context of Sahefa Sajadeyye

introduction

part no . 1

BIS-MIL-LAAHIR-RAH'-MAANIR-RAH'EEM

H'AD-DATHANAAS-SAY-YIDUL-AJAL-LU NAJ-MUD-DEENI BAHAAA-USH-SHARAFI ABOOL-H'ASANI MUH'AM-MADUB-NUL-H'ASANIB-NI AH'-MADAB-NI A'LEE-YIB-NI MUH'AM-MADIB-NI U'MARAB-NI YAH'-YAAL-A'LAWEE-YUL-H'USAY-NEE-YU RAH'IMAHUL-LAAH

QAALA : AKH-BARANAASH-SHAY-KHUS-SAE'EDU ABOO A'B-DIL-LAAHEE MUH'AM-MADUB-NU AH'-MADAB-NI SHAH-REEAAR AL-KHAAZINU LIKHIZAANATI MAW-LAANAAA

AMEERIL-MOO-MINEENA A'LEE-YIB-NI ABEE T'AALIBIN A'LAY-HIS-SALAAMU FEE SHAH-RI RABEEI'NL-AW-WALI MIN SANATI SIT-TA A'SHARATA WA KHAM-SIMIA-ATIN QIRAAA-ATAN A'LAY-HEE WA ANA AS-MAU'

QAALA : SAMIA'-TUHAA A'LAASH-SHAY-KHIS'-S'ADWQI ABEE MANS'OORIM-MUH'AM-MADIBNI MUH'AM-MADIB-NI AH'-MADB-NI A'B-DIL-A'ZEEZIL-U'K-BAREE-YIL-MUA'D-DALI RAH'IMAHUL-LAAH

A'N ABEEL-MUFAZ''-Z''ALI MUH'AM-MADIB-NI A'B-DIL-LAAHEEB-NIL-MUT'-T'ALIBISH-SHAY-BAANEE

QAALA : H'AD-DATHANAASH-SHAREEFU ABOO A'B-DIL-LAAHEE JAA'-FARUBNU MUH'AM-MADIB-NI JAA'-FARIB-NIL-H'ASANIB-NI JAA'-FARIB-NIL-H'ASANIB-NIL-H'ASANIB-NI AMEERIL-MOO-MINEENA A'LEE-YIB-NI ABEE T'AALIBIN A'LAY-HMUS-SALAAM

QAALA : H'AD-DATHANAA A'B-DUL-LAAHEEB-NU U'MARAB-NI KHAT'-T'AABINZ-ZAY-YAATU SANATA KHAM-SIW-WA SIT-TEENA WA MIA-ATAYN

QAALA : H'AD-DATHANEE KHAALEE A'LEE-YUB-NUN-NUA'-MAANIL-AA'-LAM

QAALA : H'AD-DATHANEE U'MAY-RUB-NU MUTAWAK-KILINTH-THAQAFEE-YUL-BAL-KHEE-YU A'N ABEEHEE MUTAWK-KILIB-NI HAAROON

QAALA : LAQEETU YAH'-YAAB-NA ZAY-DIB-NI A'LEE-YIN A'LAY-HIS-SALAAMU WA HUWA MUTAWAJ-JIHUN ILAA KHURAASAANA BAA'-DA QAT-LI ABEEHEE FASAL-LAM-TU A'LAY-H

FAQAALA LEE : MIN AY-NA AQ-BAL-TA ?

QUL-TU : MINAL-H'AJ

FASAALANEE A'N AH-LIHEE WA BANEE A'M-MIHEE BIL-MADEENAH WA AH'-FAS-SOO-AALA A'N JAA'-FARIB-NI MUH'AM-MADIN A'LAY-HIS-SALAAMU

FAAKH-BAR-TUHOO BIKHABARIHEE WAKHABARIHIM WAH'UZ-NIHIM A'LAAA ABEEHEE ZAY-DIB-NI A'LEE-YIN A'LAY-HIS-SALAAM

FAQAALA LEE : QAD KAANA A'M-MEE MUH'AM-MADU AB-NU A'LEE-YIN A'LAY-HIS-SALAAMU ASHAARA A'LAAA ABEE BITAR-KIL-KHUROOJ WA A'R-RAFAHOOO

IN HUWA KHARAJA WA FAARAQAL-MADEENATA MAA YAKOONU ILAY-HEE MAS'EERU AM-RIH FAHAL-LAQEETA AB-NA A'M-MEE JAA'-FARAB-NA MUH'AM-MADIN A'LAY-HIS-SALAAMU ? QUL-TU : NAA'M-

QAALA FAHAL SAMIA'-TAHOO YAD'-KURU SHAY-AM-MIN AM-REE ? QUL-TU : NAA'M-

QAALA : BIMA D'AKARANEE KHAB-BR-NEE ?

QUL-TU : JUI'L-TU FIDAAKA MAAA UH'IB-BU AN SS-TAQ-BILAKA BIMAA SAMIA'-TUHOO MIN-H

FAQAALA : ABIL-MAW-TI TUKHAW-WIFUNEE ? HAATI MAA SAMIA'-TAHOO FAQUL-TU : SAMIA'-TUHOO YAQOOLU : IN-NAKA TUQ-TALU WA TUS'-LABU KAMAA QUTILA ABOOKA WAS'ULIB FATAGHAY-YARA WAJ-HUHOO WA QAALA :

)YAM-H'OOL-LAAHOO MAA YASHAAA-U WAYUTH-BITU WA I'NDAHOOO UM-MUL-KITAAB)

YAA MUTAWAK-KIL IN-NA ALLHA A'Z-ZA WA JAL-LA AY-YADA HAD'AAL-AM-RA BINAA WA JAA'LA LANAAL-I'L-MA WAS-SAY-FA FAJUMIA'A LANAA WA KHUS'-S'A BANW A'M-MINAA BIL-I'L-MI WAH'-DAH

FAQUL-TU : JUI'L-TU FIDAAK IN-NEE RAAY-TUN-NAASA ILAA IB-NI A'M-MIKA JAA'-FARIN A'LAY-HIS-SALAAMU AM-YALA MIN-HUM ILAY-KA WA ILAAA

ABEEK

FAQAALA : IN-NA A'M-MEE MUH'AM-MADAB-NA A'LEE-YIW-WAB-NAHOO JAA'-FARANA A'LAY-HIMAAS-SALAAMU DAA'WAAN-NAASA ILAAL-H'AYAATI WANAH'-NU DAA'W-NAAHUM ILAAL-MAW-T

FAQUL-TU : YAA AB-NA RASOOLIL-LAAHEEE AHUM AA'-LAMU AM ANTUM- ?

FAAT'-RAQA ILAAL-AR-Z''I MALEE-YANA THUM-MA RAFAA' RAA-SAHOO WAQAALA : KUL-LUNAA LAHOO I'L-M GHAY-RA AN-NAHUM YAA'-LAMOONA KUL-LAMAA NAA'-LAMU WA LAA NAA'-LAMU KUL-LAMAA YAA'-LAMOON

THUM-MA QAALA LEE : AKTAB-TA MINI AB-NI A'M-MEE SHAY-ANA ?

QUL-TU : NAA'M-

QAALA : ARINEEHEE FAAKH-RAJ-TU ILAY-HEE WJOOHAM-MINAL-I'L-M WA AKH-RAJ-TU LAHOO DUA'AA-AN AM-LAAHOO A'LAY-YA ABOO A'B-DIL-LAAHEE A'LAY-HIS-SALAAM WA

H'AD-DATHANEEE AN-NA ABAAHOO MUH'AM-MADAB-NA A'LEE-YIN A'LAY-HIMAAS-SALAAMU AM-LAAHOO A'LAY-H WA AKH-BARAHOOO AN-NAHOO MIN DUA'AA-I ABEEHEE A'LEE-YB-NIL-H'USAY-NI A'LAY-HIMAAS-SALAAM MIN DUA'AA-IS'-S'AH'EEFATIL-KAAMILAH

FANAZ'ARA FEEHEE YAH'-YAA H'AT-TAAA ATAA A'LAAA AAAKHIRIHEE WA QAALA LEE : ATAA-D'ANU FEE NAS-KHIHI ? FAQUL-TU : YAAB-NA RASOOLIL-LAAHEEE ATAS-TAA-D'INU FEEMAA HUWA A'NKUM- ?

QAALA : AMAA LAAKH-RIJAN-NA ILAY-KA S'AH'EEFATAM-MINAD-DUA'AA-IL-KAAMILI MIM-MAA H'AFIZ'AHOOO ABEE A'N ABEEH WA IN-NA ABEEE AW-S'AANEE BIS'AW-NIHAA WAMAN-I'HAA GHAY-RA AH-LIHAA

QAALA U'MAY-RUN : QAALA ABEE : FAQUM-TU ILAY-HEE FAQAB-BAL-TU RAA-SAHOO

WAQUL-TU LAHU : WAL-LAHEE YAAB-NA RASOOLIL-LAAHEEE IN-NEE LAADEENUL-LAAHA BIH'UB-BIKUM WAT'AAA'TIKUM WA IN-NEE LAAR-JOOO AY-YUS-I'DANEE FEE H'AYAATEE WA MAMAATEE BIWALAAYATIKUM

FARAMAA S'AH'EEFATEEAL-LATEE DAFAA'-TUHAAA ILAY-HEEE ILAA GHULAAMIN KAANA MAA'H

WA QAALA : AK-TUB HAD'AAD-DUA'AA-A BIKHAT'-T'IM-BAY-YININ H'ASANIW-WAA'-RIZ''-HOO A'LAY-YA LAA'L-LEEE AH'-FAZ'UHOO FA IN-NEE KUNTU AT'-LUBUHOO MIN JAA'-FARIN H'AFIZ'AHUL-LAAHOO FAYAM-NAU'NEEH

QAALA MUTAWAK-KILUN : FANADIM-TU A'LAA MAA FAA'L-TU WA LAM AD-RI MAAA AS'-NAA' WA LAM YAKUN ABOO A'B-DIL-LAAHEE A'LAY-HIS-SALAAMU TAQAD-DAMA ILAY-YA AL-LAAA AD-FAA'HOOO ILAAA AH'AD

part no . 2

THUM-MA DAA'A BIA'Y-BATIN FAS-TAKH-RAJA MIN-HAA S'AH'EEFATAM-MUQ-FALATAM-MAKH-TOOMAH FANAZ'ARA ILAAL-KHAATAMI WAQAB-BALAHOO WA BAKAA THUM-MA FAZ''-Z''AHOO WA FATAH'AL-QUFL

THUM-MA NASHARAS'-S'AH'EEFATA WA WAZ''AA'HAA A'LAA A'Y-NIH WA AMAR-RAHAA A'LAA WAJ-HIH

WA QAALA : WAL-LAHEE YAA MUTAWAK-KILU LAW-LAA MAA D'AKAR-TA MIN QAW-LI AB-NI A'M-MEEE IN-NANEEE UQ-TALU WA US'-LABU LAMAA DAFAA'-TUHAAA ILAY-K WA LAKUNTU BIHAA Z''ANEENAA

WA LAKIN-NEEE AA'-LAMU AN-NA QAW-LAHOO H'AQ-QU AKHAD'AHOO A'N AAABAAA-IHEE

WA AN-NAHOO SAYAS'IH'

FAKHIF-TU AY-YAQAA' MITH-LU HAD'AA ALI'L-MI ILAA BANEEE UMAY-YATA FAYAK-TUMOOHOO WA YAD-DAKHIROOHOO FEE KHAZAAA-INIHIM LIANFUSIHIM

FAQ-BIZ''-HAA WAK-FINEEHAA WATARAB-BAS' BIHAA FAAD'AA QAZ''AAL-LAAHOO MIN AM-REE WA AM-RI HAW-ULAAA-IL-QAW-MI MAA HUWA QAAZ''IN

FAHEEA AMAANATUL-LEE I'NDAKA H'AT-TAA TOOS'ILAHAAA ILAA AB-NAY A'M-MEE MUH'AM-MADIW-WA IB-RAAHEEMA AB-NAY A'B-DIL-LAAHEEB-NIL-H'ASANIB-NIL-H'ASANI A'LAY-HIMAAS-SALAAM FA IN-NAHUMAAL-QAAA-IMAANI FEE HAD'AAL-AM-RI BAA'-DEE

QAALAL-MUTWAK-KILU : FAQABAZ''-TUS'-S'AH'EEFAH FALAM-MAA QUTILA YAH'-YAAB-NU ZAY-DIN S'IR-TU ILAAL-MADEENAH FALAQEETU ABAA A'B-DIL-LAAHEE A'LAY-HIS-SALAAM FAH'AD-DATH-TUHUL-H'ADEETHA A'Y-YAH'-YAA FABAKAA WASH-TAD-DA WAJ-DUHOO BIH

WA QAALA : RAH'IMAL-LAAHOO AB-NA A'M-MEE WA AL-H'AQAHOO BIAABAAA-IHEE WA AJ-DAADIH

WAL-LAAHEE YAA MUTAWAK-KILU MAA MANAA'NEE MIN DAF-I'D-DUA'AA-I ILAY-HEEE IL-LAAL-LAD'EE KHAAFAHOO A'LAA S'AH'EEFATI ABEEH WA AY-NAS'-S'AH'EEFATU FAQUL-TU : HAA HEEA

FAFATAH'AHAA WA QAALA : HAD'AA WAL-LAAHEE KHAT'-T'U A'M-MEE ZAY-DIW-WA DUA'AA-U JAD-DEE A'LEE-YIB-NIL-H'USAY-NI A'LAY-HIMAAS-SALAAM

THUM-MA QAALA LIAB-NIHI : QUM YAAA IS-MAAE'ELU FAA-TINEE BID-DUA'AA-IL-LAD'EEE AMAR-TUKA BIH'IF-Z'IHEE WA S'AW-NIH FAQAAMA IS-MAAE'ELU FAAKH-RAJA S'AH'EEFATAN KAAN-NAHAAS'-S'AH'EEFATU

AL-LATEE DAFAA'HAAA ILAY-YA YAH'-YAAB-NU ZAY-DIN FAQAB-BALAHAAA ABOO A'B-DIL-LAAHEE WA WAZ''AA'HAA A'LAA A'Y-NIHEE

WAQAALA : HAD'AA KHAT'-T'U ABEE WA IM-LAAA-U JAD-DEE A'LAY-HIMAAS-SALAAMU BIMASH-HADIM-MIN-NEE

FAQUL-TU : YAAB-NA RASOOLIL-LAAHEEE IR-RAAY-TA AN AA'-RIZ''AHAA MAA' S'AH'EEFATI ZAY-DIW-WAYAH'-YAA FAAD'INA LEE FEE D'ALIKA WA QAALA : QAD RAAY-TUKA LID'ALIKA SH-LAA

FANAZ'AR-TU WA ID'AA HUMAAA AM-ROO-WAAH'IDOO-WA LAM AJID H'AR-FAM-MIN-HAA YUKHAALIFU MAA FEES'-S'AH'EEFATIL-UKH-RAA

THUM-MA AS-TAA-D'ANTU ABAA A'B-DIL-LAAHEE A'LAY-HIS-SALAAMU FEE DAF-I'S'-S'AH'EEFATI ILAA AB-NAY A'B-DIL-LAAHEEB-NIL-H'ASANI

FAQAALA : (IN-NAL-LAAHA YAA-MURUKUM AN TOO-AD-DOOL-AMAANAATI ILAAA AH-LIHAA) NAA'M FAD-FAA'-HAAA ILAY-HIMAA

FALAM-MAA NAHAZ''-TU LILIQAAA-IHIMAA QAALA LEE : MAKAANAK

THUM-MA WAJ-JAHA ILAA MUH'AM-MADIW-WA IB-RAAHEEMA FAJAAA-AA

FAQAALA : HAD'AA MEERAATHU AB-NI A'M-MIKUMAA YAH'-YAA MIN ABEEHEE QAD KHAS'-S'AKUMAA BIHEE DOONA IKH-WATIH WA NAH'-NU MUSH-TARIT'OONA A'LAY-KUMAA FEEHEE SHAR-T'AA

FAQAALAA : RAH'IMAKAL-LAAHOO QUL FAQAW-LUKAL-MAQ-BOOL

FAQAALA : LAA TAKH-RUJAA BIHAD'IHIS'-S'AH'EEFATI MINAL-MADEENAH

QAALAA : WALIMA D'AAKA ?

QAALA : IN-NA AB-NA A'M-MIKUMAA KHAAFA A'LAY-HAAA AM-RAN AKHAAFUHOOO ANA A'LAY-KUMAA

QAALAA : IN-NAMAA KHAAFA A'LAY-HAA H'EENA A'LIMA AN-NAHOO YUQ-TAL

FAQAALA ABOO A'B-DIL-LAAHEE A'LAY-HIS-SALAAMU :

WA ANTUMAA FALAA TAA-MANAA FAWAL-LAHEEE IN-NEE LAAA'-LAMU AN-NAKUMAA SATAKH-RUJAANI KAMAA KHARAJA WASATUQ-TALAANI KAMAA QUTIL

FAQAAMAA WAHUMAA YAQOOLAANI : LAA H'AW-LA WA LAA QOO-WATA IL-LAA BIL-LAHIL-A'LEE-YIL-A'Z'EEM

FALAM-MAA KHARAJAA QAALA LEEE ABOO A'B-DIL-LAAHEE A'LAY-HIS-SALAAMU : YAA MUTAWAK-KILU KAY-FA QAALA LAKA YAH'-YAAA IN-NA A'M-MEE MUH'M-MADAB-NA A'LEE-YIW-WAB-NAHOO JAA'-FARANA DAA'WAAN-NAASA ILAAL-H'AYAATI WADAA'W-NAAHUM ILAAL-MAW-TI ?

QUL-TU : NAA'M AS'-LAH'AKAL-LAAHOO QAD QAALA LEE AB-NU A'M-MIKA YAH'-YAA D'ALIK

FAQAALA : YAR-H'AMUL-LAAHOO YAH'-YAA IN-NA ABEE H'AD-DATHANEE A'N ABEEHEE A'N JAD-DIHEE A'N A'LEE-YIN A'LAY-HIS-SALAAMU : AN-NA RASOOLAL-LAAHEE S'AL-LAAL-LAAHOO A'LAY-HEE WA AAALIHEEE AKHAD'AT-HOO NAA'-SATOO-WA HUWA A'LAA MIMBARIH

FARAAA FEE MANAAMIHEE RIJAALAY-YANZOONA A'LAA MIMBARIHEE NAZ-WAL-QIRADAH YARUD-DOONAN-NAASA A'LAAA AA'-QAABIHIMUL-QAH-QAREE

FAS-TAWAA RASOOLUL-LAAHEE S'AL-LAAL-LAAHOO A'LAY-HEE WA AAALIHEE JAALISAA WAL-H'UZ-NU YUA'-RAFU FEE WAJ-HIH

FAATAAHOO JIB-REELU A'LAY-HIS-SALAAMU BIHAD'IHIL-AAAYATI

(WA MAA JAA'L-NAAR-ROO-YAAL-LATEE ARAY-NAAKA IL-LAA FIT-NATAL-LILN-NAASI WASH-SHAJARATAL-MAL-U'WNATA FEE ALQUR-AAANI WA NUKHAW-WIFUHUM FAMAA YAZEEDUHUM IL-LAA T'UGH-YAANANA KABEERAA) YAA'-NEE BANEEE UMAY-YAH .

QAALA : YAA JIB-REELU AA'LAA A'H-DEE YAKOONOONA WA FEE ZAMANEE ?

QAALA : LAA WA LAKIN TADOORU RAH'AAL-IS-LAAMI MIM-MUHAAJARIK FATAL-BATHU BID'ALIKA A'SH-RAA THUM-MA TADOORU RAH'AAL-IS-LAAMI A'LAA RAA-SI KHAM-SATIW-WATHALAATHEENA MIM-MUHAAJARIK

FATAL-BATHU BID'ALIKA KHAM-SAA THUM-MA LAA BUD-DA MIR-RAH'AA Z''ALAALATIN HEEA QAAA-IMATUN A'LAA QUT'-BIHAA THUM-MA MUL-KUL-FARAAI'NAH

QAAL : WAANZALAL-LAAHOO TAA'ALAA FEE D'ALIKA :

(IN-NAAA ANZAL-NAAHOO FEE LAY-LATIL-QAD-RI WA MAAA AD-RAAKA MAA LAY-LATUL-QAD-RI LAY-LATUL-QAD-RI KHAY-RUM-MIN AL-FI SHAH-R)

YAM-LIKUHAA BANOOO UMAY-YATA LAY-SA FEEHAA LAY-LATUL-QAD-R

part no . 3

QAALA : FAAT'-LAA'L-LAAHOO A'Z-ZA WA JAL-LA NABEE-YAHOO A'LAY-HIS-SALAAMU AN-NA BANEEE UMAY-YATA TAM-LIKU SUL-T'AANA HAD'IHIL-UM-MATI WAMUL-KAHAA T'OOLA HAD'IHIL-MUD-DAH

FALAW T'AAWALAT-HUMUL-JIBAALU LAT'AALOO A'LAY-HAA H'AT-TAA YAA-D'ANAL-LAAHOO TAA'ALAA BIZAWAALI MUL-KIHIM WA HUM FEE D'ALIKA YAS-TASH-I'ROONA A'DAAWTANAAA AH-LAL-BAY-TI WABUGH-Z''ANAA

AKH-BARAL-LAAHOO NABEE-YAHOO BIMAA YAL-QAAA AH-LU BAY-TI MUH'AM-MADIW-WA AH-LU MAWAD-DATIHIM WASHEEA'TUHUM MIN-HUM FEEE AY-YAAMIHIM WAMUL-KIHIM

QAALA : WAANZALAL-LAAHOO TAA'ALAA FEEHIM- :

(ALAM TARA ILAAL-LAD'EENA BAD-DALOO NIA'-MATAL-LAAHEE KUF-RAW-WAAH'AL-LOO QAW-MAHUM DAARA ALBAWAARI JAHAN-NAMA YAS'-LAW-NAHAA WABI-SAL-QARAAR)0

WA NIA'-MATUL-LAAHEE MUH'AM-MADOO-WA AH-LU BAY-TIH H'UB-BUHUM EE-MAANUY-YUD-KHILUL-JAN-NAH WA

BUGH-Z''UHUM KUF-ROO-WANIFAAQUY-YUD-KHILUN-NAAR

FAASAR-RA RASOOLUL-LAAHEE S'AL-LAAL-LAAHOO A'LAY-HEE WA AAALIHEE D'ALIKA ILAA A'LEE-YIW-WA AH-LI BAY-TIH

QAALA : THUM-MA QAALA ABOO A'B-DIL-LAAHEE A'LAY-HIS-SALAAMU : MAA KHARAJA WA LAA YAKH-RUJU MIN-NAAA AH-LAL-BAY-TI ILAA QEEAAMI QAAA-IMINAAA AH'ADUN

LEEAD-FAA' Z'UL-MAN AW YAN-A'SHA H'AQ-QAN IL-LAA AS'-T'ALAMAT-HUL-BALEE-YAH WA KAANA QEEAAMUHOO ZEEAADATAN FEE MAK-ROOHINAA WA SHEEA'TINAA

QAALAL-MUTAWAK-KILUB-NU HAAROONA : THUM-MA AM-LAA A'LAY-YA ABOO A'B-DIL-LAAHEE A'LAY-HIS-SALAAMUL-AD-E'EAH WA HEEA KHAM-SATOO-WASAB-U'WNA BAABAA SAQAT'A A'N-NEE MIN-HAAA AH'ADA A'SHARA BAABAA WA H'AFIZ'-TU MIN-HAA NAY-YIFAW-WASIT-TEENA BAABAA

WA H'AD-DATHANAAA ABOOL-MUFAZ''-Z''ALI QAALA : WA H'AD-DATHANEE MUH'AM-MADU AB-NUL-H'ASANI AB-NI ROOZ-BIH ABW BAK-RINL-MADAAA-INEE-YUL-KAATIBU NAZEELUR-RAH'-BATI FEE DAARIH

QAALA : H'AD-DATHANEE MUH'AM-MADUB-NU AH'-MADAB-NI MUS-LIMINL-MUT'AH-HAREE

QAALA : H'AD-DATHANEEE ABEE A'N U'MAY-RIB-NI MUTAWAK-KLIL-BAL-KHEE A'N ABEEHIL-MUTAWAK-KILIB-NI HAAROON

QAALA : LAQEETU YAH'-YAAB-N ZAY-DIB-NI A'LEE-YIN A'LAY-HIMAAS-SALAAMU FAD'AKARAL-H'ADEETHA BITAMAAMIHEEE ILAA ROO-YAAN-NABEE-YI S'AL-LAAL-LAAHOO

A'LAY-HEE WA AAALIHIL-LATEE D'AKARAHAA JAA'-FARUB-NU MUH'AM-MADIN A'N AAABAAA-IHEE S'ALAWAATUL-LAAHEE A'LAY-HIM

WA FEE RIWAAYATIL-MUT'AH-HAREE-YI D'IK-RUL-AB-WAABI WAHEEA :

1 AT-TAH'-MEEDU LIL-LAHEE A'Z-ZA WA JAL

2 AS'-S'ALAATU A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

3 AS'-S'ALAATU A'LAA H'AMALATIL-A'R-SH

4 AS'-S'ALAATU A'LAA MUS'AD-DIQEER-RUSUL

5 DUA'AAW-UHOO LINAF-SIHEE WA KHAAAS'-S'ATIH

6 DUA'AAW-UHOO I'NDAS'-S'ABAAHEE WAL-MSAAA-I

7 DUA'AAW-UHOO FIL-MUHIM-MAAT

8 DUA'AAW-UHOO FEELIS-TIA'AD'AH

9 DUA'AAW-UHOO FEELISH-TEEAAQ

10 DUA'AAW-UHOO FIL-LAJAA ILAAL-LAAHEE TAA'ALAA

11 DUA'AAW-UHOO BIKHAWAATIMIL-KHAY-R

12 DUA'AAW-UHOO FEELIA'-TIRAAF

13 DUA'AAW-UHOO FEE T'ALABIL-H'AWAAA-IJ

14 DUA'AAW-UHOO FEEZ'-Z'ULAAMAAT

15 DUA'AAW-UHOO I'NDAL-MARAZ''

16 DUA'AAW-UHOO FEELIS-TIQAALAH

17 DUA'AAW-UHOO A'LAASH-SHAY-T'AAN

18 DUA'AAW-UHOO FIL-MAH'-D'OORAAT

19 DUA'AAW-UHOO FEELIS-TIS-QAAA-I

20 DUA'AAW-UHOO FEE MAKAARIMIL-AKH-LAAQ

21 DUA'AAW-UHOOO ID'AAA AH'-ZANAHOOO AM-R

22 DUA'AAW-UHOO I'NDASH-SHID-DAH

23 DUA'AAW-UHOO BIL-A'AFEEH

24 DUA'AAW-UHOO LIABAWAY-H

25 DUA'AAW-UHOO LIWUL-DIH

26 DUA'AAW-UHOO LIJEERAANIHEE WA AW-LEEAAA-IH

27 DUA'AAW-UHOO LIAH-LITH-THUGHOOR

28 DUA'AAW-UHOO FIT-TAFAZ-ZUA'-

29 DUA'AAW-UHOOO ID'AA QUT-TIRA A'LAY-HIR-RIZ-Q

30 DUA'AAW-UHOO FIL-MAU'WNATI A'LAA QAZ''AAA-ID-DAY-N

31 DUA'AAW-UHOO BIT-TAW-BAH

32 DUA'AAW-UHOO FEE S'ALAATIL-LAY-L

33 DUA'AAW-UHOO FEELIS-TIKHAARAH

34 DUA'AAW-UHOOO ID'AA AB-TULEEA AW RAAA MUB-TALAN BIFAZ''EEH'ATIM-BID'AMB

35 DUA'AAW-UHOO FIR-RIZ''AA BIL-QAZ''AAA-I

36 DUA'AAW-UHOO I'NDA SAMAAI'R-RAA'-D

37 DUA'AAW-UHOO FEESH-SHUK-R

38 DUA'AAW-UHOO FEELIA'-TID'AAR

39 DUA'AAW-UHOO FEE T'ALABIL-A'F-W

40 DUA'AAW-UHOO I'NDA D'IK-RIL-MAW-T

41 DUA'AAW-UHOO FEE T'ALABIS-SIT-RI WAL-WIQAAYAH

42 DUA'AAW-UHOO I'NDA KHAT-MIHIL-QUR-AAAN

43 DUA'AAW-UHOOO ID'AA NAZ'ARA ILAAL-HILAAL

44 DUA'AAW-UHOO LIDUKHOOLI SHAH-RI RAMAZ''AAN

45 DUA'AAW-UHOO LIWADAAI' SHAH-RI RAMAZ''AAN

46 DUA'AAW-UHOO LIE'EDIL-FIT'-RI WAL-JUMUA'H

47

DUA'AAW-UHOO FEE YAW-MI A'RAFAH

48 DUA'AAW-UHOO FEE YAW-MIL-AZ''-H'AA WAL-JUMUA'H

49 DUA'AAW-UHOO FEE DAF-I' KAY-DIL-AA'-DAAA-I

50 DUA'AAW-UHOO FIR-RAH-BAH

51 DUA'AAW-UHOO FIT-TAZ''AR-RUI' WALIS-TIKAANAH

52 DUA'AAW-UHOO FIL-IL-H'AAH'

53 DUA'AAW-UHOO FIT-TAD'AL-LUL

54 DUA'AAW-UHOO FIS-TIK-SHAAFIL-HUMOOM

WA BAAQEEL-AB-WAABI BILAF-Z'I ABEE A'B-DIL-LAAHIL-H'ASANEE-YI RAH'IMAHUL-LAAH

H'AD-DATHANAAA ABW A'B-DIL-LAAHEE JAA'-FARUB-NU MUH'AM-MADINL-H'ASANEE

QAALA : H'AD-DATHANAA A'B-DUL-LAAHEEB-NU U'MARAB-NI KHAT'-T'AABINZ-ZAY-YAAT

QAALA : H'AD-DATHANEE KHAALEE A'LEE-YU AB-NUN-NUA'-MAANIL-AA'-LAM

QAALA : H'AD-DATHANEE U'MAY-RUB-NU MUTAWAK-KILINTH-THAQAFEE-YUL-BAL-KHEE-YU A'N ABEEHEE MUTAWAK-KILIB-NI HAAROON

QAALA : AM-LAA A'LAY-YA SAY-YIDEES'-S'AADIQU ABOO A'B-DIL-LAAHEE JAA'-FARUB-NU MUH'AM-MAD

QAALA : AM-LAA JAD-DEE A'LEE-YUB-NUL-H'USAY-NI A'LAAA ABEE MUH'AM-MADIB-NI A'LEE-YIN A'LAY-HIM AJ-MAE'ENAS-SALAAMU BIMASH-HADIM-MIN-NEE

1

part no . 1

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU ID'AA AB-TADAA BID-DUA'AA-I BADAA BIT-TAH'-MEEDI LIL-LAHEE A'Z-ZA WA JAL-LA WATH-THANAAA-I A'LAY-HEE FAQAALA :

AL-H'AM-DU LIL-LAH

AL-AW-WALI BILAAA AW-WALIN KAANA QAB-LAH

WAL-AAAKHIRI BILAAA AAAKHIREE-YAKOONU BAA'-DAH

AL-LAD'EE QAS'URAT A'R-ROO-YATIHEEE AB-S'AARUN-NAAZ'IREEN

WA A'JAZAT A'N-NAA'-TIHEEE AW-HAAMUL-WAAS'IFEEN

IB-TADAA' BIQUD-RATIHIL-KHAL-QAB-TIDAAA'A

WA AKH-TARA'HUM A'LAA MASHEE-YATIHEEKH-TIRAAA'A

THUM-MA SALAKA BIHIM T'AREEQA IRAADATIH

WA BAA'THAHUM FEE SABEELI MAH'AB-BATIH

LAA YAM-LIKOONA TAA-KHEERANA A'M-MAA QAD-DAMAHUM ILAY-H

WA LAA YAS-TAT'EEU'WNA TAQAD-DUMAN ILAA MAAA AKH-KHARAHUM A'N-H

WA JAA'LA LIKUL-LI ROOH'IM-MIN-HUM QOOTAM-MAA'-LOOMAM-MAQ-SOOMAM-MIR-RIZ-QIH

LAA YANQUS'U MAN ZAADAHOO NAAQIS'

WA LAA YAZEEDU MAN-NAQAS'A MIN-HUM ZAAA-ID

THUM-MA Z''ARABA LAHOO FIL-H'AYAATI AJALAM-MAW-QOOTAA

WA NAS'ABA LAHOOO AMADAM-MAH'-DOODAA

YATAKHAT'-T'AAA ILAY-HEE BIY-YAAMI U'MURIH

WA YAR-HAQUHOO BIA'-WAAMI DAH-RIH

H'AT-TAAA ID'AA BALAGHA AQ-S'AAA ATHARIH

WAS-TAW-A'BA H'ISAABA U'MURIH

QABAZ''AHOOO ILAA MAA NADABAHOOO ILAY-HEE MIM-MAW-FOORI THAWAABIHEEE AW MAH'-D'OORI I'QAABIH

(LEEAJ-ZEEAL-LAD'EENA ASAAA-OO BIMAA A'MILOO WA YAJ-ZEEA AL-LD'EENA AH'-SANOO BIL-H'US-NAA)

A'D-LAM-MIN-H

TAQAD-DASAT AS-MAAAW-UH

WA TAZ'AAHARAT ALAAAW-UH

(LAA YUS-ALU A'M-MAA YAF-A'LU WAHUM YUS-ALOON)

WAL-H'AM-DU LIL-LAAHIL-LAD'EE

LAW H'ABASA A'N I'BAADIHEE MAA'-RIFATA H'AM-DIHEE A'LAA MAAA AB-LAAHUM MIM-MINANIHIL-MUTATAABIA'TI WA AS-BAGHA A'LAY-HIM MIN-NIA'MIHEE ALMUTAZ'AAHIRAH

LATAS'AR-RAFOO FEE MINANIHEE FALAM YAH'-MADOOH

WA TAWAS-SAU'WA FEE RIZ-QIHEE FALAM YASH-KUROOH

WA LAW KAANOO KAD'ALIKA LAKHARAJOO MIN H'UDOODIL-INSAANEE-YATI ILAA H'AD-DIL-BAHEEMEE-YATI FAKAANOO KAMAA WAS'AFA FEE MUH'-KAMI KITAABIHI :

(IN HUM IL-LAA KAL-AN-A'AMI BAL HUM AZ''AL-LU SABEELAA(

WAL-H'AM-DU LIL-LAHEE A'LAA MAA

A'R-RAFANAA MIN-NAF-SIH

WA AL-HAMANAA MIN SHUK-RIH

WA FATAH'A LANAA MIN AB-WAABIL-I'L-MI BIRUBOOBEE-YATIH

WA DAL-LANAA A'LAY-HEE MINAL-IKH-LAAS'I LAHOO FEE TAW-H'EEDIH

WA JAN-NABANAA MINAL-IL-H'AADI WASH-SHAK-KI FEEE AM-RIH

H'AM-DAAN

NUA'M-MARU BIHEE FEE MAN H'AMIDAHOO

MIN KHAL-QIH

WA NAS-BIQU BIHEE MAN SABAQA ILAA RIZ''AAHOO WA A'F-WIH

H'AM-DAAN

YUZ''EE-U LANAA BIHEE Z'ULUMAATIL-BAR-ZAKH

WA YUSAH-HILU A'LAY-NAA BIHEE SABEELAL-MAB-A'TH

WA YUSHAR-RIFU BIHEE MANAAZILANAA I'NDA MAWAAQIFIL-ASH-HAADI (YAW-MA TUJ-ZAA KUL-LU NAF-SIM-BIMAA KASABAT WA HUM LAA YUZ'-LAMOON)

(YAW-MA LAA YUGH-NEE MAW-LANA A'M-MAW-LANA SHAY-AW-WA LAA HUM YUNS'AROON)

H'AM-DAAN YAR-TAFIU' MIN-NAAA ILAAA AA'-LAA I'L-LEE-YEENA (FEE KITAABIM-MAR-QOOMIN YASH-HADUHUL-MUQAR-RABOON)

H'AM-DAAN TAQAR-RU BIH U'YOONUNAAA ID'AA BARIQATIL-AB-S'AAR WA TAB-YAZ''-Z''U BIHEE WUJOOHUNAAA ID'AA AS-WAD-DATIL-ABSHAAR

H'AM-DAAN NUA'-TAQU BIHEE MIN ALEEMI NAARIL-LAAHEE ILAA KAREEMI JIWAARIL-LAAH

H'AM-DAA

NUZAAH'IMU BIHEE MALAAA-IKATAHUL-MUQAR-RABEEN

part no . 2

WA NUZ''-Z''AAAM-MU BIHEEE AMBEEAAA-AHUL-MUR-SALEEN

FEE DAARIL-MUQAAMATIL-LATEE LAA TAZOOL

WA MAH'AL-LI KARAAMATIHIL-LATEE LAA TAH'OOL

WAL-H'AM-DU LIL-LAAHIL-LAD'EE

IKH-TAARA LANAA MAH'AASINAL-KHAL-Q

WA AJ-RAA A'LAY-NAA T'AY-YIBAATIR-RIZ-Q

WA JAA'LA LANAAL-FAZ''EELATA BIL-MALAKATI A'LAA JAMEEI'L-KHAL-Q

FAKUL-LU KHALEEQATIHEE MUNQAADATUL-LANAA BIQUD-RATIH WA S'AAA-IRATUN ILAA T'AAA'TINAA BII'Z-ZATIH

WAL-H'AM-DU LIL-LAHIL-LD'EEE AGH-LAQA A'N-NAA BAABAL-H'AAJATI IL-LAAA ILAY-H

FAKAY-FA NUT'EEQU H'AM-DAHU ?

AM MATAA NOO-AD-DEE SHUK-RAHU ? LAA MATAA ?

WAL-H'AM-DU LIL-LAAHIL-LAD'EE

RAK-KABA FEENAAA ALAAATIL-BAS-T'

WA JAA'LA LANAAA ADAWAATIL-QAB-Z''

WA MAT-TAA'NAA BIR-WAAH'IL-H'AYAAH

WA ATH-BATA FEENAA JAWAARIH'AL-AA'-MAAL

WA GHAD'-D'AANAA BIT'AY-YIBAATIR-RIZ-Q

WA AGH-NAANAA BIFAZ''-LIH

WA AQ-NAANAA BIMAN-NIH

THUM-MA AMARANAA LEEAKH-TABIRA T'AAA'TANAA

WA NAHAANAA LEEAB-TALEEA SHUK-RANAA

FAKHAALAF-NAA A'N T'AREEQI AM-RIH

WA RAKIB-NAA MUTOONA ZAJ-RIH

FALAM YAB-TADIR-NAA BIU'QOOBATIH

WA LAM YUA'AJIL-NAA BINAQIMATIH

BAL TAAN-NAANAA BIRAH'-MATIHEE TAKAR-RUMAA

WA ANTAZ'ARA MURAAJAA'TANAA BIRAA-FATIHEE H'IL-MAA

WAL-H'AM-DU LIL-LAAHIL-LAD'EE DAL-LANAA A'LAAT-TAW-BATIL-LATEE LAM NUFID-HAAA IL-LAA MIN FAZ''-LIH

FALAW LAM NAA'-TADID MIN FAZ''-LIHEEE IL-LAA BIHAA

LAQAD H'ASUNA BALAAAW-UHOO I'NDANAA

WA JAL-LA IH'-SAANUHOOO ILAY-NAA

WA JASUMA FAZ''-LUHOO A'LAY-NAA

FAMAA HAKAD'AA KAANAT SUN-NATUHOO FIT-TAW-BATI LIMAN KAANA QAB-LANAA

LAQAD WAZ''AA' A'N-NAA MAA LAA T'AAQATA LANAA BIH

WA LAM YUKAL-LIF-NAAA IL-LAA WUS-A'A

WA LAM YUJASH-SHIM-NAAA IL-LAA YUS-RAA

WA LAM YADAA' LIAH'ADIM-MIN-NAA H'UJ-JATAW-WA LAA U'D'-RAA

FAL-HAALIKU MIN-NAA MAN HALAKA A'LAY-H

WAS-SAE'EDU MIN-NAA MAR-RAGHIBA ILAY-H

WAL-H'AM-DU LIL-LAHEE BIKUL-LI MAA H'AMIDAHOO BIHEE

AD-NAA MALAAA-IKATIHEEE ILAY-H

WA AK-RAMU KHALEEQATIHEE A'LAY-H

WA AR-Z''AA H'AAMIDEEHEE LADAY-H

H'AM-DAY-YAF-Z''ULU SAAA-IRAL-H'AM-DI KAFAZ''-LI RAB-BINAA A'LAA JAMEEI' KHAL-QIH

THUM-MA LAHUL-H'AM-D

MAKAANA KUL-LI NIA'-MATIL-LAHOO A'LAY-NAA WA A'LAA JAMEEI' I'BAADIHIL-MAAZ''EENA WAL-BAAQEENA A'DADA MAAA AH'AAT'A BIHEE I'L-MUHOO MIN JAMEEI'L-ASH-YAAA-I

WA MAKAANA KUL-LI WAAH'IDATIM-MIN-HAA A'DADUHAAA AZ''-A'AFAM-MUZ''AAA'FATAN ABADANA SAR-MADAN

ILAA YAW-MIL-QEEAAMAH

H'AM-DAA

LAA MUNTAHAA LIH'AD-DIH

WA LAA H'ISAABA LIA'DADIH

WA LAA MAB-LAGHA LIGHAAYATIH

WA LAA ANQIT'AAA' LIAMADIH

H'AM-DAY-YAKOONU

WUS'-LATAN ILAA T'AAA'TIHEE WA A'F-WIH

WA SABABAN ILAA RIZ''-WAANIH

WA D'AREEA'TAN ILAA MAGH-FIRATIH

WA T'AREEQAN ILAA JAN-NATIH

WA KHAFEERAM-MIN-NAQIMATIH

WA AM-NAM-MIN GHAZ''ABIH

WA Z'AHEERAN A'LAA T'AAA'TIH

WA H'AAJIZAN A'M-MAA'-S'EEATIH

WA A'W-NAN A'LAA TAA-DEEATI H'AQ-QIHEE WAWAZ'AAA-IFIH

H'AM-DAAN NAS-A'DU BIHEE FIS-SUA'DAAA-I MIN AW-LEEAAA-IH WA NAS'EERU BIHEE FEE NAZ'-MISH-SHUHADAAA-I BISUYOOFI AA'-DAAA-IH

IN-NHOO WALEE-YUN H'AMEED

2

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU BAA'-DA HAD'AAT-TAH'-MEEDI FEES'-S'ALAATI A'LAA RASOOLIL-LAAHEE S'AL-LAAL-LAAHOO A'LAY-HEE WA AAALIH

WAL-H'AM-DU LIL-LAAHIL-LAD'EE MAN-NA A'LAY-NAA BIMUH'AM-MADIN-NABEE-YIHEE S'AL-LAAL-LAAHOO A'LAYHEE WA AAALIHEE DOONAL-UMAMIL-MAAZ''EEATI WAL-QUROONIS-SAALIFAH

BIQUD-RATIHIL-LATEE

LAA TAA'-JIZU A'N SHAY-IW-WA IN A'Z'UM

WA LAA YAFOOTUHAA SHAY-OO-WA IL-LAT'UF

FAKHATAMA BINAA A'LAA JAMEEI' MAN D'ARAA

WA JAA'LANAA SHUHADAAA-A A'LAA MAN JAH'AD

WA KATH-THARANAA BIMAN-NIHEE A'LAA MAN QAL

AL-LAAHUM-MA FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MAD

AMEENIKA A'LAA WAH'-YIK

WA NAJEEBIKA MIN KHAL-QIK

WA S'AFEE-YIKA MIN I'BAADIK

WA IMAAMIR-RAH'-MAH

WA QAAA-IDIL-KHAY-R

WA MIF-TAAH'IL-BARAKAH

KAMAA NAS'ABA LIAM-RIKA NAF-SAH

WA A'R-RAZ''A FEEKA LIL-MAK-ROOHEE BADANAH

WA KAASHAFA FID-DUA'AA-I ILAY-KA H'AAAM-MATAH

WA H'AARABA FEE RIZ''AAKA US-RATAH

WA QAT'AA' FEEE IH'-YAAA-I DEENIKA RAH'IMAH

WA AQ-S'AAL-AD-NAY-NA A'LAA JUH'OODIHIM-

WA QR-RABAL-AQ-S'AY-NA A'LAA AS-TIJAABATIHIM LAK

WA WAALAA FEEKAL-AB-A'DEEN

WA A'ADAA FEEKAL-AQ-RABEEN

WA AD-ABA NAF-SAHOO FEE TAB-LEEGHI RISAALATIK

WA AT-A'BAHAA BID-DUA'AA-I ILAA MIL-LATIK

WA SHAGHALAHAA BIN-NUS'-HEE LIAH-LI DAA'-WATIK

WA HAAJARA ILAA BILAADIL-GHUR-BATI WA MAH'AL-LIN-NAA-YI A'M-MAW-T'INI RAH'-LIH WA MAWZ''II' RIJ-LIH WA MAS-QAT'I RAA-SIH WA MAA-NASI NAF-SIHEE

IRAADATAM-MIN-HOO LIIA'-ZAAZI DEENIK

WAS-TINS'AARAN A'LAAA AH-LIL-KUF-RI BIK

H'AT-TAA AS-TATAB-BA LAHOO MAA H'AAWALA FEEE AA'-DAAA-IK

WAS-TATAM-MA LAHOO MAA DAB-BARA FEEE AW-LEEAAA-IK

FANAHADA ILAY-HIM-MUS-TAF-TIH'AM-BIA'W-NIK WA MUTAQAW-WIYAN A'LAA Z''AA'-FIHEE BINAS'-RIK

FAGHAZAAHUM FEE U'Q-RI DEEAARIHIM

WA HAJAMA A'LAY-HIM FEE BUH'-BOOH'ATI QARAARIHIM H'AT-TAA Z'HARA AM-RUKA WA A'LAT KALIMATUKA WA LAW KARIHAL-MUSH-RIKOON

AL-LAAHUM-MA FAR-FAA'-HOO BIMAA KADAH'A FEEKA ILAAD-DARAJATIL-U'L-YAA MIN JAN-NATIKA H'AT-TAA

LAA YUSAAWAA FEE MANZILAH

WA LAA YUKAAFAA FEE MAR-TABAH

WA LAA YUWAAZEEHOO LADAY-KA MALAKUM-MUQAR-RABOO-WA LAA NABEE-YUM-MUR-SAL

WA A'R-RIF-HOO FEEE AH-LIHIT'-T'AAHIREENA WA UM-MATIHIL-MOO-MINEENA MIN H'US-NISH-SHAFAAA'TI AJAL-LA MAA WAA'T-TAH

YAA NAAFID'AL-I'DAH YAA WAAFEEAL-QAW-L

YAA MUBAD-DILAS-SAY-YI-AATI BIZ''-A'AFIHAA MINAL-H'ASANAAT

IN-NAKA D'OOL-FAZ''-LIL-A'Z'EEM

3

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU FEES'-S'ALAATI A'LAA H'AMALATIL-A'R-SHI WAKUL-LI MALAKIM-MUQAR-RAB

AL-LAAHUM-MA WA H'AMALATU A'R-SHIKAL-LAD'EEN

LAA YAFTUROONA MIN TAS-BEEH'IK

WA LAA YAS-AMOONA MIN TAQ-DEESIK

WA LAA YAS-TAH'-SIROONA MIN I'BAADATIK

WA LAA YOO-THIROONAT-TAQ-S'EERA A'LAAL-JID-DI FEEE AM-RIK

WA LAA YAGH-FULOONA A'NIL-WALAHEEE ILAY-K

WA IS-RAAFEELU S'AAH'IBUS'-S'OORISH-SHAAKHIS'UL-LAD'EE YANTAZ'IRU MINKAL-ID'-NA WA H'ULOOLAL-AM-RI FAYUNAB-BIHOO BIN-NAF-KHATI S'AR-A'A RAHAAA-INIL-QUBOOR

WA MEEKAAA-EELU D'OOL-JAAHEE I'NDAKA WAL-MAKAANIR-RAFEEI' MIN T'AAA'TIK

WA JIB-REEL AL-AMEENU A'LAA WAH'-YIK

AL-MUT'AAU' FEEE AH-LI SAMAAWAATIK

AL-MAKEENU

LADAY-KAL-MUQAR-RABU I'NDAK

WAR-ROOHOOL-LAD'EE HUWA A'LAA MALAAA-IKATIL-H'UJUB

WAR-ROOHOOL-LAD'EE HUWA MIN AM-RIK

AL-LAAHUM-MA FAS'AL-LI A'LAY-HIM WA A'LAAL-MALAAA-IKATIL-LAD'EENA MIN DOONIHIM

MIN SUK-KAANI SAMAAWAATIK

WA AH-LIL-AMAANATI A'LAA RISAALAATIK

WAL-LAD'EENA LAA TAD-KHULUHUM

SAA-MATUM-MIN DU-OOB

WA LAAA IA'-YAAA-UM-MIL-LUGHOOBIW-WA LAA FUTOOR

WA LAA TASH-GHALUHUM A'N TAS-BEEH'IKASH-SHAHAWAAT

WA LAA YAQ-T'AU'HUM A'N TAA'-Z'EEMIKA SAH-WL-GHAFALAAT

AL-KHUSH-SHAU'L-AB-S'AARI FALAA YAROOMOONAN-NAZ'ARA ILAY-K

AN-NAWAAKISUL-AD'-QAANIL-LAD'EENA QAD T'AALAT RAGH-BATUHUM FEEMAA LADAY-K

AL-MUS-TAH-TAROONA BID'IK-RI AAALAAA-IK

WAL-MUTAWAAZ''IU'WNA DOONA A'Z'AMATIKA WAJALAALI KIB-REEAAA-IK

WAL-LAD'EENA YAQOOLOONA ID'AA NAZ'AROO ILAA JAHAN-NAMA TAZ-FIRU A'LAAA AH-LI MAA'-S'EEATIKA : SUB-H'AANAKA MAA A'BAD-NAAKA H'AQ-QA I'BAADATIK

FAS'AL-LI A'LAY-HIM WA A'LAA

R-RAW-H'AANEE-YEENA MIM-MALAAA-IKATIK

WA AH-LIZ-ZUL-FATI I'NDAK

WA H'UM-MAALIL-GHAY-BI ILAA RUSULIK

WAL-MOO-TAMANEENA A'LAA WAH'-YIK

WA QABAAA-ILIL-MALAAA-IKATIL-LAD'EEN

AKH-TAS'AS'-TAHUM LINAF-SIK

WA AGH-NAY-TAHUM A'NIT'-T'AA'AMI WASH-SHARAABI BITAQ-DEESIK

WA AS-KANTAHUM BUT'OONA AT'-BAAQI SAMAAWAATIK

WAL-LAD'EENA A'LAAA AR-JAAA-IHAAA ID'AA NAZALAL-AM-RU BITAMAAMI WAA'-DIK

WA KHUZ-ZAANIL-MAT'ARI WA ZAWAAJIRIS-SAH'AAB

WAL-LAD'EE BIS'AW-TI ZAJ-RIHEE YUS-MAU' ZAJALUR-RUU'WD WA ID'AA SABAH'AT BIHEE H'AFEEFATUS-SAH'AABIL-TAMAA'T S'AWAAI'QUL-BUROOQ

WA MUSHAY-YIE'ETH-THAL-JI WAL-BARAD

WAL-HAABIT'EENA MAA' QAT'-RIL-MAT'ARI ID'AA NAZAL

WAL-QOO-WAAMI A'LAA KHAZAAA-INIR-REEAAH'

WAL-MUWAK-KALEENA BIL-JIBAALI FALAA TAZOOL

WAL-LAD'EENA A'R-RAF-TAHUM MATHAAQEELAL-MEEAAHEE WA KAY-LA MAA TAH'-WEEHEE LAWAAI'JUL-AM-T'AARI WA A'WAALIJUHAA

WA RUSULIKA MINAL-MALAAA-IKATI ILAAA AH-LIL-AR-Z''I BIMAK-ROOHEE MAA YANZILU MINAL-BALAAA WA MAH'-BOOBIR-RAKHAAA-I

WAS-SAFARATIL-KIRAAMIL-BARARAH

WAL-H'AFAZ'ATIL-KIRAAMIL-KAATIBEEN

WA MALAKIL-MAW-TI WA AA'-WAANIH

WA MUNKARIW-WA NAKEER

WA ROOMAANA FAT-TAANIL-QUBOOR

WAT'-T'AAA-IFEENA BIL-BAY-TIL-MAA'-MOOR

WA MAALIKIW-WAL-KHAZANAH

WA RIZ''-WAANA WA SADANATIL-JINAAN

WAL-LAD'EENA (LAA YAA'-S'OONAL-LAAHA MAAA AMARAHUM WA YAF-A'LOONA MAA YOO-MAROON(

WAL-LAD'EENA YAQOOLOONA (SALAAMUN A'LAY-KUM BIMAA S'ABAR-TUM FANIA'-MA U'Q-BAAD-DAAR(

WAZ-ZABAANEEATIL-LAD'EENA ID'AA QEELA LAHUM- : (KHUD'OOHOO FAGHUL-LOOHOO THUM-MAL-JAH'EEMA S'AL-LOOHOO) IB-TADAROOHOO SIRAAA'W-WALAM YUNZ'IROOH

WA MAN AW-HAM-NAA D'IK-RAHOO WA LAM NAA'-LAM MAKAANAHOO MINKA WA BIY-YI AM-RIW-WAK-KAL-TAH

WA SUK-KAANIL-HAWAAA-I WAL-AR-Z''I WAL-MAAA-I

WA MAM-MIN-HUM A'LAAL-KHAL-Q

FAS'AL-LI A'LAY-HIM YAW-MA TAA-TEE KUL-LU NAF-SIM-MAA'HAA SAAA-IQOO-WASHAHEED

WA S'AL-LI A'LAY-HIM S'ALAATAN TAZEEDUHUM

KARAAMATAN A'LAA KARAAMATIHIM-

WA T'AHAARATAN A'LAA T'AHAARATIHIM

AL-LAAHUM-MA WA ID'AA S'AL-LAY-TA A'LAA MALAAA-IKATIKA WARUSULIKA WA BAL-LAGH-TAHUM S'ALAATANAA A'LAY-HIM FAS'AL-LI A'LAY-HIM BIMAA FATAH'-TA LANAA MIN H'US-NIL-QAW-LI FEEHIM-

IN-NAKA JAWAADUN KAREEM

4

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU FEES'-S'ALAATI A'LAAA AT-BAAI'R-RUSULI WAMUS'AD-DIQEEHIM

AL-LAAHUM-MA WA AT-BAAU'R-RUSUL WA MUS'AD-DIQOOHUM MIN AH-LIL-AR-Z''I BIL-GHAY-BI I'NDA MUA'ARAZ''ATIL-MUA'ANIDEENA LAHUM BIT-TAK-D'EEB

WALISH-TEEAAQI ILAAL-MUR-SALEENA BIH'AQAAA-IQIL-EEMAAN

FEE KUL-LI DAH-RIW-WA ZAMAAN

AR-SAL-TA FEEHEE RASOOLAA

WA AQAM-TA LIAH-LIHEE DALEELAA

MIL-LADUN AAADAMA ILAA

MUH'AM-MADIN S'AL-LAAL-LAAHOO A'LAY-HEE WA AAALIH

MIN A-IM-MATIL-HUDAA

WA QAADATI AH-LIT-TUQAA

A'LAA JAMEEI'HIMUS-SALAAM

FAD'-KUR-HUM MINKA BIMAGH-FIRATIW-WA RIZ''-WAAN

AL-LAAHUM-MA WA AS'-H'AABU MUH'AM-MADIN KHAAAS'-S'ATAN

AL-LAD'EENA AH'-SANOOS'-S'AH'AABATA

WAL-LAD'EENA AB-LAWAL-BALAAA-AL-H'ASANA FEE NAS'-RIHEE WA KAANAFOOHOO WA AS-RAU'WAAA ILAA WIFAADATIH

WA SAABAQOO ILAA DAA'-WATIHEE WAS-TAJAABOO LAHOO H'AY-THU AS-MAA'HUM H'UJ-JATA RISAALAATIH

WA FAARAQOOL-AZ-WAAJA WAL-AW-LAADA FEEE IZ'-HAARI KALIMATIH

WA QAATALOOL-ABAAA-A WAL-AB-NAAA-A FEE TATH-BEETI NUBOO-WATIHEE WA ANTAS'AROO BIH

WA MAN KAANOO MUNT'AWEENA A'LAA MAH'AB-BATIHEE YAR-JOONA TIJAARATAL-LAN TABOORA FEE MAWAD-DATIH

WAL-LAD'EENA HAJARAT-HUMUL-A'SHAAA-IRU ID' TAA'L-LAQOO BIU'R-WATIH

WANTAFAT MIN-HUMUL-QARAABAATU ID' SAKANOO FEE Z'IL-LI QARAABATIH

FALAA TANSA LAHUMUL-LAAHUM-MA MAA TARAKOO LAKA WA FEEK

WA AR-Z''IHIM MIR-RIZ''-WAANIK

WA BIMAA H'AASHOOL-KHAL-QA A'LAY-K

WA KAANOO MAA' RASOOLIKA DUA'ATAL-LAKA ILAY-K

WA ASH-KUR-HUM A'LAA

HAJ-RIHIM FEEKA DEEAARA QAW-MIHIM-

WA KHUROOJIHIM MIN SAA'TIL-MAA'ASHI ILAA Z''EEQIH

WA MAN KATH-THAR-TA FEEE IA'-ZAAZI DEENIKA MIM-MAZ'-LOOMIHIM-

AL-LAAHUM-MA WA AW-S'IL ILAAT-TAABIE'ENA LAHUM BIIH'-SAANINL-LAD'EENA

YAQOOLOONA : (RAB-BANAA IGH-FIR LANAA WA LIIKH-WAANINAAL-LAD'EENA SABAQOONAA BIL-EEMAAN) KHAY-RA JAZAAA-IK

AL-LAD'EENA QAS'ADOO SAM-TAHUM

WA TAH'AR-RAW-A WIJ-HATAHUM-

WA MAZ''AW-A A'LAA SHAAKILATIHIM-

LAM YATH-NIHIM RAY-BUN FEE BAS'EERATIHIM

WA LAM YAKH-TALIJ-HUM SHAK-KUN FEE QAF-WI AAATHAARIHIM WA AAL-AI-TIMAAM BIHIDAAYATI MANAARIHIM

MUKAANIFEENA WA MUWAAZIREENA LAHUM-

YADEENOONA BIDEENIHIM-

WA YAH-TADOONA BIHAD-YIHIM-

YAT-TAFIQOONA A'LAY-HIM-

WA LAA YAT-TAHIMOONAHUM FEEMAAA AD-DAW-AAA ILAY-HIM-

AL-LAAHUM-MA WAS'AL-LI A'LAAT-TAABIE'ENA MEE-YAW-MINAA HAD'AAA ILAA YAW-MID-DEEN

WA A'LAAA AZ-WAAJIHIM-

WA A'LAA D'UR-REE-YAATIHIM-

WA A'LAA MAN AT'AAA'KA MIN-HUM-

S'ALAATAN TAA'-S'IMUHUM BIHAA MIM-MAA'-S'EEATIK

WA TAF-SAHOO LAHUM FEE REEAAZ''I JAN-NATIK

WA TAM-NAU'HUM BIHAA MIN KAY-DISH-SHAY-T'AAN

WA TUE'ENUHUM BIHAA A'LAA MAS-TAA'ANOOKA A'LAY-HEE MIM-BIR

WA TAQEEHM T'AWAARIQAL-LAY-LI WAN-NAHAARI IL-LAA T'AARIQAY-YAT'-RUQU BIKHAY-R

WA TAB-A'THUHUM BIHAA A'LAA

IA'-TIQAADI H'US-NIR-RAJAAA-I LAKA WAT'-T'AMAI' FEEMAA I'NDAK

WA TAR-KIT-TUH-MATI FEEMAA TAH'-WEEHEEE AY-DEEL-I'BAAD

LITARUD-DAHUM ILAAR-RAGH-BATI ILAY-KA WAR-RAH-BATI MINK

WA TUZAH-HIDAHUM FEE SAA'TIL-A'AJIL

WA TUH'AB-BIBA ILAY-HIMUL-A'MALA LIL-AAAJIL WALIS-TIA'-DAADA LIMAA BAA'-DAL-MAW-T

WA TUHAW-WINA A'LAY-HIM KUL-LA KAR-BEE-YAH'IL-LU BIHIM YAW-MA KHUROOJIL-ANFUSI MIN AB-DAANIHAA

WA TUA'AFEEAHUM MIM-MAA TAQAU' BIHIL-FIT-NATU MIM-MAH'-D'OORAATIHAA WA KAB-BATIN-NAARI WA T'OOLIL-KHULOODI FEEHAA

WA TUS'AY-YIRAHUM ILAAA AM-NIM-MIM-MAQEELIL-MUT-TAQEEN

5

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU LINAF-SIHEE W LIAH-LI WALAAYATIH

YAA MAL-LAA TANQAZ''EE A'JAAA-IBU A'Z'AMATIH

S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA AH'-JUB-NAA A'NIL-IL-H'AADI FEE A'Z'AMATIK

WA YAA

MAL-LAA TANTAHEE MUD-DATU MUL-KIH

S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA AA'-TIQ RIQAABANAA MIN-NAQIMATIK

WA YAA MAL-LAA TAF-NAA KHAZAAA-INU RAH'-MATIH

S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WAJ-A'L-LANAA NAS'EEBAA FEE RAH'-MATIK

WA YAA MAN TANQAT'IU' DOONA ROO-YATIHIL-AB-S'AAR

S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA AD-NINAAA ILAA QUR-BIK

WA YAA MAN TAS'-GHURU I'NDA KHAT'ARIHIL-AKH-T'AAR

S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA KAR-RIM-NAA A'LAY-K

WA YAA MAN TAZ'-HARU I'NDAHOO BAWAAT'INUL-AKH-BAAR

S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIHEE

WA LAA TAF-Z''AH'-NAA LADAY-K

AL-LAAHUM-MA

AGH-NINAA A'N HIBATIL-WAH-HAABEENA BIHIBATIK

WA AK-FINAA WAH'-SHATAL-QAAT'IE'ENA BIS'ILATIK

H'AT-TAA LAA NAR-GHABA ILAAA AH'ADIM-MAA' BAD'-LIK

WA LAA NAS-TAW-H'ISHA MIN AH'ADIM-MAA' FZ''-LIK

AL-LAAHUM-MA FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA KID LANAA WA LAA TAKID A'LAY-NAA

WA AM-KUR LANAA WA LAA TAM-KUR BINAA

WA ADIL-LANAA WA LAA TUDIL MIN-NAA

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA QINAA MINK

WA AH'-FAZ'-NAA BIK

WA AH-DINAAA ILAY-K

WA LAA TUBAAI'D-NAA A'NK

IN-NA MAN TAQIHEE YAS-LAM-

WA MAN TAH-DIHEE YAA'-LAM-

WA MAN TUQAR-RIB-HOOO ILAY-KA YAGH-NAM-

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA AK-FINAA

H'AD-DA NAWAAA-IBIZ-ZAMAAN

WA SHAR-RA MAS'AAA-IDISH-SHAY-T'AAN

WA MARAARATA S'AW-LATIS-SUL-T'AAN

AL-LAAHUM-MA IN-NAMAA YAK-TAFEEL-MUK-TAFOONA BIFAZ''-LI QOO-WATIK

FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIHEE WAK-FINAA

WA IN-NAMAA YUA'-T'EEL-MUA'-T'OONA MIN FAZ''-LI JIDATIK

FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIHEE WA AA'-T'INAA

WA IN-NAMAA YAH-TADEEL-MUH-TADOONA BINOORI WAJ-HIK

FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIHEE WAH-DINAA

AL-LAAHUM-MA IN-NAK

MAW-WAALAY-TA LAM YAZ''-RUR-HOO KHID'-LAANUL-KHAAD'ILEEN

WA MAN AA'-T'AY-TA LAM YANQUS'-HOO MAN-U'L-MAANIE'EN

WA MAN HADAY-TA LAM YUGH-WIHEEE IZ''-LAALUL-MUZ''IL-LEEN

FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA AM-NAA'-NAA BII'Z-ZIKA MIN I'BAADIK

WA AGH-NINAA A'N GHAY-RIKA BIR-FAADIK

WAS-LUK BINAA SABEELAL-H'AQ-QI BIIR-SHAADIK

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH WAJ-A'L-

SALAAMATA QULOOBINAA FEE D'IK-RI A'Z'AMATIK

WA FARAAGHA AB-DAANINAA FEE SHUK-RI NIA'-MATIK

WANT'ILAAQA AL-SINATINAA FEE WAS'-FI MIN-NATIK

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH WAJ-A'L-NAA MIN

DUA'ATIKAD-DAAE'ENA ILAY-K

WA HUDAATIKAD-DAAAL-LEENA A'LAY-K

WA MIN KHAAAS'-S'ATIKAL-KHAAAS'-S'EENA LADAY-K

YAAA AR-H'AMAR-RAAH'IMEEN

6

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU I'NDAS'-S'ABAAH'A WAL-MASAAA-I

AAL-H'AM-DU LIL-LAAHIL-LAD'EE

KHALAQAL-LAY-LA WAN-NAHAARA BIQOO-WATIH

WA MAY-YAZA BAY-NAHUMAA BIQUD-RATIH

WA JAA'LA LIKUL-LI WAAH'IDIM-MINHUMAA H'AD-DAM-MAH'-DOODAW-WA AMADAM-MAM-DOODAA

YOOLIJU KUL-LA WAAH'IDIM-MIN-HUMAA FEE S'AAH'IBIHEE WA YOOLIJU S'AAH'IBAHOO FEEH

BITAQ-DEERIM-MIN-HOO LIL-I'BAADI FEEMAA YAGH-D'OOHUM BIHEE WA YUNSHI-UHUM A'LAY-H

FAKHALAQA LAHUMUL-LAY-L LEEAS-KUNOO FEEHEE MIN H'ARAKAATIT-TAA'BI WA NAHAZ''AATIN-NAS'AB

WA JAA'LAHOO LIBAASAL-LEEAL-BASOO MIR-RAAH'ATIHEE WAMANAAMIHEE FAYAKOONA D'ALIKA LAHUM

JAMAAMAW-WAQOO-WAH WA LEEANAALOO BIHEE LAD'-D'ATAW-WASHAH-WAH

WA KHALAQA LAHUMUN-NAHAARA MUB-S'IRA

LEEAB-TAGHOO FEEHEE MIN FAZ''-LIH

WA LEEATASAB-BABOO ILAA RIZ-QIH

WA YAS-RAH'OO FEEE AR-Z''IH

T'ALABAL-LIMAA FEEH NAY-LUL-A'AJILI MIN DUNYAAHUM-

WA DARAKUL-AAAJILI FEEE UKH-RAAHUM-

BIKUL-LI D'ALIKA

YUS'-LIHOO SHAA-NAHUM-

WA YAB-LOOO AKH-BAARAHUM-

WA YANZ'URU KAY-FA HUM

FEEE AW-QAATI T'AAA'TIH

WA MANAAZILI FUROOZ''IH

WA MAWAAQII' AH'-KAAMIH

(LEEAJ-ZEEAL-LAD'EENA ASAAA-OO BIMAA A'MILOO

WA YAJ-ZEEAL-LAD'EENA AH'-SANOO BIL-H'US-NAA)

AL-LAAHUM-MA FALAKAL-H'AM-DU A'LAA MAA

FALAQ-TA LANAA MINAL-IS'-BAAH'

WA MAT-TAA'-TANAA BIHEE MIN Z''AW-IN-NAHAAR

WA BAS'-S'AR-TANAA MIM-MAT'AALIBIL-AQ-WAAT

WA WAQAY-TANAA FEEHEE MIN T'AWAARIQIL-AAAFAAT

AS'-BAH'-NAA WA AS'-BAH'ATIL-ASH-YAAA-U KUL-LUHAA BIJUM-LATIHAA LAK

SAMAAAW-UHAA WA AR-Z''UHAA

WA MAA BATHATH-TA FEE KUL-LI WAAH'IDIM-MIN-HUMAA

SAAKINUHOO WA MUTAH'AR-RIKUH

WA MUQEEMUHOO WA SHAAKHIS'UH

WA MAA A'LAA FIL-HAWAAA-I

WA MAA KAN-NA TAH'-TATH-THARAA

AS'-BAH'-NAA FEE QAB-Z''ATIK

YAH'-WEENAA MUL-KUKA WA SUL-T'AANUK

WA TAZ''UM-MUNAA MASHEE-YATUK

WA NATAS'AR-RAFU A'N AM-RIK

WA NATAQAL-LABU FEE TAD-BEERIK

LAY-SA LANAA MINAL-AM-RI IL-LAA MAA QAZ''AY-T

WA LAA MINAL-KHAY-RI IL-LAA MAAA AA'-T'AY-T

WA HAD'AA YAW-MUN H'AADITHUN JADEED

WA HUWA A'LAY-NAA SHAAHIDUN A'TEED

IN AH'-SAN-NAA WAD-DAA'NAA BIH'AM-D

WA IN ASAA-NAA FAARAQANAA BID'AM

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WAR-ZUQ-NAA H'US-NA MUS'AAH'ABATIH

WA AA'-S'IM-NAA MIN SOOO-I MUFAARAQATIH

BIR-TIKAABI JAREERAH

AWI AQ-TIRAAFI S'AGHEERATIN AW KABEERAH

WA AJ-ZIL-LANAA FEEHEE MINAL-H'ASANAAT

WA AKH-LINAA FEEHEE MINAS-SAY-YI-AAT

WA AM-LAA LANAA MAA BEENA T'ARAFAY-HEE

H'AM-DAW-WASHUK-RAA

WA AJ-RAW-WA D'UKH-RAA

WA FAZ''-LAW-WA IH'-SAANAA

AL-LAAHUM-MA YAS-SIR A'LAAL-KIRAAMIL-KAATIBEENA MAW-UNATANAA

WA AM-LAA LANAA MIN H'ASANAATINAA S'AH'AAA-IFANAA

WA LAA TUKH-ZINAA I'NDAHUM BISOOO-I AA'-MAALINAA

AL-LAAHUM-MA AJ-A'L-LANAA FEE KUL-LI SAAA'TIM-MIN SAAA'ATIH

H'AZ'-Z'AM-MIN I'BAADIK

WA NAS'EEBAM-MIN SHUK-RIK

WA SHAAHIDA S'ID-QIM-MIM-MALAAA-IKATIK

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA AH'-FAZ'-NAA

MIM-BAY-NI AY-DEENAA، WA MIN KHAL-FINAA

WA A'N AY-MAANINAA، WA A'N SHAMAAA-ILINAA،

WA MIN JAMEEI' NAWAAH'EENAA H'IF-Z'AA

A'AS'IMAM-MIM-MAA'-S'EEATIK

HAADEEAN ILAA T'AAA'TIK

MUS-TAA'-MILAL-LIMAH'AB-BATIK

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA WAF-FIQ-NAA FEE YAW-MINAA HAD'AA WA LAY-LATINAA HAD'IHI، WA FEE JAMEEI' AY-YAAMINAA

