Mafatih aljanan

DUA'AAA-US'-S'ABAAH'

BIS-MIL-LAAHIR-RAH'-MANIR-RAH'EEM

ALLAHUMMA

YAA MAN DALAA' LISAANAS'-S'ABAAH'I BINUT'-QI TABAL-LUJIH

WA SAR-RAH'A QIT'AA'L-LAYLIL-MUZ'LIMI BIGHAYAAHIBI TALAJ-LUJIH

WA AT-QANA S'UN-A'L-FALAKID-DAW-WAARI FEE MAQAADEERI TABAR-RUJIH

WA SHAA'-SHAA' Z''I-YAAA-ASH-SHAM-SI BINOORI TAAJ-JUJIH

YAA MAN DAL-LAA A'LAA D'AATIHI BID'AATIH

WA TANAZ-ZAHA A'M-MUJAANASATI MAKH-LOOQAATIH

WA JAL-LAA A'M-MULAAA-AMATI KAYFEE-YAATIH

YAA MAN QARUBA MIN KHAT'ARAATIZ'-Z'UNOON

WA BAU'DA A'L-LAAH'AZ'AATIL-U'YOON

WA A'LIMA BIMAA KAANA QAB-LA AY-YAKOON

YAA MAN AR-QADANEE FEE MIHAADI AM-NIHI WA AMAANIH

WA AY-QAZ'ANEE ILAA MAA MANAH'ANEE BIHI MIM-MINANIHI WA IH'-SAANIH

WA KAF-FA AKUF-FAS-SOOO-I A'N-NEE BI-YADIHI WA SUL-T'AANIH

S'AL-LIL-LAAHUMMA A'LAAD-DALEELI ILAYKA FIL-LAYLIL-AL-YAL

WAL-MAASIKI MIN AS-BAABIKA BIH'AB-LISH-SHARAFIL-AT'-WAL

WAN-NAAS'II'L-H'ASABI FEE D'IR-WATIL-KAAHILIL-AA'-BAL

WA TH-THAABITIL-QADAMI A'LAA ZAH'AALEEFIHAA FEEZ-ZAMANIL-AW-WAL;

WA A'LAA AA-LIHIL-AKH-YAARIL-MUS'-T'AFAYNAL-AB-RAR

WAF-TAH'IL-LAAHUMMA LANAA MAS'AARI-YA'S'-S'ABAAH'I BI-MAFAATEEH'IR-RAH'-MATI WAL-FALAAH'

WA AL-BIS-NIL-LAAHUMMA MIN AF-Z''ALI KHILAI'L-HIDAAYATI WAS'-S'ALAAH'

WAGH-RISIL-LAAHUMMA BIA'Z'AMATIKA FEE SHIR-BI JANAANEE YANAABI-YA'L-KHUSHOOI'

WA AJ-RIL-LAAHUMMA LI-HAYBATIKA MIN AAA-MAAQEE ZAFARAATID-DUMOOI'

WA AD-DIBIL-LAAHUMMA NAZAQAL-KHUR-QI MIN-NEE BI-AZIMMATIL-QUNOOI'

ILAHEE

IL-LAM TAB-TADI-NEER-RAH'-MATU MINKA BI-H'US-NIT-TAW-FEEQI , FAMANIS-SAALIKU BEE ILAY-KA FEE WAAZ''IH'IT'-T'AREEQ !

WA IN AS-LAMAT-NEE ANAATUKA LIQAAA-IDIL-AMALI WAL-MUNAA FAMANIL-MUQEELU A'THARAATEE MIN KABAWAATIL-HAWAA !

WA IN KHAD'ALANEE NAS'-RUKA I'NDA MUH'AARABATIN-NAF-SI WASH-SHAYT'AANI FAQAD WAKALANEE KHID'-LAANUKA ILAA H'AYTHUN-NAS'ABI WA AL-H'IR-MAAN

ILAHEE

ATARAANEE MAA ATAYTUYKA IL-LAA MIN H'AYTHUL-AAA-MAAL

AM A'LIQ-TU BI-AT'-RAAFI H'IBAALIKA IL-LAA H'EENA BAAA'DAT-NEE D'UNOOBEE A'N DAARIL-WIS'AAL

FABI-SAL-MAT'EE-YATUL-LATEEM-TAT'AT NAF-SEE MIN HAWAHAA

FA-WAAHAAL-LAAHAA LIMAA SAW-WALAT LAHAA Z'UNOONUHAA WA MUNAAHAA

WA TAB-BAAL-LAAHAA LIJUR-ATIHAA A'LAA SAY-YIDIHAA WA MAW-LAA-HAA

ILAHEE

QARAA'-TU BAABA RAH'-MATIKA BI-YADI RAJAAA-EE

WA HARAB-TU ILAY-KA LAAJIM-MIN FAR-T'I AH-WAAA-EE

WA A'L-LAQ-TU BI-AT'-RAAFI H'IBAALIKA ANAAMILA WALAAA-EE

FAS'-FAH'IL-LAAHUMMA A'MMAA KUN-TU AJ-RAM-TUHU MIN ZALALEE WA KHAT'AAA-EE

WA AQIL-NEE MIN S'AR-A'TI RIDAAA-EE

FA-IN-NAKA SAY-YIDEE WA MAW-LAYA WA MUA'-TAMADEE WA RAJAAA-EE

WA ANTA GHAAYATU MAT'-LOOBEE WA MUNAYA FEE MUN-QALABEE WA MATH-WAAY

ILAHEE

KAYFA TAT'-RUDU MIS-KEENAN IL-TAJAA ILAY-KA MINAD'-D'UNOOBI HAARIBA !

AM KAYFA TUKHAY-YIBU MUSTAR-SHIDAN QAS'ADA ILAA JANAABIKA SAA-E'EAA !

AM KAYFA TARUD-DU Z'AM-AAA-NAAW-WARADA ILAA H'IYAAZ''IKA SHAARIBAA !

KAL-LAA WA H'IYAAZ''UKA MUT-RAA'TUN FEE Z''AN-KIL-MUH'OOL

WA BAABUKA MAF-TOOH'UL-LIT'-T'ALABI WAL-WUGHOOL

WA ANTA GHAAYATUL-MAS-OOLI WA NIHAAYATUL-MAMOOL

ILAHEE

HA-D'IHEE AZIMMATU NAF-SEE A'QAL-TUHAA BI-I'QAALI MASHEEE-ATIK

WA HAD'IHEE AA'-BAAA-U D'UNOOBEE DARA-TUHAA BI-A'F-WIKA WA RAH'-MATIK

WA HAD'IHEE AH-WAAA-I-YAL-MUZ''IL-LATU WAKAL-TUHAA ILAA JANAABI LUT'FIKA WA

RA-FATIK

FAAJ-A'LIL-LAAHUMMA

S'ABAAH'EE HAD'AA NAZILAN A'LAY-YA BI-Z''I-YAAA-IL-HUDAA WA BIS-SALAAMATI FID-DEENI WAD-DUN-YAA

WA MASAAA-IYA JUN-NATAM-MIN KAYDIL-I'DAA WA WIQAAYATAM-MIM-MUR-DIYAATIL-HAWAA

IN-NAKA QAADIRUN A'LAA MAA TASHAAA

TU-TEEL-MUL-KA MAN TASHAAA

WA TANZIU'L-MUL-KA MIM-MAN TASHAAA

WA TUI'Z-ZU MAN TASHAAA

WA TUD'IL-LU MAN TASHAAA

BI-YADIKAL-KHAIR

IN-NAKA A'LAA KUL-LI SHAY-IN QADEER

TOOLIJUL-LAYLA FIN-NAHAAR

WA TOOLIJUN-NAHAARA FIL-LAYL

WA TUKH-RIJUL-H'AY-YA MINAL-MAY-YIT

WA TUKH-RIJUL-MAY-YITA MINAL-H'AY

WA TARZUQU MAN TASHAAA-U BIGHAYRI H'ISAAB

LAAA ILAAHA IL-LAA ANTA

SUB-H'AANAKAL-LAAHUMMA WA BIH'AM-DIK

MAN D'AA YAA'-RIFU QAD-RAKA FALAA YAKHAAFUK

WA MAN D'AA YAA'-LAMU MAA ANTA FALAA YAHAABUK

AL-LAF-TA BIQUD-RATIKAL-FIRAQ

WA FALAQ-TA BI-LUT'-FIKAL-FALAQ

WA ANAR-TA BI-KARAMIKA DAYAAJI-YAL-GHASAQ

WA AN-HAR-TAL-MIYAAHA MINAS'-S'UMY-YIS'-S'AYAA-KHEEDI A'D'BAA WA UJAAJA

WA ANZAL-TA MINAL-MUA'-S'IRAATI MAAA-AN THAJ-JAAJAA

WA JAA'L-TASH-SHAM-SA WAL-QAMARA LIL-BAREE-YATI SIRAAJAAW-WAH-HAAJA

MIN GHAYRI AN TUMAARISA FEEMAB-TADA-TA BIHI LUGHOO-BAAW-WA-LAA I'LAAJA

FAYAA MAN TAWAH'-H'ADA BIL-I'Z-ZI WAL-BAQAAA

WA QAHARA I'BAADAHU BIL-MAW-TI WAL-FANAAA

S'AL-LI A'LAA MUH'AMMADIW-WA AAA-LIHIL-AT-QI-YAAA

WAS-MAA' NIDAAA-EE WAS-TAJIB DUA'AAA-EE

WA H'AQ-QIQ BIFAZ''LIKA AMALEE WA RAJAAA-EE

YAA KHAYRA MAN DUE'EA LIKASH-FIZ''-Z''UR

WAL-MA-MOOLI FEE KUL-LI U'S-RIW-WA YUSR

BIKA ANZAL-TU H'AAJATEE FALAA TARUD-DANEE MIN SANEEYEE MAWAAHIBIKA KHAAA-IBAA

YAA KAREEMU YAA KAREEMU YAA KAREEM

BI-RAH'-MATIKA YAAA AR-H'AMAR-RAAH'IMEEN

WA S'AL-LAAL-LAAHU A'LAA KHAYRI KHAL-QIHI MUH'AMMADIW-WA AA-LHEE AJ-MAE'EN

ILAHEE QAL-BEE MAH'-JOOB

WA NAF-SEE MAA'-YOOB

WA A'Q-LEE MAGH-LOOB

WA HAWAAA-EE GHAALIB

WA T'AAA'TEE QALEEL

WA MAA'-S'I-YATEE KATHEER

WA LISAANEE MUQIR-RUM BI-D'-D'UNOOB

FAKAYFA H'EELATEE

YAA SAT-TAARAL-U'YOOB

WA YAA A'L-LAMAL-GHUYOOB

WA YAA KAASHIFAL-KUROOB

IGH-FIR D'UNOOBEE KUL-LAAHAA

BIH'UR-MATI MUH'AMMADIW-WA AAA-LI MUH'AMMAD

YAA GHAF-FAARU YAA GHAF-FAARU YAA GHAF-FAAR

BI-RAH'-MATIKA YAAA AR-H'AMAR-RAAH'IMEEN

DUA'AAA-U KUMAYL

1

BIS-MIL-LAAHIR-RAH'-MANIR-RAH'EEM

ALLAHUMMA IN-NEEE AS-ALUKA

BI-RAH'-MATIKAL-LATEE WASIA'T KUL-LAA SHAY

WA BI-QOO-WATIKAL-LATEE

QAHAR-TA BIHAA KUL-LAA SHAY

WA KHAZ''AA' LAHAA KUL-LU SHAY

WA D'AL-LAA LAHAA KUL-LU SHAY

WA BI-JABAROOTIKAL-LATEE GHALAB-TA BIHAA KUL-LAA SHAY

WA BI-I'Z-ZATIKAL-LATEE LAA YAQOOMU LAHAA SHAY

WA BI-A'Z'AMATIKAL-LATEE MALA-AT KUL-LAA SHAY

WA BISUL-T'AANIKAL-LAD'EE A'LAAA KUL-LAA SHAY

WA BI-WAJ-HIKAL-BAAQEE BAA'-DA FANAAA-I KUL-LI SHAY

WA BI-AS-MAAA-IKAL-LATEE MALAT AR-KAANA KUL-LI SHAY

WA BI-I'L-MIKAL-LAD'EE AH'AAT'A BIKUL-LI SHAY

WA BI-NOORI WAJ-HIKAL-LAD'EE AZ''AAA-A LAHU KUL-LU SHAY

YAA NOORU YAA QUD-DOOS

YAA AW-WALAL-AW-WALEEN

WA YAA AAA-KHIRAL-AAA-KHIREEN

ALLAHUMMA-IGH-FIR LIYAD'-D'UNOOBAL-LATEE TAH-TIKUL-I'S'AM

ALLAHUMMA-IGH-FIR LIYAD'-D'UNOOBAL-LATEE TUNZILUN-NIQAM

ALLAHUMMA-IGH-FIR LIYAD'-D'UNOOBAL-LATEE TUGHY-YIRUN-NIA'M

ALLAHUMMA-IGH-FIR LIYAD'-D'UNOOBAL-LATEE TAH'-BISUD-DUA'AAA

ALLAHUMMA-IGH-FIR LIYAD'-D'UNOOBAL-LATEE TAQ-T'AU'R-RAJAAA

ALLAHUMMA-IGH-FIR LIYAD'-D'UNOOBAL-LATEE TUNZILUL-BALAAA

ALLAHUMMA-IGH-FIR LIYA KUL-LAA D'AM-BIN AD'NABTUHU WA KUL-LAA KHAT'EEE-ATIN AKH-T'ATUHAA

ALLAHUMMA IN-NEEE ATAQAR-RABU ILAYKA

BI-D'IK-RIK

WA AS-TASH-FIU' BIKA ILAA NAF-SIK

WA AS-ALUKA BI-JOODIKA AN TUD-NI-YANEE MIN QUR-BIK

WA AN TOOZIA'NEE SHUK-RAK

WA AN TUL-HIMANEE D'IK-RAK

ALLAHUMMA IN-NEEE AS-LUKA SUAALA KHAAZ''II'M-MUTAD'AL-LILIN KHAA-SHII'N AN TUSAAMIH'ANEE WA TAR-H'AMANEE

WA TAJ-A'LANEE BI-QASAMIKA RAAZ''IYAN QAANI-A'AW-WA FEE JAMEEI'L-AH'-WAALI MUTAWAAZ''IA'AA

ALLAHUMMA WA AS-ALUKA SUAALA MANISH-TAD-DAT FAAQATUH

WA ANZALA BIKA I'NDASH-SHADAAA-IDI H'AAJATAHU

WA A'Z'UMA FEEMAA I'NDAKA RAGH-BATUHU

ALLAHUMMA

A'Z'UMA SUL-T'AANUKA WA A'LAA MAKAANUK

WA KHAFIYA MAK-RUKA WAZ'AHARA AM-RUK

WA GHALABA QAH-RUKA WA JARAT QUD-RATUK

WA-LAA YUM-KINUL-FIRAARU MIN H'UKOO-MATIK

ALLAHUMMA LAAA AJIDU LID'UNOOBEE GHAAFIRA

WA-LAA LIQABAAA-IH'EE SAATIRA

WA-LAA LISHAYIM-MIN A'MALI-YAL-QABEEH'I BIL-H'ASANI MUBAD-DILAN GHAYRAK

LAAA ILAAHA IL-LAA ANTA

SUB-H'AANAKA WA BIH'AM-DIKA

Z'ALAM-TU NAF-SEE

WA TAJAR-RATU BIJAH-LEE

WA SAKAN-TU ILAA QADEEMI D'IK-RIKA LEE WA MAN-NIKA A'LAY

ALLAHUMMA MAW-LAAY

KAM-MIN QABEEH'IN SATAR-TAH

WA KAM-MIN FAADIH'IM-MINAL-BALAAA-I AQAL-TAH

WA KAM-MIN I'THAARIW-WAQAYTAH

WA KAM-MIM-MAK-ROOHIN DAFAA'-TAH

WA KAM-MIN THANAAA-IN JAMEELIL-LAS-TU AH-LAAL-LAAHU NASHAR-TAH

ALLAHUMMA

A'Z'UMA BALAAA-EE

WA AF-RAT'A BEE SOOO-U H'AALEE

WA QAS'URAT BEE AA'-MAALEE

WA QAA'DAT BEE AGH-LAA-LEE

WA H'ABASANEE A'N-NAF-E'E BUA'-DU AAA-MAA-LEE

WA KHADAA'T-NID-DUN-YAA BI-GHUROORI-HAA WA NAF-SEE BI-JINAAYATIHAA WA MIT'AA-LEE

YAA SAY-YIDEE FA-AS-ALUKA BI-I'Z-ZATIKA AN

LAA YAH'-JUBA A'N-KA DUA'AAA-EE SOOO-U A'MALEE WA FI-A'A-LEE

WA-LAA TAF-Z''AH'-NEE BI-KHAFEE-YI MAAT'-T'ALAA'-TA A'ILAYHI MIN SIR-REE

WA-LAA TUA'AJIL-NEE BIL-U'QOOBATI A'LAA MAA A'MIL-TUHU FEE KHALAWAATEE MIN SOOO-I FIA'-LEE WA ISAAA-ATEE WA DAWAAMI TAF-REET'EE WA JAHAALATEE WA KATH-RATI SHA-HAWAATEE WA GHAF-LATEE

WA KUNIL-LAAHUMMA BI-I'Z-ZATIKA

LEE FEE KUL-LIL-AH'-WAALI RAOOFAA

WA A'LAY-YA FEE JAMEEI'L-UMOOREE A'T'OOFAA

ILAHEE WA RAB-BEE MAL-LEE GHAYRUKA AS-ALUHU KASH-FA Z''UR-REE WAN-NAZ'ARA FEE AM-REE !

ILAHEE WA MAW-LAYA AJ-RAYTA A'LAY-YA H'UK-MANT-TABAA'-TU FEEHI HAWAA NAF-SEE WA LAM AH'-TARIS FEEHI MIN TAZYEENI A'DOO-WEE FA-GHAR-RANEE BI-MAA AH-WAA WA AS-A'DAHU A'LAA D'AA-LIKAL-QAZ''AAA

FA-TAJAA-WAZTU BI-MAA JARAA A'LAY-YA MIN D'AA-LIKA BAA'-Z''A H'UDOODIK

WA KHAALAF-TU BAA'-Z''A AWAAMIRIK

FALAKAL-H'UJ-JATU A'LAY-YA FEE JAMEEI' D'AA-LIK

WA-LAA H'UJ-JATA LEE FEEMAA JARAA A'LAY-YA FEEHI QAZ''AAA-UKA WA ALZAMANEE H'UK-MUKA WA BALAAA-UK

WA QAD ATAYTUKA YAA ILAHEE BAA'-DA TAQ-S'EEREE WA IS-RAAFEE A'LAA NAF-SEE

MUA'-TAD'IRAN-NAADIMAN MUN-KASIRAAM-MUS-TAQEELAMA

MUS-TAGH-FIRAAM-MUNEEBAM- MUQIR-RAAM-MUD'I'NAAM-MUA'-TARIFA

LAAA AJIDU MAFAR-RAAM-MIM-MAA KAANA MIN-NEE

WA-LAA MAFZAA'AAN ATAWAJ-JAHU ILAYHI FEE AM-REE

GHAYRA QABOOLIKA

U'D'REE WA ID-KHAALIKA EE-YAYA FEE SAA'TIM-MIR-RAH'-MATIK

ALLAHUMMA FAQ-BAL U'D'REE

WAR-H'AM SHID-DATA Z''UREE

WA FUK-KANEE MIN SHAD-DI WATHAAQEE

YAA RAB-BIR-H'AM

Z''AA'-FA BADANEE

WA RIQ-QATA JIL-DEE

WA DIQ-QATA A'Z'MEE

YAA MAM BADAA KHAL-QEE WA D'IK-REE WA TAR-BI-YATEE WA BIREE WA TAGH-D'I-YATEE

HAB-NEE LB-TIDAAA-I KARAMIKA WA SAALIFI BIR-RIKA BEE

YAA ILAHEE WA SAY-YIDEE WA RAB-BEE

ATURAAKA MUA'D'-D'IBEE BINAARIKA BAA'-DA TAW-H'EEDIK

WA BAA'-DA MAN-T'AWAA A'ILAYHI QAL-BEE MIM-MAA'-RIFATIK

WA LAHIJA BIHI LISAANEE MIN D'IK-RIK

WA AA'-TAQADAHU Z''AMEEREE MIN H'UB-BIK

WA BAA'-DA S'ID-QI-A'-TIRAAFEE WA DUA'AAA-EE KHAAZ''IA'AAL-LI-RUBOOBEE-YATIKA

HAYHAATA ANTA AK-RAMU MIN

AN TUZ''AY-YIA' MAR-RAB-BAYTAH

AW TUB-I'DA MAN AD-NAYTAH

AW TUSHAR-RIDA MAN AAA-AYTAH

AW TUS-S-LIMA ILAAL-BALAAA-I MAN KAFAYTAHU WA RAH'IM-TAH

WA LAYTA SHIA'-REE YAAY SAY-YIDEE WA ILAHEE WA MAW-LAAY

ATUSAL-LIT'UN-NAARA A'LAA WUJOOHIN KHAR-RAT LI-A'Z'AMATIKA SAAJIDAH

WA A'LAA AL-SUNIN-NAT'AQAT BI-TAW-H'EEDIKA S'AADIQATAW-WA BISHUK-RIKA MAADIH'AH

WA A'LAA QULOOBIN-A'-TARAFAT BI-ILHEE-YATIKA MUH'AQ-QIQAH

WA A'LAA Z''AMAAA-IRA H'AWAT MINAL-I'L-MI BIKA H'AT-TAA S'AARAT KHAASHIA'AH

WA A'LAA JAWARIH'A SAA'T ILAAA AW-T'AANI TAA'B-BUDIKA T'AAA-IA'TAW-WA ASHAARAT BIS-TIGH-FAARIKA MUD'I'NAH

MAA HKAD'AAZ'-Z'AN-NU BIKA WA-LAAA UKH-BIR-NAA BI-FAZ''LIKA A'NKA

YAA KAREEMU YAA RAB

WA ANTA TAA'-LAMU Z''AA'-FEE A'N QALEELIM-MIN BALAAA-ID-DUN-YAA WA U'QOOBAATIHAA WA MAA YAJ-REE FEEHAA MINAL-MAKAAARIHI A'LAAA AH-LIHAA

A'LAAA AN-NA D'AA-LIKA BALAAA-UW-WA MAK-ROOHUN , QALEELUM-MAK-THUHU , YASEERUM BAQAAA-UHU , QAS'EERUM-MUD-DATUH

FA-KAYFAH'-TIMAALEE LI-BALAAA-IL-AKHIRATI WA JALEELI WUQOOI'L-MAKAARIHI FEEHAA !

WA HUWA BALAAA-UN TAT'OOLU MUD-DATUHU , WA YADOOMU MAQAAMUHU , WA-LAA YUKHAF-FAFU A'N AH-LIH

LI-AN-NAHU LAA YAKOONU IL-LAA A'N GHAZ''ABIKA WAN-TIQAAMIKA WA SAKHAT'IK

WA HAD'AA MAA LAA TAQOOMU LAHUS-SAMAAWAATU WAL-ARZ''U

YAA SAY-YIDEE FAKAYFA BEE

2

WA ANA A'ABUKAZ''-Z''AE'EFUD'-D'ALEELUL-H'AQEERUL-MIS-KEENUL-MUS-TAKEEN

YAAA ILAHEE WA RAB-BEE WA SAY-YIDEE WA MAW-LAAY

LI-AY-YIL-UMOORI ILAYKA ASH-KOO

WA LIMAA MINHAA AZ''IJ-JU WA AB-KEE

LI-ALEEMIL-A'D'AAABI WA SHID-DATIH

AM LIT'OOLIL-BALAAA-I WA MUD-DATIH

FA-LA-IN S'AY-YAR-TANEE LiL-U'QOOBAATI MAA' AA'-DAAA-IK

WA JAMAA'-TA BAYNEE WA BAYNA AHLI BALAAA-IK

WA FAR-RAQ-TA BAY-NEE WA BAY-NA AH'IB-BAAA-IKA WA AW-LI-YAAA-IK

FA-HAB-NEE YAA ILAHEE WASAY-YIDEE WA MAWLAYA WA RAB-BEE S'ABAR-TU A'LAA A'D'AABIKA FAKAYFA AS'-BIRU A'LAA FIRAAQIKA

WA HAB-NEE S'ABAR-TU A'LAA H'AR-RI NAARIKA FAKAYFA AS'-BIRU A'N-NAZ'ARI

ILAA KARAAMATIK

AM KAYFA AS-KUNU FIN-NAARI WA RAJAAA-EE A'F-WUK

FABI-I'Z-ZATIKA YAA SAY-YIDEE WA MAWLAYA UQ-SIMU S'AADIQAL-LA-IN TARAK-TANEE NAAT'IQAN

LAZ''IJ-JAN-NA ILAYKA BAYNA AH-LIHAA Z''AJEEJAL-AMILEEN

WA LAS'RUKHAN-NA ILAYKA S'URAAKHAL-MUS-TAS'-RIKHEEN

WA-LA-AB-KI-YAN-NA A'ILAYKA BUKAAA-AL-FAAQIDEEN

WA LA-UNAADI-YAN-NAKA AY-NA KUN-TA YAA WALEE-YAL-MU-MINEEN

YAA GHAAYATA AAA-MAALIL-A'ARIFEEN

YAA GHIYAATHAL-MUS-TAGHEETHEEN

YAA H'ABEEBA QULOOBIS'-S'AADIQEEN

WA YAAA ILHAL-A'ALAMEEN

AFATURAAKA SUB-H'AANAKA YAA ILAHEE WA BIH'AM-DIKA TAS-MAU' FEEHAA S'AW-TA A'B-DIM-MUS-LIMIN

SUJINA FEEHAA BI-MUKHAALAFATIH

WA D'AAQA T'AA'-MA A'D'AABIHAA BI-MAA'-S'I-YATIH

WA H'UBISA BAYNA AT'-BAAQIHAA BIJUR-MIH WA JAREERATIH

WA HUWA YAZ''IJ-JU ILAYKA Z''AJEEJA MUAMMILIL-LIRAH'-MAT-K

WA YUNAADEEKA BI-LISAANI AHLI TAW-H'EEDIK

WA YATAWAS-SALU ILAYKA BI-RUBOOBEE-YATIK

YAA MAWLAAY FA-KAYFA YABQAA FEEL-A'D'AABI WA HUWA YAR-JOO MAA SALAFA MIN H'IL-MIK

AM KAYFA TU-LIMUHUN-NAARU WA HUWA YA-MALU FAZ''LAKA WA RAH'-MATAKA

AM KAYFA YUH'-RIQUHU LAHEEBUHAA WA ANTA TAS-MAU' S'AW-TAHU WA TARAA MAKAANAH

AM KAYFA YASH-TAMILU A'ILAYHI ZAFEERUHAA WA ANTA TAA'-LAMU Z''AA'-FAH

AM KAYFA YATAQALQALU BAYNA AT'-BAAQIHAA WA ANTA TAA'-LAMU S'ID-QAH

AM KAYFA TAZJURUHU ZABAANI-YATUHAA WA HUWA YUNAADEEKA YAA RAB-BAH

AM KAYFA YAR-JOO FAZ''LAKA FEE I'T-QIHI MINHAA FATAT-RUKUHU FEEHAA

HAYHAAT MAA D'AALIKAZ'-Z'AN-NU BIK

WA-LAL-MAA'-ROOFU MIN FAZ''LIK

WA-LAA MUSH-BIHA LIMAA A'AMAL-TA BIHIL-MOOAH'-H'IDEENA MIM BIR-RIKA WA IH'-SAANIK

FA-BIAL-YAQEENI AQ-T'AU' LAW-LAA MA

H'AKAM-TA BIHI MIN TAA'-D'EEBI JAAH'IDEEK

WA QAZ''AYTA BIHI MIN IKH-LAAYDI MUA'ANIDEEK

LAJAA'L-TAN-NAARA KUL-LAAHAA BAR-DAAAW-WA SALAAMAAW-WA MAA KAANA LI-AH'ADIN FEEHAA MAQAR-RAAW-WA-LAA MUQAAMAA

LAKIN-NAKA TAQAD-DASAT AS-MAAA-UKA AQ-SAM-TA AN

TAM-LAHAA MINAL-KAAFIREENA; MINAL-JIN-NATI WAN-NAASI AJ-YMAE'EN

WA-AN TUKHAL-LIDA FEEHAAL-MUA'ANIDEEN

WA ANTA JAL-LAA THANAAA-UKA QUL-TA MUB-TADIWAAW-WA TAT'AW-WAL-TA BIL-IN-A'AMI MUTAKAR-RIMAA

AFAMAN KAANA MUMINAAN KAMAN KAANA FAASIQAL-LAA YAS-TAWOON

ILAHEE WA SAY-YIDEE FA-AS-ALUKA

BIAL-QUD-RATIL-LATEE QAD-DARTAHAA

WA BIL-QAZ''EE-YATIL-LATEE H'ATAM-TAHAA WA H'AKAM-TAHAA WA GHALAB-TA MAN A'ILAYHI AJ-RAYTAHAA

AN TAHABA LEE FEE HAD'IHIL-LAYLATI WA FEE HAD'IHEES-SAAA'AH

KUL-LAA JUR-MIN AJ-RAM-TUH

WA KUL-LAA D'AM-BIN AD'NAB-TUH

WA KUL-LAA QABEEH'IN AS-RAR-TUH

WA KUL-LAA JAH-LIN A'MIL-TUHU , KATAM-TUHOOO AW AA'-LAN-TUHU , AKHFAYTUHOOO AW AZ'HAR-TUH

WA KUL-LAA SAY-YI-ATIN AMARTA BI-ITH-BAATIHAYAL-KIRAAMAL-KAATIBEENAL-LAD'EENA WAK-KAL-TAHUM BI-H'IF-Z'I MAA YAKOONU MIN-NEE WA JAA'L-TAHUM SHUHOODAN A'LAY-YA MAA' JAWAARIH'EE WA KUNTA ANTAR-RAQEEBA A'LAY-YA MIW-WARAAA-IHIM WASH-SHAAHIDA LIMAA KHAFIYA A'N-HUM WA BI-RAH'-MATIKA AKH-FAYTAHU

