سیر مطالعاتی عدل الهی

مشخصات کتاب

سیر مطالعاتی عدل الهی

گرد آورنده : حسین راه جو

ناشر : موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان

ص: 1

مقدمه

عدل دومین اصل از اصول اعتقادات شیعه است

به این معنا که خداوند متعال در خلقت هستی و موجودات آن به عدالت رفتار نموده و هیچ گونه ظلمی به آنان ننموده است .

برای اینکه این موضوع را راحت تر بتوانیم درک کنیم سری به کتابخانه دیجیتالی قائمیه زدیم و از میان کتاب های موجود ، فهرست کتاب عدل الهی نوشته ی استاد محمد بیابانی اسکویی را ملاک قرار دادیم و بر اساس آن با اندک تغییراتی ، موضوعات مورد بحث را در کتاب های موجود در سایت قائمیه بیان کردیم. امیدواریم به موضوع «عدل» در این کتابخانه توجه بیشتری شود .

شایسته بود در این نوشتار به رده بندی سیر مطالعاتی عدل الهی ویژه کودکان ، نوجوانان و جوانان پرداخته می شد ولی به دلیل کمی منابع در سایت مذکور این کار را به بعد موکول کردیم و فعلا به صورت عمومی آوردیم .

از آنجایی که این متن ، دیجیتالی است و قابلیت سریع بتغییر و اصلاح را دارد لذا از همه متخصصین این رشته تقاضا دارم با مطالعه دقیق این مجموعه ، پیشنهادات و انتقادات خود را به ما انتقال دهند تا در بهتر شدن آن همه با هم سهیم باشیم .

درگاه ارتباطی ما:

00989378455421

از طریق شبکه های اجتماعی می باشد .

رمضان المبارک 1443

حسین راه جو

ص: 2

گام اول: جایگاه و معنای عدل الهی

سرفصل ها

الف : جایگاه بحث عدل

ب: معنای عدل

ج: معنای ظلم

ص: 3

منابع مطالعه

1. دائره المعارف طهور: اصول عقاید / واحد تحقیقات موسسه فرهنگی هنری جام طهور

https://lohedana.ir/books/reader/12227/1/1/41063

2. خلاصه دروس عقاید: عدل محمد بیابانی اسکویی

https://lohedana.ir/books/reader/17083/1/1/17

3. اصول عقاید ( توحید ) / محسن قرائتی

https://lohedana.ir/books/reader/211/1/1/114

4. میزان الحکمه با ترجمه فارسی جلد 7 محمد محمدی ری شهری

https://lohedana.ir/books/reader/1009759007/7/1/257

5. دائره المعارف طهور: اصول عقاید / واحد تحقیقات موسسه فرهنگی هنری جام طهور

https://lohedana.ir/books/reader/12227/1/1/9302

ص: 4

گام دوم: عدل الهی در قرآن

سرفصل ها

الف: نفی ظلم و ستم از خدا در قرآن کریم

ب: محرومیّت به جهت کوتاهی در اعمال

ج: محرومیّت به جهت ابتلاء و امتحان

د: ظلم بودن عقاب بدون بیان

ص: 5

منابع مطالعه

1. دائره المعارف طهور: اصول عقاید / واحد تحقیقات موسسه فرهنگی هنری جام طهور

https://lohedana.ir/books/reader/12227/1/1/41162

2. عدل الهی / محمد بیابانی اسکویی

https://lohedana.ir/books/reader/12972/1/1/33

3. سیری کامل در اصول فقه: دوره ده ساله دروس خارج اصول آیت الله العظمی فاضل لنکرانی جلد 6

https://lohedana.ir/books/reader/1015272006/6/1/190

4. پیام قرآن: روش تازه ای در تفسیر موضوعی قرآن جلد 4 آیت الله العظمی ناصرمکارم شیرازی

https://lohedana.ir/books/reader/1010951004/4/1/581

5. دائره المعارف طهور: فرهنگ و علوم انسانی / واحد تحقیقات موسسه فرهنگی هنری جام طهور

