فهرستگان نسخه های خطی ایران (فنخا) جلد 1 حرف آ - ا

مشخصات کتاب

سرشناسه:درایتی، مصطفی، 1334 - ، گردآورنده

عنوان و نام پديدآور: فهرستگان نسخه های خطی ایران (فنخا) جلد 1 حرف آ - ا[Book]/ به کوشش مصطفی درایتی؛ ویراستار مجابی درایتی.

مشخصات نشر:تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1390 .

مشخصات ظاهری:45 ج.؛ 5/22 × 5/28 س م.

فروست:نسخه شناسی؛ 1.

شابک:دوره : 978-964-446-271-9 ؛ ج.1 : 978-964-446-272-6 ؛ ج.2 : 978-964-446-273-3 ؛ ج.3 : 978-964-446-274-0 ؛ ج.4 : 978-964-446-275-7 ؛ ج.5 : 978-964-446-276-4 ؛ ج.6 : 978-964-446-277-1 ؛ ج.7 : 978-964-446-278-8 ؛ 400000 ریال : ج.8 : 978-964-446-279-5 ؛ 500000 ریال: ج.9 : 978-964-446-280-1 ؛ 500000 ریال:ج.10 : 978-964-446-281-8 ؛ 500000 ریال: ج.11 978-964-446-282-5 : ؛ 500000 ریال: ج.12 978-964-446-283-2 : ؛ 500000 ریال:ج.13 978-964-446-284-9 : ؛ ج.14 978-964-446-285-6 : ؛ ج.15 978-964-446-286-3 : ؛ ج.16 978-964-446-287-0 : ؛ ج.17 978-964-446-288-7 : ؛ ج.18 978-964-446-289-4 : ؛ ج.19 978-964-446-290-0 : ؛ ج.20 978-964-446-291-7 : ؛ 500000ریال:ج.21 978-964-446-292-4: ؛ 500000ریال:ج.22:978-964-446-293-1 ؛ 500000 ریال: ج.23 978-964-446-294-8 : ؛ 500000ریال:ج.24 978-964-446-295-5 : ؛ 500000ریال:ج.25 978-964-446-296-2 : ؛ ج.26 978-964-446-297-9 : ؛ 500000 ریال: ج.27 978-964-446-298-6 : ؛ 500000 ریال:ج.28 978-964-446-299-3 : ؛ ج.29:978-964-446-300-6 ؛ ج.30:978-964-446-301-3 ؛ ج.31: 978-964-446-302-0 ؛ ج.32: 978-964-446-303-7 ؛ ج.33: 978-964-446-304-4 ؛ ج.34: 978-964-446-305-1 ؛ ج.35: 978-964-446-306-8 ؛ ج.36: 978-964-446-311-2 ؛ ج.37: 978-964-446-312-9 ؛ ج.38: 978-964-446-313-6 ؛ ج.40: 978-964-446-314-3 ؛ ج.41: 978-964-446-317-4 ؛ ج.42: 978-964-446-318-1 ؛ ج.43: 978-964-446-319-8 ؛ ج.44: 978-964-446-320-4 ؛ ج.45: 978-964-446-397-6

وضعیت فهرست نویسی:فاپا

يادداشت:ص.ع. به انگلیسی: Mostafa Derayati. Union catalogue of Iran manuscripts.

يادداشت:ج.2 - 4 (چاپ اول: 1390).

يادداشت:ج.5 و 7 - 22 ( چاپ اول: 1391).

يادداشت:ج.8 (چاپ اول: 1391) (فیپا).

يادداشت:ج.23(چاپ اول : 1391).

يادداشت:ج. 26 - 32 (چاپ اول: 1392) (فیپا).

يادداشت:ج.24 - 25 و 27 - 31(چاپ اول: 1392).

يادداشت:ج.33- 45(چاپ اول: 1393)(فیپا).

مندرجات:ج.1. آئین- اجوبه.- ج.2. احادیث - ارثماطیقی.- ج.3. ارجاع - اشیاء.- ج.4. اصابه - انژکسیون.- ج.5. الانساب - بسیط.- ج.6. البشائر - تخبیس.- ج.7. تجوهر - ترتیل.- ج.8. ترجام - تقریظی.- ج.9. تقسیمات - جامه.- ج.10. الجانب - جوامع.- ج.11. جواهر - حاشیه.- ج.12. حاشیه - حسرت نامه.- ج.13. حسنات - الخلفاء.- ج.14. خلق - دیوان امینی.- ج.15. دیوانی انسی - دیو و پری نامه.- ج.16. الذات - روض.- ج.17. الروضه - سراچه.- ج.18. سراح - شرح الازهار.- ج.19. شرح اساس - شرح شمسیه.- ج.20. شرح الشواهد - شرعیه.- ج.21. شرف - ضیافت.- ج.22. الطاسه - عموم.- ج.23. عناصر - فسوه.- ج.24. فصاحه - قرآن.- ج.25. قرآن (مترجم) - کتاب: سیبویه.- ج.26. کتاب الشاه - کیهان شناخت.- ج.27. گاتها - مثیر.- ج.28. مجادله - مراتع.-ج.29.مراثی-مطلب.-ج.30.مطلع-مفیض.-ج.31.مقابر-منشات.-ج.32.منشات-نامیه.-ج.33. نان-نهریه.-ج.34. نهزه-یهود.-ج.35. نمایه مولفان 1: آباده ای-شیو.-ج.36. نمایه مولفان2: صائبا-یوهان.-ج.37.نمایه موضوعی1: آداب و سنن-فضایل و مناقب.-ج.38.نمایه موضوعی2: فقه-هیئت.-ج.39.نمایه زبان ها 1: آلمانی، اردو، ارمنی، اسپانیایی، انگلیسی، اوستایی....- ج.40.نمایه زبان ها 2: فارسی، فرانسوی، کردی، لاتین، لری، هندی نمایه نسخه های به خط مولف.- ج.41. نمایه کاتبان 1: آبادانی-خیوقی.-ج.42. نمایه کاتبان 2: دابوئی-کیومری.-ج.43. نمایه کاتبان 3: گازرانی- الیهوی

موضوع:نسخه های خطی -- ایران -- فهرستگان ها

موضوع:Manuscripts -- Iran-- Union lists

شناسه افزوده:سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

رده بندی کنگره:Z6620 /الف9 د36 1390

رده بندی دیویی:011/31

شماره کتابشناسی ملی:2596708

ص: 1

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 2

فهرستگان نسخه های خطی ایران (فنخا)

جلد اول: آئین - اجوبة

به کوشش: مصطفی درایتی

نسخه شناسی/1

ص: 3

سازمان اسناد و کتابخانه ملی

جمهوری اسلامی ایران

فهرستگان نسخه های خطی ایران (فنخا)

مولف: مصطفی درایتی

Derayatimostafa@yahoo.com

ویراستار: دکتر مجتبی درایتی

چاپ اول: 1390

ناشر: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

شمارگان: 1000 نسخه

مدیریت هماهنگی:عباسعلی علیزاده یزدی

مدیریت فنی و کامپیوتر مهندس امین رشیدی، مهندس محبوبه درایتی

آماده سازی اطلاعات: علی علیزاده یزدی، حسین متدین طوسی

تقی چیت سازیزدی، ابراهیم ملکی، عباسعلی علیزاده یزدی تایپ و تصحیح:طاهره موسوی فر، سمیرا عابد پور، ملیحه فولادی، ملیحه اسلامی طرح روی جلد: برگرفته از جلد نسخه خطی کلیات سعدی دوره صفوی

با شماره ثبت 19165 کتابخانه ملی

خوشنویسی روی جلد:مهدی فلاح

صفحه آرایی: مهندس محبوبه درایتی

ناظر چاپ: نصرت ا... امیرآبادی

چاپ و صحافی: قلم قم نشانی: تهران بزرگراه شهید حقانی (غرب به شرق)،

بعد از ایستگاه مترو، بلوار کتابخانه ملی تلفن فروشگاه: 81623318- 81623315-88941946 دورنگار: 88947496

وب سایت : www.nlai.ir | پست الکترونیک انتشارات: Publication@nlai.ir

ص: 4

مركز الوثائق والمكتبة الوطنية في الجمهورية الاسلامية الايرانية

الفهرس الموحد

للمخطوطات الايرانية

المجلد الأول: آئین - اجوبة

اعداد: مصطفى الدرایتی

ص: 5

رموز و اختصارات

ص: 6

آتشی: مجموعه آقای سید علی آتشی در یزد

آثار ملی: کتابخانه آثار ملی کاشان

آغاز: برابر: آغاز برابر نمونه کتاب

آغاز و انجام بر ابر: آغاز و انجام برابر نمونه کتاب

احتمالاً غير همانند: در مورد نسخه های فاقد مؤلف به کار رفته است که نام مشترک دارند و ما به احتمال آنها را متفاوت می دانیم

احتمالاً همانند: در مورد نسخه های فاقد مؤلف به کار رفته که نام مشترک دارند ولی ما احتمال می دهیم برخی از آنها یک اثر است ولی مطمئن نیستیم.

احتمالاً بعضا همانند: در مورد نسخه هایی به کار رفته که نام مؤلف آنها معلوم نیست ولی نام مشترک دارند و تعدادی نسخه به این نام معرفی شده است و برخی از آنها احتمال می رود یک کتاب باشند ولی مطمئن نیستیم

ادبیات: با نام شهر تهران: کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران؛ با نام شهر مشهد: کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد؛ با نام شهر اصفهان: دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان

اصغرزاده: مجموعه اصغر زاده

الفبائی: فهرست الفبائی نسخه های خطی کتابخانه آستان قدس رضوی.

الهیات: با نام شهر تهران: کتابخانه دانشکده الهیات دانشگاه تهران، با نام شهر مشهد: دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد.

امام جمعه: کتابخانه امام جمعه زنجان

امام صادق: مدرسه امام صادق چالوس و مدرسه امام صادق قزوین و کتابخانه مؤسسه امام صادق قم و کتابخانه حوزه علمیه امام صادق اردکان یزد. که هر کدام با قرینه نام شهر قبل از آن قابل تشخیص است.

امام عصر: کتابخانه مدرسه امام عصر شیراز

امام هادی: کتابخانه عمومی امام هادی در مشهد

امیر کبیر: کتابخانه امیر کبیر در باغشاه فين

امیرالمؤمنین: کتابخانه امیرالمؤمنين بشرویه

انجام برابر: انجام برابر نمونه کتاب.

اندازه: اندازه صفحه.

اوراق عتیق: مجموعه ای به همین نام که به کوشش محمد حسین حکیم از طریق کتابخانه مجلس شورای اسلامی منتشر شده است.

اهدائی ف: فهرست نسخه های خطی اهدائی رهبری به آستان قدس رضوی، تالیف رضا استادی

اهدائی رهبر: مجموعه فهارس نسخه های خطی اهدائی رهبری به آستان قدس رضوی که چندین جلد آن منتشر شده است.

بی تا: بدون تاریخ کتابت.

بی کا: بدون کاتب.

پ: پشت

ص: 7

تا: تاریخ کتابت

جا: محل کتابت.

چهل ستون: مدرسه چهل ستون تهران

حجتیه:کتابخانه مدرسه حجتیه

حججی: کتابخانه آیه الله حججی نجف آباد

حقوق: دانشکده حقوق دانشگاه تهران

حوزه علمیه: حوزه علميه آشتيان

خاتم الانبیاء: کتابخانه مدرسه خاتم الانبیاء (صدر) بابل

دائرة المعارف: کتابخانه مرکز دائره المعارف بزرگ سلامی

دار الحديث: کتابخانه مرکز دار الحدیث در قم

دانشگاه: کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

د.ث: به معنای دفتر ثبت کتابخانه مجلس شورای

اسلامی است.

دهگان: مجموعه ابراهیم دهگان اراک.

دیانی: کتابخانه شيخ محمد علی دیانی بیرجند

ذكاء، یحیی: مجموعه ذكاء یحیی

ر: رو

رایانه: رایانه کتابخانه ملی ایران و کتابخانه آستان قدس رضوی و در مواردی کتابخانه مسجد گوهرشاد. لازم به ذکر است که شماره بعد از آن در مورد کتابخانه ملی غیر قابل پیگیری است و منظور شماره صفحاتی است که متن پیاده شده فایل آن می باشد که در اختیار ماست و برای کنترل کار خود ما می باشد.

رضوی: کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

روضاتی: مجموعه شخصی سید احمد روضاتی

سپهسالار: کتابخانه مدرسه عالی شهید مطهری (سپهسالار)

سریزدی: کتابخانه مسجد حظیره (سریزدی)

سعید نفیسی: نسخه های خطی مرحوم سعید نفیسی

سم: سانتیمتر

سناف: فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس سناکه (مجموعه آن به کتابخانه مجلس شورای اسلامی منتقل شده است.

سلطنتی: کتابخانه کاخ گلستان (سلطنتی)

شاهچراغ: کتابخانه آستانه حضرت شاهچراغ شیراز

شیخ علی حیدر: مکتبه شیخ علی حیدر (مؤید)، این مجموعه شخصی که ظاهراً هنگام جنگ کویت توسط صاحب آن از کویت به ایران منتقل شده بود ابتدا در قم نگهداری می شد و بعد دچار مشکلاتی شد و معلوم نبود در چه محلی نگهداری می شود. آخرین اطلاع این است که این مجموعه به شهر مشهد و به آستان قدس رضوی انتقال یافته است و ضمن مجموعه اهدائی رهبری نگهداری می شود.

ص: صفحه

صادقیه: کتابخانه مدرسه فتحعلی بیگی (صادقیه) دامغان

طبسی: کتابخانه طبسی حائری در قم

عبدالعظیم: آستان مقدس حضرت عبدالعظیم در شهر ری

ص: 8

عکسی: این تعبیر دردو جا به کار رفته است: یکی در کنار شماره برخی از نسخه ها که به معنای آن است که نسخه، عکسی است و باید برای یافتن نسخه در کتابخانه معرفی شده، به عکسی بودن توجه شود؛ و دوم در معرفی مأخذاست که منظور فهرست عکسی آن کتابخانه می باشد.

علامه طباطبائی: کتابخانه علامه طباطبائی شیراز که نام شیراز در قبل از آن آمده است.

علامه طباطبائی: مکتبه علامه طباطبائی قم که نام شهر قم در قبل از آن آمده است.

علوم پزشکی: کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی تهران

عمومی ساری: کتابخانه عمومی ساری

عمومی: با کلمه قبل سمنان: کتابخانه عمومی سمنان

عمومی: باکلمه قبل مراغه: کتابخانه عمومی مراغه

غیر همانند: در مورد نسخه هایی که نام آنها یکی است ولی نسخه ها متفاوت است و به دلیل صرفه جویی و جلوگیری از تکرار، نام مکرر آنها حذف شده است.

ف: این رمز در مورد مأخذ به کار رفته است و هنگامی که برای یک کتابخانه فهرستی به نام همان کتابخانه به صورت مستقل منتشر شده باشد، نام مأخذ آن با رمز «ف» به معنای فهرست، به کار رفته است و اگر نام مأخذ با نام کتابخانه متفاوت باشد، نام مأخذذکر شده است.

فاضل: کتابخانه آیه الله فاضل خوانساری

فاضل قائینی: کتابخانه فاضل قائینی قم

فرهاد معتمد: مجموعه فرهاد معتمد

فرهنگ و هنر: کتابخانه فرهنگ و هنر مشهد

فرهنگ و ارشاد: کتابخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان

فیاض: مجموعه دکتر علی اکبر فیاض

فیضیه: کتابخانه مدرسه فیضیه قم

فیلمها: فهرست فیلم های کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

قاضی طباطبائی: مجموعه محمد علی قاضی طباطبائی تبریز

قمر بنی هاشم: کتابخانه قمربنی هاشم دامغان

كا:كاتب

كاتب=مؤلف: نسخه به خط مؤلف است.

کاظمینی: کتابخانه میرزا محمد کاظمینی

گ: برگ.

گلپایگانی: کتابخانه عمومی حضرت آیه الله العظمی گلپایگانی

گوهرشاد: کتابخانه مسجد جامع گوهرشاد.

مجلس: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

محدث ارموی مخ: فهرست مجموعه نسخه های خطی محدث ارموی، مخطوط

محمد هلال: کتابخانه امامزاده محمد هلال آران کاشان، مخطوط.

مختصر ف: فهرست مختصر نسخه های خطی مجلس شورای اسلامی که در سال 1387 منتشر شده است.

مخ: به معنای مخطوط بودن فهرست می باشد.

مدارک فرهنگی: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب

ص: 9

مدرسه غرب: کتابخانه مدرسه غرب همدان

مدرسی: کتابخانه سید محمد مدرسی در یزد

مرعشی: کتابخانه عمومی آیة الله العظمی مرعشی نجفی

مرکز احیاء: مرکز احیاء میراث اسلامی، قم.

مرکز مطالعات: کتابخانه پژوهشگاه علوم و تحقیقات اسلامی قم

مروی: کتابخانه مدرسه مروی تهران

مسجد اعظم: کتابخانه مسجد اعظم قم

مطالعات فرهنگی: کتابخانه (پژوهشگاه) مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

معصومیه: آستان مقدسه حضرت معصومه علیها سلام

مفتاح: مجموعه محمد حسین مفتاح

ملک: کتابخانه ملک

ملی: با نام قبلی تهران: کتابخانه ملی ایران؛ با نام قبلی شیراز: کتابخانه ملی شیراز؛ با نام قبلی تبریز: کتابخانه ملی تبریز.

مهدوی: مجموعه دکتر اصغر مهدوی

موزه ملی: کتابخانه موزه ملی ایران ( موزه ایران باستان)

مؤسسه آیه الله بروجردی: مؤسسه حضرت آیة الله العظمی بروجردی.

مولوی عبد المجيد مولوی (قسمتی از این مجموعه به کتابخانه دانشکده الهیات دانشگاه فردسی مشهد منتقل شده است.)

مینوی: مجتبی مینوی

علم نجومی: مجموعه سید مرتضی نجومی

نسخه پژوهی: مجموعه ای با همین عنوان که چند شماره از آن از طرف کتابخانه مجلس شورای اسلامی و به کوشش ابوالفضل حافظیان منتشر شده است.

نشریه: نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

نک: این علامت به معنای «نگاه کنید» می باشد و در موارد ارجاع به کار رفته است. ارجاع دو گونه است: گاهی عنوان ارجاع داده شده کلاً در جای دیگری که راهنمائی شده، ثبت شده است و گاهی قسمتی از عنوان ارجاعی در محل دیگری ثبت شده است که در واقع به معنای «نیز نگاه کنید» می باشد.

نواب: کتابخانه مدرسه نواب مشهد

نمازی: کتابخانه مدرسه نمازی خوی

نوربخش: کتابخانه نوربخش (خانقاه نعمت اللهی تهران)

وابسته به: این اصطلاح در جایی به کار رفته که کتاب معرفی شده به اثری دیگر وابسته است و بیشتر در مورد شرح ها، حاشیه ها، تعلیقه های منتخب ها، مختصرها، گزیده ها، و ترجمه ها به کار رفته است و نام کامل اثر اصلی، همراه با نام مؤلف آن معرفی شده است و در صورت نیاز می توانید به اثر اصلی مراجعه کنید.

وزیری: کتابخانه وزیری یزد

همانند: این کلمه در جایی به کار رفته، که اثر معرفی شده فاقد نام مؤلف است و چند نسخه از آن در کشور وجود دارد و به معنای آن است که نسخه ها یک اثر است.

ص: 10

آوانگاری و اختصارات

در آوانگاری عناوین کتاب ها چند نکته هست که باید یاد آوری شود 1- در آوانگاری فقط حروفی که تلفظ می شوند، ضبط می گردند. مثال: آداب الشریعه=ādāb-oš šarī‘a

2- عنوان کتاب های فارسی با تلفظ فارسی و عنوان

کتاب های عربی با تلفظ عربی آوانگاری شده اند.

مثال: آداب صوفیه =ādāb-e sūfīye

آداب الصوفيه =ādāb-uṣ ṣūfīya

3- کلمات و ترکیباتی که از زبان های دیگر از (جمله عربی به فارسی وارد گردیده، با تلفظ متداول در فارسی ضبط شده است.

مثال: اسطرلاب=ostorlāb

ابواب الجنان =abvāb-ol jenān

4-چون در آوانگاری مقصود فقط نشان دادن تلفظ کلمات است با حروف اول عناوین مانند دیگر حروف کوچک نوشته شده است.

5- برای آوانگاری کلماتی که بارها تکرار شده اند، از اختصار استفاده شده است.

تصویر

الف - آوانگاري كلمات و تركيبات فارسي:

1. مصوت ها:

2. صامت ها:

ص: 11

ب - آوانگاري كلمات و تركيبات عربي:

1. مصوت ها:

تصویر

2. صامت ها:

ص: 12

سخن نخست

در سرزمین ایران همواره عالمانی زیسته اند که آثاری بی بدیل بر جای گذاشته اند؛ آثاری که در طی اعصار گذشته، از همۀ مصیبت ها و کژفهمی ها جان به در برده و از بیراهه های تاریخ، خود را به زمان حال رسانده اند تا چراغی فراراه ظلمت نادانی انسان ها باشند. آثاری که هر کدام گوشه ای از تاریکی دانش بشر را روشن کرده اند و پیشرفت دانش امروزی بشر، مدیون آنهاست.

حال که این آثار به دست ما رسیده، برماست تا با همت خستگی ناپذیر در معرفی و شناسایی آنها بکوشیم.

تدوین «فهرست های نسخ خطی»، ابزاری بایسته در همین راستاست. معرفی هر عنوان نسخۀ خطی در فهرست ها می تواند حلقۀ مفقودۀ تاریخ علم باشد، آنچنان که حتی شناسایی و ارائۀ یک عنوان نسخه خطی کمیاب و منحصر بفرد علمی، به منزلۀ حلقۀ مکمل از تسلسل و ترتب در حوزه ی طبقه بندی آن علم است. با توجه به پراکندگی نسخه های خطی، باید به فهرست نویسی آنها به عنوان مهم ترین ابزار بازیابی اهتمام ورزید. اما به دلیل وجود فهرست های گوناگون از نسخ خطی کتابخانه ها و مراکز مختلف، جستجوی یک عنوان خاص از لابه لای اوراق فهرست های متعدد دشوار است، بنابراین تهیه و تدوین فهرستگان و فهرستواره های نسخ خطی و متمرکز کردن کلیۀ اطلاعات کتابشناسی و نسخه شناسی مربوط به نسخه های مختلف و پراکنده، از اهمیت بالایی برخوردار است.

هر چند در عصری که فناوری های نوین، ابزاری برای تسهیل امر اطلاع رسانی محسوب می شوند و با طراحی نرم افزارهای متنوع و تکمیل داده های آنها، می توان پایگاه و بانک اطلاعات نسخه های خطی ایجاد کرد و در این پایگاه از طریق کلید واژه ها به راحتی امکان جستجو را فراهم آورد، اما به دلیل توجه به سهولت دسترسی به کتاب و فراگیر بودن آن در زمان ها و مکان های مختلف، همچنان تدوین و انتشار کتاب «فهرستگان نسخ خطی»، مورد

ص: 13

انتظار طیف وسیعی از پژوهشگران است..

سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران با این دیدگاه، انتشار «فهرستگان نسخه های خطی ایران» را از وظایف اصلی خود می داند. این کتاب گرانسنگ، اطلاعات کتابشناختی تمام نسخه های خطی فهرست شده در کتابخانه های ایران از سال 1304 تا 1390 شمسی - بالغ بر 320٫000 عنوان را در بر می گیرد.

در کشوری که دانشمندانش سالیان متمادی - از قرون نخستین اسلامی تا قرن 13 هجری . بیشترین آثار علمی دنیا را در قالب انبوه نسخه های خطی به یادگار گذارده اند، هم اکنون فهرست نگارانش تعداد قابل توجهی از آن آثار را در فهرستگانی به صورت متمرکز معرفی می نمایند.

امید است با توجه به پراکندگی نسخه های خطی اسلامی ایرانی- در منطقۀ آسیای میانه و کشورهای متعدد همچون هند، پاکستان، ترکیه، مصر و غیره، هر چه سریع تر شاهد تدوین و انتشار فهرستگان نسخ خطی فارسی و عربی در آن کشورها هم باشیم.

از حجت الاسلام و المسلمین مصطفی درایتی که در «مؤسسه فرهنگی الجواد» سالیان متمادی از عمر خود را به گردآوری و تدوین این مجموعۀ ارزشمند اختصاص داده اند، تشکر و قدردانی می شود. همچنین از کتابخانه ها، مؤسسات و مراکزی که فهرست های نسخ خطی موجود در مجموعۀ خود را برای شکل گیری این اثر بزرگ در اختیار گذارده اند، سپاسگزارم.

اسحاق صلاحی

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی

جمهوری اسلامی ایران

ص: 14

مقدمه

انتشار «دنا» (فهرستواره دست نوشت های ایران در سال 1389ش/ 1431ق/2010 م و اقبال پژوهشگران دانشگاهی و حوزوی به آن نشان داد که آنچه از نیاز به چنین کاری در ذهن داشتم با واقعیت ناهماهنگ نیست. ولی «دنا» یک فهرست خلاصه یا به عبارتی «نامگو» است که به جهت رعایت اختصار بسیاری از اطلاعات در آن نادیده گرفته شد. چنین فهرستی آینه ای از میراث پر برگ و بار کشور نیست بلکه فقط راهنمایی است تا کار پژوهشگران را در مراجعه به فهرست های پراکنده و ناهمگون تسهیل کند و نباید بیش از این از «دنا» انتظار داشت. آنچه از ابتدا در ذهن داشتم، تدوین فهرست مشترکی جامع از نسخه های خطی و عکسی ایران بود تا جوابگوی نیازهای گوناگون و متنوع پژوهشگران باشد و مطمئن بودم این هدف با انتشار «دنا» تأمین نخواهد شد ولی به جهت آنکه از یک طرف، این کار حجم نسبتاً سنگینی را به خود اختصاص می داد و از طرف دیگر، در تطبیق ذهنیت خودم با نیاز جامعه تحقیقاتی کشور اطمینان کامل نداشتم، کار تلخیصی آن را برای ارزیابی دقیق تر منتشر کردم تا با اطمینان بیشتری بتوانم کار تدوین «فهرستگان» را دنبال کنم. امروز خوشحالم از این که پس از سالیان دراز رنج و عشق و نگرانی کار «فهرستگان نسخه های خطی ایران» با نام تلخيصي (البته بدون معنی) «فنخا» را آماده نشر می کنم، کاری که بیش از یک دهه به طول انجامید و همواره نگران ابتر ماندن آن بودم، چون مسبوق به سابقه بود، حداقل نسبت به دیگران.

بارها و بارها دوستانی از سر دلسوزی یاد آور شدند که به سرانجام رسانی کاری با این حجم، بدون داشتن یک پشتوانه مطمئن مادی، خطر کردنی بزرگ است و در میانه راه، زمین گیری می آورد و چنین پروژه های ملی را باید مراکز ملی کشور دنبال کنند یا پشتیبانی کنند! سخن حقی که جای انکار نداشت، ولی تجربه مدیریتی من نشان

ص: 15

می داد که امید به تحقق چنین ایده هایی از واقعیت به دور است. دغدغه ها، ناپایداری مدیریت ها، بی سامانی در برنامه های جهت گیری هزینه ها، در اولویت ها و ده ها مسئله دیگر اجازه نمی دهد چنین مقوله هایی در ساختار مراکز ملی ما، پایدار بمانند و سرانجام پیدا کنند، بلکه کارهای در نیمه راه مانده، در این مراکز محبوس می شود و باید همه چیز از نو آغاز شود.

مهمتر این که بر این اعتقاد بوده و هستم که پشتوانه اصلی در به سرانجام رسانی کارهای بزرگ عشق به کار است، نه امکانات گسترده؛ امکانات لزوماً به تحقق کار ماندگار نمی انجامد، ولی عشق به کار بسیاری از موانع را بر خواهد داشت. بنابراین تحذیر دوستان را جدی نگرفتم و عزم کردم که با ورود به این عرصه، یکی از کاستی های موجود را مرتفع کنم. چشم از همه بر گرفتم و دل به خدا سپردم، بر لطف او امید بستم و دست همت بر زانوی خویش نهادم و کار را آغاز کردم. بارها تا مرز توقف کار پیش رفتم، ولی لطف و عنایت حضرت حق و استمدادی که از روح بلند و ملکوتی علی بن موسی علیه السلام کرده بودم، راه ها را گشود و موانع را مرتفع ساخت. به هر صورت، آنچه در ذهن داشتم، به واقعیت نزدیک شد و بدیهی است که احساس خوشی داشته باشم و از خدای بزرگ سپاس گزار باشم.

آنچه فراهم آمده، مطمئناً دارای کاستی های بسیار است، ولی واقعیت آن است که مصالح در اختیار به حدی ناهمگون، مشوش، پراکنده و مغلوط بود که تبدیل آن به بنایی بدون نقص غیر ممکن می نمود. لذا تلاش شد از آن همه، نمایی ساخته شود که نواقص، در شکل و قواره اصلی بنا – که می تواند غرور آفرین باشد - خللی وارد نکند و این یکی از اهداف اصلی تهیه و تنظیم فهرستگان بود. اصولاً دلیل ورود من به این عرصه، دل آزردگی از این مسأله بود که پیشینیان، ابزار بزرگی و افتخار ما را فراهم آورده اند، ولی ما از تبدیل آن به مجموعه ای هویت بخش و افتخار آفرین برای نسل امروز و فردای خود یا غافلیم یا ناتوان. اگر وجود نسخه های خطی بسیار، سندی بر پیشینه تمدن ساز و توجه به پایه های بالندگی یک ملت است که حتماً چنین است، چرا از تبدیل آن به سرمایه های ملی و فرهنگی غفلت می کنیم.

نگاه من به «دنا» و «فنخا» صرفاً نگاه فهرست نگارانه نیست، بلکه نگاه یک متخصص اطلاع رسانی پژوهشی است که در تلاش بودم اطلاعات هنگفت تولید شده را در قالب و شکلی زودیاب و مرتبط به گونه ای عرضه کند که عمده آن در دسترس سریع تر پژوهشگران قرار گیرد تا بتواند نمایشی شایسته نام ایران و گنجینه مکتوب آن باشد.

«فنخا» نشان می دهد که مردم ایران با همه فراز و فرودهای سنگین سیاسی، هیچ گاه و در هیچ برهه ای از تاریخ از دانش و علم غافل نبوده اند و از هر محدودیتی، فرصتی ساخته اند تا تلاش و نبوغ فکری و فرهنگی خویش را اثبات کنند.

موجودی امروز ایران اسلامی - به جز آنچه از آن به غارت رفته- نشان می دهد که این کشور حداقل یکی از بزرگترین کشورهای دارای نسخه خطی است و ذخائر موجود آن، منبعی عظیم در اختیار پژوهشگران،

ص: 16

ایران شناسان، شرق شناسان و محققان رشته های گوناگون قرار می دهد. این موجودی محصول فکر یا عمل این ملت است و کمتر از دیگر کشورها منتقل شده است و اکثر قریب به اتفاق آن یا تراوش فکری یک شیعه یا یک ایرانی است یا حداقل یک ایرانی آن را کتابت کرده است.

تمدن پیشین ما، در دو نماد اصلی بروز دارد: آثار به جامانده باستانی و آثار به جامانده مکتوب. حفاظت و نگهداری و تبدیل این آثار به دستمایه های علمی و فرهنگی، همت و عزم می طلبد و در غیر این صورت، ارزش و اثر گذاری خود را از کف خواهد داد و به مرور نابود خواهد شد. همواره از این نکته دل آزرده بوده ام که باید ارزش ذخائر ما را دیگران بگویند تا اهمیت آن را دریابیم و یا آنها بشناسانند تا مورد توجه قرار بگیرد.

باید دانست که «نسخه های خطی» نماد مکتوب پیشینه علمی، فرهنگی و تاریخی این ملت است و دستمایه بسیاری از پژوهش های علمی و تاریخی، شناخت توانایی ها، فراز و فرود علوم، شخصیت های تأثیرگذار و نظریات برجسته در مسائل علمی، روند شکل گیری و رشد و تعالی علوم گوناگون، شناخت نوآوری ها و چگونگی بسط و گسترش علوم گوناگون، شناخت تأثیر فرهنگ ها در یکدیگر، شناخت تحولات اجتماعی و سیاسی و تأثیر آن در رکود یا بسط مسائل علمی، چگونگی فربهی و نزاری برخی از علوم و شناخت علل و عوامل آن، شناخت نقش ایرانیان در فرهنگ و تمدن بشری، شناخت تاریخ علمی و فرهنگی بسیاری از مناطق ایران و بررسی و تحلیل تاریخی رشد و تکامل خط، تذهیب، کاغذ، مرکب، تجلید و ... همگی نیازمند مراجعه و کاوش علمی در نسخه های خطی است، جز آن که آثاری بسیار فاخر در میان آنهاست که ابداً به زیور طبع آراسته نشده و نیازمند تصحیح انتقادی و انتشار است.

توجهی که در دو دهه اخیر به آثار باستانی ایران به عنوان بخشی از تاریخ و تمدن مردم ایران صورت گرفته، قابل تقدیر است گرچه کاستی در آن حوزه نیز اندک نیست؛ ولی چرایی همسان ندیدن بخش دیگری از میراث عظیم و افتخار آفرین این ملت که در قالب نسخه های خطی وجود دارد، بر من پوشیده است. اگرچه نهادی با عنوان میراث فرهنگی» وجود دارد ولی گویا نسخه های خطی، جزء میراث فرهنگی این کشور نمی باشد و لذا نه تنها در شهرستان ها و استان ها، که حتی در کشور نیز نمی توان متولی مشخصی برای این حوزه پیدا کرد.

البته در دو دهه اخیر کارهایی در این حوزه انجام شده است ولی فاصله بسیار تا بایستگی دارد. هنوز شاید از نیمی از نسخه های موجود در کشور ابداً اطلاعاتی منتشر نشده است. کارهای به جامانده بسیار است بالاخص در مراکز مهم نگهداری نسخه ها که یا دولتی اند و یا کاملاً شناخته شده و از اهتمام جدی در فهرست کردن موجودی خود و انتشار حداقل اطلاعات اولیه آن غفلت دارند و عملاً به مهجوری ذخائر علمی کشور دامن زده اند. بسیاری از این نسخه ها هم در مراکز مختلف کشور پراکنده است که هیچ مرکزی همت بر فهرست کردن آنها نمی کند. واقعیت آن است که اگر ما مدعیان پر سخن و کم عمل در مورد اهمال در استحکام بخشی به پایه های اصلی هویت تاریخی و فرهنگیمان ملامت شویم، ابدا ناروا نیست.

ص: 17

دو هدف اصلی، انگیزه تدوین این مجموعه بود:

1- تبدیل اطلاعات ناهمگون و پراکنده به مجموعه ای سامان یافته به جهت نمایش حجم و اهمیت ذخائر مکتوب ایران.

2 - ایجاد پشتوانه اطلاعاتی برای مراکز پژوهشی و پژوهشگران این حوزه.

این دو هدف، البته با عنوان عام آن، دغدغه ای بوده است که در طول سه دهه گذشته چه در مراکزی که مسئولیت داشته ام و چه در کارهای علمی شخصی ام، دنبال کرده ام. معتقدم اگر در حوزه تولید علم و نو آوری ها یا تعميق آنها، حرکتی شتابان پدید نیاورده ایم، بدان جهت است که مقدمات و زمینه های آن را فراهم ننموده ایم. یکی از زمینه ها، دسترسی آسان و جامع به اطلاعات متن های علمی است که از آن به کارهای «میان پژوهشی» یاد می کنم؛ به عبارتی تا کارهای میان پژوهشی ما کامل نشود، انتظار تحرک و نوآوری و تولید علم کمی غیرواقعی است و در این حوزه، کار مانده بسیاری است که باید افراد و مؤسسات بر آن همت جدی بگمارند.

« فنخا» از جمله کارهای میان پژوهشی است که تلاش می کند از اطلاعات گسترده و پراکنده در حوزه نسخه های خطی، بنایی بسازد که راه های ورود تعریف شده داشته باشد و راه های فرعی احتمالی را نیز به راه اصلی هدایت کند و بهره از اطلاعات ناهمگون را میسر سازد.

در کتاب های فارسی، عنوان «پیشکسوت کار فهرستگان» از آن استاد احمد منزوی - که عمرش دراز و جسمش سلامت باد - است که مقدار نشانی دهی به آن نشان می دهد که هر کس درباره اثری فارسی به تحقیق بپردازد، چاره ای جز مراجعه به آن ندارد، ولی زمان گذشته بر آن و انحصار آن در کتاب های فارسی و ... می طلبید همه ذخائر کشور یا دست کم اطلاعاتی که تا امروز نشر یافته، در شکلی زودیاب تر و البته هماهنگ تر و جامع تر تدوین شود تا پشتوانه ای برای مؤسسات و پژوهشگران این عرصه باشد.

البته در این حوزه، گه گاه هزینه بسیار سنگینی در استفاده از امکانات سخت افزاری صرف شده است، در حالی که این امکانات زمانی کارآیی مناسب خواهد داشت که امکانات نرم افزاری و زمینه های آن از یک روش و روند هدفمند و اجمالاً هماهنگی تبعیت کند و بدون آن، کارآیی سخت افزار در حد صفر است و اگر اطلاعاتی نیز بدون رعایت استانداردها به آن داده شود، نتیجه آن یا اطلاعات مغشوش است یا اینکه دچار ریزش و اختلاط شدید خواهد بود.

به هر صورت احساس کردم اطلاعات فراهم آمده از نسخه های خطی بسیار قابل توجه است و تشویش و ناهماهنگی در آن بسیار زیاد و لذا بهره از آن بسیار اندک است و تا وقتی با یک کار میان پژوهشی منضبط، تجمیعی صورت نگیرد، نتیجه مورد انتظار از آن حاصل نخواهد شد. کار سخت و سنگین بود و آشنایی های گوناگون را می طلبید، علاوه بر این، حجم اطلاعات نیز ایجاد نگرانی می کرد. سراغ ندارم در هیچ کجای دنیا، بالاخص در این حوزه،

ص: 18

مجموعه ای با این حجم اطلاعات فراهم آمده باشد. بنابراین برای من و آشنایی ها و دغدغه هایم، کاری اساسی و ضروری تلقی می شد. لذا با همه نگرانی ها و کاستی ها بدان پرداختم و امیدوارم دو هدفی که برای آن تعریف کرده بودم، اجمالاً محقق شده باشد.

ابتدا در نظر داشتم که به اطلاعات نسخه شناسی موجود در «دنا» اکتفا نموده و در «فنخا» بیشتر به کتاب شناسی بپردازم ولی به دلایلی جامع دیدن «فنخا» را ترجیح دادم که فقط به برخی از آنها اشاره می کنم :

1- اطلاعات نسخه شناسی موجود در «دنا» به جهت تلخیصی بودن کار، محدود دیده شده و عملاً بخش عمده ای از اطلاعات نسخه شناسی از مدار تحقیق خارج شده است.

2- بیش از 20 هزار نسخه جدید باید استدراک می شد و مقدار اطلاعات این نسخه ها عملاً کامل تر بود و باعث تفاوت اطلاعات نسخه شناسی می گردید.

3- حدود 50 هزار اصلاح اطلاعات نسبت به «دنا» صورت گرفته است که می بایست استدراك و جبران می شد و این کار باعث سردرگمی مراجعه کننده می گردید.

4- عملاً هر دو مجموعه ناقص عرضه می شد که نیازمند منابع جدید بود تا پژوهشگر را به مقصود نزدیک کند و این کار نقض غرض بود.

5-عملاً امکان ارزیابی نسخه به جهت عدم تطبیق با معیارها، نه در «دنا» و نه در «فنخا» وجود نداشت و این نقیصه مهمی بود که پژوهشگر را وادار به جستجویی دیگر برای ارزیابی می کرد یا این که مجبور به اعتمادی بود که ممکن است خطا هم در آن راه یافته باشد و...

لذا تصمیم گرفتم «فنخا» را جامع تر پیش بینی کنم گر چه عملاً به تکرار قسمتی از اطلاعات «دنا» نیز منجر شود.

دنا» یک فهرست بين الدفتین است ولی «فنخا» یک فهرست مشترک فنی و تمام عیار است که تلاش می کند اطلاعات فراهم آمده درباره نسخه های خطی و عکسی ایران را در مجموعه ای سامان یافته و استاندارد برای قرار گرفتن آنها در مدار تحقیق و پژوهش عرضه نماید و راه را برای تحقیقات جدید هموار نماید. مهم آن است که در «فنخا» امکان ارزیابی و داوری نسبت به اطلاعات وجود دارد و درهم کرد اطلاعات و کنارهم نشانی آنها، همراه با معیارهای ارزیابی است تا داوری پژوهشگر نسبت به داده های عرضه شده را امکان پذیر نماید.

در مدت کوتاهی که از انتشار «دنا» می گذرد، انتقادات و پیشنهادات را از اهل فن و استفاده کنندگان آن شنیده ام و تلاش کرده ام تا آنها را در «فنخا» مورد توجه قرار دهم، از شکل و خط و اندازه تا محتوا و اطلاعات. امیدوارم که آنچه در این مجموعه عرضه می شود عمده نظرات را تأمین نماید.

ابداً مدعی کاری بدون خطا و نقص نبوده و نیستم ولی امید دارم با انتشار کامل«فتخا» - که انشاء الله تمامت

ص: 19

آن بیش از دو سال به طول نینجامد - آینه ای تمام نما از گوشه ای از میراث ارزشمند و غرور آفرین ملت ایران را به جامعه علمی عرضه کنم. امیدوارم انتشار این مجموعه تحرکی در میان پژوهشگران، دانشجویان، اساتید، ایران شناسان و ... ایجاد نماید و راه را برای تحقیقات جدید در حوزه های مختلف که اطلاعات نسخه های خطی می تواند دستمایه آن قرار گیرد، هموار نماید.

نکته مهم دیگر آن است که «فنخا» فهرست مشترکی از کلیه اطلاعاتی است که از سال 1304 شمسی تا اوایل سال 1390شمسی درباره نسخه های خطی و عکسی ایران به نحوی منتشر شده با در اختیار ما قرار گرفته است. به عبارتی حدود یکصد نفر از فهرست نگاران بنام یا گمنام ایرانی در فراهم آمدن این مجموعه به صورت مستقیم ایفای نقش کرده اند تا بتوان بخش عمده ای از میراث علمی و فرهنگی ایران را به نمایش گذاشت. یکی از اهداف «فنخا» درهم کرد و تجمیع و استاندارد سازی اطلاعات مشوش، پراکنده و ناهمگونی بود که با زحمت و رنج بسیار در طول حدود نود سال توسط فهرست نگاران سخت کوش و فاضل تهیه و در لابه لای فهرست ها ثبت شده بود و به جهت پراکندگی و ... امکان انتقال آن به مدار تحقیق سخت و بعضاً ناممکن بود. در «فنخا» تلاش شده است از همه اطلاعات مهم فراهم آمده، در جای خود و به صورت شکل یافته استفاده شود و با بهره گرفتن از روش های نوین تجربه شده، راه های رسیدن به آنها تسهیل گردد. چون بسیاری از اطلاعات حاشیه ای نسخه ها هنگامی کاربرد پیدا می کند که با اطلاعات مشابه آن مرتبط شود و در غیر آن صورت، ممکن است ارزش چندانی نداشته باشد.

اطلاعات بسیار مفید و ارزشمندی در لابه لای کار فهرست نگاران ایران دیده می شود که از این جهت نیز کار آنها نسبت به بسیاری از فهرست نگاران دیگر کشورها متمایز است. ولی سوگمندانه به دلایل گوناگون حاصل این رنج سنگین و سخت و این همه اطلاعات بکر و مستند، چندان به کار پژوهشگران نیامده است. به یاد ندارم در طول این سالیان دراز یک فهرست (که چاپ همه آنها با شمارگان بسیار محدود بوده) به چاپ دوم رسیده باشد. «فنخا» بازتولید فنی و استاندارد تلاش فهرست نگاران ایران است همراه با افزودن اطلاعاتی دیگر و شکل دهی مناسب، تا زحمت آنها را در مدار تحقیق قرار دهد و مجموعه آن را به نمایشی هویت بخش و افتخار آفرین برای نسل امروز و فردای ایران تبدیل نماید.

البته تصور نشود که این کار، یک درهم کرد صرف و کم زحمت است. آنهایی که دستی بر آتش دارند می دانند سر و سامان دادن به این حجم عظیم از اطلاعات مغشوش چه کار سترگی را می طلبد. زمان بیش از 13 ساله ای که صرف آماده سازی و شکل دهی، تصحیح و استانداردسازی آن شده گویای کاری است که در پس این مجموعه قرار دارد. که اگر لطف خداوند و همکاری و شکیبایی همکارانم نبود امکان به پایان بردن آن محال می نمود. خوب به یاد دارم که مؤسساتی با امکانات گسترده -در قبل و بعد از انقلاب به آن مبادرت کردند و پس از چند سال تلاش و هزینه بسیار متوقف شدند.

بررسی های اولیه نشان می دهد که این مجموعه به حدود چهل جلد خواهد رسید که چندین مجلد آن اختصاص

ص: 20

به نمایه های ده گانه (و یا محتملاً دوازده گانه) دارد که برای آن طراحی شده است. این نمایه ها عبارت است از: نمایه مؤلفان (که اطلاعات و شمایلی ویژه دارد)، نمایه کاتبان، نمایه واقفان، نمایه موضوعی، نمایه محل تالیف، نمایه محل کتابت، نمایه اعلام نمایه اماکن، نمایه کتاب های به خط مؤلف و نمایه اهداء شوندگان. دو نمایه دیگر که عبارت است از نمایه مهرها و نمایه کتاب های فارسی و عربی و ترکی و غیره محتملاً بدان افزوده خواهد شد.

به هر صورت در تلاشم که آنچه از اطلاعات در این مجموعه عظیم قرار می گیرد، به گونه ای رافع نیاز بخشی از پژوهشگران باشد و با راهنمای مناسب، رسیدن به آن اطلاعات تسهیل گردد.

مداخل رسیدن به اطلاعات «فنخا» در نمایه ها به جهت محدودیت های کار چاپی منحصر در نام کتاب و چند گزینه است، در صورتی که اطلاعات موجود درباره نسخه های خطی به حدود 60 گزینه می رسد که هر کدام می تواند اطلاعات خاصی را در اختیار پژوهشگر قرار دهد که دست یابی و جمع آوری آن، به صورت عادی بسیار زمان بر و بعضاً غیر ممکن است. این کارآیی ها نیازمند استفاده از رایانه بود که نسبت به کار چاپی، محدودیت کمتری دارد. این کار نیز همراه با آماده سازی اطلاعات فهرستگان انجام شد و با دورنمایی گسترده تر با عنوان «بانک اطلاعات نسخه های خطی جهان اسلام» پی گرفته شد که به نظر من اکنون یکی از کارآمدترین بانک های اطلاعات علمی است که می تواند فراتر از «فنخا»، نیازهای بسیار دیگری را پاسخگو باشد و زمینه های بکری را جهت پژوهش در اختیار محققان قرار خواهد داد. این «بانک اطلاعات» نسبت به نسخه های ایران، روز آمد است و کار آماده سازی و ورود اطلاعات نسخه های دیگر کشورها را در دست کار دارد و حجم فعلی اطلاعات آن 000/410

نسخه (حدود 80/000 نسخه مربوط به دیگر کشورها )است که مرتب در حال افزایش و ویرایش است. این بانک در سایتی که با آدرس www.mssdb.com تعریف شده است، در دسترس محققان است. با وجود این، کار چاپی دارای امتیازاتی است که نمی توان همه را در کار الکترونیکی جبران کرد، علاوه بر این، نمایش عظمت و حجم کار، جز با اثر مکتوب امکان پذیر نیست.

فهرست نگاری در ایران

فهرست نگاری نسخه های خطی در ایران دارای قدمتی حدود 90 ساله است و اولین فهرست های ایران که 3 جلد نخستین فهرست کتابخانه آستان قدس رضوی، کار فهرست نگاران پیشتاز ایران آقایان افسر، شیخ محمد خالصی مرتضی قلیخان نائینی، حاج عماد المحققین واعظ تهرانی معروف به عماد فهرستی، میرزا علی اکبر شهیدی ثقه الاسلام و اوكتائی و جلد اول فهرست کتابخانه مجلس شورای اسلامی است به سال 1305 شمسی باز می گردد. پس از آن حدود 500 جلد فهرست در ایران نشر یافته که از جهت تعداد، ایران را در جایگاه پرکارترین کشورها از جهت فهرست نگاری می نشاند. حجم انبوه دست نویس ها در ایران زمینه ای بسیار غنی در اختیار علاقمندان به این رشته قرار داد تا بتوانند با معرفی آن، پیشینه پر برگ و بار این ملت را معرفی کنند. در طول سالیان دراز تاریخ

ص: 21

فهرست نگاری ایران، مجموعه ای - گرچه به نام فهرست - در ایران پدید آمد که اطلاعات بسیار متنوعی از قبیل کتاب شناسی، نسخه شناسی، تحلیل و نقادی کتاب ها، تراجم و شرح حال مؤلفان و بعضاً کاتبان و حتی اطلاعات ریز و درشت بسیاری از علوم و فنون مختلف را در خود گنجانیده است و در واقع دائره المعارفی را می ماند که نام فهرست به خود گرفته است و بعضاً اظهار نظرهای بسیار عالمانه ای را در ضمن خود دارد، گرچه برخی این چنین فهرست نوشتن را نقص و نوعی اختلاط و درهم آمیختگی غیر ضرور می پندارند. این روند البته چندان دوام نیاورد و به مرور فهرست های نسخه های خطی ایران، به طرف فهرست صرف شدن حرکت کرد و امروز فهرست های ایران بیشتر در همین چهار چوب در حرکت اند تا پرداختن به اطلاعات حاشیه ای و یا اظهارات مربوط یا نامربوط آنچه از یک فهرست نگار خبره انتظار می رود در مرحله اول، شناخت صحیح نام اثر و نام مؤلف آن است و می توان گفت 70٪ کار اصلی و بسیار مهم او در این مرحله است و فقط 30٪ به دیگر خصوصیات نسخه باز می گردد. تفاوت میان یک فهرست نگار فاضل و خبره با فهرست نگار غیر متخصص در صحت و خطای او در این مرحله از کار است. علاوه بر این، لازم است فهرست نگار جهت مستند کردن تشخیص خود، ابتدا و انتهای نسخه را دقیق و به مقدار لازم و با جدا کردن دقیق متن مؤلف از متن احتمالی کاتبان، متذکر شود، چرا که در غیر این صورت، ابداً نمی توان به اظهار نظر وی اعتماد کرد. اشتباهاتی که حتی برخی از فهرست نگاران بنام و آن هم نسبت به کتاب های معروف مرتکب شده اند، اندکی نیست و در «فنخا» به برخی از آنها حتماً بر خواهید خورد؛ لذا لازم است فهرست نگار حتی نسبت به کتاب های معروف، از ثبت آغاز و انجام نسخه غفلت نکند.

با انبوه شدن اطلاعات نسخه های خطی، بهره برداری از آنها دچار مشکل می شود و باید برای زودیابی اطلاعات، تغییراتی در شکل کار فهرست نگاران روی دهد تا اطلاعات به زحمت فراهم آمده با سرعت و دقت در مدار کار پژوهشگران قرار گیرد. از این روی تعیین اصول کار و رعایت استانداردها در تنظیم فهرست بسیار اساسی و مهم است. ناهماهنگی و عدم رعایت اصول کار و اعمال سلایق خودساخته یا اصرار بر روش های قدیمی، نتیجه ای جز کم بهره شدن زحمت فهرست نگار را در پی نخواهد داشت. ما در این فهرستگان تلاش کرده ایم تا مداخل اصلی فهرست را به یک دستی و اجمالاً قاعده مندی نزدیک کنیم و با توجه به این که حجم بسیار زیادی از اطلاعات در آن گنجانیده شده، انتظار دارم فهرست نگاران محترم با رعایت قواعد در تنظیم اطلاعات جدید، متخصصان اطلاع رسانی را در اشاعه سامان یافته و کم خطا تر آن یاری کنند.

اگر این کار بیش از یک دهه زمان به خود اختصاص داد، از این روی بود که اطلاعات عرضه شده بسیار ناهماهنگ و مغشوش بود و با همه تلاشی که صورت گرفت هنوز بسیاری از آن نواقص باقی است و باید به مرور سامان پیدا کند. روشمند شدن فهرست نگاری، هم زمان کمتری را در تجمیع و کنارهم نشانی خواهد گرفت و هم خطای کمتری را در ساماندهی کار موجب خواهد شد. واقعیت آن است که ذخایر موجود در کشور برای جامعه علمی، منبعی پر مایه و برای ملت ایران پیشینیه ای افتخار آمیز است و وظیفه فهرست نگاران و متخصصان اطلاع رسانی تبدیل

ص: 22

این گنجینه عظیم به بنایی چشم نواز و دلپذیر است تا کارآیی و اثربخشی خود را پیدا کند. عرضه ناهماهنگ، مغشوش و پراکنده، ارزش و اعتبار این میراث عظیم را کاهش خواهد داد.

سهم فهرست نگاران

در طول سابقه فهرست نگاری در ایران حدود یکصد نفر در معرفی میراث مکتوب ایران ایفای نقش کرده اند و البته سهم آنها در معرفی این آثار یکسان نبوده است. عده ای به تمام معنی فهرست نگار بوده و بیشتر تلاش علمی خود را به این حوزه اختصاص داده اند و عده ای در برهه ای از کار خود بدان پرداخته اند و عده ای اجمالاً از سر تفنن تعدادی نسخه خطی را شناسانده اند. در نظر داشتم به پاس زحمات و خدمات ایشان، سهم آنها را در «فنخا» معلوم و تعداد عناوین شناسانده شده از آنها را تعیین کنم ولی به دلایلی از آن صرف نظر کردم و فقط به این نکته اشاره می کنم که در میان همه فهرست نگاران ایران سهم مرحوم استاد محمد تقی دانش پژوه چه از جهت تعداد و چه از جهت کیفیت بسیار برجسته و پرمایه است و به حق می توان او را «پدر فهرست نویسی» نسخه های خطی ایران نامید. سهم او در این فهرستگان، معرفی حدود 77000 عنوان نسخه است و با نفر دوم که سید احمد حسینی اشکوری است تفاوتی حدود 3 برابر دارد. لازم به ذکر است که این تعداد فقط مربوط به نسخه های خطی و عکسی موجود در داخل است و اگر نسخه های معرفی شده از دیگر کشورها را بدان بیافزاییم حدود 90 هزار عنوان را در بر خواهد گرفت که آماری به یادماندنی و شاید از جهتی دست نیافتنی باشد؛ نامش جاودانه باد و روحش قرین رحمت الهی.

از میان برجستگان و پیشکسوتانی همچون ایرج افشار، عبدالحسین حائری، ابن يوسف شیرازی، سعید نفیسی، احمد گلچین معانی، احمد منزوی، علی نقی منزوی، عبدالله انوار، آقا عزیز طباطبائی، سید احمد اشکوری و ... که عمر خود را در راه معرفی میراث مکتوب این مرز و بوم نهاده اند و نام خود را در معرفی فرهنگ اسلام و ایران جاودانه کرده اند، به آنان که به رحمت خدا رفته اند، درود می فرستیم و برای آنان که در قید حیات اند، سلامتی و عمری دراز همراه با توفیق بیشتر را آرزو می کنیم. شایسته است دست کم نام فهرست نگارانی را که در طول تاریخ فهرست نگاری ایران تلاش کرده و سهمی در این فهرستگان داشته اند به اختصار یاد کنم با این توضیح که اولاً از افرادی نام برده شده که از فهرست آنها در این مجموعه استفاده شده است بیا سهم و نقش آنها بسیار متفاوت است و ترتیب الفبایی فقط به منظور روشی برای ثبت نام آنها است نه تقدم و تأخر یا اهم و مهم. در هر صورت برای آنهایی که در این مسیر تلاش کرده اند و امروز در میان ما نیستند، رحمت و مغفرت و برای آنها که همچنان در تلاش اند توفیق و سلامت می طلبم.

ص: 23

1- آتابای، بدری

2- آصف فکرت، محمد

3- ابن يوسف شیرازی

4- اذکائی، پرویز

5- اردلان، على

6- ارگانی بهبهانی، محمود

7- استادی، رضا

8- اشکوری، احمد

9- اشکوری، جعفر

10- اشکوری، صادق

11- اصغرزاده، اصغر

12- اصیلی، سوسن

13- اعتصامی، یوسف

14- افشار، ایرج

15- امینی، محمد حسین

16- انتظاری، رمضانعلی

17- انصاری، محمد باقر

18- انوار، عبدالله

19- انواری علمی

20- اوکتائی

21- ایزدپناه، حمید

22- برکت، محمد

23- بشری، جواد

24- بینش، تقی

25- بهروزی، علینقی

26- بیانی، مهدی

27- بیگ باباپور، یوسف

28- ترابیان، محمد

29- توفيق

30- حائری، عبدالحسین

31- حائری، محمد علی

32- حافظیان بابلی، ابوالفضل

33- حاکمی، اسماعیل

34- حجتی، محمد باقر

35- حسن زاده، حسن

36- حسینی، احمد

37- حضرتی، صادق

38- حکیم، محمد حسین

39- خانی پور، رضا

40- دانش پژوه، محمد تقی

41- درایتی، مصطفی

42- دیباجی، ابراهیم

43- ذكاء، يحيى

44- راستکار، فخرى

45- روشن، محمد

46- روضاتی، محمد على

47- ریاضی، محمد رضا

48- زادهوش، محمد رضا

49- سالاری، علیرضا

50- سمامی حائری، محمد

51- سنندجی، سلطان حسین

52- سید یونسی، میر ودود

53- شاکری، رمضانعلی

54- شریعتی، مهدی

55- شكر اللهی، احسان الله

56- شکور، علی اکبر

57- شیروانی، محمد

58- صدر هاشمی، محمد

59- صدرائی خوئی، علی

60- ضمیری، امیره

61- طاهری، شهاب

62- طباطبائی، عبدالعزيز

63- طباطبائی، محمد (منصور)

64- طيار مراغی، محمود

65- عاطفی، حسن

66- عراقی، آقامجتبی

67- عرفانیان، غلامعلی

68- عظیمی، حبيب الله

ص: 24

69- غلامی مقدم، براتعلی

70- فاضل، محمود

71- فاضل قائینی، علی

72- فاضل هاشمی، محمد رضا

73- فرزانه پور، غلامرضا

74- فرشچی، معصومه

75- فقیری، محمد صادق

76- فقیه امامی، احمد

77- قاسمی، رحیم

78- گلچین معانی، احمد

79- مایل هروی، نجیب

80- متقی، حسین

81- محقق، مهدی

82- مختاری، رضا

83- مدرسی طباطبائی

84- مدیر شانه چی، کاظم

85- مرعشی نجفی، محمود

86- معیری، زهره

87- مقصود، جواد

88-مقصود،رضا

89- منزوی، احمد

90- منزوی، علینقی

91- موسوی، میر محمود

92- ناطقی، علی اوسط

93- نظری، محمود

94- نفیسی، سعید

95- نقیبی، حسن

96- نورانی، عبدالله

97- وفادار مرادی، محمد

98- ولائی، مهدی

98- مقصود، رضا

99- هاشم پورسبحانی، توفیق

100- هدایت، محمد على

* * * * * * * * * * * * * * * *

ص: 25

توضیحات کلی در باره «فنخا»

اطلاعات این مجموعه به دو بخش کتاب شناسی و نسخه شناسی تقسیم می شود که پس از چند توضیح کلی، تحت همین دو عنوان به ترتیب گزارش می شود.

1- محدوده کار: شامل کلیه آثار خطی که اصل نسخه با عکس آن در داخل ایران موجود است و اطلاعاتی از آن (حتی بسیار مختصر و ناقص) تا نیمه اول سال 1390 شمسی/ 1431 قمری / 2011 میلادی منتشر شده یا به

نحوی در اختیار ما قرار گرفته است.

2- تلاش آن بوده است که حداکثر اطلاعات ممکن در کشور جمع آوری و در «فنخا» از آن استفاده شود. به جز فهرست های منتشر شده یا اطلاعاتی که از نسخه های خطی ایران در مجلات یا برخی ویژه نامه ها منتشر شده و ما از آنها استفاده کرده ایم، یا تک نگاری هایی که در قسمتی از آن به معرفی نسخه ها پرداخته اند، قسمتی از اطلاعات موجود در «فنخا» از سیاهه های اولیه یا با استفاده از اطلاعات اولیه رایانه کتاب خانه ها تهیه شده است یا اطلاعاتی است که توسط مؤسسه فرهنگی پژوهشی الجواد فهرست شده ولی هنوز فهرست آن منتشر نشده است که بخشی از آن با همکاری کتابخانه مجلس شورای اسلامی چاپ شده است. لذا ضمن تشکر از این مراکز بالاخص مسؤولان محترم کتابخانه ملی ایران و کتابخانه آستان قدس رضوی که اطلاعات موجود در رایانه خود را در اختیار ما نهادند و مسؤولان محترم کتابخانه مجلس شورای اسلامی که امکان دسترسی به اطلاعات موجود در دفتر ثبت نسخه های خطی خود را میسر ساختند، باید اشاره کنم که اطلاعات موجود در «فنخا» به مراتب بیش از اطلاعات نشریافته در کشور است.

3- به جهت حداکثر صرفه جویی و حداکثر بهره برداری، رموزی در «فنخا» به کار رفته است که در بخش معرفی رموز توضیح داده شده است.

کتاب شناسی

4- نام رساله و کتاب یکی از مهمترین مداخل است. آنچه در فهرست ها ثبت شده بسیار ناهماهنگ، متفاوت و بعضاً مغلوط است. برخی از نام ها نه آن است که مؤلف بر آن نهاده، بلکه نامی حدسی است که کاتب و یا فهرست نگار بدان داده اند. از این رو، بسیار پیش آمده که یک اثر با چندین نام در فهارس ثبت شده و کوچکترین اشاره ای به همانندی آنها نشده است یا این که خود مؤلف به دلایلی از اثر خود با چند نام یاد کرده و همین باعث شده که یک اثر به چندین نام در فهرست ها آمده باشد و در عین حال اشاره به همانند بودن آن نشده باشد یا این که نام اثری به دلیل ناقص بودن نسخه یا دلیل دیگری برای فهرست نگار معلوم نشده باشد و فهرست نگار با استفاده از قراین، نامی برای آن برگزیده باشد، در صورتی که اثر دارای نام مشخص بوده است و ... نتیجه آن که ما با اطلاعات پراکنده و بعضاً غیرقابل اعتمادی روبه رو بودیم که لازم بود راهی

ص: 26

برای کاستن از تفرق و اشتباه آن پیدا کنیم، کاری که با صرف وقت بسیار و تلاش مستمر انجام شد. مهمترین ابزار ما تطبيق آغاز یا انجام نسخه بود، گرچه قراین دیگری را نیز به کار بستیم تا ثبت نام کتاب اجمالاً دقیق تر آورده شود. باید اذعان کنم که تجربه تطبیق نشان داد که به فهرستی که آغاز و انجام نسخه را ثبت نکند ابداً نمی توان اعتماد کرد و خطاهایی رخ داده است که فقط با تطبیق آغاز یا انجام می توان فهمید.

در تقدم و تأخر و یا ترجیح نامی بر نام دیگر، شاید در مواردی دقت لازم را به کار نبسته باشیم ولی تلاش کردیم تا اثری را به چند نام و در چند جا معرفی نکنیم. البته این کار بیشتر در مورد نسخه هایی انجام شد که دارای آغاز و انجام بوده اند ولی درباره دیگر نسخه ها دچار محدودیت بوده ایم. در تطبیق آغاز و انجام، چه بسیار نسخه های مجهولی که شناخته شد و چه بسیار نسخه های غلط معرفی شده ای که اصلاح شد و چه بسیار نسخه هایی که گرچه نام مؤلف آن معلوم نبود، ولی در یکجا و کنار هم چیده شد تا امکان بررسی های بعدی را آسان تر کند. در مورد آثاری که دارای چند اسم بوده اند یا به چند نام در فهارس ثبت شده اند، یک نام را در ابتدا قرار دادیم و بقیه نامها در دنباله نام کتاب آمده و با علامت «» از یکدیگر جدا شده اند؛ نام های دیگر در جای الفبایی آن، به نام اول ارجاع داده شده اند. همان گونه که متذکر شدم در انتخاب نام اول، وسواس چندانی به کار نرفته است.

در انتخاب نام کتاب تصرفات مختصر دیگری نیز انجام شده است که به آنها اشاره می شود:

4-1-کلیه آثاری که با نام های «مثنوی»، «رباعی»، «چند بیتی»، «شعر»، «قصیده»، «قصاید» و نام های مشابه بوده است، در صورتی که نام مؤلف آن معلوم بوده، تحت عنوان «دیوان» آمده است و اگر مؤلف آن نامعلوم بوده، تحت عنوان «اشعار» آمده است.

4-2- این قاعده فقط در مورد عناوینی که معروف است، رعایت نشده و به همان نام در فهرست آمده است: مثل رباعیات خیام یا رباعیات بابا طاهر یا قصیده بانت سعاد یا قصیده برده و ...

4-3 - عناوینی چون «رساله در ...» و یا «کتاب ... در ابتدای نام کتاب، یا حذف شده یا در انتهای نام داخل () قرار داده شده است. بنابراین چنین آثاری را منهای این کلمات باید جستجو کرد.

4-4 - این قاعده در مورد کلماتی چون «مختصر»، «منتخب» «ترجمه» نیز به کار رفته است. در این موارد نام اصلی اثر ابتدا آمده و کلمه ترجمه یا مختصر یا منتخب در آخر نام کتاب و داخل () آورده شده است. لازم به ذکر است این رویه در مورد کتاب هایی اعمال شده که مترجم یا مختصر کننده یا انتخاب کننده، نام مشخص دیگری به اثر نداده باشد. به عنوان مثال مختصر تحفه الابرار به «تحفه الابرار (مختصر)» تغییر یافته است.

4-5- منظومه هایی که دارای نام مشخص بوده اند، تحت همان نام آمده است.

ص: 27

4-6 - آثاری که ابتدای آن کلمه منظوم و یا منظومه بوده، مثل «منظومه ای در منطق»، بدین شکل تغییر یافته: «منطق منظوم» یا «المنطق (منظومه)».

4-7 - عباراتی که در ابتدای نام کتاب آمده و معنایی جهت راهنمایی ندارد مثل «قسمتی درباره ربا» و مانند اینها، به عنوان «ربا» تغییر یافته و عبارت حذف شده در قسمت مباحث افزوده شده است. لازم به ذکر است که این رویه بیشتر در مورد کتاب هایی پیش آمده که نام ذکر شده، از طرف فهرست نگار بدان داده شده و نام اصلی کتاب نمی باشد.

4-8 - کلیه رساله های حدیثی که نام خاصی نداشته و فهرست نگاران نام های ناهماهنگ و مختلفی بدان داده اند، همگی تحت عنوان «احادیث» آمده است.

4-9 - در مورد کتاب ها و رساله هایی که محتوی دعا بوده اند و اکثراً فاقد مؤلف اند و با نام های بسیار متفاوت و ناهمگون ثبت شده اند، همگی تحت عنوان «ادعیه» آمده اند، جز کتاب هایی که دارای نام مشخص بوده اند که تحت همان عنوان آمده است.

4-10- چون تمامی محتوای مجموعه ها تفکیک شده و جدا جدا در فهرستگان آورده شده است، بنابراین مجدداً تحت عنوان «مجموعه» نخواهد آمد. جز در مورد مجموعه هایی که چند رساله از یک مؤلف را در خود جای داده است که این مجموعه ها تحت عنوان «رسائل» و در جای الفبایی خود آمده است.

4-11- عنوان نسخه هایی که با نام «مجموعه» در فهرست ها آمده اند ولی محتوای آنها نشان می دهد که شامل رساله های جدا و قابل تفکیک نیستند، به «جنگ» تغییر یافته است. برعکس آن، عنوان نسخه هایی که نام «جنگ» بدانها داده شده است، ولی رساله های جدا جدا و قابل تفکیک دارند، به «مجموعه» تغییر یافته و کلیه رساله های آنها جدا جدا در «فنخا» معرفی شده است.

4-12- عناوینی چون «پراکنده ها»، «گوناگون» و ... همگی تحت عنوان «متفرقات» آمده است.

4-13- عناوینی چون «بياض» یا «جنگ» گرچه از جهاتی همپوشانی دارند ولی برای این دو عنوان به نظر فهرست نگار اعتماد کردیم و هر چه در فهرست آورده اند، در «فنخا» نیز گنجانیده ایم.

4-14 - در مورد کتاب های عربی که نام کتاب با الف و لام اضافی آمده، در ردیف الفبایی، الف و لام اول کلمه لحاظ نشده و حروف بعد از الف و لام ملاک ترتیب الفبایی بوده است. این رویه در مورد کلیه کلمات عربی موجود در عنوان کتاب رعایت شده است. به عنوان مثال: المنطق، در حرف میم آمده است و کلمه آداب نکاح» و «آداب النكاح» علی رغم تفاوت نوشتاری در کلمه دوم، در دو جا ثبت نشده اند. بنابراین

ص: 28

مراجعه کننده محترم باید به این تفاوت ها توجه کند و عبارات عربی در نام کتاب را منهای الف و لام زاید دنبال کند و جستجوی خود را تا یافتن نام کامل اثر دنبال نماید. ضمناً این قاعده در مورد ارجاعات نیز اعمال شده است.

4-15 - در سیستم ارجاعات مهمترین کار، ارجاع نام دیگر کتاب به نام انتخاب شده است که حداکثر تلاش در این خصوص صورت گرفته است. در برخی کتاب ها یا رساله ها، ارجاعاتی جهت راهنمایی صورت گرفته با این که نام دیگر یک اثر محسوب نمی شود. ولی بدان جهت که در راهنمایی مراجعه کننده مهم تشخیص داده شد، از آن استفاده شده است.

5- بعد از نام و نام های دیگر کتاب، و در همان ردیف، موضوع و زبان اثر آمده است و با علامت/ از هم جدا شده است. در ثبت موضوع گرچه مفیدتر آن بود که ثبت موضوع، دقیق تر و جزئی تر باشد، ولی به دلیل عدم رعایت این مطلب از جانب تمامی فهرست نگاران و عدم امکان دسترسی کامل ما به نسخه های ما نیز از موضوعات کلی استفاده کردیم.

6- در خط بعد آوانگاری لاتین نام کتاب آمده است. گرچه این کار مخالفان و موافقانی داشت و برای ما نیز تنگناها و مشکلاتی پدید آورد ولی در مجموع، بودن آن را ترجیح دادم. در آوانگاری لاتین علائم برای عبارات عربی و فارسی متفاوت است و لذا فهرست جایگزین کلمات عربی و فارسی پیش از همین مقدمه توضیح داده شده که باید برای تلفظ صحیح به آن مراجعه کرد.

7- دومین مدخل بسیار مهم نام مؤلف است که در این مدخل چند کار اساسی در «فنخا» دنبال شده است که به آن اشاره می شود

7-1- یکسان سازی و تلاش برای ثبت هماهنگ نام مؤلفان ضرورتی است که مدتهاست متخصصان اطلاع رسانی در کشور برای آن تلاش کرده اند تا از ناهماهنگ نویسی بکاهند و راه را برای طبقه بندی کار آمد اطلاعات - بدون ریزش و اختلاط - فراهم سازند. نام نویسنده امروز در طبقه بندی اطلاعات مهمترین مدخل است و سرشناسه قرار می گیرد گرچه در گذشته نام اثر، بیش از نام نویسنده مورد توجه بوده است و به نظر نمی رسد با تحولات پیش آمده در تولید علم، این گذشته تکرار شود و اثری بتواند بیش از مؤلف آن شهرت پیدا کند. شاید تعمیم این رویه، که در مورد کتاب های چاپی بیشتر معمول است، به نسخه های خطی چندان درست نباشد. از این رو، ما در «فنخا» نام کتاب را اصل قرار داده ایم ولی همان وسواس را درباره نام نویسنده نیز به کار بردیم تا رسیدن به اطلاعات از طریق نام نویسنده نیز بدون اختلاط صورت گیرد. اولین اثر مورد استفاده در مورد نام مؤلفان، کتاب «مستند مشاهير» کار کتابخانه ملی ایران بود. به نظر ما این کار می تواند مبنا باشد، گرچه

ص: 29

فهرست نگاران نسخه های خطی کمتر از آن استفاده کرده اند. مبنا قرار دادن «مستند مشاهیر» به معنای عدم وجود نقص در این کار نیست و ما تلاش نموده ایم با رعایت اصول کار، برخی از نواقص آن کاسته شود. این کار گرچه زمان بسیاری را به خود اختصاص داد ولی تمامی آثار خطی ایران به یک روش مشخص و نسبتاً استاندارد در آمد. امیدوارم فهرست نگاران محترم و معزز با رعایت اصول به کار رفته در این فهرستگان، روش هماهنگ تری را در تدوین فهرست های آینده دنبال نمایند تا زحمت آنها کاربردهای بهتری داشته باشد.

7-2- برای تدوین و مستند کردن نام مؤلفان، ابتدا تمامی اطلاعات درج شده در مستند مشاهیر ثبت و در رایانه ذخیره شد و پس از آن با استفاده از تراجم و اطلاعات موجود در فهرست ها به تکمیل آن پرداخته شد و اشتباهات احتمالی مرتفع گردید و بعضاً نام مستندشده در مستند مشاهیر تغییر یافت و نام های مستند نشده - که اندک هم نبود - به آن افزوده شد و البته در این کار همان قواعد به کار گرفته شده در مستند مشاهير رعایت شد. در ادامه برای فراهم آوردن یک بانک جامع تر مؤلفان، اطلاعات بیشتری به صورت مستند آماده و در سیستم ثبت گردید تا در مراحل بعدی کار استفاده شود؛ همچون مذهب مؤلف به صورت سامان یافته، جنسیت، تخصص ها و جهت فکری او و اطلاعات دیگری که ممکن بود در بهره دهی بیشتر به کار آید. به مرور ما دارای یک بانک اطلاعات نسبتاً کار آمد از مؤلفان شدیم که توانمندی ویژه ای در تنظیم و استخراج مطالب دارد و با ضمیمه شدن به بانک اطلاعات نسخه های خطی جهان اسلام، امکان تنظیم و تدوین گزارش های بسیار متنوعی را فراهم نمود؛ به عنوان مثال تفکیک آثار شيعه، اسماعیلیه، زیدیه، سنی با تفکیک مذاهب چهارگانه و غیر آن؛ امکان گزارش از تألیفات در قرن خاص، امکان گزارش گیری از آثار عارفان، فیلسوفان، متکلمان، ریاضیدان ها، شعرا، موسیقیدان ها، پزشکان، فقیهان و دیگر تخصص های موجود و ....

7-3 - در مستند نمودن نام مؤلف، همان روش مستند مشاهیر دنبال شده و در مورد تاریخ وفات و تولد مؤلف، سال هجری قمری مبنا قرار گرفته است، چون کاربرد بیشتری در مورد مؤلفان نسخه های خطی دارد.

7-4- تلاش شد حتی المقدور سال تولد و وفات مؤلف استخراج و ثبت شود و در صورت نامعلوم بودن، قرن زندگی مؤلف را تعیین کنیم که البته درباره همه مؤلفان موفق نشدیم ولی اطلاعات بسیاری از مؤلفان را کامل کردیم.

تاریخ سمت راست خط تیره «-» سال تولد و تاریخ سمت چپ خط تیرہ سال وفات مؤلف است و علامت «ق»، «ش»، «م»، «قم»، «ق ه.» بعد از تاریخ، به ترتیب سال قمری، سال شمسی، سال میلادی، قبل از میلاد و قبل از هجرت است.

7-5- برخی از سال های تولد و یا وفات مورد اختلاف است که علامت سؤال (؟) قبل از سال تولد یا وفات نشان

ص: 30

اختلاف در سال می باشد.

7-6- در مورد نام مؤلف، پس از نام خانوادگی یا لقب او (در صورت وجود)، بعد از یک ویرگول (،) فقط نام مؤلف و نام پدر او آمده است.

7-7- اگر نسبت اثری به مؤلف محتمل یا مورد شبهه و اختلاف باشد، قبل از نام مؤلف علامت سؤال (؟) آمده است و این علامت در ابتدای نام مؤلف به معنای منسوب بودن اثر به مؤلف است.

7-8- نام مؤلف در تمامی آثار معرفی شده از او در این فهرستگان، یکسان ثبت شده و از این جهت منحصر به فرد است، گرچه هنوز دچار کمبودها و مشکلاتی است که به مرور باید مرتفع کرد.

7-9- در مورد برخی از نام ها، نام مشهور شده او را به نام واقعی مؤلف ترجیح دادیم چون آن را زودیاب تر از نام واقعی او دانستیم همانند «شهید ثانی»، «شهید اول»، «شیخ بهائی»، «صاحب معالم» و «صاحب جواهر» که شاید نام واقعی آنها برای بسیاری از افراد غریب و نا آشنا باشد. البته در نمایه مؤلفان «فنخا»، تمامی اسامی دیگر مؤلف را که در منابع و فهارس آمده با ارجاع کامل به نام مستند شده برگردانیده و راهنمای کاملی برای آن در نظر گرفته ایم.

8- پس از نام مؤلف، آوانگاری لاتین آن همراه با تبدیل تاریخ تولد و وفات به سال میلادی آورده شده است.

لازم به ذکر است علامت های به کار رفته در آوانگاری برای اسامی مؤلف، همگی بر اساس جایگزین فارسی است.

9- از کارهای دیگر، ثبت وابستگی اثر به اثری دیگر است. این کار بیشتر در مورد حاشیه ها، شرح ها، تعليقه های ترجمه های منتخب ها، مختصرها و ... صورت گرفته است. در این موارد بعد از عبارت «وابسته به:» نام کتاب به صورت کامل و همان گونه که در این «فهرستگان» ثبت شده، همراه با نام مؤلف آن، همراه با تاریخ تولد و وفات او آمده است و می توان آن را به راحتی در جای الفبایی آن در «فنخا» پیدا کرد. البته ثبت این وابستگی در صورتی است که نسخه ای از اثر اصلی در ایران موجود باشد. از این جهت این فهرست منحصر به فرد است.

10- در سطر بعدی، اگر مؤلف کتاب را برای کسی نوشته یا به کسی اهداء نموده باشد با عنوان «اهدا به:» تذکر داده شده است.

11- در سطر بعد اگر تاریخ تأليف اثر معلوم باشد یا محل تالیف آن مشخص باشد با عنوان «تاریخ تالیف» و «محل تالیف» گزارش شده است.

ص: 31

12- پس از آن گزارشی خلاصه از کتاب داده شده است. دست مایه اصلی ما در تهیه این کتاب شناسی ها گزارشی است که فهرست نگاران از محتوای اثر به دست داده اند. البته برخی از رساله ها یا کتاب ها چون هیچ گزارشی از آنها در فهرست ها موجود نبوده است و دسترسی ما نیز به اصل نسخه برای تهیه گزارش میسر نبود، فاقد کتاب شناسی اند. لازم به ذکر است که اگر گزارش فهرست نگاری را جامع و کامل یافتیم و از آن به عينه استفاده کردیم، در پایان گزارش نام گزارشگر را آورده ایم جز درباره برخی کتاب ها که فقط یک نسخه داشته است که با توجه به آدرس آخر نسخه و مشخص بودن گزارشگر، تکرار آن را ضروری ندانسته ایم.

13- تلاش شده یک آغاز و انجام کامل از اثر گزیده شود و نسخه ها با تطبیق با آن ارزیابی گردند. آغاز و انجام بعد از کتاب شناسی همان نمونه است تا کار تطبيق را تسهیل کند.

14- بعد از آن اطلاعات چاپ آمده که با استفاده از منابع گوناگون تهیه شده است. در ثبت اطلاعات چاپ به ذکر همه چاپ ها نپرداختیم و فقط در پی آن بودیم که اگر اثری به چاپ رسیده تذکر داده شود. البته عدم وجود اطلاعات چاپ به معنای آن است که ما به اطلاعاتی درباره چاپ آن دست نیافته ایم، نه آنکه آن اثر حتماً چاپ نشده است.

15- پس از اطلاعات چاپ، مآخذ عمومی در میان [ ] آمده است.

16- اگر اثری دارای شرح، حاشیه، تعليقه، ترجمه و ... باشد و از آن در ایران نسخه ای معرفی شده باشد تحت عنوان «شروح و حواشی» معرفی شده است که باید آن را برخی از شروح و حواشی دانست. شکل معرفی آن فقط با عنوان نام کتاب و مؤلف و تاریخ تولد و وفات اوست و به همان شکل نیز در «فنخا» و در جای الفبایی آن قابل یافتن است.

نسخه شناسی:

17- قبل از معرفی برخی نسخه ها از دو کلمه «همانند» و «غیر همانند استفاده شده که مربوط به کتاب هایی است که فاقد نام مؤلف اند، ولی نام مشترکی دارند. آنجا که نسخه های معرفی شده از یک اثر باشند، از کلمه «همانند» استفاده شده بدان معنی که همه نسخه ها مربوط به یک اثر هستد؛ ولی اگر نسخه ها رساله های متفاوتی باشند که فقط نام مشترک دارند، از «غیر همانند» استفاده شده بدان معنی که نسخه های یکی نیستند.

18- بعد از مداخل کتاب شناسی، معرفی نسخه ها آغاز می شود که در ابتدای آن شماره ای است که از 1 آغاز می شود و تعداد نسخه های یک کتاب را نشان می دهد و اگر کتابی فقط دارای یک نسخه باشد، شماره ای در ابتدای آن قرار ندارد.

ص: 32

19 - بعد از شماره، سه مدخل اساسی ثبت شده است که برای مشخص بودن با خطوط سیاه و در یک سطر چیده شده است: 1- نام شهری که نسخه در آن نگهداری می شود؛ 2- نام محلی که نسخه معرفی شده در آنجاست و عمده آنها کتابخانه های عمومی و خصوصی است. البته نام اکثر این مراکز خلاصه شده است و برای شناخت نام کامل آن به بخش توضیح رموز مراجعه نمایید؛ 3- شماره نسخه، یعنی شماره ای که نسخه را می توان با آن شماره در آن کتابخانه پیدا کرد. به عنوان مثال در عبارت «تهران - دانشگاه، شماره نسخه: 7191/11 »، «تهران»، نام شهری است که کتابخانه در آن قرار دارد؛ «دانشگاه» به معنای کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، مکانی است که نسخه را نگهداری می کند؛ «شماره نسخه: ...» به معنای شماره ای است که به نسخه در کتابخانه مذکور داده شده است. بنابراین برای مراجعه به نسخه باید این شماره را در نظر گرفت. در ثبت شماره بازیابی نسخه اگر نسخه حاوی یک اثر باشد، شما یک شماره خواهید دید و اگر مجموعه ای باشد که در آن چند رساله قرار دارد، بعد از شماره اصلی نسخه، شماره ای قرار دارد که جای این رساله را در آن مجموعه نشان می دهد. مثلاً در نمونه بالا شماره 7191 شماره نسخه است و شماره 11 که بعد از خط مورب / قرار دارد نشان دهنده این است که این رساله یازدهمین رساله آن مجموعه می باشد. البته فقط در شماره کتابخانه گلپایگانی قم، تفاوتی دیده می شود که شماره ها را افزایش داده است. شماره این کتابخانه دارای سه قسمت است: دو شماره در ابتدا از سمت چپ که با خط مورب/ از هم جدا شده است. این دو شماره مربوط به قفسه هاست که در کتابخانه شماره اول صورت و شماره بعد در مخرج قرار دارد. سپس بعد از خط تیره (-) شمارهای دیگر قرار دارد که شماره نسخه محسوب می شود ولی برای یافتن نسخه دو شماره اول مورد نیاز است. البته اگر نسخه دارای چند رساله باشد بعد از شماره آخربا خط مورب (/) مشخص شده که نشان دهنده جای این رساله در آن مجموعه است.

20- بعد از اطلاعات اولیه نسخه، آغاز و انجام نسخه آمده است. در این قسمت اگر در فهرست، آغاز و انجام ثبت شده باشد، چنانچه آغاز و انجام نسخه با آغاز و انجام کتاب (نمونه) در ذیل کتاب شناسی، برابر باشد، عنوان آغاز و انجام: برابر» آمده است بدان معنی که این نسخه آغاز و انجامی هماهنگی با نمونه دارد. اگر فقط آغاز یا فقط انجام آن برابر نمونه بوده، در برابر همان کلمه «برابر» آورده شده و تفاوت دیگری به عینه ذکر شده است. عدم ذکر آغاز یا انجام به معنای آن است که نسخه در فهرست فاقد آغاز یا انجام یا هر دو بوده است.