WA BIFAZ''LIKA SATAR-TAH

WA AN TOOWF-FIRA H'AZ'-Z'EE MIN KUL-LI

KHAYRIN TUNZILUHU AW IH'-SAANIN TUF-Z''ILUH

AW BIR-RIN TAN-SHIRUHU AW RIZQIN TAB-SUT'UH

AW D'AM-BIN TAGH-FIRUYHU AW KHAT'AIN TAS-TURUHU

YAA RAB-BI YAA RAB-BI YAA RAB

YAAA ILAHEE WA SAY-YIDEE WA MAW-LAYA WA MAALIKA RIQ-QEE

YAA MAM BI-YADIHI NAAS'I-YATEE

YAA A'LEEMAAM BIZ''UREE WA MAS-KANATEE

YAA KHABEERAAM BI-FAQ-REE WA FAAQATEE

YAA RAB-BI YAA YAA RAB-BI YAA RAB

AS-ALUKA BI-H'AQ-QIKA WA QUD-SIKA WA AA'-Z'AMI S'IFAATIKA WA AS-MAAA-IKA AN TAJ-A'LA

AW-QAATEE FIL-LAYLI WAN-NAHAARI BI-D'IK-RIKA MAA'-MOORATAW-WA BIKHID-MATIKA MAW-S'OOLAH

WA AA'-MAALEE I'NDAKA MAQ-BOOLATAN H'AT-TAA TAKOONA AA'-MAALEE WA AW-RAADEE KUL-LUHAA WIR-DAAW-WAAH'IDAAW-WA H'AALEE FEE KHID-MATIKA SAR-MADAA

YAA SAY-YIDEE YAA MAN A'ILAYHI MUA'W-WALEE

YAA MAN ILAYHI SHAKAW-TU AH'-WAALEE

YAA RAB-BI YAA RAB-BI YAA RAB

QAW-WI A'LAA KHID-MATIKA JAWAARIH'EE

WASH-DUD A'LAAL-A'ZEEMATI JAWAANIH'EE

WA HAB LIYAL-JID-DA FEE KHASH-YATIKA WAD-DAWAAMA FIL-AT-ITIS'AALI BIKHID-MATIKA H'AT-TAAA

AS-RAH'A ILAYKA FEE MAYAA-DEENIS-SAABIQEEN

WA US-RIA' ILAYKA FIL-MUBAADIREEN

WA ASH-TAAQA ILAA QUR-BIKA FIL-MUSH-TAAQEEN

WA AD-NOOA MINKA DUNOO-WAL-MUKH-LIS'EEN

WA AKHAAFAKA MAKHAAFATAL-MOOQINEEN

WA AJ-TAMIA' FEE JIWAARIKA MAA'L-MU-MNEEN

ALLAHUMMA

WA MAN ARAADANEE BISOOO-IN FAARID-HU

WA MAN KAADANEE FAKID-HU

WAJ-A'LNEE MIN AH'ASANI A'BEEDIKA NAS'EEBAN I'NDAKA

WA AQ-RABIHIM-MANZILATAM-MINK

WA AKHAS'-S'IHIM ZUL-FATAL-LADAYK

FA-IN-NAHU LAA YUNAALU D'AA-LIKA IL-LAA BI-FAZ''LIK

WA JUD LEE BIJOODIK

WA'-T'IF A'LAY-YA BI-MAJ-DIK

WAH'-FAZ'NEE BIRAH'-MATIK

WAJ-A'L-LISAANEE BID'IK-RIKA LAHIJAA

WA QAL-BEE BI-H'UB-BIKA MUTAY-YAMAA

WA MUN-NA A'LAY-YA BIH'US-NI IJAABATIK

WA AQIL-NEE A'TH-RATEE

WAGH-FIR ZAL-LATEE

FA-IN-NAKA QAZ''AYTA A'LAA I'BAADIKA BI-I'BAADATIK

WA AMAR-TAHUM BIDUA'AAA-IKA

WA Z''AMINTA LAHUMUL-IJAABAH

FA-ILAYKA YAA RAB-BI NAS'AB-TU WAJ-HEE

WA ILAYKA YAA RAB-BI MADAD-TU YADEE

FA-BI-I'Z-ZATIKAS-TAJIB LEE DUA'AAA-EE

WA BAL-LIGH-NEE MUNAAY

WA-LAA TAQ-T'AA' MIN FAZ''LIKA RAJAAA-EE

WAK-FINEE SHAR-RAL-JIN-NI WAL-IN-SI MIN AA'-DAAA-EE

YAA SARI-YA'R-RIZ''AA

IGH-FIR LIMAL-LAA YM-LIKU IL-LAAD-DUA'AAA-A

FA-IN-NAKA FAA'-AALUL-LIMAA TASHAAA-U

YAA MANIS-MUHU DAWAAA-UN

WA D'IK-RUHU SHIFAAA-UN

WA T'AAA'TUHU GHINAN

IR-H'AM-MAR-RA-SU MAALIHIR-RAJAAA-U

WA SILAAH'UHUL-BUKAAA-U

YAA SAABIGHAN-NIA'M

YAA DAAFIA'N-NIQAM

YAA NOORAL-MUS-TAW-H'ISHEENA FIZ'-Z'ULAMI

YAA A'ALIMAL-LAA YUA'L-LAM

S'AL-LI A'LAA MUH'AMMAD WA AA-LI MUH'AMMADIN

WAF-A'L BEE MAAA ANTA AH-LUH

WA S'AL-LAALLAHU A'LAA RASOOLIHI WAL-AIMMATIL-MAYAAMEENA MIN AA-LIHI WA SAL-LAMA TAS-LEEMAN KATHEERAA

DUA'AAA-US SIMAAT

1

It is recommended to recite this supplication on Friday evening or Friday night .

BIS-MIL-LAAHIR-RAH'-MANIR-RAH'EEM

ALLAHUMMA IN-NEEE AS-ALUKA BIS-MIKAL-A'Z'EEMIL-AA'-Z'AMIL-AA'Z-ZIL-AJAL-LIL-AK-RAMI

AL-LAD'EE ID'AA DUE'ETA BIHI A'LAA

MAGHAALIQI AB-WAABIS-SAMAAA-I LIL-FAT-H'I BIR-RAH'-MATIN-FATAH'AT

WA ID'AA DUE'ETA BIHI A'LAA MAZ''AAA-IQI AB-WAABIL-ARZ''I LIL-FARAJIN-FARAJAT

WA ID'AA DUE'ETA BIHI A'LAAL-U'S-RI LIL-YUS-RI TAYAS-SARAT

WA ID'AA DUE'ETA BIHI A'LAAL-AM-WAATI LIN-NUSHOORIN-TASHARAT

WA ID'AA DUE'ETA BIHI A'LAA KASH-FIL-BA-SAAA-I WAZ''-Z''AR-RAAA-IN-KASHAFAT

WA BIJALAALI WAJ-HIKAL-KAREEM

AK-RAMIL-WUJOOHI WA AA'Z-ZIL-WUJOOH

AL-LAD'EE A'NAT LAHUL-WUJOOH

WA KHAZ''AA'T LAHUR-RIQAAB

WA KHASHAA'T LAHUL-AS'-WAAT

WA WAJILAT LAHUL-QULOOBU MIM-MAKHAAFATIK

WA BI-QOO-WATIKAL-LATEE BIHAA

TUM-SIKUS-SAMAAA-A AN TAQAA' A'LAAL-ARZ''I IL-LAA BIID'NIK

WA TUM-SIKUS-SAMAAWAATI WAL-AR-Z''A AN TAZOOLAA

WA BI-MASHEEE-ATIKAL-LATEE DAL-LAHAAL-A'ALAMOON

WA BI-KALIMATIKAL-LATEE KHALAQ-TA BIHAAS-SAMAAWAATI WAL-ARZ''

WA BI-H'IK-MATIKAL-LATEE S'ANA'-TA BIHAAL-A'JAAA-IB

WA KHALAQ-TA BIHAAZ'-Z'UL-MATA WA JAA'L-TAHAA LAYLAN

WA JAA'L-TAL-LAYLA SAKANAA

WA KHALAQ-TA BIHAAN-NOORA WA JAA'L-TAHU NAHAARAA

WA JAA'L-TAN-NAHAARA NUSHOORAAM-MUB-S'IRAA

WA KHALAQ-TA BIHAASH-SHAM-SA WA JAA'L-TASH-SHAM-SA Z''I-YAAA-A

WA KHALAQ-TA BIHAAL-QAMARA WA JAA'L-TAL-QAMARA NOORAA

WA KHALAQ-TA BIHAAL-KAWAAKIBA WA JAA'L-TAHAA NUJOOMAAW-WA BUROOJAAW-WA MAS'AABEEH'A WA ZEENATAW-WA RUJOOMAA

WA JAA'L-TA LAHAA MASHAARIQA WA MAGHAARIB

WA JAA'L-TA LAHAA MAT'AALIA' WA MAJAAREE

WA JAA'L-TA LAHAA FALAKAAAW-WA MASAABIH'

WA QAD-DAR-TAHAA FIS-SAMAAA-I MANAZILA FAAH'-SANTA TAQ-DEERAHAA

WA S'AW-WAR-TAHAA FA-AH'-SANTA TAS'-WEERAHA

WA AH'-S'AYTAHAA BI-AS-MAAA-IKA IH'-S'AAA-AA

WA DAB-BAR-TAHAA BI-H'IK-MATIKA TAD-BEERAAW-WA AH'-SAN-TA TAD-BEERAHAA

WA SAKH-HAR-TAHAA BI-SUL-T'AANIL-LAYLI WA SUL-T'AAN-NAHAARI WAS-SAAA'ATI WA A'DADIS-SINEENA WAL-H'ISAAB

WA JAA'L-TA RU-YATAHAA LIJAMEEI'N-NAASI MAR-AAW-WAAH'IDAA

WA-AS-ALUKALLAHUMMA BIMAJ-DIKA

AL-LAD'EE KAL-LAM-TA BIHI A'AB-DAKA WA RASOOLAKA MOOSAAB-NA I'M-RAANA A'LAYHIS-SALAAMU FIL-MUQAD-DASEEN

FAW-QA IH'-SAASIL-KAROOBEE-YEEN

FAW-QA GHAMAAA-IMIN-NOOR

FAW-QA TAABOOTISH-SHAHAADAH

FEE A'MOODIN-NAARI WA FEE T'OORI SAYNAAA-A

WA FEE JABALI H'OOREETHA FIL-WAADEEL-MUQAD-DASI FIL-BUQ-A'TIL-MUBAARAKATI MIN JAANIBIT'-T'OORIL-AYMANI MINASH-SHAJARAH

WA FEE AR-Z''I MIS'-RA BI-TIS-I' AAA-YAATIM BAY-YINAAT

WA YAW-MA FARAQ-TA LIBANEEE IS-RAAA-EELAL-BAH'-R

WA FIL-MUM-BAJISAATIL-LATEE S'ANA'-TA BIHAAL-A'JAAA-IBA FEE BAH'-RI SOOF

WA A'QAD-TA MAAA-AL-BAH'-RI FEE QAL-BIL-GHAM-RI KAL-H'IJAARATI

WA JAAWAZTA BI-BANEEE IS-RAAA-EELAL-BAH'-RA WA TAMMAT KALIMATUKAL-H'US-NAA A'LAYHIM BIMAA S'ABAROO WA AW-RATH-TAHUM-MASHAARIQAL-AR-Z''I WA MAGHAA-RIBAHAAL-LATEE BAARAK-TA FEEHAA LIL-A'ALAMEEN

WA AGH-RAQ-TA FIR-A'W-NA WA JUNOODAHU WA MARAAKIBAHU FIL-YAM

WA BIS-MIKAL-A'Z'EEMIL-AA'-Z'AMIL-AA'Z-ZIL-AJAL-LIL-AK-RAM

WA BIMAJ-DIKAL-LAD'EE TAJAL-LAYTA BIHI

LI-MOOSAA KALEEMIKA A'LAYHIS-SALAAMU FEE T'OORI SAY-NAAA-A

WA LI-IBRAAHEEMA A'LAYHIS-SALAAMU KHALEELIKA MIN QAB-LU FEE MAS-JIDIL-KHEEF

WA LI-IS-H'AAQA S'AFEE-YIKA A'LAYHIS-SALAAMU FEE BI-RI SHEEI'N

WA LI-YAA'-QOOBA NABEE-YIKA A'LAYHIS-SALAAMU FEE BAYTI EEL

WA AW-FAYTA LI-IB-RIAHEEMA A'LAYHIS-SALAAMU BI-MEETHAAQIK

WA LIS-H'AAQA BI-H'IL-FIK

WA LI-YAA'-QOOBA BI-SHAHAADATIK

WA LIL-MU-MINEENA BIWA'-DIKA

WA LID-DAAE'ENA BI-AS-MAAA-IKA FAAJAB-T

WA BI-MAJ-DIKAL-LAD'EE Z'AHARA LI-MOOSAA IBNI I'M-RAANA A'LAYHIS-SALAAMU A'LAA

QUB-BATIR-RUMMAAN

WA BIAAA-YAATIKAL-LATEE WAQAA'T A'LAAA AR-Z''I MIS'-RA

BI-MAJ-DI L-I'Z-ZATI WAL-GHALABATI

BIAAA-YAATIN A'ZEEZAH

2

WA BI-SUL-T'AANIL-QOO-WAH

WA BI-I'Z-ZATIL-QUD-RAH

WA BI-SHA-NIL-KALIMATIT-TAAA-MMAH

WA BI-KALIMAATIKAL-LATEE TAFAZ''-Z''AL-TA BIHAA A'LAAA AHLIS-SAMAAWAATI WAL-AR-Z''I WA AHLID-DUN-YAA WA AH-LIL-AA-KHIRAH

WA BI-RAH'-MATIKAL-LATEE MANAN-TA BIHAA A'LAA JAMEEI' KHAL-QIK

WA BIS-TIT'AAA'TIKAL-LATEE AQAM-TA BIHAA A'LAAL-A'ALAMEEN

WA BI-NOORIKAL-LAD'EE QAD KHAR-RA MIN FAZAI'HI T'OORU SAYNAAA-A

WA BI-I'L-MIKA WA JALAALIKA WA KIB-RI-YAAA-IKA WA I'Z-ZATIK

WA JABAROOTIKAL-LATEE LAM TAS-TAQIL-LAAHAAL-ARAZ''

WAN-KHAFAZ''AT LAHAS-SAMAAWAAT

WANZAJARA LAHAAL-U'M-QUL-AK-BAR

WA RAKADAT LHAAAL-BIH'AARU WAL-AN-HAAR

WA KHAZ''AA'T LAHAAL-JIBAAL

WA SAKANAT LAHAAAL-AR-Z''U BI-MANAAKIBIHAA

WAS-TAS-LAMAT LAHAAL-KHALAAA-IQU KUL-LUHAA

WA KHAFAQAT LAHAAR-RIYAAH'U FEE JARAYAANIHAA

WA KHAMADAT LAHAAN-NEERAANU FEE AW-T'AANIHAA

WU BISUL-T'AANIKAL-LAD'EE U'RIFAT LAKA BIHIL-GHALABATU DAH-RAD-DUHOORI WA H'UMID-TA BIHI FIS-SAMAAWAATI WAL-ARAZ''EEN

WA BIKALIMATIKA KALIMATIS'-S'ID-QIL-LATEE SABAQAT LI-ABEENAAA AAA-DAMA A'LAYHIS-SALAAMU WA D'UR-REE-YATIHU BIR-RAH'-MAH

WA AS-ALUKA BI-KALIMATIKAL-LATEE GHALABAT KUL-LAA SHAY

WA BI-NOORI WAJ-HIKAL-LAD'EE TAJAL-LAYTA BIHI LIL-JABALI FAJAA'L-TAHU DAK-KAAW-WA KHAR-RA MOOSAA S'AI'QAA

WA BIMAJ-DIKAL-LAD'EE Z'AHARA A'LAA T'OORI SAY-NAAA-A FAKAL-LAM-TA BIHI A'AB-DAKA WA RASOOLAKA MOOSAABNA I'M-RAAN

WA BIT'AL-A'TIKA FEE SAAE'ER

WA Z'UHOORIKA FEE JABALI FAARAANA BI-RABAWAATIL-MUQAD-DASEENA WA JUNOODIL-MALAAA-IKATIS'-S'AAA-F-FEEN

WA KHUSHOOI'L-MALAAA-IKATIL-MUSAB-BIH'EEN

WA BI-BARAKAATIKAL-LATEE BAARAK-TA FEEHAA A'LAAA IB-RAAHEEMA KHALEELIKA A'LAYHIS-SALAAMU FEE UMMATI MUH'AMMADIN S'AL-LAALLAHU A'ILAYHI WA AA-LIH

WA BAARAK-TA LI-IS-H'AAQA S'AFY-YIKA FEE UMMATI E'ESAA A'LAY-HIMAAS-SALAAM

WA BAARAK-TA LI-YAA'-QOOBA IS-RAAA-EELIKA FEE UMMATI MOOSAA A'LAY-HIMAAS-SALAAM

WA BAARAK-TA LIH'ABEEBIKA MUH'AMMADIN S'AL-LAALLAHU A'ILAYHI WA AA-LIHI FEE I'T-RATIHI WA D'UR-REE-YATIHI WA UMMATIH

ALLAHUMMA WA KAMAA GHIB-NAA A'N D'AALIKA WA LAM NASH-HAD-HU WA AAA-MAN-NAA BIHI WA LAM NARAHU S'ID-QAAAW-WA A'D-LAA

AN TUS'AL-LIYA A'LAA MUH'AMMADIW-WA AA-LI MUH'AMMADIW-WA AN TUBAARIKA A'LAA MUH'AMMADIW-WA AA-LI MUH'AMMADIW-WA TARAH'-H'AM A'LAA MUH'AMMADIW-WA AA-LI MUH'AMMADIN KAAF-Z''ALI MAA S'AL-LAYTA WA BAARAK-TA WA TARAH'-H'AM-TA A'LAAA IB-RAAHEEMA WA AA-LI IB-RAAHEEM

IN-NAKA H'AMEEDUM-MAJEED

FAA'-AALUL-LIMAA TUREED

WA ANTA A'LAA KUL-LI SHAY-IN QADEERUN

Now express your desire and beseech Allah to fulfil it . Then recite the following :

ALLAHUMMA BIH'AQ-QI HAD'AAD-DUA'AAA-I

WA BIH'AQ-QI HAD'IHEEL-AS-MAAA-IL-LATEE LAA YAA'-LAMU TAF-SEERAHAA WA-LAA TA-WEELAHAA WA-LAA YAA'-LAMU BAAT'INAHAA WA-LAA Z'AAHIRAHAA GHAYRUK

S'AL-LI A'LAA MUH'AMMAD WA AA-LI MUH'AMMAD

WA AN

TARZUQANEE KHAYRAD-DUN-YAA WAL-AA-KHIRAH

WAF-A'L BEE MAA ANTA AH-LUH

WA-LAA TAF-A'L BEE MAA ANA AH-LUHU

WAN-TAQIM LEE MIN

WAGH-FIR LEE MIN D'UNOOBEE MAA TAQAD-DAMA MINHAA WA MAA TAAKH-HARA WA LI-WAALIDAY-YA WA LI-JAMEEI'L-MU-MINEENA WAL-MU-MINAAT

WA WAS-SIA' A'LAY-YA MIN H'ALAALI RIZQIK

WAK-FINEE MAOONATA IN-SAANI SAW-IW-WA JAARI SAW-IW-WA SUL-T'AANI SAW-IW-WA QAREENI SAW-IW-WA YAW-MI SAW-IW-WA SAAA'TI SAW-IN

WAN-TAQIM LEE MIMMAY-YAKEEDUNEE WA MIMMAY-YAB-GHEE A'LAY-YA WA YUREED BEE WA BI-AH-LEE WA AW-LAADEE WA IKH-WAANEE WA JEERAANEE WA QARAABAATEE MINAL-MU-MINEENA WAL-MU-MINAATI Z'UL-MAA

IN-NAKA A'LAA MAA TASHAAA-U QADEER

WA BIKUL-LI SHAY-IN A'LEEM

AA-MEEN RAB-BAL-A'ALAMEEN

ALLAHUMMA BIH'AQ-QI HAD'AAD-DUA'AAA-I TAFAZ''-Z''AL

A'LAA FUQARAAA-IL-MU-MINEENA WAL-MUYMINAATI BIL-GHINAA WATH-THAR-WAH

WA A'LAA MAR-Z''AAL-MU-MINEENA WAL-MU-MINAATI BISH-SHIFAAA-I WAS'-S'IH'-H'AH

WA A'LAA AH'-YAAA-IL-MU-MINEENA WAL-MU-MINAATI BILL-LUT'-FI WAL-KARAAMAH

WA A'LAA AM-WAATIL-MU-MINEENA WAL-MU-MINAATI BIL-MAGH-FIRATI WAR-RAH'-MAH

WA A'LAA MUSAAFIREEL-MU-MINEENA WAL-MU-MINAATI BIR-RAD-DI ILAAA AW-T'AANIHIM SAALIMEENA GHAANIMEEN

BI-RAH'-MATIKA YAAA AR-H'AMAR-RAAH'IMEEN

WA S'AL-LAALLAHU A'LAA SAY-YIDINAA MUH'AMMADIN KHAATAMIN-NABEE-YEENA WA I'T-RATIHIT'-T'AAHIREENA WASAL-LAMA TAS-LEEMAN KATHEERAA

DUA'AAA-UL-MASH-LOOL

1

The Supplication of the Lame Man

BIS-MIL-LAAHIR-RAH'-MANIR-RAH'EEMI

ALL-LAAHUMMA IN-NEEE AS-ALUKA BIS-MIKA

BIS-MIL-LAAHIR-RAH'-MANIR-RAH'EEMI

YAA YD'AAL-JALAALI WAL-IK-RAAM

YAA H'AY-YU YAA QAY-YOOM

YAA H'AY-YU LAAA ILAAHA IL-LAA ANTA

YAA HUWA , YAA MAL-LAA YAA'-LAMU MAA HUWA , WA-LAA KAYFA HUWA WA-LAA AYNA HUWA , WA-LAA H'AYTHU HUWA , IL-LAA HUWA

YAA D'AAL-MUL-KI WAL-MALAKOOT

YAA D'AAL-I'Z-ZATI WAL-JABAROOT

YAA MALIKU YAA QUD-DOOSU YAA SALAAM

YAA MU-MINU YAA MUHAYMIN

YAA A'ZEEZU YAA JAB-BAARU YAA MUTAKAB-BIR

YAA KHAALIQU YAA BAARI-U YAA MUS'AW-WIR

YAA MUFEEDU YAA MUDAB-BIR

YAA SHADEEDU YAA MUBDEE

YAA MUE'EDU YAA MUBEED

YAA WADOODU YAA MAH'-MOODU YAA MAA'-BOOD

YAA BAE'EDU YAA QAREEB

YAA MUJEEBU YAA RAQEEBU YAA H'ASEEB

YAA BADEEU' YAA RAFEEU'

YAA MANEEU' YAA SAMEEU'

YAA A'LEEMU YAA H'ALEEMU YAA KAREEM

YAA H'AKEEMU YAA QADEEM

YAA A'LEE-YU YAA A'Z'EEM

YAA H'AN-NAANU YAA MAN-NAAN

YAA DAY-YAANU YAA MUS-TAA'AN

YAA JALEELU YAA JAMEEL

YAA WAKEELU YAA KAFEEL

YAA MUQEELU YAAMUNEEL

YAA NABEELU YAA DALEEL

YAA HAADEE YAA BAADEE

YAAA AW-WALU YAA YAAA-AKHIR

YAA Z'AAHIRU YAA BAAT'IN

YAA QAAA-IMU YAA DAAA-IM

YAA A'ALIMU YAA H'AAKIM

YAA QAAZ''EE YAA A'ADIL

YAA FAAS'ILU YAA

WAAS'IL

YAA T'AAHIRU YAA MUT'AH-HIR

YAA QAADIRU YAA MUQ-TADIR

YAA KABEERU YAA MUTAKAB-BIR

YAA WAAH'IDU YAA AH'ADU YAA S'AMAD

YAA MAL-LAM YALID WA LAM YOOLAD

WA LAM YAKUL-LAAHU KUFOOAN AH'AD

WA LAM YAKUL-LAAHU S'AAH'IBAH

WA-LAA KAANA MAA'HU WAZEER

WA-LAT-TAKHAD'A MAA'HU MUSHEER

WA-LAH'-TAAJA ILAA Z'AHEER

WA-LAA KAANA MAA'HU MIN ILAHIN GHAYRUH

LAA ILAAHA IL-LAA ANTA

FA-TAA'ALAYTA A'MMAA YAQOOLUZ'-Z'AALIMOONA U'LOO-WAN KABEERAA

YAA A'LEE-YU YAA SHAAMIKHU YAA BAAD'IKH

YAA FAT-TAAH'U YAA NAF-FAAH'U YAA MUR-TAAH'

YAA MUFAR-RIJU YAA NAAS'IRU YAA MUN-TAS'IR

YAA MUD-RIKU YAA MUH-LIKU YAA MUN-TAQIM

YAA BAAI'THU YAA WAARITH

YAA T'AALIBU YAA GHAALIB

YAA MAL-LAA YAFOOTUHU HAARIB

YAA TAW-WAABU YAA AW-WAABU YAA WAH-HAAB

YAA MUSAB-BIBAL-AS-BAAB

YAA MUFAT-TIH'AL-AB-WAAB

YAA MAN H'AYTHU MAA DUE'EA AJAAB

YAA T'AHOORU YAA SHAKOOR

YAA A'FOO-WU YAA GHAFOOR

YAA NOORAN-NOOR

YAA MUDAB-BIRAL-UMOOR

YAA LAT'EEFU YAA KHABEER

YAA MUJEERU YAA MUNEER

YAA BAS'EERU YAA Z'AHEERU YAA KABEER

YAA WIT-RU YAA FAR-D

YAA ABADU YAA SANADU YAA S'AMAD

YAA KAAFEE YAA SHAAFEE

YAA WAAFI YAA MUA'AFEE

YAA MUH'-SINU YAA MUJ-MIL

YAA MUN-I'MU YAA MUF-Z''IL

YAA MUTAKAR-RIMU YAA MUTAFAR-RID

YAA MAN A'LAA FAQAHAR

YAA MAM-MALAKA FA-QADAR

YAA MAM BAT'ANA FA-KHABAR

YAA MAN U'BIDA FA-SHAKAR

YAA MAN U'S'IYA FA-GHAFAR

YAA MAL-LAA TAH'-WEEHIL-FIKAR

WA-LAA YUD-RIKUHU BAS'AR

WA-LAA YAKH-FAA A'ILAYHI ATHAR

YAA RAAZIQAL-BASHAR

YAA MUQAD-DIRA KUL-LI QADAR

YAA A'ALI-YAL-MAKAAN

YAA SHADEEDAL-AR-KAAN

YAA MUBAD-DILAZ-ZAMAAN

YAA QAABILAL-QUR-BAAN

YAA D'AAL-MAN-NI WAL-IH'-SAAN

YAA D'AAL-I'Z-ZATI WAS-SUL-T'AAN

YAA RAH'EEMU YAA RAH'-MAAN

YAA MAN HUWA KUL-LAA YAW-MIN FEE SHA-N

YAA MAL-LAA YASH-GHALUHU SHA-NUN A'N SHA-N

YAA A'Z'EEMASH-SHA-N

YAA MAN HUWA BI-KUL-LI MAKAAN

YAA SAAMIA'L-AS'-WAAT

YAA MUJEEBAD-DAA'WAAT

YAA MUNJIH'AT'-T'ALABAAT

YAA QAAZ''I-YAL-H'AAJAAT

YAA MUNZILAL-BARAKAAT

YAA RAAH'IMAL-A'BARAAT

YAA MUQEELAL-A'THARAAT

YAA KAASHIFAL-KURUBAAT

YAA WALEE-YAL-H'ASANAAT

YAA RAAFIA'D-DARAJAAT

YAA MU-TIS-SU-ULAAT

YAA MUH'-YI-YAL-AM-WAAT

YAA JAAMIA'SH-SHATAAT

YAA MUT'-T'ALIA'AAN A'LAAN-NEE-YAAT

YAA RAAD-DA MAA QAD FAAT

YAA MAL-LAA TASH-TABIHU A'LAYHIL-AS'-WAAT

YAA MAL-LAA TUZ''JIRUHUL-MAS-ALAAT

WA-LAA TAGH-SHAAHUZ'-Z'ULUMAAT

YAA NOORAL-AR-Z''I WAS-SAMAAWAAT

YAA SAABIGHAN-NIA'M

YAA DAAFIA'N-NIQM

YAA BAARI-AN-NASAM

YAA JAAMIA'L-UMAM

YAA SHAAFI-YAS-SAQAM

YAA KHAALIQAN-NOORI WAZ'-Z'ULAM

YAA D'AAL-JOODI WAL-KARAM

YAA MAL-LAA YAT'AU A'R-SHAHU QADAM

YAA AJ-WADAL-AJ-WADEEN

YAA AK-RAMAL-AK-RAMEEN

YAA AS-MAA'S-SAAMIE'EN

YAA ABS'ARAN-NAAZ'IREEN

YAA JAARAL-MUS-TAJEEREEN

YAA AMAANAL-KHAAA-IFEEN

YAA Z'AH-RA AL-LAJEEN

YAA WALEE-YAL-MU-MINEEN

YAA GHIYAATHAL-MAS-TAGHEETHEEN

YAA GHAAYATAT'-T'AALIBEEN

YA S'AH'BA KUL-LI GHAREEB

2

YAA MU-NISA KUL-LI WAH'EED

YAA MAL-JAA KUL-LI T'AREED

YAA MA-WAA KUL-LI SHAREED

YAA H'AAFIZ'A KUL-LI Z''AAL-LAAH

YAA RAAH'IMASH-SHAYKHIL-KABEER

YAA RAAZIQAT'-T'IF-LIS'-S'AGHEER

YAA JAABIRAL-A'Z'MIL-KASEER

YAA FAAK-KA KUL-LI ASEER

YAA MUGH-NI-YAL-BAAA-ISIL-FAQEER

YAA

I'S'-MATAL-KHAAA-IFIL-MUS-TAJEER

YAA MALLAHUT-TAD-BEERI WAT-TAQ-DEER

YAA MANIL-A'SEERU A'ILAYHI SAH-LUY-YASEER

YAA MAL-LAA YAH'-TAAJU ILAA TAF-SEER

YAA MAN HUWA A'LAA KUL-LI SHAYIN QADEER

YAA MAN HUWA BIKUL-LI SHAY-IN KHABEER

YAA MAN HUWA BIKUL-LI SHAY-IM BAS'EER

YAA MUR-SILAR-RIYAAH'

YAA FAALIQAL-IS'-BAAH'

YAA BAAI'THAL-AR-WAAH'

YAA D'AAL-JOODI WAS-SAMAAH'

YAA MAM BI-YADIHI KUL-LU MIF-TAAH'

