جستاری در شرک و گفتاری در نقد وهابیت

مشخصات کتاب

سرشناسه : صادقی، محمود، 1360 -

عنوان و نام پديدآور : جستاری در شرک و گفتاری در نقد وهابیت/ دروس هادی نجفی؛ به قلم محمود صادقی.

مشخصات نشر : تهران: چتر دانش، 1401.

مشخصات ظاهری : 352 ص.

شابک : 220000 ریال: 978-600-410-566-8

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : کتابنامه: ص. [345] - 352؛ همچنین به صورت زیرنویس.

موضوع : شرک

Polytheism

الحاد

Atheism

وهابیه -- عقاید

Wahhabiyah -- Doctrines

وهابیه -- دفاعیه ها

Wahhabiyah -- Apologetic works

شناسه افزوده : نجفی، هادی، 1342 -

رده بندی کنگره : BP225/3

رده بندی دیویی : 297/464

شماره کتابشناسی ملی : 8894547

اطلاعات رکورد کتابشناسی : فاپا

ص: 1

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 2

جستاری در شرک

و

گفتاری در نقد وهابیت

دروس هادی نجفی

به قلم

محمود صادقی

ص: 3

ص: 4

فهرست مطالب

پیشگفتار 13

فصل اول: شرک... 23

راه رسیدن به توحید، شناخت و نفی شرک می باشد. 25

اهمیت شناخت از شرک در کلام امام صادق (علیه السلام) 25

معنای شرک و انواع آن.. 26

الف) شرک در ذات... 26

ب) شرک در صفات ذاتی.. 27

ج) شرک در صفات فعل.. 27

د) شرک در عبادت... 27

ه) شرک در عمل.. 28

کاربرد واژه شرک در قرآن.. 28

اقسام مشرک از دیدگاه قرآن.. 29

الف) مشرک حقیقی.. 29

ب) مشرک وصفی.. 30

مفاهیم متقارب و نزدیک به شرک... 31

1. کفر. 31

معنای لغوی و اصطلاحی کفر. 31

وجوه کفر از دیدگاه قرآن.. 32

الف) انکار مبدأ و معاد یا انکار ربوبیّت... 32

ب) انکار آگاهانه حق یا انکار با وجود معرفت... 33

ج) کفران و نادیده گرفتن نعمت ها 34

د) ترک و انجام ندادن اوامر الهی.. 34

ه) کفر برائت و برائت از کافران.. 36

ص: 5

2. الحاد. 38

معنای لغوی و اصطلاحی الحاد. 38

اقسام الحاد. 39

3. نفاق.. 39

معنای لغوی و اصطلاحی نفاق.. 39

نفاق از مصادیق بارز شرک است... 39

انواع شرک... 41

الف) شرک در ذات... 41

معنای توحید ذاتی.. 41

معتقد به شرک در ذات، کافر می باشد. 42

ب) شرک در صفات ذاتی.. 42

اعتقاد شیعه درباره صفات ذاتی خداوند. 42

اعتقاد معتزله درباره صفات ذاتی خداوند. 42

اعتقاد اشاعره درباره صفات ذاتی خداوند. 42

شرک در صفات ذاتی، موجب خروج از اسلام نمی شود. 43

ج) شرک در صفات فعلی و اقسام آن.. 43

1. شرک در خالقیت... 43

مصادیق شرک در خالقیت... 43

شبهه: شیطان همان اهریمن در ثنویت است... 45

2. شرک در ربوبیّت... 47

الف) شرک در ربوبیّت تکوینی.. 47

ب) شرک در ربوبیّت تشریعی.. 50

د) شرک در عبادت... 52

اقسام شرک در عبادت... 53

1. شرک جلی.. 53

2. شرک خفی.. 54

ه) شرك در عمل.. 54

علت گرفتار شدن در شرک عملی.. 55

نمونه هایی از شرک در عمل.. 55

مرز توحید و شرک... 61

ص: 6

تقسیم توحید و شرک به نظری و عملی.. 61

آیه استرجاع مرز بین توحید و شرک... 67

اثبات توحید نظری با توجه به آیه استرجاع. 67

اثبات توحید عملی با توجه به آیه استرجاع. 68

شرک از دیدگاه قرآن.. 70

آیا مراجعه به افراد در امور تکوینی، شرک است؟ 70

الف) شرک عرضی.. 71

ب) شرک طولی.. 72

نمونه های قرآنی از کرنش در مقابل غیر خدا 75

فصل دوم: توسل.. 81

توسل، حقیقتی انکار نشدنی.. 83

معنای توسل در لغت و اصطلاح.. 83

توسل از دیدگاه علمای کلام. 84

1. جواز توسل.. 84

2. منع توسل.. 86

3. قول به تفصیل در توسل.. 87

اقسام توسل.. 88

حضرت عیسی (علیه السلام) و شفای بیماران.. 90

پیراهن یوسف (علیه السلام) و شفای چشم پدر 93

استغفار حضرت یعقوب (علیه السلام) برای فرزندانش.... 98

استغفار پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) برای گنهکاران.. 99

ایراد وهابیّت بر آیه شریفه و ردّ آن.. 100

توسل در سیره مسلمین.. 108

روایت اول: توسل و شفای بیماری.. 108

روایت دوم: خشکسالی در زمان عثمان و دستور ایجاد روزنه در سقف حجره ی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) 109

روایت سوم: ابوبکر و توسل به رسول خدا (صلی الله علیه و آله) 110

روایت چهارم: خشکسالی در زمان عمر و توسل به رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) 110

روایت پنجم: دستورالعمل عثمان بن حنیف برای توسل.. 111

ص: 7

آیا پیامبران در قبرهایشان زنده هستند؟ 113

روایت ششم: توبه حضرت آدم (علیه السلام) و توسل ایشان به رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) 114

روایت هفتم: حلیمه سعدیه. 115

آیا توسل به مردگان شرک است؟ 116

روایت اول: ابوعلی خلال و توسل به امام کاظم.. 117

روایت دوم: ابوبکر بن خزیمه و توسل به امام رضا (علیه السلام) 118

روایت سوم: ابن حیان و توسل به امام رضا (علیه السلام) 118

روایت چهارم: توسل مردم در سختی ها به ابوایوب انصاری.. 119

روایت پنجم: توسل امام شافعی به ابوحنیفه. 119

روایت ششم: توسل احمد بن حنبل به امام شافعی.. 119

روایت هفتم: توسل اهل مغرب به مالک بن انس.... 120

روایت هشتم: توسل امام شافعی به ابوحنیفه. 120

روایت نهم: توسل به احمد بن حنبل جهت هدایت... 120

روایت دهم: توسل به امام بخاری و طلب باران.. 121

روایت یازدهم: توسل به عموی پیامبر و طلب باران.. 121

روایت دوازدهم: توسل به ابن فورک و طلب باران.. 122

روایت سیزدهم: توسل به احمد بن علوان در سختی ها 122

روایت چهاردهم: رأس الحسین.. 123

روایت پانزدهم: رأس الحسین.. 124

توسل از دیدگاه شیعه. 125

معنای وسیله در قرآن.. 125

انوار مقدس چهارده معصوم (علیهم السلام) وسیله ای برای تقرب به پروردگار 129

فصل سوم: شفاعت... 133

شفاعت، موهبتی از جانب پروردگار 135

معنای لغوی و اصطلاحی شفاعت... 135

شفاعت در دنیا و آخرت کاربرد دارد. 137

دیدگاه وهابیت درباره شفاعت در دنیا 137

تفاوت شفاعت با اعتقاد مشرکان زمان جاهلیت... 138

تفاوت اول.. 138

ص: 8

تفاوت دوم. 139

تفاوت سوم. 139

تفاوت چهارم. 140

شفاعت از دیدگاه قرآن.. 142

نفی شفاعت در آیات قرآن.. 142

آیه اول.. 142

آیه دوم. 142

آیه سوم. 142

آیه چهارم. 143

آیه پنجم.. 144

اثبات شفاعت در آیات قرآن.. 144

آیه اول.. 144

آیه دوم. 145

آیه سوم. 145

جمع بندی آیات قرآن درباره شفاعت... 146

شفاعت در دنیا 148

ادلّه جواز پذیرش شفاعت در دنیا 149

شفاعت در آیینه روایات... 156

روایت اول: ثواب کسی که برای رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) درخواست وسیله کند 157

روایت دوم: ثواب کسی که بعد از شنیدن اذان این دعا را بخواند. 157

روایت سوم: شفاعت میت توسط تشییع کنندگان او 157

روایت چهارم: فضیلت پیامبر اکرم. 158

روایت پنجم: اولین شافع در روز قیامت... 158

روایت ششم: شفاعت امت رسول خدا در روز قیامت... 159

روایت هفتم: افرادی که در قیامت مقام شفاعت دارند. 159

روایت هشتم: شرط شفاعت... 160

روایت نهم: شفاعت انتخاب رسول اکرم. 162

روایت دهم: شفاعت مؤمن از اطرافیان خود در روز قیامت... 162

روایت یازدهم: شفاعت از گنهکاران در روز قیامت... 162

روایت دوازدهم: شرط شفاعت... 164

ص: 9

روایت سیزدهم: شفاعت فرشته الهی توسط ادریس پیامبر (علیه السلام) 165

بررسی ادله حرمت شفاعت از دیدگاه وهابیت... 165

دلیل اول - درخواست شفاعت، شرک است. 167

دلیل دوم - طلب شفاعت از اولیاء الله، همانند اعتقاد بت پرستان می باشد. 169

دلیل سوم - درخواست حاجت از غیر خدا، حرام است. 171

دلیل چهارم - شفاعت فقط مخصوص خداست. 174

دلیل پنجم - درخواست شفاعت از میّت، کار لغو و بیهوده ای می باشد. 175

فصل چهارم: زیارت قبور. 183

زیارت قبور از دیدگاه عقل و شرع. 185

معنای زیارت در لغت و اصطلاح.. 186

فواید زیارت قبور 186

زیارت قبور از دیدگاه اسلام. 189

سیره عملی مسلمانان بر زیارت قبور 192

زیارت قبور از دیدگاه قرآن.. 207

ممنوعیت خواندن نماز برای منافق.. 207

ممنوعیت ایستادن نزد قبر منافق.. 210

دلالت سیره عقلاء بر زیارت قبور 211

زیارت قبور از دیدگاه سنت... 212

زیارت قبور برای زنان.. 218

حرمت سفر برای زیارت قبور 223

حرمت روشن نمودن چراغ نزد قبور 231

سیره مسلمین در روشن نمودن چراغ نزد قبور 237

تاریخچه تخریب قبور توسط وهابیت... 238

اولین فتوای تخریب قبور 238

زمان اولین تخریب قبور 239

استفتاء تخریب قبور و معنای آن.. 240

ساختن بناء بر قبور اولیاء 242

استنباط ساختن بناء از آیات قرآن.. 243

آیه اول: تعظیم شعائر الهی.. 243

ص: 10

آیه دوم: موّدت... 246

آیه سوم - اصحاب کهف... 250

آیه چهارم - خانه های منتخب الهی.. 251

بررسی دلایل وهابیت بر حرمت بناء بر قبور 256

الف) اجماع مسلمانان بر حرمت... 256

ب) دلالت روایات بر حرمت بناء بر قبور 258

فصل پنجم: گروه های مشرک از دیدگاه قرآن.. 271

گروه های مشرک از دیدگاه قرآن.. 273

1. دهریه. 273

2. دوگانه پرستان.. 274

3. بت پرستان.. 274

4. اهل کتاب... 279

الف) یهودیان.. 280

دلیل اول: محسوس دانستن خدا 280

دلیل دوم: گوساله پرستی.. 281

دلیل سوم: عزیر، فرزند خدا 282

دلیل چهارم: بدعت های شرک آلود. 285

دلیل پنجم: ترجیح بت پرستان بر مسلمانان.. 285

ب) نصاری.. 287

مسیح، فرزند خداوند. 287

قرآن و حضرت مسیح (علیه السلام) 289

مصادیق غلو در دین.. 291

راز تثلیث در مسیحیت... 296

قرآن و ابطال شرک نصاری.. 299

ریشه های شرک... 305

1. هواپرستی.. 306

2. جهالت و سفاهت... 310

3. حس گرایی.. 312

4. تنوّع موجودات و تشتت حوادث... 315

ص: 11

5. تقلید کورکورانه. 317

6. شخصیت پرستی.. 319

مبارزه قرآن با شخصیت پرستی.. 321

7. تعصّب و لجاجت... 327

عوامل جدال باطل با حق و حقیقت... 332

الف) تعصب و عدم تعقل صحیح.. 332

ب) تعصّب و حمیّت باطل آمیخته با مقدمات وهمی و خیالی.. 333

ج) عدم ادراک و فهم صحیح از مسائل و سطحی نگری.. 333

د) دلایل و براهین سست که ناشی از خودمحوری و خودخواهی آنان می باشد 333

آثار شوم شرک... 334

1. محروم شدن از معارف بلند الهی.. 335

2. تفرقه، عداوت و جنگ.... 338

3. محرومیت از مغفرت الهی.. 341

4. مذمّت و خواری.. 343

5. خلود در آتش جهنم.. 344

فهرست مصادر 345

ص: 12

بسم اللّه الرحمن الرحیم

پیشگفتار

(یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِی سَبِیلِ اللّهِ فَتَبَینُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَی إِلَیکمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَیاةِ الدُّنْیا فَعِندَ اللّهِ مَغَانِمُ کثِیرَةٌ کذَلِک کنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللّهُ عَلَیکمْ فَتَبَینُواْ إِنَّ اللّهَ کانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرًا)(1)

ای اهل ایمان! هنگامی که در راه خدا [برای نبرد با دشمن] سفر می کنید [در مسیر سفر نسبت به شناخت مؤمن از کافر] تحقیق و تفحّص کامل کنید. و به کسی که نزد شما اظهار اسلام می کند، نگویید: مؤمن نیستی. [تا] برای به دست آوردن کالای بی ارزش و ناپایدار زندگی دنیا [او را بکشید، اگر خواهان غنیمت هستید] پس [برای شما] نزد خدا غنایم فراوانی است. شما هم پیش از این ایمانتان ایمانی ظاهری بود؛ خدا بر شما منّت نهاد [تا به ایمان استوار و محکم رسیدید]. پس باید تحقیق و تفحّص کامل کنید [تا به دست شما کاری خلاف اوامر خدا انجام نگیرد] یقیناً خدا همواره به آنچه انجام می دهید، آگاه است.

اسلام در نزد همه ی مسلمین عبارت از شهادتین - یعنی شهادت و اقرار برتوحید و یگانگی خداوند و شهادت و اقرار بر نبوت و رسالت خاتم پیامبران محمّد مصطفی (صلی الله علیه و آله) - است.

هرکس شهادتین را بر زبان جاری کند، جان و عِرض و مال او محترم و حکم به طهارت و جواز ازدواج با او و حلال بودن ذبیحه او و جریان احکام میراث بین او و مسلمین و وجوب تجهیز جنازه ی وی می شود.

ص: 13


1- سوره نساء، آیه 94.

تعریف مذکور از اسلام، مورد توافق همه ی فِرَق مسلمین به جز جماعتی از خوارج و نواصب و وهابیان است، ولی متأسفانه از این حکم قطعی عدول کرده، و همواره به تکفیر مسلمانان می پردازند.

روایات متعددی از عامه بر این حکم قطعی بین مسلمین دلالت دارد که برخی از این روایات را در این مقدمه یادآور می شوم تا اساس اندیشه ی وهابیان که تکفیر مسلمین است از میان برود:

1- أخرج البخاري عن أنس (رحمة الله) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) : اُمرت أن اُقاتل الناس حتّى يقولوا: لا إله إلّا اللّه، فإذا قالوها وصلّوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا، وذبحوا ذبيحتنا، حرمت علينا دماؤهم وأموالهم.(1)

بخاری به اسنادش از انس نقل می کند که پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) فرمودند: من مأمور شدم با مردم نبرد کنم تا بگویند: «لا إله إلّا الله»، پس آنگاه که چنین گویند و نمازهای ما را برپای دارند و به طرف قبله ی ما روی آورند، و ذبیحه ی ما را ذبح کنند، خون و اموالشان بر ما حرام می شود.

2- وفي البخاري(2) بالإسناد إلى ابن عمر، وفي مسلم(3) بإسناده إلى أبي بکرة قالا: قال النبيّ (صلی الله علیه و آله) وهو بمنى قد أشار إلى مكّة المعظّمة: أتدرون أيّ بلد هذا؟ قالوا: اللّه ورسوله أعلم، قال: فإنّ هذا بلد حرام، أتدرون أيّ يوم هذا؟ قالوا: اللّهورسوله أعلم، قال: إنّه يوم حرام، أتدرون أيّ شهر هذا؟ قالوا: اللّه ورسوله أعلم، قال: شهر حرام، قال: فإنّ اللّه حرّم عليكم دماءكم و أموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا.

بخاری با سند خودش از ابن عمر و مسلم به اسنادش از ابی بکرة نقل می کنند که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در حالی که در منا بود به مکه ی معظمه اشاره فرمود و گفت: آیا می دانید این چه سرزمینی است؟ پاسخ گفتند: خدا و رسولش داناتر است.

ص: 14


1- صحیح بخاری، ج1، ص153، ح385.
2- صحیح بخاری، ج2، صص 621-620، ح1655.
3- صحیح مسلم، ج3، صص 1307-1305، ح 31-29، کتاب القسامه.

فرمود: پس به راستی که این سرزمین دارای حرمت است. آیا می دانید امروز چه روزی است؟ پاسخ دادند: خدا و رسولش داناتر است. فرمود: به راستی امروز دارای حرمت است، آیا می دانید این ماه چه ماهی است؟ پاسخ گفتند: خدا و رسولش داناتر است. فرمود: ماهی است دارای حرمت، سپس اضافه کرد، به درستی که خدا، جان هایتان و اموالتان و نوامیستان را مانند احترام امروز و این ماهی که در آن قرار داریم و این سرزمینتان را بر شما حرام کرده است.

3- وفي صحيح مسلم قال:إنّ رسول الله (صلی الله علیه و آله) قال: لاُعطينّ هذا الراية رجلاً يحبُّ اللّه ورسولَه - وفي رواية اُخرى هي في الصحاح أيضاً «ويحبّه اللّه ورسوله»(1) - يفتح اللّه على يديه.

قال: قال عمر بن الخطّاب: ما أحببتُ الإمارة إلّا يومئذٍ، فتساورتُ لها رجاء أن اُدعى لها.

قال: فدعا رسول الله (صلی الله علیه و آله) عليّ بن أبي طالب، فأعطاه إيّاها وقال: امش، ولا تلتفت [حتّى يفتح اللّه عليك].

قال: فسار عليّ شيئاً ثمّ وقف ولم يلتفت، فصرخَ: يا رسول اللّه، على ماذا اُقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتّى يشهدوا أن لا إله إلّا اللّه، وأنّ محمّداً رسول اللّه، فإذا فعلواذلك، فقد منعوا منك دماءهم.(2)

مسلم در صحیحش گوید: به راستی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: به تحقیق این پرچم را به مردی خواهم داد که خدا و رسولش را دوست دارد - و در روایت دیگری که در کتب صحاح آمده است فرمود: «خدا و رسول نیز او را دوست دارند» - خداوند پیروزی را بر دستان او جاری می کند.

عمر بن خطاب گفت: من ریاست و فرماندهی سپاه را دوست نداشتم مگر آن روز. پس در آن روز گردن خود را کشیدم به امید اینکه برای این ریاست بر سپاه خوانده شوم.

ص: 15


1- مسند احمد، ج1، ص391، ح1608؛ صحیح مسلم، ج4، ص1872، کتاب فضائل الصحابة، ح34؛ الجامع الصحیح، ج5، ص638، ح3724.
2- صحیح مسلم، ج4، صص 1872-1871، کتاب فضائل الصحابه، ح33.

روای گوید: پس رسول خدا (صلی الله علیه و آله) ، علی بن ابی طالب (علیه السلام) را فراخواند و پرچم فرماندهی را به او داد و فرمود: حرکت کن و به جای دیگری نرو تا خدا قلعه های خیبر را به دست تو گشاید.

راوی گوید: علی (علیه السلام) مقداری حرکت کرد سپس ایستاد و بدون اینکه به جهتی توجه کند پس با صدای بلند گفت: ای پیامبر خدا بر چه اساسی با مردم بجنگم؟ رسول خدا (صلی الله علیه و آله) پاسخ گفت: با آنان نبرد کن تا اقرار کنند به یگانگی خدا و به رسالت محمّد. پس هرگاه این دو اقرار و شهادت را انجام دادند پس به تحقیق از ریختن خون آنان منع می شوی.

4- وفي الصحيحين بالإسناد إلى المقداد بن عمرو أنّه قال: يا رسول اللّه، أرأيت إن لقيتُ رجلاً من الكفّار فاقتتلنا فضرب إحدى يديّ بالسيف فقطعها، ثمّ لاذَ مِنّي بشجرة فقال: أسلمت لله، أ أقتله يا رسول اللّه بعد أن قالها؟ قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) : لا تقتله، فإن قتلته فإنّه بمنزلتك قبل أن تقتله. وإنّك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال.(1)در صحیح بخاری و مسلم با اسناد این دو به مقداد بن عمرو آمده است که او گفت: ای رسول خدا! چگونه حکم می کنید، اگر من به مردی از کافران برخورد کردم و با هم به نبرد پرداختیم پس یکی از دستان من را با شمشیر قطع کرد سپس از نزد من فرار کرد و بر بالای درختی رفت و گفت: من به خاطر خدا مسلمان شدم، آیا ای رسول خدا بعد از این گفتار می توانم او را به قتل برسانم؟ پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) جواب دادند: او را نکش، پس اگر او را کشتی، او قبل از قتل در جایگاه تو قرار می گیرد؛ و تو در جایگاه او قرار می گیری قبل از آنکه مسلمان شود.

مراد از این حدیث آن است که: اگر او را بکشی، تو با کشتن او در زمره ی کافران قرار می گیری و او که مسلمان شده است در جایگاه و منزلت تو قرار

ص: 16


1- صحیح بخاری، ج4، ص1474، ح3794 و ج6، ص2518، ح6472؛ صحیح مسلم ج1، ص95، ح155، کتاب الإیمان.

می گیرد قبل از اینکه او را بکشی.

5- وأخرج البخاري في باب بعث عليّ (علیه السلام) وخالد إلى اليمن: أنّ رجلاً قام فقال: يا رسول اللّه، اتّق اللّه، فقال(صلی الله علیه و آله) : ويلك ألستُ أحقّ أهل الأرض أن يتّقي اللّه؟

فقال خالد: يا رسول اللّه ألا أضرب عنقه؟

قال(صلی الله علیه و آله) : لا، لعلّه أن يكون يصلّي.(1)

بخاری در باب فرستادن علی (علیه السلام) و خالد به یمن گوید: مردی برخاست و گفت: ای رسول خدا! از خدا بترس. رسول در پاسخ او گفت: وای بر تو آیا من سزاوارترین اهل زمین نیستم که تقوای الهی را مراعات کنم؟

خالد گفت: ای رسول خدا! آیا اجازه می فرمایید گردن او را بزنم؟

پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: نه، شاید او از نمازگزاران باشد. (یعنی مسلمان باشد).6- وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن اُسامة بن زيد، قال: بعثنا رسول الله (صلی الله علیه و آله) إلى الحُرَقَة، فصبَّحْنا القوم فهزمناهم، ولحقتُ أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم، فلمّا غشِيناه، قال: لا إله إلّا اللّه، فكفّ الأنصاري عنه، فطعنتُه برمحي حتّى قتلتُه، فلمّا قدمنا، بلغ النبيّ (صلی الله علیه و آله) ذلك، فقال: يا اُسامة، أقتلته بعد ما قال: لا إله إلّا اللّه؟ قلت: كان مُتعوِّذاً. قال: فما زال يكرّرها حتّى تمنّيت أنّي لم أكن أسلمتُ قبل ذلك اليوم.(2)

بخاری و مسلم در دو کتابشان از اسامة بن زید نقل می کنند که گفت: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) ما را در نبردی به سرزمین حُرقه فرستاد، صبحگاهان با کافران نبرد کردیم و آنان را شکست دادیم. من و مردی از انصار به مردی از کافران رسیدیم پس آن هنگام که او را به زمین زدیم گفت: لا إله إلّا اللّه. انصاری از او دست کشید ولی من با نیزه ام به او زدم و او را کشتم، آن هنگام که به مدینه بازگشتیم گزارش کار من به پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) رسید، پس به من گفت: ای اسامه! آیا بعد از

ص: 17


1- صحیح بخاری، ج4، ص1581، ح4094.
2- صحیح بخاری، ج4، ص1555، ح4021 و ج6، ص2519، ح6478؛ صحیح مسلم، ج1، ص97، ح158 و 159، کتاب الإیمان.

اینکه گفت لا إله إلّا اللّه او را کشتی؟! پاسخ گفتم: او می خواست خود را از کشته شدن نجات دهد و مکرر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) این سؤال را تکرار کرد تا اینکه من آرزو کردم قبل از آن روز (روز قتل) مسلمان نشده بودم.

ظاهر روایت مذکور آن است که: اسامه آرزو کرده است که ای کاش در آن روز مسلمان نبوده و به این قتل اقدام نکرده بود، چرا که این قتل باعث حبط اعمال صالحه ی او می شود و همچنین اسامه از این خوف دارد که این عمل او مورد مغفرت الهی واقع نشود، لذا آرزو می کرده که بعد از آن روز مسلمان تا این عملش داخل شود در کلام پیامبر (صلی الله علیه و آله) گرددکه فرمود: الإسلام يجبُّ ما قبله.(1) یعنی اسلام گناهان قبلش را از بین می برد.

7- بعث رسول الله (صلی الله علیه و آله) سرية عليها أسامة بن زيد إلى بني ضمرة. فلقوا رجلاً منهم يدعى مرداس بن نهيك معه غنم له، وجمل أحمر، فلما رآهم آوى إلى كهف حبل واتبعه أسامة، فلما بلغ مرداس الكهف، وضع فيه غنمه ثمّ أقبل إليهم فقال: السلام عليكم، أشهد أن لا إله إلّا اللّه وأن محمّداً رسول اللّه، فشدَّ عليه أسامة فقتله من أجل جمله وغنمه... فلما أكثروا عليه رفع (صلی الله علیه و آله) رأسه إلى أسامة فقال: كيف أنت ولا اله إلّا اللّه...؟ فقال: يا رسول اللّه إنّما قالها متعوّذاً تعوّذ بها. فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله) : هلاً شققت عن قلبه فنظرت؟ فأنزل اللّه خبر هذا؛ وأخبر إنّما قتله من أجل جمله وغنمه.(2)

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) سپاهی را به فرماندهی اسامة بن زید به سمت قبیله بنی ضمره فرستاد. پس با مردی از این قبیله که مرداس بن نهیک نامیده می شد و به همراه او گله گوسفندی و شتری قرمز موی بود برخورد کردند، وقتی مرد ایشان را دید به غار حبل پناه گرفت. اسامه به دنبال او رفت هنگامی که مرداس به غار رسید و گله گوسفندانش را در آن قرار داد، به نزد سپاه اسلام آمد و به آنان گفت: درود بر شما، من شهادت می دهم به اینکه خدایی جز خدای یگانه وجود ندارد و

ص: 18


1- سنن بیهقی، ج9، ص206، ح18290؛ بغیة الرائد في تحقیق مجمع الزوائد، ج9، ص586، ح15890؛ و در صحیح مسلم، ج1، ص112، ح192، کتاب الإیمان با لفظ «یهدم ما قبله» آمده است.
2- الدر المنثور، ج2، ص357؛ مجمع البیان، ج3، ص149.

محمّد رسول و فرستاده ی خدا است، پس اسامه به او حمله ور شد و او را کشت، تا شتر و گله گوسفندانش را تصرف کند... وقتی این عمل برای رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در مدینه نقل شد، سرش را بالا آورد و به اسامه فرمود: چگونه تو او را به قتل رساندی در حالی که می گفت: لا إله إلّا الله؟! اسامه پاسخ گفت: ای پیامبر خدا، او از ترس کشته شدن به توحید شهادت داد. رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: آیا تو قلب او را شکافتی وآنچه در قلب و نیت او بود، دیدی؟ پس خدا این آیه را نازل کرد «وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا»(1)؛ یعنی: و به کسی که نزد شما اظهار اسلام می کند، نگویید: مؤمن نیستی. و خداوند خبر داد که اسامه او را به خاطر گرفتن شتر و گله گوسفندانش به قتل رسانده است.

8- أخرج البخاري في الصحيح عن ابن عبّاس رضي اللّه عنهما أنّ رسول الله (صلی الله علیه و آله) قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنّك ستأتي قوماً أهل كتابٍ، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلّا اللّه، وأنّ محمّداً رسول اللّه، فإنْ هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أنّ اللّه قد فرض عليهم خمس صلوات في كلّ يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أنّ اللّه قد فرض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم فتردّ على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فإيّاك وكرائم أموالهم،(2) الحديث.

بخاری در کتابش از ابن عباس نقل می کند که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به معاذ بن جبل آن هنگام که او را به سمت یمن روانه کرد فرمود: به راستی تو در نزد گروهی می روی که اهل کتاب هستند، پس آنگاه که پیش تو آمدند آنان را به اینکه گواهی بدهند به «لا إله إلّا الله و أنّ محمّداً رسول الله»؛ یعنی: خدایی جز خدای یگانه وجود ندارد و محمّد فرستاده ی خدا است، دعوت کن. پس اگر این شهادتین را ادا کردند به آنان خبر ده که پروردگار بر آنان در هر شبانه روز پنج نماز واجب کرده، پس اگر اطاعت نمودند به ایشان خبر ده که پروردگار پرداخت

ص: 19


1- سوره نساء، آیه 94.
2- صحیح بخاری، ج2، ص544، ح1425 و ج4، ص1580، ح4090.

زکات را در اموال آنان واجب کرده است، از ثروتمندان آنان زکات را دریافت و در بین فقرای آنان توزیع می کنی، پس اگر ایشان تو را اطاعت کردند، از تصرف در اموالشان به شدت بپرهیز.

بنابراین هرگاه به گفتن شهادتین و پذیرش نماز و زکات؛ اموال گویندگان، محترم اعلام شود به طریق اولی جان ها و نوامیس آنان محترم خواهد بود.

9- عن ابن مسعود عن رسول الله (صلی الله علیه و آله) : إذا انتزع أحدکم الرمح إلى رجل فكان سنانه عند ثغرة نحره فقال لا إله إلّا اللّه فليدفع عنه الرمح.(1)

ابن مسعود از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نقل می کند که فرمودند: هرگاه یکی از شما نیزه ی خود را به طرف مردی بگیرد، پس آنگاه که سر نیزه ی او در کنار گلوی آن مرد قرار گرفت و او لا إله إلّا الله گفت، پس می بایست نیزه ی خود از گلوی او بردارد.

یعنی جان او با گفتن لا إله إلّا الله در امان خواهد بود.

10- عن أبي هريرة عن رسول الله (صلی الله علیه و آله) في حديث متواتر: أمرت أن أقاتل الناس حتّى يشهدوا أن لا إله إلّا اللّه وأني رسول اللّه فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلّا بحقِّها وحسابهم على اللّه.(2)

ابوهریره در حدیثی متواتر از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نقل می کند که فرمود: امر شدم با مردم نبرد کنم تا به یگانگی خدا و اینکه من فرستاده ی اویم اقرار کنند، پس هرگاه چنین گفتند جان ها و دارایی هایشان از تعرّض من در امان است، مگر تخلفی کرده باشند و من آنان را به حقّ مجازات کنم و البته حسابشان بر عهده ی خداوند سبحان است.

خواننده ی محترم از این ده روایت که نمونه ای برگرفته از روایات متعددی است که در این مورد و معنای پذیرش اسلام وجود دارد به خوبی درمی یابد که

ص: 20


1- کنزالعمال، ج1، ص87، ح369، به نقل از معجم اوسط طبرانی و حلیة الأولیاء از حافظ ابونعیم اصفهانی.
2- کنزالعمال، ج1، ص88، ح373، به نقل از سنن بیهقی.

احدی حق ندارد گوینده ی کلمه ی لا إله إلّا الله را کافر بخواند و به جان و ناموس و مال او تعرض پیدا کند، در حالی که متأسفانه اساس اندیشه ی وهابیان بر تکفیر مسلمین بنا نهاده شده و از این روی است که هر جا پای وهابیت باز شده، ارمغانی به جز قتل و جنایت و خونریزی و برادرکشی و تجاوز به اعراض و نوامیس و اموال دیگران به همراه نداشته است.به همین جهت اینجانب در دروس کلام و عقائد در پایان بحث توحید به مناسبت متعرض به بحث شرک شدم و از آنجا به نقد اندیشه ی وهابیت در طی چهل و دو جلسه از تاریخ 29 بهمن 1391 الی 12 آبان 1392 پرداختم.

آنچه در این دفتر در مقابل خواننده ی عزیز قرار دارد تحریر این دروس است که به خامه ی توانای حجةالإسلام آقای شیخ محمود صادقی, به نگارش درآمد و توسط حجةالإسلام آقای شیخ مصطفی اله دادی دستجردی, ویرایش شد، بدین وسیله از هر دو بزرگوار تشکر و قدردانی می کنم و متذکر می شوم که صوت این دروس بر روی سایت اینجانب به آدرس Alnajafi.ir در قسمت دروس کلام و عقائد با عنوان «شرک و نقد وهابیت» بارگذاری شده و خوانندگان محترم در فهم بهتر این دفتر می توانند به آن مراجعه کنند.

امید است مورد رضایت پیامبر خاتم محمّد مصطفی (صلی الله علیه و آله) و اهل بیت گرامیش (علیهم السلام) قرار گیرد و موجب روشن اندیشی مسلمین گردد، بمحمّد و آله (علیهم السلام).

غره ی جمادی الأخری 1443

14 دی 1400

اصفهان - هادی نجفی

ص: 21

ص: 22

فصل اول: شرک

اشاره

ص: 23

ص: 24

راه رسیدن به توحید، شناخت و نفی شرک می باشد

رسیدن به توحید ناب جز با شناخت شرک و کنار گذاشتن همه ی اقسام جلی و خفی آن امکان پذیر نمی باشد؛ چراکه شرک ریشه ی اصلی همه ی انحرافات می باشد و با شناخت آن می توان به خوبی معنای توحید را درک نمود.(1)

خداوند در قرآن کریم می فرماید: (إِنَّ الشِّرْک لَظُلْمٌ عَظِیمٌ)(2) بی تردید شرک ستمی بزرگ است و در آیات دیگر نیز تصریح می کند که شرک مورد بخشش الهی واقع نمی شود چنانچه می فرماید: (إِنَّ اللّهَ لاَ یغْفِرُ أَن یشْرَک بِهِ وَیغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِک لِمَن یشَاء)(3) مسلماً خدا اینکه به او شرک ورزیده شود نمی آمرزد، و غیر آن را برای هر کس که بخواهد می آمرزد.

اهمیت شناخت از شرک در کلام امام صادق (علیه السلام)

در روایتی از امام صادق (علیه السلام) آمده است که می فرماید: «انّ بنی أمیّة أطلقوا للناس تعلیم الإیمان، ولم یطلقوا تعلیم الشرک لکی اذا حملوهم علیه لم یعرفوه»(4)

بنی امیّه مردم را برای شناخت ایمان و مفاهیم مرتبط با آن همانند توحید و امثال آن آزاد می گذاشتند، امّا تعلیم شرک و مفاهیم آن برای مردم آزادنبود تا بدانند شرک چه

ص: 25


1- الاشیاء انما تعرف بأضدادها.
2- سوره لقمان، آیه 13.
3- سوره نساء، آیات 48 و 116.
4- کافی، ج2، ص415. در سند این روایت سفیان بن عُیینه وجود دارد که فردی عامی است و توثیقی ندارد و تضعیف شده امّا از آنجایی که مطلبی در مخالفت، عامه بیان می کند، اشکالی بر آن وارد نیست.

معنایی دارد و مشرک کیست و اقسام آن کدام است. دلیل این امر آن است که آنها مردم را به طرف شرک و مصادیق آن دعوت می کردند و مردم متوجه این موضوع نبودند.

به عنوان مثال، یکی از مصادیق شرک ایستادن در مقابل امام عادل و معصوم می باشد که نه تنها شرک است، بلکه کفر بالله محسوب می شود.

از آنجایی که معاویه می خواهد با علی بن ابیطالب (علیه السلام) بجنگد و جنگ با ایشان به معنای کفر و خروج از اسلام است، پس مردم نباید معنای شرک و کفر را متوجه بشوند. زیرا اگر مردم متوجه این حقیقت می شدند، هرگز معاویه را همراهی نمی کردند و با امام معصوم (علیه السلام) وارد جنگ نمی شدند و این فجایع در دنیای اسلام به وجود نمی آمد.

به همین جهت لازم است پیرامون شرک مباحثی ذکر شود تا در دام آن گرفتار نشویم و معنای توحید را بهتر و دقیق تر متوجه گردیم.

معنای شرک و انواع آن

اشاره

شرک در اصطلاح دینی به معنای شریک قرار دادن موجود دیگری با خدای بزرگ در یکی از مقامات و شئون مخصوص به آفریننده عالم است.(1)

شرک دارای انواع و شعبه هایی می باشد که عبارتند از:

الف) شرک در ذات

شرک ذاتی به این معناست که در عالم امکان، قائل به دو خدا یا بیشتر بشویم. به عنوان مثال بگوییم یک خدای نور و خیر و خوبی داریم و در مقابل آن خدای ظلمت و شرّ و بدی را قرار دهیم و یا می توان قائل به سه خدا شد که مسیحیان آن را ترویج می نمایند و از آنها به: اب، ابن و روح القدس تعبیر می کند.

ص: 26


1- (بحارالأنوار، ج1، ص184، باب 13، ح2) فی حدیث طویل، سُئل الزندیق فما الشرک؟ قال الصادق (علیه السلام) الشرک أن یضم إلی الواحد الذی لیس کمثله شیءٌ آخر... .

ب) شرک در صفات ذاتی

در بین مذاهب متعدد کلامی، در صفات ذاتی خداوند اختلاف نظر وجود دارد. اشاعره معتقدند که صفات باری تعالی در کنار ذات او، قدیم می باشند و صفات ذاتی غیر از ذات و زائد بر آن می باشد. بر طبق این نظریه ایشان قائل به قدمای هشتگانه می باشند که با ضمیمه ذات باری تعالی، معتقد به نُه قدیم می شوند. معتزله، قائل به تعطیل و نفی صفات ذاتی هستند و بزرگان و علمای کلام از امامیه معتقد به عینیت صفات ذاتی با ذات می باشند.

ج) شرک در صفات فعل

ابتلای به شرک، غالباً در صفات فعلی خدای سبحان صورت می گیرد؛ صفاتی مثل خالقیت، رزاقیت و ربوبیّت به گونه ای که اگر شخصی این صفات را به غیر خدا نسبت بدهد، مشرک در صفات فعل خدا می باشد.

د) شرک در عبادت

شرک در عبادت آن است که خداوند را در ذات و در صفات و افعال یگانه می داند، امّا در مقام عبادت، اشیاء و یا اشخاص و به طور کلّی غیر خدا را نیز شریک کند؛ چنانچه قرآن به صراحت به آن اشاره می کند و می فرماید: (وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَیقُولُنَّ اللَّهُ)(1) و اگر از آنها سؤال کنی: آسمان ها و زمین را چه کسی خلق کرده است؟ قطعاً می گویند: خدا.

بنابر آیه مذکور پس اعراب جاهلی اقرار به وجود خالق و آفریدگار برای عالم هستی داشتند مگر اینکه در مقام پرستش، بت ها را نیز به عنوان نمایندگان الهی که دارای مقام قربی به درگاه الهی(2)

و شفیع نزد پروردگارند محسوب می نمودند.(3)

ص: 27


1- سوره زمر، آیه 38.
2- سوره زمر، آیه 3.
3- سوره یونس، آیه 18.

ه) شرک در عمل

از مصادیق بارز آن ریا می باشد که نوعی شرک عملی است و در روایات معصومان (علیهم السلام) ، شرک اصغر نامیده شده است.(1)

کاربرد واژه شرک در قرآن

در قرآن واژه شرک در مقابل واژه ایمان قرار گرفته است، و به طور مطلق بر بت پرستی حمل نمی شود، تا بتوان گفت در هر آیه ای واژه شرک بیان گردید، منظور بت پرستان هستند. زیرا در قرآن کریم افزون بر اطلاق شرک بر ملحد و بت پرست، این واژه بر اهل کتاب و برخی از مؤمنان نیز اطلاق شده است.

قرآن در مورد اهل کتاب - یهود و نصاری - تعبیر به مشرک می کند و می فرماید: (وَقَالَتِ الْیهُودُ عُزَیرٌ ابْنُ اللّهِ وَقَالَت النَّصَارَی الْمَسِیحُ ابْنُ اللّهِ ذَلِک قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ یضَاهِؤُونَ قَوْلَ الَّذِینَ کفَرُواْ مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللّهُ أَنَّی یؤْفَکونَ * اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِیعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا یشْرِکونَ).(2)

و یهود گفتند: عزیر پسر خداست و مسیحیان گفتند: مسیح پسر خداست. آن سخنی است که آنها بر زبانشان می آورند، شبیه سخنان کافران پیش از آنها است. خدا آنها را بکشد، چگونه از راه حق برمی گردند. آنها علماء و راهب های خود و مسیح پسر مریم را، غیر از خدا، اربابانی قرار می دهند، در حالیکه دستور نداشتند جز خدای یکتا را که معبودی جز او نیست بپرستند. پاک و منزّه است خدا از آنچه آنها شریک او قرار می دهند.

ص: 28


1- (بحارالانوار، ج69، ص266.) قد روی عن النبی (صلی الله علیه و آله) انه قال انّ اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر قیل و ما الشرک الاصغر یا رسول الله؟ قال الریاء قال یقول الله عزّوجلّ یوم القیامة اذا جازی العباد بأعمالهم اذهبوا الی الذین کنتم تراؤن فی الدنیا هل تجدون عندهم ثواب اعمالکم.
2- سوره توبه، آیات 30 و 31.

قرآن کریم حتی پا را فراتر نهاده و برخی از مؤمنان را مشرک معرفی می نماید: (وَمَا یؤْمِنُ أَکثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُشْرِکونَ)(1) و بیشتر اینان به خدا ایمان نمی آورند جز این که مشرک می باشند.

ادات نفی و اثبات موجود در آیه دلالت بر حصر می کند و می گوید: اکثر مؤمنان به خدا مشرک هستند و گرفتار شرک می باشند هر چند خودشان متوجه نیستند و خود را موحّد می دانند.

اقسام مشرک از دیدگاه قرآن

اشاره

به طور کلی قرآن، افراد مشرک را به دو گروه تقسیم می نماید:

الف) مشرک حقیقی

آنان افرادی هستند که حقیقتاً شرک می ورزند و احکام فقهی از قبیل طهارت و نجاست، جواز و عدم جواز ازدواج، أکل ذبیحه و ارث بر آنها مترتب می شود.

کافران و بت پرستان در جاهلیت قبل از ظهور اسلام، جزء این گروه می باشند و در آیات فراوانی از آنها به عنوان مشرک یاد کرده است.

خداوند متعال در ابتدای سوره توبه می فرماید: (أَنَّ اللّهَ بَرِیءٌ مِنَ الْمُشْرِکینَ وَرَسُولُهُ)(2) قطعاً خدا و پیامبر او از مشرکین بیزار می باشند.

خداوند متعال این گروه مشرک را نجس معرفی می نماید و می فرماید: (یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِکونَ نَجَسٌ فَلاَ یقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا).(3)

و حتی دستور قتل ایشان را صادر می نماید: (فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِکینَ حَیثُوَجَدتُّمُوهُمْ)(4) مشرکان را هر کجا یافتید، بکشید.

ص: 29


1- سوره یوسف، آیه 106.
2- سوره توبه، آیه 3.
3- سوره توبه، آیه 28.
4- سوره توبه، آیه 5.

اگر به شأن نزول سوره برائت (توبه) رجوع شود، این آیات خطاب به مشرکین و بت پرستان مکه نازل گردیده است که تبلیغ و بیان آن بر عهده ی حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه الصلاة والسلام) بوده است که از جانب رسول خدا (صلی الله علیه و آله) مأمور شدند به مشرکین قریش و بت پرستان مکه برائت و بیزاری خدا از ایشان را اعلام کند و آیات نازله را برایشان تلاوت نماید.(1)

ب) مشرک وصفی

گروهی از مشرکین که اعمال و عقاید شرک آلودی دارند امّا احکام فقهی خاص بر آنها حمل نمی شود؛ مانند فرد ضعیف الایمانی که شهادتین را می گوید و مسلمان است امّا در عین حال عقاید و اعمال شرک آلودی دارد و موصوف به شرک می باشد.

در دنیای امروز، در کشورهای جنوب شرقی آسیا مشاهده می شود که هنوز بت پرستی رواج دارد و حتی به عنوان دین غالب در یک کشور معرفی می گردد و میلیون ها نفر ازآن تبعیت می نمایند که جای بسی تأسف است.

در این میان اهل کتاب باقی می ماند که خداوند در آیات 30 و 31 سوره توبه آنها را مشرک معرفی نموده است.

در ابتدای سوره ی بیّنه خداوند متعال می فرماید: (لَمْ یکنِ الَّذِینَ کفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکتَابِ وَالْمُشْرِکینَ مُنفَکینَ حَتَّی تَأْتِیهُمُ الْبَینَةُ)(2) کفّار از اهل کتاب و مشرکین از دین خود منفک نمی شوند تا دلیل روشنی برای آنها بیاید.

طبق این آیات ممکن است اهل کتاب را مشرک اسمی و حقیقی نامید، مگراینکه اهل کتاب احکام خاص خودشان را دارا می باشند و در باب طهارت و نجاست و ازدواج احکام خاصی برای آنها وجود دارد البته از ذبیحه ایشان

ص: 30


1- مجمع البیان، ج5، ص6؛ تفسیر قمی، ج1، ص282؛ تفسیر عیاشی، ج2، ص72.
2- سوره بیّنه، آیه 1.

نمی توان استفاده نمود و در باب توارث نیز اهل کتاب از مسلمان ارثی نمی برد.(1)

مفاهیم متقارب و نزدیک به شرک

اشاره

مفاهیم و مصطلحاتی در قرآن وجود دارد که متقارب و نزدیک به شرک است و در مواردی نیز ملحق به شرک می گردد، هر چند غیر از شرک اصطلاحی می باشند. شناسایی این مفاهیم برای درک بهتر مفهوم شرک صورت می گیرد.

این مفاهیم عبارتند از:

1- کفر

2- الحاد

3- نفاق

1. کفر

معنای لغوی و اصطلاحی کفر

کفر در لغت به معنای پوشاندن و پنهان کردن می باشد. در لغت عرب به هر کس که چیزی را بپوشاند و پنهان نماید، کافر می گویند. زارع و کشاورز را کافر می نامند، چراکه بذر و دانه را در زمین پنهان می کند. همچنین شب را به جهت اینکه در آن اشیاء دیده نمی شود و پنهان می گردد، کافر می گویند. انسان ناسپاسرا کافر می نامند، زیرا نعمت های الهی را نادیده گرفته و پنهان می کند و

ص: 31


1- صاحب کتاب توحید در قرآن، ص572 و 573 می فرماید: قرآن کریم گاه اهل کتاب را مشرک می داند (سوره توبه، آیات 30 و 31) و گاه اهل کتاب را در مقابل مشرکان قرار می دهد: (لَمْ یکنِ الَّذِینَ کفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکتَابِ وَالْمُشْرِکینَ مُنفَکینَ حَتَّی تَأْتِیهُمُ الْبَینَةُ) (سوره بیّنه، آیه 1) کافران اهل کتاب و مشرکان رها نمی شوند تا دلیلی آشکار برایشان بیاید (هرگز جامعه آنها بدون پیامبر الهی نبوده است). شاید بتوان در وجه جمع آیات یاد شده چنین گفت که آنجا که عنوان مشرک بر اهل کتاب اطلاق شده مراد شرک وضعی است که با توحید و اقرار به نبوت پیامبرشان منافات ندارد و آنجا که عنوان مزبور در مقابل اهل کتاب قرار گرفته - چون مقابله و تفصیل قاطع شرک است - مقصود شرک اسمی است. در اینجا اهل کتاب از گروه های اسمی مشرک مانند ملحد و بت پرست نیستند.

می پوشاند.

اما در اصطلاح، به کسی که منکر مبدأ و یا معاد و یا هر دوی آنها بشود، کافر گفته می شود. و نیز اگر کسی نبوّت پیامبر خاتم محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله) را انکار نماید، کافر نامیده می شود.(1)

وجوه کفر از دیدگاه قرآن
اشاره

امام صادق (علیه السلام) وجوه کفر در قرآن را بیان نموده است.(2) ابی عمرو الزبیری(3)

می گوید به امام صادق (علیه السلام) گفتم: مرا از وجوه کفر در کتاب خداوند عزّوجل آگاه ساز.

ایشان فرمودند: «الکفر فی کتاب الله علی خمسة اوجه: فمنها کفر الجحود و الجحود علی وجهین. والکفر بترک ما امرالله. وکفر البراءة وکفر النعم» کفر در کتاب خدا بر پنج قسم می باشد: کفر انکاری که خود بر دو قسم می باشد. و کفر به وسیله ترک آنچه خداوند امر کرده است. و کفر برائت و کفر نعمت ها.

امام (علیه السلام) در ادامه به بیان و تشریح اقسام کفر می پردازد.

الف) انکار مبدأ و معاد یا انکار ربوبیّت

این قول کسانی است که می گویند: پروردگاری وجود ندارد و بهشت و جهنمی در کار نیست. این کلام دو گروه از زنادقه می باشد که به آنها دهری مذهب می گویند. ایشان معتقدند: (وَمَا یهْلِکنَا إِلَّا الدَّهْرُ)(4) ما را دهر هلاک می کند - دهریّه همان کسانی هستند که امروز از آنها به مادی گرها تعبیر می شود وپیرو مسلک مادی و مسلک ماتریالیسم می باشند - این گروه دینی برای خود از روی

ص: 32


1- قاموس قرآن، ج6، ص122 (نقل به معنا).
2- کافی، ج4، ص149، ح1.
3- ابی عمرو الزبیری توثیقی ندارد؛ در نتیجه، حدیث از حیث سند ضعیف است امّا از آنجایی که در آن استدلال به آیات قرآن آمده و مشکلی ندارد.
4- سوره جاثیه، آیه 24.

سلیقه و پسند خویش، بدون بررسی و تحقیق و کاوش در اطراف آنچه که می گویند مقرر داشته اند و خداوند درباره ایشان می فرماید: (إِنْ هُمْ إِلَّا یظُنُّونَ)(1) و در سوره بقره می فرماید: (إِنَّ الَّذِینَ کفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَیهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ یؤْمِنُونَ)(2) که مقصود، کفر نسبت به توحید و شناسایی خدای متعال است.

ب) انکار آگاهانه حق یا انکار با وجود معرفت

انکار آگاهانه بدین معنا است که منکر، حق و حقیقت را می شناسد و مطلب نزد او ثابت است امّا حقیقت را انکار می کنند. خداوند تبارک و تعالی درباره ایشان می فرماید: (وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَیقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا)(3) با آنکه دل هایشان بدان یقین داشت، از روی ظلم و تکبّر آن را انکار کردند.

و در آیه دیگری می فرماید: (وَکانُواْ مِن قَبْلُ یسْتَفْتِحُونَ عَلَی الَّذِینَ کفَرُواْ فَلَمَّا جَاءهُم مَّا عَرَفُواْ کفَرُواْ بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّه عَلَی الْکافِرِینَ)(4) و آنها قبل از این به خود وعده ی پیروزی بر کفّار را می دادند، با این همه وقتی آنچه را که می شناختند نزد آنها آمد و به آنها داده شد، به آن کفر ورزیدند. پس لعنت خدا بر کافران باد.

در تفسیر عیاشی ذیل این آیه شریفه از قول امام صادق (علیه السلام) آمده است که یهودیان در کتاب هایشان محل هجرت پیامبر آخر الزمان را یافتند و در جستجوی آن مکان به مدینه آمدند و در آنجا ساکن شدند امّا زمانی که وجود نازنین رسول ختمی مرتبت (صلی الله علیه و آله) مبعوث به رسالت گردید، یهود با آنکه حقیقت را می دانستند، به رسالت ایشان کافر گردیدند و آن را انکارکردند.(5)

ص: 33


1- سوره جاثیه، آیه 24.
2- سوره بقره، آیه 6.
3- سوره نمل، آیه 14.
4- سوره بقره، آیه 89.
5- تفسیر عیاشی، ج1، ص49.
ج) کفران و نادیده گرفتن نعمت ها

خداوند تبارک و تعالی از زبان حضرت سلیمان (علیه السلام) حکایت می کند: (هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّی لِیبْلُوَنِی أَأَشْکرُ أَمْ أَکفُرُ وَمَن شَکرَ فَإِنَّمَا یشْکرُ لِنَفْسِهِ وَمَن کفَرَ فَإِنَّ رَبِّی غَنِی کرِیمٌ)(1) این نعمت، از فضل پروردگار من است تا مرا بیازماید که آیا سپاسگزارم یا ناسپاس. و هر کس سپاس گزارد تنها به سود خویش سپاس می گزارد و هر کس ناسپاسی کند به تحقیق پروردگارم بی نیاز و کریم است.

آصف بن برخیا با استفاده از نیروی معنوی خود تخت ملکه ی سبأ را در چشم بهم زدنی نزد حضرت سلیمان (علیه السلام) حاضر کرد. هنگامی که حضرت سلیمان (علیه السلام) تخت را نزد خود مستقر دید، زبان به شکر پروردگار گشود و این جملات بر زبان او جاری گشت.

در آیه دیگری خداوند متعال می فرماید: (لَئِن شَکرْتُمْ لأَزِیدَنَّکمْ وَلَئِن کفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِی لَشَدِیدٌ)(2) اگر شکر کنید، حتماً نعمتتان را زیاد می کنم و اگر کفران کنید، قطعاً عذاب من سخت است و می فرماید: (فَاذْکرُونِی أَذْکرْکمْ وَاشْکرُواْ لِی وَلاَ تَکفُرُونِ)(3) پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و از من تشکر کنید و کفران نکنید.

به طور کلی کفران نعمت به معنای نادیده گرفتن داده های خداوند و استفاده نکردن از آنها می باشد.

د) ترک و انجام ندادن اوامر الهی

خداوند تبارک و تعالی درباره ترک آنچه بدان دستور داده است می فرماید: (وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَکمْ لاَ تَسْفِکونَ دِمَاءکمْ وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنفُسَکم مِّن دِیارِکمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ * ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلاء تَقْتُلُونَ أَنفُسَکمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِیقاً مِّنکم مِّن دِیارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَیهِم بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن یأتُوکمْ أُسَارَی تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَیکمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ

ص: 34


1- سوره نحل، آیه 40.
2- سوره ابراهیم، آیه 7.
3- سوره بقره، آیه 152.

بِبَعْضِ الْکتَابِ وَتَکفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن یفْعَلُ ذَلِک مِنکمْ إِلاَّ خِزْی فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَیوْمَ الْقِیامَةِ یرَدُّونَ إِلَی أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ).(1)

و زمانی که از شما پیمان گرفتیم که خون یکدیگر را نریزید و یکدیگر را از شهرهایتان بیرون نکنید، سپس شما به این پیمان اقرار کردید و شاهد آن بودید. سپس همین شما، آنهایی هستید که یکدیگر را می کشتید و جمعی از خودتان را از شهرهایتان بیرون می کنید و علیه آنها به گناه و دشمنی کمک می کنید و اگر آنها را به عنوان اسیر برایتان بیاورند، از آنها برای آزادیشان فدیه می خواهید و حال آنکه بیرون کردن آنها از شهرشان بر ای شما حرام بوده است. آیا شما به بعضی از مطالب کتاب ایمان دارید و به بعض دیگر کافرید؟ آیا جزای کسی که از شما آن کارها را بکند، چیزی جز خواری و پستی در زندگی دنیا هست؟! و اینان در روز قیامت به سخت ترین عذاب تحویل داده می شوند و خدا از آنچه که می کنید، غافل نیست.

خداوند جلّ و اعلی در این آیات، بنی اسرائیل را به واسطه ترک آنچه که به آنها فرمان داده است، کافر دانسته و با آنکه نسبت ایمان به آنها داده است، امّا ایمان را از آنها نپذیرفته است و آن را سودمند برای آنها در نزد خودش ندانسته و خواری در دنیا و شدیدترین عذاب ها در آخرت را برای ایشان مقرر فرمودهاست.

خدای تعالی در سوره مبارکه آل عمران می فرماید: (وَلِلّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیهِ سَبِیلاً وَمَن کفَرَ فَإِنَّ الله غَنِی عَنِ الْعَالَمِینَ)(2) و بر عهده ی مردم است که برای خدا البتّه آنهایی که توانایی و استطاعت دارند، به سوی خانه ی خدا بروند و کسی که کافر شود، بداند که قطعاً خدا از همه ی مردم جهان بی نیاز است.

بر طبق این آیه کسی که حج واجب را ترک نماید، کافر می باشد.

ص: 35


1- سوره بقره، آیات 84 و 85.
2- سوره آل عمران، آیه 97.
ه) کفر برائت و برائت از کافران

در بعضی از آیات قرآن کفر به معنای برائت آمده است. خداوند عزّوجلّ از زبان حضرت ابراهیم (علیه السلام) حکایت می کند: (کفَرْنَا بِکمْ وَبَدَا بَینَنَا وَبَینَکمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّی تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ)(1) و به شما کفر می ورزیم و میان ما و شما دشمنی و کینه ی همیشگی است تا اینکه فقط به خدا ایمان آورید.

در این آیه «کفرنا بکم» به معنای «تبرأنا منکم» می باشد یعنی ما از شما بیزاری و برائت می جویم.

خداوند تبارک و تعالی از زبان ابلیس کلامی را بیان می کند که او در روز قیامت از دوستان آدمی زاده ی خود ابراز بیزاری و برائت می کند و می گوید: (إِنِّی کفَرْتُ بِمَآ أَشْرَکتُمُونِ مِن قَبْلُ)(2) قطعاً من بدانچه پیش از این با من در [کار یا طاعت خداوند] شریک گشتید، کافر شدم.

خداوند در سوره عنکبوت نیز از زبان حضرت ابراهیم (علیه السلام) می فرماید: (إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَینِکمْ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا ثُمَّیوْمَ الْقِیامَةِ یکفُرُ بَعْضُکم بِبَعْضٍ وَیلْعَنُ بَعْضُکم بَعْضًا)(3) جز این نیست که غیر خدا بت هایی را برای دوستی بین خودتان در زندگی دنیا گرفته اید سپس روز قیامت بعضی از شما به بعض دیگر کافر می شود و بعضی از شما بعض دیگر را لعنت می کند.

در اینجا «یکفر بعضکم ببعض» بدین معناست که عده ای از عده ی دیگر ابراز بیزاری و برائت می کنید.(4)

ص: 36


1- سوره ممتحنه، آیه 4.
2- سوره ابراهیم، آیه 22.
3- سوره عنکبوت، آیه 25.
4- عن ابی عمرو الزبیری عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: قلت له: اخبرنی عن وجوه الکفر فی کتاب الله عزوجل؟ قال: الکفر فی کتاب الله علی خمسة اوجه: فمنها کفر الجحود والجحود علی وجهین و الکفر بترک ما امرالله و کفر البراءة و کفر النعم. فاما کفر الجحود فهو الجحود بالربوبیة وهو قول من یقول: لاربّ ولا جنة ولا النار وهو قول صنفین من الزنادقة یقال لهم الدهریة وهم الذین یقولون: (وما یهلکنا الّا الدهر) و هو دین وضعوه لانفسهم بالاستحسان علی غیر تثبّت منهم ولا تحقیق لشیء مما یقولون قال الله عزوجل: ان هم الا یظنون ان ذلک کما یقولون وقال ان الذین کفروا سواء علیهم ءأنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون یعن بتوحید الله تعالی فهذا احد وجوه الکفر. وامّا الوجه من الجحود علی معرفة وهو ان یجحد الجاحد وهو یعلم انه حقّ قد استقرّ عنده وقد قال الله عزوجل: وجحدوا بها واستیقنها انفسهم ظلماً و علواً و قال الله عزوجل وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنة الله علی الکافرین فهذا تفسیر وجهی الجحود. والوجه الثالث من الکفر، کفر النعم وذلک قوله تعالی یحکی قول سلیمان (علیه السلام) ، هذا من فضل ربی لیبلونی ءاشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فانّ ربی غنی کریم. وقال لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید وقال فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون والوجه الرابع من الکفر ترک ما امرالله عزوجل به وهو قول الله عزوجل واذا اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم وانتم تشهدون ثم انتم هولاء تقتلون انفسکم و تخرجون فریقاً منکم من دیارهم تظاهرون علیهم بالاثم والعدوان وان یأتوکم اساری تفادوهم وهو محرم علیکم اخراجهم افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم فکفرهم بترک ما امرالله عزوجل به ونسبهم الی الایمان ولم یقبله منهم ولم ینفعهم عنده فقال فما جزاء من یفعل ذلک منکم الاّخزی فی الحیاة الدنیا و یوم القیامة یردون الی اشدّ العذاب وما الله بغافل عما تعملون والوجه الخامس من الکفر کفر البراءة وذلک قوله عزوجل یحکی قول ابراهیم (علیه السلام) : کفرنابکم و بدأ بیننا و بینکم العداوة والبغضاء ابداً حتی تؤمنوا بالله وحده یعنی تبرّأنا منکم وقال یذکر ابلیس و تبرئته من اولیائه من الانس یوم القیامة: انی کفرت بما اشرکتمون من قبل. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثاناً مودّة بینکم فی الحیاة الدنیا ثم یوم القیامة یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا یعنی یتبرّء بعضکم من بعض. (کافی، ج4، ص149، ح1)

اگر شیعه معتقد است که نسبت به دشمنان امیرالمؤمنین (علیه الصلاة والسلام) کافر هستیم به معنای برائت و ابراز بیزاری از آنها است.

به طور کلی از دیدگاه فقهی، کافر به کسی گفته می شود که خداوند و رسول خاتم (صلی الله علیه و آله) و معاد و یا یکی از این سه را قبول نداشته باشد که در آن صورت صرفاً احکام فقهی خاص مانند طهارت، نجاست، جواز و عدم جواز ازدواج و مسائل مربوط به آن برای او ثابت می شود.

ص: 37

2. الحاد

معنای لغوی و اصطلاحی الحاد

الحاد در لغت به معنای انحراف از وسط و میل به کنار است و عرب به کسی که در جاده می رود و منحرف به سمت گوشه ی جاده می شود ملحد می گوید.

الحاد در اصطلاح به معنای انحراف از توحید و میل به شرک می باشد و اگر کسی از صراط مستقیم الهی و از توحید انحراف پیدا کند و به طرف شرک برود، ملحد نامیده می شود.(1)

قرآن کریم کسانی که اسماء و صفات الهی را به غیر خدا نسبت می دهند، ملحد می داند و می فرماید: (وَذَرُواْ الَّذِینَ یلْحِدُونَ فِی أَسْمَآئِهِ)(2) و کسانی را که اسماء خدا را به الحاد می کشانند، به حال خود وا بگذارید.

شیخ صدوق (رحمة الله) در کتاب توحید روایتی را از امام رضا (علیه الآف التحیة والسلام) بیان می کند که ایشان در توضیح معنای توحید می فرماید: «من قال حتّی مَ فقد غیّاه ومن غیّاه فقد غایاه ومن غایاه فقد جزّأه ومن جزّأه فقد وصفه ومن وصفه فقد ألحد فیه لا یتغیّر الله بانغیار المخلوق کما لا یتحدّد بتجدیدالمحدود»(3)

کسی که بگوید خداوند تا کجا و برای چه مدّتی می باشد؟ خدا را مدت دار نموده و کسی که او را مدت دار کند برای او پایانی فرض کرده و کسی که برای او پایانی فرض کند او را جزء جزء نموده و کسی که او را جزء جزء بداند او را توصیف کرده و کسی که او را توصیف نماید درباره او کفر ورزیده است. خداوند با دگرگونی مخلوقات تغییر نمی کند و با مرز داشتن و محدود شدن آنها محدود نمی شود.

در این روایت اعتقاد به زیادت صفات بر ذات به عنوان الحاد معرفی شده است و باوَرمند به آن منحرف از صراط مستقیم در توحید می باشد.

ص: 38


1- قاموس قرآن، ج6، ص182 (نقل به معنا).
2- سوره اعراف، آیه 180.
3- التوحید، ص36 و 37.
اقسام الحاد

به طور کلی الحاد به دو صورت تصوّر می شود:

1. الحاد در جهت افراط؛ به نحوی که شخص ملحد چند خدا را متصوّر بشود.

2. الحاد در جهت تفریط؛ به نحوی که شخص ملحد معتقد باشد خدایی وجود ندارد و هرگونه ربوبیّت در عالم امکان را نفی کند.

3. نفاق

معنای لغوی و اصطلاحی نفاق

واژه نَفَق در لغت به راه زیرزمینی و کانال زیرزمینی گفته می شود. لذا به یکی از ورودی های لانه موش صحرایی که مخفی است، نافقاء گفته می شود و به ورودی دیگر که آشکار است قاصعاء، به نحوی که وقتی دشمن از قاصعاء به او حمله کند، از نافقاء خارج می شود.(1)

مصطلح نفاق به معنای دو چهره می باشد. کسی که در جمع مؤمنین، خود رامؤمن نشان می دهد امّا اگر بر کافرین وارد شود آنجا می گوید: من با شما هستم و کافر می باشم، منافق نامیده می شود و شاید در زمان ما به معنای هزار چهره می باشد. (یقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَیسَ فِی قُلُوبِهِمْ)(2) به زبانشان چیزی می گویند که در دل هایشان نیست.(3)

نفاق از مصادیق بارز شرک است

نفاق، نوعی شرک است و منافق مشرک محسوب می شود و قرآن نیز در آیه زیر به آن دلالت دارد.

ص: 39


1- قاموس قرآن، ج7، ص99 (نقل به معنا).
2- سوره آل عمران، آیه 167.
3- قاموس قرآن، ج7، ص98.

خدای تعالی گناه شرک را نمی آمرزد چنانچه می فرماید: (إِنَّ اللّهَ لاَ یغْفِرُ أَن یشْرَک بِهِ وَیغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِک لِمَن یشَاء)(1) خدا گناه شرک به او را نمی بخشد ولی کمتر از آن، [هر گناهی] را برای هر کس که بخواهد، می بخشد.

شرک خط قرمزِ غفران الهی است و خدا آن را ظلم بزرگ می شمارد. لذا به پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و مؤمنان گوشزد می کند که برای مشرکان درخواست آمرزش نکنند، آنجا که می فرماید: (مَا کانَ لِلنَّبِی وَالَّذِینَ آمَنُواْ أَن یسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِکینَ وَلَوْ کانُواْ أُوْلِی قُرْبَی مِن بَعْدِ مَا تَبَینَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِیمِ)(2) پیامبر و آنهایی که ایمان آورده اند، حق ّ ندارند برای مشرکین بعد از آنکه برای آنها روشن شد که آنها اهل جهنم اند از خدا طلب آمرزش کنند، هر چند از خویشان نزدیک آنها باشند.

از سوی دیگر خداوند تبارک درباره افراد منافق به پیغمبر خاتم (صلی الله علیه و آله) می فرماید: (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِینَ مَرَّةً فَلَنیغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ)(3) اگر برای منافقان آمرزش بخواهی یا برای آنها آمرزش نخواهی، حتی اگر هفتاد بار برای آنها آمرزش بخواهی، هرگز خدا آنها را نمی بخشد.

در این آیه از کلمه ی «لَن» استفاده شده که نفی ابد را می رساند یعنی خداوند هرگز منافقین را مشمول رحمت خود نمی کند و آنها را نمی بخشد.

از کنار هم قرار دادن آیات سه گانه مذکور می توان نتیجه گرفت که مشرکان و منافقان در حکمِ عدمِ مغفرت، مشترک می باشند.

اشکالی که در اینجا به وجود می آید آن است که: در آیه نخست، [مربوط به شرک]، خداوند عدم آمرزش را منحصر در شرک می داند و می فرماید: فقط یک گناه نابخشودنی وجود دارد و آن شرک است و کمتر از آن هر گناهی که باشد، آمرزیده می شود. این در حالی است که خداوند در مورد منافقین نیز حصری را

ص: 40


1- سوره نساء، آیه 116.
2- سوره توبه، آیه 113.
3- سوره توبه، آیه 80.

قائل گردیده و می فرماید: (فَلَن یغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ)(1) خدا هرگز منافقان را نمی بخشد.

در پاسخ به این اشکال باید گفت: حصر در عدم آمرزش، منحصر به شرک می باشد و نفاق نیز داخل در شرک و از سنخ و مصادیق شرک می باشد و اگر واقعاً لایه های نفاق را عقب بزنیم، درون آن شرک نهفته است و بازگشت نفاق به شرک می باشد.

بنابراین با بررسی مفاهیم شرک، کفر، الحاد و نفاق فهمیده می شود که این عناوین متقارب، بر اعتقاد انسان غیرِ موحّد اطلاق می شود و مشرک و کافر و ملحد و منافق از جرگه ی توحید خارج و از مغفرت الهی بی نصیب می باشند.

انواع شرک

اشاره

توحید، نور است و شرک، ظلمت است. هر جایی که نور نباشد، در آنجا ظلمت خواهد بود. قرآن کریم لفظ نور را به صورت مفرد استفاده می کند امّاظلمت را به صورت جمع، می آورد.

بنابراین در مقابل توحید و راه مستقیم خدا، کج راهه ها و شرک های متعددی وجود دارد که باید شناسایی بشود و از آنها اجتناب و دوری گردد، چرا که شناخت آنها در معرفت توحید ناب مؤثر می باشد.

الف) شرک در ذات

معنای توحید ذاتی

شرک ذاتی در مقابل توحید ذاتی است. اگر کسی معتقد باشد که در عالم هستی یک خدا، یک واجب الوجود و یک غنی بالذات موجود می باشد دارای توحید ذاتی است و اگر عقیده اش این باشد که دو یا چند واجب الوجود و غنی بالذات در عالم هستی وجود دارد، گرفتار شرک در ذات می باشد.

ظاهراً در زمان نزول آیات شریفه ی قرآن، خصوصاً در شبه جزیره ی حجاز

ص: 41


1- سوره توبه، آیه 80.

کسی قائل به شرک در ذات نبوده است و تمامی افراد خالقیت جهان هستی و الوهیت را از آن خدای واحد قهّار می دانستند. به حَسَب ظاهر امروز هم کسی یافت نمی شود که دو خدای مستقل بالذات و دو غنی بالذات و نامتناهی و بسیط الحقیقه را قبول داشته باشد، زیرا بطلان این اعتقاد واضح می باشد.