21- در سطر بعد به ترتیب این اطلاعات آمده است: 1- اگر نسخه در فهرست ناشناس (فاقد نام مؤلف یا نامی مشخص برای کتاب) باشد و در «فنخا» شناخته شده باشد یا اگر تفاوتی در نام کتاب بین فهرست و «فنخا» وجود داشته باشد در این قسمت توضیح داده می شود، همچنین هر توضیحی که مربوط به تفاوت مأخذ اصلی با «فنخا» باشد در ابتدا آورده می شود. در دنبال آن مباحث نسخه آورده می شود، بدین معنا که اگر نسخه

ص: 33

بخشی از کتاب یا جلدی مشخص از کتاب های چندجلدی باشد، تذکر داده خواهد شد. در مورد نسخه های عکسی اطلاعات مربوط به نسخه اصل آنها در همان ابتدا خواهد آمد (تنها در مورد جلد اول نسخه های عکسی کتابخانه دائره المعارف بزرگ اسلامی اطلاعات نسخه اصل آورده نشده چرا که همه نسخه های این مجلد عکس هایی از نسخه های موجود در کتابخانه خصوصی اهدایی زین العابدین ابراهیمی می باشند). لذا این مطالب در تمامی نسخه ها موجود نیست فقط در اطلاعات نسخه هایی دیده می شود که نیازمند این توضیحات می باشند. 2- خط نسخه؛ 3- کاتب نسخه. اگر نسخه دارای نام كاتب باشد بعد از «كا:» آورده شده و اگر فاقد نام کاتب باشد کلمه «بی کا» آمده است یعنی بدون نام کاتب؛ اگر نسخه به خط مؤلف باشد عبارت «کاتب = مؤلف» آمده است بدان معنی که نسخه اصل و به خط مؤلف می باشد؛ 4- تاریخ کتابت نسخه: اگر تاریخ کتابت نسخه معلوم باشد با عنوان » تا:» تاریخ کتابت آورده شده است. در برخی نسخه ها تاریخ دقیق کتابت معلوم نیست و قرن آن (که معمولاً حدس فهرست نگار است) ذکر شده که ما نیز همان تاریخ را آورده ایم. در برخی نسخه ها نه تاریخ کتابت و نه قرن آن معلوم نشده ولی تاریخی در تملك ها، مهرها، یادداشت ها، رساله های دیگر آن مجموعه و .... ذکر شده که حداقل می رساند تاریخ کتابت نسخه همزمان یا قبل از آن تاریخ بوده است. در این موارد بعد از کلمه «تا:» عبارت «با تاریخ ...» را آورده ایم و این کلمه بدان معنی است که در نسخه چنین تاریخی آمده و تاریخ کتابت آن قبل از این تاریخ است؛ در صورت مشخص نبودن تاریخ کتابت نسخه، کلمه «بی تا» آمده است، به معنی بدون تاریخ کتابت؛ 5- اگر محل کتابت نسخه معلوم باشد بعد از کلمه «جا:» به معنی محل کتابت آورده شده و اگر معلوم نباشد، ذکری از آن نیامده است؛ 6- اگر نسخه افتادگی داشته باشد بعد از آن با کلمه «افتادگی:» در آغاز یا انجام یا وسط ذکر شده است؛ 7- بعد از آن توضیحات اضافی نسخه خواهد آمد که عبارت است از تصحیح، با عبارت: «مصحح»، دارای حاشیه یا تعليقه، با عبارت: «محشی»، علامت بلاغ، مقابله و سماع، ذكر تملك ها و مهرها، اطلاعات وقف و اهدا، یادداشت های مفید و روشن، تزئینات، جدول، سرلوح ها، کتیبه ها و غیره، که تلاش شده است به صورت خلاصه گزارش شود. 6- نوع کاغذ؛ 7- مشخصات جلد (البته گاهی به صورت تلخیصی)، 8- تعداد برگ ها (با حرف «گ» بعد از عدد) یا صفحات (با حرف «ص» بعد از عدد)؛ 9- تعداد سطرها؛ 10- اندازه سطرها، داخل ()؛ 11- قطع؛ 12؛ اندازه صفحات. پس از آن در داخل قلاب [] نام مأخذی است که اطلاعات نسخه از آن نقل شده است. در نقل مأخذ اگر نام فهرست و نام مرکز نگهداری تقریباً همانند باشد، علامت «ف» قرار دارد که به معنای فهرست آن کتابخانه است و شماره یا شماره های بعد، شماره جلد و صفحه مأخذ می باشد. شکل کار در نشانی دهی مأخذ بدین گونه است که شماره اول از سمت چپ، شماره صفحه است و شماره بعد از خط تیره شماره جلد مأخذ است. اگر مأخذ چند جلدی باشد، مثلاً [ف: 2- 245] یعنی فهرست جلد دوم صفحه 245. اما در مورد مأخذی که نام آن متفاوت با نام محل نگهداری است، نام مأخذ به صورت اختصاری آمده است که برای شناخت نام کامل آن باید به قسمت توضيح رموز

ص: 34

واختصارات مراجعه شود.

چیدمان «فنخا»

شکل تنظیم و چیدمان کتاب ها و رساله ها در «فنخا» از قاعده خاصی پیروی می کند که به برخی از موارد مهم آن اشاره می شود:

1- فهرست بر اساس نام الفبایی کتاب ها و از حرف «آ» تا «ی» مرتب و چیده شده است.

2- در مرتب سازی نام کتاب هایی که عربی است و ابتدای آن با الف و لام زاید آغاز شده، الف و لام زاید، در مرتب سازی لحاظ نشده و حرف سوم آن به عنوان اولین حرف ملاک بوده است. این قاعده در مورد کلمات دوم و سوم و ... نیز رعایت شده است، به جز در مواردی خاص جهت کنار هم چیدن های ضروری. بنابراین باید کلمات را منهای الف و لام زائد اول آن در کلمات عربی در نظر گرفت.

3- کتاب هایی که دارای یک اسم اند ولی مؤلفان متفاوت دارند، همانند «آداب البحث»، جهت اعمال رویه ای مناسب، کتاب ها به ترتیب تاریخ وفات مؤلفان از اقدم به متأخر چیده شده اند تا سیری تاریخی از آن بحث را به خواننده منتقل نماید و برای این منظور اجمالاً دستکاری ها و یا خروج از قاعده مرتب سازی نیز به کار برده شده است.

4- کتاب های همانند که بدون نام مؤلف بوده است پس از کتاب های دارای مؤلف چیده شده است.

5- کتاب هایی که مؤلف آن معلوم بوده ولی سال یا قرن زندگیش به دست نیامده و دارای کتاب همنام بوده، معیار برای جاسازی آن، تاریخ قدیمی ترین نسخه آن بوده است.

6- در صورتی که کتاب، همنام و دارای مؤلف باشد و تاریخی برای مؤلف و نسخه آن ثبت نشده باشد، بعد از کتاب های دارای مؤلف و تاریخ چیده شده است.

7- در چیدن کتاب های همنام، زبان و موضوع اثر مد نظر قرار نگرفته است و آن آثار با هر زبان و موضوعی بوده، بر اساس زمان مؤلف آن مرتب شده است.

8- کتاب هایی که دارای چند نسخه بوده است، چینش نسخه ها بر اساس قدمت آنها مد نظر بوده است.

9- اگر در میان نسخه های یک کتاب، نسخه ای به خط مؤلف دانسته شده حتی اگر تاریخی برای آن در فهرست ثبت نشده باشد، آن نسخه ها عموماً مقدم آورده شده است.

10- رعایت چیدن نسخه ها بر اساس تقدم كتابتی، در مورد نسخه های پراکنده که ممکن است یک کتاب

ص: 35

هم نباشند رعایت شده است. مثلاً در مورد عناوین عامی چون «ادعیه» یا «احادیث» که تعداد بسیاری نسخه غیر همانند وجود دارد، چیدن نسخه ها بر اساس قدمت آنها می باشد.

تشکر

برای به سامان رسانیدن این مجموعه، در طول سالیان دراز مدیون افرادی بسیاری بوده ام از خانواده و نزدیکانم گرفته که می بایست کار 12 تا 14 ساعته مرا تحمل کنند و توقعات معمولی از من را نادیده بگیرند تا اساتید و دوستانم که در طول راه سخت و نفس گیر مرا همراهی کردند و مدد رساندند. از توجه و تشویق ها و گره گشایی های ویژه فرهنگیان شایسته ایران و اسلام باید تشکر کنم که با درایت و شناختی که در این حوزه داشتند و اهمیتی که به پایه های اصلی فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی می دادند، همواره بر ادامه کار و به سرانجام رسانی آن تأکید داشتند و برای من قوت قلبی تمام بودند.

از همکاران و دوستان صمیمی ام در مؤسسه فرهنگی - پژوهشی الجواد که سال های دراز با شکیبایی و کم توقعی مرا همراهی کردند تا این کار به سرانجام رسد، بالاخص از دوست گرامی و فاضلم حجه الاسلام و المسلمین عباسعلی علیزاده که از ابتدای تأسیس مؤسسه تا امروز زحمت مدیریت آن را به دوش کشیده است سپاسگزارم که اگر این همدلی نبود یا کار متوقف می شد یا سال های بسیار دیگر به طول می کشید و مرا فرسوده می کرد. از فرزند فاضلم آقا مجتبی که مجدانه پدر را در سرانجام رسانی آن یاری کرد و رنج سنگین ویرایش آن را به عهده گرفت و همچنین دخترم محبوبه که با علاقه و پشتکار همراهی پدر را ترجیح داد و به سنگ دست من تبدیل شد، سپاسگزارم.

در پایان باید از ریاست محترم سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران جناب آقای دکتر صلاحی که با روشن بینی و بلندنظری پیشنهاد چاپ این مجموعه را پذیرفت تشکر نمایم.

امید دارم کار عرضه شده مورد توجه عالمان و فرهیختگان قرار گیرد و با نقد و آشکار سازی کاستی های آن - که حتماً اندکی نیست مرا رهین منت خویش سازند تا در آینده مجموعه ای کم نقص تر داشته باشیم.

مشهدمقدس

دیماه 1390 شمسی

صفر 1433ق

مصطفی درایتی

ص: 36

المقدمه

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»

إنّ «الفهرس الموحّد للمخطوطات الإيرانية» الذي يطلق عليه اختصاراً اسم «فنخا» هو فهرس عام، يحتوي كافّة المعلومات التي نشرت حول المخطوطات الإيرانية من بدء الفهرسة في ايران عام 1344ه . المصادف لعام 1926م و 1305 ه .. ش، حتى مؤتنف عام 1431 ه . المصادف لعام 2011م و 1390ه .. ش، في فهرس أو مجموعات و مجلّات أو كتابات متفرّقة، أو ما وصل إلينا بنحو آخر. و يشمل هذا الفهرس معلومات حول المخطوطات المكتوبة أو المصوّرة (الفوتوغرافية )الموجودة في ايران فقط، ولا يشمل المخطوطات المكتوبة في البلدان الأخرى، أو المخطوطات التي يحتمل أنّها خرجت من ایران. و قد استخرجت هذه المعلومات ممّا يزيد على 500 فهرس مفصّل أو مختصر، و صنّفت بترتيب جديد لتيسير الحصول على معلوماتها. و تبلغ المخطوطات المعروضة في هذه الموسوعة أكثر من 320000 عنوان، كما أنّ هناك كثيراً من المخطوطات في ايران لازالت مغمورة و مجهولة، و لم يصدر فيها فهرس أو معلومات، بيد أنّ هذا القدر من المعلومات الصادرة يدلّ على أنّ ایران تتصدّر الدول التي أحصت مخطوطاتها. إنّ «فنخا» ثمرة جهد جهید و فخر تليد لأكثر من مائة مفهرس ایراني طول 90 عاماً تقريباً، قدّموا خلالها فهارس منظّمة.

إنّ الحجم الكبير لخزانة المخطوطات الايرانية كانت مضماراً لمساعي المفهرسين الايرانيين و نشاطهم، فانكفأوا بما أوتوا من جهد على عرض تاريخ أسلافهم و حضارتهم و آثارهم الباقية، فكانت بحقّ ذات حجم عظیم و رصيداً حقيقياً

ص: 37

للشعب الايراني و رأسمال عظيماً للباحثين، و للموسوعيين الايرانيين، و علماء الاسلام، و محقّقي الفروع المختلفة. و لكن ممّا يفت في العضد أنّ جهد المفهرسین و عناءهم أضحى نسياً منسيّاً، و استغني عن تجارتهم أرباب العمل لأسباب شتّی، و منها عدم رعاية القواعد و الأصول بالتساوي في عملهم و ابتکاراتهم الفطرية. و تسعى «فنخا» إلى إعداد موسوعة من خلال جمع هذه المعلومات المشتّتة و المتباينة، و توحيد الموضوعات الأصلية، و تنضيد المعلومات المتناثرة، و إيجاد الترابط بينها، حتى تجعل - عند إبراز عظمة الشعب الإيراني العلمية و الثقافية السالفة - في دائرة التحقيق و الدراسة، و تكون رصيداً للباحثين في الحقول المختلفة.

وكان الباعث على تدوين هذه الموسوعة أمران أساسيّان:

1- استبدال المعلومات المتباينة و المتناثرة بموسوعة منظّمة، لابراز حجم و أهمية الكنوز الايرانية المدوّنة.

2- تکوین رصيد من المعلومات للمراكز التحقيقية و للباحثين في هذا الميدان.

و يلزم لتحقيق هذين الأمرين أن تعرّف الموضوعات الأصلية و الفرعية، و أن توضع خطّة لترتيبها و تنسيقها. فأخذ بنظر الاعتبار موضوعان: «اسم الكتاب» و «اسم المؤلّف»، و أصبحا مستندين بعد أن صرف فيهما جهد كبير ووقت كثير . و «فنخا» - الفهرس الموحّد- هو «الأثر المحوري»، و اختير لاسم الكتاب لفظ «المشهور» الذي شاع استعماله في المخطوطات، و استخدام لفظ «المشهور الثاني» لاسم المؤلّف. و استغرق التسجيل النهائي لاسم الأثر وقتاً طويلاً، نظراً إلى الاختلاف الفاحش في الفهارس و المصادر، و احترازاً من عرض أثر بأسماء متعدّدة في «فنخا» قدر المستطاع، و وضع دليل للعثور على المعلومات المنشودة بالرجوع إلى الأسماء الأخرى حسب نظام الألفباء للحروف. ولانزعم أنّ في هذا المشروع نقصاً، غير أنّ ما أنجز في مضماره قليل و نادر، رغم العقبات الكبيرة و تعذّر الإلمام بجميع المخطوطات و العيوب التي تشين الفهارس و المصادر. وقد روعي تنظيم أسماء المؤلّفين و توثيقها بنفس المقياس منذ البداية. و يظهر التباين و الاضطراب و الأخطاء في موضوع اسم المؤلّف في الفهارس أكثر من اسم الكتاب بكثير، و كان الاضطراب يزداد فيه حسب عدد المفهرسین، و هذا الأمر يؤدّي أحياناً إلى حيرة المحقّقين، رغم أنّ الفهرس أعدّ ليكون لهم دليلاً. وقد أفرغ المجهود في مماثلة اسم المؤلّف، لكي يسجّل في جميع مواضع «فنخا» على وتيرة واحدة و نسق منتظم. ولعلّ فيه عيوباً ينبغي إصلاحها في المستقبل، غير أنّنا نتعهد بأنّ «فنخا» ذات آلية خاصة في هذا المضمار.

لقد انتخبت المعلومات في «فنخا» و رتّبت على نسق فاتّصفت بما يلي:

1- وثائقية و ذات مصادر معلومة.

2- تيسير تقويمها و الحكم عليها من قبل من يرجع إليها.

3- عدم إهمال المعلومات اليسيرة و الخطيرة المعدّة التي قد تنفع المحقّقين بنحوما في المجالات الخاصة، أي من يستفيد من المعلومات المنشودة من عامة المحقّقين و خاصتهم.

4- مراعاة التناسق و التماثل في عرض المعلومات.

ولم تشمل هذه القواعد بعض معلومات «فنخا» إمّا لعدم وجود معلومات كاملة، فكانت تقادیر ناقصة، و إمّا لندرة المعلومات المشابهة لها في هذه الموسوعة.

ص: 38

وقد استغرق جمع هذه المعلومات و إعدادها و تنظيمها أكثر من عقد من الزمان، و نشرناها بمساهمة بعض المعاونين في مؤسسة المواد الثقافية التحقيقية، و نتوقّع أن تتكوّن هذه الموسوعة من نحو أربعين مجلّداً، و نأمل أن تنشرها المكتبة الوطنية في ايران بعد سنتين. و لهذه الموسوعة العظيمة (12) مسرداً ، تسهّل الانتفاع بالمعلومات للاحتياجات المتنوّعة إلى أقصى غاية، و ستكرّس إليها في النهاية بضعة أجزاء من الموسوعة. و أمّا المسارد الموجودة فهي: مسرد المؤلّفين، و لعلّه يتكوّن من جزأين، و المسرد الموضوعي، و مسرد الكتب العربية و الفارسية و التركية و الأردو، و مسرد النسّاخ، و مسرد الواقفين، و مسرد المهدين، و مسرد مكان التأليف، و مسرد مكان النسخ، و مسرد الختم، و مسرد الكتب التي نسخت بخطّ المؤلّف، و مسرد الأعلام، و هي الأعلام الواردة في الوصف ولم يرد لها ذكر في المسارد الأخرى، و مسرد الأمكنة.

و قد رتّبت «فنخا» و دوّنت وفق أسماء الكتب، و تستوعبها بلغاتها و موضوعاتها قاطبة. و يقتصر النطاق المحدّد لفهرس «فنخا» على النسخة الأصلية أو المصوّرة للكتاب الموجود في ايران فقط، و على المعلومات المنتشرة منه أو المفوّضة إلينا بنحوما، مهما كانت قليلة، ولكنّها مشخّصة و مميّزة.

و استخدمت رموز و علامات مختصرة في «فنخا» للحدّ من تكرار بعض الأسماء، فيحال القارئ إلى صفحات الرموز و الاختصارات في بداية كلّ جزء لتوضيح المقصود.

توضيح حول «فنخا»

رتّبت موسوعة المعلومات «فنخا» في بابين: علم الكتاب «الببليوغرافيا»، و علم المخطوطات، و فيما يلي توضيح موجز لكلا البابين:

علم الكتاب:

1- اسم الرسالة و الكتاب: إنّ ما سجّل في الفهارس غير منظّم و مختلف، و يشين بعضه الأخطاء فلايعتمد عليه. وقد بذل جهيد ثقیل و وقت طويل لازالة هذه العيوب و تقليص الاضطراب و الأخطاء في هذه المعلومات. وكان أهمّ وسائلنا تطبيق أوّل المخطوطة و آخرها، و إن استخدمنا أساليب أخرى أيضاً، لكي يسجّل الكتاب بدقّة على الاجمال، و لعلّنا ما أمعنّا النظر خلال موارد معدودة في تقدّم اسم و تأخره أو ترجیحه على اسم آخر، ولكنّنا صرفنا عنايتنا في عدم عرض كتاب بأسماء و مواضع عديدة، كما قمنا بهذا العمل في مجال المخطوطات التي تحتوي على بداية ونهاية غالباً، غير أنّه ليس لنا عن المخطوطات الأخرى مندوحة. و أمّا الكتب ذات الأسماء المتعدّدة، أو المسجّلة في الفهارس ببضعة أسماء، فنجعل لها اسماً واحداً في البداية، ونذكر سائر أسمائها في ذيل اسم الكتاب، و نفصل بعضها عن بعض بعلامة التساوي (=)، ثم نحيل الأسماء الأخرى حسب حروفها إلى الاسم الأوّل.

وقمنا بتصرّف يسير أيضاً عند انتخاب اسم الكتاب على النحو التالي:

1-1- إنّ جميع الكتب التي وردت باسم «مثنوی» و «رباعي» و «بضعة أبيات» و «شعر» و «قصيدة» و «قصائده»

ص: 39

و ماشابه من الأسماء، تسجّل بعنوان «دیوان» إن كان مؤلّفها معلوماً، أو بعنوان «أشعار» إن كان مؤلّفها مجهولاً.

1-2- استثنيت هذه القاعدة في العناوين المعروفة فقط، إذ جاء في الفهارس بنفس عناوينها المذكورة، مثل: رباعيّات الخيّام، أو رباعیّات باباطاهر، أو قصيدة «بانت سعاد»، أو قصيدة البردة» وغيرها.

1-3- إنّ عنوان من نحو: «رسالة في ...» أو «كتاب ...» تحذف من بداية اسم الكتاب، أو توضع داخل قوسين ( ) في نهاية اسم الكتاب. فينبغی استقصاء أمثال هذه الكتب دون هذه الكلمات.

1-4- تحري هذه القاعدة في كلمات، مثل: «مختصر» و «منتخب» و «ترجمة»، فيرد في هذا المجال الاسم الأصلي للكتاب، و توضع كلمة «ترجمة» أو «مختصر» أو «منتخب» في نهاية اسم الكتاب و داخل قوسين. ومن الجدير بالذكر أنّ هذا المنهج يتّبع في مجال الكتب التي لايوسمها المترجم أو المختصر أو المنتخب باسم معين آخر، فمثلاً استبدل «مختصر تحفة الأبرار» باسم «تحفة الأبرار (مختصر)».

1-5- وردت المنظومات ذات العناوين المعيّنة بنفس أسمائها.

1-6- استبدلت الكتب التي بدأت بكلمة «منظوم» أو «منظومة» بلفظ «منطق منظوم» أو «المنطق (منظومة)».

1-7- استبدلت العبارات التي وردت في بداية الاسم و ليس لها دلالة معنوية، مثل: «فصل في الربا» و غير ذلك باسم الربا»، و أضيفت العبارة المحذوفة إلى حقل البحوث. وممّا يجدر ذكره أنّ أغلب هذه الموارد تخصّ الكتب المذكورة

آنفاً، ولم يكن لها اسم، بل سمّاها المفهرسون.

1-8- إنّ جميع رسائل الحديث التي لها اسم و سمّاها المفهرسون بأسماء مضطربة و مختلفة وردت باسم «أحاديث».

1-9- إنّ الكتب و الرسائل التي تحوي الدعاء و يفقد أغلبها اسم المؤلّف و سجّلت بأسماء متباينة كثيراً و مضطربة، وردت بعنوان «أدعية»، عدا الكتب ذات الأسماء المعيّنة، فوردت بنفس عناوينها.

1-10- لاترد المجموعات المفّككة و المفرزة بعنوان «مجموعة»، لأنّ جميع محتوياتها وردت في الفهرس الموحّد، و تستثنى من ذلك المجموعات التي استوعبت بضع رسائل لمؤلّف واحد، فوردت بعنوان «رسائل» حسب حروف الألفباء.

1-11- إنّ المخطوطات التي وردت بعنوان «مجموعة» في الفهارس، إلّا أنّ محتوياتها لاتدلّ على أنّها تشمل الرسائل المفرزة و المفّككة، استبدل عنوانها باسم «جُنگ» (موسوعة)، خلافاً للمخطوطات التي أطلق عليها اسم «جُنگ» (موسوعة)، إلّا أنّها رسائل مفرزة و مفكّكة، فانّها استبدلت بعنوان «مجموعة»، و عرضت جميع رسائلها في «فنخا) مفرزة.

1-12- وردت العناوين من نحو: «پراکنده» (مبعثرة)، و «گوناگون» (منوّعة) و ماشاكلهما بعنوان «متفرقات».

1-13- استندنا في عناوين نحو «بياض» أو «جُنگ» (موسوعة) إلى المفهرس، و إن كان أحدهما يستوعب الآخر من وجوه، و كلّ ما جاء في الفهرس أدرجناه في «فنخا».

1-14- أهملنا «ال» التعريف الواردة في أسماء الكتب العربية، و اتّبعنا هذا المنهج في جميع الكلمات العربية، سواء في أوّل العنوان أم في وسطه أم في آخره، فكلمة «المنطق» مثلاً وردت في حرم الميم، و سجّلنا عنوان «آداب نکاح» و

ص: 40

عنوان «آداب النكاح» في موضع واحد، رغم اختلاف بنية الكلمة الثانية عن الأولى، فلابدّ للمحقق الكريم أن يلتفت إلى هذا التباين، و ينشد الجملات العربية في اسم الكتاب دون «ال» التعريف، ثم يستقصي بحثه ريثما يعثر على الاسم الكامل للكتاب. كما أنّ هذه القاعدة قد أجريت في الإحالة أيضاً.

1-15- إنّ أهم أمر في نظام الإحالة هو إحالة الاسم الآخر للكتاب إلى الاسم المنتخب، و قد استنفدنا وسعنا فيه. وجرت الإحالة في بعض الكتب أو الرسائل للدلالة، و لاتعدّ اسماً آخر للأثر، و إنّما استعملت في هذه الحقل لأنّها مهمّة للباحث.

2- ورد موضوع الكتاب و لغته في سياق اسم الكتاب، و فصل بينهما خطّ مائل (/).

3- ورد في السطر الثاني ضبط اسم الكتاب بالحروف اللاتينية، ورجّحنا هذا الأسلوب بين مؤيّد و معترض، كما أوجد النا حرجاً و عقبات أيضاً. و في هذه الطريقة من الضبط علامات مختلفة بين العبارات العربية و الفارسية، وقد وضعنا فهرساً يوضّح الكلمات العربية و الفارسية البديلة في المقدّمة، فيجب الرجوع إليه لمعرفة التلفّظ الصحيح للمفردات.

4- اسم المؤلّف: جرت عدّة أمور أساسية في «فنخا» حول اسم المؤلّف، و هي:

4-1- إنّ اسم المؤلّف اليوم أهمّ من اسم الكتاب في تصنيف المعلومات، كما يعتبر اليوم مدخلاً أيضاً. إلّا أنّ تعمیم هذا المنهج الذي يتّبع على الأغلب في مضمار الكتب المطبوعة، ليس ذا فائدة تذكر في مجال المخطوطات، فلهذا جعلنا اسم الكتاب أصلاً في «فنخا». ولكنّنا توسّلنا هذا التردّد في اسم المؤلّف أيضاً، ريثما تحوز المعلومات بواسطة اسم المؤلّف دون عقبة. و قد اتّبعنا في توثيق أسماء المؤلّفين منهج كتاب «مستند مشاهير» للمكتبة الوطنية في إيران، و سددنا بعض الخلل أيضاً.

4-2- اتّبعنا السنة الهجرية القمرية في تاريخ ولادة المؤلّف و وفاته، لأنّها تستعمل بكثرة في مجال مؤلّفي المخطوطات.

4-3- أفرغنا مجهودنا في استخراج و تسجيل سنة ولادة المؤلّف و وفاته، و إذا كانا مجهولين ذكرنا القرن الذي عاش فيه، و لم نفلح في تعيين ذلك لكلّ المؤلّفين، ولكنّنا نجحنا في إكمال تاريخ كثير منهم. و وضعنا سنة الولادة يمين الخطّ المعرض «-»، و سنة الوفاة يساره. و رمزنا إلى السنة القمرية بحرف «ق»، و إلى السنة الشمسية بحرف «ش»، و إلى السنة الميلادية بحرف «م»، و إلى سنة ما قبل الميلاد بالحرفين «ق.م»، و إلى ما قبل الهجرة بالحرفين «ق.ه».

4-4- يختلف تاريخ الولادة و الوفاة لبعض المؤلّفين، فوضعنا علامة الاستفهام (؟) قبل سنة الولادة و الوفاة للدلالة على هذا الاختلاف.

4-5- ورد اسم المؤلّف و اسم أبيه بعد لقبه، و فصل بين لقبه و اسمه و اسم أبيه بفارزة (،).

4-6- وضعنا علامة استفهام قبل اسم المؤلّف الذي نسب إليه كتاب احتمالاً أو شكّاً أو اختلافاً، فترمز هذه العلامة في أوّل اسم المؤلّف إلى أنّ الكتاب منسوب إليه.

4-7- سجل اسم المؤلّف في جميع كتبه الواردة في هذا الفهرس الموحّد على وتيرة واحدة، و هذا ما تنفرد به هذه الموسوعة، رغم أنّها لازالت تشينها النقائص و المثالب، فيقتضي إصلاحها في المستقبل.

ص: 41

4-8- آثرنا في بعض الأسماء الاسم المشهور للمؤلّف على اسمه الصريح، إذ نرى أنّ الباحث يعثر عليه أسرع من سائر الأسماء، نحو: «الشهيد الثاني» و «الشهيد الأوّل» و «الشيخ البهائي» و «صاحب المعالم» و «صاحب الجواهر»، فلعلّ أسماءهم الصريحة غريبة و مجهولة عند أغلب الناس. و حريّ بالذكر أنّنا أحلنا جميع الأسماء الأخرى للمؤلّف - والتي وردت في المصادر و الفهارس - إلى الاسم الموثّق، و وضعنا دليلاً واضحاً لذلك.

5- ضبط اسم المؤلّف بالحروف اللاتينية بعده مباشرة، و استبدل تاريخ الولادة و الوفاة بالسنة الميلادية. و حقیق علينا هنا أن نذكر أنّ العلامات المستعملة في ضبط أسماء المؤلّفين جرت وفق لفظها بالفارسية.

6- ما قمنا به أيضاً تسجيل ارتباط الكتاب بكتاب آخر، و استخدمنا هذا المنهج غالباً في مجال الحواشي، و الشروح، و التعليقات، و الترجمة، و المنتخبات، و المختصرات و غيرها. وورد اسم الكتاب بعد لفظ «وابسته به» (ملحق ب .) بصورة كاملة، و كما سجّل في هذا الفهرس الموحّد اسم مؤلّفه و تاریخ ولادته و وفاته، فيستطيع الباحث أن يجده بسهولة في موضعه من «فنخا» حسب حروف الألفباء. و لا يخفى أن تسجيل هذا الارتباط يكون سهل المرام عند وجود نسخة من الكتاب الأصلي في ايران.

7- إذا صنّف المؤلّف الكتاب لشخص أو أهداه إليه، كتبت جملة «اهداء به» (أهدي إلى) في السطر التالي.

8- إذا كان تاريخ تأليف الكتاب أو محلّه معلومين، كتب عنوان «تاريخ التأليف» و «محلّ التأليف» في الخطّ التالي .

9- كتب بعد ذلك تقرير موجز حول الكتاب، فانّ اعتمادنا الرئيسي في إعداد هذه المعلومات المحتوى الكتاب هو التقرير الذي كتبه المفهرسون حول الكتاب في الفهارس. و من الطبيعي أنّ بعض الرسائل أو الكتب عارية من «البليوغرافيا»، إذ لم يكتب حولها تقرير في المصادر المتوفّرة قطّ، و لم تكن أصل النسخة قريبة المتناول لإعداد تقريرها . و ممّا ينبغي التنويه به هو أننا استفدنا من التقرير الشامل و الكامل للمفهرس، و قد ذكرنا في الختام اسمه، إلّا في الكتب ذات النسخة الواحدة فقط، إذ مارأينا ذكر اسم المفهرس ضرورياً، نظراً إلى وجود عنوان الفهرس في آخر المعلومات حول النسخة.

10- صرفنا عنایتنا في انتخاب بداية ولاية للكتاب بصورة كاملة، و قوّمنا النسخ بتطبيقها عليها. و أردفنا البداية و النهاية ب «الببليوغرافيا»، لتيسير مهمّة التطبيق.

11- تلي ذلك معلومات حول الطبع، و قد اقتبسناها من مصادر مختلفة. ولم نتعرّض في تسجيل هذه المعلومات لذكر جميع طبعات الكتاب، بل اكتفينا بتنبيه الباحث على ذلك إن كان مطبوعاً. و إذا لم نعرض معلومات حول طبعه، فدلّ ذلك على عدم وقوفنا على هذا الأمر، و ليس أنّه لم يطبع بتاتاً.

12- وردت المصادر العامة بعد المعلومات حول طبع الكتاب بين معقوفتين []

13- إذا احتوى الكتاب على شرح، و حاشية، و تعليقة، و ترجمة و غير ذلك، و وجدت منه نسخة في ايران، عرض بعنوان «الشروح و الحواشي»، إذ ينبغي أن يصنّف وفق هذا الضرب من الكتب . و يعرض هذه الشاكلة فقط: اسم الكتاب، و اسم المؤلّف، و تاریخ ولادته و وفاته، و يبحث عنه بنفس النمط أيضاً في «فنخا» حسب ترتیب حروفه في نظام الألفباء.

علم المخطوطات:

ص: 42

1- يحسن بنا قبل عرض بعض النسخ أن تحيط باصطلاحين يستعملان في الكتب المجهولة المؤلّف، غير أنّها ذات اسم مشترك، فالاصطلاح الأوّل «همانند» (مماثل)، و يستعمل في النسخ المعروضة لكتاب واحد، أي أنّ جميع النسخ تعود إلى كتاب واحد، و الثاني «غير همانند» (غير مماثل)، و يستعمل في النسخ المعروضة لرسائل متبانية، إلّا أنّها ذات اسم مشترك، أي أنّ النسخ لاتعود إلى كتاب واحد.

2- تعرض النسخ بعد موضوعات «الببليوغرافيا»، فيتصدّرها عدد، فتبدأ بالعدد (1)، و يوضح عدد النسخ كتاباً واحداً، و لايتصدّرها عدد إذا كان الكتاب يحتوي على نسخة واحدة.

3- سجلت بعد العدد ثلاثة موضوعات أساسية نسّقت بخطوط سوداء لتشخيصها، وسردت في سطر واحد، وهي: 1- اسم المدينة التي أودعت فيها النسخة 2- اسم المكان الذي عرضت فيه النسخة، و هو المكتبات العامة والخاصة عادة. وقد اختصرت أسماء أغلب هذه المراكز، فينبغي الرجوع إلى جدول توضيح الرموز لمعرفة أسمائها الكاملة 3- رقم النسخة، أي الرقم الذي يستطيع الباحث بواسطته أن يعثر عليه في المكتبة. فمثلاً في عبارة «تهران، دانشگاه، شماره نسخه: 7191/11 » (طهران-الجامعة، رقم النسخة: 7191/11

) طهران: اسم المدينة التي فيها المكتبة، و «دانشگاه» الجامعة): مكتبة جامعة طهران المركزية، و هو المكان الذي تودع فيه النسخة، و رقم النسخة: الرقم الذي يرمز إلى النسخة في المكتبة المذكورة. فيجب أخذ هذا الرقم بنظر الاعتبار عند الرجوع إلى النسخة. و إذا كانت النسخة عند تسجيل رقمها تحتوي كتاباً واحداً، وجد الباحث رقماً واحداً، و إذا كانت مجموعة تحتوي بضع رسائل، ضبطت برقم بعد الرقم الأصلي للنسخة، و هو يدل على موضع هذه الرسالة في المجموعة. ففي المثال السابق أنّ الرقم (7191) هو رقم النسخة، و الرقم (11) الذي كتب قبل الخطّ المائل يدلّ على أنّ هذه الرسالة هي الرسالة الحادية عشرة في هذه المجموعة. ولكنّ نظام الترقيم في مكتبة الگلپایگاني يختلف عن سائر المكتبات، إذ زيدت الأعداد في نظامها. فرقم هذه المكتبة يتكوّن من ثلاثة أقسام؛ الأوّل: عددان يفصل بينهما خطّ مائل، ويقعان في بداية الجهة اليسرى، و هما يخصّان الخزانات، و يرمز العدد الأوّل في المكتبة إلى الفهرس، بينما يرمز العدد الثاني إلى الموضوع. و الثاني : عدد يقع بعد الخطّ المعترض (-)، و هو يرمز إلى النسخة، غير أنّ الباحث يحتاج إلى العددين في القسم الأوّل للعثور على النسخة . و الثالث: خطّ مائل يقع بعدد العدد الآخر، و يستعمل في النسخ التي تحتوي بضع رسائل، و يدلّ على موضع الرسالة في هذه المجموعة.

4- وردت بداية النسخة ونهايتها بعد المعلومات البدائية حولها. ففي هذا الحقل إذا سجّلت البداية و النهاية في الفهرس ورد فيه العنوان على النحو التالي «آغاز و انجام: برابر» (البداية والنهاية: على السواء)، كما تساوت بداية النسخة و نهايتها مع بداية «المثال» ونهايته في ذيل «البليوغرافيا»، أي أنّ هذه النسخة ذات بداية ونهاية تتوافقان مع «المثال». و إذا كانت بدايتها أو نهايتها فقط تساوي المثال، وردت أمام لفظ «برابر» (على السواء)، ثم ذكر الاختلاف الآخر بعينه. و إذا أهمل ذكر البداية و النهاية، فليس للنسخة بداية أونهاية أو كلاهما.

5- وردت في السطر التالي المعلومات الآتية: 1- إذا كانت النسخة في الفهرس مجهولة و في «فنخا» معلومة شرحنا ذلك في هذا الحقل. و إذا وجد اختلاف في اسم الكتاب أو في غيره بين المصدر الرئيسي و الفهرس الموحّد، نوّهنا به

ص: 43

في البداية، ثم أتينا بعده مباحث النسخة. و نعرض هنا أيضاً معلومات حول النسخة الأصلية في النسخ المصوّرة. فلا تتوفر هذه الموضوعات إلّا في النسخ التي تحتاج إلى شرح و توضیح 2- خطّ النسخة 3- كاتب النسخة: إذا كانت النسخة تحمل اسم الكاتب، سجّل بعد لفظ «کا:»، و إذا كانت لا تحمل اسم الكاتب، رمز إلى ذلك بلفظ «بي كا»، أي دون كاتب. و إذا نسخت النسخة بخطّ المؤلّف، رمز إلى ذلك بلفظي «الكاتب = المؤلّف»، أي كتبت النسخة الأصلية بخطّ المؤلّف 4- تاريخ كتابة النسخة: إذا كان تاريخ كتابة النسخة معلوماً، رمز إلى ذلك بلفظ «تا:». ولم يرد في بعض النسخ تاریخ کتابتها بدّقة، غير أنّه ذكر القرن فقط، و هو من تخمين المفهرسین عادة، ففي هذه المواضع نتّبع هذا التاريخ أيضاً. وجاءت بعض النسخ عارية من كليهما، فلا عام يدلّ عليها و لاقرن، إلّا تاریخ تملّكها و ختمها و الملاحظات و غير ذلك، و هذا ينبئ و لو بقدر يسير بأنّ تاريخ كتابة النسخة سبق هذه المعالم. و قد رمزنا إلى هذه المواضع بلفظ «با تاریخ» (مع التاريخ)، أي ورد التاريخ في النسخة بهذا النمط، و تاریخ کتابتها يسبق هذا الزمان. كما ورد لفظ «بی تا»، أي بدون تاریخ، عند عدم وجود تاريخ كتابة النسخة. 5- إذا كان مكان كتابة النسخة معلوماً رمز إليه بلفظ «جا»، أي مكان الكتابة، و إذا كان مجهولاً يهمل ذكره. 6- إذا كان في النسخة سقط، رمز إليه بلفظ «افتادگي» (سقط) في البداية (آغاز ) أو النهاية (انجام) أو الوسط 7- ترد بعد ذلك توضيحات إضافية حول النسخة، و حاولنا جهد استطاعتنا أن تكون موجزة، وهي: «المصحّح» من التصحيح، و «المحشّی»، أي الحواشي و التعليقات، و علامة البلاغ، و المقابلة و السماع، و ذكر التملّك و الأختام، و الملاحظات المفيدة و الواضحة، و الزخارف، و الجداول، و الديباجات، و النقوش و غير ذلك 7- نوع الورق. 8- صفات الجلد بصورة موجزة 9 - عدد الصفحات بشكل «ص» و عدد الأوراق بشكل «گ» 10- عدد السطور 11- حجم السطور داخل قوسين. 12 - الحجم 13- قياس الصفحات. و يوضع بعد ذلك اسم المصدر الذي نقلت منه المعلومات حول النسخة داخل معقوفتين. و اتّبعنا في نقل المصدر النهج الآتي: إذا كان اسم الفهرس و اسم مركز الايداع متشلابهين تقريباً، رمزنا إلى ذلك بالحرف «ف»، أي الفهرس يعود إلى هذا المركز، و يرمز الرقم أو الأرقام التي تليه إلى رقم الجلد و الصفحة للمصدر. و يكون عملنا في استخرج العنوان من المصدر على النحو التالي: إذا كان المصدر يتكوّن من بضعة أجزاء، فالرقم الأوّل على اليسار هو رقم الصفحة، و الرقم الذي يلي الخطّ المعترض (-) هو رقم الجلد في المصدر، فمثلاً [ف: 2-245] أنّ حرف الفاء يرمز إلى الفهرس، و (2) يرمز إلى رقم الجلد، و (245) يرمز إلى رقم الصفحة. و أمّا إذا كان اسم المصدر و اسم مركز الايداع مختلفين، اختصرنا اسم المصدر، و على الباحث أن يرجع إلى جدول توضيح الرموز و الاختصارات لمعرفة اسمه الكامل.

تنضید«فنخا»

يتّبع نمط تنظیم و تنضيد الكتب و الرسائل في «فنخا» قاعدة خاصة، و فيما يلي إشارة إلى بعض الأمور المهمّة منه:

1- رتّب الفهرس و نظّم حسب حروف الألفباء للكتب، و يبدأ بالمّدة و ينتهي بالياء.

ص: 44

2- اهملت «ال» التعريف في ترتيب أسماء الكتب العربية التي تبدأها، و اعتبر الحرف الذي يليهما هو الحرف الأوّل. و قد اتّبعت هذه القاعدة في مجال الكلمات الثانية و الثالثة و ما يليها أيضاً، إلا في مواضع خاصة في التوالي الضروري. فيجب رعاية الكلمات العربية بدون «ال» التعريف، و اعتبار الحرف الذي يليه هو الأوّل.

3- نظّمت الكتب ذات الاسم الواحد لمؤلفين مختلفين وفق تاریخ و فیاتهم اعتباراً من المتقدّمين حتى المتأخرّين، و ذلك لاستخدام منهج مناسب، مثل كتاب «آداب البحث» حتى ننقل تاریخ بحثه إلى القارئ، و لهذا غيّرنا نهجنا أحياناً و

خالفنا القاعدة و النظم أيضاً.

4- رتّبت الكتب المتشابهه المجهولة المؤلّف بعد الكتب المعلومة المؤلّف.

5- إذا كان المؤلّف معلوم الاسم، مجهول العام أو القرن الذي عاش فيه، وله كتاب مشابه في الاسم، صنّف كتابه حسب تاريخ أقدم نسخة له.

6- إذا كان الكتاب مشابهاً في الاسم، معلوم المؤلّف، و مجهول تاريخ المؤلّف و النسخة، صنّف بعد الكتب المعلومة المؤلّف و التاريخ.

7- أهملت اللغة و الموضوع في ترتيب الكتب المتشكلة في الاسم، إذ رتّبت وفق تاریخ مؤلّفيها بغضّ النظر عن لغتها و موضوعها.

8- نظّمت الكتب ذات النسخ المتعدّدة حسب قدمها.

9- تقدم النسخة المكتوبة بخطّ المولّف على سائر نسخ الكتاب، و إن لم يسجّل لها تاريخ في الفهرس.

10- رتّبت النسخ حسب قدم كتابتها، و منها النسخ المتناثرة التي يمكن أن لاتكون كتاباً واحداً، فمثلاً أنّ العناوين العامة مثل «الأدعية» أو «الأحاديث التي يتّصف كثير من نسخها بالاختلاف و الاضطراب، رتّبت حسب قدمها.

مصطفي درايتي

مشهد المقدّسة

في شهر دي من سنة 1390 ه.ش

المصادف لشهر صفر من سنة 1433ه.ق

ص: 45

ص: 46

منابع و مآخذ

آران و کاشان

•کتابخانه امامزاده محمد هلال آران کاشان، فهرست نسخ خطی آران کاشان ((امام زاده هلال)، طیار مراغه ای، به کوشش و ویرایش مصطفی درایتی، مؤسسه فرهنگی- پژوهشی الجواد، مشهد، مخطوط، 303ص.

آشتیان

•کتابخانه حوزه علمیه آشتیان، فهرست نسخه های خطی کتابخانه حوزه علميه آشتیان، صادق حضرتی، مجمع ذخائر اسلامی، قم، 1384، 228ص.

آمل

•کتابخانه میرزا ابوالحسن پیشنماز، نسخه های خطی، دفتر پنجم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، جلد 5، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، صفحات .400-403

اراک

•کتابخانه ابراهیم دهگان، نسخه های خطی، دفتر پنجم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، ایرج افشار، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1346 ، صفحه 112؛ کتابخانه ابراهیم دهگان، نسخه های خطی، دفتر ششم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، ایرج افشار، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1348، صفحات 592-589؛ کتابخانه استاد ابراهیم دهگان، فهرست

ص: 47

نسخه های خطی، دفتر اول، صادق حضرتی، مجمع ذخائر اسلامی، قم، زمستان 1387 ش/ 1430ق، صفحات 261؛ کتابخانه استاد ابراهیم دهگان، فهرست نسخه های خطی، دفتر دوم، صادق حضرتی، مجمع ذخائر اسلامی، قم، 1387 ش، صفحات 518-263.

•کتابخانه عبدالحسین بیات، نسخه های خطی، دفتر ششم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، گلچین معانی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1348، صفحات 117-63 .

اردستان

•نسخه های خطی آیه الله سید علیرضا جدلی (اردستانی)، میراث اسلامی ایران، دفتر پنجم، به کوشش رسول جعفریان، جلد 5، ایرج افشار، کتابخانه آیه الله العظمی مرعشی نجفی (رحمه الله)، قم، 1376، صفحات 612-611.

-اردکان

•کتابخانه حوزه علمیه امام صادق اردكان، فهرست نسخه های خطی کتابخانه حوزه علمیه امام صادق (علیه السّلام) (اردکان - ایران)، دفتر اول، سید جعفر حسینی اشکوری، مجمع ذخائر اسلامی، قم، 1384، 240 صفحه؛ کتابخانه حوزه علمیه امام صادق اردکان، فهرست نسخه های خطی کتابخانه حوزه علمیه امام صادق (علیه السّلام) (اردکان - ایران دفتر دوم، سید جعفر حسینی اشکوری، مجمع ذخائر اسلامی، قم، 1384، 192 صفحه.

اسفراین

•نسخه های احمد شاهد، میراث اسلامی ایران، دفتر پنجم، به کوشش رسول جعفریان، ایرج افشار، کتابخانه آیه الله العظمی مرعشی نجفی (رحمه الله)، قم، 1376، صفحات 613-612.

اصفهان

•کتابخانه مرکزی دانشگاه اصفهان، فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مراکز استاد دانشگاه اصفهان، دفتر اول، (1-400)، با همکاری حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه اصفهان، سید جعفر حسینی اشکوری، دانشگاه اصفهان با مشارکت مجمع ذخائر اسلامی قم، اصفهان، 1358، 279 صفحه؛ دانشگاه اصفهان، نسخه های خطی، دفتر یازدهم و دوازدهم، نشریه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و اسماعیل حاکمی، ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1362، صفحات 950- 881.

•کتابخانه های اصفهان، فهرست کتب خطی کتابخانه های اصفهان، نشریه تاریخی موسسه نشر نفایس مخطوطات - اصفهان، جلد 1، سید محمد علی روضاتی، نشر نفایس مخطوطات اصفهان، اصفهان، پاییز 1337، صفحات 40-1؛ فهرست کتب خطی کتابخانه های اصفهان، نشریه تاریخی موسسه نشر نفایس مخطوطات - اصفهان، جلد2، سید محمد علی روضاتی، نشر نفایس مخطوطات اصفهان، اصفهان، زمستان 1337، صفحات 80-41؛ فهرست کتب خطی کتابخانه های اصفهان، نشریه تاریخی موسسه نشر نفایس مخطوطات - اصفهان، جلد 3، سید محمد

ص: 48

على روضاتی، نشر نفایس مخطوطات اصفهان، اصفهان، بهمن 1340، صفحات 112- 811؛ فهرست کتب خطی کتابخانه های اصفهان، نشریه تاریخی موسسه نشر نفایس مخطوطات اصفهان، جلد4، سید محمد علی روضاتی نشر نفایس مخطوطات اصفهان، اصفهان، بهمن 1340، صفحات 144-113؛ فهرست کتب خطی کتابخانه های اصفهان، نشریه تاریخی موسسه نشر نفایس مخطوطات - اصفهان، جلد5، سید محمد علی روضاتی، نشر نفایس مخطوطات اصفهان، اصفهان، اسفند 1340، صفحات 176-145؛ فهرست کتب خطی کتابخانه های اصفهان، نشریه تاریخی موسسه نشر نفایس مخطوطات اصفهان، جلد، سید محمد علی روضاتی، نشر نفایس مخطوطات اصفهان، اصفهان، اسفند 1340، صفحات 208-177؛ فهرست کتب خطی کتابخانه های اصفهان، نشریه تاریخی موسسه نشر نفایس مخطوطات - اصفهان، جلد 7، سید محمد على روضاتی، نشر نفایس مخطوطات اصفهان، اصفهان، 1سفند 1340، صفحات 240-209؛ فهرست کتب خطی کتابخانه های اصفهان، نشریه تاریخی موسسه نشر نفایس مخطوطات - اصفهان، جلد8، سید محمد علی روضاتی، نشر نفایس مخطوطات اصفهان، اصفهان، اسفند 1340، صفحات 272-241؛ فهرست کتب خطی کتابخانه های اصفهان، نشریه تاریخی موسسه نشر نفایس مخطوطات اصفهان، جلد9، سید محمد علی روضاتی، نشر نفایس مخطوطات اصفهان، اصفهان، فروردین 1341، صفحات 304-273؛ فهرست کتب خطی کتابخانه های اصفهان، نشریه تاریخی موسسه نشر نفایس مخطوطات - اصفهان، جلد 10، سید محمد علی روضاتی، نشر نفایس مخطوطات اصفهان، اصفهان، خرداد 1341، صفحات 336- 305 ؛ فهرست کتب خطی کتابخانه های اصفهان، نشریه تاریخی موسسه نشر نفایس مخطوطات- اصفهان، جلد 11 و 12، سید محمد علی روضاتی، نشر نفایس مخطوطات اصفهان، اصفهان، آبان 1341، صفحات-337 - 392؛ کتب خطی کتابخانه های اصفهان، فهرست کتب خطی اصفهان دو هزار نسخه عربی و فارسی، جلد 1، سید محمد علی روضاتی، مؤسسه فرهنگی مطالعاتی الزهراء، اصفهان، 1386، 446 ص.

•مدرسه صدر بازار اصفهان، فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه صدر بازار اصفهان - ایران)، دفتر اول ( 350- 1)، سید جعفر حسینی اشکوری، مجمع ذخائر اسلامی، قم، 1385، 244 ص؛ مدرسه صدر بازار اصفهان، فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه صدر بازار (اصفهان - ایران)، دفتر دوم (700-351)، سید جعفر حسینی اشکوری، مجمع ذخائر اسلامی، قم، 1385، 511 ص؛ مدرسه صدر بازار اصفهان، فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه صدر بازار (اصفهان - ایران)، دفتر سوم (973-701)، سید جعفر حسینی اشکوری، مجمع ذخائر اسلامی، قم، 1385، 808 ص

•کتابخانه سید احمد روضاتی، فهرست نسخه های خطی کتابخانه سید احمد روضاتی، (اصفهان - ایران)، رحیم قاسمی، مجمع ذخائر اسلامی، قم، 1385، 151 ص.

•کتابخانه مكتبه الزهراء اصفهان، فهرست نسخه های خطی مکتبه الزهراء، (اصفهان - ایران)، تألیف حضرت آیه الله حاج سید احمد فقیه امامی (قدس سره)، مقدمه و تصحیح: سید صادق حسینی اشکوری، مجمع ذخائر اسلامی،

ص: 49

قم، 1385، 182ص.

•کتابخانه عمومی اصفهان، فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی اصفهان، جلد اول، تهیه و تنظیم جواد مقصود همدانی، اداره کل فرهنگ و هنر، تهران، آبان ماه 1349، 395ص.

•کتابخانه سید رضا ابوالبركات، فهرست نسخه های خطی سه کتابخانه اصفهان (ابوالبركات، علامه فانی، سید شفتی)، (اصفهان - ایران)، رحیم قاسمی، مجمع ذخائر اسلامی، قم، صفحات 78-1.

•کتابخانه علامه فانی، فهرست نسخه های خطی سه کتابخانه اصفهان (ابوالبركات، علامه فانی، سید شفتی)، (اصفهان -ایران)، رحیم قاسمی، مجمع ذخائر اسلامی، قم،، صفحات 155-82 .

•کتابخانه سید مهدی شفتی - مسجد سید، فهرست نسخه های خطی سه کتابخانه اصفهان (ابوالبركات، علامه فانی، سید شفتی)، (اصفهان - ایران)، رحیم قاسمی، مجمع ذخائر اسلامی، قم،، صفحات 200-159.

-کتابخانه مدرسه صدر خواجو، فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه صدر خواجو، (اصفهان - ایران)، نگارش: جعفر حسینی اشکوری، مجمع ذخائر اسلامی، قم، 1386، 96 ص.

•کتابخانه آیه الله حججی (نجف آباد)، فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیت الله حججی، (نجف آباد - ایران)، نگارش: ابوالفضل حافظیان، مجمع ذخائر اسلامی، قم، 1386، 248 ص.

•کتابخانه شخصی سید کشفی، دليل المخطوطات، جلد 1، سید احمد حسینی، چاپخانه علمی، قم، 1397ق، 338 ص.

•کتابخانه علامه روضاتی، نسخه پژوهی، دفتر یکم، به کوشش ابوالفضل حافظیان بابلی، ترجمه و تنظیم: محمدرضا زادهوش، مؤسسه اطلاع رسانی مرجع، خانه پژوهش، قم، پاییز 1383، صفحات 170- 145.

•کتابخانه صدر هاشمی، نسخه های خطی، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، جلد 2، محمد صدر هاشمی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1341، صفحات 187-182 .

•کتابخانه شهرداری اصفهان، نسخه های خطی، دفتر چهارم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، اسفند 1344، صفحات 472- 470؛ کتابخانه شهرداری اصفهان، نسخه های خطی، دفتر پنجم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1346، صفحات .310- 308.

•کتابخانه دانشکده ادبیات اصفهان، نسخه های خطی، دفتر چهارم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1344، صفحات 480-475 ، کتابخانه دانشکده ادبیات اصفهان، نسخه های خطی، دفتر پنجم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1346،

ص: 50

صفحات 307-298.

•کتابخانه عمومی اصفهان (فرهنگ)، نسخه های خطی، دفتر چهارم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1344، صفحات 473-474 ؛ کتابخانه عمومی اصفهان (فرهنگ)، نسخه های خطی، دفتر پنجم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1344، صفحات 315-322.

•کتابخانه سید محمد علی روضاتی، نسخه های خطی، دفتر پنجم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، سید محمد علی روضاتی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1344، صفحات 152- 132.

•کتابخانه آقای کتابی، نسخه های خطی، دفتر پنجم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1344، صفحه 325.

•کتابخانه آقای دکتر کارو میناسیان، نسخه های خطی، دفتر پنجم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1344، صفحه 325.

•موزه کلیسای ارمنیان در جلفا، نسخه های خطی، دفتر پنجم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1344، صفحات 323 -324 .

•کتابخانه جابری انصاری، نسخه های خطی، دفتر ششم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، ایرج افشار، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1348، صفحات 599-593.

-کتابخانه مصلح الدین مهدوی، نسخه های خطی سید مصلح الدین مهدوی، اهدائی به گنجینه نسخه خطی اصفهان، (اصفهان - ایران)، محمد علی هدایت، مجمع ذخائر اسلامی، قم، 1387، 172 ص.

•صارم الدوله (کتابخانه فرهنگی)، فهرست نسخه های خطی صارم الدوله، اهدایی به کتابخانه فرهنگ، (گنجینه نسخ خطی اصفهان)، محمد علی هدایت، مجمع الذخائر اسلامی، قم، 1378، 215ص.

اهواز

•دانشگاه اهواز، میراث اسلامی ایران، دفتر پنجم، به کوشش رسول جعفریان، ایرج افشار، کتابخانه آیه الله العظمی مرعشی نجفی (رحمه الله)، قم، 1376، 592- 588.

•کتابخانه محمد شوشتری، نسخه های خطی، دفتر هفتم، نشریه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، علی نقی منزوی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1353، صفحات .795-796

ص: 51

بابل

•کتابخانه مدرسه خاتم الانبیاء صدر، فهرست نسخه های خطی مدرسه خاتم الانبیاء (صدر) بابل، به کوشش على صدرائی خوئی، محمود طيار مراغی، ابوالفضل حافظیان بابلی، آینه میراث، تهران، 1376، 280ص.

بجنورد

•نسخ خطی بهروز شمس، میراث اسلامی ایران، دفتر پنجم، به کوشش رسول جعفریان، ایرج افشار، کتابخانه آیه الله العظمی مرعشی نجفی(رحمه الله)، قم، 1376، صفحه 626.

بشرویه

•کتابخانه امیرالمومنین، محمد ترابیان، به کوشش و ویرایش مصطفی درایتی، موسسه فرهنگی - پژوهشی الجواد، مشهد، مخطوط.

• کتابخانه خصوصی مهدی اسدی مقدم محمد ترابیان، به کوشش و ویرایش مصطفی درایتی، مؤسسه فرهنگی۔ پژوهشی الجواد، مشهد، مخطوط.

بیرجند

•کتابخانه شيخ محمد علی دیانی، فهرست نسخه های خطی کتابخانه شيخ محمد علی دیانی، (بیرجند - ایران)، به ضمیمیه نسخه خطی مسجد الرسول بازار بیرجند، سید جعفر حسینی اشکوری، مجمع ذخائر اسلامی، قم، 1384،

184ص.

•کتابخانه مسجد الرسول بازار، فهرست نسخه های خطی کتابخانه شيخ محمد علی دیانی به ضمیمیه نسخه خطی مسجد الرسول بازار بیرجند، سید جعفر حسینی اشکوری، مجمع ذخائر اسلامی، قم، 1384، 184 ص.

تبریز

•کتابخانه ملی تبریز، فهرست کتابخانه ملی تبریز، جلد اول، کتب خطی اهدائی مرحوم حاج محمد نخجوانی، میرودود سید یونسی، چاپخانه محمدیه، تبریز، 1348، 475ص؛ کتابخانه ملی تبریز، فهرست کتابخانه ملی تبریز، جلد دوم، کتب خطی اهدائی مرحوم حاج محمد نخجوانی، میرودود سید یونسی، چاپخانه شفق، تبریز، 1350، 929ص؛ کتابخانه ملی تبریز، فهرست کتابخانه ملی تبریز، جلد سوم، کتب خطی اهدائی مرحوم حاج محمد نخجوانی، میر ودود سید یونسی، چاپخانه شفق، تبریز، 1354، 1525ص.

•کتابخانه ثقه الاسلام، نسخه های خطی، دفتر چهارم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1344، صفحات 328-325؛ کتابخانه ثقه الاسلام، نسخه های خطی، دفتر هفتم، نشریه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، سید عبدالعزيز طباطبائی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1344، صفحات 543- 531.

ص: 52

•دانشکده ادبیات تبریز، نسخه های خطی، دفتر چهارم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1344، صفحه 323.

•کتابخانه آقای محقق، نسخه های خطی، دفتر چهارم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1344، صفحات 337-329.

-کتابخانه موزه آذربایجان، نسخه های خطی، دفتر چهارم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1344، صفحه 324.

•کتابخانه حسين نخجوانی، نسخه های خطی، دفتر چهارم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1344، صفحات338-343.

•کتابخانه واعظ چرندابی، نسخه های خطی، دفتر چهارم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1344، صفحه 337.

•کتابخانه محمد علی قاضی طباطبائی، نسخه های خطی، دفتر هفتم، نشریه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، سید عبدالعزیز طباطبائی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران،

1344، صفحات 523-511.

•کتابخانه شخصی حجت الاسلام و المسلمين خادم حسینی، صدرایی خویی، به کوشش و ویرایش مصطفی درایتی، مؤسسه فرهنگی - پژوهشی الجواد، مشهد، مخطوط. اوراق عتیق، دفتر اول، به کوشش سید محمد حسین طباطبائی، نگارش صدرائی خوئی، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، تهران، 1389، صفحات 121-83 .

•نسخه های خطی مدرسه علوم دینی ولیعصر (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) تبریز، طیار مراغه ای، به کوشش و ویرایش مصطفی درایتی،

مؤسسه فرهنگی- پژوهشی الجواد، مشهد، مخطوط.

•کتابخانه دولتی تربیت، فهرست کتابخانه دولتی تربیت تبریز، محمد نخجوانی، چاپخانه شفق، تبریز، 1329ش، 320 ص.

تنکابن

•کتابخانه های عمومی تنکابن، نگاهی به نسخه های خطی کتابخانه های عمومی ساری و تنکابن، به اهتمام دکتر محمود یزدی مطلق (فاضل) با همکاری زین العابدین درگاهی، محمود فاضل، رسانش، تهران، 1383، صفحات 141-184 .

ص: 53

تهران

•بنیاد فرهنگ ایران، نسخه های خطی، دفتر یازدهم و دوازدهم، نشریه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و اسماعیل حاکمی، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1363، صفحات 1005-990، مشخص نشده محل نگاهداری آن کجاست.

•کتابخانه مجلس شورای اسلامی، فهرست کتابهای خطی کتابخانه مجلس سنا، جلد اول، محمد تقی دانش پژوه - بهاء الدين علمی انواری، انتشارات مجلس شورای اسلامی، تهران، 411ص؛ کتابخانه مجلس شورای اسلامی، فهرست کتب خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (سنای سابق)، جلد دوم، محمد تقی دانش پژوه بهاء الدين علمی انواری، انتشارات مجلس شورای اسلامی، تهران، 1359، 520ص؛ کتابخانه مجلس شورای اسلامی، فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی، مطبوعات کتابخانه - جلد دوم، یوسف اعتصامی (اعتصام الملک سابق)، مطبعه مجلس، تهران، 1311، 539ص؛ کتابخانه مجلس شورای اسلامی، فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی، تألیف يوسف شیرازی (ضياء الدين حدائق) تهیه چاپ مجدد با اصلاح و تکمیل و تحقیق (و اضافه بخش 2 و 3)، جلد سوم، عبدالحسین حائری، چاپخانه مجلس شورای ملی، تهران، 1353، 782 ص، چاپ دوم؛ جلد چهارم، عبدالحسین حائری، چاپخانه مجلس، تهران، 1335، 479ص؛ جلد پنجم، عبدالحسین حائری، چاپخانه مجلس، تهران، 1345، 612ص ؛ جلد ششم، سعید نفیسی، چاپخانه مجلس، تهران، 1344، 331ص؛ جلد هفتم، مجموعه اهدائی امام جمعه

خویی، عبدالحسین حائری، چاپخانه مجلس، تهران، 663،1346 ص؛ جلدهشتم، فخری راستکار، چاپخانه مجلس، تهران، 1347، 529ص؛ جلد نهم، اداره بررسی و تحقیق، بخش اول، عبدالحسین حائری، چاپخانه مجلس، تهران، 1346، 450ص؛ جلد نهم، اداره بررسی و تحقیق، بخش دوم، عبدالحسین حائری، چاپخانه مجلس، تهران، 1347، صفحات 958-451؛ جلد دهم، اداره بررسی و تحقیق، بخش اول، تجدید نظر و تحقیق از عبدالحسین حائری، تأليف: عبدالحسین حائری با آقای علامه اوحدی و سید ابراهیم دیباجی، چاپخانه مجلس، تهران، 1347، 555ص؛ جلد دهم، اداره بررسی و تحقیق، بخش دوم، عبدالحسین حائری، چاپخانه مجلس، تهران، 1347، صفحات 556 1075؛ جلد دهم، اداره بررسی و تحقیق، بخش سوم، عبدالحسین حائری، چاپخانه مجلس، تهران، 1348، صفحات 1675-1081 ؛ جلد دهم، اداره بررسی و تحقیق، بخش چهارم، عبدالحسین حائری، چاپخانه مجلس، تهران، 1352، صفحات 1677-2230؛ جلد یازدهم، تحریر و چاپ و فهرست توسط احمد منزوی، زیر نظر ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، علینقی منزوی، چاپخانه مجلس، تهران، 1345، 461ص؛ جلد دوازدهم، تحریر و چاپ و فهرست توسط احمد منزوی، زیر نظر ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، علینقی منزوی، چاپخانه مجلس، تهران، 1346، 439ص؛ جلد سیزدهم، تحریر و چاپ و فهرست توسط احمد منزوی، زیر نظر ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، علینقی منزوی، چاپخانه مجلس، تهران، 1346، 438ص؛ جلد چهاردهم، تحریر و چاپ و فهرست توسط احمد منزوی، زیر نظر ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، علینقی منزوی، چاپخانه مجلس، تهران، 1347، 467ص؛

ص: 54

جلد پانزدهم، تحریر و چاپ و فهرست توسط احمد منزوی، زیر نظر ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، علینقی منزوی، چاپخانه مجلس، تهران، 1347، 461ص؛ جلد شانزدهم، تحریر و چاپ و فهرست توسط احمد منزوی، زیر نظر ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، علینقی منزوی، چاپخانه مجلس، تهران، 1348، 387ص؛ جلد هفدهم، اداره بررسی و تحقیق، عبدالحسین حائری، چاپخانه مجلس، تهران، 1348، 424ص؛ جلد هیجدهم، کتب اهدائی رهی معیری، شرح حال و نقد شعر رهی از: تقی تفضلی، فخری راستکار، چاپخانه مجلس، تهران، 1348، 160ص؛ جلد نوزدهم، عبدالحسین حائری، چاپخانه مجلس، تهران، 1350، 464ص؛ جلد بیستم، نسخه های شماره 6411- 7000، سید جعفر حسینی اشکوری، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، تهران، 1389، 460ص؛ جلد بیست و یکم، عبدالحسین حائری، انتشارات مجلس شورای اسلامی، تهران، 1357، 469ص؛ جلد بیست و دوم، شامل کتب خطی مجموعه اهدائی سید محمد صادق طباطبائی، عبدالحسین حائری، انتشارات مجلس شورای اسلامی، تهران، 1374، 516ص؛ جلد بیست و سوم، شامل کتب خطی مجموعه اهدائی سید محمد صادق طباطبائی، عبدالحسین حائری، انتشارات مجلس شورای اسلامی، تهران، 1376، 508ص؛ جلد بیست و سوم / بخش دوم، شامل کتب خطی مجموعه اهدائی سید محمد صادق طباطبائی، عبدالحسین حائری، انتشارات مجلس شورای اسلامی، تهران، 1378، صفحات 966-510؛ جلد بیست و چهارم، شامل کتب خطی مجموعه اهدائی سید محمد صادق طباطبائی، با نظارت و مقدمه استاد عبدالحسین حائری، سید محمد طباطبایی بهبهانی (منصور)، چاپخانه مجلس شورای اسلامی، تهران، 1381، 502ص؛ جلد 2/24، مجموعه اهدائی سید محمد صادق طباطبائی، تأليف محمود نظری، کتابخانه و موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، تهران، 250، 1388ص؛ جلد 3/24، مجموعه اهدائی سید محمد صادق طباطبائی، تألیف سید محمد طباطبائی بهبهانی (منصور)، کتابخانه و موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، تهران، 1389، 160ص؛ جلد بیست و پنجم، 7500-7001، با همکاری کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، با نظارت عبدالحسین حائری، به کوشش علی صدرائی خوئی، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1376، 528ص، جلد بیست و ششم، 8000-7501، با همکاری کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، با نظارت عبدالحسین حائری، به کوشش علی صدرائی خوئی، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1376، 542ص؛ جلد 1/27، نسخه های شماره 8200-8001، جواد بشری، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوری اسلامی، تهران، 1388، 564 ص؛ جلد 2/27، نسخه های شماره 8400-8201 محمود نظری، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوری اسلامی، تهران، 1389، 130ص؛ جلد بیست و هشتم، نسخه های شماره 8800-8401، سید جعفر حسینی اشکوری، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوری اسلامی، تهران، 1388، 288 ص؛ جلد 1/29، نسخه های شماره 9000-8801، سید محمد حسین حکیم، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوری اسلامی، تهران، 1390، صفحات 1- 585؛ جلد 2/29، نسخه های شماره 9200-9001، سید محمد حسین حکیم، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوری اسلامی، تهران، 1390، صفحات 1043-587؛

ص: 55

جلد سی ام، نسخه های شماره 9600-9201، ابوالفضل حافظیان بابلی، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوری اسلامی، تهران، 1388، 328 ص؛ جلد سی و یکم، نسخه های شماره 10000-9601، ابوالفضل حافظیان بابلی، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوری اسلامی، تهران، 1388، 230ص؛ جلد سی و دوم، نسخه های شماره 10400-10001 ، محمود نظری، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوری اسلامی، تهران، 1388، 383ص؛ جلد 1/33، نسخه های شماره 10800-10401، محمود طيار مراغی، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوری اسلامی، تهران، 1388، 264ص؛ جلد 2/33، نسخه های شماره 11600-10801، محمود طيار مراغی، کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شوری اسلامی، تهران، 1389، 238 ص؛ جلد سی و چهارم، نسخه های شماره -11601 12000، محسن صادقی، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوری اسلامی، تهران، 1389، 204ص؛ جلد سی و پنجم، 12500-12001، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی با همکاری کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، با نظارت عبدالحسین حائری، به کوشش علی صدرائی خوئی، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1376، 494ص؛ جلد سی و ششم، 13500-12501، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی با همکاری کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، با نظارت عبدالحسین حائری به کوشش علی صدرائی خوئی، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1377، 526ص؛ جلد سی و هفتم، 14000-13501، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی با همکاری کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، با نظارت عبدالحسین حائری، به کوشش علی صدرائی خوئی، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1377، 694ص؛ جلد سی و هشتم، 14500-14001، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی با همکاری کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، با نظارت عبدالحسین حائری، به کوشش علی صدرائی خوئی، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1377، 725ص؛ جلد 2/40، نسخه های شماره 510-401، از مجموعه اهدایی محمد علی کریم زاده تبریزی، حسین متقی، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوری اسلامی، تهران، 1388، 510 ص؛ جلد چهل و یکم، نسخه های شماره 14900-14501، سید صادق حسینی اشکوری، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوری اسلامی، تهران، 1389، 360 ص؛ جلد چهل و سوم، نسخه های شماره 15301-15700، سید صادق حسینی اشکوری، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوری اسلامی، تهران، 1389، 310 ص؛ جلد چهل و چهارم، نسخه های شماره 16100-15701، ابوالفضل حافظیان بابلی، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوری اسلامی، تهران، 1389، 324 ص؛ جلد چهل و پنجم نسخه های شماره 16500-16101، سید صادق حسینی اشکوری و یوسف بیگ باباپور، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوری اسلامی، تهران، 1390، 340 ص؛ جلد 1/47، نسخه های شماره 17100-16901، احسان الله شكر اللهی طالقانی، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوری اسلامی، تهران، 1390، 265 ص؛

•کتابخانه مجلس شورای اسلامی، فهرست مختصر نسخه های خطی، سید محمد طباطبائی بهبهانی (منصور)، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی، تهران، 1386ش، 1305 ص؛ کتابخانه مجلس شورا،

ص: 56

نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، جلد پنجم، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1346، صفحات 671-658؛ کتابخانه مجلس شورا، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، به کوشش سید محمد طباطبایی بهبهانی، جلد سیزدهم، سیمین صیدیه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، صفحات 446-405

-کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، فهرست کتابخانه دانشگاه تهران، اهدایی آقای سید محمد مشكوه، جلد اول، کتب راجع به قرآن و دعا، علینقی منزوی تهرانی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1330، 275ص؛ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، فهرست کتابخانه دانشگاه تهران، اهدایی آقای سید محمد مشكوه، جلد دوم، کتب ادبی، علینقی منزوی تهرانی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1332، 898ص؛ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، فهرست کتابخانه دانشگاه تهران، اهدایی آقای سید محمد مشکوه، جلد سوم، کتب فلسفی، عرفانی و کلامی، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1332، 689ص؛ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، فهرست کتابخانه دانشگاه تهران، اهدایی آقای سید محمد مشكوه، جلد سوم - بخش دوم (جلد چهارم)، کتب تاریخ فلسفه، پزشکی، ریاضی و هنرهای شگفت انگیز و افزارهای علمی، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1332، صفحات 693-1051؛ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، فهرست کتابخانه دانشگاه تهران، اهدایی آقای سید محمد مشكوه، جلد سوم - بخش سوم (مجلد پنجم)، کتابهای اخبار و اصول و فقه، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1335، صفحات 2109-1055؛ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، فهرست کتابخانه دانشگاه تهران، اهدایی آقای سید محمد مشکوه، جلد سوم - بخش چهارم (مجلد ششم)، ذیل، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1335، صفحات 2600-2114؛ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، فهرست کتابخانه دانشگاه تهران، اهدایی آقای سید محمد مشكوه، جلد سوم - بخش پنجم(مجلد هفتم)، دومین ذیل، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1338، صفحات 2808-2601؛ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، جلد هشتم، نسخه های خطی شماره های 2120-1321، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1339، 759ص؛ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، جلد نهم، نسخه های خطی شماره های 2629-2121، محمد تقی دانش پژوه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1340، صفحات 1504-761؛ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، جلد دهم، نسخه های خطی شماره های 3062-2630، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1340، صفحات 2000–1505؛ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، جلد یازدهم، نسخه های خطی شماره های 3469-3063، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1340، صفحات 2502-2001؛ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، جلد دوازدهم، نسخه های خطی شماره های 4013-3497، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران،

ص: 57

تهران، 1340، صفحات 308- 1505؛ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، جلد سیزدهم، نسخه های خطی شماره های 4014-4579، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1340، صفحات 3512-3009؛ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، جلد چهاردهم، نسخه های خطی شماره های 4944-4580، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1340، صفحات 4064-3513، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، جلد پانزدهم، نسخه های خطی شماره های 5400-4945، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1345، صفحات 4244-4065؛ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، جلد شانزدهم محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1357، 768ص؛ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، جلد هفدهم، از شماره 10050-8001، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1364، 540ص،

•کتابخانه دانشکده ادبیات، فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، جلد اول، محمد تقی دانش پژوه، دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، تهران، 1339، 680ص، ضمیمه مجله دانشکده ادبیات؛ کتابخانه دانشکده ادبیات، فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، مجموعه وقفی جناب آقای علی اصغر حکمت، جلد دوم، محمد تقی دانش پژوه، دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، تهران، 1341، 104ص، ضمیمه سال دهم مجله دانشکده ادبیات کتابخانه دانشکده ادبیات، فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، مجموعه اما جمعه کرمان، اهدایی آقای احمد جوادی، جلد سوم، محمد تقی دانش پژوه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، تهران، 1344، 241ص، به جای شماره ال سال سیزدهم مجله دانشکده ادبیات.

•کتابخانه دانشکده الهیات تهران، فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، با تحقیق و نظارت محمد تقی دانش پژوه، سید محمد باقر حجتی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1345، 1227ص.

•کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران، فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1339، 602ص.

-کتابخانه ملی ایران، فهرست نسخه های خطی کتابخانه ملی ایران، جلد اول، کتب فارسی، از شماره 500-1 سید عبدالله انوار، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1382، 524 ص، چاپ سوم؛ کتابخانه ملی ایران، فهرست نسخه های خطی کتابخانه ملی ایران، جلد دوم، کتب فارسی، از شماره 1000-501، سید عبدالله انوار، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1382، 609 ص، چاپ سوم؛ کتابخانه ملی ایران، فهرست نسخه های خطی کتابخانه ملی ایران، جلد سوم، کتب فارسی، از شماره 1500-1001، سید عبدالله انوار، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1369، 620 ص، چاپ دوم؛ کتابخانه ملی ایران، فهرست نسخه های خطی

ص: 58

کتابخانه ملی ایران، جلد چهارم، کتب فارسی، از شماره 2000-1501، سید عبدالله انوار، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1371، 553 ص، چاپ دوم؛ کتابخانه ملی ایران، فهرست نسخه های خطی کتابخانه ملی ایران، جلد پنجم، کتب فارسی، از شماره 2500-2001، سید عبدالله انوار، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1365، 720 ص، چاپ دوم؛ کتابخانه ملی ایران، فهرست نسخه های خطی کتابخانه ملی ایران، جلد ششم، کتب فارسی، از شماره 3083-2501، سید عبدالله انوار، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1379، 942 ص، چاپ دوم، کتابخانه ملی ایران، فهرست نسخه های خطی کتابخانه ملی ایران، جلد هفتم، کتب عربی، از شماره 500-1، سید عبدالله انوار، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1379، 450ص، چاپ دوم کتابخانه ملی ایران، فهرست نسخه های خطی کتابخانه ملی ایران، جلد هشتم، کتب عربی، از شماره 1000-501، سید عبدالله انوار، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1379، 532ص، چاپ دوم؛ کتابخانه ملی ایران، فهرست نسخه های خطی کتابخانه ملی ایران، جلد نهم، کتب عربی، از شماره 1500-1001، سید عبدالله انوار، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1379، 594 ص؛ کتابخانه ملی ایران، فهرست نسخه های خطی کتابخانه ملی ایران، جلد دهم، کتب عربی، از شماره 1975-1501 و ضمیمه از ف 3064 تاف 3083، سید عبدالله انوار، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1358، 736ص؛ کتابخانه ملی ایران، فهرست نسخه های خطی کتابخانه ملی ایران، جلد یازدهم، کتب عربی، از شماره 2300–1976، تحقیق و تدوین: علینقی منزوی، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، 853،1375 ص، چاپ اول؛ کتابخانه ملی ایران، فهرست نسخه های خطی کتابخانه ملی ایران، جلد دوازدهم، کتب عربی، از شماره 2600-2301، تحقیق و تدوین : حبيب الله عظیمی، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1372، 620 ص، چاپ اول؛ کتابخانه ملی ایران، فهرست نسخه های خطی کتابخانه ملی ایران، جلد سیزدهم، کتب عربی، از شماره 2900-2601، تحقیق و تدوین: حبیب الله عظیمی، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1375، 472ص، چاپ اول؛ کتابخانه ملی ایران، فهرست نسخه های خطی کتابخانه ملی ایران، جلد چهاردهم، کتب عربی، از شماره 3200-2901، تحقیق و تدوین: امیره ضمیری، با همکاری زهره معیری، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1375، 331 ص، چاپ اول، کتابخانه ملی ایران، فهرست نسخه های خطی کتابخانه ملی ایران، جلد پانزدهم، کتب عربی، از شماره 3500-3201، تحقیق و تدوین: امیره ضمیری، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1380، 335 ص، چاپ اول، کتابخانه ملی ایران، فهرست نسخه های خطی کتابخانه ملی ایران، جلد شانزدهم، کتب عربی، از شماره 3501-3800، تحقیق و تدوین: حبیب الله عظیمی، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1379، 491ص، چاپ اول، کتابخانه ملی ایران، فهرست نسخه های خطی کتابخانه ملی ایران، جلد هفدهم، کتب عربی، از شماره 380-4100، تحقیق و تدوین: علینقی منزوی و حبیب الله عظیمی، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1379، 483 ص، چاپ اول؛ کتابخانه ملی ایران، فهرست نسخه های خطی کتابخانه ملی ایران، جلد هجدهم، کتب عربی، از شماره ع4400-4101، تحقیق

ص: 59

و تدوین: زهره معیری با نظارت حبیب الله عظیمی، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1381، 410ص، چاپ اول؛ کتابخانه ملی ایران، فهرست نسخه های خطی کتابخانه ملی ایران، جلد نوزدهم، کتب عربی، از شماره 4401-4700 ع، تحقیق و تدوین: امیره ضمیری و زهره معیری، با نظارت دکتر حبیب الله عظیمی، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1381، 410ص، چاپ اول، کتابخانه ملی ایران، فهرست نسخه های خطی کتابخانه ملی ایران، جلد بیست و دوم، کتب عربی (قرآن ها)، از شماره 6050-5501ع، تحقیق و تدوین: رضا خانی پور، با نظارت دکتر حبیب الله عظیمی، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1383، 389ص، چاپ اول؛ فهرست نسخه های عکسی کتابخانه ملی، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، جلد دوم، عبدالله انوار، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1341، صفحات 281-271؛ فهرست نسخه های عکسی کتابخانه ملی، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، جلد سوم، ایرج افشار، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1342، صفحات 104-100.

•کتابخانه مدرسه عالی سپهسالار، فهرست کتابخانه دانشکده معقول و منقول در مدرسه عالی سپهسالار، جلد اول، کتب خطی عربی و فارسی، ابن يوسف شیرازی، مطبعه مجلس، تهران، 1315، 696 ص؛ کتابخانه مدرسه عالی سپهسالار، فهرست کتابخانه مدرسه عالی سپهسالار، جلد دوم، کتب خطی فارسی - عربی - ترکی، ابن يوسف شیرازی، مطبعه مجلس، تهران، 1318، 791 ص؛ کتابخانه مدرسه عالی سپهسالار، فهرست کتابخانه سپهسالار، دبیران دانشگاه تهران، جلد سوم، کتب خطی آ- ث ، تصحیح و تجدید نظر به وسیله علینقی منزوی، محمد تقی دانش پژوه و علینقی منزوی، چاپخانه دانشگاه تهران، تهران، 1340، 546 ص؛ کتابخانه مدرسه عالی سپهسالار، فهرست کتابخانه سپهسالار، دبیران دانشگاه تهران، جلد چهارم، کتب خطی ج-ذ، تصحیح و تجدید نظر بوسیله علینقی منزوی، محمد تقی دانش پژوه و علینقی منزوی، چاپخانه دانشگاه تهران، تهران، 1346، 560ص؛ کتابخانه مدرسه عالی سپهسالار، فهرست کتابخانه سپهسالار، دبیران دانشگاه تهران، جلد پنجم، کتب خطی ری، تجدید نظر محمد تقی دانش پژوه، محمد تقی دانش پژوه و علینقی منزوی، چاپخانه دانشگاه تهران، تهران، 1356، 771ص؛

•کتابخانه ملی ملک، فهرست کتابهای خطی کتابخانه ملی ملک، وابسته به آستان قدس رضوی، جلد اول، کتابهای عربی و ترکی، ایرج افشار و محمد تقی دانش پژوه، با همکاری محمد باقر حجتی و احمد منزوی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1361، 626 ص، چاپ دوم؛ کتابخانه ملی ملک، فهرست کتابهای خطی کتابخانه ملی ملک، وابسته به آستان قدس رضوی، جلد دوم، کتابهای فارسی، از آداب جنگ تا ذخیره خوارزمشاهی، ایرج افشار و محمد تقی دانش پژوه، با همکاری محمد باقر حجتی و احمد منزوی، انتشارات دانشگاه تهران، 1354، 399 ص؛ کتابخانه ملی ملک، فهرست کتابهای خطی کتابخانه ملی ملک، وابسته به آستان قدس رضوی، جلد سوم (بخش اول)، کتابهای فارسی، ایرج افشار و محمد تقی دانش پژوه، با همکاری محمد باقر حجتی و احمد

ص: 60

منزوی، کتابخانه ملی ملک، 1361، صفحات 656-400؛ کتابخانه ملی ملک، فهرست کتابهای خطی کتابخانه ملی ملک، وابسته به آستان قدس رضوی، جلد چهارم، نسخه های فارسی از کلیات شوقی تا یوسف و زلیخا، ایرج افشار و محمد تقی دانش پژوه، با همکاری محمد باقر حجتی و احمد منزوی، کتابخانه ملی ملک، 1364، صفحات 868-657 ؛ کتابخانه ملی ملک، فهرست کتابهای خطی کتابخانه ملی ملک، وابسته به آستان قدس رضوی، جلد پنجم، مجموعه ها و جنگها، ایرج افشار و محمد تقی دانش پژوه، با همکاری محمد باقر حجتی و احمد منزوی، کتابخانه ملی ملک، 1363، صفحات 490ص؛ کتابخانه ملی ملک، فهرست نسخه های خطی کتابخانه ملی ملک، وابسته به آستان قدس رضوی، جلد ششم، مجموعه ها و جنگ ها، ایرج افشار و محمد تقی دانش پژوه، با همکاری محمد باقر حجتی و احمد منزوی، کتابخانه ملی ملک، 1366، 496 ص؛ کتابخانه ملی ملک، فهرست نسخه های خطی کتابخانه ملی ملک، وابسته به آستان قدس رضوی، جلد هفتم، مجموعه ها و جنگها، ایرج افشار و محمد تقی دانش پژوه، با همکاری محمد باقر حجتی و احمد منزوی، کتابخانه ملی ملک، 1369، 487 ص؛ کتابخانه ملی ملک، فهرست نسخه های خطی کتابخانه ملی ملک، وابسته به آستان قدس رضوی، جلد هشتم، مجموعه ها و جنگها، ایرج افشار و محمد تقی دانش پژوه، با همکاری محمد باقر حجتی و احمد منزوی، کتابخانه ملی ملک، 1369، 493 ص؛ کتابخانه ملی ملک، فهرست نسخه های خطی کتابخانه ملی ملک، وابسته به آستان قدس رضوی، جلد نهم، مجموعه ها و جنگها، ایرج افشار و محمد تقی دانش پژوه، با همکاری محمد باقر حجتی و احمد منزوی، کتابخانه ملی ملک، 1371، 434.

•مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، فهرست نسخه های خطی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، جلد اول، گنجینه اهدائی خاندان سلطانعلی سلطانی (شیخ الاسلامی بهبهانی)، احمد منزوی، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، تهران، 1377، 472ص؛ -مرکز دائره المعارف بزرگ، فهرست نسخه های خطی -مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، جلد دوم، از شماره 1150-541، احمد منزوی، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، تهران، 1384، 552 ص؛ -مرکز دائره المعارف بزرگ، فهرست نسخه های عکسی کتابخانه مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، جلد یکم، (کتابخانه خصوصی اهدایی زین العابدین ابراهیمی)، احمد منزوی، مرکز دائره المعارف بزرگ، تهران، 1382، 766ص، جلد دوم، از شماره 1-500، احمد منزوی، مرکز دائره المعارف بزرگ، تهران، 1388، 488 ص

•کتابخانه سازمان مدارک فرهنگی انقلاب، فهرست نسخ خطی فارسی موجود در کتابخانه سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، معصومه فرشچی، ارشاد اسلامی، تهران، 1377، 213 ص [ به کتابخانه ملی منتقل شده]

•کتابخانه مدرسه مروی، فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه مروی تهران، رضا استادی، کتابخانه مدرسه مروی، تهران، 1371، 398 ص.

-کاخ گلستان، فهرست کتب دینی و مذهبی خطی کتابخانه سلطنتی، جلد 1، بدری آتابای، بی نا، تهران، 1352، 1105 ص؛ کاخ گلستان، فهرست مرقعات کتابخانه سلطنتی، جلد 2، بدری آتابای، بی نا، تهران، 1353، 408 ص؛

ص: 61

کاخ گلستان، فهرست مرقعات کتابخانه سلطنتی، جلد 3، بدری آتابای، بی نا، تهران، 2535 شاهنشاهی، 724ص؛ کاخ گلستان، فهرست دیوان های خطی کتابخانه سلطنتی و کتاب هزار و یکشب، جلد 4، بدری آتابای، بی نا، تهران، 2535 شاهنشاهی، تا 1392؛ کاخ گلستان، فهرست تاریخ - سفر نامه - سیاحت نامه – روزنامه و جغرافیای خطی کتابخانه سلطنتی، جلد 5، بدری آتابای، بی نا، تهران، 2536 شاهنشاهی، 759 ص؛ کاخ گلستان، فهرست آلبوم های کتابخانه سلطنتی، جلد6، بدری آتابای، 2537 شاهنشاهی، 238 ص؛ کاخ گلستان، فهرست کتب ادبی عرفانی خطی کاخ گلستان، جلد 7، بدری آتابای، کاخ گلستان، 823 ص، هنوز تهیه نشده است؛ کاخ گلستان، فهرست ناتمام کتابهای کتابخانه سلطنتی، دکتر مهدی بیانی، بی نا، تهران، 676 ص، وارد نشده است.

•کتابخانه مدرسه قنبر علی خان (ولی عصر)، فهرست نسخه های خطی مدرسه قنبر علی خان (حضرت ولی عصر(علیه السّلام) تهران - ایران به ضمیمه چاپ عکسی مجموعه ای کهن در علم نجوم (ذخائر کتابخانه های ایرانی - شماره 4)، سید محمد حسین حکیم، مجمع ذخائر اسلامی، قم، 1386، 85 ص.

•کتابخانه مدرسه معمار باشی، فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه معمارباشی (تهران - ایران)، سید محمد حسین حکیم، مجمع ذخائر اسلامی، قم، 1385، 154 ص.

•کتابخانه نوربخش تهران، فهرست نسخه های خطی کتابخانه نوربخش (خانقاه نعمت اللهی تهران)، جلد اول، سید ابراهیم دیباجی، انتشارات خانقاه نعمه اللهی، تهران، 1352، 235 ص؛ کتابخانه نوربخش تهران، فهرست نسخه های خطی کتابخانه نوربخش (خانقاه نعمت اللهی)، جلد دوم، سید ابراهیم دیباجی، انتشارات خانقاه نعمه اللهی، تهران، 1350، 296 ص.

•کتابخانه انجمن آثار ملی، فهرست نسخه های خطی فارسی و عربی، کتابخانه انجمن و آثار و مفاخر فرهنگی، عبدالله انوار، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1380، 240 ص؛ انجمن آثار ملی تهران، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، جلد هفتم، ایرج افشار، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1353،صفحات 6-1 .

•کتابخانه مدرسه صدر، فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه صدر( تهران - ایران)، سید محمد حسین حکیم، مجمع ذخائر اسلامی در مدرسه سپهسالار است)، قم، 1386، 114 ص.

•کتابخانه مدرسه چهل ستون، آشنائی با چند نسخه خطی، رضا استادی، مدرسی طباطبائی، بی نا، قم، 1396 ق، 448 ص.

-کتابخانه دکتر مهدی بیانی، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، دفتر نخستین، مهدی بیانی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1340، صفحات 17-8؛ کتابخانه دکتر مهدی بیانی، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، جلد دوم، مهدی بیانی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1341، صفحات 49-43 ؛ کتابخانه دکتر مهدی بیانی، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج

ص: 62

افشار، جلد ششم، مهدی بیانی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1348، صفحات 695-691.

•کتابخانه حسین شهشهانی، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، دفتر نخستین، غلامرضا فرزانه پور، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1340، صفحات 231-270.

•وزارت امور خارجه، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، دفتر نخستین، ایرج افشار، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1340، صفحات 7-1؛ وزارت امور خارجه، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، جلد دوم، ایرج افشار، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1341، صفحات 267-259؛ وزارت امور خارجه، بررسی کتب خطی یا قدیمه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، علیرضا سالاری، انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، 1377، 227ص.

•کتابخانه موزه ملی( ایران باستان)، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه وایرج افشار، جلد دوم، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1341، صفحات 218-200؛ کتابخانه موزه ملی ایران باستان)، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، جلد سوم، ایرج افشار، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1342، صفحات 125-119.

•کتابخانه دکتر اصغر مهدوی، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، جلد دوم، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1341، صفحات 136-62؛ کتابخانه دکتر اصغر مهدوی، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، جلد سوم، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1342، صفحات 485-481.

•کتابخانه یحیی ذکاء، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، جلد سوم، یحیی ذکاء، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1342، صفحات 140-135.

• دانشکده علوم پزشکی، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، جلد سوم، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1342، صفحات 386-299.

•کتابخانه محمود فرهاد معتمد، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، جلد سوم، غلامرضا فرزانه پور و محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1342، صفحات 252- 141.

• لغت نامه دهخدا، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، جلد سوم، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1342، صفحات 59-1 و 426-388.

•کتابخانه آقای باقرزاده، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، جلد پنجم، ایرج افشار، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1346 ، صفحه 112.

•کتابخانه آقای ثامنی، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، جلد

ص: 63

پنجم، ایرج افشار، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1346، صفحه 111.

•کتابخانه خان ملک ساسانی، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، جلد پنجم، ایرج افشار، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1346، صفحات 115-114.

•کتابخانه عبدالعظیم قریب (دانشسرای عالی)، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، جلد پنجم، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1346، صفحات 657-618.

•کتابخانه حسن علی غفاری (معاون الدوله)، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، جلد پنجم، ایرج افشار، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1346، صفحه 112.

•کتابخانه مسعود محتشمی، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، جلد پنجم، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1346، صفحات 673-672.

•کتابخانه حسن سادات ناصری، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، جلد ششم، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1348، صفحات 698-696.

• کتابخانه مجتبی مینوی، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، جلد ششم، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1348، صفحات 690-637.

•کتابخانه اسدالله خاکپور، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، جلد هفتم، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1353، صفحات 568-566.

-کتابخانه سعید نفیسی، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، جلد هفتم، ایرج افشار، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1353، صفحات 689-685.

•کتابخانه دکتر رضا صحت، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، جلد هفتم، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1353، صفحات 561-556.

•کتابخانه همایون صنعتی زاده، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، جلد هفتم، ایرج افشار، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1353، صفحه 799.

•کتابخانه حافظ فرمانفرمائیان، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، جلد هفتم، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1353، صفحات 555-544.

•کتابخانه علی اکبر فیاض، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، جلد هفتم، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1353، صفحات 701-695.

•کتابخانه محمد حسین مفتاح، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، جلد هفتم، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1353، صفحات 345-95.

•موزه مردم شناسی، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، جلد سوم،

ص: 64

یحیی ذکاء و محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1342، صفحات 134-132.

•موزه هنرهای تزئینی، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، جلد سوم، یحیی ذکاء و محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1342، صفحات 131-128.

•موزه ملی ایران، فهرست میکروفیلم ها و نسخ خطی موزه ملی ایران، محمد رضا ریاضی، سازمان میراث فرهنگی کشور، موزه ملی ایران، تهران، 1374، 224 ص.

•کتابخانه (پژوهشگاه) موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، فهرستواره کتابخانه مینوی و کتابخانه مرکزی پژوهشگاه، (خطی، عکسی، میکروفیلم، یادداشتها)، به کوشش محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، 1374، صفحات 197-161؛ فهرستواره کتابخانه مینوی، فهرستواره کتابخانه مینوی و کتابخانه مرکزی پژوهشگاه، (خطی، عکسی، میکروفیلم، یادداشتها)، به کوشش محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، 1374، صفحات 158-13

•نسخه های خطی سعید اعتماد مقدم، میراث اسلامی ایران، دفتر پنجم، به کوشش رسول جعفریان، ایرج افشار، کتابخانه آیه الله العظمی مرعشی نجفی (رحمه الله)، قم، 1376، صفحات 621- 620 .

- نسخه های نوش آفرین انصاری، میراث اسلامی ایران، دفتر پنجم، به کوشش رسول جعفریان، ایرج افشار، کتابخانه آیه الله العظمی مرعشی نجفی(رحمه الله)، قم، 1376، صفحه 627.

• نسخه های باقر رقت (ترقی)، میراث اسلامی ایران، دفتر پنجم، به کوشش رسول جعفریان، ایرج افشار، کتابخانه آیه الله العظمی مرعشی نجفی (رحمه الله)، قم، 1376، صفحات 625-623.

• نسخه هایی از بانکی پور، میراث اسلامی ایران، دفتر پنجم، به کوشش رسول جعفریان، ایرج افشار، کتابخانه آیه الله العظمی مرعشی نجفی (رحمه الله)، قم، 1376، صفحه 627.

• نسخه های ابراهیم حکیمی، میراث اسلامی ایران، دفتر پنجم، به کوشش رسول جعفریان، ایرج افشار، کتابخانه آیه الله العظمی مرعشی نجفی (رحمه الله)، قم، 1376، صفحه 620 .

•نسخه های خطی خانم لشکری (بدر)، میراث اسلامی ایران، دفتر پنجم، به کوشش رسول جعفریان، ایرج افشار، کتابخانه آیه الله العظمی مرعشی نجفی(رحمه الله)، قم، 1376، صفحه 626.

• نسخه های خطی علی وثوق، میراث اسلامی ایران، دفتر پنجم، به کوشش رسول جعفریان، ایرج افشار، کتابخانه آیه الله العظمی مرعشی نجفی(رحمه الله)، قم، 1376، صفحه 621.

-رجائی زفره ای، میراث اسلامی ایران، دفتر دهم، به کوشش رسول جعفریان، محمد حسن رجائی زفره ای، کتابخانه آیه الله العظمی مرعشی نجفی(رحمه الله)، قم، 1378، صفحات 754-745.

• مؤسسه مطالعاتی اسلامی، فهرست نسخه های خطی کتابخانه دکتر مهدی محقق موجود در مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران، دانشگاه مک گیل، دکتر توفیق ه سبحانی، مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران -

ص: 65

دانشگاه مک گیل، تهران، 1383، 135ص.

جهرم

• نسخه های خطی کریم اشراق، میراث اسلامی ایران، دفتر پنجم، به کوشش رسول جعفریان، ایرج افشار، کتابخانه آیه الله العظمی مرعشی نجفی (رحمه الله)، قم، 1376، صفحات 611-609.

چالوس

• مدرسه امام صادق (علیه السّلام) چالوس، فهرست نسخه های خطی مدرسه امام صادق (علیه السّلام) چالوس، مقدمه: سید رفیع الدین

موسوی، به کوشش: محمود طيار مراغی، میراث مکتوب، 1381، 385ص.

خرم آباد

• کتابخانه حمید ایزدپناه، نسخه های خطی نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، دفتر ششم، حمید ایزدپناه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1348، صفحه 601.

خوانسار

• کتابخانه آیه الله فاضل خوانساری، فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیت الله فاضل خوانساری، خوانسار - ایران، دفتر اول، کتب خطی آخوند ملا محمد علی خوانساری (رحمه الله)، زیر نظر حاج محمد حسن فاضلی، سید جعفر حسینی اشکوری، مؤسسه علمی و فرهنگی آیه الله فاضل خوانساری - انتشارات انصاریان، قم، 1374، 292ص؛ کتابخانه آیه الله فاضل خوانساری، فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیت الله فاضل خوانساری، خوانسار - ایران، دفتر دوم، کتب خطی آخوند ملا محمد علی خوانساری (رحمه الله)، زیر نظر حاج محمد حسن فاضلی، سید جعفر حسینی اشکوری، مؤسسه علمی و فرهنگی آیه الله فاضل خوانساری - انتشارات انصاریان، قم، 1374، 371ص.

• مدرسه علوی، مجله آینه پژوهش، سال چهارم، شماره 22، رضا مختاری، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، قم، 1372.

خور

• نسخ خطی عبدالکریم حکمت یغمایی، میراث اسلامی ایران، دفتر پنجم، به کوشش رسول جعفریان، ایرج افشار، کتابخانه آیه الله العظمی مرعشی نجفی(رحمه الله)، قم، 1376، صفحه 625.

خوی

•کتابخانه مدرسه نمازی خوی، فهرست نسخه های خطی مدرسه نمازی خوی، علی صدرائی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، دفتر نشر میراث مکتوب، تهران، 1376، 560 صفحه؛ میراث اسلامی، دفتر نهم، به کوشش رسول جعفریان، غلى صدرائی خوئی، کتابخانه آیه الله العضمی مرعشی نجفی (رحمه الله)، قم، صفحه 73 - 106؛ میراث

ص: 66

اسلامی، دفتر دهم، به کوشش رسول جعفریان، علی صدرائی خوئی، کتابخانه آیه الله العضمی مرعشی نجفی (رحمه الله)، قم، ص 755 - 781.

• کتابخانه موزه (گنجینه)، فهرست گنجینه (موزه)، صدرایی خویی به کوشش و ویرایش مصطفی درایتی، مؤسسه فرهنگی - پژوهشی الجواد، مشهد، مخطوط.

• کتابخانه شخصی جناب آقای جواد شریف، فهرست شریف، صدرایی خویی به کوشش و ویرایش مصطفی درایتی، مؤسسه فرهنگی - پژوهشی الجواد، مشهد، مخطوط؛ اوراق عتیق، دفتر اول، کتابخانه ملا علی خویی، به کوشش سید محمد حسین حکیم، نگارش صدرائی خویی، کتابخانه و موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، تهران، 1389، صفحات 143- 122.

•کتابخانه عمومی خوی، فهرست عمومی خوی، صدرایی خویی به کوشش و ویرایش مصطفی درایتی، مؤسسه فرهنگی - پژوهشی الجواد، مشهد، مخطوط.

دامغان

•مدرسه فتحعلی بیک دامغان، فهرست نسخ خطی دامغان، سید جعفر حسینی اشکوری، به کوشش و ویرایش مصطفی درایتی، مؤسسه فرهنگی - پژوهشی الجواد، مشهد، مخطوط، 421 ص.

• مدرسه قمر بنی هاشم دامغان، فهرست نسخ خطی دامغان، سید جعفر حسینی اشکوری، به کوشش و ویرایش مصطفی درایتی، مؤسسه فرهنگی - پژوهشی الجواد، مشهد، مخطوط، 421 ص.

دزفول

• مدرسه نبوی، مخطوطات دزفول (مدرسة النبوي و السيد النبوی)، سید احمد حسینی الاشکوری، مجمع ذخائر اسلامی، قم، 1424، 28ص.

رامسر

• کتابخانه عبدالوهاب فرید تنکابنی، نسخه های خطی، دفتر هفتم، نشریه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، محمد سمامی حائری، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1353، صفحات 794-79.

رشت

• کتابخانه جمعیت نشر فرهنگ، فهرست نسخه های خطی کتابخانه های رشت و همدان، کتابخانه جمعیت نشر فرهنگ رشت - کتابخانه غرب مدرسه آخوند همدان و چند مجموعه خصوصی همدان، زیر نظر ایرج افشار، محمد روشن، انتشارات فرهنگی ایران زمین، تهران، 1353، صفحات 1238-1083.

ص: 67

• کتابخانه شاد قزوینی، نسخه های خطی، دفتر پنجم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1346، صفحات 396-394.

- کتابخانه مدرسه مهدویه، نسخه های خطی، دفتر پنجم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1346، صفحات 393-392 .

• کتابخانه ملی رشت، نسخه های خطی، دفتر پنجم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1346، صفحات 392-388.

رضوانشر

•نسخه های علی عبدالی، میراث اسلامی ایران، دفتر پنجم، ایرج افشار، کتابخانه آیه الله العظمی مرعشی نجفی(رحمه الله)، قم، 1376، صفحات 627-626.

ری

• کتابخانه آستانه عبدالعظیم شهر ری، فهرست نسخه های خطی کتابخانه آستانه حضرت عبدالعظیم حسنی، نگارش ابوالفضل حافظیان بابلی، جلد اول، سازمان چاپ و نشر دار الحدیث، قم، 1382، 443 ص؛ کتابخانه آستانه عبدالعظیم شهرری، فهرست نسخه های خطی کتابخانه آستانه حضرت عبدالعظیم حسنی، نگارش ابوالفضل حافظیان بابلی، جلد دوم، سازمان چاپ و نشر دار الحديث، قم، 1382، صفحات 678-449.

• کتابخانه حوزه آستانه عبدالعظيم، فهرست نسخه های خطی حوزه و موزه آستانه حضرت عبدالعظیم حسنی، نگارش ابوالفضل حافظیان بابلی، سازمان چاپ و نشر دار الحديث، قم، 1382، 264ص.

زاهدان

• نسخه های امیر توکل کامبوزیان کرد غفرانلو، نسخه های خطی، دفتر پنجم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، ایرج افشار، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1346، صفحات -112

.113

زنجان

• کتابخانه امام جمعه زنجان، دليل المخطوطات، الجزء الاول، سید احمد حسینی، چاپخانه علمی، قم، 1397ق، صفحات 170-88 ؛ اوراق عتیق، دفتر اول، بخش اول ش 200-1، به کوشش سید محمد حسین حکیم، نگارش سید جعفر حسینی اشکوری، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، تهران، 1389ق، صفحات 238-145؛

• اخوان زنجانی - جلیل، میراث اسلامی ایران، دفتر پنجم، ایرج افشار، کتابخانه آیه الله العظمی مرعشی نجفی(رحمه الله)، قم، 1376، صفحات 620-618.

ص: 68

ساری

• کتابخانه های عمومی ساری، نگاهی به نسخه های خطی کتابخانه های عمومی ساری و تنکابن، به اهتمام دکتر محمود یزدی مطلق (فاضل) با همکاری زین العابدین درگاهی، محمود فاضل، رسانش، تهران، 1383، صفحات -15 - 140.

• کتابخانه شهاب طاهری، نسخه های خطی نشریه کتابخانه دانشگاه تهران، دفتر ششم، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، شهاب طاهری، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1348 صفحات 636-612.

سمنان

• کتابخانه عمومی سمنان، فهرست کتابخانه عمومی سمنان، ابوالفضل حافظیان، به کوشش و ویرایش مصطفی درایتی، مؤسسه فرهنگی - پژوهشی الجواد، مشهد، مخطوط.

• کتابخانه میراث فرهنگی سمنان، فهرست سازمان میراث فرهنگی سمنان، ابو الفضل حافظیان، به کوشش و ویرایش مصطفی درایتی، مؤسسه فرهنگی - پژوهشی الجواد، مشهد، مخطوط.

• مدرسه صادقیه سمنان، فهرست مدرسه صادقیه سمنان، نگارش ابوالفضل حافظیان، به کوشش و ویرایش مصطفی درایتی، موسسه فرهنگی - پژوهشی الجواد، مشهد، مخطوط.

شاهرود

• مخطوطات مكتبه مدرسه اسماعیلیه، مخطوطات مكتبه مدرسه اسماعیلیه، (شاهرود - ایران)، سید احمد حسینی، مجمع ذخائر اسلامی، قم، 1424، 36ص.

شهرضا

• کتابخانه علی اکبر شکور، نسخه های خطی نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، دفتر ششم، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، علی اکبر شکور، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1348، صفحه 607.

شهمیرزاد

• مسجد اعظم شهمیرزاد، فهرست مسجد اعظم شهمیرزاد سمنان، ابوالفضل حافظیان، به کوشش و ویرایش مصطفی درایتی، مؤسسه فرهنگی - پژوهشی الجواد، مشهد، مخطوط.

شیراز

• کتابخانه ملی شیراز، فهرست کتب خطی کتابخانه ملی فارس، جلد اول، از شماره 1 تا 400، نگارش علی نقی بهروزی و محمد صادق فقیری، انجمن کتابخانه های عمومی شیراز، شیراز، 1351، 415ص؛ کتابخانه ملی شیرازی فهرست کتب خطی کتابخانه ملی فارس، جلد دوم، از شماره 401 تا 780، نگارش علی نقی بهروزی و محمد صادق فقیری، انجمن کتابخانه های عمومی شیراز، شیراز، 1351، 399ص.

ص: 69

• کتابخانه آستانه حضرت شاهچراغ، کتابخانه آستان حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (علیه السّلام)، فهرست کتب خطی، جلد اول، قر آنها و تفسیر ها، تهیه و تنظیم علی نقی بهروزی، علی نقی بهرورزی، کتابخانه آستانه، شیراز، 1360، 337 ص؛ کتابخانه آستانه حضرت شاهچراغ، کتابخانه آستان حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (علیه السّلام)، فهرست کتب خطی، جلد دوم، تهیه و تنظیم علی نقی بهروزی، هدیه محمد مهدی مظلوم زاده، علینقی بهرورزی، کتابخانه آستانه، شیراز، 1360، 468 ص؛ کتابخانه آستانه حضرت شاهچراغ، فهرست کتابخانه آستانه حضرت شاهچراغ (علیه السّلام)، فهرست کتابهای خطی، جلد سوم، کتابخانه حضرت شاهچراغ (علیه السّلام) با همکاری محمد برکت، کتابخانه آستانه، شیراز، 1382، 164 ص.

•کتابخانه بنیاد فارس شناسی، فهرست نسخه های خطی بنیاد فارس شناسی، محمد برکت، بنیاد فارس شناسی، شیراز، 1384، 175 ص.

•کتابخانه مدرسه امام عصر شیراز، فهرست نسخه های خطی مدرسه امام عصر (عجّل الله تعالی فرجه الشریف)، جلد اول، سومین نشریه کتابخانه

مدرسه امام عصر (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) شیراز، محمد برکت، مدرسه امام عصر، شیراز، 1374، 155 ص.

• کتابخانه حجه الاسلام شیخ عبدالکریم انصاری، نسخه پژوهی، به کوشش ابوالفضل حافظیان بابلی، دفتر یکم، محمد برکت، خانه پژوهش، قم، 1383، صفحه 62.

• کتابخانه حجت الاسلام سید بدرالدین دستغیب، نسخه پژوهی، به کوشش ابوالفضل حافظیان بابلی، دفتر یکم، محمد برکت، خانه پژوهش، قم، 1383، صفحات 61-60

• کتابخانه مدرسه حکیم، نسخه پژوهی، به کوشش ابوالفضل حافظیان بابلی، دفتریکم، محمد برکت، خانه پژوهش، قم، 1383، صفحات 48-42.

• کتابخانه مدرسه منصوریه، نسخه پژوهی، به کوشش ابوالفضل حافظیان بابلی، دفتر یکم، محمد برکت، خانه پژوهش، قم، 1383، صفحات 55-49.

• کتابخانه موزه پارس، نسخه پژوهی، به کوشش ابوالفضل حافظیان بابلی، دفتر یکم، محمد برکت، خانه پژوهش، قم، 1383، صفحات 59-56.

• کتابخانه علامه طباطبائی، نسخه پژوهی، به کوشش ابوالفضل حافظیان بابلی، دفتر یکم، محمد برکت، خانه پژوهش، قم، 1383، صفحات 42-18؛ کتابخانه علامه طباطبائی، نسخه پژوهی، به کوشش ابوالفضل حافظیان بابلی، دفتر دوم، محمد برکت، خانه پژوهش، قم، 1384، صفحات 242-107؛ کتابخانه علامه طباطبائی، نسخه پژوهی، به کوشش ابوالفضل حافظیان بابلی، دفتر سوم، محمد برکت، خانه پژوهش، قم، 1385، صفحات 178-65.

•کتابخانه خانقاه احمدیه، نسخه های خطی، دفتر پنجم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1346، صفحات 229-209.

• کتابخانه دکتر خاوری، نسخه های خطی، دفتر پنجم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی

ص: 70

دانش پژوه و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1346، صفحات 269-267.

•کتابخانه خدای خانه مسجد جامع عتیق شیراز، نسخه های خطی، دفتر پنجم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1346،

صفحات 208-207.

• نسخ آقای حاج محمد خلیلی، نسخه های خطی، دفتر پنجم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1346، صفحه 266. •کتابخانه دانشکده ادبیات شیراز، نسخه های خطی، دفتر پنجم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1346، صفحه 230. •کتابخانه سیفی، نسخه های خطی، دفتر پنجم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1346، صفحه 295.

•کتابخانه آقای دکتر عینی، نسخه های خطی، دفتر پنجم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1346، صفحات 276 275.

• نسخه های آقای فروردین، نسخه های خطی، دفتر پنجم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1346، صفحات 278-277.

• کتابخانه کاظمی، نسخه های خطی، دفتر پنجم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1346، صفحه 295.

• کتابخانه امین الله کوثر، نسخه های خطی، دفتر پنجم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1346، صفحه 295.

•کتابخانه آقای صدرالدین محلاتی، نسخه های خطی، دفتر پنجم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1346، صفحات

271-274 .

• کتابخانه آقای منتظر، نسخه های خطی، دفتر پنجم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1346، صفحه 295.

•کتابخانه دکتر میر، نسخه های خطی، دفتر پنجم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1346، صفحات 284-282.

• نسخه های آقای واجد، نسخه های خطی، دفتر پنجم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1346، صفحه 285.

•کتابخانه آقای دکتر وصال، نسخه های خطی، دفتر پنجم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی

ص: 71

دانش پژوه و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1346، صفحات 294-290.

• کتابخانه خاندان حاج سید نورالدین هاشمی حسینی، نسخه های خطی، دفتر پنجم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1346، صفحات 289-286.

• کتابخانه مزار روز بهان قلی، نسخه های خطی، دفتر پنجم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1346، صفحه 295.

• بغایری، عبدالرزاق، میراث اسلامی ایران، دفتر پنجم، به کوشش رسول جعفریان، ایرج افشار، کتابخانه آیه الله العظمی مرعشی نجفی (رحمه الله)، قم، 1376، صفحات 576-566.

• اوراق عتیق، دفتر اولی، فهرست نسخه های خطی مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد رضا ثامنی از علمای شیراز که بسیاری از نسخه های آن برای کتابخانه ملی تهران خریداری شد، به کوشش سید محمد حسین حکیم، نگارش محمد برکت، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، تهران، 1389، صفحات 283-265.

علی آباد کتول

• نسخه های خطی علی اصغر معززی، میراث اسلامی ایران، دفتر پنجم، به کوشش رسول جعفریان، ایرج افشار، کتابخانه آیه الله العظمی مرعشی نجفی (رحمه الله)، قم، 1376، صفحه 626.

فردوس

• اداره اوقاف فردوس، فهرست اداره اوقاف فردوس، محمد ترابیان، به کوشش و ویرایش مصطفی درایتی، مؤسسه فرهنگی - پژوهشی الجواد، مشهد، مخطوط.

• دبیرستان شهید بهشتی، فهرست دبیرستان شهید بهشتی، محمد ترابیان، به کوشش و ویرایش مصطفی درایتی، مؤسسه فرهنگی - پژوهشی الجواد، مشهد، مخطوط.

•کتابخانه مکتب مفید، فهرست مکتب مفید، محمد ترابیان، به کوشش و ویرایش مصطفی درایتی، مؤسسه فرهنگی - پژوهشی الجواد، مشهد، مخطوط.

• کتابخانه قائم، فهرست قائم، محمد ترابیان، به کوشش و ویرایش مصطفی درایتی، مؤسسه فرهنگی - پژوهشی الجواد، مشهد، مخطوط

• مدرسه حبیبیه، فهرست مدرسه حبیبیه، محمد ترابیان، به کوشش و ویرایش مصطفی درایتی، مؤسسه فرهنگی - پژوهشی الجواد، مشهد، مخطوط.

قائن

• کتابخانه مدرسه جعفریه، فهرست نسخه های خطی کتابخانه های قائن (قائن - ایران)، سید جعفر حسینی اشکوری،

ص: 72

مجمع ذخائر اسلامی، قم، 1381، صفحات 173-9؛ مدرسه جعفریه (امام صادق)، فهرست نسخ خطی کتابخانه مدرسه جعفریه امام صادق (عليه السلام)، سید جعفر حسینی اشکوری به کوشش و ویرایش مصطفی درایتی،

مؤسسه فرهنگی پژوهشی الجواد، مشهد، مخطوط.

• مدرسه جعفریه زهان - قائن، فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه جعفریه، (زهان - ایران)، به ضمیمه نسخه های خطی کتابخانه سید معصوم فهستانی (قائن - ایران)، سید جعفر حسینی اشکوری، مجمع ذخائر اسلامی،

قم، 1383، صفحات 109-7.

• کتابخانه سید حسین امام، فهرست نسخه های خطی کتابخانه های قائن (قائن - ایران)، سید جعفر حسینی اشکوری، مجمع ذخائر اسلامی، قم، 1381، صفحات 207-177.

•کتابخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی (دکتر بهشتی)، فهرست نسخه های خطی کتابخانه های قائن (قائن - ایران)، سید جعفر حسینی اشکوری، مجمع ذخائر اسلامی، قم، 1381، صفحات 221-211

• کتابخانه سید معصوم قهستانی، فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه جعفریه، (زهان - ایران)، به ضمیمه نسخه های خطی کتابخانه سید معصوم فهستانی (قائن - ایران)، سید جعفر حسینی اشکوری، مجمع ذخائر اسلامی، قم، 1383، صفحات 152-109.

قزوین

•کتابخانه امام صادق قزوین، فهرست نسخه های خطی کتابخانه امام صادق قزوین، جلد اول، تحقیق و نگارش محمود طيار مراغی، حوزه علمیه قزوین، قزوین، 1378، 491 ص.

•کتابخانه آقای میر حسینا قزوینی، نسخه های خطی نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، دفتر ششم، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1348، صفحات 353-334.

• مخطوطات فحول قزوینی، مخطوطات مكتبه فحول قزوینی، (قزوین - ایران)، سید احمد حسینی، مجمع ذخائر اسلامی، قم، 1424، 44 ص.

قم

• کتابخانه عمومی آیه الله مرعشی، فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی نجفی مرعشی(رحمه الله)، جلد اول، 400-1، زیر نظر محمود مرعشی، سید احمد حسینی اشکوری، کتابخانه مرعشی، قم، 1354، 430 ص؛ جلد دوم، 800-401، زیر نظر محمود مرعشی، سید احمد حسینی اشکوری، کتابخانه مرعشی، قم، 1354، 422 ص؛ جلد سوم، 1200-801، زیر نظر محمود مرعشی، سید احمد حسینی اشکوری، کتابخانه مرعشی، قم، 1354، 384ص؛ جلد چهارم، 1600-1201، زیر نظر محمود مرعشی، سید احمد حسینی اشکوری، کتابخانه مرعشی، قم، 1354، 414 ص؛ جلد پنجم، 2000-1601، زیر نظر محمود مرعشی، سید احمد حسینی

ص: 73

اشکوری، کتابخانه مرعشی، قم، 1354، 388ص؛ جلد ششم، 2400-2001، زیر نظر محمود مرعشی، سید احمد حسینی اشکوری، کتابخانه مرعشی، قم، 1357، 398 ص؛ جلد هفتم، 2800-2401، زیر نظر محمود مرعشی، سید احمد حسینی اشکوری، کتابخانه مرعشی، قم، 1358، 383 ص؛ جلد هشتم، 3200- 2801، زیر نظر محمود مرعشی، سید احمد حسینی اشکوری، کتابخانه مرعشی، قم، 1357، 443 ص؛ جلد نهم، 3600-3201، زیر نظر محمود مرعشی، سید احمد حسینی اشکوری، کتابخانه مرعشی، قم، 1360، 395 ص؛ جلد دهم، 4000-3601، زیر نظر محمود مرعشی، سید احمد حسینی اشکوری، کتابخانه مرعشی، قم، 1362، 390ص؛ جلد یازدهم، 4001-4400

، زیر نظر محمود مرعشی، سید احمد حسینی اشکوری، کتابخانه مرعشی، قم، 1364، 420ص؛ جلد دوازدهم، 4800-4401، زیر نظر محمود مرعشی، سید احمد حسینی اشکوری، کتابخانه مرعشی، قم، 1365، 379 ص؛ جلد سیزدهم، 5200-4801، زیر نظر محمود مرعشی، سید احمد حسینی اشکوری، کتابخانه مرعشی، قم، 1365، 424 ص؛ جلد چهاردهم، 5600-5201، زیر نظر محمود مرعشی، سید احمد حسینی اشکوری، کتابخانه مرعشی، قم، 1366، 384ص؛ جلد پانزدهم، 6000-5601، زیر نظر محمود مرعشی، سید احمد حسینی اشکوری، کتابخانه مرعشی، قم، 1367، 387ص؛ جلد شانزدهم، 6400-6001، زیر نظر محمود مرعشی، سید احمد حسینی اشکوری، کتابخانه مرعشی، قم، 1367، 370ص؛ جلد هفدهم، 6800-6401، زیر نظر محمود مرعشی، سید احمد حسینی اشکوری، کتابخانه مرعشی، قم، 1368، 352ص؛ 7200-6801، جلد هجدهم، زیر نظر محمود مرعشی، سید احمد حسینی اشکوری، کتابخانه مرعشی، قم، 1368، 353ص؛ جلد نوزدهم، 7201-7600، زیر نظر محمود مرعشی، سید احمد حسینی اشکوری، کتابخانه مرعشی، قم، 1369، 432 ص؛ جلد بیستم، 8000-7601، زیر نظر محمود مرعشی، سید احمد حسینی اشکوری، کتابخانه مرعشی، قم، 1370، 323 ص؛ جلد بیست و یکم، -8001 8400، زیر نظر محمود مرعشی، سید احمد حسینی اشکوری، کتابخانه مرعشی، قم، 1372، 386ص؛ جلد بیست و دوم، 8401-8800، زیر نظر محمود مرعشی، سید احمد حسینی اشکوری، کتابخانه مرعشی، قم، 1373، 385 ص؛ جلد بیست و سوم، 9200-8801 زیر نظر محمود مرعشی، سید احمد حسینی اشکوری، کتابخانه مرعشی، قم، 1373، 321 ص؛ جلد بیست و چهارم، 9600-9201، زیر نظر محمود مرعشی، سید احمد حسینی اشکوری، کتابخانه مرعشی، قم، 1374، 347 ص؛ جلد بیست و پنجم، 10000-9601، زیر نظر محمود مرعشی، سید احمد حسینی اشکوری، کتابخانه مرعشی، قم، 1374، 274 ص؛ جلد بیست و ششم، 10500-10001، زیر نظر محمود مرعشی، سید احمد حسینی اشکوری، کتابخانه مرعشی، قم، 1375، 425ص؛ جلد بیست و هفتم، 11000-10501، زیر نظر محمود مرعشی، سید احمد حسینی اشکوری، کتابخانه مرعشی، قم، 1376، 424ص؛ جلد بیست و هشتم، 11000-11400 ، از سید محمود مرعشی نجفی و گروه فهرست نگاران کتابخانه، کتابخانه مرعشی، قم، 1379، 722 ص؛ جلد بیست و نهم، 11800-11401، سید محمود مرعشی نجفی با همکاری گروه فهرست نگاران کتابخانه کتابخانه مرعشی، قم، 1380، 678 ص ؛ جلد سی ام، 11801-12200، سید محمود مرعشی نجفی با همکاری گروه

ص: 74

فهرست نگاران کتابخانه، کتابخانه مرعشی، قم، 1380، 761ص؛ جلد سی و یکم، بخشی از نسخه های کتابخانه های شخصی مرحوم آیت الله شیخ محمد باقر بهاری همدانی و مرحوم آیت الله شیخ محمد امین صدرالاسلام خویی و ...، 1260- 12201، سید محمود مرعشی نجفی با همکاری گروه فهرست نگاران کتابخانه، کتابخانه مرعشی، قم، 1382، 812 ص؛ جلد سی و دوم، بخشی از نسخه های کتابخانه های شخصی آیت الله حاج ملا محمد جعفر فارس آباده ای، آیت الله حاج میرزا علی ثقهالاسلام تبریزی، آیت الله حاج میرزا یحیی بید آبادی اصفهانی، آیت الله حاج سید عبدالله برهان سبزواری، آیت الله حاج سید ریحان الله موسوی کشفی بروجردی، آیت الله حاج سید مهدی لاجوردی قمی و..، 13000-12601، سید محمود مرعشی نجفی با همکاری گروه فهرست نگاران کتابخانه، کتابخانه مرعشی، قم، 1383، 1056 ص؛ جلد سی و سوم، 13001 - 13400، سید محمود مرعشی نجفی با همکاری میر محمود موسوی، کتابخانه مرعشی، قم، 1380، 761ص؛ جلد سی و چهارم، بخشی از نسخه های خطی کتابخانه های شخصی فیض کاشانی، برادران فرزندان و نوادگان وی شامل 251 جلد در 515 عنوان و تعدادی دیگر از آثار عالمان و دانشمندان مشهور، 13401-13800، سید محمود مرعشی نجفی با همکاری محمد حسین امینی، کتابخانه مرعشی، قم، 1385، 915 ص؛ جلد سی و پنجم، 14200-13801، سید محمود مرعشی نجفی با همکاری محمد علی صالحی و حسین متقی، کتابخانه مرعشی، قم، 1389، 955 ص؛ جلد سی و ششم، - 14201 14600، سید محمود مرعشی نجفی با همکاری سید محمد اسفیانی، کتابخانه مرعشی، قم، 1389، 915 ص؛ جلد سی وهفتم، بخشی از نسخه های خطی کتابخانه های شخصی: میرزا قمی، میرزا یحیی اصفهانی، شیخ محمد بهاری، حاج میرزا محمود طباطبائی، شیخ محمد باقر بیرجندی، سید عبدالله شبر، ملا محمد جعفر آبادهای، سید محمد حجت، سید ابوالقاسم دهکردی، سردار کابلی، سید ریحان الله موسوی، شیخ محمد حسن نجفی رحیمی، سید مهدی لاجوردی، مهندس حاج عبدالرزاق بغایری، 15000-14601، سید محمود مرعشی نجفی با همکاری میر محمود موسوی، کتابخانه مرعشی، قم، بی تا، 934 ص، جلد سی و هشتم، 15300-15001، سید محمود مرعشی نجفی با همکاری محمد حسین امینی، کتابخانه مرعشی، قم، 1388، 954 ص؛

•کتابخانه عمومی آیه الله مرعشی، فهرست نسخه های عکسی کتابخانه عمومی حضرت آیه الله العظمی مرعشی نجفی، جلد اول، زیر نظر سید محمود مرعشی، محمد علی حائری، کتابخانه مرعشی، قم، 1369، 457ص؛ کتابخانه عمومی آیه الله مرعشی، فهرست نسخه های عکسی کتابخانه عمومی حضرت آیه الله العظمی مرعشی نجفی، جلد دوم، زیر نظر سید محمود مرعشی، محمد علی حائری، کتابخانه مرعشی، قم، 1370، 498؛ کتابخانه عمومی آیه الله مرعشی، فهرست نسخه های عکسی کتابخانه بزرگ حضرت آیه الله العظمی مرعشی نجفی، گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی، جلد سوم، 1300-1001، زیر نظر سید محمود مرعشی، ابوالفضل حافظیان بابلی، کتابخانه مرعشی، قم، 1387، 713ص، جلد چهارم، 1600-1301، زیر نظر سید محمود مرعشی، ابوالفضل حافظیان بابلی، کتابخانه مرعشی، قم، 1388، 601 ص، جلد پنجم، 2000-1601، زیر نظر سید محمود مرعشی، ابوالفضل حافظیان

ص: 75

بابلی، کتابخانه مرعشی، قم، 1388، 525 ص؛ کتابخانه آیه الله مرعشی (نسخ عکسی)، مجله میراث شهاب، ابوالضل حافظیان، شماره های مسلسل: 31، 34-33، 36-35، 37، 38، 40-39، 42-41، 46-45

•کتابخانه سید محمد حجت کوه کمری، فهرست کتب خطی کتابخانه سید محمد حجت کوه کمری، جعفر حسینی اشکوری، مجمع ذخائر اسلامی، قم، 1377، 80 ص.

• مرکز مطالعات و تحقیقات، فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، جلد اول، 700-1، على صدرائی خوئی، علی اوسط ناطقی و رمضانعلی انتظاری، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی واحد احیاء آثار اسلامی، بوستان کتاب، قم، 1381، 616 ص؛ مرکز مطالعات و تحقیقات، فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)، جلد دوم، 1383-701، على اوسط ناطقی و رمضانعلی انتظاری، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مرکز احیای آثار اسلامی، بوستان کتاب، قم، 1386، 358ص.

• کتابخانه مرکز احیاء میراث اسلامی، فهرست نسخه های خطی مرکز احیاء میراث اسلامی، قم - ایران، 400-1 جلد اول، سید احمد حسینی اشکوری، مرکز احیاء میراث اسلامی، قم، 1377، 534 ص؛ کتابخانه مرکز احیاء میراث اسلامی، فهرست نسخه های خطی مرکز احیاء میراث اسلامی، قم - ایران، 401-800، جلد دوم، سید احمد حسینی اشکوری، مرکز احیاء میراث اسلامی، قم، 1380، 467 ص؛ کتابخانه مرکز احیاء میراث اسلامی، فهرست نسخه های خطی مرکز احیاء میراث اسلامی، قم - ایران، 1200-801 جلد سوم، سید احمد حسینی اشکوری، مرکز احیاء میراث اسلامی، قم، 1380، 472 ص؛ کتابخانه مرکز احیاء میراث اسلامی، فهرست نسخه های خطی مرکز احیاء میراث اسلامی، قم - ایران، 1600-1201، جلد چهارم، سید احمد حسینی اشکوری، مرکز احیاء میراث اسلامی، قم، 1381، 467 ص؛ کتابخانه مرکز احیاء میراث اسلامی، فهرست نسخه های خطی مرکز احیاء میراث اسلامی، قم - ایران، 1601-2000، جلد پنجم، سید احمد حسینی اشکوری، مرکز احیاء میراث اسلامی، قم، 1382، 440 ص؛

• مرکز احیاء میراث اسلامی - مجموعه محدث ارموی، فهرست محدث ارموی - مرکز احیاء التراث العربی، جلد اول، سید جعفر حسینی اشکوری به کوشش و ویرایش مصطفی درایتی، مؤسسه فرهنگی - پژوهشی الجواد، مشهد، مخطوط، صفحات 537-1؛ مرکز احیاء میراث اسلامی مجموعه محدث ارموی، فهرست محدث ارموی -مرکز احیاء التراث العربی، جلد دوم، سید جعفر حسینی اشکوری به کوشش و ویرایش مصطفی درایتی، مؤسسه فرهنگی - پژوهشی الجواد، مشهد، مخطوط، صفحات 1087-539؛ مرکز احیاء میراث اسلامی - مجموعه محدث ارموی، فهرست محدث ارموی - مرکز احیاء التراث العربی، جلد سوم، سید جعفر حسینی اشکوری به کوشش و ویرایش مصطفی درایتی، مؤسسه فرهنگی - پژوهشی الجواد، مشهد، مخطوط، صفحات 1691-1089؛ کتابخانه مرکز احیاء میراث اسلامی، فهرست نسخه های عکسی مرکز احیاء میراث اسلامی، قم ایران، جلد اول، زیر نظر

ص: 76

سید احمد حسینی اشکوری، نگارش سید جعفر حسینی اشکوری و سید صادق حسینی اشکوری، 400-1، مرکز احياء میراث اسلامی، قم، 1377، 488 ص؛ کتابخانه مرکز احیاء میراث اسلامی، فهرست نسخه های عکسی مرکز احياء میراث اسلامی، قم - ایران، جلد دوم، زیر نظر سید احمد حسینی اشکوری، نگارش سید جعفر حسینی اشکوری و سید صادق حسینی اشکوری، 800-401، مرکز احیاء میراث اسلامی، قم، 1380، 496 ص؛ کتابخانه مرکز احیاء میراث اسلامی، فهرست نسخه های عکسی مرکز احیاء میراث اسلامی، قم - ایران، جلد سوم، زیر نظر سید احمد حسینی اشکوری، نگارش سید جعفر حسینی اشکوری و سید صادق حسینی اشکوری، 1200-801 مرکز احیاء میراث اسلامی، قم، 1380، 504 ص؛ کتابخانه مرکز احیاء میراث اسلامی، فهرست نسخه های عکسی مرکز احیاء میراث اسلامی، قم - ایران، جلد چهارم، زیر نظر سید احمد حسینی اشکوری، نگارش سید جعفر حسینی اشکوری و سید صادق حسینی اشکوری، 1600-1201، مرکز احیاء میراث اسلامی، قم، 1382، 488 ص؛ کتابخانه مرکز احیاء میراث اسلامی، فهرست نسخه های عکسی مرکز احیاء میراث اسلامی، قم - ایران، جلد پنجم، زیر نظر سید احمد حسینی اشکوری، نگارش سید جعفر حسینی اشکوری و سید صادق حسینی اشکوری، - 1601- 2000، مرکز احیاء میراث اسلامی، قم، 1383، 464 ص؛ کتابخانه مرکز احیاء میراث اسلامی، فهرست نسخه های عکسی مرکز احیاء میراث اسلامی، قم - ایران، جلد ششم، زیر نظر سید احمد حسینی اشکوری، نگارش سید جعفر حسینی اشکوری، 2400-2001، مرکز احیاء میراث اسلامی، قم، 1386، 507 ص؛ کتابخانه مرکز احیاء میراث اسلامی، فهرست نسخه های عکسی مرکز احیاء میراث اسلامی، قم - ایران، جلد هفتم، نگارش سید جعفر حسینی اشکوری، 2800-2401، مرکز احیاء میراث اسلامی، قم، 1387، 420 ص.

• مدرسه فیضیه، فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه فیضیه قم، جلد اول، بخش اول (کتابهای عربی)، رضا استادی، بینا، قم، 1396، 315 ص؛ مدرسه فیضیه، فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه فیضیه قم، بخش دوم (کتابهای ترکی و فارسی)، رضا استادی، بی نا، قم، 1396ق، 120 ص؛ مدرسه فیضیه، فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه فیضیه قم، بخش سوم (مجموعه ها)، رضا استادی، بی نا، قم، 1396 ق، 208 ص؛ مدرسه فیضیه، فهرست کتابخانه مبارکه مدرسه فیضیه قم، جلد اول، آقا مجتبی عراقی، بی نا، چاپخانه علمیه قم، قم، 1337، 475 ص.

• کتابخانه مدرسه حجتيه، فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه حجتیه قم، رضا استادی، بی نا، قم، 1354، 135ص.

• رضا استادی، صد و شصت نسخه از کتابخانه شخصی رضا استادی، رضا استادی، چاپخانه مهر، قم، تابستان 1354، 80 ص.

• کتابخانه آستانه مقدسه حضرت معصومه، فهرست نسخه های خطی کتابخانه آستانه مقدس حضرت معصومه (علیها السّلام)، جلد اول، ایران- قم، نگارش و تحقیق:سید حسن نقیبی، زائر، قم، 1357، 422 ؛ کتابخانه آستانه مقدسه حضرت

ص: 77

معصومه، فهرست نسخه های خطی کتابخانه آستانه مقدس حضرت معصومه (علیه السّلام)، جلد دوم، ایران - قم، نگارش و تحقیق: علی صدرائی خوئی، زائر، قم، 1357، 424 ص؛ کتابخانه آستانه مقدسه حضرت معصومه، فهرست نسخ خطی کتابخانه آستانه مقدسه قم، محمد تقی دانش پژوه، آستان مقدسه قم، قم، بی تا، 434 ص، فهرست قدیمی قبل از انقلاب.

•کتابخانه مفتي الشيعه، فهرست نسخه های خطی کتابخانه مفتي الشيعه، (قم - ایران)، سید احمد حسینی اشکوری، مجمع ذخائر اسلامی، قم، 1381، 130 ص؛ مخطوطات مكتبه الاردبیلی (قم - ایران)، السيد احمد الحسینی، مجمع ذخائر اسلامی، قم، 1424ق، 51 ص.

• مؤسسه آیه الله بروجردی، فهرست نسخه های خطی کتابخانه مؤسسه حضرت آیه الله العظمی بروجردی، قم - ایران)، دفتر اول، 400-1، سید احمد حسینی اشکوری، مجمع ذخائر اسلامی، قم، 1384، صفحات 253-1؛ مؤسسه آیه الله بروجردی، فهرست نسخه های خطی کتابخانه مؤسسه حضرت آیه الله العظمی بروجردی، قم - ایران)، دفتر دوم، 401 - 623، سید احمد حسینی اشکوری، مجمع ذخائر اسلامی، قم، 1384، صفحات 466-355.

•کتابخانه مؤسسه امام صادق قم، فهرست نسخه های خطی کتابخانه مؤسسه حضرت امام صادق (علیه السّلام)، سید احمد حسینی اشکوری، مجمع ذخائر اسلامی، قم، 1383، 130 ص.

• کتابخانه ارگانی بهبهانی، فهرست نسخه های خطی کتابخانه ارگانی بهبهانی (قم - ایران)، شیخ محمود ارگانی و بهبهانی حائری، مجمع ذخائر اسلامی، قم، 1386، 140 ص.

•کتابخانه مدرسه رضویه قم، آشنائی با چند نسخه خطی، دفتر اول، مدرسی طباطبائی، بی نا، قم، 1396ق، صفحات 61-3.

• کتابخانه شخصی آیت الله زنجانی، آشنائی با چند نسخه خطی، دفتر اول، مدرسی طباطبائی، بی نا، قم، 1396ق، صفحات 249-189.

•کتابخانه شخصی سید مهدی لاجوردی، آشنائی با چند نسخه خطی، دفتر اول، مدرسی طباطبائی، بی تا، قم، 1396ق، صفحات 116-105.

• کتابخانه شخصی مهدی روحانی، آشنائی با چند نسخه خطی، دفتر اول، مدرسی طباطبائی، بی نا، قم، 1396ق، صفحات 448-445.

• مكتبه علامه الطباطبائی، مجله تراثنا، سید احمد حسینی اشکوری، شماره های 25-22.

• مكتبه على فاضل قائنی، مجله تراثنا، علی فاضلی، شماره های 25-22

• کتابخانه مهدوی، مجله تراثنا، سید احمد حسینی، شماره های 25-22.

• نسخه های خطی کتابخانه محمد حسین شریعتی، فهرست نسخه های خطی کتابخانه شهید محمد حسین شریعتی -قم، با یادمانی از مرحوم آیه الله حاج شیخ ابوالقاسم شریعت نیاسری و برخی دیگر از بزرگان نیاسر کاشان، مهدی

ص: 78

شریعتی، کتابخانه شهید شریعتی، قم، 1379، 196 ص.

• دار الحديث، فهرست نسخه های خطی کتابخانه تخصصی مرکز تحقیقات دار الحدیث، جلد اول، علی صدرایی خویی، سازمان چاپ و نشر دار الحدیث، قم، 1384، 386ص.

• مسجد اعظم قم، فهرست نسخ خطی کتابخانه مسجد اعظم قم، جلد اول، طیار مراغی - حسن زاده، به کوشش و ویرایش مصطفی درایتی، مؤسسه فرهنگی - پژوهشی الجواد، مشهد، مخطوط، صفحات 521-1؛ مسجد اعظم قم، فهرست نسخ خطی کتابخانه مسجد اعظم قم، جلد دوم، طیار مراغی - حسن زاده، به کوشش و ویرایش مصطفی درایتی، مؤسسه فرهنگی - پژوهشی الجواد، مشهد، مخطوط، صفحات 523 - 966؛ مسجد اعظم قم، فهرست نسخ خطی کتابخانه مسجد اعظم قم، جلد سوم، طیار مراغی - حسن زاده، به کوشش و ویرایش مصطفی درایتی، مؤسسه فرهنگی - پژوهشی الجواد، مشهد، مخطوط، صفحات 967 -1417؛ مسجد اعظم قم، فهرست نسخ خطی کتابخانه مسجد اعظم قم، جلد چهارم، طیار مراغی - حسن زاده، به کوشش و ویرایش مصطفی درایتی، مؤسسه فرهنگی پژوهشی الجواد، مشهد، مخطوط، صفحات 1418- 1870؛ مسجد اعظم قم، فهرست نسخ خطی کتابخانه مسجد اعظم قم، جلد پنجم، طیار مراغی - حسن زاده، به کوشش و ویرایش مصطفی درایتی، مؤسسه فرهنگی - پژوهشی الجواد، مشهد، مخطوط، صفحات 1871-2303.

•کتابخانه شخصی حجه الاسلام حافظیان، فهرست کتابخانه ی شخصی حجه الاسلام حافظیان قم، ابوالفضل حافظیان، مؤسسه فرهنگی - پژوهشی الجواد، مشهد، مخطوط.

• کتابخانه طبسی حائری، فهرست نسخ خطی کتابخانه طبسی حائری (قم)، جلد اول، ابو الفضل حافظیان به کوشش و ویرایش مصطفی درایتی، مؤسسه فرهنگی - پژوهشی الجواد، مشهد، مخطوط، صفحات 476-1؛ کتابخانه طبسی حائری، فهرست نسخ خطی کتابخانه طبسی حائری (قم)، جلد دوم، ابوالفضل حافظیان به کوشش و ویرایش مصطفی درایتی، مؤسسه فرهنگی - پژوهشی الجواد، مشهد، مخطوط، صفحات 47-927.

• کتابخانه آیه الله گلپایگانی، فهرست نسخ خطی کتابخانه عمومی آیت الله العظمی گلپایگانی (قم)، جلد اول، الف - الف، صدرائی، حافظیان، به کوشش و ویرایش مصطفی درایتی، مؤسسه فرهنگی - پژوهشی الجواد، مشهد، مخطوط، صفحات 573-1؛ کتابخانه آیه الله گلپایگانی، فهرست نسخ خطی کتابخانه عمومی آیت الله العظمی گلپایگانی (قم)، جلد دوم، ب -ث، صدرائی، حافظیان، به کوشش و ویرایش مصطفی درایتی، مؤسسه فرهنگی۔ پژوهشی الجواد، مشهد، مخطوط، صفحات 1100-575؛ کتابخانه آیه الله گلپایگانی، فهرست نسخ خطی کتابخانه عمومی آیت الله العظمی گلپایگانی (قم)، جلد سوم، ج -خ، صدرائی، حافظیان، به کوشش و ویرایش مصطفی درایتی، مؤسسه فرهنگی - پژوهشی الجواد، مشهد، مخطوط، صفحات 1782-1101، کتابخانه آیه الله گلپایگانی، فهرست نسخ خطی کتابخانه عمومی آیت الله العظمی گلپایگانی (قم)، جلد چهارم، د - س، صدرائی، حافظیان، به کوشش و ویرایش مصطفی درایتی، مؤسسه فرهنگی - پژوهشی الجواد، مشهد، مخطوط، صفحات -1783

ص: 79

2366؛ کتابخانه آیه الله گلپایگانی، فهرست نسخ خطی کتابخانه عمومی آیت الله العظمی گلپایگانی (قم)، جلد پنجم، ش - ع، صدرائی، حافظیان، به کوشش و ویرایش مصطفی درایتی، مؤسسه فرهنگی - پژوهشی الجواد، مشهد، مخطوط، صفحات 2966-2367؛ کتابخانه آیه الله گلپایگانی، فهرست نسخ خطی کتابخانه عمومی آیت الله العظمی گلپایگانی (قم)، جلد ششم، غم، صدرائی، حافظیان به کوشش و ویرایش مصطفی درایتی، مؤسسه فرهنگی - پژوهشی الجواد، مشهد، مخطوط، صفحات 3598-2967؛ کتابخانه آیه الله گلپایگانی، فهرست نسخ خطی کتابخانه عمومی آیت الله العظمی گلپایگانی (قم)، جلد هفتم، م - م، صدرائی، حافظیان به کوشش و ویرایش مصطفی درایتی، مؤسسه فرهنگی - پژوهشی الجواد، مشهد، مخطوط، صفحات 4277-3599، کتابخانه آیه الله گلپایگانی، فهرست نسخ خطی کتابخانه عمومی آیت الله العظمی گلپایگانی (قم)، جلد هشتم، می صدرائی، حافظیان به کوشش و ویرایش مصطفی درایتی، مؤسسه فرهنگی - پژوهشی الجواد، مشهد، مخطوط، صفحات 4955-4279.

قوچان

• مدرسه عوضيه، فهرست نسخ خطی مدرسه عوضیه، رمضانعلی انتظاری، به کوشش و ویرایش مصطفی درایتی، مؤسسه فرهنگی - پژوهشی الجواد، مشهد، مخطوط .

•کتابخانه حضرت سلطان ابراهیم، فهرست حضرت سلطان ابراهیم، رمضانعلی انتظاری، به کوشش و ویرایش مصطفی درایتی، مؤسسه فرهنگی - پژوهشی الجواد، مشهد، مخطوط.

کاشان

• کتابخانه مجتهد الزمان بیدگلی کاشان، فهرست نسخه های خطی و اسناد کتابخانه مجتهدالزمان بیدگلی، (بیدگل - ایران)، سید صادق حسینی اشکوری، مجمع ذخائر اسلامی، قم، 1385، 270 ص.

•کتابخانه آثار ملی کاشان، نسخه های خطی، دفتر چهارم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1344، صفحات 358-355.

•کتابخانه سید ابوالرضا کاشان، نسخه های خطی، دفتر چهارم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1344، صفحه 355. •کتابخانه امیر کبیر، نسخه های خطی، دفتر چهارم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1344، صفحات 355-354.

• کتابخانه مزار افضل الدین کاشانی، نسخه های خطی، دفتر چهارم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1344، صفحه 354. •کتابخانه آیه الله رضوی، نسخه های خطی، دفتر هفتم، نشریه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، زیر

ص: 80

نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1353، صفحات 94- 29.

• کتابخانه حسن عاطفی، نسخه های خطی، دفتر هفتم، نشریه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، حسن عاطفی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1353، صفحات 757-721؛ کتابخانه حسن عاطفی، نسخه های خطی، دفتر یازدهم و دوازدهم، نشریه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و اسماعیل حاکی، حسن عاطفی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1362، صفحات 955-951.

• بهيا عباس، میراث اسلامی ایران، دفتر پنجم، ایرج افشار، کتابخانه آیه الله العظمی مرعشی نجفی(رحمه الله)، قم، 1376، صفحه613 .

• نسخه های خطی علامه فیض، میراث اسلامی ایران، دفتر پنجم، ایرج افشار، کتابخانه آیه الله العظمی مرعشی نجفی (رحمه الله)، قم، 1376، صفحات 620-619

•افشین عاطفی، فهرست نسخه های خطی کتابخانه افشین عاطفی (کاشان - ایران)، سید صادق حسینی اشکوری، مجمع ذخائر اسلامی، قم، 1385، 140 ص.

• فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان، فهرست نسخه های خطی کتابخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی (کاشان - ایران)، سید احمد حسینی اشکوری، مجمع ذخائر اسلامی، قم، 1381، 120 ص.

• مدرسه سلطانی کاشان، فهرست نسخ خطی کاشان (1)، (مدرسه سلطانی و مدرسه جعفری)، طیار مراغه ای، به کوشش و ویرایش مصطفی درایتی، مؤسسه فرهنگی - پژوهشی الجواد، مشهد، مخطوط، 510 ص.

• مدرسه جعفری کاشان، فهرست نسخ خطی کاشان (1)، (مدرسه سلطانی و مدرسه جعفری)، طیار مراغه ای، به کوشش و ویرایش مصطفی درایتی، مؤسسه فرهنگی - پژوهشی الجواد، مشهد، مخطوط، 510 ص.

• مدرسه عزیز الله امامت، فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیه الله عزیز الله امامت، طیار مراغه ای، مؤسسه فرهنگی۔ پژوهشی الجواد، مشهد، مخطوط. و کتابخانه میثم نمکی، فهرست خصوصی میثم نمکی، طیار مراغه ای، مؤسسه فرهنگی - پژوهشی الجواد، مشهد، مخطوط

کرمان

• نسخه های مهندس محمد حسین اسلام پناه، میراث اسلامی ایران، دفتر پنجم، ایرج افشار، کتابخانه آیه الله العظمی مرعشی نجفی (رحمه الله)، قم، 1376، صفحه 622.

ص: 81

کرمانشاه

•کتابخانه آیه الله جلیلی کرمانشاه، فهرست کتب خطی کتابخانه آیه الله جلیلی (کرمانشاه)، محمد وفادار مرادی، سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مراکز اسناد آستان قدس رضوی، مشهد، 1383، 372ص.

•کتابخانه مدرسه آیه الله بروجردی کرمانشاه، فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه آیت الله بروجردی، سید احمد حسینی، مجمع ذخائر اسلامی، قم، 1380، 138 ص.

•کتابخانه شخصی میبدی کرمانشاه، فهرست نسخه های خطی کتابخانه شخصی میبدی (کرمانشاه - ایران)، دفتر اول، سید احمد حسینی اشکوری، مجمع ذخائر اسلامی، قم، 1384، 222 ص؛ کتابخانه شخصی میبدی کرمانشاه، فهرست نسخه های خطی کتابخانه شخصی میبدی (کرمانشاه - ایران)، دفتر دوم، سید احمد حسینی اشکوری، مجمع ذخائر اسلامی، قم، 1385، 200ص.

• کتابخانه خاندان میبدی کرمانشاه، فهرست نسخه های خطی خاندان میبدی (کرمانشاه - ایران)، دفتر اول، سید احمد حسینی اشکوری، مجمع ذخائر اسلامی، قم، 1381، 223 ص.

• کتابخانه فیض مهدوی، مجله تراثنا، سید احمد حسینی اشکوری، شماره های 25-22.

• کتابخانه سید مرتضی نجومی، دليل المخطوطات، جلد اول، سید احمد حسینی، چاپخانه علمی، قم، 1397ق، صفحات 295-214.

گلپایگان

•کتابخانه حجه الاسلام گلپایگانی، فهرست نسخه های خطی کتابخانه های گلپایگان (گلپایگان - ایران)، سید جعفر حسینی اشکوری، مجمع ذخائر اسلامی، قم، 1381، صفحات 114-11.

•کتابخانه سید محمد حسن امام جمعه، فهرست نسخه های خطی کتابخانه های گلپایگان (گلپایگان - ایران)، سید جعفر حسینی اشکوری، مجمع ذخائر اسلامی، قم، 1381، صفحات 181-115.

• کتابخانه مسجد جامع گلپایگان، فهرست نسخه های خطی کتابخانه های گلپایگان (گلپایگان - ایران)، سید جعفر حسینی اشکوری، مجمع ذخائر اسلامی، قم، 1381، صفحات 205-183.

• کتابخانه حاج آقا رضا شهیدی، فهرست نسخه های خطی کتابخانه های گلپایگان (گلپایگان - ایران)، سید جعفر حسینی اشکوری، مجمع ذخائر اسلامی، قم، 1381، صفحات 212-207.

مراغه

• کتابخانه عمومی مراغه، فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی مراغه، محمود طيار مراغی، انتشارات آل علی، قم، 1379، 312 ص.

• کتابخانه مسجد جامع مراغه، فهرست کتابخانه مسجد جامع مراغه، طیار مراغه ای، به کوشش و ویرایش مصطفی

ص: 82

درایتی، مؤسسه فرهنگی - پژوهشی الجواد، مشهد، مخطوط.

• مسجد شیخ بابا مراغه، فهرست مسجد شیخ بابا مراغه، طیار مراغه ای، به کوشش و ویرایش مصطفی درایتی، مؤسسه فرهنگی پژوهشی الجواد، مشهد، مخطوط.

مشهد

• شیخ علی حیدر (مكتبه)، فهرست مخطوطات مكتبه خطیب شیخ علی حیدر مؤيد نسخ عربی، الخاصه في قم المقدسه، الجزء الأول، المخطوطات العربيه، 1-500، محمد باقر انصاری، مؤسسه الهادی، بیروت، 1420، 456 ص؛ شیخ علی حیدر (مكتبه)، فهرست مخطوطات مكتبه خطیب شیخ علی حیدر مؤید نسخ عربی، الخاصه في قم المقدسة، الجزء الثانی، المخطوطات العربيه، 893-501، محمد باقر انصاری، مؤسسه الهادی، بیروت، 1420، 352 ص؛ شیخ علی حیدر (مكتبه)، فهرست مخطوطات مكتبه خطیب شیخ علی حیدر مؤید نسخ عربی، الخاصه في قم المقدسة، الجزء الثالث، المخطوطات العربيه، 1504-1001، محمد باقر انصاری، مؤسسه الهادی، بیروت، 1420، 664 ص.

• کتابخانه مرکزی آستان قدس، فهرست هزار و پانصد نسخه خطی، اهدائی رهبر معظم انقلاب، حضرت آیه الله خامنه ای به کتابخانه آستان قدس رضوی، رضا استادی، آستان قدس رضوی، قم، 1373، 472 ص؛

•کتابخانه مرکزی آستان قدس، فهرست الفبائی کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، استدراک و پیوست: محمد وفادار مرادی، محمد آصف فکرت، آستان قدس رضوی، مشهد، 1369، 948 ص، تنها نسخه هایی که در فهرست آستان قدس نیامده است؛ کتابخانه مرکزی آستان قدس، فهرست کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، جلد اول، چاپ دوم، سید علی اردلان جوان، کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، مشهد، 1356، 747 ص؛ کتابخانه مرکزی آستان قدس، فهرست کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، جلد دوم، آستان قدس رضوی، مشهد، کتابخانه مرکزی آستان قدس، فهرست کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، جلد سوم، آستان قدس رضوی، مشهد؛ کتابخانه مرکزی آستان قدس، فهرست کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، جلد چهارم، حکمت - كلام - فلسفه منطق از ص 366، تفسیر خطی - تفسير چاپی، آستان قدس رضوی، مشهد، بی تا، 505 ص؛ کتابخانه مرکزی آستان قدس، فهرست کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، جلد پنجم، چاپ دوم، (فقه و اخبار)، تحقیق و بازنگاری از: سید محمد رضا رضا پور، مهدی ولایی، آستان قدس رضوی، مشهد، 1379، 756ص؛ کتابخانه مرکزی آستان قدس، فهرست کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، جلد ششم، اصول فقد - ادعیه و مزار – اخلاق -رجال - انساب و درایه، آستان قدس رضوی، مشهد، بی تا، 687 ص؛ کتابخانه مرکزی آستان قدس، فهرست کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، جلد هفتم، احمد گلچین معانی، آستان قدس رضوی، مشهد، 1346، 1015 ص، در دو جلد است؛ کتابخانه مرکزی آستان قدس، فهرست کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، جلد هشتم، احمد گلچین معانی، آستان قدس رضوی،

ص: 83

مشهد، 483،1350 ص؛ کتابخانه مرکزی آستان قدس، فهرست کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، جلد نهم، مایل هروی -علی اردلان، آستان قدس رضوی، مشهد، 1361، 420 ص؛ کتابخانه مرکزی آستان قدس، فهرست کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، جلد دهم، غلامعلی عرفانیان، آستان قدس رضوی، مشهد، 1362، 315 ص؛ کتابخانه مرکزی آستان قدس، فهرست کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، جلد یازدهم، مهدی ولائی، آستان قدس رضوی، مشهد، 1364، 732ص؛ کتابخانه مرکزی آستان قدس، فهرست کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، جلد دوازدهم، غلامعلی عرفانیان، آستان قدس رضوی، مشهد، 1370، 576 ص؛ کتابخانه مرکزی آستان قدس، فهرست کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، جلد سیزدهم، لغت، احمد گلچین معانی-غلامعلی عرفانیان، آستان قدس رضوی، مشهد، 1372، 241 ص؛ کتابخانه مرکزی آستان قدس، فهرست کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، جلد چهاردهم، موضوع: اخبار، براتعلی غلامی مقدم، آستان قدس رضوی، مشهد، 1376، 669 ص؛ کتابخانه مرکزی آستان قدس، فهرست کتب خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، جلد پانزدهم، موضوع: ادعیه، محمد وفادار مرادی، آستان قدس رضوی، مشهد، 1376، 591ص؛ کتابخانه مرکزی آستان قدس، فهرست کتب خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، جلد شانزدهم، موضوع: اصول فقه، محمد وفادار مرادی، آستان قدس رضوی، مشهد، 1380، 569 ص؛ کتابخانه مرکزی آستان قدس، فهرست کتب خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، جلد هفدهم، موضوع: ادبیات، محمدرضا فاضل هاشمی، آستان قدس رضوی، مشهد، 1380، 632 ص؛ کتابخانه مرکزی آستان قدس، فهرست کتب خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، جلد هجدهم، موضوع: ریاضیات، مهدی ولائی، آستان قدس رضوی، مشهد، 194،1380 ص؛ کتابخانه مرکزی آستان قدس، فهرست کتب خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، جلد نوزدهم، موضوع:طب، غلامعلی عرفانیان، آستان قدس رضوی، مشهد، 1380، 747 ص؛ کتابخانه مرکزی آستان قدس، فهرست کتب خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، جلد بیستم، موضوع: كتب فقهی چاپ نشده، براتعلی غلامی مقدم، آستان قدس رضوی، مشهد، 1379، 623 ص؛ کتابخانه مرکزی آستان قدس، فهرست کتب خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، جلد بیست و یکم، موضوع فقه، براتعلی غلامی مقدم، آستان قدس رضوی، مشهد، 1381، 1717 ص، در دو جلد است؛ کتابخانه مرکزی آستان قدس، فهرست کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، جلد بیست و دوم، موضوع: تفسیر، براتعلی غلامی مقدم، آستان قدس رضوی، مشهد، 1384، 496 ص؛ کتابخانه مرکزی آستان قدس، فهرست کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، جلد بیست و سوم، موضوع: تجوید و قرائت، محمد وفادار مرادی، آستان قدس رضوی، مشهد، 1384، 237 ص؛ کتابخانه مرکزی آستان قدس، فهرست کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، جلد بیست و چهارم، موضوع: منطق، براتعلی غلامی مقدم، آستان قدس رضوی، مشهد، 1383، 287 ص؛ کتابخانه

ص: 84

مرکزی آستان قدس، فهرست کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، جلد بیست و پنجم، موضوع: معانی و بیان، براتعلی غلامی مقدم، آستان قدس رضوی، مشهد، 1383، 237 ص؛ کتابخانه مرکزی آستان قدس، فهرست کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، جلد بیست و ششم، موضوع: اخبار، براتعلی غلامی مقدم، آستان قدس رضوی، مشهد، 1386، 743ص؛ کتابخانه مرکزی آستان قدس، فهرست کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، جلد بیست و هفتم، موضوع: اجازات، رجال، درایه الحديث، براتعلی غلامی مقدم، آستان قدس رضوی، مشهد، 1387، 360 ص

• دانشکده الهیات مشهد، فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده الهیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی، جلد اول، محمود فاضل، مؤسسه چاب و انتشارات و گرافیک دانشگاه فردوسی، مشهد، 1353، 676 ص؛ دانشکده الهيات مشهد، فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی مشهد، جلد دوم، محمود فاضل، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 1361، 720 ص؛ دانشکده الهیات مشهد، فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی مشهد، جلد سوم، محمود فاضل، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 1361، صفحات 1358- 821

• دانشکده ادبیات مشهد، فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده الهیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی، محمود فاضل، انتشارات دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی، مشهد، 1354، 294 ص.

•کتابخانه عمومی مسجد جامع گوهرشاد، فهرست نسخه های خطی کتابخانه جامع گوهرشاد مشهد، جلد اول، محمود فاضل، کتابخانه جامع گوهرشاد، مشهد، 1363، 496 ص؛ کتابخانه عمومی مسجد جامع گوهرشاد، فهرست نسخه های خطی کتابخانه جامع گوهرشاد مشهد، جلد دوم، محمود فاضل، کتابخانه جامع گوهرشاد، مشهد، 1365، صفحات 1078-505؛ کتابخانه عمومی مسجد جامع گوهرشاد، فهرست نسخه های خطی کتابخانه جامع گوهرشاد مشهد، جلد سوم، محمود فاضل، کتابخانه جامع گوهرشاد، مشهد، 1367، صفحات 1838-1088؛ کتابخانه عمومی مسجد جامع گوهرشاد، فهرست نسخه های خطی کتابخانه جامع گوهرشاد مشهد، جلد چهارم، محمود فاضل، کتابخانه جامع گوهرشاد، مشهد، 1371، صفحات 2268-1843، جلد پنجم، براتعلی غلامی مقدم، سازمان کتابخانه ها و موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، مشهد، 1387، 927ص؛ کتابخانه جامع گوهرشاد، فهرست نسخه های خطی چهار کتابخانه مشهد (مدرسه سلیمانیه، مدرسه میرزا جعفر، کتابخانه فرهنگ، جامع گوهر شاد)، مدیر شانه چی، عبدالله نورانی، تقی بینش زیر نظر: محمد تقی دانش پژوه، انتشارات فرهنگ ایران زمین،

تهران، 1351، صفحات 435-59.

• مدرسه آیه الله خوئی، فهرست نسخه های کتابخانه مدرسه آیت الله العظمی خوئی، سید احمد حسینی اشکوری، مجمع ذخائر اسلامی، قم، 1377، 150 ص؛ اوراق عتیق، دفتر اول، به کوشش سید محمد حسین حکیم، نگارش عبدالله غفرانی، کتابخانه و موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، تهران، 1389، صفحات 241-266؛

ص: 85

• کتابخانه عمومی امام هادی، فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی امام هادی(علیه السّلام)، مشهد مقدس - ایران، سید احمد حسینی اشکوری، مجمع ذخائر اسلامی، قم، 1377، 100 ص.

• کتابخانه فرهنگ و هنر مشهد، فهرست کتب خطی کتابخانه عمومی فرهنگ و هنر مشهد، فارسی - عربی، رمضانعلی شاکری، فرهنگ و هنر خراسان، مشهد، 1348، 127 ص.

• مدرسه فاضلیه مشهد، فهرست کتب کتابخانه مدرسه فاضلیه، اوکتائی، آستان قدس رضوی، مشهد، 1309، 265 ص، در فهرست نواب آستان قدس آمده.

•کتابخانه مدرسه سلیمانیه (سلیمان خان)، فهرست نسخه های خطی چهار کتابخانه مشهد (مدرسه سلیمانیه، مدرسه میرزا جعفر، کتابخانه فرهنگ، جامع گوهر شاد)، مدیر شانه چی، عبدالله نورانی، تقی بینش زیر نظر: محمد تقی دانش پژوه، انتشارات فرهنگ ایران زمین، تهران، 1351، صفحات 24-1 •کتابخانه مدرسه میرزا جعفر، فهرست نسخه های خطی چهار کتابخانه مشهد(مدرسه سلیمانیه، مدرسه میرزا جعفر، کتابخانه فرهنگ، جامع گوهر شاد)، مدیر شانه چی، عبدالله نورانی، تقی بینش زیر نظر: محمد تقی دانش پژوه انتشارات فرهنگ ایران زمین، تهران، 1351، صفحات 43-26.

• کتابخانه مدرسه نواب، مجموعه فهرست نسخه های خطی کتابخانه های شهرستانهای ایران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه، جلد دوم، فهرست نسخه های خطی. دو کتابخانه مشهد (مدرسه نواب - آستان قدس)، مدیر شانه چی، عبدالله نورانی، انتشارات ایران زمین، تهران، 1351، صفحات 562-439؛ مدرسه علمیه عالی نواب، محمود یزدی مطلق (فاضل)، عروج اندیشه، مشهد مقدس، 1388، 639ص.

• فهرست نسخه های خطی مدرسه خیرات خان مشهد، مجموعه فهرست نسخه های خطی کتابخانه های شهرستانهای ایران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه، فهرست نسخه های خطی کتابخانه های رشت و همدان، کتابخنه جمعیت نشر فرهنگ رشت - کتابخانه غرب مدرسه آخوند همدان و چند مجموعه خصوصی همدان، محمود فاضل، انتشارات ایران زمین، تهران، 1353، صفحات 1795-1718.

• کتابخانه سید علی اصغر اصغرزاده، نسخه های خطی، دفتر پنجم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، اصغر اصغرزاده، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1347، صفحات 617- 613؛ نسخه های خطی مجموعه اصغرزاده، نسخه های خطی، دفتر هفتم، نشریه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایراج افشار، اصغر اصغرزاده، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1353، صفحات 769-771.

•کتابخانه آقای کاظم مدیر شانه چی، نسخه های خطی، دفتر پنجم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، کاظم مدیر شانه چی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1347، صفحات

584-611 .

ص: 86

• کتابخانه عبدالمجید مولوی، نسخه های خطی، دفتر پنجم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، مهدی ولائی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1347، صفحات 107-8 .

• نسخه های خطی محمود فاضل، نسخه های خطی، دفتر هفتم، نشریه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایراج افشار، محمود فاضل، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1353، صفحات

759-771 .

• نسخه های خطی مدرسه عباسقلی خان، نسخه های خطی، دفتر هفتم، نشریه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایراج افشار، محمود فاضل، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1353، صفحات 768-766.

• نسخه های خطی مدرسه حاج حسن، نسخه های خطی، دفتر هفتم، نشریه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایراج افشار، محمود فاضل، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1353، صفحات 764-763.

• مدرسه باقریه، مجله تراثنا، محمود فاضل، شماره های 25-22 .

• کتابخانه رجائی معزی، مجله تراثنا، سید احمد حسینی، شماره های 25-22. • کتابخانه مرتضوی، مخطوطات مكتبة المرتضوی (مشهد - ایران)، سید احمد حسینی، مجمع ذخائر اسلامی، قم، 1424، 48 ص.

• معرفی نسخه های خطی کتابخانه شخصی حاج آقا حیدری، مجله اندیشه حوزه (فصلنامه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی)، سال 2شماره 7، دکتر محمود یزدی مطلق (فاضل)، مشهد، 1375، صاحب امتیاز: دانشگاه علوم اسلامی

رضوی.

• کتابخانه فرهنگ، فهرست نسخه های خطی چهار کتابخانه مشهد (مدرسه سلیمانیه، مدرسه میرزا جعفر، کتابخانه فرهنگ، جامع گوهر شاد)، مدیر شانه چی، عبدالله نورانی، تقی بینش زیر نظر: محمد تقی دانش پژوه، انتشارات

فرهنگ ایران زمین، تهران، 1351، صفحات55- 45.

• مخطوطات مكتبه الامام الهادی (مشهد - ایران)، سید احمد حسینی، مجمع ذخائر اسلامی، قم، 1424 ق، 62 ص.

• مخطوطات مكتبه الميبدی (مشهد - ایران)، سید احمد حسینی، مجمع ذخائر اسلامی، قم، ق1424، 54 ص.

• فهرست نسخه های خطی اهدائی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، جلد اول: علوم قرآنی، زیر نظر اداره مخطوطات، دکتر سیدعلی اردلان جوان -سید محمدرضا فاضل هاشمی، نگارش: براتعلی غلامی مقدم - حسین قاسمیان نادر علیزاده؛ سازمان کتابخانه ها و موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، مشهد، 1389، 444ص؛ جلد دوم: اخبار1، زیر نظر اداره مخطوطات، ابوالفضل حافظیان - سید محمدرضا فاضل هاشمی، نگارش: براتعلی غلامی مقدم - نادر علیزاده - علی علیزاده؛ سازمان کتابخانه ها و موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، مشهد،

ص: 87

1389، صفحات 475-1؛ جلد دوم: اخبار 2، زیر نظر اداره مخطوطات، سید محمدرضا فاضل هاشمی، نگارش: محمد حسن نوری نیا - نادر علیزاده - حسين خبازیان؛ سازمان کتابخانه ها و موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، مشهد، 1389،صفحات 940-488؛ جلد سوم: فقه 1، زیر نظر اداره مخطوطات، محمد وفادار مرادی- سید محمدرضا فاضل هاشمی، نگارش: براتعلی غلامی مقدم - حسین قاسمیان علی علیزاده - حسین خبازیان - محمد حسن نوری نیا؛ سازمان کتابخانه ها و موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، مشهد، 1387، صفحات 440-1؛ جلد سوم: فقه 2، زیر نظر اداره مخطوطات، محمد وفادار مرادی- سید محمدرضا فاضل هاشمی، نگارش: براتعلی غلامی مقدم - حسين خبازیان - محمد حسن نوری نیا؛ سازمان کتابخانه ها و موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، مشهد، 1388، صفحات 879-446؛ جلد هشتم: درایه، رجال، تراجم، تاریخ، داستان، کتابشناسی، زیر نظر اداره مخطوطات، نگارش: سید محمد حسین حکیم - ابو الفضل حافظیان؛ سازمان کتابخانه ها و موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، مشهد، 1389، 600ص؛

میبد

• مخطوطات و اسناد میبد، مخطوطات و اسناد میبد (میبد - ایران)، سید صادق حسینی اشکوری با همکاری رحیم قاسمی، مجمع ذخائر اسلامی، قم، 1386، 278 ص.

همدان

• دانشگاه بوعلی همدان، فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشگاه بوعلی (همدان - ایران)، احمد حسینی اشکوری، مجمع ذخائر اسلامی، قم، 1384، 222 ص.

• کتابخانه غرب مدرسه آخوند همدان، مجموعه فهرست نسخه های خطی کتابخانه های شهرستانهای ایران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه، فهرست نسخه های خطی کتابخانه های رشت و همدان، کتابخنه جمعیت نشر فرهنگ رشت - کتابخانه غرب مدرسه آخوند همدان و چند مجموعه خصوصی همدان، جواد مقصود، انتشارات ایران زمین، تهران، 1353، صفحات 1618-1241.

•کتابخانه خصوصی بحر الفضائل، مجموعه فهرست نسخه های خطی کتابخانه های شهرستانهای ایران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه، فهرست نسخه های خطی کتابخانه های رشت و همدان، کتابخنه جمعیت نشر فرهنگی رشت - کتابخانه غرب مدرسه آخوند همدان و چند مجموعه خصوصی همدان، پرویز اذكانی، انتشارات ایران زمین، تهران، 1353، صفحات 1671-1663؛ کتابخانه بحر الفضائل، نسخه های خطی، دفتر پنجم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی روشن و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1347، صفحه 370.

• کتابخانه حبيب جواهری، مجموعه فهرست نسخه های خطی کتابخانه های شهرستانهای ایران، زیر نظر محمد تقی

ص: 88

دانش پژوه، فهرست نسخه های خطی کتابخانه های رشت و همدان، کتابخنه جمعیت نشر فرهنگ رشت - کتابخانه غرب مدرسه آخوند همدان و چند مجموعه خصوصی همدان، پرویز اذكانی، انتشارات ایران زمین، تهران، 1353،

صفحات 1685-1673.

• کتابخانه آقای رضاهمراه، مجموعه فهرست نسخه های خطی کتابخانه های شهرستانهای ایران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه، فهرست نسخه های خطی کتابخانه های رشت و همدان، کتابخنه جمعیت نشر فرهنگ رشت - کتابخانه غرب مدرسه آخوند همدان و چند مجموعه خصوصی همدان، پرویز اذكانی، انتشارات ایران زمین، تهران، 1353، صفحات 1701-1687.

• صدیقه حیدریان، مجموعه فهرست نسخه های خطی کتابخانه های شهرستانهای ایران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه، فهرست نسخه های خطی کتابخانه های رشت و همدان، کتابخنه جمعیت نشر فرهنگ رشت - کتابخانه غرب مدرسه آخوند همدان و چند مجموعه خصوصی همدان، محمد روشن، انتشارات فرهنگ ایران زمین، تهران، 1355، صفحات 1716-1703.

