آخر الزمان شناسي در اسلام

مشخصات كتاب

نويسنده:ابراهيم شفيعي سروستاني

ناشر:موعود

مقدمه

پيشگويي در مورد آينده همواره يكي از دغدغه ها و دل مشغوليهاي بشر بوده و در طول تاريخ انگيزه هاي مختلفي باعث شده است كه انسانها به پيشگويي درباره رويدادهايي بپردازند كه در آينده دور يا نزديك واقع مي شوند. در اين ميان پيشگويي در مورد حوادث آخرالزمان از جايگاه و اهميت خاصي برخوردار بوده و اقوام و ملل گوناگون با همه اختلافي كه در باورها و اعتقادات خود داشته اند موضوع آخرالزمان و رويدادهاي اين عصر را مورد توجه جدي قرار داده اند. اما اين دغدغه و دل مشغولي هميشگي بشر آنگاه كه با علوم غيبي و دانشهاي خداداد پيامبران و اولياي الهي پيوند خورده رنگ ديگري يافته است و از حالت گمانه زنيهاي بي پايه و پيشگوييهاي دروغين در مورد وقايعي كه بشر راهي براي پي بردن به آنها ندارد خارج و به اخبار صادق مبتني بر آموزه هاي وحياني تبديل شده است.با نگاهي اجمالي به كتابهاي مقدس اديان الهي به موارد فراواني برخورد مي كنيم كه از سوي انبياي الهي و يا جانشينان آنها نسبت به رويدادهاي آينده پيشگويي و به ويژه از حوادث مختلف سياسي، اجتماعي، زيست محيطي و... به عنوان نشانه هاي آخرالزمان ياد شده است. اما اگر بخواهيم مجموعه معارفي را كه در اديان مختلف الهي در زمينه آخرالزمان وجود دارد با يكديگر مقايسه كنيم به جرأت مي توان گفت كه در هيچ دين و آئيني به اندازه اسلام در مورد رويدادهاي آخرالزمان پيشگويي نشده است.پيامبر گرامي اسلام (ص) از همان سالهاي آغازين بعثت خود براساس دانش ماورايي خود به پيشگويي رويدادهاي مختلف فرهنگي، سياسي و اجتماعي كه در آينده هاي دور و نزديك در جامعه اسلامي روي

خواهد داد مي پرداختند و به تعبير برخي از روايات، مسلمانان را از كليه حوادثي كه تا آستانه قيامت رخ خواهد داد خبر مي دادند. [1] آن حضرت گاه مسلمانان را نسبت به رخدادهاي مباركي كه در آينده رخ خواهد نمود، مژده و بشارت مي دادند و گاه آنان را نسبت به وقايع شومي كه در پيش روي آنهاست برحذر مي داشتند. اين رويه مستمر پيامبر اكرم(ص) در مورد پيشگويي رويدادهاي مختلف، به ويژه رويدادهايي كه در آخرالزمان رخ خواهد داد موجب شد كه مسلمانان در طول سالهاي پر بركت حيات رسول گرامي اسلام(ص) از گنجينه ارزشمندي از روايات مربوط به حوادث آينده برخوردار شوند؛ گنجينه اي كه از همان سده هاي آغازين گسترش اسلام به دست مؤلفان، مورخان و محدثان جمع آوري و در اختيار نسلهاي آينده گذاشته شد.مؤلفان اسلامي مجموعه روايتهايي را كه به ويژه از پيامبر اسلام(ص) در زمينه حوادث مختلف اجتماعي، سياسي وارد شده بود در كتابهايي كه معمولاً با عناويني همچون علامات المهدي، علامات مهدي آخرالزمان، علائم الظهور، أشراط الساعة، علامات الساعة، علامات يوم القيامه، الفتن [2] الملاحم [3] الفتن و المحن، الفتن والملاحم و...ناميده مي شده است جمع آوري كرده اند. [4] .پس از اين مقدمه به بررسي كتابهايي مي پردازيم كه با عناوين ياد شده در مجموعه آثار دانشمندان اسلامي به چشم مي خورد. شايان ذكر است كه در اين بررسي عمدتا از كتابنامه امام مهدي(ع) اثر فاضل ارجمند حجة الاسلام جناب آقاي علي اكبر مهدي پور [5] استفاده شده است:

