درون آن توپ ، باروت مي ريزند : شانس

برج ناقوس كليسا : واقعه ناگواري شما را غافلگير ميكند .

يك برج نيمه خراب : شغلتان را از دست مي دهيد .

برج مراقبت

ليلا برايت مي گويد :

مشاهده ي برج مراقبت در خواب ، بيانگر بروز مشكلات است . مشاهده ي برج فرستنده در خواب ، نشانه ي آشنايي با افراد جديد است .

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر در خواب از برج ديده باني بالا برويد ، نشانة آن است كه تمايل داريد به تحقيقات نظري و بررسي فرضيه ها بپردازيد و بررسي واقعيات زندگي را به ديگران واگذار كنيد .

برجستن

محمد بن سيرين گويد :

اگر كسي بيند از جائي به جائي مي جست ، دليل كه حال او بگردد . اگر بيند به جاي دوري جست ، دليل كه به سفر رود . اگر بيند در وقت جستن عصا در دست داشت ، دليل كه اعتماد وي بر مردي قوي بود .

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند از جائي بيرون جست ، دليل كه از حال بد به حال نيك برگردد . اگر بيند به هر جائي كه مي خواهد مي جست ، دليل است بر قوت و توانائي وي

جابر مغربي گويد :

اگر بيند از جائي پاكيزه بجست ، دليل كه ازحال فساد به حال صلاح آيد . اگر به خلاف بيند از صلاح به فساد آيد .

برچسب

آنلي بيتون مي گويد :

ديدن برچسب در خواب ، علامت آن است كه به دشمني اجازه مي دهيد از اسرار خصوصي شما مطلع شود و از اين امر رنج خواهيد برد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب برچسب : خبرهاي بسيار مهمي دريافت ميكنيد .

روي يك پاكت يا بسته برچسب مي چسبانيد : بزودي سفري طولاني در پيش داريد .

برخاستن

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

صبح خيلي زود برمي خيزيد : پول فراوان

با طلوع خورشيد بر مي خيزيد : خوشبختي بزرگ

از روي تخت بر مي خيزيد : ناراحتي

از روي زمين بر مي خيزيد : نگراني و غم

از روي صندلي بر مي خيزيد : خبرهاي خوش

از روي نيمكت برمي خيزيد : نامه اي غيره منتظره بدستتان خواهد رسيد .

به اتفاق شخصي كه دوستش داريد بر مي خيزيد : مشاجره

برد

محمد بن سيرين گويد :

بهترين جامه ها برد است . اگر به خواب ديد كه برد از پنبه است و به گونه سبز و سفيداست يا جامه نو از برد پوشيده بود ، دليل كه فراخي نعمت يابد و به قدر آن كه جامه نيك است آن را خير و منفعت رسد و اگر بيند جامه تنگ داشت و به گونه سياه و كبود بود ، تاويلش به خلاف اين است .

ابراهيم كرماني گويد :

برد فروش مردي است كه دين را به دنيا اختيار كرده باشد ، خاصه چون برد از پنبه بود . اگر بيند در وي ابريشم است ، دليل كه هم طالب دين است و هم طالب دنيا .

برده

لوك اويتنهاو مي گويد :

برده : فقر

ليلا برايت مي گويد :

اگر در خواب ببينيد كه برده هستيد ، يعني در انجام كارهايتان موفق مي شويد . ديدن برده در خواب ، نشانه ي آن است كه بايد با تمايلات نفساني خود مبارزه كنيد .

برداركردن

محمد بن سيرين گويد :

روزي مردي نزد من آمد و گفت : به خواب ديدم كه مردي را هر دو دست بريدند و ديگري را بر دار كردند . گفتم : اگر اين خواب راست مي گوئي ، امروز امير شهر را معزول كنند و اميري ديگر به جاي او بنشانند . پس همان روز چنان شد و ديگري به جاي او بنشست .