معتقد به شرک در ذات، کافر می باشد

بر فرض اگر کسی چنین اعتقادی را داشته باشد، مشرک و کافر خواهد بود و تمامی احکام فقهی شرک و کفر شامل او می شود، اسلام او را شخصی نجس معرفی می کند و حرمت نکاح و حرمت میراث و حرمت استفاده از ذبیحه را برای او ثابت می داند.

به طور کلی شرک در ذات به قدری واضح البطلان است که نه تنها امروز بلکه 1400 سال قبل یعنی در عصر نزول قرآن نیز عرب جاهلی چنین اعتقادی نداشته و خدای یگانه را خالق و آفریننده ی هستی می دانسته است.

ب) شرک در صفات ذاتی

اعتقاد شیعه درباره صفات ذاتی خداوند

در بین مذاهب متعدد کلامی، در صفات ذاتی واجب اختلاف است. اعتقاد شیعه ی امامیه اثنی عشری این است که صفات ذات خداوند با خود ذات عینیت دارد بدین معنا که صفت ذاتی، عین ذات باری تعالی می باشند.

اعتقاد معتزله درباره صفات ذاتی خداوند

معتزله، از اهل سنت، بر اساس آنچه به آنها نسبت داده شده است قائل به تعطیل و نفی صفات ذاتی هستند.

اعتقاد اشاعره درباره صفات ذاتی خداوند

اشاعره از اهل سنت نیز به زیادتی صفات ذاتی بر ذات اعتقاد دارند. بنابراین ذات خداوند قدیم است و هشت صفت ذاتی قدیم نیز وجود دارد که جدای از ذات خداوند هستند و غیریت با ذات دارند و زائد بر ذات می باشند. لازمه این

ص: 42

اعتقاد، وجود قدمای نُه گانه است که شرک در صفات ذات را می رساند.

شرک در صفات ذاتی، موجب خروج از اسلام نمی شود

از آنجا که دانشمندان علم کلام، فقط متوجه ی چنین شرکی می شوند و مردم عادی متوجه و متذکر آن نمی شوند، لذا از این شرک، تعبیر به شرک خفی می شود و قهراً چنین اعتقادی موجب خروج از اسلام نمی شود و بر معتقد به این عقیده از لحاظ فقهی، احکام خاص کفر و شرک بار نمی شود امّا در واقع صاحب این اعتقاد مشرک است و شرک در صفات ذاتی دارد - و کم له من نظیر- .

ج) شرک در صفات فعلی و اقسام آن

اشاره

بسیاری از مردم به شرک در صفات فعلی خدای سبحان دچار می شوند که به آنها اشاره می شود.

1. شرک در خالقیت
اشاره

توحید افعالی به این معناست که هیچ خالق و مؤثری در عالم جز خدا نیست «لا مؤثر فی الوجود الّا الله تعالی».

این موضوع بسیار دقیق می باشد امّا متأسفانه بسیاری از متفکران از فهم عمیق آن درمانده شده و دچار شرک گردیده اند و در خالقیت برای خدا شریک قائل شده اند.

مصادیق شرک در خالقیت

شرک در خالقیت دارای مصادیقی است که به برخی از آنها اشاره می شود.

الف) معتزله از اهل سنت درجمع بین توحید افعالی از یک طرف - یعنی انتصاب تمام افعال به ذات حق - و اراده و اختیار انسان از طرف دیگر، گرفتار شرک گردیده اند.

معتزله می گویند: انسان در افعال خودش کاملاً مستقل و آزاد است و افعالش را خودش خلق می کند و به همین جهت باید پاسخگوی اعمال و رفتار و کردار خود در دنیا باشد.

ص: 43

اگر بپذیریم که انسان افعالش را خودش خلق می کند، جایگاه توحید افعالی در این میان چه خواهد بود؟

بر طبق اعتقاد معتزله توحید افعالی تخصیص می خورد، بدین معنا که هر آنچه در عالم هستی وجود دارد، خداوند آفریده است و خدا خالق آنهاست همانطور که قرآن اشاره می کند (اللَّهُ خَالِقُ کلِّ شَیءٍ)(1) به غیر از افعال انسان که خود او خالق افعالش می باشد بنابراین معتزله در داستان افعال انسان، گرفتار شرک شده اند.

اما این شرک از نظر فقهی موجب خروج از اسلام نمی شود و احکام خاصشرک درباره آن اجرا نمی گردد؛ اگرچه از نظر کلامی یکی از مصادیق شرک می باشد.

ب) یکی از مصادیق شرک در خالقیت عنوانی به نام ثنویت می باشد که به برخی از مجوسیان نسبت داده می شود.

مجوسیان معتقدند که در عالم هستی دو مبدأ وجود دارد و عالم دارای دو خالق و آفریدگار می باشد. یک مبدأ، خالق خیرات و برکات و نیکی هاست که آن را یزدان می گویند و مبدأ دیگر خالق شرور و ظلمت ها و پلیدی هاست که آن را اهریمن می نامند.

این اعتقاد هرچند به مجوسیان امروزی که زرتشتیان هستند، نسبت داده می شود ولی ایشان منکر آن هستند و داعیه توحید دارند و دو مبدأ را قبول ندارند.

این گروه در صفت فعل خالقیت پروردگار مشرک می باشند چراکه اصلاً ظلمتی وجود ندارد. ظلمت به معنای نبودن نور است. اگر نور نباشد، یعنی ظلمت است، اگر وجود نباشد یعنی عدم است.

در عالم هستی شرّ مطلق یعنی بدی و زشتی مطلق وجود ندارد. امّا شرّ وجود

ص: 44


1- سوره رعد، آیه 16.

دارد و شرّ نسبی ناشی از عدم الخیر است که امری عدمی است. پس اگر هر خیر و خوبی و نعمتی را نفی کنیم، شرّ پدید می آید. به عنوان نمونه، سلامتی برای انسان یک نعمت است و اگر زائل شود مریضی به وجود می آید که شرّ می باشد. بنابراین شرور غالباً اموری عدمی می باشند، اگرچه می توانیم بگوئیم همه اش عدمی است. در نتیجه در عالم و نظام هستی که نظام احسن است، چیزی به نام شرّ وجود ندارد تا نیازمند به خالقی به نام اهریمن باشد و هر آنچه در این عالم وجود دارد خیر محض است که خالق و آفریننده ی آن خداوند تبارک و تعالی می باشد.

شبهه: شیطان همان اهریمن در ثنویت است

اگر شخصی مجوسی بگوید: ما قائل به اهریمن هستیم و شما معتقد به شیطانو تفاوت این دو در اسم است، پس شما هم با ما در این امر مشترک هستید؟

در جواب این سؤال باید گفت: اولاً ابلیس مخلوق خداست و نسبت خدایی به او نمی دهیم و او خالق هیچ چیز نمی باشد. در حالی که شما اهریمن را خالق بالاستقلال شرّ می دانید. ثانیاً ابلیس در امور تکوینی استقلالی ندارد و هیچ کاری را بدون اذن خداوند نمی تواند انجام دهد و خداوند فقط در امور تشریعی به او اختیار عنایت فرموده تا بندگان را وسوسه نماید و از راه وسوسه در عالم امکان ایجاد نفوذ و ابراز وجود کند. ابلیس در عالم تکوین هیچ تصرّفی ندارد؛ و به عنوان نمونه نمی تواند سیل جاری کند، یا سلامتی انسانی را به بیماری تبدیل نماید، امّا می تواند انسان را به محرّمات و گناه وسوسه کند و نگذارد انسان به سوی خدا و انجام واجبات گام بردارد. همانطور که آیات متعددی بر این امر دلالت می کند و می فرماید (الشَّیطَانُ یعِدُکمُ الْفَقْرَ وَیأْمُرُکم بِالْفَحْشَاء)(1) شیطان شما را به فقر و کمبود و تهی دستی وعده می دهد و به کارهای زشت شما را امر می کند.

ص: 45


1- سوره بقره، آیه 268.

در آیه دیگر نیز می فرماید: (یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّیطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا یرِیدُ الشَّیطَانُ أَن یوقِعَ بَینَکمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِی الْخَمْرِ وَالْمَیسِرِ وَیصُدَّکمْ عَن ذِکرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ)(1) ای کسانی که ایمان آورده اید، شراب و قمار و بت ها و ازلام پلیدند، [پست و نجس اند] و از عمل شیطانند پس از آن دوری کنید، شاید رستگار شوید. قطعاً شیطان می خواهد در بین شما به وسیله ی شراب و قمار، دشمنی و کینه به وجود بیاورد و شما را ازیاد خدا و نماز مانع شود، پس آیا شما هم خودداری خواهید کرد؟بنا بر آموزه های قرآن، عالم هستی مُلک خداست چنانچه می فرماید: (لِلّهِ مُلْک السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ)(2) چرا که در مُلک خدا فقط خودش، تصرّف می کند. بنابراین شیطان نمی تواند سنگی را در عالم جابه جا کند یا تصرّفی در امور تکوینی نماید، هرچند او می تواند به اذن خدا در امور تکوینی دخالت کند که آن هم نوعی امتحان عبد در راه اطاعت خدا می باشد.

اگر به داستان حضرت ایّوب (علیه السلام) دقت شود معنای مذکور به خوبی فهمیده می شود. کسی از امام صادق (علیه السلام) سؤال کرد، بلایی که دامنگیر حضرت ایّوب شد برای چه بود؟

امام در پاسخ او فرمودند: ایّوب به خاطر کفران نعمت گرفتار آن مصائب عظیم نشد، بلکه این مصیبت به خاطر شکر نعمت بود، زیرا شیطان به پیشگاه خدا عرضه داشت که اگر ایّوب را شاکر می بینی به خاطر نعمت فراوانی است که به او داده ای، مسلماً اگر این نعمت ها از او گرفته شود او هرگز بنده ی شکرگزاری نخواهد بود!

خداوند برای اینکه اخلاص حضرت ایّوب را بر همگان روشن سازد، و او را

ص: 46


1- سوره مائده، آیات 90 و 91.
2- سوره آل عمران، آیه 189.

الگویی برای جهانیان قرار دهد تا به هنگام نعمت و رنج - هر دو- شاکر و صابر باشند، به شیطان اجازه داد که بر دنیای او مسلط گردد. شیطان از خدا خواست اموال سرشار ایوب، زراعت و گوسفندانش و همچنین فرزندان او، از میان بروند که در این مسیر آفات و بلاها در مدت کوتاهی آنها را از میان برد، ولی نه تنها از مقام شکر ایّوب کاسته نشد بلکه افزوده گشت!

او از خدا خواست که این بار بر بدن ایّوب مسلّط گردد و آنچنان بیمار شود که از شدت درد و رنجوری به خود بپیچد و اسیر و زندانی بستر گردد این ابتلا نیز از مقام شکر او چیزی نکاست.(1)

در اینجا حضرت ایّوب (علیه السلام) بهپروردگار عرضه داشت: (أَنِّی مَسَّنِی الشَّیطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ)(2) همانا شیطان مرا به رنج و عذاب افکنده است.

بنابر آنچه گذشت باید گفت: ابلیس و اهریمن موجودی واحد نمی باشند و نیز شیطان خالق بالاستقلال در عالم هستی نیست و فقط در امور تشریعی اقتدار دارد و البته اقتدار او در حد وسوسه است و مخلوقی از مخلوقات خداست.

پس اعتقاد برخی مجوسیان به اهریمن مبنی بر خالق شرّ بودن، نوعی شرک در خالقیت می باشد.

2. شرک در ربوبیّت
اشاره

شرک در ربوبیّت به دو صورت تکوینی و تشریعی قابل تصوّر است:

الف) شرک در ربوبیّت تکوینی

اگر معتقد باشیم که خداوند، خالق هستی است، امّا ربوبیّت که به معنای تدبیر و اداره امور است را به دیگران واگذار نموده است، دچار شرک در ربوبیّت شده ایم. به عنوان نمونه، وقتی رئیس یک اداره تمام امور را به معاون خود واگذار

ص: 47


1- تفسیر نورالثقلین، ج4، ص463، ح69.
2- سوره ص، آیه 41.

نماید و بگوید: تمام کارها را شما انجام بده و اداره ی تمامی امور با شما باشد، آیا در عالم هستی، خداوند، خالق است ولی تدبیر امور، به دیگران واگذار شده است؟!

عدّه ای معتقدند که تدبیر امور بر عهده ی اجرام آسمانی است چنانچه در داستان محاجّه حضرت ابراهیم (علیه السلام) با خورشیدپرستان و ماه پرستان و ستاره پرستان بطلان این امر روشن می گردد، چنانچه خداوند گفتار او را نقل نموده و می فرماید: (فَلَمَّا جَنَّ عَلَیهِ اللَّیلُ رَأَی کوْکبًا قَالَ هَذَا رَبِّی فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِینَ * فَلَمَّا رَأَی الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّی فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ یهْدِنِی رَبِّی لأکونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّینَ * فَلَمَّا رَأَی الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّی هَذَآ أَکبَرُفَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ یا قَوْمِ إِنِّی بَرِیءٌ مِّمَّا تُشْرِکونَ * إِنِّی وَجَّهْتُ وَجْهِی لِلَّذِی فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِیفًا وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِکینَ)(1) هنگامی که تاریکی شب او را پوشاند، ابراهیم ستاره ای را دید، گفت: این پروردگار من است و چون غروب کرد، گفت: من غروب کنندگان را دوست نمی دارم. و زمانی که ماه را در افق دید، گفت: این پروردگار من است و وقتی که او هم غروب کرد، گفت: اگر پروردگارم مرا هدایت نکند، من از گمراهان خواهم بود. و وقتی خورشید را در افق دید، گفت: این پروردگار من است، این بزرگتر است و وقتی او هم غروب کرد، گفت: ای مردم، من بیزارم از آنچه که شما برای خدا شریک قرار می دهید. قطعاً من به سوی کسی که آسمان ها و زمین را خلق کرده رو می کنم. من در این اعتقاد خالص بوده و از مشرکین نخواهم بود.

عده ی دیگری معتقدند خداوند، آفریدگار و خالق عالم هستی می باشد ولی تدبیر اداره امور را به فرشتگان سپرده است و خود به کناری نشسته و هیچ کاری انجام نمی دهد. به عنوان مثال رزق را به دست میکائیل و موت را به دست عزرائیل و قیامت را به اسرافیل سپرده است و این فرشتگان هستند که امور عالم هستی را می چرخانند.

ص: 48


1- سوره انعام، آیات 76 - 79.

بطلان این استدلال، آشکار است، چرا که فرشتگان مأمور به اوامر رب العالمین هستند و به دستور پروردگار عمل می کنند و از جانب خودشان هیچ قدرتی ندارند. چنانچه خداوند می فرماید: (وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّکرَمُونَ * لَا یسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ یعْمَلُونَ)(1) و می گویند: خدای رحمان فرزندی انتخاب کرده است. منزّه است خدا، بلکه آنها بندگان محترم و شایسته خدایند. در کلام بر او پیشی نمی گیرند و آنها به فرمان او عمل می کنند.

عدّه ای معتقدند، پیامبران و اوصیای ایشان، ربّ در عالم هستی هستند به اینمعنا که خدای متعال جهان را آفریده است و تدبیر امور آن را به دست عیسای مسیح یا پیامبر خاتم (صلی الله علیه و آله) و یا اوصیای ایشان سپرده است و نیز برای آنها قدرت مستقلی را قائل بوده اند.

تمامی این گروه های مشرک، خدای سبحان را قبول داشته اند ولی نه به صورت فراگیر و در همه ی امور، بلکه خدا را ربّ الأرباب و مدبّر خدایان می دانستند. و برای فرشتگان، قدسیان و اجرام آسمانی هم نوعی ربوبیّت معتقد بودند و چون هر یک از آنها را در بخشی از عالم دارای قدرت مستقل می دانستند، برای جذب منافع و دفع مضرات از آنها در بخش های متنوع کمک می خواستند و بدین جهت برای آنها احترام خاصی قائل بودند.

لذا تمثال و مجسمه ی آنها را می ساختند و در برابر آنها کرنش و بندگی می کردند و گاه به آنها تبرّک می جستند و شفای مریض و نزول باران و دفع خطر و... را از آنها می طلبیدند که این کار، شرک در ربوبیّت است.

به طور کلی اگر برای موجودات در این عالم هستی، معتقد به رساندن خیر به صورت مستقل بشویم، شرک است ولی اگر معتقد بشویم که اگر خدا بخواهد می تواند به وسیله این موجودات از من دفع ضرر بکند یا خیری را به من برساند، شرک نخواهد بود.

ص: 49


1- سوره انبیاء، آیات 26 و 27.

برای مثال اگر بگوئیم این دارو را مصرف کن چرا که خداوند شفای تو را در آن قرار داده، نه تنها شرک نیست بلکه توحید محض است امّا اگر بگوئیم این دارو خودش مرا شفا می دهد، شرک محسوب می شود.

مثال دیگر آنکه اگر بنده انگشتر فیروزه را با این اعتقاد که این سنگ از بنده دفع ضرر می کند و صاحب آن همیشه ظفرمند و پیروز است به انگشت کردم و این سنگ از جانب خود دارای چنین قدرتی است، معتقد به شرک می باشم امّا اگر معتقد باشم خداوند این خاصیت را درون این سنگ به ودیعه گذارده است و من عالم به این خاصیت می باشم و از این سنگ استفاده می کنم، چنین اعتقادی توحید ناب است.خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم خطاب به این گروه از مشرکان می فرماید: (قُلْ مَن یرْزُقُکم مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ أَمَّن یمْلِک السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن یخْرِجُ الْحَی مِنَ الْمَیتِ وَیخْرِجُ الْمَیتَ مِنَ الْحَی وَمَن یدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَیقُولُونَ اللّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ)(1) بگو: کیست که شما را از آسمان و زمین روزی می دهد یا کیست که مالک گوش و چشم ها است و کیست که زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون می آورد و کیست که امور عالم را تدبیر می کند؟ پس به زودی خواهند گفت: خدا بگو چرا تقوا پیشه نمی کنید؟

ب) شرک در ربوبیّت تشریعی

تشریع به معنای قانون گذاری می باشد و توحید تشریعی یعنی پذیرفتن قوانین الهی، بدین معنا که برای بنده قانونی محترم است که خداوند تبارک و تعالی جعل فرموده باشد. حلال آن چیزی است که خدا فرموده و حرام، منهی عنه پروردگار است. حال اگر کسی معتقد شود شخص دیگر قدرت بر تشریع دارد و احکامی را که او وضع می کند واجب الاطاعة می باشد و او این احکام را از نزد خود جعل

ص: 50


1- سوره یونس، آیه 31.

نموده است، دچار شرک در ربوبیّت تشریعی می باشد.

برای مثال اگر در احوالات فرعون زمان حضرت موسی (علیه السلام) توجه شود او می گوید: (أَنَا رَبُّکمُ الْأَعْلَی).(1)

هر چند از این آیه می توان برداشت ربوبیّت تکوینی نمود، امّا ظاهر آیه می گوید: من ربّ اعلای شما در تشریع می باشم و قانون من بهترین قانون و به مصلحت و نفع همه می باشد و همه باید از من اطاعت کنند، چنانچه می گوید: (قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِیکمْ إِلَّا مَا أَرَی وَمَا أَهْدِیکمْ إِلَّا سَبِیلَ الرَّشَادِ)(2) فرعون گفت: من جز آنچه را که تشخیص می دهم،به شما ارائه و نشان نمی دهم و من جز به راه رشد و کمال شما را راهنمایی نمی کنم.

با توجّه به این آیه فراعنه مصر برای خودشان قدرت در تشریع را قائل بودند و این مطلب را می توان از کلام حضرت یوسف (علیه السلام) نیز برداشت نمود، آنجا که می فرماید: (یا صَاحِبَی السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَیرٌ أَمِ اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ)(3) ای دو رفیق زندانی من، آیا خدایان متفرّق بهتر است یا خدای واحد قهّار.

در این آیه کلمه «خیر» افعل تفضیل نیست تا معنا چنین بشود که اگر ارباب ها ی متفرق داشته باشی خوب است و رب واحد یگانه بهتر می باشد بلکه کلمه «خیر» افعل تعیین است یعنی باید فقط یک خدای واحد قهار باشد، مانند آیه شریفه (آللَّهُ خَیرٌ امّا یشْرِکونَ)(4) که می فرماید: فقط و فقط خیر محض خداست.

متأسفانه مسیحیان نیز دچار شرک در تشریع می باشند. قرآن کریم می فرماید: آنان دانشمندان دینی خود و راهبان مسیحی و حضرت مسیح (علیه السلام) را به عنوان ربّ خود می دانستند، چرا که خداوند می فرماید: (اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن

ص: 51


1- سوره نازعات، آیه 24.
2- سوره غافر، آیه 29.
3- سوره یوسف، آیه 39.
4- سوره نمل، آیه 59.

دُونِ اللّهِ وَالْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیمَ).(1)

ابابصیر می گوید: درباره این آیه از امام صادق (علیه السلام) سؤال کردم، ایشان در پاسخ فرمودند: «امّا والله ما دعوهم الی عبادة انفسهم ولو دعوهم الی عبادة انفسهم لما اجابوهم ولکن احلّوا لهم حراماً وحرّمواعلیهم حلالاً فعبدوهم من حیث لا یشعرون».(2)به خدا سوگند احبار و راهبان، مردم را به عبادت خود دعوت نمی کردند، و اگر هم دعوت می کردند مردم نمی پذیرفتند بلکه علما و دانشمندان، حلال را حرام و حرام را حلال کردند و مردم نیز بدون تحقیق، از آنها پذیرفتند و ندانسته آنها را عبادت کردند.

اهل سنّت نیز به تبعیت از دانشمندان مسیحی، حلال خدا را حرام معرفی نموده و حرام الهی را حلال قلمداد می کنند و مردم هم از ایشان پذیرفته اند و دچار شرک در ربوبیّت تشریعی گردیده اند.

متعه حج و متعه نساء(3)

دو فقره از حلال هایی هستند که خلیفه دوم این دو را حرام معرفی نموده و جای بسی تأسف است که تمامی فقهاء اهل سنت و به تبعیت ایشان، مردم از این فتوا پیروی نموده اند.

د) شرک در عبادت

اشاره

اوّلین هدف بلکه تنها هدف از بعثت انبیاء و بالاترین پیام در کتاب های آسمانی، دعوت به توحید می باشد. چنانچه از رسول ختمی مرتبت (صلی الله علیه و آله) نقل است که پیوسته می فرمودند: «قولوا لا اله الا الله تفلحوا».(4)

ص: 52


1- سوره توبه، آیه 31.
2- کافی، ج4، ص166، باب شرک، ح (علیه السلام) .
3- عن عمر - انه قال فی خطبته - متعتان کانتا علی عهد رسول الله (صلی الله علیه و آله) وانا انهی عنهما و اعاقب علیهما: متعة الحج و متعة النساء. (الغدیر، ج6، ص298)؛ التفسیر الکبیر، ج5، ص153 و ج10، صص 53-52؛ کنزالعمّال، ج16، ص519، ح45715 و ص521، ح45722.
4- بحارالانوار، ج18، ص202.

یکی از لوازم محقق شدن این هدف، رسیدن به توحید در عبادت می باشد. توحید در عبادت عبارت از پرستش ذات حق و رها شدن از پرستش غیر خدا و پذیرش بزرگی خدا می باشد.

در مقابل آن شرک در عبادت است که معنای آن پرستش غیر خدا یا پرستش شی یا کس دیگری به همراه خداوند متعال می باشد.

اقسام شرک در عبادت
اشاره

شرک در عبادت بر دو قسم می باشد:

1. شرک جلی

شرک جلی عبارت است از آنکه به طور علنی و آشکار، خدای دیگری مثل بت ها را غیر از خدای واحد مورد پرستش قرار دهد.

اندیشه ی ناصحیح مشرکان درباره ی عبادت این بود که هر قدر تعداد معبودها بیشتر باشد، قدرت و اعتبار آنها بیشتر خواهد بود و قدرت خدای یگانه را محدود می دانستند پس در مقام تعجب می گفتند: (أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَیءٌ عُجَابٌ)(1) آیا خدایان متعدد را خدای واحد قرار داده؟ قطعاً این چیز عجیبی است.

مشرکان بت ها را وسیله ای برای جلب رضایت پروردگار می دانستند و بر این باور بودند که (هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ)(2) این بت ها شفاعت کنندگان ما نزد خدا می باشند و دلیل پرستش بت ها این بود که آنها ما را به خدا نزدیک می کنند (وَالَّذِینَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِیاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِیقَرِّبُونَا إِلَی اللَّهِ زُلْفَی)(3) و کسانی که غیر از خدا اولیائی برای خود می گیرند، می گویند: آنها را عبادت نمی کنیم مگر به خاطر اینکه ما را در مرتبه ی قرب، به خدا نزدیک کنند. قرآن در پاسخ به آنها

ص: 53


1- سوره ص، آیه 5.
2- سوره یونس، آیه 18.
3- سوره زمر، آیه 3.

می فرماید: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِک مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِی إِلَیهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ)(1) قبل از تو هیچ پیامبری را نفرستادیم جز اینکه به او وحی کردیم جز من، خدایی نیست، پس فقط من را بپرستید.

2. شرک خفی

از شرک خفی در عبادت، تحت عنوان ریا و سمعه یاد می شود که بسیار پنهان است و متأسفانه بسیاری از مسلمانان به آن مبتلا می شو ند که در موضوع شرک در عمل از آن بحث می شود.

ه) شرك در عمل

اشاره

یکی از اقسام اساسی و اصلی شرک، شرک در عمل می باشد.

از آنجایی که تمامی اعمال ما عبادت نمی باشد، شرک در عمل از شرک در عباد ت جدا می شود، هر چند که به خاطر مخفی بودن آن را جزء شرک خفی تلقی می نمایند. بنابراین شرک در عبادت را می توان قسمتی از شرک در عمل دانست.

شرک در عمل مصیبت ناگواری است و بسیاری از مردم را گرفتار نموده تا جایی که اختصاص به بت پرستان و مشرکان ندارد بلکه بسیاری از موحّدان و کسانی که ایمان آورده اند، کم و بیش رگه هایی از شرک، در اعمال و گفتارشان و حتی عقایدشان وجود دارد و از آنجایی که بسیار مخفی و پنهان است، قابل شهود و مشاهده نمی باشد. قرآن کریم می فرماید: (وَمَا یؤْمِنُ أَکثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِکونَ)(2) و بیشترشان به خدا ایمان نمی آورند، جز اینکه مشرک هستند.

طبق این آیه اکثر مؤمنان به خداوند، در مقام عمل گرفتار شرک می باشند، هرچند که در مقام عقیده، موحّد می باشند. مشکل اصلی این افراد پایبند نبودن به

ص: 54


1- سوره انبیاء، آیه 25.
2- سوره یوسف، آیه 106.

لوازم ایمانشان می باشد. به همین جهت قرآن، مؤمنان را به کسب مراتب بالاتر از ایمان به خدا و پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) دعوت می کند و می فرماید: (یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ)(1) ای کسانی که ایمان آورده اید، ایمانواقعی به خدا و رسولش بیاورید.

علت گرفتار شدن در شرک عملی

از آیه مذکور فهمیده می شود که ایمان برخی از افراد، ناقص می باشد و خللی در ایمانشان وجود دارد که اگر عوامل این نواقص را مرتفع ننمایند گرفتار شرک در مقام عمل می شوند. پس باید انسان موحّد بسیار مراقب باشد تا گرفتار شرک در عمل نشود. برای روشن شدن معنای شرک در عمل چند نمونه از آن را بیان می کنیم.

نمونه هایی از شرک در عمل

1. اینکه اشخاص یا اشیاء یا موجودات بدون توجه به خدا و بالاستقلال مورد توجه قرار گیرد، به نحوی که این توجه موجب حجاب و مانع رسیدن به خدا می شود.

در مقام بالاتر نیز اگر شخصی بخواهد بدون توجه به خدا و با استدلال به آنها توحید و یگانگی خدا را ثابت کند، ممکن است حجاب و مانع او از رسیدن به خدا بشود، زیرا نگاه و توجه او به آن اشیاء و یا اشخاص بالاستقلال می شود و نگاه به هر چیز، اگر قبل از نگاه به خدا باشد، حجاب و مانع از رسیدن به خدا می شود. چراکه توجه به آن اشیاء و یا اشخاص به تدریج انسان را از یاد خدا غافل می کند و این غفلت همان مانع و حجاب موجود می باشد.

اگر به سیره امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) دقّت شود، ایشان می فرماید: «ما

ص: 55


1- سوره نساء، آیه 136.

رأیت شیئاً الّا ورایت الله قبله وبعده و معه»(1)

من هیچ شیءای را ندیدم مگر اینکه قبل از آن و به همراه آن و بعد از آن خدا را دیدم؛ یعنی اشیاء و موجودات و اشخاص برای ایشان حجاب نیستند.

2. اینکه شخص نسبت به دیگران یک نوع برتری داشته باشد و آن برتری رااز ناحیه خود بداند و خداوند را دخیل در این برتری فرض نکند. این برتری می تواند علمی یا مالی باشد و یا یک مقام و منزلت اجتماعی و معنوی باشد.

قرآن از زبان قارون می فرماید: (قَالَ إِنَّمَا أُوتِیتُهُ عَلَی عِلْمٍ عِندِی)(2) قارون می گفت: تمامی اموالم را خودم بنا بر دانشی که داشته ام، به دست آورده ام. این نوع اعتماد به نفس و احساس استقلال، در مقابل اعتماد و توکل به خدا، از مصادیق شرک خفی است. پس اگر کسی بگوید این ثروت و مِکْنَت، این زیبایی و این جاه و مقام، مخصوصِ خودم است و چنانچه این امتیازات و برتری ها را لطفی از جانب خدا نداند، گرفتار شرک شده است.

در مقابل، اگر کسی بگوید من و هر آنچه دارم و این مقامی را که به دست آورده ام از ناحیه خداست، این همان معنای توحید ناب است.

3. قسم دیگری از شرک در عمل آن است که اکثر مردم چشم به مال و قدرت دیگران دارند و در حوادث روزگار و مشکلات، دیگران را جایگزین خداوند متعال می کنند.

این نوع از شرک در عمل، بیشتر در گفتار مردم نمایان می شود، به عنوان نمونه، کسی به دکتر می گوید: دستم به دامنت، مریض مرا شفا بده. به شخصی که جایگاه اجتماعی دارد، می گوید: هیچ کس جز شما نمی تواند کار مرا حل کند، یا می گوید اول خدا دوم فلانی یا اگر فلان کس یا فلان شیء نبود، من هلاک می شدم و یا بدبخت می شدم و یا ضایع می شدم.

ص: 56


1- شرح الکافی، للمولی صالح المازندرانی، ج5، ص103، ح2.
2- قصص، 78.

به طور کلی، اگر در گفتار، امور را به خدا منتسب ندانیم، گرفتار شرک در عمل شده ایم، امّا اگر همه ی پدیده ها را از مجرای فیض الهی پیگیری کنیم و از دیدگاه الهی به آنها نگاه کنیم، به توحید ناب دست یافته ایم.

ذیل آیه ی (وَمَا یؤْمِنُ أَکثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِکونَ)(1) از امام صادق (علیهالسلام)

نقل است که می فرماید: «هو الرجل یقول: لولا فلان لهلکت، ولولا فلان لأصبت کذا وکذا ولو لا فلان لضاع عیالی. الا تری انه قد جعل للّه شریکاً فی ملکه یرزقه ویدفع عنه. قال: قلت: یقول: لولا ان الله منّ علیّ بفلانٍ لهلکت. قال: نعم لا بأس بهذا».(2)

مقصود آن است که شخص بگوید: اگر فلانی نبود من هلاک شده بودم و اگر فلانی نبود، به آن بلا مبتلا می شدم و اگر فلانی نبود خانواده ام تلف می شد و از بین می رفت. آیا نمی بینی چگونه برای خدا که او را رزق می دهد و از او بدی ها را دفع می کند، چگونه شریک قرار می دهد. مالک بن عطیه می گوید: از امام صادق (علیه السلام) سؤال کردم، اگر بگوید: اگر خداوند فلانی را جلوی راه من قرار نداده بود، هلاک شده بودم چطور؟ آیا شرک است؟ حضرت در پاسخ فرمودند: اینگونه گفتن بی اشکال است.

بنابراین مالک هر آنچه در عالم هستی است، خداست و هر چیزی که به انسان می رسد، اگرچه واسطه ای در میان باشد، از ناحیه ی خدای تبارک و تعالی است و اگر خدا نخواهد، هیچ چیزی به انسان نخواهد رسید.

4. یکی از مصادیق بارز شرک عملی ریا می باشد که در روایات معصومان (علیهم السلام) از آن به شرک اصغر تعبیر فرموده اند.

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) می فرمایند: ترسناک ترین چیزی که می ترسم به آن مبتلا شوید، شرک اصغر است؛ اصحاب سؤال کردند: یا رسول الله شرک اصغر چیست؟ ایشان

ص: 57


1- سوره یوسف، آیه 106.
2- تفسیر عیاشی، ج2، ص200، ح97.

در پاسخ فرمودند: ریاء.(1)

شرک اصغر در مقابل شرک اکبر است که بت پرستی و شرک در عبادتمی باشد.

راز خطرناک بودن ریا آن است که یک نوع بیماری پنهان است چرا که شخص از وجود آن مطّلع نمی باشد و در نتیجه به فکر درمان آن نیست و زمانی به وجود آن پی می برد که کار از کار گذشته و مانند غدّه ی سرطانی تمام بدن او را فرا گرفته و شخص را از پا درآورده است.

امام حسن عسکری (علیه السلام) در رابطه با خطرناک بودن ریا می فرمایند: «الإشراک فی الناس أخفی من دبیب النمل علی المسح الأسود فی اللیلة المظلمة»(2) شرک بین مردم مخفی تر از ردّ پای مورچه ای روی سنگ سیاه در شب تاریک است.

در کتاب اصول کافی بابی تحت عنوان باب الریاء وجود دارد که چند روایت از آنها ذکر می شود.

علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمیر عن ابی المغرا، عن یزید بن خلیفة قال: قال ابوعبدالله (علیه السلام) : کلّ ریاء شرک، انّه من عمل للناس کان ثوابه علی الناس ومن عمل لله کان ثوابه علی الله.(3)

امام صادق (علیه السلام) می فرمایند: هر ریایی شرک است. هر کس عملی را برای رضایت مردم انجام دهد پاداش و ثواب او با مردم است و هر کس عملی را برای خدا انجام دهد، ثوابش با خداست.

(در سند روایت «یزید بن خلیفه» وجود دارد که درباره ی او گفته اند: واقفی

ص: 58


1- (بحارالانوار، ج69، ص266) قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) : انّ اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. قالوا وما شرک الاصغر یا رسول الله؟ قال: هو الریاء قال یقول الله عزوجل یوم القیامة اذا جازی العباد باعمالهم اذهبوا الی الذین تراؤن فی الدنیا هل تجدون عندهم ثواب اعمالکم.
2- تحف العقول، ص487.
3- کافی، ج3، ص718، ح3.

مذهب است ولی قدح دیگری درباره ی او وارد نشده است. بنابراین روایت مرسله یا حسنه محسوب می شود.)

انسان اگر کمی اهل تفکر باشد، درمی یابد که مردم نمی توانند کاری برای او انجام بدهند چرا که خداوند دو نعمت اصلی را نزد خود نگه داشته و مردم را دررساندن آن دو نعمت هیچ دخالتی نداده است: 1) رزق؛ 2) عمر.

پس انسان چقدر بدبخت است که به خاطر جلب توجه مردم مرتکب ریا شود و اعمالش را ضایع کند و غضب الهی را به جان بخرد. پس بهتر آن است که انسان عملش را برای خدا خالص گرداند و آن را وسیله ای برای تقرّب به درگاه الهی انجام دهد.

حضرت لقمان (علیه السلام) در وصیت خود به فرزندش می فرماید: «واخلص العمل فانّ الناقد بصیرٌ»(1) و عملت را خالص گردان، چون ناقد و داور، تیزبین است.

«ناقد» به معنای عیارشناس و کسی است که عیار طلا و نقره را تعیین می کند. خداوند را بدان جهت ناقد می گویند که ارزش اعمال خلق را تعیین می کند و بین اعمال نیک و بد را با بصیرت تمام، جدایی می اندازد و با علمی که دارد هیچ عملی بر او مشتبه نمی گردد.(2)

چه بسا ممکن است فرشته ها عمل را بالا می برند، امّا پروردگار به استرداد و برگرداندن آن عمل امر می نماید. چراکه با شرک آغشته شده است و برای غیر او انجام گرفته است.(3)

امام صادق (علیه السلام) در روایتی دیگر می فرمایند: «الریاء شجرة لا تثمر الّا الشرک الخفی واصلها النفاق»(4)

ریا درختی است که میوه آن، شرک خفی و ریشه اش نفاق است.

ص: 59


1- اختصاص منسوب به شیخ مفید، ص341.
2- الطراز الاول و الکناز لما علیه من لغة العرب المعول، ج6، ص291.
3- کافی، ج3، ص721، ح (علیه السلام) .
4- بحارالانوار، ج69، ص200؛ مصباح الشریعه، ص32، باب 14.

قرآن در توصیف نماز منافقان به طور مستقیم به مسأله ریا اشاره فرموده است: (وَإِذَا قَامُواْ إِلَی الصَّلاَةِ قَامُواْ کسَالَی یرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ یذْکرُونَ اللّهَ إِلاَّقَلِیلاً)(1) و هنگامی که به نماز می ایستند، با کسالت می ایستند، و همواره در برابر مردم ریاکاری می کنند؛ و خدا را جز اندکی به یاد نمی آورند.

شخص ریاکار طبق این آیه در خلوت اعمالش را با کسالت انجام می دهد امّا در جلوت، با نشاطِ تمام، و این ریشه در نفاق او دارد.(2)

زیرا فقط با زبان، به توحید اقرار کرده و در قلب بدان باوری ندارد. اعمال و عبادات منافق از اخلاص و قصد قربت تهی است، به مردم چنین وانمود می کند که عبادتش برای خداست ولی در واقع کار را برای رسیدن به مقاصدی که موجب نفاق او شده، انجام می دهد.

5. یکی از اقسام شرک در عمل، سُمْعه می باشد. سمعه بدین معناست که شخص دوست دارد مردم نسبت به عمل او آگاهی پیدا کنند و به خوبی بین مردم شناخته شود.

امام صادق (علیه السلام) در تفسیر آیه 110 سوره کهف (فَمَن کانَ یرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْیعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا یشْرِک بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا)(3) می فرماید: مردی است که کار ثوابی می کند ولی مقصود او رضای خدا نیست و همانا می خواهد نزد مردم خوب شمرده شود، دوست دارد که مردم آن را بشنوند، این است که در عبادت پروردگار خود شریک گرفته سپس فرمود: هرگز هیچ بنده ای نیست که کار نهانی خیری بکند و روزگار بگذرد تا اینکه خدا کار خیر او را آشکار سازد و هیچ بنده ای نیست که کار بدی در نهانی انجام بدهد و روزگار بگذرد تا آنکه خدا کار به او را آشکار

ص: 60


1- سوره نساء، آیه 142.
2- (کافی، ج3، ص721، ح8) قال امیرالمؤمنین (علیه السلام) : ثلاث علامات للمرائی: ینشط اذا رأی للناس ویکسل اذ اکان وحده ویحبّ ان یحمد فی جمیع اموره.
3- سوره کهف، آیه 110.

سازد.(1)

برخی از ریاضت های غیر شرعی و چله نشینی ها از مصادیق بارز سمعه هستند و یا ثمره ی آن سمعه است، مثلاً فاعل دوست دارد بین مردم مشهور گردد. یکی از عالمان دینی گوید: به جایی رسیدم که چیزهایی را می شنیدم و می دیدم و اطلاعاتی غیبی پیدا می کردم. یک بار می خواستم تکبیرة الاحرام نمازم را بگویم که شخصی جلوی من ظاهر شد و خود را شیطان نامید. او گفت: اگر می خواهی این بینایی و شنوایی ادامه پیدا کند، نماز نخوان. به شیطان گفتم: هیچ چیز را نمی خواهم و نماز می خوا نم و دیگر آن اطلاعات قطع شد.

مرز توحید و شرک

تقسیم توحید و شرک به نظری و عملی

اگر به مفاهیم توحید و شرک دقّت شود، هر کدام از آنها به دو قسم نظری و عملی تقسیم می گردد.

بنابراین باید مرزی بین توحید و شرک ترسیم شود تا بتوان به وسیله ی آن اندیشه و تفکر توحیدی را از اندیشه و تفکر آلوده به شرک تفکیک نمود و در مقام عمل نیز، مشخص گردد چه عمل و فعلی بر اساس توحید و چه عملی آلوده به شرک و خارج از صراط مستقیم دین می باشد.

تعیین مرز توحید و شرک بدین جهت اهمیت دارد که عده ای در تشخیص مصادیق شرک، گرفتار افراط و تفریط شده اند و با برداشت های غیر واقعی از برخی مفاهیم درصدد مشرک معرفی نمودن دیگر مسلمانان می باشند.

ص: 61


1- (کافی، ج3، ص719، ح4) عن ابی عبدالله (علیه السلام) فی قول الله عزوجل: (فَمَن کانَ یرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْیعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا یشْرِک بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا) قال الرجل یعمل شیئاً من الثواب لا یطلب به وجه الله انّما یطلب تزکیه الناس یشتهی ان یسمع به الناس، فهذا الذی اشرک بعبادة ربّه، ثم قال: ما من عبد اسرّ خیراً فذهبت الایام ابداً حتی یظهر الله له خیراً وما من عبد یسر شراً فذهبت الایام ابداً حتی یظهر الله له شرّاً.

آیا اگر کسی اعتقاد به موجودیت موجودی غیر از خدا داشته باشد او مشرک است؟

عده ای بر این اعتقادند که اگر کسی بخواهد در مسیر توحید گام بردارد، بایدبگوید: در عالم هستی فقط خدا موجودیت دارد. اگر این نظریه را بپذیریم، باید معتقد به نوعی وحدت وجود بشویم که فقط در عالم هستی خداست که وجود دارد و اگر موجودیتِ موجودی به غیر از خدا را قبول کنیم، مشرک و مبتلا به شرک ذاتی گشته ایم.

در پاسخ باید گفت: هیچ مانعی ندارد که بپذیریم در عالم هستی اشیاء و موجوداتی غیر از خدا، وجود دارند که مخلوقات ذات باری تعالی و بیانگر تجلیات فیض الهی می باشند و این مخلوقات غیر از ذات باری تعالی می باشند و هر کدام دارای موجودیت و وجود خاصی برای خود هستند.

پذیرش این مطلب مکمل و متمم اعتقاد به توحید است و منافاتی با اندیشه توحیدی ندارد.

سؤال دیگری که مطرح می شود، این است که آیا می توان در جهان آفرینش برای مخلوقات معتقد به تأثیر و تأثّر و سببیّت و مسبّبت شد؟ برای مثال بپذیریم که مخلوقات در یکدیگر اثر می گذارند، آب در رویاندن گیاه مؤثر و گیاه در چرخه هستی تأثیرگذار است.

اشاعره و قائلین به جبر در رابطه با توحید افعالی پروردگار معتقدند که در جهان هستی هرگونه تأثیر و تأثر و سبّبیت و مسبّبیت و علیّت و معلولیت را باید از موجودات سلب نمود و عامل مؤثر در جهان هستی فقط خداوند متعال است «لا مؤثر فی الوجود الّا الله» و در غیر این صورت شخص گرفتار شرک در خالقیت و یا شرک در فاعلیت می شود. بنا بر این نظریه، آتش هیچ نقشی در سوزاندن ندارد و آب نیز نقشی را در سیراب کردن ایفا نمی کند، باران و برف در رویاندن گیاه بی اثر می باشند و دارو در بهبود بخشیدن مؤثر نمی باشد و تمامی اینها فعل خداست.

ص: 62

ظاهر این است که پذیرش یک نظام عِلّی و معلولی و یک نظام سببی و مسبّبی و یک نظام تأثیر و تأثری در جهان هستی با توحید افعالی پروردگار تنافی ندارد، بلکه متمم و مکمل اعتقاد به خالقیت خداوند است.خداوندی که مخلوقات را آفریده است، برای هر مخلوقی یک قدرت تأثیرپذیری و تأثرپذیری در نظر گرفته که این قدرت هم از جانب خداست و مخلوقات در این تأثیر و تأثّر استقلال ذاتی از خود ندارند.

خدایی که آتش را آفریده، حرارت و گرما و نور و تمامی خواص مختص به آتش را در آن قرار داده است و این اثرات از مظاهر قدرت پروردگار است.

بله اگر کسی معتقد بشود که خدا آتش را آفریده ولی آثار آتش مال خود آتش است، او به کج راهه رفته و از مسیر توحید خارج گردیده است.

مسأله در مورد سایر موجودات نیز به همین نحو است و مخلوقات در عالم هستی با هم فعل و انفعالاتی دارند.

نیز چنانچه کسی معتقد شود که داستان آفرینش شبیه به داستان ساختنِ یک ساختمان توسط بنّایی می باشد به نحوی که بنّا، ساختمان را می سازد و سالیانی از ساخت آن می گذرد و همچنان پابرجاست ولی بنّا می میرد؛ لذا این تشبیه شرک است و خارج از مسیر مستقیم الهی می باشد.

عالم هستی، عالَم فیض است و تمام فیض از ناحیه ی خداست و لحظه به لحظه از ناحیه پروردگار به عالم هستی، افاضه می شود و اگر یک لحظه این فیض قطع گردد، عالم هستی فرو می پاشد. بنابراین داستان خدا و آفرینش، داستان بنّا و ساختمان نیست. پس در نتیجه خالق هستی در مخلوقات خود، اثری را نهادینه کرده است که بر اساس آن، موجودات بر یکدیگر تأثیر می گذارند و این تأثیر و تأثر، از ناحیه پروردگار می باشد.

بله، اگر خداوند اراده نماید تا اثری را از مخلوق سلب نماید، این اراده الهی غالب خواهد بود و اثر از این مخلوق گرفته می شود.

چنانچه مشاهده می شود که اثر آتش سوزاندن است امّا این آتش تسلیم اراده

ص: 63

پروردگار گردیده و برای حضرت ابراهیم (علیه السلام) سرد و سلام می گردد(1) واثر خود را از دست می دهد.

اثر کارد بریدن است امّا خداوند در قضیه ی ذبح حضرت اسماعیل (علیه السلام) اثر بریدن را از آن کارد سلب فرموده است.

پس می توان نتیجه گرفت که ذات مقدس پروردگار، هم خالق شی است و هم خالق اثر موجود در آن شی می باشد و این اندیشه نه تنها شرک آلود نیست بلکه یک اندیشه ی توحیدی می باشد.

در این میان نظریه ای وجود دارد که در دنیای امروز، چهره ی روشنفکری به خود گرفته و خود را مترقّی و متعالی معرفی می نماید! و با برداشت های غیر واقعی از برخی مفاهیم درصدد تهمت شرک به دیگر مسلمانان هستند و مسلک خود را با نام وهابیت نشر می دهند.

در این نظریه آمده است: می پذیریم که اشیاء و مخلوقات، تأثیر و تأثّر طبیعی و عادی دارند. مثلاً آب می نوشیم تا سیراب می شویم، دارو مصرف می کنیم تا بیماری برطرف می شود و... امّا اگر برای اشیاء و موجودات تأثیر و تأثّرهای غیر طبیعی و غیر عادی و ماوراء طبیعی متصوّر بشویم، مبتلا به شرک شده ایم.

به عنوان نمونه اگر معتقد شویم که فرشته ای می تواند روزی مرا کم و زیاد نماید یا معتقد شویم که یک شخصیت انسانی می تواند در عالم هستی تصرّفات غیر طبیعی و غیر عادی و ماورای طبیعت داشته باشد، اعتقاد به این قدرت ماورای طبیعی مخلوق شرک است.

نمونه دیگر اینکه اگر کسی بگوید: سنگ این انگشتر سبب زیبایی دستم شده است، این اعتقاد دارای صورت طبیعی است و اشکالی ندارد. امّا اگر بگوید: این سنگ انگشتری موجب می شود که رزق من زیاد شود، این شرک است؛ زیرا یک

ص: 64


1- (قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَکمْ إِن کنتُمْ فَاعِلِینَ * قُلْنَا یا نَارُ کونِی بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَی إِبْرَاهِیمَ). (سوره انبیاء، آیات 68 و 69)

قدرت ماورای طبیعی برای آن متصوّر شده ایم. نیز اثر طبیعی آب، رفع عطش می باشد و این اثر طبیعی آب است امّا اگر معتقد شویم که آب زمزم شفا برای هربیماری می باشد، این شرک است زیرا برای آب یک اثر ماوراء طبیعی معتقد شده ایم.

بنابراین نظریه، اگر کسی معتقد شود که تربت سیدالشهداء (علیه السلام) شفا برای هر مرض می باشد، مشرک است. زیرا معتقد به یک اثر ماورای طبیعی برای خاک شده ایم. بر طبق این نظریه، پیامبر و امام (صلوات الله علیهم اجمعین)، بشری همانند سایر انسان ها می باشند و هیچ قدرت ماورایی برای آنها قابل تصوّر نمی باشد.

نیز طبق نظریه مذکور اگر کسی بگوید نزد امام و پیغمبر (صلی الله علیه و آله) رفتم، از آنها مسأله ای را پرسیدم و چیزی یاد گرفتم، این یک خاصیت عادی و طبیعی است و اشکالی ندارد. امّا اگر بگوید از امام یا پیغمبر درخواست کرده ام که مشکل مرا حل نماید و نیاز مرا مرتفع سازد و یا گناهی کرده ام و از ایشان خواسته ام برای من از خدا طلب بخشش کند، این درخواست ها طبیعی نمی باشد و شخص دچار شرک شده است.

از طرف دیگر بر فرض پذیرش قدرت ماورای طبیعی، اگر پیامبر و امام می توانستند این کارها را انجام دهند در زمانی بود که حیات داشته اند و زنده بوده اند. امّا حال که مرده اند، نمی توانند کاری انجام دهند و اگر کسی انتظاری از ایشان داشته باشد و معتقد به یک قدرت ماورای طبیعی بر آنها شده است، این شرک است.

بنابراین قبور ایشان، گنبدها و ضریح ها، طلا و نقره و سنگ و خاکی بیش نیست و خاصیتی بر آن مترتّب نمی باشد و زائر این قبور، مشرک و از دایره ی توحید خارج است.

در پاسخ به این اعتقاد باید گفت: اگر آب خاصیت سیراب کردن را داراست مگر جز این است که خداوند این خاصیت طبیعی را در آب گذاشته است. چه

ص: 65

اشکالی دارد بگوییم که همین خدا در یک آب خاصی به نام آب زمزم، شفا هر بیماری را قرار داده است. آیا خداوند قدرت چنین کاری را ندارد؟

بله، اگر بگوییم این خاصیت ماورایی را آب زمزم از خودش دارد و این خاصیت را خودش به وجود آورده و خدا هیچ تأثیری در به وجود آوردن این خاصیت ندارد، این شرک است.

آیا خدا نمی تواند در یک تکّه از تربت سیدالشهدا (علیه السلام) شفا قرار دهد؟ این خاک مدتّی در جوار حجّت خدا قرار گرفته و خدا به عظمت مقام حجت خود این خاصیت را در آن قرار داده که شفا برای هر مرض و بیماری می باشد. نیز اگر گنهکاری درب خانه پیامبر و یا امام (صلوات الله علیهم اجمعین) برود و از ایشان درخواست کند که برای من از خدا طلب استغفار بکنید و ایشان برای او طلب استغفار بکنند و خدا به خاطر استغفار پیامبر یا امام او را مورد مغفرت قرار دهد، کجای این باور شرک است؟!

ما نمی گوییم باید پیغمبر یا امام او را ببخشد چراکه (وَمَن یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ)(1) امّا پیامبر و امام می تواند طلب استغفار برای فرد بکند.

مگر فرزندان حضرت یعقوب (علیه السلام) نزد پیامبرشان نرفتند و طلب استغفار از ایشان نکردند؟! این مطلب صریح آیه قرآن است: (یا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا کنَّا خَاطِئِینَ)(2) ای پدر! آمرزش گناهانمان را بخواه، بی تردید ما خطاکار بوده ایم.

حضرت یعقوب (علیه السلام) در پاسخ ایشان نگفت این اعتقاد، نوعی شرک است و خودتان از درگاه الهی طلب بخشش کنید، بلکه فرمود: (سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَکمْ رَبِّی إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ)(3) به زودی از پروردگارم برای شما طلب بخشش می کنم. قطعاً او همان بخشنده ی مهربان است.

ص: 66


1- سوره آل عمران، آیه 135.
2- سوره یوسف، آیه 97.
3- سوره یوسف، آیه 98.

آیا پیامبرانِ دیگر، قدرت استغفار همانند حضرت یعقوب (علیه السلام) رادارا هستند یا نه؟ خداوند در قرآن خطاب به پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) می فرماید: (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوک فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِیمًا)(1) و اگر آنان هنگامی که [با ارتکاب گناه] به خود ستم کردند، نزد تو می آمدند و از خدا آمرزش می خواستند، و پیامبر هم برای آنان طلب آمرزش می کرد، یقیناً خدا را بسیار توبه پذیر و مهربان می یافتند.

سؤالی که اینجا مطرح می شود، این است که آیا تفاوتی بین زمان حیات پیامبر خاتم (صلی الله علیه و آله) و زمان ممات ایشان وجود دارد؟

صاحبان این مسلک مدّعی هستند، بله. پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) تا زمانی که زنده است این طلب استغفار را انجام می داده امّا حال که در دنیا نیست و حیات ندارد، کاری از ایشان ساخته نیست و نمی تواند برای شخصی دعا کند و طلب استغفار نماید.

نقد و بررسی اقوال و نظرات وهابیت - ان شاءالله - در مبحث جداگانه ای خواهد آمد.

آیه استرجاع مرز بین توحید و شرک

اشاره

مرز توحید و شرک را می توان به وسیله آیه استرجاع (إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیهِ رَاجِعونَ)(2) مشخص نمود. چراکه قسمت اول آن بیانگر توحید نظری و قسمت دوم آن محدوده ی توحید عملی را بیان می نماید.

اثبات توحید نظری با توجه به آیه استرجاع

مرز توحید و شرک در اندیشه و فکر و عقیده این جمله از آیه قرآن که فرمود: (إِنَّا لِلّهِ) می باشد. با توجه به این جمله، اگر معتقد شویم هر موجودی با هر نوع خاصیتی - چه خاصیت طبیعی باشد و چه ماوراء طبیعی - آفریده ی

ص: 67


1- سوره نساء، آیه 64.
2- سوره بقره، آیه 156.

خداست و خداوند این خاصیت را درون او قرار داده است، این باور، همان توحید ناب است و شرکی در آن راه ندارد.

خداوند در قرآن از زبان حضرت عیسی (علیه السلام) می فرماید: (أَنِّی أَخْلُقُ لَکم مِّنَ الطِّینِ کهَیئَةِ الطَّیرِ فَأَنفُخُ فِیهِ فَیکونُ طَیرًا بِإِذْنِ اللّهِ وَأُبْرِیءُ الأکمَهَ والأَبْرَصَ وَأُحْیی الْمَوْتَی بِإِذْنِ اللّهِ)(1) من از گِل برای شما چیزی به شکل پرنده می سازم و در آن می دَمم که به اراده و مشیّت خدا پرنده ای [زنده و قادر به پرواز] می شود؛ و کور مادرزاد و مبتلای به پیسی را بهبود می بخشم؛ و مردگان را به اِذن خدا زنده می کنم.

با توجه به این آیه اگر بگوییم حضرت عیسی (علیه السلام) بالاستقلال این کارها را انجام می دهد و این کمال و برتری را خودش کسب کرده است، معتقد به شرک شده ایم؛ امّا با دقّت در آیه درمی یابیم که حضرت عیسی (علیه السلام) می فرماید: «باذنه» یعنی با اجازه ی خدا و با قدرتی که خدا به من عنایت فرموده و با اراده ی الهی این امور خارق العاده را انجام می دهم.

پس مرز توحید و شرک نظری را با این جمله از قرآن مشخص می نماییم که «انّا لله» ما مُلک خداییم.

اما در مورد آب زمزم و تربت سیدالشهدا (علیه السلام) اگر بگوییم شفا موجود در آنها خاصیتی است که خالق هستی به آنها عطا فرموده، اعتقاد به توحید ناب است و اگر کسی بگوید خداوند به برکت کسی در اینجا دفن است، استجابت دعا را زیر قبّه ی امام حسین (علیه السلام) قرار داده است، این باور نه تنها شرک نیست، بلکه توحید ناب است.

اثبات توحید عملی با توجه به آیه استرجاع

مرز توحید و شرک عملی، با این جمله از قرآن تعیین می گردد: (إِنَّا إِلَیهِ

ص: 68


1- سوره آل عمران، آیه 49.

رَاجِعونَ)(1) بازگشت ما به سوی خدا می باشد.

با توجه به این جمله از آیه، هر کار و عمل، و هر فعلی که انسان را به خدا برساند، بیانگر توحید عملی می باشد.

مسلک وهابیت آن است که: زیارت قبور معنا ندارد و خاصیتی در این زیارت نمی باشد، چرا که سنگ و چوب و طلا را زیارت می کنیم و می بوسیم که این امر، از مصادیق شرک در عمل است.

در پاسخ می گوییم: معتقدیم که اینها حجج الهی هستند که راه خدا را به ما نشان می دهند. لذا در زیارت جامعه کبیره که سند آن معتبر است خطاب به ایشان می گوییم: «انتم السبیل الاعظم والصراط الاقوم وشهداء دارالفناء وشفعاء دارالبقاء»(2) شما راه و راهنمای به سوی خدا می باشید. یعنی شما تابلو و راهنمایی هستید که راه خدا را به ما نشان می دهید و ما را به توحید در عمل و اندیشه می رسانید.

در نتیجه هر عملی که انسان در پس آن عمل، خدا را ببیند، عملی توحیدی می باشد و شرکی در آن نیست و هر عملی که در پس آن عمل خدا را نمی بیند آن عمل آلوده به شرک می باشد.

اگر کسی که به زیارت امام رضا (علیه السلام) می رود بگو ید: من با خدا کاری ندارم و حاجت خود را از امام رضا (علیه السلام) می خواهم و اعتقادش بر این باشد که امام رضا (علیه السلام) کارهایی می تواند بکند که خدا قادر به انجام آن نیست، این شخص در اندیشه و فکر به خطا رفته و نباید او را از رفتن به زیارت منع نمود، بلکه باید توحید را به او گوشزد نمود که اگر امام رضا (علیه السلام) می تواند حاجتش را برآورده نماید به خاطر آن است که حجت خداست و پیوندی با خدا دارد و از ناحیه خدا قدرتی به ایشان افاضه شده که می تواند بعداز شهادتشان نیز به اذن الهی، حاجت او را برآورده نماید. پس با توجه به آیه (إِنَّا إِلَیهِ رَاجِعونَ) اگر به زیارت امام

ص: 69


1- سوره بقره، آیه 156.
2- من لایحضره الفقیه، ج2، ص609.

رضا (علیه السلام) می روی تا به خدا نزدیک بشوی و توبه کنی و استغفار نمایی، زیارتی توحیدی است امّا اگر به اسم توحید، کسانی را که شهادتین را می گویند، نماز می خوانند و روزه می گیرند و حج به جا می آورند به قتل رساندی و اسم آن را تقرّب به پروردگار گذاشتی، این عمل آلوده به شرک است و تو مشرک هستی!

مسلک منحرف وهابیت؛ شفاعت، توسّل، تبرّک، زیارت قبور، بناء بر قبور، ضریح و گنبد را از مصادیق شرک معرفی می کند و افرادی را که به این امور معتقدند، مشرک در اندیشه و عمل و مهدور الدم معرفی می نماید. در حالیکه قدرت ماورایی اشیاء از جانب خداست و هیچ کدام از اینها از مصادیق شرک نمی باشد.

شرک از دیدگاه قرآن

اشاره

تمامی افراد بشر در امور خویش به اسباب طبیعی و عادی مراجعه می کنند و از آن اسباب، کمالِ استفاده را می نمایند.

برای مثال، کسی که مریض می شود به سراغ دکتر می رود و از داروی تجویز شده برای درمان بیماری بهره مند می شود.

شخصی که ماشینش خراب می شود نزد مکانیک می رود و کسی که می خواهد خانه ای بسازد، نزد کارشناس نقشه کش و مهندس می رود و از او کمک می گیرد. آیا این مراجعه به دیگران و استفاده از وسائط و اسباب با روح توحید منافاتی دارد و موجب شرک می شود؟

هیچ عاقلی منکر استفاده از وسائط و اسباب نیست و انجام دهنده ی آن امور را مشرک نمی داند. در دنیای امروز هیچ گاه به کسی که برای تعمیر ماشین نزد مکانیک رفته مشرک نمی گوید و هیچ فردی به او نمی گوید بنشین و بگو: خدایا تو ماشین مرا درست کن و مانند این.

آیا مراجعه به افراد در امور تکوینی، شرک است؟

اشاره

سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر شخصی در امور تکوینی

ص: 70

به افرادی که دارای قدرت ماوراء طبیعی هستند مراجعه کند، اشکالی در توحید او به وجود می آید؟

برای مثال شخصی نزد پیغمبر خدا (صلی الله علیه و آله) و ائمه معصومین (علیهم الصلاة والسّلام) برود و بگوید: مریض هستم مرا شفا دهید، خانه می خواهم، قرض دارم وسیله رفع آن را فراهم نمایید. گنهکارم شما برای من طلب استغفار نمایید.

آیا قرآن این امور را شرک می داند؟

به عنوان مقدمه باید گفت: دو نوع شرک وجود دارد که اگر از آنها دوری کنیم، رجوع به انبیاء و ائمه معصومین (علیهم السلام) و درخواست از آنها به روح توحید آسیبی وارد نمی کند.

الف) شرک عرضی

بدین معنا که انسان در عرض خدا، موجود یا خدای دیگری را قبول نماید.

مجوسی ها و زرتشتی ها بنا بر آنچه که به آنها نسبت می دهند، معتقد به دو خدا می باشند که عبارتند از یزدان و اهریمن. آنها بدی ها و شرور و ظلمت ها را به اهریمن و خوبی ها و نور و خیرات را به یزدان نسبت می دهند.

اگر کسی چنین ادعایی بکند، از دیدگاه قرآن مشرک است. قرآن می فرماید: (وَقَالَ اللّهُ لاَ تَتَّخِذُواْ إِلهَینِ اثْنَینِ إِنَّمَا هُوَ إِلهٌ وَاحِدٌ)(1) و [فرمان قاطعانه] خدا [ست که] فرمود: دو معبود انتخاب نکنید [که این انتخابی خلاف حقیقت است]؛ جز این نیست که او معبودی یگانه است. و می فرماید: (لَوْ کانَ فِیهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُلَفَسَدَتَا)(2)

اگر در آسمان و زمین معبودانی جز خدا بود بی تردید آن دو تباه می شد. اهل کتاب نیز درباره ی خدا، معتقد به وجود خدایان بوده اند: (لَّقَدْ کفَرَ الَّذِینَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ)(3) آنان که گفتند: خدا یکی از [این] سه تاست [پدر، پسر، روح] یقیناً کافر

ص: 71


1- سوره نحل، آیه 51.
2- سوره انبیاء، آیه 22.
3- سوره مائده، آیه 73.

شدند. ایشان می گویند سه خدا وجود دارد: پدر، پسر و روح القدس به گونه ای که، واسطه پدر و پسر است و مسیح را خدا می دانند: (لَقَدْ کفَرَ الَّذِینَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیمَ)(1) آنان که گفتند: خدا همان مسیح، فرزند مریم است، بی تردید کافر شدند. در حالیکه می دانیم (وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ)(2) خدایی جز خدای واحد نیست و می دانیم که تنها جایگاهی که عیسای مسیح (علیه السلام) دارد پیامبربودن است همانند انبیاء گذشته و مادرش پاکدامن و راستگو و صدیقه است و مسیح (علیه السلام) و مادرش هر دو غذا می خوردند. در حالیکه، خدا گرسنه نمی شود و تشنه نمی گردد و خدایی که غنی بالذات است، محتاج به طعام نمی باشد: (ما الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ کانَا یأْکلاَنِ الطَّعَامَ)(3) مسیح، فرزند مریم جز فرستاده ای [از سوی خدا] نیست که پیش از او هم فرستادگانی گذشته اند. و مادرش زن بسیار راستگو [و درستکاری] بود. هر دو [مانند انسان های دیگر] غذا می خوردند.

پس هر چیزی را که در عرض خدا قرار دهیم، شرک حاصل می شود ولی ما فقط خدا را خالق هستی می دانیم.

ب) شرک طولی

عدّه ای معتقدند ما خداوند متعال را به عنوان خالق هستی قبول داریم امّا موجودات دیگری هم در عالم هستی وجود دارند که دارای اختیاراتی می باشند.

ایشان خدا را می پذیرند امّا غیر از خدا معبودهای دیگری برای خودشان درست می کنند، می گویند خدا خالق است امّا رب النوع زیبایی به نام «ونوس» وجود دارد که هر کس به دنبال زیبایی است، باید نزد ونوس برود. خدایی داریم به نام خدای قدرت که اگر کسی خواهان قدرت و قوت می باشد، باید دامان او را

ص: 72


1- سوره مائده، آیه 72.
2- سوره مائده، آیه 73.
3- سوره مائده، آیه 75.

بچسبد. خدای باران و خدای سلامتی و یا اجرام آسمانی را به عنوان معبود می دانند که امور از آنها صادر می گردد و از سنگ و چوب تمثال هایی از این خدایان را می ساختند.

قرآن این اعتقاد را شرک می داند و می فرماید: (أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ * وَاللَّهُ خَلَقَکمْ وَمَا تَعْمَلُونَ)(1) آیا آنچه را [با دست خود] می تراشید، می پرستید؟! در حالی که خدا شما را و آنچه را می سازید، آفریده است.

(هَلْ یَسْمَعُونَکمْ إِذْ تَدْعُونَ * أَوْ ینفَعُونَکمْ أَوْ یضُرُّونَ)(2) آیا هنگامی که آنها را می خوانید، سخن شما را می شنوند؟ یا به شما سود و زیانی می رسانند؟

حضرت ابراهیم (علیه السلام) برای مبارزه با این نوع از شرک، بت ها را شکست تا ضعف و ناتوانی آنها را آشکار سازد و با استدلا ل های محکم قلوب مردم را از شرک تهی نمود.

قرآن در این مورد می فرماید: (وَالَّذِینَ یدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ یخْلُقُونَ شَیئًا وَهُمْ یخْلَقُونَ * أَمْواتٌ غَیرُ أَحْیاء وَمَا یشْعُرُونَ أَیانَ یبْعَثُونَ)(3) و معبودهایی را که به جای خدا می پرستند [نه اینکه] چیزی را نمی آفرینند، بلکه خودشانآفریده می شوند. مُردگانند نه زندگان، و نمی دانند چه زمانی برانگیخته می شوند.

با توجه به آیات نورانی قرآن شرک طولی، نیز همانند شرک عرضی، نفی می شود.

سؤال اینجاست که اگر کرنش نمودن صرفاً در مقابل پروردگار جایز است، پس چرا تمامی مسلمانان در مقابل کعبه که از سنگ ساخته شده به سجده می افتند. آیا سجده در مقابل آن از مصادیق شرک نمی باشد؟ آیا لمس و بوسیدن حجرالاسود، بوسیدن رکن یمانی و... از مصادیق شرک نیست؟

آیا نباید به هیچ موجود دیگری غیر از خداوند تکریم و احترام نمود و فقط

ص: 73


1- سوره صافات، آیات 95 و 96.
2- سوره شعراء، آیات 72 و 73.
3- سوره نحل، آیات 20 و 21.

در مقابل خداوند تبارک و تعالی کرنش کرد؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت: اگر خدا اجازه بدهد که در مقابل شی دیگری کرنش داشته باشیم و از او تجلیل نماییم و او را ستایش نماییم چنین باور و عملی شرک نیست چون با اجازه پروردگار صورت پذیرفته است.

خداوند به ملائکه دستور می دهد: (اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا)(1) بر آدم سجده کنید. پس ملائکه سجده کردند. اگر این سجده از مصادیق شرک است پس باید ملائکه اعتراض می کردند که ما فقط برای تو سجده می کنیم در حالیکه این سجده به امر خداست و ملائکه حضرت آدم (علیه السلام) را سجده می کردند لکن به امر خدا. حضرت آدم (علیه السلام) مثل قبله برای ملائکه بود و خدا نفرموده است که آدم را بپرستید بلکه امر بر سجده به طرف او فرموده است.

شیطان پرستان می گویند: ابلیس نخستین و برترین موحّد عالم است، زیرا حاضر نشد به غیر از خدا بر کس دیگری سجده نماید و این ملائکه بودند که اشتباه کردند.

در روایات اهل سنّت آمده است: خلیفه ی دوم اقرار می کند که دیدم رسول خدا (صلی الله علیه و آله) حجرالاسود را می بوسید و آن را لمس می نمود. من هم آن را می بوسم و لمس می کنم امّا می دانم تو سنگی و خاصیتی نداری.(2)

بنا بر قاعده کلی نعوذ بالله پیغمبر مشرک است و خلیفه ی دوم نیز مشرک می باشد در حالیکه می بینیم امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) آن را می بوسد و

ص: 74


1- سوره بقره، آیه 34.
2- (صحیح ترمذی، ج2، ص163؛ صحیح نسائی، ج2، ص37؛ مسند احمد، ج1، ص16، 26 و 42) ان عمر بن الخطاب قال للرکن (و فی طریق اخریٰ: انه جاء الی الحجرالاسود فقبّله فقال) امّا والله انی لاعلم انک حجر، لا تضرّ ولا تنفع ولو لا انّی رأیت رسول الله استلمتک. ما استلمتک (وفیها: یقبلک وما قبلتک). فاستلمه ثم قال: فما لنا والرسل؟ انما کنا رأینا به المشرکین وقد اهلکهم الله؟ ثم قال: شی صنعه فلا نحبّ ان نترکه.

خواصی را برای آن بیان می نماید. (1) بنابراین اگر خداوند امری را اجازه دهد، دیگر انجام آن عمل شرک نیست.

می گویند شخصی قصد داشت پای آیت الله بروجردی (قدس سره) را ببوسد، همین که خم شد ایشان با عصا بر گردن او زد و فرمود شرک است و آن شخص بلند شد - آیةالله بروجردی (قدس سره) فکر کرده بود او می خواهد سجده کند - کمی که آقا جلوتر رفت با خود فکر کرد که شاید قصد بوسیدن پا را داشته است. خادم خود را دنبال او فرستاد و از او عذرخواهی نمود و پول خوبی به آن مرد داد و حلالیت طلبید.