LIAS-TIA'-MAALIL-KHAY-R

WA HIJ-RAANISH-SHAR

WA SHUK-RIN-NIA'M

WA AT-TIBAAI'S-SUNAN

WA MUJAANABATIL-BIDAA'-

WAL-AM-RI BIL-MAA'-ROOF

WAN-NAH-YI A'NIL-MUNKAR

WA H'EEAAT'ATIL-IS-LAAM

WA ANTIQAAS'IL-BAAT'ILI WA ID'-LAALIH

WA NUS'-RATIL-H'AQ-QI WA IA'-ZAAZIH

WA IR-SHAADIZ''-Z''AAAL

WA MUA'AWANATIZ''-Z''AE'EF

WA ID-RAAKIL-LAAHEEF

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH WAJ-A'L-HOOO

AY-MANA YAW-MIN A'HID-NAAH

WA AF-Z''ALA S'AAH'IBIN S'AH'IB-NAAH

WA KHAY-RA WAQ-TIN Z'ALIL-NAA FEEH

WAJ-A'L-NAA MIN

AR-Z''AA MAM-MAR-RA A'LAY-HIL-LAY-LU WAN-NAHAARU MIN JUM-LATI KHAL-QIK

ASH-KARAHUM LIMAAA AW-LAY-TA MIN-NIA'MIK

WA AQ-WAMAHUM BIMAA SHARAA'-TA MIN SHARAAA-II'K

WA AW-QAFAHUM A'M-MAA H'AD'-D'AR-TA

MIN-NAH-YIK

AL-LAAHUM-MA IN-NEEE USH-HIDUKA WA KAFAA BIKA SHAHEEDAA

WA USH-HIDU SAMAAA-AKA WA AR-Z''AKA WA MAN AS-KANTAHUMAA MIM-MALAAA-IKATIKA WA SAAA-IRI KHAL-QIK

FEE YAW-MEE HAD'AA، WA SAAA'TEE HAD'IH، WA LAY-LATEE HAD'IH WA MUS-TAQAR-REE HAD'AA

AN-NEEE ASH-HADU AN-NAKA ANTAL-LAAHOOL-LAD'EE

LAAA ILAHA IL-LAAA ANT

QAAA-IMUM-BIL-QIS-T'

A'D-LUN FIL-H'UK-M

RA-OOFUM-BIL-I'BAAD

MAALIKUL-MUL-K

RAH'EEMUM-BIL-KHAL-Q

WA AN-NA MUH'AM-MADAN A'B-DUKA WARASOOLUK

WA KHEEARATUKA MIN KHAL-QIK

H'AM-MAL-TAHOO RISAALATAKA FAAD-DAAHAA

WA AMAR-TAHOO BIN-NUS'-HEE LIUM-MATIHEE FANAS'AH'A LAHAA

AL-LAAHUM-MA FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH AK-THARA MAA S'AL-LAY-TA A'LAAA AH'ADIM-MIN KHAL-QIK

WA AAATIHEE A'N-NAAA AF-Z''ALA MAAA AAATAY-TA AH'ADAM-MIN I'BAADIK

WA AJ-ZIHEE A'N-NAAA AF-Z''ALA WA AK-RAMA MAA JAZAY-TA AH'ADAM-MIN AMBEEAAA-IKA A'N UM-MATIH

IN-NAK ANTAL-MAN-NAANU BIL-JASEEM

WA AL-GHAAFIRU LIL-A'Z'EEM

WA ANTA AR-H'AMU MIN KUL-LI RAH'EEM

FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIHIT'-T'AY-YIBEENAT'-T'AAHIREENAL-AKH-YAARIL-ANJABEEN

7

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU ID'AA A'RAZ''AT LAHOO MUHIM-MATUN AW NAZALAT BIHEE MULIM-MATUN WA I'NDAL-KAR-B

YAA MAN TUH'AL-LU BIHEE U'QADUL-MAKAARIH

WA YAA MAY-YUF-THAA BIHEE H'AD-DUSH-SHADAAA-ID

WA YAA MAY-YUL-TAMASU MIN-HUL-MAKH-RAJU ILAA RAW-H'IL-FARAJ

D'AL-LAT LIQUD-RATIKAS'-S'IA'AB

WA TASAB-BABAT BILUT'-FIKAL-AS-BAAB

WA JARAA BIQUD-RATIKAL-QAZ''AAA-

WA MAZ''AT A'LAAA IRAADATIKAL-ASH-YAAA-U FAHEEA

BIMASHEE-YATIKA DOONA QAW-LIKA MOO-TAMIRAH

WA BIIRAADATIKA DOONA NAH-YIKA MUNZAJIRAH

ANTAL-MAD-U'W-WU LIL-MUHIM-MAAT

WA ANTAL-MAF-ZAU' FIL-MULIM-MAAT

LAA YANDAFIU' MIN-HAAA IL-LAA MAA DAFAA'-T

WA LAA YANKASHIFU MIN-HAAA IL-LAA MAA KASHAF-T

WA QAD NAZALA BEE YAA RAB-BI MAA QAD T-TAKAA-ADANEE THIQ-LUH

WA ALAM-MA BEE MAA QAD BAHAZ'ANEE H'AM-LUH

WA BIQUD-RATIKA AW-RAT-TAHOO A'LAY

WA BISUL-T'AANIKA WAJ-JAH-TAHOOO ILAY

FALAA MUS'-DIRA LIMAAA AW-RAT-T

WA LAA S'AARIFA LIMAA WAJ-JAH-T

WA LAA FAATIH'A LIMAAA AGH-LAQ-T

WA LAA MUGH-LIQA LIMAA FATAH'-T

WA LAA MUYAS-SIRA LIMAA A'S-SAR-T

WA LAA NAAS'IRA LIMAN KHAD'AL-T

FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA AF-TAH' LEE YAA RAB-BI BAABAL-FARAJI BIT'AW-LIK

WA AK-SIR A'N-NEE SUL-T'AANAL-HAM-MI BIH'AW-LIK

WA ANIL-NEE H'US-NAN-NAZ'ARI FEEMAA SHAKAW-T

WA AD'IQ-NEE H'ALAAWATAS'-S'UN-I' FEEMAA SAAL-T

WA HAB LEE MIL-LADUNKA RAH'-MATAW-WA FARAJAN HANEE-AA

WAJ-A'L-LEE MIN I'NDIKA MAKH-RJAW-WAH'EE-YAA

WA LAA TASH-GHAL-NEE BIIAH-TIMAAMI A'N

TAA'AHUDI FUROOZ''IK

WAS-TIA'-MAALI SUN-NATIK

FAQAD Z''IQ-TU LIMAA NAZALA BEE YAA RAB-BI D'AR-A'A

WA AM-TALAA-TU BIH'AM-LI MAA H'ADATHA A'LAY-YA HAM-MAA

WA ANTAL-QAADIRU A'LAA

KASH-FI MAA MUNEETU BIH

WA DAF-I' MAA WAQAA'-TU FEEH

FAF-A'L BEE D'ALIKA WA IL-LAM AS-TAW-JIB-HOO

MINK

YAA D'AAL-A'R-SHIL-A'Z'EEM

8

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU FEELIS-TIA'AD'ATI MINAL-MAKAARIHEE WASAY-YI-IL-AKH-LAAQI WAMAD'AAAM-MIL-AF-A'AL

AL-LAAHUM-MA IN-NEEE AU'WD'U BIKA MIN-

HAYAJAANIL-H'IR-S'

WA SAW-RATIL-GHAZ''AB

WA GHALABATIL-H'ASAD

WA Z''AA'-FIS'-S'AB-R

WA QIL-LATIL-QANAAA'H

WA SHAKAASATIL-KHULUQ

WA IL-H'AAH'ISH-SHAH-WAH

WA MALAKATIL-H'AMEE-YAH

WA MUTAABAA'TIL-HAWAA

WA MUKHAALAFATIL-HUDAA

WA SINATIL-GHAF-LAH

WA TAA'AT'EEL-KUL-FAH

WA EETHAARIL-BAAT'ILI A'LAAL-H'AQ

WAL-IS'-RAARI A'LAAL-MAA-THAM

WAS-TIS'-GHAARIL-MAA'-S'EEAH

WAS-TIK-BAARIT'-T'AAA'H

WA MUBAAHAATIL-MUK-THIREEN

WAL-IZ-RAAA-I BIL-MUQIL-LEEN

WA SOOO-IL-WILAAYATI LIMAN TAH'-TA AY-DEENAA

WA TAR-KISH-SHUK-RI LIMANIS'-T'ANAA'L-A'ARIFATA I'NDANAA

AW AN-NAA'-Z''UDA Z'AALIMAA

AW NAKH-D'ULA MAL-HOOFAA

AW NAROOMA MAA LAY-SA LANAA BIH'AQ

AW NAQOOLA FIL-I'L-MI BIGHAY-RI I'L-M

WA NAU'WD'U BIK

AN-NANT'AWEEA A'LAA GHISH-SHI AH'AD

WA AN-NUA'-JIBA BIA'-MAALINAA

WA NAMUD-DA FEEE AAAMAALINAA

WA NAU'WD'U BIKA

MIN SOOO-IS-SAREERAH

WA AH'-TIQAARIS'-S'AGHEERAH

WA AY-YAS-TAH'-WID'A A'LAY-NAASH-SHAY-T'AAN

AW YANKUBANAAZ-ZAMAAN

AW YATAHAZ''-Z''AMUNAAS-SUL-T'AAN

WA NAU'WD'U BIK

MIN TANAAWULIL-IS-RAAF

WA MIN FIQ-DAANIL-KAFAAF

WA NAU'WD'U BIKA

MIN SHAMAATATIL-AA'-DAAA-I

WA MINAL-FAQ-RI ILAAL-AK-FAAA-I

WA MIM-MAE'ESHATIN FEE SHID-DAH

WA MEETATIN A'LAA GHAY-RI U'D-DAH

WA NAU'WD'U BIKA

MINAL-H'AS-RATIL-U'Z'-MAA

WAL-MUS'EEBATIL-KUB-RAA

WA ASH-QAASH-SHAQAAA-I

WA SOOO-IL-MAAAB

WA H'IR-MAANITH-THAWAAB

WA H'ULOOLIL-I'QAAB

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA AI'D'-NEE MIN KUL-LI D'ALIKA BIRAH'-MATIKA، WA JAMEEA'L-MOO-MINEENA WAL-MOO-MINAAT

YAAA AR-H'AMAR-RAAH'IMEEN

9

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU FEELISH-TEEAAQI ILAA T'ALABIL-MAGH-FIRATI MINAL-LAAHEE JAL-LA JALAALUH

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA S'AY-YIR-NAAA ILAA MAH'-BOOBIKA MINAT-TAW-BAH

WA AZIL-NAA A'M-MAK-ROOHIKA MINAL-IS'-RAAR

AL-LAAHUM-MA WAMATAA WAQAF-NAA BAY-NA NAQ-S'AY-NI FEE DEENIN AW DUNYAA

FAAW-QII'N-NAQ-S'A BIS-RAI'HIMAA FANAAA-

WAJ-A'LIT-TAW-BATA FEEE AT'-WALIHIMAA BAQAAA-

WA ID'AA HAMAM-NAA BIHAM-MAY-NI YUR-Z''EEKA AH'ADUHUMAA A'N-NAA WAYUSKHIT'UKAL-AAAKHARU A'LAY-NAA

FAMIL BINAAA ILAA MAA YUR-Z''EEKA A'N-NAA

WA AW-HIN QOO-WATANAA A'M-MAA YUS-KHIT'UKA A'LAY-NAA

WA LAA TUKHAL-LI FEE D'ALIKA BAY-NA NUFOOSINAA WA AKH-TEEAARIHAA FA IN-NAHAA

MUKH-TAARATUL-LIL-BAAT'ILI IL-LAA MAA WAF-FAQ-T

AM-MAARATUM-BIS-SOOO-I IL-LAA MAA RAH'IM-T

AL-LAAHUM-MA WA IN-NAKA

MINAZ''-Z''AA'-FI KHALAQ-TANAA

WA A'LAAL-WAH-NI BANAY-TANAA

WA MIM-MAAA-IM-MAHEENINB-TADAA-TANAA

FALAA H'AW-LA LANAAA IL-LAA BIQOO-WATIK

WA LAA QOO-WATA LANAAA IL-LAA BIA'W-NIK

FAAY-YID-NAA BITAW-FEEQIK

WA SAD-DID-NAA BITAS-DEEDIK

WA AA'-MI AB-S'AARA QULOOBINAA A'M-MAA KHAALAFA MAH'B-BATAK

WA LAA TAJ-A'L-LISHAY-IM-MIN JAWAARIH'INAA NUFOOD'AN FEE MAA'-S'EEATIK

AL-LAAHUM-MA FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIHEE WAJ-A'L-

HAMASAATI QULOOBINAA

WA H'ARAKAATI AA'-Z''AAA-INAA

WA LAMAH'AATI AA'-YUNINAA

WA LAHAJAATI AL-SINATINAA

FEE MOOJIBAATI THAWAABIK

H'AT-TAA LAA TAFOOTANAA H'ASANATUN-NAS-TAH'IQ-QU BIHAA JAZAAA-AK

WA LAA TAB-QAA LANAA SAY-YI-ATUN-NAS-TAW-JIBU BIHAA I'QAABAK

10

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU FIL-LAJAA ILAAL-LAAHEE TAA'ALAA

AL-LAAHUM-MA

IN TASHAA TAA'-FU A'N-NAA FABIFAZ''-LIK

WA IN TASHAA TUA'D'-D'IB-NAA FABIA'D-LIK

FASAH-HIL-LANAA A'F-WAKA BIMAN-NIK

WA AJIR-NAA MIN A'D'AABIKA BITAJAAWUZIK

FA IN-NAHOO LAA T'AAQATA LANAA BIA'D-LIK

WA LAA NAJAATA LIAH'ADIM-MIN-NAA DOONA A'F-WIK

YAA GHANEE-YAL-AGH-NEEAAA-I

HAA NAH'-NU I'BAADUKA BAY-NA YADAY-K

WA ANA AF-QARUL-FUQARAAA-I ILAY-K

FAJ-BUR FAAQATANAA BIWUS-I'K

WA LAA TAQ-T'AA' RAJAAA-NAA BIMAN-I'K FATAKOONA

QAD ASH-QAY-TA MANI AS-TAS-A'DA BIK

WA H'ARAM-TA MANI AS-TAR-FADA FAZ''-LAK

FAALAA MAN H'EENA-ID'IM-MUNQALABUNAA A'NKA ?

WA ILAAA AY-NA MAD'-HABUNAA A'M-BAABIKA ?

SUB-H'AANAKA NAH'-NUL

MUZ''-T'AR-ROONAL-LAD'EENA AW-JAB-TA IJAABATAHUM-

WA AH-LUS-SOOO-IL-LAD'EENA WAA'T-TAL-KASH-FA A'N-HUM-

WA ASH-BAHUL-ASH-YAAA-I BIMASHEE-YATIK

WA AW-LAAL-UMOORI BIKA FEE A'Z'AMATIK

RAH'-MATU MANI AS-TAR-H'AMAK

WA GHAW-THU MANI AS-TAGHAATHA BIK

FAR-H'AM TAZ''AR-RUA'NAAA ILAY-K

WA AGH-NINAAA ID' T'ARAH'-NAAA ANFUSANAA BAY-NA YADAY-K

AL-LAAHUM-MA IN-NASH-SHAY-T'AANA QAD SHAMITA BINAAA ID' SHAAYAA'-NAAHOO A'LAA MAA'-S'EEATAK

FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA LAA TUSH-MIT-HOO BINAA BAA'-D

TAR-KINAAA EE-YAAHOO LAK

WA RAGH-BATINAA A'N-HOOO ILAY-K

11

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU BIKHAWAATIMIL-KHAY-R

YAA MAN D'IK-RUHOO SHARAFUL-LILD'-D'AAKIREEN

WA YAA MAN SHUK-RUHOO FAW-ZUL-LILSH-SHAAKIREEN

WA YAA MAN T'AAA'TUHOO NAJAATUL-LIL-MUT'EEE'EN

S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIHEE WA ASH-GHAL

QULOOBANAA BID'IK-RIKA A'N KUL-LI D'IK-R

WA AL-SINATANAA BISHUK-RIKA A'N KUL-LI SHUK-R

WA JAWAARIH'ANAA BIT'AAA'TIKA A'N KUL-LI T'AAA'H

FAAN QAD-DAR-TA LANAA FARAAGHAM-MIN SHUGH-LIN FAJ-A'L-HOO FARAAGHA SALAAMAH

LAA TUD-RIKUNAA FEEHEE TABIA'H

WA LAA TAL-H'AQUNAA FEEHEE SAA-MAH H'AT-TAA

YANS'ARIFA A'N-NAA KUT-TAABUS-SAY-YI-AATI BIS'AH'EEFATIN KHAALEEATIM-MIN D'IK-RI SAY-YI-AATINAA

WA YATAWL-LAA KUT-TAABUL-H'ASANAATI A'N-NAA MAS-ROOREENA BIMAA KATABOO MIN H'ASANAATINAA

WA ID'AA ANQAZ''AT AY-YAAMU H'AYAATINAA

WA TAS'AR-RAMAT MUDADU AA'-MAARINAA

WAS-TAH'-Z''ARAT-NAA DAA'-WATUKAL-LATEE LAA BUD-DA MIN-HAA WAMIN IJAABATIHAA

FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WAJ-A'L KHITAAMA MAA TUH'-S'EE A'LAY-NAA KATABATU AA'-MAALINAA TAW-BATAM-MAQ-BOOLAH LAA TOOQIFUNAA BAA'-DAHAA A'LAA

D'AMBIN AJ-TARAH'-NAAHU،

WA LAA MAA'-S'EEATIN AQ-TARAF-NAAHAA

WA LAA TAK-SHIF A'N-NAA SIT-RAN SATAR-TAHOO A'LAA RU-OOSIL-ASH-HAADI YAW-MA TAB-LOOO AKH-BAARA I'BAADIK

IN-NAKA RAH'EEMUM-BIMAN DAA'AK

WA MUS-TAJEEBUL-LIMAN-NAADAAK

12

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU FEELIA'-TIRAAFI WAT'ALABIT-TAW-BATI ILAAL-LAAHEE TAA'ALAA

AL-LAAHUM-MA IN-NAHOO YAH'-JUBUNEE A'M-MAS-ALATIKA KHILAALUN THALAATH WA TAH'-DOONEE A'LAY-HAA KHAL-LATOO-WAAH'IDAH

YAH'-JUBUNEE

AM-RUN AMAR-TA BIHEE FAAB-T'AA-TU A'N-H

WA NAH-YUN-NAHAY-TANEE A'N-HOO FAAS-RAA'-TU ILAY-H

WA NIA'-MATUN AN-A'M-TA BIHAA A'LAY-YA FAQAS'-S'AR-TU FEE SHUK-RIHAA

WA YAH'-DOONEE A'LAA MAS-ALATIKA TAFAZ''-Z''ULUKA A'LAA MAN

AQ-BALA BIWAJ-HIHEEE ILAY-K

WA WAFADA BIH'US-NI Z'AN-NIHEEE ILAY-K

ID' JAMEEU' IH'-SAANIKA TAFAZ''-Z''UL

WA ID' KUL-LU NIA'MIKA AB-TIDAAA-

FAHAAA ANA D'AA YAAA ILAAHEE

WAAQIFUM-BIBAABI I'Z-ZIKA WQOOFAL-MUS-TAS-LIMID'-D'ALEEL

WA SAAA-ILUKA A'LAAL-H'AYAAA-I MIN-NEE SOO-AALAL-BAAA-ISIL-MUE'EL

MUQIR-RUL-LAKA BIN-NEE

LAM AS-TAS-LIM WAQ-TA IH'-SAANIKA IL-LAA BIL-IQ-LAAI' A'N I'S'-YAANIK

WA LAM AKH-LU FIL-H'AALAATI KUL-LIHAA MINI AM-TINAANIK

FAHAL YANFAU'NEE YAAA ILAAHEEE IQ-RAAREE I'NDAKA BISOOO-I MAK-TASAB-TU ?

WAHAL YUNJEENEE MINKA AA'-TIRAAFEE LAKA BIQABEEHEE MAR-TAKAB-TU ?

AM AW-JAB-TA LEE FEE MAQAAMEE HAD'AA SUKH-T'AKA ?

AM LAZIMANEE FEE WAQ-TI DUA'AA-EE MAQ-TUKA ?

SUB-H'AANAKA

LAAA AY-ASU MINKA WAQAD FATAH'-TA LEE BAABAT-TAW-BATI ILAY-K

BAL AQOOLU MAQAALAL-A'B-DID'-D'ALEELI

AZ'-Z'AALIMI LINAF-SIH

AL-MUS-TAKHIF-FI BIH'UR-MATI RAB-BIH

AL-LAD'EE A'Z'UMAT D'UNOOBUHOO FAJAL-LAT-

WA AD-BARAT AY-YAAMUHOO FAWAL-LAT-

H'AT-TAAA ID'AA RAAA

MUD-DATAL-A'MALI QADI ANQAZ''AT-

WA GHAAYATAL-U'MURI QADI ANTAHAT

WA AY-QANA AN-NAHOO

LAA MAH'EES'A LAHOO MINK

WA LAA MAH-RABA LAHOO A'NK

TALAQ-QAAKA BIL-INAABAH

WA AKH-LAS'A LAKAT-TAW-BAH

FAQAAMA ILAY-KA BIQAL-BIN T'AAHIRIN-NAQEE

THUM-MA DAA'AKA

BIS'AW-TIN H'AAA-ILIN KHAFEE

QAD T-TAT'AA-T'AA LAKA FAN-H'ANAA

WA NAK-KASA RAA-SAHOO FAANTHANAA

QAD SR-A'SHAT KHASH-YATUHOO RIJ-LAY-H

WA GHAR-RAQAT D-DUMOOU'HOO KHAD-DAY-H

YAD-U'WKA BEEAAA AR-H'AMAR-RAAH'IMEEN

WA YAAA AR-H'AMA MANI ANTAABAHUL-MUS-TAR-H'IMOON

WA YAAA AA'-T'AFA MAN AT'AAFA BIHIL-MUS-TAGH-FIROON

WA YAA MAN A'F-WUHOOO AK-THARU MIN-NAQIMATIH

WA YAA MAR-RIZ''AAHOOO AW-FARU MIN SAKHAT'IH

WA YAA MAN TAH'AM-MADA ILAA KHAL-QIHEE BIH'US-NIT-TAJAAWUZ

WA YAA MAN A'W-WADA I'BAADAHOO QABOOLAL-INAABAH

WA YAA MANI AS-TAS'-LAH'A FAASIDAHUM BIT-TAW-BAH

WA YAA MAR-RAZ''EEA MIN FIA'-LIHIM BIL-YASEER

WA YAA MAN KAAFAA QALEELAHUM BIL-KATHEER

WA YAA MAN Z''AMINA LAHUM IJAABATAD-DUA'AA-I

WA YAA MAW-WAA'DAHUM A'LAA NAF-SIHEE BITAFAZ''-Z''ULIHEE H'US-NAL-JAZAAA-I

MAAA ANA BIA'-S'AA MAN A'S'AAKA FAGHAFAR-TA LAH

WA MAAA ANA BIL-WAMI MANI AA'-TAD'ARA ILAY-KA FAQABIL-TA MIN-H

WA MAAA ANA BIZ'-LAMI MAN TAABA ILAY-KA FAU'T-TA A'LAY-H

ATOOBU ILAY-KA FEE MAQAAMEE HAD'AA TAW-BATA

NAADIMIN A'LAA MAA FARAT'A MIN-H

MUSH-FIQIM-MIM-MAJ-TAMAA' A'LAY-H

KHAALIS'IL-H'AYAAA-I MIM-MAA WAQAA' FEEH

A'ALIMIN

BIAN-NAL-A'F-WA A'NID'-D'AMBIL-A'Z'EEMI LAA YATAA'AZ'AMUK

WA AN-NAT-TAJAAWUZA A'NIL-ITH-MIL-JALEELI LAA YAS-TAS'-I'BUK

WA AN-NA AH'-TIMAALAL-JINAAYAATIL-FAAH'ISHATI LAA YATAKAA-ADUK

WA AN-NA AH'AB-BA I'BAADIKA ILAY-KA MAN

TARAKALIS-TIK-BAARA A'LAY-K

WA JAANABAL-IS'-RAAR

WA LAZIMALIS-TIGH-FAAR

WA ANA AB-RA-U ILAY-KA MIN SN SS-TAK-BIR

WA SU'WD'U BIKA MIN SN US'IR

WAS-TAGH-FIRUKA LIMAA QAS'-S'AR-TU FEEH

WA AS-TAE'ENU BIKA A'LAA MAA A'JAZ-TU A'N-H

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA HAB LEE MAA YAJIBU A'LAY-YA LAK

WA A'AFINEE MIM-MAAA AS-TAW-JIBUHOO MINK

WA AJIR-NEE MIM-MAA YAKHAAFUHOOO AH-LUL-ISAAA-AH

FA IN-NAKA MALEE-UM-BIL-A'F-W

MAR-JOO-WU LIL-MAGH-FIRAH

MAA'-ROOFUM-BIT-TAJAAWZ

LAY-SA LIH'AAJATEE MAT'-LABUN SIWAAK

WA LAA LID'AMBEE GHAAFIRUN GHAY-RUK

H'AASHAAK

WA LAAA AKHAAFU A'LAA NAF-SEEE IL-LAAA EE-YAAK

IN-NAKA AH-LUT-TAQ-WAA WA AH-LUL-MAGH-FIRAH

S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WAAALI MUH'AM-MAD

WA AQ-Z''I H'AAJATEE

WA ANJIH' T'ALIBATEE

WAGH-FIR D'AMBEE

WA AAAMIN KHAW-FA NAF-SEE

IN-NAKA A'LAA KUL-LI SHAY-IN QADEER

WA D'ALIKA A'LAY-KA YASEER

AAAMEENA RAB-BAL-A'ALAMEEN

13

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU FEE T'ALABIL-H'AWAAA-IJI ILAAL-LAAHEE TAA'ALAA

AL-LAAHUM-MA

YAA MUNTAHAA MAT'-LABIL-H'AAJAAT

WA YAA MAN I'NDAHOO NAY-LUT'-T'ALIBAAT

WA YAA MAL-LAA YABEEU' NIA'MAHOO BIL-ATH-MAAN

WA YAA MAL-LAA YUKAD-DIRU A'T'AAYAAHOO BIIAM-TINAAN

WA YAA MAY-YUS-TAGH-NAA BIHEE WA LAA YUS-TAGH-NAA A'N-H

WA YAA MAY-YUR-GHABU ILAY-HEE WA LAA YUR-GHABU A'N-H

WA YAA MAL-LAA TUF-NEE KHAZAAA-INAHUL-MASAAA-IL

WA YAA MAL-LAA TUBAD-DILU H'IK-MATAHUL-WASAAA-IL

WA YAA MAL-LAA TANQAT'IU' A'N-HOO H'AWAAA-IJUL-MUH'-TAAJEEN

WA

YAA MAL-LAA YUA'N-NEEHEE DUA'AAA-UD-DAAE'EN

TAMAD-DAH'-TA BIL-GHANAAA-I A'N KHAL-QIK

WA ANTA AH-LUL-GHINAA A'N-HUM-

WA NASAB-TAHUM ILAAL-FAQ-R

WA HUM AH-LUL-FAQ-RI ILAY-K

FAMAN H'AAWALA SAD-DA KHAL-LATIHEE MIN I'NDIK

WA RAAMA S'AR-FAL-FAQ-RI A'N-NAF-SIHEE BIK

FAQAD T'ALABA H'AAJATAHOO FEE MAZ'AAAN-NIHAA

WA ATAA T'ILABATAHOO MIW-WAJ-HIHAA

WA MAN TAWJ-JAHA BIH'AAJATIHEEE ILAAA AH'ADIM-MIN KHAL-QIKA

AW JAA'LAHOO SABABA NUJ-H'IHAA DOONAKA

FAQAD T-TAA'R-RAZ''A LIL-H'IR-MAAN

WAS-TAH'AQ-QA MIN I'NDIKA FAW-TAL-IH'-SAAN

AL-LAAHUM-MA WA LEEE ILAY-KA H'AAJAH

QAD QAS'-S'ARA A'N-HAA JUH-DEE

WA TAQAT'-T'AA'T D-DOONAHAA H'EEALEE

WA SAW-WALAT LEE NAF-SEE RAF-A'HAAA ILAA

MAY-YAR-FAU' H'AWAAA-IJAHOOO ILAY-KA

WA LAA YAS-TAGH-NEE FEE T'ALIBAATIHEE A'NKA WA HEE

ZAL-LATUM-MIN ZALALIL-KHAAT'I-EEN

WA A'TH-RATUM-MIN A'THARAATIL-MUD'-NIBEEN

THUM-MA ANTABAH-TU BITAD'-KEERIKA LEE MIN GHAF-LATEE

WA NAHAZ''-TU BITAW-FEEQIKA MIN ZAL-LTEE

WA RAJAA'-TU WA NAKAS'-TU BITAS-DEEDIKA A'N A'TH-RATEE

WA QUL-TU : SUB-H'AANA RAB-BEE

KAY-FA YAS-ALU MUH'-TAAJUM-MUH'-TAAJAA ?

WA AN-NAA YARGHABU MUA'-DIMUN ILAA MUA'-DIMIN ?

FAQAS'AT-TUKA YAAA ILAAHEE BIR-RAGH-BAH

WA AW-FAT-TU A'LAY-KA RAJAAA-EE BITH-THIQATI BIK

WA A'LIM-TU

AN-NA KATHEERA MAAA AS-ALUKA YASEERUN FEE WUJ-DIK

WA AN-NA KHAT'EERA MAAA AS-TAW-HIBUKA H'AQEERUN FEE WUS-I'K

WA AN-NA KARAMAKA LAA YAZ''EEQU A'N SOO-AALI AH'AD

WA AN-NA YADAKA BIL-A'T'AAYAAA AA'-LAA MIN KUL-LI YAD

AL-LAAHUM-MA FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA AH'-MIL-NEE BIKARAMIKA A'LAAT-TAFAZ''-Z''UL

WA LAA TAH'-MIL-NEE BIA'D-LIKA A'LAALIS-TIH'-QAAQ

FAMAAA ANA BIW-WALI RAAGHIBIR-RAGHIBA ILAY-KA FAAA'-T'AY-TAHOO WA HUWA YAS-TAH'IQ-QUL-MAN-A'-

WA LAA BIW-WALI SAAA-ILIN SAALAKA FAAF-Z''AL-TA A'LAY-HEE WA HUWA YAS-TAW-JIBUL-H'IR-MAAN

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA KUL-LIDUA'AA-EE MUJEEBAA

WA MIN-NIDAAA-EE QAREEBAA

WA LITAZ''AR-RUE'E RAAH'IMAA

WA LIS'AW-TEE SAAMIA'A

WA LAA TAQ-T'AA' RAJAAA-EE A'NK

WA LAA TABUT-TA SABABEE MINK

WA LAA TUWAJ-JIH-NEE FEE H'AAJATEE HD'IHEE WAGHAY-RIHAAA ILAA SIWAAK

WA TAWAL-LANEE

BINUJ-HEE T'ALIBATEE

WA QAZ''AAA-I H'AAJATEE

WA NAY-LI SOO-LEE

QAB-LA ZAWAALEE A'M-MAW-QIFEE HAD'AA

BITAY-SEERIKA LEEAL-A'SEER

WA H'US-NI TAQ-DEERIKA LEE FEE JAMEEI'L-UMOOR

WA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

S'ALAATAN DAAA-IMATAN-NAAMEEAH

LAA ANQIT'AAA' LIABADIHAA

WA LAA MUNTAHAA LIAMADIHAA

WAJ-A'L D'ALIKA A'W-NAL-LEE

WA SABABAL-LINAJAAHEE T'ALIBATEE

IN-NAKA WAASIU'N KAREEM

WA MIN H'AAJATEE YAA RAB-BI KAD'AA WAKAD'AA

(WA TAD'-KURU H'AAJATAKA THUM-MA TAS-JUDU WATAQWLU FEE SUJOODIKA)

FAZ''-LUKA AAANASANEE

WA IH'-SAANUKA DAL-LANEE

FAAS-ALUKA BIKA WA BMUH'AM-MADIW-WA AAALIHEE S'ALAWAATUKA A'LAY-HIM AL-LAA TARUD-DANEE KHAAA-IBAA

14

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU ID'AA

AA'-TUDEEA A'LAY-HEEE AW RAAA MINAZ'-Z'AALIMEENA MAA LAA YUH'IB

YAA MAL-LAA YAKH-FAA A'LAY-HEEE AMBAAA-UL-MUTAZ'AL-LIMEEN

WA YAA MAL-LAA YAH'-TAAJU FEE QAS'AS'IHIM ILAA SHAHAADAATISH-SHAAHIDEEN

WA YAA MAN QARUBAT NUS'-RATUHOO MINAL-MAZ'-LOOMEEN

WA YAA MAM-BAU'DA A'W-NUHOO A'NIZ'-Z'AALIMEEN

QAD A'LIM-TA YAAA ILAAHEE

MAA NAALANEE MIN (FULAANI IBN FULAANIN) MIM-MAA H'AZ'AR-TA WANTAHAKAHOO MIN-NEE MIM-MAA H'AJAZ-TA A'LAY-H

BAT'ARAN FEE NIA'-MATIKA I'NDAH

WAGH-TIRAARAM-BINAKEERIKA A'LAY-H

AL-LAAHUM-MA FAS'AL-LI A'LAA MUH'M-MADIW-WA AAALIH

WA KHUZ'-Z'AALIMEE WA A'DOO-WEE A'N Z'UL-MEE BIQOO-WATIK

WAF-LUL H'AD-DAHOO A'N-NEE BIQUD-RATIK

WAJ-A'L-LAHOO SHUGH-LAN FEEMAA YALEEH

W A'J-ZAN A'M-MAA YUNAAWEEH

AL-LAAHUM-MA WA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA LAA TUSAW-WIGH LAHOO Z'UL-MEE

WA AH'-SIN A'LAY-HEE A'W-NEE

WAA'-S'IM-NEE MIM-MITH-LI AF-A'ALIH

WA LAA TAJ-A'L-NEE FEE MITH-LI H'AALIH

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA AI'D-NEE A'LAY-HEE A'D-WANA H'AAZ''IRATAN TAKOONU

MIN GHAY-Z'EE BIHEE SHIFAAA

WA MIN H'ANAQEE A'LAY-HEE WAFAAA

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA A'W-WIZ''-NEE MIN Z'UL-MIHEE LEE A'F-WAK

WA AB-DIL-NEE BISOOO-I S'ANEEI'HEE BEE RAH'-MATAK

FAKUL-LU MAK-ROOHIN JALALUN DOONA SAKHAT'IK

WA KUL-LU MAR-ZI-ATIN SAWAAA-UM-MAA' MAW-JIDATIK

AL-LAAHUM-MA

FAKAMAA KAR-RAH-TA ILAY-YA AN UZ'-LAMA FAQINEE MIN AN AZ'-LIM

SLL-LAHUM-MA

LAAA ASHKOOO ILAAA AH'ADIN SIWAAK

WA LAAA AS-TAE'ENU BIH'AAKIMIN GHAY-RIK

H'AASHAAK

FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA S'IL DUA'AA-EE BIL-IJAABAH

WAQ-RIN SHIKAAYATEE BIT-TAGH-YEER

AL-LAAHUM-MA

LAA TAF-TIN-NEE BIL-QUNOOT'I MIN INS'AAFIK

WA LAA TAF-TIN-HOO BIL-AM-NI MIN INKAARIK

FAYUS'IR-RA A'LAA Z'UL-MEE

WA YUH'AAS'IRANEE BIH'AQ-QEE

WA A'R-RIF-HOO A'M-MAA QALEELIM-MAAA AW-A'T-TAZ'-Z'AALIMEEN

WA A'R-RIF-NEE MAA WAA'T-TA MIN IJAABATIL-MUZ''-T'AR-REEN

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA WAF-FIQ-NEE LIQABOOLI MAA QAZ''AY-TA LEE WA A'LAY

WA RAZ''-Z''INEE BIMAAA AKHAD'-TA LEE WA MIN-NEE

WAH-DINEE LIL-LATEE HEEA AQ-WAM

WAS-TAA'-MIL-NEE BIMAA HUWA AS-LAM

AL-LAAHUM-MA

WA IN KAANATIL-KHEEARATU LEE I'NDAKA

FEE TAA-KHEERIL-AKH-D'I LEE

WA TAR-KILINTIQAAMI MIM-MAN Z'ALAMANEEE ILAA YAW-MIL-FAS'-LI WA MAJ-MAI'L-KHAS'-M

FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA AY-YID-NEE MINKA BINEE-YATIN S'AADIQATIW-WA S'AB-RIN DAAA-IM

WA AI'D'-NEE MIN SOOO-IR-RAGH-BATI WA HALAI' AH-LIL-H'IR-S'

WA S'AW-WIR FEE QAL-BEE MITHAALA MAD-DAKHAR-TA LEE MIN THAWAABIKA WA AA'-DAT-TA LIKHAS'-MEE MIN JAZAAA-IKA WAI'QAABIK

WAJ-A'L D'ALIKA SABABAL-LIQANAAA'TEE BIMAA QAZ''AY-TA WA THIQATEE BIMAA TAKHAY-YAR-T

AAAMEENA RAB-BAL-A'ALAMEEN

IN-NAKA D'OOL-FAZ''-LIL-A'Z'EEM

WA ANTA A'LAA KUL-LI SHAY-IN QADEER

15

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU ID'AA

MARIZ''A AW NAZALA BIHEE KAR-BUN AW BALEE-YAH

AL-LAAHUM-MA LAKAL-H'AM-DU A'LAA MAA LAM AZAL ATAS'AR-RAFU FEEHEE MIN SALAAMATI BADANEE

WA LAKAL-H'AM-DU A'LAA MAAA AH'-DATH-TA BEE MIN I'L-LATIN FEE JASADEE

FAMAAA AD-REE YAAA ILAAHEE

AY-YUL-H'AALAY-NI AH'AQ-QU BISH-SHUK-RI LAKA ?

WA AY-YUL-WAQ-TAY-NI AW-LAA BIL-H'AM-DI LAKA ?

AWAQ-TUS'-S'IH'-H'ATIL-LATEE

HAN-NAA-TANEE FEEHAA T'AY-YIBAATI RIZ-QIK

WA NASH-SHAT'-TANEE BIHAA LIAB-TIGHAAA-I MAR-Z''AATIKA WAFAZ''-LIK

WA QAW-WAY-TANEE MAA'HAA A'LAA MAA WAF-FAQ-TANEE LAHOO MIN T'AAA'TIKA ?

AM WAQ-TUL-I'L-LATIL-LATEE MAH'-H'AS'-TANEE BIHAA

WAN-NIA'MI AL-LATEEE AT-H'AF-TANEE BIHAA ?

TAKH-FEEFAL-LIMAA THAQULA A'LAA Z'AH-REE MINAL-KHAT'EE-AAT

WA TAT'-HEERAL-LIMAN-GHAMAS-TU FEEHEE MINAS-SAY-YI-AAT

WA TAMBEEHAL-LITANAAWLIT-TAW-BAH

WA TAD'-KEERAL-LIMAH'-WIL-H'AW-BATI BIQADEEMIN-NIA'-MAH

WA FEE KHILAALI D'ALIKA MAA KATABA LEEAL-KAATIBAANI MIN ZAKY-YIL-AA'-MAAL

MAA LAA QAL-BUN FAK-KARA FEEH

WA LAA LISAANUN-NAT'AQA BIH

WA LAA JAARIH'ATUN TAKAL-LAFAT-H

BAL IF-Z''AALAM-MINKA A'LAY

WA IH'-SAANAM-MIN S'ANEEI'KA ILAY

AL-LAAHUM-MA FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA H'AB-BIB ILAY-YA MAA RAZ''EETA LEE

WA YAS-SIR LEE MAAA AH'-LAL-TA BEE

WA T'AH-HIR-NEE MIN DANASI MAAA AS-LAF-T

WAM-HOO A'N-NEE SHAR-RA MAA QAD-DAM-T

WA AW-JID-NEE H'ALAAWATAL-A'AFEEAH

WA AD'IQ-NEE BAR-DAS-SALAAMAH

WAJ-A'L

MAKH-RAJEE A'N I'L-LATEEE ILAA A'F-WIK

WA MUTAH'AW-WALEE A'N S'AR-A'TEEE ILAA TAJAAWUZIK

WA KHALAAS'EE MIN KAR-BEEE ILAA RAW-H'IK

WA SALAAMATEE MIN HD'IHISH-SHID-DATI ILAA FARAJIK

IN-NAKAL-MUTAFAZ''-Z''ILU BIL-IH'-SAAN

AL-MUTAT'AW-WILU BIIAM-TINAAN

AL-WAH-HAABUL-KAREEM

D'OOL-JALAALI WAL-IK-RAAM

16

part no . 1

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU ID'AA AS-TAQAALA MIN D'UNOOBIHEEE AW TAZ''AR-RAA' FEE T'ALABIL-A'F-WI A'N U'YOOBIH

AL-LAAHUM-MA

YAA MAM-BIRAH'-MATIHEE YAS-TAGHEETHUL-MUD'-NIBOON

WA YAA MAN ILAA D'IK-RI IH'-SAANIHEE YAF-ZAU'L-MUZ''-T'AR-ROON

WA YAA MAL-LIKHEEFATIHEE YANTAH'IBUL-KHAAT'I-OON

YAAA UNSA KUL-LI MUS-TAW-H'ISHIN GHAREEB

WA YAA FARAJA KUL-LI MAK-ROOBIN KA-EEB

WA YAA GHAW-THA KUL-LI MAKH-D'OOLIN FAREED

WA YAA A'Z''UDA KUL-LI MUH'-TAAJIN T'AREED

ANTAL-LAD'EE WASIA'-TA KUL-LA SHAY-IR-RAH'-MATAW-WAI'L-MAA

WA ANTAL-LAD'EE JAA'L-TA LIKUL-LI MAKH-LOOQIN FEE NIA'MIKA SAH-MAA

WA ANTAL-LAD'EE A'F-WUHOOO AA'-LAA MIN I'QAABIH

WA ANTAL-LAD'EE TAS-A'A RAH'-MATUHOOO AMAAMA GHAZ''ABIH

WA ANTAL-LAD'EE A'T'AAAW-UHOOO AK-THARU MIM-MAN-I'H

WA ANTAL-LAD'EE AT-TASAA'L-KHALAAA-IQU KUL-LUHUM FEE WUS-I'H

WA ANTAL-LAD'EE LAA YAR-GHABU FEE JAZAAA-I MAN AA'-T'AAH

WA ANTAL-LAD'EE LAA YUF-RIT'U FEE I'QAABI MAN A'S'AAH

WA ANA YAAA ILAAHEE A'B-DUKAL-LAD'EEE AMAR-TAHOO BID-DUA'AA-I FAQAALA :

LAB-BAY-KA WA SAA'-DAY-K

HAAA ANA D'AA YAA RAB-BI MAT'-ROOH'UM-BAY-NA YADAY-K

ANAAL-LAD'EEE AW-QARATIL-KHAT'AAYAA Z'AH-RAH

WA ANAAL-LAD'EEE AF-NATID'-D'UNOOBU U'MURAH

WA ANAAL-LAD'EE BIJAH-LIHEE

A'S'AAK

WA LAM TAKUN AH-LAM-MIN-HOO LID'AAK

HAL ANTA YAAA ILAAHEE

RAAH'IMUM-MAN DAA'AKA FAAB-LIGHA FID-DUA'AA-I ? AM ANTA

GHAAFIRUL-LIMAM-BAKAAKA FAAS-RIA' FIL-BUKAAA-I ? AM ANTA

MUTJAAWIZUN A'M-MAN A'F-FARA LAKA WJ-HAHOO TAD'AL-LULA ? AM ANTA

MUGH-NIM-MAN SHAKAAA ILAY-KA FAQ-RAHOO TAWAK-KULAA

ILAAHEE

LAA TUKHAY-YIB MAL-LAA YAJIDU MUA'-T'EEAN GHAY-RAK

WA LAA TAKH-D'UL MAL-LAA YAS-TAGH-NEE A'NKA BIH'ADIN DOONAK

ILAAHEE FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA LAA TUA'-RIZ'' A'N-NEE WAQAD AQ-BAL-TU A'LAY-K

WA LAA TAH'-RIM-NEE WAQAD RAGHIB-TU ILAY-K

WA LAA TAJ-BAH-NEE BIR-RAD-DI WAQADI ANTAS'AB-TU BAY-NA YADAY-K

ANTAL-LAD'EE WAS'AF-TA NAF-SAKA BIR-RAH'-MATI FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIHEE WAR-H'AM-NEE

WA ANTAL-LAD'EE SAM-MAY-TA NAF-SAKA BIL-A'F-WI FAA'-FU A'N-NEE

QAD T-TARAA YAAA ILAAHEE

FAY-Z''A DAM-E'E MIN KHEEFATIK

WA WAJEEBA QAL-BEE MIN KHASH-YATIK

WANTIFAAZ''A JAWAARIH'EE MIN HAY-BATIK

KUL-LU D'ALIKA H'AYAAA-AM-MIN-NEE BISOOO-I A'MALEE WA LID'ALIK

KHAMADA S'AW-TEE A'NIL-JAA-RI ILAY-K

WA KAL-LA LISAANEE A'M-MUNAAJAATIK

YAAA ILAAHEE FALAKAL-H'AM-D

FAKAM MIN A'AA-IBATIN SATAR-TAHAA A'LAY-YA FALAM TAF-Z''AH'-NEE

WA KAM MIN D'AMBIN GHAT'-T'AY-TAHOO A'LAY-YA FALAM TASH-HAR-NEE

WA KAM MIN SHAAA-IBATIN AL-MAM-TU BIHAA

FALAM TAH-TIK A'N-NEE SIT-RAHAA

WA LAM TUQAL-LID-NEE MAK-ROOHA SHANAARIHAA

WA LAM TUB-DI SAW-AAATIHAA LIMAY-YAL-TAMISU MAA'AYIBEE MIN JEERATEE WA H'ASADATI NIA'-MATIKA I'NDEE

THUM-MA LAM YAN-HANEE D'ALIKA A'N AN JARAY-TU ILAA SOOO-I MAA A'HIT-TA MIN-NEE

FAMAN AJ-HALU MIN-NEE YAAA ILAAHEE BIRUSH-DIHI ?

WAMAN AGH-FALU MIN-NEE A'N H'AZ'-Z'IHI ?

WAMAN AB-A'DU MIN-NEE MINI AS-TIS'-LAAHEE NAF-SIHI ?

H'EENA UNFIQU MAAA SJ-RAY-TA A'LAY-YA MIR-RIZ-QIKA FEEMAA NAHAY-TANEE A'N-HOO MIM-MAA'-S'EEATIK

WA MAN AB-A'DU GHAW-RAN FIL-BAAT'IL

WA ASHAD-DU IQ-DAAMAN A'LAAS-SOOO-I MIN-NEE ?

H'EENA AQIFU BAY-NA DAA'-WATIKA WA DAA'-WATISH-SHAY-T'AANI FAAT-TABIU' DAA'-WATAHOO A'LAA GHAY-R

A'MAM-MIN-NEE FEE MAA'-RIFATIM-BIH

WA LAA NIS-YAANIM-MIN H'IF-Z'EE LAH

part no . 2

WA ANA H'EENA-ID'IM-MOOQINUM-BIAN

MUNTAHAA DAA'-WATIKA ILAAL-JAN-NAH

WA MUNTAHAA DAA'-WATIHEEE ILAAN-NAAR

SUB-H'AANAKA

MAAA AA'-JABA MAAA ASH-HADU BIHEE A'LAA NAF-SEE WA UA'D-DIDUHOO MIM-MAK-TOOMI AM-REE ?

WA AA'-JABU MIN D'ALIKA ANAATUKA A'N-NEE WA IB-T'AAAW-UKA A'M-MUA'AJALATEE

WA LAY-SA D'ALIKA MIN KARAMEE A'LAY-K BAL

TAAN-NEEAM-MINKA LEE

WA TAFAZ''-Z''ULAM-MINKA A'LAY LIAN

AR-TADIA' A'M-MAA'-S'EEATIKAL-MUS-KHIT'AH

WA UQ-LIA' A'N SAY-YI-AATEEL-MUKH-LIQAH

WA LIAN-NA A'F-WAKA A'N-NEEE AH'AB-BU ILAY-KA MIN U'QOOBATEE

BAL ANA YAAA ILAAHEE

SKATH-RU D'UNOOBAA

WA

AQ-BAHOO AAATHAARAA

WA ASH-NAU' AF-A'ALAA

WA ASHAD-DU FIL-BAAT'ILI TAHAW-WURAA

WA AZ''-A'FU I'NDA T'AAA'TIKA TAYAQ-QUZ'AA

WA AQAL-LU LIWAE'EDIKA ANTIBAAHAW-WAR-TIQAABAA

MIN AN UH'-S'EEA LAKA U'YOOBEE

AW AQ-DIRA A'LAA D'IK-RI D'UNOOBEE

WA IN-NAMAAA UWAB-BIKHU BIHAD'AA NAF-SEE

T'AMAA'NA FEE RAA-FATIKAL-LATEE BIHAA S'ALAAHOO AM-RIL-MUD'-NIBEEN

WA RAJAAA-AL-LIRAH'-MATIKAL-LATEE BIHAA FAKAAKU RIQAABIL-KHAAT'I-EEN

AL-LAAHUM-MA WAHAD'IHEE RAQABATEE QAD ARAQ-QAT-HAAD'-D'UNOOB FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIHEE WA AA'-TIQ-HAA BIA'F-WIK

WA HAD'AA Z'AH-REE QAD ATH-QALAT-HUL-KHAT'AAYAA FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIHEE WA KHAF-FIF A'N-HOO BIMAN-NIK

YAAA ILAAHEE LAW

BAKAY-TU ILAY-KA H'AT-TAA TAS-QUT'A ASH-FAARU A'Y-NAY

WANTAH'AB-TU H'AT-TAA YANQAT'IA' S'AW-TEE

WA QUM-TU LAKA H'AT-TAA TATANASH-SHARA QADAMAAY

WA RAKAA'-TU LAKA H'AT-TAA YAN-KHALIA' S'UL-BEE

WA SAJAT-TU LAKA H'AT-TAA TATAFAQ-QAA H'ADAQATAAY

WA AKAL-TU TURAABAL-AR-Z''I T'OOLA U'M-REE

WA SHARIB-TU MAAA-AR-RAMAADI AAAKHIRA DAH-REE

WA D'AKAR-TUKA FEE KHILAALI D'ALIKA H'AT-TAA YAKIL-LA LISAANEE THUM-MA LAM AR-FAA' T'AR-FEEE ILAAA AAAFAAQIS-SAMAAA-I AS-TIH'-YAAA-AM-MINK

MAS-TAW-JAB-TU BID'ALIKA MAH'-WA SAY-YI-ATIW-WAAH'IDATIM-MIN SAY-YI-AATEE WA IN KUNT

TAGH-FIRU LEE H'EENA AS-TAW-JIBU MAGH-FIRATAK

WA TAA'-FOO A'N-NEE H'EENA AS-TAH'IQ-QU A'F-WAK

FA IN-NA D'ALIKA GHAY-RU WAAJIBIL-LEE BIS-TIH'-QAAQIW-WA LAAA ANA AH-LUL-LAHOO BIS-TEEJAAB

ID' KAANA JAZAAA-EE MINKA FEEE AW-WALI MAA A'S'AY-TUKAN-NAAR

FAAN TUA'D'-D'IB-NEE FAANTA GHAY-RU Z'AALIMIL-LEE

ILAAHEE FAAD' QAD-

TAGHAM-MAT-TANEE BISIT-RIKA FALAM TAF-Z''AH'-NEE

WA TAAN-NAY-TANEE BKARAMIKA FALAM TUA'AJIL-NEE

WA H'ALUM-TA A'N-NEE BITAFAZ''-Z''ULIKA FALAM TUGHAY-YIR NIA'-MATAKA A'LAY-YA WA LAM TUKAD-DIR MAA'-ROOFAKA I'NDEE

FAR-H'AM

T'OOLA TAZ''AR-RUE'E

WA SHID-DATA MAS-KANATEE

WA SOOO-A MAW-QIFEE

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA QINEE MINAL-MAA'AS'EE

WAS-TAA'-MIL-NEE BIT'-T'AAA'H

WAR-ZUQ-NEE H'US-NAL-INAABAH

WA T'AH-HIR-NEE BIT-TAW-BAH

WA AY-YID-NEE BIL-I'S'-MAH

WAS-TAS'-LIH'-NEE BIL-A'AFEEAH

WA AD'IQ-NEE H'ALAAWATAL-MAGH-FIRAH

WAJ-A'L-NEE T'ALEEQA A'F-WIK WA A'TEEQA RAH'-MATIK

WAK-TUB LEEE AMAANAM-MIN SAKHAT'IK

WA BASH-SHIR-NEE BID'ALIKA FIL-A'AJILI DOONAL-AAAJILI BUSH-RAAA AA'-RIFUHAA

WA A'R-RIF-NEE FEEHEE A'LAAMATAN ATABAY-YANUHAA

IN-NA D'ALIK

LAA YAZ''EEQU A'LAY-KA FEE WUS-I'K

WA LAA YATAKAA-ADUKA FEE QUD-RATIK

WA LAA YATAS'AA'-A'DUKA FEEE ANAATIK

WA LAA YAW-UDUKA FEE JAZEELI HIBAATIKAL-LATEE DAL-LAT A'LAY-HAAA AAAYAATUK

IN-NAKA TAF-A'LU MAA TASHAAA-

WA TAH'-KUMU MAA TUREED

IN-NAKA A'LAA KUL-LI SHAY-IN QADEER

17

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU ID'AA D'UKIRASH-SHAY-T'AANU FAS-TAA'AD'A MIN-HOO WAMIN A'DAAWATIHEE WAKAY-DIH

AL-LAAHUM-MA IN-NAA NAU'WD'U BIKA MIN

NAZAGHAATISH-SHAY-T'AANIR-RAJEEM

WA KAY-DIHEE WA MAKAAA-IDIH

WA MINATH-THIQATI BIMAANEE-YIHEE WA MAWAAE'EDIH

WA GHUROORIHEE

WA MAS'AAA-IDIH

WA AY-YUT'-MIA' NAF-SAHOO FEE

IZ''-LAALINAA A'N T'AAA'TIK

WAM-TIHAANINAA BIMAA'-S'EEATIK

AW AY-YAH'-SUNA I'NDANAA MAA H'AS-SANA LANAA

AW AY-YATH-QULA A'LAY-NAA MAA KAR-RAHA ILAY-NAA

AL-LAAHUM-MA AKH-SAA-HOO A'N-NAA BII'BAADATIK

WAK-BIT-HOO BIDU-OOBINAA FEE MAH'AB-BATIK

WAJ-A'L BAY-NANAA WABAY-NAHOO

SIT-RAL-LAA YAH-TIKUH

WA RAD-MAM-MUS'-MITAL-LAA YAF-TUQUH

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WASH-GHAL-HOO A'N-NAA BIBAA'-Z''I AA'-DAAA-IK

WAA'-S'IM-NAA MIN-HOO BIH'US-NI RIA'AYATIK

WAK-FINAA KHAT-RAH

WA WAL-LINAA Z'AH-RAH

WAQ-T'AA' A'N-NAAA ITH-RAH

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA AM-TIA'-NAA MINAL-HUDAA BIMITH-LI Z''ALAALATIH

WA ZW-WID-NAA MINAT-TAQ-WAA Z''ID-DA GHAWAAYATIH

WAS-LUK BINAA MINAT-TUQAA KHILAAFA SABEELIHEE MINAR-RADAA

AL-LAAHUM-MA

LAA TAJ-A'L-LAHOO FEE QULOOBINAA MAD-KHALAA

WA LAA TOOT'INAN-NA LAHOO FEEMAA LADAY-NAA MANZILAA

AL-LAAHUM-MA WA MAA SAW-WALA LANAA MIM-BAAT'ILIN FAA'R-RIF-NAAHOO WA ID'AA A'R-RAF-TANAAHOO FAQINAAH

WA BAS'-S'IR-NAA MAA NUKAAYIDUHOO BIH

WA AL-HIM-NAA MAA NUI'D-DUHOO LAH

WA AY-QIZ'-NAA A'N SINATIL-GHAF-LATI BIR-RUKOONI ILAY-H

WA AH'-SIM-BITAW-FEEQIKA A'W-NAN A A'LAY-H

AL-LAAHUM-MA

WA ASH-RIB QULOOBANAAA INKAARA A'MALIH

WAL-T'UF LANAA FEE NAQ-Z''I H'EEALIH

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA H'AW-WIL SUL-T'AANAHOO A'N-NAA

WAQ-T'AA' RAJAAA-AHOO MIN-NAA

WAD-RAA-HOO A'NIL-WLOOI' BINAA

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WAJ-A'L AAABAAA-ANAA WA UM-MAHAATINAA WA AW-LAADANAA

WA AHAALEENAA WA D'AWEEE AR-H'AAMINAA WA QARAABAATINAA

WA JEERAANANAA MINAL-MOO-MINEENA WAL-MOO-MINAATI MIN-HOO FEE

H'IR-ZIN H'AARIZ

WA H'IS'-NIN H'AAFIZ'

WA KAH-FIM-MAANIA'-

WA AL-BIS-HUM MIN-HOO JUNANAW-WAAQEEAH

WA AA'-T'IHIM A'LAY-HEEE AS-LIH'ATAM-MAAZ''EEAH

AL-LAAHUM-MA WAA'-MUM BID'ALIKA MAN-

SHAHIDA LAKA BIR-RUBWBEE-YAH

WA AKH-LAS'A LAKA BIL-WAH'-DAANEE-YAH

WA A'ADAAHOO LAKA BIH'AQEEQATIL-U'BOODEE-YAH

WAS-TAZ'-HARA BIKA A'LAY-HEE FEE MAA'-RIFATIL-U'LOOMIR-RAB-BAANEE-YAH

AL-LAAHUM-MA

AH'-LUL MAA A'QAD

WAF-TUQ MAA RATAQ

WAF-SAKH MAA DAB-BAR

WA THAB-BIT'-HOOO ID'AA A'ZAM

WANQUZ'' MAAA AB-RAM

AL-LAAHUM-MA

WAH-ZIM JUNDAH

WA AB-T'IL KAY-DAH

WAH-DIM KAH-FAH

WA AR-GHIM ANFAH

AL-LAAHUM-MA

AJ-A'L-NAA FEE NAZ'-MI AA'-DAAA-IH

WAA'-ZIL-NAA A'N I'DAADI AW-LEEAAA-IH

LAA NUT'EEU' LAHOOO ID'AA AS-TAH-WAANAA

WA LAA NAS-TAJEEBU LAHOOO ID'AA DAA'ANAA

NAA-MURU BIMUNAAWAATIHEE MAN AT'AAA' AM-RANAA

WA NAI'Z'U A'M-MUTAABAA'TIHEE MANI AT-TABAA' ZAJ-RANAA

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIN KHAATAMIN-NABEE-YEENA WA SAY-YIDIL-MUR-SALEENA WA A'LAAA AH-LI BAY-TIHIT'-T'AY-YIBEENAT'-T'AAHIREEN

WA AI'D'-NAA WAAHAALEENAA WA IKH-WAANANAA WA JAMEEA'L-MOO-MINEENA WAL-MOO-MINAATI MIM-MAS-TAA'D'-NAA MIN-H

WA AJIR-NAA MIM-MAS-TAJAR-NAA BIKA MIN KHAW-FIH

WAS-MAA' LANAA MAA DAA'W-NAA BIH

WA A'-T'INAA MAAA AGH-FAL-NAAH

WAH'-FAZ' LANAA MAA NASEENAAH

WA S'AY-YIR-NAA BID'ALIKA FEE DARAJAATIS'-S'AALIH'EEN WA MARAATIBIL-MOO-MINEEN

AAAMEENA RAB-BAL-A'ALAMEEN

18

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU ID'AA DUFIA' A'N-HOO MAA YAH'-D'ARU AW U'J-JILA

LAHOO MAT'-LABUH

AL-LAAHUM-MA LAKAL-H'AM-DU

A'LAA H'US-NI QAZ''AAA-IK

WA BIMAA S'ARAF-TA A'N-NEE MIM-BALAAA-IK

FALAA TAJ-A'L H'AZ'-Z'EE MIR-RAH'-MATIKA MAA A'J-JAL-TA LEE MIN A'AFEEATIKA FAAKOONA QAD-

SHAQEETU BIMAAA AH'-BAB-T

WA SAI'DA GHAY-REE BIMAA KARIH-T

WA EE-YAKUM-MAA Z'ALIL-TU FEEHEEE AW BIT-TU FEEHEE MIN HAD'IHIL-A'AFEEAH

BAY-NA YADAY BALAAA-IL-LAA YANQAT'IA'-

WA WIZ-RIL-LAA YAR-TAFIA'-

FAQAD-DIM LEE MAAA AKH-KHAR-T

WA AKH-KHIR A'N-NEE MAA QAD-DAM-T

FAGHAY-RU KATHEERIM-MAA A'AQIBATUHUL-FANAAA-

WA GHAY-RU QALEELIM-MAA A'AQIBATUHUL-BAQAAA-

WA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

19

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU I'NDALIS-TIS-QAAA-I BAA'-DAL-JAD-B

AL-LAAHUMAS-QINAAL-GHAY-TH

WANSHUR A'LAY-NAA RAH'-MATAKA BIGHAY-THIKAL-MUGH-DIQI MINAS-SAH'AABIL-MUNSAAQI LINABAATI AR-Z''IKAL-MOOFIQI FEE JAMEEI'L-AAAFAAQ

WAM-NUN A'LAA I'BAADIKA BIEENAAI'TH-THAMARAH

WA AH'-YI BILAADAKA BIBULOOGHIZ-ZAH-RAH

WA ASH-HID MALAAA-IKATAKAL-KIRAAMAS-SAFARATA BISAQ-YIM-MINKA NAAFIA'-

DAAA-IMIN GHUZ-RUH

WAASII'N DIRARUH

WAABILIN SAREEI'N A'AJIL

TUH'-YEE BIHEE MAA QAD MAAT WA TARUD-DU BIHEE MAA QAD FAAT

WA TUKH-RIJU BIHEE MAA HUWA AAAT

WA TUWAS-SIU' BIHEE FIL-AQ-WAAT

SAH'AABAM-MUTARAAKIMA HANEE AM-MAREE-AA

T'ABAQAM-MUJAL-JALAA

GHAY-RA MULITH-THIW-WAD-QUH

WA LAA KHUL-LABIM-BAR-QUH

AL-LAAHUM-MA AS-QINAA GHAY-THAM

-MUGHEETHAA MAREEA'M-MUM-RIA'A

A'REEZ''AW-WAASIA'NA GHAZEERAA

TARUD-DU BIHIN-NAHEEZ''

WA TAJ-BURU BIHIL-MAHEEZ''

AL-LAAHUM-MA AS-QINAA SAQ-YANA

TUSEELU MIN-HUZ'-Z'IRAAB

WA TAM-LAU MIN-HUL-JIBAAB

WA TUFAJ-JIRU BIHIL-AN-HAAR

WA TUMBITU BIHIL-ASH-JAAR

WA TUR-KHIS'U BIHIL-AS-A'ARA FEE JAMEEI'L-AM-S'AAR

WA TUN-I'SHU BIHIL-BAHAAA-IMA WAL-KHAL-Q

WA TUK-MILU LANAA BIHEE T'AY-YIBAATIR-RIZ-Q

WA TUMBITU LANAA BIHIZ-ZAR-A'-

WA TUDIR-RU BIHIZ''-Z''AR-A'-

WA TAZEEDUNAA BIHEE QOO-WATAN ILAA QOO-WATINAA

AL-LAAHUM-MA

LAA TAJ-A'L Z'IL-LAHOO A'LAY-NAA SAMOOMAA

WA LAA TAJ-A'L BAR-DAHOO A'LAY-NAA H'USOOMAA

WA LAA TAJ-A'L S'AW-BAHOO A'LAY-NAA RUJOOMAA

WA LAA TAJ-A'L MAAA-AHOO A'LAY-NAAA UJAAJAA

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WAAALI MUH'AM-MAD

WAR-ZUQ-NAA MIM-BARAKAATIS-SAMAAWAATI WAL-AR-Z''

IN-NAKA A'LAA KUL-LI SHAY-IN QADEER

20

part no . 1

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU FEE MAKAARIMIL-AKH-LAAQI WAMAR-Z''EE-YIL-AF-A'AL

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA BAL-LIGH BIEEMAANEEE AK-MALAL-EEMAAN

WAJ-A'L YAQEENEEE AF-Z''ALAL-YAQEEN

WANTAHEE BINEE-YATEEE ILAAA AH'-SANIN-NEE-YAATI، WA BIA'MALEEE ILAAA AH'-SANIL-AA'-MAAL

AL-LAAHUM-MA

WAF-FIR BILUT'-FIKA NEE-YATEE

WA S'AH'-H'IH' BIMAA I'NDAKA YAQEENEE

WAS-TAS'-LIH' BIQUD-RATIKA MAA FASADA MIN-NEE

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WAK-FINEE MAA YASH-GHALUNEELIH-TIMAAMU BIH

WAS-TAA'-MIL-NEE BIMAA TAS-ALUNEE GHADANA A'N-H

WAS-TAF-RIGH AY-YAAMEE FEEMAA KHALAQ-TANEE LAH

WA AGH-NINEE WA AW-SIA' A'LAY-YA FEE RIZ-QIKA

WA LAA TAF-TIN-NEE BIBAT'AR

WA AI'Z-ZANEE WA LAA TAB-TALEEAN-NEE BIL-KIB-R

WA A'B-BID-NEE LAKA WA LAA TUF-SID I'BAADATEE BIL-U'J-B

WA AJ-RI LILN-NAASI A'LAA YADEEAL-KHAY-RA WA LAA TAM-H'AQ-HOO BIL-MAN

WA HAB LEE MAA'ALEEAL-AKH-LAAQ

WAA'-S'IM-NEE MINAL-FAKH-R

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA LAA TAR-FAA'-NEE FIN-NAASI DARAJATAN IL-LAA H'AT'AT'-TANEE I'NDA NAF-SEE MITH-LAHAA

WA LAA TUH'-DITH LEE I'Z-ZAN Z'AAHIRAN IL-LAAA AH'-DATH-TA LEE D'IL-LATAM-BAAT'INATAN I'NDA NAF-SEE BIQADARIHAA

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WAAALI MUH'AM-MAD

WA MAT-TIA'-NEE

BIHUDANA S'AALIH'IL-LAAA AS-TAB-DILU BIH

WA T'AREEQATI H'AQ-QIL-LAAA AZEEGHU A'N-HAA

WA NEE-YATI RUSH-DIL-LAAA ASHUK-KU FEEHAA

WA A'M-MIR-NEE MAA KAANA U'M-REE BID'-LATAN FEE T'AAA'TIKA

FAAD'AA KAANA U'M-REE MAR-TAA'L-LILSH-SHAY-T'AANI FAQ-BIZ''-NEEE ILAY-KA QAB-LA AY-YAS-BIQA

MAQ-TUKA ILAY AW YAS-TAH'-KIMA GHAZ''ABUKA A'LAY

AL-LAAHUM-MA LAA TADAA'-

KHAS'-LATAN TUA'ABU MIN-NEEE IL-LAAA AS'-LAH'-TAHAA

WLAA A'AA-IBATAN OO-AN-NABU BIHAAA IL-LAA H'AS-SANTAHAA

WA LAAA UK-ROOMATAN FEE-YA NAAQIS'ATAN IL-LAAA ST-MAM-TAHAA

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WAAALI MUH'AM-MAD

WA AB-DIL-NEE

MIM-BIGH-Z''ATI AH-LISH-SHANAANIL-MAH'AB-BAH

WA MIN H'ASADI AH-LIL-BAGH-YIL-MAWAD-DAH

WA MIN Z'IN-NATI AH-LIS'-S'ALAAH'ITH-THIQAH

WA MIN A'DAAWATIL-AD-NAY-NAL-WALAAYAH

WA MIN U'QOOQI D'AWEEL-AR-H'AAMIL-MABAR-RAH

WA MIN KHID'-LAANIL-AQ-RABEENAN-NUS'-RAH

WA MIN H'UB-BIL-MUDAAREENA TAS'-H'EEH'AL-MIQAH

WA MIR-RAD-DIL-MULAABISEENA KARAMAL-I'SH-RH

WA MIM-MARAARATI KHAW-FIZ'-Z'AALIMEENA H'ALAAWATAL-AMANAH

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WAJ-A'L-LEE

YADAN A'LAA MAN Z'ALAMANEE

WA LISAANAN A'LAA MAN KHAAS'AMANEE

WA Z'AFARAM-BIMAN A'ANADANEE

WA HAB LEE

MAK-RAN A'LAA MAN KAAYADANEE

WA QUD-RATAN A'LAA MANI AZ''-T'AHADANEE

WA TAK-D'EEBAL-LIMAN QAS'ABANEE

WA SALAAMATAM-MIM-MAN TAWAA'-A'DANEE

WA WAF-FIQ-NEE LIT'AAA'TI MAN SAD-DADANEE

WMUTAABAA'TI MAN AR-SHADANEE

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA SAD-DID-NEE LIAN-

UA'ARIZ''A MAN GHASH-SHANEE BIN-NUS'-H'

WA AJ-ZEEA MAN HAJARANEE BIL-BIR

WA UTHEEBA MAN H'ARAMANEE BIL-BAD'-L

WA UKAAFI-A MAN QAT'AA'NEE BIS'-S'ILAH

WA UKHAALIFA MANI AGH-TAABANEEE ILAA H'US-NID'-D'IK-R

WA AN ASH-KURAL-H'ASANAH

WA UGH-Z''EEA A'NIS-SAY-YI-AH

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA H'AL-LINEE BIH'IL-YATIS'-S'AALIH'EEN

WA AL-BIS-NEE ZEENATAL-MUT-TAQEENA FEE

BAS-T'IL-A'D-L

WA KAZ'-MIL-GHAY-Z'

WA IT'-FAAA-IN-NAAA-IRAH

WA Z''AM-MI AH-LIL-FUR-QAH

WA IS'-LAAHEE D'AATIL-BAY-N

WA IF-SHAAA-IL-A'ARIFAH

WA SAT-RIL-A'AA-IBAH

WA LEENIL-A'REEKAH

WA KHAF-Z''IL-JANAAH'

WA H'US-NIS-SEERAH

WA SUKOONIR-REEH'

WA T'EEBIL-MUKHAALAFAH

WAS-SAB-QI ILAAL-FAZ''EELAH

WA EETHAARIT-TAFAZ''-Z''UL

WA TAR-KIT-TAA'-YEER

WAL-IF-Z''AALI A'LAA GHAY-RIL-MUS-TAH'IQ

WAL-QAW-LI BIL-H'AQ-QI WA IN A'Z

WAS-TIQ-LAALIL-KHAY-RI WA IN KATHURA MIN QAW-LEE WA FIA'-LEE

WAS-TIK-THAARISH-SHAR-RI WA IN QAL-LA MIN QAW-LEE WA FIA'-LEE

WA AK-MIL D'ALIKA LEE

BIDAWAAMIT'-T'AAA'H

WA LUZOOMIL-JAMAAA'H

WA RAF-Z''I AH-LIL-BIDAI' WA MUS-TAA'-MILEER-RAA-YIL-MUKH-TARAA'-

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WAJ-A'L AW-SAA' RIZ-QIKA A'LAY-YA ID'AA KABIR-T

WA AQ-WAA QOO-WATIKA FEE-YA ID'AA NAS'IB-T

WA LAA TAB-TALEEAN-NEE

BIL-KASALI A'N I'BAADATIK

WA LAAL-A'MAA A'N SABEELIK

WA LAA BIT-TAA'R-RUZ''I LIKHILAAFI MAH'AB-BATIK

WA LAA MUJAAMAA'TI MAN TAFAR-RAQA A'NK

WA LAA MUFAARAQATI MANI AJ-TAMAA' ILAY-K

AL-LAAHUM-MA AJ-A'L-NEE

AS'OOLU BIKA I'NDAZ''-Z''AROORAH

WA AS-ALUKA I'NDAL-H'AAJAH

WA ATAZ''AR-RAU' ILAY-KA I'NDAL-MAS-KANAH

WA LAA TAF-TIN-NEE

BIIAS-TIA'ANATI BIGHAY-RIKA ID'AA AZ''-T'URIR-T

WA LAA BIL-KHUZ''OOI' LISOO-AALI GHAY-RIKA ID'AA AF-TAQAR-T

WA LAA BIT-TAZ''AR-RUI' ILAA MAN DOONAKA ID'AA RAHIB-T

FAAS-TAH'IQ-QA BID'ALIKA KHID'-LAANAKA WAMAN-A'KA WA IA'-RAAZ''AK

YAAA AR-H'AMAR-RAAH'IMEEN

AL-LAAHUM-MA AJ-A'L MAA YUL-QEESH-SHAY-T'AANU FEE ROOE'E MINAT-TAMAN-NEE WAT-TAZ'AN-NEE WAL-H'ASAD

D'IK-RAL-LIA'Z'AMATIK

WA TAFAK-KURAN FEE QUD-RATIK

part no . 2

WA TAD-BEERAN A'LAA A'DOO-WIK

WA MAAA AJ-RAA A'LAA LISAANEE MIL-LAF-Z'ATI

FUH'-SHIN AW HAJ-RIN AW

SHAT-MI I'R-Z''IN

AW SHAHAADATI BAAT'ILIN

AWIGH-TEEAABI MOO-MININ GHAAA-IBIN

AW SAB-BI H'AAZ''IRIW-

WA MAAA ASH-BAHA D'ALIK

NUT'-QAM-BIL-H'AMDI LAK

WA IGH-RAAQAN FEETH-THANAAA-I A'LAY-K

WA D'AHAABAN FEE TAM-JEEDIK

WA SHUK-RAL-LINIA'-MATIK

WAA'-TIRAAFAM-BIIH'-SAANIK

WA IH'-S'AAA-AL-LIMINANIK

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA LAAA UZ'-LAMAN-NA WAANTA MUT'EEQUL-LILD-DAF-I' A'N-NEE

WA LAAA AZ'-LIMAN-NA WA ANTAL-QAADIRU A'LAAL-QAB-Z''I MIN-NEE

WA LAAA AZ''IL-LAN-NA WAQAD AM-KANAT-KA HIDAAYATEE

WA LAAA AF-TAQIRAN-NA WAMIN I'NDIKA WUS-E'E

WA LAAA AT'-GHAYAN-NA WAMIN I'NDIKA WUJ-DEE

AL-LAAHUM-MA

ILAA MAGH-FIRATIKA WAFAT-T

WA ILAA A'F-WIKA QAS'AT-T

WA ILAA TAJAAWUZIKA ASH-TAQ-T

WA BIFAZ''-LIKA WATHIQ-T

WA LAY-SA I'NDEE MAA YOOJIBU LEE MAGH-FIRATAK

WA LAA FEE A'MALEE MAAA AS-TAH'IQ-QU BIHEE A'F-WAK

WA MAA LEE BAA'-DA AN H'AKAM-TU A'LAA NAF-SEEE IL-LAA FAZ''-LUK

FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA TAFAZ''-Z''AL A'LAY

AL-LAAHUM-MA

WAANT'IQ-NEE BIL-HUDAA

WA AL-HIM-NEET-TAQ-WAA

WA WAF-FIQ-NEE LIL-LATEE HEEA AZ-KAA

WAS-TAA'-MIL-NEE BIMAA HUWA AR-Z''AA

AL-LAAHUM-MA AS-LUK BEEAT'-T'AREEQATAL-MUTH-LAA

WAJ-A'L-NEE A'LAA MIL-LATIKA AMOOTU WA AH'-YAA

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA MAT-TIA'-NEE BIIAQ-TIS'AAD

WAJ-A'L-NEE

MIN AH-LIS-SADAAD

WA MIN ADIL-LATIR-RASHAAD

WA MIN S'AALIH'EEL-I'BAAD

WAR-ZUQ-NEE FAW-ZAL-MAA'AD

WA SALAAMATAL-MIR-S'AAD

AL-LAAHUM-MA

KHUD' LINAF-SIKA MIN-NAF-SEE MAA YUKHAL-LIS'UHAA

WA AB-QI LINAF-SEE MIN-NAF-SEE MAA YUS'-LIH'UHAA

FA IN-NA NAF-SEE HAALIKATUN AW TAA'-S'IMUHAA

AL-LAAHUM-MA

ANTA U'D-DATEEE IN H'AZINT

WA ANTA MUNTAJAE'EY IN H'URIM-T

WA BIKA AS-TIGHAATHATEEE IN KARITH-T

WA I'NDAKA

MIM-MAA FAATA KHALAF

WA LIMAA FASADA S'ALAAH'

WA FEEMAAA ANKAR-TA TAGH-YEER

FAM-NUN A'LAY-YA

QAB-LAL-BALAAA-I BIL-A'AFEEAH

WA QAB-LAT'-T'ALABI BIL-JIDAH

WA QAB-LAZ''-Z''ALAALI BIR-RASHAAD

WAK-FINEE MAW-UNATA MAA'R-RATIL-I'BAAD

WA HAB LEEE AM-NA YAW-MIL-MAA'AD

WAM-NAH'-NEE H'US-NAL-IR-SHAAD

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WAD-RAA A'N-NEE BILUT'-FIK

WAGH-D'UNEE BINIA'-MATIK

WA AS'-LIH'-NEE BIKARAMIK

WA DAAWINEE BIS'UN-I'K

WA AZ'IL-LANEE FEE D'ARAAK

WA JAL-LIL-NEE RIZ''AAK

WA WAF-FIQ-NEE

ID'AA ASH-TAKALAT A'LAY-YAL-UMOORU LIAH-DAAHAA

WA ID'AA TASHAABAHATIL-AA'-MAALU LIAZ-KAAHAA

WA ID'AA TANAAQAZ''ATIL-MILALU LIAR-Z''AAHAA

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA TAW-WIJ-NEE BIL-KIFAAYAH

WA SUM-NEE H'US-NAL-WALAAYAH

WA HAB LEE S'ID-QAL-HIDAAYAH

WA LAA TAF-TIN-NEE BIS-SAA'H

WAM-NAH'-NEE H'US-NAD-DAA'H

WA LAA TAJ-A'L A'Y-SHEE KAD-DANA KAD-DAA

WA LAA TARUD-DA DUA'AA-EE A'LAY-YA RAD-DAA

FA IN-NEE LAAA AJ-A'LU LAKA Z''ID-DAA

WA LAAA AD-U'W MAA'KA NID-DAA

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WAM-NAA'-NEE MINAS-SARAF

WA H'AS'-S'IR-RIZ-QEE MINAT-TALAF

WA WAF-FIR MALAKATEE BIL-BARAKATI FEEH

WA AS'IB BEE SABEELAL-HIDAAYATI LIL-BIR-RI FEEMAAA UNFIQU MIN-H

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WAK-FINEE MAW-OONATALIK-TISAAB

WAR-ZUQ-NEE MIN GHAY-RI AH'-TISAAB

FALAAA ASH-TAGHILA A'N I'BAADATIKA BIT'-T'ALAB

WA LAAA AH'-TAMILA

IS'-RA TABIA'ATIL-MAK-SAB

AL-LAAHUM-MA

FAAT'-LIB-NEE BIQUD-RATIKA MAAA AT'-LUB

WA AJIR-NEE BII'Z-ZATIKA MIM-MAAA AR-HAB

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA S'OO-WAJ-HEE BIL-YASAAR

WA LAA TAB-TAD'IL JAAHEE BIL-IQ-TAAR

FAAS-TAR-ZIQA AH-LA RIZ-QIK

WA AS-TAA'-T'EEA SHIRAARA KHAL-QIK

FAAF-TATINA BIH'AM-DI MAN AA'-T'AANEE

WA UB-TALAA BID'AM-MI MAM-MANAA'NEE

WA ANTA MIN DOONIHIM WALEE-YUL-IA'-T'AAA-I WAL-MAN-I'

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WAR-ZUQ-NEE S'IH'-H'ATAN FEE I'BAADAH

WA FARAAGHAN FEE ZAHAADAH

WA I'L-MANA FIS-TIA'-MAAL

WA WARAA'NA FEEE IJ-MAAL

AL-LAAHUM-MA AKH-TIM BIA'F-WIKA AJALEE

WA H'AQ-QIQ FEE RAJAAA-I RAH'-MATIKA AMALEE

WA SAH-HIL ILAA BULOOGHI RIZ''AAKA SUBULEE

WA H'AS-SIN FEE JAMEEI' AH'-WAALEE A'MALEE

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA NAB-BIH-NEE LID'IK-RIKA FEEE AW-QAATIL-GHAF-LAH

WAS-TAA'-MIL-NEE BIT'AAA'TIKA FEEE AY-YAAMIL-MUH-LAH

WAN-HAJ LEEE ILAA MAH'AB-BATIKA SABEELANA SAH-LAH

AK-MIL-LEE BIHAA KHAY-RAD-DUNYAA WAL-AAAKHIRAH

AL-LAAHUM-MA WA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIHEE

KAAF-Z''ALI MAA S'AL-LAY-TA A'LAAA AH'ADIM-MIN KHAL-QIKA QAB-LAHOO WA ANTA MUS'AL-LIN A'LAAA AH'ADIM-BAA'-DAH

WA AAATINAA FID-DUNYAA H'ASANATAW-WA FIL-AAAKHIRATI H'ASANAH

WA QINEE BIRAH'-MATIKA A'D'AABAN-NAAR

21

WA KAANA MIN DUA'AA-HEE A'LAY-HIS-SALAAMU ID'AA H'AZANAHOOO AM-ROO-WA AHAM-MAT-HUL-KHAT'AAYAA

AL-LAAHUM-MA

YAA KAAFEEAL-FAR-DIZ''-Z''AE'EF

WA WAAQEEAL-AM-RIL-MAKHOOF

AF-RADAT-NEEL-KHAT'AAYAA FALAA S'AAH'IBA MAE'E

WA Z''AU'F-TU A'N GHAZ''ABIKA FALAA MOO-AY-YIDA LEE

WA ASH-RAF-TU A'LAA KHAW-FI LIQAAA-IKA FALAA MUSAK-KINA LIRAW-A'TEE

WA MAY-YOO-MINUNEE MINKA WA ANTA AKHAF-TANEE ?