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند كسي را بر دار كردند و مردم در وي نظاره مي كردند ، دليل كه بر چندين مردمان مهتر شود . اگر بيند كسي به نظاره او نبود ، شرف و بزرگي يابد ، ليكن در راه دين مدبر و فاسق است . اگر بيند گوشت كسي را كه بردار كرده بودند مي خورد ، دليل كه مالي از كسي كه بر مردم مسلط بود بخورد . اگر بيند او را بردار كرده و خون از وي روان شد ، دليل كه عيب مردم كند و گناه بسيار از او به وجود آيد .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

بردار كردن در خواب بر چهار وجه است .

اول : مهتري .

دوم : مال .

سوم : بزرگواري .

چهارم : غيبت مردم كردن .

برزنت

آنلي بيتون مي گويد :

1_ ديدن پارچة برزنت در خواب ، علامت روبرو شده با سردي و خيانت است .

2_ اگر خواب ببينيد پارچة برزنت خريد و فروش مي كنيد ، علامت آن است كه معاملاتي مشكوك خواهيد داشت .

برس

هانس كورت مي گويد :

مشاهده ي برس در خواي ، دلالت بر بدشانسي و بدبياري دارد . اگر در خواب برس لباس ديديد ، يعني كارهاي مشكل پيش رو داريد .

آنلي بيتون مي گويد :

1_ ديدن برس در خواب ، نشانة بدبخت شدن در اثر نابساماني كارهاست .

2_ ديدن برس كهنه و خراب ، علامت بيماري است .

3_ ديدن برس لباس در خواب ، نشانة وظيفة سنگيني است كه در آينده بر دوش شما خواهد افتاد .

4_ اگر خواب ببينيد لباسهاي خود را برس مي زنيد ، نشانة آن است كه بزودي در مقابل كار دشواري كه انجام مي دهيد ، پولي دريافت خواهيد كرد .

5_ ديدن برسهاي گوناگون در خواب ، نشانة انجام دادن خطاست .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب برس : بر تعداد مشكلات اضافه مي شود .

يك برس كهنه : ناكامي

از يك برس استفاده مي كنيد : آرزوي اصلي شما برآورده مي شود .

يك برس نو مي خريد : يك دوره عالي شروع ميشود .

يك مغازه برس فروشي : بيماري

يك برس ساز : گيج خواهيد شد .

برف

محمد بن سيرين گويد :

برف به خواب ديدن ، غم و اندوه و عذاب است ، مگر اندكي ديده بود . اگر در زمستان برف بيند ، يا به جايگاهي كه پيوسته در انجا برف است ، دليل كه اهل آن موضع را غم و اندوه رسد .

جابرمغربي گويد :

ديدن برف به خواب لشگر هزيمتي است ، خاصه با برف كه با برف بيند .

حضرت امام جعفر صادق

فرمايد :

ديدن برف به خواب بر شش وجه است .

اول : رزق وروزي ،

دوم : زندگاني ،

سوم : مال بسيار و ارزاني نرخها ،

چهارم : لشگر بسيار ،

پنجم : بيماري ،

ششم : غم و اندوه .

اگر بيند در تابستان برف جمع مي كرد ، دليل كه مال بسيار و حلال جمع كند .

اگر به زمستان جمع مي كرد ، دليل كه به عيش خوش گذراند و منفعت بسيار يابد .

ابراهيم كرماني گويد :

برف به خواب ديدن در سردسير ، دليل بر خير و نيكي كند و در گرمسير ، دليل بر غم و اندوه و قحط است . اگر بيند برف به وقت خود مي خورد ، بهتر از آن است كه بي وقت بود .

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

برف در خواب غم و اندوه است . روزهايي كه برف مي بارد هوا گرفته ابر و مه غليظ آسمان را پوشانده آمد و رفت و معاشرت كم مي شود و بيشتر مردم اگر سر كار نباشند وقت خود را در خانه و در كنار آتش مي گذرانند . در اين حالت انسان غمگين مي شود . همين حالت در خواب هست با اين تفاوت كه غمگين هست و آنگاه خواب برف مي بيند زمينه غم در روح و ضمير او وجود دارد و با اين زمينه چون مي خوابد برف در خواب مي بيند . عموم معبران برف را غم و اندوه و كسالت تعبير كرده اند و فقط اين مي ماند كه برف را چگونه و كجا ببينيم . اگر در

