فهرستگان نسخه های خطی ایران (فنخا) جلد 2 احادیث - ارثماطیقی

مشخصات کتاب

سرشناسه:درایتی، مصطفی، 1334 - ، گردآورنده

عنوان و نام پديدآور:فهرستگان نسخه های خطی ایران (فنخا) جلد 2 احادیث - ارثماطیقی[Book]/ به کوشش مصطفی درایتی؛ ویراستار مجابی درایتی.

مشخصات نشر:تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1390 .

مشخصات ظاهری:45 ج.؛ 5/22 × 5/28 س م.

فروست:نسخه شناسی؛ 1.

شابک:دوره : 978-964-446-271-9 ؛ ج.1 : 978-964-446-272-6 ؛ ج.2 : 978-964-446-273-3 ؛ ج.3 : 978-964-446-274-0 ؛ ج.4 : 978-964-446-275-7 ؛ ج.5 : 978-964-446-276-4 ؛ ج.6 : 978-964-446-277-1 ؛ ج.7 : 978-964-446-278-8 ؛ 400000 ریال : ج.8 : 978-964-446-279-5 ؛ 500000 ریال: ج.9 : 978-964-446-280-1 ؛ 500000 ریال:ج.10 : 978-964-446-281-8 ؛ 500000 ریال: ج.11 978-964-446-282-5 : ؛ 500000 ریال: ج.12 978-964-446-283-2 : ؛ 500000 ریال:ج.13 978-964-446-284-9 : ؛ ج.14 978-964-446-285-6 : ؛ ج.15 978-964-446-286-3 : ؛ ج.16 978-964-446-287-0 : ؛ ج.17 978-964-446-288-7 : ؛ ج.18 978-964-446-289-4 : ؛ ج.19 978-964-446-290-0 : ؛ ج.20 978-964-446-291-7 : ؛ 500000ریال:ج.21 978-964-446-292-4: ؛ 500000ریال:ج.22:978-964-446-293-1 ؛ 500000 ریال: ج.23 978-964-446-294-8 : ؛ 500000ریال:ج.24 978-964-446-295-5 : ؛ 500000ریال:ج.25 978-964-446-296-2 : ؛ ج.26 978-964-446-297-9 : ؛ 500000 ریال: ج.27 978-964-446-298-6 : ؛ 500000 ریال:ج.28 978-964-446-299-3 : ؛ ج.29:978-964-446-300-6 ؛ ج.30:978-964-446-301-3 ؛ ج.31: 978-964-446-302-0 ؛ ج.32: 978-964-446-303-7 ؛ ج.33: 978-964-446-304-4 ؛ ج.34: 978-964-446-305-1 ؛ ج.35: 978-964-446-306-8 ؛ ج.36: 978-964-446-311-2 ؛ ج.37: 978-964-446-312-9 ؛ ج.38: 978-964-446-313-6 ؛ ج.40: 978-964-446-314-3 ؛ ج.41: 978-964-446-317-4 ؛ ج.42: 978-964-446-318-1 ؛ ج.43: 978-964-446-319-8 ؛ ج.44: 978-964-446-320-4 ؛ ج.45: 978-964-446-397-6

وضعیت فهرست نویسی:فاپا

يادداشت:ص.ع. به انگلیسی: Mostafa Derayati. Union catalogue of Iran manuscripts.

يادداشت:ج.2 - 4 (چاپ اول: 1390).

يادداشت:ج.5 و 7 - 22 ( چاپ اول: 1391).

يادداشت:ج.8 (چاپ اول: 1391) (فیپا).

يادداشت:ج.23(چاپ اول : 1391).

يادداشت:ج. 26 - 32 (چاپ اول: 1392) (فیپا).

يادداشت:ج.24 - 25 و 27 - 31(چاپ اول: 1392).

يادداشت:ج.33- 45(چاپ اول: 1393)(فیپا).

مندرجات:ج.1. آئین- اجوبه.- ج.2. احادیث - ارثماطیقی.- ج.3. ارجاع - اشیاء.- ج.4. اصابه - انژکسیون.- ج.5. الانساب - بسیط.- ج.6. البشائر - تخبیس.- ج.7. تجوهر - ترتیل.- ج.8. ترجام - تقریظی.- ج.9. تقسیمات - جامه.- ج.10. الجانب - جوامع.- ج.11. جواهر - حاشیه.- ج.12. حاشیه - حسرت نامه.- ج.13. حسنات - الخلفاء.- ج.14. خلق - دیوان امینی.- ج.15. دیوانی انسی - دیو و پری نامه.- ج.16. الذات - روض.- ج.17. الروضه - سراچه.- ج.18. سراح - شرح الازهار.- ج.19. شرح اساس - شرح شمسیه.- ج.20. شرح الشواهد - شرعیه.- ج.21. شرف - ضیافت.- ج.22. الطاسه - عموم.- ج.23. عناصر - فسوه.- ج.24. فصاحه - قرآن.- ج.25. قرآن (مترجم) - کتاب: سیبویه.- ج.26. کتاب الشاه - کیهان شناخت.- ج.27. گاتها - مثیر.- ج.28. مجادله - مراتع.-ج.29.مراثی-مطلب.-ج.30.مطلع-مفیض.-ج.31.مقابر-منشات.-ج.32.منشات-نامیه.-ج.33. نان-نهریه.-ج.34. نهزه-یهود.-ج.35. نمایه مولفان 1: آباده ای-شیو.-ج.36. نمایه مولفان2: صائبا-یوهان.-ج.37.نمایه موضوعی1: آداب و سنن-فضایل و مناقب.-ج.38.نمایه موضوعی2: فقه-هیئت.-ج.39.نمایه زبان ها 1: آلمانی، اردو، ارمنی، اسپانیایی، انگلیسی، اوستایی....- ج.40.نمایه زبان ها 2: فارسی، فرانسوی، کردی، لاتین، لری، هندی نمایه نسخه های به خط مولف.- ج.41. نمایه کاتبان 1: آبادانی-خیوقی.-ج.42. نمایه کاتبان 2: دابوئی-کیومری.-ج.43. نمایه کاتبان 3: گازرانی- الیهوی

موضوع:نسخه های خطی -- ایران -- فهرستگان ها

موضوع:Manuscripts -- Iran-- Union lists

شناسه افزوده:سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

رده بندی کنگره:Z6620 /الف9 د36 1390

رده بندی دیویی:011/31

شماره کتابشناسی ملی:2596708

ص: 1

اشاره

فهرست نویسی پیش از انتشارکتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

درایتی، مصطفی، 24 30 130 -. گردآورنده فهرستگان نسخه های خطی ایران افخا) ، به کوشش معطفی درایتی تهران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران 1390

سرشناسها عنوان و نام پدیدآورا مشخصات نشر مشخصات ساهر شابک وضعیت فهرست نویسی مندرجات

ج. 2. احادی-ارتماطليقي نسخه های خطی - - ایران - - فهرستگان ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی معټو ایک آسازی ایران .39 تو بد ة الت ام 30 تا تو

شناسه افزودها رده بندی کنگرد رده بندی شیرینی شماره کتابشناسی ملی

- هاست 359

ص: 2

فهرستگان نسخه های خطی ایران (فنخا)

جلددوم

احادیث - ارثماطيقي

به کوشش: مصطفی درایتی

نسخه شناسی1

ص: 3

فهرستگان نسخه های خطی ایران (فنخا)

مولف : مصطفی درایتی

Derayatirmostafa@yahoo.com

ویراستار: دکتر مجتبی درایتی

چاپ اول: 1390 ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

شمارگان: 1000 نسخه مدیریت فنی و کامپیوتر مهندس امین رشیدی، مهندس محبوبه درایتی

آماده سازی اطلاعات محلی علیزاده یزدی، حسین متدین طوسی

تقی چیت ساز یزدی، ابراهیم ملکی، عباسعلی علیزاده یزدی تایپ و تصحیح: طاهره موسوی فر، سمیرا عابد پور علیحه فولادی، ملیحه اسلامی طرح روی جلد: برگرفته از جلد نسخه خطی کلیات سعدی دوره صفوی

با شماره ثیت 1916 کتابخانه ملی خوشنویسی روی جلد: مهدی فلاح صفحه آرایی: مهندس محبوبه درایتی ناطر چاب: نصرت ا... امیر آبادی

چاپ و صحافی: فلما

نشانی: تهران بزرگراه شهید حقانی (غرب به شرق)

البعد از ایستگاه مترو، بلوار کتابخانه ملی تلقین فروشگاه: 18 233 14 ن339 2 1 - 4 1419 با دورنگار: 14 894

وب سايت: WWW.nlai.ir

| پست الکترونیک انتشارات: Publicatigrillrai.ir

ص: 4

شكرا بولا ئق والمكتبة البير الشيلات في الحساب والهوايات الاسلامية الايراني

الفهرس الموحد

للمخطوطات الايرانية

المجلد الثاني احادیث - ارثماطيقي

اعداد:

مصطفى الدرایتی

ص: 5

ص: 6

رموز و اختصارات

«آتشي:مجموعه آقاي سيد علي آتشي در يزد

«آثار ملي:كتابخانه آثار ملي كاشان

«آغاز: برابر:آغاز برابر نمونه كتاب

«آغاز و انجام برابر:آغاز و انجام برابر نمونه كتاب

«احتمالاً غير همانند: در مورد نسخه هاي فاقد مؤلف به كاررفته است كه نام «مشترك دارند و ما به احتمال آنها را متفاوت مي دانيم

«احتمالاً همانند: در مورد نسخه هاي فاقد مؤلف به كاررفته كه نام مشترك «دارند ولي ما احتمال مي دهيم برخي از آنها يك اثر است ولي مطمئن نيستيم.

«احتمالاً بعضا همانند: در مورد نسخه هايي به كار رفته كه نام مؤلف آنها معلوم نيست ولي نام مشترك دارند و تعدادي نسخه به اين نام معرفي شده است و برخي از آنها احتمال مي رود يك كتاب باشند ولي مطمئن نيستيم.

«ادبيات: با نام شهر تهران: كتابخانه دانشكده ادبيات دانشگاه تهران؛ با نام «شهر مشهد: كتابخانه دانشكده ادبيات دانشگاه فردوسي مشهد؛ با نام شهر اصفهان: دانشكده ادبيات دانشگاه اصفهان.

«اصغر زاده:مجموعه اصغر زاده

«الفبائي: فهرست الفبائي نسخه هاي خطي كتابخانه آستان قدس رضوي.

الهيات: با نام شهر تهران: كتابخانه دانشكده الهيات دانشگاه تهران؛ با نام شهر مشهد: دانشكده الهيات دانشگاه فردوسي مشهد.

«امام جمعه:كتابخانه امام جمعه زنجان

«امام صادق: مدرسه امام صادق چالوس و مدرس امام صادق قزوين و كتابخانه مؤسسه امام صادق قم و كتابخانه حوزه علميه امام صادق اردكان يزد. كه

هركدام با قرينه نام شهر قبل از آن قابل تشخيص است.

«امام عصر:كتابخانه مدرسه امام عصر شيراز

«امام هادي:كتابخانه عمومي امام هادي در مشهد

«امير كبير:كتابخانه امير كبير در باغشاه فين

«اميرالمؤمنين:كتابخانه امير المؤمنين بشرويه

«انجام برابر:انجام برابر نمونه كتاب.

«اندازه:اندازه صفحه.

«اوراق عتيق: مجموعه اي به همين نام كه به كوشش محمد حسين حكيم از طريق كتابخانه مجلس شوراي اسلامي منتشر شده است.

«اهدائي ف:فهرست نسخه هاي خطي اهدائي رهبري به آستان قدس رضوي، تاليف رضا استادي

«اهدائي رهبر: مجموعه فهارس نسخه هاي خطي اهدائي رهبري به آستان قدس رضوي كه چندين جلد آن منتشر شده است.

«بي تا:بدون تاريخ كتابت.

«بي كا:بدون كاتب.

«پ:پشت

ص: 7

«تا:تاريخ كتابت.

«جا:محل كتابت.

«چهل ستون:مدرسه چهل ستون تهران

«حجتيه:كتابخانه مدرسه حجتيه

«حججي:كتابخانه آية الله حججي نجف آباد

«حقوق:دانشكده حقوق دانشگاه تهران

«حوزه علميه:حوزه علميه آشتيان

«خاتم الانبياء:كتابخانه مدرسه خاتم الانبياء (صدر) بابل

«دائرة المعارف: كتابخانه مركز دائرة المعارف بزرگ سلامي

«دار الحديث:كتابخانه مركز دار الحديث در قم

«دانشگاه:كتابخانه مركزي دانشگاه تهران

« د.ث: به معناي دفتر ثبت كتابخانه مجلس شوراي اسلامي است.

«دهگان:مجموعه ابراهيم دهگان اراك.

«دياني:كتابخانه شيخ محمد علي دياني بيرجند

«ذكاء، يحيي:مجموعه ذكاء يحيي

« ر: رو

« رايانه:رايانهكتابخانه ملي ايران وكتابخانه آستان قدس رضوي و در مواردي كتابخانه مسجد گوهرشاد. لازم به ذكر است كه شماره بعد از آن در مورد كتابخانه ملي غيرقابل پيگيري است و منظور شماره صفحاتي است كه متن پياده شده فايل آن مي باشد كه در اختيار ماست و براي كنترل كار خود ما مي باشد.

«رضوي:كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي

«روضاتي:مجموعه شخصي سيد احمد روضاتي

«سپهسالار: كتابخانه مدرسه عالي شهيد مطهري (سپهسالار)

«سر يزدي:كتابخانه مسجد حظيره (سر يزدي)

«سعيد نفيسي:نسخههاي خطي مرحوم سعيد نفيسي

« سم:سانتيمتر

« سنا ف:فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه مجلس سنا (كه مجموعه آن به كتابخانه مجلس شوراي اسلامي منتقل شده است.

«سلطنتي:كتابخانه كاخ گلستان (سلطنتي)

«شاهچراغ:كتابخانه آستانه حضرت شاهچراغ شيراز

«شيخ علي حيدر: مكتبه شيخ علي حيدر (مؤيد)، اين مجموعه شخصي كه ظاهراً هنگام جنگ كويت توسط صاحب آن از كويت به ايران منتقل شده بود

ابتدا در قم نگهداري ميشد و بعد دچار مشكلاتي شد و معلوم نبود در چه محلي نگهداري ميشود. آخرين اطلاع اين است كه اين مجموعه به شهر مشهد و به آستان قدس رضوي انتقال يافته است و ضمن مجموعه اهدائي رهبري نگهداري مي شود.

« ص:صفحه

«صادقيه: كتابخانه مدرسه فتحعلي بيگ (صادقيه) دامغان

«طبسي:كتابخانه طبسي حائري در قم

«عبدالعظيم:آستان مقدس حضرت عبدالعظيم درشهر ري

ص: 8

«عكسي:اين تعبير در دو جا بهكار رفته است: يكي در كنار شماره برخي از نسخه ها كه به معناي آن است كه نسخه، عكسي است و بايد براي يافتن نسخه در كتابخانه معرفي شده، به عكسي بودن توجه شود؛ و دوم در معرفي مأخذ است كه منظور فهرست عكسي آن كتابخانه ميباشد.

«علامه طباطبائي:كتابخانه علامه طباطبائي شيراز كه نام شيراز در قبل از آن آمده است.

«علامه طباطبائي:مكتبه علامه طباطبائي قم كه نام شهر قم در قبل از آن آمده است.

«علوم پزشكي:كتابخانه دانشگاه علوم پزشكي تهران

«عمومي ساري:كتابخانه عمومي ساري

«عمومي:با كلمه قبل سمنان: كتابخانه عمومي سمنان

«عمومي:با كلمه قبل مراغه: كتابخانه عمومي مراغه

«غير همانند:در مورد نسخه هايي كه نام آنها يكي است ولي نسخه ها متفاوت است و به دليل صرفه جويي و جلوگيري از تكرار، نام مكرر آنها حذف شده است.

«ف: اين رمز در مورد مأخذ به كار رفته است و هنگامي كه براي يك كتابخانه فهرستي به نام همان كتابخانه به صورت مستقل منتشر شده باشد، نام مأخذ آن با رمز «ف:» به معناي فهرست، به كار رفته است و اگر نام مأخذ با نام كتابخانه متفاوت باشد، نام مأخذ ذكر شده است.

«فاضل:كتابخانه آية الله فاضل خوانساري

«فاضل قائيني:كتابخانه فاضل قائيني قم

«فرهاد معتمد:مجموعه فرهاد معتمد

«فرهنگ و هنر:كتابخانه فرهنگ و هنر مشهد

«فرهنگ و ارشاد: كتابخانه فرهنگ و ارشاد اسلامي كاشان

«فياض:مجموعه دكتر علي اكبر فياض

«فيضيه:كتابخانه مدرسه فيضيه قم

«فيلمها: فهرست فيلم هاي كتابخانه مركزي دانشگاه تهران

« قاضي طباطبائي:مجموعه محمد علي قاضي طباطبائي تبريز

«قمر بني هاشم:كتابخانه قمر بني هاشم دامغان

«كا:كاتب

«كاتب = مؤلف:نسخه به خط مؤلف است.

«كاظميني:كتابخانه ميرزا محمد كاظميني

«گ: برگ.

«گلپايگاني: كتابخانه عمومي حضرت آية الله العظمي گلپايگان.

«گوهرشاد:كتابخانه مسجد جامع گوهرشاد.

«مجلس: كتابخانه، موزه و مركزاسناد مجلس شوراي اسلامي

«محدث ارموي مخ:فهرست مجموعه نسخههاي خطي محدث ارموي، مخطوط

«محمد هلال: كتابخانه امامزاده محمد هلال آران كاشان، مخطوط.

«مختصر ف: فهرست مختصر نسخههاي خطي مجلس شوراي اسلامي كه در سال 1387منتشر شده است.

«مخ:به معناي مخطوط بودن فهرست مي باشد.

«مدارك فرهنگي:سازمان مدارك فرهنگي انقلاب

ص: 9

«مدرسه غرب:كتابخانه مدرسه غرب همدان

«مدرسي:كتابخانه سيد محمد مدرسي در يزد

«مرعشي: كتابخانه عمومي آية الله العظمي مرعشي نجفي

«مركز احياء:مركز احياء ميراث اسلامي، قم.

«مركز مطالعات: كتابخانه پژوهشگاه علوم و تحقيقات اسلامي قم

«مروي:كتابخانه مدرسه مروي تهران

«مسجد اعظم:كتابخانه مسجد اعظم قم

«مطالعات فرهنگي: كتابخانه (پژوهشگاه) مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي

« معصوميه:آستان مقدسه حضرت معصومه عليها سلام

«مفتاح: مجموعه محمد حسين مفتاح

«ملك:كتابخانه ملك

« ملي: با نام قبلي تهران: كتابخانه ملي ايران؛ با نام قبلي شيراز: كتابخانه ملي شيراز؛ با نام قبلي تبريز: كتابخانه ملي تبريز.

«مهدوي:مجموعه دكتر اصغر مهدوي

« موزه ملي: كتابخانه موزه ملي ايران ( موزه ايران باستان)

«مؤسسه آية الله بروجردي: مؤسسه حضرت آية الله العظمي بروجردي.

«مولوي:عبد المجيد مولوي (قسمتي از اين مجموعه به كتابخانه دانشكده الهيات دانشگاه فردسي مشهد منتقل شده است.)

«مينوي:مجتبي مينوي

«نجومي:مجموعه سيد مرتضي نجومي

«نسخه پژوهي:مجموعه اي با همين عنوان كه چند شماره از آن از طرف كتابخانه مجلس شوراي اسلامي و به كوشش ابوالفضل حافظيان منتشر شده است.

«نشريه:نشريه كتابخانه مركزي دانشگاه تهران

«نك: اين علامت به معناي «نگاه كنيد» مي باشد و در موارد ارجاع به كار رفته است. ارجاع دوگونه است: گاهي عنوان ارجاع داده شده كلاً در جاي ديگري كه

راهنمائي شده، ثبت شده است و گاهي قسمتي از عنوان ارجاعي در محل ديگري ثبت شده است كه در واقع به معناي «نيز نگاه كنيد» ميباشد.

«نواب:كتابخانه مدرسه نواب مشهد

«نمازي:كتابخانه مدرسه نمازي خوي

«نوربخش: كتابخانه نوربخش (خانقاه نعمت اللهي تهران)

«وابسته به:اين اصطلاح در جايي بهكار رفته كه كتاب معرفي شده به اثري ديگر وابسته است و بيشتر در مورد شرحها،حاشيه ها،تعليقه ها،منتخب ها،مختصرها، گزيده ها، و ترجمه ها به كار رفته است و نام كامل اثر اصلي، همراه با نام مؤلف آن معرفي شده است و در صورت نياز مي توانيد به اثر اصلي مراجعه كنيد.

«وزيري:كتابخانه وزيري يزد

«همانند: اين كلمه در جايي به كار رفته، كه اثر معرفي شده فاقد نام مؤلف است و چند نسخه از آن در كشور وجود دارد و به معناي آن است كه نسخه ها يك اثر است.

ص: 10

آوانگاري و اختصارات

در آوانگاري عناوين كتابها چند نكته هست كه بايد يادآوري شود:

1-در آوانگاري فقط حروفي كه تلفظ ميشوند، ضبط مي گردند. مثال: آداب الشريعة =ādāb-oš šarī‘a

2-عنوان كتاب هاي فارسي با تلفظ فارسي و عنوان كتابهاي عربي با تلفظ عربي آوانگاري شده اند.

مثال: آداب صوفيه =ādāb-e sūfīye

آداب الصوفية=ādāb-uṣ ṣūfīya

3-كلمات و تركيباتي كه از زبانهاي ديگر (از جمله عربي) به فارسي وارد گرديده، با تلفظ متداول در فارسي ضبط شده است.

مثال: اسطرلاب =ostorlāb

ابواب الجنان=jenān ol-abvāb

4-چون در آوانگاري مقصود فقط نشان دادن تلفظ كلمات است، حروف اول عناوين مانند ديگر حروف كوچك نوشته شده است.

5-براي آوانگاري كلماتي كه بارها تكرار شده اند، از اختصار استفاده شده است.

ص: 11

عکس

ص: 12

ص: 1

ص: 2

ص: 3

ص: 4

احا

الاحاديث

اشاره

ص: 5

ص: 6

«الاحاديث» منتخب الأحاديث

«احادیث« منتخب الأخبار

«الأحاديث » عصمة الامام المهدی (عجّل الله تعالی فرجه الشریف)

احادیث / حديث / عربی

ahādīt

علی بن موسی (علیه السّلام)، امام هشتم، 153 - 203 قمری

‘alī ebn-e mūsā, emām-e hašton (771 - 819)

کتاب علی بن موسی الرضا (علیه السّلام) برای فضل بن سهل

قم: فیضیه شماره نسخه: 1995/13

آغاز: اول الفرائض شهادة أن لا اله الا الله

خط : تحریری، کا: حسن ظهیر بن فاضل ظهير حسینی کور سرخی، تا: 969 ق؛ 12گ، اندازه 12× 18 سم [ف: 3 163]

احادیث / حديث / عربی

ahādīt

این ضريس، محمد بن ایوب، 200 - 294؟ قمری

ebn-e zorays, mohammad ebn-e ayyūb (816 - 908)

روایات مختلف مؤلف است به روایت ابی سهل احمد بن محمد جوالیقی و ابی حفص عمر بن احمد بن عمر به نقل از عجلی.

قم؛ مركز احياء؛ شماره نسخه:607/13

آغاز: أخبرنا القاضي أبوزرعة روح بن محمد بن احمد الصني الرازي، ثنا ابو سهل احمد بن محمد بن جمان بن سليل الجواليقي

نسخه اصل: كتابخانه دارالكتب الظاهرية (مدرسه عمريه)، دمشق ش3772؛ بي كا، بي تا؛ در ابتداي رساله چند سماع مختصر و سماعي به سال 486و 573و در پايان آن نيز چند سماع از قرن پنجم تا هفتم آمده؛ 36گ ( (383-348) [عكسي ف: 2- 203]

احاديث / حديث / عربي

aḥādīṯ

كليني، محمد بن يعقوب، - 329قمري

koleynī, mohammad ebn-e ya‘qūb ( - 942)

در ديدار ابليس در روز بدر

تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه:4900/37

خط: نسخ، بي كا، بي تا؛ كاغذ: سپاهاني، جلد: تيماج قهوه اي مغزي دار، 1ص (104)سطر ،(15×29)اندازه: 23×35سم [ف: 14 - 69]

احاديث / حديث / عربي

aḥādīṯ

ابن حيان، عبداالله بن محمد، 274- 639 قمری

-ebn-e hayyān, ‘abd-ol-lāh-e bn-e mohammad (888 -

980)

احاديث ابوعمرو بكر بن بكار بصري از راويان قرن سوم هجري است كه در اين رساله جمع آوري شده است.

قم؛ مركز احياء؛ شماره نسخه:608/4

آغاز: اخبرنا الشيخ الامام ابوالفرج يحيي بن محمود بن سعد الثقفي قدم علينا دمشق فرآه جماعة

نسخه اصل: كتابخانه دارالكتب الظاهرية (مدرسه عمريه)، دمشق ش 3770؛ خط: نسخ، كا: علي بن حسين بن عبدالرحمن بن عبدان، تا: داراي سماع با اصل به سال441ق؛ 16گ (137- 152

ص: 7

[ عکسی ف: 2- 206]

احادیث / حديث / عربی

ahadit

سمرقندی، نصر بن محمد، - 375 قمری

samarqandī, nasr ebn-e mohammad (-986)

رساله ای در حديث

تهران دانشگاه شماره نسخه : 8555/4

خط: نسخ، بی کا، تا: قرن 13، کاغذ: فرنگی، جلد. تیماج مشکی مقوایی، 7گ (82ر -88ر)، 20 سطر (8×15)، قطع: ربعی [ف: 17 - 161]

احادیث / حديث / عربی

ahādīt

ابن منده عبد الوهاب بن محمد، - 475 قمری

ebn-e manda, 'abd-ol-vahhāb ebn-e mohammad ( 1083)

روایت های مختلفی است از مؤلف.

قم: مرکز احیاء؛ شماره نسخه :607/3

آغاز: أخبرنا المطهر بن عبد الواحد البراني حرسة ألله أخبرنا أبو عمر عبد الله بن محمد بن احمد بن عبد الوهاب ثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عمر

نسخه اصل: کتابخانه دار الكتب الظاهرية (مدرسه عمریه)، دمشق شب 3772؛ بی کا، بی تا؛ افتادگی: انجام؛ در صفحه 44 سه سماع از قرن 6 و 7 در اصفهان و چند یادداشت متفرقه آمده، رساله را شخصی به نام «محمد بن ابی الوفاء مدینی ابو عبدالله» ، انتخاب و انتساخ نموده: 4گ (41-45) [عکسی ف: 2 - 200]

احادیث / حدیث / عربی

ahādīt

انصاری، عبدالله بن محمد، 396 - 481 قمری

ansārī, 'abd-ol-lāh ebn-e mohammad (1006 - 1089)

تهران؛ ملی، شماره نسخه: 25128

بی کا، بی تا: خریداری از امرالله صفری [رایانه ]

احاديث / حديث / عربي

مولوی، جلال الدین محمد بن محمد، 604 - 672 قمری

mowlavī, jalal-od-din mohammad ebn-e mohammad (1208 - 1274)

احادیثی از پیامبر اسلام (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) و امیر المومنین (علیه السّلام) درباره علم و فضيلت آن و صبر

تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه:8841244

خط: نسخ و نستعلیق، کا: میر جمال الدين محمد حسنی، تا پنج شنبه 16 رمضان 1107ق، جا: چهار دیواری قندهار، کاغذ شرقی نخودی آهار مهره نازک، جلد: میشین مشکی عطف قهوه ای، 1ص (301)، اندازه:22/3×34/9 سم [ف: 29/1 - 94]

الاحادیث (مجموعة) / حدیث / عربی

al-aħādīt (majmū'e)

حموی، ابراهيم بن محمد، 644 - 722؟ قمری

hemavī, ebrāhīm-e-bn-e mohammad (1247 - 1323)

به روایت صدر الدين ابراهيم بن سعد الدين محمد مؤيد حموی و به روایت از ابی عبدالله بن زکریا در حدیث غمامه و جز آن.

تهران؛ مهدوی شمارد نسخه : 2/ 508

خط نستعلیق، بی کا، تا قرن 11 [نشريه: 2- 121]

احادیث / حديث / عربی

ahādīt

؟عبدالرزاق کاشی، عبدالرزاق بن احمد، - 736 ؟ قمری

‘abd-or-razzāq-e kāšī, 'abd-or-razzāq ebn-e ahmad ( - 1336)

احادیثی است در موضوعات مختلف که مؤلف در آن از و «ابو الحسن» و «الشيخ المفيد ابوالوفا» بسیار نقل کرده است و ظاهراً این رساله نیز از تأليفات كمال الدين عبد الرزاق کاشانی باشد.

قم مرکز احیاء شماره نسخه: 3345/5

آغاز: و من اعطى الاستغفار لم يحرم المغفرة و من اعطى التوبة لم يحرم القبول و من اعطى الشكر لم يحرم الزيادة؛ انجام: و من تبعكم فله الجنة مأویه و من خالفكم فالجحيم مثواه و صلى الله على محمد و آله اجمعين

خط: نسخ، بی کا، تا قرن؛ افتادگی آغاز؛ 15گ (167ر - 181پ)، 15 سطر، اندازه: 20x14سم [محدث ارموی مخ: 1- 65]

احادیث / عرفان و تصوف / فارسی

ahadīt

نعمة الله ولی، نعمة الله بن عبد الله، 730 - 834 قمری

ne'mat-ol-lāh-e valī, ne'mat-o1-lāh ebn-e 'abd-ol-lah (1330 - 1431)

ص: 8

تهران؛ ملی؛ شماره نسخه: 1464/31

خط: نستعلیق، بی کا، تا 1134ق؛ کاغذ فرنگی، 20ص (307- 326)، 17 سطر، اندازه:9/5×19 سم [ف: 2- 521]

احادیث احادیث / عربی و فارسی

ahādīt

جامی، عبدالرحمن بن احمد، 817 - 898 قمری

jāmī, 'abd-or-rahmān ebn-e ahmad (1415 - 1493)

با ترجمه فارسی منظوم

مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 11909

خط: نستعلیق، کا: علی، بی تا [الفبائی ف: 24]

احادیث عربی

ahādīt

حسنی حسینی، معین الدین بن صفی الدین، ق9 قمری

hasaní hoseynī, moʻīn-od-dīn ebn-e safi-yod-dīn ( - 15c)

قم مرعشی: شماره نسخه: بدون شماره 21

این کتاب از حدیت پانزدهم تا حدیث چهل و دوم پایان کتاب را دارد، خط: نستعلیق، کا: قاضی جلال الدين بن قاضی مسعود هاشمی کازرونی، تا: 12 ربیع الاول 897ق، مؤلف نسخه را مقابله و تصحيح نموده است. این نسخه به سال 1315 هجری قمری در کتابخانه مرحوم سید ریحان الله موسوی که کتابخانه نفیسی داشته موجود بوده است؛ جلد: تیماج قهوه ای فرسوده، قطع جانمازی، اندازه: 19/5x11/5سم [میراث شهاب: س 7ش 1-2 -40]

احادیث / حدیث / فارسی

ahadit

استر آبادی، ابراهيم بن ولی الله، ق 10 قمری

estarābādī, ebrāhīm-e-bn-e valī-yol-lah ( - 16c)

گزیده ای از حدیث های شیعی درباره نگین انگشتری و ثواب آنها ساختگی به فارسی در هفت «فصل»

تهران دانشگاه شماره نسخه: 9381/1

آغاز: بسملة. الحمد لله الذي خلق الحديث باللسان و امر عبيده بالبيان؛ انجام: خدا او را از مرگ با نگاه دارد و نمیرد جز بر دین حق

خط: نستعلیق، بی کا، تا: قرن 13، افتادگی: میان ص 1 و 2، کاغذ فرنگی، 17گ (1پ-17پ)، 12 سطر (6/5×10 )، قطع بغلی، اندازه: 10/5 ×15 سم [ف: 17- 359]

احادیث/ حدیث / عربی

ahādīt

حسینی استر آبادی، محمد مؤمن بن دوست محمد، - 1088 قمری

hoseynī estarābādī, mohammad mo'men ebn-e dūst mohammad ( - 1678)

اراک، دهگان شماره نسخه: 118/1

آغاز: الا قال انا اسلم فسمينا كليب يسلم قال فترحم عليه و قال؛ انجام: المقال وهذا آخر ما اوردنا جمعه في هذا المختصر حامد الله محمد مؤمن الحسینی الاسترآبادی.. يوم الثلنا شهر ذیحجه الحرام سنة ثمان وسبعين بعد الألف.

خط: نسخ، بی کا، تا: سه شنبه ذیحجه 1078ق؛ افتادگی آغاز؛ محشی، کاغذ: پوست پیاری، جلد: مقوایی با رویه نایلون صورتی، 72گ (1ر-72پ)، 15 سطر، قطع نیم رقعی، اندازه: 11×17سم [ف: 1- 129]

احادیث /حديث / عربی

ahadīt

رضوی قمی، محمد بن محمد باقر، 1100 - 1160 ؟ قمری

razavī qomī, mohammad ebn-e mohammad baqer (1689 - 1747)

روایاتی به نقل از تحف العقول.

خوانسار: فاضل: شماره نسخه: 3/ 267

بی کا، بی تا، جا: مشهد غروی (نجف)، جلد: تیماج مشکی مجدول عطف تیماج مشکی، اندازه: 9×20سم [ف: 1- 245]

احاديث / حديث / عربي

؟ دماوندي، عبدالرحيم بن محمد يونس، ق 12قمري

damāvandī, ‘abd-or-rahīm-e-bn-e mohammad yūnos ( -

18c)

تهران؛ ملك؛ شماره نسخه:1732/6

خط:شكسته نستعليق،بي كا،بي تا؛3گ(58ر-60پ) [ف: 5- 350]

احاديث / حديث / عربي

aḥādīṯ

احسائي، احمد بن زين الدين، 1241 - 1166؟ قمري

ahsā‘ī, ahmad ebn-e zayn-od-dīn (1753 - 1826)

ص: 9

احادیث پراکنده، با تفسیر و تاویل ها و با تعبير «قال استادی »

تهران؛ ملک: شماره نسخه: 21/ 5744

خط: نسخ، كا: مرتضی بن احمد حسینی گیلانی، تا قرن 13؛ کاغذ: فستقی، جلد: میشن قرمز، 12گ (150ر-164پ)، آندازه: 15/5 ×22سم [ف: 149]

احادیث / حديث / فارسی

ahādīt

برغانی، محمد علی بن محمد، - 1272؛ قمری

boraqānī, mohammad Salī-ye-bn-e mohammad ( - 1856)

تهران: مجلس: شماره نسخه :14546/3

آغاز: روایت کرده است ثقة الاسلام و رئیس المحدثين .. هر که خواهد آنچنان شود که هر چه از حقتعالی طلب کند؛ انجام: و في نفسه خوف و رجا مطلوبست هر چند مطلوب نیست که بنده عبادات و طاعات را بواسطه

خط: نسخ خوش، بی کا، تا: سه شنبه 5 جمادی الاول 1253ق؛ جلد. تیماج قهوه ای ضربی ترنج و سرترنج دار، 27 سطر، اندازه:21×30سم [ف: 41 -42]

احادیث /حدیث / عربی

ahadit

شریف موسوی، محمود بن محمد مهدی، ق13 قمری

šarīf mūsavī, mahmūd-e-bn-e mohammad mah di ( - 19c)

احادیث مختلفی است که از مصادر مختلف جمع آوری و در این نسخه تحریر شده است. مطالب آن چنین است: نامه ای که امام صادق به اصحابش نوشته به نقل از کافی، حدیثی از امام سجاد به نقل از کافی، چند خطبه از نهج البلاغه و مطالبی به نقل تفسیر علی بن ابراهيم بحار و چند کتاب دیگر

قم گلپایگانی شماره نسخه: 3527/1 - 13/407

آغاز: بسمله اللهم صل على محمد و آله الطاهرين محمد بن يعقوب الكليتي رحمه الله تعالى قال حدئنی علی بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن حفص المؤذن. . عن أبي عبد الله عليه السلام انه كتب بهذه الرسالة، انجام: وان يكن الأرزاق قسما مقدرا *** ففلة سعى المرء في الكسب اجمل / وان یکن الأموال للترک جمعها *** فمابال متروک به المرء يبخل

خط: نسخ، كاتب = مؤلف، تا: دوشنبه 13 محرم 1261ق، جلد: تیماج مشکی ضربی ترنج با سر، 53گ، 14 سطر، اندازه: 11×15/5سم [ف 1- 110]

الأحاديث / حدیث / عربی

ahādīt

موسوی، نورالدين محمد بن علی، - 1301 ؟ قمری

mūsavī, nūr-od-dīn mohammad-e bn-e 'alī ( - 1884)

روایات متفرقه ای است از پیامبر و ائمه معصومین (علیه السّلام) در ابواب و موضوعات مختلف

قم؛ مرعشی، شماره نسخه : 376/3 عکسی و 5708/2 عکسی

آغاز: بسمله. قال النبي صلى الله عليه و آله لا يزول قدم العيد يوم القيامة عن موضعه حتى يسئله: انجام: الحمد لله الذي نجاني مما ابتلى به غيرى و لو شاء لفعل

نسخه اصل کتابخانه واتیکان، رم ایتالیا، شماره 1739؛ خط: نسح بی کا، تا: با تاریخ 1301، مصحح، بلاغ مقابله دارد، در صفحه عنوان یادداشت وقف پر اولاد ذکور از ابراهیم بن حسین صايع عاملی دیده می شود (المخطوطات العربية في مكتبة الفاتيكان، ترجمه اشکوری 260-261) 8ص (7-14)، 14-19 سطر [عکسی ف: 4 155 وف: 4 522]

قم: مرکز احیاء شماره نسخه : 1119/4

نسخه اصل: همان نسخه اصل بالا [عکسی ف: 3- 401]

احادیث /حدیث / عربی

ahadit

بهاری همدانی، محمد باقر بن محمد جعفر، 1277 - 1333 قمری

-bahārī hamadānī, mohammad bāqer ebn-e mohammad ja'far (1861 - 1915)

چندین حدیث است که از کتاب های گوناگون حدیثی همچون «کافی» مرحوم کلینی، «منتهی المقال» و «امالی، طوسی و... نقل قول از عمایی چون شیخ بهاء الدین عاملی و... با عناوین «روی، حکی، قیل : اقول» با توضیحات لازم گرد آوری شده است. روایاتی منتخب از «عدة الداعي» ابن فهد حلی با عناوین «یا داود» و... آمده است

قم؛ مرعشی، شماره نسخه: 12295/3

آغاز : الحمد لله رب العالمين... و بعد ذکر منتهى المقال عن «في »في باب ادخال السرور على المؤمن انجام: و انها لتزيد في حسناته عند ربه عز و جل حتى يحصل كل خردلة منها أعظم من الدنيا الف مرة

خط: نسخ، كاتب = مؤلف، تا قرن 13، افتادگی انجام؛ مصحح، نسخه بدل ها نیر ثبت شده است، با نشان «خ ل»، در چند برگ نخستین در حاشیه چند روایت به نقل از «عدة الداعی»، نگاشته شده است، در برگ آغازین دو بیت شعر منسوب به حضرت امام علی

ص: 10

به چشم می خورد با این عبارات: « تحرز من الدنيا فإن فناءها *** و صفوتها مفروجة یک دورة / محل فناء لا محل بقاء *** و راحتها مقرونة بعناء؛ کاغذ

فرنگی، 13 گ ، 20-21 سطر، اندازه 6×11 سم [ف: 31- 160]

الأحاديث / حديث / عربی

al-ahādīt

شیر، محمد بن جعفر، 1272 - 1346 قمری

šobbar, mohammad-e-bn-e ja'far (1856 - 1928)

گزیده ای است از احادیث و کلمات برگرفته از کتاب های «مشارق الانوار»، «مصابيح الأنوار»، «مصباح الشريعة»، «عدة الداعی»، «کافی»، «نهج البلاغه»، «ریاض الجنان»، «در المنثور» و غير آنها، مؤلف از نوادگان سید عبدالله شیر حسینی کاظمی ( 1242 ق) است و در برگ 17 به آن تصریح نموده است (هذا الحديث نقلته عن مسابيح الأنار من تأليفات جدی المرحوم السيد عبد الله شبر) و ممکن است سید محمد بن جعفر بن عبد الله شبر (- 1346ق) باشد زیرا وی صاحب تألیفات بسیاری است

آغاز: الحمد لله رب العالمين .. فان هذه كلمات و احادیث جمعتها من كتب العلماء، لتكون نافعة لمن نظر اليها بعين الانصاف و حجة على من نظر اليها بعين العناد.

انجام: و من دخل المسجد امنت جوارحه آن بستعملهها في المعصية ومن دخل الكعبة امن قلبه من ان يشتغل بغير ذكر الله تعالی.

[اعبان الشيعة 404/9 ؛ معجم المؤلفين: 1186 -153/9 ]

قم؛ مرعشی شماره نسخه: 13745/1

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، بی کا، تا: نیمه دوم قرن 13 یا اوایل قرن 14 ف؛ مصحح، محشی تملك: سيد ريحان الله بن جعفر موسوی؛ مهر ؛«العيد ريحان الله الموسوی» (بیضی به سال 1321ق، کاغذ فرنگی، 108گ (1-108)، 11 سطر، اندازه: 15x10 سم [ف: 32 -392]

احادیث (منتخب) /حدیث / عربی

ahādīs (mn.)

ایلخانی، حسین بن عبدالحامد، ق14 قمری

īlxānī, hoseyn ebn-e 'abd-ol-hamed (-20c)

تاريخ تأليف: یک شنبه 28 شوال 1300ق

منتخبی است از کتاب های حدیثی شیعه مانند: «کافی»، «وسایل الشيعة» ، «تفسیر صافی»، «انوار النعمانية»، «مجموعه ورام»، با حذف سند، بدون هیچ توضیحی انتخاب، و در چند «فصل» (حدود پنجاه فصل) تنظیم است.

آغاز: بسمله، حمد له، أما بعد فهذه مجموعة مشتملة على الأحاديث المروية عن معادن الوحي ومختلف الملائكة

قم، گلپایگانی؛ شماره نسخه:8900- 59/120

آغاز: برابر

خط: نستعلیق، کاتب = مؤلف، تا: 1300ق، 122گ، 16سطر، اندازه:10×16سم [ف: 8- 4585]

احادیث / حديث / عربی

ahādīt

طواری یزدی، عباس بن محمد، ق 15 قمری

tavārī yazdī, 'abbās ebn-e mohammad (-21c)

یزد؛ وزیری؛ شماره نسخه: 4438

بی کا، بی تا [ نشریه: 13 - 400]

احادیث /حدیث / عربی

ahādīt

طالقانی، محمد رضا بن محمد

mohammad rezā ebn-e mohammad taleqāni

تهران؛ مؤسسه مطالعات اسلامی، شماره نسخه :12/3

آغاز: بسمله. .. فال امیرالمومنین (علیه السّلام) جميع ما في الكتب السمویه في القرآن و جميع ما في القرآن في الفاتحة، انچام: و لايمنع الزكوة الا مشکر فال (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) مانع الزکوة و عايد الصنم عند الله تعالى سواء قد فرغت من تسوید هذه الأحاديث الشريفة... من هجرة النبوية

خط : نسخ، بی کا، تا 1311ق، این کتاب به شماره 440 شعبه مطالعات تهران ثبت شده است؛ جلد: تیماج مشکی، 12گ (179ر-190 پ)، 17 سطر (9×15)، اندازه: 17/5×22 [ف: 12]

حديث / عربی و فارسی

ahādīt

علی رضا بن محمد علی

'alī rezā ebn-e mohammad'alī

مؤلف از چند جا این احادیث را گرد آورده است

1. تهران؛ الهیات شماره نسخه: 443/1

خط : نسخ، کا: على رضا بن محمد علی، تا: یک شنبه 2 ربیع الثانی 1307ق، کاغذ فرنگی، جلد تیماج سرخ ضربی، 36گ (2ر-37پ)، 17 سطر ( 8/5×15/5

)، اندازه:13×21سم [ف: 300]

2. تهران؛ الهيات، شماره نسخه :443/3

خط: نستعلیق، كا: على رضا بن محمد على، تا: یک شنبه 2 ربیع الثانی 1307ق، کاغذ: فرنگی، جلد: تیماج سرخ ضربی، 38گ (59ب -96ر)، اندازه: 13×21سم (ف 300]

ص: 11

الاحادیث / حدیث / عربی

ahādīt

لاهیجانی، یوسف بن محمد

lāhījānī, yusof ebn-e mohammad

تهران: مجلس: شماره نسخه :15 56321

احادیثی در مدح پیامبر؛ خط: شکسته نستعليق، كا: نعیم الدین، آقامحمد، بی تا، 4ص (44-47) [ف: 17- 82]

الأحاديث / حديث / عربی

ahādīt

حسینی، عبد الله بن محمد رضا

hoseynī, 'abd-ol-lāh ebn-e mohammad rezā

رساله ای است در احادیث و مواعظ.

تهران دانشگاه شماره نسخه: 8555/1

آغاز: بسمله الحمدلله على نعمائه و الحمد من نعمائه؛ انجام تشفي عليها الاعاصر کم.

خط: نسخ، بی کا، تا: قرن 13؛ کاغذ: فرنگی، جلد: تیماج مشکی مقوایی، 62

(2پ- 63پ)، 20 سطر (8×15)، قطع: ربعي [ف: 17 -160]

توضیح تعدادی از رساله های حدیثی در فهارس با نام های متفاوت و پراکنده موجود است که گرد آورنده مشخصی ندارد. جهت ایجاد نظمی اجمالی همه آنها تحت عنوان «احادیث» ساماندهی شده و بر اساس زبان، تفکیک و نسخه های آنها بر اساس قدمت زمانی نسخه ها چیده شده است و اگر توضیحی درباره آن در فهارس بوده افزوده شده است.

احادیث احادیث / ترکی

ahādīt

غیر همانند

1. قم؛ مرعشی: شماره نسخه : 10941/9

بیان احادیث نبویه، به ترکی منظوم؛ بی کا، تا: اواخر قرن 12، جا: ترکیه عثمانی، دارای اشکال زیبا؛ قطع: رقعی (میراث شهاب : س9ش2- 41]

2. قم: مسجد اعظم، شماره نسخه: 4096/1

آغاز:... یا موسی ودول فريجي لره شفقنلو اول وغریب لره سو کلو اول قرنداش لرکیمی که بنداخی سنكا شوبله اولم، انجام: بلفيا ابتدی بن آدم او غلتله نم بنی اسرائیل فومندنم وانلر ایندیلر کیم بر آدم آدین ایشند و کو مزوار اما بنی اسرائیل.

حديث هایی است با عناوین «یاموسی» و «یا علی» که به ترکی نوشته شده است و ترجمه به فارسی زیر سطور دارد، خط: نسخ، بی کا، بی تا، افتادگی آغاز و انجام؛ فائده در چند برگ از انموذج و شرح محاکمات با عناوین «قال الشارح»، و «قال المحاكم»، ترجمه به فارسی در زیر سطور: جلد: گالینگور سبز، عطف تیماج زرشکی، 20گ (34ر - 53پ)، 8 سطر، اندازه: 20x14سم [ف مخ 2- 775]

3. مشهد؛ رضوی، شماره نسخه: 14711

بیاض؛ خط: نستعلیق، بی کا، بی تا [الفبائی ف: 92]

احادیث / حديث / عربی

ahādīt

غیر همانند:

3. قم: مرکز احیاء؛ شماره نسخه : 2/ 607

آغاز: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن ابی نصر المکی البلخی قدم علينا سنة ثلاثين و اربع مائة حدثنا أبو محمد الحسن بن محمد بن الحسن

نسخه اصل: کتابخانه دار الكتب الظاهرية (مدرسه عمریه)، دمشق ش 3772، احادیث ابو عبد الله محمد بن ابی نصر مکی بلخی و على بن يوسف شیرازی و احمد بن محمد، سیرجانی در این گریده جمع آوری شده است؛ بی کا، بی تا، در برگ اول و آخر رساله هفت علامت سماع در سال های 430، 531 و 520 و جز آن 17گ (24-40) [عکسی ف: 2- 200]

1. تهران: مجلس: شماره نسخه: 3/ 218ط

خط: نسخ کهن، بی کا، تا: 508-580ق؛ جلد: تیماج عنابی عطف تیماج قرمز مجدول گرهی، 187ص (17-203)، اندازه: 19/5x15 سم [ف: 24/2 - 12]

2. تهران؛ ملک: شماره نسخه: 3966/9

از حضرت رضا و حضرت امیر و پیغمبر و ابو جعفر؛ خط: نسخ، بی کا، تا قرن 7، 10ص [ف: 7- 122]

3. تهران: مجلس: شماره نسخه: 4953/3

آغاز: قيل لأمير المؤمنین (علیه السّلام) کیف انتم من بني امية، قال نحن افصح و اصيح و اسمح و انصح، و هم اکثر و امکر و اغدر. قيل الشجرة الملعونة في القرآن بنوامية، انجام: با کریم یا على یا عظیم دعا المكروه. .. من على تسهيل الفرج و التيسير.

احادیثی است بی زنجیره سند و بدون فصل و بابی؛ خط: نستعلیق، كا: حيدر بن على بن حیدر آملى عاملی، تا قرن 8 ؛ کاغذ: سمرقندی، جلد: تیماج تازه، 3 گ (29ر -31ر)، 20 سطر ( 9/5×14/5 )، اندازه: 13/6×19 سم [ف: 14- 226]

4. تهران: ملک، شماره نسخه : 604/8

بی کا، تا: قرن8؛ 1ص (23) [ف: 1- 106]

ص: 12

5. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 876/3

سند روایت: بسم الله الرحمن الرحيم، أخبرنا الشيخ الامام ابو عبد الله الحسين بن عبدالملك بن الحسين الجلال رحمه الله قراء عليه با صبهان في داره بدار البطيخ الحادي عشر من شهر رمضان سنة تسع عشر وخمس ما به قال أخبرنا الشيخ ابو عثمان سعید بن احمد محمد نعیم الصوفي المعروف بالعيار في جمادی الاخر سنة ثلث و خمسین و اربع مأيه قال أخبرنا الشيخ الحافظ ابو الحسن على سالنحي بن .. العثري التميمي باستر آباد سنه ست و تسعین و ثلثمأ به قال الشيخ ابو الحسن علی بن محمد بن مهرویه القرویتی بقروين في دار ابی یعلی العلوي و اخبرني الشيخ ابوالمظفر عبد الواحد بن حمد بن محمد بن سيده السكري رحمه الله قرائه عليه في الجامع العتيق باصبهان قال أخبرنا العيار قال المظفر و اخبرنا السيد الامام المستعين بالله ابوالحسن علی بن ابی طالب احمد بن القسم بن احمد بن جعفر الحسینی قدم علينا من آمل

طبرستان في شهر ربيع الأول سنة احدی و سبعین قراة عليه فاقریه قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن ابراهيم الخطيب (تا اینجا دارد بقیه پاره شده است)؛ خط: نسخ کهن، بی کا، تا قرن 8 کاغذ: سفید، جلد: تیماج سبز ضربی و مقوایی، 16ص (353-368)، ابعاد مت: 8×15 ، اندازه14×21سم [ سنا ف: 2- 81]

6. قم: مرعشی؛ شماره نسخه: 1104/19

نسخه اصل: کتابخانه بادلیان، آکسفورد انگلستان F64 عربی (157.E. چند روایت شیعی، خط: نسخ، بی کا، تا: با تاریخ 742ق؛ 2 گ (132-133)، 17 سطر [عکسی ف: 3 217]

7. تهران: دانشگاه شماره نسخه: 195/16 -ف

نسخه اصل: حمدیه ش 1447. از موسی بن عمران، بی کا، تا: با تاریخ 755ق، در هامش است [فیلم ها ف:1- 433]

8. تهران: دائرة المعارف، شماره نسخه :1145

آغاز: .. و انا الأحد الصمد. . باب الاذان من الصحاح، قال انس ذكروا النار و النافوس و ذکر و اليهود و النصاری، انجام: أنه قال خرجنا مع رسول الله عليه السلام.

یکی از متون پربار اهل سنت است، شاید یکی از «صحاح سنن» باشد، با سربندهای «باب»، کتاب بی شماره، در هر باب نخست حدیث های «صحاح» و سپس «حسان» را آورده است. باب اثبات عذاب القبر، باب الاعتصام بالكتاب و السنة، کتاب العلم، کتاب الطهارة، باب ما يوجب الوضوء، باب آداب الخلاء، باب السواك، باب الوضوء، باب الغسل برای نشانی: کتاب العلم من الصحاح عن عبد الله بن عمرو، أنه قال، قال النبي ص بلغوا عني ولو آية، و حدثوا عن بنی اسرائیل، ولاحرج و من کذب علی متعمداً فيلتبوا مقلة من النار. وعن سمرة. نخستین سربند «باب الاذان» و واپسین سربند «باب البكاء على الميت» است؛ خط: نسخ کهن معرب، بی کا، تا قرن 9، افتادگی آغاز و انجام محشی؛ جلد مقوا فرسوده، 19 سطر (9/5×15/5)، اندازه: 16×22سم [ف: 2- 10]

9. تهران: ملک؛ شماره نسخه:103/ 604

احادیث محذوفة الاسناد، شهید اول از خط سديد الدين بن مطهر نقل کرده و سید مرتضی اجازه آن را داده است و صورت اجازه آن از شهید اول و دیگران؛ خط: نسخ، کا: شمس الدين محمد بن على بن حسن جباعی، تا قرن 9، 2 ص (380-381) [ف 5- 112]

10. تهران: ملک؛ شماره نسخه : 604/18

چند روایت منقول از خط شهيد اول؛ بی کا، تا: قرن 9[ف: 2- 107]

11. تهران: ملک؛ شماره نسخه : 604/2

روایاتی از امالی شیخ صدوق؛ بی کا، تا: قرن 9 [ف: 5- 106]

12. تهران: ملک: شماره نسخه - 604/26

روایات و پراکنده های دیگر، بی کا، تا: قرن 9، 2 ص (154-155) [ف: 5- 107]

13. تهران: دانشگاه؛ شماره نسخه: 710/29 - ف

نسخه اصل: موزه بریتانیا 5321 Or. حدیث بنی در تقليم أظفار است، خط: نسخ، بی کا، تا: با تاریخ 801ق، 20 سطر [فيلم ها ف: 1- 527]

14. شیراز؛ شاهچراغ؛ شماره نسخه: 2390/2

آغاز: حدیث: روي عن الصادق عليه السلام أنه قال حتى على محبينا الاسواء اتحلهم من صلاة الفريضة حتى يدعو بهذا الدعا و هو مشارک مستجاب و هو بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني اسألک بحقک العظيم الأعظم

یک حدیث از امام صادق و دعای صنمی قریش؛ خط: نسخ، کا: احمد بن عبد الله بن حسن بن راشد (زاهد) بن جعفر بن احمد بن .. رومی ظهرانی اوالى، تا: 822ق، جا: شهر قطيف: افتادگی: انجام ؛ محشی 3گ (116پ-118ر)، اندازه: 14×21سم [ف 4 121]

15. تهران: دانشگاه شماره نسخه: 612/17 -ف

نسخه اصل: سلیمانیه ش 1208؛ خط: نسخ، بی کا، تا 839ق، 7گ ( 242پ- 248رر)، 19 سطر [فیلم ها ف 1- 511]

16. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 8932/58

روایات مختلف و کوتاهی از پیامبر و امير المؤمنین است؛ خط: نسخ تحریری، کا: محمد بن علی بن حسن جباعی، تا: شنبه 18 شوال 852ق؛ کاغذ: نخودی آهار مهره، جلد: میشن بنفش، 4ص ( 121-118 )، اندازه: 18/2×28سم [ف: 29/1 - 387]

17. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه : 8932/63

آغاز: من کتاب الزيارات للفقيه ان مؤلفه رحمه الله تعالی حدثنی الحسن بن عبد الله بن محمد بن عيسى عن أبيه عن الحسن بن محبوب

حدیثی از کتاب زیارات من لا يحضره الفقيه؛ خط: نسخ تحریری، کا: محمد بن على بن حسن جباعی، تا 12 رمضان 852ق؛ کاغذ: نخودی آهار مهره جلد. میشن بنفش ساده، 1ص (129)، اندازه: 18/2×28 سم [ف: 29/1 - 388]

18. تهران: مجلس؛ شماره نسخه-8932/64

روایاتی از پیامبر اسلام، به نقل از ابو داود و ترمذی و ابن ماجه و نسایی و بخاری. در پایان حدیثی از امام صادق (علیه السّلام)، خط: نسخ

ص: 13

تحریری، کا: محمد بن علی بن حسن جباعی، تا: 12 رمضان 852ق، کاغذ: نخودی آهار مهره، جلد میشن بنفش، 1ص (129)، اندازه: 18/2×28سم [ف

29/1 - 388]

19. تهران: مجلس؛ شماره نسخه : 8922/73

خط: نسخ تحریری، کا: محمد بن علی بن حسن جباعی، تا: 12 رمضان 852ق، کاغذ، نخودی آهار مهره، جلد: میشن بنفش، 1ص (139)، اندازه: 18/2×28سم [ف: 29/1 - 389]

20. تهران: مجلس: شماره نسخه:2 /13675

حدیث جهاد از پیامبر (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) و حکایتی از حسن بصری؛ خط: سخ، بی کا، تا: رمضان 870ق، جلد: گالینگور قهوه ای، 1گ (26پ)، 12سطر [ف: 37 -201]

21. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه : 13119/2

آغاز: الحمد لله رب العالمین. .. قال النبي، کلمنی ربی جل جلاله ليلة المعراج فقال الله: يا محمد اذا حببت عبداً عمل معه ثلاثة؛ انجام: و من قصر شاربه يتوجه عليه اربعة نور، نو في وجه و نور في قلبه و نور في قبره و نور في صحراء القيامة تم

گزیده ای است از احادیث گوناگون حضرت رسول اكرم و حضرت و امير المؤمنین علی (علیه السّلام) در موضوعات گوناگون؛ خط: نسخ، بی کا، تا اوایل قرن 10، محشی، برگ انجام نو نویس است، یادداشی از «میر سید محمد طبیبی» به تاریخ 1124ق در پشت برگ پایانی آمده است؛ کاغذ: شرقی، جلد مقوایی، 19گ (32ر - 50ر)، 12 سطر (1/5×12 )، اندازه : 17/5×18سم [ف: 33 236]

22. تهران: دانشگاه شماره نسخه 7468/2

چند حدیث شیعی، خط: نسخ، بی کا، تا قرن 10، کاغذ سمرقندی، جلد: مقوا عطف تیماج تریاکی، 12گ (131-142)، 15سطر ( 8×11/5 )، قطع: ربعی، اندازه:12/5×18 سم [ف: 16 580]

23. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه :16374

حديث اهل سنت، بی کا، تا قرن 9 و 10؛ جلد: خط و جلد آفریقایی، قطع وزیری (د.ث. مجلس ]

24. تهران: مجلس: شماره نسخه: 3/ 9384

خط: نسح، بی کا، تا قرن 10، 3گ (69پ - 71ر) (مختصر ف: 29]

25. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه:1294/4

آغاز: بعد بسمله. روي عن ابن عباس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من صلی اول ليله من شهر رمضان اثنی عشر ركعات يقرء في كل ركعة فاتحة الكتاب و انا انزلناه و قل یا ایها؛ انجام: عن ابن مسعود قال قال رسوالله صلى اله عليه و سلم ان امتي اذا صاموا يطلبون اجره و قال الله تعالی با حبيبي .. قدا بدلت سئياتكم حسنات، تمت.

روایات سنی در نماز ماه رمضان ؛ خط: نسخ، بی کا، تا: قرن 10؛ کاغذ: سفید، جلد: مقوایی عطف تیماج قهوه ای، 14 ص (153 - 166) [سنا ف: 2- 214]

26. تهران: ملی، شماره نسخه: 3/ 3614

آغاز : قال النبي: من اكل مع من لا يصلي فكانما قتل سبعین نبیا و

کانماء انجام: و قال (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) اذا قراء المومن آیه الکرسی و جعل ثواب قرائتها لاهل القبور ادخل الله تعالی کل میت درجه و يرفع للقاری درجه سنین نبیا.

برخی از اخبار و احادیث اعتقادی و اخلاقی و فقهی بدون ذکر سند جمع آوری و در کتاب حاضر نگاشته شده است، به نظر می رسد این کتاب بخش هایی کوتاه و نامرتب و یا منتخبی از کتاب «جامع الاخبار» باشد؛ خط: نسخ، بی کا: تا نیمه دوم قرن 10؛ مصحح، در حواشی برخی اوراق احادیث مختلف؛ مهر: «یا امام محمد تقی، 1237، (بیضوی)، کاغذ: اصفهانی نخودی، جلد: تیماج سیاه ضربی ترنج و سرترنج با گل و بوته، 14گ (20- 33پ)، 13 و 17 سطر (7×12)، 90 سطر، اندازه 11/5 ×17/5سم [ف: 16 192]

27. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 10277/2

آغاز: بسمله اخبرنا الشريف الأجل الفقيه. . ضیاء الدین ابوالفتح محمد بن محمد العلوي، انجام: يا ليتني قد لفيت اخوانی... محمد و آله.

حاوی اخباری در آداب و مناقب اهل بیت (علیه السّلام) و...؛ خط: نسخ، کا: نجم الدين ولد الحاجی عبد الله الأديب بن الحاجی احمد بن الحاجی نصراسیی؟، نا: 920ق؛ جلد: تیماج قرمز، 107ص (6 - 112)، 14 سطر، اندازه: 14×5/ 20سم [ف: 22- 296]

28. قم: مرکز احیاء؛ شماره نسخه: 1171

آغاز: اخبار متحية من كتاب الدیلمی. . قال النبي صلى الله عليه و آله ما اهدي المسلم لأخيه هدية افضل من كلمة الحكمة

روایات و اخباری است بدون ذکر سند آنها در آداب اسلامی و اخلاق دینی و فضایل حضرات معصومین مخصوصاً حضرت امير المؤمنین (علیه السّلام)، بدون ترتیب و تنظیم مخصوص انتخاب شده از کتاب های 1. ارشاد القلوب، دیلمی، 2 کشف الیقین فی فضائل امیر المؤمنین، 3. صفوة الأخبار عن الأئمة الأطهار، 4 عيون المعجزات، 5 تفسیر امام حسن عسکری (علیه السّلام)، 6 بصائر الدرجات خط: نسخ، كا: حرز بن القاسم بن علی بن القاسم بن محمد سعید القيلان (گویا این شخص گردآورنده مجموعه باشد)، تا چهارشنبه 8 رمضان 945ق؛ برای کتابخانه نصیر الدین شیخ احمد بن اسعد نوشته شده ؛ مهر: «محمد بن عبد الکریم موسوی» (بیضوی)، جلد: تیماج قهوه ای، 286گ

16 سطر، اندازه: 15×19/5سم [ف: 3- 421]

29. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 15825/10

حديث أبي جعفر الباقر مع طاووس اليمانی، به روایت از جابر بن یزید جعفی، خط: نستعلیق تحریری، كا: قباد بن شهقباد مهرانی، تا: 948ف، 2گ (259پ -460 ر) [مخنصرف: 305]

30. تهران: مجلس، شماره نسخه:9/ 15825

حديث أبي جعفر مؤمن الطاق، به روایت حسین بن دریس: خط: نستعلیق تحریری، کا: قباد بن شهقباد مهرانی، تا 948ق، 4گ ( 256ر-259پ ) [مختصر ف: 305]

ص: 14

31. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 13/ 15825

حدیث اویس قرنی، به روایت جابر بن عبد الله نخعی: خط: نستعلیق تحریری، کا: قباد بن شهقباد مهرانی، تا 948ق؛ 4گ (261پ - 264پ) [مختصر ف: 305] 32. تهران: مجلس: شماره نسخه :15825/2

حدیث سقوط الكواكب، به نقل از ابن عباس؛ خط: نستعلیق، کا: قباد بن شهقباد مهرانی، تا: 948ق، 2گ (202پ - 203ب) (مختصر ف: 305]

33. تهران: مجلس: شماره نسخه :15825/12

حدیث عن الشعبی: خط: نستعلیق تحریری کا: قباد بن شهقباد مهرانی، تا: 948 ق؛ 8گ (261ر -268 پ) [مختصر ف: 306]

34. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 15/ 15825

حديث في معنى الرفض، به نقل از رسول خدا، خط: نستعلیق تحریری، كا: قباد بن شهقباد مهرانی، تا 948ق؛ 2گ (267ر - 268پ) [مختصر ف: 306]

35. تهران: مجلس: شماره نسخه: 15825/11

حدیث خبر الخليل بن أحمد مع بعض الأعراب، به روایت ابوعبيده از کسائی خط: نستعلیق، کا: قباد بن شهقباد مهرانی، تا : 948ق: 2گ (260پ-261ر) (مختصر ف: 305]

36. هران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 9048/10

روایتی از پیامبر (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) درباره سلام بر اهل قبور؛ خط: نسخ، كا: محمود بن حسین بن جعفر حسینی واعظ، تا: 23 جمادی الاول 952ق، کاغذ: نخودی آهار مهره، جلد: میشن مشکی، 1ص (244ر)، 17 سطر (7/5×12 )، اندازه:12/2×18/6 سم [ف: 29/2 - 669]

37. شیراز؛ علامه طباطبائی شماره نسخه :8/ 245

بیشتر احادیث از شیخ صدوق و شیخ طوسی است، فصل 4 در ترغیب و فصل 5 در ترهیب می باشد؛ خط: نستعلیق، كا: شاهوردی بن بیستون، تا: ذیقعده 955ق؛ 8گ (78-85)، اندازه: 11/5×19سم [نسخه پژوهی: 3 -85]

38. مشهد، گوهر شاد شماره نسخه:1654/4

آغاز: عن أبي عبد الله (علیه السّلام) ان امير المؤمنين (علیه السّلام) اعتق الف مملوک من کد یده؛ انجام: قال امير المؤمنين بئس الزاد الى المعاد العدوان على العباد من عیون.

چند حدیث منقول از امام محمد باقر و جعفر صادف و دیگر معصومین (علیه السّلام) در برخی از آداب و سنن و غیره؛ خط: نسخ، کا: فضل الله بن محمد حسینی، تا: 962 ق؛ واقف سيد سعید طباطبایی، تاریخ وفلف: 1332؛ جلد میشن یک لای عنابی عطف میشن مشکی، 2 گ، 14 سطر [ف: 5- 69]

39. قم؛ مسجد اعظم، شماره نسخه: 2/ 636

آغاز: يشبه هذا ما بلغني من بعض المنكرين انه انکر ما درد من ان عیسی علیه السلام اذا نزل يصلي خلف المهدی صلوة الصبح و أنه صنف في انكار ذالك كناياً؛ انجام: اقوال الجواب ان هذا الإنكار كلها باطل باطل بل يجتمعان في مسجد التي ارتفع منه إلى السماء ويصلى خلف المهدي و يتوجه إلى قتل الدجال والله اعلم بالصواب و المرجع و الماب

حدیث «ان عیسی علیه السلام اذا نزل يصلي خلف المهدی علیه السلام»، چند حدیث باسندهای مختلف درباره پاسخ به کسانی که نماز خواندن حضرت عیسی (علیه السّلام) را پشت سر امام زمان (علیه السّلام) انکار کرده اند؛ خط: نسخ، كا: محمد بن پاینده احمد ساوه ای، تا: رجب 979ق، جا: کاشان؛ جلد: تیماج مشکی، 3 گ ، 19 سطر، اندازه: 13×19 سم [ف مخ: 2 -773]

40. تهران: مفتاح، شماره نسخه: 1319/2

احادیث شیعی: خط: نستعلیق، بی کا، تا: 985ق. قطع: ربعی [نشریه: 7- 277]

41. تهران: ملی، شماره نسخه : 37/2

آغاز: بسمله، أخبرنا الشيخ الأنام الاجل العالم الزاهد، انجام: لعنه الله على قاتل الحسين عليه الصلوه و السلام و على قاتل على بن ابی طالب و على قواتل ائمة المعصومین صلوات علیهم اجمعین.

در این نسخه تعدادی حدیث (حدود دویست حدیث نبوی) با سلسله روات آنها نقل شده است. این احادیث همگی از احادیثی می باشند که به نظر جامع آنها احادیث واقعی و از آن پیغمبرانند یعنی احادیثی که در آنها شبهه جعل نمی رود. مطالعه این احادیث می رساند که جامع یا کاتب آنها دستی در صرف و نحو زبان عرب نداشته زیرا دارای معایب صرف و نحوی بسیارند؛ کا: محمد علی بن احمد سرابی عزیز قطیفی و دیگران، تا: 986ق؛ کاغذ: اصفهانی، جلد: تیماج سبز دارای گل و بوته زر ضربی مقوایی، 56 ص (17-72)، 17 سطر (7/5×13

)، اندازه: 10/5 ×17/5سم [ف: 7- 38]

42. تهران: ملت؛ شماره نسخه : 3/ 3540

منتخبة من كمال الدين و اتمام النعمة؛ خط: نسخ، بی کا، تا با تاریخ 987ق، 4گ [ف: 6 -480]

43. تهران: مجلس؛ شماره نسخه -3/ 9469

منقول از امیرالمؤمنین، خط: نستعلیق، بی کا، نا: قرن 11، 3 ص ( 3 - 5) [مختصر ف: 31]

44. قم: مرکز احیاء؛ شماره نسخه: 8/ 3075

آغاز: قال الشيخ العلامة حسام الدين ابراهيم في آخر رسالته المسماة الفرقة الناجية و قد أجبت أن ابتعها باحادیث حسنة، انجام: وكن الله عاملا و عن زجورا و بالمعروف امرا و عن المنکر ناهيا

احادیث متفرقه ای است که جامع مقداری از آنها را از کتاب «الفرقة الناجية» حسام الدین ابراهیم که در پایان آن چهل حدیث درباره شیعه آورده بود و نیز احادیثی در مناقب ائمه (علیه السّلام) به نقل از مناقب خطیب خوارزمی و احادیثی از امیرالمؤمنین (علیه السّلام) جمع آوری کرده است، خط: نسخ، بی کا، تا قرن 11، 16گ ( 299-284 )، 21 سطر، اندازه: 25x13 [محدث ارموی مخ 3 - 1207]

ص: 15

45. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه : 5138/43

آغاز: عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه اجتمعنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله و امير المومنین علی بن ابیطالب في وسطنا و هو يتكلم بكلام عرب في التوحيد اذوئب من وسطنا حارث و هو هيج وحيدا و يحول في وسطنا جولان کرحی و الشمس حاسته من فوقه و من تحت قدمه فقلت يا أمير المومنین اما ترى الى حارث يحول في وسط المسجد كحولان الرحى فقال (علیه السّلام) اظن، انجام: تغيب عن الكلام الكاتبينا و اجنحة تطير بغیر نفس الى ملكوت رب العالمين .. مبین کذب دعوى المدعين

نقل از عكرمة از ابن عباس: خط : نستعلیق، بی کا، تا: قرن 11؛ 1گ (181) [ف: 15- 150]

46. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 5008/18

آغاز: ذكر ابن الكثير في الكامل في حوادث سنة ثلاث وعشرين و ست مائة أن صديقات لهم اصطاد، انجام: فل عاله امیرالمؤمنین و وضع المقطوع على مواضعه فصح وصلی کما كان

به نقل از کتاب دیلمی، کامل و جز آنها، خط: شکسته نستعلیق، کا: على اشرف، تا قرن 11، کاغذ: سپاهانی، جلد: رویه تیماج مشکی، 2گ (182پ-183پ) ، اندازه:15/5×25 سم [ف: 14- 312]

47. تهران: مجلس؛ شماره نسخه : 9466/54

منقول از جامع الاخبار، کافی، عوالی اللئالی، اربعین شیخ بهائی، کشاف زمخشری؛ خط: نستعلیق، بی کا، تا قرن 11؛ 7 ص (111 - 117) [مختصر ف: 30]

48. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 9469/144

منقول از عیون اخبار الرضا؛ خط: نستعلیق، بی کا، تا قرن 11 ؛ 2ص (327 - 328) [مختصر ف: 31]

49. تهران: مجلس؛ شماره نسخه : 9469/59

در باب درد و وجع، به روایت از امیرالمؤمنین (علیه السّلام) و امام رضا (علیه السّلام)؛ خط: نستعلیق، بی کا، تا قرن 11، 2ص (65 - 66) [مختصر ف:31]

50. تهران: دانشگاه شماره نسخه -4961/3

آغاز في الأحاديث قال النبي... خمسة اشياء تورث الحفظ ؛ انجام: قال النبي صلعم الفنا كنز لا يفنی.

خط: نستعلیق، بی کا، تا قرن 11 کاغذ سپاهانی، جلد: تیماج مشکی یک لا، 7گ (55پ -61)، 17 سطر ( 6/5 × 11/5 )، اندازه: 12×18/5سم [ف: 15 - 4068]

51. تهران: مجلس؛ شماره نسخه : 9469/98

حديث في فضيلة الصلوة، از رسول الله به نقل از تهذيب؛ خط: نستعلیق، بی کا، تا: قرن 11؛ 1گ(194) [مختصر ف: 305]

52. تهران: مجلس، شماره نسخه: 257/ 9466

حديث عمار به نقل از امیرالمومنین(علیه السّلام)؛ خط: نستعلیق، بی کا، تا:

قرن 11: 1گ (528) [مختصر ف: 306]

53. تهران: مجلس: شماره نسخه: 60/ 9466

حديث عن الصادق عليه السلام، منفول از منتحب الدعوات امیر سید علی شوشتری، منحب الدعوات از کتب نادر شیعی است؛

خط: نستعلیق، بی کا، تا: قرن 11؛ 1گ (532) [مختصر ف: 306]

54. تهران: مجلس، شماره نسخه : 129/ 9466

حديث في القائم (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) به روایت از امام محمد بن على الباقر (علیه السّلام)؛ خط: نستعلیق، بی کا، تا: قرن 11؛ به نقل از خط مولانا محمد امین شریفی استر آبادی؛ 2 ص (278-279) (مختصر ف: 307]

55. تهران: مجلس؛ شماره نسخه : 128/ 9469

حدیث في طينة المؤمن والكافر، به نقل از امام صادق (علیه السّلام) : خط:

نستعلیق، بی کا، تا: قرن 11: 1گ (307) [مختصر ف: 307]

56. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: - 9466/68

حديث في حقيقة العبودية، به نقل از جعفر بن محمد الصادق (از نزهة القلوب) خط: نستعلیق، بی کا، تا قرن 11؛ 1گ (153) [مختصر ف: 307]

57. تهران: مجلس، شماره نسخه: 189/ 9466

دو حدیث به روایت از شیخ مفید؛ خط: نستعلیق، بی کا، تا قرن 11؛ 1گ (400) [مختصر ف: 355]

58. تهران: مجلس؛ شماره نسخه : 9466/41

دو حدیث در باب غیبت، به نقل از کمال الدین و تمام النعمة شيخ صدوق؛ خط: نستعلیق، کا: محمد شریف، تا: قرن 11؛ 1گ (81 - همان [مختصر ف: 455]

59. تهران: مجلس؛ شماره نسخه : 62/ 9466

دو حدیث در حکایات بنی اسرائیل، به نقل از امام صادق (علیه السّلام)؛

خط: نستعلیق بی کا، تا: قرن 11؛ 2 ص( 141-142) [مختصر ف: 355]

60. تهران: ملک، شماره نسخه: 1594/1

منتخبی از احادیث، خط: نسخ، بی کا، تا: قرن 11 [ف: 5- 301]

61. اصفهان: روضاتی شماره نسخه :179/3

شامل وصیت پیامبر (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) به امام علی (علیه السّلام)، ابوذر، ابن مسعود و احادیث متفرقه خط: نسخ، بی کا، تا قرن 11؛ 19 سطر، اندازه 15/5×24سم [روضاتی ف: 121]

62. مشهد: گوهرشاد؛ شماره نسخه - 1110/3

آغاز: هذه اخبار متفرقه عن أهل البيت عليهم السلام، انجام و بالاسلام دينا وبمحمد (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) رسولا و بالائمه

شامل روایات متفرقه ای است درباره گناهان، ثواب فقر، درب های بهشت ، فصيلت قرآن در ذکر امامان دوازده گانه ، نماز، روزه، صبر، علالت، زیارت برادران دینی و...؛ خط: نسخ و نستعلیق، بی کا، تا قرن 11؛ افتادگی انجام کاغذ هندی، جلد: مقوا عطف پارچه مشکی، 30گ (6- 35)، 13-18 سطر (8/5×13)اندازه 12×17 سم [ف: 3- 1539]

63. قم: مرعشی؛ شماره نسخه: 12677/18

آغاز : قال حدثنا أبو عبد الله زكريا بن دينار. .. قال قلت للباقر یا بن رسول الله أخبرني عن العارف من شيعتكم اذا بلغ و کمل في المعرفة، انجام و انصراف اذا شئت فقال جزاك الله يا مولاي خير القدر سريرة قلوب المؤمنين و ضيقت صدور الناصبين

ص: 16

حديث في فضل الشیعة الاثنا عشرية ، پرسش هایی است در مورد حقیقت و فضیلت شیعه اثنا عشریه ابو اسحاق ابراهیم تمیمی از حضرت امام محمد بن على الباقر سؤال کرده است. این حدیث از ابوعبدالله زکریا ابن دینار از علاء از ابو جويبر بن اسود از محمد بن عبد الله بن شايع مرفوعاً از سلمان فارسی روایت گردیده است خط: نستعلیق، كا: عبد الباقي بن عبد الباقي بن رضی الدین محمد حسینی آرتیمانی، تا: قرن 11؛ مصحح، محشی، کاتب از علامه مجلسی در سال های 1089 تا 1097ق اجاره روایت دارد، 7 برگ مطالبی از کتاب فردوس الاخبار دیلمی، ریاض، جنادین فصل مطلبی از شیخ در بیان خواص پیغمبر اسلام، حديث سلمان فارسی با حضرت علی، فضائل حضرت علی، احادیث و مطالب متفرقه دیگر در انجام نسخه آمده است، کاغذ: شرقی، 4گ (116 - 119)، 27 سطر، اندازه: 9×22سم [ف 32 207]

64. تهران: مجلس، شماره نسخه : 153/ 9466

حدیث ابی ذر في تحية المسجد ؛ خط: نستعلیق، بی کا، تا قرن 11؛ 2ص (324 - 325) [مختصر ف: 305]

65. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 9469/151

حليت غدیر بر (کلام في)، متقول از سر العالمين و کشف في الدارین غزالی، خط: نستعلیق، بی کا، تا قرن 11؛ 1گ (342) [مختصر ف: 684]

66. تهران: مجلس: شماره نسخه: 378/10 -طباطبائی

آغاز: بعد از بسمله قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم اربعة شفيع يوم القيامة و لو أتوا بذنوب أهل الأرض المكرم لذریتی و القاضي لهم حوائجهم، انجام: و رجل يضع راسه مع الامام و يرفعه بعد الامام فله اربع وعشرون صلواة. در آداب و سنن؛ بی کا، تا قرن 11؛ در عنوان سحه با قرمز چنین نوشته «احادیث قدسی و حضرت رسول رب العالمین و ائمه معصومین (علیه السّلام)

کاغد اصفهانی، جلد: تیماجی سیاه، 19گ ( 14پ- 32ر )، قطع: رقعی، اندازه:

1/8/5x13 سم [ق: 22 -132]

67. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 95/ 9466

به نقل از من لا يحضره الفقيه؛ خط: نستعلیق، بی کا، تا قرن 11؛ 1گ (206) [مختصر ف: 30]

68. تهران: مجلس: شماره نسخه:104/ 9469

به نقل از من لا يحضره الفقيه ، کافی، روضه کافی، خط: نستعلیق، بی کا، تا قرن 11، 3 ص( 1961 - 198) (مختصر ف: 40]

69. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 9469/87

حدیث انا التقطة تحت الباء، و احادیث متفرقه در فضا و قدر ؛ خط :نستعلیق، بی کا، تا: قرن 11؛ 1گ (132) [مختصر ف: 30]

70. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه : 9469/149

منقول از کافی (باب المشية، باب السعادة، باب الخير و الشر و غیره )؛ خط: نستعلیق، بی کا، تا: قرن 11، 2ص (339-340) [مختصر ف: 30]

71. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 132/ 9469

منقول از کافی کلینی؛ خط: نستعلیق، بی کا، تا: قرن 11؛ 2ص ( 317-316

) [مختصر ف: 30]

72. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 56/ 9466

منقول از نبی اکرم و على (علیه السّلام)؛ خط: نستعلیق، بی کا، تا: قرن 11؛

ص (127 - 130) (مختصر ف: 30]

73. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 9466/93

به نقل از من لا يحضره الفقیه، از جمله در باب اغسال مسنونه فضیلت صلاة الجماعة؛ خط: نستعلیق، بی کا، تا: قرن 11، 2ص (204 - 205) [مختصر ف: 30]

74. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 9466/50

به نقل از امالی و کافی؛ خط: نستعلیق، بی کا، تا: قرن 11، 3ص (100 – 102) [مختصر في: 29]

75. تهران: ادبیات شماره نسخه: 120/13 حکمت

جواب المأمون لعلی بن موسی الرضا في حق الاسلام من كتاب عیون اخبار الرضا؛ خط: نسخ، بی کا، تا؛ قرن 10 و 11؛ جلد. تیماج سرخ مقوایی، «قطع: ربعی [ف: 2- 42]

76. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 9469/70

احادیث متفرقه و اقوال اکابر، منقول از: عین الحياة، حديث امیر المؤمنین در باب دنیا، گفتار بوذرجمهر، انوشیروان، حدیث امام محمد باقر، اقوال بعضی حکماء؛ خط: نستعلیق، بی کا، تا: قرن 11؛ 2ص (73-74) (مختصر ف: 31]

77. تهران: ملک؛ شماره نسخه: 3424/33

از پیامبر اسلام و علی (علیه السّلام) در خدمت به فقراء و جز آن، خط:

نستعلیق، بی کا، تا: قرن 11: 1گ (107ر -107پ) [ف: 6- 410]

78. تهران: ملک، شماره نسخه: 3424/38

خط: نستعلیق، بی کا، تا قرن 11؛ 1ص (113پ) [ف: 6- 410]

79. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 9466/39

روایاتی در باب تشييع جنازه و قبض روح، به نقل از فصول سید مرتضی علم الهدی؛ خط: نستعلیق، بی کا، تا: قرن 11، 2ص 80 - 81) [مختصر ف: 421]

80. تهران: مجلس؛ شماره نسخه : 48/ 9466

حال الشيعة به نقل از امالی شیخ طوسی (روایتی از ابواسحاق لیثی از امام محمد بن على الباقر (علیه السّلام) )؛ خط: نستعلیق، بی کا، تا قرن 11

2ص (96 – 97) [مختصر ف: 603]

81. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 52/ 9466

احادیث متفرقه به نقل از: الآداب الدينية طبرسی، مجمع البیان، کافي، الكلمة الضرورية، جامع الاخبار: خط: نستعلیق، کا: اسماعیل پازواری مازندرانی، تا قرن 11، 5 ص (104 - 108) [مختصر ف: 594]

82. تهران: مجلس، شماره نسخه: 9466/35

احادیث متفرقه از جمله به نقل از رسول الله (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ )، امام صادق، علی بن موسی، این عمر، داود نبی، موسی، علی (علیه السّلام)؛ خط: نستعلیق، بی کا، تا: قرن 11؛ 4ص (68 -71) [مختصر ف: 595]

ص: 17

83. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه : 9466/45

به نقل از مکارم الاخلاق طبرسی، شهاب الأخبار، آداب المتعلمين شهید ثانی و من لا يحضره الفقيه؛ خط: نستعلیق، بی کا، تا: قرن 11، 5ص (87- 91) [مختصر ف: 710]

84. مشهد؛ حیدری، شماره نسخه: 51

در فهرست با عنوان «اخبار»، بی کا، تا قرن 11، افتادگی آغاز و انجام [ اندیشه حوزه: س 2، ش 7 -216]

85. تهران: مجلس؛ شماره نسخه : 660/2 - طباطبائی

در پند و موعظه، چند حدیث است از امیر المومنین علی (علیه السّلام) و امام باقر (علیه السّلام) امام صادق (علیه السّلام) و حضرت زهرا (علیها السّلام)؛ خط: نسخ، بی کا، تا: قرن 11، در بالای صفحه اول نسخه با قرمز چنین نگاشته اسن: «كلام لامیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات الله علیه ؛ کاغذ: اصفهانی شکری، جلد: تیماجی مشکی رنگ، 4گ (87پ ۔ 90ر)، 15 سطر، قطع رقعی، اندازه: 12×16 [ف: 22- 352]

86. قم؛ معصومیه، شماره نسخه:5-5892

چند فصل در اخبار نبوی؛ خط: نستعلیق، بی کا، تا: قرن 11؛ کاغذ: سپاهانی، جلد: تیماج تریاکی، 12 سطر، قطع: رحلی کوچک [آستانه قم: 224]

87. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 261/ 9466

حدیثی از امام صادق منقول از متنحب الدعوات امیر سید علی شوشتری (منتخب الدعوات از کتب نادر شیعی است)؛ خط: نستعلیق، بی کا، تا: قرن 11، 532 ص [مختصر ف: 306]

88. تهران: مجلس، شماره نسخه : 9466/38

روایاتی به نقل از عدة الداعی؛ خط: نستعلیق، بی کا، تا قرن 11 ؛ 1گ (77) (مختصر ف: 421]

89. تهران: مجلس؛ شماره نسخه : 2457/199

به نقل اسحاق بن عمار درباره حقوق مومنان از امام صادق؛ بی کا، تا قرن 11؛ کاغذ: اصفهانی، جلد: مقوایی عطف تیماج مشکی، 20 سطر، قطع: بياضي، اندازه: 25x12/5 [ف: 10- 1415]

90. تهران: مجلس: شماره نسخه: 3457/202

از امام صادق به نقل اسحاق بن عمار درباره حقوق مومنان، بی کا ، تا: قرن 11؛ کاغذ: اصفهانی، جلد: مقوایی عطف تیماج مشکی، 1ص (267)، 20 سطر، قطع: بیاضی، اندازه 12/5 ×25 [ف 10 - 1417 ]

91. مشهد؛ مدرسه آية الله خوئی شماره نسخه 345

کتاب ناشناخته: اخبار شیعی، احتمالاً بداية الهداية شیخ حر عاملی (1104ق) باشد که در سال 1091ق آن را ساخته است ؛ بی کا، تا : قرن 11؛ مصحح [اوراقی عتیق 1- 248]

92. قم استادی، رضا، شماره نسخه : نامعلوم /3

حدیث ملحمه؛ خط: نسخ، كا: احمد بن نصیر بن عضد الدین دويس (كذا) حسینی موسوی، تا شنبه 25 رمضان 1004ق، 2گ ( 78-77 )، 15 سطر، اندازه:15×18سم [صد و شصت نسخه 61]

93. قم: استادی، رها، شماره نسخه : نامعلوم /7

حدیث فضیلت روزه ماه رمضان، خط: نسخ، کا: احمد بن نصير بن عضدالدين دويس (كذا) حسینی موسوی، تا: شنبه 25 رمان 1004ق؛ 4گ (114-117)، 15 سطر، اندازه 15×18 سم [صد و شصت نسخه: 62]

94. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: - 13567/2

حديث في آية «ان المتقين في جنات و عيون»؛ خط: نسخ، كا: حسین بن نظام الدین فرشی ساوجی، تا: 12 ذیحجه 1013ق، جلد: مقوا عطف و حاشیه تیماج مشکی، 2گ (76پ-77ب)، اندازه: 12×22/5سم [ف: 37- 62]

95. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 9466/199

حدیث مكالمة على (علیه السّلام) مع سعد بن الفضل بن الربيع، به نقل از البهجة (گویا همان البهجة لثمرة المهجة سید بن طاوس)؛ خط: نستعلیق، کا: عبد العظيم بن عباس حسنی مازندرانی، تا 1030ق؛ 1گ (416) [مختصر ف: 306]

96. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 9466/17

نقل از منهاج العابدین غزالی، امالی شیخ طوسی، اكمال الدين و اتمام النعمة، خط: نستعلیق، بی کا، تا: 1039ق؛ 2 گ (33-35) [مختصر ف: 974]

97. تهران: ملی: شماره نسخه:8313

آغاز: بسمله، أخبرنا الشيخ الرئيس الإمام الأجل .. ابوعلى الفضل بن الحسن الطبرسی. .. سنة تسع وعشرین و خمسمائه قال ..؟ انجام: فاوحى الله تعالى الله ما موسی لو سألتي في الاولین و الاخرين لاجبتک ما خلا قاتلى الحسين بن علی فانی انتقم له من قاتله و الله اعلم بالصواب.

خط: نسخ بدخط، کا: محمد حسین قزوینی، تا پنج شنبه 7 ذیحجه 1052ق، در برگ اول در ذیل یادداشت وقفی یک مهر مربع با عبارت «هدیت... المهدی»؛ کاغد اصفهانی نخودی، جلد: تیماج زرشکی مقوایی دارای ترنج و سرترنج با نقش گل و بوته ضربی، 15گ (104پ -119پ)، 19 سطر (11/5×17 )، اندازه:

19/5×25/2 سم [رایانه ]

98. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 5/ 8948

سه روایت کوتاه از پیامبر اسلام (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) ؛ خط: نستعلیق شکسته ، بی کا، تا: با تاریخ 1053ق، جا: احمد آباد گجرات؛ کاغذ: الوان آهار مهره، جلد: تیماج قهوه ای ضربی با ترنج و سرترنج، 1گ (62ر)، اندازه: 4/4×26/4 [ف: 29/1 - 438]

99. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 8948/23

روایت از امیرالمؤمنین (علیه السّلام)، درباره روزهای بیست و چهار گانه نحس اکبر در سال؛ خط: نستعلیق شکسته، کا: خليل ذوالقدر، تا: 1054ق، جا: احمد آباد گجرات کاغذ الوان آهار مهره، جلد: تیماج قهوه ای ضربی با ترنج و سر ترنج، 1گ (257ر)، اندازه 14/4×26/4 سم [ف: 29/9 - 441]

100. مشهد، گوهرشاد؛ شماره نسخه : 793/4

مضمون کلماتی است که بر ابواب بهشت نگاشته رفته و احادیثی

ص: 18

در دستورات اخلاقی و دینی که این روایات در بیشتر کنب حدیث موجود است، خط: نستعلیق، کا: محمد طاهر بن نقا على، تا 1064ق، کاغذ: هندی، جلد: تیماج مشکی، 14 سطر (7×14/5)، اندازه 12/5×20 سم [ف: 2- 904]

101. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 3/ 511- طباطبائی

حديث النبوي، حدیثی است به نقل از تفسیر امام فخر رازی، مروى في الخبر عن رسول الله (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) ان للعلماء سرا .. فلو اطلع الجهال على سرهم لابادو هم. . ذيل آن حدیث نبوی دیگری است در هفت نوع خواب و رویا؛ بی کا، تا: 1065 با1085ق؛ کاغذ: اصفهانی آهار مهره نخودی، جلد: تیماج قهوه ای، 1گ (36ر)، 21 سطر، قطع خشتی، اندازه: 14/5×19 [ف: 22- 209]

102. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 511/10 -طباطبائی

آغاز: عن كميل بن زياد قال سئلت امیر المومنین علی ابن ابی طالب عليه السلام فقلت يا امير المومنین اريد ان تعرفتی نفسی فقال یا کمیل وای لا نفس ترید

حدیث معرفة النفس و تعددها؛ بی کا، تا: 1065 یا 1085ق، کاغذ: اصفهانی آهار مهره نخودی، جلد. تیماجی قهوه ای، 1ص (83پ)، 21 سطر، قطع: خشتی، اندازه:14/5×19 [ف: 22- 210]

103. تهران: ملی شماره نسخه : 2/ 3645

آغاز: بسمله، حدثنا موسی بن جعفر بن محمد الباقر عليهما السلام عن أبيه عن جده عليهما السلام قال قال رسول الله یا على اذا لتي بک پسر اونزل بک شده قفل، انچام: فليشدد عليه عنده موته. من أذاع سرنا أذاقه الله باس الحديد.