WAMAY-YUSAAI'DUNEE WA ANTA AF-RAT-TANEE ?

WAMAY-YUQAW-WEENEE WA ANTA AZ''-A'F-TANEE ?

LAA YUJEERU YAAA ILAAHEEE IL-LAA RAB-BUN A'LAA MAR-BOOB

WA LAA YOO-MINU IL-LAA GHAALIBUN A'LAA MAGH-LOOB

WA LAA YUE'ENU IL-LAA T'AALIBUN A'LAA MAT'-LOOB

WA BEEADIKA YAAA ILAAHEE JAMEEU' D'ALIKAS-SABAB

WA ILAY-KAL-MAFAR-RU WAL-MAH-RAB

FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA AJIR HARABEE

WA ANJIH' MAT'-LABEE

AL-LAAHUM-MA IN-NAKA IN

S'ARAF-TA A'N-NEE WAJ-HAKAL-KAREEM

AW MANAA'-TANEE FAZ''-LAKAL-JASEEM

AW H'AZ'AR-TA A'LAY-YA RIZ-QAK

AW QAT'AA'-TA A'N-NEE SABABAK

LAM AJIDIS-SABEELA ILAA SHAY-IM-MIN AMALEE GHAY-RAK

WA LAM AQ-DIR A'LAA MAA I'NDAKA BIMAU'WNATI SIWAAK

FA IN-NEE A'B-DUKA WA FEE QAB-Z''ATIK

NAAS'EEATEE BEEADIK

LAAA AM-RA LEE MAA' AM-RIK

MAAZ''IN FEE-YA H'UK-MUK

A'D-LUN FEE-YA QAZ''AAAW-UK

WA LAA QOO-WATA LEE A'LAAL-KHUROOJI MIN SUL-T'AANIK

WA LAAA AS-TAT'EEU' MUJAAWAZATA QUD-RATIK

WA LAAA AS-TAMEELU HAWAAK

WA LAAA AB-LUGHU RIZ''AAK

WA LAAA ANAALU MAA I'NDAKA IL-LAA BIT'AAA'TIKA WABIFAZ''-LI RAH'-MATIK

ILAAHEEE AS'-BAH'-TU WA AM-SAY-TU A'B-DANA DAAKHIRAL-LAK

LAAA AM-LIKU LINAF-SEE NAF-A'W-WA

LAA Z''AR-RAN IL-LAA BIK

ASH-HADU BID'ALIKA A'LAA NAF-SEE

WA AA'-TARIFU BIZ''AA'-FI QOO-WATEE WA QIL-LATI H'EELATEE

FA ANJIZ LEE MAA WAA'T-TANEE

WA TAM-MIM LEE MAAA AAATAY-TANEE

FA IN-NEE A'B-DUK

AL-MIS-KEENUL-MUS-TAKEEN

AZ''-Z''AE'EFUZ''-Z''AREER

AD'-D'ALEELUL-H'AQEER , AL-MAHEENUL-FAQEER

AL-KHAAA-IFUL-MUS-TAJEER

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA LAA TAJ-A'L-NEE

NAASEEAL-LID'IK-RIKA FEEMAAA AW-LAY-TANEE

WA LAA GHAAFILAL-LIIH'-SAANIKA FEEMAAA AB-LAY-TANEE

WA LAAA AAAYISAM-MIN IJAABATIKA LEE WA IN AB-T'AAT A'N-NEE FEE

SAR-RAAA-A KUNTU AW Z''AR-RAAA

W SHID-DATIN AW RAKHAAA-

AW A'AFEEATIN AW BALAAA-

AW BOO-SIN AW NAA'-MAAA-

AW JIDATIN AW LAA-WAAA-A

AW FAQ-RIN AW GHINANA

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WAJ-A'L THANAAA-EE A'LAY-KA WA MAD-H'EEE EE-YAAKA WA H'AM-DEE LAKA FEE KUL-LI H'AALAATEE H'AT-TAA

LAAA AF-RAH'A BIMAAA AAATAY-TANEE MINAD-DUNYAA

WA LAAA AH'-ZANA A'LAA MAA MANAA'-TANEE FEEHAA

WA ASH-I'R QAL-BEE TAQ-WAAK

WAS-TAA'-MIL BADANEE FEEMAA TAQ-BALUHOO MIN-NEE

WA ASH-GHAL BIT'AAA'TIKA NAF-SEE A'N KUL-LI MAA YARIDU A'LAY-YA H'AT-TAA

LAAA UH'IB-BA SHAY-AM-MIN SUKH-T'IK

WA LAAA SS-KHAT'A SHAY-AM-MIR-RIZ''AAK

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA FAR-RIGH QAL-BEE LIMAH'AB-BATIK

WASH-GHAL-HOO BID'IK-RIK

WAN-A'SH-HOO BIKHAW-FIKA WA BIL-WAJALI MINK

WA QAW-WIHEE BIR-RAGH-BATI ILAY-K

WA AMIL-HOOO ILAA T'AAA'TIK

WAJ-RI BIHEE FEEE AH'AB-BIS-SUBULI ILAY-K

WA D'AL-LIL-HOO BIR-RAGH-BATI FEEMAA I'NDAKA AY-YAAMA H'AYAATEE KUL-LIHAA

WAJ-A'L-

TAQ-WAAKA MINAD-DUNYAA ZAADEE

WA ILAA RAH'-MATIKA RIH'-LATEE

WA FEE MAR-Z''AATIKA MAD-KHALEE

WAJ-A'L FEE JAN-NATIKA MATH-WAAY

WA HAB LEE QOO-WATAN AH'-TAMILU BIHAA JAMEEA' MAR-Z''AATIK

WAJ-A'L FIRAAREEE ILAY-KA WA RAGH-BATEE FEEMAA I'NDAK

WA AL-BIS QAL-BEEL-WAH'-SHATA MIN SHIRAARI KHAL-QIK

WA HAB LEEAL-UNSA BIKA WA BIW-LEEAAA-IKA WA AH-LI T'AAA'TIK

WA LAA TAJ-A'L-LIFAAJIRIW-WA LAA KAAFIRIN A'LAY-YA MIN-NATAW-WA LAA LAHOO I'NDEE YADAW-WA LAA BEEE ILAY-HIM H'AAJAH

BALI AJ-A'L SUKOONA QAL-BEE WA UNSA NAF-SEE WAS-TIGH-NAAA-EE WA KIFAAYATEE BIKA WA BIKHEEAARI KHAL-QIK

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WAJ-A'L-NEE LAHUM QAREENAA

WAJ-A'L-NEE LAHUM NAS'EERAA

WAM-NUN A'LAY-YA BISHAW-QIN ILAY-KA WA BIL-A'MALI LAKA BIMAA TUH'IB-BU WATAR-Z''AA

IN-NAKA A'LAA KUL-LI SHAY-IN QADEER

WA D'ALIKA A'LAY-KA YASEER

22

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU I'NDASH-SHID-DATI WAL-JAH-DI WATAA'S-SURIL-UMOOR

AL-LAAHUM-MA IN-NAK KAL-LAF-TANEE MIN-NAF-SEE MAAA ANTA AM-LAKU BIHEE MIN-NEE

WA QUD-RATUKA A'LAY-HEE WAA'LAY-YA AGH-LABU MIN QUD-RATEE

FAAA'-T'INEE MIN-NAF-SEE MAA YUR-Z''EEKA A'N-NEE

WA

KHUD' LINAF-SIKA RIZ''AAHAA MIN-NAF-SEE FEE A'AFEEAH

AL-LAAHUM-MA

LAA T'AAQATA LEE BIL-JAH-D

WA LAA S'AB-RA LEE A'LAAL-BALAAA-

WA LAA QOO-WATA LEE A'LAAL-FAQ-R

FALAA TAH'-Z'UR A'LAY-YA RIZ-QEE

WA LAA TAKIL-NEEE ILAA KHAL-QIK

BAL TAFAR-RAD BIH'AAJATEE

WA TAWAL-LA KIFAAYATEE

WANZ'UR ILAY-YA WANZ'UR LEE FEE JAMEEI' UMOOREE FA IN-NAKA

IW-WAKAL-TANEEE ILAA NAF-SEE A'JAZ-TU A'N-HAA WA LAM UQIM MAA FEEHEE MAS'-LAH'ATUHAA

WA IW-WAKAL-TANEEE ILAA KHAL-QIKA TAJAH-HAMOONEE

WA IN AL-JAA-TANEEE ILAA QARAABATEE H'ARAMOONEE

WA IN AA'-T'AW-AAA AA'-T'AW-A QALEELAN-NAKIDAA

WA MAN-NOO A'LAY-YA T'AWEELAW-WAD'AM-MOO KATHEERAA

FABIFAZ''-LIKAL-LAAHUM-MA FAAGH-NINEE

WA BIA'Z'AMATIKA FAAN-I'SH-NEE

WA BISAA'TIKA FAB-SUT' YADEE

WA BIMAA I'NDAKA FAK-FINEE

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIHEE

WA KHAL-LIS'-NEE MINAL-H'ASAD

WAH'-S'UR-NEE A'NID'-D'UNOOB

WA WAR-RIA'-NEE A'NIL-MAH'AARIM

WA LAA TUJAR-RI-NEE A'LAAL-MAA'AS'EE

WAJ-A'L HAWAAYA I'NDAKA WA RIZ''AAYA FEEMAA YARIDU A'LAY-YA MINK

WA BAARIK LEE

FEEMAA RAZAQ-TANEE

WAFEEMAA KHAW-WAL-TANEE

WA FEEMAAA AN-A'M-TA BIHEE A'LAY

WAJ-A'L-NEE FEE KUL-LI H'AALAATEE

MAH'-FOOZ'AM-MAK-LOOO-AA

MAS-TOORAM-MAM-NOOA'A

MUA'AD'AM-MUJAARAA

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WAQ-Z''I A'N-NEE KUL-LA MAAA AL-ZAM-TANEEHEE WA FARAZ''-TAHOO A'LAY-YA LAKA FEE

WAJ-HIM-MIW-WUJOOHEE T'AAA'TIK

AW LIKHAL-QIM-MIN KHAL-QIK

WA IN Z''AU'FA A'N D'ALIKA BADANEE

WA WAHANAT A'N-HOO QOO-WATEE

WA LAM TANAL-HOO MAQ-DURATEE

WA LAM YASAA'-HOO MAALEE WA LAA D'AATU YADEE

D'AKAR-TUHOOO AW NASEETUH

HUWA YAA RAB-BI MIM-MAA QAD AH'-S'AY-TAHOO A'LAY

WA AGH-FAL-TUHOOO ANA MIN-NAF-SEE

FAAD-DIHEE A'N-NEE MIN JAZEELI A'T'EE-YATIKA WA KABEERI MAA I'NDAKA FA IN-NAKA WAASIU'N KAREEMUN

H'AT-TAA LAA YAB-QAA A'LAY-YA SHAY-UM-MIN-HOO TUREEDU AN

TUQAAAS'-S'ANEE BIHEE MIN H'ASANAATEE

AW TUZ''AAI'FA BIHEE MIN SAY-YI-AATEE

YAW-MA AL-QAAKA YAA RAB

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WAR-ZUQ-NEER-RAGH-BATA FIL-A'MALI LAKA LIAKHIRATEE

H'AT-TAAA AA'-RIFA S'ID-QA D'ALIKA MIN QAL-BEE

WA H'AT-TAA YAKOONAL-GHAALIBU A'LAY-YAZ-ZUH-DA FEE DUNYAAY

WA H'AT-TAAA AA'-MALAL-H'ASANAATI SHAW-QAA

WA AAAMANA MINAS-SAY-YI-AATI FARAQAW-WAKHAW-FAA

WA HAB LEE NOORANA

AM-SHEE BIHEE FIN-NAAS

WA AH-TADEE BIHEE FEEZ'-Z'ULUMAAT

WA AS-TAZ''EE-U BIHEE MINASH-SHAK-KI WASH-SHUBUHAAT

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WAR-ZUQ-NEE

KHAW-FA GHAM-MIL-WAE'ED

WA SHAW-QA THAWAABIL-MAW-U'WDI H'AT-TAA

AJIDA LAD'-D'ATA MAAA AD-U'WKA LAH

WA KAA-BATA MAAA AS-TAJEERU BIKA MIN-H

AL-LAAHUM-MA

QAD T-TAA'-LAMU MAA YUS'-LIH'UNEE MIN AM-RI DUNYAAYA WA AAAKHIRATEE

FAKUM-BIH'AWAAA-IJEE H'AFEE-YAA

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WAAALI MUH'AM-MAD

WAR-ZUQ-NEEL-H'AQ-QA I'NDA TAQ-S'EEREE FEESH-SHUK-RI LAKA BIMAAA AN-A'M-TA A'LAY-YA

FEEL-YUS-RI WAL-U'S-R

WAS'-S'IH'-H'ATI WAS-SAQAM

H'AT-TAAA ATAA'R-RAFA MIN-NAF-SEE

RAW-H'AR-RIZ''AA WA T'UMAA-NEENATAN-NAF-SI MIN-NEE

BIMAA

YAJIBU LAK FEEMAA YAH'-DUTHU FEE H'AALI

AL-KHAW-FI WAL-AM-N

WAR-RIZ''AA WAS-SUKH-T'

WAZ''-Z''UR-RI WAN-NAF-A'-

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WAR-ZUQ-NEE SALAAMATAS'-S'AD-RI MINAL-H'ASAD

H'AT-TAA LAAA AH'-SUDA AH'ADAM-MIN KHAL-QIKA A'LAA SHAY-IM-MIN FAZ''-LIK

WA H'AT-TAA LAAA ARAA NIA'-MATAM-MIN-NIA'MIKA A'LAAA AH'ADIM-MIN KHAL-QIKA FEE

DEENIN AW DUNYAA

AW A'AFEEATIN AW TAQ-WAA

AW SAA'TIN AW RAKHAAA-

IL-LAA RAJAW-TU LINAF-SEEE AF-Z''ALA D'ALIKA BIKA WA MINKA WAH'-DAKA LAA SHAREEKA LAK

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WAR-ZUQ-NEE

AT-TAH'AF-FUZ'A MINAL-KHAT'AAYAA

WALIH'-TIRAASA MINAZ-ZALALI FID-DUNYAA WAL-AAAKHIRAH FEE H'AALIR-RIZ''AA WAL-GHAZ''AB

H'AT-TAAA AKOONA BIMAA YARIDU A'LAY-YA MIN-HUMAA BIMANZILATIN SAWAAA-IN

A'AMILAM-BIT'AAA'TIKA MOO-THIRAL-LIRIZ''AAKA A'LAA MAA SIWAAHUMAA FIL-AW-LEEAAA-I WAL-AA'-DAAA-I

H'AT-TAA YAA-MANA A'DOO-WEE MIN Z'UL-MEE WA JAW-REE

WA YAY-SSA WA LEE-YEE MIM-MAY-LEE WA AN-H'IT'AAT'I HAWAAY

WAJ-A'L-NEE MIM-MAY-YAD-U'WKA MUKH-LIS'ANA FIR-RAKHAAA-I DUA'AA-AL-MUKH-LIS'EENAL-MUZ''-T'AR-REENA LAKA FID-DUA'AA-I

IN-NAKA H'AMEEDUM-MAJEED

23

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU ID'AA SAALAL-LAAHAL-A'AFEEATA WASHUK-RAHAA

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA AL-BIS-NEE A'AFEEATAK

WA JAL-LIL-NEE A'AFEEATAK

WA H'AS'-S'IN-NEE BIA'AFEEATIK

WA AK-RIM-NEE BIA'AFEEATIK

WA AGH-NINEE BIA'AFEEATIK

WA TAS'AD-DAQ A'LAY-YA BIA'AFEEATIK

WA HAB LEE A'AFEEATAK

WA AF-RISH-NEE A'AFEEATAK

WA AS'-LIH' LEE A'AFEEATAK

WA LAA TUFAR-RIQ BAY-NEE WA BAY-NA A'AFEEATIKA FID-DUNYAA WAL-AKHIRAH

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA A'AFINEE

A'AFEEATAN KAAFEEATAN SHAAFEEATAN A'ALEEATAN-NAAMEEAH

A'AFEEATAN TUWAL-LIDU FEE BADANEEL-A'AFEEAH

A'AFEEATAD-DUNYAA WAL-AKHIRAH

WA AM-NUN A'LAY-YA

BIS'-S'IH'-H'ATI WAL-AM-N

WAS-SALAAMATI FEE DEENEE WA BADANEE

WAL-BAS'EERATI FEE QAL-BEE

WAN-NAFAAD'I FEEE UMOOREE

WAL-KHASH-YATI LAK

WAL-KHAW-FI MINK

WA ALQOO-WATI A'LAA MAAA AMAR-TANEE BIHEE MIN T'AAA'TIK

WALIJ-TINAABI LIMAA NAHAY-TANEE A'N-HOO MIM-MAA'-S'EEATIK

AL-LAAHUM-MA WA AM-NUN A'LAY

BIL-H'AJ-JI WAL-U'M-RAH

WA ZEEAARATI QAB-RI RASOOLIKA S'ALAWAATUKA A'LAY-HEE WA RAH'-MATUKA WA BARAKAATUKA A'LAY-HEE WA A'LAAA AAALI RASOOLIKA

A'LAY-HIMUS-SALAAMU ABADAM-MAAA AB-QAY-TANEE

FEE A'AMEE HAD'AA WA FEE KUL-LI A'AM

WAJ-A'L D'ALIKA

MAQ-BOOLAM-MASH-KOORAA

MAD' KOORAL-LADAY-K

MAD'-KHOORANA I'NDAK

WA ANT'IQ BIH'AM-DIKA WASHUK-RIKA WAD'IK-RIKA WAH'US-NITH-THANAAA-I A'LAY-KA LISAANEE

WA ASH-RAH' LIMARAASHIDI DEENIKA QAL-BEE

WA AI'D'-NEE WAD'UR-REE-YATEE

MINASH-SHAY-T'AANIR-RAJEEM

WA MIN SHAR-RIS-SAAAM-MATI WAL-HAAAM-MATI WAL-A'AAM-MATI WAL-L-LAAAM-MAH

WA MIN SHAR-RI KUL-LI SHAY-T'AANIM-MAREED

WA MIN SHAR-RI KUL-LI SUL-T'AANIN A'NEED

WA MIN SHAR-RI KUL-LI MUT-RAFIN H'AFEED

WA MIN SHAR-RI KUL-LI Z''AE'EFIW-WA SHADEED

WA MIN SHAR-RI KUL-LI SHAREEFIW-WA WAZ''EEA'-

WA MIN SHAR-RI KUL-LI S'AGHEERIW-WA KABEER

WA MIN SHAR-RI KUL-LI QAREEBIW-WA BAE'ED

WA MIN SHAR-RI KUL-LI MAN-NAS'ABA

LIRASOOLIKA WALIAH-LI BAY-TIHEE H'AR-BAM-MINAL-JIN-NI WAL-INS

WA MIN SHAR-RI KUL-LI DAAAB-BATIN ANTA AAAKHID'UM-BINAAS'EEATIHAA

IN-NAKA A'LAA S'IRAAT'IM-MUS-TAQEEM

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA MAN ARAADANEE BISOOO-IN FAAS'-RIF-HOO A'N-NEE

WA AD-H'AR A'N-NEE MAK-RAH

WA AD-RAA A'N-NEE SHAR-RAH

WA RUD-DA KAY-DAHOO FEE NAH'-RIH

WAJ-A'L BAY-NA YADAY-HEE SAD-DANA H'AT-TAA

TUA'-MEEA A'N-NEE BAS'ARAH

WA TUS'IM-MA A'N D'IK-REE SAM-A'H

WA TUQ-FILA DOONA IKH-T'AAREE QAL-BAH

WA TUKH-RISA A'N-NEE LISAANAH

WA TAQ-MAA' RAA-SAH

WA TUD'IL-LA I'Z-ZAH

WA TAK-SIRA JABAROOTAH

WA TUD'IL-LA RAQABATAH

WA TAF-SAKHA KIB-RAH

WA TOO-MINANEE MIN JAMEEI'

Z''AR-RIHEE WASHAR-RIH

WA GHAM-ZIHEE WA HAM-ZIHEE WA LAM-ZIH

WA H'ASADIHEE WA A'DAAWATIH

WA H'ABAAA-ILIHEE WA MAS'AAA-IDIH

WA RAJ-LIHEE WAKHAY-LIH

IN-NAKA A'ZEEZUN QADEER

24

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU LIABAWAY-HEE A'LAY-HIMAAS-SALAAM

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAAMUH'AM-MADIN A'B-DIKA WA RASOOLIKA WA AH-LI BAY-TIHIT'-T'AAHIREENA

WA AKH-S'US'-HUM BIF-Z''ALI

S'ALAWAATIKA WA RAH'-MATIKA

WA BARAKAATIKA WA SALAAMIK

WA AKH-S'US'IL-LAAHUM-MA WAALIDAY-YA

BIL-KARAAMATI LADAY-K WAS'-S'ALAATI MINKA

YAAA AR-H'AMAR-RAAH'IMEEN

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA AL-HIM-NEE I'L-MA MAA YAJIBU LAHUMAA A'L-LAY IL-HAAMAA

WA AJ-MAA' LEE I'L-MA D'ALIKA KUL-LIHEE TAMAAMAA

THUM-MA AS-TAA'-MIL-NEE BIMAA TUL-HIMUNEE MIN-H

WA WAF-FIQ-NEE LILN-NUFOOD'I FEEMAA TUBAS'-S'IRUNEE MIN I'L-MIH

H'AT-TAA LAA YAFOOTANEE AS-TIA'-MAALU SHAY-IN A'L-LAM-TANEEH

WA LAA TATH-QULA AR-KAANEE A'NIL-H'UFOOFI FEEMAAA AL-HAM-TANEEH

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIHEE KAMAA SHAR-RAF-TANAA BIH

WA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIHEE KAMAAA AW-JAB-TA LANAAL-H'AQ-QA A'LAAL-KHAL-QI BISABABIH

AL-LAAHUM-MA AJ-A'L-NEE

AHAABUHUMAA HAY-BATAS-SUL-T'AANIL-A'SOOF

WA ABAR-RUHUMAA BIR-RAL-UM-MIR-RA-OOF

WAJ-A'L T'AAA'TEE LIWAALIDAY-YA WA BIR-REE BIHIMAA

AQAR-RA LIA'Y-NEE MIR-RAQ-DATIL-WAS-NAAN

WA ATH-LAJA LIS'AD-REE MIN SHAR-BATIZ'-Z'AM-AAAN

H'T-TAAA OOTHIRA A'LAA HAWAAYA HAWAAHUMAA

WA UQAD-DIMA A'LAA RIZ''AAYA RIZ''AAHUMAA

WA AS-TAK-THIRA BIR-RAHUMAA BEE WA IN QAL

WA AS-TAQIL-LA BIR-REE BIHIMAA WA IN KATHUR

AL-LAAHUM-MA

KHAF-FIZ'' LAHUMAA S'AW-TEE

WA AT'IB LAHUMAA KALAAMEE

WA ALIL-LAHUMAA A'REEKATEE

WA AA'-T'IF A'LAY-HIMAA QAL-BEE

WA S'AY-YIR-NEE BIHIMAA RAFEEQAW-WA A'LAY-HIMAA SHAFEEQAA

AL-LAAHUM-MA

USH-KUR LAHUMAA TAR-BEEATEE

WA ATHIB-HUMAA A'LAA TAK-RIMATEE

WA AH'-FAZ' LAHUMAA MAA H'AFIZ'AAHOO MIN-NEE FEE S'IGHAREE

AL-LAAHUM-MA WA MAA MAS-SAHUMAA MIN-NEE MIN AD'ANA

AW KHALAS'A ILAY-HIMAA A'N-NEE MIM-MAK-ROOH

AW Z''AAA' QIBALEE LAHUMAA MIN H'AQ

FAJ-A'L-H

H'IT'-T'ATAL-LID'UNOOBIHIMAA

WA U'LOO-WAN FEE DARAJAATIHIMAA

WA ZEEAADATAN FEE H'ASANAATIHIMAA

YAA MUBAD-DILAS-SAY-YI-AATI BIZ''-A'AFIHAA MINAL-H'ASNAAT

AL-LAAHUM-MA

WA MAA TAA'D-DAYAA A'LAY-YA FEEHEE MIN QAW-L

AW AS-RAFAA A'LAY-YA FEEHEE

MIN FIA'-L

AW Z''AY-YAA'AHOO LEE MIN H'AQ

AW QAS'-S'ARAA BEE A'N-HOO MIW-WAAJIB FAQAD

WAHAB-TUHOO LAHUMAA WA JUT-TU BIHEE A'LAY-HIMAA

WA RAGHIB-TU ILAY-KA FEE WAZ''-I' TABIA'TIHEE A'N-HUMAA FA IN-NEE

LAAA AT-TAHIMUHUMAA A'LAA NAF-SEE

WA LAAA AS-TAB-T'I-UHUMAA FEE BIR-REE

WA LAAA AK-RAHOO MAA TAWAL-LAYAAHOO MIN AM-REE YAA RAB FAHUMAAA

AW-JABU H'AQ-QANA A'LAY

WA AQ-DAMU IH'-SAANAN ILAY

WA AA'-Z'AMU MIN-NATAL-LADAY

MIN AN UQAAAS'-S'AHUMAA BIA'D-L

AW UJAAZEEAHUMAA A'LAA MITH-LIN

SY-NA ID'AY-YAAA ILAAHEE T'OOLU SHUGH-LIHIMAA BITARBEEATEE ?

WA AY-NA SHID-DATU TAA'BIHIMAA FEE H'IRAASATEE ?

WA AY-NA IQ-TAARUHUMAA A'LAAA ANFUSIHIMAA LILT-TAW-SIA'TI A'LAY-YA ?

HAY-HAAT

MAA YAS-TAW-FEEAANI MIN-NEE H'AQ-QAHUMAA

WA LAAA UD-RIKU MAA YAJIBU A'LAY-YA LAHUMAA

WA LAAA ANA BIQAAZ''IW-WAZ'EEFATA KHID-MATIHIMAA

FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA AI'N-NEE YAA KHAY-RA MANI AS-TUE'ENA BIH

WA WAF-FIQ-NEE YAAA AH-DAA MAR-RUGHIBA ILAY-H

WA LAA TAJ-A'L-NEE FEEE AH-LIL-U'QOOQI LIL-ABAAA-I WAL-UM-MAHAATI (YAW-MA TUJ-ZAA KUL-LU NAF-SIM-BIMAA KASABAT WAHUM LAA YUZ'-LAMOON)

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIHEE WAD'UR-REE-YATIH

WA AKH-S'US' ABAWAY-YA BIF-Z''ALI MAA KHAS'AS'-TA BIHEEE AAABAAA-A I'BAADIKAL-MOO-MINEENA WUM-MAHAATIHIM-

YAAA AR-H'AMAR-RAAH'IMEEN

AL-LAAHUM-MA LAA TUNSINEE D'IK-RAHUMAA

FEEE AD-BAARI S'ALAWAATEE

WA FEEE INANA MIN AAANAAA-I LAY-LEE

WA FEE KUL-LI SAAA'TIM-MIN SAAA'ATI NAHAAREE

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA AGH-FIR LEE BIDUA'AA-EE LAHUMAA

WAGH-FIR LAHUMAA BIBIR-RIHIMAA BEE MAGH-FIRATAN H'AT-MAA

WAR-Z''A A'N-HUMAA BISHAFAAA'TEE LAHUMAA RIZ''ANA A'Z-MAA

WA BAL-LIGH-HUMAA BIL-KARAAMATI MAWAAT'INAS-SALAAMAH

AL-LAAHUM-MA

WA IN SABAQAT MAGH-FIRATUKA LAHUMAA FASHAF-FIA'-HUMAA FEE

WA IN SABAQAT MAGH-FIRATUKA LEE FASHAF-FIA'-NEE FEEHIMAA

H'AT-TAA NAJ-TAMIA' BIRAA-FATIKA FEE DAARI KARAAMATIKA WA MAH'AL-LI MAGH-FIRATIKA WARAH'-MATIK

IN-NAKA D'OOL-FAZ''-LIL-A'Z'EEMI WAL-MAN-NIL-QADEEM

WA ANTA AR-H'AMUR-RAAH'IMEEN

25

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU LIWUL-DIHEE A'LAY-HIMUS-SALAAM

AL-LAAHUM-MA WMUN-NA A'LAY-YA

BIBAQAAA-I WUL-DEE

WA BIIS'-LAAH'IHIM LEE

WA BIIM-TAAE'E BIHIM-

ILAAHEE

M-DUD LEE FEEE AA'-MAARIHIM-

WA ZID LEE FEEE AAAJAALIHIM-

WA RAB-BI LEE S'AGHEERAHUM-

WA QAW-WI LEE Z''AE'EFAHUM-

WA AS'IH'-H'A LEEE AB-DAANAHUM WA AD-YAANAHUM WA AKH-LAAQAHUM-

WA A'AFIHIM FEEE ANFUSIHIM WA FEE JAWAARIH'IHIM WA FEE KUL-LI MAA U'NEETU BIHEE MIN AM-RIHIM-

WA AD-RIR LEE WA A'LAA YADAY-YA AR-ZAAQAHUM-

WAJ-A'L-HUM

AB-RAARAN AT-QEEAAA-A BUS'ARAAA-

SAAMIE'ENA MUT'EEE'ENA LAK

WA LIAW-LEEAAA-IKA MUH'IB-BEENA MUNAAS'IH'EEN

WA LIJAMEEI' AA'-DAAA-IKA MUA'ANIDEENA WAMUB-GHIZ''EEN AAAMEEN

AL-LAAHUM-MA

SH-DUD

BIHIM A'Z''UDEE

WA AQIM BIHIM AWADEE

WA KATH-THIR BIHIM A'DADEE

WA ZAY-YIM-BIHIM MAH'-Z''AREE

WA AH'-YI BIHIM D'IK-REE

WA AK-FINEE BIHIM FEE GHAY-BATEE

WA AI'N-NEE BIHIM A'LAA H'AAJATEE

WAJ-A'L-HUM

LEE MUH'IB-BEENA WA A'LAY-YA H'ADIBEENA MUQ-BILEEN

MUS-TAQEEMEENA LEE MUT'EEE'EN

GHAY-RA A'AS'EENA WA LAA A'AAQ-QEEN

WA LAA MUKHAALIFEENA WA LAA KHAAT'I-EEN

WA AI'N-NEE A'LAA TAR-BEEATIHIM WATAA-DEEBIHIM WABIR-RIHIM-

WA HAB LEE MIL-LADUNKA MAA'HUM AW-LAADANA D'UKOORAA

WAJ-A'L D'ALIKA KHAY-RAL-LEE

WAJ-A'L-HUM LEE A'W-NAN A'LAA MAA SAAL-TUK

WA AI'D'-NEE WAD'UR-REE-YATEE MINASH-SHAY-T'AANIR-RAJEEM FA IN-NAKA

KHALAQ-TANAA WA AMAR-TANAA WA NAHAY-TANAA

WA RAGH-GHAB-TANAA FEE THAWAABI MAAA AMAR-TANAA

WA RAH-HAB-TANAA I'QAABAH

WA JAA'L-TA LANAA A'DOO-WAY-YAKEEDUNAA

SAL-LAT'-TAHOO MIN-NAA A'LAA MAA LAM TUSAL-LIT'-NAA A'LAY-HEE MIN-H

AS-KANTAHOO S'UDOORANAA

WA AJ-RAY-TAHOO MAJAAREEA DIMAAA-INAA

LAA YAGH-FULU IN GHAFAL-NAA

WA LAA YANSAAA IN-NASEENAA

YOO-MINUNAA I'QAABAK

WA YUKHAW-WIFUNAA BIGHAY-RIK

IN HAMAM-NAA BIFAAH'ISHATIN SHAJ-JAA'NAA A'LAY-HAA

WA IN HAMAM-NAA BIA'MALIN S'AALIH'IN THAB-BAT'ANAA A'N-H

YATAA'R-RAZ''U LANAA BISH-SHAHAWAAT

WA YANS'IBU LANAA BISH-SHUBUHAAT

IW-WAA'DANAA KAD'ABANAA

WA IM-MAN-NAANAAA AKH-LAFANAA

WA IL-LAA TAS'-RIF A'N-NAA KAY-DAHOO YUZ''IL-LANAA

WA IL-LAA TAQINAA KHABAALAHOO YAS-TAZIL-LANAA

AL-LAAHUM-MA FAQ-HAR SUL-T'AANAHOO A'N-NAA BISUL-T'AANIKA

H'AT-TAA TAH'-BISAHOO A'N-NAA BIKATH-RATID-DUA'AA-I LAKA

FANUS'-BIH'A MIN KAY-DIHEE FIL-MAA'-S'OOMEENA BIK

AL-LAAHUM-MA

AA'-T'INEE KUL-LA SOO-LEE

WAQ-Z''I LEE H'AWAAA-IJEE

WA LAA TAM-NAA'-NEEL-IJAABATA WAQAD Z''AMINTAHAA LEE

WA LAA TAH'-JUB DUA'AA-EE A'NKA WAQAD AMARTANEE BIH

WAM-NUN A'LAY-YA BIKUL-LI MAA YUS'-LIH'UNEE FEE DUNYAAYA WA AAAKHIRATEE

MAA D'AKAR-TU MIN-HOO WA MAA NASEET

AW AZ'-HAR-TU AW AKH-FAY-T

AW AA'-LANTU AW AS-RAR-T

WAJ-A'L-NEE FEE JAMEEI' D'ALIKA MINA

AL-MUS'-LIH'EENA BISOO-AALEEE EE-YAAK

AL-MUNJIH'EENA BIT'-T'ALABI ILAY-K

GHAY-RIL-MAM-NOOE'ENA BIT-TAWAK-KULI A'LAY-K

AL-MUA'W-WAD'EENA BIT-TAA'W-WUD'I BIK

AR-RAABIH'EENA FIT-TIJAARATI A'LAY-K

AL-MUJAAREENA BII'Z-ZIK

AL-MUWAS-SAI' A'LAY-HIMUR-RIZ-QUL-H'ALAALU MIN FAZ''-LIKAL-WAASII' BIJOODIKA W KARAMIK

AL-MUA'Z-ZEENA MINAD'-D'UL-LI BIK

WAL-MUJAAREENA MINAZ'-Z'UL-MI BIA'D-LIK

WAL-MUA'AFAY-NA MINAL-BALAAA-I BIRAH'-MATIK

WAL-MUGH-NAY-NA MINL-FAQ-RI BIGHNAAK

WAL-MAA'-S'OOMEENA MINAD'-D'UNOOBI WAZ-ZALALI WAAL-KHAT'AAA-I BITAQ-WAAK

W ALMUWAF-FAQEENA LIL-KHAY-RI WR-RUSH-DI WAS'-S'AWAABI BIT'AAA'TIK

WL-MUH'AALI BAY-NAHUM WA BAY-NAD'-D'UNOOBI BIQUD-RATIK

AT-TAARIKEENA LIKUL-LI MAA'-S'EEATIK

AS-SAAKINEENA FEE JIWAARIK

AL-LAAHUM-MA

AA'-T'INAA JAMEEA' D'ALIKA BITAW-FEEQIKA WARAH'-MATIK

WA AI'D'-NAA MIN A'D'AABIS-SAE'ER

WA AA'-T'I JAMEEA'L-MUS-LIMEENA WAL-MUS-LIMAATI WAL-MOO-MINEENA WAL-MOO-MINAATI MITH-LAL-LAD'EE SAAL-TUKA LINAF-SEE WA LIWUL-DEE

FEE A'AJILID-DUNYAA WA AAAJILIL-AAAKHIRAH

IN-NAKA QAREEBUM-MUJEEB

SAMEEU'N A'LEEM

A'FOO-WU GHAFOOR

RA-OOFUR-RAH'EEM

WA AAATINAA FID-DUNYAA H'ASANATAW-WA FIL-AAAKHIRATI H'ASANAH WA QINAA A'D'AABAN-NAAR

26

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU LIJEERAANIHEE WA AW-LEEAAA-IHEEE ID'AA D'AKARAHUM

AL-LAAHUM-MA

S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA TAWAL-LANEE FEE JEERAANEE WA MA WAALEE-YAL-A'ARIFEENA BIH'AQ-QINAA WAL-MUNAABID'EENA LIAA'-DAAA-INAA BIF-Z''ALI WALAAYATIK

WA WAF-FIQ-HUM

LIIQAAMATI SUN-NATIK

WAL-AKH-D'I BIMAH'AASINI ADABIKA FEEE

IR-FAAQI Z''AE'EFHIM-

WA SAD-DI KHAL-LATIHIM-

WA E'EAADATI MAREEZ''IHIM-

WA HIDAAYATI MUS-TAR-SHIDIHIM-

WA MUNAAS'AH'ATI MUS-TASHEERIHIM-

WA TAA'H-HUDI QAADIMIHIM-

WA KIT-MAANI AS-RAARIHIM-

WA SAT-RI A'W-RAATIHIM-

WA NUS'-RATI MAZ'-LOOMIHIM-

WA H'US-NI MUWAASAATIHIM BIL-MAAU'WN

WAL-A'W-DI A'LAY-HIM BIL-JIDATI WAL-IF-Z''AAL

WA IA'-T'AAA-I MAA YAJIBU LAHUM QAB-LAS-SOO-AAL

W AJ-A'L-NEEL-LAAHUM

AJ-ZEE BIL-IH'-SAANI MUSEE-AHUM-

WA UA'-RIZ''U BIT-TAJAAWZI A'N Z'AALIMIHIM-

WA AS-TAA'-MILU H'US-NAZ'-Z'AN-NI FEE KAAAF-FATIHIM-

WA ATAWAL-LAA BIL-BIR-RI A'AAM-MATAHUM-

WA AGHUZ''-Z''U BAS'AREE A'N-HUM I'F-FAH

WA ULEENA JAANIBEE LAHUM TAWAAZ''UA'A

WA ARIQ-QU A'LAAA AH-LIL-BALAAA-I MIN-HUM RAH'-MAH

WA USIR-RU LAHUM BIL-GHAY-BI MAWAD-DAH

WA UH'IB-BU BAQAAA-AN-NIA'-MATI I'NDAHUM NUS'-H'AA

WA OOJIBU LAHUM MAAA OOJIBU LIH'AAAM-MATEE

WA SR-A'A LAHUM MAAA AR-A'A LIKHAAAS'-S'ATEE

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WAR-ZUQ-NEE MITH-LA D'ALIKA MIN-HUM-

WAJ-A'L-LEEE AW-FAL-H'UZ'OOZ'I FEEMAA I'NDAHUM-

WA ZID-HUM BAS'EERATAN FEE H'AQ-QEE WA MAA'-RIFATAM-BIFAZ''-LEE

H'AT-TAA YAS-A'DOO BEE WA AS-A'DA BIHIM-

AAAMEENA RAB-BAL-A'ALAMEEN

27

part no . 1

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU LIAH-LI TH-THUGHOOR

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA H'AS'-S'IN THUGHOORAL-MUS-LIMEENA BII'Z-ZATIK

WA AY-YID H'UMAATAHAA BIQOO-WATIK

WA AS-BIGH A'T'AAYAAHUM MIN JIDATIK

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA KATH-THIR I'D-DATAHUM-

WASH-H'AD' AS-LIH'ATAHUM-

WAH'-RUS H'AW-ZATAHUM

WAM-NAA' H'AW-MATAHUM-

WA AL-LIF JAM-A'HUM-

WA DB-BIR AM-RAHUM-

WA WAATIR BAY-NA MEEARIHIM-

WA TAWAH'-H'AD BIKIFAAYATI MOO-ANIHIM-

WAA'-Z''UD-HUM BIN-NAS'-R

WA AI'N-HUM BIS'-S'AB-R

WAL-T'UF LAHUM FIL-MAK-R

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA A'R-RIF-HUM MAA YAJ-HALOON

WA A'L-LIM-HUM MAA LAA YAA'-LAMOON

WA BAS'-S'IR-HUM MAA LAA YUB-S'IROON

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA ANSIHIM I'NDA LIQAAA-IHIMUL-A'DOO-WA D'IK-RA DUNYAAHUMUL-KHAD-DAAA'TIL-GHAROOR

WAM-HOO A'N QULOOBIHIM KHAT'ARAATIL-MAALIL-FATOON

WAJ-A'LIL-JAN-NATA NAS'-BA AA'-YUNIHIM-

WA LAW-WIH' MIN-HAA LIAB-S'AARIHIM MAAA AA'-DAT-TA FEEHAA MIN-

MASAAKINIL-KHUL-D

WA MANAAZILIL-KARAAMAH

WAL-H'OORIL-H'ISAAN

WAL-AN-HAARIL-MUT'-T'ARIDATI BINWAAI'L-ASH-RIBAH

WAL-ASH-JAARIL-MUTADAL-LEEATI BIS'UNOOFITH-THAMAR

H'AT-TAA LAA YAHUM-MA AH'ADUM-MIN-HUM BIL-ID-BAAR

WA LAA YUH'AD-DITHA NAF-SAHOO A'N QIR-NIHEE BIFRAAR

AL-LAAHUM-MA

AF-LUL BID'ALIKA A'DOO-WAHUM-

WA AQ-LIM A'N-HUM AZ'-FAARAHUM-

WA FAR-RIQ BAY-NAHUM WABAY-NA AS-LIH'ATIHIM-

WAKH-LAA' WATHAAA-IQA AF-IDATIHIM-

WA BAAI'D BAY-NAHUM WABAY-NA AZ-WIDATIHIM-

WA H'AY-YIR-HUM FEE SUBULIHIM-

WA Z''AL-LIL-HUM A'W-WAJ-HIHIM-

WAQ-T'AA' A'N-HUMUL-MADAD

WANQUS' MIN-HUMUL-A'DAD

WAM-LAA AF-IDATAHUMUR-RUA'-B

WAQ-BIZ'' AY-DEEAHUM A'NIL-BAS-T'

WAKH-ZIM AL-SINATAHUM A'NIN-NUT'-Q

WA SHAR-RID BIHIM MAN KHAL-FAHUM-

WA NAK-KIL BIHIM MAW-WARAAA-AHUM-

WAQ-T'AA' BIKHIZ-YIHIM AT'-MAAA' MAM-BAA'-DAHUM-

AL-LAAHUM-MA

A'Q-QIM AR-H'AAMA NISAAA-IHIM

WA YAB-BIS AS'-LAABA RIJAALIHIM

WAQ-T'AA' NAS-LA DAWAAAB-BIHIM WAN-A'AMIHIM

LAA TAA-D'AL-LISAMAAA-IHIM

FEE QAT'-R

WA LAA LIAR-Z''IHIM FEE NABAAT

AL-LAAHUM-MA

WA QAW-WI BID'ALIKA MIH'AALA AH-LIL-IS-LAAM

WA H'AS'-S'IM-BIHEE DEEAARAHUM-

WA THAM-MIR BIHEEE AM-WAALAHUM-

WA FAR-RIGH-HUM A'M-MUH'AARABATIHIM LII'BAADATIKA WA A'M-MUNAABAD'ATIHIM LIL-KHAL-WATI BIKA H'AT-TAA

LAA YUA'-BADA FEE BIQAAI'L-AR-Z''I GHAY-RUK

WA LAA TUA'F-FARA LIAH'ADIM-MIN-HUM JAB-HATUN DOONAK

AL-LAAHUM-MA

GH-ZU BIKUL-LI NAAH'EEATIM-MINAL-MUS-LIMEENA A'LAA MAM-BIIZAAA-IHIM MINAL-MUSH-RIKEEN

WA AM-DID-HUM BIMALAAA-IKATIM-MIN I'NDIKA MUR-DIFEEN

H'AT-TAA YAK-SHIFOOHUM ILAA MUNQAT'AI'T-TURAABI QAT-LAN FEEE AR-Z''IKA WA AS-RAA

AW YUQIR-ROO BIN-NAKA ANTAL-LAAHOOL-LAD'EE

LAAA ILAHA IL-LAAA ANT

WAH'-DAKA LAA SHAREEKA LAK

AL-LAAHUM-MA

WAA'-MUM BID'ALIKA AA'-DAAA-AKA FEEE AQ-T'AARIL-BILAADI MINAL-HINDI WAR-ROOMI WAT-TUR-KI WAL-KHAZARI WAL-H'ABASHI WAN-NOOBATI WAZ-ZANJI WAS-SAQAALIBATI WAD-DEEAALIMATI

WA SAAA-IRI UMAMISH-SHIR-KIL-LAD'EENA TAKH-FAAA AS-MAAA-UHUM WA S'IFAATUHUM

WA QAD AH'-S'AY-TAHUM BIMAA'-RIFATIK

WA ASH-RAF-TA A'LAY-HIM BIQUD-RATIK

AL-LAAHUM-MA

ASH-GHALIL-MUSH-RIKEENA BIL-MUSH-RIKEENA A'N TANAAWLI AT'-RAAFIL-MUSLIMEEN

WA KHUD'-HUM BIN-NAQ-S'I A'N TANAQ-QUS'IHIM-

WA THAB-BIT'-HUM BIL-FUR-QATI A'NILIH'-TISHAADI A'LAY-HIM-

AL-LAAHUM-MA

AKH-LI QULOOBAHUM MINAL-AMANATI WA AB-DAANAHUM MINA ALQOO-WAH

WA AD'-HIL QULOOBAHUM A'NILIH'-TEEAAL

part no . 2

WA AW-HIN AR-KAANAHUM A'M-MUNAAZALATIR-RIJAAL

WA JAB-BIN-HUM A'M-MUQAARAA'TIL-AB-T'AAL

WAB-A'TH A'LAY-HIM JUNDAM-MIM-MALAAA-IKATIKA BIBAA-SIM-MIM-BAA-SIKA KAFIA'-LIKA YAW-MA BAD-R

TAQ-T'AU' BIHEE DAABIRAHUM-

WA TAH'-S'UDU BIHEE SHAW-KATAHUM-

WA TUFAR-RIQU BIHEE A'DADAHUM-

AL-LAAHUM-MA WAM-ZUJ MEEAAHAHUM BIL-WABAAA-I WA AT'-I'MATAHUM BIL-AD-WAAA-I

WAR-MI BILAADAHUM BIL-KHUSOOF

WA ALIH'-H'A A'LAY-HAA BIL-QUD'OOF

WAF-RAA'-HAA BIL-MUH'OOL

WAJ-A'L MEEARAHUM FEEE AH'AS'-S'I AR-Z''IKA WA AB-A'DIHAA A'N-HUM-

WAM-NAA' H'US'OONAHAA MIN-HUM-

AS'IB-HUM BIL-JOOI'L-MUQEEMI WAS-SUQ-MIL-ALEEM

AL-LAAHUM-MA

WA AY-YUMAA GHAAZIN GHAZAAHUM MIN AH-LI MIL-LATIK

AW MUJAAHIDIN JAAHADAHUM MIN ATABAAI' SUN-NATIK LEEAKOONA

DEENUKAL-AA'-LAA

WA H'IZ-BUKAL-AQ-WAA

WA H'AZ'-Z'UKAL-AW-FAA

FALAQ-QIHIL-YUS-R

WA HAY-YI LAHUL-AM-R

WA TAWAL-LAHOO BIN-NUJ-H'

WA TAKHAY-YAR LAHUL-AS'-H'AAB

WAS-TAQ-WI LAHUZ'-Z'AH-R

WA AS-BIGH A'LAY-HEE FIN-NAFAQAH

WA MAT-TIA'-HOO BIN-NASHAAT'

WAT'-FI A'N-HOO H'ARAARATASH-SHAW-Q

WA AJIR-HOO MIN GHAM-MIL-WAH'-SHAH

WA ANSIHEE D'IK-RAL-AH-LI WAL-WALAD

WA AAATHUR LAHOO H'US-NAN-NEE-YAH

WA TAWAL-LAHOO BIL-A'AFEEAH

WA AS'-H'IB-HUS-SALAAMAH

WA AA'-FIHEE MINAL-JUB-N

WA AL-HIM-HUL-JUR-AH

WAR-ZUQ-HUSH-SHID-DAH

WA AY-YID-HOO BIN-NUS'-RAH

WA A'L-LIM-HUS-SEEARA WAS-SUNAN

WA SAD-DID-HOO FIL-H'UK-M

WAA'-ZIL A'N-HUR-REEAAA-

WA KHAL-LIS'-HOO MINAS-SUM-A'H

WAJ-A'L FIK-RAHOO WAD'IK-RAHOO WAZ'AA'-NAHOO WAAQAAMATAHOO FEEKA WA LAK

FAAD'AA S'AAAF-FA A'DOO-WAKA WAA'DOO-WAHOO

FAQAL-LIL-HUM FEE A'Y-NIH

WS'AGH-GHIR SHAA-NAHUM FEE QAL-BIH

WA ADIL-LAHOO MIN-HUM-

WA LAA TUDIL-HUM MIN-H

FAAN KHATAM-TA LAHOO BIS-SAA'ADATI WA QAZ''AY-TA LAHOO BISH-SHAHAADAH

FABAA'-DA AY-YAJ-TAAH'A A'DOO-WAKA BIL-QAT-L

WA BAA'-DA AY-YAJ-HADA BIHIMUL-AS-R

WA BAA'-DA AN TAA-MANA ST'-RAAFUL-MUS-LIMEEN

WA BAA'-DA SY-YUWAL-LEEA A'DOO-WUKA MUD-BIREEN

AL-LAAHUM-MA WA AY-YUMAA MUS-LIM

KHALAFA GHAAZEEAN AW MURAABIT'AN FEE DAARIH

AW TAA'H-HADA KHAALIFEEHEE FEE GHAY-BATIH

AW AA'ANAHOO BIT'AAA-IFATIM-MIM-MAALIH

AW AMAD-DAHOO

BIA'TAAD

AW SHAH'AD'AHOO A'LAA JIHAAD

AW AT-BAA'HOO FEE WAJ-HIHEE DAA'-WAH

AW RAA'A LAHOO MIW-WARAAA-IHEE H'UR-MAH

FAAJ-RI LAHOO MITH-LA AJ-RIHEE WAZ-NAM-BIWAZ-NIW-WA MITH-LAM-BIMITH-L

WA A'W-WIZ''-HOO MIN FIA'-LIHEE I'WAZ''ANA H'AAZ''IRAY-YATAA'J-JALU BIHEE NAF-A' MAA QAD-DAMA WA SUROORA MAAA ATAA BIHEEE ILAAA AY-YANTAHEEA BIHIL-WAQ-TU ILAA MAA

AJ-RAY-TA LAHOO MIN FAZ''-LIK

WA AA'-DAT-TA LAHOO MIN KARAAMATIK

AL-LAAHUM-MA WA AY-YUMAA MUS-LIMIN

AHAM-MAHOOO AM-RUL-IS-LAAM

WA AH'-ZANAHOO TAH'AZ-ZUBU AH-LISH-SHIR-KI A'LAY-HIM-

FANAWAA GHAZ-WAA

AW HAM-MA BIJIHAAD

FAQAA'DA BIHEE Z''AA'-F

AW AB-T'AAT BIHEE FAAQAH

AW AKH-KHARAHOO A'N-HOO H'AADITH

AW A'RAZ''A LAHOO DOONA IRAADATIHEE MAANIA'-

FAK-TUBI AS-MAHOO FIL-A'ABIDEEN

WA AW-JIB LAHOO THAWAABAL-MUJAAHIDEEN

WAJ-A'L-HOO FEE NIZ'AAMISH-SHUHADAAA-I WAS'-S'AALIH'EEN

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIN A'B-DIKA WA RASOOLIKA WA AAALI MUH'AM-MADIN S'ALAATAN

A'ALEEATAN A'LAAS'-S'ALAWAAT

MUSH-RIFATAN FAW-QAT-TAH'EE-YAAT

S'ALAATAL-LAA YANTAHEE MADADUHAA

WA LAA YANQAT'IU' A'DADUHAA

KAATAM-MI MAA MAZ''AA MIN S'ALAWAATIKA A'LAAA AH'ADIM-MIN AW-LEEAAA-IK

IN-NAKAL-MAN-NAANUL-H'AMEED

AL-MUB-DI-UL-MUE'ED

AL-FAA'-A'ALU LIMAA TUREED

28

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU MUTAFAZ-ZIA'AA ILAAL-LAAHEE A'Z-ZA WAJAL

AL-LAAHUM-MA IN-NEE

AKH-LAS'-TU BINQIT'AAE'EY ILAY-K

WA AQ-BAL-TU BIKUL-LEE A'LEEK

WA S'ARAF-TU WAJ-HEE A'M-MAY-YAH'-TAAJU ILAA RIF-DIK

WA QALAB-TU MAS-ALATEE A'M-MAL-LAM YAS-TAGH-NI A'N FAZ''-LIK

WA RAAY-TU AN-NA T'ALABAL-MUH'-TAAJI ILAAL-MUH'-TAAJI SAFAHUM-MIR-RAA-YIHEE WA Z''AL-LATUM-MIN A'Q-LIH

FAKAM QAD RAAY-TU YAAA ILAAHEE MIN UNAASIN

T'ALABOO ALI'Z-ZA BIGHAY-RIKA FAD'AL-LOO

WA RAAMOOTH-THAR-WATA MIN SIWAAKA FAF-TAQAROO

WA H'AAWALOOLIR-TIFAAA' FAT-TAZ''AU'WA

FAS'AH'-H'A BIMUA'AYANATI AM-THAALIHIM H'AAZIM

WAF-FAQAHOO AA'-TIBAARUH

WA AR-SHADAHOOO ILAA T'AREEQI S'AWAABIHEE AKH-TEEAARUH

FAANTA YAA MAWLAAY

DOONA KUL-LI MAS-OOLIM-MAW-Z''IU' MAS-ALATEE

WA DOONA KUL-LI MAT'-LOOBIN ILAY-HEE WALY-YU H'AAJATEE

ANTAL-MAKH-S'OOS'U QAB-LA KUL-LI MAD-U'W-WIM-BIDAA'-WATEE

LAA YASH-RAKUKA AH'ADUN FEE RAJAAA-EE

WA LAA YAT-TAFIQU AH'ADUM-MAA'KA FEE DUA'AA-EE

WA LAA YANZ'IMUHOO WA EE-YAAKA NIDAAA-EE

LAKA YAAA ILAAHEE

WAH'-DAANEE-YATUL-A'DAD

WA MALAKATUL-QUD-RATIS'-S'AMAD

WFAZ''EELATUL-H'AW-LI WAL-QOO-WAH

WA DARAJATUL-U'LOO-WI WAR-RIF-A'H

WA MAN SIWAAK

MAR-H'OOMUN FEE U'M-RIH

MAGH-LOOBUN A'LAAA AM-RIH

MAQ-HOORUN A'LAA SHAA-NIH

MUKH-TALIFUL-H'AALAAT

MUTANAQ-QILUN FEES'-S'IFAAT

FATAA'ALAY-TA A'NIL-ASH-BAAHEE WAL-AZ''-DAAD

WA TAKAB-BAR-TA A'NIL-AM-THAALI WAL-ANDAAD

FASUB-H'AANAKA LAAA ILAHA IL-LAAA ANT

29

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU ID'AA QUT-TIRA A'LAY-HIR-RIZ-Q

AL-LAAHUM-MA IN-NAKA ABTALAY-TANAA

FEEE AR-ZAAQINAA BISOOO-IZ'-Z'AN

WA FEEE AAAJAALINAA BIT'OOLIL-AMAL

H'T-TAAL-TAMAS-NAAA AR-ZAAQAKA MIN I'NDIL-MAR-ZOOQEEN

WA T'AMIA'-NAA BIAAMAALINAA FEEE AA'-MAARIL-MUA'M-MAREEN

FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA HAB LANAA YAQEENANA S'AADIQANA TAK-FEENAA BIHEE MIM-MA-OONATIT'-T'ALAB

WA AL-HIM-NAA THIQATAN KHAALIS'ATAN TUA'-FEENAA BIHAA MIN SHID-DATIN-NAS'AB

WAJ-A'L MAA S'AR-RAH'-TA BIHEE MIN I'DATIKA FEE WAH'-YIKA WA AT-BAA'-TAHOO MIN QASAMIKA FEE KITAABIK

QAAT'IA'L-LIAH-TIMAAMINAA BIR-RIZ-QIL-LAD'EE TAKAF-FAL-TA BIH

WA H'AS-MAL-LILIASH-TIGHAALI BIMAA Z''AMINTAL-KIFAAYATA LAH

FAQUL-TA WA QAW-LUKAL-H'AQ-QUL-AS'-DAQ

WA AQ-SAM-TA WAQASAMUKAL-ABAR-RUL-AW-FAA :

(WAFEES-SAMAAA-I RIZ-QUKUM WA MAA TOOA'DOON) . THUM-MA QUL-TA :

(FAWARAB-BIS-SAMAAA-I WAL-AR-Z''I IN-NAHOO LAH'AQ-QU MITH-LA MAAA AN-NAKUM TANT'IQOON)

30

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU FIL-MAU'WNATI A'LAA QAZ''AAA-ID-DAY-N

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA HAB LEEAL-A'AFEEATA MIN DAY-NIN

TUKH-LIQU BIHEE WAJ-HEE

WA YAH'AARU FEEHEE D'IH-NEE

WA YATASHAA'-A'BU LAHOO FIK-REE

WA YAT'OOLU BIMUMAARASATIHEE SHUGH-LEE

WA AU'WD'U BIKA YAA RAB-BI MIN

HAM-MID-DAY-NI WAFIK-RIH

WA SHUGH-LID-DAY-NI WASAHARIH

FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA AI'D'-NEE MIN-H

WA AS-TAJEERU BIKA YAA RAB-BI

MIN D'IL-LATIHEE FIL-H'AYAAH

WA MIN TABIA'TIHEE BAA'-DAL-WAFAAH

FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA AJIR-NEE MIN-HOO BIWUS-I'N FAAZ''ILIN AW KAFAAFIW-WAAS'IL

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WAH'-JUB-NEE A'NIS-SARAFI WALIZ-DEEAAD

WA QAW-WIM-NEE BIL-BAD'-LI WALIQ-TIS'AAD

WA A'L-LIM-NEE H'US-NAT-TAQ-DEER

WAQ-BIZ''-NEE BILUT'-FIKA A'NIT-TAB-D'EER

WA AJ-RI MIN AS-BAABIL-H'ALAALI AR-ZAAQEE

WA WAJ-JIH FEEE AB-WAABIL-BIR-RI INFAAQEE

WAZ-WI A'N-NEE MINAL-MAALI MAA YUH'-DITHU LEE MAKH-YALATAN AW TAAD-DEEAN ILAA BAGH-YIN AW MAAA ATAA'Q-QABU MIN-HOO T'UGH-YAANAA

AL-LAAHUM-MA H'AB-BIB ILAY-YA S'UH'-BATAL-FUQARAAA-I WA AI'N-NEE A'LAA S'UH'-BATIHIM BIH'US-NIS'-S'AB-R

WA MAA ZAWAY-TA A'N-NEE MIM-MATAAI'D-DUNYAAL-FAANEEATI FAD'-KHAR-HOO LEE FEE KHAZAAA-INIKAL-BAAQEEAH

WAJ-A'L MAA KHAW-WAL-TANEE MIN H'UT'AAMIHAA WA A'J-JAL-TA LEE MIM-MATAAI'HAA

BUL-GHATAN ILAA JIWAARIK

WA WUS'-LATAN ILAA QUR-BIK

WA D'AREEA'TAN ILAA JAN-NATIK

IN-NAKA D'OOL-FAZ''-LI ALA'Z'EEM

WA ANTAL-JAWAADU ALKAREEM

31

part no . 1

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU FEE D'IK-RIT-TAW-BATI WAT'ALABIHAA

AL-LAAHUM-MA

YAA MAL-LAA YAS'IFUHOO NAA'-TUL-WAAS'IFEEN

WA YAA MAL-LAA YUJAAWIZUHOO RAJAAA-UR-RAAJEEN

WA YAA MAL-LAA YAZ''EEU' LADAY-HEEE AJ-RUL-MUH'-SINEEN

WA YAA MAN HUWA MUNTAHAA KHAW-FIL-A'ABIDEEN

WA YAA MAN HUWA GHAAYATU KHASH-YATIL-MUT-TAQEEN

HAD'AA MAQAAMU MAN

TADAAWALAT-HOOO AY-DEED'-D'UNOOB

WA QAADAT-HOOO AZIM-MATUL-KHAT'AAYAA

WAS-TAH'-WAD'A A'LAY-HISH-SHAY-T'AAN

FAQAS'-S'ARA A'M-MAAA AMAR-TA BIHEE TAF-REET'AA

WA TAA'AT'AA MAA NAHAY-TA A'N-HOO TAGH-REERAA

KAL-JAAHILI BIQUD-RATIKA A'LEEH

AW KAL-MUNKIRI FAZ''-LA IH'-SAANIKA ILAY-H

H'AT-TAAA ID'AA ANFATAH'A LAHOO BAS'ARUL-HUDAA

WA TAQASH-SHAA'T A'N-HOO SAH'AAA-IBUL-A'MAA

AH'-S'AA MAA Z'ALAMA BIHEE NAF-SAH

WA FAK-KARA FEEMAA KHAALAFA BIHEE RAB-BAH

FARAAA KABEERA I'S'-YAANIHEE KABEERAW-WA JALEELA MUKHAALAFATIHEE JALEELAA

FAAQ-BALA NAH'-WAKA MOO-AM-MILAL-LAKA MUS-TAH'-YEEAM-MINK

WA WAJ-JAHA RAGH-BATAHOOO ILAY-KA THIQATAM-BIK

FAAM-MAKA BIT'AMAI'HEE YAQEENAA

WA QAS'ADAKA BIKHAW-FIHEEE IKH-LAAS'AA

QAD KHALAA T'AMAU'HOO MIN KUL-LI MAT'-MOOI'N FEEHEE GHAY-RIK

WA AF-RAKHA RAW-U'HOO MIN KUL-LI MAH'-D'OORIM-MIN-HOO SIWAAK

FAMATHALA BAY-NA YADAY-KA MUTAZ''AR-RIA'A

WA GHAM-MAZ''A BAS'ARAHOOO ILAAL-AR-Z''I MUTAKHASH-SHIA'A

WA T'AA-T'AA RAA-SAHOO LII'Z-ZATIKA MUTAD'AL-LILAA

WA ABATH-THAKA MIN SIR-RIHEE MAAA ANTA SA'-LAMU BIHEE MIN-HOO KHUZ''OOA'A

WA A'D-DADA MIN D'UNOOBIHEE MAAA ANTA AH'-S'AA LAHAA

KHUSHOOA'A

WAS-TAGHAATHA BIKA MIN-

A'Z'EEMI MAA WAQAA' BIHEE FEE I'L-MIK

WA QABEEHEE MAA FAZ''AH'AHOO FEE H'UK-MIKA MIN D'UNOOB

AD-BARAT LAD'-D'AATUHAA FAD'AHABAT-

WA AQAAMAT TABIA'ATUHAA FALAZIMAT-

LAA YUNKIRU YAAA ILAAHEE A'D-LAKA IN A'AQAB-TAH

WA LAA YAS-TAA'-Z'IMU A'F-WAKA IN A'FAW-TA A'N-HOO WA RAH'IM-TAH

LIAN-NAKAR-RAB-BUL-KAREEMUL-LAD'EE LAA YATAA'AZ'AMUHOO GHUF-RAANUD'-D'AMBIL-A'Z'EEM

AL-LAAHUM-MA FAHAAA ANA D'AA

QAD JI-TUKA MUT'EEA'L-LIAM-RIKA FEEMAAA AMAR-TA BIHEE MINAD-DUA'AA-I

MUTANAJ-JIZAW-WAA'-DAKA FEEMAA WAA'T-TA BIHEE MINAL-IJAABAH ID' TAQOOLU :