• عباس زند، مجموعه فهرست نسخه های خطی کتابخانه های شهرستانهای ایران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه فهرست نسخه های خطی کتابخانه های رشت و همدان، کتابخنه جمعیت نشر فرهنگ رشت - کتابخانه غرب مدرسه آخوند همدان و چند مجموعه خصوصی همدان، محمد روشن، جواد مقصود، پرویز اذکائی، انتشارات فرهنگ ایران زمین، تهران، 1353، صفحات 1716-1703.

• امیر ساسان دهگان، مجموعه فهرست نسخه های خطی کتابخانه های شهرستانهای ایران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه، فهرست نسخه های خطی کتابخانه های رشت و همدان، کتابخنه جمعیت نشر فرهنگ رشت- کتابخانه غرب مدرسه آخوند همدان و چند مجموعه خصوصی همدان، محمد روشن، جواد مقصود، پرویز اذکائی، انتشارات فرهنگ ایران زمین، تهران، 1353، صفحات 1716-1703.

• حمید سیر لو، مجموعه فهرست نسخه های خطی کتابخانه های شهرستانهای ایران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه فهرست نسخه های خطی کتابخانه های رشت و همدان، کتابخنه جمعیت نشر فرهنگ رشت - کتابخانه غرب مدرسه آخوند همدان و چند مجموعه خصوصی همدان، محمد روشن، جواد مقصود، پرویز اذکائی، انتشارات فرهنگ ایران زمین، تهران، 1353، صفحات 1703-1716.

• کتابخانه خرد، مجموعه فهرست نسخه های خطی کتابخانه های شهرستانهای ایران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه فهرست نسخه های خطی کتابخانه های رشت و همدان، کتابخانه جمعیت نشر فرهنگ رشت - کتابخانه غرب مدرسه آخوند همدان و چند مجموعه خصوصی همدان، محمد روشن، جواد مقصود، پرویز اذکائی، انتشارات فرهنگ ایران زمین، تهران، 1353، صفحات 1703-1716.

• علی اکبر مجیدی، مجموعه فهرست نسخه های خطی کتابخانه های شهرستانهای ایران، زیر نظر محمد تقی دانش

ص: 89

پژوه، فهرست نسخه های خطی کتابخانه های رشت و همدان، کتابخنه جمعیت نشر فرهنگ رشت - کتابخانه غرب مدرسه آخوند همدان و چند مجموعه خصوصی همدان، محمد روشن، جواد مقصود، پرویز اذکائی، انتشارات

فرهنگ ایران زمین، تهران، 1353، صفحات 1716-1703.

•فروزان مهر، مجموعه فهرست نسخه های خطی کتابخانه های شهرستانهای ایران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه فهرست نسخه های خطی کتابخانه های رشت و همدان، کتابخانه جمعیت نشر فرهنگ رشت - کتابخانه غرب

مدرسه آخوند همدان و چند مجموعه خصوصی همدان، محمد روشن، جواد مقصود، پرویز اذکائی، انتشارات فرهنگ ایران زمین، تهران، 1353، صفحات 1703-1716.

•هادی مرتضوی، مجموعه فهرست نسخه های خطی کتابخانه های شهرستانهای ایران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه، فهرست نسخه های خطی کتابخانه های رشت و همدان، کتابخانه جمعیت نشر فرهنگ رشت - کتابخانه غرب مدرسه آخوند همدان و چند مجموعه خصوصی همدان، محمد روشن، جواد مقصود، پرویز اذکائی، زیر نظر : محمد تقی روشن پژوه، انتشارات فرهنگ ایران زمین، تهران، 1353، صفحات 1716-1703.

•آرامگاه بوعلی همدان، نسخه های خطی، دفتر پنجم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی روشن و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1347، صفحات 340-327

•کتابخانه اعتماد الدوله، نسخه های خطی، دفتر پنجم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی روشن و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1347، صفحات 346-342

•کتابخانه دبیرستان امیر کبیر، نسخه های خطی، دفتر پنجم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی روشن و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1347، صفحات 348-347.

•کتابخانه اوقاف، نسخه های خطی، دفتر پنجم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی روشن و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1347، صفحه 349.

•کتابخانه مدرسه دامغانی، نسخه های خطی، دفتر پنجم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی روشن و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1347، صفحه 349.

•کتابخانه مدرسه زنگنه، نسخه های خطی، دفتر پنجم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی روشن و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1347، صفحات 351-350.

•کتابخانه حاجی ایزدی، نسخه های خطی، دفتر پنجم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی روشن و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1347، صفحات 368-366.

• کتابخانه محمود ایزدی، نسخه های خطی، دفتر پنجم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی روشن و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1347، صفحه 369.

• کتابخانه قاسم برنا، نسخه های خطی، دفتر پنجم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی روشن

ص: 90

و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1347، صفحات 380-371.

• کتابخانه آقای حاج سید نصرالله بنی صدر، نسخه های خطی، دفتر پنجم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی روشن و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1347، صفحه 380.

•کتابخانه حسن پنبه چی، نسخه های خطی، دفتر پنجم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی روشن و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1347، صفحه 381.

•کتابخانه دکتر جلالی، نسخه های خطی، دفتر پنجم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی روشن و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1347، صفحه 382.

• کتابخانه آقای دامغانی، نسخه های خطی، دفتر پنجم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی روشن و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1347، صفحات 384-383.

•کتابخانه نجفی عرب زاده، نسخه های خطی، دفتر پنجم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی روشن و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1347، صفحه 385.

•کتابخانه آقای کمالی، نسخه های خطی، دفتر پنجم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی روشن و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1347، صفحات 387-385.

• کتابخانه تقی یوسفی، نسخه های خطی، دفتر پنجم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی روشن و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1347، صفحه .387

یزد

•کتابخانه وزیری، فهرست نسخه های خطی کتابخانه وزیری یزد، وابسته به کتابخانه آستان قدس رضوی، جلد اول، از شماره 1 تا 500، محمد شیروانی، چاپخانه تابان، تهران، 1350، 436 ص؛ کتابخانه وزیری، فهرست نسخه های خطی کتابخانه وزیری یزد، وابسته به کتابخانه آستان قدس رضوی، جلد دوم، از شماره 501 تا 1000، محمد شیروانی، چاپخانه تابان، تهران، بی تا، صفحات 437-815، کتابخانه وزیری، فهرست نسخه های خطی کتابخانه وزیری یزد، وابسته به کتابخانه آستان قدس رضوی، جلد سوم، از شماره 1000 تا 2000، محمد شیروانی، چاپخانه تابان، تهران، 1353، صفحات 1122-817؛ کتابخانه وزیری، فهرست نسخه های خطی کتابخانه وزیری یزد، وابسته به کتابخانه آستان قدس رضوی، جلد چهارم، از شماره 2001 تا 3000، محمد شیروانی، به هزینه انجمن آثار ملی، تهران، 1355، صفحات 1500-1123؛ کتابخانه وزیری، فهرست نسخه های خطی کتابخانه وزیری یزد، وابسته به کتابخانه آستان قدس رضوی، جلد پنجم، از شماره 3001 تا 3950، محمد شیروانی، به هزینه انجمن آثار ملی، تهران، 1358، صفحات 2010-1501؛ کتابخانه جامع کبیر یزد، نسخه های خطی، دفتر چهارم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1344، صفحات 416-374.

ص: 91

•کتابخانه سریزدی (حظیره)، فهرست نسخه های خطی کتابخانه سریزدی (مسجد حظیره)، (یزد - ایران)، دفتر اول، 1400، جعفر حسینی اشکوری، مجمع ذخائر اسلامی، قم، 1384، 235 ص؛ کتابخانه سریزدی (حظيره)، فهرست نسخه های خطی کتابخانه سریزدی (مسجد حظیره)، (یزد - ایران)، دفتر دوم، جعفر حسینی اشکوری، مجمع ذخائر اسلامی، قم، 1384، 140 ص.

•کتابخانه میرزا محمد کاظمینی یزد، فهرست نسخه های خطی کتابخانه میرزا محمد کاظمینی (یزد - ایران)، دفتر اول، جعفر حسینی اشکوری، مجمع ذخائر اسلامی، قم، 1383، 284 ص؛ کتابخانه میرزا محمد کاظمینی یزد، فهرست نسخه های خطی کتابخانه میرزا محمد کاظمینی (یزد - ایران)، دفتر دوم، جعفر حسینی اشکوری، مجمع ذخائر اسلامی، قم، 1383، 279 ص

•کتابخانه صدوقی یزد، فهرست نسخه های خطی کتابخانه صدوقی یزدی(یزد - ایران)، سید احمد حسینی اشکوری، مجمع ذخائر اسلامی، قم، 1383، 180 ص.

•کتابخانه مدرسه خان يزد، فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه خان (یزد - ایران)، سید احمد حسینی اشکوری، مجمع ذخائر اسلامی، قم، 1384، 125 ص.

•کتابخانه شرف الدین علی یزدی، نسخه های خطی، دفتر چهارم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1344، صفحه 435. کتابخانه شيخ على علومی، نسخه های خطی، دفتر چهارم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1344، صفحات 436 450 .

•کتابخانه میرزا حسن محمود آبادی، نسخه های خطی، دفتر چهارم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1344، صفحات

451-458 .

•کتابخانه سید ابوالفضل سعیدی یزد، نسخه های خطی، دفتر چهارم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1344، صفحات

462- 459.

•کتابخانه محمد علی فرهمند، نسخه های خطی، دفتر چهارم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1344، صفحات -463-

464 .

کتابخانه علی اصغرخجسته، نسخه های خطی، دفتر چهارم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1344، صفحات -465

ص: 92

466.

•کتابخانه محمد باقر عجمين، نسخه های خطی، دفتر چهارم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1344، صفحه 467.

•کتابخانه جواد مدرسی یزدی، نسخه های خطی، دفتر چهارم، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1344، صفحه 468 .

•کتابخانه آقای آتشی، نسخه های خطی، دفتر هفتم، نشریه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، سید احمد حسینی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1353، صفحات 709-703.

•کتابخانه آقای آصف پور، نسخه های خطی، دفتر هفتم، نشریه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، سید احمد حسینی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1353، صفحات 711-709.

•کتابخانه محمود علومی، نسخه های خطی، دفتر هفتم، نشریه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، زیر نظر محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار، سید احمد حسینی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1353، صفحات 713-711.

برخی از مآخذ عمومی

الاعلام قاموس تراجم، لأشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربين و المستشرقين

المجلد الأول، (الآبري - اغناطيوس)، تأليف: خير الدين الزرکلی، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، الطبعه السابعه، 1986م، 336ص؛

المجلد الثانی، افتخار - دنینیر)، تأليف: خير الدين الزرکلی، دار العلم للملايين، بیروت، لبنان، الطبعه السابعه، 1986م، 336ص؛

المجلد الثالث، (الدهان - عبدالسلام)، تألیف: خير الدين الزرکلی، دار العلم للملايين، بیروت، لبنان، الطبعه السابعه، 1986م،355ص،

المجلد الرابع، (عبدالسلام - على)، تأليف: خير الدين الزرکلی، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، الطبعه السابعه، 1986م، 334ص؛

المجلد الخامس، (على - محمد)، تأليف: خير الدين الزرکلی، دار العلم للملايين، بیروت، لبنان، الطبعه السابعه، 1986م،336ص،

المجلد السادس، (محمد - محمد)، تأليف: خير الدين الزرکلی، دار العلم للملايين، بیروت، لبنان، الطبعه السابعه، 1986م،335ص؛

المجلد السابع، (محمد - نافع)، تأليف: خير الدين الزرکلی، دار العلم للملايين، بیروت، لبنان، الطبعه السابعه، 1986م، 352ص؛

المجلد الثامن، (نافع - يونس)، تألیف: خير الدين الزرکلی، دار العلم للملايين، بیروت، لبنان، الطبعه السابعه، 1986م،265ص؛

احوال و آثار خواجه نصیرالدین طوسی

تأليف: استاد محمد تقی مدرس رضوی، انتشارات اساطیر، چاپ اول، 1370، 722ص؛

ایضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن اسامی الكتب و القنون

مجلد الأول، اسماعیل پاشا البغدادی، دار إحياء التراث العربی، بیروت لبنان، 622ص؛ مجلد الثانی، اسماعیل پاشا البغدادی، دارء احياء

ص: 93

التراث العربی، بیروت - لبنان، 731ص؛

تاريخ الأدب العربي

القسم الأول 2-1، ألفه بالألمانيه: كارل بروکلمان، الإشراف على الترجمة العربية: ا.د. محمود فهمي حجازی، الهيئة المصريه العامه للكتاب، 1993م، 622ص؛ القسم الثانی 4-3، ألفه بلألمانيه:کارل بروکلمان، الإشراف على الترجمة العربية: ا.د. محمود فهمي حجازی، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1993م،792ص، القسم الثالث 6-5، ألفه بلالمانيه: كارل بروکلمان، الإشراف على الترجمة العربية: ا.د. محمود فهمي حجازی، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1993م،563ص؛ القسم الرابع 8-7، ألفه بلالمانيه: كارل بروکلمان، الإشراف على الترجمة العربية: ا.د. محمود فهمي حجازی، الهيئه المصريه العامه للكتاب، 1993م، 450؛ القسم الخامس 9، ألفه بلألمانيه: كارل بروکلمان، الإشراف على الترجمة العربية: ا.د. محمود فهمي حجازی، الهيئه المصريه العامه للكتاب، 1995م، 406ص؛ القسم السادس 10-11 ، ألفه بلألمانيه: كارل بروکلمان، الإشراف على الترجمة العربية: ا.د. محمود فهمي حجازی، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1995م،699ص؛ القسم السابع 12، ألفه بالألمانيه: كارل بروکلمان، الإشراف على الترجمة العربية: ا.د. محمود فهمي حجازی، الهيئه المصريه العامه للكتاب، 1995م، 562ص؛ القسم الثامن 13-12أ (عصر العثمانی)، ألفه بالألمانيه:کارل بروکلمان، الإشراف على الترجمه العربية: ا.د. محمود فهمي حجازی، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1995م، 419ص: القسم التاسع 13ب-14 (عصر العثمانی)، ألفه بلالمانيه: كارل بروکلمان، الإشراف على الترجمة العربية: ا.د. محمود فهمي حجازی، الهيئه المصريه العامه للكتاب، 1995م،573ص؛ القسم العاشر 15، ألفه بلألمانيه: كارل بروکلمان، الإشراف على الترجمة العربية: ا.د. محمود فهمي حجازی، الهيئه المصريه العامه للكتاب، 1999م، 312ص؛

تاریخ نگارش های عربی

جلد اول، (قرآن، حدیث، تاریخ، فقه، عقاید، تصوف)، تألیف: فؤاد سزگین، ترجمه، تدوین و آماده سازی: مؤسسه نشر فهرستگان، به اهتمام: خانه کتاب، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، تهران، چاپ دوم، بهار 1386، 1036ص؛ جلد دوم، (شعر)، تأليف: فؤاد سزگین، ترجمه، تدوین و آماده سازی: مؤسسه نشر فهرستگان، زیر نظر: خانه کتاب، به اهتمام: احمدرضا رحیمی ریسه، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، چاپ دوم، تابستان 1386، 995ص؛ جلد سوم، (پزشکی، داروسازی، جانورشناسی، دام پزشکی)، تأليف: فؤاد سزگین، ترجمه، تدوین و آماده سازی: مؤسسه نشر فهرستگان، به اهتمام: خانه کتاب، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، چاپ دوم، بهار 1386، 532ص؛ جلد چهارم (کیمیا، شیمی، گیاه شناسی، کشاورزی)، تألیف: فؤاد سزگین، ترجمه، تدوین و آماده سازی: مؤسسه نشر فهرستگان، به اهتمام: خانه کتاب، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، چاپ دوم، بهار 1386، 422ص؛

ص: 94

الذریعه الی تصانیف الشیعه

الجزء الأول، (آب حیات - ازهاق الباطل)، علامه شیخ آقا بزرگ طهرانی، دار الأضواء، بیروت، الطبعه الثالثه 1403ه-1983م، 536ص؛ الجزء الثانی، (الأساری - ایوان مدائن)، علامه شیخ آقا بزرگ طهرانی، دار الأضواء، بیروت، الطبعه الثالثه 1403ه- 1983م، 519ص، الجزء الثالث، (البائيه الحميريه - التحية المبارکه)، علامه شیخ آقا بزرگ طهرانی، دار الأضواء، بیروت، الطبعه الثالثه 1403ه- 1983م، 491ص: الجزء الرابع، (التخاطب - التيميه)، علامه شیخ آقابزرگ طهرانی، دار الأضواء، بیروت، الطبعه الثالثه 1403ه-1983م، 518ص، الجزء الخامس، (ثابت نامه - چینی سازی)، علامه شیخ آقا بزرگ طهرانی، دار الأضواء، بیروت، الطبعه الثالثه 1403ه- 1983م، 318 ؛ الجزء السادس، (الحائريات - حزن المؤمنين)، علامه شیخ آقا بزرگ طهرانی، دار الأضواء، بیروت، الطبعه الثالثه

1983-1403ه م، 404؛ الجزء السابع، (الحساب - خیمه شب بازی)، علامه شیخ آقا بزرگ طهرانی، دار الأضواء، بیروت، الطبعه الثالثه 1403ه-1983م، 294ص؛ الجزء الثامن، (الدائره - دیو و پری نامه)، علامه شیخ آقا بزرگ طهرانی، دار الأضواء، بیروت، الطبعة الثالثه 1403ه-1983م، 295ص؛ القسم الأول من الجزء التاسع، (دیوان آئینه - دیوان دیهیم)، علامه شیخ آقا بزرگ طهرانی، دار الأضواء، بیروت، الطبعه الثانيه، 336؛ القسم الثاني من الجزء التاسع، (دیوان ذاتی - دیوان عبدالصمد)، علامه شیخ آقا بزرگ طهرانی، دار الأضواء، بیروت، الطبعة الثانيه، صفحات 688-337؛ القسم الثالث من الجزء التاسع، (دیوان عبدالصمد - دیوان مینوی همدانی)، علامه شیخ آقا بزرگ طهرانی، دار الأضواء، بیروت، الطبعه الثالثه، صفحات 1144-689؛ القسم الرابع من الجزء التاسع، دیوان نائب - دیوان يونس)، علامه شیخ آقا بزرگ طهرانی، دار الأضواء، بیروت، الطبعه الثالثه، صفحات 1540-1145؛ الجزء العاشر، ذائقه ماتم - الرسائل والمکاتیب)، علامه شیخ آقا بزرگ طهرانی، دار الأضواء، بیروت، الطبعه الثانيه، 1403، 261ص؛ الجزء الحادي عشر، (رساله آب ریگستان)، علامه شیخ آقا بزرگ طهرانی، دار الأضواء، بیروت، الطبعه الثانيه، 1403ه، 343ص: الجزء الثاني عشر، الزائريه - سیه کاران)، علامه شیخ آقا بزرگ طهرانی، دار الأضواء، بیروت، الطبعة الثانيه، 293ص؛ الجزء الثالث عشر، (شاپور و شهناز - شرح قصيده)، علامه شیخ آقا بزرگ طهرانی، دار الأضواء، بیروت، الطبعة الثانيه، 398ص؛ الجزء الرابع عشر، (شرح قصیده - الشينیه)، علامه شیخ آقا بزرگ طهرانی، دار الأضواء، بیروت، الطبعه الثانيه، 1403ه، 276 ص ؛ الجزء الخامس عشر، (صابون الغم - عيون الوصول)، علامه شیخ آقا بزرگ طهرانی، دار الأضواء، بیروت، الطبعة الثانيه،389ص؛ الجزء السادس عشر، الغارات - فیه ما فیه)، علامه شیخ آقا بزرگ طهرانی، دار الأضواء، بیروت، الطبعه الثانيه، 440ص: الجزء السابع عشر، (قائد القوات العلويه - الكسوف والخسوف)، علامه شیخ آقا بزرگ طهرانی، دار الأضواء، بیروت، الطبعه الثانيه، 329 ؛ الجزء الثامن عشر، (کشف لیلی و مجنون)، علامه شیخ آقا بزرگ طهرانی، دار الأضواء، بیروت، الطبعه الثالثه، 433ص: الجزء التاسع عشر، (المآب - المجاهدات)، علامه شیخ آقا بزرگ

طهرانی، دار الأضواء، بیروت، الطبعه الثانيه، 407ص: الجزء العشرون، المجتبى - المسبل)، علامه شیخ آقابزرگ طهرانی، دار الأضواء، بیروت، الطبعه الثانيه، 427ص؛ الجزء الحادي و العشرون، (المستبين – المقاله)، علامه شیخ آقا بزرگ طهرانی، دار الأضواء، بیروت، الطبعه الثانيه، 448ص: الجزء الثاني والعشرون، (المقاليد - المنتخب، علامه شیخ آقابزرگ طهرانی، دار الأضواء، بیروت، الطبعه الثانيه 443؛ الجزء الثالث و العشرون، (منتزع - میوه)، علامه شیخ آقا بزرگ طهرانی، دار الأضواء، بیروت، الطبعه الثانيه، 362؛ الجزء الرابع و العشرون، (نائیه -نیه)، علامه شیخ آقا بزرگ طهرانی، دار الأضواء، بیروت، الطبعه الثانيه، 487ص: الجزء الخامس و العشرون

ص: 95

(واثق - یهو)، علامه شیخ آقا بزرگ طهرانی، دار الأضواء، بیروت، الطبعه الثانيه، 496ص؛

ریحانه الادب در شرح احوال و آثار (علما، فقها، فلاسفه، شعرا، خطاطین بزرگ اسلامی از آغاز تا عصر حاضر)

جلد اول، تألیف: محمدعلی مدرس تبریزی، انتشارات خیام، چاپ چهارم، 1374، 452ص؛ جلد دوم، تأليف: محمدعلی مدرس تبریزی، انتشارات خیام، چاپ چهارم، 1374، 456ص؛ جلد سوم، تأليف: محمدعلی مدرس تبریزی، انتشارات خیام، چاپ چهارم، 1374، 484ص؛ جلد چهارم، تأليف: محمدعلی مدرس تبریزی، انتشارات خیام، چاپ چهارم، 1374، 501ص؛ جلد پنجم، تأليف:

محمدعلی مدرس تبریزی، انتشارات خیام، چاپ چهارم، 1374، 398ص؛ جلد ششم، تألیف: محمدعلی مدرس تبریزی، انتشارات خیام، چاپ چهارم، 1374، 404 ص: جلد هفتم، تألیف: محمدعلی مدرس تبریزی، انتشارات خیام، چاپ چهارم، 1374، 590ص؛ جلد هشتم، تأليف: محمدعلی مدرس تبریزی، انتشارات خیام، چاپ چهارم، 1374، 486ص؛

فهرست کتابهای چاپی فارسی

جلد اول، (الفت)، تأليف: خانبابا مشار، ناشر: مؤلف، تهران، بهمن 1350، 1472ص؛ جلد دوم، (ث-ژ)، تأليف: خانبابا مشار، ناشر: مؤلف، تهران، چاپ دوم، دیماه 1351، صفحات 2860-1473، جلد سوم، (س - ق)، تأليف: خانبابا مشار، ناشر: مؤلف، تهران، چاپ دوم، دیماه 1352، صفحات 3975-2861؛ جلد چهارم، (ک -م )، تأليف: خانبابا مشار، ناشر: مؤلف، تهران، چاپ دوم، دیماه 1353، صفحات 5100-9377، جلد پنجم، (ن-ی)، تأليف: خانبابا مشار، ناشر: مؤلف، تهران، چاپ دوم، خرداد 1355، صفحات 5614- 5101 ؛

فهرستگان نسخه های خطی حدیث و علوم حدیث شیعه

جلد اول، درایه و رجال (ش کتاب 475-1)، نگارش: علی صدرائی خوئی، سازمان چاپ و نشر دار الحدیث، قم، چاپ اول، بهار 1382، 554ص؛ جلد دوم، متون حدیث شیعه (الف- پ ) (ش کتاب 844- 476)، نگارش: علی صدرائی خوئی، سازمان چاپ و نشر دارالحدیث، قم، چاپ اول، تابستان 1384، 368ص؛ جلد سوم، متون حديث شعیه (ت- ح) (ش کتاب 1388-847)، نگارش: على صدرائی خوئی، سازمان چاپ و نشر دار الحدیث، قم، چاپ اول، تابستان 1384، 488ص؛ جلد چهارم، متون حديث شعیه (خ-ض) (ش کتاب 2009-1389)، نگارش: علی صدرائی خوئی، سازمان چاپ و نشر دار الحدیث، قم، چاپ اول، تابستان 1384، 536ص؛ جلد پنجم، متون حديث شعیه (ط- مکاتیب الرسول) (ش کتاب 2468-2010)، نگارش: علی صدرائی خوئی، سازمان چاپ و نشر دارالحدیث، قم، چاپ اول، تابستان 1384، 543ص؛ جلد ششم، متون حدیث شعیه (مکارم الاخلاق-ی) (متون حديث اهل سنت( ش کتاب 3073-2469)، نگارش: على صدرائی خوئی، سازمان چاپ و نشر دار الحدیث، قم، چاپ اول، تابستان 1384، 576ص؛ جلد هفتم، احادیث قدسی و اسماء حسنی (ش کتاب 3286-3074)، نگارش: علی صدرائی خوئی، سازمان چاپ و نشر دار الحدیث،

ص: 96

قم، چاپ اول، تابستان 1384، 536ص؛

فهرست نسخه های خطی فارسی

جلد اول، نگارش: احمد منزوی، نشریه شماره 14، مؤسسه فرهنگی منطقه ئی، تهران، مهر 717،1348 ص؛ جلد دوم 1، نگارش: احمد منزوی، نشریه شماره 21، مؤسسه فرهنگی منطقه ئی، تهران، مهر 1349، صفحات 1489-720؛ جلد دوم 2، نگارش: احمد منزوی، نشریه شماره 22، مؤسسه فرهنگی منطقه ئی، تهران، مهر 1349، صفحات 1844-1490، جلد سوم، نگارش: احمد منزوی، نشریه شماره 33، مؤسسه فرهنگی منطقه ئی، تهران، مهر 1350، صفحات 2615-1845؛ جلد چهارم، نگارش: احمد منزوی، نشریه شماره 38، مؤسسه فرهنگی منطقه ئی، تهران، شهریور 1351، صفحات 3439-2616؛ جلد پنجم، نگارش: احمد منزوی، نشریه شماره 41، مؤسسه فرهنگی منطقه ئی، تهران، اسفند 1351، صفحات 3929-3440؛ جلد ششم، نگارش: احمد منزوی، نشریه شماره 54، مؤسسه فرهنگی منطقه ئی، تهران، آبان 1353، صفحات 4726- 3930؛

فهرستواره کتابهای فارسی

مجلد اول، به کوشش: احمد منزوی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول: 1374، 795ص؛ مجلد دوم، به کوشش: احمد منزوی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول: 1375، صفحات 1517-805؛ مجلد سوم، به کوشش: احمد منزوی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول: 1376، صفحات 2570-1529؛ مجلد چهارم، به کوشش: احمد منزوی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول: 1378، صفحات 3243-2593؛ مجلد پنجم، به کوشش: احمد منزوی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول: 1380، صفحات 4172-3257؛ مجلد ششم، (فلسفه و اخلاق)، به کوشش: احمد منزوی، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی (بخش کتابخانه)، چاپ اول: 1381، 910ص؛ مجلد هفتم، (عرفان - بخش اول)، به کوشش: احمد منزوی، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی (بخش کتابخانه)، چاپ اول: 1382، 816ص؛ مجلد هشتم، (عرفان - بخش دوم)، به کوشش: احمد منزوی، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی (بخش کتابخانه)، چاپ اول: 1382 ، صفحات 1497-817؛ مجلد نهم، (کلام و عقاید)، به کوشش: احمد منزوی، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی (بخش کتابخانه)، چاپ اول: 1383،764 ص؛ مجلد دهم، (منظومه ها - بخش اول)، به کوشش: احمد منزوی، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی (بخش کتابخانه)، چاپ اول: 1386،930 ص؛

فهرست های خودنوشت فیض کاشانی

بانضمام پژوهشی در کتاب شناسی و نسخه شناسی آثار او، تصحیح و تحقیق: محسن ناجی نصر آبادی، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، چاپ اول 1377، 359ص؛

ص: 97

فهرستواره نسخه های خطی آثار علمی فیض کاشانی

در گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی، به کوشش: سید محمود مرعشی نجفی و محمد حسین امینی، کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (رحمه الله)، قم، چاپ اول، 1387، 501ص؛

فهرست نسخه های مصنفات ابن سینا

یحیی مهدوی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1333، 413ص؛

کتابشناسی فیض کاشانی

به اهتمام محسن ناجی نصر آبادی، بنیاد پژوهشهای اسلامی و مدرسه عالی شهید مطهری، چاپ اول، 1387،443 ص؛

کتابشناسی جامع ملاصدرا

تأليف: ناهید باقری خرمدشتی با همکاری فاطمه عسگری، بنیاد حکمت اسلامی ملاصدرا و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، بهار 1378، 506ص؛

کتابشناسی شیخ بهائی

به اهتمام سید محسن ناجی نصر آبادی، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اول، 1387، 815ص؛

کتابشناسی توصیفی فارابی

تأليف: جعفر آقایانی چاوشی با مقدمه ژان ژولیوه، انتشارات هرمس با همکاری مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها، چاپ اول، 1383، 122ص؛

کشف الحجب و الاستار عن اسماء الكتب و الاسفار

للعلامة المحقق السيد اعجاز حسین النيسابوري الكنتوری، مکتبه آیه الله العظمى المرعشي النجفی، قم، الطبعه الثانیه، بهمن، 1409ق، 607ص؛

ص: 98

کشف الظنون عن اسامی الكتب و الفنون

مجلد الأول، مصطفی بن عبدالله الشهير به حاجی خلیفه، مع مقدمه للعلامة الحجه آیه الله العظمى السيد شهاب الدين النجفي المرعشی، دار ءحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، 940ص؛ مجلد الثانی، مصطفی بن عبدالله الشهير به حاجی خلیفه، دارء احياء التراث العربی، بيروت - لبنان، صفحات 2056-945؛

مؤلفات الزیدیه

المجلد الأول، (الآداب - ذيل)، السيد احمد الحسینی، مکتبه آیه الله العظمی مرعشی النجفی، قم، 1413ق، 494ص: المجلد الثانی، (رافع – المسائل)، السيد احمد الحسینی، مکتبه آیه الله العظمی مرعشی النجفی، قم، 1413ق، 463ص: المجلد الثالث، (المسائل - اليواقيت)، السيد احمد الحسینی، مکتبه آیه الله العظمی مرعشی النجفی، قم، 1413ق، 358ص؛

مؤلفات الغزالی

تأليف: عبدالرحمن بدوي، وكاله المطبوعات، الطبعة الثانية، 1977م، 574ص؛

معجم التراث الكلامی

الجزء الأول، (آ، أ)، إشراف: العلامه المحقق جعفر السبحانی، تأليف: اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق (علیه السّلام)، مؤسسة الإمام الصادق ((علیه السّلام)، قم، 1423، 568ص، الجزء الثانی، (ب، چ)، إشراف: العلامة المحقق جعفر السبحانی، تأليف: اللجنة العلمية في مؤسسه الإمام الصادق (علیه السّلام)، مؤسسة الإمام الصادق (علیه السّلام)، قم، 1423ه، 482ص: الجزء الثالث، (ح، س)، إشراف: العلامة المحقق جعفر السبحانی، تأليف: اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق (علیه السّلام)، مؤسسة الإمام الصادق (علیه السّلام)، قم، 1423ه، 570ص، الجزء الرابع، (ش، ل)، إشراف: العلامة المحقق جعفر السبحانی، تأليف: اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق (علیه السّلام)، مؤسسة الإمام الصادق (علیه السّلام)، قم، 1423ه، 576ص؛ الجزء الخامس، (م، ی)، إشراف: العلامة المحقق جعفر السبحانی، تأليف: اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق(علیه السّلام)، مؤسسة الإمام الصادق ((علیه السّلام)، قم، 1423ه، 540ص؛

معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربيه

الجزء الأول، تألیف: عمر رضا کحاله، دار إحياء التراث العربی، بیروت، لبنان، 320ص؛ الجزء الثانی، تألیف: عمررضا کحاله، دار إحياء التراث العربی، بیروت، لبنان، 320ص؛ الجزء الثالث، تأليف: عمر رضا کحاله، دار إحياء التراث العربی، بیروت، لبنان، 320ص؛ الجزء الرابع، تألیف: عمر رضا کحاله، دار إحياء التراث العربی، بیروت، لبنان، 320؛ الجزء الخامس، تألیف: عمر رضا کحاله، دار إحياء

ص: 99

التراث العربی، بیروت، لبنان، 320ص: الجزء السادس، تألیف: عمر رضا کحاله، دار إحياء التراث العربی، بیروت، لبنان،295 ؛ الجزء السابع، تألیف: عمر رضا کحاله، دار إحياء التراث العربی، بیروت، لبنان، 320ص؛ الجزء الثامن، تأليف: عمر رضا کحاله، دار إحياء التراث العربی، بیروت، لبنان، 320ص؛ الجزء التاسع، تألیف: عمر رضا کحاله، دار إحياء التراث العربی، بیروت، لبنان، 320؛ الجزء العاشر، تأليف: عمر رضا کحاله، دار إحياء التراث العربی، بیروت، لبنان، 320ص؟ الجزء الحادي عشر، تأليف: عمر رضا کحاله، دار إحياء التراث العربی، بیروت، لبنان، 320ص: الجزء الثاني عشر، تألیف: عمررضا کحاله، دار إحياء التراث العربی، بیروت، لبنان، 320ص؛ الجزء الثالث عشر، تألیف: عمر رضا کحاله، دار إحياء التراث العربی، بیروت، لبنان، 421ص: الجزء الرابع عشر، الإحالات، تألیف: عمر رضا کحاله، دار إحياء التراث العربی، بیروت، لبنان، 326 ؛ الجزء الخامس عشر، الإحالات تأليف: عمر رضا کحاله، دار إحياء التراث العربی، بیروت، لبنان، 320

؛ الجزء الرابع، تألیف: عمر رضا کحاله، دار إحياء التراث العربی، بیروت، لبنان، 332ص؛

معجم الشامل للتراث العربي المطبوع

الجزء الأول، (ا-ث)، د. محمد عیسی صالحیه، معهد المخطوطات العربية (المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم)، قاهره، 1992م، 313 ص: الجزء الثاني، (ج-ذ)، د. محمد عیسی صالحیه، معهد المخطوطات العربية (المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم)، قاهره، 1993م،377ص؛ الجزء الثالث، (ر-ظ)، د. محمد عیسی صالحیه، معهد المخطوطات العربية المنظمة العربية للتربية و الثقافه و العلوم)، قاهره، 1993م، 539ص، الجزء الرابع، (ع-ل)، د. محمد احمد المعصرانی، تقديم: د. فيصل الحفيان، معهد المخطوطات العربيه المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم)، قاهره، 2008م / 1429ه، 735 ص: الجزء الخامس، (م-ی) (وكتب مجهولة المؤلفين)، د. محمد عیسی صالحیه، معهد المخطوطات العربية (المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم)، قاهره، 1995م، 419ص؛

معجم المطبوعات العربيه والمعربه

الجزء الأول، عنى بجمعه و ترتیب: يوسف اليان سركيس الدمشقی، مطبعه سرکیس بمصر، 1346ه/ 1928م، دارصادر، بیروت، 1144ص؛ الجزء الثانی، عنى بجمع و ترتیب: يوسف اليان سركيس الدمشقی، مطبعه سرکیس بمصر، 1346ه/ 1928م، دارصادر، بیروت، صفحات 2024-1145؛

معجم المخطوطات المطبوعه

الجزء الأول، (1960-1954)، الدكتور صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، طبعه الثانیه، بیروت، لبنان، 1978م1398ه، 141ص الجزء الثانی، (1965-1961)، الدكتور صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، طبعه الثانيه، بیروت، لبنان، 1993م/1414ه، 141ص؛ الجزء الثالث، (1970–1966)، الدكتور صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، طبعه الاولی 1368م، طبعه الثانيه 1983، بیروت، لبنان، 174ص: الجزء الرابع، (1975-1971)، الدكتور صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، طبعه الأولی، بیروت، لبنان، 1978م 1398ه/ 164 ص: الجزء الخامس، (1980-1975)، الدكتور صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، طبعة الأولی، بیروت، لبنان، 1982م، 139 ص؛

ص: 100

هديه العارفین اسماء المؤلفين و آثار المصنفین

مجلد الأول، اسماعیل پاشا البغدادی، دار إحياء التراث العربی، بیروت، لبنان، 842ص؛ مجلد الثانی، اسماعیل پاشا البغدادی، دار إحياء التراث العربی، بیروت، لبنان، 1951م، 574ص؛

ص: 101

ص: 102

آ

اشاره

ص: 1

ص: 2

« آئین اکبری »الامامة و السياسة

« آئین اکبری » تاریخ اکبری

1- آئین نامه خدمت در اماکن متبرکه آستان قدس رضوی / قانون / فارسی

āyīn-name-ye xedmat dar amāken-e motabarreke-ye āstān-e qods-e razavī

مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 18074

آغاز: بسمله تعالی، معاون محترم اماکن و بیوتات و امور زائرین؛

انجام: سند اصلی به توشيح معظم له مزین گردید

بی کا، تا: 1411؛ کاغذ: شکری، جلد: مخمل؛ اندازه: 33×23سم [رایانه ]

« آئینه شاهی» آیینه شاهی

«آب» معالجات با آب

2- الآباء و الأمهات / حديث / عربی

al-ābā' w-al ummahāt

عبدالطيب بن داود، - 1041 ق

“abd-ot-tayeb e-bn-e dāvūd (-1631)

در نیکی و احسان به والدین و نکوهش عقوق است که با بیان روایاتی از اهل البيت (علیه السّلام) نگارش یافته است. مؤلف از فرقه اسماعیلیه و احتمالاً ساکن هند بوده است. در آخر کتاب از کتاب کلی نام رفته که کتابی با این نام در مدارک موجود به دست نیامد.

آغاز: الحمدلله الذي خلق الانسان من سلالة من طين ثم جعله...

أما بعد فاعلموا أيها الإخوان الملتزمون طاعة داعی امام زمان.

انجام: فاذا فعل ذلك فليس فوقه عقوق هذا ما جاء في الكتاب المشهور بالکلی، تمت.

قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 12128

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ؛ كا: جیواجی بن لاج بها قدرتی، تا: 12 شوال 1276،

جا: امریلی کاتھیاوار (هندوستان)؛ مصحح؛ 45گ؛ 20 سطر ( 9×13/5)، اندازه:16×22/5سم [ف: 30-576]

3- آبان یشت / داستان / فارسی

ābān yast

تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 1036/1 ف

نسخه اصل: بادلیان اوزلی 30 (1939)، خط: نستعلیق؛ بی کا، بی تا: 13 سطر [فیلم ها - ف: 1-560]

4- آب حیات / كلام و اعتقادات / فارسی

āb-e hayāt

استر آبادی، محمد جعفر بن سيف الدين، 1198 - 1263ق

estarābādī, mohammad jaʼfar e-bn-e sayf-od-dīn (1783 1846)

رساله ای کلامی در پنج اصل و هراصل نیز دارای پنج مقام بدین ترتیب: اول، توحید است که آن كمال واجب الوجود است در ذات او؛ دوم، عدل است که آن کمال واجب الوجود است در افعال او؛ سوم، نبوت است که آن ریاست الهیه است بالإصاله از

ص: 3

برای بشر معصوم اعلم از تمامی مکلفین یا برخی در امر دنیا و دین؛ چهارم، امامت است که آن ریاست الهيه است عامه بر وجه نیابت خاصه از برای بشر معصوم منصوص اعلم بعد از رسول دین؛ پنجم، معد است که زمان اجزای عباد است و عود ارواح و حشر اجساد است.

مؤلف دارای پنج گفتار در این باره است بزرگترین آنها «فلك مشحون» و سپس «آب حیات» است و کوچکترین آنها «اصل الاصول» می باشد. دو گفتار دیگر به عربی است که هر دو با مميزه تفصيل و اختصار بر گرفته از «فلک مشحون» است.

بخش هایی از این رساله با کتاب «اصل الأصول» او همخوانی دارد و جز «فلك المشحون» اثر دیگر مؤلف که به آب حیات كبير مشهور است می باشد. این رساله از سوی داعی دزفولی به نظم نیز کشیده شده است. در فهرستواره منزوی ( 83/10 ) آب حیات را فقط منظوم فرض کرده و آن را از استر آبادی دانسته که به نظر می رسد که در اثر است و منظوم آن از شاگرد اوست.

چاپ: تهران، 1296ق. سنگی؛ اصفهان، 1345ش. سربی، جیبی، کتاب فروشی تحریریان، با مقدمه سید احمد روضاتی، 50ص، با منظومه اصول دین در یک جلد

آغاز: بسمله الحمدلله الواجب الوجود بالذات. اما بعد پس می گوید خادم بساتين مذهب جعفری و شرع محمدی محمد جعفر استر آبادی که این رساله ایست مسماة به آب حیات در بیان معانی اصول دین

انجام: شفاعت می کنند از برای هفتاد هزار همسایگان و خویشان خود نجانا الله من عذاب القبر و البرزخ و النار و حشرنا مع النبيين و الصديقين و الصالحين الهی آمین

شرح و حواشی:

1- آب حیات (منظوم) داعی دزفولی، عبد الله بن محمد باقر (1158-1256)

[اعلام الشيعه الكرام البرره) 254؛ منزوی 977/2 و 267/24 ؛ الذريعه [101/25 ]

1. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 118/1

خط: نستعلیق ؛ بی کا، تا: قرن 13؛28ص ( 1-28): 17 سطر ( 7×14)، اندازه: 13×21سم [ سنا- ف: 1-61)

2. قم، گلپایگانی، شماره نسخه: 5861/2/ 5861- 201/ 29

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 13، جا: کربلا؛ 14-17 سطر، اندازه: 11×15سم( ف: 1- 13)

3. قم؛ گلپایگانی؛ شماره نسخه: 7/ 8740- 190/ 58

آغاز: برابر

خط: نسخ؛ بی کا، تا: غره ربیع الثانی 1236، جا: مدرسه مادرشاه؛ 13گ (55-67)، 12 سطر، اندازه: 10×14سم [ف: 1-3]

4. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 5417/6

آغاز: برابر، انجام: قد تم هذه الرسالة الموسومة به آب حیات خط: نستعلیق؛ كا: حیدر علی بن محمد بن امین هزار جریبی، تا: رجب 1239؛ دنباله رساله از 49ر تا 50ر دعائی است به سریانی و مطلبی راجع به عقد ازدواج؛ 6گ (43ر -48پ)، 13 سطر (ف: [16-326 ]

5. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 27371

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ خفی؛ كا: کاشانی آرانی، ابوطالب، تا: 1241؛ این رساله به نسخه 27359 ضمیمه شده است؛ 13 سطر ( 19/3× 15/2) [رایانه ]

6. تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 889/1

آغاز: برابر، انجام: و شقی شقی در شکم مادر بود و الله العالم و له الحمد الدائم و الصلوة و السلام على محمد و اله القائم.

خط: شکسته تعليق؛ كا: علی اکبر پسر عبدالعلی کرمانی، تا: 18 ربيع الثانی، 1268، جا: کرمان؛ 32گ (1پ -3پ)، 21 سطر (10×16)، اندازه: 15×21/5سم [ف: 3-522]

7. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 23861

آغاز: بسمله، الحمدلله. .. اما بعد میگوید؛ انجام: میرزا هادی... سنه 1358

خط: نستعلیق؛ کا: میرزا هادی، تا: 1358؛ 19 سطر (7×19)، اندازه:

17×21سم (رایانه)

8. ساری؛ عمومی؛ شماره نسخه: 3/ 130

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ و نستعلیق؛ بی کا، بی تا؛ 15 تا 26 سطر راسته و چلیپا

(13×18)، اندازه: 17×20سم [عمومی ساری و تنکابن - ف:-105]

9. تهران؛ مروی؛ شماره نسخه: 934/5

بی کا، بی تا؛ 2گ، قطع: رقعی (ف: - 328]

10. قم؛ فیضیه؛ شماره نسخه: 2060/4

آغاز: برابر

خط: نسخ و نستعلیق؛ بی کا، بی تا؛ 13 گ، اندازه: 15x11 سم (ف: [3-175]

5- آب حیات / حديث / فارسی

āb-e hayāt

کاشان؛ عاطفی، افشین؛ شماره نسخه: 53/4

خط: نستعلیق؛ كا: على محمد بن ملا سیف علی کاشانی، بی تا؛ 5گ (71ر -75پ)، اندازه: 11×17 سم [ف: -50]

«آب حیات کبير» الفلك المشحون في اصول الدين

«آب حیات کبیر» رد پادری

6- آب حیات (منظوم) / كلام و اعتقادات / فارسی

ص: 4

āb-e hayāt

داعی دزفولی، عبد الله بن محمد باقر، 1158-1256؟ق

dāʻī dezfūlī, ‘abd-ol-lāh ebn-e mohammad bāqer (1745-1840)

وابسته به: آب حیات استر آبادی، محمد جعفر بن سيف الدين (1198-1263)

منظومه ای است در حدود 126 بیت در اصول پنج گانه. بنا به گفته ذریعه (1: 1) این منظومه از یکی از شاگردان شریعتمدار استر آبادی است که «آب حیات» استاد خود را به نظم در آورده است. منزوی در فهرستواره (10: 83) آب حیات منظوم را همان آب حیات منثور فرض کرده و نسخه های معرفی شده نیز مخلوط از منثور و منظوم است و از استر آبادی دانسته شده ولی ظاهراً دو اثر است و منظوم آن از شاگرد او داعی است. گرچه در صفحه بعد، از آب حیات داعی دزفولی نام می برد و «داعی» را به معنای لغوی آن حمل کرده و از استر آبادی می داند. در اشعار پایانی به نام استاد اشاره نموده است: «نسخه آب حیات این است گر جوئی به کام xx رشحه ای از قلزم تالیف مولانا بود / از جلال و علم و فضل و رافت حق نام وی xx چار حرف آمد که جیم و عین و فاء و راء بود»

چاپ: تهران، 1293ق، سنگی؛ اصفهان، 1345ش، سربی با پیشگفتار سید احمد روضاتی.

آغاز: هر که را در سر هوای لؤلؤ لالا بود xx باید این سلک گهر را طالب و جویا بود

انجام: قاریا چون زین مراتب بهر ور گردی بگو xx جای داعی در ریاض جنة المأوی بود

[در دنا به جهت تفاوت بسیار در ثبت اثر و اكثراً بدون مؤلف در فهارس، پراکنده شده ]

1. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 3852/4

آغاز و انجام: برابر

نام مؤلف به استناد نسخه ش 3/645 مرکز احیاء ذکر شد؛ كا: اسدالله موسوی، تا: 1253؛ 10گ (34پ- 43ر)، 18 سطر، اندازه:11×16/5 سم [ف: 241-10]

2. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 14327/2

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: 1257، 6گ (35-40)، 11 سطر، اندازه: 8×12/5

سم [ف: 36-203]

3. قم: مرکز احیاء؛ شماره نسخه: 645/3

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق؛ كا: غلامحسین بن علی اصغر خان، تا: رمضان 1260؛11گ(29پ - 39ر)، 12سطر، اندازه: 11×17/5 سم [ف: 2 - 306]

4. تهران؛ ملی؛ شماره نسخه: 2551/4

نام مؤلف به استناد نسخه ش 3/645 مرکز احیاء ذکر شد؛ خط:

نسخ؛ بی کا، تا: 1263، 5ص (122-126) [ف: 12-461]

5. مشهد؛ شیخ علی حیدر (مکتبة)؛ شماره نسخه: 1070/1

آغاز و انجام: برابر

در فهرست نام کتاب «اصول عقائد» از محمد جعفر استر آبادی دانسته شده که با توجه به آغاز و انجام تصحیح شد؛ خط: نستعلیق؛ كا: ابوالقاسم بن احمد کتابفروش، تا: 1269، جا: لاهیجان، مدرسه اکبریه؛ 7گ (9پ 15ر)، اندازه: 16/5

× 22/5سم [مؤید: 3-75]

6. تهران؛ ملی؛ شماره نسخه: 703/3

آغاز و انجام: برابر

در فهرست نام کتاب «اصول دین» از محمد جعفر استرآبادی دانسته شده که با توجه به آغاز و انجام و نسخه تصحیح شد؛ بی کا، بی تا [ف: 2-211]

7. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 726/5

آغاز و انجام: برابر

نام مؤلف نصحيح شد؛ کا: محمد بن حسین خراسانی، بی تا؛ 5گ ( 143پ-147 پ)، اندازه: 5/5× 21سم [ف: 2-322]

8. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 3849/6

آغاز و انجام: برابر

نام مؤلف تصحیح شد؛ بی کا، بی تا؛ 8گ (114پ-121ر)، اندازه: 15x10سم [[ف: 10-234]

9. مشهد؛ نواب؛ شماره نسخه: 8/22

آغاز و انجام: برابر

نام مؤلف تصحیح شد؛ خط: نستعلیق؛ كا: سید صدرالدین عربی استرابادی، تا: 1254؛ تملک: کاتب نسخه؛ 4گ (113-117)، 14-23 سطر، اندازه:12×17/5 سم [ف: - 22]

7- آب دهان / طب / فارسی

āb-e dahān

ملكم، 1249 - 1326 ق

malkam (1833-1908)

رساله ای در اثبات سمی بودن آب دهان.

تبریز؛ ملی؛ شماره نسخه: 3563/7

آغاز: یکی از مکاشفات جديده عجیبه علم شیمی آنست که آب دهان انسان دارای ماده سمیه است....

خط: نستعلیق شکسته؛ بی کا، بی تا؛ 2گ [ف: 3-1233)

8- آب زلال / عرفان و تصوف، شعر / فارسی

āb-e zolāl

فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، 1006-1091 ق

feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza(1597

ص: 5

1680)

مثنوی با دیباجه ای به نثر در 2 «جرعه»: 1. خطاب به حق تعالی جل شانه؛ 2. عتاب به نفس. هر یک از دو جرعه مشتمل بر سه نفس است. در آن مراتب وصول به معبود را بیان می کند.

آغاز: بسمله. فياض على الاطلاق را حمد و سپاس بی منتها رسانندگان فيض او را... اما بعد این شرری است چند از آتش دل خسته فیض جسته. ... موسوم بآب زلال... موصل باد طالب را بالله التوفيق. يا محيي قلب كل عارف xx فياض

ذوارف العوارف / ستار معارف البرايا xx غفار كبائر الخطايا

انجام: هان برون آی چو مغز از پوست xx من گفتم و شنیدی ای دوست / از سر تا پای گوش بادت xx وين آب زلال نوش بادت چاپ: با تصحیح جوبا جهانبخش، در گنجینه بهارستان، ادبیات فارسی 2 (شعر)، مسلسل 9، تهران، کتابخانه مجلس شورای اسلامی، بهار 1384ش

[الذريعة 2/1؛ دائرة المعارف بزرگ اسلامی 1/1؛ نسخه های فارسی

2617/4 (نشانی 6 نسخه)؛ فهرستواره منزوی 85/10 و 15/7]

1. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 15235/2

آغاز و انجام: برابر

خط: شکسته نستعلیق چلیپا؛ بی کا، تا: قرن 11؛ 9گ (18-10)، اندازه:19x9/5سم [ف: 17-39 ]

2. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 291/22 -فیروز

بی کا، تا: 1089؛ 10ص (504-513)، قطع: رحلی، اندازه:22×35سم [ف: 21-278]

3. تهران؛ ملک؛ شماره نسخه: 5109/3

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 12؛ 8گ، 18 سطر، اندازه:14/1× 20/5سم [ف: 8-207]

4. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 5903/3

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق؛ كا: بسطامی، تا: 1119، جا: اصفهان؛ 7 ص (101- 108)، قطع: رقعی، 18-25 سطر، اندازه: 20x13سم [ف: 17-295]

5. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 525/2

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق؛ كا: غلامعلی بهبهانی، تا: 1122، الذریعه معتقد است به دستور عبد الغني بن عبدالغفار حسینی دهدشتی کتابت شده؛ 21گ (68پ -87پ)، 11 سطر (12x6)، اندازه: 10/5 × 15/5سم [ف: 2-130]

6. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 1667/2

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق؛ کا: محمد بن معزالدین محمد حسینی موسوی نجفی قزوینی (به قرینه برگ 45)، تا: 1183ق؛ 11گ (13پ۔ 23پ)، 12 - 13 سطر، اندازه:11×17 سم [ف: 5-62]

7. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 776/5

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 13؛ افتادگی: انجام؛ محشی؛ 3ص ( 374-376

)، ابعاد متن:19x10، اندازه: 20×29سم [سنا-ف:2-58]

8. تهران: مفتاح؛ شماره نسخه: 525/5

آغاز: برابر

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 13؛ قطع: رحلي [نشریه: 7-246]

9. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 3851/7

آغاز و انجام: برابر

فاقد مقدمه منثوره؛ خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: 1221؛ مصحح؛10گ (63پ -72ر)، اندازه: 18x 11سم [ف: 10- 239]

10. تهران؛ ادبیات؛ شماره نسخه: 271/1

خط: شکسته نستعلیق ؛ بی کا، تا: سه شنبه 19 رجب 1230 [ف: 3-42]

11. تهران؛ نوربخش؛ شماره نسخه: 651/3

آغاز و انجام: برابر

خط: شکسته نستعلیق؛ بی کا، تا: 1249؛ قطع: رقعی، 12 سطر، اندازه: 12/5x8سم [نشریه: 13- 39]

12. قم: مرکز احیاء؛ شماره نسخه: 538/2

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ و نستعلیق؛ كا: سید هاشم بن حسن موسوی، تا: 1256؛ 4گ (37ر - 40پ)، اندازه: 21x17/5 سم [ف: 2-173]

13. خوی؛ نمازی؛ شماره نسخه: 457/1

آغاز: برابر

خط: نستعلیق؛ كا: اسدالله بن مصطفی، تا: 1260؛ 15 سطر، اندازه:

20x16سم [ف: -229]

14. مشهد؛ شیخ علی حیدر (مكتبة)؛ شماره نسخه: 1441/4

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ؛ كا: رضي بن رضا بن محمد علی حسینی قزوینی خیابانی

حیدری، تا: 1292، جا: مدرسه اثنا عشریه مشهور به آقاسی؛ 11گ (47پ -57ر)، اندازه: 10/5 × 16/5 سم [مؤيد: 3-354]

15. تهران؛ دائرة المعارف؛ شماره نسخه: 247/2

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق تحریری؛ بی کا، تا: صفر 1295؛ 7گ (19پ -25پ) [ف: 1-1]

16. تهران، دانشگاه؛ شماره نسخه: 5886/6

خط: نستعلیق؛ بی کا، بی تا؛ 3گ (19ر-22)، قطع: بغلی، 18 سطر

(11×16)، اندازه: 11×17 سم [ف: 16-131]

17. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 28896

آغاز: برابر، انجام: موجود: در گناه دست گیردش مهر ابن شاه مصطفی بنی مرتضی علی مهر این...

خط: نسخ خفی خوش؛ بی کا، بی تاب افتادگی: انجام؛ به نسخه ش 28895 ضمیمه شده است، پنج برگ در اشعار ضمیمه دارد؛ قطع: بياضی، 23 سطر (

15/2x6/2 )، اندازه: 19/3x6/6 سم (رایانه)

18. تهران، دانشگاه؛ شماره نسخه: 4118/4

ص: 6

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق؛ بی کا، بی تا؛ 15گ (33-48)، 17 سطر (21x11)، اندازه: 30x19سم [ف: 13-3097]

19. قم؛ گلپایگانی؛ شماره نسخه: 9198/2 - 60/138

آغاز: برابر

خط: نسخ؛ بی کا، بی تا، 12گ (90-101)، اندازه: 13x6 سم [ف: 1-3]

20. قم؛ گلپایگانی؛ شماره نسخه: 2757/2 - 14/207

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق شکسته؛ بی کا، بی تا؛ 11گ، 13 سطر، اندازه:18x11 سم [ف: 1-3]

21. قم؛ مسجد اعظم، شماره نسخه: 1489/4

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق؛ بی کا، بی تا، فوائدی در حکایت، صفات خدای تعالی، فضیلت سوم، 24 بیت شعر عربی [كاتب ضمیمه دوم (صلواتیه) محمد جعفر بن حسینی موسوی در تاریخ 1134ه] ادامه فوائد: فضیلت يس، یک رؤیاه چند فائده: 1. قصيده دالیه صفي الدين حلى ( 199ر)، 2. صلواتیه (101پ -107 پ)، آغاز: «و ليس ممکنك في جمعتك و عبد حمودك بذي خطبتی فحسب و تحمیدک ربک بصورة مكتوبي في ورقی لیس غیر لقول بعض ذوی علم نبی طریقی و جزم غصة من مهرة ذوى فحلتي بعدم سوغ تلفظ»، 3. صلواتیه (؟) (108ر -113ر) آغاز: «اللهم صل على نبیک المصطفی و رسولك المجتبی و حبیبک المرتجی و نحیبک المنتمي شمس الضحى بدرالدجی کهف الورى غيث الندى ليث الشری نورالهدی نجم التقى ثمرة الشجر سید البشر»؛ 4گ، اندازه: 19x11سم [ف مخ: 1-1]

22. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 14418/7

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعليق؛ بی کا، بی تا، جلد: تیماج سبز ضربی مجدول، 2گ ( 42ر-44

پ)، اندازه: 15×21/5سم [ف: 38-553]

«آب زندگانی » رجوع الشيخ الى الصباوة (ترجمه)

9- آبستنی / طب / فارسی

ābestanī

در علامات بار گرفتن، تدبير پسر آوردن، علامات جنین از پسری و دختری، در موانع حمل، سنین زایش در مرد و زن، در ادویه معينه بر حمل.

[منزوی 460؛ فهرستواره منزوی 3257/4 ]

تهران؛ ملک؛ شماره نسخه: 4207/3

آغاز: بسمله. بدان که طالب نسل را از رعایت چند چیز چاره نیست، اول تحصیل و تعدیل و تکمیل نطفه، از آن جهت که اصل اوست؛ انجام: ليكن شراب کهنه موافق است ایشان را، تمت الرساله ... محمد جعفر الخوزانی الاصفهاني في ليلة

خط: نسخ؛ كا: محمد جعفر خوزانی اصفهانی، تا: 29 شعبان 1288؛ 11گ (252پ- 262ر)، 19 سطر، اندازه: 14/5 ×22سم [ف: 7-271]

10- آبستنی /طب / فارسی

ābestanī

[فهرستواره منزوی 3257/5 ]

قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 1994/3

آغاز: بسمله. بدانکه طالب نسل را از رعایت چند چیز چاره نیست اول تحصیل و تعدیل و تکمیل نطفه؛ انجام: تقلیل شرب هر مشروب ولیکن شراب کهنه موافق است ایشانرا.

خط: نسخ؛ كا: محمد جعفر بن عبدالله خوزانی اصفهانی، تا: 29 شعبان 1288، 20ص (487-507)، 19 سطر [عکسی - [ف:5- 407]

11- آبستنی / طب / فارسی

ābestanī

از هفت علت که زن را از آبستنی باز می دارد یاد گردیده است.

[فهرستواره منزوی 3257/5 ]

تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 40/ 1046

آغاز: فائده. هفت علت است که زنانرا از زائیدن فرزند باز میدارد؛

انجام: و باقی چیزها بعقل میتوان دانست. و الله اعلم

خط: نستعلیق چلیپا؛ بی کا، بی تا، 12گ (208پ-209ر) [ف: 4 -813 ]

12- آبستنی و باه = الباهية طب / فارسی

ābestanī va bāh = al-bāhīya

شفائی، مظفر بن محمد، - 963 ق

šafā'ī, mozaffar e-bn-e mohammad (-1529)

اهداء به: وزیر اعتماد الدوله قاضی جهان سیفی حسینی ( 963ق)

تألیف:گویا رمضان 952ق

رساله ای مختصر که در مباحث و ویژگی های قوه باه، در یک مقدمه و سه مقاله: مقدمه، در بیان این که امر باه ضروری است؛ مقاله 1. در تشریح اعضای تناسل (سه باب)؛ 2. در امر باه و آنچه متعلق به اوست (سه باب)؛ 3. در امر باه و آنچه متعلق بدان است.

آغاز: حمد بیحد خالقی را سزاست که خلقت انسان کامل را بحکمت بالغه از توده خاک آفریده و بر مفاخرت او بذروه سمک رسانیده و بشرف خلقت لقد کرمنا بني آدم و فضلنا هم على كثير ممن خلقنا تفصيلاً مکرم و معزز فرموده...

انجام:... واگر دم کرک یا پوست یا استخوان سوخته و کوفته با

ص: 7

شراب نسر شتد و بر آلتشان مالند نعوظ تمام آورد

[دنا 4/1 (7 نسخه)؛ نسخه های خطی فارسی 460/1 ؛ الذريعة 188/3

و 229/7 و 530/9 ؛ استوری 245: 2؛ فهرستواره منزوی 3257/4 ]

1. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 1198

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 10؛ 54گ، 9 سطر (7×10/5 )، اندازه:

14×19سم [سنا - ف: 2-166]

2. تهران: مفتاح، شماره نسخه: 342

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 11 [نشریه: 7-105]

3. قم؛ گلپایگانی؛ شماره نسخه: 562- 4/32

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ و نستعلیق؛ كا: محمد امین انصاری، تا: 1077؛ این رساله در متن نسخه موسوم به «جنگ» آمده است؛ 30گ، مختلف السطر، اندازه: 15×26سم [ف: 1-4]

4. تهران، سپهسالار؛ شماره نسخه: 2931/49

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: 1101 و 1102؛ مالك: اعتضادالسلطنه 1294ق؛ 20گ [ف: 3-1]

5. قم؛ مسجد اعظم؛ شماره نسخه: 4091/4

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: 1114؛ دارای فائده در چند بیت طبی از ابن سینا و غیره؛ 38گ (61پ -97ر)، 11 سطر، اندازه: 16×21سم [ف مخ: 1]

6. همدان؛ دانشگاه بوعلی؛ شماره نسخه: 134/2

خط: نستعلیق، کا: حسین بن علی محمد رشتی متطبب، تا: 1229؛ 17گ (72پ -89پ)، اندازه:16× 21/5 سم [ف: -69]

7. قم؛ مسجد اعظم، شماره نسخه: 2610/2

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق ؛ بی کا، تا: 1266؛ فوائد طبی طلسمات و ادعیه بسیار و بی سروته در ادامه آمده است؛ 12 گ، 22 سطر، اندازه: 12×17 سم [ف مخ: 1-2]

« آبله » آتشک

13- آبله / طب / فارسی

ābele (r.)

در آن از آبله گاوی و تاریخ 1212 یاد می شود و پس از آن ساخته شده و باید تازه باشد و رازی در آن سریانی و عرب و مسلمان خوانده شده است و در آن از شانی زاده محمد عطاء الله قسطنطنیه ای نامبرده شده است.

[فهرستواره منزوی 3258/4 ]

تهران؛ علوم پزشکی؛ شماره نسخه: 263/4

بی کا، تا: قرن 12 و 13؛ افتادگی: آغاز و انجام؛ 10ص (222-232)

[نشریه: 3-345]

14- آبله / طب / فارسی

ābele

رساله ای در مرض آبله و تاریخ شناسایی آن و نظریه اطبای قدیم درباره آن و بالاخره نظر پزشکان اروپایی و داروهای ضد آن و بسط واکسیناسیون آبله در عثمانی. در آخر صورت مکتوب مادام مرتته زوجه ایلچی دولت انگلیس که در باب مایه آبله زدن از شهر ادرنه به اهالی لندن نوشته است» می آید.

[فهرستواره منزوی 3258/5 ]

1. تهران؛ ملی؛ شماره نسخه: 1227/7

آغاز: در بیان کیفیت مرض آبله و تحقیقات بعضی از حکما و پیدا شدن؛ انجام: ازین عمل برای من نهایت اطمینان حاصل گشت حتی بچه های عزیز خودم را مایه زدم و السلام.

خط شکسته نستعلیق؛ كا: عبدالستار گرگانی، تا: 1300؛ کاغذ: فرنگی، جلد: تیماج سبز مقوایی، 12ص (659-670)، 16 سطر (7/5×16 )، اندازه: 14×22سم [ف: 3-276]

2. تهران: ملک؛ شماره نسخه: 3961/11

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: با تاریخ 1306ق؛ کاغذ: فرنگی خط دار، جلد: میشن زرد، اندازه: 14×21سم [ف: 7-113]

15- آبله /کوبی /طب / فارسی

ābele-kūbī

همدانی، میرزا علی، ق13 ق

hamadānī, mīrzā “alī (19C)

دارای 4 فصل و در آغاز فصل اول تاریخچه شناختن آبله و درمان آن آمده است. در دیباچه آمده که مؤلف وقتی بیماری آبله در ایران شایع شده و خلقی را هلاک ساخته، مأمور تأليف این رساله شده است. از ناصر الدين قاجار و مجدالدوله وزیر علوم و رئیس دارالشورای علمیه یاد می کند. در حواشی رساله توضیحاتی است از مؤلف به نقل از کتاب های فرانسوی و در کنار صفحه 3 یادداشت مفصلی در منافع آبله کوبی دارد. در رساله چند شکل نیز رسم شده برای نشان دادن آبله چرکی و غیره. رساله آبله کوبی دیگری به نام «تعلیم نامه» از محمد بن عبدالصمد خویی که به نام فتحعلی شاه و به دستور عباس میرزا قاجار ساخته چاپ شده است.

آغاز: حمد و سپاسی مجرد از لباس و هم و قیاص حکیمی را ... و بعد چون اعليحضرت قوی شو کت ... و وزرای کبارش همت بر این گماشته اند که روز بروز کمالی تازه تر بروز ... نماید.

انجام: و باید رساله به این مطلب ختم نمائیم که خاتمه آن به خیر باشد قدتم بيد مؤلفه على الهمداني في يوم الجمعه ... 1298

ص: 8

مستدعی از آقایان این است که اگر بر خطا. واقف شوند ... عفو فرمایند بجهت اینکه در دو سه روز معجلا نوشته شد ... اگر بنای طبع آن شود تغییری در مطالب آن داده می شود.

[فهرستواره منزوی 3259/5 ]

تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 6278

خط: نستعلیق شکسته؛ کاتب = مؤلف، تا: 1298؛ دارای یک سرلوح مذهب در ص اول؛ 34ص، قطع: نیم خشتی، 34-15 سطر [ف: 19-256]

16- آبله /کوبی / طب / فارسی

ābelekūbī

دکتر طلوزان، 1820 - 1898 م

doktor toluzan (1820-1898)

آغاز: بسمله. در بیان و کسين که عبارت است از مرضی که خود را ظاهر سازد و بثوراتی که بواسطه کوبیدن ماده ای که ابتداء از. ...

انجام: که در اطفال باشد از شبان است، و برخی اوقات این حمی در اطفال سه چهار روز طول کشد و همراه بود با حرارت جلد و سرعت نبض و قلت اشتها و وهن اعضاء.

[فهرستواره منزوی 3258/5 ]

تهران؛ ملک؛ شماره نسخه: 6193/2

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق؛ بی کا، بی تا: 17 سطر [ف: 9-238]

17- آبله کوبی / طب / فارسی

ābelekūbī

در 1 مقدمه و 5 فصل: مقدمه، در بیان ایجاد و اختراع عمل آبله کوبی؛ فصل 1. در صفت مایه آبله کاوی که آن را به فرانسه «واکسن» می گویند؛ 2. در بیان گرفتن و حفظ کردن مایه آبله کاوی؛ 3. دستورالعمل کوبیدن آبله؛ 4. در کیفیت علامات ثبره واکسنی؛ 5. تدابیر و علاج شخص که آبله کوبیده شده.

چاپ: تهران، چاپ سنگی، 1297ق، 30 صفحه

[فهرستواره منزوی 3259/5 ]

مشهد، گوهرشاد؛ شماره نسخه: 1112/3

آغاز: بسمله پروردگاری را ستایش سزاست که از کمال توانائی قلب مظلم... خط: چاپی؛ كا: علی بن محمد رضا، تا: رجب 1297؛ مهر: حاج سید سعید؛ کاغذ: فرنگی، جلد: تیماج قهوه ای، 16گ، اندازه: 10×17 سم [ف: 3-1543]

«آبله کوبی (رساله)» تعلیم نامه

«آب نیسان» آداب استشفاء به آب نیسان

18- آب نیسان = منتخب زاد المعاد / دعا / عربی، فارسی

āb-e neysan = montaxab-e zād-ol maʻād

مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، 1037 - 1110 ق

majlesī, mohammad bāqer e-bn-e mohammad taqi (1627-1698)

وابسته به: زاد المعاد في اعمال السنة؛ مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی (1110-1037)

رساله ای است کوتاه در خواص طبی آب باران ماه نیسان رومی به نقل از سید علی بن طاووس به نقل از رسول خدا. این روایت منتخب از زاد المعاد علامه مجلسی است، در مفاتیح الجنان مرحوم حاج شیخ عباس قمی نیز به نقل از زاد المعاد آمده است.

آغاز: سید جلیل علی بن طاووس روایت کرده است که روزی جمعی از صحابه نشسته بودند که حضرت رسول داخل شد و برایشان سلام کرد.

انجام: و درای سالها بعد از بیست و سه روز که از نو روز بگذرد تقریباً داخل نیسان ماه رومی می شون و ماه نیسان سی روز است.

[مفاتیح الجنان: نشر پیدایش، سال 1376 ش، ص 495-498]

قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 12677/10

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق ؛ بی کا، تا: قرن 12؛ 2گ (83-84)، 26 سطر مورب، اندازه:7×19 سم [ف: 32-200]

19- آب نیسان و قمر در عقرب / هيأت / فارسی

āb-e neysān va qamar dar aqrab

حسینی خاتون آبادی، محمد باقر بن اسماعيل، 1070 - 1127 ق

hoseynī xātūn-ābādī mohammad bāqer ebn-e esmāʻīl (1659-1715)

اهداء به: شاه سلطان حسین صفوی

تأليف: 1115ق

نویسنده می گوید: «امر اشرف اعلى و فرمان عالم مطيع جهان پیما صادر شد که داعی دوام دولت قاهره. ... در باب آب نیسان و سبب شرافت بیسان ماه رومی و در باب این که آنچه در احادیث وارد شده است در منع کردن از نکاح و غیر آن در وقتی که قمر در عقرب باشد آیا مراد بودن ماه است در برابر کواکب عقرب یا در محاذات قطعه از فلک اطلس که آنرا منجمان برج عقرب مینامند رسالهای پردازم من هم امتثالا لامره این رساله را پرداختم و بشرف عرض رساندم، امیدوارم که مطبوع افتد.»

ص:9

آغاز: بسمله. الحمدلله و سلام على عباده الذين اصطفی و بعد چون امر اشرف اعلى و فرمان عالم مطيع جهان پیما صادر شد که داعی دولت قاهره محمد باقر بن اسمعيل الحسینی الخاتون آبادی را در باب آب نیسان و سبب شرافت نیسان ماه رومی. ... بر سبیل اختصار بعرض رسانم.

انجام: و شش کو کب مزبور در آخر برج عقر بند و الله تعالی يعلم حقایق الاحكام و حججه الكرام عليهم الصلوة والسلام.

[ذریعه 13/19 ؛ فهرستواره منزوی 3259/5 ]

1. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 6890/2

انجام: و گمان ایشان این باشد که کواکب و اوضاع فلکی علت مستقله حدوث حوادثند و نیز مذمت

خط: نسخ ؛بی کا، تا: قرن 12؛ افتادگی: انجام؛ مصحح، بسیار کثیف؛ 9گ (13پ -22پ)، 12 سطر، اندازه: 9×17سم [ف: 20-324]

2. تهران؛ ملی؛ شماره نسخه: 2599/4

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ؛ کا: محمد باقر خاتون آبادی، تا: 1115، جا: محتملاً اصفهان؛ 11ص (71-60)، 16 سطر (125x7)، اندازه: 13×18سم [ف: 6-136]

3. تهران، دانشگاه؛ شماره نسخه: 1266/3

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ؛ كا: محمد ترشیزی، تا: 1125؛ 4گ (12پ -16ر)، 22 سطر (10×17/5)، اندازه:15×23سم [ف: 7-2717]

4. تهران؛ سپهسالار؛ شماره نسخه: 1844/2

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ؛ كا: محمد ابراهیم ابن محمد علی طباخ، تا: 1130؛ واقف: سپهسالار، تاریخ وقف: 1297؛ تملک: علی قلی میرزا در 1270؛ 5گ (9پ -13ر)، 15 سطر، اندازه: 10/5 × 15/5 سم [ف: 3-1 ]

5. تهران: مفتاح؛ شماره نسخه: 1289/17

خط: نستعلیق؛ كا: محمد بن عباس على هزار جریبی، تا: سه شنبه 4

شعبان 1196، جا: روستای پیل؛ قطع: بیاضی ربعی [نشريه: 7-276]

6. قم: مرکز احیاء؛ شماره نسخه: 4065/2

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ؛ كا: آقا میرزا محمد على كاتب، تا: 2 شعبان 1335، جهت حاج آقا منیر؛ 11گ (33پ -44ر)، 15 سطر، اندازه: 9/5×16سم [محدث ارموی مخ: 1-1 ]

« آتش بازی »مجموعة الصنايع

«آتش بازی»باغچه گل

20- آتش بازی / متفرقه / فرانسوی

atas-bazi

این کتاب در دو قسمت نوشته شده است حاوی بحث مفصلی درباره آتش بازی و وسائل لازم آن می باشد. در آن از طریق ساختن وسائل و مواد محترقه ترکیبی و وسائل استعمال این مواد سخن می رود.

تهران؛ ملی؛ شماره نسخه: 2554

آغاز: premiere pretiment batiment انجام: dans une journee ne travail

بی کا؛ تا: قرن 13، جا: شاید تهران؛ لاتین خوش، با جدول دور سطور، حاوی جداولی برای بیان اندازه مخلوطها؛ 173 گ، 21 سطر (14×20)، اندازه: 20×25سم [ف: 6-71]

21- آتش بازی (رساله) / شیمی / اردو

ātaš-bāzī (r.)

مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 28280

آغاز: وزن سهو هجری-شوره- کویله - گندهک - بئر ... انجام: گلی سی حوس دلوین جنگد گاره هر کجا کلدجی و بوس ..

خط: نستعلیق جلی ممتاز؛ بی کا، بی تا، افتادگی: انجام؛ قطع: وزیری کوچک، مختلف السطر (6/7×17 )، اندازه: 14×22/8سم [رایانه ]

22- آتش پاره / شعر / فارسی

atas-pare

میرزا طوفانی

mīrzā tūfānī

مثنوی و بهاریه های او (در ضمن جنگ)

[فهرستواره منزوی 87/10 ]

تهران؛ ملک؛ شماره نسخه: 6474/26

خط: نسخ؛ كا: ملا زین العابدین فرزند ملا اسماعیل معلم نخجوانی، تا: سه شنبه 15 رجب 1253 [ف: 9-428]

- آتش پرستی» بنای بت پرستی و آغاز آتش پرستی

«آتش خانه» سوز و گداز

«آتش خانه» غیب قضا و قدر

23- آتشفشانی کوه وزوو / جغرافيا / فارسی

ātašfešānī-ye kūh-e vezūv

گویا ترجمه ای است از یکی کتابهای اروپائی برای مدرسه دارالفنون.

آغاز: بسمله. فصل اول در آتش فشانی کوه وزوو. کوهی است در جنوب و مغرب ايطاليا نزدیکی ناپل در شمال آن ایالت واقع است

ص: 10

انجام: و علت طبیعی آنها را هم نمیدانستند حمل باین قسم خرافات کرده و معتقد شده بودند.

تهران؛ حقوق؛ شماره نسخه: 163 - ج

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 14؛ در حواشی نامهای تاریخی و جغرافیایی شرح داده شده است؛ کاغذ: فرنگی، جلد: تیماج سرخ مقوایی، 34 گ، 15 سطر (7/5×15)، اندازه: 13/5×21 سم [ف: -3 ]

24- آتشفشانی های جبال و زلزله / طبیعیات / فارسی

ātašfešānīhā-ye jebāl va zelzele

مترجم: حكیم باشی، میرزا علی اکبر

hakām-bāšī, mīrzā “alī akbar

ترجمه از زبان فرانسه به عربی و فارسی

تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 1153/2

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: 23 ذیحجه 1292، 43ص (52-94) [سنا - ف: 2-144]

25- آتشک/ طب / فارسی

ātašak

عماد الدین شیرازی، محمود بن مسعود، - 984؟ ق

'emād-od-dīn-e šīrāzī, mahmūd e-bn-e mas‘ūd ( 1576?)

تاریخ تأليف: 2 ربيع الثانی 997، محل تأليف: مشهد خراسان کتابی است درباره بیماری آبله که در چهار فصل تنظیم شده: 1. حدود و نام های آتشک و طرق حدوث آن؛ 2. علامات؛ 3. اسباب؛ 4. معالجات؛ و یک خاتمه (طلایی برای درمان جرب).

مؤلف در فصل 4، از رساله خود در باب بیخ چینی یاد و بخشی از آن را نقل می کند. مؤلف در مقدمه اش از ابتلاء برخی از پزشکان همزمان خود به عادات زیان بخش و عدم توجه به کار تأليف، سخن می گوید و از جمله درباره مولانا شرف الدين حسن طبیب شیرازی می گوید: «اوقات او تمام صرف بنگ و افیون و خمر میشد و در این باره چیزی از او مذکور نشد.»

آغاز: بسمله الحمدلله المحمود في كل فعاله. ... اما بعد چون مرضی که معروف به آتشک در زمان سابق نبود و کسی مشاهده آن ننموده بود هر چند که امیر بهاء الدوله در طب. ... بخلاصة التجارب تصنیف کرده و جمعی میان اقوال بعضی اطباء یونانی و مجربان هند و سافی نموده در این مرض کلامی آورده که نقل کرده خواهد شد ... این بنده چون اکثر اوقات حیات صرف ملازمت حکام و سلاطین می شد نهایت منظور نظر این بود که در این خصوص رساله تالیف نماید و فرصت نمی شد در اینوقت که بسعادت آستان قدس ... جناب علی بن موسی الرضا (علیه السّلام) ... مشرف گردید اگر چه مجال نبود انجام: مجموع اهل خبرت و بصیرت بر آن اتفاق کرده اند. قدتم الرساله على يد ابن أخ مؤلفها ... علی رضا بن حسن بن مسعود الطبيب في سلخ شهر جمادى الأولى سنه اربع و ثمانين و تسعمائه و تاریخ اتمام تأليفه على يد الاستاد ابن مسعود بن محمود محمود الطبيب سلمه الله من عواقب الزمان ... سنه سبع و سبعین و تسعمائه.

چاپ: تهران، با مقدمه محمد مهدی اصفهانی، مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل، 1382ش

[مشترک 476/1 «آتشک و آبله»؛ نسخه ها 460/1 «آبله؛ آتشک» ناشناخته که همین رساله است، همانجا 461 «آتشک» همین رساله (5نسخه)؛ فهرستواره 3259/5 همین گفتار که در آنجا تاریخ نگارش 759ق آمده]

1. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 6307/1

آغاز و انجام: برابر

كا: على رضا بن حسن بن مسعود طبیب (برادرزاده عماد الدين مؤلف رساله)، تا: 977؛ تملک: اسماعيل نعمة اللهی مورخ 1329؛ 47ص (2-48)، قطع: خشتی کوچک، 15 سطر، اندازه: 20/5x13/5 سم [ف: 19-288]

2. تهران، دانشگاه؛ شماره نسخه: 8246/5

مباحث: عنوان های مطالب در هامش نسخه: فصل در حد این مرض و اسامی آن و طریق حدوث آن، فصل في العلامات، فصل در اسباب این مرض؛ خط: نستعلیق؛ كا: محمد باقر، تا: 12 شعبان 996، جا: لاهیجان؛ 12گ (65پ -76ر)، 19 سطر (5/5×11)، اندازه: 8/5×14 سم [ف: 17-86]

3. تهران؛ سپهسالار؛ شماره نسخه: 824/2

آغاز: برابر، انجام: نگاه دارنده این است تمامی کلام سیدالدوله در فهرست بدون نام مؤلف است؛ خط: نستعلیق درشت خط، بی کا، تا: قرن 10، 23گ (29پ -52ر)، 14 سطر، اندازه: 12/5×20/5سم [ف: 3-2]

4. تهران؛ لغت نامه دهخدا؛ شماره نسخه: 197/18

بی کا، تا: سه شنبه 3 ربیع الثانی 1008، جا: کرمان؛ 2گ (174پ۔ 175ر) [نشریه: 3-15]

5. تهران؛ ملی؛ شماره نسخه: 6954

آغاز: برابر، انجام: ... و جهة اصلاح جگرگاه از نیم مثقال تا دو مثقال ریوند چینی در جلاب اگر پزند نفع كلي دهد و روز ششم تا هفتم على سبيل الاحتياج جلاب خفیف مشمل بر بعضی از ادویه ...

خط: نستعلیق متوسط؛ بی کا، تا: 1040 احتمالاً قمری؛ افتادگی: انجام؛ مصحح، دارای حواشی با امضای حکیم کمال الدین حسین، خریداری از مشیری 1382؛ 32گ (8پ -39)، 17 سطر (5×13)، اندازه: 10×19سم (رایانه)

6. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 5138/118

ص: 11

آغاز: برابر، انجام: تاشرح تمام باید این روغن را نام روغن راحت است اسم موافق مسمی است صحت کامل باستعمال این حاصل است. انشاء الله تعالی. در فهرست با عنوان «رساله در آبله» و ناشناس است؛ بی کا، تا: قرن 11؛ 4گ (476-473) [ف: 15-189]

7. تهران؛ ملک؛ شماره نسخه: 4504/7

آغاز: برابر، انجام: ... تا بر مبصر روشن شود ... و التوفيق

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 11، 13 سطر، اندازه: 12/8 × 23/5سم

[ف: 7-414]

8. تهران، دانشگاه؛ شماره نسخه: 694/11 -ف

آغاز: برابر، انجام: بعد از این بگویم تا بر مستبصر روشن شود و من الله الاعانة وقت مضيق. و نسخه سقیم امید که متوجه ارباب کمال صحت یابد. تمت. نسخه اصل: موزه بریتانیا ش 19619 Add (ریو 843)؛ خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: 21 جمادی الثانی 1103، 23گ (284پ۔ 307پ)، 15 سطر [فیلم ها - ف: 1-525]

تهران؛ دائرة المعارف؛ شماره نسخه: 431/11 -عکسی

نسخه اصل: همان نسخه اصل بالا [عکسی - ف: 2-1]

9. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 667/2

آغاز: برابر، انجام: ليكن بلغمیت و سوداویت اجزای بدن غالب بود

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: شوال 1103؛ 18گ (27ر -54ر)، اندازه: 11×17سم [ف: 2-261]

10. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 6521/3

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: یک شنبه 27 ذیقعده، 1106، کاتب رساله در چند جا اشاره کرده که عمادی الدین محمود شیرازی جد اوست؛ مصحح، 5گ (حاشیه 5پ حاشیه 10پ)، 16 سطر، اندازه: 17×24سم [ف: 20-96]

11. تهران: علوم پزشکی؛ شماره نسخه: 287/2

آغاز: برابر، انجام: کوفته و بیخته بکار دارند. تمام شد کلام سید بهاء الدين مولفها الفقير ... ابن مسعود بن محمود الطبيب و الحمد لله اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا و السلام

تذکر: نام مؤلف در این فهرست سيد بهاء الدين آمده که آقای دانش پژوه در نشریه 299/3 اصلاح کرده اند؛ خط: نستعليق ؛ بی کا، تا: قرن 12؛ 51ص

(208-157)، 14 سطر، اندازه: 10×16 سم (نشریه: 3-361]

12. یزد؛ کاظمینی؛ شماره نسخه: 115/1

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 11 یا 12، 28گ (1ر-29ر)، 15 سطر، اندازه:

10/5 × 18/5 سم [ف: 1-110]

13. قم؛ گلپایگانی؛ شماره نسخه: 379/3 - 2/199

آغاز: برابر، انجام و اتفاقا مجموع اهل خبرت و تجربه بر آن اتفاق کرده اند تمت الرساله على يد ابن اخ مولفها الحقير الفقير الى ربه الحبيب على رضا بن حسن بن مسعود الطبيب في سلخ شهر جمادى الأول من سنة أربع و ثمانين تسعمائه سبع و ثلاثين و الف ...

