کتابشناسی روش تحقیق

مشخصات کتاب

سرشناسه:اخوان مقدم، زهره، 1340 -

عنوان و نام پديدآور:کتابشناسی روش تحقیق/ زهره اخوان مقدم، سیدمجید نبوی؛ [برای موسسه آموزشی، پژوهشی و فرهنگی مکین].

مشخصات نشر:تهران : کلک مشاطه، 1398.

مشخصات ظاهری:189ص.

شابک:510000 ریال:978-622-697912-2

وضعیت فهرست نویسی:فاپا

موضوع:تحقیق -- روش شناسی -- کتابشناسی

Research -- Methodology -- Bibliography

شناسه افزوده:نبوی، سیدمجید، 1366 -

شناسه افزوده:موسسه آموزشی، پژوهشی و فرهنگی مکین

رده بندی کنگره:Z5814

رده بندی دیویی:016/37078

شماره کتابشناسی ملی:6055794

اطلاعات رکورد کتابشناسی:فاپا

ص: 1

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 2

ص: 3

کتابشناسی روش تحقیق

دکتر زهره اخوان مقدم

سید مجید نبوی

ص: 4

فهرست مطالب

مقدمه. 7

معرفی کتابهای روش تحقیق بر اساس زمان.. 11

موارد بدون تاریخ.. 11

کتاب های انگلیسی.. 12

دهه شصت (1360 تا 1369) و قبل از آن.. 13

کتاب های انگلیسی.. 15

دهه هفتاد (1370 تا 1379) 17

کتابهای انگلیسی.. 25

دهه هشتاد (1380تا 1389) 27

کتاب های انگلیسی.. 73

دهه نود (1390 تا 1396) 86

کتاب های انگلیسی.. 185

ص: 5

ص: 6

مقدمه

اشاره

ابتدا به معرفی كتابشناسي و سپس به توضیح روش تحقیق پرداخته می شود و بعد از آن منابع روش تحقیق معرفی می شود.

كتابشناسي

كتابشناسي يا كتابنامه معادل واژه انگليسي«Bibliography» به معني تشريح، تفسير، توصيف، و بررسي كتاب است. كتابشناسي ها از منابع مرجع به حساب می آیند و به مجموعه اطلاعات مربوط به کتاب (مانند نام نويسنده، عنوان، مترجم، محل انتشار، ناشر، تاريخ انتشار، تعداد صفحات يا قيمت كتاب) اطلاق می شود.

دانشمندانی مانند ون هوزن و والتر كتابشناسي را "علم" و در معناي وسيع "علم كتاب ها" تعريف كرده اند. درگذشته، كتابشناسي را مترادف با فهرست مي دانستند. امروزه تعداد منابع چاپ شده به اندازه ای است که دستيابي به منابع مورد نياز بدون بهره گيري از منابعي نظير كتابشناسي ها، نامحتمل و چه بسا غيرممكن است. بنابر این، كتابشناسي ها از ابزار مهم تحقيق، و راهنمای بسیار مفید برای پژوهش هاي علمي محسوب مي شوند.

نگارش کتابشناسی از گذشته تاکنون متداول بوده است افرادی مانند ابن نديم کتاب الفهرست و حاجي خليفه کتاب كشف الظنون عن اسامي الكتب و الفنون را نوشته اند .

همچنین اسماعيل پاشا بغدادي كتابشناسي هديه العارفين و آقابزرگ طهراني کتاب الذريعه الي تصانيف الشيعه نوشت. امروزه نیز پژوهشگران اقدام به نگارش کتابشناسی و منبع شناسی می کنند.

ص: 7

به طور كلي كتابشناسي ها به يكي از سه منظور زير تهيه مي شوند:

1) تهيه نگارشی از آثار درباره يك موضوع، يا يك مكان، و يا يك شخص؛ 2) تهيه نگارشی از آثاري كه بتوانند جوابگوي پرسش خاصي باشند؛ 3) تعيين محل دستيابي و بازشناسي آثار خاص.

درباره كاربرد کتابشناسی باید گفت که آن ها وسيله اي براي انتخاب منابع( كتاب و پایان نامه مقاله و غیره) در زمينه مورد نظر هستند همچنین کتابشناسی ها وسيله گردآوري اطلاعات كتابشناسي نوشته هاي مربوط به يك موضوع خاص می باشند و ابزاری براي بهره گيري بهتر از دانش موجود و تجربه هاي ديگر جوامع هستند با ارائه کتابشناسی ها به پژوهشگران سطح کیفیت پژوهش ها بالاتر می رود و شاهد پژوهش های بهتری خواهیم بود.

اهميت كتابشناسي و كاربرد آن در پژوهش، از مسائل مورد قبول همگان است. كمتر پژوهشي بدون تكيه بر منابع و آثاري كه در آن زمينه نوشته شده است به سامان خواهد رسيد. پس از انتخاب موضوع پژوهش، اساسي ترين مسئله، مراجعه به منابع براي گردآوري اطلاعات است. بنابراين، هر پژوهشگري براي به سامان رساندن پژوهش خود به مطالعه و بازبيني كليه آثار مربوط به موضوع موردنظر نياز دارد. آگاهي از آنها افزون بر افزايش غناي پژوهش، از به هدر رفتن فرصت ها و دوباره كاري ها پيشگيري مي كند.

كتابشناسي معمولا براساس:

1) الفبايي، 2) رده اي یا موضوعی، 3) تقويمي يا تاريخي، تنظیم می شود.

انواع. كتابشناسي ها را مي توان بر اساس ملاك هاي مختلف به شرح زير تقسيم بندي كرد:

1. هدف: که چهار نوعند: الف) كتابشناسي انتقادي، ب) كتابشناسي توصيفي، ج) كتابشناسي تحليلي، د) كتابشناسي پديدآور.

2. قلمرو جغرافيايي: که سه نوع هستند:

الف) كتابشناسي منطقه اي ؛ ب) كتابشناسي ملي، ج) كتابشناسي جهاني.

3. دامنه موضوعي. از اين ديدگاه دو نوع كتابشناسي را مي توان نام برد:

الف) كتابشناسي عمومي، ب) كتابشناسي موضوعي يا تخصصي.

4. انتفاعي بودن.

ص: 8

5. شمول:که دونوع هستند: الف) كتابشناسي جامع ب) كتابشناسي گزينشي (برگزيده).

6. زمان. از اين ديدگاه كتابشناسي ها به دو دسته تقسيم مي شوند: الف) كتابشناسي جاري، ب) كتابشناسي گذشته نگر.

روش تحقيق

درباره روش تحقیق باید گفت که روش معادل كلمه Method به معناي "در جست وجوي مقصود" است. در اصطلاح به مجموعه اي از تدابير، فنون، و ابزارها اطلاق مي گردد كه براي نيل به هدف هر تحقيق مورد استفاده قرار مي گيرد و روش شناسي را مي توان راهبردهاي استفاده از روش هاي گوناگون گردآوري داده ها همراه با حفظ حدّ مطلوب اعتبار و پايايي دانست.

رويكردهاي علمي روش تحقیق

با در نظر گرفتن اين نكته كه هدف علم درك و فهم دنيايي است كه در آن زندگي مي كنيم، فعاليت هاي علمي به سه گروه كاملا مرتبط با يكديگر قابل تقسيم هستند.

1) توصيف وقايع و پديده ها

در رويكرد نخست، پژوهشگر رويدادها، اشيا، و پديده ها را مورد پژوهش قرار مي دهد و پس از مشاهده و اندازه گيري به شرح و توصيف آنها مي پردازد.

2) گروه بندي وقايع و پديده ها

در دومين رويكرد، خصوصيات مشترك ميان پديده ها شناسايي مي شود.

3) آشكارسازي روابط هميشگي ميان پديده ها (قوانين علمي) و تدوين نظريه هايي كه علل وقايع و پديده ها را تبيين مي كند و پيش بيني وقوع آنها را نيز ميسّر مي سازد.

و در نوع سوم، كشف مجهول و يافتن روابط همبستگي، پيوستگي، يا علت و معلولي ميان متغيرها مورد نظر است، تا از اين طريق، دستيابي به نظريه ها و قوانين علمي ميسّر گردد.

در تقسيم بندي سنتي، روش هاي كمّي به سه گروه پژوهش هاي تاريخي، پيمايشي، و تجربي تقسيم مي شود.

ص: 9

الف. پژوهش تاريخي

در اين نوع پژوهش، براي شناخت شرايط، وقايع، و مسائل گذشته با مراجعه به اسناد و مدارك، اطلاعات مورد نظر گردآوري مي شود و پس از مطالعه شواهد و مدارك قضيه اي تاريخي توصيف و تحليل مي گردد.

ب. پژوهش پيمايشي

اين روش براي آگاهي از ديدگاه ها، باورها، و رفتار افراد مورد استفاده قرار مي گيرد و بر اساس داده هاي به دست آمده از پرسش كتبي يا شفاهي به مقايسه واقعيت ها، تعيين ميزان همبستگي يا پيوستگي، يا اشتراك و افتراق آنها مي پردازد. استفاده از پرسشنامه، مصاحبه، و مشاهده سه شيوه اصلي گردآوري اطلاعات در مطالعات پيمايشي است.

ج. پژوهش تجربي

در اين روش، محقق به نحوي در پديده ها و وقايع مداخله مي كند تا، از اين طريق، رابطه علت و معلولي ميان دو يا چند متغير را مطالعه كند.

منظور نویسندگان این کتاب از روش تحقیق، به طور کلی کتابهایی هستند که راهکارهای پژوهش را به مخاطب آموزش می دهد.

درباره روش تحقیق کتابهای زیادی درباره روش تحقیق نوشته شده است برخی از آن ها برای تمام رشته ها هستند برخی مربوط به رشته خاصی هستند برخی برای دانش آموزان هستند برخی با رویکرد مقاله نویسی یا پایان نامه نویسی هستند. بابررسی های انجام شده حدود 1875 کتاب در دهه های مختلف درباره روش تحقیق نوشته شده است که در ادامه به معرفی آن پرداخته می شود.

ص: 10

معرفی کتابهای روش تحقیق بر اساس زمان

در این نگارش سعی بر آن بود که کتابهایی که درباره روش تحقیق نوشته شده بر اساس زمان ارائه شود. تا مخاطب به سیر نگارشها نیز اشراف داشته باشد.

ابتدا موارد بدون تاریخ، که 17 کتاب است معرفی شده است. سپس کتابهایی که دهه شصت (1360 تا 1369) و قبل از آن نوشته شده که تعداد آن 36 کتاب است؛ معرفی می شود بعد از آن کتاب های دهه هفتاد (1370 تا 1379) که تعداد 108 کتاب است معرفی می شود و بعد لیست کتابهای دهه هشتاد (1380تا 1389) که تعداد آن 620 کتاب است ارائه می شود و در انتها کتابهای دهه نود (1390 تا 1396) که تعداد 1111 کتاب بود معرفی شد.

موارد بدون تاریخ

در این بخش کتابهایی که تاریخ روی آن ها دقیقا مشخص نشده است و به عبارت دیگر « بی تا» است؛ ذکر می شود. تعداد این کتاب ها 17 عدد می باشد.

5. البحث الاجتماعی: الاسس النظریه و الخبرات المیدانیه، تیودور کابسلو؛ ترجمه محمد الجوهری، قاهره : 19م. = 14ق. = 13، 305 ص.

2. البحث الاجتماعی: دراسه فی طرائق البحث و اسالیبه، محمد علی محمد، اسکندریه : دارالمعرفه الجامعیه، 387ص.

3. تصمیم البحث الاجتماعی الاسس والاستراتیجیات، علی عبدالرزاق حلبی، اسکندریه، : دارالمعرفه الجامعیه، 14ق. = 19م. = 13، ص 437.

4. درآمدی بر روش تحقیق در حقوق، نورمحمد صبری، تهران: میزان ، 494 ص.

ص: 11

5. روش تحقيق، ابوالحسن بني صدر، رشت: رهيار، 31ص.

6. روش تحقیق و فلسفه آن در حسابداری و امور مالی، باب رایان، رابرت اسکاپپنز، مایکل تئوبالد ؛ ترجمه محسن دستگیر، سید محمد میر تونی، حسین آزاد، قم : دارالطب، 340ص.

7. روش تحقیق و نگارش رساله: راهنمای دانشجویان دانشگاهها و موسسات عالی آموزشی و پژوهشی در ...، لقاء الله فنائیان، بی جا: بی نا، 165ص.

8. روش تحقیق، ابوالحسن بنی صدر، تهران، مرکز اسلامی تحقیقات و برنامه ریزی: پیام آزادی، 24 ص.

9. مراحل روش تحقیق میدانی، اسدالله مددی فر، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، 44 ص.

10. مقدمات پژوهش در علوم رفتاری( با تاکید بر روش های کیفی)، کاترین داوسون؛ مترجمان محمداحسان .

11. مقدمه ای بر روش تحقیق در تاریخ، نوشته م. ذاکر، بی جا: آیت، 63 ص.

12. مناهج البحث فی الخدمه الاجتماعیه، تقدیم سامیه محمد فهمی ... و دیگران، اسکندریه : دارالمعرفه الجامعیه، 14ق = 19م = 13، 317 ص.

13. مناهج و طرق البحث الاجتماعی، عبدالله محمد عبدالرحمن، محمد علی البدوی، اسکندریه: دارالمعرفه الجامعیه، 19م. = 14ق. = 13، 448 ص.

14. مناهج البحث فی علم الاجتماع: مواقف و اتجاهات معاصره، قباری محمد اسماعیل، اسکندریه: منشاه المعارف، 630ص.

کتاب های انگلیسی

1. Handbook of survey methodology for the social sciences/ Lior Gideon, editor.

2. Realism and educational research: new perspectives and possibilities/ David Scott

3. Writing research papers: a complete guide , James D. Lester, James Lester, Jr. , New York: Longmon, 200 p

ص: 12

دهه شصت (1360 تا 1369) و قبل از آن

در این بخش کتابهایی که در دهه 60 منتشر شده معرفی می شود. تعداد این کتاب ها 36 عدد می باشد.

1. اصول طلایی در نگارش مقالات پژوهشی، هادی حیدری، تهران: ندای کارآفرین، 1359، 112 ص.

2. البحث الاجتماعی المعاصر: مناهج و تطبقات، رودولف غیفلیون، بینامین ماتالون؛ ترجمه علی سالم، بغداد، 1986م. = 1365: دارالشوون الثقافیة العامة، 159 ص.

3. البحث العلمی کنظام کتاب یدوی لتنفیذه و تقریره و تقییه، محمدزیاد حمدان، عمان : دارالتربیه المدینة، م 1989 = .ق 1409 = .1368، ص 303 .

4. بر سمند سخن: گزارش نویسی، مقاله نویسی، داستان نویسی، نقد ادبی، فن ترجمه، دستور زبان ....، نادر وزین پور، تهران: فروغی، 1366، 576 ص.

5. تحقیق - ماخذشناسی و گزارش نویسی، طاهره خدادوست، تهران : دانشگاه تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، 1349، 247 ص.

6. تحقیق در سیستم های بهداشتی: شیوه تهیه طرح های تحقیقاتی برای حل معضلات بهداشتی درمانی، گروه مولفین سازمان جهانی بهداشت ؛ ویراسته مرتضی زعیم؛ گروه مترجمین مصباح الدین بلاغی... و دیگران، تهران: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت پژوهشی، 1369، 236 ص.

7. تحقیق، ماخذشناسی و گزارش نویسی، طاهره خدادوست، تهران : دانشگاه تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، 1353 ، 1ج.

8. راهنمای پژوهش و نگارش مقالات علمی و رساله تحصیلی، علی اکبر سرافراز، 1366 مشهد: دانشگاه فردوسی، 82 ص.

9. روش تحقیق (در یک مکتب)، اثری از علی قائمی، قم: دارالتبلیغ اسلامی قم،مرکز انتشارات، 1397ق= 1355ش، 404 ص.

ص: 13

10. روش تحقیق مفهومی در متون اسلامی، ق. حسین نژاد، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1357، 84 ص.

11. روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، سلتیز ... و دیگران؛ ترجمه خسرو مهندسی، تهران : دانشگاه تهران. موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، 1346 .

12. شیوه بهره گیری از کتابخانه جهت تهیه مقاله تحقیقی، نوشته عباس حری، تهران: مرکز اسناد فرهنگی (آسیا)، 1356، 91 ص.

13. طریقه الدراسه الانثر و بولوجیه المیدانیه، محمد حسن غامری، اسکندریه : المکتب الجامعی الحدیث، 1989م. = 1368، ص 71 .

14. طریقه تفکر و تحقیق، احمد علی آبادی، تهران: دانشگاه تهران، 1346، 230 ص.

15. علم الاجتماع و المنهج العلمی: دراسه فی طرائق البحث و اسالیبه، محمد علی محمد، اسکندریه : دارالمعرفه الجامعیه، 1983م. = 1362، ص 910

16. کند و کاوها و پنداشته ها مقدمه ای بر روش های شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی، فرامرز رفیع پور، تهران: انتشار، 1360 - 1382، 2ج.

17. گامی برای دیگر گامها: روش تحقیق، تهیه و تنظیم واحد آموزشی اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان، تهران، : اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان،واحد کتاب، 1360، 37 ص.

18. مبانی پژوهش در علوم اجتماعی، پیرت رونژر؛ ترجمه محمد دادگران، نوآور، 1364، 215 ص.

19. مقدمه فی تصمیم البحوث الجتماعیه، ناصر عبدالکریم حاظ، بغداد: مطلبعة المعارف: جامعة بغداد، م 1981 = .1360، ص 108.

20. مقدمه ای بر روش تحقیق، ترجمه و تدوین محمدجواد عاصمی پور، تهران: سازمان غله کشور، شورای تحقیق و برنامه ریزی، 1367، 105 ص.

21. مناهج تحقیق التراث بین القدامی و المحدثین، رمضان عبدالتواب، قاهره: الناشر مکتبه الخانجی بالقاهره، 1406ق.= 1986م.= 1364 ، 436 ص.

ص: 14

22. منهج البحث الادبی، علی جواد الطاهر، بغداد: مکتبة النهضة: جامعة بغداد، 1393 ق.= 1972 م.= 1351، 167 ص.

کتاب های انگلیسی

1. Contemporary analytical theory , Edited by David E. Apter and Charles F. Andrain. , Englewood Cliffs:Prentice-Hall,1972=1351,688p.

2. Doing your research project : a guide for first-time researchers in education and social science/ Judith Bell. ، Philadelphia: Open University Press,1988=1367,145 p.

3. How to do research , Nick Moore. , London: Library Association, 1983=1362 ,130 p.

4. Méthodes des sciences sociales , par Roger Pinto et Madeleine Grawitz. Paris: Dalloz, 1967= 1346,934 p.

5. Méthodes des sciences sociales ,par Roger Pinto et Madeleine Grawitz. Paris‪: Dalloz, 1969=1348,940 p.

6. Methodology in social research , edited by Hubert M. Blalock, Jr. and , Ann B. Blalock. New York:McGraw-Hill,1968=1347,493 p.

7. Political research methods : foundations and techniques , Barbara Leigh Smith ... et al , Boston: Houghton Mifflin company, 1976=1355,332 p.

8. Reader in research methods for librarianship , edited by Mary Lee Bundy and Paul Wasserman with Gayle Araghi. , Washington:Microcard Editions,1970=1349, 263 p.

9. Research methods in librarianship:Historrical and bibliographical methods in library research. , Edited by Stevens,Rolland E. , Urbana

,Illionis:University of Illinois Grauate School of Library Science.,1971.=1350, 140 p.

10. Scientific method: optimizing applied research decisions , Russell L. Ackoff With the collaboration of Shiv K. Gupta and J. Sayer Minas. , New York: Wiley, 1962=1341,464p.

ص: 15

11. Sociology in its place, and other essays / by W. G. Runciman. ، Cambridge: at the University Press, 1970=1349,236 p.

12. The scientist in action:a scientific study of his methods , by William H. George. , London:Scientific Book club,1938=1317,335 p.

13. The scientist in action:a scientific study of his methods , by William H. George. , London:William Norgate,1936=1315,335 p.

14. The strategy of social inquiry: a new programme in methods and measurement for the student of sociology , John Wakeford. , London:Macmillan,1968=1347,272 p.

ص: 16

دهه هفتاد (1370 تا 1379)

در این بخش کتابهایی که در دهه 70 منتشر شده معرفی می¬شود. تعداد این کتاب ها 108 عدد می باشد.

1. ابزار عمومی تحقیق، علی فاخر، تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، 1378، 112ص و 1385، 137 ص و 1392، 158 ص .

2. اسالیب البحث العلمی مفاهیمه - اودائه - شرقه الاحصائیه، جودت عزت عطوی، عمان : دارالعلمیه الدولیه: دارالثقافه، م 2000 = .1379، ص 321.

3. آشنائی با اصول و روش تحقیق، غلامحسین ریاحی، تهران: اشراقیه، 1370، 139 ص.

4. آشنایی با روش تحقیق و مرجع شناسی : اصطلاحات تحقیق، ....، حسینعلی یوسفی، گناباد: مرندیز، 1375، 180ص.

5. آشنایی با روش تحقیق و مرجع شناسی: اصطلاحات تحقیق، روشها و مراحل تحقیق، کتاب و کتابخانه ...، تالیف حسینعلی یوسفی، مشهد، : محقق، 1375، 180 ص.

6. اصول الفکر و البحث العلمی: نماذج تطبیقیه للتصمیم و التنفیذ التجریبی، جمال محمد ابو شنب، اسکندریه : دارالمعرفة الجامعیة، 2000م. = 1379، 218 ص.

7. اصول تحقیق التراث، عبدالهادی الفضلی، بیروت: موسسه ام القری للتحقیق و النشر، 1416ق. = 1374، ص 260.

8. اصول و روشهای تحقیق در پرستاری: بهداشت، علوم بالینی و علوم رفتاری، دنیس، ف. پولیت، برنادت، پ. هانگلر؛ ترجمه داود حسینی نسب،تبریز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 1374 .

9. اعداد البحث العلمی: لیسانس، ماجستیر، دکتوراه، غازی حسین عنایه، اسکندریه : موسسه شباب الجامعه، 2000م.= 1379، 120 ص.

10. آیین پژوهش و مرجع شناسی، حسن احمدی گیوی، تهران: نشر هما، 1373، 206 ص.

ص: 17

11. آیین پژوهش: روش کاربردی تحقیق، طاهره مسلمی زاده، تهران: تاسوعا، 1379، 80 ص.

12. البحث العلمی واستخدام مصادر المعلومات، تالیف عامر ابراهیم قندیلجی، عمان : دارالیازوری العلمیه للنشر والتوزیع، 1999م = 1418ق =، 1378، 320ص .

13. البحث العلمی: اسس علمیة حالات تطبیقیة، احمد عبدالله اللحلح؛ مصطفی محمود ابوبکر، قاهره : مکتبة عین شمس، 1419ق = 1998م = 1377، ص 305 .

14. البحوث العلمیة والتربویة بین التطریة والتطبیق، حسن شحاتة، مکتبة الدارالعربیة للکتاب، م 2000 = .1379، 159 ص.

15. بررسی موانع فرهنگی توسعه تحقیق در ایران، مجری پروژه علی طایفی؛ سازمان مجری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛ برای، شورای پژوهشهای علمی کشور (کمیسیون علوم اجتماعی و تربیتی)، تهران: زهد، 1379، 350 ص.

16. پایه های تحقیق در پرستاری، رزماری نیزویادومی؛ مترجمین محسن توکل، سیما ترابی، تهران: نشر و تبلیغ بشری، 1373، ج 2.

17. پژوهش روشمند: آشنایی با مقدمات پژوهش، هادی ربانی، تهران: موسسه فرهنگی، انتشاراتی آفرینه، 1378، 151 ص.

18. پژوهش و پژوهش نامه، ا. ح. آریان پور، تهران: گستره،1378، 112ص.

19. پژوهش و پژوهش نامه نویسی، کریستین ای هالت؛ ترجمه خلیل میرزایی، مالک میرهاشمی، حمیدرضا فاطمی پور، تهران: روش، 1379، 183ص.

20. پژوهشی روشمند: آشنایی با مقدمات پژوهش، هادی ربانی، تهران: کتاب باز، 1377، 151 ص .

ص: 18

21. پیشنهادی برای شیوه نگارش گزارش ها و مقاله های علمی- پژوهشی، امیرهوشنگ برهان، کرج: سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1379، 21ص.

22. پیمایش در تحقیقات اجتماعی، دی. ای. دواس ؛ ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی، 1376، 366 ص. این کتاب تا سال 1388به چاپ یازدهم رسیده است.

23. تحقیق چند روشی در علوم اجتماعی: ترکیب اسلوب ها، جان برورو، آلبرت هانتر؛ ترجمه حبیب احمدی، اسفندیار غفاری نسب، شیراز: زر، 1377، ص 256

24. تدوین پرسشنامه طرح تحقیقاتی: (پروپوزال نویسی و روش تحقیق)، نسرین تک زارع، علیرضا تک زارع؛ با مقدمه ای از منصور جمالی، تهران، راستان، 1379، 123 ص.

25. چگونه پژوهش کنیم، نوشته نیک مور؛ ترجمه فاطمه رهادوست، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1372، 152 ص.

26. چگونه تحقیق کنیم: راهنمای جامع تحقیق، نگارش و دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا، عباس کاظمی، تهران: دانشگاه امام حسین(ع)، موسسه چاپ و انتشارات، 1379، 338 ص.

27. چگونه مقاله بنویسیم، ویراستار ج. م. هال؛ مترجم حسین خدمت، تهران: رایزن، 1377، 179 ص.

28. حلقه علمیه حول صعوبات تنفیذ البحوث المیدانیه فی المجالات الامینه، ریاض: مرکز الدراسات و البحوث، 1418 ق.= 1997 م.= 1376، 119ص.

29. درسنامه روش تحقیق علمی در مدیریت، حجت ا... رشیدی؛ ویراستار ناهید محمدزاده، تهران: نشر گلبونه، 1377، ص 128

30. دلیل البحث العلمی، خیرالدین علی احمد عویس، قاهره : دارالفکر العربی، م 1999 = .ق 1420 = .1378، 256 ص.

31. راهبردهای مدیریت: (راهنمای طراحی سوالات پرسشنامه های تحقیقی)، نانچیان... و دیگران، تهران: نشر ترمه، 1379، 493 ص.

ص: 19

32. راهنمای آموزش روش شناسی پژوهش در بهداشت، پدیدآورنده دفتر منطقه ای غرب اقیانوس آرام سازمان بهداشت جهانی؛ برگردان به فارسی حسین شجاعی تهرانی، فربد عبادی فرد آذر، بی جا، : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت پژوهشی، 1997م= 1376، 298 ص.

33. راهنمای پایان نامه نویسی، رضا نخعی، تهران: هگمتان، 1377، 369ص.

34. راهنمای پژوهش و اصول علمی مقاله نویسی، بهرام طوسی، مشهد : ترانه مشهد و تابران، 1373، 234ص.

35. راهنمای عملی طرح های پژوهشی، مختار ملک پور، اصفهان: مولانا، 1370، 139.

36. راهنمای نگارش طرح های تحقیقاتی و رساله های پژوهشی، دردی قوجق، علی اکبر پورفتح الله، تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 1379، 120 ص.

37. راهنمای نگارش مقاله های علمی به زبان انگلیسی، حسن زارع مایوان، تهران: فرهنگ جامع، 1370، 96 ص.

38. راهنمای نگارش و تدوین پایان نامه ویژه دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری)، محمدحسین یارمحمدیان، وحید اصفهانیان، اصفهان: مانی، 1378، ص 103 .

39. روش پیمایشی در تحقیق اجتماعی، دی. ای. دوس ؛ ترجمه مریم رفعت جاه، رخساره کاظم ؛ ویراسته عبدالحسین نیک گهر، تهران: مرکز ملی مطالعات و سنجش افکار عمومی، 1376، 498 ص.

40. روش تحقیق، حسین دهنوی، قم: دار الصادقین، 1378، 111 ص.

41. روش تحقیق، طلعت سعیدی، تهران: آسمان آبی، 1378، 139 ص.

42. روش تحقیق در انسانشناسی، پرتی. ژ. پلتو؛ مترجم محسن ثلاثی، تهران: علمی، 1375، 317 ص.

43. روش تحقیق در علوم اجتماعی (جامعه شناسی)، پاتریک مک نیل ؛ ترجمه رحیم فرخ نیا، همدان: جهاد دانشگاهی. واحد همدان، 1374، 158 ص.

ص: 20

44. روش تحقیق در علوم رفتاری، بهروز حسن بگلو، تهران: موسسه انتشاراتی سرآمد کاوش، 1379، 99 ص.

45. روش تحقیق کاربردی، راهنمای تهیه پیشنهاد طرح تحقیقاتی در علوم پزشکی، ابوالفتوح لامعی، تهران: موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده: نشر طبیب، 1379، 230 ص.

46. روش تحقیق کیفی، کاترین مارشال، گرچن ب. راس من؛ ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی؛ ویراستار سیامک افشار، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1377، 218 ص.

47. روش تحقیق و ماخذشناسی (رشته مدیریت)، ابوالقاسم طاهری، تهران: دانشگاه پیام نور، 1378، ص 164.

48. روش تحقیق و ماخذشناسی در علوم اجتماعی، محمدحسن شهیدی، ناصر فرشادگهر، تهران: دانشکده امور اقتصادی، 1375، 247 ص.

49. روش علمی: بهینه سازی تصمیمات در پژوهش های کاربردی، راسل ال. ایکاف؛ ترجمه منصور شریفی کلویی، تهران: نشر آروین، 1377، 608 ص.

50. روش های اساسی پژوهش برای کتابداران، رونالد ار پاول؛ مترجم نجلا حریری، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز انتشارات علمی، 1379، 418 ص.

51. روشهای پژوهش در بهداشت بارآوری، مولفان گروه نویسندگان (سازمان بهداشت جهانی و...)؛ برگردان به فارسی محب آهکی، حسین شجاعی تهرانی، رشت: هدایت، 1373، 478 ص.

52. روشهای پژوهش در علوم رفتاری (از نظریه تا عمل)، عباس خورشیدی، شهاب الدین غندالی، فرشید موفق، تهران: نوین پژوهش، 1378، 586 ص.

53. روشهای پژوهش رسانه ها، آرتور آسابرگر؛ مترجم محمد حفاظی، تهران، : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها، 1373، 210 ص.

54. روشهای تجربی تحقیق اجتماعی، پتر اتسلندر؛ باهمکاری رولاند بوشهایت ... و دیگران؛ ترجمه بیژن کاظم زاده، مشهد، : آستان قدس رضوی، موسسه چاپ و انتشارات، 1375، 360 ص.

ص: 21

55. روشهای علمی تحقیق همراه با نظریه ارزشیابی، پرویز تاجداری، تهران: اتا، 1373، 520 ص.

56. رویة نقدیه فی مناهج الدراسات الفلسفیة والاجتماعیة، الهام عبدالحمید فرج، قاهره : مرکز المحروسة للبحوث والتدریب والنشر، 2000م =1379، 223 ص.

57. طرح تحقیق و روش های موردپژوهی، رابرت کی یین؛ با مقدمه دونالد تی کمبل؛ ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: موسسه فرهنگی آینده پویان تهران، 1378، 186 ص.

58. طرق البحث فی الادارة: مدخل نباء المهارات البحثیه، تالیف اوما سیکاران؛ ترجمه اسماعیل علی بسیونی، عبدالله بن سلیمان الغراز، 1998ریاض : النشر العلکی والمطابع - جامعة الملک سعود، 1998م. = 1419ق. = 1377، 634 ص. این کتاب تحت عنوان " روشهای تحقیق در مدیریت" به زبان فارسی ترجمه شده است.

59. علم التاریخ دراسه فی مناهج البحث، فتحیه عبدالفتاح النبراوی، اسکندریه : المکتب الجامعی الحدیث، 1993م. = 1372، ص 323 .

60. فلسفه روش شناسی تحقیق علمی در جغرافیا، فاطمه بهفروز، تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، 1378، 324 ص.

61. کاربرد روشهای تحقیق علوم اجتماعی در مدیریت، قاسم ظهوری، تهران: میر، 1378، 501 ص.

62. کتاب آموزشی مرجع و منبع شناسی در ادبیات و علوم انسانی، محمدحسن عرب، تهران: ماندگار، 1379، 184 ص.

63. مبانی پژوهش در علوم رفتاری، فرد ان. کرلینجر؛ مترجمان حسن پاشا شریفی، جعفر نجفی زند، تهران: آوای نور، 1374 - 1376، 2ج.

64. المدخل الی البحث فی العلوم السلوکیه، صالح بن محمد العساف، ریاض : مکتبه العبیکان، 1421ق. = 2000م. = 1379، 477 ص.

ص: 22

65. المرجع فی تدریس علوم الشریعه، تحریر عبدالرحمن صالح عبدالله، ریاض: دار الفیصل الثقافیه، 1417ق.= 1996م. = 1375، 534 ص.

66. مقدمات روشهای مطالعه و پژوهش، قاسم صافی، تهران: موسسه نشر ویرایش، 1379، 147ص.

67. ملخصات لبعض البحوث التدبویة والفینه، محمد بنیه بدیرالمتولی، مکه: جامعه ام القری، 1417 ق.= 1996م.= 1375.

68. مناهج البحث العلمی فی الفکر الاسلامی والفکر الحدیث، عبدالرحمن محمد العیسوی؛ عبدالفتاح محمد العیسوی، بیروت : دارالراتب الجامعیه، 1997م = 1376، ص 366.

69. مناهج البحث العلمی، دلیل الطالب فی کتابه الابحاث والرسائل العلمیه، عبدالله محمد الشریف، قاهره : عصمی للنشر والتوزیع، 1996م. = 1375، 220ص .

70. مناهج البحث فی العلوم النفسیه و التربویه، رجاء محمود ابوعلام، مصر : دارالنشرللجامعات، 1420ق. = 1999م. = 1378، 641 ص.

71. مناهج البحث والمصادر فی الدراسات الاسلامیه والعربیه، محمد السعید جمال الدین، المقطم، م 1995 = .1374، ص 159

72. مناهج البحث، غازی حسین عنایه، اسکندریه : موسسه شباب الجامعه، م 2000 = .1379، ص 309 .

73. المناهج المعاصرة، فوزی طه ابراهیم، رجب احمد الکلزة، اسکندریه : منشاة المعارف، 1999م = 1378، ص 362.

74. مناهج و اسالیب البحث العلمی النظریه والتطبیق، تالیف ربحی مصطفی علیان، عثمان محمد غنیم، عمان : دارصفاء للنشر والتوزیع، م 2000 = .ق 1420 = .1379، 255ص.

75. المناهج: بناوها، تنفیذها...، ابراهیم مهدی الشبلی، اربد: دارالامل، 2000م = 1379، ص 256.

76. منهج الاستقراء فی الفکر الاسلامی اصوله و تطوره، عبدالزهره البندر، لندن : دارالحکمه، ق 1413 = .م 1992 = .1371، ص 272.

ص: 23

77. منهج البحث الاجتماعی بین الوضعیة والمعیادیه،محمد محمد امزیان، ویرجینیا: المعهد العالمی للفکر الاسلامی، 1412ق. = 1991م. = 1370، ص 516 .

78. المنهج الحدیث للبحث فی العلوم الانسانیه، فاروق السامرائی، عمان : دارالفرقان للنشر والتوزیع، 1417ق = 1996م = 1375، 185 ص.

79. منهج البحث فی التاریخ والتدوین التاریخی عندالعرب، محمدعبدالکریم الوافی، بنغازی: جامعة قاریونس، 1998م.= 1377، 359 ص.

80. منهج البحث و تحقیق النصوص، یحیی وهیب جبوری، بیروت: دارالغرب الاسلامی، 1993م.= 1372، 202ص.

81. منهجیة البحث العلمی و تطبیقاتها فی الدراسات التربویة و النفسیه، اعداد حمدی ابو الفتح عطیفه، قاهره : دارالنشر للجامعات، 1996م. = 1417ق. = 1375، ص 576

82. المنهجیة فی البحث الادبی، احمد علبی، بیروت: دارالفارابی، 1420ق.= 1999م.= 1378، 270 ص.

83. نگارش علمی: فنون تهیه مقالات علمی و پایان نامه های تحصیلی، مصطفی چادگانی پور، اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی، 1373، 132 ص.

84. هفت گام اصلی در تحقیق علمی (با تاکید بر تحقیق کاربردی، نوع مساله محور): کتابی برای دانش آموزان و سایر علاقمندان به تحقیق در تمام رشته ها، تالیف ملیحه سادات رضوی؛ با نظر سعید ابراهیم زاده، علی عمادزاده، همایش روش شناسی و فنون تحقیق: شامل مباحث: 1 - روش شناسی 2- تولید علم، تدوین و ارائه آن 3- استفاده از شبکه های رایانه ای مبادلات علمی 4- استناد و نمایه 5- ترویج علم 19 - 21 بهمن ماه 1376، تهران: دانشگاه تهران، معاونت پژوهشی،، 1376، 238 ص.

85. هنر پژوهشی موردی، رابرت ای. استیک؛ ترجمه محمدعلی حمیدرفیعی، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1379. ، 182 ص.

ص: 24

86. هنر نوشتن و مهارتهای مقاله نویسی: طرز نوشتن مقاله های پژوهشی، علمی و ادبی، بهرام طوسی، مشهد: تابران، 1379، 180 ص. این کتاب تا سال 1392 به چاپ بیست و چهارم رسیده است.

کتابهای انگلیسی

1. A handbook to literary research , edited by Simon Eliot and W. R. Owens, London: Routledge in Association with the Open University, 1998 = 1377,240 p.

2. A handbook to literary research Case study research in applied linguistics , Patricia A. Duff,1378=2008,233p.

3. After Method Mass in social science research , John Law, London: Routledge, 2004=1373,188 p.

4. Developing effective research proposals , Keith F. Punch 1379, 125 p

5. Doing quantitative research in thr social sciences: an integrated approach to research design, measarment and statistics , Thomas R. Black , London: SAGE Publication, 1999 = 1378, 751 p.

6. How to write psychology papers , Les Parrott III, New York: Longman, 1999 = 1378,113 p.

7. Methodology in social research: Dilemmas and Perspectives essays in honour of ramkrishna mukherjee\edited by Partha Nath Mukherji., NewDelhi: Sage publications; London: Thousand Qaks, 2000 = 1379, 263 p

8. Methodology of research in social science , O.R.Krishna Swami. , Bombay: Himalaya publishing House, 1999=1378,529 p.

9. On writing qualitative research: living by words/ Margot Ely ... [et al.]، London: Falmer Press, 1997=1376, 411 p.

10. Research methodology and systems analysis , edited by V. K. Prabhakar, New Delhi: Anmol Pub. PVT., 2000 = 1379,269 p.

11. Research methods in language and education\ edited by Nancy H. Hornberger and David Corson. , Bordrecht; Boston: Kluwer, 1997 = 1376, 378 p.

12. Research methods in library and information science , Krishan Kumar. , New Delhi: Har - Anand, 1999=1378,349 p.

13. Research methods in service industry management\ Nick Johns and Darren Lee - Ross. , London; New York: Cassell, 1998 = 1377, 196 p.

ص: 25

14. Researching and writing dissertations in business and management/et. al]]Michael Riley... , London :ThomsonL earning،2000 = 1379,280 p.

15. Social Research Methods : A reader , Edited by Clive Seale. , London New York:Routledge Student Readers,2004=1373,538 p.

16. Social research methods: qualitative and quantitative approaches , H. Russell Bernard, Thousand Oaks, Calif: Sage Publications, 2000 = 1379.

17. Social sciences research: writing strategies for students , Gail M. Staines, Mark Bonacci, and Katherine Johnson, Ianhan: The Scarecrow Press, Inc, 2000 = 1379,107 p.

18. Syncretistic religious communities in the Near East : collected papers of the International Symposium Alevism in Turkey and comparable cyncretistic religious communities in the Near East ...\ edited by Krisztina Kehl - Bodrogi, Barbara Kellner - Heinkele, Anke Otter - Beaujean.، Leiden: Brill, 1997 = 1376,.225 p

19. Telephone survey methodology , edited by Robert M. Groves ... et al. , New York: Wiley, 2001 = 1379,581 p.

20. The McGraw - Hill guide to electronic research in art\ Dianna Roberts Wienbroer, William Allen. , Boston: McGraw - Hill, 1999 = 1378,63 p.

21. The research interview , Bill Gillham, London: Continuum, 2000 = 1379, 96 p.

22. The researcher's toolkit: the complete guide to practitioner research , edited by David Wilkinson, London; New York: Routledge, 2000 = 1379.

ص: 26

دهه هشتاد (1380تا 1389)

در این بخش کتابهایی که در دهه 80 منتشر شده معرفی می¬شود. تعداد این کتاب ها 620 عدد می باشد.

1. اجرای تحقیقات پیمایشی به وسیله ایمیل و وب، متیاس شون لاو، رونا له دی. فریکوجی آر، مارک ان الیوت؛ ترجمه رضا فاضل، تهران: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز تحقیقات، 1386، 202 ص.

2. اخلاق در پژوهش و نگارش، خدابخش کرمی، تهران: مرشد، 1380، 133 ص.

3. اسارت ذهن در چارچوب روش : رویکردی انتقادی به استفاده از روش های تحقیق در جامعه شناسی، امیر حسین خان دیزجی، تهران: انتشارات جامعه شناسان، 1389، 60ص.

4. اساسیات البحث المنهجی فی الدراسات الاعلامیة، حمیدجاعدمحسن الدلیمی، اللافی ادریس عبدالقادر، بنغازی: جامعة قازیونس ، 2008 م.= 1387، 174 ص.

5. آشنایی با اصول و روش تحقیق بانضمام چگونگی تهیه گزارش تحقیقی، غلامحسین ریاحی، تهران: اشراقیه، 1389، 139 ص. این کتاب در سال 1370 توسط همین ناشر تحت عنوان "آشنائی با اصول و روش تحقیق" منتشر شده است.

6. آشنایی با اصول و روش تحقیق در علوم پزشکی، شیرین حجازی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی(تهران)، واحد پزشکی، 1385، 161ص.

7. آشنایی با تجربیات و طرح های حوزه رویکرد حل مسأله و پژوهشگری( با تأکید بر مطالعات اجتماعی و انسانی)، نادر سلسبیلی، تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، 1388، 183 ص.

8. آشنایی با روش تحقیق در طب سنتی، مجید آویژگان، مائده محب نسب، تهران: پژواک علم آریا: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، 1387، 131 ص.

9. آشنایی با روش تحقیق و شیوه ی جستجوی اطلاعات، ابراهیم زال زاده، عاصفه عاصمی، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، 1388، 104 ص.