احادیث متعدد اخلاقی از کتب مختلف حديث همچون عيون الرضا، نفائس الدرر خواجه نصیر، خصال شیخ صدوق جمع آوری و در رساله حاضر نگاشته شده است، خط: نستعلیق، بی کا، تا 1067 ق؛ مجدول، جداول با زر و سیاه؛ کاغذ فرنگی الوان، جلد: تیماج تریاکی، سجاف لبه ها و عطف با چرم عنابی، 16گ

(61پ-76 )، 13 سطر (6×13)، اندازه: 19/5x10/5 [ف: 16 -238]

392. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 8889/1

آغاز: الحمد الله الذي عرفت في بحار معرفه افكار العماء و تحیر في ادراک ذاته أنظار العقلاء.. اما بعد هذه نبذة يسيرة من كلام مولانا و امامنا و هادينا إلى الحق امیرالمؤمنین .. قال عليه السلام خذوا رحمكم الله ممرکم: انجام: و قال اسكت من هذا الكلام فانا قد ارتضينا لايفنا ثم انزله على المنبر فأخبر بذلك امير المؤمنین عليه السلم.

احادیث من کلام امیر المؤمنين؛ خط: شکسته نستعلیق، کا: محمد کاظم اصفهانی، تا اوایل ربيع الثاني 1069ق، کاغذ: نخودی آهار مهره، جلد: میشن قهوه ای ضربی با ترنج و سرترنج و دو کتیبه بين ترنج و سرها، 7ص (2-8)، سطور چليپا (8×15/8)، اندازه:13/6×23/3 سم [ف: 29/9 - 241]

104. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 8975/33

آغاز: حدثني شيخنا العلامة الفهامة لسان المتقدمین حجة المتاخرین سلطان العلما المتبحرین. .. محمد بن... الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي الهمداني ادام الله تعالی ظله .. في الكاظمين في شرقي بغداد... عصرية نهار الخميس رابع عشر شهر جمادی الأول سنة الف وثلث من الهجرة؛ انجام: و نعلیک اخلعن و اسجد خضوعا *** اذا لاحت لديك البتان / فتحتها لعمرك نار موسی *** و نور محمد متقارنان

به روایت حسین بن حیدر کرکی عاملی (1041ق) از شیخ بهایی با سلسله اسناد اوست، در تاریخ های پنج شنبه 14 جمادی الاول 1003ق در کاظمین و شب جمعه 29 جمادی الاول 1003ق در سرمن رای و شب جمعه 7 جمادی الثانی 1003ق در غرب دار السلام بغداد رو به روی قبر موسی بن جعفر و محمد بن على الجواد (علیه السّلام) کا: ابراهيم بن محمد حرفوشی کرکی عاملی، تا: با تاریخ 1070ق؛ کاغذ: نخودی آهار مهره، جلد: میشن عنابی ضربی با ترنج و سرترنج، 7گ (156ر -162ر)، 17-18 سطر ( 8×14/5)،

اندازه:12/3×20/1 سم [ف: 29/1 - 524]

105. تهران: مجلس: شماره نسخه : 8975/34

آغاز: حدثني السيد الجليل النبيل عمدة السادات العظام و زبده الفضلا الكرام قطب المحدثين وزين المحققين السيله حیدر التبریزی ادامه الله تعالى في الحاير الحسینیه؛ انجام: قال رسول الله صلی الله علیه و اله من ابغض الحسن و الحسين جاء يوم القيمه و ليس على وجهه لحم و لم تنله شفاعتی.

چند حدیث در ستایش امیرالمؤمنین و حسنین (علیه السّلام) به نقل از سید حیدر تبریزی با سلسله اسناد او، در 7 رجب 1003 در کرلا روایت شده است؛ كا: ابراهيم بن محمد، حرفوشی کرکی عاملی، تا: با تاریخ 1070؛ کاغذ: نخودی آهار مهره، جلد: میش ضریی، 2گ (162ر- 163ر) 17-18 سطر (8×14/5)، اندازه: 12/3×20/1 سم [ف: 29/1 - 524]

106. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه : 8975/36

روایت به حدیث از شیخ بهایی به تاریخ های شب جمعه 7 جمادی الثانی 1003ق در غرب دارالسلم بغداد رو به روی صریح امام موسی بن جعفر و امام محمد بن على الجواد (علیه السّلام) (فقط بخشی از سند آمده و متن حدیث نانوشته رها شده است) صبح جمعه 9 رجب 1003ق در حرم حسینی هنگام زیارت امام حسین (علیه السّلام) و 2 رمضان 993ق در اصفهان و روایت همان حدیث در 27 رجب 1003ق در نجف رو به روی صریح مطهر، و همچنین حدیثی به نقل از امیر ابوالولی بن شاہ محمود انجو حسینی شیرازی در دوشنبه 3 جمادی الاول 1005ق رو به روی حرم معصومه (علیها السّلام) در قم کا: ابراهيم بن محمد حرفوشی کرکی عاملی، تا: با تاریخ 1070ق؛ کاغذ: نخودی آهار مهره، جلد: میشن ضربی، 6گ ( 164پ- 169پ)، 17-18 سطر ( 8×14/5

)، اندازه: 12/3×20/1 سم [ف: 29/1 - 524]

107. تهران: مجلس: شماره نسخه: 8975/52

آغاز: حدثنی شیخنا الشيخ العلامة بها الملة و الدين محمد سلمه الله

ص: 19

تعالی بحدیث الجبن و الجوز المسلسل و القمني منها لقمه في يوم الحميس احادیئی به روایت شیخ بهایی است در تاریخهای پنج شنبه اواخر ربیع الثانی 1010ق در قریه ای حوالی سمنان از فصل زیادات احکام موتی از کتاب تهذیب و بخش هایی از کتاب توحید صدوق در مشهد رو به روی ضریح مقدس در رمضان 1011ق؛ حسین کرکی۔ کاتب مجموعه اصل - این احادیث را بر شیح بهایی خوانده است؛ کا: ابراهيم بن محمد حرفوشی کرکی عاملی، تا 071 اق؛ کاغذ: نخودی آهار مهره، جلد: میشن ضربی، 3گ (285پ -287پ)، 18-17 سطر ( 8×14/5 )، انداره: 12/3×20/1 [ف: 29/1 - 528]

108. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 8975/71

آغاز: حدثنا المولى الفاضل الجلیل مولانا تاج الدين حسن الأصفهاني العلاویرجاني (كذا؛ القلاورجانی) قال حدثنا المولى المحقق مولانا خواجه جمال الدين محمود السلماني السدادی؛ انجام: فقتل فلا قود ولادية و صلی الله على سيدنا محمد و اله الأطهار و الحمد لله رب العالمین

انجامه «و كتب بيده الفانيه هذا الكتاب من اوله الى اخره ابرهیم بن محمد بن علی بن احمد الحرفوشى العاملي الكرکی غفرالله له و لوالديه و لجميع المومنین و كان اختنام كتابته في اليوم الأول من شهر صفر ختم بالخير و الظفر سنه احد و سبعین بعد الألف»

کا: ابراهيم بن محمد حرفوشی کرکی عاملی، تا 1 صفر 1071ق؛ کاغذ: نخودی آهار مهره، جلد: میشن ضربی: 1گ (343ر)، 17- 18 سطر ( 8×14/5 )، اندازه: 12/3×20/1 سم [ف: 29/1 - 533]

109. مشهد رضوی؛ شماره نسخه: 38/3

آغاز: موجود. و سمع خالد بن صفوان رجلا يكثر الكلام؛ انجام: فاذا رأيت اولئک فاولئک شیعتنا حقا.

چند حدیث از ائمه (علیه السّلام)؛ خط: نسخ، بی کا، تا: رمضان 1072ق؛ در دو برگ ضمیمه نسحه می باشد، این نسخه از روی نسخه ای که در محرم سال 605نوشته شده استنساخ گشنه است؛ کاغذ: حنایی آهار مهره، جلد: پارچه ای زرد، 19 سطر، اندازه:8×19سم [ف: 1- 52]

110. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 8904/11

حدیثی از پیامبر، از دروس و حدیثی از امام صادق (علیه السّلام)، از اصول کافی خط: نسخ و نستعلیق و تحریری، کا: کلب علی بن جواد کاظمی، تا: با تاریخ 1072ق؛ کاغذ نخودی نازک آهار مهره جلد. تیماج قهوه ای مجدول عطف و سجاف میشن، 1ص (2پ)، اندازه: 14/9 ×25/3سم [ف: 29/1 - 281]

111. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 8904/16

حدیثی از امام صادق (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) درباره مواریث ائمه، از شیخ فرید الدین عطار و ظهير فاریابی و ابو العينا؛ خط: نسخ و نستعلیق و تحریری، كا: كلب على بن جواد کاظمی، تا: با تاریخ 1072ق؛ کاغذ: نخودی نازک آهار مهره، جلد: تیماج قهوه ای مجدول عطف و سجاف میشن، 1ص (3ر)، اندازه: 14/9×25/3 سم [ف : 29/1- 281]

112. تهران: مجلس: شماره نسخه: 8904/42

انجام: انجامه: حرره بامر صاحب الكتاب ادام الله ادامه خادمه الفقير ابو محمد عفی عنه شعبان سنه 1072

از کتاب های کافی، مهج الدعوات، دفع الهموم و الأحزان از احمد بن داود نعمانی، المجتبى من المجتبي، رأيت في مجموعة بخط قدیم؛ خط: نسخ و نستعلیق و تحریری، كا: ابو محمد، تا: شعبان 1072ق، کاغذ: نخودی نازک آهار مهره، جلد: تیماج قهوه ای مجدول، عطف و سجاف میشن، 2گ (12پ-13پ )، اندازه: 25/3x14/9 سم [ف: 29/1 - 282]

113. تهران: مجلس؛ شماره نسخه : 8904/95

احادیث از امام کاظم (علیه السّلام) و امام صادق (علیه السّلام)؛ خط: نسخ و نستعلیق و تحریری، کا: مقيم کاشانی، تا اواخر رجب 1072ق، جا: برهانپور، کاغذ نخودی نازک آهار مهره، جلد: تیماج قهوه ای مجدول عطف و سجاف میشن، 1ص (81ر)، اندازه:14/9×25/3 اسم [ف: 29/1 - 286]

114. تهران: مجلس: شماره نسخه:103/ 8904

حدیث درباره دواء لجميع الأمراض و العلل؛ خط: نسخ و نستعلیق و تحریری، کا: مقيم کاشانی، تا اواخر رجب 1072ق، جا: برهانپور؛ کاغذ نخودی نازک آهار مهره، جلد. تیماج قهوه ای مجدول عطف و سجاف میشن، 1ص (83پ)، اندازه: 14/9×25/3 سم [ف: 29/1 - 287]

115- تهران: ملک: شماره نسخه :3/ 3975

خط: نسخ، كا: عبد الباقي بن حاجی قنبر المودی القاینی، تا: با تاریخ 1075ق، جا: روستای مود فاین؛ 1ص (120پ)[ف: 7- 125]

116. تهران: مجلس: شماره نسخه: 8904/85

سه حدیث؛ خط: نسخ و نستعلیق و تحریری، کا: حاجی حسین نیشابوری، تا: 1075ق، جا: مکه، حسب امر صاحب کتاب؛ کاغذ: نخودی نازک آهار مهره، جلد. تیماج قهوه ای مجدول، عطف و سجاف میشن، 2گ (66پ-67پ)، اندازه:

14/9×25/3[سم [ف: 29/1 - 286]

117. تهران؛ ملک: شماره نسخه:4275/44

آغاز: بسمله. باسناد عن الإمام شيخ أبي الحسن الهمدانی انجام:. .. بحق سيدنا رحمة للعالمين

حدیث است از سلمان فارسی با زنجیره آن و سپس کیفیت مرگ سلمان؛ خط: نستعلیق، کا: گویا محمد سعيد بن محمد تقی خاتوں آبادی، تا: 1081ق، 2گ (191ر-192ر) [ف 7 - 330]

118. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 9469/79

حدیث «سيأتي زمان على امني الخ»، به روایت از رسول الله (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ )؛ خط: نستعلیق، کا: محمد طاهر ارسنجانی، تا جمادی الاول

1085ق؛ 1گ (78) (مختصر ف: 306]

119. تهران: مجلس: شماره نسخه : 8904/48

چند حدیث کوتاه از امیرالمؤمنین، امام حسین و امام جواد (علیه السّلام) ؛

ص: 20

خط: نسخ و نستعلیق و تحریری، كا: شاهرضا، تا: ربيع الثاني 1085ق، جا: مکه: کاغذ: نخودی نازک آهار مهره، جلد. تیماج قهوه ای مجدول، 1ص(16ر)، اندازه: 25/3x14/9 سم [ف: 29/1 - 283]

120. تهران: ملی، شماره نسخه: 17233

حديث اهل سنت، كا: ابن حاجی، تا: 1087ق؛ خریداری از علیرضا طاهری یزدی (رایانه)

121. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 3/ 1253

حكاية غريبة من شرح مصباح المتهجد للسيد، علی بن عبدالحمید النجفی و احادیث دیگر شرح خط: نسخ، کا: ابوالحسن بن ابو الحسين الحکیم، تا سه شنبه 14 شوال 1089ق؛ کاغذ سفید،، جلد. تیماج تریاکی، عطف و دور تیماج سرح، 5ص (29-33)، 12 سطر [سنا ف: 2- 187]

122. مشهد: الهيات، شماره نسخه: 23712/8

بیست و چهار حديث در فضیلت علی بن ابی طالب (علیه السّلام) منقول از شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید؛ خط: نسخ، بی کا، تا: 1090ق؛ افتادگی انجام؛ تملك محمد قاسم بن محمد هاشم دامغانی به تاریخ 1226ق، جلد. تیماج لایه ای عنابی، 5 گ، 15 سطر (7/5×14 )، اندازه 12×19 سم [ف: 2- 59]

123. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 1/ 10240

آغاز: بسمله على بن ابراهيم عن .. قال أن رسول الله (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) سئل عن قول الله تعالى يوم يحشر المتقين .. فقال يا على أن الوفد منقول از روضه کافی که در این نسخه حديث الجنان و النوق نامیده شده است؛ خط: نستعلیق، بی کا، تا 20 رمضان 1090ق؛ مصحح، محشی

جلد: تیماج قرمز با ستاره هشت پر زرین، 21 سطر، اندازه : 12/5×19

سم [ف: 22- 274]

124. تهران: مجلس: شماره نسخه: 13610/10

چند حدیث نبوی در احوال زنان، خطبه نکاح برای ثبت در قباله نکاح، خط: نستعلیق، بی کا، تا: 1091ق؛ جلد: مقوا عطف و گوشه تیماج قهوه ای، 1گ (11ر-11پ) ، اندازه 17 × 27/5 سم [ق: 37 - 133 ]

125. خوی نمازی؛ شماره نسخه :35/ 847

روایتی از امام صادق (علیه السّلام)؛ خط نسخ، كا: على اكبر، تا: 1091 تا 1092ق؛ مجدول؛ جلد: تیماج قهوه ای، 1ص (73ر حاشیه) ، اندازه: 10×17 سم (میراث اسلامی: دفتر نهم- 101]

126. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 8880/51

از کافی و تهذیب الاحکام و شیخ عارف محمد الجبستری (الشبستری) في رسالته في العقاید؛ خط: نسخ و نستعلیق و شکسته، كا: محمد مهدی بن محمد صالح رضوی، تا با تاریخ 1096ق؛ کاغذ الوان آهار مهره نازک، جلد: میشن تریاکی ضربی با ترنج و سرترنج منقش مجدول گرهی، 4ص (277-280)، اندازه: 13/9×23/7سم [ف: 29/1 - 221]

127. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 6/ 8880

شامل این موارد دیباچه تعتيق، تهذیب الاحکام (با حاشیه ای در کنار آن به امضای م ت ق)، من لا یحضره الفقيه؛ خط: نسخ و نستعلیق و شکسته، كا: محمد مهدی بن محمد صالح رضوی، تا: با تاریخ 1096ق؛ کاغذ الوان آهار مهره نازک، جلد میشن تریاکی ضربی، 9ص (33-41)، اندازه: 13/9×23سم [ف: 29/1 - 216]

128. تهران: مجلس: شماره نسخه: 8880/10

از کافی در سال 1096ق؛ خط: نسخ و نستعلیق و شکسته، کا: محمد مهدي بن محمد صالح رضوی، تا: با تاریخ 1096ق؛ فایده کوتاهی از خط شیخ بهایی درباره نماز شارب الخمر (ص 66حاشیه)، کاغذ: الوان آهار مهره نازک، جلد: میشن تریاکی ضربی، 4ص (64-67)، اندازه: 13/9×23/7 سم [ف: 29/1 -

217]

129. تهران: مجلس: شماره نسخه: 13/ 8880

خط: نسخ و نستعلیق و شکسته، کا: محمد مهدی بن محمد صالح رضوی، تا: با تاریخ 1096ق؛ كاغذ: الوان آهار مهره، جلد: میشن تریاکی ضربی، 2ص (68-69)، اندازه: 13/9×23/7 سم [ف: 29/1 - 217]

130. تهران: مجلس؛ شماره نسخه : 8880/23

بیشتر برگرفته از آثار صدوق و درباره ماه رمضان و فضايل على بن ابی طالب (علیه السّلام)؛ خط: نسخ و نستعلیق و شکسته، کا: محمد مهدی ابن محمد صالح رضوی، تا با تاریخ 1096ق، کاغذ الوان آهار مهره، جلد: میشن تریاکی ضربی، 12ص (90-101)، اندازه: 13/9×23/7 سم [ف: 29/1 - 218]

131- تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 8852/31

احادیثی در فضائل امیرالمؤمنین (علیه السّلام)؛ خط: نستعلیق و شکسته، بی کا، تا اوایل رجب1098 ق، جا: قریه دوزال قراجه داغ، کاغذ: نخودی آهار مهره، جلد: میشن قهوه ای ضربی با ترنج و سر ترنج مجدول، 2ص(227-228) ، اندازه:16/1×27/8 سم [ف: 29/9 - 127]

132. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 8898/15

روایت در منسوحات 25 گانه؛ خط: نسخ معرب و نستعليق، كا: محمد امین بن محمد قاسم، تا: یک شنبه 23 ربیع الاول 1098ق؛ کاغذ: فرنگی نخودی آهار مهره، وصالی شده، جلد: تیماج مشکی عطف قهوه ای مجدول گرهی، 1ص (411)، 27 سطر (10/5 × 21/5 )، اندازه:16/8×28/4سم [ف: 29/1 - 264]

133. تهران؛ مجلس: شماره نسخه:8898/14

حدیثی از پیامبر اسلام درباره اندازه شارب؛ خط: نسخ معرب و نستعلیق، کا: محمد امین بن محمد قاسم، تا یک شنبه 23 ربیع الاول 1098ق، کاغذ: فرنگی نخودی آهار مهره، جلد. تیماج مشکی عطف قهوه ای مجدول گرهی، 1ص (410)، 27 سطر (10/5 × 21/5 )، اندازه:16/8×28/4سم [ف: 29/1 - 263]

134. کرمانشاه؛ مدرسة آية الله بروجردی: شماره نسخه :74

روایت ها و احادیث و فضائل حضرت امیر المومنین (علیه السّلام) و ائمه معصومین (علیه السّلام) با ذكر مصدر و اسانید آنها و بدون تنظیم مخصوص گرداوری شده و گویا در قرن دوازدهم جمع آوری شده و نقل هایی از شیخ بهاء الدین عاملی دارد؛ خط: نسخ، بی کا،

ص: 21

تا: قرن 12؛ افتادگی: آغاز و انجام در حواشی بعضی از صفحه ها روایاتی به خطی جز خط اصل نسخه افزوده اند؛ جلد: تیماج قرمز عطف و حواشی تیماج قهوه ای، 160گ، 16 سطر، اندازه: 12×18/5سم [ف: -58]

135. تهران: دانشکده الهيات تهران شماره نسخه: 359/1

خط: شکسته نستعلیق، بی کا، تا قرن 12 ؛ کاغذ: فرنگی، جلد تیماج قهوه ای ضربی، 20گ (1ر-20پ)، 15 سطر (7×13)، اندازه: 10/5 ×17 سم [ف: 286] 136. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 3312/1

آغاز : قال حدثنا الشيخ الإمام الأجل فخر الدين بغية المشايخ شرف الخطبا اسماعيل بن محمد بن محمد بن محمد بن يوسف القاشانی في اليوم الرابع من صفر سنة احدی و تسعين و خمسأيه قال أخبرنا الشيخ ابو القاسم بن غانم: انجام: يا على خمسة تميت القلب كثرة الاكل و كثرة النوم و كثرة الكلام و كثرة الضحك و كثرة هم القوت و اكل الحرام يطرد الايمان و التعظيم لامر الله و الشفقة

حديث المنزلة و... حدیث منزلة در این نسخه به طریق اهل تسنن از حضرت صادق نقل شده و پس از آن نیز وصیت پیامبر به حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه السّلام) با عنوان های «يا على» نقل گردیده است زیر برخی از کلمات مشکل معنی فارسی آن نوشته شده است صغانی در «احادیث موضوعه» و فیروز آبادی در سفر السعاده حدیث منرله را تصحیح کرده و بیشتر احادیث فضیلت و نیز حدیث وصیت پیغمبر (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) به علی (علیه السّلام) را که با جمله «يا على» آغاز می گردد، از احادیث موضوع دانسته است؛ خط: ريحان، بی کا، تا: قرن 12 کاغذ: اصفهانی شکری، 28 ص (2-29)، 5 سطر، اندازه : 21/5 × 25/5سم [ف: 10- 962]

137. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 5059/2

آغاز: عن سهل بن زياد احمد بن محمد البصري عن القسم این عبد الرحمان خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان ابن فلانة لاتفعل

احادیث و شروحی بر آنهاست در اصول عقاید از ابو عبد الله حسن .. کلینی و جعفر صادق... و بحثی در ایمان از نظر متکلمان و دیگران به فارسی در 7ص؛ بی کا، تا: فرن 12؛ [ف: 15 -21]

138. تهران: مجلس؛ شماره نسخه : 4903/11

آغاز: على من اغضب فحلم و قال (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) خیار امتي احداً و ها الذين اذا غضبوا رجعوا. و قال (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) من كظم غيظا؛ انجام: الفصل السادس و العشيرين في المسكر و الرباء و اللواطة و الزنا قال النبي (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) من شرب لم تقبل صلاته اربعين يوما فان مات فيها

بخشی است از کتابی در حدیث بدین گونه: فصل 13. في الحقد و الحسد، 14. في الفقر و الثروة و الهجر و الشهوة، 15. في الايمان و النفاق و النكاح و الطلاق، 17. في الخلق و النوا و الصمت، 18. في الفرح و الحذاقة الترح و الحماقة، 19. في الطيب و النساء، 20. في الشباب و الهرم و الصحة و السفم، 21، في الوعد و الدين و الصدق و اليمين، 22. في الكسب و البطالة، 23. في الغضب و القتال، 24. في الغيبة و البهتان، 25. في الوديعة و المصالحة، 26. في المسكر و الرباء و اللواطة؛ خط: نستعلیق، کا: محمد مؤمن بن علینقی باکی، تا قرن 12، جا: اصفهان؛ افتادگی :آغاز کاغذ سپاهانی، جلد: تیماج سرخ یک لابی، 2گ (102ر -103پ)، 48 سطر (9×23)، اندازه: 14/5 × 30سم [ف: 14 -121]

139. تهران: مجلس: شماره نسخه : 9469/27

چند حدیث به نقل از تفسیر نیشابوری، خط: نستعلیق، بی کا، تا : قرن 12؛ 1گ (36 – همان) [مختصر ف: 259]

140. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 32/ 9480

حدیث سؤال الزنديق عن الصادق (علیه السّلام)؛ خط: نستعلیق، بی کا، تا:

قرن 11 و 12، 4 ص (151- 154) [مختصر ف: 306]

141. تهران، دانشگاه شماره نسخه :7725/5

به روش شیعی در پند و اندرز با عنوان باب؛ خط: نستعلیق، بی کا، تا قرن 12، کاغذ: سپاهانی سفید و کبود، جلد. تیماج مشکی ضربی، 46گ (112ر -157ر)، 21 سطر (8×18)، اندازه: 15×21سم [ف: 16 -685]

142. مشهد، گوهر شاد شماره نسخه: 877/10

احادیث متفرقه ای است متفول از ابن بابویه در طلب فرزند نمودن حضرت دانیال و حدیث اصحاب رس و درباره خصوصیات حضرت محمد (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) این روایات بدون خطيه و خاتمه هستند؛ خط: نستعلیق، بی کا، تا قرن 12؛ مهر: حاج سید سعید؛ کاغذ؛ اصفهانی، جلد: گالینگور لاجوردی رنگ عطف و گوشه پارچه سرخ و مشکی، 2گ، 16 سطر (7×13/5)، اندازه 11/5×19 سم

[ف: 3- 1187]

143. تهران: ملک: شماره نسخه: 3163/5

خط نسخ، بی کا، تا: قرن 12؛ 9گ (77ر-85پ) [ف: 6- 251]

144. ساری عمومی ساری؛ شماره نسخه 136

آغاز: ذهابه كان الها حياً بلا حياة و مالكا قبل ان ينشى شيئاً؛ انجام: الا عن امره فنظر ليلة في النجوم فاصبح وهو يقول لنمرود لقد رأيت.

چنین می نماید که از متون کهن شیعی است در زمینه آداب اسلامی و بیان برخی از خطب امیرالمؤمنین علی (علیه السّلام) و دستورهایی به شیعه امامیه، برخی از عنوان ها: خطبة لامير المومین صلوة الله عليه (که مکرر آمده)، حدیث قوم صالح عليه السلام، حدیث الصيحة؛ خط: نسخ، بی کا، تا قرن 12؛ افتادگی آغاز و انجام؛ جلد. تیماج عنابی، 182ص، 20 سطر (7/5×17/5 )، اندازه 13×24سم [ف: 109]

145. تهران: مجلس: شماره نسخه : 17439

کتاب حدیث، تاليف قرن 12، نسخه منحصر، از معاجم بزرگ حدیث پس از مجلسی است؛ بی کا، تا قرن 12 [د.ث. مجلس]

146. تهران: مجلس: شماره نسخه: 17440

تالیف فرن 12، دارای عناوین «هداية» ، پس از مجلسی تالیف شده؛ بی کا، تا قرن 12 [د.ث. مجلس]

147. تهران: مجلس: شماره نسخه:9469/4

ص: 22

به نقل از امام صادق، خط: تحریری، بی کا، تا قرن 11 و 12؛ 1گ (4) [مختصر ف: 30]

148. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 9469/147

منقول از کافی (باب الأخذه من السنة) و غیره؛ خط: نستعلیق، بی کا، تا قرن 11 و 12، 5ص (330 - 334) [مختصر ف: 30]

149. تهران: مجلس، شماره نسخه: 9469/31

از رسول الله (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ )، حسین بن علی، عباس، یحیی بن معاذ ؛خط: نستعلیق، بی کا، تا: قرن 12؛ 2 ص (41-42) [مختصر ف: 31]

150. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 517/1 -طباطبائی

آغاز: بسمله الحمد لله رب العالمین... اما بعد اعلم ان اسم هذا الكتاب كتاب الاخبار و بنائه على اربعین بابا و في كل باب عشر احادیث: انجام: ان صبر اجتباء و ان رضاه اصطفاه.

از یکی از اهل سنت باید باشد. دارای جهل «باب» است در فضائل اعمال و برخی از وظائف عمومی و در هر باب 10 حدیث. عناوین ابواب از این قرار است: 1. في فضيلة العلماء، 2. في فضيلة ذكر لا اله الا الله، 3. في فضيلة ذكر بسم الله الرحمان الرحيم، 4. في فضيلة الصلوات، 5. بيان الايمان، 6. فضيلة الوضوء، 7. فصيلة السواك، 8. فضيلة الأذان، 9: صلوة الجماعة، 10. صلوة الجمعة.. ..12. فضيلة العمامه. ... 25. في عقوبة اللواط،. . 28. فضيلة الرمي،. . 30. في منع كثرة الأكل... في فصيلة سوال المريض، . 38. في عفوية النائح، 39. في فضيلة الصبر؛ خط: نسخ، بی کا، تا قرن 12؛ بر پشت برگ آخر شعرهایی عامیانه در اسامی ائمه (علیه السّلام) است، در نسخه حاضر پایان کتاب و باب 40 وجود ندارد؛ کاغذ: فرنگی، جلد: تیماج قهوه ای تیره، 15گ (1پ -15ر)، قطع: رقعی، اندازه: 13×19سم [ف: 22- 233]

151. قم: مرعشی؛ شماره نسخه : 10259

آغاز: بحار الانوار، سعد السعود رواه من کتاب قصص القرآن للهيثم بن محمد النيسابوری

روایات مختلفی بدون ترتیب خاص با ذکر مصادر و حذف اسناد آنها، در این مجموعه انتخاب شده و چون خط آن شبیه به خط ملا محمد باقر مجلسی است به دو نسبت داده شده و این نسبت صحیح نیست و در آن از کتاب های علامه مجلسی چون «بحار الأنوار» و «عين الحياة»، و «جلاء العيون»، نقل هایی دارد؛ خط : نستعلیق، بی کا، تا قرن 12: جلد ترمه عطف گالینگور قرمز،

38گ، مختلف السطر، اندازه: 25x18/5 سم [ف: 26 -216]

152. اصفهان: دانشگاه اصفهان، شماره نسخه: 313/7

خط: نسخ خوش، بی کا، تا قرن 12 [نشريه: 11- 940]

153. قم: مؤسسة آية الله بروجردی: شماره نسخه 376

احادیث پراكنده ای است در موضوعات مختلف، بیشتر درباره فضائل و مناقب حضرت امیر المومنین و ائمه طاهرین (علیه السّلام)؛ خط: نسخ، بی کا، تا قرن 12؛ دارای یادداشتی مبنی بر این که عبدالله اصفهانی کتاب را به فرزندش میرزا احمد بخشیده؛ تملک: زین العابدين محمد تقی؛ مهر: کتابحانه ضیاء الدین نوری؛ جلد: مقوایی روکش پارچه، 45گ، اندازه: 15×21/5 سم [ف:1- 226]

154. قم فیضیه شماره نسخه :3/ 1861

روایتی به نقل از امیر مؤمنان از پیامبر اکرم (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) شامل دعایی که هر کس در تمام عمر یک بار بخواند ثواب اعمال همه پیامبران و فرشتگان را خواهد داشت؛ خط: نسخ، بی کا، تا قرن 12، 7گ، اندازه: 8×12سم [ف: 3 -141]

155. تهران: مجلس؛ شماره نسخه : 2/ 9538

احاديث النبي المنقول من كتاب حقایق الدقائق؛ خط: نسخ، بی کا تا قرن 12؛ جلد: مقوا عطف تيماج، 4گ (19ر-22ر)، 13 سطر، اندازه: 5x11 سم [ف: 30 -205]

156. تهران: مجلس: شماره نسخه: 519/9 ط

آغاز: بسمله. عن ابي عمير قال سألت النبي صلى الله عليه و آله عن على بن ابی طالب عليه السلام فقال ما بال اقوام يذكرون من له منزله؛ انجام: فالسعيد من اذا مالت اليه باعهها باعها صدف ولي الله.

احادیث در فضائل و مناقب حضرت امیر (علیه السّلام): خط: نسخ و نستعلیق، کا: یار محمد علیا بادی، تا قرن 12: جلد: تیماج مشکی مجدول، 10ص (290-299)، اندازه: 10×16/5 سم [ف: 24/3 - 21]

157. مشهد؛ نواب؛ شماره نسخه : 655

آغاز: بسمله حدثنا محمد بن الحسن القصيباني عن ابراهيم بن محمد بن مسلم الثقفي قال حدثني عبد الله بن بلخ المنقري عن شریک، انجام: فقال الله ان التوراة و الانجيل و الزبور و الفرقان و ساير الكتب يرجع الى هذه الثمان المسایل تمت الكتاب.

نسخه بدون خطبه است و نام اصلی آن دست نداد چیزی شبیه خصال صدوق می ماند. در برگ چهاردهم وصایای حضرت رسول (علیه السّلام) به اباذر و در میان باب دكر جمل من مناهی رسول الله (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) از اواسط با خط مغایر و گویا کتاب دیگری است در برگی اول این قسمت باب الكنى و الأسماء و الالقاب، انس عن رسول الله (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) من رفع قرطاسا من الارض مكتوب عليه بسم الله اجلال الله. .. باب السفر و السير و الفراق و القدوم و الوداع باب الطمع و غیره باب الظلم...؛ خط: نسخ، بی کا، تا قرن 12، کاغذ نخودی، جلد. تیماج قهوه ای، 151 گ ، 25 سطر (12/5×22)، اندازه: 5/28×19 سم [ف: 521]

158. تهران: مجلس: شماره نسخه : 8971/34

آغاز: رواة ثقاة روایت کرده اند که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام روي عن النبي أنه قال الدنيي حرام على اهل الاخرة.

روایاتی از زندگانی پیامبر اسلام (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) و دیگر پیامبران؛ خط: نسخ و نستعلیق، بی کا، تا قرن 12، افتادگی انجام ؛ کاغذ: فرنگی نخودی آهار مهره، جلد: میشن مشکی، 9گ (66پ-74پ)، 23 سطر (9/5×18/5 )، اندازه:16/2×26/1 سم [ف: 29/1 - 504]

159. مشهد، گوهرشاد؛ شماره نسخه: 734/20

گفتارهایی است درباره معنی اولوالعزم من الرسل و طبقات انبیاء حديث الجن اقسام ثلاثه، معنی اهل البيت و... و فصل پانزدهم از باب دوم از مقاله سیم در ذکر بعضی از خواص پیغمبر ما (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) از

ص: 23

کتاب گوهر مراد؛ خط: نستعلیق، کا: مرتضی بن میر محمد صفی حسینی تبریزی، تا: 101اق؛ مهر: حاج سید سعید کاغذ: فرنگی، جلد. تیماج مشکی، 9گ (146-154)، 23 سطر (9/5×15)، اندازه: 15×20سم [ف 2 -848]

160. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 8841/76

حدیثی به روایت جابر بن عبد الله انصاری از امیر المؤمنين (علیه السّلام) نقل از امالی شیخ رحمة الله عليه؛ خط: نسخ و نستعلیق، کا: جمال الدين محمد، تا: پنج شنبه 5 شوال 1106ق، جا: اصفهان، کاغذ شرقی نخودی آهار مهره نازک، جلد: میشن مشکی ساده عطف چرم قهوه ای، 1ص (433)، اندازه: 22/3×34/9سم [ف: 29/1 - 99]

4. قم: مرکز احیاء؛ شماره نسخه: 1778

آغاز: قال حدثنی ابوالحسن علی بن موسی الرضا عليه السلام .. يقول الله عز و جل لا اله الا الله حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی

روایت های پراکنده ای است با حذف سند آنها، منقول از طریی اهل بیت (علیه السّلام)، در آداب اسلامی و اخلاق دینی و بعضی ادعیه و احادیث قدسیه؛ خط :نسخ، كاتب = مؤلف، تا 20 جمادی الاول 1110ق؛ مصحح، محشی؛ جلد: مقوایی عطف تیماج قهوه ای، 108گ، 13 سطر، اندازه:12×18سم [ف: 5- 197)

161. یزد؛ وزیری؛ شماره نسخه: 2/ 1991

آغاز: بسمله قال رسول الله صلى الله عليه و آله من حفظ اربعین حديثاً، انجام: من شرب الماء و ذكر فيه الحسين (علیه السّلام) و لعن قاتله کتب الله له مائة الف حسنة و حط عنه مائة الف سيئة ورفع له مائة الف درجة صدق رسول الله (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ).

صد حدیث از حضرت رسول (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) است، خط نسخ، کا: محمد سامع بن محمد نصیر الیزدی، تا: 1112ق؛ کاغذ: ترمه، جلد: مقوایی با تیماج مشکی ضربی، 4 ص (130-133)، 15 سطر (8×12)، اندازه: 14×19/5سم [ف: 3- 1119]

162. کاشان: عاطفی، حسن شماره نسخه بدون شماره

از تورات و انجیل در مورد ظهور حضرت محمد (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) کا: على نقی، تا: 3 جمادی الثانی 1116ق؛ افتادگی: آغاز کاغذ: ایرانی اندازه: 18×24سم (نشریه 7- 722]

163. مشهد: نواب؛ شماره نسخه: - 15/6

روایاتی است منقول از حضرت علی (علیه السّلام) و پیامبر (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) در فضیلت علم و عقل و دیگر مسائل اخلاقی و احادیث قدسی و سفارشات حضرت علی (علیه السّلام) به فرزندش امام حسین (علیه السّلام) و وصایای پیامبر؛ خط: نسخ خوش، کا: ملک حسن بن ابوالحسن تونی، تا: 1116ق، جا: اصفهان، معلق به حواشی با امضا «شيخ بهاء الدين محمد»، صحیح بخاری، شرح مواقف؛ تملك جمال الدين قاسم محمد عاملی، جلد: تیماج مشکی لایه ای، 12گ (107 - 118پ)، اندازه: 13×19سم [ف: 33]

164. تهران: مجلس؛ شماره نسخه : 15684/2

آغاز: أخبرنا السيد الأمام ضياء الدين ابو الرضا. .. اذا كان اول ليلة من شهر رمضان؛ ( آغاز تتمة) أخبرنا السيد الأمام ضياء الدين سید الأئمة .. صلة الرحم تزيد في العمر و تنفي الفقر، انجام: (انجام تتمه:) و زوجناه نعم الاخ و نعم الختن و انه لسيد في الدنيا و انه في الآخره لمن الصالحين

به روایت از ابوبکر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح ابهری؛ خط: نسخ، كا: محمد رفیع بن عبد الله شبستری تبریزی، تا حدود 1118ق؛ جلد: تیماج کرم قهوه ای بدون مقوا، 2گ (159ر - 160پ)، 17 سطر، اندازه: 15/2×19/7 سم [مختصر ف: 259]

165. تهران: مجلس: شماره نسخه: 14/ 8841

روایتی از پیامبر (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) به نقل از عایشه؛ خط: نسخ و نستعلیق، کا: جمال الدين محمد حسنی، تا: دو شنبه جمادی الثانی1118ق، جا: مشهد، کاغذ: چند نوع بیشتر شرفی نخودی آهار مهره، جلد: میشین مشکی عطف چرم قهوه ای، 1ص (123)، اندازه: 22٫3 ×34/9سم [ف: 29/1 -

87]

166. تهران: مجلس: شماره نسخه: 777/11 - طباطبائی

حدیث «قد صعدنا ذرى الحفائق» و چند دعا، در پایان آن متن کامل حدیث منسوب به خط امام ابی محمد الحسن العسکری که در آن به ظهور مهدی (علیه السّلام) اشارت دارد؛ خط: نسخ، كا: محمد باقر بن محمد هاشم اصفهانی، تا: دوشنبه 9 رجب 1139ق، کاغذ: اصفهانی شکری آهار مهره، جلد. تیماج قرمز مقوایی، 2ص ( 241-240 )، 19 سطر، قطع رقعی بزرگ، اندازه: 13×20سم [ف : 23- 86]

167. شیراز؛ بنیاد فارس شناسی؛ شماره نسخه: 103

آغاز کلام الملوک ملوك الكلام: بسم الله الرحمن الرحيم من كلمات امير المومنین و امام المتقين عليه السلام لسلمان الفارسی رضی الله عنه أما بعد مثل الدنيا كمثل الحية؛ انجام: (انجامه:) کتب اللسيد النجیب الحسیب و الأديب البيب نظاما للسيادة و النجاية و الفصيلة میر سید حسن الحسيني وفقه الله تعالى و انا العبد الأقل المحتاج إلى الله الملك الغني تراب اقدام المومنین احمد التبریزی عفى عنه في 1150

خط: نسخ زیبا، کا: احمد تبریزی، تا: 1150ق؛ مجدول، جلد: تیماج قهوه ای مجدول، 10گ، 6 سطر (5/5×11)، اندازه:7×10/5 سم [ف: 140]

168. تهران: مجلس: شماره نسخه : 12413/2

چند حدیث از حضرت پیامبر (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) و ائمه معصومین (علیه السّلام) کا: عبد الكريم، تا 1161ق؛ مجدول مذهب؛ جلد: تیماج، مشکی، سوخت، ترنج با نقش گل و بوته، 5 ص (8-12)، 20 سطر، اندازه:7×26 سم [ف: 35 -368]

169. تهران: مجلس: شماره نسخه : 9488/4

منقول از ابوهریره، ابوالدرداء و شرح مسلم: خط: تحریری، کا: محمد بن شهاب الدین کاکو زکریائی، تا: 1196ق؛ 1گ (95ر) [مخنصرف: 830]

ص: 24

170. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 2731/7

آغاز: الملحمة المروية عن امير المونین علی بن ابی طالب عليه... بسمله، قال اذا اهل المحروم السبت يكون الشتاء شديد البرد کثیر الرياح و يقل الحنطه في ارض بابل خصوصا و يكثر الغلاء و هي سنة صالحه، انجام: السنة مطر کثیر عظيم و يقع في الحاج صيحة عظيمة و تكون سنة آخرها خير من اولها تمت الملحمة و الحمد لله.

حدیث ملحمة، هنن حل بث مبسوطی است نقل شده از امیر المومنین علی (علیه السّلام) خط: نسخ، بی کا، تا: قرن 13، کاغذ فرنگی، جلد. تیماج مشکی بدون مقوا، 15ص (313-327)، 17-18 سطر، قطع رقعی، اندازه 11×18سم [ف: 9 -49]

171. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 5204/3

آغاز: عن علي بن الحسين .. فال اقبلت فاطمة بالحسن، انجام و كان حمل یحیی ستة اشهر و حمل الحسين كذلك

در آن از علی بن الحسین و چند خبر دیگر از امامان نقل شده است، خط: نسخ و نستعلیق، بی کا، تا قرن 13؛ 2گ (67پ۔ 68ر)، 19 سطر [ف: 16 -36]

172. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 1581/1

آغاز:... جاء يوم القيامة ملجما بلجام نار فقال كذب ويحه فاین قول الله تعالی و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه: انجام: المسمى بسرور المؤمن وهو حديث عجیب... قلت للباقر ابو جعفر عليهم السلام يابن رسول الله أخبرني عن من العارف من شيعتكم..

مجموع احادیثی است بیشتر در باب حب آل محمد (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) و وجوب اتباع آنها و سفارشات نبی مکرم اسلام (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) به اطاعت آنها، خط :نسخ، بی کا، نا: قرن 13؛ افتادگی آغاز و انجام، کاغذ فرنگی الوان، جلد: مقوایی با روکش کاغذی ابر و باد عطف تیماج زرشکی، 19گ (11ر - 29پ)، 15 سطر، اندازه: 10×18/8سم [ف: 43- 237] 173. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 1202/65 - طباطبائی

آغاز: من کتاب عیون اخبار الرضا من حديث اصحاب الرس. . اخبرني عن اصحاب الرس... و کانت لهم اثنا عشرة

حدیث اصحاب الرس؛ خط: نستعلیق، بی کا، تا: قرن 13؛ 1ص (60) [ف: 23 -734]

174. تهران: مجلس؛ شماره نسخه : 9301/5

حدیث از امام صادق به نقل از «مشکوة الأنوار» و نیز از علی (علیه السّلام) ؛ خط: نسح، بی کا، تا: قرن 13، 3 گ (69پ - 71ر) [مختصر ف: 304]

175. تهران: مجلس؛ شماره نسخه : 9467/2

حدیث «خلفت نطفة بنی آدم»؛ خط: نستعلیق، کا: محمد بن جمشید مراغی، تا قرن 13: 1گ (10ر-10پ) [مختصر ف: 305]

176. تهران: مجلس، شماره نسخه: 16484

حديث في الفضائل بی کا، تا: قرن 13، قطع وزیری (د.ث. مجلس)

177. تهران: ملک شماره نسخه: 5744/1

خط نسح، کا: مرتضی بن احمد حسینی گیلانی، تا قرن 13؛ کاغذ: فستقی، جلد: میشن قرمز، 2گ (1پ -2ر)، اندازه:15/5×22سم [ف: 9- 11]

178. تهران: ملک: شماره نسخه :5744/3

خط نسخ، كا: مرتضی بن احمد حسینی گیلانی، تا قرن 13؛ کاغذ: فستقی، جلد میشن قرمز، 11گ (5ر -15ر)، اندازه: 15/5×22سم [ف: 119]

179. تهران؛ ملت، شماره نسخه: 2842/96

در مسائل و مطالب گوناگون؛ خط : نسح، کا: ابو القاسم وفا، تا: قرن 13؛ در هامش [ف 6- 136]

180. تهران: ملک: شماره نسخه : 5744/15

خط : نسخ، كا: مرتضی بن احمد حسینی گیلانی، تا قرن 13؛ کاغذ: فستقی، جلد میشن قرمز، 4گ (101ر-104ر) ، اندازه: 15/5×22سم [ف: 9 -13]

181. قم مرعشی: شماره نسخه :11259/5

آغاز: الحمد لله رب العالمین و الصلاة على محمد و آله الطاهرين عن الكافي عن ابی جعفر - عليه السلام - قال: انجام: وان تكن دابة تركبها فبخ بخ و الا فالخبر و ماء الجرة و ما بعد ذلك حساب علیک او عذاب

شامل پنجاه حدیث در ابواب مختلف است بدین ترتیب: 1. عدم جواز غیبت، 2. اصلاح نفس، 3. خصال محرمه و مكروهه، 4 صفات حمیده، 5. استحباب تفکر، 6 مكارم الأخلاق، 7. مدح الزهد و حره؛ خط: نستعلیق، بی کا، تا قرن 13؛ مصحح، کاغذ: فرنگی، 10گ(231-240)، 15 سطر، اندازه: 5×12 سم [ف: 28- 385]

182. تهران: مجلس: شماره نسخه : 4/ 9301

از حضرت رسول، امام صادق و علی بن ابی طالب (علیه السّلام) ؛ خط:

نسخ، بی کا، تا قرن 13، 4گ ( 68پ - 71ر) (مختصر ف: 30]

183. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 847/1 -طباطبائی

آغاز: قال رسول الله (صلى الله علیه و آله) جائنی جبرئیل فرحاً و مسروراً في احسن صورة و هيأة معه سبعة آلاف ملكا في یدکل ملک قضيت من نور؛ انجام: قال كبائر الائم احدى عشر .. و اما التي باليدين فقتل النفس بغير حق و السرقة و اما التي بالبطن فاكل الربوا و اكل مال اليتيم ظلما و اما التي ... احادیث پراکنده ای است بدون ذکر مآخذ منقول از حضرت رسول (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) و حضرت موسی نبی الله (علیه السّلام) و حضرت علی (علیه السّلام) و حضرت صادق (علیه السّلام) در موضوع های گوناگون؛ کا: محمد حسن طهرانی، تا قرن 13؛ افتادگی انجام مهر کاتبه با نقش «عبده محمد حسن» (بیضی)؛ کاغذ: فرنگی سفید و شکری، جلد: تیماجی کبود یک لا، 9ص (1-9)، 10 سطر، قطع: رقعی، اندازه: 10×17سم [ف: 23- 136]

184. مشهد، گوهرشاد؛ شماره نسخه: 795/1

روایات و اشعاري منقول از حضرت علی (علیه السّلام) و... در اخلاق و آداب اسلامی، بدون خطبه؛ خط: نسخ، بی کا، تا قرن 13؛

ص: 25

افتادگی انجام مهر: حاج سید سعید، جلد: تیماج مشکی لایه ای، 15 سطر (6×11/5)، اندازه: 12/5×0/5 2سم [ف: 2- 905]

185. تهران: مجلس؛ شماره نسخه : 9467/25

احادیث و اخبار متفرقه به نقل از اصمعی، صاحب الاغانی، الرسالة الهلالية شيخ بهائی: خط: نستعلیق کا: محمد بن جمشید مراعی، تا قرن 13، 3گ (42پ - 44پ) [مختصر ف: 31]

186. قم: دارالحدیث: شماره تسخه: 85

آغاز: و ليس في الجملة من اخلاق الصالحين و لامن شعار المتقين التكلف من أي باب كان قال الله لنبيه قل ما اسئلكم عليه من اجز .. الفصل الاخلاص و بیان حال المخلصين: انجام: فاذا كانت من حرام حذفت وجه المتصدق و ان كانت من حلال قيلت اینوا له قصرا في الجنة.

رساله مفصلی است که مؤلف در آن، احادیثی را در فضایل ائمه اطهار (علیه السّلام) و آداب و اخلاق در فصل های کوتاهی با ذکر نام مأخذ و حذف سند، بدون هیچ توضیحی جمع آوری نموده است.

شماره گذاری فصل ها در نسخه منظم نیست. مؤلف در این رساله از «بحار الأنوار» و «وسائل الشيعه» احادیثی را نقل کرده است عناوین جند باب اول کتاب چنین است: 1. في فضل الإخلاص، 2. في ما يدفع به الرياء، 3. في فضل العلم و جلالته، 4. في الحث على التعليم، 5. في ما ينبغي للمعلمين المرشدين، 6 و 7 في ثواب مجالسة العلماء، 8.في ذم علماء السوء، 9. في دأب العالم و المعلم و العلم، 10. في استحباب ایتان المساجد، 11. في الجماعة، 12. في ذم تارك الصلاة، 13 و 14. في فضيلة صلاة الليل، 15. في نفع الذكر، 16. في فضيلة التهليل، 17. في استحباب قول الحمد الله، 18۔ توبة نصوح، 19. في صفح الله عن الانام؛ خط: نسخ، بی کا، تا: قرن 13، افتادگی آغاز و انجام؛ مصحح، نسخه بدل ها در حاشیه ذکر شده؛ جلد مقوا، 226گ، 19 سطر، اندازه: 11×17سم [ف: 28]

187. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 8885/22

احادیثی از امیرالمومنین (علیه السّلام)؛ خط: نستعلیق و شکسته، بی کا، تا قرن 11 و 13، پس از آن بخشی از کیمیای سعادت (21پ)، کاغذ حنایی آهار مهره، جلد: میشن زیتونی، 1گ (21ر)، اندازه: 15/5×25/8 سم [ف: 29/1-

232]

188. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 1134/21

روایات در اعتقادات و مناقب ائمه (علیه السّلام)، بی کا، تا: قرن 13؛ افتادگی آغاز و انجام کاغذ سفید، جلد: تیماج حنایی ضربی و مقوایی، 46 ص (277-322)، 21 سطر [سنا ف: 2- 128]

189. قم: مرعشی، شماره نسخه: 9213

آغاز: باب معاني الأسماء .. قال الله تبارک و تعالی یا بنی آدم کیف تعصوني و أنتم تجزعون من حر الشمس و الرمضاء؛ انجام : لو يعلم الناس ما في الملح ما احتا جوامعه الى تریاق.

کتاب حدیث در ابواب مختلف این کتاب احادیت با حذف سند گرد آورده شده و گویا قطعه ای از پیش نویس کناف بزرگی است که در این نسخه چند باب توحید و ارض و سماء و جن و حیوانات آمده است؛ خط: نسخ، بی کا، تا قرن 13؛ جلد: تیماج قهوه ای، 230گ، اندازه: 10×5/5 اسم [ف: 24- 15]

190. شیراز؛ علامه طباطبائی، شماره نسخه: 1537/5

خط: نسخ ،بی کا، تا قرن 13؛ 9 گ (51-59) [نسخه پژوهی: 3- 150]

191. قم مرعشی شماره نسخه: 10392/15

برخی احادیث متفرقه؛ خط نستعلیق، بی کا، تا اوایل قرن 13 ؛ قطع: رقعی بزرگ ( میراث شهاب: س8ش 4- 61]

192. تهران: مجلس: شماره نسخه : 1167/3

روایتی از عبدالله بن مبارک، بی کا، تا قرن 13؛ کاغذ: سفید، جلد: تیماج قهوه ای ضربی و مقوایی با ترنج، 3ص (468-470)، 17 سطر [سنا- ف: 2- 155] 193. تهران: ادبیات شماره نسخه: 388/3

احادیث رجعت و ظهور؛ بی کا، تا قرن 13 [ف: 3- 60]

194. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 9042/22

بر گرفته از کتاب های «اسرار الامة»، «قرب الأسناده، «روضة الكافي»، کتاب الغيبة» للشيخ، «عیون اخبار الرضا»، «منهاج الأمامة»، «الارشاد»، «منهاج الكرامة»، «الصافي»؛ خط: نستعلیق شکسته تحریری، كا: جامع، تا قرن 13، کاغذ: فرنگی شکری آهار مهره، جلد: تیماج عنابی ضربی با ترنج و سر ترنج و جدول گرهی، 4گ (72ب - 75ر) [ف: 29/2 - 660]

195. قم مرعشی شماره نسخه : 8/ 1114

نسخه اصل: کتابخانه واتیکان، ش 1111. روایاتی است در فضایل اهل بیت (علیه السّلام)، به خصوص در بیان صفات و مناقب امیر المؤمنین امام علی (علیه السّلام) عناوین برخی از ابواب و قراینی جند در شناسایی این اثر: [برگ 142: باب في ما جاء في مرور على الصراط في فضل العترة الطاهرة، [برگ

143:] باب في بيان من أهلکه الله و غير خلفه بسبهم اياه، [برگ 155:] روى الناصر (علیه السّلام) باسناده إلى النبي. .. باب في بيان ذکر فضائل أمير المؤمنين ابي الحسن علی بن ابی طالب. ...... في بيان أساميه و کناه و القابه و صفانه، [برگ 157:] باب ذكر انه افضى الأصحاب، أخبرنا الامام العلامة فخر خوارزم ابوالقاسم محمود بن محمد الزمخشري الخوارزمی، [برگ 158:] باب في بيان ما نزل من الآيات في شأنه، برگ 162:] باب بیان رسوخ الايمان في قلبه، [برگ 164:] باب في بيان محاربته مردة الكفار و مبارزته أبطال المشرکین، [برگ 1168:] فصل فیما ورد في فضل أمير المؤمنين علي عليه افضل الصلوة و السلام حدثني الأمير صلاح الدين من الامام الحسن بن محمد القطابری، [برگ 169:] و في كتاب المصابيح للسيد ابي العباس احمد بن ابراهيم الحسنی .. و من مناقب ابن المغازلي الواسطی، [برگ 170:] من کتاب شيخنا العالم الناصر بن ابو القاسم البستي المسمى بالمراتب، [برگ 171 تا 182] حديث السفرجله، حديث الطير، حديث الملكين، حدیث الحائط، حدیث اللغة، حديث القبه، حديث الضوء، حدیث الحصن، حدیث اسد و قتله، [برگ 182:] من کتاب سعید بن المسيب، [برگ 183:] قصيده قافیه از علامه جمال الدین علی بن

ص: 26

محمد بن سلامه در 37 بیت، با این مطلع: سرق الفوم جوهر الفاروق *** و تحلوا بحلية الصدیق، [برگ 184:] باب في بیان فضائل له شتی، [برگ 190: باب في تزویج رسول الله (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) اياه فاطمة (علیه السّلام)، [برگ 198:] باب في بيان شی من جوامع كلامه و بوالغ حكمه؛ خط: نسخ، کا: عبدالله سعد مولد زیدی عدلی، تا: 1219ق؛59 ص(142-200) [عکسی ف: 3- 240]

196. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 10124/27

از امام باقر درباره زیارت امام حسین در روز عاشورا؛ خط: نسخ و نستعلیق، بی کا، تا: با تاریخ 1221ق، 2ص (252 - 253)، قطع: بیاضی، اندازه: 11/5×23

سم [ف: 32 -157]

197. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 1/ 476ط

آغاز: بسمله. قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم انا مدينة العلم و على بابها فلما سمع الخوارج هذا الحديث؛ انجام: قالت امراه واثنان قال... تمت هذا الحديث مجموعة من احادیث متفرقه. ..السنه 1231 .

مجموعه ای متفرقه از احادیث اهل بیت (علیه السّلام)؛ خط: نسخ، بی کا تا: 1231ق، جلد. تیماج قهوه ای یک لا، 121ص (1-121)، 17 سطر، اندازه 15×21 سم [ف: 24/3 - 19]

198. یزد؛ وزیری: شماره نسخه: 1774/1

ده حدیث از چهل حدیث از حاج رجب علی؛ بی کا، تا 1232ق؛ جلد مقوایی با تیماج مشکی، 7گ، اندازه: 14×21 سم [ف: 3- 1050]

199. قم: مرعشی، شماره نسخه : 10932/2

ترجمه فارسی برخی از احادیث؛ خط: نسخ خوش، کا: على اكبر بن ملا رمضان، تا: شنبه 28 جمادی الثانی 1232ق، قطع جیبی [میراث شهاب: س9 ش 2- 39]

200. مشهد؛ رضوی، شماره نسخه: 10647/5

آغاز: الباب الأول و فيه ثلاثة فصول. الفصل الأول قال الله عزوجل فاعلم انه لا اله الا هو و قال رسول الله (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) اعرفكم بنفسه اعرفكم بریه، انجام: و امر عظیم من شداید العظام.

کاتب نسخه را به نام «اخبار» و مؤلف آن را ابن بابویه قمی ضبط کرده است. کتاب مرتب است بر چهارده یاب و هر باب مشتمل بر فصول حاوی تنها احادیت وارده در: توحید، عدل، فضایل معصومین (علیه السّلام) ، معرفة ايمان و علامت مؤمن، برخی از عبادات و اذکار و آداب و سنن و اعمال، باب چهاردهم حاوی 34 فصل در ملاحم؛ خط: نسخ، كا: اصفهانی و رضوی، تا: 1236ق، افنادگی: آغاز (صفحه اول)؛ کاغذ آهار مهره شکری، جلد. تیماج خرمایی ،22 سطر، اندازه: 15×21سم [ف: 11 -330]

201. تهران، سپهسالار شماره نسخه: 1/ 7560

آغاز: ابواب انواع الدنيا و الممدوح منها و معانيها، ابواب انواع الدنيا: اخبار الائمة الكافي: في خبر محمد بن مسلم عن علي بن الحسين (علیه السّلام) المنقدم ذكره في باب ان حب الدنيا راس كل خطيئة؛ انجام: و منه محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد... و بكنس ابنية حتى أن السوانح قبل مغيب الشمس ينفي الفقر و يزيد في الرزق.

تمت الرسالة الشريفة.

برخی از اخبار و احادیث اعتقادی و اخلاقی و فقهی بدون ذکر سند جمع آوری و در کتاب حاضر نگاشته شده است. به نظر می رسد این کتاب بخش هایی کوتاه و نامرتب و یا منتخبی از کتاب «جامع الأحبار» باشد؛ خط: نستعلیق، کا: محسن بن احمد، تا 1237ق، کاغذ فرنگی سفید، جلد: تیماج حنایی ضربی مقوایی، 124گ (2پ -125ب)، 27 سطر، اندازه : 20/5 ×30سم [ف: 2- 69] 202. مشهد؛ الهيات؛ شماره نسخه: - 33612/5

فصلی است در چیزها که فقر آورد و آنها که روزی را فراح سازد و در آغاز آفرینش؛ خط: نسخ و نستعلیق، کا: سید محمد بن محمد باقر بن قوام الدین محمد بن مفید موسوی استر آبادی، تا: 1238ق، کاغذ: فستقی، جلد: تیماج مشکی، 1گ (67)، 15 و 16 سطر (10×15)، اندازه: 17×21سم [ف: 3- 781]

203. مشهد: الهيات؛ شماره نسخه: 22385

آغاز: (نخستین عنوان موجود در برگ دوم:) آیات ندائية قال الله سبحانه و نادى اصحاب الجنه. .. مقتضى المقابلة ان يقال ما وعدکم و لعل النكته في..

جلد اول از کتابی است که احادیث امامیه را گزارش نموده و این جلد شامل 120 حدیث و شرح آن است که آخرین آنها سؤال رأس الجالوت از حضرت رضا (علیه السّلام) است، تاریخ فراغت از تأليف 1225 ه ق، احادیث تحت عنوان حدیث نبوی، حدیث علوی، حديث صادقی، حدیث رضوی و... آمده است؛ خط: نسخ، بی کا، تا: 1238ق، افتادگی: آغاز؛ دارای حواشی با نشان «منه دام

ظله العالی»: كاغذ: فستقی، یک سوی جلد افتاده، 21 سطر ( 9×14/5)، اندازه: 17/5×21 سم [ف 2- 237]

204. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 9467/38

در مناقب ائمة، به نقل از ابن عباس (از مشارق الانوار)؛ خط : نستعلیق، کا: محمد بن جمشیدی مراغی، تا 1241ق، 2گ (87پ- 79ر) (مختصر ف: 29]

205. قم: مرکز مطالعات، شماره نسخه : 6/ 371

آغاز: في مشكوة الانوار بعنوان البصري و كان شيخاً كبيراً قد اتي عليه اربع و تسعون، انجام: فلما أعظم هذا البلاء و ما اطول هذه المدة. و نسأل الله التوفيق و الثبات منتخب در فضل و علم ائمه اطهار، احادیث منتخب در فصل و علم ائمه اطهار از: «مشكاة الأنوار» و «کافی» و روایت جاثلیق مسیحی را به تفصیل آورده است؛ خط: نسخ و نستعلیق، بی کا، تا: 3 جمادی الثانی 1247ق؛ جلد: تیماج، قهوه ای، اندازه: 15×21سم [ف: 1- 397]

206. یزد؛ وزیری شماره نسخه : 3678/4

آغاز: بسمله، حمد له ، عن ابی عباس ، عن النبي (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) انه قال ذات يوم کا: حاج غلامرضا بن قاسم یزدی، تا: 1251ق، اهدایی حاج شیخ غلامرضا جماعتی تفتی، کاغذ: کبود اصفهانی، جلد مقوایی با

ص: 27

تیماج مشکی، 17گ (94-110)، اندازه: 15×21سم [ف: 4- 1387]

207. شیراز: شاهچراغ شماره نسخه: 2502/1

آغاز: بر الوالدين سلف، بركة العمر في حسن العمل

کلمات قصار که به ترتیب حروف الفبای اول جمله مرتب شده؛ خط: نسخ، کا: غلامرضا ابن ابوالحسن، تا جمعه 11 جمادی الثانی 1254ق، افتادگی آغاز و انجام، 6گ (17-22)، اندازه 5x10 سم [ف: 3- 128]

208. مشهد: رضوی؛ شماره نسخه: 15572/2

صد حدیث در مدح حضرت علی (علیه السّلام) جامع سید محمد تقی حسینی حسب الأمر ملا محمد طاهر ؛كا: مهدي بن اسد الله، تا: صفر 1256ق؛ کاغذ: شکری فرنگی آهار مهره، جلد. تیماج یک لایه دار چینی، 5 ص (242-246)، سطور چلیپا، اندازه 14/5×21سم [ف 17- 307]

209. قم، طبسی؛ شماره نسخه : 101/5

آغاز: بسمله قول النبي صلى الله علیه و آله من يسئل يعلم يعلمه فيكتمة الجمه الله بلجام من النار، العلم بلا عمل كالقوس بلاوتر؛ انجام: اذا تعلموا تكبروا من علم عيدا آية من كتاب الله تعالى فهو مولاه من علمني حرفا فقد صیرنی عبداً تمت الكتاب

احادیث مرویه از رسول اکرم (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) و اهل بیت (علیه السّلام) درباره علم و فضل عالم در اقسام علما و فضیلت نماز و عقاب تارك الصلاة و مذمت خمر در نسخه حاضر درج شده است؛ خط: نسخ، كا: هادی انجدانی، تا: شنبه 8 رجب 1359ق، به جهت میرزا محمد تقی؛ جلد: تیماج قهوه ای ضربی مجدول، 4گ، 19 سطر، اندازه: 17×22سم [ف مخ 1- 16]

210. قم: مرکز مطالعات، شماره نسخه: 485/3

آغاز: نزع الله برکته و ضیق عليه معيشته و وكله الله إلى نفسه و من وكله الله إلى نفسه فقد هلك، انجام: و يقول الآخر یاليتهم إذ لم يعلموا لماذا خلفوا .. فيقول الآخر و بالیتهم إذ لم يعلموا بما علموا تابوا مما عملو

احادیث منتخب با حذف اسناد در موضوعات مختلف: اخلاقی و آداب دینی از کتاب های: «ارشاد القلوب»، «بحار الأنوار» (حديث معراج، وصایای پیامبر به على بن أبي طالب، أبوذر، ابن مسعود)، «تفسیر علی بن إبراهيم»، «کشف الغمه»، «مناقب» خوارزمی، «أمالی، طوسی، «أمالی»، صدوق، «أصول كافي»، «مجموعه ورام»؛ خط: نسخ و نستعلیق، کا: زین العابدين ابن محمد حسینی، تا» دوشنبه 17 رجب 1259ق؛ جلد. تیماج قهوه ای ضربی ترنج با سر و نقش گل و بوته به 42ص (173ر -214پ)، 21 سطر، اندازه: 17×22سم [ف: 1 -420]

211. تهران: مجلس؛ شماره نسخه : 4/ 168- طباطبائی

آغاز: بسمله سال علی بی ابیطالب عليه الصلوة و السلام عن النبي صلی الله علیه و آله عن هذه الایه .. قال رسول الله يا علي يحشرا متى يوم القيامة على خمسة عشر فوجا الفوج الاول يخرجون من قبورهم و بطونهم مثل الجبال ملئت من الحيات و العقارب، انجام : الفوج الخامس عشر يخرجون من قبورهم بالنور التمام ... فيقول الناس من هولاء و يقال هائولاء الذين ماتوا على التوبه فادخلوها خالدین

حديث في آية «يوم ينفخ في الصور»، مضمون این حدیث سوال امام علی بن ابی طالب (علیه السّلام) است از رسول الله (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) از تفسیر افواج در آیه شریفه «يوم ينفخ في الصور فناتون افواجا»؛ خط: نستعلیق،

كا: عبد الخالق خراسانی، تا: 1260ق، در پی این بخش از 116- 126) پند و حدیث و برخی از آن به نظم است، 3گ (115-117) [ف: 23 - 658]

212. تهران: ملی؛ شماره نسخه : 17284

کا: محمد حسن بن مرحوم، تا: 1362ق؛ خریداری از محمد مهدی ابراهیمی (رایانه)

213. یزد؛ وزیری؛ شماره نسخه: 2685

آغاز: بسمله، حمد له، عن ابن عباس، عن النبي (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) کم اخبائک یالعين من أمتي فقال عشرة

خط: نسخ، كا: احمد بن عباس بن علی یزدی، تا: جمادی الاول 1263ق؛ مقداری از «نهج البلاغه در آغاز و قسمتی مکرر از همین کتاب ضمیمه دارد، اهدایی موسس؛ کاغذ مختلف، جلد مقوایی با تیماج زرد ضربی با یک ترنج بزرگ و دو کوچک و دو جدول، 47گ، مختلف السطر، اندازه: 15/5×22 سم [ف: 4- 1389]

214. یزد؛ وزیری شماره نسخه: 1365/2

خط: نسخ، كا: ابوالحسن پسر علی رضا شهریابکی، تا: 1268ق؛ کاغذ: اصفهانی، جلد. تیماج تریاکی، 26گ (149-175)، 7 سطر (6×11)، اندازه:10×15/5سم [ف: 3- 939]

215. قم؛ گلپايگانی؛ شماره نسخه: 7505- 38/125

آغاز: وجد بخط مولانا ابي محمد العسكري عليه السلام ماصورته قد صعدنا ذرى الحقایق باقدام النبوة والولاية ونور ناسبع طبقات... فصل قد تقدم في صدر هذا الكتاب أن الإمامة تكون بالنص والعصمة: انجام: و مردی غیر خزى ولافضح برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه وحبيبه محمد و آله و عترته الطيبين الطاهرين المعصومين من آل طه و یس قد فرغ من تسويد ... المسماة باتمام النعمة

منتخبی است از احادیث شیعی درباره امیر المؤمنین و سید الشهداء و امام عصر (علیه السّلام) برگرفته از کتب محدثین شیعه خصوصاً «كمال الدين و تمام النعمة» شیخ صدوق، در اواخر کتاب رساله «شهاب الأخبار»، قاضی قضاعی (-454ق) را آورده است و شروع کتاب با حدیث منسوب به امام حسن عسکری (علیه السّلام) است که فرمود: «قد صعدنا ذرى الحقایق باقدام النبوة..»و از جمله مطالب کتاب: خطبه پیامبر (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) در روز غدیر و قصه بلوهر حكيم و بوذاسف و احادیث منتخب از «کمال الدین»، درباره امام زمان (علیه السّلام) است؛ خط: نسخ، كا: عبد الحميد بن على، تا: 1272ق؛ دارای حواشی با نشان «ق»؛ جلد تیماج مشکی مجدول سوخت با ترنج و سرترنج، 203گ، 13 سطر، اندازه: 17×22سم [ف: 1- 115]

ص: 28

216. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 8919/18

آغاز: «هو في اسرار الامام المهدی محمد بن الحسن. فمن ذلك ما رواه الحسن بن حمدان عن حكيمة بنت محمد بن علي الهادي قالت كان مولد القائم ليلة النصف من شعبان 225

چندین روایت درباره امام زمان، خط: نستعلیق و شکسنه، کا: محمود بن جلال الدین محمد نصیر قلندر شاه خویی تا: ربيع الثانی 1272ق، جا: دارالخلافه طهران؛ کاغذ: فرنگی نازک الوان، جلد میشن قهوه ای ضربی با ترنج و سر ترنج و جدول، 2گ (51پ -252ر)، اندازه: 12/8×21/5سم [ف: 29/1 - 331]

217. تهران: ملک: شماره نسخه: 1/ 2520

رواية أبي مخنف لوط بن يحيى الأزدي في مولد علی بن ابی طالب، با یک دیباچه به عربی؛ خط نستعلیق، بی کا، تا: 15 رجب 1276ق؛ کاغذ: فرنگی و ترمه، جلد: میشن سرخ لایی، 12 سطر، اندازه 11×19سم [ف: 6- 32]

218. تهران: مفتاح، شماره نسخه: 875/12

خط شکسته نستعلیق، بی کا، تا شب جمعه شب معراج 1377ق، جا: همدان، قطع ربعی [نشریه: 7- 261]

219. قم: مرعشی: شماره نسخه :11504/3

آغاز: اعلم أني قد وفقت بإتمام جامع الأخبار من تصنيفات أفضل الفاضلين .. على بن طاووس رحمة الله علیه؛ انجام: افتاده: محضوا أموالكم بالزكاة وداء مرضاكم بالصدقات ورد البلاء بالدعاء...

مؤلف گوید: «بعد از اتمام کتاب «جامع الاخبار» - که آن را به سید ابن طاووس رحمة الله نسبت داده -، به جمع اخبار از کتب معتبره می پردازم، گمان می رود مؤلف به احادیث، كاتب نسخه رسول لاهیجی باشد؛ خط: شکسته نستعلیق، كاتب = مؤلف رسول لاهیجی، نا: 1278ق؛ افتادگی انجام، از برگ 45 تا 75 مطالب مختلف از ادعیه و اوفاق و غیر آن به صورت افزودگی آمده است؛ کاغذ: فرنگی، جلد: کاغذی با مقوا، عطف: پارچه، 7گ (38-44)، 13 و 14 سطر، اندازه: 7/5×13 سم [ف: 29- 142]

220. تهران: ملک: شماره نسخه : 564/18

اخباری که دلالت بر شرف علم می نماید، كا: محمد مسیح بن عبد الحمید موسوی اصفهانی درب امامی، تا حدود 1280ق [ف : 5- 87]

221. قم: مرعشی؛ شماره نسخه: 10103/3

خمس وخمسون حدیث: خط: نسخ، كا: على بن عباس بحرانی، تا 1280ق؛ قطع: وزيري خشی کوچک [ میراث شهاب س 8ش 2- 21]

222. اراک؛ دهکان؛ شماره نسخه : 22/ 215

آغاز: بسمله، اليد العليا خير من اليد السفلى، انجام: لا طاعة المخلوق في معصية الخالق و الحمد لله اولاً و آخراً و صلى الله على محمد و آله الطاهرين .. على اختتام الأحاديث التي كانت في الحقيقة كالدرر المتفرقة و جمعها مولانا .. السيد ابوالقاسم الخونساري اعلى الله مقامه... إلى عفو ربه الباری حسین بن محمد النقی الموسوی الخونساری... في سنة 1281 من الفاظ رسول الله (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ )؛ خط: نسخ و نستعلیق، کا: حسین بن محمد تقی موسوی خوانساری، تا: 1281 ق؛ جلد. تیماج قهوه ای، کاغذ: نخودی، 4گ (448پ-451ر)، قطع: فيم ربعی، اندازه 10×15 سم [ف: 2- 290]

392. اراک: دهگان شماره نسخه: 215/17

تعدادی حدیث منقول از «من لایحضره الفقيه» با ذکر سند بیان شده است؛ خط: نسخ و نستعلیق، كا: حسین بن محمد نقی موسوی خوانساری، تا: 1281ق کاغذ: نخودی، جلد: تیماج قهوه ای، 3گ (273ر -275ر)، قطع: نیم ربعی، اندازه: 10×15 سم [ف: 2- 289]

223. قم مرعشی، شماره نسخه:10832

شامل احادیث قدسی و احادیث وارده از معصومین (علیه السّلام) در شرافت قم و قميين؛ خط :ثلث، كا: میرزا علی اکبر فيض قمی، تا : 1282ق؛ قطع: رقعی [میراث شهاب: س 9ش 2 -11]

224. تهران: مجلس: شماره نسخه : 3/ 8825

از امیر المؤمنين (علیه السّلام) به نقل از تفسیر صراط المستقیم خط : نستعلیق، کا: سید محمد طباطبایی طبیب یزدی، تا: سه شنبه 12 ربیع الثانی 1285ق، جا: دارالخلافه تهران؛ کاغذ فرنگی نخودی آهار مهره، جلد: میشین قهوه ای مجدول، 1گ (14پ)، اندازه22×35/3سم [ف: 29/1 - 56]

225. تهران: مجلس: شماره نسخه: 14482/8

آغاز: روی ان امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب عليه السلام جاء إلى النبي (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) يشكو اليه الحاجة فقال الا اعلمك كلمات اهد یهن إلى جبرئیل علیه السلام، انجام این عبد الرحمن عن أبيه قال دخلت انا و ابی علی رسول الله (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) فقال يا رسول الله بماذا اوتر قال بسبح اسم ربک الاعلى و قل یا ایها الكافرون و قل هو الله و الحمدلله رب العالمین.

چند حدیث به نقل از یکی از اصول شیعه اغلب احادیث آن با عنوان «حدثنا الابهری» است؛ خط: نسخ زیبا، كا: ابو القاسم بن ملا على الريزي من بلوک الآشتیان، تا 1286 ق؛ جلد: تیماج مشکی سوخت ضربی ترنج با سر با کتیبه «باقر بن محمد صادق»، مجدول گرهی، 1گ (180پ-181پ)، 20 سطر، اندازه: 14×22سم [ف 38- 637]

226. تهران: مجلس: شماره نسخه:6/ 8835

حدیث امام باقر (علیه السّلام) به نقل از کافی، در باب سؤالی که از حضرت رسول در باب صالخ از جبرئيل کرد؛ خط: نستعلیق، کا: سید محمد طباطبائی، تا شعبان 1386ق، 1گ (52پ- 53ر) [مختصر ف: 305]

227. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 8825/40

روایات فضایل علی بن ابی طالب (علیه السّلام)؛ خط: نستعلیق، کا: سید محمد طباطبایی طبیب یزدی، تا: با تاریخ 1286ق، جا: تهران؛کاغذ: فرنگی آهار مهر، جلد: میشین قهوه ای مجدول، 2گ (172ر -173ر)، اندازه:22×35/3سم [ف: 29/1 - 62]

ص: 29

228. تهران: مجلس، شماره نسخه:8/ 8825

روایتی از «الكافی»، نوشته شده در شب جمعه شعبان 1286ق؛ خط : نستعلیق، کا: سید محمد طباطبایی طبیب یزدی، تا: جمعه شعبان

1286ق، جا: تهران؛ کاغذ: فرنگی نخودی آهار مهره، جلد: میشین قهوه ای مجدول، 2 گ (52پ-53ر) ، اندازه: 22× 33/5سم [ف: 29/1 - 57]

229. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 13889/2

آغاز: بسمله و من الاخبار الفصيحة حديث عمران بن سوادة الليثي متأصحاً العمر و فيه من النكات الأدبية و غریب المعاني و الألفاظ ما يجب الاطلاع عليها حدیث عمران بن سوادة الليثي، حدیثی است که طبری در تارخ خود از عمران من سواد لیثی پیرامون نصيحت عمر نقل کرده است؛ خط شکسته نستعلیق ساده، بی کا، تا 24 شوال 1288ق، جا: شیراز، از روی اوراق مختلف مرحوم میرزا یوسف استكتاب شده که کاتب از آقا میرزا ابوالحسن منسوب ایشان گرفته؛ جلد: تیماج زيتونی، 18گ (77پ-95ر) [ف: 27- 483]

230. تهران: ملک شماره نسخه:3471/14

احادیث پراکنده؛ خط: نستعلیق، بی کا، تا: با تاریخ 1288ق [ف: 6 - 455]

231. تهران: ملک شماره نسخه: 8/ 3471

روایات از امامان؛ خط: نستعلیق، بی کا، تا: با تاریخ 1288ق [ف: 6 - 455]

232. تهران: مجلس؛ شماره نسخه 18226

حديث النار، منقول از این عباس؛ بی کا: تا 1291ق [د.ث. مجلس]

233. تهران: مجلس: شماره نسخه: 8899/9

خطاب به امیرالمؤمنین (علیه السّلام) درباره دوستی او از کتاب «مناقب» اخطب خوارزمی، خط: نستعلیق، کا: سیف الدین بن شمس الدين، تا: 21 شعبان 1291ق؛ پس از آن گفته ای از حکما درباره خلقت ملائکه و بهایم و انسان (88پ) و نقل از «کشکول» (88پ -89ر)، کاغذ: فرنگی آهار مهره، جلد

تیماج قهوه ای مجدول، 1گ (88ر)، 12 سطر (9/6×14/4)، اندازه: 12/9×19/3 سم [ف: 29/1 - 266]

234. قم: فیضية؛ شماره نسخه: 1062/1

حدیث مفصل، درباره امام زمان با توضیحاتی درباره آن؛ خط نستعلیق، کا: على بن احمد، تا: 1295ف؛ 21گ، 21 سطر، اندازه 15×21سم [ف: 3- 51]

235. تهران: ملی، شماره نسخه: 6894

نصایح حضرت علی (علیه السّلام) به امام حسین (علیه السّلام): خط نسخ و نستعلیق تحریری، كا: سید محمد حسینی اردستانی، تا: 1297ق، کاغذ: دولت آبادی، جلد: تیماج زنگاری یک لابی مجدول ضربی، 10گ، 12 سطر (6/5×12)، اندازه: 12×18/2 سم [رایانه ]

236. قم: مؤسسة آية الله بروجردی: شماره نسخه 458/4

آغاز: اخبرنا الشريف الأجل الفقيه العالم... عن النبي صلى الله عليه واله أنه قال لأصحابه ما من صدقة افضل من سقي الماء؛ انجام: قال اتذكر شهر رمضان فيقول نعم فیفول ستر الحال شرط، فهذا ما سمعته و رویته و الحمد الله وحده ..

خط نسخ مغلوط، کا: حاج عبد المجيد بن محمد علی مشهدی، تا اوایل ربيع الثانی 1298ق؛ جلد: تیماج زرشکی، 26گ (94پ 119ر)، اندازه:10/5×17 [ف: 2- 290]

237. مشهد: الهيات؛ شماره نسخه: 22699

نسخه ای است بدون اول و آخر شامل روایاتی اخلاقی که از کتاب «مستدرک الوسائل»، نوری گزین نموده است، با عناوین في الحث على الدعا و آدابها و ثمراتها، في السخاء و آثارها و مراتبهاء في خلوص النية و العمل على طبقه و آثارها في الدنيا و تشبيهاتها في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، في حقوق الوالدين على الولد و بالعکس، في التواصع. در بالای هر یک از این عناوین جمله «الطرق الى الله بعدد انفاس الخلائق»، مکرر آمده است؛ خط: شکسته نستعلیق، بی کا، تا: قرن 14؛ افتادگی آغاز و انجام ؛ 44گ، 22 سطر (13/5×16)، اندازه:18/5×23سم [ف: 3- 842]

238. تهران: مجلس: شماره نسخه : 8825/15

روایت عبدالله بن عباس درباره اصحاب کهف و رقیم؛ خط: نستعلیق، کا: سید محمد طباطبایی طبیب یزدی، تا: با تاریخ 1301ق، جا: تهران، کاغذ. فرنگی نخودی آهار مهره، جلد: میشین قهوه ای مجدول، 3 گ (63ر - 65ر)، اندازه

22×35/3سم [ف: 29/1- 58]

239. تهران: مجلس: شماره نسخه: 6/ 1851

حديث في الروح، حدیثی است منقول از حضرت حسن (علیه السّلام) درباره روح انسان به هنگام خواب، امام (علیه السّلام) به سوالی که از او شده در این حدیث پاسخ گفته است، کاتب نیز این حدیث را از «مجمع البحرین» نقل کرده؛ خط: نستعلیق متوسط، کا: على نوری، تا: 1302ق، کاغد: فرنگی شکری رنگ، جلد: تیماج قرمز، 1ص (249)، 12 سطر، قطع: رقعی، اندازه 10/5×18 سم [ف: 9- 529]

240. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 3/ 10005

آغاز: بسمله حدثنا أبو العباس احمد بن علی بن الحسن .. قال قال رسول الله (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) العلم خزائن، انجام: فوالله ما تهمني في الانحراف عن اهل... القوم و تفرقوا

احادیثی از پیامبر اکرم (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) و اهل بیت (علیه السّلام) با ذكر سلسله سند، بر روی برگ اول این رساله نوشته: «جزء من الأحاديث نقلت من خط على بن حمد بن شاذان الفامی كذا في النسخة التي نفلت منها»، کاتب در پایان به کتایت نسخه از اصل مغلوط اشاره کرده است؛ خط تحریری، بی کا، تا 1336ق، جلد. تیماج مشکی، 11ص (14-24)، 19-20 سطر، اندازه: 11×17/5 سم [ف: 32- 17]

241. شیراز؛ شاهچراغ شماره نسخه: 695

آغاز: بسمله، قال أمير المؤمنین علیه السلام، طلبت القدر و المنزلة فما وجدت الا بالعلم، انجام: من عمى عن فضلنا و کفی به من عمى عن امر بنی امیه..

ص: 30

این جلد شامل دو قسمت اس و متن عربی فرمایشات امیرالمؤمنین علی (علیه السّلام) که حاجی میرزا محمدرضا شیرازی در سال 1338 در مشهد مقدس نوشته است، 2. رساله ای چاپی به نام «زینت المساجد»، که شامل ادعیه است و مرحوم رحمت بن حكيم بن وصال شیرازی آن را نوشته و در سال 1326 ه ق در مطبعه مظفری بمبئی چاپ شده است؛ خط: نسخ، كا: حاجی میرزا محمدرصا شیرازی، تا: 1338ق، جا: مشهد مقدس ؛ کاغذ: فرنگی نخودی، جلد: مقوا با عطف تیماج و کاغذ مشکی، 61ص، 6 سطر (7×12)، اندازه: 10×18 سم [ف: 1- 214]

242. قم: فيضيه؛ شماره نسخه: 1764/9

حدیثهای متفرقه؛ بی کا، تا 1365 - 1366ق، 2گ، اندازه: 7×13 [ف: 3- 130] 243. تهران: ادبیات شماره نسخه: 9 حکمت

آغاز فرمایشات پیغمبر .. حدیث شریف ماثور عن رسول الله. .. بلا خلاف سبعة يظلهم الله في ظل عرشه

احادیث پیامبر و امامان است با چند بیت فارسی از نویسنده نسحه در پایان، خط: نسخ خوش، کا: عبد الله ارباب، تا: رجب 1377ق؛ جدول و ستون بندی شنگرف و لاجورد و زر میان سطرها زرین ، 23ص، 9 سطر، قطع: جيبي (ف:2- 73]

244. قم: گلپایگانی شماره نسخه :2/ 7782-122/ 52

آغاز : قال النبي صلى الله عليه و آله: الكمبة كعية لأنها مربعة و صارت مربعة لانها بحذاء

احادیث پراکنده ای است به نقل از کتاب های «کافی» کلینی و «احتجاج» طبرسی؛ خط: تحریری، بی کا، بی تا، افتادگی آغاز؛ 47گ (41-87)، 16 سطر، اندازه 14×20سم [ف: 1- 110]

245. قم: گلپایگانی شماره نسخه: 6369/1 - 32/69

آغاز: بسمله قال النبي صلى الله عليه و آله لایزول قدم العيد يوم القيامة عن موضعه حتى يسئله تعالى عن اربع عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه وعن ماله مما اكتسبه؛ انجام: وانه ينبغى للمتصدق الى یلئم... يقول عند وئيه الحمدلله الذي نجافي مما ابتلي به غیري ولو شاء لفعل.

احادیث نبوی (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) و احادیث اهل بیت (علیه السّلام) است بیشتر در موضوعات اخلاقي بدون عنوان بندی خاصی در رساله حاضر

گردآوری شده است و مجموعاً بیش از چهل حديث است؛ خط: نستعلیق، بی کا، بی تا، جلد: مقوای سفید عطف گالینگور قهوه ای، 8گ، 13 سطر، اندازه: 21×29سم [ف: 1- 109]

246. قم: مسجد اعظم؛ شماره نسخه : 482/4

آغاز: بسمله، عن زيد الشحام عن الصادق عليه السلام قال ما من عبد يقول كل يوم سبع مرات أسأل الله الجنة واعوذ بالله من النار الا قالت النار يا رب اعذه منی: انجام: و تجسونهن في البيوت و تعلموهن ما يحتاجون اليه من دينهن و الحق الذي ارتضاه لهن و تضربوهن على ذلك ضربا وجيعاً فان الرجال يسألوا عن النساء یوم القيامة و كذلك النساء

چند حدیث اخلاقی به نقل از ائمه اطهار (علیه السّلام) ذکر کرده است؛ خط: نستعلیق، کا: ابوالقاسم بن جعفر بن علاء الدین حسینی واعظ یزدی، بی تا، جلد: تیماج قهوه ای بدون مقوا، 10گ، اندازه: 14×21سم [ف مخ 2- 603] 247. قم مسجد اعظم شماره نسخه: 3991

آغاز: و لاتصحب من یتزین یک بان كان جاهلا الا لاجل التعليم اولان ينقل اليك عيوبک روی الکلینی قویا عن ابي العدیس قال قال أبو جعفر عليه السلام يا صالح اتبع من یبکیك و هولك ناصح و لاتتبع من يضحكك وهو لك غاش، انجام: وروی اسحاق بن جرير الموثق وطريق الصدوق اليه غير مذكور في الفهرست و الظاهر الاخذ من كتابه و ان كان الاظهر اخذه من كتاب البرقی و في الطريق محمد بن سنان اصبح من تتزين به أما بالاستقاده او باصل الصحابه و لاتصحب باب السفر را در بردارد، به مراجع حدیثی از جمله کلینی، مفید، طوسی، علامه حلی، فیض کاشانی، حرعاملی و دیگر مراجع مراجعه شد، با هیچ کدام از آنها مطابقت نداشت، مطالب این کتاب نیز تحت عناوین «باب - باب بیان شده است؛ خط: نسخ، بی کا، بی تا، افتادگی آغاز و انجام؛ جلد: گالینگور سبز عطف تیماج زرشکی، 61گ، 24 سطر، اندازه: 20×29سم [ف مخ: 3- 985]

248. قم؛ مسجد اعظم شماره نسخه :1503/2

آغاز: من کتاب الشذاع المروي عن امیر المومنین علیه السلام قال اذا اهل المحرم السبت تكون الشتاء شديد البرد کثير الرياح و تقل الحنطة، انجام: ويكون سنة تكثر فيها ماء العيون و يكون سنة اخرها خیر من اولها

حدیثی است از مولی الموحدین امام علی (علیه السّلام) که از کتاب شذاع منقول است و در پیش گویی اوضاع آینده است؛ خط نستعلیق، بی کا، بی تا، مطالب متفرقه ای در ذکر نادعلی و علوم غریبه در میان رساله آمده است؛ جلد: مقوا، 8گ، 18 سطر، اندازه: 12×24 سم [ف مخ: 2- 722]

249. قم مسجد اعظم، شماره نسخه : 5/ 1410

آغاز: حدثنا محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن عمروه انجام: بامتناع الأولى أن يثنی ولابدی له أن يبدأ لا اله الا الله العلى العظيم

حديث التوحید، حدیثی است در توحید که از امام علی بن موسی الرضا (علیه السّلام) در مجلس مأمون روایت شده است؛ خط نستعلیق، بی کا، بی تا؛ فایده ای در حدیثی از جابر در آخر رساله آمده است؛ مهر: «الراجی ابوالمعالی الحسینی» (بیضوی): جلد: مقوا، 2گ، 15 سطر، اندازه 11×17 سم [ف مخ: 2- 773]

252. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه:9048/12

احادیثی در فضایل امیر المؤمنين (علیه السّلام) از «مسند» و «معالم التنزيل»؛ خط: نسخ، بی کا، بی تا، کاغذ نخودی آهار مهره، جلد: میشن مشکی، 1گ (246ر -246پ)، 17 سطر (7/5×12 )، اندازه: 12/2×18/6 سم [ف: 29/2 - 669]

ص: 31

253. قم؛ مسجد اعظم، شماره نسخه: 1409/10

آغاز: اعطى الله عزوجل العقل خمسة وسبعين جندا واعطى الجهل خمسة وسبعين جندا حدثنا الى رض قال حدثنا سعد بن عبدالله ؛ انجام: و انما یدرک النور بمعرفة العقل و جنوده و مجانية الجهل و جنوده

اصل حدیثی است از حضرت رسول اکرم (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) درباره جنود عقل و جنود جهل؛ خط: نسخ، بی کا، بی تا، جلد. تیماج قهوه ای

عطف پارچه، 2 گ، 21 سطر، اندازه: 11×17 سم [ف مخ: 2- 774]

254. قم: مسجد اعظم؛ شماره نسخه : 4149

آغاز: روایت است از عبد الله بن کیسان از امام جعفر صادق علیه السلام گفت: گفتم او را قربانت شوم من غلام تو عبد الله بن کیسانم. گفت اما پدر تو پس می شناسم او را انجام: وحضرت امیر المؤمنين عليه السلام فرمود که اگر پرده گشوده شود یقین من زیاد نخواهد شد و معلوم است که این معنی مخصوص آن حضرت و امثال اوست.