(UD-U'WNEEE AS-TAJIB LAKUM)

AL-LAAHUM-MA FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA AL-QANEE BIMAGH-FIRATIKA KAMAA LAQEETUKA BIIQ-RAAREE

WAR-FAA'-NEE A'M-MAS'AARII'D'-D'UNOOBI KAMAA WAZ''AA'-TU LAKA NAF-SEE

WAS-TUR-NEE BISIT-RIKA KAMAA TAAN-NAY-TANEE A'NLINTIQAAMI MIN-NEE

AL-LAAHUM-MA

WA THAB-BIT FEE T'AAA'TIKA NEE-YATEE

WA AH'-KIM FEE I'BAADATIKA BAS'EERATEE

WA WAF-FIQ-NEE MINAL-AA'-MAALI LIMAA TAGH-SILU BIHEE DANASAL-KHAT'AAYAA A'N-NEE

WA TAWAF-FANEE A'LAA MIL-LATIKA WAMIL-LATI NABEE-YIKA MUH'AM-MADIN A'LAY-HIS-SALAAMU ID'AA TAWAF-FAY-TANEE

AL-LAAHUM-MA

IN-NEEE ATOOBU ILAY-KA FEE MAQAAMEE HAD'AA

MIN KABAAA-IRI D'UNOOBEE WAS'AGHAAA-IRIHAA

WA BAWAAT'INI SAY-YI-AATEE WAZ'AWAAHIRIHAA

WA SAWAALIFI ZAL-LAATEE WAH'AWAADITHIHAA

TAW-BATA MAL-LAA YUH'AD-DITHU NAF-SAHOO BIMAA'-S'EEAH

WA LAA YUZ''-MIRU AY-YAU'WDA FEE KHAT'EE-AH

WA QAD QUL-TA YAAA ILAAHEE FEE MUH'-KAMI KITAABIKA IN-NAKA

TAQ-BALUT-TAW-BATA A'N I'BAADIK

WA TAA'-FOO A'NIS-SAY-YI-AAT

WA TUH'IB-BUT-TAW-WAABEEN

FAQ-BAL TAW-BATEE KAMAA WAA'T-T

WAA'-FU A'N SAY-YI-AATEE KAMAA Z''AMINT

WA AW-JIB LEE MAH'AB-BATAKA KAMAA SHARAT'-T

WA LAKA YAA RAB

SHAR-T'EEE AL-LAAA AU'WDA FEE MAK-ROOHIK

WA Z''AMAANEEE AL-LAAA AR-JIA' FEE MAD'-MOOMIK

WA A'H-DEEE AN AH-JURA JAMEEA' MAA'AS'EEK

AL-LAAHUM-MA IN-NAKA AA'-LAMU BIMAA A'MIL-T

FAGH-FIR LEE MAA A'LIM-T

WAS'-RIF-NEE BIQUD-RATIKA ILAA MAAA AH'-BAB-T

AL-LAAHUM-MA WAA'LAY-YA

TABIA'ATUN QAD H'AFIZ'TUHUN

WA TABIA'ATUN QAD NASEETUHUN

WA KUL-LUHUN-NA BIA'Y-NIKAL-LATEE LAA TANAAM

WA I'L-MIKAL-LAD'EE LAA YANSAA

FAA'W-WIZ'' MIN-HAAA AH-LAHAA

WAH'-T'UT' A'N-NEE WIZ-RAHAA

part no . 2

WA KHAF-FIF A'N-NEE THIQ-LAHAA

WAA'-S'IM-NEE MIN AN UQAARIFA MITH-LAHAA

AL-LAAHUM-MA WA IN-NAHOO

LAA WAFAAA-A LEE BIT-TAW-BATI IL-LAA BII'S'-MATIK

WA LAA AS-TIM-SAAKA BEE A'NIL-KHAT'AAYAAA IL-LAA A'N QOO-WATIK

FAQAW-WINEE BIQOO-WATIN KAAFEEAH

WA TAWAL-LANEE BII'S'-MATIM-MAANIA'H

AL-LAAHUM-MA AY-YUMAA A'B-DIN TAABA ILAY-KA

WA HUWA FEE I'L-MIL-GHAY-BI I'NDAKA

FAASIKHUL-LITAW-BATIH

WA A'AA-IDUN FEE D'AMBIHEE WAKHAT'EE-ATIH

FA IN-NEE E AU'WD'U BIKA AN AKOONA KAD'ALIK

FAJ-A'L TAW-BATEE HD'IH

TAW-BATAL-LAAA AH'-TAAJU BAA'-DAHAAA ILAA TAW-BAH

TAW-BATAM-MOOJIBATAL-LIMAH'-WI MAA SALAFA WAS-SALAAMATI FEEMAA BAQEE

AL-LAAHUM-MA

IN-NEEE AA'-TAD'IRU ILAY-KA MIN JAH-LEE

WA AS-TAW-HIBUKA SOOO-A FIA'-LEE

FAAZ''-MUM-NEEE ILAA

KANAFI RAH'-MATIKA TAT'AW-WULAA

WAS-TUR-NEE BISIT-RI A'AFEEATIKA TAFAZ''-Z''ULAA

AL-LAAHUM-MA

WA IN-NEEE ATOOBU ILAY-KA MIN KUL-LI MAA KHAALAFA IRAADATAKA AW ZAALA A'M-MAH'AB-BATIK

MIN KHAT'ARAATI QAL-BEE

WA LAH'AZ'AATI A'Y-NEE

WA H'IKAAYAATI LISAANEE

TAW-BATAN TAS-LAMU BIHAA KUL-LU JAARIH'ATIN A'LAA H'EEAALIHAA MIN TABIA'ATIKA WA TAA-MANU MIM-MAA YAKHAAFUL-MUA'-TADOONA MIN SLEEMI SAT'AWAATIK

AL-LAAHUM-MA

FAR-H'AM WAH'-DATEE BAY-NA YADAY-K

WA WAJEEBA QAL-BEE MIN KHASH-YATIK

WAZ''-T'IRAABA AR-KAANEE MIN HAY-BATIK

FAQAD AQAAMAT-NEE YAA RAB-BI D'UNOOBEE MAQAAMAL-KHIZ-YI BIFINAAA-IK

FAAN SAKAT-TU LAM YANT'IQ A'N-NEEE AH'AD

WA IN SHAFAA'-TU FALAS-TU BIH-LISH-SHAFAAA'H

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA SHAF-FIA' FEE KHAT'AAYAAYA KARAMAK

WA U'D A'LAA SAY-YI-AATEE BIA'F-WIK

WA LAA TAJ-ZINEE JAZAAA-EE MIN U'QOOBATIK

WAB-SUT' A'LAY-YA T'AW-LAK

WA JAL-LIL-NEE BISIT-RIK

WAF-A'L BEE FIA'-L

A'ZEEZIN TAZ''AR-RAA' ILAY-HEE A'B-DUN D'ALEELUN FARAH'IMAH

AW GHANEE-YIN TAA'R-RAZ''A LAHOO A'B-DUN FAQEERUN FANAA'SHAH

AL-LAAHUM-MA

LAA KHAFEERA LEE MINK FAL-YAKH-FUR-NEE I'Z-ZUK

WLAA SHAFEEA' LEEE ILAY-KA FAL-YASH-FAA' LEE FAZ''-LUK

WA QAD AW-JALAT-NEE KHAT'AAYAAYA FAL-YOO-MIN-NEE A'F-WUK

FAMAA KUL-LU MAA NAT'AQ-TU BIHEE A'N-

JAH-LIM-MIN-NEE BISOOO-I ATHAREE

WA LAA NIS-YAANIL-LIMAA SABAQA MIN D'AMEEMI FIA'-LEE

WA LKIL-LITAS-MAA' SAMAAAW-UKA WAMAN FEEHAA WA AR-Z''UKA WAMAN A'LAY-HAA MAA

AZ'-HAR-TU LAKA MINAN-NADAM

WA LAJAA-TU ILAY-KA FEEHEE MINAT-TAW-BAH

FALAA'L-LA BAA'-Z''AHUM BIRAH'-MATIK

YAR-H'AMUNEE LISOOO-I MAW-QIFEE

AW TUD-RIKUHUR-RIQ-QATU A'LAY-YA LISOOO-I H'AALEE

FAYANAALANEE MIN-H

BIDAA'-WATIN HEEA AS-MAU' LADAY-KA MIN DUA'AA-EE

AW SHAFAAA'TIN AW-KADU I'NDAKA MIN SHAFAAA'TEE TAKOONU BIHAA

NAJAATEE MIN GHAZ''ABIK

WA FAW-ZEE BIRIZ''AAK

AL-LAAHUM-MA

EE-YAKUNIN-NADAMU TAW-BATAN ILAY-KA FAANAA ANDAMUN-NAADIMEEN

WA EE-YAKUNIT-TAR-KU LIMAA'-S'EEATIKA INAABATAN FAANAA AW-WALUL-MUNEEBEEN

WA EE-YAK-NILIS-TIGH-FAARU H'IT'-T'ATAL-LILD'-D'UNOOBI FA IN-NEE LAKA MINAL-MUS-TAGH-FIREEN

AL-LAAHUM-MA FAKAMAA

AMAR-TA BIT-TAW-BATI WAZ''AMINTAL-QABOOL

WA H'ATHATH-TA A'LAAD-DUA'AA-I WA WAA'T-TAL-IJAABAH

FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WAQ-BAL TAW-BATEE

WA LAA TAR-JIA'-NEE MAR-JIA'L-KHAY-BATI MIR-RAH'-MATIK

IN-NAKA ANTAT-TAW-WAABU A'LAAL-MUD'-NIBEEN

WAR-RAH'EEMU LIL-KHAAT'I-EENAL-MUNEEBEEN

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIHEE KAMAA HADAY-TANAA BIH

WA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIHEE KAMAS-TANQAD'-TANAA BIH

WA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIHEE S'ALAATAN TASH-FAU' LANAA YAW-MAL-QEEAAMATI WAYAW-MAL-FAAQATI ILAY-K

IN-NAKA A'LAA KUL-LI SHAY-IN QADEER

WA HUWA A'LAY-KA YASEER

32

part no . 1

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU BAA'-DAL-FARAAGHI MIN S'ALAATIL-LAY-LI LINAF-SIHEE FEELIA'-TIRAAFI BID'-D'AMB

AL-LAAHUM-MA YAA D'AAL-

MUL-KIL-MUTAAB-BIDI BIL-KHULOOD

WAS-SUL-T'AANIL-MUM-TANII' BIGHAY-RI JUNOODIW-WA LAAA AA'-WAAN

WAL-I'Z-ZIL-BAAQEE A'LAA MAR-RID-DUHOORI WA KHAWAALEEL-AA'-WAAMI WAMAWAAZ''EEL-AZ-MAANI WAL-AY-YAAM

A'Z-ZA SUL-T'AANUKA I'Z-ZAL-LAA

H'AD-DA LAHOO BIW-WALEE-YATIW-WA LAA MUNTAHAA LAHOO BIAAKHAREE-YAH

WAS-TAA'-LAA MUL-KUKA U'LOO-WANA SAQAT'ATIL-ASH-YAAA-U DOONA BULOOGHI AMADIH

WA LAA YAB-LUGHU AD-NAA MAS-TAA-THAR-TA BIHEE MIN D'ALIKA AQ-S'AA NAA'-TIN-NAAI'TEEN

Z''AL-LAT FEEKAS'-S'IFAAT

WA TAFAS-SAKHAT D-DOONAKAN-NUU'WT

WA H'AARAT FEE KIB-REEAAA-IKA LAT'AAA-IFUL-AW-HAAMI

KAD'ALIKA ANTAL-LAAHUL-AW-WALU FEEE AW-WALEE-YATIK

WA A'LAA D'ALIKA ANTA DAAA-IMUL-LAA TAZOOL

WA ANAAL-A'B-D

AZ''-Z''AE'EFU A'MALAA

AL-JASEEMU AMALAA

KHARAJAT MEE-YADEEE AS-BAABUL-WUS'ULAATI IL-LAA MAA WAS'ALAHOO RAH'-MATUK

WA TAQAT'-T'AA'T A'N-NEE I'S'AMUL-AAAMAALI IL-LAA MAAA ANA MUA'-TAS'IMUM-BIHEE MIN A'F-WIK

QAL-LA I'NDEE MAAA AA'-TAD-DU BIHEE MIN T'AAA'TIK

WA KATHURA A'LAY-YA MAAA ABOOO-U BIHEE MIM-MAA'-S'EEATIK

WA LAY-YAZ''EEQA A'LAY-KA A'F-WUN A'N A'B-DIKA WA IN ASAAA-A FAA'-FU A'N-NEE

AL-LAAHUM-MA

WAQAD ASH-RAFA A'LAA KHAFAAYAAL-AA'-MAALI I'L-MUK

WANKASHAFA KUL-LU MAS-TOORIN DOONA KHUB-RIK

WA LAA TANT'AWEE A'NKA DAQAAA-IQUL-UMOOR

WA LAA TAA'-ZUBU A'NKA GHAY-YIBAATUS-SARAAA-IR

WA QADI AS-TAH'-WAD'A A'LAY-YA A'DOO-WUKAL-LAD'EE

S-TANZ'ARAKA LIGHAWAAYATEE FAANZ'AR-TAH

WAS-TAM-HALAKA ILAA YAW-MID-DEENI LIIZ''-LAALEE FAAM-HAL-TAH

FAAW-QAA'NEE WA QAD HARAB-TU ILAY-KA MIN-

S'AGHAAA-IRI D'UNOOBIM-MOOBIQAH

WA KABAAA-IRI AA'-MAALIM-MUR-DEEAH

H'AT-TAAA ID'AA QAARAF-TU MAA'-S'EEATAK

WAS-TAW-JAB-TU BISOOO-I SAA'-YEE SAKH-T'ATAK

FATALA A'N-NEE I'D'AARA GHAD-RIH

WA TALAQ-QAANEE BIKALIMATI KUF-RIH

WA TAWAL-LAAL-BARAAA-ATA MIN-NEE

WA AD-BARA MUWAL-LEEANA A'N-NEE

FAAS'-H'ARANEE LIGHAZ''ABIKA FAREEDAA

WA AKH-RAJANEEE ILAA FINAAA-I NAQIMATIKA T'AREEDAA

LAA SHAFEEU'Y-YASH-FAU' LEEE ILAY-K

WA LAA KHAFEERUY-YOO-MINUNEE A'LAY-K

WA LAA H'IS'-NUY-YAH'-JUBUNEE A'NK

WA LAA MALAAD'UN AL-JAA ILAY-HEE MINK

FAHD'AA MAQAAMUL-A'AA-ID'I BIKA WA MAH'AL-LUL-MUA'-TARIFI LAK

FALAA YAZ''EEQAN-NA A'N-NEE FAZ''-LUK

WA LAA YAQ-S'URAN-NA DOONEE A'F-WUK

WA LAAA AKUN AKH-YABA I'BAADIKAT-TAAA-IBEEN

WA LAAA AQ-NAT'A WFOODIKAL-AAAMILEEN

WAGH-FIR LEEE IN-NAKA KHAY-RUL-GHAAFIREEN

AL-LAAHUM-MA IN-NAK

AMAR-TANEE FATARAK-T

WA NAHAY-TANEE FARAKIB-T

WA SAW-WALA LEEAL-KHAT'AAA-A KHAAT'IRUS-SOOO-I FAFAR-RAT'-T

WA LAAA AS-TASH-HIDU A'LAA S'EEAAMEE NAHAARAA

WA LAAA AS-TAJEERU BITAHAJ-JUDEE LAY-LAA

WA LAA TUTH-NEE A'LAY-YA BIIH'-YAAA-IHAA SUN-NATUN H'AASHAA FUROOZ''IKAL-LATEE MAN Z''AY-YAA'HAA HALAK

WA LAS-TU ATAWAS-SALU ILAY-KA BIFAZ''-LI NAAFILATIM-MAA' KATHEER

MAAA AGH-FAL-TU MIW-WAZ'AAA-IFI FUROOZ''IK

WA TAA'D-DAY-TU A'M-MAQAAMAATI H'UDOODIKA

ILAA H'URUMAATIN ANTAHAK-TUHAA

WA KABAAA-IRI D'UNOOBIN AJ-TARAH'-TUHAA

KAANAT A'AFEEATUKA LEE MIN FAZ''AAA-IH'IHAA SIT-RAA

WA HAD'AA MAQAAMU MAN

AS-TAH'-YAA LINAF-SIHEE MINK WA SAKHIT'A A'LAY-HAA WA RAZ''EEA A'NKA

FATALAQ-QAAKA

BINAF-SIN KHAASHIA'H

WA RAQABATIN KHAAZ''IA'H

WA Z'AH-RIM-MUTH-QALIM-MINA ALKHAT'AAYAA

WAAQIFAM-BAY-NAR-RAGH-BATI ILAY-KA WAR-RAH-BATI MINK

WA ANTA AW-LAA MAR-RAJAAHOO

WA AH'AQ-QU MAN KHASHEEAHOO WA AT-TAQAAH

FAAA'-T'INEE YAA RAB-BI MAA RAJAW-T

WA AAAMIN-NEE MAA H'AD'IR-T

WA U'D

A'LAY-YA BIA'AA-IDATI RAH'-MATIK

IN-NAKA AK-RAMUL-MAS-OOLEEN

AL-LAAHUM-MA WA ID' SATAR-TANEE BIA'F-WIK

WA TAGHAM-MAT-TANEE BIFAZ''-LIKA FEE DAARIL-FANAAA-I BIH'AZ''-RATIL-AK-FAAA-I

FAAJIR-NEE MIN FAZ''EEH'AATI DAARIL-BAQAAA-I I'NDA MAWAAQIFIL-ASH-HAAD

MINAL-MALAAA-IKATIL-MUQAR-RABEEN

WAR-RUSULIL-MUKAR-RAMEEN

WASH-SHUHADAAA-I WAS'-S'AALIH'EEN

MIN JAARIN KUNTU UKAATIMUHOO SAY-YI-AATEE

part no . 2

WA MIN D'EE RAH'IMIN KUNTU AH'-TASHIMU MIN-HOO FEE SAREERAATEE

LAM ATHIQ BIHIM RAB-BI FIS-SIT-RI A'LAY

WA WATHIQ-T BIKA RAB-BI FIL-MAGH-FIRATI LEE

WA ANTA AW-LAA MAW-WUTHIQA BIH

WA AA'-T'AA MAR-RUGHIBA ILAY-H

WA AR-AFU MANI AS-TUR-H'IM FAR-H'AM-NEE

AL-LAAHUM-MA WA ANTA H'ADAR-TANEE MAAA-AM-MAHEENAA

MIN S'UL-BIM-MUTAZ''AAA-IQIL-I'Z'AAMI H'ARIJIL-MASAALIK

ILAA RAH'IMIN Z''AY-YQATIN SATAR-TAHAA BIL-H'UJUB

TUS'AR-RIFUNEE H'AALANA A'N H'AALIN H'AT-TAA

ANTAHAY-TA BEEE ILAA TAMAAMIS'-S'OORAH

WA ATH-BAT-TA FEE-YAL-JAWAARIH'

KAMAA NAA'T-TA FEE KITAABK

(NUT'-FATAN THUM-MA A'LAQATAN THUM-MA MUZ''-GHATAN THUM-MA I'Z'AAMANA THUM-MA KASAW-TAL-I'Z'AAMA LAH'-MANA THUM-MA ANSHAA-TANEE KHAL-QAN AAAKHAR(

KAMAA SHI-T

H'AT-TAAA ID'AA AH'-TAJ-TU ILAA RIZ-QIKA WA LAM AS-TAGH-NI A'N GHEEAATHI FAZ''-LIK

JAA'L-TA LEE QOOTAM-MIN FAZ''-LI T'AA'AMIW-WA SHARAABIN AJ-RAY-TAHOO LIAMATIKAL-LATEE

AS-KANTANEE JAW-FAHAA

WA AW-DAA'-TANEE QARAARA RAH'IMIHAA

WA LAW TAKIL-NEE YAA RAB-BI FEE TIL-KAL-H'AALAATI ILAA H'AW-LEEE AW TAZ''-T'AR-RUNEEE ILAA QOO-WATEE

LAKAANAL-H'AW-LU A'N-NEE MUA'-TAZILAA

WA LAKAANATI ALQOO-WATU MIN-NEE BAE'EDAH

FAGHAD'AW-TANEE BIFAZ''-LIKA GHID'AAA-AL-BAR-RIL-LAT'EEF

TAF-A'LU D'ALIKA BEE TAT'AW-WULANA A'LAY-YA ILAA GHAAYATEE HAD'IH

LAAA AA'-DAMU BIR-RAK

WA LAA YUB-T'I-U BEE H'US-NU S'ANEEI'K

WA LAA TATAAK-KADU MAA' D'ALIKA THIQATEE FAATAFAR-RAGHA LIMAA HUWA AH'-Z'A LEE I'NDAK

QAD MALAKASH-SHAY-T'AANU I'NAANEE FEE SOOO-IZ'-Z'AN-NI WAZ''AA'-FIL-YAQEEN

FAANAA ASH-KOO

SOOO-A MUJAAWARATIHEE LEE

WA T'AAA'TA NAF-SEE LAH

WA AS-TAA'-S'IMUKA MIM-MALAKATIH

WA ATAZ''AR-RAU' ILAY-KA FEE S'AR-FI KAY-DIHEE A'N-NEE

WA AS-ALUKA FEEE AN TUSAH-HILA ILAA RIZ-QEE SABEELANA

FALAKAL-H'AM-DU A'LAA AB-TIDAAA-IKA BIN-NIA'MIL-JISAAMI WA IL-HAAMIKASH-SHUK-RA A'LAAL-IH'-SAANI WAL-IN-A'AM

FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WASAH-HIL A'LAY-YA RIZ-QEE

WA AN TUQ-NIA'NEE BITAQ-DEERIKA LEE

WA AN TUR-Z''EEANEE BIH'IS'-S'ATEE FEEMAA QASAM-TA LEE

WA AN TAJ-A'LA MAA D'AHABA MIN JIS-MEE WAU'M-REE FEE SABEELI T'AAA'TIK

IN-NAKA KHAY-RUR-RAAZIQEEN

AL-LAAHUM-MA IN-NEEE SU'WD'U BIKA MIN-NAAR

TAGHAL-LAZ'-TA BIHAA A'LAA MAN A'S'AAK

WA TAWAA'-A'T-TA BIHAA MAN S'ADAFA A'R-RIZ''AAK

WA MIN-NAARIN-NOORUHAA Z'UL-MAH

WA HAY-YINUHAAA ALEEM

WA BAE'EDUHAA QAREEB

WA MIN-NAAREE-YAA-KULU BAA'-Z''AHAA BAA'-Z''

WA YAS'OOLU BAA'-Z''UHAA A'LAA BAA'-Z''

WA MIN-NAARIN TAD'ARUL-I'Z'AAMA RAMEEMAA

WA TAS-QEEE AH-LAHAA H'AMEEMAA

WA MIN-NAARIL-LAA TUB-QEE A'LAA MAN TAZ''AR-RAA' ILAY-HAA

WA LAA TAR-H'AMU MANI

AS-TAA'-T'AFAHAA

WA LAA TAQ-DIRU A'LAAT-TAKH-FEEFI A'M-MAN KHASHAA' LAHAA WAS-TAS-LAMA ILAY-HAA

TAL-QAA SUK-KAANAHAA BIH'AR-RI MAA LADAY-HAA MIN ALEEMIN-NAKAALI WASHADEEDIL-WABAAL

WA AU'WD'U BIKA MIN-

A'QAARIBIHAAL-FAAGHIRATI AF-WAAHUHAA

WA H'AY-YAATIHAAS'-S'AALIQATI BINYAABIHAA

WA SHARAABIHAAL-LAD'EE YUQAT'-T'IU' AM-A'AA-A WA AF-IDATA SUK-KAANIHAA WA YANZIU' QULOOBAHUM

WA AS-TAH-DEEKA LIMAA BAAA'DA MIN-HAA WA AKH-KHARA A'N-HAA

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA AJIR-NEE MIN-HAA BIFAZ''-LI RAH'-MATIK

WA AQIL-NEE A'THARAATEE BIH'US-NI IQAALATIK

WA LAA TAKH-D'UL-NEE YAA KHAY-RAL-MUJEEREEN

AL-LAAHUM-MA IN-NAK

TAQEEL-KAREEHAH

WTUA'-T'EEL-H'ASANAH

WA TAF-A'LU MAA TUREED

WA ANTA A'LAA KUL-LI SHAY-IN QADEER

AL-LAAHUM-MA

S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIHEEE ID'AA D'UKIRAL-AB-RAAR

WA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIHEE MAKH-TALAFAL-LAY-LU WAN-NAHAAR

S'ALAATAL-LAA YANQAT'IU' MADADUHAA

WA LAA YUH'-S'AA A'DADUHAA

S'ALAATAN TASH-H'ANUL-HAWAAA-A

WA TAM-LAAL-AR-Z''A WAS-SAMAAA-

S'AL-LAAL-LAAHOO A'LAY-HEE H'AT-TAA YARZ''AA

WA S'AL-LAAL-LAAHOO A'LAY-HEE WA AAALIHEE BAA'-DAR-RIZ''AA

S'ALAATAL-LAA H'AD-DA LAHAA WA LAA MUNTAHAA

YAAA AR-H'AMAR-RAAH'IMEEN

33

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU FEELIS-TIKHAARAH

AL-LAAHUM-MA IN-NEEE AS-TAKHEERUKA BII'L-MIK

FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WAQ-Z''I LEE BIL-KHEEARAH

WA AL-HIM-NAA MAA'-RIFATALIKH-TEEAAR

WAJ-A'L D'ALIK D'AREEA'TAN ILAA

R-RIZ''AA BIMAA QAZ''AY-TA LANAA

WAT-TAS-LEEMI LIMAA H'AKAM-T

FAAZIH' A'N-NAA RAY-BALIR-TEEAAB

WA AY-YID-NAA BEEAQEENIL-MUKH-LIS'EEN

WA LAA TASUM-NAA A'J-ZAL-MAA'-RIFATI A'M-MAA TAKHAY-YAR-T

FANAGH-MIT'A QAD-RAK

WA NAK-RAHA MAW-Z''IA' RIZ''AAK

WA NAJ-NAH'A ILAAL-LATEE HEE

AB-A'DU MIN H'US-NIL-A'AQIBAH

WA AQ-RABU ILAA Z''ID-DIL-A'AFEEAH

H'AB-BIB ILAY-NAA MAA NAK-RAHOO MIN QAZ''AAA-IK

WA SAH-HIL A'LAY-NAA MAA NAS-TAS'-I'BU MIN H'UK-MIK

WA AL-HIM-NAALINQEEAADA LIMAAA AW-RAT-TA A'LAY-NAA MIM-MASHEE-YATIK

H'AT-TAA LAA NUH'IB

TAA-KHEERA MAA A'J-JAL-T

WA LAA TAA'-JEELA MAAA SKH-KHAR-T

WA LAA NAK-RAHA MAAA AH'-BAB-T

WA LAA NATAKHAY-YARA MAA KARIH-T

WAKH-TIM LANAA BIL-LATEE HEE

AH'-MADU A'AQIBAH

WA AK-RAMU MAS'EERAA

IN-NAKA TUFEEDUL-KAREEMAH

WA TUA'-T'EEL-JASEEMAH

WA TAF-A'LU MAA TUREED

WA ANTA A'LAA KUL-LI SHAY-IN QADEER

34

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU ID'AA AB-TULEEA AW RAAA MUB-TALANA BIFAZ''EEH'ATIM-BID'AMB

AL-LAAHUM-MA LAKAL-H'AM-DU A'LAA

SIT-RIKA BAA'-DA I'L-MIK

WA MUA'AFAATIKA BAA'-DA KHUB-RIK

FAKUL-LUNAA QAD

AQ-TARAFAL-A'AA-IBATA FALAM TASH-HAR-H

WAR-TAKABAL-FAAH'ISHATA FALAM TAF-Z''AH'-H

WA TASAT-TARA BIL-MASAAWI-I FALAM TAD-LUL A'LAY-H

KAM

NAH-YIL-LAKA QAD ATAY-NAAH

WA AM-RIN QAD WAQAF-TANAA A'LAY-HEE FATAA'D-DAY-NAAH

WA SAY-YI-ATIN AK-TASAB-NAAHAA

WA KHAT'EE-ATIN AR-TAKAB-NAAHAA

KUNTAL-MUT'-T'ALIA' A'LAY-HAA DWNAN-NAAZ'IREEN

WAL-QAADIRA A'LAAA IA'-LAANIHAA FAW-QAL-QAADIREEN

KAANAT A'AFEEATUKA LANAA

H'IJAABANA DOONA AB-S'AARHIM-

WA RAD-MANA DOONA AS-MAAI'HIM-

FAJ-A'L MAA SATAR-TA MINAL-A'W-RATI WA AKH-FAY-TA MINAD-DAKHEELAH

WAAI'Z'AL-LANAA

WA ZAAJIRANA A'N SOOO-IL-KHUL-QI WAQ-TIRAAFIL-KHAT'EE-ATI

WA SAA'-YAN ILAAT-TAW-BATIL-MAAH'EEATI WAT'-T'AREEQIL-MAH'-MOODAH

WA QAR-RIBIL-WAQ-TA FEEH

WA LAA TASUM-NAAL-GHAF-LATA A'NK

IN-NAAA ILAY-KA RAAGHIBOON

WA MINAD'-D'UNOOBI TAAA-IBOON

WA S'AL-LI A'LAA KHEEARATIKAL-LAAHUM-MA MIN KHAL-QIKA MUH'AM-MADIW-WAI'T-RATIHIS'-S'AF-WATI MIM-BAREE-YATIKAT'-T'AAHIREEN

WAJ-A'L-NAA LAHUM SAAMIE'ENA WAMUT'EEE'ENA KAMAAA AMAR-T

35

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU FIR-RIZ''AAA ID'AA NAZ'ARA ILAAA AS'-H'AABID-DUNYAA

AAL-H'AM-DU LL-LAHEE RIZ''AN BIH'UK-MIL-LAAH

SHAHIT-TU AN-NAL-LAAH

QAS-SAMA MAA'AYISHA I'BAADIHEE BIL-A'D-L

WA AKHAD'A A'LAA JAMEEI' KHAL-QIHEE BIL-FAZ''-L

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA LAA TAF-TIN-NEE BIMAAA AA'-T'AY-TAHUM-

WA LAA TAF-TIN-HUM BIMAA MANAA'-TANEE

FAAH'-SUDA KHAL-QAK

WA AGH-MIT'A H'UK-MAK

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA T'AY-YIB BIQAZ''AAA-IKA NAF-SEE

WA WAS-SIA' BIMAWAAQII' H'UK-MIKA S'AD-REE

WA HAB LEEATH-THIQATA LIUQIR-RA MAA'HAA BIN-NA QAZ''AAA-AKA LAM YAJ-RI IL-LAA BIL-KHEEARAH

WAJ-A'L SHUK-REE LAKA A'LAA MAA ZAWAY-TA A'N-NEEE AW-FARA MIN SHUK-REEE EE-YAAKA A'LAA MAA KHAW-WAL-TANEE

WAA'-S'IM-NEE MIN AN

AZ'UN-NA BID'EE A'DAMIN KHASAASAH

AW AZ'UN-NA BIS'AAH'IBI THAR-WATIN FAZ''-LAA

FA IN-NASH-SHAREEFA MAN SHAR-RAFAT-HOO T'AAA'TUK

WAL-A'ZEEZA MAN AA'Z-ZAT-HOO I'BAADATUK

FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA MAT-TIA'-NAA BITHAR-WATIL-LAA TANFAD

WA AY-YID-NAA BII'Z-ZIL-LAA YUF-QAD

WA AS-RIH'-NAA FEE MUL-KIL-ABAD

IN-NAKAL-WAAH'IDUL-SH'ADUS'-S'AMAD

AL-LAD'EE LAM TALID WALAM TOOLAD-

WA LAM YAKUL-LAKA KUFUWAN AH'AD

36

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU ID'AA NAZ'ARA ILAAS-SAH'AABI WAL-BAR-QI WASAMIA' S'AW-TAR-RAA'-D

AL-LAAHUM-MA

IN-NA HD'AY-NI AAAYATAANI MIN AAAYAATIK

WA HD'AY-NI A'W-NAANI MIN AA'-WAANIK

YAB-TADIRAANI T'AAA'TAKA BIRAH'-MATIN-NAAFIA'TIN AW NAQIMATIN Z''AAAR-RAH

FALAA TUM-T'IR-NAA BIHIMAA MAT'ARAS-SAW-

WA LAA TUL-BIS-NAA BIHIMAA LIBAASAL-BALAAA-

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA ANZIL A'LAY-NAA NAF-A' HAD'IHS-SAH'AAA-IBI WA BARAKATAHAA

WAS'-RIF A'N-NAAA AD'AAHAA WAMAZ''AR-RATAHAA

WA LAA TUS'IB-NAA FEEHAA BIAAFAH

WA LAA TUR-SIL A'LAA MAA'AYISHINAA A'AHAH

AL-LAAHUM-MA

WA IN KUNTA BAA'TH-TAHAA NAQIMAH

WA AR-SAL-TAHAA SAKH-T'AH

FA IN-NAA NAS-TAJEERUKA MIN GHAZ''ABIK

WA NAB-TAHILU ILAY-KA FEE SOO-AALI A'F-WIK

FAMIL BIL-GHAZ''ABI ILAAL-MUSH-RIKEEN

WA ADIR RAH'AA NAQIMATIKA A'LAAL-MUL-H'IDEEN

AL-LAAHUM-MA

AD'-HIB MAH'-LA BILAADINAA BISUQ-YAAK

WA AKH-RIJ WAH'ARA S'UDOORINAA BIRIZ-QIK

WA LAA TASH-GHAL-NAA A'NKA BIGHAY-RIK

WA LAA TAQ-T'AA' A'N KAAAF-FATINAA MAAAD-DATA BIR-RIK

FA IN-NAL-GHANEE-YA MAN AGH-NAY-T

WA IN-NAS-SAALIMA MAW-WAQAY-T

MAA I'NDA AH'ADIN DOONAKA DIFAAA'

WA LAA BIH'ADIN A'N SAT'-WATIKA AM-TINAAA'

TAH'-KUMU BIMAA SHI-TA A'LAA MAN SHI-T

WA TAQ-Z''EE BIMAAA ARAT-TA FEE MAN ARAT-T

FALAKAL-H'AM-DU A'LAA MAA WAQAY-TANAA MINAL-BALAAA-

WA LAKASH-SHUK-RU A'LAA MAA KHAW-WAL-TANAA MINAN-NAA'-MAAA-I

H'AM-DAY-YUKHAL-LIFU H'AM-DAL-H'AAMIDEENA WARAAA-AH

H'AM-DAY-YAM-LAA AR-Z''AHOO WASAMAAA-AH

IN-NAKAL-MAN-NAANU BIJASEEMIL-MINAN

AL-WAH-HAABU LIA'Z'EEMIN-NIA'M

AL-QAABILU YASEERAL-H'AM-D

ASH-SHAAKIRU QALEELASH-SHUK-R

AL-MUH'-SINUL-MUJ-MILU D'OOT'-T'AW-L

LAAA ILAHA IL-LAAA ANTA

ILAY-KAL-MAS'EER

37

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU ID'AA AA'-TARAFA BIT-TAQ-S'EERI A'N TAA-DEETISH-SHUK-R

AL-LAAHUM-MA IN-NA AH'ADAL-

LAA YAB-LUGHU MIN SHUK-RIKA GHAAYATAN IL-LAA H'AS'ALA A'LAY-HEE MIN IH'-SAANIKA MAA YUL-ZIMUHOO SHUK-RAK

WA LAA YAB-LUGHU MAB-LAGHAM-MIN T'AAA'TIKA WAANI AJ-TAHADA IL-LAA KAANA MUQAS'-S'IRANA DOONA AS-TIH'-QAAQIKA BIFAZ''-LIK

FAASH-KARU I'BAADIKA A'AJIZUN A'N SHUK-RIK

WA AA'-BADUHUM LAK MQAS'-S'IRUN A'N T'AAA'TIK

LAA YAJIBU LIAH'ADIM-MIN-HUM

AN TAGH-FIRA LAHOO BIS-TIH'-QAAQIH

WA LAA YAH'IQ-QU LAHOOO AN TAR-Z''AA A'N-HOO BIS-TEEJAABIH

FAMAN GHAFAR-TA LAHOO FABIT'AW-LIK

WA MAR-RAZ''EETA A'N-HOO FABIFAZ''-LIK

TASH-KURU YASEERA MAA SHUKIR-TAH

WA TUTHEEBU A'LAA QALEELI MAA TUT'AAU' FEEH

H'AT-TAA KAAN-NA SHUK-RA I'BAADIKAL-LAD'EE

AW-JAB-TA A'LAY-HEE THAWAABAHUM-

WA AA'-Z'AM-TA A'N-HOO JAZAAA-AHUM-

AM-RUM-MALAKOOS-TIT'AAA'TALIM-TINAAI' MIN-HOO DOONAKA FAKAAFAA-TAHUM-

WA LAM YAKUN SABABUHOO BEEADIKA FAJAAZAY-TAHUM-

BAL MALAK-TA YAAA ILAAHEEE AM-RAHUM QAB-LA AY-YAM-LIKOO I'BAADATAK

WA AA'-DAT-TA THAWAABAHUM QAB-LA AY-YUFEEZ''OO FEE T'AAA'TIK

WA D'ALIKA AN-NA

SUN-NATAKAL-IF-Z''AAL

WA A'ADATAKAL-IH'-SAAN

WA SABEELAKAL-A'F-W

FAKUL-LUL-BAREE-YAH

MUA'-TARIFATUM-BI N-NAKA GHAY-RU Z'AALIMIL-LIMAN A'AQAB-T

WA SHAAHIDATUM-BI N-NAKA MUTAFAZ''-Z''ILUN A'LAA MAN A'AFAY-T

WA KUL-LU MUQIR-RU A'LAA

NAF-SIHEE BIT-TAQ-S'EERI A'M-MAS-TAW-JAB-T

FALAW-LAAA AN-NASH-SHAY-T'AANA YAKH-TADIU'HUM A'N T'AAA'TIKA MAA A'S'AAKA A'AS'

WA LAW-LAAA AN-NAHOO YUS'AW-WIRU LAHUMUL-BAAT'ILA FEE MITHAALIL-H'AQ-QI MAA Z''AL-LA A'N T'AREEQIKA Z''AAAL

FASUB-H'AANAK

MAAA AB-YANA KARAMAKA FEE MUA'AMALATI MAN AT'AAA'KA AW A'S'AAK

TASH-KURUL-MUT'EEA' A'LAA MAAA ANTA TAWAL-LAY-TAHOO LAH

WA TUM-LEE LIL-A'AS'EE FEEMAA TAM-LIKU MUA'AJALATAHOO FEEH

AA'-T'AY-TA KUL-LAM-MIN-HUMAA MAA LAA YAJIBU LAH

WA TAFAZ''-Z''AL-TA A'LAA KUL-LIM-MIN-HUMAA BIMAA YAQ-S'URU A'MALUHOO A'N-H

WA LAW KAAFAY-TAL-MUT'EEA' A'LAA MAAA ANTA TAWAL-LAY-TAHOO LAHOO LAAW-SHAKA

AY-YAF-QIDA THAWAABAK

WA AN TAZOOLA A'N-HOO NIA'-MATUK

WA LKIN-NAKA BIKARAMIKA JAAZAY-TAHOO

A'LAAL-MUD-DATIL-QAS'EERATIL-FAANEEATI BIL-MUD-DATIT'-T'AWEELATIL-KHAALIDAH

WA A'LAAL-GHAAYATIL-QAREEBATIZ-ZAAA-ILATI BIL-GHAAYATIL-MADEEDATIL-BAAQEEAH

THUM-MA LAM TASUM-HUL-QIS'AAS'A FEEMAAA AKALA MIR-RIZ-QIKAL-LAD'EE YAQ-WAA BIHEE A'LAA T'AAA'TIK

WA LAM TAH'-MIL-HOO A'LAAL-MUNAAQASHATI FIL-AAALAATIL-LATEE TASAB-BABA BIS-TIA'-MAALIHAAA ILAA MAGH-FIRATIK

WA LAW FAA'L-TA D'ALIKA BIHEE LAD'AHAB

JAMEEU' MAA KADAH'A LAH

WA JUM-LATU MAA SAA'A FEEHEE

JAZAAA-AL-LILS'-S'UGH-RAA MIN AYAADEEKA WMINANIK

WA LABAQEEA RAHEENAM-BAY-NA YADAY-KA BISAAA-IRI NIA'MIK

FAMATAA KAANA YASTAH'IQ-QU SHAY-AM-MIN THAWAABIKA ? LAA MATAA ?

HAD'AA YAAA ILAAHEE H'AALU MAN AT'AAA'KA WA SABEELU MAN TAA'B-BADA LAK

FAAM-MAAL-A'AS'EEE AM-RAKA WAL-MUWAAQIU' NAH-YAK

FALAM TUA'AJIL-HOO BINAQIMATIKA LIKAY YAS-TAB-DILA BIH'AALIHEE FEE MAA'-S'EEATIKA H'AALAL-INAABATI ILAA T'AAA'TIK

WA LAQAD KAANA YAS-TAH'IQ-QU YAAA ILAAHEE FEEE AW-WALI MAA HAM-MA BII'S'-YAANIKA KUL-LA MAAA AA'-DAT-TA LIJAMEEI' KHAL-QIKA MIN U'QOOBATIK

FAJAMEEU' MAAA AKH-KHAR-TA A'N-HOO MINAL-A'D'AAB

WA AB-T'AA-TA A'LAY-HEE MIN SAT'AWAATIN-NIQ-MATI WAL-I'QAAB

TAR-KUM-MIN H'AQ-QIKA WARIZ''AN BIDOONI WAAJIBIK

FAMAN AK-RAMU YAAA ILAAHEE MINKA ?

WAMAN ASH-QAA MIM-MAN HALAKA A'LAY-KA ? LAA MAN- ? !

FATABAARAK-TA AN TOOS'AFA IL-LAA BIL-IH'-SAAN

WA KARUM-TA AY-YUKHAAFA MINKA IL-LAAL-A'D-L

LAA YUKH-SHAA JAW-RUKA A'LAA MAN A'S'AAK

WA LAA YUKHAAFU IGH-FAALUKA THAWAABA MAN AR-Z''AAKA

FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA HAB LEE MINKA AMALEE

WA ZID-NEE MIN HUDAAKA MAAA AS'ILU BIHEEE ILAAT-TAW-FEEQI FEE A'MALEE

IN-NAKA MAN-NAANUN KAREEM

38

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU FEELIA'-TID'AARI MIN TABIA'ATI ALI'BAADWA MINAT-TAQ-S'EERI FEE H'UQOOQIHIM-WAFEE FAKAAKI RAQABATIHEE MINAN-NAAR

AL-LAAHUM-MA IN-NEEE AA'-TAD'IRU ILAY-KA

MIM-MAZ'-LOOMIN Z'ULIMA BIH'AZ''-RATEE FALAM ANS'UR-H

WA MIM-MAA'-ROOFIN US-DEEA ILAY-YA FALAM ASH-KUR-H

WA MIM-MUSEE-IN AA'-TAD'ARA ILAY-YA FALAM AA'-D'IR-H

WA MIN D'EE FAAQATIN

SAALANEE FALAM OO-THIR-H

WA MIN H'AQ-QI D'EE H'AQ-QIL-LAZIMANEE LIMOO-MININ FALAM UWAF-FIR-H

WA MIN A'Y-BI MOO-MININ Z'AHARA LEE FALAM AS-TUR-H

WA MIN KUL-LI ITH-MIN A'RAZ''A LEE FALAM AH-JUR-H

AA'-TAD'IRU ILAY-KA YAAA ILAAHEE MIN-HUN-NA WAMIN-NAZ'AAA-IRIHIN

AA'-TID'AARA NADAAMATEE-YAKOONU WAAI'Z'AL-LIMAA BAY-NA YADAY-YA MIN ASH-BAAHIHIN

FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH WAJ-A'L

NADAAMATEE A'LAA MAA WAQAA'-TU FEEHEE MINAZ-ZAL-LAAT

WA A'Z-MEE A'LAA TAR-KI MAA YAA'-RIZ''U LEE MINAS-SAY-YI-AAT

TAW-BATAN TOOJIBU LEE MAH'AB-BATAKA

YAA MUH'IB-BAT-TAW-WAABEEN

39

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU FEE T'ALABIL-A'F-WI WAR-RAH'-MAH

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WAK-SIR SHAH-WATEE A'N KUL-LI MUH'AR-RAM

WAZ-WI H'IR-S'EE A'N KUL-LI MAA-THAM

WAM-NAA'-NEE A'N AD'A KUL-LI MOO-MINIW-WA MOO-MINATIW-WA MUS-LIMIW-WA MUS-LIMAH

AL-LAAHUM-MA WA AY-YUMAA A'B-D

NAALA MIN-NEE MAA H'AZ'AR-TA A'LAY-H

WANTAHAKA MIN-NEE MAA H'AJAR-TA A'LAY-H

FAMZ''AA BIZ'ULAAMATEE MAY-YITAA

AW H'AS'ALAT LEE QIBALAHOO H'AY-YAA

FAGH-FIR LAHOO MAAA ALAM-MA BIHEE MIN-NEE

WAA'-FU LAHOO A'M-MAAA AD-BARA BIHEE A'N-NEE

WA LAA TAQIF-HOO A'LAA MAR-TKABA FEE

WA LAA TAK-SHIF-HOO A'M-MAK-TASABA BEE

WAJ-A'L MAA

SAMAH'-TU BIHEE MINAL-A'F-WI A'N-HUM-

WA TABAR-RAA'-TU BIHEE MINAS'-S'ADAQATI A'LAY-HIM-

AZ-KAA S'ADAQAATIL-MUTAS'AD-DIQEEN

WA AA'LAA S'ILAATIL-MUTAQAR-RIBEEN

WA A'W-WIZ''-NEE MIN A'F-WEE A'N-HUM A'F-WAK

WA MIN DUA'AA-EE LAHUM RAH'-MATAK H'AT-TAA

YAS-A'DA KUL-LU WAAH'IDIM-MIN-NAA BIFAZ''-LIK

WA YANJUWA KUL-LUM-MIN-NAA BIMAN-NIK

AL-LAAHUM-MA WA AY-YUMAA A'B-DIM-MIN A'BEEDIKA

AD-RAKAHOO MIN-NEE DARAK

AW MAS-SAHOO MIN-NAAH'EEATEEE AD'ANA

AW LAH'IQAHOO BEEE AW BISABABEE Z'UL-M

FAFUT-TUHOO BIH'AQ-QIH

AW SABAQ-TUHOO BIMAZ'-LAMATIH

FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA AR-Z''IHEE A'N-NEE MIW-WJ-DIK

WA AW-FIHEE H'AQ-QAHOO MIN I'NDIK

THUM-MA QINEE MAA YOOJIBU LAHOO H'UK-MUK

WA KHAL-LIS'-NEE MIM-MAA YAH'-KUMU BIHEE A'D-LUK

FA IN-NA QOO-WATEE LAA TAS-TAQIL-LU BINAQIMATIK

WA IN-NA T'AAQATEE LAA TAN-HAZ''U BISUKH-T'IK

FA IN-NAKA IN TUKAAFINEE BIL-H'AQ-QI TUH-LIK-NEE

WA IL-LA TAGHAM-MAD-NEE BIRAH'-MATIKA TOOBIQ-NEE

AL-LAAHUM-MA IN-NEE

AS-TAW-HIBUKA YAAA ILAAHEE MAA LAA YANQUS'UKA BAD'-LUH

WA AS-TAH'-MILUKA MAA LAA YAB-HAZ'UKA H'AM-LUH

AS-TAW-HIBUKA YAAA ILAAHEE NAF-SEEAL-LATEE

LAM TAKH-LUQ-HAA

LITAM-TANIA' BIHAA MIN SOOO-IN

AW LITAT'AR-RAQA BIHAAA ILAA NAF-A'

WA LKIN ANSHAA-TAHAA

ITH-BAATAL-LIQUD-RATIKA A'LAA MITH-LIHAA

WAH'-TIJAAJAM-BIHAA A'LAA SHAK-LIHAA

WA AS-TAH'-MILUKA MIN D'UNOOBEE MAA QAD BAHAZ'ANEE H'AM-LUH

WA AS-TAE'ENU BIKA A'LAA MAA QAD FADAH'ANEE THIQ-LUH

FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA HAB LINAF-SEE A'LAA Z'UL-MIHAA NAF-SEE

WA WAK-KIR-R-RAH'-MATAKA BIH'-TIMAALI IS'-REE

FAKAM

QAD LAH'IQAT RAH'-MATUKA BIL-MUSEE-EEN

WA KAM QAD SHAMILA A'F-WUKAZ'-Z'AALIMEEN

FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WAJ-A'L-NEEE US-WATA MAN

AN-HAZ''-TAHOO BITAJAAWZIKA A'M-MAS'AARII'L-KHAAT'I-EEN

WA KHAL-LAS'-TAHOO BITAWFEEQIKA MIW-WARAT'AATIL-MUJ-RIMEEN

FAAS'-BAH'A

T'ALEEQA A'F-WIKA MN ISAARI SUKH-T'IK

WA A'TEEQA S'UN-I'KA MIW-WATHAAQI A'D-LIK

IN-NAKA IN TAF-A'L D'ALIKA YAAA ILAAHEE TAF-A'L-HOO BIMAN

LAA YAJ-H'ADU AS-TIH'-QAAQA U'QOOBATIK

WA LAA YUBAR-RI-U NAF-SAHOO MIN AS-TEEJAABI NAQIMATIK

TAF-A'LU D'ALIKA YAAA ILAAHEE

BIMAN KHAW-FUHOO MINKA AK-THARU MIN T'AMAI'HEE FEEK

WA BIMAY-YAA-SUHOO MINAN-NAJAATI AW-KADU MIR-RAJAAA-IHEE LIL-KHALAAS'

LAAA AY-YAKOONA YAA-SUHOO QUNOOT'AA

AW AY-YAKOONA T'AMAU'HOO AGH-TIRAARAA

BAL-LIQIL-LATI H'ASANAATIHEE BAY-NA SAY-YI-AATIH

WA Z''AA'-FI H'UJAJIHEE FEE JAMEEI' TABIA'ATIH

FAAM-MAAA ANTA YAAA ILAAHEE FAAH-LUN AN

LAA YAGH-TAR-RA BIKAS'-S'ID-DEEQOON

WA LAA YAY-ASA MINKAL-MUJ-RIMOON

LIAN-NAKAR-RAB-BUL-A'Z'EEMUL-LAD'EE

LAA YAM-NAU' AH'ADANA FAZ''-LAH

WA LAA YAS-TAQ-S'EE MIN AH'ADIN H'AQ-QAH

TAA'ALAA D'IK-RUKA A'NIL-MAD'-KOOREEN

WA TAQAD-DASAT AS-MAAAW-UKA A'NIL-MANSOOBEEN

WA FASHAT NIA'-MATUKA FEE JAMEEI'L-MAKH-LWQEEN

FALAKAL-H'AM-DU A'LAA D'ALIKA YAA RAB-BAL-A'ALAMEEN

40

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU ID'AA NUI'YA ILAY-HEE MAY-YITUN AW D'AKARAL-MAW-T

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WAK-FINAA T'OOLAL-AMAL

WA QAS'-S'IR-HOO A'N-NAA BIS'ID-QIL-A'MAL

H'AT-TAA LAA NOO-AM-MILA

IS-TIT-MAAMA SAAA'TIM-BAA'-DA SAAA'H

WA LAA AS-TEEFAAA-A YAW-MIM-BAA'-DA YAW-M

WA LAA AT-TIS'AALA NAFASIM-BINAFAS

WA LAA LUH'OOQA QADAMIM-BIQADAM

WA SAL-LIM-NAA MIN GHUROORIH

WA AAAMIN-NAA MIN SHUROORIH

WANS'IBIL-MAW-TA BAY-NA AY-DEENAA NAS'-BAA

WA LAA TAJ-A'L D'IK-RANAA LAHOO GHIB-BAA

WAJ-A'L-LANAA MIN S'AALIH'IL-AA'-MAALI A'MALANA

NAS-TAB-T'I-U MAA'HUL-MAS'EERA ILAY-K

WA NAH'-RIS'U LAHOO A'LAA WASH-KIL-LAH'AAQI BIK H'AT-TAA YAKOONAL-MAW-T

MAA-NASANAAL-LAD'EE NAA-NASU BIH

WA MAA-LAFANAAL-LAD'EE NASH-TAAQU ILAY-H

WA H'AAAM-MATANAAL-LATEE NUH'IB-BUD-DUNOO-WA MIN-HAA

FAAD'AAA AW-RAT-TAHOO A'LAY-NAA WA ANZAL-TAHOO BINAA

FAAS-I'D-NAA BIHEE ZAAA-IRAA

WA AAANIS-NAA BIHEE QAADIMAA

WA LAA TUSH-QINAA BIZ''EEAAFATIH

WA LAA TUKH-ZINAA BIZEEAARATIH

WAJ-A'L-HOO BAABAM-MIN AB-WAABI MAGH-FIRATIK

WA MIF-TAAH'AM-MIM-MAFAATEEHEE RAH'-MATIK

AMIT-NAA

MUH-TADEENA GHAY-RA Z''AAAL-LEEN

T'AAA-IE'ENA GHAY-RA MUS-TAK-RIHEEN

TAAA-IBEENA GHAY-RA A'AS'EENA WA LAA MUS'IR-REEN

YAA Z''AAMINA JAZAAA-IL-MUH'-SINEEN

WA MUS-TAS'-LIH'A A'MALIL-MUF-SIDEEN

41

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU FEE T'ALABIS-SIT-RI WAL-WAQAAYAH

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA AF-RISH-NEE MIHAADA KARAAMATIK

WA AW-RID-NEE MASHAARIA' RAH'-MATIK

WA AH'-LIL-NEE BUH'-BOOH'ATA JAN-NATIK

WA LAA TASUM-NEE BIR-RAD-DI A'NK

WA LAA TAH'-RIM-NEE BIL-KHAY-BATI MINK

WA LAA TUQAAAS'-S'ANEE BIMAJ-TARAH'-T

WA LAA TUNAAQISH-NEE BIMAK-TASAB-T

WA LAA TUB-RIZ MAK-TOOMEE

WA LAA TAK-SHIF MAS-TOOREE

WA LAA TAH'-MIL A'LAA MEEZAANIL-INS'AAFI A'MALEE

WA LAA TUA'-LIN A'LAA U'YOONIL-MALAA KHABAREE

AKH-FI A'N-HUM MAA YAKOONU NASH-RUHOO A'LAY-YA A'ARAA

WAT'-WI A'N-HUM MAA YUL-H'IQUNEE I'NDAKA SHANAARAA

SHAR-RIF DARAJATEE BIRIZ''-WAANIK

WA AK-MIL KARAAMATEE BIGHUF-RAANIK

WA ANZ'IM-NEE FEEE AS'-H'AABIL-YAMEEN

WA WAJ-JIH-NEE FEE MASAALIKIL-AAAMINEEN

WAJ-A'L-NEE FEE FAW-JIL-FAAA-IZEEN

WAA'-MUR BEE MAJAALISAS'-S'AALIH'EEN

AAAMEENA RAB-BAL-A'ALAMEEN

42

part no . 1

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU I'NDA KHAT-MIL-QUR-AAAN

AL-LAAHUM-MA IN-NAKA AA'NTANEE A'LAA KHAT-MI KITAABIKAL-LAD'EE

ANZAL-TAHOO NOORAA

WA JAA'L-TAHOO MUHAY-MINAN A'LAA KUL-LI KITAABIN ANAZAL-TAH

WA FAZ''-Z''AL-TAHOO A'LAA KUL-LI H'ADEETHIN QAS'AS'-TAH

WA FUR-QAANANA FARAQ-TA BIHEE BAY-NA H'ALAALIKA WA H'ARAAMIK

WA QUR-AAANAN AA'-RAB-TA BIHEE A'N SHARAAA-II' AH'-KAAMIK

WA KITAABANA FAS'-S'AL-TAHOO LII'BAADIKA TAF-S'EELAA

WA WAH'-YAN ANZAL-TAHOO A'LAA NABEE-YIKA MUH'AM-MADIN S'ALAWAATUKA A'LAY-HEE WA AAALIHEE TANZEELAA

WA JAA'L-TAHOO

NOORAN-NAH-TADEE MIN Z'ULAMIZ''-Z''ALAALATI WAL-JAHAALATI BIT-TIBAAI'H

WA SHIFAAA-AL-LIMAN ANS'ATA BIFAH-MIT-TAS'-DEEQI ILAA AS-TIMAAI'H

WA MEEZAANA QIS-T'IL-LAA YAH'EEFU A'NIL-H'AQ-QI LISAANUH

WA NOORA HUDANA LAA YAT'-FAA A'NISH-SHAAHIDEENA BUR-HAANUH WA A'LAMA NAJAATIN

LAA YAZ''IL-LU MAN AM-MA QAS'-DA SUN-NATIH

WA LAA TANAALU AY-DEEL-HALAKAATI MAN TAA'L-LAQA BIU'R-WATI I'S'-MATIH

AL-LAAHUM-MA FAAD'-

AFAT-TANAAL-MAU'WNATA A'LAA TILAAWATIH

WA SAH-HAL-TA JAWAASEEA AL-SINATINAA BIH'US-NI I'BAARATIH

FAJ-A'L-NAA MIM-MAN

YAR-A'AHOO H'AQ-QA RIA'AYATIH

WA YADEENU LAKA BIA'-TIQAADIT-TAS-LEEMI LIMUH'-KAMI AAAYAATIH

WA YAF-ZAU' ILAAL-IQ-RAARI BAMUTASHAABIHIHEE WAMOOZ''AH'AATI BAY-YINAATIH

AL-LAAHUM-MA IN-NAKA

ANZAL-TAHOO A'LAA NABEE-YIKA MUH'AM-MADIN S'AL-LAAL-LAAHOO A'LAY-HEE WA AAALIHEE MUJ-MALAA

WA AL-HAM-TAHOO I'L-MA A'JAAA-IBIHEE MUKAM-MALAA

WA WAR-RATH-TANAA I'L-MAHOO MUFAS-SARAA

WA FAZ''-Z''AL-TANAA A'LAA MAN JAHILA I'L-MAH

WA QAW-WAY-TANAA A'LAY-HEE LITAR-FAA'NAA FAW-QA MAL-LAM YUT'IQ H'AM-LAH

AL-LAAHUM-MA FAKAMAA

JAA'L-TA QULOOBANAA LAHOO H'AMALAH

WA A'R-RAF-TANAA BIRAH'-MATIKA SHARAFAHOO WAFAZ''-LAH

FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADINL-KHAT'EEBI BIHEE WA A'LAAA AAALIHIL-KHUZ-ZAANI LAH

WAJ-A'L-NAA MIM-MAY-YAA'-TARIFU BI N-NAHOO MIN I'NDIKA H'AT-TAA

LAA YUA'ARIZ''ANAASH-SHAK-KU FEE TAS'-DEEQIH

WA LAA YAKH-TALIJANAAZ-ZAY-GHU A'N QAS'-DI T'AREEQIH

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WAJ-A'L-NAA MIM-MAN

YAA'-TAS'IMU BIH'AB-LIH

WA YAA-WEE MINAL-MUTASHAABIHAATI ILAA H'IR-ZI MAA'-QILIH

WA YAS-KUNU

FEE Z'IL-LI JANAAH'IH

WA YAH-TADEE BIZ''AW-I S'ABAAH'IH

WA YAQ-TADEE BITABAL-LUJI IS-FAARIH

WA YAS-TAS'-BIHOO BIMIS'-BAAH'IH

WA LAA YAL-TAMISUL-HUDAA FEE GHAY-RIH

AL-LAAHUM-MA WA KAMAA

NAS'AB-TA BIHEE MUH'AM-MADANA A'LAMAL-LILD-DALAATI A'LAY-K

WA AN-HAJ-TA BI AALIHEE SUBULAR-RIZ''AAA ILAY-K

FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WAJ-A'LIL-QUR-AAAN

WASEELATAL-LANAAA ILAAA ASH-RAFI MANAAZILIL-KARAAMAH

WA SUL-LAMAN-NAA'-RUJU FEEHEEE ILAA MAH'AL-LIS-SALAAMAH

WA SABABAN-NUJ-ZAA BIHIN-NAJAATA FEE A'R-S'ATIL-QEEAAMAH

WA D'AREEA'TAN-NAQ-DUMU BIHAA A'LAA NAE'EMI DAARIL-MUQAAMAH

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WAH'-T'UT' BIL-QUR-AAANI A'N-NAA THIQ-LAL-AW-ZAAR

WA HAB LANAA H'US-NA SHAMAAA-ILIL-AB-RAAR

WAQ-FU BINAAA AAATHAARAL-LAD'EENA QAAMOO LAKA BIHEEE AAANAAA-AL-LAY-LI WA AT'-RAAFAN-NAHAAR

H'AT-TAA TUT'AH-HIRANAA MIN KUL-LI DANASIM-BITAT'-HEERIH

WA TAQ-FUWA BINAAA AAATHAARAL-LAD'EENA

AS-TAZ''AAA-OO BINOORIH

WA LAM YUL-HIHIMUL-AMALU A'NIL-A'MALI FAYAQ-T'AA'HUM BIKHUDAI' GHUROORIH

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WAJ-A'LIL-QUR-AAANA LANAA

FEE Z'ULAMIL-LAYAALEE MOO-NISAA

WA MIN-NAZAGHAATISH-SHAY-T'AANI WA KHAT'ARAATIL-WASAAWISI H'AARISAA

WA LIAQ-DAAMINAA A'N-NAQ-LIHAAA ILAAL-MAA'AS'EE H'AABISAA

WA LIAL-SINATINAA A'NIL-KHAW-Z''I FIL-BAAT'ILI MIN GHAY-RI MAAA AAAFATIM-MUKH-RISAA

WA LIJAWAARIH'INAA A'NI AQ-TIRAAFIL-AAATHAAMI ZAAJIRAA

WA LIMAA T'AWATIL-GHAF-LATU A'N-NAA MIN TAS'AF-FUH'ILIA'-TIBAARI NAASHIRAA

H'AT-TAA TOOS'ILA ILAA QULOOBINAA FAH-MA A'JAAA-IBIHEE WA ZAWAAJIRA AM-THAALIHIL-LATEE Z''AU'FATIL-JIBAALUR-RAWAASEE A'LAA S'ALAABATIHAA A'NI AH'-TIMAALIH

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

part no . 2

WA ADIM BIL-QUR-AAANI S'ALAAH'A Z'AAHIRINAA

WAH'-JUB BIHEE KHAT'ARAATIL-WASAAWISI A'N S'IH'-H'ATI Z''AMAAA-IRINAA

WAGH-SIL BIHEE DARANA QULOOBINAA WA A'LAAA-IQA AW-ZAARINAA

WAJ-MAA' BIHEE MUNTASHARA UMOORINAA

WAR-WI BIHEE FEE MAW-QIFIL-A'R-Z''I A'LAY-KA Z'AMAA HAWAAJIRINAA

WAK-SUNAA BIHEE H'ULALAL-AMAANI YAW-MAL-FAZAI'L-AK-BARI FEE NUSHOORINAA

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WAJ-BUR BIL-QUR-AAANI KHAL-LATANAA MIN A'DAMIL-IM-LAAQ

WA SUQ ILAY-NAA BIHEE RAGHADAL-A'Y-SHI WAKHIS'-BA SAA'TIL-AR-ZAAQ

WA JAN-NIB-NAA BIHIZ''-Z''ARAAA-IBAL-MAD'-MOOMATA WA MADAANEEAL-AKH-LAAQ

WAA'-S'IM-NAA BIHEE MIN HOO-WATIL-KUF-RI WA DAWAAE'EN-NIFAAQ

H'AT-TAA YAKOONA

LANAA FIL-QEEAAMATI ILAA RIZ''-WAANIKA WA JINAANIKA QAAA-IDAA

WA LANAA FID-DUNYAA A'N SUKH-T'IKA WA TAA'D-DEE H'UDOODIKA D'AAA-IDAA

WA LIMAA I'NDAKA BITAH'-LEELI H'ALAALIHEE WATAH'-REEMI H'ARAAMIHEE SHAAHIDAA

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA HAW-WIM-BIL-QUR-AAANI I'NDAL-MAW-TI A'LAAA ANFUSINAA

KAR-BAS-SEEAAQ

WA JAH-DAL-ANEEN

WA TARAADUFAL-H'ASHAARIJ

(ID'AA BALAGHATIN-NUFOOSUT-TARAAQEEA WAQEELA MAR-RAAQ)

WATAJAL-LAA MALAKUL-MAW-TI LIQAB-Z''IHAA MIN H'UJUBIL-GHUYOOB

WA RAMAAHAA A'N QAW-SIL-MANAAYAA BI S-HUMI WAH'-SHATIL-FIRAAQ

WA DAAFA LAHAA MIN D'UA'AFIL-MAW-TI KAA-SAM-MAS-MOOMATAL-MAD'AAQ

WA DANAA MIN-NAAA ILAAL-AAAKHIRATI RAH'EELOO-WANT'ILAAQ

WA S'AARATIL-AA'-MAALU QALAAA-IDA FIL-AA'-NAAQ

WA KAANATIL-QUBWRU HEEAL-MAA-WAAA ILAA MEEQAATI YAW-MIT-TALAAQ

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA BAARIK LANAA FEE H'ULOOLI DAARIL-BILAA WA T'OOLIL-MUQAAMATI BAY-NA AT'-BAAQITH-THARAA

WAJ-A'LIL-QUBWRA

BAA'-DA FIRAAQID-DUNYAA KHAY-RA MANAAZILINAA

WAF-SAH' LANAA BIRAH'-MATIKA FEE Z''EEQI MALAAH'IDINAA

WA LAA TAF-Z''AH'-NAA FEE H'AAZ''IRIL-QEEAAMATI BIMOOBIQAATI AAATHAAMINAA

WAR-H'AM BIL-QURAAANI FEE MAW-QIFIL-A'R-Z''I A'LAY-KA D'UL-LA MAQAAMINAA

WA THAB-BIT BIHEE I'NDA AZ''-T'IRAABI JIS-RI JAHAN-NAMA YAW-MAL-MAJAAZI A'LAY-HAA ZALALA AQ-DAAMINAA

WA NAW-WIR BIHEE QAB-LAL-BAA'-THI SUDAFA QUBOORINAA

WA NAJ-JINAA BIHEE MIN KUL-LI KAR-BEE-YAW-MAL-QEEAAMATI WA SHADAAA-IDI AH-WAALI YAW-MIT'-T'AAAM-MAH

WA BAY-YIZ'' WJOOHANAA YAW-MA TAS-WAD-DU WUJOOHUZ'-Z'ALAMATI FEE YAW-MIL-H'AS-RATI WAN-NADAAMAH

WAJ-A'L-LANAA FEE S'UDOORIL-MOO-MINEENA WUD-DAA

WA LAA TAJ-A'LIL-H'AYAATA A'LAY-NAA NAKADAA

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIN A'B-DIKA WARASOOLIKA KAMAA

BAL-LAGHA RISAALATAK

WA S'ADAA' BI M-RIK

WA NAS'AH'A LII'BAADIK

AL-LAAHUM-MA AJ-A'L NABEE-YANAA S'ALAWAATUKA A'LAY-HEE WAA'LAAA AAALIHEE YAW-MAL-QEEAAMATI

AQ-RABAN-NABEE-YEENA MINKA MAJ-LISAA

WA AM-KANAHUM MINKA SHAFAAA'H

WA AJAL-LAHUM I'NDAKA QAD-RAA

WA AW-JAHAHUM I'NDAKA JAAHAA

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WAAALI MUH'AM-MAD

WA SHAR-RIF BUNYAANAH

WA A'Z'-Z'IM BUR-HAANAH

WA THAQ-QIL MEEZAANAH

WA TAQAB-BAL SHAFAAA'TAH

WA QAR-RIB WASEELATAH

WA BAY-YZ'' WAJ-HAH

WA ATIM-MA NOORAH

WAR-FAA' DARAJATAH

WA AH'-YINAA A'LAA SUN-NATIH

WA TAWAF-FANAA A'LAA MIL-LATIH

WA KHUD' BINAA MIN-HAAJAH

WAS-LUK BINAA SABEELAH

WAJ-A'L-NAA MIN AH-LI T'AAA'TIH

WAH'-SHUR-NAA FEE ZUM-RATIH

WA AW-RID-NAA H'AW-Z''AH

WAS-QINAA BIKAA-SIH

WA S'AL-LIL-LAAHUM-MA A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIHEE

S'ALAATAN TUBAL-LIGHUHOO BIHAAA AF-Z''ALA MAA YAA-MULU MIN KHAY-RIKA WAFAZ''-LIKA WAKARAAMATIK

IN-NAKA D'OO RAH'-MATIW-WAASII'TIW-WAFAZ''-LIN KAREEM

AL-LAAHUM-MA AJ-ZIHEE BIMAA

BAL-LAGHA MIR-RISAALAATIK

WA AD-DAA MIN AAAYAATIK

WA NAS'AH' LII'BAADIK

WA JAAHADA FEE SABEELIK

AF-Z''ALA MAA JAZAY-TA AH'ADANA

MIM-MALAAA-IKATIKAL-MUQAR-RABEEN

WA AMBEEAAA-IKAL-MUR-SALEENAL-MUS'-T'AFAY-N

WAS-SALAAMU A'LAY-H WAA'LAAA AAALIHIT'-T'AY-YIBEENAT'-T'AAHIREENA WARAH'-MATUL-LAAHEE WABARAKAATUH

43

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU ID'AA NAZ'ARA ILAAL-HILAAL

AY-YUHAAL-KHAL-QUL-MUT'EEU'

AD-DAAA-IBUS-SAREEA'-

AL-MUTARAD-DIDU FEE MANAAZILIT-TAQ-DEER

AL-MUTAS'AR-RIFU FEE FALAKIT-TAD-BEER

AAAMANTU BIMAN

NAW-WARA BIKAZ'-Z'ULAM

WA AW-Z''AH'A BIKAL-BUHAM

WA JAA'LAKA AAAYATAM-MIN AAAYAATI MUL-KIH

WA A'LAAMTAM-MIN A'LAAMAATI SUL-T'AANIH

WAM-TAHANAKA

BIZ-ZEEAADATI WAN-NUQ-S'AAN

WAT'-T'ULOOI' WAL-UFOOL

WAL-INAARATI WAL-KUSOOF

FEE KUL-LI D'ALIKA ANTA LAHOO MUT'EEA'-

WA ILAAA IRAADATIHEE SAREEA'-

SUB-H'AANAHOO

MAAA AA'-JABA MAA DAB-BARA FEEE AM-RIK

WA AL-T'AFA MAA S'ANAA' FEE SHAA-NIKA !