بررسي كتابهايي درباره حضرت مهدي از مجموعه آثار دانشمندان اسلامي

1. برزنجي حسيني، سيد شريف محمد بن رسول (م. 1103ق.)الإشاعة لأشراط الساعة، چاپ چهارم، بيروت، دارالكتاب العلمية، بي تا، 200ص، عربي، رقعي.2. مقدسي جماعيلي حنفي، ابو محمد عبدالفتي بن عبدالواحد (م.600ق.)أشراط الساعة، عربي.3. احمد

بن فقيه شافعيأشراط الساعة، عربي (به نقل از: ايضاح المكنون، ج1، ص86).4. يوسف بن عبداللّه بن يوسف وابلأشراط الساعة، چاپ سوم، دمام (عربستان)، ابن جوزي، 1414ق، 484ص، عربي، وزيري.5. امين حاج محمد احمد (معاصر)اشراط الساعة، الصغري والكبري، چاپ اول، جدّه (عربستان)، دارالمطبوعات، 1412ق، 148ص، عربي، وزيري.6. محمد سلامة جبر (معاصر)اشراط الساعة و اسرارها، چاپ اول، بيروت، دارالسلام، 1413ق، 1403ص، عربي، وزيري.7. علي بن محمد ميلي جمالي مغربي مالكي (م1248ق.)أشراط الساعة و خروج المهدي، عربي، خطي (به نقل از: اعلام زركلي، ج5، ص17).8. سيوطي، جلال الدين (م. 911 ق.)البرهان في علامات مهدي آخرالزمان.9. متقي هندي، علاءالدين علي بن حسام الدين (م. 975 ق.)البرهان في علامات مهدي آخرالزمان، تحقيق علي اكبر غفاري، تهران، رضوان، 1399 ق، 210 ص، عربي، وزيري.چاپ ديگر كتاب: 2ج، تحقيق جاسم بن مهلهل ياسين، كويت، ذات السلاسل، 1408 ق.10. صدر، سيد محمدتاريخ مابعدالظهور، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1412ق، 680ص، عربي، وزيري.11. سيدبن طاووس، رضي الدين علي بن موسي (م. 664ق.)التشريف بالمنن في التعريف بالفتن، تحقيق: مؤسسة صاحب الأمر(عج)، چاپ اول، اصفهان، گلبهار، 1416ق، 541ص، عربي، وزيري.12. موسوي كاشاني، سيد محمد حسنجهان در آينده يا علائم ظهور حضرت مهدي(ع)، چاپ دوم، بي جا، مؤلف، 1372ش، 302ص، وزيري، فارسي.13. عاملي، سيدجعفر مرتضيدارسة في علامات الظهور و الجزيرة الخضراء، چاپ اول، قم، منتدي جبل عامل، 1412ق، 312 ص، عربي، وزيري.14. كوراني، عليعصر ظهور، مترجم: عباس جلالي، چاپ پنجم، تهران، چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي، 1375ش، 412ص، فارسي، وزيري.15. جواد خراساني، محمد جواد (م. 1397 ق.)علائم دوره آخرالزمان، قم، شهيد، 1360ش، 45ص، رقعي.16. مولوي، شريف اميرعلائم الظهور، فارسي، خطي.17. متقي هندي، علي بن حسام الدين (م. 975 ق.)علائم ظهور، فارسي (ترجمه)، خطي.18. شيرازي، احمدعلائم