ص: 27

10. آشنایی با کتابخانه، کتابنامه و پژوهش، میترا رضایی؛ ویراستار آرزو دانشکده، تهران : آوای نور، 1384، 103ص.

11. آشنایی با مقدمات پژوهش علمی (راهنمای تحقیقات دانش آموزی)، مهدی رجبلو، گرگان : مختومقلی خراغی ، 1384، 113 ص.

12. آشنایی با مقدمات روش تحقیق در روان شناسی، عبدالرحمان عیسوی؛ ترجمه و تحقیق نجیب الله نوری، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، انتشارات، 1385، 351 ص.

13. اصول پایه نگارش مقالات علوم پزشکی، علی چهرئی... و دیگران ؛ ویراستار علی چهرئی، تهران: پژواک علم آریا، 1386، 343ص.

14. اصول تحقیق و پژوهش برای پزشکان، علی مجیدی... و دیگران، برای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، بهداری کل ناجا، تهران: نوردانش، 1388، 201ص.

15. اصول تهیه پیشنهادیه پروژه ها پژوهشی روش شناسی تحقیق سطح اول، لطیف گچکار؛ برای معاونت پژوهش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، 1384، 140 ص.

16. اصول روش تحقیق (ویژه دانشجویان علوم پزشکی)،عاطفه قنبری، ربیع الله فرمانبر، سبحانه کوچک زاده طالمی، رشت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان، معاونت پژوهشی، 1385، 140ص.

17. اصول روش تحقیق در محیط زیست، منصور ابراهیمی ؛ ویراستار علمی شمسی دارابی، قم: دانشگاه قم، 1387، 168ص.

18. اصول روش تحقیق و نگارش مقالات علمی برای رشته های علوم پزشکی، شاهین آخوندزاده، علی دلیری همپا، تهران: جامعه نگر: سالمی، 1382، 228 ص.

19. اصول طراحی کارآزمایی بالینی، علی چهرئی... و دیگران؛ ویراستارعلی چهرئی، تهران: پژواک علم آریا، 1388، 143ص.

ص: 28

20. اصول طرح تحقیق و روش شناسی، جوفری آر. مارکزیک، دیوید دماتئو، دیوید فستینگر ؛ ترجمه مریم خسروی، تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، 1386، 384 ص.

21. اصول مقاله نویسی در 33 مرحله، ایرج نجفی شریعت زاده، تهران:شهر آشوب، 1386، 120 ص.

22. اصول نگارش طرحهای پژوهشی پروپوزال نویسی، فریدون کامران، تهران: شرکت تحقیقاتی انتشاراتی دانشیار، نشر استادیار: دانشگاه آزاد اسلامی (رودهن)، 1388، 170 ص.

23. اصول و روش تحقیق در مامایی، تهیه وتدوین الیزابت آر. کلوت، رزالیندا بلوف؛ بامقدمه، جنیفر اسلیپ؛ ترجمه زهرا آذری، غلامرضا آذری، تهران: حیان: اباصالح، 1382، 208 ص

24. اصول و روش های پژوهش، گردآوری و نگارش معاونت پژوهش و برنامه ریزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، تهران : شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، نشر هماهنگ ، 1384، 48 ص.

25. اصول و روش های پژوهش کیفی، نجلا حریری، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، 1385، 372 ص.

26. اصول و روشهای تحقیق، پرویز بیرجندی، پرویز مصلانژاد؛ مترجم علی بهرامی، تهران: زبانشناسان فهیم، 1382، 124 ص.

27. اصول و فنون پژوهش در گستره دین پژوهی، احد فرامرزقراملکی؛ تهیه شده در معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم، قم: حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت، 1383، 336 ص و 1385، 227ص.

28. اصول و مبانی روشهای تحقیق در هنر، مهدی علی اکبرزاده، تبریز:یاس نبی، 1383، 96 ص.

29. اقدام پژوهی، پاتریک جی. ام. کاستلو ؛ ترجمه محمدرضا شاد رو، تهران: آگاه: وزارت کشور، شورای پژوهش، دبیرخانه، 1385، 120 ص.

ص: 29

30. اقدام پژوهی: راهبردی برای بهبود آموزش و تدریس (اصول، نظریه ها و چارچوب عمل)، گروه نویسندگان محمدرضا آهنچیان... و دیگران؛ برنامه ریزی، تدوین و تولید رضا ساکی، تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت، 1383، 312 ص.

31. آموزش پژوهش محور (راهنمای پژوهش دانش آموزی)، اسفندیار معتمدی؛ با همکاری ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری معاونت پژوهشی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و انجمن ترویج علم در ایران و اتحادیه ی انجمن های معلمان فیزیک، تهران: لوح زرین، 1386، 104 ص.

32. آموزش روش تحقیق برای دانش آموزان و دانشجویان (1) : چگونه یک طرح یا پروپوزال تحقیق بنویسیم با ارائه ی سه الگوی طرح تحقیق، رضا عبادی جامخانه، خدیجه نوروزی، تهران : کانون فرهنگی تبلیغی تصویرگران هنر و اندیشه، 1389، 74 ص.

33. آموزش گام به گام روش تحقیق و شیوه ی نگارش تحقیق، جلیل رضازاده، قم: فانوس اندیشه، 1388، 200ص.

34. آموزش مقاله نویسی، اصغر صادقی ؛ سیدعلی رضوی، تهران : آفاق، 1385، 116ص.

35. آموزش و پژوهش: فرایندی از آمایش، سنجش، پردازش، و نگارش، منصورعلی حمیدی، تهران: سوگند، 1387، 504 ص.

36. اندازه گیری پایایی و روایی مطالعات، مارک اس. لیتوین ؛ ترجمه مریم شکیبا، عبدالرسول سبحانی، رشت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان،معاونت پژوهشی، 1389، 104ص.

37. اندازه گیری رفتار در پژوهش با ابزارهای معتبر و پایا، فریده یغمایی، تهران: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، 1385، 109 ص.

38. آیین پژوهش های ادبی، محمود صادق زاده، یزد : دانشگاه آزاد اسلامی (یزد)، 1388، 206 ص.

ص: 30

39. آیین تحقیق و پژوهش، فاطمه کبری متولیان، محمدمهدی بهداروند، محمود مقدمی، قم: نصایح، 1380، 80 ص.

40. آیین مقاله نویسی، حسین علیان عطاآبادی، پردیس بهمنی ؛ ویراستار ابوالفضل کرمی، تهران: روان سنجی، 1389، 135ص.

41. آیین نگارش و نشر مقالات پزشکی در تحقیقات بالینی، نگارش وارن برونر؛ ترجمه سعید شهراز، محمد خانی، رویا شرافت کاظم زاده؛ با مقدمه محمدرضا زالی، تهران: تیمورزاده: طبیب، 1382، 195 ص.

42. البته واضح و مبرهن است که ...: رساله ای در مقاله نویسی، ضیاء موحد، تهران: نیلوفر، 1387، 224 ص.

43. بحث گروهی متمرکز : مبانی، فرایند و تحلیل، ترجمه و تالیف سعید نوروزی جوینانی، تهران: دانژه، 1388، 155 ص.

44. البحث الادبی: مناهجه و مصادره، بتول مشکین فام، تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت): دانشگاه امام صادق(ع)، دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی، 1384، 174ص.

45. بررسی انتقادی روشهای تحقیق در علوم اجتماعی (نظری و عملی)، حسین بهروان، مشهد: دانشگاه فردوسی (مشهد)، 1381، 136 ص.

46. بررسی تطبیقی و سنخ شناسی مطالعات کیفی در علوم انسانی، حسین عصاریان نژاد، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی، 1387، 32ص.

47. پایان نامه نویسی: راهنمای دانشجویان معماری، ایان بوردن، کاترین رودی ری؛ ترجمه فاطمه مهدی زاده سراج، تهران: سروش دانش، 1387، 420 ص.

48. پایان نامه و رساله دانشگاهی: پژوهش، نگارش و دفاع، غلامرضا فدایی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، 1389، 205 ص.

ص: 31

49. پایان نامه نویسی: مشکلات، راه کارها و تجارب، جمعی از نویسندگان موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس سره، معاونت پژوهشی، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله، مرکز انتشارات، 1383، 207ص.

50. پایه های پژوهش در علوم رفتاری،پل سی. کازبی ؛ ترجمه حجت الله فراهانی، حمیدرضا عریضی، تهران: روان، 1387، 355 ص.

51. پایه های پژوهش و تحقیق در علوم پزشکی، امیر رضایی، تهران : نشر و تبلیغ بشری: تحفه، 1385، 89ص.

52. پایه های تحقیق در پرستاری، داروتی یانگ براکاپ، ماری هستینگز - تالسما، ترجمه فاطمه جعفر آقایی، شادی دهقانزاده؛ ویراستار عاطفه قنبری، تهران : نشر و تبلیغ بشری: تحفه، 1384، 297 ص.

53. پروپوزال نویسی در مطالعات کمی، فرزاد حکیم زاده، جمال عبدالملکی، تهران: انتشارات جامعه شناسان، 1389، 184ص و 1390، 178ص.

54. پروژه تحقیقاتی (سمینار) در مدیریت آموزش، حسین مهرداد، خرم آباد: دانشگاه آزاد اسلامی(خرم آباد) ، 1389، 150 ص.

55. پژوهش پیمایشی: پیمایش تلفنی، جواد یارعلی، رضا جعفری هرندی، اصفهان: بهچاپ، 1386، 80 ص.

56. پژوهش دانش آموزی، علیرضا مصباح فر، یزد: تیک، 1389، 116ص.

57. پژوهش در جراحی: راهنمای کامل روش تحقیق بالینی و علمی، ویراستاران اچ. ترویدل، ... و دیگران، ؛ ترجمه عباس میرمالک، تهران: نزهت، 1382، 2 ج.

58. پژوهش در علوم انسانی به روش ساده برای استفاده معلمین و دانشجویان، تهیه و تنظیم حسنعلی میرزابیگی، حسن حیدریان؛ ویراستار رسول بهرامی مهر، تهران : فرتاب ، 1384، 59، ص.

59. پژوهش در کلاس درس و مدرسه، علی رؤوف، تهران : مدرسه، 1384، 119 ص.

ص: 32

60. پژوهش کاربردی در تعلیم و تربیت، تالیف علی سیدطاهر الدینی، تهران : آرمان رشد، 1387.

61. پژوهش کیفی در پرستاری، ترجمه و گردآوری فاطمه اسکویی، حمید پیروی، تهران : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، 1384، 375 ص.

62. پژوهش کیفی در روان شناسی و علوم رفتاری، مجید صدوقی، تهران: هستی نما، 1386، 244 ص.

63. پژوهش و آمار در علوم پزشکی، حمید رضا غفاریان شیرازی، ابراهیم حاتمی پور، فاطمه صنیعی، یاسوج: چویل، 1386، 112 ص.

64. پژوهش و مستندسازی، خلیل میرزائی، تهران: مریم، 1381، 224 ص.

65. پژوهش و نگارش (روش تحقیق و مرجع شناسی در ادبیات فارسی)، حسین علی یوسفی، تهران: چاپار، 1382، ص 304.

66. پژوهش، پژوهش گری و پژوهش نامه نویسی، خلیل میرزایی، تهران: انتشارات جامعه شناسان، 1388، 2ج.

67. پژوهش شناسی، شاهین زراعتی رضایی، تهران: یزدا، 1387، 175 ص.

68. پژوهش نگاری: مبانی فنی نگارش پژوهش های پزشکی جهت چاپ در نشریه های معتبر علمی، لادن ناز زاهدی، نصیر رستم بیگی؛ زیر نظر محمدرضا زالی؛ برای معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات گوارش و بیماریهای کبد، تهران : تیمورزاده: طبیب، 1384، 250 ص.

69. پژوهش های دانش آموزی با دانش آموز پژوهنده، لیدا کاکیا، تهران : مهر برنا، 1384، 194 ص.

70. تحقیق برای توسعه، سوفی لاز، کارولین فارپر، ریچل مارکوس ؛ مترجمان آمنه ستاره فروزان، فرح السادات بحرینی، تهران : سلمان، 1389، 2ج.

ص: 33

71. تحقیق پیشرفته با گروه کانون، ادوارداف. فرن؛ مترجم سینا قربانلو، تهران: مبلغان، 1386، 279 ص.

72. تحقیق چیست، محقق کیست؟: راهنمای تحقیق دانش آموزان، محسن هجری، تهران: ادب و دانش، 1380، 45 ص.

73. تحقیق در پرستاری و پیراپزشکی (روش تحقیق، جستجوی منابع، مقاله نویسی، ساخت پوستر، سخنرانی)، گردآورندگان شیوا حیدری ...و دیگران؛ با همکاری مسعود ریانی ... و دیگران، تهران: سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران، 1388، 210ص.

74. تحقیق سازمانی: راهنمایی برای دانشجویان و پژوهشگران، پل برورتون، لینه میلوارد؛ ترجمه محمد اعرابی، هاشم آقازاده، تهران : دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1384، 227 ص.

75. تحقیق کاربردی :راهنمای عمل،تری ای. هدریک، لئونارد بیک من، دبراجی. رگ؛ ترجمه محمد اعرابی، داود ایزدی، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1381.، 188 ص.

76. تحقیق کاربردی برنامه ریزی و طراحی، نوشته پل دی لیدی؛ برگردان علی یاران؛ ویراستار و مصحح رمضان جوادی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز انتشارات علمی، 1380، 456 ص.

77. تحقیق و پژوهش( مقطع راهنمایی)، زیر نظر و با مقدمه شاکری ( شاگردی ) ؛ علی رشیدی یکتا، تهران: تیزهوشان، 1389، 128ص.

78. تحقیق و توسعه، ذبیح الله صدفی، سکینه بابایی، تهران: انتشارات جامعه شناسان، 1389، 320ص.

79. تدوین پایان نامه ها (شیوه ها و مهارت ها)، احد فرامرز قراملکی، عذرا شالباف، قم: حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت، 1386، 172 ص.

80. تدوین گزارش تحقیق، محمدرضا باباخانیان بروجنی، بروجن: افضل، 1389، 96 ص.

81. تکنیک های تحقیق تلفیقی، جان کرسول - ویکی پلاتوکلارک ؛ مترجمین عباس زارعی، محسن نیازی، تهران :سخنوران، 1389، 220 ص.

ص: 34

82. تکنیکهای تحقیق در علوم اجتماعی، محسن نیازی، محمد کارکنان نصرآبادی، تهران: دعوت، 1387، 235 ص.

83. تکنیک های تصمیم گیری و روش تحقیق در علوم انسانی، احمد پوراحمد، محمد شعبانی فرد، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1387، 223 ص.

84. تکنیک های خاص تحقیق: (با تکیه بر برنامه آماری SPSS) اس. پی. اس. اس، ذبیح الله صدفی، سکینه بابایی؛ با تایید محمدصادق مهدوی، تهران: ورجاوند، 1382، 446 ص.

85. توصیفی جامع از روشهای تحقیق (پارادایمها، استراتژیها، طرحها و رویکردهای کمی، کیفی و ترکیبی)، تالیف علیرضا علی احمدی، وحیدسعید نهایی، تهران: تولید دانش، 1386، 803 ص.

86. چگونه بنویسیم ؟ روش نگارش مقالات پژوهشی، شیوه نگارش فارسی، جواد اژه ای، محمدعلی مظاهری، حمید طاهر نشاط دوست، تهران: سمپاد، 1382، 72 ص.

87. چگونه بنویسیم: راهنمای نگارش پایان نامه ها و پروژه های تحقیقاتی، رابرت باراس؛ ترجمه محمدرضا قمری، غلامرضا زندی، تهران: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، معاونت آموزش ناجا، اداره کل منابع و متون درسی، 1387، 178 ص.

88. چگونه بنویسیم؟: روش نگارش مقالات پژوهشی شیوه نگارش فارسی، جواد اژه ای، محمدعلی مظاهری، حمیدطاهر نشاط دوست، تهران: سمپاد: انجمن روانشناسی ایران، 1382، ص 72، چاپ اول این کتاب در سال 1381 تحت عنوان "روش نگارش مقالات پژوهشی روانشناختی" توسط همین انتشارات بوده است.

89. چگونه پایان نامه بنویسیم: روش تحقیق و نحوه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد برای دانشجویان رشته کشاورزی و سایر رشته ها (به همراه آموزش نرم افزارMstat، اوژن رضا نادور، ابراهیم نجفی، تهران : سپهر، 1385، 144 ص.

90. چگونه پایان نامه بنویسیم؟ : سیری در نگارش پایان نامه،ابوالفضل کرمی، شیوا افشارمنش، تهران: روان سنجی، 1387، 80 ص.

ص: 35

91. چگونه پیش نویس طرح تحقیقاتی بنویسم، كاظم خلجي، اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، 1388، 102 ص.

92. چگونه تحقیق کنیم : آشنایی با روش تحقیق کاربردی : قابل استفاده برای عموم به ویژه فرهنگیان و دانشجویان، تهیه و تنظیم احمد هدایت پناه، رشت: دریای دانش، 1388، 232 ص.

93. چگونه تحقیق کنیم؟، جعفر یوسفیان، تبریز: ندای شمس، 1386، 117 ص.

94. چگونه تحقیق و پژوهش کنیم؟ (ویژه دانش آموزان)، مریم متقی، تهران: آوامتن، 1388، 68 ص.

95. چگونه مطالعه و تحقیق کنیم؟، حبیب الله مبین، رضیه حجتی، کرمان: فانوس: معاونت آموزش و پرورش عمومی سازمان آموزش و پرورش استان کرمان، 1383، 71 ص.

96. چگونه مقاله علمی بنویسیم و آن را به چاپ برسانیم، محسن ابوالحسنی، تهران: انستیتو پاستور ایران، 1381، 283 ص.

97. چگونه مقاله علمی بنویسیم، ویراستار جورج هال ؛ ترجمه، زیبا ملاکی، مریم بهاروند ؛ ویراستاری کاوه علوی، تهران: تیمورزاده: طبیب، 1386، 128 ص.

98. چگونه مقاله های روان شناسی را بنویسیم، لس پروت سوم ؛ ترجمه بتول اخوی راد، تهران: نقش قلم، 1385، چهار، 178 ص.

99. چگونه مقاله ی پژوهشی بنویسیم، بورلی آن چاین؛ ترجمه احمد شریفان، تهران: شباهنگ، 1389، 104 ص.

100. چگونه مقاله ی علمی بنویسیم؟ ساختار - مفاهیم - روش نگارش، فرشاد پورافقی، آستارا: مکتوب آستارا، 1389، 104 ص.

101. چگونه یک تحقیق مروری انجام دهم؟: راهنمای کاربردی نگارش مقاله و پایان نامه در علوم پزشکی و اجتماعی، هلن آویارد ؛ مترجم پوریا صرامی فروشانی،فردین علی پور گراوند، تهران: جامعه شناسان، 1389، 224ص.

ص: 36

102. چگونه یک سمینار خوب ارائه دهیم؟ درس نامه : سمینار در مسایل ... دکتری - کارشناسی ارشد، مرتضی موسی خانی، ناصر حمیدی؛ برای دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین: سایه گستر، 1386، 164 ص.

103. چگونه یک مقاله بنویسیم، ویراستار جورج هال؛ مترجمین فاطمه عزالدینی اردکانی، ابولقاسم عقیلی؛ برای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد:طب گستر، 1388، 150ص.

104. چگونه یک مقاله علمی بنویسیم، زیبا ملکی، تهران: شایان نمودار، 1385، 122 ص.

105. چه روشهایی در تحقیقات زیست پزشکی مورد استفاده قرار می گیرند؟ : راهنمای انتخاب روش در طراحی پژوهش، شقایق حق جوی جوانمرد، مرجان گلشنی؛ به سفارش معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، تهران : سبزآرنگ ؛ اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ، 1389 ، 156 ص.

106. حل مسائل استنباط آماری در روان شناسی وعلوم تربیتی بر اساس کتاب دکتر پرویز نصیری، دکتر فرهاد شقاقی، تهیه و تنظیم مریم نیازی، اصفهان : پیام دانشگاهی، 1389، 240 ص.

107. خطاهای متداول در تحقیقات علوم پزشکی و کنترل آنها، تالیف حمید سوری، معصومه ثناگو؛ ویراستار محمدرضا محبی، تهران: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، 1386، 286 ص.

108. خلاصه مباحث روش های تحقیق و آمار ویژه متقاضیان ورود به دوره های دکتری و کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، گردآوری و تالیف سمیه السادات آخشیک، تهران: کتابدار، 1389، 148ص.

109. خودآموز مطالعه و تحقیق (راهنمای پژوهشگران جوان و دانش آموزان...)، محمد طالبیان، مشهد: ضریح آفتاب، 1382. ، 158 ص.

ص: 37

110. در باب پژوهش، فرشاد قوشچی، ورامین: دانشگاه آزاد اسلامی ( ورامین – پیشوا)،1387، 165ص.

111. درآمدی بر پژوهش نگاری، کیوان صالحی، تهران : سازمان سنجش آموزش کشور، مرکز انتشارات ، 1384، 95 ص.

112. درآمدی بر پژوهش های کیفی در علوم انسانی، یو فلیک؛ ترجمه عبدالرسول جمشیدیان، علی سیادت، رضاعلی نوروزی، قم: سماآ قلم، 1382، 355 ص.

113. درآمدی بر تحقیق کیفی، اووه فلیک؛ ترجمه هادی جلیلی، تهران: نشر نی، 1388، 492 ص.

114. درآمدی بر تحقیق مدیریت، مارک ایستربای اسمیت، ریچارد ثورپ، اند کالو؛ ترجمه محمد اعرابی و داود ایزدی، تهران : دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1384، 312 ص.

115. درآمدی بر روش پژوهش در تاریخ، علیرضا ملائی توانی، تهران: نشر نی، 1388، 253 ص.

116. درآمدی بر روش تحقیق، عبدالرضا شاه محمدی، تهران: فریش، 1388، 227 ص.

117. درآمدی بر روش تحقیق در جغرافیای طبیعی، رسول صمدزاده، میانه : دانشگاه آزاد اسلامی (میانه)، 1384، 203 ص.

118. درآمدی بر روش تحقیق کیفی، بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1386، 179ص.

119. درآمدی بر روش تحقیق: گرایش علوم تربیتی، مسعود هاشمی، تهران: هورمزد، 1389، 127 ص.

120. در آمدی بر روش شناسی نظامی، سیدرضا صاحبی ؛ ویراستار علمی علیرضا فرشچی ؛ ویراستار ادبی ظهیر بیگ جانی، تهران: دانشگاه جامع امام حسین(ع)، دانشکده و پژوهشکده فرماندهی و ستاد و علوم دفاعی، مرکز مطالعات دفاعی و امنیت ملی، 1389، 1ج.

ص: 38

121. درآمدی بر روش های کمی و کیفی تحقیق در علوم اجتماعی، احمد سعیدی... و دیگران، تهران: جامعه شناسان، 1388، 222ص.

122. درآمدی بر شیوه پژوهش و تحقیق، حسن علیزاده، تبریز: حورشرق، 1382، 85 ص.

123. درآمدی بر کاربرد روش تحقیق در علوم انتظامی، نوذر امین صارمی؛ ویراستاران مریم خزائی، علیرضا غلامی؛ برای دانشگاه علوم انتظامی معاونت آموزش، تهران : جهان جام جم، 1384، 180 ص.

124. درآمدی برفلسفه علم و پژوهش در علوم انسانی، عبدالله عبداللهی، جعفر جوان، تهران: چاپار، 1389، 2ج.

125. درباره پژوهش، محمدتقی مصباح یزدی ؛ تدوین و نگارش جواد عابدینی، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، مرکز انتشارات، 1389، 231 ص.

126. درسنامه روش تحقیق، مجید طرقی؛ برنامه ریزی و نظارت مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، معاونت پژوهش، قم: حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، مرکز نشر هاجر، 1388، 200 ص.

127. دستنامه تهیه و تدوین طرح پژوهش در کتابداری و اطلاع رسانی، آقانور خیشوند، تهران : صادق نیا، 1383، 112 ص.

128. راهبردهای عملی در تحقیقات کمی، علی فروغی، علیرضا حسنی، تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی مقاومت بسیج، پژوهشکده تحقیقات و مطالعات، 1389، 164 ص.

129. راهبردهای مقاله نویسی و تدوین سمینار، نصرت الله قاسمی فر، تهران: قصیده سرا، 1385، 165 ص.

130. راهکارهای عملی مقاله نویسی برای دانشجویان، شیوا پژمان خواه، شیدا پژمان خواه، مشهد: یار آشنا؛ تهران: حکیم هیدجی، 1389، 86 ص.

131. راهنمای اجرا و نگارش پایان نامه و پژوهش های عملی در علوم رفتاری (APA)، حسن عبداله زاده، تهران: دانشگاه پیام نور، 1388، 71ص.

ص: 39

132. راهنمای اجرای روش علمی در علوم انسانی، حسین جزایری، خرم آباد: شاپورخواست، 1386، 124 ص.

133. راهنمای انتخاب آزمون های آماری در پژوهش های علوم انسانی، مولفان علیرضا مصباح فر، مطهره افخمی، تهران: ورای دانش، 1388، 92 ص.

134. راهنمای آیین نامه پژوهش، نگارش و انتشار نتایج پایان نامه ها در علوم پزشکی، تدوین طیبه کرمانی، طوبی کاظمی، غلامرضا شریف زاده؛ با همکاری اصغر زربان؛ به سفارش معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، (مشهد): آفتاب هشتم، 1384، 144 ص.

135. راهنمای پایان نامه های کارشناسی ارشد، دکترا، و ارزیابی طرح های پژوهشی، حسن خلجی، تهران: علم و حرکت، 1386، 30 ص.

136. راهنمای پژوهش و پایان نامه نویسی، محمود اکرامی، تهران: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، 1389، 112 ص.

137. راهنمای پژوهش نامه نویسی: (روش شناسی تهیه پایان نامه)، حسین مهدی زاده، قم: حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، مرکز نشر هاجر، 1388، 198ص.

138. راهنمای پژوهشی تاریخی (کتابخانه ای)، پرویز فرخزاد، تهران : طهوری ، 1384، 437 ص.

139. راهنمای تحقیق براساس نگرش اسلام به علم و هستی (سطح مقدماتی)، تالیف عبدالحمید واسطی؛ برنامه ریزی و نظارت معاونت پژوهش مدیریت تدوین متون و منابع آموزشی، قم: دار العلم، 1381، 229 ص.

140. راهنمای تحقیق برای دانشجویان علوم زمین، انوشیروان کنی، تهران : آرین زمین ، 1384، 155 ص.

ص: 40

141. راهنمای تحقیق پایانی، محمد سلطان محمدی، قم : حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، مرکز نشرهاجر،1383، 95ص.

142. راهنمای تحقیق در علوم زمین، علی خان نصراصفهانی، اصفهان: دانشگاه آزاد اسلامی(خوراسگان) ، 1389، 260 ص .

143. راهنمای تحقیق و پژوهش،مجید کوثری؛ ویراستار معصومه کوثری،تهران : اندیشه کامیاب، 1387، 16ص.

144. راهنمای تحقیق و نگارش طرحهای پژوهشی در علوم پایه و فنی - مهندسی، صدیقه اکبری، کرمان: انتشارات ولی: مرکز کرمان شناسی، 1389، 70 ص.

145. راهنمای تدوین پایان نامه های تحلیل و تحقیقی از آغاز تا دفاع و نگارش مقالات علمی، نویسندگان پرویز حکمتی، علی قاسمی، تهران : تورج محمدی، 1385، 68 ص.

146. راهنمای تدوین طرح پژوهشی (پروپوزال نویسی)، مصطفی جعفری، ساری: عصر ماندگار، 1389، 160 ص.

147. راهنمای تدوین طرح و نقد تحقیق، غلامرضا خاکی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز انتشارات علمی، 1381، 84 ص.

148. راهنمای تهیه پایان نامه های تحقیقی و گزارش های پژوهشی: با تاکید بر بینش و روش پژوهشهای تربیتی، روانشناسی و رفتاری و علوم اجتماعی، تهیه و تدوین میرسعید حسینی، علی عمادی، تهران: سپند هنر، 1380، 208 ص.

149. راهنمای تهیه پرو پوزال پایان نامه برای دانشجویان دوره های دکتری عمومی گروه پزشکی "روش تحقیق مقدماتی"، تالیف حسین یوسفی، محمود رفیعیان، با همکاری نجمه صفری؛ برای دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، اصفهان: گلبهار، 1386، 61 ص.

150. راهنمای تهیه و تدوین پایان نامه تحصیلی برای دانشجویان گروه پزشکی، تالیف آرمیتا شاه اسماعیلی، با همکاری و نظارت علی اکبر حقدوست، حامد حسینی، علی میرزازاده ؛ ویرایش علمی و ادبی افشین صرافی نژاد، کرمان: دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی کرمان، معاونت آموزشی، 1387، 84 ص.

ص: 41

151. راهنمای تهیه و تدوین پیشنهاد پژوهش (پروپزال)(با تاکید بر پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری)، ناصر جواهری زاده، تهران: فرهنگ زبان، 1386، 139 ص.

152. راهنمای تهیه و تدوین طرح تحقیقاتی، شمسی دارابی، قم : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم ، 1384، 58 ص.

153. راهنمای تهیه ی پیشنهاد پژوهشی در علوم تربیتی و روان شناسی، حسن آبروشن، بوشهر: انتشارات بوشهر، 1386، 180 ص.

154. راهنمای جامع درآمدی بر روش تحقیق در حقوق ویژه رشته حقوق بین الملل، علی پورحسن سنگری، تهران: سیمیا، 1389، 136 ص.

155. راهنمای جامع روش تحقیق در مدیریت و حسابداری، محمدرضا ابراهیمی، تهران : ابرون : کتاب صنوبر، 1385، 192 ص.

156. راهنمای جامع روشهای تحقیق در علوم تربیتی و روان شناسی : همراه با 753 پرسش و پاسخ آزمون های سراسری کارشناسی ارشد و دکترا ...، تالیف حمید رهباردار؛ویراستار محمدحسین دیانی، مشهد: کتابخانه رایانه ای، 1389 ،322ص.

157. راهنمای روش تحقیق نظری (رشته علوم اجتماعی) براساس کتاب محمود طالقانی، مولفان داریوش ظفری، رقیه قوامی، تهران: آدنا، 1381، ص 208 .

158. راهنمای ساده کاربرد آزمون های آماری در پژوهش های علمی با استفاده از SPSS ، اسماعیل جهانبخش، اصفهان: دانش پژوهان برین: ارکان، 1382، 99 ص.

159. راهنمای شیوه نگارش مقالات و منبع نویسی کتاب، تدوین و ترجمه مهناز سعیدی، تبریز: دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، 1386، 137 ص.

160. راهنمای علمی و کاربردی ارائه مطالب علمی و فنی، محمدعلی دارویی، اهواز: آیات، 1387، 200 ص.

ص: 42

161. راهنمای عملی آماده سازی طرح تحقیق در روش تحلیل محتوا، رضا نقیب السادات، تهران : نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، پژوهشگاه فرهنگ و معارف؛قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف، 1384، 69 ص.

162. راهنمای عملی پژوهش ( روش تحقیق ) ویژه ی دانش آموزان، مولفان منوچهر فضلی خانی ... و دیگران، ؛ برنامه ریزی و اجرا داریوش هفت برادران، تهران: ابوعطا، 1387، 103 ص.

163. راهنمای عملی پژوهش کیفی، هومن حیدرعلی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، 1385، 215 ص.

164. راهنمای عملی پژوهش(روش تحقیق ) ویژه دانش آموزان پیش از دوره ی راهنمایی و راهنمایی تحصیلی، منوچهر فضلی خانی ...و دیگران ؛ برنامه ریزی و اجرا داریوش هفت برادران، تهران: ابوعطا، 1385، 103 ص و تهران: ابوعطا، 1395، 96 ص.

165. راهنمای عملی پژوهشهای تربیتی، هومن عباس، تهران: وزارت آموزش و پرورش،معاونت پرورشی، موسسه فرهنگی منادی تربیت، 1382، 431 ص.

166. راهنمای عملی تحقیق در بنیاد شهید انقلاب اسلامی، یحیی قائدی، تهران: بنیاد شهید انقلاب اسلامی، معاونت پژوهشی و تبلیغات، نشر شاهد، 1382، 84 ص.

167. راهنمای عملی تدوین پایان نامه تحصیلی، حیدرعلی هومن، تهران: پیک فرهنگ، 1388، 169ص.

168. راهنمای عملی تهیه و تدوین پروپزال، علی رمضانی، مهدی شهسواری ؛ برای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه: دیباچه، 1396، 116 ص.

169. راهنمای عملی تهیه و تنظیم پروژه تحقیقاتی، ناصر اژدری فام، تهران: دانشگاه پیام نور، 1389، 252 ص.

ص: 43

170. راهنمای عملی روش تحقیق : راهنمای آسان کسب مهارت در تکنیکهای پژوهش و...، کاترین داوسون ؛ ترجمه زهره دهدشتی شاهرخ، امید مهدیه، تهران: ترمه، 1388، 182 ص.

171. راهنمای عملی طراحی پرسشنامه در پژوهش های پیمایشی، زهراسادات مشکانی، تهران: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، اداره انتشارات و چاپ، 1382، 241 ص.

172. راهنمای عملی فراهم سازی طرح تحقیق، عزت اله نادری، مریم سیف نراقی، فرنگیس شاهپوریان، تهران: روان، 1385، 87 ص.

173. راهنمای عملی نگارش طرح تحقیق ( پروپوزال ) در علوم انسانی، محمدباقر گرجی، تهران: ارگ: موسسه کتاب مهربان نشر، 1388، 81ص.

174. راهنمای فراسکاتی دستور عمل یکسان پیشنهادی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا (OECO) برای ارزیابی فعالیت های تحقیق و توسعه تجربی 2002، ترجمه فریبا نیک سیر، تهران : مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ، 1384، 443 ص.

175. راهنمای کاربردی روش تحقیق، محمدتقی پوریان، تهران: ارتش جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده مطالعات کاربردی فارابی، 1388 ، 97 ص.

176. راهنمای کاربردی مشاهده کودکان، کارول شارمن، وندی کراس، دیانا ونیز؛ مترجم فروغ حسن شعبانی، تهران: پیک علوم، 1387، 159 ص.

177. راهنمای کاربردی نرم افزار Spss با تاکید بر روش تحقیق و آمار بر اساس سرفصل های مصوب آموزش عالی...، مجید حیدری چروده، با همکاری سیمین فروغ زاده، تهران: انتشارات جامعه شناسان، 1389، 224 ص.

178. راهنمای گام به گام در تحقیقات علوم پزشکی و بهداشت، علیرضا شهاب جهانلو، تهران: دریا، 1389، 151 ص.

ص: 44

179. راهنمای مقاله نویسی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری فنی و مهندسی و علوم پایه به همراه CD آخرین رتبه بندی مجلاتISI، غلامرضا امین، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب ، 1388، 145 ص.

180. راهنمای نگارش پایان نامه، تهیه کنندگان اعضای کمیته پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی، تهران : پزشکیان نژاد و پسران، 1385، 42ص.

181. راهنمای نگارش پایان نامه، حمیرا سجادی، اکبر بیگلریان، تهران : دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 1384، 191ص.

182. راهنمای نگارش در تاریخ دستنامه تحقیق برای دانشجویان، تالیف و ترجمه مرتضی نورائی، مشهد : جهاد دانشگاهی، واحد مشهد، انتشارات، 1387، 171 ص.

183. راهنمای نگارش مرور نوشتارها و پیشینه پژوهش در حوزه های علوم انسانی و اجتماعی (برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، اعضای...)، مهری پریرخ، رحمت الله فتاحی، تهران : کتابدار، 1384، 109 ص.

184. راهنمای نگارش مقاله های علمی به زبان انگلیسی، مهوش صابری، تهران: آشتی، 1383، 96 ص.

185. راهنمای نگارش و ارائه پایان نامه و گزارش تحقیق و مقالات علمی، نسرین تک زارع، تهران: تیمورزاده : طبیب، 1380، 144 ص.

186. راهنمای نگارش و ارائه مقالات علمی و پژوهشی، سیامک خرمی مهر، تهران: آبگین رایان،1387، 133ص.

187. راهنمای نگارش و ارایه مقالات علمی، رسول اسدی،پوریا لجمیری، اهواز:معتبر،1388، 112ص.

188. راهنمای نگارش و تدوین پایان نامه ویژه دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی (دکترا، کارشناسی ارشد و کارشناسی)، حمیدرضا گشایشی، مشهد: نما: جهان فردا، 1386، 184 ص.

ص: 45

189. راهنمایی عملی مهارت های پژوهش ویژه دانش آموزان و معلمان، مولفان عادل ظفری نژاد، سیدخسرو حسینی، خدامراد دانش پایه با همکاری گروه آموزش متوسطه راهنمایی اداره کل آموزش و پرورش استان کهکیلویه و بویراحمد، شیراز: ادیب مصطفوی، 1389، 91 ص.

190. رمز موفقیت در تحقیق، محمدباقر بابایی طلاتپه، تهران: فکر بکر، 1389، 176ص.

191. رهیافت ها و روش های تحقیق کیفی در توسعه روستایی، مصطفی ازکیا، عادل زارع، علی ایمانی، تهران : نشر نی، 1387، 300 ص.

192. روش پژوهش، محمدجعفر حسینیان، قم : فجر ولایت ، 1382، 192 ص.

193. روش پژوهش برای کودکان دبستانی، نسرین دخت عمادخراسانی، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1386، 96، ص.

194. روش پژوهش برای کودکان ویژه دانش آموزان دوره ابتدایی... تکنیک ها و مراحل انجام روش پژوهش متناسب با سن..، بحرالعلومی، رضوی، قاسمی، قم: بخشایش، 1382، 60 ص.

195. روش پژوهش در تاریخ، حسین میرجعفری، مرتضی نورائی، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388 ، 182ص.

196. روش پژوهش در علوم انسانی، عباس سعادت پور، تهران: بیطرفان، 1383، ص 64.

197. روش پژوهش علمی و شیوه نگارش آن (به انضمام آشنایی با کتابخانه)، نوشته سوسن عباسی هرمزی؛ ویراستار آتش جعفرنژاد، اهواز: مهزیار، 1385، 147 ص.

198. روش پژوهش عملی، یا، اقدام پژوهی همراه با برنامه معلم پژوهنده...، یوسف ایرانی، ابوالفضل بختیاری؛ مقدمه علی دلاور، تهران: لوح زرین، 1382، 320 ص.

199. روش پژوهش، یدالله خرم آبادی، نصرالله عرفانی، خرم آباد: چنار، 1389، 247 ص.

200. روش تحقیق ( ویژه رشته علوم تربیتی ) کارشناسی ارشد ..، کلثوم امیری، تهران: مدرسان شریف، 1389، 91ص.

ص: 46

201. روش تحقیق (برای استفاده دانشجویان رشته حقوق)، فتوت نصیری سوادکوهی، تهران: برگ زرین، 1386، 105 ص و دانشگاه آزاد اسلامی(تهران مرکزی)، 1389، 162 ص

202. روش تحقیق، حسن نیکنام، تهران: مرشد، 1388، 160ص.

203. روش تحقیق، حمیدرضا میرزایی؛ برای دانشگاه بین المللی چابهار، مشهد، : شایسته گستر، 1387، 224 ص.

204. روش تحقیق، رضا استادی، قم: قدس، 1386، 160ص.

205. روش تحقیق، محسن نیازی، تهران : اندیشه نوین ، 1384، 320 ص .

206. روش تحقیق، محمدرضا نیکنام، تهران: سرا، 1387، 118 ص.

207. روش تحقیق ؛ اصول و چارچوب تهیه و تنظیم مقاله، پایان نامه و طرح تحقیق علمی، خدارحم بزی، مشهد: سخن گستر، 1386، 171ص.

208. روش تحقیق از نظریه تا کاربرد، یوسف پیرمرادی، راضیه نجف کوچک ؛ با نظر مهناز مهرابی زاده هنرمند.

209. روش تحقیق با تاکید بر علوم اسلامی ویژه دوره های تحصیلات تکمیلی، جعفر نکونام، قم: دانشگاه قم، 1386، 553ص.

210. روش تحقیق تجربی،محمد ادریسی، علی ادریسی، تهران: جهاد دانشگاهی، واحد صنعتی امیرکبیر، 1385، 170 ص.

211. روش تحقیق تلفیقی = mixed methods research ، جان کرسول؛ مترجمین عباس زارعی، محسن نیازی. ، تهران: علم و دانش: ثامن الحجج، 1387، 180 ص.

212. روش تحقیق دانش آموزی،یحیی بهمنی، بابل : راز دانش، 1381، 100ص.

213. روش تحقیق در اقتصاد و آشنایی با چند نرم افزار اقتصادی، محمد باقر بهشتی، تبریز: افق دانش، 1388، 244ص.

214. روش تحقیق در آموزش و پرورش: طرز تهیه و نوشتن رساله یا پایان نامه تحصیلی، موسی رامشینی، سبزوار: امید مهر، 1388، 309 ص.

ص: 47

215. روش تحقیق در پرستاری بر اساس سرفصل دروس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت دانشجویان پرستاری، مامایی و هوشبری، مولف حسین شهدادی؛ همکاران مهین بدخش... و دیگران، تهران : جامعه نگر؛ زابل: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل، 1389، 119 ص.

216. روش تحقیق در پرستاری و مامایی بر اساس سر فصل دروس روش تحقیق در پرستاری و مامایی قابل استفاده برای عموم ...، حیدرعلی عابدی ... و دیگران، اصفهان: دانشگاه آزاد اسلامی(خوراسگان)، معاونت پژوهشی، 1387، 233ص.

217. روش تحقیق در پژوهش علوم اجتماعی، تهیه و تنظیم غلامحسین حبیبی، تهران: سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، واحدتهران: جهاد دانشگاهی، واحد تهران، دانشکده علوم اجتماعی، 1386، 197 ص.

218. روش تحقیق در جغرافیای سیاسی، زهرا پیشگاهی فرد، تهران: ثارالله، 1383، 257 ص.

219. روش تحقیق در حقوق، ونوس قره باغی، تهران : مجد، 1383، 167 ص.

220. روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، کیانا کمالی نژاد، تهران: پوران پژوهش، 1387، 195 ص.

221. روش تحقیق در علوم اجتماعی (کارشناسی ارشد) قابل استفاده ی دانشجویان و داوطلبان آزمون های ورودی کارشناسی ارشد کلیه ی گرایش های علوم اجتماعی ..، مجتبی تیبا، علی نوروزی؛ ویراستاران دپارتمان گروه علوم اجتماعی کانون فرهنگی آموزش، تهران: توران:کانون فرهنگی آموزش، 1387، 104 ص.