YAA SAAMIA' KUL-LAA S'AW-T

YAA SAABIQA KUL-LI FAW-T

YAA MUH'-YIA KUL-LI NAF-SIM BAA'-DAL-MAW-T

YAA U'D-DATEE FEE SHID-DATEE

YAA H'AAFIZ'EE FEE GHUR-BATEE

YAA MU-NISEE FEE WAH'-DATEE

YAA WALEE-YEE FEE NIA'-MATEE

YAA KAH-FEE H'EENA TUA'-YEEINEEIL-MAD'AAHIBU WA TUS-LIMUNEEL-AQAARIBU WA YAKH-D'ULUNEE KUL-LU S'AAH'IB

YAA I'MAADA MAL-LAA I'MAADA LAH

YAA SANADA MAL-LAA SANADA LAH

YAA D'UKH-RA MAL-LAA D'UKH-RA LAHU

YAA H'IRZA MAL-LAA H'IRZA LAH

YAA KAH-FA MAL-LAA KAH-FA LAH

YAA KANZA MAL-LAA KANZA LAH

YAA RUK-NA MAL-LAA RUK-NA LAH

YAA GHIYAATHA MAL-LAA GHIYAATHA LAH

YAA JAARA MAL-LAA JAARA LAH

YAA JAARI-YAL-LAS'EEQ

YAA RUK-NI-YAL-WATHEEQ

YAA ILAHIEE BIT-TAH'-QEEQ

YAA RAB-BAL-BAY-TIL-A'TEEQ

YAA SHAFEEQU YAA RAFEEQ

FUK-KANEE MIN H'ALAQIL-MAZ''EEQ

WAS'-RIF A'N-NEE KUL-LAA HAMMIW-WA GHAMMIW-WA Z''EEQ

WAK-FINEE SHAR-RA MAA LAAA UT'EEQ

WA AI'N-NEE A'LAA MAA UT'EEQ

YAA RAAD-DA YOOSUFA A'LAA YAA'-QOOB

YAA KAASHIFA Z''UR-RA AY-YOOB

YAA GHAAFIRA D'AM-BI DAAWUD

YAA RAAFIA' E'ESAA IB-NI MAR-YAMA WA MUNJEEHI MINA AYDEEL-YAHOOD

YAA MUJEEBA NIDAAA-I YOONUSA FIZ'-Z'ULUMAAT

YAA MUS'-T'UFEE MOOSAAA BIL-KALIMAAT

YAA MAN GHAFARA L- AA-DAMA KHAT'EEE-ATAH

WARAFAA' ID-REESA MAKAANAN A'LEE-YAAM BI-RAH'-MATIH

YAA MAN-NAJ-JAA NOOH'AAM-MINAL-GHARAQ

YAA MAN AH-LAKA A'ADANAL-OOLAA WA THAMOODA FAMAAA AB-QAA WA QAW-MA NOOH'IM-MIN QAB-LU IN-NAHUM KAANOO HUM AZ'LAMA WA AT'-GHAA WAL-MU-TAFIKATA AH-WAA

YAA MAN DAMMARA A'LAA QAW-MI LOOT'IW-WA DAM-DAMA A'LAA QAW-MI SHUA'Y-B

YAA MANIT-TAKHAD'A IB-RAAHEEMA KHALEELAA

YAA MANIT-TAKHAD'A MOOSAA KALYIMAA

WAT-TAKHAD'A MUH'AMMADAN S'AL-LAALLAHU A'ILAYHI WA AA-LIHI WA A'LAY-HIM AJ-MAE'ENA H'ABEEBAA

YAA MU-TEE LUQ-MAANAL-H'IK-MAH

WAL-WAAHIBA LISULAYMAANA MUL-KAL-LAAY YAM-BAGHEE LI-AH'ADIM-MIM BAA'-DIH

YAA MAN-NAS'ARA D'AAL-QAR-NAYNI A'LAAL-MULOOKIL-JABAABIRAH

YAA MAN AA'-T'AL-KHIZ''RAL-H'AYAAT

WA RAD-DA LIYOOSHAA' IB-NI NOONINSH-SHAM-SA BAA'-DA GHUROOBIHAA

YAA MAR-RABAT'A A'LAA QAL-BI UMMI MOOSAA

WA AH'-S'ANA FAR-JA MAR-YAMAB-NATI I'M-RAAN

YAA MAN H'AS'-S'ANA YAH'-H'AYAA IB-NA ZAKAREE-YAA MINAD'-D'AMB

WA SAK-KANA A'M-MOOSAAL-GHAZ''AB

YAA MAM BASH-SHARA ZAKAREE-YAA BI-YAH'-YAA

YAA MAN FADAA IS-MAAE'ELA MINAD'-D'AB-H'I BID'IB-H'IN A'Z'EEM

YAA MAN QABILA QUR-BAANA HAABEELA WA JAA'LAL-LAA'-NATA

A'LAA QAABEE

YAA HAZIMAL-AH'ZAABA LI-MUH'AMMADIN S'AL-LAALLAHU A'ILAYHI WA AA-LIH

S'AL-LI A'LAA MUH'AMMADIW-WA AA-LI MUH'AMMADIW-WA A'LAA JAMEEI'L-MUR-SALEENA WA MALAAA-IKATIKAL-MUQAR-RABEENA WA AH-LI T'AAA'TIKA AJ-YMAE'EN

WA AS-ALUKA BI-KUL-LI MAS-ALATIN SAALAKA BIHAA AH'ADUM-MIMMAR-RAZ''EETA A'N-HU FA-H'ATAM-TA LAHU A'LAAL-IJAABAH

YAAAL-LAAHU YAAAL-LAAHU YAAAL-LAAH

YA RH'MANU YA RH'MANU YA RH'MAN

YA RH'EEMU YA RH'EEMU YA RH'EEM

YAA D'AAL-JALAALI WAL-IK-RAAM

YAA D'AAL-JALAALI WAL-IK-RAAM

YAA D'AAL-JALAALI WAL-IK-RAAM

BIHI BIHI BIHI BIHI BIHI BIHI BIHI

AS-ALUKA BIKULIS-MIN SAM-MAYTA BIHI NAF-SAKA AW ANZAL-TAHU FEE SHAYIM-MIN KUTUBIKA AWIS-TA-THAR-TA BIHI FEE I'L-MIL-GHAYBIL-LAD'EE I'NDAK

WA BIMAA'AQIDIL-I'Z-ZI MIN A'R-SHIK

WA BIMUN-TAHAAR-RAH'-MATI MIN KITAABIK

WA BIMAA (LAW AN-NA MAA FEEL-AR-Z''YI MIN SHAJARATIN AQ-LAAMUW-WAL-BAH'-RU YAMUD-DUHU MIM BAA'-DIHI SAB-A'TU AB-H'URIM-MAA NAFIDAT KALIMAATUL-LAAHI IN-NAL-LAAHA A'ZEEZUN H'AKEEM(

WA AS-ALUKA BI-AS-MAAA-IKAL-H'US-NAAL-LATEE NAA'T-TAHAA FEE KITAABIKA FAQUL-TA

)WA LIL-LAAHIL-AS-MAAA-UL-H'US-NAA FAD-O'OHU BIHAA) WAQUL-TA

)OD-O'ONEE AS-TAJIB LAKUM) WA QUL-TA

)WA ID'AA SAALAKA I'BAADEE A'N-NEE FA-IN-NEE QAREEBUN UJEEBU DAA'-WATAD-DAAI' ID'AA DAA'AN) WAQUL-TA

(YAA I'BAADYAL-LAD'EENA AS-RAFOOA A'LAAA AN-FUSIHIM LAA TAQ-NAT'OOA MIR-RAH'-MATIL-LAAHI IN-NALLAHA YAGH-FIRUD'-D'UNOOBA JAMI-YA'AAN IN-NAHU HUWAL-GHAFOORUR-RAH'EEM(

WA ANA AS-ALUKA YAA ILAHEE

WA AD-A'WKA YAA RAB-BI

WA AR-JAWKA YAA SAY-YIDEE

WA AT'-MAU' FEE IJAABATEE YAA MAW-LAYA KAMAA WAA'D-TANEE

WA QAD DAA'W-TUKA KAMAA AMAR-TANEE

FAF-A'L BEE MAA ANTA AH-LUHU YAA KAREEM

WAL-H'AM-DU LL-LAAHI RAB-BIL-A'ALAMEEN

WA S'AL-LAALLAHU A'LAA MUH'AMMAYDIW-WA AA-LEEEHI AJ-MAE'EN

Then mention your need and it will be granted , Allah willing . It is reported that you must recite this supplication only in a state of ritual purity .

DUA'AAA-U YASTASHEER

This supplication is recommended for the removal of all troubles and worries , and it is recommended that it be performed with ablution . It is narrated that it was taught to the first Imam , 'Ali , peace be upon him , by the Prophet , may Allah bless him and his Progeny .

BIS-MIL-LAAHIR-RAH'-MANIR-RAH'EEM

AL-H'AM-DU LIL-LAAHIL-LAD'EE

LAAA ILAAHA IL-LAA HUWA

AL-MALIKUL-H'AQ-QUL-MUBEEN

AL-MUDAB-BIRU BILAA WAZEERIW-WA-LAA KHAL-QIM-MIN I'BAADIHI

YAS-TASHEER

AL AW-WALU GHAYRU MAW-S'OOF

WAL-BAAQEE BAA'-DA FANAAA-IL-KHAL-Q

AL-A'Z'EEMUR-RUBOOBEE-YATI

NOORUS-SAMAAWAATI WAL-ARAZ''EENA WA FAAT'IRUHUMAA WA MUB-TADIU'HUMAA BI-GHAYRI A'MADIN KHALAQAHUMAA WA FATAQAHUMAA FAT-QAA

FAQAAMATIS-SAMAAWAATI T'AAA-IA'ATIM-BIAM-RIH

WAS-TAQAR-RATIL-ARAZ''OONA BI-AW-TAADIHAA FAW-QAL-MAAA-I

THUMMA A'LAAA RAB-BUNAA FIS-SAMAAWAATIL-U'LAAR-RAH'-MANU A'LAAL-A'R-SHIS-TAWAA

LAHU MAA FIS-SAMAAWAATI WAL-AR-Z''I WA MAA BAY-NAHUMAA WA MAA TAH'-TATH-THARAA

FA-ANA ASH-HADU BI-AN-NAKA ANTAL-LAAHU

LAA RAAFIA' LIMAA WAZ''AA'-T

WA-LAA WAAZ''IA' LIMAA RAFAA'-T

WA-LAA MUI'Z-ZA LIMAN AD'LALT

WA-LAA MUD'IL-LAA LIMAN AA'-ZAZT

WA-LAA MAANIA' LIMAAA AA'-T'AYT

WA-LAA MUA'-T'IYA LIMAA MANAA'-T

WA ANTAL-LAAHU LAA ILAAHA IL-LAA ANTA

ID' LAM TAKUN SAMAAA-UM-MAB-NEE-YAH

WA-LAA AR-Z''UM-MAD-H'EE-YAH

WA-LAA SHAM-SUM-MUZ''EEE-AH

WA-LAA LAYLUM-MAZ'LIM

WA-LAA NAHAARUM-MUZ''EEE

WA-LAA BAH'-RUL-LUJ-JEE

WA-LAA JABALUR-RAAS

WA-LAA NAJ-MUN SAAR

WA-LAA QAMARUM-MUNEER

WA-LAA REEH'UN TAHUB-B

WA-LAA SAH'AABUY-YAS-KUB

WA-LAA BAR-QUY-YAL-MAU'

WA-LAA RAA'-DUY-YUSAB-BIH'

WA-LAA ROOH'UN TANAF-FAS

WA-LAA T'AAA-IRUY-YAT'EER

WA-LAA NAARUN TATAWAQ-QAD

WA-LAA MAAA-UY-YAT'-T'ARID

KUN-TA QAB-LA KUL-LI SHAY

WA KAW-WAN-TA KUL-LAA SHAY

WA QADAR-TA A'LAA KUL-LI SHAY

WAB-TADAA'-TA KUL-LAA SHAY

WA AGH-NAYTA WA AF-QAR-T

WA AMMAT-TA WA AH'-YAYT

WA AZ''H'AK-TA WA AB-KAYT

WA A'LAAL-A'R-SHI-STAWAYT

FA-TABAARAK-TA YAAAL-LAAHU WA TAA'ALAYT

ANTAL-LAAHUL-LAD'EE LAA ILAAHA IL-LAA ANTA

AL-KHAL-LAQUL-MUE'EN

AM-RUKA GHAALIB

WA I'L-MUKA NAAFID'

WA KAYDUKA GHAREEB

WA WAA'-DUKA S'AADIQ

WA QAW-LUKA H'AQ-Q

WA H'UK-MUKA A'D-L

WA KALAAMUKA HUDA

WA WAH'-YUKA NOOR

WA RAH'-MATUKA WAASIA'T

WA A'F-WUKA A'Z'EEM

WA FAZ''LUKA KATHEER

WA A'T'AAA-UKA JAZEEL

WA H'AB-LUKA MATEEN

WA IM-KAANUKA A'TEED

WA JAARUKA A'ZEEZ

WA BA-SUKA SHADEED

WA MAK-RUKA MAKEED

ANTA YAA RAB-BI MAW-Z''IU' KAL-LI SHAK-WAA

WA H'AAZ''IRU KUL-LI MAL-I

WA SHAAHIDU KUL-LI NAJ-WAA

MUN-TAHAA KUL-LI H'AAJAH

MUFAR-RIJU KUL-LI H'UZN

GHINAA KUL-LI MIS-KEEN

H'IS'-NU KUL-LI HAARIB

AMAANU KUL-LI KHAAA-IF

H'IRZUZ''-Z''UA'FAAA-I

KANZUL-FUQARAAA-I

MUFAR-RIJUL-GHAMMAAA-I

MUE'ENUS'-S'AALIH'EEN

D'AALIKAL-LAAHU RAB-BUNAA LAAA ILAAHA IL-LAA HUWA

TAK-FEE MIN I'BAADYIKA MAN TAWAK-KALA A'ILAYK

WA ANTA JAARU MAL-LAAD'A BIKA WA TAZ''AR-RAA'A ILAYKA

I'S'-MATU MANI-A'-TAS'AMA BIK

NAAS'IRU MAN-IN-TAS'ARA BIK

TAGH-FIRUD'-D'UNOOBU LI-MANIS-TAGH-FARAK

JAB-BAARYUL-JABAABIRAH

A'Z'EEMUL-U'Z'AMAAA-I

KABEERUL-KUBARAAA-I

SAY-YIDUS-SAADAAT

MAW-LAAL-MAWAALEE

S'AREEKHUL-MUS-TAS'-RIKHEEN

MUNAF-FISUN A'NIL-MAK-ROOBEEN

MUJEEBU DAA'-WATIL-MUZ''T'AR-REEN

AS-MAU'S-SAAMIE'EN

ABYS'ARUN-NAAZ'IREEN

AH'-KAMUL-H'AAKIMEEN

AS-RAU'L-AH'AASIBEEN

AR-H'AMUR-RAAH'IMEEN

KHAYRUL-GHAAFIREEN

QAAZ''EE H'AWAAA-IJIL-MU-MINEEN

MUGHEETHUS'-S'AALIH'EEN

ANTAL-LAAHU LAAA ILAAHA IL-LAA ANTA

RAB-BUL-A'ALAMEEN

ANTAL-KHAALIQU WA ANAL-MAKH-LOOQ

WA ANTAL-MAALIKU WA ANAL-MAM-LOOK

WA ANTAR-RAB-BU WA ANAL-A'ABD

WA ANTAR-RAAZIQU WA ANAL-MARZOOQ

WA ANTAL-MUA'-T'EE WA ANAS-SAAA-ILU

WA ANTAL-JAWAADU WA ANAL-BAKHEEL

WA ANTAL-QAWEE-YU WA ANAAZ''-Z''AE'EF

WA ANTAL-A'ZEEZU WA ANAAD'-D'ALEEL

WA ANTAL-GHANEE-YU WA ANAL-FAQEER

WA ANTAS-SAY-YIDU WA ANAL-A'ABD

WA ANTAL-GHAAFIRYU WA ANAL-MUSEEE

WA ANTAL-A'ALIMU WA ANAL-JAAHIL

WA ANTAL-H'ALEEMU WA ANAL-A'JOOL

WA ANTAR-RAH'-MANU WA ANAL-MAR-H'OOM

WA ANTAL-MUA'AFEE WA ANAL-MUB-TALAA

WA ANTAL-MUJEEBU WA ANAL-MUZ''T'AR-R

WA ANA ASH-HADU BI-AN-NAKA ANTAL-LAAHU

LAAA ILAAHA IL-LAA ANTA

AL-MUA'-T'EE I'BAADAKA BILAA SU-AAL

WA ASH-HADU BI-AN-NAKA ANTAL-LAAHU

AL-WAAH'IDUL-AH'ADUL-MUTAFAR-RIDUS'-S'AMADUL-FAR-D

WA ILAYKAL-MAS'EERU

WA

S'AL-LAALLAHU A'LAA MUH'AMMADIW-WA AHLI BAY-TIHIT'-T'AY-YIBEENAT'-T'AAHIREEN

WAGH-FIR LEE D'UNOOBEE

WAS-TUR A'LAY-YA U'YOOBEE

WAF-TAH' LEE MIL-LADUN-KA RAH'-MATAW-WA RIZQAAAW-WAASIA'AAN YAA AR-H'AMAR-RAAH'IMEEN

WAL-H'AM-DU LIL-LAAHI RAB-BIL-A'ALAMEENA

WA H'AS-BUNAALLAHU WA NIA'-MAL-WAKEEL

WA-LAA H'AW-LA WA-LAA QOO-WATA IL-LAA BIL-LAAHIL-A'LEE-YIL-A'Z'EEM

DUA'AAAUL-A'DEELAH

BIS-MIL-LAAHIR-RAH'-MANIR-RAH'EEMI

SHAHIDAL-LAAHU AN-NAHU LAAA ILAAHA IL-LAA HUWA WAL-MALAAA-IKATU WA ULOOL-I'L-MI QAAA-IMAAM BIAL-QIS-T'

LAAA ILAAHA IL-LAA HUWAL-A'ZEEZUL-H'AKEEM

IN-NAD-DEENA I'NDAL-LAAHIL-ISLAAM

WA ANAL-A'ABDUZ''-Z''AE'EFUL-MUD'NIBUL-A'AS'EEL-MUH'-TAAJUL-H'AQEER

ASH-HADU LI-MUN-I'MEE WA KHAALIQEE WA RAAZIQEE WA MUK-RIMEE KAMAA SHAHIDA LID'AATIHI WA SHAHIDAT LAHUL-MALAAA-IKATU WA ULOOL-I'L-MI MIN I'BAADIHI BI-AN-NAHU

LAAA ILAAHA IL-LAA HUWA

D'OON-NIA'MI WAL-IH'-SAANI WAL-KARAMI WAL-AM-TINAAN

QAADIRUN AZALEE A'ALIMUN ABADEE

H'AY-YUN AH'ADEE , MAW-JOODUN SAR-MADEE

SAMEEU'M BAS'EER

MUREEDUN KAARIH

MUD-RIKUN S'AMADEE

YAS-TAH'IQ-QU HAD'IHIS'-S'IFAATU WA HUWA A'LAA MAA HUWA A'ILAYHI FEE I'Z-ZI S'IFAATIH

KAANA QAWY-YAAN QAB-LA WUJOODIL-QUD-RATI WAL-QOO-WAH

WA KAANA A'LEEMAN QAB-LA EEJAADIL-I'L-MI WAL-I'L-LAH

LAM YAZAL SUL-T'AANAN ID' LAA MAM-LAKATA WA-LAA MAAL

WA LAM YAZAL SUB-H'AANAN A'LAA JAMEEI'L-AH'-WAAL

WUJOODUHU QAB-LAL-QAB-LI FEE AZALIL-AAA-ZAAL

WA BAQAAA-UHU BAA'-DAL-BAA'-DI MIN GHAYRIN-TIQAALIW-WA-LAA ZAWAAL

GHANEE-YUN FEEL-AW-WALI WAL-AAA-KHIR

MUS-TAGH-NIN FIL-BAAT'INI WAZ'-Z'AAHIR

LAA JAW-RA FEE QAZ''EE-YATIH

WA-LAA MAYLA FEE MASHEEE-ATIH

WA-LAA Z'UL-MA FEE TAQ-DEERIH

WA-LAA MAH-RABA MIN H'UKOOMATIH

WA-LAA MAL-JAA MIN SAT'AWAATIH

WA-LAA MANJAAM-MIN-NAQIMAATIH

SABAQAT RAH'-MATUHU GHAZ''ABAH

WA-LAA YAFOOTUHOOO AH'ADUN ID'AA T'ALABAH

AZAAH'AL-I'LALA FIT-TAK-LEEF

WA SAW-WAAT-TAW-FEEQA BAYNAZ''-Z''AE'EFI WASH-SHAREEF

MAK-KANA ADAAA-AL-MA-MOOR

WA SAH-HALA SABEELAJ-TINAABIL-MAH'-Z'OOR

LAM YUKAL-LIFIT'-T'AAA'TA ILAA DOONAL-WUS-I' WAT'-T'AAQAH

SUB-H'AANAHU MAA AB-YANA KARAMAHU WA AA'-LAA SHA-NAH

SUB-H'AANAHU MAA AJAL-LAA NAYLAHU WA AA'-Z'AMA IH'-SAANAH

BAA'THAL-AM-BI-YAAA-A LI-YUBAY-YINA A'D-LAH

WA NAS'ABAL-AW-S'I-YAAA-A LI-YUZ'HIRA T'AW-LAHU WA FAZ''LAH

WA JAA'LANAA MIN UMMATI SAY-YIDIL-AM-BI-YAAA-I

WA KHAYRIL-AW-LI-YAAA-I WA AF-Z''ALIL-AS'FI-YAAA-I

WA AA'-LAAL-AZKI-YAAA-I

MUH'AMMADIN S'AL-LAAL-LAAHU A'ILAYHI WA AA-LIHI WA SAL-LAMA

AAA-MAN-NAA BIHI WA BIMAA DAA'ANA ILAYH

WA BIL-QUR-AAA-NIL-LAD'EE ANZALAHU A'LAYH

WA BI-WAS'EE-YIHIL-LAD'EE NAS'ABAHU YAW-MAL-GHADEERI WA ASHAARA ILAYHI BI-QAW-LIHI "HAD'AA A'LEE-YUN ILAYHI"

WA ASH-HADU AN-NAL-A-IMMATAL-AB-RAARA WAL-KHULAFAAA-AL-AKH-YAARA BAA'-DAR-RASOOLIL-MUKH-TAAR

A'LEE-YUN QAAMIU'L-KUF-FAARI WA MIM BAA'-DIHI

SAY-YIDU AW-LAADIHIL-H'ASANU IB-NU A'LEE-YIN THUMMA

AKHOOHUS-SIB-T'UT-TAABIU' LI-MAR-Z''AATIL-LAAHIL-H'USAYNU THUMMA

AL-A'ABIDU A'LEE-YUN THUMMA

AL-BAAQIRU MUH'AMMADUN THUMMA

AS'-S'AADIQU JAA'-FARUN THUMMA

AL-KAAZ'IMU MOOSAA THUMMA

AR-RIZ''AA A'LEE-YUN THUMMA

AT-TAQEE-YU MUH'AMMADUN THUMMA

AN-NAQEE-YU A'LEE-YUN THUMMA

AZ-ZAKEE-YUL-A'S-KAREE-YUL-H'ASANU THUMMA

AL-H'UJ-JATUL-KHALAFUL-QAAA-IMUL-MUN-TAZ'ARUL-MAH-DEE-YUL-MUR-JAAL-LAD'EE

BI-BAQAAA-IHI BAQI-YATID-DUN-YAA

WA BIUM-NIHI RUZIQQAL-WARAA

WA BI-WUJOODIHI THABATATIL-AR-Z''U WAS-SAMAAA-U

WA BIHI YAM-LUL-LAAHUL-AR-Z''A QIS-T'AAAW-WA A'D-LAN BAA'-DA MAA MULIAT Z'UL-MAAAW-WA JAW-RAN

WA ASH-HADU AN-NA AQ-WAALAHUM H'UJ-JAH

WAM-TITHAALAHUM FAREEZ''AH

WA T'AAA'TAHUM-MAF-ROOZ''AH

WA MAWAD-DATAHUM LAZIMATUM-MAQ-Z''EE-YAH

WAL-IQ-TIDAAA-U BIHIM-MUNJI-YAH

WA

MUKHAA-LAFATA-HUM-MUR-DI-YATUW

WA HUM SAADAATU AH-LIL-JAN-NATI AJ-MAE'ENA

WA SHUFAA'AAA-U YAW-MID-DEEN

WA A-IMMATU AHLIL-AR-Z''I A'LAL-YAQEEN

WA AF-Z''ALUL-AW-S'I-YAAA-IL-MAR-Z''EE-YEEN

WA ASH-HADU AN-NAL-MAW-TA H'AQ-Q

WA MUSAAA-ALATA MUN-KARIW-WA NAKEERIN FIL-QAB-RI H'AQ-Q

WAL-BAA'-THA H'AQ-Q

WAN-NUSHOORA H'AQ-Q

WAS'-S'IRAAT'A H'AQ-Q

WAL-MEEZ-AANA H'AQ-Q

WAL-H'ISAABA H'AQ-Q

WAL-KITAABA H'AQ-Q

WAL-JAN-NATA H'AQ-Q

WAN-NAARA H'AQ-Q

WA AN-NAS-SAAA'TA AAA-TI-YATUL-LAA RAYBA FEEHAA

WA AN-NAL-LAAHA YAB-A'THU MAN FIL-QUBOOR

ALLAHUMMA FAZ''LUKA RAJAAA-EE

WA KARAMUKA WA RAH'-MATUKA AMALEE

LAA A'MALA LEE AS-TAH'IQ-QU BIHIL-JAN-NATA WA-LAA T'AAA'TA LEE AS-TAW-JIBU BIHAR-RIZ''WAAN

IL-LAA AN-NEE AA'-TAQ-D-TU TAW-H'EEDAKA WA A'D-LAK

WAR-TAJAYTU IH'-SAANAKA WA FAZ''LAK

WA TASHAF-FAA'-TU ILAYKA BIN-NABEE-YI WA AA-LIHI MIN AH'IB-BATIK

WA ANTA AK-RAMUL-AK-RAMEEN

WA AR-H'AMUR-RAAH'IMEEN

WA S'AL-LAALLAHU A'LAA NABEE-YINAA MUH'AMMADIW-WA AA-LIHEEE AJ-MAA'-YNAT'-T'AY-YIBEENAT'-T'AAHIREENA WASAL-LAMA TAS-LEEMAN KATHEERAN KATHEERAA

WA-LAA H'AW-LA WA-LAA QOO-WATA IL-LAA BIL-LAAHIL-A'LEE-YIL-A'Z'EEM

WAL-H'AM-DU LIL-LAAHI RAB-BIL-A'ALAMEEN

ALLAAHUMMA YAA AR-H'AMAR-RAAH'IMEEN

IN-NEEE AW-DAA'-TUKA YAQEENEE HAD'AA WA THABAATA DEENEE

WA ANTA KHAYRU MUS-TAW-DAI'W-WA QAD AMAR-TANAA BI-H'IF-Z'IL-WADAAA-II'

FA-RUD-DAHU A'LAY-YA WAQ-TA H'UZ''OORI MAW-TEE , WA INDA MUS-ALATI MUNKARIW WA NAKEER

BI-MUH'AMMADIW-WA AA-LIHIT'-T'AAHIREEN

BI-RAH'-MATIKA YAA AR-H'AMAR-RAAH'IMEENA

ALLAAHUMMA IN-NEEE A-O'OD'U BIKA MINAL-A'DEELATI I'NDAL-MAW-T

DUA'AAA-UL JAWSHANIL-KABEER

1

BIS-MIL-LAAHIR-RAH'- MANIR-RAH'EEM

ALLAAHUMMA IN-NEEE AS-ALUKA BIS-MIKA YAAL-LAAH

YAA RAH'-MNU YAA RAH'EEM

YAA KAREEMU YAA MUQEEM

YAA A'Z'EEMU YAA QADEEM

YAA A'LEEMU YAA H'ALEEMU YAA H'AKEEM

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA SAY-YIDAS-SAADAAT

YAA MUJEEBAD-DAA'WAAT

YAA RAAFIA'D-DARAJAAT

YAA WALEE-YAL-H'ASANAAT

YAA GHAAFIRAL-KHAT'EEE-AAT

YAA MUA'-T'I-YAL-MAS-ALAAT

YAA QAABILAT-TAW-BAAT

YAA SAAMIA'L-AS'-WAAT

YAA A'ALIMAL-KHAFEE-YAAT

YAA DAAFIA'L-BALEE-YAAT

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA KHAYRAL-GHAAFIREEN

YAA KHAYRAL-FAATIH'EEN

YAA KHAYRAN-NAAS'IREEN

YAA KHAYRAL-H'AAKIMEEN

YAA KHAYRAR-RAAZIQEEN

YAA KHAYRAL-WAARITHEEN

YAA KHAYRAL-H'AAMIDEEN

YAA KHAYRAD'-D'AAKIREEN

YAA KHAYRAL-MUNZILEEN

YAA KHAYRAL-MUH'-SINEEN

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA MAL-LAHUL-I'Z-ZATU WAL-JAMAAL

YAA MAL-LAHUL-QUD-RATU WAL-KAMAAL

YAA MAL-LAHUL-MUL-KU WAL-JALAAL

YAA MAN HUWAL-KABEERUL-MUTAA'AL

YAA MUN-SHIAS-SAH'AABILTH-THIQAAL

YAA MAN HUWA SHADEEDUL-MIH'AAL

YAA MAN HUWA SAREEU'L-H'ISAAB

YAA MAN HUWA SHADEEDUL-I'QAAB

YAA MAN I'NDAHU H'US-NUTH-THAWAAB

YAA MAN I'NDAHU UMMUL-KITAAB

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

ALLAAHUMMA IN-NEEE AS-ALUKA BIS-MIKA

YAA H'AN-NAANU YAA MAN-NAAN

YAA DAY-YAANU YAA BUR-HAAN

YAA SUL-T'AANU YAA RIZ''WAAN

YAA GHUF-RAANU YAA SUB-H'AANU YAA MUS-TAA'AN

YAA D'AAL-MAN-NI WAL-BAYAAN

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA MAN TAWAAZ''AA' KUL-LU SHAYIL-LI-A'Z'AMATIHI