خواب ببينيد جايي برف مي بارد كه آنجا را نمي شناسيد ابن سيرين نوشته براي صاحب آن جا و مكان غمي مي رسد ولي اين خواب گوياي بيم از غم و اندوهي است كه نمي دانيد عامل آن چيست . اما هست و در روزهاي آينده نيز با شما همراه خواهد بود . اگر ببيند كه در تابستان برف جمع مي كند بيان كننده يك غنيمت است و غنيمت چيزي است كه رايگان و بي زحمت به دست شما برسد . اين خواب به بيننده مي گويد كه سودي از جايي نصيب او مي شود كه انتظارش را ندارد و اگر در زمستان ديديد كه برف پارو مي كند و برف را دور مي ريزد كسالت و غم و اندوه را از خود مي زدايد . بيرون بردن برف از خانه نيز دور كردن غم خانوادگي است . از كرماني نقل است كه برف در سردسير خير و بركت است و در گرمسير غم و اندوه .

لوك اويتنهاو مي گويد :

برف

بارش برف : سستي زود گذر

برف در كوهستان : قبل از رسيدن به اهدافتان بايد مشكلات زيادي را فائق شويد

آدم برفي : عشق رياكارانه ؛ احساسات

يوسف نبي عليه السلام گويد :

ديدن برف عذاب وفتنه بود

مؤلف گويد :

ديدن بارش برف به صورت آرام در فصل سرما به معني گشايش در روزي مي باشد و به دست آمدن مال در چند روز پيش رو

يوسف نبي عليه السلام گويد :

ديدن برف بي هنگام لشگر باشد

ديدن برف با هنگام فراخي روزي است

ديدن برف در زمين قحط باشد

ليلا برايت مي گويد :

اگر در خواب بارش

برف را ببينيد ، به اين معنا است كه بايد در انتظار اخبار خوش باشيد . مشاهده ي آدم برفي در خواب ، بيانگر آن است كه براي مدتي روابطي سرد و بي تفاوت با ديگران خواهيد داشت .

آنلي بيتون مي گويد :

1_ ديدن برف در خواب ، نشانة آن است كه در آينده مصيبت يا بدبختي برايتان روي نخواهد داد .

2_ اگر خواب ببينيد ميان طوفان و برف راه مي رويد ، نشانة آن است كه در اثر شكست و نرسيدن به آرزويي كه سالها خواستار آن بوديد ، نوميد و اندوهگين خواهيد شد .

3_ برف خوردن در خواب ، نشانة آن است كه به ايده آل هاي خود دست نخواهيد يافت .

4_ ديدن برف گل آلود در خواب ، نشانة آن است كه شخصيت و غرورتان را كسي مورد تحقير قرار خواهد داد . با اين حال شما باز خواهيد كوشيد با همين فرد ارتياط برقرار كنيد .

5_ اگر خواب ببينيد برفها آب مي شوند ، نشانة آن است كه دلهرة شما مبدل به شادماني مي گردد .

6_ اگر خواب ببينيد از پشت پنجره به دانه هاي درشت برف نگاه مي كنيد ، نشانةآن است كه در اثر فشار مالي با نامزد خود مشاجراتي خواهيد داشت .

7_ ديدن كوههاي برف گرفته در خواب ، نشانة آن است كه افكار و تمايلات شما هيچ پيشرفت ارزشمندي به ارمغان نمي آورد .

8_ اگر خواب ببينيد در منظره اي برفي ، خورشيد مي درخشد ، نشانة آن است كه بدبختي و سياه روزي پايان خواهد يافت ، و روزهاي خوشي

آغاز خواهد شد .

9_ اگر دختري خواب ببيند بر برفها سورتمه سواري مي كند ، نشانة آن است كه براي پذيرفتن خواستگار خود با مخالفتهايي بسيار مواجه مي شود .

10_ اگر خواب ببينيد با ديگران برف بازي مي كنيد ، علامت آن است كه پيرامون موضوع شرم آوري داوري خواهيد كرد . اگر قضاوت شما بر پاية درستي استوار نباشد ، يقينا شكست خواهيد خورد .