222. روش تحقیق در علوم اجتماعی (نظری و عملی)، ریمون کیوی، لوک وان کامپنهود؛ ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران : توتیا، 1385، 304ص.

223. روش تحقیق در علوم اجتماعی، احد باقرزاده؛ با مقدمه گودرز افتخار جهرمی، تهران : وثوق، 1383، ص 228.

ص: 48

224. روش تحقیق در علوم اجتماعی، عصمت الله ( عثمانی)، کابل: انتشارات فرهنگ، 1389، 173ص.

225. روش تحقیق در علوم اجتماعی، علی دلاور، غلام حسین حیدری تفرشی، اراک: نشرنویسنده، 1385، 265 ص.

226. روش تحقیق در علوم اجتماعی، علی عباسی، تهران : فرهنگسرای طبرستان، واحد انتشارات، 1384، 160 ص.

227. روش تحقیق در علوم اجتماعی کاربرد در زمینه مسایل اقتصادی، مرتضی عزتی، تهران: مرکز پزوهشهای اقتصاد: نور علم، 1388، 274ص.

228. روش تحقیق در علوم اجتماعی و انسانی، شفیع شفیعی، اردبیل: محقق اردبیلی، 1388، 268 ص.

229. روش تحقیق در علوم اجتماعی: کاربرد در زمینه مسایل اقتصادی، مرتضی عزتی؛ تهیه کننده مرکز پژوهشهای اقتصادی، تهران: نور علم ، 1383، 227ص.

230. روش تحقیق در علوم اجتماعی، نیکولاس والی من؛ مترجمین محسن نیازی، مصطفی صلابت، فریدون بهادارنی، تهران: پندار پارس، 1386، 232 ص.

231. روش تحقیق در علوم اطلاعاتی، محسن مرادیان، تهران: مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی، 1388، 479 ص.

232. روش تحقیق در علوم انسانی، علی مهدی زاده اشرفی، مهدی حسینی، تهران: یکان، 1385، 294 ص.

233. روش تحقیق در علوم پزشکی، نسرین داوری دولت آبادی، شهرام زارع، مهربان شاهی، تهران: همگامان چاپ؛ بندرعباس: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان، 1385، 160 ص.

234. روش تحقیق در علوم تربیتی،محمد نور رحمانی،بندرعباس: دانشگاه آزاد اسلامی( بندرعباس)، 1389، 111 ص.

ص: 49

235. روش تحقیق در علوم دامی و دامپزشکی، حمید میرزائی، تبریز: دانشگاه آزاد اسلامی (تبریز)، 1385، 256 ص.

236. روش تحقیق در علوم رفتاری، رضا زندی، قم: مهر امیرالمومنین (ع)، 1384، 200 ص.

237. روش تحقیق در علوم رفتاری، علیرضا کاکاوند، عبدالمجید نگارش نژاد؛ ویراستار هلن دارایی، کرج: سرافراز، 1383، 177، ص.

238. روش تحقیق در علوم زراعی، خلیل عالمی سعید، محمد رضا عنایت قلی زاده، ناظر آریان نیا، شوشتر: دانشگاه آزاد اسلامی (شوشتر)، 1388، 213 ص.

239. روش تحقیق در علوم سیاسی، ابوالقاسم طاهری، تهران: قومس، 1381، 232 ص.

240. روش تحقیق در علوم نوین با نگرش استراتژیک، محمد خراسانی... و دیگران، تهران: مهکامه، 1387، 107 ص.

241. روش تحقیق در کشاورزی، محمدحسن شیرزادی، علیرضا نبی پور، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی (جیرفت)، 1388، 178 ص.

242. روش تحقیق در مدارس، عبدالخالق پاریاب، یاسوج : چویل، 1382، 44ص.

243. روش تحقیق در مدیریت (رشته های مدیریت)، علی اکبر احمدی، علی صالحی، محمدرضا فریدی ؛ ویراستار علمی حسن درویش، تهران: دانشگاه پیام نور، 1389، 393 ص.

244. روش تحقیق در مدیریت (کسب و کار) - طرح و ارایه، حمیدرضا میرزایی، امیر سعادت؛ ویراستار رضا حمیدی، مشهد: آهنگ قلم، 1387. ، 263، ص.

245. روش تحقیق در مدیریت، مولف عبدالمجید ذوالریاستین، تهران: پشوتن، 1380، 151 ص.

246. روش تحقیق در مطالعات امنیتی، گروه مطالعات پایه و روش شناسی، تهران:ارتش جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده مطالعات کاربردی فارابی، 1387، 108 ص.

247. روش تحقیق در معماری و طراحی، خسرو موحد، قم: سلسله، 1381، 135 ص.

ص: 50

248. روش تحقیق علمی به زبان عربی و منابع پژوهشهای عربی و تاریخی، عبدالوهاب ابراهیم ابوسلیمان؛ ترجمه محمدباقر حسینی، ملیحه طوسی، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، 1387، 391 ص.

249. روش تحقیق علوم اجتماعی از اثباتگرایی تا هنجارگرایی، محمدمحمد امزیان؛ مترجم عبدالقادر درسواری، قم پژوهشکده حوزه و دانشگاه تهران: المعهد العالمی للفکر الاسلامی، 1380، ص 491 .

250. روش تحقیق کاربردی: طریقه طرح نویسی عملی، هادی رستگارمقدم گوهری، مشهد: ضریح آفتاب ، 1384، 159 ص.

251. روش تحقیق کتابخانه ای با تاکید بر علوم اسلامی ویژه ی پژوهش نامه نویسی دوره های تحصیلات تکمیلی، جعفر نکونام، قم: دانشگاه قم، 1382، 214 ص.

252. روش تحقیق گام به گام:گام های عملی در تدوین پایاننامه دانشجویی، مقاله پژوهشی و پیشنهاده ی پژوهش، تاج محمد زندی دره غریبی، ایذه:خود آگه، 1388، 200ص.

253. روش تحقیق نظری (رشته علوم اجتماعی)، سیدمحمود طالقانی، تهران: دانشگاه پیام نور، 1381، 204 ص

254. روش تحقیق نظری در علوم اجتماعی با پاسخهای تشریحی قابل استفاده برای دانشجویان دوره فراگیر کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور، صمد عابدینی، تبریز: فروزش، 1381، 80 ص.

255. روش تحقیق و پایان نامه نویسی، محمد نايب پور، ماهرخ بریری، تهران: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، 1387 ، 119ص.

256. روش تحقیق و پژوهش علمی در تاریخ: راهنمای نگارش تحقیقات در علوم انسانی و تاریخ، جواد هروی، تهران: امیرکبیر، 1389، 313 ص.

257. روش تحقیق و تدوین رساله دکتری، علیرضا عندلیب، تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دانشکده فرماندهی و ستاد، دوره عالی جنگ، 1381، 116 ص.

ص: 51

258. روش تحقیق و راهنمای پایان نامه نویسی، علیرضا علی احمدی، تهران: تولید دانش، 1389، 323 ص.

259. روش تحقیق و شناخت مراجع ادبی، محمد غلامرضایی، تهران: زوار، 1389، 188ص.

260. روش تحقیق و قضاوت آماری، حسن رفعتی شالدهی، تهران: دریا: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)، 1383، 184 ص.

261. روش تحقیق و کاربرد آن در مدیریت، معصومعلی سلیمیان، حمداله جمشیدی، تهران: ارتش جمهوری اسلامی ایران، دانشکده فرماندهی و ستاد آجا، انتشارات دافوس، 1382، 212 ص و شهر آب: آینده سازان، 1384، 163 ص.

262. روش تحقیق و گزارش نویسی: راهنمای عملی تدوین پایان نامه و رساله تحصیلی، حسن اشرفی ریزی، زهرا کاظم پور، همدان: سپهر دانش، 1387، 238 ص.

263. روش تحقیق و مأخذ شناسی در علوم اجتماعی، ناصر فرشادگهر،محمدحسن شهیدی، تهران: دانشکده امور اقتصادی، 1381، 289 ص.

264. روش تحقیق و ماخذشناسی، احمد رنجبر، تهران: اساطیر، 1383، 278 ص.

265. روش تحقیق و متدولوژی در اقتصاد، علیرضا مهدیخانی، همدان: نور علم، 1388، 84 ص.

266. روش تحقیق و مرجع شناسی، مرتضی منشادی، بندرعباس: دانشگاه هرمزگان، 1380، 176 ص.

267. روش تحقیق و نگارش مقاله در علوم پزشکی به همراه راهنمای جستجو در منابع اینترنتی، امیر ضیایی... و دیگران، قزوین: حدیث امروز، 1387، 280 ص.

268. روش تحقیق( نکته و آزمون)، زهرا روزی بیدگلی، آمنه صدیقیان بیدگلی؛ برای مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد 20 تهران، تهران: مبنای خرد، 1389، 127 ص.

ص: 52

269. روش تحقیق: (پروپوزال و پایان نامه نویسی)، عباس ساداتی، سکینه ساداتی، ساری: توسعه علوم، 1388، 106 ص.

270. روش تحقیق: درسنامه، نکات کلیدی همراه با حل تشریحی سوالات آزمون کارشناسی ارشد سراسری و دانشگاه آزاد ویژه رشته علوم اجتماعی، گروه مولفان دپارتمان علوم انسانی مرکز نشر جهش، تهران: آویدنگار: مرکز نشر جهش، 1389، 192 ص.

271. روش تحقیق، غلامعلی اسماعیلی، اسماعیل بیابانگرد؛ سنجش تکمیلی مدرس، تهران: سنجش، 1381، 168 ص.

272. روش تحقیقی در هنر دینی، محمد مددپور، تهران : شرکت انتشارات سوره مهر : پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، 1384، 23 ص.

273. روش تهیه پژوهشنامه در روانشناسی و علوم تربیتی، علی اکبر سیف، تهران: دوران، 1388، 131 ص.

274. روش رساله نویسی در جغرافیا و علوم مرتبط، نوشته تونی پارسونس، پیتر جی. نایت ؛ ترجمه حسین محمدی، تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، 1388، 271ص.

275. روش شناخت در تاریخ، تالیف عزت الله نوذری، شیراز: نوید شیراز، 1383، ص 315.

276. روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع، حسن دانایی فرد، مهدی الوانی، عادل آذر، تهران: صفار: اشراقی، 1383، 612 ص.

277. روش علمی تحقیق ویژه دانشجویان و طلاب،ثریا عبدالفتاح ملحس ؛ ترجمه و تحقیق محمد ناصری اصفهانی، قم: فرهنگ قرآن، 1385، 331 ص.

278. روش علمی مقاله نویسی، حمید صبری، تبریز: حمید صبری، 1389، 49 ص.

279. روش مطالعه و تحقیق: ویژه دانش آموزان و راهنمایی برای پژوهشگران جوان، حسین ثاقبی، تهران: نشر قو، 1380، 64 ص.

280. روش های تحقیق بالینی، فریدون عزیزی و همکاران، تهران : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی، 1384، 503 ص.

ص: 53

281. روش های تحقیق رسانه ای، باری گانتر؛ مترجم مینو نیکو، تهران : صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، اداره کل پژوهش های سیما، 1384، ص 450 .

282. روش و تحقیق در علوم سیاسی و حقوق، جعفر جمشیدی راد، تبریز : فروزش ، 1388، 120 ص.

283. روش شناسی تحقیق در تعلیم و تربیت «رویکردی اسلامی»، عبدالرحمان عبدالرحمان نقیب؛ ترجمه، نقد، اضافات بهروز رفیعی؛ با نظارت علیرضا صادق زاده قمصری، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1387، 342 ص.

284. روش شناسی تحقیق در حوزه سیستم های اطلاعات، محمد موسی خانی... و دیگران، تهران: نگاه دانش، 1389، 304 ص.

285. روش شناسی تحقیقات کیفی در علوم پزشکی، اشرف السادات صانعی، علیرضا نیکبخت نصرآبادی، تهران: برای فردا، 1383، 150ص.

286. روش شناسی مطالعات دینی ( تحریری نو )، احد فرامرزقراملکی، مشهد : دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1387، 430 ص.

287. روش شناسی و تکنیکهای تحقیق علمی در علوم انسانی با تاکید بر جغرافیا، حسین آسایش، رحیم مشیری، تهران: قومس، 1381، 333 ص.

288. روش های اساسی پژوهش برای کتابداران، رونالد ار. پاول ؛ مترجم نجلا حریری، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحدعلوم و تحقیقات، مرکز انتشارات علمی، 1385، 406 ص.

289. روش های پژوهش آمیخته (با تاکید بر بومی سازی)، سیاوش خلیلی شورینی، تهران: یادواره کتاب، 1389، 271 ص.

290. روشهای پژوهش در روان شناسی، نیکی هیز؛ مترجمان محمد نریمانی، ناصر نورانی دگرماندرق، اردبیل: باغ رضوان، 1383، 231 ص.

ص: 54

291. روش های پژوهش در روان شناسی بالینی و مشاوره، کریس بارکر، نانسی پیسترنگ، رابرت الیوت؛ مترجمان هامایاک آوادیس یانس، محمدرضا نیکخو، تهران: سخن، 1380، 399 ص.

292. روشهای پژوهش در ژئوتکنیک: چگونه مسائل تحقیقاتی را حل کنیم؟، علی فاخر، تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، 1387 ، 247 ص.

293. روش های پژوهش در سیاست، پیتر بورنهام... و دیگران؛ ترجمه محمدکمال سروریان، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1388،393ص.

294. روشهای پژوهش در علوم اجتماعی، ایرج ساعی ارسی، تهران: راه ابریشم، 1387، ج.1. نظریه های شناخت و مفاهیم اساسی روش شناسی. ج. 2. روش های پژوهش کمی و کیفی. ج.3. ابزارها و فنون کمی پژوهش .

295. روش های پژوهش در علوم اجتماعی(فرآیند و مراحل نظری و عملی تحقیق)، محمد عبداللهی، تهران: جامعه شناسان، 1388، 250ص.

296. روش های پژوهش در علوم رفتاری همراه با روش تدوین پیشنهاده پژوهش(پروپوزال)،داود معنوی پور، علیرضا پیرخائفی، تهران: هزاره ققنوس، 1388 ، 141ص.

297. روش های پژوهش کاربردی (با تاکید بر سازه هوش)، کامبیز کامکاری، فیروز کیومرثی، شهره شکرزاده، اسلامشهر: دانشگاه آزاد اسلامی (اسلامشهر)، 1387، 495 ص.

298. روش های پژوهش کیفی در علوم اجتماعی، خدیجه سفیری، تهران: پیام پویا، 1388، 338 ص.

299. روش های پژوهش کیفی و کمی در علوم اجتماعی، محمدکریم منصوریان، شیراز: نوید شیراز، 1381، 208 ص.

ص: 55

300. روش های پیشرفته پژوهش در علوم انسانی (رویکردی کاربردی) (برای دانشجویان رشته های ...)، حجت اله فراهانی، حمیدرضا عریضی، اصفهان : جهاد دانشگاهی، واحد اصفهان 1384، 357 ص و 1388، 365 ص.

301. روشهای تحقیق تلفیقی، جان کرسول، ویکی پلانور کلارک؛ مترجمین عباس زارعی، محسن نیازی، تهران: سخنوران، 1389، 170 ص.

302. روشهای تحقیق در ارتباطات، مترجم و مولف احمد پیشه ور، تهران: سیمای شرق، 1382، 375 ص.

303. روشهای تحقیق در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، نوشته راندال ار. گوتل ددچس، جیمز مک کینز؛ مترجمین محمد اسدپور... و دیگران، تهران: عقیل،1388، 499ص.

304. روش های تحقیق در آینده پژوهی، آرمین امیر؛ برای، اداره کل پژوهشهای اجتماعی و سنجش برنامه ای، گروه روش شناسی، تهران: مرکز تحقیقات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، 1389، 101ص.

305. روش های تحقیق در تربیت بدنی و مطالعات ورزشی، کریس گراتون؛ یان جونز؛ ؛ مترجمان عیدی علیجانی، ؛ پریوش نوربخش، اهواز: دانشگاه شهید چمران، 1385، 422ص.

306. روش های تحقیق در تندرستی، تربیت بدنی، علوم ورزشی و تفریحات، کریس ای برگ، ریچارددبلیو. لاتین؛ مترجمان بهروز عبدلی، نصور احمدی، الهام عظیم زاده، تهران: علم و حرکت، 1389، 440 ص.

307. روش های تحقیق در روانشناسی اجتماعی، الیوت ارونسون... و دیگران ؛ مترجمان حسین شکرکن، رضا خجسته مهر، عظیمه تکریمی، اهواز: دانشگاه شهید چمران، 1389، 751 ص.

308. روش های تحقیق در روان شناسی، آنابل نس ایوانز، بریان اف رانی؛ مترجمین اسماعیل سعدی پور (بیابانگرد)، فاطمه رسولی، تهران: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انتشارات سروش، 1389، 438ص.

ص: 56

309. روش های تحقیق در علوم اجتماعی، فریدون کامران، علی اکبر نیک خلق، تهران : شرکت تحقیقاتی انتشاراتی دانشیار، نشر استادیار، 1384، 256 ص.

310. روشهای تحقیق در علوم اجتماعی مدیریت، اقتصاد، حسابداری... و سایر رشته های ذیربط، مهدی ایران نژاد پاریزی، تهران: مدیران، 1382، 435 ص.

311. روشهای تحقیق در علوم اجتماعی و امور فرهنگی، سیاوش خلیلی شورینی؛ برای، مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی، تهران: آن، 1381، 123 ص.

312. روش های تحقیق در علوم اجتماعی: مدیریت اقتصاد... و سایر رشته های ذیربط، مهدی ایران نژاد پاریزی، تهران: مدیران، 1388، 435ص.

313. روش های تحقیق در علوم اجتماعی، عزت الله غفورزاده ورنو، دفتر پژوهش و مطالعات راهبردی نزاجا، تهران: اندیشه عصر: دانشگاه عالی دفاع ملی، 1389، 248 ص.

314. روش های تحقیق در علوم اجتماعی، نیکلاس والیمن ؛ مترجمین محسن نیازی،مصطفی صلابت،فریدون بهادرانی باغبادرانی، تهران: سخنوران: پندار پارس، 1389، 232ص.

315. روشهای تحقیق در علوم رفتاری: راهنمای عملی پژوهش (پژوهش، نگارش، ویرایش و انتشار)، صمدکریم زاده، تهران: فرهنگ سبز، 1385، 312 ص.

316. روشهای تحقیق در کتابداری، محمدحسین دیانی، تهران؛ مشهد: چاپار: کتابخانه رایانه ای، 1387، 168 ص.

317. روشهای تحقیق در مدیریت، نوشته اوما سکاران؛ ترجمه محمدعلی صائبی، محمود شیرازی، تهران: موسسه عالی مدیریت دولتی، 1381،650 ص.

318. روش های تحقیق علمی و اصول نگارش، استانداری خراسان رضوی، مشهد: استانداری خراسان رضوی، 1387، 72 ص.

319. روش های تحقیق علمی: قابل استفاده دانش آموزان و دانشجویان، معصومه آقایی، سوادکوه: انتشارات ملرد، 1387، 26 ص.

320. روش های تحقیق کاربردی در ادبیات فارسی، علی آسمندجونقانی، تهران: ملکان، 1389، 291 ص.

ص: 57

321. روش های تحقیق کیفی، محسن ادیب حاج باقری، سرور پرویزی، مهوش صلصالی، تهران: نشر و تبلیغ بشری: تحفه، 1389، 290 ص.

322. روش های تحقیق کیفی، محسن ادیب سرورپرویزی، مهوش صلصالی، تهران: نشر و تبلیغ بشری، 1385، 290 ص.

323. روش های تحقیق کیفی در پرستاری، مولفان ایمی هالووی، استفانی ویلر، ؛ مترجمین حیدرعلی عابدی... و دیگران، ؛ ویراستار حجت الله یوسفی، تهران: نشر و تبلیغ بشری:تحفه، 1385، .ص224

324. روشهای تحقیق کیفی در علوم اجتماعی، کریستین جی. استربرگ ؛ ترجمه احمد پوراحمد، علی شماعی، یزد: دانشگاه یزد، 1384، 274 ص.

325. روش های تحقیق مبتنی بر دانش در مدیریت، مسعود طاهری، مشهد: درخشش، 1385، 364ص.

326. روش های تحقیق: (پژوهش کاوی، پروپوزال و پایان نامه نویسی)، سیدعباس ساداتی ... و دیگران ، ساری : مرکز انتشارات توسعه علوم، 1392، 150 ص.

327. روشهای تحقیق: راهنمای تهیه و تدوین طرح تحقیق در علوم تربیتی و روانشناسی، حبیب الله نجفی، تهران: احسن، 1387، 96 ص.

328. روش های تحقیقاتی در علوم اجتماعی، فریدون کامران، علی اکبر نیک خلق، تهران: چاپخش، 1386، 206 ص.

329. روش های خانواده پژوهی،تئودور گرینشتین ؛ ترجمه مجتبی صداقتی زاده، ماندانا روح اله زاده عبادی، تهران: ارسباران، 1389، 236 ص.

330. روش های علمی تحقیق در هنر، مهدی علی اکبرزاده؛ ویراستار علمی کامران افشارمهاجر، تبریز:ستوده، 1389، 215 ص.

331. روش های علمی تهیه پایان نامه و رساله برای دوره کارشناسی ارشد و دکترا، پژوهش و نگارش فاروق صفی زاده، تهران: آشیانه کتاب، 1385، 60ص.

ص: 58

332. روشهای عملی تحقیق در علوم انسانی، میرمحمد سیدعباس زاده، ارومیه: دانشگاه ارومیه، 1380، 509 ص

333. روش های کاربردی پژوهش در روان شناسی بالینی و مشاوره،حمیدرضا عریضی، حجت اله فراهانی، تهران: دانژه، 1386، 608 ص.

334. روش های کاربردی تحقیق، مصطفی ازکیا، علیرضا دربان آستانه، تهران: کیهان، 1382 و 1390، 2ج.

335. روش های مشاهده رفتار، محمدرضا تمسکی، قم: ظفر، 1386، 134 ص.

336. روش های مطالعه و تحقیق، حسین عبدلی، تهران: بقعه، 1383، 111 ص.

337. روش های نوین پژوهش "با تاکید برنامه ریزی های جمعیتی"، مهرداد نوابخش، اراک: پیام دیگر، 1382، 301 ص.

338. رویکردها و روش های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت، خسرو باقری، با همکاری نرگس سجادیه، طیبه توسلی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1389، 453 ص.

339. ساختار طرح تحقیق (پرو پوزال تحقیق )، عبدالرضا فروغی مبارکه، الناز فروغی ؛ ویراستار محمد نظام الدین، اصفهان: مهر قائم، 1387. ، 40 ص.

340. سبک نگارش APA، مهدی جمشیدیان، محمود غلامی کرین، اصفهان : جهاد دانشگاهی، واحد اصفهان، 1385، 64 ص.

341. سمینار تحقیق و پیشنهادیه نویسی در کتابداری و اطلاع رسانی، احمد شعبانی، رسول سعادت؛ ویراستار علیرضا نوروزی، تهران: چاپار: همارا، 1388، 110 ص.

342. سیستم های استنباط فازی و پژوهش های اجتماعی، وحید قاسمی، تهران: انتشارات جامعه شناسان، 1389، 304 ص.

343. شرح جامع روش تحقیق روانشناسی و علوم تربیتی، مریم کشاورز سرقین، تهران: ارشد، 1388، 169 ص.

344. شرح جامع روش تحقیق علوم اجتماعی، پیمان پوررجب، تهران: ارشد، 1388، 168 ص.

ص: 59

345. شناخت مقوله های پرسشنامه پژوهشی، محمود خلیلی، محسن شوکت فدایی، تهران: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، 1387، 32 ص.

346. شیوه ارائه مطالب علمی و فنی، محمدمهدی شیرمحمدی، مصطفی چهاردولی؛ برای، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان: کرشمه، 1388، 153 ص.

347. شیوه ارائه نوشتاری و گفتاری، علی اکبر فامیل روحانی، همدان: جهان نگار، 1385، 125 ص.

348. شیوه ارائه نوشتاری و گفتاری ویژه دانشجویان مراکز آموزش عالی ...، محمدرضا حیدری نژاد، تهران: جهان نو: ادبستان، 1388، 154 ص.

349. شیوه ارائه ی مطالب و اطلاع رسانی، ایرج صادقی، تهران: گلپونه: کاوش، 1389، 211 ص.

350. شیوه بیان و تشریح مسئله در پژوهش همراه با شش نمونه برگرفته از تحقیقات در حوزه های علوم اجتماعی و انسانی، محمدحسین دیانی، مشهد: کتابخانه رایانه ای: موسسه فرهنگی پژوهندگان دانشورز، 1389، 66 ص.

351. شیوه تجربی تحقیق در حقوق، ناصر کاتوزیان، تهران:شرکت سهامی انتشار، 1389، 287 ص.

352. شیوه مقاله نویسی و ارزیابی تحقیقات، یاسین سلیمی، تهران: یاسین سلیمی،1387، 165ص.

353. شیوه نگارش پایان نامه در تربیت بدنی و علوم ورزشی، رامین بلوچی، عین ا... نادری، تهران: تابان، 1389، 160 ص.

354. شیوه نگارش مقالات علمی و ارائه سمینار، علی محمد میرمحمدی میبدی، اصفهان : جهاد دانشگاهی، واحد صنعتی اصفهان، 1384، 222 ص.

355. شیوه نامه تحقیقات ادبی، اکبر شعبانی، جواد عباسی، مهدی نوروز، مشهد: کنکاش دانش، 1386، 160 ص.

ص: 60

356. شیوه های پژوهش در ادبیات و علوم انسانی، محمدحسن عرب، تهران: ماندگار، 1380، 130 ص.

357. شیوه های نگارش طرح تحقیق، پایان نامه و مقاله نویسی، تالیف دارا میرزاباقری، کرمان: خدمات فرهنگی کرمان، 1387 ، 82ص.

358. شیوه های نوین مقاله نویسی، چوک مه یر، هنری جی، پرات، کورک میلنر؛ مترجم سعید فضایلی هاشمی، مشهد، 1384، 131 ص.

359. شیوه ی ارائه ی مطالب علمی، فنی و ... مستندسازی، ایرج صادقی، تهران: حریم دانش، 1385، 248ص.

360. شیوه ی علمی مقاله نویسی، خلیل میرزایی، تهران:جامعه شناسان،1389، 376ص.

361. صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق، اثر محمدجعفر جعفری لنگرودی، تهران: کتابخانه گنج دانش، 1382، ص 238.

362. ضد روش : منطق و طرح در روش شناسی کیفی، احمد محمدپور، تهران: جامعه شناسان، 1389.

363. طراحی پژوهش بالینی، استفن بی هولی ... و دیگران ؛ مترجمان گروه پزشکی مبتنی بر شواهد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد: محمود محمدزاده، 1388، 335 ص.

364. طراحی و برنامه ریزی پژوهش علمی( از آغاز تا انجام)، جواد حسینی، مشهد: سخن گستر، 1388، 475 ص.

365. طراحی، کاربرد و تحلیل پژوهشهای کیفی در حوزه سلامت و علوم پزشکی، محمد شریعتی، علی دادگری، تهران: حیان: اباصالح، 1387 ، 125ص.

366. طرح پژوهش در تحقیق اجتماعی، دیوید آ د واس ؛ ترجمه محمد صادق ذکیخانی، کرج: دانشگاه آزاد اسلامی(کرج)، 1388، 470 ص.

367. طرح تجربی در تحقیقات علوم رفتاری، ک. د. بروتا ؛ مترجم مصطفی شیخ زاده، اردبیل: مهد تمدن، 1385، 249 ص.

ص: 61

368. طرح تحقیق در علوم اجتماعی، دیوید دی واس؛ ترجمه رضا افخمی، تهران: دانشگاه امام صادق( ع)، 1389، 403 ص.

369. عملیات میدانی در تحقیقات علوم اجتماعی، رحیم یعقوب زاده، فاطمه فلاح مین باشی، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، 1387، 120ص.

370. غفلت ها و کاستی ها در تحقیقات و مصادیق آنها، عزت الله نادری، مریم سیف نراقی، تهران: ارسباران، 1389، 74ص.

371. الفبای پژوهش (ویژه نوجوانان و جوانان)، محمدعلی میرجلیلی، یزد: موسسه فرهنگی هنری گلچین فیلم، 1380، 60 ص.

372. الفبای پژوهشهای درسی، مرجان مرتاضی، تهران: هورشاد، 1387، 68 ص.

373. الفبای تحقیق در علوم پزشکی، مهدی وطن پور، حبیب ا... اسماعیلی. ؛ به سفارش، معاونت پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد، مشهد: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد، معاونت پژوهشی، 1389، 315 ص.

374. فرا روش: بنیان های فلسفی و عملی روش تحقیق ترکیبی در علوم اجتماعی و رفتاری، احمد محمدپور، تهران: انتشارات جامعه شناسان، 1389، 223 ص.

375. فرآیند تحقیق و نگارش یک مقاله علمی، فریبرز جولای، مهدی پیلتن، تهران: فکر جوان، 1389، 184 ص.

376. فرآیند محور، پریچهر سلطانی، تهران: پازی تیگر: آنزان، 1385، 136 ص.

377. فرهنگ و متن: گفتمان و روش شناسی پژوهش اجتماعی و مطالعات فرهنگی، ویراسته آلیسون لی و کیت پوینتون؛ ترجمه حسن چاوشیان، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی: دانشگاه امام صادق (ع)، 1388، 391 ص.

378. فنون تحقیق : نگارش و انتشار مقاله علمی، حسن صانعی، تهران: اندیشمند، 1386، 159 ص.

379. فنون تحقیق: پرسشنامه، حسن صانعی، تهران: اندیشمند: همه، 1388، 160ص.

ص: 62

380. فنون نگارش مقالات ISI و MEDLINE، علی دهقان، جاوید دهقان، برای معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، مشهد: سخن گستر: دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی زاهدان. معاونت آموزشی و پژوهشی، 1388، 151ص.

381. قدم به قدم با پژوهش در آموزش و پرورش، یوسف ایلداری، تهران: یوسف ایلداری، 1386، 200 ص.

382. قواعد پژوهشگری در تربیت بدنی با تاکید بر نگارش پایان نامه و مقاله، تالیف ابوالفضل فراهانی، کیوان شعبانی مقدم، تهران: اندیشه های حقوقی، 1388، 303 ص.

383. کاربرد آزمون های آماری در پژوهش های علوم رفتاری: راهنمای دانشجویان، جودیت گرین، مانوئلا دی-الیویرا؛ مترجمان علی دلاور، مهرداد پژهان، تهران: ارسباران، 1380، 216 ص.

384. کاربرد اصول و روش های تحقیق در پرستاری، ربابه معماریان، سیما محمدخان کرمانشاهی، شادمان رضاماسوله، تهران : تحفه: بشری، 1389، 212 ص.

385. کاربرد اینترنت در علوم سیاسی، استیو باکلر، دیوید دولوویتز ؛ ترجمه غزاله اشرفی اسکویی، تهران: میزان، 1386، 127ص.

386. کاربرد پژوهش در مامایی، الیزابت - ر - کلوت، روزالین بلوف؛ مترجمین پروین بهادران، حمیدرضا عریضی، اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان، معاونت پژوهشی، 1382، 336 ص.

387. کاربرد روشهای علمی تحقیق در مدیریت، محمدعباسی، مهرداد متانی، بابل: مبعث، 1382، 243 ص.

388. کتاب شناسی روش تحقیق در علوم اجتماعی، گردآوری و تنظیم حسین میرزایی، لاله فتحی ؛ تهیه و تنظیم مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، تهران: سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، 1389، 164ص.

ص: 63

389. کتاب معلم: آیین مطالعه و پژوهش" واحدهای پرورشی دوره متوسطه"، دفتر برنامه ریزی امور فرهنگی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش، تبریز: خوروش: فروزش، 1385، 184 ص.

390. کتابشناسی توصیفی روش پژوهش، زهرا مجدی ؛ با همکاری و راهنمایی رحمت الله فتاحی، تهران: کتابدار: انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران، 1387، 92 ص.

391. کلیات روش تحقیق (در علوم پزشکی) به زبان ساده بر اساس سرفصل شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت، محمد عباس زاده بزی، تهران : سالمی ؛ زابل: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل، 1389.

392. کلیات روش تحقیق در علوم پزشکی، منصور رضایی، بهیر مرادی؛ باهمکاری کمیته پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه : چشمه هنر و دانش، 1383، 240 ص.

393. کنکور کارشناسی ارشد روش تحقیق 1375 - 1381 با پاسخهای تشریحی ویژه داوطلبان و دانشجویان رشته های پژوهش علوم اجتماعی..، گردآورنده گروه مولفین موسسه انتشارات آزاداندیشان، تهران: آزاداندیشان کارآفرینان، 1382، 119 ص.

394. کیف تکتب بحثا او منهجیه البحث، امیل بدیع یعقوب، اصفهان: کتابنامه نجف، 1386، 224 .

395. گام اول در پژوهش، محمدرضا مصاحبی، اصفهان: پردژ، 1381، 167 ص.

396. گردش تحقیق برای دانشجویان علوم انسانی به ویژه قرآن، محمد امین فرد، تبریز: شایسته ، 1384، 198 ص.

397. گزارش و پژوهش در کتابداری و اطلاع رسانی، مولف علی خیشوند، تهران: صادق نیا، 1387، 147 ص.

398. گلوگاههای پژوهش در علوم اجتماعی، محمدحسین دیانی، مشهد: کتابخانه رایانه ای، 1382، 188 ص.

ص: 64

399. الگوی تدریس پژوهش آموزی، زهرا حریرفروش، مهرناز صادقی، تهران: آمورش علوم، 1385، 48 ص.

400. ماخذشناسی، محمدرضا عراقی، تهران: امیدقلم ، 1384، 278 ص.

401. ماهیت و ساختار روش شناسی در علم سیاست، مولف علی اردستانی، تهران: قومس، 1388، 234 ص.

402. مباحث ویژه مدیریت دولتی، سعید صیاد، تهران : شهرآشوب، 1388، 255 ص.

403. مبانی پژوهش چند روشی، جان بروئر، آلبرت هانتر ؛ مترجم رضا فاضل، تهران: صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز تحقیقات، 1388، 261ص

404. مبانی پژوهش در روان شناسی و علوم تربیتی، تالیف اسد یگانه، خرم آباد: سیفا، 1389، 188 ص.

405. مبانی روش تحقیق : تدارک مقاله های تحقیقی و پایان نامه های دانشجویی، علیرضا مهاجری، تهران: چاپار: لنجوان، 1386، 197 ص. این کتاب با عنوان "مبانی روش تحقیق و تدارک مقاله های تحقیقی" توسط انتشارات امید در سال 1383 منتشر گردیده است. مبانی روش تحقیق : تدارک مقاله های تحقیقی و پایان نامه های دانشجویی، علیرضا مهاجری، تهران: چاپار: لنجوان، 1386، 197 ص.

406. مبانی روش تحقیق در علوم اجتماعی، ابراهیم گرجی، سجاد برخورداری، تهران: ثالث، 1388، 96 ص.

407. مبانی روش تحقیق کاربردی در علوم انسانی، محمدعلی نادی، ایلناز سجادیان، اصفهان: دانشگاه آزاد اسلامی(خوراسگان) ، معاونت پژوهشی، 1389، 235 ص.

408. مبانی کاربردی پژوهش و تحلیل داده ها با نرم افزار (PASW (SPSS، علیرضا شاهرخیان، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران، 1389.

409. مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، علی دلاور، تهران: رشد، 1380، 432 ص.

ص: 65

410. مبانی نگارش علمی، غلامرضا حبیبی...و دیگران؛ زیرنظر شاهین آخوندزاده؛ گروه نگارش علمی موسسه توسعه دانش، پژوش و فن آوری فرزان، تهران: مرز فکر، 1386، 349 ص.

411. مجموعه تست و درس روش تحقیق (علوم انسانی)، سعید لندران اصفهانی، اصفهان: پیام دانشگاهی، 1383، ص 128 .

412. مجموعه ضوابط و دستورالعمل های پژوهشی، گردآوری دفتر معاونت پژوهش و توسعه، تهران : سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، 1384، 53 ص.

413. مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی روش های تحقیق درعلوم، فنون و مهندسی، تالیف جمعی از محققین؛ برگزارکنندگان انجمن روش تحقیق درعلوم و فنون؛ تهیه و تنظیم علیرضا بیات، فریدون خسروی، حمیدرضا صادقی، تهران: دانشگاه امام حسین(ع)، موسسه چاپ و انتشارات، 1385، 861 ص.

414. مجموعه مقالات اولین همایش روشهای تحقیق در علوم و فنون مهندسی اول تا سوم آذر ماه 1379، تنظیم و تدوین پژوهشکده فنی و مهندسی دانشگاه امام حسین(ع)، تهران: دانشگاه امام حسین(ع)، موسسه چاپ و انتشارات، 1381 ، 231 ص.

415. مجموعه مقالات دومین همایش روش های تحقیق در علوم و فنون مهندسی، جمعی از نویسندگان؛ برگزارکننده، دانشگاه امام حسین(ع) دانشکده فنی و مهندسی، تهران: دانشگاه امام حسین(ع)، موسسه چاپ و انتشارات، 1382، 522 ص .

416. مجموعه مقاله های اولین همایش سراسری دانشنامه نویسی در ایران گذشته، حال و آینده، برگزارکننده بنیاد دانشنامه نگاری ایران، با همکاری بنیاد دایره المعارف اسلامی؛دبیر علمی همایش منوچهر اکبری، تهران:بنیاد دانشنامه نگاری ایران،1389، 460ص.

417. مدرسه پژوهش و نگارش سیری در نگرش های فکری و مهارت عملی تحقیق...، مجید حیدری فر، قم: نشر دانش حوزه، 1386، 296 ص.

418. مراحل تحقیق "ویژه دانش آموزان"، عظیم محبی، تهران: آذربرزین، 1383، 55 ص.

ص: 66

419. مرجع شناخت ادبیات فارسی و روش تحقیق، تالیف قربانعلی ابراهیمی، مهرداد چترایی، نجف آباد: دانشگاه آزاد اسلامی ( نجف آباد )، 1387 ، 667ص.

420. مرجع شناسی ادبیات و روش تحقیق، تالیف غفور امانی، اردبیل: غفور امانی، 1383، ص 113.

421. مروری بر مبانی و کاربرد روش تحقیق برای مدیریت، هدایت کارگرشورکی، یزد: مفاخر، 1383، 332 ص .

422. مروری چند بر روش تحقیق در علوم انسانی، داووپ معینیان، عادل حلاج، تهران: انتشارات بین المللی گاج، 1389، 200 ص.

423. مصادر البحث و اصوله، شهریار همتی، کرمانشاه: دانشگاه رازی، 1389، 150 ص.

424. مطالعه کیفی در تحقیقات محیطی، حسین عصاریان نژاد، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی، 1387، 56ص

425. معرفت شناسی روش تحقیق کیفی، حسین عصاریان نژاد، تهران : دانشگاه عالی دفاع ملی، 1387، 68 ص.

426. معیارهای تعیین اولویت های پژوهش علوم پزشکی: گزارش نشست هیات علمی - کاری WHO، زیرنظر محمدرضا محمدی؛ مترجمین الهام جعفری مجرد، سپیده باقری نژاد، احمدرضا حسین پور، تهران: مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور، 1381. ، 39 ص.

427. مفاهیم اساسی در روشهای تحقیق، حمید میرزائی، ناصر مدیرشهلا، تبریز: دانشگاه آزاد اسلامی(تبریز)، 1386، 291 ص.

428. مقاله نویسی علمی، افسانه زرقی، علی رمضانعلی، مهدی معززی، تهران: اسرار دانش، 1387، 98 ص.

429. مقاله نویسی آسان،اصغر کارگر، قم: ندای دوست، 1387، 77ص.

430. مقاله نویسی در علوم پزشکی، عاطفه قنبری، آفاق حسن زاده راد، رشت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان، 1389، 80 ص.

ص: 67

431. مقاله نویسی در مطبوعات، حسین قندی؛ با مقدمه ای از کاظم معتمدنژاد، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، 1382، ص 144 .

432. مقاله نویسی، سمیرا کاروان، تهران: باغ دانش، 1383، ص 65 .

433. مقاله نویسی، علی تربیت، محمد تربیت، تهران: پژواک علم آریا، 1387، 343 ص.

434. مقدمات روش پژوهش در علوم انسانی راهنمای عملی در تنظیم طرح پژوهش، رضا محمودی، شهربانو ربیعی، تهران: بال، 1387، 171 ص.

435. مقدمات روش تحقیق در علوم انسانی، علیرضا محسنی، تهران: آرتابابا: یغمایی، 1387، 152 ص.

436. مقدمات روش تحقیق کیفی: راه و روش نظریه پردازی در علوم انسانی و بهداشت و درمان ....، مریم انصاری .... و دیگران، اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، 1386، 166 ص.

437. مقدمات روش های مطالعه، مقاله نویسی و تحقیق، مصطفی علیزاده گل سفیدی، سلطانمراد رضایی فر؛ برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه، اصفهان : سروچمان، 1388، 160 ص.

438. مقدمات روشهای مطالعه و پژوهش ویژه دانشجویان دانشگاه ها، ...، قاسم صافی، تهران : ویرایش ، 1389 ، 135 ص. این کتاب تا سال زمستان 1387 به چاپ دوازدهم رسیده است.

439. مقدمات مهارتهای مطالعه و پژوهش، محرم آقازاده؛ تهیه و تنظیم دفتر توسعه و برنامه ریزی امور پرورشی، تهران: وزارت آموزش و پرورش،معاونت پرورشی، موسسه فرهنگی منادی تربیت، 1380، 128 ص.

440. مقدمه ای بر روشهای تحقیقی در علوم اجتماعی، هرمز محمدپورلیما، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی ( آستارا)، 1388، 400 ص.

441. مقدمه ای بر ترویج فناوری های حفاظتی (با تاکید بر کشاورزی و منابع طبیعی)، محمدرضا محبوبی، گرگان: مختومقلی فراغی، 1387، 192ص.

ص: 68

442. مقدمه ای بر روش تحقیق در تربیت بدنی، قاسم رحیمی، علی رضا زمانی، اصفهان: دانشگاه آزاد اسلامی (خوراسگان)، 1388، 414 ص.

443. مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، محمدرضا حافظنیا، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، 1389، 409ص.

444. مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم پایه تجربی برای جوانان ویژه: جوانان علاقه مند به تحقیق در علوم پایه و دانش آموزان...، محمدتقی سعادت عباسی، اباذر اسماعیلی؛ با مقدمه ای از کاظم پریور، قم: حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، مرکز نشر هاجر، 1386، 178 ص.

445. مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم پزشکی، مرتضی قوجازاده، کبری عابدینی؛ برای، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، تبریز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، معاونت پژوهشی، 1386، 139 ص.

446. مقدمه ای بر روش های تحقیق در روان شناسی و مشاوره، دنیس هویت، دانکن کرامر؛ ترجمه حسن پاشا شریفی ... و دیگران، تهران: سخن، 1389، 651 ص.

447. مقدمه ای بر روشهای تحقیق در علوم اجتماعی: (مدیریت، اقتصاد، جامعه شناسی، روانشناسی و علوم تربیتی)، تالیف هرمز محمدپورلیما، آستارا: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا، 1385، 256ص.

448. منبع نویسی بر اساس شیوه APA، ترجمه و تالیف حبیب هادیان فرد، نسترن احمدی، تهران: نسترن احمدی، 1388، 69 ص.

449. منطق و روش پژوهش در حوزه مطالعات امنیت ملی، حسین عصاریان نژاد، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی، 1387، 50ص.

450. المنهج الصحیح فی کتابه البحث الادبی للطالب الجامعین: دلیل الطالب عل اصول کتابه ...، علی صابری، تهران : شرح ، 1384، 175ص.

ص: 69

451. المنهجیه الاسلامیه فی البحث التربوی نموذجاالنظریه والتطبیق، عبدالرحمن عبدالرحمن النقیب، قاهره: دارالفکرالعربی، 1425ق.= 2004م.= 1383، 556 ص.

452. مهارت پژوهشگری در آموزش ( اقدام پژوهی Action research، خسرو امیر حسینی، تهران : عارف کامل ، 1384، 146 ص.

453. مهارت های نوشتاری پژوهش در علوم اجتماعی، ایرج ساعی ارسی، تهران: انتشارات بهمن برنا، 1389، 388 ص.

454. میادین علم الاجتماع و مناهج البحث العلمی، حسین عبدالحمید احمد رشوان، اسکندریه : المکتب الجامعی الحدیث، 2001م = 1380، ص 227 .

455. می خواهم پژوهشگر شوم، مهدی اسحاقیان، اصفهان: نشر نوشته، 1382. ، 112ص این کتاب تا سال 1392 به چاپ نهم رسیده است.

456. می خواهم مقاله ی علمی بنویسم، سالار فرامرزی، اصفهان: نشر نوشته، 1387، 112 ص.

457. نامه نگاری و مقاله نویسی به روش آسان فارسی و انگلیسی، محمدرضا امینی، مشهد: سیمرغ خراسان، 1388، 62 ص.

458. نحوه نگارش پایان نامه، علی عباس حیاتی، تهران: میزان، 1387، 203 ص.

459. نخستین همایش روش تحقیق در علوم انسانی برگزار شده در آذرماه 1378، به کوشش معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز ؛ صندوق جمعیت سازمان ملل، شیراز: ملک سلیمان، 1384، 134 ص.

460. نظام تحقیقات در موسسه پژوهشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش، تهیه کننده احمد حج فروش... و دیگران، تهران: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، موسسه پژوهش برنامه ریزی درسی و نوآوریهای آموزشی، 1382، 67 ص.

461. نظریه علمی چیست: کاوشی در ذات علم، موتی بن-آری؛ ترجمه فریبرز مجیدی، تهران: مازیار، 1387، 335 ص.

ص: 70

462. نظریه پردازی، مترجم رضا حسینی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1387، 314 ص.

463. نقشه : یک راهنما برای مبتدیان جهت تحقیق در مطالعات ترجمه نویسنده جنی ویلیامز و آندرو چسترمن ؛ ترجمه طبیه موسوی میانگاه ؛ ویراستار مریم السادات اسعدی، تهران: نوآوران شریف: ندای سبز شمال، 1387 ، 188 ص.

464. نقشه مفهومی: راهنمای پژوهش نظام مند، علیرضا منجمی، اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ، 1388، 84ص.

465. نکات کلیدی روش تحقیق مطابق با سر فصلهای درسی شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم...، فاطمه کتان، تهران: ارشد، 1389، 33ص.

466. نگارش پایان نامه ها و مقالات علمی در علوم بهداشتی، حمیدرضا باصری... و دیگران، تهران: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، 1385، 143 ص.

467. نگارش علمی ساده،مریم مشکانی فراهانی، داوود کاظمی صالح؛ ویراستار علمی سارا مشکانی فراهانی، تهران: موسسه فرهنگی انتشاراتی عادیات، 1388، 100ص.

468. نگارش علمی: راهنمای تدوین و نگارش مقاله پایان نامه رساله و گزارش پژوهشی، نعمت الله موسی پور، حمیدرضاعلوی، کرمان : دانشگاه شهیدباهنرکرمان، 1385، 160ص.

469. نگارش علمی، علی آریاپور، اراک: نشر نویسنده، 1387.

470. نگارش مقالات پژوهشی: راهنمای نوشتن مقالات پژوهشی برای انتشار در مجلات انگلیسی زبان، ترجمه و تالیف محسن میرزایی، مهدی کلانتر؛ با مقدمه احمد حائریان، یزد: چرخاب، 1382، 82 ص.

471. نگارش مقاله، گزارش و سایر انتشارات علمی: از انتخاب موضوع تا چاپ سپاری، زهیر حیاتی، رحیم علیجانی، تهران: چاپار، 1386، 240 ص.

472. نگاهی به روش های پژوهش کیفی، علی روشنی زاده، ایلام: رامان، 1389، 288ص.

ص: 71

473. نگاهی نو به روش تحقیق با ارائه راه حل مشکلات و خطاهای رایج (ویژه محققین و دانشجویان علوم پزشکی)، فاطمه رخشانی؛ به سفارش، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، تهران: سیمین دخت، 1382، 128 ص.

474. همیشه در جستجو: (روش پژوهش برای نوجوانان)، محمدحسین بحر العلومی، تهران: آراد کتاب: کهکشان دانش، 1388، 95 ص.

475. هنر پژوهش: آشنایی با آیین پژوهش و پژوهش نامه نویسی، به کوشش عزیزالله مولایی، ماه منظر علی اکبروند، تهران: رسانش، 1382، 176 ص.

476. وب پنهان ( راهنمای گام به گام جست و جوی اطلاعات عمیق از اینترنت)، اثر مورین هنینجر؛ ترجمه ی زاهد بیگدلی، سمیه شریفی، علی نصرتی اردکانی با همکاری امیررضا اصنافی، تهران: چاپار: نهاد کتابخانه های عمومی کشور، 1389، 410ص.

کتاب های انگلیسی

1. 99 jumpstarts for kids: getting started in research/ Peggy J. Whitley ; Susan Williams Goodwin، Westport, Conn.: Libraries Unlimited, 2003 = 1382 ,225 p.

2. A guide to teaching research methods in psychology , Bryan K. Saville. , Malden, MA: Blackwell Pub, 2008= 1387,222 p.

3. A handbook of media and communication research: qualitative and quntitative methodologies , edited by Klaus Bruhn Jensen, London: Routledge, 2002 = 1381,332 p.

4. A MicroCase workbook for social research , Michael Corbett, Lynne Roberts, Belmont: Wadsworth , Thomson learning, 2002 = 1381, 280 p.

5. A short guide to writing about history , Richard Mariw, Melvin E. Page, New York: Longman, 1380 = 2001, 227 p.

6. Action research, Patrick J. M. Costello, London ; NewYork: Continuum, 2003=1382, 102p.

ص: 72

7. Action research: principles and practice , Jean McNiff with Jack Whitehead, London: RutledgeFalmer, 2002 = 1381,163 p.

8. An introduction to applied professional research for accountants , David A.Ziebart; contributing anthors: Anit L. Feller, Karen H. Molloy, Thomas C. Omer, Upper Saddle River, NJ.: Prentice Hall, 2002 = 1381,259 p.

9. An introduction to EMS research , Lawrence H. Brown, Elizabeth A. Criss, N. Heramba Prasad, Uper Saddle River N.J: Prentice Hall, 2002 = 1381,200p.

10. Analysing media texts , Andrew Burn and David Parker, London: Continuum, 2003 = 1382,90 p.

11. Archaeology by design , Stephen L. Black, Kevin Jolly, New York : Altamira press, 2003 = 1382, 157 p.

12. Arguing in communities: reading and writing arguments in context/ Gary Layne Hatch، Boston: McGraw-Hill, 2002 = 1381.

13. Bioengineering of the skin: skin biomechanics , edited by Peter Elsner ... et al., Boca Raton: CRC press, 2002 = 1381, 296 p.

14. Biographical research , Brian Roberts, Buchingham; Phildelphia: Open University, 2001 = 1380, 212 p.

15. Business research: a practical guide for undergraduate postgraduate students , Jill Collis Roger Hussey. , Hampshire: Palgrave Macmillan, 2009= 1388,358 p.

16. Case study research methods , Bill Gillham, London: Continuum, 2003 = 1382, 106 p.

17. Comparing cultures: dimensions of culture in a comparative perspective , edited by Henk Vinken, Joseph Soeters and Peter Ester , Leiden: Brill, 2004 = 1383,321 p.

18. Contemporary issues in tourism development , edited by Douglas G. Pearce and Richard W. Butler, London: Routledge, 2002 = 1381,277 p.

ص: 73

19. Contemporary social research methods: a text using MicroCase , Rodney Stark, Lynne Roberts, Belmont: Wadsworth , Thomson Learning, 2002 = 1381,294 p.

20. Critical discourse analysis\Ali Rahimi, Rahman Sahragard, Tehran: jangale, 2007 = 1386, 154 p.

21. Designing and constructing instruments for social research and evaluation , David Colton and Robert W. Covert. , San Francisco : Jossey-Bass, 2007=1386, 394 p.

22. Documentary research , edited by John Scott. London; Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications, 2006=1385 .

23. Doing history: research and writing in the digital age/ Michael J. Galgano, J. Chris Arndt, Raymond M. Hyser, Boston: Thomson Wadsworth, 2008= 1387 , 198 p .

24. Doing practitioner research differently , edited by Marion Dadds and Susan Hart;with Tish Crotty... et al , . , London: Routlendge falmer , 2001= 1380,196 p.

25. Educational research: an integrative introduction , Evelyne J. Sowell, Boston: McGraw-Hill, 1380 = 2001 370 p.

26. Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research , John W. Creswell, Upper Saddle River: Merrill, 2002 = 1381,671 p.

27. Emirical methods for artificial intelligence , Paul R. Cohen.,NewDelhi:Prentice - Hall of India,2004=1383 ,405 p.

28. Encyclopaedia of research methodology in biological scinces , by Richa Arora, New Delhi: Anmol Publicatons PVT. LTD, 2003 = 1382, .3 volume set.

29. Encyclopaedia of research techniques in library and information science , edited by Ram Shobhit Singh. , New Delhi: Anmol Publications PVT. LTD., 2008=1387, 2 volume set.

30. e-Research: transformation in scholarly practice / edited by Nicholas W. Jankowski, New York; London: Routledge, 2009= 1388, 349 p.

ص: 74

31. Essentials of research methods in psychology , Jeanne S. Zechmeister, Eugene B. Zechmeister, John J. Shaughnessy, Boston: McGraw-Hill, 1380 = 2001, 269p.

32. Exploring research , Neil J. Salkind, Upper Saddle Rivr: Prentice Hall, 2003 =1382 ,320 p.

33. Family Theories/James M. White, David M. Klein ، Los Angeles: Sage Publications, 2008= 1387, 333 p.

34. Fundamental considerations of research methods in applied linguistics: an introduction\ Ayatollah Razmjoo, Rahman Sahragard, Shiraz: Sinbad, 2006 = 1385. 137 p.

35. Fundamentals of educational research , Gary Anderson, London: Routledge Falmer, 2002 = 1381,226 p.

36. Handbook of critical and indigenus methodologies/ editors, Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, Linda Tuhiwai Smith. ، Thousand Oaks: SAGE, 2008= 1387 , 604 p.

37. Handbook of physiological research methods in health psychology , editors, Linda J. Luecken, Linda C. Gallo, Los Angeles: Sage, 2008= 1387,461 p.

38. Handbook of quantitive criminology , Alex R. Piquero, David Weisburd, editors. , New York: Springer, 2010= 1389,787 p.

39. Handbook of Research Methods in Clinical Psychology, Michael C. Roberts, Stephen S. Ilardi. , Malden.Ma: Blackwell, 2005=1384 ,455 p.

40. Handbook of research methods in developmental science , edited by Douglas M. Teti. , Malden, MA: Blackwell, 2006= 1385,565 p.

41. Handbook of research methods in experimental psychology , edited by Stephen F. Davis. , Malden, MA: Blackwell, 2005=1384,507 p.

42. Handbook of research on electronic collaboration and organizational synergy / Janet Salmons, Lynn Wilson [editors]. ،Hershey: Information Science Reference, 2009= 1388,2 volume set.

43. Handbook of veterinary clinical research , Mark Holmes, Peter Cockcroft, Tehran: Pardis Bavaran, 2009 = 1388, 236 p.

ص: 75

44. Hoggart, Keith Researching human geography , Keith Hoggart, Loretta Lees, and Anna Davies, London: A Member of the Hodder Headline Group, 2002 = 1381,359 p.

45. How it's done: an invitation to social research , Emily Stier Adler, Roger Clark , Belmont, CA.: Wadsworth, Thomson Learning, 2003 = 1382,583 p.

46. How to Reserach , Loraine Blaxter, Christina Hughes, Malcom Tight, New York: Mc Grow Hill,Open University Press, 2008=1387 ,287 p.

47. Information systems research methods, epistemology, and applications/ Aileen Cater-Steel, Latif Al-Hakim, [editors]. ، Hershey, PA: Information Science Reference, 2009=1388 , 395 p.

48. Integrating quantitative and qualitative methods in research , George R. Taylor. , Qom,: peyke Nafis, 2006 = 1385 357 p.

49. Interpreting educational reserarch: an introduction for consumers of research , Daniel R. Hittleman, Alen j. Simon. , Upper Saddle River, N. j : Merril, 2002= 1387,439 p.

50. Introduction a la recherche litteraire , Hassan Foroughi, Tehran: Samt, 2010-1389 and 1998 = 1377 203 p.

51. Introduction to lonigitudinal research , Elisabetta Ruspini, London; New York: Routledg, 2002 = 1381,204 p.

52. Investigating media discourse , Anne O'Keeffe, London; New York: Routledge, 2007 = 1386,180 p.

53. La recherche quantitative au service des politiques éducatives: le rôle de l'analyse de la littérature/ Steven J. Hite. ، Paris: Unesco; Institut international de planification de l'éducation, 2002= 1381,132 p.

54. Lab manual for psychological research , Dawn M. McBride J. Cooper Cutting. , Los Angeles: Sage, 2010= 1389,122 p.

55. Mass communication research and theory , edited by Guido H.Stempel III, David H. Wearer, G.Clereland Wilhoit, Boston: Allyn and Bacon, 2003 = 138,440 p.

56. Methodology and techniques of social research , Jaspal singh, New Delhi: Kanishka Pub. Distributors, 2001 = 1380,348 p.

ص: 76

57. Methodology of research in mangement, political management and international relationas , by Nader Houshmandyar. , Tehran: Nader Houshmandyar, 1388= 2010 , 233 p.

58. Methodology of sciences research , Raj Kuma, Jaipur: Book Enclave, 2002 = 1381, 292 p.

59. Methods for behavioral research: a systematic approach , Paul D. Cherulnik , Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 2001= 1380, 481 p.

60. Methods of research in sport sciences: quantitative and qualitative approaches/ Gershon Tenenbaum, Marcy P. Driscoll. ، Oxford [Eng.]: Meyer Meyer Sport, 2005=1384,774 p.

61. Methods of Social research , Thomas J. Sullivan, Fort Worth; London: Harcout College Pub, 2001 = 1380, 511p.

62. Mixed methods in social inquiry , Jennifer Greene , San Francisco: Jossey-Bass, 2007=1386 ,216 p.

63. Modern concepts in research education , G.K. Sharma, Chandigarh: Abhishek Publication, 2003 = 1382,297 p.

64. Observing children: a practical guide , Carole Sharman, Wendy Cross, and Diana Vennis, London: Continuum, 2004 = 1383,157 p.

65. Philosophy and the sciences of exercise, health and sport: critical perspectives on research methods , edited by Mike Mcnamee. , London ; New York: Routledge, 2005=1384,253 p.

66. Phonetic data analysis : an introduction to fieldwork and instrumental Techniques , Peter Ladefoged. , :Malden, MA: Blackwell publishing, 1382= 2003,196 p.

67. Practical pedagogy for library instructors: 17 innivative strategies to improve student learning/ Douglas Cook and Ryan L. Sittler, editors. ، Chicago: Association of College and Research Libraries, 2008 = 1387,184 p.

68. Practical research methods for media and cultural studies: making people count , Maire Messenger Davies and Nick Mosdell , Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009=1388,202 p.

ص: 77

69. Practical research: planning and design , Paul D. Leedy, Jeanne Ellis Ormrod, Upper Saddle River: Merrill Prentice Hasll, 2001 = 1380,318 p.

70. Pragmatism and educational research/ by Gert J.J. Biesta and Nicholas C. Burbules، Lanham: Rowman and Littlefield Publishers, 2003 = 1382,128 p.

71. Projects in linguistics : a practical guide to researching language\Alison wray, Aileen Bloomer , Tehran: Daneshara, 2007 = 1386 , 290 p.

72. Psychological research: the ideas behind the methods , Douglas G. Mook, New York: McGraw-Hill, 1380=2001, p537 .

73. Qualitative analysis: practice and innovation , Douglas Ezzy, London: Routledge, 2002 = 1381 190 p.

74. Qualitative methods in international relations: a pluralist guide/ edited by Audie Klotz and Deepa Prakash. ، New York: Palgrave Macmillan, 2008 = 1387 260 p.

75. Qualitative research in education: an introduction to theory and methods , Robert C. Bogdan, Sari Knopp Biklen , Boston: Allyn and Bacon, 2003 = 1382 . p261

76. Qualitative research in practice: examples for discussion and analysis , Sharan B. Merriam and associates, San Francisco: Jossey-Bass, 2002 = 1381 439 p.

77. Qualitative research in tourism: ontologies, epistemologies and methodologies , edited by Jenny Phillimore and Lisa Goodson , London: Routledge, 2004 = 1383,333 p.

78. Qualitative research methods in education , edited by Harry Torrance. , Los Angeles: Sage, 2010= 1389 4 volume set.

79. Qualitative research methods in public relations and marketing communications , Christine Daymon and Immy Holloway, London: Routledge, 2002 = 1381,293 p.

80. Qualitative research: a personal skills approach , Gary D. Shank, Upper Saddle River: Merrill Prentice Hall, 2002 = 1381,224 p.

ص: 78

81. Quantitative methods in educational research: the role of numbers made easy , Stephen Gorard, London: Continuum, 2001 = 1380, 200 p.

82. Quantitative methods in social science , Stephen Gorard, New York: Continuum, 2004 = 1383,252 p.

83. Quantitative research in education/ edited by Stephen Gorard. ، Los Angeles; London: SAGE Publications, 2008=1387 3 volume set.

84. Questionnaires in second language research : construction , administration , and processing/ Zoltan Dornyei. , Tehran: Rahnama 1387 = 2008 M, 156 p.

85. Research essentials: an introduction to designs and practices , Stephen D. Lapan, Marylynn T. Quartaroli, editors. , San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2009=1388, 344 p.

86. Research Methodological Issues , compilation Akbar Soltani, Alireza Moayyeri for Evidence - Based Medicine Working Team Endocrinology and Metabolism Research center Tehran university of Medical Sciences , Tehran: Vista, 1385 =2006, 71 p.

87. Research methodology , Suresh C. Sinha, and Anil K. Dhiman, New Delhi: Ess Ess Pub., 2002 = 1381 2 volume set.

88. Research methodology in management: theory and case studies , edited P.P.Arya and Yesh Pal, New Delhi: Deep and Deep Pub. PVT., 2001 = 1380,650 p.

89. Research methodology: modified syllabus of Indian universities , B.Ed. training institutes colleges , Department of Education , author Yogesh Kumar Singh.؛ edited by Ruchika Nath , New Delhi: A.P.H.Publishing Corporation, 2007=1386, 266 p.

90. Research methods principles 12 , Parviz Birjandi, Parviz Mosallanejad, Isfahan: Sepahan, 2010 = 1389, 273 p.

91. Research methods / Donald H. McBurney, Theresa L. White. ، Belmont :Wadsworth, 2010=1389,459 p.

92. Research methods and designs in humanities , M. Raouf Moini. , Tehran: jangle javdaneh: Immortal, 2008 = 1387, 236 p.

ص: 79

93. Research methods and principles , Parviz Birjandi, Parviz Mosallanejad, Tehran: Shahid Mahdavi Educational Cultural Charity Foundation, 2002 = 1381. 164 p.

94. Research methods and principles 1 2 , Parviz Birjandi, Parviz Mosallanejad , Tehran: Shahid Mahdavi Educational Educational Charity Foundation, 2005 = 1383. 273 p .

95. Research methods and statistica techniques in library and information Science ,M. S. Negi , New Delhi: Publishers anct Distributors, 2005= 1384. 315 p.

96. Research methods and technique in social science: substance and style , Shelley Anand, New Delhi: Commonwealth, 2002 =1381, 395 p.

97. Research methods for English studies/ edited by Gabriele Griffin. ، Jaipur: Rawat Pulications, 2007=1386,248 p.

98. Research methods for managers , John Gill and Phil Johnson, London: Sage Publication, 2002 = 1381, 233 p.

99. Research methods for public administrators , Elizabethann O'Sullivan, Gary R.Rassel, Maureen Berner. , Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 2010= 1389 , 500 p.

100. Research methods for social psychology , Dana S. Dunn. , Malden, MA.: Wiley-Blackwell, 2009= 1388, 402 p.

101. Research methods for sport studies , Chris Gratton and Ian Jones, London: Routledge, 2004 = 1383,228 p.

102. Research methods in accounting , Malcolm Smith, London: SAGE Pub., 2003 = 1382,241 p.

103. Research methods in criminal justice and criminology , Frank E. Hagan, Boston: Alley and Bacon, 2003 = 1382, 505 p.

104. Research methods in geography: a critical introduction , edited by Basil Gomez and John Paul Jones III. , Chichester, West Sussex, U.K.; Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2010= 1389,459 p.

105. Research methods in information , Alison Jane Pickard. , London: Facet, 2007= 1386, 329 p.

ص: 80

106. Research methods in language and education , edited by Kendall A. King and Nancy H. Hornberger. , New York: Springer, 2008=1387,443 p.

107. Research methods in language issues , Abbas Ali Zarei , Qazvin: Sayeh gostar, 2007 = 1386, 134 p.

108. Research methods in language issues. , Abbas Ali Zarei Tehran Yekan 1383= 2004.133 p.

109. Research methods in politics , Peter Burnham ... et al. , Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008= 1387, 370 p.

110. Research methods in social relations , Rick H. Hoyle, Monica J. Harris, Charles M. Judd, South Melbourne: Wadsworth , Thomson Learning, 1381 2002 =, 568 p.

111. Research methods in TEFL: answers to frequently asked questions , Hossein Farhadi؛ with Elham foroozacdeh,Entesharat jangle, 2005= 1384, 151 S .

112. Research methods in the social sciences , Chava Frankfort -Nachmias, David Nachmias, London: Arnold, 2005 = 1384, 600 p.

113. Research methods: science and diversity , Andrea Spata. , New York : John Wiley, 2003= 1382, 336 p.

114. Research questions , Richard Andrews. , London; NewYork:Continuum,2003 =1382, 108 p.

115. Research within the disciplines: foundations for reference and library instruction/ Peggy Keeran ... [et al.]. ، Lanham, Md.: Scarecrow Press, 2007= 1386 ,267 p.

116. Researching second language classrooms\ Sandra Lee McKay,Om- alquran, Qum: 1385 = 2006.

117. Researching your own practice: the discipline of noticing , John Mason, London: Routledge, 2002 = 1381,272 p.

ص: 81

118. Reserch methods and statistical techniques (paper of UGC model curriculum) , P. S. G. Kumar, DelhiB. R. Publishing Corporation, 2004 = 1383,620 p.

119. Student guide to research in the digital age: how to locate and evaluate information sources/ Leslie F. Stebbins. ، Westport: Libraries Unlimited, 2006= 1385,202 p.

120. Surveys in social research , David De Vaus, London: Routledge, 1381 = 2002 379 p.

121. Systematic reviews , Carole Torgerson, London: Continuum, 2003 = 1382,102 p.

122. Teaching information literacy: a conceptual approach/ Christy Gavin. ، Lanham, Md.: Scarecrow Press, 2008=1387, 229 p.

123. Tests and measurements in scial research , K. Chandrakandan... et al. , New Delhi: A. P. H. Pub. Corporations, 2001 = 1380,416 p.

124. The basics of social research , Earl R. Babbie, Belmont, CA: Wadsworth , Thomson Learning, 2002 = 1381, 470 p.

125. The Blackwell guide to research methods in Bilingualism and multilingualism , edited by Li Wei , Melissa G. Moyer. , Malden: Blackwell publishing, 2008=1387,403 p.

126. The information literate historian: a guide to research for history students/Jenny l. presnell. ، New York: Oxford university press، 2007 = 1386,242 p.

127. The literary experience , edited by , Bruce Beiderwell, Jeffrey M. Wheeler. , Boston: Thomson , Wadsworth, 2008=1387,155p.

128. The map: a beginner's guide to doing research in translation studies , by Jenny Williams and Andrew Chesterman, , Tehran, yalda qalam, 2004=1383, 149 p.

129. The postgraduate research handbook: succeed with your MA, Mphil, EdD and phD , Gina Wisker, HoundmillsPalgrave, 20011380=, 334 p.

ص: 82

130. The practical researcher: a student guide to conducting psychological research/ Dana S. Dunn. ، Chichester, West Sussex [England]; Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2010=1389 ,464 p.

131. The practice of social research , Earl Babbie. , Belmont, CA : Thomson Wadsworth, 2007=1386.

132. The research process: books and beyond/ Myrtle S. Bolner, Gayle A. Poirier. ، Dubuque, Iowa: Kendall/Hunt Publishing Company., 2004=1383, 343 p.

133. The sage handbook of applied social research methods. , Leonard Bickman, Debra J. Rog , : Sage, 2009 = 1388, London,661p .

134. The SAGE handbook of measurement/ edited by Geoffrey Walford, Eric Tucker, and Madhu Viswanathan. ، Thousand Oaks: SAGE, 2010=1389 626 p.

135. The SAGE handbook of social research methods , edited by Pertti Alasuutari, Leonard Bickman, Julia Brannen. , Los Angeles: Sage, 2008= 1387,631 p.

136. The SAGE handbook of social science methodology , edited by William Outhwaite and Stephen P. Turner. , London; Los Angeles: SAGE, 2007=1386, 662 p.

137. The seven basic steps in research applied problem - oriented researcha book for the students and for those who are interested in research in all faculties , by Maliheh Sadat Razavi Gavareshk; research edited by Ali Emadzadeh; statistical edited by Saeed Ebrahimzadeh;translated by Mehdi Zaidi, Nasir Zaidi, Mashhad: Nashre Sokhan, 2008, = 2008 m. , 144 p .

138. The turns of translation studies : new paradigms or shifting viewpoints? , Mary Snell-Hornby , Amsterdam : J. Benjamins Pub.,2006=1385 , 205 p.

ص: 83

139. The undergraduate research handbook/ Gina Wisker , London; New York: Palgrave Macmillan, 2009=1388, 298 p.

140. Ways of knowing: competing methodologies and methods in social and political research/ Jonathon W. Moses and Torbjorn L. Knutsen. ، New York: Palgrave Macmillan, 2007=1386,330 p.

141. What is Educational Research?:Perspectives on Techniques of Research/Gajenrak.Verma,Ruth M.Beard. ، Aldershot:Gower,1981=1360,209 p.

142. Writing an applied linguistics thesis or dissertation: a guide to presenting empirical research/ John Bitchener. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010= 1389, 216 p.

143. Writing, reading, and research/ Richard Veit, Christopher Gould, John Clifford، New York: Longman, 2001 = 1380,572 p.

ص: 84

دهه نود (1390 تا 1396)

در این بخش کتابهایی که در دهه 90 منتشر شده معرفی می¬شود. تعداد این کتاب ها 1111 عدد می باشد.

1. 25 اصل اساسی در مقاله نویسی ویژه رشته های علوم انسانی، محمدحسین رضازاده مهریزی، محمد وکیلی، محسن گرجی، تهران : کتابخانه فرهنگ، 1395، 152 ص.

2. 4000 نکته: آمار و روش های تحقیق، سجاد شیخ... و دیگران، تهران: به اندیشان، 1393،241ص.

3. 44 نکته کاربردی برای تحقیق و تالیف مقالات پژوهشی، ارائه بحث اصغر افتخاری ؛ به اهتمام انجمن علمی دانشجویی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی، تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، 1392، 59 ص.

4. ابزار و وسایل تحقیق (روش های انتخاب و تحقیق در علوم اسلامی)، محمد دشتی، تهران: مبین اندیشه، 1390، 281ص. این کتاب در سالهای مختلف توسط انتشارات مختلف به چاپ رسیده است.

5. اجرای تحقیق : مقدمه ای بر روش های خاص و عام پژوهش در واقعیت اجتماعی، نوروز هاشم زهی ؛ برای، موسسه تحقیقات اجتماعی کندوکاو، تهران: نشر علوم اجتماعی، 1391، 238 ص.

6. ارزیابی و آموزش گام به گام تدوین مقاله چالش ها و راهکارها، ادریس معروفی نیا، یوسف محمودی فر، شهناز اسمعیل زاده، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، 1396، 287 ص.

7. ارسال مقاله به مجلات پژوهشی و همایش ها: راهنمای کاربردی سابمیت، داوری و اکسپت مقالات پژوهشی در کنفرانس ها و ژورنال های isi، فریبا کاتبی فر، تهران: کتاب کسرا، 1396، 175 ص.

ص: 85

8. از انتخاب موضوع تا ارسال مقاله ویژه فنی مهندسی و علوم پایه، خلیل رضایی، سعید جوی زاده، مرضیه نعمتی اکبرآبادی، تهران: انتشارات آکادمیک: انجمن جغرافیایی ایران، 1395، 361 ص.

9. از پروپوزال تا ISI: «راهنمای صفر تا صد انجام پایان نامه و طرح های تحقیقاتی» ویژه دانشجویان کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه های وزارت علوم، وزارت بهداشت، آزاد و ...، وحید لهراسبی، تهران: راز نهان، 1395.

10. از پروپوزال تا مقاله: کتابی مبتنی بر درس سمینار و روش تحقیق...، نادر بیگلری جو، مهرداد رزم آرا، همدان: روزاندیش، 1395، 170ص.

11. از پژوهش تا تصمیم، فریبرز درتاج، جلیل یونسی، عنایت اله زمانپور، تهران : دانشگاه علامه طباطبایی، 1392، 145 ص.

12. از پژوهش تا عمل (کتاب کار اقدام پژوهی)، قدرت عابدی ... و دیگران، کرج: الماس البرز، 1394، 90 ص.

13. استاد راهنمای روش تحقیق و پایان نامه ی خود باشید، ایمان خاکی، محبوبه منتظرعطایی، مشهد: ابزار اندیشه، 1396، 272 ص.

14. اشتباهات رایج و راهکار گذر از آنها در مسیر انتشار مقالات علمی، نویسندگان ملیحه دادگرمقدم، آرش علیپورتبریزی، پروانه لایق، گرگان: انتشارات نوروزی، 1395، 86ص.

15. اصول پایان نامه نویسی (از انتخاب موضوع تا دفاع نهایی)، مهدی ایران نژادپاریزی، تهران: مدیران، 1392، 280 ص.

16. اصول پایه روش تحقیق در علوم پزشکی، مسعود احمدزاده اصل، سمیرا آریا سپهر، تهران : انتشارات حیدری، 1396، 150 ص.

17. اصول پایه مقاله نویسی از نگارش تا چاپ، گلپر رادافشار، نسترن ميرفرهادی، عاطفه قنبری، رشت : کتیبه گیل، 1394، 120ص.

18. اصول پژوهش حقوقی، ونوس قره باغی، تهران: مجد، 1393، 203ص.

ص: 86

19. اصول تحقیق و راهکارهای ایجاد خلاقیت در کارمندان، حمیدرضا کاظمی، پرستو جزءقاسمی؛ ویراستار مونا کلانتری، خرمدره: ارتباطات، 1395، 120 ص.

20. اصول تدوین طرح یا پیشنهاد پژوهش(راهنمای عملی)، عباسعلی دانافر، محمد طلایی، یزد: تیک، 1390، 100 ص.

21. اصول جامع تدوین طرح تحقیق ویژه مدیران ...، شمس اله رشیدی، یاسوج: چویل، 1390، 185 ص.

22. اصول جامع مقاله نویسی: روش های کلیدی مقاله نویسی ISIو ISC و اصول پروپوزال نویسی، تهران: راشدین، 1396.

23. اصول روش تحقیق با تاکید بر علوم کشاورزی و منابع طبیعی: پروپوزال، پایان نامه و مقاله نویسی، علیرضا اسلامی، رشت : دهسرا، 1393، 240ص.

24. اصول روش تحقیق، بهنود برمایه ور، تهران : جهان جام جم، 1395، 237ص.

25. اصول روش تحقیق، پیروز قاسمی، تهران: درچه، 1395، 40 ص.

26. اصول طراحی پرسشنامه در طرحهای پژوهشی، محمد رحمتی رودسری، لیلا پاشاروش؛ ویراستار محمدرضا سهرابی،تهران: نشر و تبلیغ بشری: تحفه، 1390، 72 ص.

27. اصول عملی تهیه، تدوین و چاپ مقالات علمی، عباس زارعی، محسن نیازی، کاشان: دانشگاه کاشان، 1391، 159ص.

28. اصول کاربردی در پژوهش (پروپوزال- پایان نامه - سمینار- مقاله - رزومه)، محسن حسن زاده... و دیگران اصفهان: انتشارات نگارخانه، 1396، 242 ص.

29. اصول کاربردی روش تحقیق در علوم رفتاری سلامت، علی طالع ... و دیگران ؛ زیر نظر مریم رزاقی آذر، قایمشهر: نشر ونداد، 1395، 224 ص.

30. اصول مقاله نویسی در علوم انسانی، اکبر عظیمی چمنی، تهران: سنجش و دانش، 1396، 92 ص.

ص: 87

31. اصول مقاله نویسی علمی به زبان انگلیسی : دوازده گام تا نگارش علمی در زمینه های IELTS , TOEFL و مقاله های ISI، رضا حمیدی، تهران : فرهنگ مشرق زمین، 1393، 261ص.

32. اصول مقاله نویسی علمی، حمیدرضا رحیمی، مرضیه اعرابی، تهران: پالیزسخن، 1396، 132 ص.

33. اصول مقاله نویسی و آماده سازی نتایج برای چاپ در مجلات، اعظم ملکی، سیروس ایزدپناه، زنجان : قلم مهر، 1390 ، 124ص.

34. اصول مقاله نویسی، امین فروهر ... و دیگران، تبریز: انتشارات پژوهش های دانشگاه، 1395، 67 ص.

35. اصول مقاله نویسی، علی آل بویه، علی حیدری نیا، خرم آباد: آوانگارد، 1395، 127 ص.

36. اصول مقدماتی طراحی پرسشنامه، یوسف غلامی سفر، تهران: اندیشه احسان،1396، 147 ص.

37. اصول نظریه پردازی در قلمرو علوم انسانی: معیارهای اعتبار و روایی یک نظریه، راهنمایی برای همه رشته های علوم انسانی، سیداحمد رهنمایی، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، انتشارات، 1396،245 ص.

38. اصول نگارش پایاننامه،مقاله،طرح پژوهشی، رقیه ولایتی، اهر: رقیه ولایتی، 1391، 58ص.

39. اصول نگارش پروپوزال، گزارش طرح تحقیقاتی و پایان نامه، افسانه زرقی... و دیگران، تهران: آبگین رایان، 1390، 140 ص.

40. اصول نگارش طرح تحقیق: (پروپوزال نویسی) با روش های کمی، کیفی و ترکیبی، رضا صفری شالی، تهران: راهبرد پیمایش، 1394، 200ص.

ص: 88

41. اصول نگارش علمی، سیدامیر دانش ثانی؛ به سفارش معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد، 1391، 99 ص.

42. اصول نگارش مقالات علمی، زهرا حجازی زاده ...و دیگران، شیراز: همارا، 1395، 506ص.

43. اصول نگارش مقاله های علمی: چگونه مقاله ای معتبر بنویسیم ؟، زهرا بطحایی، حمیدرضا توانگر، لاله نیک فرجام، تهران: اباصالح: حیان، 1393، 104ص.

44. اصول نگارش و ارایه مقالات علمی در مجلات معتبر بین المللی، ناصر اروجلو، صدیقه حق جو، هادی غضنفری، تهران: کتاب میر، 1393، 154 ص.

45. اصول نوشتار علمی و آشنایی با نرم افزارهای تالیف و نگارش مقالات علمی، مهدی قربانعلی زادگان، مریم مسکینی، تهران : انتشارات رسانه تخصصی، 1395، 110ص.

46. اصول و روش تحقیق، محمدتقی حسن زاده، سیدکرامت حسینی، تهران: پیام کوثر، 1393، 172ص.

47. اصول و روش تحقیق 1، پرویز بیرجندی، محمد حشمدار، کرج: سرافراز، 1392، 224 ص.

48. اصول و روش تحقیق 2، پرویز بیرجندی، محمد حشمدار، کرج: سرافراز، 1392، 210 ص.

49. اصول و روش تحقیق در علم اقتصاد : با معرفی نرم افزارهای اقتصادی و آماری، منیره دیزجی، آرش کتابفروش بدری، تبریز: پروژه ترجمه حسنلو، 1393، 184 ص.

50. اصول و روش تحقیق(1) بر اساس کتاب اصول و روش تحقیق (1) و (2) حسین فرهادی، حمید فراهانی، مژده فامیلی، تهران: سیمیا، 1391، 72 ص.

51. اصول و روش مقاله نویسی، زهرا کیخا، علی حیدری نیا، تهران: آوانگارد، 1394، 73 ص.

ص: 89

52. اصول و روش نگارش دانشگاهی، سیدعلی اصغر سلطانی، قم: دانشگاه مفید، 1394، 244 ص.

53. اصول و روش های پژوهش کیفی، سرور پرویزی، محسن ادیب حاج باقری، مهوش صلصالی، تهران: جامعه نگر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، 1394، 378 ص.

54. اصول و روش های تحقیق در روان شناسی و علوم اجتماعی، میثم واحدی، حسین صنعتی، تهران: کتاب یار مهربان، 1394، 242 ص.

55. اصول و روشهای تدوین مقالات پژوهشی، حسن اسلامیان، زهره محمدی، مشهد: ارسطو، 1393، 118ص.

56. اصول و روش های مطالعات کیفی، مریم خزائی پول...و دیگران، تهران: رشد فرهنگ، 1395، 128ص.

57. اصول و سرنخ های مهارت نوشتاری برای دانشجویان زبان انگلیسی گراف نویسی، نامه نگاری و مقاله نویسی محمدرضا اسماعیلی چینیجانی، عدنان ستاریان، تهران: ناظری، 1392، 110 ص.

58. اصول و فنون مقاله نویسی، حسن رحمان پور، مشهد: مینوفر، 1395، 124 ص.

59. اصول و فنون مقاله نویسی، رحیم احمدی، تهران: انوار دانش عصر، 1391، 262 ص.

60. اصول و قواعد مقاله نویسی، منوچهر مزداپور، هیمن مرادی سردره، فاطمه امینی چرمهینی ؛ زیرنظر مسعود امینی، اسد آباد: نشر دایان، 1393، 102 ص.

61. اصول و مبانی تحقیق در علوم مهندسی، محمدجواد کتابداری، حسن ساقی، تهران: دانشگاه صنعتی امیر کبیر ( پلی تکنیک تهران)، 1392، 158 ص.

62. اصول و مبانی روش تحقیق، محمد معتمدی راد، امیربهرادفر، میثم خوش سیما، تهران : سخنوران، 1395، 300 ص.

63. اصول و مبانی روش تحقیق، ناهید ساری خانی، زهرا آب جام، زینب محمدزاده، تهران: عصر نوین، 1395، 136 ص.

ص: 90

64. اصول و مبانی روش های پژوهش کیفی، حسين خنيفر، ناهيد مسلمی؛ ویراستار علمی حمیدرضا یزدانی، تهران: نگاه دانش، 1395 .

65. اصول و مبانی مقاله نویسی علمی، رشت: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، 1394، 157 ص.

66. اصول و مبانی نگارش مقالات علمی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری،گروه مولفان سنجش امیرکبیر، تهران : سنجش امیر کبیر ، 1393، 81 ص.

67. اصول و مبانی و روش های علمی تحقیق در علوم انسانی، جهانبخش محبی نیا، یوسف نجفی،فرخ قربانی نامور؛ ویراستار علمی عیسی عابدینی، تبریز: کینون،1392، 233 ص.

68. اطلاعات، کدبندی و همبستگی «مرجع دانشگاهی (دکتری)»، مولف دپارتمان جغرافیا مدرسان برتر، تهران: مدرسان برتر، 1392، 162 ص.

69. اقدام پژوهی، جین مک نیف، جک وایتهد ؛ ترجمه امید ونداد، ایلام: نشر ریسمان، 1392، 275ص.

70. اقدام پژوهی، مهناز عرب، تهران: ساکو، 1395، 168 ص.

71. اقدام پژوهی از تئوری تا عملی، حسن رحمانپور، مشهد : رحیمی نژاد، 1393، 140 ص.

72. اقدام پژوهی آسان، راهی به سوی عمل و تفکر انتقادی، پاتریک کاستلو؛ ترجمه رضا نجاتی، گرگان: نویسندگان جوان، 1396، 140 ص.

73. اقدام پژوهی برای پیشرفت حرفه ای: چند توصیه ی کوتاه به اقدام پژوهان نوآموز، جین مک نیف؛ ترجمه ی سعید احمدی. ، شیراز : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروز آباد، 1395، 62ص.

74. اقدام پژوهی به زبان ساده (معلم پژوهنده)، مهتاب مجردی، تهران: آوا متن، 1394، 79ص.

75. اقدام پژوهی: از اقدام تا عمل، سعید مهدوى، فاطمه رفعت خواه، تهران: فاطمه رفعت خواه، 1395، 93ص.

ص: 91

76. اقدام پژوهی: پژوهشی در جهت بهبود و اصلاح عمل راهنمای عملی، اله نظر محمدی نیک، عصمت محمدی نیک، شیراز: ادیب مصطفوی، 1392، 68 ص.