بخشی از یک مجموعه حدیثی است، یک باب با عنوان «طينة المؤمن و الكافر» دارد، از کلینی و ابن بابویه و طبرسی و کتاب اختصاص یاد کرده است، گاهی برخی عبارات را به فارسی ترجمه کرده است؛ خط: نستعلیق، بی کا، بی تا، مجدول، صحافی این نسخه منظم نیست، اشعاری در مصیبت جانسوز کربلا در ابتدا و انتهای نسخه؛ جلد: گالینگور سیز عطف تیماج زرشکی، 66گ،

27 سطر، قطع: بياضي، اندازه: 11×17سم [ف مخ: 2- 604]

255، مشهد، ادبیات، شماره نسخه: 154/13 فیاض

حدیثی درباره روزه ؛خط نستعلیق، بی کا، بی تا؛ جلد: مقواء 2ص، اندازه: 13/5× 18/5 سم [ف: 203]

256. قم: مرعشی؛ شماره نسخه: 2573/1

آغاز: قال محمد بن ادریس رحمه الله اني لما رأیت زهد هذا العصر في علم الشريعة المحمدية صلى الله عليه و آله و الأحكام الاسلامية؛ انجام: اقول يظهر من هذا انه عليه السلام قال لايحضر في بعض السنين الموسم.

احادیث متفرقه ای است بدون ترتیب خاص انتخاب شده از کتاب «سرائر» ابن ادریس و «امالی شیخ صدوق و جز اینها؛ خط: نسخ، بی کا، بی تا: مصحح جلد مقوایی عطف تیماج قهوه ای، 115گ(1پ-115پ)، اندازه: 17×21/5سم [ف: 7- 161]

257. تهران: ملک، شماره نسخه: 3207/11

اخباری است از گفتار پیامبر اسلام و خبر سلمان فارسی و خبر غمامه در مناقب علی (علیه السّلام) و اخبار دیگری در فضائل على (علیه السّلام)؛ خط نسخ، بی کا، بی تا، کاغذ: ترمه، جلد: میشن قهوه ای مغزی سیاه، 27 ص (68پ- 94ر)، 17سطر، اندازه:12×18 سم [ف: 6- 299]

258. تهران: ملک: شماره نسخه : 6101/24

آغاز: بسمله. هذا حديث يونس النبی (علیه السّلام) مع اهل نينوى. و اول الأنبياء آدم (علیه السّلام) و قد خلقه الله من طین، انجام: فآمنوا فمتعنا هم إلى حين. تم الخبر، و الحمد لله رب العالمين. ..

حدیث یونس النبی؛ خط: نسح، كا: محمد قاسم بن شجاع الدین نجفی، تا: اصفهان؛ جلد میشن زرد لابی، 6گ (111ر-116ر)، 33 سطر، اندازه: 13/9×

24/8سم [ف: 9- 160]

259. قم؛ فیضیه: شماره نسخه : 4/ 2038

احادیثی از «عدة الداعی»، این فهد حلی، بی کا، بی تا: اندازه: 11×17 سم [ف: 2- 170]

260. تهران: ملی، شماره نسخه: 2044/9

آغاز: امیر المؤمنین (علیه السّلام) و كان من ورائه فقال هاتنا يا رسول الله .. قال كنت بصور في سنة نيف و خمسین و ثلثماية عند أبي على محمد بن (گ 113ر) .. قال أبو الفرج .. لما وردت الى باب عضد الدوله بالموصل سنة ثمان وستين و ثلثماية لزمت دار جارية ابي نصر خرشيد (گ 114)... فلما سجد سقط العمامة عن راسه فنظرت إلى راسه فاذا فحف خنیریر (گ 116پ) .. کتاب

المدهش لابن الجوزي، قال أبو عاصم الزاهد ( گ 117پ) فاخذت منه شطية فتخللت بها ورميت بها الى الأرض فاول شیء سئلت عنه تلك الشطية

شش برگ جدا شده از کتابی ناشناخته در حدیث؛ بی کا، بی تا؛ افتادگی آغاز و انجام کاغذ: اصفهانی ترمه نخودی، جلد. تیماج سرخ یک لا، 6گ (113-118)، اندازه : 19/5x13/5 سم [ف: 11 - 160]

261. تهران: ملی؛ شماره نسخه : 4574

آغاز: بسمله، قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم انا مدينة العلم و على بابها فلما سمع الخوارج هذا الحديث حسادوا على علي عليه السلام و ... انجام: خامسها قوم يتكلمون في المسجد من حديث الدنيا ثم يلتفظهم كما يلتفظ الحمامة السهم ثم يرد الى جهنم...

احادیث و اخبار مختلف اعتقادی و اخلاقی به نقل از پیامبر (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) و ائمه اطهار (علیه السّلام) بدون ترتیب خاصی گردآوری شده است؛ خط: نسخ، بی کا، بی تا؛ افتادگی: انجام؛ مصحح، کاغذ: فرنگی شکری، جلد: تیماج قهوه ای روشن مقوایی دارای ترنج و سر ترنج با نقش گل و بوته، 92گ، 10 سطر ( 8/5×12/5 )، اندازه: 14/5 ×21سم [ف: 19- 211]

262. تهران: ملی؛ شماره نسخه : 6/ 4600

آغاز: حديث في كمية عمر الدنيا و كيفية قال النبي صلى الله عليه و آله آن موسی (علیه السّلام) سال ربه ان بدا الدنيا منذ خلق فاوحى الله تعالى الى موسی (علیه السّلام)؛ انجام: اکثر اوليائه يومئذ اولاد زنا و اصحاب الطيالسة الخضر يقتل بالشام من يوم الجمعة بثلاث ساعات على عقبة يعرف بعقية افتق على يدين يصلي المسيح خلقه الا ان بعد ذلک الطامة الكبرى و السلام. احادیثی است در زمینه های اخلاقی و عقیدتی برگرفته از کتب احادیث شیعه به خصوص از کتاب «الکافی»، شیخ کلینی: خط: نسخ، بی کا، بی تا؛ مصحح، دارای حواشی با علامت 12؛ کاغذ: فرنگی نخودی، جلد: تیماج پوست اناری مقوایی ضربی مجدول،

ص: 32

67گ (27پ-93پ)، 23- 34 سطر (70×1)، اندازه: 10/7×16 سم [ف: 19- 238]

263. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 683/6

خط: نسخ، بی کا، بی تا؛ افتادگی آغاز و انجام؛ ستون بندی مشکی زمینه زرین؛ کاغذ سفید، جلد مقوایی، 16گ (205 - 220) [سنا- ف: 2- 28]

264. تهران: مجلس؛ شماره نسخه:3/ 1130

خط: نستعلیق، بی کا، بی تا، کاغذ سفید، جلد: تیماج حنایی و مقوایی، 26ص (414-439)، 15 سطر [سنا- ف: 2- 127]

265. قم: مرکز احیاء؛ شماره نسخه: 612/13

آغاز:.. . ثنا يحيى بن صاعد ثنا محمد بن عیسی بن حيان المداینی ح و حدثنی عبدالله بن محمد القاضی ثنا محمد بن عمرو بن البختري

نسخه اصل: کتابخانه دار الكتب الظاهرية (مدرسه عمریه)، دمشق ش 3771. حديث بطلان الوضوء بالقهقهة، روایت هایی است که در آن موضوع قهقهه در بطلان وضو و نماز بررسی شده است؛ بی کا، بی تا: افتادگی آغار؛ 3 گ

(339-337) [عکسی ف: 2- 224]

266. همدان؛ مدرسه غرب: شماره نسخه: 3/ 4776

آغاز: بسمله، قال النبي (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) الصلوة عماد الدين فمن اقامها اقام الدين و من ترکها هدم الدين، قال النبي (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) من ترک وقتا من الصلوة فكانما ذبح نفسه بغير سکیں، و من ترک و قتین فکانما قتل نبیا و من ترك ثلاثة اوقات انجام: و قال النبي (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) من اتفق در هما على طالب العلم فكانما انفق جبلا من الذهب الأحمر في سبيل الله، و قال النبي (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) من صلى صلوة الصبح ثم جلس حتى تطلع الشمس يعطيه الله تعالى في الفردوس سبعین قصرا من الذهب و الفضه (تمت بعون الله)

الأحاديث المنتخبة؛ خط: نستعلیق، بی کا، بی تاء قطع: بياض رقعی

[رشت و همدان - ف: 1551]

267. قم: مرکز مطالعات شماره نسخه -20/ 483

آغاز: قال ابوالفتح محمد بن محمد الجعفري العلوي الحسینی... و حذيفة بن اليماني قال دخلت على رسول الله في هذا اليوم وهو اليوم التاسع من شهر ربيع الأول...

حديث حذيفة بن اليماني (حدیث رفع القلم)؛ خط: نسخ خوانا، بی کا، بی تا؛ جلد: مقوا قهوه ای عطف پارچه مشکی، 3گ ( 126پ- 128پ) ، اندازه: 15×21سم [ف: 1- 414]

268. قم: مرکز مطالعات، شماره نسخه: 610/6

آغاز: الحمد لله رب العالمين... عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سألت رسول الله؛ انجام: فلذلك سميه الملائكة الصدیق رضی الله تعالی عنه و عن الصديقين اجمعین. .. هذا ما انتهى إلينا من حديث المعراج و نستغفر الله من الزيادة و النقصان

حدیث معراج؛ خط: نسخ و نستعلیق، بی کا، بی تا: جلد مقوا طوسی عطف تیماج قهوه ای، 9گ (135پ-143)، اندازه: 17×22سم [ف: 1- 517]

269. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 3321/24

آغاز: حدیث: نقل الفقير إلى الله الغنى السيد على الهمداني من خط الامام الحسن (علیه السّلام). ما هذ لفظه قد صعدنا ذري الحقایق باقدام النبوه و الولایه و نورنا سبع طرائق باعلام الفتوه و الهدایه

حديث «قد صعدنا ذرى الحقایق»، عبد النبي شطاری صورت خط سید علی همدانی را که این جای را به خط امام حسن عسکری (علیه السّلام) دیده و از آن نقل کرده در اینجا آورده این نوشته اکنون به خط گنجعلی نویسنده نسخه حاضر است و در ذیل نوشته سید علی همدانی چنین نوشته است: «نقل هذه الإشارات و هذه العبارات من خط السيد على الهمداني الصمداني النورانی بید عبد النبي الشطاری»، در ذیل این نوشته با شمار کردن مجموع حروف زبر و بینات ملت غیبت کبری تخمین زده شده؛ بی کا بی تا ؛ کاغد اصفهانی، جلد: تیماجی سبز، 1ص (423)، قطع: بیاض رقعی، اندازه: 8×18سم [ف: 10- 989]

270. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 3321/31

آغاز: في الأحاديث قال الصلوة في اولها رضوان وفي آخرها غفران؛ انجام: و قال اذا بلغ الماء كر لم يحمل خبثا

احادیث منقول از پیغمبر و امامان (علیه السّلام) به طریق شیعی در موضوعات مختلف، بی کا، بی تا، کاغذ: اصفهانی، جلد تیماج سبز، 11ص (484-494)، قطع: بياض رفعی، اندازه:18×8سم [ف : 10- 992]

271. تهران: مجلس: شماره نسخه: 32/ 3321

آغاز: في مسند احمد بن حنبل لم يكن بين اصحاب النبي من يقول سلوني الأعلى بن ابیطالب وفي صحيح مسلم أن عليا قال على المنبر سلوني في أن تفقدونی

حديث في فضل علی (علیه السّلام)، به نقل از مسند احمد بن حنبل و

صحیح مسلم ؛ بی کا، بی تا، کاغذ: اصفهانی، جلد. تیماج سبز، 2ص

495- 496)، قطع: بياض رقعی، اندازه:8×18 سم [ف: 10- 992]

272. تهران: مجلس: شماره نسخه : 5/ 4585

آغاز: عن ابي هريرة رضي الله عنه: قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ان موسى لما نزلت عليه التواترة و قراها فوجدذكر هذه الأئمة قال: رب انی اجد في الألواح ائمة هم الآخرون السابقون فاجعلها امتی؛ انجام: فلما سمع النبي صلى الله عليه و سلم هذا الشعر قال: ما كان لي و لبنى عبد المطلب فهو لكم. و قالت قریش ما كان لنا فهو لله ولرسوله و قالت الأنصار: ما كان لنا فهو لله و لرسوله. قال الطبراني لم برومن زهیر بن صرد لهذا التمام الألهذا الاسناد يفرد به عبد الله بن رماجی..

چند روایت و چند بیت شعر درباره امت پیامبر اسلام؛ خط: نسح، بی کا، بی تا، کاغذ: اصفهانی، جلد: تیماج زرد یک لایی، 2گ ( 96پ- 97پ)، اندازه: 14×22سم [ف: 14 384]

273. تهران: مجلس؛ شماره نسخه :5366/3

آغاز و ذکر المفيد في ارشاده حيث قال و كان زيد بن علی بن الحسين عليه السلام عین اخوته بعد أبي جعفر عليه السلام و

ص: 33

افضلهم و كان عابدا؛ انجام: و الدراهم من عند رب العالمین و انفقها من خير. روایاتی در فضائل علی (علیه السّلام) و حکایات مختلفه؛ خط: نسخ و نستعلیق، بی کا، بی تا؛ جلد: رویه میشن عنابی، 22 گ (53ر -74ر)،

19 و 20 سطر، اندازه: 12/1×18/4 سم [ف: 16- 274]

274. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 5366/4

آغاز: خطبة على عليه السلام على منبر البصرة، عن الحسن البصري قال: صعد امیر المومنین علیه السلام على منبر البصرة فقال یا ایها الناس اتسبونی فمن عرفني فلينسینی؛ انجام: بعد الصدقة، واتیان المساجد جنبا و التطلع في الدور، والضحك بين القبور

احادیث مختلفه شیعی؛ خط: نستعلیق، بی کا، بی تا، جلد: رویه میشن عنابی، 87گ (110پ-196پ)، اندازه: 12/1×18/4 سم [ف: 16- 275]

275. تهران: مجلس؛ شماره نسخه :1024/6-طباطبائی

آغاز: في الكافي عدة من اصحابنا؛ انجام: و يمجانية الجهل و جنوده وفقنا الله و ایاکم لطاعته و مرضانه

قبل از حدیث منقول از «کافی» در صفحه 263 فصلی است تا تمام با این عنوان: «فصل في ادعية دفع وجع العيون، حدیث جنود العقل و الجهل»، حدیثی است از «کافی»، کلینی؛ بی کا، بی تا، کاغذ: فرنگی، جلد. تیماج قرمز یک لا، 6گ (133-138)، قطع: رقعی، اندازه 15×10/5سم [ف: 23- 312]

276. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 6/ 13568

حدیث قدسی: «من اراد صاحباً فالله يكفيه و من اراد مونساً فالقرآن يكفيه» (حاشیه ص 34)، روایتی در ذم حرص دنیا، چند حدیث دیگر، از اعمال جفر جامع حضرت امیر المومین (علیه السّلام) جدولی است برای استخراج جواب سؤالات جفری خط: نسخ، بی کا، بی تا: جلد. تیماج قهوه ای مجدول، 2 ص (65-66)، اندازه:14/5×23/5سم [ف: 37- 64]

277. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 13683

آغاز: عن سلمان الفارسی رض انه قال دخل على على فاطمة الزهراء فرآها قد اعترها مرض فجلس عندها يسليها من مرضها ثم قال لها يا حبيبة قلبي: انجام: قل یا ایها الذين هادوان زعمتم انكم اولياء من دون ..

در این مجموعه، احادیثی از منابع شیعه و اهل سنت جمع آوری شده بدین ترتیب حديث فاطمه (علیها السّلام) و درخواست انار از حضرت علی (علیه السّلام)، حدیثی از پیامبر (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ )، حدیثی از کعب الأحبار، قصه تمیم بن حسب الدار و حل بت عجیب وی، مسائلی که یهودیان از عمر بن خطاب سؤال نموده و او آنها را از حضرت علی (علیه السّلام) پرسیده و آن حضرت جواب داده اند، خطية البيان، خبر صالح یهودی، اشعاری در مرثیه امام حسین (علیه السّلام) و بابی از یک کتاب در عزای مصیبت آن حضرت و بابی از کتابی دیگر در فضل زیارت امام حسین (علیه السّلام) و بابی در قصه ولادت حضرت خدیجه کبری، وصیت میت، خبر نصوح عابد، وصیت رسول الله

(صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) به حضرت علی (علیه السّلام)، زیارت مخصوص امام حسین (علیه السّلام) در جميع اوقات، خط: نسخ معرب، بی کا، بی تا، تملك محمد رحیم بن رضا با مهر مربعی وی، جلد: ساغری مشکی، 176، 12سطر، اندازه:16×22سم [ف: 37- 208]

278. شیراز؛ ملی شماره نسخه: 3-الف /351

آغاز: في الحديث - لوان الموت بشنری لاشتراه الكريم؛ انجام: الزياره في العرف قصاد المزور اکراها و تعظيما له و استیناسا به شامل مقاداری احادیث متفرقه خط: نسخ، بی کا، بی تا، محشی ؛کاغذ فرنگی سفید، جلد: تیماج سرخ، 126

گ، 16 سطر (6/5×13/5 )، اندازه: 11×18سم [ف:1- 324]

279. تهران: مجلس: شماره نسخه: 14290

آغاز: البداء - عن زرارة بن اعين عن احدهما عليهما السلام قال ما عبدالله بشیء مثل البدا و في رواية أخرى عن أبي عبدالله عليه السلام ما عظم الله بمثل البداء انجام: اللهم انه ليس لى علم بموضع رزقی و انما اطلبه. .. بفضلك انك...

مجموعه احادیث ائمه معصوم (علیه السّلام) است که از کتاب های روایی شیعه (اغلب از کتاب «الکافی»، کلینی) انتخاب شده است. هم چنین در پایان آن از برگ 98ور تا آخر نسخه، شرط دعوت حزب البحر و چند دعا و دو حدیث از کتاب «ادعية السر القدسية» و «الوسائل الى المسایل» ذکر شده است؛ خط شکسته نستعلیق، بی کا، بی تا، بی کا، بی تا، تمام صفحات جدول زرین و لاجوردی زمینه بسیاری از صفحات نقوش اسلیمی، بعضی از اوراق زرافشان یا نفره افشان؛ جلد: تیماج دورو قهوه ای مجدول گرهی عطف گالینگور، 102گ، مختلف السطر، قطع بیاضی، اندازه: 10/5 ×26/5 سم [ف: 38- 414]

280. تهران: مجلس: شماره نسخه: 14390/5

چند حدیث از حضرت پیامبر و ائمه (علیه السّلام)؛ خط: نستعلیق، بی کا، بی تا؛ جلد: تیماج، قهوه ای، 5گ (130پ-134پ)، قطع: بياضي اندازه: 19/5x7 سم [ف: 38- 521]

281. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 1/ 14426

آغاز: خبر من خزانة مولانا مفترض الطاعة على الخلق اجمعین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب عليه السلام حدثنا ابو عبد الله. .. قال كنا جلوسا عند مولانا امیر المؤمنين عليه السلام .. فاذا التفت اليه الحسن و فال با امیر المؤمنين ان سليمان بن داود قال ملكا لا ينبغي لاحد من الناس و اعطاه الله تعالى ذلك و هل ملكت شيئاً من ملک سلیمان

حديث عن على (علیه السّلام)؛ خط: نسخ، بی کا، بی تا، جلد. تیماج زیتونی ضربی ترنج با سر، مجدول گرهی، 8گ (1پ-8ر)، 14 سطر، قطع: پالتویی، اندازه: 9×16/5 سم [ف: 38 -562]

282. شیراز؛ ملی، شماره نسخه: 713/3

آغاز: بسمله اربعة يدخلون النار بغير حساب - اولها تارک الصلوة ولو بركعة؛ انجام: فيخرج فيه القطرات في خلق الله تعالى من كل قطرة تلك يستغفرون الى يوم القيمة.

ص: 34

مشتمل است بر چند حدیث؛ بی کا، بی تا، کاغذ فرنگی شکری، جلد. تیماج مشکی، 3گ، 12 سطر، اندازه: 8/4×14/5، اندازه : 14/5×30 سم [ف 2- 307] 283. تهران: دانشگاه: شماره نسخه: 2314/11 - ف

نسخه اصل: مجلس شوراش 644 [در فهرست مجلس (2: 411) این رساله تفکیک نشده است]. احادیث نبوی با علوی، به ترتیب تهجی بی کا، بی تا [فيلم ها - ف: 1- 672]

284. تهران: دانشگاه شماره نسخه: 11 /7556

نام جهار منافق حجة الوداع پس از غدیر خم در عرفه، احادیث نیوی؛ خط: نستعلیق، بی کا، بی تا، کاغذ فرنگی، جلد: تیماج سرخ ضربی ترنجی مقوایی، 6گ (227-232)، 15 سطر (3×7)، قطع: ربعی، اندازه: 11×17/5سم [ف: 16- 627]

285. تهران: مهدوی؛ شماره نسخه 364/1

حدیثی در برتری ایرانی بر عرب و حدیث دیگر، کا: على بن محمد رشتی، بی تا، جا: یرد: کاغذ فرنگی، جلد: تیماج تریاکی ضربی مقوایی، 19 سطر، قطع : جیبی [نشریه 2- 177]

286. تهران: دائرة المعارف، شماره نسخه:1144

آغاز: من الحسان عن عبادة بن الصامت، أنه قال رسول الله (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ )۔ ان اول ما خلتي القلم. فقال كتب، فقال ما أكتبه، قال القدر، ما كان و هو كاين الى الابد؛ انجام: و قال لا يزني الزاني حين...

یکی از متون پربار اهل سنت است. شاید یکی از «صحاح سنن» باشد. با سربندهای «باب» ، در هر باب نخست حدیث های «صحاح»، و سپس «حسان» را آورده است: باب اثبات عذاب القبر، باب الاعتصام بالكتاب و السنة، کتاب العلم، کتاب الطهارة، باب ما يوجب الوضوء، باب آداب الخلاء، باب السواك، باب الوضوء، باب الغسل، واپسین سربند «باب الكبائر و علامات النفاق»، است. برای نشانی کتاب العلم من الصحاح عن عبد الله بن عمرو، أنه قال، قال النبي (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) بلغوا عني ولو آية، و حدثوا عن بني إسرائيل، و لاحرج و من کذب علی متعمداً فيلتبوا مقلة من النار، وعن سمرة .. (گ6پ)، خط: نسخ، بی کا، تا قرن 9 و 11ق؛ افنادگی: آغاز و انجام؛ 14 برگ آغار از نسخه شماره 1145 است که در این مجلد صحافی شده است؛ کاغذ ترمه حنایی و نخودی، جلد: مقوا، 231گ، 16 سطر (8×15)، اندازه: 15×22سم [ف: 2- 10]

287. شیراز ملی شماره نسخه ف4/ 236

آغاز: بسمله، اذاسالک سائل و قال لك ما الايمان قل هو التصدیق بالله و بالرسول، انجام: تبارک و تعالی استائر به في علم الغيب و لا حول ولاقوة الابالله العلى العظيم

شامل چندین حالی است در معرفت خدا و سایر مسائل؛ خط: نسخ درشت، بی کا، بی تا، 34گ، 14 سطر، اندازه: 7×15/5سم [ف:1- 201]

288. قم: فیضیه؛ شماره نسخه: 2072/3

در فضیلت چهارده معصوم، در چهارده فصل بی کا، بی تا [ف: 3 - 176]

289. نجف آباد؛ حججی؛ شماره نسخه: 87/7

حدیثی در صفت جنت به نقل از «من لایحضره الفقيه » بی کا ، بی تا، 1ص (181ر) [ف: -139]

290. قم، گلپایگانی شماره نسخه: 1249/6 - 7/149

آغاز: محمد بن عبد الجبار عن الله لوي عن احمد المیثمی عن صالح عن ابی حمزة قال كنت عند علی بن الحسین؛ انجام: تفسیر على بن ابراهيم ابی عن الأصبهانی عن المنقرى عن حفص عن ابی عبد الله عليه السلام قال كان مما ناجي الله موسى (علیه السّلام) اني الااقبل الصلوة الا ممن تواضع لعظمتي و الزم قليه خوفي و...

احادیث مرویه از ائمه اطهار (علیه السّلام) از کتب حدیثی شیعه جمع آوری شده از جمله از کتاب های «مشارق الأنوار» و «اکمال الدين» و «رجال الكشي» و «الخراج» و «بحار» و «کافی» و«امالى الطوسی» و «المناقب لابن شهر آشوب» و «كفاية الاثر»، و... نقل می کند و حدیث مفضل را در باره امام زمان (علیه السّلام) آورده است؛ خط: نسخ، بی کا، بی تا: افتادگی انجام جلد: تیماج قهوه ای، 106گ، 23 سطر، اندازه: 15/5×22 سم [ف: 1- 110]

291. مشهد ؛ الهیات؛ شماره نسخه: 22564/2

خط: نسخ، بی کا، بی تا، کاغذ فرنگی؛ جلد مقوا، 6گ (18-33)، 18 سطر، اندازه:15×21/5سم [ف: 2 -748]

292. مشهد: الهيات؛ شماره نسخه: 14797

آغاز: بشیء فعلته لم يطلع عليه بشر فقال صلى الله علیه و آله لا خبر تک بما فعلته

مجموعه منتخبی است از متون معتبره احادیث شیعی که در آن از مناقب و معجزات ائمه اطهار و فاطمه زهرا (علیها السّلام) سخن رفته؛ خط: فسخ، بی کا، بی تا، افتادگی: آغاز و انجام؛ جلد: مقوا عطف میشن مشکی، 217گ،13 سطر (9×16)، اندازه: 15/5 × 21 سم [ف: 2 -96]

293. مشهد؛ مدرسه خیرات خان؛ شماره نسخه: 31

آغاز: بسمله، حدثنا محمد بن الحسن القصبانی عن ابراهيم بن محمد بن مسلم الثقفي قال حدثني عبد الله بن بلخ المنقري عن شریک عن جابر عن ابی حمزه؛ انجام: و الفرقان و ساير الكتب يرجع الى هذه الثمان المسائل تمت الكتاب.

کتاب خطبه و مقدمه ندارد، بخش اول شامل دو قسمت است: 1. در بحث امامت، 2. در اخلاق و آداب. مطالب آن تحت ابواب ذکر شده: باب الكنا و الأسماء و الالقاب، انس عن رسول الله من وقع قرطاسا من الأرض، يأب السفر و السير و الفراق و القدوم و الوداع، باب الطمع. ... خط: نسخ، بی کا، بی تا: افتادگی انجام ؛ کاغذ: نخودی، جلد. تیماج قهوه ای، 154گ، 25 سطر (13×21/5 ) قطع: رحلی، اندازه: 19×29سم [رشت و همدان- ف: 1719]

294. قم مرعشی؛ شماره نسخه: 3103

آغاز: فصل 18 في الإيمان قال الله تعالى في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم يظلم. .. و قال رسول الله الايمان نصفين؛ انجام: و ابتلعتهم أعواماً فصاروا أمواتاً و في القبور فاتاً قد يئسوا مما خلفوا و وقفوا على ..

ص: 35

این نسخه جلد دوم کتاب است که از فصل هجدهم شروع شده، فصولی است در احادیث اخلاقی و در پایان بعضی از فضایل و مناقب امیر المؤمنین (علیه السّلام) در آغاز هر فصل آیتی از قرآن آورده پس از آن چند حدیث نقل می کند و در پایان هر فصل مقداری سفید گذاشته تا روایت هایی بر آن بیفزاید. گویا اصل این کتاب ارشاد القلوب دیلمی است که بر آن احادیثی از کتاب های متأخر مانند «مدينة المعاجز» بحرانی و جز آن، اضافه کرده و به صورت حاضر در آورده است، خط: نسخ، بی کا، بی تا، جلد: تیماج قهوه ای بدون مقوا، 232گ، 17 سطر، اندازه: 17×1/5 2سم [ف: 8- 326]

295 بشرويه اميرالمؤمنين: شماره نسخه: 74/1

آغاز: باب اول اصل باب العقل و الجهل اول اصل عن أبي جعفر عليه السلام قال لما خلق الله العقل استنطفه ثم قال له اقبل فأقبل ثم قال له ادبر فادير؛ انجام: اصل قال له السأل فما هو قال أبو عبد الله عليه السلام هو الرب

رساله کوتاهی است که در آن به نقل احادیئی با ذکر سند آن بسته شده است. این احادیث با عنوان «اصل - اصل» می باشد؛ خط: نسخ، بی کا، بی تا: افتادگی انجام؛ جلد: تیماج قهوه ای مجدول گرهی، 25گ (1پ-25پ)، 17-20 سطر، اندازه: 16×20سم (ف)

296. تهران: ملک: شماره نسخه: 6075/33

درباره تفسیر انی جاعل الارض خلیفة و تفسیر فتلقى آدم من ربه کلمات؛ بی کا، بی تا، کاغذ: رنگارنگ سیاهانی، جلد: میشن لایی قهوه ای مغزی دار، 5گ (115ر-119ر)، اندازه: 12/8 ×24/6سم [ف:9- 137]

297. تهران: ملک، شماره نسخه: 6176/3

آغاز: ورواه ابن بابویه في العلل، عن أبيه عن سعد عن الحسن بن عرفه عن .. قال كنت انا و جعفر بن ابیطالب مهاجرين في بلاد الحبشه ثم ذكر نحوه. وعن ، انجام: فاذا كان يوم القيامة يقف على باب النار فيدخل النار

شاید بخشی از شماره 6175/1 «ملک»، باشد که پراکنده صحافی شده است؛ خط : شکسته نستعلیق خوب، بی کا، بی تا، کاغذ:ترمه ، جلد:

میشن، 14گ (108رر -121پ)، اندازه 12/8 ×22سم [ف: 9- 217]

298. قم: مرکز مطالعات؛ شماره نسخه: 887/5

احادیث متفرقه در آداب و فضایل، منقول از کتاب های «بشارة المصطفی»، «علل الشرایع»، «منهاج اليقين، و .. گویا چند رساله بوده که به صورتی نامنظم، صحافی شده است؛ خط: نسخ، بی کا، بی تا، جلد: تیماج قهوه ای، 14گ (52ر -65پ)، 17 سطر، اندازه :12×18 سم [ف: 2- 149]

299. شیراز؛ شاهچراغ: شماره نسخه: 275/3

احادیث در باب خلفت خط: نسخ، بی کا، بی تا؛ کاغذ: مختلف، جلد مقوا با کاغذ: سبز، اندازه: 18×22/5سم [ف: 2- 221]

300. تهران: ادبیات شماره نسخه : 3/ 360

احادیث شیعه ؛ بی کا، بی تا [ف: 3- 59]

301، تهران: دانشگاه شماره نسخه :5416/3

احادیث رجعت، نقل از رساله رجعت مجلسی؛ خط: نستعلیق، کا: ملا حسین بن حاجی محمد حاجی لري، بی تا، كاغد: فرنگی کبود، جلد: تیماج مشکی ضربی، 14 سطر (6/5×13 )، اندازه:10×17 سم [ف: 16- 4]

302. قم؛ مسجد اعظم، شماره نسخه:1409/14

آغاز: الحمد لله رب العالمین. .. فقد قال امير المؤمنین، انجام: في خلاف النفس رشدها. الساعات تنقص الاعمار.

کلمات قصاری است از حضرت مولی الموحدین امیر المؤمنین على (علیه السّلام)، خط: نسخ، بی کا، بی تا، در آخر کتاب جدولی از امیرالمؤمنین (علیه السّلام) نقل شده است؛ جلد. تیماج قهوه ای عطف پارچه، 3گ، 19 سطر، اندازه : 11×17سم [ف مخ: 1- 58]

303. تهران: ملی، شماره نسخه:5/ 4600

آغاز: بسمله، هذا ما قال رسول الله صلى الله عليه و آله ربه ليلة المعراج و سمع منه فقال يا رب ان الاعمال افضل؛ انجام: و لاذيقه حلاوة مجتبی و علیک سلامی و رحمتی و برکاتی الی یوم الدين تمت الحدیث.

مشتمل بر احادیثی که پیامبر از شب معراج بیان فرمودند: خط: نسخ، بی کا، بی تا، مصحح: کاغذ: فرنگی نخودی، جلد: تیماج پوست اناری مقوای ضربی مجدول، 5گ (23پ-27پ)، 37 سطر (7×11/5 )، اندازه: 10/7 ×16سم [ف: 19 238]

304. تهران: مجلس: شماره نسخه: 5008/8

احادیث و اخباری که از پیغمبر و ائمه نقل شده : خط: نستعلیق و شکسته، كا: على اشرف، بی تا: کاغذ سپاهانی، جلد: رویه تیماج مشکی، اندازه: 15/5×

25سم [ف: 14- 310]

305. همدان؛ مدرسه عرب؛ شماره نسخه: 1099/1

آغاز: عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال عیسی بن مریم کام خطيبا في بني اسرائيل فقال يا بني اسرائيل لا تحادثوا الجهال بالحكمة فتظلوها، انجام: قال عز من قائل و اتبع ملة ابراهيم حنيفا. .. فقال ابراهیم اما انه خلیلی و لیس بمصرى فلذلك اعطى الخلة فشكر الله وحمده و اكل.

در باب علم و نقل حدیث و کتابت حدی و هدایت و ذم بخل و برتری مردان بر زنان و جز اینها، بی کا، بی تا، 17 ص، قطع: وزيري کوچک [رشت و همدان ف: 1459]

306. همدان: مدرسه غرب: شماره نسخه: 1681/1

به نقل یکی از شیحیه؛ خط: شکسته نستعلیق، بی کا، بی تا، در فاصله برگ 59 و 60، 10 برگ مطالب فقهبه در دیات و پراکنده های دیگر واقع شده؛ 65 گ، قطع خشتی (رشت و همدان -ف: 1489]

307. اصفهان؛ مكتبة الزهراء؛ شماره نسخه 78

خط: نسخ، بی کا، بی تا؛ 32 ص (6- 37)، 17 سطر، اندازه : 10/5 ×17/5 سم [ف: 57]

ص: 36

308. اصفهان؛ روضاتی؛ شماره نسخه: 147/2

یی کا، بی تا؛ 17 سطر، اندازه: 12×19 سم [ف: 101]

309. تهران: مروی شماره نسخه : 1 /695

بی کا، بی تا؛ قطع: خشتی (ف: 296]

310. قم: مرکز مطالعات؛ شماره نسخه: 904/5

آغاز: بسمله، قال النبي (علیه السّلام) للمومن اربعة اشياء داية فارهة و دار واسعة و ثياب جميلة و سراج منیر فقال يا رسول الله ليس لنا ذلک فما هي انجام: قال النبي (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) سبع بيوت لاتنزله الرحمة بيت فيه امراة مطلقة... و بيت فيه امراة سارقة المال زوجها و بيت فيه وصية الميت و بيت فيه خمر

احادیث نبوی در آداب عبادت، اخلاق، آداب تعلیم و تعلم و فضایل، در چند فصل که از کتاب های مختلف انتخاب شده و تنها عنوان دو فصل آن ذکر شده است. فصل في صلاة الجماعة فصل في الغنا و استماعه؛ بی کا، بی تا، جلد: گالینگور قهوه ای ضربی، 13گ (127ر -139پ)، اندازه: 11×17 سم [ف: 2- 168]

311. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 12931

آغاز: فال حدثنی فیس بن ورقا؛ انجام: مع مولانا زین العابدين علی بن الحسين عليه و على آبائه الطاهرين افضل الصلوه و السلام و رحمه الله

خط: نسخ، بی کا، بی تا، کاغذ: نحوذي، جلد: گالینگور، 12 سطر (5×10)، اندازه:8×14 سم [الفبائی ف: 23]

312. شیراز؛ ملی شماره نسخه: -37-الف 477/3

آغاز: عشر سنين و دفن بکربلا حين یترا الان و الرابع و ابوالحسن على بن الحسین زین العابدین و کنیته ابوالحسن وله الفاب كثيره اشهرها زین العابدین: انجام: و لقد نظرت في مذاهب اهل الاسلام فلم ارمنهم من يقول بأمامة الاثني عشر و يعتقد، عصمتهم و يوجب عدم خلو كل زمان من واحد منهم سوى الشيعة الاماميه و لهم على ذلك منه الحجج مالا يرد ولا يدفع و اما تعداد.

شامل قسمتی از کتاب است که نام آن و مؤلف آن نامعلوم است و مطالب این نسخه عبارت است از قسمتی از فصل دهم تا قسمتی از فصل سی و نهم و شرح حال امام زین العابدین تا امام دوازدهم واصحاب رسول الله و اقرب الناس برسول الله و غدیر خم و مناقب حضرت علی و فاطمه زهرا و حسن و حسین (علیه السّلام) ؛ خط: نستعلیق، بی کا، بی تا: کاغذ: فرنگی شکری، جلد: مقوا با تیماج مشکی، 137ص، 19 سطر (8×14)، اندازه:13×20سم [ف: 2 74]

313. تهران: دانشگاه: شماره نسخه : 2264/22 -ف

نسخه اصل: ایاصوفيا ش 4829 حدثنی نور الحيوة و نور السمع و البصر؛ بی کا، بی تا، 2گ (96پ-97 ر) [فیلم ها ف1- 663]

314. رشت؛ ملی رشت؛ شماره نسخه: 13/ 65ر

خبری از علی (علیه السّلام) درباره چهار گونه نفس؛ بی کا، بی تا؛[نشریه: 5- 390]

315. تهران: ملی؛ شماره نسخه: 25608

بی کا، بی تا، خریداری از امان الله [ رایانه ]

316. تهران: ملی؛ شماره نسخه: 26256

مجموعه آقا رفيع قزوینی استاد اخلاق و فلسفه امام خمینی، بی کا،

بی تا؛ خریداری از منصوره تالهی معین الدین (رایانه)

317. تهران: ملی، شماره نسخه: 19846

بی کا، بی تا، خریداری از مصطفی حسینی (رایانه)

318. تهران: ملی، شماره نسخه :19855

حدیث و اخبار اهل سنت، بی کا، بی تا، خریداری از مصطفی حسینی [رایانه ] 319. تهران: ملی، شماره نسخه: 25658

بی کا، بی تا: اخبار و روایات فقهی از کافی خریداری از احمد اقبالیان [رایانه ] 320. تهران: ملی، شماره نسخه : 4852

آغاز: على عليه الصلوة و السلام. الهيبة مقرون بالخيبة؛ انجام: و لسان الجاهل امام قلبه يتكلم.

چند حدیث مختصر از رسول خدا (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) و امیرالمؤمنین علی (علیه السّلام) است؛ خط: نسخ عالی، بی کا، بی تا؛ مجدول داخلی زرین و مشکی، ظاهراً اول نسخه افتادگی دارد؛ کاغذ فرنگی قهوه ای متن و حاشیه)، جلد مقوایی با روکش پارچه ترمه سرخابی و طلایی، 7گ، 10 سطر :

9/5×14/5)، اندازه 9x13 سم (رایانه)

321. قم: فیضیه؛ شماره نسخه: 1343/4

رساله ناتمام در نقل بعضی از روایات وارده در معارف و فضایل و اخلاق؛ بی کا، بی تا: کاغذ سفید و آبی، جلد: میشن مشکی و مقوا، قطع: خشتی، اندازه: 16/5×21سم [فهرست عراقی: 1- 447]

322. تهران: ملی، شماره نسخه: 26878

منتخبات کلام امیر المومنین بی کا، بی تا، خریداری از عباس محسنی [رایانه ] 323. تهران: ملی؛ شماره نسخه: 17282

احادیث و روایات، بی کا، بی تا، خریداری از محمد مهدی ابراهیمی: اندازه

13/3×21/3سم [رایانه ]

324. تهران: دانشگاه شماره نسخه: 5 /6794-عکس

حدیث های نبوی، بی کا، بی تا [فيلم ها ف: 3- 260]

325. قم؛ مرعشی، شماره نسخه: 2832/1

آغاز: و عدة الأستاد عن رسول الله صلى الله عليه و آله من ظلم علياً متعمداً بعد وفاتي فكأنما جحد نبوتی، انجام: و قال النبي من أحسن في الاسلام لم يؤخذ بما عمل في الجاهلية و الله ذو فضل عظیم

خط: نستعلیق، بی کا، بی تا، مصحح، محشی؛ جلد: دو رو تیماج بدون مقوا رو قهوه ای پشت قرمز، 49گ (1پ-49ر)، 17 سطر، اندازه: 12×19 سم [ف: 8 37]

326. خوی؛ نمازی؛ شماره نسخه : 518

احادیثی را از کتب مختلف حلیت با ذکر نام کتاب و حذف سند و مختصر توضیحی از علما نقل کرده است و بعضاً توضیحاتی از خودش در حاشیه افزوده است و از علامه مجلسی و شیخ احمد احسانی و غیره در بعضی موارد نقل قول کرده و بیشتر به نقل

ص: 37

حدیث اکتفا کرده است، موضوع کتاب عمده پیرامون اثبات امامت ائمه هدي (علیه السّلام) و خصوصیات امام معصوم (علیه السّلام) با استناد به روایت و اخبار می باشد بدون نظم و ترتیبی مشخص، مؤلف از علمای قرن سیزدهم هجری می باشد؛ خط: نستعلیق شکسته، کاتب = مولف، تا قرن 13، افتادگی آغاز؛ 16 سطر، اندازه: 11×16سم [ف: 265]

327. تهران، دانشگاه؛ شماره نسخه : 5909/4

حادینی از «عدة الداعي» ابن فهد، خط: نستعلیق، بی کا، بی تا؛ کاغذ: فرنگی، جلد: تیماج حنایی لایی، 16 سطر (6×12)، قطع: جیبی، اندازه 11×17سم [ف: 16- 144]

328. تهران: مرزی؛ شماره نسخه : 3/ 515

حدیث نجاشی؛ بی کا، بی تا، قطع: خشتی (مروی ف: 284]

329. رشت: جمعیت نشر فرهنگ شماره نسخه : 3/ 59س

خط: نسخ، بی کا، بی تا، جلد: عطف و گوشه چرمی، از ص 428 و پس از آن، 23 سطر (9×16) [رشت و همدان ف: 1194]

330. نجف آباد حججی؛ شماره نسخه :87/3

برگرفته از «صفوة الأخبار»، قضایا و احکام امیر المؤمنین (علیه السّلام) رواية حسن بن هارون (این ابی جبير) قضایا امیرالمؤمنین (علیه السّلام) برواية

محمد بن على بن هاشم [نک: الذریعه 152/17 ] و خطبة في مدح رسول الله و صفة النار وعذابها؛ خط: نسخ، کا: قطب الدین لاهیجی، بی تا: جلد. تیماج مشکی عطف پارچه سفید، 27گ (78ر-104پ)، 17 سطر، اندازه 18×21 اسم [ف: 138]

331. تهران: ملی؛ شماره نسخه: 19714

بی کا، بی تا، خریداری از محمد حسن خدابنده (رایانه)

332. تهران: الهيات؛ شماره نسخه : 113/7

ثمانية و ثلثون حاليثا از اهل تسنن، نسخه از حدیث نهم است؛ خط نسخ، بی کا، بی تا، افتادگی آغاز؛ در برگ 29 پ تا 31ر پراکنده هایی در حرمت شرب دخان و منقولاتی از کشاف زمخشری داده می شود؛ کاغذ فرنگی، جلد تیماج قهوه ای ضربی، 3گ (27ر -29پ)، اندازه 15×21سم [ف: 239]

333. تهران: ملی، شماره نسخه: 20864

بی کا، بی تا؛ خریداری از علی اکبر سلطانی (رایانه)

334. مشهد: رضوی؛ شماره نسخه: 6365

حدیث مدت عالم؛ خط: نستعلیق، بی کا، بی تا [الفبائی ف: 219]

335. تهران: دانشگاه شماره نسخه : 7914/4

حدیث موجبات الفقر است، خط: نستعلیق چلیپا، کا: غلام حیدر، بی تا؛ کاغذ: فرنگی، جلد: گالینگور مشکی مقوایی عطف و گوشه تیماج سرخ، 1ص (124پ)، 14 سطر (6/5×12 )، قطع ربعی، اندازه: 12/5 ×19 سم [ف: 16- 734]

336. شیراز ملی، شماره نسخه: ف: 1/ 346

آغاز: بسمله، خطبه رشته ماخوذ عن احتجاج - الحمد لله المتعالی عن صفات المحلوقین: انجام: فاطر و یا قوم انوار النبي *** تملاء الأرض فما اشرقها / فعليه الله صلي دائما *** ما اغرب الشمس وما اشرقها

این رساله مقداری حالت است که در فضهن آنها اشعار فارسی و عربی هم ذکر شده و به زبان فارسی و عربی است، بی کا، بی تا؛ 95ص، 13 سطر [ف: 1- 358]

337. تهران: چهل ستون؛ شماره نسخه: 297/1

آغاز: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولاعدل و ان الاعلى الظالمين... اما بعد ان الله تعالى خلق شجرة و لها اربعة اغصان؛ انجام: و جعل قلوب العارفین منورة بانوار المعارف و الاسرار

کتاب حدیثی است به عربی، در چند باب که بیشتر باب های آن مربوط به مرگ و پس از مرگ است، بی کا، بی تا: کاتب در پایان می نویسد «فرغ من تسوید هذه النسخة المنتخبة»؛ 67گ، قطع: بیاض رقعی (چند نسخه - ف: 376]

338. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه : 294

جلد دوم کتابی در حدیث است مؤلف از دانشمندان اهل تسنن است و از صحاح سته و غيرها نقل می کند، شبیه «جامع الأصول» ابن اثیر است به گونه ای مختصر تر؛ بی کا، بی تا، حواشی فراوان به فارسی دارد؛ 369 (232-600)، قطع: رحلي [اهدائی ف: 198]

339. یزد؛ وزیری شماره نسخه: 3548/3

آغاز: بسمله اخبرنا الشيخ الإمام الأجل العالم الزاهد، امین الدین ثقة الاسلام امیر الروساء ابوالفضل بن حسن الطبرسی اطال الله بقائه يوم الخميس غره شهر الله الأصم رجب سنة تسع وعشرين و خمسائه قال .. يقول الله عزوجل لا اله الا الله حصني فمن دخل حصنی امن من عذایی

صد حدیث است؛ بی کا، بی تا: اهدایی موسسه کاغذ: اصفهانی، جلد. تیماج زرد، 7گ (30-36)، اندازه: 20x12سم [ف: 4- 1338]

340. قم شریعتی، محمد حسین (کتابخانه )؛ شماره نسخه :3/3

آغاز: باب ابتداء الخلق و ترتیبه و ما من عجائب قدرته، القمی باسناده؛ انجام: قال: فكيف منها عيون نفط و کبریت و فار و ملح و أشباه ذلك؟ قال: غیره الجوهر و انقلبت کانقلاب.

مجموعه ای از احادیث معصومین و اقوال بزرگان در حکم و مصالح اشیاء، تنظیم شده در ابوابی چون باب ابتداء الخلق و ترتیب، باب طول مدة العالم تا باب اصناف الملائكة و باب ما جاء في هاروت و ماروت تا رساله ذهبيه امام رضا منقول از خط محقق کرکی و ابواب دیگر: خط: نسخ، بی کا، بی تا، افتادگی انجام 27ص ( 45-71 )، اندازه : 18×21/5سم [ف: 35]

341. قم، دار الحدیث: شماره نسخه: 370/1

آغاز: بسمله و به نستعين. قال النبي صلى الله عليه و سلم لاتضربوا اطفالكم على بكائهم اربعة اشهر بشهادة أن لا اله الا الله و اربعظ اشهر بالصلوة؛ انجام بشهادة أن لا اله الا الله محمد رسول الله فيوضع في كفة الميزان الأخرى فترجح بذلك على ذنوبها و على هذا

خط: نسخ، بی کا، بی تا، افتادگی انجام؛ دارای چند حاشیه از لطف الله بن محمود؛ 10گ (2ر -11پ)، 18 سطر، اندازه

ص: 38

15×22سم [ف: 18]

342. مشهد، ادبیات، شماره نسخه : 25/4 فرخ

آغاز: محمد بن ابراهيم النعمانی اخبرنا أحمد بن محمد

اخبار و روایاتی در ظهور قائم و اشتراط ساعت، بدون خطبه و خاتمه؛ خط: نسخ و نستعلیق، كا: حسین بن علی اکبر اصفهانی بی تا، جا: نجف اشرف، کاغذ الوان؛ جلد: تیماج لایه ای مشکی، قطع: خشتی، اندازه: 15 × 20سم [ف: 197]

343. مشهد: ادبیات، شماره نسخه :25/5 فرخ

اخبار و روایاتی چند در فصل شیعه و مناقب ائمه اطهار خط: نسخ و نستعلیق، کا: حسین بن علی اکبر اصفهانی، بی تا، جا: نجف اشرف، کاغذ الوان، جلد. تیماج لایه ای مشکی، قطع: خشتی، اندازه 20x15سم [ف: 197]

344. تهران: مجلس؛ شماره نسخه:206/ 14590

روایتی به نقل از رسول الله (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) (سفینه تبریز)، به سند محمد بن مسعود کاتب ملكان تبریزی مؤلف سفینه تبریز؛ بی کا، بی تا

[مختصر ف: 422]

345. تهران: دانشگاه: شماره نسخه :1/ 2190

خط: نستعلیق خوش، کا: کلهر (گویا)، بی تا: ترجمه زیر سطرها شکسته؛ کاغذ فرنگی، جلد: مقوایی با مخمل، 6گ (1پ-6ر)، السطر (15x7/5 ) و 5 سطر (7×12)، اندازه: 15×22 سم [ف: 9- 874]

346. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 3457/212

عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال قال لى ما تدري ان لنا في ليالي الجمعه الشأن من الشأن قال قلت. .. عن سدير قال كنت انا و ابو بصیر و یحبي .. و داود بن كثير في مجلس أبي عبد الله (علیه السّلام) اذا خرج الينا و هو مغضب فلما اخذ... کلمات قصار از حضرت رسول (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) از جمله: قال رسول الله (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) ان اعجل الناس عقوبة البغی حدیث دیگر نقل از حضرت رسول اکرم (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ): من جمع ست خصال عن ابی عبد الله (علیه السّلام) قال ما كان شيء أحب إلى رسول الله من أن يظل جایعا اخایفا في الهل عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال ان النهار اذا جاء قال يا بن آدم اذا عملت في يومك هذا خيرا؛ بی کا، بی تا، کاغذ اصفهانی، جلد: مقوایی عطف تیماج مشکی، 20 سطر، قطع: بیاضی، اندازه: 25x12/5 سم [ف: 10- 1419]

347. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 13569/44

آغاز: قد صعدنا درى الحقایق باقلام النبوة والولاية و نورنا سبع باعلام الفتوة و الهداية

رقعه ای از امام حسن عسکری (علیه السّلام) که کاتب آن را از خط کسی نقل نموده که او از خط علاء الدوله سمنانی و او از خط شیخ نجم الدين ابی المعانی بن محمد بن شرف الدين ابي الوفا محد بن احمد مدفق الاسفراینی از خط امام (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) نقل نموده است؛ بی کا بی تا: جلد: تیماج قهوه ای عطف تيماج، 1ص (210)، اندازه 15×20/5سم [ف 37- 79]

348. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 4900/57

آغاز: سؤال الحضر من ابی بکر و الزامه بالحجة، عن عطاء الملکی عن ابن عباس رضي الله عنه

حديث الخضر (سؤال الخضر من ابی بکر)، گفتاری است در حدیث دیدار خضر در مجلس ابی بکر و پرسشی که او کرده است؛ خط: نسخ، بی کا، بی تا، کاغذ: سپاهانی، جلد: تیماج قهوه ای مغزی دار، 2گ (155ر - 156ب)، 25 سطر (15×29)، اندازه: 23×35سم [ف: 14- 79]

349. قم: مرکز مطالعات؛ شماره نسخه :955

آغاز: بسمله، قال رسول (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) انا مدينة العلم و على بابها فلما سمع الخارج هذا الحديث حسدوا على علی (علیه السّلام) و اجتمع عشرة نفر من كبارهم، انجام: عن النبی (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) قال يقول الله عزوجل لا اخرج عبدا من عبادي من الدنيا.

مجموعه احاديث از نبی مکرم و ائمه طاهرین (علیه السّلام) بدون سند، در موضوعات مختلف (فضایل، آداب و سنن) بدون نظم و ترتیب، خط: نسخ، بی کا، بی تا، مصحح، نسخه بدل آورده شده؛ جلد: مقوا با روکش پارچه ، 71گ، 12 سطر، اندازه 10×16 سم (ف: 2- 223]

350. تهران: ملک: شماره نسخه: 6101/17

آغاز: قيل ان ابا صالح عليه السلام كان اسمه كانوا. و كان مومنا یکتم ایمانه؛ انجام: ويسيل العرق منهم کسیلان المطر، فهلكوا عن آخرهم. و هذا ما وجدناه من خيرهم و نستغفر الله تعالى. تمت الحكاية. و الحمد لله وحده و صلى الله على محمد و آله.

حديث صالح النبی، سرگذشت صالح پیامبر است؛ خط: نسخ، کا: محمد قاسم بن شجاع الدین نجفی، بی تا، جا: اصفهان؛ جلد میشن زرد لایی، 7گ (160ر-166پ)، 33 سطر، اندازه: 13/9×24/8سم [ف: 9- 158]

351. مشهد، الهيات؛ شماره نسخه: 19265

آغاز: بسمله في بحار الأنوار روي جاء رجل إلى أبا حنيفه فقال اخبرني عن لا شیی و ان الذي...

بدون خطبه و خاتمه است، گزینه ای است از احادیث در مقتل و غیره که از جمله مدارک او کناب وافي في است. در لبه کتاب نوشته شده «مجموعه شيخ روضه خوان»، جای عنوان ها نانویس است، فصل بندی و ترقیب ندارد؛ خط: نسخ، بی کا، بی تا، کاغذ فرنگی آهار مهره، جلد: تیماج مشکی لایه ای، 262گ ، 14 سطر (8×14)، اندازه:15×21سم [ف: 2- 325]

352. خوی؛ نمازی، شماره نسخه: 893/8

احادیثی از امام صادق (علیه السّلام)، خط: نسخ، بی کا، بی تا؛ جلد: تیماج مشکی ضربی با ترنج، 1گ (161)، 17 سطر، اندازه: 13×24/5سم[میراث اسلامی دفتر دهم -771]

353. رشت: جمعیت نشر فرهنگ؛ شماره نسخه: 312/13 ج

حدیثی «قال الشيخ علي بن عبد الصمد حدثنا الشيخ الفقيه ابو جعفر محمد بن ابی الحسن، بی کا، بی تا؛ قطع: بياض رقعی (رشت و همدان ف: 1216] 354. همدان مدرسه غرب؛ شماره نسخه: 1772

چند حدیث پراکنده است؛ خط: نسخ، بی کا، بی تا، 4گ، قطع:

ص: 39

وزیری (رشت و همدان ف: 1283]

355. تهران: دانشگاه: شماره نسخه: 6358/7

گزیده ای از «جامع الأصوله، از صحیح بخاری و مسلم و ترمذی درباره اهل بیت؛ خط: نستعلیق، بی کا، بی تا؛ کاغذ: فرنگی، جلد: تیماج قهوه ای، 4گ (9پ-93پ)، 20 سطر (11×18)، قطع :ربعی، اندازه: 25x19 سم [ف: 16- 249]

356. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 1130/8

حدیث از امالی، طوسی و بندی از شیخ مقااد و دیلمی و منافع منقولة من كتب الطب و شعر رضی و دیگران، خط: نستعلیق، بی کا، بی تا، کاغذ سفید، جلد: تیماج حنایی و مقوایی، 6ص ( 467-442 )، 15 سطر [سنا ف: 2- 127]

357. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 3/8 خوئی

حدیث کمیل بی کا، بی تا، کاغذ فرنگی شکری، جلد: تیماج یک لا یشمی، 271 ص، 14+17سطر، اندازه 5×20سم [ف:7- 264]

358. تهران: ملی، شماره نسخه: 17265

بی کا، بی تا، خریداری از محمد مهدی ابراهیمی؛ اندازه: 11/2×17/7

سم (رایانه)

359. همدان؛ مدرسه غرب: شماره نسخه: 507/2

اخبار متفرقه عرفانی؛ خط: نسخ، بی کا، بی تا، قطع: خشتی (رشت و

همدان ف- 1415]

360. تهران: ملی، شماره نسخه: 17341

مجموعه رسائل في احادیث؛ بی کا، بی تا، خریداری از مصطفی حسینی: 141گ، اندازه:17/5×23/3 سم [رایانه ]

361. تهران: ملی؛ شماره نسخه 17357

کتاب حديث اهل سنت؛ بی کا، بی تا، خریداری از مصطفی حسینی: 935ص

، اندازه: 17×29/2 سم [رایانه ]

362. تهران: ملی؛ شماره نسخه: 17377

کتاب احادیث فقهی اهل سنت؛ بی کا، بی تا، خریداری از مصطفی حسینی: اندازه: 27/3x16/2 سم (رایانه)

363. تهران: ملی، شماره نسخه :17437

بی کا، بی تا؛ خریداری از مصطفی حسینی: 159گ، اندازه: 25x15/9

سم (رایانه)

364. تهران: ملی، شماره نسخه: 25453

احادیث اهل سنت صحاح؛ بی کا، بی تا: خریداری از هادی قره حسن لو (رایانه)

365. تهران: ملی؛ شماره نسخه:17631

کتابی در حدیث و روایت؛ بی کا: بی تا؛ انتقالی از کتابخانه پهلوی - مجموعه نواری؛ اندازه: 18/5×27/5 سم [را بانه ]

366. تهران: ملی؛ شماره نسخه: 18180

بی کا، بی تا؛ انتقالی از کتابخانه پهلوی - مجموعه نوازی، اندازه 14/5×24سم [رایانه ]

367. تهران: ملی؛ شماره نسخه: 25596

سخنانی از حضرت على (علیه السّلام)، بی کا، بی تا، خریداری از امان الله

[رایانه ]

368. قم؛ مرعشی: شماره نسخه: 10975/10

در احادیث صحیحه منقول از پیغمبر اکرم (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) در دعاء خط: نسخ خوش، بی کا، بی تا، قطع رحلی بزرگ [میراث شهاب : س9ش 2 -41]

369. شیراز؛ ملی؛ شماره نسخه: ف 12/2

آغاز: هو - قال لقمان الحكيم لداود النبي احفظ عني ست خصال يدخل فيها علوم الأولين والآخرين؛ انجام: گفت چون من از تو غنی ترم از تو چه طلبم - ملک گفت که بدین بی نیازی کی رسیدی گفت هر گاه قناعت من بقليل بیشتر باشد من از تو توانگر تر باشم

شامل منتخباتی است از احادیث و کتب متفرقه؛ خط: شکسته نستعلیق، بی کا، بی تا، صفحات با آب طلا خط کشی شده است ؛ 5گ، 27 سطر، اندازه

6×14/5سم [ف: 1- 15]

370. قم؛ مسجد اعظم، شماره نسخه: 1503/1

آغاز: الملوک ما لو وزع على اهل النار لادهشتم ذلك الفرح عن الم السعار وان نفحت له خزانة العصيان و الغبية و البهنال؛ انجام: وكانه اعطنا ثمن هديتنا فيضحك رسول الله صلى الله علیه و آله وكان اذا اغنم يقول.

کتابی است نیکو در اخلاق که از روایات اهل بیت عصمت و طهارت (علیه السّلام) فراوان بهره برده است و وظایف هر یک از جوارح آدمی را بیان کرده است، این رساله در چند فصل است که تا فصل 89 در نسخه حاضر آمده است؛ خط: نسخ، بی کا، بی تا: افتادگی آغاز و انجام، در پایان رساله فائده ای در علوم غریبه ذکر شده است؛ جلد: مقوا، 81گ، 23 سطر، اندازه: 12×24سم

[ف مخ : 1- 57]

371. شیراز؛ شاهچراغ شماره نسخه: 788

آغاز: بسمله، لله تحت قباب العرش طايفة *** اخفا هم عن عيون الناس اجلالا، انجام: و كان جميع الجن و الأنس کتبا *** اذا كل منهم واحد قلم واحد/ و خطوا جميعاً منقياً اثر متقب *** لماخط من تلك المناقب واحد. تمت الكتاب

احادیث و روایاتی است در مدح و منقبت و فضایل حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه السّلام)؛ خط: نسخ درشت، بی کا، بی تا، کاغذ نخودی و حنائی کمرنگی مهره دار، جلد: مقوا با تیماج قهوه ای با ترنج و سرترنج ضربی، 304گ، 15 سطر (8×16)، اندازه 25x13/5 سم [ف: 2- 254]

372. تهران: ملی، شماره نسخه :18773

حدیث قدسی و دعا؛ بی کا، بی تا؛ انتقالی از کتابحانه پهلوی - مجموعه نوازی؛ 44گ، اندازه:14/5×19/8 سم (رایانه)

373. شیراز؛ شاهچراغ شماره نسخه: 518/8

آغاز: بسمله - خير الخيط المعروف - رواه لي الشيخ ابو محمد بن الحسن بن محمد بن نصر (رض) برفع الحديث؛ انجام: ان عليه لعنة الله و الملائكة و الناس اجمعين و عليه لعنة اهل السموات و

ص: 40

الارضين - تمت

رساله ای است شامل احادیث در باب حقانیت خلافت حضرت علی (علیه السّلام) و مخالفت بنی امیه با آن حضرت، بی کا، بی تا، جلد: مقوا با تیماج قهوه ای با سه ترنج منقش، 39ص، 12 سطر (8×14)، اندازه 12×9/5 1سم [ف: 2- 209]

374. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 10719/2

آغاز: الحمد لله الذي بطن خفيات الأمور و دلت عليه اعلام الظهور، انجام: لا اله الا الله محمد رسول الله، صلى الله عليه و آله علی ولی الله عليه السلام

شرح حدیثی است بوی به روایت طارق بن شهاب درباره اثبات امامت و ولایت خط: نستعلیق، بی کا، بی تا، کاغذ: نخودی فرنگی، جلد: مقوایی با عطف پارچه ای، 11 سطر، اندازه: 10×16 سم [ف: 9- 335]

375. تهران: ملک، شماره نسخه:8/ 3560

آغاز: مسئله حديث لاجبر و لاتفویض. قال الصادق (علیه السّلام) لا جبر و لا تفویض و لكن امر بين الأمرين. قال اقلت و ما امر بين الأمرين؛ انجام: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله (و کتب العبد الفقير الى الله العلى محمد محسن تویسرکانی)

حدیث لاجبر و لاتفویض است؛ خط: نسخ و نستعلیق، کا: محمد محسن تویسرکانی، بی تا؛ کاغذ: ترمه، جلد: رویه میشن زرد لایی، 19گ (125پ -143پ)، 11 سطر، اندازه: 12/2 × 17/9سم [ف: 6 - 489 ]

476. مشهد؛ مدرسه خیرات خان شماره نسخه: 4/9

آغاز: مومنا الا سخيا و لا يكون سخيا ذولعين، انجام: بیدیه و رجليه حتی قتل من القوم سبعين رجلا . على اولادامير المومنین کلمات پیغمبر و امام صادق، گویا نسخه مصباح الشریعه باشد؛ بی کا، بی تا، كاغذ: فرنگی آهار مهره، جلد: تیماج مشکی، 18گ، قطع: خشتی (رشت و همدان ف: 1778]

377. تهران: ملی، شماره نسخه 198480

احادیث اهل سنت بی کا، بی تا، خریداری از مصطفی حسینی [رایانه ]

378. تهران: ملی، شماره نسخه: 8315

آغاز و السكينه و علیکم بالحياء و التنزه عما تنزه عته الصالحون قبلكم و عليكم انجام: الحمد لله اولا و اخرا و الصلوه على محمد و آله

مجموعه ای است از احادیث، خطبه ها و روایاتی از پیامبر و ائمه اطهار (علیه السّلام) که بدون ترتیب خاصی گرد آمده است. نام این کتاب به دلیل افتادگی از آغاز و ناقص بودن انجام به دست نیامد، برخی از سرفصل های این اثر به شرح ذیل می باشد: صحيفه على بن حسین (علیه السّلام) و كلامه في الزهد، خطبه لامير المؤمنين صلوات الله عليه و هي خطبة الوسیله، خطبه الطالوتيه بالمدينه له، حديث أبي عبدالله عليه السلام مع المنصور في موكبه، رساله ایی جعفر عليه السلام إلى سعد الحير و...؛ خط: نسخ خوش، بی کا، بی تا؛ افتادگی: آغار، جداول دور سطور و کمند اندازی به زر و مشکی کاغذ: فرنگی نخودی، جلد: تیماج قهوه ای مقوایی دارای ترنج و سرترنج و لچک با نقش گل و بوته به زر مجدول، 250 گ، 16 سطر (6/3×12/5)، اندازه: 11×17/5سم (رایانه)

379. خوانسار، قال؛ شماره نسخه: 2/ 250

آغاز: الكلام على هذا الباب في فصول الأول فيمن روی احادیث الصلاة على النبي انجام و زیاد بن سعد و ادرکه مالك و الثوری بعد اختلاطه و هذا منصوص. روایاتی در فصول مختلف صلاة است از اهل سنت، احادیث في الصلاة على النبي؛ خط: نسخ نازیبا، بی کا، بی تا؛ اقتادگی آغاز و انجام؛ جلد: مقوایی، عطف تیماج قهوه ای، اندازه: 14×18 سم [ف : 1- 220]

380. قم؛ مسجد اعظم، شماره نسخه :832/3

آغاز: في الحديقة الأردبیلی رحمت الله عليه عن احمد ابن محمد عن ابی نصر البزنطی و اسماعیل بن بزیع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال من ذكر عناده الصوفيه ولم ينكر هم بلسانه او قلبه فليس منا و من انكرهم فكانما جاهد الكفار بین یدی رسول الله صلى الله عليه و آله؛ انجام: عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن ابيه عن سعد ابن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن على الهادي عليه السلام قال سئل أبو الحسن عليه السلام عن الصوفيه قال كلهم مخالفونا و لا يقول ما يتصوف احد الا لخدعة او ضلالة او حماقة وربما استجمعها احد فيهم

مجموع چند حدیث در نكوهش صوفیه به نقل از کتاب های «بحار الانوار»، مجلسی (رحمه الله) و «حديقة الشيعة» اردبیلی نقل کرده است؛ خط: نستعلیق، بی کا، بی تا؛ فائده ای در روایت بشر بن محمد حسینی در شرب دخان؛ جلد: گالینگور سبز عطف تیماج زرشکی، 1گی (35ر-35پ)، 19 سطر، اندازه:16×21سم [ف مخ :5- 2239]

381. تهران: مجلس: شماره نسخه: 770/40 - طبا طبائی

آغاز: لم ارهاشميا افضل من على بن الحسين عليه السلام و قال ابوحازم

در فضیلت امام علی بن الحسین (علیه السّلام)، از طرق اهل سنت؛ بی کا بی تا، افتادگی: آغاز، کاغذ: فرنگی سفید آهار مهره، جلد: تیماج مشکی، 2ص (163-164 حاشیه)، قطع: رقعی، اندازه:10×21سم [ف: 23- 70]

382. تهران: مجلس: شماره نسخه : 2859/4

آغاز: بسمله و من فضائل مولانا و هنا انا و منبع علمنا و مطلع عقلنا... روى عن زکریا بن دینار عن ابی حوش .. قال كنت جالساً عند مولانا... حسین بويع بعمر بن الخطاب بالخلافه و کلا حضر عنده؛ انجام: فقال سلمان رضي الله عنه لعن الله من غضبک و جحد حقك .. في اسفل در ک من الجحيم .. يا ارحم الراحمين حدیث هایی است در فضایل و مناقب حضرت علی (علیه السّلام) به طریق اهل سنت، خط: نسخ و نستعلیق، بی کا، بی تا، کاغذ: سفید و زرد،

ص: 41

جلد. تیماج مشکی یک لا، 8ص (4- 11)، اندازه: 8×18سم [ف:10- 185]

383. قم: گلپایگانی شماره نسخه:10/ 5018- 10/ 25

آغاز: بسمله حدثنا أبو جعفر احمد بن محمد بن عیسی قال حدثنی سعید بن جناح عن عوف بن عبد الله الأزدي عن أبي عبدالله انجام: والهزبر الغيار زوج البتول وابن عم الرسول و سیف الله المسلول الذي ردت له الشمس بعد الأفول احادیثی است درباره چگونگی مرگ مومن و کافر که از حضرت پیامبر (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) و ائمه (علیه السّلام) نقل شده است؛ خط: نسخ، بی کا، بی تا: 18گ، 15 سطر، اندازه14×20سم [ف: 1- 115]

384. تهران: دانشگاه شماره نسخه :710/2 - ف

نسخه اصل: موزه بريتانيا 5331 .Dr. مرويات عن ابن عمر خط: نسخ، بی کا، بی تا، 20 سطر [ فیلم ها ف:1- 526]

385. مشهد، شیخ علی حیدر، و شماره نسخه: 310/1

آغاز: بسمله، کتاب فیه خبر العالم وما جرى له مع علي بن أبي طالب (علیه السّلام)، انجام: فغسله أمير المؤمنین (علیه السّلام) و کفنه و صلى عليه و الحمد لله رب العالمین.

أورد حديثاً فيه أن أمير المؤمنين (علیه السّلام) كان جالساً مع قنبر في مسجد الكوفة فسمع صيحة فأرسل قنبر فرجع و قال: يا مولاي هذا عالم له کرسی و حوله مائة و ستین محبرة یکتبون عن لسان جبرائیل عن رب العالمین؛ بی کا، بی تا، جلد چرم زرد، 4 گ (2ر-5ر)، اندازه: 17/5 × 22/5 سم [مؤید: 1- 271] 386. تهران: دانشگاه شماره نسخه :7198/5

خبرهای نبوی و علوى؛ خط: نسخ، بی کا، بی تا: کاغذ: سمرقندی، جلد: تیماج تریاکی ضربی مقوایی، 1ص (72ر)، قطع: ربعی، اندازه: 13×16/5

سم [ف: 16- 484]

387. تهران: دانشگاه شماره نسخه: 5395/5

رسالة منسوبة إلى جعفر بن محمد الصادق .. خذ من الطلق ما شئت. . يخرج فضة قائمة على الخلاص ان شاء الله تعالى: خط: نستعلیق، کا: محمد بن محمد جعفر استرابادی، بی تا؛ کاغذ: فرنگی، جلد. تیماج قهوه ای [ف: 15 -4236]

388. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 3/ 11964

آغاز: بسمله. الحمد لله رب العالمين .. چند حدیث متفرقه قال رسول الله صلى الله علی و آله الأعمال ثلاثة ذكر الله على كل حال و مواسات الاخ و انصاف الناس؛ انجام: و هذا الذكر ينفع بالانسان و يفتح باب الرحمة اليه و يخشع القلب

خط: نسخ، بی کا، بی تا؛ جلد: تیماج مشکی مجدول با ترنج و سر ترنج ضربی، اندازه: 14/5×21 سم [ف: 34- 101]

389. تهران: مجلس، شما ره نسخه: 4894/7

آغاز: و أما الذين يقومون التين من الجيفة فاولئك قوم كانوا اصحاب الزنا و أما الذين يقومون اسود الوجوه و ازرق العينيں انجام: و عنه عليه السلام ان في الجنة شجرة ثمارها اكبر من التفاحة و أصغر .

چندین حدیث نبوی و علوی است که ظاهراً در غالب چهل حدیث تنظیم شده ولی برخی از برگ های آن افتاده و آنها را در مجموعه حاضر در کنار هم آورده و صحافی نموده اند؛ بی کا بی تا افتادگی: آغاز و انجام مصحح: تملک سلطان حسین واعظ؛ مهر: «عبده سلطان حسين الواعظ» (بیضی) و وقف نامه کتاب از همه بر دارالمومنین استرآباد و اولادش: جلد. تیماج عنایی بدون مقوا: 33گ (81ر-113پ)، اندازه: 12/5 × 17/5سم [ف: 20- 327]

390. مشهد؛ نواب؛ شماره نسخه :9/5

شامل مجلس 92 کتاب امالی ابو جعفر بن محمد بن علی بن الحسين بن موسی بن بابویه قمی و چند حدیث دیگر؛ بی کا، بی تا: جلد: تیماج عنابی لایه ای، 9گ (144-152)، اندازه:13/5×18سم[ف: 24]

391. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه : 16913/94

أبوابی در فقه و اخلاق با بیان احادین بدون ذكر سلسله سند روایت. برخی ابواب از این قرار است باب علة الوضوء، باب العلة التي من احلها وجب الغسل من الجنابة و لم يجب من البول و الغائط، باب الغسل الحيض و النفاس، باب غسل الميت، باب التيمم، باب ثواب تحليل الميت، باب فضل السخا و الجود، باب فضل سقي الماء، باب اصطناع المعروف، باب فضل الصدقة، باب

حق المعلوم و الماعون، باب الحراج و الجزية، باب فضل المعروف، باب ثواب الفرض، باب ثواب انظار المسعر، باب الزکوة، باب صلوة الاستسقاء باب الصوم، باب وجوب الصوم، باب وجوب القصير في الصوم في السفر، باب علل الحج، باب فضايل الحج، باب الموتفي الغربة، ابواب القضايا و الأحكام، باب الحقوق، باب الفروض على الجوارح، باب الحيل في الأحكام، في باب ما يقبل من الدعاوی، باب التجاره و ادائها فضایلها؛ بی کا، بی تا، 34 گ(188پ-221ر) [ف: 47]

392. تهران: مجلس: شماره نسخه : 291/26 - فيروز

احادیث امامت، منقولات است از کتاب های روضه در حادیث، اربعین شهید ثانی و جز اینها؛ بی کا، بی تا؛ کاغذ مختلف آهار مهره، جلد: تیماج مشکی، 16ص (729-744)، قطع رحلی ، اندازه: 22×35سم [ف: 21- 279]

393. تهران: مجلس: شماره نسخه: 9048/14

احادیث پراکنده از حضرت فاطمه و امام صادق و پیامبر و دیگر ائمه (علیه السّلام): خط: نسخ، بی کا، بی تا، کاغذ: نخودی آهار مهره، جلد: میشن مشکی، 3گ (235پ-237ر حاشیه)، 17 سطر (7/5×12 )، اندازه: 12/2×19/6 سم [ف: 29/2 - 669]

393. تهران؛ مجلس: شماره نسخه: 9087/27

خط: نسخ کهن معرب، بی کا، بی تا، کاغذ الوان آهار مهره، جلد: تیماج قهوه ای با ترنج و سرترنج و چهار لچکی مجدول گرهی عطف گالینگور، 1ص(56ر)، اندازه :15/1×28/4 سم [ف: 29/2 - 732]

ص: 42

احادیث /حدیث/ عربی- فارسی

ahādīt

غیر همانند

1. تهران: دانشگاه شماره نسخه : 623/7 ف

نسخه اصلی شهید علی پاشا ش 2703. احادیث نبوی با علوی، به نظم فارسی به نام وصیت؛ خط: نسخ، بی کا، تا: قرن 8؛2گ (77ر -78ر)، 25 سطر [فیلم ها ف: 515]

2. تهران: دائرة المعارف؛ شماره نسخه : 6/ 1078

آغاز: بسمله الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله وعلى آله و اصحاب رسول الله و عترقه اجمعین. «قال النبي» (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) ارایتم لو ان... ترجمه فارسی. روایت است از ابو هريره (رض) که مصطفی محمد (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) فرمود صحابه را، خبر دهید مرا که اگر رودی آب باشد. به در خانه یکی از شما، و او غسل در آن رود آب، انجام: این دلیل تمام است بر بی خبری تو از خداوند

چهل حدیث ها را ماند، بخش بندی نشده و بی شماره حدیث ها، نخست سخنی است کوتاه از پیامبر (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ )، سپس ترجمه آن به فارسی؛ خط: نسخ خوش، بی کا، تا: قرن 9، افتادگی: انجام؛ 20گ ( 140پ- 160پ) [ف: 2- 45]

3. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه : 6/ 12678

در ده حدیث نبوی (ترجمه ده حدیث شریف نبوی) به فارسی، در حدیث، مؤلف یا مترجم ناشناخته؛ بی کا، تا قرن 9 [میراث شهاب : س : 10ش 1-2 -16]

4. تهران: مینوی شماره نسخه: 148بخش 3

حدیث منوچهر الملک است. بخشی از نسخه ای است از قرن 9 گویا از نسخه های مورد بريتانيا 0r.5343 یا 76.add شاید از ترجمه تاریخ طبری؛ بی کا، تا قرن 9، 14گ [ف : 113]

5. تهران: دانشگاه شماره نسخه : 612/28 ف

نسخه اصلی: سلیمانیه ش 1208، حدیثی درباره سی خصلت نکوهیده؛ خط: نسخ، بی کا، تا: 839ق، 1گ (321پ)، 19 سطر [فيلم ها ف: 1-512]

6 . تهران: ملک: شماره نسخه: 4044/18

حدیث زیارت امام حسین است؛ خط: نستعلیق، کا: نظام الدین يحیی مازندرانی، تا قرن 10، 5ص [ف 7- 165]

7. تهران: ملی؛ شماره نسخه: 2364

آغاز: بسمله اذا تم العقل نقص الكلام (ص 1و 2)، انجام: يا بتاراج حادثات برند xX یا بمیرات خوار بگذارند

این نسخه که حاوی 18 مرفع است در هر مرقع به خط نسخ قولی از پیغمبر اسلام آمده و در زیر آن در دو بیت (= رباعی) آن قول به فارسی ترجمه شده است؛ خط: نستعلیق و فسخ خوش، بی کا، تا: محتملاً قرن 10؛ حاوی 18 مرقع، مقوایی حاشیه آبی و سفید، جدول دور سطور زر و مشکی و آبی و سبز، داخل خطوط با زر خط کشی و طلااندازی شده، دو خط یکی نسخ و دیگری نستعلیق، نخستین خط حاوی سرلوحه زر و مشکی و طلااندازی؛ کاغذ: متن بخارایی و حاشیه مقوا، جلد: زری، مقوایی دارای گل و بوته زر، 9گ، اندازه: 10×17سم [ف: 5 - 486]

8. مشهد: رضوی، شماره نسخه :2/ 10450

آغاز: بسملة. الحمد لله الذي جعل میامن آثاره السياده الى سماء؛ انجام: و صلی الله على محمد و آله و أصحابه اجمعين الطيبين الطاهرين وسلم تسليماً كثيراً.

شامل احادیثی است مقبول شیعه، که درباره حب حصرت على (علیه السّلام) روایت شده، ترجمه احادیث مزبور نیز در ذیل هر حدیث آمده است، و نثر ترجمه نیز کهن می نماید، خط: نسخ خوش، کا: محمد تبریزی، تا: 99ق، کاغذ: نخودی آهار مهره، جلد تیماج ضربی مشکی، 16 سطر، اندازه: 15/5×24

سم [ف: 9- 329]

9. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 5008/10

آغاز: خطبه حضرت رسول: فرمود که .. مؤمن نیست هیچ بنده تا آنکه به برادر مسلمان همان خواهد که جهت نفس خود

سخنان کوتاه از پیامبر، و اخبار و احادیث شیعی، با ترجمه لفظی؛ خط: شکسته نستعلیق، کا: على اشرف، تا: قرن 11 ؛ کاغذ: سپاهانی، جلد: رویه تیماج مشکی، 1گ (146ر -146پ)، اندازه 25x15/5 سم [ف: 14- 310]

10. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 5008/21

به نقل از عبدالله بن مبارک و غیره و پراکنده هایی از کشکول و نان و حلوای شیخ بهائی: خط: نسخ، كا: على اشرف، نا قرن 11؛ کاغذ: سپاهانی، جلد: رو یه تیماج مشکی، 4گ (171ر-174ر)، اندازه: 25x15/5 سم [ف: 14- 314]

11. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 244/ 9466

حدیث پزشکی، از امام صادق، امیرالمؤمنین و علی بن موسی الرضا (علیه السّلام)؛ خط: نسخ و نستعلیق، بی کا، تا: قرن 11؛ ذیل صفحه تاریخ میلاد کسی است به تاریخ به نام خضر به سال 1031ق [مختصر ف: 259]

12. تهران: مجلس؛ شماره نسخه : 66/ 9469

حديث عن النبي (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ )، به روایت امام صادق به نقل از منهج الصادقين؛ خط نستعلیق، کا: محمد طاهر ارسنجانی، تا: فرن 11؛

1ص (70) (مختصر ف: 307]

13. تهران: مجلس؛ شماره نسخه : 66/ 9469

حدیثی در باب حیاء از حضرت رسول (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ )، به نقل از «نزهة القلوب»؛ خط نستعلیق، بی کا، تا قرن 11؛ 1ص (151 - همان)

[مختصر ق: 307]

14. تهران: دانشگاه شماره نسخه: 5894/3

آغاز: روى الشيخ الطوسي في كتابه في الغية عن النبي .. انه قال يخرج بقزوین رجل اسمه اسم نبي يسرع الناس الى طاعنه؛ انجام: و شیخ حسین بن عبد الصمد پار .. شیخ بهاء الدين .. بخط خود تصریح نموده که مقتولین مروج این مذهب موافق حديث حکم شهداء دارند. و الله اعلم.

ص: 43

دلالت بر خروج شاه اسماعیل خلد مكان دارد و به فارس از غیبت طوسي و الخرائج و الجراح و الاقبال این طاوس و غیبت نعمانی؛ بی کا، تا قرن 11؛ کاغذ سپاهانی، جلد: مقوایی، 24 سطر (8×15)، قطع: ربعی، اندازه: 12×20سم [ف: 16- 136]

15. قم: مرکز احیاء شماره نسخه : 3364/2

آغاز: هذا مكتوب الإمام أبي محمد الحسن العسكري عليه الصلاة و السلام الذي كتب الى الشيخ السعيد العالم ابی الحسن، انجام: بلکه همه را جدا کنند و در کیسه نهند و در خاک دفن کنند من حاشیه مختصر فارسی.

احادیث متفرقه ای است انتخاب شده از کتب مختلفه نظیر: «ذخيرة العالم و بصيرة المتعلم»، سید مرتضی، «امالی»، شیخ طوسی، «شواهد النبوة و متفرقاتی دیگر که در آنها اسناد احادیث را حذف کرده است؛ خط: نسخ، بی کا، نا: قرن 11، مصحح، 29گ (120ر- 148پ)، اندازه:15/5×24/5سم (محدث ارموی مخ 1- 65]

16. تهران: دانشگاه؛ شماره نسخه : 5796/4

احادیث شیعی: خط: نستعلیق، بی کا، تا قرن 11: کاغذ سپاهانی، جلد. تیماج تریاکی ضربی لایی، 7گ (64پ-70ر)، 15 سطر (5×13)، قطع: بغلی، اندازه: 11×19سم [ف: 16- 93]

17. تهران: مجلس؛ شماره نسخه : 9469/6

از امیر المؤمنين (علیه السّلام)، امام محمد باقر و رسول الله (علیه السّلام)؛ خط: نستعلیق، بی کا، تا: قرن 11، 7ص (6 - 12) (مختصر ف: 29]

18. تهران: مجلس؛ شماره نسخه :9469/76

به نقل از احتجاج، من لا یحضره الفقیه، عین الحياة؛ خط: نستعلیق، بی کا، تا قرن 11: 1گ (76) [مختصر ف: 29]

19. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 9469/43

به نقل از امام صادق (علیه السّلام)؛ خط: نستعلیق، بی کا، تا: فرن 11: 1گ

(56) (مختصر ف: 29]

20. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه : 4848/9

به عربی و فارسی، در آن از «عیون المجالس» یاد شده است و همچنین دو طریقه استخاره کردن آمده است؛ خط: نستعلیق چلیپا، بی کا، تا: قرن 11، کاغذ سمرقندی و سپاهانی، جلد تیماج مشکی، 2 ص (122-123)، اندازه: 11/5 ×11/5سم [ف: 13- 284]

21. تهران: نوربخش، شماره نسخه: 867/7

آماز: بسمله روایت صحیح است که روزی حضرت رسول (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) با اصحاب خود در حجره عایشه نشسته بود ناگاه شخصی در خان را یزد رسول (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) با اصحاب خود گفت این ابلیس است او را راه دهید

حدیث ملاقات ابلیس با پیامبر (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) است؛ خط: نستعلیق، بی کا، تا: قرن 11؛ کاغذ: اصفهانی و برگ های آخر اضافی، جلد: مقوای کرم رنگ با نقش جیبی مندرس عطف تیماج قرمز مندرس، 4گ

(31پ -34پ)، قطع جیبی، اندازه:9×19/5 سم (نشريه: 13- 239]

22. تهران؛ ملک شماره نسخه: 6381

آغاز: (افتاده در فصل 8)... فصل نهم روي عن رسول الله (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) أنه سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، امام عادل و شاب؛ انجام: و عبد الله مسعود روایت کرده است که مرا با این کلمات که حق تعالی فرموده است که. .. (افتاده در فصل 48)

مجموعه ای است از احادیث و اخبار و مباحث تفسیری و تأويل عرفانی آنها که با اشعار عربی و فارسی ممزوج است، بدین بیان که ابتدا حدیثی می آورد بعد به فارسی آن را گزارش می کند؛ خط: نسخ، بی کا، نا: قرن 11؛ افتادگی: وسط؛ کاغذ کاغذ ترمه، جلد رویه میشن قهوه ای جدید، 174 گ، 17 سطر، اندازه: 18×23/5سم [ف: 2- 8]

23. تهران: دانشگاه؛ شماره نسخه: 1149/1-ف

نسخه اصل: بادلیان 38 Seld. Sulp خط: نستعلیق، كا: محمد عمر قرشی هاشمی، تا: ذيحجه 1012ق [فيلم ها ف: 1- 570]

24. کاشان: عاطفی، حسن شماره نسخه :بدون شماره /2

آغاز: قسمت دوم: قال امیرالمؤمنین. .. لو كشف الغطا .. حال خلد، حجیم دانستم *** به یقین آنچنان که می باید/ اگر حجاب از میانه بردارند *** آن يقين ذره ای نیفزاید

سخنانی از علی (علیه السّلام) با ترجمه فارسی به شعر؛ کا: محمد بن احمد بن محمد کاشانی، تا: جمعه ربيع الثانی 1050، کاغذ ایرانی، 8گ، اندازه:

11/5×17سم [ نشریه: 7 -751]

25. تهران: مجلس؛ شماره نسخه : 9469/63

احادیث و اقوال بزرگان نقل از «حليه المتقین»، و خلاصه المنهج خط :نستعلیق، کا: محمد طاهر ارسنجی، قا ربیع الثانی 1087 ق؛ 1گ (70-همان) (مختصر ف: 971]

26. قم؛ مرعشی، شماره نسخه: 10260

آغاز: ابن بابویه بسندهای معتبر و موثق از حضرت امام رضا عليه السلام روایت کرده است

روایت ها به فارسی گرد آورده شده و روی برگی قبل از کتاب احتمالاً تأليف رکن الدین محمد بن على بن ثابت حسینی دانسته شده و نمی دانیم این احتمال از کجاست؛ خط: نستعلیق، بی کا، تا قرن 12، جلد: ترمه عطف

گالینگور قرمز، 34گ، اندازه: 18/5×25 25 سم [ف: 26 -216]

27. تهران: ملی؛ شماره نسخه: 2861

آغاز: ای رؤسای ضلالت اتباع خود را گفتند دست از خدایان خود بر مدارید، انجام: و دیوانه و هیچ چیزی نگوید که آن صلاح نباشد.

در این نسخه تعدادی حدیث است که به زبان فارسی آمده و ظاهراً ترجمه احادیث عربی است منتهی این احادیث عربی در نسخه نیامده؛ خط: نستعلیق، بی کا، تا: محتملاً قرن 12، افتادگی آغاز و انجام؛ بین احادیث فاصله است، ظاهراً این فاصله برای درج احادیث عربی است، کاغد اصفهانی، جلد: مقوایی رویه کاغذی عطف تیماج مشکی، 304گ، 26 سطر (11×19)، اندازه

17×28 سم [ف: 6- 518]

28. تهران: ملی: شماره نسخه: 2880

ص: 44

آغاز: بدانکه هر درم و دینار را داغگاهی بوده انجام: از نزدیک خداست خدای روزي ده

در این نسخه پنجاه حدیث از پیغمبر آمده و شرح داده شده است هر حدیث تحت عنوان فصلی آمده منتها در بعضی از عنوان ها حدیث به زبان عربی تقل گردیده و بعد ترجمه فارسی آن آمده است. ظاهراً این کتاب احادیث دیگری را نیز داشته که بر اثر افتادگی اوراق آن این احادیث به دست نیست؛ خط: نسخ، بی کا، تا محتملاً قرن 12؛ افتادگی انجام کاغذ اصفهانی، جلد: یک لایی چرم تریاکی، 134گ، 23 سطر (15x7/5 )، اندازه: 12×20سم [ف: 6- 561]

29. تهران: ملت شماره نسخه: 4693/38

خط: شکسته نستعلیق، بی کا، تا: قرن 12 [ف: 8- 40]

30. تهران: ملی: شعارد نسخه : 2234/13

آغاز: حدیث دوم عن ابی ابراهیم انه قال ... انجام: امام علی را بابوبکر و عمر و امثال ایشان و ایمان مخلوط باطل است

تعدادی از احادیث مختلف کتاب اصول کافی آمده است بدین شرح احادیثی چند از باب نوزدهم: باب الحركة و الانتقال كناب توحید اصول کافی، احادیثی چند از باب هشتم کتاب العقل که باب فقد العلماست، احادیثی چند از باب نهم کتاب عقل راجع به مجالست علماء و صحبت ایشان، احادینی از باب بیستم کتاب عقل که باب بدع و رای و مقایس می باشد. این احادیث و شرح آنها از ترجمه اصول کافی ملا خلیل اخذ شده است؛ خط: نسخ و نستعلیق، بی کا، تا: محتملاً قرن 12، کاغذ: ترمه اصفهانی، جلد: تیماج قرمز مقوایی، 218ص (275-492 حاشیه)، 24 سطر (19×29)، اندازه: 25× 38سم [ف: 5- 355]

31. تهران: دانشگاه؛ شماره نسخه : 10039/2

ترجمه فارسی برای مبتدیان در چهل باب: 1. فضیلت بسم الله، 4. فضیلت صبر کردن؛ بی کا، تا قرن 12، کاغا. فرنگی، 62گ ( 113پ- 174پ )، ابعاد متن

8/5×15، قطع: ربعی، اندازه: 14×21سم [ف:17- 531]

32. تهران: ملی شماره نسخه: 3933/8

آغاز: بسمله، روایت کرده اند که سید کونین و تاج عالمين محمد... جبرئیل را گفت: بعد از من چند بار به دنیا می آئی انجام: اول را جهنم گویند، دوم را لطاره، سیم را خطيمه، چهارم را حليمه، پنجم را سعیر، ششم را سقر، هفتم را هاویه خوانند والسلام

حدیثی درباره آخرالزمان، مولف در این اوضاع بد آخرالزمان را یاد کرده و هفت نام برای جهنم آورده است؛ خط: نستعلیق خوش، بی کا، تا: قرن 12؛ صفحه ها در دو جدول آبی و دو جدول شرح قرار دارند، کاغذ: اصفهانی سفید، جلد. تیماج مشکی با جدول فشرده، 3گ (183پ-185ر)، 17 سطر (8/8×15 )، اندازه

14/5×21/2سم [ف: 17- 195)

33. تبریز؛ ملی، شماره نسخه: 3571

آغاز: الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خير خلقه محمد و آله اجمعين. أما بعد: چنین روایت کناء ابوزر از رسول (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) گفت: نماز ستون دینسنت و جهاد برترین کارهاست... انجام: و اگر نداند این ادعا را پانزده بار بر مصطفی صلوات فرسند جمله قضا نماز قضای او را کفایت کند و برحمت کند آمین یا ارحم الراحمين

ظاهراً مؤلف از اشخاص قرن يازدهم بوده است، فصل و بابی ندارد. مجموعه ای است از احادیث در آداب و فضیلت اعمال و اذکار دینی که اغلب فقط ترجمه احادیث را نقل کرده اند خط: نستعلیق، بی کا، تا: 1111ق؛ مهر «عبده على اصغر» و «ابراهیم خلیل الله» ؛ جلد: چرمی، 92گ، 15 سطر، اندازه: 18/5x13/5 سم [ف: 2- 723]

34. تهران: ملی شماره نسخه: 17174

کتاب منظوم ترجمه احادیث؛ بی کا، تا 1136ق؛ خریداری از مصطفی حسینی؛ 63 گ، اندازه: 15/3×25/4 سم [رایانه ]

35. قم، گلپایگانی شماره نسخه 6621- 33/171

آغاز: من کتاب منتخب الاحادیث در صفت آفرینش عالم بدانکه حق سبحانه و تعالى آفرينش عالم کرد در شش روز قوله تعالی و هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أیام یعنی پرودگار تو؛ انجام: پسر دو عزلت اختیار کرد با یونس و باقی عمر بخدا پرستی مشغول شد.