JAA'LAKA MIF-TAAH'A SHAH-RIN H'AADITHIL-LIAM-RIN H'AADITH

FAAS-ALUL-LAAHA

RAB-BEE WARAB-BAK

WA KHAALIQEE WAKHAALIQAK

WA MUQAD-DIREE WAMUQAD-DIRAK

WA MUS'AW-WIREE WAMUS'W-WIRAK

AY-YUS'AL-LEEA A'LAA MUH'AM-MADIW-WAAALIH

WA AY-YAJ-A'LAKA HILAALA

BARAKATIL-LAA TAM-H'AQUHAAL-AY-YAAM

WA T'AHAARATIL-LAA TUDAN-NISUHAAL-AAATHAAM

HILAALA AM-NIM-MINAL-AAAFAAT

WA SALAAMATIM-MINAS-SAY-YI-AAT

HILAALA SAA'-DIL-LAA NAH'-SA FEEH

WA YUM-NIL-LAA NAKADA MAA'H

WA YUS-RIL-LAA YUMAAZIJUHOO U'S-R

WA KHAY-RIL-LAA YASHOOBUHOO SHAR

HILAALA AM-NIW-WA EEMAAN

WA NIA'-MATIW-WA IH'-SAAN

WA SALAAMATIW-WA IS-LAAM

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WAJ-A'L-NAA MIN-

AR-Z''AA MAN T'ALAA' A'LAY-H

WA

AZ-KAA MAN-NAZ'ARA ILAY-H

WA AS-A'DA MAN TAA'B-BADA LAKA FEEH

WA WAF-FIQ-NAA FEEHEE LILT-TAW-BAH

WA AA'-S'IM-NAA FEEHEE MINAL-H'AW-BAH

WAH'-FAZ'-NAA FEEHEE MIM-MUBAASHARATI MAA'-S'EEATIK

WA AW-ZIA'-NAA FEEHEE SHUK-RA NIA'-MATIK

WA AL-BIS-NAA FEEHEE JUNANAL-A'AFEEAH

WA AT-MIM A'LAY-NAA BIS-TIK-MAALI T'AAA'TIKA FEEHIL-MIN-NAH

IN-NAKAL-MAN-NAANUL-H'AMEED

WA S'AL-LAAL-LAAHOO A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIHIT'-T'AY-YIBEENAT'-T'AAHIREEN

44

part no . 1

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU ID'AA DAKHALA SHAH-RU RAMAZ''AAN

AAL-H'AMDU LIL-LAAHIL-LAD'EE HADAANAA LIH'AM-DIHEE

WA JAA'LANAA MIN AH-LIH

LINAKOONA LIIH'-SAANIHEE MINASH-SHAAKIREEN

WA LEEAJ-ZEEANAA A'LAA D'ALIKA JAZAAA-AL-MUH'-SINEEN

WAL-H'AM-DU LIL-LAAHIL-LAD'EE

H'ABAANAA BIDEENIH

WAKH-TAS'-S'ANAA BIMIL-LATIH

WA SAB-BALANAA FEE SUBULI IH'-SAANIH

LINAS-LUKAHAA BIMAN-NIHEEE ILAA RIZ''-WAANIH

H'AM-DAY-YATAQAB-BALUHOO MIN-NAA WA YAR-Z''AA BIHEE A'N-NAA

WAL-H'AM-DU LIL-LAAHIL-LAD'EE JAA'LA MIN TIL-KAS-SUBULI SHAH-RAH

SHAH-RA RAMAZ''AAN

SHAH-RAS'-S'EEAAM

WA SHAH-RAL-IS-LAAM

WA SHAH-RAT'-T'AHOOR

WA SHAH-RAT-TAM-H'EES'

WA SHAH-RAL-QEEAAM

(AL-LAD'EEE UNZILA FEEHIL-QUR-AAANU HUDANA LILN-NAASI WA BAY-YINAATIM-MINAL-HUDAA WAL-FUR-QAAN)

FAABAANA FAZ''EELATAHOO A'LAA SAAA-IRISH-SHUHOORI BIMAA JAA'LA LAHOO

MINAL-H'URUMAATIL-MAW-FOORATI

WAL-FAZ''AAA-ILIL-MASH-HOORAH

FAH'AR-RAMA FEEHEE MAAA AH'AL-LA FEE GHAY-RIHEEE IA'-Z'AAMAA

WA H'AJARA FEEHIL-MAT'AAI'MA WAL-MASHAARIBA IK-RAAMAA

WA JAA'LA LAHOO WAQ-TAA BAY-YINAA

LAA YUJEEZU JAL-LA WA A'Z-ZA AY-YUQAD-DAMA QAB-LAH

WA LAA YAQ-BALU AY-YOO-AKH-KHARA A'N-H

THUM-MA FAZ''-Z''ALA LAY-LATAW-WAAH'IDATAM-MIL-LAYAALEEHEE A'LAA LAYAALEEE AL-FI SHAH-RIW-WA SAM-MAAHAA

LAY-LATAL-QAD-R

(TANAZ-ZALUL-MALAAA-IKATU WAR-ROOHOO FEEHAA BIID'-NI RAB-BHIM MIN KUL-LI AM-RIN)

SALAAMUN DAAA-IMUL-BARAKATI ILAA T'ULOOI'L-FAJ-RI A'LAA MAY-YASHAAA-U MIN I'BAADIHEE BIMAAA AH'-KAMA MIN QAZ''AAA-IH

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA AL-HIM-NAA

MAA'-RIFATA FAZ''-LIH

WA IJ-LAALA H'UR-MATIH

WAT-TAH'AF-FUZ'A MIM-MAA H'AZ'AR-TA FEEH

WA AI'N-NAA A'LAA S'EEAAMIHEE BIKAF-FIL-JAWAARIHEE A'M-MAA'AS'EEKA WAS-TIA'-MAALIHAA FEEHEE BIMAA YUR-Z''EEK

H'AT-TAA LAA NUS'-GHEEA BI S-MAAI'NAAA ILAA LAGH-W

WA LAA NUS-RIA' BI B-S'AARINAAA ILAA LAH-W

WA H'AT-TAA LAA NAB-SUT'A AY-DEEANAAA ILAA MAH'-Z'OOR

WA LAA NAKH-T'OO BI Q-DAAMINAAA ILAA MAH'-JOOR

WA H'AT-TAA LAA TAE'EA BUT'OONUNAAA IL-LAA MAAA AH'-LAL-T

WA LAA TANT'IQA AL-SINATUNAAA IL-LAA BIMAA MATH-THAL-T

WA LAA NATAKAL-LAFA IL-LAA MAA YUD-NEE MIN THAWAABIK

WA LAA NATAA'AT'AAA IL-LAAL-LAD'EE YAQEE MIN I'QAABIK

THUM-MA KHAL-LIS' D'ALIKA KUL-LAHOO MIN

REEAAA-IL-MURAAA-EEN

WA SUM-A'TIL-MUS-MIE'EN

LAA NUSH-RIKU FEEHEEE AH'ADANA DOONAK

WA LAA NAB-TAGHEE BIHEE MURAADANA SIWAAK

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA QIF-NAA FEEHEE A'LAA MAWAAQEETIS'-S'ALAWAATIL-KHAM-SI

BIH'UDOODIHAAL-LATEE H'AD-DAT-T

WA FUROOZ''IHAAL-LATEE FARAZ''-T

WA WAZ'AAA-IFIHAAL-LATEE WAZ'-Z'AF-T

WA AW-QAATIHAAL-LATEE WAQ-QAT

WA ANZIL-NAA FEEHAA MANZILATA

AL-MUS'EEBEENA LIMANAAZILIHAA

AL-H'AAFIZ'EENA LIAR-KAANIHAA

AL-MOO-AD-DEENA LAHAA FEEE AW-QAATIHAA A'LAA

MAA SAN-NAHOO A'B-DUKA WA RASOOLUKA S'ALAWAATUKA A'LAY-HEE

WA AAALIHEE FEE RUKOOI'HAA WASUJOODIHAA WA JAMEEI' FAWAAZ''ILIHAA A'LAA

ATAM-MIT'-T'AHOORI WA AS-BAGHIH

WA AB-YANIL-KHUSHOOI' WA AB-LAGHIH

WA WAF-FIQ-NAA FEEH

LIAN-NAS'ILA AR-H'AAMANAA BIL-BIR-RI WAS'-S'ILAH

WA AN-NATAA'AHADA JEERAANANAA BIL-IF-Z''AALI WAL-A'T'EE-YAH

WA AN-NUKHAL-LIS'A AM-WAALANAA MINAT-TABIA'AT

WA AN-NUT'AH-HIRAHAA BIIKH-RAAJIZ-ZAKAWAAT

WA AN-NURAAJIA' MAN HAAJARANAA

part no . 2

WA AN-NUNS'IFA MAN Z'ALAMANAA

WA AN-NUSAALIMA MAN A'ADAANAA

H'AASHAA MAN U'WDEEA FEEKA WA LAK FA IN-NAHU

AL-A'DOO-WUL-LAD'EE LAA NUWAALEEH

WAL-H'IZ-BUL-LAD'EE LAA NUS'AAFEEH

WA AN-NATAQAR-RABA ILAY-KA FEEHEE MINAL-AA'-MAALIZ-ZAAKEEATI BIMAA TUT'AH-HIRUNAA BIHEE MINAD'-D'UNOOB

WA TAA'-S'IMUNAA FEEHEE MIM-MAA NAS-TAA-NIFU MINAL-U'YOOB

H'AT-TAA LAA YOORIDA A'LAY-KA AH'ADUM-MIM-MALAAA-IKATIKA IL-LAA DOONA MAA NOORIDU MIN

AB-WAABIT'-T'AAA'TI LAKA

WA ANWAAI'L-QUR-BATI ILAY-K

AL-LAAHUM-MA IN-NEEE AS-ALUKA

BIH'AQ-QI HAD'AASH-SHAH-R

WA BIH'AQ-QI MAN TAA'B-BADA LAKA FEEHEE

MINI AB-TIDAAA-IHEEE ILAA WAQ-TI FANAAA-IH

MIM-MALAKIN QAR-RAB-TAH

AW NABEE-YIN AR-SAL-TAH

AW A'B-DIN S'AALIH'IN AKH-TAS'AS'-TAH

AN TUS'AL-LEEA A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA AH-HIL-NAA FEEHEE LIMAA WAA'T-TA AW-LEEAAA-AKA MIN KARAAMATIK

WA AW-JIB LANAA FEEHEE MAAA AW-JAB-TA LIAH-LIL-MUBAALAGHATI FEE T'AAA'TIK

WAJ-A'L-NAA FEE NAZ'-MI MANI AS-TAH'AQ-QAR-RAFEEA'L-AA'-LAA BIRAH'-MATIK

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA JAN-NIB-NAA

AL-IL-H'AADA FEE TAW-H'EEDIK

WAT-TAQ-S'EERA FEE TAM-JEEDIK

WASH-SHAK-KA FEE DEENIK

WAL-A'MAA A'N SABEELIK

WAL-IGH-FAALA LIH'UR-MATIK

WALIN-KHIDAAA' LIA'DOO-WIKASH-SHAY-T'AANIR-RAJEEM

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA ID'AA KAANA LAKA FEE KUL-LI LAY-LATIM-MIL-LAYAALEE SHAH-RINAA HAD'AA RIQAABUY-YUA'-TIQUHAA A'F-WUKA AW YAHABUHAA S'AF-H'UK

FAJ-A'R-R-RIQAABANAA MIN TIL-KAR-RIQAAB

WAJ-A'L-NAA LISHAH-RINAA MIN KHAY-RI AH-LIW-WA AS'-H'AAB

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WAM-H'AQ D'UNOOBANAA MAA' IM-H'AAQI HILAALIH

WAS-LAKH A'N-NAA TABIA'ATINAA MAA' ANSILAAKHI AY-YAAMIH

H'AT-TAA YANQAZ''EEA A'N-NAA WAQAD-

S'AF-FAY-TANAA FEEHEE MINAL-KHAT'EE-AAT

WA AKH-LAS'-TANAA FEEHEE MINAS-SAY-YI-AAT

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA IM-MIL-NAA FEEHEE FAA'D-DIL-NAA

WA IN ZUGH-NAA FEEHEE FAQAW-WIM-NAA

WA INI ASH-TAMALA A'LAY-NAA A'DOO-WUKASH-SHAY-T'AANU FAS-TANQID'-NAA MIN-H

AL-LAAHUM-MA

ASH-H'AN-HOO BII'BAADATINAAA EE-YAAK

WA ZAY-YIN AW-QAATAHOO BIT'AAA'TINAA LAK

WA AI'N-NAA FEE NAHAARIHEE A'LAA S'EEAAMIH

WA FEE LAY-LIHEE

A'LAAS'-S'ALAATI WAT-TAZ''AR-RUI' ILAY-K

WAL-KHUSHOOI' LAKA WAD'-D'IL-LATI BAY-NA YADAY-K

H'AT-TAA LAA YASH-HADA NAHAARUHOO A'LAY-NAA BIGHAF-LATIW-WA LAA LAY-LUHOO BITAF-REET'

AL-LAAHUM-MA

WAJ-A'L-NAA FEE SAAA-IRISH-SHUHOORI WAL-AY-YAAMI KAD'ALIKA MAA A'M-MAR-TANAA

WAJ-A'L-NAA MIN I'BAADIKAS'-S'AALIH'EEN

(AL-LAD'EENA YARITHOONAL-FIR-DAW-SA HUM FEEHAA KHAALIDOON)

(WAL-LAD'EENA YOO-TOONA MAAA AAATAW-A WAQULOOBUHUM WAJILATUN AN-NAHUM ILAA RAB-BIHIM RAAJIU'WN)

WA MINAL-LAD'EENA (YUSAARIU'WNA FIL-KHAY-RAATI WAHUM LAHAA SAABIQOON)

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

FEE KUL-LI WAQ-T

WAKUL-LI AWAAN

WA A'LAA

KUL-LI H'AAL

A'DADA MAA S'AL-LAY-TA A'LAA MAN S'AL-LAY-TA A'LAY-H

WA AZ''-A'AFA D'ALIKA KUL-LIHEE BIL-AZ''-A'AFIL-LATEE LAA YUH'-S'EEHAA GHAY-RUK

IN-NAKA FAA'-A'ALUL-LIMAA TUREED

45

part no . 1

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU FEE WIDAAI' SHAH-RI RAMAZ''AAN

AL-LAAHUM-MA

YAA MAL-LAA YAR-GHABU FIL-JAZAAA-I

WA YAA MAL-LAA YANDAMU A'LAAL-A'T'AAA-I

WA YAA MAL-LAA YUKAAFI-U A'B-DAHOO A'LAAS-SAWAAA-I

MIN-NATUKA AB-TIDAAA-

WA A'F-WUKA TAFAZ''-Z''UL

WA U'QOOBATUKA A'D-L

WA QAZ''AAAW-UKA KHEEARAH

IN AA'-T'AY-TA LAM TASHUB A'T'AAA-AKA BIMAN

WA IM-MANA'-TA LAM YAKUM-MAN-U'KA TAA'D-DEEAA

TASH-KURU MAN SHKARAKA WA ANTA AL-HAM-TAHOO SHUK-RAK

WA TUKAAFI-U MAN H'AMIDAKA WA ANTA A'L-LAM-TAHOO H'AM-DAK

WA TAS-TURU A'LAA MAL-LAW SHI-TA FAZ''AH'-TAH

WA TAJOODU A'LAA MAL-LAW SHI-TA MANAA'-TAH

WA KILAAHUMAAA AH-LUM-MINKA LIL-FAZ''EEH'ATI WAL-MAN-I' GHAY-RA AN-NAK

BANAY-TA AFAA'ALAKA A'LAAT-TAFAZ''-Z''UL

WA AJ-RAY-TA QUD-RATAKA A'LAAT-TAJAAWZ

WA TALAQ-QAY-TA MAN A'S'AAKA BIL-H'IL-M

WA AM-HAL-TA MAN QAS'ADA LINAF-SIHEE BIZ'-Z'UL-M

TASTANZ'IRUHUM BI NAATIKA ILAAL-INAABAH

WTAT-RUKU MUA'AJALATAHUM ILAAT-TAW-BAH

LIKAY-LAA YAH-LIKA A'LAY-KA HAALIKUHUM-

WA LAA YASH-QAA BINIA'-MATIKA SHAQEE-YUHUM-

IL-LAA A'N T'OOLIL-IA'-D'AARI ILAY-H

WA BAA'-DA TARAADUFIL-H'UJ-JATI A'LAY-H

KARAMAM-MIN A'F-WIKA YAA KAREEM

WA A'AA-IDATAM-MIN A'T'-FIKA YAA H'ALEEM

ANTAL-LAD'EE FATAH'-TA LII'BAADIKA BAABAN ILAA A'F-WIKA WASAM-MAY-TAHUT-TAW-BAH

WA JAA'L-TA A'LAA D'ALIKAL-BAABI DALEELAM-MIW-WAH'-YIKA LI-AL-LAA YAZ''IL-LOO A'N-HOO FAQUL-TA TABAARAKA AS-MUKA :

(TOOBOO ILAAL-LAAHEE TAW-BATAN-NAS'OOH'ANA

A'SAA RAB-BUKUM AY-YUKAF-FIRA A'NKUM SAY-YI-AATIKUM WAYUD-KHILAKUM JAN-NAATIN TAJ-REE MIN TAH'-TIHAAL-AN-HAARU

YAW-MA LAA YUKH-ZEEL-LAAHUN-NABEE-YA WAL-LAD'EENA AAAMANOO MAA'HOO

NOORUHUM YAS-A'A BAY-NA AY-DEEHIM WABIAY-MAANIHIM YAQOOLOONA RAB-BANAAA AT-MIM LANAA NOORANAA WAGH-FIR LANAAA

IN-NAKA A'LAA KUL-LI SHAY-IN QADEERUN)

FAMAA U'D'-RU MAN AGH-FALA DUKHOOLA D'ALIKAL-MANZILI BAA'-DA FAT-H'IL-BAABI WA IQAAMATID-DALEELI ?

WA ANTAL-LAD'EE ZIT-TA FIS-SAW-MI A'LAA NAF-SIKA LII'BAADIKA TUREED

RIB-H'AHUM FEE MUTAAJARATIHM LAK

WA FAW-ZAHUM BIL-WIFAADATI A'LAY-KA WAZ-ZEEAADATI MINK

FAQUL-TA TABAARAKA AS-MUKA WA TAA'ALAY-TA :

(MAN JAAA-A BIL-H'ASANATI FALAHOO A'SH-RU AM-THAALIHAA

WAMAN JAAA-A BIS-SAY-YI-ATI FALAA YUJ-ZAAA IL-LAA MITH-LAHAA) WA QUL-T :

(MATHALUL-LAD'EENA YUNFIQOONA AM-WAALAHUM FEE SABEELIL-LAAHEE KAMATHALI H'AB-BATIN AMBATAT SAB-A' SANAABILA FEE KUL-LI SUMBULATIM-MIA-ATU H'AB-BATIW-WAL-LAAHOO YUZ''AAI'FU LIMAY-YASHAAA-U)

WAQUL-TA : (MAN D'AAL-LAD'EE YUQ-RIZ''UL-LAAHA QAR-Z''ANA H'ASANANA FAYUZ''AAI'FAHOO LAHOOO AZ''-A'AFANA KATHEERATAH(

WA MAAA ANZAL-TA MIN NAZ'AAA-IRIHIN-NA FIL-QUR-AAANI MIN TAZ''AAE'EFIL-H'ASANAAT

WA ANTAL-LAD'EE DALAL-TAHUM BIQAW-LIKA MIN GHAY-BIKA WA TAR-GHEEBIKAL-LAD'EE FEEHEE H'AZ'-Z'UHUM

A'LAA MAA LAW SATAR-TAHOO A'N-HUM

LAM TUD-RIK-HOOO AB-S'AARUHUM-

WA LAM TAI'HEEE AS-MAAU'HUM-

WA LAM TAL-H'AQ-HOOO AW-HAAMUHUM-

FAQUL-TA :

)UD'-KUROONEEE AD'-KUR-KUM-

WA ASH-KUROO LEE WA LAA TAK-FUROON) WAQUL-TA :

)LA-IN SHAKAR-TUM LAAZEEDAN-NAKUM

WALA-IN KAFAR-TUM IN-NA A'D'AABEE LASHADEED) WA QUL-TA :

)UD-U'WNEEE AS-TAJIB LAKUM IN-NAL-LAD'EENA YAS-TAK-BIROONA A'N I'BAADATEE SAYAD-KHULOONA JAHAN-NAMA DAAKHIREEN(

FASAM-MAY-TA DUA'AA-AKA I'BAADAH

WA TAR-KAHOO AS-TIK-BAARAA

WA TAWAA'-A'T-TA A'LAA TAR-KIHEE DUKHOOLA JAHAN-NAMA DAAKHIREEN

FAD'AKAROOKA BIMAN-NIK

WA SHAKAROOKA BIFAZ''-LIK

WA DAA'W-KA BI M-RIK

WA TAS'AD-DAQOO LAKA T'ALABAL-LIMAZEEDIK

WA FEEHAA KAANAT

NAJAATUHUM MIN GHAZ''ABIK

WA FAW-ZUHUM BIRIZ''AAK

WA LAW DAL-LA MAKH-LOOQUM-MAKH-LOOQAM-MIN-NAF-SIHEE A'LAA MITH-LIL-LAD'EE DALAL-TA A'LAY-HEE I'BAADAKA MINKA KAANA

MAW-S'OOFAM-BIL-IH'-SAAN

WA MAN-U'WTAM-BIIAM-TINAAN

WA MAH'-MOODAM-BIKUL-LI LISAAN

FALAKAL-H'AM-DU

MAA WUJIDA FEE H'AM-DIKA MAD'-HAB

WA MAA BAQEE LIL-H'AM-DI LAF-Z'UN TUH'-MADU BIHEE WA MAA'-NANA YANS'ARIFU ILAY-H

YAA MAN TAH'AM-MADA ILAA I'BAADIHEE BIL-IH'-SAANI WAL-FAZ''-LI

WA GHAMARAHUM BIL-MAN-NI WAT'-T'AW-L

MAAA AF-SHAA FEENAA NIA'-MATAKA ?

WA AS-BAGHA A'LAY-NAA MIN-NATAKA ?

WA AKHAS'-S'ANAA BIBIR-RIKA ?

HADAY-TANAA

LIDEENIKAL-LAD'EE AS'-T'AFAY-T

part no . 2

WA MIL-LATIKAL-LATEE AR-TAZ''AY-T

WA SABEELIKAL-LAD'EE SAH-HAL-T

WA BAS'-S'AR-TANAAZ-ZUL-FATA LADAY-KA WAL-WUS'OOLA ILAA KARAAMATIK

AL-LAAHUM-MA WA ANTA JAA'L-TA MIN

S'AFAAYAA TIL-KAL-WAZ'AAA-IFI

WA KHAS'AAA-IS'I TIL-KAL-FUROOZ''I

SHAH-RA RAMAZ''AANAL-LAD'EE

AKH-TAS'AS'-TAHOO MIN SAAA-IRISH-SHUHOOR

WA TAKHAY-YAR-TAHOO MIN JAMEEI'L-AZ-MINATI WAD-DUHOOR

WA AAATHAR-TAHOO A'LAA KUL-LI AW-QAATIS-SANATI BIMAA

ANZAL-TA FEEHEE MINAL-QUR-AAANI WAN-NOOR

WA Z''AAA'F-TA FEEHEE MINAL-EEMAAN

WA FARAZ''-TA FEEHEE MINAS'-S'EEAAM

WA RAGH-GHAB-TA FEEHEE MINAL-QEEAAM

WA AJ-LAL-TA FEEHEE MIL-LAY-LATIL-QAD-RIL-LATEE HEEA KHAY-RUM-MIN AL-FI SHAH-R

THUM-MA AAATHAR-TANAA BIHEE A'LAA SAAA-IRIL-UMAM

WAS'-T'AFAY-TANAA BIFAZ''-LIHEE DOONA AH-LIL-MILAL

FAS'UM-NAA BI M-RIKA NAHAARAH

WA QUM-NAA BI 'W-NIKA LAY-LAH

MUTAA'R-RIZ''EENA BIS'EEAAMIHEE WAQEEAAMIHEE LIMAA A'R-RAZ''-TANAA LAHOO MIR-RAH'-MATIK

WA TASAB-BAB-NAAA ILAY-HEE MIM-MATHOO-BATIKA

WA ANTAL-MALEE-U BIMAA RUGHIBA FEEHEEE ILAY-K

AL-JAWAADU BIMAA SU-IL-TA MIN FAZ''-LIK

AL-QAREEBU ILAA MAN H'AAWALA QUR-BAK

WA QAD AQAAMA FEENAA HAD'AASH-SHAH-RU MAQAAMA H'AM-D

WA S'AH'IBANAA S'UH'-BATA MAB-ROOR

WA AR-BAH'ANAAA AF-Z''ALA AR-BAAH'IL-A'ALAMEEN

THUM-MA QAD FAARAQANAA I'NDA TAMAAMI WAQ-TIHEE WANQIT'AAI' MUD-DATIHEE WA WAFAAA-I A'DADIH

FANAH'-NU MUWAD-DIU'WHOO WADAAA' MAN-

A'Z-ZA FIRAAQUHOO A'LAY-NAA

WA GHAM-MANAA WA AW-H'ASHANAA ANS'IRAAFHOO A'N-NAA

WA LAZIMANAA LAH

AD'-D'IMAAMUL-MAH'-FOOZ'

WAL-H'UR-MATUL-MAR-E'E-YAH

WAL-H'AQ-QUL-MAQ-Z''EE

FANAH'-NU QAAA-ILOONA :

AS-SALAAMU A'LEEKA

YAA SHAH-RAL-LAAHIL-AK-BAR

WA YAA E'EDA AW-LEEAAA-IH

AS-SALAAMU A'LAY-K

YAAA AK-RAMA MAS'-H'OOBIM-MINAL-AW-QAAT

WA YAA KHAY-RA SHAH-RIN FIL-AY-YAAMI WAS-SAAA'AT

AS-SALAAMU A'LAY-KA MIN SHAH-RIN

QARUBAT FEEHIL-AAAMAAL

WA NUSHIRAT FEEHIL-AA'-MAAL

AS-SALAAMU A'LAY-KA MIN QAREEN

JAL-LA

QAD-RUHOO MAW-JOODAA

WA AF-JAA' FAQ-DUHOO MAF-QOODAA

WA MAR-JOO-WIN AAALAMA FIRAAQUH

AS-SALAAMU A'LAY-KA MIN ALEEF

AAANASA MUQ-BILANA FASAR

WA AW-H'ASHA MUNQAZ''EEAA FAMAZ''

AS-SALAAMU A'LAY-KA MIM-MUJAAWIRIN

RAQ-QAT FEEHIL-QULOOB

WA QAL-LAT FEEHID'-D'UNOOB

AS-SALAAMU A'LAY-KA MIN

NAAS'IRIN AA'ANA A'LAASH-SHAY-T'AAN

WA S'AAH'IBIN SAH-HALA SUBULAL-IH'-SAAN

AS-SALAAMU A'LAY-K

MAAA AK-THARA U'TAQAAA-AL-LAAHEE FEEK

WA MAAA AS-A'DA MAR-RAA'A H'UR-MATAKA BIK

AS-SALAAMU A'LAY-KA MAA KAANA

AM-H'AAKA LILD'-D'UNOOB

WA AS-TARAKA LIANWAAI'L-U'YOOB

AS-SALAAMU A'LAY-KA MAA KAANA

AT'-WALAKA A'LAAL-MUJ-RIMEEN

WA AH-YABAKA FEE S'UDOORIL-MOO-MINEEN

AS-SALAAMU A'LAY-KA MIN SHAH-RIL-LAA TUNAAFISUHUL-AY-YAAM

AS-SALAAMU A'LAY-KA MIN SHAH-RIN HUWA MIN KUL-LI AM-RIN SALAAM

AS-SALAAMU A'LAY-KA

GHAY-RA KAREEHIL-MUS'AAH'ABATI

WA LAA D'AMEEMIL-MULAABASAH

AS-SALAAMU A'LAY-KA KAMAA

WAFAT-TA A'LAY-NAA BIL-BARAKAAT

WA GHASAL-TA A'N-NAA DANASAL-KHAT'EE-AAT

AS-SALAAMU A'LAY-KA

GHAY-RA MUWAD-DAI'M-BARAMAA

WA LAA MAT-ROOKIN S'EEAAMUHOO SAAMAA

AS-SALAAMU A'LAY-KA MIN

MAT'-LOOBIN QAB-LA WAQ-TIH

WA MAH'-ZOONIN A'LAY-HEE QAB-LA FAW-TIH

AS-SALAAMU A'LAY-K

KAM MIN SOOO-IN S'URIFA BIKA A'N-NAA

WA KAM MIN KHAY-RIN UFEEZ''A BIKA A'LAY-NAA

AS-SALAAMU A'LAY-KA WAA'LAA LAY-LATIL-QAD-RIL-LATEE HEEA KHAY-RUM-MIN AL-FI SHAH-R

AS-SALAAMU A'LAY-KA MAA KAANA

AH'-RAS'ANAA BIL-AM-SI A'LAY-K

WA ASHAD-DA SHAW-QANAA GHADAN ILAY-K

AS-SALAAMU A'LAY-KA

WAA'LAA FAZ''-LIKAL-LAD'EE H'URIM-NAAH

WA A'LAA MAAZ''IM-MIM-BARAKAATIKA SULIB-NAAH

AL-LAAHUM-MA

IN-NAAA AH-LU HAD'AASH-SHAH-RIL-LAD'EE SHAR-RAF-TANAA BIHEE WA WAF-FAQ-TANAA BIMAN-NIKA LAHOO

H'EENA JAHILAL-ASH-QEEAAA-U WAQ-TAH

WA H'URIMOO LISHAQAAA-IHIM FAZ''-LAH

WA ANTA WALEE-YU MAAA AAATHAR-TANAA BIHEE MIM-MAA'-RIFATIHEE WA HADAY-TANAA LAHOO MIN SUN-NATIH

WA QAD T-TAWAL-LAY-NAA BITAW-FEEQIKA S'EEAAMAHOO WAQEEAAMAHOO A'LAA TAQ-S'EER

WA AD-DAY-NAA FEEHEE QALEELAM-MIN KATHEER

AL-LAAHUM-MA FALAKAL-H'AM-DU

IQ-RAARAM-BIL-ISAAA-AH

WAA'-TIRAAFAM-BIL-IZ''AAA'H

part no . 3

WA LAKA MIN QULOOBINAA A'Q-DUN-NADAM

WA MIN AL-SINATINAA S'ID-QULIA'-TID'AAR

FAA-JUR-NAA A'LAA MAAA SS'AABANAA FEEHEE MINAT-TAF-REET'I AJ-RAA

NAS-TAD-RIKU BIHIL-FAZ''-LAL-MAR-GHOOBA FEEH

WA NAA'-TAAZ''U BIHEE MIN ANWAAI'D'-D'UKH-RIL-MAH'-ROOS'I A'LAY-H

WA AW-JIB LANAA U'D'-RAKA A'LAA MAA QAS'-S'AR-NAA FEEHEE MIN H'AQ-QIK

WA AB-LUGH BI A'-MAARINAA MAA BAY-NA AY-DEENAA MIN SHAH-RI RAMAZ''AANAL-MUQ-BIL

FAAD'AA BAL-LAGH-TANAAH

FAAI'N-NAA A'LAA TANAAWULI MAAA ANTA AH-LUHOO MINAL-I'BAADAH

WA AD-DINAAA ILAAL-QEEAAMI BIMAA YAS-TAH'IQ-QUHOO MINAT'-T'AAA'H

WA AJ-RI LANAA MIN S'AALIH'IL-A'MALI MAA YAKWNU DARAKAL-LIH'AQ-QIKA FEESH-SHAH-RAY-NI MIN SHUHOORID-DAH-R

AL-LAAHUM-MA

WA MAAA AL-MAM-NAA BIHEE FEE SHAH-RINAA HAD'AA MIL-LAMAMIN AW ITH-M

AW WAAQAA'-NAA FEEHEE MIN D'AMBIN

WAK-TASAB-NAA FEEHEE MIN KHAT'EE-AH

A'LAA TAA'M-MUDIM-MIN-NAAA AW A'LAA NIS-YAAN

Z'ALAM-NAA FEEHEEE ANFUSANAA

AWI ANTAHAK-NAA BIHEE H'UR-MATAM-MIN GHAY-RINAA

FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WAS-TUR-NAA BISIT-RIK

WAA'-FU A'N-NAA BI 'F-WIK

WA LAA TANS'IB-NAA FEEHEE LIAA'-YUNISH-SHAAMITEEN

WA

LAA TAB-SUT' A'LAY-NAA FEEHEEE AL-SUNAT'-T'AAI'NEEN

WAS-TAA'-MIL-NAA BIMAA YAKOONU H'IT'-T'ATAW-WAKAF-FAARATAL-LIMAAA ANKAR-TA MIN-NAA FEEH

BIRAA-FATIKAL-LATEE LAA TANFAD

WA FAZ''-LIKAL-LAD'EE LAA YANQUS'

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WAJ-BUR MUS'EEBATANAA BISHAH-RINAA

WA BAARIK LANAA FEE YAW-MI E'EDINAA WAFIT'-RINAA

WAJ-A'L-HOO MIN KHAY-RI YAW-MIM-MAR-RA A'LAY-NAAA

AJ-LABIHEE LIA'F-WIW-WA AM-H'AAHOO LID'AMB

WAGH-FIR LANAA MAA KHAFEEA MIN D'UNOOBINAA WA MAA A'LAN

AL-LAAHUM-MA

AS-LAKH-NAA BINSILAAKHI HAD'AASH-SHAH-RI MIN KHAT'AAYAANAA

WA AKH-RIJ-NAA BIKHUROOJIHEE MIN SAY-YI-AATINAA

WAJ-A'L-NAA MIN

AS-A'DI AH-LIHEE BIH

WA AJ-ZALIHIM QIS-MAN FEEH

WA AW-FARIHIM H'AZ'-Z'AM-MIN-H

AL-LAAHUM-MA WAMAN-

RAA'A H'AQ-QA HAD'AASH-SHAH-RI H'AQ-QA RIA'AYATIH

WA H'AFIZ'A H'UR-MATAHOO H'AQ-QA H'IF-Z'IHAA

WA QAAMA BIH'UDOODIHEE H'AQ-QA QEEAAMIHAA

WA AT-TAQAA D'UNOOBAHOO H'AQ-QA TUQAATIHAA

AW TAQAR-RABA ILAY-KA BIQUR-BATIN AW-JABAT RIZ''AAKA LAH WA A'T'AFAT RAH'-MATAKA A'LAY-H

FAHAB LANAA MITH-LAHOO MIW-WUJ-DIK

WA AA'-T'INAAA AZ''-A'AFAHOO MIN FAZ''-LIK

FA IN-NA FAZ''-LAKA LAA YAGHEEZ''

WA IN-NA KHAZAAA-INAKA LAA TANQUS'U BAL TAFEEZ''

WA IN-NA MAA'ADINA IH'-SAANIKA LAA TAF-NAA

WA IN-NA A'T'AAA-AKA LAL-A'T'AAA-UL-MUHAN-NAA

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WAK-TUB LANAA MITH-LA UJOORI MAN S'AAMAHOOO AW TAA'B-BADA LAKA FEEHEEE ILAA YAW-MIL-QEEAAMAH

AL-LAAHUM-MA IN-NAA NATOOBU ILAY-KA FEE YAW-MI FIT'-RINAAL-LAD'EE JAA'L-TAHOO

LIL-MOO-MINEENA E'EDAW-WASUROORAA

WA LIAH-LI MIL-LATIKA MAJ-MAA'W-WAMUH'-TASHADAA

MIN KUL-LI D'AMBIN AD'-NAB-NAAH

AW SOOO-IN AS-LAF-NAAH

AW KHAAT'IRI SHAR-RIN AZ''-MAR-NAAH

TAW-BATA MAL-LAA YANT'AWEE A'LAA RUJOOI'N ILAA D'AMB

WA LAA YAU'WDU BAA'-DAHAA FEE KHAT'EE-AH

TAW-BATAN-NAS'OOH'ANA KHALAS'AT MINASH-SHAK-KI WALIR-TEEAAB

FATAQAB-BAL-HAA MIN-NAA WAR-Z''A A'N-NAA WA THAB-BIT-NAA A'LAY-HAA

AL-LAAHUM-MA AR-ZUQ-NAA

KHAW-FA I'QAABIL-WAE'ED

WA SHAW-QA THAWAABIL-MAW-U'WD

H'AT-TAA NAJID

LAD'-D'ATA MAA NAD-U'WKA BIH

WA KAA-BATA MAA NAS-TAJEERUKA MIN-H

WAJ-A'L-NAA I'NDAKA MINAT-TAW-WAABEENAL-LAD'EENA

AW-JAB-TA LAHUM MAH'AB-BATAK

WA QABIL-TA MIN-HUM MURAAJAA'TA T'AAA'TIK

YAAA AA'-DALAL-A'ADILEEN

AL-LAAHUM-MA TAJAAWAZ A'N AAABAAA-INAA WA UM-MAHAATINAA

WA AH-LI DEENINAA JAMEEA'M-MAN SALAFA MIN-HUM WAMAN GHABARA ILAA YAW-MIL-QEEAAMAH

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIN-NABEE-YINAA WA AAALIHEE KAMAA S'AL-LAY-TA A'LAA MALAAA-IKATIKAL-MUQAR-RABEEN

WA S'AL-LI A'LAY-HEE WA AAALIHEE KAMAA S'AL-LAY-TA A'LAAA AMBEEAAA-IKAL-MUR-SALEEN

WA S'AL-LI A'LAY-HEE WA AAALIHEE KAMAA S'AL-LAY-TA A'LAA I'BAADIKAS'-S'AALIH'EEN

WA AF-Z''AL MIN D'ALIKA YAA RAB-BAL-A'ALAMEENA S'ALAATAN

TAB-LUGHUNAA BARAKATUHAA

WA YANAALUNAA NAF-U'HAA

WA YUS-TAJAABU LAHAA DUA'AAW-UNAA

IN-NAKA AK-RAMU MAR-RUGHIBA ILAY-H

WA AK-FAA MAN TOOK-KILA A'LAY-H

WA AA'-T'AA MAN SU-ILA MIN FAZ''-LIH

WA ANTA A'LAA KUL-LI SHAY-IN QADEER

46

WA

KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU FEE YAW-MIL-FIT'-RI ID'AA ANS'ARAFA MIN S'ALWAATIHEE QAAMA QAAA-IMANA THUM-MA AS-TAQ-BALAL-QIB-LATA WA FEE YAW-MIL-JUMUA'H FAQAALA :

YAA MAY-YAR-H'AMU MAL-LAA YAR-H'AMUHUL-I'BAAD

WA YAA MAY-YAQ-BALU MAL-LAA TAQ-BALUHUL-BILAAD

WA YAA MAL-LAA YAH'-TAQIRU AH-LAL-H'AAJATI ILAY-H

WA YAA MAL-LAA YUKHAY-YIBUL-MULIH'-H'EENA A'LAY-H

WA YAA MAL-LAA YAJ-BAHOO BIR-RAD-DI AH-LAD-DAAAL-LATI A'LAY-H

WA YAA MAY-YAJ-TABEE S'AGHEERA MAA YUT-H'AFU BIHEE WA YASH-KURU YASEERA MAA YUA'-MALU LAH

WA YAA MAY-YASH-KURU A'LAAL-QALEELI WA YUJAAZEE BIL-JALEEL

WA YAA MAY-YAD-NOOO ILAA MAN DANAA MIN-H

WA YAA MAY-YAD-O'OW ILAA NAF-SIHEE MAN AD-BARA A'N-H

WA YAA MAL-LAA YUGHAY-YIRUN-NIA'-MAH WA LAA YUBAADIRU BIN-NAQ-MAH

WA YAA MAY-YUTH-MIRUL-H'ASANATA H'AT-TAA YUNAM-MEEAHAA

WA YATAJAAWAZU A'NIS-SAYI-ATI H'AT-TAA YUA'F-FEEAHAA

ANS'ARAFATIL-AAAMAALU DOONA MADAA KARAMIKA BIL-H'AAJAAT

WAM-TALAAT BIFAY-Z''I JOODIKA AW-E'EATUT'-T'ALIBAAT

WA TAFAS-SAKHAT D-DOONA BULOOGHI NAA'-TIKAS'-S'IFAATU

FALAKAL-U'LOO-WUL-AA'-LAA FAW-QA KUL-LI A'AL

WAL-JALAALUL-AM-JADU FAW-QA KUL-LI JALAAL

KUL-LU JALEELIN I'NDAKA S'AGHEER

WA KUL-LU SHAREEFIN FEE JAMBI SHARAFIKA H'AQEER

KHAABAL-WAAFIDOONA A'LAA GHAY-RIK

WA KHASIRAL-MUTAA'R-RIZ''OONA IL-LAA LAK

WA Z''AAA'L-MULIM-MOONA IL-LAA BIK

WA AJ-DABAL-MUNTAJIU'WNA IL-LAA MANI ANTAJAA' FAZ''-LAK

BAABUKA MAF-TOOH'UL-LILR-RAAGHIBEEN

WA JOODUKA MUBAAH'UL-LILS-SAAA-ILEEN

WA IGHAATHATUKA QAREEBATUM-MINAL-MUS-TAGHEETHEEN

LAA YAKHEEBU MINKAL-AAAMILOON

WA LAA YAY-ASU MIN A'T'AAA-IKAL-MUTAA'R-RIZ''OON

WA LAA YASH-QAA BINAQIMATIKAL-MUS-TAGH-FIROON

RIZ-QUKA MAB-SOOT'UL-LIMAN A'S'AAK

WA H'IL-MUKA MUA'-TARIZ''UL-LIMAN-NAAWAAKA

A'ADATUKAL-IH'-SAANU ILAAL-MUSEE-EEN

WA SUN-NATUKAL-IB-QAAA-U A'LAAL-MUA'-TADEEN

H'AT-TAA LAQAD-

GHAR-RAT-HUM ANAATUKA A'NIR-RUJOOA'-

WA S'AD-DAHUM IM-HAALUKA A'NIN-NUZOOA'-

WA IN-NAMAA TAAN-NAY-TA BIHIM LEEAFEE-OO ILAAA AM-RIK

WA AM-HAL-TAHUM THIQATAM-BIDAWAAMI MUL-KIK

FAMAN KAANA MIN AH-LIS-SAA'ADATI KHATAM-TA LAHOO BIHAA

WA MAN KAANA MIN AH-LISH-SHAQAAWATI KHAD'AL-TAHOO LAHAA

KUL-LUHUM S'AAA-IROONA ILAA H'UK-MIK

WA UMOORUHUM AAA-ILATUN ILAAA AM-RIK

LAM YAHIN A'LAA T'OOLI MUD-DATIHIM SUL-T'AANUK

WA LAM YUD-H'AZ'' LITAR-KI MUA'AJALATIHIM BUR-HAANUK

H'UJ-JATUKA QAAA-IMATUL-LAA TUD-H'AZ''

WA SUL-T'AANUKA THAABITUL-LAA YAZOOL

FAL-WAY-LUD-DAAA-IMU LIMAN JANAH'A A'NK

WAL-KHAY-BATU ALKHAAD'ILATU LIMAN KHAABA MINK

WASH-SHAQAAA-UL-ASH-QAA LIMANI AGH-TAR-RA BIK

MAAA AK-THARA TAS'AR-RUFAHOO FEE A'D'AABIKA ?

WA MAAA AT'-WALA TARAD-DUDAHOO FEE I'QAABIKA ?

WA MAAA AB-A'DA GHAAYATAHOO MINAL-FARAJI ?

WA MAAA AQ-NAT'AHOO MIN SUHOOLATIL-MAKH-RAJI ?

A'D-LAM-MIN QAZ''AAA-IKA LAA TAJOORU FEEH

WA INS'AAFAM-MIN H'UK-MIKA LAA TAH'EEFU A'LAY-H

FAQAD Z'AAHAR-TAL-H'UJAJ

WA AB-LAY-TAL-AA'-D'AAR

WA QAD T-TAQAD-DAM-TA BIL-WAE'ED

WA TALAT'-T'AF-TA FIT-TAR-GHEEB

WA Z''ARAB-TAL-AM-THAAL

WA AT'AL-TAL-IM-HAAL

WA AKH-KHAR-TA WA ANTA MUS-TAT'EEU'L-LIL-MUA'AJALAH

WA TAAN-NAY-TA WA ANTA MALEE-UM-BIL-MUBAADARAH

LAM TAKUN ANAATUKA

A'J-ZAA

WA LAAA IM-HAALUKA WAH-NAA

WA LAAA IM-SAAKUKA GHAF-LAH

WA LAA ANTIZ'AARUKA MUDAARAAH

BAL-LITAKOONA

H'UJ-JATUKA AB-LAGH

WA KARAMUKA AK-MAL

WA IH'-SAANUKA AW-FAA

WA NIA'-MATUKA ATAM

KUL-LU D'ALIKA KAANA WA LAM TAZAL WA HUWA KAAA-INOO-WA LAA TAZAAL

H'UJ-JATUKA AJAL-LU MIN AN TOOS'AFA BIKUL-LIHAA

WA MAJ-DUKA AR-FAU' MIN AY-YUH'AD-DA BIKUN-HIH

WA NIA'-MATUKA AK-THARU MIN AN TUH'-S'AA BI S-RIHAA

WA IH'-SAANUKA AK-THARU MIN AN TUSH-KARA A'LAAA AQAL-LIH

WA QAD QAS'-S'ARA BEEAS-SUKOOTU A'N TAH'-MEEDIK

WA FAH-HAHANEEL-IM-SAAKU A'N TAM-JEEDIK

WA QUS'AARAAYAL-IQ-RAARU BIL-H'USOORI

LAA RAGH-BATAY-YAAA ILAAHEE BAL A'J-ZAA

FAHAAA ANA D'AA AW-UM-MUKA BIL-WIFAADAH

WA AS-ALUKA H'US-NAR-RIFAADAH

FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WAS-MAA' NAJ-WAAY

WAS-TAJIB DUA'AA-EE

WA LAA TAKH-TIM YAW-MEE BIKHAY-BATEE

WA LAA TAJ-BAH-NEE BIR-RAD-DI FEE MAS-ALATEE

WA AK-RIM MIN I'NDIKA MUNS'ARAFEE

WA ILAY-KA MUNQALABEE

IN-NAKA GHAY-RU Z''AAA-IQIM-BIMAA TUREED

WA LAA A'AJIZIN A'M-MAA TUS-AL

WA ANTA A'LAA KUL-LI SHAY-IN QADEER

WA LAA H'AW-LA WA LAA QOO-WATA IL-LAA BIL-LAHIL-A'LEE-YIL-A'Z'EEM

47

part no . 1

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU FEE YAW-MI A'RAFAH

AAL-H'AM-DU LIL-LAHEE RAB-BIL-A'ALAMEEN

AL-LAAHUM-MA LAKAL-H'AM-DU

BADEEA'S-SAMAAWAATI WAL-AR-Z''

D'AAL-JALAALI WAL-IK-RAAM

RAB-BAL-AR-BAAB

WA ILAHA KUL-LI MAALOOH

WA KHAALIQA KUL-LI MAKH-LOOQ

WA WAARITHA KUL-LI SHAY-

(LAY-SA KAMITH-LIHEE SHAY)

WA LAA YAA'-ZUBU A'N-HOO I'L-MU SHAY-

WA HUWA BIKUL-LI SHAY-IM-MUH'EET'

WA HUWA A'LAA KUL-LI SHAY-IR-RAQEEB

ANTAL-LAAHOO LAAA ILAHA IL-LAAA ANT

AL-AH'ADUL-MUTAWAH'-H'ID

AL-FAR-DUL-MUTAFAR-RID

WA ANTAL-LAAHOO LAAA ILAHA IL-LAAA ANT

AL-KAREEMUL-MUTAKAR-RIM

AL-A'Z'EEMUL-MUTAA'Z'-Z'IM

AL-KABEERUL-MUTAKAB-BIR

WA ANTAL-LAAHOO LAAA ILAHA IL-LAAA ANT

AL-A'LEE-YUL-MUTAA'AL ASH-SHADEEDUL-MIH'AAL

WA ANTAL-LAAHOO LAAA ILAHA IL-LAAA ANTA

AR-RAH'-MNUR-RAH'EEM

AL-A'LEEMUL-H'AKEEM

WA ANTAL-LAAHOO LAAA ILAHA IL-LAAA ANTA

AS-SAMEEU'L-BAS'EER

AL-QADEEMUL-KHABEER

WA ANTAL-LAAHOO LAAA ILAHA IL-LAAA ANTA

AL-KAREEMUL-AK-RAM

AD-DAAA-IMUL-AD-WAM

WA ANTAL-LAAHOO LAAA ILAHA IL-LAAA ANTA

AL-AW-WALU QAB-LA KUL-LI AH'AD

WAL-AAAKHIRU BAA'-DA KUL-LI A'DAD

WA ANTAL-LAAHOO LAAA ILAHA IL-LAAA ANT

AD-DAANEE FEE U'LOO-WIH

WAL-A'ALEE FEE DUNOO-WIH

WA ANTAL-LAAHOO LAAA ILAHA IL-LAAA ANTA

D'OOL-BAHAAA-I WAL-MAJ-D

WAL-KIB-REEAAA-I WAL-H'AM-D

WA ANTAL-LAAHOO LAAA ILAHA IL-LAAA ANT

AL-LAD'EEE ANSHAA-TAL-ASH-YAAA-A MIN GHEERI SIN-KH

WA S'AW-WAR-TA MAA S'AW-WAR-TA MIN GHAY-RI MITHAAL

WAB-TADAA'-TAL-MUB-TADAA'ATI BILAA AH'-TID'AAA-

ANTAL-LAD'EE

QAD-DAR-TA KUL-LA SHAY-IN TAQ-DEERAA

WA YAS-SAR-TA KUL-LA SHAY-IN TAY-SEERAA

WA DAB-BAR-TA MAA DOONAKA TAD-BEERAA

ANTAL-LAD'EE

LAM YUI'NKA A'LAA KHAL-QIKA SHAREEK

WA LAM YUWAAZIR-KA FEEE AM-RIKA WAZEER

WA LAM YAKUL-LAKA MUSHAAHIDOO-WA LAA NAZ'EER

ANTAL-LAD'EE

ARAT-TA FAKAANA H'AT-MAM-MAAA ARAT-T

WA QAZ''AY-TA FAKAANA A'D-LAM-MAA QAZ''AY-T

WA H'AKAM-TA FAKAANA NIS'-FAM-MAA

H'AKAM-T

ANTAL-LAD'EE LAA YAH'-WEEKA MAKAAN

WA LAM YAQUM LISUL-T'AANIKA SUL-T'AAN

WA LAM YUA'-YIKA BUR-HAANOO-WA LAA BAYAAN

ANTAL-LAD'EE

AH'-S'AY-TA KUL-LA SHAY-IN A'DADAA

WA JAA'L-TA LIKUL-LI SHAY-IN AMADAA

WA QAD-DAR-TA KUL-LA SHAY-IN TAQ-DEERAA

ANTAL-LAD'EE

QAS'URATIL-AW-HAAMU A'N D'AATEE-YATIK

WA A'JAZATIL-AF-HAAMU A'N KAY-FEE-YATIK

WA LAM TUD-RIKIL-AB-S'AARU MAW-Z''IA' AY-NEE-YATIK

ANTAL-LAD'EE

LAA TUH'-H'AD-DU FATAKOONA MAH'-DOODAA

WLAM TUMATH-THAL FATAKOONA MAW-JOODAA

WA LAM TALID FATAKOONA MAW-LOODAA

ANTAL-LAD'EE

LAA Z''ID-DA MAA'KA FAYUA'ANIDAK

WA LAA I'D-LA LAKA FAYUKAATHIRAK

WA LAA NID-DA LAKA FAYUA'ARIZ''AK

ANTAL-LAD'EE

AB-TADAA WAKH-TARAA'-

WAS-TAH'-DATHA WAB-TADAA'-

WA AH'-SANA S'UN-A' MAA S'ANAA'-

SUB-H'AANAKA

MAAA AJAL-LA SHAA-NAKA !

WA SS-NAA FIL-AMAAKINI MAKAANAKA !

WA AS'-DAA' BIL-H'AQ-QI FUR-QAANAKA !

SUB-H'AANAKA MIL

LAT'EEFIM-MAAA AL-T'AFAKA !

WA RA-OOFIM-MAAA AR-AFAKA !

WA H'AKEEMIM-MAAA AA'-RAFAKA !

SUB-H'AANAKA MIN

MALEEKIM-MAAA AM-NAA'KA !

WA JAWAADIM-MAAA AW-SAA'KA !

WARAFEEI'M-MAAA AR-FAA'KA !

D'OOL-BAHAAA-I WAL-MAJ-D

WAL-KIB-REEAAA-I WAL-H'AM-D

SUB-H'AANAK

BASAT'-TA BIL-KHAY-RAATI YADAK

WA U'RIFATIL-HIDAAYATU MIN I'NDIK

FAMANIL-TAMASAKA LIDEENIN AW DUNYAA WAJADAK

SUB-H'AANAK

KHAZ''AA' LAKA MAN JARAA FEE I'L-MIK

WA KHASHAA' LIA'Z'AMATIKA MAA DOONA A'R-SHIK

WANQAADA LILT-TAS-LEEMI LAKA KUL-LU KHAL-QIK

SUB-H'AANAK

LAA TUH'AS-SU WA LAA TUJAS

WA LAA TUMAS-SU WA LAA TUKAAD

WA LAA TUMAAT'U WA LAA TUNAAZAU'