https://lohedana.ir/books/reader/12230/1/1/6353

ص: 6

گام سوم: عدل الهی در روایات

سرفصل ها

الف: معنای عدل و ظلم در روایات

ب: قول به جبر؛ نسبت ظلم به خدا

ج: محرومیّت ها و ابتلاها و رعایت تساوی میان انسان ها

ص: 7

منابع مطالعه

1. خلاصه دروس عقاید: عدل / محمد بیابانی اسکویی

https://lohedana.ir/books/reader/17083/1/1/24

2. پرسش و پاسخ های قرآنی ویژه جوانان جلد 3 محمد علی رضایی اصفهانی

https://lohedana.ir/books/reader/1004052003/3/1/39

3. مباحث اعتقادی محمد علی رضایی اصفهانی

https://lohedana.ir/books/reader/14903/1/1/63

4. حکمت نامه حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام محمد محمدی ری شهری

https://lohedana.ir/books/reader/9887/1/1/109

5. پیام قرآن: روش تازه ای در تفسیر موضوعی قرآن جلد 4 آیت الله العظمی ناصرمکارم شیرازی

https://lohedana.ir/books/reader/1010951004/4/1/487

ص: 8

گام چهارم: عدل الهی از نظر عالمان

سرفصل ها

الف : فرق اصول دین و اصول مذهب

ب : نقد و بررسی دلائل منکران اصل عدالت

ج: نظرات مختلف درباره رابطه عدل الهی با جبر و اختیار

ص: 9

منابع مطالعه

1. خلاصه دروس عقاید: عدل / محمد بیابانی اسکویی

https://lohedana.ir/books/reader/17083/1/1/30

2. دانشنامه عقاید اسلامی جلد 8 محمد محمدی ری شهری

https://lohedana.ir/books/reader/1011608008/8/1/97

3. دائره المعارف طهور: اصول عقاید واحد تحقیقات موسسه فرهنگی هنری جام طهور

https://lohedana.ir/books/reader/12227/1/1/41246

4. دائره المعارف طهور: اصول عقاید واحد تحقیقات موسسه فرهنگی هنری جام طهور

https://lohedana.ir/books/reader/12227/1/1/41392

5. جبر و تفویض / آیت الله سید جعفر سیدان

https://lohedana.ir/books/12087

ص: 10

گام پنجم: تقدّم و عمومیّت عدل الهی بر فضل و احسان الهی

سرفصل ها

الف: عدل الهی و تقدّم و عمومیّت آن بر فضل و احسان

ب: اعمال نیک و بد مسلمان و غیر مسلمان از نظر عدل الهی

ج: کیفیت بکارگیری عدل و عفو در حساب اخروی

ص: 11

منابع مطالعه

1. عدل الهی / محمد بیابانی اسکویی

https://lohedana.ir/books/reader/12972/1/1/79

2. معارف قرآن (2) تهیه کننده مرکز تحقیقات اسلامی

https://lohedana.ir/books/reader/9726/1/1/227

3. میزان الحکمه با ترجمه فارسی محمد محمدی ری شهری

https://lohedana.ir/books/reader/9759/7/1/93

4. دائره المعارف طهور: اصول عقاید واحد تحقیقات موسسه فرهنگی هنری جام طهور

https://lohedana.ir/books/reader/12227/1/1/41246

5. دائره المعارف طهور: اصول عقاید واحد تحقیقات موسسه فرهنگی هنری جام طهور

https://lohedana.ir/books/reader/12227/1/1/41246

ص: 12

گام ششم: سبب پیدایش اختلاف اشیا

سرفصل ها

الف: کیفیت پیدایش اشیا و سبب اختلاف آن ها

ب: اسرار آفرینش در قرآن

ج: حکمت و مصلحت در مورد خداوند و مخلوقات

ص: 13

منابع مطالعه

1. خلاصه دروس عقاید: عدل محمد بیابانی اسکویی

https://lohedana.ir/books/reader/17083/1/1/41

2. مباحثی در تاریخ و علوم قرآنی مجید معارف

https://lohedana.ir/books/reader/8604/1/1/93

3. دائره المعارف طهور: اصول عقاید واحد تحقیقات موسسه فرهنگی هنری جام طهور

https://lohedana.ir/books/reader/12227/1/1/41392

4. دائره المعارف طهور: اصول عقاید واحد تحقیقات موسسه فرهنگی هنری جام طهور

https://lohedana.ir/books/reader/12227/1/1/41392

5. دانشنامه عقاید اسلامی جلد 8 محمد محمدی ری شهری