احادیث متفرقه ای است به نقل از منتخب الاحادیث، و داستان حضرت یونس (علیه السّلام) به نقل از «قصص الأنبياء»؛ خط: نستعلیق، بی کا، تا: قرن 13؛ مصحح، جلد: مقوای سفید، 22گ، 14 سطر، اندازه: 15x11 سم [ف: 1- 109]

36. تهران: ملك؛ شماره نسخه: 4719/17

ترجمه حدیثی مشتمل بر احکام نجوم، به روایت از قطب الدین رازی خط: شکسته نستعلیق، بی کا، تا قرن 13 [ف: 8- 67]

37. تهران: ملک شماره نسخه : 4057/66

حدیثی با شرح عرفانی، خط: شکسته نستعلیق، کا: محمد زمان بن

کلبعلی متطبب خراسانی، تا: قرن 13 [ف: 7- 188]

38. اصفهان: علامه فانی (ضياء الدين ) شماره نسخه :63

جلد اول کتاب است بدین شرح: ابوبکر، احسان، اخلاص، اخوت، آدم، ارتداد، ارض، اذان، استحاره، استغفار، اسراف، اسلام،افک عایشه، اقتصاد، امام، امانت، امت، امتحان، امر به معروف، أمراء، امن از مكر خدا، انبیاء، انصاف، انسان، انفاق، اولیاء، ایام، اهانت، ایمان، بخل، بلاء، بلع، برزخ، بغي، بكاء بلاء، بنت، بهتان، بیوت، بیت المقدس؛ خط: نسخ، کا: سید ضیاء الدین علامه (ظاهراً)، نا: قرن 13، جلد: تیماج مشکی، 370گ، 19 سطر [سه کتابخانه اصفهان :ف: 143]

39. اصفهان: علامة فانی (ضياء الدين) شماره نسخه:62

جلد دوم، بدین شرح: تجسم اعمال، تزویج، تسبیح، تطفيف، تطير، تقوی، تقیه، تکبر، توبه، توحید، توکل، تهلیل، توفیق، جار،

ص: 45

جبال، جدال، جن، جنسیه، جوع، جهاد، جهل، جهنم، جنت، حب، حج، حدود، حرام، حرص، حد، حلال، حلم، حمد، حمق، حبط، حیاء، حيله، حیوان، خدعه خمر، خلاف، خلق، خوف، خیانت؛ خط: نسخ و نستعلیق، کا: سید ضیاء الدین علامه، نا: قرن 13: جلد: تیماج مشکی، 423گ، 19سطر [سه کتابخانه اصفهان : ف: 142]

40. اصفهان؛ علامه فانی (ضياء الدين)، شماره نسخه:34

جلد چهارم آن، بدین شرح طلاق، طمع، طول امل، طهارت، طینت، طیور، ظلم، ظن، عبدل، عبادت، عجب، عجله، عجم، عرب، عداوت، عدس، عدل، عزت، عزلت، عشار، عشق، عفت، عفو، عقل، علم، علم غیب، علماء، عمر آدمی، عمر، عمل، عورت، عبادت، عید، غربت، غرور، غش، غفلت، غناء، غیبت، غیرت، فحش، فخر، فراست، فراف، فقر، فقراء، فكر، فواکه، قتل نفس، قذف، قرآن، قلب، قمار، قمر، قناعت، قياس، قيافه، قيامت، کرسی، کوسبح، لبن، لیل و نهار، ناصبی، واعظ، هاروت؛ خط: نسخ و نستعلیق، بی کا، تا: قرن 13؛ ظاهراً سيد ضياء الدين علامه این کتاب را با سایر مجلدات آن برای شخصی با نام الهی که گویا مؤلف کتاب است استنساخ کرده است: جلد مقوایی،

491گ، مختلف السطر [سه کتابخانه اصفهان :ف: 114]

41. اصفهان؛ علامه فانی (ضياء الدين)، شماره نسخه: 61

جلد چهارم و پنجم کتاب است شامل موضوعات دینی برگرفته از احادیث به ترتیب حروف الفبا که از حرف دال تا ض را در بر می گیرد، بدین ترتیب: دعا، دنیا، دهر، دین، ذر، ذکر، ذنب، ریا، رجاء، رحم، رحمت، رزق، رشوه، رضا، رضاع، روح، رؤيا، ريا، زراعت، زینت، زکات، زنا، زهد، زیارت، سادات، سحر، سخاوت، سرقت، سعادت، سفر، سفينة نوح، سلام، سلطان، سلیمان، سماء، سنن، سنی، سؤال، شقاوت، صالح، صبر، صدق، صدقه، صراط، صلح، صلات، صلوات، صوم، صوفيا، صور، صمت، صله رحم، ضحک، ضلالت، ضيف؛ خط: نسخ و نستعلیق، کا: سید ضیاء الدین علامه، تا قرن 13، جلد. تیماج مشکی، 573گ، 19 سطر [سه کتابخانه اصفهان :ف: 141]

42. يزد؛ وزیری: شماره نسخه :968/5

آغاز: بسمله، حمد له، صلوات، این چند حدیثی است که از کلام حضرت امیر المومنین الخ، انجام و با هر یک از ایشان هفتاد صف ملائکه آمده بودند که هر صفی هزار هزار ملک بودند.

از حضرت علی (علیه السّلام) ؛خط: نسخ ؛نی کا، تا قرن 13، اهدایی غلامرضا توکلی کاغذ: فرنگی، جلد: مقوایی با تیماج ماشی نرم ضربی، 71گ، 15 سطر (8×14)، اندازه: 12×21 سم [ف: 2- 796]

43. تهران: مجلس، شماره نسخه : 2930/4

آغاز: در خبر است که موسى عليه السلام حتى تعالی را مناجات؛ انجام: از آنموج اند کی مانده بود بیت المقاس آفریدم.

حدیث های در بیان بزرگی هلوع، مسافت بین مشرق و مغرب و نیز اخباری چند از سلمان فارسی و جز آن، بی کا، تا: قرن 13؛ کاغذ سفید و آبی و زرد، جلد: تیماج مشکی با عطف مشکی، 8ص (55-62)، 19، 16، 15، 14 سطر، قطع: خشتی، اندازه: 16×20/5سم [ف:10- 237]

44. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 9258/20

روایاتی در باب فضل قصيده عینیه حمیری به نقل از فضل بن عبد ربه، سهل بن ذبيان؛ خط: نیم شکسته هندی، بی کا، تا قرن 13؛ 8گ (68ر -76ر ) [مختصر ف: 422]

45. تهران: مهدوی؛ شماره نسخه: 566

آغاز: روى عن الصادق (علیه السّلام) انه قال لبعض تلامذته ای شیء تعلمت منی فال ثمان مسائل فقال (علیه السّلام) قصها على لاعرفها؛ انجام: فقال (علیه السّلام) له و الله ان التورية و الانجيل و الزبور و الفرقان و سائر الكتب برجع إلى هذه الثمان

حديث الصادق مع تلميذه خط: نستعلیق، بی کا، تا: قرن 13، با ترجمه فارسی زیر سطرها و ریزتر، میان سطرها زراندود، با سرلوح زیبا، جدول شنگرف و لاجورد و زر (نشریه: 2- 149]

46. قم، دار الحدیث: شماره نسخه: 6

آغاز: هذا كتاب الحديت، بسمله، حدیث اول، روایت شده از ابی عبدالله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام که فرمود رسول خدا صل الله عليه و آله و سلم کسی که حفظ کند چهل حدیث از امت من، انجام: گشاده شال از هر حدیث هزار حدیث تا این که من عرق کردم و رسول خدا هم عرق کرد پس جاری شد بر من عرق او و جاری شد بر او عرق من تمت

در این کتاب، احادیثی را از کتابهای معروف، بدون ذکر سند، انتخاب و به فارسی ترجمه نموده است. او کتابش را در سه بخش قرار داده، با این عناوین 1. ترجمه چهل و هشت حدی و پس از آن ترجمه حدیث نبوی در تفسیر آیه «يوم ينفخ في الصور» و چند حدیث دیگر، 2. ترجمه احادیث منتخب از «عيون الرضا (علیه السّلام)، 3. ترجمه احادیث منتخب از «خصال، شیخ صدوق ؛ خط: نستعلیق، بی کا، تا قرن 13؛ جلد: مقوای عطف تیماج قهوه ای، 145گ،

20سطر، اندازه 30x20سم [ف: 32]

47. قم، گلپایگانی شماره نسخه: 2372/3 - 13/52

آغاز: بسمله در زمان حضرت رسول (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) آن جناب تکیه به ستونی می کرد و خلق را موعظه می فرمود روزی یکی از اصحاب عرض کرد که یا رسول الله اگر اذن می دهید تا منبری بسازم و شما در بالاي؛ انجام: واز نخاله نبات آتش را و از آتش آن ملعون را الناس كلهم هاكلون الأالعالمون .. والعاملون كلهم هالكون الا المخلصون والمخلصون في خطر عظيم. احادیث اخلاقی است که مؤلف از کتابهای «زبدة التصانيف» حیدر بن محمد خوانساری و «ابواب الجنان» ملا رفيعای قزوینی انتخاب و به فارسی نقل نموده است؛ خط: نسخ و نستعلیق شکسته، بی کا، تا: قرن 13؛ جلد: تیماج قهوه ای مجدول ضربی، 118گ، 26-25 سطر، اندازه 20x15سم [ف: 8- 4605]

48. خوانسار: فاضل شماره نسخه: 404/10

ص: 46

در فصل امير المؤمنين (علیه السّلام)، خط: نسخ و نستعلیق، بی کا، تا: رجب 1233ق، جا: اصفهان، کاغذ آهار مهره: جلد: تیماج مشکی ضربی عطف تیماج مشکی ، اندازه:15×21سم [ف: 1- 154]

49. خوانسار؛ فاضل، شماره نسخه: 204/16

روایات مختلفی است در موضوعات مختلف از ائمه هدی (علیه السّلام) خط: نسخ و نستعلیق، بی کا، تا رجب 1233ق، جا: اصفهان؛ کاغذ آهار مهره، جلد. تیماج مشکی ضربی عطف تیماج مشکی، اندازه: 15×21سم [ف: 1- 155]

50. مشهد: الهيات؛ شماره نسخه: 3/ 504

ترجمه حدیثی از اصول کافی درباره قيامت ؛ خط: نسخ، بی کا، تا رمضان 1234ق؛ جلد: تیماج مشکی ضربی، 21 سطر (8×14/5 )، اندازه:15/5×21

سم [ف 1- 394]

51. مشهد، گوهر شاد شماره نسخه : 2/ 725

آغاز: بسمله جابر انصاری روایت کند که روزی در خدمت حضرت رسول (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) بودم اعرابی در آمل نیکو روی خوش خوی سلام کرد، انجام: در دو عالم رحمش بخشد خدای.

کتابی است بدون خطبه و خاتمه حاوی احادیثی در آداب و اخلاق اسلامی و فضایل رسول اکرم؛ خط: نستعلیق، بی کا، تا: 1241ق؛ كاغذ: فستقی و نخودی رنگ، جلد: تیماج مشکی لایه ای، 20 سطر (8×15/5 )، اندازه:16×21 سم [ف: 2- 834]

52. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه : 12963/12

آغاز: بدانکه از مستحبات سجده شکر است که رئیس المحدثین در کتاب من لا يحضره الفقيه. .. تذنيب في أصول الكفر، بدانکه اصول ایمان عبارتست از توحید .. بدانکه فوق كل طاعات بدنیه و سعادات و سرمایه افتخار قاطبه، انجام: هر گاه این شخص بمیرد و نماز باین نحو بوده باشد هر آینه ممات او بر غیر دین و شریعت من خواهد بود، نمت الحدیث.

مجموعه ای احادیثی ممنوع است در موضوع سجده شکر، اصول کفر، تکبر و حسد و ذم آن دو. در پایان به تفصیل احادیثی در فضائل نماز به نقل از کتاب «من لا يحضره الفقيه» و غیر آن که همراه ترجمه و شرح آن آمده است. در ضمن مطالب به برخی فتاوی «سید محمد رحمه الله» ، اشاره گردیده که احتمالاً منظور سید محمد مجاهد بوده باشد، خط: نستعلیق، بی کا، تا: 1246ق؛ مصحح، حاشیه نویسی اندکی نیز دارد که برخی از آنها از کتاب «تحفة الابرار» نقل گردیده است، یکی از حاشیه ها با «امضای میرزا عبد الله»، می باشد و منظور «عبدالله بن محمد حسن، موسوی» مشهور به «برهان سبزواری» است که در رساله های پیشین همین مجموعه از وی یاد نمودیم: کاغذ: فرنگی، 6گ (183پ -188پ)، 23 سطر (10×16)، اندازه: 15×21/5سم [ف: 33- 892]

53. قم: مرکز مطالعات؛ شماره نسخه: 472/3

حدیث سلمان فارسی = حالیت در الفوايد و عزیز اللطائف؛ خط: نستعلیق، بی کا، تا: 8 ذیقعده 1248ق، جلد: تیماج قهوه ای ضربی مجدول گرهی، 7گ (206ر -212پ)، اندازه: 20x16سم [ف: 1 - 398]

54. تهران: ملی: شماره نسخه :18749

منتخبات كلام أمير المؤمنین، بی کا، تا: 1248ق؛ انتقالی از کتابخانه پهلوی - مجموعه نوازی؛ اندازه:10/5×15/3سم [رایانه ]

55. قم؛ امام صادق؛ شماره نسخه: 105/1

آغاز: اعوذ بالله من الشيطان الرجیم. یعنی پناه می برم به معبود به حق و خداوند مطلق از وسوسه دیو فریبنده سرکش دور مانده از رحمت منان؛ انجام: و بر دوش خود نگاه داشتند به برکت سبحان الله و الحمد لله ولا اله الا الله و الله اکبر، غرض آن است که حضرت رب العالمين پرورنده اینهاست

احادیثی است در فضائل و تفسیر بسمله و سوره فاتحه و فضایل بعضی از سور و آيات و ذكر پاره ای از فضایل حضرت امیر المومنین (علیه السّلام) روایت ها به فارسی ترجمه شده است بدون ترتیب و تنظیم مخصوص و در پایان چهل حدبت انتخاب شده است با ترجمه فارسی آنها برای آموزش مبتدیان؛ خط: نستعلیق، كا: عبد الکریم بن ملانوروز علی، تا غره فيفعله 1252ق، در صفحه آخرو پشت آن چند یادداشت به تاریخ های 1326-1337 دیده می شود؛ جلد: مقوایی عطف تیماج قهوه ای، 102گ (1پ 102ر)، اندازه: 14×20/5 سم [ف:- 81]

56. مشهد: الهيات؛ شماره نسخه : 4/ 676

آغاز : بسمله باب اول در ذکر دنیای فانی چون بعضی از اخبار در سه فصل؛ خط: نستعلیق، کا: سید حبیب الله بن سید محمد حسینی، تا صفر 1256ق، جا: مدرسه صالحیه مشهد رضوی؛ افتادگی انجام؛ جلد میشن آلبالویی، 3گ، 24 سطر (8×15/5)، اندازه:15/5×22 سم [ف: 1- 291]

57. همدان: ما و سه غرب؛ شماره نسخه : 4807/2

آغاز: بسمله، در بیان احادیث متفرقه و غير متفرقه در بیان اصول و فروع و وجوب و مندوب و حلال و حرام چیزها و بیان نماز و روزه و حج و زکوة و وجوب آنها و در بیان عقوبت .. سئل رجل عن النبي (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) عن الاحسان قال الإحسان أن نعبد الله، انجام: زهی فضل و کمال شاه مردان زهی شرح محبان قبول شاه ولایت دوستان اهل بیت که بی شبهه در بهشت عدن جای دارند، تمام شد احادیث متفرقه در يوم جمعه 13 شهر ربيع الأول در مدرسه بزرگ در بلده طبيه همدان سه 1259 جهت فتح الرجال بنویسد بظرف چینی و آب ریخته آن نوشته (طلسمی در این موضوع در خاتمه نوشته شده) در اصول و فروع؛ خط: شکسته نستعلیق، بی کا، تا: جمعه 13 ربیع الاول 1259ق، جا: مدرسه بزرگ همدان؛ قطع ربعی [رشت و همدان- ف: 1564]

58. قم: دار الحدیث: شماره نسخه : 316

آغاز: نیکویی کن هر که باشد اگر خود سفله باشد گفت که یا رسول الله سفله باشد گفت که یا رسول الله سفله کیست گفت آن باشد که او را پند کنند باکی ندارد و نپذیرد، انجام: پنج چیز مرد

ص: 47

را پیر کند اندیشه بسیار و نفس زنان و طیب بسیار بر خود ماليدن و بلغم که از سینه برآید بیرون آید آن کس که در مسجد نشسته همسایه خدای تعالی بود مادامی که در مسجد نشسته است. تمت الرسالة.

ترجمه فارسی چند حدیث و مطالب دیگر است بدین ترتیب: وصیت پیامبر (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) به حضرت امیر (علیه السّلام)، مطالبی از ابراهیم ادهم، رباعی از دوانی، چند حدیث از حضرت امیر (علیه السّلام)، پنجاه موعظه منقول از تورات و انجیل که فقط پانزده موعظه آن ترجمه شده است؛ خط: نستعلیق، بی کا، تا 1259ق، جلد. تیماج مشکی با عطف پارچه ای، 12گ، 16 سطر، اندازه: 11×17سم [ف: 33]

59. قم، گلپایگاتی؛ شماره نسخه : 2/ 775- 90/ 52

آغاز: بسمله، حمد له، أما بعد که سید کاینات و شفیع روز عرصات محمد المصطفى صلى الله علیه و آله فرموده هر آن بنده که از سر اخلاص بگويد بسم الله الرحمن الرحيم

در فهرست با نام «منتخب الأخبار»، آمده است. روایات متفرقه ای است که مؤلف از مصادر حدیثی شیعه بدون ذکر مصادر نقل و به فارسی ترجمه نموده است. او از آوردن متن روایات خودداری کرده و به ترجمه اکتفا نموده است. کتاب در فصل های نامنظم با عناوین «فصل در فضیلت، در بیان فاتحة الكتاب، در فضیلت صلوات، در فضیلت عسل روز جمعه، حديث غمامه، فصل در صفت بهشت» تنظیم شده است. مؤلف در اثنای کنا، رباعی و قطعات کوتاهی به فارسی می آورد و معلوم نمی کند که شعر سروده خودش است یا از دیگران نقل می کند؛ خط: نستعلیق، بی کا، تا: یک شنبه جمادی الاول 1261ق، 101ص، 16 سطر، اندازه: 16×21سم (ف 8- 4587]

60. تهران: ملی، شماره نسخه: 6467

آغاز: روایت کرده اند که روزی صدر و بدر کاینات و خلاصه و خاصه موجودات اعنی حضرت محمد مصطفی صلی الله عليه و آله و سلم بدولت خانه حضرت شاه ولایت تشریف آورده اند؛ انجام: غرض پیغمبر از این گفت و شنید این بود که پیغمبر (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) نمی خواستند که بی امیرالمومنین علیه السلام عسل را تناول فرمایند و الله اعلم بالصواب.

روایت فارسی بدون ذکر سند از حدیثی است درباره ظرف عسلی که حضرت فاطمه (علیها السّلام) برای پیامبر (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) آوردند و حضرت از حاضران خواستند از که هر یک ظرف را به چیزی شبیه کننده، حاضران که ابتدا حسین (علیه السّلام) و سلمان و سپس حضرت على (علیه السّلام) و محمد حنفیه و عمار و ابوذر و قنبر و در آخر جبرئیل بودند آن ظرف را به ایمان، پادشاهی، علم، زن مصالح، نماز، قرآن، شرع زکات، مهمان، معرفت، خوشنودی خداوند تشبیه کردند. در بررسی «بحار» و فهرست ها اصل این روایت و سند آن و نیز اینکه از کدام کتاب بر گرفته شده معلوم نشد، خط: نستعلیق، کا: ابراهیم بن علی بن الله داد بن رضا بن آقابیک نجف آبادی، تا: 1265ق؛ کاغذ: فرنگی نخودی آهار مهره، جلد مقوایی روکش کاغذ روغنی خردلی عطف پارچه مشکی، 3گ (25-27)، 15 سطر ( 9×14/3)، اندازه:

13/9×20/3سم (رایانه)

61. تهران: ملی، شماره نسخه: 15605

مجموعه ای از احادیث از پیامبر اکرم و امیر المؤمنین و همچنین سؤال هایی که یهودی ها از پیامبر درباره احکام دین پرسیده اند می باشد ؛ خط: نستعلیق، بی کا، تا: 1266ق ؛ جدول دور سطور به زرد و آبی، در آخر رساله حساب حروفات قرآن را نوشته است؛ کاغذ: فرنگی نخودی، جلد: تیماج قهوه ای تیره مقوایی با ترنج و سرترنج و گل و بوته، 10گ (1363پ-172پ)، 26-31 سطر ( 7×14/8)، اندازه: 10/5 ×5/ 20سم [رابانه ]

62. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 13562

آغاز: که جناب اقدس الهی می خواست که حضرت رسالت پناه را در نزد خود خواند، نه افلاک را معراج آن خواجه لولاک گرداند و هفت آسمان را و هر چه که در آن آفریده؟

ترجمه ای است از احادیث شیعه، بدون ترتیب موضوعی، احادیثی که ترجمه شده عبارتند از: 1. حدیث معراج، 2. مناجات نامه حضرت موسی (علیه السّلام)، 3. احادیث متفرقه پیرامون بهشت و دوزح و فضائل اهل بیت، 4. نصایح حضرت پیامبر به معاذ، 5. تعبیر خواب طبق حروف ابجد، 6. احکام بانگ ماکیان، خط نستعلیق، کا: محمد جعفر خلق ملا بابا روضه خوان، تا: محرم 1278ق؛

افتادگی آغاز جلد: تیماج زرشکی با ترنج با سر، مجدول و نفش گل در حاشیه، 171ص، 14سطر، اندازه:16/5×22 سم [ف: 37- 56]

63. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 2/ 1516

چهل حدیث نبوی؛ خط: نستعلیق، كا: يوسف بن محمد حسین دهکوهی، تا: شنبه 22 شعبان 1278ق، کاغذ سفید، جلد: تیماج مشکی یک لایی، 40ص (90-51) [سنا ف : 2- 311]

64. تهران: ملی، شماره نسخه: 15699

آغاز: ذنب دول شرکت که مغفور و آمرزیده است آن است که آدمی پس از آنکه بخدا و رسول، انجام: باطل الطاتمون للحقایق و فهم قال الله عز و جل... ما انزل من البينات ..

احادیث و آیات اخلاقی، مجموعه ای از احادیث و روایات و آیات قرآن است درباره معاصی و توبه و اصول عقاید برگرفته از کتاب های بحارالانوار، مجمع الاخبار، مجمع البحرین، کافی، علل الشرایع، صافی و من لایحضر الفقيه .. در باب فازئین طعام جسم و جان، بیان اقسام فقر و غنا به حصر عقلی بر وفق کتاب و سنت، منشأ سعادت و شقاوت، بیان علامت سبع و نایب امام، بیان آنکه فضل و رحمت و غفران ذنوب مخصوص فرقه ناجیه است، رد بر اهل سنت، حساب، غرور، فقر و فقرا، معرفة، تهذیب، لذات دنیا، در باب منبر رفتن و موعظت خلق، استدراج، در اینکه خالق خیر و شر خداست، موت، در آنچه که موجب خروج از دین است، رد بر صوفیه، علم و آفاته و...؛ خط شکسته نستعلیق، بی کا، تا: 1340ق؛ افتادگی: آغاز و انجام؛ کاغذ: فرنگی نخودی، جلد: مقوا، روکش

کاغذ قرمز عطف پارچه ای، 61گ، مختلف السطر

ص: 48

(10/2×16 )، انداره: 10/5 ×18/2 سم [رایانه ]

65. قم؛ مسجد اعظم، شماره نسخه: 1409/1

آغاز:... اصحابنا روى عن جماعة من الصحابة قالوا دخل النبي صلى الله عليه و آله دار فاطمه. فقال يا فاطمة ان اباک اليوم ضیفک انجام: واگر اعتماد بر خلق کند و تکیه بر ایشان نماید اسباب رحمت از او قطع نمایم و هر چه بر سرش آید پروا نکنم

چند حديث و حکایت است در بیان فضائل امیرالمؤمنین (علیه السّلام) و حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا (علیها السّلام)، خط: نسخ و نستعلیق، بی کا، بی تا؛ افتادگی: آغاز ؛ در پایان رساله مه حدیث دیگر در قوای عقلیه و... ذکر شده است؛ جلد: تیماج قهوه ای عطف پارچه، 4گ، اندازه: 11×17سم [ف مخ: 1-57]

66. قم؛ مسجد اعظم، شماره نسخه: 1410/3

آغاز: قوله تعالى أن الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلوة البدنية تنهى عن المعاصي والسيئات الشرعية و صلوة التنفس تنهی عن الرذایل والاخلاق الردية والهيئة المظلمة؛ انجام: فتكون نلک الالام جزاء بما کسبت ایدیهم و ما الله بظلام للعبيد

شرحی است مختصر بر چند حدیث، خط: نستعلیق، بی کا، بی تا؛ جلد مقوا، 8گ، 15 سطر، اندازه : 11×17سم [ف مخ: 1- 57]

67. قم: مسجد اعظم، شماره نسخه 1551/4

آغاز: حمد له، أما بعد شیخ فخرالدین صاحب مجمع البحرین در کتاب مناقب دو حدیث نقل کرده است حدیث اول آنکه فضل بن عبدر به گفت داخل شدم . بر امام موسی بن جعفر عليهما السلام پس به آن حضرت، انجام: يا شيعة الحق فلا تجزعوا *** وبعل ها صلوا على المصطفی/ و صنوه حيدرة الأصلع *** وبعدها تتری على سادة.

دو حدیث است از فخر الدین صاحب «مجمع البحرین»، درباره قصيده حمیری که در حضور امام موسی بن جعفر (علیه السّلام) قرائت شده است. در پایان قصيده حمیری را با ترجمه فارسی آورده است؛ خط: نستعلیق، بی کا، بی تا، افتادگی انجام؛ در پایان فایده ای به نقل از شهید ثانی در عدد انبیا و یک شبهه و جواب آن ذکر شده است؛ جلد: تیماج قهوه ای بدون مقوا، 10گ، اندازه: 9×19سم [ف مخ: 2- 903]

68. قم؛ مرکز احیاء؛ شماره نسخه : 3287/3

آغاز: شیخ شهید علیه الرحمه روایت می کند که عنوان بصری شیخی بود و از سن او نود و چهار سال گذشته بود، انجام: اهتمام تمام دارم و ساعات و ایام عمر بسیار بخیلم که در غیر مصرف گذرد.

جدیثی است مختصر که شهید آن را نقل کرده، که طی درخواستی که عنوان بصری از امام صادق (علیه السّلام) نموده و ایشان فرمایشاتی در طریقه نعبد و بندگی درگاه خداوند و وصیتی در تحصیل علم به وی نموده است، خط: نسخ، بی کا، بی تا، جلد: تیماج قهوه ای روشن، 8گ (80پ -87ر)، 10 سطر، اندازه 10/5 × 17/5 سم [محدث ارموی مخ: 2- 611]

69. مشهد: الهيات؛ شماره نسخه:1/ 19565

بندی منقول از امالى صدوق و معراج السعاده و ادعیه و آداب و قطعه شعری؛ خط: نسخ و نستعلیق، بی کا، بی تا، کاغذ فرنگی؛ جلد: تیماج مشکی، اندازه: 10/5×16 سم [ف: 2- 412 ]

70. مشهد: الهيات، شماره نسخه: 6/ 19565

روایاتی چند در بیان صفت مؤمن و در بیان بعضی از گناهان کبیره و صغیره؛ خط: نسخ و نستعلیق، بی کا، بی تا، کاغذ فرنگی؛ جلد: تیماج مشکی، اندازه: 10/5 ×16سم [ف: 2- 413]

71. تهران: ملک؛ شماره نسخه : 4044/19

آغاز: فصل اول روي عن النبي . انه قال خمس من كن فيه؛ انجام و اکنون گورشان آنجا بود.

در سه فصل است در شرح احادیث پیغمبر؛ خط: نستعلیق، کا: نظام الدين بن يحيی مازندرانی، بی تا، جا: حلب؛ مجدول: کاغذ پسته ای، جلد میشن سیاه لایی، 23 سطر، اندازه: 15×21/4سم [ف: 7- 165]

72. تهران: ملی شماره نسخه: 3/ 4080

آغاز: بسمله، اعلم أن في الصلوات الخمس وتسعون تكبيره مع تكبيرة الإحرام لان فيها، انجام: و صغیره بودن و کبیره بوده اضافی است... و بعضی گفته اند کباير الاحرام هفت است و بعضی بیست

احادیث متفرقه ای از پیامبر اسلام (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) و ائمه معصومین انتخاب و در رساله حاضر نگاشته شده است، خط: نسخ، بی کا، بی تا: مصحح، کاغذ: فرنگی شکری، جلد. تیماج سياه ضربی با ترنج و سرترنج و گل و بوته مقوایی، 23گ (41-52 و 58پ - 68پ)، 18 سطر (9×15)، اندازه: 14/5×21سم [ف: 17- 414]

73. تهران: ملی؛ شماره نسخه : 4080/4

آغاز: بسمله، روي عن النبي (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) من دوام على الصلوات الخمس في الجماعه اعطاه الله خمس خصال اولها یدفع عنه ضيق العيش؛ انجام: حضرت رسول خدا فرمودند که هر که همسایه را برنجاند خدای بهشت را بر او حرام گرداند احادیث مختلفی از رسول اکرم (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) و روایات مأثور و منقول متفرقه ای در رساله حاضر جمع آوری و نگاشته شده است؛ خط: نسخ، بی کا، بی تا، کاغذ فرنگی شکری، جلد: تیماج سیاه ضربی ترنج و سر ترنج و لچکی با گل و بوته مقوای، 12گ (69 .8پ)، 18سطر (9×15)، اندازه: 24/5×21 سم [ف: 17- 415]

74. مشهد: مدرسه خیرات خان: شماره نسخه: 55/2

خط: نسخ، بی کا، بی تا؛ کاتب نسخه را به اتمام رسانده و تا حدیث شانزدهم است، کاغذ: فرنگی، 21گ، 15 سطر ( 11/5x7 )، قطع: جيبي، اندازه: 10/5 ×5/5 اسم [رشت و همدان -ف: 1784]

75. تهران: مجلس؛ شماره نسخه : 770/26 - طباطبائی

آغاز: به سند صحیح مرویست از احمد بن ابی نصر بزنطی. . از حضرت امام رضا عليه السلام... من ذكر عنده الصوفية، انجام:

ص: 49

پایان و قال النبي (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) اتقوا فراسة المؤمن ينظر بنور الله.

در پند و اندرز، حدیثی چند است مروی از ائمه شیخ (علیه السّلام)، پیامبر اسلام و منقول از عیسی (علیه السّلام)، بی کا، بی تا، کاغذ: فرنگی سفید آهار مهره، جلد: تیماج مشکی، 37ص (20-56 حاشیه)، 19، 20 و 27 سطر، قطع: رقعی، اندازه 10×21 سم [ف: 23- 66]

76. تهران: مجلس؛ شماره نسخه:847/4 طباطبائی

آغاز: مروی است که چهار عمر را دراز میکند خوردن سیب در سحرها و خوابیدن بر پهلوی چپ و غسل کردن آب گرم و تزويج با دختران؛ انجام: از روی صدق و اخلاص شیعه و مؤمن گردید کاتب افزوده است «في شب بیست و سوم شهر محرم الحرام این کتاب صورت اتمام پذیرفت حرره المذنب العاصی محمد حسن طهرانی.

حديثها و حکایت های چندی است در موضوع های گوناگون، از آن جمله داستان ملاقات شیخ معین الدین در تکیه میر با شیخ بهاء الدین عاملی و داستان انار حاکم عثمانی بحرین و تعلیمی که بحرینیان از امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) برای مقابله با آن حاکم دریافتند، در آغاز رساله اختیارات منقول از احادیث آمده است؛ کا: محمد حسن طهرانی، بی تا، کاغذ: فرنگی سفید و شکری رنگ، جلد: تیماج کبود یک لا، 115 ص (45-159)، 10 سطر، قطع: رقعی، اندازه: 10×17 سم (ف: 23- 138]

77. شیراز؛ شاهچراغ شماره نسخه:742

آغاز: من اثني عشر، قال الباقر (علیه السّلام) ثلاث درجات و ثلاث كفارات و ثلاث موبقات و ثلاث مبجیات؛ انجام: میگوید اجابت کردی ما را اجابت کردیم تو را، واگذار کردی ما را مهلت دادیم تو را اگر برگردی بسوی ما، قبول میکنیم تو را.

محتویات کتاب مطالب و احادیثی است منتخب از «اثنی عشر»، «ابواب الجنان» «نهج البلاغه»، «من لا يحضره الفقيه»، «تفسیر صافی»، «ارشاد القلوب»، «انوار نعمانی» ، «مدينة المعاجز» و «جامع الأخبار»، صدوق؛ خط: نسخ، بی کا، بی تا، افتادگی: آغاز و انجام ؛ کاغذ: نخودی پررنگ، جلد: مقوا با پارچه سبز، 51گ، 14 سطر (6×11)، اندازه: 10×15سم [ف: 2- 252]

78. قم: مرکز مطالعات شماره نسخه:15/ 937

آغاز: بسمله، الحمد الله رب العالمين. .. و بعد چون این کلمه وصایای حضرت لقمان حکیم است، انجام: و قصه او را در قرآن مجید یاد فرموده و گفت و لقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر الله و من يشكر فانما يشكر لنفسه و من كفر فان الله غنی حمید

حدیث نبوی، شرح مختصری است بر وصایای لقمان حکیم به پسرش، به روایت ابوهریره از حضرت رسول (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ )، برای طلاب علوم دینی تحریر شده است؛ خط: نستعلیق، بی کا، بی تا، جلد: مقوا عطف و گوشه تیماج قهوه ای، 4 گ (74ر -77ر)، 15 سطر، اندازه: 10×17 سم [ف: 2- 209]

79. تهران: فرمانفرمائیان، حافظ (دکتر): شماره نسخه بدون شماره /63

بی کا، بی تا، جلد: تیماج مشکی زرکوب مقوایی، 1ص (383ر)، قطع: ربعی [نشریه 7- 554]

80. کاشان: عاطفی، حسن؛ شماره نسخه: بدون شماره

درباره دوستی اهل بیت رسول خدا و على (علیه السّلام) و مناقب او، از حدیث هشتم تا سی و چهارم خط: نستعلیق، بی کا، بی تا: افتادگی: آغاز و انجام؛ اندازه: 20x15سم [نشریه: 7- 721]

81-نجف آباد؛ حججی؛ شماره نسخه: 87/9

در رد صوفیه، به نقل از «حديقة الشيعه» منسوب به ملا احمد اردبیلی (رحمه الله)؛ خط: نسخ، كا: ملاقطب الدین لاهیجی (لنجانی ؟)، بی تا، مصحح، جلد: تیماج مشکی عطف پارچه سفید، 1ص (182ر)، 17 سطر، اندازه: 18×21سم [ف: 139)

82. مشهد: الهیات، شماره نسخه: 14858/9

شامل حدیث مفضل بن عمر و بندی از «جلاء العيون»، و«بحار الأنوار» و... خط: شکسته، نستعلیق، بی کا، بی تا، با یادداشت وقف حسینعلی دستجردی مورخه 1309ق، جلد. تیماج مسکی لایه ای، 48گ، اندازه: 11×17/5 سم [ف: 2- 162]

83. قم؛ معصومیه؛ شماره نسخه: 348/1

آغاز: قوله تعالی و اسئلوا أهل الذكر ان کنتم لا تعلمون. یعنی به پرسید و سوال کنید، از اهل کتاب آنچه شما نمیدانید؛ انجام: و در مسجد بازار دوازده و در خانه خود یک نماز باشد. صدق رسول الله صلى الله علیه و اله و سلم

آیات و روایاتی از پیامبر (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) و امیر المومنان (علیه السّلام) در موضوع فضیلت علم و علما و نماز، زکوة و نکوهش خمر و جز آنها را گرد آورده و ترجمه نموده است؛ خط: نسخ، بی کا، بی تا، جلد: گالینگور مشکی عطف تیماج حنایی طلاکوب، 23گ (1پ۔ 23ر)، 15 سطر، اندازه

12/5×19 سم [ف 1- 334]

84. تهران: دانشگاه؛ شماره نسخه: 9521/7

احادیث شیعی با شرح فارسی؛ خط: نسخ و نستعلیق، بی کا، بی تا: کاغذ: سپاهانی، جلد: تیماج مشکی مقوایی، 36گ (45ر-80پ) 18 سطر (10×14)، قطع: ربعی، اندازه: 10×15سم [ف: 17- 392]

85. شیراز؛ ملی: شماره نسخه ف 226/1

آغاز: در کتاب اداب الحمیده روایت نموده که انجام: ای ابله در طریق دانش احول *** طی کرده راه فلسفه کوه و کتل / قران تمام وصف حيدر باشد، *** وصف از موصوف شا افضل

شامل مقداری حدیث است که به فارسی و عربی نوشته شده است؛ خط: نسخ و نستعلیق، بی کا، بی تا، پیش از این رساله، پنج صفحه صحافی شده و در آنها مطالبی راجع به تهیه غذاها و طریق به کار بردن آنها و بهداشت نوشته شده است، 21گ، 17 سطر، اندازه : 7/5×14/5سم [ف:1- 199]

86. تهران: ملی؛ شماره نسخه: 18044

روایاتی از حکایات دینی، بی کا، بی تا؛ انتقالی از کتابخانه پهلوی - مجموعه نوازی: 89گ، اندازه:15×20/5سهم [رایانه ]

87. تهران: ملی؛ شماره نسخه: 25821

بی کا، بی تا؛ خریداری از حوزه علمیه ولی عصر کرمان [رایانه]

ص: 50

88. تهران؛ ملی شماره نسخه: 18495

حدیث و روایت؛ بی کا، بی تا: انتقالی از کتابخانه پهلوی - مجموعه نوازی: اندازه 22×35 سم [رایانه ]

89. تهران: ملی: شماره نسخه: 18501

اربعین حدیث و روایت؛ بی کا، بی تا، انتقالی از کتابخانه پهلوي - مجموعه نوازی، اندازه: 14×20/4سم [رایانه ]

90. تهران: ملی: شماره نسخه: 18562

نسخه ای به فارسی در تفسیر و روایات اسلامی، بی کا، بی تا: انتقالی از کتابخانه پهلوی - مجموعه نوازی: 305گ، اندازه 16/6×27 سم [رایانه ]

91. تهران؛ ملی، شماره نسخه: 18583

اخبار و روایات، بی کا، بی تا؛ انتقالی از کتابخانه پهلوی - مجموعه نوازی: اندازه: 14/7×21/8 سم (رایانه)

92. تهران: ملی، شماره نسخه: 17686

کتابی در روایات دینی بی کا، بی تا، انتقالی از کتابحانه پهلوي - مجموعه نوازی: اندازه: 15 ×20/8سم [رایانه ]

93. تهران: ملی، شماره نسخه: 17703

کتایی در روایات تاریخی؛ بی کا، بی تا: انتقالی از کتابخانه پهلوی - مجموعه نوازی: اندازه: 20/9×30/5سم [رایانه ]

94. تهران: ملی: شماره نسخه: 35484

حديث دعا؛ بی کا، بی تا، خریداری از علیرضا طاهری یزدی [رایانه ]

95. تهران، دانشگاه شماره نسخه : 326/2 -ف

نسخه اصل يوسف آغا ش 3973. بنای از کتابی در شرح حدیث است، بی کا، بی تا؛ 2گ (9ر - 10ر)، 13 سطر [فیلم ها - ف1 - 454]

96. تهران: دانشگاه شماره نسخه : 2241/5

حدیث امام سجاد است در صلوات و دعا با ترجمه فارسی؛ خط: نسخ و نستعلیق، بی کا، بی تا، کاغذ: فرنگی جلد: تیماج مشکی ضربی مقوایی، 20گ (37پ -56ر)، 7 سطر (6×11/5)، انداره : 11×18سم [ف: 9- 903]

97. مشهد: الهيات: شماره نسخه: 694/37

در بیان معرفت اعداد سور و آیات و کلمات و حروف قرآن و خواص قرائت هر سوره به موجب حدیث نبوی (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ): خط: نسخ و نستعلیق، بی کا، بی تا، کاغذ: فرنگی و فستقی، جلد: تیماج عنابی، 7ص، اندازه : 22/5x13/5 سم [ف 1- 541]

98. مشهد؛ رضوی شماره نسخه : 1327

خط: نستعلیق، بی کا، بی تا [الفبائی ف: 28]

99. تهران: ملک شماره نسخه :3000/3

روایتی از امام صادق درباره تقویت حافظه و بندی درباره لغت از خليف سلطان؛ خط: شکسته نستعلیق، بی کا، بی تا، 1ص (19ر) [ف: 6- 185]

100. تهران: ملک شماره نسخه : 2642/6

روایاتی برای قضاء حوائج، خط: نسخ، بی کا، بی تا [ف: 6 -79]

101، مشهد؛ ادبیات، شماره نسخه: 25/3 فرخ

روایاتی در فضل علم و نماز و فضائل و شرح حال خاندان پیغمبر؛ خط: نسخ و نستعلیق، کا: حسین بن علی اکبر اصفهانی، بی تا، جا: نجف اشرف، کاغذ الوان؛ جلد: تیماج لایه ای مشکی، قطع: خشتی، اندازه 15×20سم [ف: 197] 102. رشت: جمعیت نشر فرهنگ؛ شماره نسخه : 176/15

آغاز: در تفسير برهان از امام جعفر صادق (علیه السّلام) مرویست که زلیحا از حجاب یوسف صدیق رخصت دخول طلبيد. چون اول دخول یافت یوسف ازو پرسید، انجام: و قائد الغر المحجلین مولانا و مولا الثقلین امیر المومنین علی بن ابی طالب صلواة الله و سلامه علیه

بی کا، بی تا [رشت و همدان ف: 1211)

103. تهران؛ ملی؛ شماره نسخه: 6830

آغاز: حسین گفت که من چنین ام ای پدر حضرت فرمود که بلی ای فرزند گرامی و ابن بابویه و این قولویه بسندهای معتبر از ابو عماره؛ انجام: در ماتم حسین تو اشکی ز دیده ریز از سوز دل بنال که فرصت بود عزیز با حضرت رسول خدا كن متابعت تا او کند شفاعت تو روز رستخیز

مجموعه احادیث و روایت هایی است در فضیلت گریستن بر مصائب امام حسین (علیه السّلام)؛ خط: نسخ، کا: آقا بابا بن اسمعیل جد نموده، بی تا، افتادگی: آغاز، مصحح؛ کاغذ: فرنگی نخودی، جلد: تیماج قهوه ای یک لایی دارای ترنج و سرترنج با نقش گل و بوته مجدول، 27گ (3-29پ)، 10 عطر (11×16)، اندازه:14/8×19/3 سم [رایانه ]

104. مشهد؛ رضوی، شماره نسخه: 13749

بی کا، بی تا [الفبائی ف: 92]

105. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 11390

خط مختلف، بی کا، بی تا [ الفبائی ف: 92]

106. مشهد؛ رضوی، شماره نسخه: 7476

خط: نستعلیق، بی کا، بی تا [الفبائي ف: 92]

107. تهران: ملک: شماره نسخه: 2993/3

سخنانی از حضرت علی (علیه السّلام) ؛ خط: شکسنه، کا: ابو القاسم بن

محمد نوری دنائی مازندرانی، بی تا [ف: 6- 182]

108. تهران: ملی، شماره نسخه : 18488

نسخه ای به فارسی در روایات اسلامی، بی کا، بی تا؛ انتقالی از کتابخانه پهلوی - مجموعه نوازی: 55گ، اندازه: 16/5×25/3 سم [رایانه ]

109. تهران: دانشگاه شماره نسخه: 1997/6

آغاز: بدانکه کلب را ده خصلت است که هر که این ده صفت را بکمال رساند از جمله مؤمنان بوده باشد، انجام دهم اگر رو بجانب او کنند التفات نکند و این صفت مجذوبان است این نفس شوم از سنگ کمنر شرمت بادا شرمت باد!!

ص: 51

حدیث در خصلت كلاب؛ خط: نستعلیق، بی کا، بی تا، کاغذ: سپاهانی، جلد مقوا عطف میشن، 1ص (32ر)، 15 سطر (9/5×17 )، اندازه : 24/5x15سم [ف: 8- 606]

110. تهران: ملک: شماره نسخه: 4779/21

آغاز: تحقیق. قوله تعالى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنکر، فالصلاة البدنية تنهى عن المعاصي

گزارش های چند حدیث است به شیوه عرفانی، از آن میان حدیث طينت و در میان یک بنا به فارسی است، خط: نسخ و نستعلیق، بی کا، بی تا، کاغذ، فستقی، جلد: میشن تریاکی سیر، 7گ (62پ- 68ر)، 21-25 سطر، اندازه

19/5×29/6سم [ف- 8- 87]

111. قم: مسجد اعظم، شماره نسخه : 3772/2

آغاز: در ذکر نصوص که بر امامت امام رضا علیه السلام و جمله ائمة اثني عشر عليهم صلوات الله الملك الاكبر به روایت رسیده روایت کرد به ما محمد بن ابراهيم اسحاق طالقانی رضی الله عنه که گفت روایت کرده انجام: از امام جعفر صادق عليه السلام که گفت آن حضرت می فرمودند از ما دوازده مهدی اند که هدایت کنندگان راه حق اند شش تن از ایشان گذشته اند و شش تن دیگر باقی مانده و حضرت عزت در هفتم آن چه خواهد کند یعنی بعد از این انشاء الله او را به وجود آرد و قایم مقام شش می سازد

روایاتی را که دلالت بر امامت امام رضا (علیه السّلام) دارد از کتاب «کمال الدين و تمام النعمة»، شيخ صدوق برگزیده و شرح مختصر کرده است؛ خط: نستعلیق، بی کا، بی تا، فائده ای درباره قصه اصحاب رس و فائده ای در احتجاج امام موسی کاظم (علیه السّلام) بر هارون الرشید، جلد: مقوا عطف تیماج قهوه ای، 6گ، 22 سطر، اندازه: 22×26سم [ف مخ: 3- 1020]

112. تهران: دانشگاه: شماره نسخه: 9521/10

جنگ حدیث به فارسی و عربی و تاریخ و شعر فارسی؛ خط: نسخ و نستعلیق، بی کا، بی تا، کاغذ؛ سپاهانی، جلد. تیماج مشکی مقوایی، 54گ (108پ-161پ)، 18 سطر (10×14)، قطع: ربیعی، اندازه:10×15 سم [ف: 17 -392] 113. تهران: ملی، شماره نسخه : 15605

آغاز: بسمله. اما بعد بدان ای مکلف که ستون دین شما نماز است و هیچ حال، انجام: چنان باشد که آنچه نعمتیکه در آن شب خدايا و عطا کرده باشد شکرش را بجا آورده باشد

مجموعه ای از چندین حدیث درباره نماز و فواید آن گردآوری شده است؛ خط نستعلیق، بی کا، بی تا؛ جدول دور سطور به زرد و آبی، در برگ 56پ تا 8 چندین بیت شعر رباعی و غزل و جند حدیث نوشته شده است؛ کاغذ: فرنگی نخودی، جلد: تیماج قهوه ای تیره مقوایی با ترنج و سرترنج و لچک با گل و بوته، 7گ (50پ -56ب) (قهقرا)، مختلف السطر (15x7)، اندازه : 10/5 ×5/ 20 سم (رایانه)

114. تهران: ملی؛ شماره نسخه : 18138

بی کا، بی تا، اندازه: 11/3×19/3سم [رایانه ]

115. تهران: ملی شماره نسخه :6726

آغاز: بسمله، اما راویان اخبار و ناقلان آثار چنین روایت کرده اند از ابو الحمیده روایت کنند که روزی پیش عبدالله بن عباس نشسته بودم؛ انجام: و اکنون سی سال است در میان دیوارم و هنوز تلخی جان کندن از من نرفته است شما از این دنیا جرا خصومت می کنید

روایت های مذهبی است در بیان عقوبت گناه و اعمال ناپسند و ثواب کارهای نیک که بدون ترتیب خاصی نوشته شده است؛ خط: نستعلیق، بی کا، بی تا؛ مصحح، در برگ های 72-74 روایاتی به عربی و مطالب و اشعار پراکنده به فارسی، کاغذ فرنگی نخودی، جلد: تیماج قهوه ای مقوایی مجدول ضربی، 13ص (60 - 73)، 14 سطر (7/5×13)، اندازه:11/5×18 سم [رایانه ]

116. تهران: ملی، شماره نسخه: 17630

روایات و حکایات بی کا، بی تا: انتقالی از کتابخانه پهلوی - مجموعه نوازی، اندازه: 17/9×25/8 سم (رایانه)

احادیث / حديث / فارسی

ahādīt

غیر همانند .. تهران؛ دانشگاه شماره نسخه: 7468/5

روایت شیعی طاوس و عسل؛ خط: نستعلیق، بی کا، تا: قرن 10؛ کاغذ: سمر قندی، جلد: مقوا عطف تیماج تریاکی، 2گ (204- 205)، 15 سطر ( 8×11/5)، قطع: ربعی، اندازه:12/5×8 سم [ف : 16- 581]

2. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 3/ 13961

وصیت عیسی به شبان، حديث رسول (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) خط: نستعلیق، بی کا، تا قرن 11، 2گ (55پ -56پ) (مختصر ف: 986]

3. تهران: ملک: شماره نسخه: 3424/40

روایات و ادعیه؛ خط: نستعلیق، بی کا، نا: قرن 11؛ 5گ (114 پ۔ 118پ) [ف: 6- 410]

4. تهران: مجلس: شماره نسخه: 1/8 1374

چند روایت از بهمن پونجیه و کاملی شاپور؛ خط: نستعلیق، کا: فریدون بن مرزبان، تا 11 بهمن ماه الهی 996 یزدجرد بن شهریار 1036ق، جلد پارچه ای (برزنت)، مشکی عطف و گوشه تیماج، 2 گ (322ر-323ر)، اندازه: 19×26 سم [ف: 27- 272]

5. تهران: مجلس: شماره نسخه: 8904/70

از عیون اخبار الرضا و کافي و المجتبی من اخبار المجتبی؛ خط : نسخ و نستعلیق و تحریری، كا: محمد، صالح مشهدی، تا اوایل ذیقعده 1075ق، جا: مکه: کاغذ: نخودی نازک آهار مهره، جلد: تیماج قهوه ای مجددول عطف و سجاف میشن، 1ص (40ر)، اندازه:14/9×25/3 سم [ف: 29/1- 284]

ص: 52

6. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 8971/1

روایتی از پیامبر اسلام (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) و نماز خواندن ایشان بر جنازه عبدالرحمن، خط: نسخ و نستعلیق، بی کا، تا قرن 12، کاغذ: فرنگی نخودی آهار مهره، جلد: میشن مشکی، 1گ (1ر)، 23 سطر ( 9/5×18/5 )، اندازه: 16/2×26/1 سم [ف: 29/1 - 502]

7. تهران: مجلس؛ شماره نسخه:8945/3

آغاز: احادیثی که مولانا حسنای خطیب ترجمه نموده از شجره طيبه حدیث درباره بر طرف جویبار گلشن ولایت و امامت روییده به دست کوتاه بیان، انجام: خلق خدا پیران ایشانند، و کسانی که ایشان را دوست دارند.

خط: نستعلیق و شکسته نستعلیق، بی کا، نا: 15 جمادی الاول 1113ق، جا: دفترخانه سر کار مواهب آثار کاغذ: الوان آهار مهره، جلد: گالینگور بنفش عطف و گوشه ها میشن قهوه ای، 13ص ( 15-27 )، اندازه: 15/5×27/8سم [ف: 29/1 - 421]

8. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 8945/5

انجام: بنا بر فرموده عزیزی مرقوم شد في تاريخ شهر رجب المرجب 1114 .

از امیرالمؤمنین درباره انواع هفده گانه حیوانات مسخ شده؛ خط : نستعلیق و شکسته نستعلیق، بی کا، تا رجب 1114ق، کاغذ الوان آهار مهره، جلد: گالینگور بنفش عطف و گوشه ها میشن قهوه ای، 1ص (30)، انداره:

15/6×27/8سم [ف: 29/1 - 422]

9. قم: مرعشی؛ شماره نسخه : 3/ 12150

آغاز: شبح معتمد حسن بن سلیمان در کتاب منتخب البصائر روایت کرده است بسند معتبر از مفصل بن عمر: انجام: پس اوست اما پرهیزکار پاکیزه کردار خشنود کننده ابرار و پسندیده پروردگار هدایت کننده و هدایت یافته

مجموعه احادیثی است که از کتاب های «منتخب البصائر» محمد حسن بن سليمان، «غيبت نعمائی»، شیخ محمد بن ابراهیم، تفسیر عیاشی محمد بن مسعود و... و همچنین از آثار شیخ صدوق و شیخ طوسی انتخاب گردیده است؛ خط: نستعلیق، بی کا، تا: قرن 13، افتادگی انجام کاغذ: فرنگی، جلد. تیماج مشکی ضربی با ترنج سر ترنج و لچک عطف تیماج قهوه ای، 19گ (157-175) 20 سطر (11×17/5)، اندازه: 15/5 × 21/5سم [ف: 30 -631]

10. تهران: مجلس؛ شماره نسخه : 2/ 10331

آغاز: از حضرت رسول صلى الله علیه و آله فردی است که از برای مؤمنین بر یکدیگر سی حقست اول؛ انجام: بیست و هشتم مردگان خود را یاد نماید و وصیت ایشان را

خط: نستعلیق زیبا، كا: محمد قلی بن محمد زکی نوری، نا: سلخ صفر 1297ق، جلد: تیماج قهوه ای مجدول، 2ص (106-107)، 17 سطر، اندازه: 5x14/5

/ 20 سم [ف: 32- 348]

11. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 1432/1

آغاز: بسمله. ثواب کسیکه لا اله الا الله بگوید ابی سعید خدری از پیغمبر (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) روایت می کند که آن حضرت فرمود: انجام: پیغمبر

در سال یک ماه تمامرا روزه رانمی گرفت مگر شعبان را که متصل میفرمود روزه آن را بماه رمضان.

ترجمه فارسی اخبار و روایاتی است که از معصومین در ثواب اعمال وارد شده و از آخر ناقص مانده و شاید مترجم قصد داشته ثواب الاعمال شیخ صدوق یا بخش هایی از آن را به فارسی برگردانده خط: نستعلیق، بی کا، تا: قرن 14؛ جلد: مقوایی ابر و باد و عطف تیماج آبی، 63 ص (1-63)، اندازه: 14/5 ×22سم [ف - 3/ 24- 123]

12. تهران: ملی؛ شماره نسخه :5 - 156

آغاز: بسمله. عبد الله عباس روایت کند از حضرت رسول (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) که فرمود چون خدای تعالی بهشت را آفرید، انجام: زن و اژدها هر دو بر خاک به جهان پاک زین هر دو ناپاک به و الله اعلم بالصواب نمت. . سنه 1252 مجموعه چندین حدیث و روایت اخلاقی در چندین باب و خاتمه می باشد، عناوین برخی از ابواب بدین شرح است: في عذاب قبر، في أحوال القيامت، در صفت بهشت، امر به معروف و نهی از منكر، في ذالقرباء في الصلوه الحبازه، في الخمر، في الكذب، في الغيبت، في النميم»، في العفو، في الفقراء في الصبر .. خاتمه در بیان معارض اعضا و جوارح و دل و جان. این احادیث به نقل از عبدالله عباس، شیخ جنید بغدادی، شیخ شبیلی، و ابن عباس می باشد؛ خط: نسخ و نستعلیق، کا: شیر علی، بی تا، جدول دور سطور به زرد و آبی، کاغذ: فرنگی نخودی، جلد: تیماج قهوه ای تیره مقوایی ترنج و سرترنج و لچک با گل و بوته، 42گ (58پ - 99پ)، 23-25سطر (7×15 و 14/5x7 )، اندازه: 5x10/5

/ 20سم [رایانه ]

13. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 8/ 13609

روایت از جابر انصاری، توحیدی. در آن می گوید: مه صومم ز هجرت بود صاد و لام و جيم آندم *** که شد منظوم این درها ز بحر دل جنین غرا؛ خط: شکسته نستعلیق، بی کا، بی تا: جلد تیماج قهوه ای سوخت ترنج مذهب با سر با نقش گل و بلبل مجدول مذهب، 4گ (14ر-17ر)، 21 سطر، اندازه: 25/5x16/5

سم [ف: 37 125)

14. تهران: ملی؛ شماره نسخه: 8245

آغاز: او را جواب سلام می گفتیم به درستی که از را دعایی هست که در میان اهل آسمان ها معروفست چون؛ انجام: هر گاه که از نماز فارغ می شوی دو طرف روی خود را نزد من به خاک می گذاری

ترجمه و شرح مختصری است بر یکی از کتاب های حدیثی شیعه در مسائل عبادی و اخلاقی که به علت افنادگی از آغاز و انجام و خالی بودن جای بسیاری از سرفصل ها سرنخی برای شناسایی آن به دست نیامد؛ خط: نستعلیق متوسط، بی کا، بی تا، افتادگی آغاز، میانه و انجام مصحح، خریداری از صبح روان ، کاغذ فرنگی نخودی، جلد. تیماج قهوه ای سوخته مقوایی مجدول میان جداول

ص: 53

بوته های ریسه ای، 331گ، 19-25 سطر (9/5-17811)، اندازه: 15×21/2

سم [رایانه ]

15. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 10279/3

شامل هشت حدیث نبوی (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) با ترجمه فارسی خط: نستعلیق، بی کا، بی تا؛ جلد: تیماج قهوه ای، 163ص، اندازه: 11/5

× 24/5سم [ف: 32- 298]

16. تهران: مجلس؛ شماره نسخه :9409/3

روایات پراکنده خط: نستعلیق، بی کا، بی تا، جلد: تیماج یشمی، 14گ (48-61)، اندازه: 11×16سم [ف: 30 -114]

17. مشهد؛ رضوی: شماره نسخه : 9734

آغاز: بسمله، الحمد لله على المصائب الفادحه؛ انجام: قلم و دوات فرمود

خط :شکسته نستعلیق، بی کا، بی تا: افتادگی: انجام [رایانه ]

18. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 8977/13

حدیثی از پیامبر درباره زوج ها به حساب جمل؛ خط: نستعلیق، بی کا، بی تا، کاغذ: نخودی آهار مهره، جلد: میشن قهوه ای، 1ص (3)، اندازه: 14/3 × 23/5سم [ف: 29/9 - 537]

احادیث (منتخب) حدیث / عربی

ahādīs (mn.)

رساله حدیثی اهل سنت است در چند «باب» : در ابتدای خلقت دنیا و ملائکه و انبیا و چگونگی عالم مرگ و حشر و نشر و نعيم بهشت و عذاب دوزخ. شاید بنام «الخير الأصيل» باشد.

آغاز : الحمدلله رب العالمين .. أما بعد ان الله خلق شجرة و لها اربعة اغصان فسماها شجرة اليقين و خلق نور محمد...

انجام و نظيره في الدنيا كالولد في بطن الأم لایبول ولا يتغوط

قم؛ مرعشی شماره نسخه: 10359/1

آغاز و انجام: برابر

كا: محمد صادق بن مرتضی حسینی تبریزی، تا: 1191ق، جا: اصفهان؛ جلد. تیماج مشکی بدون مقوا، 89گ (2پ - 90ر)، 14 سطر، اندازه :10×15/5 سم [ف: 26- 301]

احادیث (منتخب) حديث / عربی- فارسی

ahādīs (mn.)

منتخب احادیٹی مربوط به امیر المؤمنین است که از قول ابن بابویه، کراجکی، علامه هندی، جابر بن عبد الله انصاری، شیخ طبرسی و دیگران نقل شده است. مشتمل بر مقدمه و چندین «محفل» و خاتمه. برخی از اخبار که عناوین آنها در حاشیه آمده از این قرار است: نظر کردن بر روی علی؛ فضایل امیر المؤمنین مدح مقداد سلمان اباذر؛ شب معراج مرتبه على (علیه السّلام) اهل قبرستان را زنده کرد جواب دادند؛ ام فروه با ابوبکر؛ حکایت شتر در مال زنی بود مردی می خواست بنا حق بگیرد دعا دادن عمر برای شتران و اذیت نمودن شتران ساربان را؛ حرف زدن دراج؛ حکایت گرگ ؛ شجاعت حضرت در طفولیت؛ حکایت فیل؛ رفتن آن حضرت بجنگ آن سه نفری که قسم خورده بودند پیغمبر (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) را بکشند.

تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه:16984

آغاز: بسمله. الحمد لله. .. و این نوشته ایست مشتمل بر عیون مناقب و فضایل .. علی بن ابیطالب... و مشتمل است بر مقدمه و محافل چند و خاتمه؛ انجام: بدانید که جزای او اینست که گناهانش را آمرزیدم و بهشت بر او واجب گردانیدم. السلام على اشرف الانبيا. .. السلام على الديار الخاليات، السلام على العمال الضايعات و رحمه الله و بركاته.

خط نسخ، بی کا، بی تا، همچنین در برگ پایانی که از شیرازه جدا شده یک فایده فلسفی به فارسی و دو دعای عربی و یک رباعی درج گردیده است، رباعی مزبور این است: «دوش پروانه گفت با فانوس *** چون که با شمع گشته ای مأنوس /کی وساطت کنی ز رحمت خویش *** من سرگشته را مكن مأيوس»؛ جلد: چرم قهوه ای با ترنجی در وسط، 432گ، 17 سطر (10 ×15)، اندازه: 14×21سم [ف 47-]

احادیث (منتخب) / حديث / فارسی

ahādīs (mn.)

احادیثی در آداب و اخلاق از طریق اهل البیت گردآوری شده است، مانند نكوهش بی نماز، فضیلت نماز، نکوهش غیبت، صفت دوزخ و برخی دیگر از اوامر و نواهی.

مشهد؛ رضوی: شماره نسخه : 8407

آغاز: بسمله، الحمد لله الذي خلق الحديث باللسان و امر عبيده بالبیان، انجام: من که خداوندم روی او را از آتش دوزخ نگه می دارم و آتش دوزخ را بر او حرام گردانم على الله توکل و به الاعتصام اتمام و اختتام پذیرفت

خط: نسخ و نستعلیق، کا: میرزا آقا بن محمد، تا قرن 13؛ واقف: سردار کل یار محمد خان افشار، تاریخ وقف: خرداد 1332؛ کاغذ: نخودی، جلد: تیماج قهوه ای ضربی با ترنج و سرترنج، 120گ، 11 و 13 سطر، اندازه: 9×16 سم [ف: 26 -579]

احادیث اخلاقية و غيرها / اخلاق / عربی

ahādīt-un axlāqiya wa giyr-u-ha

بارفروشی، محمد نصیر بن محمد معصوم، ق 12 قمری

mohammad nasir-e-bn-e bārforūší, mohammad masum (-18c)

ص: 54

رساله ای است در اخلاق متخذ از احادیث شیعه، مؤلف برای هر باب عنوان خاصی که جنبه ادبی دارد و نیز شامل موضوع همان باب نیز هست انتخاب کرده و بعد فصول هر بابی را با مفرد اول کلمه عنوان باب، نام گذاری کرده است. عنوان بعضی ابواب و فصول کتاب چنين است: باب: أعلام الفج في باب الحج، فصل: علم، علم، باب: لالى تنظيمه في ذم النميمه، فصل: لؤلؤ، لؤلؤ؛ باب: حقوق لدى الصدوق في البر و العقوق، فصل: حق، حق؛ باب: كواكب الانباء في ذم الريا، فصل: کوکب، کوکب، باب: مقوم التعرج في الستر و التبرج، بدون عنوان فصول، باب: روضة ذات بهجة في الأخبار المفرجه، فصل: عنوان فصولش با اسامی میوه ها، تفاح، ورد، زهرة، ثمرة، نرجس، سنبل، زعفران، ريحان و... باب: دروع النفس الزكيه في الاذاعة و التقيد، فصل: درع، درع. این کتاب جز «جنة الساعي» مؤلف می باشد که در آن به شرح جنود عقل و جهل پرداخته بود.

بابل: خاتم الأنبياء؛ شماره نسخه: 70/1

آغاز لؤلؤ، و عن أبي السايب عن أبي عبد الله عن ابيه (علیه السّلام) قال عن ابوطالب عن رسول الله (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) يوم السابع و دعا آل ابی طالب فقالوا ما هذه فقال ... انجام: و قال له لم لا يقرون به اها هو عندک یا نعمان قال هو عندی و قدرئینه. ..

خط ثلث، بی کا، تا: قرن 12، افتادگی: آغاز و انجام؛ جلد. تیماج مشکی سوخت با ترنج با سر و نقش گل و بوته مذهب، 20 سطر، اندازه: 18×26 سم [ف: 56]

قم؛ مرکز احیاء: شماره نسخه: 2449/1

نسخه اصل: همان نسخه بالا [عکسی ف: 7 -63]

احادیث الاربعين المحفوظة على المتحققين من المتصوفة و العارفین حديث / عربی

ahādīt-ul arba in-al mahfuza 'ala-1 mutihaqqiqīn min al mutişawwifa wa-1 'ārifin

اصفهانی، معمر بن احمد، - 418؟ قمری

esfahānī, ma'm ar-e-bn-e ahmad (-1028)

در این رساله اخلاق و آداب صوفیه را بر اساس 40 حدیث نبوی توضیح داده است. 40 حدیث کتاب می باید در 40 باب مدون شده باشد اما در نسخه حاضر فقط 38 باب نوشت شده که با توجه به پایان نسخه می توان حدس زد مؤلف پیش از این مقدار را ننوشته است. ابواب موجود: 1. باب الدعوة إلى عبادة الله سبحانه لمعرفة توحيد الله باقامة فرايض الله؛ 2. باب حق الربوبية و وجوب حق العبودية؛ 3. باب الاستقامة في التوحيد بحرمة شاهد التفريد، 4، باب اخلاص العباد حق التوحيد وصفاء الاشارة الى عين التغريد، 5، باب وجوب رؤية حق الله عز وجل بالاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: 6. باب حفظ الحق يشاهد التوحيد و التعرف اليه في حال التمهيد 7. باب کمال العقل بحسن المعرفة و الفعل؛ 8. باب معرفة الأحوال بالحق برؤبة المنزلة من الحق، 9. باب القيام بشاهد العدل و التعلق بحقایق الفضل، 10. باب الفقر و الافتقار بالصبر و الاختبار، 11. باب القصد بالتوبة و القيام بالقلب في التوبة؛ 12. باب التورع للصفا و القيام بحق الوفاء، 13، باب المحاسبة الطلب في المراقبة، 14. باب الزهد بالعقد و ترک الکل بالوجد: 15، باب مجاهدة النفس و معرفة ضمير الحس: 16، باب العزم التصديق و القوة التحقيق 17، باب الجود و البذل و النظر النافذ و کمال العقل، 18. باب حسن الخلق مع جميع البرية و الخلق، 19. باب الاخاء و المؤالفة

و ترک الهجر و الخالفة؛ 20. باب الحب في الله و البغض في الله 21. باب الرفق بالخلق لكمال الدين و الخلق؛ 22. باب الهدی : السبت و حسن السير و الوقت: 23. باب الجلوس في المساجد و حفظ السر و الموارد؛ 24. باب لباس المرقوع و الخلق و الرضا بالكسر و الفلق، 25. باب الغربه في حال وجود القرية؛ 26. باب الخفة من الدنيا و التجريد للعقبی، 27. باب القلب الخفيف و الفؤاد العريف: 28، باب القلب المخموم و السر المکتوم؛ 29. باب حقيقة التصوف و التشمر بالتجريد الى التعريف؛ 30، باب المماسكة بالعقود و المشاركة بالوجود، 31. باب ترک المسئلة و الاختيار و توقع الواقع بالانتظار: 32. باب الشغل بالله عز وجل عن سؤال الله عز وجل؛ 33. باب المحبة و الوجود و الحقيقة و الورود؛ 34. باب المشاهدة و خفی المراقبة، 35. باب خسر الآنية لشواهد الوحدانية، 36. باب

حقيقة الفراسة و القيام بالحراسة؛ 37، باب علوم الاشارة و الدندنة برسوم العبارة: 38، باب تجريد التوحيد و تمحيص الفريد

خواجه عبدالله انصاری در طبقات الصوفية (تحقيق عبد الحی حبیبی، ص536) از این رساله با نام «اربعین صوفیان» یاد کرده است.

چاپ: به کوشش محمد تقی دانش پژوه، مقالات و بررسیها، ش 51/ 52( 1370): 247- 299.

[دانشگاه تهران 200/20 ، فیلم های دانشگاه تهران ج 1، ص 741- 742 و نشریه نسخه های خطی، ج 5، ص 219- 221، اخباری از چند نسخه خطی در شیراز؛ ایرج افشار، یغما، س 18، ش 5، 1344ش، ص 451 -254؛ کشف نسخه خطی مهمی در تصوف، قريش مایر، 5iens، 1967م، ج 20 ص 60- 106]

تهران؛ دانشگاه شماره نسخه: 10765

آغاز: قال شيخ الشيوخ السيد ابو منصور معمر بن احمد بن محمد بن زیاد نورالله قبره و قل سم روحه: الحمد لله ولى النعمة و الصلوة على محمد نبي الرحمة و على آله و صحبه السلام. اما بعد فان اخلاق المتصوفة يشتمل على احوال كثيرة اختصرنا من ذلك اربعین حللاً يشهد بصحتها اربعون حديثاً من احاديث الرسول انجام: و المحترفة من الواجدین و اقامتا في ميدان المنفردين على بساط المقربين أنه خير المنعمين و الصلوة على محمد خير الأولين و خير الآخرين

ص: 55

خط: نسخ، بی کا، تا: قرن 7 نسخه حاضر ادامه نسخه شماره 87 خانقاه احمدی شیرازی (که مجموعه ای از رسائل ابو منصور معمر اصفهانی و چند تن دیگر از قدمای متصوفین است) بوده که بعداً از آن جدا شده است، مصحح، صفحه عنوان نام کتاب و مؤلف به همان خط کاتب نسحه: کتاب احاديث الأربعين المحفوظة على المحققين من المتصوفة و العارفین تأليف شيخ الامام ابی منصور معمر بن احمد بن محمد بن زياد الصوفي الاصفهانی قدس الله .. (یک کلمه پاک شده) و نور صرحه»؛ تملك عبدالله بن سعد الله ؛ اهدایی احسان نراقی توسط محمد تقی دانش پژوه در تیر 1371 29گ، 19 سطر (12/5×19

)، اندازه 16×24سم [ف: 20- 300]

الأحاديث الأربعين في فضل الرحمة و الراحمين / حدیث/ عربی

ابن طولون، محمد بن علی، 888؟ - 953 قمری

ebn-e tūlūn, mohammad-e-bn-e ‘alī (1484 - 1547)

قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه : 1344/12 عکسی

آغاز: بسمله الحمد لله الذي عمت رحمنه سائر المخلوقات حتی الدواب، انجام: ذكر كل منهما طريقه هذا عن محمد بن المنكدر بطوله.

نسخه اصل: کتابخانه چستربیتی در ایرلند جنوبی، شماره 3847 ؛خط: نسخ، بی کا، تا: قرن 10 (عصر مؤلف)؛ گویا از نسخه مؤلف نقل شده است (اربری این مجموعه را به خط مؤلف دانسته است؛ فهرس المخطوطات العربية في مكتبة تشستربیتی، ترجمه محمود شاکر سعید 491٫1 -493)؛ 8ص (113-120)، 23 سطر (عکسی ف : 4- 91]

احادیث اوایل / عرفان و تصوف، حديث / فارسی

ahādīs-e avāyel

نسفی، عزیزالدین بن محمد، ق 7 قمری

nasafi, 'azīz-od-dīn ebn-e mohammad (-13c)

رساله در باره این است که نخستین آفریده چیست؟ دو تقریر از احادیث اوایل نسفی در «الانسان الكامل» آمده است، یکی در 6 فصل: 1. در بیان عقل و قلم او؛ 2. در بیان آنکه عقل مظهر صفات و افعال خداست، 3. در بیان اسامی مختلفه عقل اول، 14 در بیان ملک و شیطان، 5 در بیان ملائکه 6. در بیان نصيحت این تقریر در «الانسان الكامل» (ص 243-252) چاپ شده است. تقرير دوم که با اختلاف دیده می شود، در 3 فصل: 1، در بیان جوهر اول؛ 2. در بیان عقل آدمی؛ 3. در بیان ملک و شیطان و ابلیس، این تقریر نیز در «الانسان الكامل» (ص 379-384) چاپ شده است. مقدمه هر دو رساله یکسان است با تفاوتی مختصر در پایان مقدمه و بعضی نسخدها نیز فاقد تمامی رساله بوده و یا سر آغاز ناقص انتخاب شده، در نتیجه اختلاط زیادی دیده می شود و تصمیم به این که کدام است را مشکل می کند انجام های بسیاری از نسخه ها، جز انجام مذکور در هر دو رساله چاپی است.

آغاز : بسمله، حمدله، صلات. اما بعد، چنین گوید اضعف ضعفا. .. النسفی که جماعت درویشان كثرهم الله، از این بیچاره درخواست کردند که می باید که در احادیث اوایل رساله ای جمع کنید. و بیان کنید که مراد از این احادیث یک جوهر است. .. فصل اول در بیان عقل و قلم، بدان اول چیزی که خدای تعالی در عالم ملکوت بیافرید عقل اول بود که قلم خدای است

انجام 1: و کاشکی خاک بودمی که از خاک فروتر مرتبه دیگر نیست، وگرنه آن مرتبه تمنا کردندی. والحمد لله رب العالمين.

آغاز 2: بسمله، حمد له، صلات. اما بعد، چنین گوید اضعف ضعفا. . النسفی که جماعت درویشان كثرهم الله، از این بیچاره درخواست کردند که می باید که در احادیث اوایل رساله ای جمع کنید. و بیان کنید که مراد از این احاديث یک جوهر است.

.. فصل اول در بیان جوهر، بدان اعزك الله في الدارين که اول چیزی که خدای تعالی بیافرید جوهری بود «اول ما خلق الله الجوهر» و از این جهت آن جوهر را جوهر اول می گویند

انجام 2: ای درویش هیچ شکی نیست که چنان که در عالم صغير کارکنان هستند. .. نتوانند که عمل نکنند و نتوانند که بر خلاف آن عمل عمل دیگری کنند: «لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما تامرون» و الحمد لله رب العالمين. چاپ در كتاب الأنسان الكامل، به تصحيح ماریژان موله (تهران، طهوری: 1379 (چاپ پنجم))

[فهرست مشترک نسخه های خطی پاکستان و اسلام آباد 1228/3 ؛ فهرست

نسخه های خطی فارسی 1020/2 ؛ فهرستواره منزوری 7/ 40 (8نسخه )]

1. تهران؛ دائرة المعارف؛ شماره نسخه :538/2

آغاز: بسمله، حمدله، صلات. اما بعد، چنین گوید اصعف ضعفا. .. النسفی که جماعت درویشان كثرهم الله، از این بیجاره درخواست کردند که می باید که در احادیث اوایل رساله ای جمع کنید. و بیان کنید که مراد از این احادیث یک جوهر است؛ انجام: ذکر این عقل اول بسیار است. و بر این ختم شد. و الحمدلله.

باید فصل دوم باشد؛ خط: نسخ و نستعلیق، بی کا، تا قرن 11؛ 3گ (8ر-10پ) [ف: 1-7 ]

2. تهران: ملک شماره نسخه: 19/ 4045

آغاز: بسمله. أما بعد، چنین گوید. . النسفي، که چون جماعت درویشان درخواست کرده اند که می باید در احادیث رساله جمع کنید؛ انجام و خاصیتهای عظیم دارد، و الحمد لله رب العالمين.

خط: نسخ، بی کا، تا 1075ق، کاغذ آهار مهره فرنگی، جلد: رویه میشن سیاه، 3گ (120پ-122پ)، 18 سطر، اندازه: 15/7×22/2 سم [ف: 7- 170]

3. تهران: دائرة المعارف؛ شماره نسخه :3/ 532

ص: 56

خط: نستعلیق تحریری، بی کا، تا: قرن 12؛ 2 گ (52ر-53پ) [ف: 1- 7]

4. تهران: سپهسالار؛ شماره نسخه : 1316/20

آغاز: بسمله حمدله. اما بعد مثل پیشها .. درخواست کردند که میباید در احادیث اوایل رساله جمع کنید؛ انجام: و خاصیت های عظیم دارد

خط: نسخ، کا: حیدر علی، تا: شوال 1280ق، جا؛ تهران، مصحح اما پرغلط، کاغذ: فرنگی سفید، آهار مهره، جلد: مقوایی، 4گ (207ر -210پ) ، 15سطر (8×15)، اندازه: 22/5x15سم [ف 5- 51]

5. تهران: دانشگاه شماره نسخه : 6/ 405

آغاز: بسمله و حمد اما بعد درویشان از این بیجاره زیر نسفی درخواست کردند که در احادیث «ما اوله» رساله جمع کنی و بیان کن که از این احادیث مراد یک جوهر است یا از هر حدیثی جوهری جداگانه است؛ انجام: ایدرویش در قرآن (و )احادیث ذکر این عقل بسیار است. و الله اعلم بالصواب.

خط: تعلیق، کا: احمد بن عبد العلی بیک بیوک آبادی همدانی ، تا زمستان 1283ق، 3گ (91پ-93ر) [ف: 4- 444]

6. قم: مرعشی شماره نسخه: 8013/20

آغاز: الحمد لله رب العالمین... جماعت درویشان از این بیچاره درخواست کردند که می باید احادیث اول رساله جمع کنید؛ انجام: که صحبت نیکان اثرهای قوی دارد و در آن خاصیتهای عظیمی، و الحمد لله رب العالمین

خط: نستعلیق زیبا، بی کا، تا ربیع الثانی 1285ق، جلد: تیماج قهوه ای، 3گ (174پ- 176پ)، 13 سطر، اندازه: 10/5 ×17/5سم [ف: 21- 21]

7. تهران: مجلس؛ شماره نسخه : 4949/18

آغاز: الحمد لله رب العالمین... اما بعد چنین گوید... عزيز بن محمد النسفی... که اول ما خلق الله چه چیز است، و بیان کنید که مراد ازین احادیث یك جوهر است، انجام و از بدان و فاسقان دور باشی که صحبت با نیکان اثرهای قوی دارد و خواص عظیم و الحمد لله رب العالمین. .. الطاهرين

این گفتار با دگرگونی ها مطابتی است با ص 119-231 همان مجموعه چاپی؛ خط: شکسته نستعلیق، کا: محمد جواد بن محمد حسين الطبيب الطهراني (نجم الحكماء)، تا 1314ق، كاغذ: فرنگی، جلد: تیماج سرخ یک لا، 2گ (68پ-69پ)، 15 سطر (9×15/5 )، اندازه 13×20/5 سم [ف: 14- 219]

8. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 994/20 - طباطبائی

آغاز: بسمله الحمد لله رب العالمين .. اما بعد چنین گوید. .. می باید که در احادیث اوائل رساله ای جمع کنید و بیان کنید که مراد ازین احادیث یک جوهر است یا مراد از هر حدیثی جوهری جداگانه است؛ انجام: که صحبت با نیکان اثرهای قوی دارد و خاصیتهای عظیم دارد

خط: نستعلیق، بی کا، بی تا، کاغذ فرنگی، 2ص (137-138)، قطع : وزیری، اندازه: 13/5 × 21/5سم [ف: 23- 288]

احادیث البختری /حدیث / عربی

ahādīt-ul baxtarī

رزاز، محمد بن عمرو، - 339 قمری

razzāz, mohammad ebn-e 'amr ( - 951)

مجموعه روایت های بختری است به نقل از مشایخ خود و به روایت ابوالحسن علی بن محمد بن عبد الله بن بشران معدل به نقل از وی.

قم؛ مرکز احیاء شماره نسخه:611/3

آغاز: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن احمد بن محمد بن طلحة النعالی قراءة عليه أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشر ان المعدل

نسخه اصل: کتابخانه دار الكتب الظاهرية (مدرسه عمریه)، دمشق ش 3768. مشتمل بر جزء چهارم و منتخبی از جزء شانزدهم از احادیث وی؛ خط: نسخ نازیبا، كا: موفق الدين ابو محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة مقدسی، تا: 561ق؛ با علامت سماع و قرائت؛ 60گ (146-205) [ عکسی ف: 2- 215]

« احادیث تحفة الأبرار » تحفة الأبرار (مختصر)

أحاديث الثلاثيات = الثلاثيات / حدیث / عربی

alhadit-ut talaliyat = at-talaliyat

اهداء به: سلطان ابوالفتح بایزید محمد بن مراد خان

احادیثی که در سلسله آن سه تن قرار دارند و با سه واسطه به پیامبر می رسند، از صحیح بخاری انتخاب گردیده است که 22 حدیث بیشتر نیست و اکثر آنها از مکی بن ابراهيم نقل شده است.

چاپ: تحقیق عليرضا عبدالله، احمد البرزة، بیروت، دار المأمون للتراث، 1406ق

[هدية العارفین 16/2 ؛ کشف الظنون 522/1 ]

1. تهران: مجلس: شماره نسخه: 2882/8

آغاز: بسمله، الحمد لله الذي هدانا سبيل السواء و اسعانا با تباع من نبينا محمد (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ )... و بعد فان الجامع الصحيح للإمام العالم الربانی و الهمام الفاضل الصمادانی قدوة افاضل المحدثین اسوة امائل المتقدمين ابی عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري اسكنه في اعلى غرف چنابه الباري لما كان اجل الكتب المشروعة المفخمة بعد كتاب الله؛ انجام: و كانت تقول ان الله انكحتى في السماء.

تمت الثلاثيات.

خط: نسخ، بی کا، تا با تاریخ 157ق، کاغذ: ترکی ضخیم، جلد: تيماجی قهوه ای ضخیم تر، 7ص (599-605) ، 15، 19، 13 سطر،

ص: 57

قطع: خشتی، اندازه: 14×14/5سم [ف: 10- 259]

قم؛ مرکز احیاء؛ شماره نسخه : 8/ 1925

نسخه اصل: همان نسخه بالا [عکسی ف: 5- 383]

2. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 12392/5

آغاز: الحمد لله رب العالمین. .. و بعد فهذه الأحاديث الثلاثيات... انتخبتها منه تذكرة لبعض الاخوان .. الحديث الأول حدثنا المکی بن ابراهيم، انجام: الحديث الثالث و العشرون حدثنا .. المثنی حدثنا قيس.. و النصح لكل مسلم

خط: نسخ، بی کاء تا قرن 10؛ مصحح، به انضمام تعلیقات و توضیحاتی به فارسی و عربی با رموز «4»، «کرمانی» ، «12»، «شيخ»، «شمائل»، «جزری»، «قامو»، «میر کشاه» و... در حواشی، کاغذ: شرقی، 13گ، 13 سطر، اندازه: 7×14/5سم [ف: 31- 334]

3. تبریز ملی شماره نسخه: 2ر3228

آغاز: الحمد لله رب العالمین و الصلوة و السلام على خير خلقه محمد و آله اجمعين و بعد فهذه الأحاديث الثلاثيات التي أخرجها الامام الهمام احد سلاطين الاسلام ابو عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله؛ انجام: اخرجه في كتاب التوحيد. تمت هذه النسخة الشريفة على ید اقل العباد میر شیخ ابن نور الدين محمد الپورانی غفر الله ذنوبهما في شهر رمضان المبارک سنه 940 اربعین و تسعمائة.

خط: نسخ، كا: میر شیخ ابن نور الدين محمد الپورانی، تا: 140ق؛ مجدول و مذهب دارای سرلوح زیبا و نفیس، با سه تاریخ تولد به ترتیب به نام های «نور چشمی و ثمرة فوادی محمد تقي اللهم اجعله من العلماء» و «ضيانة عینی سکینه خانم» و «نور چشمی محمد صالح المقلب به بیوک آقا»، از عبارت «اللهم اجعله...او سایر قرائن معلوم می شود نويسنده از علماء و نام پدرش محمد صالح بوده است؛ جلد: چرمی سرخ، 7گ، 11 سطر، اندازه: 13×19/5سم [ف:1- 19]

4. مشهد: رضوی؛ شماره نسخه: 21736

آغاز: بسمله. حمدلله و بعد فهذه الأحاديث الثلاثبات الأسانيد التي اخرجها الأمام.. ابو عبد الله محمد بن اسماعیل بخاری، انجام: و كانت تقول ان الله انكحني في السماء اخرجه في كتاب التوحيد

خط: نسح، بی کا، تا قرن 12؛ اهدایی در خرداد 1373، جلد: گالینگور با عطف و گوشه تیماج قهوه ای، 3گ، 13 سطر، اندازه:13×20/5سم [اهدائی رهبر: 2 اخبار1- 28]

الأحاديث الثلاثيات في سنن الدارمی / حدیث /عربی

al-ahadīt-ut talatiyyāt fi sunan-id dārimī

آغاز: بسمله، نحمد اللهم على ما خصصت اصحاب الحديث من بين العلماء بعلو الاسناد»

انجام: ذلك اخرجه في كتاب الرقاق في باب سوق الجنة و الله اعلم

مشهد؛ رضوی شماره نسخه: 21737

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، بی کا، تا: قرن 12، اهدایی در خرداد 1373؛ کاغذ: نخودی آهار مهره، جلد: گالینگور با عطف و گوشه تیماج قهوه ای، 3گ، 13 سطر، اندازه: 13×20/5سم [اهدانی رهبر: 2 اخبار1- 27]

الأحاديث الحسان في فضل الطيلسان / حدیث / عربی

al-aħādīt-ul hisān fi fadi-iț țaylasān

سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، 849 - 911 قمری

soyūtī, 'abd-or-rahmān ebn-e abi-bakr (1446 - 1506)

رساله ای در احادیث نبوی متعلق به طبسان و فضل آن.

آغاز: بسمله. .. الحمد لله الذي أجزل لى المنة و من على بحفظ السنة.

چاپ: فلسطين، قدس، محقق: بیرارازی، مطبعة التجارية، 221ص، 1983م.

[دار صدام- حدیث ص16، معجم المؤلفين 128/5 هدية العارفین 539/1

کشف 14/1]

قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 1532/10 عکسی

آغاز: برابر

نسخه اصل: کتابخانه اسكوريال در مادرید اسپانیا، شماره 1544؛ خط: نسخ، بی کا، تا قرن 10؛ 27 ص (116-142)، 23 سطر [عکسی ف: 4- 451]

احادیث ربيعية / حديث / فارسی

ahādīs-e rabī'īye

ده حدیث است به روایت قوام الدین سالاری جندی از شیخ نظام الدين جندی.

تهران: دانشگاه شماره نسخه: 2398/11

آغاز: بسمله حمدله این چند کلمه است مشتمل بر احادیث عشره؛ انجام: و سبب در آمدن او در بهشت و الله اعلم بالصواب و اليه المرجع و المآب (تم الاحاديث الشريفة)

بی کا، بی تا، کاغذ: سپاهانی، جلد: تیماج مشکی ضربی، 5ص ( 1053-1057 )، 20سطر (12×20)، اندازه: 25x16/5 سم [ف: 9- 1002]

احادیث الرضا / حدیث/ عربی

ahadīt-ur rida

به روایت ابو احمد غلابی.

تهران؛ دانشگاه شماره نسخه: 2/ 3819

خط: نستعلیق، بی کا، بی تا، کاغذ سپاهانی، جلد. تیماج مشکی

ص: 58

ضربی، 15ص (74- 88)، 14 سطر (7×13)، اندازه: 13×20 سم [ف: 12 -

2798]

احادیث الرضوية / حديث / فارسی

ahādīs-or razavīyye

یزد؛ وزیری: شماره نسخه: 1533/1

حدیث وفات سلمان، بی کا، بی تا، کاغذ: فرنگی، جلد: مقوایی کاغذ قهوه ای عطف تيماج نارنجی، 14 سطر (14×22/5 )، اندازه : 23×35سم [ف: 3- 983]

احادیث سداسية / حديث / عربی

ahādīt-un sudāsīya

احادیثی است مختلف که بنا بر گفته فهرست نگار مجاميع دمشق احتمالاً از محمد بن فضل فراوی (441-530ق) می باشد. نام این رساله نیز از همان فهرست اخذ شده است.