WA LAA TUJAARAA WA LAA TUMAARAA

WA LAA TUKHAADAU' WA LAA TUMAAKAR

SUB-H'AANAK

SABEELUKA JADAD

WA AM-RUKA RASHAD

WA ANTA H'AY-YUN S'AMAD

SUB-H'AANAKA

QAW-LUKA H'UK-M

WA QAZ''AAAW-UKA H'AT-M

WA IRAADATUK A'Z-M

SUB-H'AANAKA

LAA RAAAD-DA LIMASHEE-YATIK

WA LAA MUBAD-DILA LIKALIMAATIK

SUB-H'AANAKA

BAAHIRAL-AAAYAAT

FAAT'IRAS-SAMAAWAAT

BAARI-AN-NASAMAAT

LAKAL-H'AM-DU H'AM-DAY-YADOOMU BIDAWAAMIK

WA LAKAL-H'AM-DU H'AM-DANA KHAALIDAM-BINIA'-MATIK

WA LAKAL-H'AM-DU H'AM-DAY-YUWAAZEE S'UN-A'K

WA LAKL-H'AM-DU H'AM-DAY-YAZEEDU A'LAA RIZ''AAK

WA LAKAL-H'AM-DU H'AM-DAM-MAA' H'AM-DI KUL-LI H'AAMID

WA SHUK-RAY-YAQ-S'URU A'N-HOO SHUK-RU KUL-LI SHAAKIR

H'AM-DAL-LAA YAMBAGHEEE IL-LAA LAK

WA LAA YUTAQAR-RABU BIHEEE IL-LAAA ILAY-K

H'AM-DAY-YUS-TADAAMU BIHIL-AW-WAL

WA YUS-TAD-A'A BIHEE DAWAAMUL-AAAKHIR

H'AM-DAY-YATAZ''AAA'FU A'LAA KUROORIL-AZ-MINAH

WA YATAZAAYADU AZ''-A'AFAM-MUTARAADIFAH

H'AM-DAY-YAA'-JIZU A'N IH'-S'AAA-IHIL-H'AFAZ'AH

WA YAZEEDU A'LAA MAAA AH'-S'AT-HOO FEE KITAABIKAL-KATABAH

H'AM-DAY-YUWAAZINU A'R-SHAKAL-MAJEED

WA YUA'ADILU KUR-SEE-YAKAR-RAFEEA'-

H'AM-DAY-YAK-MULU LADAY-KA THAWAABUH

WA YAS-TAGH-RIQU KUL-LA JAZAAA-IN JAZAAAW-UH

H'AM-DANA Z'AAHIRUHOO WAF-QUL-LIBAAT'INIH

WA BAAT'INUHOO WAF-QUL-LIS'ID-QIN-NEE-YATI FEEH

H'AM-DAL-LAM YAH'-MAD-KA KHAL-QUM-MITH-LAH

part no . 2

WA LAA YAA'-RIFU AH'ADUN SIWAAKA FAZ''-LAH

H'AM-DAY-YUA'ANU MANI AJ-TAHADA FEE TAA'-DEEDIH

WA YOO-AY-YADU MAN AGH-RAQA NAZ-A'NA FEE TAW-FEEATIH

H'AM-DAY-YAJ-MAU' MAA KHALAQ-TA MINAL-H'AM-D

WA YANTAZ'IMU MAAA ANTA KHAALIQUHOO MIM-BAA'-D

H'AM-DAL-LAA H'AM-DA AQ-RABU ILAA QAW-LIKA MIN-H

WA LAAA AH'-MADA MIM-MAY-YAH'-MADUKA BIH

H'AM-DAY-YOOJIBU BIKARAMIKAL-MAZEEDA BIWUFOORIH

W TAS'ILUHOO BIMAZEEDIM-BAA'-DA MAZEEDIN T'AW-LAM-MINK

H'AM-DAY-YAJIBU LIKARAMI

WAJ-HIK

WA YUQAABILU I'Z-ZA JALAALIK

RAB-BI S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WAAALI MUH'AM-MAD

AL-MUNTAJABIL-MUS'-T'AFAA

AL-MUKAR-RAMIL-MUQAR-RAB

AF-Z''ALA S'ALAWAATIK

WA BAARIK A'LAY-HEEE ATAM-MA BARAKAATIK

WA TARAH'-H'AM A'LAY-HEEE AM-TAA' RAH'AMAATIK

RAB-BI S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIHEE S'ALAAH

ZAAKEEATAL-LAA TAKOONU S'ALAATUN AZ-KAA MIN-HAA WA S'AL-LI A'LAY-HEE S'ALAATAN

NAAMEEATAL-LAA TAKOONU S'ALAATUN ANMAA MIN-HAA

WA S'AL-LI A'LAY-HEE S'ALAAH

RAAZ''EEATAL-LAA TAKOONU S'ALAATUN FAW-QAHAA

RAB-BI S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIHEE S'ALAATAN

TUR-Z''EEHOO WATAZEEDU A'LAA RIZ''AAH

WA S'AL-LI A'LAY-HEE S'ALAATAN TUR-Z''EEKA WATAZEEDU A'LAA RIZ''AAKA LAH

WA S'AL-LI A'LAY-HEE S'ALAATAN

LAA TAR-Z''AA LAHOOO IL-LAA BIHAA

WA LAA TARAA GHAY-RAHOO LAHAAA AH-LAA

RAB-BI S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIHEE S'ALAAH

TUJAAWIZU RIZ''-WAANAK

WA YAT-TAS'ILU AT-TIS'AALUHAA BIBAQAAA-IK

WA LAA YANFADU KAMAA LAA TANFADU KALIMAATUK

RAB-BI S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIHEE S'ALAATAN

TANTAZ'IMU S'ALAWAATI MALAAA-IKATIKA WA AMBEEAAA-IKA WA RUSULIKA WA AH-LI T'AAA'TIK

WA TASH-TAMILU A'LAA S'ALAWAATI I'BAADIKA MIN JIN-NIKA WA INSIKA WA AH-LI IJAABATIK

WA TAJ-TAMIU' A'LAA S'ALAATI KUL-LI MAN D'ARAA-TA WABARAA-TA MIN AS'-NAAFI KHAL-QIK

RAB-BI S'AL-LI A'LAY-HEE WA AAALIHEE S'ALAATAN TUH'EET'U BIKUL-LI S'ALAATIN SAALIFATIW-WAMUS-TAA-NAFAH

WA S'AL-LI A'LAY-HEE WAA'LAAA AAALIHEE S'ALAAH MAR-Z''EE-YATAL-LAKA WALIMAN DOONAK

WA TUNSHI-U MAA' D'ALIKA S'ALAWAATIN

TUZ''AAI'FU MAA'HAA TIL-KAS'-S'ALAWAATI I'NDAHAA

WA TAZEEDUHAA A'LAA KUROORIL-AY-YAAMI ZEEAADATAN FEE TAZ''AAE'EFA LAA YAU'D-DUHAA GHAY-RUK

RAB-BI S'AL-LI A'LAAA AT'AAA-IBI AH-LI BAY-TIHIL

-LAD'EENA AKH-TAR-TAHUM LIAM-RIK

WA JAA'L-TAHUM KHAZANATA I'L-MIK

WA H'AFAZ'ATA DEENIK

WA KHULAFAAA-AKA FEEE AR-Z''IK

WA H'UJAJAKA A'LAA I'BAADIK

WA T'AH-HAR-TAHUM MINAR-RIJ-SI WAD-DANASI TAT'-HEERAM-BIIRAADATIK

WA JAA'L-TAHUMUL-WASEELATA ILAY-KA WAL-MAS-LAKA ILAA JAN-NATIK

RAB-BI S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIHEE S'ALAATAN

TUJ-ZILU LAHUM BIHAA MIN-NIH'ALIKA WAKARAAMATIK

WA TUK-MILU LAHUMUL-ASH-YAAA-A MIN A'T'AAYAAKA WA NAWAAFILIK

WA TUWAF-FIRU A'LAY-HIMUL-H'AZ'-Z'A MIN A'WAAA-IDIKA WA FAWAAA-IDIK

RAB-BI S'AL-LI A'LAY-HEE WAA'LAY-HIM S'ALAATAN

LAAA AMADA FEEE AW-WALIHAA

WA LAA GHAAYATA LIAMADIHAA

WA LAA NIHAAYATA LIAAAKHIRIHAA

RAB-BI S'AL-LI A'LAY-HIM-

ZINATA A'R-SHIKA WA MAA DOONAH

WA MIL-A SAMAAWAATIKA WA MAA FAW-QAHUN

WA A'DADA ARAZ''EEKA WA MAA TAH'-TAHUN-NA WA MAA BAY-NAHUN

S'ALAATAN TUQAR-RIBUHUM MINKA ZUL-FAA

WA TAKOONU LAKA WA LAHUM RIZ''ANA

WA MUT-TAS'ILATAM-BINAZ'AAA-IRHIN-NA ABADAA

AL-LAAHUM-MA IN-NAKA AY-YAT-TA DEENAKA FEE KUL-LI AWAANIM-BIIMAAMIN AQAM-TAHOO

A'LAMAL-LII'BAADIKA WA MANAARAN FEE BILAADIK

BAA'-DA AW-WAS'AL-TA H'AB-LAHOO BIH'AB-LIK

WA

JAA'L-TAHUD'-D'AREEA'TA ILAA RIZ''-WAANIK

WAF-TARAZ''-TA T'AAA'TAH

WA H'AD'-D'AR-TA MAA'-S'EEATAH

WA AMAR-TA

BIM-TITHAALI AWAAMIRIH

WALINTIHAAA-I I'NDA NAH-YIH

WA AL-LAA YATAQAD-DAMAHOO MUTAQAD-DIM

WA LAA YATAAKH-KHARA A'N-HOO MUTAAKH-KHIR

FA HUWA I'S'-MATUL-LAAA-ID'EEN

WA KAH-FUL-MOO-MINEEN

WA U'R-WATUL-MUTAMAS-SIKEEN

WA BAHAAA-UL-A'ALAMEEN

AL-LAAHUM-MA

FAAW-ZIA' LIWALEE-YKA SHUK-RA MAAA AN-A'M-TA BIHEE A'LAY-H

WA AW-ZIA'-NAA MITH-LAHOO FEEH

WA AAATIHEE MIL-LADUNKA SUL-T'AANAN-NAS'EERAA

WA AF-TAH' LAHOO FAT-H'AY-YASEERAA

WA AI'N-HOO BIRUK-NIKAL-AA'Z

WASH-DUD AZ-RAH

WA QAW-WI A'Z''UDAH

WA RAAI'HEE BI 'Y-NIK

WAH'-MIHEE BIH'IF-Z'IK

WANS'UR-HOO BIMALAAA-IKATIK

WAM-DUD-HOO BIJUNDIKAL-AGH-LAB

WA AQIM BIHEE KITAABAKA WA H'UDOODAK

WA SHARAAA-IA'KA WA SUNANA RASOOLIKA S'ALAWAATUKAL-LAAHUM-MA A'LAY-HEE WA AAALIH

WA AH'-YI BIHEE MAAA AMAATAHUZ'-Z'AALIMOONA MIM-MAA'ALIMI DEENIK

WAJ-LU BIHEE S'ADAAA-AL-JAW-RI A'N T'AREEQATIK

WA ABIM-BIHIZ''-Z''AR-RAAA-A MIN SABEELIK

WA AZIL BIHIN-NAAKIBEENA A'N S'IRAAT'IK

WAM-H'AQ BIHEE BUGHAATA QAS'-DIKA I'WAJAA

WA ALIN JAANIBAHOO LIAW-LEEAAA-IK

WAB-SUT' YADAHOO A'LAAA AA'-DAAA-IK

WA HAB LANAA RAA-FATAHOO WA RAH'-MATAHOO WA TAA'T'-T'UFAHOO WA TAH'AN-NUNAH

WAJ-A'L-NAA

LAHOO SAAMIE'ENA MUT'EEE'EN

WA FEE RIZ''AAHOO SAAE'EN

WA ILAA NUS'-RATIHEE WAL-MUDAAFAA'TI A'N-HOO MUK-NIFEEN

WA ILAY-K WA ILAA RASOOLIKA S'ALAWAATUKAL-LAAHUM-MA A'LAY-HEE WA AAALIHEE BID'ALIKA MUTAQAR-RIBEEN

AL-LAAHUM-MA WAS'AL-LI A'LAAA AW-LEEAAA-IHIMU

AL-MUA'-TARIFEENA BIMAQAAMIHIM

AL-MUT-TABIE'ENA MAN-HAJAHUM

AL-MUQ-TAFEENA AAATHAARAHUM

AL-MUS-TAM-SIKEENA BIU'R-WATIHIM

AL-MUTAMAS-SIKEENA BIWILAAYATIHIM

AL-MOO-TAM-MEENA BIIMAAMATIHIM

AL-MUSAL-LIMEENA LIAM-RIHIM

AL-MUJ-TAHIDEENA FEE T'AAA'TIHIM

AL-MUNTAZ'IREENA AY-YAAMAHUM

part no . 3

AL-MAAAD-DEENA ILAY-HIM AA'-YUNAHUM

AS'-S'ALAWAATIL-MUBAARAKAATIZ-ZAAKEEAATIN-NAAMEEAATIL-

GHAADEEAATIR-RAAA-IH'AAT

WA SAL-LIM A'LAY-HIM WAA'LAAA AR-WAAH'IHIM

WAJ-MAA' A'LAAT-TAQ-WAAA AM-RAHUM-

WA AS'-LIH' LAHUM SHOO-OONAHUM-

WA TUB A'LAY-HIM

IN-NAKA ANTAT-TAW-WAABUR-RAH'EEMU WA KHAY-RUL-GHAAFIREEN

WAJ-A'L-NAA MAA'HUM FEE DAARIS-SALAAMI BIRAH'-MATIK YAAA AR-H'AMAR-RAAH'IMEEN

AL-LAAHUM-MA HAD'AA YAW-MU A'RAFAH

YAW-MUN SHAR-RAF-TAHOO WAKAR-RAM-TAHOO WAA'Z'-Z'AM-TAH

NASHAR-TA FEEHEE RAH'-MATAK

WA MANANTA FEEHEE BI 'F-WIK

WA AJ-ZAL-TA FEEHEE A'T'EE-YATAK

WA TAFAZ''-Z''AL-TA BIHEE A'LAA I'BAADIK

AL-LAAHUM-MA WAANAA A'B-DUKAL-LAD'EEE

AN-A'M-TA A'LAY-HQAB-LA KHAL-QIKA LAHOO WA BAA'-DA KHAL-QIKA EE-YAAH

FAJAA'L-TAHOO MIM-MAN HADAY-TAHOO LIDEENIK

WA WAF-FAQ-TAHOO LIH'AQ-QIK

WA A'S'AM-TAHOO BIH'AB-LIK

WA AD-KHAL-TAHOO FEE H'IZ-BIK

WA AR-SHAT-TAHOO LIMUWAALAATI AW-LEEAAA-IKA WA MUA'ADAATI AA'-DAAA-IK

THUM-MA AMAR-TAHOO FALAM YAA-TAMIR-

WA ZAJAR-TAHOO FALAM YANZAJIR-

WA NAHAY-TAHOO A'M-MAA'-S'EEATIK

FAKHAALAFA AM-RAKA ILAA NAH-YIK

LAA MUA'ANADATAL-LAKA WA LAA AS-TIK-BAARANA A'LAY-K

BAL DAA'AHOO HAWAAHOOO ILAA MAA ZAY-YAL-TAHOO WA ILAA MAA H'AD'-D'AR-TAH

WA AA'ANAHOO A'LAA D'ALIKA A'DOO-WUKA WAA'DOO-WUH FAAQ-DAMA A'LAY-H

A'ARIFAM-BIWAE'EDIK

RAAJEEAL-LIA'F-WIK

WAATHIQAM-BITAJAAWUZIK

WA KAANA AH'AQ-QA I'BAADIKA MAA' MAA MANANTA A'LAY-HEEE AL-LAA YAF-A'L

WA HAAA ANA D'AA BAY-NA YADAY-KA

S'AAGHIRANA D'ALEELANA KHAAZ''IA'NA

KHAASHIA'NA KHAAA-IFANA

MUA'-TARIFAM-BI 'Z'EEMIM-MINAD'-D'UNOOBI TAH'AM-MAL-TUH WA JALEELIM-MINAL-KHAT'AAYAA AJ-TARAM-TUH

MUS-TAJEERAM-BIS'AF-H'IK

LAAA-ID'AM-BIRAH'-MATIK

MOOQINAN AN-NAHOO LAA YUJEERUNEE MINKA

MUJEER WA LAA YAM-NAU'NEE MINKA MAANIU'N

FAU'D A'LAY-YA BIMAA TAU'WDU BIHEE A'LAA MANI AQ-TARAFA MIN TAGHAM-MUDIK

WA JUD A'LAY-YA BIMAA TAJOODU BIHEE A'LAA MAN AL-QAA BEEADIHEEE ILAY-KA MIN A'F-WIK

WAM-NUN A'LAY-YA BIMAA LAA YATAA'AZ'AMUKA AN TAMUN-NA BIHEE A'LAA MAN AM-MALAKA MIN GHUF-RAANIK

WAJ-A'L-LEE FEE HAD'AAL-YAW-MI NAS'EEBAN ANAALU BIHEE H'AZ'-Z'AM-MIR-RIZ''-WAANIK

WA LAA TARUD-DANEE S'IF-RAM-MIM-MAA YANQALIBU BIHIL-MUTAA'B-BIDOONA LKA MIN I'BAADIK

WA IN-NEE WA IL-LAM UQAD-DIM MAA QAD-DAMOOHOO MINAS'-S'AALIH'AATI FAQAD QAD-DAM-TU

TAW-H'EEDAKA WA NAF-YAL-AZ''-DAADI WAL-ANDAADI WAL-ASH-BAAHEE A'NK

WA ATAY-TUKA MINAL-AB-WAABI AL-LATEEE AMAR-TA AN TOO-TAA MIN-HAA

WA TAQAR-RAB-TU ILAY-KA BIMAA LAA YAQ-RUBU BIHEEE AH'ADUM-MINKA IL-LAA BIT-TAQAR-RUBI BIH

THUM-MA AT-BAA'-TU D'ALIKA

BIL-INAABATI ILAY-K

WAT-TAD'AL-LULI WALIS-TIKAANATI LAK

WA H'US-NIZ'-Z'AN-NI BIK

WATH-THIQATI BIMAA I'NDAK

WA SHAFAA'-TUHOO BIRAJAAA-IKAL-LAD'EE QAL-LA MAA YAKHEEBU A'LAY-HEE RAAJEEK

WA SAAL-TUKA MAS-ALATAL-H'AQEERID'-D'ALEEL

AL-BAAA-ISIL-FAQEERIL-KHAAA-IFIL-MUS-TAJEER

WA MAA' D'ALIKA KHEEFATAW-WATAZ''AR-RUA'A

WA TAA'W-WUD'AA WATALAW-WUD'AA

LAA MUS-TAT'EELAM-BITAKAB-BURIL-MUTAKAB-BIREEN

WA LAA MUTA'ALEEAM-BIDAAAL-LATIL-MUT'EEE'EN

WA LAA MUS-TAT'EELAM-BISHAFAAA'TISH-SHAAFIE'EN

WA ANA BAA'-DU

AQAL-LUL-AQAL-LEEN

WA AD'AL-LUL-AD'AL-LEEN

WA MITH-LUD'-D'AR-RATI AW DOONAHAA

FAYAA MAL-LAM YUA'AJILIL-MUSEE-EEN

WA LAA YANDAHUL-MUT-RAFEEN

WA YAA MAY-YAMUN-NU BIIQAALATIL-A'ATHIREEN

WA YATAFAZ''-Z''ALU BIINZ'AARIL-KHAAT'I-EEN

ANAAL-MUSEE-UL-MUA'-TARIFUL-KHAAT'I-UL-A'ATHIR

ANAAL-LAD'EEE AQ-DAMA A'LAY-KA MUJ-TARI-AA

ANAAL-LAD'EE A'S'AAKA MUTAA'M-MIDAA

ANAAL-LAD'EE AS-TAKH-FAA MIN I'BAADIKA WABAARAZAK

ANAAL-LAD'EE HAABA I'BAADAKA WA AMINAK

ANAAL-LAD'EE LAM YAR-HAB SAT'-WATAK

WA LAM YAKHAF BAA-SAK

SNAAL-JAANEE A'LAA NAF-SIH

SNAAL-MUR-TAHANU BIBALEE-YATIH

SNAAL-QALEELUL-H'AYAAA-I

ANAAT'-T'AWEELUL-A'NAAA-I

BIH'AQ-QI MANI ANTAJAB-TA MIN KHAL-QIK

WA BIMANI AS'-T'AFAY-TAHOO LINAF-SIK

BIH'AQ-QI MANI AKH-TAR-TA MIM-BAREE-YATIK

WA MANI AJ-TABAY-TA LISHAA-NIK

BIH'AQ-QI MAW-WAS'AL-TA T'AAA'TAHOO BIT'AAA'TIK

WA MAN JAA'L-TA MAA'-S'EEATAHOO KAMAA'-S'EEATIK

BIH'AQ-QI MAN QARANTA MUWAALAATAHOO BIMUWAALAATIK

WA MAN-NUT'-TA MUA'ADAATAHOO BIMUA'ADAATIK

TAGHAM-MAD-NEE FEE YAW-MEE HAD'AA BIMAA TATAGHAM-MADU BIHEE MAN-

JAARA ILAY-KA MUTANAS'-S'ILAA

WA A'AD'A BIS-TIGH-FAARIKA TAAA-IBAA

WA TAWAL-LANEE BIMAA TATAWAL-LAA BIHEEE AH-LA T'AAA'TIKA WAZ-ZUL-FAA LADAY-KA WAL-MAKAANATI MINK

WA TAWAH'-H'AD-NEE BIMAA TATAWAH'-H'ADU BIHEE MAN-

WAFAA BI 'H-DIK

WA AT-A'BA NAF-SAHOO FEE D'AATIK

WA AJ-HADAHAA FEE MAR-Z''AATIK

WA LAA TOO-AAKHID'-NEE

BITAF-REET'EE FEE JAMBIK

WA TAA'D-DEE T'AW-REE FEE H'UDOODIK

WA MUJAAWAZATI AH'-KAAMIK

WA LAA TAS-TAD-RIJ-NEE BIIM-LAAA-IKA LEE

IS-TID-RAAJA MAM-MANAA'NEE KHAY-RA MAA I'NDAHOO WA LAM YASH-RAK-KA FEE H'ULOOLI NIA'-MATIHEE BEE

WA NAB-BIH-NEE MIN-

RAQ-DATIL-GHAAFILEEN

WA SINATIL-MUS-RIFEEN

WA NAA'-SATIL-MAKH-D'OOLEEN

WA KHUD' BIQAL-BEEE ILAA MAA

AS-TAA'-MAL-TA BIHIL-QAANITEEN

WAS-TAA'-BAT-TA BIHIL-MUTAA'B-BIDEEN

WAS-TANQAD'-TA BIHIL-MUTAHAAWINEEN

WA AI'D'-NEE MIM-MAA

YUBAAI'DUNEE A'NK

WA YAH'OOLU BAY-NEE WA BAY-NA

H'AZ'-Z'EE MINK

WA YAS'UD-DUNEE A'M-MAAA UH'AAWILU LADAY-K

WA SAH-HIL-LEE

MAS-LAKAL-KHAY-RAATI ILAY-K

WAL-MSAABAQATA ILAY-HAA MIN H'AY-THU AMAR-T

part no . 4

WAL-MUSHAAAH'-H'ATA FEEHAA A'LAA MAAA ARAT-T

WA LAA TAM-H'AQ-NEE FEE MAN TAM-H'AQU MINAL-MUS-TAKHIF-FEENA BIMAAA AW-A'T-T

WA LAA TUH-LIK-NEE MAA' MAN TUH-LIKU MINAL-MUTAA'R-RIZ''EENA LIMAQ-TIK

WA LAA TUTAB-BIR-NEE FEE MAN TUTAB-BIRU MINAL-MUN-H'ARIFEENA A'N SUBULIK

WA NAJ-JINEE MIN GHAMARAATIL-FIT-NAH

WA KHAL-LIS'-NEE MIL-LAHAWAATIL-BAL-WAA

WA AJIR-NEE MIN AKH-D'IL-IM-LAAA-

WA H'UL BAY-NEE WABAY-NA

A'DOO-WEE-YUZ''IL-LUNEE

WA HAWANA YOOBIQUNEE

WA MANQAS'ATIN TAR-HAQUNEE

WA LAA TUA'-RIZ'' A'N-NEEE IA'-RAAZ''A MAL-LAA TAR-Z''AA A'N-HOO BAA'-DA GHAZ''ABIK

WA LAA TOO-YIS-NEE MINAL-AMALI FEEKA FAYAGH-LIBA A'LAY-YAL-QUNOOT'U MIR-RAH'-MATIK

WA LAA TAM-TAH'IN-NEE BIMAA LAA T'AAQATA LEE BIHEE FATAB-HAZ'ANEE MIM-MAA TUH'AM-MILUNEEHEE MIN FAZ''-LI MAH'AB-BATIK

WA LAA TUR-SIL-NEE MEE-YADIKA IR-SAALA MAN

LAA KHAY-RA FEEH

WA LAA H'AAJATA BIKA ILAY-H

WA LAAA INAABATA LAH

WA LAA TAR-MI BEE RAM-Y

MAN SAQAT'A MIN A'Y-NI RIA'AYATIK

WA MANI ASH-TAMALA A'LEEHIL-KHIZ-YU MIN I'NDIK

BAL KHUD' BEEADEE MIN

SAQ-T'ATIL-MUTARAD-DEEN

WA WAH-LATIL-MUTAA'S-SIFEEN

WA ZAL-LATIL-MAGH-ROOREEN

WA WAR-T'ATIL-HAALIKEEN

WA A'AFINEE MIM-MAB-TALAY-TA BIHEE T'ABAQAATI A'BEEDIKA WA IMAAA-IK

WA BAL-LIGH-NEE MABAALIGHA MAN

U'NEETA BIH

WA AN-A'M-TA A'LAY-H

WA RAZ''EETA A'N-H

FAAA'SH-TAHOO H'AMEEDAA

WA TAWAF-FAY-TAHOO SAE'EDAA

WA T'AW-WIQ-NEE T'AW-QAL-IQ-LAAI' A'M-MAA

YUH'-BIT'UL-H'ASNAAT

WA YAD'-HABU BIL-BARAKAAT

WA ASH-I'R QAL-BEEALIZ-DIJAARA A'N

QABAAA-IH'IS-SAY-YI-AAT

WA FAWAAZ''IH'IL-H'AW-BAAT

WA LAA TASH-GHAL-NEE BIMAA LAAA UD-RIKUHOOO IL-LAA BIKA A'M-MAA LAA YUR-Z''EEKA A'N-NEE GHAY-RUH

WA ANZIA' MIN QAL-BEE H'UB-BA DUNYAA DANEE-YAH

TAN-HAA A'M-MAA I'NDAK

WA TAS'UD-DU A'NI AB-TIGHAAA-IL-WASEELATI ILAY-K

WA TUD'-HILU A'NIT-TAQAR-RUBI MINK

WA ZAY-YIL-LEEAT-TAFAR-RUDA BIMUNAAJAATIKA BIL-LAY-LI WAN-NAHAAR

WA HAB LEE I'S'-MATAN

TUD-NEENEE MIN KHASH-YATIK

WA TAQ-T'AU'NEE A'R-RUKOOBI MAH'AARIMIK

WA TAFUK-KUNEE MIN AS-RIL-A'Z'AAA-IM

WA HAB LEEAT-TAT'-HEERA MIN DANASIL-I'S'-YAAN

WA AD'-HIB A'N-NEE DARANA ALKHAT'AAYAA

WA SAR-BIL-NEE BISIR-BAALI A'AFEEATIK

WA RAD-DINEE RIDAAA-A MUA'AFAATIK

WA JAL-LIL-NEE SAWAABIGHA NAA'-MAAA-IK

WA Z'AAHIR LADAY-YA FAZ''-LAKA WAT'AW-LAK

WA AY-YID-NEE BITAW-FEEQIKA WATAS-DEEDIK

WA AI'N-NEE A'LAA S'AALIH'IN-NEE-YATI WA MAR-Z''EE-YIL-QAW-LI WA MUS-TAH'-SANIL-A'MAL

WA LAA TAKIL-NEEE ILAA H'AW-LEE WA QOO-WATEE DOONA H'AW-LIKA WA QOO-WATIK

WA LAA TUKH-ZINEE YAW-MA TAB-A'THUNEE LILIQAAA-IK

WA LAA TAF-Z''AH'-NEE BAY-NA YADAY AW-LEEAAA-IK

WA LAA TUNSINEE D'IK-RAK

WA LAA TUD'-HIB A'N-NEE SHUK-RAKA BAL AL-ZIM-NEEHEE FEEE AH'-WAALIS-SAH-WI I'NDA GHAFALAATIL-JAAHILEENA LISLAAA-IK

WA AW-ZIA'-NEEE AN UTH-NEEA BIMAAA

AW-LAY-TANEEH

WA AA'-TARIFA BIMAAA AS-DAY-TAHOOO ILAY

WA AJ-A'R-R-RAGH-BATEEE ILAY-KA FAW-QA RAGH-BATIR-RAAGHIBEEN

WA H'AM-DEEE EE-YAAKA FAW-QA H'AM-DIL-H'AAMIDEEN

WA LAA TAKH-D'UL-NEE I'NDA FAAQATEEE ILAY-K

WA LAA TUH-LIK-NEE BIMAAA AS-DAY-TUHOOO ILAY-K

WA LAA TAJ-BAH-NEE BIMAA JABAH-TA BIHIL-MUA'ANIDEENA LAKA

FA IN-NEE LAKA MUSAL-LIM

AA'-LAMU AN-NAL-H'UJ-JATA LAK

WA AN-NAKA AW-LAA BIL-FAZ''-L

WA AA'-WADU BIL-IH'-SAAN

WA AH-LUT-TAQ-WAA

WA AH-LUL-MAGH-FIRAH

WA AN-NAKA BI N TAA'-FUWA AW-LAA MINKA BI N TUA'AQIB

WA AN-NAKA BI N TAS-TURA AQ-RABU MINKA ILAAA AN TASH-HAR

FAAH'-YINEE H'AYAATAN T'AY-YIBAH

TANTAZ'IMU BIMAAA UREED

WA TAB-LUGHU MAAA UH'IB-BU MIN H'AY-THU

LAAA AAATEE MAA TAK-RAH

WA LAAA AR-TAKIBU MAA NAHAY-TA A'N-H

WA AMIT-NEE MEETATA MAY-YAS-A'A NOORUHOO BAY-NA YADAY-HEE WAA'Y-YAMEENIH

WA D'AL-LIL-NEE BAY-NA YADAY-K

WA AI'Z-ZANEE I'NDA KHAL-QIK

WA Z''AA'-NEEE ID'AA KHALAW-TU BIK

WAR-FAA'-NEE BAY-NA I'BAADIK

WA AGH-NINEE A'M-MAN HUWA GHANEE-YUN A'N-NEE

WA ZID-NEEE ILAY-KA FAAQATAW-WA FAQ-RAA

WA AI'D'-NEE MIN

SHAMAATATIL-AA'-DAAA-I

WA MIN H'ULOOLIL-BALAAA-I

WA MINAD'-D'UL-LI WAL-A'NAAA-I

TAGHAM-MAD-NEE FEE MAT'-T'ALAA'-TA A'LAY-HEE MIN-NEE BIMAA YATAGHAM-MADU BIH

AL-QAADIRU A'LAAL-BAT'-SHI LAWLAA H'IL-MUH

WAL-AAAKHID'U A'LAAL-JAREERATI LAW-LAAA ANAATUH

WA ID'AAA ARAT-TA BIQAW-MIN FIT-NATAN AW SOOO-ANA FANAJ-JINEE MIN-HAA LIWAAD'AM-BIK

WA ID' LAM TUQIM-NEE MAQAAMA FAZ''EEH'TIN FEE DUNYAAKA FALAA TUQIM-NEE MITH-LAHOO FEEE AAAKHIRATIK

WASH-FAA' LEE

AWAAA-ILA MINANIKA BI WAAKHIRHAA

WA QADEEMA FAWAAA-IDIKA BIH'AWAADITHIHAA

WA LAA TAM-DUD LEE MAD-DAY-YAQ-SOO MAA'HOO QAL-BEE

WA LAA TAQ-RAA'-NEE QAARIA'TAY-YAD'-HABU LAHAA BAHAAA-EE

WA LAA TASUM-NEE KHASEESATAY-YAS'-GHURU LAHAA QAD-RY WA LAA NAQEES'ATAY-YUJ-HALU MIN AJ-LIHAA MAKAANEE

WA LAA TARUA'-NEE RAW-A'TAN UB-LISU BIHAA WA LAA KHEEFATAN OOJISU DOONAHAA

IJ-A'L

HAY-BATEE FEE WAE'EDIK

WA H'AD'AREE MIN IA'-D'AARIKA WAAND'AARIK

WA RAH-BATEE I'NDA TILAAWATI AAAYAATIK

WAA'-MUR LAY-LEE

BIEEQAAZ'EE FEEHEE LII'BAADATIK

WA TAFAR-RUDEE BIT-TAHAJ-JUDI LAK

WA TAJAR-RUDEE BISUKOONEEE ILAY-KA

WA INZAALI H'AWAAA-IJEE BIK

WA MUNAAZALATEEE EE-YAAK

FEE FAKAAKI RAQABATEE MIN-NAARIK

WA IJAARATEE MIM-MAA FEEHEEE AH-LUHAA MIN A'D'AABIK

part no . 5

WA LAA TAD'AR-NEE FEE T'UGH-YAANEE A'AMIHAA

WA LAA FEE GHAM-RATEE SAAHEEANA H'AT-TAA H'EEN

WA LAA TAJ-A'L-NEE

I'Z'ATAL-LIMANI AT-TAA'Z'

WA LAA NAKAALAL-LIMANI AA'-TABAR

WA LAA FIT-NATAL-LIMAN-NAZ'AR

WA LAA TAM-KUR BEE FEE MAN TAM-KURU BIH

WA LAA TAS-TAB-DIL BEE GHAY-REE

WA LAA TUGHAY-YIR LEE AS-MAA

WA LAA TUBAD-DIL-LEE JIS-MAA

WA LAA

TAT-TAKHID'-NEE

HUZOOL-LIKHAL-QIK

WA LAA SUKH-REE-YAL-LAK

WA LAA TABAA'NAAA IL-LAA LIMAR-Z''AATIK

WA LAA MUM-TAHANAN IL-LAA BIIANTIQAAMI LAK

WA AW-JID-NEE

BAR-DA A'F-WIK

WH'ALAAWATA RAH'-MATIK

WA RAW-H'IKA WARAY-H'AANIK

WA JAN-NATI NAE'EMIK

WA AD'IQ-NEE T'AA'-MA

AL-FARAAGHI LIMAA TUH'IB-BU BISAA'TIM-MIN SAA'TIK

WALIJ-TIHAADI FEEMAA YUZ-LIFU LADAY-KA WA I'NDAK

WA AT-H'IF-NEE BITUH'-FATIM-MIN TUH'UFAATIK

WAJ-A'L TIJAARATEE RAABIH'AH

WA KAR-RATEE GHAY-RA KHAASIRAH

WA AKHIF-NEE MAQAAMAK

WA SHAW-WIQ-NEE LIQAAA-AK

WA TUB A'LAY-YA TAW-BATAN-NAS'OOH'AA

LAA TUB-QI MAA'HAA D'UNOOBANA S'AGHEERATAW-WA LAA KABEERAH

WA LAA TAD'AR MAA'HAA A'LAANEEATAW-WA LAA SAREERAH

WANZAI'L-GHIL-LA MIN S'AD-REE LIL-MOO-MINEEN

WA AA'-T'IF BIQAL-BEE A'LAAL-KHAASHIE'EN

WA KUL-LEE KAMAA TAKOONU LILS'-S'AALIH'EEN

WA H'AL-LINEE H'IL-YATAL-MUT-TAQEEN

WAJ-A'L-LEE

LISAANA S'ID-QIN FIL-GHAABIREEN

WA D'IK-RAN-NAAMEEANA FIL-AKHIREEN

WA WAAFI BEE A'R-S'ATAL-AW-WALEEN

WA TAM-MIM SUBOOGHA NIA'-MATIKA A'LAY

WA Z'AAHIR KARAAMAATIHAA LADAY

WAM-LAA MIN FAWAAA-IDIKA YADAY

WA SUQ K-KARAAA-IMA MAWAAHIBIKA ILAY

WA JAAWIR BEEAL-AT'-YABEENA MIN AW-LEEAAA-IKA FIL-JINAANIL-LATEE ZAY-YANTAHAA LIAS'-FEEAAA-IK

WA JAL-LIL-NEE SHARAAA-IFA NIH'ALIKA FIL-MAQAAMAATIL-MUA'D-DATI LIAH'IB-BAAA-IK

WAJ-A'L-LEE I'NDAK

MAQEELAN AAAWEEE ILAY-HEE MUT'-MA-IN-NAA

WA MATHAABATAN ATABAW-WU-UHAA WA AQAR-RU A'Y-NAA

WA LAA TUQAAYIS-NEE BIA'Z'EEMAATIL-JARAAA-IR

WA LAA TUH-LIK-NEE YAW-MA TUB-LAAS-SARAAA-IR

WA AZIL A'N-NEE KUL-LA SHAK-KIW-WASHUB-HAH

WAJ-A'L-LEE FIL-H'AQ-QI T'AREEQAM-MIN KUL-LI RAH'-MAH

WA AJ-ZIL-LEE QISAMAL-MAWAAHIBI MIN-NAWAALIK

WA WAF-FIR A'LAY-YA H'UZ'OOZ'AL-IH'-SAANI MIN IF-Z''AALIK

WAJ-A'L QAL-BEE WAATHIQAM-BIMAA I'NDAK

WA HAM-MEE MUS-TAF-RAGHAL-LIMAA HUWA LAK

WAS-TAA'-MIL-NEE BIMAA TAS-TAA'-MILU BIHEE KHAALIS'ATAK

WA ASH-RIB QAL-BEE I'NDA D'UHOOLIL-U'QWLI T'AAA'TAKA

WAJ-MAA' LEEA

AL-GHINAA WAL-A'FAAF

WAD-DAA'TA WAL-MUA'AFAAH

WAS'-S'IH'-H'ATA WAS-SAA'H

WAT'-T'UMAA-NEENATA WAL-A'AFEEAH

WA LAA TUH'-BIT' H'ASANAATEE BIMAA YASHOOBUHAA MIM-MAA'-S'EEATIK

WA LAA KHALAWAATEE BIMAA YAA'-RIZ''U LEE MIN-NAZAGHAATI FIT-NATIK

WA S'OO-WAJ-HEE A'NIT'-T'ALABI ILAAA AH'ADIM-MINAL-A'ALAMEEN

WA D'UB-BANEE A'NIL-TIMAASI MAA I'NDAL-FAASIQEEN

WA LAA TAJ-A'L-NEE LILZ'-Z'AALIMEENA Z'AHEERAA

WA LAA LAHUM A'LAA MAH'-WI KITAABIKA YADAW-WA NAS'EERAA

WA H'UT'-NEE MIN H'AY-THU LAAA AA'-LAMU H'EEAAT'ATAN TAQEENEE BIHAA

WAF-TAH' LEEE AB-WAABA TAW-BATIKA WA RAH'-MATIKA WA RAA-FATIKA WA RIZ-QIKAL-WAASIA'-

IN-NEEE ILAY-KA MINAR-RAAGHIBEEN

WA AT-MIM LEEE IN-A'AMAKA

IN-NAKA KHAY-RUL-MUN-I'MEEN

WAJ-A'L BAAQEEA U'M-REE FIL-H'AJ-JI WAL-U'M-RATI AB-TIGHAAA-A WAJ-HIKA

YAA RAB-BAL-A'ALAMEEN

WA S'AL-LAAL-LAAHOO A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIHIT'-T'AY-YIBEENAT'-T'AAHIREEN

WAS-SALAAMU A'LAY-HEE WA A'LAY-HIM ABADAL-AAABIDEEN

48

part no . 1

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU YAW-MAL-AZ''-H'AA WAYAW-MAL-JUMUA'H

AL-LAAHUM-MA HAD'AA YAW-MUM-MUBAARAKUM-MAY-MOON

WAL-MUS-LIMOONA FEEHEE MUJ-TAMIU'WNA FEEE AQ-T'AARI AR-Z''IK

YASH-HADUS-SAAA-ILU MIN-HUM WAT'-T'AALIBU WAR-RAAGHIBU WAR-RAAHIB

WA ANTAN-NAAZ'IRU FEE H'AWAAA-IJIHIM-

FAAS-ALUKA BIJOODIKA WA KARAMIKA WA HAWAANI MAA SAAL-TUKA A'LAY-KA

AN TUS'AL-LEEA

A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WA AS-ALUKAL-LAAHUM-MA RAB-BANAA

BI N-NA LAKAL-MUL-KA WA LAKAL-H'AM-D

LAAA ILAHA IL-LAAA ANTA

AL-H'ALEEMUL-KAREEM

AL-H'AN-NAANUL-MAN-NAAN

D'OOL-JALAALI WAL-IK-RAAM

BADEEU'S-SMAAWAATI WAL-AR-Z''

MAH-MAA QASAM-TA BAY-NA I'BAADIKAL-MOO-MINEENA MIN

KHAY-RIN AW A'AFEEAH

AW BARAKATIN AW HUDANA

AW A'MALIM-BIT'AAA'TIK

AW KHAY-RIN TAMUN-NU BIHEE A'LAY-HIM TAH-DEEHIM BIHEEE ILAY-K

AW TAR-FAU' LAHUM I'NDAKA DARAJAH

AW TUA'-T'EEHIM BIHEE KHAY-RAM-MIN KHAY-RID-DUNYAA WAL-AKHIRAH

AN TUWAF-FIRA H'AZ'-Z'EE WANAS'EEBEE MIN-H

WA AS-ALUKAL-LAAHUM-MA RAB-BANAA BI AN-NA

LAKAL-MUL-KA WA LAKAL-H'AM-D

LAAA ILAHA IL-LAAA ANT

AN TUS'AL-LEEA A'LAA MUH'AM-MAD

A'B-DIKA WARASOOLIK

WA H'ABEEBIKA WA S'AF-WATIK

WA KHEEARATIKA MIN KHAL-QIK

WA A'LAAA AAALI MUH'AM-MAD AL-AB-RAARIT'-T'AAHIREENAL-AKH-YAAR

S'ALAATAL-LAA YAQ-WAA A'LAAA IH'-S'AAA-IHAAA IL-LAAA ANT

WA AN TUSH-RIKANAA FEE S'AALIHEE MAN DAA'AKA FEE HAD'AAL-YAW-MI MIN I'BAADIKAL-MOO-MINEEN

YAA RAB-BAL-A'ALAMEEN

WA AN TAGH-FIRA LANAA WA LAHUM-

IN-NAK A'LAA KUL-LI SHAY-IN QADEER

AL-LAAHUM-MA

ILAY-KA TAA'M-MAT-TU BIH'AAJATEE

WA BIKA ANZAL-TUL-YAW-MA FAQ-REE WA FAAQATEE WA MAS-KANATEE

WA IN-NEE BIMAGH-FIRATIKA WA RAH'-MATIKA AW-THAQU MIN-NEE BIA'MALEE

WA LAMAGH-FIRATUKA WA RAH'-MATUKA AW-SAU' MIN D'UNOOBEE

FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALI MUH'AM-MAD

WA TAWAL-LA QAZ''AAA-A KUL-LI H'AAJATIN HEEA LEE

BIQUD-RATIKA A'LAY-HAA

WA TAY-SEERI D'ALIKA A'LAY-K

WA BIFAQ-REEE ILAY-K

WA GHINAAKA A'N-NEE

FA IN-NEE

LAM US'IB KHAY-RANA QT'-T'U IL-LAA MINK

WA LAM YAS'-RIF A'N-NEE SOOO-ANA QAT'-T'U AH'ADUN GHAY-RUK

WA LAAA AR-JOO LIAM-RI AAAKHIRATEE WA DUNYAAYA SIWAAK

AL-LAAHUM-MA

MAN TAHAY-YAA WA TAA'B-BAA WA AA'D-DA WAS-TAA'D-DA LIWIFAADATIN ILAA MAKH-LWQ

RAJAAA-A RIF-DIHEE WA NAWAAFILIH

WA T'ALABA NAY-LIHEE WAJAAA-IZATIH

FAALAY-KA YAA MAW-LAAYA KAANATIL-YAW-M

TAH-YI-ATEE WATAA'-BI-ATEE

WA IA'-DAADEE WAS-TIA'-DAADEE

RAJAAA-A A'F-WIKA WARIF-DIK

WA T'ALABA NAY-LIKA WA JAAA-IZATIK

AL-LAAHUM-MA FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WAAALI MUH'AM-MAD

WA LAA TUKHAY-YIBIL-YAW-MA D'ALIKA MIR-RAJAAA-EE

YAA MAL-LAA YUH'-FEEHEE SAAA-IL

WA LAA YANQUS'UHOO NAAA-IL

FA IN-NEE LAM AAATIKA THIQATAM-MIN-NEE

BI 'MALIN S'AALIH'IN QAD-DAM-TUH

WA LAA SHAFAAA'TI MAKH-LOOQIR-RAJAW-TUH

IL-LAA SHAFAAA'TA MUH'AM-MADIW-WA AH-LI BAY-TIH

A'LAY-HEE WA A'LAY-HIM SALAAMUK

ATAY-TUKA MUQIR-RAM-BIL-JUR-MI WAL-ISAAA-ATI ILAA NAF-SEE

ATAY-TUKA AR-JOO A'Z'EEMA A'F-WIKAL-LAD'EE A'FAW-TA BIHEE A'NIL-KHAAT'I-EEN

THUM-MA LAM YAM-NAA'-KA T'OOLU U'KOOFIHIM A'LAA A'Z'EEMIL-JUR-MI AN U'T-TA A'LAY-HIM BIR-RAH'-MATI WAL-MAGH-FIRAH

FAYAA MAR-RAH'-MATUHOO WAASIA'H

WA A'F-WUHOO A'Z'EEM

YAA A'Z'EEMU YAA A'Z'EEM

YAA KAREEMU YAA KAREEM

S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WAAALI MUH'AM-MAD

WA U'D A'LAY-YA BIRAH'-MATIK

WA TAA'T'-T'AF A'LAY-YA BIFAZ''-LIK

WA TAWAS-SAA' A'LAY-YA BIMAGH-FIRATIK

AL-LAAHUM-MA

IN-NA HAD'AAL-MAQAAMA LIKHULAFAAA-IKA

WA AS'-FEEAAA-IK

WA MAWAAZ''IA' UMANAAA-IKA FID-DARAJATIR-RAFEEA'TIL-LATEE AKH-TAS'AS'-TAHUM BIHAA QADI AB-TAZ-ZOOHAA

WA ANTAL-MUQAD-DIRU LID'ALIK

LAA YUGHAALABU AM-RUK

WA LAA YUJAAWAZUL-MAH'-TWMU MIN TAD-BEERIK

KAY-FA SHI-T WA AN-NAA SHI-T

WA LIMAAA ANTA AA'-LAMU BIH

GHAY-RU MUT-TAHAMIN A'LAA KHAL-QIKA WA LAA LIIRAADATIK

H'AT-TAA A'ADA S'AF-WATUKA WAKHULAFAAAW-UKA MAGH-LOOBEENA MAQ-HOOREENA MUB-TAZ-ZEEN YARAW-N

H'UK-MAKA MUBAD-DALAA

part no . 2

WA KITAABAKA MAMBOOD'AA

WA FARAAA-IZ''AKA MUH'AR-RAFATAN A'N JIHAATI ASH-RAAI'K

WA SUNANA NABEE-YIKA MAT-ROOKAH

AL-LAAHUM-MAL-A'N AA'-DAAA-AHUM

MINAL-AW-WALEENA WAL-AAAKHIREEN

WA MAR-RAZ''EEA BIFIA'ALIHIM-

WA ASH-YAAA'HUM WA AT-BAAA'HUM-

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WAAALI MUH'AM-MAD

IN-NAKA H'AMEEDUM-MAJEED

KAS'ALAWAATIKA WA BARAKAATIKA WA TAH'EE-YAATIKA A'LAAA AS'-FEEAAA-IKA IB-RAAHEEMA WA AAALI IB-RAAHEEM

WA A'J-JILIL-FARJA WAR-RAW-H'A WAN-NUS'-RATA WAT-TAM-KEENA WAT-TAA-YEEDA LAHUM-

AL-LAAHUM-MA WAJ-A'L-NEE MIN AH-L

AT-TAW-H'EEDI WALEE-MAANI BIK

WAT-TAS'-DEEQI BIRASOOLIKA WAL-A-IM-MATIL-LAD'EENA H'ATAM-TA T'AAA'TAHUM-

MIM-MAY-YAJ-REE D'ALIKA BIHEE WAA'LAA YADAY-H

AAAMEENA RAB-BAL-A'ALAMEEN

AL-LAAHUM-MA

LAY-SA YARUD-DU GHAZ''ABAKA IL-LAA H'IL-MUK

WA LAA YARUD-DU SAKHAT'AKA IL-LAA A'F-WUK

WA LAA YUJEERU MIN I'QAABIKA IL-LAA RAH'-MATUK

WA LAA YUNJEENEE MINKA IL-LAAT-TAZ''AR-RUU' ILAY-KA WA BAY-NA YADAY-K

FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALI MUH'AM-MAD

WA HAB LANAA YAAA ILAAHEE MIL-LADUNKA FARAJAM-BIL-QUD-RATIL-LATEE

BIHAA TUH'-EEEY AM-WAATAL-I'BAAD

WA BIHAA TANSHURU MAY-TAL-BILAAD

WA LAA TUH-LIK-NEE YAAA ILAAHEE GHAM-MANA

H'AT-TAA TAS-TAJEEBA LEE

WA TUA'R-RIFANEEL-IJAABATA FEE DUA'AA-EE

WA AD'IQ-NEE T'AA'-MAL-A'AFEEATI ILAA MUNTAHAAA AJALEE

WA LAA TUSH-MIT BEE A'DOO-WEE

WA LAA TUMAK-KIN-HOO MIN U'NUQEE

WA LAA TUSAL-LIT'-HOO A'LAY

ILAAHEEE

IR-RAFAA'-TANEE FAMAN D'AAL-LAD'EE YAZ''AU'NEE ?

WIW-WAZ''AA'-TANEE FAMAN D'AAL-LAD'EE YAR-FAU'NEE ?

WA IN AK-RAM-TANEE FAMAN D'AAL-LAD'EE YUHEENUNEE ?

WA IN AHANTANEE FAMAN D'AAL-LAD'EE YUK-RIMUNEE ?

WA IN A'D'-D'AB-TANEE FAMAN D'AAL-LAD'EE YAR-H'AMUNEE ?

WA IN AH-LAK-TANEE FAMAN D'AAL-LAD'EE YAA'-RIZ''U LAKA FEE A'B-DIKA AW YAS-ALUKA A'N AM-RIHI ?

WAQAD A'LIM-TU AN-NAHOO

LAY-SA FEE H'UK-MIKA Z'UL-M

WA LAA FEE NAQIMATIKA A'JALAH

WA IN-NAMAA YAA'-JALU MAY-YAKHAAFUL-FAW-T

WA IN-NAMAA YAH'-TAAJU ILAAZ'-Z'UL-MIZ''-Z''AE'EF

WA QAD T-TAA'ALAY-TA YAAA ILAAHEE A'N D'ALIKA U'LOO-WANA KABEERAA

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WAAALI MUH'AM-MAD

WA LAA TAJ-A'L-NEE LIL-BALAAA-I GHARAZ''AA WA LAA LINAQ-MATIKA NAS'ABAA

WA MAH-HIL-NEE WA NAF-FIS-NEE

WA AQIL-NEE A'TH-RATEE

WA LAA TAB-TALEEAN-NEE BIBALAAA-IN A'LAAA ATHARI BALAAA-

FAQAD T-TARAA Z''AA'-FEE WA QIL-LATA H'EELATEE WA TAZ''AR-RUE'EY ILAY-K

AU'WD'U BIKAL-LAAHUM-MAL-YAW-MA MIN GHAZ''ABIK

FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WAAALIHEE WA

AI'D'-NEE

WA AS-TAJEERU BIKAL-YAW-MA MIN SAKHAT'IK

FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WAAALIHEE WA AJIR-NEE

WA AS-ALUKA AM-NAM-MIN A'D'AABIK

FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIHEE WA AAAMIN-NEE

WA AS-TAH-DEEK FAS'ALI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIHEE WAH-DINEE

WA AS-TANS'IRUK FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WAAALIHEE WAANS'UR-NEE

WA AS-TAR-H'IMUK FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIHEE WAR-H'AM-NEE

WA AS-TAK-FEEK FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIHEE WAK-FINEE

WA AS-TAR-ZIQUKA FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIHEE WAR-ZUQ-NEE

WA AS-TAE'ENUK FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIHEE WA AI'N-NEE

WA ASTAGH-FIRUKA LIMAA SALAFA MIN D'UNOOBEE

FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIHEE WAGH-FIR LEE

WA AS-TAA'-S'IMUK FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIHEE WAA'-S'IM-NEE

FA IN-NEE LAN AU'WDA LISHAY-IN KARIH-TAHOO MIN-NEE IN SHI-TA D'ALIK

YAA RAB-BI YAA RAB

YAA H'AN-NAANU YAA MAN-NAAN

YAA D'AAL-JALAALI WAL-IK-RAAM

S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH

WAS-TAJIB LEE JAMEEA' MAA SAAL-TUKA WAT'ALAB-TU ILAY-KA WA RAGHIB-TU FEEHEEE ILAY-K

WA ARID-HOO WA QAD-DIR-HOO WA AQ-Z''IHEE WA AM-Z''IH

WA KHIR LEE FEEMAA TAQ-Z''EE MIN-H

WA BAARIK LEE FEE D'ALIK

WA TAFAZ''-Z''AL A'LAY-YA BIH

WA AS-I'D-NEE BIMAA TUA'-T'EENEE MIN-H

WA ZID-NEE MIN FAZ''-LIKA WA SAA'TI MAA I'NDAK

FA IN-NAKA WAASIU'N KAREEM

WA S'IL D'ALIKA BIKHAY-RIL-AAAKHIRATI WA NAE'EMIHAA

YAAA AR-H'AMAR-RAAH'IMEENA

))THUM-MA TAD-U'W BIMAA BADAA LAKA WATUS'AL-LEE A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIHEEE AL-FA MAR-RATIN . HKAD'AA KAANA YAF-A'LU A'LAY-HIS-SALAAMU((

49

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU FEE DIFAAI' KAY-DIL-AA'-DAAA-I WA RAD-DA BAA-SIHIM

ILAAHEE HADAY-TANEE FALAHAW-T

WA WAA'Z'-TA FAQASAW-T

WA AB-LAY-TAL-JAMEELA FAA'S'AY-T

THUM-MA A'RAF-TU MAAA AS'ADAR-TA ID' A'R-RAFTANEEH

FAS-TAGH-FAR-TU FAAQAL-T

FAU'T-TU FASATAR-T

FALAKA ILAAHEEL-H'AM-D

TAQAH'-H'AM-TU AW-DEEATAL-HALAAK

WA H'ALAL-TU SHIA'ABA TALAF

TAA'R-RAZ''-TU FEEHAA LISAT'AWAATIK

WA BIH'ULOOLIHAA U'QOOBAATIK

WA WASEELATEEE ILAY-KAT-TAW-H'EED

WA D'AREEA'TEEE AN-NEE LAM USH-RIK BIKA SHAY-AA

WA LAM ST-TAKHID' MAA'KA ILAHAA

WA QAD FARAR-TU ILAY-KA BINAF-SEE

WA ILAY-KA MAFAR-RUL-MUSEE-

WA MAF-ZAU'L-MUZ''AY-YII' LH'AZ'-Z'I NAF-SIHIL-MUL-TAJI-

FAKAM MIN A'DOOIN

INTAZ''AA A'LAY-YA SAY-FA A'DAAWATIH

WA SHAH'AD'A LEE Z'UBATA MUD-YATIH

WA AR-HAFA LEE SHABAA H'AD-DIH

WA DAAFA LEE QAWAATILA SUMOOMIH

WA SAD-DADA NAH'-WEE S'AWAAA-IBA SIHAAMIH

WA LAM TANAM A'N-NEE A'Y-NU H'IRAASATIH

WA AZ''-MARA AY-YASOOMANEEL-MAK-ROOH

WA YUJAR-RIA'NEE ZUA'AQA MARAARATIH

FANAZ'AR-TA YAAA ILAAHEEE ILAA

Z''AA'-FEE A'NI AH'-TIMAALIL-FAWAADIH'

WA A'J-ZEE A'NILINTS'AARI MIM-MAN QAS'ADANEE BIMUH'AARABATIH

WA WAH'-DATEE FEE KATHEERI A'DADI MAN-NAAWAANEE

WA AR-S'ADA LEEAL-BALAAA-A

FEEMAA LAM UA'-MIL FEEHEE FIK-REE

FAB-TADAA-TANEE BINAS'-RIK

WA SHADAT-TA AZ-REE BIQOO-WATIK

THUM-MA FALAL-TA LEE H'AD-DAH

WA S'AY-YAR-TAHOO MIM-BAA'-DI JAM-I'N A'DEEDIW-WAH'-DAH

WA AA'-LAY-TA KAA'-BEE A'LAY-H

WA JAA'L-TA MAA SAD-DADAHOO MAR-DOODANA A'LAY-H

FARADAT-TAHOO

LAM YASH-FI GHAYZ'AH

WA LAM YAS-KUN GHALEELUH

QAD A'Z''-Z''A A'LAY-YA SHAWAAH

WA AD-BARA MUWAL-LEEANA QAD AKH-LAF-TA SARAAYAAH

WA KAM MIM-BAAGH

BAGHAANEE BIMAKAAA-IDIH

WA NAS'ABA LEE SHIRAAKA MAS'AAA-IDIH

WA WAK-KALA BEE TAFAQ-QUDA RIA'AYATIH

WA AZ''-BAA ILAY-YA IZ''-BAAA-AS-SABUI' LIT'AREEDATIH

ANTIZ'AARAL-LIANTIHAAZIL-FUR-S'ATI LIFAREESATIH

WA HUWA YUZ'-HIRU LEE BASHAASHATAL-MALAQ

WA YANZ'URUNEE A'LAA SHID-DATIL-H'ANAQ

FALAM-MAA RAAY-TA YAAA ILAAHEE TABAARAK-TA WA TAA'ALAY-T

DAGHALA SAREERATIH

WA QUB-H'A MANT'AWAA A'LAY-H

AR-KAS-TAHOO LIUM-MI RAA-SIHEE FEE ZUB-YATIH

WA RADAT-TAHOO FEE MAH-WAA H'UF-RATIH

FAANQAMAA' BAA'-DA AS-TIT'AALATIHEE D'ALEELAN FEE RIBAQI H'IBAALATIHIL-LTEE KAANA YUQAD-DIRU AY-YARAANEE FEEHAA

WA QAD KAADA AY-YAH'UL-LA BEE LAW-LAA RAH'-MATUKA MAA H'AL-LA BISAAH'ATIH

WA KAM MIN H'AASIDIN QAD

SHARIQA BEE BIGHUS'-S'ATIH

WA SHAJEEA MIN-NEE BIGHAY-Z'IH

WA SALAQANEE BIH'AD-D LISAANIH

WA WAH'ARANEE BIQAR-FI U'YOOBIH

WA JAA'LA I'R-Z''EE GHARAZ''AL-LIMARAAMEEH

WA QAL-LADANEE KHILAALAL-LAM TAZAL FEEH

WA WAH'ARANEE BIKAYDIH

WA QAS'ADANEE BIMAKEEDATIH

FANAADAY-TUKA YAAA ILAAHEE

MUS-TAGHEETHAM-BIK

WAATHIQAM-BISUR-A'TI IJAABATIK

A'ALIMAN AN-NAH

LAA YUZ''-T'AHADU MAN AWAAA ILAA Z'IL-LI KANAFIK

WA LAY-YAF-ZAA' MAL-LAJAA ILAA MAA'-QILI ANTIS'AARIK

FAH'AS'-S'ANTANEE MIM-BAA-SIHEE BIQUD-RATIK

WA KAM MIN-

SAH'AAA-IBI MAK-ROOHIN JAL-LAY-TAHAA A'N-NEE

WA SAH'AAA-IBI NIA'MIN AM-T'AR-TAHAA A'LAY

WA JADAAWILI RAH'-MATIN-NASHAR-TAHAA

WA A'AFEEATIN AL-BAS-TAHAA

WA AA'-YUNI AH'-DAATHIN T'AMAS-TAHAA

WA GHAWAASHEEA KURUBAATIN KASHAF-TAHAA

WA KAM MIN-

Z'AN-NIN H'ASANIN H'AQ-QAQ-T

WA A'DAMIN JABAR-T

WA S'ARA'TIN AN-A'SH-T

WA MAS-KANATIN H'AW-WAL-T

KUL-L D'ALIKA IN-A'AMAW-WATAT'AW-WULAM-MINK WA FEE JAMEEI'HEE AN-HIMAAKAM-MIN-NEE A'LAA MAA'AS'EEK

LAM TAM-NAA'-KA ISAAA-ATEE A'N IT-MAAMI IH'-SAANIK

WA LAA H'AJARANEE D'ALIKA A'NI AR-TIKAABI MASAAKHIT'IK

LAA TUS-ALU A'M-MAA TAF-A'L

WA LAQAD SU-IL-TA FAAA'-T'AY-T

WA LAM TUS-AL FAB-TADAA-T

WAS-TUMEEH'A FAZ''-LUKA FAMAAA AK-DAY-T

ABAY-TA YAA MAWLAAY IL-LAAA IH'-SAANAW-WA AM-TINAANAW-WA TAT'AW-WULAW-WA IN-A'AMAA

WA ABAY-TU IL-LAA

TAQAH'-H'UMAL-LIH'URUMAATIK

WA TAA'D-DEEAL-LH'UDOODIK

WA GHAF-LATAN A'W-WAE'EDIK

FALAKAL-H'AM-DU ILAAHEE MIN-

MUQ-TADIRIL-LAA YUGH-LAB

WA D'EEE ANAATIL-LAA YAA'-JAL

HAD'AA MAQAAMU MANI

AA'-TARAFA BISUBOOGHIN-NIA'M

WA QAABALAHAA BIT-TAQ-S'EER

WA SHAHIDA A'LAA NAF-SIHEE BIT-TAZ''-YEEA'-

AL-LAAHUM-MA FA IN-NEEE ATAQAR-RABU ILAY-KA

BIL-MUH'AM-MADEE-YATIR-RAFEEA'H

WAL-A'LAWEE-YTIL-BAY-Z''AAA-I

WA ATAWAJ-JAHOOO ILAY-KA BIHIMAAA AN TUE'ED'ANEE MIN SHAR-RI KAD'AA WA KAD'AA FA IN-NA D'ALIKA

LAA YAZ''EEQU A'LEEKA FEE WUJ-DIK

WA LAA YATAKAAA-AADUKA FEE QUD-RATIK

WA ANTA A'LAA KUL-LI

SHAY-IN QADEER

FAHAB LEE YAAA ILAAHEE MIR-RAH'-MATIKA WA DAWAAMI TAW-FEEQIK MAT-TAKHID'-HOO SUL-LAMAN

AA'-RUJU BIH ILAA RIZ''-WAANIK

WA AAAMANU BIH MIN I'QAABK

YAAA AR-H'AM-R-RAAH'IMEEN

50

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU FIR-RAH-BAH

AL-LAAHUM-MA IN-NAK

KHALAQ-TANEE SAWEE-YAA

WA RAB-BAY-TANEE S'AGHEERAA

WA RAZAQ-TANEE MAK-FEE-YAA

AL-LAAHUM-MA IN-NEE WAJAT-TU FEEMAA

ANZAL-TA MIN KITAABIK

WA BASH-SHAR-TA BIHEE I'BAADAK

AN QUL-TA :

(YAA I'BAADEEAL-LAD'EENA AS-RAFOO A'LAAA ANFUSIHIM LAA TAQ-NAT'OO MIR-RAH'-MATIL-LAAH

IN-NAL-LAAHA YAGH-FIRUD'-D'UNOOBA JAMEEA'A)

WAQAD T-TAQAD-DAMA MIN-NEE MAA QAD A'LIM-TA WA MAAA ANTA AA'-LAMU BIHEE MIN-NEE

FAYAA SAW-ATAA MIM-MAAA AH'-S'AAHOO A'LAY-YA KITAABUK

FALAW-LAAL-MAWAAQIFU AL-LATEEE OO-AM-MILU MIN A'F-WIKAL-LAD'EE SHAMILA KUL-LA SHAYIL-LA AL-QAY-TU BEEADEE

WA LAW AN-NA AH'ADANA AS-TAT'AAA'L-HARABA MIR-RAB-BIHEE LAKUNTU ANA AH'AQ-QA BIL-HARABI MINK

WA ANTA LAA TAKH-FAA A'LAY-KA KHAAFEEATUN FIL-AR-Z''I WA LAA FIS-SAMAAA-I IL-LAAA ATAY-TA BIHAA

WA KAFAA BIKA JAAZEEAA

WA KAFAA BIKA H'ASEEBAA

AL-LAAHUM-MA IN-NAK

T'AALIBEEE IN ANA HARAB-T

WA MUD-RIKEEE IN ANA FARAR-T

FAHAAA ANA D'AA BAY-NA YADAY-K

KHAAZ''IU'N D'ALEELUR-RAAGHIM

IN TUA'D'-D'IB-NEE FA IN-NEE LID'ALIKA AH-LOO-WA HUWA YAA RAB-BI MINKA A'D-L

WA IN TAA'-FU A'N-NEE FAQADEEMANA SHAMALANEE A'F-WUK WA AL-BAS-TANEE A'AFEEATAK

FAAS-ALUKAL-LAAHUM-MA

BIL-MAKH-ZOONI MIN AS-MAAA-IK

WA BIMAA WAARAT-HUL-H'UJUBU MIM-BAHAAA-IK

IL-LAA RAH'IM-TA HD'IHIN-NAF-SAL-JAZOOA'H WA HD'IHIR-RIM-MATAL-HALOOA'H

AL-LATEE LAA TAS-TAT'EEU' H'AR-RA SHAM-SIK

FAKAY-FA TAS-TAT'EEU' H'AR-RA NAARIKA ?

WAL-LATEE LAA TAS-TAT'EEU' S'AW-TA RAA'-DIK

FAKAY-FA TAS-TAT'EEU' S'AW-TA GHAZ''ABIKA ?

FAR-H'AM-NEEL-LAAHUM

FA IN-NEE AM-ROO-UN H'AQEER

WA KHAT'AREE YASEER

WA LAY-SA A'D'AABEE MIM-MAA YAZEEDU FEE MUL-KIKA MITH-QAALA D'AR-RAH

WA LAW AN-NA A'D'AABEE MIM-MAA YAZEEDU FEE MUL-KIK

LASAAL-TUKAS'-S'AB-RA A'LAY-H

WA AH'-BAB-TU AY-YAKOONA D'ALIKA LAK

WA LAKIN-NA SUL-T'AANUKAL-LAAHUM-MA AA'-Z'AM

WA MUL-KUKA AD-WAM

MIN AN TAZEEDA FEEHEE T'AAA'TUL-MUT'EEE'EN

AW TANQUS'A MIN-HOO MAA'-S'EEATUL-MUD'-NIBEEN

FAR-H'AM-NEE

YAAA AR-H'AMAR-RAAH'IMEEN

WA TAJAAWAZ A'N-NEE

YAA D'AAL-JALAALI WAL-IK-RAAM

WA TUB A'LAY-YA

IN-NAKA ANTAT-TAW-WAABUR-RAH'EEM

51

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU FIT-TAZ''AR-RUI' WALIS-TIKAANAH

ILAAHEEE AH'-MADUK WA ANTA LIL-H'AM-DI AH-LUN A'LAA

H'US-NI S'ANEEI'KA ILAY

WA SUBOOGHI NAA'-MAAA-IKA A'LAY

WA JAZEELI A'T'AAA-IKA I'NDEE

WA A'LAA MAA

FAZ''-Z''AL-TANEE MIR-RAH'-MATIK

WA AS-BAGH-TA A'LAY-YA MIN-NIA'-MATIK

FAQADI AS'-T'ANAA'-TA I'NDEE MAA YAA'-JIZU A'N-HOO SHUK-REE

WA LAW-LAAA IH'-SAANUKA ILAY

WA SUBOOGHU NAA'-MAAA-IKA A'LAY

MAA BALAGH-TU IH'-RAAZA H'AZ'-Z'EE

WA LAAA IS'-LAAH'A NAF-SEE

WA LKIN-NAKA AB-TADAA-TANEE BIL-IH'-SAAN

WA RAZAQ-TANEE FEEE UMWREE KUL-LIHAAL-KIFAAYAH

WA S'ARAF-TA I'N-NEE JAH-DAL-BALAAA-

WA MANAA'-TA MIN-NEE MAH'-D'OORAL-QAZ''AAA-I

ILAAHEE

FAKAM MIM-BALAAA-IN JAAHIDIN QAD S'ARAF-TA A'N-NEE

WA KAM MIN-NIA'-MATIN SAABIGHATIN AQ-RAR-TA BIHAA A'Y-NEE

WA

KAM MIN S'ANEEA'TIN KAREEMATIL-LAKA I'NDEE

ANTAL-LAD'EE

AJAB-TA I'NDALIZ''-T'IRAARI DAA'-WATEE

WA AQAL-TA I'NDAL-I'THAARI ZAL-LATEE

WA AKHAD'-TA LEE MINAL-AA'-DAAA-I BIZ'ULAAMATEE

ILAAHEE MAA WAJAT-TUK

BAKHEELANA H'EENA SAAL-TUK

WA LAA MUNQABIZ''ANA H'EENA ARAT-TUK

BAL WAJAT-TUKA LIDUA'AA-EE SAAMIA'A

WA LIMAT'AALIBEE MUA'-T'EEAA

WA WAJAT-TU NUA'-MAAKA A'LAY-YA SAABIGHATAN

FEE KUL-LI SHAA-NIM-MIN SHAA-NEE

WA KUL-LI ZAMAANIM-MIN ZAMAANEE

FAANTA I'NDEE MAH'-MOOD

WA S'ANEEU'KA LADAY-YA MAB-ROOR

TAH'-MADUKA NAF-SEE WALISAANEE WA A'Q-LEE

H'AM-DAY-YAB-LUGHUL-WAFAAA-A WA H'AQEEQATASH-SHUK-R

H'AM-DAY-YAKOONU MAB-LAGHA RIZ''AAKA A'N-NAY

FANAJ-JINEE MIN SAKHAT'IK

YAA KAH-FEE H'EENA TUA'-YEENEEL-MAD'AAHIB

WA YAA MUQEELEE A'TH-RATEE

FALAW-LAA SAT-RUKA A'W-RATEE LAKUNTU MINAL-MAF-Z''OOH'EEN

WA YAA MOO-AY-YIDEE BIN-NAS'-R

FALAW-LAA NAS'-RUKA EE-YAAYA LAKUNTU MINAL-MAGH-LOOBEEN

WA YAA MAW-WAZ''AA'T LAHUL-MULWKU NEERAL-MAD'AL-LATI A'LAAA AA'-NAAQIHAA FAHUM MIN SAT'AWAATIHEE KHAAA-IFOON

WA YAAA AH-LAT-TAQ-WAA

WA YAA MAL-LAHUL-AS-MAAA-UL-H'US-NAA

AS-ALUKA AN TAA'-FUWA A'N-NEE WA TAGH-FIRA LEE

FALAS-TU BAREE-ANA FAAA'-TAD'IR

WA LAA BID'EE QOO-WATIN FAANTAS'IR

WA LAA MAFAR-RA LEE FAAFIR

WA AS-TAQEELUKA A'THARAATEE

WA ATANAS'-S'ALU ILAY-KA MIN D'UNWBEEAL-LATEE

QAD AW-BAQAT-NEE WA AH'AAT'AT BEE FAAH-LAKAT-NEE

MIN-HAA FARAR-TU ILAY-KA RAB-BI

TAAA-IBANA FATUB A'LAY

MUTAA'W-WID'ANA FAAI'D'-NEE

MUS-TAJEERANA FALAA TAKH-D'UL-NEE

SAAA-ILANA FALAA TAH'-RIM-NEE

MUA'-TAS'IMANA FALAA TUS-LIM-NEE

DAAE'EANA FALAA TARUD-DANEE KHAAA-IBAA

DAA'W-TUKA YAA RAB

MIS-KEENAM-MUS-TAKEENAA

MUSH-FIQANA KHAAA-IFAA

WAJILANA FAQEERAA

MUZ''-T'AR-RAN ILAY-K

ASH-KW ILAY-KA YAAA ILAAHEE

Z''AA'-FA NAF-SEE A'NIL-MUSAARAA'TI FEEMAA WAA'T-TAHOOO AW-LEEAAA-AK WAL-MUJAANABATI A'M-MAA H'AD'-D'AR-TAHOOO AA'-DAAA-AK

WA KATH-RATA HUMOOMEE

WA WAS-WASATA NAF-SEE

ILAAHEE LAM TAF-Z''AH'-NEE BISAREERATEE

WA LAM TUH-LIK-NEE BIJAREERATEE

AD-U'WKA FATUJEEBUNEE WA IN KUNTU BAT'EE-ANA H'EENA TAD-U'WNEE

WA AS-ALUKA KUL-LAMAA SHI-TU MIN H'AWAAA-IJEE

WA H'AY-THU MAA KUNTU WAZ''AA'-TU I'NDAKA SIR-REE

FALAAA AD-U'W SIWAAK

WA LAAA AR-JOO GHAY-RAK

LAB-BAY-KA LAB-BAY-K

TAS-MAU' MAN SHAKAAA ILAY-K

WA TAL-QAA MAN TAWAK-KALA A'LAY-K

WA TUKHAL-LIS'U MANI AA'-TAS'AMA BIK

WA TUFAR-RIJU A'M-MAL-LAAD'A BIK

ILAAHEE

FALAA TAH'-RIM-NEE KHAY-RAL-AKHIRATI WAL-OOLAA LIQIL-LATI SHUK-REE

WAGH-FIR LEE MAA TAA'-LAMU MIN D'UNOOBEE

IN TUA'D'-D'IB FAANAA

AZ'-Z'AALIMUL-MUFAR-RIT'

AL-MUZ''AY-YIU'L-AAATHIM

AL-MUQAS'-S'IRUL-MUZ''AJ-JIA'-

AL-MUGH-FILU H'AZ'-Z'A NAF-SEE

WA IN TAGH-FIR FAANTA AR-H'AMUR-RAAH'IMEEN

52

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU FIL-IL-H'AAHEE A'LAAL-LAAHEE TAA'ALAA

YAAL-LAAHOOL-LAD'EE LAA YAKH-FAA A'LAY-HEE SHAY-UN FIL-AR-Z''I WA LAA FIS-SAMAAA-I

WA KAY-FA YAKH-FAA A'LEEKA YAAA ILAAHEE MAAA ANTA KHALAQ-TAHU ?

WAKAY-FA LAA TUH'-S'EE MAAA ANTA S'ANAA'-TAHU ?

AW KAY-FA YAGHEEBU A'NKA MAAA ANTA TUDAB-BIRUHU ?

AW KAY-FA YAS-TAT'EEU' AY-YAH-RUBA MINKA MAL-LAA H'AYAATA LAHOOO IL-LAA

BIRIZ-QIKA ?

AW KAY-FA YANJOO MINKA MAL-LAA MAD'-HABA LAHOO FEE GHAY-RI MUL-KIKA ?

SUB-H'AANAK

AKH-SHAA KHAL-QIKA LAKA AA'-LAMUHUM BIK

WA AKH-Z''AU'HUM LAKA AA'-MALUHUM BIT'AAA'TIK

WA AH-WANUHUM A'LAY-KA MAN ANTA TAR-ZUQUHOO WA HUWA YAA'-BUDU GHAY-RAK

SUB-H'AANAK

LAA YANQUS'U SUL-T'AANAKA MAN ASH-RAKA BIKA WAKAD'-D'ABA RUSULAK

WA LAY-SA YAS-TAT'EEU' MAN KARIHA QAZ''AAA-AKA AY-YARUD-DA AM-RAK

WA LAA YAM-TANIU' MINKA MAN KAD'-D'ABA BIQUD-RATIK

WA LAA YAFOOTUKA MAN A'BADA GHAY-RAK

WA LAA YUA'M-MARU FID-DUNYAA MAN KARIHA LIQAAA-AK

SUB-H'AANAK

MAAA AA'-Z'AMA SHAA-NAK

WA SQ-HARA SUL-T'AANAK

WA SSHAD-DA QOO-WATAK

WA ANFAD'A AM-RAK

SUB-H'AANAKA

QAZ''AY-TA A'LAA JAMEEI' KHAL-QIKAL-MAW-T

MAW-WAH'-H'ADAKA WA MAN KAFARA BIK

WA KUL-LU D'AAA-IQUL-MAWT

WA KUL-LU S'AAA-IRUN ILAY-KA

FATABAARAK-TA WATAA'ALAY-T

LAAA ILAHA IL-LAAA ANTA

WAH'-DAKA LAA SHAREEKA LAK

AAAMANTU BIK

WA S'AD-DAQ-TU RUSULAK

WA QABIL-TU KITAABAK

WA KAFAR-TU BIKUL-LI MAA'-BOODIN GHAY-RIK

WA BARI-TU MIM-MAN A'BADA SIWAAK

AL-LAAHUM-MA IN-NEEE US'-BIHOO WA UM-SEE

MUS-TAQIL-LAL-LIA'MALEE

MUA'-TARIFAM-BID'AMBEE

MUQIR-RAM-BIKHAT'AAYAAY

ANAA BIIS-RAAFEE A'LAA NAFSEE D'ALEEL

A'MALEEE AH-LAKANEE

WA HAWAAYA AR-DAANEE

WA SHAHAWAATEE H'ARAMAT-NEE

FAAS-ALUKA YAA MAWLAAYA SOO-AALA MAN

NAF-SUHOO LAAHEEATUL-LIT'OOLI AMALIH

WA BADANUHOO GHAAFILUL-LISUKOONI U'ROOQIH

WA QAL-BUHOO MAF-TWNUM-BIKATH-RATIN-NIA'MI A'LAY-H

WA FIK-RUHOO QALEELUL-LIMAA HUWA S'AAA-IRUN ILAY-H

SOO-AALA MAN

QAD GHALABA A'LAY-HIL-AMAL

WA FATANAHUL-HAWAA

WAS-TAM-KANAT MIN-HUD-DUNYAA

WA AZ'AL-LAHUL-AJAL

SOO-AALA MAN IS-TAK-THARA D'UNOOBAH

WA AA'-TARAFA BIKHAT'EE-ATIH

SOO-AALA MAL-LAA RAB-BA LAHOO GHAY-RUK

WA LAA WALEE-YA LAHOO DOONAK

WA LAA MUNQID'A LAHOO MINK

WA LAA MAL-JAA LAHOO MINKA IL-LAAA ILAY-K

ILAAHEEE AS-ALUKA

BIH'AQ-QIKAL-WAAJIBI A'LAA JAMEEI' KHAL-QIK

WA BIS-MIKAL-A'Z'EEMIL-LAD'EEE AMAR-TA RASOOLAKA AY-YUSAB-BIH'AKA BIH

WA BIJALAALI WAJ-HIKAL-KAREEMIL-LAD'EE

LAA YAB-LAA WA LAA YATAGHAY-YAR

WA LAA YAH'OOLU WA LAA YAF-NAA

AN TUS'AL-LEEA A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALI MUH'AM-MAD

WA AN TUGH-NEEANEE A'N KUL-LI SHAY-IM-BII'BAADATIK

WA AN TUSAL-LEEA NAF-SEE A'NID-DUNYAA BIMAKHAAFATIK

WA AN TUTH-NEEANEE BIL-KATHEERI MIN KARAAMATIKA BIRAH'-MATIK

FAALAY-KA AFIR

WA MINKA AKHAAF

WA BIKA AS-TAGHEETH

WA EE-YAAKA AR-JOO

WA LAKA AD-U'W

WA ILAY-KA AL-JAA

WA BIKA ATHIQ

WA EE-YAAKA AS-TAE'EN

WA BIKA OO-MIN

WA A'LAY-KA ATAWAK-KAL

WA A'LAA JOODIKA WAKARAMIKA AT-TAKIL

53

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU FIT-TAD'AL-LULI LIL-LAHEE A'Z-ZA WAJAL

RAB-BI AF-H'AMAT-NEE D'UNOOBEE

WANQAT'AA'T MAQAALATEE

FALAA H'UJ-JATA LEE

FAANAAL-ASEERU BIBALEE-YATEE

AL-MUR-TAHANU BI 'MALEE

AL-MUTARAD-DIDU FEE KHAT'EE-ATEE

AL-MUTAH'AY-YIRU A'N QAS'-DEE

AL-MUNQAT'IU' BEE

QAD AW-QAF-TU NAF-SEE

MAW-QIFAL-AD'IL-LAAA-IL-MUD'-NIBEEN

MAW-QIFAL-ASH-QEEAAA-IL-MUTAJAR-RI-EENA A'LAY-KAL-MUS-TAKHIF-FEENA BIWAA'-DIK

SUB-H'AANAKA

AY-YA JUR-ATIN AJ-TARAA-TU A'LAY-KA ?

WA AY-YA TAGH-REERIN

GHAR-RAR-TU BINAF-SEE ?

MAW-LAAYA AR-H'AM-

KAB-WATEE LIH'UR-RI WAJ-HEE

WA ZAL-LATA QADAMEE

WA U'D BH'IL-MIKA A'LAA JAH-LEE

WA BIIH'-SAANIKA A'LAAA ISAAA-ATEE

FAANAAL-MUQIR-RU BID'AMBEE

AL-MUA'-TARIFU BIKHAT'EE-ATEE

WA HD'IHEE YADEE WA NAAS'EEATEE

AS-TAKEENU BIL-QAWADI MIN-NAF-SEE

IR-H'AM SHAY-BATEE

WA NAFAADA AY-YAAMEE

WAQ-TIRAABA AJALEE

WA Z''AA'-FEE WA MAS-KANATEE

WA QIL-LATA H'EELATEE

MAW-LAAYA WAR-H'AM-NEEE ID'AA

ANQAT'AA' MINAD-DUNYAAA ATHAREE

WAM-MAH'AA MINAL-MAKH-LOOQEENA D'IK-REE

WA KUNTU FIL-MANSEE-YEENA KAMAN QAD NUSEE

MAW-LAAYA WAR-H'AM-NEE I'NDA TAGHAY-YURI S'OORATEE WA H'AALEE

ID'AA BALEEA JIS-MEE

WA TAFAR-RAQAT AA'-Z''AAA-EE

WA TAQAT'-T'AA'T AW-S'AALEE

YAA GHAF-LATEE A'M-MAA YURAADU BEE

MAW-LAAYA WAR-H'AMNEE FEE H'ASH-REE WA NASH-REE

WAJ-A'L FEE D'ALIKAL-YAWMI

MAA' AW-LEEAAA-IKA MAW-QIFEE

WA FEEE AH'IB-BAAA-IKA MAS'-DAREE

WA FEE JIWAARIKA MAS-KANEE

YAA RAB-BAL-A'ALAMEEN

54

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU FIS-TIK-SHAAFIL-HUMOOM

YAA FAARIJAL-HAM

WA KAASHIFAL-GHAM

YAA RAH'-MAANAD-DUNYAA WAL-AKHIRATI WARAH'EEMAHUMAA

S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALI MUH'AM-MAD

WAF-RUJ HAM-MEE

WAK-SHIF GHAM-MEE

YAA WAAH'IDU YAAA AH'ADU YAA S'AMAD

YAA MAL-LAM YALID WALAM YOOLAD-

WA LAM YAKUL-LAHOO KUFUWAN AH'AD

IA'-S'IM-NEE WAT'AH-HIR-NEE WAD'-HAB BIBALEE-YATEE

WAQ-RAA AAAYATAL-KUR-SEE-YI WAL-MUA'W-WAD'ATAY-NI WA (QUL HUWAL-LAAHOOO AH'AD) WAQUL :

AL-LAAHUM-MA IN-NEEE AS-ALUKA SOO-AALA MAN

ISHTAD-DAT FAAQATUH

WA Z''AU'FAT QOO-WATUH

WA KATHURAT D'UNOOBUH

SOO-AALA MAL-LAA YAJIDU LIFAAQATIHEE MUGHEETHAA

WA LAA LIZ''AA'-FIHEE MUQAW-WEEAA

WA LAA LID'AMBIHEE GHAAFIRAN GHAY-RAK

YAA D'AAL-JALAALI WAL-IK-RAAM

AS-ALUK

A'MALANA TUH'IB-BU BIHEE MAN A'MILA BIH

WA YAQEENANA TANFAU' BIHEE MANI AS-TAY-QANA BIHEE H'AQ-QAL-YAQEENI FEE NAFAAD'I AM-RIK

AL-LAAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WAAALI MUH'AM-MAD

WAQ-BIZ'' A'LAAS'-S'ID-QI NAF-SEE

WAQ-T'AA' MINAD-DUNYAA H'AAJATEE

WAJ-A'L FEEMAA I'NDAKA RAGH-BATEE SHAW-QAN ILAA LIQAAA-IK

WA HAB LEE S'ID-QAT-TAWK-KULI A'LAY-K

AS-ALUKA MIN KHAY-RI KITAABIN QAD KHALAA

WA AU'WD'U BIKA MIN SHAR-RI KITAABIN QAD KHALAA

AS-ALUK

KHAW-FAL-A'ABIDEENA LAK

WA I'BAADATAL-KHAASHIE'ENA LAK

WA YAQEENAL-MUTAWAK-KILEENA A'LAY-K

WA TAWAK-KULAL-MOO-MINEENA A'LAY-K

AL-LAAHUM-MA AJ-A'L-

RAGH-BATEE FEE MAS-ALATEE MITH-LA RAGH-BATI AW-LEEAAA-IKA FEE MASAAA-ILIHIM-

WA RAH-BATEE MITH-LA RAH-BATI AW-LEEAAA-IK

WAS-TAA'-MIL-NEE FEE MAR-Z''AATIKA A'MALAL-LAAA AT-RUKU MAA'HOO SHAY-AM-MIN DEENIKA MAKHAAFATA AH'ADIM-MIN KHAL-QIK

AL-LAAHUM-MA HD'IHEE H'AAJATEE

FAAA'-Z'IM FEEHAA RAGH-BATEE

WA AZ'-HIR FEEHAA U'D'-REE

WA LAQ-QINEE FEEHAA H'UJ-JATEE

WA A'AFI FEEHAA JASADEE

AL-LAAHUM-MA MAN AS'-BAH'A LAHOO THIQATUN AW RAJAAA-UN GHAY-RUK

FAQAD AS'-BAH'-TU WA ANTA THIQATEE WA RJAAA-EE FIL-UMOORI KUL-LIHAA

FAQ-Z''I LEE BIKHAY-RIHAA A'AQIBAH

WA NAJ-JINEE MIM-MUZ''IL-LAA TI ALFITAN

BIRAH'-MATIKA YAAA AR-H'AMAR-RAAH'IMEEN

WA S'AL-LAAL-LAAHOO A'LAA SAY-YIDINAA MUH'AM-MADIR-RASOOLIL-LAAHIL-MUS'-T'AFAA WA A'LAAA

AAALIHIT'-T'AAHIREEN

55

ONE OF HIS GLORIFICATION

that is , of Zayn Al-A'abideen (A . S( KAANA MIN TAS-BEEH'IHEEE AA'-NEE ZAY-NAL-A'ABIDEENA A'LY-HIS-SALAAM Glory be to Thee ! , O ALLAH , and I beg Thy loving care ! SUB-H'AANAKAL-LAAHUM-MA WA H'ANAANAY-K Glory be to Thee ! , O ALLAH , and high art Thou exalted ! SUB-H'AANAKAL-LAAHUM-MA WA TAA'ALAY-T Glory be to Thee ! , O ALLAH , and might is Thy loincloth ! 1 SUB-H'AANAKAL-LAAHUM-MA WAL-I'Z-ZU IZAARUK Glory be to Thee ! , O ALLAH , and mightiness is Thy cloak ! SUB-H'AANAKAL-LAAHUM-MA WAL-A'Z'AMATU RIDAAAW-UK Glory be to Thee ! , O ALLAH , and magnificence is Thy authority ! SUB-H'AANAKAL-LAAHUM-MA WAL-KIB-REEAAA-U SUL-T'AANUK Glory be to Thee ! , All-Mighty ! How mighty Thou art ! SUB-H'AANAKA MIN A'Z'EEMIM-MAAA AA'-Z'AMAK Glory be to Thee ! Thou art glorified in the highest ! 2 Thou hearest and seest what is under the soil ! 3 SUB-H'AANAKA SUB-BIH'-TA FIL-AA'-LAA TAS-MAU' WA TARAA MAA TAH'-TATH-THARAA Glory be to Thee ! Thou art witness over every whispered conversation ! 4 SUB-H'AANAKA ANTA SHAAHIDU KUL-LI NAJ-WAA Glory be to Thee ! , the place where every complaint is put down ! SUB-H'AANAKA MAW-Z''IU' KUL-LI SHAK-WAA Glory be to Thee ! , present in every assembly ! SUB-H'AANAKA H'AAZ''IRU KUL-LI MALAA Glory be to Thee ! , object of great hopes ! SUB-H'AANAKA A'Z'EEMUR-RAJAAA-I Glory be to Thee ! Thou seest what is at the lowest depth of the water ! SUB-H'AANAKA TARAA MAA FEE QAA'-RIL-MAAA-I Glory be to Thee ! Thou hearest

the breaths of the fish in the lowest depths of the oceans ! SUBH'AANAKA TAS-MAU' ANFAASAL-H'EETAANI FEE QUU'WRIL-BIH'AAR Glory be to Thee ! Thou knowest the weight of the heavens ! SUB-H'AANAKA TAA'-LAMU WAZ-NAS-SAMAWAAT Glory be to Thee ! Thou knowest the weight of the earths SUB-H'AANAKA TAA'-LAMU WAZ-NAL-ARAZ''EEN Glory be to Thee ! Thou knowest the weight of the sun and the moon ! SUB-H'AANAKA TAA'-LAMU WAZ-NASH-SHAM-SI WAL-QAMAR Glory be to Thee ! Thou knowest the weight of the darkness and the light ! SUB-H'AANAKA TAA'-LAMU WAZ-NAZ'-Z'UL-MATI WAN-NOOR Glory be to Thee ! Thou knowest the weight of the shadow and the air ! SUB-H'AANAKA TAA'-LAMU WAZ-NAL-FAY-I WAL-HAWAAA-A Glory be to Thee ! Thou knowest the weight of the wind , how many times it is greater than the weight of a dust mote ! SUB-H'AANAKA TAA'-LAMU WAZ-NAR-REEHEE KAM HEEA MIM-MITH-QALI D'AR-RAH Glory be to Thee ! , All-holy , All-holy , All-holy ! SUB-H'AANAKA QUD-DOOSUN QUD-DOOSUN QUD-DOOS Glory be to Thee ! I wonder how any who knows Thee could fear Thee not ! SUB-H'AANAKA A'JABAM-MAN A'RAFAKA KAY-FA LAA YAKHAAFUK Glory be to Thee ! , O ALLAH , and Thine is the praise ! SUB-H'AANAKAL-LAAHUM-MA WA BIH'AM-DIK Glory be to ALLAH , the All-high , the All-Mighty ! SUB-H'AANAL-LAAHIL-A'LEE-YIL-A'Z'EEM AL-ZUHRI related from SAE'ED BIN AL-MUSAYYAB . 5 He said : RAWAAZ-ZUH-REE-YU A'N SAE'EDIB-NIL-MUSAY-YAB The people were not going out of Mecca until A'LI BIN al Husayn , the chief of the worshipers (upon him be peace) went out . So he went

out , and they went out with him . QAALA KAANAL-QAW-MU LAA YAKH-RUJOONA MIM-MAK-KATA H'AT-TAA YAKH-RUJA A'LEE-YUB-NUL-H'USAY-NI SAY-YIDUL-A'ABIDEENA A'LAY-HIS-SALAAM FAKHARAJA WA KHARAJ-TU MAA'HOO He stopped in one of the way stations and prayed two rak'as . Then he glorified ALLAH—I mean with this glorification —during his prostration . FANAZALA FEE BAA'-Z''IL-MANAAZILI FAS'AL-LAA RAK-A'TAY-NI FASAB-BAH'A FEE SUJOODIHEE YAA'-NEE BIHAD'AAT-TAS-BEEH' There was no tree and no clod of earth that did not glorify along with him , so we were frightened . He raised his head . He said : O Sa'id , are you frightened ? I said : Yes , O son of the Messenger of ALLAH ! FALAM YAB-QA SHAJAROO-WA LAA MADARUN IL-LAA SAB-BAH'A MAA'HOO FAFAZIA'-NAA FARAFAA' RAA-SAHOO FAQAALA YAA SAE'EDU AFAZIA'-TA FAQUL-TU NAA'M YAAB-NA RASOOLIL-LAAH He said : This is the greatest glorification . It was related to me by my father from his grandfather from the Messenger of ALLAH (ALLAH bless him and his Household) . No sins remain with this . FAQAALA HAD'AAT-TAS-BEEH'UL-AA'-Z'AMU H'AD-DATHANEEE ABEE A'N JAD-DEE RASOOLIL-LAAHEE S'AL-LAAL-LAAHOO A'LAY-HEE WA AAALIHEE LAA TAB-QAD'-D'UNOOBU MAA' HAD'AAT-TAS-BEEH' When ALLAH (majestic is His majesty) created Gabriel , He inspired him with this glorification . It is ALLAH's greatest name . WA AN-NAL-LAAHA JAL-LA JALAALUHOO LAM-MAA KHALAQA JAB-RA-EELA AL-HAMAHOO HAD'AAT-TAS-BEEH'A WA HUWA AS-MUL-LAAHIL-AK-BARU .