77. اقدام پژوهی: تفکری عمیق، پژوهش در عمل، بهبود آموزش و تدریس، مریم صبری، تهران: مریم صبری، 1394، 136 ص.

78. الگوی گرافیکی روش تحقیق در علوم انسانی، هوشنگ تقی زاده، غفار تاری، تهران: حفیظ: قلم یوسف، 1391، 67 ص.

79. انجام پژوهش مطالعه موردی، راهنمای عملی برای محققان مبتدی، داوسون هانکوک، باب آلگوزین، مترجمان یونس فروزان، حامد فروزان، تهران: انتشارات هویار،1393، 116ص.

80. انجام و نگارش پژوهش کیفی، آدریان هالیدی؛ ترجمه مرضیه موحدی، فاطمه همدانیان، تهران: انتشارات جامعه شناسان، 1390، 200ص.

81. انواع مطالعات پژوهشی در علوم رفتاری، عباس خورشیدی، تهران: یسطرون، 1390، 120ص.

82. انواع مطالعات تحقیقاتی در علوم پزشکی، حسن خانی... و دیگران، برای شورای انتشارات مرکز تحقیقات کاربردی سلامت همگانی و توسعه پایدار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی، قائمشهر: نشر ونداد، 1391، 60ص.

83. اول بیاندیشیم، بعد بنویسیم، ملیحه دادگر مقدم، حسن جاهد طاهرانی، آرش علیپور تبریزی، گرگان: انتشارات نوروزی، 1395، 83 ص.

84. اولویت های پژوهشی وانتخاب موضوع در علم اطلاعات ودانش شناسی، فرزانه قنادی نژاد، غلامرضا حیدری، تهران: اساطیرپارسی: چاپار، 1396، 228 ص.

85. آسان پژوهشگر شوید، مهناز حدادی، تهران: فرهنگ و دانش، 1395، 240ص.

86. آشنایی با اصول روش تحقیق و ماخذشناسی، فرشاد نیکوبخت، با همکاری مهدی رضی، تهران: چشمه مهر، 1393، 240 ص.

ص: 92

87. آشنایی با اصول مطالعه و پژوهش، نصرالله کهزادی و حسین شاکری، قم: موعود اسلام، 1393، 80 ص.

88. آشنایی با اصول و شیوه های گزارش نویسی روش تحقیق مقاله نویسی، مرتضی پرویزی، رشت: رخسار صبح، 1391، 198ص.

89. آشنایی با اصول و فنون مقاله نویسی: درسنامه، علی نشاسته ریز، تهران: موسسه فرهنگی هنری انوار دانش، انوار دانش عصر، 1392، 110ص.

90. آشنایی با اصول و مراحل نگارش پیش طرح پایان نامه تحقیقاتی (پروپوزال) در حوزه علوم اجتماعی، پریا پورحسین هندآباد، با همکاری زهرا تقی نژاد؛ تحت نظارت مصطفی اقلیما، تهران : رسانه تخصصی، 1393، 72ص.

91. آشنایی با انجام پروژه های تحقیقاتی و ارائه سمینار خلاصه ای بر روش تحقیق..، حسین عباسی اسفنجانی، تبریز: فروزش، 1390، 176ص.

92. آشنایی با انواع مطالعات تحقیقاتی در علوم رفتاری سلامت، علی طالع ... و دیگران ؛ زیرنظر مریم رزاقی آذر، قایمشهر: نشر ونداد، 1395، 67 ص.

93. آشنایی با پژوهش از کجا شروع کنم ؟، مولفین مانی بیگی... و دیگران ؛ تصویرگر فریبا پیشگر؛ ویراستار کامیار ملازاده مقدم؛ زیر نظر پروین پاسالار، تهران: تیمورزاده، 1396، 51ص.

94. آشنایی با تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت شیرین حجازی، تهران: انتشارات حیدری، 1393، 159 ص.

95. آشنایی با روش تحقیق، مصطفی شاه محمدپور، تهران : موسسه فرهنگی پژوهشی مصابیح الهدی، 1391، 48 ص.

96. آشنایی با مقاله نویسی، شهناز ریماز، تهران: انوار دانش عصر، 1393، 105 ص.

97. آشنایی با منابع و روش های تحقیق در آموزش زبان و ادبیات فارسی( کارشناسی و کارشناسی ارشد)، رسول بهنام، تبریز: انتشارات پژوهش های دانشگاه، 1396، 240 ص.

ص: 93

98. آشنایی با نگارش مقالات علمی: درسنامه تحصیل و پژوهش مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران 1، کوشا پایداری... و دیگران؛ ویراستاران شاهین آخوندزاده، مانی بیگی، فرساد نوری زاده؛ زیر نظر پروین پاسالار، تهران: تیمورزاده: نشر طبیب، 1394، 75 ص.

99. آشنایی گام به گام با پژوهش، گروه علمی مطالعه و تدوین سیدمحسن موسوی... و دیگران، ؛ مدیر گروه علمی داود اسدی. ؛ ویراستار علمی سیاوش پوریوسف، محمدحسن توسلی، تهران : سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی، مرکز چاپ و نشر ایمان، 1392، 270 ص.

100. آشنائی با روش تحقیق علمی برای دانش آموزان، رقیه عیدی خطیبی، تبریز: نشر سلوی، 1393، 70 ص.

101. آفات پژوهش، محمدعلی نجفی(کرمانشاهی)، قم: دارالتفسیر، 1393، 276 ص.

102. آمادگی جلسه دفاع، محمد کریمی، محمد حاجی وند، مشکین شهر: محمد کریمی، 1396، 89 ص.

103. آموزش آسان اقدام پژوهی برای معلمین و کارکنان اداری و دانش آموزان، سیده محبوبه سدیدی، تهران: امید، 1390، 141 ص.

104. آموزش پروپوزال نویسی، سلیمان کابینی مقدم، رشت : نشر بلور، 1395، 112 ص.

105. آموزش پژوهش تمرینی ( ویژه طلاب)، محمدصادق فاضل، بابل: انتشارات مشق، 1396، 88 ص.

106. آموزش جامع فرآیند مقاله نویسی: از نگارش تا نشر مقاله، مهدی نادری بنی، تهران: آذرین مهر، 1394، 72 ص.

107. آموزش جامع مقاله نویسی با لاتک : مقالات خارجی ISI و ISC و مقالات داخلی خود را منطبق با استانداردهای جهانی منتشر کنید، علیرضا بالاوند، تهران: علیرضا بالاوند، 1393، 132 ص.

ص: 94

108. آموزش درس پژوهی به روش ساده (به همراه برنامه ریزی برای تدریس عملی)، محمدعلی نوزاد... و دیگران، اردبیل: نایاب، 1394، 77ص.

109. آموزش روش تحقیق و پروپوزال نویسی با رویکردی بر مقالا ISI، نرگس عليزاده، الهام مقدم نيا، تهران: تبارک، 1390، 144 ص.

110. آموزش روش تحقیق و مقاله نویسی برای دانش آموزان، سیدعلی موسوی راد، حوریه محمدی، تهران: انتشارات اراده، 1394، 103 ص.

111. آموزش عملی روش تحقیق: (چگونگی نوشتن طرح تحقیق و مقاله علمی به انضمام نمونه دو طرح تحقیق و یک مقاله)، لیلی فریدونی، پیمان حسن پورآزاد؛ ویراستار رضا عبادی جامخانه، تهران: لیلی فریدونی، 1393، 106 ص.

112. آموزش عملی مقاله نویسی به زبان انگلیسی ISC، ISI، سبزوار: خط سفید، 1393، 190ص.

113. آموزش عملی مقاله نویسی و روش تحقیق برای دانش آموزان، زینب حاجی زاده رستمی، خدیجه نوروزی، تهران: زینب حاجی زاده رستمی، 1393، 100 ص.

114. آموزش کاربردی – عملی مقاله نویسی، محمدعلی باقری ؛ ویراستار علمی احمد حیدری درویشانی؛ ویراستار ادبی مهدی نامی، تهران: محمدعلی باقری، 1393، 85 ص.

115. آموزش کاربردی نگارش پروپوزال، پایان نامه و سمینار، محمد کریمی، محمدحسین دیده بان، محمد حاجی وند؛ برای شرکت توزیع نیروی برق اردبیل، تهران: آتی نگر، 1393، 119ص.

116. آموزش کاربردی نگارش پروژه و پایان نامه، جمشید سروری، داریوش امینی، حمزه نظری، همدان: روزاندیش، 1395، 221 ص.

117. آموزش گام به گام روش تحقیق در علوم بهداشتی،محسن رضائیان، رفسنجان: دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 1395، 220 ص.

ص: 95

118. آموزش گام به گام مقاله نویسی از انتخاب موضوع تا چاپ مقاله، ایمان خاکی، تهران: گیوا، 1396، 189 ص.

119. آموزش مقاله نویسی به زبان ساده، اشرف السادات قاسمی، آتنا صیامی، ساری: انتشارات کار و دانشگاه، 1393، 110 ص.

120. آموزش مقاله نویسی در آزمون IELTS : تکنیک ها و راه حل های مورد نیاز محمدجواد ترکاشوند؛ نظارت و هماهنگی کیوان کمایی، فاطمه اسدی، تهران: پژوهندگان عصر حکمت، 1392، 55ص.

121. آموزش مقاله نویسی، محمد ولایت زاده، خوشناز پاینده، دزفول: سرو دانا، 1396، 49 ص.

122. آموزش نموداری تدوین تحقیق پایانی : راهنمای عملی پژوهش با تاکید بر درسنامه روش تحقیق مجید طرقی، فرزانه طالقانی ؛ برنامه ریزی و نظارت معاونت پژوهش مدرسه علمیه اسلام شناسی حضرت زهرا سلام الله علیها، مشهد: فرزانه طالقانی، 1393، 73 ص. این کتاب بر اساس کتاب '' درسنامه روش تحقیق" مجید طرقی از انتشارات حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، مرکز نشر هاجر در سال1388 منتشر شده است.

123. آموزش و اصول روش تحقیق (نگارش طرح تحقیق و مقاله ی علمی و گزارش نویسی )، معصومه دولو، فاطمه اسحقی آستانی ؛ ویراستاران رضا عبادی جامخانه، خدیجه نوروزی، مرضیه اسحقی آستانه، تهران: اراده، 1395، 166 ص.

124. آنچه برای نوشتن یک مقاله به انگلیسی باید دانست محمد گلشن؛ ویراستار مریم نیک فرد، یزد: نخبگان فردا، 1394، 125ص.

125. آنچه هر پژوهشگر در رشته های فنی و مهندسی باید بداند، امیرمسعود سوداگر، تهران: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 1393، 116 ص.

126. آنچه یک محقق باید بداند، ایوب موحدزاده، تهران: آبدین، 1396، 127ص.

ص: 96

127. آیین پژوهش در زبان و ادبیات با رویکرد به منظرهای شش ده گانه، مصطفی گرجی، تهران: کلک سیمین، 1390، 287 ص.

128. آیین پژوهش علمی و ادبی، محمود صادق زاده، یزد: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، 1395، ط، 182ص.

129. آیین پژوهش(با رویکرد تحقیقات دانش آموزی مقطع متوسطه)، محمدجواد شکوری، جعفر قلی زاده، مشهد : سخن گستر، 1392، 128 ص.

130. آیین تحقیق و مرجع شناسی «در حوزه علوم ادبی، تاریخی و دینی»..،فرهاد رجبی نوش آبادی، قم : ذوی القربی، 1394، 208 ص.

131. آیین نگارش مقالات علمی، علیرضا حسنی، رضا خالصی، تهران : فکر سازان، 1395، 320ص.

132. آیین نگارش مقاله پژوهشی، حسین بهاروند...و دیگران؛ زیر نظر حسین بهاروند؛ ویراستار ادبی علی شیخیان؛ با همکاری پژوهشکده رویان، تهران : خانه زیست شناسی، 1392، 375 ص.

133. آیین نگارش مقاله ی پژوهشی، محمود فتوحی، تهران: سخن، 1393، 331ص. این کتاب به چاپ دوازدهم رسیده است.

134. آیین نگارش و انشاء نویسی آداب نویسندگی، توحید طایفه آقایاری، ارومیه: مانا طایب، 1390، 284ص.

135. آیین نگارش و ویرایش: راهنمای کتاب نویسی، مقاله نویسی، گزارش نویسی، ... همراه کتابشناسی، قاسم صافی، تهران: ارسباران، 1392، 230ص.

136. آیین نگارش و ویرایش، فرزانه آباد، مسعود خردمندپور، دزفول: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول، 1396، 190 ص.

137. آیین نوشتار و آداب گفتار: همراه با مکاتبات اداری، گزارش نویسی و روش تحقیق، احمد فاضل. خوراسگان(اصفهان ): دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، 1390، 263 ص.

ص: 97

138. آیین نامه و ضوابط تدوین و نگارش تحقیقات پایانی، تحقیقات درسی و مقالات، به کوشش و تدوین معاونت پژوهش حوزه علمیه فاطمه الزهرا(سلام الله علیها) شیراز، مریم مشکواتی، شیراز: انتشارات شاه چراغ (ع)، 1396، 220 ص.

139. آيين نگارش و ويرايش: براي متون علمي، اداری، مطبوعاتی، امیر چناری، تهران: زوار، 1392، 242 ص.

140. بایسته های یک تحقیق در علم حقوق (پایان نامه، مقاله، کار تحقیقی)، نصراله حیدری نژاد، تهران: ندای کارآفرین، 1393، 96 ص.

141. بصری گری پژوهش : روش تحقیق در هنر و طراحی، کرول گری و جولی ين ملینز؛ مترجم طاهر رضازاده، تهران: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری '' متن ''، 1394، 280ص.

142. بگذار پژوهشگر شوم، آرمین محمودی، یاسوج: فاطمیه، 1393، 169 ص.

143. بنیان های پژوهش ترکیبی: یکپارچه سازی رویکردهای کمی و کیفی در علوم اجتماعی و رفتاری، تالیف چارلز تدلی، عباس تشکری؛ مترجمین اکبر زارع شاه آبادی، مهرنوش فخارزاده، رحمت اله ترکان، یزد: دانشگاه یزد، انتشارات، 1396، 710 ص.

144. بوستان نوشتن : نامه های اداری، صورت جلسه، مقاله نویسی، اسناد حقوقی، حبیب الله رحمانی، فریده ابراهیم زاده قوچان، تهران: ترجمان خرد، 1390، 256 ص.

145. بینش روش شناختی، غلام حسین حبیبی؛ ویراستار فائزه خواجه زاده، تهران: کتاب همه،1393، 432 ص.

146. پارادایم، هرمنوتیک و طراحی پروژه های پژوهشی در علوم سیاسی «مرجع دانشگاهی (دکتری)»، مولف دپارتمان علوم سیاسی مدرسان برتر، تهران: مدرسان برتر، 1392، 110 ص.

147. پایان نامه نویسی از انتخاب موضوع تا دفاع، رضا خادم آستانه، یزد: نخبگان فردا، 1395، 90 ص.

148. پایان نامه نویسی به زبان ساده، مهناز نادری منش، تهران: فرهوش، 1396، 72 ص.

ص: 98

149. پایه های پژوهش (مبانی روش پژوهش در علوم رفتاری)، محمود منظری، اهواز: خط تیره، 1395، 280 ص.

150. پرپوزال نویسی پایاننامه: طرح پیشنهادی تحقیق در علوم انسانی، مسعود ذوقی، مرضیه علیوندی وفا، تبریز: هادی، 1392، 1ج.

151. پرسش نامه در تحقیق پیرامون زبان دوم: طراحی، اجرا و پردازش، زولتان دورنیه؛ مترجمان سمیه دل زنده روی، وحید زارعی، رفسنجان : دانشگاه ولیعصر( عج) رفسنجان، 1392، 199 ص.

152. پرسشنامه های کاربردی در مامایی، شهرزاد سنجری...و دیگران، مشهد: ارسطو، 1396، 100ص.

153. پرسشنامه های کاربردی مدیریت راهبردی و منابع انسانی در ورزش همراه با تعریف مفاهیم..، تالیف مهدی طالب پور، سیدمحمدجواد رضوی، تبریز: طنین دانش، 1395، 168 ص.

154. پرسشنامه های مدیریت ورزشی، تدوین(به شیوه گردآوری) نوشین بنار، سجاد مومنی، محمود هاشمی؛ ویراستار علمی مهرعلی همتی نژاد، رشت: دانشگاه گیلان، انتشارات، 1394، 298ص.

155. پروژه: ( روش های تحقیق و مقاله نویسی) ویژه گرایشهای مختلف رشته حسابداری دانشگاه جامع علمی، کاربردی، فریدون یگانه، فرشید نجمی، تهران: شیوه، 1392، 86 ص.

156. پژوهش آسان بانضمام آموزش مصور SPSS و نرم افزار مرجع نویسی endnote، سیدمحمد الحسینی، بهروز قلائی، تهران: روش شناسان، 1396، 256 ص.

157. پژوهش بر مبنای مشکل محوری، احمد شیبانی نیا، ناصر ولایی، تهران : رویان پژوه، 1395، 169 ص.

158. پژوهش برای نوجوانان، گیتی عزیززاده، فریبا اقدامی، تهران: نشر علم، 1391، 80ص.

ص: 99

159. پژوهش پیاده سازی( اجرایی) در سلامت : یک راهنمای عملی، نویسندگان دیوید پترز، نهان ترن، تقرید آدام ؛ ترجمه و تدوین رضا مصلحی ؛ زیر نظر فرشید علاءالدینی ؛ برای اتحاد برای تحقیق سیاست ها و سیستم های سلامتی، سازمان بهداشت جهانی، تهران: فرشید علاءالدینی، 1395، 79ص.

160. پژوهش جرم شناسی، لین کرو، ناتاشا سمنز؛ برگردان آزاده واعظی، تهران: میزان، 1391، 432 ص. این کتاب کتاب با عنوان "روش های تحقیق در جرم شناسی" با ترجمه عیسی بختیار، مصطفی بختیار توسط دانشگاه علوم انتظامی ناجا در سال 1390 چاپ شده است.

161. پژوهش دانش آموزی : (راهنمای عملی با رویکرد جشنواره و خلاقیت دانش آموزی)، مولفان رضا اثرزاده، مسعود انصار ی جابری، تهران: سبز رایان گستر، 1396، 105 ص.

162. پژوهش در حقوق درس سمینار ، با دیباچه نجادعلی الماسی؛ سیدمحمدعلی پوربخش؛ برای بنیاد حقوقی میزان، تهران : میزان، 1395، 214 ص.

163. پژوهش در علوم تربیتی و روان شناسی( بررسی انواع پژوهش به همراه راهنمای نگارش پایان نامه، رساله و مقاله)، تالیف سیدرضا بلاغت، سیداحمد هاشمی، تهران : خسرو شیرین ، 1391، 110 ص.

164. پژوهش در علوم تربیتی و روانشناسی: بررسی انواع پژوهش به همراه راهنمای نگارش پایان نامه، رساله و مقاله، تدوین و گردآوری سیداحمد هاشمی، رضا بلاغت، شیراز: نوید شیراز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لامرد، 1393، 112 ص.

165. پژوهش در علوم سیاسی: رویکردهای اثبات گرا، تفسیری و انتقادی، کاووس سیدامامی، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، 1391، 548 ص.

166. پژوهش در مدرسه، حسین جمالی، کرج: گردوی دانش، 1393، 61 ص.

167. پژوهش دیداری: مقدمه ای بر روش های تحقیق در گرافیک بر مبنای تئوری، یان نوبل، راسل بستلی؛ دیباچه الن لوپتن؛ مترجمان فاطمه شایقی، محسن برآبادی؛ ویراستار سارا مطلوب، الهام شکوهی دانا، تهران : هنر نو: فرهنگسرای میردشتی، 1395، 208 ص.

ص: 100

168. پژوهش روایی: اصول و مراحل، محمد عطاران؛ به سفارش معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان، تهران: دانشگاه فرهنگیان، انتشارات، 1395، 156 ص.

169. پژوهش علمی با رویکرد کاربردی در علوم انسانی و اجتماعی، علي باجلان، معصومه شكيبافر، بروجرد: گنجینه مهر، 1395، 185 ص.

170. پژوهش کیفی از آغاز تا پایان، رابرت یین؛ ترجمه عباس زارعی، مجید صدوقی، کاشان: دانشگاه کاشان، 1392، 429 ص.

171. پژوهش کیفی از نظریه تا عمل، خدیجه ابوالمعالی، تهران: نشر علم، 1390، 636ص.

172. پژوهش کیفی: بررسی نحوه انجام کار پژوهش، رابرت استيک؛ ترجمه مجيد صدوقی و عباس زارعی ، کاشان: دانشگاه کاشان، 1392، 265 ص.

173. پژوهش مطالعه موردی: (راهنمای عملی برای پژوهشگران مبتدی)، داسن آر هنکاک، باب الگزین؛ ترجمه مجید صدوقی، کاشان: دانشگاه کاشان، 1390، 121ص.

174. پژوهش میدانی در جغرافیا (روش تحقیق عملی) (رشته جغرافیا)، بهلول علیجانی، تهران: دانشگاه پیام نور، 1391، 92 ص.

175. پژوهش و ارائه در مهندسی، رضا صفابخش، تهران : دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)، 1392،510ص.

176. پژوهش و نگارش علمی با رویکرد پایان نامه نویسی، هادی پورشافعی، تهران : آوای نور، 1392، 440 ص و بیرجند: نشر چهار درخت، 1395، 447 ص.

177. پژوهش، حقیقت دانش: آشنایی با مفهوم علم، تاریخ آموزش و مبانی پژوهش در هنر، مهران هوشیار، فاطمه افتخاری راد؛ برای، مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد 34 تهران با همکاری دانشگاه سوره، تهران: مشکوه دانش: دانشگاه سوره،1391، 198ص.

178. پژوهش روایی، محمدرضا طاهری، محمود منظری، اهواز:خط تیره،1395، 240ص.

179. پژوهش کاوی : کاوشی در شیوه دین پژوهان، سيدحميد حيدری ثانی، مشهد: آبان برتر، 1393، 176 ص.

ص: 101

180. پژوهش محوری در روش های تحقیق با نگرشی بر تجاری سازی ایده ها، امیر محمودزاده،محمدمهدی مظاهری، سمیه سادات شاهزیدی، ویرایش سیدمحمد نظام الدین؛ به سفارش، پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی و پدافند غیر عامل شاخص پژوه، اصفهان : پارس ضیاء، 1391، 100 ص.

181. پویایی دانشجویی: تحصیل، پژوهش، ارائه، پویا نظافتی؛ زیرنظر محمدحسن نظافتی، حمیدرضا رحیمی؛ تصویرگر مبینا حفیظی، مشهد: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد، 1393، 184ص.

182. پیشتاز مقالات تکنیک های طلایی و نوین نگارش و چاپ مقالات I.S.I ، محمدرضا قائمی، تهران: قائن، 1395، 122 ص.

183. پیش نگارش: گام نخست در فرآیند پژوهش، حمیدرضا رحمانی زاده دهکردی؛ زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی ؛ ویراستار لیدا کاووسی، تهران : دانشگاه علامه طباطبایی، 1395، 100 ص.

184. تجاری سازی پژوهش، حمید اسماعیل زاده، لیلا دشمنگیر و نازنین فخرفاطمی، تهران: آینده پژوه، 1393، 2ج.

185. تحقیق به زبان ساده، خدیجه کریمی، تهران: جنگل: جاودانه، 1396، 184 ص.

186. تحقیق تاریخی برای پژوهشگران کیفی، محمدرضا فیروزکوهی،علی ضرغام بروجنی، مرتضی نورائی؛ ویراستار محمد حسین زاده، تهران: جامعه نگر،1394، 54ص.

187. تحقیق در علوم رفتاری، علی کرمی، فارس: ایراهستان، 1394 ، 299ص.

188. تحقیق عملکردی در پرستاری، طاهره طولابی، زهره ونکی، ربابه معماریان، تهران: اندیشه رفیع،1396، 216ص.

189. تحقیق کیفی : راهنمایی برای طراحی و اجرا، شرون بی. مریام ؛ مترجم نورالله پاشا، تهران: جامعه معاصر، 1394، 334ص.

190. تحقیق کیفی در علوم اجتماعی، عادل ابراهیمی لویه، سلیمان میرزائی راجعونی، تهران: لویه، 1396، 600 ص.

ص: 102

191. تحقیق کیفی در علوم انسانی، علی اکبر فرهنگی، حسین صفرزاده، تهران : موسسه انتشارات برآیند پویش، 1394، 406 ص.

192. تحقیق کیفی، رضا مظلوم، مریم حسن زاده، مشهد: انتشارات پرستاران جوان، 1395، 98 ص.

193. تحقیق و پژوهش" از تئوری تا اجرا "، جمال فاضل کلخوران، یونس فروزان، حجت الله امينی؛ ویراستار علمی زهرا مبینی، تهران: نرسی، 1394، 399 ص.

194. تحقیق و پژوهش، خسرو جلالی، تهران: قلم یوسف، 1392، 100ص.

195. تحقیقات بازاریابی با رویکرد پژوهش ترکیبی(از نظریه تا عمل)، نویسنده شارلن نگی هسبایبر ؛ مترجمان کامبیز حیدرزاده، نیما شجاعی، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1393، 315 ص.

196. تحقیقات بازاریابی کاربردی: بر اساس رویکردهای کمی و کیفی پژوهش، علی اشرف احمدیان، تهران: ادیبان روز، 1396، 272 ص.

197. تحقیقات ترکیبی( در پرستاری و سایر علوم پزشکی)، مسعود بهرامی، ماهرخ کشوری، مرضیه عادل مهربان، اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان: مانی، 1392،111ص.

198. تحقیقات علوم اجتماعی (اصول ها، روش ها و شیوه ها)، بهاتاچرجی، انول صحیح: آنول بهاتاچرجی ؛ مترجمان سهراب زنگیشه یی، فاطمه بوالحسنی، تهران: بوستان حمید، 1393، 256 ص.

199. تحقیقات کیفی در پرستاری : پیشرفت در زمینه ویژگی های انسانی، مولفین هلن جی استرابرت اسپیژیاله، دونالدرینالدی کارپنتر؛ مترجمین آلیس خاچیان، مصطفی شوکتی احمدآباد؛ با مقدمه ی عیسی محمدی، تهران: جامعه نگر ، 1394، 429 ص.

200. تحلیلی بر روش تحقیق در علوم رفتاری (رشته های علوم تربيتی گرايش مديريت در برنامه ريزی آموزشی) بر اساس کتاب زهره سرمد، عباس بازرگان و الهه حجازی، تالیف علی ولی زاده، تبریز : فروزش، 1392، 96ص.

ص: 103

201. تدوین پایان نامه و مقاله با فناوریهای نوین کامپیوتر - اینترنت، ویژه دانشجویان از مقطع کارشناسی تا دکترا، یحیی معروف، تهران: یار دانش، 1391، 212 ص.

202. تدوین پایان نامه، رساله، طرح پژوهشی و مقاله علمی، سیدجما ل الدین طبیبی، محمدرضا ملکی، بهرام دلگشایی؛ برای مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی ، تهران : فردوس، 1395، 680 ص.

203. تز دانشگاهی به زبان آدمیزاد،کری وینستنلی؛ ترجمه الناز والایی بخشایش، تهران : نشر هیرمند، 1393، 360 ص.

204. تفکر مهندسی، ریچارد پاول، رابرت نایوهنر، لیندا الدر؛ ترجمه مجتبی فرقانی، اصفهان: بهتا پژوهش، 1393،106 ص.

205. تکنیکهای آماری در مقالات ISI، سعید جوی زاده... و دیگران؛ برای دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشگاه گنبد کاووس، تهران: انتشارات آکادمیک، 1396، 190 ص.

206. تکنیکهای خاص تحقیق: انتخاب موضوع، علی جان حسنی؛ ترجمه و تالیف نفیسه خلیلی، بهشهر: اسلوب علمی، 1391، 183ص.

207. تکنیک های طلایی پایان نامه نویسی: راهنمای کاربردی نگارش پایان نامه، محمد کریمی، علی شامل، محمد حاجی وند، تهران: کتاب کسرا، 1394، 169ص.

208. تکنیک های طلایی جستجوی علمی در اینترنت : راهنمای کاربردی استفاده از اینترنت برای نگارش تحقیقات دانشگاهی، محمدرضا رضایی، تهران: کتاب کسرا، 1396، 136 ص.

209. تکنیک های طلایی در پروپوزال نویسی (راهنمای کاربردی نگارش پروپوزال دانشگاهی)، سیدمهدی پاک نهاد، تهران: کتاب کسرا، 1394، 129ص.

210. تکنیک های طلایی مقاله نویسی : راهنمای کاربردی نگارش مقالات علمی پژوهشی ISI، ابراهیم زارع پور، تهران: کتاب کسرا، 1394، 146ص.

211. تکوین حرفه ای هنر گفتارهایی در باب نگارش آکادمیک، علیرضا عامری، سلیم یاسمی، تهران : آیندگان، 1396، 83 ص.

ص: 104

212. تلاقی روش و هنر : شیوه پژوهش هنر - محور، پاتریشیا لیوی ؛ مترجمان مینا طلایی، ماه منیر شیرازی، تهران: نشر علم، 1391، 260 ص.

213. توصیف انواع روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، پرویز عسگری... و دیگران، اهواز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، 1391، 387ص.

214. جراحی پژوهش: تحقیق، پایان نامه و مقاله نویسی، یاسین سلیمی، محمدرضا نظارتی زاده، یاسر شیخویسی؛ با مقدمه علیرضا خوشدل، تهران: زعیم، 1394، 120 ص.

جستحوی پیشرفته، نحوه نگارش و تدوین مقاله علمی، محمدهمت اسفه، موسی رجوانی، فرشته طحان، اصفهان : پویش اندیشه: نگین ایران، 1395، ص، 225 ص.

215. جناب مستطاب پروپوزال: نامه ای به آدرس آنان که می خواهند پژوهش علمی انجام دهند یا پایان نامه بنویسند، اسماعیل شفیعی، تهران: گلستان هنر، 1394، 60 ص.

216. چکیده ای بر روشهای تحقیق درعلوم انسانی و رفتاری، به اهتمام پیمان غیرتمند، بهاره عزیزی نژاد، دنیز ارومچی، ارومیه: زرین حکمت، 1395، 102ص.

217. چگونگی اجرای پژوهش های اجتماعی( برای دانشجویان علوم اجتماعی، مددکاری و خدمات اجتماعی)، لوئیس هاردویک، آیدن ورسلی؛ ترجمه مهرداد نوابخش، سروش فتحی، مهدی مختارپور؛ ویراستار علمی گودرز سلمانی نساز، تهران : انتشارات بهمن برنا، 1391، 232ص.

218. چگونگی انجام تحقیق (کار تحقیق- پایان نامه) در علم حقوق، نادر پورارشد، گرگان: انتشارات نوروزی، 1395، 118 ص.

219. چگونگی تدوین پایان نامه پروژه و تحقیق، تهیه کننده جمیله هادیزاده؛ زیرنظر جواد وحیدی، رشت : دریای دانش، 1390، 216ص.

220. چگونه اقدام پژوهی گروهی انجام دهیم؟، ریچارد ساگور؛ ترجمه احمدضا اقتصادی، هنگامه آصفی؛ برای، پژوهشکده تعلیم و تربیت عباس زادگان، مشهد: ضریح آفتاب، 1394، 112 ص.

ص: 105

221. چگونه باید یک مقاله پزشکی نوشت؟، حسن پیوندی، محبوبه اروئی، شاهرخ خوش سیرت؛ ویراستار امید شفق سرخ، تهران: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1396، 81 ص.

222. چگونه بنویسیم و پژوهش کنیم؟ (ویژه طلاب و دانشجویان)، علی قنبریان، تهران: درخت زندگی، 1394، 126 ص.

223. چگونه بنویسیم و پژوهش کنیم؟، علی قنبریان(فیاض)؛ مقدمه سید مجتبی میردامادی، تهران: درخت زندگی،1395، 112ص.

224. چگونه بنویسیم؟ : آشنایی با روشهای علمی نگارش عربی و فارسی، سیدعبدالرضا دحاسی، کرج: سیادت، 1393، 92 ص.

225. چگونه پایان نامه بنویسیم(در علوم انسانی)، تورج عقدايی، تهران : زوار، 1393، 256ص. چگونه پایان نامه بنویسیم؟ برای دانشجویان رشته های مهندسی، آرش بحرالعلومی، شیراز: مرجع علم، 1396، 104 ص.

226. چگونه پایان نامه بنویسیم؟ همراه با آئین نامه های پایان نامه نویسی حوزه و نمونه آزمایشی طرح نامه، محمود مقدمی، قم: جامعةالقرآن الکریم، 1390، 136 ص.

227. چگونه پایان نامه بنویسیم؟، شبنم دادبین، بهروز بختیاری؛ برای وزارت علوم - تحقیقات و فناوری، موسسه آموزش عالی غیر دولتی، غیر انتفاعی علوم و فناوری سپاهان، اصفهان: انتشارات نگارخانه، 1392، 88ص.

228. چگونه پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترای خود را به رشته تحریر درآوریم؟، محمد فروزانی، تهران : جنگل: جاودانه، 1393، 115 ص.

229. چگونه پروژه پژوهشی خود را انجام دهیم؟ راهنمای دانشجویان تازه کار، کالین رابسن؛ ترجمه و افزوده ها از مهسا شکور، الهه شیران، اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان، معاونت پژوهش و فناوری، 1394، 175ص.

230. چگونه پژوهش کنیم، لورین بلکستر، کریستینا هیوز، مالکوم تایت؛ مترجمان شهلا نیرومند، حمید حاتمی، تهران : ناقوس، 1393، 264 ص. این کتاب قبلا با عنوان "چگونه

ص: 106

تحقیق کنیم؟ (رشته های کارشناسی ارشد علوم انسانی) " توسط انتشارات پیام نور در سال 1385 چاپ شده است.

231. چگونه تحقیق علمی انجام دهیم (روش تحقیق)، علیرضا صالحی، تهران: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، انتشارات، 1393، 162ص.

232. چگونه تحقیق کنیم؟ (رشته های کارشناسی ارشد علوم انسانی)، لورین بلکستر، کریستینا هیوز، ملکم تایت؛ ترجمه عیسی ابراهیم زاده، ابوالفضل فراهانی، محمدرضا سرمدی؛ تهیه و تولید دفتر تدوین و تولید کتب و محتوای آموزشی، تهران: دانشگاه پیام نور، 1394، 365 ص.

233. چگونه تحقیق کنیم؟، نگارش مریم سادات اخباری، اصفهان: موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان، 1394، 127 ص.

234. چگونه تحقیقی اثر بخش را ساده انجام دهیم؟: راهنمایی کاربردی در روشهای تحقیق علوم و مهندسی، تالیف عباس سقایی، فاطمه پایدار، سپیده صاحبی، تهران: عباس سقایی، 1394، 322 ص.

235. چگونه شانس پذیرش مقالاتمان را در مجلات معتبر افزایش دهیم؟، اصغر محمدپوراصل، تهران : مهر میترا، 1393، 62ص.

236. چگونه مقالات ISI و مقالات علمی- پژوهشی بنویسیم؟، محمدرضا میرانصاری مهابادی، اصفهان: شرکت علمی آبتین برکه، 1395، 82 ص.

237. چگونه مقاله ISI بنویسیم؟، ابوالفضل دهقان منگابادی، راضیه رضوانی چمگردانی، تهران: مهرجرد، مدیر فردا، 1392، 108 ص.

238. چگونه مقاله بنویسیم؟، حسن سماورچی، ابوالفضل دهقان، تهران: مهرجرد، مدیر فردا، 1392، 219ص.

239. چگونه مقاله علمی بنویسیم، شیرین حجازی، تهران : انتشارات حیدری،1395، 83 ص.

ص: 107

240. چگونه مقاله ی علمی بنویسیم؟، تالیف سلطان علی قادری؛ به سفارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دبیرخانه هیات هماهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان لرستان کانون تخصصی پژوهش حکمت، خرم آباد: انتشارات شاپورخواست، 1391، 110 ص.

241. چگونه یک پایان نامه بهتر بنویسیم، دیویدجی اونز، پل گرویا ؛ ترجمه و تدوین امیر سعدالدین، اکبر بابائی، گرگان: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 1396، 186 ص.

242. چگونه یک ژورنال کلاب موثر ارایه دهیم؟، الهه مهدی پور، فهیمه افضل جوان، سارا صفارسفلایی؛ به سفارش مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مشهد، مشهد: شریعه توس، 1393، 68 ص.

243. چگونه یک طرح یا پروپوزال تحقیق بنویسیم؟ (با ارائه ی دو الگوی طرح تحقیق)، رضا عبادی جامخانه، خدیجه نوروزی، تهران : نشر شیداسب، 1391، 50 ص.

244. چگونه یک مقاله علمی بخوانیم و بنویسیم، مصطفی حاجبی، زهرا حاجبی، بندر بندرعباس: نشر رسول، 1395، 88ص.

245. چگونه یک مقاله علمی بخوانیم، حمید علامی، اصفهان: پیام علوی، 1391، 114ص.

246. چگونه یک مقاله علمی بنویسم: مقاله نویسی به زبان ساده، ملیکا جعفری، قم: سفیرسلامت، 1394، 120 ص.

247. چگونه یک مقاله علمی بنویسیم، جورج ام هال؛ ترجمه امیرحسین لباسچی؛ زیرنظر محمدجواد فاطمی، تهران : کویر ، 1393، 232 ص.

248. چگونه یک مقاله علمی بنویسیم، علیرضا صالحی، تهران: دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، انتشارات، 1392، 80 ص.

249. خلاصه روش شناسی پژوهش در بهداشت، ترجمه و تدوین کورش هلاکویی نائینی،جلال کریمی، اصفهان: حروفچین، 1396، 174 ص.

ص: 108

250. خودآموز کاربردی مراحل کلیدی تحقیق ویژه رشته های علوم انسانی و سلامت، اسدالله شمس فلاورجانی؛ ویراستار حسن اشرفی ریزی؛ برای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان، معاونت تحقیقات و فناوری، اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان، 1390، 136 ص.

251. خودآموز مقدمات پژوهش، حسن اسلام پور کریمی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1392، 487 ص.

252. در جستجوی روش : سردرگمی در پژوهش علوم اجتماعی، جان لو؛ مترجم، سیدمجتبی عزیزی، تهران: ترجمان علوم انسانی، 1394، 288 ص.

253. در مورد تحقیق، محسن صدیقی مشکنانی، تهران: نشر ممد، 1394،100ص.

254. درآمدی بر پژوهش در علوم اسلامی،مریم کریمی تبار، مریم اسماعیلی، قم: شهاب الدین، 1386، 130 ص.

255. درآمدی بر پژوهش روش های آمیخته، جان كرسول؛ ترجمه مرتضی اكبری، راضيه اكبری، تهران: روش شناسان: انتشارات جامعه شناسان، 1395، 156 ص.

256. درآمدی بر پژوهش معماری، شاهین حیدری، تهران : کتاب فکر نو، 1393، 367 ص.

257. درآمدی بر پژوهش های دانشجویی (روانشناسی و علوم تربیتی)، فریدون رمضانی، تهران: فکر بکر، 1394

258. درآمدی بر روش پژوهش، مرتضی مومن زاده، تهران: پیام روز، 1391، 300ص.

259. درآمدی بر روش پژوهش علمی : (فراگرد تدوین رساله پژوهشی و دفاع از آن)، علی اصغر پورعزت، تهران : انتشارات میدانچی، 1393، 70 ص.

260. درآمدی بر روش تحقیق اجتهادی، رضا حبیبی، قم: رضا حبیبی، 1395، 100 ص.

ص: 109

261. درآمدی بر روش تحقیق در معماری، تالیف شاهین حیدری، تهران : کتاب فکر نو، 1395، 314 ص.

262. درآمدی بر روش تحقیق کیفی در ورزش، مجتبی امیری... و دیگران، تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، 1393، 345ص.

263. درآمدی بر روش نگارش پژوهش ها مقالات علمی، حبيب اله عباس تبارفيروزجاه، ساری : مرکز انتشارات توسعه علوم، 1392، 47 ص.

264. درآمدی بر روش شناسی هنر اسلامی، سیدرضی موسوی گیلانی، قم: نشر ادیان: مدرسه اسلامی هنر، 1390، 327 ص.

265. درآمدی بر روش های تحقیق تجربی در ارتباطات: درس نامه های رسانه و علوم ارتباطات، هانس- برند بروزیوس، فریدریکه کوشل، الکساندر هاس؛ ترجمه ی پیمان کی فرخی، تهران : نشر نی، 1394، 391 ص.

266. درس نامه آموزشی نظریه شبکه مسائل با تاکید بر مسائل علوم انسانی و زمینه سازی برای تولید علم دینی در موضوعات علوم انسانی، ایمان کاظمی مقدم، مشهد : موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام، 1395، 192 ص.

267. درسنامه پژوهش: سیری در دانش های فکری و توانش های عملی پژوهندگی و نویسندگی، مجید حیدری فر؛ تهیه و تنظیم معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، قم: حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، مرکز نشر هاجر، 1393، 219 ص.

268. درسنامه پژوهش: سیری در دانش های فکری و توانش های عملی پژوهندگی و نویسندگی تدریس آزمایشی، مجید حیدری فر؛ تهیه و تنظیم معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران؛ برای مرکز مدیری حوزه های علمیه خواهران، دفتر تهیه و تدوین متون و منابع آموزشی، قم: حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، مرکز نشر هاجر، 1392، 288ص.

269. درسنامه روش تحقیق در علوم نقلی، سیدحمید حسینی، تهران: شمیم یاس ولایت، 1393 ، 285 ص.

ص: 110

270. درس نامه روش تحقیق معطوف به رشته تفسیر و علوم قرآنی، عبدالله اصفهانی، محمود ابوترابی، تهران: مارینا، 1392، 196 ص.

271. درسنامه ی روش تحقیق (با رویکرد علوم انسانی)، شمسی واقف زاده، تهران : انتشارات بهمن برنا، 1391، 96ص.

272. دستنامه روش تحقیق، نویسندگان استوارت مکدونالد، نیکولا هیدلام ؛ مترجمان حامد کیومرثی ... و دیگران ؛ برای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، تهران: الوند پویان، 1395، 99ص.

273. دستورالعمل جامع نگارش مقاله به زبان انگلیسی: مبانی نگارش مقاله، ترجمه تالیف سلمان عباسیان، مرضیه رفیعی، اصفهان: شکیب گستر، 1394، 174 ص.

274. دلیل الباحث، عمادةالشوون التعلیمیه، قم: موسسه الکوثر للمعارف الاسلامیه، 1435 ق.= 1393، 150 ص.