YAA MANIS-TASLAMA KUL-LU SHAYIL-LI-QUD-RATIH

YAA MAN D'AL-LAA KUL-LU SHAYIL-LI-I'Z-ZATIH

YAA MAN KHAZ''AA' KUL-LU

SHAYIL-LI-HAYBATIH

YAA MANIN-QAADA KUL-LU SHAYIM-MIN KHASH-YATIH

YAA MAN TASHAQ-QAQATIL-JIBAALU MIM-MAKHAAFATIH

YAA MAN QAAMATIS-SAMAAWAATU BI-AM-RIH

YAA MANIS-TAQAR-RATIL-ARAZ''OONA BIID'NIH

YAA MAY-YUSAB-BIH'UR-RAA'-DU BIH'AM-DIH

YAA MAL-LAA YAA'-TADEE A'LAAA AH-LI MAM-LAKATIH

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA GHAAFIRAL-KHAT'AAYAA

YA KAASHIFAL-BALAAYAA

YA MUN-TAHAAR-RAJAAYAA

YAA MUJ-ZILAL-A'T'AAYAA

YAA WAAHIBAL-HADAAYAA

YAA RAAZIQAL-BARAAYAA

YAA QAAZ''IYAL-MANAAYAA

YAA SAAMIA'ASH-SHAKAAYAA

YAA BAAI'THAL-BARAYAA

YAA MUT'-LIQAL-USAARAA

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA D'AAL-H'AM-DI WATH-THANAAA-I

YAA D'AAL-FAKH-RI WAL-BAHAAA-I

YAA D'AAL-MAJ-DI WAS-SANAAA-I

YAA D'AAL-A'H-DI WAL-WAFAAA-I

YAA D'AAL-A'F-WI WAR-RIZ''AA

YAA D'AAL-MAN-NI WAL-A'T'AAA-I

YAA D'AAL-FAS'-LI WAL-QAZ''AAA-I

YAA D'AAL-I'Z-ZI WAL-BAQAAA

YAA D'AAL-JOODI WAS-SAKHAAA-I

YAA D'AAL-AAA-LAAA-I WAN-NAA'-MAAA-I

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

ALLAAHUMMA IN-NEEE AS-ALUKA BIS-MIKA

YAA MAANIU' YAA DAAFIU'

YAA RAAFIU' YAA S'AANIU'

YAA NAAFIU' YAA SAAMIU'

YAA JAAMIU' YAA SHAAFIU'

YAA WAASIU' YAA MOOSIU'

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA S'AANIA' KUL-LI MS'-NOOI'N

YAA KHAALIQA KUL-LI MAKH-LOOQ

YAA RAAZIQA KUL-LI MARZOOQ

YAA MAALIKA KUL-LI MAM-LOOK

YAA KAASHIFA KUL-LI MAK-ROOB

YAA FAARIJA KUL-LI MAHOOM

YAA RAAH'IMA KUL-LI MAR-H'OOM

YAA NAAS'IRA KUL-LI MAKH-D'OOL

YAA SAATIRA KUL-LI MAA'-YOOB

YAA MAL-JAA KUL-LI MAT'-ROOD

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA U'D-DATEE I'NDA SHID-DATEE

YAA RAJAAA-EE I'NDA MUS'EEBATEE

YAA MU-NISEE I'NDA WAH'-SHATEE

YAA S'AAH'IBEE I'NDA GHUR-BATEE

YAA WALEE-YEE I'NDA NIA'-MATEE

YAA GHIYAATHEE I'NDA KUR-BATEE

YAA DALEELEE I'NDA H'AYRATEE

YAA GHINAAA-EE I'NDAF-TIQAAREE

YAA MAL-JAEE I'NDAZ''-T'IRAAREE

YAA MUE'ENEE I'NDA MAFZAE'E

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA A'L-LAMAL-GHUYOOB

YAA GHAF-FAARAD'-D'UNOOB

YAA SAT-TAARAL-U'YOOB

YAA KAASHIFAL-KUROOB

YAA MUQAL-LIBAL-QULOOB

YAA T'ABEEBAL-QULOOB

YAA MUNAW-WIRAL-QULOOBI ,

YAA ANEESAL-QULOOB

YAA MUFAR-RIJAL-HUMOOM

YAA MUNAF-FISAL-GHUMOOM

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

2

ALLAAHUMMA IN-NEEE AS-ALUKA BIS-MIKA

YAA JALEELU YAA JAMEEL

YAA WAKEELU YAA KAFEEL

YAA DALEELU YAA QABEEL

YAA MUDEELU YAA MUNEEL

YAA MUQEELU YAA MUH'EEL

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA DALEELAL-MUTAH'AY-YIREEN

YAA GHIYAATHAL-MUS-TAGHEETHEEN

YAA S'AREEKHAL-MUS-TAS'-RIKHEEN

YAA JAARAL-MUS-TAJEEREEN

YAA AMAANAL-KHAAA-IFEEN

YAA A'W-NAL-MU-MINEEN

YAA RAAH'IMAL-MASAAKEEN

YAA MAL-JAAL-A'AS'EEN

YAA GHAAFIRAL-MUD'NIBEEN

YAA MUJEEBA DAA'-WATIL-MAZ''T'AR-REEN

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA D'AAL-JOODI WAL-IH'-SAAN

YAA D'AAL-FAZ''LI WAL-IM-TINAAN

YAA D'AAL-AM-NI WAL-AMAAN

YAA D'AAL-QUD-SI WAS-SUB-H'AAN

YAA D'AAL-H'IK-MATI WAL-BAYAAN

YAA D'AAR-RAH'-MATI WAR-RIZ''WAAN

YAA D'AAL-H'UJ-JATI WAL-BUR-HAAN

YAA D'AAL-A'Z'AMATI WAS-SUL-T'AAN

YAA

D'AAR-RA-FATI WAL-MUS-TAA'AN

YAA D'AAL-A'F-WI WAL-GHUF-RAAN

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA MAN HUWA RAB-BU KUL-LI SHAY

YAA MAN HUWA ILHU KUL-LI SHAY

YAA MAN HUWA KHAALIQU KUL-LI SHAY

YAA MAN HUWA S'AANIU' KUL-LI SHAY

YAA MAN HUWA QAB-LA KUL-LI SHAY

YAA MAN HUWA BAA'-DA KUL-LI SHAY

YAA MAN HUWA FAW-QA KUL-LI SHAY

YAA MAN HUWA A'ALIMUM BIKUL-LI SHAY

YAA MAN HUWA QAADIRUN A'LAA KUL-LI SHAY

YAA MAN HUWA YAB-QAA WA YAF-NAA KUL-LU SHAY

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

ALLAHUMMA IN-NEEE AS-ALUKA BIS-MIKA

YAA MU-MINU YAA MUHAYMIN

YAA MUKAW-WINU YAA MULAQ-QIN

YAA MUBAY-YINU YAA MUHAW-WIN

YAA MUMAK-KINU YAA MU-ZAY-YIN

YAA MUA'-LINU YAA MUQ-S-SIM

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA MAN HUWA FEE MUL-KIHI MUQEEM

YAA MAN HUWA FEE SUL-T'AANIHI QADEEM

YAA MAN HUWA FEE JALAALIHI A'Z'EEM

YAA MAN HUWA A'LAA I'BAADIHI RAH'EEM

YAA MAN HUWA BIKUL-LI SHAY-IN A'LEEM

YAA MAN HUWA BIMAN A'S'AAHU H'ALEEM

YAA MAN HUWA BIMAR-RAJAAHU KAREEM

YAA MAN HUWA FEE S'UN-I'HI H'AKEEM

YAA MAN HUWA FEE H'IK-MATIHI LAT'EEF

YAA MAN HUWA FEE LUT'-FIHI QADEEM

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA MAL-LAA YUR-JAA IL-LAA FAZ''LUH

YAA MAL-LAA YUS-ALU IL-LAA A'F-WUH

YAA MAL-LAA YUN-Z'ARU IL-LAA BIR-RUH

YAA MAL-LAA YUKHAAFU IL-LAA A'D-LUH

YAA MAL-LAA YADOOMU IL-LAA MUL-KUH

YAA MAL-LAA SUL-T'AANA IL-LAA SUL-T'AANUH

YAA MAW-WASIA'T KUL-LAA SHAY-IR-RAH'-MATUH

YAA MAN SABAQAT RAH'-MATUHU GHAZ''ABAH

YAA MAN AH'AAT'A BIKUL-LI SHAY-IN I'L-MUHU

YAA MAL-LAYSA AH'ADUM-MITH-LAH

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA FAARIJAL-HAM

YAA KAASHIFAL-GHAM

YAA GHAAFIRAD'-D'AM-B

YAA QAABILAT-TAW-B

YAA KHALIQAL-KHAL-Q

YAA S'AADIQAL-WAA'-D

YAA MOOFI-YAL-A'H-D

YAA A'ALIMAS-SIR

YAA FAALIQAL-H'AB-B

YAA RAAZIQAL-ANAAM

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

ALLAAHUMMA IN-NEEE AS-ALUKA BIS-MIKA

YAA A'LEE-YU YAA WAFEE

YAA GHANEE-YU YAA MALEE

YAA H'AFEE-YU YAA RAZ''EE

YAA ZAKEE-YU YAA BADEE

YAA QAWEE-YU YAA WALEE

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB-

YAA MAN AZ'HARAL-JAMEEL

YAA MAN SATARAL-QABEEH'

YAA MAL-LAM YUAAKHID' BIAL-JAREERAH

YAA MAL-LAM YAH-TIKIS-SIT-R

YAA

A'Z'EEMAL-A'F-WI

YAA H'ASANAT-TAJAAWUZ

YAA WAASIA'L-MAGH-FIRAH

YAA BAASIT'AL-YADAYNI BILR-RIH'-MAH

YAA S'AAH'IBA KUL-LI NAJ-WA

YAA MUN-TAHAA KUL-LI SHAK-WAA

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA D'AAN-NIA'-MATIS-SAABIGHAh

YAA D'AAR-RAH'-MATIL-WAASIA'H

YAA D'AAL-MIN-NATIS-SAABIQAH

YAA D'AAL-H'IK-MATIL-BAALIGHAH

YAA D'AAL-QUD-RATIL-KAAMILAH

YAA D'AAL-H'UJ-JATIL-QAAT'IA'H

YAA D'AAL-KARAAMATIZ'-Z'AAHIRAH

YAA D'AAL-I'Z-ZATID-DAAA-IMAH

YAA D'AAL-QOO-WATIL-MATEENAH

YAA D'AAL-A'Z'AMATIL-MANI-YA'H

SUB-H'AANAKA YAA LAA ILAAHA IL-LAA AN-T

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA BADI-YAA'S-SAMAAWAAT

YAA JAAI'LAZ'-Z'ULUMAAT

YAA RAAH'IMAL-A'BARAAT

YAA MUQEELAL-A'THARAAT

YAA SAATIRAL-A'W-RAAT

YAA MUH'-YI-YAL-AM-WAAT

YAA MUNZILAL-AAA-YAAT

YAA MUZ''AA'-IFAL-H'ASANAAT

YAA MAAH'I-YAS-SAY-YI-AAT

YAA SHADEEDAN-NAQIMAAT

SUB-H'AANAKA YAA LAA ILAAHA IL-LAA AN-T

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

ALLAHUMMA IN-NEEE AS-ALUKA BIS-MIKA

YAA MUS'AW-WIRU YAA MUQAD-DIR

YAA MUDAB-BIRU YAA MUT'AH-HIR

YAA MUNAW-WIRU YAA MUYAS-SIR

YAA MUBASH-SHIRU YAA MUND'IR

3

YAA MUQAD-DIMU YAA MUAKH-HIR

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA RAB-BAL-BAYTIL-H'ARAAM

YAA RAB-BASH-SHAH-RIL-H'ARAAM

YAA RAB-BAL-BALADIL-H'ARAAM

YAA RAB-BAR-RUK-NI WAL-MAQAAM

YAA RAB-BAL-MASH-A'RIL-H'ARAAMI

YAA RAB-BAL-MAS-JIDIL-H'ARAAM

YAA RAB-BAL-H'IL-LI WAL-H'ARAAM

YAA RAB-BAN-NOORI WAZ'-Z'ALAAM

YAA RAB-BAT-TAH'EE-YATI WAS-SALAAM

YAA RAB-BAL-QUD-RATI FIL-ANAAM

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA AH'-KAMAL-H'AAKIMEEN

YAA AA'-DALAL-A'ADILEEN

YAA AS'-DAQAS'-S'AADIQEEN

YAA AT'-HARAT'-T'AAHIREEN

YAA AH'-SANAL-KHAALIQEEN

YAA AS-RAA'L-H'AASIBEEN

YAA AS-MAA'S-SAAMIE'EN

YAA AB-S'ARAN-NAAZ'IREEN

YAA ASH-FAA'SH-SHAAFIE'EN

YAA AK-RAMAL-AK-RAMEEN

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA I'MAADA MAL-LAA I'MAADA LAH

YAA SANADA MAL-LAA SANADA LAH

YAA D'UKH-RA MAL-LAA D'UKH-RA LAH

YAA H'IRZA MAL-LAA H'IRZA LAH

YAA GHIYAATHA MAL-LAAGHIYAATHA LAH

YAA FAKH-RA MAL-LAA FAKH-RA LAH

YAA I'Z-ZA MAL-LAA I'Z-ZA LAH

YAA MUE'ENA MAL-LAA MUE'ENA LAH

YAA ANEESA MAL-LAA ANEESA LAH

YAA AMAANA MAL-LAA AMAANA LAH

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

ALLAHUMMA IN-NEEE AS-ALUKA BIS-MIKA

YAA A'AS'IMU YAA QAAA-IM

YAA DAAA-IMU YAA RAAH'IM

YAA SAALIMU YAA H'AAKIM

YAA A'ALIMU YAA QAASIM

YAA QAABIZ''U YAA BAASIT'

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA A'AS'IMA MANIS-TAA'-S'AMAH

YAA RAAH'IMA MANIS-TAR-H'AMAH

YAA GHAAFIRA MANIS-TAGH-FARAH

YAA NAAS'IRA MANIS-TAN-S'ARAH

YAA H'AAFIZ'A MANIS-TAH'-FAZ'AH

YAA MUK-RIMA MANIS-TAK-RAMAH

YAA MUR-SHIDA MANIS-TAR-SHADAH

YAA S'AREEKHA MANIS-TAS'-RAKHAH

YAA MUE'ENA MANIS-TAA'ANA

YAA MUGHEETHA MANIS-TAGHAATHAH

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA A'ZEEZAL-LAA YUZ''AAM

YAA LAT'EEFAL-LAA YURAAM

YAA QAY-YOOMAL-LAA YANAAM

YAA DAAA-IMAL-LAA YAFOOT

YAA H'AY-YAAL-LAA YAMOOT

YAA MALIKAL-LAA YAZOOL

YAA BAAQIYAL-LAA YAF-NAA

YAA A'ALIMAL-LAA YAJ-HAL

YAA S'AMADAL-LAA YUT'-A'M

YAA QAWEE-YAAL-LAA YAZ''U'F

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

ALLAAHUMMA IN-NEEE AS-ALUKA BIS-MIKA

YAA

AH'ADU YAA WAAH'ID

YAA SHAAHIDU YAA MAAJID

YAA H'AAMIDU YAA RAASHID

YAA BAAI'THU YAA WAARITH

YAA Z''AAA-R-RU YAA NAAFIU'

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA AA'-Z'AMA MIN KUL-LI A'Z'EEM

YAA AK-RAMA MIN KUL-LI KAREEMI

YAA AR-H'AMA MIN KUL-LI RAH'EEM

YAA AA'-LAMA MIN KUL-LI A'LEEM

YAA AH'-KAMA MIN KUL-LI H'AKEEM

YAA AQ-DAMA MIN KUL-LI QADEEM

YAA AK-BARA MIN KUL-LI KABEER

YAA AL-T'AFA MIN KUL-LI LAT'EEF

YAA AJAL-LAA MIN KUL-LI JALEEL

YAA AA'Z-ZA MIN KUL-LI A'ZEEZ

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA KAREEMAS'-S'AF-H'

YAA A'Z'EEMAL-MAN

YAA KATHEERAL-KHAYR

YAA QADEEMAL-FAZ''LI

YAA DAAA-IMAL-LUT'-F

YAA LAT'EEFAS'-S'UN-I'

YAA MUNAF-FISAL-KAR-B

YAA KAASHIFAZ''-Z''UR

YAA MAALIKAL-MULK

YAA QAAZ''I-YAL-H'AQ-Q

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA MAN HUWA FEE A'H-DIHI WAFEE

YAA MAN HUWA FEE WAFAAA-IHI QAWEE

YAA MAN HUWA FEE QOO-WATIHI A'LEE

YAA MAN HUWA FEE U'LOO-WUHI QAREEB

YAA MAN HUWA FEE QUR-BIHI LAT'EEF

YAA MAN HUWA FEE LUT'-FIHI SHAREEF

YAA MAN HUWA FEE SHARAFIHI A'ZEEZ

YAA MAN HUWA FEE I'Z-ZIHI A'Z'EEM

YAA MAN HUWA FEE A'Z'AMATIHI MAJEED

YAA MAN HUWA FEE MAJ-DIHI H'AMEED

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

ALLAAHUMMA IN-NEEE AS-ALUKA BIS-MIKA

YAA KAAFEE YAA SHAAFEE

YAA WAAFEE YAA MUA'AFEE

YAA HAADEE YAA DAAE'E

YAA QAAZ''EE YAA RAAZ''EE

YAA A'ALEE YAA BAAQEE

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA MAN KUL-LU SHAY-IN KHAAZ''IU'L-LAH

YAA MAN KUL-LU SHAY-IN KHAASHIU'L-LAH

YAA MAN KUL-LU SHAY-IN KAA-INUL-LAH

YAA MAN KUL-LU SHAYIM-MAW-JOODUM BIH

YAA MAN KUL-LU SHAYIM-MUNEEBUN ILAYH

YAA MAN KUL-LU SHAY-IN KHAAA-IFUM-MINH

YAA MAN KUL-LU SHAY-IN QAAA-IMUM BIH

YAA MAN KUL-LU SHAY-IN S'AAA-IRUN ILAYH

YAA MAN KUL-LU SHAYEE-YUSAB-BIH'U BIH'AM-DIH

YAA MAN KUL-LU SHAY-IN HAALIKUN IL-LAA WAJ-HAH

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

4

YAA MAL-LAA MAFAR-RA IL-LAA ILAYH

YAA MAL-LAA MAFZAA' IL-LAA ILAYH

YAA MAL-LAA MAQ-S'ADA IL-LAA ILAYH

YAA MAL-LAA MANJAA MINHU IL-LAA ILAYHI

YAA MAL-LAA YUR-GHABU IL-LAA ILAYHI

YAA MAL-LAA H'AW-LA WA-LAA QOO-WATA IL-LAA BIH

YAA MAL-LAA YUS-TAA'ANU

IL-LAA BIH

YAA MAL-LAA YUTAWAK-KALU IL-LAA A'LAYH

YAA MAL-LAA YUR-JAA IL-LAA HUWA

YAA MAL-LAA YUA'-BADU IL-LAA HUWA

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA KHAYRAL-MAR-HOOBEEN

YAA KHAYRAL-MAR-GHOOBEEN

YAA KHAYRAL-MAT'-LOOBEEN

YAA KHAYRAL-MAS-OOLEEN

YAA KHAYRAL-MAQ-S'OODEEN

YAA KHAYRAL-MAD'KOOREEN

YAA KHAYRAL-MASH-KOOREEN

YAA KHAYRAL-MAH'-BOOBEEN

YAA KHAYRAL-MAD-O'O-WEEN

YAA KHAYRAL-MUS-TA-NISEEN

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

ALLAHUMMA IN-NEEE AS-ALUKA BIS-MIKA

YAA GHAAFIRU YAA SAATIR

YAA QAADIRU YAA QAA-HIRU YAA FAAT'IR

YAA KAASIRU YAA JAABIR

YAA D'AAKIRU YAA NAAZ'IRU YAA NAAS'IR

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA MAN KHALAQA FASAW-WAA

YAA MAN QAD-DARA FAHADAA

YAA MAY-YAK-SHIFUL-BAL-WAA

YAA MAY-YAS-MAU'N-NAJ-WAA

YAA MAY-YUN-QID'UL-GHAR-QAA

YAA MAY-YUNJIL-HAL-KAA

YAA MAY-YASH-FIL-MAR-Z''AA

YAA MAN AZ''H'AKA WA AB-KAA

YAA MAN AMAATA WA AH'-YAA

YAA MAN KHALAQAZ-ZAW-JAYNID'-D'AKARA WAL-UN-THAA

SUB-H'AANAKA YAA LAA ILAAHA IL-LAA AN-T

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA MAN FIL-BAR-RI WAL-BAH'-RI SABEELUH

YAA MAN FIL-AAA-FAAQI AAA-YAATUH

YAA MAN FIL-AAA-YAATI BUR-HAANUH

YAA MAN FEEL-MAMAATI QUD-RATUH

YAA MAN FIL-QUBOORI I'B-RATUH

YAA MAN FIL-QIYAAMATI MUL-KUH

YAA MAN FIL-H'ISAABI HAYBATUH

YAA MAN FIL-MEEZAANI QAZ''AAA-UH

YAA MAN FIL-JAN-NATI THAWAABUH

YAA MAN FIN-NAARI I'QAABUH

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA MAN ILAYHI YAH-RABUL-KHAAA-IFOON

YAA MAN ILAYHI YAFZAU'L-MUD'NIBOON

YAA MAN ILAYHI YAQ-S'IDUL-MUNEEBOON

YAA MAN ILAYHI YAR-GHABUZ-ZAAHIDOON

YAA MAN ILAYHI YAL-JAUL-MUTAH'AY-YIROON

YAA MAM BIHI YAS-TA-NISUL-MUREEDOON

YAA MAM BIHI YAF-TAKHIRUL-MUH'IB-BOON

YA MAN FEE A'F-WIHI YAT'-MAU'L-KHAAT'I-OON

YAA MAN ILAYHI YAS-KUNUL-MOOQINOON

YAA MAN A'LAYAHI YATAWAK-KALUL-MUTAWAK-KILOON

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

ALLAAHUMMA IN-NEEE AS-ALUKA BIS-MIKA

YAA H'ABEEBU YAA T'ABEEB

YAA QAREEBU YAA RAQEEB

YAA H'ASEEBU YAA MUHEEB

YAA MUTHEEBU YAA MUJEEB

YAA KHABEERU YAA BAS'EER

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA AQ-RABA MIN KUL-LI QAREEB

YAA AH'AB-BA MIN KUL-LI H'ABEEB

YAA AB-S'ARA MIN KUL-LI BAS'EER

YAA AKH-BARA MIN KUL-LI KHABEER

YAA ASH-RAFA MIN KUL-LI SHAREEF

YAA AR-FAA' MIN KUL-LI RAFEEI'N

YAA AQ-WAA MIN KUL-LI QAWEE

YAA AGH-NAA MIN KUL-LI GHANEE

YAA AJ-WADA MIN KUL-LI JAWAAD

YAA AR-AFA MIN KUL-LI RAOOF

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA GHAALIBAN GHAYRA MAGH-LOOB

YAA S'AANIA'AAN GHAYRA MAS'-NOOI'N

YAA

KHAALIQAN GHAYRA MAKH-LOOQ

YAA MAALIKAN GHAYRA MAM-LOOK

YAA QAAHIRAN GHAYRA MAQ-HOOR

YAA RAAFIA'AAN GHAYRA MAR-FOOI'N

YAA H'AAFIZ'AN GHAYRA MAH'-FOOZ'IN

YAA NAAS'IRAN GHAYRA MAN-S'OOR

YAA SHAAHIDAN GHAYRA GHAAA-IB

YAA QAREEBAN GHAYRA BAE'ED

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA NOORAN-NOOR

YAA MUNAW-WIRAN-NOOR

YAA KHAALIQAN-NOOR

YAA MUDAB-BIRAN-NOORI

YAA MUQAD-DIRAN-NOOR

YAA NOORA KUL-LI NOOR

YAA NOORAN QAB-LA KUL-LI NOOR

YAA NOORAAM BAA'-DA KUL-LI NOOR

YAA NOORAN FAW-QA KUL-LI NOOR

YAA NOORAAL-LAYSA KAMITH-LIHI NOOR

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA MAN A'T'AAA-UHU SHAREEF

YAA MAN FIA'-LUHU LAT'EEF

YAA MAL-LUT'-FUHU MUQEEM

YAA MAN IH'-SAANUHU QADEEM

YAA MAN QAW-LUHU H'AQ-Q

YAA MAW-WAA'-DUHU S'ID-Q

YAA MAN A'F-WUHU FAZ'L

YAA MAN A'D'AABUHU A'D-L

YAA MAN D'IK-RUHU H'ULOO

YAA MAN FAZ''LUH A'MEEM

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

ALLAHUMMA IN-NEEE AS-ALUKA BIS-MIKA

YAA MUSAH-HILU YAA MUFAS'-S'IL

YAA MUBAD-DILU YAA MUD'AL-LIL

YAA MUNAZ-ZILU YAA MUNAW-WIL

YAA MUF-Z''ILU YAA MUJZIL

YAA MUM-HILU YAA MUJ-MIL

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA MAY-YARAA WA-LAA YURAA

YAA MAY-YAKH-LUQU WA-LAA YUKH-LAQU

YAA MAY-YAH-DEE WA-LAA YUH-DAA

YAA MAY-YUH'-YEE WA-LAA YUH'-YIAA

YAA MAY-YAS-ALU WA-LAA YUS-AL

5

YAA MAY-YUT'-I'MU WA-LAA YUT'-A'M

YAA MAY-YUJEERU WA-LAA YUJAARU A'ILAYH

YAA MAY-YAQ-Z''EE WA-LAA YUQ-Z''AA A'ILAYH

YAA MAY-YAH'-KUMU WA-LAA YUH'-KAMU A'ILAYH

YAA MAL-LAM YALIDU WA LAM YOOLAD

WA-LAM YAKUL-LAAHU KUFOOAN AH'AD

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA NIA'-MAL-H'ASEEB

YAA NIA'-MAT'-T'ABEEB

YAA NIA'-MAR-RAQEEB

YAA NIA'-MAL-QAREEB

YAA NIA'-MAL-MUJEEB

YAA NIA'-MAL-H'ABEEB

YAA NIA'-MAL-KAFEEL

YAA NIA'-MAL-WAKEEL

YAA NIA'-MAL-MAW-LAA

YAA NIA'-MAN-NAS'EER

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA SUROORAL-A'ARIFEEN

YAA MUNAAL-MUH'IB-BEEN

YAA ANEESAL-MUREEDEEN

YAA H'ABEEBAT-TAW-WAABEEN

YAA RAAZIQAL-MUQIL-LEEN

YAA RAJAAA-AL-MUD'NIBEEN

YAA QUR-RATA A'YNIL-A'ABIDEEN

YAA MUNAF-FISA A'NIL-MAK-ROOBEEN

YAA MUFAR-RIJA A'NIL-MAGH-MOOMEEN

YAA ILAHAL-AW-WALEENA WAL-AAA-KHIREEN

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

ALLAHUMMA IN-NEEE AS-ALUKA BIS-MIKA

YAA RAB-BANAA YAA ILHANAA

YAA SAY-YIDANAA YAA MAW-LAANAA

YAA NAAS'IRANAA YAA H'AAFIZ'ANA

YAA DALEELANAA YAA MUE'ENANAA

YAA H'ABEEBANAA YAA T'ABEEBANAA

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA RAB-BAN-NABEE-YEENA WAL-AB-RAAR

YAA RAB-BAS'-S'ID-DEEQEENA WAL-AKH-YAAR

YAA RAB-BAL-JAN-NATI WAN-NAAR

YAA RAB-BAS'-S'IGHAARI WAL-KIBAAR

YAARAB-BAL-H'UBOOBI WATH-THIMAAR

YAARAB-BAL-AN-HAARI WAL-ASH-JAAR

YAA RAB-BAS'-S'AH'AAREE WAL-QIFAAR

YAA RAB-BAL-BARAAREE WAL-BIH'AARI

YAA RAB-BAL-LAYLI WAN-NAHAAR

YAA RAB-BAL-IA'-LAANI

WAL-IS-RAAR

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA MAN-NAFAD'A FEE KUL-LI SHAY-IN AM-RUH

YAA MALLAH'IQA BIKUL-LI SHAY-IN I'L-MUH

YAA MAM BALAGHAT ILAA KUL-LI SHAY-IN QUD-RATUH

YAA MAL-LAA YUH'-S'IL-I'BAADU NIA'MAH

YAA MAL-LAA TAB-LUGHUL-KHALAAA-IQU SHUK-RAH

YAA MAL-LAA TUD-RIKUL-AF-HAAMU JALAALAH

YAA MAL-LAA TANAALUL-AW-HAAMU KUN-HAH

YAA MANIL-A'Z'AMATU WAL-KIB-RI-YAAA-U RIDAAA-UH

YAA MAL-LAA YARUD-DUL-I'BAADU QAZ''AAA-AH

YAA MAL-LAA MUL-KA IL-LAA MUL-KUH

YAA MAL-LAA A'T'AAA-A IL-LAA A'T'AAA-UH

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA MAL-LAHUL-MATHALUL-AA'-LAA

YAA MAL-LAHUS'-S'IFAATUL-U'L-YAA

YAA MAL-LAHUL-AAA-KHIRATU WAL-OOLAA

YAA MAL-LAHU JAN-NATUL-MA-WAA

YAA MAL-LAHUL-AAA-YAATUL-KUB-RAA

YAA MAL-LAHUL-AS-MAAA-UL-H'US-NAA

YAA MAL-LAHUL-H'UK-MU WAL-QAZ''AAA-U

YAA MAL-LAHUL-HAWAAA-U WAL-FAZ''AAA-U

YAA MAL-LAHUL-A'R-SHU WATH-THARAA

YAA MALLAHUS-SAMAAWAATUL-U'LAA

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

ALLAHUMMA IN-NEEE AS-ALUKA BIS-MIKA

YAA A'FOO-WU YAA GHAFOOR

YAA S'ABOORU YA SHAKOOR

YAA RAOOFU YAA A'T'OOF

YAA MAS-OOLU YAA WADOOD

YAA SUB-BOOH'U YAA QUD-DOOS

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

58KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA MAN FIS-SAMAAA-I A'Z'AMATUH

YAA MAN FiL-AR-Z''I AAA-YAATUH

YAA MAN FEE KUL-LI SHAY-IN DALAAA-ILUH

YAA MAN FiL-BiH'AARI A'JAAA-IBUH

YAA MAN FEEL-JIBAALI KHAZAAA-INUH

YAA MAY-YABDAUL-KHAL-QA THUMMA YUE'EDUH

YAA MAN ILAYHI YAR-JIU'L-AM-RU KUL-LUH

YAA MAN AZ'HARA FEE KUL-LI SHAYIL-LUT'-FAH

YAA MAN AH'-SANA KUL-LAA SHAY-IN KHAL-QAH

YAA MAN TAS'AR-RAFA FIL-KHALAAA-IQI QUD-RATUH

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

59KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA H'ABEEBA MAL-LAA H'ABEEBA LAH