11_ اگر خواب ببينيد در ناحيه اي برف پوش راه خود را گم كرده ايد ، علامت آن است كه غم و اندوه به زندگي شما راه خواهد يافت .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

هواي برفي : دوران بسيار خوش در آينده

زمين پوشيده از برف : خوشبختي

برف كثيف : ناكامي و كسالت

برق

محمدبن سيرين گويد :

برق در خواب خزانه دار پادشاه است و بعضي از معبران گفته اند : برق ، وعده كردن پادشاه است به بدي و مرد طماع را به طمع وي . اگر بيند برق را از هوا يا از ابر برگرفت ، دليل كه كاري كند كه در ان خير بود . اگر بيند برق همي درخشيد ، دليل كه در آن سال نعمت فراخ بود ، خاصه كه با برق باد آهسته است .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

كه برق درخواب بر پنج وجه است .

اول : خزانه دار پادشاه .

دوم : وعده بد .

سوم : تندي و سرزنش كردن ( خير ) .

چهارم : رحمت .

پنجم : راه راست .

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

برق متداعي دو چيز

است ، يكي برق به معناي الكتريسيته و ديگري برق جسته از ابر آسمان . برق به معناي الكتريسيته در خواب قابل رويت نيست اما از نظر خواب شناسي مي تواند سمبل يا جايگزين قدرتي مافوق تصور قدرتمند و نيرومند باشد كه هم به آن محتاجيم و هم از آن مي ترسيم . هم مهربان و ياري دهنده است و هم كشنده و سهمگين . هر كس در زندگي خودش از چيزي بيشتر مي ترسد . در اين كه همه ما مي ترسيم ترديد نيست ولي چيزهائي كه ما را مي ترسانند متفاوتند . كساني هستند كه مي ترسند و نمي دانند از چه مي ترسند . هميشه نگران و مشوشند . عده اي از بيماري مي ترسند كساني هستند كه از فقر بيمناكند . خانم ها عموما از پيري وحشت دارند . همه اين ترس ها چه شناخته چه ناشناخته ممكن است در خواب به صورت برق مجسم شود . برقي كه در عين روشني بخشي و گرما دهندگي قاطع ريشه حيات انسان نيز هست و به ناگاه جان مي گيرد و حيات را متوقف مي كند . با اين تعريف بايد ديد كه در خواب چگونه با الكتريسيته بر خورد كرده ايد . اگر ديديد كه جائي را روشن كرد و شما در قسمت روشنائي هستيد مي توانيد سراغ تعبير آن را بگيريد . اگر ديديد برق خانه قطع شده و شما در تكاپوي مرمت فيوز هستيد خوب است و خواب شما مي گويد كه وجودي موثر و مفيد داريد و در آينده نزديك در همان محدوده كه خواب ديده ايد نقشي مهم

خواهيد داشت . روي هم رفته ديدن برق نيكو است مخصوصا از جهت تامين روشنائي . اما برق به معناي برقي كه در اثر برخورد ابرهاي باردار در آسمان پديد مي آيد ، معبران كهن نوشته اند كه برق آسمان خزانه دار يا عامل پادشاه است كه اين تعبير در زندگي امروز ما هيچ الگوئي پيدا نمي كند . اما برق يكي از آيات الهي است و وجودش عظمت خالق و دستگاه خلقت و حقارت ما را در مقام قياس نشان مي دهد . مشاهده برق آسمان خوب است بخصوص اگر همه جا تاريك باشد و ناگهان برق بدرخشد اين مي تواند درخشش آينده و نور اميد باشد و گوياي خير و بركت و طلوع چيزي در زندگي كه هم بزرگ است و هم غير منتظره . برق زدگي در خواب خوب نيست چه بيننده خواب ، خويشتن را دچار صاعقه زدگي ببيند و چه ديگري را . درخشش برق از دور دست ها و بخصوص در تاريكي غليظ بسيار نيكو است . مشاهده درخشش برق اگر همراه با رعد باشد حادثه خوبي است كه با بيم آميخته است .

برق انداختن

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب ببينيد كه چيزي را با واكس برق مي اندازيد : ظاهر نقشه هاي شما هيچكس را گول نمي زد .