الظهور.19. اهري، محمد جواد (م.1393 ق.)علائم الظهور.20. نجفي، محمد جوادعلائم ظهور، تهران، مؤسسه ادبيّه، 1345ش، 260ص، فارسي، رقعي.21. زنجاني، يعقوب علي (م. 1365 ق.)علائم الظهور.22. قمي، شيخ عباس (م. 1359 ق.)علائم الظهور، تهران، انتشارات علمي، 136ص، فارسي، رقعي.23. ناظم الاسلام كرماني، ميرزا محمد (م.1337 ق.)علائم الظهور، تهران، شيخ احمد كتابفروش، 1329ق، 198ص، رقعي، چاپ سنگي.چاپ ديگر كتاب: تاجر اصفهاني، 1330ق. 210ص، رقعي.24. موجودي، عليعلائم الظهور حضرت امام زمان (ع)، تهران، كتابفروشي موجودي، بي تا، 144 ص، فارسي، رقعي.25. جورتاني اصفهاني، عباسعلي (م. 1358 ق.)علائم الظهور، چاپ اول، تهران، كانون كتاب، بي تا، 144ص، فارسي، رقعي.26. بهاري همداني، محمدباقر بن محمد جعفر (م.1333ق.)العلائم لاهتداء الهوائم، عربي، خطي.27. نجفي، حسنعلائم الظهور في المستقبل المنظور، چاپ اول، بيروت، مؤسسة البلاغ، 1422ق، 240ص، عربي، وزيري.28. همتي، محسنعلائم ظهور، مروري بر وقايع آخرالزمان، چاپ اول، تهران، نذير، 1379ش، 71ص، فارسي، رقعي.29. اللحام، سعيد (معاصر)علامات السّاعة، بيروت، دارالفكر، 1414 ق. 140ص، وزيري، عربي.30. مبروك، ليليعلامات السّاعة، الصّغري و الكبري، قاهره، دارالمختار اسلامي، 1406ق. 204ص، عربي، وزيري.31. شمري، جزاععلامات السّاعة في القرآن و السّنّة، چاپ اول، كويت، دارالبحوث العلميّة، 1403ق، عربي.32. نجفي يزدي، سيد محمد باقرعلامات ظهور حضرت صاحب الزمان، تهران، بي نا، 1392ق، 64ص، فارسي، جيبي.33. شبّر، سيّد عبداللّه (م.1242ق.)علامات الظهور و أحوال الإمام المستور، عربي، 24 ورق، خطي.34. نبهاني، يوسف بن اسماعيل (م. 1350 ق.)علامات قيام السّاعة الصّغري و الكبري، قبرس، مؤسسة الجفان والجابي، 1410ق، 152 ص، عربي، جيبي.35. حجّاج، عبداللّه (معاصر)علامات القيامة الكبري من بعثة النّبي حتّي نزول عيسي، چاپ دوم، قاهره، مكتبة التّراث الاسلامي، 1406 ق، 200ص، عربي، وزيري.36. صدرالدين قونوي، محمد بن اسحاق رومي (م672ق.)علامات المهدي (ع)، 16ص، فارسي، رقعي،

خطي.37. مودودي، ابوالأعلي (م.1400ق.)علامات المهدي (مقاله)، لاهور، مجله المنصور، ش19، ص39-48، عربي.38. ابن حجر هيثمي مكي (م974ق.)علامات المهدي المنتظر، قاهره، مكتبة القرآن، عربي.39. الفتلاوي، مصريعلامات المهدي المنتظر في خطب الإمام علي و رسائله و أحاديثه، چاپ اول، بيروت، دارالهادي، 1421ق، 543ص، عربي، وزيري.40. ابن كثير، حافظ عمادالدين ابوالفداء، اسماعيل بن عمر (م.774ق.)علامات يوم القيامة، چاپ اول، قاهره، مكتبة القرآن، 1408ق، 142ص، رقعي، عربي.41. قرطبي انصاري، حافظ ابو عبداللّه محمد بن احمد (م. 671 ق.)علامات يوم القيامة، قاهره، توفيقيّه، بي تا، 112ص، عربي، وزيري.42. شيخ صدوق (م. 381 ق)علامات آخرالزمان، عربي (به نقل از: رجال النجاشي، ص390).43. ابن حماد مروزي، حافظ ابو عبداللّه نعيم (م. 288 ق.)الفتن، 2ج، چاپ اول، قاهره، توحيد، 1412ق، 426ص، عربي، وزيري.چاپ ديگر كتاب: تحقيق مجدي بن منصور بن سيدالشوري، بيروت، دارالكتب العلميه، بي تا، عربي، 552ص، وزيري.44. سليلي، ابوصالح بن احمد بن عيسي (قرن چهارم)الفتن، عربي، گزيده اي از اين كتاب در كتاب الملاحم والفتن سيدبن طاووس آمده است.45. بزّاز، ابو يحيي زكريا بن يحيي (م. 1298 ق.)الفتن، عربي، گزيده اي از اين كتاب در كتاب الملاحم والفتن سيد بن طاووس آمده است.46. ابونعيم اصفهاني، احمد بن عبداللّه (م.430 ق.)الفتن، عربي، (به نقل از: الذريعة إلي تصانيف الشيعة، آقا بزرگ تهراني، ج16، ص112).47. ابوعمرو عثمان بن سعيد داني (م.444ق.)الفتن، عربي.48. غزّي، عبدالحليم (معاصر)فتن في عصرالظهور الشريف، قم، مؤلف، 1415ق، 512ص، عربي، وزيري.49. عسكري، ميرزا نجم الدين (م.1395ق.)الفتن و أخبار آخرالزمان من كتب الجمهور، عربي (به نقل از: الذريعة، ج16، ص112).50. ابو عبداللّه جعفربن محمد بن مالك كوفيالفتن و الملاحم، عربي (به نقل: رجال النجاشي، ص112).51. حسن بن علي بن ابي حمزه بطائني (قرن دوم)،الفتن و الملاحم، عربي.52. ابن