YAA T'ABEEBA MAL-LAA T'ABEEBA LAH

YAA MUJEEBA MAL-LAA MUJEEBA LAH

YAA SHAFEEQA MAL-LAA SHAFEEQA LAH

YAA RAFEEQA MAL-LAA RAFEEQA LAH

YAA MUGHEETHA MAL-LAA MUGHEETHA LAH

YAA DALEELA MAL-LAA DALEELA LAH

YAA ANEESA MAL-LAA ANEESA LAH

YAA RAAH'IMA MAL-LAA RAAH'IMA LAH

YAA S'AAH'IBA MAL-LAA S'AAH'IBA LAH

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

60KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA KAAFIYA MANIS-TAK-FAAH

YAA HAADIYA MANIS-TAH-DAAH

YAA KAALIA MANIS-TAK-LAAH

YAA RAAE'EA MANIS-TAR-A'AH

YAA SHAAFIYA MANIS-TASH-FAAH

YAA QAAZ''IYA MANIS-TAQ-Z''AAH

YAA MUGH-NIYA MANIS-TAGH-NAAH

YAA MOOFIYA MANIS-TAW-FAAH

YAA MUQAW-WIYA MANIS-TAQ-WAAH

YAA WALEE-YA MANIS-TAW-LAAH

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

61KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

ALLAHUMMA IN-NEEE AS-ALUKA BIS-MIKA

YAA KHAALIQU YAA RAAZIQ

YAA NAAT'IQU YAA S'AADIQ

YAA FAALIQU YAA FAARIQ

YAA FAATIQU YAA RAATIQ

YAA SAABIQU YAA SAAMIQ

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

62KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA

MAY-YUQAL-LIBUL-LAYLA WAN-NAHAAR

YAA MAN JAA'LAZ'-Z'ULUMAATI WAL-AN-WAAR

YAA MAN KHALAQAZ'-Z'IL-LAA WAL-H'AROOR

YAA MAN SAKH-HARASH-SHAM-SA WAL-QAMAR

YAA MAN QAD-DARAL-KHAYRA WASH-SHAR

YAA MAN KHALAQAL-MAW-TA WAL-H'AYAAT

YAA MAL-LAHUL-KHAL-QU WAL-AM-R

YAA MAL-LAM YAT-TIKHID' S'AAH'IBATAW-WA-LAA WALADAA

6

YAA MAL-LAYSA LAHU SHAREEKUN FIL-MUL-K

YAA MAL-LAM YAKUL-LAAHU WALEE-YUM-MINAD'-D'UL-L

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA MAY-YAA'-LAMU MURAADAL-M-RUYIDEEN

YAA MAY-YAA'-LAMU Z''AMEERAS'-S'AAMITEEN

YAA MAY-YAS-MAU' ANEENAL-WAAHINEEN

YAA MAY-YARAA BUKAAA-AL-KHAAA-IFEEN

YAA MAY-YAM-LIKU H'AWAAA-IJAS-SAAA-ILEEN

YAA MAY-YAQ-BALU U'D'RAT-TAAA-IBEEN

YAA MAY-YUS'-LIH'U A'MALAL-MUF-SIDEEN

YAA MAL-LAA YUZ''EEU' AJ-RAL-MUH'-SINEEN

YAA MAL-LAA YAB-U'DU A'N QULOOBIL-A'ARIFEEN

YAA AJ-WADAL-AJ-WADEEN

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA DAAA-IMAL-BAQAAA-I

YAA SAAMIA'D-DUA'AAA-I

YAA WAASIA'L-A'T'AAA-I

YAA GHAAFIRAL-KHAT'AAA-I

YAA BADI-YA'S-SAMAAA-I

YAA H'ASANAL-BALAAA-I

YAA JAMEELATH-THANAAA-I

YAA QADEEMAS-SANAAA-I

YAA KATHEERAL-WAFAAA-I

YAA SHAREEFAL-JAZAAA-I

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

ALLAAHUMMA IN-NEEE AS-ALUKA BIS-MIKA

YAA SAT-TAARU YAA GHAF-FAAR

YAA QAH-HAARU YAA JAB-BAAR

YAA S'AB-BAARU YAA BAAA-R

YAA MUKH-TAARU YAA FAT-TAAH'

YAA NAF-FAAH'U YAA MUR-TAAH'

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA MAN KHALAQANEE WA SAW-WAANEE

YAA MAR-RAZAQANEE WA RAB-BAANEE

YAA MAN AT'-A'MANEE WA SAQAANEE

YAA MAN QAR-RABANEE WA AD-NAANEE

YAA MAN A'S'AMANEE WA KAFAANEE

YAA MAN H'AFAZ'ANEE WA KALAANEE

YAA MAN AA'Z-ZANEE WA AGH-NAANEE

YAA MAW-WAF-FAQANEE WA HADAANEE

YAA MAN AAA-NASANEE WA AA-WAANEE

YAA MAN AMAATANEE WA AH'-YAANEE

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA MAY-YUH'IQ-QUL-H'AQ-QA BIKALIMAATIH

YAA MAY-YAQ-BALUT-TAW-BATA A'N I'BAADIH

YAA MAY-YAH'OOLU BAYNAL-MARI WA QAL-BIH

YAA MAL-LAA TAN-FAU'SH-SHAFAAA'TU IL-LAA BI-ID'NIHI

YAA MAN HUWA AA'-LAMU BIMAN Z''AL-LAA A'N SABEELIH

YAA MAL-LAA MUA'Q-QIBA LIH'UK-MIH

YAA MAL-LAA RAAA-D-DA LIQAZ''AAA-IH

YAA MAN-INQAADA KUL-LU SHAY-IL-LAM-RIHI

YAA MANS-SAMAAWAATU MAT'-WEE-YAATUM BI-YAMEENIH

YAA MAY-YUR-SILUR-RIYAAH'A BUSH-RAAAM BAYNA YADAY RAH'-MATIH

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA MAN JAA'LAL-AR-Z''A MIHAADAA

YAA MAN JAA'LAL-JIBAALA AW-TAADAA

YAA MAN JAA'LASH-SHAM-SA SIRAAJAA

YAA MAN JAA'LAL-QAMARA NOORAA

YAA MAN JAA'LAL-LAYLA LIBAASAA

YAA MAN JAA'LAN-NAHAARA MAA'AA-SHAA

YAA MAN JAA'LAN-NAW-MA SUBAATAA

YAA MAN JAA'LAS-SAMAAA-A BINAAA-AA

YAA MAN JAA'LAL-ASH-YAAA-A AZ-WAAJAA

YAA MAN JAA'LAN-NAARA MIR-S'AADAA

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

ALLAHUMMA IN-NEEE AS-ALUKA BIS-MIKA

YAA SAMEEU' YAA SHAFEEU'

YAA RAFEEU' YAA MANEEU'

YAA SAREEU' YAA BADEEU'

YAA KABEERU

YAA QADEER

YAA KHABEERU YAA MUJEER

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

70KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA H'AY-YAAN QAB-LA KUL-LI H'AY

YAA H'AY-YAAM BAA'-DA KUL-LI H'AY

YAA H'AY-YUL-LAD'EE LAYSA KAMITH-LIHI H'AY

YAA H'AY-YUL-LAD'EE LAA YUSHAA-RIKUHU H'AY

YAA H'AY-YUL-LAD'EE LAA YAH'-TAAJU ILAA H'AY

YAA H'AY-YUL-LAD'EE YUMEETU KUL-LAA H'AY

YAA H'AY-YUL-LAD'EE YARZUQU KUL-LAA H'AY

YAA H'AY-YAAAL-LAM YARITHIL-H'AYAATA MIN H'AY

YAA H'AY-YUL-LAD'EE YUH'-YEE AL-MAW-TAA

YAA H'AY-YU YAA QAY-YOOMU LAA TA-KHUD'UHU SINATUW-WA-LAA NAW-M

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA MAL-LAHU D'IK-RUL-LAA YUN-SAA

YAA MAL-LAHU NOORUL-LAA YUT'-FAA

YAA MAL-LAHU NIA'-MUL-LAA TUA'D

YAA MAL-LAHU MUL-KUL-LAA YAZOOL

YAA MAL-LAHU THANAAA-UL LAA YUH'-S'AA

YAA MAL-LAHU JALAALUL-LAA YUKAY-YAFU

YAA MAL-LAHU KAMAALUL-LAA YUD-RAK

YAA MAL-LAHU QAZ''AAA-UL-LAA YURAD-D

YAA MAL-LAHU S'IFAATUL-LAA TUBAD-DAL

YAA MAL-LAHU NUO'OTUL-LAA TUGHAY-YAR

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA RAB-BAL-A'ALAMEEN

YAA MAALIKA YAW-MID-DEEN

YAA GHAAYATAT'-T'AALIBEEN

YAA Z'AH-RA AL-LAJEEN

YAA MUD-RIKAL-HAARIBEEN

YAA MAY-YUH'IB-BUS'-S'AABIREEN

YAA MAY-YUH'IB-BUT-TAW-WAABEEN

YAA MAY-YUH'IB-BUL-MUTAT'AH-HIREEN

YAA MAY-YUH'IB-BUL-MUH'-SINEEN

YAA MAN HUWA AA'-LAMU BIAL-MUH-TADEEN

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

ALLAHUMMA IN-NEEE AS-ALUKA BIS-MIKA

YAA SH-FEEQU YAA RAFEEQ

YAA H'AFEEZ'U YAA MUH'EET'

YAA MUQEETU YAA MUGHEETH

YAA MUI'Z-ZU YAA MUD'IL

YAA MUBDI-U YAA MUE'ED

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA MAN HUWA AH'ADUM BILAA Z''ID-D

YAA MAN HUWA FAR-DUM BILAA NID-D

YAA MAN HUWA S'-M-DUM BILAA A'YB

YAA MAN HUWA WIT-RUM BILAA KAYF

YAA MAN HUWA QAAZ''IM BILAA H'AYF

YAA MAN HUWA RAB-BUM BILAA WAZEER

YAA MAN HUWA A'ZEEZUM BILAA D'UL

YAA MAN HUWA GHANEE-YUM BILAA FAQ-R

7

YAA MAN HUWA MALIKUM BILAA A'ZL

YAA MAN HUWA MAW-S'OOFUM BILAA SHABEEH

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA MAN D'IK-RUHU SHARAFUL-LID'-D'AAKIREEN

YAA MAN SHUK-RUHU FAWZUL-LISH-SHAAKIREEN

YAA MAN H'AM-DUHU I'Z-ZUL-LIL-H'AAMIDEEN

YAA MAN T'AAA'TUHU NAJAATUL-LIL-MUT'EEE'EN

YAA MAM BAABUHU MAF-TOOH'UL-LIT'-T'AALIBEEN

YAA MAN SABEELUHU WAAZ''IH'UL-LIL-MUNEEBEEN

YAA MAN AAA-YAATUHU BUR-HAANUL-LIN-NAAZ'IREEN

YAA MAN KITAABUHU TAD'KIRATUL-LIL-MUT-TAQEEN

YAA MAR-RIZQUHU U'MOOMUL-LIT'-T'AAA-IE'ENA WAL-A'AS'EEN

YAA MAR-RAH'-MATUHU QAREEBUM-MINAL-MUH'-SINEEN

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA MAN TABAARAKAS-MUH

YAA MAN TAA'ALAA JAD-DUH

YAA MAL-LAA ILAAHA

GHAYRUH

YAA MAN JAL-LAA THANAAA-UH

YAA MAN TAQAD-DASAT AS-MAAA-UH

YAA MAY-YADOOMU BAQAAA-UH

YAA MANIL-A'Z'AMATU BAHAAA-UH

YAA MANIL-KIB-RI-YAAA-U RIDAAA-UH

YAA MAL-LAA TUH'-S'AA AAA-LAAA-UH

YAA MAL-LAA TUA'D-DU NAA'-MAAA-UH

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

ALLAHUMMA IN-NEEE AS-ALUKA BIS-MIKA

YAA MUE'ENU YAA AMEEN

YAA MUBEENU YAA MATEEN

YAA MAKEENU YAA RASHEED

YAA H'AMEEDU YAA MAJEEDU

YAA SHADEEDU YAA SHAHEED

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA D'AL-A'R-SHIL-MAJEED

YAA D'AL-QAW-LIS-SADEED

YAA D'AL-FIA'-LIR-RASHEED

YAA D'AL-BAT'-SHISH-SHADEED

YAA D'AL-WAA'-DI WAL-WAE'ED

YAA MAN HOOAL-WALEE-YUL-H'AMEED

YAA MAN HUWA F-A'-AALUL-LIMAA YUREED

YAA MAN HUWA Q-REEBUN GHAYRU BAE'ED

YAA MAN HUWA A'LAA KUL-LI SHAY-IN SHAHEED

YAA MAN HUWA LAYSA BIZ'AL-LAMIL-LIL-A'BEED

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA MAL-LAA SHAREEKA LAHU WA-LAA WAZAYIR

YAA MAL-LAA SHABEEHA LAHU WA-LAA NAZ'EER

YAA KHAALIQASH-SHAM-SI WAL-QAMARIL-MUNEER

YAA MUGH-NI-YAL-BAAA-ISIL-FAQEER

YAA R-AZIQAT'-T'IF-LIS'-S'AGHEER

YAA R-AH'IMASH-SHAYKHIL-KABEER

YAA JAABIRAL-A'Z'MIL-KASEER

YAA I'S'-MATAL-KHAAA-IFIL-MUS-TAJEER

YAA MAN HUWA BI-I'BAADIHI KHABAYIRUM BAS'EER

YAA MAN HUWA A'LAA KUL-LI SHAY-IN QADEER

SUB-H'AANAKA YAA LAA ILAAHA IL-LAA ANT

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA D'AAL-JOODI WAN-NIA'M

YAA D'AAL-FAZ''LI WAL-KARAM

YAA KHAALIQAL-LAW-H'I WAL-QALAM

YAA BAARI-AD'-D'AR-RI WN-NASAM

YAA D'AAL-BA-SI WAN-NIQAM

YAA MUL-HIMAL-A'RABI WAL-A'JAM

YAA KAASHIFAZ''UR-RI WAL-ALAM

YAA A'ALIMAS-SIR-RI WAL-HIMAM

YAA RAB-BAL-BAYTI WAL-H'ARAM

YAA MAN KHALAQAL-ASH-YAAA-A MINAL-A'DAM

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

ALLAHUMMA IN-NEEE AS-ALUKA BIS-MIKA

YAA FAAI'LU YAA JAA-I'LU

YAA QAABILU YAA KAAMIL

YAA FAAS'ILU YAA WAAS'IL

YAA A'ADILU YAA GHAALIB

YAA T'AALIBU YAA WAAHIB

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAAN-NAARI YAA RAB-BI

YAA MAN AN-A'MA BIT'AW-LIH

YAA MAN AK-RAMA BIJOODIH

YAA MAN JAADA BILUT'-FIH

YAA MAN TAA'Z-ZAZA BIQUD-RATIH

YAA MAN QAD-DARA BIH'IK-MATIH

YAA MAN H'AKAMA BITAD-BEERIH

YAA MAN DAB-BARA BI-I'L-MIH

YAA MAN TAJAAWAZA BIH'IL-MIH

YAA MAN DANAA FEE U'LOO-WIH

YAA MAN A'LAA FEE DUNOO-WIH

SUB-H'AANAKA YAA LAA ILAAHA IL-LAA ANT

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA MAY-YAKH-LUQU MAA YASHAAA-U

YAA MAY-YAF-A'LU MAA YASHAAA-U

YAA MAY-YAH-DEE MAY-YASHAAA-U

YAA MAY-YUZ''IL-LU MAY-YASHAAA-U

YAA MAY-YUA'D'-D'IBU MAY-YASHAAA-U

YAA MAY-YAGH-FIRU LIMAY-YASHAAA-U

YAA MAY-YUI'Z-ZU MAY-YASHAAA-U

YAA MAY-YUD'IL-LU MAY-YASHAAA-U

YAA MAY-YUS'AW-WIRU FIL-AR-H'AAMI MAA YASHAAA-U

YAA MAY-YAKH-TAS'-S'U BIRAH'-MATIHI MAY-YASHAAA-U

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA MAL-LAM YAT-TAKHID' S'AAH'IBATAW-WA-LAA

WALADA

YAA MAN JAA'LA LIKUL-LI SHAY-IN QAD-RAA

YAA MAL-LAA YUSH-RIKU FEE H'UK-MEEEHI AH'ADAA

YAA MAN JAA'LAL-MALAAA-IKATA RUSULAN

YAA MAN JAA'LA FIS-SAMAAA-I BUROOJAN

YAA MAN JAA'LAL-AR-Z''A QARAARAA

YAA MAN KHALAQA MINAL-MAAA-I BASHARAA

YAA MAN JAA'LA LIKUL-LI SHAY-IN AMADAA

YAA MAN AH'AAT'A BIKUL-LI SHAY-IN I'L-MAA

YAA MAN AH'-S'AA KUL-LAA SHAY-IN A'DADAA

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

ALLAHUMMA IN-NEEE AS-ALUKA BIS-MIKA

YAA AW-WALU YAA AA-KHIR

YAA Z'AAHIRU YAA BAAT'IN

YAA BAR-RU YAA H'AQ-QU

YAA FAR-DU YAA WIT-R

YAA S'AMADU YAA SAR-MAD

SUB-H'AANAKA YAA LAA ILAAHA IL-LAA ANT

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA KHAYRA MAA'-ROOFIN U'RIFA

YAA AF-Z''ALA MAA'-BOODIN U'BID

YAA AJAL-LAA MASH-KOORIN SHUKIR

YAA AA'Z-ZA MAD'KOORIN D'UKIR

YAA AA'-LAA MAH'-MOODIN H'UMID

YAA AQ-DAMA MAW-JOODIN T'ULIB

YAA AR-FAA' MAW-S'OOFIW-WUS'IF

YAA AK-BARA MAQ-S'OODIN QUS'ID

YAA AK-RAMA MAS-OOLIN SU-IL

YAA ASH-RAFA MAH'-BOOBIN U'LIM

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA H'ABEEBAL-BAAKEEN

YAA SAY-YIDAL-MUTAWAK-KILEEN

YAA HAADI-YAL-MUZ''IL-LEEN

YAA WALEE-YAL-MU-MINEEN

YAA ANEESAD'-D'AAKIREEN

YAA MAFZAA'L-MAL-HOOFEEN

YAA MUNJI-YAS'-S'AADIQEEN

YAA AQ-DARAL-QAADIREEN

YAA AA'-LAMAL-A'ALIMEEN

8

YAA ILAAHA AL-KHAL-QI AJ-MAE'EN

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA MAN A'LAA FAQAHAR

YAA MAM-MALAKA FAQADAR

YAA MAM BAT'ANA FAKHABARA

YAA MAN U'BIDA FASHAKARA

YAA MAN U'S'IYA FAGHAFAR

YAA MAL-LAA TAH'-WEEHI AL-FIKAR

YAA MAL-LAA YUD-RIKUHU BAS'AR

YAA MAL-LAA YAKH-FAA A'ILAYHI ATHAR

YAA RAAZIQA AL-BASHAR

YAA MUQAD-DIRA KUL-LI QADAR

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

ALLAHUMMA IN-NEEE AS-ALUKA BIS-MIKA

YAA H'AAFIZ'U YAA BAARI

YAA D'AARI-U YAA BAAD'IKH

YAA FAARIJU YAA FAATIH'

YAA KAASHIFU YAA Z''AAMIN

YAA AA-MIRU YAA NAAHEE

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA MAL-LAA YAA'-LAMUL-GHAYBA IL-LAA HUWA

YAA MAL-LAA YAS'-RIFUS-SOOO-A IL-LAA HUWA

YAA MAL-LAA YAKH-LUQUL-KHAL-QA IL-LAA HUWA

YAA MAL-LAA YAGH-FIRUD'-D'AM-BA IL-LAA HUWA

YAA MAL-LAA YUTIMMUN-NIA'-MATA IL-LAA HUWA

YAA MAL-LAA YUQAL-LIBUL-QULOOBA IL-LAA HUWA

YAA MAL-LAA YUDAB-BIRUL-AM-RA IL-LAA HOO

YAA MAL-LAA YUNAZ-ZILUL-GHAYTHA IL-LAA HUWA

YAA MAL-LAA YAB-SUT'UR-RIZQA IL-LAA HUWA

YAA MAL-LAA YUH'-YEEL-MAW-TAA IL-LAA HUWA

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA MUE'ENAZ''-Z''UA'FAAA-I

YAA S'AAH'IBAL-GHURABAAA-I

YAA NAAS'IRAL-AW-LI-YAAA-I

YAA QAAHIRAL-AA'-DAAA-I

YAA RAAFIA'S-SAMAAA-I

YAA ANEESAL-AS'-FI-YAAA-I

YAA H'ABEEBAL-AT-QI-YAAA-I

YAA KANZAL-FUQARAAA-I

YAA ILHAL-AGH-NI-YAAA-I

YAA AK-RAMAL-KURAMAAA-I

SUB-H'AANAKA YAA LAAA

ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA KAAFIYAAAM-MIN KUL-LI SHAY

YAA QAAA-IMAN A'LAA KUL-LI SHAY

YAA MAL-LAA YUSH-BIHUHU SHAY

YAA MAL-LAA YAZEEDU FEE MUL-KIHI SHAY

YAA MAL-LAA YAKH-FAA A'ILAYHI SHAY

YAA MAL-LAA YANQUS'U MIN KHAZAAA-INIHI SHAY

YAA MAL-LAYSA KAMITH-LIHI SHAY

YAA MAL-LAA YAA'-ZUBU A'N I'L-MIHI SHAY

YAA MAN HUWA KHA-BEERUM BIKUL-LI SHAY

YAA MAW-WASIA'T RAH'-MATUHU KUL-LAA SHAY

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

ALLAHUMMA IN-NEEE AS-ALUKA BIS-MIKA

YAA MUK-RIMU YAA MUT'-I'M

YAA MUN-I'MU YAA MUA'-T'EE

YAA MUGH-NEE YAA MUQ-NEE

YAA MUF-NEE YAA MUH'-YEE

YAA MUR-Z''EE YAA MUNJEE

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA AW-WALA KUL-LI SHAYIW-WA AAA-KHIRAH

YAA ILAAHA KUL-LI SHAYIW-WA MALEEKAH

YAA RAB-BA KUL-LI SHAYIW-WA S'AANIA'H

YAA BAA-RIA KUL-LI SHAYIW-WA KHAALIQAH

YAA QAABIZ''A KUL-LI SHAYIW-WA BAASIT'AH

YAA MUBDIA KUL-LI SHAYIW-WA MUA'YDAH

YAA MUNSHIWA KUL-LI SHAYIW-WA MUQAD-DIRAH

YAA MUKAW-WINA KUL-LI SHAYIW-WA MUH'AW-WILAH

YAA MUH'-YEE KUL-LI SHAYIW-WA MUMEETAH

YAA KHAALIQA KUL-LI SHAYIW-WA WAARITHAH

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA KHAYRA D'AAKIRIW-WA MAD'KOOR

YAA KHAYRA SHAAKIRIW-WA MASH-KOOR

YAA KHAYRA H'AAMIDIW-WA MAH'-MOOD

YAA KHAYRA SHAAHIDIW-WA MASH-HOOD

YAA KHAYRA DAAI'W-WA MAD-O'O-WIN

YAA KHAYRA MUJEEBIW-WA MUJAAB

YAA KHAYRA MU-NISIW-WA ANEES

YAA KHAYRA S'AAH'IBIW-WA JALEES

YAA KHAYRA MAQ-S'OODIW-WA MAT'-LOOB

YAA KHAYRA H'ABEEBIW-WA MAH'-BOOB

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA MAN HUWA LIMAN DAA'AHU MUJEEB

YAA MAN HUWA LIMAN AT'AAA'HU H'ABEEB

YAA MAN HUWA ILAA MAN AH'AB-BAHU QAREEB

YAA MAN HUWA BIMAN-S-TAH'-FAZ'AHU RAQEEB

YAA MAN HUWA BIMAR-RAJAAHU KAREEM

YAA MAN HUWA BIMAN A'S'AAHU H'ALEEM

YAA MAN HUWA FEE A'Z'AMATIHI RAH'EEM

YAA MAN HUWA FEE H'IK-MATIHI A'Z'EEM

YAA MAN HUWA FEE IH'-SAANIHI QADEEM

YAA MAN HUWA BIMAN ARAADAHU A'LEEM

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

ALLAHUMMA IN-NEEE AS-ALUKA BIS-MIKA

YAA MUSAB-BIBU YAA MURAGH-HIB

YAA MUQAL-LIBU YAA MUA'Q-QIBU YAA MURAT-TIB

YAA MUKHAW-WIFU YAA MUH'AD'-D'IRU YAA MUD'AK-KIR

YAA MUSAKH-HIRU YAA MUGHAY-YIR

SUB-H'AANAKA YAA LAA ILAAHA IL-LAA ANT

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA MAN I'L-MUHU SAABIQ

YAA MAW-WAA'-DUHU

S'AADIQ

YAA MAL-LUT'-FUHU Z'AAHIR

YAA MAN AM-RUHU GHAALIB

YAA MAN KITAABUHU MUH'-KAM

YAA MAN QAZ''AAA-UH KAAA-IN

YAA MAN QUR-AAA-NUHU MAJEED

YAA MAM-MUL-KUHU QADEEM

YAA MAN FAZ''LUHU A'MEEM

YAA MAN A'R-SHUHU A'Z'EEM

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA MAL-LAA YASH-GHALUHU SAM-U'N A'N SAM-I'N

YAA MAL-LAA YAM-NAU'HU FI-A'-LUN A'N FIA'-L

YAA MAL-LAA YUL-HEEHI QAW-LUN A'N QAW-LIN

YAA MAL-LAA YUGHAL-LIT'UHU SUAALUN A'N SUAAL

YAA MAL-LAA YAH'-JUBUHU SHAYUN A'N SHAY

YAA MAL-LAA YUB-RIMUHU IL-H'AAH'UL-MULIH'-H'EEN

YAA MAN HUWA GHAAYATU MURAADIL-MUREEDEEN

YAA MAN HUWA MUNTAHAA HIMAMIL-A'ARIFEEN

YAA MAN HUWA MUNTAHAA T'ALABIT'-T'AALIBEEN

YAA MAL-LAA YAKH-FAA A'ILAYHI D'AR-RATUN FEEL-A'ALAMEEN

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAA RAB

YAA H'ALEEMAL-LAA YAA'-JAL

YAA JAWAADAL-LAA YAB-KHAL

YAA S'AADIQAL-LAA YUKH-LIF

YAA WAH-HAABAL-LAA YAMAL-L

YAA QAAHIRAL-LAA YUGH-LAB

YAA A'Z'EEMAL-LAA YOOS'AF

YAA A'D-LAL-LAA YAH'EEFU

YAA GHANEE-YAAL-LAA YAF-TAQIR

YAA KABEERAL-LAA YAS'-GHUR

YAA H'AAFIZ'AL-LAA YAGH-FAL

SUB-H'AANAKA YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA

AL-GHAWTHAL-GHAWTHAL-GHAW-TH

KHAL-LIS'-NAA MINAN-NAARI YAARAB-BI

DU-A'AAA-UL JAWSHANIS'-S'AGHEER

1

This dua is narrated on the authority of the seventh Imam Musa al-Kazim , peace be upon him , and it is said that it is a very effective supplication , having all the merits of al-Jawshan al-Kabir .