خط: نستعلیق؛ كا: محمد کاظم بن محمد حسینی شریف، تا: یک شنبه 28 ربیع الثانی ؛1251؛ 24گ، 16 سطر [ف: 1-4]

14. قم؛ مسجد اعظم، شماره نسخه: 3952/8

آغاز: برابر، انجام: بگیرند ده درهم سفوف معوي و دو درهم حنا و فلفل و زنجبیل از هریک دو مثقال كوفته و نپخته بسمآب را به آنها بکشند و به عسل و شربت لیمو معجون سازند شربتی مقابل نخودی سفوف معوی دار چینی رازیانه و مصطکی بابویه کوفته و نپخته سفوف سازند این است تمام کلام سيد بهاء الدين

خط: نستعلیق؛ کا: محمد حسین بروجردی، تا: ذیقعده 1284، جا: بروجرد؛ 13گ، 19 سطر، اندازه: 13×21سم [ف مخ: 1-3 ]

15. همدان؛ دانشگاه بوعلی؛ شماره نسخه: 299/1

خط: نستعلیق؛ کا: مرتضی بن میرزا جعفر، تا: 1287-1288، 24گ (9ر -33ر)، اندازه:11× 17/5 سم [ف: -162]

16. تهران؛ ملک؛ شماره نسخه: 4207/2

آغاز: برابر، انجام: مجموع اهل خبره و تجربه بر آن اتفاق کرده اند. قدتم الرسالة، تاریخ اتمام تأليفه على يد مؤلف يوم الخميس 2 ربیع الثانی 977 ... خط: نسخ؛ کا: محمد جعفر خوزانی اصفهانی، تا: سه شنبه غره ربیع الاول 1288، 15گ (236پ -251)، 19 سطر، اندازه: 14/5 ×22 سم [ف: 7-271]

17. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 13167/1

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق؛ كا: حکیمی حسینی، تا: محرم 1301، 25گ، 16 -14 سطر، اندازه: 11/5×18/3سم [ف: 19-47]

18. تهران؛ ملی؛ شماره نسخه: 15731

آغاز: برابر، انجام: ... در آتشک و ادویه او نیز بهمین شیوه مسلوك شده است و اتفاقا مجموع اهل خبرت و تجربه بران اتفاق کرده اند تمت بعون الملك الوهاب خط: شکسته نستعلیق؛ بی کا، بی تا؛ مصحح، بعد از این رساله چند دستور دارویی نیز برای بیماری آتشك نوشته شده است؛ 15گ ( 33پ-48 )، 19سطر (10×19)، اندازه: 4/5×23سم [رایانه]

19. همدان؛ مدرسه غرب؛ شماره نسخه: 4722/2

آغاز: برابر، انجام: حقیر می گوید که این کلام حفر است و سبب آن این است که باقصى الامكان طبيعة جد می کند در پاک داشتن باطن از این ماده خبيث ... لیکن بلغمیت متخلخل و سودا و به احتراقی بر آن غالب بود و ابن خلط می باشد و الله اعلم بالصواب.

در فهرست با عنوان «رساله نار فرنگی (جدری آتشك)»؛ خط: شکسته نستعلیق؛ بی کا، بی تا، قطع: ربعی [رشت و همدان - ف:1534]

20. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 1994/2

آغاز: برابر، انجام: در آتشك و ادویه او نیز همین شیوه مسلوک

ص: 12

شده است و اتفاقا مجموع اهل خبره و تجربه بر آن اتفاق کرده اند.

خط: نسخ؛ كا: محمد جعفر بن عبدالله خوزانی اصفهانی، بی تا؛ 31ص (455-485، 19 سطر [عکسی - ف: 5-406]

21. اصفهان، دانشگاه؛ شماره نسخه: 395/5

بی کا، بی تا [نشریه: 11-946]

22. تهران؛ لغت نامه دهخدا؛ شماره نسخه: 197/11

بی کا، بی تا، [نشریه: 3-15]

23. تهران؛ لغت نامه دهخدا؛ شماره نسخه: 197/18

بی کا، بی تا [نشریه: 3-3]

24. اصفهان؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 154/3

بی کا، بی تا، افتادگی: انجام؛ 2گ (168ر -169ر)، اندازه:15×21سم [ف: 1-111]

25. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 6536/3

خط: نستعلیق؛ بی کا، بی تا؛ مصحح، در پایان فائده ای پزشکی از کمال الدین حسین دارد؛ 8گ (61ر -68ر)، اندازه: 12×21/5 سم [ف: 20-110]

26- آتشک / طب / عربی

ātašak

طبيب، عبدالله بن فخر

tabīb, 'abd-ol-lāh e-bn-e faxr

رساله ای شامل 3 بحث و 1 خاتمه: 1. في تعريف تلك العلة؛ 2. في تبيين السبب لها؛ 3. في علاجها؛ الخاتمة، في الأدوية النافعة لتلك العلة. با استفاده از کتاب هایی چون «کناش منصوری» و تجارب».

آغاز: الحمدلله الحكيم العليم الملک العلام قاضی الحاجات و شافي الأسقام ... و بعد لما عمت العلة الحادثة في زماننا هذا المشتهرة بالفارسية بآتشک بحيث شمل جل الناس في كل البلدان ....

انجام: ... و حبة الخضراء و بالسكر او العسل و مربي الزنجبيل و البهمنین و الرج و الشقاقل و امثال ذلك هذا ما عندي من معالجة تلك العلة ههنا و نختم الرسالة حامدين لله.

تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 6521/2

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: شنبه 26 ذیقعده 1106، کاتب رساله در چند جا اشاره کرده که عمادی الدین محمود شیرازی جد اوست؛ مصحح، 3گ (حاشیه 2رحاشیه -5ر)، 16 سطر، اندازه: 17×24سم [ف: 20-95]

27- آتشکک / طب / فارسی

ātašak

در علاج آتشک و احوال آن

تهران، دانشگاه؛ شماره نسخه: 9457/3

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 12؛ قطع: ربعی، 4گ (9ر-10پ)، 17 سطر (9×16)، اندازه: 17×24سم [ف: 17-373]

28- آتشک /طب / فارسی

ātašak

مؤلف می گوید: «من ندیده ام جز در «خلاصة التجارب» و رساله عمادالدین محمود المسعود از این بیماری یاد کرده باشند.»

تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 8825/2

آغاز: مرض مشهور به آتشک است از جهت حرقت و هیبت او و این مرض در زمان سابق نبود و تازه یافت شده، انجام: بالكليه زایل میکند باذن الله تعالی تمام شد ترجمه رساله دوم که مال مرحوم عمادالدین محمود بن مسعود الشيرازی است و رساله اول که مال مرحوم سید است

خط: نستعلیق؛ كا: محمد حسن بن محمد جعفر بنحاج محمد ابراهیم، تا: یک شنبه پایان جمادی الثانی 1290، برای آقا میرزا ابوتراب؛ قطع: ربعی، 8گ (69پ -76پ)، 15 سطر ( 8×15/5) [ف: 17-229]

29- آتشک /طب / فارسی

ātašak

بندی به نثر فارسی در آتشک

تهران؛ فرمانفرمائیان، حافظ (دکتر)؛ شماره نسخه: بدون شماره /6

بی کا، بی تا؛ قطع: ربعی، اص (173 ر) (نشریه: 7-551]

« آتشکده» سوز و گداز

30- آتشکده = منشآت / متفرقه / فارسی

ātaškade = monšaāt

نشاط اصفهانی، عبد الوهاب بن محمد رحیم، 1175 - 1244 ق

nešāt-e esfahānī, ‘abd-ol-vahhāb e-bn-e mohammad rahim (1761-1828)

منشآت و چند دیباچه کتاب و صورت قباله جات و نامه های متفرقه ای است که بدون ترتیب در این مجموعه گرد آورده شده تا دستوری برای نامه نگاران باشد. آغاز: منتخب دواوين شعرای فصاحت شعار و زبده رسایل منشیان بلاغت آثار حمد احد بی همتائی است.

ص: 13

1. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 8941

آغاز: برابر

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 13؛ افتادگی: انجام؛ نسخه بیاضی است، روی برگ اول یادداشت عبدالحسين بن عبدالعلی به تاریخ 1270 و در آخر نسخه یادداشت ابو طالب اردکانی به تاریخ 1272 دیده می شود؛ 157گ، مختلف السطر، اندازه: 8×16سم [ف: 23 - 113]

2. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 6679

آغاز: برابر، انجام: پیوستن به گسستن پیوندد و بستن بشکستن انجامد پس اولی که قبل از این مرافقت قولی، بیت او خود قلمی...

خط: نستعلیق؛ بی کا، بی تا؛ مهرها: عبداه الرجی خسرو مالک و شعاع مالک؛ 55گ، 16 سطر، اندازه: 15×21سم [ف: 17- 239]

31- آتشکده / ادبیات فارسی

ātaškade

مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 8344

خط: نستعلیق شکسته؛ بی کا، تا: 1235 (رایانه)

32- آتشکده = فرهنگی ادویه / طب / فارسی

ātaškade = farhang-e advīye

در 28 باب، هر یک دارای چند فصل. در فرهنگ داروها به ترتیب تهجی با رعایت حرف دوم و سوم .

[فهرستواره منزوی 5/ 3260)

تهران؛ علوم پزشکی؛ شماره نسخه: 198

آغاز: در بیان تعداد ادویه مذکوره بامی (؟) و لغات مختلفه از عربی و یونانی و سریانی و فارسی و ترکی و هندی و غيرها مسمی به فرهنگ به ترتیب حروف تهجی با ملاحظه حرف دوم و سوم ...، انجام: فصل الياء پیر کولی اسم ترکی خط: نستعلیق؛ بی کا، بی تا، 195ص، 19 سطر، اندازه: 30x20سم [نشریه: 299-3]

33- آتشکده آذر / تراجم / فارسی

ātaškade-ye āzar

آذر بیگدلی، لطفعلی بن آقا خان، 1134 - 1195 ق

āzar-e bīgdelī, lotf--alī e-bn-e āqā xān (1721-1780)

اهداء به: کریم خان زند

تأليف: 1174ق

تذکره ای است که به نام نگارنده اش به «آتشکده آذر» نامبردار شده. آن را در چهل سالگی در زمان پادشاهی کریمخان زند نگاشته و در آن 842 تن شاعر را شناسانیده است. وی در این کتاب شاعران را مانند هفت اقلیم رازی به بخش های جغرافیائی دسته بندی کرده. کتاب دارای 2 «مجمر» (آتشدان) است: مجمر نخست دارای 1 «شعله» و 3 «اخگر» و 1 «فروغ» است. در شعله، پادشاهان و شاهزادگان شعرسرای را آورده؛ در اخگر، نخست شاعران ایران را در 5 «شراره» آورده؛ شراره یکم، آذربایجان: اردبیل، اردوباد، تبریز، شیروان، گنجه، قراباغی، مراغه؛ شراره دوم خراسان: ابیورد، اسفرائين، بسطام، نون و نبس، ترشیز، جاجرم، جام، خبوشان، خواف، سبزوار، سمنان، سیستان، طوس، غرجستان، غزنین، غور، قاین، کرمان، مرو، رونه، مهنه، نیشابور، هرات؛ شراره سوم طبرستان: استر آباد، گرگان، گیلان، لاهیجان، مازندران؛ شراره چهارم عراق، دو شعاع دارد: نخست عراق عرب بغداد، و شعاع دوم: عراق عجم: اصفهان، جرفاد قان (گلپایگان) ری، ساوه، قزوین، قم، کاشان، همدان، یزد؛ شراره پنجم فارس: ابرقوه، بهبهان، داراب جرد، شوشتر، شیراز، کازرون، لار، نیریز؛ اخگر دوم: شاعران توران در سه شراره: نخست بلخ، دوم خوارزم: او را گنج چچکنو، میند، سوم ماوراء النهر: اسفرتگ، اخسیتک، بخارا، بدخشان، ترمذ، حصار شادمان، خجند، سمرقند، فرخار، فرغانه، قباه؛ اخگر سوم شاعران هند در 3 «شراره»: نخست دکن؛ دوم دهلی، سهرند، کابل، لاهور؛ سوم کشمیر. فروغ: در شاعران زنان؛ مجمر دوم دو پرتو دارد: نخست، شاعران همزمان نگارنده، دوم، گزارش زندگانی خود او.

آغاز: در طوف حرم دیدم دی مغبچه ای می گفت xx این خانه بدین خوبی آتشکده بایستی

فروغ آتشکده دل و زبانه اخگر زبان سپاس بی قیاس قدیمی است ...

انجام: بگشاد خدا برویت این در خوشباش xx آن در که خدا گشاد بستن نتوان چاپ: هند، 1249ق؛ سنگی؛ بمبئی، 1277ق؛ سنگی، وزیری، خط حبیب الله شیرازی، 456ص؛ بمبئی، 1299ق، سنگی، وزیری، 456ص؛ سه جلد، تهران، 1341- 1337ش، سربی، وزیری، امیر کبیر

[الذريعة 4/1 و 20/1 و 3/94 «دیوان آذر»؛ مشار فارسی 31/1 نشانی 6چ؛

نقوی، تذکره نویسی 720؛ فهرستواره منزوی 2: 465، 3: 1839؛ مشترک

پاکستان 747/11 ؛ 150]

1. تهران؛ ادبیات؛ شماره نسخه: 28 حکمت

اصل پنداشته شده؛ خط: شکسته نستعلیق؛ كاتب = مؤلف، بی تا؛

قطع: ربعی [ف: 2-3)

2.تهران؛ ادبیات؛ شماره نسخه: 462

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 11 (كذا)؛ افتادگی: آغاز و انجام [ف: 3-10]

3. يزد؛ وزیری؛ شماره نسخه: 1499

آغاز: آن مجاور حرم انس که بیت الله الحرام از شرف كعبش محترم و پیوسته مطاف انبیاء مكرم شد.

ص: 14

خط: نستعلیق؛ كا: عبدالله بن حاج سید علی، تا: 4 جمادی الاول 1025 (كذا)؛ افتادگی: آغاز، اهدائی صمدی زرگر است؛ 174 گ، 25 سطر (14×23)، اندازه: 19×29/5سم [ف: 3-975]

4. تهران، دانشگاه؛ شماره نسخه: 5122

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: رمضان 1045 (كذا)؛ 310گ، قطع: وزیری، 19 سطر (14×22)، اندازه: 30x20سم [ف: 15-4119)

5. تهران؛ ملی؛ شماره نسخه: 1274/1

آغاز: که از منه مختلفه بوده و گوی فصاحت از امثال و اقران خود ربوده، انجام: مرغ چمن وفاست جامی ×× در دام غم بلا چو افتاد

خط: نستعلیق؛ كا: محمد صادق بن مرحوم حاجی محمد بیک شیرازی، تا: 1132 (كذا)؛ افتادگی: آغاز؛ 418ص (1-418)، 25 سطر (13/5 × 24/5)، اندازه: 19×28سم [ف: 3-337)

6. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 4296

آغاز: برابر، انجام: جوارشی ز تحیت مفرحی ز ثنا

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: 1193؛ 22 سطر (25x17)، اندازه:20×29سم [الفبائی: -9]

7. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 4426

آغاز و انجام: برابر

خط: شکسته نستعلیق خوش؛ بی کا، تا: قرن 12؛ واقف: نایینی؛ 230، 25سطر (12×21/5)، اندازه: 18/5×28/8 سم [ف: 7-1]

8. تهران؛ ادبیات؛ شماره نسخه: 39 - ب

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 12؛ افتادگی: از آغاز و انجام دیباچه افتاده است؛ 332گ، 24 سطر (16×26)، اندازه: 21×33سم [ف: [1-7 ]

9. تهران؛ ملی؛ شماره نسخه: 1529

آغاز: برابر، انجام: آیا جهان مکارم که صبح و شام جهان xx چو موردانه کش آورده بر سر تو هجوم

خط شکسته نستعلیق ؛ بی کا، تا: محتملاً قرن 12؛ 231 گ، 25 سطر (15×24)، اندازه: 20×31سم [ف: 4-23]

10. تهران؛ ملک؛ شماره نسخه: 3737/1

گزیده آن است، افتاده در شیراز تا نویدی؛ خط: نسخ و نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 12؛ افتادگی: انجام [ف: 7-34]

11. تهران؛ مفتاح؛ شماره نسخه: 1387

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 12؛ قطع: رحلی (نشریه: 7-96]

12. تهران: مفتاح، شماره نسخه: 816

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 12؛ افتادگی: آغاز و انجام؛ قطع: رحلی [نشریه: 7-96]

13. تهران؛ مینوی، مجتبی؛ شماره نسخه: 134

خط: شکسته نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 12؛ قطع: رحلي [نشریه: 6 - 638 ]

14. یزد؛ وزیری، شماره نسخه: 361

آغاز: برابر، انجام: محيط خشک شد و كان بخاک یکسان شد xx پس از تو ماندم اگر چند شرط یاری نیست

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 11 و 12؛ افتادگی: انجام؛ اهدایی حاج وزیری است با نشانه ای که در کاظمین خریده است؛ 232 گ، 25 سطر (13×22/5)، اندازه: 19/5×29 سم [ف: 1-333]

15. یزد؛ کاظمینی؛ شماره نسخه: 49

خط: نستعلیق چهار ستونیابی کا، تا قرن 12، در برگ اول یادداشتی آمده که کتاب از تحریرات ملامهر علی است و از نواب اشرف شاهزاده طهماسب میرزا خریداری شده است؛ برخی از اشعار تصحیح شده و در حاشیه نوشته شده: «من تصرفات محمد کاظم الواله الاصفهاني سلمه الله» در برگ 82 و 119 و 122 یادداشتی از حسین باستانی راد در چهارم اردیبهشت 1328 و 1330 آمده است؛ 253گ، 24 سطر، اندازه: 20/5×32سم [ف: 1-54]

16. یزد؛ جامع کبیر؛ شماره نسخه: 1

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 11 و 12؛ قطع: رحلی (نشريه: 4-374]

17. اصفهان؛ روضاتی؛ شماره نسخه: 21

خط: شکسته نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 12؛ مهرها: محمد تقی بن محمد کاظم، اسماعيل بن محمد کاظم، و محمد جعفر بن محمد صادق؛ 280ص، 21 سطر، اندازه: 20×28سم [ف: -27]

18. اصفهان؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 43

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 12 [نشریه: 11-881]

19. اصفهان، ادبیات، شماره نسخه: 1

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 12، قطع: رحلي [نشریه: 4-475 ]

20. تهران؛ سپهسالار؛ شماره نسخه: 2674

آغاز: برابر

خط: شکسته نستعلیق خوب؛ كا: علی اصغر، تا: 1207؛ واقف: سپهسالار؛ نویسنده خود را علی اصغر معرفی کرده و سال نگارش را چنین نوشته «127»، از آثار و علائم ظاهر است که صفر در مرتبه عشرات را نگذاشته نه صفر در مرتبه آحاد را بنابراین در سال 1207 نگارش یافته؛ 286 ص، قطع: رحلی، 21 سطر، اندازه: 19×29سم [ف: 2-454]

21. قم؛ گلپایگانی؛ شماره نسخه: 1113- 7/13

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق، كا: عبد الله حسینی، تا: 1209، به دستور میرزا محمد حسین بن میرزا محمد میرزائی؛ 266گ، 28 سطر چهارستونی، اندازه: 19/5×31

سم [ف: 1-5]

22. تبریز؛ ملی؛ شماره نسخه: 3121

آغاز: با این ابیات از خان احمد خان شروع می شود: قاتل من چو بسوی من محزون گذرد xx چشم پر خون مرا بیند و از خون گذرد / بدگمانی بین که با هر کس حکایت میکنم xx او تصور میکند کز وی شکایت میکنم / ترا کای همنشین بر گریه من خنده میآید xx چو من کارت ببير حمی نیفتاده است پنداری، انجام: اختتام پذیرفت آتشکده آذر ... في شهر شوال لوى ئیل 1212 ه خط: نستعلیق شکسته؛ بی کا، تا: شوال لوى ئیل 1212؛ افتادگی:

ص: 15

آغاز (حدود پنج برگ)؛ در حواشی نام ولایات قید گردیده است و در شماره گذاری اغلب اشتباه است مثلا به جای صفحه 35 سی و شش نوشته است و در نتیجه در برگ 149 به جای صفحه 298 صفحه 300 مضبوط است؛ 355 گ، 23 سطر، اندازه: 20/5×29/5 [ف: 1-7]

23. قم: مؤسسة آية الله بروجردی؛ شماره نسخه: 176

خط: نسخ و نستعلیق؛ كا: لطف الله بن حاجی لطفعلی بیک آذر اصفهانی، تا: 15 شعبان 1212، 238 گ، 25 سطر، اندازه:19×29سم [ف: 1-113]

24. مشهد؛ الهيات؛ شماره نسخه: 14781

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: چهارشنبه 6 صفر 1216؛ دارای یک سرلوح مرصع، میان سطور و هامش دو صفحه اول طلا اندازی شده، جدول و ستون بندی صفحات با طلا و مشکی کاغذ ترمه؛ 277گ، 19 سطر در چهار ستون، اندازه: 8/5×28 سم [ف: 2-83]

25. قم؛ گلپایگانی؛ شماره نسخه: 2017- 36/17

آغاز: بسمله فروغ آتشکده دل و زبانه اخگر زبان سپاس بی قیاس قدیمی است به هر بهانه که می نگارد و عوالم مختلفه از پرتو آفتاب، انجام: نهفته روی تو خورشید را ضيا از چیست xx تھی از شخص تو ایوان فلکی دوا از چیست خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: جمعه 8 ذیقعده 1216، 253 گ، 24 سطر،

اندازه: 19×31سم [ف: 1-6]

26. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 886

خط: شکسته نستعلیق، کا: محمد علی بن محمد اسماعيل، تا 1217؛ صفحات مجدول به طلا و زنگار، پشت صفحه نخستین دعائی به خط نسخ نگاشته شده؛ 420گ، قطع: رحلی، 21 سطر، اندازه: 20×31سم [ف: 3-128] 27. تهران؛ ملی؛ شماره نسخه: 6935

آغاز و انجام: برابر

خط: شکسته نستعلیق متوسط؛ كا: محمد على الشريف الاشترى یزدی، تا: 1218؛ مهرها: محمد جعفر بن محمد صادق و اسماعیل بن محمد کاظم و محمد تقی بن محمد کاظم؛ چاپ سنگی، 465ص، 38 سطر (14×24/5 متن و حاشیه)، اندازه: 22/2×31 سم (رایانه)

28. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 8339

خط: نستعلیق، كا: كلب حسین وزیر، تا: 1219؛ در پایان این نسخه پنجاه و یک بیت از مرثیه حاجی سلیمان صباحی بیدگلی که در فوت مؤلف سروده بوده نوشته شده است، جدول تحریر و زر و لاجورد و زنگار و سرنج، با یک سر لوح بزرگ و زیبا؛ واقف: سردار کل یار محمد افشار؛ 283گ، 22 سطر (13×21/5)، اندازه: 20/7×20/3سم [ف: 7-1]

29. تهران: دانشگاه؛ شماره نسخه: 4865

خط: نستعلیق؛ كا: محمد بن کربلایی احمد قزوینی استر آبادی، تا: 1219؛ 301گ، 20 سطر (14×24)، اندازه: 30x20سم [ف: 14 -3891]

30. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 4425

خط: نستعلیق؛ كا: محمد رفیع شیرازی، تا: 14 جمادی الاول 1220؛ مرثیه صباحی بیدگلی را هم دارد؛ واقف: نایینی؛ 262گ، 23 سطر ( 22/3x13/5 )، اندازه: 20/5 × 31/5سم [ف: 7-2]

31. تهران؛ سلطنتی؛ شماره نسخه: 862

آغاز: برابر، انجام: شکایت از زمانه بیوفا ... نه جز آزار مردم کاری او xx نه از زاری کسی آزاری او / .. غم عالم مخور تا شاد باشی xx درین زندان ممان كازاد باشی

خط: شکسته نستعلیق خوب؛ كا: میرزا عبدالرحیم این میرزا محمد، تا: 1220؛ این نسخه قبلاً در تصرف حاجی محمد رحیم گازرانی بوده، سپس به سال های 1282 و 1314 و 1322 به ترتیب از عرض کتابخانه مبارکه ناصری و مظفری گذشته است، مجدول زرین بند مشکی، یک سرلوح مذهب مرصع مرزوج بسیار عالی در تارک صفحه اول طرح است، بين السطور و حواشی دو صفحه اول طلااندازی زرین با گل و برگ الوان، سه مجلس نقاشی آب و رنگ مکتب قاجار دارد اما در 16 ورق این کتاب نقاشی ها مقراض و نصف هر صفحه بریده شده است؛ مهر: ناصرالدین شاه قاجار؛ 530ص، قطع: وزیری، 25 سطر، اندازه:

19/5 ×5/ 30سم [ف: 7- 240]

32. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 17994

بی کا، بی تا؛ با تملك: محمد بن محمد على متخلص به طلعت در سال 1220 [د.ث. مجلس]

33. تهران، ادبیات، شماره نسخه: 38- ب

از آغاز تا پرتو دوم که خاتمه باشد و در سرگذشت مؤلف؛ خط: شکسته نستعلیق، کا: محمد حسن خان محمد نصیر، تا: 1220؛ 216گ (21×31)، 25گ (15×23) [ف: 1-7)

34. قم؛ مرکز احیاء؛ شماره نسخه: 1747

خط: نستعلیق؛ كا: محمد رحيم بن آقا مسلم نجف آبادی، تا: چهارشنبه 6 ربیع الاول 1221، جا: نجف آباد از توابع اصفهان؛ روی برگ اول اشعاری است به خط عبد العلی چاوشی؛ 258گ، 23 سطر، اندازه: 30x19/5 سم [ف: 5-149]

35. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 139 سرود

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: 1221؛ تملک: لطفعلی بن مويد الدوله طهماسب میرزا قاجار مورخ 1305ق؛ قطع: رحلی (نشریه: 13-444]

36. اصفهان؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 507

خط: شکسته نستعلیق خوش؛ بی کا، تا: 1222، جا: اصفهان؛ واقف: سید علی بن محمد حسین طباطبائی؛ برگ اول دارای سرلوح زرین با حاشیه سازی گل و بوته به نقش اسلیمی، صفحات مجدول به مشکی و زر و شنگرف، اشعار چهار ستونی، در برگ آغازین تاریخ تولدی به سال 1245؛ تملک: سید علی بن محمد حسین طباطبائی؛ مهر: «الرجی عبده محمد حسين الطباطبائی» (مربع)؛ 289گ، 21 سطر، اندازه: 21×30/5سم [ف: 2-396)

ص: 16

37. همدان؛ دانشگاه بوعلی؛ شماره نسخه: 48

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: 1222؛ دارای یادداشت هایی به تاریخ های 1242-1267 ؛ 229گ، 25 سطر، اندازه: 30x20/5 سم [ف: -31)

38. تهران: مفتاح؛ شماره نسخه: 1113

خط: نستعلیق؛ کا: محمد جعفر همدانی، تا: دوشنبه 20 جمادی الأول، 1222، جا: مدرسه چهارباغ؛ قطع: وزيري (نشریه: 7-96)

39. تهران؛ الهيات؛ شماره نسخه: 158

خط: نستعلیق؛ كا: مهدی اصفهانی ابن آقا حسین، تا: جمادی الاول 1225، جا: اصفهان؛ در برگ 136 اشعاری از اسماعیل دلال متخلص به شعله دیده می شود؛ 237 گ، قطع: رحلی، 24 س، (14×22/5)، اندازه: 21×39/5سم [ف: -1]

40. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 322

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: 1225؛ محشی؛ 128گ، قطع: رحلی، 20 سطر، اندازه: 25/5x13/5 سم [ف: 2-188]

41. تهران، دانشگاه؛ شماره نسخه: 5054

خط: نستعليق؛ كا: محمد مهدی قزوینی، تا: 14 ربیع الاول 1225، جا: مچھلی بندر دکن؛ 1ص (271)، قطع: رحلی، 22 سطر (16×25)، اندازه: 23×38سم [ف: 15-4098]

42. تهران؛ ملی؛ شماره نسخه: 1286

آغاز و انجام: برابر

خط: شکسته نستعلیق؛ كا: محمد بن محمد جعفر شیرازی، تا 1226، جا: شیراز؛ سر لوحه مذهب زر و شنجرف و لاجورد، در صفحات اول و دوم میان دو جدول گل و بوته زر و شنجرف و لاجورد، در همان دو صفحه بين سطور طلا اندازی، مجدول؛ 329گ، 21 سطر (9×14/5)، اندازه: 14×21/5سم [ف: 3-348]

43. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 16250

آغاز: برابر، انجام: تهی ز شخص تو ایوان فلک دو تا از چیست. خط: شکسته نستعلیق؛ كا: امان الله زنگنه البار فروشی، تا: 20 ذیقعده 1226، جا: اصفهان؛ واگذاری بنیاد مستضعفان در 1367؛ 273 گ، 20 سطر چهار ستونی، اندازه:

19/5 × 29/5سم [ف: 17-1]

44. قم: مرکز احیاء؛ شماره نسخه: 138

آغاز: فروغ آتشکده دل و زبانه اخگر زبان سپاس بیقياس قدیمی است که کرمی هنگام عوامل مختلفه از پرتو آفتاب ذات او است.

انجام: نهفته روی تو خورشید را ضيا از چیست xx تھی ز شخص تو ایوان فلک دوپا از چیست

خط: نستعلیق؛ كا: میر رضا بن محمد جعفر ترشیزی، تا: شعبان 1226؛ صفحه اول دارای سرلوح، در پایان نسخه چند رباعی و فرد شعر به خط بابا بیک افشار دیده می شود؛ 307گ، 19 سطر، اندازه: 26/5x15سم [ف: 1-191]

45. تهران؛ سپهسالار؛ شماره نسخه: 7074

خط: نستعلیق؛ كا: محمد نبي ابن محمد محسن، تا: 15 ذیقعده 1227؛ مجدول؛ 284گ، 21 سطر چهار ستونی (14×22)، اندازه: 30x20سم [ف: 3-4]

46. تهران، ادبیات، شماره نسخه: 133 - ب

خط: نستعلیق؛ كا: غلامعلی بن محمد شیرازی، تا: محرم 1227، برای آقا میرزا مرتضی قلی؛ جدول و ستون بندی شنگرف و لاجورد و زر با سرلوح زرین، یادداشت های قزوینی در آغاز و انجام هست و او فهرستی در آغاز نسخه برای کتاب نوشته است. شماره قزوینی: 9IVC ، 22756، 249گ سطر (13×23)، اندازه: 19×31سم [ف: 1-7]

47. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 19668

آغاز: برابر؛ انجام: تهی ز شخص توایوان فلک که از چیست مهر مصطفی

خط: نستعلیق شکسته؛ کا: محمد محسن بن محمد، تا: 1228؛ 23 سطر (25x14)، اندازه: 20×30سم (رایانه)

48. قم: مرکز مطالعات، شماره نسخه: 17

آغاز: برابر؛ انجام: فتاد نخل تو از پا و در ترشح ابر xx گل تو ریخت ز باد و در اهتراز نسیم / نهفته روی تو خورشید را ضيا از چیست xx تھی ز شخص تو ایوان فلک دو تا از چیست

خط: نستعلیق زیبا؛ بی کا، تا: جمادی الاول 1229؛ مجدول؛ 288 گ، 21 سطر (اشعار چهار ستونی)، اندازه: 18×29سم [ف: 1-24]

49. تهران؛ دائرة المعارف؛ شماره نسخه: 697

آغاز: برابر؛ انجام: نهفته روی تو خورشید را ختیار از چیست ×x تھی ز شخص تو، ایوان فلک دو تا از چیست

خط: نستعلیق شکسته تحریری؛ بی کا، تا: رمضان 1229؛ مجدول؛ 597ص، 21 سطر ( 26/5x15)، اندازه: 20/5 × 33/5سم [ف: 2-1]

50. قم: مرکز احیاء؛ شماره نسخه: 1886

خط: نستعلیق خوش؛ بی کا، تا: جمادی الاول 1229؛ تملک: دکتر محمود به تاریخ 1316؛ 280گ، 22 سطر، اندازه:29818سم [ف: 5-312]

51. تهران: مفتاح، شماره نسخه: 582

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: 1229؛ قطع: ربعی (نشريه: 7-96]

52. تهران، سپهسالار؛ شماره نسخه: 2682

آغاز: برابر

خط: شکسته نستعلیق؛ بی کا، تا: 1229؛ واقف: سپهسالار؛ كاتب از عباراتی که در آخر کتاب نوشته مردی ادیب بوده ولی نام خود را تصریح ننموده و شرحی که در بیان علت نگارش این کتاب به عباراتی ادیبانه می نوشته به انجام نرسیده، حرکت دست وی در نگارش آن به سكون مبدل گردیده، پس از نام ابوالقاسم هجری و شرح حال مختصر و آثار منتخبه از او که آخرین کس از معاصرین مؤلف می باشد، نویسنده نسخه به شرح حال محمد صادق متخلص به زری و اخیراً به زیور که در هنگام نگارش نسخه 18 سال داشته با نقل قصاید و مقطعات و غزلیات و رباعیاتی از او در ص 586 تا 611 نسخه پرداخته و بنا بر آنچه گذشت تولد این محمد صادق 16 سال پس از فوت آذر مؤلف آتشکده بوده و كاتب الحاق نموده است. در حاشیه ص 166 مقابل نام خواجو

ص: 17

اعتضاد السلطنه عین یادداشت نام برده در اول این صفحه را نوشته اند، دارای یک سرلوح و چهارده مجلس نقاشی می باشد؛ 340ص، قطع: رحلی، 19 سطر، اندازه: 30×20/5 سم [ف: 2-455)

53. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 6989

خط: شکسته نستعلیق؛ كا: محمد جعفر، تا: 1229؛ با مرثیه صباحی بیدگلی در آخر نسخه؛ واقف: درة السلطنه ملكزاده کوثر؛ 275 گ، 21 سطر (13/5 ×22)، اندازه:19/8×31سم [ف: 7-2]

54. تهران؛ سلطنتی؛ شماره نسخه: 1757

آغاز: برابر؛ انجام: نهفته روی تو خورشید اختیار از چیست xx زهی ز شخص تو ایوان فلك دوار یافت

خط: شکسته نستعلیق خفی؛ کا: محمد جعفر همدانی، تا: عید اضحی 1229، جا: اصفهان، مدرسه جدید سلطانی چهارباغ؛ مهر: ناصرالدین شاه قاجار؛ 457ص، قطع: وزیری، 25 سطر، اندازه: 30x20سم [سلطنتی - ف:7-229]

55. تهران؛ سلطنتی؛ شماره نسخه: 891

آغاز: برابر؛ انجام: مرثیه ... دریغ و درد که رفت از جهان جهان سخن xx نهان بزیر زمین گشت آسمان سخن / ... نهفته روی تو خورشید راضيا از چیست xx تھی ز شخص تو ایوان فلک دوتا از چیست

خط: نستعلیق متوسط؛ كا: منصور تویسرکانی، تا: 1231، جا: دارالمؤمنین شوشتر؛ تملک: فرهاد میرزا در 1304؛ مهر: فرهاد میرزا معتمدالدوله؛ 602ص، قطع: وزيري متوسط، 19 سطر در متن و 36 نیم سطر در حاشیه، اندازه: 16/5×26سم [ف: 7-238]

56. اصفهان؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 62

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: 16 رجب 1232؛ از روی نسخه صحيح، تصحیح شده و در برگ پایانی یادداشتی آمده که نسخه حاضر از روی نسخه عماد الدوله به سال 1297 تصحیح شده و به مقدار ثلث از نسخه چاپ بمبئی اضافه دارد، برخی از اشعار روی برگهای الصاقی آمده است؛ تملک: فرهاد میرزا در 1295،

عبدالحسین سپنتا؛ 462 گ، 23 سطر، اندازه: 22×35سم [ف: 1-56]

57. تهران، دانشگاه؛ شماره نسخه: 6328

خط: نستعليق؛ كا: على محمد بیگدلی، تا: 11 جمادی الثانی 1232؛ 230 گ، قطع: رحلی، 30 سطر (14×21)، اندازه:30x20سم [ف: 16-243]

58. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 2986

آغاز: بسمله، فروغ آتشکده دل و زبانه اخگر زبان سپاس قدیمی است ذات دوست؛ انجام: نهفته روی تو خورشید را ضيا از چیست xx تھی ز شخص تو ایوان فلک دو تا از چیست

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: 1233؛ 460ص، قطع: رحلی، 25 سطر، اندازه: 22/5 ×36سم [ف: 10-1619]

59. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 15897

آغاز: برابر؛ انجام: کم حصار قفس طاير اسیر گرفت.

خط: شکسته نستعلیق؛ بی کا، تا: 1233؛ در پایان مرثیه صباحی بیدگلی را به طور ناقص یعنی 14 بیت آن را دارا می باشد، واگذاری بنیاد مستضعفان در 1367، 206گ، 25 سطر، اندازه: 27×15/5 سم [ف: 17-3]

60. تهران؛ ذكاء، یحیی؛ شماره نسخه: 183

خط: شکسته نستعلیق؛ بی کا، تا: آدینه 28 رمضان 1234؛ 25 سطر

(14×21)، اندازه: 30x19سم (نشریه: 3-144]

61. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 9446

آغاز: برابر

خط: نستعلیق شکسته؛ بی کا، تا: 18 جمادی الاول 1235؛ 258گ، 23 سطر، اندازه: 19/5×29سم [ف: 30-133]

62. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 16275

بی کا، تا: 1236؛ با تذهیب و خط خوب؛ قطع: رحلی کوچک [د.ث. مجلس]

63. مشهد؛ رضوی، شماره نسخه: 10407

آغاز: برابر؛ انجام: به بستر افتم و مردن کنم بهانه خویش xx باین بهانه مگر آرمش به خانه خویش

خط: شکسته نستعلیق تحریری؛ بی کا، تا: 23 ذیحجه 1237؛ 231 گ، 23 سطر، اندازه: 14×24سم [ف: 9-3]

64. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 5702

آغاز: برابر، انجام: تهی ز شخص تو ایوان فلک دو تا از چیست ناقص؛ خط: نستعلیق زیبا؛ كا: ملا علی شیدای تویسرکانی، تا: 1237، جا: تویسرکان؛ 526ص، قطع: رحلی، 23 سطر، اندازه: 18×29/5سم [ف: 17-157]

65. تهران، دانشگاه؛ شماره نسخه: 5272

خط: نستعلیق؛ كا: اسماعيل، تا: سه شنبه 10 صفر 1237؛ 272گ،

22 سطر (12×19)، اندازه: 19×28سم [ف: 15-4189]

66. قم؛ گلپایگانی؛ شماره نسخه: 7391- 38/11

آغاز: بسمله فروغ آتشکده دل وزبانه اخگر زبان سپاس بی قیاس قدیمی است به هر بهانه که می نگارد وعوالم مختلفه از پرتو آفتاب ذات اوست؛ انجام: هر جرم که بر گردن از آن دستش بود xx از گردن خود فکند بر گردن من

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: شوال 1238؛ 210گ، 26 سطر، اندازه: 30x20سم [ف: 1-6]

67. تهران؛ سلطنتی؛ شماره نسخه: 863

آغاز: برابر، انجام: شکایت از زمانه بیوفا ... نه جز آزار مردم کاری او xx نه از زاری کسی آزاری او / ... غم عالم مخور تا شاد باشی xx درین زندان ممان كازاد باشی

خط: شکسته نستعلیق خفی؛ کا: میرزا کوچک شیرازی متخلص به وصال، تا: 1238، جهت میرزا ابوالقاسم اینجوی شیرازی؛ مجدول کمنددار زرین بند مشکی بسیار ظریف، دو صفحه اول تماماً مذهب مرصع منقش ممتاز طرح کار شیراز و بسیار زیبا و جالب می نماید در 48 صفحه از ابتدای کتاب جداول و لچکی و تزئینات بسیار شکیل و خوش نقشی طرح است، مطالب در متن کتاب میان

ص: 18

جداول بند زرین و در حواشی به طریق مورب نگاشته شده است؛ تملک: فرهاد میرزا در 1304؛ مهر: فرهاد میرزا معتمدالدوله؛ قطع: وزیری بزرگ، 445ص، 18سطر در متن و 31 نیم سطر در حواشی، اندازه: 22×32سم [ف: 7-234]

68. تهران؛ سلطنتی؛ شماره نسخه: 860

آغاز: برابر؛ انجام: رباعیات. دور از تو شبی از اثر زاریها xx دیدم از تو در خواب بسی یاریها / ... بکشاد خدا برویت آندر خوشباش xx اندر که خدا گشاد و بستن نتوان ...

کامل؛ خط: نستعلیق شکسته؛ کا: محمد اسمعیل، تا: 1238، جا: فرح آباد مازندران، به جهت شکرالله خان نوری؛ تملک: فرهاد میرزا در 1304؛ مهر: فرهاد میرزا معتمدالدوله، شکرالله خان نوری به تاریخ 1239، ناصرالدین شاه قاجار؛ 392ص، قطع: وزیری، 25 سطر، اندازه: 19×31سم [ف: 7-244]

69. تهران؛ الهیات؛ شماره نسخه: 168

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: دوشنبه 12 جمادی الثانی 1238؛ 287گ، قطع: رحلی، 21 سطر (13/5×22)، اندازه: 21×5/ 30سم [ف: -1]

70. تهران؛ ملی؛ شماره نسخه: 7620

آغاز: برابر؛ انجام: ... قاصدی با کاروان آید همی xx جبرئیل از آسمان آید همی.

خط: نستعلیق شکسته؛ كا: محمد باقر خلف میرزا روح الله کجوری، تا: 1239؛ دارای حاشیه کوتاهی درباره شعرای صفویه در حاشیه برگ 74 با تاریخ 1295 ق.، در پایان قطعاتی شعر از مؤلف نگارش یافته است، در صفحه قبل از آغاز چند یادداشت تأیید برای ارزشمند بودن کتاب نگارش یافته یکی از آنها به تاریخ 1290 ق است، دارای حاشیه تقریظی به تاریخ 1304 در برگ 89، 226گ، 20سطر (14/5 × 23/5)، اندازه: 20×30سم [رایانه]

71. کاشان؛ عاطفی، حسن؛ شماره نسخه: بدون شماره

خط: شکسته نستعلیق؛ كا: محمد باقر بن میرزا روح الله کجوری، تا: یک شنبه جمادی الثانی 1239، جا: بلوک کلارستاق؛ اندازه: 20×29سم [نشریه: 7-721] 72. تهران؛ سلطنتی؛ شماره نسخه: 861

آغاز: برابر، انجام: شکایت از زمانه بیوفا ... نه جز آزار مردم کاری او xx نه از زاری کسی آزاری او / ... غم عالم مخور تا شاد باشی xx درین زندان ممان كازاد باشی

خط: نستعلیق خوب؛ كا: محمد حسن ابن محمد رضا، تا: 1240؛ تملک: فرهاد میرزا در 1304 مهر: فرهاد میرزا معتمدالدوله؛ 475ص، قطع: وزیری، 25 سطر، اندازه: 19×30سم [ف: 7-242)

73. تهران: نوربخش؛ شماره نسخه: 389

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق، کا: محمد هادی بن حاجی عبدالله آشتیانی قمی، تا: 7 جمادی الاول 1242، جهت میرزا محمد تقيا مستوفی دیوان عباس میرزا؛ 526ص، 25 سطر، اندازه: 15/5 ×27سم [ف: 2-103]

74. تهران، فرمانفرمائیان، حافظ (دکتر)؛ شماره نسخه: بدون شماره

خط شکسته نستعلیق؛ بی کا، تا: شعبان 1244؛ قطع: وزيري [نشریه:

544-7 ]

75. اصفهان، دانشگاه؛ شماره نسخه: 690

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: 1244؛ مصحح، روی برگ اول تملک طاهره امامی و در پایان یک بیت فارسی به خط همو آمده است؛ 252گ، 23 سطر، اندازه: 21×30سم [ف: 2-534]

76. مشهد، گوهرشاد؛ شماره نسخه: 2168

آغاز: برابر؛ انجام: نهفته روی تو خورشید راضيا از چیست ×x تھی ز شخص تو ایوان فلک دو پا از چیست.

خط شکسته نستعلیق؛ بی کا، تا: 1244؛ واقف: سید سعید طباطبایی، تاریخ وقف: 1332، 285گ، 21 سطر، اندازه: 20×33سم [ف: 5-536]

77. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 189-طباطبائی

آغاز: برابر؛ انجام: عجب که سطح زمین بر قرار خود مانده ×x که از دیده من رخته اش به بنیان شد

خط: نستعليق؛ بی کا، تا: دوشنبه 15 رجب 1245، جا: اصفهان، مدرسه چهار باغ اصفهان؛ 229گ، قطع : وزیری، 25 سطر، اندازه: 15×27سم [ف: 24-138] 78. تهران؛ سپهسالار؛ شماره نسخه: 7075

خط: نستعليق؛ بی کا، تا: 21 شعبان 1245؛ افتادگی: آغاز (یک برگ)؛ در پایان مرثیه صباحی کاشانی برای آذر را دارد؛ 299گ، 21 سطر، اندازه: 20×29سم [ف: 3-4]

79. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 6988

خط: نستعلیق تحریری؛ کا: میرزا محمد باقر رشحه اصفهانی، تا: شعبان 1247؛ واقف: درة السلطنه ملکزاده کوثر؛ 241، 25 سطر 23×13/5 سطر، اندازه: 2313×20/5سم [ف: 7-2]

80. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 250-فیروز

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: 1247؛ افتادگی: آغاز (یک برگ)؛ 504ص، قطع: رحلی، 24 سطر چهار ستونی، اندازه: 21×30سم [ف: 21-2]

81. مشهد؛ گوهرشاد؛ شماره نسخه: 301

آغاز: برابر

خط: نستعلیق خوش؛ كا: على متخلص به سیدا، تا: 13 رمضان 1247؛ 316گ، 19 سطر متن و حاشیه (9×19)، اندازه: 15/5×24سم [ف: 1-255]

82. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 9165

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: 8 صفر 1247 [مختصر ف: 10]

83. تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 2169

خط: نستعلیق، كا: يوسف بن حاجی فریدون، تا: دوشنبه 12 جمادی الاول 1248، برای آقا محمد رضا؛ 281گ، 21 سطر (13/5×22) ، اندازه: 21×30سم [ف: 9-864]

84. تهران؛ ملی؛ شماره نسخه: 25066

ص: 19

خط: شکسته نستعلیق؛ بی کا، تا: 1248؛ مصحح، در دو برگ اول اشعار متفرقه به فارسی و در برگ های 19پ-21 مخمس دوازده امام و نیز اشعار پراکنده ای به فارسی نوشته شده؛ 9 و 10 سطر چلیپا ( 8×12/5 -12) سطر، اندازه: 11/5×18سم [رایانه ]

85. یزد؛ صدوقی یزدی؛ شماره نسخه: 149

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: 14 جمادی الاول 1250؛ 145گ، 21 سطر، اندازه:

19/5 × 29/5 سم [ف: -115]

86. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 2632

آغاز: فروغ آتشکده دل و زبانه اخگر زبان سپاس بیقياس قدیمی است که کرمی هنگام عوالم مختلفه؛ انجام: نهفته روی تو خورشید را ضیا از چیست xx تھی ز شخص تو ایوان فلکی دوپا از چیست

خط: نستعلیق؛ كا: غلام رضا بن میرزا حبیب الله طباطبائی، تا: یکشنبه 22 ذیحجه 1251؛ تملک: علی محمد طباطبائی به تاریخ 1265؛ 276گ، 21 سطر، اندازه:16×23سم [ف: 7-205]

87.تهران؛ ملی؛ شماره نسخه: 16844

بی کا، تا: 1252؛ انتقالی از کتابخانه پهلوی - مجموعه نوازی؛ 225گ، اندازه:

25x14/6 سم (رایانه)

88. تهران؛ مهدوی؛ شماره نسخه: 86

خط: شکسته؛ کا: محمد صادق انجوی، تا: صفر 1252، به فرموده میرزا محمد [نشریه: 2-62]

89. تهران، دانشگاه؛ شماره نسخه: 112

خط: نستعلیق زیبا، کا: محمد على مشرف شیرازی (از شاعران بنام قرن سیزدهم در شیراز)، تا: چهارشنبه 13 صفر 1253؛ 227گ، 25 سطر (12×22)، اندازه: 21×31/5سم [ف: 2-465]

90. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 16495

آغاز: برابر؛ انجام: تهی ز شخص تو ایوان فلک دو تا از چیست.

خط: شکسته نستعلیق؛ كا: فتحعلی بن محمد کریم خان، تا: 1254، جا: دارالسلطنه اصفهان؛ واگذاری بنیاد مستضعفان در 1367، 286گ، 19 سطر، اندازه: 20×29/5سم [ف: 17-3]

91. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 4460

خط: شکسته نستعلیق؛ بی کا، تا: ربيع الاول 1258؛ 214گ، 27 سطر (24715)، اندازه: 30x20سم [ف: 12-137]

92. مشهد؛ مرتضوی؛ شماره نسخه: بدون شماره

بی کا، تا چهارشنبه 13 صفر 1259، 8 روز بعد از نوروز [ف مخ: -5]

93. تهران؛ سلطنتی؛ شماره نسخه: 859

آغاز: برابر؛ انجام: شکایت از زمانه بیوفا ... نه جز آزار مردم کاری او ×x نه از زاری کسی آزاری او / ... غم عالم مخور تا شاد باشی xx درین زندان ممان كازاد باشی

خط: نستعلیق؛ كا: فتحعلی تنکابنی، تا: 1260؛ تملک: فرهاد میرزا در 1304؛ مهر: فرهاد میرزا معتمدالدوله؛ 513ص، قطع: سلطانی، 23 سطر، اندازه: 24×36/5سم [ف: 7-231]

94. تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 8444

خط: نستعليق؛ بی کا، تا: 11 رمضان 1263؛ کاغذ: فرنگی، جلد: تیماج زرد مقوایی، 236 گ، 25 سطر، قطع: رحلی، اندازه: 19×28سم [ف: 17-136]

95. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: بدون شماره

خط: نستعلیق، کا: میرزا محمد مهدی بن میرزا رفیع شیرازی، تا: غره شعبان 1264، برای محمد قلی خان ایل بیگی مملکت فارس؛ صفحات چهارستونی، مجدول؛ قطع: وزیری [میراث شهاب: س 5ش 3و 4-150]

96. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 13261

آغاز: برابر؛ انجام: این باغ سر کوی نگاری بوده است xx این شاخ گل آتشین عذاری بوده است / این سرو که در کنار جوی بینی ×x یاریست که در کنار یاری بوده است.

جاد دوم و سوم؛ خط: نستعلیق زیبا، كا: محمد مهدی بن میرزا رفیع شیرازی، تا: شعبان 1264؛ واقف: راجی سلطان، تاریخ وقف: 1252؛ تملک: کتابخانه ضياء لشکر» در شیراز؛ مهرها: ضياء الشكر و راجی سلطان على مالك؛ 289 برگ، قطع: حرزی بغلی، 21 سطر (11×18/5)، اندازه: 17/5 × 27/5سم [ف: 33-478)

97. تهران؛ ملی؛ شماره نسخه: 6163

آغاز: من کلام استادی شیخ نظامی قمی رحمة الله عليه. بسم الله الرحمن الرحیم. هم جرس جنبید و هم در جنبش آمد کاروان xx کوچ کن زین خیل خانه سوی دارالملک جان / شحنه ما دانش آنکه حرص در همسایگی ×x رستم ما زنده آنکه دیو در مازندران؛ انجام: تا کی بخدا نالم از ایشان شب و روز ×× روز آید و بنگرم که مستند همه

گزیده ای از این تذکره و شرح احوال و اشعار 28 شاعر است. شاعران مذکور عبارتند از: نظامی قمی، شاه طاهر قمی، لوائی قمی، رفیعی کاشی، کلیم کاشی، مایلی کاشی، اثیرالدین همدانی، رشیدالدین محمد همدانی، ملا عبدالباقی، جوهری، تبریزی، حکیم قطران، ملهمی تبریزی، سید ذوالفغار، فلکی، کنجوری، اوحدی، معزی، ادیب صابر، دهلوی، وطواط، داعی، داعی، رفیق، شعله اصفهانی، محمد صادق تفرشی، صافی اصفهانی، طوفان مازندرانی، عاشق اصفهانی، عبدالباقی طبیب اصفهانی، نام انتخاب کننده در نسخه نیامده است؛ خط: شکسته نستعلیق، كا: حسن بن احمد حسینی کاشانی متخلص به ثریا، تا: 1274؛ مصحح، در برگ 73پ اشعاری نوشته شده است، زیر آنها با همان خط و مرکب آمده است: «خط الاستاد الكل درویش عبدالمجید» این دست خط يقيناً صورت دست خط درویش عبدالمجید طالقانی (م 1186 ق) است، نام کاتب و تاریخ کتابت به قرینه نسخه شماره 5 -6164ف نوشته شده است؛ 48گ (26پ -73)، 17 سطر (7/5×15 )، اندازه: 13/5 × 21/5 سم (رایانه ]

98. تهران: مفتاح، شماره نسخه: 767

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: سه شنبه 10 شعبان 1284، برای آقا شیخ زکریا؛ تملک: کتابخانه ضياء لشكر تقی دانش؛ قطع: رحلی

ص: 20

بزرگ [نشریه: 7-96]

99. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 11266

آغاز: برابر؛ انجام: تهی ز شخص تو ایوان فلک دو تا چیست ... سمت اتمام پذیرفت 1290

خط: نستعلیق؛ كا: حسین مازندرانی، تا: 1290؛ 25 سطر (14×22)،

اندازه:19×27سم [الفبائی: -9]

100. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 21374

آغاز: برابر؛ انجام: تھی ز شخص تو ایوان فلک دو تا از چیست

خط: نستعلیق خوب، كا: نظیر زنگنه، امان الله بن محمد تقی بیک، تا: شعبان 1292، جا: اصفهان، دارالسلطنه؛ 238 گ، 25 سطر چهار ستونی، اندازه: 18×26سم [ف: 17-4]

101. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 27355

آغاز: موجود: شد ساعد سیم زمنش، چون ... قلم در آستینش ... فقیری پرهیزگار اوقاتش شد مصروف، انجام: من شیر جوانم چه غم از ... دشمن همه خود دوزد ... دیده به تیرم

خط: نستعلیق مخلوط به شکسته؛ بی کا، تا: قرن 13؛ افتادگی: آغاز و انجام؛ جدول، قطع: وزیری کوچک، 15 سطر (12×15/5)، اندازه: 15×20/7سم (رایانه)

102. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 27119

آغاز: برابر، انجام: گفتم که کنون جور تو باور نکند کس ... که دا آگهی از ... شد از دو چشم

خط: نستعلیق ممتاز؛ بی کا، تا: قرن 13؛ افتادگی: انجام؛ قطع: سلطانی، 24 سطر (14×26)، اندازه: 19/5×32 سم (رایانه)

103. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 16456

آغاز: برابر، انجام: زکوه با رخ زرد آفتاب سر بر زد.

خط شکسته نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 13؛ در این نسخه از مرثیه صباحی بیدگلی در مرگ مؤلف سه بیت باقی مانده، واگذاری بنیاد مستضعفان در 1367؛ 210گ، چهار ستونه 19 سطر، اندازه: 18×28سم [ف: 17-4]

104. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 13456

آغاز: فهرست کتاب آتشکده مشتمل بر دو مجمره، مجمره اول در ذکر اطوار و اشعار، انجام: تهی ز شخص تو ایوان فلک دو تا از چیست.

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: اوایل قرن 13؛ واگذاری بنیاد مستضعفان در 1367؛ 238گ، 24 سطر، اندازه:18×28/5 سم [ف: 17-5]

105. تهران؛ ملک؛ شماره نسخه: 4636/3

از ابتدا تا اول شراره سوم؛ خط: شکسته نستعلیق؛ بی کا، تا: اوایل قرن 13، 27 سطر، اندازه: 11/1×21/4سم [ف: 7-443]

106. تهران، دانشگاه، شماره نسخه: 1434

خط شکسته نستعلیق خوش؛ كا: آقاجان متخلص به نوا، تا: قرن 13؛

219گ، 25 سطر (12/5×23) ، اندازه: 19×29/5 سم [ف: 8-104]

107. تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 5458

خط: شکسته نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 13، 384گ، قطع: وزیری، 18 سطر (11/5×19)، اندازه: 17/5 ×27سم [ف: 16-14]

108. تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 7817

خط: شکسته نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 13؛ صفحه بازپسین نونویس، اهدایی آقای حسن علی غفاری معاون الدوله کاشانی؛ 252گ، 22 سطر (17×22)، اندازه: 21×30سم [ف: 16-714]

109. تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 2565

خط: شکسته نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 13؛ یادداشت مورخ 20 ذیحجه 1298 در صفحه عنوان هست؛ 227گ، 26 سطر، اندازه: 18/5×29سم [ف: 9-1355] 110. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 14735

انجام: هر روز گرفته شمع خورشید بكف xx کردم پی آن شب که ترا دیدستم خط: شکسته نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 13؛ افتادگی: آغاز؛ 540گ، 21 سطر، اندازه: 20/5×29/3سم [ف: 18941]

111. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 8337

آغاز: برابر، انجام: نهی ز شخص تو ایوان فلک دو تا از چیست.

خط: نسخ؛ كا: عبدالواسع موسوی، تا: قرن 13، جزو کتابخانه دکتر قاسم غنی بوده است؛ 246گ، 25 سطر، اندازه: 30x20سم [ف: 2/27-69]

112. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 5012

آغاز: بسمله. فروغ آتشکده دل و زبانه اخگر زبان سپاس بیقياس قدیمی است؛ انجام: نهفته روی تو خورشید را ضیاء چیست xx تھی ز شخص تو ایوان فلک را دوام چیست

خط: نستعلیق شکسته، كا: علی اصغر، تا: قرن 13، برای فتحعلی شاه؛ شعرها در چهار ستون و سرگذشت ها راسته در یک ستون نوشته است؛ 420 گ، 20 سطر (12×12/5)، اندازه: 18×28/5 سم [ف: 14-318]

113. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 3099/2

آغاز: برابر، انجام: که بوقت بی خودیها نکنم شکایت از تو از آغاز کتاب تا همدمی از شعرای طوس؛ خط: نستعلیق تحریری؛ بی کا، تا: قرن 13، 92ص (202-210)، قطع: رحلی، 24 سطر، اندازه:30x20/5 سم [ف: 10-650]

114. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 5548

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 13، 492ص، قطع: رحلی، 19 سطر، اندازه: 19/5×32سم [ف: 17-4]

115. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 246-فیروز

خط: نستعلیق و شکسته؛ بی کا، تا: قرن 13؛ پشت صفحه اول و آخر صفحه آخر تاریخ فوت مظفرالدین شاه به خط محمد اسماعیل نوشته شده؛ 480ص، قطع: رحلی، 25 سطر، اندازه: 20×30سم [ف: 21-2]

116. تهران؛ ملی؛ شماره نسخه: 100

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ خوش؛ بی کا، تا: محتملا اواخر قرن 12 و اوایل قرن

ص: 21

13ق؛ مجدول؛ 238گ، 25 سطر (14×22)، اندازه: 30x20سم [ف: 1-84]

117. تهران؛ سپهسالار؛ شماره نسخه: 2726

آغاز: برابر

خط شکسته نستعلیق خوب؛ بی کا، تا: قرن 12 یا 13؛ واقف: سپهسالار؛ در متن و حاشیه نوشته شده، مرحوم اعتضادالسلطنه پشت صفحه نخستین نوشته اند «از خطوط خوب میرزا کوچک اصفهانی است که از شاگردان معتبر درویش عبدالمجيد عليه الرحمه بوده و این کتاب داخل قطعات است الخ» و می دانیم که درویش (عبدالمجید) استاد معروف خط شکسته به سال 1190

وفات یافته است بنابراین نگارش این نسخه در اواخر قرن دوازدهم یا اوایل سیزدهم بوده؛ 229ص، قطع: وزیری، 17 سطر، اندازه: 18/5×28سم [ف: 2-453]

118. تهران؛ سپهسالار؛ شماره نسخه: 2676

آغاز: برابر

خط شکسته نستعلیق، کا: محمد رضا کاتب اصفهانی، تا: قرن 13؛ توضیحات: به سال 1279 داخل کتابخانه اعتضاد السلطنه شده، در حاشیه برگ 69 اعتضاد السلطنه یادداشتی به خط خویش مبنی بر این که در کتاب رجال و بلدان که دربلو فرانسوی به فرانسه تألیف نموده در شرح حال خواجوی کرمانی گوید: «لقب وی ملک الفضلا بوده و چون اشعارش آبدار و سلیس بوده مردم وی را نخليد الشعرا می گفته اند». نیز گوید صاحب تذکره هفت اقلیم گوید: «چون در اشعار خود همه تلاش الفاظ غیر متعارفه کرده است بدان جهت وی را نخلبند الشعرا گفته اند»؛ واقف: سپهسالار؛ 263 ص، قطع: رحلی، 21 سطر، اندازه: 20×29/5سم [ف: 2-454]

119. تهران؛ سپهسالار؛ شماره نسخه: 7190/2

ناقص می باشد و تنها سرگذشت آذر و معاصران وی تا پایان کتاب را دارد و سپس چند برگ از آغاز کتاب می آید؛ خط: نسخ و نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 13؛ در انتها در دو برگ فهرست عنوان های مثنوی به نستعلیق شکسته در 1245 ق نوشته شده؛ 35گ (42ر -76پ)، 26 سطر (13×23) (ف: 3-4)

120. تهران؛ سپهسالار؛ شماره نسخه: 2718

آغاز: در ذکر احوال و نقل اشعار شاهان و شاهزادگان هر دیار، و امرای عالی مقدار ... به ترتیب حروف تهجی نوشته می شود: ابن محمود غزنوی سبکتکین ثانی، محمد خلف محمود ... انجام: غم گرفته است فرا مجلس میخواران را xx مگر امروز درین میکده هشیاری هست

مباحث: گزیده آن و در خاتمه سرگذشت مؤلف و سپس اشعاری از میر محمد تقی سپهر کاشانی است و پس از آن اشعاری از ابوالقاسم قائم مقام و شعری در مذمت حیدر علی خان شیرازی است، و سپس شعری از «ذره» و شعر دیگر خطاب به سالار در زمان معزولی دارد؛ خط: نستعلیق، بی کا، تا: قرن 13؛ 202گ، 11 سطر، اندازه: 14×23/5سم [ف: 3-5]

121. تهران؛ مهدوی؛ شماره نسخه: 87

خط: شکسته؛ بی کا، تا: قرن 13 [نشریه: 2-62]

122. تهران؛ موزه ملی؛ شماره نسخه: 13

خط: نستعلیق شکسته؛ کا: غلامعلی، تا: قرن 13 [نشریه: 3-119]

123. تهران؛ خاکپور، اسدالله (خاندان)؛ شماره نسخه: 1

بی کا، تا: قرن 13 [نشریه: 7-566]

124. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 11921

آغاز: برابر، انجام: بپاست رایت اسلام از سلامت او xx خدا کند نفتد رخنه در مسلمانی / غرض نگارش تاریخ را نوشت آذر ×x زید بکام درین بوستان سرابانی

خط: نسخ و نستعلیق خوش و استادانه، کا: رشید خان بیگدلی، تا: قرن 13، کاتب نسخه از احفاد مؤلف می باشد؛ مصحح، محشی، روی برگ آغاز دست خط حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی در کنار دستخط حاج رشید خان بیگدلی با عبارت «هذا خط الأديب الأريب الحاج رشید خان البيگدلی؛ شهاب الدين الحسینی المرعشی النجفی 1350[ق]» آمده است؛ 238گ، 25 سطر (14/5×24)، اندازه: 30x20سم [ف: 30-213)

125. قم، گلپایگانی؛ شماره نسخه: 6488- 33/38

آغاز: برابر، انجام: نهفته روی تو خورشید ... تمام شد بعون ملک الوهاب کتاب تذکره مسمی با تشكده ...

خط: نستعلیق شکسته، بی کا، تا: قرن 13؛ تمامی صفحات مجدول مذهب، صفحه اول سرلوح مزدوج مذهب مرصع، هشت صفحه اول طلا اندازی بین سطور شده است، اشعار در چهار ستون درج شده است؛ 236گ، 25 سطر، اندازه: 25x15سم [ف: 1-6]

126. اصفهان، دانشگاه؛ شماره نسخه: 533

خط: نستعلیق ؛ بی کا، تا: قرن 13؛ تملک: فرهاد میرزا [نشریه: 11 -881 ]

127. اصفهان، دانشگاه؛ شماره نسخه: 583

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 12 یا 13؛ مصحح، 285گ، 21 سطر، اندازه: 18×28سم [ف: 2-454]

128. یزد؛ کاظمینی؛ شماره نسخه: 22

خط: نستعليق؛ بی کا، تا: قرن 13؛ اشعار چهارستونی، در برگ اول یادداشتی در مدح مؤلف کتاب و در دو برگ آخر چند یادداشت متفرقه و چند بیت شعر فارسی دیده می شود؛ 250گ، 23 سطر، اندازه: 21/5 × 31/5سم [ف: 1-35] 129. یزد؛ صدوقی یزدی؛ شماره نسخه: 119

خط: نستعلیق خوش؛ بی کا، تا: قرن 13؛ روی برگ اول یادداشت سید مجد الدين تفتی در طهران و پشت برگ آخر واقعه سیل عظیم در سانيح و علی آباد پشتکوه به تاریخ 11 ذیحجه 1375 یادداشت شده است؛ مهر: «صح محمد حسین» (بادامی)؛ 302گ، 19 سطر، اندازه: 20×33سم [ف: -95]

130. شیراز؛ هاشمی، نورالدين (خاندان)؛ شماره نسخه: 1

بی کا، تا: قرن 13 [نشریه: 5-286]

ص: 22

131. شیراز؛ بنیاد فارس شناسی؛ شماره نسخه: 11

آغاز: برابر

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 13؛ مهر: ابوالحسن الحسینی الانجوی 1312؛ برافزوده: روی برگ اول: اینک هلال ماه محرم شد آشکار xx ای دل هزار پاره شو ای چشم خون ببار / ابر بهار نیست که می بارد این چنین ×x چشم ملایک است که گردیده اشکبار / شد تشنه لب شهید درین ماه شاه دین ×× در آن زمین که بود روان نهرش از کنار؛ 247گ، 28 سطر (12/5 × 22/5)، اندازه:19/5

× 28/5سم [ف: -29]

132. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 45260

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 14 [رایانه ]

133. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 14794

خط: نستعلیق خوب؛ بی کا، تا: احتمالاً 1300؛ 240گ، 25 سطر، اندازه: 19/5×30/3 سم [ف: 41-216]

134. تهران؛ سلطنتی؛ شماره نسخه: 864

آغاز: برابر؛ انجام: شکایت از زمانه بیوفا. ... نه جز آزار مردم کاری او xx نه از زاری کسی آزاری او / ... غم عالم مخور تا شاد باشی xx درین زندان ممان كازاد باشی

خط: نستعلیق خفی، بی کا، بی تا؛ تملک: فرهاد میرزا در 1304؛ مهر: فرهاد میرزا معتمدالدوله؛ 429ص، قطع: وزیری کوچک، 17 سطر در متن و 34 نیم سطر در حاشیه، اندازه: 14×21/5 سم [ف: 7-236]

135. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 9169

خط: نستعلیق؛ بی کا، بی تا؛ برگ هایی از نسخه افتاده بود و محمود بن محمد علی به تاریخ 11 رمضان 1314 آنها را تکمیل کرده است؛ تملک: سید حسن حسینی حائری به تاریخ صفر 1366؛ مهر: اهدایی مهدی خان آذری قمی به تاریخ 1354/1/5 ش؛ 285گ، 21 سطر، اندازه: 20×28سم [ف: 23-289]

136. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 44250

خط: نستعلیق؛ بی کا، بی تا [رایانه]

137. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 26297

آغاز: سرمدی گردانیده حسن گلوساز دل آن و عشق جان؛

انجام: عذرا لاله و گلگونه ز دیر گرفت

خط: نسخ ممتاز؛ بی کا، بی تا؛ افتادگی: آغاز و انجام؛ قطع: وزیری بزرگ، 21 سطر (13×24)، اندازه: 18/5 × 30/5سم (رایانه)

138. مشهد؛ شیخ علی حیدر (مكتبة)؛ شماره نسخه: 1083

آغاز: برابر؛ انجام: هر جرم که بر گردن از آن دستش بود xx از گردن خود فکند در گردن من

خط: نستعلیق؛ بی کا، بی تا، مقداری از مطالب متن در حاشیه با خط چلیپا نوشته شده؛ 293گ ، 20 سطر، اندازه:16/5×27سم [مؤید: 3-86]

139. مشهد؛ اصغر زاده؛ شماره نسخه: 7

بی کا، بی تا آنشریه: 7-769)

140. تهران، دانشگاه؛ شماره نسخه: 5136ف

نسخه اصل: مونیخ 428؛ خط: نستعلیق؛ كا: سید خان خواجه يدالله سید نعمان خواجه سرغانی، بی تا، به فرمایش غلام رضا خان پسر محمد رضا خان [فیلم ها - ف: 3-136]

141. تهران، دانشگاه؛ شماره نسخه: 1939-ف

نسخه اصل: کتابخانه ملی فرهنگ، ش 618؛ بی کا، بی تا [فيلم ها - ف: 1-1]

142. تهران؛ ملی؛ شماره نسخه: 25057

بی کا، بی تا؛ مذهب مرصع [رایانه ]

143. تهران؛ ملی؛ شماره نسخه: 16862

بی کا، بی تا؛ انتقالی از کتابخانه پهلوی - مجموعه نوازی؛ 375گ، اندازه: 15×24/4سم (رایانه)

144. تهران؛ ملی؛ شماره نسخه: 17479

بی کا، بی تا، خریداری از مصطفی يسمعی؛ اندازه: 18/5 × 29/5سم

[رایانه ]

145. تهران؛ ملی؛ شماره نسخه: 18892

بی کا، بی تا؛ انتقالی از کتابخانه پهلوی - مجموعه نوازی؛ 444ص، اندازه: 21/5×33/6سم (رایانه)

146. تهران؛ ملی؛ شماره نسخه: 18893

بی کا، بی تا؛ انتقالی از کتابخانه پهلوی - مجموعه نوازی؛ 238گ، اندازه: 20× 30/9 سم (رایانه)

147. تهران؛ ملی؛ شماره نسخه: 18021

بی کا، بی تا؛ انتقالی از کتابخانه پهلوی - مجموعه نوازی؛ 268گ، اندازه: 20×30/3سم (رایانه)

148. تهران: ملی؛ شماره نسخه: 17810

بی کا، بی تا انتقالی از کتابخانه پهلوی - مجموعه نوازی؛ اندازه: 27×39سم (رایانه)

149. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 622/6

مقدمه قسمت اخیر آتشکده آذر؛ بی کا، بی تا، قطع: خشتی

اندازه:16×21/5سم [ف: 2-382)

150. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 321

آغاز: برابر

خط: نستعلیق ریز؛ بی کا، بی تا، 256گ، قطع: رحلی، 23 سطر، اندازه:

14/5 × 24/5 سم [ف: 2-188]

151. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 14320

آغاز: برابر؛ انجام: بپاست رایت اسلام از سلامت او xx خدا کند نفتد رخنه در مسلمانی / غرض نگارش تاریخ را نوشت آذر ×x ذرید بکام درین بوستان سرابانی

خط: نستعلیق؛ بی کا، بی تا؛ 250گ، 23 سطر، اندازه: 20×29/5

سم [ف: 38-450]

152. تهران؛ نوربخش؛ شماره نسخه: 172

آغاز: از شعشعه ذات مستجمع الصفات، انجام: فسردگی که به گلزارها زمستان داد.

خط: نستعلیق؛ بی کا، بی تا؛ افتادگی: آغاز، 560ص، 22 سطر،

ص: 23

اندازه: 17×26سم [ف: 1-180]

153. قم: مرکز احیاء؛ شماره نسخه: 290

آغاز: برابر؛ انجام: نهفته روی تو خورشید را ضيا از چیست xx تھی ز شخص تو ایوان فلک دو پا از چیست

خط: نستعلیق؛ بی کا، بی تا، نزدیک عصر مؤلف؛ 238 گ ، 25 سطر، اندازه:

20/5 × 29/5سم [ف: 1-397]

154. قم؛ مرکز احیاء؛ شماره نسخه: 1088

خط: نستعلیق شکسته خوش؛ بی کا، بی تا، نزدیک عصر مؤلف؛ مهر: المتوكل على الله عبده اسماعيل بن محمد على مالك؛ 268گ، 23 سطر، اندازه: 20×28/5 سم [ف: 3-330]

155. قم؛ مسجد اعظم؛ شماره نسخه: 4039

آغاز: مهر جمال اوست و هم شعله ی جانسوز از بارقه ی عشق به زوال او اگر لاله است جگرش از آتش داغ اوسوزان. در رزم چو آتشم ودربزم چو موم ×x بر دوست مبارکیم وبر دشمن شوم؛ انجام: کاغذ به جهان گران بها شد xx ازبس

خو زدم دعای توبه / از دوزخ و زمهریر کردند ×x گویا ز ازل بنای توبه

خط: نستعليق؛ بی کا، بی تا، افتادگی: آغاز و انجام؛ 160گ، 20 سطر، اندازه: 21×30سم [ف مخ: 1-3 ]

156. قم: مسجد اعظم، شماره نسخه: 1681

آغاز: افروزان است و اگر برق يمانی است شراری از کانون قدرت اوست و اگر ابر بهار است دودی از گلخن صنعت اوست و اگر باد شمال است به فرمان او دامن بر آتش؛ انجام: دریغ و درد که رفت از جهان جمال سخن xx نهان به زیر زمین رفت آسمان سخن / فتاد سرو بلاغت ز جویبار کمال ×x پرید مرغ فصاحت از آشیان سخن

خط: نستعلیق؛ بی کا، بی تا، افتادگی: آغاز و انجام؛ مجدول؛ 160گ، قطع: رحلی، 21 سطر، اندازه: 22×32سم [ف مخ: 1-4]

157. قم؛ گلپایگانی؛ شماره نسخه: 24-/124

آغاز: و امید که این فن شریف چون هنرهای دگر موجب حرمان نشود و هرگز غیر خیال نظم که میوه باغ عشق است فکری و به جز قیل و قال، انجام: منش می گفتم از هر کار در دنیاست عشق اولی xx مرامی گفت او از هر چه در دنیاست حسنی / منش می گفتم اینک آید از پی میوه لاتحزن xx مرا می گفت اختر گشت با ما ز امر لاتبكی

خط: نستعلیق بی کا، بی تا، افتادگی: آغاز و انجام؛ اهدائی حاج اسماعیل هدایتی؛ 234گ، 25 سطر، اندازه: 20×29 [ف: 1-5]

158. قم؛ گلپایگانی؛ شماره نسخه: 916-6/6

آغاز: برابر؛ انجام: بگشاد خدا برویت این در خوش باشی xx آن در که خدا گشاده ...

از اول تا آخر؛ خط: نستعلیق، كا: على محمد شیرازی، بی تا، به دستور جعفر

علیخان بهادر؛ 279گ، 21 سطر، اندازه:23×33/5سم [ف: 1-6]

159. قم؛ معصومیه؛ شماره نسخه: 198

خط: نستعلیق؛ بی کا، بی تا؛ 265 گ، 21 سطر، اندازه: 20×29سم

[ف: 1-210]

160. قم؛ معصومیه؛ شماره نسخه: 98

آغاز: برابر؛ انجام: نهفته روی تو خورشید راضيا از چیست xx تھی ز شخص تو ایوان فلک دو پا از چیست

خط: شکسته نستعلیق؛ بی کا، بی تا، 187 گ، 25 سطر، اندازه: 18×28سم [ف: 1-121]

161. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 4288

خط: نستعلیق؛ بی کا، بی تا؛ 137 گ، 25 سطر، اندازه: 18×28/5سم

[ف: 11-285]

162. یزد؛ وزیری؛ شماره نسخه: 3838

انجام: غوک همی کند کنون بر لب چشمه گازری

خط: نستعلیق؛ بی کا، بی تاب افتادگی: انجام؛ اهدایی سید حسن

بقائی پور؛ 21 سطر (12×12/5)، اندازه: 30x20سم [ف: 5-1816]

163. تبریز؛ ملی؛ شماره نسخه: 3120

آغاز: برابر؛ انجام: بعد از هزلیات نامربوط با خط خوش و زیبا غير از خط و مرکب متن این رباعی مسطور است: خوش آنکه بفصل گل بانگ دف و نی xx سرخوش چو شوم از قدح پی در پی / من باشم و یار و ساقی و ساغر و می Xx ساقی لب جام برسد و من لب وی. و بعد با همان خط و مرکب این مصرع را نوشته شده است: نگاه من بتو و دیگران بخود مشغول

خط شکسته نستعلیق، بی کا، بی تا 210 برگ، 25 سطر، 20×31سم [ف: 1-5]

164. ساری؛ طاهری شهاب؛ شماره نسخه: 225/1

بی کا، بی تاب با وصف آن که تاریخ کتابت آن را ضمن صحافی محو کرده اند از حيث خط و کاغذ می رساند که در همان عصر مؤلف نوشته شده باشد زیرا این نسخه فاقد شرح سوانح ایران در حملات افغان است که در نسخه چاپ هند و ایران مذکور است و چنین استنباط می شود که این قسمت را که از یادداشت های مؤلف بوده بعداً به کتاب در پایان افزوده اند [نشریه: 6-633]

34- آتشکده نوشیروان / ادبیات / فارسی

ātaškade-ye nūšīvān

تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 1291/4 -ف

نسخه اصل: موزه بریتانیا ش 24413 Add؛ خط: نستعلیق و شکسته با بی کا، بی تا [فیلم ها - ف: 1-590]

35- آتشک و کوفت اطب / فارسی

ātašak va kūft

طبيب مازندرانی، معصوم بن محمد

tabīb-e māzandarānī, ma‘sūm e-bn-e mohammad

در آن آمده: «چون در این ازمنه این مرض به سبب تردد تجار به

ص: 24

حاجی ترخان و آمیزش با زنان بیمار، بیماری بر ایشان سرایت نموده و بعد از برگشت این مرض دربار فروش مازندران شایع شده، این رساله را نگاشتم.» آغاز: بسمله. این رساله ای است شريفه ... جهت دفع آبله فرنگ که بلغمی و سوداوی آن را کوفت و صفراوی آنرا آتشک گویند ... اما بعد باید دانست که این گونه از امراض ...

انجام: ... صفراوی و دموی، که این دو را مفید است، تمام شد.

[فهرستواره منزوی 2361/5 ]

تهران، ملک، شماره نسخه: 4452/12

آغاز و انجام: برابر

بی کا، بی تا، 6گ (113پ -118پ)، 18 سطر، اندازه: 11×19/7 سم

[ف: 7-404]

36- آتش گرفتن تماشاخانه رینک / متفرقه / فارسی

ātaš gereftan-e tamāšāxāne-ye rīnk

بارن نرمان، ق13 ق

bāron normān (19C)

اهداء به: ناصرالدین شاه

تأليف: قرن 13

تماشاخانه رینک یکی از تئاترهای معروف شهر وین پایتخت اتریش بود. این تئاتر آتش می گیرد و کاخ با عظمت آن با خاک یکسان می شود. مردم وین از این پیش آمد رنجور خاطر می گردند و حادثه در روزنامه های محلی منعکس می شود. در این نسخه جریان امر به وسیله بارون نورمان منشی اول وزارت خارجه ترجمه گردیده است.

آغاز: تفصیل آتش گرفتن تماشاخانه رینک تاتر که از روزنامه

انجام: و بهمین طریق هفتاد و دو نفر از آتش نجات یافتند

تهران؛ ملی؛ شماره نسخه: 1796

آغاز و انجام: برابر

خط شکسته نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 13؛ حاوی عکس های فتوگرافیک؛ 9گ، 18 سطر ( 9/5×19/5 )، اندازه:20/5×33سم [ف: 4-250]

« آتش و خاک » مناظرة النار و التراب

37- الاثار/ فقه / عربی

al-atar

شیبانی، محمد بن حسن

šeybānī, mohammad e-bn-e hasan

احادیث مسندی را به ترتیب ابواب فقهی از باب الوضوء تا باب الامارة و من سن سنة حسنة، از استاد مصاحبش ابو حنیفه آورده و نظر خویش را که غالباً با ابو حنيفه موافق است بیان می کند.

آغاز: باب الوضوء - قال محمد بن الحسن أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن الأسود بن يزيد عن عمر بن الخطاب انه توضأ فغسل يديه مثنی ...

انجام: ... محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن ابراهیم قال: البلاء موكل بالكلم تم بعون الله و حسن توفيقه ... و صلى الله على سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعين.

چاپ: پاکستان، کراچی، منشورات المجلس العلمی، تحقیق ابو الوفاء الافغانی، الطبعة الأولى، الجزء الاول، 640 ، 1965م [دنا 11/1 (3 نسخه)؛ معجم المطبوعات 1162/1 -11163]

1. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 24712

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ؛ بی کا، تا: سه شنبه جمادی الثانی 1144، جا: دارالخلافه شاه جهان؛ 87گ، 24 سطر، اندازه:13/4×21/3سم (اهدائی - ف: 2 اخبار 2-592] 2. قم؛ فیضیه؛ شماره نسخه: 1203

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق؛ بی کا، 1147؛ با اجازه روایت همین کتاب از ولی الله ابن عبدالرحیم (1) برای ملا امان الله و ملا شیر محمد در سه صفحه مورخ 1147؛ 72گ، 20 سطر، اندازه: 22×15سم [ف: 1-3]

قم؛ مرکز احیاء؛ شماره نسخه: 89

نسخه اصل: همان نسخه بالا [عکسی - ف: 1-112]

38- آثار ابوالقاسم کازرونی (منتخب) = نمودار منشآت | ادبیات / فارسی و عربی

āsār-e ab-ol-qāsem-e kāzerūnī (mn.) = nemūdār-e monšaāt

کازرونی، ابوالقاسم بن ابی حامد، ق 11 ق

kāzerūnī, ab-ol-qāsem e-bn-e abī-hāmed (170)

مجموعه ای از گزیده آثار نظم و نثر «ابوالقاسم کازرونی» است که مانند سایر آثار وی، در 7 باب تنظیم شده است:

باب اول: در این باب 31 غزل ایراد می شود با آغاز: «هرگز گلی شکفته نگردد بروی ما xx ره گم کند نسیم چون آید بسوی ما». و انجام: «هر ز اسباب حرمانست قاسم xx دهد بر فضل تو حرمان گواهی».

باب دوم: در این باب منتخب 9 قصیده ایراد می شود با آغاز: «منتخب قصیده در ذکر و نصیحت اخوان. ای مراد از تو ورد جان الله xx حافظت باد جاودان الله». و انجام: «از آنکه دندانهای سیم ستم xx بر سرعین عدل سوهان است».

باب سوم: در این باب 121 بیت مثنوی ایراد می شود با آغاز: رساله مثنوی در مبدأ و معاد. بنام آنکه عالم نامه اوست xx همه آفاق نقش خامه اوست». و انجام: «چنین گل در گلستان کم

ص: 25

دهد دست xx توئی ای قاسمی آن گل اگر هست / قدم ننهاده بیرون از در باغ xxزرنگ و بو نهادی بر جهان داغ».

باب چهارم: در این باب منتخب ترجيع و بعضی رباعیات و اشعار مصنوع ایراد می شود با آغاز: «ای من ز تو دور مانده ناچار xx از من تو جدا مباش زنهار اگر سر خواهی ز من هم اکنون xx در پای تو افکنم چو دستار».

باب پنجم: در این باب پنج دیباچه از کتاب سلم السموات ایراد می شود.

باب ششم: با آغاز: «در این باب بسبيل نمودار، سه فصل از مقاصد سلم السموات ایراد می شود».

باب هفتم: با آغاز: «سبیل نمودار، در این باب سه فصل از رساله خطاب الغائبين مذکور می شود).

آغاز دیباچه: «سرتاسر کائنات حمداست و ثناست xx الله الله چشم بیننده کراست / بگشای نظر که آفرینش ورقی است xx کز فاتحه تا خاتمه در حمد خداست».

آغاز دیباچه مرقوم دوم: «ای از تو بلند پایه ملت و دین xx محکم ز تو حجت رسولان امین / جز معرفت تو هیچ مقصودی نیست xx از بعثت انبیاء به آیات مبین / حمد فراوان و ستایش فراوان ...

آغاز دیباچه مرقوم چهارم در ذکر حکماء»: «بنام حکیمی که روز نخست xx شد از حکمتش کار عالم درست».

آغاز دیباچه مرقوم پنجم، «در ذکر شعراء»: «بهترین سخن ثنای خداست xx دم زدن بی ثنای او نه رواست».