56

A Supplication and Magnification by him (A . S( DUA'AA-OO-WA TAM-JEEDUL-LAHOO A'LAY-HIS-SALAAM Praise belongs to ALLAH , who AL-H'AM-DU LIL-LAAHIL-LAD'EE disclosed Himself to hearts through mightiness , TAJAL-LAA LIL-QULOOBI BIL-A'Z'AMAH veiled Himself from eyes through might , and WAH'-TAJABA A'NIL-AB-S'AARI

BIL-I'Z-ZAH exercises power over the things through power WAQ-TADARA A'LAAL-ASH-YAAA-I BIL-QUD-RAH Eyes are not firm enough to see Him and FALAAL-AB-S'AARU TATH-BUTU LIROO-YATIH imaginations reach not the core of His mightiness . WA LAAL-AW-HAAMU TAB-LUGHU KUN-HA A'Z'AMATIH He displays His overwhelming power in mightiness and magnificence , TAJAB-BARA BIL-A'Z'AMATI WAL-KIB-REEAAA-I robes Himself in might , goodness , and majesty , WA TAA'T'-T'AFA BIL-I'Z-ZI WAL-BIR-RI WAL-JALAAL is far removed from imperfection through comeliness and beauty , WA TAQAD-DASA BIL-H'US-NI WAL-JAMAAL assumes His glory in pride and splendor , WA TAMAJ-JADA BIL-FAKH-RI WAL-BAHAAA-I puts on His majesty through glory and boons , and WA TAJAL-LALA BIL-MAJ-DI WAL-AAALAAA- has chosen for Himself light and radiance . WAS-TAKH-LAS'A BIN-NOORI WAZ''-Z''EEAAA-I He is a Creator who has no equal , KHAALIQUL-LAA NAZ'EERA LAH a Unique who has no rival , WA AH'ADUL-LAA NID-DA LAH a One who has no opposite , WA WAAH'IDUL-LAA Z''ID-DA LAH an Eternal Refuge who has no match , WA S'AMADUL-LAA KUF-WA LAH a God who has no second , WA ILAHUL-LAA THAANEEA MAA'H an Initiator who has no partner , WA FAAT'IRUL-LAA SHAREEKA LAH a Provider who has no helper . WA RAAZIQUL-LAA MUE'ENA LAH He is the First without disappearance , WAL-AW-WALU BILAA ZAWAL the Everlasting without annihilation , WAD-DAAA-IMU BILAA FANAAA- the Standing without difficulty , WAL-QAAA-IMU BILAA A'NAAA- the Security-giver without end , WAL-MOO-MINU BILAA NIHAAYAH the Originator without term , WAL-MUB-DI-U BILAAA AMAD the Maker without anything , WAS'-S'AANIU' BILAAA AH'AD the Lord without partner , WAR-RAB-BU BILAA SHAREEK the Initiator

without discomfort , WAL-FAAT'IRU BILAA KUL-FAH the Accomplisher without incapacity . WAL-FAA'-A'ALU BILAA A'J-Z He has no bound in space and LAY-SA LAHOO H'AD-DUN FEE MAKAAN no limit in time; WA LAA GHAAYATUN FEE ZAMAAN He ever was , He ever is , He ever will be the same , endlessly . LAM YAZAL WA LAA YAZOOLU WA LAY-YAZAALA KAD'ALIKA ABADAA He is ALLAH , the Living , the Self-subsistent , HUWAL-ILAHUL-H'AY-YUL-QAY-YOOM the Everlasting , the Eternal , AD-DAAA-IMUL-QADEEMU the All-powerful , the All-wise . AL-QAADIRUL-H'AKEEM My God , ILAAHEE Thy little slave is in Thy courtyard , U'BAY-DUKA BIFINAAA-IK Thy beggar is in Thy courtyard , SAAA-ILUKA BIFINAAA-IK Thy poor one is in Thy courtyard ! (THREE TIMES( FAQYRUKA BIFINAAA-IKA (THALAATHANA) My God , ILAAHEE before Thee tremble the pious tremblers , LAKA YAR-HABUL-MUTARAH-HIBOON to Thee devote themselves the lamenters , WA ILAY-KA AKHALAS'AL-MUS-TAHIL-LOON in fear of Thee , in hope of Thee ! RAH-BATAL-LAK WA RAJAAA-AL-LIA'F-WIK O ALLAH of Truth , YAAA ILAHAL-H'Q have mercy upon the supplication of those who cry for help ! AR-H'AM DUA'AA-AL-MUS-TAS'-RIKHEENA Pardon the sins of the heedless ! WAA'-FU A'N JARAAA-IMIL-GHAAFILEEN And increase beneficence toward those who keep turning [to Thee] on the Day they arrive before Thee , WA ZID FEEE IH'-SAANIL-MUNEEBEENA YAW-MAL-WUFOODI A'LAY-KA O Generous ALLAH ! YAA KAREEM

57

His Supplication (A . S) in Mentioning the Household of Muhammad )Peace be upon them) WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU FEE D'IK-RI AAALI MUH'AM-MADIN A'LY-HIMUS-SALAAM O ALLAH , O He who AL-LAHUM-MA YAA MAN- singled out

MUHAMMAD and his Household for honor , KHAS'-S'A MUH'AM-MADAW-WA AAALAHOO BIL-KARAAMAH showed favour toward them with messengerhood , WA H'ABAAHUM BIR-RISAALAH specified them for the mediation , 6 So WA KHAS'-S'AS'AHUM BIL-WASEELAH appointed them the heirs to the prophets , WA JAA'LAHUM WARATHATAL-AMBEEAAA-I sealed with them the executors and the IMAMs , WA KHATAMA BIHIMUL-AW-S'EEAAA-A WAL-A-IM-MAH taught them the knowledge of what has been and what remains to be , and WA A'L-LAMAHUM I'L-MA MAA KAANA WA MAA BAQEE made the hearts of the people incline toward them ! WA JAA'LA AF-IDATAM-MINAN-NAASI TAH-WEEE ILAY-HIM- Bless MUHAMMAD and his Household , the pure , and FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIHIT'-T'AAHIREEN act toward us with that of which Thou art worthy in religion , in this world , and in the next world ! WAF-A'L BINAA MAAA ANTA AH-LUHOO FID-DEENI WAD-DUNYAA WAL-AKHIRAH Thou art powerful over everything . 7 IN-NAKA A'LAA KUL-LI SHAY-IN QADEER

58

His Supplication (A . S( in Calling down Blessings upon Adam )A . S(

WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LAY-HIS-SALAAMU FEES'-S'ALAATI A'LAAA AAADAMA (A . S) O ALLAH , as for Adam , AL-LAHUM-MA WA AAADAM the marvel of Thy creation , BADYU' FIT'-RATIK the first made of clay to confess Thy Lordship , WA AW-WALU MUA'-TARIFIM-MINAT'-T'EENI BIRUBOOBEE-YATIK the beginning of Thy argument against Thy servants and creatures , WA BAD-WU H'UJ-JATIKA A'LAA I'BAADIKA WA BAREE-YATIK the guide to seeking sanctuary in Thy pardon from Thy punishment , WAD-DALEELU A'LAALIS-TIJAARATI BI 'F-WIKA MIN I'QAABIK the opener of the paths of repentance toward Thee , WAN-NAAHIJU SUBULA

TAW-BATIK the giver of the creatures access to knowledge of Thee , WAL-MUWAS-SALU BAY-NAL-KHAL-QI WA BAY-NA MAA'-RIFATIK the one concerning whom Thou hast conveyed Thy good pleasure through Thy kindness and Thy mercy toward him , WAL-LAD'EE LAQ-QANTAHOO MAA RAZ''EETA BIHEE A'N-HOO BIMAN-NIKA A'LAY-HEE WA RAH'-MATIK the one who turned back and did not persist in disobeying Thee , WAL-MUNEEBUL-LAD'EE LAM YUS'IR-RA A'LAA MAA'-S'EEATIK the forerunner among the self-abasers , who shaved his head in Thy sacred precinct , and WA SAABIQUL-MUTAD'AL-LILEENA BIH'AL-QI RAA-SIHEE FEE H'ARAMIK among the seekers of access to Thy pardon , through obedience after disobedience , and WAL-MUTAWAS-SILU BAA'-DAL-MAA'-S'EEATI BIT'-T'AAA'TI ILAA A'F-WIK the father of the prophets , who were made to suffer for Thy sake and WA ABOOL-AMBEEAAA-IL-LAD'EENA OOD'OO FEE JAMBIK who strove more than all the earth's inhabitants in obeying Thee— WA AK-THARU SUK-KAANIL-AR-Z''I SAA'-YAN FEE T'AAA'TIK bless him , Thou—O All-merciful—Thy angels and the inhabitants of Thy heavens and Thy earth , just as he FAS'AL-LI A'LAY-HEEE ANTA YAA RAH'-MAANU WA MALAAA-IKATUKA WA SUK-KAANU SAMWAATIKA WA AR-Z''IK KAMAA magnified Thy inviolable commands and A'Z'-Z'AMA H'URUMAATIK guided us upon the path of Thy good pleasure , WA DAL-LANA A'LAA SABEELI MAR-Z''AATIKA O Most Merciful of the merciful ! YAAA AR-H'AMAR-RAAH'IMEEN

59

His Supplication (A . S) in Distress and Seeking Release WA KAANA MIN DUA'AA-IHEE A'LY-HIS-SALAAM FIL-KAR-BI WAL-IQAALAH My God , ILAAHEE let not my enemy gloat over me and LAA TUSH-MIT BEE A'DOO-WEE torment not my dear kinsman or friend through me ! WA LAA TAF-JAA' BEE H'AMEEMEE WA

S'ADEEQEE My God , of Thy glances , give me one glance , and thereby ILAAHEE HAB LEE LAH'-Z'ATAM-MIL-LAH'AZ'AATIK remove from me that by which Thou hast afflicted me and TAK-SHIFU BIHAA A'N-NEE MAB-TALAY-TANEE BIH return me to the best of Thy customs with me ! WA TUE'EDUNEEE ILAAA AH'-SANI A'ADAATIKA I'NDEE Respond to my supplication and the supplication of him who devotes his supplication sincerely to Thee , WAS-TAJIB DUA'AA-EE WA DUA'AA-A MAN AKH-LAS'A LAKA DUA'AA-AHOO FAQAD- for my power has become frail , Z''AU'FAT QOO-WATEE my stratagems few , WA QAL-LAT H'EELATEE my situation severe , and WASH-TAD-DAT H'AALEE I despair of what is with Thy creatures , WA YA-IS-TU MIM-MAA I'NDA KHAL-QIK so nothing remains for me but hope in Thee ! FALAM YAB-QA LEEE IL-LAA RAJAAAW-UKA A'LAY My God , ILAAHEE surely Thy power to remove that in which I dwell is like Thy power in that with which Thou hast afflicted me ! IN-NA QUD-RATAKA A'LAA KASH-FI MAAA ANA FEEHEE KAQUD-RATIKA A'LAA MAB-TALAY-TANEE BIH And surely the remembrance of Thy acts of kindliness comforts me WA IN-NA D'IK-RA A'WAAA-IDIKA YOO-NISUNEE and hope in Thy showing favour and Thy bounty strengthens me , WAR-RAJAAA-A FEEE IN-A'AMIKA WA FAZ''-LIKA YUQAW-WEENEE for I have not been without Thy favour ever since Thou created me . LIAN-NEE LAM AKH-LU MIN-NIA'-MATIKA MUND'U KHALAQ-TANEE And Thou , my God , art WA ANTA ILAAHEE my place of flight , my asylum , MAF-ZAE'E WA MAL-JA-EE my protector , my defender , WAL-H'AAFIZ'U LEE WAD'-D'AAAB-BU A'N-NEE the

loving toward me , the compassionate , and AL-MUTAH'AN-NINU A'LAY-YAR-RAH'EEMU BEE the guarantor of my provision . AL-MUTAKAF-FILU BIRIZ-QEE In Thy decree lay what has settled upon me and FEE QAZ''AAA-IKA KAANA MAA H'AL-LA BEE in Thy knowledge that to which I have come home . WA BII'L-MIKA MAA S'IR-TU ILAY-H So , my Patron and Master , place within that which Thou hast ordained , decreed , and made unavoidable for me , FAJ-A'L YAA WALEE-YEE WA SAY-YIDEE FEEMAA QAD-DAR-TA WA QAZ''AY-TA A'LAY-YA WA H'ATAM-TA my well-being and that wherein lies my soundness and my deliverance from that in which I am ! A'AFEEATEE WA MAA FEEHEE S'ALAAH'EE WA KHALAAS'EE MIM-MAAA ANA FEEH I hope for none to repel this other than Thee , and FA IN-NEE LAAA AR-JOO LIDAF-I' D'ALIKA GHAY-RAK I rely in it only upon Thee . WA LAAA AA'-TAMIDU FEEHEEE IL-LAA A'LAY-K O Possessor of majesty and munificence , be with my best opinion of Thee ! 8 FAKUY-YAA D'AAL-JALAALI WAL-IK-RAAMI I'NDA AH'-SANI Z'AN-NEE BIK Have mercy upon my frailty and the paucity of my stratagems , WAR-H'AM Z''AA'-FEE WA QIL-LATA H'EELATEE remove my distress , WAK-SHIF KUR-BATEE grant my supplication , WAS-TAJIB DAA'-WATEE ease me from my stumble , WA AQIL-NEE A'TH-RATEE and show kindness to me in that and to everyone who supplicates Thee ! WAM-NUN A'LY-YA BID'ALIKA WA A'LAA KUL-LI DAAI'L-LAK My Master , Thou hast commanded me to supplicate and undertaken to respond , 9 and AMAR-TANEE YAA SAY-YIDEE BID-DUA'AA-I WA TAKAF-FAL-TA BIL-IJAABAH Thy promise is

the truth in which there is no failing , nor any change . 10 WA WAA'-DUKAL-H'AQ-QU AL-LD'EE LAA KHUL-FA FEEHEE WA LAA TAB-DEEL So bless MUHAMMAD , Thy prophet and servant , and FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIN-NABEE-YIKA WA A'B-DIK the pure , the Folk of his House , and WA A'LAAT'-T'AAHIREENA MIN AH-LI BAY-TIH help me , surely Thou art WA AGHITH-NEE FA IN-NAK the help of him who has no help and GHEEAATHU MAL-LAA GHEEAATHA LAH the stronghold of him who has no stronghold , WA H'IR-ZA MAL-LAA H'IR-ZA LAH while I am the distressed WA ANAAL-MUZ''-T'AR-RUL-LAD'EE the response to whom and the removal of evil from whom Thou hast made obligatory ! 11 AW-JAB-TA IJAABATAH WA KASH-FA MAA BIHEE MINAS-SOOO-I So respond to me , remove my concern , FAAJIB-NEE WAK-SHIF HAM-MEE relieve my gloom , WA FAR-RIJ GHAM-MEE return my state to the best it has been , and WA AI'D H'AALEEE ILAAA AH'-SANI MAA KAANAT A'LAY-H repay me not according to what I deserve , but according to Thy mercy which embracest all things , 12 WA LAA TUJAAZINEE BIIAS-TIH'-QAAQI WA LAKIM-BIRAH'-MATKAL-LATEE WASIA'T KUL-LA SHAY-IN O Possessor of majesty and munificence ! YAA D'AAL-JALAALI WAL-IK-RAAM Bless MUHAMMAD and the Household of MUHAMMAD , hear , and S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALI MUH'AM-MAD respond , O All-mighty ! WAS-MAA' WA AJIB YAA A'ZEEZ

60

His Supplication (A . S) against that which he Feared and Dreaded13 DUA'AA-UHOO A'LY-HIS-SALAAMU MIM-MAA YAH'-D'ARUHOO WA YAKHAAF My God , ILAAHEEE IN-NAHOO nothing repels Thy wrath but Thy clemency ,

LAY-SA YARUD-DU GHAZ''ABAKA IL-LAA H'IL-MUK nothing delivers from Thy punishment but Thy pardon , WA LAA YUNJEE MIN I'QAABIKA IL-LAA A'F-WAK nothing rescues from Thee but Thy mercy and pleading to Thee ! 14 WA LAA YUKHAL-LIS'U MINKA IL-LAA RAH'-MATUKA WAT-TAZ''AR-RUU' ILAY-K So give me , my God , relief by means of the power through which FAHAB LEE YAAA ILAAHEE FARAJAM-BIL-QUD-RATIL-LATEE Thou bringest the dead lands to life and BIHAA TUH'-YEE MAY-TAL-BILAAD revivest the spirits of the servants ! 15 WABIHAA TANSHURU AR-WAAH'AL-I'BAAD Destroy me not , and give me the knowledge of Thy response , my Lord ! WA LAA TUH-LIK-NEE WA A'R-RIF-NEEL-IJAABAH Raise me up and push me not down , , YAA RAB-BI WAR-FAA'-NEE WA LAA TAZ''AA'-NEE help me , provide for me , WANS'UR-NEE WAR-ZUQ-NEE and release me from every blight ! WA A'AFINEE MINAL-AAAFAAT My Lord , YAA RAB-BI if Thou raisest me up , who will push me down ? IN TAR-FAA'-NEE FAMAY-YAZ''AU'NEE If Thou pushest me down , who Will raise me up ? WA IN TAZ''AA'-NEE FAMAY-YAR-FAU'NEE But I know , my God , that WA QAD A'LIM-TU YAAA ILAAHEEE AN there is no wrong in Thy decree , and LAY-SA FEE H'UK-MIKA Z'UL-M no hurry in Thy vengeance . WA LAA FEE NAQIMATIKA A'JALATUN He alone hurries who fears to miss , and IN-NAMA YAA'-JALU MAY-YAKHAFUL-FAW-T only the weak needs to wrong . WA YAH'-TAAJU ILAAZ'-Z'UL-MIZ''-Z''AE'EF But Thou art exalted , my Master , high indeed above all that ! WA QAD T-TAA'ALAY-TA A'N D'LIKA

YAA SAY-YIDEE U'LOO-WANA KABEERAA My Lord , make me not RAB-BI LAA TAJ-A'L-NEE the target of affliction LIL-BALAAA-I GHARAZ''AA nor the object of Thy vengeance , WA LAA LINAQIMATIKA NAS'ABAA respite me , comfort me , WA MAH-HIL-NEE WA NAF-FIS-NEE release me from my stumble , and WA AQIL-NEE A'TH-RATEE send not affliction after me , WA LAA TUT-BIA'-NEE BIL-BALAAA- for Thou hast seen my frailty , and the paucity of my stratagems . FAQAD T-TARAA Z''AA'-FEE WA QIL-LATA H'EELATEE So give me patience , for I , my Lord , am weak , and I plead to Thee , my Lord ! FAS'AB-BIR-NEE FA IN-NEE YAA RAB-BI Z''AE'EFUM-MUTAZ''AR-RIU'N ILAY-KA YAA RAB I seek refuge in Thee from Thee , so give me refuge ! 16 WA AU'WD'U BIKA MINKA FAAI'D'-NEE I seek sanctuary in Thee from every affliction , so grant me sanctuary ! WA AS-TAJEERU BIKA MIN KUL-LI BALAAA-IN FAAJIR-NEE I cover myself through Thee , so cover me , my Master , from what I fear and dread ! WA AS-TATIRU BIKA FAS-TUR-NEE YAA SAY-YIDEE MIM-MAAA AKHAAFU WA AH'-D'AR Thou art the All-mighty , mightier than every mighty thing ! WA ANTAL-A'Z'EEMU AA'-Z'AMU MIN KUL-LI A'Z'EEM Through Thee , through Thee , through Thee , I cover myself . BIKA BIKA BIKAS-TATAR-T O ALLAH (TEN TIMES) , YAAL-LAAHOO (TEN TIMES) , Bless MUHAMMAD and his Household , the good , the pure ! S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIHIT'-T'AY-YBEENAT'-T'AAHIREEN

61

His Supplication (A . S) in Abasing himself ) A . S) WA MIN DUA'AA-IHEE

A'LAY-HIS-SALAAMU FIT-TAD'AL-LUL My Master , my Master ! MAW-LAAYA MAW-LAAYA Thou art the Master and I the servant !

ANTAL-MAW-LAA WA ANAL-A'B-D Has anyone mercy upon the servant but the master ? WA HAL YAR-H'AMUL-A'B-DA IL-LAAL-MAW-LAA My Master , my Master ! MAW-LAAYA MAW-LAAY Thou art the Exalted and I the abased ! ANTAL-A'ZEEZU WA ANAAD'-D'ALEEL Has anyone mercy upon the abased but the exalted ? WA HAL YAR-H'AMUD'-D'ALEELA IL-LAAL-A'ZEEZ My Master , my Master ! MAW-LAAYA MAW-LAAYA Thou art the Creator and I the creature ! ANTAL-KHAALIQU WA ANAL-MAKH-LOOQ Has anyone mercy upon the creature but the creator ? WA HAL YAR-H'AMUL-MAKH-LOOQA IL-LAAL-KHAALIQ My Master , My Master ! MAW-LAAYA MAW-LAAYA Thou art the Giver and I the asker ! ANTAL-MUA'-T'EE WA ANAAS-SAAA-IL Has anyone mercy upon the asker but the giver ? WA HAL YAR-H'AMUS-SAAA-ILA IL-LAAL-MUA'-T'EE My Master , My Master ! MAW-LAAYA MAW-LAAYA Thou art the Helper and I the seeker of help ! ANTAL-MUGHEETHU WA ANAL-MUS-TAGHEETHU Has anyone mercy upon the seeker of help but the helper ? WA HAL YAR-H'AMUL-MUS-TAGHEETHA IL-LAAL-MUGHEETH My Master , My Master ! MAW-LAAYA MAW-LAAY Thou art the Subsistent and I the perishing ! ANTAL-BAAQEE WA ANAL-FAANEE Has anyone mercy upon the perishing but the subsistent ? WA HAL YAR-H'AMUL-FAANEEA IL-LAAL-BAAQEE My Master , My Master ! MAW-LAAYA MAW-LAAY Thou art the Everlasting and I the vanishing ! ANTAD-DAAA-IMU WA ANAAZ-ZAAA-IL Has anyone mercy upon the vanishing but the everlasting ? WA HAL YAR-H'AMUZ-ZAAA-ILA IL-LAAD-DAAA-IM My Master , My Master ! MAW-LAAYA MAW-LAAYA Thou art the Living

and I the dead ! ANTAL-H'AY-YU WA ANAL-MAY-YIT

Has anyone mercy upon the dead but the living ? WA HAL YAR-H'AMUL-MAY-YITA IL-LAAL-H'AY My Master , My Master ! MAW-LAAYA MAW-LAAYA Thou art the Strong and I the weak ! ANTAL-QAWEE-YU WA ANAAZ''-Z''AE'EFU Has anyone mercy upon the weak but the strong ? WA HAL YAR-H'AMUZ''-Z''AE'EFA IL-LAAL-QAWEE My Master , My Master ! MAW-LAAYA MAW-LAAY Thou art the Rich and I the poor ! ANTAL-GHANEE-YU WA ANA ALFAQEER Has anyone mercy upon the poor but the rich ? WA HAL YAR-H'AMU ALFAQYRA IL-LAAL-GHANEE My Master , My Master ! MAW-LAAYA MAW-LAAY Thou art the Great and I the small ! ANTAL-KABEERU WA ANAAS'-S'AGHEER Has anyone mercy upon the small but the great ? WA HAL YAR-H'AMUS'-S'AGHEERA IL-LAAL-KABEER My Master , My Master ! MAW-LAAYA MAW-LAAY Thou art the Owner and I the o . wnedl ANTAL-MAALIKU WA ANAL-MAM-LOOK Has anyone mercy upon the owned but the owner ? WA HAL YAR-H'AMUL-MAM-LOOKA IL-LAAL-MAALIK

62

The Supplication for Sunday DUA'AA-U YAW-MIL-AH'AD In the Name of ALLAH , the All-merciful , the All-compassionate BIS-MIL-LAAHIR-RAH'-MAANIR-RAH'EEM In the name of ALLAH , BIS-MIL-LAAHIL-LAD'EE from whom I hope for nothing but bounty , and LAAA AR-JOOO IL-LAA FAZ''-LAH from whom I fear nothing but justice WA LAAA AKH-SHAAA IL-LAA A'D-LAH I rely only upon His word , and WA LAAA AA'-TAMIDU IL-LAA QAW-LAH I cling only to His cord WA LAAA ATAMAS-SAKU IL-LAA BIH'AB-LIH In Thee I seek sanctuary BIKA AS-TAJEER —O Possessor of pardon and good pleasure— YAA D'AAL-A'F-WI WAR-RIZ''-WAAN from wrong and

enmity , MINAZ'-Z'UL-MI WAL-U'D-WAAN from the changes of time WA MIN GHEEARIZ-ZAMAAN and the recurrence of sorrows , WA TAWATURIL-AH'-ZAAN from the striking of mishaps and WA MIN T'AWAARIQIL-H'ADATHAAN from the expiration of my term before preparation and readiness . WA MINI ANQIZ''AAA-IL-MUD-DATI QAB-LAT-TAAH-HUBI WAL-U'D-DAH From Thee I seek guidance to that wherein is righteousness and being set right . WA EE-YAAKA AS-TAR-SHIDU LIMAA FEEHIS'-S'ALAAHOO WAL-IS'-LAAH' From Thee I seek help in that which is linked to success and favorable response . WABIKA AS-TAE'ENU FEEMAA YAQ-TARINU BIHIN-NAJAAHOO WAL-INJAAH' Thee I beseech for the garment of well-being and its completion and for the covering of health and its permanence . WA EE-YAAKA AR-GHABU FEE LIBAASIL-A'AFEEATI WA TAMAAMIHAA WA SHUMOOLIS-SALAAMATI WA DAWAAMIHAA I seek refuge in Thee , my Lord , from the goadings of the SATANs , and WA AU'WD'U BIKA YAA RAB-BI MIN HAMAZAATISH-SHAYAAT'EEN I seek protection in Thy sovereignty from the injustice of the sovereigns . WA AH'-TARIZU BISUL-T'AANIKA MIN JAW-RIS-SALAAT'EENI So accept my past prayers and fasting and FATAQAB-BAL MAA KAANA MIN S'ALATEE WA S'AW-MEE make my tomorrow and what is after better than my present hour and my today ! WAJ-A'L GHADEE WA MAA BAA'-DAHOOO AF-Z''ALA MIN SAAA'TEE WA YAW-MEE Exalt me in my clan and my people and WA AI'Z-ZANEE FEE A'SHEERATEE WA QAW-MEE protect me in my waking and my sleeping ! WAH'-FAZ'-NEE FEE YAQAZ'ATEE WA NAW-MEE For Thou art ALLAH , the Best Guardian , and FAANTAL-LAAHOO KHAY-RUN H'AAFIZ'AA Thou art the Most Merciful of the merciful . 17

WA ANTA AR-H'AMUR-RAAH'IMEEN O ALLAH , I am quit before Thee AL-LAHUM-MA IN-NEEE AB-RA-U ILAY-KA on this day of mine and on all Sundays that follow it of associating others with Thee and of heresy , and FEE YAW-MEE HAD'AA WA FEE MAA BAA'-DAHOO MINAL-AAAH'AADI MINASH-SHIR-KI WAL-IL-H'AAD I devote my supplication sincerely to Thee , addressing myself to Thy response . WA UKH-LIS'U LAKA DUA'AA-EE TAA'R-RUZ''AL-LIL-IJAABAH So bless MUHAMMAD and the Household of MUHAMMAD , FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALI MUH'AM-MAD the best of Thy creation , the summoner to Thy truth , KHAY-RI KHAL-QIKAD-DAAE'EY ILAA H'AQ-QIK exalt me with Thy exaltation , which is never made to suffer loss , [ WA AI'Z-ZANEE BII'Z-ZIKAL-LAD'EE LAA YUZ''AAM protect me with Thy eye , which never sleeps , and WAH'-FAZ'-NEE BI A'Y-NIKA AL-LTEE LAA TANAAM seal my affair by cutting me off from everything but Thee and my life with forgiveness ! WAKH-TIM BIIANQIT'AAI' ILAY-KA AM-REE WA BIL-MAGH-FIRATI U'MUREE Surely Thou art the All-forgiving , the All-compassionate ! IN-NAKA ANTAL-GHAFOORUR-RAH'EEM

63

The Supplication for Monday DUA'AA-U YAWMIL-ITH-NAY-N In the Name of ALLAH , the All-merciful , the All-compassionate BIS-MIL-LAAHIR-RAH'-MAANIR-RAH'EEM Praise belongs to ALLAH , AL-H'AM-DU LIL-LAAHIL-LAD'EE who allowed none to witness when He created the heavens and the earth , LAM YUSH-HID AH'ADANA H'EENA FAT'ARAS-SAMAAWAATI WAL-AR-Z'' and who took no helper when He authored the spirits ! WA LAA AT-TAKHAD'A MUE'ENANA H'EENA BARAAN-NASAMAAT He has no associate in Divinity and LAM YUSHAARAK FIL-ILAAHEE-YAH no support in Unity . WA LAM YUZ'AHAR FIL-WAH'-DAANEE-YAH Tongues fall silent before the limit

of describing Him , KAL-LATIL-AL-SUNU A'N GHAAYATI S'IFATIH intellects fail before the core of knowing Him , WAN-H'ASARATIL-U'QOOLU A'N KUN-HEE MAA'-RIFATIH tyrants fall low in awe of Him , WA TAWAAZ''AA'TIL-JABAABIRATU LIHAY-BATIH faces are humbled in fear of Him , 18 and WA A'NATIL-WUJOOHOO LIKHASH-YATIH everything mighty yields to His mightiness ! WANQAADA KUL-LU A'Z'EEMIL-LIA'Z'AMATIH So to Thee belongs praise , again and again , well-measured , continually , methodically ! And FALAKAL-H'AM-DU MUTAWAATIRAM-MUT-TASIQAW-WA MUTAWAALEEAM-MUS-TAW-SIQAA may His blessings be upon His Messenger endlessly , WA S'ALAWAATUHOO A'LAA RASOOLIHEEE ABADAA His salutation everlastingly , eternally ! WA SALAAMUHOO DAAA-IMANA SAR-MADAA O ALLAH , make AL-LAHUM-MA AJ-A'L- the beginning of this day of mine righteousness , AW-WALA YAW-MEE HAD'AA S'ALAAH'AA its middle prosperity , and WA AW-SAT'AHOO FALAAH'AA its end success ! . WA AAAKHIRAHOO NAJAAH'AA I seek refuge in Thee from a day WA AU'WD'U BIKA MEE-YAW-MIN whose beginning is fright , AW-WALUHOO FAZAA'- whose middle is anxiety , WA AW-SAT'UHOO JAZAA'- and whose end is pain ! WA AAAKHIRUHOO WAJAA'- O ALLAH , I pray forgiveness from Thee for AL-LAHUM-MA IN-NEEE AS-TAGH-FIRUK every vow I have vowed , LIKUL-LI NAD'-RIN-NAD'AR-TUH every promise I have promised , and WA LIKUL-LI WAA'-DIW-WAA'T-TUH every pledge I have pledged and WA LIKUL-LI A'H-DIN A'AHAT-TUH then failed to keep for Thee . THUM-MA LAM AFI LAKA BIH I ask Thee concerning the complaints of Thy servants against me : WA AS-ALUKA FEE MAZ'AALIMI I'BAADIKA I'NDEE If there is a servant from among Thy servants or a handmaid from among Thy

handmaids , who has against me a complaint FAAY-YUMAA A'B-DIM-MIN A'BEEDIKA AW AMATIM-MIN IMAAA-IKA KAANAT LAHOO QIBALEE MAZ'-LAMATUN because I have wronged him in respect to himself , his reputation , his property , his wife or his child , or because Z'ALAM-TUHAAA EE-YAAH FEE NAF-SIHEEE AW FEE I'R-Z''IH AW FEE MAALIHEEE AW FEEE AH-LIHEE WA WALADIH evil words I have spoken about him in his absence , AW GHEEBATUNGH-TAB-TUHOO BIHAA an imposition upon him through inclination , caprice , scorn , zeal , false show , bigotry , AW TAH'AAMULUN A'LAYHEE BIMAY-LIN AW HAWANA AW ANAFATIN AW H'AMEE-YATIN AW REEAAA-IN AW A'S'ABEE-YAH whether he be absent or present , GHAAA-IBANA KAANA AW SHAAHIDAA alive or dead , WA H'AY-YANA KAANA AW MAY-YITAA such that my hand has fallen short and my capacity has been too narrow to make restitution to him or to annul my obligation to him , FAQAS'URAT YADEE WA Z''AAQA WUS-E'E A'R-RAD-DIHAAA ILAY-HEE WAT-TAH'AL-LULI MIN-H I ask Thee , O He who owns all objects of need—which are granted by His will and hasten to His desire—that FAAS-ALUK YAA MAY-YAM-LIKUL-H'AAJAATI WA HEEA MUS-TAJEEBATUM-BIMASHEE-YATIHEE WA MUS-RIA'TUN ILAAA IRAADATIH Thou blessest MUHAMMAD and the Household of MUHAMMAD , AN TUS'AL-LEEA A'LAA MUH'AM-MADIW-WAAALI MUH'AM-MAD makest [the one I have wronged] satisfied with me in the manner that Thou willest , and W AN TUR-Z''EEAHOO A'N-NEE BIMAA SHI-T givest me mercy from Thee ! WA TAHABA LEE MIN I'NDIKA RAH'-MATAN Forgiveness decreases Thee not and IN-NAHOO LAA TANQUS'UKAL-MAGH-FIRAH giving injures Thee not , WA LAA

TAZ''UR-RUKAL-MAW-HIBAH O Most Merciful of the merciful ! YAAA AR-H'AMAR-RAAH'IMEEN O ALLAH , give me on every Monday two favours from Thee : AL-LAHUM-MA AW-LINEE FEE KUL-LI YAWMI ATH-NAY-NI NIA'-MATAY-NI MINKA THINTAY-N the felicity to obey Thee at its beginning and SAA'ADATAN FEEE AW-WALIHEE BIT'AAA'TIK the favour of Thy forgiveness at its end ! WA NIA'-MATAN FEEE AAAKHIRIHEE BIMAGH-FIRATIK O He who is ALLAH and YAA MAN HUWAL-ILAH none other than whom grants forgiveness for sins ! WA LAA YAGH-FIRUD'-D'UNOOBA SIWAAH

64

The Supplication for Tuesday DUA'AA-U YAW-MITH-THULAATHAAA In the Name of ALLAH , the All-merciful , the All-compassionate BIS-MIL-LAAHIR-RAH'-MAANIR-RAH'EEM Praise belongs to ALLAH—and praise is His right , since He deserves it—abundant praise ! AL-H'AM-DU LIL-LAHEE WAL-H'AM-DU H'AQ-QUHOO KAMAA YAS-TAH'IQ-QUHOO H'AM-DANA KATHYRAA I seek refuge in Him from the evil of my soul , WA AU'WD'U BIHEE MIN SHAR-RI NAF-SEE (for surely the soul commands to evil except as my Lord has mrecy) . 19 ( IN-NAN-NAF-SA LAAM-MAARATUM-BIS-SOOO-I IL-LAA MAA RAH'IMA RAB-BEE)

I seek refuge in Him from the evil of SATAN who adds sins to my sin . WA AU'WD'U BIHEE MIN SHAR-RISH-SHAY-T'AANIL-LAD'EE YAZEEDUNEE D'AMBAN ILAA D'AMBEE I seek protection with Him from every wicked tyrant , unjust sovereign , and conquering enemy . WA AH'-TARIZU BIHEE MIN KUL-LI JAB-BAARIN FAAJIRIW-WA SUL-T'AANIN JAAA-IRIW-WA A'DOO-WIN QAAHIR O ALLAH , AL-LAHUM place me among Thy troops , for Thy troops—they are the victors , 20 AJ-A'L-NEE MIN JUNDIKA FA IN-NA JUNDAKA HUMUL-GHAALIBOON place me in Thy party , for Thy party—they are the ones who prosper ,

21 and WAJ-A'L-NEE MIN H'IZ-BIKA FA IN-NA H'IZ-BAKA HUMUL-MUF-LIH'WN place me among Thy friends , for Thy friends—no fear shall be upon them , nor shall they sorrow . 22 WAJ-A'L-NEE MIN AW-LEEAAA-IKA FA IN-NA AW-LEEAAA-AKA LAA KHAW-FUN A'LAY-HIM WA LAA HUM YAH'-ZANOON O ALLAH , set right for me my religion , for it is the preserving tie of my affair , AL-LAHUM-MA AS'-LIH' LEE DEENEE FA IN-NAHOO I'S'-MATU AM-REE set right for me my hereafter , for it is the abode of my permanent lodging and to it I flee from the neighborhood of the vile ! WA AS'-LIH' LEEE AAAKHIRATEE FA IN-NAHAA DAARU MAQAR-REE WA ILAY-HAA MIM-MUJAWARATIL-LI-AAMI MAFAR-REE Make life an increase for me in every good and WAJ-A'LIL-H'AYAATA ZEEAADATAL-LEE FEE KUL-LI KHAY-R death an ease for me from every evil ! WAL-WAFAATA RAAH'ATAL-LEE MIN KUL-LI SHAR O ALLAH , bless MUHAMMAD , the Seal of the Prophets and the completion of the number of the envoys , AL-LAHUM-MA S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIN KHAATAMIN-NABEE-YEENA WA TAMAAMI I'D-DATIL-MUR-SALEEN his Household , the good , the pure , and

WA A'LAAA AAALIHIT'-T'AY-YIBEENAT'-T'AAHIREEN his Companions , the distinguished , and WA AS'-H'AABIHIL-MUNTAJABEEN give me on the Tuesday three things : Leave WA HAB LEE FEETH-THULAATHAAA-I THALAATHAA no sin for me unless Thou forgivest it , LAA TADAA' LEE D'AMBAN IL-LAA GHAFAR-TAH no grief unless Thou takest it away , and WA LAA GHAM-MAN IL-LAAA AD'-HAB-TAH no enemy unless Thou repellest him ! WA LAA A'DOO-WAN IL-LAA DAFAA'-TAH By means of 'in the name of ALLAH' , the

best of the Names , BIBIS-MIL-LAAHEE KHAY-RIL-AS-MAAA-I in the name of ALLAH , Lord of earth and heaven , BIS-MIL-LAAHEE RAB-BIL-AR-Z''I WAS-SAMAAA-I I seek to repulse every hateful thing , the first of which is His anger , and AS-TAD-FIU' KUL-LA MAK-ROOHIN AW-WALUHOO SAKHAT'UH I seek to attract every lovable thing , the first of which is His good pleasure ! WA AS-TAJ-LIBU KUL-LA MAH'-BOOBIN AW-WALUHOO RIZ''AAH So seal me with forgiveness from Thee , FAKH-TIM LEE MINKA BIL-GHUF-RAAN O Patron of beneficence ! YAA WALEE-YAL-IH'-SAAN

65

The Supplication for WEDNESDAY DUA'AA-U YAW-MIL-AR-BIA'AA In the Name of ALLAH , the All-merciful , the All-compassionate BIS-MIL-LAAHIR-RAH'-MAANIR-RAH'EEM Praise belongs to ALLAH , who appointed AL-H'AM-DU LIL-LAAHIL-LAD'EE JAA'L the night to be a garment , AL-LAYLA LIBAASAA and sleep for a rest , and WAN-NAW-MA SUBAATAA day He appointed for a rising ! 23 WA JAA'LAN-NAHAARA NUSHOORAA To Thee belongs praise , for Thou roused me from my sleep , —and hadst Thou willed , Thou wouldst have made it everlasting— LAKAL-H'AM-DU AM-BAA'TH-TANEE MIM-MAR-QADEE WA LAW SHI-TA JAA'L-TAHOO SAR-MADAA an everlasting praise that will never be cut off and H'AM-DANA DAAA-IMAL-LAA YANQAT'IU' ABADAA whose number the creatures will never count ! WA LAA YUH'-S'EE LAHOO ALKHALAAA-IQU A'DADAA O ALLAH , to Thee belongs praise , AL-LAHUM-MA LAKAL-H'AM-DU AN- for Thou created , then proportioned , KHALAQ-TA FASAW-WAY-T ordained and decreed , WA QAD-DAR-TA WA QAZ''AY-T gave death and bestowed life , WA AMAT-TA WA AH'-YAY-T made sick and healed , WA AM-RAZ''-TA WA SHAFAY-T made well and afflicted ,

WA A'AFAY-TA WA AB-LAY-T sat upon the Throne and WA A'LAAL-A'R-SHI AS-TAWAY-T encompassed the Kingdom ! 24 WA A'LAAL-MUL-KI AH'-TAWAY-T I supplicate Thee with the supplication of one AD-U'WKA DUA'AA-A MAN whose mediation is weak , Z''AU'FAT WASEELATUH whose stratagems have been cut off , WA ANQAT'AA'T H'EELATUH whose term has drawn near , WA AQ-TARABA AJALUH whose expectation from this world has shrunk , WA TADAANAA FID-DUNYAAA AMALUHOO whose neediness for Thy mercy has intensified , WA ASH-TAD-DAT ILAA RAH'-MATIKA FAAQATUH whose remorse for his neglect has become great , WA A'Z'UMAT LITAF-REET'IHEE H'AS-RATUH whose slips and stumbles have become many , and WA KATHURAT ZAL-LATUHOO WA A'TH-RATUH whose repentance is devoted sincerely to Thy face . WA KHALUS'AT LIWAJ-HIKA TAW-BATUH So bless MUHAMMAD , the Seal of the Prophets , and FAS'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIN KHAATAMIN-NABEE-EEN his Household , the good , the pure . WA A'LAAA AH-LI BAY-TIHIT'-T'AY-YIBEENAT'-T'AAHIREEN provide me with the intercession of MUHAMMAD (ALLAH bless him and his Household) and WAR-ZUQ-NEE SHAFAAA'TA MUH'AM-MADIN S'AL-LAAL-LAAHOO A'LAY-HEE WA AAALIH deprive me not of his companionship ! WA LAA TAH'-RIM-NEE S'UH'-BATAHOO Surely Thou art the Most Merciful of the merciful ! 25 IN-NAKA ANTA AR-H'AMUR-RAAH'IMEEN O ALLAH , decree for me on Wednesday four things : Induce me AL-LAHUM-MA AQ-Z''I LEE FIL-AR-BIA'AA-I AR-BAA'N : IJ-A'L to be strong in obedience to Thee , QOO-WATEE FEE T'AAA'TIK to be joyful in worshiping Thee , WA NASHAAT'EE FEE I'BAADATIK to be desirous of Thy reward , and WA RAGH-BATEE FEE THAWAABIK to abstain from that which

would make incumbent upon me Thy painful punishment ! WA ZUH-DEE FEEMAA YOOJIBU LEEE ALEEMA I'QAABIK Thou art Gentle to whom Thou wilt ! IN-NAKA LAT'EEFUL-LIMAA TASHAAA-

66

The Supplication for Thursday DUA'AA-U YAW-MIL-KHAMEES In the Name of ALLAH , the All-merciful , the All-compassionate BIS-MIL-LAAHIR-RAH'-MAANIR-RAH'EEM Praise belongs to ALLAH , AL-H'AM-DU LIL-LAAHIL-LAD'EE who has taken away the shadowy night by His power and AD'-HABAL-LAY-LA MUZ'-LIMAM-BIQUD-RATIH brought the sight-giving day through His mercy . WA JAAA-A BIN-NAHAARI MUB-S'IRAM-BIRAH'-MATIH He has clothed me in its brightness and WA KASAANEE Z''EEAAA-AH given me its favour . WA AAATAANEE NIA'-MATAH O ALLAH , just as Thou hast spared me for this day , so also spare me for its likes , AL-LAHUM-MA FAKAMAAA AB-QAY-TANEE LAHOO FAAB-QINEE LIAM-THAALIH bless the prophet MUHAMMAD and his Household , WA S'AL-LI A'LAAN-NABEE-YI MUH'AM-MADIW-WA AAALIH torment me not in it and in other nights and days by allowing me to commit unlawful acts and to clothe myself in sins; WA LAA TAF-JAA'-NEE FEEHEE WA FEE GHAY-RIHEE MINAL-LAYAALEE WAL-AY-YAAMI BIR-TIKAABIL-MAH'AARIMI WA AK-TISAABIL-MAAATHIM provide me with its good , the good of all within it , and the good of everything after it; and WAR-ZUQ-NEE KHAY-RAHOO WA KHAY-RA MAA FEEHEE WA KHAY-RA MAA BAA'-DAH turn away from me its evil , the evil of all within it , and the evil of everything after it ! . WA AS'-RIF A'N-NEE SHAR-RAHOO WA SHAR-RA MAA FEEHEE WA SHAR-RA MAA BAA'-DAH O ALLAH , AL-LAHUM-MA IN-NEE by the protective compact of Islam , I seek mediation with Thee

! BID'IM-MATIL-IS-LAAMI ATAWAS-SALU ILAY-K by the inviolability of the Qur'an , I rely upon Thee ! WA BIH'UR-MATIL-QURAAANI AA'-TAMIDU A'LAY-K By MUHAMMAD the chosen (ALLAH bless him and his Household) , I seek intercession with Thee WA BIMUH'AM-MADINL-MUS'-T'AFAA S'AL-LAAL-LAAHOO A'LAY-H WA AAALIHEEE AS-TASH-FIU' LADAY-K So recognize my protective compact by which I hope my need will be granted , FAA'-RIFIL-LAAHUM-MA D'IM-MATEEL-LATEE RAJAW-TU BIHAA QAZ''AAA-A H'AAJATEE O Most Merciful of the merciful ! YAAA AR-H'AMAR-RAAH'IMEEN O ALLAH , decree for me on Thursday five things AL-LAHUM-MA AQ-Z''I LEE FIL-KHAMEESI KHAM-SAA which none embraces but Thy generosity and LAA YAT-TASIU' LAHAAA IL-LAA KARAMUK none supports but Thy favours : WA LAA YUT'EEQUHAAA IL-LAA NIA'MUKA : health through which I may have the strength to obey Thee , SALAMATAN AQ-WAA BIHAA A'LAA T'AAA'TIK worship by which I may deserve Thy plentiful reward , WA I'BAADATAN AS-TAH'IQ-QU BIHAA JAZEELA MATHOOBATIK plenty in my state through lawful provision , and WA SAA'TAN FIL-H'AALI MINAR-RIZ-QIL-H'ALAAL that Thou makest me secure in the places of fear through Thy security , WA AN TOO-MINANEE FEE MAWAAQIFIL-KHAW-FI BIM-NIK and placest me in Thy fortress against the striking of worries and sorrows ! WA TAJ-A'LANEE MIN T'AWAARIQIL-HUMOOMI WAL-GHUMOOMI FEE H'IS'-NIK Bless MUHAMMAD and his Household , and S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIH make my seeking his mediation as an intercessor give profit on the Day of Resurrection ! WAJ-A'L TAWAS-SULEE BIHEE SHAAFIA'Y-YAW-MAL-QEEAAMATI NAAFIA'NA Surely Thou art the Most Merciful of the merciful ! 26 IN-NAKA ANTA AR-H'AMUR-RAAH'IMEEN

67

The Supplication for Friday DUA'AA-U YAW-MIL-JUMUA'H In the Name

of ALLAH , the All-merciful , the All-compassionate BIS-MIL-LAAHIR-RAH'-MAANIR-RAH'EEM Praise belongs to ALLAH , AL-H'AM-DU LIL-LAHEE the First before the bringing forth and the giving of life , AL-AW-WALI QAB-LAL-INSHAAA-I WAL-IH'-YAAA-I and the Last after the annihilation of all things , WAL-AKHIRI BAA'-DA FANAAA-IL-ASH-YAAA-I the All-knowing who AL-A'LEEMIL-LAD'EE forgets not him who remembers Him , 27 LAA YANSAA MAN D'AKARAH decreases not him who thanks Him , 28 WA LAA YANQUS'U MAN SHAKARAH disappoints not him who supplicates Him , and WA LAA YUKHAY-YIBU MAN DAA'AH cuts not off the hope of him who hopes in Him ! WA LAA YAQ-T'AU' RAJAAA-A MAR-RAJAAH O ALLAH , AL-LAHUM-MA IN-NEEE I call Thee to witness—and Thou art sufficient witness—and I call to witness all Thy angels , USH-HIDUKA WA KAFAA BIKA SHAHYDANA WA USH-HIDU JAMEEA' MALAAA-IKATIKA the inhabitants of Thy heavens , the bearers of Thy Throne , Thy prophets and Thy messengers whom Thou hast sent out , and the various kinds of creatures Thou hast brought forth , that WA SUK-KAAN SAMWAATIKA WA H'AMALATA A'R-SHIKA WA MAM-BAA'TH-TA MIN AMBYAAA-IKA WA RUSULIKA WA ANSHAA-TA MIN AS'-NAAFI KHAL-QIKA AN-NEE I bear witness that Thou art ALLAH; ASH-HADU AN-NAKA ANTAL-LAAHOO there is no god but Thou , LAAA ILAHA IL-LAAA ANT Thou alone , who hast no associate nor any equal , WAH'-DAKA LAA SHAREEKA LAKA WA LAA A'DEEL and Thy word has no failing , nor any change;29 and WALAA KHUL-FA LIQAW-LIKA WA LAA TAB-DEEL that MUHAMMAD (ALLAH bless him and his Household) is Thy servant and

Thy messenger; WA AN-NA MUH'AM-MADANA S'AL-LAAL-LAAHOO A'LAY-HEE WA AAALIHEE A'B-DUKA WA RASOOLUK he delivered to the servants that with which Thou charged him , AD-DAA MAA H'AM-MAL-TAHOOO ILAAL-I'BAAD he struggled for ALLAH as is His due , 30 WA JAAHADA FIL-LAAHEE A'Z-ZA WA JAL-LA H'AQ-QAL-JIHAAD he gave the good news of the truth of reward , and WA AN-NAHOO BASH-SHARA BIMA HUWA H'AQ-QU MINATH-THAWAB he warned of the veracity of punishment . WA AND'ARA BIMA HUWA S'ID-QUM-MINAL-I'QAAB O ALLAH , make me firm in Thy religion as long as Thou keepest me alive , AL-LAHUM-MA THAB-BIT-NEE A'LAA DEENIKA MAAA AH'-YAY-TANEE make not my heart to swerve after Thou hast guided me , and WA LAA TUZIGH QAL-BEE BAA'-DA ID' HADAY-TANEE give me mercy from Thee , WA HAB LEE MIL-LADUNKA RAH'-MAH surely Thou art the Giver . 31 IN-NAKA ANTAL-WAH-HAAB Bless MUHAMMAD and the Household of MUHAMMAD , S'AL-LI A'LAA MUH'AM-MADIW-W AAALI MUH'AM-MAD make me one of his followers and his partisans , WAJ-A'L-NEE MIN AT-BAAI'HEE WA SHEEA'TIH muster me in his band , WA AH'-SHUR-NEE FEE ZUM-RATIH and give me the success of accomplishing the obligatory observance of Friday , WA WAF-FIQ-NEE LIADAAA-I FAR-Z''IL-JUMUA'ATI performing the acts of obedience which Thou has made incumbent upon me within it , and WA MAAA AW-JAB-TA A'LAY-YA FEEHAA MINAT'-T'AAA'ATI [receiving] the bestowal which Thou hast apportioned for its people on the Day of Recompense ! WA QASAM-TA LIAH-LIHAA MINAL-A'T'AAA-I FEE YAW-MIL-JZAAA-I Surely Thou art Might wise ! 32 IN-NAKA ANTAL-A'ZEEZUL-H'AKEEM

68

The Supplication for Saturday

DUA'AA-U YAW-MIS-SAB-T In the

Name of ALLAH , the All-merciful , the All-compassionate BIS-MIL-LHR-RAH'-MAANIR-RAH'EEM 'In the name of ALLAH' , the word of those who hold fast to Him , BIS-MIL-LAAHEE KALIMATIL-MUA'-TAS'IMEENA the speech of those who seek His protection WA MAQAALATIL-MUTAH'AR-RIZEEN I seek refuge in ALLAH (high exalted is He) from WA AU'WD'U BIL-LAHEE TAA'ALAA MIN the injustice of the unjust , JAW-RIL-JAAA-IREEN the trickery of the enviers , WA KAY-DIL-H'AASIDEEN and the oppression of the wrongdoers , and WA BAGH-YIZ'-Z'AALIMEEN I praise Him beyond the praise of the praisers ! WA AH'-MADUHOO FAW-QA H'AM-DIL-H'AAMIDEEN O ALLAH , AL-LAHUM Thou art the One without partner , and ANTAL-WAAH'IDU BILAA SHAREEK the King without having been made sovereign; WAL-MALIKU BILAA TAM-LEEK no one opposes Thee in Thy decree and LAA TUZ''AAAD-DU FEE H'UK-MIK no one contests Thee in Thy kingdom WA LAA TUNAAZAU' FEE MUL-KIK I ask Thee to AS-ALUKA bless MUHAMMAD and his Household , Thy servant and Thy messenger , AN TUS'AL-LEEA A'LAA MUH'AM-MADIW-WA AAALIHEE A'B-DIKA WA RASOOLIK inspire me with a thanksgiving for Thy favours which will take me to the utmost limit of Thy good pleasure , WA AN TOO-ZIA'NEE MIN SHUK-RI NAA'-MAAKA MAA TAB-LUGHU BEE GHAAYATA RIZ''AAK help me through the gentleness of Thy solicitude to obey Thee , hold fast to worshiping Thee , and deserve Thy reward , WA AN TUE'ENANEE A'LAA T'AAA'TIKA WA LUZOOMI I'BAADATIKA WAS-TIH'-QAAQI MATHOOBATIKA BILUT'-FI I'NAAYATIK have mercy upon me , bar me from acts of disobedience toward Thee as long as Thou keepest me alive , WA

TAR-H'AMANEE WA TAS'UD-DANEE A'M-MAA'AS'EEKA MAAA AH'-YAY-TANEE give me success in what profits me as long as Thou sparest me , WA TUWAF-FIQANEE LIMAA YANFAU'NEE MAAA AB-QAY-TANEE expand my breast through Thy Book , WA AN TASH-RAH'A BIKITAABIKA S'AD-REE lessen my burden through its recitation , WA TAH'UT'-T'A BITILAAWATIHEE WIZ-REE bestow upon me health in my religion and my soul , WA TAM-NAH'ANEES-SALAMATA FEE DEENEE WA NAF-SEE estrange not my intimates from me , and WA LAA TOOH'ISH BEEE AHLA UNSEE complete Thy beneficence in what is left of my lifetime , WA TUTIM-MA IH'-SAANAKA FEEMAA BAQEEA MIN U'MUREE just as Thou hast shown beneficence in that of it which has passed ! KAMAAA AH'-SANTA FEEMAA MAZ''AA MIN-HOO O Most Merciful of the merciful ! YAAA AR-H'AMAR-RAAH'IMEEN

69

The Whispered Prayer of the Repenters MUNAAJAATUT-TAAA-IBEEN In the Name of ALLAH , the All-merciful , the All-compassionate BIS-MIL-LAAHIR-RAH'-MAANIR-RAH'EEM My God , offenses have clothed me in the garment of my lowliness , ILAAHEEE AL-BASAT-NEEL-KHAT'AAYAA THAW-BA MAD'AL-LATEE separation from Thee has wrapped me in the clothing of my misery ! WA JAL-LALANEET-TABAAU'DU MINKA LIBAASA MAS-KANATEE My dreadful crimes have deadened my heart , so bring it to life by a repentance from Thee ! WA AMAATA QAL-BEE A'Z'EEMU JINAAYATEE FAAH'-YIHEE BITAW-BATIM-MINK O my hope and my aim ! YAAA AMALEE WA BUGH-YATEE O my wish and my want ! WA YAA SOO-LEE WA MUNYATEE By Thy might , FAWAI'Z-ZATIK I find no one but Thee to forgive my sins and MAAA AJIDU LID'UNOOBEE SIWAAKA GHAFIRAA I see none but

Thee to mend my brokenness ! WA LAAA ARAA LIKAS-REE GHAY-RAKA JAABIRAA I have subjected myself to Thee in repeated turning , WA QAD KHAZ''AA'-TU BIL-INAABATI ILAY-K I have humbled myself to Thee in abasement . WA A'NAW-TU BIIAS-TIKAANATI LADAY-K If Thou castest me out from Thy door , in whom shall I take shelter ? FAAN T'ARAT-TANEE MIM-BAABIKA FABIMAN ALOOD' If Thou repellest me from Thy side , in whom shall I seek refuge ? WA IR-RADAT-TANEE A'N JANAABIKA FABIMAN AU'WD' O my grief at my ignominy and disgrace ! FAWAAA ASAFAAHOO MIN KHAJ-LATEE WA AF-TIZ''AAH'EE O my sorrow at my evil works and what I have committed ! WA WAA LAH-FAHOO MIN SOOO-I A'MALEE WA AJ-TIRAAH'EE I ask Thee , AS-ALUK O Forgiver of great sins , YAA GHAAFIRAD'-D'AMBIL-KABEER O Mender of broken bones , WA YAA JAABIRAL-A'Z'-MIL-KASEER to overlook my ruinous misdeeds and AN TAHABA LEE MOOBIQAATIL-JARAAA-IR cover my disgraceful secret thoughts ! WA TAS-TURA A'LAY-YA FAAZ''IH'AATIS-SARAAA-IR At the witnessing place of the Resurrection , empty me not of the coolness of Thy pardon and forgiveness , and WA LAA TUKH-LINEE FEE MASH-HADIL-QEEAAMATI MIM-BAR-DI A'F-WIKA WA GHAF-RIK strip me not of Thy beautiful forbearance and covering ! WA LAA TUA'-RINEE MIN JAMEELI S'AF-H'IKA WA SAT-RIK My God , ILAAHEE let the cloud of Thy mercy cast its shadow upon my sins and Z'AL-LIL A'LAA D'UNOOBEE GHAMAAMA RAH'-MATIKA send the billow of Thy clemency flowing over my faults ! WA AR-SIL A'LAA U'YOOBEE SAH'AABA RAA-FATIK My God , ILAAHEE Does the runaway servant

go back but to His master ? Or HAL YAR-JIU'L-A'B-DUL-AAABIQU IL-LAAA ILAA MAW-LAAHOO does any anyone grant sanctuary to him form His angert but He ? AM HAL YUJEERUHOO MIN SAKHAT'IHEEE AH'DUN SIWAAH My God , ILAAHEE if remorse for sins is a repentance , 33 I—by Thy might—am one of the remorseful ! IN KANAN-NADAMU A'LAAD'-D'AMBI TAW-BATAN FA IN-NEE WA I'Z-ZATIKA MINAN-NAADIMEEN If praying forgiveness for offenses is an alleviation , I am one of those who pray forgiveness ! WA IN KAANALIS-TIGH-FAARU MINAL-KHAT'EE-ATI H'IT'-T'ATAN FA IN-NEE LAKA MINAL-MUS-TAGH-FIREENA To Thee I return that Thou may be well pleased ! LAKAL-U'T-BAA H'AT-TAA TAR-Z''AA My God , through Thy power over me , turn toward me , ILAAHEE BIQUD-RATIKA A'LAY-YA TUB A'LAY through Thy clemency toward me , pardon me , WA BIH'IL-MIKA A'N-NEE AA'-FU A'N-NEE and through Thy knowledge of me , be gentle toward me !