كثير، حافظ عمادالدين ابوالفداء اسماعيل بن عمر (م.774 ق.)الفتن والملاحم الواقعة في آخرالزمان، چاپ اول، انتشارات ابن كثير، دمشق، 336 ص، عربي، وزيري.چاپ ديگر كتاب: تحقيق يوسف علي بديوي، چاپ اول، دمشق و بيروت، دارابن كثير، 1414 ق، 335ص، عربي، وزيري.53. السادة، مجتبيالفجر المقدس، المهدي(ع)، ارهاصات اليوم الموعود و أحداث سنة الظهور، چاپ اول، بيروت، دارالخليج العربي، للطباعة والنشر، 1422ق، 196ص، عربي، وزيري.54. ده سرخي اصفهاني، سيد محمود بن سيد مهدي موسويمعجم الملاحم والفتن، 4ج، چاپ اول، قم، مؤلف، 1420ق.55. محمد بن حسن بن جمهور عمي بصريالملاحم، عربي (به نقل از: الفهرست، شيخ طوسي، ص176).56. ابوحيّونالملاحم، عربي (به نقل از: رجال النجاشي، ص458).57. ابراهيم بن حكيم بن ظهير فزاريالملاحم، عربي (به نقل از: معالم العلماء، ابن شهر آشوب، ص5).58. احمد بن ميثم بن ابي نعيم.الملاحم، عربي (به نقل از: الفهرست، شيخ طوسي، ص53).59. اسماعيل بن مهرانالملاحم، عربي (به نقل از: رجال النجاشي، ص26).60. حسن بن علي بن ابي حمزهالملاحم، عربي.61. حسن بن علي بن فضال (م.224ق)الملاحم، عربي (به نقل از: رجال النجاشي، ص36).62. حسين بن سعيد بن حمّاد بن مهران اهوازيالملاحم، عربي (به نقل از: رجال النجاشي، ص58).63. دانيالالملاحم، عربي (به نقل از: الذريعة، ج22، ص188).64. ابوالحسن علي بن ابي صالح كوفيالملاحم، عربي (به نقل از: ايضاح المكنون، چلبي، ج2، ص336).65. ابوالحسن علي بن حسن بن علي بن فضّالالملاحم، عربي (به نقل از: رجال النجاشي، ص258).66. ابوالحسن علي بن مهزيار اهوازيالملاحم، عربي.67. فضل بن شاذان نيشابوري (م. 260ق)الملاحم، عربي.68. محمد بن اوُرَمَهالملاحم، عربي (به نقل از: رجال النجاشي، ص329).69. ابن طبّال، ابوالقاسم علي بن حسن بن قاسم يشكريالملاحم، عربي.70. بوفكي، ابو محمد عمرّكي بن عليالملاحم، عربي (به نقل از:

رجال النجاشي، ص303).71. اشعري قمي، ابو جعفر محمد بن احمد بن يحييالملاحم، عربي.72. كرخي، ابو جعفر محمد بن عبداللّه بن مهرانالملاحم، عربي (به نقل از: الذريعة، ج22، ص190).73. صفّار قمّي، ابو جعفر محمد بن حسن (م. 290ق.)الملاحم، عربي.74. غاضري، ابوعبداللّه محمد بن عباس بن عيسيالملاحم، عربي.75. عيّاشي، محمد بن مسعودالملاحم، عربي.76. محمدابن ابي عمير (م.217ق.)الملاحم، عربي (به نقل از: رجال النجاشي، ص326).77. ابن المنادي، ابوالحسن، احمد بن جعفر بن محمد (م.336ق.)الملاحم، 151ص، عربي (خطي).78. مولانا، سيد علي (م.1392ق.)الملاحم، چاپ چهارم، تبريز، آسيا، 1399ق، 115 ص، فارسي، جيبي.79. انصاري زنجاني، ابراهيم (معاصر)ملاحم القرآن، چاپ اول، قم، بي نا، 1400ق، 135ص، عربي، وزيري.80. موسوي زنجاني، ميرزا ابوالقاسم بن ميرزا كاظم (م.1292ق)ملاحم القرآن، عربي، خطي.81. سيد ابن طاووس، رضي الدين ابوالقاسم علي بن موسي، (م.664 ق.)الملاحم والفتن في ظهور الغائب المنتظر، چاپ پنجم، منشورات رضي، قم، 1398ق، 224ص، رقعي.شايان ذكر است كه اين كتاب با نام التشريف بالمنن نيز به چاپ رسيده است.82. چاپ ديگر كتاب: چاپ اول، 1408ق، بيروت، مؤسسه اعلمي، 204ص، وزيري.83. سيد ابن طاووس، ابوالقاسم علي بن موسي (م.664ق.)الملاحم والفتن، يا فتنه ها و آشوبهاي آخر الزمان ترجمه محمد جواد نجفي، چاپ اول، تهران، كتابفروشي اسلاميه، تهران، 230ص، فارسي، رقعي.84. طوسي، محمد بن قاسمالملاحم والفتن و ما اصاب السلف و يصيب الخلف من المحن، عربي (به نقل از: معالم العلماء، ابن شهر آشوب، ص117).85. همداني طاوه اي، شيخ محمد حسينالملاحم، يا علائم آخرالزمان، قم، كتابفروشي صحفي، 1383ق، 111 ص، فارسي، جيبي.86. خادمي شيرازي، محمد (معاصر)نشانه هاي ظهور او، چاپ اول، قم، مؤلف، 1371ش، 220ص، فارسي، وزيري.87. عليزاده، مهدي (معاصر)نشانه هاي يار و چكامه انتظار، چاپ اول، قم، انتشارات مسجد مقدس جمكران، 153ص، 1379ش، فارسي، رقعي.88.