قم؛ مرکز احیاء؛ شماره نسخه : 608/2

آغاز: افتاده... فان قلت كيف يخسف بهم و مصادر هم شی؟ قال: لان فيهم المكره على ذلک

نسخه اصل کتابخانه دار الكتب الظاهرية (مدرسة عمریه)، دمشق ش 3770؛ خط: نسخ، بی کا، تا: قرن 67 افتادگی: آغاز؛ 10گ ( 86-77 ) [ عکسی ف: 2 -205]

احاديث الشتاء (جزء في) = الشتاء / حديث / عربی

ahādīt-uš šita' Gjuz'-un fi) = aš-šitā

سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، 849 - 911 قمری

soyūtī, 'abd-or-rahmān ebn-e abī-Bakr (1446 - 1506)

احادیث نبوی که از طریق اهل سنت در توصیف و مدح زمستان روایت شده جمع آوری و صحت و سقم آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

1. قم؛ مرعشی شماره نسخه : 471/2 عکسی

آغاز: بسمله. الحمد لله خالق الأزمنة و الفصول

نسخه اصل: کتابخانه اسكوريال، مادرید اسپانیا، ش 1798؛ خط: نسخ، بی کا، تا: قرن 10، 6ص (41-46)، 15-19 سطر [عکسی ف: 1- 334]

2. مشهد رضوی؛ شماره نسخه: 18802

آغاز: بسمله لا اله الا الله محمد رسول الله .. و سلم على محمد خیر نبی و رسول هذا جرؤ ألفته في فصل الشتاء معتبر ضمنته ما ورد فيه، انجام: قال کان اذا الشيا قال يا اهل القرآن طال الليل لقرائتكم [لصلاتم] فقرموا و قصروا النهار لصيامكم فصرموا و الله اعلم

خط: نسخ، کا: غلام محی الدین، تا قرن 12 کمند کشی به لاجورد، اهدایی در فروردین 1372، کاغذ: حنایی آهار مهره، جلد: مقوا با عطف و گوشه تیماج قهوه ای، 2 گ ، 23 سطر، اندازه: 17×25/5 سم [اهدائی رهبر: 2 اخبار1- 28]

احادیث صحیحه / حديث / فارسی

ahādīs-e sahīhe

حسنعلی بن آقا کوچک، ق 14 قمری

hoseyn-'alī ebn-e āqā-kūčak ( - 20c)

همدان: مدرسه غرب: شماره نسخه :4614/3

آغاز: الحمد لله الذي جعلنا لجوده... اما بعد چنین گوید این حقیر فقير. .. که در اول غره شهر محرم الحرام 1302 بخیال افتادم که برای رفع و جبران معصیت های سایت بعضی از احادیث صحیحه در این مختصر کتاب مرقوم شود تا اینکه هر کسی ملاحظه کند این لاشیی را بدعا گوئی یادآور خاطر شريف نمايد. .. في كناب بصائر الدرجات باسناده عن ابي جعفر قال قال رسول الله لقد اسری بی ربی الى السماء انجام: عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار في الكافي الحدیث .

خط: شکسته نستعلیق، بی کا، تا: 1 محرم 1302ق؛ قطع خشتی [رشت و همدان - ف: 1509]

الأحاديث العشرة / حدیث/ عربی

al-ahādīt-ul 'ašara

قوام الدين ساری جندی

qavām-od dīn sārī jon di

ده حدیث نبوی است با سند آن.

تهران، دانشگاه؛ شماره نسخه 3254/1

آغاز: قال مولانا . قوام الملة و الدين الساري الجندي رحمة الله عليه قرات هذه الأحاديث العشرة عند شيخ الطريقة. .. نظام الملة و الدين الجندي... في... مسجد الجامع بجند مرارا عند فصل الربيع ؛ انجام: و هارب لا ينام هادیها. تمت الاحادیث العشرة و الحمد الله... اجمعین

خط: نسخ چلیپا، بی کا، تا: قرن 7 و 8 کاغذ سمرقندی، جلد: تیماج عنابی مقوایی، 2گ (3پ-4ر)، 20 سطر ( 8/5×13/5 )، اندازه: 12×18 سم [ف: 11 -2212]

احادیث عشرة / حديث / عربی/ فارسی

ahādīs-e 'ašare

ده حدیث از پیامبر اسلام با ترجمه فارسی آن است. راوی این احادیث عشره قوام الدين سالاري الجندی است. او روایت کرده

ص: 59

که پیامبر فرمود هر کس این احادیث عشره را در نوروز بخواند یا از محدثان بشنود خداوند او را تا سال بعد از جميع آفات و بلیات و امراض نگهدارد و .. (رک: احادیث ربيعيه)

فردوس: مدرسه حبيبيه؛ شماره نسخه: 20/7

آغاز: بسمله الحمدلله رب العالمین و الصلوة و السلم على خير خلقه محمد و آله اجمعین این چند کلمه مشتمل است بر احادیث عشره که راوی این احادیث عشره قوام الدين سالاري الجندیست که او روایت می کند، انجام: شبها خواب نکند و به طاعت و عبادت اشتغال نماید تا موجب خلاصی از آتش دوزخ باشد و سبب در آمدن او در بهشت و الله اعلم بالصواب

خط: نستعلیق، کا: معین شیرازی، تا: 909ق، جا: تبرير؛ جلد: تیماج مشکی مجدول گرهی، 4 گ (364پ-367ر)، 12 سطر، اندازه: 25x18سم [ف]

الاحاديث العلية في فضائل المرتضوية / گوناگون / فارسی

al-ahādīs-olellīya fi fazā'el-el mortazaviya

صائبی تربتی، عباسعلی، ق 14 قمری

sā'ebī torbatí, abbās'alī ( - 20c)

1. مشهد رضوی؛ شماره نسخه: 29595

آغاز: بسمله پس خلیفه جمع کرد جميع فقها را در مجلس خود و حضرت جواد هم حاضر بودند آنگاه سوال کرد، انجام: آنگاه هارون بابراهیم متغیر شده حينه را نوازش کرد و در مجادله آزاد نمود

جلد 1، خط: نسخ، كاتب = مؤلف، قا: 1325ق [رایانه ]

2. مشهد رضوی؛ شماره نسخه: 29594

آغاز: کلمات خاتم انبیا روی منبر راجع بفصائل ائمه هذا الدنيا است یعنی کلمه پرهیز گاری خدا و ، انجام: سارقی را آوردند که اقرار بدزدی نمود خلیفه اراده تطهیر او را نمود باقامه حد...

جلد 2؛ خط: نسخ تحریری، بی کا، تا فرن 14: افتادگی آغاز و انجام [رایانه ]

احاديث عن النبي (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) / حدیث / عربی

ahadit-un'an-in nabi

حرانی، عبدالمنعم بن عبد الوهاب، - 596 قمری

harānī, 'abd-ol-mona'em-e-bn-e 'abd-ol-vahhab ( - 1200)

احادیثی است مسند که اولین آنها روز جمعه 21 جمادی الاولى 508 بر مؤلف املاء شده است.

آغاز: اخبرنا الشيخ الإمام الثقة الوالفرج. .. قال حدثنا الشيخ الامام فخر العلماءزين السنة ابو عثمان اسماعيل بن محمد .. الأصفهانی املاء علينا .. عن النبي (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) قال عجب من قضاء الله عز و جل

قم؛ مرکز احیاء شماره نسخه: 1077/3

آغاز: برابر

نسخه اصلی: کتابخانه دار الكتب الظاهريه (مدرسه عمریه)، دمشق ش 3747؛ بی کا، تا: با تاریخ 725ق؛ 10ص (50-59) [عکسی ف: 3 - 351]

الأحاديث العوال من المصافحات و الموافقات و الأبدال / رجال / عربی

'ahadīt-ul 'awal min-al muşāfihat wa-l muwāfiqāt wa-1 abdal

ناصری، علی بن احمد، - 684 قمری

nāserī, ' ali ebn-e ahmad ( - 1286)

مؤلف با استفاده از مسموعات و اجازات، مشخيه امام علامه ضياء الدين دانيال بن منکلی شافعی را که به چهل و یک نفر می رسند جمع آوری کرده است و سپس در ذیل نام هر یک مشایخ او را تا رسول اکرم (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) ذکر کرده است.

آغاز: الحمد لله الكبير المتعال ذي العظمة و الجلال و الآلاءه الا فضال الدائم بلازوال المقدس عن الأنداد و الأشكال و المنزه عن الصاحبة و المثال

قم: مرکز احیاء شماره نسخه: 1075/1

آغاز: برابر

نسحه اصل کتابخانه دار الكتب الظاهرية (مدرسة عمریه )، دمشق ش 3746. از جزء اول تا جزء هشتم کتاب؛ بی کا، تا قرن 7؛ در پایان تمام اجزاء هشت گانه کتاب اول نشانی قرائت «محمود بن ابی بکر محمد بن حامد ارموی تنوخی» که کتاب را نزد «شیخ دانیال» ، و مؤلف آن «على بن بلبان» ، در جامع دمشق به همراهی چند نفر - که نامشان آمده - در سال 681 انجام داده نمایان است، در ابتدای جزء دوم کتاب اول «عبید الله على بن على بن يوسف بن دانیال ابن منکلی بن صرفا ترکمانی شافعی»، نوشته که در کتاب نظر کرده و در صفحه 60 و 150 کتاب خط «شیخ دانیال»، در صحت کتاب در سال 681 در مدرسه حنابله زرع مکتوب می باشد، در ابتدای جزء هشتم کتاب اول نشانی قرائت از «خليل بن اسماعيل بن ثابت مقدسی حنبلی» که کتاب را به اتفاق جمعی که نامشان آمده نزد «شیخ دانیال»، خوانده و در 23 محرم 685 در مدرسه عظیمیه قدس از آن فارغ شده و در ص 149 نشانی سماع مفصلی از مؤلف «على بن بلبان»، و چند قرائت دیگر در صفحات مختلف مشهود است: 149ص (2-150) [عكسي ف: 3- 341]

أحاديث عوال من الأبدال و الموافقات و التساعيات و المصافحات و الأناشيد و المقطوعات / حدیث / عربی

ص: 60

ahadīt-un 'awal min-al 'abdal wa-l muwāfiqāt wat tisā'īyāt wa-l muşāfihat wa-l'anāšíd wa-l maqțu'āt

دمياطي، عبد المؤمن بن خلف، 613 - 705 قمری

demyātī, 'abd-ol-mo'men ebn-e xal af (1217 - 1306)

[الفهرس الشامل، الحديث النبوی و علومه 1/ 35و 624]

قم؛ مرعشی: شماره نسخه: 1173/12

آغاز: بسمله. تصليه. أخبرنا سيدنا الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ النسابة علم الائمة من المحدثین و حجة المسندین... شرف الدين أبو محمد و أحمد عباده المؤمن بن خلف بن أبي الحسن الدمياطى الشافعی متعنا الله ببقائه و رفع درج ارتقائه سماعاً وهو أول حديث سمعته منه؛ انجام: غير النبي محمد. آخر الجزء و الحمد لله رب العالمین.

نسخه اصل: کتابخانه اسکوریال، ماردید اسپانیا، ش 1800؛ خط: مغربی، کا: یحیی بن ابی طالب، تا شنبه 9 شعبان 709ق؛ 9گ ( 111-119 )، 21 سطر [عکسی ف: 3- 387]

احادیث العوالي / حلب / عربی

ahadit-ul 'awāli

کجی، ابراهيم بن عبدالله، - 292 قمری

kajjī, ebrāhīm-e bn-e 'abd-ol-lāh (-906)

احادیثی است که بیشتر آن را ابوعبدالرحمن عسکر بن اسامه علوی نصیبی به چند واسطه از محمد بن عبد الله انصاری روایت کرده و او نیز با دو یا سه واسطه از رسول خدا (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) نقل می کند.

قم: مرکز احیاء: شماره نسخه: 1077/14

آغاز: انا الشيخ الإمام الأجل الأوحد العالم الحافظ ابو عبد الرحمن عسکر بن اسامة بن جامع

نسخه اصلی: کتابخانه دار الكتب الظاهريه (مدرسه عمریه)، دمشق ش3747؛ بی کا، تا: قرن 6؛ آن را جماعتی از مشایخ بر ابوعبد الرحمن عسکر بن اسامه نصیبی علوی به تاریخ 538 در دمشق خواندند و وی شنیده است، سماعی دیگر نیز به تاریخ 586 آمده است، در صفحه 310 امضای اجاره ای از کتب الزهد ابن حنبل مشهود است، 7ص (300-306) [عکسی ف: 3- 354]

احادیث العوالی حدیث/ عربی

ahādīt-ul 'awāli

مقدسی، محمد بن عبد الواحد، 569 - 643 قمری

moqaddasī, mohammad ebn-e 'abd-ol-vāhed (1174 - 1246)

روایات متفرقه ای است که مؤلف از طریق مشایخ خود در موضوعات مختلف گرد آوری نموده است.

قم؛ مرکز احیاء شماره نسخه:9/ 1075

آغاز: أخبرنا الشيخ المسند المعمر المكثر الإمام العالم مفتی المسلمین شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عماد الدين أبی بکر نسخه اصل کتابخانه دار الكتب الظاهرية (مدرسه عمریه)، دمشق ش 3746، کا: حسن ابن علی بن عمر اسعردي، تا: 808ق؛ 10ص ( 336-345 ) [عکسی ف: 3- 344]

الأحاديث الغرر في فضل الشيخين ابی بکر و عمر / حدیث/ عربی

al-'aḥādīt-ul ġurar fi faại-iš šayxayn abī-bakr wa umar

رامپوری، نور الدين بن اسماعيل، ق 10 قمری

rāmpūrī, nūr-od-dīn ebn-e esmāʻīl ( - 16c)

تاريخ تأليف: 18 ذیقعده 962ق

احادیث و اخباری که در فضایل خلیفه اول و دوم از پیامبر اکرم (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) و صحابه روایت شده، در هشت «باب ».

آغاز: كتاب الأحاديث الغرر. . الباب الأول فيما جاء في فضلهما و أنهما من طينة النبي صلى الله عليه و سلم.

انجام: ولج أهل الدار فيايعوا، أخرجه البخاري في صحيحه..

قم؛ مرعشی، شماره نسخه: 7214/3

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعليق نازيبا، بی کا، بی تا، جلد: تیماج قهوه ای، 15گ (72ر-86پ) اندازه : 16×23/5سم [ف: 19- 23]

احادیث الغضائری / حدیث / عربی

ahadīt-ul gada'irī

غضائری، حسین بن حسن، - 414 قمری

qazā'erī, hoseyn ebn-e hasan ( - 1024)

روایات مختلف مؤلف به روایت رئيس ابو عبد الله قاسم بن فضل بن احمد بن محمود ثقفی و ابی طاهر احمد بن محمد بن احمد سلفی اصفهانی و ابي الفضل جعفر بن علی بن هبة الله بن جعفر حمدانی و ام محمد زينب بنت أحمد بن عمر بن ابی بکر در این مختصر گردآوری شده است.

[فهرس مجاميع المدرسة العمرية في دار الكتب الظاهرية 563 ش 14]

قم؛ مرکز احیاء شماره نسخه :2228

آغاز: أخبرنا الشيخ الصالح ابو المنصور ظافر بن ظاهر بن ظافر عرف بابن الشحم المطرز بقرائنى عليه بثغر الاسكندرية سنة أربع و ثلثين و خمسمائه

نسحه اصل: دار الكتب الظاهرية (مدرسة عمریه)، دمشق ش 3841 خط: نسخ، كا: محمد بن عبد المنعم بن عمار بن هامل حرانی، تا: قرن 7: دارای چند علامت بلاغ و سماع به سال 637 در مدرسه

ص: 61

عزیه ظاهر دمشق و وقف نامه کتاب از کاتب و بلاع کاتب به سال 634 در ثغر اسکندریه و سماع 719 در قدس شریف، 30ص عکسی [ف: 6- 283]

« احادیث فصل الخطاب » در ثمین

احادیث فی اثبات النبوة (ترجمه) / حديث / فارسی

ahādit-un fi itbat-in nubuwwa (t.)

مشهد؛ رضوی، شماره نسخه: 01 /14755

آغاز: و در حال من معتبر منقولست از ائمه معصومین صلواء الله عليه؛ انجام: احسن الخالقين و لا حول و لا قوه الا بالله العلى العظيم تمت

خط: نسخ، بی کا، تا: قرن 13، کاغذ: شکری، جلد: مقوا، 18ص، ابعاد متن: 14x9، اندازه 20x15سم [رایانه ]

احاديث في السقيفة / حديث، تاريخ معصومين / عربي

ahādīt-un fi-s saqifa

مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، 1037 - 1110 قمری

majlesi, mohammad baqer ebn-e mohammad taqi

(1628 - 1699)

بخشی از بحار اوست درباره سقیفه

تهران؛ الهيات، شماره نسخه - 25/1

خط:نستعلیق، کا: مفيد بن محمد نبی، تا قرن 13، در برگ 156 تا 177، یادداشت هایی در جفر و احادیث و جز آنها دیده می شود؛ کاغذ: فرنگی، جلد: تیماج مشکی، 12گ (144پ- 155پ)، 19 سطر (15x10)، اندازه: 17/5 × 21/5

سم [ف: 220]

« احاديث قدسي » شرح احاديث القدسية

«الأحاديث القدسية » اربعون حديثاً

الاحاديث القدسية = اربعون سورة من التوراة = الصحائف الاربعون = چهل حديث قدسي / حديث / عربي

al-ahadīt-ul qudsiya = arba'ün-a sūrat-an min-at tawrāt = aş-şaha'if-ul arba ūn = čehel hadīs-e qodsī

حمیری، کعب بن ماتع، - 32 قمری

hemyarī, ka'b ebn-e mīte' (-654)

آغاز: قال كعب الأحبار رضی الله عنه يقول الله تعالى في بعض الكتب المنزله يا ابن آدم لم تكن سلطاناً غيری مادام سلطانی باقیا عليك باق لا يضام ابداً...

1. تهران؛ ملی، شماره نسخه: 3063/1

آغاز: برابر، انجام: يا ابن آدم كلكم ضال الأمن هدیث و کلکم مريض الا من شفيت و كلكم فقير الا [من ] اغنيت و كلكم جاهل الأمن علمت اطلبونی یا ابن آدم.

خط: نسخ معرب، بی کا، تا 990ق؛ افتادگی انجام مصحح، کاغذ: اصفهانی نخودی، جلد: مقوایی با روکش کاغذی لاجوردی با ترنج و سه ترنج و حاشیه به رنگ ماشی ضربی مجدول، 8گ (3پ-10)، اندازه: 13× 21 اسم [ف: 14- 185]

2. تهران؛ مجلس، شماره نسخه : 2/ 511- طباطبائی

آغاز: برابر، انجام: يابن آدم خلفتك لعبادتي فلا تلعب... اخرج عبد أمن الدنيا و انا اريد ان ارحمه حتى استوفي منه كل خطيئة عملها اما بسقم في جسده... فان بقيت عليه بقيه هونت عليه الموت تمت

بی کا، تا: 1085 یا 1065ق؛ کاغذ: اصفهانی آهار مهره نخودی، جلد. تیماج قهوه ای رنگ، 21 سطر، قطع : خشتی، اندازه: 14/5×19 سم [ف: 22- 209] 3. تهران: دانشگاه شماره نسخه :7027/2

گویا تورات عربی با عنوان «یا بنی آدم» ؛ بی کا، بی تا، افتادگی آغاز، کاغذ سپاهانی، جلد. تیماج مشکی لایی، 7گ (77ر- 83ر)، 21 سطر (10×16)، قطع: بیاضی ربیعی، اندازه : 12×18سم [ف: 16- 433]

الأحاديث القدسية = اربعون سورة من التوراة = الصحائف الأربعون = چهل حدیث قدسی /حدیث / عربی و فارسی

al-ahādīt-ul qudsīya = arba ūn-a sūrat-an min-at tawrāt = as-saha'if-ul arba ūn = čehel hadīs-e qodsī

منسوب به علی بن ابی طالب (علیه السّلام)، امام اول، - 40 قمری

'alī ebn-e abī tāleb, emām-e avval (-661)

مواعظ منتخب از تورات است که به روایت ابن عباس (و برخی آن را به روایت کعب الأحبار می دانند) توسط امیر المؤمنين (علیه السّلام) از سریانی به عربی ترجمه شده با عناوین «یابن آدم» می باشد. عناوین این حدیث ها در بیشتر نسخه ها «سورة» و در برخی نسخه ها «صحيفة» است. این کتاب در «الذریعة والأحاديث القدسية » نامیده شده و به عبدالله بن عباس نسبت داده شده است. نام دیگر آن «الصحائف الأربعون» است. اطلاق احاديث قدسيه به مواعظ تورات و همچنان نسبت این کتاب به حضرت امیر المؤمنين (علیه السّلام)، هر دو نادرست است. محمد بن احمد عابد اردبیلی شرحی بر آن نگاشته است. برخی از نسخه ها متن عربی و برخی همراه با ترجمه فارسی است.

آغاز: بسمله هذه فائدة جليلة وموعظة بليغة جميلة و هي اربعون سورة منتخبة من التورة... السورة الأولى يقول الله عزوجل عجبت لمن أيقن بالموت

ص: 62

انجام: و هو فقير حقير وحيد من ماله نادم على عمله و جمع ماله لوارثه و كان أشد الناس عذابا يوم القيامة زدناهم عذابا فوق العذاب، الحمد لله رب العالمين چاپ: قم، انتشارات نهاوندی؛ ترجمه اربعین سوره من زبور داود(علیه السّلام): ایران، سنگی، 1315، جیبی، 82ص (صص 1-82) ایران، سنگی، 1313 - 1314، جانمازی، 34ص؛ 1302، سنگی، جیبی، 80ص (صص 1-80)، (تبریز)، سنگی، 1306، جیبی، 95ص

[الذريعه 278/1 و 8/15؛ فهرست مشار (عربی ) 23، مکتبة امير المومنین 58/1

و 75/1 ؛ فهرستگان نسخه های خطی حدیث و علوم حدیث شیعه، ج 7، صص3- 5]

شرح و حواشی:

1- شرح احاديث القدسية = احاديث قدسی؛ عابد اردبیلی، محمد بن احمد (-12)

1. تهران: مجلس، شماره نسخه: 12012/3

خط: نسخ، بی کا، تا: قرن 8 جلد مقوا قهوه ای عطف تيماج،

18ص 3081-325)، 17 سطر، اندازه: 19812سم [ف: 35 35]

2. تهران: دانشگاه: شماره نسخه: 2940/1

آغاز: بسمله. قال رسول الله .. يقول الله تالي أنا عند ظن عبدی بی فليظن بي ماشاء (که من نزد اعتقاد و گمان بنده خودم پس از اعتقاد و گمان کند بمن هرچه میخواهد)؛ انجام: و انا الى لقائهم اشد شوقا (و من بملاقات ایشان مشتاق ترم) تمت الأحاديث القدسية بحمد الله و حسن توفيقه و الصلوة و السلام على خير خلقه محمد...

همراه با ترجمه خط: نسخ (متن) و نستعلیق (ترجمه)، كا: محمود بن مرتضی حسینی، تا: آغاز ربيع الاول 843ق، کاغذ سمرقندی، جلد: تیماج قهوه ای ضربی مقوایی، 26گ (1-26)، 23 سطر (10/5×19 )، اندازه: 16×24سم [ف: 10- 1775]

3. تهران: مجلس، شماره نسخه: 644/1

آغاز: برابر

خط: نسخ، بی کا، تا 886ق؛ 27 سطر، قطع رحلی، اندازه : 20/5×29سم [ف: 2- 410]

تهران، دانشگاه شماره نسخه: 2314/1 -ف

نسخه اصل همان نسخه بالا [ فيلم ها ف: 1- 671]

4. قم: مرعشی: شماره نسخه: 10819/3

خط: نستعلیق، بی کا، تا: محرم 954ق، سطرها چليپا و مجدول به زر و مشکی و لاجورد؛ 17 گ (61پ-77ر)، 18 سطر، اندازه: 9×15/5 سم [ف: 27 -240]

5. قم؛ قيضية؛ شماره نسخه :1897/3

خط: نسخ، كا: حسن بن عبد الله فهانجی، تا 985ق، برای مولانا حاجی محمد بن حاجی عبد الكريم؛ 15 سطر، اندازه 13×19سم [ف: 3- 146]

6. مشهد؛ رضوی، شماره نسخه: 8301

آغاز: بسمله الحمد لله والصلوه عيل محمد رسول الله : انجام: و نور ابن عمه علی بن ابی طالب عليهم الصلوة و السلام. . امین بارب العالمين

خط: نستعلیق، کا: تاج الله بن صاعد، تا 986ق. جا: اصفهان [الفبائي ف: 219] 7. مشهد؛ رضوی، شماره نسخه: 33499

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، بی کا، تا قرن 11، کاغذ: نخودی آهار مهره، جلد: مقوا، عطف و گوشه پارچه مشکی، 13ص، 25 سطر، اندازه: 13×24سم [ف: 26- 22] . 8.تهران: دانشگاه شماره نسخه : 1941/4

خط: نسخ، بی کا: تا: قرن 11 کاغذ: فرنگی نخودی، جلد: مقوا عطف میشن، 8گ (69پ- 76پ)، 15 سطر (7×13)، اندازه: 12/5×19/5سم [ف: 8- 559]

9. قم: معصومية؛ شماره نسخه: 2-5892

خط: نسخ، بی کا، تا قرن 11 کاغذ: سپاهانی، جلد: تیماج تریاکی، 12 سطر، قطع: رحلی کوچک [ آستانه قم: 224]

10. تهران: نوربخش، شماره نسخه: 868/15

آغاز: برابر

38 سوره برگزیده از تورات؛ خط : نستعلیق، کا: حیدر بن علی بن اسماعیل کرکی، تا: قرن 11، کاغذ: اصفهانی آبی و زرد، جلد: تیماج قهوه ای با ترنج و نیم ترنج گل و بوته دار و آب طلایی، 4گ (22پ-25)، قطع نیم خشنی، اندازه: 14×23/5 سم (نشريه: 13 - 248]

11. قم، گلپایگانی شماره نسخه: 94/2 - 1/94

آغاز: برابر، انجام: وكم من عبد فترت عليه الدنيا فصبر ومات وخل الجنة

خط نستعلیق، بی کا، تا: قرن 11؛ مصحح، محشي؛ 10گ، اندازه:11/5×21

سم [ف: 1- 111]

12. مشهد: سوهرشاد؛ شماره نسخه 1601/2

آغاز: ولا انبت لكم من الأرض حبة و اصب عليكم العذاب صبا؛ انجام: برابر

خط: نسخ، بی کا: تا قرن 11؛ افتادگی: آغاز؛ واقف: سید سعید طباطبایی، تاریخ وقف: 1332، کاغذ: نخودی آهار مهره، جلد: تیماج یک لای مستعمل، 13 گ ، 17 سطر، اندازه 10×20 سم [ف : 5- 11]

13. تهران: حقوق؛ شماره نسخه : 111/25 - ب

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق چلیپا، بی کا، تا: قرن 11؛ 2گ (334ر-335 پ) [ف: - 307]

14. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 59 / 9466

خط: نستعلیق، بی کا، تا قرن 11، 8ص (132-139)[مختصر ف: 44]

ص: 63

15. مشهد؛ رضوی، شماره نسخه : 14027

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق، بی کا، تا قرن 11؛ مذيل به موضوعات ذیل است 1. پاسخ حضرت علی به سؤالات دو راهب و اسلام آنان (به روایت سلمان)، 2 حدیث وفات سلمان، 3. حالت روح پس از مرگ در سه باب 1- في ذكر الروح بعد الخروج، 2- في ذكر الارض و القبر، 3- في ذكر نداء الروح (باب آخر ساقط است)؛ واقف فاضل خان، تاریخ وقف: 1065ق، کاغذ: نخودی، جلد: مقوا، 31گ، 17 سطر، اندازه: 12/3×18/8سم [ف: 14- 6 ]

16. تهران: مجلس؛ شماره نسخه : 10055/3

آغاز: برابر؛ انجام: و انا حي لااموت اطعني اجعلک حيا لا تموت خط: نسخ و نستعلیق، بی کا، تا: قرن 11: مصحح، مجدول، زرین و مرصع جلد: تیماج قهوه ای مجدول عطف و حاشیه تیماج قرمز، 16ص( 29-24 )، اندازه: 11/5×23 سم [ف: 32- 67]

17. خوانسار؛ فاضل؛ شماره نسخه: 269/12

کا: حاجی بابا قزوینی، تا: قرن 11؛ جلد: تیماج قرمز مجدول ، عطف تیماج قرمز، اندازه: 25x12/5 سم [ف: 1- 253]

قم؛ مرکز احیاء؛ شماره نسخه : 610/9

آغاز: السورة الأولى: اطیعونی بقادر حاجتكم الى و اعصوني بقدر صبركم على النار

نسخه اصل: همان نسحه بالا؛ 9گ (216-224)[ عکسی ف: 2- 212]

18. مشهد؛ رضوی شماره نسخه : 38672

آغاز: برابر انجام: يابن آدم خلف للبقاء و انا حي لا اموت اطعني أجعلك حيا لايموت

خط: نسخ، کا: شمسا بن سليمان طالقانی، تا: 1013ق، ضمیمه به نسخه ش 20690؛ مالكيت محمد نعیم بن عرفی طالقانی اهدایی رهبری، خرداد 1373، کاغذ: نخودی آهار مهره، 11گ، 21 سطر، اندازه: 25x12/5 سم [اهدائی رهبر: 2 اخبار 1- 29]

19. قم، گلپایگانی شماره نسخه : 2104/5 - 11/204

آغاز و انجام: برابر

خط: شکسته نستعلیق، بی کا، تا: 1021ف؛ جلد: تیماج قهوه ای، 7گ، 14 سطر، اندازه: 10×16 سم [ف: 1- 111]

20. قم؛ فیضیه شماره نسخه: 2049

آغاز: الصحية الأولى يقول الله تبارک و تعالی شهادت نفسی لنفسی، انجام: صحف ابراهيم و موسی

شامل چهل صحیفه ؛ خط: نسخ، بی کا، تا1027ق؛ 48 گ، 11 سطر، اندازه 9×16 اسم [ف: 1- 5]

21. تهران: دانشگاه شماره نسخه 2082/8

كا: محمد مؤمن جرفاد قانی (گلپایگانی)، تا: محرم 1064ق؛ کاغذ سپاهانی، جلد: مقوا، 12گ (47ر -58ر)، اندازه: 17/5×21/5سم [ف: 8- 706]

22. کرمانشاه؛ میبدی (خاندان)؛ شماره نسخه: 70/7

خط نستعلیق، کا: خدابخش، تا: 1088-1089؛ جلد. تیماج قهوه ای، 12گ (127پ- 138پ)، اندازه:12/5×18 سم [ف: 56]

23. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 1182/40

آغاز و انجام: برابر

نسخه اصل: فرهنگستان علوم آذربایجان باکو، ش 140 M (8201)بی کا، تا: 1072ق50گ (119-123) [عکسی ف: 3- 421]

24. مشهد: رضوی؛ شماره نسخه : 20827

آغاز و انجام: برابر

خط نسخ، بی کا، تا: احتمالاً 1072ق، اهدایی رهبری، خرداد 1373، کاغذ: نخودی آهار مهره، جلد: تیماج قهوه ای، 18 گ ، 15 سطر، اندازه 12×20سم [اهدائی رهبر: 2 اخبار1- 30]

25. تهران: مجلس؛ شماره نسخه:18813ض

بی کا، تا: 075 اق [د.ث. مجلس]

26. مشهد گوهرشاد؛ شماره نسخه: -917/5

خط: نسخ، كا: عبد الكريم بن محمد حسین ازغندی، تا: 1079ق؛ 12 سطر، قطع: ربعی [چهار کتابخانه مشهد -ف: 95]

27. مشهد، گوهرشاد؛ شماره نسخه: 927/7

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ شیرین، كا: عبد الکریم بن محمد حسین ازغندی، تا: 1079ق؛ مهر: حاج سید سعید کاغذ: سمرقندی، جلد: تیماج لایه ای قهوه ای، 25گ (131-155)، 12 سطر (5/5×9/5) )، اندازه: 12×5/ 19 سم [ف: 4- 1272]

28. شیراز؛ علامه طباطبائی، شماره نسخه: 1153/2

خط: نستعلیق، بی کا، تا: چهارشنبه 4 شعبان 1081ق؛ 24گ (14- 37)، اندازه

111/5×17سم [نسخه پژوهی: 4- 136]

29. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 1175/5 ط

آغاز: برابر؛ انجام: و كم من فقیر قد ترک ففره.

خط: نسخ و نستعلیق، کا:محمد علي بن عبدالهادی رضوی، تا 1083ق؛ افتادگی انجام؛ مصحح؛ تملک غلام حسین جیلانی به تاریخ 1318ق، جلا تیماج قهوه ای، 21 ص (499-519)، اندازه : 14×21سم [ف: 24/4 - 34]

30. مشهد: رضوی شماره نسخه:36490

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، کا: مرتضی هزار جریبی، تا: 1088ق؛ اهدایی رهبری، مهر 1386، کاغذ: آهار مهره شکری و نخودی فرنگی، جلد: تیماج قهوه ای، 33 ص ، 9 سطر، اندازه: 9/3×14 سم [اهدانی رهبر: 2 اخبار1 30]

31. مشهد: رضوی؛ شماره نسخه: 38647

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، کا: مرتضی هزار جریبی، تا: 1088ق؛ نسخه حدود یک سطر از اول را ندارد؛ مهر: «لا اله الا الله محمد رسول الله عباده مرتضی»، (بیضی)؛ اهدایی رهبری، مهر ماه 1386، کاغذ: آهار مهره نخودی، جلد. تیماج قهوه ای یک لا، 16 گ ، 17 سطر، اندازه: 14/5 × 19/5 سم [اهدائی رهبر: 2 اخبار1- 29]

ص: 64

32. مشهد: امام هادی شماره نسخه: 68/1

خط: نسخ و نستعلیق، کا: میرزا محمد، تا: شعبان 089 اق: 12گ (1پ-2ار)، 15 سطر، اندازه: 24/5x15سم [ف: 52]

33. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه : 37054

انجام: برابر

خط: نسخ خوش، كا: علیرضا بن محمد کلاب نسبدیمی، تا 1089ق؛ مذيل است به 2 برگ در اخبار مصحح، اهدایی رهبری، مهر 1386، کاغذ نخودی، جلد: گالینگور، 17 گ ، 15 سطر، اندازه: 12/5 × 19/5سم [اهدائی رهبر: 2 أخبار1- 30]

34. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 2/ 15501

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، كا: محمد صادق بن محمد امین ابرقوئی، تا: جمعه 20 جمادی الاول 1095ق، جا: مدرسه فاطمیه؛ در حاشیه نوشته: در نزد رجل سيد (صالح) عالم متقی میرزا [.. در لبه کاغذ یک اسم افتاد] بن میرزا زین العابدین شیرازی هر روزه در شبستان مسجد جامع شیراز مباحثه نموده با مهر دائري «بنده آل محمد صادق»، سپس مطلبی از فتوحات مکیه، شب نامه امیر المؤمنین (علیه السّلام)، فایده در موارد جواز غیبت از شهید ثانی که در شب 21 ربیع الثانی 1095 پایان یافته، ملحمه منقوله از امام صادق (علیه السّلام)، حرز حضرت فاطمه (سلام الله علیها)؛ جلد: چرم قهوه ای روشن، 28 ص (254-281)، 14 -

15سطر، اندازه : 19/5x13/8 سم [ف: 43- 128]

35. مشهد؛ رضوی: شماره نسخه: 9973

آغاز و انجام: برابر

نسخه کامل و سور آن جز آخرین سوره با «بسمله آغاز و در برخی از موارد با نسخ دیگر اندکی فرق دارد به عنوان مثال در سوره دوم بعد از «بسمله» الا اني و در سوره سوم «بسمله یا اولاد الطبع الكواكب السبع اعلموا انه» و دیگر موارد بیش از نسخ دیگر است؛ خط: نسخ، بی کا، تا: 1097ق؛ دارای بلاغ؛ واقف: دکتر شمس الدین جزایری، تاریخ وقف: شهریور 1348، کاغذ:نخودی، جلد مقوا، 25گ، 5 اسطر، اندازه: 12×21سم [ف 14- 11]

36. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 10799/23

خط: نسخ و نستعلیق، كا: محمد ابراهیم نصیری، تا: 1097ف: با چند خط؛ جلد: تیماج مشکی، 5گ (445پ-449ر)، اندازه : 18×31سم [ف: 27 -220] 37. قم؛ مسجد اعظم، شماره نسخه: 1/ 4105

آغاز: یاین آدم اطیعونی بقدر حوائجكم الي و اعصوني بقدر صبركم على النار وتزودوا للدنيا بقدر سکوتكم فيها؛ انجام: برابر

خط: نسخ، بی کا، تا: 1099ق، جا: مدرسة دار الشفاء دارالسلطنة عبد العظيم (علیه السّلام)؛ افتادگی: آغاز؛ فائده در معنی «ایمان»؛ جلد: گالینگور سبز عطف تیماج زرشکی، 12گ (1ر-12پ)، 16 سطر، اندازه 9×19سم [في مخ: 4- 1581]

38. مشهد: رضوی، شماره نسخه : 15133

خط: نسخ، بی کا، تا قرن 12؛ مصحح، برخی از کلمات مترجم به فارسی، وفني مكتبة الامام امیرالمؤمنین (علیه السّلام) در اردیبهشت 1365؛ تاریخ وقف: اردیبهشت 1365؛ کاغذ: نخودی، فاقد جلد، 16گ، 14 سطر، اندازه:

13/5 ×19/8سم [ف:14- 11]

39. قم؛ مسجد اعظم، شماره نسخه: 2/ 2508

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، بی کا، تا قرن 12، 12گ، 17 سطر، اندازه: 14×19سم [ف مخ: 1- 59]

40. شیراز؛ علامه طباطبائی، شماره نسخه: 56/2

خط نسخ، کا: اسماعیل بن ابراهیم، تا: قرن 12؛ 11گ (35پ - 45ر)، اندازه: 12×5/ 20سم [نسخه پژوهی 3- 71]

41. مشهد: رضوی شماره نسخه: 18943

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق تحریری، بی کا، تا قرن 12؛ اهدایی رهبری، در فروردین 1374، کاغذ: نخودی آهار مهره، 12 ص ، 23 سطر، اندازه: 14×23/5سم [ف: 26- 23]

42. تهران: مجلس، شماره نسخه: 8946/7

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ و نستعلیق، بی کا، تا: قرن 12، کاغذ: فرنگی نخودی آهار مهره، جلد: تیماج قهوه ای مجدول گرهی، 11ص (116 - 126)، اندازه:18/2×29/1سم [ف: 29/1 - 432]

43. مشهد: رضوی شماره نسخه : 34286

خط: نستعلیق تحریری، بی کا، تا قرن 12؛ اهدایی رهبری، فروردین 1372، کاغذ: نخودی آهار مهره، فاقد جلد، 12گ، 23 سطر، اندازه: 14×23/5 سم [اهدائی رهبر: 2 اخبار1- 30]

44. قم؛ مرکز احیاء؛ شماره نسخه: 3176/2

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ و نستعلیق، بی کا: تا قرن 12؛ مصحح، متن حاضر با ترجمه زیرنویس فارسی است، 32گ (119پ150) اندازه: 15×20سم [محدث ارموی مخ:1- 66]

45. قم: مدرسه رضویه شماره نسخه : 87/5

خط :نسخ، بی کا، تا قرن 13، 15گ (76ر-90ر)، 15 سطر، قطع: بیاض رقعی (چند نسخه - ف:55]

46. قم: مؤسسة آية الله بروجردی: شماره نسخه :428/3

خط: نسخ، بی کا، تا قرن 12؛ جلد: تیماج قرمز بدون مقوا، 9گ ( 74پ-82 پ)، اندازه: 11/5×18 سم [ف: 2- 270]

47. مشهد: رضوی؛ شماره نسخه : 23154

انجام: و آن قلب المنافق مخالفا للسانه و لسانه مخالف لعمله و عمله لغير الله تعالى .. و نحن ذلك (كذا) من المشاهدين و الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمین

خط: نسخ، کا: محمد رضی بن ابی الحسن کاتب، تا: 1106ق؛ کاغذ: نخودی آهار مهره، جلد: مقوا رویه پارجه طوسی، 20 گ، 20 سطر، اندازه: 11×18سم [ف: 26- 24]

48. قزوین: امام صادق؛ شماره نسخه: 311/6

ص: 65

آغاز: برابر، انجام: الصحيفة الثامن و العشرون... يا بن آدم العلم بلا عمل کبری بلا مطر.

خط: نسخ، كا: علی اصغر بن محمد حسین سبزواری، تا 1109ق؛ افتادگی انجام ؛ جلد: تیماج قهوه ای، 10گ [ف: 1- 307]

49. شیراز؛ علامه طباطبائی، شماره نسخه: 77/1

خط: نستعلیق شکسته، کا: : محمد علی بن حبیب الله حسینی، تا: 1112ق؛ 14گ (1-14ر)، اندازه: 12×18سم [نسخه پژوهی: 3- 77]

50. تهران: مجلس: شماره نسخه: 3172/1

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، كا: محمد جعفر بن معین الدین، تا: 1112ق، کاغذ: فرنگی، جلد. تیماجی پشمی ضربی، 39ص (2-40)، قطع: رقعی، اندازه: 14×20سم [ف 10- 755]

51. قم؛ مرعشی، شماره نسخه: 11174/4

آغاز و انجام: برابر

خط: شکسته نستعلیق، كا: محمد باقر، حسینی (طیب تنکابنی]، تا چهار شنبه 9 صفر 1114ق، جا: ییلاق؛ مجدول به شنگرف، مصحح، در حاشیه نسخه بدل ها را آورده اند، محشی؛ کاغذ سمرقندی، 10گ( 50 - 59)، 16 سطر، اندازه: 18/5x10سم [ف - 28- 247]

52. قم: مرعشی؛ شماره نسخه: 223/2

آغاز: برابر، انجام: و من بني بقوة الفقراء و الضعفاء أعقبت بناءه الخراب و أسكنه في النار.

خط: نستعليق نازيبا، كا: عبد القادر معروف به موسی افندی زاده، تا 20 جمادی الاول 1115ق (هنگامی که در اسكوب قاصی بوده است)، مجدول به شنگرف، جلد. تیماج قرمز ضربی، 8گ (115ر -122پ)، 29 سطر، اندازه: 13/5×24سم [ف: 1- 251]

53. مشهد؛ رضوی، شماره نسخه:30092

خط: نسخ، بی کا، تا: 1122ق؛ واقف: موسی بن طالب بن جمشید، تاریخ وقف 1233، کاغذ: نخودی آهار مهره، جلد: میشن یک لای عنابی، 11گ، 18 سطر، اندازه: 11×16سم [ف: 26- 23]

54. مشهد؛ حیدری: شماره نسخه 31/1

بی کا، تا: با تاریخ 1122ق [اندیشه حوزه: س 2، ش7 - 213]

55. مشهد؛ شیخ علی حیدر، شماره نسخه : 846/2

خط: نسخ، كا: محمد علی بن شیخ خضر نخعی، تا: جمعه 21رجب 1126ق؛ افتادگی انجام محشی، دارای بلاغ، جلد جرم قرمز، 6گ (177ر -182ر)، 19 سطر، اندازه:12×20 سم [مؤيد: 2- 282]

56. مشهد؛ رضوی، شماره نسخه: 36706

انجام: برابر

خط: نسخ، بی کا، تا: 1133ق؛ اهدایی رهبری، مهر 1386، کاغذ: آهار مهره نخودی فرنگی، جلد تیماج مشکی ضربی، 12گ، 16 سطر، اندازه: 20x14/5

سم [اهدائی رهبر: 2 اخبار1- 30]

57. مشهد؛ رضوی: شماره نسخه: 5678

آغاز: الزبورة (كذا) الاولى طوبی لرجل لا يسلك سبيل الاثمه؛ انجام: قال جزاءه (كذا) ان احرم وجهه على النار و انا لا اضيع أجر المحسنین، پس از این صد سوره، 4 صفحه ترجمه قطعه ای است از صحف حضرت ابراهيم خليل - عليه السلام -

در صدر نسخه نوشته شده: «ترجمه الزيور المنزل على داود النبي»، نسخه حاوی صد سوره است، مترجم و راوی آن شناخته نشد؛ خط: نسخ، بی کا، تا شنبه 28 جمادی الاول 1156ق؛ واقف نادرشاه، تاریخ وقف 1145 [در فهرست کذا]، کاغذ: نخودی، جلد: مقوا با روپوش پارچه، 53گ، 9 سطر، اندازه: 25x17/5 سم [ف:5-8]

58. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 18839 ض

بی کا، تا: 1162ق [د.ث. مجلس]

59. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 11807/2

آغاز : الحمد لله أبداً على كل نعمة و الصلوة على رسوله محمد و آله صفوة الأمة أما بعد فهذه في بيان الأحاديث القدسية؛ انجام و من كان تائباً فأنا الذي تھيته عن الذنوب ومن كان عادياً فأنا الذي ...

در این رساله «احادیث قدسی» به صورت «صحيفة، صحیفه» در چهل صحیفه آمده است، موضوع احادیث، بیشتر اخلاقی و در مذمت دنیا می باشند؛ خط: نسخ، كا: سید علی فرزند سید محمد تا: 1165ق؛ افتادگی انجام؛ مصحح، کاغذ: فرنگی، آهار مهره، 15گ (306-320)، 17 سطر، اندازه:9×15سم [ف: 30- 28]

60. تهران: ملی: شماره نسخه: 2886/1

آغاز: برابر؛ انجام: یابن آدم اذ اقمت بين يدي فقم كما يقوم العبد الذليل ( برگ 21ب) .. و ليكن هذا آخر ما اردنا .. على يد الحاطی خاک قدم دوستان .. عند المحمد بن مرحوم محمد صادق نوری 1181

مکرر نسخه 3877/2 با اندک اختلاف، این نسخه 46 بند است و نسخه 3877/2

در 39 بند است. تا بند 77 هر دو مطایی یکدیگر هستند بعد از مختلف می شوند؛ خط: نسخ خوش، کا: عبدالمحمد بن محمد صادق نوری، تا 1181ق، کاغذ: اصفهانی نخودی، جلد: مقوا رویه تیماج زيتونی دوره جدول با گل و بوته فشرده، 15گ (7-21پ)، 19 سطر (8/5×15/2 )، اندازه:13×21سم [ف : 17- 130]

61. قم: مرعشی؛ شماره نسخه: 10359/2

کا: محمد صادق بن مرتضی حسینی تبریزی، تا: 1191ق، جا: اصفهان، جلد. تیماج مشکی بدون مقوا، 20گ (90ر-109ر)، 14 سطر، اندازه: 10×15/5سم [ف: 26 -301]

62. ساری عمومی ساری؛ شماره نسخه: 142/1

آغاز: برابر انجام: أن هذا لفي الصحف الأولى صف ابراهيم و موسی تم .

هر حدیث به صورت زیرنویس ترجمه فارسی دارد؛ خط: نسخ کا: شيخ حمزه ابن شیخ محمد صالح کر کاودیلی از محال زیتون رودبار، تا 1192ق؛ کاغذ: اصفهانی، 7 سطر (8×15)، اندازه:

ص: 66

11/5×21/5سم [ف: 112]

63. قم، گلپایگانی، شماره نسخه:7884- 29/264

آغاز: برابر، انجام: 32 بسم الله يابن آدم اجلك يضحك بأملک و فضائي يضحك من حرزک وتقديري يضحک من تدبيرک وآخرتي تضحک من دنياک وقسمتي

خط: نستعليق، بي كا، تا: قرن 12و13؛ افتادگي: انجام؛ مصحح، باترجمه زيرنويس برخي از لغات در اول نسخه، شيخ شهيد زين الدين عاملي چهل سوره از تورات موسي انتخاب فرموده ! پس ازچهل سوره لغات عربي با ترجمه در نسخه درج شده، گويا بندی از کتابی در لغت است؛ جلد: مقوا عطف گالينگور قهوه اي،20گ، 13سطر، اندازه: 12×16سم [ف: 1- 113]

64. شیراز؛ شاهچراغ؛ شماره نسخه: 2504/2

خط: نسخ، بی کا، تا: فرن 13، 19گ (144-162)، اندازه: 10/5 ×15سم [ف: 4- 129]

65. همدان: برنا، قاسم؛ شماره نسخه :3/ 46

خط: نستعلیق، بی کا، تا: فرن 13؛ قطع: ربعی [نشریه: 5- 379]

66. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 8789/2

خط: نستعلیق تحریری، بی کا، تا: قرن 13، 15 گ (112 پ۔ 126پ) [مختصر : ف:160]

67. تهران: دانشگاه شماره نسخه: - 358/2

انتخاب کرده حضرت امیر به فارسی خط: نستعلیق، بی کا، تا: قرن 13؛ کاغذ فرنگی، جلد: تیماج قهوه ای، 14گ (7ر -20)، 20 سطر (11×18)، قطع ربعی، اندازه: 25x19سم [ف: 16- 249]

68. قم، گلپایگانی شماره نسخه : 2/ 7553 - 38/173

آغاز: کتابی فجعلتموه تحت اقدامكم فاخذتم الدنانير فجعلتموها فوق رؤسكم، انجام: و الشمس و القمر و النجوم تشهدون علیك خط: نسخ معرب، بی کا، تا: قرن 13، افتادگی: آغاز و انجام، جلد: مقوا عطف گالینگور قهوه ای، 26گ، 11 سطر، اندازه: 12×18سم [ف: 1- 113]

69. قم؛ گلپایگانی؛ شماره نسخه : 2068- 168/ 11

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، بی کا، تا: فرن 13؛ در پنج برگ پایانی نسحه مطالبی متفرقه در اصول فقد [نهی، عموم، الف و لام، مفرد و ..) تحریر شده و در پایان آن آمده که «من تحقیقات مولانا آقا سيد على»؛ جلد: گالینگور، 15گ، 17-20 سطر، اندازه: 11×18سم [ف: 1 - 112]

70. مشهد؛ گوهر شاد شماره نسخه: 1/ 650

خط: نسخ، بی کا، تا قرن 13، در برگ 18 يکصد منزل عرفانی است، مصحح: مهر: حاج سید سعید کاغذ آهار مهره، جلد مقوا با روکش کاغذ ابری عطف و گوشه پارچه، 14گ (1-14)، 17 سطر (9/5×14 )، اندازه: 21٫5x15سم [ف: 2- 760]

76. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه:ص13505

خط: نسخ، بی کا، تا: قرن 13؛ کاغذ نخودی، جلد: مقوا، 11گ،19 سطر، اندازه: 13/5×21سم [ف: 14- 10]

72. تهران: مروی شماره نسخه : 685/2

چهل حدیث؛ بی کا، تا: قرن 13؛ قطع: خشتی [ف: 294]

73. کرمانشاه؛ میبدی (خاندان)؛ شماره نسخه: 1 /95

خط: نسخ، بی کا، تا: قرن 13؛ مهر: «افوض امرى الى الله محمد شریف

بن محمد جعفر»، (بیضی)، جلد. تیماج مشکی، 48گ (1پ-48ر)، اندازه:

14/5x10سم [ف: 71]

74. قم؛ معصومیه: شماره نسخه: 689/3

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، بی کا، تا قرن 13؛ جلد: تیماج قهوه ای، 13گ (64پ۔ 76ر)، مختلف السطر (9×11)، اندازه: 15x10 سم [ف: 2- 330]

75. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 239467

آغاز: برابر، انجام: فلايغرنكم الحياة الدنيا ولايغرنكم بالله الغرور و السلام علی من اتبع الهدی

خط: نسخ، بی کا، تا قرن 13؛ مترجم به فارسی زیرنویس، با ترجمه 12 سوره؛ محشی؛ واقف: سردار کل یار محمد خان افشار، تاریخ وقف : خرداد 1332، کاغذ: شکری، جلد. تیماج قهوه ای ضربی با ترنج و سرترنج، 56 گ، 12 سطر، اندازه 9×16سم [ف: 26 - 25]

76. يزد: وزیری: شماره نسخه: 1869/1

بی کا، تا قرن 13 کاغذ: کبود آهار مهره، جلد. تیماجی مشکی، 20گ (1-20)، اندازه: 16/5×21 سم [ف: 3- 1079]

77. قم؛ طبسی، شماره نسخه : 4/ 261

آغاز: برابر، انجام: يا موسی بن عمران يا صاحب البيان اسمع

خط نسخ، بی کا، تا قرن 13 افتادگی: انجام ؛ جلد: مقوا عطف و گوشه تیماج سرخ، 12گ، 20 سطر، اندازه: 13×19سم [ف مخ: 1- 36]

78. تهران: دانشگاه شماره نسخه : 2532/2

خط نسخ، كا: حاجی علی اکبر بن حاجی محمد علی شاه میرزایی شهیرزادی، تا: قرن 13، کاغذ: فرنگی کبود و سفید، جلد: تیماج مشکی، 11گ (62ر -72ر] ، 16 سطر (9/5×17 )، اندازه: 13×21سم [ف: 9- 1331]

79. تهران: مجلس، شماره نسخه: 1202/51 - طباطبائی

آغاز: برابر، انجام: يا موسی آنی وضعیت اربعة في اربعه. .. و من اراد و اعظا فالموت يكفيه من طلبنی وجدنی و من وجدنی احبني و من احبنی اشقني .. و من قتلته افدیته صدق الله

خط: نستعلیق، بی کا، تا قرن 13، در پایان این نسخه بر دیگر نسخه ها افزونی دارد؛ 50گ [ف: 23- 730]

80. قم؛ مرعشی شماره نسخه: 14553/5

آغاز: برابر؛ انجام: الحديث السابع عشر: يقول الله تعالى: يابن آدم إعغمل كما أمرتك و انتهى كما نهيتك عنه أجعلك حياً لا يموت أبداً و أنا حي أموات أبد و اذا قلت کن فیکون .. کنت مجيباً به اذا دعاني و إن سئلني أعطيته. .

شامل هفده حدیث؛ خط: نستعلیق، کا: لطف الله بن محمود، تا:

ص: 67

قرن 13؛ محشی، کاغذ: فرنگی، جلد: مقوایی، 5گ (98پ۔ 102ر)، 16 سطر (7/5×16 )، اندازه:11×17سم [ف: 36 -569]

81. مشهد؛ رضوی: شماره نسخه: 13319

کامل؛ خط: نسخ، کا: رضا بن موسی الرضا دامغانی، تا: قرن 13؛ حواشی اوراق روایاتی است در اخلاق و آداب واقف: عباس فخيمی، تاریخ وقف: آذر 1362، کاغذ: نخودی، جلد: مقوا، 15گ، 12 سطر، اندازه:16/5×22 سم [ف: 26- 26]

82. مشهد؛ رضوی، شماره نسخه : 38355

آغاز: برابر، انجام عمل الابرار بعمل الفجار فلا تغرنكم الحيوة الدنيا ولايغرنكم بالله الغرور

خط: نسخ خفي، كا: محمد صالح، تا: قرن 13؛ افنادگی انجام ؛ کاغذ: نخودی فرنگی، 1گ، اندازه 10×15سم [ اهدائی رهبر : اخبار1- 31]

83. مشهد؛ رضوی شماره نسخه:36613

خط: نسخ، بی کا، تا: قرن 13، دو صفحه ابتدای این نسخه به صورت تحت اللفظی به فارسی ترجمه شده؛ اهدایی رهبری، مهر 1386، کاغذ فستقی فرنگی آهار مهره، جلد: تیماج زرشکی با عطف تیماج قهوه ای، 22 گ

، 20 سطر، اندازه: 14×21سم [اهدائی رهبر: 2 اخبار1- 32]

84. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 13482/4

آغاز: برابر؛ انجام و کم من عبد قترت عليه الدنيا فصبر و مات فدخل الجنة

خط: نسخ، بی کا، تا: فرن 13؛ دارای خطبه کوتاهی است، دارای حواشی با نشان «كنز» و غیر آن، مصحح، در انتها حدیثی از حضرت امام رضا (علیه السّلام) آمده؛ مهر در باغ گل احمد. . (مستطيل )، تملک کاظم بن حسن اردکانی یزدی، ملامحمد على مقدسی یزدی اردکانی؛ کاغذ: فرنگی، جلد. تیماج مشکی مجدول، 38گ (109-146)، 12 سطر، انداره: 5×16سم [ف: 34-

210 ]

85. قم؛ مرکز احیاء؛ شماره نسخه: 3577/2

خط: نسخ، بی کا، تا: قرن 13؛ مصحح، محشی، در بیست برگ آخر قصص متفرقه ای از تاریخ کربلا آمده؛ 7گ (173پ۔ 179پ)، 21 سطر، اندازه: 5/ 20×5/ 30سم [محدث ارموی مخ 1- 66]

86. مشهد؛ رضوی: شماره نسخه : 15129

آغاز: بسمله، الحمد الله رب العالمین و الصلوة و السلم على خير خلفه محمد و آله اجمعین؛ انجام: برابر

خط: نسخ، بی کا، تا قرن 13؛ برخی از سور در متن و حاشیه مترجم به فارسی واقف مكتبة امير المؤمنين (علیه السّلام)، تاریخ اردیبهشت 1365، کاغذ: نخودی، جلد: تیماج عنابی، 12گ، 14 سطر، اندازه: 15×20/5 سم [ف: 14- 7 ]

87. مشهد؛ رضوی، شماره نسخه: 16550

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، بی کا، تا قرن 13 واگذاری بنیاد مستضعفان در شهریور 1367؛ کاغذ: نخودی، 6گ، مختلف السطر، اندازه: 17/5x11 سم [ف: 14- 8]

88. مشهد رضوی؛ شماره نسخه: ض 14263

آغاز: برابر، انجام: و البخيل مذموم و الحسود مغموم و النعمة لا تدوم و النا قد حی قیوم.

خط: نسخ، بی کا، تا قرن 13، ترتیب سور رعایت نشده است؛ واقف سید محمد باقر موسوی سبزواری، تاریخ وفق: محرم 1405؛ جلد: تیماج مشگی، 6گ، اندازه: 21/5x15/7 سم [ف: 14- 8]

89. مشهد: رضوی شماره نسخه : 9190

انجام: باین آدم الموت نازل یک و آن گرفت و اصبر.

موجودی تا سوره 32 می باشد؛ خط: نسخ، بی کا، تا قرن 13 افتادگی انجام؛ واقف: شیخ محمود واعظ حلبی، تاریخ وقف: آذر 1341، کاغذ: نخودی، جلد: بیاض، 10گ، 14 سطر، اندازه 10/3 ×21سم [ف: 14-9 ]

90. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 14369/11

خط: نستعلیق، بی کا، تا قرن 13؛ جلد. تیماج مشکی ضربی مجدول، 11گ (113ر-123ر)، اندازه: 16×21سم [ف: 38- 498]

91. تهران: دانشگاه: شماره نسخه: 9061

آغاز: برابر؛ انجام: ان هذا لفي الصحف الأولى صحف ابراهيم و موسی تمت بعون (الله )

خط: نسخ، بی کا، تا: قرن 13؛ کاغذ: فرنگی، جلد تازه، 22گ، 13 سطر (7×10)، قطع: بغلی، اندازه 11×17سم [ف: 17 -283]

92. تهران: دانشگاه شماره نسخه: 8555/2

خط: نسخ، بی کا، تا قرن 13، کاغذ: فرنگی، جلد. تیماج مشکی مقوایی، 9گ (64پ- 72پ)، قطع: ربعی، 20 سطر (8×15) [ف: 17 - 161]

93. تهران: ملک؛ شماره نسخه: 1/ 2358

خط: نسخ، بی کا، تا: قرن 13 [ف: 5- 472]

94. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: -9467/3

در فهرست با نام «منتخب التوراة»، آمده است؛ خط: نستعلیق، کا: محمد بن جمشید، مراغی، تا قرن 13، 5گ (10پ - 14ر) (مختصر ف: 809]

95. رشت؛ جمعیت نشر فرهنگی؛ شماره نسخه: 1/ 750الف

بی کا، تا: قرن 13، کاغذ. شکری، جلد: جرمی [رشت و همدان - ف: 1226] 96. شیراز؛ علامه طباطبائی، شماره نسخه 1405

خط: نسخ، بی کا، تا قرن 13: 11گ، اندازه : 14/5×19 سم [نسخه پژوهی 2 -109]

97. تهران: عبد العظيم شماره نسخه :658/3

خط: نستعلیق، بی کا، تا: قرن 13: مصحح، بعد از رساله در دو صفحه احادیث پراکنده درج شده است، 6گ، 24 سطر، اندازه:17×20/5سم [ف: 1- 39]

98. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 451- طباطبائی

ص: 68

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ عالی، کا: محمد هاشم اصفهانی، تا 1205ق؛ كاتب از شاگردان احمد تبریزی است. این مرقع مشتمل بر 32 قطعه است که چهل سوره تورات را به صورت مرقع در آورده است. تمام صفحات دارای جدول به قلمهای چندگانه زر و زنگار و مشکی و کمند به ده قلم زر و مشکی است. بین خطوط جدول و نیز بین جدول و کمند به شیوه گل و بوته ترصيع و تذهیب شده؛ کاغذ: فرنگی، جلد روغنی با نقش گل و بوته و حاشیه مذهب، 32گ، قطع: وزیری، اندازه: 15×22سم [ف: 24- 296]

99. قم؛ مرعشی شماره نسخه: 8244/3

خط: نسخ معرب، بی کا، تا: 17 جمادی الاول 1208ق، به دستور میرزا عبد الوهاب خان سرهنگ فوج اصفهان؛ افنادگی: آغاز (برگ اول)، جلد: رو ترمه عطف و حواشی تیماج قهوه ای پشت تیماج قرمز، 21گ (61ر-81ر)، 15 سطر، اندازه: 10×17 سم [ف: 21- 202]

100. شیراز: ملی؛ شماره نسخه ف: 323/7

آغاز: برابر، انجام: رب لاتذرنی فردا و انت خير الوارثین و صلی الله على سيدنا محمد و آله اجمعین - تمت الرساله بعون الملک الوهاب سنه 1215

معانی آنها با جوهر سرخ در زیر آنها نوشته شده است و متذکر شده که چهل سوره از توراة موسی انتخاب شده است؛ خط: نسخ و نستعلیق، بی کا، تا

1215ق، 20، 20گ، سطر، اندازه : 6/5×12/5 سم [ف: 1- 303]

101. قم: مرعشی؛ شماره نسخه : 6/ 3851

خط: نستعلیق، بی کا، تا: 1221ق، مصحح: جلد. تیماج قهوه ای، 8گ (56پ -63پ)، اندازه: 11×18سم [ف: 10- 239]

102. تهران: مفتاح، شماره نسخه: 855/17

كا: عبد الرحيم بن کریم قمی کهکی، نا: 1221ق، جا: فم مدرسه خان (نشریه 7- 134]

103. خوی، نمازی، شماره نسخه : 4/ 635

خط: نسخ، بی کا، تا 1222ق؛ واقف: حسن صدرزاده خویی ؛ تاریح وقف: 1347ش، جلد: تیماج قهوه ای ضربی 14 سطر اندازه: 15x10 سم [ف:

344]

قم مرکز احیاء؛ شماره نسخه : 874/4

نسخه اصل: همان نسخه بالا، 35ص [عکسی ف: 3- 65]

104. شیراز؛ علامه طباطبائی، شماره نسخه: 1684/2

آغاز: برابر

خط: نستعلیق، کا: ابراهیم قمی تفرشی، تا 1224ق، جا: دار العلم قزوین: 12گ (50-61)، اندازه: 15/5 × 23/5 سم [نسخه پژوهی: 3- 165]

105. یزد: وزیری؛ شماره نسخه : 2452/2

بی کا، تا 1225ق، واقف: سید عبد الوهاب حسام زاده، کاغذ: فرنگی، جلد مقوایی روکش کاغذ ابری آبی سفیا، عطف تیماج عنابی، 17گ (33-49)، 17 سطر ( 6×10/5 )، اندازه: 10/5 × 15/5 سم [ف: 4- 1299]

106، تهران؛ مجلس: شماره نسخه: 10569/2

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، بی کا، تا: جمادی الاول 1225ق؛ جلد: تیماج سیاه با ترنج، 9گ (11پ- 19پ)، اندازه: 15×21 سم [ف 33/1 - 106]

107. کرمانشاه؛ نجومی؛ شماره نسخه: 3 - مجموعه بدون شماره

کا: طاهر بن صالح حسینی مازندرانی، تا: سه شنبه صفر 1225ق، جا: مدرسه صادقیه [دليل المخطوطات: 1- 274]

108. قم: گلپایگانی شماره نسخه: 1/ 5905- 29/345

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ و نستعلیق، کا: حاج محمد حسن بن على، تا: دوشنبه 18 جمادی الثانی 1225ق؛ ترجمه ها به نستعلیق و در لابه لای سطور و به شنگرف، جلد: تیماج مشکی ضربی مجدول گرهی، 46گ، 10سطر، قطع: بياض رفعی، اندازه: 8×16سم [ف 1- 112]

109. یزد؛ وزیری شماره نسخه: 3630/2

آغاز: بسمله الحمد لله الذي جعل حدیث ذات قدسيه شرفاً اللذاکرین؛

خط: نسخ، کا: محمد حسین بن شاطر ابو طالب، تا: 1226ق؛ کاغذ: فرنگی، جلد: مقوایی با تیماج مشکی ضربی زرین، 21ص ( 85-65)، 20سطر (10×15/5)، اندازه: 16×21/5 سم [ف: 5- 1729]

110. تهران: ملک: شماره نسخه : 3/ 6260

آغاز و انجام: برابر

بی کا، تا: 1227ق؛ کاغذ. رنگارنگ، جلد: میشن مشکی [ف: 9- 298]

111. قم، گلپایگانی، شماره نسخه : 5300/4 - 26/180

آغاز: برابر، انجام: يابن آدم خلقتك لنفسي فلاتلعب وكفلت رزقک فلاتتعب يابن آدم خلق للبقاء وانا حي لا اموت اطعني اجعل حياً لاتموت تمت.

خط: نسخ، كا: عباسعلی بن زین العابدين مازندرانی، تا: 1228ق؛ جلد. تیماج مشکی ضربی مجدول، 15گ، 17 سطر، اندازه: 10×16سم [ف: 1- 112]

112. قم؛ مرعشی شماره نسخه : 8215/7

خط: نسخ، كا: حسین حسنی لاریجانی نیاکی، تا: 1229ق، جلد:

تیماج قهوه ای، 9گ (255پ-263پ)، اندازه: 21×35سم [ف 21 - 183]

113. قم؛ گلپایگانی شماره نسخه :43/ 4063- 183/ 20

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، بی کا، تا: 1230ق، جلد: تیماج مشکی، 18 گ، 13 سطر، اندازه 9×15 سم [ف: 1- 111]

114. تهران؛ مجلس: شماره نسخه : 8372/3

آغاز: برابر، انجام: والصلوة و الرحمة علیک منی دائمة .. و آله اجمعین.

خط: نسخ، بی کا، تا 1233ق؛ در حاشیه و ذیل و بالای سطور، افتادگی ها تحریر شده است؛ جلد. تیماج قهوه ای مجدول گرهی،

ص: 69

23گ (73ر- 95پ)، 11سطر، اندازه:13/5×23سم [ف: 27/2 -84]

115. دامغان؛ قمر بنی هاشم (علیه السّلام): شماره نسخه:/2 140

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ و نستعلیق، کا: محمد حسن بن محمد زکی کمال آبادی، تا: 1234ق، مصحح، محشی، در نهایت وصیتی از امام حسن (علیه السّلام) و حکاینی آمده است؛ جلد: تیماج قهوه ای ضربی بدون مقوا، 13گ، اندازه: 11×19 سم [ف:- 6]

116. مشهد: الهیات، شماره نسخه: 504/1

خط: نسخ، بی کا، تا رمضان 1234ق، جلد. تیماج مشکی ضربی، 21 سطر ( 8×14/5)، اندازه: 15/5×21 سم [ف: 1- 394]

117. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 9222/1

آغاز: برابر

خط: نسخ، كا: محمد حسن ابن جعفر اسکویی، تا: 1236ق؛ جلد: تیماج فرنگی سرخ، 17گ (1ر- 17ر)، 14 سطر، اندازه: 14/5×20/5سم [ف: 30- 19] 118. خوی: نمازی شماره نسخه : 618/2

خط: نسح، كا: على بن ملا محمد سیورجانی (از محال کر کر]، تا 1236ق، جا: نجف اشرف؛ تملك: شیخ عبد الله و عاریه میر عبد الشکور 18 ربیع الثانی 1308، جلد. تیماج مشکی، 18 سطر، اندازه:14×20سم [ف : 330]

قم؛ مرکز احیاء شماره نسخه : 873/2

نسخه اصل: همان نسخه بالا، 14ص [عکسی ف: 3- 62]

119. قم: مرکز احیاء؛ شماره نسخه: 2/ 1562

آغاز: الحمد لله رب العالمين .. اما بعد بدان که این رساله ای است از کلام امیر المومنین .. موعظه اول می فرماید که عجب دارم از کسی که بقین داند مردن را

نسخه اصل: کتابخانه مدرسه نماری - خوی 800 [در این کتابخانه این رساله با این شماره یافت نشد] ترجمه ای است از «الاحادیث القدسية منسوب به امیر مؤمنان (علیه السّلام) که در آن چهل موعظه تورات را حضرت ترجمه فرموده است. در نسخه حاضر این مواعظ، پنجاه موعظه و ماخوذ از تورات و انجیل دانسته شده ولی در ترجمه بیش از بیست و شش موعظه نیامده است: بی کا، تا: با تاریخ 1338ق؛ 18 ص (11-28) [عکسی ف: 4- 386]

120. تهران: ملی؛ شماره نسخه : 3877/2

آغاز: بسمله، حماد له، وصلى الله على خير خلقه محمد و آله اجمین و بعد فهذه فایده. .. هي اربعون سوره منتخبه من التوریه. . السوره الاولى يقول الله: انجام: برابر

خط: نسخ، کا: محمد ابراهيم بن محمد اسماعيل بن محمد جعفر خراسانی، تا: 1339ق، کاغذ: فرنگی سفیان، جلد: تیماج حنایی یک لا از بیرون قهوه ای شده با ترنج و گل و بوته، 17گ ( 106پ- 122ر)، 14-16 سطر (8×14 و

7/5×15/5)، اندازه : 14/2×20/2 سم [ف: 17- 117]

121. مشهد؛ شیخ علی حیدر؛ شماره نسخه : 6/ 830

خط: نسخ، کا: مراد طباطبائی بروجردی، تا: 1239ق، جا: تبریز؛ جلد چرم زرد، 33 گ (82پ-114ر)، اندازه: 10×14سم [مؤبد: 2 - 274 ]

122. اصفهان: دانشگاه اصفهان، شماره نسخه: 233/5

در چهل سوره فارسی بی کا، تا 14 شعبان 1240ق، کاغذ: فرنگی، [نشریه: 11- 932]

123. قم، گلپایگانی شماره نسخه : 1853/2 - 10/163

آغاز و انجام: برابر

خط : نسخ، كا: نجفعلی لنکرکنانی، تا دوشنبه 4 جمادی الاول 1245ق، جا: قریه دانعسفان، مصحح: جلد: تیماج قهوه ای، 6گ، 22 سطر، اندازه: 20x14/5

سم [ف: 1- 112]

124. تهران: الهيات؛ شماره نسخه: 70/3

شامل چهل سوره؛ خط: نسخ و نستعلیق، بی کا، تا: 14 شعبان 1246ق؛ کاغذ: فرنگی، جلد: تیماج سرخ مقوایی، 19گ (43ر - 61پ)، اندازه: 14/5×21

سم [ف: 226]

125. قم: فيضية: شماره نسخه : 1920/4

چهل سوره خط: نستعلیق، کا: محمد بن مرتضی قلی، تا : 1246ق؛ 20گ، 14 سطر، اندازه: 10×16 اسم [ف: 3- 149]

126. یزد؛ وزیری شماره نسخه: 1/ 3345

خط: نستعلیق تحریری، کا: محمد تقی بن ابوالقاسم تهرانی، تا 1246ق؛ کاغذ: اصفهانی، جلد. تیماج مشکی، 20ص (1-20)، 11 سطر (8×15)، اندازه:14×21 سم [ف: 5- 1621]

127. تهران: دانشگاه شماره نسخه: 10843/7

آغاز: و او شدیدترین مردم است در عذاب روز قیامت زیاد می کنم عذاب را بر بالای عذاب دیگر بر ایشان بر آن چه کسب کردن از گناهان انجام تمام شد در روز بیست سیم محرم الحرام در سنه 1246

کامل؛ خط: نستعلیق، بی کا، نا: 23 محرم 1246ق؛ جلد: تیماج مشکی ضربی با ترنج و سرترنج مجدول، 22گ (81ر-102پ)، 14 سطر (8×15)، اندازه: 14×1/5 اسم [ف: 20- 409]

128. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه:ض 9615

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق، كا: محمد علی بن محمد موسوی لاریجانی، تا: یکشنبه 8 جمادی الاول 1246ق، كاتب اشتباهاً پنجاه سوره ذکر نموده زیرا او سوره سی و توابع آن را از قلم انداخته است، محشی؛ واقف خان بابا مشار، تاریخ وقف

ارديبهشت 1346؛ جلد. تیماج مشگی، 9گ 20-22 سطر، اندازه:15×21سم [ف: 14- 7]

129. قم، گلبایگانی شماره نسخه: 3/ 1633- 183/ 9

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، كا: محمد حسین بن محمد کاظم شزکی، تا پنج شنبه 29 رمضان 1250ق؛ مصحح، جلد: مقوا عطف و گوشه تیماج قهوه ای، 28گ، 10 سطر، اندازه 10×15سم [ف: 1- 111]

ص: 70

130. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 22261

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق، كا: محمد حسین بن محمد علی حسینی، تا شوال 1251ق؛ مصدر به چهار برگ در مطالب متفرقه؛ واقف: شهید کبریائی، تاریخ وقف: شهریور 1374؛ کاغذ: فستفی، جلد: تیماج قهوه ای، 28گ، 21 سطر، اندازه 15×1/5 2سم [ف: 26- 22]

131. مشهد رضوی؛ شماره نسخه: 22973

آغاز: برابر، انجام: فلا تموتوا قلوبكم بحب الدنيا فزوالها قريب

خط: نسخ، بی کا، تا: سلخ رمضان 1252ق، واقف مرحوم سید عبد الباقی آیت اللهی، تاریخ وقف: اسفند 1374 کاغد شکری آهار مهره، جلد: تیماج قهوه ای، 26گ، 12 سطر، اندازه 1/5 1 ×15/2سم [ف: 29- 21]

132. قم: مرکز احیاء؛ شماره نسخه: 6/ 4425

خط: نسخ، كا: يعقوب بن على لنكر کنانی موسوی، تا: دوشنبه 11 شعبان 1252ق؛ در برگ آخر متفرقاتی مکتوب است؛ جلد: تیماج مشکی ضربی بدون مقوا، 11 ص (140پ - 150ر)، 18 سطر، اندازه: 15×20/5سم [محدث ارموی مخ: 1- 66]

133. شیراز؛ علامه طباطبائی؛ شماره نسخه: 3/ 1628

خط: نستعلیق، بی کا، تا: 1253ق، 42گ (123-164)، اندازه: 11/5 ×20/5سم [نسخه پژوهی: 3- 155]

124. قم؛ مسجد اعظم، شماره نسخه: 2853/1

آغاز: برابر؛ انجام: فوجدته في تلاوة القرآن وطلب الميزان فوجدته في ذكر الله دائما وطلب البرفوجدته في السحاء صادق على (علیه السّلام)

خط: نسخ، كا: محمد حسن برزانی، تا 13 رمضان 1253ق؛ در ادامه متفرقاتی در احادیث ادعيه و طلسمات آمده است: جلد: تیماج قهوه ای، 26گ، 14 سطر، اندازه: 11×18سم [ف مخ: 1- 59]

135. بیرجند: دیانی؛ شماره نسخه : 157/1

خط: نسخ زیبا، كا: محمد حسن بن محمد علی، تا صفر 1254ق، جا: بیرجند، جلد تیماج قهوه ای بدون مقوا، 11گ (1ر-11پ)، اندازه: 17/5x11 سم [ف: -119]

136. مشهد؛ رضوی، شماره نسخه: 33357

آغاز: بسمله. حمادله این فایده جلیله و موعظة بليغه است و ابتدا چهل سوره انتخاب کرده شد از تورات، انجام: پس قسم به عزت و جلال من هرگز احدی بر نمی گردد. .. 29 جمادی الاخر 1254

خط: نستعلیق تحریری، بی کا، تا 29 جمادی الثانی 1254ق؛ اهدای رهبری، بهمن 1384؛ کاغذ: نخودی آهار مهره، جلد: تیماج مشکی، 25گ، 11 سطر، اندازه: 10/5×20/5سم [اهدائی رهبر 2 اخبار1- 34]

137. مشهد رضوی، شماره نسخه: ض 15572

خط: نسخ، بی کا، تا: 13 محرم 1256ق، کاغذ: آهار مهره نخودی، جلد: تیماج قهوه ای، 15گ، 16 سطر، اندازه : 14/5×21سم [ف: 14- 10]

138. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 12002/1

آغاز: برابر؛ انجام: کم من عبد فرطت عليه الدنيا فصبر و مات فدخل الجنة، تمت.

خط: نسخ، كا: فرزند ملا حسن بذشی بسطامی، قا: 1256ق؛ مصحح، در پایان بين برگ های (9- 12) احادیثی در مناجات آمده است؛ مهر: «صح اسماعیل» (مستطیل و بیضی)، کاغذ: فرنگی، 9گ (1-9)، 20 سطر، اندازه : 6/5×13 سم [ف: 30- 344]

139. مشهد؛ شیخ علی حیدر، شماره نسخه: 1287/5

خط: نسخ، كا: محمد اشکوری، تا 1256ق، مهر: «یا محمد بیضی»؛ جلد: تیماج قهوه ای، 50گ (66پ -115پ) ، اندازه : 10/5×17 سم [مؤيد: 3- 240]

140. مشهد؛ رضوی، شماره نسخه: 38285

انجام: و ما ربك بظلام للعبيد

خط: نسخ جلی، کا: محمد اشکوری، تا 1256ق؛ از سوره دوم تا بیست و یکم مترجم به فارسی زیرنویس، عناویس و ترجمه به سرخی اهدایی رهبری، مهر 1386 کاغذ: نخودی آهار مهره ، جلد. تیماج ضربی قهوه ای سوخت با ترنج و سرترنج، 49گ، 4 سطر، اندازه: 10/5×16/7 سم [اهدانی رهبر: 2اخبار1- 31]

141. مشهد؛ رضوی، شماره نسخه : 24755

آغاز: برابر انجام: يا ابن آدم لاتغفل عن عبادتي فاملا قلبک و بدنک شغلا و صدرک هما وغما و احجب دعائک وارد عملک و اعمل دنیاك عسرا و رزفک قليلا لااظلم

خط: نستعلیق، كا: قد اعلی موسوی نیشابوری بحرینی، تا: یک شنبه 26 ذیقعده 1257ق، اهدایی رهبری، اسفند 1376، کاغذ: نخودی، جلد مقوا رويه گالینگور، 6گ، 25 سطر، اندازه: 11×18سم [اهدائی رهبر: 2 اخبار1- 32]

142. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 27561

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، كا: محمد کاظم بن عبد الله زرندی، تا: پنج شنبه 10 شوال 13257ق، کاغذ: نخودی آهار مهره، جلد: تیماج یک لای مشکی، 15گ، 20 سطر مورب، اندازه: 10×14سم [ف:26- 22]

143. شیراز امام عصر؛ شماره نسخه: 2/ 262

خط: نسخ، کا: محمد حسین بن محمد باقر، تا: ربیع الاول 1257ق؛ 11گ (9-20)، 22 سطر، سطح مكتوب (9×17)، اندازه:14×20سم [ف: 1- 111]

144. یزد: وزیری: شماره نسخه: 1469/1

خط: نسخ، كا: ابراهيم شریف پسر حاج محمد علی یزدی، تا 1257ق؛ کاغذ: اصفهانی، جلد تیماج مشکی، 28گ، 16 سطر (6×11)، اندازه: 10×14/5

سم [ف: 3- 967]

145. مشهد؛ شیخ علی حیدر، شماره نسخه: 1323/2

آغاز: الحمدلله رب العالمین و صلی الله على خير خلقه محمد و آله الطاهرین؛ انجام: که گویا می بینی مرا و اگر مرا نمی بینی بدرستی که من را نمی بینم

ص: 71

ترجمه کتاب «اربعون سورة من التوراة» خط: نستعلیق، کا: محمد بن مهدی موسوی خویی، تا: 1259ق. جلد: تیماج مشکی، 16گ (56پ-71ر)، اندازه: 15/5×20/5سم [مؤید: 2- 268]

146. خوی؛ نمازی؛ شماره نسخه: 667/1

خط: نسخ، بی کا، تا 1259ق. جلد: تیماج قهوه ای، اندازه: 15×20سم [ف: 363]

147. قم، گلپایگانی شماره نسخه: 4/ 2527- 207/ 13

آغاز: برابر انجام: ينبغي الانسان ان يقول كل ساعة وحين لاحول ولاقوة الا بالله العي العظيم. تمت

خط: نسخ، كا: محمد بن محمد باقر حسینی، تا: 1260ق؛ بعد از پایان رساله، نسخه دیگری از همین رساله تحریر شده که سوره های آن طولانی از نسخه اول است؛ جلد: تیماج مشکی ضربی ترنج با سر، 55گ، 15 سطر، اندازه: 11×16سم [ف: 1 - 113]

148. کرمانشاه؛ نجومی شماره نسخه: 1مجموعه بدون شماره

آغاز: برابر

بی کا، تا: جمعه 16 ذیحجه 1260ق [دليل المخطوطات: 1 - 267]

149. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 5708/3 - طباطبائی

آغاز: برابر، انجام: در عشر اول شهر جمادی الاولی 1260 تمام کرد امید که توفیق رفیق باشد.

خط: شکسته نستعلیق خوب، بی کا، تا 1260ق، کاغذ: فرنگی نباتی رنگ، جلد: تیماج مشکی یک لا، 7گ (3ر- 9پ-حاشیه )، 15 سطر، قطع: وزیری کوچک، اندازه : 16×22سم [ف: 22- 269]

150. کرمانشاه: نجومی؛ شماره نسخه: 2 مجموعه بدون شماره

كا: ولی محمد بن محمد حسن مهاجر لنکرانی، تا: رجب 1261ق[

دليل المخطوطات: 1- 276]

151. مشهد: رضوی، شماره نسخه: 27988

آغاز: بسمله. حمدله اما بعد این فایده جلیله و موعظة بليغه و اینها چهل سوره است، انجام تمام شد چهل سوره که جناب امیر المؤمنين علي عليه السلام از تورات انتخاب فرموده اند. ..

ترجمه آمیخته به شرح چهل سوره منتخب از تورات به روایت امیر مؤمنان حضرت علی (علیه السّلام) بدون نقل متن عربی؛ خط: نستعلیق تحریری

کا: تصور علی، تا: 6 شعبان 1261ق؛ مذیل است به 26 برگ اخبار و شعر به زبان فارس و اردو. نام مترجم در نسخه نیامده است، دور نیست به قلم کاتب نسخه باشد؛ اهدایی رهبری ، دی 1380، کاغذ: نخودی آهار مهره، جلد: تیماج فرنگی، 23گ، و سطر، اندازه 12×20سم [اهدائی رهبر: 2 اخبار1- 33]

152. قم: مرکز احیاء شماره نسخه: 1/ 246

آغاز: برابر، انجام: يابن آدم طوبى لمن كسب طبياً.

خط: نسخ، بی کا، تا غره جمادی الاول 1262ق؛ با ترجمه زیرنویس فارسی به شنگرف؛ جلد: تیماج مشکی بدون مقوا، 43گ (1ر-43پ)، اندازه: 15×21سم [ف: 1- 341]

153. خوی نمازی، شماره نسخه: 454/3

خط: نستعلیق، کا: على بن اصغر بن محمد، تا 1263ق؛ جلد: مقوایی، 12 سطر، اندازه: 16×21سم [ف: 228]

154. قم: مرکز مطالعات؛ شماره نسخه :764/5

آغاز: برابر، انجام: وعن أبي بريادة قال قال رسول الله (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) و نحن جلوس ذات يوم و الذي نفسي بيده لايزول قدم عبد يوم القيامة.

... قد تم .

چهل حدیث قدسی در اخلاق و مواعظ، سه حدیث پایانی در فضائل امیر المومنین (علیه السّلام) است. در پایان نام « منهاج الكرامة»، آماده است؛ خط: نستعلیق، بی کا، تا 21 صفر 1263ق (مطابق با یونت ئیل ترکی)، جلد: پارچه سفید با گل برگ های سبز، 10گ (44پ -53پ)، اندازه: 16×22سم [ف: 2- 43]

155، مشهد؛ مدیر شانه چی؛ شماره نسخه:4/3

چهل سوره تورات؛ خط: نسخ، بی کا، تا: 1263ق؛ قطع: خشتی [نشریه: 5- 602]

156. مشهد؛ رضوی، شماره نسخه:21023

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، بی کا، تا 7 ذیحجه 1363ق؛ اهدایی رهبری، خرداد 1373، کاغذ: شکری آهار مهره، جلد مقوا عطف و گوشه میشن قهوه ای، 9گ، 18 سطر، اندازه : 15/5×21 سم [اهدائی رهبر: 2 اخبار1- 33]

157. مشهد: الهيات؛ شماره نسخه: 22506/2

خط: نسخ، بی کا، تا پنج شنبه 3 صفر 1263ق؛ کاغذ آهار مهره، جلد: تیماج قهوه ای لایه ای، 21 سطر (8/5×14/5 )، اندازه :15/5×21سم [ف:2- 705] 158. مشهد؛ رضوی، شماره نسخه: ض 16590

انجام: فلا يغرنكم الحيوة الدنيا و يغرنكم بالله الغرور.

خط: نسخ، بی کا، تا 1264ق؛ تمام مطالب در حاشیه مکتوب است و متن نسخه کاملاً سفید می باشد؛ واقف حسین نمائی، تاریخ وقف: مهر ماه 1367؛ کاعل: نخودی، جلد مقوا، 7گ، مختلف السطر، انداره:14/5×20/5 سم [ف: 14 - 8]

159. مشهد؛ رضوی، شماره نسخه: 39621

آغاز: برابر، انجام: فلا يغرنكم الحبوه الدنيا و يغرنكم بالله الغرور و صلى الله على محمد و آله الطاهرين الطيبين المكرمين اجمعین.

خط: نسخ جلی خوش، بی کا، تا: 1264ق، مجدول سرخ، ضمیمه به رساله ش

16590؛ کاغذ: نخودی سرخ، جلد: مقوا با عطف پارچه، مختلف السطر، قطع: وزیری کوچک، اندازه : 15/5 ×11/5سم (رایانه)

160. تهران: الهيات شماره نسخه -614/3

خط: نسخ، بی کا، تا ذیحجه 1264ق، کاغذ: فرنگی، جلد. تیماج سرخ ضربی مقوایی، 25گ (92پ- 116ر)، 12 سطر ( 6/5×15/5)، اندازه: 14/5×21

سم [ف: 341]

161. رشت؛ جمعیت نشر فرهنگ؛ شماره نسخه : 38/2 ج

بی کا، تا: 1265ق [رشت و همدان - ف: 1193]

162. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه :8465

ص: 72

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، بی کا، تا: پنج شنبه 21 شعبان 1265ق، جا: مدرسه حاج صالح در دارالسطنه قزوین: نسخه کامل است لكن اشتباهاً به جای سوره های 20 و 25 شماره های بعد از آنها نوشته شده از این روی به سوره 38 ختم گردیده است، دلیل است به: 1 نهج المسترشدین از علامه حلی در اصول دین و ناقص؛ موجودی تا فصل چهاراست، 2. فهرست کتب علامه مجلسی (2ورق)، 3. تعبیر خواب (یک صفحه)، 4، حدیثی از امام صادق (علیه السّلام) در کیفیت استخاره ذات الرقاع، واقف: شیخ غلامعلی فائقی، تاریخ وقف: آذر 1332؛ کاغذ: نخودی، جلد: مقوا، رویه پارچه، 11گ 16 سطر، اندازه: 15×20/5سم [ف: 14 - 9]

163. تهران: ملک، شماره نسخه : 4000/2

در چهل سوره به عربی: خط: نسخ، بی کا، تا ذیحجه 1265ق؛ مجدول، کاغذ آهار مهره فرنگی و رنگارنگ، جلد: میشن قهوه ای روشن، 10 سطر، اندازه: 13/3×20/3سم [ف: 7- 138]

164. قم، گلپایگانی شماره نسخه : 2/ 7747- 87- 52

آغاز: برابر

کا: ابراهيم محمد، تا: 1265ق، 17 گ، ، 13 سطر، اندازه: 16×22 سم [ف: 1- 113]

165. قم؛ گلپایگانی شماره نسخه : 7747/2 - 52/87

آغاز: برابر

خط: نسخ، كا: ابراهيم محمد، تا: 1265ق، 17گ، 13 سطر، اندازه: 16×22سم [ف: 1- 113]

166. مشهد: رضوی شماره نسخه: 7611

آغاز: بسمله، كتاب فيه مناجات موسی بن عمران و موعوده و حضول عن علي بن عبدالله المقری، انجام و الحمدلله رب العالمين .. جمادی الاول شهور سنه 1265

خط: نسخه بی کا، تا: 1265ق [القبائی ف: 219]

167. یزد؛ وزیری: شماره نسخه : 2/ 1044

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق، کا: احمد، تا: 1265ق؛ جلد: مقوایی عطف چرم قرمز، 11گ (39-29)، 17 سطر (4/5×14/5 )، اندازه: 13/5×21 سم [ف: 3- 832]

168. تهران: عبد العظيم، شماره نسخه: 703/5

آغاز: ترجمه: این است فایده بزرگ و پندی است رساننده و آن فايده بزرگ چهل سوره است ممتاز کرده اند عریان از تورات آن چنانی که سخن گفت خدای تعالی با آن با موسی پسر عمران سوره اول تعجب می کنم هر کسی را یقین می کند مردن را؛ انجام: ترجمه: حديث چهلم فرمود پیغمبر (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) اگر حدیث می کردم به همه آن چه نازل شده در شان علی پا گذاشته نمی شد بر موضع در روی زمین مگر فرا می گرفت خاک او را تا به آب. ترجمه فارسی چهل حدیث قدسی است مشهور به چهل سوره تورات، که به نام محمود ترجمه شده، با ماده تاریخ «عاقبت هم محمود گردان»؛ خط: نسخ معرب، كا: عبدالحسين بن آقا بابا مصرقانی ساوه ای، تا: پنج شنبه 5 ربیع الثانی 1265ق، جا: مدرسه التفاتیه قزوین: واقف: آیت الله مرعشی نجفی: 50 گ، 10 سطر، اندازه: 11/5×17سم [ف 1- 130]

169. مشهد؛ رضوی، شماره نسخه: 23192

آغاز: برابر، انجام: ثم ركب و مضی

کامل؛ خط: نسخ، کا: محمد رضا بن میرزا شاه، تا 1266ق؛ واقف: فخرالمحققین شیرازی، تاریخ وقف: مرداد 1375 کاغذ: نخودی آهار مهره، جلد. تیماج قهوه ای، 13 گ ، ، 20 سطر، اندازه:10/2×20 سم [ف: 26- 24]

170. مشهد؛ رضوی، شماره نسخه: 26040

آغاز: برابر؛ انجام: و اعظمهم خطيئة و جرما .. سنه 1266

خط: نسخ، کا: يعقوب بن محمد حسن قمشه ای، تا: 1266ق؛ واقف: استاد جعفر زاهدی، تاریخ وقف : دی 1377؛ کاغذ: شکری آهار مهره، جلد. تیماج مشکی ضربی با ترنج و سرترنج، 20گ، 16 سطر، اندازه: 15/5×21/5 سم [ف: 26- 25]

171. تهران: مؤسسه مطالعات اسلامی، شماره نسخه 124/5

آغاز :برایر ؛ انجام: قد تمت... في 2 شهر رجب المرجب سنه 1267

خط: نستعلیق، کا: محمد تقی بن محمد علی ارومجی، تا شوال 1266ق، کاغذ: زرد آهار زده، جلد: مشین مشکی نرم، 2گ (123ر-124پ)، 15 سطر (9/5×16)، اندازه: 16×22سم [ف: 97]

172. قم: مرکز احیاء؛ شماره نسخه : 3617/2

خط: نستعلیق، کا: تقی بن رضا قزوینی، تا: صفر 1266ق؛ مصحح، 16گ (31پ-46ر)، 14 سطر، اندازه: 11×17/5سم [محدث ارموی مخ: 1- 66]

173. مشهد؛ شیخ علی حیدر؛ شماره نسخه:5/ 1070

خط: نستعلیق، کا: ابوالقاسم بن احمد، کتابفروش، تا 1269ق، جا: مدرسه اکبربه لاهیجان، در این نسخه ترجمه فارسی نیز فقره به فقره انجام شده است: جلد: تیماج قهوه ای، 33 گ (59پ - 91ر)، اندازه: 16/5 × 22/5سم [مؤيد: 3- 76]

174. قم؛ مرعشی شماره نسخه :3/ 5854

آغاز: الحمد لله رب العالمين .. اما بعد فقد قال الله .. و اذ قال لقمان لابنه. .. بعضی هر اینه تحقیق دادیم ما بلقمان حکمت؛ انجام: ریسمانی بر انگشت خود می بست برای نشان و بخاطر آوردن چیزی و می فرمود انگشتر برحذر است از تهمت.