عدّه ای اندک، شیعه را متهم به شرک می کنند و می گویند شما حق بوسیدن ضریح را ندارید یعنی بوسیدن ضریح پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و امامان معصوم (علیهم السلام) و امام زادگان جایز نیست، زیرا اینها از سنگ و چوب و فلز می باشند و شیعه را متّهم می کنند که شما در مقابل غیر خدا و بر سنگ و امثال آن سجده می کنید.

نمونه های قرآنی از کرنش در مقابل غیر خدا

حال باید دید آیا قرآن کریم، تجلیل و کرنش در مقابل غیر خدا را اجازه می دهد یا آن را از مصادیق شرک معرفی می نماید؟

ص: 75


1- (احقاق الحق، ج17، ص439) حدثنا ابوالولید حدثنا محمد بن ابی عمر حدثنا عبدالعزیز بن عبدالصمد العمی عن ابیه عن ابی هارون العبری عن ابی سعید الخدری قال خرجنا مع عمر الخطاب الی مکة فلما دخلنا الطواف قام عند الحجر وقال والله انی لا علم انک حجر لا تضرّ ولا تنفع ولولا إنی رأیت رسول الله (صلی الله علیه و آله) یقبلک ما قبلتک ثم قبله ومضی فی الطواف قال له علی (علیه السلام) بلی یا امیرالمؤمنین هو یضرّ وینفع. قال: وبم ذلک ذلک؟ قال بکتاب الله تعالی قال واین ذلک من کتاب الله قال قال الله تعالی واذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم واشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلی شهدنا. قال فلما خلق الله عزّوجلّ آدم مسح ظهره فاخرج ذریته من صلبه فقررهم انه الرب وهم العبید ثم کتب میثاقهم فی رق وکان هذا الحجر له عینان ولسان فقال له افتح فاک فالقمه ذلک الرق وجعله فی هذا الموضع وقال تشهد لمن وافاک بالموافاة یوم القیامة. کان فقال عمر اعوذ بالله ان اعیش فی قوم لست فیهم یا ابالحسن.

1. در داستان حضرت موسی (علیه السلام) و نزدیکان فرعون آمده است: (وَلَمَّا وَقَعَ عَلَیهِمُ الرِّجْزُ قَالُواْ یا مُوسَی ادْعُ لَنَا رَبَّک بِمَا عَهِدَ عِندَک لَئِن کشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَک وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَک بَنِی إِسْرَآئِیلَ) (1) و هرگاه عذاب بر آنان فرود آمد، گفتند: ای موسی! پروردگارت را به پیمانی که با تو دارد [و آن مستجاب کردن دعای توست] برای ما بخوان که اگر این عذاب را از ما برطرف کنی یقیناً به تو ایمان می آوریم و بنی اسرائیل را با تو روانه می کنیم.

عهدی که خداوند با حضرت موسی (علیه السلام) دارد، نبوت است و او پیغمبر خداست و نزدیکان فرعون از حضرت موسی (علیه السلام) درخواست کمک و رفع بلا و مصیبت می کنند. چرا این درخواست را از حضرت موسی (علیه السلام) کردند (بِمَا عَهِدَ عِندَک) (2) زیرا ای موسی، تو نزد خدا عهدی داری، پس از خدا بخواه تا خداوند مصیبت را بردارد.

با توجه به آیه، حضرت موسی (علیه السلام) خطاب به آنها نفرمود: شما با این سخن مشرک شده اید و چرا از من درخواست رفع بلا می کنید، بلکه باید از خدا بخواهید.

اگر درخواست رفع مشکل از پیامبر الهی شرک باشد، حضرت موسی (علیه السلام) باید در پاسخ ایشان می فرمود: چرا به من که پیامبر خدا هستم متوسل شده اید؟! باید در خانه خدا بروید و توسل به من شرک است.

بنابراین درخواست از حضرت موسی (علیه السلام) در این آیه مصداق شرک نمی باشد. زیرا قرآن این جریان را بیان می کند و در رابطه با آن اظهار نظری نکرده و آن را نفی ننموده است پس مشخص می شود که اصل آن را پذیرفته است. آیا آیه (لَئِن کشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ) (3) با آیه ی (إِن یمْسَسْک اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ کاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ) (4) که

ص: 76


1- سوره اعراف، آیه 134.
2- سوره اعراف، آیه 134.
3- سوره اعراف، آیه 134.
4- سوره انعام، آیه 17 - سوره یونس، آیه 107.

می فرماید: و اگر خدا تو را آسیب و گزندی رساند، کسی جز او برطرف کننده آن نیست، مخالف است؟

اگر در این آیه به جای کلمه «ضرّ» کلمه «رجز» گذاشته شود معنای آیه چنین می شود: رجزی را که خدا بر فرعونیان نازل فرموده، کسی غیر از خدا نمی تواند بردارد و فقط خدا می تواند این نکبت و بلا را برطرف نماید.

در پاسخ می گوییم: خداوند می تواند رجز، نکبت و بلا را برطرف نماید امّا از آنجا که حضرت موسی (علیه السلام) پیغمبر خداست، پس با اذن خدا می تواند آن رجز و بلا را دفع نماید و اگر بگوییم این قدرت را خداوند به حضرت موسی (علیه السلام) عطا فرموده تا رجز و بلا را از فرعونیان دفع نماید، همان اعتقاد صحیح و توحید ناب می باشد.

2. قرآن از زبان حضرت ابراهیم (علیه السلام) در مقام بیان توحید می فرماید: (وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشْفِینِ) (1) و زمانی که مریض می شوم، خدا مرا شفا می دهد. حال اگر کسی مریض شد و نزد دکتر رفت و از او درخواست کمک کرد، او مشرک شده است؟! پادشاه سعودی سالی چند عمل جراحی در آمریکا انجام می دهد، آیا او نیز مشرک است؟! در حالیکه این کار خلاف نص قرآن است. ما معتقدیم علی بن موسی الرضا (علیه السلام) طبیب الاطبّاء می باشد. لذا مریضم را نزد ایشان می برم تا او را شفا دهد. چگونه است که رفتن نزد دکتر شرک نیست امّا رفتن نزد امام رضا (علیه السلام) شرک است؟!

هیچ موحدی نمی گوید استفاده از قرص و دارو برای برطرف کردن بیماری شرک است در حالی که اگر بگوییم خدا شفا را در تربت سیدالشهدا (علیه السلام) قرار داده است مشرک محسوب می شویم؟!

3. در سوره ی قصص آمده است: حضرت موسی (علیه السلام) به صورتی وارد شهر شد

ص: 77


1- سوره شعراء، آیه 80.

که مردم متوجه ایشان نمی شدند و مشاهده نمود که دو مرد به قصد کشتن یکدیگر را می زنند یکی از این دو نفر از قوم بنی اسرائیل و از پیروان حضرت موسی (علیه السلام) و دیگری از فرعونیان و از دشمنان حضرت موسی (علیه السلام) بود: (وَدَخَلَ الْمَدِینَةَ عَلَی حِینِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِیهَا رَجُلَینِ یقْتَتِلَانِ هَذَا مِن شِیعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِی مِن شِیعَتِهِ عَلَی الَّذِی مِنْ عَدُوِّهِ فَوَکزَهُ مُوسَی فَقَضَی عَلَیهِ). (1) و [موسی] به شهر وارد شد در حالی که اهل آن [در خانه ها استراحت می کردند و از آنچه در شهر می گذشت] بی خبر بودند، پس دو مرد را در آنجا یافت که با هم [به قصد نابودی یکدیگر] زد و خورد می کردند، این یک از پیروانش، و آن دیگر از دشمنانش، آنکه از پیروانش بود از موسی بر ضد کسی که از دشمنانش بود درخواست یاری کرد، پس موسی مشتی به او زد و او را کشت.

در این آیه از لفظ استغاثه به معنای فریادخواهی و طلب کمک، استفاده شده است. آن مرد به حضرت موسی (علیه السلام) استغاثه کرد و موسی از ایشان دستگیری کرد. حضرت موسی (علیه السلام) به او نفرمود: نباید از من درخواست کمک می کردی چرا که این کار نوعی شرک است، بلکه مرد قبطی را کشت. پس بنا بر این آیه، استغاثه به پیغمبر جایز می باشد. به دنبال این ماجرا، موسی در شهر ترسان و هر لحظه در انتظار حادثه ای و در جستجوی اخبار بود که ناگهان با صحنه ی تازه ای روبه رو شد و دید همان شخص بنی اسرائیلی که دیروز از او یاری طلبیده بود، فریاد می کشد و از او کمک می خواهد امّا موسی به او گفت: تو به وضوح انسان جاهل و گمراهی هستی! قرآن می فرماید: (فَأَصْبَحَ فِی الْمَدِینَةِ خَائِفًا یتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِی اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ یسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَی إِنَّک لَغَوِی مُّبِینٌ). (2)

در اینجا عدّه ای از این کلام حضرت موسی (علیه السلام) که خطاب به آن شخص می گوید: (إِنَّک لَغَوِی مُّبِینٌ) استفاده می کنند که منظور از «اغواء» در آیه استغاثه

ص: 78


1- سوره قصص، آیه 15.
2- سوره قصص، آیه 18.

به حضرت موسی (علیه السلام) می باشد.

در پاسخ می گوییم سه احتمال برای جمله (إِنَّک لَغَوِی مُّبِینٌ) وجود دارد:

الف) گمراه بودن تو به خاطر صدا زدن من در میان جمع به صورت آشکار می باشد.

ب) گمراه بودن تو به دلیل استغاثه و طلب کمک از من می باشد.

ج) گمراه بودن تو به دلیل درگیری و ایجاد تشنّج به صورت روزانه می باشد که هر روز شرّی را بر پا می کنی.

با رجوع به تفاسیر و دقت در آیه، احتمال سوم صحیح می باشد. پس استغاثه به پیامبر و یاری خواستن از ایشان اشکالی ندارد.

4. در قرآن در خطاب به مشرکین که نبوت پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) را انکار می کردند، می فرماید: (قُلْ کفَی بِاللّهِ شَهِیدًا بَینِی وَبَینَکمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْکتَابِ) (1) ای پیغمبر بگو: بین من و بین شما شهادت خدا و کسی که در نزد او علم کتاب است کافی می باشد.

در این آیه نخستین گواه بر نبوت خاتم الانبیاء (صلی الله علیه و آله) خداست و شاهد دوم آن کسی است که نزد او دانش کتاب است. (وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْکتَابِ) که بر طبق روایات شیعه و سنی منظور علی بن ابیطالب، اسدالله الغالب (علیه السلام) می باشد آیا شهادت خدا کافی نیست. چرا که می فرماید: (قُلْ کفَی بِاللّهِ شَهِیدًا بَینِی وَبَینَکمْ إِنَّهُ کانَ بِعِبَادِهِ خَبِیرًا بَصِیرًا) (2) بگو: کافی است که خدا میان من و شما [در صدقِ نبوتم] شاهد باشد؛ چون او به بندگانش آگاه و بیناست.

طبق این آیه، خدا هم مشرک خواهد بود. چراکه شهادت (وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْکتَابِ) را کنار شهادت خودش آورده است. با وجود دو شاهد بیّنه تمام می شود.

آیا می توان به خدا اعتراض کرد که تو مشرکی به خاطر آنکه شهادت علی بن

ص: 79


1- سوره رعد، آیه 43.
2- سوره اسراء، آیه 96.

ابیطالب (علیه السلام) را در کنار شهادت خود قرار داده ای و خودت فرمودی: (کفَی بِاللّهِ شَهِیدًا) (1) و (کفَی بِاللَّهِ حَسِیبًا)؟! (2)

بنابراین اگر کسی معتقد شود من از پیغمبر خدا (صلی الله علیه و آله) و امیرالمؤمنین و امام رضا (علیهما السلام) می خواهم حاجتم برآورده شود، بدین معناست که ایشان نزد خدا شفیع شوند تا خدا حاجت مرا بدهد و این شرک نیست.

و اگر شخص عوامی بدون آوردن نامی از خدا، خطاب به امام رضا (علیه السلام) بگوید یا امام رضا مریض مرا شفا بده یا خانه ای به من عنایت فرما. اگر به صورت مستقل و بدون اذن الهی قدرتی برای امام رضا (علیه السلام) تصوّر کند، دچار شرک است امّا اگر معتقد باشد که ایشان به اذن خدا قادر به انجام این امور می باشد، دارای توحید ناب است.

ص: 80


1- سوره اسراء، آیه 96.
2- سوره نساء، آیه 6.

فصل دوم: توسل

اشاره

ص: 81

ص: 82

توسل، حقیقتی انکار نشدنی

اشاره

توسل حقیقتی است که خداوند متعال در قرآن به آن اشاره نموده است و می فرماید: (یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَیهِ الْوَسِیلَةَ وَجَاهِدُواْ فِی سَبِیلِهِ لَعَلَّکمْ تُفْلِحُونَ). (1)

در ابتدای بحث لفظ توسل را از لحاظ لغوی و اصطلاحی مورد بررسی قرار می دهیم.

معنای توسل در لغت و اصطلاح

توسل در لغت به چند معنا آمده است. اولین معنای توسل، نزدیک شدن می باشد تَوَّسَلَ الیه یعنی تقرب الیه. معنای دیگر آن، مقام و منزلت یافتن نزد سلطان و انسان صاحب اقتدار و مکنت می باشد. توسل به معنای درجه و رتبه نیز آمده است. راغب در مفردات می گوید: چاره جویی برای رسیدن به چیزی با میل و رغبت توسل می باشد. (2) معنای دیگر توسل که به واقع نزدیک تر است می گوید: هر چیزی که به سبب آن، شما به دیگری نزدیک می شوی، توسل نامیده می شود. (3) همان طور که مشاهده می شود تمامی معنای توسل به هم نزدیک می باشد.

ابن اکثیر که از دانشمندان عامّه می باشد در تفسیر خود توسل را اینگونه معنا می کند: توسل این است که انسان واسطه ای بین خود و خدای خود قرار دهد و

ص: 83


1- سوره مائده، آیه 35.
2- مفردات، ص871، ماده وسل.
3- لسان العرب، ج11، ماده وسل.

برآورده شدن حاجتش را از خداوند درخواست نماید تا به سبب این واسطه به حاجت خود برسد. (1)

قرار دادن واسطه بین خود و خدا به دو صورت متصوّر می باشد:

الف) انسان از آن واسطه می خواهد که برای برآورده شدن حاجتش دعا بکند.

ب) انسان به طور مستقیم برآورده شدن حاجتش را از واسطه می خواهد.

توسل از دیدگاه علمای کلام

1. جواز توسل

توسل عملی جایز می باشد و اگر کسی این عمل را انجام دهد اشکالی ندارد. تمامی فرق و مذاهب اسلامی و در رأس آنها تشیّع این قول را می پسندند.

شوکانی که از علمای زیدی مذهب است می گوید: «ویتوسل الی الله سبحانه بأنبیائه والصالحین» (2) به وسیله پیامبران و صالحین می توان به خدا توسل نمود. در این کلام، صالحین معنای عامی دارد و هر فرد صالحی را در بر می گیرد.

سمهودی که از علمای شافعی مذهب می باشد، معتقد به جواز توسل می باشد. (3)

احمد بن حنبل رئیس فرقه ی حنابله، قائل به جواز توسل می باشد و می گوید: توسل به پیامبر و دعا کردن نزد پیامبر جایز می باشد بدین معنا که پیامبر را واسطه قرار دهد و حاجتش را از خدا بگیرد. نیز ابن ابی الدنیا و بیهقی و طبرانی توسل به همین کیفیت را قبول دارند. (4)

محمد بن ادریس شافعی که از ائمه ی اربعه اهل سنت است، توسل را جایز

ص: 84


1- تفسیر ابن کثیر، ج1، ص532.
2- تحفة الذاکرین، ص37.
3- وفاء الوفاء بأخبار دارالمصطفی، ج2، 1374.
4- التوسل والوسیله لابن تیمیه، ص144 و 145.

می داند (1) و می گوید: «انی لأتبرک بأبی حنیفة وأجیء الی قبره کل یوم، فاذا عرضت لی حاجة صلیت رکعتین وجئت الی قبره و سألت الله تعالی الحاجة عنده فما تبعدان تقضی» (2) من به قبر ابوحنیفه تبرّک پیدا می کنم و هر روزنزد قبر او می روم و هرگاه حاجتی دارم دو رکعت نماز می خوانم و از خدا می خواهم که حاجتم را برآورده کند و طولی نمی کشد که خدا حاجتم را برآورده می کند.

ابوعلی خلّال که از مشایخ حنابله می باشد، در ارتباط با جواز توسل می گوید: «ما همنی امر فقصدت قبر موسی بن جعفر (علیه السلام) ، فتوسلت به الّا سهّل الله تعالی لی ما احب» (3) هیچ امر مشکلی برای من پیش نمی آمد مگر آنکه نزد قبر موسی بن جعفر (علیه السلام) می رفتم و به ایشان توسل می جستم و خداوند آنچه را که دوست داشتم، برای من تسهیل می کرد. بنابراین ملاحظه می فرمایید که فرق مختلف اهل سنّت توسل را قبول دارند و مشکلی با توسل ندارند و آن را شرک نمی دانند.

شیعه امامیه توسل را جایز می داند و می گوید: همان طور که توسل به نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) و ائمه اطهار (علیهم السلام) در برآورده شدن حاجت ها و گشایش امر در زمان حیات ایشان جایز می باشد، پس از مرگ ایشان نیز توسل جایز می باشد.

در روایت وارد شده: اگر کسی نزد قبر پدر و مادرش برود و برای ایشان فاتحه ای بخواند و در کنار قبر پدر و مادر، خدا را بخواند، خداوند دعای او را مستجاب می نماید. (4)

ص: 85


1- شافعی مدتی در عراق بوده و مدتی را در مصر بوده است. لذا مصری ها شافعی مذهب هستند و به اهل بیت (علیهم السلام) علاقه مند هستند و به زیارت امامزاده های موجود در مصر می روند و حاجت می گیرند هرچند که به شدّت با شیعه مخالف و در تعارض می باشند.
2- تاریخ بغداد، ج1، ص123، باب ما ذکر فی مقابر بغداد.
3- تاریخ بغداد، ج1، ص120، باب ما ذکر فی مقابر بغداد.
4- عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: قال امیرالمؤمنین (علیه السلام) : زوروا موتاکم فانهم یفرحون بزیارتکم ولیطلب احدکم حاجته عند قبر ابیه و عند قبر امّه بما یدعوا لهما (وسائل الشیعه، ج3، ص223، ح5، باب استحباب زیارة القبور وطلب الحوائج عند قبر الابوین).

مگر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و ائمه اطهار (علیهم السلام) کمتر از پدرانمان هستند در حالیکه وجود نازنین رسول ختمی مرتبت (صلی الله علیه و آله) می فرمایند: «انا وعلی ابوا هذه الامة». (1)

2. منع توسل

در میان جمیع مسلمین، فقط فرقه وهابیت است که معتقد به حرمت و ممنوعیت توسل می باشد و در دنیای اسلام کسی دیگری این قول را قبول ندارد.

این قول از محمد بن عبدالوهاب صادر شده و همه می دانند ایشان در قرن سیزدهم می زیسته است. شما با مراجعه به تاریخ به خوبی در می یابید که در طول 13 قرن، مسلمانان به پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) توسل پیدا می کردند ولی در قرن سیزدهم یک نفر آمده و می گوید توسل شرک است و جمیع مسلمین به استثنای وهابیت را مشرک می داند.

محمد بن عبدالوهاب می گوید: «واذا قال لک بعض المشرکین (یعنی المسلمین غیر الوهابیین) (أَلا إِنَّ أَوْلِیاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَیهِمْ وَلاَ هُمْ یحْزَنُونَ) (2) او ان الشفاعة حق او ان الانبیاء لهم جاء عندالله أو ذکر کلاماً للنبی یستدل به علی باطله (یعنی الشفاعة و...) وانت لاتفهم (ای لاتقدر علی جوابه) فجاوبه بقولک: ان الله ذکر فی کتابه «ان الذین فی قلوبهم زیغ یترکون الحکم و یتبعون المتشابه».» (3) هرگاه یکی از مشرکین - منظور مسلمان غیر وهابی است - به شما بگوید: آگاه باشید که قطعاً دوستان و اولیای خدا آنهایی هستند که نه ترسی دارند و نه غمگین می شوند یا بگوید به تحقیق شفاعت حق است یا پیامبران الهی نزد خدا جایگاه و منزلتی دارند و یا از روایات خود پیامبر برای توسل و شفاعت و امثال اینها استدلالی اقامه کرد تا امر باطلی را اثبات نماید و شما آن استدلال را درک نکردی و قادر به پاسخگویی نبودی؛ در جواب او بگو خداوند در کتابش می گوید: کسانی که در دل هایشان انحرافی

ص: 86


1- بحارالانوار، ج16، ص96، ح29؛ معانی الاخبار، ص52، ح3.
2- سوره یونس، آیه 62.
3- کشف الشبهات، لمحمد بن عبدالوهاب، ص60.

هست آیات محکم و صریح در قرآن را ترک نموده اند و به دنبال آیات متشابه می رو ند.

دانشمندان وهابی بعد از محمد بن عبدالوهاب نیز درباره ی توسل معتقد به حرمت می باشند. برای مثال اَلْبانی که یکی از دانشمندان وهابی است، کتابی به نام «التوسل انواعه، احکامه» دارد و در آنجا توسل را حرام می داند. (1)

عبدالعزیز بن عبدالله بن باز که مفتی اعظم وهابی ها می باشد، در کتابی به نام «العقیدة الصحیحة ونواقص الاسلام» می گوید: «من سأل النبی وطلب منه الشفاعة فقد نقض اسلامه» (2) هر کس از پیامبر درخواستی داشته باشد و از ایشان طلب شفاعت نماید، به تحقیق اسلامش فاسد شده و داخل در مسلمانان نمی باشد.

3. قول به تفصیل در توسل

ابن تیمیه - متوفای 728 ه.ق - که معاصر با علّامه حلّی می باشد، برای توسل اقسامی را ذکر می کند و مواردی از آن را جایز و مواردی را حرام می داند.

ابن تیمیه می گوید: توسل به سه قسم تقسیم می شود که دو قسم آن صحیح می باشد و قسم سوم آن حرام و بدعت است.

الف) اگر کسی توسل را اینگونه معنا کند که توسل عبارت است از آنکه به پیامبر ایمان بیاوریم و از ایشان اطاعت نمائیم. این نوع توسل صحیح بلکه اصل اسلام و ایمان است که ما باید به پیغمبر ایمان بیاوریم و با انجام اعمال صالح به ایشان نزدیک شویم.

ب) توسل به معنای دعاکردن و درخواست شفاعت از پیغمبر (صلی الله علیه و آله) در زمان حیات ایشان می باشد. به این شکل که نزد پیغمبر برو و از ایشان درخواست دعا و شفاعت داشته باش و روز قیامت هم انتظار شفاعت پیغمبر (صلی الله علیه و آله) را داشته باش.

ص: 87


1- البشرة والاتحاف للسقاف، ص52، نقلاً من شرح الطحاویه، ص60.
2- مخالفة الوهابیت للقرآن و السنة لعمر عبدالسلام، ص20، نقلاً عن العقیدة الصحیحة ونواقض الاسلام لعبد العزیز بن عبدالله بن باز.

هر کس این معنا را انکار کند، کافر و مرتد است و باید توبه کند. اگر توبه کرد فبها و اگر توبه نکرد به خاطر ارتداد باید کشته شود.

ج) توسل به معنای شفاعت پیغمبر (صلی الله علیه و آله) بعد از فوت ایشان می باشد که خدا را به حق پیغمبرش قسم بدهد و این از بدعت های جدید است. (1)

به طور کلی ابن تیمیه می گوید: شما بعد از فوت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) نمی توانید انتظار شفاعت و دعا از ایشان را داشته باشید.

فرقی نمی کند که ابن تیمیه را جزءمعتقدین به منع توسل قرار دهیم یا بگوییم او معتقد به تفصیل است.

اقسام توسل

اشاره

با رجوع به آیات قرآن به راحتی می توان دریافت که توسل جایز می باشد و انسان می تواند میان خود و خداوند وسائطی را قرار دهد تا به خواسته و حاجت خود برسد به طور کلی توسل به دو صورت متصوّر می شود:

الف) صورت اول آن است که انسان خدا را می خواند که به حرمت و آبروی اشخاصی که در نزد او قُرب و مقام و منزلتی دارند، خدا توجهی به او نماید و حاجت او برآورده بشود و به زبان ساده تر شخص مقرّب را واسطه فیض الهی قرار می دهد.

مثلاً می گوید: خداوندا به حرمت محمد و آل محمد (صلوات الله علیهم اجمعین) که نزد تو آبرومند هستند، دعای مرا مستجاب کن، چراکه من روسیاه و گنه کارم و شما مقرّب درگاه الهی می باشید.

در این نوع توسل، انسان در واقع خدا را می خواند و شرک در اینجا معنایی پیدا نمی کند.

ب) صورت دوم آن است که شخص در مقام خطاب اصلاً خداوند را

ص: 88


1- التوسل والوسیله، ص13، 20 و 50.

مخاطب خود قرار نمی دهد بلکه مستقیماً برآورده شدن حاجت خود را از مقرّبان درگاه پروردگار خواستار می شود مثلاً می گوید: یا رسول الله! از شما حاجت خود را طلب می کنم یا می گوید: یا امام رضا (علیه السلام) ، یا فاطمه الزهرا (علیها السلام) ، یا ابالفضل العباس (علیه السلام) و... از شما نیاز خود را درخواست می کنم.

آیا این شرک است؟ و گوینده ی آن مشرک می باشد؟

در اینجا اگر کسی احتمال شرک را وارد بداند و بگوید که شما رسول خدا (صلی الله علیه و آله) را در کنار قدرت لایزال الهی قرار داده اید؛ در جواب او می گوییم: شخصی که حاجت خود را از غیر خدا طلب می نماید، آیا چنین است که در اعتقاد، آن شخصیت ها را یک قطب مستقل در مقابل پروردگار فرض می کند، که جداگانه عمل می کنند و با خدا کاری ندارند؟! و یا آنکه معتقد است آن شخصیت ها هیچ قدرتی از خود ندارند، بلکه به اذن الهی و با قدرتی که پروردگار به ایشان عنایت فرموده، قادر به برآوردن حاجت او هستند و مجرای فیض الهی می باشند و خداوند اراده فرموده است که این چنین ابواب رحمتی را به سوی بندگانش بگشاید و در واقع معتقد است که (وَإِلَی اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ) (1) و بازگشت همه کارها به سوی خدا می باشد.

بنابراین اگر در توسل، شخص را صاحب قدرت مستقل فرض نمائیم که در مقابل پروردگار قرار دارد، بله، این شرک است امّا اگر او را مقرّب درگاه پروردگار و باب فیض الهی بدانیم، نه تنها شرک نیست بلکه توحید ناب است.

عموم مسلمین چه شیعه و چه سنّی معتقد به جواز توسل می باشند و فقط یک عدّه ی کمی معتقد به حرمت توسل می باشند. لذا شما در حرم اهل بیت (علیهم السلام) اهل سنت را مشاهده می کنید که نماز می خوانند و به ایشان متوسل می شوند و حاجتشان را می گیرند و می روند. مکرر در مشهد مقدس و کاظمین و سامرا کسانی را مشاهده کرده ام که دست بسته نماز می خوانند و متوسل به ائمه اطهار (علیهم السلام) شده اند.

ص: 89


1- سوره آل عمران، آیه 109.

نکته ی اصلی در توسل این است که آیا شما این شخصی را که چنین نیرویی را برای او قائل هستید که می تواند مشکل شما را حل کند و حاجت شما را برآورده کند. آیا این قدرت را بالاستقلال دارا می باشد و خودش بالذات می تواند این کارها را انجام دهد یا آنکه خداوند چنین قدرتی را به او داده و او به اذن خداوند سبحان و تعالی گره گشایی می کند؟ اگر استقلالی برای او در نظر بگیریم، معتقد به شرک گشته ایم امّا اگر ایشان را وسائط فیض الهی فرض نماییم توحید ناب می باشد.

برای اثبات این موضوع به آیات قرآن رجوع می نماییم.

حضرت عیسی (علیه السلام) و شفای بیماران

آیه اول - (وَرَسُولاً إِلَی بَنِی إِسْرَائِیلَ أَنِّی قَدْ جِئْتُکم بِآیةٍ مِّن رَّبِّکمْ أَنِّی أَخْلُقُ لَکم مِّنَ الطِّینِ کهَیئَةِ الطَّیرِ فَأَنفُخُ فِیهِ فَیکونُ طَیرًا بِإِذْنِ اللّهِ وَأُبْرِیءُ الأکمَهَ والأَبْرَصَ وَأُحْیی الْمَوْتَی بِإِذْنِ اللّهِ وَأُنَبِّئُکم بِمَا تَأْکلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِی بُیوتِکمْ إِنَّ فِی ذَلِک لآیةً لَّکمْ إِن کنتُم مُّؤْمِنِینَ) (1) و به رسالت و پیامبری به سوی بنی اسرائیل می فرستد که [به آنان گوید:] من از سوی پروردگارتان برای شما نشانه ای [بر صدق رسالتم] آورده ام؛ من از گِل برای شما چیزی به شکل پرنده می سازم و در آن می دَمم که به اراده و مشیّت خدا پرنده ای [زنده و قادر به پرواز] می شود؛ و کور مادرزاد و مبتلای به پیسی را بهبود می بخشم؛ و مردگان را به اِذن خدا زنده می کنم؛ و شما را از آنچه می خورید و آنچه در خانه هایتان ذخیره می کنید خبر می دهم؛ مسلماً اگر مؤمن باشید این [معجزات] برای شما نشانه ای [بر صدق رسالت من] است.

اگر در این آیه دقت بشود، خداوند متعال از زبان حضرت عیسی (علیه السلام) چند موضوع را مطرح می فرماید:

1. (أَنِّی أَخْلُقُ لَکم مِنَ الطِّینِ کهَیئَةِ الطَّیرِ) من از گِل برای شما چیزی به شکل

ص: 90


1- سوره آل عمران، آیه 49.

پرنده می سازم. در حالیکه همه می دانیم خلقت مختص خداست. پس چرا حضرت عیسی (علیه السلام) خلقت را به خود نسبت می دهد؟

2. ایشان می گوید: (وَأُبْرِیءُ الأکمَهَ والأَبْرَصَ) و کور مادرزاد و مبتلای به پیسی را بهبود می بخشم. این دو بیماری را پزشکان تا امروز با این همه پیشرفت علمی نتواسته اند به طور قطعی درمان نمایند. امّا حضرت عیسی (علیه السلام) متجاوز از 2000 سال قبل می گوید: من این دو بیماری را درمان می کنم و بهبودی می بخشم.

این دو بیماری، ظاهر است و اشخاص کور مادرزاد و دارای بیماری پیسی در بین مردم مشهور و انگشت نما می باشند. پس درمان آن سبب تحیّر و شگفتی در مردم می شود. چراکه هم بیماری را دیده اند و هم شفای آن را.

در اینجا نیز حضرت عیسی (علیه السلام) شفای کوری و پیسی را به خود نسبت می دهد.

3. از همه بالاتر عیسای مسیح (علیه السلام) می گوید: (وَأُحْیی الْمَوْتَی) و مردگان را به اِذن خدا زنده می کنم. در روایات وارد شده که ایشان فقط چهار نفر را که مرده بودند، زنده می کند. (1) و اینگونه نبوده که هر کس از دنیا می رفت، نزد حضرت مسیح (علیه السلام) بیاورند تا او را زنده کند.

4. در ادامه می فرماید: (وَأُنَبِّئُکم بِمَا تَأْکلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِی بُیوتِکمْ) و به شما از آنچه می خورید و از آنچه که در خانه هایتان ذخیره می کنید، خبر می دهم.

در این آیه، دو مرتبه عبارت «بإذن الله» تکرار شده است یعنی «بقدرة الله وبعلم الله» بدین معنا که اگر حضرت عیسی (علیه السلام) پرنده ای را خلق می کند، کور مادرزاد را شفا می دهد، بیماری پیسی را درمان می کند و مرده را زنده می نماید و برای مردم خبرهایی را از غیب بیان می کند، همه و همه به اذن الهی و با قدرت الهی که خداوند در اختیار ایشان قرار داده است، صورت می پذیرد.

اگر در آیه «بإذن الله» وجود نداشت، حضرت عیسی (علیه السلام) دارای قدرت خاص

ص: 91


1- بحارالانوار، ج14، ص230، ح2 و 3.

و مستقل و در عرض خدا قرار می گرفت.

اگر کسی بگوید که ایشان بالاستقلال صاحب این قدرت است، مشرک است. امّا اگر بگوید که ایشان این امور را علی نحو اعجاز و با قدرتی که خداوند به ایشان عنایت فرموده، انجام می دهد این توحید است و شرک نمی باشد و کسی که نزد نبی یا وصی او یا فرد صالحی می رود و از ایشان درخواستی دارد جز این مطلب و این عقیده را منظور نمی کند.

حال ما از دانشمندان وهابی سؤال می کنیم: آیا قرآن کلمات شرک آلود می گوید؟ یا پیامبر اولوالعزمی همانند حضرت عیسی (علیه السلام) مشرک است؟

ابوبصیر می گوید: نزد امام صادق (علیه السلام) رفتم و به ایشان عرضه داشتم شما وارث علم رسول خدا (صلی الله علیه و آله) هستید. فرمود: بله. گفتم: پس رسول الله وارث انبیاء می باشد و می داند آنچه را آنها می دانسته اند. فرمود: بله.

گفتم: شما قادر هستید تا مردگان را زنده و کور مادرزاد و بیمار لک و پیسی را شفا بدهید. فرمود: بله به اذن خداوند قادر می باشیم. سپس فرمود: ای ابا محمد نزدیک من بیا و با دست مبارکش چشمان و صورت مرا مسح نمود و چشمان نابینای من بینا گردید. به خورشید و آسمان نگریستم. به زمین و خانه و آنچه درون خانه بود نگاه کردم. حضرت فرمودند: آیا دوست داری بینا باشی و فردای قیامت همانطور که از مردم حسابرسی می شود از تو هم بشود یا نابینا باشی و به بهشت بروی؟ گفتم: می خواهم نابینا باشم پس با دستان مبارکش چشمانم را مسح نمود و نابینا گشتم. (1)

ص: 92


1- (بصائر الدرجات، ج1، ص269، ح1) حدثنی احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن مثنی الحناط عن ابی بصیر قال دخلت علی ابی عبدالله (علیه السلام) و ابی جعفر (علیه السلام) و قلت لهما انتما ورثة رسول الله (صلی الله علیه و آله) قال نعم قلت فرسول الله وارث الانبیاء علم کلّما علموا فقال لی نعم فقلت انتم تقدرون علی ان تحیوا الموتی و تبرءوا الاکمه والابرص فقال لی نعم باذن الله ثم قال ادن منی یا ابا محمد فمسح یده علی عینی و وجهی ابصرت الشمس والسماء والارض والبیوت و کلّ شیء فی الدار قال اتحبّ ان تکون هکذا ولک ما للناس وعلیک ما علیهم یوم القیامة أو تعود کما کنت ولک الجنة خالصاً قلت اعود کما کنت قال فمسح علی عینی فعدت کما کنت قال علیّ فحدثت به ابن ابی عمیر فقال اشهد ان هذا حق کما انّ النهار حقّ.
پیراهن یوسف (علیه السلام) و شفای چشم پدر

آیه دوم - (اذْهَبُواْ بِقَمِیصِی هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَی وَجْهِ أَبِی یأْتِ بَصِیرًا) (1) یوسف به برادرانش فرمود: این پیراهن مرا ببرید و آن را بر چهره پدرم بیفکنید تا چشمش بینا شود.

وقتی در داستان حضرت یوسف (علیه السلام) دقت بشود، به پدری به نام یعقوب برخورد می کنیم که خود، پیغمبر خدا و فرزند پیغمبر است.

حضرت یعقوب (علیه السلام) آنقدر در فراق فرزندش یوسف اشک ریخته که نور چشمانش از بین رفته و بینایی خود را از دست داده است. حضرت یوسف (علیه السلام) بعد از آگاهی از احوال پدر، به برادرانش می گوید: پیراهن مرا ببرید و به صورت پدرم بیندازید تا او بینا شود. زمانی که کاروان به طرف شهر حضرت یعقوب (علیه السلام) حرکت کرد، حضرت یعقوب (علیه السلام) می فرماید: (إِنِّی لَأَجِدُ رِیحَ یوسُفَ لَوْلاَ أَن تُفَنِّدُونِ) (2) من بوی یوسف را احساس می کنم، اگر مرا به کم عقلی نسبت ندهید.

از این آیه مشخص می گردد بعضی از چیزها بویی دارد که از مسیرهای طولانی قابل استشمام است. (قَالُواْ تَاللّهِ إِنَّک لَفِی ضَلاَلِک الْقَدِیمِ) (3) گفتند: به خدا قسم، قطعاً تو در همان گمراهی قدیمی ات هستی.

گمراهی حضرت یعقوب (علیه السلام) در این بود که می فرمود: یوسف زنده است و برمی گردد. (فَلَمَّا أَن جَاء الْبَشِیرُ أَلْقَاهُ عَلَی وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِیرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّکمْ إِنِّی أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ) (4) پس وقتی که بشارت دهنده آمد و پیراهن را بر صورت او

ص: 93


1- سوره یوسف، آیه 93.
2- سوره یوسف، آیه 94.
3- سوره یوسف، آیه 95.
4- سوره یوسف، آیه 96.

انداخت پس او بینا گردید، یعقوب گفت: آیا من به شما نگفتم که من از خدا آنچه را که شما نمی دانید، می دانم؟

فاء در جمله (فَارْتَدَّ بَصِیرًا) برای تفریع است یعنی انداختن پیراهن روی صورتِ حضرت یعقوب (علیه السلام) با بازگشت بینایی توأم بود. البته در این میان پیراهن نقش شفادهنده را ایفاء می کند و در عمل، حضرت یعقوب (علیه السلام) با توسل به پیراهن یوسف (علیه السلام) بینایی خود را به دست می آ ورد. این مطلب صریح آیه قرآن است؛ حال اگر شخصیتی مراتب بالاتر از مقام و منزلت حضرت یوسف (علیه السلام) را دارا باشد، آیا نمی تواند با قدرت الهی از بندگان خدا دستگیری نماید؟

دعبل خزاعی در شهر مرو بر امام رضا (علیه السلام) وارد شد و به ایشان گفت: ای فرزند رسول خدا! من درباره ی شما قصیده ای سروده ام و سوگند یاد کرده ا م که آن را پیش از شما بر احدی نخوانم. حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) اجازه فرمود و دعبل شعر را خواند و حضرت دو بیت به آن اشعار افزودند. سپس امام رضا (علیه السلام) بعد از فراغ دعبل از خواندن قصیده برخاست و به او امر کرد که از جای خود برنخیزد و داخل سرای خود شد. پس ازساعتی خادم امام صد دینار رضوی برای وی آورد و به او گفت: مولایم می فرماید: آن را برای خود هزینه کن. دعبل گفت: به خدا سوگند من برای این نیامده ا م و این قصیده را برای صله نسروده ام و کیسه ی پول را نپذیرفت و برای تبرّک و تشرّف جامه ای از جامه های امام رضا (علیه السلام) را درخواست کرد.

امام رضا (علیه السلام) لباسی از خزّ را به همراه آن کیسه برای دعبل فرستاد و به خادمش فرمود: به او بگو: مولای من می فرماید این کیسه را بگیر که به زودی بدان نیازمند خواهی شد و در این باره دیگر سخن مگو. دعبل کیسه و لباس را گرفت و بازگشت.

در راه بازگشت دعبل به قم رسید و اهالی قم از او درخواست کردند که آن قصیده را برای آنها بخواند و با خواندن قصیده در مسجد جامع قم مردم اموال فراوانی را به او هدیه کردند و خبر لباس اهدایی امام رضا (علیه السلام) که به آنها رسید، از

ص: 94

دعبل خواستند که آن را به هزار دینار به آنها بفروشد و او نپذیرفت. گفتند: تکّه ای از آن را به هزار دینار بفروشد؛ امّا دعبل قبول نکرد و از قم رفت. در اطراف قم عده ای از جوانان عرب آن لباس را از او گرفتند و دعبل به قم بازگشت و هر چه اصرار کرد، جوانان از بازگرداندن لباس امتناع ورزیده و سخن بزرگان را هم قبول نکردند. دعبل که از باز پس گرفتن لباس ناامید شد درخواست کرد که تکّه ای از آن لباس را به او بازگردانند و چنین شد. تکه ای از آن و بهای بقیه ی آن را که هزار دینار بود به وی دادند و او به وطن خود بازگشت و دید دزدان هر چه در منزلش بوده، برده اند آن صد دینار صله ی امام رضا (علیه السلام) را به شیعیان فروخت. هر دیناری را به صد درهم و سخن امام رضا (علیه السلام) را به یاد آورد که به زودی به آن نیازمند خواهی شد.

- تمام این داستان تا اینجا به عنوان مقدمه بود تا به موضوع مورد بحث یعنی توسل برسیم - دعبل بن علی خزاعی کنیزی داشت که به وی بسیار علاقمند بود. کنیز به چشم درد سختی مبتلا شد. به همین خاطر دعبل طبیبان را بر بالین او آورد. طبیبان با معاینه کنیز گفتند: چشم راست او را نمی توانیم درمان کنیم و کور خواهد شد. امّا سعی می کنیم چشم چپ او را درمان کنیم امّا گمان بهبودی نیست. دعبل از این بابت عمیقاً اندوهناک شد و بی تابی شدیدی نمود.

به یاد آن لباس امام رضا (علیه السلام) افتاد و آن تکه ی لباس را بر چشمان آن کنیز کشید و از سر شب چشمان کنیز را با تکه لباس اهدایی امام رضا (علیه السلام) بست و چون صبح شد چشمانش سالم تر از گذشته گردید و گویا به برکت امام رضا (علیه السلام) اصلاً مریض نبوده است. (1)

ص: 95


1- (عیون اخبار الرضا (علیه السلام) ، ج2، ص263، ح34) عن عبدالسلام صالح الهروی قال: دخل دعبل بن علی الخزاعی (رحمة الله) علی علی بن موسی الرضا (علیه السلام) بمرو قال له یا ابن رسول الله (صلی الله علیه و آله) انی قد قلت فیک قصیدة وآلیت علی نفسی ان لا انشدها احداً قبلک فقال (علیه السلام) هاتها فانشده: مدارس آیات خلت من تلاوة *** ومنزل وحی مقفر العرصات فلما بلغ الی قوله: اری فیئهم فی غیرهم متقسّماً *** وایدیهم من فیئهم صفرات بکی ابوالحسن الرضا (علیه السلام) وقال له صدقت یا خزاعیّ فلمّا بلغ الی قوله: اذا وتروا مدّوا الی واتریهم *** اکّفاً عن الاوتار منقبضاتٍ جعل ابوالحسن (علیه السلام) یقلّب کفیّه ویقول اجل والله منقبضات فلمّا بلغ الی قوله: لقد خفت فی الدنیا وایّام سعیها *** وانی لارجوا الامن بعد وفاتی قال الرضا (علیه السلام) آمنک الله یوم الفزع الاکبر فلمّا انتهی الی قوله: وقبر لبغداد لنفس زکیّة *** تصنمنها الرحمن فی الغرفات قال له الرضا (علیه السلام) افلا الحق بهذا الموضع بیتین بهما تمام قصیدتک فقال بلی یا ابن رسول الله فقال (علیه السلام) : وقبر بطوس یالها من مصیبة *** توقّد فی الاحشاء بالحرقات الی الحشر حتی یَبعث الله قائماً *** یفرّج عنّا الهمّ والکربات فقال دعبل یا ابن رسول الله هذا القبر الذی بطوس قبر من هو؟ فقال الرضا (علیه السلام) قبری و لا تنقضی الایام واللیالی حتی تصیر طوس مختلف شیعتی زواری الافمن زارنی فی غربتی بطوس کان معی فی درجتی یوم القیامة مغفوراً له ثم نهض الرضا (علیه السلام) بعد فراغ دعبل من انشاء القصیدة وامره ان لا یبرح من موضعه فدخل الدار فلما کان بعد ساعة خرج الخادم الیه بمائة دینار رضویة فقال له یقول لک مولای اجعلها فی نفقتک فقال دعبل والله ما لهذا جئت ولا قلت هذه القصیدة طمعاً فی شی یصل الیّ وردّ الصرّة و سأل ثوباً من ثیاب الرضا (علیه السلام) لیتبرک ویتشرف به فانقذ الیه الرضا (علیه السلام) جبّة خزّمع الصرّة وقال للخادم قل له خذ هذه الصرة فانک ستحتاج الیها ولا تراجعنی فیها فاخذ دعبل الصرّة والجبّة وانصرف وسار من مرو فی قافلة فلمّا بلغ عیان قوهان ووقع علیهم اللصوص فاخذوا القافلة بأسرها وکتفوا اهلها وکان دعبل فیمن کتف وملک اللصوص القافلة وجعلوا یقسمونها بینهم فقال رجل من القوم متمثلاً بقول دعبل فی قصیدته اری فیئهم فی غیرهم متقسّماً *** وایدیهم من فیئهم صفرات فسمعه دعبل فقال له لمن هذا البیت فقال لرجل من خزاعة یقال له دعبل بن علی قال فانا دعبل قائل هذه القصیدة التی منها هذا البیت فوثب الرجل الی رئیسهم وکان یصلّی علی رأس تلّ وکان من الشیعة فاخبره فجاء بنفسه حتی وقف علی دعبل و قال له انت دعبل فقال نعم فقال له انشدنی القصیدة فانشدها فحلّ کتافه وکتاف جمیع اهل القافلة وردّ الیهم جمیع ما اخذ منهم لکرامة دعبل وسار دعبل حتی وصل الی قمّ فسأله اهل قم ان ینشدهم القصیدة فامرهم ان یجتمعوا فی المسجد الجامع فلما اجتمعوا صعد المنبر فانشدهم القصیدة فوصله الناس من المال والخلع بشیء کثیر واتصلّ بهم خبر الجبّة فسألوه ان یبعیها منهم بالف دینار فامتنع من ذلک فقالوا له فبعنا شیئاً منها بالف دینار فابی علیهم وسار من قم فَلمّا خرج من رستاق البلد لحق به قوم من احداث العرب واخذوا الجبة منه فرجع دعبل الی قم وسألهم ردّ الجبة فامتنع الاحداث من ذلک وعصوا المشایخ فی امرها فقالوا لدعبل لا سبیل لک الی الجبة فخذثمنها الف دینار فابی علیهم فلما یئس من ردهم الجبّة سألهم ان یدفعوا الیه شیئاً منها فاجابوه الی ذلک واعطوه بعضها ودفعوا الیه ثمن باقیها الف دینار وانصرف دعبل الی وطنه فوجد اللصوص قد اخذوا جمیع ما کان فی منزله فباع المائة الدینار التی کان الرضا (علیه السلام) وصله بها فباع من الشیعة کلّ دینار بمائة درهم فحصل فی یده عشرة آلاف درهم فذکر قول الرضا (علیه السلام) انک ستحتاج الی الدنانیر وکانت له جاریة لها من قلبه محل فرمدت عینها رمداً عظیماً فادخل اهل الطب علیها فنظروا الیها فقالوا امّا العین الیمنی فلیس لنا فیها حیلة وقد ذهبت وامّا الیسری فنحن تعالجها ونجتهد ونرجوا ان تسلم فاغتم لذلک دعبل غماً شدیداً وجزع علیها جزعاً عظیماً ثم انه ذکر ما کان معه من وصلة الجبة فمسحها علی عینی الجاریة وعصبها بعصابة منها من اول اللیل فاصبحت وعیناها اصحّ ما کانتا قبل ببرکة ابی الحسن الرضا (علیه السلام) .

ص: 96

چه اشکالی دارد که وقتی پیراهن حضرت یوسف (علیه السلام) دارای چنین خاصیتی است چرا لباس حضرت علی بن موسی الرضا (علیه آلاف التحیة والثناء) این خاصیت را نداشته باشد؟!

نیز داستان آ یت الله بروجردی (رحمة الله) معروف است که: نقل شده است که بینایی چشمانم کم شده بود. تکه هایی از گِل که عزاداران امام حسین (علیه السلام) به خود می مالند را برداشتم و بر چشم گذاشتم و به برکت آن، بینایی چشمانم بازگشت. آنها که ایشان را دید ه اند، می گویند تا آخر عمر شریفشان به عینک نیازی نداشتند. قابل ذکر است که آن شیء تربت سیدالشهدا (علیه السلام) نبود بلکه گِل عزاداران سید و سالار شهیدان شفای بیماری است.

بنده نیز چشمانم دچار مشکل شده بود. به مشهد مقدس مشرّف شدم. به امام رضا (علیه السلام) عرضه داشتم: آقا، من ضریح شما را کمتر از تکه پارچه ای که دعبل به چشم کنیزکش بست، نمی دانم و خودم را نیز کمتر از کنیزک دعبل نمی دانم. چشمانم را به ضریح شما می مالم و شفای چشمانم را از شما می خواهم. به حمد الهی و لطف امام رضا (علیه السلام) چشمانم خوب شد.

ص: 97

اگر پندار وهابیت باشد و این آیات قرآن، حضرت یعقوب (علیه السلام) و فرزندش حضرت یوسف (علیه السلام) مشرک می باشند.

حر ف های وهابیت با هیچ منطق و عقل سلیمی و با صریح آیات قرآن و روایات شیعه و حتی اهل سنّت تطابق ندارد و عجیب این است که در مملکت ما نیز یک عده به اسم روشنفکری حرف های آنها را بیان می کنند.

استغفار حضرت یعقوب (علیه السلام) برای فرزندانش

آیه سوم - (قَالُواْ یا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا کنَّا خَاطِئِینَ * قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَکمْ رَبِّی إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ) (1) گفتند: ای پدر! آمرزش گناهانمان را بخواه، بی تردید ما خطاکار بوده ایم. گفت: برای شما از پروردگارم درخواست آمرزش خواهم کرد؛ زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است.

اگر در این آیات دقت شود، برادران حضرت یوسف (علیه السلام) اقرار به گناه خویش می کنند و از پدرشان می خواهند که برای آنها استغفار کند.

سؤال آن است که چرا خودشان دست به دعا برنداشته و برای خود طلب استغفار نکردند؟ پاسخ آن است که از آنجایی که پدرشان، پیامبر خدا و مقرّب درگاه اوست، می دانند استغفار و دعای پیامبر غیر از استغفار دیگران است، لذا نزد حضرت یعقوب (علیه السلام) آمدند و گفتند: شما برای ما استغفار کنید!

حضرت یعقوب (علیه السلام) در جواب ایشان نفرمود: شما مشرک شده اید و من برای شما استغفار نمی کنم، بلکه می فرماید: (سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَکمْ رَبِّی إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ) (2) به زودی برای شما طلب بخشش می کنم قطعاً او بخشنده ی مهربا ن است.

در روایت آمده است که حضرت یعقوب (علیه السلام) منتظر شب جمعه بود تا برای بچه های خود استغفار کند چراکه سحر شب جمعه شب نزول رحمت الهی

ص: 98


1- سوره یوسف، آیات 97 و 98.
2- سوره یوسف، آیه 98.

است. (1)

آیا این شرک است که شخصی نزد پیغمبر بیاید و بگوید یا رسول الله (صلی الله علیه و آله) شما برای من استغفار کنید؟!

استغفار پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) برای گنهکاران

آیه چهارم - (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِیطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوک فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِیمًا) (2) و هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر آنکه به توفیق خدا از او اطاعت شود. و اگر آنان هنگامی که [با ارتکاب گناه] به خود ستم کردند، نزد تو می آمدند و از خدا آمرزش می خواستند، و پیامبر هم برای آنان طلب آمرزش می کرد، یقیناً خدا را بسیار توبه پذیر و مهربان می یافتند.

این آیه به چند نکته اشاره دارد:

1. مردم باید اطاعت از پیامبر کنند و حرف ایشان را گوش دهند چراکه «باذن الله» است و از طرف خدا آمده است. بنابراین سخنان پیامبر را باید با گوش جان بشنوند.

2. منظور از «ظلم به نفس» در آیه، گناه و معصیت می باشد.

3. فعل ماضی «جاءوک» با کاف خطاب آمده است و کاف، خطاب به رسول خدا (صلی الله علیه و آله) می باشد بدین معنی که آنها بعد از انجام گناه نزد شما، ای رسول ما آمدند.

4. جمله «فاستغفروا الله» یعنی در نزد شما، پیغمبر خدا، طلب استغفار از خدا کردند. خدایا گنهکاریم، گناه ما را ببخش. در اینجا افرادِ گنهکار برای خود طلب استغفار می کنند.

ص: 99


1- (تفسیر عیاشی، ج2، ص196، ح81) عن محمد بن مسلم عن ابی عبدالله (علیه السلام) فی قوله: استغفر لکم ربی قال: اخرها الی السحر لیلة الجمعة.
2- سوره نساء، آیه 64.

5. جمله «واستغفر لهم الرسول» فاعل استغفر، رسول است یعنی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) برای ایشان طلب بخشش کند، که نشان دهنده ی این است که گنهکاران، نزد رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) اقرار به گناه می کردند و نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) واسطه در پیشگاه خدا می شوند تا خدا از گناه ایشان درگذرد و اگر پیغمبر برای ایشان طلب استغفار می کرد (لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِیمًا).

آیا این آیه صراحت در توسل به پیغمبر خدا (صلی الله علیه و آله) ندارد؟! این آیه به افراد گنهکار می گوید: ای گنهکاران در خانه رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بروید و از ایشان بخواهید تا برای گناه شما نزد خداوند طلب بخشش نماید. درست مانند داستان استغفار فرزندان یعقوب پیامبر (صلی الله علیه و آله) که به پدرشان گفتند: (یا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا). (1)

از طرف دیگر از آیه مذکور فهمیده می شود طلب استغفار منحصر به حضرت یعقوب (علیه السلام) و فرزندانش نمی باشد. بلکه هر خطاکار و گنهکاری که نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) برود و بگوید یا رسول الله (صلی الله علیه و آله) من گنهکارم، نزد شما آمده ام تا شما از خداوند برای من طلب عفو و بخشش و گذشت کنید. خدا در پاسخ ایشان می فرماید: (لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِیمًا) در این هنگام که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) برای ایشان طلب توبه می کند، اینها خدا را توّاب و رحیم خواهند یافت.

علماء وهابی در ذیل این آیه اقوالی دارند و به طور اجمال داستان توسل به پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) را قبول کرده اند امّا شبهاتی را وارد می کنند.

ایراد وهابیّت بر آیه شریفه و ردّ آن

آنها می گویند:

1. این آیه مختص به شخص رسول خدا (صلی الله علیه و آله) می باشد و شامل کس دیگری غیر از ایشان نمی شود چراکه با کاف خطاب بیان شده است (جاؤک).

2. این آیه مربوط به زمان حیات رسول خدا (صلی الله علیه و آله) می باشد. یعنی اگر کسی در

ص: 100


1- سوره یوسف، آیه 97.

زمان حیات نزد ایشان می رفت و پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) برای او استغفار می کرد، آن استغفار از جانب پروردگار پذیرفته می شد و بعد از فوت ایشان، توسل معنایی ندارد.

3. توسل باید نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) صورت پذیرد و شخص باید نزد پیامبر (صلی الله علیه و آله) حاضر باشد. بنابراین اگر کسی از راه دور توسلی به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) داشته باشد، صحیح نیست.

4. این آیه فقط درخواست عفو و بخشش و استغفار را شامل می شود. پس اگر کسی بگوید یا رسول الله من شفای بیماریم را از شما می خواهم یا خواسته ی دیگری داشته باشد، قبول نمی باشد و این آیه فقط شامل استغفار می شود.

در پاسخ به ایشان می گوییم: بر فرض آنکه ما این چهار شرط شما را پذیرفتیم سؤال ما این است آیا از نظر عقل اصل توسل شرک است یا نه؟

اگر بگوییم توسل شرک است؛ پس هیچ یک از این موارد بیان شده رفع شرک را نمی کند واول مشرک العیاذ بالله، خود خداوند می باشد. چراکه دستور می دهد نزد پیغمبر بروید تا ایشان برای شما طلب استغفار کند. پس فرقی نمی کند این توسل از راه دور باشد یا نزدیک، در زمان حیات ایشان باشد یا بعد از ممات، استغفار باشد یا غیر آن، نزد پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) باشد یا غیر ایشان.

چراکه حکم عقل قابل تخصیص نمی باشد. اگر توسل شرک است لافرق بین الرسول (صلی الله علیه و آله) وغیره.

ثانیاً هیچ یک از این چهار شرط، اعتباری ندارد. در پاسخ به شرط اول که گفتید توسل فقط اختصاص به پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) دارد و غیر ایشان را شامل نمی شود می گوییم: مگر به تصریح قرآن فرزندان یعقوب (علیه السلام) نزد پدرشان درخواست استغفار ننمودند؟ حضرت یعقوب (علیه السلام) که رسول خاتم (صلی الله علیه و آله) نمی باشد. آنان می گویند: این مقام از مختصات پیامبران می باشد. در جواب می گوییم چه شاهدی بر این مدّعا وجود دارد؟ مگر فرزندان یعقوب خطاب کردند و گفتند:

ص: 101

(یا أَبَانَا) (1) و نگفته اند «ای رسول خدا» از تعبیر (یا أَبَانَا) فهمیده می شود که هر کس که دارای یک روحانیت و رتبه و مقام معنوی باشد، انسان می تواند به او توسل نماید؛ حال شخص اول عالم وجود پیامبر خاتم (صلی الله علیه و آله) باشد یا حضرت یعقوب (علیه السلام) و یا غیر از این دو نفر.

کسی که به شهادت آیه مباهله، (2) نفس پیغمبر است و هم تراز و معادل با پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) می باشد، او نیز مختصات رسول خدا (صلی الله علیه و آله) را دارا می باشد. (3)

امیرمؤمنان علی (علیه السلام) که خلیفه ی بلافصل رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و وصی ایشان می باشد (4) و هر آنچه که پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) می تواند انجام دهد امیرالمؤمنین علیه الصلاة والسلام هم می تواند انجام دهد و هکذا فاطمه زهرا (علیها السلام) که کفو امیرالمؤمنین (علیه السلام) است (5) و هر مقامی که برای امیرالمؤمنین (علیه السلام) ثابت است برای

ص: 102


1- سوره یوسف، آیه 97.
2- سوره آل عمران، آیه 61.
3- در کتب فریقین، به صورت متواتر روایاتی بیان شده است که اشاره به این موضوع دارد و جای انکار برای هیچ فردی باقی نمی گذارد. امّا از کتب شیعی تفسیر فرات الکوفی، ص85، ح61، ح12، ح64، ح65؛ تفسیر العیاشی، ج1، ص176، ح55 تا 58؛ المسترشد فی امامة علی بن ابیطالب، ص580، ح252؛ امالی صدوق، ص522، ح1؛ الخصال، ج2، ص572، ح1؛ عیون اخبار الرضا (علیه السلام) ، ج1، ص81، ح9؛ الاختصاص للمفید، ص91؛ تفضیل امیرالمؤمنین (علیه السلام) ، ص21، ح14؛ الفصول المختاره ص28؛ الرسالة العلویة، ص9؛ احقاق الحق و ازهاق الباطل، ج3، ص48 و 64 و ج5، ص57؛ الغدیر، ج4، ص200 و201 و... . اما از کتب اهل سنت: صحیح مسلم، ج7، ص120؛ صحیح ترمذی، ج5، ص301؛ خصائص نسایی، ص81؛ مستدرک الحاکم، ج3، ص163، ح4719؛ اسباب النزول الواحدی، 90؛ ما نزل من القرآن فی علی، ص49-52؛ شواهد التنزیل، ج1، ص120؛ تفسیر الکبیر للفخر الرازی، ج8، ص85 و 86.
4- الغدیر، ج1، ص423.
5- عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الوشاء عن الخیبری عن یونس بن ظبیان عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال سمعته یقول لولا انّ الله تبارک و تعالی خلق امیرالمؤمنین (علیه السلام) لفاطمة ما کان لها کفوّ علی ظهر الارض من آدم ومن دونه (الکافی، ج1، ص462)، لولم یخلق الله علی بن ابی طالب لما کان لفاطمة کفؤ وفی خبر لولاک لما کان لها کفو علی وجه الارض (البرهان فی تفسیر القرآن، ج4، ص143).

صدیقه ی طاهره (علیها السلام) نیز ثابت است و اولاد او اوصیای رسول الله (صلی الله علیه و آله) می باشند.

در پاسخ شرط دوم که می گویند در زمان حیات رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) توسل صادق است و بعد از ممات او توسل معنایی ندارد، می گوییم: مرگ به معنای نا بودی نیست و این حرف از عجائب حرف های وهابیّت است و سخنان وهابیت همسنگ با سخنان مشرکان قریش در زمان رسول خدا (صلی الله علیه و آله) می باشد زیرا مشرکان قریش نظرشان این بود که وقتی کسی می میرد، کاری از او ساخته نیست، چیزی نمی فهمد و صدایی نمی شنود و جوابی نمی دهد لذا پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در جنگ بدر بالای چاه ایستاد و خطاب به کشته شدگان مشرک فرمودند: ای ساکنین چاه! ای عتبة بن ربیعه، ای شیبة بن ربیعه، ای امیة بن خلف و یک یک آنها را نام برد، آیا وعده ی پروردگار را حق یافتید؟ من که وعده ی پروردگارم را حق یافتم. اصحاب عرض کردند: یا رسول الله! آیا با مردگان سخن می گویی؟ ایشان فرمود: آنها به خوبی سخنان مرا شنیدند ولی یارای پاسخ دادن مرا ندارند. (1) بعد فرمودند اگر اینها قدرت پاسخگویی داشتند و شما حرف های آنها را می شنیدید، می گفتند: بله ما هم آنچه خدا به ما وعده داده بود یافتیم.

وهابیت مرگ را به معنای عدم می داند؛ در حالیکه قرآن درباره شهدا می فرماید: (وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ یقْتَلُ فِی سَبیلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْیاء وَلَکن لاَّ تَشْعُرُونَ) (2)

و به آنان که در راه خدا کشته می شوند مرده نگویید، بلکه [در عالم برزخ] دارای حیات اند، ولی شما [کیفیت آن حیات را] درک نمی کنید. و می فرماید: (وَلاَ

ص: 103


1- روی عن النبی (صلی الله علیه و آله) انه وقف علی قلیب بدر فقال للمشرکین الذین قتلوا یومئذ وقد القوا فی القلیب لقد کنتم جیران سوء لرسول الله (صلی الله علیه و آله) اخرجتموه من منزله وطردتموه. ثم اجتمعتم علیه فحاربتموه فقد وجدت ما وعدنی ربی حقاً فقال له عمر یا رسول الله ما خطابک لهام قد صدیت فقال له یا ابن الخطاب فوالله ما انت باسمع منهم وما بینهم و بین ان تأخذهم الملائکة بمقامع الحدید الا ان اعرض بوجهی هکذا منهم. (سیرة النبویة لابن هشام، ج1، ص638؛ تاریخ طبری، ج2، ص456؛ صحیح البخاری، ج5، ص76)؛ بحارالانوار، ج6، ص254.
2- سوره بقره، آیه 154.

تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیاء عِندَ رَبِّهِمْ یرْزَقُونَ) (1) و هرگز گمان مبر آنان که در راه خدا کشته شدند مرده اند، بلکه زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند.

این آیات دلالت بر بقای روح و حیات شهیدان بعد از مرگ دارد. عده ای از تازه مسلمانان در آغاز اسلام بودند که هرگاه کسی از مسلمانان در میدان جهاد به افتخار شهادت نائل می شد، می گفتند فلانی مرد و با اظهار تأسف از مردنش دیگران را مضطرب می ساختند.

خداوند در پاسخ به این تفکر، پرده از روی یک حقیقت بزرگ برمی دارد و باصراحت می گوید: شما حق ندارید کسانی را که در راه خدا جان می دهند مرده بخوانید آنها زنده اند، زنده جاویدان و از روزی های معنوی در پیشگاه خدا بهره می گیرند امّا شما که در محدوده عالم ماده محبوس و زندانی هستید این حقایق را نمی توانید درک کنید.

مرگ، یک نوع انتقال و تولدی دیگر است و نسبت این دنیا به عالم آخرت مانند نسبت فرزند به رحم مادر است و خداوند می فرماید: (وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِی الْحَیوَانُ لَوْ کانُوا یعْلَمُونَ) (2) و بی تردید سرای آخرت، همان زندگی [واقعی و ابدی] است؛ اگر اینان معرفت و دانش داشتند [دنیا را به قیمت از دست دادن آخرت برنمی گزیدند.

قرآن به صراحت می گوید: شهدا زنده اند و پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) را شهیدِ شهدا و شاهدِ شهدا معرفی می کند و می فرماید: (فَکیفَ إِذَا جِئْنَا مِن کلِّ أمَّةٍ بِشَهِیدٍ وَجِئْنَا بِک عَلَی هَؤُلاء شَهِیدًا) (3) پس چگونه است آن روزی که از هر امتی شاهد و گواهی بیاوریم و تو را بر آنان گواه قرار دهیم.

ص: 104


1- سوره آل عمران، آیه 169.
2- سوره عنکبوت، آیه 64.
3- سوره نساء، آیه 41.

مشکل وهابیت آن است که به خاطر جمود فکری و تحجّر، معنای حقیقی مرگ را درک نکرده اند و نیز از طرف دیگر مقام رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و مقام ائمه اطهار (علیهم السلام) را درک ننموده اند.

قرآن به صراحت تمام می فرماید: مر گ به معنای عدم و نیستی نمی باشد، بلکه میان دنیا و آخرت، عالمی به نام برزخ وجود دارد که در آنجا نیز حیات جاری است.

خداوند تبارک و تعالی می فرماید: (وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَی یوْمِ یبْعَثُونَ) (1) و پشت سر آنها برزخی است تا روزی که مبعوث شوند.

اگر کسی بگوید: مرگ، عدم و نیستی نمی باشد بلکه نوع دیگری از حیات است امّا آیا امکان اتصال و ارتباط پیدا کردن با میّت وجود ندارد.

در جواب می گوییم: در قرآن کریم، آیاتی وجود دارد که بر اتصال انسان موجود در دنیا با شخصی که در برزخ است دلالت می کند، هر چند که در روایات نیز امثال این دلایل کم نیست.

حضرت صالح (علیه السلام) قوم ثمود را به عبادت پروردگار دعوت نمود و به عنوان معجزه ناقه ا ی را از دل کوه برایشان خارج نمود امّا متأسفانه قوم او آن شتر را کشتند و امر پروردگار را عصیان نمودند. خداوند متعال می فرماید: (فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِی دَارِهِمْ جَاثِمِینَ * فَتَوَلَّی عَنْهُمْ وَقَالَ یا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُکمْ رِسَالَةَ رَبِّی وَنَصَحْتُ لَکمْ وَلَکن لاَّ تُحِبُّونَ النَّاصِحِینَ) (2) زمین لرزه ی شدیدی قوم ثمود را فرا گرفت. صبح که شد، بدن بی روحشان در خانه هایشان باقی مانده بود. صالح از آنها رو گرداند و گفت: ای قوم من، قطعاً رسالت پروردگارم را به شما رساندم و شما را نصیحت کردم ولی شما نصیحت کنندگان را دوست نمی دارید.

اگر در این دو آیه دقت شود، حضرت صالح (علیه السلام) بعد از روبه رو شدن با روح

ص: 105


1- سوره مؤمنون، آیه 100.
2- سوره اعراف، آیات 78 و 79.

بی جان قوم خود خطاب به آنها می فرماید: قطعاً رسالت پروردگارم را به شما رساندم و شما را نصیحت کردم ولی شما نصیحت کنندگان را دوست نمی دارید. و از عبارت (فتولّی) فهمیده می شود که این خطاب بعد از هلاکت قومش بوده است.

در داستان حضرت شعیب (علیه السلام) و اهل مدین نیز شعیب بعد از هلاکت با آنها صحبت می کند و می فرماید: (فَتَوَلَّی عَنْهُمْ وَقَالَ یا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُکمْ رِسَالاَتِ رَبِّی وَنَصَحْتُ لَکمْ فَکیفَ آسَی عَلَی قَوْمٍ کافِرِینَ) (1) سپس شعیب از قومش روی برگرداند و گفت: من رسالت پروردگارم را به شما ابلاغ کردم و خیرخواهی نمودم، با این حال چگونه بر حال قوم بی ایمان تأسف بخورم؟!

با دقّت در این آیه فهمیده می شود که تأسف حضرت شعیب (علیه السلام) بعد از نزول عذاب بوده است. بنابراین باید گفت اگر ارتباط با اموات بعد از مرگ قطع می شود پس سخن گفتن حضرت صالح و حضرت شعیب (علیهما السلام) با قوم هایشان که هلاکت شده بودند چه معنایی دارد؟ آیا پیامبران الهی کار عبث انجام می دهند؟

شخصی از وهابی ها می گفت: من حدود سی سال است که در مسجدالنبی (صلی الله علیه و آله) نماز می خوانم و به پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) حتی یک بار، چه در زمان ورود و چه در هنگام خروج سلام نکرده ام، چرا که او مرده است و دیگر نمی شنود؟! و باید به او گفت خسر الدنیا و الآخرة.

امّا در پاسخ به شرط سوم که می گویند توسل باید از نزدیک باشد و شخص نزد رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) حاضر باشد، می گوییم: این سخن بسیار ابلهانه است. اگر ما وجود نازنین رسول ختمی مرتبت (صلی الله علیه و آله) را همیشه شاهد و ناظر بر اعمال بدانیم چه تفاوتی در قُرب و بُعد و نزدیکی و دوری وجود دارد؟!

قر آن می فرماید: (وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَیرَی اللّهُ عَمَلَکمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) (2) و بگو هر

ص: 106


1- سوره اعراف، آیه 93.
2- سوره توبه، آیه 105.

عملی که می خواهید انجام دهید به زودی خدا و پیامبرش و مؤمنان اعمال شما را می بیند. مثال نزدیک به ذهن تماس تصویری است که یکی از این طرف دنیا، با شخص دیگری در آن طرف دنیا به صورت مستقیم ارتباط برقرار می کند هم او را می بیند و هم صدایش را می شنود. پس در نتیجه نزدیکی و دوری برای پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) معنا ندارد.

اما در رابطه با شرط چهارم که آیه را منحصر در استغفار می کنند باید گفت: استغفار یک امر اخروی است چطور پیغمبر می تواند برای یک امر اخروی مثل استغفار واسطه شود امّا برای امور اخروی دیگر و یا دنیوی، ناتوان و بدون قدرت است؟! چه تفاوتی میان حوائج دنیوی و اخروی وجود دارد؟!