BIS-MIL-LAAHIR-RAH'-MNIR-RAH'EEM

ILAHEE KAM-MIN A'DOO-WIN

INTAZ''AA A'LAY-YA SAYFA A'DAAWATIH

WA SHAH'AD'A LEE Z'UB-BATA MUD-YATIH

WA AR-HAFA LEE SHABAA H'AD-DAH

WA DAAFA LEE QAWAATILA SUMOOMIH

WA SAD-DADA ILAY-YA S'AWAAA-IBA SIHAAMIH

WA LAM TANAM A'N-NEE A'YNU H'IRAASATIH

WA AZ''MARA AY-YASOOMANEEL-MAK-ROOHA WA YUJAR-RIA'NEE D'UA'AFA MARAARATIH

NAZ'AR-TA ILAA Z''AA'-FEE A'NIH'-TIMAALIL-FAWAADIH'

WA A'J-ZEE A'NIL-INTIS'ARI MIMMAN QAS'ADANEE BI-MUH'AARABATIH

WA WAH'-DATEE FEE KATHEERIM-MIMMAN NAAWAANEE WA AR-S'ADA LEE FEEMAA LAM UA'-MIL FIK-REE FIL-IR-S'AADI LAHUM BIMITH-LIH

FAAY-YAD-TANEE BIQOO-WATIK

WA SHADAD-TA AZREE BINUS'-RATIK

WA FALAL-TA LEE H'AD-DAHU WA KHAD'AL-TAHU BAA'-DA JAM-I' A'DEEDIHI WA H'ASH-DIH

WA AA'-LAYTA KAA'-BEE A'ILAYHI WA WAJ-JAH-TA MAA SAD-DADA ILAY-YA MIM-MAKAAA-IDIHI ILAYHI

WA RADAD-TAHU A'ILAYH

WA LAM YASH-FI GHALEELAH

WA LAM TAB-RUD H'AZAAZAATU GHAYZ'IH

WA QAD A'Z''-Z''A A'LAY-YA ANAAMILAHU WA AD-BARA MOOAL-LIYAN QAD AKH-FAQAT SARAAYAAH

FA-LAKAL-H'AM-DU YAA RAB-BI MIM-MUQ-TADARIL-LAA YUGH-LAB , WA D'EE ANAATIL-LAA

YAA'-JAL

S'AL-LI A'LAA MUH'AMMAD WA AA-LI MUH'AMMAD

WAJA'L-NEE LI-NAA'-MAAA-IKA MINASH-SHAAKIREEN , WALI-AAA-LAAA-IKA MINAD'-D'AAKIREEN

ILAHEE WA KAM-MIM BAAGHIM BAGHAANEE BI-MAKAAA-IDIH

WA NAS'ABA LEE ASH-RAAKA MAS'AAA-IDIH

WA WAK-KALA BEE TAFAQ-QUDA RI-A'AYATIH

WA AZ''BAA ILAY-YA IZ''BAAAS-SAB-I' LI-T'AREEDATIHINTIZ'AARAL-LANTIHAZI FUR-S'ATIH

WA HUWA YUZ'HIRU BASHAASHATAL-MALAQI WA YAB-SUT'U WAJ-HAN GHAYRA T'ALIQ

FA-LAMMAA RAAYTA DAGHALA SAREERATIHI WA QUB-H'A MANT'AWAA A'ILAYHI LI-SHAREEKIHI FEE MIL-LATIHI WA AS'-BAH'A MUJ-LIBAL-LEE FEE BAGH-YIH

AR-KAS-TAHU LI-UMMI RA-SIH

WA ATAY-TA BUNYAANAHU MIN ASAASIHI , FAS'ARAA'-TAHU FEE ZUB-YATIHI WA RAD-DAY-TAHU FEE MAH-WAA H'UF-RATIH

WA JAA'L-TA KHAD-DAHU T'ABAQAL-LI-TURAABI RIJ-LIH

WA SHAGHAL-TAHU FEE BADANIHI WA RIZQIH

WA RAMAYTAHU BI-H'AJARIH

WA KHANAQ-TAHU BI-WATARIH

WA D'AK-KAYTAHU BI-MASHAAQIS'IHI WA KABAB-TAHU LI-MINKHARIHI WA RADAD-TA KAYDAHU FEE NAH'-RIHI WA RABAQ-TAHU BINADAAMATIHI WA FASA-TAHU BI-H'AS-RATIHI

FAS-TAKH-D'AA WA TAZ''AAA-ALA BAA'-DA NAKH-WATIHI WAN-QAMAA' BAA'-DAS-TIT'AALATIHI D'ALEELAAM-MA-SOORAN FEE RIB-QI H'IBAALATIHIL-LATEE KAANA YUAMMILU AY-YARAANEE FEEHAA YAW-MA SAT'-WATIHI

WA QAD KID-TU YAA RAB-BI LAW-LAA RAH'-MATUKA AY-YAH'IL-LAA BEE MAA H'AL-LAA BISAAH'ATIH

FA-LAKAL-H'AM-DU YAA RAB-BI MIM-MUQ-TADARIL-LAA YUGH-LAB , WA D'EE ANAATIL-LAA YAA'-JAL

S'AL-LI A'LAA MUH'AMMAD WA AA-LI MUH'AMMAD

WAJA'L-NEE LI-NAA'-MAAA-IKA MINASH-SHAAKIREEN , WALI-AAA-LAAA-IKA MINAD'-D'AAKIREEN

ILAHEE WA KAM-MIN H'AASIDIN SHARIQA BIH'AS-RATIH

WA A'DOO-WIN SHAJIYA BI-GHAYZ'IH

WA SALAQANEE BIH'AD-DI LISAANIH

WA WAKHAZANEE BIMOOQI A'YNIH

WA JAA'LANEE GHARAZ''AL-LI

MARAAMEEH

WA QAL-LADANEE KHILAALAAL-LAM TAZAL FEEH

NAADAYTUKA YAA RAB-BI MUS-TAJEERAAM BIKA WAATHIQAAAM BISUR-A'TI IJAABATIK

MUTAWAK-KILAN A'LAA MAA LAM AZAL ATAA'R-RAFUHU MIN H'US-NI DIFAAI'K

A'ALIMAN AN-NAHU LAA YUZ''-T'AHADU MAN AAWAA ILAA Z'IL-LI KANAFIK , WA LAN TAQ-RAA'L-H'AWAADITHU MAL-LAJAA ILAA MAA'-QILIL-iNTIS'AARI BIK

FA-H'AS'-S'ANTANEE MIM BA-SIHI BI-QUD-RATIK

FA-LAKAL-H'AM-DU YAA RAB-BI MIM-MUQ-TADARIL-LAA YUGH-LAB , WA D'EE ANAATIL-LAA YAA'-JAL

S'AL-LI A'LAA MUH'AMMAD WA AA-LI MUH'AMMAD

WAJA'L-NEE LI-NAA'-MAAA-IKA MINASH-SHAAKIREEN , WALI-AAA-LAAA-IKA MINAD'-D'AAKIREEN

ILAHEE WA KAM-MIN SAH'AA-IBI MAK-ROOHIN JAL-LAYTAHAA

WA SAMAAA-I NIA'-MATIM-MAT'AR-TAHAA

WA JADAAWILI KARAAMATIN AJ-RAY-TAHAA

WA AA'-YUNI AH'-DAATHIN T'AMAS-TAHAA

WA NAASHI-ATI RAH'-MATIN-NASHAR-TAHAA

WA JUN-NATI A'AFI-YATIN AL-BAS-TAHAA

WA GHAWAAMIRI KURUBAATIN KASHAF-TAHAA

WA UMOORIN JAARI-YATIN QAD-DAR-TAHAA LAM TUA'-JIZKA AD' T'ALAB-TAHAA WA LAM TAM-TANIA' MINKA ID' ARAD-TAHAA

FA-LAKAL-H'AM-DU YAA RAB-BI MIM-MUQ-TADARIL-LAA YUGH-LAB , WA

D'EE ANAATIL-LAA YAA'-JAL

S'AL-LI A'LAA MUH'AMMAD WA AA-LI MUH'AMMAD

WAJA'L-NEE LI-NAA'-MAAA-IKA MINASH-SHAAKIREEN , WALI-AAA-LAAA-IKA MINAD'-D'AAKIREEN

ILAHEE WA KAM-MIN Z'AN-NIN H'ASANIN H'AQ-QAQ-T

WA MIN KAS-RI IM-LAAQIN JABAR-TA , WA MIM-MAS-KANATIN FAADIH'ATIN H'AW-WAL-T

WA MIN S'AR-A'TIM-MUH-LIKATIN-NAA'SH-T

WA MIM-MASHAQ-QATIN ARAH'-T

LAA TUS-ALU A'MMAA TAF-A'LU WA HUM YUS-ALOON

WA-LAA YANQUS'UKA MAAA ANFAQ-T

WA LAQAD SOOIL-TA FAAA'-T'AYT

WA LAM TUS-AL FAAB-TADA-TA

WAS-TUMEEH'A BAABU FAZ''LIKA FAMAA AK-DAYT

ABAYTA IL-LAA IN-A'AMAAW-WAM-TI-NAANAAW-WA ABAYTA IL-LAA TAT'AW-WULAAY-YAA RAB-BI WA IH'-SAANAA

WA ABAYTU IL-LAN-TIHAAKAL-LI-H'URUMAATIK , WAJ-TIRAAA-AN A'LAA MAA'AS'EEK , WA TAA'D-DIYAL-LIH'UDOODIK , WA GHAF-LATAN A'W-WAE'EDIK , WA T'AA'TAL-LI-A'DOO-WEE WA A'DOO-WIK

LAM YAM-NAA'-KA YAA ILAHEE WA NAAS'IREE IKH-LAALEE BISH-SHUK-RI A'N IT-MAAMI IH'-SAANIK , WA-LAA H'AJAZANEE DA'LIKA A'N-R-TIKAABI MASAAKHIT'IK

ALLAAHUMMA WA HAD'AA MAQAAMU A'ABDIN D'ALEELIN

IA'-TARAFA LAKA BIT-TAW-H'EED

WA AQAR-RA A'LAA NAF-SIHI BIT-TAQ-S'EERI FEE ADAAA-I H'AQ-QIK

WA SHAHIDA LAKA BI-SUBOOGHI NIA'-MATIKA A'ILAYHI , WA JAMEELI A'ADATIKA I'NDAHU , WA IH'-SAANIKA ILAYH

FAHAB LEE YAA ILAHEE WASAY-YIDEE MIN FAZ''LIKA MAA UREEDUHU SABABAN ILAA RAH'-MATIKA WA AT-TAKHID'UHU SUL-LAMAN AA'-RUJU FEEHI ILAA MAR-Z''IATIKA WA AA-MANU BIHI MIN SAKHAT'IK

BI-I'Z-ZATIKA WA T'AW-LIK

WA BI-H'AQ-QI NABEE-YIKA MUH'AMMADIN S'AL-LAALLAHU A'ILAYHI WA AA-LIH

FA-LAKAL-H'AM-DU YAA RAB-BI MIM-MUQ-TADARIL-LAA YUGH-LAB , WA D'EE ANAATIL-LAA YAA'-JAL

S'AL-LI A'LAA MUH'AMMAD WA AA-LI MUH'AMMAD

WAJA'L-NEE LI-NAA'-MAAA-IKA MINASH-SHAAKIREEN , WALI-AAA-LAAA-IKA MINAD'-D'AAKIREEN

ILAHEE WA KAM-MIN A'ABDIN

AM-SAA WA AS'-BAH'A FEE KAR-BIL-MAW-TI , WA H'ASH-RAJATIS'-S'AD-RI , WAN-NAZ'ARI ILAA MAA TAQ-SHAI'R-RU MIN-HUL-JULOODU , WA TAFZAU' LAHUL-QULOOB

WA ANA FEE A'AFI-YATIM-MIN D'AALIKA KUL-LIH

FA-LAKAL-H'AM-DU YAA RAB-BI MIM-MUQ-TADARIL-LAA YUGH-LAB , WA D'EE ANAATIL-LAA YAA'-JAL

S'AL-LI A'LAA MUH'AMMADI WA AA-LI MUH'AMMAD

WAJA'L-NEE LI-NAA'-MAAA-IKA MINASH-SHAAKIREEN , WALI-AAA-LAAA-IKA MINAD'-D'AAKIREEN

ILAHEE , WA KAM-MIN A'ABDIN

AM-SAA WA AS'-BAH'A SAQEEMAAAM-MOOJAA'AA

FEE AN-NATIW-WA A'WEEL

YATAQAL-LABU FEE GHAMMIHI , LAA YAJIDU MAH'EES'AA

WA-LAA YUSEEGHU T'AA'AMAAW-WA-LAA SHARAABAN

2

WA ANA FEE S'IH'-H'ATIM-MINL-BADAN , WA SALAAMATIM-MINAL-A'YSHI

KUL-LU D'AALIKA MINKA

FA-LAKAL-H'AM-DU YAA RAB-BI MIM-MUQ-TADARIL-LAA YUGH-LAB , WA D'EE ANAATIL-LAA YAA'-JAL

S'AL-LI A'LAA MUH'AMMAD WA AA-LI

MUH'AMMAD

WAJA'L-NEE LI-NAA'-MAAA-IKA MINASH-SHAAKIREEN , WA LI-AAA-LAAA-IKA MINAD'-D'AAKIREEN

ILAHEE

WA KAM-MIN A'ABDIN AM-SAA WA AS'-BAH'A KHAAA-IFAAM-MAR-O'OBAA

MUSH-FIQAAAW-WAJILAA , HAARIBAN T'AREEDAA , MUN-JAH'IRAN FEE MAZ''EEQIW-WA MAKH-BAATIM-MINAL-MAKHAABEE

QAD Z''AAQAT A'LAYHIL-AR-Z''U BIRUH'-BIHAA , LAA YAJIDU H'EELATAW-WA-LAA MANJAAW-WA-LAA MA-WAA

WA ANA FEE AM-NIW-WA T'UMA-NEENATIW-WA A'AFI-YATIM-MIN D'AALIKA KUL-LIH

FA-LAKAL-H'AM-DU YAA RAB-BI MIM-MUQ-TADARIL-LAA YUGH-LAB , WA D'EE ANAATIL-LAA YAA'-JAL

S'AL-LI A'LAA MUH'AMMAD WA AA-LI MUH'AMMAD

WAJA'L-NEE LI-NAA'-MAAA-IKA MINASH-SHAAKIREEN , WALI-AAA-LAAA-IKA MINAD'-D'AAKIREEN

ILAHEE WA KAM-MIN A'ABDIN

AM-SAA WA AS'-BAH'A MAGH-LOOLAA

MUKAB-BALAN FIL-H'ADAYIDI BI-AYDEEL-U'DAATI LAA YAR-H'AMOONAH

FAQEEDAAM-MIN AH-LIHI WA WALADIH

MUNQAT'IA'AAN A'N IKH-WAANIHI WA BALADIH

YATAWAQ-QAU' KAL-LAA SAAA'TIM BI-AY-YI QAT-LATEE-YUQ-TALU WA BI-AY-YI MUTH-LATEE-YUMATH-THALU BIH

WA ANA FEE A'AFI-YATIM-MIN D'ALAK KUL-LIHI

FA-LAKAL-H'AM-DU YAA RAB-BI MIM-MUQ-TADARIL-LAA YUGH-LAB , WA D'EE ANAATIL-LAA YAA'-JAL

S'AL-LI A'LAA MUH'AMMAD WA AA-LI MUH'AMMAD

WAJA'L-NEE LI-NAA'-MAAA-IKA MINASH-SHAAKIREEN , WALI-AAA-LAAA-IKA MINAD'-D'AAKIREEN

ILAHEE WA KAM-MIN A'ABDIN

AM-SAA WA AS'-BAH'A YUQAASEEL-H'AR-BA WA MUBAASHARATIL-QITAALI BI-NAF-SIH

QAD GHASHI-YAT-HUL-AA'-DAAA-U MIN KUL-LI JAANIBIM BIS-SUYOOFI WAR-RIMAAH'I WA AA-LATIL-H'AR-B

YATAQAA'-QAU' FIL-H'ADEED

QAD BALAGHA MAJ-HOODAHU , LAA YAA'-RIFU H'EELATAW-WA-LAA YAJIDU MAH-RABAA

QAD UD-NIFA BIL-JIRAAH'AATI AW MUTASHAH'-H'IT'AAM BIDAMIH

TAH'-TAS-SANAABIKI WAL-AR-JUL

YATAMAN-NAA SHAR-BATAM-MIM-MAAA-IN , AW NAZ'RATAN ILAA AH-LIHI WA WALADIHI LAA YAQ-DIRU A'LAYHAA

WA ANA FEE A'AFI-YATIM-MIN D'AALIKA KUL-LIH

FA-LAKAL-H'AM-DU YAA RAB-BI MIM-MUQ-TADARIL-LAA YUGH-LAB , WA D'EE ANAATIL-LAA YAA'-JAL

S'AL-LI A'LAA MUH'AMMAD WA AA-LI MUH'AMMAD

WAJA'L-NEE LI-NAA'-MAAA-IKA MINASH-SHAAKIREEN , WALI-AAA-LAAA-IKA MINAD'-D'AAKIREEN

ILAHEE WA KAM-MIN A'ABDIN

AM-SAA WA AS'-BAH'A FEE Z'ULUMAATIL-BIH'AAR , WA A'WAAS'IFIR-RIYAAH' , WAL-AH-WAALI WAL-AM-WAAJ , YATAWAQ-QAU'L-GHARAQA WAL-HALAAKA , LAA YAQ-DR A'LA H'EELAH

AW MUB-TALAA BI-S'AAI'QATIN AW HAD-MIN AW H'AR-QIN AW SHARQIN AW KHAS-FIN AW MAS-KHIN AW QAD'F

WA ANA FEE A'AFI-YATIM-MIN D'AALIKA KUL-LIHI

FA-LAKAL-H'AM-DU YAA RAB-BI MIM-MUQ-TADARIL-LAA YUGH-LAB , WA D'EE ANAATIL-LAA YAA'-JAL

S'AL-LI A'LAA MUH'AMMAD WA AA-LI MUH'AMMAD

WAJA'L-NEE LI-NAA'-MAAA-IKA MINASH-SHAAKIREEN , WALI-AAA-LAAA-IKA MINAD'-D'AAKIREEN

ILAHEE WA KAM-MIN A'ABDIN

AM-SAA WA AS'-BAH'A MUSAAFIRAN SHAAKHIS'AN A'N AH-LIHI WA WALADIH

MUTAH'AY-YIRAN FIL-MAFAAWIZ

TAAA-IHAAM-MAA'L-WUH'OOSHI WAL-BAHAAA-IMI WAL-HAWAAAM-MI WAH'EEDAN FAREEDAA

LAAA YAA'-RIFU H'EELATAW-WA-LAA YAH-TADEE SABEELAA

AW MUTAAD'-D'IYAAM BI-BAR-DIN AW H'AR-RIN

AW JOOI'N AW U'R-YIN AW GHAYRIHI MINASH-SHADAAA-IDI MIMMAA ANA MINHU KHIL-WUN , FEE A'AFI-YATIM-MIN D'AALIKA KUL-LIH

FA-LAKAL-H'AM-DU YAA RAB-BI MIM-MUQ-TADARIL-LAA YUGH-LAB , WA D'EE ANAATIL-LAA YAA'-JAL

S'AL-LI A'LAA MUH'AMMAD WA AA-LI MUH'AMMAD

WAJA'L-NEE LI-NAA'-MAAA-IKA MINASH-SHAAKIREEN , WA LI-AAA-LAAA-IKA MINAD'-D'AAKIREEN

ILAHEE WA MAW-LAYA W SAY-YIDEE

WA KAM-MIN A'ABDIN AM-SAA WA AS'-BAH'A

FAQEERAN A'AAA-ILAN A'ARI-YAAM-MUM-LIQAAAM-MUKH-FIQAAAM-MAH-JOORAN JAAA-IA'AAN Z'AM-AAA-N

YANTAZ'IRU MAY-YAO'ODU A'ILAYHI BI-FAZ''LIN AW A'ABDIW-WAJEEHIN I'NDAKA HUWA AW-JAHU MIN-NEE I'NDAKA WA ASHAD-DU I'BAADATAL-LAKA

MAGH-LOOLAM-MAQ-HOORAA , QAD H'UMMILA THIQ-LAAM-MIN TAA'BIL-A'NAAA-I WA SHID-DATIL-U'BOODEE-YATI WA KUL-FATIR-RIQ-QI WA THIQ-LIZ''-Z''AREEBAH

AW MUB-TALAAM BI-BALAAA-AIN SHADEEDIL-LAA QIBALA LAHU BIHI IL-LAA BIMAN-NIKA A'ILAYH

WA ANAL-MAKH-DOOMUL-MUNAA'-AMUL-MUA'AFAAL-MUKAR-RAMU FEE A'AFI-YATIM-MIMMAA HUWA FEEH

FA-LAKAL-H'AM-DU YAA RAB-BI MIM-MUQ-TADARIL-LAA YUGH-LAB , WA D'EE ANAATIL-LAA YAA'-JAL

S'AL-LI A'LAA MUH'AMMAD WA AA-LI MUH'AMMAD

WAJA'L-NEE LI-NAA'-MAAA-IKA MINASH-SHAAKIREEN , WA LI-AAA-LAAA-IKA MINAD'-D'AAKIREEN

ILAHEE WA SAY-YIDEE

WA KAM-MIN A'ABDIN AM-SAA WA AS'-BAH'A

SHAREEDAN T'AREEDAN H'AY-RAANA MUTAH'AY-YIRAN JAAA-IA'AAN KHAAA-IFAN FEES'-S'AH'AAREE WAL-BARAAREE

QAD AH'-RAQAHUL-H'AR-RU WAL-BAR-DU WA HUWA FEE Z''UR-RIM-MINAL-A'YSHI WA Z''ANAKIM-MINAL-H'AYAATI WA D'UL-LIM-MINAL-MAQAAM

YANZ'URU ILAA NAF-SIHI H'AS-RATAN LAA YAQ-DIRU LAHAA A'LAA Z''AR-RIW-WA-LAA NAF-A'

WA ANA KHIL-WUN MIN D'AALIKA KUL-LIHI BIJOODIKA WA KARAMIKA

FA-LAKAL-H'AM-DU YAA RAB-BI MIM-MUQ-TADARIL-LAA YUGH-LAB , WA D'EE ANAATIL-LAA YAA'-JAL

S'AL-LI A'LAA MUH'AMMAD WA AA-LI MUH'AMMAD

WAJA'L-NEE LI-NAA'-MAAA-IKA MINASH-SHAAKIREEN , WA LI-AAA-LAAA-IKA MINAD'-D'AAKIREEN

WAR-H'AM-NEE BIRAH'-MATIKA YAA AR-H'AMAR-RAAH'IMEENA

ILAHEE W SAY-YIDEE

WA KAM-MIN A'ABDIN AM-SAA WA AS'-BAH'A

A'LEELAAM-MAREEZ''AN SAQEEMAAM-MUD-NIFAN A'LAA FURUSHIL-I'L-LATI WA FEE LIBAASIHAA , YATAQAL-LABU YAMEENAAW-WA SHIMAALAA

LAA YAA'-RIFU SHAYWAAM-MIL-LAD'-D'ATIT'-T'AA'AMI WA-LAA MIL-LAD'-D'ATISH-SHARAAB

YANZ'URU ILAA NAF-SIHI H'AS-RATAL-LAA YAS-TAT'EEU' LAHAA Z''AR-RAAW-WA-LAA NAF-A'AAN

WA ANA KHIL-WUM-MIN D'AALIKA KUL-LIHI BI-JOODIKA WA KARAMIK

LAA ILAAHA IL-LAA ANTA SUB-H'AANAKA MIM-MUQ-TADIRIL-LAA YUGH-LAB , WA D'EE ANAATIL-LAA YAA'-JAL

S'AL-LI A'LAA MUH'AMMAD WA AA-LI MUH'AMMAD

WAJ-A'L-NEE LAKA MINAL-A'ABIDEEN , WALINAA'-MAAA-IKA MINASH-SHAAKIREEN , WA LI-AAA-LAAA-IKA MINAD'-D'AAKIREE

WAR-H'AM-NEE BIRAH'-MATIKA YAA AR-H'AMAR-RAAH'IMEEN

MAW-LAYA WA SAY-YIDEE

WA KAM-MIN A'ABDIN AM-SAA WA AS'-BAH'A

WA QAD DANAA YAW-MUHU MIN H'AT-FIHI WA-AH'AD-QA BIHI MALAKUL-MAW-TI FEE AA'-WAANIHI YUA'ALIJU SAKARAATIL-MAW-TI WA H'IYAAZ''AH

TADOORU

A'YNAAHU YAMEENAAW-WA SHIMAALAA , YANZ'URU ILAA AH'IB-BAAA-IHI WA AWID-DAAA-IHI WA AKHIL-LAAA-IH

QAD MUNIA' MINAL-KALAAM , WAH'UJIBA A'N-L-KHIT'AAB

YANZ'URU ILAA NAF-SIHI H'AS-RATAL-LAA YAS-TAT'EEU' LAHAA Z''AR-RAAW-WA-LAA NAF-A'AA

WA ANA KHIL-WUM-MIN D'AALIKA KUL-LIHI BI-JOODIKA WA KARAMIK

3

FA-LAA ILAAHA IL-LAA ANTA SUB-H'AANAKA MIM-MUQ-TADIRIL-LAA YUGH-LAB , WA D'EE ANAATIL-LAA YAA'-JAL

S'AL-LI A'LAA MUH'AMMAD WA AA-LI MUH'AMMAD

WAJ-A'L-NEE LINAA'-MAAA-IKA MINASH-SHAAKIREENA WA-LAAA-LAAA-IKA MINAD'-D'AAKIREEN

WAR-H'AM-NEE BIRAH'-MATIKA YAA AR-H'AMAR-RAAH'IMEEN

ILAHEE WA MAW-LAAA WA SAY-YIDEE

WA KAM-MIN A'ABDIN AM-SAA WA AS'-BAH'A

FEE MAZ''AAA-IQIL-H'UBOOSI WAS-SUJOONI WA KURABIHAA WA D'UL-LIHAA WA H'ADEEDIHAA , YATADAA-WALUHOOO AA'-WAANUHAA WA ZABAANI-YATUHAA

FA-LAA YAD-REE AY-YU H'AALEE-YUF-A'LU BIH , WA AY-YU MUTH-LATEE-YUMATH-THALU BIH , FAHOOA FEE Z''UR-RIM-MINAL-A'YSHI WA Z''ANAKIM-MINAL-H'AYAAT

YANZ'URU ILAA NAF-SIHI H'AS-RATAL-LAA YAS-TAT'EEU' LAHAA Z''AR-RAAW-WA-LAA NAF-A'AA

WA ANA KHIL-WUM-MIN D'AALIKA KUL-LIHI BI-JOODIKA WA KARAMIK

FA-LAAA ILAAHA IL-LAA ANTA SUB-H'AANAKA MIM-MUQ-TADIRIL-LAA YUGH-LAB , WA D'EE ANAATIL-LAA YAA'-JAL

S'AL-LI A'LAA MUH'AMMAD WA AA-LI MUH'AMMAD

WAJ-A'L-NEE LAKA MINAL-A'ABIDEENA WA LINAA'-MAAA-IKA MINASH-SHAAKIREEN , WA LI-AAA-LAAA-IKA MINAD'-D'AAKIREEN

WAR-H'AM-NEE BIRAH'-MATIKA YAA AR-H'AMAR-RAAH'IMEEN

ILAHEE WA MAW-LAYA W SAY-YIDEE

WA KAM-MIN A'ABDIN AM-SAA WA AS'-BAH'A

QADIS-TAMAR-RA A'LAYHIL-QAZ''AAA-U , WA AH'-DAQA BIHIL-BALAAAU

WA FAARA QA AWID-DAAA-AHU WA AH'IB-BAAA-AHU WA AKHIL-LAAA-AH

WA AM-SAA ASEERAN H'AQEERAN D'ALYILAN FEE AYIDEEL-KUF-FAARI WAL-AA'-DAAA-I , YATADAA-WALOONAHU YAMEENAAW-WA SHIMAALAA

QAD H'US'IRA FEEL-MAT'AAMEER , WA THUQ-QILA BIL-H'ADEED , LAA YARAA SHAY-AM-MIN Z''I-YAAA-ID-DUNYAA WA-LAA MIR-RAW-H'IHA

YANZ'URU ILAA NAF-SIHI H'AS-RATAL-LAA YAS-TAT'EEU' LAHAA Z''AR-RAANWA-LAA NAF-A'AA

WA ANA KHIL-WUM-MIN D'AALIKA KUL-LIHI BI-JOODIKA WA KARAMIK

FA-LAAA ILAAHA IL-LAA ANTA SUB-H'AANAKA MIM-MUQ-TADIRIL-LAA YUGH-LABU WA D'EE ANAATIL-LAA YAA'-JAL

S'AL-LI A'LAA MUH'AMMAD WA AA-LI MUH'AMMAD

WAJ-A'L-NEE LAKA MINAL-A'ABIDEEN , WA LINAA'-MAAA-IKA MINASH-SHAAKIREEN , WA LI-AAA-LAAA-IKA MINAD'-D'AAKIREEN

WAR-H'AM-NEE BIRAH'-MATIKA YAA AR-H'AMAR-RAAH'IMEEN

ILAHEE WA MAW-LAYA WA SAY-YIDEE

WA KAM-MIN A'ABDIN AM-SAA WA AS'-BAH'A

WA QADISH-TAAQA ILAAD-DUNYAA BIR-RAGH-BATI FEEHAA ILAA AN KHAAT'ARA BINAF-SIHI WA MAALIHI , H'IR-S'AAAM-MINHU A'LAYHAA

QAD RAKIBAL-FUL-KA WA KUSIRAT BIHI WA HUWA FEE AAA-FAAQIL-BIH'AARI WA Z'ULAMIHAA

YANZ'URU ILAA NAF-SIHI H'AS-RATAL-LAA

YAQ-DIRU LAHAA A'LAA Z''AR-RIW-WA-LAA NAF-A'IN

WA ANA KHIL-WUM-MIN D'AALIKA KUL-LIHI BIJOODIKA WA KARAMIK

FA-LAAA ILAAHA IL-LAA ANTA SUB-H'AANAKA MIM-MUQ-TADIRIL-LAA YUGH-LABU WA D'EE ANAATIL-LAA YAA'-JALU

S'AL-LI A'LAA MUH'AMMAD WA AA-LI MUH'AMMAD

WAJ-A'L-NEE LAKA MINAL-A'ABIDEEN , WA LI-NAA'-MAAA-IKA MINASH-SHAAKIREEN , WA LI-AAA-LAAA-IKA MINAD'-D'AAKIREEN

WAR-H'AM-NEE BIRAH'-MATIKA YAA AR-H'AMAR-RAAH'IMEEN

ILAHEE WA MAW-LAYA W SAY-YIDEE

WA KAM-MIN A'ABDIN AM-SAA WA AS'-BAH'A

QADIS-TAMAR-RA A'LAYHIL-QAZ''AAA-U , WA AH'-DAQA BIHIL-BALAAU WAL-KUF-FAARU WAL-AA'-DAAA-U , WA AKHAD'AT-HUR-RIMAAH'U WAS-SUYOOFU WAS-SIHAAMU , WA JUD-DILA S'ARI-YA'AW-WA QAD SHARIBATIL-AR-Z''U MIN DAMIHI WA AKALATIS-SIBAAU' WAT'-T'AYRU MIL-LAAH'-MIH

WA ANA KHIL-WUM-MIN D'AALIKA KUL-LIHI BI-JOODIKA WA KARAMIKA LAA BIS-TIH'-QAAQIM-MIN-NEE

YAA LAAA ILAAHA IL-LAAA ANTA SUB-H'AANAKA MIM-MUQ-TADIRIL-LAA YUGH-LABU WA D'EE ANAATIL-LAA YAA'-JAL

S'AL-LI A'LAA MUH'AMMAD WA AA-LI MUH'AMMAD

WAJ-A'L-NEE LI-NAA'-MAAWIKA MINASH-SHAAKIREENA WA-LI-AAA-LAWIKA MINAD'-D'AAKIREEN

WAR-H'AM-NEE BIRAH'-MATIKA YAA AR-H'AMAR-RAAH'IMEEN

WA I'Z-ZATIKA YAA KAREEM

LAT'-LUBAN-NA MIMMAA LADAYK , WA LU-LIH'-H'AN-NA A'ILAYK

WA LAMUD-DAN-NA YADIYA NAH'-WAKA MAA' JUR-MIHAA ILAYK

YAA RAB-BI FA-BIMAN AO'OD'U ! WA BIMAN ALOOD'U

LAAA AH'ADA LEE IL-LAAA ANTA

AFA-TARUD-DANEE WA ANTA MUA'W-WALEE , WA A'ILAYKA MUT-TAKALEE

AS-ALUKA BIS-MIKAL-LAD'EE WAZ''AA'-TAH

A'LAAS-SAMAAA-I FAS-TAQAL-LAT

WA A'LAAL-AR-Z''I FAAS-TAQAR-RAT

WA A'LAAL-JIBAALI FARASAT

WA A'LAAL-LAYLI FAAZ'LAM

WA A'LAN-NAHAARI FAS-TANAAR

AN TUS'AL-LIYA A'LAA MUH'AMMADIW-WA AA-LI MUH'AMMAD

WA AN TAQ-Z''IYA LEE H'AWAAA-IJEE KUL-LAAHAA

WA TAGH-FIRA LEE D'UNOOBEE KUL-LAAHAA , S'AGHEERAHAA WA KABEERAHAA

WA TOOAS-SIA' A'LAY-YA MINAR-RIZQI MAA TUBAL-LIGHUNEE BIHI SHARAFAD-DUNYAA WAL-AAA-KHIRATI

YAA AR-H'AMAR-RAAH'IMEEN

MAW-LAYA

BIKAS-TAA'NTU FAS'AL-LI A'LAA MUH'AMMADIW-WA AA-LI MUH'AMMADIW-WA AI'N-NEE

WA BIKAS-TAJAR-TU FA-AJIR-NAA , WAGH-NINEE BIT'AAA'TIKA A'N T'AAA'TI I'BAADIKA WA BIMAS-ALATIKA A'M-MAS-ALATI KHAL-QIK

WANQUL-NEE MIN D'UL-LIL-FAQ-RI ILAA I'Z-ZIL-GHINAA

WAMIN D'UL-LIL-MAA'AS'EE ILAA I'Z-ZIT'-T'AAA'H

FA-QAD FAZ''-Z''AL-TANEE A'LAA KATHEERIM-MIN KHAL-QIKA , JOODAAAM-MINKA WA KARAMAL-LAA BIS-TIH'-QAAQIM-MIN-NEE

ILAHEE FA-LAKAL-H'AM-DU A'LAA D'AALIKA KUL-LIH

S'AL-LI A'LAA MUH'AMMAD WA AA-LI MUH'AMMAD

WAJ-A'L-NEE LI-NAA'-MAAA-IKA MINASH-SHAAKIREEN , WA-LI-AAA-LAAA-IKA MINAD'-D'AAKIREEN

SAJADA WAJ-HI-YAD'-D'ALEELU LI-WAJ-HIKAL-A'ZEEZIL-JALEEL

SAJADA WAJ-HI-YAL-BAALIL-FAANEE LI-WAJ-HIKAD-DAAA-IMIL-BAAQEE

SAJADA WAJ-HI-YAL-FAQEERU LI-WAJ-HIKAL-GHANEE-YIL-KABEER

SAJADA WAJ-HEE WA SAM-E'E WA BAS'AREE WA LAH'-MEE WA DAMEE WA JIL-DEE WA A'Z'MEE WA MAA AQAL-LATIL-AR-Z''U MIN-NEE LIL-LAAHI RAB-BIL-A'ALAMEEN