كف اطاقها را برق مي اندازيد : خودخواهي

درهاي خانه را برق مي اندازيد : تنگ نظري شما باعث رنج شما خواهد شد .

اثاثيه منزل را برق مي اندازيد : اوقات سخت در پيش داريد

بركنار

ليلا برايت مي گويد :

اگر خواب ببينيد كه از مقام خود بركنار شده ايد ، به اين معني است كه به مقام بالاتري خواهيد رسيد .

بركه

ليلا برايت مي گويد :

ديدن بركه اي با آب تميز ، بيانگر آشنايي با اشخاص جديد است . اگر آب بركه كثيف و گل آلود باشد ، نشانه ي آشنايي با افراد حيله گر است . اگر در خواب بركه اي پر از ماهي ديديد ، بيانگر پيشرفت در امور مالي است اما اگر ماهي ها مرده باشند ، يعني دچار زيان و ضرر مي شويد .

آنلي بيتون مي گويد :

اگر دختري خواب ببيند در بركه اي تن مي شويد ، دلالت بر آن دارد كه جذابيتهاي زنانه اش براي او قدر و منزلتي فراهم ساخت .

برگ

محمد بن سيرين گويد :

درخواب ديدن برگ درخت بر درخت ، خلق و خوي بيننده خواب بود ، خاصه به هنگام وي . اگر بيند برگ سبز ار درخت فرا گرفت يا كسي بدو داد ، دليل كه بيننده خواب را خلق و خوي خوش است و نيكو

ابراهيم كرماني گويد :

اگر كسي بيند از درخت برگ تازه فرا گرفت ، دليل كه او را به قدر آن درم حاصل شود .

جابر مغربي گويد :

برگ درختان ميوه شيرين ، دليل است بر خلق نيكو و برگ درختان ميوه ترش ، دليل بر خلق بد است . درختاني كه بار نياورند ، دليل بر درم و دينار است ، معبران گفته اند : برگ درختاني كه ميوه دارند ، دليل بر درم و دينار كند .

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

برگ شرف است و آبرو و اخلاق و نحوه سلوك اجتماعي . برگ زينت درخت است و اخلاق خوب نيز زينت انسان . اگر ديديد درختي يا درختاني سرسبز

و خرم داريد كه برگ و بر فراوان دارند نزد مردم معزز و محترم خواهيد شد و به آبرومندي در جامعه شناخته مي شويد .

اگر ديديد كه در باغي برگ جمع مي كنيد نشان آنست كه در تحصيل شرافت كوشش فراوان مي كنيد . جمع آوري برگ خشك تلاش بيهوده است . هم تلاش براي جمع مال هم كوشش در جهت تحصيل آبرو .

لوك اويتنهاو مي گويد :

برگ

سبز : خوشبختي

خشك : غم

ليلا برايت مي گويد :

ديدن برگ هاي تازه و سبز در خواب ، بيانگر رسيدن به اهدافتان است . اگر در خواب ببينيد كه برگ درختان مي ريزد . بيانگر ضرر مالي است .

آنلي بيتون مي گويد :

1_ ديدن برگ در خواب ، علامت پيشرفت قابل ملاحظه اي در زندگي است .

2_ ديدن برگهاي خشك در خواب ، نشانةآن است كه احساسات شوم و نوميدانه ، شما را در بر خواهد گرفت .

3_ اگر دختري خواب برگهاي خشك ببيند ، علامت آن است كه در مسير زندگي بي يار و تنها خواهد ماند . گاهي اوقات چنين خوابي به معناي مرگ دلالت دارد .

4_ اگر دختري خواب برگهاي سبز و تازه ببيند ، علامت آن است كه ثروتمند خواهد شد و با مردي متمول ازدواج خواهد كرد .

دركتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب ريزش برگها : يك بيماري خطرناك

يك تاج ازشاخ و برگ : احترام و خوشبختي

برگ درخت انجير : مردم به شما حسودي مي كنند .

برگ مي پزيد : پول

برگ پخته مي خوريد : نفاق در خانواده .

شاخ و برگهاي

سبز : زندگي براي شما سلامتي و خوشي درپيش دارد .