قرطبی که یکی از علمای سنی است در ذیل آیه 64 سوره نساء از علی بن ابیطالب (علیه السلام) نقل می کند: سه روز بعد از دفن پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) یک عرب بیابان نشین بر سر مزار رسول خدا (صلی الله علیه و آله) حاضر شد و خود را به روی قبر انداخت و در حالیکه خاک بر سر و روی خود می ریخت، می گفت: یا رسول الله گفتی و شنیدیم. شما از خدا گرفتید و ما از شما آموختیم و در میان آیات نازل شده آمده است: (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوک فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِیمًا) (1) و به تحقیق من بر خودم ظلمت کرده ام و گنهکارم و نزد تو آمده ام تا شما برای من طلب بخشش و عفو نمایی.

پس صدایی از جانب قبر آمد: «انه قد غفرلک». (2)

ص: 107


1- سوره نساء، آیه 64.
2- (الجامع لاحکام القرآن، ج3، ص229؛ وفاء الوفاء للسمهودی، ج2، ص1361) عن الحافظ ابی سعید السمعانی عن علی بن ابیطالب انه قال قدم علینا اعرابی بعد ما دفنا رسول الله (صلی الله علیه و آله) بثلاثة ایام فرمی بنفسه علی قبر النبی (صلی الله علیه و آله) وحثا من ترابه علی رأسه وقال یا رسول الله قلت فسمعنا قولک ووعیت عن لله سبحانه ووعینا عنک وکان فیما انزل علیک (ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله) الآیه وقد ظلمت وجئتک تستغفرلی فنودی من القبر: انه قد غفرلک.

توسل در سیره مسلمین

اشاره

اگر طالبِ حقیقت به سیره و روش مسلمین در طول تاریخ اسلام رجوع نماید، به راحتی درمی یابد که تو سل به رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و اولیای خدا چه در زمان حیات پیغمبر گرامی اسلام و چه بعد از فوت ایشان وجود داشته است و تمامی مسلمانان با هر مسلک و فرقه ای از توسل در امور مهم و مشکل چه امر اخروی باشد و چه دنیوی بهره می جسته اند.

در اینجا به مواردی از توسل افراد به وجود نازنین رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و اولیای الهی از کتب اهل سنت اشاره می گردد تا استمرار این سیره برای طالب حقیقت روشن گردد.

روایت اول: توسل و شفای بیماری

ابن ابی الدنیا می گوید: مردی نزد عبدالملک بن سعید بن أبجر آمد، عبدالملک شکم او را معاینه نمود و به او گفت: شما دردی دارید که درمانی ندارد. آن مرد پرسید: نام این بیماری چیست؟ عبدالملک گفت: دُبَیْلَه! (1) مرد حالی به حالی شد و گفت: «الله، الله، اللهُ ربّی، لا اشرک به شیئاً اللهم انّی اتوجه إلیک نبیّک محمّد نبیّ الرحمه صلّی الله علیه وسلّم تسلیماً، یا محمّد، انّی اتوجه بک الی ربک و ربّی یرحمنی ممّا بی» خدا، خدا، خدا پروردگار من است و چیزی را شریک او قرار نمی دهم. خدایا من به وسیله نبی تو محمد که پیامبر رحمت است - صلّی الله علیه وآله وسلم تسلیماً - به تو روی آورده ام. ای محمد! من به وسیله تو به سوی پروردگارت و پروردگارم روی آورده ام تا نسبت به این بیماری رحمتش را شامل من نماید.

بعد از این توسل، طبیب او را معاینه نمود و گفت: خوب شدی و هیچ اثری از بیماری مشاهده نمی شود. (2)

ص: 108


1- غده های بزرگی است که در شکم ظاهر می شود و غالباً بیمار را می کشد.
2- ابن ابی الدنیا فی کتاب مجانی الدعاء باسناده: جاء رجل الی عبدالملک بن سعید بن أبجر، فجسّ بطنه فقال: بک داء لا یبرأ. فقال الرجل: ما هو؟ قال: الدبیلة! فتحوّل الرجل و قال: «الله، الله، الله ربّی لا اشرک به شیئاً، اللهم انّی اتوجّه الیک بنبیک محمد نبیّ الرحمة صلّی الله علیه وسلّم تسلیماً، یا محمد! انی أتوجه بک الی ربّک و ربّی یرحمنی مّما بی. قال: فجسّ بطنه، فقال: برئتَ، ما بک علّه. (التوسل والوسیلة لابن تیمیه، ص97 و 98، 102 و 103)

سؤال اینجاست که اگر از نبی مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله) بعد از وفات، کاری ساخته نیست و انقطاع از دنیا دارد، معنای این روایت و توسل چه می باشد؟

روایت دوم: خشکسالی در زمان عثمان و دستور ایجاد روزنه در سقف حجره ی رسول خدا (صلی الله علیه و آله)

در زمان خلافت عثمان مردم مدینه به قحطی و خشکسالی شدیدی مبتلا شدند. به عایشه همسر پیامبر شکایت بردند. عایشه به آنان گفت: کنار قبر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بروید، روزنه و شکافه هایی را در سقف حجره ایجاد کنید به طوری که دیگر بین قبر شریف و آسمان سقفی نباشد و قبر مستقیم زیر آسمان قرار بگیرد. ابوالجوزاء می گوید: آنان چنین کردند پس آنقدر باران بارید که گیاه رویید و شتران فربه شدند تا آنجا که از شدت چاقی ترک هایی بر بدن های آنها نمایان شد. به همین مناسبت آن سال را عام الفتق (به معنای سال شکاف) نامیدند. (1)

این عمل در مدینه تا به امروز سنت شده است و در حال حاضر نیز دریچه ای به سمت پشت قبر پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) وجود دارد که برای طلب باران آن را کنار می زنند و قبر مستقیم زیر آسمان قرار می گیرد. بنابر نظر وهابیت و طبق این روایت، عایشه همسر پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) مشرک می باشد و این عمل او نیز شرک آلود می باشد.

ص: 109


1- حدثنا ابوالنعمان، حدثنا سعید بن زید، حدثنا عمرو بن مالک النکری حدثنا ابوالجوزاء اوس بن عبدالله قال: قحطی اهل المدینة قحطاً شدیداً، فشکوا الی عایشة فقالت: انظروا قبر النبی (صلی الله علیه و آله) فاجعلوا منه کوی السماء حتی لا یکون بینه وبین السماء سقف قال: ففعلوا، فمطرنا مطراً حتی نبت العشت وسمنت الابل حتی تفتقت من الشحم فسمی عام الفتق. (سنن الدارمی باب ما اکرم الله تعالی نبیه بعد موته، ج1، ص227، ح98؛ وفاء الوفاء، ج1، ص560)

روایت سوم: ابوبکر و توسل به رسول خدا (صلی الله علیه و آله)

در روایات اهل سنت مکرر آمده است که ابوبکر خلیفه اول اهل سنت، کنار قبر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) می آمد و می گفت: «یا محمّد انّی اتوّسل الیک» ای رسول خدا! من به تو توسل می جویم.

این خبر بیانگر این است که توسل به قبر پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) سیره ابوبکر بوده است. ایشان بعد از فوت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) خطاب به آن وجود نازنین می گوید: «اذکرنا یا محمد عند ربک ولنکن فی بالک» (1) ای محمد! در پیشگاه پروردگارت ما را یاد کن و مارا فراموش نفرما.

از این روایت استفاده می شود که: وجود نازنین ختمی مرتبت محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله) صدا را می شنود و می تواند کارهایی انجام بدهد. پس بر طبق این روایت ابوبکر در رأس مشرکین قرار می گیرد همان طور که وهابیت اعتقاد دارد.

روایت چهارم: خشکسالی در زمان عمر و توسل به رسول اکرم (صلی الله علیه و آله)

در زمان خلافت عمر بن خطاب در مدینه قحطی و خشکسالی پیش آمد. بلال بن حارث که از اصحاب نبی مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله) بود، به سوی قبر نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) آمد و گفت: «یا رسول الله! استسق لأمتک فانّهم قد هلکوا» پس رسول خدا را در خواب دید و ایشان بلال را باخبر نمود که مردم به زودی از باران سیراب می شوند. (2)

در این روایت، خلیفه ی دوم، بلال را از توسل به قبر نبی مکرم (صلی الله علیه و آله) منع نکرد و اعتراضی به بلال نکرد و نگفت که تو مشرک شده ای؟!

اگر این حرکت نزد خلیفه ی دوم، حرکت نامشروعی محسوب می شد، خلیفه

ص: 110


1- الدرر السنیّة فی الرد علی الوهابیّه، ص36.
2- (التوصل، ص248؛ کشف الارتیاب، ص280؛ کنزالعمال، ج8، ص278) روی البیهقی وابن ابی شیبه باسناد صحیح: ان الناس اصابهم قحط فی خلافة عمر، فجاء بلال بن الحارث وکان من اصحاب النبی (صلی الله علیه و آله) الی قبر النبی و قال: یا رسول الله! استسق لامتک فانهم هلکوا فاتاه رسول الله (صلی الله علیه و آله) فی المنام واخبره انهم یسقون.

او را تعذیر می کرد، چراکه او صاحب تازیانه ای بود که مشهور است (1) تازیانه عمر سخت تر از شمشیر حجاج بن یوسف سقفی که چند هزار نفر را کشته است، بوده است.

درباره بلال بن حارث حبشی باید گفت که او در زمان خلیفه اول به شام تبعید شد. زیرا حاضر نشد که به امر خلیفه ی اول اذان بگوید و از اطاعت امر استنکاف نمود. (2) او در زمان خلیفه دوم در خواب رسول خدا (صلی الله علیه و آله) را دید و ایشان به بلال فرمود: «ما هذه الجفوة یا بلال؟ امّا آن لک ان تزورونی یا بلال» ای بلال این چه ستمی است که روا می داری؟ آیا زمان آن نشده که به زیارت من بیایی؟ بلال با دیدن این خواب بسیار ناراحت و حزین گردید و به سوی مدینه آمد. (3)

بر طبق این روایت بلال که از اصحاب رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و مؤذن ایشان می باشد و نیز خلیفه ی دوم از جمله ی مشرکین می باشد.

روایت پنجم: دستورالعمل عثمان بن حنیف برای توسل

اشاره

سمهودی از طبرانی در جامع کبیر خود از عثمان بن حنیف نقل می کند که مردی برای حاجتی نزد عثمان بن عفّان رفت وآمد می کرد، ولی خلیفه هیچ التفات و نظری در حاجت او نکرد. آن مرد با عثمان بن حنیف ملاقات کرد و به او این موضوع را شکایت کرد. عثمان بن حنیف به او گفت: به خانه برو و وضو بگیر، سپس به مسجد بیا بعد دو رکعت نماز بگذار و سپس به سجده برو و در سجده

ص: 111


1- مغنی المحتاج إلی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ج4، ص390؛ حواشی الشروانی علی تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ج10، ص134: «کانت دِرّة عمر اهیَب من سیف الحجّاج».
2- سفینة البحار، ج1، ص104.
3- (خلاصه الوفاء باخبار دار المصطفی، ج1، ص355؛ الجوهر المنظم ابن حجر هیثمی، ص65) وی ابن عساکر بسند جید عن ابی الدرداء رضی الله عنه قال: انّ بلالاً (مؤذن النبی) رأی فی منامه رسول الله (صلی الله علیه و آله) و هو یقول: ما هذه الجفوة یا بلال؟ امّا آن لک ان تزورونی یا بلال؟! فانتبه حزیناً وجلا خائفاً فرکب راحلته و قصد المدینة فاتی قبر النبی (صلی الله علیه و آله) فجعل یبکی عنده و یمرّغ وجهه علیه.

بگو: «اللهم انی اسألک واتوجه الیک بنبینا محمد نبیّ الرّحمة یا محمد انی اتوجه بک الی ربک عزوجل فیقضی لی حاجتی» خدایا! من از تو درخواست می کنم و روی می آورم به سوی تو به واسطه پیامبر، محمد پیامبر رحمت، ای محمد! به درستی که من رو آورده ام به وسیله تو به سوی خدای تو تا این حاجت را برآورده سازی. سپس حاجت خود را یادآور شو. آن مرد رفت و آنگونه انجام داد. سپس به خانه خلیفه سوم رفت. دربان منزل، او را به نزد خلیفه برد. عثمان حاجت او را پرسید، او حاجت خود را ذکر کرد و خلیفه آن را برآورده نمود و به او گفت: هرگاه حاجتی داشتی آن را یادآور شو. سپس از نزد خلیفه خارج شد و در راه عثمان بن حنیف را ملاقات کرد و به او گفت: خدا به تو جزای خیر دهد، خلیفه در حاجت من نظر نمی کرد تا اینکه تو با او در این باره سخن گفتی.

عثمان بن حنیف در جواب گفت: به خدا قسم! من با او سخن نگفته ام ولی شاهد بودم شخص نابینایی نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) آمد و از نابینایی خویش شکایت نمود. پیامبر به او گفت: اگر خواسته باشی دعا می کنم یا صبر کن! او گفت: ای رسول خدا برای من یاور و فریادرسی نیست و بر این نابینایی بسیار مشقّت دارم. رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به او فرمود: برو وضو بگیر و دو رکعت نماز بخوان و این دعا را بخوان.

عثمان بن حنیف گفت: به خدا قسم! ما از هم جدا نشده بودیم و گفتگوی ما طول کشید تا اینکه آن مرد بر ما داخل گردید مثل اینکه هیچ نابینا نبوده است. (1)

ص: 112


1- (وفاء الوفاء، ج4، ص1373؛ طبرانی المعجم الکبیر، ج9، ص30 باب ما اسند الی عثمان بن حنیف رقم 8311) حدثنا طاهر بن عیسی بن قِرس المصری التمیمی حدثنا اصبغ بن الفرج، حدثنا عبدالله بن وهب عن شعیب بن سعید المکی عن روح بن قاسم، عن ابی جعفر الخطمی المدنی عن ابی امامة بن سهل بن ضیف عن عمه عثمان حنیف: انّ رجلاً کان یختلف الی عثمان بن عفان فی حاجة له فکان عثمان لا یلتفت الیه ولا ینظر فی حاجته فلقد عثمان بن حنیف، فشکا ذلک الیه فقال له عثمان بن حنیف: ائت المیضأة فتوضأ ثم ائت المسجد فصلی فیه رکعتین ثم قل: اللهم انی اسألک واتوجه الیک بنبینا محمد (صلی الله علیه و آله) نبی الرحمة یا محمد انی اتوجه بک الی ربک جل و عز فیقضی لی حاجتی وتذکر حاجتک ورح الی حتی اروحّ معک. فأنطلق الرجل فصنع ما قال له عثمان ثم اتی باب عثمان فجاء البوّاب حتی اخذیده ما دخله عثمان بن عفان فاجله معه علی الطنفسة وقال: حاجتک؟ فذکر حاجته فقصناها له ... فقال عثمان بن حنیف: والله ما کلمته ولکن شهدت رسول الله (صلی الله علیه و آله) وأتاه ضریر فشکا علیه ذهاب بصره فقاله له النبی (صلی الله علیه و آله) : افنصبر؟ فقال: یا رسول الله انه لیس لی قائد وقد شق علی فقال له النبی (صلی الله علیه و آله) : ایت المیضأة فتوضأ ثم صل رکعتین ثم ادع بهذه الدعوات ... .

با توجه به روایات وارد شده در کتب اهل سنت، خلفای سه گانه اهل تسنن اعتقاد به توسل بعد از وفات رسول خدا (صلی الله علیه و آله) اعتقاد داشته ا ند و امّ المؤمنین عایشه که نزد آنها قدیسه است، به شرک در توسل، اعتقادی ندارد. پس ما یا باید حرف های یک عده قلیل در حجاز به نام وهابیت را بپذیریم یا به عملکرد پیشینیان و سیره مسلمین معتقد شویم! بنابراین با بررسی سیره مسلمین می توان به راحتی دریافت که توسل به قبور انبیاء و اوصیاء و صالحین و اولیاء مشکلی ندارد و حرف وهابیت یک بام و دو هوا است و ارزشی ندارد.

آیا پیامبران در قبرهایشان زنده هستند؟

سؤالی که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا پیامبران در قبرهایشان زنده هستند؟ تمامی مسلمین روایت زیر قبول دارند - حتی وهابی ها - به نحوی که می توان درباره ی آن ادّعای تواتر نمود. انس بن مالک می گوید: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) می فرمایند: «الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون» (1) پیامبران در قبرهایشان زنده هستند و نماز می خوانند.

در کتاب صحیح مسلم آمده است که نبی مکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود وقتی من به معراج رفتم دیدم که حضرت موسی (علیه السلام) در میان قبرش نشسته و مشغول نماز است. (2)

در حدیث معراج اهل سنت معتقدند که تمامی انبیاء به رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) در

ص: 113


1- مسند ابن یعلی، ج6، ص147.
2- (صحیح مسلم، ج7، ص102) مررت علی موسی لیلة اسری بی عند الکثیب الاحمر وهو قائم یصلّی فی قبره.

بیت المقدس اقتدا کردند و با ایشان نماز خواندند (1) و شیعه معتقد است در بهشت برزخی و در آسمان چهارم این عمل انجام شده است. البته عالم برزخ، عالم تکلیف نمی باشد. امّا مانعی هم وجود ندارد که پیامبران با وجود نازنین رسول ختمی مرتبت (صلی الله علیه و آله) نماز بخوانند.

قسطلانی در کتاب مواهب اللدنیّة می گوید: برای کسی که به زیارت نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) می رود، بسیار دعا نمودن و تضرّع کردن و استغاثه کردن، درخواست شفاعت و توسل به نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) سزاوار است. «فجدیر بمن استشفع به ان یشفعه الله فیه» پس طلب شفاعت کردن از ایشان تا اینکه خداوند شفاعتش را شامل حال او گرداند، شایسته است.

بدان که توجه و استغاثه و توسل و طلب شفاعت به وسیله ی نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) در هر حالی قبل از خلقت ایشان و بعد از خلقت ایشان چه در زمان حیاتش در دنیا و چه بعد از ممات ایشان (2) واقع شده است.

روایت ششم: توبه حضرت آدم (علیه السلام) و توسل ایشان به رسول اکرم (صلی الله علیه و آله)

حضرت آدم (علیه السلام) بعد از درخواست توبه، همانطور که قرآن به آن اشاره می نماید، خداوند متعال کلمات و نشانه هایی را برای او نمایان کرد تا به وسیله آنها توبه اش پذیرفته گردد و در قرآن می فرماید: (فَتَلَقَّی آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَیهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ) (3) پس آدم کلماتی را [مانند کلمه استغفار و توسّل به اهل بیت (علیهم السلام) که مایه توبه و بازگشت بود] از سوی پروردگارش دریافت کرد و [پروردگار] توبه اش را پذیرفت؛ زیرا او بسیار توبه پذیر و مهربان است.

محدثین و مفسرین در ذیل این آیه به احادیثی استناد می کنند که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) می فرمایند: زمانی که آدم آن گناه را مرتکب شد، سرِ خود را رو

ص: 114


1- روح المعانی، ج8، ص69.
2- مواهب اللدنیّة، ج3، ص417؛ التبرک، ص118.
3- سوره بقره، آیه 37.

به سوی آسمان کرد و فرمود: خدایا به حق محمد از تو درخواست می کنم که گناه مرا ببخشی. خدا به او وحی کرد: محمد کیست؟ آدم گفت: خدایا اسم تو بلند و مبارک است زمانی که خلق شدم، سرم را به سوی عرش تو بالا بردم و مشاهده کردم که بر عرش تو مکتوب است: «لا اله الا الله، محمّد رسول الله» پس به خود گفتم: اسمی نزد تو از لحاظ رتبه بالاتر از آن کسی که اسمش همراه تو در عرش است وجود ندارد. پس خدا به آدم وحی نمود که او آخرین پیامبران از ذریّه تو می باشد و اگر محمد را خلق نمی کردم تو را نیز خلق نمی نمودم. (1)

روایت هفتم: حلیمه سعدیه

حلیمه سعدیه دایه ی حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) می گوید: من پس از آنکه تربیت نوزاد آمنه را متکفّل شدم، در همان مجلس در حضور مادر او خواستم او را شیر دهم. پستان چپ خود را که دارای شیر بود در دهان او نهادم ولی کودک به پستان راست من بیشتر متمایل بود. امّا من از روزی که بچه دار شده بودم شیری در پستان راست خود ندیده بودم. اصرار نوزاد مرا بر آن داشت که پستان راست بی شیر خود را در دهان او بگذارم همان دم که کودک شروع به مکیدن نمود، رگ های خشک آن پر از شیر شد و این پیش آمد موجب تعجب همه حضار گردید. (2)

حلیمه می گوید: از روزی که محمد را به خانه خود بردم روز به روز خیر و

ص: 115


1- (مستدرک الصحیحین، ج2، ص615؛ روح المعانی، ج1، ص217؛ الدر المنثور، ج1، ص59) عن رسول الله (صلی الله علیه و آله) انه قال: لمّا اذنب آدم ذنب الذی اذنبه رفع رأسه الی السماء فقال: اسألک بحق محمّد الا غفرت لی. فاوحی الله الیه: ومن محمد؟ فقال: تبارک اسمک لما خلقت رفعت رأس الی عرشک فاذا فیه مکتوب: لا إله إلّا الله و محمد رسول الله فقلت: انه لیس احد اعظم عندک قدراً ممن جعلت اسمه مع اسمک فاوحی الیه انه آخر النبییین من ذریتک ولا محمد لما خلقتک.
2- بحارالانوار، ج15، ص345.

برکت در خا نه ام بیشتر شد و دارایی و گله ام فزون تر گردید. (1)

اما در مورد پس از وفات پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) آن حضرت (صلی الله علیه و آله) می فرماید: «ادخرّت شفاعتی لأهل الکبائر من امتی» (2) شفاعتم را برای صاحبان گناهان کبیره امتم ذخیره کرده ام.

ان شاءالله در ادامه موارد دیگری از توسل به قبور صالحین و اولیا را از کتب اهل سنت بیان می کنیم تا مشخص گردد اعتقاد به توسل در سیره مستمره ی مسلمین تا قرن سیزدهم وجود دارد و یک عده ی کوچک در حجاز که خودشان را از پیروان ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب می دانند، خود را مسلمان معرفی کرده و دیگران اعم از اهل سنت و شیعه را مشرک معرفی می نمایند.

اگر شیعه به اصحاب پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) اعتراض نماید وهابی ها می گویند شیعیان به اصحاب پیغمبر اهانت می کنند و ایشان را سبّ می کنند. امّا خود اینها ابایی ندارند که بگویند خلفا مشرک بوده اند و طبق نظر آنها خلفای سه گانه مشرک می باشند. امّا شیعه می گوید تعدادی از صحابه پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) مشکل دارند که واضح و آشکار است و بقیّه صحابه مثل عثمان بن حنیف و بلال حبشی انسان هایی وارسته و پاک می باشند.

آیا توسل به مردگان شرک است؟

اشاره

فرقه وهابیت معتقد است که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) بعد از وفات انتقال به جهان دیگری به نام برزخ پیدا کرده و در بهشت برزخی حیات خود را ادامه می دهد. هر چند اجساد پیامبران دچار فرسایش و پوسیدگی نمی شود لکن ارتباط ایشان با دنیا قطع شده و ایشان هیچ خبری از دنیا ندارد و هیچ کاری برای دنیا نمی تواند بکند و اختیار هیچ عملی به ایشان داده نشده است و برای این اعتقاد خود

ص: 116


1- مناقب ابن شهر آشوب، ج1، ص24.
2- سنن ابن ماجه، ج2، ص1441.

استدلال به این روایت می نماید: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله» (1) پس توسل به ایشان یک عمل بیهوده و مشرکانه می باشد، چرا که شخص برای ایشان قدرت ماورائی بعد از مرگ را معتقد می شود.

جواب های نقضی را در نقد اعتقاد وهابیت بیان نمودیم و گفتیم که اگر این عمل شرک است، خلیفه اول و خلیفه دوم و خلیفه سوم و عایشه همسر پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) - که برای اهل سنت قدیسه محسوب می شود - و اصحاب پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) که بعد از وفات ایشان توسل به پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) پیدا کرده اند یا عملی شرک آلود مرتکب شده اند و یا اینکه وهابیت باید توسل را از دایره شرک خارج نماید.

اگر به کتب تاریخی و روایی اهل سنت مراجعه شود، مواردی یافت می شود که علمای فرق مختلف اسلامی به اشخاصی برای حوائج و درخواست های خود متوسل شده اند.

لازم به ذکر است که شاهد ما در بیان این مطالب توسل این اشخاص به انسان مرده می باشد و اینکه شخص متوَسَل (مرده) چه کسی است، برای ما اهمیتی ندارد بلکه نفس توسل به مرده هدف بحث ما می باشد. با بیان این روایات باید بگوییم که از نظر وهابیت، حکم به مشرک بودن تمام فرق اسلامی ثابت می گردد.

روایت اول: ابوعلی خلال و توسل به امام کاظم (علیه السلام)

ابوعلی خلّال که یکی از مشایخ و بزرگان حنابله است می گوید: امر مهم و مشکلی که داشتم، به زیارت قبر موسی بن جعفر (علیهما السلام) می رفتم و توسل به ایشان می کردم و خداوند آنچه را که من دوست داشتم برای تسهیل و فراهم می نمود. (2)

ص: 117


1- صحیح مسلم، ج5، ص73، باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت و صحیح مسلم بشرح النووي، ج11، ص85؛ سنن ابی داود، ج2، ص131، ح2880؛ و مسند احمد ج2، صص316 و 350 و 372؛ مجموع فتاوي ابن تيميه، ج1، ص191.
2- (تاریخ بغداد، ج1، ص120) ما اهمّنی امر، فقصدت قبر موسی بن جعفر فتوسلت به الّا سهل الله لی ما احبّ.

روایت دوم: ابوبکر بن خزیمه و توسل به امام رضا (علیه السلام)

ابوبکر بن خزیمه یکی از علمای قرن سوم است که بخاری و مسلم از ایشان حدیث نقل می کنند. ابوالحسن علی بن عمر دارقطنی درباره او می گوید: ایشان از جمله امامانی است که نظیر ندارد و مردی است که سنت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) را احیاء نموده است. ابن ابی حاتم می گوید: او امام و پیشوایی است که همه به ایشان اقتدا می کنند.

ابن حجر عسقلانی از حاکم نیشابوری نقل می کند که می گفت: از محمد بن مؤمل شنیدم که می گفت: ما به همراه امام اهل حدیث ابی بکر بن خزیمه و هم ریش او ابن علی ثقفی به همراه جماعتی از بزرگان که تعدادشان بسیار بود به سوی زیارت قبر علی بن موسی الرضا (علیه السلام) در طوس خارج شدیم و خود شاهد بودم که چگونه ابن خزیمه در مقابل آن بقعه تعظیم و تواضع و احترام می نماید و گریه هایش در مقابل قبر، ما را به تحیّر وا داشته بود. (1)

روایت سوم: ابن حیان و توسل به امام رضا (علیه السلام)

ابن حبّان از دانشمندان سنّی مذهب و قاضی القضات سمرقند در قرن سوم می باشد که کتاب هایی نیز نوشته است.

ایشان می گوید: علی بن موسی الرضا (علیه السلام) در طوس به وسیله ی سمّی که مأمون به ایشان داد فوت نمود و من زمانی که در طوس بودم بسیار به زیارت قبر ایشان می رفتم و هر ناراحتی که برایم پیش می آمد به زیارت قبر ایشان می رفتم و از خداوند رفع آن مشکل را خواستار می شدم و آن دعا مستجاب می شد و آن

ص: 118


1- (تهذیب التهذیب، ج7، ص339) نقل ابن حجر عسقلانی عن الحاکم النیسابوری انه قال: سمعت ابابکر محمد بن مؤمل بن الحسن ابن عیسی یقول خرجنا مع امام اهل الحدیث ابی بکر بن خزیمه و عدیله ابی علی الثقفی مع جماعة من مشایخنا وهم اذ ذاک متوافرون الی زیارة قبرعلی بن موسی الرضا (علیه السلام) بطوس قال: فرأیت من تعظیمه یعنی ابن خزیمه لتلک البقعة تواضعه لها وتضرعه عندها ما تحیرنا.

مشکل حل می گردید و این امری بود که من بسیار تجربه کردم و مکرر آن را آزموده ام. خداوند ما را بر محبت مصطفی و اهل بیتش بمیراند. (1)

در روایات بعد شاهد ما اثبات اصل توسل است و به شخصی که به او توسل کرده اند، کاری نداریم.

روایت چهارم: توسل مردم در سختی ها به ابوایوب انصاری

ابوایوب انصاری صحابی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) می باشد که در سال 52 ه .ق در سرزمین روم از دنیا رفته است. حاکم نیشابوری می گوید: مردم نسبت به قبر او ملزم و متعهد می باشند و به زیارت آن قبر می روند و در زمان قحطی و خشکسالی به قبر او متوسل شده و از خدا طلب باران می کنند. (2)

روایت پنجم: توسل امام شافعی به ابوحنیفه

در حالات محمد بن ادریس شافعی که امام اعظم فرقه ی شافعیه می باشد، آمده است که ایشان زمانی که ساکن بغداد بود توسل به امام ابوحنیفه پیدا می کرد و به کنار ضریح او می آمد و او را زیارت می نمود و بر او سلام می کرد و برای برآورده شدن حاجتش نزد آن قبر به خداوند متوسل می گردید. (3)

روایت ششم: توسل احمد بن حنبل به امام شافعی

احمد بن حنبل که صاحب مسند احمد یکی از کتب مرجع اهل سنت می باشد به امام شافعی توسل پیدا می کرد تا جایی که فرزندش عبدالله از این کار او

ص: 119


1- (کتاب الثقات، ج8، ص457) قال ابن حبّان: فی شأن الامام علی بن موسی الرضا (علیه السلام) : قد زرته مراراً وما حلّت بی شدّة فی وقت مقامی بطوس فزرت قبرعلی بن موسی الرضا (صلوات الله علی جده وعلیه) و دعوت الله ازالتها عنی الّا استجیب وزالت عنی تلک الشدة وهذا شی جرّبته مراراً فوجدته کذلک اماتنا الله علی حبّ المصطفی واهل بیته.
2- ابوایوب انصاری الصحابی المتوفی 52 ه .ق بالروم قال الحاکم فی المستدرک، ج3، ص458: یتعاهدون قبره ویزورونه و یستسقون به اذا قحطوا. (المستدرک للحاکم، ج3، ص458)
3- ان امام الشافعی ایام کان هو ببغداد کان یتوسل بالامام ابی حنیفة ویجیء الی ضریحه یزور فیسلّم علیه ثم یتوسلّ الله تعالی به فی قضاء حاجاته. (خلاصة الکلام، ص252)

متعجب شد. پدرش در جواب او گفت: همانا شافعی همانند خورشید برای مردم و عافیت برای بدن است. (1)

روایت هفتم: توسل اهل مغرب به مالک بن انس

به امام شافعی گفتند که اهل مغرب متوسل به امام مالک بن انس - که معاصر امام صادق (علیه السلام) می باشد و فقیه مدینه و صاحب کتاب موطأ بوده و قبرش در بقیع می باشد - می شوند و شافعی این کار را منع نکرد و نگفت که اهل مغرب مشرک می باشند. (2)

روایت هشتم: توسل امام شافعی به ابوحنیفه

خطیب بغدادی از قول علی بن میمون می گوید: شنیدم که محمد بن ادریس شافعی می گفت: من به قبر ابوحنیفه تبرک پیدا می کنم و هر روز برای زیارت قبر او می روم و هرگاه حاجتی داشته باشم، دو رکعت نماز نزد قبر ابوحنیفه می خوانم و از خدا درخواست حاجتم را می نمایم و طولی نمی کشد که آن حاجت برآورده می شود. (3)

روایت نهم: توسل به احمد بن حنبل جهت هدایت

ابن جوزی در مناقب احمد بن حنبل نقل می کند که عبدالله بن موسی می گوید: در شب تاریک و ظلمانی با پدرم به زیارت قبر احمد بن حنبل رفتیم. پدر گفت: فرزندم بیا به وسیله ی این عبد صالح متوسل به خداوند بشویم تا راه برای ما روشن بشود و من سی سال است که این برنامه را انجام می دهم. پس

ص: 120


1- ان الامام احمد توسّل بالامام الشافعی حتی تعجّب ابنه عبدالله بن الامام احمد فقال له ابوه: ان الشافعی کالشمس فی الناس وکالعافیة للبدن. (الزیارة، ص237)
2- لمّا بلغ الامام الشافعی: ان اهل المغرب یتوسلون بالامام مالک لم ینکر علیهم. (الزیارة، ص237)
3- روی الخطیب فی تاریخه عن علی بن میمون قال: سمعت الشافعی یقول: انّی لأتبرک بأبی حنیفة وأجیء الی قبره فی کل یوم زائراً فاذا عرضت لی حاجة صلیّت رکعتین وجئت الی قبره وسألت الله تعالی الحاجة عنده فماتبعد حتی تقضی. (تاریخ بغداد، ج1، ص123؛ مناقب ابوحنیفه، ج2، ص199؛ الغدیر، ج5، ص194)

پدرم دعا کرد و من هم آمین دعای او را گفتم که ناگهان آسمان روشن شد و به زیارت ایشان رفتیم. (1)

روایت دهم: توسل به امام بخاری و طلب باران

سُکتی نقل می کند که در سال 464 ه .ق در سمرقند خشکسالی عجیبی اتفاق افتاد. مردم نماز باران خواندند امّا خبری نشد. مرد ظاهر الصلاحی نزد قاضی سمرقند آمد و گفت: من نظری دارم. اگر پسند شما باشد انجام دهیم - قاضی کسی بود که تمامی شئونات دینی مردم را بر عهده داشت - به نظر من سر قبر امام بخاری برویم و در کنار قبر ایشان به خداوند بشویم تا باران ببارد. قاضی در پاسخ گفت: نظر پسندیده ای است. در نتیجه مردم شهر به همراه قاضی نزد قبر بخاری جمع شدند و طلب باران کردند و طولی نکشید که باران شدیدی شروع به باریدن کرد تا جایی که تا چند روز مسیرها مسدود بود و قابلیت رفت و آمد وجود نداشت. (2)

روایت یازدهم: توسل به عموی پیامبر و طلب باران

خطیب بغدادی در شرح حال حمزة بن قاسم (3) می گوید: حمزه فردی ثقه بود

ص: 121


1- عن عبدالله بن موسی قال خرجت انا وابی فی لیلة مظلمة نزور احمد فاشتدت الظلمة فقال ابی: یا بنی تعال حتی نتوسل الی الله تعالی بهذا العبد الصالح حتی یضیء لنا الطریق فانّی منذ ثلاثین سنة ما توسلت به الا قضیت حاجتی فدعا ابی وأمنت علی دعائه فاضاءت السماء کانهالیلة مقمرة حتی وصلنا الیه. (مناقب احمد، ص297؛ الغدیر، ج5، ص275)
2- قال ابوعلی الغسانی: اخبرنا ابوالفتح نصر بن الحسن السکتی السمرقندی: قدم علینا بلنسیة عام اربعة وستین واربع مائة. قال قحط المطر عندنا بسمرقند فی بعض الاعوام، فاستسقی الناس مراراً فلم یسقوا، فاتی الرجل صالح معروف بالصلاح الی قاضی سمرقند فقال له: انی رأیت رأیاً أعرضه علیک. قال: ما هو؟ قال: اری ان تخرج ویخرج الناس معک الی قبر الامام محمد بن اسماعیل البخاری وقبره بخرتنک ونستسقی عنده فعسی الله ان یسقینا... واستسقی القاضی بالناس وبکی الناس عند القبر وتشفعوا بصاحبه، فارسل الله تعالی السماء بماء عظیم غزیر اقام الناس عن اجله بخرتنک سبعة ایام أونحوها لایستطیع احد الوصل الی السمرقند من کثرة المطر وغزارته. (طبقات الشافعیة، ج2، ص234؛ سیر الاعلام النبلاء، ج12، ص467)
3- ابوعمر حمزة بن القاسم بن عبدالعزیز الهاشمی متوفی سنة 335.

که شهرت در اصلاح امور داشت. ایشان برای مردم طلب باران کرد و گفت: خدایا عمر بن خطاب به پیرمردی عباس و سفیدی موی ایشان طلب باران نمود. پس باران بارید و عباس پدرِ من می باشد و من با توسل به جدم طلب باران می کنم. پس همان طور که روی منبر بود باران شروع به باریدن نمود. (1)

روایت دوازدهم: توسل به ابن فورک و طلب باران

محمد بن حسن ابوبکر ابن فورک اصفهانی - متوفای 406 ه .ق - می باشد و مذهب او در عقاید اشعری می باشد. در کتاب وفیات الاعیان آمده است: او در حیره در نزدیکی نیشابور دفن می باشد که بارگاهی دارد و مردم به زیارت ایشان می روند و برای طلب باران نزد آن قبر می روند و دعا در نزد آن قبر مستجاب است. (2)

روایت سیزدهم: توسل به احمد بن علوان در سختی ها

یافعی در کتاب «مرآت الجنان» درباره ی شیخ احمد بن علوان - متوفای 730ه. - می نویسد: از جمله کرامات شیخ احمد این است که فرزندان فقهایی که او انکار می کردند در سختی ها و شدائد به قبر او پناهنده می شوند و از خوف سلطان به قبر او پناه می برند و در آنجا مستقر می شدند. (3)

ص: 122


1- الخطیب: کان ثقة مشهوراً بالصلاح، استسقی للناس فقال: اللهم ان عمر بن الخطاب استسقی بشیبة العباس فسقی وهوابی وانا استسقی به فجاء المطرو هو علی المنبر. (تاریخ بغداد، ج8، ص181؛ سیر اعلام النبلاء، ج15، ص375)
2- محمد بن الحسن ابوبکر ابن فورک الأصبهانی المتوفی 406 ه. دفن بالحیرة من نیسابور ومشهده بهاظاهر یزار ویستسقی به وتجاب الدعوة عنده. (وفیات الاعیان، ج2، ص57؛ سیر اعلام النبلاء، ج17، ص216؛ الغدیر، ج5، ص291)
3- الشیخ احمد بن علوان: قال الیافعی فی مرآته: ومن کراماته ان ذریة الفقهاء الذین کانوا ینکرون علیه صارو یلوذون عند النوائب بقبره ویستجیرون من خوف السلطان والی ذلک. (مرآة الجنان، ج4، ص357؛ الغدیر، ج5، ص295)

روایت چهاردهم: رأس الحسین (علیه السلام) و توسل جهت درمان کوری

شبراوی شافعی در کتاب «الاتحاف بحب الأشراف» بابی را به زیارتگاه رأس الحسین (علیه السلام) اختصاص داده است و درباره کرامات آن بقعه ی شریف می گوید: یکی از خدمه این مقام نابینا شد و بینایی چشمش را از دست داد. در یکی از روزها بعد از نماز صبح نزد درب ضریح شریف ایستاد و گفت: ای آقای من! من همسایه ی شما هستم و چشمانم نابینا گشته است. شما از خداوند بخواه که حداقل بینایی یکی از چشمانم به من بازگردد. شب در خواب مشاهده کرد که جماعتی برای زیارت این مقام آمده اند و او هم به همراه آن جماعت وارد بقعه مبارکه گردید. امام حسین (علیه السلام) توجه به جدشان نمودند و به آن مرد گفتند: جلو بیا تا شفاعت تو را نزد جدم بنمایم پس رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به امام علی (علیه السلام) رو کرد و فرمود: یا علی سرمه به چشم او بکش.

و ایشان فرمودند: شنیدم و اطاعت کردم. از دستشان میلی را درآوردند و بر چشم من کشیدند و من احساس سوختگی عجیبی کردم، فریاد کشیدم و از خواب بیدار شدم و هنوز حرارت میل را احساس می کنم. چشم راستم را که باز کردم، بینا شده بود. (1)

ص: 123


1- عقد الشبراوی الشیخ عبدالله الشافعی قال فی ذکر الکرامات: منها: ان رجلاً یقال له شمس الدین القعوینی کان ساکناً بالقرب فی المشهد وکان معلم الکسوة الشریفة حصل له ضرر فی عینیه فکفّ بصره وکان کلّ یوم اذا صلّی الصبح فی مشهد الامام الحسین یقف علی باب الضریح الشریف ویقول یا سیدی انا جارک قد کفّ بصری واطلب من الله بواسطتک ان یردّ علیّ ولو عیناً واحدة. فبینما هو نائم ذات لیلة اذ رأی جماعة أتوا الزیارة الحسین رضی الله عنه فدخل معهم ثم قال ما کان یقول فی الیقظة فالتفت الحسین الی جده (صلی الله علیه و آله) وذکر له ذلک علی سبیل الشفاعة عنده فی الرجل فقال النبی (صلی الله علیه و آله) للامام علی رضی الله عنه یا علی کحلّه فقال سمعاً وطاعة وابرز من یده مکحلة ومروداً وقال له: تقدّم حتی اکحلک فتقدم فلّوث المرود ووضعه فی عینه الیمنی فأحسّ بحرقان عظیم. فصرخ صرخة عظیمة فاستیقظ منها وهو یجد حرارة الکحل فی عینه ففتحت عینه الیمنی فصار ینظربها الی ان مات وهذا الذی یطلبه. (الاتحاف بحب الأشراف، صص75 - 110؛ الغدیر، ج5، ص269)

روایت پانزدهم: رأس الحسین (علیه السلام) و پیدا شدن مال مفقود شده

حمزاوی عدوی - متوفای 1303 ه.ق - در مشارق الانوار بعد از بیان مطالبی در مورد رأس الحسین (علیه السلام) می گوید: بدان که زیارت این مرقد شریف برای توسل به خداوند تبارک و تعالی بسیار شایسته است و هر آنچه که مردم در زمان حیات امام حسین (علیه السلام) از ایشان طلب می کردند در زمان حاضر طالب همان حوائج می باشند. به درستی که ایشان درب گشایش ناراحتی ها می باشد. پس با زیارت ایشان سخت ترین مشکلات حل می گردد و با توسل به ایشان و استفاده از نور امام حسین (علیه السلام) هر قلب محجوبی، متصل به پروردگار می گردد.

از جمله آن کرامات، اتفاقی است که برای عارف بالله محمد شبلی شارح کتاب العزیّه مشهور به ابن الست واقع شده است. تمامی کتاب های او را از منزلش سرقت کردند. او درمانده و با غم و اندوه فراوان به مقام رأس الحسین (علیه السلام) آمد و ابیاتی را برای استغاثه و درخواست کمک انشاء کرد و به سوی خانه اش برگشت. بعد از مراجعت کتاب ها را بدون هیچ کسری در جای خود مشاهده نمود. (1)

سمهودی نیز در آخر کتاب «وفاء الوفاء فی اخبار الدار المصطفی» بابی را به عنوان توسلات به قبر پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) اختصاص داده است که خواننده می تواند به آنها رجوع نماید.

ص: 124


1- وقال الحمزاوی العددی المتوفی (1303) فی مشارق الانوار بعد کلام طویل حول شهر الامام الحسین الشریف واعلم انه ینبغی کثرة الزیارة لهذا المشهد العظیم متوسلاً به الی الله ویطلب من هذا الامام ما کان یطلب منه فی حیاته فانه باب تفریج الکروب فبزیارته یزول عن الخطب الخطوب ویصل الی الله بانواره والتوسل به کلّ قلب محجوب ومن ذلک ماوقع لسیدی العارف بالله تعالی سیدی محمد شبلی شارح العزّیة - الشهید یابن الستّ - وهو انه قد سرقت کتبه جمیعاً فی بیته قال: نتحیّر عقله واشتدّ کربه فأتی الی مقام ولی نعمتنا الحسین منشر الابیات استغاث بها فتوجّه الی بیته بعد الزیارة ومکثه فی المقام مدّة فوجد کتبه فی محلّها قد حضرت من غیر نقص لکتاب منها. (مشارق الانوار، ج1، ص197؛ الغدیر، ج5، ص274)

توسل از دیدگاه شیعه

معنای وسیله در قرآن

در بین آیات نورانی قرآن در دو آیه کلمه «وسیله» به کار برده شده است. در آیه اول خداوند خطاب به مؤمنین می فرماید: (الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَیهِ الْوَسِیلَةَ وَجَاهِدُواْ فِی سَبِیلِهِ لَعَلَّکمْ تُفْلِحُونَ) (1) ای کسانی که ایمان آور ده اید، تقوای الهی را پیشه کنید و وسیله ای برای تقرّب به او داشته باشید و در راه خدا جهاد کنید، شاید شما رستگار شوید.

و در سوره اسراء خطاب به مشرکین می فرماید: (قُلِ ادْعُواْ الَّذِینَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلاَ یمْلِکونَ کشْفَ الضُّرِّ عَنکمْ وَلاَ تَحْوِیلاً * أُولَئِک الَّذِینَ یدْعُونَ یبْتَغُونَ إِلَی رَبِّهِمُ الْوَسِیلَةَ أَیهُمْ أَقْرَبُ وَیرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَیخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّک کانَ مَحْذُورًا) (2) بگو: کسانی را که به جای خدا [معبودان خود] پنداشتید، [بخوانید تا بفهمید که] آنها نمی توانند آسیب و گزندی را از شما دفع کنند، و نه [آن را از شما به دیگری] انتقال دهند. کسانی [از فرشتگان، پریان و ارواح را] که آنان [به عنوان معبود] می پرستند [خود آنان برای رفع نیازمندی هایشان] به سوی پروردگارشان وسیله می جویند، تا کدامشان نزدیک تر باشد، و به رحمت او امید دارند، و از عذابش می ترسند؛ زیرا عذاب پروردگارت شایسته پرهیز است.

در معنای وسیله باید گفت: وسیله آن است که موجب تقرّب فرد به پروردگار می گردد و از لحاظ معنوی انسان را به خدا نزدیک می کند تا جایی که دعای او مستجاب گردیده و حاجت برآورده می شود و می تواند سریع به مطلوب و هدف خویش برسد.

از آیات بالا استفاده می شود که اگر وسیله علی نحو استقلال فرض شود، هیچ

ص: 125


1- سوره مائده، آیه 35.
2- سوره اسراء، آیات 56 و 57.

منفعتی برای انسان نخواهد شد بلکه نتیجه ی معکوس برای انسان به وجود می آورد، بدین معنا که سبب بُعد انسان از پروردگار و موجب عذاب الهی می گردد. امّا اگر به عنوان واسطه ی بین خدا و خلق و واسطه در فیض محسوب گردد، سبب نزول رحمت پروردگار و رسیدن به فلاح و رستگاری می شود. در این بین آنچه که مشترک بین تمامی موجودات و ماسوی الله می باشد، آن است که همگی به دنبال وسیله ای می گردند که کوتاه ترین و نزدیک ترین راه را برای تقرّب به پروردگار نمایان سازد.

بعضی گمان کرده اند منظور از وسیله، تقوا می باشد و برخی مدّعی هستند که جهاد همان وسیله است و عدّه ای پا را فراتر نهاده و می گویند منظور از وسیله، فلاح به معنای رستگاری می باشد. در حالیکه هیچ کدام از اینها نمی تواند معنای وسیله باشد.

اگر به آیه 35 سوره مائده (1) دقت شود، تقوا و وسیله و جهاد با واو عطف به یکدیگر متصل گردیده اند و از این آیه استفاده می شود که این سه عنصر اگر با هم همراه گردند می توانند از اسباب و موجبات فلاح و رستگاری قرار بگیرند.

با رجوع به روایات نیز به راحتی می توان دریافت که منظور از وسیله وجود نازنین پیامبر ختمی مرتبت محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله) می باشد.

در صحیح مسلم روایتی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نقل گردیدکه ایشان می فرماید: «أسألوا الله لی الوسیله فانّها منزلة (درجة) فی الجنّة لا تنبغی الّا لعبد من عبادالله وارجو ان اکون انا هو» (2) از خداوند برای من وسیله را درخواست کنید که وسیله جایگاه و درجه ای در بهشت است که فقط بنده ای از بندگان خدا سزاوار آن جایگاه

ص: 126


1- (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَیهِ الْوَسِیلَةَ وَجَاهِدُواْ فِی سَبِیلِهِ لَعَلَّکمْ تُفْلِحُونَ).
2- صحیح مسلم، ج2، ص4، کتاب الصلاة، باب 6؛ سنن ترمذی، ج5، ص248، برقم 3694، کتاب المناقب الباب الاول.

می باشد و من امیدوارم که آن بنده من باشم. (1)

در اذان عامّه دعایی نقل شده که مؤذن بعد از اتمام اذان آن را بیان می کند: «اللهم آت محمداً الوسیلة» (2) خدایا به محمد پیغمبر خاتم (صلی الله علیه و آله) وسیله را اعطا بفرما. در شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید دعایی از امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) در حق پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نقل شده که ایشان در قسمتی از آن می فرمایند: «وشرِّف عندک منزله وآته الوسیلة» (3) و جایگاه پیامبر را نزد خودت شریف گردان و مقام وسیله را به او عطا فرما.

همان طور که از روایات فهمیده می شود وسیله بر پیامبر خاتم (صلی الله علیه و آله) تطبیق می کند امّا اهل سنت وسیله را بر چیزهای دیگری نیز تطبیق می کنند.

ابن اثیر می گوید: در زمان خلافت عمر بن خطاب خشکسالی و قحطی اتفاق افتاد، به طوری که آن سال را عام الرماده یعنی سرزمین سوخته نامیدند و خلیفه به وسیله عباس بن عبدالمطلب عموی پیغمبر طلب باران نمود و خداوند تعالی باران نازل فرمود و زمین ها سرسبز گردید. عمر گفت: به خدا قسم عباس وسیله به درگاه الهی می باشد. (4)

بنابراین روایت عمر بن خطاب در عمل به آیه شریفه ی (وَابْتَغُواْ إِلَیهِ الْوَسِیلَةَ) (5) عباس بن عبدالمطلب عموی پیغمبر را مصداق آیه معرفی می نماید و ما می دانیم که عباس بن عبدالمطلب در زمان جاهلیت چه اعمالی انجام داده که در تاریخ ضبط شده است.

ص: 127


1- چنین روایتی به طریق مرسل در کتب روایی شیعه بیان شده که قاعدتاً از اهل سنت نقل شده است.
2- صحیح بخاری، ج1، ص159؛ مسند احمد، ج3، ص354؛ سنن ابن ماجه، ج1، ص239؛ سنن ترمذی، ج1، ص136.
3- شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج7، ص173.
4- استسقی عمر بن الخطاب بالعباس عام الرمادة لمّا اشتدّ القحط فسقاهم الله تعالی به واخصبت الارض فقال عمر: هذا والله الوسیلة الی الله والمکان منه. (اسدالغابه، ج3، ص63)
5- سوره مائده، آیه 35.

قسطلانی می گوید: زمانی که عمر به وسیله عباس طلب باران نمود گفت: ای مردم همانا رفتار رسول خدا (صلی الله علیه و آله) با عباس همانند رفتار فرزند در برابر پدرش بود پس به پیغمبر در مورد عمویش اقتدا کنید و عباس را وسیله به سوی خدا اتخاذ نمایید.

قسطلانی در ادامه می گوید: این روایت تصریح در توسل دارد و اندیشه کسانی که توسل را مطلقاً و یا به غیر پیامبر (صلی الله علیه و آله) تحریم کرده اند، باطل می گرداند. (1)

در مسند احمد بن حنبل آمده است که مسروق به عایشه همسر پیامبر می گوید: به صاحب این قبر - نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) - تو را قسم می دهم که درباره ی خوارج و جنگ آنها از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) چه شنیده ای؟ عایشه می گوید: شنیدم که ایشان می فرمود: آنها بدترین خلق خدا و بدترین انسان ها می باشند و آن کسی که آنها را می کشد بهترین خلق خدا و بهترین خلائق و مقرب ترین افراد نزد پروردگار می باشد. (2)

بر طبق این روایت علی بن ابیطالب (علیه السلام) به عنوان وسیله به درگاه الهی و مقرب ترین بندگان نزد خدا می باشد. منصور دوانیقی از مالک بن انس امام فرقه مالکیه درباره کیفیت زیارت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و طریقه ی توسل به ایشان سؤال می کند و به مالک می گوید: آیا رو به قبله بایستم و دعا کنم و یا رو به قبر رسول الله بایستم؟ - قبر رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) پشت به قبله می باشد - . مالک در جواب

ص: 128


1- فی المواهب اللدنیة للعلامة القسطلانی: «ان عمر لما استسقی بالعباس قال یا ایها الناس ان رسول الله (صلی الله علیه و آله) کان یری للعباس ما یری الولد للوالد فاقتدوا به فی عمّه العباس واتخذوه وسیلة الی الله تعالی» ففیه التصریح بالتوسل و بهذا یبطل قول من منع التوسل مطلقاً بالاحیاء والاموات وقول من منع ذلک بغیر النبی. (المواهب، ج3، ص380، ط مصر؛ فتح الباری فی شرح البخاری، ج2، ص413، ط لبنان)
2- مسروق عن عایشة قال لها مسروق سألتک بصاحب هذا القبر الذی سمعت من رسول الله (صلی الله علیه و آله) یعنی فی حقّ الخوارج قالت سمعته یقول انهم شرّ الخلق والخلیقة یقتلهم خیر الخلق والخلیفه واقربهم عندالله وسیله. (کشف الارتیاب، ص272؛ مجمع الزوائد، ج6، ص239؛ مناقب ابن مغازلی الشافعی، ص99 و 100؛ مسند احمد، ج1، ص140)

او می گوید: برای چه صورت خود را از قبر برمی گردانی در حالیکه رسول خدا (صلی الله علیه و آله) وسیله تو برای تقرب به پروردگار و وسیله تقرب حضرت آدم و تمامی انسان ها تا روز قیامت می باشد. پس به طرف قبر مبارک رو کن و طلب شفاعت نما تا خداوند شفاعت او را درباره تو قبول نماید. خداوند تبارک و تعالی می فرماید: (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوک فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِیمًا) (1)(2) و اگر آنان هنگامی که [با ارتکاب گناه] به خود ستم کردند، نزد تو می آمدند و از خدا آمرزش می خواستند، و پیامبر هم برای آنان طلب آمرزش می کرد، یقیناً خدا را بسیار توبه پذیر و مهربان می یافتند.

ابن حجر هیثمی دو بیت شعر در باب توسل به آل پیغمبر (صلی الله علیه و آله) از محمد بن ادریس شافعی امام مذهب شافعیه نقل می کند:

آل النبی ذریعتی *** وهم الیه وسیلتی

ارجو بهم اعطی غداً *** بید الیمین صحیفتی (3)

خاندان پیغمبر وسیله من می باشند و ایشان وسایل رسیدن به خدا هستند. امیدوارم که فردای قیامت به وسیله ایشان نامه ی اعمالم به دست راستم سپرده شود.

انوار مقدس چهارده معصوم (علیهم السلام) وسیله ای برای تقرب به پروردگار

اگر در باب توسل، به روایات وارده بر کتب شیعه مراجعه شود انوار مقدس چهارده معصوم (علیهم الصلاة والسلام) به عنوان وسیله معرفی گردیده اند و بنده

ص: 129


1- سوره نساء، آیه 64.
2- سأل المنصور العباسی مالک بن انس - امام المالکیة - عن کیفیة زیارة رسول الله (صلی الله علیه و آله) والتوسل به... فقال لمالک: یا ابا عبدالله استقبل القبلة وادعو ام استقبل رسول الله؟ فقال مالک فی جوابه: لِمَ تصرف وجهک عنه وهو وسیلتک ووسیلة ابیک آدم الی یوم القیامة؟! بل استقبله واستشفع به فیشفعک الله قال الله تعالی: (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ...). (وفاء الوفاء للسمهودی، ج2، ص1376)
3- الصوائق المحرقه، ص178.

در موسوعه احادیث اهل البیت (علیهم السلام) (1) ده روایت را تحت عنوان وسیله ذکر نموده ام.

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) می فرمایند: «الأئمة من ولد الحسین (علیه السلام) من اطاعهم فقد اطاع الله ومن عصاهم فقد عصی الله عزّوجلّ هم عروةالوثقی و هم الوسیلة الی الله عزّوجلّ» (2) امامان از فرزندان حسین (علیه السلام) می باشند کسی که اطاعت از ایشان نماید به تحقیق خداوند را اطاعت نموده است و هرکس از دستورات ایشان سرپیچی نماید، به تحقیق معصیت پروردگار را کرده است ایشان عروة الوثقی و وسیله به درگاه پروردگار می باشند.

امیرالمؤمنین مولی الموحدین علی بن ابیطالب (علیه السلام) می فرمایند: «انا وسیلته وانا وولدی ذریته» (3) من وسیله برای تقرب به پروردگار می باشم.

حضرت موسی بن جعفر (علیه السلام) صلواتی را برای بعد از نماز صبح و مغرب بیان می کنند که در قسمتی از آن آمده است: «اللهم صل علی محمد و آل محمد فی المرسلین اللهم اعط محمداً الوسیلة والشرف والفضیلة والدرجة الکبیرة...». (4)

عایشه می گوید از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) شنیدم که فرمودند: «انا سید الاولین والآخرین و علی بن ابیطالب سید الوصیّین وهو اخی و وارثی وخلیفتی علی امّتی ولایته فریضة واتّباعه فضیلة ومحبّته الی الله وسیلة...» (5)

امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) درباره خویش می فرماید: «هم شرّ الخلق والخلیقة قاتلهم اقرب الخلق الی الله وسیلة» (6) خوارج بدترین خلق خدا و مخلوقات

ص: 130


1- موسوعة احادیث اهل البیت (علیهم السلام) ، ج12، ص179.
2- عیون اخبار الرضا (علیه السلام) ، ج2، ص58، ح217.
3- مناقب آل ابی طالب علیهم السلام، ج3، ص75.
4- ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص157.
5- الأمالی للصدوق، ص582 و 583، مجلس 85، ح25.
6- الارشاد للمفید، ج1، ص317.

بودند که نزدیک ترین خلق نسبت به خدا، آنها را می کشد.

امیرالمؤمنین (علیه السلام) در نهج البلاغه در وصف نبی مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله) می فرمایند: «... اللهم اعل علی بناء البانین بناءه واکرم لدیک نزله وشرّف عندک منزله وآته الوسیلة...» (1) خدایا بنای دین او را از آنچه دیگران برآ ورده اند، عالی تر قرار بده و او را بر سر خوان کرامت گرامی دار و بر شرافت مقام او در نزد خدا بیفزا و وسیله ی تقرب خویش را به او عنایت فرما.

امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) در ذیل آیه شریفه (وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْکتَابِ) (2) می فرمایند: «انا هو الذی عنده علم الکتاب وقد صدقّه الله واعطاه الوسیلة فی الوصیّة ولا تخلّی امته من وسیلته الیه والی الله قال: (یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَیهِ الْوَسِیلَةَ)» (3) من آن کسی هستم که علم کتاب نزد اوست و خدا او را تصدیق نموده و وسیله در وصیت را به او عطا فرموده است و امت رسول از وسیله تقرب به او و به سوی خدا خالی نمی ماند. چراکه خداوند خطاب به مؤمنین می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید تقوای الهی را پیشه کنید و وسیله ای برای تقرّب به او داشته باشید.

نبی مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله) می فرمایند: «اکثروا من الصلوات علیّ یوم الجمعة فانه یضاعف فیه الاعمال واسألوا الله لی الدرجة والوسیلة من الجنّة قیل یا رسول الله و ما الدرجه والوسیلة من الجنة؟ قال هی اعلی درجة من الجنّة لا ینالها الّا نبیّ ارجوان اکون انا» (4) در روز جمعه بر من بسیار صلوات بفرستید چراکه اعمال در آن روز دوبرابر می گردد و از خداوند برای من منزلت و وسیله در بهشت را مسألت نمائید. پرسیده شد: یا رسول الله درجه و وسیله در بهشت چیست؟ ایشان فرمودند:

ص: 131


1- نهج البلاغه للصبحی صالح، خطبه 106.
2- سوره رعد، آیه 43.
3- بصائر الدرجات، ج1، ص216، ح21.
4- جامع الاخبار للشعیری، ص60.

وسیله، برترین مرتبه از بهشت می باشد که فقط یک پیامبر به آن درجه می رسد و من امیدوارم که آن پیامبر باشم.

همان طور که ملاحظه گردید تمامی روایات، معنا و مصداق وسیله را پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و خاندان پاک و مطهر ایشان (صلوات الله اجمعین) معرفی می نماید و اگر خلیفه غاصب دوم وسیله را بر عموی پیامبر (صلی الله علیه و آله) تطبیق می نماید، مناقشه ای با ایشان نداریم هرچند که عباس بن عبدالمطلب بعد از چند سال به پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) ایمان آورد. امّا می گوییم علی بن ابیطالب (علیه السلام) اولین شخصیتی است که به رسول مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله) ایمان آورد. پس به طریق اولی وسیله برای قرب به پروردگار می باشد و مقدّم بر عموی پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) می باشد و فاطمه زهرا (علیها السلام) که پاره ی تن و روح پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و شاخه ای از وجود ایشان می باشند به طریق اولی وسیله ی تقرّب به درگاه الهی می باشند و فرزندان پاک ایشان نیز وسیله تقرب به درگاه پروردگار هستند.

ص: 132

فصل سوم: شفاعت

اشاره

ص: 133

ص: 134

شفاعت، موهبتی از جانب پروردگار

اشاره

شفاعت یکی از مباحث اعتقادی است که تمامی مسلمانان اعم از شیعه و سنّی آن را قبول دارند و صرفاً جمعیت قلیلی به نام وهابیّت که خود را روشنفکر در جهان اسلام معرفی می کنند در حدود دو قرن است که استشفاع و شفاعت به اولیاء الله را شرک می دانند.

معنای لغوی و اصطلاحی شفاعت

شفاعت در لغت از ماده ی «شَفْع» به معنای زوج و دو تایی، مشتق گردیده است و در مقابل آن «وَتْر» به معنای تک قرار دارد.

در واقع شفاعت نوعی وساطت است که شفیع یا شافع بین دو نفر انجام می دهد. در یک طرف مشفوع له یعنی کسی که برای او شفاعت طلب شده است و در طرف دیگر، مشفوع الیه (عنده) یعنی کسی که به درگاه او یا نزد او شفاعت می شود و شفیع بین این دو نفر ارتباط برقرار می کند و واسطه قرار می گیرد.

شفاعت در اصطلاح به معنای آن است که اولیاء الهی و کسانی که به درگاه ربوبی خداوند آبرو و منزلتی دارد و نزد پروردگار وجیه می باشند، برای عدّه ای دیگر که گنهکار و معصیت کارند و ظلم به نفس کرده اند، در حوائج دنیوی و اخروی وساطت کنند.

به عبارت دیگر شفاعت نوعی یاری است که اولیاء الله به اذن پروردگار برای افراد ضعیف که گنهکار و معصیت کارند، انجام می دهند. البته باید گفت این افراد ضعیف رابطه ی خود را با پروردگار و اولیاء الهی قطع ننموده و فی الجمله رابطه ای با آنها داشته اند.

ص: 135

به عبارت سوم شفاعت یاری نمودن انسانی که مقام پایینی دارد توسط یک موجود بلند مرتبه نزد پروردگار - البته به شرط آنکه شخصی که مقام پایین دارد ظرفیت و قابلیت آن شفاعت را داشته باشد که شفاعت شامل حال او گردد - می باشد و به طور کلی شفاعت نوعی دعا، رجاء و امیدواری می باشد.

در رابطه ی با شفاعت چند نکته قابل ذکر می باشد:

اولاً خداوند مقام شفاعت را به شفیع عنایت فرموده و شفیع، به اذن پروردگار شفاعت را انجام می دهد و در این راه هیچ استقلالی برای شفیع قابل تصوّر نمی باشد و خدا نیز این مقام رفیع را در اختیار هر کس نمی گذارد.

ثانیاً خداوند مجبور به پذیرش هر نوع شفاعتی از شفیع نمی باشد. شفیع دعا می کند و خداوند مختار است که شفاعت او را بپذیرد و قبول نماید یا آن درخواست را رد نماید و به طور قطع خداوند در پذیرش شفاعت هیچ کس مجبور نمی باشد.

هرچند از آنجایی که خداوند کریم و غفور و رحیم و بخشنده است، غالباً شفاعت کسانی که این مقام را به ایشان افاضه فرموده، قبول می نماید. امّا جبر در این میان راه ندارد.

پس بهترین معنایی که برای شفاعت می توان برگزید، آن است که بگوییم شفاعت به معنای دعا می باشد.

در اعتقاد به شفاعت باید به آیات قرآن مراجعه نمود و بررسی کرد که آیا شفاعت از دیدگاه قرآن جایز است یا نه؟ خداوند در قرآن کریم می فرماید: (قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِیعًا) (1) بگو همه ی شفاعت مختص خداوند است. و در رتبه دیگر می فرماید: (مَا لَکم مِّن دُونِهِ مِن وَلِی وَلَا شَفِیعٍ أَفَلَا تَتَذَکرُونَ) (2) برای شما غیر از خدا ولیّ و شفیعی نخواهد بود، چرا متذکر نمی شوید؟

ص: 136


1- سوره زمر، آیه 44.
2- سوره سجده، آیه 4.

و در مرحله ی بعد می فرماید: (مَا مِن شَفِیعٍ إِلاَّ مِن بَعْدِ إِذْنِهِ) (1) هیچ شفاعت کننده ای جز با اجازه ی او نمی تواند شفاعت کند. و در جای دیگر می فرماید: (وَلَا یشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَی) (2) و جز برای کسی که خدا بپسندد شفاعت نمی کنند.

همانطور که ملاحظه می فرمایید در تعدادی از آیات کسی جز خداوند، حق شفاعت ندارد امّا در آیات دیگر عدّه ای که از جمله ی آنها ملائکه می باشند حق شفاعت دارند. حال سؤال اینجاست چگونه می توان بین این آیات را جمع نمود؟

شفاعت در دنیا و آخرت کاربرد دارد

تمامی فرق اسلامی اعم از شیعه و سنی حتی وهابیت شفاعت در آخرت را بر اساس آیات قرآن و روایات متعدد و معتبر قبول دارند و این مطلب برای هیچ کس قابل انکار نیست که وجود نازنین رسول ختمی مرتبت (صلی الله علیه و آله) مقام عظمای شفاعت را در قیامت دارا می باشد.

مناقشه ای که در موضوع شفاعت وجود دارد، شفاعت در دنیا می باشد که البته قابل پذیرش برای اکثریت مسلمانان اعم از شیعه و سنی می باشد؛ امّا عدّه ی قلیلی که ضالّه و مضلّه می باشند، با استناد به آیه ای از قرآن، شفاعت در دنیا را شرک می دانند و کسانی را که معتقد به شفاعت در دنیا می باشند، مشرک معرفی می کنند.

دیدگاه وهابیت درباره شفاعت در دنیا

وهابیت می گوید: در دنیا به کسی مقام شفاعت داده نشده است و اگر شخصی به دیگری بگوید که شفیع من باش و شفاعت مرا نزد خداوند بکن، این از مصادیق شرک می باشد. زیرا قرآن کریم می فرماید: (وَیعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ یضُرُّهُمْ وَلاَ ینفَعُهُمْ وَیقُولُونَ هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللّهَ بِمَا لاَ یعْلَمُ فِی

ص: 137


1- سوره یونس، آیه 3.
2- سوره انبیاء، آیه 28.

السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِی الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَی عَمَّا یشْرِکونَ) (1) و آنها غیر از خدا چیزهایی را می پرستند که نه به آنها ضرر می رساند و نه به آنها نفع می دهد و می گویند: اینها شفیعان ما نزد خدا هستند. بگو: آیا خدا را به چیزی که در آسمان ها و در زمین به آن علم ندارد خبر می دهید؟ خدا پاک و منزّه از هر عیب و نقصی است و برتر است از آنچه شریک او قرار می دهند.

پیروان مذهب فاسد وهابیت این آیه را بر کسانی که در دنیا از اولیاء خدا شفاعت می خواهند، تطبیق کرده و می گویند اینها غیر خدا را عبادت می کنند و به نزد قبور کسانی می روند که در دنیا برای آنها هیچ نفع و ضرری ندارند و از آنها طلب شفاعت می کنند همانگونه که در جاهلیت، بت پرستان از بت ها طلب شفاعت می کردند پس در نتیجه اینها مشرک می باشند لذا مشاهده می شود که شیعه را مخصوصاً، مرده پرست، بت پرست و مشرک معرفی می کنند و ریختن خون او را جایز و مباح می دانند.

تفاوت شفاعت با اعتقاد مشرکان زمان جاهلیت

اشاره

حال باید دید آیا این آیه شریفه قابل تطبیق بر عقیده قاطبه ی مسلمین که شفاعت در دنیا را جایز می دانند، می باشد و یا اینکه آیه شریفه مختصّ به بت پرستان و مشرکین زمان جاهلیت است که بت هایی را که با دست خود از سنگ و چوب می ساختند، عبادت کرده و شفیع درگاه خدا قرار می دادند؟!

اگر به بررسی این آیه شریفه بپردازیم، می توان تفاوت هایی را بین شفاعت در دنیا و اعمال مشرکین جاهل بیان نمود.

تفاوت اول

مسلمانان معتقدند که مقام پرستش و عبادت مختص خداوند تبارک و تعالی است و هیچ کس را در این مقام راهی نیست و اولیاء الهی را به عنوان معبود خود قرار نمی دهند در حالیکه آیه شریفه می فرماید: (وَیَعْبُدُونَ مِن

ص: 138


1- سوره یونس، آیه 18.

دُونِ اللّهِ) (1) آنها غیر خدا را عبادت می کنند. بت پرستان و مشرکان جاهلی بت ها را عبادت می کردند، امّا مسلمانی یافت نمی شود که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و انوار مقدس معصومین (علیهم السلام) و اولیاء خدا را معبود خود قرار دهد و آنها را مورد پرستش قرار دهد.

تفاوت دوم

مشرکان معتقد بودند که خداوند دنیا و آخرت را آفریده و تدبیر امور عالم را به دست بت ها سپرده است و خداوند مداخله ای در تدبیر امور عالم ندارد و بت ها مدبّر جهان هستی می باشند. پس در امور خود به بت ها مراجعه می نمودند در حالیکه مسلمانان معتقدند که ربوبیّت منحصر در ذات ذوالجلال و الاکرام می باشد و تدبیر تمام عالم هستی به دست خداوند تبارک و تعالی می باشد و خدا خالق و نیز مدبّر و اداره کننده جهان هستی می باشد و ربّ العالمین است و امور عالم امکان را به احدی تفویض نکرده است.

تفاوت سوم

مشرکین بت پرست معتقد بودند که بت بالاستقلال و در ذات خود قدرتی دارد که می تواند منافعی را به سوی انسان جلب و ضررهای را از او دفع نماید.

در حالیکه مسلمانان با تمسّک به آیات نورانی قرآن معتقدند که (مَا مِن شَفِیعٍ إِلاَّ مِن بَعْدِ إِذْنِهِ) (2) تا خداوند اذن و اجازه در شفاعت ندهد، شفیع نمی تواند برای کسی شفاعت نماید در نتیجه شفیع هیچ استقلالی در شفاعتش ندارد.