خط: نستعلیق، کا: عبدالبافی بن کاظم حسینی (قزوینی)، تا سلخ

محرم 1270ق؛ جلد: تیماج قهوه ای، 54گ (96پ-149ر)، اندازه:13×19 سم [ف: 15- 236]

175. قم: مسجد اعظم، شماره نسخه: 3053/1

آغاز: برابر انجام: لا اله الا انت يا ذالجلال والاكرام دعا علم الله تعالى لموسی ابن عمران فقال يا موسی من قرئها على مسبت دفع الله تعالى عنه عذابه و من قرأها

خط: نسخ، كا: عبدالصمد، تا: 1272ق؛ ترجمه فارسی احادیث با

ص: 73

خط شنگرف در لابه لای سطور، جلد. تیماج قهوه ای با ترنج و سر سیاه، 55گ، 16 سطر، اندازه: 5x10 اسم [ف مخ 1- 59]

174. قم، گلپایگانی شماره نسخه: 571/1 - 27/241

آغاز و انجام: برابر

ترجمه ای است از احادیث قدسیه یا چهل سوره که از تورات نقل شده است؛ خط: نسخ، بی کا، تا 1274ق، به جهت فرزند سعادتمند ملاملك احمد؛ ترجمه زیر نویس و به شنگرف جلد: مقوای لابی، عطف تیماج، 28گ، 20 سطر، اندازه: 12×17سم [ف: 1- 112]

177. قم: فیضیه: شماره نسخه: 2041/2

شامل چهل سوره؛ خط: نسخ، بی کا، تا 1274ق؛ اندازه : 10×17 سم [ف: 2 -172]

178. یزد؛ وزیری شماره نسخه: 3236

آغاز: و عجبت لمن ابقن بالقبر کیف یضحک، انجام: فصبر و مات فدخل الجنة

خط: نسخ، کا: شیخعلی، تا: 1275ق؛ افتادگی: آغاز، ترجمه در بین سطور با شنگرف؛ کاغذ: فرنگی، جلد: تیماجی تریاکی، 34گ، 8 سطر (6/5×13 )، اندازه: 10×16سم [ف: 5- 1582]

179. شاهرود؛ مدرسه اسماعيليه: شماره نسخه: 89/6

كا: على نقی بن محمد على بسطامی، تا: با تاریخ 1276ق [ف:- 19]

180. قم: مرعشی: شماره نسخه : 13847/4

آغاز: برابر انجام: یابن آدم خلق لنفسی فلا تلعب و کلفت رزقك فلا تتعب يابن آدم خلفتك للبقاء و انا حي لا يموت اطعني اجعلك حياً لا يموت تمت بعون الله الوهاب.

نسخه شماره 57/2 گزارش شده در جلد 1 فهرست همین کتابخانه؛ خط: نستعلیق، كا: أبو القاسم بن محمد حسینی، تا 1277ق؛ برگ 37ر نانوشته مانده است؛ کاغذ: فرنگی، 13گ (29ب -41ب)، 13 سطر، اندازه:8×13 سم [ف: 35- 185]

181، مشهد، شیخ علی حیدر؛ شماره نسخه: 585/1

خط: نسخ، بی کا، نا: دوشنبه 9 رمضان 1278ق؛ جلد: مشکی 15گ ( 10پ-24پ)، اندازه: 10/5 ×17سم [مؤيد: 2- 90]

182. مشهد رضوی؛ شماره نسخه : 36466

خط: نسخ خوش، کا: محمد بن محمد علی حسینی، ئا: دوشنبه 9 رمضان 1378ق، با مهر و یادداشت تملک کاتب؛ اهدایی رهبری، مهر 1386، کاغذ نخودی فرنگی، جلد: تیماج مشکی ضربی با ترنج و دو سر ترنج و حواشی زنجیره ای ضربی، 15 گ ، 17 سطر، اندازه 11×18 سم [اهدائی رهبر: 2اخبار1- 30]

183. قم: دارالحد يت: شماره نسخه : 32/11

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ معرب، كا: محمد حسین بن محمد حسیں، تا: 26 ربیع الثاني 1279 ق؛ 14گ (127پ-141پ)، 15سطر [ف: 30]

184. مشهد: رضوی؛ شماره نسخه: ض 12914

کامل، خط: نسخ، كا: محمد بن محمد تقی خوانساری، تا: شنبه 17 رجب 1280ق، واقف حسین کی استوان، تاریخ وقف: آبان 1348، کاغذ: حنائی آهار مهره، جلد. تیماج خرمائی، 10 گ ، 17 سطر، اندازه: 14/6×21سم [ف: 14- 7]

185. قم؛ مرعشی شماره نسخه :10610/3

خط: نسخ، كا: على بن محمد حسن رودباری قزوینی، تا 1281ق؛ این احادیث در برگ های (180-2017) تكرار شده است؛ جلد: تیماج قهوه ای، 29گ (138پ - 166پ)، اندازه: 11×17/5سم [ف: 27- 80]

186. تهران: دائرة المعارف؛ شماره نسخه: 1039/2

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق شکسته تحریری، بی کا، تا: با تاریخ 1283 و 1286ق؛ 40 گ (253ر -292ر) [ف: 2- 12]

187. تهران: مجلس؛ شماره نسخه : 18326 ض

کا: ابراهيم بن سلطان سلیم، تا: 1285ق [د.ث. مجلس]

188. مشهد، شیخ علی حیدر، شماره نسخه: 1/9 144

بی کا، تا: شوال 1286ق، افتادگی : آغاز جلد: تیماج قهوه ای، 14گ (112ر-125پ)، اندازه: 10/5 ×16/5 سم [مؤئد: 3- 356]

189. مشهد؛ رضوی، شماره نسخه :38593

آغاز، الذين آمنوا لم تقولون مالا تعلمون يابن آدم دینک لحمك و دمک فان صلح دینک، انجام: و من عشقته و من عشقته قتلته و من قتلته فديته و من فديته انادي في أخبار

خط: نسخ خوش، کا: محمد علی بن محمد رضا حسینی قزوینی، تا: شب پنج شنبه 12 شوال 1286ق؛ افتادگی: آغاز، اهدایی رهبری، مهر 1386؛ کاغذ: نخودی فرنگی، جلد: تیماج قهوه ای یک لا، 14گ، مختلف السطر، اندازه:

10/5 × 16/5 سم [اهدائی رهبر: 2 اخبار1- 32]

190. مشهد؛ میبدی؛ شماره نسخه : 317/2

خط: نسخ، كا: علی اصغر موسوی، تا: شوال 1287ق؛ جلد. تیماج قرمز، 13گ

(31پ- 43ر)، اندازه:17×21سم [ف: 2- 45]

191. تهران: مجلس: شماره نسخه: 3043/3

آغاز: عجبت لمن ابقن بالموت كيف يفرح، انجام: با القليل تقنع ولا بالكثير تشیع.

ترجمه توراه از عربی؛ خط: نستعلیق ترسلی، كا: ابراهيم بن زین العابدین اصفهانی نعمة اللهی، تا 1290ق، کاغذ: فرنگی رگه دار و چهارخانه، جلد: مخملی بنفش، 3 ص (364-366)، قطع: نیم خشتی، اندازه : 13×20/5سم [ف: 10- 487]

192. اصفهان؛ دانشگاه شماره نسخه: 537/2

خط: نسخ و نستعلیق، بی کا، تا: 1290ق؛ جلد. تیماج مشکی، 8گ (43ر- 50پ )، اندازه: 20x15/5 سم [ف: 2- 412]

193. تهران؛ ملک: شماره نسخه :3/ 631

خط: شکسته نستعلیق، کا: اسماعیل منشی، تا: جمادى الأول 1296ق؛ کاغذ: ترمه، جلد: میشن لاجوردی مغزی قهوه ای، 14 سطر [ف: 5- 118]

194. تهران: مجلس: شماره نسخه: 8789/2

ص: 74

آغاز: الحمد لله رب العالمين... اما بعد این فائده جلیله و موعظه بليغه است و اینها چهل سوره است انتخاب کرده شده است از تورات که حق سبحانه و تعالی به حضرت موسی؛ انجام: پیش روی حضور پادشاهی جلیل برده باشند مانند کسی که گویا می بینی مرا و اگر تو مرا نبینی بدرستی که من می بینم.

خط: نستعلیق، بی کا، تا 13 و 14، جلد: مقوایی با روکش زرورق عطف پارچه ای مشکی، 15گ (109پ-123پ)، اندازه: 14/5 ×5/ 20سم [ف: 28- 264] 195. رشت؛ جمعیت نشر فرهنگ شماره نسخه 50/1ر

کاتب: سیاه جعفر بن حاج میر هاشم رشتی، تا: در شب شنبه 26 صفر 1300ق (پس از بازگشت دومین بار به تهران)، 24 ص (1- 24)، اندازه: 13/5×22 سم [رشت و همدان ف: 1193]

196. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 5572/7

آغاز: برابر، انجام: فلاتكن كالحطب الذي يحرق نفسه بالنار لغيره لا اله الا الله حقا حقا محمد عبده ورسوله قد تمت.

حدیث قدسی، چهل سوره منقول و مترجم از تورات، خط: نسخ، کا: محمد اسمعيل بن آخوند ملا عبدالحسين بن آخوند ملا محمود، تا: قرن 14، کاغذ فرنگی سفید، جلد: تیماج قهوه ای ترنج و لچک و دور منگنه یک لا، 11 سطر، قطع: رقعی، اندازه 10/5×17 سم [ف: 17- 36]

197. تهران: مجلس؛ شماره نسخه : 8897/4

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، کا: محمد مهدی بن علی بن یوسف از اولاد حسن مثنی، تا: سه شنبه 8ذیحجه 1303ق، کاغذ: فرنگی نخودی آهار مهره با دو نوع ته نقش، جلد: میشن قهوه ای، 11 گ (541پ-551پ)، 19 سطر (10/5×16/5)، اندازه: 20/4×27سم [ف: 29/1 - 260]

198. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 18023

آغاز: برابر؛ انجام: و بلای دنیا را عقوبت عاصیان... نور چشمی غلامعلی

خط: نستعلیق، کا: رمضان على بن میرزا بابا، تا: 1308ق، کاغذ : نخودی، جلد. تیماج، ابعاد متن:8×14، اندازه: 10×17سم [رایانه ]

199. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه : 57/4

آغاز: برابر؛ انجام: سوره چهلم: يابن آدم طوبى لمن كسب طيباً خط: نسخ زیبا معرب، كا: اسحاق بن عباس بن علی اصغر بن غیاث الدین انصاری گرمرودی اشلقی، تا: 1308ق، مجدول به شنگرف و لاجورد؛ جلد: تیماج قهوه ای، 28گ (9ر-36ر)، 12 سطر، اندازه: 10×17 سم [ف: 1- 70]

200. مشهد رضوی؛ شماره نسخه: 15222

انجام: در روز قیامت زیاد میکنم ایشانرا عذاب بالاي عذاب بانجه می باشند کسب کنند

از مترجمی نامعلوم است که ابتدا متن سوره را ذکر نموده و سپس به ترجمه تحت اللفظی آن پرداخته است؛ خط: نستعلیق، کا: شكر الله بن ملا عیسی قاضی الموتی، تا 23 شوال 1313ق؛ واقف: موسوی گرمارودی، تاریخ وقف: 1365، کاغذ: الوان، فاقد جلد ، 55گ، 11 و 12سطر، اندازه: 20/5x13/2

سم [ف: 14- 11]

201. اصفهان؛ مكتبة الزهراء؛ شماره نسخه: 222/3

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ عالی، بی کا، تا 1313، 15گ، 24 سطر، اندازه: 26/5x15سم [ف: -137]

202. قم، گلپایگانی شماره نسخه: 5799- 29/139

آغاز: برابر؛ انجام: و جمع کرد مال خود را برای وراث خود و میباشند سخت ترین مردم از حیثیت عذاب در روز قیامت زیاد میکنم ایشان را عذاب بالای عذاب بآنچه می باشند کسب کنند

خط: نسخ، كا: فیض الله طالقانی، تا 1315ق، جا: دارالخلافه طهران، برای دارالطباعة سید مرتضی؛ در آخر نسخه نصایح زبور منتخب از حياة القلوب مجلسی (در شش صفحه) اضافه شده است، مسوده چاپ سنگی تمامی برگها یک رو؛ جلد: مقوا با عطف گالینگور قهوه ای، 76گ، 18 سطر، اندازه: 12×18سم [ف: - 1- 112]

203. قم: مرعشی، شماره نسخه :3/ 607

خط: نسخ، کا: عبد الله بروجردی، تا ذیحجه 1318ق، جا: بروجرد ترجمه فارسی زیر سطرها به شنگرف با نستعلیق نوشته شده است، جلد: تیماج قهوه ای، 23گ (237پ-259ر)، اندازه: 11×18سم [ف: 16- 74]

204. رشت: جمعیت نشر فرهنگ؛ شماره نسخه: 6/ 146ح

حدیث هایی است به خواهش کهف الحاج والمعتمرين حاجی الله وردی: «رساله فائده ایست جلیل و موعظه ایست بليغ و این چهل سوره است انتخاب کرده شد از تورات که تكلم کرد حق سبحانه و تعالی باین به حضرت موسی بن عمران بی ترجمان و واسطه. ........؛ کا: شیخ محمد حسین ابن شیخ محمد رضا، تا: 1333ق؛ قطع: بياض رقعی (رشت و همدان ف: 1206]

205. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه : 1996

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، بی کا، بی تا، واقف نادرشاه؛ کاغذ: نخودی روشن، جلد: مقوا با روکش پارچه، 9گ، 18 سطر، اندازه: 17×25سم [ف: 5- 7]

206. مشهد؛ رضوی، شماره نسخه: 1997

آغاز: برابر، انجام: و خالط المساکین

این نسخه حاوی 19 سوره است. سوره 1، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 28 29 30 31 32 33، 34، 25، 26، 27، 38، 39 )؛ خط : نستعلیق، بی کا، بی تا: افتادگی: وسط؛ مکرر شماره 324، با مختصر اختلافی در عبارات واقف: حاج سید محمد شوشتری، تاریخ وقف 1309، کاغذ:. فرنگی سبزوش، جلد: مقوا با روکش پارچه ، 13گ، 10 سطر، اندازه: 11×17/5سم [ف:5- 8]

207. مشهد؛ رضوی، شماره نسخه :6782

آغاز: بسمله، الصحيفة الأولى يقول الله تبارک و تعالی شهدت

ص: 75

نفسي بنفسي ان لا اله الا انا وحدي لا شریک لی، انجام و اسكنته النار أن هذا لفي الصحف الأولى صحف ابراهيم و موسی و الحمدلله رب العالمین

رساله ای است حاوی ترجمه 40 صحیفه از صحف حضرت ابراهيم خليل و حضرت موسی (ظاهراً)، مترجم و راوی این صحن شناخته نشد؛ خط: نسخ، بی کا، بی تا، واقف: آقا زین العابدین، تاریخ وقف: سال 1166، کاغذ: فرنگی نخودی، جلد: مقوا با روکش پارچه، 72گ، 17 سطر، اندازه: 13/3×19/4

سم [ف: 5 - 9]

208. مشهد؛ رضوی، شماره نسخه: 7911/11

خط: نسخ و نستعلیق، بی کا، بی تا؛ کاغذ: حنایی و نخودی، جلد: مقوایی با عطف و گوشه پارچه، 16 ص (87-102)، سطور چلیپا، اندازه:13×24/5سم [ف: 17- 420]

209. مشهد: رضوی: شماره نسخه: 15572/3

خط: نسخ، بی کا، بی تا: کاغذ: شکری فرنگی آهار مهره، جلد: تیماج یک لایه دار چینی، 8 گ ، (248-275)، 16 سطر، اندازه: 14/5×21 سم [ف: 17- 307] 210. مشهد رضوی، شماره نسخه: ض13319

بی کا، بی تا [الفبائی ف: 182]

211. مشهد، گوهر شاد شماره نسخه: 543/11

آغاز: برابر

خط: نسخ، بی کا، بی تا؛ مهر: حاج سید سعید کاغذ فرنگی آهار مهره، جلد. تیماج مشکی ضربی دار، 11گ (231-241)، 21 سطر (9×15)، اندازه: 15×21سم [ف: 2- 650]

212. مشهد: الهيات، شماره نسخه :6/ 535

آغاز و انجام: برابر

فارسی و عربی، نظم و نثر؛ خط: نسخ، بی کا، بی تا؛ برخی از سطور چلیپا؛ کاغذ: فرنگی، جلد: تیماج مشکی لایه، 11گ، 13-17 سطر، قطع خشتی، اندازه: 21/5x16سم [ف 1- 447]

213. مشهد: الهيات، شماره نسخه: 453/2

خط: نسخ، بی کا، بی تا: جلد: تیماج خرمایی، 20 سطور چلیپا اندازه: 13×24سم [ف: 1- 495]

214. مشهد؛ شیخ علی حیدر؛ شماره نسخه : 594/2

آغاز:... التي في الكواکب ای فلل الكرسي بقدر الارض مائة مرة و اصغر الكواكب كالسماء، انجام: و احسن فان الله مع المحسنين وصلى الله على محمد و آله الطاهرین و لعنة الله على اعدائهم اجمعين و الحمد لله رب العالمین

خط: نسخ، بی کا، بی تا: افتادگی: آغاز جلد چرم قرمز، 10گ (53ر -62پ)، اندازه: 10×15سم [مؤبد: 2- 103]

215. مشهد: شیخ علی حیدر؛ شماره نسخه: 145/11

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، بی کا، بی تا، جلد : چرم قرمز، 24گ (151پ - 174پ)، اندازه: 15/5 ×21/5سم [مؤيد: 1- 140]

216. مشهد؛ شیخ علی حیدر، شماره نسخه: 2/ 550

بی کا، بی تا، 18 گ ( 60پ -77پ)، اندازه: 12/5 ×5/ 19 سم [مؤيد : 2- 49]

217. مشهد؛ شیخ علی حیدر، شماره نسخه: 467/2

خط: نسخ، بی کا، بی تا؛ جلد چرم مشکی، 12گ (123پ۔ 134ر)، 16 سطر، اندازه: 14/5 ×20/5سم [مؤيد: 1- 377]

218. مشهد؛ شیخ علی حیدر؛ شماره نسخه: 2/ 560

بی کا، بی تا، جلد چرم مشکی، 17گ (214پ-230پ)، اندازه: 14/5×20/5سم [مؤيد: 2- 67]

219. تهران: ملی، شماره نسخه : 6797

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، بی کا، بی تا، مصحح، کاغذ فرنگی نخودی، جلد: تیماج زرشکی یک لایی، 15گ (137-151پ) ، 16سطر ( 8×13/5 )، اندازه: 12/8×19

سم [رایانه ]

220. تهران: ملی، شماره نسخه: 4080/2

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، بی کا، بی تا، کاغذ: فرنگی شکری، جلد: تیماج سیاه، ترنج و سرترنج و لچکی با گل و بوته مقوایی، 11 گ، (36پ۔ 40پ و 52 - 58پ)، 18 سطر ( 8/5×14/5 )، اندازه: 14/5×21 سم [ف: 17- 413]

221. تهران: ملی، شماره نسخه: 1/ 4646

آغاز: برابر، انجام: انما مثلكم كالقبور المجصصه بری طاهرها مليحا و باطنها مولف مدعی است که در این رساله چهل سوره از تورات را به نقل از حضرت علی (علیه السّلام) به صورت سوره سوره گرد آوری کرده است. متن همراه با ترجمه به صورت زیر نویس است؛ خط: نسخ، بی کا، بی تا: افتادگی: انجام کاغذ: فرنگی نخودی، جلد: تیماج قهوه ای سوخته، 12گ (1-12)، 6 سطر (8×13)، اندازه: 13/5×20/5 سم [ف: 19- 307]

222. تهران: ملی، شماره نسخه:6808

خط: نسخ، کا: زین العابدین الشریف، بی تا؛ مصحح، کاغذ: فرنگی آبی، جلد. تیماج مشکی یک لابی مجدول میان جداول بوته های ریسه ای، 26گ (1پ -26)، 11 سطر ( 6×10/5 )، اندازه: 15x10 سم [رایانه ]

223. تهران: ملی؛ شماره نسخه : 4447/4

آغاز: برابر، انجام: و الشمس و القمر و النجوم يشهدن عليک بما تقول و تفعل و انا مطلع علیک .

خط: نسخ و نستعلیق، بی کا، بی تا؛ افتادگی: انجام؛ مصحح، کاغذ: فرنگی الوان، جلد: تیماج قهوه ای سوخته یک لایی عطف تیماج قهوه ای روشن، 14گ (58پ -71پ)، 15 سطر (6×14)، اندازه: 14×25سم [ف: 19- 65]

224. تهران: ملی؛ شماره نسخه: 8247

آغاز: هذا كتاب حدین قاسمی ترجمه السورة الأولى عجب دارم

ص: 76

از کسی که یقین دارد به مرگ چگونه خوشحالی می کند، انجام: و می باشد سخت ترین مردم از حیث عذاب در روز قیامت زیاد می کنم ایشان را عذاب بالای عذاب بانچه می باشد کسب کننده . ..انجامد: تم الحديث القدسی. نسخه حاضر ترجمه فارسی این اثر می باشد؛ خط: نسخ متوسط، بی کا، بی تا؛ مجدول کاغذ: فرنگی نخودی، جلد: کاغذ فرنگی نخودی، 7گ (30-136)، 19 سطر (15×20)، اندازه: 17/6×22/2سم [رایانه ]

225. تهران: ملی، شماره نسخه: 15664

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، بی کا، بی تا، در برگ 95پ تا 97 پ چند حدیث از حضرت رسول (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) و ائمه (علیه السّلام) نوشته شده است؛ کاغذ: فرنگی نخودی، جلد. تیماج قهوه ای مقوایی ترنج و سرترنج با گل و بوته عربی مجدول، 30گ (66پ-95پ)، 11 سطر (15/5×11/2) ، اندازه: 10/5 × 15/5

سم [رایانه]

226. تهران: ملی، شماره نسخه: 15664

آغاز: قال علي عليه السلام مسكين ابن آدم مكتوم الاجل مكنون العلل محفوظا العمل، انجام: كيف يصف الهه من يعجز عن صفة مخلوق مثله اللهم وفق لی بجاه محمد و عترته الطيبين الطاهرين

روایاتی اخلاقی و دینی از حضرت علی (علیه السّلام) است که گردآوری شده است؛ خط: نسخ، بی کا، بی تا، کاغذ: فرنگی نخودی، جلد: تیماج قهوه ای مقوایی ترنج و سرترنج با گل و بوته ضربی مجدول، 16گ (142-157پ)، 13 سطر (5/8×11/5)، اندازه : 10/5 × 15/5سم [رایانه ]

227. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 4193/3

آغاز و انجام: برابر خاتمه تم بعون الله في تاريخ يوم الخميس رابع شهر شوال المعظم 1100

خط: نسخ، بی کا، بی تا، کاغذ: سپاهانی، جلد: تیماج مقوایی زرکوب، 13گ، 18 سطر (5/5×12)، اندازه:10/5×18سم [ف : 11- 199]

228. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 4/ 3201

آغاز و انجام: برابر

بی کا، بی تا، ترجمه ها با شنگرف در زیر سطرها نوشته شده است؛ کاغذ: فرنگی، 10ص (50-59)، قطع: رحلی، اندازه:30×41سم [ف: 10- 780]

229. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 770/9 - طباطبائی

آغاز و انجام: برابر

بی کا، بی تا، کاغذ: فرنگی سفید آهار مهره، جلد. تیماجی مشکی رنگ، 12ص (44-55)، 19، 20 و 27 سطر، قطع: رقعی، اندازه:10×21سم [ف: 23 -61]

230. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 12006/2

خط: نسخ، بی کا، بی تا، مجدول مذهب، جلد. تیماج مشکی سوخت با ترنج با سر، 20ص (42-61)، 19 سطر، اندازه: 16×28/5سم [ف: 35- 18]

231. تهران: مجلس: شماره نسخه: 4954/11

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، كا: میر جعفر بن عبد الله حسینی، بی تا، کاغذ: سپاهانی، جلد روغنی حاشیه گل و بوته میان ترنج، 14گ (96پ۔ 109ر)، 14 سطر (7/5×14

)، اندازه: 25x15سم [ف: 14- 236]

232. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 6699/8

خط: نستعلیق، بی کا، بی تا، جلد. تیماج قهوه ای، 14گ (183پ۔ 196ر)، اندازه: 9/5×16/5 سم [ف:20- 210]

233. تهران: مجلس: شماره نسخه: 17566 ض

بی کا، بی تا [د.ث. مجلس]

234. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 6/ 9516

آغاز: برابر خط

نسخ، كا: محمد رضا بن میر عبد الله حسینی دریاباری، بی تا: جلد:. تیماج قهوه ای، 8گ (168ر -175ر)، 23 سطر، اندازه:14×19/5 سم [ف: 30- 188] 235. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 16979/2

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، بی کا، بی تا، جلد: چرم قهوه ای، 32 ص (223 - 353)، 19 سطر (12×20)، اندازه: 19×28سم [ف: 47-]

236. تهران: مجلس: شماره نسخه : 16913/79

آغاز: قال امير المؤمنین علی بن ابی طالب عليه السلام: اخترت من التوريه اثنا عشر كلمه و انا انظر اليها في كل يوم ثلث مرات. ...

اولها بابن آدم لا تخافن ذا سلطان، انجام: و كن كانک ترانی و ان لم تراني فان لم تراني قانا اراک

بی کا، بی تا، 1ص (153ب) [ف: 47-]

237. تهران: ملک: شماره نسخه: 1396/13

خط: شکسته نستعلیق، بی کا، بی تا [ف: 5- 263]

238. تهران: ملک: شماره نسخه : 5824/9

بی کا، بی تا؛ جلد: میشن آلبالویی سیر ضربی، 9گ (108ر - 116پ)، 15 سطر، اندازه: 10/9×15/6سم [ف: 9- 59]

239. تهران: ملک: شماره نسخه: 3207/2

خط: نسخ، بی کا، بی تا: کاغد: ترمه ، جلد: میشن قهوه ای مغزی سیاه ،

22گ (94ر -115پ)، 17 سطر، اندازه: 12×19 سم [ف: 6- 299]

240. تهران؛ ملک: شماره نسخه: 4657/32

آغاز: برابر

بندهایی به عربی است همراه با ترجمه فارسی آن؛ بی کا، بی تا: خطوط راسته و چلیپا؛ کاغذ: فستقی، جلد رویه میشن سیاه مغزی دار، 4گ (161ر-164ر)، اندازه: 14/8×21 سم [ف: 7- 479]

141. تهران: دانشگاه شماره نسخه: 2896/6

آغاز: بسمله بر رأی خورشید آرای... اخوان مؤمنین پوشیده نماند که چهل سوره از کتاب تورات موسی، انجام: و رستگاری تمام و کامل ای فرزند آدم

ص: 77

گویا از احمد بن محمد طاهر از ترجمه علی (علیه السّلام) به دستور محمد (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) از عبرانی؛ خط: نستعلیق، کا: احمد بن محمد طاهر، بی تا: جدول زر و مشکی و شنگرف، کاغذ: فرنگی، جلد: تیماج مشکی ضربی مقوایی، 11گ (97-107)، 31 سطر (1678)، اندازه: 13/5×24سم [ف 10- 1742]

242. تهران: ادبیات، شماره نسخه : 70/14 - د

بی کا، بی تا: 7گ (227پ -232ر و 234پ - 235ر) [ف: 1- 139]

243. تهران: حقوق؛ شماره نسخه: 11/25 - ب

بی کا، بی تا، 2گ (334ر -335پ) [ف: 449]

244. تهران: عبد العظيم؛ شماره نسخه: 649/26

خط: نسخ، بی کا، بی تا، 16گ (233ر -248ر)، 16 سطر، اندازه 11/5×18/56 سم [ف: 1- 39]

245. تهران: مدارک فرهنگی شماره نسخه : 21/2

آغاز و انجام: برابر

كا: محمد نصیر خوانساری، بی تا، دارای جدول و کمند آبی کاغذ: فرنگی مایل به حنایی و آبی، جلد مقوایی با روکش کاغذ صورتی و عطف پارچه بنفش، 40گ (26پ-65)، اندازه :10×17 سهم (ف : 18]

246. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه : 2915/2

خط: نسخ و نستعلیق، بی کا، بی تا، جلد: تیماج قهوه ای، 10گ (47پ -56ر)، اندازه: 17×21/5سم [ف: 8- 109]

247. قم: مرعشی: شماره نسخه : 6077/2

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق، بی کا، بی تا، جلد: تیماج مشکی بدون مقوا، 13گ (31پ- 43پ )، اندازه: 11×18سم [ف: 16- 81]

248. قم؛ مرعشی: شماره نسخه :4/ 6622

خط: نستعلیق، کا: سیاہ احمد حسینی، بی تا، جلد: تیماج زرد بدون مقوا، 12گ (64پ-75پ ) ، اندازه: 11×17سم [ف: 17- 191]

249. قم: مرعشی؛ شماره نسخه: 8319/5

خط: نسخ، کا: حسین بن محمد رضوی متخلص به قدری، بی تا: جلد. تیماج قهوه ای بدون مقوا، 34گ (145پ-177پ)، اندازه: 13×22 سم [ف 21- 283] 250. قم مرعشی شماره نسخه: 4370/1

آغاز: يقول الله عز وجل عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح... می فرمایند خدای عزوجل که عجب دارم از کسی یقین دارد بمرگ چگونه شاد می گردد

خط: نستعليق، كاتب = مترجم (شاید)، بی تا، این احادیث در نسخه حاضر به فارسی زیر سطر ها ترجمه شده است؛ جلد. تیماج قهوه ای بدون مقوا، 28گ (1پ-28پ)، 17 سطر، اندازه: 10/5 × 15/5سم [ف: 11- 370]

251. قم؛ گلپایگانی، شماره نسخه :8894/5 - 59/114

آغاز: بسمله الحمد لله الذي جعل حدیث ذاته شرفا للذاکرین و انعم ايضاحه على عباده؛

خط نسخ، كا: ابراهیم، برای آخوند ملا محمد باقر، بی تا، 23گ ( 72- 94)

، 15 سطر، اندازه:10×16سم [ف: 1- 113]

252. قم؛ گلپایگانی شماره نسخه: 1/ 8741- 58/191

آغاز: تنفد خزائنی و لاينقص ملکی انا الوهاب السورة الخامس عشر یا ایها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون باین آدم دینک لحمک و دمک

از سوره پانزدهم تا آخر؛ خط: نسخ، بی کا، بی تا، 20گ (1-20)، 11 سطر، اندازه: 10×14سم [ف: 1- 113]

253. قم: گلپایگانی شماره نسخه : 178/8/2 - 10/98

آغاز: برابر... معنی سوره اول یعنی عجب دارم از کسی که یقین دارد به مرگ چگونه خوشحال می شود؛ انجام: برابر؛ .. و جمع کرد مال خود را برای وارث خود و می باشد سخت ترین مردم از حیثیت عذاب در روز قیامت زیاد می کنم ایشان را عذاب بالای عذاب به آنچه باشند کسب کنند.

خط: نسخ، بی کا، بی تا؛ جلد: تیماج مشکی، 25گ، 18-20 سطر، اندازه: 17/5 × 21/5سم [ف: 1- 111]

254. قم؛ گلپایگانی شماره نسخه : 967/4 -6/57

آغاز: برابر؛ انجام: ادعوني في دار الخراب والفتاء استجب لكم في دار الثواب و البقاء یابن آدم کم تقول الله في قلبك غير الله و تخاف

خط: نسخ، بی کا، بی تا، افتادگی انجام؛ 28گ، 9 سطر، اندازه 12/5×21

سم [ف: 1- 111]

255. قم، گلپایگانی شماره نسخه: 1356/19 - 8/66

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق، بی کا، بی تا، مصحح، جلد: تیماج قهوه ای، 5 گ، 25 سطر، اندازه: 25x15سم [ف: 1- 111]

256. قم، گلپایگانی شماره نسخه : 3/ 6244- 124/ 31

آغاز: برابر

خط: نسخ، بی کا، بی تا، جلد: تیماج مشکی مجدول با ترنج و سر ترنج، 6گ، 16 سطر، اندازه: 15×22سم [ف: 1- 113]

257. قم؛ گلپایگانی شما ره نسخه:3/ 8129- 99/ 55

آغاز: برابر

از اول تا اواسط سوره چهلم؛ خط: نسخ، بی کا، بی تا، افتادگی: انجام (ظاهراً): 43گ، 14 سطر، اندازه:14×20سم [ف: 1- 112]

258. قم؛ مرکز احیاء؛ شماره نسخه: 1074/2

آغاز: الصحيفة الأولى يقول الله تبارك الله و تعالی شهدت نفسي لنفسي ان لا اله الا الله وحدی لا شریک لی

نسخه اصل: کتابخانه شيخ محمود مهاوی قزوینی، قزوین؛ خط : نستعلیق، بی کا، بی تا، 21 ص (21-41) [ عکسی ف: 3- 340]

259. قم؛ طبسی، شماره نسخه : 7/ 758

آغاز: برابر

خط: نستعلیق، بی کا، بی تا، جلد مقوا، عطف تیماج، 5گ، 24 سطر، اندازه

15/5 ×21/5سم [ف مخ: 1- 46]

ص: 78

260. قم؛ طبسی، شماره نسخه: 219/1

آغاز: برابر، انجام: فوضع يده على رأس على عليه السلام وهو الى جانيه فقال ان حیي من بعدي حب هذا قد تم الكتاب بعون الله تعالی

از اول تا آخر خط: نسخ، بی کا، بی تا، جلد: تیماج قهوه ای، 16گ (1پ -16ر)، 16 سطر، اندازه: 15×21سم [ف مخ: 1- 36]

261. قم: مسجد اعظم؛ شماره نسخه : 872/2

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، بی کا، بی تا، فوائدی در دوازده حدیث قدسی دیگر، مرثیه و موعظه؛ جلد: تیماج قهوه ای بدون مقوا مجدول گرهی، 13گ، اندازه 13×20سم [ف مخ: 1- 58]

262. قم؛ مسجد اعظم، شماره نسخه: 3884/2

آغاز: برابر، انجام: یابن آدم اطعني واحد منی ولاتهتم بالرزق فقد کفیتک امره و لاتحمل هم شي فقد كیفیته یابن آدم [امر] شي لم تقدر عليه ولم تدرکه ان هذا لفي الصحف الأولى صحف ابراهیم و موسی

خط: نسخ، بی کا، بی تا، جلد مقوا، 11 گ ، 18 سطر، اندازه: 14×20سم [ف مخ: 1- 59]

263. قم: مسجد اعظم، شماره نسخه: 480/5

آغاز: عجبت لمن أيقن بالحساب كيف يجمع المال وفي الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته کنزلهما. .. السورة الأولى لا اله الا انا ومن ايقن لم يضحک، انجام: ومن مسح يده على رأس الیتيم يكتب له بكل شعرة عشرة حسنات و محى عنه بعدد كل شعر عشر سيئات وایاکم عن دعوة الارامله المنكسرة القلوب فانها لاتحعب عني في طرفة عين.. فلا تغرنکم الحيوة الدنيا و يغرنكم بالله الغرور

خط: نستعلیق، بی کا، بی تا، جلد: تیماج مشکی روغنی با ترنج و

سر مجدول آیات قران، 11گ، 17 سطر، اندازه: 14×21سم [ف مخ: 1- 58]

264. قم: مسجد اعظم؛ شماره نسخه: 1129

آغاز: بسمله. يابني آدم لاتلعثوا المخلوقين فترجع اللغنه علیکم با بنی آدم استقامة السماء، انجام: لا تقبل عمل الابرار بالعمل الفجار فلا تغرنكم بحيوة الدنيا و يغرنكم بالله الغرور

از سوره دهم تا آخر سوره چهلم را در بر دارد؛ خط: نسخ جلی، كا: عبد مناف، بی تا، افتادگی آغاز و وسط؛ واقف کربلائی محمد حسین، تاریخ وقف: 1310؛ جلد: تیماج قهوه ای، عطف پارچه ای، 39گ، اندازه: 17×22سم [ف مخ: 1- 59]

265. قم: مسجد اعظم، شماره نسخه: 1973/5

آغاز: برابر، انجام: یا ایها الذين آمنوا اذكروا الله ذکر کثیرا. یا موسی بن عمران يا صاحب البنان اسمع كلامي الوانا اني انا الله

خط: نسخ، بی کا، بی تا، در ابتدای رساله آمده است «هذه فوائد جلیله و مواعظ بليغة و هي اربعون سورة منتحية من النورية التي كلم الله تعالى بها مع موسی بن عمران بلاترجمان»؛ جلد: تیماج قهوه ای ترنج و سر مجدول عطف پلاستیک، 8گ، 14 سطر، اندازه:16×22سم [ف مخ: 1- 59]

266. قم مسجد اعظم، شماره نسخه :1557/5

آغاز: نیست کلام کردن تو به آن چیزی که طلب می کنی از من. پس به درستی که من عطا می کنم به تو بیشتر از آنچه طلب می کنند .. سورة الثامنة بابن آدم اعملوا اني ما خلقتكم عبثا و لاجعلتكم سدی، انجام: قبول نمی کنم عملی را مگر خالص باشد و به درستی که دل منافق مخالف است از زبان او و زبان او مخالف است از عمل او وعمل او از برای غير الله تعالی است از سوره هشتم به بعد؛ خط: نستعلیق، بی کا، بی تا، افتادگی آغاز در پایان چند فائده در حديث و دعا و نماز عید غدیر ذکر شده است؛ جلد: تیماج قهوه ای بدون مقوا، 22گ، 18 سطر، قطع: بیاض، اندازه: 9×19سم [ف مخ: 2- 656]

267. قم؛ فیضیه شماره نسخه: 388

آغاز: بسملة. الصحيفة الأولى: یقول الله تبارک و تعالی شهدت نفسی؛ انجام: تم الصحائف الأربعون في آخر شهر جميدي الاخر سنة سبع وعشرين بعد الألف

خط: نسخ، بی کا، بی تا؛ کاغذ زرد، جلد: کاغذ، 96ص، 11 سطر، اندازه

9/5×16/5 سم [فهرست عراقی: 1- 138]

268. قم: مرکز مطالعات؛ شماره نسخه : 6/ 935

آغاز: برابر، انجام: لا يقبل عمل الابرار بعمل الفجار فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.

خط: نستعلیق، بی کا، بی تا؛ جلد: تیماج قهوه ای ضربی ترنج با سر عطف پارچه، 17 گ (111ر-127ر)، اندازه : 10×17 سم [ف: 2 - 205]

269. تبریز؛ مدرسه ولیعصر تبریز؛ شماره نسخه: 19/1

آغاز و انجام: برابر

با ترجمه فارسی لابه لای سطور، خط: نسخ، بی کا، بی تا، جلد: تیماج مشکی، 33 گ، 9 سطر، اندازه: 14×22 سم (ف)

270. تبریز؛ ملی، شماره نسخه: 3352

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، بی کا، بی تا؛ با زیرنویس فارسی: کاغذ: فرنگی، جلد: چرمی نرم، 52 گ، 16 سطر، اندازه: 11/5×17 سم [ف: 1- 397]

271. یزد؛ وزیری شماره نسخه: 3276

آغاز: فليس لأحد على احد فضل، انما المؤمنون، انجام: و فيها عد و خاص لا يألونهم خبالا

خط: نستعلیق تحریری، بی کا، بی تا، افتادگی: آغاز و انجام مهر: «محمد صالح»؛ کاغذ: اصفهانی، جلد: تیماج تریاکی، 56گ، 19 سطر (6/5×15 )، اندازه: 20x10/5 سم [ف: 5- 1598]

272. يزد؛ وزیری شماره نسخه: 1/ 1286

انجام: و المنادى جبرئيل و القاضی رب العالمین

خط: نسخ، كا: على بن احمد جعفر، بی تا، جلد: مقوایی، 7گ

ص: 79

(7-1)، 24 سطر (9×12)، اندازه: 14/5×19 سم [ف: 3- 917]

273. یزد: سریزدی: شماره نسخه: 79/1

آغاز : الحمد لله الذي يفتخر بمعرفته العارفون و بعبادته و تسبيحه و تهلیله العابدون؛ انجام: در نزد وجود محبوب مضمحل است بالمره از خود غافل می شوند و بجز محبوب خود دیگر چیزی نمی بیند. .. .

ترجمه مختصری است بر الأحاديث الفاسيه؛ خط: نسخ نازيبا، كاتب = مترجم، بی تا، افتادگی انجام 10گ (1پ-10ر)، اندازه : 12/5 ×5/ 20سم [ف: 1- 65] 274. دامغان صادقیه شماره نسخه :/2 246

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، بی کا، بی تا، کاغذ: الوان، جلد: تیماج مشکی، 17گ، اندازه:

17/5 × 22/5سم [ف: 6]

275. دامغان صادقبه شماره نسخه: 200/7

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، بی کا، بی تا، مصحح، در برگ آخر یادداشت های متفرقه ای آمده است؛ جلد. تیماج کرمی بدون مقوا، 20گ، اندازه: 11×17 سم [ف: 6]

276. دامغان صادقیه، شماره نسخه:/ 1994

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، بی کا، بی تا، مصحح، محشی، جلد. تیماج قهوه ای بدون مقوا، 13 گ، اندازه: 10×16/5 سم [ف: 6]

277. دامغان صادقيه شماره نسخه:/ 851

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، كا: عبد الله مقری، بی تا، مصحح، در سه برگ اول چند یادداشت متفرقه؛ تملك محمد، قاسم بن احمد طبرستانی؛ مهر: «یا قاسم الارزاق» (بيصوی)؛ جلد: مقوایی، عطف تیماج مشکی، 9گ، اندازه:13×25/5سم [ف: -6]

278. زهان؛ مدرسه جعفریه زهان؛ شماره نسخه: 1/ 139

آغاز: تحشرون فيه إلى الله تعالی فوجا فوجا و تقفون بين يدي الله

خط: نسخ، بی کا، بی تا، افتادگی: آغاز مصحح، جلد: گالینگور قهوه ای، 7گ (1ر-7پ)، اندازه: 11/5×18 سم [ف: 106]

279-زهان مدرسه جعفریه زهان، شماره نسخه: 119/4

خط: نسخ، كا: محمد حسین قائنی زهانی، بی تا، مصحح، جلد: تیماج مشکی بدون مقوا، 14گ (161ر -174ر)، 15 سطر، اندازه: 11×15/5سم (ف : -

94]

280. شیراز: شاهچراغ، شماره نسخه: 518/1

آغاز و انجام: برابر

بی کا، بی تا، این رساله یک سر سوره مذهب و لاجوردی دارد که وسط آن با شنجرف نوشته شده «چهل سوره تورية»، در صفحه اول و دوم بين سطور تذهیب شده است؛ جلد: مقوا با تیماج قهوه ای با ترنج متفش، 56ص، 12 سطر (8×14)، اندازه 12×19/5سم [ف: 2- 206]

281. شیراز؛ شاهچراغ شماره نسخه: 275/1

آغاز: برابر، انجام و اتوكل عليك و لاحول ولاقوة الا بک یا رحیم - تمت - تمام شد.

این رساله شامل چهل سوره (چهل حدیث) منتخب از توراة أست که خداوند عالم بدون واسطه با حضرت موسی بن عمران بیان فرموده است. متن سوره ها به عربی است که جمله به جمله فارسی ترجمه شده است. انتخاب کننده و مترجم ذکر نشده؛ خط: نسخ، بی کا، بی تا، کاغذ: مختلف، جلد: مقوا با کاغذ سبز، 19ص، اندازه: 18 × 22/5 سم [ف: 2- 220]

282. همدان مدرسه غرب؛ شماره نسخه: 1/ 4629

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، بی کا، بی تا؛ قطع: خشتی (رشت و همدان ف: 1512]

283. خوانسار: فاضل؛ شماره نسخه: 479/1

خط: نسخ، كا: عباس بن على بن منصور، بی تا، جلد: تیماج زرشکی مجدول، 18 سطر، اندازه: 18×22 سم [ف: 2- 131]

284. خوی؛ نمازی؛ شماره نسخه : 4/ 738

خط: نسخ، بی کا، بی تا، جلد: تیماج قهوه ای ضربی، 16 سطر، اندازه: 10x15 [ف: 399]

285. اراک: دهگان؛ شماره نسخه: 135/26

خط: نستعلیق، بی کا، بی تا، اشعار دو ستونی و سه ستونی کاغذ: نخودی آسمانی آهار مهره، جلد: تیماج مشکی مقوایی، 17گ (644پ - 660)، قطع: وزيري، اندازه: 15×22سم [ف: 1- 161]

286. اردکان یزد: امام صادق شماره نسخه: ا/285

خط: نسخ معرب، بی کا، بی تا؛ جلد: تیماج مشکی بدون مقوا، 28گ (1پ-28ر)، اندازه: 11×15سم [ف: 2- 33]

287. کرمانشاه؛ میبدی (خاندان)؛ شماره نسخه: 7/3

کا: محمد صادق بن محمد تقی، بی تا، جلد. تیماج قهوه ای، 8گ ( 68پ- 75پ)، اندازه: 11×19/5 سم [ف: 14)

288. چالوس؛ امام صادق شماره نسخه : 1/ 195

آغاز: برابر

خط: نسخ، بی کا، بی تا: جلد: تیماج سیاه، 10 گ ، 19 سطر، اندازه:15×21سم [ف: 189]

289. ساری عمومی ساری؛ شماره نسخه : 130/4

رساله معروفی است شامل ترجمه جهل حدیث قدسی در مواعظ و اخلاق؛ خط: نسخ و نستعلیق، بی کا، بی تا، جلد. تیماج لایه ای، 15- 26

سطر راسته و چلیپا (13×18)، اندازه: 17×20سم [ف: 105]

290. اصفهان؛ ما بر سه صدر خواجو شماره نسخه : 5 /99

آغاز: بدانکه این رساله ای است که جناب امیر مومنان و پیشوای شیعیان علی بن ابی طالب فرمودند که از تورات و انجیل جمع نمودم پنجاه موعظه است

خط: نسخ، بی کا، بی تا، جلد: تیماج مشکی بدون مقوا، 22گ ( 96پ- 117ر

ر)، اندازه: 5x11 اسم [ف: 75]

ص: 80

الاحاديث القدسية = احادیث قدسی (ترجمه) / حديث / فارسی

al-ahadit-ul qudsiya = ahadis-e godsi (t)

؟ قمی، محمد طاهر بن محمد حسين، - 1098 قمری

qomī, mohammad tāher ebn-e mohammad hoseyn ( 1687)

ترجمه و شرحی است بر چهل حدیث قدسی که از تورات نقل شده است. در این ترجمه متن احادیث ذکر نشده است

آغاز: بقليلی از دنيا بتحقيق که اعتماد نمود به خدای عزوجل و هر که راضی گردد بخدا از روزی کم خداوند عالم راضی گردد از او به عمل قلیلی... چهارم ای پسر آدم هر که صبح حریص باشد در طلب دنیا و محزون باشد برای آن زیاد نمی کند این حالت برای او مگر

انجام: چهلم فرمود ای پسر آدم مرا معصیت مکن و سوال مكن. .. زیاد می کنم عذاب را بر بالای دیگر بر ایشان بر آنچه کسب کرده اند از گناهان تمت الرسالة.

1. همدان: مدرسه غرب: شماره نسخه: 830/1

آغاز و انجام: برابر

بی کا، بی تا؛ قطع: جیبی [رشت و همدان ف: 1455]

2. قم: گلپایگانی شماره نسخه: 8774/1 - 58/224

آغاز: دارد بمرگ چگونه شاد می گردد و عجب دارم از کسی که یقین دارد به حساب چگونه شاد می گردد از جمع کردن مال؛

انجام: برابر

تذکر نام مترجم به استناد همخوانی انجام با نسخه فهرست رشت و همدان ذکر شد، خط: نسخ، بی کا، بی تا: افتادگی: آغار (یک برگ)، 29گ (1-29)، اندازه 20x11سم [ف: 2- 849]

الاحاديث القدسية = احادیث قدسی / حديث / عربی

al-ahādīt-ul qudsīya = ahādīs-e podsī

یزدی، محمد، ق 11 قمری

yazdı, mohammad ( - 17c)

کتاب حاضر ترجمه از عربی می باشد و به درخواست از«زینب بیگم» زوجه حكيم الممالک اردستانی، ترجمه گردیده است و مترجم از وی تمجید و تعریف نموده است.

[الذريعة 278/1 ؛ رياحين الشريعة 303/4 ]

قم؛ مرعشی شماره نسخه : 11556

آغاز: صد هزار حمد و ثنا و دورود و ضيا مر واجب الوجودی را سزاست که حمد؛ انجام: و پشیمانی خورد و عذاب کشد و غم و الم او زیاده شود هیچ سودی ندارد.

خط نسخ، بی کا، تا: 1085ق، مصحح، مقابله شده با عبارت: «بلغ القبال من أوله إلى آخره» و «بلغ فبالاً»، کاغذ: سمرقندی، آهار مهره، جلد: تیماج زرشکی ضربی با ترنج، 81گ، 12 سطر (6×12)، اندازه:12×18سم [ف: 29 -235]

الأحاديث القدسية = احادیث قدسی / حدیث / عربی / فارسی

al-ahādīt-ul qudsīya = ahādīs-e qodsī

مجذوبعلی شاه، محمد جعفر بن صفر، 1175 - 1238 قمری

majzūb-"alī-šāh, mohammad ja'far ebn-e safar (1762 - 1823)

تعدادی از احادیث شیعه و موافق مذاق عارفان با ترجمه فارسی آنها جمع آمده است که مندرجات آنها حاوی بزرگترین نصايح بشریست.

تهران؛ ملی؛ شماره نسخه: 1407/2

آغاز: احادیث قدسی، مرویست از حضرت صادق عليه السلام که فرمود: انجام: یکی از اولیای ما را بكلمه اعانت کند در آنروز بی حساب به بهشت رود.

خط: نستعلیق، بی کا، تا. قرن 13 کاغد: فرنگی، جلد: تیماج مشکی با ترنج و نیم ترنج، 243 ص ، 17 سطر (8×15)، اندازه: 13/5×21سم [ف: 3- 464]

والأحاديث القدسية (ترجمه) / حدیث / عربی- اردو

al-ahādīt-ul qudsiya

هندی حائری، علی اوسط بن سليمان، ق13 قمری

hendi ha' erī, 'alī awsat ben soleymān ( - 19c)

مشتمل است بر متن چهل حدیث قدسی با ترجمه اردو که مترجم در 1279ق. به دستور نواب «میرزا زین العابدین خان بهادر فرزند میر محمدرضا کمال الدین حیدر» گزارش نموده است. تاريخ ترجمه: «این چند حدیث است با هم پیوسته و متصل حديثي *** تاریخ مترجمش نوشته این ترجمه چهل حدیثی»

مشهد؛ رضوی: شماره نسخه: 34847

آغاز: بسمله. حمدله و بعد این ترجمه چهل حدیثی که از زبان سریانی از تورات به زبان عربی ترجمه شده بود... عجبت لمن ايقن بالموت... ترجمه اس حسن کایهه هی توریت مین فرمایاهی؛ انجام: بسبب اون چیز ونکی که ده کوک کریی سی تمام هوا ترجمه حدیث قدسی کا که جاليس حدمین.

خط: نستعلیق، کا: جلال الدین نیشابوری، تا: 1 رجب 1290ق، جهت صاحبه قبله سید غضنفر حسین تعلقه دار فیض آباد؛ اهدایی رهبری، اردیبهشت 1386، کاغذ، نخودی فرنگی، جلد: مقوا با

ص: 81

عطف میشن مشکی، 69گ، 13 سطر، اندازه: 13×21/5 سم [اهدائی رهبر: 2 اخبار1- 34]

احادیث قدسی / حدیث / فارسی

ahādīs-e qudsy

عنقا طالقانی، ابوالفضل بن علی، 1266 - 1333 قمری

'anqa tāleqānī, ab-ol-fazl ebn-e 'alī (1850 - 1915)

تهران دانشگاه شماره نسخه: 3-عنقا

آغاز: بسمله، عن جعفر بن محمد بن صادق عليه الصلوة و السلام عن أبيه عن جده عليهم السلام، أنه قال هذا ما سئل رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم، ليلة المعراج فقال يا رب اي الاعمال افضل فقال الله تعالی عزوجل یا احمد ليس شيء أفضل عندي من المتوكل و الراضى بما قسمت انجام: صلى الله على محمد، و آله الطاهرين و الحمد لله رب العالمين، تمت الرسالة في ضحوة بوم الأحد الثالث من شهر ذي الحجة الحرام سنه 1323 في الطهران بید الفقير ابو الفصل

خط: نسخ، کا: ابوالفضل، تا یک شنبه 3 ذیحجه 1323ق، جا: تهران؛ 11 گ، 17 سطر، قطع: خشتی (نشريه: 5- 747]

الأحاديث القدسية = احادیث قدسی /حدیث / عربی

al-ahādīt-ul qudsīya = ahādīs-e qodsi

شریف شیرازی، احمد بن على

šarīt šīrāzī, ahmad ebn-e 'alī

چهل سوره منتخب از تورات در مواعظ و اخلاق.

یزد؛ مدرسی، سید محمد (کتابخانه) : شماره نسخه :بدون شماره /4

آغاز: بسم الله. .. هذه فائدة جليلة و موعظة بليغة و هي اربعون سورة انتخب في السورة التي كلم الله تعالی انجام: و الفقرا يحاسب حساب الأغنياء.

خط: نسخ تحریری، کا: سید مرتضی بن میرزا محمد على مدرس، تا شوال 1263ق؛ 12گ (130-141)، 27 سطر، اندازه: 9×14سم [میراث اسلامی: 8- 453]

الأحاديث القدسية = احادیث قدسی / حديث / عربی

al-aħādīt-ul qudsīya = ahādīs-e qodsī

بخاری، محمد بن بختیار

boxārī, mohammad ebn-e baxtīyār

مشهد رضوی، شماره نسخه: 22034

آغاز: بسمله، أخبرنا الشيخ الامام الاجل السنه، انجام: يا ارحم الراحمین لا اله الا الله محمد رسول الله

خط: نسخ، بی کا، تا قرن 12، کاغذ: نخودی، جلد: مقوا، [رایانه ]

الأحاديث القدسية = چهل حدیث قدسی / حديث / فارسی

al-ahādīt-ul qudsiya = čehel hadīs-e qodsi

طبیب، محمد حسین

tabīb, mohammad hoseyn

[کشف الظنون 473/1 ، الذریعه 6/ 70 و 202؛ ریحانة الادب 219/1 ]

تهران: دانشگاه شماره نسخه: 6538/2

آغاز: بسمله. حمد له... اما بعد چنین گوید. . محمد حسین الحسینی الطبیب که این چند حدیث قدسی است که نقل کرده می شود و... و این جمله چهل حدیث می شود؛ انجام: بسیار صعب است تا اینجا تمام شد احادیث قدسی و ازین جا بعضی احادیث متفرقه مذکور می شود و الله الموفق و المعين.

بی کا، تا: قرن 13؛ کاغذ: فرنگی، جلد: تیماج مشکی ترنجی مقوایی، 11ص، 19 سطر (7×14)، قطع ربعی، اندازه: 13×21سم [ف: 16- 291]

الاحاديث القدسية = احادیث قدسی / حديث / عربی

al-ahādīt-ul qudsīya = ahādīs-e qodsī

غیر همانند:

1. قم دارالحدیث: شماره نسخه: 314/11

آغاز: کتاب المعرفة و كلام الوحدانية حكاية عن الله بموسی بن عمران صلوات الله لولا یوحدني لما امهلت العصاة طرفة عين قال الله تعالی یا موسی اتحب قربی و رضائی عنك حتى اكون اقرب اليك من كلامك الى لسانک، انجام: لا تأمن مكرى ولا تيأس من رحمتی فكن لي آکن لک و علیک السلام .

خطاب هایی است که باری تعالی در کوه طور به حضرت موسی (علیه السّلام)، با عنوان های «یا موسی، یا موسی نموده است و در رساله حاضر از کعب الاحبار نقل شده است، خط: نسخ و نستعلیق، بی کا، تا: قرن 13، 25ص (136ر -148پ)، 11 سطر [ف: 19)

2. تهران؛ سپهسالار شماره نسخه: 2799/1

آغاز: بسمله. قال الله، «لااله الاالله » حصنی، انجام: قال تعالى: الكبرياء ردایی، والعظمة ازاری، فمن نازعني في واحد منها القينه في النار

مجموعه ای است از حدیث های قدسی؛ خط: نستعلیق، بی کا، تا ربیع الاول 1226ق؛ پس از آن 56 بخش است، در قزوین خریده شده؛ مالک اعتضادالسلطنه 1383ق، واقف: سپهسالار، تاریخ وقف: 1297ق، کاغذ: سپاهانی، جلد: تیماج سرخ ضربی مقوایی، 12گ (1-12)، 21-34 سطر و برخی چلیپها (15×27)، اندازه: 38x24سم [ف: 4- 304]

3. مشهد: نواب؛ شماره نسخه: 19/8

خط: نستعلیق، کا: سید صدرالدین عربی استر آبادی، تا: 1254ق؛

ص: 82

کاتب نسخه مالک نسخه است؛ کاغذ: نخودی رنگ، جلد: تیماج مشکی، 2گ (90- 91پ)، 14-23 سطر، اندازه: 12×17/5سم [ف: 21]

تهران، دانشگاه شماره نسخه: 2127/11 -ف

نسخه اصل: همان نسخه بالا [ فيلم ها ف: 1- 646]

4. تهران: الهيات: شماره نسخه : 463/4

خط: نستعلیق، کا: خليفه محمد سعید تفرشی، تا: دهه اول جمادی الثانی 1268ق، در برگ 91 پ تا 94پ بخشی از احادیث قدسيه و روایاتی از پیغمبر و شبهه ای در تعریف رکن نماز و جز آنها با تاريخ شعبان 1270 دیده می شود، کاغذ : فرنگی، جلد: تیماج قهوه ای مقوایی، 11گ (81پ-91ر)، 17 سطر (7/5×15)، اندازه:14×21 اسم [ف: 304]

5. قم؛ مرعشی: شماره نسخه: 1/ 7407

آغاز: قال الله عزوجل أنا عند ظن عبدي فليظن بي ماشاء: انجام: انما امرى اذا اردت شيئاً ان اقول له كن فيكون

خط: نسخ، كا: حسین بن قاسم بن حسين الداعی، تا 1336ق، جلد: تیماج قهوه ای، 2گ (4ر -5ر)، اندازه: 25x17سم [ق: 19- 401]

6. قم؛ فیضیه؛ شماره نسخه :1430/3

خط: نسخ، بی کا، بی تا، افتادگی: انجام؛ 11گ (220-230) ، اندازه: 15×22سم [ف: 3- 91]

7. قم: فیضیه؛ شماره نسخه: 2038/2

18 سوره؛ بی کا، بی تا؛ اندازه: 11×17سم [ف:2- 170]

8. تهران: حقوق؛ شماره نسخه: 701 - ج

این نسخه از احادیث قدسی آمده است، نخستین به روایت از امام صادق می باشد درباره خطاب هایی که خداوند در شب معراج با پیامبر کرده است و همه آنها به «يا أحمد» آغاز می شود، دوم آن روایت های گوناگونی است که از معصومان آمده است، بی کا : بی تا: 11گ (1پ -7ر) و 5 (گ 21پ-24پ) [ف: 232]

9. شیراز: شاهچراغ؛ شماره نسخه :5/ 498

خط نسخ، بی کا، بی تا، 13گ (165-177)، اندازه: 16/5x10/5 سم [ف: 3 -105]

10. تهران: ملک شماره نسخه: 1732/13

با پاسخ های خدا به پیامبر هنگام معراج؛ خط: شکسته نستعلیق، بی کا، بی تا، 3 گ (129ر - 131پ) [ف: 5- 350]

11. قم: مرکز مطالعات شماره نسخه: 991/3

آغاز: بسمله، علی ابن ابراهيم .. لا تطول في الدنيا املك فيقسوا لذلك قلبک و قاسي القلب منی بقية يا موسی

حدیث قدسی که علی بن عیسی از حضرت امام جعفر صادق (علیه السّلام) روایت کرده است، با عناوین «یا موسی - یا موسی، در آداب و اخلاق؛ خط: نسخ، كا: میرزا محمد علی بن ملا علی مردان، بی تا؛ جلد. تیماج مشکی ضربی ترنج با سر، 8گ (241پ-248پ)، 14 سطر، اندازه : 10×15/5سم [ف: 2- 255]

12. قم؛ استادی، رضا، شماره نسخه: نامعلوم / 6

خط: نسخ، بی کا، بی تا، 13گ (266-278)، 20 سطر، اندازه: 13×18 سم [صد و شصت نسخه: 56]

13. همدان برنا، قاسم، شماره نسخه: 45/4

چند حدیث قدسی؛ بی کا، بی تا [نشريه:5- 378]

14. قم: دار الحدیث شماره نسخه - 382/1

آغاز: روی عن کعب الأحبار رضی الله عنه أنه قال حين نودی موسی علیه السلام إلى الجبل الذي يسمى جبل الطور اذ نزل جبرئیل علیه السلام و نزلت الملائکه یطرودن الوحوش و كل شي شي فيه فقال جبرائيل عليه السلام لموسى عليه السلام اصعد إلى الجبل، انجام: و كفنوه بایدیهم و كانت وفاته ليلة الجمعة و له من العمر مائة و سبعون سنه عليه السلام و هذا ما انتهى الينا من مناجات سیدنا موسى عليه السلام، صالح ملکشاه 1351، در پایان قصه ای از حضرت موسی ذکر شده است

خط: نسخ، بی کا، بی تا، 27 گ(1ر-27 )را به اندازه:13×18 سم [ف: 19]

15. مشهد: رضوی، شماره نسخه : 25069

آغاز: بسمله یا محمد (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) من اراد من امتک، انجام: سوره یس را با عسل بنویس و بشوی و بخور

خط: محتلف، بی کا، بی تا، کاغذ: حنایی، فاقد جلد، مختلف السطر، قطع: وزیری (رایانه)

الاحاديث القدسية = احادیث قدسی / حدیث /عربی

al-ahadīt-ul qudsiya = ahādīs-e qodsī

غیر همانند

1. تهران؛ سپهسالار؛ شماره نسخه: 1842

آغاز: الصحيفة [الاول] يقول الله تبارک و تعالی شهدت لنفسي أن لا اله الا انا وحدي لاشریک لى محمد عبدی ورسولی فمن لم یرص بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر على نعمائي فليعيد رباً سوائی، انجام: و من بني بقوة الفقراء والضعفاء بناء اعقيت بناءه الخراب و اسكنته النار أن هذا لفي الصحف الأولى صحف ابراهيم و موسی تم الصحائف الاربعون في شهر ذی قعدة الحرام بارس ئیل سنه (1122)

خط: نسخ خوب، بی کا، تا 1122ق؛ مشتمل بر چهل صحیفه از احادیث قدسیه می باشد، و ترجمه آنها را به خط نستعلیق در ذیل تمام فقرات تحریر کرده اند، مجدول به طلا؛ واقف: سپهسالار ؛ کاغذ: سمرقندی، جلد. تیماجی، 26 ص، 14 سطر، قطع: ربعی، اندازه: 12×19 سم [ف: 1- 250]

2. یزد؛ وزیری؛ شماره نسخه: 2325/3

با ترجمه فارسی ؛ کا؛ کریم بن محمد على، تا 1409ق، اهدایی موسس: جلد مقوایی با تیماج مشکی یک طرفه، 77گ (62 - 138)، اندازه: 11×18 سم [ف: 4- 1251]

3. قم: مرعشی شماره نسخه : 10292/5

خط: نسخ و نستعلیق، بی کا، تا 1248ق، جا: بسطام شاهرود؛

ص: 83

مصحح، محشی؛ قطع: وزیری [میراث شهاب: س8 ش 4- 69]

4. قم: دارالحدیث: شماره نسخه: 87

آغاز: حمدله بدان که این رساله ای است از کلام امیر المؤمنین و امام المتقین علی بن ابی طالب صلوات الله و سلامه عليه که از تورات و انجیل: انجام: و سخت باشد عذاب ایشان در روز قیامت از عذاب دیگران و زیاده گردد عذاب بر عذاب ایشان بر بالای عذاب. تمت.

ترجمه ای است از چهل حدیث قدسی که گفته شده حضرت امیر (علیه السّلام) از تورات انتخاب و به عربی نقل نموده است؛ خط: نستعلیق،

كا: على اكبر، تا: 1 جمادی الثانی 1268ق؛ جلد: مقوای لابی با عطف پارچه، 44گ، 11 سطر، اندازه: 10×17 سم [ف: 34]

5. تهران دانشگاه شماره نسخه : 4118/16

آغاز: قال رسول الله .. قال الله ... يا محمد أني وضعت الأربعة من الأربعة الناس يطلبون من غير موضعها فلم يجدها یعنی یا محمد من چهار چیز را در چهار چیز نهادم و مردمان غير آن را طلب کند هرگز نمی یابند، انجام: و تنی که در بالا و محنت من صبر کند و الله اعلم بالصلوات و اليه المرجع و المآب.

ترجمه چند حدیث نبوی؛ خط: نستعلیق، بی کا، بی تا: کاغذ: سپاهانی، جلد: تیماج قهوه ای ضربی مقوایی، 17گ (292-308) 17 سطر (11×21)، اندازه: 30x19سم [ف: 13- 3100]

6. تهران: نوربخش، شماره نسخه : 325/9

آغاز: ای فرزند آدم مترس؛ انجام پایان: پس اگر خواهی که بر حرف «لایعني» تكلم کنی... یعنی ساکت شو.

از مترجم نشانی ندارد، خط: مختلف، بی کا، بی تا: کاغذ: مختلف، جلد: مقوایی، 18 ص (267-284)، اندازه: 15×22سم [ف: 2- 63]

7. تهران: دانشگاه شماره نسخه : 8/ 9323

خط» نستعلیق، بی کا، بی تا، افتادگی آغاز و انجام کاغذ : سپاهانی، جلد. تیماج تریاکی لایی، 19گ (130 پ- -148پ)، 14 سطر (7×19)، قطع بغلی، اندازه: 13×19سم [ف: 17- 448]

8. قم: مسجد اعظم، شماره نسخه:5/ 1220

آغاز: بسمله، الحمد لله رب العالمين .. اما بعد چنین منقول است این چند حدیث حدیث قدسی است که مذکور می شود که ذاکرین و سامعین و طالبین به آن مشفع شوند... ای پسر آدم هيج روز تازه نیست، انجام: نعمت دنیا دائم نیست ای فرزند آدم محکم کردن کسی را که دریا بسیار عمیق است وزاد و توشه را بسیار گردان که عقبه و گردنگاه بسیار صعب است و السلام

ترجمه چند حدیث قدسی: خط: نستعلیق، بی کا، بی تا، فایده ای شامل تمثيل و حکایت در سه برگ در آخر کتاب آمده است؛ جلد مقوا، عطف تيماج قهوه ای، 9گ، اندازه:17×22سم [ف مخ : 2- 774]

9. مشهد، گوهرشاد؛ شماره نسخه: 1137/3

خط: شکسته نستعلیق، بی کا، تا قرن 13؛ افتادگی آغاز و انجام؛ کاغذ: آبی، 11 سطر، قطع: ربعی [چهار کتابخانه مشهد-ف: 88]

10. مشهد: رضوی، شماره نسخه: 2356

آغاز: قال الله تعالی با احمد احذران ان تكون مثل الصبي اذا نظر الى الاخضر و الأحمر احبه فاذا اعطى شيئا من الحلو و الحامض اغتربه. .. راندن شهوت چنان که بدن را ضعیف کند دل را بیفراند یا بیمار کند و شهوت سخن در زبان آفتی بزرگ است، انجام بل تصریح کرده ام خواهد فهمید آن که سعادت دارد و الا فلا پند و اندرز و برخی از دستورات اخلاقی که خداوند با عناوین «یا احمد» به رسول اکرم (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) فرموده در این رساله آمده است. نویسنده برخی از آنها را به فارسی روان ترجمه نموده و گاهی به مناسبت غزل و رباعی و نصیحت نیز آورده است؛ خط: نستعلیق، کا: میرزا آقا سلماسی، تا شعبان 1298ق؛ واقف : شمس الدین پرویزی، تاریخ وقف

مرداد 1332، کاغذ: نخودی، جلد: مقوا، 10گ، 17 سطر، اندازه: 19×30سم [ف: 26- 27]

11. شیراز؛ شاهچراغ شماره نسخه: 653/11

آغاز : قال الله تعالى - یا احمد احذر ان تكون مثل الصبی، انجام: پایان - خواهد فهمید آنکه سعادت دارد و الا فلا - و السلام - تمت بالخير و العافيه.

در این رساله تعدادی احادیث قدسی نقل شده و در پایان آن بعضی از آنها را ترجمه کرده اند؛ خط: نسخ و نستعلیق، کا: محمدرضا ویشلفی، تا: 1319ق؛ کاغذ: سفید، جلد: مقوا با تیماج قهوه ای سیر، 22 گ، 17 سطر (9×16/5

)، اندازه: 13×20/5 سم [ف: 2- 336]

12. مشهد: رضوی؛ شماره نسخه : 36763

آغاز: بسمله حمداله اما بعد فهذه رسالة الشريفة العظيمة الكريمة المسمى بحديث القدسية، انجام: من آمن بي و اتفى مني اعطيته الجنة يا موسی

خط: نسخ و نستعلیق، كا: ابوالقاسم بن احمد، قا: 1269ق، جا: مدرسه اکبریه لاهیجان؛ مذيل است به دو برگ اشعار و یک برگ دعای گوسفند فدا کردن بیمار اهدایی رهبری، مهر 1386 ؛کاغذ: نخودی، جلد. تیماج قهوه ای، 34گ، مختلف السطر، اندازه:16×22/5سم [اهدائی رهبر: 2 اخبار1 -33]

احادیث قدسی = دوازده آیه / حدیث / فارسی

ahādīs-e qodsī = davāzdah āye-ye

دوازده آیه است که امیر مؤمنان علی (علیه السّلام) از تورات انتخاب فرموده و به عربی ترجمه نموده و گردآورنده (که احتمالاً کاتب نسخه باشد) نیز آنها را به فارسی برگردانده است.

مشهد، گوهر شاد شماره نسخه : 5 / 2188

آغاز: بسمله، حمدله و بعد بدانکه امیرالمؤمنین، .. می فرماید که این دوازده آیت را از تورات اختیار کردم و به لفظ عربی آوردم و هر روز سه نوبت در این آیات نظر می کنم آیه اول یابن آدم لا تخافن ذا سلطان مادام سلطانی باق ابدا؛ انجام: و درین هنگام نو

ص: 84

مذموم حضرت ما خواهی بود اللهم وفقنا لما تحب و ترضی بحق محمدالمصطفی... دائما ابدا كثيرا.

خط: نسخ خوش، کا: معز الدين محمد بن سلطان محمد قاری نیریزی، تا: 1085ق، جداول اوراق به زر و تحریر، کمند به زر و تحریر و لاجورد؛ واقف محمد حسام واعظی، تاریخ وقف 1397، کاغذ:: نخودی آهار مهره، جلد بیرون تیماج ساده و درون تیماج با حاشیه عنابی مزین به شاخه های گل زرین، 24 سطر، اندازه: 17×27سم [ف: 5- 553]

« احاديث قدسی (ترجمه) » الأحاديث القدسية

احاديث كتاب الأربعين = صلوة المريدين في فضائل ذکر رب العالمین /حدیث / عربی

ahādīt-u k-il-arba'in = Şalāt-ul-murīdīn fī fadā'il-i dikr-i rabb-il-'ālamīn

بغدادی، شرف بن مؤيد، - 616 قمری

baqdādī, šaraf ebn-e mo'ayyed ( - 1220)

تهران؛ دانشگاه شماره نسخه : 610/3

آغاز: بسمله، الحمد الله الذي أحيا بنور ذكره فلوب الزاهدين و امات بسطوة ذكره نفوس العابدین... اما بعد فاني قد جمعت في هذه الأوراق اربعین بابا يتضمن بعض الأحاديث التي يتعلق بفضايل الذکر اقتداء بالمشايح في جمعهم الأربعينيات للجاليات المشهور؛ انجام: حرم النار على من قال لا اله الا الله يبتغي بها وجه رسول الله.

خط: نسخ، بی کا، تا قرن 10، جدول شنگرف؛ کاغذ: فرنگی، 19گ (32 پ - 50پ)، 11 سطر (8×12)، قطع: بغلی، اندازه: 12×19سم [ف: 16- 365]

احادیث متواترة / تفسیر/ عربی

ahādīs-e motavātera

تهران؛ دانشگاه شماره نسخه : 4/ 10666

آغازة الحمدلله و سلام على عباده الذين اصطفا. هذه احادیث متواترة معنى افضل الباب الاكل لفظ من الحدیث جمعتها لتلقي صاحبها موته البحث في ذلك الباب؛ انجام: يقول ربنا تبارک و تعالى إلى السما الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول عن یدعونی فاستجب له من سألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له ما اعطى عليه خيراً من حسن اليقين و العافية فسئلو الله حسن اليقين و العافية فسئلو الله حسن اليقين و العافية. فال في الأصل كان الفراغ بحمد الله وفضله و منه آخر يوم من رمضان من سنة ست و مائة بعد الالف بمحروس مکه شرفها الله تعالى ولاحول ولاقوة الا بالله و صلی الله على سيدنا محمد و آله و سلم

خط: نسخ، بی کا، بی تا؛ مصحح، جلد. تیماج مشکی سوخت با ترنج و سرترنج و جدول زرین، 7گ (243ر -249پ)، 28 و 36 سطر (11/5 × 22/5 و 14/5×24 )، اندازه: 19/5 × 29[ف: 20- 155]

احادیث محرق القلوب و عين البكاء / حديث / عربی

ahādīs-e moharreq-ol-qolub va 'eyn-ol-bokā'

روایت ها و احادیث کتاب «محرق القلوب» ملا مهدی نراقی و کتاب «عين البكاء» محمد تقی بروجردی که هر دو به فارسی و در رابطه با واقعه کربلاست، گرد آوری شده است.

تهران؛ ملی، شماره نسخه: 4259

آغاز: بسمله، الحمد لله رب العالمین و صلی الله على محمد و اهل بيته الطيبين الطاهرين، و بعد فقد الرواية الأخبار أنه لما قتل اصحاب الحسين كلهم ولم يبق منهم احد؛ انجام: فلما دخلنا الى الشام وضع بين كل امراتين راسا و دخل بهن بهذه الحالة بتلك الساعة فياليتها لا كان طلبت منه و الحمدلله رب العالمین

خط: نسخ، بی کا، بی تا، مصحح، در برگ 80 مطالبی در مورد شک در اعمال عبادی نوشته شده است؛ کاغذ: فرنگی شکری، جلد: تیماج مشکی یک

لایی ساده، 81گ، 8 سطر (9×15)، اندازه: 5/5 1×20/5 سم [ف: 18- 220]

الاحادیث المحمدية في ابراز الأدلة الشرعية / كلام و اعتقادات /عربی

adillat-eš al-aħādīt-ul muhammadīyya fi ibrāz-i sar'iyya

از مؤلف «الألفين في احاديث سيدى الثقلين»، در یک مقدمه، چهار قسم و خاتمه مقدمه در سبب الاختلاف في المذاهب الاسلامية و اختلاف الفرقة المحقة وفي اصول الحدیث، قسم 1 العبادات؛ 2. العقود؛ 3. الايقاعات، 4 خاتمه، في مدح العلم و اهله و التقوی و مناهى الرسول.

تهران دانشگاه شماره نسخه: 7043/3

خط: نسخ، کا: محمد بن عبدالحسین نجفی، تا 17 جمادی الثانی 1056ق، جا: اصفهان ، کاغذ: سپاهانی، جلد. تیماج سبر ضربی مقوایی درون قهوه ای، 71 سطر (9×19)، قطع ربعی، اندازه: 4×12سم [ف: 16- 437]

احادیث مسلسلات / حدیث/ عربی

ahādīs-e mosalsalāt

اصفهانی، اسماعيل بن محمد، 457 - 545 قمری

esfahānī, esmā'il-e-bn-e mohammad (1066 - 1141)

مقداری از احادیث جامع کتاب می باشد که به روایت سبط وی ابوالفرج يحيى بن محمود بن سعد ثقفی اصفهانی (-584) در

ص: 85

سال 583 در دمشق نقل شده است

قم؛ مرکز احیاء؛ شماره نسخه: 10/ 612

آغاز: رأيت الشيخ الاجل شمس الدين أبا القاسم هند وله بن خليفة بن هندوله الزنجاني بالبروة و هو يقلم أظفاره يوم الخميس الثاني و العشرين من ذي الحجة من سنة 611

نسخه اصل: کتابخانه دار الكتب الظاهرية (مدرسه عمریه)، دمشق 3771؛ كا: عبد العزيز بن عثمان بن ابی طاهر اربلی، بی تا، در آغاز رساله چند سماع و تملک آمده و در پایان آن نیز 34 سماع و بلاغ آمده به سال های 611، 645، 648، 677، 701؛ 28گ (280- 307) [عکسی ف: 2- 223]

الأحاديث المسلسلات /حدیث / عربی

al-ahādīt-ul-musalsalāt

مقدسی، محمد بن عبد الواحد، 569 - 644 قمری

maqdesī, mohammad ebn-e 'abd-ol-vāhed (1174 - 1246)

چند حدیث کوتاه با ذکر سندهای مختلف آنها به طور مسلسل در این رساله جمع آوری شده است.

آغاز : بسم الله .. و الحمد لله وحده. .. حدثنا الشيخ الإمام العالم جمال الدين ابو الفرج عبد الرحمن .. ان رسول الله (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) قال: الراحمون يرحمهم الرحمان.

قم؛ مرکز احیاء شماره نسخه: 1077/1

آغاز: برابر

نسخه اصل کتابخانه دار الكتب الظاهرية (مدرسه عمریه)، دمشق 3747:بی کا، تا: با تاریخ 725ق: 14ص (2-15) عکسی ف:3- 351]

الأحاديث المسلسلة / حدیث / عربی

al-ahādīt-ul-musalsala

غیطی، محمد بن احمد، - 984؟ قمری

qaytī, mohammad-e-bn-e ahmad ( - 1577)

بیش از چهل حدیث مسلسل است (که در تمام سلسله رواة صفت خاصی ملحوظ شده) در این رساله با ذکر اساتید و شیوخ خود مؤلف، گرد آورده شده است.

آغاز: يقول العبد .. الحمدلله الذي أهلنا للانتظام في سلسلة اسناد الحديث الشريف ومن علينا بالدخول في ذلك المسلک المنيف.

انجام: و أن نكون في ظل حماية ذلك دائماً و حسبنا ذلك و کفی...

قم؛ مرعشی شماره نسخه : 5718/2

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، بی کا، تا قرن 12؛ جلد: گالینگور قهوه ای، 19گ ( 102پ- 120ر

)، اندازه : 16×22سم [ف: 15- 117]

الاحاديث المشهورة / حدیث / عربی

al-ahādīt-ul machūra

درباره احادیثی که مشهور است و در نگاشته های برخی از متأخران اصحاب آمده ولی در مجاميع حدیثی شیعه نیست به نقل از شیخ حر عاملی، این احادیث عبارت است از: الناس مسلطون على اموالهم، الأمين مصدق باليمين افضل الاعمال احمزها، لا يسقط الميسور بالمعسور؛ الطلاق بيد من أخذ بالساق؛ اقرار العقلاء على انفسهم جائز؛ لا يفلح قوم ولتها امراة؛ الصلح سيد الأحكام الضرورات تبيح المحظورات؛ النار و الا العار؛ المنية ولا الدنية؛ على اليد ما اخذت حتى تودی؛ حديث ما عز؛ حديث سهل الساعدي؛ حديث الذنوب، ما تثنی شییء الاو تثلث، البحر هو الطهور مائه الحل میته؛ اذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا، قدموا قريشا ولا تقدموهم؛ زرغبا تزدد حبا؛ صلوا كما رایتمونی اصلی، خذوا عني مناسکم، حكمي على الواحد حکمی على الجماعة، لاتجتمع امتي على الخطاء؛ الاسلام يجب ما قبله؛ من بدل دینا فاقتلوه، من فاتته فريضة فليقضها كما فاتت، العبد و ما ملكت يداه لمولاه، الأعمال بخواتمها، كل خطبة ليس فيها تشهد فهي جدعاء كل أمر ذي بال لم يبدا فيه بسم الله او بحمد الله بهو ابتر او اجذم.

قم؛ استادی، رضا، شماره نسخه : نامعلوم /2

خط: نسخ، بی کا، تا 1272ق؛ 23 سطر، اندازه: 14×20سم [صد و شصت نسخه: 70]

احادیث منتخبه = اربعین حدیث /حدیث / عربی

ahādīs-e montaxabe = arba in-e hadīs

چهل حدیث نبوی است منقول از امام ابو عبدالله جعفر بن محمد الصادق (علیه السّلام) در کتابخانه مرعشی نسخه ای با شماره 5423 و با عنوان الأربعون حديثا = چهل حدیث» معرفی شده که ظاهراً همین اربعین حدیث است تعدادی از احادیث آن درباره نماز و اهمیت آن است.

تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه :1168/3 -طباطبائی

آغاز: بسمله ای عبدالله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه و آله من حفظ اربعین حديثا من امنی... قال .. الصلوة عماد الدين قم اقامها فقد أقام الدین انجام: قال رسول الله صلى الله علیه و آله اذا قال المعلم للصبي قل بسم الله الرحمان الرحیم کتب الله براتا للصبي و براتا لأبويه و براتا للمعلم. صدق رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم

خط: نستعلیق، كا: عبد الخالق خراسانی، تا: 1260ق، 3گ (113

ص: 86

115) [ف: 23 - 658]

احادیث منتخبه = سخنان کوتاه / حدیث / عربی/ فارسی

ahādīs-e montazabe = sozanān-e kūtāh

به نوشته مالک نسخه ، آقای سید محمد علی روضاتی، گویا از همان محمد شیرازی نویسنده نسخه «جام جهان نمای» است سخنان کوتاه حضرت پیامبر (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) و حضرت علی (علیه السّلام) می باشد، مرتب است به ترتیب حروف تهجی و هر حرف مرکب است از احادیث نبوی که اغلب از کتب اهل سنت نقل شده و احادیث علوی از کتب شیعه گرد آمده است به این صورت که در هر باب یک حدیث نبوی و سپس یک حدیث علوی می آورد. گاه نیز حدیث هایی از سایر ائمه اطهار نقل می کند. لكن فقط رعایت حرف اول حديث ها را می کند نه رعایت مضامین را برای احاديث هر باب شماره گذاری کرده و احادیث علوی را تابع شماره احادیث نبوی قرار داده و شماره جداگانه نداده است. در آخر هر باب نیز شماره مجموعه احادیث باب های گذشته را تعیین کرده، در پایان کتاب شماره كل حديث ها را 1670 قید کرده است که در واقع به اضافه 1670 حدیث علوی جمعاً در این مجموعه شریفه 3340 حدیث گرد آمده است، مؤلف در حواشی بیشتر صفحات نیز حدیث های نبوی یا علوی نوشته است که چون معادل آنها را نیافته برای آنها شماره ای نگذارده است. راوی و مأخذ غالب احادیث را در حاشیه نوشته، گاه توضیحاتی به فارسی و عربی داده است. واپسین حدیث از پیامبر حدیث دعای احتجاب ، واپسین حدیث از حضرت على حديث دعای احتجاب است. در پایان نسخه تاریخ 900 ق آمده که می تواند تاریخ نگارش باشد.

آغاز: بسمله. تيمنا بذکر الملک العليم. قال رسول الله (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) الايمان معرفة بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالاركان. قال اميرالمؤمنین و امام المتقين على بن ابیطالب (علیه السّلام) الإسلام هو التسليم، و التسليم هو اليقين...

انجام: یا کریم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد و آله اجمعین. تم في آخر شوال من سنة تسعماية

تهران: دائرة المعارف؛ شماره نسخه : 4/ 1076

آغاز و انجام: برابر

خط : نستعلیق تحریری، کاتب = مؤلف (گویا)، تا شوال 900ق؛ گویا به خامه نگارنده، محشی، با ترجمه هایی به فارسی به نستعلیق؛ کاغذ: اصفهانی، 183گ (17پ-199ر )، اندازه: 13×18سم [ف : 2- 10]

اصفهان؛ روضاتی، سید محمد علی شماره نسخه: 3/7

همان نسخه بالا [نشريه: 5 - 146]

احادیث منتخبه از صحاح / حديث / فارسی

ahādīs-e montaxabe az sehāh

شاه عبدالعظیمی، محمد علی بن محمد، 1258 - 1334 قمری

“alī-ye-bn-e "abd-ol-"azīmī, mohammad šāh mohammmad (1842-1916)

روایاتی است برگرفته شده از صحاح اهل سنت در فضایل و مناقب اهل بیت (علیه السّلام)، در دو جزء که نسخه حاضر جزء اول و مشتمل بر پنج «فصل» می باشد: 1. احادیث منتخيه صحيح بخاری، 2، صحیح مسلم: 3 صحيح ترمذی، 4، سنن ابی داود و موطأ مالك و منتخب سنن نسائی و سنن ابن ماجه و مصابيح بغوی، 5 مسند احمد بن حنبل.

کاشان: عاطفی، افشین شماره نسخه:107

آغاز: الحمد لله رب العالمين .. اما بعد خفی نباشد که برچیدن و انتخاب نمودن بعضی از احادیث منتخب السنه نفع بسیار واضحی دارد

خط: نستعلیق، کا: محمد جعفر بن محمد مهدی کاشانی، تا: 29 جمادی الاول 1332ق، جا: نجف اشرف، از روی نسخه مؤلف، در سه برگ پایانی روایات پراکنده ای آمده است؛ 18گ، 18 سطر، اندازه : 11×18سم [ف: 95]

احادیث منتخبه «حاشیه» / حدیث / عربی

ahādīs-e montaxabe «hāšīye>

احادیثی است از کتب حدیثی شیعه مانند، خصال، امالی، الدرة الباهرة، ثواب الاعمال، منية المرید، نهج البلاغه، به گرین کاتب آن «سید میرزا 1281 »

اراک، دهگان، شماره نسخه: 215/19

خط: نسخ و نستعلیق، کا: حسین بن محمد تقی موسوی خوانساری، تا 1381ق، جلد: تیماج قهوه ای کاغذ نخودی، 37گ (291پ۔ 227پ)، قطع: نیم ربعی، اندازه: 10× 15سم [ف: 2- 290]

احادیث منظوم شعر، حديث / فارسی

ahādīs-e manzūm

موسوی کاشانی، حسن بن محمد،

mūsavī kāšānī hasan-e bn-e mohammad

مؤلف در این رساله کوتاه اشعاری که در مثنوی پیرامون احادیث حضرت پیامبر (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) وارد شده، جمع آوری و مرتب نموده است

تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه :7915/3

آغاز :گفت پیغمبر بآواز بلند *** با توکل زانوی اشتر بیند / رمز الکاسب حبیب الله شنو *** از توکل در سبب کاهل مشو؛ انجام:

ص: 87

هین چه آوردید دست آویز را به ارمغان روز رستاخیر را / بر در باران تهی دست آمدن *** هست بی گندم سوى طاحون شدن

خط: نسخ، كاتب = مؤلف، بی تا؛ جلد: تیماج قهوه ای ضربی با ترنج با سر با نقش گل مجدول، 14گ (309ر-322ر)، 15 سطر، اندازه 14×32سم [ف: 36- 397]

احادیث منظوم / شعر، حدیث / فارسی

ahādīs-e manzūm

غیر همانند

1. قم: مرکز احیاء؛ شماره نسخه: 1143

در آغاز این مجموعه چهل حدیث منظوم جامی است با دیباچه منثور آن، پس از آن احادیث دیگری افزوده شده است با ترجمه هر یک در بیتی فارسی و مجموعاً نود و هشت حدیث می باشد؛ خط: نستعلیق شکسته، کا:میر باقر حسینی، تا: قرن 12: جلد: تیماج قرمز بدون مقوا، 11گ، 16 سطر، اندازه:

10/5×16سم [ف: 3- 379]

2. قم: گلپایگانی: شماره نسخه : 1748- 10/58

آغاز: بسمله احادیث فرموده جناب رسالت مآب صلی الله عليه و آله که ترجمه آن منظوم به فارسی شد. به حمل قادر خلاق اكبر *** قلم را سرنگون دارم به دفتر /هویدا کرد ارص و آسمان را *** برآورد از عدم انس و جان را انجام: بیامرزد بنقدان بنده را حق *** دهد. این نسخه را بر جمله خلق / رسانده نفع هم بر خاص و عام آن *** که در الف و عشرون اربع تمام آن.