ابن كثير دمشقي، حافظ ابوالفداء (م.774ق.)نهاية البداية والنهاية، 2ج، تحقيق شيخ محمد فهيم ابوعبيّه، چاپ اول، عربستان، مكتبة النصر الجديدة، رياض، 1968م، 400 391ص، عربي، وزيري.89. ابن كثير دمشقي، حافظ ابوالفداء اسماعيل (م.774ق.)النهاية، فتن و أهوال آخرالزمان، چاپ اول 1410ق، قاهره، التراث الاسلامي، 372ص، عربي، وزيري.90. ابن كثير دمشقي، حافظ ابوالفداء اسماعيلالنهاية في الفتن والملاحم، تحقيق: محمد احمد عبدالعزيز، 2ج، بيروت، دارالجيل، بي تا. 440 439ص، عربي، وزيري.91. ميرجهاني، سيد حسن (م.1413ق.)نوائب الدهور في علائم الظهور، 4ج، چاپ دوم، تهران، كتابخانه صدر، 1369ش، تهران، 460 456 319ص، فارسي، وزيري.92. سادات مدني، سيدعلي اصغر (معاصر)

پاورقي

[1] ر.ك: نعيم بن حماد بن معاويه، الفتن، تحقيق مجدي بن منصور بن سيّدالشوري، بيروت، دارالكتب العلميه، 1418 ق. ص11.

[2] كلمه «فِتَن» جمع «فتنه» است و اين لغت به معناي آزمايش، امتحان، شورش، اختلاف آراء، رنج و محنت و... آمده است و در اصل به عملي كه براي پاك كردن طلا و نقره از ناخالصي صورت مي گيرد اطلاق مي شود.

[3] كلمه «مَلاحِم» جمع «مَلحَمه» به معناي جنگ و خونريزي بزرگ و رزمگاه است. در مورد ريشه اين كلمه نيز گفته اند كه: ملحمه از «لُحمَه» به معناي تار پارچه گرفته شده و چون معمولاً در رزمگاه طرفين نبرد چون تار و پود پارچه در هم مي پيچند به آن «ملحمه» مي گويند. برخي نيز گفته اند اين كلمه از «لَحم» به معناي گوشت گرفته شده و از اين رو به رزمگاه «ملحمه» مي گويند كه در آن گوشتهاي كشته شدگان به فراواني به چشم مي خورد.

[4] كتاب شناس بزرگ شيعي مرحوم آقا بزرگ تهراني از بيش از سي مورد كتاب كه با عناويني نظير الفتن والملاحم نوشته شده اند ياد كرده است. ر.ك. آقا بزرگ

الطهراني، الذريعه الي تصانيف الشيعه، ج16، ص112-114 و ج22، ص187-190.

[5] ر.ك: مهدي پور، علي اكبر، كتابنامه امام مهدي، ج1، ص163 _ 154، ص85-86؛ ج2، ص440، 520 _ 529، 546 _ 550، 671 _ 678، 760 _ 761 و 763 _ 764، ص749.

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109