و همچنین معتقدند که: (وَلَا یشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَی) (3) آنها فقط برای کسی که خدا راضی باشد، شفاعت می نمایند. به نحوی که به صراحت عدم استقلال شفیع را بیان می کند.

در نتیجه مسلمانان معتقدند که خداوند تبارک و تعالی مقام شفاعت را به

ص: 139


1- سوره یونس، آیه 18.
2- سوره یونس، آیه 3.
3- سوره انبیاء، آیه 28.

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) موهبت فرموده است و در این میان ایشان هیچ استقلالی در شفاعت ندارد و ثانیاً این مقام منحصر به شخص خاصی نمی باشد، بلکه هدیه ای است از ناحیه پروردگار به اولیاء الله اعم از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و معصومین (علیهم الصلاة والسّلام) و مؤمنین، با این تفاوت که دایره ی شفاعت از حیث کمّ و کیف، برای آنها بزرگ و کوچک می شود.

تفاوت چهارم

بت پرستان مشرک مدّعی بودند که خداوند مقام شفاعت را به بت ها ارزانی داشته است، باید گفت: این باور یک ادّعای کاذب می باشد؛ چراکه برای ادعای خود هیچ دلیلی اقامه نکرده اند. امّا مسلمانان برای این اعتقاد، دلیل می آورند.

بنابراین مشخص شد آیه ی شریفه ای که وهابیت ناپاک از آن سوء استفاده می کند و آن را بر مسلمانانی که شفاعت را قبول دارند تطبیق می نمایند، چنین دلالتی ندارد و این برداشت از آیه در کمال بی انصافی و کذب و دروغ محض می باشد.

مسلمان، خداوند تبارک و تعالی را ربّ و مدبّر عالم هستی می داند: (قُلْ أَغَیرَ اللّهِ أَبْغِی رَبًّا وَهُوَ رَبُّ کلِّ شَیءٍ) (1) بگو: آیا جز خدا پروردگاری بجویم در حالی که او پروردگار هر چیزی است؟! و نیز معتقد است که خداوند سبحان نزدیک ترین موجود به هر انسان می باشد و از رگ گردن به انسان نزدیکتر است: (وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ) (2) خدایی که صدای او را می شنود (وَإِذَا سَأَلَک عِبَادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ) (3) و بین او و قلبش حائل است (أَنَّ اللّهَ یحُولُ بَینَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ) (4) و از درون قلب او و وسوسه های نفسانی او آگاه است (وَلَقَدْ خَلَقْنَا

ص: 140


1- سوره انعام، آیه 164.
2- سوره ق، آیه 16.
3- سوره بقره، آیه 186.
4- سوره انفال، آیه 24.

الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ). (1)

فرد مسلمان معتقد است که شفیع، مالک نفع و ضرری - حتّی برای خودش نمی باشد - همانطور که خداوند در مورد وجود نازنین پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) که بزرگترین شفیع نزد پروردگار می با شد می فرماید: (قُل لاَّ أَمْلِک لِنَفْسِی نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ) (2) بگو: من مالک نفع و ضرری برای خود نیستم مگر آنچه را که خدا بخواهد.

بنابراین اولیاء خدا در مورد شفاعت، استقلالی ندارند و هیچ شفیعی در عالم امکان نمی تواند مدّعی شود که من بدون اینکه خداوند بخواهد خیری را به شما می رسانم و یا شرّ و ضرری را از شما دفع می کنم.

فرد مسلمان طبق آیه قرآن معتقد است که: (أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَک اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ) (3) عالم خلق - یعنی تکوین - و عالم امر - یعنی تشریع - همه به دست خداست، پربرکت است خدایی که پروردگار جهانیان است.

بنابراین مقام شفاعت اولاً وبالذات مخصوص خداست، چنانچه فرمود: (لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِیعًا) (4) و خداوند این مقام را بر هر کس بخواهد عنایت کرده و می فرماید: (مَا مِن شَفِیعٍ إِلاَّ مِن بَعْدِ إِذْنِهِ) (5) و نیز شفاعتِ شفیع در حق عده ای خاص مورد قبول خداوند واقع می گردد، چنانچه می فرماید: (وَلَا یشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَی) (6) و اینکه شفیع و مشفوع له - هر دو- اجازه ی شفاعتشان باید از جانب پروردگار صادر گردیده باشد. پس اگر انسان به دیگری بگوید: التماس دعا یا

ص: 141


1- سوره ق، آیه 16.
2- سوره اعراف، آیه 188 - سوره یونس، آیه 49.
3- سوره اعراف، آیه 54.
4- سوره زمر، آیه 44.
5- سوره یونس، آیه 3.
6- سوره انبیاء، آیه 28.

برای من و برآورده شدن حاجت من دعا کن و یا برای من نزد پروردگار طلب استغفار نما، نه تنها دچار شرک نشده بلکه امری مورد پسندِ پروردگار و مستحب و براساس توحید را معتقد شده است.

شفاعت از دیدگاه قرآن

اشاره

آیات نورانی قرآن مسأله شفاعت را به دو دسته تقسیم می کند و مورد بحث قرار می دهد: یک دسته از آیات، شفاعت را نفی می نماید و دسته ی دیگر، مقام شفاعت را برای یک عده ی خاص ثابت می کند.

اگر این دو دسته از آیات را با هم جمع نماییم، نتیجه ی آن اثبات مقام شفاعت برای یک گروه خاص می باشد.

نفی شفاعت در آیات قرآن

اشاره

علمای وهابی از آیات نافیه استفاده نموده و اثبات می کنند که شفاعتی در کار نمی باشد. به همین خاطر به بررسی آیات نافیه شفاعت می پردازیم.

آیه اول

(وَاتَّقُواْ یوْماً لاَّ تَجْزِی نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَیئاً وَلاَ یقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ یؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ ینصَرُونَ) (1) و از روزی پروا کنید که نه کسی از کسی عذابی را دفع می کند، و نه از کسی شفاعتی می پذیرند، و نه از کسی [در برابر گناهانش] فدیه و عوضی می گیرند، و نه [برای رهایی از آتش دوزخ] یاری می شوند.

آیه دوم

(یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاکم مِّن قَبْلِ أَن یأْتِی یوْمٌ لاَّ بَیعٌ فِیهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْکافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (2) ای اهل ایمان! از آنچه به شما روزی کرده ایم انفاق کنید، پیش از آنکه روزی بیاید که در آن نه داد و ستدی است و نه دوستی و نه شفاعتی؛ و تنها کافران ستمکارند.

آیه سوم

(وَکنَّا نُکذِّبُ بِیوْمِ الدِّینِ * حَتَّی أَتَانَا الْیقِینُ * فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ

ص: 142


1- سوره بقره، آیه 48.
2- سوره بقره، آیه 254.

الشَّافِعِینَ) (1) و همواره روز جزا را انکار می کردیم تا آنکه مرگ ما فرا رسید. پس آنان را شفاعت شفیعان سودی نمی دهد. از این آیه استفاده می شود که در قیامت، شافعین خاصی وجود دارد امّا شفاعت آنها برای منکرین و تکذیب کنندگان قیامت فایده ای ندارد.

این سه آیه به صراحت شفاعت در روز قیامت را انکار می کند امّا از جمع بین این سه آیه استفاده می شود، افرادی که معاصر با پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) بودند اعتقاد به شفاعت داشته اند امّا در مصداق شفیع اشتباه کرده و بت ها را به عنوان شفیع در نزد خداوند می دانسته اند و این آیات در نفی این مصداقِ شفاعت می باشد که اعتقاد به شفاعتی که شما درباره ی بت ها دارید، اعتقاد صحیحی نمی باشد و شافعین موردنظر شما هیچ قدرتی در شفاعت شما ندارند.

از طرف دیگر اگر اعتقاد به شفاعت در زمان نزول آیات شریفه وجود نداشت، معنا نداشت که مطرح گردد و نیز تا شفاعت گری نباشد، صحیح نیست که بگوییم شفاعتِ شافع به درد تکذیب کنندگان روز قیامت نمی خورد. در نتیجه در روز قیامت عده ای شافع وجود دارد و آنان شفاعت می کنند امّا این شفاعت به کافر نمی رسد.

آیه چهارم

(قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِیعًا لَّهُ مُلْک السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَیهِ تُرْجَعُونَ) (2) بگو: شفاعت، یکسره ویژه خداست، فرمانروایی آسمان ها و زمین در سیطره اوست، سپس به سوی او بازگردانده می شوید.

بر طبق این آیه، شفاعت وجود دارد امّا تمام شفاعت از آن خداست و اگر بخواهد مقام شفاعت را به کسی می دهد و اگر اراده ی الهی نباشد، مقام شفاعت به هیچ کس به جز خود او تعلق نخواهد داشت و اینگونه نمی باشد که هر کس مقام شفاعت داشته باشد.

ص: 143


1- سوره مدثر، آیات 46 - 48.
2- سوره زمر، آیه 44.
آیه پنجم

(مَا لَکم مِن دُونِهِ مِن وَلِی وَلَا شَفِیعٍ أَفَلَا تَتَذَکرُونَ) (1) برای شما جز او هیچ یاور و شفاعت کننده ای نیست، [با این حال] آیا متذکّر و هوشیار نمی شوید؟

با جمع بین آیات نافیه شفاعت به چند نتیجه می توان رسید که:

الف) در روز قیامت شفاعت وجود دارد.

ب) شفاعت مخصوص خداست و به هر کس بخواهد می دهد و به هر کس که نخواهد این مقام را نمی دهد.

ج) شفاعتِ شافعین برای هر کسی مفید نمی باشد.

اثبات شفاعت در آیات قرآن

اشاره

آیاتی نیز در قرآن کریم یافت می شود که شفاعت را برای اولیاء الهی اثبات می کند.

آیه اول

(وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ) (2) شفاعت در پیشگاه خدا جز برای کسانی که به آنان اذن دهد سودی ندارد، [آن روز شفیعان و امیدواران به شفاعت مضطربانه به انتظار اذن خدا برای شفاعت هستند].

قسمت اول این آیه نفی است یعنی شفاعت در نزد خدا فایده ای ندارد امّا در ادامه استثنایی وجود دارد که می فرماید: مگر برای کسی که اذن شفاعت برای او صادر شده است. بر طبق این آیه و با جمع بین نفی و استثناء، اثبات می گردد که عدّه ای خاص قدرت شفاعت دارند و از طرف پروردگار مأذون می باشند.

در شفاعت باید سه جهت مدّ نظر قرار بگیرد:

الف) شفیع، که به معنای شافع است و کسی است که شفاعت می کند.

ب) مشفوع له یعنی کسی که شفاعتش را می کنند.

ج) مشفوع الیه (مشفوع عنده) کسی که به درگاه او شفاعت می کنند که منظور

ص: 144


1- سوره سجده، آیه 4.
2- سوره سبأ، آیه 23.

خداوند متعال است.

باید در نظر داشت که هر سه جهت در شفاعت، مرتبط با خداوند متعال می باشد. زیرا شفیع از جانب خود چنین مقامی را ندارد و خداوند به او این مقام را عنایت فرموده است هر چند این مقام از لحاظ کمّ و کیف مقول به تشکیک است.

آیه دوم

خداوند متعال می فرماید: (مَن ذَا الَّذِی یشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ یعْلَمُ مَا بَینَ أَیدِیهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ یحِیطُونَ بِشَیءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء) (1) کیست آنکه جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کند؟ آنچه را پیش روی مردم است [که نزد ایشان حاضر و مشهود است] و آنچه را پشت سر آنان است [که نسبت به آنان دور و پنهان است] می داند. و آنان به چیزی از دانش او احاطه ندارند مگر به آنچه او بخواهد.

استفهام در این آیه، استفهام انکاری است بدین معنا که هیچ کس نمی تواند شفاعت نماید مگر آنکه خداوند به او اجازه ی شفاعت داده باشد.

ادات نفی و استثنا در این آیه حصر را می فهماند؛ بدین معنا که شفاعت کننده باید از جانب خدا مأذون در شفاعت باشد. حال از شافع امت، حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله) (2) گرفته تا مؤمنینِ معمولی باید در شفاعت خود، مأذون از جانب خداوند باشند. از طرف دیگر نیز باید خداوند متعال رضایت به شفاعتِ مشفوع له از او داشته باشد.

آیه سوم

قرآن می فرماید: (وَلَا یشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَی). (3)

از این آیه استفاده می شود که شفیع نمی تواند برای هر کسی شفاعت نماید بلکه فقط می تواند برای کسی طلب شفاعت نماید که خداوند اجازه و رضایت به شفاعت او را صادر فرموده باشد.

ص: 145


1- سوره بقره، آیه 255.
2- قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) : انما شفاعتی لاهل الکبائر من امتی. (من لا یحضره الفقیه، ج3، ص574)
3- سوره انبیاء، آیه 28.

پس در نتیجه دایره شفیع و مشفوع له محدود به اذن پروردگار است و خارج از این دایره و محدوده، شفاعت معنا ندارد.

قرآن، فرشتگان را یکی از شفیعان معرفی می نماید امّا این فرشتگان نمی توانند برای هر کسی طلب شفاعت نمایند، بلکه شفاعت آنها شامل حال کسانی می شود که خداوند رضایت به شفاعت آنها دارد و اجازه ی چنین شفاعتی را در مورد آنها صادر فرموده است چنانچه می فرماید: (وَکم مِّن مَّلَک فِی السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِی شَفَاعَتُهُمْ شَیئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن یأْذَنَ اللَّهُ لِمَن یشَاء وَیرْضَی) (1) و چه بسیار فرشتگانی که در آسمان ها هستند که شفاعتشان هیچ سودی نمی بخشد مگر پس از آنکه خدا برای هر که بخواهد و بپسندد، اجازه دهد.

جمع بندی آیات قرآن درباره شفاعت

از جمع بندی بین این آیات فهمیده می شود که خداوند مقام شفاعت را به تعدادی از بندگان مقرّب خود عطا فرموده است و آنها فقط در مورد کسانی که خداوند رضایت به شفاعت آنها دارد، می توانند شفاعت نمایند و این موضوع مورد قبول شیعه و سنّی می باشد و تنها منکر آن صرفاً پیروان وهابیت می باشند هرچند که نمی توانند منکر کلیّت موضوع گردند. وهابیت، شفاعت در آخرت را قبول می کند و با ادّله ی قرآن و روایات متعدد و محکم نمی تواند اهل آن را انکار نماید و می پذیرد که اولیاء الهی و در رأس آنها وجود نازنین رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و حتّی قرآن، در روز قیامت مقام شفاعت را دارا می باشند امّا شفاعت در دنیا را شرک می دانند و می گویند: اگر کسی نزد اولیاء الهی رفته و ایشان را شفیع قرار دهد، مشرک است.

البته ایشان در اعتقاد به شفاعت در قیامت هم معتقدند که اگر در قیامت شخصی نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) برود و از ایشان طلب شفاعت نماید او مستحقّ

ص: 146


1- سوره نجم، آیه 26.

دوزخ است و باید بگوید: «اللهم شفّع نبیّنا محمداً فینا یوم القیامة» (1) یعنی خداوندا پیغمبرمان محمد (صلی الله علیه و آله) را روز قیامت شفیع ما قرار بده و شفاعت او را در مورد ما قبول بفرما. البته این کلام سخیف، کوته فکری و انجماد فکری ایشان و عقب افتادگی فکری و عقیدتی ایشان را می رساند.

ما می دانیم که خداوند مقام شفاعت را به وجود رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) عنایت فرموده و اذن شفاعت در مورد افراد عاصی از امت صادر گردیده است. بنابراین تفاوتی ندارد که بگویم یا رسول الله من گنهکارم شفاعت مرا قبول بفرما یا آنکه بگویم خدایا شفاعت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) را در مورد من قبول بفرما.

پس مناقشه ی ما با وهابیت در مورد شفاعت در دنیا می باشد که آیا پذیرش شفاعت در دنیا انسان را به شرک مبتلا می سازد یا نه؟ که باید به بررسی آن بپردازیم.

البته وجود شفاعت در برزخ معرکه ی آراست و در بین علماء شیعه در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد. بعضی شفاعت در برزخ را قبول ندارند و به روایت زیر استناد می کنند.

در کافی شریف آمده است که عمرو بن یزید می گوید: «قلت لابی عبدالله (علیه السلام) : انی سمعتک وانت تقول کل شیعتنا فی الجنة علی ما کان فیهم قال: صدقتک، کلّهم والله فی الجنّة. قال قالت: جعلت فداک ان الذنوب کثیرة کبار. فقال: امّا فی القیامة فکلکم فی الجنة بشفاعة النبی المطاع او وصی النبی ولکنّی والله اتخوّف علیکم فی البرزخ. قلت: وما البرزخ؟ قال: القبر منذ حین موته الی یوم القیامة». (2)

عمرو بن یزید می گوید: به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: من شنیدم که شما می گویید تمام شیعیان ما با هر کرداری که دارند در بهشت هستند. حضرت

ص: 147


1- الهدیة السنیة، الرسالة الثانیة، ص42؛ بحوث فی الملل والنحل، ج4، ص441.
2- الکافی، ج5، ص597، ح3، چاپ دارالحدیث، ج3، ص242، ح3، چاپ غفاری، باب ما ینطق به موضع القبر.

فرمود: این قول تو را تصدیق می کنم، سوگند به خدا که همه در بهشتند. عرض کردم: فدایت شوم گناهان بسیار و بزرگ است. حضرت فرمود: امّا در قیامت پس همه ی شما در بهشت هستید به واسطه شفاعت پیامبر مطاع یا به شفاعت وصی آن پیامبر ولی من از برزخ شما نگران و در هراس می باشم. عرض کردم: برزخ چیست؟ فرمود: برزخ عبارت است از عالم قبر از وقتی که انسان می میرد تا زمانی که قیامت برپا می شود.

استناد به این روایت - به نظر بنده که مخالف هم دارد - صحیح نیست. زیرا این روایت از حیث سند و دلالت ضعیف می باشد. ادله ی شفاعت اطلاق دارد و اگر کسی بخواهد برزخ را از این اطلاق خارج کند، باید دلیل معتبر داشته باشد و فقط همین تک روایت است که سنداً و دلالتاً ضعیف است. اعتقاد بنده این است که در عالم برزخ هم شفاعت وجود دارد و البته از بحث ما خارج است و باید در مبحث خود مطرح گردد. البته در روایات آمده که هر کس انکار شفاعت کند از ما نیست و به شفاعت ما نمی رسد. (1)

شفاعت در دنیا

اشاره

اختلافی که بین مسلمین از یک طرف و وهابیت از طرف دیگر وجود دارد مربوط به مسأله شفاعت در دنیا می باشد.

مسلمان ها شفاعت در دنیا را جایز و امری مقرّب می دانند و در مقابل، وهابیت

ص: 148


1- حدّثنا ابی رضی الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال حدثنا ابراهیم بن هاشم عن علی بن مَعبَد عن الحسین بن خالد عن علی ابن موسی الرضا (علیه السلام) عن ابیه عن آبائه عن امیرالمؤمنین (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) من لم یؤمن بحوضی فلا اورده الله حوضی ومن لم یؤمن بشفاعتی فلا أناله الله شفاعتی. ثم قال انما شفاعتی لاهل الکبائر من امتی فامّا المحسنون فما علیهم من سبیل قال الحسین بن خالد فقلت الرضا (علیه السلام) : یابن رسول الله فما معنی قول الله عزوجل (ولا یشفعون الا لمن ارتضی) قال لا یشفعون الّا لمن ارتضی الله دینه. (الامالی، ص56، ح4؛ روضة الواعظین، ص500؛ کشف الغمة، ج2، ص286؛ بحارالانوار، ج8، ص19، ح4 و ص34، ح4؛ عیون اخبار الرضا (علیه السلام) ، ج1، ص179؛ ح35)

این عمل را شرک آلود و معتقد به آن را مشرک می دانند.

ادلّه جواز پذیرش شفاعت در دنیا

کسانی که شفاعت در دنیا را جایز می دانند، دو دلیل برای ادّعای خود مطرح می کنند:

الف) شفاعت در دنیا به معنای دعا می باشد.

بدین معنا که اگر شخصی حاجت دنیوی و یا حاجتی اخروی مثل طلب بخشش داشته باشد و نزد اولیاء خدا یا قبور ایشان برود و بگوید: «یا وجیهاً عندالله اشفع لنا عندالله» یعنی؛ ای کسی که نزد پروردگار آبرومند می باشی، برای ما نزد خدا شفاعت کن. ای ولیّ خدا، شما آبرومندتر از من در نزد خداوند هستید پس شما برای برآورده شدن حاجت من دعا کنید و از خدا بخواهید حاجت مرا بدهد.

برای مثال کسی که حاجت دنیوی دارد، خانه ای می خواهد، قرضی دارد و یا حاجت اخروی دارد و توبه اش را خواستار است، نجات از آتش جهنم را طالب است، به پیشگاه رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) می رود و می گوید ای رسول خدا، شما نزد پروردگار آبرومند هستید و مقرّب درگاه الهی می باشید، شما برآورده شدن حاجت مرا از خداوند بخواهید و برای برآورده شدن حاجت من دعا کنید و ایشان را شفیع نزد خدا قرار می دهد و یا به یکی از اولیاء الهی می گوید: التماس دعا و حتی حاجت خود را بازگو نمی کند، واضح است که چنین عملی شرک نیست زیرا از او درخواست دعا نموده است.

خداوند در سوره نساء می فرماید: (مَّن یشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً یکن لَّهُ نَصِیبٌ مِّنْهَا وَمَن یشْفَعْ شَفَاعَةً سَیئَةً یکن لَّهُ کفْلٌ مِّنْهَا) (1) کسی که واسطه ی کار نیکی شود برای او هم نصیبی از آن خواهد بود و کسی که واسطه ی کار بدی گردد، برای او نیز سهمی از آن خواهد بود. از سیاق این آیه استفاده می شود که شفاعت در دنیا وجود دارد.

ص: 149


1- سوره نساء، آیه 85.

نظام الدین نیشابوری (1) در مورد این آیه از قول مقاتل می گوید: وقال المقاتل: الشفاعة الی الله انما هی دعوة الله المسلم لما روی عن النبی (صلی الله علیه و آله) : «من دعا لأخیه المسلم بظهر الغیب استجیب له وقال له الملک ولک مثل ذلک» (2) شفاعت در دنیا به معنای دعا کردن برای مسلمان است چنانکه از نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) روایت شده است: اگر کسی در غیاب برادر مسلمان خود دعا کند، دعا در حق او مستجاب می گردد و ملائکه به او می گویند: برای تو نیز مثل آن دعا مستجاب است.

مقاتل بن سلیمان بلخی - متوفای 150 ه.ق، یعنی دو سال بعد از شهادت امام صادق (علیه السلام) - از فرقه بُتریّه (3) می باشد در تفسیر خود می گوید: «من یشفع شفاعة حسنة لأخیه المسلم بخیر» (4) اگر کسی برای برادر دینی خود به خوبی شفاعت نماید خداوند نصیبی از آن خوبی را به او عطا می نماید هر چند کلام مقاتل عام است امّا می توان از آن استفاده کرد که شفاعت به معنای دعا می باشد.

فخرالدین رازی - از متکلّمین و مفسّرین اهل سنّت - از جمله کسانی است که شفاعت را به معنای دعا و توسل به خداوند متعال، معنا می کند. او در ذیل آیه شریفه (وَیسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِینَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ کلَّ شَیءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِینَ تَابُوا

ص: 150


1- تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان، ج2، ص459.
2- رواه الترمذی فی کتاب البر باب 50 و ابن ماجه فی کتاب مناسک باب 5.
3- فرقه بتریه: کسانی هستند که ولایت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) و خلافت بلافصل ایشان را قبول دارند امّا از شیخین تبرّی و بیزاری نمی جویند. هرچند ایشان را از لحاظ لغوی می توان شیعه دانست امّا از لحاظ اصطلاحی شیعه نمی باشند. شیعه در لغت به معنای (من شایع علیّاً) می باشد که شامل بتریّه هم می شود امّا در اصطلاح شیعه به کسی گفته می شود که علی بن ابیطالب (علیه السلام) را خلیفه ی بلافصل پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) می داند و کسانی را که متصدی امر خلافت شده اند، غاصب و ظالم می شمرد و ایشان را نفی و از ایشان برائت و بیزاری می جوید چراکه این افراد به خاطر نادیده گرفتن امر پروردگار و پیامبر او، کافر می باشند.
4- تفسیر مقاتل بن سلیمان، ج1، ص294.

وَاتَّبَعُوا سَبِیلَک وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِیمِ) (1) می گوید: این آیه شریفه دلالت بر شفاعت ملائکه برای گنهکاران دارد که می گویند: خدایا از گناهان مؤمن درگذر و این طلب مغفرت توسط ملائکه در دنیا همان شفاعت و دعا می باشد.

ایشان در ادامه می گوید: زمانی که مقام شفاعت برای ملائکه اثبات گردد، در نتیجه انبیاء که شأن و مقام آنها بالاتر از ملائکه است، صاحب مقام شفاعت در دنیا می باشند و اجماع وجود دارد که فرقی بین ملائکه و انبیاء در این جهت نمی باشد.

خداوند متعال در قرآن به رسول مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله) می فرماید: (وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِک وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ) (2) پس در ابتدا خداوند به ایشان امر می نماید که برای خود استغفار نما - هر چند ما با وجود ادلّه ی قطعیه معتقدیم که پیامبران معصوم از گناه و خطا بوده و از هر معصیت پاک می باشند و مقصود از استغفار در این آیه استغفار از معصیت و مخالفت با امر خداوند نمی باشد - سپس طلب مغفرت برای مردان و زنان مؤمن کن. نیز از حضرت نوح (علیه السلام) حکایت شده است که ایشان در مقام دعا می فرماید: (رَبِّ اغْفِرْ لِی وَلِوَالِدَی وَلِمَن دَخَلَ بَیتِی مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ). (3)و (4)

پس می توان نتیجه گرفت فخر رازی - که از علمای متعصّب سنّی می باشد - با آوردن دو شاهد از قرآن شفاعت را به معنای دعا در نظر می گیرد.

در احادیث شریفه نیز وارد شده است که دعای فرد مسلمان برای برادر دینی خود شفاعت محسوب می شود.

ابن عباس از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) روایت می کند که ایشان می فرمایند: «ما من رجل

ص: 151


1- سوره غافر، آیه 7.
2- سوره محمد، آیه 19.
3- سوره نوح، آیه 28.
4- مفاتیح الغیب، ج27، ص489.

مسلم یموت فیقوم علی جنازته اربعون رجلاً لا یشرکون بالله شیئاً الّا شفّعهم الله فیه» (1) هر مرد مسلمانی که می میرد پس چهل مرد که مشرک نباشند بر جنازه ی او حاضر شوند و شهادت به موحّد بودن او بدهند، خداوند متعال دعای این چهل نفر را در مورد میّت قبول می نماید.

شاهد در این روایت عبارت «شفعّهم الله فیه» می باشد که به معنای قبولی دعای ایشان و قبولی طلب شفاعت ایشان از جانب پروردگار متعال برای میّت می باشد.

در روایات دیگری آمده که وقتی مردم شهادت به خوب بودن شخصی می دهند، خداوند متعال از عذاب آن شخص صرف نظر می نماید. (2)

در صحیح بخاری بابی به نام «اذا استشفعوا الی الامام لیستسقی لهم، لم یردّهم» (3) است که لفظ «استشفعوا» به معنای دعا جهت طلب باران می باشد. پس معلوم می شود شفاعت عبارت از دعا برای افراد است.

در باب دیگری از صحیح بخاری با عنوان «اذا استشفع المشرکون بالمسلمین عند القحط» (4) که در این جمله، عبارت «استشفع» به معنای طلب دعا در زمان خشکسالی برای باریدن باران می باشد.

ب) دعا در شریعت مقدسه امری جایز و بلکه مستحب و مرغوب فیه و از دیدگاه قرآن امری مقرّب و مجرّب می باشد.

خداوند تبارک و تعالی در قرآن خطاب به پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) می فرماید: (وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِک وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ) (5) برای گناه خودت و مردان مؤمن و زنان باایمان طلب بخشش کن. قابل ذکر است که استغفار پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) از گناه و

ص: 152


1- صحیح مسلم، ج3، ص54؛ استحباب شهادة اربعین او خمسین للمؤمن بالخیر، ص275.
2- وسائل الشیعه، ج3، ص141؛ خصال، ج2، ص538.
3- صحیح بخاری، ج1.
4- صحیح بخاری، ج1.
5- سوره محمد، آیه 19.

معصیت و مخالفت نمی باشد و سیره ی عملی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) با مقام عصمتی که داشته اند این بود که در شبانه روز هفتاد مرتبه استغفار می کرده اند. (1)

در رابطه با این آیه باید گفت: آیا طبق اعتقاد وهابیت خداوند متعال، رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) را امر به عمل شرک آلود نموده است؟ یک زمان ما به رسول خدا (صلی الله علیه و آله) می گوییم برای ما دعا کنید و برای ما طلب استغفار کنید امّا در این آیه خدای متعال به پیغمبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) امر می کند که برای زنان و مردان با ایمان طلب استغفار کن.

در آیه دیگری خداوند متعال خطاب به پیامبر (صلی الله علیه و آله) می فرماید: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَکیهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَیهِمْ إِنَّ صَلاَتَک سَکنٌ لَّهُمْ) (2) از اموالشان زکاتی دریافت کن که به سبب آن [نفوس و اموالشان را] پاک می کنی، و آنان را رشد و تکامل می دهی؛ و [به هنگام دریافت زکات] بر آنان دعا کن؛ زیرا دعای تو مایه آرامشی برای آنان است

از این آیه استفاده می شود که دعا در حق دیگران نه تنها جایز است بلکه امری مستحب می باشد.

شاهد دیگر بر جواز دعا، آیه شریفه است که خداوند متعال می فرماید: (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوک فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِیمًا) (3) و اگر آنان هنگامی که [با ارتکاب گناه] به خود ستم کردند، نزد تو می آمدند و از خدا آمرزش می خواستند، و پیامبر هم برای آنان طلب آمرزش می کرد، یقیناً خدا را بسیار توبه پذیر و مهربان می یافتند.

ص: 153


1- صفوان بن یحیی عن المغیرة عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: ان الله یحبّ المقرّ التواب قال و کان رسول الله (صلی الله علیه و آله) یتوب الی الله فی کل یوم سبعین مرّة من غیر ذنب قلت یقول استغفر الله واتوب الیه قال کان یقول اتوب الی الله. (الزهد، ص73)
2- سوره توبه، آیه 103.
3- سوره نساء، آیه 64.

این آیه به صراحت می گوید آمدن به نزد پیامبر (صلی الله علیه و آله) و او را بر درگاه خدا شفیع قرار دادن و همچنین وساطت و استغفار او برای گنهکاران مؤثر است و موجب پذیرش توبه و رحمت الهی است.

اگر وساطت و استغفار و شفاعت خواستن از پیامبر (صلی الله علیه و آله) شرک بود چگونه ممکن بود که قرآن چنین دستوری را به گنهکاران بدهد؟!

بدیهی است پیامبر (صلی الله علیه و آله) آمرزنده گناه نیست، او تنها می تواند از خدا طلب آمرزش کند و این آیه پاسخ دندان شکنی است به آنها که اینگونه وساطت را انکار می کنند و از طرف دیگر این آیه می گوید: استغفار برای مؤمنان خطاکار مانعی ندارد.

اگر به حکایات قرآن توجه شود در داستان یوسف (علیه السلام) ، برادران او، نزد پدرشان آمدند و عرضه داشتند: (یا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا کنَّا خَاطِئِینَ) (1) ای پدر ما، برای گناهانمان از خدا طلب بخشش کن که قطعاً ما از خطاکاران بوده ایم. حضرت یعقوب (علیه السلام) - که پیامبر خداست - به آنها نفرمود: شما با چنین درخواستی مشرک شده اید، بلکه در پاسخ ایشان فرمود: (سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَکمْ رَبِّی إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ) (2) به زودی از پروردگارم برای شما طلب بخشش می کنم. قطعاً او همان بخشنده مهربان است.

با جمع بندی آیات مذکورمی توان نتیجه گرفت که طلب دعا و استغفار از مؤمنین و صالحین و انبیاء الهی مانعی ندارد و این طلب دعا می تواند حاجت دنیایی یا اخروی باشد.

اگر به احادیث نبوی در بحث شفاعت مراجعه شود، چنین بدست می آید که شفاعت در دنیا مورد قبول تمامی مسلمانان می باشد.

انس بن مالک - خادم پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) - می گوید: از نبی مکرم (صلی الله علیه و آله) درخواست

ص: 154


1- سوره یوسف، آیه 97.
2- سوره یوسف، آیه 98.

کردم که برای من روز قیامت شفاعت نماید. ایشان فرمود: من شفاعت شما را می کنم. به ایشان گفتم: در قیامت کجا شما را طلب نمایم؟ ایشان در پاسخ فرمود: روی پل صراط. (1)

نکته آن است که انس بن مالک در دنیا برای پیامبر (صلی الله علیه و آله) کار می کند ولی از ایشان حاجت اخروی می طلبد و درخواست شفاعت در قیامت را دارد. پیغمبر (صلی الله علیه و آله) به ایشان نفرمودند: ای انس، تو با این درخواست مشرک شدی بلکه فرمودند: «انا فاعل» من از تو شفاعت می کنم.

سواد بن قارب نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) آمد و در ابیاتی که انشاء کرد از ایشان طلب شفاعت نمود. از جمله ابیاتِ او این بیت است:

فکن لی شفیعاً یوم لا ذو شفاعة

بمغن فتیلاً عن سواد بن قارب (2)

ای رسول خدا در روزی که هیچ کس به اندازه ی نخ هسته ی خرمایی نمی تواند شفاعت نماید، از سواد بن قارب شفاعت نما.

ابن عباس می گوید: زمانی که امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) از غسل دادن نبی مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله) فارغ شدند، خطاب به ایشان فرمودند: پدر و مادرم فدای شما! پاک زندگی کردی و پاک از دنیا رفتی ... ما را نزد پروردگارت یاد کن. (3)

علی بن ابیطالب (علیه الصلاة والسّلام) می داند رسول خدا (صلی الله علیه و آله) وفات نموده و در قید حیات نمی باشد، امّا خطاب به ایشان می فرماید: مرا یاد کن. بنابراین تفاوتی ندارد که پیغمبر (صلی الله علیه و آله) ده دقیقه پیش رحلت نموده باشد و یا هزار سال از فوت ایشان گذشته باشد. آیا می توان گفت علی بن ابیطالب (علیه السلام) با بیان این جمله

ص: 155


1- روی الترمذی، فی صحیحه، عن انس انه قال: سألت النبیّ ان یشفع لی یوم القیامة فقال: انا فاعل. قلت: فأین اطلبک؟ قال: علی الصراط. (سنن ترمذی، ج4، ص42، باب ما جاء فی شأن الصراط)
2- اختصاص، ص182 و 183؛ فتح الباری، ج7، ص177.
3- قال ابن عباس: لمّا فرغ امیرالمؤمنین (علیه السلام) ، من تغسیل النبی (صلی الله علیه و آله) قال: بابی انت و امی ... طبتَ حیّاً وطبت میتاً ... واذکرنا عند ربک. (نهج البلاغه للدشتی، خطبه 235)

مشرک شده است؟! در حالیکه حداقل نزد اهل سنت علی بن ابیطالب (علیه السلام) جزء خلفای راشدین است و خلفا نمی توانند مشرک باشند.

در روایت دیگری قریب به همین مضمون در مورد خلیفه ی اول بیان شده که نزد جنازه ی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) آمد و کفن پیغمبر را باز کرد و ایشان را بوسید و گفت: پدر و مادرم به فدای شما! پاک زندگی کردی و پاک از دنیا رفتی ما را نزد پروردگارت یاد کن. (1)

البته باید گفت که علی بن ابیطالب (علیه السلام) در بیان جمله «بأبی انت وامی طبت حیّاً وطبت میتاً اذکرنا عند ربک» مقدّم بر ایشان بوده چراکه امور غسل پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) را علی بن ابیطالب (علیه السلام) انجام دادند و سایر مردم در سقیفه و مشغول غصب خلافت و تعیین جانشین برای رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بودند. در نتیجه باید گفت: اگر طلب حاجت و شفاعت از میّت حرام و شرک می باشد پس به تحقیق خلیفه ی اول اهل سنت با بیان این جمله مشرک می باشد. این دو روایت اخیر دلالت بر آن دارد که طلب شفاعت از شفیع، در زمان حیات او و پس از موتش جایز می باشد و سخن وهابیت بی اساس است.

شفاعت در آیینه روایات

اشاره

همانطور که بیان گردید معنای شفاعت در دنیا، طلب دعا می باشد بدین معنا که شخص از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) یا اوصیای ایشان (علیهم الصلاة والسّلام) و اولیای الهی در امور دنیوی یا امور آخرتی درخواست دعا می کند. از طرف دیگر نیز طلب دعا و درخواست آن امری مستحب است.

در روایات اهل سنت، روایاتی وجود دارد که وهابیت در مقابل آن چند راه پیش رو دارد: یا باید بگوید این کتاب ها را قبول ندارم و یا باید بگوید این

ص: 156


1- یروی انه لمّا توفی رسول الله (صلی الله علیه و آله) کشف ابوبکر عن وجهه وقبلّه وقال بابی انت وامی طبت حیّاً وطبت میتاً، اذکرنا عند ربک. (السیرة الحلبیة، ج3، ص392؛ بحوث فی الملل و النحل، ج4، ص451)

احادیث را قبول ندارم و یا در صورت پذیرش باید شفاعت در دنیا را بپذیرد.

روایت اول: ثواب کسی که برای رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) درخواست وسیله کند

عمرو بن عاص می گوید: از نبی مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله) شنیده است که می فرمایند: هنگامی که صدای مؤذن را شنیدید، شما نیز مثل او کلمات را تکرار کنید سپس بر من صلوات بفرستید. همانا کسی که بر من صلوات بفرستد خداوند بر او ده صلوات می فرستد سپس برای من از خدا وسیله را درخواست کنید. همانا وسیله مقام و منزلتی در بهشت است که فقط شایسته بنده ای از بندگان خداست و من امید دارم که آن بنده، من باشم پس هر کس که برای من درخواست وسیله نماید، شفاعت من به او می رسد. (1)

در این روایت شفاعت اطلاق دارد و علاوه بر آخرت شامل شفاعت در دنیا نیز می گردد.

روایت دوم: ثواب کسی که بعد از شنیدن اذان این دعا را بخواند

جابر می گوید: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: هر کس که هنگام شنیدن اذان بگوید: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاماً محموداً الذی وعدته» روز قیامت شفاعت من به او می رسد. (2)

روایت سوم: شفاعت میت توسط تشییع کنندگان او

عایشه می گوید: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: هر کس که بمیرد و صد نفر از مردم بر او نماز گزارند، شفاعت آنها در مورد میّت پذیرفته می شود. (3)

ص: 157


1- عن عبدالله عن عمرو بن العاص انه سمع رسول الله (صلی الله علیه و آله) یقول: اذا سمعتم المؤذّن فقولوا مثل ما یقول ثم صلّوا علیّ فانه من صلّی علّی صلاة صلی الله علیه بها عشراً ثم سلوا الله لی الوسیلة فانها منزلة فی الجنة لا تنبغی الّا لعبد من عبادالله وارجو ان اکون انا هو فمن سأل لی الوسیلة حلت له الشفاعة. (صحیح مسلم، ج2، ص4، کتاب الصلاة، الباب 6؛ الترمذی الجامع الصحیح، ج5، ص589 کتاب المناقب الباب الاول)
2- من قال حین یسمع النداء اللهم رب هذه الدة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاماً محموداً الذی وعدته الاحلت له الشفاعة یوم القیامة. (صحیح بخاری، ج1، ص152)
3- عن عایشة عن النبی (صلی الله علیه و آله) ما من میت یموت یصلّی علیه امة من الناس یبلغون مائة کلّهم یشفعون له ألا شفعوا فیه. (صحیح مسلم، ج2، ص654، رقم 58، رقم 947 کتاب الجنائز باب من صلی علیه مأة)

این روایت به صراحت روشن می نماید که شفاعت در دنیا وجود دارد و مخصوص انبیاء الهی نمی باشد.

اگر به نماز میّت دقت شود به جز دعا چیز دیگری نیست چراکه نماز میت، در واقع نماز نیست زیرا در این نماز وضو نیاز نمی باشد، رکوع و سجود در آن وجود ندارد (1) و حتّی اگر زنی معذور باشد، می تواند این نماز را بخواند. اسم آن در اصطلاح «صلاة المیت» است امّا نمازِ عملی نمی باشد زیرا «لا صلاة الا بطهور» (2) و «لا صلاة الّا بفاتحة الکتاب» (3) بلکه نماز میّت در حقیقت دعا در حق میّت می باشد.

روایت چهارم: فضیلت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نسبت به تمامی انبیاء

جابر بن عبدالله می گوید که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمودند: پنج چیز به من عطا شده است که هیچ کدام از انبیاء قبل از من آنها را دارا نیستند و یکی از آنها این است که به من مقام شفاعت عطا شده است. (4)

روایت پنجم: اولین شافع در روز قیامت

ابن عباس می گوید: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمودند: من اولین شافع در روز قیامت هستم و اولین کسی هستم که شفاعت او در روز قیامت مقبول درگاه خدا واقع می شود و فخری بر کسی ندارم. (5)

ص: 158


1- الکافی (دارالحدیث)، ج6، ص30.
2- مستدرک الوسائل، ج1، ص288، ح624.
3- هدایة الامّة، ج3، ص31، ح120.
4- جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) : اعطیت خمساً لم یعطهن احد من الانبیاء قبلی: نصرت بالرعب مسیرة شهر وجعلت لی الارض سجداً وطهوراً وایّمارجل من امتی ادرکته الصلاة فلیصل واحلت لی المغانم و کان النبی یبعث الی قومه خاصة وبعثت الی الناس کافة واعطیت الشفاعة. (صحیح البخاری، ج1، ص86؛ صحیح مسلم، ج2، ص63)
5- عن ابن عباس عن النبی (صلی الله علیه و آله) : انا حبیب الله ولا فخر وانا حامل لواء الحمد یوم القیامة ولا فخر وانا اول شافع و اوَّل مشَفَّعٍ یوم القیامة ولا فخر واول من یحرّک حلق الجنة فیفتح الله لی غیر خلیفها ومعی فقراء المؤمنین ولا فخر وانا اکرم الاولین والآخرین ولافخر. (سنن ترمذی، ج5، ص248)

روایت «انا اول شافع واول مشفّع» (1) به طرق مختلف با اسناد مختلف در روایات اهل سنت بیان شده است.

روایت ششم: شفاعت امت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در روز قیامت

انس بن مالک از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) روایت می کند که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمودند: برای هر پیامبری درخواستی است که آن را از خداوند می خواهد و خداوند برای او به استجابت می رساند و من دعایم که شفاعت برای امتم می باشد را برای روز قیامت ذخیره کرده ام. (2)

روایت هفتم: افرادی که در قیامت مقام شفاعت دارند

عثمان بن عفان می گوید: که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمودند: سه گروه روز قیامت

ص: 159


1- رواه مسلم فی ج1، ص130 عن انس بن مالک قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) : انا اول الناس یشفع فی الجنة وانا اکثر الانبیاء تبعاً. عن انس بن مالک قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) : انا اکثر الانبیاء تبعاً یوم القیامة وانا اول من یقرع باب الجنة. انس بن مالک قال النبی (صلی الله علیه و آله) انا اول شفیع فی الجنة لم یصدّق نبی عن الانبیاء نبیاً ما یصدقه من امتها الارجل واحد و روی فی ج7، ص59 عن ابی هریرة قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) : انا سید ولد آدم یوم القیامة واول من ینقش عند القبر اول شافع و اول مشفع. وفی سن ترمذی ج5، ص248 عن ابن عباس قال: جلس ناس من اصحاب رسول الله (صلی الله علیه و آله) ینتظرونه قال فخرج حتی اذا دنا منهم سمعهم یتذاکرون فسمع حدیثهم فقال بعضهم: عجباً ان الله اتخذ من خلقه خلیلاً اتخذ من ابراهیم خلیلاً. وقال آخر: ماذا بأعجب من کلام موسی کلمة تکلیماً وقال آخر: فعیسی کلمة الله وروحه و قال آخر، آدم اصطفاه الله فخرج علیهم فسلم وقال: قد سمعت کلامکم وعجبکم ان ابراهیم خلیل الله وهو کذلک وموسی نجی الله وهو کذلک وعیسی روحه وکلمته وهو کذلک و آدم اصطفاه الله وهو کذلک الا وانا حبیب الله ولا فخر وانا حامل لواء الحمد یوم القیامة ولا فخر وانا اول شافع واول مشفع یوم القیامة ولا فخر وانا اول من یحرک حلق الجنة یفتح الله لی فیدخلینا ومعی فقراء المومنین ولا فخر وانا اکرم الاولین و الآخرین و لافخر.
2- حدثنا همام حدثنا قتادة عن انس بن مالک قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) : لکل نبی دعوة دعابها فاستجاب الله له وانی استخبأت دعوتی شفاعة لامتی یوم القیامة. (الایمان، ص506)

مقام شفاعت دارند: انبیاء سپس علماء سپس شهدا. (1)

روایت هشتم: شرط شفاعت

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) می فرمایند: همانا شفاعت به مراتبِ مردم در قابلیت، وابسته است. (2)

باید گفت در وجود هر کاری دو طرف قابل تصوّر است: الف) فاعلیت فاعل ب) قابلیت قابل. یعنی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) شفاعت می کند امّا باید شخص مقابل نیز قابلیت پذیرش این شفاعت را داشته باشد.

به عنوان نمونه اگر انسان بذر مناسب، آب و مواد مغذی برای کاشتن گیاه در اختیار داشته باشد امّا زمین حاصلخیز در اختیار نداشته باشد، بهترین ها از هر چیز را که استفاده نماید از آنجایی که زمین حاصلخیز نیست، گیاهی سبز نمی شود و یا محصول مطلوب به دست نمی آید. پیامبر (صلی الله علیه و آله) هر چند فاعلیت تام در شفاعت دارد امّا قابل هم باید قابلیت شفاعت را داشته باشد تا شفاعت بتواند در حقّ او تأثیرگذار باشد. لذا خداوند تبارک و تعالی خطاب به رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) در مورد منافقان می فرماید: (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِینَ مَرَّةً فَلَن یغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ) (3) اگر برای منافقین آمرزش بخواهی یا برای آنها آمرزش نخواهی، حتی اگر هفتاد بار برای آنها آمرزش بخواهی هرگز خدا آنها را نمی بخشد.

البته باید متذکر شد که بهشت نیز مراتبی دارد و در روایت آمده که درجات عالیه ای در بهشت وجود دارد و همانگونه که به ستارگان نظاره می شود، بهشتیان به کسانی که مراتب عالیه در بهشت دارند نگاه می کنند. (4) به عبارت دیگر همه در

ص: 160


1- عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) : یشفع یوم القیامة ثلاثة: الانبیاء ثم العلماء ثم الشهدا. (سنن ابن ماجة، ج2، ص724)
2- عن ابی سعید عن النبی (صلی الله علیه و آله) انّ الشفاعة علی مراتب الناس فی القابلیة. (سنن ابن ماجه، ج2، ص144)
3- سوره توبه، آیه 80.
4- وکان امیرالمؤمنین (علیه السلام) یقول ان اهل الجنة ینظرون الی منازل شیعتنا کما ینظر الانسان الی الکواکب. (بحارالانوار، ج8، ص148، ح (علیه السلام) 8)

بهشت هستند امّا در آنجا دارای مراتب می باشند.

در دو کتاب مناقب و خرائج آمده است؛ هشام بن حکم می گوید: یکی از بزرگان اهل جبل هر سالی که به حج مشرّف می شد خدمت امام صادق (علیه السلام) می رسید. امام (علیه السلام) او را در یکی از خانه های خود در مدینه جای می داد. در یکی از سفرها حج او و ماندنش در مدینه به درازا کشید. به همین جهت ده هزار درهم به امام (علیه السلام) تقدیم نمود تا برای او خانه ای در مدینه بخرد. آنگاه به حج مشرّف شد. موقع بازگشت به امام (علیه السلام) عرض کرد: قربانت گردم، برای من خانه خریدی؟ فرمود: آری. آنگاه امام (علیه السلام) سند و نوشته ای را به او داد که در آن نوشته بود:

«بسم الله الرحمن الرحیم. هذا ما اشتری جعفر بن محمد (علیه السلام) لفلان بن فلان الجبلی: اشتری له داراً فی الفردوس، حدّها الاوّل رسول الله (صلی الله علیه و آله) والحدّ الثانی امیرالمؤمنین (علیه السلام) والحدّ الثالث الحسن بن علی (علیه السلام) والحدّ الرابع الحسین بن علی (علیه السلام) ».

به نام خداوند بخشنده ی مهربان. این سند خانه ا ی ا ست که جعفر بن محمد برای فلانی فرزند فلانی جبلی خریده است. برای او خانه ای در بهشت خریده که حدّ اول آن خانه رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و حدّ دوم آن خانه امیرالمؤمنین (علیه السلام) و حدّ سوم آن خانه حسن بن علی (علیه السلام) و حدّ چهارم آن خانه حسین بن علی (علیه السلام) است.

وقتی او نوشته را خواند گفت: من راضیم، خدا مرا فدای شما گرداند. امام فرمود: من آن پول را در میان فرزندان امام حسن و امام حسین(علیهما السلام) تقسیم کردم. امیدوارم خداوند آن را از تو بپذیرد و پاداش تو را بهشت قرار دهد.

راوی گوید: آن شخص، سند را گرفت و به وطن خود بازگشت پس از اندکی بیمار شد. در اثر همان بیماری به بستر مرگ افتاد او خانواده اش را جمع کرد و آنها را سوگند داد که آن سند را با او دفن کنند این را گفت و جان به جان آفرین تسلیم کرد.

خانواده او طبق سفارش آن بزرگمرد عمل کردند وقتی بامدادان سر قبرش رفتند روی قبر سندی را دیدند که در آن نوشته شده بود: به خدا سوگند که ولیّ

ص: 161

خدا جعفر بن محمد (علیهما السلام) به آنچه گفته بود وفا کرد. (1)

روایت نهم: شفاعت انتخاب رسول اکرم (صلی الله علیه و آله)

ابن ماجه از پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) روایت می کند که فرمود: خداوند مرا بین اینکه نصف امت من وارد بهشت گردند و شفاعت مخیّر ساخت، پس شفاعت را اختیار کردم. (2)

روایت دهم: شفاعت مؤمن از اطرافیان خود در روز قیامت

عبدالله بن ابی الجدعاء می گوید: شنیدم که نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) می فرمودند: با شفاعت مردی از امت من کسانی وارد بهشت می شوند که عدد آنها از بنی تمیم - یک قبیله بزرگ عرب می باشد - بیشتر است. پرسیدند: شافعی غیر از شما؟ فرمود: بله، به غیر از من. (3)

روایت یازدهم: شفاعت از گنهکاران در روز قیامت

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) می فرماید: (4) ... و زمانی که مؤمنان از آتش خلاص شدند، قَسَم

ص: 162


1- مناقب آل ابی طالب، ج4، ص233؛ الخرائج، ج1، ص303، ح (علیه السلام) ؛ بحارالانوار، ج47، ص134، ح183.
2- عن عوف بن مالک قال: کنا مع النبی (صلی الله علیه و آله) فی بعض مغازیه فقال: انّ ربّی خیّرنی بین ان یدخل نصف امتی الجنة والشفاعة فاخترت الشفاعة. (سنن ابن ماجه، ج2، باب ذکرالشفاعة، ص586؛ البخاری فی تاریخه، ج8، ص41)
3- عن سفیان الثوری عن خالد الخداء عن عبدالله بن شقیق العقیلی قال: جلست الی نفر من اصحاب النبی (صلی الله علیه و آله) فهیم عبدالله بن ابی الجدعاء فقال سمعت رسول الله (صلی الله علیه و آله) یقول: لیدخلّن الجنّة بشفاعة رجل من امتی اکثر من بنی تمیم. قالوا سواک یا رسول الله؟ قال: سوای. (مسند احمد، ج3، ص469 و 470؛ مستدرک حاکم، ج1، ص70 و 71)
4- عن ابی سعید الخدری ان ناساً فی زمن رسول الله (صلی الله علیه و آله) قالوا: یا رسول الله هل نری ربنا یوم القیامة؟ قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) : نعم. قال ما تضارون فی رؤیة الشمس بالظهیره صحواً لیس معها سحاب؟ وما تضارون فی رؤیة القمر لیلة البدر صحواً لیس فیها سحاب؟ قالوا: لا یا رسول الله تبارک و تعالی یوم القیامة الّا کما تضارون فی رؤیة احدهما. اذا کان یوم القیامة اذن مؤذن لیتبع کل امة ما کانت تعبد فلا یبقی احد کان یعبد غیرالله سبحانه من الاصنام والانصاب الّا یتساقطون فی النار حتی اذا لم یبق الّا من کان یعبد الله من برّ وفاجر و غبّر اهل الکتاب فیدعی الیهود فیقال لهم ما کنتم تعبدون؟ قالوا کنا نعبد عزیراً بن الله فیقال کذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون؟ قالوا عطشنا یا ربنا فاستقنا فیشار الیهم الا تردون فیحشرون الی النار کانها سراب یحطم بعضها بعضاً فیتساقطون فی النار ثم یدعی النصاری فیقال لهم ما کنتم تعبدون؟ قالوا کنا نعبد المسیح بن الله فیقال لهم کذبتم ما اتخذالله من صاحبة ولا ولد فیقال لهم ماذا تبغون؟ فیقولون عطشنا یا ربنا فاستقنا قال فیشار الیهم الاترون فیحشرون الی الجهنم کانها سراب یحطم بعضها بعضاً فیتساقطون فی النار حتی اذا لم یبق الا من کان یعبد الله تعالی من بروفاجر اتاهم رب العالمین سبحانه وتعالی فی ادنی صورة من التی رأوه فیها. قال فما تنتظرون تتبع کل امة ما کانت تعبد قالوا یا ربنا فارقنا الناس فی الدنیا افقر ما کنا الیهم ولم نصاحبهم فیقول اناربکم. فیقولون نعوذ بالله منک لا نشرک بالله شیئاً مرتین أو ثلاثاً. حتی ان بعضهم لیکادان یتقلب فیقول هل بینکم وبینه آیة فتعرفونه بها؟ فیقولون نعم فیکشف عن ساق فلا یبقی من کان یسجد لله من تلقاء نفسه الا اذن الله له بالسجود ولا یبقی من کان یسجد اتقاء وریاء الّا جعل الله ظهره طبقة واحدة کلما اراد ان یسجد خرّ علی قفاه، ثم یرفعون رؤوسهم وقد تحوّل فی صورته التی رأوه فیها اول مرة فقال: انا ربکم فیقولون انت ربنا ثم یضرب الجسر علی جهنم وتحل الشفاعة ویقولون اللهم سلم سلم. قیل یا رسول الله وما الجسر؟ قال دحض مذلة فیه خطاطیف وکلالیب وحسک تکون بنجد فیها شویکة یقال له السعدان. فیمّر المؤمنون کطرف العین وکالبرق وکالریح وکالطیر وکأجاوید الخیل والرکاب فناج مسلم ومخدوش مرسل ومکدوس فی نار جهنم حتی اذا خلص المؤمنون من النار فوالذی نفسی بیده ما منکم من أحد بأشّد منا شدّة لله فی استقصاء الحق من المؤمنین لله یوم القیامة لاخوانهم الذین فی النار، یقولون ربنا کانوا یصومون معنا ویصلون و یحجون فیقال لهم اخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم علی النار فیخرجون خلقاً کثیراً قد اخذت النار الی نصف ساقیه والی رکبتیه ثمّ یقولون ربّنا ما بقی فیها احد ممن امرتنا به فیقول ارجعوا فمن وجدتم فی قلبه مثقال دینار من خیر فأخرجوه فیخرجون خلقاً کثیراً ثم یقولون ربنا لم نذر فیها احداً ممن امرتنا ثمّ یقول ارجعوا فمن وجدتم فی قلبه مثقال نصف دینار من خیر فأخرجوه فیخرجون خلقاً کثیراً ثم یقولون ربنا لم نذر فیها ممن امرتنا احداً ثم یقول ارجعوا فمن وجدتم فی قلبه مثقال ذرة من خیر فأخرجوه فیخرجون خلقاً کثیراً ثم یقولون ربنا لم نذر فیها خیراً. وکان ابوسعید الخدری یقول ان لم تصدقونی بهذا الحدیث فاقروءا ان شئتم ان الله لا یظلم مثقال ذرة وان تک حسنة یضاعفها ویؤت من لدنه اجراً عظیماً (فیقول الله عزوجل: شفعت الملائکة وشفع النبیون وشفع المؤمنون ولم یبق الّا ارحم الراحمین فیبقض قبضة من النار فیخرج منها قوماً لن یعملوا خیراً قط) قدعادوا حمماً فیلقیهم فی نهر فی أفواه الجنة یقال له نهر الحیاة فیخرجون کما تخرج الحبّة فی حمیل السیل الاترونها تکون الی الحجر او الی الشجر ما یکون الی الشمس اصیفر واخیضر وما یکون منها الی الظل یکون ابیض فقالوا یا رسول الله کانک کنت ترعی بالبادیة قال فیخرجون کاللؤلؤ فی رقابهم الخواتم یعرفهم اهل الجنة هولاء عتقاء الله الذین ادخلهم الله الجنّة بغیر عمل عملوه ولا خیر قدموه ثمّ یقول ادخلوا الجنة فما رأیتموه فهو لکم فیقولون ربنا اعطینا مالم تعط احداً من العالمین فیقول لکم عندی افضل من هذا فیقولون یا ربنا ایّ شیء افضل من هذا فیقولون یا ربنا ای شیء افضل من هذا؟ فیقول رضای فلا اسخط علیکم بعده ابداً. (صحیح مسلم، ج2، ص113؛ سنن ابوداود، ج2، ص419؛ مسند احمد، ج3، ص383)

ص: 163

به آن کسی که جانم به دست اوست، هر کدام از شما در آن روز، نسبت به برادران خود که در آتش هستند در تلاش است و خطاب به خداوند می گویند: ای پروردگار ما، برادرانمان به همراه ما روزه می گرفتند و نماز می خواندند و حج به جا می آوردند.

پس به ایشان گفته می شود: بروید و هر کسی را که می شناسید از آتش خارج کنید. پس صورت های ایشان بر آتش حرام می گردد و بدین ترتیب خلق بسیاری از آتش خارج می شوند.

... ابوسعید خدری می گوید: اگر د ر این حدیث، من را تصدیق نمی کنید پس اگر خواستید بخوانید: (إِنَّ اللّهَ لاَ یظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَک حَسَنَةً یضَاعِفْهَا وَیؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِیمًا) (1) پس خداوند عزوجل می گوید ملائکه شفاعت می کنند و پیامبران شفاعت می کنند و مؤمنان شفاعت می کنند و به جز ارحم الراحمین کسی باقی نمی ماند ... .

روایت دوازدهم: شرط شفاعت

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) می فرماید: هر کس مرا زیارت کند من شفیع او می باشم. (2)

همانطور که می دانید زیارت در دنیا معنا دارد. پس شفاعت در این روایت نیز مطلق است و شامل شفاعت در دنیا می شود و همانطور که بیان شد شفاعت به معنای طلب دعا می باشد.

ص: 164


1- سوره نساء، آیه 40.
2- حدثنی رجل من آل عمر قال سمعت رسول الله (صلی الله علیه و آله) یقول: من زار قبری او قال من زارنی کنت له شفیعاً او شهیداً. (السنن الکبری للبیهقی، ج5، ص245؛ شعب الایمان، ج3، ص488)

روایت سیزدهم: شفاعت فرشته الهی توسط ادریس پیامبر (علیه السلام)

رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) می فرمایند: فرشته ای مورد غضب قرار گرفت و از درگاه الهی رانده شد. آن ملک نزد حضرت ادریس نبی (علیه السلام) آمد و به ایشان گفت: شفاعت مرا نزد پروردگارت بنما. حضرت ادریس (علیه السلام) برای او دعا کرد و اجازه رفتن ملک به آسمان صادر گردید. (1)و (2)

شاهد در این روایت شفاعت در دنیا از جانب حضرت ادریس (علیه السلام) برای فرشته بوده است و باید گفت: فرشته مشرک به پروردگارش نشده است.

در داستان تولد امام حسین (علیه السلام) وارد شده است که فطرس ملک نزد رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) آمد و از ایشان طلب شفاعت نمود و پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: نزد قنداقه ی امام حسین (علیه السلام) برود و خود را به آن مولود مبارک بمالد. فطرس خود را به گهواره امام حسین (علیه السلام) مالید و خداوند مهربان فوری بالش را به او برگرداند آنگاه فطرس به همراه جبرئیل به سوی آسمان پرواز کرد او در میان فرشتگان آزاد شده ی امام حسین (علیه السلام) نامیده شد. (3)

بررسی ادله حرمت شفاعت از دیدگاه وهابیت

اشاره

ابن تیمیه - که معاصر با علامه حلی (رحمة الله) در قرن هشتم می باشد و به عنوان محور و امام برای وهابیت محسوب می گردد - قائلین شفاعت را به سه دسته تقسیم می کند:

1. همه مسلمانان اجماع دارند که پیامبر (صلی الله علیه و آله) در قیامت بعد از آنکه خداوند اذن به شفاعت می دهد و عموم مردم از ایشان درخواست شفاعت می کنند، همه را

ص: 165


1- فرشتگان قدرت بر نافرمانی و گناه ندارند امّا اگر کاری را با تأنی و ناخشنودی انجام دهند عصیان محسوب می شود.
2- عن النبی (صلی الله علیه و آله) ان ملک غضب علیه فاهبط الی السماء فجاء الی ادریس فقال له: اشفع لی عند ربک فدعاله فاذن له فی الصعود. (منهج الرشاد لمن اراد السداد، ص162)
3- الخرائج، ج1، ص252، ح6؛ بحارالانوار، ج44، ص182، ح (علیه السلام) .

شفاعت می کند. اهل سنت و جماعت مسلمانان، همانند صحابه بر این مطلب اتفاق نظر دارند که ایشان برای اهل کبائر و عموم مردم شفاعت می کند.

2. وعیدیه - که از جمله خوارج و معتزله می باشند - معتقد هستند که شفاعت پیامبر (صلی الله علیه و آله) فقط اختصاص به مؤمنین دارد و غیر ایشان را شامل نمی شود.

3. عده ای نیز منکر شفاعت به طور مطلق می شوند.

در نهایت ابن تیمیه قول اول را اختیار می کند و می گوید: اهل سنت و جماعت مسلمانان بر این عقیده هستند که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) اهل کبائر را شفاعت می کند و هیچ کس در آتش جهنم مخلّد نخواهد بود. (1)

همانطور که مشاهده می گردد ابن تیمیه دایره شفاعت را خیلی وسیع فرض می کند تا آنجا که می گوید: عموم مردم از شفاعت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) برخوردار می شوند و هیچ کس مخلّد در آتش نخواهد بود.

شیعه معتقد است که بر طبق آیه قرآن (2) شفاعت فقط شامل مؤمنی می گردد که اعتقاد ایشان صحیح می باشد ولی در مقام عمل اشتباهاتی دارد و اگر کسی از دایره ایمان (3) خارج گردد، شفاعت شامل حال او نمی شود.

عبدالعزیز ابن باز در فتواهای خود نظر ابن تیمیه را قبول نمی کند و می گوید: به اجماع اهل علم، مشرک اگر بر شرک خود باقی باشد و از دنیا برود در آتش جهنم مخلّد خواهد بود.

مشرک کسی است که بت ها یا سنگ ها یا درختان و یا ستارگان را عبادت می کند و یا مردگان را به اسم اولیاء خدا عبادت می کند و یا به این مرده ها استغاثه نموده و از ایشان طلب کمک می نماید و یا کنار قبور آنها، از ایشان کمک

ص: 166


1- مجموعة الرسائل لابن تیمیه، ج1، ص10.
2- (وَلَا یَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَی). (سوره انبیاء، آیه 28)
3- مؤمن کسی است که خداوند را به وحدانیت می شناسد و اقرار به رسالت رسول خاتم (صلی الله علیه و آله) دارد و علی بن ابیطالب (علیه السلام) را به عنوان خلیفه بلافصل رسول خدا (صلی الله علیه و آله) می شناسد.

می خواهد مثلاً می گوید: یا سیدی رسول الله، فلان المدد المدد یا می گوید: یا سیدی البدوی المدد المدد و یا می گوید یا سیدی رسول الله المدد المدد الغوث الغوث و یا می گوید یا سیدی الحسین یا می گوید یا فاطمة یا می گوید یا ست زینب. و از این قبیل سخنان که مشرکین بیان می کنند و تمامی این کلمات و درخواست ها شرک اکبر است و اگر کسی با این عقاید از دنیا برود، اهل آتش خواهد بود. (1)

وهابیّت به خاطر این فتوا، شیعه را مشرک می دانند، آن هم به شرک اکبر و ریختن خونش را حلال می دانند و معتقدند که هر کس شیعه را بکشد، جایگاه او در بهشت است. در حالیکه اگر در موسم حج شما به مدینه بروید، خواهید دید اکثر کسانی که می گویند «یا سیدی یا رسول الله» از اهل سنت می باشند و شیعه نیستند پس باید گفت: تمامی این افراد محکوم به شرک اکبر و مخلّد در آتش می باشند؟!

و جای تعجب است که ابن تیمیه - امام وهابیون - معتقد است که ابلیس و قابیل و فرعون و نمرود در روز قیامت با شفاعت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به بهشت می روند چراکه جزء عموم خلق محسوب می شود. امّا عبدالعزیز ابن باز در قرن حاضر معتقد است که عدّه ای از مسلمانان به خاطر طلب شفاعت و یاری خواستن از اولیاء الهی در آتش جهنم مخلّد خواهند بود.

وهابیت برای اثبات حرمت طلب شفاعت ادله ای را اقامه می کنند که به بررسی آنها می پردازیم:

دلیل اول - درخواست شفاعت، شرک است

آنان معتقدند طلب شفاعت از غیر خداوند تبارک و تعالی، شرک در عبادت است و انسان باید خدایی که خالق و ربّ عالم هستی است و همه امور عالم به او برمی گردد را بپرستد و وقتی که شخص می گوید یا رسول الله من از شما

ص: 167


1- فتاوی ابن باز، ج4، ص368.

درخواستی دارم و شما برای من شفاعت کن، مشرک می شود. زیرا غیر خدا را عبادت کرده است و چنین شخصی معتقد است که پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) می تواند در عالم هستی بدون اذن الهی و خودسرانه از او شفاعت کند و یا از گناه او درگذرد. پس ربّ دیگری غیر از خدا را در نظر گرفته است و گرفتار شرک گردیده است.

در جواب این دلیل وهابیت باید گفت: شرک در عبادت به معنای پرستش غیر خدا می باشد و هیچ کس پیامبر خاتم (صلی الله علیه و آله) و اوصیای ایشان (علیهم السلام) و اولیاء الله را به عنوان رب نمی داند.

سخن وهابیت در صورتی درست است که بگوییم پیامبر (صلی الله علیه و آله) به نحو استقلال شفاعت می کند و قدرت مستقلی در برابر پروردگار متعال دارد و این قدرت را از خدا نگرفته و بالذات صاحب این نیرو می باشد و آن کار را بالاستقلال انجام می دهد در حالی که خداوند خواهان انجام چنین کاری نمی باشد. این در صورتی است که ما از کسی که چنین اعتقادی داشته باشد برائت می جوییم و معتقدیم که پیغمبر خدا (صلی الله علیه و آله) و اوصیاء بر حق او (علیهم السلام) هر قدرت و وجاهت و آبرویی را که دارند، خداوند متعال به ایشان عنایت کرده است و مقام شفاعت را خداوند به ایشان داده است و تا خداوند اجازه ی شفاعت از کسی را صادر ننماید، هیچ کس قدرت شفاعت ندارد.

از طرف دیگر چنانچه طلب شفاعت از میّت به معنای عبادت او باشد، پس طلب کردن شفاعت از حیّ نیز عبادت او می باشد و منجر به مشرک شدن شخص می شود این در حالی است که قرآن مسلمانان گنهکار را دعوت می کند که نزد رسول مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله) بروند تا ایشان از خداوند برای آنها طلب استغفار نماید و خداوند از گناه ایشان درگذرد و این توحید ناب است.

در سوره ی مبارکه حمد ما خطاب به پروردگار می گوییم: (إِیاک نَعْبُدُ وإِیاک نَسْتَعِینُ) (1) یعنی خدایا تنها تو را می پرستم و تنها از تو یاری می جوییم و تقدیم

ص: 168


1- سوره فاتحه، آیه 5.

مفعول بر فعل دلالت بر حصر دارد در حالیکه در سوره بقره خداوند متعال می فرماید: (وَاسْتَعِینُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ) (1) از صبر و نماز طلب یاری نمایید. آیا یاری طلبیدن از صبر و نماز شرک به پروردگار است؟ و اگر کسی در شدائد از صبر و نماز کمک گرفت، او مشرک است؟!

استعانت در صورتی شرک محسوب می گردد که شخص ایمان به ربوبیّت غیر خدا داشته باشد و هیچ یک از مسلمین چنین اعتقادی ندارد.

دلیل دوم - طلب شفاعت از اولیاء الله، همانند اعتقاد بت پرستان می باشد

دومین استدلال وهابی ها بر تحریم شفاعت از اولیاء الهی این است که خداوند بت پرستان را از آن جهت مشرک معرفی می کند که آنها از بت ها طلب شفاعت می نمودند و در مقابل آنها به ناله و زاری پرداخته و طلب وساطت می کردند.

تمامی شبکه های وهابی در تلویزیون و ماهواره ها و مبلغان وهابی، از این آیه برای استدلال خود استفاده می کنند که می فرماید: (وَیعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ یضُرُّهُمْ وَلاَ ینفَعُهُمْ وَیقُولُونَ هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ) (2) و آنها غیر از خدا چیزهایی را می پرستند که نه به آنها ضرر می رساند و نه به آنها نفع می دهد و می گویند: اینها شفیعان ما نزد خدا هستند.

وهابیت بر اساس این آیه، استدلال می کند که طلب شفاعت از غیر خداوند متعال شرک به خداوند محسوب می شود و در واقع عبادتِ شفیع محسوب می گردد در حالیکه این شفیع، مالک نفع و ضرری برای خود و یا دیگران نیست.

در جواب به این استدلال باید گفت: این آیه مربوط به بت پرستان قریش است که معتقد بودند خداوند، خالق عالم هستی است امّا امور را به بت ها تفویض نموده است و بت ها توانایی انجام کارهایی را در عالم امکان دارند. در نتیجه بت ها را عبادت می کردند و در مقابل آن، قربانی کرده و از بت ها درخواست

ص: 169


1- سوره بقره، آیه 45.
2- سوره یونس، آیه 18.