ALLAHUMMA U'D A'LAA JAH-LEE BI-H'IL-MIK

WA A'LAA FAQ-REE

BIGHINAAK

WA A'LAA D'UL-LEE BI-I'Z-ZIKA WA SUL-T'AANIK

WA A'LAA Z''AA'-FEE BIQOO-WATIK

WA A'LAA KHAW-FEE BI-AM-NIK

WA A'LAA D'UNOOBEE WA KHAT'AAYAAA BI-A'F-WIKA WA RAH'-MATIKA YAA RAH'MNU YAA RAH'EEM

AL-LAAHUMMA

IN-NEEE AD-RAU BIKA FEE NAH'-RI …

WA AO'OD'U BIKA MIN SHAR-RIHI FAAK-FINEEHI BIMAA KAFAYTA BIHEEE AM-BI-YAAA-AKA WA AW-LI-YAAA-AKA MIN KHAL-QIKA WA S'AALIH'I I'BAADIK , MIN FARAAI'NATI KHAL-QIKA WA T'UGHAATI U'DAATIKA WA SHAR-RI JAMEEI' KHAL-QIK

BI-RAH'-MATIKA YAA AR-H'AMAR-RAAH'IMEEN

IN-NAKA A'LAA KUL-LI SHAY-IN QADEER

WA H'AS-BUNAALLAHU WA NIA'-MA AL-WAKEEL

DUA'AAA-UT-TAWASSUL

BIS-MIL-LAAHIR-RAH'-MNIR-RAH'EEM

ALLAHUMMA IN-NEEE AS-ALUKA WA ATAWAJ-JAHU ILAYK

BI-NABEE-YIKA NABEE-YIR-RAH'-MATI MUH'AMMADIN S'AL-LAALLAHU A'ILAYHI WA AA-LIH

YAA ABAAL-QAASIM , YAA RASOOLALLAH

YAA IMAAMALR-RAH'-MATI YAA SHAFI-YA'L-AUMMATI

YAA SAY-YIDANAA WA MAW-LAANAA

IN-NAA TAWAJ-JAH-NAA WAS-TASH-FAA'-NAA WA TAWAS-SAL-NAA BIKA ILAL-LAAH WA QAD-DAM-NAAKA BAYNA YADAY H'AAJAATINAA

YAA WAJEEHAN I'NDAL-LAAHI-ISH-FAA' LANAA I'NDAL-LAAH

YAA ABAAL-H'ASANI YAA AMEERAL-MU-MINEENA

YAA A'LAY-YA B-NA ABEE T'AALIBIN

YAA H'UJ-JATAL-LAAHI A'LAA KHAL-QIHI

YAA SAY-YIDANAA WA MAW-LAANAA

IN-NAA TAWAJ-JAH-NAA WAS-TASH-FAA'-NAA WA TAWAS-SAL-NAA BIKA ILAL-LAAH WA QAD-DAM-NAAKA BAYNA YADAY H'AAJAATINAA

YAA WAJEEHAN I'NDAL-LAAHI-ISH-FAA' LANAA I'NDAL-LAAH

YAA FAAT'IMATUZ-ZAH-RAAA-U YAA BINTA MUH'AMMAD

YAAQUR-RATA A'YNIR-RASOOL

YAA SAY-YIDATANAA WA MAW-LAATANAA

IN-NAA TAWAJ-JAH-NAA WAS-TASH-FAA'-NAA WA TAWAS-SAL-NAA BIKI ILAL-LAAH , WA QAD-DAM-NAAKI BAYNA YADAY H'AAJAATINAA

YAA WAJEEHATAN I'NDAL-LAAH ISH-FAE'E LANAA I'NDAL-LAAH

YAA ABAA MUH'AMMAD

YAA H'ASANA IB-NA A'LEE-Y . AY-YUHAY-YU AL-MUJ-TABAA

YAB-NA RASOOLIL-LAAHI

YAA H'UJ-JATAL-LAAHI A'LAA KHAL-QIHI

YAA SAY-YIDANAA WA MAW-LAANAA

IN-NAA TAWAJ-JAH-NAA WAS-TASH-FAA'-NAA WA TAWAS-SAL-NAA BIKA ILAL-LAAH WA QAD-DAM-NAAKA BAYNA YADAY H'AAJAATINAA

YAA WAJEEHAN I'NDAL-LAAHI-ISH-FAA' LANAA I'NDAL-LAAH

YAA ABAA A'ABDIL-LAAHI

YAA H'USAYNA IB-NA A'LEE-Y , AY-YUHAASH-SHAHEED

YAB-NA RASOOLIL-LAAH

YAA H'UJ-JATAL-LAAHI A'LAA KHAL-QIHI

IN-NAA TAWAJ-JAH-NAA WAS-TASH-FAA'-NAA WA TAWAS-SAL-NAA BIKA ILAL-LAAH WA QAD-DAM-NAAKA BAYNA YADAY H'AAJAATINAA

YAA WAJEEHAN I'NDAL-LAAHI-ISH-FAA' LANAA I'NDAL-LAAH

YAA ABAAL-H'ASAN , YAA A'LEE-YA B-NAL-H'USAYN

YAA ZAYNAL-A'ABIDEENA

YAA B-NA RASOOLIL-LAAHI

YAA H'UJ-JATAL-LAAHI A'LAA KHAL-QIH

YAA SAY-YIDANAA WA MAW-LAANAA

IN-NAA TAWAJ-JAH-NAA WAS-TASH-FAA'-NAA WA TAWAS-SAL-NAA BIKA ILAL-LAAH WA QAD-DAM-NAAKA BAYNA YADAY H'AAJAATINAA

YAA WAJEEHAN I'NDAL-LAAHI-ISH-FAA' LANAA I'NDAL-LAAH

YAAA ABAA JAA'-FAR

YAA MUH'AMMADAB-NA A'LEE-Y , AY-YUHAAL-BAAQIR

YAB-NA RASOOLIL-LAAH

YAA H'UJ-JATAL-LAAHI A'LAA KHAL-QIHI

YAA SAY-YIDANAA WA MAW-LAANAA

IN-NAA TAWAJ-JAH-NAA WAS-TASH-FAA'-NAA

WA TAWAS-SAL-NAA BIKA ILAL-LAAH WA QAD-DAM-NAAKA BAYNA YADAY H'AAJAATINAA

YAA WAJEEHAN I'NDAL-LAAHI-ISH-FAA' LANAA I'NDAL-LAAH

YAAA ABAA A'BDIL-LAAH

YAA JAA'-FARAB-NA MUH'AMMAD , AY-YUHAAS'-S'AADIQ

YAB-NA RASOOLIL-LAAH

YAA H'UJ-JATAL-LAAHI A'LAA KHAL-QIHI

YAA SAY-YIDANAA WA MAW-LAANAA

IN-NAA TAWAJ-JAH-NAA WAS-TASH-FAA'-NAA WA TAWAS-SAL-NAA BIKA ILAL-LAAH WA QAD-DAM-NAAKA BAYNA YADAY H'AAJAATINAA

YAA WAJEEHAN I'NDAL-LAAHI-ISH-FAA' LANAA I'NDAL-LAAH

YAA ABAA IB-RAAHEEM

YAA MOOSAB-NA JAA'-FAR , AY-YUHAAL-KAAZ'IM

YAB-NA RASOOLIL-LAAH

YAA H'UJ-JATAL-LAAHI A'LAA KHAL-QIH

YAA SAY-YIDANAA WA MAW-LAANAA

IN-NAA TAWAJ-JAH-NAA WAS-TASH-FAA'-NAA WA TAWAS-SAL-NAA BIKA ILAL-LAAH WA QAD-DAM-NAAKA BAYNA YADAY H'AAJAATINAA

YAA WAJEEHAN I'NDAL-LAAHI-ISH-FAA' LANAA I'NDAL-LAAH

YAAA ABAAL-H'ASAN

YAA A'LEE-YAB-NA MOOSAA , AY-YUHAAR-RIZ''AA

YAB-NA RASOOLIL-LAAH

YAA H'UJ-JATAL-LAAHI A'LAA KHAL-QIHI

YAA SAY-YIDANAA WA MAW-LAANAA

IN-NAA TAWAJ-JAH-NAA WAS-TASH-FAA'-NAA WA TAWAS-SAL-NAA BIKA ILAL-LAAH WA QAD-DAM-NAAKA BAYNA YADAY H'AAJAATINAA

YAA WAJEEHAN I'NDAL-LAAHI-ISH-FAA' LANAA I'NDAL-LAAH

YAAA ABAA JAA'-FAR

YAA MUH'AMMADA B-NA A'LEE-Y , AY-YUHAAT-TAQEE-YUL-JAWAAD

YAB-NA RASOOLIL-LAAH

YAA H'UJ-JATALL-LAAHI A'LAA KHAL-QIHI

YAA SAY-YIDANAA WA MAW-LAANAA

IN-NAA TAWAJ-JAH-NAA WAS-TASH-FAA'-NAA WA TAWAS-SAL-NAA BIKA ILAL-LAAH WA QAD-DAM-NAAKA BAYNA YADAY H'AAJAATINAA

YAA WAJEEHAN I'NDAL-LAAHI-ISH-FAA' LANAA I'NDAL-LAAH

YAAA ABAAL-H'ASAN , YAA A'LEE-YAB-NA MUH'AMMAD

AY-YUHAAL-HAADIN-NAQEE-Y

YAB-NA RASOOLIL-LAAH

YAA H'UJ-JATAL-LAAHI A'LAA KHAL-QIHI

YAA SAY-YIDANAA WA MAW-LAANAA

IN-NAA TAWAJ-JAH-NAA WAS-TASH-FAA'-NAA WA TAWAS-SAL-NAA BIKA ILAL-LAAH WA QAD-DAM-NAAKA BAYNA YADAY H'AAJAATINAA

YAA WAJEEHAN I'NDAL-LAAHI-ISH-FAA' LANAA I'NDAL-LAAH

YAAA ABAA MUH'AMMAD , YAA H'ASANAB-NA A'LEE-Y

AY-YUHAAZ-ZAKEE-YUL-A'S-KAREE-Y

YAB-NA RASOOLIL-LAAH

YAA H'UJ-JATAL-LAAHI A'LAA KHAL-QIHI

YAA SAY-YIDANAA WA MAW-LAANAA

IN-NAA TAWAJ-JAH-NAA WAS-TASH-FAA'-NAA WA TAWAS-SAL-NAA BIKA ILAL-LAAH WA QAD-DAM-NAAKA BAYNA YADAY H'AAJAATINAA

YAA WAJEEHAN I'NDAL-LAAHI-ISH-FAA' LANAA I'NDAL-LAAH

YAA WAS'EE-YAL-H'ASANI WAL-KHALAFAL-H'UJ-JAH

AY-YUHAAL-QAAA-IMUL-MUNTAZ'ARUL-MAH-DEE-Y

YAB-NA RASOOLIL-LAAH

YAA H'UJ-JATAL-LAAHI A'LAA KHAL-QIH

IN-NAA TAWAJ-JAH-NAA WAS-TASH-FAA'-NAA WA TAWAS-SAL-NAA BIKA ILAL-LAAH WA QAD-DAM-NAAKA BAYNA YADAY H'AAJAATINAA

YAA WAJEEHAN I'NDAL-LAAHI-ISH-FAA' LANAA I'NDAL-LAAH

YAA SAY-YIDANAA WA MAW-LAANAA

Now mention your desires and wants , and beseech Allah to fulfil , and then recite the following :

YAA SAADATEE WA MAWAALEE-YA

IN-NEE TAWAJ-JAH-TU BIKUM A-IMMATEE WA U'D-DATEE LI-YAW-MI FAQ-REE WA H'AAJATEE ILAAL-LAAH

WA TAWAS-SAL-TU BIKUM ILAAL-LAAH

WAS-TASH-FAA'-TU BIKUM ILAAL-LAAH FA-SH-FAO'OA LEE I'NDAL-LAAH

WAS-TANQID'OONEE MIN D'UNOOBEE I'NDAL-LAAH FA-IN-NAKUM WASEELATEE ILAAL-LAAH

WA BI-H'UB-BIKIM WA BI-QUR-BIKUM AR-JOO NAJAATAM-MINAL-LAAH FA-KOONOO

I'NDAL-LAAHI RAJAAA-EE

YAA SAADAATEE YAA AW-LI-YAAA-ALLAH

S'AL-LAALL-LAAHU A'LAYHIM AJ-MAE'EN

WA-LAA'NALLAHU AA'-DAAA-ALLAHI Z'AALIMEEHIM-MINAL-AW-WALEENA WAL-AAA-KHIREEN

AAA-MEENA RAB-BAL-A'ALAMEEN

DUA'AAA-U MAKAARIMIL-AKH-LAAQ (Moral)

1

The Imam Zayn al-'Abidin's Supplication on Noble Moral Traits and Acts Pleasing to Allah

BIS-MIL-LAAHIR-RAH'-MNIR-RAH'EEM

ALLAHUMMA S'AL-LI A'LAA MUH'AMMADIW-WA AA-LIH

WA BAL-LIGH BI-EEMAANEE AK-MALAL-EEMAAN

WAJ-A'L YAQEENEE AF-Z''ALAL-YAQEEN

WANTAHI BI-NEE-YATEE ILAAA AH'-SAN-NEE-YAATI WA BI-A'MALEE ILAA AH'-SANIL-AA'-MAAL

ALLAHUMMA

WAF-FIR BILUT'-FIKA NEE-YATEE

WA S'AH'-H'IH' BIMAA I'NDAKA YAQEENEE

WAS-TAS'-LIH' BIQUD-RATIKA MAA FASADA MIN-NEE

ALLAHUMMA S'AL-LI A'LAA MUH'AMMADIW-WA AA-LIH

WAK-FINEE MAA YASH-GHALUNEEL-IH-TIMAAMU BIH

WAS-TAA'-MIL-NEE BIMAA TAS-ALUNEE GHADAN A'N-H

WAS-TAF-RIGH AY-YAAMEE FEEMAA KHALAQ-TANEE LAH

WA AGH-NINEE WA AW-SIA' A'LAY-YA FEE RIZQIK

WA-LAA TAF-TIN-NEE BIN-NAZ'AR

WA AI'Z-ZA NEE WA-LAA TAB-TALI-YANEE-Y BIL-KIB-R

WA A'B-BID-NEE LAKA WA-LAA TUF-SID I'BIDATEE BIL-U'J-B

WA AJ-RI LIN-NAASI A'LAA YADAY-YAL-KHAYRA WA-LAA TAM-H'AQ-HU BIL-MAN-N

WA HAB LIYA MAA'ALI-YAL-AKH-LAAQ

WA A'-S'IM-NEE MINAL-FAKH-R

ALLAHUMMA S'AL-LI A'LAA MUH'AMMADIW-WA AA-LIH

WA LAA TAR-FAA'-NEE FIN-NAASI DARAJATAN IL-LAA H'AT'AT'-TANEE I'NDA NAF-SEE MITH-LAHAA

WA-LAA TUH'-DITH LEE I'Z-ZAN Z'AAHIRAN IL-LAA AH'-DATH-TA LEE D'IL-LATAM BAAT'INATAN I'NDA NAF-SEE BIQADARIHAA

ALLAHUMMA S'AL-LI A'LAA MUH'AMMADIW-WA AA-LI MUH'AMMAD

WA MAT-TIA'-NEE BIHUDAN S'AALIH'IL-LAA AS-TABDILU BIH

WA T'AREEQATI H'AQ-QIL-LAA AZEEGHU A'N-HAA

WA NEE-YATI RUSH-DIL-LAAA ASHUK-KU FEEHAA

WA A'MMIR-NEE MAA KAANA U'M-REE BID'LATAN FEE T'AAA'TIKA FA-ID'AA KAANA U'M-REE MAR-TAA'AAL-LISH-SHAYT'AANI FAAQ-BIZ''NEE ILAYKA QAB-LA AY-YAS-BIQA MAQ-TUKA ILAY-YA AW YAS-TAH'-KIMA GHAZ''ABUKA A'LAY-YA

ALLAHUMMA

LAA TADAA' KHAS'-LATAN TUA'ABU MIN-NEE IL-LAA AS'-LAH'-TAHAA

WA-LAA A'AAA-IBATAN UAN-NABU BIHAA IL-LAA H'AS-SANTAHAA

WA-LAA UK-ROOMATAN FEE-YA NAAQIS'ATAN IL-LAA AT-MAM-TAHAA

ALLAHUMMA S'AL-LI A'LAA MUH'AMMADIW-WA AA-LI MUH'AMMAD

WA ABDIL-NEE MIM BUGH-Z''ATI AH-LISH-SHINAANIL-MAH'AB-BAH

WA MIN H'ASADI AH-LIL-BAGH-YIL-MAWAD-DAH

WA MIN Z'IN-NATI AH-LIS'-S'ALAAH'ITH-THIQAH

WA MIN A'DAAWATIL-AD-NAYNAL-WALAAYAH

WA MIN U'QOOQI D'AWIL-AR-H'AAMIL-MABAR-RAH

WA MIN KHID'LAANIL-AQ-RABEENAN-NUS'-RAH

WA MIN H'UB-BIL-MUDAAREENA TAS'-H'EEH'AL-MIQAH

WA MIR-RAD-DIL-MULAABISEENA KARAMAL-I'SH-RAH

WA MIM-MARAARATI KHAW-FIZ'-Z'AALIMEENA H'ALAAWATAL-AMNAH

ALLAHUMMA S'AL-LI A'LAA MUH'AMMADIW-WA AA-LIH

WAJ-A'L-LEE YADAN A'LAA MAN Z'ALAMANEE

WA LISAANAN A'LAA MAN KHAAS'AMANEE

WA Z'AFARAAM BIMAN A'ANADANEE

WA HAB LEE MAK-RAN A'LAA MAN KAAYADANEE

WA QUD-RATAN A'LAA MANI-Z''T'AHADANEE

WA TAK-D'EEBAL-LIMAN QAS'ABANEE

WA SALAAMATAM-MIMMAN TAWAA'-ADANEE

WA WAF-FIQ-NEE LIT'AAA'TI MAN SAD-DADANEE

WA MUTAABAA'TI MAN AR-SHADANEE

ALLAHUMMA S'AL-LI A'LAA MUH'AMMADIW-WA AA-LIH

WA SAD-DID-NEE LI-AN

UA'ARIZ''A MAN GHASH-SHANEE BIN-NUS'-H'

WA AJ-ZIYA MAN HAJARANEE BIL-BIR-R

WA

UTHEEBA MAN H'ARAMANEE BIL-BAD'LI

WA UKAAFI-A MAN QAT'AA'NEE BIS'-S'ILAH

WA UKHAALIFA MANGH-TAABANEE ILAA H'US-NID'-D'IK-R

WA AN ASH-KURAL-H'ASANAH

WA UGH-Z''IYA A'NIS-SAY-YIWAH

ALLAHUMMA S'AL-LI A'LAA MUH'AMMADIW-WA AA-LIH

WA H'AL-LINEE BIH'IL-YATIS'-S'AALIH'EEN

WA AL-BIS-NEE ZEENATAL-MUT-TAQEENA FEE

BAS-T'IL-A'D-L

WA KAZ'MIL-GHAYZ'

WA IT'-FAAA-IN-NAAA-IRAH

WA Z''AMMI AH-LIL-FUR-QAH

WA IS'-LAAH'I D'AATIL-BAYN

WA IF-SHIAAA-IL-A'ARIFAH

WA SAT-RIL-A'AAA-IBAH

WA LEENIL-A'REEKAH

WA KHAF-Z''IL-JANAAH'

WA H'US-NIS-SEERAH

WA SUKOONIR-REEH'

WA T'EEBIL-MUKHAALAFAH

WAS-SIB-QI ILAAL-FAZ''EELAH

WA EETHAARIT-TAFAZ''-Z''UL

WA TAR-KIT-TAA'-YEER

WAL-IF-Z''AALI A'LAA GHAYRIL-MUS-TAH'IQ-Q

WAL-QAW-LI BIL-H'AQ-QI WA IN A'Z-Z

WAS-TIQ-LAALIL-KHAYRI WA IN KATHURA MIN QAW-LEE WA FIA'-LEE

WAS-TIK-THAARISH-SHARI WA IN QL-LAA MIN QAW-LEE WA FIA'-LEE

WA AK-MIL D'AALIKA LEE

BI-DAWAAMIT'-T'AAA'H

WA LUZOOMIL-JAMAAA'H

WA RAF-Z''I AH-LIL-BIDAI' WA MUS-TAA'-MILEER-RA-YIL-MUKH-TARAI'

ALLAHUMMA S'AL-LI A'LAA MUH'AMMADIW-WA AA-LIH

WAJ-A'L AW-SAA' RIZQIKA A'LAY-YA ID'AA KABIR-TU

WA AQ-WAA QOO-WATIKA FEE-YA ID'AA NAS'IB-TU

WA-LAA TAB-TALI-YANI BIL-KASALI A'N I'BAADATIKA

WA LAAL-A'MAA A'N SABEELIK

WA-LAA BIT-TAA'R-RUZ''I LI-KHILAAFI MAH'AB-BATIKA

WA-LAA MUJAAMAA'T MAN TAFAR-RAQA A'NK

WA-LAA MUFAARAQAT MANIJ-TAMAA' ILAYK

ALLAHUMMAJ-A'L-NEE AS'OOLU BIKA I'NDAZ''-Z''AROORAH

WA AS-ALUKA I'NDAL-H'AAJAH

WA ATAZ''AR-RAU' ILAYKA I'NDAL-MAS-KANAH

WA-LAA TAF-TIN-NEE BIL-IS-TIA'ANATI BIGHAYRIKA ID'AAZ''T'URIR-TU

WA-LAA BIL-KHUZ''OOI' LI-SUAALI GHAYRIKA ID'AAF-TAQAR-TU

WA-LAA BIT-TAZ''AR-RUI' ILAA MAN DOONAKA ID'AARAHIB-TU

2

FAAS-TAH'IQ-QU BID'LIKA KHID'LAANAKA WA MAN-A'KA WA IA'-RAAZ''AK

YAA AR-H'AMAR-RAAH'AMEEN

ALLAHUMMAJ-A'L MAA YUL-QEESH-SHAYT'AANU FEE RAW-E'E MINT-TAMAN-NEE WAT-TAZ'AN-NEE WAL-H'ASADID'IK-RAL-LI-A'Z'AMATIKA WA TAFAK-KURAN FEE QUD-RATIKA WA TAD-BEERAN A'LAA A'DOO-WIKA

WA MAAA AJ-RAA A'LAA LI-SAANEE MIL-LAF-Z'ATI FUH'-SHIN AW HAJ-RIN AW SHAT-MI I'R-Z''IN AW SHAHAADATI BAAT'ILIN AWIGH-TIYAABI MU-MININ GHAAA-IBIN AW SAB-BI H'AAZ''IRIN AW MAA ASH-BAHA D'AALIKA

NUT'-QAAM BIAL-H'AM-DI LAK

WA IGH-RAAQAN FITH-THANAAA-I A'ILAYK

WA D'AHAABAN FEE TAM-JEEDIK

WA SHUK-RAL-LINIA'-MATIK

WA AA'-TIRAAFAAAM BIIH'-SAANIK

WA IH'-S'AAA-AL-LI-MINANIK

ALLAHUMMA S'AL-LI A'LAA MUH'AMMADIW-WA AA-LIH

WA-LAA UZ'LAMAN-NA WA ANTA MUT'EEQUL-LID-DAF-I' A'N-NEE

WA-LAAA AZ'LIMAN-NA WA ANTAL-QAADIRU A'LIL-QAB-Z''I MIN-NEE

WA-LAAA AZ''IL-LAN-NA WA QAD AM-KANAT-KA HIDAAYATEE

WA-LAA AF-TAQIRAN-NA WA MIN I'NDIKA WUS-E'E

WA-LAA AT'-GHAYAN-NA WA MIN I'NDIKA WUJ-DEE

ALLAHUMMA

ILAA MAGH-FIRATIKA WAFAD-TU

WA ILAA A'F-WIKA QAS'AD-TU

WA ILAA TAJAA-WUZIKASH-TAQ-TU

WA BI-FAZ''LIKA WATHIQ-TU

WA LAYSA I'NDEE MAA YOOJIBU LEE MAGH-FIRATAK

WA-LAA FEE A'MALEE MAA AS-TAH'IQ-QU BIHI A'F-WAK

WA MAA LEE BAA'-DA AN H'AKAM-TU A'LAA NAF-SEE IL-LAA FAZ''LUKA

FA-S'AL-LI A'LAA MUH'AMMADIW-WA AA-LIHI

WA TAFAZ''-Z''AL A'LAYIL ALLAHUMMA

WA ANT'IQ-NEE BIAL-HUDAA

WA AL-HIM-NEET-TIQ-WAA

WA WAF-FIQ-NEE LIL-LATEE HIYA AZKAA

WAS-TAA'-MIL-NEE BIMAA HUWA AR-Z''AA

ALLAHUMMAS-LUK

BI-YAT'-T'AREEQATAL-MUTH-LAA

WAJ-A'L-NEE A'LAA MIL-LATIKA AMOOTU WA AH'-YAA

ALLAHUMMA S'AL-LI A'LAA MUH'AMMADIW-WA AA-LIH

WA MAT-TIA'-NEE BIL-IQ-TIS'AAD

WAJ-A'L-NEE MIN AH-LIS-SADAAD

WA MIN ADIL-LATIR-RASHAAD

WA MIN S'AALIH'EEL-I'BAAD

WAR-ZUQ-NEE FAWZAL-MAA'ADI

WA SALAAMATAL-MIR-S'AAD

ALLAHUMMA

KHUD' LINAF-SIKA MIN-NAF-SEE MAA YUKHAL-LIS'UHAA

WA AB-QI LINAF-SEE MIN-NAF-SEE MAA YUS'-LIH'UHAA

FA-IN-NA NAF-SEE HAALIKATUN AW TAA'-S'IMAHAA

ALLAHUMMA

ANTA U'D-DATEE IN H'AZINTU

WA ANTA MUNTAJAE'E IN H'URIM-TU

WA BIKAS-TIGHAA-THATEE IN KURITH-TU

WA I'NDAKA MIMMAA FAATA KHALAF

WA LIMAA FASADA S'ALAAH'

WA FEEMAA ANKAR-TA TAGH-YEER

FAM-NUN A'LAY-YA QAB-LAL-BALAAA-I BIL-A'AFI-YAH

WA QAB-LAT'-T'ALABI BIAL-JIDAH

WA QAB-LAZ''-Z''ALAALI BILR-RASHAAD

WAK-FINEE MAOONATA MAA'R-RATIL-I'BAADI

WA HAB LIYA AM-NA YAW-MIL-MAA'AD

WAM-NAH'-NEE H'US-NAL-IR-SHAAD

ALLAHUMMA S'AL-LI A'LAA MUH'AMMADIW-WA AA-LIH

WAD-RA A'N-NEE BI-LUT'-FIK

WAGH-D'UNEE BINIA'-MATIK

WA AS'-LIH'-NEE BIKARAMIK

WA DAAWINEE BIS'UNI'K

WA AZ'IL-LANEE FEE D'ARAAK

WA JAL-LIL-NEE RIZ''AAK

WA WAF-FIQ-NEE ID'AASH-TAKALAT A'LAY-YAL-UMOORU LI-AH-DAAHAA

WA ID'AA TASHAA-BAHATIL-AA'-MAALU LI-AZKAAHAA

WA ID'AA TANAAQAZ''ATIL-MILALU LI-AR-Z''AAHAA

ALLAHUMMA S'AL-LI A'LAA MUH'AMMADIW-WA AA-LIH

WA TAW-WIJ-NEE BIL-KIFAAYAH

WA SUM-NEE H'US-NAL-WILAYAH

WA HAB LEE S'ID-QAL-HIDAYAH

WA-LAA TAF-TIN-NEE BIS-SAA'AH

WAM-NAH'-NEE H'US-NAD-DAA'AH

WA-LAA TAJ-A'L A'YSHEE KAD-DAN KAD-DAA

WA-LAA TARUD-DA DUA'AAA-EE A'LAY-YA RAD-DAA

FA-IN-NEE LAA AJ-A'LU LAKA Z''ID-DAA

WA-LAA AD-O'O MAA'KA NID-DAA

ALLAHUMMA S'AL-LI A'LAA MUH'AMMADIW-WA AA-LIH

WAM-NAA'-NEE MINAS-SARAF

WA H'AS'-S'IR-RIZQEE MINAT-TALAF

WA WAF-FIR MALAKATEE BIL-BARAKATI FEEH

WA AS'IB BEE SABEELAL-HIDAAYATI LIL-BIR-RI FEEMAA UNFIQU MINH

ALLAHUMMA S'AL-LI A'LAA MUH'AMMADIW-WA AA-LIH

WAK-FINEE MAOONATAL-IK-TISAAB

WARZUQ-NEE MIN GHAYRIH'-TISAAB

FA-LAA ASH-TAGHILA A'N I'BAADATIKA BIT'-T'ALAB

WA-LAA AH'-TAMILA IS'-RA TABIA'ATIL-MAK-SAB

ALLAHUMMA

FA-T'-LIB-NEE BI-QUD-RATIKA MAA AT'-LUBU

WA AJIR-NEE BI-I'Z-ZATIKA MIM-MAA AR-HAB

ALLAHUMMA S'AL-LI A'LAA MUH'AMMADIW-WA AA-LIH

WA S'UW-WAJ-HIYA BIL-YASAAR

WA-LAA TAB-TAD'IL JAAHEE BI-LIQ-TAAR

FA-AS-TARZIQA AH-LA RIZQIK

WA AS-TAA'-T'EE SHIRAARA KHAL-QIK

FA-AF-TATINA BIH'AM-DI MAN AA'-T'AANEE

WA UB-TALAA BID'AMMI MAM-MANAA'NEE

WA ANTA MIN DOONIHIM WALEE-YUL-IA'-T'AAA-I WAL-MAN-I'