275. رازهای موفقیت مقاله نویسی آکادمیک، همدان: روز اندیش، 1393، 101 ص.

276. راهبردهای پژوهش از منظر سازه انگاری در علوم سیاسی و روابط بین الملل، اودی کلوتز، سیسلیا لینچ ؛ ترچمه حسین سلیمی با همکاری بهادر صادقی، تهران : نشر نی ، 1396، 196ص.

277. راهبردهای پژوهش در مدارس تیزهوشان، آذر فیروزی راد، تهران : سخنوران، 1395 ، 93 ص.

278. راهکارهای توسعه ی پژوهش دانش آموزی در مدارس، اکرم عموئی، تهران: شبهای سپید، 1394، 120 ص.

279. راهکارهای عبور موفق از داوری در مجلات علمی، رحیم علیجانی، تهران: چاپار، 1390، 148 ص.

280. راهنمای انتشار مقالات کارآزمایی، حمید صالحی نیا،مریم یعقوبی،طوبی کاظمی؛ برای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند، مرکز تحقیقات آترواسکلروز و عروق کرونر، مشهد: سیمرغ خراسان، 1392، 129ص.

ص: 111

281. راهنمای انجام تحقیقات کمی و کیفی برای محققان رشته های مهندسی با رویکردی بر گردآوری داده ها، تحلیل و نشر نتایج حاصله، مولف فاخته سلطانی تفرشی، اراک: دانش کیان، 1395، 198 ص.

282. راهنمای انجام و انتشار پژوهش های داروشناسی بومی= Guide to research and publication in ethnopharmacology ، نویسندگان آرمان زرگران، آزاده رئیس دانا، غلامرضا امین؛ با مقدمه محمود خدادوست، تهران: ایرانیان طب، 1396، 100ص.

283. راهنمای آماده سازی و تنظیم نوشته های علمی - تحقیقی، ابراهیم زال زاده، یزد: نیکوروش، 1393، 56 ص.

284. راهنمای برگه نویسی پژوهشی : فیش تحقیق، سیدجواد رسول، مشهد: آهنگ قلم، 1392، 24 ص.

285. راهنمای پروژه ی پایانی، محسن صدیقی مشکنانی، تهران: نشر ممد، 1393، 170 ص.

286. راهنمای پژوهش حسین علی رمضانی، غلامرضا گودرزی، تهران : دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، 1391، 392 ص.

287. راهنمای پژوهش دانش آموزی،ابوالفضل بختیاری، کبری مصدقی نیک، تهران: لوح زرین، 1391، 257 ص.

288. راهنمای پژوهش در علوم زیستی،علیرضا نبی پور، علی اصغر نصرالله نژاد قمی، گلستان: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 1393، 180 ص.

289. راهنمای پژوهشگر نوجوان، محمد صلواتی، تهران: مرجع نوجوان، 1390، 32 ص.

290. راهنمای پژوهش گران (ارشاد الباحثین)، خدیجه جلالی دیباجی، تهران: اسرار علم، 1395، 161ص.

291. راهنمای پژوهش های آزمایشی ( تهیه پروپوزال، پایان نامه، مقاله و پاورپوینت)، کاترین فکری، مشهد: رسانه شرق، 1395، 66 ص.

ص: 112

292. راهنمای پژوهش های نظری، نیک بخش حبیبی و سجاد مرادی، تهران : ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی هوایی، مرکز انتشارات راهبردی نهاجا، 1391، 150ص.

293. راهنمای تحقیق با اقتباس از نگرش اسلام به علم و هستی( سطح مقدماتی)، عبدالحمید واسطی، مشهد: موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلامی، 1392، 218ص.

294. راهنمای تحقیق به زبان ساده، مسعود حاجی ابراهیمی، مشهد : موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام، 1391، 128 ص.

295. راهنمای تحقیق و تدوین گزارش، حجت الله مرادی پردنجانی، شهرکرد: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، 1393، 153 ص.

296. راهنمای تدوین پایان نامه برای دانشجویان معماری، رضا سامه، قزوین: جهاد دانشگاهی، سازمان انتشارات، واحد قزوین، 1396، 110 ص.

297. راهنمای تدوین رساله و پایان نامه تحصیلی( از نظریه تا عمل)، نگارش عباس خورشیدی، سیدحمیدرضا قریشی؛ ویراستار علمی محمود اکرامی، تهران : یسطرون، 1393، 385 ص

298. راهنمای تدوین طرح تحقیق (پروپوزال نویسی)، رضا صفری شالی، تهران: انتشارات جامعه و فرهنگ، 1390، 154 ص.

299. راهنمای تدوین مقالات علمی ترویجی، پژوهشی و ISI به همراه نمونه مقالات، سید حسین رجاء، تهران: کانون نشر علوم، 1395، 224 ص.

300. راهنمای تدوین مقاله علمی- پژوهشی، رضاعلی کرمی، قم: قلمگاه، 1395، 63 ص.

301. راهنمای تهیه مقاله ها و سخنرانی های علمی، مهناز اقدسی؛ ویراستاران علمی احمد عبدل زاده، حمیدرضا صادقی پور، گرگان : دانشگاه گلستان ، 1393، 115 ص.

302. راهنمای تهیه و تدوین طرح پیشنهادی تحقیق (پروپوزال)، تهیه و تدوین داود صادقی، سیاوش پوریوسف، تهران : سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی، انتشارات، 1390،92 ص.

ص: 113

303. راهنمای جامع اقدام پژوهی و نظرسنجی= Comprehensive Guide in action research and poll، تألیف فریبا نوروزی، تهران: فارسیران، 1395، 251 ص.

304. راهنمای جامع انتشار مجلات علمی ویژه نشریات حوزه علمیه استان تهران، سيدعلی شمسی ؛ زير نظر معاونت پژوهش حوزه علميه استان تهران، تهرن: سیدعلی شمسی، 1393، 83 ص.

305. راهنمای جامع پروژه های روان شناسی، جنیفر ایوانز؛ مترجمین کیوان کاکابرایی... و دیگران، تهران: قلم همت، 1396، 343ص.

306. راهنمای جامع مقاله نویسی ISI، اسماعیل عبداله زاده، تهران : راشدین، 1392، 199 ص.

307. راهنمای جامع مقاله نویسی، عمار فیضی، مریم فیروزی، طاهره هاشمی، تهران : حریم دانش، 1395، 200 ص.

308. راهنمای جامع نحوه پژوهش و تهیه و ارائه نتایج پژوهش های علمی، محمدصادق طالبی، اصفهان: بهتا پژوهش، 1391، 115 ص.

309. راهنمای جامع نگارش پایان نامه و مقاله، احسان افسری، سیدامیر صفوی، تهران: موسسه انتشاراتی دانش ماندگار عصر، 1396، 224 ص.

310. راهنمای جامع نگارش و چاپ مقاله های علمی ISI، محمود امیری، تهران:جهاددانشگاهی، سازمان انتشارات، 1392، 85 ص.

311. راهنمای روش تحقیق : برای محققین عرصه ی سلامت، ترجمه و تالیف فرشته باقری... ودیگران؛ تحت نظر و حمایت کامران باقری لنکرانی،نیما ضمیری، شیراز: نوید شیراز، 1390، 248 ص.

312. راه نمای روش تحقیق در علوم اجتماعی (با رویکرد کاربردی و پایان نامه نویسی)، علاءالدین رفیع زاده، مالک دلیر، تهران : فرمنش، 1393، 129 ص.

313. راهنمای روش تحقیق علمی برای دانش آموزان، حسین آموزگار، نرگس محمودی، تهران: مهر آموز، 1393، 112 ص.

ص: 114

314. راهنمای روش تحقیق و نگارش پایان نامه و مقاله، نویسنده نگین هادی، شیراز: نوید شیراز، 1391، 144 ص.

315. راهنمای روشهای آمیخته در پژوهش های علوم رفتاری و اجتماعی، ویراستاران عباس تشکری،چارلز تدلی؛ ترجمه مرتضی اکبری... و دیگران؛ با مقدمه عباس تشکری، تهران: دانشگاه تهران،موسسه انتشارات،1394، 902ص.

316. راهنمای ساده و کاربردی نوشتن طرح پژوهشی از عنوان تا اجرا، شهناز شاهرخی... و دیگران؛: با پیشگفتاری از محمدجواد کیان؛ به سفارش مرکز تحقیقات فناوری ارتباطات و اقتصاد سلامت پژوهشکده سلامت صنعت نفت، تهران : میرماه، 1391، 100ص.

317. راهنمای طرح پژوهش و پایان نامه نویسی، مصطفی جنت فریدونی، تهران: تیرگان، 1393، 180ص و شبهای سپید ، 1394، 75 ص.

318. راهنمای طرح تحقیق (پروپوزال) و پایان نامه نویسی، مریم آقازاده، تهران: اندیشه فاضل، 1395، 42 ص.

319. راهنمای علمی پژوهش، محمود فلاح، یزد: وصال، 1390، 108ص.

320. راهنمای عملی انجام پروژه های علمی جشنواره جابربن حیان، مولف محمد نوری زاده؛ به سفارش معاونت آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، مشهد: ضریح آفتاب، 1395، 100ص.

321. راهنمای عملی انجام تحقیقات برای پژوهشگران علوم پزشکی، بهداشت و سلامت، محمود ف. فتح الله و محمدم.ف فتح الله ؛ ترجمه محمدجواد علوی، شیراز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز: کوشا مهر، 1393، 429ص.

322. راهنمای عملی آثار پژوهشی مقاله، پروپزال نويسی و پایان نامه و طرح پژوهشی، علیرضا فرخنده زاده، مریم جاوید، سی سخت: فرهنگ مانا، 1395، 96 ص.

323. راهنمای عملی آماده سازی طرح تحقیق در روش پیمایشی، سيدرضا نقيب السادات، تهران: نشر علم، 1391، 104 ص.

ص: 115

324. راهنمای عملی برای پژوهشگران سلامت، محمود فضل الله ؛ مترجمان عبدالرحیم افخم زاده، حسین محمدزاده، تهران : جهاد دانشگاهی، سازمان انتشارات، 1392، 240ص.

325. راهنمای عملی پژوهش در علوم انسانی، علی نوری، یونس محمدی، تهران : ویرایش، 1395، 248ص.

326. راهنمای عملی پژوهش کیفی، حیدرعلی هومن، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، 1391، 181 ص.

327. راهنمای عملی پیشنهادنامه پژوهش، تدوین پایان نامه و مقاله، مهدی لسانی، تهران: آذرین مهر، 1391، 74 ص.

328. راهنمای عملی تدوین طرح پژوهشی، فرخ قربانی نامور، حسین هنرور، تبریز: انتشارات پژوهش های دانشگاه، 1394، 105 ص.

329. راهنمای عملی تدوین طرح تحقیق، اله نظر محمدی نیک، عصمت محمدی نیک، شیراز: ادیب مصطفوی، 1392، 52 ص.

330. راهنمای عملی طرح نامه نویسی در روش تحلیل محتوی، سيدرضا نقيب السادات، تهران: نشر علم، 1391، 100ص.

331. راهنمای عملی کاربرد آمار در روش علمی، احسان محب، پرویز عسگری، اهواز: دانشگاه آزاد اسلامی (اهواز)، 1390، 207 ص.

332. راهنمای عملی مقاله نویسی، محمد احمدی، علی اکبر کمالی نهاد؛ ویراستار مهدی دهرامی، تهران: زوار، 1390، 198ص.

333. راهنمای عملی مهارت های مطالعه و پژوهش، عادل ظفری نژاد، تهران: کورش چاپ، 1390،229 ص.

334. راهنمای عملی نگارش آثار علمی – پژوهشی( مقاله، تحقیق، پروپوزال، پایان نامه)، علیرضا فرخنده زاده، تهران : راشدین، 1393، 88ص.

ص: 116

335. راهنمای عملی نگارش طرح های تحقیقاتی و مقالات علمی برای دانشجویان کارشناسی ارشد، دکترا و محققین، حسنعلی آقاجانی، داود کیا کجوری، تهران: کیاپاشا، 1390، 140 ص.

336. راهنمای کاربردی پژوهش در حسابداری: (با تاکید بر پروپوزال نویسی)، محسن دستگیر، امید اسلام زاده، تهران : ترمه، 1396.

337. راهنمای کاربردی روش تحقیق «مدیریت تعاملی» (IM) و نرم افزار «الگوسازی ساختار تفسیری (ISM) ( همراه با لوح فشرده نرم افزار)، تالیف و ترجمه مرتضی رضايی زاده، محسن انصاری، ايمون مورفی، تهران : جهاد دانشگاهی، سازمان انتشارات، 1392، 204 ص.

338. راهنمای کاربردی روش تحقیق و تحلیل داده ها SPSS ، رضا احمدی كهنعلی، فریبا چمنی ، بندرعباس: دانشگاه هرمزگان، 1392، 112 ص.

339. راهنمای کاربردی نگارش مقاله و پایان نامه در روان شناسی و علوم تربیتی، رزیتا امانی، خدامراد مومنی، محمدرضا مجذوبی؛ ویراستار علمی مجید یوسفی افراشته، تهران: کتاب ارجمند: ارجمند، 1395، 259 ص.

340. راهنمای کامل روش تحقیق در مدیریت، علی صالحی، تهران : صفا ر، 1394، 299ص.

341. راهنمای کامل روش تحقیق، جیمز لستر؛ مترجمان اسماعیل زهدی، سهیلا فغفوری، رفسنجان: دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان، 1392، 377ص.

342. راهنمای کامل مقاله نویسی، آر. آر. جردن؛ مترجم حسن جهانبان اسفهلان، قم: پیام نوآور حقوق اسلامی، 1391، 288 ص.

343. راهنمای کامل نگارش پایان نامه و رساله،جان کن، شارون فاستر؛ ترجمه ی مجتبی امیری مجد، حسن رنگریز، زهرا امیری مجد، تهران: شهرآشوب، 1392، 240 ص.

344. راهنمای گام به گام تدوین پروپوزال و نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکترا (مدیریت و رشته های مرتبط)، مولفین امیرحسین محمدداوودی، عزت اشتری، تهران: انتشارات روانشناسی و هنر، 1394، 426ص.

ص: 117

345. راهنمای گام به گام و عملی پژوهش دانشجویی، بیژن بابایی، حسین عابدی، جواد محسن نیا، تربت حیدریه: چشم انداز قطب، 1392، 100 ص.

346. راهنمای مرجع پژوهش: روش شناسی و نگارش پروپوزال و رساله، سیامک نیری فلاح، اکرم خلیلی، تهران: مهرازان، 1396، 174 ص.

347. راهنمای مقاله نویسی در علوم پزشکی، اعظم شریفی ... ودیگران؛ برای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه، تهران: جامعه نگر، 1393، 64ص.

348. راهنمای مقاله نویسی : اصولی که باید در نگارش و پذیرش یک مقاله بدانیم، مریم طاهریان، علیرضا پیرچراغعلی، تهران: سایه نیما، 1395، 118 ص.

349. راهنمای مقاله نویسی در علوم پزشکی، ویراستار جورج هال ؛ ترجمه حسين كرمی، محمد يعقوبی، تهران: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، 1393، 179ص. اولین ویراست این کتاب با عنوان" چگونه مقاله بنویسیم" در سال 1377 توسط نشر رایزن منتشر شده است.

350. راهنمای نرم افزار روش تحقیق کیفی Atlas.ti5.0، مور توماس؛ ترجمه رسول جعفری نژاد، محمد مهدی علی اکبری، جواد نظری، تهران : انتشارات جامعه شناسان، 1395، 488ص.

351. راهنمای نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد، تهیه و تنظیم واحد تحصیلات تکمیلی دانشکده مامایی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد : انتشارات پرستاران جوان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد، دانشکده پرستاری و مامایی، معاونت آموزشی، 1390، 38 ص.

352. راهنمای نگارش پایان نامه و پروپوزال با رویکرد روش پژوهش در علوم انسانی همراه با مثال به انضمام ..، نویسندگان مرضیه محمدی، آزاده چنگیزی محمدی، تهران : کتاب میر، 1396، 200 ص.

ص: 118

353. راهنمای نگارش پایان نامه: ساختار، آیین نگارش، شیوه های استناد، صفحه آرایی درWord، زهرا تهوری، تهران: کتابدار: انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، 1391، 140 ص.

354. راهنمای نگارش پروپوزال: برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، نازنین فرقانی، عبدالله پرنور، گرگان: انتشارات نوروزی، 1395، 121 ص.

355. راهنمای نگارش پژوهش دانشگاهی (مقاله، رساله و کتاب)،سعید عدالت نژاد، تهران : نشر نی، 1396، 134 ص و نیلوفر، 1393، 152 ص.

356. راهنمای نگارش پیشنهاد نامه پژوهشی، سیدمحمد نکوئی، سیدمحمدعلی نکوئی؛ به سفارش، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، یزد: دانشگاه یزد، انتشارات، 1393، 140ص.

357. راهنمای نگارش رساله و پایان نامه: ویژه دوره های دکتری و کارشناسی ارشد، برایان پالتریج، سو استارفیلد؛ ترجمه غلامرضا معمارزاده طهران، محمد مبینی، تهران : اندیشه های گوهربار، 1393، 278 ص.

358. راهنمای نگارش طرح تحقیق، ناصر عباس زاده، تهران : دانشگاه افسری امام علی( ع)، 1394، 97ص.

359. راهنمای نگارش مقالات علمی، ژیلا نمرودی، یاسین قاسمی بجد، تهران: راز نهان، 1393، 64ص.

360. راهنمای نگارش مقاله علمی از چکیده تا نتیجه، مریم اسدی،علی قادری سهی،اکرم اسدی ؛ ویراستار یزدان منصوریان، تهران : کتابدار، 1393، 100ص.

361. راهنمای نگارش و چاپ مقاله به زبان انگلیسی، محسن ورزنده، شیراز: محسن ورزنده، 1395، 120 ص.

362. راهنمای نگارش و دفاع از پایان نامه (رشته های علوم و مهندسی)، حسین محمدزاده، علی کیوان زراعتکار، مشهد: علی کیوان زراعتکار، 1392، 99 ص.

ص: 119

363. راهنمای نگارش یک مقاله علمی،جواد شوهانی... و دیگران ؛ ویراستاران علمی شهرزاد لطفعلی ثانی، مهدیار برفه ای، مشهد: انتشارات خط اول، 1395، 284ص.

364. رشد و پژوهشگری( آموزش پژوهشگری به کودکان و نوجوانان با رویکرد رشد محور)، مژده جانه، صغری ابراهیمی قوام، علیرضا جانه، تهران: جاجرمی، 1393، 278 ص.

365. رموز پژوهشگری: مفهوم شناسی، منبع یابی و آفرینش اثر پژوهشی، سیدحسین اسحاقی، قم: حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، مرکز نشر هاجر، 1392، 232 ص.

366. روزنه ای به سوی پژوهش ویژه نوپژوهان، سیدحسن صانعی، تهران: اندیشمند، 1392، 120 ص.

367. روش آسان تدوین پایان نامه تحصیلی (از انتخاب موضوع تا پایان دفاعیه)، بیت اله دیوسالار، چالوس: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، 1391، 34ص.

368. روش پژوهش : راهنمای نگارش مقاله، پایان نامه و رساله دکتری، حمیده بهجت؛ با نگاهی بر "نگارش تحقیق" اثر یور' نیدرهاوزر، تهران : کتابخانه بهجت، 1392، 103ص.

369. روش پژوهش آسان در علوم انسانی، سید رضا موسوی نیا، تهران : نشر مخاطب، 1396، 212 ص.

370. روش پژوهش تطبیقی: با رویکرد تحلیل کمی، تاریخی و فازی، علی ساعی، تهران : آگه ، 1392، 247 ص.

371. روش پژوهش در تاریخ شناسی (با تاکید بر اصول و قواعد رساله نویسی)، حسن حضرتی، تهران: پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، معاونت پژوهشی، 1390، 252 ص.

372. روش پژوهش در حسابداری: راهنمای عملی برای نگارش مقاله برای مجلات معتبر بین المللی، مولف فخرالدین محمدرضائی، تهران : انتشارات ترمه، 1396، 235ص.

373. روش پژوهش در دانش حقوق، بیژن عباسی، تهران: خرسندی، 1395، 192 ص.

ص: 120

374. روش پژوهش در علوم اجتماعی: کاربرد در زمینه مسایل اقتصادی، مرتضی عزتی؛ برای مرکز پژوهش های اقتصاد، تهران: پژوهش های ما، 1394، 274 ص.

375. روش پژوهش در علوم سیاسی، سیدداوود آقایی، الهه کوهیار، تهران: سرای عدالت، 1393، 260 ص.

376. روش پژوهش در علوم ورزشی، افسانه شمشکی، تهران: شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا، 1393، 136 ص.

377. روش پژوهش در کارآفرینی اجتماعی، ریچارد جی. سیمور؛ ترجمه ابوالقاسم عربیون ... و دیگران، تهران: آذرین مهر، 1395، 271ص.

378. روش پژوهش در مدیریت و مبانی فلسفی آن، جان گیل، فیلیپ جانسون، ماری کلارک؛ مترجمان غلامحسین اسدی، حمیده اثنی عشری، تهران : ترمه، 1395، 224 ص.

379. روش پژوهش عملی، مینا صابری خوش اخلاق، تهران: آوای دانش گستر، 1392، 158 ص.

380. روش پژوهش کاربردی در اطلاعات و امنیت ملی، معاونت پژوهش و تولید علم دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، تهران: دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، موسسه چاپ و انتشارات، 1395، 450 ص.

381. روش پژوهش کاربردی در مدیریت، محمود قربانی، محسن نوغانی، سعید مبینی، مشهد: پژوهش توس: گل آفتاب، 1390، 164ص.

382. روش پژوهش کتابخانه ای، سیدضیاءالدین علیانسب، آمنه رمه پرور، تبریز: انتشارات مایده، 1395، 75 ص.

383. روش پژوهش کیفی با تاکید بر فلسفه تعلم و تربیت، پژمان عباد؛ وبراستار علمی محبوبه رضاعلی، تهران: موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان، 1395، 148 ص.

384. روش پژوهش مقدماتی، حسن دانائی فرد، سیدیعقوب حسینی، شیما میرزایی، تهران : صفار، 1392، 249ص.

ص: 121

385. روش پژوهش و ارایه در مهندسی، مهدی افضلی و مهدی بازرگانی، زنجان: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، معاونت پژوهشی، 1395، 270 ص.

386. روش پژوهش و ارائه، اسدالله شاه بهرامی، مرضیه فریدی ماسوله، تهران: نشر نص، 1395، 152 ص.

387. روش پژوهش و ارئه، علی شاعیدی، احمد فراهی، تهران: دانشگاه پیام نور، 1396، 190 ص.

388. روش پژوهش و تحقیق متون، یحیی وهیب جبوری؛ ترجمه رضوان باغبانی، تهران: کتاب توت، 1390، 203ص.

389. روش پژوهش و مقاله نویسی برای پژوهشگران و دانش آموزان محقق، سیداحمد جلیلی؛ ویرایش علمی زهره علی آبادی، تهران : سخنوران،1394، 93ص.

390. روش پژوهش: مجموعه علوم سیاسی، حمید احمدی نژاد، طاهر باباخانی، معزالدین باباخانی تیموری، تهران: مهر سبحان، 1392، 160 ص.

391. روش پژوهشی دانشگاهی، محمدرضا جعفرزاده، حسين درويش؛ زیر نظر ابراهیم بلالی... و دیگران، تهران: البرز فردانش، 1394، 190 ص.

392. روش تحقیق (1)، فردین شورج، محمود رشیدی، تهران: فردین شورج: محمود رشیدی، 1395، 105 ص.

393. روش تحقیق (اصول، مبانی و مفاهیم با رویکرد پایان نامه نویسی)، مسعود احمدی، قائم شهر: پژوهش های فرهنگی، 1391، 270 ص.

394. روش تحقیق (با تاکید بر تمرین عملیاتی پایان نامه نویسی)، محمدحسن فاطمی راد، حامد صفاری، تهران : وانیا، 1395، 186ص.

395. روش تحقیق (با تاکید بر نحوه تنظیم پروپوزال)، جلال محمودی، سیده خدیجه مهدوی، تهران: نشر سولار، 1393، 172 ص.

ص: 122

396. روش تحقیق (با رویکرد نظامی)، حمداله جمشیدی... و دیگران، ؛ ویراستار حسن قاضی، تهران: ارتش جمهوری اسلامی ایران، دانشکده فرماندهی و ستاد آجا، انتشارات دافوس، 1390، 240ص.

397. روش تحقیق (پایگاه های داده های اطلاعات علمی صنایع غذایی)، حامد اهری ... و دیگران ؛ ویراستار ادبی مهسا آل ابراهیم، تهران: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انستیتو تحقيقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، 1395، 308 ص.

398. روش تحقیق (راهنمای کاربردی)، ابوالفضل شرافت، حمیدرضا شرافت، یزد: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، مرکز انتشارات علمی، 1394 ، 184ص.

399. روش تحقیق (روانشناسی)، مولفین انتشارات سنجش و دانش، تهران: سنجش و دانش، 1394، 398 ص.

400. روش تحقیق (مبانی)، نیکلاس ویلیام ؛ مترجمان فاطمه هواس بیگی، اسماعیل مصطفی زاده، طیبه گودرزی، تهران: انتشارات آریوحان، 1395، 264 ص.

401. روش تحقیق (مقطع دکترا)، فرشته قندهاری، تهران: سنجش و دانش، 1392، 417ص.

402. روش تحقیق (ویژه دانشجویان علوم انسانی)، سمیه سیدمیرحسین صحیح: میرسیدحسین، طوبی زمانی، تهران: گسترش علوم پایه، 1393، 230 ص.

403. روش تحقیق (ویژه رشته مدیریت)، احمد احمدی، تهران: سنجش و دانش، 1390، 390 ص.

404. روش تحقیق (ویژه علوم اجتماعی، پژوهش علوم اجتماعی و مطالعات زنان)، حسین صنعتی، تهران: سنجش و دانش، 1390، 372 ص.

405. روش تحقیق : (ویژه دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی)، حمیدرضا طاهری، عین الله نادری، تهران: ترجمان خرد، 1393، 190ص.

406. روش تحقیق : مجموعه علوم اجتماعی و پژوهش اجتماعی، حسین صنعتی، سینا احمدی؛ ویراستار علمی پریسا حاج کرمی، تهران: مشاوران صعود ماهان، 1394، 495ص.

ص: 123

407. روش تحقیق، آر. پانیر سلوام؛ مترجمان مهدی اسماعیلی، رامین مولاناپور، تهران: انتشارات آتی نگر: وینا، 1396، (ج.1. اصول و مبانی روش تحقیق.- ج.2. روشهای آماری در روش تحقیق)

408. روش تحقیق، پیروز قاسمی، تهران: نشر قلمرو، 1392، 54 ص.

409. روش تحقیق، حسین دهنوی، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، انتشارات، 1393، 104 ص.

410. روش تحقیق، حمیدرضا اسداله، تهران : قاید، 1392، 72 ص.

411. روش تحقیق، سیدزین العابدین عباس پور، فریبا شاعری، گرگان: انتشارات نوروزی، 1394، 171ص.

412. روش تحقیق، سیده شایسته واردی، بهشهر: اسلوب علمی، 1391، 185ص.

413. روش تحقیق، علی تارم، تبریز: انتشارات شکوریان،1395، 370ص.

414. روش تحقیق، علی اصغر بزرگی،مهدی احمدی پور، آمل: وثوق شمال، 1393، 114ص.

415. روش تحقیق، غلامرضا رحیمی، میر حسین سیدی، قادر وظیفه چی، اردبیل: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین المللی جلفا، 1390، 290ص.

416. روش تحقیق، فرشته عباسی، احمد قنبری، محمود رمرودی، تهران: سخنوران، 1395، 131 ص.

417. روش تحقیق، کیومرث عزتی پور، تهران: موسسه انتشارات عرفان، 1394، 80 ص.

418. روش تحقیق، مجید ششمانی، تهران: رهپویان شریف، 1390، 88ص.

419. روش تحقیق، محمدرضا علیان نژادی، خلیل کولیوند، تهران: ارتش جمهوری اسلامی ایران، قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص)،1393، و، 171 ص.

420. روش تحقیق، معز الدین باباخانی تیموری؛ برای موسسه آموزش عالی ماهان، تهران: مهر سبحان، 1393، 208 ص.

ص: 124

421. روش تحقیق، موسی خسرونژاد، سعید صادقیان قراقیه، صابر شکری، تهران: رامان سخن، 1393، 211 ص.

422. روش تحقیق، مهرانه کاظمیان، قاسم اویس، سکینه سلمانیان؛ ویراستار مهرانه کاظمیان، ساری: روجین مهر، 1392، 82 ص.

423. روش تحقیق،حمیدرضا کردلوئی... و دیگران، تهران: شهرآشوب، 1393، 304ص.

424. روش تحقیق آسان، سلیمان عبدی، بوکان: انتشارات کازیوه، 1391، 76 ص.

425. روش تحقیق آکادمیک برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، سیدفرزین فائزی، قم: نوید حکمت، 1394، 164 ص.

426. روش تحقیق آمیخته ( به هم پیوستن نظریه با عمل )، شارلن نگی هسه بایبر؛ ترجمه مقصود فراستخواه، زینب ترکمان، تهران : موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، 1395، 362 ص. این کتاب اولین بار تحت عنوان " تحقیقات بازاریابی با رویکرد پژوهش ترکیبی(از نظریه تا عمل)" توسط شرکت چاپ و نشر بازرگانی در سال 1393 منتشر شده است.

427. روش تحقیق آمیخته، علی دلاور، شیرین کوشکی، تهران : ویرایش،1392 ،222ص.

428. روش تحقیق با تاکید بر تاریخ، جهانبخش ثواقب، شیراز : نوید شیراز، 1385، 501ص.

429. روش تحقیق با تاکید در مدیریت محیط زیست، اکرم الملوک لاهیجانیان، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات، 1395، 283 ص.

430. روش تحقیق با تکیه بر حوزه علوم قرآن و حدیث، احمد پاکتچی، تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، انتشارات، 1391 ، 284 ص.

431. روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی، غلامرضا خاکی، تهران: کوهسار، 1391، 392ص.

432. روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی برای دانشجویان کامپیوتر: مرجعی مناسب و روزآمد برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در رشته مهندسی کامپیوتر(کلیه گرایش ها)، فرناز حسينی، اردبیل: یاوریان، 1395، 142 ص.

ص: 125

433. روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی برای دانشجویان مدیریت، حسین نوروزی، عرفان موحدی فر، تهران: موسسه کتاب مهربان نشر، 1394، 435 ص.

434. روش تحقیق با رویکرد نظامی، علیرضا عالی پور، فرزاد کریمی بیرگانی، نوشهر: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)، 1394، 248 ص.

435. روش تحقیق با رویکردی بر پایان نامه نویسی و مقاله نویسی،مهدی اسماعیلی، تهران: آتی نگر، 1394، 138ص.

436. روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، اصغر کردعلیوند، علی بصیرنیا، کرج: نکویان، 1395، 67 ص.

437. روش تحقیق بدون معلم : خودآموز کاربردی مراحل کلیدی تحقیق، اسدا.. شمس، سعید افروغ، اصفهان: اندیشه گویا، 1393، 176 ص.

438. روش تحقیق برای پایان نامه نویسی و نگارش مقاله، رضا مختاری، ودود ولی زاده، تهران: پشوتن، 1391، 110ص.

439. روش تحقیق برای دانشجویان زبان انگلیسی، پروین قاسمی، شیراز: میتراس، 1387، 182 ص.

440. روش تحقیق برای دانشجویان مامایی، سهیلا مقیمی هنجنی، صدیقه نصرالهی، کرج: نکویان، 1395، 61 ص.

441. روش تحقیق برای فیزیوتراپیست ها، علیرضا آزمند،پریسا ارزانی،سعید میکائیلی، تهران : قلم علم، 1394، 144ص.

442. روش تحقیق به انضمام راهنمای طرح تحقیق (پروپوزال) و پایان نامه نویسی برای کلیه دانشجویان ...، تالیف شهلا سهرابی، محمدرضا گروسی، تهران: بیشه، 1393، 240 ص.

443. روش تحقیق به زبان آسان، تألیف و ترجمه حسین صفری، لاهیجان: حسین صفری، 1394، 107 ص.

ص: 126

444. روش تحقیق به زبان آسان، حسین صفری، رشت: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، 1396، 130 ص.

445. روش تحقیق به زبان خیلی ساده؛ پژوهش کمی(ویژه دانشجویان و پژوهشگران ارشد سازمانی)، طهمورث حسنقلی پور یاسوری، جواد فقیهی پور، سمیه فقیهی پور؛ با پیشگفتاری از منصور مومنی، تهران: دارالفنون، 1394، 195 ص.

446. روش تحقیق به زبان ساده، علیرضا حسین پورسنبلی، محمدرضا نورورزی؛ برای، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، تهران: نشر انتخاب، 1393، 160ص.

447. روش تحقیق به زبان ساده و کاربردی ویژه دانشجویان هنر به همراه: نگارش پایان نامه با دفاعیه موفق، آناهیتا مقبلی، پردیس بهمنی، تهران: فخراکیا، 1393، 183 ص.

448. روش تحقیق به زبان ساده: زبان و ادبیات فارسی، مریم صادقی، تهران : نگاه معاصر، 1394، 180 ص.

449. روش تحقیق به زبان ساده؛ پژوهش کیفی ویژه دانشجویان و مجریان پروژه ها، طهمورث حسنقلی پور یاسوری،جواد فقیهی پور،سمیه فقیهی پور، تهران: دارالفنون، 1394، 730 ص.

450. روش تحقیق به زبانی ساده و آسان، سیدعلی فلاح، اصفهان : سنجش سپاهان، 1396، 116 ص.

451. روش تحقیق به همراه گزارش پژوهی در یک نگاه،عباس خسروآبادی، تهران: کتاب ارشد، 1390، 74 ص.

452. روش تحقیق پایان نامه نویسی و مقاله نویسی (شیوه ها و مهارت ها)، محمدرضا روزبهانی، تهران: کتاب آوا، 1393، 241 ص.

453. روش تحقیق پدیدارشناسی، حسن بودلایی، تهران : انتشارات جامعه شناسان، 1395، 300 ص.

ص: 127

454. روش تحقیق پیشرفته در روانشناسی، دیوید سی.گیلس؛ مترجمان هادی بهرامی احسان ... ودیگران؛ با ویراستاری هادی بهرامی احسان، غلامرضا صرامی فروشانی، تهران: آوای نور، 1391، 472 ص.

455. روش تحقیق پیشرفته کمی و کیفی، سهراب رضایی، علی کریمی فیروزجائی، هادی هاشمی رزینی، تهران : دانشگاه فنی و حرفه ای، 1392، 454 ص.

456. روش تحقیق پیشرفته: با رویکردی برتر برای مطالعات کاربردی در سیاست گذاری علوم، نادر هوشمندیار؛ ویرایش علیرضا کیوانی نژاد، تهران : شور آفرین،1394، 333 ص.

457. روش تحقیق پیشرفته، محمدباقر نوبخت ؛ به سفارش گروه پژوهشی اقتصاد، پژوهشکده تحقیقات راهبردی، تهران : جهاد دانشگاهی، سازمان انتشارات، 1393، 508 ص.

458. روش تحقیق پیشرفته، ملیحه پورمحمدی، کرج: سرافرازان البرز، 1392، 74 ص.

459. روش تحقیق جامع در مدیریت سلامت، محمدکریم بهادری، روح الله زابلی؛ ویراستار علمی مریم یعقوبی؛ برای دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج)، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، تهران : انتشارات رسانه تخصصی، 1394، 310 ص.

460. روش تحقیق در اتاق عمل و علوم بهداشتی بر اساس سرفصل دروس شورای عالی برنامه ریزی رشته کارشناسی اتاق عمل قابل استفاده برای دانشجویان کارشناسی..، نویسندگان( به ترتیب حروف الفبا) عبدالقادر عصاررودی، حمیده یزدی مقدم، تهران: جامعه نگر، 1394، 66ص.

461. روش تحقیق در ادبیات فارسی (و دیگر رشته های علوم انسانی)، بدرالدین مقصودف؛ مترجم ایوب منصوری، تهران : جهاد دانشگاهی، سازمان انتشارات، 1393، 160 ص.

462. روش تحقیق در بیماریهای آبزیان، مسعود ستاری، رشت : حق شناس، 1391، 651 ص.

463. روش تحقیق در پایان نامه نویسی و مقاله نویسی شیوه ها و مهارتها، محمدرضا روزبهانی، تهران: کتاب آوا، 1394، 256 ص.

464. روش تحقیق در تاریخ، مريم پويا، تهران: جهاد دانشگاهی، سازمان انتشارات، 1395، 232 ص.

ص: 128

465. روش تحقیق در تربیت بدنی و علوم ورزشی، مولفان کریس ای برگ، ریچارددبلیو لاتین؛ ترجمه محمدرضا حامدی نیا، طیبه امیری پارسا، مرضیه السادات آذرنیو، تهران: عصرانتظار، 1390، 416ص و تهران: شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا، 1394، 416ص.

466. روش تحقیق در تربیت بدنی، رضا بخشی مشهدلو ... و دیگران، اردبیل: نشر نایاب، 1395، 192 ص.

467. روش تحقیق در تربیت بدنی، کریس گرتن، ایان جونز؛ مترجمان اسماعیل نصیری، جواد افشاری، ناهیده افشاری، تهران : دانشگاه شاهد، مرکز چاپ و انتشارات، 1395، 377ص.

468. روش تحقیق در جرم شناسی، اکبر وروایی، تهران: آریاداد، 1395، 2ج.

469. روش تحقیق در جغرافیا : مجموعه جغرافیا،مصطفی خزایی، مجید سعیدی راد، تهران: مکتب ماهان، 1392، 142ص.

470. روش تحقیق در جهانگردی و هتل داری یک راهنمای کاربردی، ای جی ویل ؛ ترجمه فرید جواهرزاده، مجید میرویسی، مریم ظریف ثاقب اکبرپور ؛ ویراستار فاطمه میرویسی، تهران: نشر پریس، 1394، 344 ص.

471. روش تحقیق در حسابداری و اقتصاد، محمدرضا نیک پندار، یزدان رستمی، فاطمه وفایی، تهران: میعاد اندیشه، 1396، 252 ص.

472. روش تحقیق در حسابداری: راهنمای عملی برای نگارش پایان نامه و مقاله= Research method in accounting... ، مولف زهرا دیانتی عالمی؛ برای انجمن حسابداری مدیریت ایران ، تهران : عدالت نوین، 1396، 346ص.

473. روش تحقیق در حسابداری، ملکام اسمیت؛ ترجمه علی پارسائیان، تهران: ترمه، 1394، 378 ص.

474. روش تحقیق در حقوق، محمد چم کوری، گرگان: انتشارات نوروزی، 1393، 100ص.

475. روش تحقیق در حقوق، نگارش ونوس قره باغی، تهران : مجد، 1390، 168 ص.

ص: 129

476. روش تحقیق در حقوق: اصول نظری و عملی، مهدی مومنی، تهران: نویان، 1395، 247 ص.

477. روش تحقیق در دندانپزشکی= Research methods in dentistry، فهیمه سادات طباطبایی، تهران: نور دانش، 1392، 198ص.

478. روش تحقیق در رسانه ها 1، حامد موحدنسب؛ ناظر محتوایی گروه مطالعات و آینده پژوهی موسسه طلوع نگار اندیشه، کرج: موسسه فرهنگی هنری کاربردی خیبر، تلاوت آرامش، 1394، 424 ص.

479. روش تحقیق در رسانه ها 2: پژوهش در رسانه های چاپی، الکترونیک، آگهی های بازرگانی،روابط عمومی و نوشتن گزارش پژوهشی، حامد موحدنسب؛ ناظر محتوایی گروه مطالعات و آینده پژوهی موسسه طلوع نگار اندیشه؛ ویراستار پرویز قاسمی، کرج: موسسه فرهنگی هنری کاربردی خیبر، تلاوت آرامش، 1395، 253ص.

480. روش تحقیق در رشته های مهندسی، محمدرضا فیضی درخشی، سمیه دهقان، الناز زعفرانی معطر، تهران: نصیر، 1390، 65 ص.

481. روش تحقیق در روانشناسی بالینی، علی صاحبی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، 1392، 322 ص.

482. روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی منابع الکترونیکی: کتاب، اعظم صالحی، تهران: سیمیا، 1395، 354 ص.

483. روش تحقیق در روان شناسی، احمد ولیخانی، مهدی رضا سرافراز، تهران: بینش نو، 1394، 283 ص.

484. روش تحقیق در روانشناسی، موسسه معین، تهران: علوم و فنون معین، 1394، 216ص.

485. روش تحقیق در زبان و زبان شناسی (نظری و عملی)، فردوس آقاگل زاده، تهران: روش شناسان: جامعه شناسان، 1395، 244ص.

ص: 130

486. روش تحقیق در زمین شناسی (کارشناسی ارشد زمین شناسی)، مصطفی یوسفی راد... ودیگران ؛ ویراستار علمی تهیه و تولید دفتر تدوین و تولید کتب و محتوای آموزشی، تهران: دانشگاه پیام نور، 1396، 202ص.

487. روش تحقیق در سازمان، گردآورندگان بابک مولایی، تهران : دفتر علم، 1396، 270ص.

488. روش تحقیق در صنعت گردشگری به انضمام راهنمای طرح تحقیق پروپوزال و مقاله نویسی برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی، سیدحسین میررضی، تهران: راز نهان، 1394، 160 ص.

489. روش تحقیق در طراحی محیط، محصول و خدمات، حسن صادقی نائینی، تهران: کتاب وارش،1393، 112 ص.

490. روش تحقیق در علم اطلاعات و دانش شناسی، یزدان منصوریان، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، 1393، 300ص.

491. روش تحقیق در علم حقوق، سارا نیکبخت، تهران: عصر قلم، 1394، 88 ص.

492. روش تحقیق در علم حقوق با تاکید بر پایان نامه نویسی، حسین آل کجباف، تهران: جنگل: جاودانه، 1390، ص، 172 ص.

493. روش تحقیق در علم حقوق( به زبان ساده)، محمدجواد جاوید، تهران : مخاطب، 1391، 268ص.

494. روش تحقیق در علم حقوق: معانی تحقیق، انتخاب عنوان تحقیق...، سیدمحمدعلی پوربخش، تهران: نشر میزان، 1393، 398ص.

495. روش تحقیق در علم حقوق، ابراهیم تقی زاده، علیرضا امام دادی، تهران: مجد، 1395، 200 ص.