حاجت می نمودند چراکه برای بت ها بالاستقلال مقاماتی را قائل بودند.

تمامی اینها در حالی است که مسلمانان پیامبر خاتم (صلی الله علیه و آله) و اوصیای ایشان (علیهم السلام) و اولیاء الهی را پرستش و عبادت نمی کنند و اگر از آنهایی که به مدینه می روند و از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) درخواست حاجت می کنند بپرسید: که آیا شما غیر خدا را عبادت می کنید؟ در پاسخ می گوید: من فقط خدا را عبادت می کنم و این پیغمبر خداست که درود و سلام الهی بر او و خاندانش باد و مقامی نزد خدا دارد و من درخواست شفاعت در دنیا و آخرت را از ایشان دارم.

از طرف دیگر سنگ و چوب و به طور کلی بت ها، صاحب نفع و ضرری در عالم نمی باشند و طلب شفاعت از بت ها دلیل بر جهل و حماقت و عدم معرفت بت پرستان می باشد در حالیکه پذیرش و عدم پذیرش نبوت پیغمبر خاتم (صلی الله علیه و آله) و اوصیاء بر حقش منافع و مضرّاتی برای انسان دارد.

اگر کسی منکر نبوت پیغمبر خاتم (صلی الله علیه و آله) باشد، در دنیا و آخرت کافر محسوب می شود و مأیوس از رحمت پروردگار است و با پذیرش نبوت ایشان، مقرّب درگاه الهی و امیدوار به لقاء پروردگار می باشد.

اگر کسی امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلی از دنیا می رود (1) و اگر کسی ایمان و معرفت نسبت به امام زمانش کسب نماید، در دنیا و آخرت به او سود می رساند.

اگر کسی قرآن را که چشمه هدایت و نور و رحمت است را قبول نماید به تقوا هدایت شده (2) و برای دیگران خسران و ضلالت است. (3)

ص: 170


1- قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) : من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتة الجاهلیة. (شرح المقاصد، ج5، ص239؛ الغدیر، ج10، ص493)
2- (هُدًی لِّلْمُتَّقِینَ) (سوره بقره، آیه 2).
3- (وَلاَ یزِیدُ الظَّالِمِینَ إَلاَّ خَسَارًا) (سوره اسراء، آیه 82).

بت پرستان معتقد بودند(هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ) (1) بت ها شفیعان ما نزد خدا می باشند و بت ها صاحب مقام شفاعت نزد پروردگار می باشند. تمامی اینها در حالی است که شیعه معتقد است (لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِیعًا) (2) تمام شفاعت از آن خداست و خداوند این مقام را به هر کس بخواهد می دهد و کسانی می توانند شفاعت نمایند که خداوند اجازه این شفاعت را به آنها داده باشد (3) و در دایره ای که خداوند به شفیع اجازه دهد، شفاعت آنها مؤثر می باشد. (4)

حال سؤال اینجاست که آیا خداوند این مقام شفاعت را به بت ها داده است یا بت پرستان دچار توهّم شده اند و بت ها مقام شفاعت ندارند؟!

در مقابل معتقدیم که خداوند متعال مقام شفاعت را به پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و اوصیاء بر حقش (صلوات الله علیهم اجمعین) و اولیاء الله عنایت فرموده و ایشان در محدوده ای که خدا اجازه می دهد، شفاعت می نمایند و پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) حتی یک نفر را بدون اذن خداوند شفاعت نمی کند.

دلیل سوم - درخواست حاجت از غیر خدا، حرام است

طلب شفاعت از اولیاء الهی، درخواست حاجت از غیر خدا می باشد و درخواست حاجت از غیر خدا، به صریح آیات قرآن حرام می باشد.

قرآن کریم می فرماید: (فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا) (5) با خدا احدی را نخوانید پس از آنجایی که صدور شفاعت از اولیاء الهی، دعاء الی الله و به سوی خدا می باشد، باید از خداوند بخواهیم که شفاعت ایشان را در مورد ما قبول کند در غیر این صورت اگر بگوییم: یا رسول الله شما شفاعت مرا بکن، مرتکب عمل حرامی

ص: 171


1- سوره یونس، آیه 18.
2- سوره زمر، آیه 44.
3- سوره یونس، آیه 3.
4- سوره انبیاء، آیه 28.
5- سوره الجن، آیه 18.

گردیده ایم؛ زیرا رسول خدا (صلی الله علیه و آله) را در کنار خداوند متعال قرار داده ایم.

همچنین در سوره غافر خداوند تبارک و تعالی دعا را عبادت فرض نموده است و می فرماید: (ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکمْ إِنَّ الَّذِینَ یسْتَکبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِی سَیدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِینَ) (1) مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم، آنان که از عبادت من تکبّر ورزند، به زودی خوار و رسوا به دوزخ درآیند.

از کنار هم گذاشتن این دو آیه می توان نتیجه گرفت: دعا، نوعی عبادت است و عبادت برای غیر خدا جایز نمی باشد و اگر کسی غیر خدا را در دعا منظور نماید مرتکب عمل حرام و شرک آلود گردیده است.

پس در طلب شفاعت که نوعی دعاست، اگر اولیاء خدا را منظور کنیم این از مصادیق شرک محسوب گردیده و شخص مشرک می گردد.

در پاسخ به این استدلال وهابیت باید گفت: اولاً منظور از آیه ی شریفه (فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا) (2) مطلق خواندن غیر خدا نیست، چراکه هر شخصی در طول شبانه روز افراد زیادی را صدا می زند. بلکه مراد از این آیه، آن است که غیر خدا را عبادت نکنید و شاهد آن همین آیه شریفه می با شد چراکه می فرماید: (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا) (3) قطعاً مسجدها مال خداست پس با خدا احدی را نخوانید.

مسجد محلی برای عبادت است و در این آیه خداوند متعال می فرماید: در مسجد فقط باید خدا را عبادت کنید و غیر خدا را عبادت نکنید و هرکس غیر خدا را عبادت کند، مشرک می باشد. پس از مجموع آیه استفاده می شود، آن خواندنی حرام است که قرین عبادت باشد و ربّ و خدایی را به همراه و در عرض خدای واحد قهّار مورد پرستش قرار دهد. هیچ یک از موحدین، اولیاء

ص: 172


1- سوره غافر، آیه 60.
2- سوره الجن، آیه 18.
3- سوره الجن، آیه 18.

الهی و پیامبران و اوصیاء ایشان را، خدا نمی داند و ربوبیتی را برای ایشان قائل نمی باشند و معتقد نیست که امور عالم به ایشان تفویض شده است. بنابراین خواندن اولیاء الهی در دعاها و درخواست حاجت از ایشان، داخل در آیه ی شریفه نمی باشد.

ثانیاً آنچه که مورد نهی خداوند تبارک و تعالی است این است که شخص اولیاء الهی را در مقابل پروردگار فرض نماید و برای آنها قدرت مستقلی در مقابل خداوند قائل شود، همانطور که بت پرستان بت های خویش را در برآورده شدن حاجت هایشان مستقل می دانستند و با این اعتقاد قدرت الهی را در امور عالم محدود می دیدند.

این در حالی است که اعتقاد شخص موحّد آن است که اولیاء الهی هیچ اختیار و قدرتی به صورت مستقل از خویش ندارند و در نماز شهادت می دهیم که پیامبر خاتم (صلی الله علیه و آله) بالاترین و مقرّب ترین ولیّ پروردگار، عبد و بنده خداست. (1) پس به طریق اولی تکلیف سایر اولیاء الهی روشن می باشد. در روایت آمده است که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمودند: «الله تعالی اتخذنی عبداً قبل ان یتخذنی نبیّاً». (2)

ثالثاً دعا، معنای وسیعی دارد و هر نوع خواندن را شامل می شود و استعمال آن در عبادت، استعمال مجازی می باشد و آیه شریفه (ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکمْ إِنَّ الَّذِینَ یسْتَکبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِی سَیدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِینَ) (3) دلالت بر آن ندارد که هر زمان شخصی را صدا زدیم، او را عبادت کرده ایم و به طور کلّی هر صدازدنی، عبادت نمی باشد.

ص: 173


1- اشهد انّ محمداً عبده ورسوله.
2- بحارالانوار، ج25، ص134، ح6.
3- سوره غافر، آیه 60.

دلیل چهارم - شفاعت فقط مخصوص خداست

وهابیّت معتقد است طلب شفاعت از غیر خدا معنا ندارد چراکه خداوند شفاعت را مخصوص خود قرار داده است و می فرماید: (أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاء قُلْ أَوَلَوْ کانُوا لَا یمْلِکونَ شَیئًا وَلَا یعْقِلُونَ * قُل لِلّهِ الشِفاعَة جَمیعاً) (1) [نه اینکه بی خبران، درباره قدرت خدا نمی اندیشند] بلکه به جای خدا [از بتان] شفیعانی برای خود گرفته اند. بگو: آیا [از آنها شفاعت می خواهید] هر چند مالک چیزی [و اختیاردار شفاعتی] نباشند و علم و عقلی نداشته باشند [و پرستندگان خود را نشناسند؟] بگو: شفاعت، یکسره ویژه خداست.

در جواب باید گفت: در این آیه ی شریفه دو شاخصه را خداوند بیان می نماید:

الف) (لَا یمْلِکونَ شَیئًا) یعنی شفیعان هیچ دخل و تصرّفی در عالم ندارند و کاری از دست آنها برنمی آید؛

ب) (وَلَا یعْقِلُونَ) اینکه آنها فاقد فهم و درک و عقل می باشند.

این دو شاخصه در این آیه وصفی برای بت ها است که از جمادات می باشند و آیه خطاب به مشرکین و بت پرستان قریش است که معتقد بودند: (هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ) (2) این بت ها شفیعان ما نزد خداوند می باشند.

خداوند تبارک و تعالی می فرماید: این بت ها مقام شفاعت را دارا نمی باشند و صرفاً خداوند مالک شفاعت می باشد.

از طرف دیگر خداوند این مقام را به عده ای از مقربان درگاه خویش و اولیاء الهی و حتی بندگان صالح خود عطا فرموده است و آیات و روایات فراوانی دلالت بر آن دارد که خداوند تعالی به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و اهل بیت ایشان (علیهم السلام) اذن در شفاعت داده است و ما از ایشان در امور دنیوی و اخروی طلب شفاعت می کنیم.

ص: 174


1- سوره الزمر، آیات 43 و 44.
2- سوره یونس، آیه 18.

در تاریخ آمده است زهیر بن قین بجلّی - از شهداء کربلا - زمانی که همسر خویش را طلاق داد و به امام حسین (علیه السلام) ملحق گردید، همسرش گریه کرد و خطاب به او گفت: «وأسألک ان تذکرنی فی القیامة عند جد الحسین (علیه السلام) » (1) از تو درخواست می کنم که در قیامت مرا نزد جد حسین (علیه السلام) یاد کنی. آیا این زن مشرک است؟!

دلیل پنجم - درخواست شفاعت از میّت، کار لغو و بیهوده ای می باشد

آخرین استدلال وهابیت بر حرمت شفاعت از اولیاء الهی آن است که می گویند: میّت سخن تو را نمی شنود و قدرت شنوایی از او سلب گردیده است و نمی تواند جوابی به شما بدهد. پس اگر هزار بار هم بر سر قبر اولیاء الهی بروی و درخواستی از ایشان داشته باشی، قادر به پاسخ نمی باشند و چنین کاری مثل آن است که شما سنگ و چوب را مخاطب خود قرار دهی. در نتیجه این کار لغو و بیهوده و عبث است و انسان عاقل کار بیهوده نمی کند.

خداوند متعال در قرآن مشرکین را به اموات تشبیه کرده است و می فرماید: (إِنَّک لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَی وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِینَ) (2)

بی تردید تو نمی توانی [دعوتت را] به مردگان بشنوانی، و نیز نمی توانی آن را به کران که پشت کنان روی برمی گردانند بشنوانی.

در تشبیه، مشبّه به اقوی از مشبّه در وجه شبهه می باشد. پس وقتی قرآن مشرکین را تشبیه به مرده ها می کند که چیزی از سخن پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) را نمی شنوند پس به طریق اولی مرده ها چیزی نمی شنوند.

در آیه دیگر خداوند متعال، پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) را مخاطب خویش می سازد و

ص: 175


1- اللهوف، ص71 - 73؛ تسلیة المجالس وزینة المجالس، ج2، ص236 - 238؛ البحار، ج44، ص371 و 372؛ العوالم، ج17، ص222؛ الدمعة الساکبة، ج4، ص243؛ تظلّم الزهرا (علیها السلام) ، ص158؛ نفس المهموم، ص181.
2- سوره النمل، آیه 80.

می فرماید: (إِنَّ اللَّهَ یسْمِعُ مَن یشَاء وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِی الْقُبُورِ) (1) بی تردید خدا [دعوت حق را] به هر کس بخواهد می شنواند؛ و تو نمی توانی [دعوت حق را] به کسانی که در قبرهایند بشنوانی.

با توجه به این دو آیه، مرده ها قابلیت شنوایی را ندارند و طلب شفاعت از ایشان و تکلّم با آنها کار عبث و بیهوده ای می باشد.

اگر دقّت شود، وهابیت در استدلال های گذشته از راه اثبات شرک، شفاعت را مورد تخطئه قرار می دهند، امّا در استدلال اخیر خود از یک استدلال عقلی برای رسیدن به مقصود خود استفاده می کند و می گوید: انسان مرده، قدرت شنوایی ندارد و حرف شما را نمی شنود پس طلب شفاعت از او کار عبث و لغوی می باشد و چرا وقت خود را تلف کرده و کار عبث و بیهوده انجام می دهید. پس درخواست شفاعت از شخص مرده همانند درخواست از یک جماد خواهد بود.

در جواب به این استدلال باید گفت: این گروه اندک که خود مشرک اند و از حقایق اسلام و قرآن دور می باشند، هر چند فرقه های اسلامی را محکوم به شرک می کند، در حقیقت خود را تکفیر نموده و جمود فکری خود برای همگان آشکار نموده و بی اساس بود ن بافته های فکری خود را نمایان نموده اند.

این گروه اندک از ادله ی عقلیّه و دلایل نقلی که حیات بعد از مرگ را برای اولیاء الهی اثبات می کند، غفلت ورزیده و یا آنکه خود را به جهل و نادانی در این موضوع زده است.

فلاسفه ی اسلامی بیش از ده برهان عقلی بر تجرّد روح و بقای آن بعد از مرگ اقامه کرده اند که هیچ جای شک و تردید برای صاحبان انصاف و وجدان باقی نمی گذارد. علاوه بر آن صدها روایت و حدیث در این باب وارد شده که حیات بعد از مرگ را اثبات می کند.

آنچه که بین فلاسفه اسلامی مشترک است آن است که روح انسان بعد از

ص: 176


1- سوره فاطر، آیه 22.

مرگ باقی است و نابود نمی شود و مرگ به معنای نابودی و نیستی نمی باشد، بلکه مرگ انتقال روح از عالم دنیا به عالم برزخ می باشد. فرقی نمی کند که میت مؤمن صالح یا کافر طالح باشد. اگر به تاریخ مراجعه شود در جنگ بدر، وجود نازنین رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بر سر چاه بدر ایستادند و مشرکین را مخاطب خود ساختند و فرمودند: شما، همسایگان بدی برای رسول خدا بودید. او را از منزل خود اخراج و طرد نمودید و سپس دست به دست هم دادید و بر علیه او به محاربه و جنگ پرداختید، من آنچه را پروردگارم وعده فرموده بود، حقّ یافتم.

مردی از ایشان سؤال کرد یا رسول الله (صلی الله علیه و آله) ! خطاب شما با سرهایی که روح از آنها رفته است چه فایده دارد؟!

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: سوگند به خدا که تو از آنها شنواتر نیستی و بین آنها و ملائکه ای که با گرزهای آهنین آنها را بگیرند و بزنند، هیچ فاصله ای نیست. مگر آنکه من صورت خود را اینطور از آنها برگردانم. (1)

آیا رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نمی داند که میّت نمی شنود؟! و یا معتقد است که میّت بهتر از حیّ می تواند بشنود؟!

آیات متعددی در قرآن، بر حیات بعد از مرگ دلالت دارد که به صورت مختصر به آنها اشاره می کنیم.

خداوند متعال در سوره بقره می فرماید: (وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ یقْتَلُ فِی سَبیلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْیاء وَلَکن لاَّ تَشْعُرُونَ) (2) و به آنان که در راه خدا کشته می شوند مرده نگویید،

ص: 177


1- روی عن النبی (صلی الله علیه و آله) انه وقف علی قلیب بدر وخاطب المشرکین الذین قتلوا والقیت اجسادهم فی القلیب: لقد کنتم جیران سوء لرسول الله اخرجتموه من منزله وطردتموه ثم اجتمعتم علیه فحاربتموه فقد وجدت ما وعدنی ربی حقّاً. فقال له رجل: یا رسول الله ما خطابک لهام قد صدیت؟ فقال(صلی الله علیه و آله) : «والله ما انت باسمع منهم وما بینهم وبین ان تأخذهم الملائکة بمقامع من حدید الّا ان اعرض بوجهی هکذا عنهم». (صحیح البخاری، ج5، باب قتل ابی جهل، ص76 و 77؛ سیرة ابن هشام، ج2، ص292)
2- سوره بقره، آیه 154.

بلکه [در عالم برزخ] دارای حیات اند، ولی شما [کیفیت آن حیات را] درک نمی کنید.

در سوره آل عمران می فرماید: (وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیاء عِندَ رَبِّهِمْ یرْزَقُونَ * فَرِحِینَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَیسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِینَ لَمْ یلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَیهِمْ وَلاَ هُمْ یحْزَنُونَ * یسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللّهَ لاَ یضِیعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِینَ) (1) و هرگز گمان مبر آنان که در راه خدا کشته شدند مرده اند، بلکه زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند. در حالی که خدا به آنچه از بخشش و احسان خود به آنان عطا کرده شادمانند، و برای کسانی که از پی ایشانند و هنوز به آنان نپیوسته اند [و سرانجام به شرف شهادت نایل می شوند] شادی می کنند، که نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می شوند. [شهیدان] به نعمت و فضلی از سوی خدا و اینکه خدا پاداش مؤمنان را تباه نمی کند، شادمان و مسرورند.

نیز در سوره نساء آمده است: (فَکیفَ إِذَا جِئْنَا مِن کلِّ أمَّةٍ بِشَهِیدٍ وَجِئْنَا بِک عَلَی هَؤُلاء شَهِیدًا) (2) پس چگونه است آن روزی که از هر امتی شاهد و گواهی بیاوریم و تو را بر آنان گواه قرار دهیم؟

اگر به نصّ آیه توجه شود، به صراحت بیان می کند که نبی مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله) در روز قیامت، شاهد بر تمامی امّت ها خواهد بود. آیا این شهادت بدون حیات معقول می باشد؟ آیا این شهادت بدون اطلاع از اعتقاد و عمل افراد همانند کفر و ایمان، یا طاعت و عصیان ایشان صحیح می باشد؟

خداوند در سوره مؤمنون می فرماید: (وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَی یوْمِ یبْعَثُونَ) (3) و پشت سر آنها برزخی است تا روزی که مبعوث شوند.

ص: 178


1- سوره آل عمران، آیات 169 - 171.
2- سوره نساء، آیه 41.
3- سوره المؤمنون، آیه 100.

نیز در سوره غافر می فرماید: (النَّارُ یعْرَضُونَ عَلَیهَا غُدُوًّا وَعَشِیا) (1) فرعونیان صبح و شب به آن آتش عرضه می شوند.

علاوه بر این، آیات دیگری در قرآن وجود دارد که اتصال انسان به عالم ارواح را امری ممکن و شدنی می داند. (2)

اکنون به استدلال وهابیت در لغویتِ طلب شفاعت از مردگان برمی گردیم. با توجه به مباحث مطرح شده می گوییم: اجسادی که در زیر خاک مدفون می باشند قدرت فهم و ادارک ندارند و این یک امر طبیعی است زیرا جسم بدون روح، جماد می باشد و فهم و درک مربوط به روح می باشد و این مطلبی را همه پذیرفته اند. امّا نکته مهم اینجاست که ما جسدِ مدفون در قبر را به عنوان مخاطب خود قرار نمی دهیم بلکه از روح پاکی که زنده است و در بدن برزخی در عالم برزخ زندگی می کند طلب شفاعت می نماییم.

ما معتقدیم روح که حقیقت انسان است با مرگ از بین نمی رو د و در عالم برزخ قدرت ادراک دارد و حتی می تواند پاسخ به درخواست انسان زنده داشته باشد امّا انسان زنده قابلیت شنوایی آن را ندارد. به بیان دیگر می توان گفت: ارتباط انسان ها در دنیا با یکدیگر دو طرفه است که صدای یکدیگر را می شنوند و هم به یکدیگر پاسخ می دهند امّا در عالم برزخ ارتباط یک طرفه است، انسان ها ایشان را نمی بیند و صدای ایشان را نمی شنود امّا آنها انسان ها را می بینند و صدای آنان را می شوند و در این میان فرقی بین انسان صالح و غیر صالح وجود ندارد. اگر به زیارت عاشورا دقّت شود، ما دشمنان اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) و کسانی که با امام حسین (علیه السلام) جنگیدند را مورد خطاب قرار می دهیم و ایشان را لعنت کرده و در مقابل بر سیدالشهدا (علیه السلام) و اصحابش سلام می کنیم.

شبهه ای که در این میان مطرح می شود این است که اگر طلب شفاعت از میّت

ص: 179


1- سوره غافر، آیه 46.
2- سوره صافات، آیات 79، 109، 120، 130، 181 - سوره زخرف، آیه 45 - سوره اعراف، آیات 91 - 93.

مربوط به روح است، پس زیارت قبور معنایی ندارد! هر جایی که هستی، متوجه به ایشان باش و آنها را مخاطب قرار بده و به قول حافظ: بُعد منزل نبود در سفر روحانی. (1) چرا به مدینه برای زیارت قبر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و ائمه بقیع (علیهم السلام) می روی. چرا به کربلا و عتبات می روی؟

در پاسخ به این شببه باید گفت: این سخن صحیح است و روح اموات صالحین شاهد و ناظر بر ما می باشند امّا نصوص و روایات صحیحه و کثیره ای وجود دارد که زیارت قبر نبی مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله) و ائمه معصومین (علیهم السلام) و اولیاء صالحین را سفارش فرموده و ثواب آن را معادل بهشت می داند.

از طرف دیگر این روح با جسد پیوند دارد و علاقه ای بین روح و جسد حتی بعد از مرگ نیز برقرار است وزیارت ایشان سبب اتصال بدن و روح انسان به آن ارواح پاک می گردد و این پیوند سبب نزول رحمت پروردگار بر شخص می گردد. لذا در روایات می بینیم که دعا نزد قبر ایشان مستحب است. در روایت آمده است که امام هادی (علیه السلام) بیمار بودند، کسی را به نیابت از خود برای زیارت امام حسین (علیه السلام) فرستادند که زیر قبّه ی حضرت سیدالشهدا (علیه السلام) برای استشفاء ایشان دعا نماید. (2)

در اذن دخول ائمه اطهار (علیهم السلام) آمده است: «واشهد انک تشهد مقامی و تسمع

ص: 180


1- دیوان حافظ، غزل شماره 472.
2- قال ابومحمد الوهوردی حدثنی ابوعلی محمد بن همام قال حدثنی محمد الحمیری قال حدثنی ابوهاشم الجعفری قال دخلت علی ابی الحسن علی بن محمد (علیهما السلام) وهو محموم علیل فقال لی یا ابا هاشم ابعث رجلاً من موالینا الی الحائر یدعو الله لی فخرجت من عنده فاستقبلنی علی بن بلال فاعلمته ما قال لی وسألته ان یکون الرجل الذی یخرج فقال السمع والطاعة ولکننی اقول انه افضل من الحائر اذ کان بمنزلة من فی الحائر ودعاؤه لنفسه افضل من دعائی له بالحائر فاعلمته (علیه السلام) ما قال فقال لی قل له کان رسول الله (صلی الله علیه و آله) افضل من البیت والحجر وکان یطوف بالبیت ویستلم الحجر وان لله تعالی بقاعاً یحب ان یدعی فیها فیستجیب لمن دعاه والحائر منها. (کامل الزیارات، ص273؛ بحارالأنوار، ج98، ص113، ح34)

کلامی وانک حیّ عند ربکّ ترزق فأسأل ربّک وربّی قضاء حوائجی» (1) و در جای دیگر آمده است: «... واعلم ان رسولک و خلفاءک (علیهم السلام) احیاء عند ربک یرزقون، یرون مقامی و یسمعون کلامی و یردّون سلامی وانک حجبت عن سمعی کلامهم وفتحت باب فهمی بلذیذ مناجاتهم...» (2) پس قبور ایشان محل نزول رحمت الهی و برکات پروردگار است و دعا در آنجا مستجاب است چراکه بدن پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و ائمه معصومین (علیهم السلام) و اولیاء الهی بر طبق روایات سالم باقی می ماند و گذر زمان و فرسایش خاک بر بدن آنها تأثیر نمی گذارد.

پس می توان نتیجه گرفت که دلائل وهابیت در حرمت شفاعت از اولیاء خدا بی اساس و بر هیچ پایه ای استوار نمی باشد.

ص: 181


1- مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل، ج10، ص345، ح12.
2- المصباح الکفعمی، ص472 و 473.

ص: 182

فصل چهارم: زیارت قبور

اشاره

ص: 183

ص: 184

زیارت قبور از دیدگاه عقل و شرع

اشاره

زیارت قبور و بزرگداشت مردگان در تمام جوامع بشری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و این امر اختصاص به دین خاص و یا افراد مخصوص ندارد.

به هر کشوری در جهان و هر قومی در این گیتی پهناور و با هر دین و مسلکی که مراجعه شود، به وفور مشاهده می گردد که مقابر بزرگان خویش را تکریم و احترام نموده و یا حداقل تندیس و نمادی را برای بزرگداشت ایشان بر پا نموده و مراسم باشکوهی را در کنار آنها برگزار می نمایند و مردم بسیاری برای بهره برداری از این مراسم گسیل می شوند.

دین اسلام نیز در این میان، برای پاسداشت مقام بزرگان و تکریم ایشان و بهره برداری مادی و معنوی، امر به زیارت ایشان در زمان حیات و بعد از ممات نموده و زیارت قبور را امری پسندیده و دارای فوائد معرّفی کرده است.

دانشمندان اسلامی نیز به تبعیت از شارع مقدس و با استناد به آیات قرآن و روایات وارده، به جواز زیارت قبور و مخصوصاً قبور انبیاء و صالحین فتوا داده و آن را عملی پسندیده و پرفضیلت معرفی نموده ا ند. امّا یک عدّه قلیل که خود را ناجی اسلام و مسلمین می دانند و مدّعی توحید ناب می باشند، این عمل را تقبیح و سفر برای زیارت قبور را عملی شرک آلود و حرام می دانند و برای جلوگیری از زیارت، اقدام به تخریب مقابر بزرگان اعم از انبیاء الهی، ائمه اطهار (علیهم السلام) و اولیاء الهی کرده اند.

در این راستا وظیفه ی بزرگان دین، تنویر قلوب و بصیرت افزایی مسلمانان و مبارزه با این عقیده فاسد و معتقدین به آن می باشد و در این فصل به بررسی آن

ص: 185

از دیدگاه آیات قرآن و سنّت نبوی (صلی الله علیه و آله) پرداخته می شود.

معنای زیارت در لغت و اصطلاح

زیارت در لغت به معنای قصد کردن و ملاقات می باشد و اگر شما کسی را قصد کرده و به ملاقات او رفتید، زائر نامیده می شوید.

محلّی که در آن ملاقات واقع می شود، مَزار و گرامی داشت زائر توسط مَزور و ملاقات شونده تزویر نامیده می شود. (1) پس به طور کلی زیارت به معنای ملاقات با کسی به قصد اکرام و انس گرفتن با ایشان می باشد.

فواید زیارت قبور

رفتن به زیارت بزرگان و قبور ایشان می تواند مزایا و فوائدی را به دنبال داشته باشد که به اختصار، برخی از آنها بیان می گردد:

1. زیارت قبور، سبب عبرت گرفتن و پند و موعظه برای شخص می گردد. کسی که در این دنیای مادی زندگی می کند، در اثر گذر زمان، قلب او زنگار غفلت گرفته است و با زیارت قبور، مخصوصاً قبور صالحین و اولیاء الهی این زنگار پاک گشته و از فنای ایشان عبرت می گیرد. او می بیند که ایشان روزگاری را در این سرای فانی زندگی کرده و اموال و مستغلاتی داشته و حال اثری از ایشان جز یک سنگ قبر باقی نمانده است. او می بیند تنها چیزی که میت با خود همراه برده است، سه قطعه پارچه می باشد و اموال و مستغلات ایشان کمکی به او نکرده و به او وفادار نبوده اند و قرار است روزی خود او نیز به آنها ملحق بشود پس از ایشان پند گرفته و ترک محرمات می کند و متوجه پروردگار گردیده و واجبات را انجام می دهد.

پس زیارت قبور موجب عبرت و موعظه گرفتن است. لذا رسول مکرم

ص: 186


1- مصباح المنیر، ص260؛ تاج العروس، ج3، ص245؛ لسان العرب، ج4، ص335.

اسلام (صلی الله علیه و آله) می فرمایند: «نهیتکم عن زیارة القبور فزوروها فانّ فیها عبرة» (1) شما را از زیارت قبور نهی می کردم امّا حالا به زیارت آنها بروید. زیرا در زیارت قبور پند و عبرت وجود دارد.

در روایات وارد شده است که هر زمان بسیار خوشحال هستید و هر زمان که مغموم و ناراحت می باشید به زیارت قبور بروید تا با این زیارت یک حالت تعادل روحی برای شما ایجاد گردد زیرا انسان می فهمد که خوشحالی و ناراحتی موقت می باشد و شادی و ناراحتی برای دنیا ارزشی ندارد.

البته زیارت قبور منحصر به رفتن بر سر مزار صالحین و اولیاء الله نمی باشد بلکه خداوند در داستان غرق شدن فرعون می فرماید: (فَالْیوْمَ نُنَجِّیک بِبَدَنِک لِتَکونَ لِمَنْ خَلْفَک آیةً وَإِنَّ کثِیرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیاتِنَا لَغَافِلُونَ) (2) امروز بدن بی جان تو را نجات می دهیم تا عبرتی برای آیندگان و بازماندگان باشی و قطعاً بیشتر مردم از آیات و نشانه های ما غافل می باشند. پس دیدن جنازه ی مومیایی فرعون که ادّعای خدایی داشت نیز می تواند مایه ی عبرت برای دیگران باشد.

از داستان فرعون و عبرت های موجود در آن می توان دریافت که اگر در جنازه ی فرعون پند و عبرتی نهفته است که زنگار غفلت را می زداید به طریق اولی زیارت قبور صالحین و اولیاء الله می تواند عبرت و عاملی برای بیداری انسان باشد.

2. زیارت قبور سبب در پیش گرفتن طریقه ی زهد در دنیا و متذکر شدن قیامت و آخرت می شود.

دنیا دریای عمیقی است که محبت به خواسته های نفسانی از قبیل زن ها و فرزندان و اموال زیاد از طلا و نقره و اسب های سواری نشاندار و چهارپایان و

ص: 187


1- مسند احمد، ج3، ص427، ح10936؛ المستدرک علی الصحیحین، ج1، ص530، ح1386؛ الترغیب والترهیب، ج4، ص357؛ مجمع الزوائد، ج3، ص58 وقال: رجاله رجال الصحیح.
2- سوره یونس، آیه 92.

زراعت های مزارع در نظر مردم جلوه داده شده است. به گونه ای که اکثر مردم قیامت را به فراموشی سپرده و عده ای آن را انکار می کنند.

در این میان زیارت قبور می تواند سهم به سزایی در عمق بخشیدن به اعتقاد انسان درباره ی روز قیامت داشته باشد و حالت تنبّه و بیداری را برای انسان به ارمغان آورد.

انسان با رفتن به زیارت قبور متذکّر می شود که مرگ حق است و راه فراری از آن نیست ولی پایان زندگی نمی باشد، بلکه شروع مرحله ی جدیدی از زندگی است و باید آماده پاسخ گویی نسبت به اعمال، رفتار و گفتار خود گردد و آخرتی را پیش رو دارد که در آن اعمال خویش از خوب و بد را - اگرچه وزن ذره ای باشد - می بیند و اگر اعمال نیک او پذیرفته شود در زندگی رضایت بخشی داخل می گردد و در اثر عدم برخورداری از اعمال شایسته او را به سوی آتش خواهند برد و در آن مخلّد خواهد ماند. پس زیارت قبور زنگار غفلت را از انسان زدوده و موجب زهد و بی رغبتی انسان به دنیا و ایجاد میل و رغبت به آخرت می گردد.

انسان به خود می گوید: ظلم به مردم، غصب اموال دیگران، دزدی و اختلاس چرا؟ این زندگی چهار روزه ارزش اینها را ندارد. در حدیثی از پیامبر ختمی مرتبت (صلی الله علیه و آله) آمده است: «کنت قد نهیتکم عن زیارة القبور فزوروها فانها تزهد فی الدنیا وتذکّر الآخرة» (1) من شما را از زیارت قبور نهی کرده بودم پس قبور را زیارت کنید چراکه زهد در دنیا و متذکر شدن آخرت را به ارمغان می آورد.

3. زیارت قبور موجب رشد عاطفه و احساسات انسانی و محرک به سوی دوستی و محبت نسبت به میت و بازماندگان او می شود. کسی که در حق انسان ظلم کرده و حالا از دنیا رفته است، وقتی با جنازه ی او یا قبرش روبه رو می شود، می گوید: خدایا این شخص به من ظلم کرده امّا من از او گذشتم، رحمت خود را شامل حال او کن و حداقل برای او فاتحه ای می خواند و طلب استغفار و گذشت برای او می کند.

ص: 188


1- سنن ابن ماجه، ج1، ص501، باب 47، ح1571.

یا آنکه انسان در حقّ کسی کوتاهی کرده و او از دنیا رفته است، با رفتن سر مزارش نه تنها از او عذرخواهی می کند، بلکه تصمیم می گیرد نسبت به بازماندگان او کمال محبت را داشته و به شکلی گذشته خود را جبران نماید.

در حدیث دیگری ایشان می فرمایند: همانا من شما را از زیارت قبور نهی می کردم پس هر کس که می خواهد قبری را زیارت کند، به زیارت برود که از آثار آن زیارت، رقّت قلب و جاری شدن اشک چشم و یاد آخرت نهفته است و در آنجا سخنان نابه جا نگویید. (1)

زیارت قبور از دیدگاه اسلام

مسلمانان اعم از شیعه و سنّی، در گفتار و در عمل اجماع دارند که زیارت قبور امری جایز و مشروع می باشد و در مواردی این زیارت مستحب، بلکه مستحب مؤکد می باشد و سیره مسلمین از زمان نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) تا به امروز این امر را تأیید می نماید.

برای اثبات این اجماع به بررسی اقوال علماء می پردازیم:

1. صاحب جواهر الکلام می فرماید: (2) زیارت قبور در روز دوشنبه و پنج شنبه مستحب مؤکد می باشد چنانچه حضرت فاطمه زهرا (علیها السلام) در این دو روز به زیارت قبور شهداء می رفتند و زیارت قبور در روز پنج شنبه نیز با تأسی به فعل حضرت

ص: 189


1- عن انس بن مالک مرفوعاً: انی کنت نهیتکم عن زیارة القبور فمن شاء ان یزر قبراً فلیزره فانه یرق القلب و یدمع العین ویذکر الآخرة ولا تقولوا هجراً. (المستدرک للحاکم، ج1، ص376، کتاب الجنائز؛ مسند احمد، ج3، ص237؛ سنن الکبری، ج4، ص77)
2- یتاکد استحباب ذلک (زیارة القبور) یوم الاثنین وغداة السبت تأسیاً بالمحکی من فعل فاطمة (علیها السلام) فی زیارتها قبور الشهداء ... ویتأکد استحباب الزیارة فی الخمیس تأسیاً بفعل فاطمة (علیها السلام) ایضاً و فی خصوص العشیة منه تأسیاً بالنبی (صلی الله علیه و آله) فانه کان یخرج فی ملأ من اصحابه کل عشیة خمیس الی بقیع المؤمنین فیقول: السلام علیکم یا اهل الدیار ثلاثاً. (جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج4، ص321)

فاطمه زهرا (علیها السلام) مستحب مؤکد می باشد (1) و در عصر پنج شنبه نبی مکرم (صلی الله علیه و آله) به همراه اصحابش برای زیارت قبور مؤمنین در بقیع خارج می گشت و سه مرتبه می فرمودند: «السلام علیکم یا اهل الدیار» پس استحباب آن برگرفته از فعل ایشان می باشد. (2)

می توان گفت نظر شیعه بر آن استوار است که زیارت قبور امری مستحب و عملی پسندیده می باشد و در روزهای خاصی مثل روزهای، دوشنبه و پنج شنبه استحباب آن مضاعف می گردد.

2. امام شافعی می گوید: زیارت قبور مانع و زیانی ندارد و نزد قبور سخنان نامربوط مثل دعای به بدی و نفرین، نوحه کردن به باطل و شعرهای باطل گفته نشود. پس زمانی که به زیارت رفتید برای میت طلب بخشش و استغفار نمایید در حالیکه قلب شما پر از عاطفه و رقّت و مهربانی است. (3)

3. حاکم نیشابوری می گوید: من روایات زیارت قبور را نقل می کنم تا شما با

ص: 190


1- محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن هشام بن سالم عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال سمعته یقول عاشت فاطمة (علیها السلام) بعد ابیها خمسة وسبعین یوماً لم ترکاشرة ولا ضاحکة تأتی قبور الشهداء فی کلّ جمعة مرتین الاثنین والخمیس فتقول هاهنا کان رسول الله (صلی الله علیه و آله) هاهنا کان المشرکون وعن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن حسین بن سعید عن النضر بن سوید عن هشام بن سالم مثله. (وسائل الشیعه، ج3، باب 55، ح1) محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن محمد بن الحسین عن محسن بن احمد عن محمد بن حباب عن یونس عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: انّ فاطمة (علیها السلام) کانت تأتی قبور الشهداء فی کل غداة سبت فتأتی قبر حمزة و تترّحم علیه وتستغفر له ورواه الصدوق مرسلاً. (وسائل الشیعه، ج3، باب 55، ح2)
2- جعفر بن محمد بن قولویه فی المزار عن محمد بن الحسن عن محمد بن احمد عن موسی بن عمر (عمران) عن عبدالله بن محمد الحجال عن صفوان الجمال قال سمعت اباعبدالله (علیه السلام) یقول کان رسول الله (صلی الله علیه و آله) یا اهل الدیار ثلاثاً رحمکم الله ثلاثاً. (وسائل الشیعه، ج3، باب 55، ح3)
3- ولا بأس بزیارة القبور ولکن لا یقال عندها هجر وذلک مثل الدعاء بالویل والثبور والنیاحة فاذا زرت فاستغفر للمیت ویرقّ قلبک. (معرفة السنن والآثار للشافعی، ج3، ص203، باب زیارة القبور)

رغبت و میل باطنی در رفتن به زیارت قبور مشارکت نمایید و انسان بخیل که به زیارت قبور نمی رود، بداند که گنهکار است؛ چراکه زیارت سنتی مستحب می باشد. (1)

4. ابن نجیم مصری می گوید: زیارت قبور و دعای برای مردگان، مانع و زیانی ندارد و در کتاب المجتبیٰ تصریح شده است که زیارت قبور مستحب است و بنا بر قول ضعیفی زیارت قبور برای زنان حرام است امّا قول اصح آن است که زیارت قبور برای زنان و مردان جایز می باشد. (2)

5. منصور علی ناصف می گوید: زیارت قبور نزد همه ی فقهاء مستحب است. (3)

6. ابن حزم می گوید: زیارت قبور مستحب است و بر فرد واجب است که برای یک بار به زیارت برود و از ام المؤمنین و ابن عمر و غیر این دو نقل شده که زیارت قبور صحیح می باشد و از عمر روایت شده که نهی از زیارت قبور کرده است و این روایت صحیح نمی باشد. (4)

7. ابوحامد غزالی می گوید: به طور کلی زیارت قبور برای تذکر و عبرت گرفتن مستحب می باشد و زیارت قبور صالحین به خاطر تبرک جستن و برکت پیدا کردن و عبرت گرفتن مستحب می باشد. (5)

8. عبدالرحمن جزیری می گوید: زیارت قبور به خاطر موعظه شدن و متذکر آخرت گشتن، مستحب است و پیروان ابوحنیفه و مالک بن انس زیارت قبور در

ص: 191


1- قد استقصیت فی بحث علی زیارة القبور تحریاً للمشارکة فی الترغیب ولیعلم الشحیح بذنبه انها سنة مسنونة. (مستدرک الحاکم، ج1، ص377)
2- ولا بأس بزیارة القبور والدعاء للأموات وصرح فی المجتبیٰ بانها مندوبة وقیل: تحرم علی النساء والاصح ان الرخصة ثابتة لهما. (البحر الرائق فی شرح کنزالدقائق، ج2، ص195)
3- الامر فی زیارة القبور للندب عند الجمهور. (التاج للجامع الاصول، ج1، ص381)
4- وتستحب زیارة القبور وهو فرض ولو مرة وقد صح عن ام المؤمنین وابن عمرو غیرهما زیارة القبور و روی عن عمر النهی عن ذلک ولم یصح. (المحلی، ج5، ص160، مسأله 600)
5- زیارة القبور الصالحین مستحبة علی الجملة للتذکّر والاعتبار و زیارة قبور الصالحین مستحبة لأجل التبرک مع الاعتبار. (احیاء العلوم، ج4، ص521)

روزهای پنج شنبه و جمعه و شنبه را مستحب مؤکد می دانند، ولی حنابله می گویند: تأکید در زیارت در روز خاصی وجود ندارد و همه ایام هفته، مثل هم می باشد و پیروان محمد بن ادریس شافعی می گویند: زیارت قبور از عصر روز پنج شنبه تا طلوع خورشید روز شنبه مستحب مؤکد می باشد و قول ابن ادریس نزد مالکی ها نظری قوی می باشد. (1)

آنچه می تو ان از بیان این اقوال نتیجه گرفت آن است که بر طبق مذهب حقّه ی شیعه و چهار فرقه ی اصلی اهل سنت، زیارت قبور مستحب می باشد و در این مسأله اجماع تمامی عالمان دینی بر جواز و استحباب آن می باشد.

سیره عملی مسلمانان بر زیارت قبور

اگر به سیره ی عملی مسلمانان مراجعه شود به راحتی می توان دریافت که زیارت قبور نزد تمامی مسلمانان امری معمول قلمداد می شود و تمامی مسلمانان از صدر اسلام تا به امروز به زیارت قبور اهتمام ورزیده اند.

در بیان سیره ی عملی مسلمین چه بسا اشخاصی را که نام می بریم نزد ما معتبر نباشند امّا در اثبات جواز زیارت قبور نزد مذاهب و فرق مختلف اسلامی ما را یاری می نماید. پس آنچه نزد ما مهم است سیره مسلمانان از صدر اسلام تا به امروز می باشد هر چند صاحب قبر نزد ما محترم نباشد.

1. بلال بن حمامه حبشی - مؤذن رسول خدا (صلی الله علیه و آله) متوفای 20 ه .ق - ابن جبیر گوید: قبر ایشان در دمشق می باشد و بالای سر قبرش تاریخ وفات و اسم ایشان نوشته شده است و دعا در این مکان مستجاب است و بسیاری از اولیاء و اهل

ص: 192


1- زیارة القبور مندوبة للاتعاذ وتذکّر الآخرة وتتأکد یوم الجمعة ویوماً قبلها ویوماً بعدها عند الحنفیة والمالکیة وخالف الحنابلة والشافعیة ذلک: الحنابلة قالوا: لا تتأکد الزیارة فی یوم دون یوم. الشافعیة قالوا تتاکد من عصر یوم الخمیس الی طلوع شمس یوم السبت ولهذا قول راجح عند المالکیة. (الفقه علی المذاهب الاربعة، ج1، ص540، خاتمة فی زیارة القبور)

خیر با تبرک به قبر ایشان استجابت دعا را تجربه نموده اند. (1)

2. سلمان فارسی - صحابی بزرگ متوفای 36 ه.ق - : خطیب بغدادی در تاریخ خود می گوید: قبر سلمان در مدائن نزدیک بغداد می باشد و بسیار معروف است و نزدیک ایوان کسری می باشد. این قبر دارای ساختمان و بارگاهی است که خادمی برای رسیدگی به آن عمارت و مواظبت از آن در آنجا مستقر می باشد و من بسیار به زیارت آن قبر رفته ام. (2)

ابن جوزی نیز در منتظم می گوید: قلانسی و سمنون می گویند ما به زیارت قبر سلمان رفتیم و بازگشتیم. (3)

3. طلحة بن عبیدالله - متوفای 36 ه در جنگ جمل کشته شده است - : ابن بطوطه می گوید: محلّ شهادت او داخل شهر بصره است و برای ایشان قبّه و گنبد و بارگاه و مسجدی بنا شده است و به کسانی که زائر ایشان می باشند، اطعام می دهند و اهل بصره قبر او را بسیار محترم می دانند و بزرگ می شمارند. (4)

4. زبیر بن عوام - متوفای 36 ه، در جنگ جمل شرکت نمود و بعد از جنگ جمل کشته شد - ابن جوزی می گوید: از جمله حوادث سال 386 ه .ق آن است که اهل بصره در ماه محرّم ادّعا کردند که یک قبر قدیمی را باز کرده اند و در آن جنازه ای را به صورت سالم به همراه لباس و شمشیرش یافته اند که می گویند زبیر

ص: 193


1- بلال بن حمامة الحبشی مؤذن رسول الله (صلی الله علیه و آله) المتوفی سنة 20 ه .ق قبره بدمشق وفی رأس القبر المبارک تاریخ باسمه رضی الله عنه والدعاء فی هذا الموضع المبارک مستجاب قد جرب ذلک کثیر من الاولیاء واهل الخیر المتبرکین بزیارتهم. (الغدیر، ج5، ص1265؛ رحلة ابن جبیر، ص251)
2- تاریخ البغداد، ج1، ص163.
3- المنتظم، ج12، ص241، رقم 1765؛ الغدیر، ج5، ص266.
4- قال ابن بطوطه فی رحلته: مشهد طلحة بن عبیدالله احد العشرة وهو بداخل المدینة وعلیه قبّة ومسجد وزاویة فیها الطعام للوارد والصادر واهل البصرة یعظّمونه تعظیماً شدیداً وحقّ له ثمّ عدّ مشاهد فی البصرة لجملة من الصحابة والتابعین فقال وعلی کلّ قبر منها قبّة مکتوب فیها اسم صاحب القبر ووفاته. (رحلة ابن بطوطة، ص187؛ الغدیر، ج5، ص267)

بن عوام است. پس آن را خارج کرده و او را کفن کرده و در فضای خالی پشت خانه ها او را دفن نمودند و ابو المسک عنبر بر روی آن بارگاهی را ساخت و آنجا را مسجد قرار داد و چراغ ها و وسائل و حصیرهایی برای آنجا تهیه شد و یک عده برای محافظت از آنجا مأمور شده و موقوفاتی برای آنجا در نظر گرفته شد. (1)

5. ابو ایّوب انصاری - از اصحاب رسول خدا (صلی الله علیه و آله) متوفای 52 ه در روم - : حاکم در مستدرک می گوید: مردم قبر ایشان را می شناسند و به زیارتش می روند و در زمان قحطی و بی آبی نزد قبر ایشان طلب باران می کنند. (2)

6. رأس الحسین (علیه السلام) در شهر قاهره: ابن جبیر - متوفای 614 ه ، یک قرن قبل از ابن تیمیه می زیسته است - می گوید: این سر در تابوتی از نقره مدفون است و بنای باشکوهی بر روی آن ساخته شده است که در وصف نمی گنجد و عقل از ادراک آن عاجز می باشد که با پارچه های حریر تزئین شده و شمعدان های سفیدرنگی که با طلای خالص و نقره تزیین گشته و روکش شده است، در آنجا قرار دارد. ایشان پس از توصیفاتی در مورد بقعه ی مبارکه می گوید: ما مشاهده کردیم که مردم به آنجا می آیند و به این مقام دست می کشند و آن را در آغوش

ص: 194


1- فمن حوادث فی سنة (386) ان اهل البصرة فی شهر المحرم ادعوا انهم کشفوا عن قبر عتیق فوجدوا فیه میّتاً طریّاً بثیابه وسیفه وانه الزبیر بن العوام فاخرجوه وکفنّوه ودفنوه بالله بدبین الدربین وبنی علیه الأثیر ابوالمسک عنبر بناءً وجعل الموضع مسجداً و نقلت الیه القناویل والآلات والحصر والسمادات واقیم فیه قوّام وحفظة وقف علیه قوفاً. (المستدرک علی الصحیحین، ج3، ص518، ح5929)
2- قال الحاکم فی المستدرک (ج3، ص458): یتعاهدون قبره ویزورونه ویستسقون به اذا قحطوا وذکره ابن الجوزی فی صفة الصفوه (ج1، ص470، رقم 40) وقال الخطیب البغدادی فی تاریخ (ج1، ص154): قال الولید حدثنی شیخ من اهل فلسطین انّه رأی بنیّة بیضاء دون حائط القسطنطنیة فقالوا هذا قبر ابی ایّوب الانصاری صاحب النبی (صلی الله علیه و آله) فأتیت تلک البنیّة فرأت قبره فی تلک البنیّة وعلیه قندیل معلّق بسلسلة وفی تاریخ ابن کثیر (8، ص59) وعلی قبره مزار ومسجد وهم ای الروم یعظمونه وقال الذهبی فی الدول الاسلامیّة (ص28) فالروم تعظّم قبره ویستسقون الی الیوم به. (الغدیر، ج5، ص266 و 267)

گرفته و دور تا دور آن حلقه می زنند و خود را به روی آن می اندازند و دست به پارچه های روی قبرکشیده و بر سر و صورت و سینه ی خود به عنوان تبرّک می کشند و آنجا را طواف نموده و دعا و توسل و گریه می کنند تا جایی که جگر انسان با دیدن این صحنه ها آب می شود. (1)

حمزاوی از علمای قرن چهاردهم بعد از وصف بسیار در مورد مشهد رأس الحسین (علیه السلام) می گوید: بدان که سزاوار است که بسیار به زیارت این مشهد بزرگ بیایید و به وسیله ایشان متوسل به خداوند گردید و آنچه را می خواهید از این امام طلب نمایید هماگونه که در زمان حیاتش از او طلب می شده است زیرا او درب گشایش ناراحتی می باشد و با زیارت او ناراحتی زائل می گردد و با توسل به ایشان و استفاده از انوار او قلب هر انسان محجوبی به خداوند متعال وصل می شو د. (2)

ص: 195


1- رأس الحسین - الامام السبط الشهید - بمصر قال ابن جبیر المتوفی (614) فی رحلته ص19 هو فی تابوت فضة مدفون تحت الارض قد بنی علیه بنیان حفیل یقصر الوصف عنه ولا یحیط الادراک به، مجلّل بانواع الدیباج مخفوف بأمثال العمد الکبار شمعاً ابیض ومنه ما هو دون ذلک قد وضع اکثرها فی اتوار فضّة خالصة ومنها مذهبّة وعلقّت علیه قنادیل فضّة وحفّ اعلاه کلّه بامثال التفافیح ذهباً فی مصنع شبیه الروضة یقیّد الابصار حسناً وجمالاً فیه من انواع الرخام المجزّع الغریب الصنعة البدیع التوصیع مالا یتخیله المتخیلون ولا یحلق ادنی وصفه الواصفون والمدخل الی هذه الروضة علی مسجد علی مثالها فی التأنق وللغرابة حیطانه کلّها زحام علی الصفة المذکورة وعن یمین الروضة المذکورة وشمالها بنیان من کلیهما المدخل الیها وهما ایضاً علی تلک الصفة بعینها والأستار البدیعة الصنعة من الدیباج معلقة علی الجمیع ومن اعجب ما شاهدناه فی دخولنا الی هذا المسجد المبارک حجر موضوع فی الجدار الذی یستقبله الداخل شدید السواد والبصیص یصف الأشخاص کلّها کانّها المرآة الهندیّة الحدیثة الصقل. وشاهدنا من استلام الناس للقبر المبارک واحداقهم به وانک بابهم علیه وتمسحّهم بالکسوة التی علیه وطوافهم حوله مزدحمین داعین باکین متوسلین الی الله سبحانه وتعالی ببرکة التربة المقدسة ومتضرعین بما یذیب الأکباد ویصرع الجماد والامر فیه اعظم ومرأی الحال اهول نفعنا الله ببرکة ذلک المشهد الکریم. (الغدیر، ج5، ص267 و 268)
2- واعلم انه ینبغی کثرة الزیارة لهذا المشهد العظیم متوسلاً به الی الله ویطلب من هذا الامام ما کان یطلب فی حیاته فانه باب تفریج الکروب قبر زیارته یزول عن الخطب الخطوب ویصل الی الله بأنواره والتوسل به کلّ قلب محجوب. (مشارق الانوار فی فوز اهل الاعتبار، ج1، ص197)

7. ابوحنیفه نعمان بن ثابت امام حنیفیه - متوفای 150 ه - : قبر ایشان در اعظمیه بغداد می باشد و شاگرد امام صادق (علیه السلام) بوده و خود معترف به این موضوع می باشد (1) و دو سال بعد از امام صادق (علیه السلام) از دنیا رفته است.

خطیب بغدادی می گوید: امام شافعی گفته: من به قبر ابوحنیفه تبرک می جویم و هر روز به زیارت قبرش می روم و هرگاه حاجتی داشته باشم دو رکعت نماز می خوانم و در نزد او از خدا طلب حاجت می کنم و زود به خواسته ی خود می رسم. (2)

ابن خلکان می گوید: قبر ابوحنیفه مشهور است و پیروان او به زیارتش می روند و در سال 459 ه .ق برای او گنبد و بارگاهی ساخته شده است. (3)

ابن جبیر نیز در رحله ی خود می گوید: قبر ابوحنیفه در ساختمانی است که به زیبایی سنگ ها در آن چیده شده اند و دارای گنبد سفید رنگ بلندی که نمایان می باشد. (4)

بازگوکردن این قسمت از تاریخ برای آن است تا مشخص شود، بنا و ساختمان بر قبور نیز در سیره مسلمین بوده است و شرک محسوب نمی شود.

8. مُصعب بن زُبَیر - متوفای 157 ه - : ابن جوزی می گوید: عموم مردم قبر او را در مسکن - نام محلّی که قبر او آنجاست - زیارت می کنند همانگونه که قبر

ص: 196


1- لولا السنتان لهلک النعمان. (احقاق الحق، ج28، ص443)
2- عن علی بن میمون قال سمعت الشافعی یقول انی لأتبرک بأبی حنفیة وأجیء الی قبره فی کل یوم فاذا عرضت لی حاجة صلّیت رکعتین وجئت الی قبره وسألت الله تعالی الحاجة عنده فما تبعد عنی حتی تقضی. (تاریخ البغداد، ج1، ص123)
3- قبره مشهور یزار بنی علیه المشهد والقبة سنة (459 ه). (وفیات الاعیان، ج5، ص414، رقم 765)
4- وبالرصافة مشهد حفیل البنیان له قبّة بیضاء سامیة فی الهواء فی قبر الامام ابی حنیفة. (رحلة ابن جبیر، ص202)

امام حسین (علیه السلام) زیارت می شود (1) - این تعبیر از ابن جوزی می باشد - .

9. مالک بن انس - امام مالکیه متوفای 179 ه - : قبر او در بقیع در مدینه منوره می باشد. ابن جبیر می گوید: قبر ایشان دارای گنبد کوچک و بناء مختصری می باشد و از فقهاء شنیده شده است که از جمله آداب زیارت قبر نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) زیارت قبر مالک بن انس می باشد. (2)

10. امام موسی کاظم (علیه السلام) در سال 183 ه شهید شده اند و در کاظمین نزدیک بغداد مدفون می باشند. خطیب بغدادی با بیان سلسله سندی می گوید: ابوعلی الخلال شیخ حنابله می گوید: برای هیچ امر مهمی و مشکلی به زیارت قبر موسی بن جعفر (علیه السلام) نمی ر فتم و به ایشان متوسل نمی شدم مگر آنکه خداوند آنچه را که دوست داشتم برایم آسان می فرمود. (3)

صاحب کتاب شذرات الذهب می گوید: ابوجعفر محمد جواد (علیه السلام) فرزند علی بن موسی الرضا (علیه السلام) در بغداد فوت کرد یکی از دوازده امامی که شیعیان قائل به عصمت برای ایشان می باشند و کنار قبر جدش موسی بن جعفر (علیه السلام) به خاک سپرده شد و مردم به هم سفارش می کنند و به نیابت از یکدیگر به زیارت ایشان می روند. (4)

11. امام علی بن موسی الرضا (علیه السلام) : ابوبکر محمد بن مؤمل می گوید: به همراه

ص: 197


1- زارت العامة قبره بمسکن کما یزار قبر الحسین (علیه السلام) . (المنتظم، ج15، ص14)
2- علیه قبّة صغیرة مختصرة البناء وان الفقهاء عدوّا زیارته من آداب من زار قبرالنبی الاقدس(صلی الله علیه و آله) . (رحلة ابن جبیر، ص173)
3- اخرج الخطیب البغدادی فی تاریخه باسناده عن احمد بن جعفر بن حمدان القطیعی قال سمعت الحسن بن ابراهیم ابا علی الخلال شیخ الحنابلة فی عصره یقول: ما همّنی امر فقصدت قبر موسی بن جعفر فتوسلت به الّا سهل الله تعالی لی ما احب. (تاریخ البغداد، ج1، ص120)
4- توفی ببغداد الشریف ابو جعفر محمد الجواد ابن علی بن موسی الرضا الحسینی احد الاثنی عشر اماماً الذین تدعّی فیهم الرافضة العصمة ودفن عند جده موسی ومشهدهما ینتابه العامة بالزیارة. (شذرات الذهب، ج3، ص97، حوادث سنة 220)

امام اهل حدیث، ابوبکر بن خزیمه و ابوعلی ثقفی و جماعتی از بزرگان به زیارت قبر علی بن موسی الرضا (علیه السلام) در طوس رفتیم و دیدم که ابن خزیمه بسیار نسبت به آن بقعه تعظیم می کند و در مقابل آن متواضع است و اشک از چشمانش جاری گشته است به گونه ای که ما متحیّر مانده بودیم. (1)

12. عبدالله بن غالب الحدّانی - البصری کشته شده در سال 183 ه - : روز ترویه در هشتم ماه ذ ی الحجه به قتل رسیده است. ابونعیم در حلیة الاولیاء گوید: مردم خاک قبر ایشان را که همانند مشک است برداشته و در لباس هایشان قرار می دهند. (2)

13. عبیدالله بن محمد بن عمر بن علی بن الحسین بن علی بن ابیطالب: خطیب بغدادی می گوید: در باب بردان نیز جماعتی از اهل فضل مدفون هستند و در مصلای نماز عید قبری است که معروف به قبر نذرها می باشد و گفته شده کسی که در آنجا مدفون است مردی از فرزندان علی بن ابیطالب (علیه السلام) است که مردم با زیارتش تبرک می جویند و قضاء حوائجشان را با قصد کردن ایشان از خدا می طلبند.

قاضی ابوالقاسم علی بن محسن تنوخی از پدرش برای من نقل کرد که: نزد عضدالدوله نشسته بودم و خیمه ی ما نزدیک مصلای نماز عید در ناحیه شرقی مدینة السلام بود. تصمیم داشتم که با او در نخستین روز رسیدن لشکر به سوی همدان حرکت کنیم که چشم او به ساختمان قبر نذرها افتاد. به من گفت: این بناء چیست؟ گفتم: این مشهدِ نذر است و نگفتم قبرِ نذرها است. چون فکر می کردم

ص: 198


1- قال ابوبکر محمد ابن مؤمل خرجنا مع امام اهل الحدیث ابی ّبکر بن خزیمة و عدیله ابی علی الثقفی مع جماعة من مشایخنا هم اذ ذاک متوافرون الی زیارة علی بن موسی الرضا (علیه السلام) بطوس قال: فرأیت من تعظیمه یعنی ابن خزیمة لتلک البقعة وتواضعه لها وتضرعه عندها ما تحیّرنا. (تهذیب التهذیب، ج7، ص339)
2- قتل یوم الترویة کان الناس یأخذون من تراب قبره کانه مسک یصیرونه فی ثیابهم. (حلیة الاولیاء، ج2، ص258؛ تهذیب التهذیب، ج5، ص305)

که در این موقعیت، فال بد به شمار می آید. از تعبیر من خوشش آمد و گفت: می دانم که قبرِ نذرها است. گفتم می گویند: که آنجا قبر عبیدالله بن محمد بن عمر بن علی بن الحسین بن علی بن ابیطالب (علیهم السلام) است و بعضی می گویند: آن قبر عبیدالله بن محمد بن عمر بن علی بن ابیطالب (علیه السلام) است، که یکی از خلفاء تصمیم گرفت او را مخفیانه بکشد. از این رو چاهی سر راهش کنده او را در حالیکه نمی دانست از روی آن عبور داد و داخل آن چاه سقوط کرد و زنده رویش خاک ریخته شد و اکنون مشهور به قبرِ نذرها است زیرا هیچ نذری برای آن صورت نمی گیرد مگر آنکه برآورده شود و من یکی از کسانی هستم که بارها در امور بسیار مهم، نذر کرده ام و به خواسته ی خود رسیده ام و به نذر خود وفا کرده ام.

او حرف مرا قبول نکرد و گفت گاهی روی اتفاق نذری برآورده می شود، آنگاه مردم عوام یک کلاغ، چهل کلاغ می کنند و درباره ی آن سخن ها می سازند.

من سکوت کردم و پس از چندی که در لشکرگاهمان بودیم، صبح روزی عضدالدوله مرا احضار کرد و گفت: با من سوار شو تا به زیارت مشهد نذرها برویم. من و جماعتی او را همراهی کرده و به آنجا رفتیم. او وارد حرم شد و زیارت کرد دو رکعت نماز خواند و بعد از آن سر به سجده گذاشت و مناجات طولانی کرد به گونه ای که کسی از مضمون آن آگاه نمی شد. سپس به خیمه اش آمد و بعد از مدتی به سوی همدان حرکت نمودیم و ماه ها در آنجا ماندیم.

روزی عضدالدوله مرا صدا کرد و گفت: آیا آنچه را که درباره ی مشهد نذرها برایم گفته بودی به یاد داری؟ گفتم: آری. گفت: آن روز با شما طوری صحبت کردم که گویا اعتماد به سخن شما نداشته و فکر می کردم آنچه درباره آنجا می گویند، دروغ است. امّا جریانی برای من پیش آمد که ترس از وقوع آن داشتم و هرچه تلاش کردم راهی برای رفع آن نیافتم. ناگهان به یاد گفته های شما افتاده و با خود گفتم: چرا این مطلب را تجربه نکنم؟ نذر کردم که اگر خداوند به احترام این قبر مشکل مرا حل نمود ده هزار درهم صحیح به صندوق آن هدیه نمایم.

ص: 199

همان روز به من خبر رسید که مشکل حل شده است. به ابی القاسم عبدالعزیز ابن یوسف کاتب گفتم: به ابی الریان جانشین من در بغداد بنویس، آن مبلغ را به صندوق مشهد نذرها تحویل دهد و آنها فرمان مرا اجرا کردند. (1)

ص: 200


1- عبیدالله بن محمد بن عمر بن علی بن الحسین بن علی بن ابیطالب قال الخطیب البغدادی فی تاریخه: باب البردان فیها ایضاً جماعة من اهل الفضل وعند المصلّی المرسوم بصلاة العید قبر کان یعرف بقبر النذور و یقال ان المدفون فیه رجل من ولد علی بن ابیطالب رضی الله عنه یتبرک الناس بزیارته ویقصده ذوالحاجة منهم لقضاء حاجته حدثنی القاضی ابوالقاسم علی بن المحسن التنوخی قال حدثنی ابی قال کنت جالساً بحضرة عضدالدولة ونحن مخیّمون بالقرب من مصلی الاعیاد فی الجانب الشرقی من مدینة السلام نرید الخروج معه الی الهمدان فی اول یوم نزل المعسکر فوقع طرفه علی البناء الذی علی قبر النذور فقال لی ما هذا البناء؟ فقلت هذا مشهد النذور ولم اقل قبر لعلمی بطیرته من دون هذا واستحسن اللفظة وقال قد علمت انّه قبر النذور وانّما اردت شرح امره. فقلت هذا یقال انه قبر عبیدالله بن محمد بن عمربن علی بن الحسین بن علی بن ابطالب ویقال انّه قبرعبیدالله بن محمد بن عمر بن علی بن ابیطالب وانّ بعض الخلفاء اراد قتله خفیاً فجعلت له هناک زبیة وسیّر علیها وهو لا یعلم فوقع فیها وهیل علیه التراب حیّاً وانّما شهر بقبر النذور لانّه نذر الّا صحّ وبلغ الناذر ما یرید ولزمه الوفاء بالنذور وانا احد من نذر له مراراً لا احصیها کثرة نذوراً علی امور متعذّره فبلغتها ولزمنی النذور فوفیت به فلم یتقبل هذا القول وتکلم بما دلّ علی ان هذا انما یقع منه الیسیر اتفاقاً فیتسوّق العوام باضعافه ویسیرون الاحادیث الباطلة فیه فأمسکت. فلما کان بعد ایّام یسیرة ونحن معسکرون فی موضعنا استدعانی فی غدوة یوم وقال: ارکب معی الی مشهد النذور فرکتب ورکب فی نفر من حاشیته الی ان جئت به الی الموضع فدخله وزار القبر وصلّی عنده رکعتین سجد بعدهما سجدة اطال فیها المناجاة بما لم یسمعه أحدثم رکبنا معه الی خیمته واقمنا ایاماً ثمّ رحل ورحلنا معه یرید همدان فبلغناها واقمنا فیها معه شهوراً فلمّا کان بعد ذلک استدعانی وقال لی الست ما تذکر ماحدثتنی به فی امر مشهد النذور ببغداد؟ فقلت بلی فقال انی خاطبتک فی معناه بدون ما کان فی نفسی اعتماداً لاحسان عشرتک والذی کان فی نفسی فی الحقیقة انّ جمیع ما یقال فیه کذب فلما کان بعد ذلک بمدیدة طرقنی امر خشیت ان یقع ویتمّ واعلمت فکری فی الاحتیال لزواله ولو بجمیع ما فی بیوت اموالی وسائر عساکری فلم اجد لذلک فیه مذهباً فذکرت ما اخبرتنی فی النذر لمقبرة النذور فقلت لم لا اجرب ذلک؟ فنذرت ان کفانی الله تعالی ذلک الامر ان احمل لصندوق هذا المشهد عشرة آلاف درهم صحاحاً فلما کان الیوم جاءتنی الاخبار بکفایة ذلک الامر فتقدمت الی ابی القاسم عبدالعزیز بن یوسف یعنی کاتبه ان یکتب الی ابی الریّان وکان خلیفته فی بغداد یحملها الی المشهد ثم التفت الی عبدالعزیز وکان حاضراً فقال له عبدالعزیز قد کتبت بذلک ونفذ الکتاب. (تاریخ البغداد، ج1، ص123؛ الغدیر، ج5، ص281 به بعد)

14. محمد بن ادریس الشافعی (متوفای 204 ه .ق) در القرافه ی مصر مدفون است و قبرش که نزدیک شهر المقطم است مورد زیارت مردم می باشد. جزری در طبقات القراء گفته است: دعا کنار قبر شافعی مستجاب است و هنگامی که زیارتش کردم چنین گفتم: امام شافعی را زیارت کردم چراکه او به من منفعت می رساند و از او شفاعت می طلبم که شافع خوبی است. (1)

15. سیده نفیسه دختر ابی محمد حسن بن زید بن علی بن ابیطالب - متوفای 208 ه .ق - ابن خلّکان گوید: قبر ایشان واقع در درب السباع در مصر می باشد و قبرش معروف است که دعاها نزد قبر ایشان مستجاب است و این حقیقت به تجربه ثابت شده است. (2)

16. احمد بن حنبل - امام حنابله متوفای 241 ه .ق - : قبر او آشکار و مشهور است. مردم آن را زیارت می کنند و به آن تبرک می جویند. (3) ذهبی می گوید: ضریحش در بغداد مورد زیارت مردم است. (4)

ابن جوزی کتابی در مناقب او نوشته که قصه ها و افسانه هایی را به هم بافته و بیان می کنند که از جمله می توان اشاره کرد: خدا هر سال احمد بن حنبل را زیارت می کند. (5)

ص: 201


1- (وفات الاعیان، ج4، ص165، رقم 558) ودفن بعد العصر من یومه بالقرافة الصغری وقبره یزار بها بالقرب من المقطم وقال الجزری فی طبقات القراء ج2، ص97 والدعا عند قبره مستجاب ولّما رزقه قلتک: زرت الامام الشافعی *** لان ذلک نافعی لانامل منه شفاعة *** اکرم به من شافع
2- دفنت بدرب السباع وقبرها معروف باجابة الدعاء عنده وهو مجرّب رضی الله عنه [السیدة نفیسه بنة ابی محمد حسن بن زید [الحسن بن] علی بن ابیطالب]. (وفیات الاعیان، ج5، ص424، رقم 767)
3- قبره ظاهر مشهور ویزار ویتبرک به. (مختصر طبقات الحنابله، ص14)
4- ضریحه یزار ببغداد. (دول الاسلام، ص130)
5- حدثنی ابوبکر بن مکارم بن ابی یعلی الحربی و کان شیخاً صالحاً قال کان قد جاء فی بعض السنین مطر کثیر جدّاً قبل دخول رمضان بایام فنمت لیلة فی رمضان فأریت فی منامی کانّی قد جئت علی عادتی الی قبر التصق بالارض حتی بقی بینه وبین الارض مقدار ساف أوسافین فقلت انما تمّ هذا علی قبر الامام احمد بن کثرة الغیث فسمعته من القبور وهو یقول لابل هذا من هیبة الحق عزوجل لانّه عزوجل قد زارنی فأیته عن سر زیارته ایایّ فی کل عام فقال عزوجل: یا احمد لأنک نصرت کلامی فهو ینشر ویتلی فی المحاریب فاقبلت علی لحده اقبّله ثم قلت یا سیدی ما اسرّ فی انه لا یقبّل قبر الّا قبرک؟ فقال لی: یا بنیّ لیس هذا کرامة لی ولکن هذا کرامة لرسول الله لأن معی شعرات من شعره صلی الله علیه وآله وسلّم الا ومن یحبنی لِمَ یزورنی فی شهر رمضان؟ قال ذلک مرتین. (مناقب احمد لابن جوزی، ص607)

هر کس احمد را زیارت کند، خدا او را خواهد آمرزید. (1) و فضائلی را برای زائران قبر او بیان کرده است. (2)

و برکاتی را برای قبر او بیان نموده است. (3)

ص: 202


1- من ابی بکر بن انزویه قال رأیت رسول الله (صلی الله علیه و آله) فی المنام ومعه احمد بن حنبل فقلت یا رسول الله من هذا؟ فقال هذا احمد ولی الله و ولی رسول الله علی الحقیقة وانفق علی الحدیث الف دینار ثمّ قال من یزوره غفرالله له ومن یبغض احمد فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابعض الله. (تاریخ مدینه دمشق، ج5، ص334، رقم 136) قال ابن الجوزی وفی صفر سنة 542 رأی رجل فی المنام قائلاً یقول له من زار احمد بن حنبل غفر له قال فلم یبق خاص ولا عام الّازاره وعقدت یومئذ ثمّ مجلساً فاجتمع فیه الوف من الناس (المنتظم، ج18، ص55؛ البدایة والنهایة، ج12، ص277، حوادث سنة 542)
2- عن احمد بن الحسن عن ابیه قال: قال الشیخ ابوطاهر میمون: یا بنی رأیت رجلاً بجامع الرصافة فی شهر ربیع الاول من سنة ست وستین واربعمأته فسألته فقال قد جئت من ست مأته فرسخ فقلت فی ایّ حاجة؟ قال رأیت وانا ببلدی فی لیلة جمعة کأنی فی صحراء أو فی فضاء عظیم والخلق قیام وابواب السماء قد فتحت وملائکة تنزل من السماء تلبس اقواماً ثیاباً خضراً وتطیر بهم فی الهواء فقلت من هؤلاء الذین قد اختصوا بهذا؟ فقالوا لی: هؤلاء الذین یزورون احمد بن حنبل فانتبهت ولم البث ان اصلحت امری وجئت الی هذا البلد وزرته دفعات وانا عائد الی بلدی ان شاءالله. (مناقب احمد لابن الجوزی، ص639)
3- عن ابی یوسف بن بختان وکان من خیار المسلمین قال لمّا مات احمد بن حنبل رأی رجل فی منامه کأنّ علی کلّ قبر قندیلاً فقال ما هذا؟ فقیل له: امّا علمت انّه نور لأهل القبور ینوّرهم بنزول هذا الرجل بین اظهرهم وقد کان فیهم من یعذب فرحم. وبأسناده عن عبید بن شریک قال مات رجل مخنّت فرئی فی النوم فقال قد غفرلی دفن عندنا احمد بن حنبل فغفر لأهل القبور. (مناقب احمد لابن الجوزی، ص642 و 643)

قابل توجه آن است که فرقه ی وهابیت در فقه، حنبلی مذهب می باشند و آراء احمد بن حنبل را قبول دارند.