ALLAHUMMA S'AL-LI A'LAA MUH'AMMADIW-WA AA-LIH

WARZUQ-NEE S'IH'-H'ATAN FEE I'BAADAH

WA FARAAGHAN FEE ZAHAADAH

WA I'L-MAN FIS-TIA'-MAAL

WA WARAA'AAN FEE IJ-MAAL

ALLAHUMMAKH-TIM BIA'F-WIKA AJALEE

WA H'AQ-QIQ FEE RAJAAA-I RAH'-MATIKA AMALEE

WA SAH-HIL ILAA BULOOGHI RIZ''AAKA SUBULEE

WA H'AS-SIN FEE JAMEEI' AH'-WAALEE A'MALEE

ALLAHUMMA S'AL-LI A'LAA MUH'AMMADIW-WA AA-LIH

WA NAB-BIH-NEE LID'IK-RIKA FEE AW-QAATIL-GHAF-LAH

WAS-TAA'-MIL-NEE BIT'AAA'TIKA FEE AY-YAAMIL-MUH-LAH

WAN-HAJ LEE ILAA MAH'AB-BATIKA SABEELAN SAH-LAH

AK-MILU LEE BIHAA KHAYRAD-DUNYAAWAL-AAA-KHIRAH

ALLAHUMMA S'AL-LI A'LAA MUH'AMMADIW-WA AA-LIHI KA-AF-Z''ALI MAA S'AL-LAYTA A'LAA AH'ADIM MiN KHAL-QIKA QAB-LAHU WA ANTA MUS'AL-LIN A'LAAA AH'ADIM-BAA'-DAH

WA AAA-TINAA

FEED-DUNYAA H'ASANATAW-WA FEEL-AA-KHIRATI H'ASANAH

WA QINEE BIRAH'-MATIKA A'D'AABAN-NAAR

IN-NAKA A'LAA KUL-LI SHAY-IN QADEERUW-WAHOOA A'ILAYKA YASEER

DUA'AAA-UT-TAW-BAH

1

The Imam Zaynal 'Abidin's Supplication in Mentioning and Asking for Repentance

BIS-MIL-LAAHIR-RAH'-MANIR-RAH'EEM

ALLAHUMMA

YAA MAL-LAA YAS'IFUHU NAA'-TUL-WAAS'IFEEN

WA YAA MAL-LAA YUJAAWIZUHU RAJAAA-UR-RAAJEEN

WA YAA MAL-LAA YAZ''EEU' LADAY-HI AJ-RUL-MUH'-SINEEN

WA YAA MAN HUWA MUNTAHAA KHAW-FIL-A'ABIDEEN

WA YAA MAN HUWA GHAAYATU KHASH-YATIL-MUT-TAQEEN

HAD'AA MAQAAMU MAN TADAAWALAT-HU AY-DEED'-D'UNOOB

WA QAADAT-HU AZIM-MATUL-KHAT'AAYAA

WAS-TAH'-WAD'A A'LAYHISH-SHAYT'AAN

FAQAS'-S'ARA A'MMAA AMAR-TA BIHI TAF-REET'AA

WA TAA'AT'AA MAA NAHAYTA A'N-HU TAA'-ZEERAA

KAL-JAAHILI BIQUD-RATIKA A'ILAYH

AW KAAL-MUNKIRI FAZ''LI IH'-SAANIKA ILAYH

H'AT-TAA ID'AAN-FATAH'A LAHU BAS'ARUL-HUDAA

WA TAQASH-SHAA'T A'NHU SAH'AAA-IBUL-A'MAA

AH'-S'AA MAA Z'ALAMA BIHI NAF-SAH

WA FAK-KARA FEEMAA KHAALAFA FEEHI RAB-BAH

FARAAA KABEERA I'S'-YAANIHI KABEERAA

WA JALEELA MUKHAA-LAFATIHI JALEELAA

FA-AQ-BALA NAH'-WAKA MUAMMILAAL-LAKA

MUS-TAH'-YIYAAM-MINK

WA WAJ-JAHA RAGH-BATAHU ILAY-KA THIQATAM BIK

FAAMMAKA BIT'AB-I'HI YAQEENAA

WA QAS'ADAKA BI-KHAW-FIHI IKH-LAAS'AN

QAD KHALAA T'AMAU'HU MIN KUL-LI MAT'-MOOI'N FEEHI GHAYRUK

WA AF-RAJA RAW-A'HU MIN KUL-LI MAH'-D'OORIM-MINHU SI-WAAK

FA-MATHALA BAYNA YADAY-KA MUTAZ''AR-RIA'AA

WA GHAMMAZ''A BAS'ARAHU ILAL-AR-Z''I MUTAKHASH-SHIA'AA

WA T'A-T'AA RA-SAHU LI-I'Z-ZATIKA MUTAD'AL-LILAA

WA ABAATH-THAKA MIN SIR-RIHI MAA ANTA AA'-LAMU BIHI MINHU KHUZ''OOA'AA

WA A'D-DADA MIN D'UNOOBIHI MAA ANTA AH'-S'AA LAHAA KHUSHOOA'AA

WAS-TAGHAATHA BIKA MIN

A'Z'EEMI MAA WAQAA' BIHI FEE I'L-MIK

WA QABEEH'I MAA FAZ''AH'AHU FEE H'UK-MIK

MIN D'UNOOBIN AD-BARAT LAD'-D'AATUHAA FAD'AHABAT

WA AQAAMAT TABI-A'ATUHAA FA-LAZI-MAT

LAA YUNKIRU YAAA ILAHEE A'D-LAKA IN A'AQAB-TAHU

WA-LAA YAS-TAA'-S'IMU A'F-WAKA A'N-HU AN A'FAW-TA A'N-HU WA RAH'IM-TAH

LI-AN-NAKAR-RAB-BUL-KAREEMUL-LAD'EE LAA YATAA'A-Z'AMUHU GHUF-RAANUD'-D'AMBIL-A'Z'EEM

ALLAHUMMA FAHAAA NA|AD'AA

QAD JI-TUKA MUT'I-YA'AAL-LI-AM-RIKA FEEMAA AMAR-TA BIHI MINAD-DUA'AAA-I

MUTANAJ-JI-AW-WA'-DAKA FEEMAA WAA'D-TA BIHI MINAL-IJAABATI ID' TAQOOL

UD-O'ONEE AS-TAJIB LAKUM

ALLAHUMMA FAS'AL-LI A'LAA MUH'AMMAD

WA AL-QANEE BIMAGH-FIRATIKA KAMAA LAQEETUKA BI-IQ-RAAREE

WAR-FAA'-NEE A'M-MAS'AARII'D'-D'UNOOBI KAMAA WAZ''AA'-TU LAKA NAF-SEE

WAS-TUR-NEE BISIT-RIKA KAMAA TAAN-NAY-TANEE A'NIL-INTIQAAMI MIN-NEE

ALLAHUMMA

WA THAB-BIT FEE T'AAA'TIKA NEEY-YATEE

WA AH'-KIM FEE I'BAADATIKA BAS'EERATEE

WA WAF-FIQ-NEE ILAAL-AA'-MAALI MAA TAGH-SILU BIHA DANASAL-KHAT'AAYAA A'N-NEE

WA TAWAF-FANEE A'LAA MIL-LATIKA WA MIL-LATI NABEE-YIKA MUH'AMMADIN A'LAYIH-S-SALAAMU ID'AA TAWAF-FAYTANEE

ALLAHUMMA

IN-NEE ATOOBU ILAYKA FEE MAQAAMEE HAD'AA MIN

KABAAA-IRI D'UN|OOBEE WA S'AGHAAA-IRIHAA

WA BAWAA-T'INI SAY-YIWAATEE WA Z'AWAA-HIRIHAA

WA SAWAA-LIFI ZAL-LATEE WA H'AWAADITHIHAA

TAW-BATA MAL-LAA

YUH'AD-DITHU NAF-SAHU BIMAA'-S'I-YAH

WA-LAA YUZ''MIRU AY-YAO'ODA FEE KHAT'EEE-AH

WA QAD QUL-TA YAAA ILAHEE FEE MUH'-KAMI KITAABIK

IN-NAKA TAQ-BALUT-TAW-BATA A'N I'BAADIK

WA TAA'-FOO A'NIS-SAY-YIWAAT

WA TUH'IB-BUT-TAW-WAABEEN

FAAQ-BAL TAW-BATEE KAMAA WAA'D-TA

WA AA'-FU A'N SAY-YIWAATEE KAMAA Z''AMINTA

WA AW-JIB LEE MAH'AB-BATAKA KAMAA SHARAT-TA

WA LAKA YAA RAB-BI

SHAR-T'EE AL-LAAA AO'ODA FEE MAK-ROOHIKA

WA Z''AMAANEE AL-LAAA AR-JIA' FEE MAD'MOOMIK

WA A'H-DEE AN AH-JURA JAMI-YA' MAA'AS'EEK

ALLAHUMMA IN-NAKA AA'-LAMU BIMAA A'MIL-TU

FAAGH-FIR LEE MAA A'LIM-TA

WAS'-RIF-NEE BIQUD-RATIKA ILAA MAAA AH'-BAB-T

ALLAHUMMA

WA A'LAY-YA TABIA'ATUN QAD H'AFIZ'-TUHUN-NA WATABIA'ATUN QAD NASEE-TUHUN-NA WA KUL-LUHUN-NA BI-A'YNIKAL-LATEE LAA TANAAMU WA I'L-MIKAL-LAD'EE LAA YAN-SAA

FAA'W-WIZ'' MINHAAA AH-LAHAA WAH'-T'UT' A'N-NEE WIZRAHAA WA KHAF-FIF A'N-NEE THIQ-LAHAA WA AA'-S'IM-NEE MIN AN UQAARIFA MITH-LAHAA

2

ALLAHUMMA WA IN-NAHU LAA WAFAAA-A LEE BIT-TAW-BATI IL-LAA BI-I'S'-MATIKA

WA-LAAS-TIM-SAAKA BEE A'NIL-KHAT'AAYAA IL-LAA A'N QOO-WATIK

FAQAW-WINEE BIQOO-WATIN KAAFI-YAH

WA TAWAL-LANEE BI-I'S'-MATIM-MAANIA'H

ALLAHUMMA AY-YUMAA A'B-DIN TAABA ILAYKA WA HUWA FEE I'L-MIL-GHAYBI I'NDAKA FAASIKHUL-LITAW-BATIHI WA A'AAA-IDUN FEE D'AM-BIHI WA KHAT'EEE-ATIH

FAIN-NEE AO'OD'U BIKA AN AKOONA KAD'AALIK

FA-J-A'L TAW-BATEE HAD'IHEE LAAA-A AH'-TAAJU BAA'-DAHAA ILAA TAW-BAH . TAW-BATAM-MOOJIBATAL-LIMAH'-WI MAA SALAFA WAS-SALAAMATI FEEMAA BAQI-YA

ALLAHUM-MA

IN-NEE AA'-TAD'IRU ILAYKA MIN JAH-LEE

WA AS-TAW-HIBUKA SOOO-A FIA'-LEE

FAAZ''MUM-NEE ILAA KANAFI RAH'-MATIKA TAT'AW-WULAA

WAS-TUR-NEE BISIT-RI A'AFI-YATIKA TAFAZ''-Z''ULAA

ALLAHUMMA

WA IN-NEE ATOOBU ILAYKA MIN KUL-LI MAA KHAALAFA IRAADATAKA AW ZAALA A'M-MAH'AB-BATIK

MIN KHAT'ARAATI QAL-BEE

WA LAH'AZ'AATI A'YNEE

WA H'IKAAYAATI LISAANEE

TAW-BATAN TAS-LAMU BIHAA KUL-LU JAARIH'ATIN A'LAA H'IYAALIHAA MIN TABIA'ATIKA WA TA-MANU MIMMAA YAKHAAFUL-MUA'-TADOONA MIN ALEEMI SAT'AWAATIK

ALLAHUMMA FAR-H'AM WAH'-DATEE BAY-NA YADAY-K

WA WAJEEBA QAL-BEE MIN KHASH-YATIK

WAZ''T'IRAABA AR-KAANEE MIN HAYBATIK

FAQAD AQAAMAT-NEE YAA RAB-BI D'UNOOBEE MAQAAMAL-KHIZYI BI-FINAAA-IK

FAIN SAKAT-TU LAM YANT'IQ A'N-NEE AH'AD

WA IN SHAFAA'-TU FALAS-TU BI-AH-LISH-SHAFAAA'H

ALLAHUMMA S'AL-LI A'LAA MUH'AMMADIW-WA AA-LI MUH'AMMAD

WA SHAF-FIA' FEE KHAT'AAYAAA KARAMAK

WA U'D A'LAA SAY-YIWAATEE BIA'F-WIK

WA-LAA TAJZINEE JAZAAA-EE MIN U'QOOBATIK

WAB-SUT' A'LAY-YA T'AW-LAK

WA JAL-LIL-NEE BISIT-RIK

WAF-A'L BEE FIA'-LA A'ZI YIN TAZ''AR-RAA' ILAYHI A'B-DUN D'ALEELUN FARAH'IMAH

AW GHANEE-YIN TAA'R-RAZ''A LAHU A'B-DUN FAQEERUN FANAA'SHAH

ALLAHUMMA

LAA KHAFEERA LEE

MINKA FAL-YAKH-FIR-NEE I'Z-ZUK

WA-LAA SHAFI-YA' LEEE ILAY-KA FAL-YASH-FAA' LEE FAZ''LUK

WA QAD AW-JALAT-NEE KHAT'AAYAAA FAL-YU-MIN-NEE A'F-WUK

FAMAA KUL-LU MAA NAT'AQ-TU BIHI A'N JAH-LIM-MIN-NEE BISOOO-I ATHAREE WA-LAA NIS-YAANIL-LIMAA SABAQA MIN D'AMEEMI FIA'-LEE

LAKIL-LITAS-MAA' SAMAAA-UKA WA MAN FEEHAA

WA AR-Z''UKA WA MAN A'LAYHAA

MAAA AZ'HAR-TU LAKA MINAN-NADAMI WA LAJA-TU ILAYKA FEEHI MINT-TAW-BAH

FALAA'L-LAA BAA'-Z''AHUM BI-RAH'-MATIKA YAR-H'AMUNEE MIN SOOO-I MAW-QIFEE AW TUD-RIKUHUR-RIQ-QATU A'LAY-YA BISOOO-I H'AALEE

FA-YANAALANEE MINHU BI-DAA'-WATIN HIYA AS-MAU' LADAY-KA MIN DUA'AAA-EE AW-SHAFAAA'TIN AW-KADU I'NDAKA MIN SHAFAAA'TEE TAKOONU BIHAA NAJAATEE MIN GHAZ''ABIKA WA FAW-ZEE BI-RIZ''AAK

ALLAHUMMA

I-YAKUN-NADAMU TAW-BATAN ILAYKA FA-ANA ANDAMUN-NAADIMEEN

WA I-YAKUNIT-TAR-KU LIMAA'-S'I-YATIKA INAABATAN FA-ANA AW-WALUL-MUNEEBEEN

WA I-YAKUNIL-AS-TIGH-FAARU H'IT'-T'ATAL-LID'-D'UNOOBI FA-IN-NEE LAKA MINAL-MUS-TAGH-FIREEN

ALLAHUMMA

FAKAMAAA AMAR-TA BIT-TAW-BATI WA Z''AMINTAL-QABOOL

WA H'ATHATH-TA A'LAAD-DUA'AAA-I WA WAA'D-TAL-IJAABAH

FAS'AL-LI A'LAA MUH'AMMADIW-WA AA-LI MUH'AMMAD

WAQ-BAL TAW-BATEE WA-LAA TAR-JIA'-NEE MAR-JIA'L-KHAYBATI MIR-RAH'-MATIK

IN-NAKA ANTAT-TAW-WAABU A'LAL-MUD'NIBEEN , WAR-RAH'EEMU LIL-KHAAT'EENAL-MUNEEBEEN

ALLAHUMMA S'AL-LI A'LAA MUH'AMMADIW-WA AA-LI MUH'AMMADIN KAMAA HADAY-TANAA BIH

WAS'AL-LI A'LAA MUH'AMMADIW-WA AA-LIHI KAMAS-TANQAD'-TANAA BIH

WAS'AL-LI A'LAA MUH'AMMADIW-WA AA-LI MUH'AMMADIN S'ALAATAN TASH-FAU' LANAA YAW-MAL-QIYAAMATI WA YAW-MAL-FAAQATI ILAYK

IN-NAKA A'LAA KUL-LI SHAY-IN QADEER , WAHUWA A'ILAYKA YASEER

Ziarat Masooma-e-Qum , the sister of Imam Riza (Peace be on them)

Peace be on Adam , the Choice of Allah !

Peace be on Noah , the Prophet of Allah ,

Peace be on Ibraheem , the Friend of Allah ,

Peace be on Mosa who spoke to Allah ,

Peace be on Isa , the Spirit of Allah ,

Peace be on you , O Messenger of Allah ,

Peace be on you , O the best of the Mankind

Peace be on you , O Choice of Allah !

Peace be on you , O Mohammed bin Abdullah , the last of the Prophets !

Peace be on you , O Ali bin Abi Talib , Commander of the faithful and the Successor of the Messenger of Allah ,

Peace be

on you , O Fatimah , the Leader of the women of the worlds ,

Peace be on you , O the grandsons of the Prophet of Mercy , and the leaders of the youth of Paradise

Peace be on you , O Ali bin Husain , the leader of worshippers , O Coolness of investigating eyes ,

Peace be on you , O Mohammed bin Ali , O the explorer of the knowledge

Peace be on you , O Jafar bin Mohammed , the truthful the benign , the trustworthy ,

Peace be on you , O Mosa bin Jafar , the pure , the purified ,

Peace be on you , O Ali bin Mosa , the pleased , the gratified ,

Peace be on you , O Mohammed bin Ali , the pious one

Peace be on you , O Ali bin Mohammed , the pure , the advising guardian , and the trustworthy

Peace be on Hasan bin Ali

Peace be on the successor after him

O Allah , bless your light , the successor and vicegerent of Thy Messenger and Thy decisive argument over mankind

Peace be on you , O daughter of the Messenger of Allah !

Peace be on you , O , daughter of Fatimah and Khadeejah !

Peace be on you , O , daughter of the Commander of the faithful !

Peace be on you , O , daughter of Hasan and Husain !

Peace be on you , O , daughter of the vicegerent of Allah !

Peace be on you , O , sister of the vicegerent of Allah !

Peace

be on you , O , Aunt of the vicegerent of Allah !

Peace be on you , O , daughter of Mosa bin Jafar ! May Allah confer His Mercy and blessing on you !

Peace be on you .

May Allah grant us your companionship on the day of Judgment and

guide us to follow your footsteps and

lead us to your grandfather's fountain and

quench our thirst out of it , with Mohammed's own cup in Ali's hand ,

Allah bless you All .

I ask Allah to grant us , through you , happiness , ease and

your companionship , together with your grandfather on the day of Judgment and

not to deprive us from understanding you .

Indeed , He is Protector and Powerful on everything .

O Allah , I seek Thy nearness through

my love for you , my enmity for your enemies and

my surrender to Allah willingly , not arrogantly

my acceptance , with unshaken faith , what He communicated to Mohammed

seeking in that Thy Face ! Thy satisfaction , and the next world , O Master !

Stand by us when Allah sits in judgment over us , O intimate of Allah ,

O Allah , I ask Thee to make my ending happy , and not to take away what you have given me

There is neither might nor power but with Allah , the Great , the Exalted .

So by Thy generosity , might Mercy and bounteousness , comply with our supplication ,

Allah , bless Mohammed , and his pious and pure Progeny and give them abundant peace ! O the

most Merciful of the Merciful ,

Ziarat Shah Abdul Azeem

Peace be on Adam , the Choice of Allah !

Peace be on Noah , the Prophet of Allah ,

Peace be on Ibraheem , the Friend of Allah ,

Peace be on Mosa who spoke to Allah ,

Peace be on Isa , the Spirit of Allah ,

Peace be on you , O Messenger of Allah ,

Peace be on you , O the best of the Mankind

Peace be on you , O Choice of Allah !

Peace be on you , O Mohammed , O the last of the Prophets !

Peace be on you , O Commander of the faithful , Ali bin Abi Talib , O Successor of the Messenger of Allah ,

Peace be on you , O Fatimah , the Leader of the women of the worlds ,

Peace be on you , O the grandsons of the Prophet of Mercy , and the leaders of the youth of Paradise

Peace be on you , O Ali bin Husain , the leader of worshippers , O Coolness of investigating eyes ,

Peace be on you , O Mohammed bin Ali , O treasure of knowledge ,

Peace be on you , O Jafar bin Mohammed , the truthful the benign , the trustworthy ,

Peace be on you , O Mosa bin Jafar , the pure , the purified ,

Peace be on you , O Ali bin Mosa , the pleased , the gratified ,

Peace be on you , O Mohammed bin Ali , O pious one

Peace be on you , O Ali bin Mohammed ,

the pure , the advising guardian , and the trustworthy

Peace be on Hasan bin Ali

Peace be on the successor after him

O Allah , bless Thy light , and the supporter and successor of Thy Messenger and the decisive argument of Allah over mankind

Peace be on you , O Syyed O virtuous , O pure ,

Peace be on you , O the son of the pure and the virtuous

Peace be on you , O the son of the chosen

Peace be on the Messenger of Allah and his offspring . May Allah confer His Mercy and blessing on you !

Peace be on the virtuous , obedient slave of Allah , the Lord of the worlds , His Messenger and the Commander of the faithful !

Peace be on you , O Abul Qasim , the grandson of the chosen .

Peace be on whose Ziarat is equivalent to the Ziarat of the Leader of the martyrs of the world .

Peace be on you ,

May Allah grant us your companionship on the day of Judgment and

guide us to follow your footsteps to

lead us to your grandfather's fountain and

quench our thirst out of it , with Mohammed's own cup in Ali's hand ,

Allah Bless you All

I ask Allah to grant us , through you , happiness , ease

to grant us your companionship on the day of Judgment , Allah Bless You All , and

to make us know you well

Indeed , He is Protector and Powerful on everything .

I seek Allah's nearness through my love for you and

through my enmity for your

enemies

my surrender to Allah willingly , not unwillingly ,

my acceptance , with unshaken faith , what He communicated to Mohammed

seeking in that Thy Face ! Thy satisfaction , and the next world , O Master !

O my leader and the son of my leader

stand by us when Allah sits in judgment over us , O intimate of Allah ,

O Allah , I ask Thee to make me have a happy ending , and not to deprive me from what you have given me

There is neither might nor power but with Allah , the Great , the Exalted .

So by Thy generosity , might Mercy and bounteousness , comply with our supplication ,

O Allah , bless Mohammed , and his pious and pure Progeny and give them abundant peace ! O the Most Merciful of the Merciful ,

The Event of the Cloak

In the name of Allah , the All-Merciful , the All-Compassionate

Fatimatuz-Zahra , the daughter of the Prophet , peace be on them , is to have thus related (an event) :

My father , the Prophet of Allah , came to my house one day and said to me : "Peace be on you , Fatimah"

I replied : "And upon you be peace"

Then he said : "I feel weakness in my body"

I said : " Allah protects you from weakness , father"

He said : "Fatimah , please bring the Yemeni cloak and cover me with it"

So , I brought the Yemeni cloak and covered him with it .

Then , I looked at him and saw that his face was

shining like a full moon with its glory and splendor .

After a while , my son Hasan came in and said : "Peace be on you , mother"

I replied : "And upon you peace , O light of my eyes , and the delight of my heart"

He then said : " Mother ! I smell a fragrance so sweet and so pure as that of my grandfather , the Prophet of Allah"

I replied : "Yes . Your grandfather is lying underneath the cloak"

Hasan went near the cloak and said : "Peace be on you , my grandfather , the Prophet of Allah; May I enter the cloak with you ? "

He replied : "And upon you peace , my son and the master of my fountain (Kauthar) , you are given the permission to enter"

So , Hasan entered the cloak with him .

After a while , my son Husain came in and said : "Peace be on you , mother"

I replied : "And upon you peace , O light of my eyes , and the delight of my heart"

He then said : "Mother ! I smell a sweet fragrance like that of my grandfather , the Prophet of Allah"

I replied : "Yes . Your grandfather and your brother are lying underneath the cloak"

Husain stepped towards the cloak and said : "Peace be on you , my grandfather , the chosen of Allah; May I enter the cloak with you ? "

He replied : "And upon you peace , my son and the interceder of my

followers , you are given the permission to enter"

So , Husain entered the cloak with them .

After a while , Abul Hasan , Ali bin Abi Talib came in and said : "Peace be on you , O daughter of the Prophet of Allah"

I replied : "And upon you peace , O father of Hasan , and the Commander of the faithful"

He then said : "Fatimah ! I smell a sweet fragrance like that of my bother , (my cousin) , the Prophet of Allah"

I replied : "Yes . He is underneath the cloak with your two sons"

So , Ali went near the cloak and said : "Peace be on you , Prophet of Allah; May I enter the cloak with you ? "

He replied : "And upon you peace , my brother , my legatee , my successor , and my standard bearer , you are given the permission to enter"

So , Ali entered the cloak with them .

Then I stepped forward and said : "Peace be on you , my father , O Prophet of Allah; May I enter the cloak with you ? "

He replied : "And upon you peace , my daughter , O part of my self; you are given the permission to enter"

So , I entered the cloak with them .

Getting together underneath the cloak , my father , the Prophet of Allah , held the two ends of the cloak and raised his right hand towards the heavens and prayed :

"O Allah , these are the people of

my Household (Ahlul-Bayt) . They are my confidants and my supporters .

Their flesh is my flesh and their blood is my blood .

Whoever hurts them , hurts me too .

Whoever displeases them , displeased me too .

I am at war with those at war with them .

I am at peace with those at peace with them .

I am the enemy of their enemies and

I am the friend of their friends .

They are from me and I am from them .

O Allah ! Bestow Your Blessings , Benevolence , Forgiveness and Your pleasure upon me and upon them . And remove impurity from them and keep them thoroughly pure"

Then the Lord , Almighty Allah said :

"O My angles ! O Residents of My Heavens , verily , I have not created the erected Sky , the stretched earth , the illuminated moon , the bright sun , the rotating planets , the flowing seas and the sailing ships , but for the love of these Five lying underneath the cloak"

Gabreil , the trusted angle , asked : "Who are under the cloak ? "

The Almighty answered : "They are the Household of the Prophet and the assets of Prophethood . They are : Fatimah , his daughter , her husband and her two sons"

Gabreil said : " O Lord , May I fly to earth to be the sixth of them ?

Allah replied : " Yes . You are given the permission"

Gabreil , the trusted , landed near them and said : "Peace be on you

, O Prophet of Allah . The All-Highest conveys His peace on you and His greetings and says :

"By My Honor and Glory , "O My angles ! O Residents of My Heavens , verily , I have not created the erected Sky , the stretched earth , the illuminated moon , the bright sun , the rotating planets , the flowing seas and the sailing ships , but for your sake and love"

God has given me permission to enter the cloak with you . May I join you , O Prophet of Allah ? "

The Prophet replied : "And peace be on you , O trusted bearer of Allah's Revelations ! , you are granted the permission"

So , Gabreil entered the cloak with us and said to my father : "Allah sends His Revelations to you

" Verily Allah's desire is to remove blemish from you , O People of Household (Ahlul-Bayt) and purify you with a perfect purification"

Then Ali said to my father : " O Prophet of Allah , tell me , what significance has Allah given for getting together underneath this cloak ? "

The Prophet replied : "By Him who rightfully appointed me a Prophet and chose me a Messenger for the salvation of the mankind ,

whenever and wherever an assembly of our followers and friends mention this event ,

Allah will bestow on them His Blessings and Mercy;

angles will encircle them asking Allah the remission of their sins until the assembly disperse

So Ali said : " Verily , by the Lord of

Kabba ! , we and our followers are the winners"

Then my father replied : "By Him who rightfully appointed me a Prophet and chose me a Messenger for the salvation of the mankind ,

whenever and wherever an assembly of our followers and friends mention this event ,

there shall remain none grieved but Allah will remove his grief ,

there shall remain none distressed but Allah will dispel his distress ,

there shall remain none wish-seeker but Allah will grant his wish .

Ali happily said : " Verily , by the Lord of Kabba ! , we and our followers are the winners and the blessed , in this world and the next"

6153

About center

In the name of Allah

هَلْیَسْتَوِیالَّذِینَیَعْلَمُونَوَالَّذِینَلَایَعْلَمُونَ
Are those who know equal to those who do not know?
al-Zumar: 9
For several years now, the ghaemiyeh Computer Research Center has been producing mobile software, digital libraries, and offering them for free. This center is completely popular and is supported by gifts, vows, endowments and the allocation of the blessed share of Imam PBUH. For more service, you can also join the center's charitable people wherever you are.
Do you know that not every money deserves to be spent in the way of the Ahl al-Bayt (as)?
And not every person will have this success?
Congratulations to you.
card number :
6104-3388-0008-7732
Bank Mellat account number:
9586839652
Sheba account number:
IR390120020000009586839652
Named: (Ghaemieh Computer Research Institute)
Deposit your gift amounts.

Address of the central office:
Isfahan, Abdorazaq St, Haj Mohammad JafarAbadei Alley, Shahid Mohammad HasanTavakkoly Alley, Number plate 129, first floor
Website: www.ghbook.ir
Email: Info@ghbook.ir
Central office Tel: 03134490125
Tehran Tel: 88318722 ـ 021
Commerce and sale: 09132000109
Users’ affairs: 09132000109

Introduction of the Center – Ghaemiyeh Digital Library