496. روش تحقیق در علم حقوق، راحیل اکبریان؛ مدیرمسوول ابوالفضل جوکار؛ موسسه آموزش عالی آزاد دانش نوین، تهران : انتشارات بین المللی گاج، 1391، 104 ص.

ص: 131

497. روش تحقیق در علوم اجتماعی، ناهید ساری خانی، زهرا آب جام، زینب محمدزاده، تهران: ناهید ساریخانی، 1395، 135 ص.

498. روش تحقیق در علوم اجتماعی با رهیافت عقلانیت انتقادی، علی ساعی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، 1392، 217 ص.

499. روش تحقیق در علوم اجتماعی و رفتاری، علیمراد موسی پور، کرج: میتین: فراگیران دانش، 1394، 140 ص.

500. روش تحقیق در علوم اجتماعی ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد و دکتری، گروه مولفان، تهران: تبارک، 1391، 130ص.

501. روش تحقیق در علوم اجتماعی، جمشید سروری، حمزه نظری صارم، همدان: سپهر دانش، 1395.

502. روش تحقیق در علوم اجتماعی، فرخ قوچانی، تهران : نصر قلم، 1395، 270 ص.

503. روش تحقیق در علوم اجتماعی، فیض الله نوروزی، تهران : سخنوران، 1392، 573 ص.

504. روش تحقیق در علوم اسلامی، حامد نظرپور نجف آبادی، اصفهان : پیام دانشگاهی، 1392، 216 ص.

505. روش تحقیق در علوم اسلامی، زینب صالح زاده اناری، کرج: سرافراز، 1393، 84 ص.

506. روش تحقیق در علوم انسانی ( با تاکید مقاله نویسی و نگارش پایان نامه )، فاطمه خواجه رشیدان، قم: نشر هدی، 1390، 144 ص.

507. روش تحقیق در علوم انسانی ( برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی )، مازیار جمال خانی لوندویل، تهران: شاپرک سرخ، 1394، 252ص.

508. روش تحقیق در علوم انسانی: خلاصه مباحث، مفاهیم و نکته های كليدی، سعید ملکی، محدرضا امیری فهلیانی، تهران: راه تدبیر، 1393، 352 ص.

509. روش تحقیق در علوم انسانی، حسین رجبعلی پور، اهواز: خالدین، 1393، 201 ص.

ص: 132

510. روش تحقیق در علوم انسانی، حسین فهیمی زاده، لیلی عبدلی، قم: استاد مطهری، 1390، 112 ص.

511. روش تحقیق در علوم انسانی، حسین نامدار، تهران: دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، معاونت طرح و پژوهش، انتشارات،1392، 150 ص.

512. روش تحقیق در علوم انسانی، حسینعلی بهرامزاده... و دیگران، بجنورد: بیژن یورد، 1394، 180 ص و1390، 200ص.

513. روش تحقیق در علوم انسانی، علی مهدی زاده اشرفی، مهدی حسینی، تهران: انتشارات سیاهرود،1394، 294 ص.

514. روش تحقیق در علوم انسانی با تاکید برمسایل مدیریت وحسابداری، حمیدرضا جعفری دهکردی،حجت الله مرادی پردنجانی، شهرکرد: دانشگاه آزاد اسلامی (شهرکرد)، 1390، 160 ص.

515. روش تحقیق در علوم انسانی با تاکید مقاله نویسی و نگارش پایان نامه، فاطمه خواجه رشیدان، قم: نشر هدی، 1390، 144 ص.

516. روش تحقیق در علوم انسانی و سلامت (تدوین پایان نامه، پروپوزال، طرح تحقیقاتی، پایان نامه و مقاله علمی)، تالیف حسن اشرفی ریزی، زهرا کاظم پور، همدان: سپهر دانش، 1392، 205 ص.

517. روش تحقیق در علوم انسانی: راهنمای عملی در تنظیم طرح پژوهش، رضا محمودی، شهربانو ربیعی رودسری، تهران : بال، 1391، 175ص.

518. روش تحقیق در علوم انسانی: مطابق با سرفصل درس روش تحقیق، برای کلیه دانشجویان دوره ی کاردانی و کارشناسی دانشگاهها، شهلا سهرابی، محمدرضا گروسی، تهران: بیشه، 1391، 123ص.

519. روش تحقیق در علوم انسانی، شهره شریفی، همدان: فراگیر هگمتانه، 1393، 120 ص.

ص: 133

520. روش تحقیق در علوم انسانی، مجید نظری، علی فیروزنژاد؛ ویراستار وحید روستایی، تهران: انتشارات آریسا، 1396، 118 ص.

521. روش تحقیق در علوم انسانی، محمد محمدرضاباغنی، تهران : سخنوران، 1395، 57ص.

522. روش تحقیق در علوم انسانی،ام کلثوم غلامحسین زاده، مصطفی دومهری، بهشهر: اسلوب علمی، 1392، 189 ص.

523. روش تحقیق در علوم پایه با رویکردی به پایان نامه نویسی حسین شیخلوئی، مهدی سلطان زاده، حسین بابازاده، تبریز: پریور، 1391، 258ص.

524. روش تحقیق در علوم پایه، فرامرز نیری، تبریز: انتشارات پژوهش های دانشگاه، 1395، 110 ص.

525. روش تحقیق در علوم پزشکی، سکینه شکوهیان، صغری فلاحی، فرشته مظهری آزاد، بندرعباس: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس، 1394، 163 ص.

526. روش تحقیق در علوم پزشکی، سهیلا کوشا، محمد فشارکی، تهران : انتشارات اطمینان، 1394.

527. روش تحقیق در علوم پزشکی، سید محمد علوی نیا ... و دیگران، تهران: آرویج ایرانیان، 1391 ، 295 ص.

528. روش تحقیق در علوم پزشکی، نویسندگان داود حسین شاهی، محمد رضایی صدرآبادی، راضیه السادات موسوی رکن آبادی، یزد: انتشارات یزد، 1390، 96 ص.

529. روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت، ژیلا عابدسعیدی، صدیقه امیرعلی اکبری، تهران : جامعه نگر ، 1395، 208ص.

530. روش تحقیق در علوم پزشکی و بهداشت قابل استفاده برای دانشجویان گروه پزشکی و بهداشتی، قهرمان محمودی، محمد خادملو، تهران: آرتین طب، 1392، 248ص.

531. روش تحقیق در علوم تربیتی و روانشناسی، معصومه درویشی لرد، تهران: انتشارات بین المللی گاج، 1391، 200ص.

ص: 134

532. روش تحقیق در علوم تربیتی،عليرضا رضايی آبگلی، زهرا سادات موسوی، قم: آوای مطهر، 1395، 328 ص.

533. روش تحقیق در علوم دارویی، علی شریف زاده، گرگان: انتشارات نوروزی ، 1395، 119ص.

534. روش تحقیق در علوم رفتاری (با رویکرد پایان نامه نویسی)، مرتضی عسگرانی، صیاد حقی، جواد محمدخانی، تهران: رصد علم، 1396، 182 ص.

535. روش تحقیق در علوم رفتاری با رویکردی بر پایان نامه نویسی، فرهاد نژادایرانی، سیروس فخیمی آذر، صادق بابایی هروی، تبریز : دانشگاه آزاد اسلامی (بناب)، 1391، 263 ص.

536. روش تحقیق در علوم رفتاری: «با نگاهی اجمالی بر روش تدوین: پروپوزال، پایان نامه و مقاله علمی»، رسول جوادی، اسد اله خدیوی، رجب ربوی، تبریز: شایسته، 1391، 176ص.

537. روش تحقیق در علوم زیستی، سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی؛ به سفارش استانداری یزد، معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی،دفتر آموزش و پرورش، یزد: دانشگاه یزد، 1391،، 366ص.

538. روش تحقیق در علوم سیاسی (1)، محمدرضا محمودپناهی، تهران: دانشگاه پیام نور، 1395، 175 ص.

539. روش تحقیق در علوم سیاسی، پیتر برنم... و دیگران، ؛ ترجمه میترا راه نجات، تهران: وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1390، 430ص.

540. روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین الملل، محمود سریع القلم، تهران: نشر فرزان روز، 1395،247 ص.

541. روش تحقیق در علوم سیاسی(رویکرد کیفی و کمی)، دیوید.ای مک ناب ؛ ترجمه معاونت پژوهش و توليد علم، تهران: دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، موسسه چاپ و انتشارات، 1394، 755 ص.

ص: 135

542. روش تحقیق در علوم سیاسی، اردشیر نایبی، همدان: انتشارات دانشجو، 1395، 197ص.

543. روش تحقیق در علوم سیاسی، رضا عابدی گناباد، غلامرضا نادمی گرو، مشهد: سیمرغ خراسان،1392، 140 ص.

544. روش تحقیق در علوم سیاسی، فرزاد جهان بین، تهران: افق آینده، 1393، 142ص.

545. روش تحقیق در علوم محیط زیست، استوارت هرد...و دیگران ؛ ترجمه اسماعیل صالحی، فرزام پوراصغرسنگاچین، تهران: دانشگاه تهران،1391، 175ص.

546. روش تحقیق در علوم مکانی، سیدعلی المدرسی، احسان عربیان، یزد: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، 1394،117 ص.

547. روش تحقیق در علوم مهندسی( راهنمای عملی برای دانشجويان و مهندسان)..، رامین قاسمی اصل، فرید قدمی، تهران: نشر جمهوری، 1395، 104ص.

548. روش تحقیق در علوم و مهندسی صنایع غذایی، گروه مولفین امیرعلی انوار... و دیگران ؛ ویراستاران علمی سیما مرادی، مریم علی نژاد، تهران: انتشارات علم و دانش، 1392، 366 ص.

549. روش تحقیق در علوم و مهندسی، جواد وحیدی، همایون موتمنی، بابل: علوم رایانه، 1392، 194ص.

550. روش تحقیق در علوم ورزشی، خدیجه ایران دوست، دکتر مرتضی طاهری، تهران: بامداد کتاب، 1394، 200 ص.

551. روش تحقیق در علوم ورزشی، سپیده قطنیان، موهبه نجفی زاده، تهران:الماس دانش،1394، 163ص.

552. روش تحقیق در علوم ورزشی، فروغ فتاحی مسرور، فروزان فتاحی مسرور؛ ویراستار علمی رسول نوروزی سیدحسینی، تبریز: طنین دانش،1395، 182ص.

553. روش تحقیق در علوم تجربی فائزه فاضلی، فریده فاضلی،تهران: دانشگاه تربیت¬دبیر شهید رجایی، 1392، 81 ص.

ص: 136

554. روش تحقیق در فقه و حقوق،بیت اله دیوسالار، چالوس: دانشگاه آزاد اسلامی(چالوس) ،1390، 46ص.

555. روش تحقیق در فنی و مهندسی و علوم تجربی، حمید لسانی، تهران: موسسه انتشارات قائم، 1390، 290 ص.

556. روش تحقیق در کسب و کار، محسن جلالی مجیدی... و دیگران، تهران: راز نهان، 1393، 215 ص.

557. روش تحقیق در کشاورزی: راهنمایی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، عبدالرحمان برزگر، نورالله معلمی، اهواز: دانشگاه شهید چمران ، 1390، 209 ص.

558. روش تحقیق در محیط زیست ...، لعبت تقوی، غلامرضا آقامرادی، حسین یوسفی، مشهد: نشر تالاب، 1393، 239 ص.

559. روش تحقیق در مدیریت ( رشته های مدیزیت )، سیدعلی اکبر احمدی، علی صالحی، تهران: دانشگاه پیام نور، 1392. ، 303 ص.

560. روش تحقیق در مدیریت (با رویکرد پایان نامه نویسی)، مجید باقرزاده خواجه، مینا دانشفر؛ برای، مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان مدیریت صنعتی تبریز، تبریز: افق دانش،1393، 166 ص.

561. روش تحقیق در مدیریت، ابوالفضل عسکری نیا، منا لطفی جم، تهران: خردمندان، 1392، 224ص.

562. روش تحقیق در مدیریت، حمیدرضا رضوانی، تهران: موسسه کتاب مهربان نشر، 1394، 311 ص.

563. روش تحقیق در مدیریت «گام عملی در تحریر پایان نامه تحصیلی»، عبدالرحیم رحیمی، تهران : عیلام، 1395، 359 ص.

564. روش تحقیق در مدیریت رضا اسماعیل پور، محسن اکبری، رشت: موسسه آموزش عالی راهبرد شمال، انتشارات، 1396، 229 ص.

ص: 137

565. روش تحقیق در مدیریت و بازاریابی، محسن حاج کاظمیان، علی ایرانمنش، فریناز کافی، تربت حیدریه: چشم انداز قطب، 1395، 261 ص.

566. روش تحقیق در مدیریت و حسابداری، بابک هادی؛ مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 34، تهران: مشکوه دانش، 1392، 199ص.

567. روش تحقیق در مدیریت ورزشی، طهماسب شیروانی، ایمان نسترن بروجنی، کرج: سرافرازان البرز، 1392، 112 ص.

568. روش تحقیق در مدیریت( با رویکردی به نگارش پایان نامه تحصیلی)، نورمحمد یعقوبی، عادل آذر، مهرداد همراهی، مشهد: انتشارات مرندیز، 1390، 240 ص.

569. روش تحقیق در مدیریت: بر اساس کتاب علی اکبر احمدی، علی صالحی، محمدرضا فریدی، تالیف عادله فیضی، رباب همتی، تبریز : فروزش، 1392، 282 ص.

570. روش تحقیق در مدیریت: ویژه دانشجویان رشته های حسابداری، مدیریت و اقتصاد، منا لطفی جم، تهران: فرانما، 1390، 227 ص.

571. روش تحقیق در مدیریت، مدیریت سیاسی و روابط بین الملل، نادر هوشمندیار؛ با مقدمه علی دلاور، تهران : هزاره سوم اندیشه، 1388، 351 ص.

572. روش تحقیق در مسایل بین الملل، پیتر برنهام... و دیگران، ؛ برگردان ناصر فرشادگهر،کیوان اسماعیلی، تهران : دانشگاه علوم اقتصادی، 1391، 290ص.

573. روش تحقیق در مشاوره و روان درمانی: کمی، کیفی و آمیخته، کارل جی. شپریس، جی. اسکات یانگ، ام. هری دانیلز؛ مترجمین امیرحسین آشنا، میرسعید جعفری، تهران: ساوالان، 1395، 564 ص.

574. روش تحقیق در مطالعات محیطی، ناصر براتی، زهره داوودپور، مرجان منتظری، تهران: ساکو، 1392، 251 ص.

575. روش تحقیق در معماری: فرآیند تدوین پروپوزال - پایان نامه - مقاله، محمدرضا مفیدی، تهران: سیمای دانش، 1396، 200 ص.

ص: 138

576. روش تحقیق در معماری منظر: کاوش، راهکار و طراحی، ام. الن دمينگ، سيمون سوافيلد ؛ ترجمه حامد همدانی گلشن، تهران: حامد همدانی گلشن، 1394، 325 ص.

577. روش تحقیق در مهندسی کامپیوتر، روح الله نباتی، سمیرا طاهری، ساناز طاهری، همدان: فراگیر هگمتانه، 1395، 66 ص.

578. روش تحقیق در مهندسی، محمود نیکخواه شهمیرزادی، تهران: صانعی شهمیرزادی، 1395، 370 ص.

579. روش تحقیق شامل: تکنیک برنامه ریزی، خلاصه و چکیده مباحث..، گروه مولفان سنجش امیرکبیر، تهران : سنجش امیرکبیر، 1392، 146 ص.

580. روش تحقیق علمی، گردآوری و تدوين مرجان محمدنوري، تهران : برای فردا، 1396، 88 ص.

581. روش تحقیق علمی در مباحث هنری، افشین عموزاده لیچایی، رشت: ستایش هنر، 1393، 136ص.

582. روش تحقیق علمی کاربردی، مهدی خواجه امیری، تهران:دانشکده علوم و فنون فارابی،1391، 330ص.

583. روش تحقیق علمی و منابع مطالعات فقهی، عبدالوهاب ابوسلیمان؛ ترجمه نسیم عربی،مینا عربی، تهران: دانش پذیر،1394، 96ص.

584. روش تحقیق علوم اجتماعی ویژه گروه علوم انسانی..، حسن صنعتی، جواد ایمانی خوشخو، تهران: علوی فرهیخته، 1392، 322 ص.

585. روش تحقیق علوم زیستی (با تاکید بر نگارش پروپوزال، پایان نامه، رساله و مقاله)، مهدی تقوا، محمدحسن طباطبایی، تهران : انتشارات حیدری، 1393، 105ص.

586. روش تحقیق علوم سیاسی، محمدحسین موسوی؛ به سفارش موسسه ناد، تهران: راز نهان، 1390، 84 ص.

587. روش تحقیق عمومی، نادر مختاری افراکتی، احمد مهربان، علی حیدرنیا، کرج: داتیس، 1395، 213ص.

ص: 139

588. روش تحقیق کاربردی (پایه های پژوهش) کارشناسی و کارشناسی ارشد روان شناسی و علوم تربیتی، حسن نایبی صفا، همکار مولف محمد نایبی صفا، همدان: فراگیر هگمتانه، 1390، 101 ص.

589. روش تحقیق کاربردی (عملی): با رویکرد کارگاهی، جاى اف. گالتنی؛ ترجمه ابوالفضل بختیاری، مریم اکبرزاده، رقیه ولدان، با همکاری کیخانژاد، تهران : آوای نور، 1396، 182ص.

590. روش تحقیق کاربردی، امیر نجف زاده، تهران: آرنا، 1392، 205ص.

591. روش تحقیق کاربردی برای تمامی رشته ها، سهیلا ناصری، سپیده حضرتی، تهران: کتاب آوا، 1395، 190 ص.

592. روش تحقیق کاربردی در علوم انسانی، هدایت تیرگر، مهناز حاج غلامرضایی، کرمان : جهاد دانشگاهی، سازمان انتشارات، واحد کرمان، 1394، 164 ص.

593. روش تحقیق کاربردی در علوم پزشکی، مرتضی قوجازاده، فاطمه پورنقی آذر؛ ویراستار امید عباس زاده؛ به سفارش دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز: انتشارات پزشکی شروین، 1394، 318ص.

594. روش تحقیق کاربردی در علوم پزشکی: همراه با راهنمای محاسبه حجم نمونه و انجام و تفسير آناليزهای آماری رايج با نرم افزار SPSS به زبان بسیار ساده...، مجتبی سپندی، مريم تقدير، عباس رضائیان زاده، تهران: آثار سبحان: یاررس، 1393، 172ص.

595. روش تحقیق کاربردی در مهندسی و علوم، مهدی مخبری، مجید عقلمند، شیراز: آوند اندیشه، 1395، 292 ص.

596. روش تحقیق کاربردی( راهنمای تدوین پایان نامه و اجرای کارگاه های آموزشی)، رمضان حسن زاده، تهران: روان، 1392، 363 ص.

597. روش تحقیق کمی، زهرا کیخا، تهران: آوانگارد، 1394، 97ص.

598. روش تحقیق کمی در علوم تربیتی (پرایمر)، وین ک. هوی ؛ مترجمان نادر سلیمانی، محمود صفری، تهران: جهاد دانشگاهی، واحد صنعتی امیرکبیر، 1395، 151ص.

ص: 140

599. روش تحقیق کمی در علوم تربیتی (پرایمر)، وين.ک هوی ؛ مترجمان نادر سليمانی،محمود صفری، تهران: نادر سلیمانی بزچلوئی، 1394، 171ص.

600. روش تحقیق کمی و کیفی در علوم رفتاری، علی حیدری نیا، علی آل بویه، نادر مختاری افراکتی، تهران: آوانگارد، 1394، 262 ص.

601. روش تحقیق کمی و کیفی، حمید رضایی فر، محبوبه منتظرعطایی، مشهد: مرندیز، 1394، 512ص.

602. روش تحقیق کمی و کیفی، موسی پیری... و دیگران، تهران: صداقت،1393، 238ص.

603. روش تحقیق کیفی در آموزش با تاکید بر روش روایت نگاری و نظریه بنیادی، جان کرسول؛ ترجمه حسنعلی ویسکرمی ... و دیگران ؛ ویراستار عبداله محمدی، سنندج: نو بیان، 1394، 196ص.

604. روش تحقیق کیفی در جامعه شناسی، دیوید سیلور من؛ ترجمه محسن ثلاثی، تهران : انتشارات جامعه شناسان، 1393، 312ص.

605. روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تاکید بر «نظریه ی برپایه گراندد تئوری، نوشته ی مقصود فراستخواه، تهران : نشر آگاه، 1395، 225 ص.

606. روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی، عباس محمدی اصل، تهران : ورجاوند، 1396، 400 ص.

607. روش تحقیق کیفی ضد روش، احمد محمدپور، تهران: انتشارات جامعه شناسان، 1390، 2ج.

608. روش تحقیق کیفی، (در علوم اجتماعی، روانشناسی، علوم تربیتی و مدیریت)، محسن نیازی، مجید صدقی، تهران : سخنوران، 1391، 287 ص.

609. روش تحقیق کیفی، رضا سورانی یانچشمه، تهران: انتشارات راه دکتری: سنجش و دانش، 1396، 98ص.

ص: 141

610. روش تحقیق گرانددی در مدیریت (با رویکرد پایان نامه نویسی): گفتگویی با دکتر سیدمهدی الوانی...، تالیف غلامرضا خاکی، تهران: فوژان، 1392، 271ص.

611. روش تحقیق مجموعه جغرافیا، مصطفی خزایی، مجید سعیدی راد؛ برای موسسه آموزش عالی آزاد ماهان، تهران: مشاوران صعود ماهان، 1395، 146 ص .

612. روش تحقیق مجموعه علوم اجتماعی و پژوهش علوم اجتماعی همراه با سوالات و پاسخ کنکور90، مولفان حسین صنعتی، سینا احمدی؛ ویراستار علمی پریسا حاج کرمی، تهران: مهر سبحان، 1390، 417ص و 1392، 473 ص.

613. روش تحقیق معاصر در علوم انسانی(مباحثی در سیاست های روش)، احمد محمدپور، تهران: ققنوس، 1396، 528 ص.

614. روش تحقیق معماری، امیرحسین شبانی، اصفهان: دانش پژوهان، 1393، 200 ص.

615. روش تحقیق مقدماتی در علوم پایه، شاپور کاکولکی... و دیگران؛ ویراستارعلمی حامد بهشتی شیرازی، تهران : کاوشگر، 1391، 638ص.

616. روش تحقیق مقدماتی در علوم سیاسی، مصطفی رضائی حسین آبادی، قم: آبد، 1395، 210 ص.

617. روش تحقیق مقدماتی، عیسی یوسفوند، تهران: انتشارات اساتید دانشگاه، 1395، 65 ص.

618. روش تحقیق منابع الکترونیکی: کتاب، مریم فروغیان، تهران: سیمیا ، 1395، 145ص.

619. روش تحقیق و ارائه نتایج، علی آریاپور، امین فرنیا، بروجرد: دانشگاه آزاد اسلامی (بروجرد) ، 1390، 250 ص.

620. روش تحقیق و استفاده از متون علمی، محمد یوسفی،سمیه غلامی، تهران: انتشارات نوش آذر، 1394. ،200ص.

621. روش تحقیق و اصول پایان نامه نویسی، عليرضا جرگانی، ساری: علیرضا جرگانی، 1395، 300 ص.

ص: 142

622. روش تحقیق و آمار با تاکید بر تحقیق کاربردی به زبان ساده کتابی در جهت استفاده دانشجویان..، مهناز عرب، تهران: ساکو، 1391، 192 ص.

623. روش تحقیق و آمار با رویکرد حل مسئله، داوود عندلیب اردکانی، تهران : ترمه، 1395، 221 ص.

624. روش تحقیق و آمار برای کتابداران و متقاضیان ورود به کارشناسی ارشد و دکتری کتابداری و اطلاع رسانی، گردآوری و تالیف منصور کوهی رستمی، زینب هدایت پور، شیراز: همارا، 1391، 192 ص.

625. روش تحقیق و آمار به زبان ساده، مولف علی صادقی، تهران: شلاک، 1390، 168ص.

626. روش تحقیق و آمار در پرستاری همراه با اصول نگارش و نقد مقاله نویسی و آموزش مقدماتی نرم افزار SPSS، حمید حجتی، سیدحمید شریف نیا؛ زیرنظر عباس عبادی، حیدرعلی عابدی؛ با مقدمه عباس عباس زاده، علی اکبر حق دوست، تهران: جامعه نگر، 1393، 283ص.

627. روش تحقیق و آمار زیستی، یوسف مرادی، تهران: انتشارات علمی سنا، 1395، 294 ص.

628. روش تحقیق و آمار علوم اجتماعی، حسین صنعتی ... و دیگران، تهران: انتشارات روانشناسی و هنر، 1391، 570 ص.

629. روش تحقیق و آمار: راهنمای عملی در تدوین پایان نامه و پروژه، غلامرضا محفوظی، علیرضا محفوظی، رشت : دهسرا، 1393، 144 ص.

630. روش تحقیق و پروپوزال نویسی در پرستاری، مامایی و علوم پزشکی، سلیمان نارویی، ویدا خانی؛ با همکاری اداره کل سازمان تامین اجتماعی، تهران : صبورا، 1390، 102 ص. .

ص: 143

631. روش تحقیق و پژوهش پیشرفته، وحید نادری درشوری، علی احمدی، اسداله مالکی فرد، تهران : ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی زمینی، انتشارات معاونت تربیت و آموزش،1391، 136 ص.

632. روش تحقیق و تدوین پایان نامه، حمیدرضا بختیاری فرد، تهران: فخراکیا، 1390، 90ص.

633. روش تحقیق و شیوه گزارش نویسی پایان نامه و مقاله، طیبه حجاری، مصطفی علی بیگی، تهران : فرانما، 1391، 97 ص.

634. روش تحقیق و شیوه نگارش پایان نامه در علوم انسانی، مونا کلانتری؛ ویراستار سمیه نصیری، مژگان مدیری، تهران: آرمان رشد، 1392، 148 ص.

635. روش تحقیق و شیوه نگارش پیشنهاد یک کار تحقیقاتی، سامی تایه؛ مترجمین سعیده لطفی محمد آباد، فریدون نوشیروان راحت آباد، سمنان: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان، 1394، 110ص.

636. روش تحقیق و شیوه نگارش در حقوق، شکراله نیکوند، تهران: انتشارات فرهنگ شناسی، 1396، 158 ص.

637. روش تحقیق و فناوری اطلاعات، حسین احسانی، محمد خلیلی شومیا، آمل: وارش وا، 1396، 220 ص.

638. روش تحقیق و کاربرد نرم افزارهای Lisrel ,spss و Smart PLS در تحقیق های علمی، مسعود سیم خواه، شجاعت جودی، تهران: لوح نگار، 1396، 370ص.

639. روش تحقیق و گزارش نویسی در علوم رفتاری، حمزه نظری... و دیگران، تهران: روزاندیش، 1394، 215 ص.

640. روش تحقیق و ماخذشناسی، محمدعلی کریمی، سعید اسماعیلی، تهران : فرانما، 1395، 214 ص.

ص: 144

641. روش تحقیق و مرجع شناسی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، حسن بساک، مشهد : سخن گستر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، معاونت پژوهش و فناوری، 1392، 234ص.

642. روش تحقیق و مقاله نویسی برای گروه های فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی، نادر ریاحی عالم؛ با همکاری حمید شیرینی ... و دیگران، تهران : رویان پژوه، 1396، 302ص.

643. روش تحقیق و مقاله نویسی برای گروه های فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی، نادر ریاحی عالم؛ با همکاری حمید شیرینی ... و دیگران، تهران : رویان پژوه، 1396، 302ص.

644. روش تحقیق و مقاله نویسی، الهام حسین زاده فاضل، مهناز داراپور، تهران : انتشارات ماهواره، 1395، 182 ص.

645. روش تحقیق و منبع شناسی (مقطع دکترا)، احمد احمدی، رضا کلهریان، تهران: سنجش و دانش، 1392، 389 ص.

646. روش تحقیق و منبع شناسی در تاریخ اسلام...، گروه مولفان سنجش امیرکبیر، تهران : سنجش امیر کبیر، 1392، 108 ص.

647. روش تحقیق و مهارتهای پژوهشی، حامد طاهردوست، تهران : یکان، 1396، 120 ص.

648. روش تحقیق و نگارش (برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری)، آیت شوکتی، میثم علیلو، منصور علیلو، تبریز: اختر، 1394، 160 ص.

649. روش تحقیق و نگارش پایان نامه: راهنمای کامل برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، مولفان محمدرضا بشارتی،مهدی حشمتی جدید، تهران : سخنوران،1393، 250ص.

650. روش تحقیق وپروپوزال نویسی، جواد كرمخانی، زهرا علی مدد، ایلام: نگارستان غرب، 1395، 108 ص.

651. روش تحقیق ویژه گروه علوم انسانی..، حسن صنعتی، جواد ایمانی خوشخو، تهران: علوی فرهیخته، 1391، 317 ص.

ص: 145

652. روش تحقیق ویژه مدیریت و حسابداری، محمدباقر گرجی، تهران: موسسه کتاب مهربان نشر، 1393، 280 ص، تهران: ارگ، 1391، 278 ص.

653. روش تحقیق: (مجموعه مفاهیم، روش ها و ابزارهای مورد نیاز)، علی اصغر توفیق، رویا سلطانی برای، پژوهشگاه مواد و انرژی، تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، 1392، 212 ص.

654. روش تحقیق: تاملی بر مفاهیم طرح تحقیق، محمد منصورنژاد. ، تهران: جوان پویا، 1393، 60 ص.

655. روش تحقیق: مجموعه مدیریت، اسماعیل شاه طهماسبی، مهدیه منصوری، تهران: مکتب ماهان، 1392، 315 ص.

656. روش تحقیق: مجموعه مدیریت، مهدی دهبید، تهران: مکتب ماهان، 1392، 209 ص.

657. روش تحقیق: مراحل علمی و روش های کاربردی، فاطمه رخشانی، فریبا شهرکی ثانوی، تهران: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، 1392، 207 ص.

658. روش تحقیق، احمد احمدی، رضا کلهریان، تهران: سنجش و دانش، 1390، 368 ص.

659. روش تحقیق، تحلیل و مناظره با تاکید بر علم سیاست، محمد منصورنژاد، تهران : جوان پویا،1390، 280 ص.

660. روش تحقیق، جعفر نصیر ناتری، شقایق تیلاب، تهران: انتشارات خط خطی، 1396، 140ص.

661. روش تحقیق، حسین امینیان، تهران: سنجش و دانش ، 1392، 91ص.

662. روش تحقیق، قسمت اول، احمد احمدی، رضا کلهریان، تهران: سنجش و دانش، 1392، 389ص.

663. روش تحقیق، قسمت دوم، احمد احمدی، رضا کلهریان، تهران: سنجش و دانش، 1392، 417 ص.

664. روش تحقیق، محمدامین علی مددی، مهدی علی مددی، تهران: انتشارات قلم نو آور، 1396، 325 ص.

ص: 146

665. روش تحقیق، موسسه معین، تهران: علوم و فنون معین، 1394، 186 ص.

666. روش تحقیق،نگارش مقالات علمی و پایان نامه تحصیلی، علی محمدپور، علیرضا ابراهیم زاده، مجتبی کیان مهر، تهران : خسروی، 1391، 238 ص.

667. روش تحلیل محتوا: (راهنمای عملی تحقیق)، غلامرضا محمدی مهر، تهران: دانش نگار، 1394، 237ص.

668. روش تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری، علیرضا عندلیب، تهران: آذرخش، 1390، 173 ص.

669. روش تدوین مقالات ISI، ابراهیم مقیمی، تهران: البرز فر دانش، 1390، 160ص.

670. روش تدوین و ارایه مطالب علمی، نویسندگان معصومه باقرپور، محبوبه سلیمان پورعمران ؛ ویراستار علمی و ادبی حسن عبداله زاده، گرگان: انتشارات نوروزی، 1395، 125 ص.

671. روش شناسی و روش تحقیق کمی،کیفی و ترکیبی، فرشید نمامیان،راهبه الیاسی،حمیدرضا ایزدی، تهران: موسسه کتاب مهربان نشر، 1396، 399ص.

672. روش علمی پژوهش در دبستان، ابوالفضل عباسی، تهران: تایماز، 1395، 210 ص.

673. روش کاربردی نگارش طرح تحقیق (پروپزال)، پایان نامه و مقاله (گرایش حقوق)، پرویز حمزه ای، تهران: پرویز حمزه ای ترکمانی، 1394، 123 ص.

674. روش نگارش مقاله های علمی پژوهشی ISI :راهنمای گام به گام، مارگارت کارگیل، پاتریک اوکانر؛ ترجمه علیرضا یوسفی؛ ویراستار علمی مهدی عشقی یارعزیز، سید محمدرضا هاشمی موسوی؛ ویراستار ادبی سید حمیدرضا هاشمی موسوی، تهران: معراج قلم، 1394، 223ص.

675. روش های پژوهش در علوم ارتباطات، گروه آموزشی خوارزمی، تهران: آرویج ایرانیان،1395، 96ص.

676. روش های تحقیق در مدیریت منابع انسانی، والری اندرسون؛ مترجمین میر علی سید نقوی،نفیسه سادات هاشمی، تهران:مهکامه،1395، 456ص.

ص: 147

677. روش شناسی انجام پژوهش در مطالعات محیط زیست شهری (روش ها و مدل ها)، حسن اسماعیل زاده... و دیگران، تهران: مهکامه، 1396، 336 ص.

678. روش شناسی پژوهش در تحقیقات سازمان و مدیریت (منابع انسانی، تحقیقات بازار، استراتژیک و مالی)، نویسنده سعید شهبازمرادی، تهران: توفیق دانش، 1392، 291 ص.

679. روش شناسی پژوهش در دانش بومی کشاورزی، منصور شاه ولی، محمد امیری اردکانی، تهران: سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی، 1391، 304 ص.

680. روش شناسی پژوهش در روانشناسی و علوم تربیتی: (نوآوری در ترکیب رویکردهای پژوهشی کمی و کیفی)، حسین لطف آبادی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1390،232ص.

681. روش شناسی پژوهش در علوم فنی و مهندسی، حسین سلمانی، آمل: شمال پایدار، 1392، 150 ص.

682. روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع، حسن دانایی فرد،مهدی الوانی،عادل آذر، تهران: صفار، 1392، 496 ص.

683. روش شناسی پژوهش کیفی در علوم اجتماعی، نوشته ی ایرج ساعی ارسی، آیدین ساعی ارسی ؛ ویراسته ی زهرا نیک نژاد، قزوین: کاسپین دانش، 1396، 288 ص.

684. روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، ترجمه و تألیف حسن دانایی فرد، سید مهدی الوانی، عادل آذر، تهران : صفار، 1392، 276 ص.

685. روش شناسی پژوهش های اطلاعاتی، تالیف معاونت پژوهش و تولید علم، تهران: دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، موسسه چاپ و انتشارات، 1395، 352 ص.

686. روش شناسی پژوهش های کمی و کیفی، یوسف خلیفه، تهران: موسسه آموزشی تالیفی ارشدان، 1396، 186 ص.

687. روش شناسی تحقیق، شهرام عظیمی ... ودیگران، قم: اوج علم: نوید اسلام، 1391، 208 ص.

ص: 148

688. روش شناسی تحقیق، محمدحسن شکی، سیدعبدالله خاوری، محمدمهدی مردانشاهی، ساری : آوای مسیح، 1393، 200 ص.

689. روش شناسی تحقیق از فلسفه علم تا طراحی، الکساندر نوویکوف، دیمیتری نوویکوف ؛ ترجمه محمدحسن یزدانی، قاسم زارعی، حسین سعدنیا، اردبیل: دانشگاه محقق اردبیلی، 1396، 199 ص.

690. روش شناسی تحقیق برای علم ورزش و تمرین: مقدمه ای جامع برای مطالعه و تحقیق، نویسنده فرشاد تجاری، اصفهان: آسمان نگار، 1393، 438 ص.

691. روش شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویکرد کاربردی( کارشناسی ارشد مدیریت)، محمدمهدی پرهیزگار، علی اکبر آقاجانی افروزی. ، تهران: دانشگاه پیام نور، 1392، 444ص.

692. روش شناسی تحقیق در حقوق، اس. آر. میننی؛ مترجم نازآفرین ناظمی، تهران : نشر میزان، 1395، 448 ص.

693. روش شناسی تحقیق در علوم اسلامی، حیدر امیرپور؛ ویراستار صدیقه وکیل، تهران: دادنامه، 1396، 176 ص.

694. روش شناسی تحقیق در علوم مهندسی، الیاس مزروعی، مشهد : کتابدار توس، 1391، 346 ص.

695. روش شناسی تحقیق: کمی، کیفی و آمیخته، علی اصغر بیانی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر، 1394، 376ص.

696. روش شناسی تحقیقات کیفی، محمدتقی ایمان، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1394، 248ص.

697. روش شناسی ﺗﺤﻘﻴﻖ: ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ، معز الدین باباخانی تیموری، تهران: مکتب ماهان، 1393، 439 ص.

ص: 149

698. روش شناسی فرایند پژوهش : شامل مباحثی در زمینه روش مطالعه ...، میرجلیل اکرمی، محمدرضا عابدی، محمد پاشایی، تبریز: شایسته، 1390، 304 ص.

699. روش شناسی کاربردی تحقیق در علوم انسانی، ارل بابی؛ ترجمه کامران فیضی، سیدحسین رضوی، تهران: سازمان مدیریت صنعتی، 1390، 1114 ص.

700. روش شناسی مصاحبه در پژوهش کیفی (راهنمای عملی پژوهشگران علوم تربیتی و اجتماعی)، اریروینگ سیدمن؛ مترجمان مجتبی حبیبی، هاشم جبرائیلی، غلامرضا یادرگارزاده، تهران: انتشارات فرهنگ شناسی، 1394، 206 ص.

701. روش شناسی نظریه پردازی (بر مبنای پژوهش مشارکت جویانه در علوم اجتماعی)، آندرو ون دی ون؛ برگردان حسن دانائی فرد،تهران : صفار، 1392، 423 ص.

702. روش شناسی و روش تحقیق در علوم سیاسی و حقوق: مفاهیم و کاربرد، جعفر جمشیدی راد، تبریز: ایران شناخت، 1391، 227ص.

703. روش شناسی و روش تحقیق(مفاهیم و کاربرد)، جعفر جمشیدی راد، تبریز: درویش، 1393، 246 ص.

704. روش شناسی و سازماندهی تحقیق، پدیدآورنده فرزاد اسماعیلی؛ ویراستار رشید پورمحمدی، تهران: ارتش جمهوری اسلامی ایران، قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص)، 1396، 118 ص.

705. روش شناسی، معانی و کاربرد روش ها در تحقیقات کیفی، مهران سهراب زاده، تهران : سخنوران، 1392، 171 ص.

706. روشها، جواد محدثی، قم: معروف، 1394 ، 288 ص.

707. روش ها و فنون پژوهش در علوم کشاورزی، زیستی و دامی، مولفان ابراهیم فلاح نوملی، محمدحسین سلطانی پاشا، محمدرضا عالی منش، مشهد: ارسطو، 1396، 230 ص.

708. روش ها و فنون مدیریت پژوهش: راهنمای همکاران هیئت علمی جوان در رشته های فنی و مهندسی، امیرمسعود سوداگر، تهران: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، انتشارات، 1396، 113 ص.

ص: 150

709. روشها و فنون مشاهده در تحقیقات کیفی، بیل گیلهام؛ مترجمان رسول گل کار، حسین نظری، تهران: آوای نور، 1392، 149ص.

710. روش ها و مهارت های تحقیق در ادبیات و مرجع شناسی، احمد رضی، تهران: فاطمی، 1393، 164 ص.

711. روشهای آماری در مقالات علمی، جورج وی. دایک؛ مترجم بهنام بهتری، اردبیل: بهنام بهتری، 1392، 60 ص.

712. روش های پژوهش اجتماعی: رویکرد کمی و کیفی، ویلیام لاورنس نیومن ؛ ترجمه ابوالحسن فقیهی، عسل آغاز، تهران: ترمه: انجمن علوم مدیریت ایران، 1390 این کتاب قبلا تحت عنوان " شیوه های پژوهش اجتماعی: رویکردهای کیفی و کمی" با ترجمه حسن دانائی فرد، حسین کاظمی توسط موسسه کتاب مهربان نشر در سال 1389 منتشرشده است.

713. روش های پژوهش با تاکید بر کارآفرینی، محسن فلاح، آمل: موسسه فرهنگی هنری شمال پایدار، نشر شمال پایدار، 1395، 125 ص.

714. روش های پژوهش با تاکید بر مطالعات پیمایشی،میدانی ومقاله نویسی، علی محمد امیرتاش، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، 1394، 275ص.

715. روش های پژوهش تجربی در علوم ورزشی، فرشاد تجاری، محمدعلی آذربایجانی، فواد فیض الهی؛ ویراستار علمی محمدعلی آذربایجانی؛ برای انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران، تهران: انتشارات حتمی: شرکت جازیکا، 1393، 124ص.

716. روش های پژوهش ترکیبی، جان کرسول، ویکی پلانوکلارک؛ ترجمه، علیرضا کیامنش، جاوید سرایی، تهران: آییژ، 1390، 318 ص.

717. روش های پژوهش خوب، جواد حامدی، تهران : شبنم دانش، 1390، 472 ص.

718. روش های پژوهش در آموزش و ارتقاء سلامت (راهنمای نگارش رساله، پایان نامه در علوم پزشکی و بهداشتی)، ترجمه و تالیف محسن صفاری ... و دیگران ، تهران: آثار سبحان، 1391، 358 ص.

ص: 151

719. روش های پژوهش در تحقیقات مالی و بازرگانی، مارک ساندرز، فیلیپ لویز، آدریان ترن هیل ؛ غلامحسین اسدی- بهادر نایبی، تهران : ترمه، 1396، 592 ص.

720. روش های پژوهش در روابط بین الملل، نوشته کریستوفر لمانت؛ ترجمه علیرضا طیب، تهران : چاپخش، 1395، 336 ص.

721. روش های پژوهش در روانشناسی کودک، ترجمه و تالیف عباس رحمتی، تهران : انتشارات ابن سینا، 1394، 83ص.

722. روش های پژوهش در روان شناسی و علوم تربیتی، مولفان محمد نریمانی، زهرا رستم اوغلی، ناصر نورانی دگرماندرق، اردبیل: محقق اردبیلی، 1394، 334ص.

723. روش های پژوهش در علم اطلاعات، آلیسون جین پیکارد؛ ترجمه فرشید دانش، شیراز: تخت جمشید، 1392، 430ص.