17. ابو محمد عبدالله بن احمد بن طباطبا المصری - متوفای 348 ه - : او در مصر دفن شده است و قبرش معروف است به اینکه دعا کنار آن مستجاب می باشد. روایت شده که مردی به حج رفت، ولی موفق به زیارت قبر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نشد و از این جریان بسیار دلتنگ گردید. رسول خدا (صلی الله علیه و آله) را در خواب دید، به او فرمود: حال که از زیارت قبرم محروم ماندی، قبر عبدالله بن احمد بن طباطبا را زیارت کن و مردی که این خواب را دیده بود، از اهالی مصر بوده است. (1)

18. حافظ ابوالحسن علی بن محمد عامری - متوفای 403 ه - : ابن کثیر گوید: مردم در شب ها دور قبر او جمع می شوند و قرآن می خوانند و برایش دعا می کنند و شعراء از هر طرف می آیند و مرثیه می خوانند و طلب رحمت می کنند. (2)

19. ابوسعید عبدالملک خرگوشی - متوفای 406 ه - : قاضی تقی الدین سّبکی گوید: قبر ابوسعید عبدالملک خرگوشی در نیشابور مشهور است. مردم آن را زیارت کرده و به آن تبرک می جویند. (3)

20. ابن فورک ابوبکر محمد بن حسن اصفهانی - متوفای 406 ه - : ابن اثیر گوید: قبر او در حیره ی نیشابور دفن گردید و مقبره اش در آنجا آشکار و مورد زیارت است و به وسیله آن طلب باران می شود و دعا کنار آن مستجاب است. (4)

ص: 203


1- دفن بمصر وقبره معروف ومشهور بإجابة الدعاء روی انّ رجلاً حجّ وفاتم زیارة النبی (صلی الله علیه و آله) فضاق صدره لذلک فرآه (صلی الله علیه و آله) فی نومه فقال له: اذا فاتتک الزیارة فزر قبرعبدالله بن احمد بن طباطبا وکان صاحب الرؤیا من اهل مصر. (وفیات الاعیان، ج3، ص82، رقم 342)
2- البدایة والنهایة، ج11، ص404، حوادث سنة 403 ه : عکف الناس علی قبره لیالی یقرؤون القرآن و یدعون له وجاء الشعراء من کل أوب یرثون ویترحّمون.
3- قبره بنیسابور مشهور یزار ویتبرک به. (شفاء السقام، ص39)
4- دفن بالحیرة من نیسابور و مشهده بها ظاهر یزار ویستسقی به وتجاب الدعوة عنده. (وفیات الاعیان، ج4، ص272، رقم 610)

21. ابوعلی حسن بن ابی الهبیش - متوفای 420 ه - : ابن جوزی می گوید: قبرش در کوفه آشکار و روی آن ساختمانی است که من در راه مکه، آن را زیارت نمودم. (1)

22. ابوجعفر بن موسی - متوفای 470 ه - : ابن العماد حنبلی گوید: او که در زمان خودش پیشوای بلارقیب حنبلی ها بوده است. قبر احمد بن حنبل نبش گردید و جنازه ابو جعفر بن موسی در آن گذاشته شد و مردم کنار آن جمع می شوند و شب های چهارشنبه در آنجا بیتوته می کنند و ختم می گیرند تا جایی که گفته شده در این ایام، کنار قبر ایشان ده هزار ختم قرآن شده است. (2)

23. المعتمد علی الله، ابوالقاسم محمد بن المعتضد اللخمی اندلسی - متوفای 488 ه - : ابن العماد حنبلی گوید: شعراء گرد قبرش جمع می شدند و مرثیه می سرودند و در قصیده های طولانی او را ستوده و کنار قبرش قرائت می کردند و برای او گریه می نمودند از جمله آن شعراء (ابوبحر) است که در قصیده ای مرثیه اش گفته و از ابیات آن است: (این خاک را به احترامت می بوسم و قبر تو را موضع خواندن شعرم قرار دادم) و هنگامی که از قرائت آن فارغ شد خاک را بوسید و خود را به خاک افکند و صورتش را به آن مالید تا آنکه همه حاضران گریستند. (3)

ص: 204


1- قبره ظاهر بالکوفة وقد زرته فی طریق الحجّ. (المنتظم، ج15، ص202، رقم 3163)
2- شذرات الذهب، ج5، ص303 حوادث سنة470 ه : کان الامام الحنابله فی وقته بلا مدافعة. نبش قبر احمد بن حنبل ودفن فیه ولزم الناس قبره فکانوا یبیتون عنده کل لیلة اربعاء ویختمون الختمات فیقال: انّه قرئی علی قبره تلک الایام عشرة آلاف ختمة.
3- شذرات الذهب، ج5، ص388 حوادث سنة 488 ه : اجتمع عند قبره جماعة من الشعراء الذین کانوا یقصدونه بالمدائح ویجزل لهم المنائح فرثوه بقصائد مطولات وانشدوها عند قبره وبکوا علیه فمنهم ابوبحر رثاه بقصیرة منها: قبلّت فی هذا الثری لک خاضعاً *** وجعلت قبرک موضع الانشاد ولمّا فرغ من انشاءها قبّل الثری ومرّغ جسمه وعفرّ خدّه فابکی کلّ من حضر.

24. نصر بن ابراهیم مقدسی - متوفای 490 ه - که از مشایخ شافعی ها می باشد در دمشق فوت کرد و در باب الصغیر دفن گردید و قبرش آشکار و مورد زیارت است. نووی گفته است: از بزرگان شنیدیم که می گفتند: دعا کنار قبرش در روز شنبه مستجاب است. (1)

25. علی بن اسماعیل بن محمد - متوفای 559 ه - : قبرش در (فاس مراکش) از مزارهای متبرک است که دعا کنارش مستجا ب می باشد و صاحب نیل الابتهاج می گوید من بارها آن را در فاس زیارت کرده ام. (2)

26. خضر بن نصر اربلی - متوفای 567 یا 569 ه - : از فقهای شافعی می باشد. ابن کثیر از ابن خلکان نقل می کند که قبرش مورد زیارت است و من بارها آن را زیارت کردم و مردم به سوی آن می شتابند و بدان تبرک می جویند. (3)

27. نورالدین محمود بن زنگی متوفای 569 ه : ابن کثیر می گوید: قبرش در دمشق مورد زیارت است و مردم خود را به ضریح او می چسبانند و هر کسی که از آنجا می گذرد بدان تبرک می جوید و می گوید: این قبر نورالدین شهید است. (4)

صاحب شذرات الذهب می گوید: روایت شده که دعا کنار قبر نورالدین مستجاب است و گفته می شود که سه تار موی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) با او دفن شده است پس سزاوار است برای کسی که زیارتش می کند قصد زیارت چیزی از

ص: 205


1- شذرات الذهب، ج5، ص297 حوادث سنة 490 ه : توفّی بدمشق ودفن بباب الصغیر وقبره ظاهر یزار قال النووی سمعنا الشیوخ یقولون الدعاء عند قبره یوم السبت مستجاب.
2- نیل الابتهاج، ص198: قبره بفاس من مزار اتها المتبرک بها المجاب عنده الدعاء وزرت قبره مراراً بفاس.
3- البدایة والنهایة، ج12، ص353، حوادث سنة 569 ه : قال ابن کثیر فی تاریخه نقلاً عن تاریخ ابن خلکان: قبره یزار وقد زرته غیر مرّة ورأیت ینتابون قبره ویثبرکون به.
4- قبره بدمشق یزار و یحلق بشبّاک ویطیب ویتبرک به کلّ مارّ فیقول قبر نورالدین الشهید. (البدایة والنهایة، ج12، ص350)

رسول خدا را نیز داشته باشد. (1)

عجیب آن است که سه تار موی پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) اینقدر اهمیت دارد و دعا در آنجا مستجاب است امّا دعا کنار قبر امام حسین (علیه السلام) که گوشت و پوست و استخوانش از رسول خداست، مستجاب نمی باشد. کسی که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در موردش فرمودند: «حسین منّی وانا من حسین احب الله من احب حسیناً حسین سبط من الاسباط» (2) اگر بنا باشد سه تار موی ریش پیغمبر (صلی الله علیه و آله) موجب استجابت دعا بشود و به طریق اولی دعا بر سر مزار امام حسین (علیه السلام) مستجاب است.

28. احمد بن جعفر خزرجی ابوالعباس سبتی - متوفای 601 ه - : صاحب کتاب نیل الابتهاج می گوید: احمد بن جعفر خزرجی ساکن مراکش بوده و در آنجا مدفون است. قبرش مزار معروفی است که جمعیت زیادی به زیارتش می روند و به تجربه ثابت شده که دعا کنارش مستجاب است و من بارها آن را زیارت کرده ام و برکتش را مکرر آزموده ام.

درآمد این مزار روزهای یکشنبه، هشتصد مثقال طلا است و گاهی به هزار دینار می رسد و همه آنها صرف مخارج بینوایانی می شود که در قرب و جوارش زندگی می کنند. (3)

همانطور که مشاهده می شود سیره مستمره مسلمین از ابتدا تا به امروز اعلام برائت از زیارت قبور و مشرک دانستن زائران آن نبوده است صاحب کتاب گرانقدر الغدیر در کتاب خود بابی را به نام «والقبور المقصودة بالزیارة» (4) به سیره مستمره اختصاص داده است و در آنجا 52 مورد را ذکر می نماید و برای مطالعه بیشتر به آنجا رجوع گردد.

ص: 206


1- روی ان الدعاء عند قبره مستجاب ویقال انه دفن معه ثلاث شعرات من شعرلحیته (صلی الله علیه و آله) فینبغی لمن زاره ان یقصد زیارة شی منه (صلی الله علیه و آله) . (شذرات الذهب، ج6، ص382)
2- کامل الزیارات، ص52، ح11 الباب الرابع عشر.
3- نزیل المراکش والمتوفی بها معروف مزار فراحم علیه مجرّب الإجابة زرته مراراً لا تحصی وجربّت برکته غیر مرة ویبلغ وارد ذلک المزار فی الیوم الواحد ثمان مأته مثقال ذهب عین وربّما وصل بعض الایام الف دینار وتصرف کلها فی ذوی الحاجات المحتفّین من اهالی تلک الدیار. (نیل الابتهاج، ص62)
4- الغدیر، ج5، ص265.

زیارت قبور از دیدگاه قرآن

ممنوعیت خواندن نماز برای منافق

خداوند تبارک و تعالی برای نشان دادن تنفّر خویش از منافقان و تخریب جایگاه و شخصیت اجتماعی ایشان و ایجاد برائت عمومی از سیره و روش منافقان به پیغمبر خاتم (صلی الله علیه و آله) دستور می دهد که بر جنازه منافق نماز نخواند و بر سر مزار او حاضر نگردد و پیامبر (صلی الله علیه و آله) را از دعا نمودن و استغفار برای ایشان نهی می نماید؛ چراکه این افراد از دایره ایمان خارج شده و در حال کفر و فسق از دنیا رفته اند. خداوند در قرآن کریم خطاب به پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) می فرماید: (وَلاَ تُصَلِّ عَلَی أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَی قَبْرِهِ إِنَّهُمْ کفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ) (1) و هرگز به جنازه هیچ کدام از آنان نماز مخوان و بر گورش [برای دعا و طلب آمرزش] نایست؛ زیرا آنان به خدا و پیامبرش کافر شدند و در حالی که فاسق بودند، از دنیا رفتند.

در این آیه شریفه دو نکته قابل بررسی و دقت نظر می باشد:

1. (لاَ تُصَلِّ عَلَی أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا) و هرگز به جنازه هیچ کدام از آنان نماز مخوان.

2. (لاَ تَقُمْ عَلَی قَبْرِهِ) بر گورش [برای دعا و طلب آمرزش] نایست.

در قسمت اول فعل «لاتصلّ» نهی می باشد و لفظ «احد» نکره است و می دانیم که نکره در سیاق نهی، دلالت بر عموم و دلالت بر استغراق همه افراد می کند یعنی ای پیامبر (صلی الله علیه و آله) حق نماز خواندن بر هیچ کدام از منافقین را نداری.

لفظ «ابداً» مفید استغراق زمانی می باشد و معنی جمله چنین است: هرگز و در هیچ زمانی بر جنازه منافقان نماز نخوان.

بنابراین از نکره در سیاق نفی، استغراق برای تمامی افراد استفاده می گردد و از

ص: 207


1- سوره توبه، آیه 84.

لفظ «ابداً» استغراق زمانی استفاده می شود.

با توجه به این دو لفظ می توان به روشنی به دست آورد که مقصود از «ولا تصلّ» فقط نماز میّت نمی باشد؛ زیرا نماز بر میّت فقط یک بار قبل از دفن خوانده می شود و دیگر قابل تکرار نیست و معنا ندارد که بگوییم تا ابد برای او نماز نمی خوانیم. پس از لفظ «ابداً» استفاده می شود که مراد از «لا تصلّ» مطلق دعا و ترحّم و استغفار است. زیرا صلاة در لغت به معنای دعا می باشد. البته شامل نماز میّت هم می شود امّا وسعت معنایی پیدا می کند و می فهماند که هیچ گاه حق ندارید که برای منافق دعا کنید و طلب مغفرت نمایید و بر او ترحّم کنید. اگر مقصود آیه از جمله «لا تصلّ» فقط نماز میّت بود، آوردن لفظ «ابداً» لغو خواهد بود. و نهایت امر این است که اگر میّتی بدون نماز دفن شده باشد، بر قبر او نماز خوانده می شود.

عده ای بر این باروند که لفظ «ابداً» افاده ی استغراق افرادی در پاسخ باید گفت: چنین ادّعایی بی مورد است. زیرا جمله «لا تصلّ علی احد منهم» شامل چنین استغراقی می شود و همانطور که بیان گردید نکره در سیاق نفی، استغراق افرادی را می رساند و مفید بر چنین شمول و گستردگی می باشد.

از طرف دیگر لفظ «ابداً» در کلام عرب برای استغراق زمانی استفاده می شود و شاهد بر آن نیز این آیه شریفه می باشد: (وَلَا أَن تَنکحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا) (1) و نباید بعد از او - نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) - هرگز با همسران او ازدواج کنید.

در شأن نزول این آیه آمده است که طلحة بن عبیدالله گفته است که محمد (صلی الله علیه و آله) ما را از ازدواج با دخترعموهایمان منع می کند آن وقت بعد از ما با زنان ما ازدواج می کند؟! ما هم صبر می کنیم تا او بمیرد، زنان او را بعد از او می گیریم. (2)

ص: 208


1- سوره احزاب، آیه 53.
2- اخرج ابن ابی حاتم عن سدی قال: بلغنا ان طلحة بن عبیدالله قال أیحجبنا محمد عن بنات عمنا و یتزوج نساءنا من بعدنا لئن حدث به حدث لنتزوجن نساءه من بعده فنزلت هذه الآیة. (الدر المنثور، ج5، ص214؛ المیزان، ج16، ص349 و 350)

در روایت دیگری آمده است که طلحه گفت وقتی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) از دنیا رفت من عایشه را به نکاح خویش درمی آورم و این سخن به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) رسید و ایشان ناراحت گردید و آیه تحریم زن های پیغمبر (صلی الله علیه و آله) نازل گردید. (1) به همین خاطر زن های ایشان را امهات المؤمنین می گویند یعنی مادران مؤمنین تا همه بدانند ازدواج با آنها همچون ازدواج با مادر خویش است. (2)

امّا شاهد ما در این آیه لفظ «ابداً» می باشد که می فرماید شما هرگز حق ندارید که همسران او را بعد از او به همسری خویش درآورید.

و این لفظ دلالت بر استغراق زمانی دارد یعنی هرگز حق ازدواج با ایشان را ندارید. سپس لفظ «ابد» بر استغراق زمانی دلالت دارد.

نتیجه آیه مورد بحث آن است که مقصود از نهی در جمله (لاَ تُصَلِّ عَلَی أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا) (3) نهی از ترحّم بر منافق و استغفار برای او در همه زمان ها می باشد چه این ترحّم به وسیله نماز و یا غیر آن یا مطلق دعا محقّق گردد.

ص: 209


1- اخرج عبدالرزاق و عبد بن حمید و ابن منذر عن قتاده قال: قال طلحة بن عبیدالله لو قبض النبی (صلی الله علیه و آله) تزوجت عایشه فنزلت الآیة. اخرج ابن سعد عن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم قال نزلت فی طلحة بن عبیدالله لانّه قال اذا توفی رسول الله (صلی الله علیه و آله) تزوجت عایشه. واخرج ابن جریر عن ابن عباس: ان رجلا اتی بعض ازواج النبی (صلی الله علیه و آله) فکلمها وهو ابن عمها فقال النبی (صلی الله علیه و آله) لا تقومن هذا المقام بعد یومک هذا فقال یا رسول الله انها ابنة عمی والله ما قلت لها منکراً ولا قالت لی قال النبی (صلی الله علیه و آله) قد عرفت ذلک انه لیس احدا غیر من الله وانه لیس احد اغیر منی فمضی ثم قال یمنعنی من کلام ابنة عمی لا تزوجنها من بعده فانزل الله هذه الآیة. (الدر المنثور، ج5، ص214 و 215)
2- (وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ) و زن های او مادرهای مؤمنین هستند. (سوره احزاب، آیه 6)
3- سوره توبه، آیه 84.

ممنوعیت ایستادن نزد قبر منافق

امّا نکته دوم موجود در آیه (وَلاَ تَقُمْ عَلَی قَبْرِهِ) (1) و بر قبر اینها نایست، در این جمله دو مطلب دارای اهمیّت می باشد:

الف) این جمله عطف بر جمله پیش از خود شده است و در آنجایی که معطوف علیه در احکام با معطوف مشترک می باشد، تمام قیود معطوف علیه بر معطوف نیز وارد می شود و آیه در تقدیر چنین می باشد: «ولا تقم علی قبر احد منهم مات ابداً»

پس در نتیجه معنای عام، اعمّ از افرادی و زمانی، شامل آن نیز می شود و به رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) دستور می دهد که در هیچ زمانی - چه زمان دفن و چه بعد از آن - حقّ قیام و ایستادن بر سر قبر منافق را ندارد.

بعضی از مفسران قیام را فقط در زمان دفن حرام می دانند امّا عده ای دیگر دایره ی آن را وسیع دانسته و می گویند از مفاد آیه استفاده می شود که مقصود یک معنی وسیع است که اعمّ از توقف هنگام دفن و وقوف پس از آن را شامل می شود. (2)

قرآن علت این نهی را کفر منافقان می داند و می فرماید ایشان به خدا و رسول او کافر شد ه اند و از دایره اسلام و ایمان حقیقتاً خارج و از رحمت و مغفرت الهی دور می باشند.

در روایات آمده است که بر هر شخصی که اهل قبله باشد یعنی مسلمان بود، - هر چند که اهل سنت باشد - نماز بخوانید. (3) امّا بر قبر منافق نمی توان نماز

ص: 210


1- سوره توبه، آیه 84.
2- ولا تقف عند قبره للدفن أو الزیارة. (انوار التنزیل للبیضاوی، ج3، ص92)
3- حدثنا محمد بن موسی المتوکل (رحمة الله) قال حدثنا عبدالله بن جعفر الحمیری عن محمد بن الحسین بن ابی الخطاب عن الحسن بن محبوب عن ابراهیم بن مهزم عن طلحة بن زید عن الصادق جعفر بن محمد عن ابیه (علیه السلام) قال: صلّی علی من مات من اهل القبلة وحسابه علی الله عزوجل. (امالی للصدوق، ص217، المجلس التاسع والثلاثون، ح2)

خواند؛ چراکه او از دایره اسلام خارج و کافر می باشد.

ب) از مفهوم آیه استفاده می شود که فقط وقوف بر قبر منافق و طلب رحمت و مغفرت بر او مورد نهی پروردگار است و با توجه به دو جمله «لا تصل» و «لا تقم» می توان فهمید که طلب رحمت و قیام و وقوف بر قبر مؤمن در تمام اوقات جایز و شایسته است و یکی از آن اوقاف، وقوف برای زیارت و خواندن قرآن برای مؤمنی است که سال هاست به خاک سپرده شده است.

دلالت سیره عقلاء بر زیارت قبور

اگر کسی اشکال کند که در این آیه وقوف نزد قبر منافق نهی گردیده و شامل قبر مؤمن نمی شود و آیه در مورد وقوف در نزد قبر مؤمن سخنی به میان نیاورده است باید گفت: سیره ی عقلاء در کل عالم، اعمّ از مسلمان و غیر آن، به صورت مستمر بر زیارت قبور نزدیکان و شخصیت های بزرگ دلالت می کند و اگر این کار مورد نهی شارع مقدس می بود، می بایست به صورت علنی انزجار خود را از آن اعلام می نمود و بیانیه ای را صادر می فرمود که این کار جایز نیست ولکن به صورت عمومی آن را اعلام می کرد و نه تنها چنین اعلامیه ای صادر نگردیده بلکه سیره بر زیارت قبور جاری گردیده که از این سیره نه تنها حکم به جواز بلکه استحباب زیارت قبور مؤمنین را می توان نتیجه گرفت.

اگر دقت شود ربا تا قبل از نزول آیات تحریمی و در نزد اقوام مختلف، امری مقبول و شایع بوده و شارع مقدس به صورت علنی با آن به مخالفت می پردازد و می فرماید در شریعت مقدسه حرام است. (1)

در مورد شرب خمر نیز هرچند که در تمام دنیا رایج است امّا شارع مقدس آن را حرام اعلام نموده است. (2)

ص: 211


1- (أَحَلَّ اللّهُ الْبَیعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا). (سوره بقره، آیه 275)
2- (یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّیطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکمْ تُفْلِحُونَ). (سوره مائده، آیه 90)

خداوند درباره بدی زنا می فرماید: حتی فراهم کردن مقدمات آن هم حرام می باشد. (1) و این مطلب یک قاعده ی مهم و مسأله ای حیاتی است که هر جا عملی مرسوم گردد، هر چند سیره عقلاء نیز بر اساس آن استوار باشد، اگر مورد نظر شارع مقدس نباشد و با آن مخالفت داشته باشد، باید انزجار خود را به صورت علنی اعلام نماید.

در مورد زیارت قبور نیز سیره عقلاء بر ادای احترام به قبور بزرگان خویش می باشد و اسلام نیز جز در مورد کافر و منافق از این عمل نهی ننموده است. پس جواز این عمل در مورد افراد دیگر ثابت می گردد. از طرف دیگر اگر به روایات مراجعه شود نه تنها جواز زیارت قبر مؤمن از آنها استفاده می شود بلکه استحباب و در مواردی مثل زیارت قبر رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و ائمه اطهار (علیهم الصلاة والسلام) استحباب مؤکد فهمیده می شود.

زیارت قبور از دیدگاه سنت

اشاره

اگر به روایات نبی مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله) که در مصادر روایی اهل سنت بیان گشته است، رجوع نماییم، این روایات به دو دسته تقسیم می گردد:

1. شماری از روایات به جواز زیارت قبور اشاره دارد؛ البته بعد از آنکه از زیارت قبور نهی شده است. در این دسته از روایات، شارع مقدس علت این سنت حسنه را بیان می کند.

شایان ذکر است روایاتی که بیانگر نهی از زیارت قبور می باشد، به صدر اسلام مربوط است و دلیل این نهی، واضح و مشخص می باشد؛ زیرا قبوری که در صدر اسلام موجود بوده و مردم به زیارت آنها می رفتند و به وجود آنها افتخار می کردند،

ص: 212


1- (وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَی إِنَّهُ کانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِیلاً). (سوره اسراء، آیه 32)

قبور مشرکین و کفّار بوده است (1) و اسلام بر پا شده تا آثار شرک و کفر را ناپدید سازد و از بین ببرد. لذا پیامبر خاتم (صلی الله علیه و آله) از زیارت قبور نهی می کردند.

با گذشت زمان و گسترش اسلام طبیعتاً تعدادی از مسلمان ها از دنیا رفتند و قبرستان هایی برای افراد مؤمن و مسلمان بر پا شد. لذا ملاحظه می شود که مجوّز زیارت قبور پس از آن نهی مقطعی، صادر گردید و اگر امری بعد از نهی وحظر صادر شود، دلالت بر جواز می کند. نمونه هایی از امر بعد از نهی و حظر در قرآن بیان شده است. (2)

در این مورد علامه امینی (رحمة الله) در کتاب گرانقدر الغدیر (3) روایاتی را بیان می کند که به آنها اشاره می کنیم:

الف) رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) می فرمایند: من شما را از زیارت قبور نهی می کردم، اینک زیارتشان کنید و ترمذی اضافه کرده است: خداوند به پیامبرش اذن داد که قبر مادرش را زیارت نماید. (4)

ب) از انس بن مالک به طور مرفوع آمده است که پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) فرمودند: شما را از زیارت قبور نهی کرده بودم. حال آنها را زیارت کنید زیرا شما را به یاد مرگ می اندازد. (5)

ص: 213


1- (أَلْهَاکمُ التَّکاثُرُ * حَتَّی زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ). (سوره تکاثر، آیات 1و2)
2- در آغاز اسلام آمیزش با همسران درشب و روز ماه رمضان مطلقاً ممنوع بود. بعد از گذشت مدتی حرمت آمیزش در شب برداشته شد و جواز مباشرت با زنان از سوی پروردگار متعال صادر گردید. آیه 187 سوره بقره بیانگر این موضوع می باشد آنجا که می فرماید: (أُحِلَّ لَکمْ لَیلَةَ الصِّیامِ الرَّفَثُ إِلَی نِسَآئِکمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّکمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّکمْ کنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَکمْ فَتَابَ عَلَیکمْ وَعَفَا عَنکمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا کتَبَ اللّهُ لَکمْ).
3- الغدیر، ج5، صص 241-247.
4- عن بریدة مرفوعاً: کنت نهیتکم عن زیارة القبور ألا فزوروها وزاد الترمذی فقد اذن الله لنبیّه (صلی الله علیه و آله) فی زیارة قبر امّه. (صحیح مسلم، ج2، ص366، ح107 کتاب الجنائز)
5- عن انس بن مالک مرفوعاً: نهیتکم عن زیارة القبور فزوروها فانها تذکرکم الموت. (المستدرک علی الصحیحین، ج1، ص531، ح1388 للحاکم النیسابوری وصحّحه)

ج) از ابن عباس به طور مرفوع آمده است که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند: شما را از زیارت قبور نهی می کردم اینک آنها را زیارت کنید و حرف های بیهوده نگویید. (1)

د) از عبدالله بن مسعود به طور مرفوع در حدیثی چنین آمده است: قبرها را زیارت کنید زیرا آدمی را نسبت به دنیا زاهد و نسبت به آخرت متذکر می سازد. (2)

ه) از زید بن خطاب در حدیث مرفوعی آمده است: من شما را از زیارت قبور نهی می کردم اینک هر کس از شما بخواهد زیارت نماید، زیارت کند. (3)

و) از ابو سعید خدری به طور مرفوع آمده است: شما را از زیارت قبور نهی کرده بودم حال زیارت کنید و سخنی که خدا را به غضب آورد، نگویید. (4)

ز) از طلحة بن عبدالله نقل شده که گفته: با رسول خدا (صلی الله علیه و آله) که می خواست قبور شهدا را زیارت کند بیرون رفتیم تا اینکه می گوید: وقتی کنار قبور شهدا آمدیم فرمود: این قبور برادران ماست. (5)

ص: 214


1- عن ابن عباس مرفوعاً: نهیتکم عن زیارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجراً. (المعجم الکبیر، ج11، ص202، ح11653؛ المعجم الأوسط، ج3، ص343، ح2730 للطبرانی؛ مجمع الزوائد، ج3، ص58 للهیثمی)
2- عن عبدالله بن مسعود مرفوعاً فی حدیث: ألا فزوروا القبور فانّها تزّهد فی الدنیا وتذکّر الآخرة. (سنن ابن ماجه، ج1، ص501، ح1571؛ اخبار مکه، ج2، ص211 للأزرقی؛ المستدرک علی الصحیحین، ج1، ص531، ح1387 للحاکم النیسابوری؛ الترغیب والترهیب، ج4، ص357، وقال إسناد صحیح؛ السنن الکبری، ج4، ص77 للبیهقی)
3- عن زید بن خطّاب فی حدیث مرفوعاً: انی کنت نهیتکم عن زیارة القبور فمن شاء منکم ان یزور فلیزر. (المعجم الکبیر، ج5، ص82، ح4648 للطبرانی؛ مجمع الزوائد، ج3، ص58 للهیثمی)
4- عن ابی سعید الخدری مرفوعاً: نهیتکم عن زیارة القبور فزوروها ولا تقولوا ما یسخط الرّب. (مجمع الزوائد، ج3، ص58 للهیثمی وقال: رجاله رجال الصحیح)
5- عن طلحة بن عبدالله قال: خرجنا مع رسول الله (صلی الله علیه و آله) یرید قبور الشهداء الی ان قال فلمّا جئنا قبور الشهدا قال هذه قبور اخواننا. (سنن ابی داود، ج2، ص218، ح2043؛ السنن الکبری، ج5، ص249 للبیهقی)

ح) از امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) به طور مرفوع حدیثی نقل است که می فرماید: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمودند: من شما را از زیارت قبور نهی می کردم و اینک آنها را زیارت کنید که آخرت را به یادتان می آورد. (1)

ط) از عایشه نقل است: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) از زیارت قبور نهی کرده، سپس فرموده است زیارتشان کنید که در آن موعظه و پند است. (2)

ی) مسلم در صحیح خود بابی را به نام «باب استئذان النبی ربّه عزّوجلّ فی زیارة قبر امّه» گشوده و در آنجا روایتی را از ابی هریره نقل می کند و می گوید: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) قبر مادر خود (3) را زیارت کرد و در کنار قبر مادرش گریست و کسانی که دور او بودند، گریاند و فرمود: از خدایم اجازه گرفته ام که قبر مادرم را زیارت کنم شما نیز قبرها را زیارت کنید زیرا زیارت آنها مایه یادآوری خداست. (4)

ص: 215


1- عن علی امیرالمؤمنین مرفوعاً فی حدیث: انی کنت نهیتکم عن زیارة القبور فزوروها فانّها تذّکرکم الآخرة. (مسند احمد، ج1، ص243، ح1240 و أخرجه أحمد بلفظ أخصر من طریق عبدالله بن مسعود فی ج2، ص33، ح4307؛ مجمع الزوائد، ج3، ص58)
2- عن عایشة: ان النبی (صلی الله علیه و آله) نهی عن زیارة القبور ثمّ رخصّ فیها احسبه قال فانها تذکّر الآخرة. (مجمع الزوائد، ج3، ص58 وقال: رجاله ثقات) عن عایشه قالت: نهی رسول الله (صلی الله علیه و آله) عن زیارة القبور ثم قال زوروها فان فیها موعظة. (أخرجه الخطیب فی تاریخه، ج14، ص228)
3- آمنه بنت وهب مادر رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) از زنان مؤمن به دین حنیف و از پیروان حضرت ابراهیم (علیه السلام) بوده است و در روایت است که شما پاک و پاکیزه بوده اید و در رحم های طاهر و پاک و اصلاب شامخات حضور داشته اید بنابراین مادر پیغمبر موحد به دین ابراهیم است و کافر و یا مشرک نمی باشد. و ادعای اهل سنت بر شرک بودن و کافر بودن ایشان بی اساس است.
4- عن ابی هریرة: ان رسول الله (صلی الله علیه و آله) اتی قبر امّه فبکی وابکی من حوله فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله) استأذنت ربی فی ان استغفرلها فلم یأذن لی و استأذنت ان ازور قبرها فأذن لی فزوروا القبور فانها تذکرة الآخرة. (صحیح مسلم، ج2، ص365، ح6 کتاب الخبائز؛ مسند احمد، ج3، ص186، ح9395؛ سنن ابی داود، ج3، ص218)

ک) عایشه می گفت که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بر زیارت قبور ترخیص نمود. (1)

2. تعدادی از روایات بر زیارت قبور و دعا برای اموات و تقرب به سوی پروردگار از این طریق تشویق و ترغیب می نماید و نیز کیفیت زیارت قبور را بیان می کند:

الف) عایشه می گوید رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمودند: پروردگارم دستور داد که به بقیع بیایم و بر اهل آن طلب آمرزش کنم. عایشه می گوید: گفتم من چه بگویم؟ فرمود: بگو سلام بر اهل این دیار از مؤمنان و مسلمانان، خدا گذشتگان از ما و عقب ماندگان از ما را رحمت کند، ما به شما به همین زودی ملحق می شویم. (2)

ب) ابوهریره می گوید: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) زمانی که با گروهی از اصحاب به سوی قبرستان می رفتند، چگونگی زیارت قبور را تعلیم می داد و به ایشان می فرمود که اهل قبور را خطاب قرار دهند و بگویند: سلام بر شما اهل این دیار از مؤمنین و مسلمانان و ما اگر خدا بخواهد به شما می پیوندیم، از خداوند خواستار عافیت و گذشت برای خودمان و شما هستیم. (3)

ج) از ثوبان به صورت مرفوع نقل است که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) می فرمایند: کسی که می خواهد قبری را زیارت کند، زیارت کند و جز خوبی چیزی نگوید. زیرا مرده از آنچه که زنده ناراحت می شود، ناراحت می گردد. (4)

د) ابو هریره از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نقل می کند که ایشان فرمودند: هیچ مردی نیست که به زیارت قبر دوستش برود و بر او سلام کند و نزد قبرش بنشیند مگر

ص: 216


1- ان عایشه قالت: ان رسول الله رخصّ فی زیارة القبور. (سنن ابن ماجه، ج1، ص114)
2- صحیح مسلم، ج3، ص64، باب ما یقال عند دخول القبور.
3- عن ابی هریرة قال کان رسول الله یعلمهم اذا خرجوا الی المقابر یقول: السلام علیکم اهل الدیار من المومنین و المسلمین و انا ان شاء الله بکم لاحقون نسأل الله لنا ولکم العافیة. (صحیح مسلم، ج3 باب ما یقال عند دخول القبور، ص11)
4- عنه (صلی الله علیه و آله) : من اراد ان یزور قبراً فلیزره ولا یقول الّا خیراً فان المیّت یتأذی مّما یتأذی منه الحی. (الروض الفائق، ص22)

آنکه آن میّت جواب سلام او را می دهد و با او تا زمانی که نزد قبرش نشسته است، انس می گیرد. (1)

ه) ابی هریره از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نقل می کند که ایشان می فرمایند: هیچ مردی نیست که از کنار قبری عبور نماید که صاحب آن را در دنیا می شناختند و بر او سلام نماید مگر آنکه صاحب قبر او را می شناسد و سلام او را پاسخ می دهد. (2)

و) ابن ابی ملیکه به صورت مرفوع از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نقل می کند که ایشان فرمودند: به نزد امواتتان بیایید و بر آنها سلام کنید چراکه برای شما پند و عبرت می باشد. (3)

ز) ابن عباس می گوید: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) از کنار قبرستان مدینه عبور می کرد سپس صورت خود را به سوی آن قبور کرد و فرمود: سلام بر شما ای اهل قبور. خداوند ما و شما را بیامرزد شما گذشتگان از ما هستید و ما در پی شما می آییم. (4)

از جمع بندی این روایات می توان نتیجه گرفت که نهی از زیارت قبور مربوط به صدر اسلام است و جواز آن از ناحیه نبی مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله) صادر گردیده و فوائدی را بر آن مترتب می سازد و چنانچه از روایات فهمیده می شود رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بر زیارت قبور اصرار داشته اند و حتی چگونگی و کیفیت زیارت قبور را به اصحاب تعلیم می فرموده اند.

ص: 217


1- عن ابی هریرة عن رسول الله (صلی الله علیه و آله) انه قال: ما من رجل یزور قبل حمیمه فیسلّم علیه ویقعد عنده الّا ردّ علیه السلام وأنس به حتی یقوم من عنده. (کنزالعمال، ج13، ص656، ح42601)
2- عن ابی هریرة عن رسول الله (صلی الله علیه و آله) انه قال: ما من رجل یمر بقبر کان یعرفه فی الدنیا فیسلّم علیه الّا عرفه وردّ علیه السلام. (تهذیب تاریخ دمشق لابن عساکر، ج7، ص292)
3- ابوالولید محمد بن عبدالله الأرزقی قال اخبرنی ابن ابی ملیکة فی حدیث رفعه الی النبی (صلی الله علیه و آله) قال ائتوا موتاکم فسلّموا علیهم او صلّوا شکّ الخزاعی فان لکم عبرة. (اخبار مکة، ج2، ص211)
4- عن ابن عباس قال: مدّ رسول الله بقبور المدینة فأقبل علیهم بوجه فقال السلام علیکم یا اهل القبور یغفر الله لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالأثر. (سنن الترمذی، ج2، ص369، ح1053؛ مصابیح السنة، ج1، ص569 ، ح1242)

زیارت قبور برای زنان

یکی از محرّمات در آیین وهابیت ورود زنان به قبرستان است و زنان فقط وقتی از دنیا می روند، جنازه آنها حق ورود به قبرستان را دارد.

دلیل این حرمت را روایتی از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بیان می کنند و با همین روایت، حکم حرمت را برای زیارت قبور توسط زنان قائل می شوند.

در کتاب سنن ابن ماجه آمده است: «لعن رسول الله زوّارات القبور» (1) رسول خدا (صلی الله علیه و آله) زن هایی را که بسیار به زیارت قبور می روند، لعن و نفرین کرده اند و لعن در حکم نهی است. در نتیجه زیارت قبور برای زنان حرام می باشد.

در رابطه با این حکم باید گفت: تحریم زیارت قبور برای زنان توسط این روایت صحیح نمی باشد و نمی توان زنان را از ثواب و برکات زیارت قبور به وسیله این روایت منع کرد.

مؤلف کتاب مفتاح الحاجة در شرح خود بر صحیح ابن ماجه می گوید: «أختلفوا فی الکراهة هل هی کراهة تحریم او تنزیه؟ ذهب الاکثر الی الجواز اذا امنت الفتنة». (2)

علما درباره نهی پیامبر در این روایت که آیا نهی تحریمی است و یا نهی کراهتی اختلاف دارند و اکثر فقهای عامه و اهل سنت معتقدند که زیارت قبور برای زنان در صورتی که از فتنه در امان باشند و مشکلی برای ایشان پیش نیاید جایز می دانند.

پس نهی وارده در این روایت بر فرضی که قائل به صدور آن باشیم، نهی کراهتی و تنزیهی است و بر جواز دلالت می کند.

از طرفی وقتی به روایات دیگر و سنّت نبوی در نزد اهل سنت مراجعه نماییم،

ص: 218


1- سنن ابن ماجه، ج1، ص503، ح1576؛ سنن ابی داود، ج3، ص218، ح3236 در سنن ابی داود به جای زوّارات، زائرات آمده است. سنن الترمذی، ج3، ص371، باب ما جاء فی کراهیة زیارة القبور للنساء من کتاب الجنائز، ج1056.
2- حواشی ابن ماجه، ج1، ص114، ط هند.

به وفور روایاتی یافت می شود که اذن و رخصت زیارت قبور برای زنان در آنان صادر شده است که با روایت مذکور مخالفت می نماید که در ادامه به آنها اشاره می نماییم.

«عن عایشه: ان رسول الله (صلی الله علیه و آله) رخصّ فی زیارة القبور» (1) عایشه می گوید همانا رسول خدا (صلی الله علیه و آله) زیارت قبور اجازه داد.

اگر در این روایت دقت شود قیدی بیان نشده که زیارت مختص به آقایان است. پس هم شامل آقایان می شود و هم زنان را در بر می گیرد.

در روایت دیگری آمده است که عایشه همسر پیامبر ازایشان چگونگی زیارت اهل قبور را سؤال می نماید و حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) در جواب ایشان نگفتند که زن نباید به زیارت قبور برود بلکه فرمودند در زیارت قبور اینگونه بگو: «السلام علی اهل الدیار من المؤمنین و المسلمین، یرحم الله المستقدمین منّا و المستأخرین وانّا ان شاء الله ربکم لا حقون». (2)

عایشه در نزد اهل سنت بسیار قدیسه محسوب می شود و در حد مریم مقدس مادر حضرت عیسی (علیه السلام) او را می ستایند و از آنجا که او تنها زن پیغمبر است که با امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) جنگیده، غایت احترام را برای او قائل هستند تا آنجا که آلوسی در تفسیر روح المعانی ذیل آیه 42 سوره آل عمران او را بعد حضرت فاطمه (علیها السلام) و خدیجه ی کبری (علیها السلام) سومین زن برتر در عالم معرفی می کند. (3)

در مستطرف آمده است: «قامت عایشة علی قبر ابیها ابی بکر فقالت نضّر الله وجهک و شکر صالح سعیک فقد کنت للدنیا مذّلاً بإدبارک عنها وللآخرة معزّاً بإقبالک علیها ولئن

ص: 219


1- صحیح ابی داوود، ج2، کتاب الجنائز باب زیارة القبور، ح1955.
2- عن عایشةان النبی (صلی الله علیه و آله) قال امرنی ربی ان اتی البقیع فاستغفر لهم قلت کیف اقول یا رسول الله قال: قولی: السلام علی اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین یرحم الله المستقدمین منّا و المستأخرین وانّا ان شاءالله بکم لاحقون. (صحیح مسلم، ج3، ص64 باب ما یقال عند دخول القبور؛ السنن للنسائی، ج3، ص76)
3- روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، ج2، ص149.

کان رزؤک اعظم المصائب بعد رسول الله (صلی الله علیه و آله) واکبرالاحداث بعده فان کتاب الله تعالی قد وعدنا بالثواب علی الصبر فی المصیبة وانا تابعة له فی الصبر فاقول انا لله و انا الیه راجعون و مستعیضة بأکثر الاستغفار لک فسلام الله علیک تودیع غیر قالیة لحیاتک ولا رازءة علی القضاء فیک». (1) عایشه کنار قبر پدرش ابی بکر ایستاد و گفت: خدا رویت را نیکو بگرداند و اعمال شایسته ات را پاداش دهد، با پشت کردن به دنیا آن را خوار و با اقبال به آخرت، آن را عزیز کردی و اگر مصیبت تو بعد از مصیبت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بزرگترین مصائب و حوادث بوده، کتاب خدا ما را وعده به صبر بر مصیبت داده و ما در شکیبایی پیرو کتاب خدا هستیم پس می گویم «ما ملک خدا هستیم و به سوی او بازگشت می کنیم» و برای تو ای پدر بسیار طلب آمرزش می کنم. سلام و درود خدا بر تو اگر تو را از ما گرفته است حیاتت را دشمن نداشته و از مرگ تو دل خوش نبوده است.

اگر رفتن به زیارت قبور بر زنان حرام است، فرقی بین عایشه و غیر او نمی باشد و نیز تفاوتی ندارد که زیارت قبر پدر یا مادر و یا دیگری باشد.

عبدالرحمن بن ابی بکر با عایشه از یک پدر و مادر می باشد و در کلام عرب به ایشان شقیق می گویند. او در سال 53 ه در الجُنْتیٰ که تا مکه شش میل فاصله دارد، از دنیا رفت. جنازه ی او را به مکه آورده و در آنجا دفن کردند. عایشه از مدینه به مکه کنار قبر برادرش آمد و چنین گفت: «ما همانند ندیمان جذیمه در قسمتی از روزگار چنان با هم زیست می کردیم که درباره ما گفته می شد که هرگز از هم جدا نخواهیم شد ولی هنگامی که از هم جدا شدیم گویا که با مالک هرگز شبی را به صبح نیاورده بودیم. (2)

ص: 220


1- مستطرف، ج2، ص331.
2- عبدالرحمن بن ابی بکر صدیق: توفی بالحبشی (الجنتی) بینها وبین مکّة ستّة امیال فحمل الی مکّة ودفن بها فقدمت عایشة من المدینة واتت قبره وصلّت علیه وتمثلت: وکنّا کندمانی جذیمة حقبة *** من الدهر حتی قیل لن یتصدّعا فلمّا تغرقنا کانّی ومالکاً *** لطول اجتماع لم نبت لیلة معاً (معجم البلدان، ج2، ص214؛ صحیح ترمذی، ج4، کتاب الجنائز باب ما جاء فی زیارة القبور، ص275)

پس اگر زیارت قبور بر زنان حرام می بود، حداقل در کتب روایی و تاریخی از این کار عایشه نهی می شد. در حالیکه بخاری از انس روایت می کند: پیامبر زنی را دید که بر قبر عزیز خود گریه می کند، فرمود: تقوا را پیشه خود ساز و صبر نما.

آن زن، پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) را نشناخت، گفت: مرا رها کن به مصیبتی که من گرفتار شده ام تو گرفتار نیستی!

وقتی به او گفتند او پیامبر (صلی الله علیه و آله) است، قبر عزیز خود را ترک کرد و به خانه پیامبر (صلی الله علیه و آله) آمد، معذرت خواست که من شما را نشناختم. پیامبر (صلی الله علیه و آله) به او فرمود: صبر در مصیبت مطلوب است. (1)

با توجه به این روایت اگر زیارت قبر برای زنان حرام می بود، پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) او را از این کار نهی می کرد در حالیکه می بینیم پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) صرفاً او را به صبر سفارش می نماید.

شارح صحیح ترمذی می گوید: صحیح این است که پیامبر به مردان و زنان اجازه داده است که به زیارت قبور بروند. اگر برخی زیارت را برای زنان مکروه می دانند، به خاطر بی تابی و کم صبری ایشان بر سر قبر و یا به خاطر نداشتن حجاب کامل بوده است. (2)

اگر به کتب روایی و تاریخی اهل سنت مراجعه شود خواهید دید که فاطمه زهرا (علیها السلام) هر جمعه به زیارت قبر حمزه سیدالشهدا می رفتند و در نزد قبر ایشان

ص: 221


1- عن انس بن مالک قال: مرّ النبی (صلی الله علیه و آله) بامرأة تبکی عند قبر فقال: اتقّ الله واصبری. قالت: الیک عنّی فانک لم تصب بمصیبتی ولم تعرفه. فقیل لها: انه النبی! فأتت باب النبی (صلی الله علیه و آله) فلم تجد عنده بوابین فقالت: لم اعرفک فقال: انّما الصبر عند الصدمة اولی. (صحیح بخاری، ج2، ص79، باب زیارة القبور)
2- الصحیح ان النبی (صلی الله علیه و آله) سمح للرجال والنساء بزیارة القبور والذی یقول بالکراهة فانّما هو بسبب جزعهنّ عند القبر وقلّة صبرهنّ أولعدم رعایتهنّ للحجاب. (الوهابیة فی المیزان، ص99)

نماز می خواندند و گریه می کردند. (1)

جالب آن است که حاکم نیشابوری در مستدرک بر صحیحین بعد از نقل این روایت می گوید: تمامی راویان این حدیث از ثقات می باشند و من بحث زیارت قبور را مفصّل بیان کردم تا بدانی که آن، سنّت مستحبی از جانب نبی مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله) می باشد و کوشش کردم تا در ترغیب به این کار شریک باشم و کسی که بخل به گناهش دارد، بداند که آن عمل مستحبی است درود خدا بر محمد و آل او. (2)

مشاهده می کنید که اگر زیارت قبور بر زنان حرام بوده است، چرا پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به نزدیک ترین فرد خانواده ی خود این نهی را گوشزد نفرموده است و بر خلاف نص قرآن عمل کرده است؛ چراکه خداوند در قرآن به ایشان دستور می دهد: (وَأَنذِرْ عَشِیرَتَک الْأَقْرَبِینَ) (3) و ما می دانیم نزدیک تر از زهرای مرضیه (علیها السلام) به پیغمبر خاتم (صلی الله علیه و آله) کسی نمی باشد و در ابلاغ رسالت ایشان اشکال وارد می شود.

از طرف دیگر اگر زیارت قبور برزنان حرام بود و حضرت فاطمه اطهر (علیها السلام) این فعل حرام را مرتکب می شدند، بر خلاف آیه ی تطهیر (4) عمل نموده و از دایره ی عصمت خارج گردیده اند و این در حالی است که همه اجماع دارند که آیه تطهیر در شأن خمسه طیّبه نازل گردیده و حضرت زهرا (علیها السلام) یکی از آن پنج نفر می باشد و طبق این آیه حضرت زهرای اطهر (علیها السلام) هرگز مرتکب معصیتی نمی شود. پس می توان نتیجه گرفت زیارت قبور برای زنان همان حکم زیارت

ص: 222


1- کانت فاطمة تزور قبر عمّها حمزة کلّ جمعة فتصلی وتبکی عنده. (سنن البیهقی، ج4، ص78؛ المستدرک علی الصحیحین، ج1، ص533، ح1396)
2- هذا الحدیث رواته عن آخرهم ثقات وقد استقصیت فی البحث عن زیارة القبور تحریّاً للمشارکة فی الترغیب ولیعلم الشحیح بذنبه انّها مسنونة وصلّی الله علی محمد وآله اجمعین.
3- و خویشاوندان نزدیکت را بیم ده و انذار کن. (سوره شعراء، آیه 214)
4- (إِنَّمَا یرِیدُ اللَّهُ لِیذْهِبَ عَنکمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیتِ وَیطَهِّرَکمْ تَطْهِیرًا). (سوره احزاب، آیه 33)

مردان را داراست و یک سنّت مستحب می باشد.

قرطبی درباره زیارت قبور توسط زنان می گوید: پیامبر (صلی الله علیه و آله) هر زن زائر را لعن نفرمود، بلکه آن زن زائری را لعن کرد که پیوسته به زیارت قبور برود. به گواه اینکه می گوید: «الزوارات القبور» و کلمه ی زوّار صیغه مبالغه است و شاید علت لعن این است که زیارت بیش از حد، مایه تضییع حق زوج و وسیله ی تبرّج در انظار عمومی و گریه های همراه با داد و بیداد است و اگر در زیارت زن اموری از این قبیل مطرح نباشد، اشکالی نخواهد داشت. زیرا یادآوری مرگ از اموری است که مردان و زنان هر دو به آن نیازمند می باشند. (1)

بنابراین هیچ دلیلی حتی بر اساس مبانی فقهی عامه وجود ندارد که زیارت قبور بر زنان حرام باشد.

حرمت سفر برای زیارت قبور

قرآن، زیارت قبور را جایز می داند و احادیث کثیری در کتب اهل سنت بر جواز زیارت قبور دلالت دارد.

همانطور که بیان شد، سیره متشرعه نیز از همان ابتدای بعثت تا به امروز بر صحّت چنین حکمی دلالت می کند، علاوه بر آنکه سیره ی عقلاء بر زیارت بزرگان دلالت دارد به نحوی که: تمامی انسان ها اعمّ از کسانی که به شرایع آسمانی معتقدند و غیر ایشان، پیوندی با گذشتگان خود برقرار نموده و برای قبور ایشان احترام خاصی قائل هستند.

در این میان علماء وهّابی اصل زیارت را حرام نمی دانند، بلکه سفر و شدّ

ص: 223


1- لم یلعن النبی (صلی الله علیه و آله) کل امرأة تزور القبور بل لعن المرأة التی تزور القبور دوماً والدلیل علی ذلک قوله (صلی الله علیه و آله) : زوارت القبور و کلمة زوار هی صیغة المبالغة وتدلّ علی الکرّة والتکرار. ولعلّ العلة فی لعن الزوارات القبور هی ان الاکثار منها یؤدّی الی ضیاع حق الزوج و یجرّها الی التبرّج المنهیّ عنه ویکون مصحوباً بالبکاء بصوت عال ولکن لو کانت الزیارة خالیة من کل محذور فلا اشکال فیها ابداً لأنّ تذکّر الموت والآخرة ممّا یحتاج الیه الرجل والمرأة علی السواء.

رحال برای زیارت صالحین را حرام می شمرند.

اولین کسی که قائل به حرمت آن می باشد ابن تیمیه است و پس از او محمد بن عبدالوهاب در قرن سیزدهم به پیروی از ایشان قائل به حرمت زیارت قبور می باشد. امّا با توجه به تعداد فراوان روایاتی که بر جواز زیارت قبور دلالت دارد، به طور مستقیم نتوانسته اند حرمت را بیان کنند، در این میان شیطنت کرده و می گویند، اصل زیارت جایز است و اشکالی ندارد امّا سفر به جهت زیارت حرام می باشد. بدین معنا که اگر شما در مدینه بودی و به زیارت رفتی جایز است امّا اگر می خواهی از بلاد دیگر مسافرت کنید و به زیارت بروی این سفر، فعل حرام است.

محمد بن عبدالوهاب در رساله دوم از رسائل الهدیة السنیّة می گوید: «تسنّ زیارة النبی (صلی الله علیه و آله) اِلّا انه لا یشدّ الرحال الا لزیارة المسجد والصلاة فیه؛ زیارت پیامبر (صلی الله علیه و آله) مستحب است ولی مسافرت جز برای زیارت مسجد و نماز در آن جایز نمی باشد.»

الف و لام در المسجد برای عهد است یعنی اگر قصد زیارت مسجد النبی (صلی الله علیه و آله) را بکنی و نماز در آن قصد کردی و به مدینه بروی اشکالی ندارد. امّا اگر به قصد زیارت رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) به مدینه بروی، سفر حرام انجام داده ای و مستحق عقاب می باشی.

او دلیل حرمت مسافرت به قصد زیارت را حدیثی که در کتب صحاح نقل شده است، بیان می کنند که ابوهریره (1) ناقل آن می باشد و همه اذعان دارند که ابوهریره از

ص: 224


1- ابوهریره (صاحب بچه گربه) کنیه اوست و در نام وی اختلاف است و تا سی اسم برای او نقل کرده اند. نسبش به قبیله دوس از اعراب یمن می رسد. او تا سی سالگی را در یمن گذرانده و پس از فتح خیبر به مدینه آمده است و تا وفات پیامبر (صلی الله علیه و آله) سه سال همنشینی آن حضرت را درک نموده است. در مدینه نیز در صفّه مسجد پیامبر که سایبانی در آخر مسجد و سمت شمالی آن که فقرای مسلمان آن روزگار در آن سکنا داشته اند، به سر می برده است. ابوهریره معروف به شیخ المضیرة بوده است و علت آن دوست داشتن بسیار حلوا بوده است خصوصاً حلوای معاویه را، از طرف دیگر نماز را پشت سر امام علی (علیه السلام) می خوانده. زمانی که علت این کار را از او می پرسند می گوید: حلوای معاویه چرب تر و پاکیزه تر است و نماز پشت سر علی (علیه السلام) افضل و برتر است. امیرالمؤمنین (علیه السلام) درباره او می فرمایند: «الا انّ اکذب الناس او قال اکذب الاحیاء علی رسول الله (صلی الله علیه و آله) لأبوهریرة الدوسی؛ آگاه باشید تحقیقاً دروغ پردازترین مردمان و یا دروغ پردازترین زندگان بر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) ابوهریرة دوسی می باشد.» عایشه و عمر از جمله کسانی هستند که در مقابل احادیث او موضع گیری کرده تا جایی که عمر او را کذاب خوانده و تازیانه زده و او را از بیان روایت منع نموده است. او از شاگردان نامدار کعب الاحبار یهودی بوده است و یکی از کسانی است که بیشترین اسرائیلیات را در دین وارد کرده تا جایی که کعب درباره ی او می گوید: ندیدم کسی را که تورات نخوانده از ابوهریره به تورات آشناتر باشد. بسی جای تأمل است که ابوهریره می گوید در میان اصحاب رسول خدا کسی بیشتر از من حدیث بیان نکرده مگر عبدالله بن عمر بن عمروعاص چراکه او می نوشت و من نمی نوشتم. و بسیار ناگوار است که ابوهریره اعتراف می کند که احادیثی را از پیامبر روایت کرده است که آن احادیث را از پیامبر نشنیده است چنانچه احمد بن حنبل امام حنابله به سند خود روایت کرده است: ابوهریره حدیثی را روایت کرد، حاضران به او گفتند: این حدیثی که نقل کردی از پیامبر است یا از کیسه ی خودت می باشد؟ ابوهریره گفت: این را که نقل کردم از کیسه خودم می باشد. بخاری در صحیح خود داستان را چنین نقل می کند: به ابوهریره گفتند این حدیث را از پیامبر شنیده ای؟ ابوهریره گفت: نه این حدیث از کیسه ی خودم می باشد. باز هم احمد در مسندش نقل می کند: ابوهریره حدیثی روایت کرد به این عنوان که آن را از پیامبر شنیده است لیکن در آخر حدیث گفت این حدیث از کیسه ی خود من است. او نزد عثمان بن عفان و بنی امیّه دارای جایگاه بالایی می باشد چراکه احادیث دروغین فراوانی را در راستای سیاست های بنی امیّه بیان می کند. علماء اهل سنت به تدلیس و دروغگویی او اذعان دارند تا جایی که ابن کثیر می گوید: «کان ابوهریره یدلّس ای یروی ما سمعه من کعب و ما سمعه من رسول الله ولا یمیز هذا من هذا» ابوهریره در روایت کردن تدلیس می کرد. بدین صورت که آنچه را که از کعب شنیده بود و آنچه را از پیامبر شنیده بود، همه را برای مردم روایت می کرد و روایت کعب را از روایت پیامبر جدا نمی ساخت امّا با تمامی این احوال اهل سنت و جماعت احترام خاصی برای او قائل هستند و روایات او را به عنوان روایت الاسلام قبول دارند و به سخن او احتجاج می کنند و معتقدند که او از علی بن ابیطالب (علیه السلام) اعلم است.

کسانی است که حدیث جعل می کند لذا به احادیث او اعتباری نیست.

ص: 225

ابوهریره می گوید: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمودند: «لا تشدّ الرجال الّا الی ثلاثه مساجد: المسجد الحرام و مسجدی هذا و المسجد الأقصی» (1) بار سفر بسته نمی شود مگر برای سه مسجد: مسجد الحرام و مسجد خودم و مسجد الأقصی.

این روایت به شکل دیگری نقل شده است: «انّما یسافر الی ثلاثة مساجد؛ مسجد الکعبة و مسجدی و مسجد ایلیا (2)» (3) تنها به سوی سه مسجد می توان سفر نمود: مسجد کعبه و مسجد من و مسجد ایلیا.

همین روایت به صورت دیگری از ابوهریره نقل شده است: «لا تشدّ الرحال الّا الی ثلاثة مساجد: المسجد الحرام و مسجد المدینة و مسجد بیت المقدس». (4)

حال اگر از سند این روایت اغماض کنیم و شخصیت ابوهریره را مورد بررسی قرار ندهیم و فرض کنیم که این روایت از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) صادر گردیده است چند نکته پیرامون این روایت باید بیان نمود:

الف) دو حرف «لا» و «الّا» در روایت، دلالت بر حصر می کند یعنی فقط به این سه مسجد سفر نمائید. حرف «الّا» موجود در روایت از ادات حصر می باشد پس نیاز به مستثنی و مستثنی منه می باشد. مستثنی در این جمله «ثلاثة مساجد» می باشد امّا مستثنی منه محذوف است درباره ی مستنثی منه دو احتمال در این روایت مطرح است:

نخست: «الی مسجد من المساجد» و دیگر: «الی مکان من الامکنه».

اگر احتمال دوم در نظر گرفته شود و بگوییم روایت به این شکل بوده است:

ص: 226


1- مسند احمد، ج2، ص473 ح (علیه السلام) 208 و ص542، ح (علیه السلام) 678؛ صحیح بخاری، ج1، ص398، ح1132؛ صحیح مسلم، ج3، ص183، ح511 و 513؛ سنن ابی داود، ج2، ص216، ح2033؛ سنن ابن ماجه، ج1، ص452، ح1409.
2- ایلیا اسم شهر بیت المقدس می باشد.
3- صحیح مسلم، ج3، ص183، ح513؛ البیهقی فی سننه، ج5، ص244.
4- المعجم الکبیر، ج12، ص259، ح13283؛ المعجم الأوسط، ج10، ص191، ح9415.

«لا تشدّ الرجال الی مکان من الامکنّه الّا الی ثلاثة مساجد...» در اینجا سفر از هر نقطه به نقطه ی دیگر حرام می باشد و فقط سفر به این سه مسجد جایز است که بطلان این احتمال مشخص و معلوم است.

اگر کسی بگوید منظور این روایت فقط سفرهای معنوی مثل زیارت قبور امامان (علیهم السلام) می باشد و سفرهای دیگر مانند سفر برای تفریح و تفرّج اشکالی ندارد، این نظریه نیز باطل و قابل پذیرش نمی باشد؛ زیرا در این صورت تمام سفرهای معنوی جز سفر به این سه مسجد ممنوع خواهد بود؛ خواه سفر برای زیارت مسجدی باشد و خواه برای زیارت مکان دیگر و اشخاص دیگر.

بنابراین باید احتمال اول در این روایت لحاظ شود و بگوییم روایت به این شکل می باشد: «لا تشدّ الرحال الی مسجد من المساجد الّا الی ثلاثة مساجد...» و قرائن قطعی این احتمال را تقویت می نماید؛ زیرا استثنا در این روایت استثنای متصل می باشد و در استثنای متصل، مستثنی منه باید از جنس مستثنی باشد. در این روایت مستثنی، مساجد سه گانه می باشد پس مستثنی منه باید لفظ مساجد باشد و اگر کسی بگوید: استثنا در این روایت منفصل می باشد، باید در جواب او بگوییم: استثنای منفصل خلاف ظاهر در استثنا می باشد و ظهور استثنا در اتصال است و برای استثنای منفصل نیازمند قرینه می باشیم.

از طرف دیگر شارع مقدس مسافرت هایی را جعل کرده که سفرهای معنوی محسوب می شود و به سوی مساجد نمی باشد. اگر شخصی برای حج تمتّع، مُحرم گردد، باید به عرفات، مشعر و مِنیٰ مسافرت نماید و همه می دانند که عرفات خارج از حرم امن الهی است پس هرگاه مسافرت معنوی جز به این سه مسجد، حرام باشد پس چرا سفر به عرفات، مشعر و مِنیٰ، جایز می باشد؟!

از سوی دیگر قرآن کریم و روایات سفرهایی را برای شخص ترسیم می نماید که این سفرها مصداق اتمّ عبادت است و مورد رغبت در شریعت می باشد. همانند سفر برای جهاد در راه خدا، صله رحم، دیدار والدین، طلب علم و...

قرآن کریم می فرماید: (فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن کلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّیتَفَقَّهُواْ فِی الدِّینِ

ص: 227

وَلِینذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَیهِمْ لَعَلَّهُمْ یحْذَرُونَ) (1) چرا از هر جمیعتی گروهی [به سوی پیامبر] کوچ نمی کنند تا در دین آگاهی یابند و قوم خود را هنگامی که به سوی آنان بازگشتند، بیم دهند، باشد که [از مخالفت با خدا و عذاب او] بپرهیزند.

اگر این آیه در کنار فرمایش رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) قرار گیرد، پیغمبر اکرم می فرمایند هیچ سفر معنوی جایز نمی باشد و قرآ ن می گوید سفر کنید و به مراکز علم و فقاهت بروید، آگاهی کسب کنید و به سوی وطن خویش برگردید و پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) که نمی تواند خلاف سخن خداوند، حرف و کلامی را بیان نماید؟! و نسبت چنین دستوری به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) ممکن نیست در نتیجه باید گفت احتمال اول در مستثنی منه قابل پذیرش می باشد.

حال اگر استدلال ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب به روایت «لا تشد الرحال الا ثلاثة مساجد» را کنار سنت وارده از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) قرار دهیم، استدلال ایشان به طور کلی روی به بطلان می گذارد، چراکه محدّثان نقل کرده اند که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) روزهای شنبه، پیاده و گاه سواره به مسجد قبا (2) می رفته و دو رکعت نماز می گزارده است. (3) و جای شگفتی از علمای وهابی است که این روایت را در کتاب صحیح بخاری نظاره می کنند و حال آنکه صحیح بخاری نزد آنها از جامع ترین و صحیح ترین کتاب هاست و نظیر آن را در صحیح مسلم (4)

ص: 228


1- سوره توبه، آیه 122.
2- مسجد قبا: قبا دهی است در دو میلی مدینه که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در زمان هجرت از مکه به مدینه وارد آنجا شدند و در آنجا مسجدی به همین نام را بنا کردند و آن اولین مسجدی است که در اسلام ساخته شد که دارای احترام خاصی است تا جایی که قرآن می فرماید: (لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَی التَّقْوَی مِنْ أَوَّلِ یوْمٍ فِیهِ رِجَالٌ یحِبُّونَ أَن یتَطَهَّرُواْ). (سوره توبه، آیه 108)
3- عن ابن عمر قال: کان النبی (صلی الله علیه و آله) یأتی مسجد قباء کل سبت ماشیاً وراکباً وکان عبدالله بن عمر یفعله. (صحیح البخاری، ج2، ص61)
4- کان رسول الله (صلی الله علیه و آله) یأتی مسجد قبا راکباً وماشیاً فیصّلی فیه رکعتین. (صحیح مسلم، ج4، ص127)

می نگرند و باز فتوا می دهند که فقط سفر به قصد زیارت سه مسجد مذکور در روایت جایز می باشد و حال آنکه سیوطی درباره ی بخاری و مسلم می گوید:

فما من صحیح کالبخاری جامعاً *** ولا مسند یلفیٰ کمسند أحمد

غزالی در کتب احیاء العلوم می گوید: قسم دوم از مسافرت این است که برای عبادت سفر کند، مانند سفر برای جهاد و حج و زیارت قبور پیامبران (علیهم السلام) و صحابه و تابعان و اولیاء و علماء و هر کس که زیارت او در حال حیات مایه تبرک باشد. چراکه زیارت او بعد از فوتش نیز مایه ی تبرک می باشد پس جایز است که شدّ رحال برای این هدف باشد و این فرموده ی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) «لا تشد الرحال الّا الی ثلاثة مساجد: مسجدی هذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصی» مانع و منافاتی با این مسافرت ها ندارد؛ زیرا موضوع در این روایت مساجد می باشد و چون دیگر مساجد از نظر فضیلت یکسان می باشند، گفته شده است که مسافرت برای آنها جایز نیست و اگر از مسجد صرف نظر کنیم زیارت انبیاء و اولیاء و علماء فضیلت دارد اگرچه از جهت درجات و مراتب نزد خدا متفاوت می باشند. (1)

بنابراین اگر بخواهیم جدای از بحث سندی و رجالی، این روایت را بپذیریم باید گفت آنچه از این روایت استفاده می شود آن است که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) می فرمایند: مساجد در فضیلت نزدیک هم می باشند مگر این سه مسجد که دارای فضیلت بالایی هستند در نتیجه عاقلانه نمی باشد که جهت رفتن به مسجدی رنج

ص: 229


1- القسم الثانی: وهو ان یسافر لأجل العبادة امّا لحج او جهاد... ویدخل فی جملته: زیارة قبور الانبیاء: وزیارة قبور الصحابة والتابعین وسائر العلماء والأولیاء وکلّ من یتبرک بمشاهدته فی حیاته یتبرک بزیارته بعد وفاته ویجوز شدّ الرحال لهذا الغرض ولا یمنع من هذا قوله (صلی الله علیه و آله) : «لا تشد الرحال الّا الی ثلاثة مساجد: مسجدی هذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصی» لأن ذلک المساجد، فانها متماثلة فی الفضیلة بعد هذه المساجد والّا فلا فرق بین زیارة قبور الانبیاء والاولیاء والعلماء فی اصل الفضل وان کان یتفاوت فی الدرجات تفاوتاً عظیماً بحسب اختلاف درجاتهم عندالله. (احیاء علوم الدین للغزالی، ج2، ص247، کتاب آداب السفر طبعة دارالمعرفة بیروت، الفتاوی الکبری، ج2، ص24)

سفر را بر خود تحمیل نمایید و مسافرت کنید مگر آنکه بخواهید به یکی از مساجد سه گانه یعنی مسجد الحرام، مسجد النبی و مسجد بیت المقدس سفر کنید.

بنابراین نهی وارده در این روایات نه تنها نهی تحریمی بلکه تنزیهی و کراهتی هم نمی باشد بلکه بر فرض صدور، نهی ارشادی یعنی ارشاد به حکم عقل می باشد. به عبارت دیگر از روایت استفاده می شود که: عمر انسان ارزش دارد و انسان عاقل عمر خود را صرف سفر بیهوده نمی کند و مساجد در فضیلت نزدیک به یکدیگر می باشند و در نزدیک ترین مسجد عبادات خود را انجام بده.