آغاز دیباچه مرقوم هفتم «در موت و معاد»: «بسم الله أول كل شیء و آخره، منه البداية و اليه النهاية و هو الكفاية، فاتحه هر باب و خاتمه هر کتاب حمد خداوندی رواست که بر صحیفه زمین و آسمان ...»

این مجموعه که بسیار نایاب و ظاهراً، نسخه منحصر است، پنجمین اثر از آثار «ابوالقاسم فرزند ابو حامد فرزند نصر البيان» و فهرست تفصیلی و گزیده آنها است؛ آثار دیگر مؤلف «دیوان اشعار»، «رساله مبدأ و معاد»، «خطاب الغائبين» و «سلم السموات» است و تاکنون، نسخه کاملی از کتاب سلم السموات به دست نیامده است. مرقوم پنجم از کتاب سلم السموات توسط استاد دکتر یحیی قریب در سال (1340ش) در تهران به چاپ رسیده است.

[دنا 11/1 (1نسخه؛ ایضاح المکنون 23/2 ؛ الذريعة 865/9 ، 221/2 ، 287/26

؛ مرقوم پنجم سلم السموات (چاپی).)

قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 12075/12

آغاز: ... بسبيل نمودار، باب هفتم در ذکر نمونه از رساله خطاب الغائبين و من الله أستعين و هو المعين؛ باب اول، در این باب سی و یک غزل ایراد می شود، انجام: تمام شد نمودار منشآت بنده ابوالقاسم، امید که ناظران در اصلاح کوشند و سهو و سقمی که یابند بذیل عنایت به پوشند و من الله السداد و عليه الاعتماد.

خط: نستعلیق؛ كا: مسعود فرزند فضل الله، حسنی حسینی، تا: ذیقعده 1039؛ افتادگی: آغاز؛ 43گ (198-240)، 12 سطر (1377/5 )، اندازه: 20x12سم [ف: 30-485]

39- آثار اتابکی = ترجمه آتالارا / مواعظ / فارسی

āsār-e atābakī=t.-ye ātālārā

طبيب، عبدالحسین، ق14 ق

tabīb, “abd-ol-hoseyn (20C)

ترجمه کتابی داستانی با عنوان «اتالارا» از یکی از نویسندگان اروپایی است که به دستور «اتابک اعظم مربی ایران و ایرانیان» انجام و در 1 مقدمه و متن داستان و 1 خاتمه تنظیم شده است.

آغاز: سپاس بیقياس مر خداوندی را که قامت زیبای بشر را به زینت علم و تمدن ممتاز فرموده و درود نامعدود بر فرستاده امینی که محض تشریف وجودش ...

انجام: ... در قسمت جلوی کشتی خوابش برد و کشتی هم روی دریا در این اواخر بطور آرامی متحرک بود میرفت.

تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 11590

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: 1318؛ 60گ، 12 سطر [ف: 2٫33-188]

40- آثار احمدی = روضة النبي في الآثار المصطفوی / تاریخ پیامبر اکرم (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) / فارسی

āsār-e ahmadī=rowzat-on nabī fe-l āsār-el mostafavī

استر آبادی، احمد بن حسن، ق 10 ق

estarābādī, ahmad e-bn-e hasan (16C)

وابسته به: روضة الأحباب في سيرة النبي و الآل و الاصحاب جمال حسینی، عطاء الله بن فضل الله (-930)

حالات رسول اكرم (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) را به صورت نسبتاً ادبی نگاشته و در آخر خاتمه ای دارد که مختصری از حالات ائمه هدي (علیه السّلام را می آورد. گویا این کتاب بر گرفته و تهذیب «روضة الاحباب في سير النبي و الآل و الاصحاب» تأليف امیر جمال الدین عطاء الله بن فضل الله بن عبدالرحمن دشتکی شیرازی ملقب به جمال الحسینی است. وی در مقدمه از «روضة الأحباب» یاد می کند و درباره شیوه تأليف خود می گوید: «چون کتب پیشین در سیر سید المرسلين (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) مشتمل بر روایات مختلف ... خصوصاً روضة الاحباب که در جيست پر در ... اما بغایت طول الذيل ... موجب ملال و باعث کلال میشد ... بنا على هذا ترکی روایات متنوعه نموده اصح روایات را آوردم و لب لباب روضة الاحباب ... بين الاجمال و التفصيل». بخشی از آن به ترتیب سالهای هجری است و خاتمه آن که حدود نیمی از کتاب است درباره حضرت

ص: 26

على و فرزندان اوست.»

عنوان اول: قصه حلیمه خاتون و آمدن به مکه ... راویان معتبر و مورخان پاکیزه سیر آورده اند که چون آن حضرت متولد شد هفت روز مادرش آمنه خاتون؛ عنوان دوم: ذکر حالات آن سرور که بعد از سه سالگی روی داد و امور عجیب و غریبه که از آن حضرت مشاهده افتاد اصحاب حکایات و ارباب روایات ...؟

خاتمه الكتاب در ذکر خلافت اصحاب على سبيل الاجمال بعد از واقعه پیغمبر و شمه ای از احوال فرخنده حضرات ائمه اثنا عشر؛ آخرین عنوان: گفتار در ذکر امام حسن عسکری. آغاز: خدایا ز شکرت زبان کام یافت xx زنام تو هر نامه ای نام یافت / دهان درج و در از عطای تو شد xx زبان سرخ رو از ثنای تو شد

انجام: چون که بدین پایه رساندم کلام xx به که کنم ختم سخن والسلام

چاپ: تبریز، 1274ق. سنگی (با تحفة المجالس در یک جلد)؛ با تحقیق میر هاشم محدث فرزند جلال الدين محدث ارموی، دفتر میراث مکتوب، تهران، 1374ش

[دنا 11/1 (38 نسخه)؛ آثار احمدی، از انتشارات میراث مکتوب، تهران،

1374ش؛ الذریعه 1/؛ فهرستواره منزوی 1529/3 و 16676/3 ]

1. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 7527

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعليق؛ كا: حافظ شریف بن حسن مدنی، تا: 8 شعبان 970،

جا: ایروان آذربایجان؛ منزوی قدیمی ترین نسخه را در انجمن آسیایی در ایالت بنگال در شهر کلکته معرفی نموده است که در سال 964 ق تحریر شده، بعد از آن این نسخه، دومین نسخه قدیمی می باشد؛ 213گ، 21 سطر، اندازه: 26x18سم [ف: 26-29]

2. تهران: مفتاح، شماره نسخه: 533

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 10؛ افتادگی: آغاز و انجام؛ تملک: فرهاد میرزا در 2 صفر 1290 [نشریه: 7-96]

3. قم؛ مسجد اعظم، شماره نسخه: 3361

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: 26 ربیع الثانی 1068، 171گ، قطع: خشتی، 22 سطر، اندازه: 2016سم [ف مخ: 3-1048]

4. یزد؛ وزیری؛ شماره نسخه: 613

آغاز: برابر؛ انجام: آن جماعت با شمشیرهای کشیده بسرای وی در آمدند و کسی را ندیدند و در گوشه سرای خانه پرده ای دیدند. تم کتاب آثار احمدی بعون الملک السرمدی.

خط: نستعلیق؛ كا: اسدالله بن شاه محمد حسینی؛ تا: محرم 1073؛ اهدایی

حاج وزیری؛ کاغذ: حنایی اصفهانی، 335 گ، 20 (7/5×16)، اندازه: 14×24سم [ف: 2-518]

5. تهران، دانشگاه؛ شماره نسخه: 184

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق هندی؛ کا: شهر سوار سوار بن شاه مراد بیک نوائی، تا: 14 محرم 1077؛ محشی؛ نام نویسنده و تاریخ آن در پایان نسخه در برگ 288پ چنین آمده است: «صورت اتمام یافت بعون الله الصمدی کتاب آثار احمدی» و در برگ 289ر؛ تملك: ملاصالح ولد رجب خبوشانی در لاهور به تاریخ 1168؛ 289گ، 19 سطر [ف: 2-470]

6. تهران؛ سلطنتی؛ شماره نسخه: 771

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق تحریری؛ بی کا، تا: 5 صفر 1077؛ انتقالی از کتابخانه اندرون شهر صفر قوی ئیل 1301؛ مهر: مشير السلطنه على اكبر بن حسین الحسینی؛ 458 گ، قطع: رحلی، 19 سطر، اندازه: 22/5×33 سم [ف: 1-1]

7. قم؛ مرکز احیاء؛ شماره نسخه: 4164

آغاز: از ربط مبادی قصه و فهم سامع از حفظ مطلع حکایت تا به مقطع روایت عاجز می شد و موجب ملال و باعث کلال می گردند، انجام: برابر

خط: نستعليق؛ كا: محمد تقی بن حاجی درویش، تا: 5 ربیع الاول 1082؛ افتادگی: آغاز؛ 166گ، 25 سطر، اندازه: 25x15/5 سم [محدث ارموی مخ: 3-773]

8. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 25717

آغاز: شدم از مال داران مقرر؛ انجام: سلسله ایشان به آن نه کس منتهی مس شود ... تمام شد

خط: نستعلیق ممتاز؛ كا: مازندرانی، محمد قاسم بن رستم، تا: 1085؛ افتادگی: آغاز؛ قطع : وزیری کوچک، 14 سطر (8/3×15)، اندازه: 13×21سم (رایانه) .

9.قم، مسجد اعظم؛ شماره نسخه: 3141

آغاز: برابر؛ انجام: ... و همسایگان را بیازاند وزکوات مال ندهند و مسائل حلال و حرام را بغير علم جواب گویند و امثال این علامات بسیار فرمود، این مقدار نوشته شد که مومنان را کفایتست خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 11، 268گ، 15 سطر، اندازه: 17×28سم [ف مخ: 3-1047]

10. یزد؛ وزیری؛ شماره نسخه: 1886

آغاز: بسمله بعد از محامد حق و اوصاف مصطفی دارم هوای ذكر صفات پسندیده و اخلاق حمیده امام و پیشوا؛ انجام: و مساجد بفرش و عمارت بیارایند خط: نسخ؛ بی کا، تا: قرن 11، 291گ، 20 سطر (7/5×15)،

اندازه: 11/5×21 سم [ف: 3-1085]

11. کاشان؛ امیر کبیر؛ شماره نسخه: 4

خط: نسخ؛ بی کا، تا: قرن 11 [نشریه: 4-354]

12. شیراز؛ امام عصر؛ شماره نسخه: 164

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 11؛ افتادگی: آغاز و انجام؛ 237 گ، 20 سطری و سطح مكتوب ( 7/5×18/5 )، اندازه: 12/5×23 سم [ف: 1-3]

ص: 27

13. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 7935

آغاز: از اقامت حمد نامحدود و شرایط لوازم درود عاقبت محمود، انجام: برابر خط: نسخ؛ کا: شمس محمد الخطيب، تا: شنبه 17 جمادی الاول 1105، حسب فرموده آقا محمد تاج خان؛ افتادگی: آغاز؛ 292گ، 21 سطر، اندازه 14×24/5 سم[ف: 26- 414].

14.تهران: ادبیات؛ شماره نسخه: 40

خط: نسخ؛ بی کا، تا: پنج شنبه 23 ذیحجه 1115 [ف: 3-10]

15. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 1047

خط: نسخ؛ كا: حسن بن محمد بن قدیر سمنانی، تا: رجب 1136، جا: کرمانشاه، به جهت مستوفی الممالک میرزا نوری؛ 250گ، 19 سطر، اندازه:16×24سم [ف: 3-238]

16. تهران ؛ دانشگاه؛ شماره نسخه : 5120

خط: نسخ؛ بی کا، تا: قرن 12، 241گ، قطع: وزیری، 21 سطر (10×19)، اندازه: 16×26سم [ف: 15-4118]

17. تهران؛ ادبیات، شماره نسخه: 150 حکمت

خط: نسخ؛ بی کا، تا: قرن 12؛ قطع: ربعی [ف: 2-3 ]

18. تهران؛ ملی؛ شماره نسخه: 2502

آغاز: که در بیدای نهایت فرس السبق در میدان بیان رانده ...؛

انجام: و کسی را ندیدند در گوشه سرای خانه پرده دریدند خط: نسخ خوش، بی کا، تا: محتملاً قرن 12؛ افتادگی: آغاز؛ 276گ، 21 سطر (15x7/5 )، اندازه: 25x15سم [ف: 6-3 ]

19. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 8932

آغاز: آن مرد الحاح کرد که جاریه را قبول فرماید آنحضرت فرمود که ای ...

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 12؛ افتادگی: انجام مطالعه نسخه را سید حسین آموزگار در سوم محرم 21×34 به پایان برده است؛ 186 گ، 20 سطر، اندازه: 21×34سم [ف: 23-106]

20. شیراز؛ امام عصر؛ شماره نسخه: 122

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 12؛ افتادگی: انجام؛ 191 برگ، 17 سطری و سطح مكتوب (12/5 × 21/5)، اندازه:18/5×29سم [ف: 1- 3]

21. تهران؛ ملی؛ شماره نسخه: 282

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق ؛ بی کا، تا: قرن 13، 227گ، 20 سطر (9/5×18/5)،

اندازه: 16×28سم [ف: 1-274]

22. اصفهان؛ روضاتی؛ شماره نسخه: 73

خط: نسخ؛ كا: ابراهیم بن حسن کازرونی، تا: سه شنبه 18 رجب 1227؛ چند روایت به نقل از حديقة الشيعه در پایان پایان تحریر شده؛ 19 سطر، اندازه: 20×29سم [ف: -53]

23. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 5901

آغاز: برابر؛ انجام: این مقدار نوشته شد که مؤمنان را کفایت است.. و اليه المرجع و المآب

خط: نستعلیق؛ كا: زین العابدین، تا: 1232، 236 ص، قطع: رحلی 27 سطر، اندازه: 21×30سم [ف: 17-292]

24. تهران، دانشگاه؛ شماره نسخه: 6343

خط: نسخ؛ كا: حاجی محمد بن ملا کریم خسروشاهی، تا: 9 جمادی الثانی 1232، 229گ، قطع: وزیری، 30 سطر (12×20)، اندازه: 30x20سم [ف: 16-246]

25. تهران؛ سپهسالار؛ شماره نسخه: 7266

آغاز: برابر؛ انجام: و امثال این علامات بسیار فرمود. این مقدار نوشته شد که مؤمنان را کفایت الله و الله اعلم

خط: نستعلیق؛ كا: حسن خان پسر محمد قلی هزارهای فراهانی، تا: 12 ربیع الاول 1232، جا: تبریز؛ 145گ، 21 سطر (22814)، اندازه: 20×29سم [ف: 5-74]

26. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 7971

خط: نستعلیق؛ كا: جلیل بن ابراهيم خلخالی، تا: 1233؛ مهر: الواثق بالله الغني عبد الرزاق الحسینی»؛ 174 گ، 22 سطر، اندازه: 22×35/5سم [ف: 20-299]

27. قم؛ مرکز احیاء؛ شماره نسخه: 3881

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ؛ كا: ابراهیم به رجبعلی پوسکانی ساكن قصر الدشت، تا: دوشنبه 24 ربیع الثانی 1233؛ مهر: «شعاع»، در چند برگ آخر مطالبی در بیان صفت دنیا و عجایب آن و متفرقاتی دیگر آمده است؛ 217گ، 23 سطر، اندازه: 30x20سم (محدث ارموی مخ: 2 -773 ]

28. تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 3677

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: 3 ذیحجه 1236؛ از روی نسخه بسیار مغلوطی نوشته شده؛ 291گ، 15 سطر (10×14)، اندازه: 14×20سم [ف: 12-2684] 29. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 5732

خط: نسخ؛ كا: آقا بابا بن محمد رفیع دیو کالجی از محال کجور، تا: سلخ رجب 1239؛ مهرها: «عبده الراجی بابا بن محمد رفیع» و «اللهم صل على محمد و آل محمد»؛ 229گ، 18 سطر، اندازه: 21×16/5سم [ف: 15-128]

30. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 2264

آغاز: حمد بی حد و ثنای بی عد کریمی را سزد؛ انجام بدین اکتفا نموده شد و الله اعلم بالصواب؛ شامل سیرت رسول (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) و مختصری از مناقب و معجزات ائمه (علیه السّلام) است

خط: تحریری متوسط؛ كا: محمد على ولد مرحوم میرزا على اردکانی، تا: 1245؛ نسخه بسیار پر غلط؛ 353ص، 23 تا 24 سطر، اندازه: 20/5×33

سم [ف: 6-222]

31. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 14777/3

آغاز: ... خلق قاصر بمانده در صفتش xx فهم عاجز شده ز معرفتش / از زمان و مکان بیرون ذاتش xx محض جهلست نفي

ص: 28

اثباتش؛ انجام: طريق اول، آنکه شفیق بلخی می گوید که چون پدر آن حضرت (علیه السّلام) را وفات رسیده، جعفر که عم آن حضرت بود، خواست که بر او نماز کند، آنجا پسری در سن پنج سالگی حاضر گردید و جعفر را باز پس کشید و گفت: من سزاوار ترم که بر این میت نماز گذارم و چون جعفر آن حجت از وی بدید

خط: نستعلیق؛ كا: مهدی بن ابراهیم هاشمی، تا: 1249؛ افتادگی: آغاز و انجام؛ 165گ (48ر -212پ)، 22 سطر، اندازه: 13/5×32 سم [ف: 37-371]

32. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 10636

خط: نسخ؛ كا: على اكبر بن سیودمعلی، تا: پنج شنبه 7 ربيع الأول 1262؛ تملک: ابن يوسف شیرازی در 1355؛ جلد: تیماج مشکی، 197گ، 22 سطر، اندازه: 15×21/5 سم [ف: 27-98]

33. تهران، دانشگاه، شماره نسخه: 10933

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ؛ كا: اسماعیل بن قاسم زائر مرقد امام رضا، تا: پنج شنبه 7 ربيع الأول 1262؛ مهر: «عبده محمد اسمعیل 126»؛ 191گ، 22 سطر (9/5×16/5)، اندازه: 15×21/5سم [ف: 20-519]

34. تهران؛ ملی؛ شماره نسخه: 25706

بی کا، بی تا؛ خریداری از میرداد خان (رایانه)

35. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 732

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق؛ بی کا، بی تا، تملک: عبدالحمید علاء الحكماء به تاریخ رمضان 1335؛ 325گ، 19 سطر، اندازه: 22×11/5سم [ف: 2- 328 ]

36. قم؛ مسجد اعظم؛ شماره نسخه: 124

آغاز: برابر؛ انجام: جعفر آن حجت از وی بدید و چنان جرات شاهده کرد برنجید و عدوات وی در دل گرفت و به اتفاق جماعت همه نزد خلیفه رفتند چندان

خط: نستعلیق؛ بی کا، بی تاب افتادگی: انجام؛ 207گ، 25 سطر، اندازه: 18×26سم [ف مخ: 3-1048]

37. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 262

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ؛ كا: عبدالصمد بن محمد مقیم حسینی ابرقوهی، بی تا؛

175 گ، 24 سطر، اندازه: 26×17 سم [ف: 1-293]

38. قم؛ گلپایگانی؛ شماره نسخه: 8797- 59/17

آغاز: راوی می گوید که روزی آنحضرت طواف خانه کعبه می کرد و قریش آنجا حاضر بودند هرگاه نزدیک ایشان می رسید قوم ناسزا می گفتند.

از ما قبل «گفتار در ذکر آزار یافتن آن سرور از گروه کفار و اسلام آوردن عم بزرگوار» تا آخر؛ خط: نستعلیق؛ بی کا، بی تا؛ افتادگی: آغاز و وسط و انجام؛ 213گ، 17 سطر، اندازه:17×24سم [ف: 4-2180]

41- آثار احمدی - آثار الاخیار الآثار الاحمدية في بيان الأدلة الشرعية / فقه / عربی

al-ātār-ul aḥmadīyya fī bayān-il adillat-iš šarʻīyya

دامغانی، محمد باقر بن على اكبر، ق 14 ق

dāmqānī, mohammad bāqer e-bn-e ‘alī akbar (20C)

مولف پس از تالیف کتاب «الالفين من احادیث سیدی الثقلين» رساله حاضر را در بیان ادله شرعيه با استفاده از روایات نبوی گرد آورده و آن را در چهار قسم (عبادات، عقود، ایقاعات و احکام) ترتیب داده و در آن هزار حدیث از طرق خاصه جمع آوری و آن را به ترتیب کتب فقهی و با حذف اسانید آورده است.

آغاز: الحمدلله الذي جعلنا من أمة محمد المصطفى و الشكر له على ما أولانا بموالاة على المرتضی والائمة المعصومين الائمة النجباء

1. اردکان یزد؛ امام صادق؛ شماره نسخه: 96/2

آغاز: برابر

نام مؤلف به قرینه آغاز نسخه تعیین شد؛ خط: نسخ؛ كا: عبدالرحمن بن جعفر بن ابوالبقاء محمد، بی تا؛ مصحح، 9گ، 10گ (273پ-282ر)، اندازه: 18/5×25/5سم [ف: 1- 82)

2. یزد؛ سریزدی؛ شماره نسخه: 132/4

آغاز: برابر؛ انجام: «من صام شعبان كان طهوراً من كل زلة و وصمة و بادرة فالوصمة اليمين في المعصية و البادرة اليمين عند الغضب»

خط: نسخ و نستعلیق؛ كا: محمد قاسم بن على اشرف اصفهانی بندر آبادی، بیتا؛ 23گ (111پ -133ر)، اندازه: 10/5×16سم [ف: 1-113]

42- آثار الاخیار = ترجمه تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام / تفسير / فارسی

āsār-ol axyār = t.-ye tafsīr-e emām hasan-e 'askarī ‘alayh-es-salām

زواره ای، علی بن حسن، ق 10 ق

zavvāre'ī, 'alī ebn-e hasan (16C)

اهداء به: شاه تهماسب صفوی (930-987ق)

وابسته به: تفسير الامام العسكري = تفسیر امام حسن عسکری حسن بن علی (علیه السّلام)، امام یازدهم (232-260)

ترجمه فارسی تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (علیه السّلام) می باشد که مترجم آن را به درخواست شاه تهماسب صفوی به فارسی برگردانده است. مترجم متجاوز از ده کتاب معتبر امامیه را از زبان عربی به فارسی ترجمه کرده است.

آغاز: بسملة، تيمناً بذكره العلى العظيم، شکر شکر بار عسکری آثار که مذاق جان طوطیان گویای اسرار از آن شیرین گردد و حمد گوهر نثار درر نگار که روان جویبار طالبان دین دار از

ص: 29

تفسیر آن پیراسته شود سزاوار پروردگاریست ... و بعد ... واجب و لازم است بر همه ...

انجام: مستنیر گردد بانوار این تفسیر که بآثار الاخیار موسوم شده.

[دنا 12/1 (3 نسخه)؛ الذریعه 90/4؛ فهرست نسخه های فارسی 1/1]

1. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 15524

آغاز: برابر؛ انجام: پس هر جوانمرد بلند همت، چون خواهد که دنیا حمید باشد و در عقبی سعید، پس باید که به کوشش هوش، ندای هل من تائب و صدای هل من مستقفر شنوده و به مفتاح نجاح ابواب توبه را بر روی امید خود بگشاید ... بر سریر کرامت بیشیند ...

تا اواخر تفسیر آیه 82 سوره بقره «آن تصل أحدهما فتذكر إحديهما الأخرى»؛ خط: نستعلیق ممتاز، كا: محمد بن على، آیتی مداح، تا: ربيع الثاني 953؛ نسخه ای بسیار نفیس و هنری و زیبا؛ 306گ، 17 سطر (10/5 × 14/5)، اندازه: 25x18/5 سم [ف: 36 -525 ]

2. خوی؛ نمازی؛ شماره نسخه: 67

آغاز: مقرب بارگاه اله مشرف بتشرف فاتبعونی یحببکم الله،

انجام: برابر

خط: نسخ جلّی؛ كا: نجف على، تا: 1235؛ افتادگی: آغاز (دو یا سه ورق)؛ در آخر نسخه دستخط محمد باقر عراقی سال 1254؛ مهرها: «محمد باقر دارد امید شفاعت»، «محمد باقر» و «عبده حسین بن مصطفی»؛ 25 سطر، اندازه: 22×30سم [ف: 46]

قم؛ مرکز احیاء؛ شماره نسخه: 830

نسخه اصل: همان نسخه بالا [عکسی - ف: 3-26]

3. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 1432

آغاز: موجود: مقرب بارگاه اله مشرف بتشریف فاتبعونی یحببکم الله؛ انجام: برابر

مباحث: تا اواخر تفسیر آیه 282 سوره بقره؛ خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: 1265؛ افتادگی: آغاز؛ واقف: رجبعلی، تاریخ وقف: مرداد 1316؛ رونویس شده است از نسخه ای که ناقص بوده و چند سطری از دیباچه را هم ندارد؛ 270 گ، 17 سطر، اندازه: 25x17سم [ف: 4-401]

43- آثار الازلية / بهائیت / فارسی

āsār-ol azalīya

صبح ازل، یحیی، 1246 - 1330 ق

sobh-e azal, yahyā (1830-1911)

مجموعه ای از بخش های کوتاه است دارای توصیه های اخلاقی و عرفانی به سبک دیگر آثار بابيه.

آغاز: لا اله الا الله هو المستعان المتعالی المنان. نقاط سائره از جواهر ارتفاع و حروف دائره از سوازج انقطاع بر افق اصباح حقیقت طالع

انجام: در سبیل آیید و دلیل جویید و مقیل خود نزد او نموده و سیل و مثل خود یابید. ذلك ما يعظكم الوجه و يلقيكم لعلكم الى اعلى الدرجات تسلكون و انتم بلقاء ربكم تفرحون

[فهرستواره 61/9 ؛ پیوست کیمبریج ص 240؛ ملی اتریش ص 56]

تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 10847

آغاز و انجام: برابر

کامل؛ خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 14؛ مصحح، بلاغ مقابله دارد: «بلغ مقابلة»؛ 137گ، 19 سطر (6×12/5 )، اندازه: 10/5 × 17/5 سم [ف: 20-414]

44- آثار الأزليه | كلام و اعتقادات / فارسی و عربی

āsār-ol azalīya

آغاز: هو الله الكافى المستعان سبحانك اللهم بك الحفظ

انجام: و الحمد لله في ملكوت السموات الارض و ما بينهما العالمين

مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 23681

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق شکسته؛ بی کا، تا: 1309؛ ابعاد متن: 1166، اندازه: 6×11 سم (رایانه)

45- آثار الاصفي = تفسیر سوره جمعه / تفسير / فارسی

āsār-ol asfă = tafsīr-e sūre-ye jom'e

حسینی نجف آبادی، هاشم بن حسین، 1297-14 ق

hoseynī najaf-ābādī, hāšem ebn-e hoseyn (1879-20C) .

اهداء به: آصف الدوله

تأليف: 1289ق

مؤلف به دستور مرحوم سید اسدالله فرزند حجة الاسلام شفتی به روستای اشترجان در لنجان اصفهان رفته و مشغول تبلیغ و ترویج احکام دینی گردید. مهاجرت وی به درخواست آصف الدوله از مرحوم سید اسدالله صورت پذیرفته، چون آصف الدوله می خواست در روستاهای ملکی وی کسی عهده دار مسائل دینی باشد. مؤلف رساله حاضر را در تفسیر سوره جمعه برای هدیه به آصف الدوله در 1289ق نگاشته در یک مقدمه و دوازده باب و آن را «آثار الأصفى» نام نهاد. وی از سه اثر دیگرش در این کتاب نام می برد: 1. اعلام الفقهاء در علم فقه؛ 2. کنز العرفان در تفسير؛ 3. مجمع الحجج در فقه. کتاب حاضر به صورت مجالس تنظیم شده و به مصائب اهل بیت نیز اشاره کرده و اشعاری از سروده های خود را آورده است.

آغاز: بسمله. و به نستعين نحمد اللهم يا من شهدت بوحدانیتک السماء المزينة بالكواكب المنورة و نشكر اللهم يا من أقرت بربوبيتك أرض الحاملة. انجام: سید آقا بكن ختم کتاب xxز این سخن و الله اعلم

ص: 30

بالصواب. قد فرغت من تحريره و تصنيفه و تأليفه في السابع و العشرين من شهر ... من شهور سنة 1289 ...

نجف آباد؛ حججی؛ شماره نسخه: 128

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ؛ كاتب = مؤلف، تا: 1289؛ 108گ، 11 سطر، اندازه:11×18 سم [ف: 193]

46- آثار افلاطون / فلسفه / عربی

āsār-e aflātūn

افلاطون، 427 - 347 ؟ ق.م

aflatin (427?B.C.-347B.C.)

1- جوامع کتاب طيماوس في العلم الطبيعي، نشر ریشارد والزر ( r. walzer) (لندن: 1951)

2- فلسفة افلاطون و اجزاءها و مراتب اجزائها من اولها الى آخرها نشر همان والزر (لندن: 1943)

3- تلخيص نوامیس افلاطون، نشر فرانسیسکوس گابریلی ( .fr gabrieli) (لندن: 1952) - همه اینها با دیباچه و ترجمه و حواشی لاتینی همراه است.

تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 1616-ف

بی کا، بی تا [فيلم ها - ف: 2-8 ]

47- آثار اولاد ائمه علیهم السلام / تاریخ / فارسی

āsār-e owlād-e a’emme 'alayhem-os salām

رساله ای در نقل احوال و آثار اولاد ائمه (نام مادر و پدر، دلیل امامت، تاریخ تولد، مدت عمر، خلافت ایشان، تاریخ وفات موضع قبور آنان، اسامی قاتلان ایشان و اسامی اولاد از ذکور و اناث)، از امام اول تا امام دوازدهم

اراک، دهگان؛ شماره نسخه: 135/34

خط: نستعلیق؛ بی کا، بی تا؛ 8گ (749پ -756ر)، قطع: وزیری، اندازه: 15×22سم [ف: 1-163]

48- الآثار الباقية عن القرون الخالية / هيأت، تاریخ عربی

al-ātār-ul bādīya ‘an-il qurūn-il xālīya

ابوریحان بیرونی، محمد بن احمد، 362 - 440 ق

abū-reyhān-e bīrūnī, mohammad ebn-e ahmad (972 1048)

یکی از ادیبان، در خصوص تاریخ های مورد استعمال امت ها و ملت ها و اختلافات هر کدام، اعياد مشهور و ایام مذکور برای اوقات مختلف و اعمالی خاص که برخی از امت ها بدان عمل می کنند، از ابوریحان بیرونی سؤال نموده و ابوریحان در پاسخ به آن سؤال، شناخت اخبار گذشتگان را لازم دانسته چرا که بیشتر اخبار گذشتگان، احوال و رسوم باقی مانده از آنهاست بنابراین پس از تقلید و بررسی آن از اهل ملل و نحل است که امکان قیاس اقوال و آراء آنها در اثبات بعضی از آن به بعض فراهم می آید و در آن صورت می توان به مطلوب رسید.

لذا با همین انگیزه، ابوریحان بیرونی کتاب حاضر را به رشته تحریر در آورد.

عناوین مطالب و مندرجات: القول على مائية اليوم بليلته و مجموعهما و ابتدائهما؛ القول على مائية مایرکب منها من الشهور و الأعوام؛ القول على مائية التواريخ و اختلاف فيها؛ القول في اختلاف الأمم في مائية الملك المقلب بذي القرنين؛ القول على کیفیات الشهور الذي تستعمل في التواريخ المتقدمة؛ القول على استخراج التواريخ بعضها من بعض و تواريخ الملوک و مدد ملوكهم على اختلاف الأقاويل؛ القول على الأدوار و التفوقات و مواليد السنين و الشهور و کیفیاتها و كبائسها في سنى اليهود و سایر السنين؛ القول على تواريخ المتنبئين و أممهم المخدوعين؛ القول على ما شهور الفرس من الأعيادة القول على ما في شهور السغد من الأعياد؛ القول على ما لأهل خوارزم في شهور من مثل ذلك؛ القول على مذهب خوارزم شاه في أعياد أهل خوارزم؛ القول على مافي شهور الروم من الأيام الملعونة عندهم و عند غيرهم؛ القول على ما يستعمله اليهود في شهورهم؛ القول على ما يستعمله النصارى الملكائية في الشهور السريانية؛ القول على صوم النصاری و ما وقع اتفاق كلهم عليه من الأعياد الموصولة و الأيام المترددة معه؛ القول على أعياد النصارى النسطورية و ذکارينهم و صيامهم؛ القول على أعياد المجوس الأقدمين و صيام الصابئین و أعيادهم؛ القول على ما كانت العرب تستعمله في الجاهلية.

آغاز: الحمدلله المتعالی عن الأضداد و الاشباه و الصلوة على محمد المصطفى خير الخلق و على آله ائمة الهدی و الحق ... و بعد، فقد سألني احد الأدباء عن التواريخ التي يستعملها الأمم و الاختلاف الواقع ...

انجام: يعرف في اي شهر يكون و عدد الأيام الماضية من الشهر الموقع بالحمرة او بسواد ان شاء الله تعالى وحده و هو حسبی ... فهو من الشهر المكتوب بالحمرة. هذا تمام ما وجد في آخر الكتاب و الحمدلله ...

چاپ: زاخائو در لايبزیک 1923م. آن را چاپ کرده است و قسمتی از آن پس از این پیدا شده و کارل گاربرس Karl Garbers و يوهان فوک Johan Fuch در

Documenta Islamica Inedita چاپ برلین 1952، ص 45-98 به چاپ رسانده اند؛ علی اکبر دانا سرشت آن را بفارسی برگردانیده و در 1321ش

چاپ کرده است؛ بیروت، دار صادر، 1302ق؛ تهران، نشر میراث مکتوب، تحقیق و تعلیق پرویز اذکائی، 1380ش

شرح و حواشی:

1- الآثار الباقية (ترجمه)، اعتضادالسلطنه، علیقلی بن فتحعلی (1234-1298)

ص: 31

الذريعة 6/1؛ اعلام زرکلی 205/6 ؛ معجم المطبوعات العربية 615/1 ]

1. تهران، دانشگاه؛ شماره نسخه: 49-ف

نسخه اصل: کتابخانه عمومی استانبول ش 4667؛ خط: نسخ، بی کا، بی تا؛ تقی بن المجتبی ابی شجاع الحسینی در رمضان 603 از روی آن نسخه برداشته و صفی بن علی بن احمد بن حمزه در 640 آن را خوانده است؛ 203گ [فيلم ها - ف: 1-279]

2. تهران؛ دائرة المعارف؛ شماره نسخه: 93- عکسی

آغاز: برابر؛ انجام: محمد المعبوث الى خير الامة دائما ابدا ...

نسخه اصل: همان نسخه اصل بالا؛ توضیحات: در 3 مجلد: 1. (ص 1-149)، آغاز برابر، 2. (ص 150-292)، آغاز: لم تفضل القول في ذلك تفصيلا، 3. (ص 293-403)، آغاز: فانما مال على ناحیه [عکسی - ف: 2-1]

3. تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 971-ف

نسخه اصل: احمد 3 توپ قپو سرای ش 3043؛ خط: نسخ؛ بی کا،

بی تا: با تاریخ 1813؛ 184گ، 21 سطر [فیلم ها - ف: 1-279]

تهران؛ ملی؛ شماره نسخه: 146-عکسی

نسخه اصل: همان نسخه اصل بالا [نشریه: 2-271]

4. تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 4610/2 -ف

نسخه اصل: ایاصوفيا 2947؛ خط: نستعلیق؛ بی کا، 839، جان سمرقند؛ با گواهی وقف محمود خان عثمانی از مفتش اوقاف [فیلم ها - ف: 3-78]

5. تهران، سپهسالار؛ شماره نسخه: 1517/1

آغاز: مطابق چاپ اروپا؛ انجام: برابر

خط: نسخ؛ كا: محمد مؤمن گلپایگانی، تا: آدینه 20 ذیقعده 1075؛ در پایان جدول اعياد اهل ذمه دیده می شود، در پنج برگ آغاز نسخه جدول های نجومی و زایجه ها است، اعتضاد السلطنه در 1292 ق نوشته 26 تصویر در این نسخه هست، 192 برگ شمار به حروف ابجد دارد؛ تملك: محمد کریم در 1009ق، محمد امین بن محمد رضا منجم در 1131ق؛ مهر: «محمد قاسم بن عبدالقادر نوائی» به تاریخ 1064؛ 181گ (6پ -187ر)، 18 سطر،

اندازه: 25x16سم [ف: 3-5]

6. تهران؛ ملک؛ شماره نسخه: 3891

از آغاز تا ص 323 چاپ اروپا پیش از «جدول الدور المعدل»؛ خط: نسخ، بی کا، تا: قرن 11؛ 159ص، 23 سطر، اندازه:16/9×24/1سم [ف: 1-11]

7. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 6565

خط: نسخ؛ بی کا، تا: قرن 12؛ دارای 23 مجلس مینیاتور آب و رنگ جدید، در برخی از صفحات آثار تصحیح مختصری به خط کاتب دیده می شود، دارای دو حاشیه به سال 1283ق؛ 158گ، 21 سطر، اندازه: 15/5×23سم [ف: 20-130]

8. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 11979

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق تحریری؛ کا: محمد باقر (بن محمد الحسینی) منجم اصفهانی، تا: 20 ذیقعده 1257؛ واقف: سید جلال الدين طهرانی، تاریخ وقف: مرداد 1361، 123 گ، 19 سطر، اندازه: 15×21سم [ف: 18-3]

9. تهران؛ ملی؛ شماره نسخه: 2780

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ؛ كا: زکی بن سلمان طالقانی، تا: 1272؛ نسخه به سال 1287 و 1295 با خط نستعلیق حاشیه نویسی و مقابله و تصحیح شده، بیشتر حواشی به فارسی؛ تملك: اعتضاد السلطنه علیقلی میرزا به سال 1273 و کتابخانه عزالدوله عبدالصمد قاجار به سال 1300؛ مهر: «اعتضاد السلطنة»؛ 334ص، 21 سطر (179)، اندازه: 15×24سم [ف: 13-258]

10. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 16246

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ خوش؛ بی کا، تا: 8 ذیقعده 1284؛ واگذاری بنیاد مستضعفان در شهریور 1367؛ 129، 21 سطر، اندازه: 18× 27/4سم [ف: 18-1]

11. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 6837

خط: نسخ؛ كا: سید حسن ساوجی، تا: چهارشنبه 12 رمضان 1284؛ تملك: محمد طاهر فارسی به سال 1333 ه و محمد حسین رئيس الكتاب؛ 177گ، 20 سطر، اندازه: 18/5×29سم [ف: 20 -295 ]

12. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 6406

انجام پایان کتاب الآثار الباقیه: و برهان ذلک مکتوب و مشروح في كتاب المجسطى الآن نذكر جدول مواضع كواكب المنازل للاستفاده او معاداتها ... و شعاری اینا كنت دولة مولينا الأمير السيد الأجل المضور ولي النعم شمس المعالي ..... و بنورها الساطع اهتدائی و الى میامنها الزاهره اعتضادی و ارتجائی ... و ادمان الدعاء له بتولی مجازاته عنهم بمنه و کرمه و لنختم آخر الكتاب بالحمدله الذي نصر و هدی ... و على اهله الطاهرين

خط: نسخ؛ بی کا، تا: 1295؛ 346ص، 244 گ، قطع: وزیری، 17

سطر، اندازه: 25x16 سم [ف: 19-570]

13. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 6454

خط: نسخ؛ بی کا، تا: 25 شعبان 1296؛ روی برگ اول برچسب کتابخانه صنيع الدوله محمد حسن خان آمده است، در دو برگ پایانی 25 کلمه از کلمات منسوب به بقراط حکیم در علامات موت به خط کاتب آمده است؛ 174 گ، 18 سطر، اندازه: 25x16/5 سم [ف: 20-36]

14. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 471-طباطبائی

آغاز: برابر

خط: نسخ؛ بی کا، تا: قرن 13، 211گ، قطع: وزیری، 17 سطر، اندازه: 16/5×26 سم [ف: 24-307]

15. تهران: ملی؛ شماره نسخه: 18150

ص: 32

بی کا، تا: 1302؛ انتقالی از کتابخانه پهلوی - مجموعه نوازی؛ 152گ، اندازه:

16/1×26/6سم (رایانه)

16. تهران؛ ملی؛ شماره نسخه: 145-عکسی

نسخه اصل: کتابخانه عمومیه ترکیه، ش 4267؛ بی کا، بی تا [نشریه:

[271-2 ]

49- الآثار الباقية (ترجمه) / تاریخ / فارسی

al-atar-ul baqiya (t.)

اعتضادالسلطنه، علیقلی بن فتحعلی، 1234؟ - 1298 ق

(1818 e-bn-e fath-'alī etezād-os-saltane, ‘alī-qolī 1880)

تأليف: 1272

وابسته به: الآثار الباقية عن القرون الخالية ابوریحان بیرونی، محمد بن احمد (440-362)

مقدمه ای دارد و در آن مترجم از طرز کار خود صحبت می کند و این که «اکسیر التواریخ» را در جوانی نوشته است.

آغاز: اما بعد در این ایام خجسته فرجام که دارالخلافه تهران ... مقر سلطنت کبری و دارالملک خلافت عظمی است ... من بنده که اعتضاد السلطنه على قلى بن فتح علی شاه قاجارم ...

چاپ: به کوشش علی اکبر دانا سرشت، سلسله انتشارات انجمن آثار ملی، تهران: 1352 ش

[فهرستواره منزوی 596/1 ]

تهران؛ ملک؛ شماره نسخه: 1471

آغاز: برابر؛ انجام: حفظ شهور و جداول این است

خط: نسخ؛ بی کا، تا: قرن 13؛ تملك: اعتضاد السلطنه در 1281؛ 175گ، 23 سطر، اندازه: 18/7×28/6 سم [ف: 2-126]

50- آثار بالزاک / تراجم / فارسی

āsār-e bālzāk

سرگذشت مصوری است از بالزاک و خاندان او .

تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 5469-عکس

بی کا، بی تا (فيلم ها - ف: 3-234]

51- آثار البديعة في اخبار المنيعة | گوناگون / فارسی

ātār-ul badī“a fi axbār-il manī‘a

سپهر، عبدالحسین، 1250 - 1312

sepehr, abd-ol-hoseyn (1834-1894)

اهداء به: شاید مظفرالدین شاه

تأليف: 1318ق

نویسنده از اصطلاحات علمی بعضی از فرق فلسفی سخن می گوید و نیز از برخی وقایع تاریخی اسلامی یاد می کند و سپس ترقی کشور ژاپن و بعضی از کشورهای اروپائی و اختراعات و اکتشافات روزگار خود را نام می برد.

مطالب کتاب او مانند کشکول شیخ بهائی مختلف و متنوع است البته با اغلاط

املائی بسیار.

آغاز: دیباچه آثار البديعه في أخبار المنيعه، بسمله، الحمدلله الذي انزل الكتاب المبين على النبي الأمين.

انجام: ششم زبری پوست هفتم سیاهی رنگ هشتم تشقق كعاب نهم درازی ذکر دهم کثرت طرب.

تهران؛ ملی؛ شماره نسخه: 559

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ؛ كا: عبدالحسین لسان السلطنه، تا: 1318، جا؛ تهران؛ 105گ، 13 سطر (15×19)، اندازه: 15×22سم [ف: 2-48]

52- آثار برگزیده / گوناگون / فارسی

āsār-e bargozīde

فرزاد عباس زاده، حسین، ق14 ق

farzad-e abbas-zade, hoseyn (20C)

مجموعه متنوعی است از موضوعات گوناگون اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و .... مؤلف، آنها را از روزنامه ها و مجلات گوناگون ایرانی و خارجی، از شانزدهم مهر سال 1304 تا 1316 شمسی گرد آوری نموده است. وی این مجموعه را در شانزده جزء تهیه کرده که فهرست مطالب هر جزء از آن، قبل از آغاز مطالب آمده، ظاهراً این جزوه ها به صورت مجله در اختیار دیگران قرار می گرفته تا همگان از آن بهره مند شوند زیرا در چند جای آن اخطار داده شده که چون تک نسخه است، در استفاده از آن کمال دقت را نموده و از امانت بردن آن خودداری نمایند.

آغاز: مقدمه: برای اینکه بعضی مطالب اخلاقی و فنی و اجتماعی و اقتصادی که از جراید داخله و خارجه در یک مجموعه، به رسم گنجینه، جمع و ذخیره شود که با قرائت قسمتهای متنوعه آن، دل هر خواننده محفوظ ...

انجام: بانوان، در موقع تلاقی با پرچم، فقط رو به سمتی که پرچم حرکت می کند، خواهند ایستاد و به این طریق ادای احترام خواهند نمود.

قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 14766

آغاز و انجام: برابر

خط شکسته نستعلیق ؛ کاتب = مؤلف، تا: مهر 1304؛ مجدول؛ 200 گ، مختلف السطر ( 17×22/5)، اندازه: 21×27سم [ف: 37-359 ]

53- آثار البلاد و اخبار العباد / جغرافیا / عربی

atar-ul bilad wa axbar-ul ibad

ص: 33

قزوینی، زکریا بن محمد، 605؟ - 682 ق

qazvīnī, zakaryžā ben mohammad (1208-1283)

تأليف: 674ق

کتاب آثار البلاد و اخبار العباد درباره هفت اقلیم عالم است با شرح مفصلی در ذكر قبایل و خصوصیات مردمان و بیان حال رجال و مشاهیر هر یک از بلاد هفت گانه. مؤلف در مقدمه یاد آور شده که آنچه را که نوشته نتیجه مشاهدات و تجربیات و مطالعاتی است که در طی سفرهای متعدد خویش به دست آورده است. قزوینی اقلیم های هفت گانه را زیر عنوان های جداگانه بررسی می کند و بلاد آن را به ترتیب حروف الفبا شرح می دهد. این بلاد، شامل نواحی، سرزمین ها، مناطق جغرافیایی، کشورهای استان ها، شهرها، شهرک ها، روستاها، جزایر، کوه ها، دژها، ساختمان ها و آثار تاریخی می گردد و در میان همه اینها بسیاری از جاها واقعی و تاریخی است و برخی داستانی یا افسانه ای، مانند «جزیره زنان» در چین. مؤلف در هنگام یاد کردن از هر مکان تاریخی، مطالب بسیاری درباره آن به میان می آورد: روایات جاهلی، داستان های محلی، احادیث نبوی، کاریزها، فرآورده های صنعتی و کشاورزی، پرندگان، رویدادها، عالمان، ادیبان، شاعران برخاسته از آن و شعرهای سروده درباره آن. قضاوت وی درباره مردمان مناطق بر اساس عواطف و احساسات شخصی است. در مجموع این کتاب حاوی اطلاعات جغرافیایی، ادبی، تاریخی و علمی فراوانی است و در آن گزارش هایی درباره شماری از شاعران ایرانی بزرگ و نام آور آمده است که از آن میان می توان اوحد الدین کرمانی، صدرالدین خجندی، رشیدالدین وطواط، انوری، فردوسی، حکیم عمر خیام، ناصر خسرو، نظامی گنجوی و خاقانی شروانی را نام برد.

آغاز: بسمله، العز لک و الجلال لكبريائك و العظمة لشائنک و الدوام لبقائک انجام: و السلام على محمد خاتم النبيين خير صحب و آل و على آله و أصحابه و اولاده و اتباعه و احبائه و البائه صلوة زاكيه متواليه

چاپ: وستنفلد آن را در گوتادر 1848- 1850م با پیشگفتار آلمانی؛ بیروت، دار صادر، مأخوذة عن الطبعة الأروبية، 1960م، 665ص

شرح و حواشی:

1- آثار البلاد و اخبار العباد (ترجمه) = بحر البلدان = تحفة العجايب؛ طایری هروی، علی (-928)

2- آثار البلاد و اخبار العباد (ترجمه) = سير البلاد، محمد مراد بن عبدالرحمان (-11)

3- آثار البلاد و اخبار العباد (ترجمه)؛ جهانگیر میرزا (1222-1269)

4- آثار البلاد و اخبار العباد (ترجمه) = عجایب الاقالیم؛ ناشناس

5- آثار البلاد (منتخب )؛ ناشناس

[ترجمه عربی فرهنگ جغرافیائی خاوری کراچوسکی ص 359؛ آینده 264/6

و 419؛ الذريعة، 7/1؛ فهرست کتابهای چاپی عربی، مشار، 1-2؛ فهرستواره

منزوی 161/1 -162؛ کشف الظنون 9/1؛ معجم المطبوعات العربية و المعربة،

[1508-1507/2 ].

1. تهران، سپهسالار؛ شماره نسخه: 1495

خط: نسخ و نستعلیق؛ كا: حسین بن عثمان بن حسين حافظ معلم، تا: سه شنبه 5 رمضان 803؛ مطابق چاپ اروپا، مصحح، نسخه در مدرسه شاهرخ هرات در 4 رمضان 1055 به پنجاه تومان خریده شده است؛ 202گ، 23 سطر، اندازه: 22×27سم [ف: 3-6]

تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 6422-عکس

نسخه اصل: همان نسخه بالا [فیلم ها - ف: 3-258]

2. تهران؛ ملک؛ شماره نسخه: 682

خط: نسخ؛ بی کا، تا: قرن 10؛ تملک: 976، در 1034 در دست عبدالسمیع بوده است؛ کاغذ: ترمه بخارایی، جلد: میشن سیاه، 306گ، 19 سطر، اندازه:

12/7×21/2سم [ف: 1-11]

3. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 1244 عکسی

آغاز: الاقليم الدول لزحل فجنوبية مما يلي الزنج و النوبة و شمالية الاقليم الثاني و أوله حيث يكون الظل نصف النهار اذا استوى الليل و النهار قدم واحد و نصف و عشر و سدس عشر قدم و آخره حيث يكون؛ انجام: الاقليم السابع للقمر حيث يكون النهار في الاستواء سبعة أقدام و نصفاً و آخره حيث يكون الظل نصف النهار ... حرف الصاد صقلاب أرض صقلاب في غربي الاقليم السادس و السابع ... ذکرت الفلاسفة انه من الجبال العلية و لهذا البيت أخبار عجيبة في كيفية بنائه و ترتيب أحجاره تمت الكتاب.

نسخه اصل: کتابخانه سلطان احمد ثالث منتقل شده به طوپقاپی سرای در استانبول ترکیه، ش 2844؛ فاقد خطبه و مقدمه های سه گانه مؤلف، از اقليم اول شروع می شود و در انجام نیز ناتمام است، همچنین با نسخه چاپی در حذف برخی مطالب و اضافات برخی کلمات تفاوت هایی دارد و گویا گزیده ای از کتاب باشد؛ خط: نسخ؛ كا: محمد بن حاجی علی مرعشی، تا: اواسط شعبان 992، جا: ولایت کرخی؛ در زمان فتح حصن لوری، گویا برای مراد پاشا کتابت کرده است، در اول نسخه مهر کروی مربوط به وقف نسخه به کتابخانه سلطان احمد ثالث دیده می شود؛ 128ص، 17 سطر [عکسی - ف: 3-544]

4. تهران، مینوی، مجتبی؛ شماره نسخه: 68

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 11؛ افتادگی: انجام؛ 289گ (نشریه: 6- 638)

5. تهران؛ ملی؛ شماره نسخه: 1318

آغاز و انجام: برابر

نام کتاب در فهرست «عجائب المخلوقات و ...» آمده است که با

ص: 34

توجه به آغاز نسخه تغییر یافت؛ خط: نسخ خوش؛ بی کا، تا: محتملاً قرن 12؛ 237 گ، 21 سطر ( 9×17/5)، اندازه: 17×26سم [ف: 9-303]

6. تهران؛ ملی؛ شماره نسخه: 738

آغاز: برابر؛ انجام: و السلام على محمد خاتم النبيين خير صحب و آل و على آله و أصحابه و اولاده و اتباعه و احبائه و البائه صلوة زاكيه متواليه

خط: نسخ؛ کا: شیخ موسی خوانساری، تا: 1288؛ 152گ، 26 سطر (13×24)، اندازه: 20/5 ×34سم [ف: 8-196)

54- آثار البلاد و اخبار العباد (ترجمه) = بحر البلدان = تحفة العجايب / جغرافيا / فارسی

ātār-ul bilād wa axbār-ul ‘ibād (t.) = bahr-ul buldān = tuhfat-ul ajayib

طایری هروی، علی، - 928 ق

tāyerī heravī, “alī (-1521)

وابسته به آثار البلاد و اخبار العباد؛ قزوینی، زکریا بن محمد (605-682)

ترجمه ای است آزاد و در پایان آن خاتمه ای است در بیان فرقه ناجیه. درباره شهرهای ایران بزرگ و کسانی است که از آنجاها برخاسته اند: ابهر، ابیورد، اردبیل ... الموت، ایلایستان، بابل ... خاوران، خراسان، هرات. «منزوی، احمد» آغاز 1: حمد بیحد صانعی را که عجائب وغریب عالم، آثار ارقام قدرت اوست و منتهای بی منتها

آغاز 2: حمد له ... اما بعد این مختصری است موسوم به تحفة العجایب محتوی بر تعریف عجایب و غرایب بلاد و جبال و صحاری و بحار (نسخه لنينگراد) چاپ: تهران: 1374 ش

[راهنمای کتاب 515: 16؛ فهرستواره منزوی 173/1 ]

تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 1428

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 10؛ افتادگی: آغاز و انجام کاغذ: سفید، جلد: تیماج مشکی ضربی و مقوایی زرکوب، 251گ، 14 سطر (18×18)، اندازه: 23×35سم [سنا - ف: 2-253]

تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 4114-ف

نسخه اصل: همان نسخه بالا [فيلم ها - ف: 3-16]

55- آثار البلاد و اخبار العباد (ترجمه) = سير البلاد جغرافيا / فارسی

āsār-ul bilād w-a axbār-ul ‘ibād (t.) = siyr-ul bilād

محمد مراد بن عبد الرحمان، ق 11 ق

mohammad morād e-bn-e ‘abd-or-rahmān (17C)

وابسته به آثار البلاد و اخبار العباد؛ قزوینی، زکریا بن محمد (605-682)

اهداء به: سید موسی خان پسر میر علی اصغر

ترجمه «آثار البلاد» است، و برابر آن در 7 «اقلیم» که به دستور معزالدوله موسوی به فارسی در آورده و بخش دوم آن را میان سال های 1037-1054ق ساخته است.

آغاز: حمد عالی اساس و سپاس بیرون از حد و قیاس مالک الملکی را در خور و سزاست که فتور و قصور را در ملک و ملكوتش راه نیست و هیچ سری از سر جبروت و لاهوتش آگاه نه.

چاپ: با تصحیح محمد شاهمرادی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران: 1373 ش، در دو جلد

[دنا 277/6 (4 نسخه) با عنوان «سير البلاد»؛ فهرستواره منزوی 225/1

؛ استوری 128/2 ؛ نسخه های منزوی 3968]

1. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 1188 عکسی و 1565 عکسی

آغاز: برابر؛ انجام: آن پوشید و مدتی در میان آن مردم بوده و آفریدگار عالم حقیقت مخلوقات را نیکو داند، تمت.

نسخه اصل: کتابخانه آکادمی علوم آذربایجان در باکو، ش: M226 (فهرست

کتابهای خطی شرقی در آکادمی علوم آذربایجان: 44/1 )؛ خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: 1097؛ مصحح؛ 755ص، 17 سطری [عکسی - ف: 3-449] و [عکسی - ف: 4-508]

2. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 3292

آغاز: برابر

دارای اقلیم اول و دوم؛ خط: نستعلیق زیبا؛ بی کا، بی تا؛ 87گ، 12 سطر، اندازه: 20/5×34 سم [ف: 9-75]

3. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 3293

دارای اقلیم پنجم و ششم و هفتم؛ خط: نستعلیق؛ بی کا، بی تاب 82گ، 12 سطر، اندازه: 20/5×34سم [ف: 9-76)

4. تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 1217ف

نسخه اصل: بادلیان 400، 45 Add؛ خط: نستعلیق؛ بی کا، بی تا؛ 561گ، 14 سطر [فیلم ها - ف: 1-125]

56- آثار البلاد و اخبار العباد (ترجمه) / جغرافيا / فارسی

atar-ul bilad wa axbar-ul ibad (t.)

جهانگیر میرزا، 1222؟ - 1269 ق

jahangir mirza (1807-1852)

وابسته به آثار البلاد و اخبار العباد؛ قزوینی، زکریا بن محمد (605-682)

به نام: ناصرالدین شاه قاجار

تأليف: 1268ق، محل تأليف: تویسرکان

آن را به نام شاه زمان خود به فارسی در آورده با افزوده هایی از خود او. مترجم «تاریخ نو» دارد و در این ترجمه از آن یاد کرده است. و می نویسد که در یکم ذیقعده سال 1267 است که به این

ص: 35

ترجمه می پردازم. او در سال 1268 هم بدان می پرداخته است.

آغاز: بسمله، الملك لله تعالی شانه قادریکه ابداع آسمان و زمین را بیک تائی خود از دایره عدم بر صفحه وجود کشید ... اما بعد بعرض میرساند بنده سراپا تقصیر امیرزاده جهانگیر که پس از هیجده سال که در قصبه توي سرکان از جار و جیران دور و از بين الاخوان چون غلام کنعان بحکم ملک منان مهجور آمد ... و همه روزگار خود را درین چاه غربت تاریک دید و از همه جهة صدای ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها را شنید و از آفریننده خود بعجز و زاری دریافت حضور حضرت شهریاری ... ناصرالدین شاه مسئلت نمود ... بوساطت مهدعلیا و ستر کبری ... بشرف زیارت پادشاه زمان ... رسید ... قفل از زبان گشوده و تكلم آغاز نهاد و معروض داشت که در نزد حقیر نسخه ایست مسما به آثار البلاد که احوال عجایب بلاد اقالیم سبعه را بزبان عربی نوشته اند ... اگر حکم پادشاهی صادر شود او را برای تحفه در گاه شاهی بحول و قوه الهی بزبان فارسی ترجمه سازم و بقدر وسع در انجام این مطلب بپردازم حضرت شهریار جهان اشاره بامضای این امر فرمود ... بنده مشغول ترجمه کتاب آثار البلاد گردید به امید که دوباره بفضل الله تعالی فیض حضور با اتمام فرمایش شهریاری میسور آید بفضله و کرمه ... هذا چنین گوید زکریا ابن محمد ابن محمود القزوینی که جمع نموده ام در این کتاب ...

انجام: ... قحط در میان ایشان پیدا شود زیرا که قوت ایشان از گوشت این ماهی است و علم بلاد تا بشهر پورا منتهی میشود و خدایتعالی داناست با حوال ما بعد پورا و دریاها که بعد از او چه باشد. الحمدلله رب العالمين ... تمام شد ترجمه کتاب آثار البلاد در يوم دوشنبه چهاردهم شعبان المعظم فيسنه 1269 كتبه محمد تقی ابن محمد کاظم الهمداني. (احتمالاً تاریخ فوق تاریخ اتمام ترجمه است)

چاپ: انتشارات امیر کبیر، تهران: 1372ش، افست از روی چاپ بیروت، دار صادر، 1380ق، 271ص

[دنا 13/1 (5 نسخه)؛ فهرستواره منزوی 1/161]

1. تهران؛ سلطنتی؛ شماره نسخه: 834

آغاز و انجام: برابر

نام کتاب بر اساس فهرستواره منزوی 161/1 کامل شد؛ خط: نسخ؛ كا: محمد تقی بن محمد کاظم، تا: 1269؛ افتادگی: انجام؛ قطع : وزیری، 371ص، قطع: وزیری، 26 سطر، اندازه: 19×30سم [ف: 5-568]

2. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 14302

آغاز و انجام: برابر

نام کتاب بر اساس فهرستواره منزوی 161/1 کامل شد؛ خط: نستعلیق؛ كا: احمد بن ابوالحسن الهمدانی، تا: 1344؛ مهر: «الحاجیه سلطان 1317»؛ مجدول گرهی؛ 415گ، 12 سطر، اندازه: 16/5 × 21/5 سم [ف: 38-426]

3. تهران، دانشگاه؛ شماره نسخه: 2439

آغاز: الاقليم الأول جنوب آن اقلیم ببلاد زنج و حبشه و ولایت نو به اتصال دارد؛ انجام: و دندانهای ایشان بدندان (یاجوج و ماجوج)

خط: نستعلیق؛ كا: حاجی یحیی میرزا، بی تا، افتادگی: انجام؛ 280گ، 16 سطر (11×15/5)، اندازه: 18×23سم [ف: 9-1114]

4. تهران: مطالعات فرهنگی؛ شماره نسخه: ف 60

بی کا، بی تا مینوی ف: 165]

57- آثار البلاد و اخبار العباد (ترجمه) = عجایب الاقاليم / جغرافيا / فارسی

ātār-ul bilād wa axbār-ul ‘ibād (t.) = 'ajāyib-ul aqālīm

وابسته به آثار البلاد و اخبار العباد؛ قزوینی، زکریا بن محمد (650-682)

اهداء به: غیاث الدین خواجه حبيب الله

تأليف: 908

در 2 «مقاله» و «خاتمه)

[فهرستواره منزوی 161/1 ]

تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 3484- ف

نسخه اصل: باكو ش m-؛ 220/ 1878 91بی کا، بی تا، ص 44

فهرست [فیلم ها - في: 2-151]

58- آثار البلاد (منتخب) / جغرافيا | عربی

ātār-ul bilad (mn.)

وابسته به آثار البلاد و اخبار العباد؛ قزوینی، زکریا بن محمد (650-682)

تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 9294/28

خط: نستعلیق؛ بی کا، بی تا؛ جلد: تیماج قهوه ای؛ 10گ (148پ۔ 158پ)، سطور مورب، اندازه: 9/5×20 سم [ف: 30-61)

59- آثار جعفری = فارس نامه / جغرافیا، تاریخ / فارسی

āsār-e ja farī = fārs-nāme

خورموجی، محمد جعفر بن محمد علی، 1225 - 1301 ق

xormojī, mohammad jaʼfar e-bn-e mohammad ‘alī (1810-1883)

اهداء به: ناصرالدین شاه

جغرافیای فارسی ایران و جهان

آغاز: پس از بسمله و حمد ... بعد چنین گوید ... محمد جعفر الحسینی خورموجی ... اکثر اوقات به مطالعه کتب فارسی از

ص: 36

تواریخ و سیر مواظبت می نمود ... و این مختصر به آثار جعفری مسمی نمود ذکر مزیت این کشور و احادیث مأثوره از حضرت خیر البشر ...

انجام: ذکر شمه ای از محاسن و اوصاف ... ناصرالدین شاه قاجار و سایه اقبال این خسرو بي همال ستوده افعال ... پاینده و مخلد دارد به محمد و آله الأمجاد ... تمت.

چاپ: تهران، 1276ق، چاپ سنگی، 393ص، کتابت میرزا آقا کمره ای؛ شیراز، بنیاد فارس شناسی، با مقدمه و تصحیح احمد شعبانی، 1380ش، 148ص

[دنا 14/1 (6 نسخه)؛ نسخه های منزوی 3929 و 3931 و 3986؛ مشار 13؛

الذريعة 7/1؛ استوری: 343/1 و 352؛ فارسنامه ناصری 280/1 و 97/2 و 155 و

207؛ ریحانة الادب 335/1 ]

1. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 752

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق؛ كا: محمد جعفر بن ابی الحسن حسینی، تا: 12 ذیحجه 1282؛ در ص 145- 165 سه بند است درباره مربع مشهور به اجل عدد؛ 6گ، 15-19 سطر (11×16)، اندازه: 18×23سم [سنا - ف: 2-52]

2. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 8909

خط: نستعلیق تحریری؛ کا: سید شکرالله بن میرزا محمد باقر طباطبائی بیدگلی کاشانی، تا: 16 جمادی الثانی 1294 [مختصر ف:10]

3. تهران، دانشگاه؛ شماره نسخه: 2782-فیلم

آغاز و انجام: برابر

نسخه اصل: مجلس ش 385 طباطبائی (29597)؛ بی کا، بی تا،

[فیلم ها - ف: 1-1 ]

4. شیراز؛ محلاتی، صدرالدین؛ شماره نسخه: 1

بی کا، بی تا [نشریه: 5-271]

5. تهران: مفتاح؛ شماره نسخه: 1097

خط: نستعلیق خوش؛ بی کا، بی تا؛ با سرلوح و حاشیه سازی در ص 1و 2؛ 35 ص، قطع: ربعی [نشریه: 7-97)

60- آثار حرفی / علوم غریبه / فارسی

asar-e harfi

امیران حسینی، علی بن علی، ق9ق

amīrān hoseynī, ‘alī-ye-bn-e 'alī (15C)

اهداء به: برای فرزند خود غضنفر الدين

تأليف: 883

در خواص حروف جوهری و عرضی و قواعد تكسير حروف، در 28 «فصل» و 1 «خاتمه». فصل ها: 1. حقیقت عدد در عرف حکما؛ 2. حقیقت حرف و اقسام آن؛ 3. حقیقت حرفی لفظی؛ 4. عدد حروف لفظی؛ 5. عدد معنی حرف است؛ ... 10. چیزی چند که وجود ایشان بدیهی است؛ ... 15. اعمال تكسير؛ ... 20. استخراج نام های فرشتگان؛ 21. استخراج اسم روحانیان؛ ... 25. تقسیم منازل بیست و هشت گانه قمر بر بروج دوازده گانه؛ ... 28. چند که دانستن آن اصل کلی است.

آغاز: حی قیومی که چنانچه حماد حقیقی جواهر موجودات که ظهور آثار مختصر ... در سال هشتصد و هشتاد و سه هجری این کمترین ... غیاث الدین علی بن امیران ..

[دائرة المعارف بزرگ اسلامی 1/1؛ فهرست مشترک نسخه های خطی

پاکستان، اسلام آباد 321/1 ]

1. تهران؛ دائرة المعارف؛ شماره نسخه: 1814/2 -عکسی

آغاز: برابر؛ انجام: اعداد اولی حروف 424 می شود

مباحث: از فصل 13 تا پایان فصل ها را به گونه خلاصه دارد؛ خط: نستعلیق تحریری ریز؛ بی کا، تا: 999 [عکسی - ف: 1-1]

2. تهران؛ دائرة المعارف؛ شماره نسخه: 198/6

آغاز موجود: ... بسمله، فصولات تکسیری در اظهار آثار حرفی تصنیف مولانا غیاث الدین بن على امران [چنین ]. فصل اول در اشارت به انجام: الفت یا مودت یا محبت یا دوستی یا اتصال یا امثال آن

دیباچه را ندارد، با فصل 21 پایان می یابد؛ خط: نسخ پخته؛ بی کا، تا: 1271-1280؛ افتادگی: آغاز و انجام؛ 18گ (145پ-162ر) [ف: 1-1]

61- آثار حسان در بدایع اشعار نسوان = تذکره زنان شاعر / ادبیات / فارسی

āsār-e hesān dar badāye'-e aš‘ār-e nesvān = tazkere-ye zanān-e šā'er

انصاری جابری، حسن بن علی، ق 12 ق

ansārī jāberī, hasan ebn-e ‘alī (18C)

تذکره زنان شاعر است که مؤلف از کتاب های گوناگون جمع آوری نموده است. مؤلف در این کتاب شرح حال زنان فارسی و عربی گوی را از صدر اسلام تا عصر خویش به طور خلاصه ذکر نموده و پس از هر شرح حال نمونه ای از اشعار آنها را به فارسی و عربی آورده است. مؤلف بخشی از این کتاب را در باب سوم یکی از مجلدات کتاب عشق خود درج نموده است. اسامی شاعرانی که نامشان در این کتاب آمده عبارتند از: حضرت صدیقه طاهر (علیها السّلام)، حضرت خدیجه (علیها السّلام)، حضرت آمنه، سیده نفیسه، شاه جهان ملک بھوپال، رباب، زیب النساء دختر شاه هند، عایشه بطحاویه، مهد علیا، سوده، عيشه سمرقندیه، فاقره، عظمت، عاتکه، لاله خاتون واليه کرمان قتيله، عفت بکاره نهالی، حجناء، قمرالسلطنه، متيم، مخفیه، طوطی هند، زهره، لیلی اخیلیه، سلامه، حیات، جهان، اميمه، مطربه، ام رعله، آغا کوچک، ریا، قمر، ام الحکیم، مهستی، مهستی دیگر، ولاده

ص: 37

اندلسيه، مهجه قرطبيه، قرة العين، سجاح، صنعت، فضل مهری، هند دختر خس، حاجیه گوهر خانم، خیزران، آغاباجی، خرنق، تصویر، تحفه، ماه لقا، رابع عدویه، نهانی، ام حکیم، جهان خاتون، اعرابیه، جهان آرا بیگم، رابعه شاميه، جمیله، کندیه، همدمی، بره، رشحه، طره، ام المظفر، محبوبه، قبيحه، نورجهان بیگم، ماریه، فخری، عبيده طنبیه، دلشاد خاتون، خنساء، حیاتی، عایشه دختر باعونی، حجابی، ثریا، آغادوست، آمنه یا اميمه، آغابیگم هروی، عجوزه، آرزو، زنی که عمر اشعارش را شنید، آغا بیگم خراسانی، خرقاء، خورشید، اعرابیه، ستاره بانو، شاریه، خدیجه دختر مأمون، گلچهره دختر بابر شاه، ليلى عامریه، عصمتی، تركن، بثينه دختر معتمد ملک اسپانیا، فناء النساء، عفيره، حجابی، دختر حسن بن سهل، ضعیفی، حمیده اندلسيه، حمیده اصفهانیه، حاجيه، ذلفاء، گلتدن دختر بابر شاه، سعدونه، والده شاه سلیمان کابلی، حسانه، نائله، زینب اندلسيه، دنانير، دختر عقیل، ام حکیم خارجيه، دهاء ریاء، امامه، ويكتوريا، عليه، عریب، عفت نسابه، مرزوعه، اعرابیتی، ام العلاء، میسون، ام الكرم، عدیه، متعه، نابغه، هندالاندلسيه، دنيا، اعتماد کنیز معتمد ملک اسپانیا، قره، غسانیه، غاية المنی، حمیده، مریم، بثينه، عيشه اندلسيه، خوله صحابیه، نزهون، قصيب البان، شلبيه، باکره، اسماء، عنان، دختران، همام بن مره، زنی که از حیص و بیص هجو نموده، بصبص، بنان، ليلى عامریه، بذل، مستوره، زائری، زبیده عباسیه، زبیده قاجاریه، زرقاء، زیبائی، زینب طثریه، زینب دختر عوام، زیور، سعدی، سلطان، سکن، سلمی، سلمى قراطیسی، سلمی یمانیه، شادن، شعانين، شهباز، شیما، صاحبه، صفيه قرشيه، صفيه باهليه، ضباعه، تاج الدوله، طرفه، طیبه قاجاریه، طيبه بصریه، عایشه دختر احمد، عایشه دختر عبدالله، عایشه عباسیه، عاتکه دختر شهده، عاتکه هاشمیه، عتابهف عصمت، عصمت بیگم، عصمتی، عفاف، عفت قاجاريه في عمره، عمره خثعميه، عوارء غانمه، فارعه، ام حکیم، لیلی خارجیه، لیلی أخیلیه.

آغاز: اگر چه نام مبارک حضرت صدیقه طاهره -علیها سلام الله - را جوز آنان نگاشتن کمال بی ادبی است چه نسبت خاکرا با عالم پاک اما چون

انجام: در کشلول نبشته كتب بعض النساء وهي كسرى على ایوان کسری، ولا تاسفن على ناسک xx ون مات ذو طرب فابکه / و نک من لقيت من العالمين xx فان الندامة في ترکه

[فهرست مجلس شورا 483/37 ؛ دایرة المعارف تشیع 556/2 ]

تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 13890

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق؛ كا: مؤلف، بی تا، 163گ، مختلف السطر، اندازه: 13×21سم [ف: 37-485)

62- آثار الحضرة الاحمدية / تراجم / فارسی

āsār-ol hazrat-el ahmadīyya

حسینی، احمد

hoseynī, ahmad

رساله کوتاهی است در حالات حضرت شاهچراغ احمد بن موسی برادر امام رضا (علیه السّلام) مدفون در شیراز و چگونگی شهادت و محل دفن ایشان. آغاز: طریقه حقه صراط المستقيم ولایت که سر شریعت ختميه است و آنرا فقر محمدی (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) مینامند.

انجام: هر کس که گشت پیرو آل کرام او xx خط خطاش کم شد و ثوب ثواب یافت / زائر بقبر احمد موسی چه خطبه خواند xx تاج عطيه آیت و ثوب ثواب یافت

تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 7906

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق؛ بی کا، بی تاب 12 گ، 10 سطر، اندازه: 13/5×21سم

[ف: 26-387]

63- آثار الرضا / تاریخ / فارسی

āsār-or rizā

صدر السادات، محمد رضا بن میرزا رفیع، - 1345 ق

sadr-os-sādāt, mohammad rezā ebn-e mīrzā rafi“ ( 1926)

در آن از شیراز و کازرون و از نیاکان او و از خود او گفتگو شده است. در آن آمده است «حاج میرزا محمد رضا حاج صدرالسادات مسمی به رضا مولف کتاب آثار رضا» (فصل 20 گویا از کتاب سوم). در فارس نامه (252/2 ) از نیاکان و پدر او

یاد شده است.

چاپ: چاپ سنگی 1327 ق شیراز (فهرست ملی فارس 47/1 و 81)؛ انتشارات کازرونیه، تهران: 1381 ش، 194ص مصور

تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 5730ف

بی کا، بی تا [فیلم ها - ف: 3-178]

- آثار رشت » مقامع الفضل

64- آثار زرتشتیان / فارسی

āsār-e zartoštīyān

مجموعه آثار زرتشتیان است، مطالب این مجموعه عبارتند از:

1- بهمن نامه؛ انوشیروان پور آن مرزبان (1پ -4ر)

2- مطالبی درباره زرتشت و آئین او (4ر -35پ)

3- کتاب علمای اسلام رساله یکم (36ر-40پ)

4- علمای اسلام به دیگر روش (40پ -45ر)

5- معنی زند و همین پشت (45پ -54ر)

ص: 38

6- چند خبر (54پ -60پ)

7- احکام جاماسب حکیم (61ر - 70پ)

8- شرح و ترجمه اوستا از روایت کامد بهره (71ر-83پ)

9- نامه ای که از کرمان به بهمن سورتیه رسیده است به نظم و نثر (84پ -88ر)

10- نامه ای از ترکاباد رسیده (88ر-91ر)

11- كتاب وصف (92ر-105ر)

12- مارنامه (105ر-106ر)

13- کیفیت قصه سلطان محمود غزنوی (106ر- 111ر)

14- در صفت ایزد تعلی (112ر-114پ)

15- حکایت شاه جمشید (115ر-117پ)

16- دستان مزدک شاه نوشیروان عادل (118ر-127پ)

17- داستان نشستن نوشیروان عادل (128ر-133پ)

18- داستان مرغو زن نوشیروان عادل (133پ -135ر)

19 - حکایت شاهزاده ایرانزمین با عمر خطاب (135پ -143پ)

20- ماده تاریخ نوشتن این نسخه (143ر-143پ)

21- خردنامه = مینوی خرد (144ر-147ر)

22- نوشته ای به خط سانسکریت (147پ -151ر)

23- پرستش زرتشت از اورمزد و پاسخ دادن آن (151پ)

آغاز: تو بشنو همین گفته از راه دین xx که نوشیروان نظم کرد اینچنین

24- معنی چند از اوستا و زند به نظم و نثر (152ر-154پ)

25- نیرنگ ها (154پ -164ر)

26- داستان (164پ-168پ)

27- رفتن زرتشت به درگاه یزدان (196ر -176پ)

28- حکایت (177ر-189 پ)

29- چند ابیات در معنی دین به ماز دینستان می گوید (190ر 191پ)، آغاز: تو بشنو معنی این دین به را xx بشو یک رنگ اندر دین به ما

30.اردای ویراف؛ نوشیروان مرزبان (192پ-199پ)

31- توحید باری تعالی (200ر-206پ)

32- نامه به سانسکریت با اندکی نظم و نثر فارسی (207ر 221پ)

33- پرسش و پاسخ (228ر-231پ)

34- گفتدر درباره نریمان هوشنگ (323ر - 233ر)

35- دونامه (233ر-237پ)

36- دین به آویز مازدیستان (238 ر-247پ)

37- حکایت شاه جمشید (248ر -251ر)

38- تاریخ ملوک (254ر -256ر)

39- احکام فصل سیوم درین قرن واحکام فصل چهارم از روز سیزدهم (257ر -257پ)

-(258ر -260پ) سفید مانده.

40- نامه از اسفندیار رستم (261ر -262پ)

41۔ مکتوب سهرابجی جمشید جی (263ر -267ر)

[فهرست مجلس شورا 403/37 -408]

تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 13842

خط: نستعلیق؛ كا: فریدون بن مرزبان و رستم بن دستور نوشیروان بن مرزبان دستور، تا: 9 آذر 916 یزدجردی برابر با 1036 هجری؛ 267گ، 18 سطر، اندازه: 18×23سم [ف: 37-403]

65- آثار زرتشتیان (1) / فارسی

āsār-e zartoštīyān

مطالب و رسائل موجود در این مجموعه عبارتند از:

1- داستان فریدون و گرشاسب و زراتشت (17ر-17پ)

2- روایت بهمن پونجیه و شاپور بروجی و کامه بهره و نریمان هوشنگ (17ر-18ر)

3- از صد در، نظم در چهل و نهم (18ر -18پ)

4- پیتی (توبه نامه) (18پ -20ر)

5- روایت کامه بهره و کاوس کامان در مور سرگین (20ر - 21پ)

6- در 68 و 61 و 68 از صد در منظومه (21پ -23ر)

7- روایت شاپور بروجی اندر دین مهر (23ر-25ر)

8- سوگندنامه (25ر -28پ)

9- دستورات زرتشت به نقل از روایت بهمن و نریمان هوشنگ و کاوس و ... (28ر -31ر)

10- نیرنگها (31ر -45ر)

11- واج خواب کردن (45ر -46ر)

12- تتمه گرشاسب نامه (46ر -71پ)

13- دخمه ساختن (71پ -98ر)

14- منتخباتی از ارادی ویراف تصنيف (98ر -179پ)

15- آفرین نامه زرتشت (179پ-271ر)

16- دعای بهرام ورجاوند پادشاه دین ما زدیسنان و چند دعا و نیایش دیگر (217ر -221ر)

17- نکاح نامه زرتشتیان (221ر -233ر)

18۔ منتخباتی از کتاب صد در بندهش نظم و نثر و صد در پشوتن داجی از تصنیف بهزاد بن رستم (233پ - 272پ)

[مجلس شورا 277/37 -279]

تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 13742

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: 1190ق (54ر)؛ 255گ، 21 سطر، اندازه: 19×26سم [ف: 37-277]

66- آثار زرتشتیان (2) / کلام و اعتقادات / فارسی

āsār-e zartoštīyān

مطالب و رسائل موجود در این مجموعه عبارتند از:

ص: 39

1- خشنو من (273ر -295ر) متعلق به نیانش هایی که در روزهایی که در روزهای ماه باید به جا آورده شود به فارسی و سانسکریت در آخر آن آمده: (تمام شد این خشنومین میز گوسفند از نوشته دستور اردشیر ولایتی)

2- بر شنوم و شرح آن (295پ -313ر)

3- پرسش زرتشت (313ر -316ر)

4- پرسش و پاسخ (316پ -318ر)

5- تصویر خانه دریمهر و شرح چگونگی بنای آن (318پ۔ 319ر)

6- پرسش و پاسخ (319پ - 321ر)

7- دستور نوشیروان از روایت بهمن پونجیه (321ر-323ر)

8. چند روایت از بهمن پونجیه و کامدین شاپور (322ر-323ر)

9- پرسش و پاسخ (323پ-325ر)

10- از کتاب صد در بندهش (325ر - 330ر)

11- کرسی زرتشت پیغمبر و حقیت های او (330ر - 331پ) در آن از کتاب صد در بند هش نقل شده است

12- از کتاب جاماسب دستور برزوی قیامدین (332ر - 332پ)

13- روایت کامد بهره (333ر)

14- صد در بندهش (333ر-336ر)

15- روایت بهمن پونجيه (336ر-343ر)

16- خردنامه = مینوی خرد (343ر - 346ر)؛ مرزبان

17- دساتانی در مورد جمشید و اسکندر (346ر-346پ)

18- داستان پرسش های دینی (346پ -349پ)

19- روایت برزوجی و روایت شاپور بدوجی و نریمان هوسنگ (350ر - 352پ) 20- کتاب علمای اسلام رساله یکم (353ر - 364ر)

21- شرح و ترجمه اوستا (364ر - 379ر)

22- پیشگوئیها (379ر -381ر)، پیشگویی هایی است در مورد حوادثی که بعد اتفاق خواهد افتاد

23- جاماسب نامه، جاماسب فرزند لهراسب (381ر-395)

24. پرسید و شتاسب شاه از حکیم جاماسب (396ر -398)

25- پرسید کجسته آبالش (399ر - 401پ)

26- فرخ نامه که يونان دستور به نوشیروان نوشته بود (401پ۔ 405پ)

27- داستان مرغو زن انوشیروان عادل (405ر-407پ)

28- قصه دستور پیدا شده (407پ-411پ)

29- حکایت شاهزاده ایران زمین با عمر خطاب (411پ۔ 418پ)

30- نامه ای که از کرمان به هدین بهمن سورتیه آورده است (419ر -419پ) 31- رقعه نامه (419پ -423پ)

32- کتاب ترکاباد (423-424ر)

33- دستور رستم نوشیروان (424ر -425پ)

34- اختیارات ایام (426ر -428پ)

35۔ مارنامه یعنی هر روزی که مار بیند و تأثیر آن (429ر - 430ر)

36- قصه سلطان محمود غزنوی (430ر - 432پ)

37- وصیت کرد دستور نوشیروان فرزند خود را (433پ۔ 4752ر)، حکایت های منظوم است در افسانه و پند و اندرز

38- پرسشهای زرتشت از اورمزد (472پ -475ر)

39- نامه ای از مهرداد و پرسش های او با جوابشان (480ر -483ر)

41- سخنان نریمان هوسنگ در سال اول به يزد آمده و فارسی نمی دانست (483ر -484ر)

42- کتاب فریدون (484ر -487ر)

43- دستوراتی به زرتشتیان در مورد دین زرتشت (487پ -488)

44- اسامی کشورهای هفت اقلیم، حدود نیاز بقول حکیم افلاطون، حدود نیاز از کتاب دیگر (488ر -489پ)

45- تاریخ ملوک ایران (489پ-492ر)

46- معنی رپنت پشیمانی (492 پ -497پ)

47۔ مکتوبی که در سال 1019 یزدجردی از ایران به دست کاتب رسیده است (498ر -505پ) در آن سؤال و جواب هایی است در مورد اوستا و بخش های آن که نام بخش های اوستا ذکر شده است

48- حکایت رفتن هارون الرشید برای زیات دخمه انوشیروان (506ر-509پ)

49- انوشیروان نامه (509پ -511پ)، منظومه ای در مورد سرگذشت انوشیروان

50- روایت برز و قيام الدین (511پ -514پ)، متنی به فارسی و سانسکریت 51- معنی و زند خشنودثر (515ر -515پ)

52- دو نامه که دستوران کرمان زمین به دستوران و موبدان هندوستان از وجر دین نوشته اند (515پ -522پ)

53- کتاب صد در بندهش؛ فیروز بن کاووس (522پ -553پ)

[مجلس شورا 271/37 -277]

تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 13741

نسخه حاضر که جلد دوم این مجموعه است از برگ 273 تا 553 و شماره بعدی که جلد اول است از برگ 17 تا 272را شامل است و 17 برگ افتادگی دارد؛ خط: نستعلیق، كا: فردون بن مرزبان، تا: 11 بهمن ماه الهی 996 یزدجرد بن شهریار سنه 1036هجری؛ 553گ، 23-21 سطر، اندازه: 19×26سم [ف: 37-271]

67- آثار سیاسی و تاریخی ابراهیم زنجانی / تاریخ / فارسی

āsār-e sīyāsī va tārīx7-ye ebrāhīm-e zanjānī

شیخ ابراهیم زنجانی، ق 14 ق

šeyx ebrāhīm-e zanjānī (20C)

ص: 40

تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 16881

بی کا، بی تا [د.ث. مجلس ]

68- آثار الشباب / شعر / فارسی

āsār-oš šabāb

غزالی مشهدی، 936 - 980؟ ق

qazall-ye mashadi (1526-1572)

اهدائی به: جلال الدين محمد اکبر شاه

شامل دو دیباچه منثور و منظوم، قصاید، غزلیات، ساقی نامه، ترکیب بند، مقطعات، رباعیات است. به طوری که شاعر در مقدمه منثور آورده است، وی آثار منظوم خود را که در دوران زندگی به تدریج سروده بوده جمع آوری و به ترتیب حروف تهجی تنظیم و «آثار شباب» نامیده و به رسم کتابخانه ابوالمظفر پادشاه جلال الدین محمد اکبر تقدیم کرده است در سال 966 ق.