WA BII'L-MIKA BEE AR-FUQ BEE My God , Thou art He who hast opened a door to Thy pardon and named it 'repentance' , for Thou said , ILAAHEEE ANTAL-LAD'EE FATAH'-TA LII'BAADIKA BAABAN ILAA A'F-WIKA SAM-MAY-TAHUT-TAW-BATA FAQUL-TA : (Repent to ALLAH with unswerving repentance) . 34 ( TOOBOO ILAAL-LAAHEE TAW-BATAN-NAS'OOH'A) What is the excuse of him who remains heedless of entering the door after its opening ? FAMAA U'D'-RU MAN AGH-FALA DUKHOOLAL-BAABI BAA'-DA FAT-H'IH My God , ILAAHEEE though the sins of Thy servant are ugly , Thy pardon is beautiful . IN KAANA QABUH'AD'-D'AMBU MIN A'B-DIKA FAL-YAH'-SUNIL-A'F-WU MIN I'NDIK My God I am not the first ILAAHEE

MAAA ANA BIW-WALI MAN- to have disobeyed Thee , and Thou turned toward him , A'S'AAKA FATUB-TA A'LAY-H or to have sought to attain Thy favour , and Thou wert munificent toward him . WA TAA'R-RAZ''A LIMAA'-ROOFIKA FAJUT-TA A'LAY-H O Responder to the distressed ! YAA MUJEEBAL-MUZ''-T'AR O Remover of injury ! YAA KAASHIFAZ''-Z''UR O Great in goodness ! YAA A'Z'EEMAL-BIR O Knower of everything secret ! YAA A'LEEMAM-BIMAA FIS-SIR O Beautiful through covering over ! YAA JAMEELAS-SIT-R I seek Thy munificence and Thy generosity to intercede with Thee , IS-TASH-FAA'-TU BIJOODIKA WA KARAMIKA ILAY-K I seek Thy side and Thy showing mercy to mediate with Thee , WA TAWAS-SAL-TU BIJANABIKA WA TARAH'-H'UMIKA LADAY-KA so grant my supplication , FAS-TAJIB DUA'AA-EE disappoint not my hope in Thee , WA LAA TUKHAY-YIB FEEKA RAJAAA-EE accept my repentance , WA TAQAB-BAL TAW-BATEE and hide my offense , through Thy kindness and mercy , O Most Merciful of the merciful ! WA KAF-FIR KHAT'EE-ATEE BIMAN-NIKA WA RAH'-MATIKA YAAA AR-H'AMAR-RAAH'IMEEN

70

The Whispered Prayer of the Complainers MUNAAJAATUSH-SHAAKEEN In the Name of ALLAH , the All-merciful , the All-compassionate BIS-MIL-LAAHIR-RAH'-MAANIR-RAH'EEM My God , to Thee I complain of a soul ILAAHEEE ILAY-KA ASH-KOO NAF-SANA commanding to evil , 35 BIS-SOOO-I AM-MAARAH rushing to offenses , WA ILAAL-KHAT'EE-ATI MUBAADIRAH eager to disobey Thee , WA BIMAA'AS'EEKA MOOLAA'H and exposing itself to Thy anger . WA LISAKHAT'IKA MUTAA'R-RIZ''ATAN It takes me on the roads of disasters , TAS-LUKA BEE MASAALIKAL-MAHAALIK it makes me the easiest of perishers before Thee; WA TAJ-A'LUNEE I'NDAKA

AH-WANA HAALIK many its pretexts , KATHYRATAL-I'LAL drawn out its expectations; T'AWYLATAL-AMAL when evil touches it , it is anxious , IM-MAS-SAHAASH-SHAR-RU TAJ-ZAU' when good touches it , grudging; 36 WA IM-MAS-SAHAAL-KHAY-RU TAM-NAU' inclining to sport and diversion , MAY-YAALATAN ILAAL-LAI'BI WAL-LAAH-WI full of heedlessness and inattention , MAM-LOOO-ATAM-BIL-GHAF-LATI WAS-SAH-WI it hurries me to misdeeds TUS-RIU' BEEE ILAAL-H'AW-BAH and makes me delay repentance . WA TUSAW-WIFUNEE BIT-TAW-BAH My God , I complain to Thee ILAAHEEE ASH-KOOO ILAY-K of an enemy who misguides me and A'DOO-WAY-YUZ''IL-LUNEE a satan who leads me astray . WA SHAY-T'AANAY-YUGH-WEENEE He has filled my breast with tempting thoughts , and QAD MALAA BIL-WAS-WAASI S'AD-REE his suggestions have encompassed my heart . WA AH'AAT'AT HAWAAJISUHOO BIQAL-BEE He supports caprice against me , YUA'AZ''IDU LEEAL-HAWAA embellishes for me the love of this world , and WA YUZAY-YINU LEE H'UB-BAD-DUNYAA separates me from obedience and proximity ! WA YAH'OOLU BAY-NEE WA BAY-NAT'-T'AAA'TI WAZ-ZUL-FAA My God , to Thee I complain ILAAHEEE ILAY-KA ASH-KOO of a heart that is hard , turned this way and that by tempting thoughts , clothed in rust and the seal , 37 QAL-BANA QAASEEAM-MAA'L-WAS-WAASI MUTAQAL-LIBAW-WA BIR-RAY-NI WAT'-T'AB-I' MUTALAB-BISAA and of an eye too indifferent to weep in fear of Thee and eagerly seeking that which gladdens it ! WA A'Y-NANA A'NIL-BUKAAA-I MIN KHAW-FIKA JAAMIDATAW-WA ILAA MAA TASUR-RUHAA T'AAMIH'AH My God , ILAAHEE there is no force and no strength except in Thy power , and LAA H'AW-LA WA LAA QOO-WATA IL-LAA BIQUD-RATIK no deliverance for me from the detested

things of this world save through Thy preservation . WA LAA NAJAATA LEE MIM-MAKAARIHID-DUNYAAA IL-LAA BII'S'-MATIK So I ask Thee by Thy far-reaching wisdom and Thy penetrating will FAAS-ALUKA BIBALAAGHATI H'IK-MATIKA WA NAFAAD'I MASHEE-YATIKA AN- not to let me expose myself to other than Thy munificence and LAA TAJ-A'L-NEE LIGHAY-RI JOODIKA MUTAA'R-RIZ''AA not to turn me into a target for trials ! WA LAA TUS'AY-YIR-NEE LIL-FITANI GHARAZ''AA Be for me WA KUL-LEE a helper against enemies , A'LAAL-AA'-DAAA-I NAAS'IRAA a coverer of shameful things and faults , WA A'LAAL-MAKHAAZEE WAL-U'YOOBI SAATIRAA a protector against afflictions , WA MINAL-BALAAYAA WAAQEEANA a preserver against acts of disobedience ! WAA'NIL-MAA'AS'EE A'AS'IMANA By Thy clemency and mercy , BIRAA-FATIKA WA RAH'-MATIKA O Most Merciful of the merciful ! YAAA AR-H'AMAR-RAAH'IMEEN

71

The Whispered Prayer of the Fearful MUNAAJAATUL-KHAAA-IFEEN In the Name of ALLAH , the All-merciful , the All-compassionate BIS-MIL-LAAHIR-RAH'-MAANIR-RAH'EEM My God , what thinkest Thou ? ILAAHEEE ATURAAK Wilt Thou chastise me after my faith in Thee , BAA'-DAL-EEMAANI BIKA TUA'D'-D'IBUNEE drive me far away after my love for Thee , AM BAA'-DA H'UB-BEEE EE-YAAKA TUBAA'-I'DUNEE deprive me while I hope for Thy mercy and forgiveness , AM MAA' RAJAAA-EE LIRAH'-MATIKA WA S'AF-H'IKA TAH'-RIMUNEE forsake me while I seek sanctuary in Thy pardon ? AM MAA' AS-TIJAARATEE BIA'F-WIKA TUS-LIMUNEE How could Thy generous face disappoint me ? ! H'AASHAA LIWAJ-HIKAL-KAREEMI AN TUKHAY-YIBANEE Would that I knew— LAY-TA SHIA'-REE Did my mother bear me for wretchedness ? ALILSH-SHAQAAA-I WALADAT-NEEE UM-MEE Did she nurture me for suffering ? AM LIL-A'NAAA-I RAB-BAT-NEE

Would then that she had not borne me and had not nurtured me ! FALAY-TAHAA LAM TALID-NEE WA LAM TURAB-BINEE Would that I had knowledge— WA LAY-TANEE A'LIM-TU Hast Thou appointed me one of the people of felicity ? AMIN AH-LIS-SAA'DATI JAA'L-TANEE Hast Thou singled me out for Thy nearness and neighborhood ? WA BIQUR-BIKA WA JIWAARIKA KHAS'AS'-TANEE Then would my eyes be gladdened , and in that my soul reach serenity . FATAQAR-RA BID'ALIKA A'Y-NEE WA TAT'-MA-IN-NA LAHOO NAF-SEE My God , ILAAHEE dost Thou blacken faces which fall down in prostration before Thy mightiness ? HAL TUSAW-WIDU WUJOOHANA KHAR-RAT SAAJIDATAL-LIA'Z'AMATIK Dost Thou strike dumb tongues which speak in laudation of Thy glory and majesty ? AW TUKH-RISU AL-SINATAN-NAT'AQAT BITH-THANAAA-I A'LAA MAJ-DIKA WA JALAALATIK Dost Thou seal hearts which harbor Thy love ? AW TAT'-BAU' A'LAA QULOOBIN ANT'AWAT A'LAA MAH'AB-BATIKA Dost Thou deafen ears which take pleasure in hearing Thy remembrance according to Thy will ? AW TUS'IM-MU AS-MAAA'NA TALAD'-D'AD'AT BISAMAAI' D'IK-RIKA FEEE IRAADATIK Dost Thou manacle hands which expectations have raised to Thee in hope of Thy clemency ? AW TAGHUL-LU AKUF-FAR-RAFAA'T-HAAL-AAAMAALU ILAY-KA RAJAAA-A RAA-FATIK Dost Thou punish bodies which worked to obey Thee until they grew thin in struggling for Thee ? AW TUA'AQIBU AB-DAANANA A'MILAT BIT'AAA'TIKA H'AT-TAA NAH'ILAT FEE MUJAAHADATIK Dost Thou chastise legs which ran to worship Thee ? AW TUA'D'-D'IBU AR-JULANA SAA'T FEE I'BAADATIK My God , lock not toward those who profess Thy Unity the doors of Thy mercy , ILAAHEE LAA TUGH-LIQ A'LAA MUWAH'-H'IDEEKA AB-WAABA RAH'-MATIK and

veil not those who yearn for Thee from looking upon the vision of Thy beauty ! WA LAA TH'-JUB MUSH-TAAQEEKA A'NIN-NAZ'ARI ILAA JAMEELI ROO-YATIK My God , a soul which Thou hast exalted by its professing Thy Unity—how wilt Thou humiliate him by leaving him ? ILAAHEE NAF-SUN AA'-ZAZ-TAHAA BITAWH'EEDIKA KAY-FA TUD'IL-LUHAA BIMAHAANATI HIJ-RAANIK My God , a heart which has been knotted by its love for Thy—how wilt Thou burn it in the heat of Thy fires ? WA Z''AMEERUN-IN-A'QADA A'LAA MAWAD-DATIKA KAY-FA TUH'-RIQUHOO BIH'ARAARATI NEERAANIK My God , ILAAHEE give me sanctuary from Thy painful wrath and Thy mighty anger ! AJIR-NEE MIN ALEEMI GHAZ''ABIKA WA A'Z'EEMI SAKHAT'IKA O All-loving , O All-kind ! YAA H'AN-NAANU YAA MAN-NAANU O Compassionate , O Merciful ! YAA RAH'EEMU YAA RAH'-MAAN O Compeller , O Subduer ! YAA JAB-BAARU YAA QAH-HAARU O All-forgiver , O All-covering ! YAA GHAF-FAARU YAA SAT-TAARU Deliver me through Thy mercy from the chastisement of the Fire and the disgrace of shame when NAJ-JINEE BIRAH'-MATIKA MIN A'D'AABIN-NAARI WA FAZ''EEH'ATIL-A'ARI ID'AA the good are set apart from the evil , AM-TAAZAL-AKH-YAARU MINAL-ASH-RAAR forms are transformed , WA H'AALATIL-AH'-WAAL terrors terrify , WA HAALATIL-AH-WAAL the good-doers are brought near , WA QARUBAL-MUH'-SINOON the evildoers taken far , WA BAU'DAL-MUSEE-OON (and every soul paid what it has earned , and they shall not be wronged ! )38 ) WA WUF-FEEAT KUL-LU NAF-SIM-MAA KASABAT WA HUM LAA YUZ'-LAMOON(

72

The Whispered Prayer of the Hopeful MUNAAJAATUR-RAAJEEN In the Name of ALLAH , the All-merciful , the

All-compassionate BIS-MIL-LAAHIR-RAH'-MAANIR-RAH'EEM O He who YAA MAN gives to a servant who asks from Him , ID'A SAALAHOO A'B-DUN AA'-T'AAHOO takes him to his wish when he expectantly hopes for what is with Him , WA ID'AAA AM-MALA MAA I'NDAHOO BAL-LAGHAHOO MUNAAHOO brings him near and close when he approaches Him , WA ID'AAA AQ-BALA A'LAY-HEE QAR-RABAHOO WA AD-NAAH covers over his sin and cloaks it when he shows it openly , and WA ID'A JAAHARAHOO BIL-I'S'-YAANI SATARA A'LAA D'AMBIHEE WA GHAT'-T'AAHOO satisfies and suffices him when he has confidence in Him ! WA ID'A TAWAK-KALA A'LAY-HEEE AH'-SABAHOO WA KAFAAH My God , who is the one who has come before Thee seeking hospitality , and whom Thou hast not received hospitably ? ILAAHEE MANIL-LAD'EE NAZALA BIKA MUL-TAMISAN QIRAAKA FAMAA QARAY-TAH Who is the one who has dismounted at Thy door hoping for magnanimity , and to whom Thou hast not shown it ? WA MANIL-LAD'EEE ANAKHA BIBAABIKA MUR-TAJEEAN-NADAAKA FAMAAA AW-LAY-TAH Is it good that I come back from Thy door , turned away in disappointment , while I know of no patron qualified by beneficence but Thee ? AYAH'-SUNU AN AR-JIA' A'M-BAABIKA BIL-KHAY-BATI MAS'-ROOFAW-WA LAS-TU AA'-RIFU SIWAAKA MAW-LAN BIL-IH'-SAANI MAW-S'OOFAN How should I have hope in other than Thee , when the good—all of it—is in Thy hand ? 39 KAYFA AR-JOO GHAY-RAKA WAL-KHAY-RU KUL-LUHOO BEEADIK How should I expect from others , when Thine are the creation and the command ? 40 WA KAY-FA OO-AM-MILU SIWAAKA WAL-KHAL-QU WAL-AM-RU LAK Should I cut off

my hope for Thee , when Thou hast shown me of Thy bounty that for which I have not asked ? AAQ-T'AU' RAJAAA-EE MINKA WA QAD AW-LAY-TANEE MAA LAM AS-AL-HOO MIN FAZ''-LIKA Wouldst Thou make me have need for my like ? But I hold fast to Thy cord ! AM TUF-QIRUNY ILAA MITH-LEE WA ANA AA'-TAS'IMU BIH'AB-LIKA O He through whose mercy the strivers reach felicity YAA MAN SAI'DA BIRAH'-MATIHIL-QAAS'IDOONA and through whose vengeance the seekers of forgiveness are not made wretched ! WA LAM YASH-QA BINAQIMATIHIL-MUS-TAGH-FIROON How should I forget Thee , while Thou never ceasest remembering me ? KAY-FA ANSAAKA WALAM TAZAL D'AAKIREE How should I be diverted from Thee while Thou art my constant watcher ? WA KAY-FA AL-HOO A'NKA WA ANTA MURAAQIBEE My God , I have fastened my hand to the skirt of Thy generosity , ILAAHEE BID'AY-LI KARAMIKA AA'-LAQ-TU YADEE I have stretched forth my expectation toward reaching Thy gifts , WA LINAY-LI A'T'AAYAAKA BASAT'-TU AMALEE so render me pure through the purest profession of Thy Unity , and FAAKH-LIS'-NEE BIKHAALIS'ATI TAW-H'EEDIKA appoint me one of Thy choice servants ! WAJ-A'L-NEE MIN S'AF-WATI A'BEEDIK O He who YAA MAN- is the asylum of every fleer , KUL-LU HAARIBIN ILAY-HEE YAL-TAJI-U the hope of every seeker ! WA KUL-LU T'AALIBIN EE-YAAHOO YAR-TJEE O Best Object of hope ! YAA KHAY-RA MAR-JOO O Most Generous Object of supplication ! WA YAAA AK-RAMA MAD-U'W O He who does not reject His asker WA YAA MAL-LAA YURAD-DU SAAA-ILUH or disappoint the expectant

! WA LAA YUKHAY-YABU AAAMILUH O He whose door is open to His supplicators and YAA MAM-BAABUHOO MAF-TOOH'UL-LIDAAE'EH whose veil is lifted for those who hope in Him ! WA H'IJAABUHOO MAR-FOOU'L-LIRAAJEEHEE I ask Thee by Thy generosity to show kindness toward me

AS-ALUKA BIKARAMIKA AN TAMUN-NA A'LAY-YA through Thy gifts , with that which will gladden my eye , MIN A'T'AAA-IKA BIMA TAQAR-RU BIHEE A'Y-NEE through hope in Thee , with that which will give serenity to my soul , and WA MIR-RAJAAA-IKA BIMA TAT'-MA-IN-NU BIHEE NAF-SEE through certainty with that which will make easy for me the afflictions of this world and lift from my insight the veils of blindness ! WA MINAL-YAQEENI BIMA TUHAW-WINU BIHEE A'LAY-YA MUS'EEBAATID-DUNYAA WA TAJ-LOO BIHEE A'N BAS'EERATEE GHASHAWAATIL-A'MAA By Thy mercy , O Most Merciful of the merciful ! BIRAH'-MATIKA YAAA AR-H'AMAR-RAAH'IMEEN

73

The Whispered Prayer of the Beseechers MUNAAJAATUR-RAAGHIBEEN In the Name of ALLAH , the All-merciful , the All-compassionate BIS-MIL-LAAHIR-RAH'-MAANIR-RAH'EEM My God , though my stores for traveling to Thee are few , my confidence in Thee has given me a good opinion . 41 ILAAHEEE IN KAANA QAL-LA ZAADEE FIL-MASEERI ILAY-KA FALAQAD H'ASUNA Z'AN-NEE BIT-TAWAK-KULI A'LAY-KA Though my sin has made me fear Thy punishment , my hope has let me feel secure from Thy vengeance . WA IN KAANA JUR-MEE QAD AKHAAFANEE MIN U'QOOBATIKA FA IN-NA RAJAAA-EE QAD ASH-A'RANEE BIL-AM-NI MIN-NAQIMATIKA Though my misdeed has exposed me to Thy penalty , my excellent trust has apprised me of Thy reward . WA IN KAANA D'AMBEE

QAD A'R-RAZ''ANEE LII'QAABIKA FAQAD AAAD'ANANEE H'US-NU THIQATEE BITHAWAABIK Though heedlessness has put to sleep my readiness to meet Thee , knowledge has awakened me to Thy generosity and boons . WA IN ANAMAT-NEEL-GHAF-LATU A'NILIS-TIA'-DAADI LILIQAAA-IKA FAQAD NAB-BAHAT-NEEL-MAA'-RIFATU BIKARAMIKA WA AAALAAA-IKA Though excessive disobedience and rebellion have estranged me from Thee , the glad tidings of forgiveness and good pleasure have made me feel intimate with Thee . WA IN AW-H'ASHA MAA BAY-NEE WA BAY-NAKA FAR-T'UL-I'S'-YAANI WAT'-T'UGH-YAANI FAQAD AAANASANEE BUSH-RAAL-GHUF-RAANI WAR-RIZ''-WAAN I ask Thee by the splendors of Thy face and the lights of Thy holiness , and AS-ALUKA BISUBUH'AATI WAJ-HIKA WA BINWARI QUD-SIK I implore Thee by the tenderness of Thy mercy and the gentleness of Thy goodness , to verify my opinion in expecting Thy great generosity and WA AB-TAHILU ILAY-KA BIA'WAAT'IFI RAH'-MATIKA WA LAT'AAA-IFI BIR-RIKA AN TUH'AQ-QIQA Z'AN-NEE BIMAAA OO-AM-MILUHOO MIN JAZEELI IK-RAAMIKA WA JAMEELI IN-A'AMIKA Thy beautiful favour , through nearness to Thee , proximity with Thee , and enjoyment of gazing upon Thee ! FIL-QUR-BAA MINKA WAZ-ZUL-FAA LADAY-KA WAT-TAMAT-TUI' BIN-NAZ'ARI ILAY-K Here am I , WA HAAA ANA addressing myself to the breezes of Thy freshness and tenderness , MUTAA'R-RIZ''UL-LINAFAH'AATI RAW-H'IKA WA A'T'-FIKA having recourse to the rain of Thy generosity and gentleness , WA MUNTAJIU'N GHAY-THA JOODIKA WA LUT'-FIKA fleeing from Thy displeasure to Thy good pleasure and FAR-RU MIN SAKHAT'IKA ILAA RIZ''AAK from Thee to Thee , 42 HAARIBUM-MINKA ILAY-K hoping for the best of what is with Thee , RAAJIN AH'-SANA MAA LADAY-K relying upon Thy gifts ,

MUA'W-WILUN A'LAA MAWAHIBIKA utterly poor toward Thy guarding ! MUF-TAQIRUN ILAA RIA'AYATIK My God , ILAAHEE Thy bounty which Thou hast begun-complete it ! MAA BADAA-TA BIHEE MIN FAZ''-LIKA FATAM-MIM-HOO Thy generosity which Thou hast given me—strip it not away ! WA MAA WAHAB-TA LEE MIN KARAMIKA FALAA TAS-LUB-H Thy cover over me through Thy clemency—tear it not away ! WA MAA SATAR-TAHOO A'LAY-YA BIH'IL-MIKA FALA TAH-TIK-H My ugly acts which Thou hast come to know—forgive them ! WA MAA A'LIM-TAHOO MIN QABEEHEE FIA'-LEE FAGH-FIR-H My God , ILAAHEE I seek intercession from Thee with Thee , and IS-TASH-FAA'-TU BIKA ILAY-K I seek sanctuary in Thee from Thee ! WAS-TAJAR-TU BIKA MINKA I have come to Thee ATAY-TUK craving Thy beneficence , T'AAMIA'NA FEEE IH'-SAANIK desiring Thy kindness , RAGHIBAN FIM-TINANIK seeking water from the deluge of Thy graciousness , MUS-TAS-QEEAW-WAABILA T'AW-LIK begging rain from the clouds of Thy bounty , MUS-TAM-T'IRANA GHAMAAMA FAZ''-LIK requesting Thy good pleasure , T'AALIBAM-MAR-Z''AATAK going straight to Thy side , QAAS'IDANA JANAABAK arriving at the watering-place of Thy support , WAARIDANA SHAREEA'TA RIF-DIK seeking exalted good things from Thy quarter , MUL-TAMISANA SANEE-YAL-KHAY-RAATI MIN I'NDIK reaching for the presence of Thy beauty , WAAFIDAN ILA H'AZ''-RATI JAMAALIK wanting Thy face , MUREEDAW-WAJ-HAK knocking at Thy door , T'AARIQAM-BAABAK abasing myself before Thy mightiness and majesty ! MUS-TAKEENAL-LIA'Z'AMATIKA WA JALAALIKA So act toward me with the forgiveness and mercy of which Thou art worthy ! FAF-A'L BEE MAAA ANTA AH-LUHOO MINAL-MAGH-FIRATI WAR-RAH'-MATI Act not toward me with the chastisement and

vengeance of which I am worthy ! WA LAA TAF-A'L BEE MAAA ANA AH-LUHOO MINAL-A'D'AABI WAN-NIQ-MATI By Thy mercy , O Most Merciful of the merciful ! BIRAH'-MATIKA YAAA AR-H'AMAR-RAAH'IMEEN

74

The Whispered Prayer of the Thankful MUNAAJAATUSH-SHAAKIREEN In the Name of ALLAH , the All-merciful , the All-compassionate BIS-MIL-LAAHIR-RH'-MAANIR-RAH'EEM My God , ILAAHEE the uninterrupted flow of Thy graciousness hast distracted me from thanking Thee ! AD'-HALANEE A'N IQAAMATI SHUK-RIKA TATAABUU' T'AW-LIKA The flood of Thy bounty has rendered me incapable of counting Thy praises ! WA AA'-JAZANEE A'N IH'-S'AAA-I THANAAA-IKA FAY-Z''U FAZ''-LIK The succession of Thy kind acts has diverted me from mentioning Thee in laudation ! WA SHAGHALANEE A'N D'IK-RI MAH'AAMIDIKA TARAADUFU A'WAAA-IDIK The continuous rush of Thy benefits has thwarted me from spreading the news of Thy gentle favours ! WA AA'-YAANEE A'N-NASH-RI A'WAARIFIKA TAWAALEEE AYAADEEK This is the station of him who WA HAD'AA MAQAAMU MANI confesses to the lavishness of favours , meets them with shortcomings , and AA'-TARAFA BISUBOOGHIN-NAA'-MAAA-I WA QAABALAHAA BIT-TAQ-S'EER witnesses to his own disregard and negligence . WA SHAHIDA A'LAA NAF-SIHEE BIL-IH-MAALI WAT-TAZ''-YEEA'- Thou art the Clement , the Compassionate , WA ANTAR-RA-OOFUR-RAH'EEM the Good , the Generous , AL-BAR-RUL-KAREEMUL-LAD'EE who does not disappoint those who aim for Him , LAA YUKHAY-YIBU QAAS'IDEEH nor cast out from His courtyard those who expect from Him ! WA LAA YAT'-RUDU A'N FINAAA-IHEEE AAAMILEEHEE In Thy yard are put down the saddlebags of the hopeful and BISAAH'ATIKA TAH'UT'-T'U RIH'AALUR-RAAJEENA in Thy plain stand the hopes of the help-seekers !

WA BIA'R-S'ATIKA TAQIFU AAAMAALUL-MUS-TAR-FIDEEN So meet not our hopes by disappointing and disheartening and FALA TUQAABIL AAAMAALANAA BIT-TAKH-YEEBI WAL-EE-AAS clothe us not in the shirt of despair and despondency ! WA LAA TUL-BIS-NAA SIR-BAALAL-QUNOOT'I WAL-IB-LAAS My God , ILAAHEE my thanksgiving is small before Thy great boons , and TAS'AAGHARA I'NDA TAA'AZ'UMI AAALAAA-IKA SHUK-REE my praise and news-spreading shrink beside Thy generosity toward me ! WA TAZ''AAA-ALA FEE JAMBI IK-RAAMIKA EE-YAAYA THANAAA-EE WA NASH-REE Thy favours have wrapped me in the robes of the lights of faith , and JAL-LALAT-NEE NIA'MUKA MIN ANWAARIL-EEMAANI H'ULALAA the gentlenesses of Thy goodness have let down over me delicate curtains of might ! WA Z''ARABAT A'LAY-YA LAT'AAA-IFU BIR-RIKA MINAL-I'Z-ZI KILALA Thy kindnesses have collared me with collars not to be moved and adorned me with neck-rings not to be broken ! WA QAL-LADAT-NEE MINANUKA QALAAA-IDA LAA TUH'AL-LU WA T'AW-WAQAT-NEEE AT'-WAAQAL-LAA TUFAL Thy boons are abundant—my tongue is too weak to count them ! FAAALAAAW-UKA JAM-MATUN Z''AU'FA LISAANEE A'N IH'-S'AAA-IHAA Thy favours are many—my understanding falls short of grasping them , not to speak of exhausting them ! WA NAA'-MAAAW-UKA KATHEERATUN QAS'URA FAH-MEE A'N ID-RAAKIHAA FAZ''-LANA A'NI AS-TIQ-S'AAA-IHAA So how can I achieve thanksgiving ? FAKAY-FA LEE BITAH'-S'EELISH-SHUK-RI For my thanking Thee requires thanksgiving . WA SHUK-REEE EE-YAAKA YAF-TAQIRU ILAA SHUK-R Whenever I say , 'To Thee belongs praise ! ' , it becomes thereby incumbent upon me to say , 'To Thee belongs praise' ! FAKUL-LAMAA QUL-TU LAKAL-H'AM-DU WAJABA A'LAY-YA LID'ALIKA AN AQWLA LAKAL-H'AM-D My God , as Thou

hast fed us through Thy gentleness ILAAHEE FAKAMAA GHAD'-D'AY-TANAA BILUT'-FIK and nurtured us through Thy benefaction , WA RAB-BAY-TANAA BIS'UN-I'K so also complete for us lavish favours , FATAM-MIM A'LAY-NAA SAWAABIGHAN-NIA'M repel from us detested acts of vengeance , and WA AD-FAA' A'N-NAA MAKAARIHAN-NIQAM of the shares of the two abodes , give us their most elevated and their greatest , both the immediate and the deferred ! WA AAATINAA MIN H'UZ'OOZ'ID-DAARAY-NI AR-FAA'HAA WA AJAL-LAHAA A'AJILAW-WA AAAJILAA To Thee belongs praise for Thy good trial and the lavishness of Thy favours , a praise conforming to Thy good pleasure and attracting Thy great goodness and magnanimity . WA LAKAL-H'AM-DU A'LAA H'US-NI BALAAA-IKA WA SUBOOGHI NAA'-MAAA-IKA H'AM-DAY-YUWAFIQU RIZ''AAKA WA YAM-TAREEL-A'Z'EEMA MIM-BIR-RIKA WA NADAAKA O All-mighty , O All-generous ! YAA A'Z'EEMU YAA KAREEMU By Thy mercy , O Most Merciful of the merciful ! BIRAH'-MATIKA YAAA AR-H'AMAR-RAAH'IMEEN

75

The Whispered Prayer of the Obedient Toward Allah MUNAAJAATUL-MUT'EEE'ENA LIL-LAH In the Name of ALLAH , the All-merciful , the All-compassionate BIS-MIL-LAAHIR-RAH'-MAANIR-RAH'EEM O ALLAH , inspire us to obey Thee , AL-LAHUM-MA AL-HIM-NAA T'AAA'TAKA turn us aside from disobeying Thee , WA JAN-NIB-NAA MAA'-S'EEATAK make it easy for us to reach the seeking of Thy good pleasure which we wish , WA YAS-SIR LANA BULOOGHA MAA NATAMAN-NAA MINI AB-TIGHAAA-I RIZ''-WAANIK set us down in the midst of Thy Gardens , WA AH'-LIL-NAA BUH'-BOOH'ATA JINAANIK dispel from our insights the clouds of misgiving , WA AQ-SHAA' A'M-BAS'AAA-IRINAA SAH'AABALIR-TEEAAB uncover from our hearts the wrappings of doubt and the veil ,

WA AK-SHIF A'N QULOOBINAAA AGH-SHEEATAL-MIR-YATI WAL-H'IJAAB make falsehood vanish from our innermost minds , WA AZ-HIQIL-BAAT'ILA A'N Z''AMAAA-IRINAA and fix the truth in our secret thoughts , WA ATH-BITIL-H'AQ-QA FEE SARAAA-IRINAA for doubts and opinions fertilize temptations and muddy the purity of gifts and kindnesses ! FA IN-NASH-SHUKOOKA WAZ'-Z'UNOONA LAWAAQIH'UL-FITANI WA MUKAD-DIRATUL-LIS'AF-WIL-MANAAA-IHEE WAL-MINAN O ALLAH , carry us in the ships of Thy deliverance , AL-LAHUM-MA AH'-MIL-NAA FEE SUFUNI NAJAATIK give us to enjoy the pleasure of whispered prayer to Thee , WA MAT-TIA'-NAA BILAD'EED'I MUNAJAATIK make us drink at the pools of Thy love , WA AW-RID-NAA H'EEAAZ''A H'UB-BIK let us taste the sweetness of Thy affection and nearness , WA AD'IQ-NAA H'ALAAWATA WUD-DIKA WA QUR-BIK allow us to struggle in Thee , 43 WAJ-A'L JIHAADANA FEEK preoccupy us with obeying Thee , and WA HAM-MANAA FEE T'AAA'TIK purify our intentions in devoting works to Thee , WA AKH-LIS' NEE-YAATINAA FEE MUA'AMALATIK for we exist through Thee and belong to Thee , and FA IN-NAA BIKA WA LAK we have no one to mediate with Thee but Thee ! WA LAA WASYLATA LANAAA ILAY-KA IL-LAAA ANT My God , place me among the chosen , the good , ILAAHEE AJ-A'L-NEE MINAL-MUS'-T'AFAY-NAL-AKH-YAAR join me to the righteous , the pious , WA AL-H'IQ-NEE BIS'-S'AALIH'EENAL-AB-RAAR the first to reach generous gifts , AS-SAABIQEENA ILAA ALMAK-RUMAATI the swift to come upon good things , ALMUSAARIE'ENA ILAAL-KHAY-RATI the workers of the A'ABIDEENg acts of righteousness , AL-A'AMILEENA LIL-BAAQEEAATIS'-S'AALIH'AATI the strivers after elevated degrees ! AS-SAAE'ENA ILA RAFEEI'D-DARAJAATI Thou

art powerful over everything44 and IN-NAKA A'LAA KUL-LI SHAY-IN QADEER disposed to respond ! WA BIL-IJAABATI JADEER By Thy mercy , O Most Merciful of the merciful ! BIRAH'-MATIKA YAAA AR-H'AMAR-RAAH'IMEEN

76

The Whispered Prayer of the Devotees MUNAAJAATUL-MUREEDEEN In the Name of ALLAH , the All-merciful , the All-compassionate BIS-MIL-LAAHIR-RAH'-MAANIR-RAH'EEM Glory be to Thee ! SUB-H'AANAKA How narrow are the paths for him whom Thou hast not guided ! , MAAA AZ''-YAQAT'-T'URUQA A'LAA MAL-LAM TAKUN DALEELAHOO How plain the truth for him whom Thou hast guided on his way ! WA MAAA AW-Z''AH'AL-H'AQ-QA I'NDA MAN HADAY-TAHOO SABEELAH My God , so make us travel on the roads that arrive at Thee and ILAAHEE FAS-LUK BINAA SUBULAL-WUS'OOLI ILAY-K set us into motion on the paths nearest to reaching Thee ! WA SAY-YIR-NAA FEEE AQ-RABIT'-T'URUQI LIL-WUFOODI A'LAY-K Make near for us the far , QAR-RIB A'LAY-NAAL-BAE'ED and make easy for us the hard and difficult ! WA SAH-HIL A'LAY-NAAL-A'SEERASH-SHADEED Join us to Thy servants , those who WA AL-H'IQ-NAA BII'BAADIKAL-LAD'EENA HUM hurry to Thee swiftly , BIL-BIDAARI ILAY-KA YUSAARIU'WN knock constantly at Thy door , and WA BAABAKA A'LAAD-DAWAAMI YAT'-RUQOON worship Thee by night and by day , WA EE-YAAKA FIL-LAYLI WAN-NAHAARI YAA'-BUDOON while they remain apprehensive in awe of Thee ! WA HUM MIN HAY-BATIKA MUSH-FIQOONA Thou hast purified their drinking places , AL-LAD'EENA S'AF-FAY-TA LAHUMUL-MASHAARIBA taken them to the objects of their desire , WA BAL-LAGH-TAHUMUR-RAGHAAA-IB granted their requests , WA ANJAH'-TA LAHUMUL-MAT'AALIB accomplished their wishes through Thy bounty , WA QAZ''AY-TA LAHUM MIN FAZ''-LIKAL-MAAARIB

filled their minds with Thy love , and WA MALAA-TA LAHUM Z''AMAAA-IRAHUM MIN H'UB-BIK quenched their thirst with Thy pure drink . WA RAW-WAY-TAHUM MIN S'AAFEE SHIR-BIK Through Thee have they reached the pleasure of whispered prayer to Thee , FABIKA ILAA LAD'EED'I MUNAAJAATIKA WAS'ALOO and in Thee have they achieved their furthest goals . WA MINKA AQ-S'AA MAQAAS'IDIHIM H'AS'-S'ALOO O He who FAYAA MAN HUWA comes toward those who come toward Him and grants gifts and bestows bounty upon them through tenderness ! A'LAAL-MUQ-BILEENA A'LAY-HEE MUQ-BILOO-WA BIL-A'T'-FI A'LAY-HIM A'AA-IDUM-MUF-Z''IL He is compassionate and clement toward those heedless of His remembrance and loving and tender in drawing them to His door ! WA BIL-GHAAFILEENA A'N D'IK-RIHEE RAH'EEMUR-RA-OOFOO-WA BIJAD'-BIHIM ILAA BAABIHEE WADOODUN A'T'OOF I ask Thee to place me among those of them who have AS-ALUKA AN TAJ-A'LANEE MIN the fullest share from Thee , AW-FARIHIM MINKA H'AZ'-Z'AA the highest station with Thee , WA AA'-LAAHUM I'NDAKA MANZILAA the most plentiful portion of Thy love , and WA AJ-ZALIHIM MIW-WUD-DIKA QIS-MAA the most excellent allotment of Thy knowledge , WA AF-Z''ALIHIM FEE MAA'-RIFATIKA NAS'EEBAA for my aspiration has been cut off from everything but Thee and FAQADI ANQAT'AA'T ILAY-KA HIM-MATEE my desire has turned toward Thee alone . WA ANS'ARAFAT NAH'-WAKA RAGH-BATEE Thou art my object , none other; FAANTA LAA GHAY-RUKA MURAADEE to Thee alone belongs my waking and my sleeplessness . WA LAKA LAA LISIWAAKA SAHAREE WA SUHAADEE Meeting Thee is the gladness of my eye , WA LIQAAAW-UKA QUR-RATU A'Y-NEE joining Thee the

wish of my soul . WA WAS'-LUKA MUNAA NAF-SEE Toward Thee is my yearning , WA ILAY-KA SHAW-QEE in love for Thee my passionate longing , WA FEE MAH'AB-BATIKA WALAHEE in inclining toward Thee my fervent craving . WA ILAA HAWAAKA S'ABAABATEE Thy good pleasure is the aim I seek , WA RIZ''AAKA BUGH-YATEE vision of Thee my need , WA ROO-YATUKA H'AAJATEE Thy neighborhood my request , WA JIWAARUKA T'ALIBATEE nearness to Thee the utmost object of my asking . WA QUR-BUKA GHAYATU SOO-LEE In whispered prayer to Thee I End my repose and my ease . WA FEE MUNAJAATIKA RAW-H'EE WA RAAH'ATEE With Thee lies WA I'NDAK the remedy of my illness , DAWAAA-U I'L-LATEE the cure for my burning thirst , WA SHIFAAA-U GHUL-LATEE the coolness of my ardour , WA BAR-DU LAW-A'TEE the removal of my distress . WA KASH-FU KUR-BATEE Be FAKUN my intimate in my loneliness , ANEESEE FEE WAH'-SHATEE the releaser of my stumble , WA MUQEELA A'TH-RATEE the forgiver of my slip , WA GHAAFIRA ZAL-LATEE the accepter of my repentance , WA QAABILA TAW-BATEE the responder to my supplication , WA MUJEEBA DAA'-WATEE the patron of preserving me from sin , WA WALEE-YA I'S'-MATEE the one who frees me from my neediness WA MUGH-NEEA FAAQATEE Cut me not off from Thee WA LAA TAQ-T'AA'-NEE A'NK and keep me not far from Thee WA LAA TUB-I'D-NEE MINK O my bliss and my garden YAA NAE'EMEE WA JAN-NATEE O my this world and my hereafter WA YAA DUNYAAYA

WA AAAKHIRATEE O Most Merciful of the mercifull YAAA AR-H'AMAR-RAAH'IMEEN

77

The Whispered Prayer of the LOVERS MUNAAJAATUL-MUH'IB-BEEN In the Name of ALLAH , the All-merciful , the All-compassionate BIS-MIL-LAAHIR-RAH'-MAANIR-RAH'EEM My God , who can have tasted the sweetness of Thy love , then wanted another in place of Thee ? ILAAHEE MAN D'AAL-LAD'EE D'AAQA H'ALAAWATA MAH'AB-BATIKA FARAAMA MINKA BADALAA Who can have become intimate with Thy nearness , then sought removal from Thee ? WA MAN D'AAL-LAD'EEE ANISA BIQUR-BIKA FAB-TAGHAA A'NKA H'IWALAA My God , place us with him whom Thou hast ILAAHEE FAJ-A'L-NAA MIM-MAN chosen for Thy nearness and Thy friendship , IS'-T'AFAY-TAHOO LIQUR-BIKA WA WILAAYATIK purified through Thy affection and Thy love , WA AKH-LAS'-TAHOO LIWUD-DIKA WA MAH'AB-BATIK given yearning for the meeting with Thee , WA SHAW-WAQ-TAHOOO ILAA LIQAAA-IK made pleased with Thy decree , WA RAZ''-Z''AY-TAHOO BIQAZ''AAA-IK granted gazing upon thy face , WA MANAH'-TAHOO BIN-NAZ'ARI ILAA WAJ-HIK shown the favour of Thy good pleasure , WA H'ABAW-TAHOO BIRIZ''AAK given refuge from separation from Thee and Thy loathing , WA AA'D'-TAHOO MIN HAJ-RIKA WA QILAAK settled in a sure sitting place in Thy neighborhood , WA BAW-WAA-TAHOO MAQ-A'DAS'-S'ID-QI FEE JIWAARIK singled out for true knowledge of Thee , WA KHAS'AS'-TAHOO BIMAA'-RIFATIK made worthy for worship of Thee , WA AH-HAL-TAHOO LII'BAADATIK whose heart Thou hast captivated with Thy will , WA HAY-YAM-TA QAL-BAHOO LIIRAADATIK whom Thou hast picked for contemplating Thee , WA AJ-TABAY-TAHOO LIMUSHAAHADATIK whose look Thou hast made empty for Thee , WA AKH-LAY-TA WAJ-HAHOO LAK whose breast Thou

hast freed for Thy love , WA FAR-RAGH-TA FOO-AADAHOO LIH'UB-BIK whom Thou hast made desirous of what is with Thee , WA RAGH-GHAB-TAHOO FEEMAA I'NDAK inspired with Thy remembrance , WA AL-HAM-TAHOO D'IK-RAK allotted thanksgiving to Thee , WA AW-ZAA'-TAHOO SHUK-RAK occupied with obeying Thee , WA SHAGHAL-TAHOO BIT'AAA'TIK turned into one of Thy righteous creatures , WA S'AY-YAR-TAHOO MIN S'AALIH'EE BAREE-YATIK chosen for whispered prayer to Thee , and WA AKH-TAR-TAHOO LIMUNAAJAATIK from whom Thou hast cut off all things which cut him off from Thee ! WA QAT'AA'-TA A'N-HOO KUL-LA SHAY-EE-YAQ-T'AU'HOO A'NK O ALLAH , place us among those AL-LAHUM-MA AJ-A'L-NAA MIM-MAN- whose habit is rejoicing in Thee and yearning for Thee , DAA-BUHUMULIR-TEEAAHOO ILAY-KA WAL-H'ANEEN whose time is spent in sighing and moaning ! WA DAH-RUHUMUZ-ZAF-RATU WAL-ANEEN Their foreheads are bowed down before Thy mightiness , JIBAAHUHUM SAAJIDATUL-LIA'Z'AMATIK their eyes wakeful in Thy service , WA U'YOONUHUM SAAHIRATUN FEE KHID-MATIK their tears flowing in dread of Thee , WA DUMOOU'HUM SAAA-ILATUM-MIN KHASH-YATIK their hearts fixed upon Thy love , WA QULOOBUHUM MUTAA'L-LIQATUM-BIMAH'AB-BATIK their cores shaken with awe of Thee . WA AF-IDATUHUM MUN-KHALIA'TUM-MIM-MAHAABATIK O He , the lights of whose holiness induce wonder in the eyes of His lovers , YAA MAN ANWAARU QUD-SIHEE LIAB-S'AARI MUH'IB-BEEHEE RAAA-IQAH the glories of whose face arouse the longing of the hearts of His knowers ! WA SUBUH'AATU WAJ-HIHEE LIQULOOBI A'ARIFEEHEE SHAAA-IQATUN O Furthest Wish of the hearts of the yearners ! YAA MUNAA QULOOBIL-MUSH-TAAQEEN O Utmost Limit of the hopes of the lovers ! WA

YAA GHAAYATA AAAMAALIL-MUH'IB-BEEN I ask from Thee love for Thee , love for those who love Thee , AS-ALUKA H'UB-BAK WA H'UB-BA MAY-YUH'IB-BUK love for every work which will join me to Thy nearness , and WA H'UB-BA KUL-LI A'MALEE-YOOS'ILUNEEE ILA QUR-BIK that Thou makest Thyself more beloved to me than anything other than Thee WA AN TAJ-A'LAKA AH'AB-BA ILAY-YA MIM-MAA SIWAAK and makest WA AN TAJ-A'L my love for Thee lead to Thy good pleasure , and H'UB-BEEE EE-YAAKA QAAA-IDAN ILAA RIZ''-WAANIK my yearning for Thee protect against disobeying Thee ! WA SHAW-QEEE ILAY-KA D'AAA-IDANA A'N I'S'-YAANIK Oblige me by allowing me to gaze upon Thee , WA AM-NUM-BIN-NAZ'ARI ILAY-KA A'LAY gaze upon me with the eye of affection and tenderness , WA ANZ'UR BIA'Y-NIL-WUD-DI WAL-A'T'-FI ILAY turn not Thy face away from me , and WA LAA TAS'-RIF A'N-NEE WAJ-HAK make me one of the people of happiness with Thee and favored position ! WAJ-A'L-NEE MIN AH-LIL-IS-A'ADI WAL-H'UZ'-WATI I'NDAKA O Responder , O Most Merciful of the merciful ! YAA MUJEEBU YAAA AR-H'AMAR-RAAH'IMEEN

78

The Whispered Prayer of those Asking for Mediation MUNAAJAATUL-MUTAWAS-SILEEN In the Name of ALLAH , the All-merciful , the All-compassionate BIS-MIL-LAAHIR-RAH'-MAANIR-RAH'EEM My God , ILAAHEE I have no mediation with Thee but the tender acts of Thy clemency ,

LAY-SA LEE WASEELATUN ILAY-KA IL-LAA A'WAAT'IFU RAA-FATIKA nor any way to come to Thee but the gentle favours of Thy mercy and the intercession of Thy Prophet , the prophet of mercy , who rescued the community from confusion . WA LAA

LEE D'AREEA'TUN ILAY-KA IL-LAA A'WAARIFU RAH'-MATIKA WA SHAFAAA'TU NABEE-YIKA NABEE-YIR-RAH'-MATI WA MUNQID'IL-UM-MATI MINAL-GHUM-MAH Make these two my tie to attaining Thy forgiveness FAJ-A'L-HUMAA LEE SABABAN ILAA NAY-LI GHUF-RAANIK and let them take me to triumph through Thy good pleasure ! WA S'AY-YIR-HUMAA LEE WUS'-LATAN ILAAL-FAW-ZI BIRIZ''-WAANIKA My hope has dismounted in the sacred precinct of Thy generosity , WA QAD H'AL-LA RAJAAA-EE BIH'ARAMI KARAMIK my craving has alighted in the courtyard of Thy munificence . WA H'AT'-T'A T'AMAE'E BIFINAAA-I JOODIKA So actualize my expectation from Thee , FAH'AQ-QIQ FEEKA AMALEE seal my works with good , and WA AKH-TIM BIL-KHAY-RI A'MALEE place me among Thy selected friends , those whom Thou hast WAJ-A'L-NEE MIN S'AF-WATIKAL-LAD'EENA set down in the midst of Thy Garden , and AH'-LAL-TAHUM BUH'-BOOH'ATA JAN-NATIK settled in the abode of Thy honor , WA BAW-WAA-TAHUM DAARA KARAAMATIK whose eyes Thou hast gladdened by gazing upon Thee on the day of meeting Thee , and WA AQ-RAR-TA AA'-YUNAHUM BIN-NAZ'ARI ILAY-KA YAW-MA LIQAAA-IKA whom Thou hast made heirs to the sure stations in Thy neighborhood ! WA AW-RATH-TAHUM MANAAZILAS'-S'ID-QI FEE JAWAARIK O He YAA MAN none more generous than whom is reached by the reachers and LAA YAFIDUL-WAAFIDOONA A'LAAA AK-RAMA MIN-HOO none more merciful than whom is found by the aimers ! WA LAA YAJIDUL-QAAS'IDOONA AR-H'AMA MIN-H O Best of those with whom the lonely are alone , YAA KHAY-RA MAN KHALAA BIHEE WAH'EED O Tenderest of those with whom outcasts seelt haven ! WA YAAA AA'-T'AFA MAN AAAWAAA ILAY-HEE T'AREEDUN Toward the expanse

of Thy pardon have I extended my hand , ILAA SAA'TI A'F-WIKA MADAT-TU YADEE upon the skirt of Thy generosity have I fastened my grasp ! WA BID'AY-LI KARAMIKA AA'-LAQ-TU KAF-FEE Show me no deprivation FALA TOOLINEEL-H'IR-MAAN and afflict me not with disappointment and loss ! WA LAA TUB-LINEE BIL-KHAY-BATI WAL-KHUS-RAAN O Hearer of supplications ! YAA SAMEEA'D-DUA'AA-I O Most Merciful of the merciful ! YAAA AR-H'AMAR-RAAH'IMEEN

79

The Whispered Prayer of the Utterly Poor MUNAAJAATUL-MUF-TAQIREEN In the Name of ALLAH , the All-merciful , the All-compassionate BIS-MIL-LAAHIR-RAH'-MAANIR-RAH'EEM My God , nothing will ILAAHEE mend my fracture but Thy gentleness and loving care , KAS-REE LAA YAJ-BURUHOOO IL-LAA LUT'-FUK WA H'ANAANUKA free me of my poverty but Thy affection and beneficence , WA FAQ-REE LAA YUGH-NEEHEEE IL-LAA A'T'-FUKA WA IH'-SAANUK still my fright but Thy security , WA RAW-A'TEE LAA YUSAK-KINUHAAA IL-LAAA AMAANUK exalt my abasement but Thy sovereignty , WA D'IL-LATEE LAA YUI'Z-ZUHAAA IL-LAA SUL-T'ANUK take me to my hope but Thy bounty , WA UM-NEEATEE LAA YUBAL-LIGHUNEEHAAA IL-LAA FAZ''-LUKA remedy my lack but Thy graciousness , WA KHAL-LATEE LAA YASUD-DUHAAA IL-LAA T'AW-LUKA accomplish my need other than Thou , WA H'AAJATEE LAA YAQ-Z''EEHAA GHAY-RUK relieve my distress other than Thy mercy , WA KAR-BEE LAA YUFAR-RIJUHOO SIWAA RAH'-MATIK remove my injury other than Thy clemency , WA Z''UR-REE LAA YAK-SHIFUHOO GHAY-RU RAA-FATIK cool my burning thirst but reaching Thee , WA GHUL-LATEE LAA YUBAR-RIDUHAAA IL-LAA WAS'-LUK quench my ardour but meeting Thee , WA LAW-A'TEE LAA YUT'-FEEHAAA IL-LAA LIQAAAW-UK damp my yearning but gazing

upon Thy face , WA SHAW-QEEE ILAY-KA LAA YABUL-LUHOOO IL-LAAN-NAZ'ARU ILAA WAJ-HIK settle my settling place without closeness to Thee , WA QARAAREE LAA YAQIR-RU DOONA DUNOO-WEE MINK allay my worry but Thy repose , WA LAH-FATEE LAA YARUD-DUHAAA IL-LAA RAW-H'UK cure my illness but Thy medicine , WA SAQAMEE LAA YASH-FEEHEEE IL-LAA T'IB-BUK eliminate my grief but Thy nearness , WA GHAM-MEE LAA YUZEELUHOOO IL-LAA QUR-BUK heal my wound but Thy forgiveness , WA JUR-H'EE LAA YUB-RI-UHOOO IL-LAA S'AF-H'UK remove the rust on my heart but Thy pardon , WA RAY-NU QAL-BEE LAA YAJ-LOOHOOO IL-LAA A'F-WUK banish the confusing thoughts from my breast but Thy command WA WAS-WAASU S'AD-REE LAA YUZEEH'UHOOO IL-LAAA AM-RUK O Utmost Hope of the hopers ! FAYAA MUNTAHAAA AMALIL-AAAMILEENA O Ultimate Demand of the askers WA YAA GHAAYATA SOO-LIS-SAAA-ILEEN O Furthest Request of the requesters ! WA YAAA AQ-S'AA T'IL-BATIT'-T'AALIBEEN O Highest Desire of the desirers WA YAAA AA'-LAA RAGH-BATIR-RAAGHIBEENA O Patron of the righteous WA YAA WALEE-YAS'-S'AALIH'EEN O Security of the fearful WA YAAA AMAANAL-KHAAA-IFEEN O Responder to the supplication of the distressed WA YAA MUJEEBA DAA'-WATIL-MUZ''-T'AR-REEN O Storehouse of the destitute WA YAA D'UKH-RAL-MUA'-DAMEEN O Treasure of the pitiful WA YAA KANZAL-BAAA-ISEEN O Help of the help-seekers WA YAA GHEEAATHAL-MUS-TAGHEETHEEN O Accomplisher of the needs of the poor and the miserable WA YAA QAAZ''EEA H'AWAAA-IJIL-FUQARAAA-I WAL-MSAAKEEN O Most Generous of the most generous WA YAAA AK-RAMAL-AK-RAMEEN O Most Merciful of the merciful WA YAAA AR-H'AMAR-RAAH'IMEEN To Thee is my humble subjection and request , LAKA TAKHAZ''-Z''UE'E WA SOO-AALEE

to Thee my pleading and imploring WA ILAY-KA TAZ''AR-RUE'E WA AB-TIHAALEE I ask Thee AS-ALUKA AN- to let me attain the repose of Thy good pleasure , and TUNEELANEE MIR-RAW-HEE RIZ''-WAANIK to make constant toward me the favours of Thy kindness WA TUDEEMA A'LAY-YA NIA'MA AM-TINAANIK Here am I , WAHAAA ANA standing before the gate of Thy generosity , BIBAABI KARAMIKA WAAQIF opening myself up to the breezes of Thy goodness , WA LINAFAH'AATI BIR-RIKA MUTAA'R-RIZ'' holding fast to Thy strong cord , WA BIH'AB-LIKASH-SHADEEDI MUA'-TAS'IM clinging to Thy firm handle ! WA BIU'R-WATIKAL-WUTH-QAA MUTAMAS-SIK My God , have mercy upon Thy lowly slave ILAAHEER-H'AM A'B-DAKAD'-D'ALEEL of silent tongue and few good works , D'AAL-LISAANIL-KALEELI WAL-A'MALIL-QALEEL obligate him through Thy plentiful graciousness , WA AM-NUN A'LAY-HEE BIT'AW-LIKAL-JAZEEL shelter him under Thy plentS xus shade ! WA AK-NUF-HOO TAH'-TA Z'IL-LIKAZ'-Z'ALEEL O Generous , O Beautiful , YAA KAREEMU YAA JAMEEL O Most Merciful of the merciful ! YAAA AR-H'AMAR-RAAH'IMEEN

80

The Whispered Prayer of the Knowers MUNAAJAATUL-A'ARIFEEN In the Name of ALLAH , the All-merciful , the All-compassionate BIS-MIL-LAAHIR-RAH'-MAANIR-RAH'EEM My God , ILAAHEE tongues fall short of attaining praise of Thee proper to Thy majesty , QAS'URATIL-AL-SUNU A'M-BULOOGHI THANAAA-IKA KAMA YALEEQU BIJALAALIK intellects are incapable of grasping the core of Thy beauty , WA A'JAZATIL-U'QOOLU A'N ID-RAAKI KUN-HEE JAMAALIK eyes fail before gazing upon the glories of Thy face , and WA AN-H'ASARATIL-AB-S'AARU DOONAN-NAZ'ARI ILAA SUBUH'AATI WAJ-HIK Thou hast assigned to Thy creatures no way to know Thee save incapacity to know Thee WA LAM TAJ-A'L-LIL-KHAL-QI

T'AREEQAN ILAA MAA'-RIFATIKA IL-LAA BIL-A'J-ZI A'M-MAA'-RIFATIK My God , place us among those ILAAHEE FAJ-A'L-NAA MINAL-LAD'EENA within the gardens of the trees of yearning for Thee taken firm root and TARAS-SAKHAT ASH-JAARUSH-SHAW-QI ILAY-KA FEE H'ADAAA-IQI S'UDOORIHIM- the assemblies of whose hearts seized by the ardour of Thy love ! WA AKHAD'AT LAW-A'TU MAH'AB-BATIKA BIMAJAAMII' QULOOBIHIM- They seek shelter in the nests of meditation , FAHUM ILAAA AW-KAARIL-AF-KAARI YAA-WOON feed upon the gardens of nearness and disclosure , WA FEE REEAAZ''IL-QUR-BI WAL-MUKAASHAFATI YAR-TAU'WNA drink from the pools of love with the cup of gentle favour , and WA MIN H'EEAAZ''IL-MAH'AB-BATI BIKAA-SIL-MULAAT'AFATI YAK-RAU'WN enter into the watering-places of warm affection . WA SHARAAA-IA'L-MUS'AAFAATI YARIDOON The covering has been lifted from their eyes , 45 QAD KUSHIFAL-GHIT'AAA-U A'N AB-S'AARIHIM the darkness of disquiet has been dispelled from their beliefs and their innermost minds , WA ANJALAT Z'UL-MATUR-RAY-BI A'N A'QAAA-IDIHIM WA Z''AMAAA-IRIHIM- the contention of doubt has been negated from their hearts and their secret thoughts , WA ANTAFAT MUKHAALAJATUSH-SHAK-KI A'N QULOOBIHIM WA SARAAA-IRIHIM- their breasts have expanded through the verification of true knowledge , WA ANSHARAH'AT BITAH'-QEEQIL-MAA'-RIFATI S'UDOORUHUM- their aspirations have ascended through precedent good fortune in renunciation , WA A'LAT LISAB-QIS-SAA'ADATI FIZ-ZAHAADATI HIMAMUHUM- their drinking is sweet from the spring of devotion to good works , WA A'D'UBA FEE MAE'ENIL-MUA'AMALATI SHIR-BUHUM- their secret thoughts are delicious in the sitting-place of intimacy , WA T'AABA FEE MAJ-LISIL-UNSI SIR-RUHUM- their minds are secure in the place of terror , WA AMINA FEE MAW-T'INIL-MAKHAAFATI SIR-BUHUM their souls are serene through

the return to the Lord of lords , 46 WA AT'-MAAN-NAT BIR-RUJOOI' ILAA RAB-BIL-AR-BAABI ANFUSUHUM- their spirits have reached certitude through triumph and prosperity , WA TAYAQ-QANAT BIL-FAW-ZI WAL-FALAAHEE AR-WAAH'UHUM- their eyes have been gladdened through gazing upon their Beloved , WA QAR-RAT BIN-NAZ'ARI ILAA MAH'-BOOBIHIM AA'-YUNUHUM- their settling place has been settled through reaching the request and attaining the expectation , WAS-TAQAR-RA BIID-RAAKIS-SOO-LI WA NAY-LIL-MAA-MOOLI QARAARUHUM- and their commerce has profited through the sale of this world for the next WA RABIH'AT FEE BAY-I'D-DUNYAA BIL-AAAKHIRATI TIJAARATUHUM- My God , ILAAHEE how agreeable for hearts are the thoughts inspiring Thy remembrance , MAAA ALAD'-D'A KHAWAAT'IRAL-IL-HAAMI BID'IK-RIKA A'LAAL-QULOOB how sweet traveling to Thee through imagination upon the roads of the unseen worlds , WA MAAA AH'-LAAL-MASEERA ILAY-KA BIL-AW-HAAMI FEE MASAALIKIL-GHUYOOB how pleasant the taste of Thy love , WA MAAA AT'-YABA T'AA'-MA H'UB-BIK how delightful the drink of Thy nearness ! WA MAAA AA'-D'ABA SHIR-BA QUR-BIK So give us refuge from Thy casting out and Thy sending far , and FAAI'D'-NA MIN T'AR-DIKA WA IB-A'ADIK place us among WAJ-A'L-NAA MIN the most elect of Thy knowers , AKHAS'-S'I A'ARIFEEK the most righteous of Thy servants , WA AS'-LAHEE I'BAADIK the most truthful of Thy obeyers , WA AS'-DAQI T'AAA-IE'EK the most sincere of Thy worshipers ! WA AKH-LAS'I U'B-BAADIKA O All-mighty , O Majestic , YAA A'Z'EEMU YAA JALEEL O Generous , O Endower ! YAA KAREEMU YAA MUNEEL By Thy mercy and kindness , O Most Merciful of the merciful ! BIRAH'-MATIKA WA MAN-NIKA YAAA

AR-H'AMAR-RAAH'IMEEN

81

The Whispered Prayer of the Rememberers MUNAAJAATUD'-D'AAKIREEN In the Name of ALLAH , the All-merciful , the All-compassionate BIS-MIL-LAAHIR-RAH'-MAANIR-RAH'EEM My God , were it not incumbent to accept Thy command , I would declare Thee far too exalted for me to remember Thee , ILAAHEE LAW-LAAL-WAAJIBU MIN QABOOLI AM-RIKA LANAZ-ZAH-TUKA MIN D'IK-REEE EE-YAAKA for I remember Thee in my measure , not in Thy measure , and A'LAAA AN-NA D'IK-REE LAKA BIQAD-REE LAA BIQAD-RIK my scope can hardly reach the point where I may be a locus for calling Thee holy ! WA MAA A'SAAA AY-YAB-LUGHA MIQ-DAAREE H'AT-TAAA AJ-A'LA MAH'AL-LAL-LITAQ-DEESIK Among Thy greatest favours to us is WA MIN AA'-Z'AMIN-NIA'MI A'LAY-NAA the running of Thy remembrance across our tongues and JARAYAANU D'IK-RIKA A'LAAA AL-SINATINAA Thy permission to us to supplicate Thee , declare Thee exalted , and call Thee holy ! WA ID'-NUKA LANAA BIDUA'AA-IKA WA TANZEEHIKA WA TAS-BEEH'IK My God , inspire with Thy remembrance ILAAHEE FAAL-HIM-NAA D'IK-RAK alone and in assemblies , FEEL-KHALAAA-I WAL-MALAAA- by night and day , WAL-LAY-LI WAN-NAHAAR publicly and secretly , WAL-IA'-LAANI WAL-IS-RAAR in prosperity and adversity ! WA FIS-SAR-RAAA-I WAZ''-Z''AR-RAAA-I Make us intimate with silent remembrance , WA AAANIS-NAA BID'-D'IK-RIL-KHAFEE employ us in purified works and effort pleasing to Thee , and WAS-TAA'-MIL-NAA BIL-A'MALIZ-ZAKEE-YI WAS-SAA'-YIL-MAR-Z''EE reward us with the full balance ! WA JAAZINAA BIL-MEEZAANIL-WAFEE My God , ILAAHEE love-mad hearts are enraptured by Thee , BIKA HAAMATIL-QULOOBUL-WAALIHAH disparate intellects are brought together by knowing Thee , 47 WA A'LAA MAA'-RIFATIKA JUMIA'TIL-U'QOOLUL-MUTABAAYINAH hearts find no serenity except

in remembering Thee , FALAA TAT'-MA-IN-NUL-QULOOBU IL-LAA BID'IK-RAAKA souls End no rest except in seeing Thee . WA LAA TAS-KUNUN-NUFOOSU IL-LAA I'NDA ROO-YAAKA Thou art the glorified in every place , ANTAL-MUSAB-BAHOO FEE KUL-LI MAKAAN the worshiped at every time , WAL-MAA'-BOODU FEE KUL-LI ZAMAANIN the found at every moment , WAL-MAW-JOODU FEE KUL-LI AWAAN the called by every tongue , WAL-MAD-U'W-WU BIKUL-LI LISAAN the magnified in every heart ! WAL-MUA'Z'-Z'AMU FEE KUL-LI JANAAN I pray forgiveness from Thee for WA AS-TAGH-FIRUK every pleasure but remembering Thee , MIN KUL-LI LAD'-D'ATIM-BIGHAY-RI D'IK-RIK every ease but intimacy with Thee , WA MIN KUL-LI RAAH'ATIM-BIGHAY-RI UNSIK every happiness but nearness to Thee , WA MIN KUL-LI SUROORIM-BIGHAY-RI QUR-BIK every occupation but obeying Thee ! WA MIN KUL-LI SHUGH-LIM-BIGHAY-RI T'AAA'TIK My God , Thou hast said—and Thy word is true— ILAAHEEE ANTA QUL-TA WA QAW-LUKAL-H'AQ-QU : (O you who have faith , remember ALLAH with much remembrance and glorify Him at dasan and in the evening ! )48 (YAAA AY-YUHAAL-LAD'EENA AAAMANOOD'-KUROOL-LAAHA D'IK-RANA KATHEERAW-WA SAB-BIH'OOHOO BUK-RATAW-WA AS'EELA) Thou hast said—and Thy word is true— WA QUL-TA WA QAW-LUKAL-H'AQ Remember Me , and I will remember you ! (FAD'-KUROONEEE AD'-KUR-KUM) Thou hast commanded us to remember Thee , 49 and promised us that Thou wilt remember us thereby , in order to ennoble , respect , and honor us . FAAMAR-TANAA BID'IK-RIKA WA WAA'T-TANA A'LAY-HEEE AN TAD'-KURANA TASH-REEFAL-LANAA WATAF-KHEEMAW-WA IA'-Z'AAMAA

Here we are , remembering Thee as Thou hast commanded us ! WAHAA NAH'-NU D'AAKIROOKA KAMAAA AMAR-TANAA So accomplish what Thou

hast promised , FA ANJIZ LANAA MAA WAA'T-TANAA O Rememberer of the rememberers ! YAA D'AAKIRAD'-D'AAKIREEN O Most Merciful of the merciful ! WA YAAA AR-H'AMAR-RAAH'IMEEN

82

The Whispered Prayer of those who Hold Fast MUNAAJAATUL-MUA'-TAS'IMEEN In the Name of ALLAH , the All-merciful , the All-compassionate BIS-MIL-LAAHIR-RAH'-MAANIR-RAH'EEM O ALLAH , O Shelter of the shelter-seekers ! AL-LAHUM-MA YAA MALAAD'AL-LAAA-ID'EEN O Refuge of the refuge-seekers ! WA YAA MAA'AD'AL-A'AA-ID'EENA O Deliverer of the perishing ! WA YAA MUNJEEAL-HAALIKEEN O Preserver of the pitiful ! WA YAA A'AS'IMAL-BAAA-ISEEN O Merciful toward the miserable ! WA YAA RAAH'IMAL-MASAAKEEN O Responder to the distressed ! WA YAA MUJEEBAL-MUZ''-T'AR-REEN O Treasure of the utterly poor WA YAA KANZAL-MUF-TAQIREEN O Mender of the broken ! WA YAA JAABIRAL-MUNKASIREEN O Haven of the cut off ! WA YAA MAA-WAAL-MUNQAT'IE'EN O Helper of the abased ! WA YAA NAAS'IRAL-MUS-TAZ''-A'FEEN O Granter of sanctuary to the fearful ! WA YAA MUJEERAL-KHAAA-IFEEN O Aider of the troubled ! WA YAA MUGHEETHAL-MAK-ROOBEEN O Fortress of the refugees ! WA YAA H'IS'-NAL-LAAJEEN If I seek not refuge in Thy might , in whom shall I seek refuge ? IL-LAM AU'D' BII'Z-ZATIKA FABIMAN AU'WD' If I seek not shelter in Thy power , in whom shall I seek shelter ? WA IL-LAM ALUD' BIQUD-RATIKA FABIMAN ALOOD' Sins have made me seek asylum in laying hold on the skirts of Thy pardon , WA QAD AL-JAAT-NEED'-D'UNOOBU ILAAT-TASHAB-BUTHI BID'-YAALI A'F-WIK offenses have compelled me to beg the opening of the doors of Thy forgiveness , WA AH'-WAJAT-NEEL-KHAT'AAYAAA ILAA AS-TIF-TAAHEE AB-WAABI

S'AF-H'IK evil doing has summoned me to dismount in the courtyard of Thy might , WA DAA'T-NEEL-ISAAA-ATU ILAAL-INAAKHATI BIFINAAA-I I'Z-ZIK fear of Thy vengeance has prompted me to cling to the handhold of Thy tenderness ! WA H'AMALAT-NEEL-MAKHAAFATU MIN-NAQIMATIKA A'LAAT-TAMAS-SUKI BIU'R-WATI A'T'-FIK It is not right for him who holds fast to Thy cord to be abandoned , WA MAAA AH'AQ-QU MANI AA'-TAS'AMA BIH'AB-LIKA AY-YUKH-D'AL nor proper for him who seeks the sanctuary of Thy might to be surrendered or disregarded . WA LAA YALEEQU BIMANI AS-TAJAARA BII'Z-ZIKA AY-YUS-LAMA AW YUH-MAL My God , empty us not of Thy defending , ILAAHEE FALAA TUKH-LINAA MIN H'IMAAYATIK strip us not of Thy guarding , and WA LAA TUA'-RINAA MIR-RIA'AYATIK protect us from the roads of destruction , WA D'UD-NAA A'M-MAWAARIDIL-HALAKAH for we are in Thy eye and under Thy wing ! FA IN-NAA BIA'Y-NIKA WA FEE KANAFIKA WA LAK I ask Thee by those whom Thou hast singled out , Thy angels and the righteous among Thy creatures , to assign over us a protector through which Thou wilt AS-ALUKA BIH-LI KHAAAS'-S'ATIKA MIM-MALAAA-IKATIKA WAS'-S'AALIH'EENA MIM-BAREE-YATIKA AN TAJ-A'LA A'LAY-NAA WAAQEEAH deliver us from destructions , TUNJEENAA MINAL-HALAKAT turn aside from us blights , and WA TUJAN-NIBUNAA MINAL-AAAFAAT hide us from the striking of great afflictions , WA TUKIN-NUNAA MIN DAWAAHEEL-MUS'EEBAAT to send down upon us some of Thy tranquility , WA AN TUNZILA A'LAY-NAA MIN SAKEENATIK to wrap our faces in the lights of love for Thee , WA AN TUGHASH-SHEEA WUJOOHANAA BINWAARI MAH'AB-BATIK to give us

haven in Thy strong pillar , 50 and WA AN TOO-WIYANAAA ILAA SHADEEDI RUK-NIK to gather us under the wings of Thy preservation ! WA AN TAH'-WIYANAA FEEE AK-NAAFI I'S'-MATIK By Thy clemency and Thy mercy , ! BIRAA-FATIKA WA RAH'-MATIKA O Most Merciful of the merciful YAAA AR-H'AMAR-RAAH'IMEEN

83

The Whispered Prayer of the Abstainers MUNAAJAATUZ-ZAAHIDEEN In the Name of ALLAH , the All-merciful , the All-compassionate BIS-MIL-LAAHIR-RAH'-MAANIR-RAH'EEM My God , Thou hast settled us in an abode which has ILAAHEEE AS-KANTANAA dug for us pits of deception , and DAARANA H'AFARAT LANAA H'UFARA MAK-RIHAA Thou hast fastened us by the hands of death in the snares of that abode's treachery ! WA A'L-LAQ-TANAA BIY-DEEL-MANAAYAA FEE H'ABAAA-ILI GHAD-RIHAA In Thee we seek asylum from the tricks of its guile , FAALAY-KA NAL-TAJI-U MIM-MAKAAA-IDI KHUDAI'HAA and to Thee we hold fast , lest we be deluded by the glitter of its ornaments ! It WA BIKA NAA'-TAS'IMU MINALIGH-TIRAAR BIZAKHAARIFI ZEENATIHAA FA IN-NAHA destroys its pursuers and AL-MUH-LIKATU T'UL-LAABAHAA ruins its settlers , AL-MUT-LIFATU H'UL-LAALAHAA it is stuffed with blights and AL-MAH'-SHOO-WATU BIL-AAAFAATI loaded with calamities . AL-MASH-H'OONATU BIN-NAKABAAT My God , induce us to renounce it and ILAAHEE FAZAH-HID-NA FEEHAA keep us safe from it by Thy giving success and Thy preservation from sin . WA SAL-LIM-NAA MIN-HAA BITAW-FEEQIKA WA I'S'-MATIKA Strip from us the robes of opposing Thee , WA ANZAA' A'N-NAA JALAABEEBA MUKHAALAFATIK attend to our affairs through Thy good sufficiency , WA TAWAL-LA UMOORANAA BIH'US-NI KIFAAYATIKA amplify our increase from the boundless plenty

of Thy mercy , WA AW-FIR MAZEEDANAA MIN SAA'TI RAH'-MATIKA be liberal in our gifts from the overflow of Thy grants , WA AJ-MIL S'ILAATINAA MIN FAY-Z''I MAWAAHIBIK plant in our hearts the trees of Thy love , WAGH-RIS FEEE AF-IDATINAAA ASH-JAARA MAH'AB-BATIK complete for us the lights of Thy knowledge , WA AT-MIM LANAAA ANWAARA MAA'-RIFATIK give us to taste the sweetness of Thy pardon and the pleasure of Thy forgiveness , WA AD'IQ-NAA H'ALAAWATA A'F-WIKA WA LAD'-D'ATA MAGH-FIRATIK gladden our eyes on the day of meeting Thee with the vision of Thee , WA AQ-RIR AA'-YUNANAA YAW-MA LIQAAA-IKA BIROO-YATIK dislodge the love of this world from our spirits , WA AKH-RIJ H'UB-BAD-DUNYAA MIN QULOOBINAA just as Thou hast done for the righteous , Thy selected friends , and for the pious , those whom Thou hast singled out ! KAMA FAA'L-TA BIS'-S'AALIH'EENA MIN S'AF-WATIKA WAL-AB-RAARI MIN KHAAAS'-S'ATIK O Most Merciful of the merciful , YAAA AR-H'AMAR-RAAH'IMEEN O Most Generous of the most generous ! WA YAAA AK-RAMAL-AK-RAMEEN

endnote

1 This verse and the following allude to the well-known HADEETH QUDSI : 'Might is My loincloth and mightiness My cloak . if anyone contends with Me in either of these , I will cast him into GEHENNAM' Cf . W . GRAHAM , Divine Word and Prophetic Word , pp . 162-3

2 This is probably an allusion to the Highest Assembly , the angels mentioned in 37 : 8 and 38 : 69

3 Cf . 20 : 6 .

4 Cf . 9 : 78 :

Know they not that ALLAH knows their secret and their whispered conversation , and that ALLAH knows the things unseen ? See also 43 : 80 , 58 : 7 .

5 BIN SHIHAB AZ-ZUHRI (d . 124/742) was a well known jurist and traditionist and , as mentioned in the introduction , is credited with being the first to call the IMAM by the title 'ZAYN AL-A'ABIDEEN' . SAE'ED BIN AL-MUSAYYAB (d . 94/712-713) , one of the seven jurists' of MADEENA , was known as the 'Chief of the Followers' SAYYID AT-TABEEN)) , that is , those who followed the generation of the Prophet's Companions .

6 Muslims hold that 'mediation' will be given to the Prophet (see note 172) , while SHI-A'H tradition adds that it will also belong to the IMAMs . Cf . the chapter in MAJLISI's BIH'AR AL-ANWAR 'The Mediation , and the station of the Prophet and the Folk of his House which will become manifest at the Resurrection' (VII , 326-40) . Among relevant sayings quoted in both SHI-A'H and SUNNI sources is that of A'LI : 'In the Garden there are two pearls within the Throne , one of them white and the other yellow . In each there are 70 , 000 rooms whose gates and cups come from a single root . The white is the Mediation which belongs to MUHAMMAD and his Household , while the yellow belongs to IBRAHEEM and his household' (commentary on 5 : 35 : TABARSI , MAJMA AL-BAYAAN , MAYBUDI

, KASHF AL-ASRAR) .

7 3 : 26

8 Allusion to the HADEETH QUDSI , 'I am with My servant's opinion of Me'; in some versions , there occurs the phrase , 'So let him think about Me what he will' Cf . W . GRAHAM , Divine Word , pp . 127-130( .

9 Again reference to 40 : 60 : Supplicate Me and I will respond to you .

10 Allusion to QURANIC verses such as : Surely ALLAH will not fail in His promise (13 : 31) , and There is no change for the words of ALLAH (10 : 64( .

11 Allusion to 27 : 62 .

12 7 : 156

13 The first passage of this supplication seems to be a slightly altered passage mentioned in supplication 48 which reads : O ALLAH , nothing repels Thy wrath but Thy clemency , nothing repels Thy displeasure but Thy pardon , nothing grants sanctuary from Thy punishment but Thy mercy , and nothing will deliver me from Thee except pleading to Thee before Thee , so bless MUHAMMAD and the Household of MUHAMMAD , and give us on Thy part , my God , relief by means of the power through which Thou bringest the dead servants to life and revivest the dead lands .

14 Allusion to the Prophet's supplication quoted in the introduction : 'I seek refuge in Thy good pleasure from Thy displeasure and in Thy pardon from Thy punishment . I seek refuge in Thee from Thee .

15 Allusion to 43 : 11 :

[We] sent down out of heaven water in measure; and We revived thereby a land that was dead; even so you shall be brought forth [on the Day of Resurrection . [

16 Allusion to the Prophet's supplication quoted in the introduction : 'I seek refuge in Thy good pleasure from Thy displeasure and in Thy pardon from Thy punishment . I seek refuge in Thee from Thee .

17 12 : 64

18 Allusion to 20 : 111 : Faces shall be humbled unto the Living , the Subsistent .

19 12 : 53

20 37 : 173

21 58 : 22

22 10 : 62

23 25 : 47

24 There are a number of QURANIC allusions in this passage , including : He created , then proportioned (87 : 2) , and He sat upon the Throne (7 : 54 etc) .

25 7 : 151

26 Ibid

27 Allusion to such verses as : They forgot ALLAH , so He forgot them (9 : 67); Today We forget you , just as you forgot the meeting on this your Day (45 : 34; Cf . 7 : 51) .

28 Allusion to 14 : 7 : If you are thankful , surely I will increase you , but if you are thankless , My chastisement is surely terrible .

29 Allusion to QURANIC verses such as : Surely ALLAH will not fail in His promise (13 : 31) , and There is no change for the words of ALLAH (10 : 64) .

30 Reference to 22 : 78 : Struggle for ALLAH as is His

due !

31 3 : 8

32 2 : 129

33 Allusion to the well-known prophetic saying : 'Remorse is a repentance' (BIN MAJA , ZUHD 30/ AHMAD 376 , 423; VI , 264) .

34 66 : 8

35 Reference to 12 : 53

36 Allusion to 70 : 19-21 : Surely man was fretful , when evil touches him , anxious , when good visits him , grudging .

37 Allusion to the QURANIC verse : No indeed , but what they were earning has rusted upon the hearts (83 : 14) , as well as to the several instances where the QURAN refers to the sealing of the unbelievers' hearts , e . g . ALLAH has set a seal on their hearts , so they know not (9 : 93) ,

38 3 : 25

39 Allusion to a Well known formula found in many HADEETHs , in one version , the Prophet say in supplication : 'The good—all of it—is in Thy hands , and evil does not return to Thee' Muslim , MUSAAFIREEN 201; NASAAA-I , IFTITAH' 17) .

40 Allusion to 7 : 54 : Verily His are the creation and the command .

41 Allusion to the HADEETH QUDSI , 'I am with My servant's opinion of Me'; in some versions , there occurs the phrase , 'So let him think about Me what he will' Cf . W . GRAHAM , Divine Word , pp . 127-130) .

42 Allusion to the Prophet's supplication quoted in the introduction : 'I seek refuge in Thy good pleasure from Thy

displeasure and in Thy pardon from Thy punishment . I seek refuge in Thee from Thee . '

43 Allusion to 29 : 69

44 3 : 26

45 Allusion to the clarity of version that the soul experiences at death : Thou wast heedless of this; therefore We have now removed from thee thy covering , and so thy sight today is piercing (50 : 22(

46 Allusion to 29 : 28 : O soul serene , return to thy Lord , well-pleased , well-pleasing !

47 Allusion to 13 : 28 : In remembering ALLAH , find serenity the hearts of those who have faith and do righteous deeds .

48 33 : 41

49 2 : 152

50 Allusion to the words of Lot in 11 : 80 : Would that I had power against you , or might take shelter in a strong pillar ! 480

About center

In the name of Allah

هَلْیَسْتَوِیالَّذِینَیَعْلَمُونَوَالَّذِینَلَایَعْلَمُونَ
Are those who know equal to those who do not know?
al-Zumar: 9
For several years now, the ghaemiyeh Computer Research Center has been producing mobile software, digital libraries, and offering them for free. This center is completely popular and is supported by gifts, vows, endowments and the allocation of the blessed share of Imam PBUH. For more service, you can also join the center's charitable people wherever you are.
Do you know that not every money deserves to be spent in the way of the Ahl al-Bayt (as)?
And not every person will have this success?
Congratulations to you.
card number :
6104-3388-0008-7732
Bank Mellat account number:
9586839652
Sheba account number:
IR390120020000009586839652
Named: (Ghaemieh Computer Research Institute)
Deposit your gift amounts.

Address of the central office:
Isfahan, Abdorazaq St, Haj Mohammad JafarAbadei Alley, Shahid Mohammad HasanTavakkoly Alley, Number plate 129, first floor
Website: www.ghbook.ir
Email: Info@ghbook.ir
Central office Tel: 03134490125
Tehran Tel: 88318722 ـ 021
Commerce and sale: 09132000109
Users’ affairs: 09132000109

Introduction of the Center – Ghaemiyeh Digital Library