البته این فرمایش حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) تخصیص دارد. مساجدی داریم که ثواب نماز در آنجا بسیار زیاد است همانند مسجد کوفه (1) و مسجد قبا (2) و حائر حسینی (3)

ص: 230


1- محمد بن حسن وعلی بن محمد عن سهل بن زیاد عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عبدالله الخزاز عن هارون بن خارجة عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: قال لی: یا هارون بن خارجة کم بینک وبین مسجد الکوفة یکون میلاً؟ قلت: لا. قال فتصلّی فیه الصلوات کلّها؟ قلت: لا. فقال امّا لو کنت بحضرته ارجوت الا تفوتنی فیه صلاة وتدری ما فضل ذلک الموضع؟ ما من عبد صالح ولا نبی الّا وقد صلی فی مسجد کوفان حتی رسول الله (صلی الله علیه و آله) لما اسری الله به قال له جبرئیل (علیه السلام) : تدری این انت یا رسول الله الساعة انت مقابل مسجد کوفان قال: ما ستأذن لی ربّی حتّی آتیه فاصلی فیه رکعتین فاستأذن الله عزوجل فاذن له وانّ میمنته لروضة من ریاض الجنّة وان وسطه لروضة من ریاض الجنة وان مؤخّره لروضة من ریاض الجنة وانّ الصلاة المکتوبة فیه لتعدل الف صلاة وان النافلة فیه لتعدل خمس مائة صلاة وان الجلوس فیه بغیر تلاوة ولا ذکر لعبادة ولو علم الناس مافیه لأتوه ولو صبراً قال لی سهل وروی لی غیر عمرو: ان الصلاة فیه لتعدل بحجّة وان النافلة فیه لتعدل لعمرة. (الکافی، ج6، ص658، ح1 (دارالحدیث) باب فضل المسجد الاعظم بالکوفة وفضل الصلاة فیه والمواضع المحبوبة فیه)
2- عن سهل بن حنیف عن النبی (صلی الله علیه و آله) قال من توضأ فاسبغ الوضوء وجاء مسجد قبا وصلی فیه رکعتین کان اجر عمرة وفی بعض الاخبار عدل عمرة رسول علیه السلام شرف النبی ص446 وقال رسول الله (صلی الله علیه و آله) من اتی مسجدی مسجد قبا فصلّی فیه رکعتین رجع بعمرة وکان صلوات الله علیه یاتیه فیصلی فیه بأذان واقامة. (لوامع صاحبقرانی، ج3، ص217)
3- حدثنی ابی وجماعة مشایخی عن سعد بن عبدالله عن ابی عبدالله الجامورانی الرازی عن الحسن بن علی بن ابی حمزه عن الحسن بن محمد بن عبدالکریم ابی علی عن المفضل بن عمر عن جابر الجعفی قال قال ابوعبدالله (علیه السلام) للمفضّل فی حدیث طویل فی زیارة قبر الحسین (علیه السلام) : ثم تمضی الی صلاتک ولک بکلّ رکعة رکعتها عنده کثواب من حجّ الف حجة واعتق الف رقبة وکانّما وقف فی سبیل الله الف مرة مع نبی مرسل. (کامل الزیارات ص251 الباب الثالث والثمانون ان الصلاة الفریضة عنده تعدل حجة والنافلة عمره ح2)

و حرم امیرالمؤمنین (علیه السلام) (1) که در روایات ثواب زیادی برای آنها نقل شده است و با توجه به آنها می توان حکم ثواب را به حرم سائر ائمه اطهار (علیهم السلام) تسرّی داد. چراکه سایر امامان (علیهم السلام) در امامت با علی بن ابیطالب (علیه السلام) اشتراک دارند.

از طرف دیگر در روایات آمده است که اگر کسی برای طلب ثوابی که به او رسیده باشد عملی را انجام دهد، خدا آن ثواب را به او می د هد. (2)

پس می توان نتیجه گرفت آنچه وهابیت در مورد سفر برای زیارت قبور بیان می کند قابل پذیرش نیست و این روایت سنداً و دلالتاً دارای اشکال است و نمی توان طبق فتوای وهابیت قائل به حرمت سفر برای زیارت قبور شد.

حرمت روشن نمودن چراغ نزد قبور

روشن نمودن چراغ، نزد قبور یکی از محرّمات نزد وهابیون می باشد که آن را عملی حرام معرفی نموده و از جمله افعال مشرکین به حساب می آورند. لذا ملاحظه می شود که در قبرستان بقیع و ضریح مقدس رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) چراغی موجود نمی باشد.

علماء وهابی تک روایتی را که در کتب عامه بیان شده است، به عنوان دلیل و مستند این فتوا اقامه می کنند و مستند دیگری در این باره ندارند. ابن عباس

ص: 231


1- روی ان الصلاة عند قبر علی (علیه السلام) بمائتی الف صلاة کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء ط. الحدیثة ج3 ص67؛ الفقیه، ج1 ص228؛ التهذیب ج6، ص31 روی خالد بن ماد قلانسی عن الصادق (علیه السلام) انه قال: مکة حرم الله وحرم رسوله و حرم علی بن ابیطالب (علیه السلام) والصلاة فیها بمائة الف صلاة و الدرهم فیها بمأئة الف درهم والمدینة حرم الله وحرم رسوله و حرم علی بن ابیطالب (علیه السلام) الصلاة فیها بعشرة آلاف صلاة والدرهم فیها بعشرة الآف درهم والکوفة حرم الله وحرم رسوله وحرم علی بن ابیطالب (علیه السلام) الصلاة فیها بالف صلاة وسکت عن الدرهم. (من لا یحضره الفقیه ج1، ص228)
2- عن ابی عبدالله (علیه السلام) من سمع شیئاً من الثواب علی شی فصنعه کان له وان لم یکن الحدیث کما بلغه. (الکافی، ج3، ص225، ح1)

می گوید: همانا رسول خدا (صلی الله علیه و آله) زنان زیار ت کننده ی قبرها و کسانی را که بر روی قبرها مسجد می سازنند و چراغ روشن می کنند، نفرین و لعن کرده است. (1)

لذا به شیعه اشکال می کنند که چراغ های بسیاری در حرم های معصومین (علیهم السلام) و نزد قبور روشن است در حالی که این عمل حرام است.

این تک روایت باید از نظر سند و دلالت مورد بررسی قرار گیرد تا صحّت دلالت آن بر حرمت روشن نمودن چراغ نزد قبور مشخص گردد.

در کتب اهل سنت سه طریق برای این روایت ذکر شده است:

الف) طریق حسان بن ثابت

ب) طریق ابن عباس

ج) طریق ابو هریره

ابن ماجه در سنن خود، هر سه طریق حدیث را ذکر می کند، (2) احمد بن حنبل در مسند خویش دو طریق را برای این حدیث بیان می نماید، (3) و ترمذی (4) و ابوداوود (5) نیز فقط یک طریق را برای این روایت نقل می کنند و دو شیخ بزرگ اهل سنت - بخاری و مسلم - این روایت را اصلاً بیان نکرده و آن را به طور کلی طرد کرده اند.

اگر به بررسی این سه سند بپردازیم، به خوبی معلوم می گردد که هر سه طریق ضعیف است. در طریق اول که به حسان بن ثابت شاعر معروف برمی گردد، شخصی به نام عبدالله بن عثمان بن خثیم به عنوان یکی از راویان مطرح می شود.

ص: 232


1- عن ابن عباس انّ رسول الله (صلی الله علیه و آله) لعن زائرات القبور والمتخذین علیها المساجد والسرج. (السنن نسایی، ج3، ص77، ط مصر) این روایت به این صورت نیز بیان گردیده است: «لعن رسول الله زائرات القبور والمتخذین علیها المساجد والسرج».
2- سنن ابن ماجه، ج1، ص52.
3- طریق حسان بن ثابت و ابوهریره مسند احمد، ج3، ص442؛ مسند احمد، ج2، ص327 و 358.
4- طریق ابوهریره سنن ترمذی، ج2، ص370.
5- طریق ابن عباس سنن ابی داوود، ج3، ص318.

ابن دورقی در مورد او به نقل از ابن معین می گوید که: «احادیثه لیست بالقویّة». (1) ابی حاتم نیز می گوید: «لا یحتج به لانه ضعیف». (2)

نسایی می گوید: «لین الحدیث» (3) او هر چیزی که به نظرش می رسد نقل می کند در نتیجه اعتباری به او نیست.

ضعف دوم در طریق حسان بن ثابت وجود شخصی به نام عبدالرحمن بن بهمان است که هیچ کس به جز عبدالله بن عثمان بن خیثم از او روایت نقل نکرده است لذا ابن مدینی درباره او می گوید ما عبدالرحمن بن بهمان را نمی شناسیم. (4)

وجود این دو راویِ ضعیف، طریق اول را از لحاظ سندی تضعیف می کند و این روایت را از اعتبار ساقط می نماید.

در طریق دوم که به ابن عباس می رسد، ابوصالح که نامش باذان است، وجود دارد. ابوحاتم در موردش می گوید: «لا یحتجّ به» (5) و نسایی می گوید: «لیس بثقة» (6) و ابن عدی می گوید: از پیشوایان گذشته کسی را نمی شناسم که او را در مقام توثیق پسندیده باشد و رضایت به او داده باشد. (7)

در طریق سوم که به ابوهریره برمی گردد، اگر از ابوهریره صرف نظر بشود، شخصی به نام عمر بن ابی سلمة وجود دارد که نسایی در مورد او می گوید: «لیس بالقوی» (8) و ابن خصیمه می گوید: «لا یحتج بحدیثه» (9) ابن معین هم می گوید: «هو

ص: 233


1- خصائص امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) ، ص69؛ کشف الارتیاب، ص331.
2- میزان الاعتدال، ج2، ص459.
3- میزان الاعتدال، ج2، ص459.
4- میزان الاعتدال، ج2، ص459.
5- میزان الاعتدال، ج2، ص551.
6- میزان الاعتدال، ج2، ص551.
7- میزان الاعتدال، ج2، ص551.
8- سیر اعلام النبلاء، ج6، ص133.
9- سیر اعلام النبلاء، ج6، ص133.

ضعیف» (1) و ابوحاتم نیز می گوید: «لا یحتج به». (2)

بنابراین در هر سه طریق روایت، افراد ضعیفی وجود دارند که شاید به همین دلیل بخاری و مسلم در صحاح خود این روایت را نقل نکرده اند.

در نتیجه این روایت از لحاظ سندی، ضعیف می باشد.

در مقام دلالت این روایت بر حرمت نیز باید گفت: اگر موارد استعمال لعن در روایات را مشاهده کنیم و آنها را بررسی نماییم در اکثر موارد لعن بر معنای کراهت دلالت می کند و حرمت از آنها استفاده نمی شود.

برای مثال در روایت آمده است که ملعون است کسی که بارش را به دوش دیگران می اندازد. (3)

در روایت دیگری آمده است: کسی که در خانه تنها بخوابد، (4) ملعون است و کسی که تنها غذا بخورد، مورد سرزنش و نفرین واقع می گردد. (5)

در روایت دیگری نیز آمده است: کسی که امروز او از روز قبلش بدتر باشد، ملعون است. (6)

از این موارد در روایات بسیار است و اکثر آنها برای کراهت استعمال می شود. در روایت مورد بحث نیز اگر بگوییم که لعن موجود در آن بر حرمت دلالت

ص: 234


1- سیر اعلام النبلاء، ج6، ص133.
2- سیر اعلام النبلاء، ج6، ص133.
3- علی بن محمد بن بندار عن احمد بن ابی عبدالله عن ابی الخزرج الانصاری عن علی بن غراب عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) : ملعون من القی کَلَّهُ علی الناس. (کافی، ج9، ص525)
4- ملعون من بات وحده فی بیت. (الدرر النجفیة، ج3، ص75)
5- ملعون من اکل زاده وحده. (همان)
6- قال الصادق (علیه السلام) : من استوی یوماه فهو مبغون ومن کان آخر یومیه شرهما فهو ملعون ومن لم یعرف الزیادة فی نفسه کان الی النقصان اقرب ومن کان الی النقصان اقرب فالموت خیر له من الحیاة. (الامالی للصدوق، ص668 المجلس الخامس والتسعون، ح4)

نمی کند (1) و از آنجایی که سند روایت ضعیف است، بیش از حکم کراهت از آن استفاده نمی شود، به این معنا که روشن نمودن چراغ نزد قبور مکروه است و از آنجایی که گفته اند: کل مکروه جایز، چنین کاری اشکال ندارد.

اگر کسی دلیل کراهت را نپذیرد و بگوید: لعن به معنای دوری از رحمت پروردگار است و بر حرمت دلالت می کند، در جواب او باید گفت: این روایت مختص به صدر اسلام و در مورد قبور مشرکین می باشد که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) از رفتن زنان نزد قبر و روشن کردن چراغ و عبادت نمودن در کنار قبور آنها نهی فرموده است. و درصورتی که بگوید: این روایت مطلق است و «الف» و «لام» آن از نوع جنس است و لفظ قبور جمع می باشد، لذا دلالت بر عموم می کند و نمی توان گفت این روایت مختصّ به صدر اسلام و مربوط به قبور مشرکین است، در جواب ایشان باید گفت: ادّله شرعیه دلالت بر تعظیم و تکریم انبیاء و پیامبران، اوصیاء و اولیاء دارد چه در قید حیات باشند و چه از دنیا مفارقت کرده باشند. و این رجحان شرعی شامل قبور ایشان نیز می گردد و این روایت را نمی توان حمل بر قبور انبیاء و اوصیاء و اولیاء نمود.

بر فرض که این روایت را بپذیریم، باید در توجیه و توضیح آن گفت: این روایت بر قبوری حمل می شود که روشن نمودن چراغ در آنجا هیچ فایده ای ندارد و کسی از این روشنایی بهره ای نمی برد و موجب اسراف و تبذیر می شود. ولی اگر بر این روشنایی نفعی حاکم باشد و مردم از نور آن بهره برداری نمایند و استفاده ی عقلایی بر آن حمل گردد، از ذیل این روایت، این نوع روشنایی خارج شده و بر کراهت و یا حرمت، حمل نمی گردد و از موارد استثنا قلمداد می شود. چنانچه بعضی از شارحان به این مطلب اشاره نموده اند.

عزیزی در شرح جامع الصغیر می گوید: «محل ذلک حیث لا ینتفع بها الاحیاء الی

ص: 235


1- لعن رسول الله زائرات القبور والمتخذین علیها المساجد والسرج.

ان قال فان کان هناک من ینتفع به صح ذلک» (1) حرمت در جایی است که افراد زنده از آن هیچ استفاده ای نکنند پس اگر از این چراغ شخصی استفاده می کند، روشن نمودن چراغ نزد قبر اشکالی ندارد.

سِندی در حاشیه ای که بر سنن نسایی نوشته، می گوید: «والنهی عنه لانه تضییع مال بلانفع» (2) نهی موجود در روایت به سبب آن است که از بین رفتن مال بدون هیچ گونه نفع و بهره برداری اتفاق می افتد، پس اگر نفعی بر آن مترتب گردد، حرمتی از آن استفاده نمی شود.

شیخ حنفی در حاشیه جامع الصغیر در مورد این روایت می گوید: «یحرم اسراج القندیل علی قبر الولی ونحوه حیث لم یکن ثم من ینتفع به لما فیه من اضاعة المال لا لغرض شرعی» (3) روشن کردن چراغ بر قبر ولی خدا حرام است و این در صورتی است که کسی از آن چراغ نفعی نبرد چراکه زائل کردن مال محسوب می شود امّا اگر به خاطر غرض شرعی این نورافشانی و روشنایی صورت پذیرد، هیچ اشکالی ندارد.

صاحب جامع الاصول می گوید: «ولا یجوز السرج علی القبور لانها اضاعة المال الّا اذا کان هناک احد من الاحیاء فیجوز له السراج». (4)

بنابراین اگر روایت را صادر شده از جانب پیامبر (صلی الله علیه و آله) بدانیم و سند آن را کامل فرض کنیم و دلالت آن بر نهی را بپذیریم و بگوییم شامل قبور انبیاء و اولیاء می شود، باید گفت بزرگان عامه این روایت را حمل بر مواردی می نمایند که نفع و فایده ی عقلایی وجود ندارد.

ص: 236


1- شرح جامع الصغیر، ج3، ص198.
2- سنن نسایی، ج4، ص95.
3- کشف الارتیاب، ص339.
4- جامع الاصول، ج1، ص381.

سیره مسلمین در روشن نمودن چراغ نزد قبور

از طرف دیگر اگر به سیره ی مسلمین اعمّ از شیعه و سنّی از صدر اسلام تا امروز مراجعه گردد، به روشنی می توان فهمید که روشن کردن چراغ بر سر قبرها امری رایج و متداول بوده است که به چند نمونه اشاره می گردد:

الف) خطیب بغدادی (م 403 ه ) در تاریخ بغداد می گوید: ولید برایم نقل کرد که شیخی از فلسطین برایم نقل کرد که بنای کوچک سفید رنگی نزدیک دیوار قسطنطنیه - مکانی در ترکیه امروزی - دیده که می گفتند: قبر ابی ایّوب انصاری مصاحب رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بوده. پس نزدیک آن رفتم و قبرش را در آن ساختمان کوچک دیدم در حالیکه روی آن لوستری (قندیلی) آویزان بود که با زنجیری آن را آویخته بودند. (1)

ب) ابن جوزی در المنتظم در حوادث سال 386 ه .ق می گوید: مردم بصره در ماه محرم ادعا کردند که قبر کهنه ای را یافته اند که در آن بدن تازه ای با لباس و شمشیر وجود داشته و آن متعلق به زبیر بن عوام بوده است تا آنجا که می گوید: اثیر ابوالمسک عنبر بر روی قبر آن ساختمانی بنا کرد و آنجا را مسجد قرار داد و لوسترها و وسیله ها و حصیرها و لوازم دیگر را به آنجا بردند و در آنجا افرادی به عنوان حفاظت اقامت کرده و موقوفاتی برایش وقف نمودند. (2)

ج) صاحب انوار القدسیه درباره ی حضرت موسی بن جعفر (علیهما السلام) می گوید: قبر ایشان در بغداد مشهور است و بر روی آن ساختمان بزرگی قرار دارد که درون

ص: 237


1- قال الولید: حدثّنی شیخ من اهل فلسطین انّه رأی بنیّة بیضاء دون حائط القسطنطنیة فقالوا: هذا قبر ابی ایّوب الانصاری صاحب النبی (صلی الله علیه و آله) فأتیت تلک البنیة فرأیت قبره فی تلک البنیّة وعلیه قندیل معلّق بسلسلة. (تاریخ بغداد، ج1، ص154)
2- فمن حوادث فی سنة 386 ان اهل البصرة فی شهرالمحرم ادعوا انهم کشفوا عن قبر عتیق فوجدوا فیه میتاً طریّاً ثیابه وسیفه وانه الزبیر بن العوام فأخرجوه وکفّنوه ودفنوه بالمربد بین الدربین و بنی علیه الاثیرابوالمسک عنبربناءً وجعل الموضع مسجداً ونقلت الیه القنادیل والآلات والحصر والسمادات واقیم فیه قوام وحفظة ووقف علیه وقوفاً. (المنتظم، ج14، ص383)

آن لوسترهایی از طلا و نقره در آنجا نصب شده است و انواع آلات و فرش های بسیاری در آن ساختمان یافت می شود. (1)

همانطور که مشاهده می کنید اهل سنت نیز و شیعیان بر سر قبر اولیاء الهی چراغ روشن کرده اند و سیره ایشان از صدر اسلام تا امروز بر این امر دلالت می کند و روایت مورد استدلال وهابیون با این سیره تنافی دارد.

در نتیجه در جایی که سیره متشرعه مسلمین با روایتی تنافی پیدا کند، مسلمانان به آن روایت عمل نمی کنند و آن را معتبر نمی دانند.

تاریخچه تخریب قبور توسط وهابیت

اشاره

وهابیت بنای ساختمان برای قبور را از مصادیق شرک می داند و اگر برای یک قبر چهار دیوار و گنبد و یا ساختمانی بنا گردد، فرمان به وجوب تخریب آن ساختمان را صادر کرده و آن ساختمان را مصداقی از شرک معرفی می کند.

اولین فتوای تخریب قبور

اگر به فتاوی علمای اهل سنت از صدر اسلام تا زمان ابن تیمیه مراجعه شود اثری از وجوب تخریب قبور در فتاوی آنها مشاهده نمی گردد تا آنکه ابن تیمیه در قرن هشتم بر وجوب هَدم و از بین بردن بنای قبور فتوا صادر می کند و آن را از مصادیق شرک می داند. ابن تیمیه می گوید: تمامی ائمه اسلام اتفاق نظر دارند که بناهایی که بر قبور ساخته می شود و آنها را محلی برای عبادت قرار می دهند و نزد آنها نماز خوانده می شود، مشروعیتی ندارد. (2)

ابن قیّم شاگرد ابن تیمیه نیز به تبعیت از استاد خویش می گوید: واجب است

ص: 238


1- وقبره هناک مشهور یزار وعلیه مشهد عظیم فیه من قنادیل الذهب والفضة وانواع الآلات والفرش مالا یحد. (الانوار القدسیه، ص38 ط السعادة بمصر؛ وفیات الاعیان، ج5، ص310)
2- اتفق ائمة الاسلام علی انه لا یشرع بناء هذه المشاهد التی علی القبور ولا یشرع اتخاذها مساجد ولاتشرع الصلاة عندها. (مجموعة الرسائل والمسائل، ج1، ص59 و 60)

هر ساختمانی که بر روی قبور ساخته می شود، منهدم و خراب شود و جایز نیست که بعد از قدرت بر تخریب آن ساختمان ها، حتّی برای یک روز آن ساختمان ها باقی بماند. (1)

زمان اولین تخریب قبور

در آغاز قرن سیزدهم هجری قمری، محمد بن عبدالوهاب به تبعیت از ابن تیمیه دستور تخریب ساختمان های ساخته شده بر قبور را صادر کرد و طرفداران او ده سال بعد از وفات او در روز عید غدیر در سال 1216 ه با بیست هزار نیرویی که از نجد با خود همراه داشتند به کربلای معلیٰ یورش برده و وارد شهر شده و چند هزار نفر از مردم را قتل عام نموده و اموال مردم و طلا و جواهر و خزائن حرم مطهر را به غارت می برند.

دو سال بعد، در روز هشتم محرم سال 1218 ه .ق به مکه یورش برده و آنچه از قبرها و گنبدها که در مکه بود، تخریب نموده و به قبرستان جنة المعلات که معروف به قبرستان ابوطالب است، حمله کرده و قبر ابوطالب (علیه السلام) و حضرت خدیجه (علیها السلام) و عبدالمطلب و هر قبری که دارای گنبد و قبّه بود را تخریب کرده و جواهرات موجود در آنجا را به یغما بردند و در سال 1219 ه . ق حمله دیگری به مکه می کنند.

در سال 1221 ه .ق به مدینه منوّره حمله کرده و اموال مردم را به غارت و سرقت برده و آنچه در ضریح پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) از جواهرات، الماس ها و شمشیرهای جواهرنشان در آنجا موجود بود را به سرقت می برند.

در روز نهم ماه صفر در سال 1221 ه .ق شهر نجف را محاصره کرده امّا علماء نجف به ریاست شیخ جعفر کاشف الغطاء (رحمة الله) مقاومت نموده و مانع ورود ایشان به شهر می شوند.

ص: 239


1- یجب هدم المشاهد التی بنیت علی القبور ولا یجوز ابقاؤها بعد القدرة علی هدمها وابطالها یوماً واحداً. (زاد المعاد، ص661)

در خانه این شیخ بزرگوار سردابی به نام سرداب وهابیت موجود است که ایشان دستور دادند تمامی کتاب های نفیس را به آنجا منتقل نمایند و زن ها و بچه ها را در آن سرداب جا دادند تا از حمله وهابیون در امان بمانند.

درسال 1343 ه .ق این گروه وحشی دوباره به مکه هجوم آورده و آنجا را تصرّف می کنند و دست به تخریب قبور می زنند.

در همین سال این گروه ضالّه به مدینه منوّره یورش برده و این مصیبت را با قبرستان بقیع انجام داده و قبور را با خاک یکسان می کنند.

در روز 9 شوال سال 1344 ه .ق قبور باقیمانده در بقیع را تخریب نموده و به سمت گنبد خضراء حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) حرکت می کنند. امّا از حرکت جهانی مسلمین ترسیده و از تعرّض به قبر نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) منصرف می شوند. (1)

استفتاء تخریب قبور و معنای آن

بعد از تخریب بقیع پادشاه سعودی مورد اعتراض شدید مسلمانان واقع می شود و برای جلوگیری از هرگونه اقدام، یکی از قضات نجد به نام سلیمان بن بلهید را به مدینه می فرستد تا در مورد ساختمان های بنا شده بر قبور اولیاء الهی از علماء مدینه استفتاء نماید و پانزده نفر از علماء مدینه آن را امضا نمودند. برخی بر این باورند که ابن بلهید، خود استفتاء و جواب آن را تنظیم نموده و با زور شمشیر و تطمیع علماء اهل سنت مدینه امضای این استفتاء را از ایشان

ص: 240


1- در خاطرات یکی از درباریان شاه ایران آمده است شخصی از ابن سعود سؤال می کند چرا با قبرستان بقیع چنین کاری را کردید؟ در پاسخ می گوید: خود شما خواستار همین امر بودید؟! پدر هویدا - هویدا که نخست وزیر شاه مخلوع ایران می باشد - سفیر اعظم ایران در حجاز بوده و فردی بهایی مسلک می باشد. او چنین امری را از پادشاه سعودی درخواست کرده و در مقابل این عمل وهابی ها هیچ اعتراضی نمی کند. برعکس پدر اسدالله اعلم که از خان های بیرجند می باشد نزد پادشاه سعودی می رود و با هدایای گرانبها از او درخواست می کند تا یک مسلمان شیعه در موسم حج در مسجدالحرام با شهادت ثلاثه اذان بگوید و چنین امری محقق می شود.

گرفته است. چراکه فتوا مخالف با فتوای آباء و اجداد و تمامی علماء سلف می باشد که داعیه حفظ آثار نبوی (صلی الله علیه و آله) را داشته اند. از طرف دیگر با امضاء نکردن آن محکوم به شرک می شدند و مهدور الدم معرفی می گشتند.

روزنامه ام القری در تاریخ 17 شوال سال 1344 ه .ق این استفتاء و جواب آن را منتشر نموده است و تاریخ خود استفتاء را 25 ماه رمضان بیان می کند. اگر تاریخ 25 رمضان صحیح باشد، وهابیون باید قبل از تخریب بقیع این استفتاء را نشر می دادند تا زمینه ی فکری و روانی عمومی را فراهم نمایند و بعد از آن تخریب صورت بگیرد. امّا با نشر این استفتاء 9 روز بعد از تخریب بقیع، معلوم می شود که تاریخ این استفتاء جعلی است تا به افکار عمومی تزریق شود که تخریب مستند به استفتاء است.

متن استفتاء به شرح زیر می باشد:

«ما قول علماء المدینة المنوّرة - زادهم الله فهماً وعلماً - فی البناء علی القبور واتخاذها مساجد، هل هو جائز أم لا؟

و اذا کان غیر جائز بل ممنوع منهی عنه نهیاً شدیداً فهل یجب هدمها ومنع الصلاة عندها ام لا؟

واذا کان البناء فی مَسبلة کالبقیع وهو مانع من الانتفاع بالمقدار المبنی علیه فهل هو غصب یجب رفعه لما فیه من ظلم المستحقین ومنعهم استحقاقهم أم لا؟»

علماء مدینه منوره که خدا فهم و دانش آنان را روزافزون نماید، درباره ساختن بناء بر قبور و مسجد قرار دادن آن چه می گویند؟ آیا جایز است یا نه؟

اگر جایز نمی باشد و به شدت در اسلام ممنوع می باشد آیا تخریب و ویران کردن و جلوگیری از گزاردن نماز در کنار آن لازم و واجب است یا نه؟

اگر در یک زمین وقفی مانند بقیع که قبّه و ساختمان بر روی قبور مانع از استفاده از قسمت هایی است که روی آن قرار گرفته است آیا این کار، غصب قسمتی از وقف محسوب نمی شود به نحوی که هر چه زودتر باید رفع گردد تا ظلمی که بر مستحق شده است از بین برود.

ص: 241

در جواب این استفتاء آمده است:

«امّا البناء علی القبور فهو ممنوع اجماعاً لصحة الاحادیث الواردة فی منعه ولهذا افتی کثیر من العلماء بوجوب هدمه مستندین بحدیث علی - رضی الله عنه - انه قال لأبی الهیّاج: الا ابعثک علی ما بعثنی علیه رسول الله ان لا تدع تمثالاً الّا طمسته ولا قبراً مشرفاً الّا سوّیته»

ساختمان بنا شده بر قبور بنا بر اجماع با استناد به احادیثی که بر ممنوعیت آن دلالت می کند ممنوع می باشد به همین خاطر بسیاری از علماء بر تخریب و ویران کردن قبرها فتوا داده اند و به حدیثی از علی رضی الله عنه استناد می کنند که به ابی هیاج می گوید: من تو را بر کاری مبعوث می کنم که رسول خدا مرا برای آن برانگیخت. هیچ تصویری را نمی بینی مگر اینکه آن را محو کن و قبری را مشاهده نمی کنی مگر اینکه آن را مساوی و برابر با سطح زمین قرار بده.

در طول تاریخ اسلام سه نفر به این فتوا عمل نموده اند: ابن تیمیه و ابن قیم و محمد بن عبدالوهاب و طرفداران او.

با توجه به جواب مذکور دو نکته قابل بررسی می باشد:

الف) اجماع علماء بر وجوب تخریب بناء بر قبور

ب) حدیث ابی هیاج از امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) که باید به بررسی آنها بپردازیم.

ساختن بناء بر قبور اولیاء

اشاره

برای به دست آوردن اجماع در مسأله ی وجوب تخریب قبور اولیاء الهی که وهابیت بر آن تکیه نموده است، آیات قرآن را مورد بررسی قرار می دهیم.

آیا دلیل قرآنی بر وجوب تخریب قبور وجود دارد و این عمل از مصادیق شرک به خدا محسوب می شود یا نه؟!

قرآن کریم به صورت مستقیم متعرّض به این مسأله نشده است امّا می توان از کنار هم گذاشتن آیات شریفه قرآن، حکم بناء بر قبور را استنباط نمود.

ص: 242

استنباط ساختن بناء از آیات قرآن

آیه اول: تعظیم شعائر الهی

خداوند متعال در قرآن می فرماید: (وَمَن یعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَی الْقُلُوبِ) (1) و کسی که شعائر الهی را بزرگ بشمارد، پس این عمل قطعاً از تقوای دل ها حکایت می کند.

منظور از شعائر الهی که خداوند بزرگداشت آن را نشانه تقوای قلب می داند، چیست؟

خداوند تبارک و تعالی مصادیقی از شعائر الله را در آیات قرآن بیان می نماید، آنجا که می فرماید: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ) (2) به راستی که صفا و مروه از جمله شعائر الهی می باشند. صفا و مروه کوه هایی در مکه هستند که سعی نمودن در حج بین این دو کوه انجام می گیرد.

و در جای دیگر می فرماید: (وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَکم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ) (3) شتران قربانی را برای شما از شعایر خدا قرار دادیم.

یکی از اقسام حج، حج قِران می باشد که حج گزار قربانی را با خودش می برد. غالباً این قربانی شتر بوده است و به خاطر آنکه با شتران دیگر اشتباه نشود یا آن را علامت می زدند و یا یک قلاده ی مخصوص را به گردن آن شتر می انداختند.

این شتر دارای احکام مخصوصی تا قبل از قربانی شدن می باشد، از جمله آن احکام این است که نمی توان سوار بر آن شتر شد و باید خوراک و آب برای او تأمین گردد و بار نهادن بر روی آن ممنوع می باشد و نمی توان او را خرید و فروش نمود. خداوند متعال در این آیه می فرماید: شتر قربانی با دیگر شترها تفاوت دارد و از آنجایی که قرار است در این سفر الهی قربانی شود، منتسب به

ص: 243


1- سوره حج، آیه 32.
2- سوره بقره، آیه 158.
3- سوره حج، آیه 36.

پرودرگا ر می باشد. در ایام حج، حاجی باید در مزدلفه وقوف داشته باشد و این مکان را مشعرالحرام می نامند چون شخص برای خدا و به دستور خدا در آنجا وقوف دارد.

در مناسک حج، عرفات و مزدلفه و منی را مشاعر می گویند (1) و شخص به دستور پروردگار و برای جلب رضایت الهی باید در آنجا وقوف داشته باشد.

حال سؤال اینجاست که آیا شعائر الهی منحصر به این موارد است یا آنکه این چند عمل از مصادیق آن می باشند؟

اگر به معنای لغوی شعائر توجه شود، باید گفت: شعائر کلمه ای جمع است که مفرد آن شعیره به معنای علامت و دلیل می باشد و شعائر الله به علامت ها و نشانه هایی که انسان را به سوی خدا رهنمون می کند و دلالت و هدایت به سوی پروردگار است گفته می شود.

البته باید این نکته را در نظر گرفت که آنچه در عالم هستی وجود دارد، دلالت بر خدا و هادی به سوی پروردگار است. امّا شعائر الهی آن علامت ها و نشانه های خاصی است که انسان را مستقیم به سوی خداوند هدایت می کند و نشان دهنده تقوای قلبی انسان می باشد.

حال سؤال اینجاست آیا پیامبران و اوصیاء ایشان که تمام هستی خود را در راه خدا تقدیم کرده ا ند و عُمر خویش را در راه دعوت به توحید و هدایت مردم به دین خدا صرف کرده و در این راه از جان و مال و حتّی از رفاه و آسایش خویش گذشته اند، مصداق شعائر الله نمی باشند؟

در اینجا طبق قیاس اولویت به راحتی می توان ثابت کرد که انبیاء و اوصیای ایشان و حتّی علماء و دانشمندان دینی از آن شتر قربانی که در حجِ قران احترام پیدا کرده و دارای احکام خاصی شده کمتر نمی باشد و از مصادیق اتمّ و اکمل شعائر الهی می باشند.

ص: 244


1- (فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْکرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ). (سوره بقره، آیه 198)

پس در نتیجه، در جایی که صفا و مروه، منی و عرفات که از جمله جمادات در عالم هستی می باشند، از شعائر الهی محسوب می شود و به سبب وابسته بودنشان به پروردگار استحقاق احترام و تعظیم پیدا می کنند، اولیاء الهی نظیر انبیاء و اوصیای آنها و دانشمندان که جان خویش و عمر شریف خود را فدای ارتقای دین الهی و ارشاد و هدایت خلق خدا نموده اند، احترامشان چه در زمان حیاتشان و چه بعد از مرگشان واجب می باشد و نشان دهنده تقوای قلبی افراد است و نمی توان ادعا کرد که با مرگ ایشان همه چیز پایان یافته و نعوذ بالله باید محل دفنشان تخریب و به زباله دانی تبدیل گردد؟!

بله، اگر قبور اولیاء الهی دارای بارگاه و گنبد باشد و مکانی برای نماز و دعا و مناجات مردم و جایگاهی پاکیزه و مرتّب، نه تنها از ایشان تکریم نموده و ایشان را بزرگ و باعظمت دانسته ایم بلکه آنجا محلّی برای توجّه به خدا و دلیل و راهنمایی به سمت خدا می باشد. همان طور که در روایت آمده است «علیکم باتیان المساجد فانها بیوت الله فی الارض». (1)

اگر شما به قبور انبیاء گذشته، نگاه کنید به راحتی درمی یابید که صاحب گنبد و بارگاه می باشند و منعی از این حرکت در طول تاریخ صورت نگرفته است. در فلسطین در شهر الخلیل بارگاه حضرت ابراهیم (علیه السلام) واقع است. در شوش، دانیال نبی (علیه السلام) مدفون است و بارگاه دارد و در تویسرکان و اصفهان انبیاء بنی اسرائیل صاحب بارگاه و عبادتگاه مخصوص می باشند و احترام به اولیاء الله بعد از فوتشان یک امر فطری و عقلی می باشد و نوعی تجلیل محسوب می شود.

در دنیای امروز برای تجلیل از بزرگان درگذشته هر کشوری، افراد میهمان را بر سر مزارشان می برند یا نمادی را برای ایشان ساخته و میهمان را وادار به احترام به او نموده تا از مقام آنها تجلیل به عمل آید و تا گذشت زمان سبب فراموش شدن آن بزرگ و فراموشی عملکرد او نشود و این یک امر فطری و عقلانی می باشد.

ص: 245


1- امالی الصدوق، ص358، مجلس السابع والخمسون، ح8.

اگر به سیره وهابیت در این امر دقّت شود، این فرقه ی ضالّه و پیروان خبیث آن، با تخریب قبور انبیاء و اوصیاء و اولیاء و کسانی که تمام عمرشان آیینه ی تمام نمای حق بوده و جلوه ای از پرتو ربوبیّت پروردگار بوده اند، به آنها اهانت کرده اند.

اگر به قبرستان بقیع و مدینه ی منوره نگاه شود، می بینیم که تمام مدینه آباد است، امّا بقیع مکانی خاکی و مخروبه می باشد.

سؤال اینجاست که آیا بناء بر قبور اولیاء الله و پاکیزه نگه داشتن قبور ایشان تعظیم و احترام به ساحت ایشان محسوب می شود یا از بین بردن قبور ایشان و جلوگیری از زیارت آنان و تبدیل قبور ایشان به خرابه ای مهجور؟!

طبق آیات قرآن باید بنا و نشانه ای را برای آن کسانی که عمرشان را صرف ارتقاء دین خدا کرده و جانشان را در راه خدا داده اند و عمری را از خدا اطاعت کرده و سبب هدایت خلق گردیده اند، ساخت و مزارشان را پاکیزه و تمیز نگهداری کنیم که این امر نشان دهنده تقوای قلبی انسان می باشد.

آیه دوم: موّدت

خداوند تبارک و تعالی اجر رسالت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) را دوستی خویشاوندان آن حضرت قرار داده است و می فرماید: (قُل لَّا أَسْأَلُکمْ عَلَیهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَی) (1) ای پیامبر بگو: من برای رسالتم اجری از شما درخواست نمی کنم مگر دوستی با نز دیکانم.

در این آیه چند نکته قابل تأمل می باشد:

الف) در تفسیر مجمع البیان شأن نزولی برای آیات 23 تا 26 سوره شوری از زبان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نقل شده است که در آن آمده است: «هنگامی که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) وارد مدینه شد و پایه های اسلام محکم گردید، انصار گفتند: ما خدمت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) می رسیم و عرض می کنیم: اگر مشکلات مالی پیدا شد، این اموال ما بدون هیچ گونه قید و شرط در اختیار شما قرار داد. هنگامی که این سخن را

ص: 246


1- سوره شوری، آیه 23.

خدمت حضرتش عرض کردند، آیه مودت نازل شد و پیامبر (صلی الله علیه و آله) آن را برایشان تلاوت کرد سپس فرمودند: نزدیکان مرا بعد از من دوست بدارید و آنها با خوشحالی و رضا و تسلیم از محضرش بیرون آمدند. امّا منافقان گفتند: این سخنی است که او بر خدا افترا بسته و هدفش این است که ما را بعد از خود در برابر خویشاوندانش ذلیل کند، آیه بعد نازل شد و پاسخ ایشان را بیان کرد. پیامبر (صلی الله علیه و آله) به سراغ آنان فرستاد و آیه را بر آنها تلاوت کرد. گروهی پشیمانی شدند و گریه کردند و سخت ناراحت گشتند. آیه ی بعد نازل شد و پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به سراغ ایشان فرستادند و آنها را بشارت دادند که توبه ی خالصانه آنان مقبول درگاه خدا واقع گشته است. (1)

بنابراین مودّت در حق نزدیکان رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) به عنوان اجررسالت بر تمامی مسلمانان واجب شده است.

ب) قطعاً مصداق اتمّ و اکمل نزدیکان حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) ، فاطمه زهرا (علیها السلام) می باشد.

اگر به آیه شریفه (وَآتِ ذَا الْقُرْبَی حَقَّهُ) (2) و شأن نزول آن مراجعه گردد، مشاهده می شود، زمانی که این آیه شریفه نازل گردید پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فدک را به حضرت فاطمه اطهر (علیها السلام) بخشیدند پس مشخص می شود که مصداق نزدیکان ایشان فاطمه

ص: 247


1- ذکر ابوحمزة الثمالی فی تفسیره حدثنی عثمان بن عمیر عن سعید بن جبیر عن عبدالله بن عباس: ان رسول الله (صلی الله علیه و آله) حین قدم المدینة واستحکم الاسلام قالت الانصار وفیها بینها نأتی رسول (صلی الله علیه و آله) فنقول له ان تعروک امور فهذه اموالنا تحکم فیها غیر حرج ولا محظور علیک فاتوه فی ذلک فنزلت (قُل لَّا أَسْأَلُکمْ عَلَیهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَی) فقرأها علیهم وقال تودون قرابتی من بعدی فخرجوا من عنده مسلمین لقوله فقال المنافقون ان هذا لشیء افتراء فی مجلسه اراد بذلک ان یذللنا لقرابته من بعده فنزلت (أَمْ یقُولُونَ افْتَرَی عَلَی اللَّهِ کذِبًا) فأرسل الیهم فتلاها علیهم فبکوا واشتد علیهم فانزل الله «و هوالذی یقبل التوبة عن عباده فارسل فی اثرهم فبشرهم وقال «ویستجیب الذین آمنوا وهم الذین سلموا». (مجمع البیان، ج9، ص44)
2- سوره اسراء، آیه 26.

زهرا (علیها السلام) و فرزندان ایشان می باشند. (1)

در ذیل آیه مودّت نیز روایاتی وارد شده که از مصادیق قربای حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) سؤال شد و ایشان در جواب فرمودند: آنان علی و فاطمه و فرزندان ایشان می باشند. (2)

ج) مودّت به معنای اظهار محبت و دوستی نسبت به شخصی می باشد. چه بسا انسان فردی را دوست دارد ولی علاقه ی خویش را به ملکه بروز و ظهور نمی رساند. امّا گاهی علاقمندی خویش را نسبت به شخص، با عمل و گفتار اظهار می کنید. این اظهار علاقه را مودّت می گویند.

د) بر هر مسلمان واجب است بر طبق این آیه، نسبت به ذوی القربای رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) ، اظهار دوستی و محبت نماید.

ص: 248


1- اخبرنا السید ابوالحمد مهدی بن نزار الحسینی قراءة قال حدثنا ابوالقاسم عبیدالله بن عبدالله الحسکانی قال حدیثنا الحاکم الواحد ابو محمد قال حدثنا عمر بن احمد بن عثمان شفاهاً قال اخبرنی عمر بن حسن بن علی بن مالک الأحمس قال حدثنا حسن بن حسین قال حدثنا ابومعمر سعید بن خثیم و علی بن القاسم الکندی و یحیی بن یعلی و علی بن مسهر عن فضل بن مرزوق عن عطیة العوفی عن ابی سعید الخدری قال لما نزل قوله (وَآتِ ذَا الْقُرْبَی حَقَّهُ) اعطی رسول الله (صلی الله علیه و آله) فاطمة فدکاً (مجمع البیان، ج6، ص634) فی عیون الاخبار فی باب ذکر مجلس الرضا (علیه السلام) مع المأمون فی الفرق بین العترة والأمة حدیث طویل وفیه قالت العلماء فاخبرنا هل فسّر الله تعالی الاصفیاء فی الکتاب؟ فقال الرضا (علیه السلام) فسر الاصفیاء فی الظاهر سوی الباطن فی اثنی عشر موطناً وموضعاً فاول ذلک قوله عزوجل الی ان قال (علیه السلام) والآیة الخامسة قول الله تعالی (وَآتِ ذَا الْقُرْبَی حَقَّهُ) خصوصیة خصم الله الغدیر الجبار بها و اصطفاهم علی الامة فلما نزلت هذه الآیة علی رسول الله (صلی الله علیه و آله) قال: ادعوا لی فاطمة فدعیت له فقال(صلی الله علیه و آله) : یا فاطمة قالت: لبیک یا رسول الله فقال هذه فدک هی مما لا یوجف علیه بخیل ولا رکاب وهی لی خاصة دون المسلمین فقد جعلتها لک لما امرنی الله به فخذیها لک ولولدک فهذه الخامسة. (تفسیر نورالثقلین، ج3، ص154، ج156)
2- فرات قال حدثنی الحسین بن سعید قال حدثنا محمد بن علی بن خلف العطار قال حدثنا الحسین بن الاشقر عن قیس بن الربیع عن الأعمش عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی الله عنه قال لما نزلت الآیة: (قُل لَّا أَسْأَلُکمْ عَلَیهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَی) قلت یا رسول الله من قرابتک الذین افترض الله علینا مودتهم قال علی وفاطمه و ولدهما ثلاث مرأت یقولها. (تفسیر فرات الکوفی، ص388، ح516)

با توجه به این نکات، آیا تخریب قبور نزدیکان حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) و مکانی که ایشان دفن گردیده اند و تبدیل آنجا به خرابه و نعوذ بالله مزبله کردنش عرفاً و شرعاً اظهار محبت و مودّت در حق ایشان محسوب می شود؟! یا مطلب کاملاً برعکس می شود؟! اگر قبور ایشان محلّی پاکیزه و تمیز و دارای مسجد و ساختمانی آبرومند باشد، اظهار محبت و مودّت نسبت به نزدیکان رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) می باشد؟

اگر اظهار مودّت به عقل سلیم و عرف واگذار گردد، به راحتی درمی یابد که بناء بر قبور اهل البیت (علیهم السلام) نوعی اظهار محبّت و مودّت به ایشان می باشد و این عمل، یک عادت عرفی در تمامی اقوام و ملت های جهان است که به قبور بزرگان احترام می گذارند و با حاضر شدن بر سر مزار او، اظهار محبت می کنند و مرسوم است که شخصیت های علمی و سیاسی را در محل های مخصوص دفن می نمایند به نحوی که قابل دسترسی و مشهور می باشد.

اگر به تاریخ مراجعه شود، همزمان با منقرض شدن سلطنت بنی امیه، قبور ایشان توسط بنی العباس تخریب شد و قبور شکافته شد و استخوان های ایشان را بیرون آورده و آتش زدند. این عمل عادتاً به خاطر قطع علائق همگانی به گذشته و از بین بردن آثار به جا مانده انجام می شد تا با این عمل، تنفّر و انزجار و دشمنی نسبت به صاحب قبور به عرصه ی ظهور برسد.

متوکل عباسی (لعنة الله علیه) که یکی از خلفای عباسی و از جمله علمای طراز اول و مفتی محسوب می شود، چندین بار قبر شریف امام حسین (علیه السلام) را تخریب نمود و این موضوع در تاریخ ثبت گردیده است. (1)

حال این موضوع را به عقل و عرف واگذار می نماییم که آیا کار متوکل عباسی در زمان خودش و نیز عمل وهابیت در حال حاضر، اظهار محبت و مودّت در حقّ اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) است یا اظهار دشمنی با ایشان محسوب می شود؟!

ص: 249


1- فرهنگ شیعه، ص123.
آیه سوم: اصحاب کهف

در قرآن داستان اصحاب کهف به تفصیل بیان گردیده و حتّی سوره ای به نام ایشان متبرک گردیده و از مقام و رتبه و منزلتشان در نزد پروردگار خبر می دهد. یکی از نکاتی که در این داستان مورد توجه می باشد، از آیات پیرامون این داستان استفاده می گردد که تعظیم قبور مؤمنین در امت های گذشته و ادیان گذشته و قبل از ظهور اسلام امری شایع بوده است و قرآن، نه تنها آن را بیان فرموده، بلکه نقدی هم بر آن وارد نکرده و با این کار جواز این عمل در شریعت را به اثبات رسانیده است.

قرآن می فرماید: زمانی که مردم از داستان اصحاب کهف و محل فوت ایشان مطلع گردیدند، با هم اختلاف پیدا کردند و عده ای گفتند: (ابْنُوا عَلَیهِم بُنْیانًا) (1) بنایی بر روی آنها بسازید تا یادی از ایشان باقی بماند. گروهی دیگر گفتند: (لَنَتَّخِذَنَّ عَلَیهِم مَّسْجِدًا) (2) حتماً بر روی آنها مسجدی را بنا خواهیم کرد تا آثار معنوی و مادی زیادی در بر داشته باشد. نظر عده ی دوم بر این بود که هم بنای یادبودی برای ایشان و هم محلی برای عبادت پروردگار باشد.

مفسّرین می گویند: (3) نظریه ی اول که گفتند: بنای یادبودی بسازیم، نظریه کافران بود و نظریه ی دوم که بنای مسجد بود، از آن مؤمنان، و غلبه نیز با مؤمنین می باشد لذا خداوند متعال می فرماید: (قَالَ الَّذِینَ غَلَبُوا عَلَی أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَیهِم مَّسْجِدًا). (4) کسانی که به کار آنها اطلاع داشتند گفتند: حتماً بر روی آنها مسجدی را بنا خواهیم کرد. قرآن درباره این داستان می فرماید: جایگاه آنها در مرحله اول، محل خواب ایشان بود که بعد تبد یل به قبر آنها شد و سپس تبدیل به مسجد گردید.

ص: 250


1- سوره کهف، آیه 21.
2- سوره کهف، آیه 21.
3- پاسداری از مرقد پیامبران و امامان، ص36.
4- سوره کهف، آیه 21.

مسجد، محلی برای عبادت خدا و خانه ی خدا در روی زمین می باشد. (1) و همانطور که قرآن بیان می کند می تواند قبر شخصی به عنوان مسجد اتخاذ گردد.

قرآن، داستان اصحاب کهف را بیان می نماید و انتقادی بر موضوع مسجد شدن قبور اصحاب کهف ندارد و ردیّه ای بر این موضوع نمی زند و حرمت و خط بطلانی را برای این امر ترسیم نمی کند؛ در نتیجه جواز ساختن مسجد بر مزار اولیای خدا از آیه استفاده می شود. در غیر این صورت قرآن باید متعرّض به آن می گردید.

برای نمونه می توان یادآور شد که در شرایع گذشته نکاح دو خواهر در زمان واحد اشکالی نداشته و مرد می توانست در یک زمان دو خواهر را به نکاح خود درآورد. چنانچه حضرت یعقوب (علیه السلام) دو خواهر را تزویج می کند ولی شریعت مقدس اسلام و قرآن این موضوع را تحریم نموده و می فرماید: (وَأَن تَجْمَعُواْ بَینَ الأُخْتَینِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ) (2) جمع میان دو خواهر در ازدواج مگر آنچه در گذشته واقع شده، حرام می باشد. بنابراین اگر بنای بر قبور از دیدگاه قرآن محکوم به حرمت بود، قرآن حتماً متعرّض به آن می گردید و آن را بیان می نمود.

و حال آنکه با رجوع به قرآن درمی یابیم که هدف از بناء مسجد بر قبور اصحاب کهف را نوعی تکریم و تعظیم از اولیاء الله معرفی می کند. زیرا اصحاب کهف پیامبر یا پیامبرزاده نبوده اند، بلکه افراد مؤمن و پاک طینتی بودند که در راه حفظ مقدّسات و ایمان خود به غار پناهنده گشتند.

آیه چهارم: خانه های منتخب الهی

خداوند متعال می فرماید: (فِی بُیوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَیذْکرَ فِیهَا اسْمُهُ یسَبِّحُ لَهُ فِیهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ) (3) [این نور] در خانه هایی است که خدا اذن داده [شأن و

ص: 251


1- المساجد بیوت الله فی الأرض، (بحارالأنوار، ج23، ص326).
2- سوره نساء، آیه 23.
3- سوره نور، آیه 36.

منزلت و قدر و عظمت آنها] رفعت یابند و نامش در آنها ذکر شود، همواره در آن خانه ها صبح و شام او را تسبیح می گویند.

با توجه به این آیه می توان استدلالی در جواز بنای بر قبور اقامه نمود. استدلال مذکور بر دو امر زیر مبتنی می باشد:

الف) مراد از «بیوت» در این آیه چیست؟

ب) با توجه به عبارت «ان ترفع» چه نوع رفعتی منظور است؟

اگر این دو امر معلوم گردد استدلال تمام می شود.

الف) بررسی لفظ «بیوت»: واضح است که مراد از بیوت در این آیه فقط مسجد نمی باشد و معنای کلمه ی بیوت، اعمّ از مساجد و اماکنی است که خدا در آن یاد می شود، خواه مسجد باشد و خواه غیر آن؛ زیرا اگر فقط مسجد منظور بود از کلمه ی مساجد در آیه استفاده می شد و خداوند متعال می فرمود: «فی مساجد اذن الله ان ترفع ویذکر فیها اسمه» در نتیجه از اطلاق آیه استفاده می شود که مراد از بیوت، مکان هایی است که خدا در آن مکان ها به بزرگی یاد شده است، همانند خانه های پیامبران و اوصیای ایشان و اولیاء الهی و صالحین که خداوند در آیه بعد آنها را معرفی می نماید و می فرماید: (رِجَالٌ لَّا تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَیعٌ عَن ذِکرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِیتَاء الزَّکاةِ یخَافُونَ یوْمًا تَتَقَلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ) (1) مردانی که تجارت و داد و ستد آنان را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و پرداخت زکات باز نمی دارد، [و] پیوسته از روزی که دل ها و دیده ها در آن زیر و رو می شود، می ترسند.

این مردان در طول شبانه روز به طور مستمر درمساجد سکنیٰ نداشته اند، بلکه در خانه های خویش نیز به یاد خدا بوده اند و خدا را به بزرگی یاد کرده اند. بنابراین از مصادیق بارز بیوت در آیه، خانه انبیاء و اوصیاء و اولیاء الهی و بلکه کامل ترین مصداق آن می باشد؛ زیرا «بیت» به مکانی گفته می شود که دارای سقف باشد، از هر نمونه ای که قابل تصوّر باشد. لذا در قرآن می فرماید: (وَلَوْلَا أَن یکونَ

ص: 252


1- سوره نور، آیه 37.

النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن یکفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُیوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فَضَّةٍ) (1) و اگر [بهره مندی کفار از انواع نعمت های مادی و تهیدستی مؤمنان، سبب] این نبود که همه مردم [به خاطر ضعف ایمان و ناآگاه بودن به حقایق] بر محور کفر امتی واحد شوند، ما برای خانه های کافران به [خدای] رحمان سقف هایی از نقره قرار می دادیم. در حالیکه مسجد می تواند غیر مسقف باشد. زیرا مستحب است که برخی از نمازها همانند نماز عید فطر و قربان زیر آسمان خوانده شود و نمونه مشهور از مساجد غیر مسقف، مسجد الحرام می باشد که فضای اصلی آن هیچ گونه سقفی ندارد. هر چند که دارا بودن سقف برای مسجد مانعی ایجاد نمی کند.

پس می توان گفت: مقصود از بیوت در آیه اعمّ از مسجد و خانه های انبیاء و اولیاء الهی می باشد.

ب) بررسی لفظ «أن تُرفَعَ»: دو احتمال در معنای «رفع» وجود دارد:

1. مراد از رفعت و بلندی، رفعت مادی و ظاهری می باشد. بدین معنا که این خانه ای که ذکر خدا در آن برده می شود از بقیّه ی خانه ها بلندتر ساخته شود همانطور که خداوند در قرآن می فرماید: (وَإِذْ یرْفَعُ إِبْرَاهِیمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَیتِ وَإِسْمَاعِیلُ) (2) و [یاد کنید] زمانی که ابراهیم و اسماعیل پایه های خانه کعبه را بالا می بردند.

2. مراد از رفعت و بلندی، رفعت مقامی و معنوی می باشد. همان طور که خداوند عزوجلّ می فرماید: (وَرَفَعْنَاهُ مَکانًا عَلِیا) (3) و ما ادریس را به مقام بلندی ارتقاء دادیم.

حال اگر معنای اول را در نظر بگیریم معنای آیه واضح است که خداوند اذن داده تا خانه های انبیاء و اوصیاء و اولیاء محکم بنا شود و رفیع و بلند گردد برای

ص: 253


1- سوره زخرف، آیه 33.
2- سوره بقره، آیه 127.
3- سوره مریم، آیه 57.

آنکه خانه ها خودنمایی نماید. بنابراین مراقبت از این خانه و صیانت از آن به نص آیه ی شریفه مرغوب و مطلوب خداوند است.

امّا اگر معنای رفعت و منزلت معنوی منظور گردد، باید در مقابل عظمت آن سر احترام فرود آورد و از ایشان تجلیل و تکریم به عمل آید.

و بسیار شایسته است که این تجلیل معنوی با یک سری تجلیل های مادی همراه باشد. اگر بخواهیم از شخصی که سال ها در زمینه ای تلاش کرده و خدمات شایان و شایسته ای در جامعه انجام داده است تجلیلی به عمل آوریم، این تجلیل هم از شخصیت و مراتب علمی و خدمات او صورت می گیرد و هم به صورت یک یادبود و به همراه یک سری از هدایای مادی می باشد.

احترام به خانه ی کعبه، که بیت الله الحرام است به معنای مراقبت از آن و تمیز و طاهر نگه داشتن آنجا و جلوگیری از تخریب آن می باشد.

پس می توان نتیجه گرفت معنای رفعت در آیه مذکور شامل رفعت مادی و رفعت معنوی بوده و این دو معنا قرین یکدیگر می باشد.

نکته مهمی که در این میان حائز اهمیت است آن است که تعدادی از انبیاء و اوصیای ایشان و اولیاء الهی در خانه های خودشان مدفون می باشند که در صدر آنها وجود نازنین افضل الانبیاء و خاتم الانبیاء محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله) می باشد که در خانه ی خودشان مدفون می باشند.

ایشان قطعاً و یقیناً از بزرگ ترین و ظاهرترین مصادیق آیه می باشد که خداوند درباره آنها و خانه هایشان می فرماید: (فِی بُیوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَیذْکرَ فِیهَا اسْمُهُ یسَبِّحُ لَهُ فِیهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ * رِجَالٌ لَّا تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَیعٌ عَن ذِکرِ اللَّهِ). (1)

سؤال اینجاست، این خانه هایی که خداوند اذن در بلند شدن و رفعت آن داده است، آیا باید تخریب شود؟

در شهر سامراء دو امام معصوم - امام هادی و امام حسن عسکری (علیهما السلام) -

ص: 254


1- سوره نور، آیات 36 و 37.

مدفون می باشند و محل دفنشان منزل شخصی ایشان می باشد. عمری این دو امام بزرگوار - که درود و رحمت خدا بر ایشان باد - در آن خانه زندگی کرده و سال ها در آنجا عبادت نموده و پروردگار را تسبیح کرده اند. آیا سزاواراست که خانه ایشان و محل دفن ایشان توسط وهابیت تخریب گردد؟

آیا خانه پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) که فتوا به تخریب آن می دهند، واجب است که خراب گردد در حالی که خداوند اذن در بلند شدن و رفعت آن داده است؟

خانه ی ام المؤمنین خدیجه کبری (علیها السلام) که در کنار مسجد الحرام واقع شده و پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) از 25 سالگی تا زمان هجرت خویش در آن زندگی کرده اند، نفس کشیده و تسبیح و تقدیس خداوند را به جا آورده است را، در طرح توسعه ی مسجد الحرام خراب نمودند و به اقرار مهندسین خودشان تبدیل به مستراح و دستشویی شده است! آیا این خانه مصداق آیه شریفه نمی باشد؟ آیا سزاوار است کسانی که با پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و خانه ی او چنین می کنند، خودشان را موحّد خالص و دیگران را مشرک بدانند؟!

امثال این قضایا در مکه و مدینه بسیار است. اگر دقت بشود هر شخصی خانه ای در دنیا دارد که در آن زندگی کرده و یک خانه آخرتی که در ظاهر، قبر خانه آخرتی او می باشد و مقبره هر کس خانه ی اوست. آیا باید این خانه مورد احترام قرار بگیرد و یا تخریب گردد؟!

با توجه به آیه ی شریفه نه تنها از بین بردن قبور و مرقد افراد مخصوصاً انبیاء و اوصیاء و اولیاء الهی جایز نیست، بلکه این قبور و بنای ساخته شده بر آن باید رفیع و بلند و مستحکم و طیب و طاهر باقی بماند. چراکه هم گذشتگان در آن تسبیح گفته اند و هم نسل امروز و فردا باید در آن خداوند را تقدیس نمایند.

بعد از آنکه انبیاء، اوصیاء و اولیاء الهی، روحشان به بهشت برزخی منتقل می شود و یا در قیامت زنده می شوند و به بهشت دائم می روند بحث دیگری است که در جای خود قابل بحث است.

در روایتی از کتاب شواهد التنزیل آمده است: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) آیه (فِی بُیوتٍ

ص: 255

أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَیذْکرَ فِیهَا اسْمُهُ یسَبِّحُ لَهُ فِیهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ * رِجَالٌ لَّا تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَیعٌ عَن ذِکرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِیتَاء الزَّکاةِ یخَافُونَ یوْمًا تَتَقَلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ) را قرائت فرمود. مردی بلند شد و گفت: ای رسول خدا (صلی الله علیه و آله) این خانه ها چگونه خانه هایی هستند؟ ایشان فرمودند: خانه های انبیاء. ابوبکر بلند شد و گفت: ای رسول خدا (صلی الله علیه و آله) آیا این خانه از جمله خانه های انبیاء می باشد؟ - و اشاره به سوی خانه علی و فاطمه (علیهما السلام) کرد - نبی مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله) فرمود: بله. این خانه از برترین خانه ها و بالاتر از خانه پیامبران گذشته می باشد. (1)

در این روایت خانه علی و فاطمه (علیهما السلام) افضل از خانه ی انبیاء (علیهم السلام) معرفی شده است و بلکه ما مدعی هستیم که علی بن ابیطالب (علیه السلام) افضل از انبیاء (علیهم السلام) از روز اول خلقت تا زمان رسول خدا (صلی الله علیه و آله) می باشد و هم ردیف با نبی مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله) می باشد لکن نبی نمی باشد.

آیا می شود درب چنین خانه ای را آتش زد و چنین خانه ای را تخریب نمود؟ آیا این حرکات مطابق با آیات قرآن بوده است؟!

بررسی دلایل وهابیت بر حرمت بناء بر قبور

الف) اجماع مسلمانان بر حرمت

اولین دلیل وهابیت مبنی بر حرمت ساختمان سازی بر قبور، اجماع مسلمانان

ص: 256


1- حدثنی ابو عبدالله الدینوری قال: حدثنا ابوزرعة احمد بن الحسین بن علی الرازی قال حدثنا ابو العباس احمد بن محمد بن سعید الهمدانی قال حدثنا المنذر بن محمد القابوسی قال حدثنا ابی قال حدثنا عمی قال حدثنا الحسین بن سعید قال حدثنی ابی عن ابان بن تغلب عن نفیع بن الحارث عن انس بن مالک و عن بریدة قالا قرأ رسول الله (صلی الله علیه و آله) هذه الآیة «فی بیوت اذن الله ان ترفع» الی قوله «والأبصار» فقام رجل فقال: ای بیوت هذه یا رسول الله؟ فقال: بیوت الانبیاء. فقام الیه ابوبکر فقال: یا رسول الله هذا البیت منها لبیت علی و فاطمه قال: نعم من افضلها (افاضلها). (شواهد التنزیل، ج1، ص533، ح567 حسکانی در شواهد التنزیل در حدیث 568 همین روایت را با سند دیگری ذکر می کند؛ الدرالمنثور، ج5، ص50؛ روح المعانی، ج9، ص367)

بر حرمت می باشد.

در پاسخ به این ادعا باید گوشزد کرد که این اجماع از لحاظ فقه اسلامی و همچنین از لحاظ تاریخی مردود است و سیره ی مسلمانان با وجود مذاهب متفاوت با اجماع مورد ادعا سازگاری ندارد چرا که از صدر اسلام تا امروز، ساختن بنا بر قبور در بین مسلمانان رایج بوده و جای انکار برای فردی که کمترین اطلاع از اسلام و احکام اسلامی را دارد، باقی نگذاشته است و در این میان فقط ابن تیمیه و طرفداران او فتوا به حرمت بناء بر قبور را فتوا داده و خود را موحّد و دیگر مسلمانان را مشرک معرفی می نمایند.

اگر به قبور انبیاء گذشته که قبل از اسلام بنا شده است دقت کنید، درمی یابید که بعد از حکمرانی اسلام بر کشورها از ساختمان ها و بناء قبور انبیاء محافظت شده و هیچ دستور تخریبی صادر نگردیده است. در مکه و در کنار خانه خدا، قبر حضرت اسماعیل (علیه السلام) و مادرش هاجر و هفتاد نفر از پیامبران خدا قرار دارد که به حجر اسماعیل معروف می باشد. در شهر مدینه، در مسجد النبی (صلی الله علیه و آله) ، قبر شریف حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله) وجود دارد که از روز دفن ایشان تا به امروز دارای ساختمان و بناء می باشد.

در شهر جده عربستان، قبر مادر بشریّت، حضرت حوّاء همسر حضرت آدم (علیه السلام) قرار دارد که نام گذاری این شهر به همین خاطر است و دارای آثار مشهوری می باشد که وهابی ها به دنبال محو آن آثار می باشند.

ایران، عراق، سوریه، اردن، فلسطین و مصر به همراه عربستان خود شاهد این سیره مستمره - قبل از اسلام و بعد از آن - بوده اند تا جایی که هر غافلی را متذکر می کند.

صنعانی که یکی از نویسندگان متعصّب وهابی می باشد در کتاب خویش به این موضوع اعتراف می کند و می نویسد: این مطلب - بناء بر قبور - عموم بلاد از مشرق و مغرب را فرا گرفته است و نقطه ای از بلاد اسلامی نیست مگر آنکه در آنجا قبر و مشهدی وجود دارد و نوعاً مسجد مسلمانان خالی از قبر و قبرستان

ص: 257

نمی باشد و عقل باور نمی کند که یک چنین چیزی حرام باشد و علماء اسلام در برابر آن سکوت نمایند. (1)

هر چند در ادامه توجیهاتی را بیان می کند، امّا باید گفت که توجیهات او پذیرفته نیست. بنابراین دلیل اجماع از وهابیت پذیرفته نیست و این اجماع مردود می باشد.

ب) دلالت روایات بر حرمت بناء بر قبور

دلیل دوم وهابیت بر حرمت بناء بر قبور، روایات صحیحه ای می باشد که بر حرمت بناء بر قبور دلالت دارد و مدعی هستند که بر اساس این روایات، بسیاری از علماء به وجوب از بین بردن بناء قبور فتوا داده اند. در پاسخ باید گفت: تنها یک حدیث مورد نظر علماء وهابی می باشد و آن حدیث ابی الهیاج می باشد در حالیکه به صورت اغراق آمیزی می گویند احادیث صحیحه بر این مطلب وجود دارد و از طرف دیگر تنها ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب و طرفداران ایشان حکم به ویران کردن قبور را صادر کرده اند و حتی یک عالم شافعی و یا مالکی و یا حنبلی و یا حنفی وجود ندارد که بر وجوب هدم و نابود کردن قبور فتوا داده باشد لذا این دلیل نیز مورد قبول واقع نمی شود و برای اثبات آن حدیث ابی الهیاج را مورد بررسی قرار می دهیم. حدیث را با سندی از صحیح مسلم نقل می کنیم:

حدثنا یحیی بن یحیی وابوبکربن ابی شیبه و زهیر بن حرب قال: یحیی اخبرنا وقال الآخران حدّثنا وکیع بن سفیان عن حبیب بن ابی ثابت عن ابی وائل عن ابی الهیاج الاسدی قال لی علیّ بن ابی طالب الا ابعثک علی ما بعثنی علیه رسول الله (صلی الله علیه و آله) ان لا تدع تمثالاً الّا

ص: 258


1- ان هذا الامر عم البلاد وطبق الارض شرقاً وغرباً بحیث لا بلدة من بلاد الإسلام الّا فیها قبور ومشاهد بل هذه مساجد المسلمین غالباً لا یخلو عن قبر اومشهد ولا یسع عقل عاقل ان هذا منکر یبلغ الی ما ذکرت من الشناعة وسکیت علیه علماء الاسلام. (تطهیر الاعتقاد، ص35 و 36، طبعة دارالحکم دمشق 1415؛ تطهیرالاعتقاد، ص17 طبع المنار بمصر؛ کشف الارتیاب فی اتباع محمد بن عبدالوهاب، ص289)

طمسته ولا قبراً مشرفاً الّا سویته. (1)

یحیی بن یحیی و ابوبکر بن ابی شیبه و زهیر بن حرب نقل می کنند که وکیع بن سفیان از حبیب بن ابی ثابت از ابی وائل از ابی الهیاج اسدی نقل می کنند که می گوید: علی بن ابیطالب به من فرمود: تو را به سوی کاری برمی انگیزم که پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) مرا برای تحقق آن مبعوث می فرمود و آن عبارت است از اینکه تمثال و تصویری را مشاهده نمی کنی مگر اینکه آن را محو کنی و هر قبر بلندی را قبل از آنکه آن را مساوی و هم سطح زمین سازی، رها مکن.

روایت مذکور، عامی است و در روایات شیعه وارد نشده است البته همانند این روایت را شیخ طوسی (رحمة الله) در کتاب خلاف نقل کرده که از ابی الهیاج نمی باشد (2) و از منابع اهل سنت نقل شده است.

اگر به سند این روایت دقت شود ابی الهیاج، حیان بن حصین اسدی کوفی از اصحاب امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) می باشد که از علی بن ابیطالب و عمار بن یاسر روایت نقل می کند و کاتب ایشان می باشد و دو فرزندش جریر و منصور و نیز ابووائل و شعبی از او روایت می کنند.

جالب آن است که در تمامی کتاب های حدیثی از ابی الهیّاج فقط همین روایت آمده است و سیوطی به این مطلب اشاره نموده است. (3) هر چند که ابی الهیاج خود مورد توثیق است (4) امّا راویان دیگر این حدیث در کتاب های رجال مورد جرح و قدح واقع شده اند و در نتیجه این روایت از لحاظ سندی

ص: 259


1- صحیح مسلم، ج3، کتاب الجنائز، ص61؛ سنن ترمذی، ج2، ص256 باب ما جاء فی سویة القبر سنن نسائی، ج4، باب تسویه القبر، ص88.
2- الخلاف للطوسی، ج1، ص707، مسأله 505.
3- شرح سنن النسائی، ج4، ص89؛ حاشیة السندی علی النسائی، ج4، ص88.
4- معرفة الثقات العجلی، ج2، ص435؛ الثقات ابن حبّان، ج4، ص170.

ضعیف می باشد. چهار راوی این روایت عبارتند از: وکیع، (1) سفیان ثوری، (2) حبیب بن ابی ثابت (3) و ابو وائل اسدی