آغاز: بسم الله الرحمن الرحيم xx هست شهاب از پی دیو رجيم / گم شدگان را شب تاریک جهل xx لمعه او شمع ره مستقیم

چاپ: با تصحیح حسین قربانپور آرانی، مؤسسه علمی و فرهنگی، تهران: 1388ش

[فهرستواره منزوی 10/89 ]

تهران؛ سلطنتی؛ شماره نسخه: 445

آغاز: برابر؛ انجام: گر بی درمم مگو که این قلاشی است xx ور بی سر و پا مگو که این او باشی است / ذرات جهان در نظر همت من xx میدان بيقين که کمتر از خشخاشیست

خط: نستعلیق متوسط؛ بی کا، بی تا؛ مهر: ناصرالدین شاه قاجار 1274؛ 549ص، قطع: وزیری، 15 سطر، اندازه: 13/6×23/9 سم [ف: 4-821]

69- آثار صوفیه هند / عرفان و تصوف / فارسی

āsār-e sūfīye-ye hend

مجموعه هفده رساله از آثار صوفيه هند

تهران؛ سعید نفیسی؛ شماره نسخه: 72

بی کا، بی تا [نشریه: 7-689]

70- آثار الظاهرة في الجو اطبیعیات / عربی

atar-uz zahira fi-1 jaww

گزارشی از آن داده نشده است.

آغاز: بسمله، اعلم ان الحكماء اختلفوا في الاثار الظاهره

انجام: ضوء الشمس دون الشكل فنری قوس قزح و الله اعلم

مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: ض13708

خط: نسخ؛ كا: احمد، بی تا؛ 18 سطر (5×11)، اندازه: 10×16سم [الفبائی: 9]

71- آثار عبداللهی / تاریخ ایران / فارسی

āsār-e abdollāhī

قزوینی، عبدالله بن کامران بیک، ق13 ق

qazvīnī, 'abd-ol-lāh e-bn-e kāmrān beyk (19C)

اهداء به: برای امین الملک و به نام ناصر الدین شاه (1264 -1313ق)

تأليف: قرن 13

روزنامه جنگ انگلیس و ایران است که عبدالله قزوینی پسر کامران بیک قراناج می گوید در این کتاب سه مطلب را به رشته تحریر می کشم: 1. زندگی ناپلئون اول امپراطور فرانسه؛ 2. جنگ انگلیسی ها با ایرانیان در بوشهر؛ 3. جنگ انگلیسی ها با افغانان.

آغاز: بسمله، الحمد لله خلق اللوح و القلم و علم الانسان مالم يعلم ...

انجام: مذهب اهالی مملکت افغانستان اکثر و اغلب حنفی مذهب و قلیلی شیعه از مذاهب مختلفة هنود و غیره در آن ملک نیز موجود.

تهران؛ ملی؛ شماره نسخه: 1245

آغاز و انجام: برابر

خط: شکسته نستعلیق؛ بی کا، تا: 10 ذیقعده 1284؛ اهدائی امین الملک؛ 16گ، 15 سطر (6/5×13/5)، اندازه: 18811 سم [ف: 3 -298 ]

تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 4238/3 -ف و 4966/3 -ف

نسخه اصل: همان نسخه بالا [فیلم ها - ف: 3-35]

72- آثار علوی = کاینات جو /طبیعیات / فارسی

āsār-e ‘olvī = kāyenāt-e javv

ابو حاتم اسفزاری، مظفر بن اسماعیل، - 515؟ ق

abūhātam-e esfazārī, mozaffar e-bn-e esmāʻīl (-1121)

اهداء به: نظام الدین فخرالملک ابوالفتح مظفر بن قوام الدين در 3 مقاله. مقاله یکم: اندر حادثه ها در 13 فصل یا باب: 1. اندر باران و کیفیت قطرات، 2. اندر برف و چگونگی او، 3. اندر ژاله و هیأت او، 4. اندر شبنم، 5. اندر رعد و برق، 6- اندر باد، 7. اندر حریق، ... 10. اندر نیازک، ... 12. اندر هاله، 13. اندر صاعقه؛ مقاله دوم: در حادثه هایی که در روی زمین است، در 7 فصل؛ مقاله سوم: در حادثه هایی که در زیر زمین است، در 7 فصل. مؤلف در بستن رصدخانه ملکشاهی با خیام نیشابوری شرکت داشته است.

آغاز 1: سپاس آن خدای را که آسمانها و زمینها بیافرید به کمال قدرت خویش ... حکیمان چنین گفته اند که موجوداتی ...

ص: 41

آغاز 2: حکماء چنین گفته اند که موجودات عالم از دو گونه است یکی استحالتی ...

انجام: از آن سبب به آتش نسوزد و برطوبت زنگار شود.

چاپ: به تصحیح محمد تقی مدرس رضوی، تهران، 1319ش، سربی، 52ص [معجم المؤلفين 298/12 ؛ مشار فارسی 38/1؛ فهرست نسخه های فارسی 392؛ فهرستواره منزوی 3773/5 ]

1. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 6492/7

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: دوشنبه غره محرم 845؛ مصحح؛ 8گ (137ر145ر)، اندازه: 18×23/5سم [ف: 20-72]

2. تهران، دانشگاه؛ شماره نسخه: 2452/2

دیباچه ای دارد که در چاپ 1320 تهران نیامده و کامل است؛ بی کا، تا: 14 شعبان 964، جا: مشهد، مدرسه یوسفیه؟ 20ص (97 -116)، 25 سطر (14×19)، اندازه: 25x18سم [ف: 9-1183]

3. تهران، سپهسالار؛ شماره نسخه: 2911/17

آغاز: برابر 2؛ انجام: برابر

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: 1092، جا: شهر اجمیر هند؛ 4ص (70 -73)، 11 سطر، اندازه: 21×32/5سم [ف: 3-7]

4. تهران: مهدوی، شماره نسخه: 281/12

گویا از اسفزاری، در سیزده باب؛ خط: نستعلیق ؛ بی کا، تا: شنبه 22

ربیع الاول 1108، جا: کرمان [نشریه: 2-105]

5. تهران؛ دائرة المعارف، شماره نسخه: 152/1

آغاز: برابر 1، انجام: پس از این حادثه مدتی بزیست. و الله اعلم تنها مقاله یکم؛ خط: نستعلیق تحریری پخته؛ بی کا، تا: 1174؛ 4گ (1پ -4پ) [ف: 1-1]

6. تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 7387/32

آغاز: بسمله و حمد له... و بعد یکی از علمهای نیکو و استنباطهای عجیب که قدماء کرده اند و کسی که در باید آسوده خاطر گردد علمی است که آن را آثار علوی خوانند ... پس تالیفی باشد به اسم فلان، آغاز کتاب: حکیمان چنین گفته اند که موجودات از دو گوهر است؛ انجام: و بعضی مانده است و الله اعلم بی کا، تا: قرن 12، 5گ (73-78)، قطع: رحلی، ابعاد متن: 13×23، اندازه: 21×31سم [ف: 16-531]

7. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 5697/11

آغاز: برابر 1؛ انجام: برابر

خط: نستعلیق؛ كا: ملا محمد شهير به ملا آقا جان مازندرانی، تا: 1268؛ 7گ (55پ-61ر)، اندازه: 21/5 ×17 سم [ف: 15-100]

8. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 11294/2

آغاز: برابر 2؛ انجام: برابر

خط: نسخ و نستعلیق؛ كا: عبد الرحیم خراسانی، تا: 16 شوال 1348، جا: تهران، مدرسه سپهسالار، به دستور مرحوم آیت الله ضیاء الدین ابن یوسف

شیرازی؛ 8گ (2-9)، 19 سطر، اندازه: 10×16سم [ف: 28-443]

9. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 6495/4

آغاز: فرض کنی مانند آینه و تقدیر کنی که شعاع بصر بدان آینه پیوست و از این خط شعاع عمودی توهم کنی ...

خط: نستعلیق؛ كا: اصلان بن اسماعیل قلی افشار، بی تا، افتادگی:

آغاز؛ 17گ (43ر -60ر)، اندازه: 11×19سم [ف: 20-75]

10. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 15367/21

آغاز: سپاس و ستایش مر خدای را که آسمانها و زمینها بیافرید بکمال قدرت خود و مر آن را آراسته گردانید شگفتیها؛ انجام: اختلاف الوان راجات بسبب اختلاف آن خاکها بود

خط: نستعلیق شکسته؛ كا: محمد طاهر بن حسن (بابا حسن بیک) آراسنجی قزوینی، بی تا؛ افتادگی: انجام؛ 6گ (258ر -263پ)، مختلف السطر، اندازه: 15/2 × 27/5سم [ف: 43-54]

11. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 5980

آغاز: برابر 2؛ انجام: برابر

خط: نستعليق؛ بی کا، بی تا، مجدول به تحریر و طلا به شش جدول؛ واقف: نائینی؛ 3گ، اندازه: 26×43سم [ف: 4-218]

73- آثار علوی / طبیعیات / فارسی

āsār-e ‘olvī

مسعودی غزنوی، محمد بن مسعود، ق6 ق

mas ūdī qaznavī, mohammad ebn-e masóūd (120)

شامل 1 «مقدمه» و 4 «فصل» و 12 «باب» که به بررسی ابر و باد و چگونگی پدید آمدن باران می پردازد. خلاصه مطالب عبارت است از: مقدمه، فصل 1. در انقسام اجسام به بسایط و مرکبات، 2. طبقات زمین و هوا، 3. استحالت اجسام، 4. کیفیت تولد بخارات. سپس باب 1. پدید آمدن ابر، 2. در سبب پدید آمدن رعد و برق، 3. در معرفت حدوث باران، 3. در معرفت حدوت برف، 5. پدید آمدن يخچه، 6. سبب پدید آمدن نزم (شبنم)، 7. در سبب پدید آمدن قوس و قزح، 8. سبب پدید آمدن خرمن ماه (هاله)، 9. سبب صواعق و كواكب منقصه، 10. پدید آمدن بادها، 11. سبب پدید آمدن زلزله، 12. سبب پدید آمدن چشمه های آب، 13. سبب پدید آمدن معدنیات.

آغاز: بسمله منت خدایرا که آفریننده عقول و ارواح است و هست کننده اجسام و اشباح است وجود موجودات به فیض جود اوست

انجام: و از احوال معدنیات بدین قید اختصار افتاد تا دراز نشود رساله را به این باب ختم کردیم. تمت الرسالة بحمدالله و حسن توفيقه

چاپ: به کوشش محمد تقی دانش پژوه، انتشارات فرهنگ ایران زمین، 1337ش

[نسخه های فارسی منزوی 393/1 ؛ الذريعة 8/1؛ فهرستواره کتاب های فارسی 3774/5 ؛ فهرست فارسی مشار 2558/2 ]

ص: 42

1. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 10586

خط: نسخ؛ كا: محمود بن بختیار اتابکی، تا: قرن 7؛ 46گ، 13 سطر، اندازه:12×15/5 سم [ف: 27-60]

2. مشهد؛ مرتضوی؛ شماره نسخه: بدون شماره

آغاز: برابر

کا: صدرالدین محمد بن محمد صادق حسینی، تا: عید رمضان 1080 [ف مخ: 38]

قم: مرکز احیاء؛ شماره نسخه: 2609/3

نسخه اصل: همان نسخه بالا [عکسی - ف: 7-195)

3. یزد؛ کاظمینی؛ شماره نسخه: 472/2

خط: نستعلیق؛ كا: صالح، تا: قرن 11؛ مصحح؛ 42گ (11پ۔ 52پ)، اندازه: 11×17/5 سم [ف: 2-160]

تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 819-ف

نسخه اصل: همان نسخه بالا [فيلم ها - ف: 1-1 و 541]

4. قم؛ گلپایگانی؛ شماره نسخه: 6238/9 - 31/118

آغاز: بسمله رساله حکمت در آثار علوی بدانند که سبب کون آتش حرکت فلکست و آن آتش که زیر فلک قمر است او را اثير خوانند؛ انجام: فلک می گردد افروخته شده تا آن وقت که فرو می رودد تمام شد آنچه در آثار علوی یادبود والله اعلم بالصواب

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: 1266؛ صفحات مجدول؛ 3گ، 16 سطر، اندازه: 15×22سم [ف: 1-7]

5. قم؛ گلپایگانی؛ شماره نسخه: 1069/6 - 6/159

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: صفر 1267؛ پس از اتمام چند بیت فارسی است در معما به اسامی غیاث، شرف الدين و ... و فایده ای درباره ربع مسکون؛ 28گ، 14 سطر، اندازه: 10/5 × 17/5 سم [ف: 1-6 ]

6. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 11358/2

آغاز و انجام: برابر

مباحث: مقدمه و 13 باب؛ خط: نسخ؛ کا: محمد بن ملا عبدالعظیم بیدگلی، تا: قرن 13؛ اندازه: 21817سم [ف: 11-337]

7. تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 819-ف

خط: نسخ؛ بی کا، بی تا؛ 55گ، 24 سطر [فیلم ها - ف: 1-1]

8. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 9850

شامل مقدمه و 12 باب و خاتمه؛ بی کا، بی تا؛ افتادگی: آغاز و انجام؛ قطع: جيبي آمیراث شهاب: سلاش 3-4-21]

74- آثار علوی = کاینات جو ا طبیعیات / فارسی

āsār-e ‘olvī = kāyenāt-e javv

شیروانی، محمد بن حسن، 1033 - 1098 ق

šīrvānī, mohammad e-bn-e hasan (1623-1686)

اهداء به: شاه عباس صفوی (1033-1077ق)

تأليف: قرن 11

در 1 «مقدمه» و 3 «باب» و 1 «تذنيب»: مقدمه در دو مطلب»:

طبقات هوا و خاک، تغییر عناصر یکی به دیگری؛ باب 1. در سبب پدید آمدن ابر و باد و باران، 2. (در نسخه مجلس نیست)، 3. سبب زلزله و پیدا شدن چشمه ها ... در پایان این باب کوشیده اخبار گاو و ماهی و علت زلزله و قوس و قزح را تاویل کند. شاید نام رساله «آثار علوی» یا «کائنات جو» باشد اما نام «کائنات جو» با نوشته دیباچه انسب است. در دیباچه گوید: «اما بعد راقم حروف آمنه الله من الحوادث و الصروف را نکته ای چند غریب در کائنات جو که اسباب حدوث آن از نظر بینندگان پوشیده و پنهان می باشد بخاطر فاتر رسیده بود و گاهگاهی خار خار این معنی در شاخسار ضمیر شکسته گل می کرد که آن بنات افکار را لباس عبارت در بر کرده بنظر ارباب تمیز جلوه دهد نا سازگاری روزگار و حوادث ليل ونهار از عزیمت لایق عایق می شد و گویی اشغال گوناگون شاخ و برگ نهال این ارادت می سوخت و سوزن آلام دهر ذوفنون دامن همت را بر بساط تقاعد می دوخت آخر الأمر بیاوری توفیق الهی ... غنچه امل شکفته و در این نکته سفته آمد».

از ابوعلی سینا و شیخ اشراق به تکرار یاد کرده. در مطلب اول از مقدمه، از «رساله بعضی از فضلا که در این باب نوشته» یاد و اعتراض او را بر خواجه مظفر اسفزاری نقل و رد کرده. در باب دوم از شیخ ابوالفضل هندی و سخن او «در تاریخی که بنام فرمان فرمای ممالک هندوستان جلال الدین اکبر گورکانی» نوشته، یاد کرده است. صاحب ریاض و اردبیلی رساله کائنات جو را در شمار مؤلفات شیروانی یاد کرده اند.

آغاز: حمدی از قطرات باران فزون و سپاسی از حیز قیاس بیرون سزاوار بارگاه پادشاهیست که از تربیت سحاب مرحمتش کشت آمال زارعان مزارع ایمان چهره شادابی افروخته ... چنان مناسب نمود که این نامه بنام سامی نامی و القاب همایون گرامی پادشاهی ... مزین و موشح گردد ... بباید دانست که طبقات زمین بقولی چهار است ...

انجام: و بحمدالله امسال باقبال بیزوال پادشاهی سایه مرحمت الهی مورد ناپیداست نا متناهی برازنده او رنگ شاهی فرازنده مرتبه تاجداری و صاحب کلاهی ... و تا کتان و مهتاب را عداوت استوارست كتان عمر اعادی ... از گزند مهتاب مهتابش چون جامه شکیبایی مهجوران رخنه رخنه ..... باد سخن را بر همین ختم کردیم

[منزوی 393؛ الذريعة 228/17 «رسالة في كائنات الجو»؛ ریحانة الادب 376/5

؛ فوائد الرضوية 167؛ روضات الجنات 643؛ هدية الاحباب 252؛ تذکره نصر آبادی 157؛ فهرستواره منزوی 3774/5 ]

1. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 6324/31

آغاز: برابر؛ انجام: از سالها پدیگر خوشتر می گذرد و سخن را بر اینجا ختم کردیم و مع الفراغ من تسویده يوم الثلثاء خمس و عشرین شهر جمادى الأولى سنه 1098 في دار السلطنه اصفهان في

ص: 43

مدرسه قرچغای بیک؛

بی کا، تا: سه شنبه 25 جمادی الاول 1098، جا: اصفهان، مدرسه قرچغای بیک؛ 6ص (204-210)؛ قطع: رحلی، اندازه: 18×29سم [ف: 19-334]

2. یزد؛ علومی، شیخ علی؛ شماره نسخه: 53/5

خط: نسخ؛ بی کا، تا: قرن 11؛ قطع: ربعی [نشریه: 4-444]

3. شیراز؛ علامه طباطبائی؛ شماره نسخه: 63/3

خط: نسخ؛ بی کا، تا: قرن 12 [نسخه پژوهی: 3-73]

4. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 1937/1

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 14 یا اواخر قرن 13؛ 11ص (85 -95)، قطع: رقعی، 12 سطر، اندازه: 20x13سم [ف: 5-437]

5. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 621/3

آغاز: برابر

در فهرست ناشناس آمده؛ خط: نستعلیق؛ بی کا، بی تا؛ مجدول، قطع: رحلی، اندازه: 19×31سم [ف: 2-374]

6. قم؛ فیضیه؛ شماره نسخه: 1665/22

در فهرست ناشناس؛ خط: نسخ؛ بی کا، بی تا، 21 سطر، اندازه: 12×19 سم [ف: 3-113]

7. تهران، دانشگاه؛ شماره نسخه: 2489/11 -ف

نسخه اصل: کتابخانه علومی ش 613؛ بی کا، بی تا [فیلم ها - ف: 1 -702 ]

8. تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 7191/11

خط: نسخ؛ بی کا، بی تا 14 سطر (7×13)، اندازه: 12×19سم [ف:16-480 ]

9. تهران، دانشگاه؛ شماره نسخه: 7008/21

خط: نسخ؛ بی کا، بی تا؛ 30گ (69پ -99ر)، قطع: ربعی، 15 سطر

(8×14)، اندازه: 12×29سم [ف: 16-427]

10. تهران: دانشگاه؛ شماره نسخه: 6142/2 -ف

بی کا، بی تا [فیلم ها - ف: 3-202]

75- آثار علوی / طبیعیات / فارسی

āsār-e olvī

حسینی خاتون آبادی، محمد باقر بن اسماعیل، 1070 - 1127 ق

hoseynī xātūn-ābādī, mohammad bāqer ebn-e esmāʻīl (1659-1715)

اهداء به: شاه سلطان حسین صفوی

رساله ای در 5 «فصل»، در گزارش اجسامی است که ما بین زمین و آسمان خلق شده اند و کیفیت ظهور بادها و ابرها و نزول باران ها و حدوث رعد و برق و احوال آنها با استفاده از آیات و روایات و اقوال حكما.

آغاز: بسمله، لطايف حمد ثنای از آلایش پاک و تخايف سپاس فزون از حوصله وهم و ادراک حریم

انجام: چنانکه در محل خود بیان شده و الله يعلم حقایق و الحمد الله العالمين

[الذريعة 228/17 ؛ نسخه های فارسی 392/1 و 393؛ فهرستواره منزوی

3774/5 ]

1. تهران؛ سپهسالار؛ شماره نسخه: 1844/3

كا: محمد علی طباخی، تا: نوروز 1130؛ واقف: سپهسالار، تاریخ وقف: 1297؛ تملك: علیقلی میرزا 1270؛ 22گ (14پ-35ر)، 15 سطر، اندازه: 10/5 × 15/5 سم [ف: 3-7]

2. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 29562

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق جلی ممتاز؛ بی کا، تا: 1137؛ این رساله به نسخه 16331 ضمیمه شده است؛ 25 سطر (7/5×19/8 )، اندازه: 10×21سم (رایانه)

76- آثار علوی / طبیعیات / عربی و فارسی

āsār-e 'olvī

رساله ای دارای 1 «تمهید» و 2 «مقدمه» و 4 «اصل» و «خاتمه» است: مقدمه 1. در جسم، 2. انقلاب عناصر، اصل 1 بخار، 2. دخان (دود)، 3. ریح، 4. قوس و قزح و هاله؛ تذنيب در اسباب زلزله؛ تتمه در ضرر زلزله. شعر فارسی نیز در ضمن متن عربی گنجانده است.

آغاز: بسمله. الحمد لوليه ... اما بعد فهذه رسالة مرتبة على تمهید و اصول اربعة و خاتمة، مشتمل على مقدمتين ...

انجام: انه على كل شيء قدير. و منه المبدء و اليه المصير

[فهرست سپهسالار 8/3؛ فهرستواره منزوی 3775/5 ]

تهران؛ سپهسالار؛ شماره نسخه: 7426/2

آغاز و انجام: برابر

بی کا، بی تا؛ 4گ (71ر-74پ)، 21 سطر، اندازه: 10×15/5 سم [ف: 3-8]

77- آثار علوی طبیعیات / فارسی

āsār-e ‘olvī

گویا ترجمه بخشی است از کتابی به عربی که به درخواست فرزند اعز امیر رضی الدین احمد مازندرانی انجام گرفته و مشتمل بر یک مقدمه و چند فصل کوتاه می باشد. این رساله جز رساله شماره 6525 فهرست کتابخانه آية الله مرعشی می باشد.

آغاز: بعد حمد الله و ثنائه ... التماس فرمود فرزند اعز ارجمند خلاصه اكفا و زبده اقران

انجام: اگر چیزی معقول غیر اینها باشد احتمال دارد

[مرعشی 34/21 و 106/17 ]

ص: 44

قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 8021/4

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق؛ كا: احمد بن محمد بن حسن جرجانی، تا: دوشنبه 5 شوال 823، جان هرات؛ 6گ (76پ -81پ)، 15 سطر، اندازه: 10×17 سم [ف: 21-34]

78- آثار علوی = کاینات جو ا طبیعیات / فارسی

āsār-e ‘olvī= kāyenāt-e javy

درباره کاینات جو و ارض در 1 «مقدمه» و 2 «مقصد»: مقدمه در بیان برخی امور که قبل از شروع دانستن آن لازم است؛ مقصد 1. در بیان کاینات جو، در 3 «فصل»؛ 2. در بیان کاینات ارض، در 3 «فصل». در آن از ابن سینا یاد گردیده است.

آغاز: باب. این لجه ایست در تنقیح و تشخیص ابر و باد و رعد و برق - بسمله الحمدلله الذي يرسل الصواعق في ازمنة مقدرة ... و الصلوة و السلام على ... محمد ... المستغرق في بحار العلم و العرفان. اما بعد این مختصریست در بیان کائنات جو و ارض مشتمل بر مقدمه و دو مقصد. مقدمه در باین بعض امور که قبلا از شروع در مقصود دانستنی است. مقصد اول در بیان کائنات جو (در سه فصل). مقصد دوم در بیان کائنات ارض (در سه فصل).

انجام: و از اختلاط زیبق با کبریت متکون میشود طلا و نقره و مس و آهن و برنج و سرب و قلعی. تم الكلام بعون الملک العلام

تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 1130/6

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: شوال 1236؛ 6گ (25پ - 30پ) [ف: 6 -2257 ]

79- آثار علوی = اصول مهمه / هيأت / فارسی

āsār-e ‘olvī = osūl-e mohemme

آغاز: بسمله. حمدله. اما بعد این رساله ای است در احکام آثاری که در عالم حادث می شود، دلایل وی بر حسب ماههای رومی ... بفارسی بیان کردیم. و «اصول المهمه» نام نهادیم ...

انجام: تندرستی و راحت در میان مردم پدید آید.

[فهرستواره منزوی 3776/5 ]

تهران؛ سپهسالار؛ شماره نسخه: 635/2

آغاز و انجام: برابر

خط شکسته نستعلیق ریز؛ بی کا، تا: جمادی الاول 1264؛ 2گ ( 104-115 پ)، 22 سطر، اندازه: 19/5x13/5 سم [ف: 3-156]

80- آثار علوی / طبیعیات / فارسی

āsār-e olvī

آغاز: باب اندر بیان کردن آبها و دریاها و رودخانه ها و چشمه ها. اما آب هم از عناصر زمین .. انجام: چون شکل چنین باشد على التحقيق آفتاب سیاه شود [فهرستواره منزوی 3775/5 ]

تهران؛ سپهسالار؛ شماره نسخه: 4506/9

آغاز و انجام: برابر

بی کا، بی تا؛ خریداری سپهسالار 1315، 5گ (185پ-189ر)، 18 سطر، اندازه: 15/5 × 24/5سم [ف: 3-8 ]

81- آثار علوی طبیعیات / فارسی

āsār-e 'olvī

باب اندر بیان کردن آب ها و دریاها و رود و چشمه، در بیان هوای بادها، باب اندر معرفت آفتاب و ستارگان، باب اندر شهاب و عمود، تا می رسد به باب اندر کسوف.

تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 5592/3

خط: نستعلیق؛ بی کا، بی تا؛ 9گ (59پ-68پ)، قطع: بغلی، 11سطر (7×14)، اندازه: 12×18 سم [ف: 16-41]

82- آثار علوی / طبیعیات / فارسی

āsār-e ‘olvī

در یک مقدمه و سیزده باب است مانند آثار علوی شرف الدين محمد مسعودی مروزی، گویا کسی این رساله را از روی آن ساخته و در برخی جاها مطالبی را انداخته یا دگرگون ساخته است.

آغاز: بسمله. حمد و سپاس خدایی که بعجيب حکمت خویش عقل دوراندیش را ابداع کرد و مصور آفرینش زمین و آسمان را و کون و مکان گردانید ... اما بعد از جمله علوم و استنباطهای عجیب که حكما اندران خوض کردند و رنجهای بسیار کشیده اند تا آن را درست ساخته اند عملی است که آن را از آثار علوی خوانند انجام: و مانده باشد نیست گردد و اگر تأثر حرارت (س 18 ص 124 چاپ تهران و س 20 ص 80 چاپ لاهور)

چاپ: به کوشش محمد تقی دانش پژوه، 1337ش

[فهرستواره منزوی 3775/5 ]

1. تهران، دانشگاه؛ شماره نسخه: 2401/38

آغاز و انجام: برابر

اندکی از باب سیزدهم کم دارد؛ خط: نستعليق ؛ کا: رضا بن موسی کشمیری، تا: قرن 11؛ دیباچه بسیار کوتاه است؛ 17ص (338- 354)، 28 سطر (13/5

× 19/5)، اندازه: 18×24/5سم [ف: 9-1020)

ص: 45

2. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 6525/3

آغاز: برابر؛ انجام: و جوهر خارصین را نیامده از احوال آثار علوی و معدنیات بدین قدر اختصار افتاد

در یک مقدمه و 12 باب؛ خط: نستعلیق؛ بی کا، بی تا، 7گ (23ر - 30پ)، اندازه: 25x17سم [ف: 17-106]

83- الآثار العلوية = کتاب الآثار العلوية / فلسفه / عربی

al-ātār-ul ‘ulwīyya = k.-ul ātār-il ‘ulwīyya

ارسطو، 384 - 322 ؟ ق.م

arastu (384B.C.-322?B.C.)

چهارمین کتاب از آثار دوازده گانه ارسطوست که توسط فضلای قرن 4 به عربی ترجمه شده است. شرح این کتاب توسط دو تن از حکمای یونانی یعنی «الأمفيد ورس» و «اسکندر الافرودیسی» نوشته شده بود که آنها نیز ترجمه شده است. این رساله در چهار مقاله تنظیم شده است.

آغاز: کتاب الآثار العلوية ابتدأ اولاً في هذا الكتاب بذکر عرض کتاب کتاب من الكتب التي سلفت و يشير الى موضعه في المرتبة ثم يعرف عرض هذا الكتاب وما بقي عليه بعده من هنا القول ...

انجام: و هنا انقضى القول في تجرید الاقاويل البرهانية من الكتب الأربعة من کتب ارسطو بحسب ما اشرطنا والحمدلله على ذلك كثيرا

چاپ: ترجمه به عربی یحیی بن البطريق، تحقیق کازیمیز بتراتیس بیروت، دار المشرق، بی تا)

[ تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی، ذبیح الله صفا 96/1]

شرح و حواشی:

1- جوامع کتاب الآثار العلوية؛ حنين بن اسحاق (194- 260)

2- شرح الآثار العلوية؛ ابن باجه، محمد بن يحيى (-533)

3- تلخيص الآثار العلوية؛ ابن رشد، محمد بن احمد (520 -595 )

آران کاشان؛ محمد هلال؛ شماره نسخه: 202/4

آغاز و انجام: برابر

کامل؛ خط: نسخ؛ بی کا، تا: 20 رمضان 1065؛ علامت بلاغ دارد؛ 49گ، 22 سطر، اندازه: 16×27سم [ف مخ: 123]

-آثار علويات و اسرار کاینات» حکمت نامه

- آثار علوی (در 20 باب سفینه تبریز) »دلائل برف و باران

84- آثار علوی سجزی / طبیعیات / عربی

āsār-e ‘olvī-ye sajzī

تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 5699/1 -ف

نسخه اصل: گویا از دهخدا؛ خط: نسخ؛ بی کا، بی تا [فيلم ها - ف: [3-176 ]

85- الآثار في ذكر الأبرار (منتخب)/ اخلاق، آداب و سنن / فارسی

āsār fi zekr-el abrār (mn.)

قهستانی، محمد بن جمعه، - 313 ق

qohastānī, mohammad e-bn-e jom“e ( -925)

کتاب موعظه گونه ای است در چند فصل» و «باب» که از کتاب های گوناگون جمع آوری شده و از از روایات، داستان و شعر با عناوین «روایت است، نقل است» استفاده شده است.

آغاز: بسمله، حمدله، أما بعد ابوقریش فقيه رحمه الله گفت که واجب دیدم آنکسانی را که خدای تعالی ایشان را معرفت داد و علم و ادب روزی کرد تا نگه کنند اندر رحمت و حکمت خدا بروند براه نیکان

انجام: بحق محمد و آله الطاهرين تمام شد منتخب الآثار یادگاری آقا غلامعلی حبراه زند

[سیراعلام النبلاء 304/14 ، الذريعة 367/22 ؛ معجم المؤلفين 159/9 ؛

فهرستواره منزوی 263/6 «الآثار في ذكر الأبرار، منتخب» ناشناس]

1. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 12251

آغاز: برابر؛ انجام: افتاده و در هر شهرستانی هفتاد هزار سرای آتشین و آندر هر سرائی هفتاد هزار صفه آتشین

خط: نسخ؛ بی کا، تا: قرن 12؛ مطالب و روایات مختلفی به عربی در حاشیه کتاب نوشته شده است، در آغاز نسخه یک روایت و یک دعا آمده است، و نیز در برگ آغازین آمده که این کتاب از مال ورثه «محمد فاضل» می باشد؛ 53برگ، 27 سطر (چلیپا) (6/5 ×15)، اندازه: 20x11سم [ف: 31-91]

2. یزد؛ وزیری؛ شماره نسخه: 3108/1

آغاز: برابر؛ انجام: برابر

خط: نسخ؛ كا: ملا احمد یزدی، تا: 3 جمادی الثانی 1233؛ 110ص (110-1

)، 17 سطر (10×16)، اندازه: 15×22سم [ف: 5-1534]

86- آثار قلم اعلی / کلام و اعتقادات بهائی | عربی

āsār-e qalam-e aʻlā

عبدالبهاء، عباس بن حسینعلی، 1260 - 1340 ق

‘abd-ol-bahā”, “abbās e-bn-e hoseyn-“alī (1844–1921)

تأليف: قرن 14

آغاز: فهرست حبذا هذا اليوم الذي فيه تضرعت نفحات الرحمن انجام و از بندگانت و یاران با وفایت محسوب شود بنده آستانش شوقی

مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 26812

ص: 46

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ خوش خفی؛ بی کا، بی تا، قطع: حمایلی، 9 سطر (5/5×10)، اندازه: 8×12سم (رایانه)

87- آثار کاینات جو و نجوم / هیأت / فارسی

āsār-e kāyenāt-e javy va nojūm

تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 16154

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 11 و 12؛ قطع: خشتی (د.ث. مجلس)

88- آثار کسوف و خسوف (در ماههای رومی)ستاره شناسی / عربی

āsār-e kosūf va xosūf (dar māh-hā-ye rūmī)

دانیال پیامبر، ق 6ق.م

dānīyāl payāmbar (6C, B.C.)

آغاز: بسمله. الحمد لله رب العالمين و الصلوة ... اما بعد فانی .. اثار العلوم مروية عن النبي

انجام: فاكهة و هلاك المشايخ و الحيوان و قلة المياه و الحمد لله رب العالمين

مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 19244

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ خفی؛ بی کا، تا: 1265؛ ضمیمه شماره 5543 می باشد؛ قطع: رقعی، 13 سطر (6×11)، اندازه: 11×16سم (رایانه)

89- آثار کسوف و خسوف و زلزله / متفرقه / فارسی

āsār-e kosūf va xosūf va zelzele

تأليف: سه شنبه 29 شعبان 1080

آثار کسوف و خسوف و زلزله و گرفتن ماه.

تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 2553/4

خط: نسخ؛ بی کا، تا: 16 شوال 1228؛6ص (231-236)، 17 سطر ( 8/5×15/5

)، اندازه: 15×21سم [ف: 9-1347]

90- آثار گناهان / مواعظ / فارسی

āsār-e gonāhān

رساله ای کوتاه در بیان آثار و خواص و ثمرات گناهان و معاصی در زندگی دنیوی که با استفاده از روایات نگاشته شده است.

آغاز: قال الله سبحانه في كتابه العزيز ما اصابكم من مصيبة فبما کسبت ایدیکم و يعفو عن كثير » ظاهر تفسیر آیه وافی هدایه اینکه هر مصیبتی که به شما میرسد بسبب معصيتها است ...

انجام: ... و باید دانست که آنچه ظاهر این حدیث باین عقوبات دنیویست و شکی نیست که عذابهایی که در عالم برزخ و عالم آخرت شدیدتر و عظیم تر خواهد بود و عظم الله و اياكم من شرور و انفسنا و نجانی من مهالك الدنيا و الاخره بجاه محمد و اله الطاهرين

قم؛ مسجد اعظم؛ شماره نسخه: 2918/7

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق؛ كا: حسین بن علیرضا ندوشنی یزدی، تا: قرن 13؛ 8گ، 11 سطر، اندازه: 12×17سم [ف مخ: 1-4]

91- الآثار المتخيلة في الجو من البخار = قوس و قزح / طبیعیات / عربی

al-ātār-ul mutaxayyila fi-1 jaww min-al buxār = quws wa qazaḥ

ابن خمار، حسن بن سوار، 381 - 489 ق

ebn-e xammār, hasan e-bn-e savār(930-1095)

در این گفتار از هاله و قوس و قزح و قضبان و شموس و مانند اینها کاوش نموده و روشن کرده که از بخار دخانی نیستند بلکه از بخار آبی و خیال بصری صرف هستند چنانکه ارسطو و سقولاوس و اولومقووروس یاد کرده اند. گرچه اسکندر آنها را امری موجود پنداشت. می گوید نام هاله در یونانی و سریانی از

گرد گرفته شده است (السوس به یونانی و حوعرسه بحسها به سریانی). از ثاو فرسطس نیز یاد می کند. در پایان کتاب نوید می دهد که در فصل دوم نص سخن ارسطو را از سریانی به عربی ترجمه کرده بیاورد ولی چنین کاری را نکرد. خزرجی از وی مقالة في الاثار المخيلة في الجو الحادثة عن البخار المائي وهي الهالة و القوس و الضباب على طريق المسألة و الجواب» یاد می کند ولی این رساله به روش پرسش و پاسخ نیست. (دانش پژوه)

آغاز: مقالة لأبي الخير حسن بن سوار في الاثار المتخيلة في الجو من البخار المائی. و هي الهالة و القوس و الشموس و القضبان. الفصل الأول قال الحسن بن سوار لما كانت جميع الأمور التي لها علل مبادی انما يعرف حساو على ما يجب بعد العلم بمبادیها و عللها و كانت الهالة و قوس قزح و الاثار التي يظهر من الجو كالقضبان و الشموس.

انجام: نقلا يتوخی به تأدية المعني و حفظه بعون الله تعالی وحسن توفيقه و مشيته ... فهذا مبلغ مانقوله في هذا الفضل من هذا الفصل من هذه المقالة و نحن نورد بعد ذلك في الفصل الثاني منها نص کلام ارسطاطالیس بعد أن ننقل من اللغة السريانية الى اللغة العربية نقلا يتوخی به تادية المعنی و حفظه بعون الله و حسن توفيقه و مشيته. و الحمدلله رب العالمین و صلوته على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين. تم.

چاپ: تصحیح دکتر غلامرضا جمشیدی نژاد اول، میراث بهارستان، دفتر اول (1388ش)، اول، ص 657 - 694

ص: 47

[سزگین 384/7 ؛ الفهرست ابن ندیم (چاپ مصر): 370]

1. تهران؛ ملک؛ شماره نسخه: 829/26

دنباله آن در فصل دوم باید ترجمه او باشد از آثار علوی ارسطو از سریانی که در نسخه ها نیست؛ خط: شکسته نستعلیق؛ بی کا، تا: 1023؛ 1گ (378پ-378ر)، اندازه: 13×19/8 سم [ف: 5-201)

2. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 634/18

آغاز: برابر

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: 1043؛ 31 سطر، اندازه: 18×31سم [ف: 2-397 ]

3. تهران: دانشگاه؛ شماره نسخه: 7208/7

خط: نستعلیق؛ كا: محمد مومن یزدی، تا: 1051؛ 14گ (123پ۔ 137ر)، قطع: ربعی، ابعاد متن: 6×12/5 ، اندازه: 12×20سم [ف: 16-488 ]

4. تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 253/1

آغاز و انجام: برابر

خط: تعليق؛ کا: کرکی، تا: 1075؛ 12گ (2پ -13پ)[ف:3-375]

5. تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 2401/58

خط: نستعلیق؛ كا: رضا بن موسی کشمیری، تا: قرن 10،11 ص (412- 421)

، 28 سطر (13/5 ×19/5)، اندازه: 18×24/5سم [(ف: 9 - 1023]

6. تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 223/7 -ف

نسخه کتابخانه علومی ش 630؛ بی کا، تا: قرن 11؛ قطع: ربعی [فیلم ها - ف: 1-683]

7. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 4942/53

آغاز: أن الذي يظهر من كلام ارسطو طاليس و سقو لاوس و اولو معود و رس انهم يعتقدون انها خيال يحدث عن انعكاس القوة الباصرة من الغمام؛ انجام: لم ينعكس البصر اليها فاذن لا يمكن أن يكون القوس اكبر من نصف دائرة فهذا هو البيان الماخوذ من التعاليم

خط: شکسته نستعلیق چلیپا؛ بی کا، تا: قرن 11، 3گ (176پ۔ 178ر)، ابعاد متن: 11×19، اندازه: 14×24سم [ف: 14-194]

8. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 12235/9

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ و شکسته؛ كا: محمد على قائنی، تا: 1263؛ اندازه: 14/2×20/52

سم [ف: 10-121]

9. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 12087/2

آغاز: برابر

خط: شکسته؛ كا: میرزا عبدالله طبری، تا: 1276، جا: همدان؛ 9گ، اندازه:

15×21/2سم [ف: 10-162)

10. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 90/5 -طباطبائی

انجام: فهذا هو البيان المأخوذ من التعاليم

قسمتی از آن؛ بی کا، تا: قرن 13؛ افتادگی: انجام؛ 5گ (121- 125ر)، قطع: خشتی، اندازه: 17×21سم [ف: 22-17]

11. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 6092/4

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ؛ کا: اسدالله منجم مازندرانی هزارجریبی، تا: 1310؛ 26ص (46-72)، 16 سطر، اندازه: 22/5x15سم [ف: 19-74]

92- آثار محمد باقر/ گوناگون / فارسی

āsār-e mohammad bāqer

همدانی شیخی، محمد باقر بن محمد جعفر، 1239 - 1319 ق

hamadānī šeyxī, mohammad bāqer ebn-e mohammad ja'far (1823-1898)

مؤلف از مریدان شیخ احمد احسایی و سید کاظم رشتی است و اعتقاد کامل به فرقه شیخیه دارد. گویا وی همان محمد باقر بن محمد جعفر بهاری شیخی باشد که تألیفات متعددی در عقاید شیخیه دارد. آثار موجود او در این مجموعه عبارت است از: 1 اعتقادات؛ 2- جواب نامه یکی از مریدا شیخیه؛ 3- تحفه نجفيه؛ 4-سؤال و جواب

قم: مرکز مطالعات؛ شماره نسخه: 311

خط: نسخ؛ بی کا، تا: شنبه 6 ربیع الاول 1293؛ مصحح: 188 گ، 17 سطر، اندازه: 11×17 سم [ف: 1-277]

93- آثار مشهد - کتابچه تعداد نفوس ارض اقدس و شهر مشهد رضوی | جغرافيا / فارسی

āsār-e mashad = ketābče-ye teʻdād-e nofūs-e arz-e aqdas va šahr-e mašhad-e razavī

قاجار، زین العابدین بن محمد ولی، ق14 ق

qājār, zayn-ol-‘ābedīn e-bn-e mohammad valī (20C)

اهداء به: ناصرالدین شاه و رکن الدوله، فرمان فرمای خراسان و سیستان.

اثر زین العابدین پسر شاه زاده حاجی محمد ولی میرزای قاجار تربیت یافته مدرسه دارالفنون درباره س ئيل.

[منزوی 3931]

1. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 8837

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 13 و 14 [مختصر ف: -644]

2. تهران، دانشگاه؛ شماره نسخه: 4776/1 -ف

نسخه اصل: مجلس 2122 (ظاهراً عكس همان نسخه بالاست)؛ بی کا، تا: قرن 13 و 14 [فیلم ها - ف: 3-105]

94- آثار مظفر = سعادت نامه / تاریخ پیامبر اکرم (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) / فارسی

āsār-e mozaffar = saʻādat-nāme

ص: 48

نظام استر آبادی، - 921 ق

nezām-e estarābādī (-1515)

اهداء به: خواجه سيف الدين مظفر بتكچی

تأليف: 922 ق

در ستایش محمد (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) و علی (علیه السّلام) و سرگذشت و جنگ های پیامبر، به وزن خسرو و شیرین ساخته است. دو نسخه از آن در کتابخانه شجدرين لنینگراد معرفی شده است. در میانه کتاب آمده:ز هجرت نهصد و هجده گذشته xx که کلکم زین هنر فیروز گشته. در پایان تاریخ 922 دارد که ممکن است در طول چندین سال سروده باشد و در 922 به پایان برده است.

آغاز: خداوند در گفتار بگشای xx دلم را دولت دیدار بنمای /ز لطفم سرفراز انجمن کن xx هدایت را دلیل راه من کن انجام: مکمل چون شد این فرخنده دلبر xx نهادم نامش آثار المظفر /گذشته نهصد و اثنی و عشرين xx که کلکم یافت از رفتار تسکین

[منزوی 2910؛ چستر بیتی 13/3 ش 235؛ فهرستواره منزوی 1684/3 ]

تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 3642

آغاز: برابر؛ انجام: افتاده: در «ذکر خاتمه کتاب و مدح مخدوم کامیاب»: نبودی گر خديو ملک اقبال xx کزو گردیده دلها فارغ البال

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 11؛ افتادگی: انجام؛ یادداشت تولد 1194 و 1195 و 1197 و 1168 دارد؛ تملک: محمد جانی سلیمانی پسر محمد رفیع شریف مکی؛ 284گ، 24 سطر (7×16)، اندازه: 12×25سم [ف: 12-2646]

95- آثار ملکم / حکومت و سیاست / فارسی

āsār-e malkam

ملكم، 1249 - 1326 ق

malkam (1833-1908)

چند اثر از او بر جای مانده که در آن از سیاست زمان و وضع عصر انتقاد شده است. دو تای از آنها: «اصول تمدن» و «حرف غریب» است.

چاپ: در جزء آثار او یک بار در تبریز سنگی و یک بار در تهران در 1325 ق سربی به چاپ رسیده است.

[نیز بنگرید به مشار 1276-ف 2331- در پیرامون تغییر خط فارسی از آقای

يحيى ذكاء ص 46]

تهران؛ حقوق؛ شماره نسخه: 280 - ج

در این نسخه «اصول تمدن» (ص 1-84) و «حرف غریب» (ص 84-140 ) آمده است برابر با ص 2-66 چاپ نخستین و ص 4-56 چاپ دوم؛ خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 14؛ 72گ، 11 سطر ( 8/5×15/5 )، اندازه: 12/5 × 20/5سم [ف: -3]

96- آثار ناصری = ترجمه و شرح عهدنامه مالک اشتر نخعی / شرح حدیث، اخلاق / فارسی

āsār-e nāserī = t. va s.-e ahdnāme-ye mālek-e aštar-e naxaʻī

دزفولی، محمد تقی بن علی، 1223 - 1295 ق

dezfūlī, mohammad taqī e-bn-e ‘alī (1808-1878)

وابسته به عهد نامه مالک اشتر؛ منسوب به علی بن ابی طالب (علیه السّلام)، امام اول (-40)

اهداء به: به نام ناصر الدین شاه قاجار، و به علیرضا خان عضد الملک تقدیم شده

تأليف: 1286ق

شرح و تفسیری نسبتاً مفصل برنامه 53 نهج البلاغه (عهد نامه مالک اشتر نخعی) است که نیمی از آن از سوی مؤلف (سال 1286ه) و نیم دیگر از سوی فرزند وی «اسماعیل» (سال 1302ه) نگاشته شده است.

آغاز: الحمد لله ملهم الصواب و میسر الأسباب و مفتح الأبواب واهب العقل ... و بعد حضرت قوی شوکت شاهنشاه جمجاه اسلامیان پناه ...

انجام: که به این وصایای حکمت آمیز عمل نمایند بمحمد و آله الأطهار، هذا آخر ما أردنا جمعه و الحمد لله وصلى الله على محمد و آله الأطهار.

[طبقات اعلام الشيعة ( كرام البررة ): 222/2 ؛ فهرستواره منزوی 263/6 ]

1. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: بدون شماره

خط: نسخ خوش؛ كاتب = مؤلف، نسخه اصل به خط مؤلف که در 24 شعبان 1287 قمری آن را نوشته و نیمه دیگر به خط فرزند مؤلف (اسماعیل) که در 25 ربیع الثانی 1302 قمری به پایان برده است؛ قطع: رقعی (میراث شهاب: س 7ش1-2-46]

2. زنجان؛ امام جمعه؛ شماره نسخه: بدون شماره

آغاز: برابر

کاتب =مؤلف، تا: 24 ربیع الثانی 1289 [دليل المخطوطات: 1-88]

3. تهران؛ ملی؛ شماره نسخه: 17861

بی کا، تا: 1286؛ انتقالی از کتابخانه پهلوی - مجموعه نوازی؛ 196گ، اندازه:

13/9×21/1سم (رایانه)

4. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 12960

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ؛ بی کا، تا: 1287، 1302؛ مصحح، محشى؛ 196گ، 7 سطر (6×11/5)، اندازه: 12/5 × 20/5سم [ف: 32-857]

97- آثار و اخبار / کشاورزی / فارسی

āsār va axbār

رشید الدین فضل الله همدانی، 648؟ - 718 ق

ص: 49

rašīd-od-dīn fazl-lo-lāh-e hamadānī (1250-1318)

از آثار و اخبار او و بیشتر در باره پیوند زدن است. [آینده 482/8 ]

تهران؛ ملک؛ شماره نسخه: 1503/4

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: 1293 [ف: 5-277]

98- آثار الوزراء / حكومت و سیاست / فارسی

āsār-ol vozarā'

عقیلی، حاجی بن نظام، ق9ق

“aqīlī, hājī e-bn-e nezām (15C)

اهداء به: خواجه قوام الدين نظام الملک خوافی

تأليف: 875

مؤلف از منشئات سلاطین و بزرگان و علماء و وزراء مجموعه ای ساخته بوده، نظام المك مجموعه را می طلبد و در آن موقع فكر تألیف این کتاب پیدا می شود: «بخاطر چنان رسید که هیچ یک از مورخان رفیع مقدار و فصحای سحر کرد تا بدین روزگار تاریخی مشتمل بر اخبار و آثار دستوران نامدار و وزیران نیکو کار ننوشته اند مگر احیانا در بعض تواریخ بر سبیل تقریب ذكر بعضی از وزراء نموده اند بنابراین این مقدمه بنده را سلسله رغبت جمع کردن آثار و اخبار وزرای سابق و لاحق در حرکت آمد ... و ذکر هر یک از تواریخ نامدار ... تحقیق کرده بیرون آورده می نویسد». نظام الملک خوافی در 875 از وزراء سلطان حسین میرزا بایقرا بوده، محتمل است آثار الوزراء در همین تاریخ تالیف شده باشد. شامل 2 «مقاله: مقاله اول در ذکر آثار و اخبار وزراء سابق در دوازده باب: 1. در ذکر وزرای سلاطین ماتقدم، 2. در ذکر وزرای خلفای راشدین و ائمه مهدیین، 3. در ذکر وزرای بنی امیه، 4. در ذکر وزرای خلفای بنی عباس، 5. در ذکر وزرای آل سامان، 6. در ذکر وزرای غزنویان، 7. در ذکر وزرای آل بویه، 8 در ذکر وزرای آل سلجوق، 9. در ذکر وزرای خوارزمشاهیان، 10. در ذکر وزرای چنگیز خانیان، 11. در ذکر وزرای آل مظفر و ملوک غور، 12. در ذکر وزرای امیر تیمور کورکان. مقاله دوم در ذکر آثار و اوضاع نظام الملک خوانی و آن چهار باب است.

آغاز: شرایف تحميدات حضرت پادشاهی را که در ایجاد کائنات به سیر (نصیر) بل بوزير محتاج نکشت و در بدو فطرت موجودات بعدیل و مشیر مشاورت نکرد. چاپ: به تصحیح سید جلال محدث، تهران، دانشگاه تهران، 1337ش، سربی، وزیری، 368+28ص

[فهرستواره منزوی 1974/3 ]

1. تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 1063-ف

نسخه اصل: خدابخش در پتنه دهلی ش 654 ج8؛ خط: نسخ؛ كا:

حسن بن درویش امام قلی کبروی، تا: 10 ربیع الاول 1066؛

228 برگ (فیلم ها - ف: 1-1)

2. تهران، دانشگاه؛ شماره نسخه: 1120-ف

نسخه اصل: دیوان هند ش 1569 هیستینگز (hastings)؛ خط: نستعلیق؛ بی کا، بی تا، 190گ، 16 سطر [فیلم ها - ف: 1-1]

3. تهران، دانشگاه؛ شماره نسخه: 1290ف

نسخه اصل: موزه بریتانیا ش 4107.or؛ بی کا، بی تا؛ 169گ، 21

سطر [فیلم ها - ف: 1-1]

4. تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 1024ف

نسخه اصل: بادلیان ش 115 فریزر؛ خط: نستعلیق؛ بی کا، بی تا؛304گ، 15 سطر [فیلم ها - ف: 1-1]

5. تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 1048-ف

نسخه اصل: موزه بریتانیا، ش 1920.or؛ خط: نستعلیق؛ بی کا،

بیتا؛ 295گ، 21 سطر [فیلم ها - ف: 1-1]

6. تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 1052- ف

نسخه اصل: کمبریج 214.add خط: نستعلیق؛ بی کا، بی تا؛ 214گ، 19 سطر [فیلم ها - ف: 1-1]

7. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 619/4

آغاز: برابر

خط: نستعلیق؛ بی کا، بی تا، قطع: رحلی، 26 سطر، اندازه: 14/5×27

سم [ف: 2-371)

تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 822/4 -ف

نسخه اصل: همان نسخه بالا (فيلم ها - ف: 1-541]

99- آثاری در شرح حدیث «من عرف نفسه فقد عرف ربه»

āsārī dar s.-e hadīs-e «man ‘arafa nafs-ah faqad 'arafa rabb-ah»

فقهی، احمد

feqhī, ahmad

به آثاری که در شرح و تفسیر حدیث معروف «من عرف نفسه فقد عرف ربه» نوشته شده، پرداخته و مجموعه ای نفیس فراهم آورده است. فهرست آن عبارت است: 1. از کتاب شیخ عبدالله دمشقی؛ 2. از خالصة الحقایق شیخ ابوالفضل (104ر-118ر)؛ 3. از رساله «قانون المحبة»؛ 4. از کلمات حکیم غزنوی؛ 5. از نفحات الانس جامی (124پ -125ر)؛ 6. از رساله مرآت المحققين شيخ احمد جامی؛ 7. از الهی نامه خواجه عبدالله انصاری (186پ -187پ)؛ 8. از معارف حسین واعظ (187پ - 192پ)؛ 9. از تذكره ابن كمال الدين (192پ 193پ)؛ 10. از رقعات شیخ عطار، هفت رقعه (194ر195 پ)؛ 11. از کلمات شیخ لاهیجی، سه قطعه (195پ-196پ)؛ 12. از کلمات عبدالرحمن جامی؛ 13. از قصیده تائيه ابن فارض؛ 14. از سیر و سلوک شیخ قاسم خوافی؛ 15. شیخ سلمان شامی؛ 16. شیخ

ص: 50

يعقوب؛ 17. شیخ محمود گلستانی؛ 18. شيخ كمال الدين؛ 19. شیخ جمال الدين؛ 21. شيخ شمس الدين؛ 21. شیخ ابو الوفاء 22. صدرالدین؛ 23. شیخ معروف به حلوائی؛ 24. نجم الدین کبری؛ 25. از حلية الابدان؛ 26. از شیخ محی الدین عربی؛ 27. از وصایای قدسیه شیخ محمد دمشقی؛ 28. از حدائق شيخ ریاض؛ 29. شیخ نجم الدين دایه؛ 30. از سواطع علاء الدوله؛ 31. از واردات نجم الدین کبری؛ 32. از فواتح نجم الدین کبری؛ 33. کلمات مجدالدین بغدادی؛ 34. از کتاب علم نقطة الوحده شيخ رازی (29ر -91ر)؛ 35. از نوریه آقا شمس؛ 36. از اسرار الدقائق شیخ بدرالدين سماوی؛ 37. معرفت نفس: (1پ -76)؛ 38. گزیده فصوص محی الدین؛ 39. كلمات امام محمد غزالی در قول «من عرف نفسه ...» در کتاب بداية الهدایه ؛ 40. از گفته های شیخ احمد غزالی در معنی قول «من عرف نفسه ...)؛ 41. از رساله ابن کمال در معنی «من عرف نفسه ...»؛ 42. از حکیم ابن عطاء الله در معنی «من عرف نفسه ...»؛ 43. الغوثیه، عبدالقادر جیلانی، عبدالقادر بن موسی (7ر-10پ)؛ 44. الفصوص، ابن عربی، محمدبن على (11ر-29ر)؛ 45. النورية، آقا شمس الدين (91ر - 794)؛ 46. اسرار الدقایق، از شیخ بدر الدين سماوی (94ر - 103پ)؛ 47. قانون المحبة، نوری، احمد (118پ -124پ)؛ 48. مرآت المحققین، محمود شبستری، محمود بن عبدالکریم (124پ -134)؛ 49. مقصد اقصی، عزیز نسفی (134پ - 142پ)؛ 50. رساله در بیان طریقه نقشبندیه، عبدالرحمن بن احمد (143ر-144پ)؛ 51. زبدة الحقایق، عین القضات، عبدالله بن محمد (144پ -162ر)؛ 52. زبدة الطريق، کوکدی، علی بن یوسف (162ر -171ر)؛ 53. لمعات از فخرالدین عراقی بخشی از آن است (171ر185پ)؛ 54. لمعات، از علاء الدوله سمنانی، بندی از آن است (185پ -186پ)؛ 55. مفاتيح الغيب (197پ۔ 303پ)؛ 56. مفاتح الغيب، از حکیم اصفهانی، بخشی از آن است (203-208پ)؛ 57. گزیده ای از کلمات شیخ حبیب عجمی در معنی قول «من عرف نفسه ...» (208-209ر)؛ 58. رسالة التركية في الطرق النقشبندية (210-211ر)؛ 59. بندهایی از کیمیای سعادت غزالی به ترکی در معنی «من عرف نفسه ...) (211ر -225ر)؛ 60. زبده: از مولی الهی؛ 61. نقطة الوحدة، از شیخ ابواسحق (225ر - 232ر)؛ 62. وصایای بابای عالم.

تهران؛ ملک؛ شماره نسخه: 6096

خط: نسخ؛ كا: يوسف نسیم، بی تا، در آغاز شرح حال مؤلف و فهرست رسائل نسخه نوشته شده است، در پایان فهرست تألیفات فقهی افندی مؤلف

کتاب به زبان ترکی آمده است؛ 234گ، 23 سطر، اندازه:15/5×21

سم [ف: 9-144]

100- الآجال (القول في كلام و اعتقادات / عربی

al-ājāl (al-qawl fi)

در آن از ابی الهذيل و قاضي القضاة ياد شده و گویا جزئی است از کتابی معتزلی.

تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 6616/26

خط: نسخ؛ كا: احمد سروی، تا: قرن 11، 3گ (108پ -110پ)، قطع: رحلی، 27 سطر (10×21)، اندازه: 10×21سم [ف: 16-310] |

101- الآجرومية = مقدمة الآجرومية نحو /عربی

al-ajurrumiyya = muqaddamat-ul ajurrumiyya

ابن آجروم، محمد بن محمد، 672 - 723 ق

ebn-e ājarrūm, mohammad e-bn-e mohammad (1273 1323)

محل تأليف: مکه

کتاب مختصر و معروفی است در نحو به مذهب کوفیین که در مکه تأليف و بر آن شروح بسیار زیادی از ناحیه علمای مختلف نوشته شده است. این رساله جزء کتب درسی مبتدیان از طلاب بوده است و به زبان های فرانسه و انگلیس ترجمه شده است.

آغاز: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع واقسامه ثلاثه اسم وفعل وحرف ... فالاسم يعرف بالحفض والتنوين ودخول الالف واللام ...

انجام: ... فاما الذي يتقدر باللام نحو غلام زید و کتاب عمرو واما مايقدر من نحو قولك ثوب خز وصاع تمر وخاتم حديد و باب ساج، تمت.

چاپ: با ترجمه انگلیسی و فرانسوی در کامبریج 1832م و 1852م و در الجزائر 1283 چاپ شده در بولاق 1239 و 1252 و 1293؛ در مصر مكرر سنگی و حروفی در بیروت و در اکثر کشورهای عربی چاپ شده. رک: معجم المطبوعات

26/1؛ المعجم الشامل جلد 1 ص 4 (نشانی 16 چاپ محقق و غیر

محقق)؛ مشار عربی، ص 2، مصر، سنگی، 1281ق، رقعی، 10ص (صص 81-90)

[کشف الظنون 1796/2 -1798؛ معجم سرکیس 25/1 ؛ دائرة المعارف بزرگ

اسلامی 2/1؛ معجم المؤلفين 215/11 ؛ اعلام زرکلی 33/7؛ ذریعه 63/13

64؛ سر کیس معجم المطبوعات العربية و المعربه 25/1 ]

شرح و حواشی: آنچه در ایران دارای نسخه است:

1- شرح الآجرومية؛ مکودی، عبدالرحمن بن علی (-807)

2- شرح الآجرومية؛ شاغوری، ابراهیم بن محمد (855 -916 )

3- الرسالة الميمونية في التوحيد؛ فاسی، علی بن میمون (854-917)

4- شرح الآجرومية؛ منوفی، علی بن محمد (857-939)

5- متممة الآجرومية؛ حطاب، محمد بن محمد (902-954)

6- نظم مقدمه ابن آجروم = منظومة في النحو؛ شرفی عمريطى (-1049)

ص: 51

7- الهدية البدوية لمن يرغب في بسط اعراب الآجرومية؟ میهنی، علی بن عمر (-1204)

8- الرسالة الدمشقية في ترجيز الاجرومية ( رسالة الاعراب )؛ انطاکی، داود بن حسن

9- التحفة الوفية بحل الفاظ الآجرومية؛ بلخی، عبدالله بن محمد قلی

10- شرح المقدمة الآجرومية في النحو؛ زين الدين جبريل

1. کاشان؛ مدرسه سلطانی؛ شماره نسخه: 331/1

آغاز: .. و جمع المؤنث السالم و الفعل المضارع الذي لم يتصل بأخره شیء وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم و في الاسماء الخمسة و هي ابو ک و اخوک و حموک؛ انجام: برابر

از نسخه حاضر چند برگ از انتهایش باقیمانده است؛ خط: نسخ؛ کا: ابراهيم بن على، تا: قرن 19 19گ، 9 سطر، اندازه: 10×15سم [ف]

2. قم: مسجد اعظم؛ شماره نسخه: 2661/1

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ؛ بی کا، تا: قرن 10؛ 6، 20 سطر، اندازه: 14×17 سم

[ف مخ: 1-5]

3. تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 4046/3

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ درشت؛ بی کا، تا: قرن 10؛ 21گ (50پ - 70ر)، 9 سطر (6/5× 13/5 )، اندازه: 20613سم [ف: 13-3032]

4. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 15637

آغاز: بسمله قال الشيخ الامام العالم العلامة الاستاد النحوي ابو عبدالله محمد بن محمد داود الصنهاجي الشهير بابن آجروم تغمده الله برحمته و اسكنه فسيح جنته بمنه و کرمه (الكلام) هو اللفظ المركب المفيد الخ؛ انجام: برابر

خط: نسخ؛ بی کا، تا: جمعه غره ذیقعده 1011؛ افتادگی: وسط؛ 8گ، 12 سطر، اندازه: 9/5×16/7سم [ف: 12-2]

5. تهران؛ الهيات، شماره نسخه: 106/3

انجام: برابر

در فهرست ناشناس؛ خط: نسخ؛ كا: سيد ادریس بن سید یوسف، تا: 5 محرم 1045؛ افتادگی: آغاز؛ 3گ (82-184)، اندازه:20/5x15سم [ف: 235]

6. تهران: ملی؛ شماره نسخه: 2466/3

آغاز و انجام: برابر

نام کتاب و مؤلف به قرینه آغاز و انجام نسخه به دست آمد؛ خط: نسخ؛ كا: حسن ولد تمر بن برخوردار بن تمر خان تکلو، تا: محتملاً قرن 11، جا: پاکک شمیران؛ عص (11-17)، 17 سطر (7×14)، اندازه: 10×17/5 سم [ف: 5-628]

7. قم؛ مسجد اعظم؛ شماره نسخه: 2378/5

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ؛ بی کا، تا: قرن 11؛ تاریخ 1101 ق در برگ آخر آمده است؛ تملك: مصطفی زاهر؛ 11گ، 13 سطر، اندازه: 13×20سم [ف مخ: 1-5]

8. قم؛ مسجد اعظم؛ شماره نسخه: 2815/3

آغاز: برابر؛ انجام: اذا ابدل اسم من اسم او فعل من فعل تبعه في جميع اعرابه وهو على اربعة اقسام بدل الشيء من الشيء و بدل البعض من الكل و بدل الاشتمال

خط: نسخ؛ بی کا، تا: قرن 11؛ افتادگی: انجام؛ 4گ، 16 سطر، اندازه: 10×18سم [ف مخ: 1-5]

9. یزد؛ وزیری؛ شماره نسخه: 1119/1

خط: نسخ؛ بی کا، تا: اواخر قرن 11؛ دارای با نشان «س»؛ 15ص ( 15-1

)، اندازه: 15×21سم [ف: 3-864]

10. یزد؛ جامع کبیر؛ شماره نسخه: 138/1

خط: نسخ؛ بی کا، تا: قرن 11؛ قطع: ربعی [نشریه: 4-394]

11. قم؛ طبسی؛ شماره نسخه: 208/1

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ؛ بی کا، تا: 1220؛ محشی؛ 25گ، 5 سطر، اندازه: 20x15سم [ف مخ: 1-1]

12. قم؛ گلپایگانی؛ شماره نسخه: 7118/1 - 36/118

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ؛ بی کا، تا: 1228؛ محشی؛ جلد: تیماج قهوه ای بدون مقوا، 21گ، 6 سطر، اندازه: 15×21سم [ف: 1-7]

13. قم: مرکز احیاء؛ شماره نسخه: 3463/5

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ؛ بی کا، تا: 1230؛ مصحح، در برگ آخر اشعاری به عربی آمده؛ 8گ (81پ - 88ر)، 15 سطر، اندازه: 15x10 سم [محدث ارموی مخ: 1-1]

14. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 12113/1

آغاز: برابر؛ انجام: مثل باب صخر و خاتم فضة و مفتاح ذهب و ما أشبه ذلك، تم الكتاب بكرم الملک الوهاب

خط: نسخ؛ كا: مهدی آل شیخ امین الکاظمی، تا: یک شنبه 12 رجب 1236، جا؛ تهران، دارالخلافه؛ در انجام نسخه یادداشتی از غنی بن محمد رفیع افشار» در روز جمعه 18 ربیع الاول سال 1261 نگاشته شده است، دارای حواشی بسیاری که احتمالاً از شروح معروف نقل شده است؛ 24گ (1-24)، 5 و 6 سطر (15x10)، اندازه: 16/5 × 21/5 سم [ف: 30-557]

15. قم؛ مسجد اعظم؛ شماره نسخه: 1573/8

آغاز: برابر؛ انجام: و هو على قسمين ما يتقدر باللام وما یتقدر بمن فالذي يتقدر باللام نحو غلام زيد والذي يتقدر بمن نحو ثوب جبة وخاتم حديد وما أشبه ذلك خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: 1242، 4گ، اندازه: 20x11سم [ف مخ: 1- 5]

ص: 52

16. تهران؛ ملی؛ شماره نسخه: 2676

آغاز و انجام: برابر

نام مؤلف به قرینه آغاز و انجام به دست آمد؛ خط: نسخ، كا: عثمان مختار افندی زاده، تا: 1243؛ در برگ اول یادداشت تملک کاتب نسخه به همراه یادداشت ملاحظه نسخه توسط سید عبدالغفار حسینی شافعی و مطالب متفرقه دیگر، در حاشیه برگ پایانی ثبت صیغه طلاق، توضیحاتی در ارتباط با عبارات کتاب همراه با تجزیه و ترکیب برخی از جملات متن در لابه لای سطور و با امضای «م»؛ 27گ، 5 سطر (149)، اندازه: 14/5 × 20/5سم [ف: 13-100] 17. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 25065

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ خفی؛ بی کا، تا: 1254؛ ضمیمه نسخه شماره 25063 می باشد؛ قطع: خشتی، 10 سطر (5×10)، اندازه: 10/5×15سم رایانه ]

18. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 7926

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ ممتاز؛ كا: على محمد بن محمد حسن نجف آبادی، تا: 1260؛ محشی؛ 6گ، 15 سطر ( 6/5×10/5 )، اندازه: 11×18سم [ف: 12-1]

19. قم، مؤسسه آية الله بروجردی؛ شماره نسخه: 480/6

خط: نسخ؛ كا: جمال الدین طباطبائی، تا: 1262؛ 7گ (164پ۔ 171ر)، 10 سطر، اندازه: 10/5 × 15 سم [ف: 2-304]

20. تهران؛ عبدالعظیم؛ شماره نسخه: 615/4

آغاز: برابر؛ انجام: أن يكون المضاف صفة الی معمولها و هي بتقدير الانفصال في اللفظ نحو ضارب زید غدا و حسن الوجه. تم الكتاب المسمس بالآجرومية خط: نسخ معرب؛ كا: عبد الحسين بن خليفه آقا بابا بن اولاد بن خلیفه، تا: سه شنبه 24 جمادی الثانی 1265ق، جا: مدرسة التفاتیه؛ 22گ (169پ-191پ)، 7 سطر، اندازه: 15/5×22سم [ف: 1-17]

21. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 11498/3

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ، كا: رستم ابن کرای بک العربی، تا: 1279 و 1280؛ اوراق معلق به حواشی؛ 9گ (108-99)، اندازه: 17×21/5سم [ف: 12-344 ]

22. تهران؛ ملی؛ شماره نسخه: 3710/2

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ؛ بی کا، تا: 1280؛ 19گ (43-61پ)، 7 سطر (5/5×11)، اندازه: 10×17 سم [ف: 16-316]

23. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 14001/12

آغاز: مقدمه: الحمدلله و كفى و السلام على عباد الذين اصطفی قال الشيخ الإمام العلامة ابی عبدالله ... الكلام اللفظ المركب المفيد بالوضع؛ انجام: برابر

خط: نستعلیق؛ كا: فرج الله، تا: پنج شنبه 15 شوال 1283؛ شرح این مقدمه در حواشی تحریر شده است؛ 4گ (174ر -178ر)، اندازه:15×21سم [ف: 38-13] 24. قم؛ طبسی؛ شماره نسخه: 380/2

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ؛ كا: احمد حسینی، تا: 1293؛ 33گ، 7 سطر، اندازه: 11×16سم [ف مخ: 1-1]

25. مشهد؛ گوهرشاد؛ شماره نسخه: 959/3

آغاز و انجام: برابر

نام مؤلف به قرینه آغاز و انجام نسخه به دست آمد؛ خط: نسخ؛ بی کا، تا: قرن 13؛ مهر: حاج سید سعید؛ جلد: تیماج عنابی لایه ای، 9گ (49-58)، 10 سطر ( 7/5×12/5 )، اندازه: 12×18سم [ف: 3 -1316 ]

26. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 16164

بی کا، تا: قرن 13؛ قطع: خشتی [د.ث. مجلس]

27. تهران؛ دائرة المعارف؛ شماره نسخه: 526/3

آغاز: برابر؛ انجام: و لا قوة الا بالله العلى العظيم

خط: نسخ خوش ابی کا، تا: قرن 13، 6گ (61پ -86پ) [ف: 1-2]

28. قم؛ طبسی؛ شماره نسخه: 211

آغاز: برابر؛ انجام: اما تابع للمخفوض فقد تقدم ذكره في المرفوعات

خط: نسخ؛ بی کا، تا: قرن 13؛ افتادگی: انجام؛ 33 گ، 5 سطر،

اندازه: 15×21سم [ف مخ: 1-1]

29. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 18826 ض

بی کا، تا: 1310 [دث. مجلس]

30. قم، گلپایگانی؛ شماره نسخه: 2070/1 - 11/170

آغاز و انجام: برابر

این رساله در فهرست به عنوان «الشافية» ابن حاجب آمده که به قرینه آغاز و انجام نسخه تصحیح شد؛ خط: نسخ؛ كا: محمد بن على، تا: یک شنبه 10 جمادی الثانی 1315؛ جلد: مقوا، 6گ، 14 سطر، اندازه: 11×17 سم [ف: 5-2372]

31. تهران؛ ملی؛ شماره نسخه: 5/5 340

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ؛ بی کا، بی تا، دارای حواشی با نشان «12»، مصحح؛ 177گ، 7 سطر (9×13)، اندازه: 20/5x15سم [ف: 15-214]

32. قم؛ مسجد اعظم؛ شماره نسخه: 1433

آغاز: و حروف الخفض و هي من و الى وعن و على؛ انجام: برابر

خط: نستعلیق؛ بی کا، بی تا؛ 12گ، 12 سطر، اندازه: 11×18سم [ف مخ: 1-5]

33. قم؛ طبسی؛ شماره نسخه: 852

آغاز: برابر؛ انجام: باب مخفوضاة الاسماء المخفوضات ثلاثة مخفوض بالحرف و مخفوض ... و الباء و التاء وبوا و رب و منذو

ص: 53

و ما يخفض

خط: نسخ؛ بی کا، بی تا، افتادگی: انجام؛ محشی؛ 35 گ، 5 سطر، اندازه: 15×21/5 سم [ف مخ: 1-1]

34. قم؛ معصومیه؛ شماره نسخه: 4/69/2 -6383

خط: نسخ؛ كا: دخیل بن على بن صالح بن ثابت حلی، بی تا؛ قطع: ربعی، 13 سطر [ آستانه قم: -210]

35. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 9670/3

تنها دو صفحه از ابتدای رساله؛ خط: نسخ؛ بی کا، بی تا؛ 2گ ( 44پ- 45ر)، 25 سطر، اندازه: 5x15/ 20سم [ف: 31-43]

36. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 22775

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ؛ بی کا، بی تا؛ 8 سطر (7×12)، اندازه: 14×19 سم (رایانه)

- آخر الزمان » آشوب آخر الزمان

102- آخر الزمان / کلام و اعتقادات / فارسی

āxer-oz zamān

در علامت های آخر الزمان و ظهور حضرت صاحب (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) از امتلاء ظلم و خسوف ثلاثه و خروج دجال و مشخصات وی، نزول عیسی و جز آن می باشد و از کتاب های «کمال الدين و تمام النعمة» ابن بابویه، «مجمع البيان» طبرسی و «علامات الساعة» و جز آن یاد کرده است. مؤلف در میانه کتاب به نام خود چنین اشاره کرده است: «به نظر این کمینه رضا»

انجام: مروی است که زمین محشر را بگسترانند و آن را بر زمین هموار می سازند که از مشرق تا به مغرب هیچ چیز از نظر محجوب نگردانی ارتفاعی باشد که در قفای آن اختفای توان نمود و نه مقالی که در آن جا از نظر خصم توان پنهان نمود.

قم؛ مسجد اعظم؛ شماره نسخه: 4002/1

آغاز: آن که هنوز آن حضرت در میان مردم بر خلافت مستند باشد ... و بعد از آن حضرت عیسی علی نبینا و اله و عليه السلام از آسمان نزول فرموده به شرف ملاقات او رسد چنانکه در محل خود مبین گردد؛ انجام: برابر خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: رجب 1231؛ افتادگی: آغاز؛ 43گ، 14 سطر، اندازه: 15×21سم [ف مخ: 1-6]

103- آخر الزمان (فصل في ما يكون في)/ تاریخ / عربي

āxir-uz zamān (fașl-un fī mā yakūn-u fī)

تهران؛ ملک؛ شماره نسخه: 528/19

بی کا، تا: قرن 9 [ف: 5-61]

104- آخرین برنامه تکامل بشر / اخلاق / فارسی

āxarīn barnāme-ye takāmol-e bašar

طواری یزدی، عباس بن محمد، ق 15 ق

tavārī yazdī, “abbās e-bn-e mohammad (21C)

یزد؛ وزیری؛ شماره نسخه: 3989

بی کا، بی تا (نشریه: 13- 352]

105- آخرین شعار خاموش / ادبیات فارسی

āxarīn šoʻār-e xāmūš

خاموش، على

xāmūš, ‘alī

آغاز: حيف كان شیخ طریق باد وفا و مهربان رخت بربست از جهان و دست بر بست از مهان

انجام: هر شب ... شهرباسانی سید مرتضی دریای علم و دین و ایمانی

مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 139 28

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق تحریری جلی ممتاز؛ بی کا، تا: 1375؛ قطع: وزیری، مختلف السطر ( 12/2×16/6 )، اندازه: 18/5×24/3 سم (رایانه)

- آخرین گفتار» سؤال و جواب

- الآداب» الفرائد و القلائد

-آداب» اخلاق و آداب

106- آداب / آداب و سنن / فارسی

ādāb

وابسته به: حلية المتقين؛ مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی (1037- 1110)

گزیده ای است از حلية المتقین در 14 «باب».

تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 3232/2

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 12؛ افتادگی: انجام؛ 13گ (3ر -16ر هامش)، 15 سطر ( 8/5×15/5 )، اندازه: 13×21سم [ف: 11-2189]

107- آداب / آداب و سنن / فارسی

ādāb

رساله مفصلی است در آداب، شبیه «حلية المتقین» علامه مجلسی در چند باب و هر باب در چند فصل. برخی باب ها عبارتند از : باب هفتم، سیزده فصل؛ باب هشتم: در آداب نکاح، در ده فصل: باب نهم: در آداب سفر، در هشت فصل؛ باب دهم: در دعا و چیزهایی که به دعا خواندن تعلق دارد، در پنج فصل؛ باب یازدهم: در آداب مریض، در پنج فصل؛ مؤلف گوید: «این باب

ص: 54

اختیار کرده شده است از طب ائمه علیهم السلام و از مجموع الدعوات پدر من طول الله عمره».

[مجلس شورا 451/38 ]

تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 14321

آغاز: دوست می داشت و بعد از آن که سرکه و زیت آوردند و فرمودند که فاطمه علیها السلام این را دوست می داشت بعد از آن آش سرکه آوردند ... فصل چهارم در آداب آب آشامیدن و آنچه متعلق بدانست؛ انجام: منقول است از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام که گفت چون روز قیامت شود خدای تعالی ... عیادت من نکردی ...... بنده گوید بلی یا رب گوید

از فصل چهارم از باب هفتم تا بخشی از فصل اول از باب یازدهم؛

خط: نستعلیق؛ بی کا، بی تا، افتادگی: آغاز و انجام؛ 70گ، 17 سطر، اندازه: 17×24/5سم [ف: 38-451]

108- آداب آوازها / موسیقی / فارسی

ādāb-e āvāzhā

در آداب آوازها و ذکرهایی که در منابر و جز آن خوانده می شود در 10 «باب»: باب 1. در آداب مقامات و رنگ و گوشه و شعبه آوازهای مختلف؛ 2. در آداب آوازی که در چه وقت باید خوانده شود؛ 3. در آداب آوازهایی که پیغمبران می خواندند؛ 4. در آداب علاج امراض؛ 5. در آداب وحش و طیر که چه آواز می خوانند. 6. در آداب مرثیه محتشم که در منبرها می خوانند؛ 7. در آداب ذکرهایی که در پای منبرها خوانده می شود؛ 9. در آداب ذکرهایی که درویشان و صوفیان می خوانند؟ 10. در آداب تصنیفات که در مجلس اهل طرب خوانده می شود.

تهران؛ ملک؛ شماره نسخه: 2830/2

آغاز: ... (فهرست بالا) و از جمله ده باب است: باب اول در آداب مقامات و گوشه ها و شعبه ها و آوازهائی که هریک اسمی دارد و این است. راست گویان حجازی بنوا می گویند xx که چنین کشته شد از بهر مخالف بعراق؛ انجام: ذکر عشر آن: کو حسینم کو حسینم کو حسینم xx کو شهیدم کو غریبم کو حسینم؛ خط: نسخ و نستعلیق؛ بی کا، بی تاب 4گ (30پ -53ر)، اندازه:17×22سم [ف: 6-126]

109- آداب اذکار و احراز برای قضاء حوایج / آداب و سنن / فارسی

ādāb-e azkār va ahrāz barāye qazā’-e havāyej

منقول از میرداماد

تهران؛ الهیات؛ شماره نسخه: 78/9

آخر الزمان - آداب ارسطو 55

خط: نسخ؛ بی کا، تا: قرن 12، 3گ (112ر-115ر)، اندازه: 17×24/5 سم [ف: 713 ]

110- آداب ارسطو / فلسفه، اخلاق / عربی

adab-e arastu

ارسطو، 384 - 322 ؟ ق.م

arasti (384B.C.-322?B.C.)

منسوب به ارسطو. در تقسیم عقل به فطری و اکتسابی و لزوم تکمیل فطری به اکتسابی و بیان فوائد عقل مؤید انسان است. دستوراتی اخلاقی به زمامدران است که در صدر برخی نسخه ها نوشته شده: «هذه آداب ارسطاطالیس کتبها في صحيفة و كان يعلمها الاسكندر». برای نگارش های ارسطو سه فهرست در دست است: یکی از دیو گنوس لائر تیوس، دوم از کمنام گویا هسوخیوس ملیتوسی»، سوم از قفطی و خزرجی که از بطلیموس رومی گرفته اند. داستان نشر کتابهای ارسطو در جغرافیای سترابن (ج3 ص 355) دیده می شود. در زندگی مردمان نامور» پلوتارخوس داستان نگارش های ارسطو و نامه نگاری او با اسکندر درباره نشر کتابهای سماعی در میان توده مردم آمده (ترجمه فرانسوی Alexis Pierron چاپ پاریس در 4 جلد بسال 4-1843 ج 2ص6-635 و ج 3 ص 446) از این کتاب ها و همچنین فهرست ابن ندیم پیداست که پندهایی به ارسطو نسبت داده اند و برخی از آنها به عربی در آمده است. در جاویدان خرد مسکویه رازی از این گونه پندها و سخنان آمده است و نمی توان باور کرد که از ارسطو باشد (دیباچه بدوی بر جاویدان خرد ص42).

این گفتار در دو بند در جاویدان خرد ص 70-266 بچاپ رسید و بسیار با آغاز ادب صغیر این مقفع که در «رسائل البلغاء» ص 37-4 به چاپ رسیده همانند می باشد. (دانش پژوه)

آغاز: لكل انسان حاجة و إلى كل حاجة سبیل و من أصابه نجح و من أخطأه خاب و حاجة الانسان خير الدنيا و الآخرة و السبيل إلى إدراكها

انجام: غير حاسد للاصحاب و لامخادع للاخیار و لامتحرس بالاشرار و لامشاغب للمدارس ولاملاح للسلطان و لامرج للولاية. تمت آداب ارسطو طاليس. و الحمدلله واهب العقل.

1. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 634/16

آغاز: برابر

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: 1043؛ قطع: بياضی، 31 سطر، اندازه: 18×31سم [ف: 2-397)

2. تهران، دانشگاه؛ شماره نسخه: 7208/20

خط: نستعلیق؛ كا: محمد مومن یزدی، تا: 1051؛ 3گ (239پ۔ 241)، قطع: ربعی، ابعاد متن: 6×12/5، اندازه: 12×20سم [ف: 16 -489 ]

ص: 55

3. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 12589/36

آغاز و انجام: برابر

خط: شکسته نستعلیق؛ بی کا، تا: ذیقعده 1070، جا: روستای اجين؛ در انجام چند سطر از رساله مابال ارسطو آمده که ناتمام مانده و دو برگ بعدی نانوشته است؛ 2گ (94پ-95ر)، سطر چلیپا، اندازه: 11/5 × 14/5 سم [ف: 31-702]

4. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 15366

خط: شکسته نستعلیق؛ كا: محمد طاهر بن حسن (بابا حسن بیک)

آراسنجی قزوینی، تا: 1079؛ 1گ (88ر - 88پ) [ف: 43-55]

5. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 10055/53

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ و نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 11؛ 3ص (451-453)، اندازه:11/5×23

سم [ف: 32-74]

6. تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 223/20 -ف و 2830/20 -ف

نسخه اصل: کتابخانه علومی ش 630؛ بی کا، تا: قرن 11؛ قطع: ربعی [فیلم ها - ف: 1-684]

7. شیراز؛ علامه طباطبائی؛ شماره نسخه: 873/16

آغاز: برابر

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 11؛ 2گ (86ر-87ر)، اندازه:19×12/5سم [نسخه پژوهی: 3-123]

8. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 19251

آغاز: بسمله. و الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيد المرسلین؛ انجام: تمت آداب ارسطو طاليس الفيلسوف و الحمد لله واهب العقل حق حمده

خط: نسخ خفی خوش؛ كا: تونی، محمد رضا، تا: 1107؛ واقف: محمد على قائم مقام، تاریخ وقف: 1316؛ ضمیمه نسخه شماره 5542 می باشد؛ 4گ، قطع: وزیری کوچک، 10 سطر (8×16/5)، اندازه: 23/5x15 سم (رایانه)

تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 2059-ف

نسخه اصل: همان نسخه بالا [فیلم ها - ف: 1-279]

9. تهران؛ ملک؛ شماره نسخه: 4693/6

آغاز و انجام: برابر

خط شکسته نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 12؛ اگ (12ر -12پ)، اندازه: 25/5x13/7 سم [ف: 8-33]

10. تهران: ملک؛ شماره نسخه: 1460/9

خط شکسته نستعلیق؛ بی کا، تا: 1270 [ف: 5-270]

11. رشت؛ جمعیت نشر فرهنگ؛ شماره نسخه: 65/13 ر

بی کا، تا: قرن 13؛ اندازه: 12/5 × 17/5 سم [رشت و همدان - ف: 1195 ]

12. تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 253/15

آغاز و انجام: برابر

خط: تعليق؛ بی کا، بی تا؛ 2گ (95-96پ) [ف: 3-641]

13. تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 402/3

آغاز و انجام: برابر

خط: تعليق؛ بی کا، بی تا، 2گ (52پ -53پ) [ف: 3-642]

14. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 4353/13

کا: محمد مهدی بن علینقی حسینی قمی مشهور به توحید، بی تاب 1گ (43ر -43پ)، اندازه:12/5×23سم [ف: 11-338]

15. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 3045/8

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق نازیبا؛ كا: حسن بن میرزا علی یزدی، بی تا؛ 2گ

(95ر 96پ)، مختلف السطر، اندازه:14×18سم [ف: 8-260]

16. قم؛ مرکز احیاء؛ شماره نسخه: 1861/14

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق؛ كا: رفیع الدین محمد بن غیاث الدین محمد، بی تا؛ مصحح؛ 2گ (55پ -56پ)، اندازه:15×25/5سم [ف: 5-284]

17. رشت؛ ملی رشت؛ شماره نسخه: 65/11ر

آغاز: برابر

بی کا، بی تا [نشریه: 5-390]

18. شیراز؛ هاشمی، نورالدین (خاندان)؛ شماره نسخه: 17/13

بی کا، بی تا [نشریه: 5-288]

111- آداب ازدواج / آداب و سنن / فارسی

ādāb-e ezdevāj

در 9 «فصل». فصل نهم در تربیت اولاد. مجموعه ای از روایات باب ازدواج است. [فهرستواره منزوی 263/6 ]

مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 711/1

بی کا، تا: قرن 13؛ قطع: رقعي [اهدائی ف:288]

112- آداب اسب دوانی و تیراندازی = آداب الرمی/ فقه، اخلاق / فارسی

ādāb-e asb-davānī va tīrandāzī = ādāb-ur ramy

مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، 1037 - 1110 ق

majlesī, mohammad bāqer e-bn-e mohammad taqi (1627-1698)

رساله مختصری است در احکام و آداب اسب تاختن و تیر انداختن و فضیلت جهاد و جنگ نمودن با دشمنان دین.