https://lohedana.ir/books/reader/1011608008/8/1/97

ص: 14

گام هفتم: مراتب و جایگاه های موجودات و امکان تغییر در آن ها

سرفصل ها

الف: آثار طینت ها و تأثیر آن ها در کردار انسان ها

ب: مبانی فلسفه و عرفان و عدم امکان تغییر در نظام آفرینش

ص: 15

منابع مطالعه

1. عدل الهی / محمد بیابانی اسکویی

https://lohedana.ir/books/reader/12972/1/1/113

2. عدل الهی / محمد بیابانی اسکویی

https://lohedana.ir/books/reader/12972/1/1/116

3. دائره المعارف طهور: اصول عقاید واحد تحقیقات موسسه فرهنگی هنری جام طهور

https://lohedana.ir/books/reader/12227/1/1/41392

4. میزان الحکمه با ترجمه فارسی جلد 3 محمد محمدی ری شهری

https://lohedana.ir/books/reader/1009759003/3/1/1

5. انسان شناسی و مهدویت محمد رضایی آدریانی

https://lohedana.ir/books/reader/12363/1/1/63

ص: 16

گام هشتم: عدل الهی اصل اساسی ادیان الهی

سرفصل ها

الف : اصول دین اسلام و عدل الهی

ب: اصول دین و عدل الهی در مسیحیت

ج: اصول دین و عدل الهی در ادیان دیگر

ص: 17

منابع مطالعه

1. عدل الهی محمد بیابانی اسکویی

https://lohedana.ir/books/reader/12972/1/1/127

2. دائره المعارف طهور: اصول عقاید واحد تحقیقات موسسه فرهنگی هنری جام طهور

https://lohedana.ir/books/reader/12227/1/1/41392

3. دائره المعارف طهور: اصول عقاید واحد تحقیقات موسسه فرهنگی هنری جام طهور

https://lohedana.ir/books/reader/12227/1/1/16557

4. مبانی خداشناسی در فلسفه یونان و ادیان الهی رضا برنجكار

https://lohedana.ir/books/reader/17247/1/1/209

5. ادیان مرکز ملی پاسخگوئی به سوالات دینی

https://lohedana.ir/books/reader/829/1/1/10

ص: 18

گام نهم: عدل الهی و حکمت و مالکیّت

سرفصل ها

الف: عدل الهی و مالکیّت خدا

ب : عدل الهی و حکمت خدا

ص: 19

منابع مطالعه

1. عدل الهی محمد بیابانی اسکویی

https://lohedana.ir/books/reader/12972/1/1/137

2. دائره المعارف طهور: اصول عقاید واحد تحقیقات موسسه فرهنگی هنری جام طهور

https://lohedana.ir/books/reader/12227/1/1/41072

3. دائره المعارف طهور: اصول عقاید واحد تحقیقات موسسه فرهنگی هنری جام طهور

https://lohedana.ir/books/reader/12227/1/1/41073

4. مقدمه تفسیر تحلیلی قرآن کریم جلد 1 آیت الله العظمی محمد باقر موحدی نجفی

https://lohedana.ir/books/reader/1013853001/1/1/249

5. آنان که دویدند و رسیدند: تازه مسلمانان امریکا و اروپا سمانه رحمان نژاد

https://lohedana.ir/books/reader/13202/1/1/75

ص: 20

گام دهم: عدل الهی و حسن و قبح

سرفصل ها

الف: حسن و قبح از نظر فلاسفه و منطقیّین و برخی از اصولیان

ب: حسن و قبح در قرآن و حدیث

ج: حسن فاعلی و حسن فعلی

د: حسن و قبح عقلی و جبر و اختیار

ص: 21

منابع مطالعه

1. عدل الهی محمد بیابانی اسکویی

https://lohedana.ir/books/reader/12972/1/1/161

2. اندیشه های کلامی شیخ طوسی جلد 2 محمود یزدی مطلق ( فاضل )

https://lohedana.ir/books/reader/1015948002/2/1/54

3. اخباريگري (تاريخ و عقايد) ابراهيم بهشتی

https://lohedana.ir/books/reader/12211/1/1/268

4. بایدها و نبایدها محمد حسینی بهشتی

https://lohedana.ir/books/reader/7459/1/1/61

5. راز آفرینش انسان حمیده فتوحی اردکانی

https://lohedana.ir/books/reader/7355/1/1/92

ص: 22

گام یازدهم: عدل الهی و خیر و شرّ

سرفصل ها

الف: خیر و شر در رابطه با توحید خدا

ب: خیر و شر در رابطه با عدل الهی

ج: خیر و شر در رابطه با حکمت الهی.