برگهاي خشك : 1- بيماري و ناكامي 2- افراد بدجنس شما را تهديد مي كنند .

برگ مو : شما به خشم مي آئيد .

برگهاي زرد شده : شادي

يك درخت پربرگ : واقعه مهمي رخ خواهد داد كه بسيار به نفع شما خواهد بود .

برگهاي سبز مي چيند : پول

گلها درميان برگها : دو نفر با يكديگر بسيار خوشبخت هستند .

برگهاي پلاسيده : اراده شما در تصميم گرفتن بسيار محكم است .

برگ مي خوريد : مشاجره

برگ ريزان پائيز : يك ناكامي در عشق

باد برگ درختان را مي اندازد : يك زندگي خانوادگي نه زياد شاد .

برگهاي بسيار روي زمين : مشاجره با دوستان

برگهاي شاخه اي كه ميوه ندارد : يك ازدواج خوشبخت

برگها زمين حياط شما را پوشانده اند : به دليل پشتكارتان دركار پاداش خوبي خواهيد داشت .

برگستوان

پوشش اسب

محمد بن سيرين گويد :

درخواب استوار و محكم كاري است . اگربيند بر اسبي يا برگستوان نشسته بود ، دليل كه كار وي محكم و استوار گردد و بر دشمن ظفر يابد و خصم را قهر كند .

جابر مغربي گويد :

اگر بيند اسب وي با برگستوان درميدان رزم مي دويد ، دليل كه كار برمراد و بخت و دولت او مساعد گردد . اگر بيند بر گستوان از اسب او درافتاد يا ضايع گرديد ، دليل كه نامرادي يابد و در دست خصمان مغلوب شود .

برليان

آنلي بيتون مي گويد :

1_ ديدن برليان در خواب ، نشانة آن است كه براي رسيدن به بزرگترين هدف خود با مانع و نوميدي روبرو خواهيد شد .

2_ ديدن برليان شكسته در خواب ، علامت آن است كه فردي مورد اعتماد به شما بي وفايي مي كند .

ليلا برايت مي گويد :

اگر در خواب ببينيد كسي به شما برليان هديه داد ، بيانگر داشتن اوضاع مناسب است . اگر خواب ببينيد كه برلياني را گم كرده ايد ، نشانه ي جدايي از يكي از دوستانتان است .

برنج

محمدبن سيرين گويد :

برنج ديدن در خواب ، مالي است كه به رنج حاصل شود ، به قدر آن كه ديده بود .

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند برنج پخته همي خورد ، دليل كه حاجت او روا شود و خير و نيكي بدو رسد . اگر بيند برنج با گوشت پخته همي خورد ، بهتر و نيكو بود و برنج با شير خوردن به غايت نيكو است . اگر بيند برنج با دوغ پخته همي خورد ، دليل بر اندوه كند . حضرت

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن برنج در خواب بر سه وجه است .

اول : مال ،

دوم : حاجت ،

سوم : خير و منفعت كه بدو رسد .

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

برنج از غلاتي است كه با زحمت و تلاش و كوشش بسيار فراهم مي شود و ديدن برنج در خواب مالي است كه با تلاش و زحمت و رنج و تعب به دست مي آيد . اگر بيننده خواب شاليكار باشد خواب او تجسمي

است از انديشه شغلي و با خواب افراد ديگر تفاوت دارد كه تشخيص آن با معبر خردمند است ولي اگر بيننده شاليكار نباشد مال و توش و دارايي تعبير مي شود . برنج پخته يا دمي و كته و پلو حاجتي است كه روا مي شود و به بيننده خير و نيكي مي رسد . اگر بيننده خواب ببيند كه برنج پخته به ديگري مي دهد از جانب او خير و نيكي به ديگري مي رسد به همان اندازه كه برنج پخته داده مي شود . ديدن برنج پخته خوب است به خصوص اگر با شير همراه باشد تنعم و رفاه و خرمي است در زندگي آينده بيننده خواب . ديدن برنج خوردن همراه دوغ غم و اندوه است . خوردن برنج خام تعجيل در بهره گيري از نعمتي است كه حق و سهم شماست اما شتاب نشان مي دهيد كه البته درست نيست . اگر ديديد كه برنج مي فروشيد ديگران را در رفاه و آسايشي كه داريد شريك مي كنيد و چنانچه ديديد كه برنج مي خريد در خرمي و نشاط ديگري شريك و متنعم مي شويد .