آغاز: الحمدلله رب العالمين.. اما بعد این رساله ایست در بیان بعضی از احکام و آداب اسب تاختن.

انجام: و در حدیث دیگر فرمود که جهاد کنید که باعث عزت و بزرگواری فرزندان شما می شود. [فهرستواره منزوی 263/6 ]

قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 407616

ص: 56

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ و نستعلیق؛ كا: محمد رضا بن محمد هاشم منجردین جی، تا: 25 ذیحجه 1124؛ 9گ (109پ -117ر)، اندازه: 12×17/5 سم [ف: 11-83]

113- آداب استخاره استخاره / فارسی

ādāb-e estexāre

تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 867/8

بی کا، بی تا: 2 ص (130-131)، 14 سطر (6/5× 12/5)، اندازه: 10×17/5 سم [ف: 2-728]

114- آداب استخاره به طریق حروف / استخاره / فارسی

adab-e estexare be tariq-e horuf

آغاز: بسمله. پس اگر احدى سؤال کند که احوال غایب چیست از که روی قرض و مال دارد یا نه و بکدام طرفست صحت و مرض او را در حرف اول از سطر اول و ششم شناسند.

انجام: و حکم هر دو صورت در نیکی و بدی منسوب مساوی است و این هر دو معتدل در نیکی و بدی، و الله اعلم

قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 1296/21

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق؛ بی کا، بی تا، 2ص (70-72) [عکسی - ف: 3-665]

115- آداب استشفاء به آب نیسان= آب نیسان / دعا / فارسی

ādāb-e estešfā' be āb-e neysān

در بهره مندی از باران بهاری آمیخته با افسون و دعا، بخش بندی نشده، چیزی نزدیک به کار محمد باقر خاتون آبادی اصفهانی (-1117ق).

آغاز: بسمله، آداب استشفا به آب نیسان. روایت است از برخی اصحاب رسول (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ): که روزی نشسته بودیم، حضرت رسول (صلّی اللَّهِ علیه وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ) داخل شهر شد و گفت تعلیم کنم به شما دوایی که تعلیم کرده به من جبرئیل (علیه السّلام) که محتاج نشوم به دوای اطبا.

انجام: او فرستند هر یک از اینها را هفتاد نوبت.

[فهرستواره 3259/5 «آب نیسان و قمر در عقرب» از خاتون آبادی]

1. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 18398 ض

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق شکسته، كا: محمد حفیظ بن محمد اشرف (نوه میرداماد)، تا: 1131؛ شاید نسخه اصل باشد؛ 2 ص (109-110) [د.ث. مجلس]

تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 6030/8 ف

نسخه اصل: همان نسخه بالا [فيلم ها - ف: 3-193]

تهران؛ دائرة المعارف؛ شماره نسخه: 335/8 -عکسی

نسخه اصل: همان نسخه اصل بالا [عکسی - ف: 2-1)

116- آداب الاصحاب / عرفان و تصوف، اخلاق / فارسی

ādāb-ol-ashāb

فخرالدین صفی، علی بن حسین، 868 - 939 ق

faxr-od-dīn safī, ‘alī e-bn-e hoseyn (1463-1532)

کتابی در آداب و اخلاق مشتمل بر 8 «باب» و هر بابی در 4 فصل: باب 1. در آداب استیذان و سلام و مصافحه .... 2. در آداب خواب کردن و لباس پوشیدن .... 3. در آداب و شرایط اهل صحب؛ 4. در آداب مصاحبت و معاشرت ازدواج ...؛ 5. در رعایت حقوق اصحاب از عیادت و تعزیه ... 6. در آداب اكل و شرب و ضیافت؛ 7. در آداب اهل سماع، در 4 فصل: 1) حل و حرمت سماع و رقص، 2) اختلاف احوال مشایخ در سماع و ترک آن، 3) در بیان فواید سماع، 4) آداب مجلس سماع و شرایط قوال؛ باب 8 در آداب سفر و متعلقات آن

آغاز: بسمله الحمدلله الذي زين من جزيل عطائه قلوب أوليائه بمحاسن الأوصاف و میامن الاداب ... اما بعد چنین گوید فقیر متوسل اسباب خدمت درویشان ... على بن حسين الواعظ الكاشفى المدعو بالصفي

انجام: ادب هفتم قیام است به خدمت اهل الله ... و از آن تفرقه باز رستم و باصلاح دل خود باز نشستم والسلام علی من اتبع الهدی.

[نسخه های فارسی منزوی 1009/2 ؛ فهرستواره منزوی 15/7 نیز ناشناس آمده، در 263/6 به نام صفی کاشفی)

1. قم، گلپایگانی؛ شماره نسخه: 1015- 6/105

آغاز و انجام: برابر

از اول تا فصل چهارم از باب هشتم (فصل چهارم در آداب مسافر اجنبی ...)؛ خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: 1150؛ افتادگی: وسط؛ مصحح، نسخه بدل آورده شده؛ 213گ، 14 سطر، اندازه: 13/5×19 سم [ف: 1-8]

2. تهران؛ ملی؛ شماره نسخه: 2837/1

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق خوش؛ كا: فتح الله، تا: قرن 13؛ افتادگی:وسط؛ 151

ص (1-151)، 17 سطر (10×16)، اندازه: 16×31سم [ف:6-480]

3. تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 2243/1

آغاز: بسمله. بمقارنت زمینهای فاسد و جیفهای متعفن فاسد و متعفن شوند؛ انجام: برابر

در فهرست ناشناس آمده ولی انجام آن برابر است؛ خط: نستعلیق؛ كا: محمد حسین قراباغی، تا: 17 صفر 1329؛ 159ص (1-159)، 17 سطر ( 9×15/5)، اندازه: 11/5×18سم [ف: 9-903)

ص: 57

4. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 17750

بی کا، بی تا [د.ث. مجلس]

5. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 18334

بی کا، بی تا [د.ث. مجلس ]

117- آداب الاكل / فقه / عربی

ādāb-ul akl

وابسته به: الدروس الشرعية في فقه الامامية؛ شهید اول، محمد بن مکی (734-786)

بخشی از کتاب الاطعمة و الأشربة «الدروس الشرعية» شهید اول است در آداب خوردن و آشامیدن.

گلپایگان کتابخانه حجة الاسلام گلپایگانی؛ شماره نسخه: 119/6

آغاز: قال الشهيد في الدروس سابعها الآداب المنقولة من الأخبار يكره كثرة الأكل

كا: احمد بن علی مازندرانی، بی تا؛ مصحح؛ 10گ (93پ۔ 102ر)، اندازه: 13×18/5 سم [ کتابخانه های گلپایگان - ف: - 99)

118- آداب انشاء / انشاء / فارسی

ādāb-e enšā'

نوربخشی، محمد بن ناصر الحق، ق 10 ق

nūrbaxšī, mohammad e-bn-e nāser-ol-haqq (16C)

اهداء به: شاه تهماسب حسینی و میر میران وزیر

تأليف: 956، محل تألیف: سپاهان

در آن شعرهای او هم با تخلص « سید» آمده است و شعرهایی از میر حکیمی طبسی و مولانا حسین معمائی. رساله در «طرز مکاتبات و مراسلات و سوق قبالات و تمسكات و سایر صکوک و مجلات» است و «رساله جامعه [ایست منطوی بر فقرات منشآت و مقاله نافعه [ایست مبتنی بر آداب و صنایع و محسنات این فن بلاغت غایات» و درباره صنوف انشاء در طرز عرضه داشت متضمن عرض حاجات و رفع مدعیات و ملتمسات و رقعات و مکاتبات مشتمل بر اهدای دعوات و انشای مدحات و امثله و احکام که از عتبات عالیات ائمه آنام و دیوان سلاطین و حکام و مجالس صدور عظام و قضات اسلام و امرا و وزرا مشتمل بر تفويض مناصب عليه و مراتب جليله و ترتیب احکام شرعیه و فرعیه و قبالات شرعیه و تمسكات و وقف نامجات ملیه مبنی بر مبایعات و معاملات و منبیء از انفاق تصدقات و سجلات و صورت شهادات و محضرها و اتفاق نامجات و تذکره های مصدق مطالب و مبین مقاصد و تواريخ و حکایات و قصص و محاورات و دیباچه کتب و قصاید و رسائل و نسب نامه ها و کتابه عمارات از مدارس و بقاع الخيرات و معابد و مصامع المبرات»

چنین است فهرست آن: فاتحه در افشای معنی انشاء و ایمای آداب و محسنات و صنایع این فن بلاغت غايات؛ لمعه اول در مکاتبات ارباب مراتب و مراسلات اصحاب مناصب؛ لمعه دوم در دو وضوء: ایراد بعضی آیات، فقرات متفرقه که در طی رقعات و سایر مکاتبات بهر گونه تقریبات مندرج توان ساخت مشتمل بر تعاریف اشیاء؛ لمعه سیم در ایراد رقعه و مکاتبات و احکام و پروانجات و دیباچه مجلات و محضرها و وقفنامجات؛ خاتمه در بعضی امثله و ظرایف و هزلیات و الطايف. نسخه های در تعداد و مقدار یکسان نیستند.

1. تهران، دانشگاه؛ شماره نسخه: 4487

آغاز: در دیباچه افتاده: امتنان آن از مطلع جريده عرفان بر اوراق جراید زمان توانند کشید؛ انجام: و امین ظاهر گردد و السلام على من اتبع الهدی. غریق رحمت یزدان کسی باد xx که کاتب را به الحمدی کند یاد

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 11 افتادگی: آغاز؛ کاغذ: سپاهانی، جلد: تیماج سرخ ضربی مقوایی با لولا، 144، 16 سطر (3×11)، اندازه: 7×17سم [ف: 13-3433]

2. تهران؛ سپهسالار؛ شماره نسخه: 7094/2

آغاز: لمعه یی از ثواقب مناقبش در آسمان بیان درخشان و نورافشان تواند ساخت ... و پس از ذکر شاه گوید: سبب املای این انشای ..... الحاح مالاكلام می نمودند . که کمینه ..... این ناصر الحق محمد الحسيني النورالبخشی ... بعضی فقرات شیرین ... در طرز مکاتبات و مراسلات و شقوق قبالات ... و سایر صکوک و سجلات ... بر صفايح ... نگارد ... تا در سالی که در دارالسلطنه اصفهان بودم و از فضل الهی ... تاریخ آن سال رو نمود.

بی کا، بی تا، افتادگی: آغاز؛ این در مجموعه جنگ مانندی است؛ کاغذ: سپاهانی نخودی، جلد: تیماج نیلی، 28گ (52پ -79ر)، سطور چلیپا، اندازه: 16/5 × 34/5سم [ف: 4-427]

- آداب اهل اصحاب »آداب الاصحاب

119- آداب اهل الاذکار (رسالة في) عرفان و تصوف / عربی

ādāb-u ahl-il adkār (r.-un fi)

در مقدمه آمده: «و بعده لما راى الفقير الراجي رحمة ربه الغفار آداب اهل الاذكار من صواحب الأطوار مستورا و مختلفا بين الاخبار و الأبرار اراد ان يجمع ما هو المسنون و المعمول للمشایخ الكبار الذين ياخذون ما اخذهم بغير واسطة من نور الانوار و جمع مستندا و مستمدا من الأولياء و الاحرار مستعينا بالله الملک الجبار و تركت الدلائل و الاسانید و الأقوال حذرا من ملال التطويل و الاكثار»

آغاز: بسمله. الحمدلله العليم الحكيم الستار و الصلوة و السلام على حبيبه الحليم المختار ..

انجام: يطلبون في القيل و القال و متى يجدون ثم الحديث

ص: 58

الحمدلله على التمام بحسن الختام ... ما دار الدور بالدهور و الأعوام

تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 9376/4

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ؛ کا: محمد بن ابراهیم، تا: پنج شنبه اوایل ذیحجه 1085؛ جلد: تیماج فرسوده، 10گ (50پ - 60پ)، 23 سطر، اندازه:12×20سم [ف: 30-98]

120- آداب اهل الله / عرفان و تصوف / عربی

ādāb-u ahl-il lāh

قرمانی، لطف الله بن عبد الله، - 894 ق

qaramānī, lotf-ol-lāh e-bn-e ‘abd-ol-lāh (-1488)

رساله ای عرفانی است سازگار با مذاق اهل سنت برگرفته از آیات و روایات نبوی و با استفاده از اشعار عربی و فارسی و اقوال صوفیان همچون جنید، نوری، ابو حمزه خراسانی، شهاب الدین سهروردی. در این رساله از شریعت و طریقت و حقیقت بحث می شود و دارای فصول می باشد و در یکی از فصول به تفصیل درباره غنا و سماع بحث کرده است.

آغاز: بسمله الحمدلله الذي جعل الشريعة سفينة السير في الطريقة و جعل خواص خواصه غواصين لاستخراج درر الحقيقة و جعلهم للاستهداء يهدون بالحق و به يعدلون ... و بعد فان الله قال انما المؤمنون اخوة

انجام و روي أن عمر رضی الله كان ربما مر بآية في ورده ... اللهم اني أسألك الشوق الى بقائک المقيم ولذة النظر الى وجهك الكريم الحمدلله على التمام و لرسوله أفضل السلام. [دنا 21/1 (1 نسخه)؛ از شیخ لطف الله بن عبدالله قرمانی (- 894ق ) «جناح السالكين في التصوف» در «ایضاح المكنون» 368/1

و معجم المؤلفين 155/8 معرفی شده و آمده است که او شیخ زاویه امیر سلطان در بروسه بوده است .

قم؛ گلپایگانی شماره نسخه: 1048/1 - 6/138

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: اواخر ذیحجه 971، جان خانقاه شیخ صافی اردویل؛ مصحح، از روی نسخه ای که در 850 به نزد مؤلف در خانقاه شیخ صافی اردویل قرائت شده است؛ 128گ، 15 سطر، اندازه: 14/5×18 سم [ف: 1-21]

121- آداب اهل تصوف = آداب تصوف / عرفان و تصوف / فارسی

ādāb-e ahl-e tasavvof=ādāb-e tasavvof

نسفی، عزیز الدین بن محمد، ق7 ق

nasafī, ‘azīz-od-dīn e-bn-e mohammad (13C)

یکی از رساله های «انسان کامل» اوست. با عنوان های «فصل»،

«ای درویش»: فصل 1. در بیان آداب تصوف؛ 2. فواید سفر؛ 3. آداب خانقاه؛ 4. در بیان ماجرا گفتن؛ 5. سماع؛ 6. طعام؛ 7. ریاضت و مجاهدات؛ 8 صحبت

آغاز: الحمدلله رب العالمين ... جماعت درویشان از این بیچاره درخواست کردند که می باید در آداب اهل تصوف رساله جمع کنید

انجام: البته هر دو زیان کنند هم گوینده و هم شنونده. و الحمدلله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطيبين الطاهرين

چاپ: در مجموعه انسان کامل، به کوشش ماریژان موله، 1341ش، ص 119-130

[دنا 21/1 (7 نسخه)؛ فهرست نسخه های خطی فارسی 1009/2 ؛ فارس شناسی ص 69؛ فهرستواره منزوی 15/7 (2 نسخه)

1. تهران: ملک: شماره نسخه: 4045/12

آغاز: برابر؛ انجام: ... هر روز یاد کنند، هم گوینده و هم شنونده، تمت الرسالة خط: نسخ؛ بی کا، تا: 1075؛ کاغذ: آهار مهره فرنگی، جلد: رویه میشن سیاه،

4گ (101ر-104پ)، 18 سطر، اندازه:15/7×22/2 سم [ف: 7-168]

2. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 994/13 -طباطبائی

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 12-13 کاغذ: فرنگی، 3ص (123 125)، قطع: وزیری کوتاه، اندازه: 13/5 × 21/5سم [ف: 23-285]

3. تهران؛ سپهسالار؛ شماره نسخه: 1316/13

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ؛ كا: حیدر علی، تا: شوال 1280، جا؛ تهران؛ مصحح پر غلط؛ کاغذ: فرنگی سفید آهار مهره، جلد: مقوایی، 5گ (182ر-186پ)، 15سطر (8×15)، اندازه: 15×22/5سم [ف: 5-50]

4. تهران؛ سپهسالار؛ شماره نسخه: 1396/17

آغاز: (مانند شماره پیش) در خواست کردند که باید بیان کنید عالم ملک و ملکوت و جبروت را؛ انجام: و آزاری نرسانی خط: نسخ؛ کا: حیدر علی، تا: شوال 1280، جا؛ تهران؛ کاغذ: فرنگی سفید آهار مهره، جلد: مقوایی، 5گ (198پ-202ر)، 15 سطر (8×15)، اندازه: 15×22/5سم [ف: 5-51]

5. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 8013/13

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق زیبا؛ بی کا، تا: ربيع الثانی 1285؛ جلد: تیماج قهوه ای، 4گ (151ر-154پ)، 13 سطر، اندازه: 10/5 × 17/5سم [ف: 21-18]

6. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 4949/11

آغاز و انجام: برابر

خط: شکسته نستعلیق؛ كا: محمد جواد بن محمد حسين الطبيب

ص: 59

الطهرانی (نجم الحكماء)، تا: 1314؛ کاغذ: فرنگی، جلد: تیماج سرخ یک لا، 3گ (56ر -58ر)، 15 سطر (9×15/5)، اندازه: 13×20/5سم [ف: 14-215]

7. شیراز؛ بنیاد فارس شناسی؛ شماره نسخه: 47/1

آغاز: الحمد الله رب العالمين و العاقبة للمتقين ... چنین گوید اضعف الضعفاء و خادم الفقراء ... که جماعت فقرا ازین بیچاره درخواست کردند که می باید، انجام: و ایشان از پیروان حق باشند و از ریاضت و عبادت و فرمان برداری بدین مرتبه رسیده باشند و الله اعلم بالصواب.

خط: نستعلیق شکسته؛ بی کا، بی تا، جلد: تیماج سبز مجدول بی لایه و آستر؛ 39گ (1پ-40پ)، 19 سطر، اندازه: 21×14/5سم [ف: -69]

122- آداب اهل دنیا و آخرت / اخلاق / فارسی

ādāb-e ahl-e donyā va āxerat

رساله ای در 19 «فصل»، بدین شرح: فصل 1. در دنیا و حقیقت دنیا؛ 2. در مرض و آداب مريض؛ 3. در قناعة؛ 4. در قصر آمل؛ 5. در خوف؛ 6. در بكاء و حزن؛ 7. در منع از ضحك؛ 8 در اجتناب از معاصی؛ 9. در ذکر موت؛ 10. در سکرات موت؛ 11. در ذکر قبر؛ 12. در صفت جنت و نار؛ 13. در علامات ساعة؛ 14. در دجال؛ 15. در قیامت؛ 16. در مسأله، 17. در میزان؛ 18. در ذکر عذاب نار؛ 19. در ذکر نعیم جنت

آغاز: فصل دنیا و حقيقتها عن مغيرة ابن شعبه ...

انجام: و السادس وصف محن الدينا و بلاياها

تهران؛ ملی؛ شماره نسخه: 3034/3

آغاز و انجام: برابر

بی کا، تا: محتم 1878 کاغذ: دولت آبادی، جلد: مقوایی میشن عنابی ساده، 13ص (49-62)، 22 سطر (9/5×17 )، اندازه:15/5×24سم [ف: 6-827)

123- الآداب الباقية في شرح آداب الشريفية / منطق / عربی

al-adab-ul baqiya fi s.-i adab-is sarifiyya

صدیقی، عبدالباقی بن غوث الاسلام، ق 11 ق

seddīqī, abd-ol-bāqī e-bn-e qows-ol-eslām (170)

وابسته به: شرح آداب البحث للعضدی؛ جرجانی، علی بن محمد (816-740)

شرح استدلالی و تحقیقی است بر رساله «شرح آداب البحث» میر سید شریف گرگانی. در انگیزه تأليف آورده که شروح موجود زمان خود را دیده و آنها را ناقص یافته و خود به شرح این رساله پرداخته است و آن را با یک مقدمه مفصل و نه بحث سامان است. به گفته او «ولم اجد ما الفيته من شروح المناظرین فيها الاوهي قاصرة في تحقيق مطالبها و فاترة في تدقيق النظر في

مآربها ليس فيها الا قيل او يقال ... او ما لا يوجد فيه الذلل ( كذا ) و الختلال ... فخالج قلبی آن املی عليها شرحا ينطوي على تدقيق الأنظار في المثائل و ادلتها و يحتوي على تحقيقات التعاريف و تقاسيمها ... فاختلست من ايام التحصيل اياما معدودة من شهر رمضان سنة الف وستين من هجرة النبي آخر الزمان ...». او نکته هایی که یکی از دانشمندان بر شرح جدید جونفوری گرفته است در اینجا آورده و گفته که اگر فرصتی دست داد شرحی دیگر چنان که استاد به من گفته است خواهم نگاشت. بروکلمن (ذیل 305:2 ) نسخه های متن و شرح هر دو را بر شمرده است.

آغاز: بسمله، سبحانک یا مجيب دعاء السائلين بلامانع و معارض و حفيظ قلوب المعللين عن شبهات كل ناقض و مناقض ...

انجام: اقول كانه منه قال و من الواجب و لم يقل و الواجب هذا تمام الكلام بتوفيق الملك المنعام و قد طويت في هذا الشرح ما سنح لي في اثناء تأليفه على الشرح الجديد الجونفورى لبعض افاضل الزمان و آن ساعدني الفرصة افرد له شرحا آخر كما امرنی به استانی بل استاذ الجل و مولائی بل مولاء ( كذا ) الكل انشاء الله تعالی

1. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 24385

آغاز: بسمله. يا من لا مانع لما أعطاه و لا ناقص لما اياه و لا معارض ... انجام: و أن يكون ... في رتبة ... و المير عليه فقط جزء اول؛ خط: نستعلیق خفی؛ بی کا، تا: 1060؛ قطع: وزیری بزرگ، 25 سطر (12×23)، اندازه: 20×32سم (رایانه)

2. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 24386

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعليق خفی؛ بی کا، تا: 1060؛ ضمیمه نسخه 24385؛ قطع:

وزیری بزرگ، 25 سطر (12×23)، اندازه:20×32سم (رایانه)

3. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 24519

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 12؛ محشی؛ 43گ، 19 سطر،

اندازه:16×26سم [ف: 24-11]

4. تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 9763

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: آدینه 9 محرم 1235؛ قطع: رحلی کوچک، 106گ، 10سطر (8/5×20)، اندازه: 17×29سم [ف: 17-479 ]

-آداب البحث »ابیات فاخره در علم مناظره

- آداب البحث» آداب المناظرة

124- آداب البحث / منطق / عربی

ādāb-ul baht

جرجانی، محمد بن على، - 838 ق

ص: 60

jorjānī, mohammad e-bn-e ‘alī (-1434)

تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 7090/12

آغاز: بسمله، حامد الله الغني ... هذه رسالة مشتملة على قواعد شريفة و فواید انيقة من علم النظر ولا يشذ عنها شيء من المناظرات الجزئية الجارية بين المناظرین علقه علامة بن العلامة و محقق بن المحقق الحبر المعظم و الفاضل الفخم سید محمد ابن سید شریف العلامة ... اعلم أن كلام المتناظرين اما ان يقع في التعريفات او في المسائل؛ انجام: فاذا انتهى التفسير الى الفاظ جلية فليس للسائل المكاوحة في طلب توضيحها من المعلل و المعرف الحمد الله اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 11؛ 2گ (57پ -58ر)، قطع: ربعی، اندازه: 12×19سم [ف: 16-451]

125- آداب البحث = آداب بحث و مناظره = زبدة = رسالة في الآداب/ منطق / فارسی

ādāb-ol bahs = ādāb-e bahs va monāzere = zobde = r. f-el adab

بقال، شرف الدین حسن شاه، - 905ق

baqqāl, šaraf-od-dīn hasan šāh (-1499)

رساله مختصری در آداب بحث است که به درخواست «امیر صدرالدین محمد» در 4 فصل» »و1 «مقدمه» بدین ترتیب نگارش یافته است: فصل 1. بدانکه کسی که در صدد آن است که مطلوبی و حکمی را بدلیل اثبات کند؛ 2. اگر خسم متعرض دلیل معلل نشود؛ 3. مثلا اگر کسی گوید که مدعی آن است که لفظ صد اسم است؛ 4. خصم را نیز می رسید در مثال مذکور که مقدمه معينه را از دلیل اصل منع نکند.

این رساله، در برخی از فهارس به این کمال پاشا و در برخی به میر سید شریف جرجانی و در بسیاری دیگر به حسن (حسین) شاه بقال نسبت داده شده است.

آغاز: الحمد لمن لا مانع لحكمه ولا ناقص لقضائه و الشكر لمن لا معارض له في ارضه وسمائه و الصلوة و السلام إجمالاً على جميع الرسل ... و بعد فهذه زبدة مقنعة و جملة نافعة في آداب البحث و المناظرة كتبتها بالتماس من لزمنی ... بدانکه وفقك الله تعالى للتحلّي بحلية أهل العلم و الكمال و جنبك عن شيم الناقصين الجهال بدان که بحث در لغت تفتیش و جستجو کردن است تا حق ظاهر شود که در کدام طرف است از آن دو کس که بحث می کنند و در اصطلاح علما آن است که حکم ثبوتی یا سلبی را به دلیل ثابت کنند و مناظره بحسب لغة نظر بیکدیگر کردن است و در اصطلاح آنست که دو خصم نظر کنند در حکمی و مسئله ...

انجام: ... لا نسلم که هر چه مقترن به احد از منه ثلثه است اسم نیست چرا نشاید که هر چه به وضع اولی متقرن باشد اسم نباشد و «صه» بوضع اولی مقترن نیست بلکه به وضع ثانی مقترن هست.

چاپ: در سالنامه پارس، تهران، 1323ش؛ به کوشش سید محمد رضا رضاپور، در مجموعه رسائل فارسی، دفتر هشتم، مشهد، بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی، 1387ش.

[فهرست نسخه های خطی فارسی 1490/2 ؛ هدية العارفين: 288/1 ؛ ]

1. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 2781/1

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: 931؛ مهرها: «المتوكل على الله الغني عبده مرتضى الطباطبائی»؛ تملك: مرتضی طباطبائی؛ در پایان این رساله یادداشتی است به قلم قرمز از نویسنده به نام فضل الله بن منصور و چنین است: «لمولانا مهدی قمی عليه الرحمة: صد درد کرده در دل من منزل از کجا xx من از کجا و این همه درد دل از کجا؟ بتاریخ 10 صفر ختم بالخير و الظفر در بالاخانه خواجه نظام الملک در کوچه مصطفی این رساله را حسب الفرموده سلطان میر نوشت و چون این بنده هم ... تحریر افتاده كتبه العبد الداعي فضل الله بن منصور الموسوی»؛ 7ص (1-7)، 19 و 18سطر، اندازه: 12/5×17/5 سم [ف: 10-1]

2. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 1357/7

آغاز و انجام: برابر

نام مؤلف به قرینه آغاز نسخه تعیین شد؛ خط: نستعلیق؛ بی کا، تا:

932، 6ص (162-167) [سنا - ف: 2-232]

3. قم؛ مرکز احیاء؛ شماره نسخه: 1456/3

آغاز و انجام: برابر

نام مؤلف به قرینه آغاز نسخه تعيين شد؛ خط: نستعلیق و عناوین نسخ؛ كا: علی خان بن سلطان بایزید قوقه، تا: 939، 3گ (75پ - 78پ)، 14 سطر، اندازه: 10/5 ×17سم [ف: 4-283]

4. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 971

آغاز و انجام: برابر

در فهرست مؤلف کمال پاشا دانسته شده؛ خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: 948؛ واقف: ملا موسی، تاریخ وقف: قرن 13، 4گ، 19 سطر، اندازه: 9×17سم [ف: 1-257]

5. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: ضمیمه 271

آغاز و انجام: برابر

نام مؤلف به قرینه آغاز نسخه تعیین شد؛ خط: نسخ؛ بی کا، تا:

محرم 955، 20 سطر، اندازه:13×19سم [ف: 1-25]

6. تهران؛ ملک؛ شماره نسخه: 1688/12

آغاز: برابر

نام مؤلف به قرینه آغاز نسخه تعیین شد؛ خط: نستعلیق؛ بی کا، تا:

975؛ 3گ (120پ - 122پ) [ف: 5-335]

7. تهران؛ ملک؛ شماره نسخه: 799/11

در چهار فصل؛ خط: نستعلیق بی کا، تا: قرن 10؛ 2گ (110ر -111ر) [ف: 5-178]

8. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 443/2 کر

ص: 61

آغاز: برابر؛ انجام: ... این دلیل بجميع مقدمات صحیح نیست یعنی در او خلل است غیر معین آن را نقض اجمالی گویند درین هنگام بر خصم واجب شد که آن خلل که دعوی ...

خط: نسخ عربی؛ كا: على بن طالب، تا: 1010؛ افتادگی: انجام (گویا یک برگ)؛ مصحح؛ 1گ (79پ)، 26 سطر، اندازه: 10/5 × 15/5 سم [ف: 2/40-171]

9. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 2786/2

آغاز و انجام: برابر

نام مؤلف به قرینه آغاز نسخه تعیین شد؛ خط: نسخ؛ كا: زین العابدين بن عبدالله المازندرانی، تا: 1022؛ 3ص (37-39)، قطع: رقعی، اندازه: 12×20سم [ف: 10-30]

10. مشهد؛ گوهرشاد؛ شماره نسخه: 1784/3

آغاز و انجام: برابر

در فهرست مؤلف ابن کمال پاشا دانسته شده؛ خط: نستعلیق؛ كا: هاشم بن ابراهیم حسینی سمنانی، تا: 1031؛ واقف: سید سعید طباطبایی، تاریخ وقف: 1332؛ 73گ، اندازه: 9/5×14 سم [ف: 5-206]

11. تهران؛ ملی؛ شماره نسخه: 1384/1

آغاز و انجام: برابر

نام مؤلف به قرینه آغاز نسخه تعیین شد؛ خط: نسخ؛ كا: عبدالقادر الاردوبادی، تا: 1034، جا: شیراز؛ 4ص، 23 سطر (7×15)، اندازه:12/5×22 سم [ف: 3-440]

12. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 15083/3

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق؛ بی کا، بیتا؛ مصحح؛ مهر: «جمال الدين محمد طباطبایی 1052»؛ 4گ (99-102)، 21 سطر، اندازه: 5×11سم [ف: 38-228]

13. مشهد؛ گوهرشاد؛ شماره نسخه: 1778/5

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق، بی کا، تا: پنج شنبه سلخ شوال 1065؛ واقف: سید سعید طباطبایی، تاریخ وقف: 1332؛ اندازه: 9×14/5سم [ف:5- 199]

14. قم: مرعشی؛ شماره نسخه: 286/33

آغاز و انجام: برابر

نام مؤلف با توجه به آغاز نسخه تعیین شد؛ خط: نستعلیق؛ كا: شاه مراد بن نقدعلی فراهانی ورامینی، تا: 1072؛ 2گ (120پ - 121پ)، 27 سطر، اندازه: 18×27/5 سم [میراث شهاب: 42-129]

15. تهران، دانشگاه؛ شماره نسخه: 339/3

آغاز و انجام: برابر

نام مؤلف به قرینه آغاز نسخه تعیین شد؛ خط: نستعلیق و شکسته، کا: نصیر الدین حسین الحر الحسینی، تا: 1076؛ 2گ (57ر -58ر)، 28-21 سطر (10×18)، اندازه: 13×30سم [ف: 3-4]

16. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 1255/4

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعليق؛ كا: محمد بن نعمت طبسی، تا: 1091؛ 4ص (11 - 14)، 25 سطر [سنا - ف: 2-187]

17. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 13886/45

آغاز: الحمد لمن حفظ المؤمنين من الخطاء و الخلل ... و بعد فهذه رسالة في علم آداب البحث؛ انجام: فلا يتكلما في اليقين لوظائف الظن و بالعكس هذا ما أردنا ایراده في هذه الرسالة بی کا، تا: قرن 11؛ 1گ، 110ر [ف: 37-475]

18. تهران؛ ملک؛ شماره نسخه: 675/3

آغاز: بسمله رساله آداب البحث لمولانا حسینشاه الشهير ببقال بدانکه بحث از روی لغت جستجوی کردن است و در اصطلاح علماء آنست که حکم ثبوتی یا سلبی را بدلیل اثبات کنند... ،

انجام: برابر

در دو فصل؛ خط: نستعلیق چلیپا؛ بی کا، تا: قرن 11؛ 2ص 127 - 128)، اندازه: 10/5 ×19 سم [ف: 5-142]

19. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 18612

آغاز و انجام: برابر

در فهرست به این کمال پاشا نسبت داده شده است؛ خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 11؛ نسخه حاضر فاقد دیباچه است؛ واقف: خواجه شیر احمد، تاریخ وقف: 1031ش؛ 3ص، اندازه: 17×28سم [ف:14-24 ]

20. قم؛ فاضل قائینی؛ شماره نسخه: بدون شماره

آغاز و انجام: برابر

در فهرست مؤلف خواجه نصیر دانسته شده؛ كا: عبدالرحيم بن ملا عبدالكریم، تا: 1101 [تراثنا: س 13 ش 1-123]

21. مشهد؛ شیخ علی حیدر (مكتبة)؛ شماره نسخه: 492/3

آغاز و انجام: برابر نام مؤلف به قرینه آغاز نسخه تعیین شد؛ خط: نستعلیق؛ كا: حاجی باقر بن میر محمد حسینی، تا: 1116؛ 3گ (52پ -54پ)، 15 سطر، اندازه:12×18/5 سم [مؤيد: 1-401]

22. تهران؛ ملک؛ شماره نسخه: 789/2

خط: شکسته نستعلیق؛ كا: میرزا محمد سعيد بن ملا خلیل عرب شروانی، تا: سه شنبه 1185، جان بروجرد؛ در 11ر پراکنده ها است در مناظره؛ 2گ (10ر-11ر)، 16 سطر، اندازه: 12/1×22/3 سم [ف: 5-176]

23. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 14473/17

آغاز: برابر

نام مؤلف به قرینه آغاز نسخه تعیین شد؛ خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 12؛ مجدول؛ اص (67پ)، 29 سطر، اندازه: 18/5 × 25/5 سم [ف: 38-622]

24. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 8839/10

آغاز و انجام: برابر

نام مؤلف به قرینه آغاز نسخه تعیین شد؛ خط: نسخ؛ بی کا، تا: قرن 12؛ 2گ (159پ- 160پ)، اندازه: 15×23سم [ف: 23-27 ]

ص: 62

25. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 12725/1

آغاز: بدانکه کسیکه درصد آن است که مطلوبی و حکمی را به دلیل اثبات کند مادام که بیان مذاهب و اقوال و شرح لغوی و اصطلاحی که در آن واقع است؛ انجام: برابر

در فهرست مؤلف ناشناس معرفی شده است؛ خط: نستعلیق؛ كا: هاشم بن ابی القاسم حسینی تنکابنی رشتی، تا قرن 13، جا: خالکیاسر لنگرود؛ مصحح، مهر حضرت آية الله العظمی مرعشی نجفی و یادداشت فردی که کاتب، دایی او بوده در آغاز، 2 برگ اشعار و مطالب گوناگون در انجام آمده است. ترقيمه: «تمت القواعد في المناظرة على يد اقل الطلبة في الادراک هاشم بن ابی القاسم الحسینی التنکابنی الرشتی»؛ 3برگ (1-3)، 16 سطر،

اندازه: 8×14 سم [ف: 32-349]

26. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 13384/2

آغاز و انجام: برابر

نام مؤلف به قرینه آغاز نسخه تعیین شد؛ خط: نسخ؛ بی کا، تا: قرن 13؛ مصحح، نسخه بدل ها در حاشیه آمده است؛ 3گ (7رور)، 19 سطر، اندازه:

14/5x7 سم [ف: 33-660]

27. مشهد؛ مدرسه آية الله خوئی؛ شماره نسخه: 206/4

در فهرست مؤلف ابن کمال پاشا دانسته شده؛ بی کا، تا: قرن 13 [اوراق عتیق: 1- 251]

28. تهران؛ نوربخش، شماره نسخه: 113/1

آغاز و انجام: برابر

دارای 4 فصل؛ خط: نستعلیق؛ كا: محمد صالح بن محمد رضا طالقانی ساوجبلاغی، تا: قرن 13، 5ص (2-6)، 19 سطر، اندازه: 13×20سم [ف: 1-135]

29. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 12962/12

آغاز و انجام: برابر

خط: شکسته نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 13؛ دارای حواشی از خود کاتب با امضای «لمحرره محمد حسن»؛ 3گ (42پ -44ر)، 19سطر، اندازه: 9×15سم [ف: 32-870]

30. قم؛ گلپایگانی شماره نسخه: 7419/1 - 38/39

آغاز و انجام: برابر

نام مؤلف به قرینه آغاز و انجام نسخه تعیین شد؛ خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: پنج شنبه 21 ربيع الأول 1299؛ 3گ، 18 سطر، اندازه:18×23 سم [ف: 1-9] 31. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 1132

آغاز: بدانکه بحث از روی لغت جست و جوی گردان است؛

انجام: برابر

خط: نستعلیق؛ بی کا، بی تا؛ واقف: قائم مقام؛ 3ص، 17 سطر، اندازه: 14×21سم [ف: 4-366]

32. مشهد؛ گوهرشاد؛ شماره نسخه: 1778/5

خط: نستعلیق؛ بی کا، بی تا، قطع: جیبی، 16 سطر [چهار کتابخانه مشهد-ف: -59]

33. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 9694/4

خط: نستعلیق؛ كا: احمد بن محمد بن كمال شریف نیریزی، بی تا؟

5گ (88-92پ)، 19 سطر، اندازه: 16×18 سم [ف: 25-59]

34. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 1918/17

آغاز و انجام: برابر

نام مؤلف به قرینه آغاز نسخه تعیین شد؛ خط: نستعلیق؛ بی کا، بی تا؛ 5 (146 - 150)، قطع: رقعی، اندازه: 11×18 سم [ف: 9-610]

35. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 3372/7

كا: محمد بن علی موسوی تهرانی شیرازی، بی تا، 3ص (142 144)، قطع: وزیری، اندازه: 25x16/5 سم [ف: 10-1221]

36. تهران؛ ملک؛ شماره نسخه: 559/6

آغاز و انجام: برابر

نام مؤلف به قرینه آغاز نسخه تعیین شد؛ در سه فصل؛ خط: نستعلیق؛ بی کا، بی تا، 4ص (145-149)، 23 سطر، اندازه: 13/5×21/2سم [ف: 5-82]

37. تهران؛ الهيات؛ شماره نسخه: 749/2

آغاز و انجام: برابر

در دو فصل؛ خط: نسخ؛ بی کا، بی تا؛ 5گ (8پ -12پ)، 15 سطر (

7×12/5)، اندازه: 12×18/5سم [ف: -378]

38. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 10361/3

آغاز و انجام: برابر

خط: تحریری؛ بی کا، بی تا؛ مصحح؛ 2ص (18-19)، 24 سطر، اندازه: 11×18/5

سم [ف: 32-343]

39. تهران؛ ملک؛ شماره نسخه: 3313/4

آغاز و انجام: برابر

خط: شکسته نستعلیق؛ بی کا، بی تا، 6گ (34پ - 39ر)، 18 سطر،

اندازه: 20x11سم [ف: 6-368]

40. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 1186/20

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ؛ بی کا، بی تا؛ 2ص (161-162) [عکسی - ف: 3-441]

126- آداب البحث | منطق / عربی

ādāb-ul baht

میبدی، حسین بن معین الدین، - 911؟ ق

meybodī, hoseyn-e-bn-e moʻīn-od-dīn (-1505)

تالیف: سه شنبه 15 صفر 903ق

رساله ای است مختصر در آداب بحث، شامل 6 «تنبیه»: 1. اذا اذكرت قضية فان كان بطريق النقل فلامنع علیک؛ 2. يجوز منع المقدمع قتل فراغ العلل؛ 3. لا يتوهم أن المعارض مصدق لدليل المعل؛ 4. اذا منع السائل مقدمة ... لزم على المعلل دفعه بدلیل او تنبیه؛ 5. قد يطلق التعريف على ما يقصد به تحصیل صورة غير حاصله و يسمى تعريفا حقيقيا؛ 6. زعم بعضهم أنه لا معنی اللذاتیات.

ص: 63

این رساله جز آداب البحث سمرقندی و سید شریف و عضدی است و مؤلف از صاحب «التلویح» و شیخ الرئيس نقل کرده است.

آغاز: بسمله، هذه تنبیهات شریفه في آداب البحث ارجو النجاة بتحريرها يوم البعث الأول اذا ذكرت قضيه فان كان بطريق فلامنع عليك باعتبار تلك القضيه اذليس فيها حكم و هي في الحقيقة موضوع دعواک و انما المنع فيما تدعيه من نسبة القضيه الى قائلها و يندفع بسهولة و ان كنت بصدد ..

انجام: أن الحيوان ماخوذ من بدن الإنسان و الناطق من نفسه الناطقه فتامل حتى ياتيك اليقين و الله ولی المتقین

1. تهران؛ ملک؛ شماره نسخه: 675/2

آغاز و انجام: برابر

خط شکسته نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 11؛ 3ص (122-125)، مختلف السطر، اندازه: 10/5 ×19 سم [ف: 5-142]

2. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 1199/2 -طباطبائی

آغاز و انجام: برابر

بی کا، تا: 1292؛ 8گ (31-38) [ف: 23-707]

3. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 1918/2

آغاز و انجام: برابر

نام مؤلف به قرینه آغاز نسخه تعیین شد؛ بی کا، بی تا؛ قطع: رقعی،

اندازه: 11×18سم [ف: 9-595]

4. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 6017

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق؛ بی کا، بی تا؛ واقف: قائم مقام؛ 2گ، 17 سطر،اندازه: 14×21سم [ف: 4-366]

5. تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 4918/2

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق؛ بی کا، بی تا، 2گ (19پ -20ر)، 16 (5×11 و 18 ( 8×12/5

) سطر، اندازه: 10×16 سم [ف: 14-4031]

127- آداب البحث / منطق / عربی

ādāb-ul baht

صدیقی، عثمان بن عیسی، ق 10 ق

seddīqī, oʻsmān e-bn-e ‘īsā (160)

پیرامون معنی دلیل از دید منطقی و چگونگی اقامه آن و این که کدام دلیل صحیح یا ناصحیح می باشد.

آغاز: الحمد لله رب العالمين ... الدليل قول مركب من قضيتين أو اکثر ليتأدى الى تصديق نظري

انجام: يجوز لك أن تطلب منه الدليل على ذلك

1. شیراز؛ علامه طباطبائی، شماره نسخه: 35/1

آغاز: برابر

خط: نسخ؛ بی کا، بی تا؛ 2گ (5-7)، اندازه: 10/5 ×19 سم (نسخه

پژوهی: 3-66]

2. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 5046/1

آغاز و انجام: برابر

نام مؤلف به قرینه آغاز نسخه تعیین شد؛ خط: نستعليق؛ بی کا، بی تا» 2گ (70ر -71پ)، اندازه:30×19/5 سم [ف: 13-241]

128- آداب البحث = آداب المناظرة / منطق / عربی

adab-ul baht = adab-ul munazira

بصری، احمد بن عبدالرضا، ق 11 ق

basrī, ahmad e-bn-e 'abd-or-rezā (170)

تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 8922/8

خط: نسخ با بی کا، تا: قرن 11؛ 2گ (219پ-220ر) (مختصر ف: -12]

129- آداب البحث = الرسالة الولدية = آداب المناظرة = فن المناظرة / منطق / عربی

ādāb-ul baht = ar-r.-ul waladīyya = ādāb-ul munāzira = fann-ul munazira

ساچقلی زاده، محمد بن ابی بکر، - 1150 ق

sāčpolīzāde, mohammad ebn-e abī-bakr (-1737)

رساله مختصری است که برای فرزندش نوشته و مشتمل است بر سه «باب»، و یک «خاتمه» و هر بابی دارای چند «فصل: باب 1. في التعريفات؛ 2. في التقسيم و هو اما تقسيم الكلي الى جزئياته و اما تقسيم الكل الى اجزائه؛ 3. في التصديق و ما في معناه من المركبات الناقصة.

مؤلف معتقد است آموختن مناظره مستحب و واجب کفایی بودنش مشکوک است. در نظر او، مناظره هنری علمی است که به وسیله آن صحت و سقم و رد و ابطال استدلال خصم معلوم می شود. وی تحقیق بیشتر را به رساله اش «قوانين المناظرة» ارجاع داده است.

آغاز: بسم الله و بحمده و صلاة و سلام على رسله يقول البأس الفقير محمد المدعو بسا چاقلی زاده اکرمه الله بالفلاح و السعادة هذه الرسالة في فن المناظرة عملتها لك يا ولد ولا مثالك المبتدئين بارك الله فيها لك و لمن ارادها غیرک

انجام: و الحمدلله الذي بعزته و جلاله يتم الصالحات و سبحان ربنا و رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمدلله رب العالمين.

شرح و حواشی:

1- جامع الكنوز و نفایس التقرير في شرح الولدية؛ تبریزی مرعشی، حسین بن حیدر معجم المؤلفين 14/12 ؛

[معجم المطبوعات 12/ 14 ؛ الاعلام زرکلی 60/6]

ص: 64

1. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 3/ 11820

آغاز: برابر؛ انجام: هو الصورة الثالثة حلالان فيه بيان مبنى المقدمة الممنوعة و الحل هو بیان منشأ الغلط و أكثر وقوع الحل ... (ناتمام) خط: نسخ؛ بی کا، تا: اواخر قرن 10؛ رساله در هامش کتاب آداب البحث سمرقندی نگاشته شده است؛ 4گ (24-27)، 24 سطر چلیپا [ف: 30-52]

2. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: ض 13703

آغاز: برابر؛ انجام: و اما اذا كان مدللا فطلب الدليل عليه بای لفظ كان مجاز في النسبة و المراد طلب الدليل على شيء

خط: نسخ؛ بی کا، تا: 1176؛ افتادگی: انجام؛ 10گ، 9 سطر، اندازه:12/5

× 17/5 سم [ف: 24-185]

3. تهران؛ ملک؛ شماره نسخه: 2673/2

خط: نستعلیق؛ كا: خليل بن ملا ولی لعل زاده، تا: 4 محرم 1189، جا: مدرسه نقيب شهر عین تاب؛ دارای حواشی با نشان «منه»؛ 10گ (9پ- 18پ)، 11 و 13 و 19 و 21 سطر، اندازه: 15×21سم [ف: 6-89]

4. قم، مسجد اعظم، شماره نسخه: 53716

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ؛ كا: احمد ولد حاجی امیر خان ولد حاجی اوردخان، تا: 1198؛ در پایان نسخه به عنوان «الولاية» بر نام کتاب تصریح شده است؛ 19گ، 12 سطر [ف مخ: 3-991]

5. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 18469

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ؛ كا: شیخ محمد بن سلیمان آفندی، تا: اواخر ذیحجه 1203؛ 8گ، 25 سطر، اندازه: 15/5 × 21/5سم [ف: 24-15]

6. اصفهان؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 502/9

خط: نسخ ترکی؛ بی کا، تا: قرن 13؛ جلد: تیماج مشکی، 21گ ( 208پ- 228پ)، 13 سطر، اندازه: 20x11/5 سم [ف: 2-393]

7. تهران؛ سپهسالار؛ شماره نسخه: 1308/12

آغاز: برابر

تنها یک باب تعریفات را دارد؛ بی کا، تا: قرن 13، 11گ (225ر - 125پ) [ف: 3-12]

8. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 1681

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق؛ كا: محمد صالح بن محمد رفیع طبيب لاهیجانی، تا: 1362؛ دارای اغلاط بسیار است؛ قطع مجموعه: جیبی، 44ص، 14 سطر، اندازه: 11×17 سم [ف: 4-407]

9. مشهد؛ شیخ علی حیدر (مكتبة)؛ شماره نسخه: 655/1

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ؛ بی کا، بی تا، 12گ (1پ-12ر)، اندازه: 12×20سم [مؤید: 2-159] 10. مشهد؛ فرهنگ و هنر؛ شماره نسخه: ب -6/5

آغاز و انجام: برابر

بی کا، بی تا؛ اهدایی آقای محمود موید زاده به کتابخانه؛ 28ص، 13 سطر (8×14)، اندازه: 16×19/5 سم [ف: -21]

11. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 185/2

آغاز: برابر؛ انجام: و الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات.

خط: نسخ؛ بی کا، بی تا؛ 9گ (12-21پ)، اندازه:15×20/5 سم [ف: 1-200]

12. اصفهان؛ علامه فانی (ضیاء الدین)؛ شماره نسخه: 24/7

آغاز: برابر

خط: نسخ؛ بی کا، بی تا؛ 13گ (74پ -86ر) [سه کتابخانه اصفهان - ف: 105]

130- آداب البحث / منطق / عربی

adab-ul baht

قزلجی، علی

qezeljī, ‘alī

رساله کوتاهی است در آداب البحث و المناظرة.

آغاز: بسمله، حمدله، اذا قلت بكلام خبری و ادعیت صحته يطلب منك الدليل فاذا ذكرت دليلا و الدليل مركب من مقدمتين.

1. قم؛ گلپایگانی؛ شماره نسخه: 8795/4 -59/15

آغاز: برابر

خط: نسخ؛ كا: محمد صالح البيژوی، تا: 1346؛ 1ص، گ 9، 10 سطر، اندازه: 16×24سم [ف: 1-9]

2. اصفهان؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 336/3

آغاز: برابر

خط: نستعلیق؛ بی کا، بیتا [نشریه: 11-941]

131- آداب البحث = آداب النظر / منطق / عربی

adab-ul baht = adab-un nazar

قم: مرکز مطالعات، شماره نسخه: 984/5

آغاز: لخاتمة في قواعد علم النظر و هي مواد لا يشذ عنها شی ء مع المناظرة. خط: نسخ؛ كا: على بن رسول، تا: 1232، 3گ (27ر - 30ر)، 12 سطر، اندازه: 15x10سم [ف: 2-249]

132- آداب البحث = مقدمات نافعة / اصول فقه / عربی

ādāb-ul baht = muqaddamāt-un nāfe'a

در مقدمات شیوه استدلال در بیان احکام با احادیث و روایات . مؤلف تفصيل مطلب را به کتاب دیگرش «مواعيد» ارجاع می دهد.

آغاز: اعلم انه ينبغي أن تمهد قبل الشروع في بيان الاحكام و

ص: 65

المسائل و ذكر الدلائل مقدمات نافعة

انجام: و هو منقسم إلى الواجب و المندوب وله احوال بحسب احوال المكلف و نحوه و من جملة احكامه الوجوب الشرعي بمعنى الطلب الحتمی تم

[فهرست آستان قدس 462/16 با عنوان « مقدمات نافعه» ]

1. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 16897/3

آغاز: برابر؛ انجام: من جمله احكامه الوجوب الشرعي بمعنی الطلب الحتمی خط: نسخ؛ كا: حسین بن حسن بسطامی، تا: 1256، جا: تهران، مدرسه ام الخاقان دارالخلافه؛ افتادگی: انجام؛ 2گ، 22 سطر، اندازه:15×20/7سم [ف: 16-462]

2. قم؛ مرکز مطالعات؛ شماره نسخه: 574/6

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ زیبا؛ کا: حبیب الله بن محمد رفیع بسطامی، تا: دوشنبه 1 شعبان 1256، جا: مدرسة أم السلطان؛ مجدول؛ 2گ (145پ۔ 146پ)، 21 سطر، اندازه: 15×21سم (ف: 1-491)

133- آداب البحث = مختصر في علم المناظرة / منطق / عربی

ādāb-ul baht = muxtașar-un fī ‘ilm-il munāžira

عنوانها «المعلل»، «المعارضة»، «النقض» می باشد.

آغاز: الحمد لمن ما شاء فعل، ولا يسئل عما يفعل، لا مانع لأمره ولا تخلف في حكمه ... و بعد فهذا مختصر في علم المناظرة، و يسمى علم الخلاف و علم الجدل

انجام: ينفعك في مظان اللبس على خصمك. هذا آخر ما قصدنا ایراده في هذه الرسالة

تهران؛ سپهسالار؛ شماره نسخه: 1308/3

آغاز و انجام: برابر

بی کا، بی تا، 6گ (19پ -24پ) [ف: 3-11]

134- آداب البحث (منظومة) /منطق، شعر / عربی

ādāb-ul baht (mnz.)

بغدادی، غانم بن محمد، - 1030 ق

baqdādī, qānem-e-bn-e mohammad (-1620)

منظومه ای است در 34 بیت، جهت آسانی برای حفظ کردن، مباحث آداب بحث ها را به نظم در آورده است. آغاز: باسمک یا ذا البر و الانعام xx نبدأ في التحقيق و الكلام / ثم صلاة الله و السلام xx على الذي به اهتدى الانام

انجام: يقول ناظمها محمد زاده xx تم الكلام طيب الله زاده

قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 185/4

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ کهن؛ بی کا، بی تاب محشى؛ 1گ (25ر -25پ)، اندازه:15×20/5سم [ف:1-201)

-آداب البحث و المناظرة» جهة الوحدة بين المتعلمين

- آداب بحث و مناظره» آداب البحث

-آداب البحث و المناظرة» آداب المناظرة

135- آداب البحث و المناظرة / منطق / عربی

ādāb-ul baht wa-l munāzira

سمرقندی، محمد بن اشرف، - 600 ق

samarqandī, mohammad e-bn-e ašraf (-1203)

اهداء به: نجم الدين عبدالرحمان سمرقندی

در بحث و مناظره و تعلیم روش محاوره علمی و مشتمل است بر 3 «فصل» و 4 «قطب»: فصل 1. تعريفات و شرح اصطلاحات؛ 2. ترتیب و روش بحث؛ 3. در مسائلی که مؤلف ابداع کرده است که در اینجا سه مسأله را بیان می دارد، یکی بر گرفته شده از علم کلام، دیگری از حکمت و سومین از خلاف شروح و حواشی زیادی بر آن نوشته است.

آغاز: رب يسر المنة لواهب العقل هذه رسالة في آداب البحث، يحتاج اليها كل متعلم لتكون حافظة له في البحث من الضلال و تسهل عليه طريق الفهم ... و هي و ان كانت متداولة بين المحققين لكنها ما كانت منظومة في سلك و مجموعة في عقد. اردت نظم منثورها. بحث الاخ العزيز ملک الصدور و الاعيان شرف الأماثل و الاقران نجم الدين عبدالرحمان ادام الله ايامه فالتمست ... و هي مرتبة على ثلاثة فصول، الأول في التعريفات. الثاني في ترتيب البحث. الثالث في المسائل التي اقترعناها ...

انجام: ثابتاً في نفس الأمر يتم ما ذكرنا وان لم يكن يلزم الغلبة و بها يحصل المقصود كما مر و الله اعلم

[فهرست برلن 5272؛ کشف الظنون 39/1 و 68؛ معجم المؤلفين 63/9]

شرح و حواشی: آنچه در ایران دارای نسخه است:

1- شرح آداب البحث؛ شاشی، حمید الدین (-8)

2- المآب في شرح الآداب؛ بهشتی اسفراینی، محمد بن احمد (-749)

3- حاشية شرح آداب البحث ادنقوز، احمد بن على جمعه ( -9)

4- شرح آداب البحث؛ گیلانی، قطب الدین محمد (-9)

5- حاشية شرح آداب البحث؛ الغ بیک، محمد بن شاهرخ (853-796)

6- شرح آداب البحث و المناظرة = شرح آداب مسعودی = شرح آداب البحث = شرح آداب الفاضل شمس = المستقصي في آداب البحث؛ شیروانی، کمال الدین مسعود (905-)

ص: 66

7- حاشية شرح الشروانی الآداب البحث؛ تاج السعيدي، محمد بن ابی سعید (-950)

8- حاشية شرح آداب البحث؛ دوانی، محمد بن اسعد (830- 908)

9- حاشية شرح آداب البحث شروانی، عبدالرحيم بن محمود

10- شرح آداب البحث؛ میبدی، حسین بن معين الدين (-911)

11- حاشية شرح آداب البحث ؛ کاشانی، عماد بن يحيى(-10)

12- حاشية شرح آداب البحث؛ ابو حامد (-10)

13- حاشية شرح آداب البحث؛ غفاری، حامد بن برهان ( -10)

14- حاشية شرح آداب البحث؛ سیماوی، سنان الدين یوسف (1006)

15- حاشية شرح آداب البحث؛ رومی، لطف الله بن الياس

16- حاشية آداب البحث للسمرقندی؛ خوشنویس، احمد

17- حاشية شرح آداب البحث؛ جنید، احمد

18- المسعود

19- شرح آداب البحث؛ ناشناس به همراه 28 شرح ناشناس دیگر رک: دنا

395/6 (29 شرح ناشناس)

20- حاشية آداب البحث للسمرقندی؛ ناشناس (به همراه 5 حاشیه ناشناس دیگر رک: دنا 5/4)

1. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 982

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ؛ کا: محمد بن احمد بن صقر بن سلام التدمري الغسانی الشافعی، تا: 29 جمادی الاول 742، جان مکه؛ با رساله «جمل. ش 981» در یک مجلد می باشد، معرب و معجم؛ واقف: ابن خاتون، تاریخ وقف: 1067؛ 4گ، 23 سطر، اندازه: 13×19سم [ف: 1-258]

2. تهران، دانشگاه؛ شماره نسخه: 195/130 ف

نسخه اصل: حمديه ش 1447؛ بی کا، تا: رمضان 754؛ در هامش است فیلم ها - في: 1-430]

3. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 630/1

آغاز: برابر

بی کا، تا: قرن 68 قطع: وزیری، اندازه: 12×22سم [ف: 2-388]

4. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 12376/1

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 68؛ 4گ (51)، 27 سطر، اندازه:5×17 سم [ف: 31-281)

5. تهران؛ ادبیات، شماره نسخه: 357/8

خط: نسخ؛ بی کا، تا: قرن 9 [ف: 3-58]

6. تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 4884/1

خط: نسخ؛ كا: يعقوب بن عارف ازنیقی، تا: آغاز ربيع الثانی 831؛47گ، 17 سطر (8×11)، اندازه:14×18سم [ف: 14-3933 ]

7. تهران: ملک؛ شماره نسخه: 796

خط: تعليق؛ كا: على بن عبد القادر، تا: 882 72گ، 9 سطر، اندازه:10/7×14/2

سم [ف: 1-11]

8. تهران؛ ملک؛ شماره نسخه: 1603/3

خط: نسخ؛ كا: صمد بن خليفه محمد، تا: رمضان 894، 10 سطر [ف: 5-303]

9. تهران، دانشگاه؛ شماره نسخه: 9104/2

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ؛ کا: طاهر بن مرتضی بن محمد، تا: 7 ربيع الثانی ؛900 5؛گ (16پ -20ر)، قطع: ربعی، 23 سطر (8×14)، اندازه: 19/5x13/5 سم [ف: 17-294]

10. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 9244/1

خط: نستعلیق؛ كا: محمد بن امر الله الضفری، تا: 956، 9گ (2پ۔ 10پ)، اندازه: 11×17 سم [ف: 24-40]

11. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 2/ 11820

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ و نستعلیق؛ بی کا، تا: اواخر قرن 10؛ مصحح، دارای حواشی با نشان «ابن شاعر»؛ 10گ (23-32)، 9 سطر، اندازه: 8×11سم [ف: 30-52] 12. خوانسار؛ مدرسه علوی؛ شماره نسخه: ض15

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ و نستعلیق؛ كا: محمد بن ابراهيم بن عیسی اوالی، تا: قرن 10؛ 5گ (146-151)، مختلف السطر، اندازه: 15x10سم [آینه پژوهش: سال 4ش 104-22]

13. مشهد؛ گوهرشاد؛ شماره نسخه: 915/3

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: اوایل ذیقعده 1034؛ مهر: حاج سید سعید؛ 4گ (68-72)، 23 سطر (1565)، اندازه: 10×19/5 سم [ف:3-1245 ]

14. قم؛ گلپایگانی؛ شماره نسخه: 495/3 - 3/115

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ؛ كا: جعفر بن ابراهیم بن جمال (برای خودش)، تا: قرن 11، 4گ، 26 سطر، اندازه: 20x15/5 سم [ف: 1-9]

15. تهران؛ ملک؛ شماره نسخه: 2242/2

خط: شکسته نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 11؛ 4گ (21ر -24ر)، 21 سطر، اندازه: 13×20سم [ف: 5-446]

16. تهران؛ ملک؛ شماره نسخه: 1101/1

خط: نسخ؛ بی کا، تا: قرن 12، 17 سطر [ف: 5-235]

17. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 3428/3

آغاز و انجام: برابر

ص: 67

بی کا، تا: قرن 12؛ در ص 137 شعری منسوب به شیخ الرئیس وجود دارد؛ 11ص (125-135)، قطع: خشتی، اندازه: 12/5 × 17/5 سم [ف: 10-1289] 18. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 14576/2

آغاز: برابر؛ انجام: لا يمكنه اثبات امور لانهانة لها (كذا)

خط: نسخ؛ كا: محمد بن فاضل سبزواری، تا: 14 شوال 1210؛ این نسخه در مقایسه با سایر نسخ کسر دارد؛ 2گ (9-10)، 20 سطر، اندازه: 9×19 سم [ف: 12-363]

19. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 29835

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق جلی ممتاز؛ بی کا، تا: 1225؛ ضميمه نسخه ش 29833؛ قطع: رقعی، 20 سطر (6/2×11/2 )، اندازه: 10/5 ×16 سم (رایانه)

20. قم؛ فیضیه؛ شماره نسخه: 1925/5

خط: تحریری؛ بی کا، تا: 1243؛ اندازه: 8×14 سم [ف: 3-150]

21. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 1808/5

آغاز برابر؛ انجام: لهذا و ما كنا لنهتدي لولا أن هدينا الله ثم الصلوة على نبيه محمد و آله النقباء النجباء و رزقنا الله شفاعته الكبرى يوم القيمه آمین یا رب العالمين تمت بالخير و هو خير 1302

بی کا، تا: 1302، 5ص (274-279)، قطع: خشتی، اندازه:17×21/5

سم [ف: 9-407]

22. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 972

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ؛ بی کا، بی تا؛ محشی؛ 21گ، 8 سطر، اندازه: 9×15سم

ف: 1-258]

23. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 10361/4

آغاز و انجام: برابر

خط: تحریری؛ بی کا، بی تا؛ مصحح: 4ص (19-22)، 24 سطر،

اندازه: 11×18/5 سم [ف: 32-344]

24. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 1358

آغاز و انجام: برابر

بی کا، بی تا [ف: 4-405]

25. تهران؛ ملی؛ شماره نسخه: 4274/2

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ؛ بی کا، بی تا؛ مصحح، 6گ (11پ -16پ)، 16 سطر

(6×12/5)، اندازه: 10/3×15/3 سم، [ف: 18-235]

26. تهران، سپهسالار؛ شماره نسخه: 968/8

آغاز و انجام: برابر

بی کا، بی تاب 6ص (153-158)، 21 سطر، اندازه: 19×22 سم [ف:3- 10]

27. تهران؛ سپهسالار؛ شماره نسخه: 1308/4

آغاز و انجام: برابر

بی کا، بی تا؛ دیباچه این نسخه (1308/4 ) با دیباچه 1308/2 شباهت دارد، اما آن پنج فصل و این سه فصل دارد و این از سمرقندی است و نامش در دیباچه یاد شده، و شاید 1308/2 نیز از سمرقندی باشد؛ 5گ (25ر -29پ) [ف: 3-11]

28. تهران، دانشگاه؛ شماره نسخه: 4917/1

آغاز و انجام: برابر

از نیمه دوم فصل دوم است و بدین گونه: «من الدليل غير صحيح اليختلف الحكم عنه. و اما المعارضة» آغاز می شود؛ خط: نسخ ریز؛ کا: حسن بن محمد سپاهانی، بی تا، 2گ (1ر-2پ)، 28 سطر (8×17)، اندازه: 12×22سم [ف: 14-4028]

29. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 9920/7

انجام: يجب أن يكون موجب بالذات لأنه لو كان فاعلاً بالاختيار خط: نسخ و نستعلیق؛ بی کا، بی تا، افتادگی: انجام؛ 6گ (164پ۔ 169پ)، اندازه: 11/5

× 17/5 سم [ف: 25-207]

30. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 4632/12

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ؛ كا: محمد مؤمن بن حاج علی اصغر قزوینی، بی تا؛ 6گ (63پ -68پ)، اندازه: 15x10 سم [ف: 12-197)

31. اصفهان؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 236/3

خط: نسخ؛ بی کا، بی تا [نشریه: 11-932]

32. اصفهان، دانشگاه؛ شماره نسخه: 243/4

بی کا، بی تا، کاغذ: سمرقندی [نشریه: 11-932]

33. شیراز؛ خانقاه احمدیه؛ شماره نسخه: 90/10

بی کا، بی تا [نشریه: 5-221]

34. شیراز؛ هاشمی، نورالدین (خاندان)؛ شماره نسخه: 15/1

بی کا، بیتا (نشریه: 5-287]

136- آداب البحث و المناظرة / منطق / فارسی

ādāb-ul baht wa-l munāzira

بخاری، علی بن محمد، ق 9ق

boxārī, ‘alī e-bn-e mohammad (16C)

در 1 «مقدمه» و 5 «بحث».

آغاز: بسمله. سپاس بی قیاس دلیلی را که تنبیه بنده به کلام خود کرده ... چنین گوید ... سید علی بن سید محمد بخاری چند سطری به زبان فارسی به جهت آسانی قواعد مناظره نوشت ... انجام: در این حین یا مکابر است و یا سفيه جاهل. چنانکه در بعضی گفته شد

تهران؛ ملک؛ شماره نسخه: 1688/10

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ؛ کا: ملک شاه بن ملک محمد، بی تا، 3گ (115پ۔ 118ر)، اندازه: 12×18سم [ف: 5-334]

137- آداب البحث و المناظرة / منطق / عربی

ص: 68

ādāb-ul baht wa-l munāzira

? علامه حلی، حسن بن یوسف، 648 - 726 ق .

‘allāme-ye hellī, hasan e-bn-e yūsof (1250-1325)

در ذریعه (1: 13) از «آداب البحث» علامه حلی یاد می کند و می گوید که نسخه ای از آن در کتابخانه مولی محمد على خوانساری نجفی هست ولی در فهرست کتاب های او دیده نشده است. این رساله چون در نسخه کتابخانه دانشگاه، دنبال «شرح حكمة العين» علامه آمده و هر دو به یک خط هستند به احتمال از علامه حلی دانسته شده و جز آن نسخه ای تا کنون از آن معرفی نشده است. افسوس که این نسخه هم پایان ندارد تا شک از میان برود. از دیباچه رساله پیداست که باید چندین فصل و یک خاتمه در این رساله باشد ولی ناقص و فاقد آن است.

آغاز: بسمله الحمدلله الذي انقذنا من الحيرة و الضلال و هدانا الی مناهج النظر و الاستدلال ... و بعد فهذه مقدمة في معرفة الجدال مجموعة لتشحيذ الأذهان و توجيه المقال مرتبة على فصول مختتمة بخاتمة.

تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 423/2

آغاز: برابر، انجام: و السئوال كلام يستدعي الجواب عن الغير و الجواب کلام

تنها بخشی از بحث یکم فصل یکم؛ خط: نسخ؛ بی کا، بی تا؛ افتادگی: انجام اص (137پ) [ف: 3-4]

138- آداب البحث و المناظرة/ منطق / عربی

ādāb-ul baht wa-l munāzira

عضدالدین ایجی، عبدالرحمن بن احمد، 700؟ - 756 ق

e-bn-e ahmad ‘azod-od-dīn-e ijī, 'abd-or-rahmān (1300?-1355)

یکی از فروع علم منطق آداب مناظره و بحث است و این فن پس از رواج منطق و گسترش علم کلام و فقه میان دانشمندان آشکار گردید، چه متكلمان و فقیهان ناگزیر بودند هنگام اثبات آراء خود استدلال کنند و در اینجا از منطق ارسطو بهره برده از رموز فنی این علم آداب بحث و مناظره را استخراج کردند و مرحله عملی آن را «علم خلاف» نام نهادند. در این فن کتاب های بسیاری نوشته شده و از آنها است همین رساله که متکلم نامور ایرانی نگاشته است. این رساله بسیار کوتاه ولی جامع است که مؤلف برای فرزند خود نگاشته و مورد توجه عالمان قرار گرفته است.

آغاز: بسمله لك الحمد و المنة وعلى نبيک الصلوة و التحية اذا قلت بكلام ان كنت ناقلاً فتطلب الصحة او مدعياً فالدليل و الايمنع النقل و المدعي

انجام: مركب من الحروف. ان الكلام لفي الفؤاد وانما × جعل الكلام على الفؤاد دليلا

چاپ: معجم المطبوعات العربيه 1332 کشف الظنون 41/1 ؛ ]

شرح و حواشی: که در ایران دارای نسخه است

1- شرح آداب البحث للعضدی؛ جرجانی، علی بن محمد (816-740)

2- الآداب الباقية في شرح آداب الشريفية؛ صدیقی، عبدالباقی بن غوث الاسلام

3- حاشية شرح الجرجاني على آداب البحث؛ ناشناس

4- شرح الرسالة الشريفية في آداب المناظرة؛ ناشناس

5- شرح آداب البحث و المناظرة للعضدی؛ حسینی، طاهر بن رضی (-10)

6- شرح آداب البحث؛ علاء الدین اصفهانی، محمد بن اسماعیل (100)

7- شرح آداب المناظرة = شرح الرسالة العضدية = حل آداب العضدی؛ بیرجندی، عبدالعلی بن محمد (-934)

8- الرسالة الحنفية في علم الآداب = شرح آداب البحث = حاشية آداب البحث = آدابیه؛ حنفی تبریزی، شمس الدين محمد (-10)

9- حاشية شرح الحنفي الآداب البحث؛ تاج السعیدی، محمد بن ابی سعید (950)

10- حاشية الرساله الحنفية؛ شاه حسین

11- شرح آداب البحث؛ عصام الدین اسفراینی، ابراهیم بن محمد (873-951) 12- حاشية شرح آداب البحث = شرح آداب المناظرة عضدی؛ جرجانی، ابوالفتح بن مخدوم (-976)

13- شرح آداب البحث = شرح آداب المناظرة؛ کشمیری، شمس بن احمد

14- حاشية شرح آداب البحث مبارکشاه

15- حاشية آداب البحث و المناظرة؛ عصام الدین چلبی

16- حاشية شرح آداب البحث؛ ناشناس

17- شرح آداب البحث للعضدی؛ ناشناس

18- حاشية آداب البحث و المناظرة؛ ناشناس

19- شرح آداب البحث للعضدی؛ ناشناس

1. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 2719/1

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق شکسته؛ كا: ابراهیم بن علي بن حاجی یوسف الخانيساری، تا: 924، جان نجف؛ دارای حواشی با نشان «س» که ممکن است از سیدشریف باشد؛ 2ص (1-3)، قطع: رقعی، 14 سطر، اندازه: 13×17/5

سم [ف: 9-40]

2. تهران؛ مهدوی؛ شماره نسخه: 500/3

خط: نسخ؛ كا: على بن محمد عبدالرزاقی صاحب التفسير و

ص: 69

التأويلات و شارح منازل السائرین (نواده اوست)، بی تا، در پایان نسخه دو صفحه از آخر کتابی است فقهی نوشته 938 [نشریه: 2- 120]

3. قم: مرکز احیاء؛ شماره نسخه: 1456/1

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق و عناوین نسخ؛ كا: على خان بن سلطان بایزید قوقه، تا: 939؛ محشى؛ 2گ (1پ -3ر)، 14 سطر، اندازه: 10/5 ×17 سم [ف: 4-282]

4. تهران؛ چهل ستون؛ شماره نسخه: 4مجموعه بدون شماره

بی کا، تا: 944؛ 1گ، قطع: بياض رقعی (چند نسخه في: -388]

5. تهران؛ مفتاح؛ شماره نسخه: 1430/5

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: میانه های رمضان 944؛ محشی نشریه: 7 -

280 ]

6. یزد؛ وزیری؛ شماره نسخه: 2/ 1310

خط: ثلث نازیبا؛ بی کا، تا: ربيع الأول 949؛ اص، ابعاد متن: 7×12، اندازه: 11×18 سم [ف: 3-924]

7. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 5123/2

خط: نسخ؛ كا: ابوالحسن بن عبدالله استرابادی، تا: 965، جان دمشق؛ 2گ (44-45ر)، 15 سطر، اندازه: 9/5×15/5 سم [ف:326-13 ]

8. تهران؛ ملک؛ شماره نسخه: 2824/6

خط: نسخ؛ بی کا، تا: 969، دارای حواشی با نشان «ش»؛ 2گ

(25پ -26ر)، 23 سطر، اندازه: 10×19 سم [ف: 6- 122]

9. یزد؛ وزیری؛ شماره نسخه: 2235/3

خط: نستعلیق؛ كا: عبد السميع بن عبد الصمد نور، تا: 971؛ اهدایی شیخ احمد شریعت؛ 1گ (16-17)، اندازه: 11×17 سم [ف: 4 -1212 ]

10. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 13814/4

آغاز: برابر؛ انجام: فتدفع بالأصل فقيل إنه إضافة القدرة إلى المعذور فتمنع مستنداً بأنه حقیقی أو بعارض بأنه مادية الحروف الحادثة تمت

خط: نسخ؛ كا: ابراهيم بن مولی حاجی محمد بن مولی علی بن حسن حسینی خزاعی (75 الف)، تا: 998، جا: کرند؛ در هامش 62الف مطالب گوناگون در خصوص کلمه و کلام .. بحثی در حرف على در دعای الصلوة على نبينا، نیز ابیاتی به عربی منقول از بهلول با مطلع: «مالی و مالك يا دنيا قتلتینی و بالغرور على رأسي رمیتینی و ...» آمده است؛ 1گ (62ر)، 10 سطر، اندازه:7/5×10 سم [ف: 35-79] 1

11. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 14318/5

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ مایل به نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 10؛ 2گ (139-140)،

19 سطر، اندازه: 5/5×11سم [ف: 36-178]

12. تهران، دانشگاه؛ شماره نسخه: 1773/3

خط: نستعلیق؛ كا: صدرای شیرازی، تا: ذیحجه 1005، جا: قزوین؛ دارای حواشی با نشان «منه دام ظله، منه»؛ 1گ (24ر)، 18 سطر (7/5×14)، اندازه: 20x13سم [ف: 8-315]

13. مشهد؛ گوهرشاد؛ شماره نسخه: 2086/1

آغاز و انجام: برابر

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: صفر 1036؛ واقف: سید سعید طباطبایی، تاریخ وقف: 1332؛ دارای حواشی از عبدالرحیم، محمد امین، میر ابوالفتح، فیض

الله، ابراهیم و منه رحمه الله؛ 11 و 12 سطر، اندازه: 15x10 سم [ف: 5-476] 14. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 775/3 -طباطبائی

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ؛ كا: احمد بن بابكر، تا: 1060، جا: بلده بدلیس؛ 23گ، 11، 18 و 15 سطر، قطع: خشتی، اندازه: 14×21سم [ف: 23-78)

15. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 9021/4

خط: نسخ؛ كا: نوروز علی، تا: 1069؛ مصحح؛ 2گ (48پ۔ 49ر)، 12 سطر، اندازه: 19×12/5 سم [ف: 23-174]

16. تهران؛ ملک؛ شماره نسخه: 2017/2

خط: نسخ؛ بی کا، تا: 1073؛ محشى؛ 5 سطر [ف: 5-408]

17. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 9524/4

خط: نسخ؛ كا: محمد مؤمن بن نظام الدین علی، تا: 1074-1075، جا: قريه «خنک» از قرای قائن؛ 2گ (50پ -51پ)، اندازه: 12×18سم [ف: 24-277]

18. قم؛ مسجد اعظم؛ شماره نسخه: 2500/5

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ؛ كا: محمد بن شیخحم بابا، تا: 1077؛ 2گ 6 سطر،

اندازه: 20x15سم آف مخ: 1-6]

19. تهران؛ ملی؛ شماره نسخه: 6676

خط: نسخ؛ كا: ولی بن احمد قرنی سرجانی، تا: 1093؛ مصحح

مهر: «فخرالاطبا 1278» [رایانه]

20. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 13886/51

آغاز و انجام: برابر

بی کا، تا: قرن 11؛ اگ (150) [ف: 37-477)

21. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 15066/3

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ؛ كا: محمد صالح حاجی سرور، تا: قرن 11؛ دارای حواشی با نشان «س»، عبارت «وقف عام» در آن آمده است، شرح محمد حنفی نیز پس از متن آمده؛ 1گ (107)، 11 سطر، اندازه:7/5×10سم [ف: 38-157]

22. مشهد؛ گوهرشاد؛ شماره نسخه: 1152/10

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ معرب؛ بی کا، تا: قرن 11؛ محشی، در آخر نسخه بندی منقول از تحفه حکیم مؤمن (گ 115 و 114)؛ 2گ (112-113)، اندازه متن: 5×9، اندازه:

9/5×16/5 سم [ف: 3-1600]

ص: 70

23. قم؛ مرکز احیاء؛ شماره نسخه: 4056/2

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ؛ بی کا، تا: قرن 11؛ مصحح، محشی؛ 3گ (50پ - 52ر)، 6 سطر، اندازه: 11×17/5 سم (محدث ارموی مخ: 1-2]

24. قم؛ گلپایگانی؛ شماره نسخه: 154/5 - 1/154

آغاز و انجام: برابر

مؤلف رساله در این نسخه خواجه نصیر طوسی معرفی شده است!؛ خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 11؛ دارای حواشی از «شیخ صدر» و «س»؛ 1گ، 24 سطر [ف: 1-11]

25. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 14549/3

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ؛ بی کا، تا: 1100؛ فائده ای از امام فخر رازی شرایط و آداب مناظره در ده عنوان پس از پایان کتاب آمده است؛ 2گ ( 38-37 پ)، 7 سطر، اندازه: 5/5×9/5سم [ف: 36-559]

26. قم؛ طبسی؛ شماره نسخه: 66916

آغاز: بسمله هذه رسالة أفادها المولى ... عضد الملة والدين ... فائدة مشتملة على مقدمة و تقسیم و خاتمة اللفظ قد ... منک الصحة او مدعية فالدليل و لا يمنع النقل، انجام: برابر

خط: نسخ؛ بی کا، تا: قرن 12؛ دارای حواشی به صورت «قوله - قوله»، «قوله هذه في بعض النسخ»؛ 4 گ، اندازه: 5/5×9/5 سم [ف مخ: 1- 469 ]

27. تهران؛ ملک؛ شماره نسخه: 2/ 2940

خط: نستعلیق؛ كا: رمضان بن محمد رضا، تا: 17 شعبان 1204؛ 2ص، 11 سطر، اندازه: 15×21سم [ف: 6-170]

28. تهران: ملی؛ شماره نسخه: 4412/7

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ بدخط؛ کا: محمد بن ابراهیم، تا: 1234؛ 162 گ، 5 سطر (8/5×13 )، اندازه: 16/5 × 21/7سم [ف: 19-30]

29. تهران: مجلس؛ شماره نسخه: 8875/9

خط: نستعلیق ؛بی کا، تا: حدود 1259؛ 1گ (157) (مختصر ف: -12]

30. قم؛ مرکز مطالعات؛ شماره نسخه: 269/3

آغاز: الحمدلله رب العالمين .. اذا قلت بكلام جزیی و ادعیت صحته يطلب منك الدليل؛ انجام: اذا كان مساوية للمنع فيتوجه عليه الأبطال فقط الحمدلله اولا و آخراً

خط: نسخ؛ کا: محمد حسن بن مولی علی ترجانی، تا:1293، جا: قريه

ترجان؛ 1گ (66پ)، 11 سطر، اندازه: 12×21سم [ف: 1- 239]

31. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 13384/1

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ؛ بی کا، تا: قرن 13؛ تملك: «جارالله صالح الصميری» به تاریخ 1109ه همراه با وقف نامه رساله با مهر مربع من عمل صالحاً فلنفسه» در برگ نخست؛ 1گ (1)، 11 سطر، اندازه:7×8سم [ف: 33-658]

32. تهران؛ ادبیات؛ شماره نسخه: 166/5

خط: نستعلیق؛ بی کا، تا: قرن 13 [ف: 3-31]

33. تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 883/2

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ؛ كا: محمد على، تا: 1300، دارای حواشی به خط نستعلیق با نشان «س سره»؛ 2گ (9ر -10ر)، 17سطر، 4×16 سطر، اندازه: 8/5×22سم [ف: 3-3]

34. قم؛ دارالحدیث؛ شماره نسخه: 223/2

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ؛ بی کا، تا: قرن 14؛ 1گ (29ر)، 13 سطر [ف: -213]

35. مشهد؛ رضوی؛ شماره نسخه: 1133

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ؛ بی کا، بی تا؛ واقف: حاج سید محمد شوشتری؛ 2گ، اندازه: 10×17سم [ف: 4-366]

36. مشهد؛ الهيات؛ شماره نسخه: 545/3

آغاز: برابر بی کا، بی تا، اص، 13 سطر ( 4/5×9/5 )، قطع: جيبي [ف: 1- 429]

37. مشهد؛ میبدی؛ شماره نسخه: 377/8

خط: نستعلیق هندی؛ بی کا، بی تا، 1گ (292پ)، اندازه: 16/5 ×27سم [ف: 2-76]

38. تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 8595/2

بی کا، بی تا؛ اگ (13)، 11 سطر (10×4) [ف: 17-169]

39. تهران؛ دانشگاه؛ شماره نسخه: 2845/7 -ف

بی کا، بی تا [فیلم ها - ف: 2-14]

40. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 10359/10

آغاز و انجام: برابر

خط: نسخ و نستعلیق؛ بی کا، بی تا؛ مصحح، محشی، مجدول؛ 2 ص ( 98-97 )، اندازه: 12×18/5 سم [ف: 32-341]

41. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 18720

بی کا، بی تا [د.ث. مجلس]

42. تهران؛ ملک؛ شماره نسخه: 6415/7

آغاز و انجام: برابر

بی کا، بی تا، 3گ (58 -60پ)، 17 سطر، اندازه: 9×17 سم [ف: 9- 376]

43. تهران؛ سپهسالار؛ شماره نسخه: 3162/2

آغاز و انجام: برابر

کا: محمد بن ابراهیم، بی تا؛ واقف: سپهسالار؛ 1گ (46ر)، قطع: خشتی، 9 سطر، اندازه: 15/5×21سم [ف: 3-9]

44. تهران؛ سپهسالار؛ شماره نسخه: 7453/7

بی کا، بی تا؛ 2گ (38ر 39ر)، 19 سطر، اندازه: 16×23سم [ف: 3-9]

45. تهران: مفتاح، شماره نسخه: 757/7

بی کا، بی تا [نشریه: 7-256]

46. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 4632/2

خط: نسخ؛ کا: محمد مؤمن بن حاج علی اصغر قزوینی، بی تا:

ص: 71

2گ (2پ -3ر)، اندازه: 10×15سم [ف: 12-193]