نظم ظاهراً چهل حدیث حدیث نبوی است، حدیث اول: لا اله الا الله حصنی و من دخل حصنی امن من عذابی، حدیث آخر: النهار اربعة جواهر يزيلها اربعة اشياء فالجواهر العقل و الدين و الدين [الحياء] و العمل الصالح فالغضب [يزيل] العقل و الحسد يزيل الدين و الطمع يزيل الحياء و الغبية [يزيل] العمل الصالح در ذیل هر حدیث حکایاتی را به نظم می آورد مناسب با احادیث، اتمام نظم در 1024 ق بوده است؛ خط: نستعلیق، بی کا، بی تا، جلد: پارچه سبز، 45 گ، 11 سطر، اندازه:14×23سم [ف: 3- 1604]

3. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 1/ 13607

آغاز: الحمد لله العالم الخبير السميع البصير العلي الكبير الواحد بلانظير .. قال رسول الله (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض. هرکه رحمت کند بر اهل زمین ***ز آسمان رحمتش نثار کنند / کھتر انرا بزرگ دار همه *** تا خطابت بزرگوار کنند؛ انجام: اليد العليا خير من اليد السفلى... دست بالا ز دست زیر بهست *** بشتو از عاقلی و داننده/

گفت سید که دست بخشنده *** بهتر است از ید ستاینده

بیست و دو حدیث از کلمات قصار حضرت پیامبر (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) به ترتیب حروف آغاز حديث جمع آوری و هر کدام با یک رباعی به فارسی ترجمه شده است؛ خط: ثلث زيبا، كا: محمود بن احمد ارغا، بی تا؛ مجدول مذهب؛ 6گ (1ر-6ر)، اندازه: 16×22سم [ف: 37- 122]

أحاديث من عوالی أبی عیسی الترمذی مخرجة من جامعه /حدیث / عربی

ahadit-un min 'awāli 'abī 'isā at-tirmidi muxrajat-un min jāmi'a

ترمذی، محمد بن عیسی، 209 - 279 قمری

termezī, mohammad ebn-e īsā (825 - 893)

این جزء به روایت ابوالعباس محمد بن احمد بن محبوب مروزی از ترمذی است.

1. قم مرعشی، شماره نسخه: 1173/11

آغاز: بسمله. صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و أزواجه و سلم تسليماً. سمعت على سيدنا الشيخ الجليل الأوحد العلم بقية المحدثین و قدوة المسندين السيد الشريف تاج الدين أبي الحسن علی، انجام: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

نسخه اصلی: کتابخانه اسکوریال، ماردید اسپانیا، ش 1800؛ خط: مغربی، بی کا، تا: 709ق، 2گ (109-110)، 21 سطر (عکسی ف: 3- 386]

2. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه:22094

آغاز: و ثانيها وجوب الوضوء من المذي و انه ناقص انجام: دليلا على لازمه وهو وجوب الحضور و وجوب..

خط :نسخ، بی کا، تا: قرن 9، افتادگی: آغاز و انجام [رایانه ]

الأحاديث المنيقة في فضل السلطنة الشريفة / حدیث / عربی

al-ahādit-ul munīfa fi fadi-is saltanat-iš šarīfa

سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، 849 - 911 قمری

soyūtī, 'abd-or-rahmān ebni-e abī-bakr (1446 - 1506)

روایاتی است که در فضیلت و ثواب سلطان عادل و خدمت به مردم و عدالت گستری از طریق اهل سنت وارد شده است.

آغاز: بسمله، الحمدلله العلي الشأن القوى البرهان العظيم السلطان و اشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له الملك الديان

انجام: فان هذه الأشياء اذا قام بها السلطان احتمل الناس ما سوی ذلك من اثرة السلطان و كل ما يكرهون و الحمد لله وحده و صلی الله على من لا نبي بعده محمد و على آله و صحبه و سلم

مشهد؛ روی شماره نسخه: 18779

آغاز و انجام: برابر

خط نسخ، کا: غلام محی الدین، تا: قرن 14؛ جداول اوراق به سنگ و لاجورد و کمند به لاجورد، اهدایی رهبری، فروردین

ص: 88

1372، کاغذ حنایی، جلد: مقوا عطف و گوشه میشن قهوه ای، 2گ، 23 سطر، اندازه: 25/5×17سم [اهدائی رهبر: 2 اخبار1- 35]

« الأحاديث الموضوعة » الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة

الأحاديث الموضوعة / حدیث/ عربی

al-ahādīt-ul mawdu'a

؟ صاغانی، حسن بن محمد، 577 - 650 قمری

sāqānī, hasan-e-bn-e mohammad (1182 - 1253)

در این رساله احادیثی را که نسبت به پیامبر (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) داده شده و جزء موضوعات است را جمع آوری نموده و در آن اکثر احادیث مشهور را دروغ می داند. در فهرست دار الكتب و خدیوی دو رساله درباره احادیث موضوعه باد شده است. اهلورث نیز از رساله ای به نام «رساله في موضوعات الأحاديث » از صغانی یاد کرده که در آن با رساله حاضر متفاوت است. بروکلمان با استناد به مدارک و فهرست های مذکور از «رساله في الأحادث الموضوعة» یا «رسالة في موضوعات الاحاديث» صغانی یاد کرده است. قمی در «الكنى والألقاب» در ترجمه صغانی گوید او در بیان احادیث موضوعه تألیفی دارد، آنگاه «الدرر الملتقطتة» برخی از احادیثی را که صغانی موضوع دانسته و در شمار مجعولات یاد کرده مانند چند حدیث در فضایل عمر و ابوبکر و حدیث معروف «زرنی غبا تزدد حبا» و احادیث در خواص سور به نقل از کتاب «الدرر الملتقطته» او یاد کرده است. صغانی در این رساله حديث های وصایای پیغمبر (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) به علی (علیه السّلام) را محصول و موضوع حماد بن عمر وضبی دانسته و همچنین احادیث بسیار معروفی چون «لولاک لما خلفت الافلاک» خطاب به پیغمبر (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ))، «الفقر سواد الوجه في الدارين» ، «الفقر فخری» و بسیار از احادیث مشهور را دروغ می داند. میرحسین بن عالم هروی صاحب «نزهة الأرواح» در پایان کتاب «صراط مستقیم» خود نیز فصلی در احادیث موضوعه دارد و همین احادیث را که صاغانی از موضوعات شمرده او نیز آورده و بنظر می رسد که از او گرفته است خاصه آنکه برخی از تعبیرات این دو کتاب کاملاً مشابه است.

آغاز: بسمله. قال الشيخ حسن بن محمد الصغانی رحمه الله ذکر احادیث موضوعة وضعت على رسول الله صلى الله عليه. .. منها الوصايا المنسوبة إلى امير المؤمنین علی بن ابیطالب رضي الله عنه

[هدية العارفین 281/1 ؛ معجم المؤلفين 3/ 279و 3/ 381؛ ؛ الأوقاف العامة بغداد 235/1 و 236 و 311/1 ]

1. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 2882/1

آغاز: برابر؛ انجام: البلدان المسماة كل بلدة باقة و حديث رواه ابو غفار عن انس رضی الله عنه في الطواف في المطر باطل لا اصل له و الله اعلم (2).

خط: نسخ، بی کا، تا: با تاریخ 857ق، کاغذ:، ترکی ضخیم، جلد: تیماجی قهوه ای ضخیم تر، 4ص (631 - 634)، 15، 19، 13 سطر، قطع: خشتی، اندازه :14×1/5 4سم [ف: 10- 260]

قم؛ مرکز احیاء؛ شماره نسخه: 1925/10

نسخه اصل: همان نسخه بالا [عکسی ف: 5- 384]

2. تهران؛ مجلس: شماره نسخه: 3/ 852

كا: محمد حلمی، نا: دوشنبه 5 ذیحجه 1183ق؛ با جدول زر؛ کاغذ: سفید، جلد: تیماج سبز ضربی یک لابی، 16ص (99 - 114)، ابعاد متن: 5×10، اندازه 11×18سم [سنا ف: 2- 75]

3. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه : 1126/4

آغاز: الحمد لله. .. و الصلاة و السلام الاتمان الأكملان .. اما بعد فقال قال رسول الله ..

بی کا، بی تا، قطع: خشتي [اهدائی - ف: 344]

احادیث موضوعه و معروف در زبان مردم / حديث / فارسی

ahādīs-e mowzū'e va ma'rūf dar zabān-e mardom

تعدادی از احادیث معروف در محاورات مردم در متن و حاشیه آمده است.

تهران؛ ملی، شماره نسخه: 431/10

آغاز: قولهم من عرف نفسه فقد عرف ربه و قولهم ولدت في زمن ملک العادل، انجام: قولهم من تكلم عند الاذان خيف عليه من زوال الايمان

خط: شکسته نستعلیق، كا: محمد تبریزی، تا: 1280ق، جا: مدرسه صدر؛ کاغذ: فرنگی الوان، جلد: تیماج قرمز مقوایی رویه ساغری، 1ص(127)،15سطر (9/5×17 )، اندازه:16/5×21 سم [ف: 1- 416]

الأحاديث النبوية / حديث / عربی

al-ahādīs-un nabavīyya

شبستری، محمود بن عبد الكريم، 687 - 720؟ قمری

šabestarī, mahmūd ebn-e 'abd-ol-karīm (1289 - 1301)

خبرهای پراکنده است که مؤلف روایت نموده است.

تهران؛ ادبیات شماره نسخه:23/ 90 - د

آغاز: بسمله، يقول الفقير .. محمود بن کرم بن الحاج يحيى بن شیخ ابي بكر الشبستری. . حدثنا الشيخ الزهد العامل تقي الدين معین الاسلام محیی الدین قال حدثنا شيخنا و أبونا سلمان بن ابراهیم بن ابی بکر، انجام: فهو من مخزن الخير

بی کا، بی تا: 2گ (53پ -54ر) [ف: 1 - 13]

الاحاديث النبوية / حديث / عربی

ص: 89

al-ahādīs-un nabavīyya

ابن جزری، محمد بن محمد، 751 - 833؟ قمری

ebn-e jaz arī, mohammad ebn-e mohammad (1351 - 1430)

رساله ای است مشتمل بر 20 حدیث نبوی که سلسله روات آن تماماً به نام «محمد» می باشند و جزری آن را از کتاب «المجرد» خود استخراج نموده است. در پایان قطعه ای از «القصيدة المحمدية» ابوعبدالرحمن طاهر بن محمد بن محمد بن احمد بن يوسف بن محمد بن مرزبان را آورده است. «العقد اللآلي في الأحاديث المسلسلة بالعوالی»، از تألیفات ابن جزری در ایضاح المكنون (110/2 ) معرفی شده است.

آغاز: بسمله يقول العبد محمد بن محمد بن محمد الجزری الحمدلله على ما من من رواية الحديث وهدى إلى الدراية والتحديث نحمده على ان فطرنا موحدین و سمانا بعنايته محمدين الحديث الأول أخبرنا محمد بقرائتی عليه بالمدرسة المسمارية داخل دمشق

انجام: حجب الدعاء عن السماء اذا علا × دور الصلوة على النبي محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد كما صليت على ابراهيم.. والرضوان على الصحابة أجمعين.

[معجم المؤلفين، كحاله 291/11 ]

قم؛ گلپایگانی شماره نسخه: 668/3 و 138/ 41

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، كا: جمال بن حس على اصفهانی، تا: يمه رجب 1028ق؛ مصحح، 20گ، 8-14 سطر [ف: 1- 114]

الأحاديث النبوية / حدیث / عربی

al-ahādīs-un nabavīyya

بکاری، محمد علی بن فرج الله، ق 11 قمری

bakkārī, mohammad'alī ebn-e faraj-ol-lah (-17)

تاریخ تالیف: 1006ق، محل تالیف: کربلا

تهران؛ دانشگاه شماره نسخه :5333/5

آغاز: بسمله هذه بعض الأحاديث عنه صلى الله عليه و آله ماخوذة من مصابح الجمهور؛ انجام: کنز من كنوز الجنة.

خط: نسخ ریز، کاتب = مؤلف، تا 1006ق، جا: کربلا؛ کاغذ: سمرقندی، جلد. تیماج مشکی ترنجی زرکوب مقوایی، 2 گ ( 136پ- 137ر)، 21 سطر (

9×15/5)، قطع: خشتی، اندازه: 16×24سم [ف: 15- 4169]

الأحاديث النبوية / حدیث / عربی

al-ahādīs-un nabavīyya

سالاری، اسماعیل بن يعقوب

esmā'īl-e bn-e ya qūb sīlīry

مشهد: رضوی؛ شماره نسخه : 19328

آغاز: بسمله. رب يسر ولا تعسر يقول العبد؛ انجام: ز خلعت دادن شكره نشانی (كذا)

خط: نسخ خفی، بی کا، تا 686ق؛ کاغذ: نخودی، جلد: گالینگور با عطف و گوشه تیماج، قطع: وزیری کوچک[ رایانه ]

الاحاديث النبوية / حديث / ترکی

al-ahādīs-un nabavīyya

جنگ حدیث نبوی به ترکی و نیز شامل اسماء خدای، کتب الهی، عدم تعدد قدماء، سه گونه عقل.

تهران دانشگاه شماره نسخه: 9470/1

خط: نستعلیق، بی کا، تا: قرن 10؛ کاغذ: استانبولی، جلد: مقوا عطف تیماج مشکی، 1ص (6)، 15 سطر (8/5 × 11/5)، قطع بغلی، اندازه: 15x11 سم [ف: 17- 376]

الأحاديث النبوية / حدیث / عربی

al-ahādīs-un nabavīyya

چند مجموعه حدیثی ناشناس و غیر همانند که برخی همراه با ترجمه فارسی است

1. تهران: دانشگاه شماره نسخه: 462/14 (آ) - 463(ب)-ف

نسخه اصل: کوپرولوش 1589؛ بی کا، تا: با تاریخ 754ق، 2گ (236پ -237ر) [فيلم ها ف: 1- 480]

2. تهران؛ دانشگاه شماره نسخه : 195/50 - ف

نسخه اصل: حمیدیه ش 1447؛ بی کا، تا: با تاریخ 755ق [فيلم ها- ف: 1- 425]

3. تهران؛ ملک: شماره نسخه : 528/7

بی کا، تا: قرن 9 [ف: 5 - 61]

4. قم؛ مرعشی شماره نسخه : 12678/6

آغاز و دیگر بدانکه این ده حدیث است صحیح از احادیث سید المرسلين .. الحديث الأول قال رسول الله المقسطون عندالله على منابر من نور: انجام: زيرا ه آخرت باقی است و دنیا فانی و شک نیست که باقی بهتر از فانی است و الله اعلم و احكم .

رساله ای است کوتاه در ترجمه 10 حدیث شریف اخلاقی نبوی بدون بیان سند. رساله به التماس یک عزیز با شتاب جمع آوری شده و به قرینه سایر رساله هایی که از خواجه پارسا ( -822ق) در این نسخه آمده، ممکن است از او باشد؛ خط: نسخ درشت، بی کا : تا: قرن 9؛ مصحح، دارای حواشی با نشان « تاتارخان»، دارای رکابه نویسی کاغذ: شرفی، 13 گ (247-259)، 11 سطر، اندازه: 8×13سم [ف: 32- 224]

ص: 90

5. اصفهان روضانی، سید محمد علی؛ شماره نسخه : 34/ 1

آغاز: بسم... الحمد لله و الصلوة و السلام على رسول الله و على و آله و اصحاب رسول الله و عترته اجمعين. قال النبي صلى الله عليه و سلم. ارايتم لوان نهرا بباب أحدكم .. ترجمه فارسی روایت است از ابو هريرة رضي الله عنه که مصطفی محمد صلى الله عليه و سلم فرمود صحابه را خبر دهید مرا که اگر رودی آب باشد بدر خانه یکی از شما و او غسل در آن رود آب هر روز پنج بار، هيج بماند از چرک اندام او چیزی؟ صحابه گفتند. نی، مصطفی فرمود: این است مثال نماز پنج گانه که ناچیز گرداند الله تعالی هم گناهان نماز گزارانرا؛ انجام: حکایت، چون در ناز باشی و دانی که کسی از مهتران شهر بتو می نگرد تو در نماز خشوع تمام بجای آوری از بهر آنکه بتو می نگرد و چون تنها باشی و کسی بتو نمی نگرد آسان فرو گذاری و خواری فرو گیری. این دلیل تمام است بر بی خبری تو از خداوند

با ترجمه فارسی، خط: نسخ جلی، بی کا، تا: قرن 9، کاغذ: چهار بغل، 120گ (41-160پ)، اندازه: 13×15 سم (نشريه: 5- 134]

6. تهران: ملی، شماره نسخه : 2022

مجموعه ای است از اخبار و احادیث اخلاقی و سلوک با استناد به سیرت پیامبر و صحابه از دیدگاه عرفان مذهبی با رنگ سنی سلفی قشری نسخه. این نسخه از برگ 645 تا برگ 901 این مجلد را در بردارد و 644 برگ آغازین آن افتاده است. در این باقیمانده از کناب 62 باب دیده می شود که هر کدام ویژه یک موضوع اخلاقی و یا تاریخی است و هر یک مشتمل بر دو یا سه «فصل» است. فصل ها کوچک و بزرگ دارد لیکن باب ها تقريباً هم اندازه است. اصل کتاب در سی جزء بوده است و نسخه ها از میان جزء 24 تا پایان جزء سی ام را دارد که پایان کتاب است تقسیم بندی سی جزء به در متن کتاب بلکه در کنار حاشیه مشخص شده و جنبه علمی ندارد. فهرست باب های بخش موجود از این قرار است: جرء 22. باب حفظ اللسان، باب الوعد، باب المزاح، باب المفاخرة و العصبية، باب البر و اصلة؛ جزء 23. با الشفقة، باب الحب في الله و من الله، باب ما ينتهي من التهاجر، باب السهو في الأمور، باب الرفق و الحياء، باب الغضب، باب الظلم، باب الأمر بالمعروف؛ جزء 24. باب فضل الفقر و عيش النبي (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ )، باب الأمل و الحرص، باب استحاب المال، باب التوكل، باب الريا و السمعة، باب البكاء و الخوف، باب تغير الناس، باب الأملاء و التحریر، کتاب الفتن، جزء 25. باب اسامة بن زيد، باب الملاحم، باب اشراط الساعة، باب العلامات، باب قصة ابن میاد (صياد، حياء)، باب نزول عیسی (علیه السّلام)، باب قرب الساعة، لاتقوم الساعة الأعلى شرار الناس؛ جزء 26. النفخ في الصور، باب الحشر، باب الحساب، الحوض و الشفاعة، صفة الجنة و اهلها و وصف الحور؛ جزء 27. باب رؤية الله، باب صفة النار، خلني الجنة و النار، بدء الخلق، فضائل سید المرسلین، اسماء النبي، اخلاقه و شمائله؛ جزء 28.باب المبعث و بدء الوحی، علامات النبوة، المعراج، المعجرات، جزء 29. باب الكرامات، باب مناقب قریش، مناقب الصحابة، مناقب ابی بکر، مناقب عمر خطاب، مناقب عثمان، مناقب الثلاثة، جزء 30. مناقب علی بن ابی طالب، مناقب عشره مبشره، مناقب اهل بين النبي، مناقب ازواج النبي، جامع المناقب، تسمية أهل بدر، ذکر اليمن و الشام، ثواب هذه الأمة. چنین می نماید که بخش بندی به 30 جزء بیش از آنکه به موضوع کتاب بستگی داشته به اندازه کلمات و سطرها بستگی دارد؛ خط: نسخ، بی کا، تا: قرن 11 (شاید)، در گ 901ر تاريخ تأليف

كتاب سلخ رمضان 737 دیده می شود، این نسخه دو برگ شمار دارد، برگ شمار اصلی کهن که با خامه هندی است از 645 شروع و به 901 ختم شده است، لیکن برگ شمار جلیل کتاب را 260 برگ نشان میدهد، برگ های 791 تا 794 جابه جا صحافی شده است، کاغذ: نخودی، هندی، 256گ، 13 سطر (8×17)، اندازه: 16×26/5سم [ف: 11- 100]

7. تهران: مجلس: شماره نسخه: 13654

آغاز: مهلكة المرء حدة طبعه. هلاک مرد باشد تیزي او *** که مرد نیز باشد تند و با خود انجام: سعد الرجل بمصاحبة السعيد

کسی کو نیک بختی یار یابد *** بکوی نیک بختان بار یابد/ ز هجرت طا و كاف و دال رفته *** شد این نظم ترجم جمله گفته ترجمه منظومی از احادیث کوتاه حضرت پیامبر (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) است در این رساله ابتدا حدیث به عربی نقل شده و پس از آن هر حدیث با یک بیت به فارسی برگردانده شده است این ترجمه در سال 824ق به پایان رسیده است؛ خط: نسخ و نستعلیق، کا: جعفر تبریزی، تا: اواخر شعبان 847ق؛ افتادگی: آغاز: مجدول مذهب مرصع، حاشیه تمام صفحات زرافشان، احادیث نسخ و ترجمه منظوم نستعلیق، جلد: مقوایی، 31گ، مختلف السطر، اندازه: 8×12سم [ف: 37- 182]

8. تهران: دانشگاه شماره نسخه : 7693/9

آغاز: بسمله، قال النبي (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) للمومن اربعة اشياء دابة فارهة و دار واسعة و ثياب جميلة و سراج منیر؛ انجام: قال یا على اكثر من قراءة یس .. حتى يصبح صدق الله و رسوله وصلى الله على نبينا محمد و آله اجمعین

خط: نستعلیق، بی کا، تا قرن 11، کاغذ: سمرقندی، جلد: تیماج تریاکی ضربی، 14گ (73پ-86ر)، 15 سطر ( 8×10/5)، اندازه : 12×17سم [ف: 16 -673]

9. قم؛ معصومیه؛ شماره نسخه 4-5892

خط: نسخ، بی کا، تا: قرن 11: کاغذ: سپاهانی، جلد: تیماج تریاکی، 12 سطر، قطع: رحلی کوچک [ آستانه قم: 224]

10. قم: مرعشی؛ شماره نسخه: 15270/8

آغاز: قال القاضي الأمام كمال الملة والدين ابو المكارم عثمان بن محمد بن ابی بکر الجعفري رحمة الله عليه، أخبرنا الشيخ محمد بن ابی بکر المعروف بالحلاب الطرازی، انجام: الفرج امانة والسمع امانة و البصر امانة، الأخبار الصحيحة بتمامها و كمالها، صدق

ص: 91

رسول الله صلى الله عليه و صدق ولی الله والحمدلله والصلوة على نبيه و اهل بيته

احادیثی پراکنده است از شیعه و سنی، به روایت عثمان بن محمد بن ابی بکر جعفری از محمد بن ابی بکر، معروف به حلاب (جلاب) طرازی از ابو عبد الله فهر بن تھیم کلانی، معروف به اشجع، رکابی حضرت علی (علیه السّلام) از حضرت علی (علیه السّلام) از پیامبر اسلام (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ )؛ خط: نسخ، بی کا: تا قرن 11؛ ترقيمه: «حرره الفقير درویش مصطفى المولوى السهروردی»، محشی کاغذ: شرقی، 4گ (79-82)، 30 سطر، اندازه:9×20سم [ف: 38- 768]

11. مشهد، گوهر شاد شماره نسخه :3/ 2250

آغاز : بسمله، الحمد لله الذي اعز العلم الأحاديث (كذا) تعزيزا و دل... (جای نقاط حذف شده) بها دليلا و كرمهم بالكرامة تكريما، انجام: ما امر الله و رسوله من الوضوء و الصلاة و الصوم و اداء الزكاة و الحج و...

این رساله حاوی احادیث نبوی در موضوعات مختلف است. این احادیث از طریق اهل سنت گردآوری شده و در چندین باب تنظیم گردیده که موجودی حاوی 98 باب می باشد: 1. في فضيلة العلم، 2. في فضيلة زيارة العلماء و محبتهم .5. في المعرفة؛ .9 في فضيلة الجماعة .. 29. في التصديق و الكذب؛ . 98 في احادیث متفرقات. احادیث مرور بدون توضیح و ذکر سند است؛ كا: محمد طاهر واعظ مشهدی، تا: قرن 11؛ افنادگی انجام؛ جلد: تیماج مشکی مستعمل، اندازه: 12×18سم [ف: 5- 627]

12. تهران: ملک شماره نسخه: 4341/38

آغاز: قال النبي (علیه السّلام) من صافحني صافحنه يوم القيمة. . و این

حدیث مصافحه یابن فقیر احمد بن محمد الحسینی

با زنجیرة روات؛ خط: نسخ، کا: محمد تقی بن حسین خاتون آبادی اصفهانی، نا: 1056ف [ف: 7- 376]

13. قم، گلپایگانی؛ شماره نسخه: 3146/1 -16/156

آغاز: لله مسجدا ولو كان مثل مفحص قطاة بنى الله له بينا في الجنة من طلب علما فادرکه که له كفلان من الأجر، انجام: اللهم اني اسألك عيشة سوية وميتة تفية ومرداً غير مخر ولافاضح تمت

رساله کوتاهی است در شانزده بان و یک خاتمه بدون عنوانی برای باب ها، در آن احادیث نبوی را با حذف سند پشت سر هم بدون هیچ توضیحی درج نموده است؛ خط: نسخ، كا: محمدرضی بن محمد امین حسینی تفرشی، تا: 20 جمادی الثانی 1086ق، جا: دارالارشاد اردبیل؛ افتادگی: آغاز؛ جلد: تیماج مشکی، 33گ، 9 - 11 سطر، اندازه: 12×16 سم [ف: 1- 116]

14. مشهد؛ رضوی، شماره نسخه: 19137

آغاز: قال رسول الله حق الوالدين افضل من سبعين الف كعبة و قال حق الام مثل حق الله تعالی و حق الاب مثل حقی...

آغاز ذیل بسمله، قال حدثنا محمد، بن داود قال حدثنا أحمد قال لما بعث نبيه محمد صلى الله عليه و سلم، انجام: من أذنب ذنبا ضاحكا دخل النار باکیا. .. و قد دخل الجنة ضاحكا انجام موجود: قال زدنی یا محمد قال و في روسهم و يداه احادیثی از نبی اکرم در آداب و سنن و برخی از باید و نبایدها در این کتاب از طریق اهل سنت گردآوری شده و مذيل است به سوالات مهم و مفصل ابن سلام یهودی از پیامبر (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ): خط :نسخ، كا: فقه محمد (كذا)، تا قرن 12؛ افتادگی آغاز؛ واقف احمد شیخ تبار بابلی، تاریخ وقف

آبان 1372، کاغذ: نخودی، 53گ، اندازه: 16×22سم [ف: 26- 29]

15. مشهد: رضوی؛ شماره نسخه : 28158

آغاز: بسمله، قال النبي صلى الله عليه و آله ندامته من كان له مالا ولم يخرج حقوقه و اذا كان يوم القيامة يضع ماله على الميزان و یأمر الى جهنم بسبب ماله؛ انجام: وله أيضا يعذب لأكل الطين كما يعذب شارب الخمر و السلام و و الاكرام

خط: نسخ، بی کا، تا 14 محرم 1101ق؛ واقف : محمد تولیت، تاریخ وقف:

خرداد 1381؛ کاغذ: نخودی آهار مهره، 22گ، 13 سطر، اندازه: 9×16سم [ف 26- 29]

16. تهران: مجلس؛ شماره نسخه 18796 م

با ترجمه منظوم؛ بی کا، تا: 1123ق [د.ث. مجلس]

17. مشهد: رضوی: شماره نسخه:36707

آغاز: بسمله. الحمدلله رب العالمین و الصلوه على سيدنا محمد و آله اجمعین اما بعد فهذه مجموعة أحاديث نبوية فيه أبواب؛ انجام: لا يترك الصلوة الا شقي ولا يتعاهد الا السعيد

مجموعه احادیث نبوی (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) در چند باب است: 1. العلم، 2. القرآن، 3 ترک الصلوة، 4 المسلم، 5 الاذکار، و الوضوء، 7. غسل الجنابة، 8 الصلوة، 9: فضيلة الصلوة بالجماعة. نام جامع و مؤلف در نسخه نیامده اما به قرینه ضمیمه («جامع الأخبار، شعیری: 36706) بایله جامع و کاتب

مهدي بن الهدی شاگرد امیر حسن بن عبد النبي از فضلاء نیمه اول قرن 12ق باشد؛ خط: نسخ، كا: مهدی بن الهدی، تا: 1133ف؛ اهدایی در مهر 1386؛ کاغذ: آهار مهره نخودی فرنگی، جلد. تیماج مشکی ضربی، 6گ، 16 سطر، اندازه: 14×20سم [اهدائی رهبر: 2 اخبار1- 36]

18. تهران: الهيات؛ شماره نسخه: 32/1

آغاز: بالحرمة و التعظيم، بسم الله

في آداب الفواید و تعليم القرآن، خط :نسخ، بی کا، تا: قرن 13 افتادگی: آغاز و انجام: کاغذ: فرنگی، جلد: تیماج سبز مقوایی، 6گ (9ر-14پ)، 15سطر (7/5×16 )، اندازه: 12/5 × 22/5سم [ف: 221]

19. تهران: الهيات؛ شماره نسخه: 387/3

خط: نستعلیق، بی کا، تا: قرن 13 کاغذ: فرنگی، جلد: تیماج مشکی مقوایی، 14 سطر (12x7/5 )، اندازه: 10/5×15/5سم [ف: 291]

20. تهران: ملی، شماره نسخه: 2877/3

آغاز: قال النبي: مكتوب على عصی موسی اربع كلمات؛ انجام: لو لم يكن المراء العادلون في كل الناس بعضهم كما یاكل الذئب الغنم و لو لم . ولو لم يكن الأغنياء لهلك الفقراء و لو لم يكن دعاء الفقراء لهلك الاغتياء

ص: 92

حدیت هایی چند است درباره عصای موسی و چیزهایی که بر آن نوشته بوده است، خط: نسخ خوش، بی کا، تا قرن 13 کاغذ فرنگی سپید، جلد. تیماج حنایی یک لا از بیرون قهوه ای شده دارای ترنج دورادور گل و بوته، 8گ (122-129)، 15 سطر (7/8×15 )، اندازه: 14/2 ×2/ 20سم [ف: 17- 118]

21. قم؛ گلپایگانی شماره نسخه: 3113/1 - 16/123

آغاز: قال الرسول (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) صلوة الليل مرضات الرب وحب الملائكة وسنة الأنبياء ونور المعرفة واصل الايمان واجابة الدعاء، انجام: وقال عليه السلام ما من أحد من أمتي يترك شهوة من شهوة الدنيا مخافة. . قوله تعالی و نهى النفس عن الهوى فأن الجنة هي المأوی تمت

خط: نسخ، بی کا، تا قرن 13، جلد. تیماج سرخ عطف تیماج قهوه ای، 9گ، 7-9 سطر، اندازه : 12×19سم [ف: 1- 116]

22. قم؛ گلپایگانی شماره نسخه :7/ 5905- 29/245

آغاز: کلمات بلاغت آیات اعجاز علامات که بر زبان الهام ترجمان حضرت سرور عالمیان.. اليد العليا خير من اليد السفلی دست دهنده بهتر است از دست گیرنده ما قل و کفی خير مما کثر و الهی، انجام: هيية الرجل لزوجته تزيد في عفتها یعنی عفت وصلابت مرد در نظر زن .. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق یعنی اطاعت و فرمان برداری هیج محلوقي جابر نیست در آنچه خلاف رضا و فرمان حضرت خالق عالمیان باشد

احادیث کوتاهی از حضرت پیامبر (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) انتخاب و نقل و در لابه لای سطور و حواشی به فارسی به صورت کوتاه شرح و توضیح داده شده است؛ خط: نسخ و تحریری، بی کا، تا: قرن 13؛ جلد. تیماج مشکی ضربی مجدول گرهی، 3گ، 12 سطر، اندازه:8×16 سم [ف: 1- 117]

23. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 15572/1

آغاز: قال النبي (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) من قرء و حفظه اربعین حديثا سماه الله في السماء

خط: نستعلیق شکسته، کا: محمد طاهر، تا: ذیحجه تا رمضان 1353ق، کاغذ: شکری فرنگی آهار مهره، جلد: تیماج یک لایه دار چینی، 10ص (232-241) 16 سطر، اندازه : 14/5×21سم [ف: 17- 307]

24. تهران: مجلس؛ شماره نسخه :1127/5

الأحاديث النبوية با ترجمه فارسی بی کا، تا قرن 14؛ نسخ در متن و نستعلیق ریز در ترجمه؛ کاغذ: الوان، جلد: مشما و مقوایی 49ص (105-153 )، ابعاد متن: 7×14، اندازه: 13×21سم [سنا- ف: 2- 125]

25. قم؛ گلپايگانی شماره نسخه: 662/7 - 4/132

آغاز : قال رسول الله صلى الله علیه و آله العلم خير من المال بسبعة اشياء الاول العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الفراعنة، انجام: 64 قال النبي صلى الله عليه و آله من اعان عالماً لطلب العلم .. الف جیل مثل جبل احد وروى للحفظ من قرأها اربعين يوماً في كل يوم سبع مرات اللهم لك الحمد على ما علمتنا. .. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن رحمتك انك انت الغفور الرحیم.

64 روایت نبوی است در موضوعات مختلف که بدون ترتیب خاصی و بدون ذكر اسامی روات، با ذکر شماره احادیث از یک تا شصت و چهار در این مجموعه درج شده است؛ خط: نسخ، بی کا، بی تا، 3گ، 24 سطر [ف: 1- 116]

26. تهران: مجلس، شماره نسخه 10031/5

آغاز: بسمله جاء رجل من أهل اليمن .. فقال يا رسول الله (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) انی اسئلک ان تعلمني جوامع الخير؛ انجام: أذا نعمت عليه و ان يكون الدنيا .. يجعل الله لك الجنة

احادیث و مواعظ نبوی خطاب به مردی از اهل یمن: خط: نسخ و نستعلیق، بی کا، بی تا، مصحح، در برگ های آغازین نسخه یادداشت های پراکنده ای دیده می شود از جمله رباعیات خیام و باباطاهر، اشعار منسوب به حضرت علی (علیه السّلام)، اشعاری از سعدی و دیگران و مطالبی عرفانی و فلسفی و در برگ آخر این شعر از آخوند ملا محمد طاهر آمده: ای آنکه تو قصد کوی عرفان داری *** از غیر خدا مجو درین ره یاری/ در منصب عشق سربلندت سازد *** آنکس که به منصور دهد سرداری؛ جلد: تیماج قهوه ای، 5 ص( 86-90)، اندازه: 10/5 × 14/5سم [ف: 42- 45]

27. قم؛ گلپایگانی شماره نسخه: 1/ 2108- 208/ 11

آغاز: الف فرس في سبيل الله تعالی و سلام خير لك من عبادة الف سنة قال رسول الله اذا اكل تارک الصلوة طعاما يلعنه الطعام واذا شرب الماء: انجام: قال (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) من تبسم في وجه امرأته فله عشر حسنات ومن قبلها فله عشرون حسنه... واذا اغتسل خلق الله بكل قطرة ملكا يسبح الله تمام.

احادیثی است نبوی در موضوعات مختلف با عنوان های «قال رسول الله» و بدون ذکر سنا و ماخذ احادیث و هیج گونه توضیحی؛ خط: نسخ و نستعلیق، بی کا، بی تا، افتادگی آغاز جلد: تیماج مشکی مجدول گرهی با ترنج و سر ترنج ضربی عطف تیماج قهوه ای، 27گ، 10 سطر [ف: 1- 115]

28. تهران: سپهسالار شماره نسخه : 1114

آغاز: بسمله روي عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم وقد سأله سائل عن الاسلام: انجام: وعنه أن مما ادرک الناس من كلام النبیوه الاولى اذالم تستحیی قافعل ما شئت.

این مجموعه مشتمل بر احادیث نبوی (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) می باشد، جامع آن معلوم نیست و مشتمل بر مطالب دینی و اجتماعی و اخلاقی است؛ خط: نسخ خوب، کا: یاقوت، بی تا، در آخرین صفحه نوشته شده: «كتبه یاقوت»، ولى مسلماً از خطوط یاقوت مستعصمی نیست، سال کتاب رقم نگردیده، اطراف تمام اوراق و میان همه سطرها با طلا نقاشی برگ موی شده و مجدول به طلا است؛ واقف سپهسالار، کاغذ قدیمی، جلد: تیماج، 8ص، 7 سطر، قطع: وزیری، اندازه: 14×20/5سم [ف: 1- 301]

ص: 93

29. تهران: ادبیات شماره نسخه: 1/ 360

احاديث النبوية و الأمامية، بی کا، بی تا [ف: 3- 59]

30. قم: مرکز احیاء شماره نسخه: 3/ 589و عکسی 1481/3

آغاز : قال النبي اذا اخذ الحارث البذر ليذرها ناداه ملک ثلث لک وثلث للطيور وثلث للبهائم

روایت ها و احادیثی است کوتاه به نقل از پیامبر اکرم (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) در آداب اسلامی و اخلاق پسنديده و دستورات کلی، بدون ذکر اسناد و تربیتی مخصوص، و بعضی از روایت ها ترجمه و شرح فارسی شده و گاهی احادیثی از سایر ائمه (علیه السّلام) نقل شده است؛ خط: نستعلیق، بی کا، بی تا، جلد: مقوایی عطف و گوشه ها تیماج قهوه ای، 52گ (505-556)، مختلف السطر، اندازه:17×28سم [ف: 2- 234] و [عکسی ف: 4- 307]

31. تهران: مجلس: شماره نسخه :1286/1

شاید از صحیح بخاری با مسلم؛ خط: نسخ، بی کا، بی تا، افتادگی انجام ؛کاغذ: سفید، جلد: تیماج ترياکی و مقوایی نو، 57ص (1 - 57)، 33 سطر [سنا: ف: 2- 209]

32. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 1286/8

پس از یک سطر باب ما يسمحب ح العطاس و پس از آن کتاب الاستيذان تا باب ما جاء في البناء، خط: نسخ، بی کا، بی تا، گویا دنباله شماره (یک نسحه بالا) باشد؛ کاغذ: سفید، جلد: تیماج تریاکی و مقوایی نو، 3ص (104-106)، 33سطر [سنا- ف: 2- 209]

33. تهران: مجلس؛ شماره نسخه:4566/2

آغاز: تارك الصلاة و الثاني مانع الزكوة و الثالث شارب الخمر و الرابع أكل الربا و الخامس قوم يحدثون في المسجد بحديث اهل الدنيا؛ انجام: الهي انك لم تخلق خلقا خير منهم .. و ارزاقنا بهم مبطوسة يا ارحم الراحمين و الحمد لله رب العالمین.

خط: نسخ، بی کا، بی تا، کاغذ: سپاهانی، جلد: تیماج قهوه ای، 5گ (2ر-6پ)، اندازه:15/5×21سم [ف: 12 - 258]

34. تهران: دانشگاه شماره نسخه: 5886/11

خط: نستعلیق، بی کا، بی تا، کاغذ: فرنگی، جلد: تیماج تریاکی ضربی لایی، 11گ (43پ-53پ)، 18 سطر (11×16)، قطع: بغلی، اندازه 11×17 سم [ف: 16 -131]

35. تهران: فرمانفرمائیان، حافظ (دکتر)، شماره نسخه :بدون شماره 37

بی کا، بی تا، جلد: تیماج مشکی زرکوب مقوایی، 1ص (242پ)، قطع: ربعي [نشریه: 7- 553]

36. تهران: ملی؛ شماره نسخه :8235

آغاز: بسمله، قال النبي (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) للمومن اربعه اسیای دابة فارهه و دار واسعة و ثواب جمیله و سراج منیر فقيل يا رسول الله ليس لنا ذلك فما هي فقال (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ )؛ انجام: عن النبي (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) سبع بيوت لاتنزل فيه الرحمة بيت فيه امراه مطلقه و بيت فيه وصيته للميت و بيت فيه خمر انجامه: قد تم ما اوردت تسويده بعون الله الملک الوهاب

احادیث متفرقه ای است در مسائل مختلف مذهبی از قبیل نماز، قرائت قرآن، تصدیق و...؛ خط :شکسته نستعلیق، بی کا، بی تا: مصحح، خریداری از محمودی؛ کاغذ: فرنگی نخودی، جلد: تیماج عنابی مقوایی مجدول ضربی عطف تیماج قهوه ای، 8گ (67پ - 74پ)، 16-18 سطر (15x7/5 و 9/5×17

)، اندازه: 14/5 ×5/ 20سم [رایانه ]

37. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: -13871/3

به نقل از کتاب احکام الكبرى عبد الحق ازدی، نماز های هر روز هفته؛ خط: نسخ، بی کا، بی تا، جلد. تیماج مشکی، 4گ (46پ-49پ)، 36 سطر، اندازه: 25x17سم [ف: 37 -439]

38. تهران: مفتاح، شماره نسخه: 890/3

احادیث از پیامبر و ائمه همراه با ترجمه؛ خط: نسخ و نستعلیق (ترجمه ها)، بی کا، بی تا، افتادگی آغاز و انجام؛ قطع: ربعی [نشريه: 7- 262]

39. تهران: دانشگاه شماره نسخه: 376/3 -ف

نسخه اصل: ایاصوفيا ش 2098. با ترجمه فارسی: خط: نستعلیق و

شکسته نستعلیق، بی کا، بی تا: 7گ (47-53)[ فيلم ها ف1- 462]

40. تهران، دانشگاه شماره نسخه: 2016/5 -ف

نسخه اصل: کتابخانه های یوگسلاوی (این فیلم حاوی آغاز و انجام رساله هاست). با ترجمه فارسی، و مبوب عبادان باب پنجم در فضیلت نماز در نسخه هست:بی کا، بی تا[فيلم ها ف: 1- 635]

41. قم، گلپایگانی شماره نسخه : 6/ 5905- 245/ 29

آغاز: ثابت شده به روایت امام جعفر صادق که پیغمبر (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) نهی فرموده از طعام خوردن با جنایت که موجب درد پشت است و از ناخن به دندان چیدن و مسواک در حمام کردن و در مسجد آب دهان انداختن انجام: واما اللذان تل کرهما فالله والموت واما اللذان تنساهما أحسان في حق الغير واساءة الغير في حقك

در نسخه حاضر حدیث نبوی مشهور به مناهى النبی و وصیت آن حضرت به علی (علیه السّلام) بدون ذكر اصل حدیث، به فارسی ترجمه شده و پس از آن احادیثی از حضرت علی (علیه السّلام) به عربی درج شده است؛ خط: نسخ، بی کا، تا: قرن 13، در ادامه وصایای امام حسن (علیه السّلام) و سخنانی از سقراط و افلاطون و اصمعی در 3 برگ آمده است؛ جلد. تیماج مشکی ضربی مجدول گرهی، 21 گ، 20 سطر، اندازه: 8×16 سم [ف: 2- 848]

42. قم؛ گلپایگانی شماره نسخه -4/ 8683-133/ 58

آغاز: بسمله، روایت شده است از امام بحق جعفر صادق علیه السلام آنکه مردی مالدار آمد پیش رسول خدا که رخت پاکیزه پوشیده بود

ترجمه حدیث نبوی در مورد مرد غنی و فقير؛ خط: نستعلیق، بی کا، بی تا، افتادگی وسط، 7گ (110-116)، 16 سطر، اندازه: 10×16 سم [ف: 2- 867]

« الاحاديث النقورية » خماسيات البزاز

احادیث و آیات / حدیث / عربی

ص: 94

ahādīs va āyāt

قرطبی، محمد بن احمد، - 671 قمری

qortobī, mohammad-e-bn-e ahmad (- 1273)

مؤلف در ابتدای کتاب متذکر می شود که چون از تألیف کتابی در اسماء الحسنی فراغت بافته بوده این کتاب را در باب آیات و احادیث مربوط به ذکر صفات خداوند پرداخته است که از آنها در کتاب قبلی ذکری نشده بوده است.

تهران؛ موزه ملی شماره نسخه: 19/5

خط: نسخ، بی کا، تا: محرم 730ق؛ در کنار صفه آخر مالکی نوشته است که نسخه ظاهراً از روی نسخه ای نقل شده است که با نسخه اصل مؤلف مقابله شده بوده است [نشريه: 3- 124]

احادیث و آیات / طب، حدیث / ترکی

ahādīs va āyāt

احادیث و آیاتی چند جمع آوری شده است با معانی ترکی و تفسير ترکی آنها، در بین این احادیث حدیث های چندی در منقبت حضرت امیر که می رساند جمع آوری کننده این احادیث و آیات به ظاهر شیعی مذهب بوده است.

تهران؛ ملی شماره نسخه: 1443

آغاز: اولور و واجب دور که طواف ایدناه مبارک؛ انجام: عمر حضرت پیغمبر نک خدمته کلوب دیدی . که کون و ارایکن عصر نمازین.

خط: نستعلیق، بی کا، تا قرن 12؛ افتادگی آغاز و انجام ؛ کاغذ دولت آبادی، جلد: تیماج سیاه یک لایی، 101 گ، ابعاد متن :7×12/5، اندازه: 11/5 ×

18سم [ف: 3- 502]

احادیث و آیات / حدیت / عربی- فارسی

ahādīs va āyāt

چند آیه و حدیث با ترجمه به شعر فارسی.

تهران، دانشگاه شماره نسخه: 124/14

خط: نسخ، کا: سلیمان قاضی پسر محمد مکری، تا: ربيع الأول و الثانی 1195ق، کاغذ: فرنگی سفید و نخودی، جلد. تیماج حنائی دولا، 2ص (119-120)، 13-9 سطر، اندازه: 6/7×12/5سم [ف: 2 - 234]

احادیث و احوال الأئمه / حديث / فارسی

ahādīs w-a ahvāl-il a'imma

در بر گیرنده اخبار شیعی و گزارش حال امامان (علیه السّلام).

مشهد؛ مدرسة آية الله خوئی؛ شماره نسخه: 278

بی کا، تا قرن 13، افتادگی: آغاز و انجام [اوراق عتیق: 1 - 249]

احادیث و اخبار / اخلاق- فارسی

ahādīs va axbār

حسینی، محمد بن احمد

hoseynī, mohammad ebn-e ahmad

پنجاه و شش «باب» کوتاه است در اخبار و احادیث اخلاقی مردی از طریق اهل سنت، و بعضی از داستان های زهاد و عباد و عرفا.

قم؛ مرعشی: شماره نسخه: 2598

آغاز: الحمد لله القديم الغاطر العظيم القوى القاهر... این مشتمل است بر اخبار رسول و به موعد بزرگان و خداوندان؛ انجام: و نیز حضرت رسول گفت بسیار بشارت است کسی را فرزند او وجود آید بگويد لاحول ولاقوة الا بالله .

خط: نستعلیق، عبارات عربی نسخ، بی کا، تا 27 صفر 1267ق؛ مهر: «قهرمان»، (مربع)؛ جلد: مقوایی عطف تيماج قهوه ای، 94گ، 14 سطر، اندازه: 15×21سم [ف: 7- 184]

احادیث و اخبار / اخلاق / فارسی

ahādīs va axbār

محمد حسین بن ابی طالب،

mohammad hoseyn ebn-e abī tāleb

مؤلف نام خود را در دیباچه آورده است. حدیث هایی با نقل منابع و بدون سند.

تهران؛ دائرة المعارف؛ شماره نسخه: 383

آغاز: .. و مفتاح الفلاح لاهل منتخب الجوهر ابي محمد الحسن. .. اما بعد، تراب نعال سالكان مسالک نجات عقل و مجتنبان مهامه حیرت مهالك جهل و راجي العفو... محمد حسین بن ابی طالب حشرهما الله، انجام: به عبارات دیگر ادا شد همچه که در بیان...

خط: نسخ خوش، بی کا، تا: قرن 12، افتادگی: آغاز و انجام و میانه؛ کاغذ: نخودی آهار مهره ضخیم، 344 گ ، 14 سطر، اندازه :8/5×14سم [ف: 1- 10]

احادیث و اخبار /حدیث / عربی- فارسی

ahādīs va axbār

غیر همانند:

1.تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 10071/20

آغاز: شعر ابو محمد الغسانی اناس اذا هزوا الرماح تسربلت نفوس؛ انجام: و قالت اهلا و سهلا بالأمير ما الذي... قالت ..

الأحاديث و الأقوال و الحكايات، گویا بخشی از یک کتاب باشد؛ خط: نسخ، بی کا، تا: قرن 8؛ افتادگی: آغاز و انجام؛ 40ص (115 - 154)، اندازه: 12×16 اسم [ف: 32- 97]

ص: 95

2. تهران: مجلس، شماره نسخه: 4848/14

احادیث و حکایات عرفانی، به عربی و فارسی بی کا، تا قرن 11 کاغذ: سمرقندی و سپاهانی، جلد: تیماج مشکی، 4 ص (129 -132)، اندازه:

11٫5 ×1/5 2سم [ف: 13- 286]

2. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 3928/5

خط : نستعلیق، کا: عباسعلی درویش نعمة اللهی کرمان، تا: 1215ق، کاغذ: فرنگی آبی، جلد: مقوایی عطف و گوشه تیماج قرمز، 58 ص (235-293) 14 سطر، قطع: رقعی، اندازه: 11×17 سم [ف: 10- 2012]

4. مشهد، گوهرشاد؛ شماره نسخه: 1772/1

آغاز: بسمله، الحمد لله و سلام على عباده الذي اصطفى فهذه فواید جميلة و مواعظ جليلة بليغة و احادیث قدسية و نبوية و علوية و حسنية و حسينية و جعفرية و غيرهم من الأئمة الهداة الاثني عشرية الابرار: انجام: یا على لا يعرف الله احد حق معرفته الا انا و انت ولا يعرفني احد حق معرفتي الا الله و انت لا يعرف احد حق معرفتك الا الله و انا .. يغفر ان الخطيئات و السيئات.

احادیثی که از نبی اکرم (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ )، ائمه اطهار(علیه السّلام)، گفتارهای حکما، علما، زهاد و عباد در اخلاق پسندیده و ناپسند وارد گردیده به ترتیب شماره هایی که در حدیث آمده گردآوری شده است؛ خط: نسخ، بی کا، تا: 1230ق، دارای حواشی در مطالب متفرقه؛ واقف:

سید سعید طباطبایی، تاریخ وفق: 1332، کاغذ: شکری آهار مهره، جلد: تیماج یك لای مشکی، 10 سطر، اندازه: 10×15سم [ف: 15- 191]

5 . قم، گلپایگانی شماره نسخه: 7269- 37/59

آغاز: بسمله هذ اما نقلته من كتاب التوحيد من مؤلفات الشيخ الصدوق... انه قال فيه عن الحارث الأعور قال خطب امير المؤمنین علی بن ابی طالب، انجام: قال العقل جوهر دراك محیط بالاشياء من جميع جهاتها عارف بالشیء قبل كونه فهو علة الموجودات و نهاية المطالب

مجموعه ای است شامل اخبار و احادیث مرویه از ائمه اطهار (علیه السّلام) به نقل از کتب حدیثی شیعه از جمله «توحید» شیخ صدوق و «عیون اخبار الرضا» و «عدة الداعي» ابن فهد حلی و «کافی»، کلینی و «کشف الغمة»، اربلی و «مشارف الأنوار» برسی و «بصائر الدرجات»، صفار قمی و «احتجاج»، طبرسی، وصایا و حکم امیر المؤمنين (علیه السّلام) و چند رساله حدیثی مستقل از جمله «توحيد» مفضل و «اهليلجه» همو و «رجعت»، محمد مؤمن حسینی استر آبادی و «مائة منقبة» ابن شاذان؛ خط: نسخ، بی کا، بی تا: مجدول مذهب صفحه اول سرلوح مزدوج مذهب مرصع، مصحح، جلد: تیماج مشکی، سوخت، با ترنج و سر ترنج، مجدول گرهی، 312گ، انداره: 13×23 سم [ف: 1- 117]

6. تهران: مجلس: شماره نسخه: 61ط

آغاز: کتاب معجزات النبی و الاثمه

مجموعه احادیث و اخبار و اقوال در مناقب و فضائل اهل بیت است که از منابع مختلف نقل شده از جمله «بحار الانوار»، « تفسیر صافی »، « کشف الغمه»، «مصابيح القلوب»، و سایر منابع، خط: نسخ، بی کا، بی تا، تملك: محمد شريف بن ملا حسن خراسانی؛ جلد: تیماج مشکی، 214ص، 26 سطر، اندازه:

22/5x16/5 سم [ف:24/3 - 27]

7. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 4848/11

در آن از «خزانة الجلالة» نیز نقل شده است؛ بی کا، تا: قرن 11 کاغذ سمرقندی و سپاهانی، جلد: تیماج مشکی، 2ص (124 - 125)، اندازه: 11/5 ×1/5 2سم [ف: 13- 284]

8. تهران؛ مجلس، شماره نسخه: 1346/13 ط

روایات و اقوال بزرگان که برخی از آنها توسط علی نامی به فارسی نیز ترجمه شده است؛ خط: نسخ و نستعلیق، کا: ابراهيم بن رحمت الله حسنی نجفی، تا قرن 11 و 12؛ جلد تیماج سرخ، مجدول، 9 ص (108-116)، اندازه: 17× 30سم [ف: 24/3 - 76]

9. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 9816

آغاز: روي في تفسير نور الثقلين عن الباقر عليه السلام؛ انجام: سبعه من هذه الدراهم و الماء في الجريان

خط: نسخ و نستعلیق، بی کا، تا: 1265ق؛ کاغذ: نخودی، جلد: تیماج، ابعاد متن: 9×15، اندازه: 15×21سم [رایانه ]

10. قم، گلپایگانی شماره نسخه: 7696/2 -39/76

آغاز في العلماء و منها ابوالبحتری یکی از فضلا بود گفت اگر من در میان گروهی باشم که داناتر از من باشند دوستی می دارم از آنکه در میان، انجام: پانصد کنیز ترک را تیراندازی و نیزه زن مرحوم حمام مسجد مدرسه و بازار و غير آن ساخته بود

کتاب مفصلی است در چند جلد به عربی و با استفاده از برخی حکایات و اشعار فارسی در ابواب و فصول بسیار شامل آیات و احادیث اخلاقی، تألیف یکی از علمای شیعی در اوایل قرن چهاردهم هجری است شامل مباحث مختلفی چون فضل علم و علما، مجاهده، زکات، تربیت ولد، مساجد، رياء، لسان، زنا، حب اهل بیت، حب علی، سنن، خطب، حیل و خدعه، سلطان و شیطان، والدین، کذب، حسد، مزاح، فساد و ... نسخه حاضر یکی از مجلدات کتاب است که نظم و ترتیب خاصی ندارد و برگ های آن جابه جا شده و ترتیب کتاب به هم ریخته است؛ خط: نسخ ،بی کا، تا قرن 14، افتادگی آغاز و انجام؛ جلد: گالینگور قهوه ای، 138گ، 25 سطر، اندازه:18×23سم [ف: 1- 118]

11. قم، گلپایگانی شماره نسخه: 76697 - 39/77

آغاز: جلد الثانی استدارج. والذين كذبوا بآياتنا اضافة الايات الى نون العظمة لتشريفها واستعظام الإقدام على تكذبها، انجام: فاخبرته فقال ويلي على بن زرقاد باغة الأدم ولو ولد لي مائه لأحببت ان لا اسمي احداً منهم الا علياً

خط: نسخ، بی کا، تا: قرن 14، افتادگی آغاز و انجام؛ مصحح جلد: گالینگور قهوه ای، 145گ، 18 سطر، اندازه : 17/5×23سم [ف: 1- 118]

ص: 96

12. قم گلپایگانی شماره نسخه : 7698- 39/78

آغاز: فضائل أهل بس عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال ما اجتمع ثلثة من المؤمنين فصاعد الأحضر من الملائكة مثلهم فان دعوا بخير؛ انجام: و اگر مردی زنی را به خوبی و عصایی رخمت کند در این جهان مورد شفاعت شود و در آن جهان عذاب و عقاب بیند

خط: نسخ، بی کا، تا قرن 14؛ افتادگی: آغاز و انجام؛ جلد: گالینگور قهوه ای، 236 گ، 19 سطر، اندازه: 23x18سم [ف: 1- 118]

13. قم، گلپایگانی شماره نسخه: 7699- 39/79

آغاز : جلد ششم فان قضية الايمان بالله أن يهجر الجميع بالكلية بل ان يقتلهم و يقصدهم بالسوء، انجام: فتجهل فوق جهل جاهلینا اللهم انا نعوذبک من كل فسق و الفجور و تعصمنا منهما بحق محمد و آله الطيبين الطاهرين

جلد ششم خط: نستعلیق، بی کا، تا: قرن 14، جلد: گالینگور قهوه ای، 233گ، 19 سطر، اندازه:18×23سم [ف: 1- 118]

14. مشهد؛ رضوی، شماره نسخه : 9815

آغاز: بسمله روی خرید عن أبي عبد الله عليه السلام، انجام صورت واقعه را بعرض فاطمه رسانیدند. .. المسک

بی کا، بی تا؛ کاغذ: الوان، جلد مقوا، اندازه : 2×22سم [رایانه ]

15. قم، گلپایگانی شماره نسخه :7159-36/59

آغاز: حق تعالی فرمود که ای... سیم آنکه الله تعالی پوست اول آدم (علیه السّلام) به طریق ناخن آفریده بود، انجام: واز اینجاست که انبیا و اولیا تدبیر کرده اند به مجاهده و ریاضت و کم خوردن و کم خفتن تا آن طرف که

ابواب معتددی است در شرح و تفسير احادیث نبوی و آیات قرآن کریم، که در آن از اشعار فارسی نیز استفاده شده است، در نسخه حاضر از باب دوازدهم (در صفت تولد رجال) تا باب هشتاد و هشتم (در فضیلت آية الكرسی) موجود است و معمولاً احادیث نبوی را از عبدالله ابن عباس روایت می کند. عناوین برخی از ابواب خروج دجال، علامت، قيامت، بیرون آمدن امام مهدی (علیه السّلام) خروج يأجوج و مأجوج، خراب کردن کعبه، صفت دابة الأرض، صفت بعث وشرح آن، عقوبت صبر، توبه، تضرع و زاری، اخلاص، عدل و جود، صدق و کذب، در مقالات پیغمبر (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) با شیطان لعین، عجایب دل، آفاق انفس، فضل سوره فاتحه. ... مؤلف ذوقی عرفانی داشته و از بزرگان صوفيه مطالب و حکایاتی نقل می کند؛ خط نستعلیق، بی کا، تا قرن 12، افتادگی: آغاز و وسط و انجام؛ جلد: تیماج قهوه ای مجدول، 50گ، 12 سطر، اندازه: 13×19سم [ف 1- 138]

16. مشهد؛ مدرسه آية الله خوئی، شماره نسخه: 277

دارای اخبار و احادیث شیعی؛ بی کا، تا: قرن 13؛ افتادگی: آغاز و انجام؛ [اوراق: عتيق: 1- 249]

17. قم، گلپایگانی شماره نسخه:7724-104/ 39

آغاز: بل مع مرالحرص على ترفعات الدنيوية واياسات الحيوانية والترفع على العباد والتبسط في البلاد والاهتمام في الشهرة عند الناس مع غاية التقوی، انجام: روز ليلة الهریر شد و طرفین مصمم جنگ شدند وعمار شهید شده بود و ثبات اهل عراق در جنگ اهل شام زیاده شده بود و هر یک

نقل های تاریخی و احادیثی است در شرح فضایل امام علی (علیه السّلام) و تاریخ زندگی و جنگ های آن حضرت، دارای فصول و روایات آن مطابق با کتب و عقاید شیعی است؛ خط: نسخ، بی کا، تا: قرن 13؛ افتادگی: آغاز و انجام؛ جلد: مقوا با عطف گالینگور قهوه ای، 61گ، 15 سطر، اندازه: 15×21/5سم [ف 1- 138]

18. مشهد: مدرسه آية الله خوئی؛ شماره نسخه: 308

در اخبار و احادیث شیعی؛ بی کا، تا: قرن 13: نسخه ناقص [اوراق عتيق: 1- 249]

19. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛ شماره نسخه: 107/2

آغاز: قال قال رسول الله صلى الله. . آن سرور فرمودند که جناب رسول خدا انجام: این شهیدان با من و حضرت خلیل الرحمن بر مائده... و نظر مینماید هر صبح و شام برحمت خداوند منان...

در این رساله تعدادی از احادیث و اخبار با ترجمه فارسی آنها آمده و اسناد این اخبار و احادیث نیز در حواشی ثبت شده است؛ خط: نسخ، بی کا، تا قرن 14؛ دارای حواشی به فارسی کاغذ: فرنگی، جلد: مقوایی با رویه کاغذی رنگی، عطف پارچه، 48ص ( 57-10 )، 20 سطر، اندازه: 8/5×19 سم [ف: 146]

20. همدان؛ مدرسه غرب: شماره نسخه :829/3

آغاز: حق تعه می فرماید ان المنافقين في الدرك الأسفل من النار یعنی آن کسان که بودند گریزان از پیغمبر (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) منافقین، انجام بیستم در صفت مورچه و سلیمان با على خبر کن ما را که پند دهنده مورچه که بود... پس سلیمان (علیه السّلام) گفت ای مورچه معنی آن است که آنچه در دنیا است همه بر باد است و آخر کار هر قومی که در دنیا است همه هلاک خواهد شد، حق تعالی همیشه هست و خواهد بود

در بیست «فصل» 2 در ماوای منافقین، 3. قصه اسمعیل و ابراهیم، 4 مخلوقاتی که در رحم به وجود نیامده اند، 5 در صفت حوران، 6. در صفت درخت طوبی، 7 در میزان (ترازو)، 8. در صراط، 9. در عرش، .. 12. صفت ملک، 13. در نکیر و منکر، 14، در بیت المعمور، 15. در کوه قاف، 16، صور اسرافيل، 17. رود نیل، 18 در قفل و کلید آسمان ها، 19. در یونس و ماهی، 20. در مورچه و سلیمان؛ خط: شکسته نستعلیق، بی کا، بی تا، افتادگی آغاز؛ قطع:

بیاض رقعی (رشت و همدان ف: 1453]

21. قم؛گلپايگانی شماره نسخه -1411/3 -121/ 8

آغاز: بسمله هذه اخبار مشهورة على السن الناس بل في بعض کتب المتاخرين ولم يحضرني ان احداً من محدثينا نقلها في كتب الحديث و الظاهرا انها من كتب العامة واخبارهم الناس مسلطون على اموالهم .. خبر ابو حازم المدنی و علی بن الحسين عليه السلام بسمله روي عن ابوحازم المدنی رضی الله عنه أنه قال خرجت يوماً حاجا الى بيت الله الحرام؛ انجام: و ذكر ابن فهد رحمه الله في

ص: 97

عدته أن النبي صلعم قال يا على اذا اردت ان تحفظ كل ما تسمع ..

في قلبي نوراً و بصراً و فهماً و علماً انك على كل شيء قدير .

اخبار پراکنده از کتب اهل سنت و شیعه از جمله خبر ملاقات ابوحازم مدنی با امام زین العابدین (علیه السّلام) در بین راه سفر حج و فوایدی از کلمات پیامبر اکرم (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) و حدیثی که سلمان از امام علی (علیه السّلام) نقل می کند و نیز ادعيه از امام زین العابدین (علیه السّلام) و امام صادق (علیه السّلام) و امام باقر (علیه السّلام) و امیر المؤمنین به نقل از عدة الداعی و دروس شهيد و المجتبی و مهج الدعوات و تحرير الأحكام علامه حلی برای برطرف کردن دردها ذکر شده است؛ خط: نسخ، کا: عبد الله بن محمد بن يحيى بن محمد بن الويم هجری، تا 23 ربیع الاول 1094ق؛ جلد: مقوا و عطف پارچه مشکی، 17گ، 13 سطر، اندازه: 10/5×15 سم [ف: 1- 139]

22. تهران: دانشگاه؛ شماره نسخه 710/1 -ف

نسخه اصل: موزه بریتانیا 5321 .or الأحاديث و الحكميات و الآداب و الحكايات و النوادر و الزهد و الأخبار و الأمثال و الاشعار و اللطائف و الروايات و غير ذلك من اقاويل القدماء و افاضل الحكماء، به عربی با فارسی در میانه به نظم، خط: نسخ، بی کا، بی تا، 20 سطر (فیلم ها ف: 1- 526]

احادیث و ادعیه /دعا، حديث / عربی

ahadit wa ad'īya

رضوی قمی، محمد بن محمد باقر، 1100 - 1160؟ قمری

razavi qonī. mohammad ebn-e mohammad bāqer (1689 - 1747

در این قسمت روايات مختلفی از کتب «مقتضب الأثر»، «کافی »، «والمجالس»، «البصائر» و... نقل شده است

1. خوانسار فاضل؛ شماره نسخه: 267/5

خط: مختلف، بی کا، بی تا، جا: مشهد غروی (نجف)، جلد. تیماج مشکی مجدول، عطف تیماج مشکی، اندازه:9×20سم [ف: 1- 246]

2. خوانسار؛ فاضل، شماره نسخه: 267/19

خط: محتلف، بی کا، یی تا:، جا: مشهد عروی (نجف)، جلد: تیماج مشکی مجدول عطف تیماج مشکی، اندازه: 9×20سم [ف: 1- 248]

احادیث و ادعية / دعا، حدیث / عربی

ahādīt wa ad'īya

غیر همانند:

1. تهران: دانشگاه: شماره نسخه : 4157/8

از آنها است «صنمي قريش» با ترجمه فارسی( 183-186) و دعای صباح، خط: نستعلیق، کا: میر جلال الدين مازندرانی، تا جمعه نزدیک به پایان جمادی الاول 993ق، جا: مکه؛ کاغذ: سپاهانی، جلد تیماج مشکی، 112گ (156-267)، 15 سطر (7×13)، اندازه: 12×18 سم [ف: 13 3928]

2. تهران: مروی؛ شماره نسخه: 204/9

احادیث، ادعیه و خواص آن، تفسیر، مسائل اعتقادی، حکایات؛ كا: محمد افضل سیلندی جنابذی حائری، تا: 1088ق، قطع: رحلی [ف - 278]

3. تهران: مجلس: شماره نسخه : 3/ 9538

از جمله موعظة الله و نصحه مع موسی و چند دعا از جمله دعای قدح و دعای نور؛ خط: نسخ، بی کا، تا قرن 12: جلد مقوا عطف تیماج، 6گ (22ر -27پ)، 13سطر، اندازه: 11×15سم [ف: 20- 205]

4. تهران: دانشگاه شماره نسخه :10778

آغاز : اللهم رب کیف احصی جمیل ذکرک و ثنائك و اچترح في محامد ورضائک تعلم بانی عبدك و اقل عبادك ، انجام فاكفنی ما اهمني في دنيای و آخرتی تی انک انت انت ربی و انك انت على كل شيء قدير و صلى الله على محمد و آله الطيبين بسم الله الرحمن الرحيم.

مشتمل بر یک خطبه از امیرالمؤمنین، نامه صاحب الزمان به عثمان بن سعيد عمری و پسرش و یک دعا؛ خط: شکسته نستعلیق و ثلث، بی کا، تا: قرن 14، جلد: گالینگور سبز، 8گ، 11 سطر (7/5×15 )، اندازه:12/5×21 سم [ف 20 -318]

5. قم، گلپایگانی شماره نسخه : 7844- 39/224

آغاز: بالقول الثابت في الحيوة الدنيا وفي الاخرة الباب الثاني في الوضوء البياني روى الشيخ في التهذيب عن أبي عبد الله، انجام: الباب السادس عشر في ذكر دعاء عظيم الشأن رفيع القدر لا يعطي الالمن... اكرمك الله بها فقال وما هن

ابواب متعدد و کوتاهی است در احادیث شیعی به نقل از کتب اربعه شیعه خصوصاً کتاب های شیخ طوسی از جمله «تهذیب» و «امالی». شامل

چند باب از این قرار: 1. در وضو، 3. غسل، 4. تیمم، 5 نماز، 6 زکات... افتاده... 17. فضیلت نماز، .. 19. در ذکر دعاء على بن الحسین (علیه السّلام)، 20. دعای دفع خوف از «امالی» شیخ طوسی؛ 21. در دعای تعقیب نماز صبح، 22. در لعن بی امیه؛ 23 در اتحاد خوانیم خمسه و فایده سبحه از تربت امام حسین (علیه السّلام) 24. در فضیلت ربط الخيل وركوبه؛ 25. در حفظ چهل حدیث، [برگ ها جابجا شده] 11. در حج، 12 در وعيد، 13. در فصل زیارت امام رضا (علیه السّلام)، 14، در ترغیب به زیارت آن حضرت، 15. در فصل امير المؤمنين (علیه السّلام)، 16. در ذکر دعاء عظيم الشأن؛ خط: نسخ، بی کا، بی تا، افتادگی: آغاز و انجام مجدول مذهب، جلد: مقوای سفید عطف گالینگور قهوه ای، 20گ، 11 سطر، اندازه: 12×18سم [ف: 1- 119]

6. مشهد؛ ادبیات، شماره نسخه : 25/6 فرخ

منقول از «مصباح» کفعمی و غیره، خط: نسخ و نستعلیق، کا: حسین بن علی اکبر اصفهانی، بی تا، جا: تجف اشرف، کاغذ

ص: 98

الوان؛ جلد. تیماج لایه ای مشکی، قطع: خشتی، اندازه: 15×20سم

[ف: 197]

7. قم: فیضیه؛ شماره نسخه : 1995/15

خط تحریری، کا: حسن ظهیر بن فاضل ظهير حسینی کور سرخی، بی تا: 180 گ، اندازه: 12×18سم [ف: 3- 163]

8. تهران: دانشگاه شماره نسخه :4157/5

از «خصال»، صدوق و تفسير ابو الفتوح و کتاب خوارزمی و «امالی»، و «فردوس»، دیلمی و جاهای دیگر، خط: نستعلیق، کا: میر جلال الدين مازندرانی، تا جمعه نزدیک به پایان جمادی الأول 993ق، جا: مکه، کاغذ: سپاهانی، جلد: تیماج مشکی، 29گ (62-90)، 15سطر (7×13)، اندازه: 12×18 سم [ف:13- 3128]

9. قم؛ طبسی، شماره نسخه: 3/ 230

مطالب پراکنده ای از احادیث و ادعیه و استخاره ها جمع آوری شده است از جمله طريقه استخاره ذات الرقاع کییر و صغیر، رقعه استغائه به ولی عصر (علیه السّلام)، زیارت امام زمان (علیه السّلام)، دعای خوردن تربت امام حسین (علیه السّلام)، دعای اللهم ارزقنا توفیق الطاعة، زیارت سید الشهداء، احادیث متفرقه، طریق ختم آیه نور، دعای ناد على ...؛با خط: نستعلیق، بی کا، تا قرن 13؛ جلد: تیماج قهوه ای عطف تیماج سرخ، 24گ، 15 سطر، اندازه: 10×14سم [ف مخ:- 30]

10. قم طبسی، شماره نسخه : 817

آغاز: بسمله حمد الله و الصلوة و السلام على خير خلقه محمد و آله الطاهرين المعصومین اما بعد این مختصر وجیزه ای است و متنحب از نسخ معتبره که به نظر رسیده استنساخ شد من جمله از ادعيه مؤثره و ختومات مجربه امید آنکه . طریق ختم بسمله؛ انجام: در بعضی احادیث مستفاد می شود که ذریه پیغمبر صلی الله علیه و آله يوم قيامة محتاج به شفاعت بعضی شافعین نمی باشند مگر اینکه عاق پیغمبر شده باشند اللهم انی اعوذبک یا الله

منتخبی است از ادعیه و اذکار شیعی و ختومات و احادیث و مواعظ و مطالب اعنقادی و تاریخی و نیز برخی زیارات که بدون ترتیب خاصی در این نسخه گردآوری شده است؛ خط: نسخ و نستعلیق، بی کا، تا: قرن 14، جلد: تیماج قهوه ای، 150گ، 23 سطر، اندازه: 15×21سم [ف مخ : 1- 29]

احادیث الواعظ و حدیث المصافحة / حدیث / عربی

ahadit-ul wā'ię wa hadīt-ul muşāfiha

واعظی، علی بن ابراهيم، - 599 قمری

vā ez: ali-e bn-e ebrāhīm ( - 1203)

بعضی از احادیث مؤلف به تخریج ابو محمد عبد الخالق بن احمد بن عبد القادر بن يوسف، که برای فرزندش ابو الحسين عبد الحق همراه با حديث مصافحه در سال 594 ق املاء نموده، در این مجموعه جمع آوری شده است.

قم مرکز احیاء شماره نسخه: 9/ 607

آغاز: قرأت على الشيخ الامام الاوحد زين الدين أبي الحسن على بن ابراهيم بن نجا الحنبلي أيده الله و هو أول حدیث سمعته منه بالقرافة

نسخه اصل: کتابخانه دار الكتب الظاهرية (مدرسه عمریه )، دمشق 3772؛ بی کا، بی تا، در ابتدای رساله سماع «محمد بن ابی احمد بن احمد بن عبد الرحمن بن اسماعيل بن منصور مقدسی»، آمده و در پایان نیز سماع دیگری در شعبان 594 در خانه مؤلف واقع در قرافه مشهود است؛ 14گ (212-225) [ عکسی ف 2 -202]

الأحاديث و الخطب / حدیث / عربی

al-aladt wal zutab

احادیث منتخبی است از اواخر کتاب «الروضة» محمد بن يعقوب کلینی (329ق) صحیفه كامله سجادیه (علیه السّلام) در معنی زهد، طالوتيه علوی (علیه السّلام) و برخی خطب دیگر، به خصوص نامه امام صادق (علیه السّلام)

به گروهی از شیعیان و برخی از مطالب پراکنده است.

مشهد؛ رضوی، شماره نسخه: 18950

آغاز: حدثنی علی بن محمد بن عبد الله عن ابراهیم بن اسحاق عن عبد الله بن حماد، انجام: و يضرب الله الأمثال للناس و الله بكل شیء علیم فاخاف أن تؤخذا فيقال هؤلاء اصحاب جعفر

خط: نستعلیق، بی کا، تا: قرن 12؛ اهدایی رهبری، فروردین 1372؛ کاغذ: نخودی، فاقد جلد، 171گ، 25 سطر، اندازه: 14×23/5 سم [اهدانی رهبر: 2 اخبار1- 37] و [ف: 26- 30]

احادیث و حکایات / حديث / عربی

ahādīs va hekāyāt

مقدسی، عبدالرحمن بن ابراهيم، 556 - 624 قمری

maqdesī. 'abd-or-rahmān ben ebrāhīm (1162 - 1228)

حکایت زنی است مؤمنه که خداوند به عیسی بن مریم خبر داد که همنشین او در بهشت خواهد بود، و نیز حدیث تکلم طير و چند روایت مسند دیگر

آغاز : روی ان الله جل وعلام اوحی الی عیسی بن مریم (علیه السّلام) أن لى امة تكون رفيقتك في الجنة..

قم: مرکز احیاء شماره نسخه: 1076/10

آغاز: برابر

نسخه اصل: کتابخانه دار الكتب الظاهرية (مدرسه عمریه)، دمشق 3744. خط: نسخ، بی کا، تا قرن 8 ؛دارای سماع یا صورت سماع و قرائت، 14ص (178-191) [عکسی ف: 3- 449 ]

احادیث و حکایات / داستان، حدیث/ عربی - فارسی

ahādīs va hekāyāt

غیر همانند :

ص: 99

1. قم: مرعشی؛ شماره نسخه : 1182/46

نسخه اصل: فرهنگستان علوم آذربایجان باکو، ش 140 M (8201). به نقل از کشکول و کتاب المناقب و صور الأقاليم ؛ بی کا، تا 1072ق، 2گ (139-140) [عکسی ق 3- 422]

2. تهران: مجلس، شماره نسخه: 4900/100

آغاز روی احنف بن قيس قال قدمت من المدينة و انا اريد عمر بن الخطاب، فاذا انا يحلقة عظيمة فاذا كعب الأخبار يحدث الناس؛ انجام: و المغنين و جماعة الاصحاب ما يمكن من عين و ورق و كسوة و طيب، ثم مارایته بعد ذلك. تمت يوم الأربعاء...

احادیث و قصصی است با این عنوان ها حکی أن المأمول، قال المسعودي لما قتل الاسكندر، قدوم وفد الكوفة إلى بغداد، قصة على بن جنید الاسكان المضحک، و من الظرایف، ذکر محمد بن ابی عون، ذکر محمد بن على الاخباري، قال العروضی، حدث محمد بن عبد الله الدمشقی، ذکر ابو اسحاق المعروف بابن کیل؛ خط: نسخ، بی کا، تا: چهارشنبه 2 جمادی الثانی 1080ق، کاغذ: سپاهانی، جلد: تیماج قهوه ای مغزی دار، 9گ (281پ-289پ) ،

25 سطر (15×29)، اندازه: 23×35سم [ف: 14- 102]

3. تهران: ملک: شماره نسخه: 2842/37

یادداشت های پراکنده از داستان ها و احادیت کا: ابو القاسم وفا، تا قرن 13 [ف: 6- 134]

4. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 9467/31

از جمله حکایتی به نقل از سر الاولیاء، مناظره شیخ مفید و قاصی عبدالجبار، و حکایت ابراهیم ادهم، حکاینی در باب زهد یحیی بن زید، برخی احادیث به نقل از بحار؛ خط: نستعلیق، کا: محمد بن جمشید مراغی، تا: قرن 13، 6گ (2ر- 57ب) (مختصر ف: 31]

5. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 16152/10

به نقل از «بصائر الدرجات»، «غنيه»، «ارشاد القلوب»، «اصناف صوفيه»، «مواعظ»، ملا مؤمن کرمانی عقدائی؛ خط: تحریری ، بی کا، تا قرن 13 [محتصر ف: 31]

6. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 378/4 - طباطبائی

آغاز: بسمله. انس بن مالک روایت می کند از حضرت رسول(صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) که پرسیدند از روزها

در عنوان این بخش آمده است اخبار و نقليات که از «نسیم الربيع»، و غيره منقول می شود؛ بی کا، تا قرن 11؛ کاغذ اصفهانی، جلد تیماج سیاه، 2گ

(4پ- 5ر)، قطع: رقعی، اندازه :13×18/5 سم [ف 22 -131]

7. کاشان: عاطفی، حسن؛ شماره نسخه بدون شماره

شامل 53 فصل: خط: نسخ، كا: زین العابدین معروف به آقاجانی تا: 1232ق، افنادگی: آغاز، کاغذ: فرنگی آبی، اندازه:16×21سم [نشریه: 7 -721]

8. قم، گلپایگانی شماره نسخه: 3873-19/303

آغاز: بسمله الهی به عزت آنا نکه رخش همت در ساحت میدان قناعت تاختند و نقد حیات را در تحصیل اسباب تجرد و ترک لوازم تعلق در باختند، انجام: وقتی که اهل بیت را به شام می بردند مشهور است که چهل کجاوه بود زنان و کودکان و بیمار کربلا را در قل و زنجیر بر شتر برهنه سوار کردند.

مجموعه ای است از احادیث و حکایات متفرقه که بیشتر برای وعظ مردم جمع آوری شده و به صورت نامنظم نوشته شده و همراه است با مناقب پیامبر و ائمه (علیه السّلام) و در موارد متعددی به ذکر مصیبت ائمه پرداخته است. این مجموعه با مناجات خواجه عبد الله انصاری آغاز شده و با ذکر مصائب امام حسین (علیه السّلام) به پایان برده شده است، خط :نستعلیق، بی کا، بی تا، افتادگی: انجام؛ جلد: تیماج قهوه ای بدون مقواء 111گ، مختلف السطر، اندازه: 11×18 سم [ف: 1- 119]

9 . قم؛ مسجد اعظم؛ شماره نسخه :661/2

آغاز: الحمد لله رب العالمین و صلوات و سلام على محمد و آله طیبین طاهرین اما مقدمه عبدالله بن عباس روایت می کند از پیغمبر صلى الله عليه و اله و سلم که فرمود: انجام: و در همه عمر چهل مرد و چهل زن به او ایمان آوردند و نوح را فرمان چنان بود که هر روز به کوفه شدی و خلق را دعوت کردی چنانکه خدای تعالی ندای وی را زشرق

روایات و حکایاتی است از پیامبر اسلام و یاوران ایشان و بعضی آیات که به مناسبت های مختلف آورده و توضیح داده است؛ خط: نستعلیق، بی کا، بی تا، افتادگی انجام؛ جلد: تیماج فهوه ای، 29گ، 17 سطر، اندازه: 14×20سم [ف مخ: 3- 1020]

10. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 4900/10

آغاز: بسمله. قال اسماعيل السدی ان شعيبا (علیه السّلام) أتاه جبرائیل و معه عصا و قال هذه وديعة عندک، انجام و تيسر في الساعة التي نهی عنها، وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرین و حسبنا الله و نعم الوكيل

احادیث و قصصی است برخی با اسناد و برخی بی سند و زنجيره، از «امالی» شیخ صدوق و جز آن؛ خط: نسخ، بی کا، بی تا، كاغذ: سپاهانی، جلد: تیماج قهوه ای مغزی دار، 5گ (35-29)، 25 سطر (15×29)، اندازه: 23×35سم [ف: 14- 58]

11. قم، گلپایگانی شماره نسخه 6967- 35/147

آغاز: اخبرتک عما تسئلني عنه قال الملك بل تقوم انت یا امیر المؤمنين قال تريد ان اذن لك أن تزو الخضر: انجام: كريمة شهدت لها ضراتها و الحسن ما شهادت به لاعداء

بنونا و بنو أبنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال الأباعداء

مجموعه ای است از فوایدی که مولف از کتب مختلف جمع آوری نموده شامل اخبار و احادیث و مطالب فلسفی و عرفانی، از جمله از شرح اصول کافی ملاصالح مازندرانی جذوات میرداماد، الأصول العشرة نجم الدین کبری، بحر المعانی و بصائر الدرجات و .. نقل هایی دارد، در جایی از مولا محمد

کاظم سبزواری صاحب شرح عقاید مجلسی موسوم به خلاصة

الاسول با دعای «سلمه الله» یاد می کند این مجموعه نظم و ترتیبی

ص: 100

ندارد و بیشتر مطالب آن عربی و قسمتی از آن فارسی است، اشعار عربی و فارسی نیز دارد احتمال داده اند که جامع جنگ محمد حسینی باشد، خط: نسخ، بی کا، بی تا، افتادگی آغاز؛ جلد: تیماج قهوه ای سوخت ترنج با سر، 334 گ ، 18 سطر، اندازه : 12×29سم [ف: 3- 219]

12. همدان: ما و سه غرب: شماره نسخه : 4647/24

آغاز: و من حيث انه علم منشاء جميع معلومات وقس على هذا و از این بیان ظاهر شد که عما هم بوجود مطلق متعین است یعنی وجود مطلق اوست و هم بعلم مطلق و تعين عما بایں تعینات را مشابه تعین علم مطلق شخص انسانی بانواع علوم اخذ می توان نمود، انجام: تو جزوی و حق كل است اگر روزی چند اندیشه کل پیشه کنی کل باشی. .. و نظر حق بینش را مدام بر این نظاره. . بزم آرای سرای زندگانی آن قبله اماني اعالي وادانی سازاد و الحمد لله رب العالمین و صلى الله على نبينا محمد و آله و اهل بیته و صحبته اجمعين وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔

احادیث و مقالات عرفانی؛ خط: شکسته نستعلیق، بی کا، بی تا: قطع: وزيري [رشت و همدان- ق: 1517]

احادیث وردت عن ائمتنا في شرافة قم /حدیث / عربی

ahādīt-un waradat 'an a'immat-i-nā fi širāfat-i qum

تهران؛ ملک: شماره نسخه:371

آغاز: بسمله، أما بعد فهذه جملة أحاديث وردت عن ائمتنا المعصومين في شرافة قم و اهله؛ انجام: و قبر ام اسحق جارية محمد بن موسی رحمهم الله. احادیث وردت عن ائمتنا في شرافة قم. گويا تألیف کاتب نسخه؛ خط: نسخ، كا: محمد رضا بن محمد رضوی قاری قمی، تا ربیع الثانی 1306، به دستور مجد السلطنه؛ کاعذ: فرنگی، جلد: میشن سبز، 24گ، 11سطر، اندازه: 13/2×21/3سم [ف: 1- 15]

احادیث و فقه/ فقه ، حدیث/ عربی

ahādīs va fegh

غیر همانند:

1. تهران: ملی، شماره نسخه: 20922

بی کا، بی تا؛ خریداری از علی اکبر سلطانی (رایانه)

2. شیراز: ملی؛ شماره نسخه:207

آغاز: اخرى و قال الحسن بكفه الاستغفار دون الاستحلال و ربما يحتج في ذلك بمار واه انس، انجام: و قد عن النبي عن نفسه بعد ما بعث نبيا و يقول عند ذبح العقيقه الهم هذه عقیقه ابن فلان دمها بدمه

کتابی است بدون اول و آخر در حدیث و فقه به زبان عربی، مؤلف و کاتب آن ناشناخته می باشد. نویسنده از منابع مختلف کتب متعدد فارسی و عربی مطالبی نقل کرده است؛ خط: نسخ، بی کا، بی تا، کاغذ: دولت آبادی نخودی، جلد. تیماج مشکی، 97گ، 34 سطر (20x11/5 )، اندازه 25/5x17 سم [ف: 1 -181]

أحاديث و فوائد حسان عوال مخرجة من حديث الشيخ الجليل نجم الدین علی بن محمد بن هلال / حدیث/عربی

ahādīt-un wa fawā'id-u hassān-i 'awal muxrajat-un 'ali ibn-i najm-id-dīn

jalil hadit-iš šayz-il min muhammad ibn-i hilal.

این هلال ازدی، علی بن محمد، - 729 قمری

ebn-e helāl azodi« 'alī-e bn-e mohammad ( - 1329)

فؤاد سید درباره این رساله می گوید : «فيه عن اثنی عشر شیخا، عشرة سماعاً و اثنين اجازة تخريج نجم الدین علی بن محمد الأزدی» ، کاتب نسخه حاضر (یحیی بن ابی طالب بن محمد بن المغربی) این جزء را روایت می کند سماعاً از سعید بن ابراهيم بن عيسى بن داود حمیری اندلسی نزیل مالقه. [الأعلام، زرکلی 5/5، الفهرس الشامل، الحديث النبوي و علومه 627/1 و

1882/3 ؛ فهرست المخطوطات فؤاد سید 211٫1 ]

قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه : 3/ 1173

آغاز: بسمله، صلى الله على سيدنا محمد و على آله و سلم تسليما.

انا الشيخ العالم العدل الرضي .. نجم الدین ابوالحسن علی بن محمد بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الواحد بن محمد بن المسلم بن هلال الأزدي الدمشقي قرأ عليه و أنا أسمع؛ انجام: فأصبح قال قامت عليه النوائح. آخر الجزء و الحمدلله ..

نسخه اصل: کتابخانه اسكوریال، ماردید اسپانیا، ش 1800؛ خط: مغربی کا: یحیی بن ابی طالب، تا دوشنبه 20 جمادی الثانی 709ق، 7گ (36-42)، 21 سطر [عکسی ف: 3- 383]

الاحاطات الحرفية / عرفان و تصوف - عربی

alihat at-ul-Harfiyya

ابن عربی، محمد بن علی، 560 - 638 قمری

ebn-e 'arabī: mohammad ebn-e 'alī (1166 - 1241)

آغاز: الحمد لله الذي فتح في مد مداد الألف في النون صور حروف كتابه المكنون و حصرها سن حدی البدا و التمام و مهد في مستوى الوصله سلسلة النظام انجام: و تلقی ما أودع في مدينة العلم و بابه و هو حقيق هذا المنال و إجابة هذا السؤال وصلى الله على سيدنا محمد...

اردکان یزد: امام صادقی؛ شماره نسخه : 116/4

خط: نستعلیق کا: عطاء الله بن محمد بن نطام حسینی بخاری،

ص: 101

بی تا؛ جلد: تیماج قرمز، 10گ (52ر - 61پ)، اندازه: 16×22سم [ف: 1- 97]

احاطه الفاظ كلي بر الفاظ جزوي / فلسفه - فارسي

ehāte-ye alfāz-e kolli bar alfāz-e jozvī

بابا افضل کاشانی، محمد بن حسین، - 667 ؟ قمری

bābā afzal-e kāšānī, mohammad ebn-e hoseyn ( - 1269)

بابا افضل در این رساله می گوید علم به جزئی خارجی تصور و یا تصدیق است به حقیقت کلی موجود در ضمن آن جزئی و خود نیز کلی است و برای اثبات صدق این گفتار از نامه نویسی مثال می آورد. در مصنفات بابا افضل این گفتار به صورت دو گفتار جدا چاپ شده و دو سطر اول (مدعی) با عنوان «شخص فردی و حقیقت کلی» (در ص 631) و بقیه گفتار (که تمثيل و استدلال است بر کلیت وجود و ذهنی) در ص 639 با عنوان احاطه الفاظ کلی پر الفاظ جزوی ، در نسخه شماره 428 دانشگاه نیز چنین است ولی خود پیداست که هیچ از این دو عنوان صحیح و کامل نیست و هیچ یک از این دو فقره از یکدیگر جدا نیست. آغاز: چون خواهی که نامه نویسی درست شد که نامه نوشتن در تو متصور است، و آنچه در تو متصور است نامه نوشتن کلی است.

انجام: و اگر نه آنستی که در وقت عمل نوشتن گماشته ای بر هر آلتی از آلات بودی الفاظ و رقوم غلط شدی.