يوسف نبي عليه السلام گويد :

ديدن ماش برنج ونخود وحبوبات ديگر ملال بود

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

تعبير برنج در خواب بر سه وجه است

1 . . مال

2 . حاجت

3 . خير و منفعت به او مي رسد

آنلي بيتون مي گويد :

1_ ديدن دانه هاي برنج در خواب ، براي تجار نشانة معاملاتي سود آور است ، براي كشاورزان نشانة محصولات فراوان است .

2_ خوردن برنج در خواب ، نشانة رضايت از

آسايش و شادماني خانوادگي است .

3_ اگر خواب ببينيد دانه هاي برنج با شن و خاك مخلوط گشته است ، نشانة آن است كه به بيماري مبتلا خواهيد شد . و از دوستان خود جدا خواهيد ماند .

4_ اگر دختري خواب ببيند برنج مي پزد ، نشانة آن است كه به زودي وظايف جديدي به عهده خواهد گرفت ، و از اين طريق ثروتي گرد خواهد آورد .

ليلا برايت مي گويد :

اگر در خواب خود را مشغول خوردن برنج ببينيد ، دلالت بر انجام كارهاي خير دارد .

برنز

آنلي بيتون مي گويد :

1_ اگر دختري در خواب مجسمه اي از برنز ببيند ، نشانة آن است كه در ازدواج با فرد مورد نظر خود با شكست روبرو خواهد شد .

2_ اگر دختري در خواب ، مجسمه اي از برنز ببيند كه حركت مي كند ، دلالت بر آن دارد كه در امر ازدواج با فردي تا آخرين مراحل پيش مي رود ، اما ازدواج صورت نمي گيرد .

3_ ديدن حشرات برنزي در خواب ، نشانة حسادت و نابودي است .

برنشيت

هانس كورت مي گويد :

مبتلا شدن به بيماري برنشيت در خواب ، بيانگر آن است كه به خاطر بيماري قادر به انجام باقي كارها نيستيد . درد كشيدن از بيماري برنشيت در خواب ، دلالت بر نااميدي دارد .

بروت

در خواب ، دليل بر هيبت مرد كند . اگر بيند كسي بروت او را به مقراض بياراست ، به تاويل نيكو بود واو را مضرت نرسد . اگر بيند بروت او را وقت پيراستن از تن بپريد ، دليل نقصان هيبت مرد است .

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند بروت او دراز شده ، دليل كه او قوتي بود . اگر بيند كسي بروت او را بر كند ، دليل كه با كسي خصومت كند . اگر بيند بروتش سفيد شده بود ، دليل كه از كار ناكردني بازايستد . اگر بيند او را بروت بود ، اگر دراز بود ، دليل بر غم و اندوه است و اگر اندك بود ، دليل بر عز و جاه و مراد كند .

بره

محمدبن سيرين گويد :

بره درخواب ، اگر نر يا ماده باشد ، فرزند است . اگر بيند بره را فرا گرفت و يا كسي بدو داد ، دليل كه او را فرزندي آيد . اگربيند بره را بكشت ، دليل كه فرزند او بميرد . اگر بيند گوشت بره بخورد او را به سبب فرزند غم و اندوه رسد .

ابراهيم كرماني گويد :

ديدن بره در خواب خير و منفعت است و نيكي و مال حلال به قدر بزرگي و كوچكي آن . اگربيند بره داشت او مال و غنيمت رسد به قدر آن . اگر بيند بره يا بزغاله را بكشت و آن را بخورد و نه از هر گوشت كشت ، دليل كه او را مصيبتي رسد به سبب فرزند .

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن بره به خواب برچهار وجه است .

اول : فرزند ،

دوم : مال حلال ،

سوم : معيشت ،

چهارم : غم و اندوه .

منوچهر مطيعي تهراني گويد :