ص: 23

منابع مطالعه

1. خلاصه دروس عقاید: عدل محمد بیابانی اسکویی

https://lohedana.ir/books/reader/17083/1/1/62

2. خدا را چگونه بشناسیم آیت الله العظمی ناصرمکارم شیرازی

https://lohedana.ir/books/reader/10977/1/1/87

3. منشور جاوید جلد 1 آیت الله العظمی جعفر سبحانی

https://lohedana.ir/books/reader/1006748001/1/1/305

4. معارف قرآن در المیزان جلد 3 مهدی امین

https://lohedana.ir/books/reader/1011616003/3/1/211

5. دائره المعارف طهور: ادب و اخلاق واحد تحقیقات موسسه فرهنگی هنری جام طهور

https://lohedana.ir/books/reader/12226/1/1/1684

ص: 24

گام دوازدهم: عدل الهی و خلود

سرفصل ها

الف: دلایل خلود

ب: : عدل الهی و خلود

ص: 25

منابع مطالعه

1. عدل الهی محمد بیابانی اسکویی

https://lohedana.ir/books/reader/12972/1/1/187

2. دائره المعارف طهور: اصول عقاید واحد تحقیقات موسسه فرهنگی هنری جام طهور

https://lohedana.ir/books/reader/12227/1/1/2840

3. منشور جاوید جلد 5 آیت الله العظمی جعفر سبحانی

https://lohedana.ir/books/reader/1006748005/5/1/562

4. ترجمه تفسیر المیزان جلد 11 محمد حسین طباطبایی

https://lohedana.ir/books/reader/1002660011/11/1/28

5. تفسیر حکیم جلد 5 حسین انصاریان

https://lohedana.ir/books/reader/1010573005/5/1/19

ص: 26

گام سیزدهم: عدل الهی و شفاعت

سرفصل ها

الف: شفاعت در روایات

ب: شرایط شفاعت کنندگان

ج: شفاعت شوندگان

د: شفاعت و عدل و حکمت الهی

ص: 27

منابع مطالعه

1. عدل الهی محمد بیابانی اسکویی

https://lohedana.ir/books/reader/12972/1/1/199

2. دائره المعارف طهور: اصول عقاید واحد تحقیقات موسسه فرهنگی هنری جام طهور

https://lohedana.ir/books/reader/12227/1/1/6367

3. شیعه و پاسخ به چند پرسش رضا استادی

https://lohedana.ir/books/reader/4226/1/1/92

4. شفاعت در قرآن و حدیث محمود سعدی

https://lohedana.ir/books/reader/7289/1/1/8

5. منشور جاوید جلد 8 آیت الله العظمی جعفر سبحانی

https://lohedana.ir/books/reader/1006748008/8/1/290

ص: 28

گام چهاردهم: معنای ب_داء

سرفصل ها

الف: بداء در آیات قرآن کریم

ب: بداء در روایات

ج: جبر و تفویض و امربین الامرین

ص: 29

منابع مطالعه

1. بداء / عبدالکریم بهبهانی

https://lohedana.ir/books/15283

2. بداء از نظر شیعه / علی علامه فانی اصفهانی

https://lohedana.ir/books/13900

3. بداء، یا، محو و اثبات الهی / علامه سید مرتضی عسکری

https://lohedana.ir/books/4217

4. دانشنامه قرآن و حدیث فارسی - عربی جلد 12 محمد محمدی ری شهری

https://lohedana.ir/books/reader/1011612012/12/1/123

5. عدل الهی محمد بیابانی اسکویی

https://lohedana.ir/books/reader/12972/1/1/217

ص: 30

درباره مركز

بسمه تعالی
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
آیا کسانى که مى‏دانند و کسانى که نمى‏دانند یکسانند ؟
سوره زمر/ 9
آدرس دفتر مرکزی:

اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109