چاپ: در مصنفات افضل الدین محمد مرقی کاشانی، به تصحيح مجتبی مینوی و یحیی مهدوی (تهران، خوارزمی 1366 (چاپ دوم)) (ص 639-640)

[دانشگاه تهران 431/3 ش 17 که با ش 11 مصنفات یکی دانسته شده! ش 15

مصنفات؛ منزوی 731؛ فهرستواره متزری 6/ 65 ]

1. تهران: دانشگاه؛ شماره نسخه: 2269/9 -ف

نسخه اصل: نسخه اصل ایاصوفيا 4811؛ خط: نستعلیق، بی کا: تا: 861ق [فیلم ها ف: 1 - 666]

2. تهران: ادبيات؛ شماره نسخه: 14/ 145 حکمت

شماره 15 چاپ شده (مكرر)؛ خط: نسخ، بی کا، تا قرن 9 و 10؛ جلد. تیماج مشکی یک لا، قطع: وزيري [ف: 2- 43]

تهران: ادبيات، شماره نسخه: 145/19 حکمت

شماره 15 چاپ شده (مكرر)؛ خط: نسخ، بی کا، تا قرن 9 و 10؛ جلد. تیماج مشکی یک لا، قطع وزیری [ف: 2- 43]

3. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 3982/16

آغاز: شخص جز وی به حقیقت کلی وجود دارد و داننده معنی این کلمه نه شخص جزوی بود بلکه حقیقت کلی است داننده این معنی و حکم کننده بر صدق این گفتار چون خواهی که نامه نویسی درست شد که نامه نوشتن در تو مصور است و آنچه در تو مصور است نامه نوشتن کلی است پس چون خواهی که جرو کنی تا نامه خواست شود آلات جز وی را بجنبانی از دست و قلم و کاغذ و آن صورت نامه نوشتن کلی را در نامه نوشتن جز وی بنگاری. بابا افضل گفتاری دیگر در اثبات کلی بودن وجود ذهنی دارد ( ش 21 همین دفتر )

در ابتدای آن فایده «شخص جزوی و حقیفت کلی»، آمده است؛ خط: نسخ، بی کا، تا: قرن 11؛ کاغذ: اصفهان شکری آهار مهره، جلد: تیماج قرمز، 3ص (319-321)، 16 سطر، قطع: رقعی، اندازه: 10×19 سم [ف: 10- 2147] . 4.تهران: ملک شماره نسخه: 4191/10

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق، بی کا، تا قرن 11: کاغذ: ترمه، 2گ (161پ۔ 162ر)، 17 سطر، اندازه:10/6×18/8 سم [ف: 7- 245]

5. تهران دانشگاه شماره نسخه: 19/2401/6

آغاز: برابر

خط: نستعلیق، کا: رضا بن موسی کشمیری، تا قرن 11، جا: طوسی؛ کاغذ سپاهانی، جلد: تیماج عنابی، 28 سطر (13/5 × 19/5 )، اندازه: 18×24/5سم [ف: 9- 1015]

6. تهران: مجلس: شماره نسخه: 4805/16

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، كا: محمد حبیب بن قوام الدین محمد، تا 1076ق، کاغذ: سپاهانی، جلد: تیماج قرمز، 1ص (50ر)، اندازه: 16×29سم [ف: 13 - 209]

7. تهران: مجلس: شماره نسخه: 4805/10

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، كا: محمد حبيب بن قوام الدین محمد، تا: 1081ق؛کاغذ: سپاهانی، جلد. تیماج قرمز، 2ص (45-46)، اندازه :16×29سم [ف: 13- 207]

8. تهران: مجلس: شماره نسخه: 5031/5

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ خوب، كا: محمد على متخلص به عبرت نائینی، تا: دوشنبه 13 ذیقعده 1347ق، این رساله در نسخه ها عنوانی نداشت و این عنوان از نسخه چاپی گرفته شده کاغذ: فرنگی، جلد. تیماج مشکی ضربی، 2ص (7-8)، 18 سطر (8×16)، اندازه: 14×22سم [ف: 14- 338]

9. تهران: دانشگاه شماره نسخه: 428/1

آغاز: شخصی جزوی بحقیقت کلی وجود دارد... و حکم کننده بر صدق این گفتار چون خواهی که نامه نویسی . نوشتن کلی است؛ انجام: برابر

فایده «شحص جزوی و حقیقت کلی»، در ابتدای آن آمده است؛ بی کا، بی تا: گ 3ر و 4ر در این نسخه در گفتار دانسته شده و بند دیگری [ش18) در آن گذارده اند) [ف: 3- 331]

10. تهران: دانشگاه؛ شماره نسخه: 431/11

ص: 102

آغاز: شخصی جزوی بحقیقت کلی وجود دارد... و حکم کننده بر صدق این گفتار چون خواهی که نامه نویسی... نوشت کلی است، انجام: برابر

فایده «شخص جزوی و حقیقت کلی»، در ابتدای آن آمده است؛

بی کا، بی تا» 2گ( 139پ-140) [ف: 3- 331]

11، تهران، سپهسالار شماره نسخه: 2912/39

بی کا، بی تا؛ 1گ (141پ) [ف: 5- 461]

12. تهران: دانشگاه شماره نسخه 3903/9

ش 15 چاپی ص 639؛ خط: نسخ خوش، بی کا، بی تا، کاغذ: سپاهانی، جلد پارچه ای ترمه مقوایی، 2ص (27-38)، 17 سطر (8×14)، اندازه: 13×20سم [ف: 12- 2892]

احاطه علم الباری / فلسفه / عربی

ihatat-u 'ilm-il-bārī

فضل بن احمد بن خلف، ق6 قمری

fazl-e-bn-e ahmad-e-bn-e xalaf (- 12c)

رساله ای در احاطه علم باری به معلومات و کیفیت تعلق علم او به کلیات و جزئیات.

تهران: دانشگاه شماره نسخه: 2268/3 -ف

نسخه اصل: ایا صوفيا ش 3722 ؛ بی کا، بی تا [فيلم ها ف: 1- 665]

احاطه علم الباری / فلسفه / فارسی

ehāte-ye 'elm-ol-bārī

فضل بن احمد بن خلف، ق 6 قمری

fazl ebn-e ahmad ebn-e zalaf ( - 12c)

رساله ای به فارسی از او در موضوع احاطه علم باری.

تهران: دانشگاه شماره نسخه : 2268/4 - ف

نسخه اصل: ایاصوفيا ش 3722؛ بی کا، بی تا [فيلم ها- ف: 1- 665 ]

«الاحاطة من السبعين » كتاب الإحاطة من السبعين

الاحباط و التكفير = افعال العباد / کلام و اعتقادات / عربي

al-ihbat wa-t-takfir = af al-ul-'ibad

شیروانی، محمد بن حسن، 1033 - 1098 قمری

šīrvānī, mohammad ebn-e hasan (1624 - 1687)

اهداء به كمال الدين محمد تونی

تاريخ تأليف: 1089ق

در حسن و قبح و ثواب و عقاب. نامبوب.

آغاز: بسمله. حمدله. .. اعلم ان افعل العباد إما أن يستحقوا عليها الثواب و العقاب أولا. ذهب الى الثانی جمبع نفاة الحسن و القبح العقليين

انجام: متقدمة على الطاعات التي تكثر ثوابها بالنسبة اليها او...

ثواب الطاعات السابقة زائدة عليها. .. حذرا عن اجتماع الثواب و العقاب. كتبه الفقير. .. میرزا محمد الشهير بملا میرزا ابن الحسن

چاپ: ضمن «بحار الأنوار»، در باب قبله

[الذريعه 280/1 ش 1469]

1. شیراز؛ علامه طباطبائی، شماره نسخه : 4/ 86

خط: نسخ، كاتب = مؤلف، بی تا، 3گ (49ر -51ر)، اندازه:14/5×21 سم [نسخه پژوهی: 3- 79]

2. یزد؛ علومی، شیخ علی شماره نسخه: 53/3

کاتب = مؤلف؛ بی تا؛ قطع: ربعی [نشريه: 4- 444]

3. شیراز علامه طباطبائی، شماره نسخه : 86/4

خط: نسخ، بی کا، تا قرن 11: از روی خط مؤلف؛ 3گ (49 - 51ر)، اندازه: 21×14/5 سم (نسخه پژوهی 1- 40]

4. تهران: دائرة المعارف؛ شماره نسخه : 31/4

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق تحریری مخلوط به شکسته، بی کا، تا 1093ق؛ 3گ (64پ - 66پ) [ف: 1- 23]

5. تهران: نوربخش: شماره نسخه: 57/3

آغاز: برابر، انجام: سهل لك الاطلاع على زلات وقعت للقوم في تحرير هذه المسائل و الاستدلال عليها.

کا: محمد بن لاجين، تا: 1 محرم 1094ق؛ کاغذ: فرنگی و ایرانی جلد: تیماج زرد یک لا، 14 ص (104-117) 15 سطر، اندازه : 13×19 سم [ف: 1- 84]

6 . قم؛ مرعشی شماره نسخه :14426/5

آغاز و انجام: برابر

خط: نسح، كا: محمد معصوم مشهدی، تا 1098ق؛ مصحح، مقابله شده با نقل صورت خط مؤلف رحمه الله: کاغذ:. شرقی، 2ص (180-182)، اندازه:8/5×16/5

سم [ف: 46- 393]

7, نجف آباد: حججی؛ شماره نسخه : 24/ 65

آغاز: نسخه في حسن الإلزام إلى أزيد منه و لهذا ذهب بعض أصحابنا و غيرهم الى ان الثواب تفضل .. الثاني ان الثواب و العقاب هي يجب دوامها أولا، انجام: برابر

كاتب: محمد معصوم بن محمد قاسم کشمیری، تا: 1101ق، جا: اصفهان دارای حواشی با نشان « منه»؛ جلد: تیماج قهوه ای مجدول لبه دار با ترنج و سرترنج، 2گ (151 پ- -152را، اندازه:17×24سم [ف: 110]

8. تهران: دائرة المعارف؛ شماره نسخه :428/3

آغاز: برابر، انجام: في تحرير هذه المسائل و الاستدلال عليها.

خط: نستعلیق تحریری، کا: محمد یوسف، تا 1101ق؛ 4گ (27پ- 30پ) [ف: 1- 7]

9. تهران: دانشگاه شماره نسخه :5/ 6905

ص: 103

كا: محمد تقی بن محمد باقر قاضی زاده، نا: ذیقعده 1129ق؛ کاغذ: سپاهانی، جلد: تیماج مشکی لایی بیاضی، 4گ (125پ۔ 128پ)، 24 سطر (10×17)، قطع: وزيري، اندازه 15×24سم [ف : 16- 393]

10. تهران: ملی، شماره نسخه : 225/7

آغاز: برابره انجام: کتبه فقیر عفو الله تعالی میرزا محمد الشهير بملا میرزا ابن الحسن الشيرازي بيده الجانيه الفانية و بقی بعد شعب من هذا المسالك لم يسلكها يضيق الوقت عن استيفائها و استقصائها و انت اذا اخذت هذه الجمله .. و كان ذلك يذكره للاخ الأعز الفاضل... مستنبط الأفكار الوافيه كمال الدين محمد در فهرست با عنوان «استحقاق ثواب و عقاب» آمده است، خط: نستعلیق شکسته، کا: محمد مدعو به خلیل، تا ربیع الاول 1150ق، جا: قزوین، کاغذ: اصفهانی زرد و سفید، جلد. تیماج مقوایی قرمز، 4ص (157-160)، 28 سطر (11×20/5)، اندازه : 3/5x16سم [ف: 1- 221]

11. شیراز؛ علامه طباطبائی، شماره نسخه :933/3

آغاز: برابر

خط: نستعلیق شکسته، بی کا، تا: 28 رجب 1159ق، 6گ (118 -123)، اندازه

19/5x11 سم [نسخه پژوهی 3- 126]

12. تهران: ادبیات شماره نسخه : 66/4

بی کا، تا: با تاریخ 1188[ ف: 3- 26]

13. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه 14477/4

آغاز: الحمد لله رب العالمین... إعلم أن أفعال العباد إما أن يستحقول عليها الثواب والعقاب، انجام: الأول و أبو على إلى الثاني و الأول هو الموازنة و التالي الإحباط...

خط: نستعلیق، بی کا، تا: قرن 13؛ افتادگی انجام کاغذ: فرنگی، 1گ (38)، 30 سطر، اندازه: 9×19سم [ف: 36- 459]

14. تهران: مجلس؛ شماره نسخه :5194/3

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، كا: سید حسین، تا: قرن 13، کاغذ: سپاهانی، جلد تیماج ضربی مشکی، 6گ (63پ -68ر)، اندازه: 12×19 سم [ف: 16- 25]

15- قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: - 6/ 6968

خط: نسخ و نستعلیق، کا: عبد الرحيم بن میر نعمت الله موسوی قزوینی، تا: 1222ق، جا: مدرسه حاج وردی خان قزوینی؛ جلد. تیماج قهوه ای، 4 گ (67پ - 70ر)، اندازه: 125x15 اسم [ف 18- 147]

16. قم؛ مرعشی شماره نسخه - 4130/5

خط: نسح، بی کا، بی تا، جلد: تیماج قهوه ای بدون مقوا، 5گ (96ر -100پ)، اندازه:14×19سم [ف: 11- 148]

17. قم؛ مرعشی، شماره نسخه: 2783/6

خط: نستعلیق، کا: صدر الدین محمد بن محمد صادق حسینی، تا 1092-1105

، مصحح جلد: تیماج مشکی بدون مقوا، 7 گ (92پ -98پ)، اندازه: 12×19سم [ف: 7- 345]

18. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 1442/5

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق، بی کا، بی تا، جلد: تیماج قرمز ضربی، 6گ (70ر - 75ر)، اندازه:

20x12/5 سم [ف: 4- 228]

19. قم؛ فيضيه؛ شماره نسخه: 1665/25

خط: نسخ، بی کا، بی تا؛ 21 سطر، اندازه: 12×19 سم [ف: 3- 114]

20. تهران: دانشگاه؛ شماره نسخه: 7008/24

خط: نسخ، بی کا، بی تا: کاغذ: سپاهانی، جلد تیماج آلبالویی ترنجی مقوایی، 8گ (174پ-181ر)، 15 سطر (8×14)، قطع : ربعی، اندازه: 12×29سم [ف: 16- 427]

21. تهران: دانشگاه شماره نسخه: 7191/3

خط: نسخ، بی کا، بی تا؛ محشی؛ کاغذ: سپاهانی، جلد: تیماج قهوه ای لایی، 14 سطر (7×13)، اندازه: 12×19سم [ف: 16- 480]

22. تهران: ملی: شماره نسخه: 4690

آغاز: برابر ؛ انجام: وقعت للقوم في تحرير هذه المسائل و الأستدلال عليها. هذا آخر كلامه أدام الله ظلاله.

خط: نستعلیق، بی کا، بی تا، در پایان رساله مقاله کوتاهی در همین زمینه از فردی ناشناس نگاشته شده است؛ کاغذ: اصفهانی نخودی، جلد: مقوایی روکش کاغذی عطف مشمع قهوه ای، 6گ (6- 11)، 18 سطر (7/5×14 )، اندازه 12×18/5 سم [ف: 19 - 360]

23. قم؛ فیضیه شماره نسخه: 1008/6

بی کا، بی تا، قطع کوچک؛ کاغذ: شکری مهر خورده، جلد: میشن سرخ و مقوا، اندازه: 12×19سم [فهرست عراقی: 1- 328]

24. تهران: دانشگاه شماره نسخه: 2489/3 -ف

نسخه اصل: کتابخانه علومی ش613؛بی کا، بی تا[فيلم ها- ف:1 -701]

الاحباط و التكفير/ كلام و اعتقادات / عربی

al-ihbat wa-t takfir

طباطبائی بروجردی، محمد بن عبدالكریم، ق 12 قمری

tabātabā'ī borūjerdī, mohammad ebn-e 'abd-ol-karīm ( - 18c)

رساله ای کلامی است درباره احباط و تكفير و نیز استحقاق ثواب و عقاب که از دیدگاه معتزله ایراد گردیده، سپس بر اساس دیدگاه امامیه مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.

آغاز: بسمله، اعلم أن المعتزلة قالوا بالإحباط والتكفير بناء على قولهم باستحقاق العبد، الثواب والعقاب على الطاعة و المعصية

انجام: و كذا لا يرد على ما نقله الآمدي عن الجبائي ما أورد عليه من أن إبطال المعصية... وهو ظاهر لكن التعويل على المشهور و الله سبحانه أعلم بحقائق الأمور .

[الذريعه 281/1 ]

1. قم مرعشی شماره نسخه : 12997/14

آغاز و انجام: برابر

ص: 104

خط: نسخ، بی کا، تا: 1279ق، مصحح، دارای حواشی با شنان «منه ره» که به نقل از خود مؤلف می باشد؛ کاغذ: فرنگی، 5گ (143ر -147پ)، 17 سطر (

7/5×14/5 )، اندازه: 21/5x13سم [ف : 32- 981]

2. خوانسار؛ فاضل؛ شماره نسخه: 332/10

خط: نسخ زیبا، بی کا، تا قرن 13؛ در عصر سید محمد بروجردی مؤلف بیشتر رساله ها و احتمالا به خط وی؛ جلد: تیماج قرمز ساده بدون مقوا، 5گ (44ر -48پ)، 19 سطر، اندازه: 12×14 سم [ف: 1 - 193]

قم ؛مرکز احیاء؛ شماره نسخه: 31/11

آغاز: برابر

نسخه اصل: همان نسخه بالا [عکسی ف 1- 45]

احتجاب النبي / دعا / عربی

ihtijāb-un-nabi

رساله مزبور ادعیه ای است منسوب به ائمه اطهار (علیه السّلام).

تهران؛ سلطنتی شماره نسخه: 1101

خط: نسخ جلى، كا: احمد بن الوصال المتخلص بالوقار، تا 1262ق؛ مجدول کمند کشی زرین و رنگین است، بین السطور کتابت طلا اندازی دندان موشی زوج تحرير است، در پیشانی صفحه اول یک سرلوح مذهب مرصع ممتاز به طرح محرابی دارد در متن طلاپوش با اسلیمی های بند رومی و گل های ریز زرین و الوان و یک کتیبه بازوبندی دو طرف مذهب مرصع من لاجوردی تزئینی وسط طلاپوش که «هذا دعا الأحتجاب اللنبي»، را به خط نسخ و به لاجورد نوشته اند، نام ادعیه را در جداول متن طلاپوش به رنگ های گوناگون کتابت کرده اند که دو طرف جداول مذهب مرصع می باشند، مهر: ناصرالدین شاه قاجار، مشير السلطنه، حسین بن هدایت الله، رضا الحسینی کاغذ: فرنگی جلد. تیماج دولایی آلبالویی، 24 ص، 9 سطر، قطع: ربعی، اندازه: 14×22سم [ف: 1-7 ]

« احتجاج » مناظره

« الاحتجاج » رسالة الاحتجاج

احتجاج/ عربی

ihtijāj

هیچ توضیحی در باره آن گزارش نشده است.

تهران؛ ملی، شماره نسخه: 17906

بی کا، بی تا؛ انتقالی از کتابخانه پهلوی - مجموعه نوازی؛ 204گ، اندازه:

17/1×26/2سم [رایانه ]

الاحتجاجات / حديث / عربی

al-ihtijājāt

وابسته به: الاحتجاج على اهل اللجاج = احتجاج طبرسی؛ طبرسی، احمد بن علی (-620)

احتجاج های مناسب داستان کربلا را از کتاب «الاحتجاج» احمد بن علی طبرسی برگزیده و با عناوین «احتجاج» نگاشته است.

قم معصومیه: شماره نسخه: 299/1

آغاز: احتجاج الحسين بن علي عليه السلام على عمر بن الخطاب في الامامة و الخلافة روی ان عمر؛ انجام: قد تم ما كان متعلقا بواقعة الطف من كتاب الاحتجاج ...

خط: نستعلیق، كا: عبد العلى عرافی، تا جمعه 27 رمضان 1397ق؛ جلد. تیماج قهوه ای، 27گ (1ر-27ر)، 11 سطر، اندازه: 11×17/5سم [ف: 1- 290]

الاحتجاجات / حدیث / عربی

al-ihtijājāt

احتجاجاتی است در مسائل گوناگون از آن جمله فضل مهاجرین و انصار بر یکدیگر.

تهران؛ ملک، شماره نسخه: 601/12

آغاز: بسمله، احتجاجه صلوات الله عليه، على جماعة كثيره من المهاجرين والأنصار. لما تذكر و افضلهم بما قال رسول الله (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) فيه من النص عليه و غيره من القول الجميل. روی . (از احتجاج طبرسی)

خط: نسخ، کا: محمد قاسم بن شجاع الدین نجفی، بی تا؛ جلد : میشن زرد لایی، 31گ (68ر-98ر) ، 23 سطر، اندازه: 13/9×24/8سم [ف: 9- 157]

الاحتجاجات / حدیث / عربی

al-ihtijājāt

احتجاجات درباره خلافت. همه باید از طبرسی باشد.

تهران: ملک شماره نسخه: 6101/14

آغاز: احتجاج اخرى في ذكر طرف مما جرى بعد وفاة رسول الله (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) من الجاج و الحتجاج في امر الخلافة .. عن ابي المفضل محمد بن عبدالله الشيباني باسناده؛ انجام: فقال له مالک: ما خليفة رسول الله (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) فاخبره بما كان منه و ما رای و ما جرى بينه و بين

على

خط: نسخ، کا: محمد قاسم بن شجاع الدین نجفی، بی تا؛ جلد: تیماج زرد لایی، 14گ (105ر-118پ)، 23 سطر، اندازه:13/9×24/8سم [ف: 9 -157]

ص: 105

احتجاجات ائمه (علیه السّلام) (منظوم) = مثنوی حماسی دینی /شعر /فارسی

ehtejājāt-e a'emme (manzūm) = masnavi-ye hemāsi dini

مجذوب تبریزی، محمد بن محمد رضا، - 1093 قمری

majzūb-e tabrīzī, mohammad ebn-e mohammad rezā ( - 1683)

مثنوی است بر وزن لیلی و مجنون نظامی (مفعول مفاعلن فعولن) در احتجاجات دینی، داستان های حماسی، معجزات امامان، سروده میرزا شرف الدين محمد بن محمد رضا تبریزی متخلص به مجذوب از عالمان و شاعران عارف مشرب، عنوان های این مثنوی هر یک، مصراعی می باشد: رمزی ز عجایبات قرآن، طوفان عطای بحر توحید، درجی است لبالب از لالی، اشراق جمال صاحب الامر، طغرای صحیفه معارف، تقطيع سماع و چرخ طامات، احسان عظیم روز میثاق، تشريف الست پاک دینان، برهان تمام حق شناسان، آیینه دلگشای اعجاز، تفریح جواب حیرت افزا، هم مژده و هم جواب محکم، تزویر دروغ راست مانند، ثعبان حصار گنج اسلام، آیات مکارم امامت، در جيست مرصع و پر از در. در انتها ترجیع بندی با عنوان «ترجیع مناقب امامت» و بیت الترجيع «روزی که قلم گرفت معبود *** لوحش کف مرتضی علی بود» دارد. در فهرست نسخه های خطی فارسی (ج 4، صص 3121 و 3133) با عنوان «مثنوی حماسی دینی» و «مثنوی مجذوب تبریزی» و همچنین در برگه دانی مخزن با عنوان «مدايح المعصومین» آورده شده است. لازم به یاد آوری است آقای منزوی در فهرستواره 1753/3 با ذکر نسخه آستان قدس و دانشگاه تهران، نامی از مؤلف به میان نیاورده است.

آغاز: مثنوی: بسمله، سبحان الله عز شانه *** من جل جلاله و عمه /هم جل جلاله ازانت× به هم عم نواله نشانت..

[منزوی 3121؛ فهرستواره منزوی 1753/3 بدون نام مؤلف]

1. مشهد رضوی؛ شماره نسخه: 9806

آغاز: برابر، انجام مثنوی: هم لغت حق جهان جهان پاک *** بر کفر و نفاق و ظلم و الحاد .. روزی همه روزه او رساند *** از خوان کرم بکل عالم

خط: نسخ، بی کا، تا قرن 12؛ کمند و جداول اوراق و عناوین و بیت الترجیع و بعضی لغات در حاشیه به شنگرف، معانی و شرح لغات به سیاهی؛ واقف خان بابا مشار، تاريح وقف: اردیبهشت 1346؛ کاغذ: نخودی فرنگی آهار مهره، 322گ، 14 سطر اندازه: 18×27سم [ف: 17 - 7]

2. مشهد: رضوی؛ شماره نسخه:23347

آغاز: با مهر تو خورده شیر مادر *** نور دو برادر و دو خواهر؛ انجام: شخصی گفتا از آن جماعت *** پرسم ز علی و امامت

خط: نسخ، بی کا، تا قرن 12 افتادگی آغاز و انجام فاقد ترجیع بند می باشد، کاغذ: حنایی فرنگی آهار مهره، 130 گ ، 19 سطر، اندازه :14/5×22 سم [ف 17 - 8]

3. تهران: دانشگاه شماره نسخه:9594

آغاز: برابر؛ نقلی است صحيح و هوش افزا *** گوش دل و جان به هوش بگشا/ راوی گوبل شدیم حاضر *** در خدمت آن امام باهر/ نور ششم آن وصی مطلق *** از روز ازل وصی بر حق/ . ملحد کی گفت ز ایرانیان*** با یکی از عارف ایمانیان / کای سپه روس به ایران زمین، انجام: خواهی اگر مرد خردمند را به خوب به بین سید الوند را / سید عالى لقب آن رادمرد/ فکرت او اختر آفاق گرد / آن به کمالات پدر بر پدر *** تا شمری نامور و دادگر/ داور روشندل و روشن روان/ پیر به آداب و به همت جوان/. .. فرد جوان فردی و فردی تمام x نامه برو ختم کنم و السلام / فرد چو قدوس شود مرد باش × مرد شو در طلبش گرد باش

خط: نسخ، بی کا، تا قرن 13 افتادگی انجام کاغذ: فرنگی، جلد: تیماج تریاکی لایی، 219گ، 18 سطر (9×14)، قطع ربعی، اندازه: 14×28 سم [ف: 17 -416]

احتجاجات فياض / کلام و اعتقادات / فارسی

ehtejājāt-e fayyāz

فياض، ق9 قمری

fayyaz( - 15c)

تاريخ تألیف: 818ق

احتجاجاتی است از مؤلف که پس از نسبت دادن پاره ای از اعتقادات کفر آمیز و مخالف دستورات دینی به نگارنده، مردم استرآباد به غوقا بر خواسته بودند بدین جهت در سال 818 با گروهی از دانشمندان به بحث و گفتگو نشسته و پس از آن بحث ها را در این کتاب نگاشته است.

آغاز: سپاس و منت وجودی را که کلیات بید قدرت خویش بسرشت و دیباچه دو جهان بصفحه چهره وی بنوشت. .. من بعد سبب تحریر این وريقات آن بود که چون این ضعیف را از خدمت متکلمان خراسان مراجعت اتفاق افتاد. . در محروسه استر آباد... در گوشه انزوا اختبار كرده شد. ..

چاپ: میراث اسلامی ایران، 1377خ، دفتر 8، ص 256 -295

[فهرستواره منزوی 7/ 40]

قم؛ مرعشی، شماره نسخه: 10808

آغاز: برابر، انجام و همین است آنچه در اصول آثار علوی باشد این کفایتست که گفته شد

خط: نستعلیق، بی کا، تا قرن 12؛ جلد مقوایی عطف پارچه، 61گ، 16 سطر، اندازه: 7×12 اسم [ف:27- 228]

احتجاجات النبی (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) / حديث / فارسی

ص: 106

ehtejājāt-on nabi

هزار جریبی، محمد کاظم بن محمد شفیع، - 1234 ؟ قمری

hezār-jarībī, mohammad kāzem ebn-e mohammad šafi' ( - 1819)

رساله ای است در بیان احتجاجانی که پیامبر اکرم (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) با فرق مختلف داشته و حقانیت اسلام رابه اثبات رسانده اند، در این رساله از تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (علیه السّلام) بسیار نقل شده

است.

قم: طبسی؛ شماره نسخه:3/ 471

آغاز: بسمله حمدله وصلى الله على خير خلقه محمد و آله الطاهرين ابواب احتجاجات الرسول صلى الله عليه و آله باب آنچه حجت گرفت آن حضرت صلی الله عليه و آله بر مشرکین و زنادقه و بر سایر اهل ادیان باطله در تفسیر حضرت امام حسن عسکری عليه السلام مذکور است که آن حضرت در تفسیر انجام: از برادر من علی و نام ایشان حس و حسين عليهما السلام است و بهترین جوانان بهشتند و پدر ایشان بهتر است تتمه این حدیث در کتاب کنز الفواید آن مرحوم است که در بیان معجزات حضرت رسول صلى الله عليه و آله...

خط: نسخ، بی کا، بی تا، مصحح، علامت بلاغ دارد؛ جلد. تیماج سرخ مجدول گرهی، 50گ، 19 سطر، اندازه: 5/5x11 اسم [ف : 1- 17]

« احتجاجاتی در استرآباد »احتجاجات فياض

احتجاج احمدی = احتجاج طبرسی (ترجمه) / حدیث / فارسی

ehtejāj-e ahmadī = ehtejāj-e tabarsī (t.)

غفاری مازندرانی، احمد بن علی، ق 11 قمری

qefārī-ye māzandarānī ahmad-e-bn-e 'ali ( - 17c)

وابسته به: الاحتجاج على اهل اللجاج = احتجاج طبرسی طبرسی، احمد بن علی (-620)

اصل از ابوعلی طبرسی و ترجمه از نظام الدین احمد غفاری مازندرانی که به امر محمد مهدی بن سید احمد مرعشی معروف به جانباز خان آن را به مدت سه سال ترجمه کرده است.

آغاز: شکر و سپاس مرخداوندی را سزاست که ذات کاملش از صفات مخلوقين متعالیست و حمد و ستایش بی احصایش و احساس در خور واجب الوجودی است که وجودش ابدی و باقی است

انجام: و مرا کافی و بسند است همین برای لایح و میزان راجح قطع این کتاب مستطاب بر کلام سيد الأجل الأعلم علم الهدی قدس الله روحه و نور ضريحه نمودیم و الحمد لله. .. و سلم تسليما

چاپ: چاپ شده

[الذريعة 75/4؛ فهرستواره منزوی 197/9 ]

1. مشهد؛رضوی؛ شماره نسخه: 1868

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق، کا: واجب بیگ محمود (به دستور یوسف علیخان)، تا: قرن 12: جداول اوراق به تحریر و لاجورد و صفحه اول به زر و تحریر و لاجورد، کمند به لاجورد، اهدایی رهبری، فروردین 1372، کاغذ: نخودی آهار مهره، جلد: اسقاطی، [ف 26 - 145]

2. قم؛ مرعشی شماره نسخه: 11700

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق، بی کا، تا قرن 14؛ مصحح، وقف نامه نسخه در محرم سال 1252 در برگ آغاز آمده است؛ تملك: علامه على قزوینی، مهر: «از جان و دل غلام علی هستم، (بیضی)؛ جلد: تیماج زرشکی جدول، 505 گ ، 18 سطر (12×20)، اندازه: 2/8/5x19 سم [ف: 29- 484]

3. مشهد؛ ادبیات، شماره نسخه : 174 فرخ

آغاز: برابر، انجام: آنکه تاخیر در نماز صبح نماید تا آنکه ستارگان برطرف شوند خط: نسخ، بی کا، بی تا، دارای یک سرلوح که در زمینه طلا نوشته شده ترجمه احتجاج احمدی، صفحات مجدول به طلا و مشکی، در صفحه اول آمده: «هو، دخل في نوبتي وانا العبد العاصی فرهاد بن ولیعهد طاب ثراه في شهر جمادى الآخرة من شهور سنة 1295 هجری» ؛ مهر: «عبده محمد بن حاجی علی» مورخ 1224؛ کاغذ: ترمه، جلد: تیماج قرمز ضربی، 475گ، 25 سطر (12/5×22)، قطع: رحلی، اندازه: 30x20سم [ف: 26]

4. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 321

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق، بی کا، بی تا، مصحح، در صفحه آخر تاریخ تولد آقا حسین بھائی ذیقعده 1226 دیده می شود، جلد: تیماج قرمز، 425گ، 22 سطر، اندازه: 23/5 ×32سم [ف: 1- 359]

احتجاج امیرالمؤمنین علی (علیه السّلام) و ابی بکر /حدیث / عربی

ehtejāj-e amīt-al-mo'menīn 'alī) va abī bakr

منسوب به علی بن ابی طالب (علیه السّلام)، امام اول، - 40 قمری

ali ebn-e abī taleb, emām-e avval (-661)

نقل از «خصال » شیخ صدوق.

تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 51/ 9466

خط: نستعلیق ؛بی کا، تا: قرن 11، 3 ص( 102- 104)[مختصر ف: 32]

احتجاج با مستر آلس / اسناد / فارسی

ص: 107

ehtejāj ba mester ales

مستر آلس ایلچی دولت انگلیس در طهران در زمان فتحعلیشاه قاجار در سه «حجت» .

تهران؛ ملک: شماره نسخه : 982/4

خط: شکسته نستعلیق، کا: داود بن محمد بن علی مازندرانی ، بی تا؛ 3ص

(13-15) [ف:7- 114]

احتجاج با ملا صادق بابی /کلام و اعتقادات / فارسی

ehtejāj bā molla sādeq-e babi

کرمانی، محمد کریم بن ابراهيم، 1225-1288 قمری

kermāni, mohammad Karīm ebn-e ebrāhīm (1810 - 1871)

تهران؛ مجلس: شماره نسخه: 16152/7

خط: تحریری، کا: حاج زین العابدین کرمانی، تا قرن 13 [مختصر ف: 32]

احتجاج بر یهودان و ترسایان و اثبات اسلام/ کلام و اعتقادات / فارسی

ehtejāj bar yahudān va tarsāyān va esbāt-e eslām

تاريخ تأليف: 1297ق

در اثبات اسلام در برابر یهودان و ترسایان. در این کتاب بندهایی از مزامیر و کتاب دانيال و وحی کودک و سی و هشت سوره ساختگی تورات و کتاب های دیگر تورات و انجیل بفارسی آمده و به آن و کتاب و قرآن برای درستی آیین اسلام استشهاد شده است. کتاب باید در 1997 ساخته شده باشد.

آغاز: حمدله. صلوة .. اما بعد این بنده فقير و حقير مدتها طالب این بود که استحضاري از قوانین و آداب و احکام و فرمایشات انبیای سلف بهم رساند و بداند که لب و مغز شرایع و سنن و طریقه ایشان چه بوده و مقصود از آمدن این همه انبیا چیست و مدتها ممارست و مطالعه تورات و انجیل انبیا را که ترجمه بفارسی شده اند می نمود.

انجام: و جمع کرده است مال خود را برای وارت خود سخت ترین مردمانست از حيث عذاب و عقاب در روز قیامت می افزایم ایشان را عذابی بالای عذاب.

[فهرستواره منزوی 75/9 ]

تهران؛ ذكاء، یحیی؛ شماره نسخه 26

آغاز: حمدله. صلوة... اما بعد این بنده فقیر و حقیر مدتها طالب این بود که استحضاري از قوانین و آداب و احکام و فرمایشات انبیای سلف بهم رساند و بداند که لب و مغر شرایع و سنن و طریقه ایشان چه بوده و مقصود از آمدن این همه انبیا چیست و مدتها ممارست و مطالعه تورات و انجیل انبیا را که ترجمه فارسی شده اند می نمود؛ انجام: و جمع کرده است مال خود را برای وارث خود سخت ترین مردمانست از حیث عذاب و عقاب در روز قیامت می افزایم ایشان را عذابی بالای عذاب. تمت سنه 1297

خط: شکسته نستعلیق، بی کا، تا 1297ق، جلد: تیماج سرخ با جدول، 102گ، وسطر (10×17) اندازه: 17×22 سم (نشريه: 3- 135]

تهران: دانشگاه شماره نسخه 1826- ف

نسخه اصل: همان نسخه بالا [فيلم ها ف:1- 41]

الاحتجاج (ترجمه) کشف الاحتجاج / حدیث / عربی

al-ihtijāj (t.) kašf-ul ihtijāj

هاشمی، محمد بن عبد العزيز

hāšemī, mohammad ebn-e 'abd-ol-'azīz

آغاز: بسمله. الحمدلله نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا من يهدى الله فلا مضل له

انجام: عن الفقيه ابی منصور محمد بن الحسين بن احمد المقدسى القزويني عن ابی طلحه القاسم...

مشهد؛ رضوی: شماره نسخه: 38757

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، بی کا، تا: قرن 13؛ اهدایی رهبری، اردیبهشت 1386 کاغذ: حنایی کاهی، جلد. تیماج فرنگی ضربی با ترنج متشکل از هلال های به هم پیوسته در میان ترنج مزین به گل های تزئینی، .10گ، 15 سطر، اندازه: 23×30سم [اهدائی رهبر: 2 اخبار1- 40]

احتجاج الحجة القائم المنتظر/ عربی

ihtijāj-ul hujjat-il qā'im-il muntazar

رساله ای است درباره حضرت صاحب الزمان (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) که سعد بن عبدالله القمی الاشعری به حضور امام رسیده و سؤالاتی نموده و جواب های آنها را شنیده است.

شیراز؛ شاهچراغ؛ شماره نسخه: 518/7

آغاز: بسمله، احتجاج الحجة القائم المنظر المهادي صلوات الله عليه و على آبائه الطاهرین؛ انجام: فاجتمعنا عند رأسه بالبكاء و العويل حتى قضينا حقه و فرغنا من امره رضي الله عنه - تمت.

بی کا، بی تا، جلد: مقوا با تیماج قهوه ای با ترنج منقش، 22ص، 12 سطر (8×14)، اندازه:12×19/5 سم [ف: 2- 209]

احتجاج حضرت زینب (علیها السّلام) با يزيد = خطبه حضرت زینب (علیها السّلام) / حدیث / عربی

ehtejāj-e hazrat-e zeynab bā yazīd = xotbe-ye hazrat-e zeynab

ص: 108

زینب بنت علی بن ابی ابی طالب (علیه السّلام)، 6 - 62 قمری

zeynab bent-e 'alī-e bn-e abī abī tāleb (628 - 683)

انشاء حضرت زینب کبری (علیه السّلام) دختر علی بن ابیطالب (علیه السّلام) در مجلس یزید به روایت شیخ صدوق که در کتب مقتل چاپ شده است

مشهد، گوهرشاد؛ شماره نسخه : 906/4

آغاز: احتجاج زینب... انه لما دخل على بن الحسین (علیه السّلام) و حرمه على يزيد

خط: نسخ، كا: محمد قاسم، تا: جمادی الثانی 1082ق، به طور چلیپا؛ مهر: حاج سید سعید؛ کاغذ: فرنگی صیقلی، جلد: تیماج عنابی، 3گ (68-70)، 19 سطر (9×16/5)، اندازه : 12×20 سم [ف: 3- 1228]

احتجاج دیبلی با یکی از سنیان = مناظره با فرق = المناظرات مع العامة / كلام و اعتقادات / فارسی

ehtejāj-e daybolī bā yekī az sonnīyān = monāzere bā feraq = al-munāsirāt ma'a-1 'amma

شیرازی دیبلی، عبد الوهاب بن عبد الرحمان، ق 11 قمری

šīrāzī deyboli, 'abd-ol-vahhāb ebn-e 'abd-or-rahmān ( 17c)

تاريخ تأليف: 1073ق؛ محل تأليف: شاهجهان آباد هند

نگارنده حنفی مذهب بوده و به دست «ملا عبدالعلی شیرازی » مستبصر شد و به ولایت خاندان پیامبر (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) گروید و چگونگی استبصارش را در رساله ای به نام «أبصار المستبصرین» نگاشته است. این رساله کلامی، احتجاج و مناظره دیبلی با پدر حنفی مذهب خود و همچنین با جمعی از علمای اهل سنت دارالسلطنه «شاه جهان آباد» در هند در آغاز سلطنت « اکبر شاه» به سال 1073ق می باشد، مؤلف در این کتاب از پدر متعصب خود که در نظر داشته وی را به قتل برساند، انتقاد می کند و برای هدایت وی دعا می کند. این مناظره در دو قسمت یکی با پدر خود و دیگری با علمای اهل سنت آن منطقه طبق گفته صاحب الذريعة این پاسخ و پرسش به صورت کتبی بوده است. این کتاب با نام های «المناظرات مع العامة» ، «رساله در باره یک مناظره با فرق مذهبی»، «مناظره» و «احتجاج ديبلی با یکی از سنيان» در منابع و فهارس آمده است.

آغاز 1: مناظره چند که اقل خلق الله عبدالوهاب را بعد از يقين طريق رشاد در بعضی بلاد هند با اهل عناد پر فساد اتفاق افتاده از جمله مناظرات آنکه به تاریخ سنه 1073 در دارالسلطنه

آغاز 2: بسمله ابتدای مناظره چند که اقل العباد عبد الوهاب را در بعضی از بلاد و سمی آكلة الأكباد با اهل عناد پر فساد عدیم الرشاد اتفاق افتاد از جمله مناظرات آنکه در سنه .. ولد دار الخلافه شاه جهان آباد شدم

انجام: و اگر افعال شر از او باشد ظلم لازم می آید تعالی شأنه عن ذلك بعد از تفکر استحسان مقالاتم نمود.

[الذريعة 289/22 و 297/22 ؛ نسخه های خطی فارسی، منزوی 994/2

، در فهرست آستان قدس رضوی 276/7 با نام «رساله در حقانیت مذهب جعفري معرفي شده است؛ فهرستواره منزوی 75/9 (3 نسخه) و 552/9

با عنوان «مناظره» (7 نسخه )]

1. اراک؛ دهگان؛ شماره نسخه: 296/4

خط: نستعلیق، کا: محمد ابن میرک محمد، تا جمعه شوال 1098ق؛ کاغذ: لیمویی، جلد: چرم قهوه ای ضربی، 41گ (96ر -136پ)، 12 سطر، قطع: نیم رقعی، اندازه: 15x10 سم [ف: 4- 390]

2. تهران: الهيات، شماره نسخه :293/3

خط: شکسته نستعلیق، کا: معصوم بن اسحق حسینی وردلی ساوجبلاغی، تا 1132ق، جا: مسجد نواب علیه (مریم بیگم)؛ کاغذ: اصفهانی، جلد: تیماج مشکی مقوایی، 11 گ (69ر -79ر)، 20 سطر 8/5×13)، اندازه 12×18/5سم [ف: 276]

3. قم؛ مرکز احیاء: شماره نسخه : 4072/2

آغاز: ابتدای مناظره ای چند که این اقل العباد. .. با اهل عدوان لعنهم الله اتفاق افتاده است از جمله مناظرات آنکه به تاریخ سنه 1073؛ انجام: فرمود از جوابهای رکیکه مخدومی تشفی حاصل نشد بلکه بیشتر در شک افتادند آنگاه مخدوم الأنامی دامن افشانده برخواست.

خط: نستعلیق، بی کا، تا: قرن 13، در دو برگ آخر چند تاریخ تولد و وفات از قرن سیزدهم آمده است؛ جلد: تیماج مشکی بدون مقوا، 16گ (38ر-3در)، 15 سطر، اندازه 10×15سم [محدث ارموی مخ: 1- 66]

4. قم، گلپایگانی شماره نسخه : 4278/2 - 21/198

آغاز: برابر 1؛ انجام: فرمود رسول خدا (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) که دائما امر مردم گذران است مادام که والی ایشان باشد دوازده مرد

خط : تحریری، بی کا، تا قرن 13؛ جلد: کاغذی سبز، 22 گ ، 19 سطر، اندازه: 10×16سم [ف: 8- 4572]

5. قم مرعشی شماره نسخه : 9892/4

خط: نستعلیق، کا: میر محمد باقر بن میرزا عبد الفتاح حسنی حسینی طباطبائی تبریزی، تا پنج شنبه 25 ربیع الثانی 1211ق، جا: تبریز؛ جلد: تیماج قهوه ای بدون مقوا عطف تیماج مشکی، 18گ (41ر- 58ر)، 14 سطر، اندازه:

5/5x10 اسم [ق: 25- 189]

6. قم مرعشی؛ شماره نسخه : 2/ 2511

آغاز: برابر 1: انجام: برابر

خط: نستعلیق، بی کا، تا 7 ربيع الثانی 1220ق؛ جلد: مقوایی عطف تیماج مشکی، 19گ (42ر -60پ)، 11 سطر، اندازه : 12×18 سم [ف: 7- 97]

7. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 11749/2

ص: 109

آغاز: در بیان مناظره نمودن با آنجماعت ابتداءً مناظره چند که أقل العياده انجام: بعد از تفکر بسیار استحسان مکالمه نمود و الحمد لله رب العالمین..

خط: نسخ، كا: محمد حسین فرزند محمد جعفر، حسینی هروی کرمانشاهی

کربلایی، تا: شنبه 15 رمضان 1223ق، جا: روستای «فد شکوه» از روستاهای فسای فارس؛ افتادگی انجام؛ مصحح نسخه از جهت کلمات اندکی با نسخه های موجود در منابع متفاوت است، آغاز کتاب به علت توأم بودن این دو کتاب (إيصار المستبصرین و رساله حاضر) نامحسوس می باشد و به رساله قبلی الصاق گردیده است. در پایان نسخه یک برگ در تغییر خواب آمده است، کاغذ: فرنگی، 16گ (12-27)، 16 سطر، اندازه: 5/5×10سم [في: 29- 534]

8 . قم: مرکز احیاء؛ شماره نسخه: 2/ 51 و عکسی 2/ 1640

آغاز: برابر 2: انجام: برابر

خط: نسخ، كا: محمد حسین بن آقا عبدالله شیروانی شیرازی، تا: جمعه 14 رجب 1240ق؛ جلد: تیماج مشکی بدون مقوا، 19گ (39پ -57ر)، 18 سطر، اندازه: 14×5/ 20سم [ف 1 - 78] و [عکسی ف: 5- 84]

9. مشهد:روی شماره نسخه: 12190

آغاز: بسمله، أما بعد فيقول احقر البريه راسخ الطویه: انجام: بعد از تفکر بسیار استحسان نمود رجب المرجب 1307 در دارالخلافه تهران

خط: شکسته، بی کا، تا: 1307ق، جا: تهران، کاغذ: نباتی، جلد: میشن [الفبائی ف: 554]

10. قم؛ طبسی، شماره نسخه :356/2

آغاز: برابر 2، انجام: جون بنات النعش از هم پاشیدند و مانند جمال بوال بیعقال براعقاب خود شاشیدند الحمد لله الذي نجانا من هولاء القوم الذين لا يكادون يفقهون حديثاً.. ذلک فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم

خط: نسخ، كا: محمد، عطار، تا 1313ق، جلد: تیماج قهوه ای دور و سوخت مجدول با ترنج و سرترنج، 25گ (48پ-72پ)، 16 سطر، اندازه: 14×20سم [ف مخ 2- 530]

11. تهران، ملک، شماره نسخه: 4137/41

آغاز: برابر 3: انجام: برابر

خط: نستعلیق، بی کا، بی تا؛ کاغذ ترمه، جلد: رویه میشن پشمی ضربی، 6گ (41پ - 46ر)، اندازه : 15/9 ×29/5سم [ف: 7- 212]

12. تهران، دانشگاه شماره نسخه: 2/ 4296

آغاز برابر 4: انجام: برابر

خط: نستعلیق، بی کا، بی تا، کاغد: هندی، جلد: مقوا عطف پارچه، 26گ (24ر -49ر)، ابعاد من چلیپا 6×15، اندازه:10×19سم [ف : 13- 3266]

« احتجاج طبرسی » الاحتجاج على اهل اللجاج

« احتجاج طبرسی ترجمه ) » احتجاج احمدی

الاحتجاج على اهل اللجاج = احتجاج طبرسی / کلام و اعتقادات، حديث / عربی

al-ihtijāj 'ala ahl-11-lijāj = ehtejāj-e tabarsī

طبرسی، احمد بن علی، - 620 ؟ قمری

tabar sī- ahmad-e-bn-e 'alī ( - 1224)

در نسبت این کتاب به فقیه متكلم ابو منصور احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی نگارنده « کافی» در فقه و شیخ طبرسی صاحب تفسير مجمع البیان، مفسر صاحب نام (فضل بن الحسن بن الفضل 470-548ق) اختلاف است. این شهر آشوب که شاگرد مؤلف بوده در «معالم العلما» (ص 219) و ابن طاوس در «کشف المحجه (فصل 54 ص 35) نگارنده «الاحتجاج على اهل اللجاج » است را احمد بن علی طبرسی می دانند نه شیخ طبرسی؛ نگارنده «مشايخ الشيعة» و ابن ابی جمهور احسائی در «غوالی اللئالی» و امین استر آبادی پنداشته اند که از آن شیخ طبرسی مفسر معروف است که نظر دوم خطاست و کتاب از احمد بن علی طبرسی است، اگر چه در خود کتاب نامی از خود نبرده و به کتاب هم نامی نداده است. احمد بن علی طبرسی در روزگار شیخ طبرسی مفسر و ابوالفتوح رازی می زیسته و از ابوجعفر مهدی بن ابی

حرب حسینی مرعشی از ابو علی حسن فرزند شیخ طوسی و ابو عبد الله جعفر بن محمد بن احمد دوریستی روایت داشته است (ص 3و 33 احتجاج چاپ نجف). سخنان و فتواهای فقهی او را شهيد اول در «غاية المراد» و شهید دوم در «شرح ارشاد » آورده اند.

مؤلف در مقدمه کتاب می گوید: «چون جمعی از شیعیان امامیه در احتجاج به مخالفين و جدال به معاندين کوتاهی می کنند و تصور نموده که چون پیغمبران گذشته و ائمه دین علیهم صلواة الله اجمعین این راه را نپیموده اند احتجاج بدعت است بدین سبب این کتاب را که مشتمل بر احتجاجات پیغمبران گذشته و حضرت خاتم النبيين و ائمه هدی (علیه السّلام) در اصول و فروع دین می باشد از کتب معتبره جمع و تألیف و کتاب خود را به احتجاج شیخ مفید و سید مرتضی رحمة الله عليهما که از بزرگان علماء امامیه اند ختم می نمایم». در ابتدای کتاب آیاتی از قرآن که در آن برخی از انبیاء الهی مامور به احتجاج با دشمن شده اند بیان شده است. همچنین تعدادی از احادیث و روایات در فضیلت مدافعان از دین خدا با حجت و برهان در فصل اول کتاب بخشی از مجادلات حضرت رسول و ائمه اطهار و برخی از دانشمندان بزرگ شیعه در فصول دیگر کتاب ذکر شده است. اکثر احادیث ذکر شده در کتاب، به جز روایات منقول از تفسیر امام حسن عسکری مرسل می باشند و بدون ذکر سند آورده شده اند. کتاب در دو جلد سامان یافته است.

آغاز: بسمله. الحمدلله المتعالی عن صفات المخلوقين المنزه عن

ص: 110

نعوت الناعتين المبرأعما لا يليق بوحدانيته المرتفع عن الزوال و الفناء.

انجام: و هذه فضيلة تزيد على الفضائل و توفي على جميع الخصائص و المناقب و كفي بها برهانا لايحا و میزاناً راجحاً.

قطعنا هذا الكتاب على كلام السيد علم الهدی قدس سره والحمد لله رب العالمين و سلام على المرسلين

چاپ: این کتاب دو بار در سال 1368 و 1286 در ایران چاپ شده است 2 جلد، تهران، 35-1336ش، 217+ 265ص، جلد: اول، تهران، 1337ش، سربی، رقعی، چاپ دوم، 302ص مشار عربی، ص23؛ طهران، سنگی، 1302 ق.، وزیری، 258

ص؛ تبریزی 1286 ق.، 262ص؛ نجف، 1350ق، 284ص

[ الذريعة 281/1 و 282، ريحانة الادب 35/4؛ ايضاح المكنون 31/1]

شرح و حواشی:

1- کشف الاحتجاج = ترجمه احتجاج کاشانی، فتح الله بن شکرالله (988)

2- کشف الاحتجاج = ترجمه احتجاج؛ علاء الدین اصفهانی محمد بن اسماعیل (-10)

3- احتجاج احمدی = احتجاج طبرسی (ترجمه)؛ غفاری مازندرانی، احمد بن علی (-11)

4- ملحق الاحتجاج على اهل اللجاج، طالقانی، محمد حسین بن مقصود علی (-11)

5- حدیث احتجاج (ترجمه)؛ قزوینی، آصف (- 1136)

6- الاحتجاجات؛ ناشناس

7- الاحتجاج على اهل اللجاج (منتخب): ناشناس

8- الاحتجاج على اهل اللجاج (ترجمه)، ناشناس

1. اردکان یزد؛ امام صادق شماره نسخه: 177

خط: نسخ معرب، كا: على بن ابراهيم بن معلی، تا یک شنبه 18 ذیحجه 736ق. برخی اوراق آغازین و وسط کتاب بازنویسی شده است، مصحح، دارای امضای بلاغ، در سه برگ پایانی یادداشتی از ابراهیم بن جمعه بن ابراهیم بخاری به سال 774 و چند یادداشت حدیثی مکتوب است؛ تملك: «عبد الحسين بن سلطان حسینی موسوی مدنی حلی»، به سال 914، جلد: تیماج قهوه ای سوخته لبه دار، 270 گ ، 19 سطر، اندازه: 23/5x16 سم [ف: 1- 157]

2. قم، گلپایگانی شماره نسخه 6318- 32/18

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، بی کا، تا: 873ق؛ این نسخه عکسی است، مصحح، محشی؛ جلد: گالینگور قهوه ای، 249گ، 24 سطر، اندازه : 21×30سم [ف: 1- 120]

3. قم: مرعشی: شماره نسخه: 668عکسی

آغاز و انجام: برابر

نسخه اصل: وایتکان، شی 1774. تمام کتاب؛ خط: نسخ، بی کا، تا 873ق، مصحح، دارای حواشی لغوی به نقل از فاموس و صحاح؛ تملک جعفر شرف الدين به تاریخ 985؛ 250گ، 24 سطر [عکسی ف: 2- 150]

قم مرکز احیاء؛ شماره نسخه: 1339

نسخه اصل: همان نسخه اصل بالا [عکسی ف: 4- 154]

4. مشهد؛ رضوی، شماره نسخه: 1581

آغاز: برابر، انجام: و لامام من المأموم. .. في امر امرتهم به

خط: نسخ، بی کا، تا: 884ق، کاغذ: حنایی، جلد: تیماج، اندازه: 25x18 سم [الفبائی ف :24]

5.کرمانشاه؛ جلیلی؛ شماره نسخه : 338

آغاز: موجود: عن ابی بکر و قد صحية في سفر قال قلت له یا ابابکر... احتجاج فاطمه الزهرا علیهما السلام على القوم منعوها فدک؛ انجام: احتجاجه قدس الله روحه في التعظيم و التقديم لاعتنا عليهم .. يوم القيمة فان للامور یداخل و مخارج و

خط :نسخ خوانا، بی کا، تا: قرن 10؛ افتادگی: آغاز و انجام؛ مصحح، مقابله شده؛ کاغذ: نخودی آهار مهره، جلد: تیماج عنایی، 270 گ، 19 سطر، اندازه: 12×18/5 سم [ف: 16]

6. قم گلپایگانی، شماره نسخه: 8390- 60/ 57

آغاز: برابر

بخشی از آغاز و انجام نسخه موجود است و از وسط چهار، پنجم نسخه افتادگی دارد؛ خط: نسخ، كا: عنایت الله بن نورالله بن عبد الله تبریزی، تا دوشنبه 8 ربیع الثانی 953 ق: 27 گ ، 23 سطر، اندازه:17×23سم [ف: 1 -121]

7. قم؛ معصومیه؛ شماره نسخه: 23/3 -5914

خط: نسخ، كا: عبد الحق بن محمد بن عیسی حسینی مکی مدنی بحرانی بلدی حلی، تا: 3 ذیحجه 980ق؛ واقف: معین الاسلام میرزا محمد علی بن حاجی ملا رضا (با کمال الدین ابن بابویه) با خط و مهر همو در محرم 1335، کاغذ: بغدادی، جلد تازه، 316 گ، 20 سطر، قطع: خشتی [ آستانه قم: 76]

قم؛ مرکز احیاء؛ شماره نسخه:214

آغاز: برابر

نسحه اصلی همان نسخه بالا [عکسی ف: 1- 239]

8. تهران، سپهسالار؛ شماره نسخه: 1804

آغاز و انجام: برابر

خط :نسخ، بی کا، تا: 988 ق؛ واقف۔ سپهسالار کاغذ: سمرقندی، جلد: چرمی، 315ص، 19 سطر، قطع: خشتی، اندازه: 25x18سم [ف: 1- 196]

9. تهران: سپهسالار؛ شماره نسخه : 54 مشیر

از آغاز تا بند «الرسالة الباهرة في العترة الطاهرة»، را دارد و باقی افتاده است، خط: نسخ، بی کا، تا: قرن 11؛ کاغذ: سپاهانی سفید، جلد تیماج حنایی زرکوب با ترنج کوچک زرین مقوایی، 354گ، 18 سطر (9×17)، اندازه:16×25سم [ف: 3- 53]

10. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 11425

آغاز و انجام: برابر

ص: 111

خط: نسخ، بی کا، تا قرن 11؛ بر پشت برگ آغاز یادداشت مرحوم شيخ عباس محدث قمی دیده می شود؛ جلد. تیماج زرشکی با ترنج زر، 215گ، 21 سطر، اندازه 20×25سم [ف: 2/ 33- 123]

11. تهران: مجلس: شماره نسخه :14434

آغاز: الانهار و يجعل لك قصورا و انزل عليه يا محمد فلعلک تارک بعض ما يوحي اليك و... فقال له رسول الله يا عبد الله اما ذكرت من اني أكل الطعام كما تأكلون، انجام: ذکر طرف مما خرج ايضا من صاحب الزمان علیه السلام من المسائل الفقهية و غيرها .. وعن ابی الحسین محمد بن جعفر الاسدي قال كان فيما ورد على من الشيخ ابی جعفر .. ولا يجوز ذلك لمن كان من اولاد عبده الأوثان و النيران.

خط: نسخ زیبا، بی کا، تا: قرن 11؛ افتادگی آغاز و انجام؛ بی کا: بی تا: جلد: مقوایی سرخ عطف و گوشه گالینگور قهوه ای، 212 گ، 21 سطر، اندازه: 16×24سم [ف: 38 -573]

12. تهران، دانشگاه شماره نسخه: 2714

نسخه تا احتجاج سید مرتضی است و افتاده؛ خط: نسخ، بی کا، تا: قرن 11؛ دارای حواشی لغوی؛ تملك؛ محمد امین کاشانی در سمنان و در رمضان 1159، کاغذ؛ سپاهانی، جلد: تیماج تریاکی مقوایی، 266گ، 19 سطر (12×17)، اندازه: 34/5x18 سم [ف: 10 - 1592]

13. تهران: دانشگاه شماره نسخه: 2069

خط: نسخ، بی کا، تا قرن 11؛ تملک: سردار کابلی در 10 رجب 1333؛ كاغذ:. سپاهانی، جلد: تیماج حنایی مقوایی، 264 گ ، 23 سطر (7×18/5)، اندازه: 12/5×24سم [ف 8- 695]

14. زهان: مدرسه جعفریه زهان: شماره نسخه: 130

آغاز: من ذلك أنه لما خرج من المدينة و قد كان خلفه عليها و قال له أن جبرئیل اتاني و قال لى: انجام: و سأل عن الرکعتین الأخير قال كثرت فيهما الروايات فبعض بروی آن قراءات الحمد وحدها

خط: نسخ؛بی کا، تا: قرن 11؛ افتادگی آغاز و انجام؛ توسط کاتب تصحیح شده: 237گ، 20 سطر، اندازه : 17/5×24 سم [ف: 101]

15. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه :592- طباطبائی

آغاز: من العلماء الداعين اليه و الذابين عن دينه؛ انجام: و تعادیه و تجربه في جميع الأحكام مجرى من لا نسب له و لا حسب ولا قرابة ولا علقة..

خط: نستعلیق، بی کا، تا قرن 11، افتادگی: آغاز و انجام ؛ چند برگ الحاقی در اول و آخر نسخه با یادداشت های پراکنده وجود دارد؛ جلد: تیماج قرمز، 160گ، 25 سطر، قطع: وزيري، اندازه: 25x19/5 سم [ف: 24- 369]

16. قم: مرعشی؛ شماره نسخه: 13563

آغاز: برابر، انجام: و بالاسناد الذي تكرر عن ابی یعقوب و ابی الحسن ايضاً انهما قالا حضرنا عند الحسن بن علی ابی القاسم عليهم السلام فقال له..

خط: نسخ، بی کا، تا: قرن 11، افتادگی: انجام تمامی حواشی به خط آقا محمد هادی بن شاه مرتضی ثانی إبن محمد مؤمن کاشانی، وی نوه برادر فیض و از علمای کاشان و صاحب تأليفات می باشد، شرح حال مفصل او در مقدمه کتاب معادن الحكمة آمده است، نسخه مقابله شده با نشان «بلغت قرائة»، تملك: محمد مهدی بن محمد هادی بن شاه مرتضی ثانی کاشانی همراه مهر بیضی او با نشان «محمد مهدی 1092»؛ کاغذ: شرقی، جلد: مشمعی قهوه ای، عطف: تیماج قهوه ای، 278 گ ، 20 سطر (8×16)، اندازه: 25x17سم [ف: 34- 383]

17. مشهد: مرتضوی، شماره نسخه بدون شماره

بی کا؛ تا قرن 11؛ مصحح و دارای تعلیقات لغوي، مجدول و مذهب در دو صفحه اول و دوم بین سطر ها مذهب [مرتضوی مخ : ف: 5]

قم: مرکز احیاء؛ شماره نسخه :2588

نسخه اصل: همان نسخه بالا؛ 662 ص [ عکسی ف: 7- 177]

18. مشهد: مدرسة آية الله خوئی، شماره نسخه: 322

بی کا، تا: قرن 11؛ نسحه مصحح [اوراق عتيق: 1- 241]

19. مشهد: نواب شماره نسخه : 539

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، بی کا، تا: فرن 11؛ مصحح، محشی، با نشان نسخه بدل، در پشت صفحه آخر اجازه صفي الدين بن فخر الدين طریحی به شیخ محمد حسین بن محمد علی تبریزی در نجف در 25 ذیحجه 1090ق؛ واقف: حاج محمد باقر تاجر کاشانی، تاریخ وفف: ربيع الاول 1113ق؛ جلد: تیماج قهوه ای لولایی، 239 گ

، 21 سطر (10×18)، اندازه: 25x19 [ف: 443]

20. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 11013

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ و نستعلیق، بی کا، تا: قرن 11؛ مصحح، محشی، در انجام اظهار شده که نسخه با نسخه معتبر در محرم 1073 مقابله شده است؛ مهر: آية الله مرعشی نجفی؛ کاغذ: سمرقندی، تیماج قهوه ای لبه گردان زرشکی، 211گ، 21 سطر (13×17)، اندازه: 5/5x19 اسم [ف: 28- 36]

21. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 12270

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، بی کا، تا قرن 11، دارای سرلوح مذهب نسبتاً کم کار، جلد اول اوراق به زر و تحریر و شنگرف واقف: سفید، جلد: تهرانی، تاریخ وقف: مرداد 1361؛ کاغذ: نخودی آهار مهره، جلد: تیماج عنابی ضربی لبه دار با ترنج و سرترنج و گوشه، 297گ، 23 سطر، اندازه: 16×27/7سم [ف: 14- 12]

22. مشهد: رضوی؛ شماره نسخه: 11190

آغاز: برابر، انجام و شرفت عندهم منزلة الحديث

خط: نسخ، بی کا، تا قرن 11؛ مصادر به چند حدیث در موضوعات متفرقه و مذیل به قصيده دعبل بنا بر نقل عبد الرحمان

ص: 112

جامی در «شواهد النبوة» که با مطلع «ذکرت محل الربع من عرفات آغاز و با مصرع بیت حضرت رضا (علیه السّلام) «الحت على الأحشاء بالزفرات» که به عنوان الحاق و اتمام فرموده اند ختم می گردد، مقابله و تصحيح سته 1131؛ واقف: شیخ محمد صالح علامه حائری، تاریخ وقف: مرداد 1351؛ کاغذ:: نخودی،

جلد. تیماج:373گ، 17سطر، اندازه: 3/ 14 ×24/5سم [ف: 14- 14]

23. مشهد؛ رضوی، شماره نسخه: 16910

آغاز: برابر، انجام: و تعادیه و تجربه في جميع الأحكام مجری من نسب له ولا حسب ولا قرابة و لا علقة...

خط: نسخ، بی کا، نان قرن 11؛ از آخرین ورق مقدار دو سطر ساقط، محشی، واگذاری دانشگاه علوم اسلامی رضوی در سال 1368، کاغذ: نخودی، جلد. تیماج، 165گ، 23 سطر، اندازه: 18/7 × 28 سم [ف 14- 17]

24. اردکان یزد: امام صادق: شماره نسخه : 61

انجام و اضطرار أهل العلم بتاويل الكتاب إلى الاكتتام و الاحتجاب خفية من اهل الظلم و البغي. .

خط: نسخ، بی کا، تا: قرن 11؛ افنادگی انجام؛ مصحح، محشی، روی برگ اول نام کتاب و مؤلف و وقف نامه کتاب از «محمد سميع بیک خان بن ملك حسين بن محمد بن محمد تقی اردکانی، به سال 1146 دیده می شود؛ واقف:

محمد سمیع بیک خان بن ملک حسین بن محمد بن محمد تقی اردکانی، تاریخ وقف: 1146، جلد: تیماج مشکی، 160گ، 18 سطر، اندازه : 12×20سم [ف: 1 -53]

25. اردکان یزد: امام صادق؛ شماره نسخه :167

خط: نسخ، بی کا، تا: قرن 11؛ مصحح، محشی، روی برگ اول چند یادداشت متفرقه و وقف نامه کتاب از «عبد الخالق بن ملاعلی میبدی» به سال 1341 دیده می شود؛ واقف: عبد الخالق بن ملاعلى میبدی، تاریخ وقف: 1341؛ جلد: تیماج قهوه ای ضربی، 307گ، 19 سطر، اندازه: 25x12/5 سم [ف 1- 149]

26. قم مرعشی؛ شماره نسخه: 11402

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، بی کا، تا قرن 11؛ مصحح، محشی؛ مهر: «لا اله الا الله الملك الحق المبين عبده محمد مقیم»، (بیضی)، کاغذ: شرقی، جلد تیماج قهوه ای تیره، 249گ، 34 سطر (5×20)، اندازه:9/5×25سم [ف: 29 -10]

27. مشهد؛ رضوی شماره نسخه :14034

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، كا: على بن عبد الله بن نایب حبیلی، تا جمعه 16رجب 1007ق؛ مصحح، مقابله شده؛ واقف: فاضلخان، تاريح وقف: 1065ق، کاغذ: حنایی، جلد: تیماج قهوه ای، 282 گ، 23 سطر، اندازه:14×18/8 سم [ف: 14- 15]

28. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه:14033

آغاز و انجام: برابر

الاحتجاج علی 113

خط: نسخ، كا: علی بن عبدالله بن تایب حبیلی، تا 16 جمادی الثانی 1007ق، كا: على بن عبدالله بن تایب حبیلی (به تصریح خود در پایان ج 1)؛ واقف: فاضل خان، تاریخ وقف: 1065؛ کاغذ: نخودی، جلد. تیماج مشکی، 285گ، 23 سطر، اندازه: 16/4 × 27/6 سم [ف: 14- 16]

29. قم: مرکز احياء شماره نسخه : 4042

آغاز و انجام: برابر

خط : نسخ، كا: عبدالله بن امیر غیاث الدین محمد شوشتری، تا: سلخ شعبان 1008ق (یا 1080)، جا: مکه، مصحح، محشی، در برگ اول نام شاه میرزا محمد رحیم گلستانه مشهود است؛ مهر «ابو الحسن شريف بن زین العابدین، (مربع) و «یا رفيع الدرجات» (مريع) ؛ جلد: تیماج قهوه ای ضربی با ترنج و سر ترنج، 224گ، 24 سطر، اندازه: 20/5 × 29/5 سم [محدث ارموری مخ: 1 -67]

30. تهران: مجلس، شماره نسخه: 7628

خط: نسخ، كا: محمد مؤمن بن محمد حسینی مشهدی، تا 2 رجب 1016ق؛ مصحح، دارای بلاغ و حاشیه از محمد طاهر تونی 17 ربیع الثانی 1107؛ جلد. تیماج قهوه ای، 203گ، 25 سطر، اندازه: 18 × 30سم [ف: 26- 125]

31. چالوس: امام صادقی؛ شماره نسخه: 290

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، بی کا، تا: 1019ق ؛ افتادگی آغاز (یک برگ)؛ مصحح، محشی، جلد. تیماج قهوه ای، 215گ، 19 سطر (25x13) [ف: 35]

32. تبریز؛ ثقة الاسلام؛ شماره نسخه: 1

بی کا، تا: 1033ق (نشریه : 4- 325]

33. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه : 9836

خط: نسخ، بی کا، تا: 1033ق، جا: کربلا؛ مصحح، گاهی در حاشیه لغاتی را توضیح داده اند؛ جلد: مقوایی عطف تیماج قهوه ای، 362گ، 19 سطر، اندازه:

13×24/5سم [ف: 25- 159]

34. شیراز؛ ملی شماره نسخه ف 181/2

آغاز: بسمله، احتجاج الشيخ المفيد السديد ابی عبدالله محمد بن محمد بن النعمان رضی الله عنهم - حدثنا الشيخ ابو الفضل ابن معمر المرقي في الرمله؛ انجام: فالمسئلنان عندنا واحده و الله ولی التوفيق - تمت الرسال هالنفيسه في ضحوه يوم الجمعه من شهر جمادى الأولى سنه 1039

قسمتی از کتاب؛ خط: نسخ، بی کا، تا 1039ق؛ 5 گ، 25 سطر، اندازه: 15x10 سم [ف: 1- 157]

35. شیراز؛ علامه طباطبائی، شماره نسخه: 903

خط: نسخ، بی کا، بی تا، افتادگی: انجام؛ اسکناب و مقابله و وقف از محمد جمال بن شاہ محمد فسوی همراه با مهر بیضی «ان الله جميل يحب الجمال 1047، اندازه: 14/5 × 24/5 سم [نسخه پژوهی: 2- 109]

36. قم: مرکز احیاء؛ شماره نسخه: 1724

ص: 113

خط: نسخ و نستعلیق، بی کا، تا پنج شنبه از ربیع الثانی 1050ق؛ توسط كاتب تصحیح شده، روی برگ اول زین العابدین خسرو شاهی تملک علی اکبر بن عبد الجبار بورجانی را بتاریخ 1127 نوشته است؛ جلد: تیماج قهوه ای، 155گ، مختلف السطر، اندازه: 25x16سم [ف: 5- 127]

37. قم؛ مرکز احیاء؛ شماره نسخه :1569

خط: نسخ، كا: محمود بن محمد على مازندرانی، تا: پنج شنبه 6 ذیقعده 1054ق؛ توسط كاتب تصحیح شده، اندکی حاشیه های لغوى دارد، روی برگ اول وقف نامه کتاب به تاریخ ربيع الثاني 1258 با مهر دیده می شود، جلد. تیماج قهوه ای، 221گ، 23 سطر، اندازه 21× 30سم [ف: 4- 426]

38. مشهد؛ رضوی: شماره نسخه:17744

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، کا: احمد شريف بن جبرئیل، تا: شعبان 1054ق؛ مصحح، مقابله شده، واگذاری سازمان حج و اوقاف در آبان 1369، کاغا: حنایی، جلد، مقوا، 284 گ ، 19 سطر، اندازه :19/3×25/7 سم [ف: 14 -13]

49. يزد؛ وزیری: شماره نسخه : 1715

آغاز: برابر

خط: نسخ، کا: محمد مؤمن، تا: 18 شعبان 1055ق؛ مهر تملک «احمد»؛ کاغذ: اصفهانی، جلد: مقوایی تیماج مشکی درون گل و بوته رنگین، 279گ، 21 سطر (8×15)، انداره : 22/5x14سم [ف: 3- 1035]

40، تهران؛ الهيات؛ شماره نسخه: 70

خط: نسخ، كا: عقيل بن شیخ محمد قمی، تا: ذیحجه 1056ق؛ نسخه به وسیله عمادالدین محمود اللطيفي الاسرائيلي الشيعي الأثنا عشری لقبا و علما و نسبا و مذهبا برای کمک به کسی به نام سعید در روز یک شنبه 8 شعبان 1057 مقابله شده است: کاغذ: فرنگی جلد. تیماج سرخ، 17 سطر (

8×15/5) [ف: 747]

41. تهران: ملی، شماره نسخه : 1308

آغاز: برابر، انجام: و الحمد لله رب العالمین و الصلوة و السلام على خير خلقه محمد و آله الطاهرین و حسبنا الله و نعم المعين.

خط: نسخ خوش، کا: محمد باقر کاتب اصفهانی، تا 1057ق؛ کاغذ: اصفهانی، جلد مقوایی تیماج تریاکی روشن عطف میشن عنابی لولادار، 284گ، 20 سطر (8×17/5 )، اندازه: 13/5×25/5سم [ف: 9 -295]

42. اردکان یزد امام صادق؛ شماره نسخه :189

خط: نسح، کا: عبدالرشيد بن عبد الواحد تستری، تا یکشنبه 25 شعبان 1061 ق؛ مصحح، محشی؛ واقف: محمد جعفر بن محمد صفی فارسی، تاریخ وقف: 1228؛ جلد: مقوایی عطف و گوشه ها تیماج مشکی، 305گ، 20 سطر، اندازه

13/5 × 25/5سم [ف: 1- 178]

43. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه : 2624

خط: نسخ، کا: حبیب الله بن محمد شیرازی، تا: پنج شنبه صفر 1062ق؛ مصحح، محشی، دارای علامت بلاغ، نسحه را محمد اسحاق بن محمد عرب مرادی به دستور وزیر فاضل (حاتم) در کرمان مقابله نموده و نیمه اول کتاب در ماه ذیقعده 1090 به پایان رسیده است، دارای وقف نامه به تاریخ 1258؛ تملک: محمد اسماعیل با مهر «محمد اسماعیل بن علی بن حسن حسینی»، (مربع)؛ مهر: «عبده الراجی حیدر» (بیضوی) و «اللهم صل على محمد و آل محمد» جلد: دوره تیماج قرمز، 316گ، 21 سطر، اندازه: 26/5x15سم [ف: 7- 200]

44. تهران: الهيات؛ شماره نسخه: 253

خط: نسخ، کا: نورالدين محمد بن حاجی ملک حسین، تا یک شنبه ذيقعده 1063ق، در پایان مقابله محمد دماوندی در 1326 و در برگ 236 وصیت شیخ محمد و احادیثی از «من لا يحضر» به خط محمد دماوندی دیده می شود؛ تملك محمد رضی و محمد بن حاجی محمد با تاریخ 1326، کاغذ: اصفهانی، جلد: تیماج قهوه ای ضربی زرکوب مقوایی، 236 گ، 18 سطر (11×15/5)، قطع وزیری، اندازه: 25x18/5 سم [ف: 445]

45. قم؛ مسجد اعظم؛ شماره نسخه: 433

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، كا: محمد باقر مازندرانی، بی تا؛ مهر (محمد سید المرسلین» (دوری)؛ تملک: محمد بن محمود... موسوی شهربانی 1063 جلد. تیماج قهوه ای مجدول، 228 گ ، 21 سطر، اندازه: 17×26سم [ف مخ 1- 60]

46. قم، گلپایگانی شماره نسخه: 1344- 8/54

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق، کا: محمد نصیر بن حاجی کلبعلی بروجردی، تا: یک شنبه 24 رجب 1068ق؛ مصحح، نسخه بدل ذکر گردید و لغات مشکل معنی شده، در اول نسخه حدیثی از امام صادق (علیه السّلام) به روایت از معلى بن خنیس جلد: تیماج مشکی لولادار، 359 گ، 18 سطر، اندازه: 24/5x13/5 سم [ف: 1- 120]

47. تهران: ملک: شماره نسخه: 1904

خط: نسخ، كا: محمد بن محمد علی خاوری، تا: 1069ق؛ با یادداشت مورخ جمادی الاول 1089 درباره مؤلف در ص ع؛ کاغذ: ترمه، جلد: میشن یشمی سیاه، 223گ، 17 سطر، اندازه: 19×25/5 سم [ف: 1- 51]

48. تهران: ملک؛ شماره نسخه: 2164

خط: نسخ، كا: حاجی محمد باقر اصفهانی، تا شعبان 1069ق؛ کاغذ: ترمه، جلد میشن سرخ ضربی لبه دار، 202گ، 23 سطر، اندازه: 17 ×27 [ف: 1- 51] 49. ساری؛ عمومی ساری؛ شماره نسخه: 150

آغاز: الله عز وجل على العشر فهذا أفضل مما اعطى سليمان عليه السلام: انجام: برابر

از احتجاجات حضرت رسول (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) تا آخر خط: نسخ، كا: محمد قاسم بن کربلایی محمد على سورکی، تا: 1069ق، جا: مدرسه

ص: 114

حسینیه ساری؛ افتادگی آغاز، کاغذ، اصفهانی، جلد: تیماج لولایی، 21 سطر (9/5 ×17) [ف: 118

50. قم مسجد اعظم، شماره نسخه: 71

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، كا: اسماعيل بن قاسم، تا: شنبه 23 جمادی الثانی 1070ق؛ به ضمیمه دعایی از میر محمد باقر داماد؛ جلد: تیماج زرشکی عطف تیماج مشکی دورو، 261گ، 23 سطر، اندازه: 18×31سم [ف مخ 1- 60]

51. تهران: الهيات؛ شماره نسخه :75

خط: نسخ، كا: ابن فضل الله علی بیک چراغچی طالقانی، تا: پنج شنبه 14 ذیقعده 1070ق، کاغذ: سپاهانی، جلد:. تیماج سرخ مقوایی، 377گ، 20 سطر (7/5×17 )، قطع وزیری، اندازه: 13×24/5سم [ف: 445]

52. مشهد؛ رضوی، شماره نسخه :9923

آغاز: برابر، انجام: فضيلة تزيد على الفضايل... في عداه يوم الاثنين ثانی عشرين من شهر رجب المرجب سنه سبعين...

خط: نسخ، كا: محمد قاسم بن میرزا محمد، تا: دوشنبه 22 رجب 1070ق؛ «اعلام الوری با علام الهدی» به آن ضمیمه است، مصحح، مقابله شده، حواشی برخی از اوراق شرح و ترجمه بعضی از لغات؛ واقف: محمد باقر زند کرمانی، تاریخ وقف: آذرماه 1347، کاغذ: نخودی آهار مهره، جلد: تیماج عنابی ضربی با ترنج و سرترنج زرین، 258گ، 23 سطر، اندازه: 19/4×23/6سم [ف:

[14- 17]

53. قم، گلپایگانی شماره نسخه: 7722- 52/62

آغاز: برابر

خط: نسخ، كا: محمد صالح الريف، تا: 15 محرم 1071ق، جا: قم: 281گ، 21 سطر، اندازه : 12×24سم [ف: 1- 120]

54. قم، گلپایگانی شماره نسخه :59- 1/59

آغاز ان اسألك عنه رایتک خرجت بثوب مخنوم فقلت ايها الناس اني لم ازل مستغلاً؛ انجام: برابر

احتجاجات امیر المومنین تا آخر کتاب، خط: نستعلیق، کا: ملاصالح وزواتی، تا: ذيقعده 1071ق، افتادگی آغار؛ مصحح، دارای بلاع، نسخه بدل در حاشیه ذکر شده جلد. تیماج مشکی، 177گ، 21 سطر، اندازه: 14×24سم [ف: 1- 121]

55. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: -173

خط: نسخ، كا: محمد امین بن محمد مؤمن تبریزی، تا: 1071ق؛ حاشیه نویسی مختصری به فارسی دارد؛ تملک: شرف الدين على بن محمد بن محمد ابراهيم بن شمس الدين ابن قوام الدين بن نصیر الدین بن جمال الدين بن علاء الدین حسینی مرعشی حائری نجفی به تاریخ 1264 نوشته شده در حرم حضرت امیر (علیه السّلام)؛ جلد: تیماج قهوه ای،379گ، 18 سطر، اندازه: 13×23سم [ف: 1- 190]

56. كاشان؛ فرهنگ و ارشاد؛ شماره نسخه: 22

خط: نستعلیق، بی کا، تا ذیقعده 1071ف، مصحح، دارای وقف نامه به تاریخ شوال 1201؛ جلد: تیماج مشکی، 278 گ ، 21 سطر، اندازه: 25x15 سم [ف: 30]

57. مشهد: رضوی شماره نسخه :1577

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، بی کا، تا: 1071ق ؛ كاغذ: الوان، جلد: میشن، 31 سطر (10×20)، اندازه: 16×27سم [الفبائی ف: 24]

58. قم: مرکز احیاء؛ شماره نسخه : 1538

خط: نسخ، کا: شجاع بن محمد مسعود، تا 14 ربیع الأول 1072ق، جا: در اصفهان؛ مصحح، محشی؛ تملك محمد علی حسینی و خانلر به تاریخ 1261 با مهر، میرزا احتشام الدوله شاهزاده خانلر به تاریخ ذیقعده 1270 با مهر، جلد، دو رو تیماج رو قرمز پست قهوه ای، 267 گ، 24 سطر، اندازه: 15/5× 24سم

[ف: 4- 387]

59. رشت؛ جمعیت نشر فرهنگ؛ شماره نسخه: 68 الف

خط: نستعلیق، بی کا، تا 1073ق؛ اندازه: 13/5×19/5سم [رشت و همدان- ف: 1084]

60. تهران: مروی شماره نسخه :445

كا: محمد سعيد بن شاہ محمد؛ تا 1073ق؛ قطع: وزیری [ف: 62]

61. مشهد: رضوی؛ شماره نسخه:29417

آغاز: برابر، انجام: و قد وقع انواع من تحريره يوم الأحد ثامن عشر شهر شوال ختم بالخير و الاقبال سته... و سبعین بعد الف من هجرة النبويه و صلى الله محمد و آله الطاهرین و سلم سلیما کثیرا.

خط: نسخ جلی خوش، بی کا، تا: 1078ق؛ واقف : هدیه مرحوم حاج شیخ محمد باقر سروقد رضوی، وقف نامه: «بسم له، قد وقفت هذا الكتاب... قرين المخدرات... و... على ما تقول وكيل»؛ کاغذ: نخودی، 26 سطر (10/8 ×

22/2 )، قطع وزیری بزرگ، اندازه: 19×30 سم [رایانه ]

62. قم: مرکز احیاء؛ شماره نسخه: 448/1

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، بی کا، تا: 1078ق؛ مصحح: جلد: تیماج قهوه ای، 240گ (1پ - 240ر)، 23 سطر، اندازه: 19×26سم [ف: 2- 52]

63. بیرجند؛ دیانی: شماره نسخه:42

خط: نسخ، بی کا، تا: شنبه 15 رجب 1080 ق؛ مصحح، محشی؛ جلد تیماج قهوه ای لبه دار ضریی، 172گ، 21 سطر، اندازه: 1/5 ×24/5سم [ف: 42]

64. تهران: الهيات؛ شماره نسخه: 76

خط : نسخ، کا: شیخ محمد سعید نوربخشی کرمانی، تا: جمعه 19 ذیحجه 1080ق، کاغذ: سپاهانی، جلد: تیماج سرخ ضربی مقوایی، 215گ، 24سطر (10×21)، قطع رحلی ، اندازه: 18 × 29سم [ف: 445]

65. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 18329

با حواشی رضا قلی، رفيع و حواشی به نقل از شرح تجرید و تفسیر بیضاوی، بی کا، تا 1086ق [د.ث. مجلس]

ص: 115

66. مشهد؛ رضوی: شماره نسخه : 1889

آغاز: دواعي الشيطان و لم يمهلهم ماهی انجام: قطعنا هذا الكتاب على كلام السيد علم الهدی قدس الله روحه

خط: نسخ، كا: محمد امین بن محمد، تا 15 ذیقعده 1083ق؛ افتادگی آغاز؛ جدول بندی به طلا و تحریر، مصحح، محشی؛ واقف: نائینی، تاریخ وقف: مرداد 1311، کاغذ: حنایی روشن، جلد. تیماج مشکی، 250 گ، 25 سطر، اندازه

12/5×23سم [ف: 5 - 11]

67. مشهد؛ رضوی شماره نسخه : 15021

آغاز: برابر؛ انجام: على نقی بن ابوالحسن طالقانی عفی الله عنها سنه 1084

خط: نسخ، كا: على نقی بن ابو الحسن طالقانی، تا سه شنبه 26 ربیع

الاول 1084ق، جا: قصبه ابهر، محشی، مصحح، مقابله شده؛ واقف سید عبدالحسین سیاهپوش، تاریخ و فلف: شهریور 1364، کاغذ: نخودی آهاری، 24 سطر، اندازه: 14/7 × 5/2 اسم [ف: 14- 14]

68. قم، گلپایگانی؛ شماره نسخه : 6876 - 56/ 35

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق، کا: جعفربن شجاع حسینی، تا ربيع الأول 1084ق؛ مصحح، نسخه بدل دارد؛ جلد. تیماج قهوه ای لولادار با ترنج با سر، 278گ، 21 سطر، اندازه: 25x15 [ف 1 -121]

69. اصفهان مدرسه صدر بازار شماره نسخه: 59

خط: نسخ، کا: محمد مؤمن بن حسن على طبسی گیلکی، تا: یک شنبه 10 ربیع الثانی 1085ق، افتادگی آغاز، افتادگی آغاز (خطبه )؛ دارای حواشی مختصر با عناوين «لمحرره م ه»، جلد: تیماج قهوه ای، 317گ، 23 سطر، اندازه: 25×13/5[ف: 2- 430]

70. مشهد؛ شیخ علی حیدر و شماره نسخه: 878

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، بی کا، تا: چهارشنبه 4 ذيحجه 1085ق؛ محشی؛ جلد: چرم قرمز رنگ، 255گ، 24 سطر، اندازه: 16×24/5 سم [مفيد: 2 - 313]

71. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه :9955

آغاز: برابر انجام و حسبنا الله و نعم المعين .. یا رب العالمين سنه 1085

خط: نسخ، كا: میرزا علی بن حسین خوسفی قاینی، تا 25 شوال 1085ق؛ واقف: محمد علی رضوی توسط سید رضا امیرشهیدی، تاریخ تحویل شهریور 1348؛ کاغذ نخودی آهار مهره، جلد: تیماج عنابی لبه دار، 187 گ ، 22 سطر، اندازه: 18/6×24/8سم [ف : 14- 15]

72. خوانسار، فاضل: شماره نسخه : 23

خط: نسخ، كا: محمد شريف بن ابوالحسن ساوج بلاغی، تا: دوشنبه 23 محرم 1085ق؛ مصحح، نسخه بدل ها ذکر شده، دارای کلمه «بلخ»، در برگ آخر یادداشتی از کشکول شیخ بهائی و شعری از جامی مکتوب، تملك عبدالله بن حسین با مهر بیضوی نام وی؛ مهر: «حسن بن محمد کاظم الحسینی» (مربع)، کاغذ: آهار مهره، جلد: تیماج قهوه ای سوخته ای ترنج و سرترنج دار، 352گ، 21 سطر، اندازه: 25x13/5 سم [ف: 1- 22]

73. قم: مرعشی؛ شماره نسخه: 1006

خط: نسخ، کا: محمد سعيد بن محمد امین، تا: 18 شعبان، 1085ق مصحح، تملک محمود بن محمد رضا بیدگلی با مهر «الوائق الراجي عبده المحمود»، (مربع)، جلد: تیماج قرمز، 197گ، 22 سطر، اندازه: 25x18سم [ف: 4- 201]

74. مشهد: رجائی مغزی (کتابخانه ) شماره نسخه :بدون شماره

بی کا، تا: 1086ق؛ در انتها آمده: «قابلت و صححت عن آخرها بحمد الله سبحانه، فصحت فجاءت نسحة ممتازة عن غيرها في حجة سبع و مائة و ألف هجرية، و أنا الفقير إلى الله الغنی این معزالدین الحسيني عبد الغني .. و هو شارح الشمسية سنة 1075، [تراثنا: س 13 ش 1- 126]

75. مشهد: نواب شماره نسخه :255

خط: نسخ، کا: محمد باقر بن الياس رستمداری، تا: شعبان 1086ق، به خاطر شیخ حسین جبل عاملی؛ دارای یادداشت وقف حسین بن بدر الدین کرکی عاملی در شعبان 1075ق (قبل از تحریر این وقفنامه نگاشته شده سپس تحریر گردیده و با سبعين بوده)، مصحح، مقابله شده و دارای بلاغ، مهر: «الواثق بالله العلى عبده حسين العاملی»، (مدور)؛ جلد: تیماج عنابی عطف و لبه میشن

قهوه ای، 330گ، 16 سطر (10×17)، اندازه: 19 ×26سم [ف: 222]

مشهد؛ مدرسه خیرات خان شماره نسخه: 22

آغاز و انجام: برابر

همان نسخه بالا [رشت و همدان ف: 1719]

76. مشهد: نواب شماره نسخه : 400

آغاز و آغاز: برابر

خط: نسخ خوش، بی کا، تا: از پنج شنبه رجب 1085ق تا 17 ربیع الاول 1090ق؛ مقرر و مقابله شده، تاریخ تحشیه و مقابله و قرائت غره محرم 1091ق در مشهد مقدس رضوی، دارای حواشی با امضاء «م ك سلمه الله، مصباح، نهایه، مجمع البيان بحار، تفسیر نیشابوری، ابن ابی الحدید، این میثم و...،» واقف: حاج محمد مومن بن حاج محمد کاظم قاری؛ جلد. تیماج عنابی ضربی دار عطف و لبه میشن سرخ و قهوه ای، 217گ، 21 سطر (17×17/5 )، اندازه:19×25سم [ف: 334]

77. خوی: نمازی شماره نسخه: 108

خط: نسخ، کا: محمد قاسم بن جمال الدين محمد طالقانی، تا: 1090ق، جا: مشهد رضوی؛ مصحح، مقاله ساله با علامت «بلغ مني مقابلة و قرائة»، با حواشی از سید شفيع خویی به رنگ لاجوردی و رفيع الخادم؛ تملك: محمد مهدي بن رضی الدین محمد هروی با مهر «یضیی بالله نفسي عبده محمد مهدی 1118 » (مربع )؛ مهر: دو مهر کاتب العبد المذنب الآثم محمد قاسم» (مربع)، «افوض امرى الى الله العبد المذنب محمد قاسم 1090 »

ص: 116

(مربع)، جلد: تیماج قهوه ای، 226 گ، ، 23 سطر، اندازه: 18×24/5 سم[ ف: 63]

78. قم: مهدوی (کتابخانه )؛ شماره نسخه بدون شماره

بی کا، تا: ربيع الثانی 1090ق [ تراثنا: س 18ش 1و 2 -204]

79. قم؛ معصوميه شماره نسخه: 10

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، كا: ملا صادق بروجردی بن محمد باقر، تا: 11 ربیع الاول 1090ق، مصحح: مهر «لا اله الاالله الملك الحق المبين عبده 114»، (بیضوی)؛ تملك

محمد؛ جلد: تیماج مشکی روغنی، 245گ، 21 سطر، اندازه: 16/5×20

سم [ف: 1- 23]

80. تهران؛ دانشگاه شماره نسخه: 7368

خط: نستعلیق، کا: قنبر علی، تا 28 شوال 1091ق؛ تملك: محمد کاظم بن ملا محمد محسن در 1160؛ کاغذ: سپاهانی، جلد: روغنی زرین آراسته زمینه زرد عطف تیماج تریاکی روی لاجورد، 245گ، 21 سطر (7×18)، قطع: وزيري، اندازه 12/5×25سم [ف: 16- 523]

81. مشهد؛ رضوی: شماره نسخه :15645

آغاز و انجام: برابر

کامل؛ خط: نسخ، كا: ابو طالب بن میر سید شریف خطیب حسینی قاری سبزواری، تا: ربيع الثانی 1092ق، محشی، پشت صفحه اول اثبات کتاب برای مؤلف، کاغذ: نخودی، جلد: تیماج قهوه ای لبه دار، 310گ، 22 سطر، اندازه:

13×24/8سم [ف: 14- 14]

82. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 1890

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، كا: محمد صادق بن محمدی، تا: 15 ربیع الثانی 1092ق؛ مصحح، محشی؛ واقف : فهرسی، تاریخ وقف: تیر 1310، کاغذ: آهاری حنایی، جلد: تیماج عنابی ضربی، 204گ، 21 سطر، اندازه: 18/5×24سم [ف 5- 10]

83. تهران: مجلس؛ شماره نسخه : 8494

خط: نسخ، كا: محمد شریف، تا: شوال 1093ق؛ مصحح، محشی؛ در برگ پایانی یادداشت تصحیح کتاب با چند نسخه از محمد جعفر بن محمد يوسف متطبب قمی در 1095ق در مشهد مقدس رضوی با مهر مثمن «یا امام جعفر ادرکنی»، آمده است، برگ اول بازنویسی ساده و در پشت آن نام کتاب میزان العارفين معرفي شده؛ مهر: «یا قاضی الحاجات»، (بيضوی)، جلد. تیماج قهوه ای عربی ترنج و سر ترنج دار، 216 گ ، 21 سطر، اندازه:19×24سم [ف: 28- 68]

84. قم مرعشی؛ شماره نسخه: 11943

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، كا: صالح فرزند سلیمان، تا: آخر جمادی الثانی 1095ق، جا: زوراء (بغداد)، مصحح: تملك: «حاج سید محمد بن میر محمد شریف» و مهر مربع، مهر «شهاب الدين المرعشی النجفی»؛