724. روش های پژوهش در علوم اجتماعی ویژه ی دانش آموزان و دبیرستانهای برتر و پژوهش محور، عبداله عزیزخانی، تهران: ابوعطا، 1392، 160ص.

725. روشهای پژوهش در علوم اجتماعی، چاوا فرانکفورد، دیوید نچمیاس؛ ترجمه فاضل لاریجانی، رضا فاضلی؛ با مقدمه ای از باقر ساروخانی، تهران: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،انتشارات سروش،1390، 815 ص.

726. روشهای پژوهش در علوم تربیتی، غلامرضا خوی نژاد، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، 1393، 527ص.

727. روش های پژوهش در علوم رفتاری، اسداله خدیوی، حمید ملکی، تبریز: انتشارات نصر پروانه: شایسته، 1392، 212 ص.

728. روش های پژوهش در علوم رفتاری و تربیتی، اصغر رضویه، شیراز: دانشگاه شیراز، 1390، 370 ص.

ص: 152

729. روش های پژوهش در کتابداری و اطلاع رسانی، از کریشن کومار؛ ترجمه فاطمه رهادوست، با همکاری فریبرز خسروی، تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1390، 478 ص.

730. روش های پژوهش کیفی در زبان شناسی اجتماعی، باربارا جانستن ؛ مترجم طاهره احمدی پور، رفسنجان: دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان، 1391، 222 ص.

731. روش های پژوهش معماری، رای لوکاس ؛ ترجمه رضا سامه، تهران : طحان ، 1396، 222ص.

732. روشهای پژوهش، حسن ملکی، تهران: امیر علی، 1390، 851 ص.

733. روش های تحقیق ( با تاکید بر کاربرد نظریه ها)، علی محمدی، نصرت اله یوسفی، تهران: دانش بهبد: توسعه علم و هنر، 1391، 198 ص.

734. روشهای تحقیق برای تحلیل عملکرد ورزش ها، داود نصراصفهانی، اصفهان: آسمان نگار، 1393، 300 ص.

735. روشهای تحقیق برای علوم رفتاری، فردریک جی. گراوتر، لوری-آن بی. فورزانو ؛ ترجمه اکبر رضایی، تبریز : فروزش، 1393، 588 ص.

736. روش های تحقیق پیشرفته ( با رویکرد علوم انتظامی)، داود دعاگویان؛ ناظر علمی عبدالله مجیدی؛ برای، دانشگاه علوم انتظامی امین، معاونت تربیت و آموزش، تهران : دانشگاه علوم انتظامی امین، 1393، 399ص.

737. روش های تحقیق دانشکده ی علوم رفتاری، سید محمد هادوی، مشهد : سخن گستر، 1393، 345 ص.

738. روش های تحقیق در تحلیل عملکردهای ورزشی، پیتر ادونوگ؛ ویراستار علمی محمدرضا حامدی نیا؛ ترجمه، محمدرضا حامدی نیا ... و دیگران، ؛ برای، دانشگاه حکیم سبزواری، تهران: شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا: شرکت جازیکا، 1393، 297ص.

ص: 153

739. روش های تحقیق در تربیت بدنی و علوم ورزشی، جین جونز، کریس گریتون؛ مترجم ابوالفضل فراهانی، تهران: انتشارات حتمی، 1391، 208ص.

740. روش های تحقیق در روابط عمومی: مجموعه مقالات، تهیه کننده موسسه فرهنگی روابط عمومی آرمان، تهران: انتشارات دنیای تغذیه، 1394، 291ص.

741. روش های تحقیق در روان شناسی بالینی، مولفین كريس باركر و نانسی پيسترانگ، روبرت اليوت؛ مترجمين مجتبی حبيبی... و دیگران، تهران : جهاد دانشگاهی، سازمان انتشارات، 1395، 375 ص.

742. روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، نیره شاه محمدی، افشین چمن آرا، کرج: سرافراز، 1392،،217 ص و قائمشهر: نشر ونداد، 1391، 190ص.

743. روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، صدیقه کریمی، اصفهان : پیام دانشگاهی، 1392، 264 ص.

744. روش های تحقیق در روان شناسی وعلوم اجتماعی، سميرا نخبه دهقان، تهران: ادریس، 1395، 190 ص.

745. روش های تحقیق در زبان شناسی، صحیح: ویراستار لیا لیتوسلیتی؛ ترجمه مریم سادات فیاضی. ، رشت: دانشگاه گیلان، 1396، 416 ص.

746. روش های تحقیق در سازمان و مدیریت، جف لان كستر؛ ترجمه روح الله تولایی، علیرضا اسلامبولچی،نجمه عامری،تهران: انتشارات دهکده هوسم، 1396، 217ص.

747. روش های تحقیق در علم مدیریت، ابوتراب علیرضایی، تهران: آرنا، 1394 .

748. روش های تحقیق در علوم اجتماعی (با تاکید بر کاربرد علمی روش های کمی و کیفی)، جواد معین الدینی، علیرضا صنعت خواه، کرمان : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، مرکز انتشارات علمی، 1392، 487 ص.

749. روشهای تحقیق در علوم اجتماعی (نظری - عملی)، ارل ببی ؛ ترجمه رضا فاضل، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، 1390، 2ج. این کتاب تا سال 1394 به چاپ یازدهم رسیده است.

ص: 154

750. روش های تحقیق در علوم اجتماعی،آرمین امیر، تهران: نشر تیسا، 1391، 154 ص.

751. روش های تحقیق در علوم انسانی، سیداحمد هاشمی،عباس حضرتی، تهران: تایماز،1394، 360 ص.

752. روشهای تحقیق در علوم پزشکی: راهنمای کاربردی برای نگارش طرح و گزارش تحقیق،مقاله و پایان نامه، اذن اله آذرگشب، تهران: جهان ادیب: سیناطب: رودگون، 1393، 134ص.

753. روشهای تحقیق در علوم رفتاری، داود معنوی پور،عباس روحانی، گرمسار: دانشگاه آزاد اسلامی(گرمسار) ، 1390، 257ص.

754. روش های تحقیق در علوم رفتاری، نادر حاجلو، تهران: به اندیشان، 1391، 612 ص.

755. روشهای تحقیق در علوم رفتاری و علوم اجتماعی، خسرو رمضانی، یاسوج: فاطمیه، 1393، 199ص. این کتاب در سالهای مختلف و توسط انتشارات مختلف به چاپ رسیده است.

756. روش های تحقیق در علوم شیلاتی، نوذر منفرد، کبری توکلی، تهران: موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی ،1393، 184ص.

757. روش های تحقیق در علوم ورزشی با رویکرد مدیریت ورزشی، سیدمحمد کاشف؛ ویراستار علمی مالک احمدی، تهران: بامداد کتاب: نشر ورزش، 1395، 208ص.

758. روشهای تحقیق در کتابداری، محمدحسین دیانی، مشهد: کتابخانه رایانه ای، 1392، 168 ص.

759. روش های تحقیق در مدیریت ، جف لنكستر؛ مترجمین سیدجمال الدین حسینی، جلال رضایی نور، قم: دانشگاه قم، انتشارات، 1395، 296ص.

760. روش های تحقیق در مدیریت ورزشی، مینگ لی، برندا پیتز، ژروم کوارترمن؛ ترجمه قاسم رحیمی، علیرضا زمانی، خوراسگان (اصفهان): دانشگاه آزاد اسلامی،واحد خوراسگان، معاونت پژوهشی، 1392.

ص: 155

761. روشهای تحقیق در مدیریت ورزشی، حمید قاسمی... و دیگران، تهران: علم و حرکت، 1394، 303ص.

762. روش های تحقیق در مدیریت ورزشی، مینگ لی، برندا پیتز، جروم کوارترمن؛ ترجمه حسن اسدی، احمدعلی آصفی، تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، 1394،340ص.

763. روشهای تحقیق در مدیریت( دولتی، صنعتی، بازرگانی...، احمدرضا سنجری، تهران: 1388، 320 ص و عابد، 1390، 340 ص.

764. روش های تحقیق در مربیگری ورزش، فرشاد تجاری، اصفهان : سناگستر، 1394، 368ص.

765. روش های تحقیق در مطالعات فرهنگی و رسانه، سعیدرضا عاملی، تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، 1392، 411ص.

766. روش های تحقیق در معماری و علوم انسانی، حسینعلی بهرام زاده ... و دیگران، بجنورد: بیژن یورد، 1395، 180 ص.

767. روش های تحقیق در هیدروژئولوژی کارست، نیکو گلدشایدر، دیوید درو؛ ترجمه مهرنوش قدیمی، ابراهیم مقیمی، آرش ملکیان، تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات،1394.

768. روش های تحقیق کاربردی، حسین طالب زاده؛ برای مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 34 تهران، تهران: مشکوه دانش، 1391، 144 ص.

769. روش های تحقیق کاربردی، کاترین داوسون؛ مترجمان حسین کرمی، شبیر کرمی، شیراز: همارا، 1391.

770. روش های تحقیق کمی، کیفی و آمیخته، جان دبلیو. کرسول؛ ترجمه یاسان اله پوراشرف، زینب طولابی و زیبا نوری، ایلام: دانشگاه ایلام، 1390 ،412ص.

771. روش های تحقیق کمی، کیفی و آمیخته: (با رویکرد رساله نویسی ویژه مدیریت و کارآفرینی)، فریدون آزما، احمد امان زاده رشیدی؛ ویراستار علمی و ادبی علی نصراله نژاد، ملیحه پورزنجانی، گرگان: انتشارات نوروزی، 1396، 153 ص.

ص: 156

772. روش های تحقیق کیفی، ساراجی تریسی؛ ترجمه حسین خنیفر، طاهره منیری شریف، تهران: موسسه کتاب مهربان نشر، 1394، 638 ص.

773. روش های تحقیق کیفی از نظریه تا عمل، مصطفی ازکیا، رشید احمدرش، کامبیز پارتازیان، تهران: شرکت انتشارات کیهان، 1395، 2ج.

774. روش های تحقیق و اصول پایان نامه نویسی در علوم انسانی، مرحمت همت پور، رشت : دهسرا، 1392، 160ص.

775. روشهای تحقیق و پایان نامه نویسی در مدیریت، سراج الدین محبی، جهرم: مرکز آموزش عالی جهرم، 1396، 460 ص.

776. روش های تحقیق و صنعت ساخت به همراه آشنایی با روش شناسی تحقیق در مدیریت پروژه، طهمورث حسنقلی پور، سرمد کیانی، وحیدرضا یوسفی، تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، 1393، 437 ص.

777. روش های تحقیق و مقاله نویسی کاربردی..، نگارش کمال روحانی، سنندج: آراس، 1395، 420 ص.

778. روش های تحقیق، پایان نامه نویسی و مقاله نویسی، محمد نایب پور، ماهرخ بریری، تهران: انتشارات روانشناسی و هنر، 1390، 172 ص.

779. روشهای تحلیل آماری پیشرفته: با تاکید بر روش شناسی و یافته های تحقیق، ذبیح الله صدفی، زنجان: سطر و قلم، -1395 ، 2ج.

780. روش های ترکیبی پژوهش، زینب میهن دوست، تهران : آوای نور، 1395، 231 ص.

781. روش های عمومی مطالعه و پژوهش: ویژه دانشجویان دانشگاهها، مراکز تربیت معلم، نویسندگان کتاب...، تالیف قاسم صافی، تهران : 1392. (چاپ پانزدهم)، 179ص.

782. روش های کاربردی پژوهش اجتماعی، نویسندگان لئونارد بیکمن، دبرا راگ؛ مترجمان سجاد یاهک ... و دیگران، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1392، 601 ص.

783. روش های کاربردی تحقیق: راهنمای پژوهشگران در طرح ها و فنون تحقیق، کاترین داوسون؛ ترجمه محبوبه بابایی، تهران : هم پا، 1392، 198ص.

ص: 157

784. روشهای کاربردی تحقیق: راهنمایی کاربرپسند برای مهارت در تحقیق، کاترین داوسون؛ ترجمه ی محمد رضا داوری، جمشید امانی، مصطفی قاضی زاده، تهران: هرمس، 1390، 160 ص.

785. روش های کاربردی تعیین حجم نمونه در مطالعات علوم رفتاری سلامت، نویسندگان علی طالع... و دیگران؛ زیر نظر مریم رزاقی آذر، قایمشهر: نشر ونداد، 1395، 96ص.

786. روش های کاربردی در پژوهش علمی، کاظم نصرتی، تهران: جهاد دانشگاهی، واحد شهید بهشتی، 1392، 192ص.

787. روش های مصاحبه برای پژوهش های سیاسی، کاووس سیدامامی، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، 1395، 226ص.

788. روش های مطالعه و یادگیری و کاربرد اینترنت در علوم سیاسی، علی اشرف نظری، تهران: نشر میزان، 1392، 400ص.

789. روشی نو در تحقیق و پژوهش : اطلاعات کلیدی لازم جهت دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه ها، نویسنده ناصر نیستانی ؛ با همکاری بیتا علی، تهران: کتاب اطهر ،1394، 120 ص.

790. رویارویی با منابع: راهنمای پژوهش و نگارش تاریخ، آنتونی برانديج؛ مترجم محمد غفوری، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، 1396، 212ص.

791. رویکردی نظری بر روش تحقیق، علی جان حسنی... و دیگران ؛ برای، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر، بهشهر: اسلوب علمی، 1391، 190ص.

792. رهیافتی در گرایش معلمان به پژوهش، پردیس حیدری، حسین ستاورز، تهران: سبز رایان گستر، 1393، 184ص.

793. رهیافتی نو در پژوهش و ارزشیابی، حجت اله ماهروبختیاری، تهران: راز نهان، 1394، 114 ص.

ص: 158

794. زبان پژوهش، میترا احمدسلطانی، تهران: جهاد دانشگاهی، سازمان انتشارات، 1391، 82 ص.

795. الزویر می آموزد: نوشتن مقاله در کلاس جهانی: از عنوان تا منبع، از ارسال تا اصلاح و چاپ: نوشتن مقاله در کلاس جهانی: از عنوان تا منبع، از ارسال تا اصلاح و چاپ، گردآوری و ترجمه محمد جواد تقی پوریان، امیر خزایی، زهرا غریب، تهران: موسسه کتاب مهربان نشر، 1395، 172 ص.

796. ساخت و کاربرد ابزارهای جمع آوری داده ها با تاکید بر مدیریت ورزشی، حمید قاسمی... و دیگران، تهران: شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا، 1394، 371 ص.

797. ساختار مقاله و پژوهش علمی، سیده زهرا پورکاظم، سوسنگرد: سرزمین خوز، 1392، 72ص.

798. ساختار مقاله و مقاله نویسی، مشهد : موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام، 1394، 60 ص.

799. ساختار و روشهای پژوهش در علوم انسانی؛ نظریه و کاربرد، حسن اسلامیان، ندا سلیمانی رودبنه، ابوالفضل جلایری لایین، مشهد: ارسطو، 1395، 324ص.

800. ساختاربندی مسئله، علیجان حسنی،سیده شایسته واردی، بهشهر: اسلوب علمی، 1391، 170ص.

801. ساختن نظریه مبنایی: راهنمای عملی برای تحلیل کیفی، کتی چارمز؛ مترجمان مهزیار کاظمی موحد، حمیدرضا ایرانی، مهسیما کاظمی موحد، تهران: رسا، 1390، 208 ص.

802. ساده ترین شیوه نگارش پایان نامه تحقیق و مقالات علمی، عباس بابائی، شیراز: ارم شیراز، 1395، 100 ص.

803. ساز و کارهای پژوهش میدانی : چیستی تحقیق میدانی و مراحل آماده سازی طرح نامه(دفتر اول)، سیدحسین اسحاقی، قم: حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، مرکز نشر هاجر، 1394، 168 ص.

ص: 159

804. ساز و کارهای پژوهش میدانی:شیوه عملیاتی سازی یک تحقیقِ میدانی(دفتر دوم)، سیدحسین اسحاقی، قم: حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، مرکز نشر هاجر،1394، 398ص.

805. ساز و کارهای تحقیق پیمایشی : مروری بر عملیات پیمایش، از آغاز تا فرجام( دفتر سوم)، محمدمهدی کریمی، قم: حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، مرکز نشر هاجر، 1394، 102ص.

806. سازه های تحقیق، افشین رستمی، تهران: اندیشه عصر، 1391، 107 ص.

807. سرمه اندیشه: آنچه که باید یک پژوهشگر از پژوهش بداند، تهیه و تنظیم معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، قم: حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، مرکز نشر هاجر، 1390، 80 ص.

808. سمینار و روش تحقیق: چگونه پایان نامه، رساله بنویسیم؟ چگونه مقاله بنویسیم؟، سجاد رضائی، محمدحسین وفایی؛ برای موسسه آموزش عالی پویش، تهران: انتشارات بین المللی عصر قلم، 1395، 126 ص.

809. سنجش اثر پژوهش در علوم پزشکی: الگوها و روش ها، نوشته حمیدرضا جمالی مهمویی، سعید اسدی، شهرام صدقی، تهران: فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 1391، 181ص.

810. سنجش کاربردی در روان شناسی سازمانی: معرفی مقیاس ها و پرسشنامه ها، محسن گل پرور، تهران : جنگل: جاودانه، 1395.

811. سیر تا پیاز نگارش مقاله های علوم پزشکی، حمیدرضا توانگر، محمد فروزش فرد، محمدرضا رضوی، تهران: نیک واژه، 1395، 215ص.

812. شگردهای مصاحبه پژوهشی، شاهین زراعتی رضایی، تهران: ایده سبز، 1391، 78 ص.

ص: 160

813. شناخت روش علمی در علوم رفتاری، حیدرعلی هومن، تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، 1392، 524ص.

814. شناخت شناسی تحقیق در مدیریت، فیل جانسون و ژوان دوبرلی؛ ترجمه سیدمحمد اعرابی و محمدرسول الماسی فرد، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی: پژوهشکده مدیریت سما، 1394، 295 ص.

815. شیوه ارایه مطالب علمی و فنی، مولف نگار براهویی، تهران: نگار براهویی، 1395، 103ص.

816. شیوه ارایه مطالب علمی، فرریبرز فروهنده ... و دیگران، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات؛ شاهرود: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، 1395، 142 ص.

817. شیوه تهیه پژوهشنامه (برای تدوین و نقد پایان نامه)، غلامرضا خاکی؛ با گفتاری و نوشتاری از مهدب الوانی، ناصر میرسپاسی، تهران: فوژان، 1393، 171ص .

818. شیوه مقاله نویسی، محمد علی قاسمی، ولی الله علیزاده، قم: مرکز فقهی ایمه اطهار، 1390، 148ص.

819. شیوه نامه انتشار مجلات در دانشگاه تهران، زهرا جلال زاده، تهران: دانشگاه تهران، معاونت پژوهش، اداره کل خدمات پژوهشی و انتشارات، 1391، 115ص.

820. شیوه نامه گام به گام نگارش پایان نامه ویژه گرایشهای علوم انسانی و اجتماعی، مهین چناری، نرگس خالقی، قم: دانشگاه حضرت معصومه(س)، 1396، د، 159 ص.

821. شیوه نگارش پایان نامه و رساله علمی: چگونه یک پایان نامه یا رساله علمی ناب بنویسیم؟، سیدحسین اسحاقی، قم: حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، مرکز نشر هاجر، 1394، 135 ص.

822. شیوه نگارش طرح و مقاله علمی (برای دانشجویان علوم سیاسی)، مهدی عباس زاده فتح آبادی، قم: نجم الهدی، 1392، 160ص.

ص: 161

823. شیوه نگارش طرح و مقاله علمی، مهدی عباس زاده فتح آبادی، تهران: کانی مهر، 1394، 212 ص.

824. شیوه نگارش متون علمی، محمود اطرشی، آرش مختاری، محمدحامد کیانی، اصفهان : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، معاونت پژوهشی، 1393، 249 ص.

825. شیوه نگارش مقالات علمی، امیرمهیار خراسانی، مهسا خراسانی، تهران: انتشارات روانشناسی و هنر، 1392، ج، 83 ص.

826. شیوه نامه پژوهش و نگارش علمی، یوسف محمدنژادعالی زمینی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1391، 264ص.

827. شیوه نامه ی علمی روش های تحقیق و پژوهش در زبان و ادبیات فارسی، اسماعیل نرماشیری، تهران: ارشد سپاهان، 1392، 287 ص.

828. شیوه های پژوهش اجتماعی: رویکردهای کیفی و کمی، ویلیام لاورنس نیومن؛ برگردان حسن دانائی فرد، حسین کاظمی، تهران: موسسه کتاب مهربان نشر ، 1390 - 1389، 2ج.

829. شیوه های پژوهش و آمار با تاکید بر علوم تربیتی و اجتماعی به همراه دستورات برنامه spss، جواد حسینی؛ به سفارش، مرکز آموزش علمی- کاربردی سبزوار 2 تحت نظارت دانشگاه جامع علمی و کاربردی، سبزوار: بیهق، 1390، 539 ص.

830. شیوه های کاربردی تحقیق، کاترین داوسون؛ مولف و مترجم ابراهیم شیخ زاده مرند، اراک : نور عطا، 1396، 205 ص.

831. شیوه های مقاله نویسی: سرمقاله، یادداشت، نقد، تحلیل و تفسیر مثلث طلایی نوشتن، احمد توکلی،تهران: ثانیه، 1396، 160 ص.

832. شیوه های نوین یادگیری و تدریس، رحمان آقائی، تبریز: انتشارات پژوهش های دانشگاه، 1396، 68ص.

833. شیوه ی ارائه ی مطالب علمی و فنی، سلمان ولی محمدی، زنجان: دانش زنجان، 1393، 142 ص.

ص: 162

834. شیوه ی نگارش مقاله و پایان نامه، محمود صادق زاده، یزد: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، مرکز انتشارات علمی، 1390، 210ص.

835. شیوه ی نگارش مقاله های ISI اصول و مبانی، حمیدرضا همتی متین، ژاله خوشخو، قم: آثار نفیس، 1392، 135 ص.

836. شیوۀ تدوین پایان نامه و مقاله در رشتۀ زبان و ادبیّات فارسی، وجیهه ترکمانی، چالوس: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، 1395، 115 ص.

837. صورت بندی سوالات تحقیق: راهنمای پژوهشگران اجتماعی، پاتریک وایت؛ کاظم حاجی زاده، تهران: انتشارات جامعه شناسان، 1395، 214ص.

838. ضروریات پروپوزال نویسی در علوم پزشکی، مهدی سعادتی، اسدالله غلامیان، تهران: مهدی سعادتی، 1396، 100 ص.

839. طراحی پژوهش: کمی و کیفی، جان دبلیو کرس ول ؛ مترجمین طاهره عاشوری، آیلار میزانی، سامیه شهمیر؛ ویراستار علمی ولی الله فرزاد، تهران: ارتش جمهوری اسلامی ایران، قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص)، 1396، 375 ص.

840. طراحی پژوهش کیفی : رویکردی تعاملی، جوسب آ. ماکس ول ؛ مترجم صدیقه خورشید، سمنان: دانشگاه سمنان، 1394، 360 ص.

841. طراحی پژوهش: رویکردهای کمی، کیفی و روش های ترکیبی، جان دبلیو کرسول؛ مترجمان مجید خورشیدی، فخرالدین سلطانی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، 1394، 363 ص.

842. طراحی تحقیقات در علوم پزشکی، ريحانه ابوالقاسمی، تهران : انتشارات رسانه تخصصی، 1392، 92ص.

843. طراحی و راهبری پژوهش در سیستم های سلامت، کورلین.ام وارکوبزر، ایندرا پتمنتن،آن براونلی؛ مترجمین حسن جولایی... و دیگران، قم: رادنگار، 1394.

ص: 163

844. طرح پژوهش رویکردهای کمی، کیفی و شیوه ترکیبی، نوشته جان دبلیو کرسول؛ برگردان حسن دانایی فرد، علی صالحی؛ ویراستار مینا اسعدی، تهران: موسسه کتاب مهربان نشر، 1394، 356ص.

845. طرح تحقیق در تحقیقات اجتماعی، دیوید دواس؛ ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: آگه، 1392، 348 ص.

846. طرح تحقیق در علوم انسانی و اجتماعی، جان دبلیو. کرسول ؛ ترجمه، تلخیص و افزوده ها اسماعیل سعدی پور، تهران: نشر دوران، 1391، 234ص.

847. طرح جامع پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، مجری معاونت پژوهشی دانشگاه تهران ؛ نظارت علمی و اجرایی ناصر معصومی ؛ مدیر علمی عباس صدری ؛ مدیر اجرایی سیدرضا حجازی، تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، 1394، 66 ص.

848. طرح مسئله در روش تحقیق، علیجان حسنی، فاطمه هاشم زاده آبرسی، قائمشهر: مهرالنبی، 1391، 148ص.

849. طرحهای آزمایشی، ترجمه و تالیف حمزه گنجی، تهران: ساوالان ، 1394، 121 ص.

850. طرح های تحقیق ترکیبی در پرستاری و علوم سلامت، شارون اندرو، الیزابت. جی هالکومب؛ ترجمه محمدعلی چراغی... و دیگران،، تهران: جامعه نگر، 1391، 208ص.

851. طریق التحقیق: جستارهایی در پژوهش و هنرپژوهی، محسن کرمی؛ برای، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، تهران: شرکت انتشارات سوره مهر، 1390، 76 ص.

852. طلایه داران پژوهش، رضا اثرزاده، مسعود انصاری جابری، تهران: سبز رایان گستر، 1394، 133 ص.

853. علوم اجتماعی جامعه شناسی(روش تحقیق)، گروه مولفین پردازش، تهران: پردازش، 1392، 212 ص.

854. علوم اجتماعی مطالعات فرهنگی( روش تحقیق )، گردآورندگان گروه مولفین پردازش، تهران: پردازش،1392، 212 ص.

ص: 164

855. الفبای پژوهش : درآمدی به روش تحقیق، تدوین پروپوزال و اصول مقاله نویسی، عیسی چراتی، ساری: انتشارات روش روشن، 1395، 180 ص.

856. الفبای پژوهش، علی زارعین؛ به سفارش پژوهش سرای خوارزمی تبادکان مشهد، مشهد: قلم آذین رضا، 1390، 70 ص.

857. الفبای پژوهش های درسی به انضمام راهنمای ارایه کنفرانس، مرجان مرتاضی، تهران: هنرسرای اندیشه، 1392، 120 ص.

858. الفبای تحقیق: راهنمای کاربردی تحقیق علمی برای کسانی که می خواهند اولین تحقیق دانشگاهی شان را بنویسند، مولفان محمد کریمی، محمد حاجی وند، تهران: کتاب کسرا، 1395، 162 ص.

859. الفبای مقاله نویسی، محمدباقر انصاری؛ سیدمحمد بصام؛ تهیه کننده مرکز پژوهش های جوان، گروه سنت های حوزوی و آداب طلبگی، تهران: کانون اندیشه جوان، 1394، 87ص.

860. فراتحلیل meta analysis =، منصوره فراهانی ... و دیگران، . ، تهران: ماهتاب، 1390، 81ص.

861. فراتحلیل: مفاهیم، نرم افزار و گزارش نویسی، جواد مصرآبادی، تبریز: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، 1395، 190 ص.

862. فرایند پژوهش در طراحی صنعتی، فاطمه قوام، مریم علی محمدی، رشت: جویش؛تهران: متفکران، 1393، 118ص.

863. فرایند پژوهش در معماری: الگوی تدوین : پروپوزال - پایان نامه - دفاعیه- مقاله، محمدرضا مفیدی، حدیثه کامران کسمایی، تهران : سیمای دانش : آذر، 1395، 221 ص.

864. فرایند نقد تحقیقات کمی - کیفی و اعتبارسنجی تحقیقات ترکیبی : به انضمام 28 گام عملیاتی تحقیق و راهبردهای پروپوزال نویسی، حیدرعلی عابدی، رضا مسعودی، سیده زهرا حسینی گل افشانی، تهران: جامعه نگر، 1391، 120ص.

ص: 165

865. فرهنگ واژگان و اصطلاحات روش تحقیق و پژوهش انگلیسی - فارسی، حسین اکبرپور، مشهد: سخن گستر، 1395، 136 ص.

866. فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی، محمدتقی ایمان؛ ویراستار احمد کلاته ساداتی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1393 ، 328 ص.

867. فلسفه علم و روش شناسی تحقیق، مختار رنجبر، تهران: تایماز، 1395، 378 ص.

868. فن پژوهش (آموزش روش تحقیق)، عالمه عبادی جام خانه، سیداحمد خسروانجم، تهران: عالمه عبادی جام خانه، 1393، 106 ص.

869. فنون مقاله نویسی: چگونه مقاله بنویسیم؟، سیدحسین اسحاقی، قم: حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، مرکز نشر هاجر،1394. ، 352ص.

870. فنون و ابزارهای روش تحقیق در مدیریت، روح اله تولایی، مهرداد محمدزاده علمداری، تهران: جهاد دانشگاهی، واحد صنعتی امیرکبیر، 1396، 296 ص.

871. قند تحقیق (درآمدی به تعریف مفاهیم روش تحقیق)، مصطفی رضائی حسین آبادی، قم: آبد، 1392، 72ص.

872. قواعد پژوهشگری در تربیت بدنی (مجموعه نکات کلیدی)، محسن پیری، رقیه پیری، ایلام: جوهر حیات، 1390، 128 ص.

873. کار تحقیقی : (روش تحقیق در علوم انسانی)، مهدی مولایی، علی شاهینی، گرگان: انتشارات نوروزی، 1394، 180 ص.

874. کاربرد اینترنت و رایانه در مدیریت، رضا بنی اسد، مهدی ثنائی، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، 1391 .

875. کاربرد اینترنت و نرم افزارها در تحقیقات و پژوهش ها، حسین فتح آبادی، محمود حجامی، نورالدین گنج خانلو، تهران: ارتش جمهوری اسلامی ایران، قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص)، 1393، 171 ص.

ص: 166

876. کاربرد آمار و روش تحقیق: مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی، مولف حسین صنعتی، پریسا حاج کرمی؛ برای موسسه آموزش عالی آزاد ماهان، تهران: مهر سبحان، 1392، 409 ص.

877. کاربرد تئوری تصمیم گیری در مدیریت و مهندسی ( کلاسیک و فازی) ( با رویکرد پایان نامه نویسی) «ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری..، قنبر عباس پور اسفدن، تهران: اساتید برتر، 1393، 398 ص.

878. کاربرد روش تحقیق در تحلیل های اطلاعاتی، هانک پرانکان ؛ ویراستار مجموعه جان گلدمن ؛ مترجم دانشکده اطلاعات موسسه چاپ و انتشارات، تهران : دانشکده اطلاعات موسسه چاپ و انتشارات 1394، 416ص.

879. کاربرد روش های ترکیبی - چارچوب هایی برای روش شناسی یک پارچهتالیف دیوید پلورایت ؛ ترجمه سروش فتحی، تهران: نورا، 1395، 313ص.

880. کاربرد علوم نوین در روش تحقیق، محمد خراسانی، غلامعلی رودی، محسن فلاح، آمل: شمال پایدار، 1390، 271ص.

881. کاربرد کوتاه نوشته ها در روش تحقیق، سيما ويسی نژاد، زهرا قریشی، محمدرضا مجمع، تهران: انتشارات مجمع، 1392، 400 ص.

882. کاربرد نظریه زمینه ای در تحقیقات اجتماعی، محمدرئوف معینی، محسن نیازی، تهران: سخنوران، 1395، 210 ص.

883. کاربردی در روش تحقیق (علوم انسانی، علوم پایه، فنی مهندسی)، مولفین مجید ابراهیمی، امین آصفی، تهران: قلم علم، 1395، 84 ص.

884. کارگاه روش تحقیق در هنر: درس گفتار، میرعلیرضا دریابیگی، تهران: انتشارات دریابیگی، 1393، 111 ص.

885. کامل ترین انشاء ونامه نگاری: راهنمای نگارش فارسی؛ پایان نامه نویسی؛ مقاله نویسی؛ نامه ها و ... ؛نامه های تبریک، به اهتمام آناهیتا حسین زاده، تهران: اردیبهشت، 1393، 488ص.

ص: 167

886. کتاب آموزشی مراحل انجام پروژه علمی در جشنواره طرح جابربن حیان، بهناز امینی، قزوین: سایه گستر: مهرگان دانش، 1393، 80 ص.

887. کتاب آموزشی: روش پژوهش در نظام سلامت، سیما عجمی، اصفهان: فرهنگ پژوهان دانش، 1393، 157 ص.

888. کتاب تحلیلی روش تحقیق در مدیریت ویژه دانشجویان مدیریت، بهنوش خطیری؛ ویراستار عزیزاله زندیه، تهران: انتشارات راه، 1392، 248 ص.

889. کتاب تحلیلی روش تحقیق در مدیریت: ویژه دانشجویان رشته ی مدیریت ...، بهنوش خطیری، تهران: انتشارات راه 1394، 256ص.

890. کتاب تحلیلی مقاله نویسی: ویژه دانشجویان رشته های زبانهای خارجی انگلیسی، تهران: انتشارات راه، 1395، 304 ص.

891. کتاب جامع پژوهش = Research (Principles Guidlines) ، مترجمین و گردآورندگان عادل ابراهیم پور، ذبیح الله حسن زاده، تهران : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، 1396، 255 ص.

892. کتاب جامع مقاله نویسی، رحیم احمدی، نوشین امینی... و دیگران، تهران: موسسه فرهنگی هنری انوار دانش، انوار دانش عصر، 1391، 2ج.

893. کتاب کار اصول و روش تحقیق با نگرش علوم زیستی و پزشکی، تهیه وتدوین رحیم احمدی، تهران: پایگاه فرهنگ، 1394، 196ص

894. کتاب کار آموزش مقاله نویسی برای دانش آموزان، مولف مهدی نامی، تهران: مهدی نامی، 1393، 43 ص.

895. کتاب کار روش تحقیق: (آموزش طرح تحقیق، مقاله علمی و رساله پژوهشی برای دانش آموزان و دانشجویان)، مولفین رضا عبادی جامخانه، سید یاسر اصغری قلعه سری، تهران: انتشارات اراده، 1394، 120ص.

896. کتاب کلیدی روش تحقیق در پرستاری ... : قابل استفاده در آزمون دکتر تخصصی پرستاری،تالیف و گردآوری حمید حجتی، تهرانحکیم هیدجی 1391، 256 ص.

ص: 168

897. کتابشناسی روش تحقیق و آمار، فرشاد تجاری، محمد صیادفر، تهران : انتشارات جامعه شناسان، 1393، 124 ص.

898. کسب مهارت برای انجام تحقیقات آینده: راهنمای موفقیت در کسب مدارک کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی، مولفان کارلوس لینگ و کوئینگ یانگ؛ مترجم ابراهیم نوحانی، دزفول: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول ، 1396، 217ص.

899. کلیات، بیان مسئله، موضوع و فرضیات پژوهش «مرجع دانشگاهی (دکتری)»، مولف دپارتمان جغرافیا مدرسان برتر، تهران: مدرسان برتر، 1392، 113ص.

900. کلیات پژوهش، غلامرضا معمارزاده طهران... و دیگران، تهران: اندیشه های گوهربار، 1394، 316 ص.

901. کلیات روش تحقیق، بی تا هادی، مریم کرمی، تهران: فرین واژه، 1392، 208 ص.

902. کلیات روش تحقیق در تربیت بدنی(1)، امین فرزانه خلیفه لو...و دیگران ؛ ویراستار علمی محمد بخشی مشهدلو، اردبیل: نشر نایاب، 1395، 205 ص.

903. کلیات روش تحقیق کاربردی، محمدرضا قاسمی ؛ برای دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان، قم: انتشارات مشهور، 1395، 136ص.

904. کلید طلایی روش پژوهش در علوم سیاسی و روابط بین الملل مشتمل بر..، سیدداود آقایی، صدیقه السادات آقایی، تهران: سرای عدالت، 1393، 131 ص.

905. کلید مهارت آیین نگارش به همراه اصول نوشتن مقالات علمی، حسین ابراهیمی مقدم – سیده عاطفه مهدوی، تهران: نبض دانش، 1394، 160ص.

906. کیفی پژوهی: پژوهش، پژوهشگری و پژوهشنامه نویسی، تالیف خلیل میرزایی، تهران: فوژان، 1395، 2ج (1518 ص).

907. گام به گام با پژوهش و مقاله نویسی ویژه دانش آموزان، مهکامه حسینی، تهران: شینه، 1395، 130ص.

908. گام های پژوهش، مسعود پیری توسنلو، شیما کاظمی ملک محمودی، فرزاد کریمی بیرگانی، ساری: علیم نور، 1395، 101ص.

ص: 169

909. گام های موثر روش تحقیق در علوم انسانی، رسول چوگان ... و دیگران، قم: سلسله، 1393، 183 ص.

910. گذری بر اصول مقاله نویسی، گردآوری معاونت آموزش و پرورش مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان، اصفهان: حوزه علمیه اصفهان، مرکز مدیریت، 1395، 150 ص.

911. گزارش و گزارش نویسی، مرتضی چمل نژاد، یداله شهرجو ؛ ویراستار حسن بهرامی، تهران: آوای هدهد، 1395، 135 ص.

912. گنجینه عبارات و جملات کاربردی مقاله نویسی و پایان نامه نویسی به زبان انگلیسی بر اساس بانک اصطلاحات مقاله نویسی دانشگاه منچستر، رضا خیرآبادی، سیما بهمنی؛ ویراستار علمی سمیرا بهمنی، تهران : کتابخانه فرهنگ، 1394، 175ص.

913. گنجینه کامل نگارشهای دانشجویی : روش تحقیق به زبان ساده و کاربردی پایان نامه نویسی به همراه دفاعیه موفق آیین مقاله نویسی رزومه نویسی آموزشی و حرفه ای، پردیس بهمنی، حسین علیان عطاآبادی. ؛ با حمایت باشگاه پژوهشگران دانشجو، تهران: آراد کتاب، 1390، 264ص.

914. گنجینه ی طلایی روش تحقیق در مدیریت بر اساس كتاب دكتر سيد علی اکبر احمدی علی صالحی محمدرضا فریدی، تهیه و تنظیم مهدی ابراهیمی فر، اصفهان : پیام دانشگاهی، 1390، 276ص.

915. الگوها و روشهای تدریس در فعالیت های یاددهی و یادگیری، صدیقه السادات سمی بر، تهران : نشر ترخون، 1396، 121 ص.

916. الگوهای نوشتاری برای مقالات انگلیسی، محمد گلشن، یزد: نخبگان فردا، 1395، 141ص.

917. الگوی علمی تدوین طرح پژوهشی، فرخ قربانی نامور ... و دیگران، تهران: قلم یوسف، 1392، 96ص.

918. لغات و عبارات پرکاربرد در تدوین مقالات علمی، نویسندگان شاپور کاکولکی، شعله نسیون پور، منصور بیات، تهران: انتشارات بین المللی شمس، 1391، 126ص.

ص: 170

919. ماهیت روش شناسی تحقیق: راهنمای فشرده برای دانشجویان ارشد و دکتری، بهاره عزیزی نژاد، نسرین اسدنژاد، رقیه ولی زاده اصل، ارومیه :جهاد دانشگاهی، واحد ارومیه،1395، 180ص.

920. مباحث اساسی در روش تحقیق، مولفین جواد خلعتبری، مجتبی کیخا فرزانه، تهران: ساد، 1390، 300ص.

921. مباحث اساسی در روش تحقیق و آمار علوم اجتماعی، همکاران تدوین حسین صنعتی، میثم واحدی، تهران: انتشارات روانشناسی و هنر، 1392، 570ص.

922. مباحث کلیدی در روش تحقیق و مقاله نویسی ویژه دانشجویان معماری و شهرسازی، اسلام کرهی...و دیگران، تبریز: انتشارات پژوهش های دانشگاه ، 1396، 203 ص.

923. مبانی پژوهش ترکیبی تلفیق رویکردهای کمی و کیفی، مولفین چارلز تدلی،عباس تشکری؛ مترجمین عادل آذر، سعید جهانیان، تهران : جهاد دانشگاهی، سازمان انتشارات،1395، 592 ص.

924. مبانی پژوهش در علوم انسانی، رحمان پاریاد، گرگان: انتشارات نوروزی، 1394، 127ص.

925. مبانی پژوهش در علوم تربیتی، علیجان حسنی، نفیسه خلیلی، ساری : روجین مهر، 1391، 196 ص.

926. مبانی پژوهش درعلوم رفتاری، محمد نریمانی،مسلم عباسی، مرتضی ابراهیمی، اردبیل: محقق اردبیلی، 1390، 293 ص.

927. مبانی پژوهش و روش تحقیق کتابخانه ای، فاطمه رادان، تهران : رادان، 1395، 100 ص.

928. مبانی تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، کریم سواری، قم: نشر ائمه (علیهم السلام)، 1393، 144 ص.

929. مبانی تحقیق در علوم انسانی، علی اکبر فرهنگی، تهران : موسسه انتشارات برآیند پویش ، 1394، 128ص.

ص: 171

930. مبانی روش تحقیق در تاریخ، سینا فروزش، تهران : جهاد دانشگاهی، سازمان انتشارات، 1392، 328 ص.

931. مبانی روش تحقیق در علوم انسانی، کامران نظری، لیلا اورنگ. ، تهران: سخنوران، 1394، 270 ص.

932. مبانی روش تحقیق در مدیریت، مهرداد متانی، قائمشهر: مهرالنبی، 1393، 254 ص.

933. مبانی روش تحقیق درزبان عربی، آمنه آبعلی؛ ترجمه محمدباقر استادی ارزیل، تبریز : دانش گستر حقیفت، 1393، 204 ص.

934. مبانی روش تحقیق نظری، محمدرضا ایروانی محمدآبادی، محسن پورخسروانی، طیبه محمودی به سفارش دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهر، اصفهان: دستخط، 1393 ، 181ص.

935. مبانی روش تحقیق و مقاله نویسی، سعید محمدی، مرتضی اکبری، تبریز: انتشارات پژوهش های دانشگاه، 1396، 110 ص.

936. مبانی روش تحقیق: تدارک مقاله های تحقیقی و پایان نامه های دانشجویی، علیرضا مهاجری، تهران: چاپارکلک نوین، 1390، 210ص.

937. مبانی روش های تحقیق در علوم انسانی، پرویز عسگری... و دیگران ، اهواز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، 1393، 497 ص.

938. مبانی کاربردی در تدوین طرح تحقیق پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترابه انضمام نحوه تدوین مقالات علمی- تخصصی، جلال نخعی، افضل باقرزاده، تهران : جهان جام جم، 1394، 112ص.

939. مبانی مقاله نویسی، تحقیق و پروپوزال نویسی، جمیله هادی زاده، آمل: شمال پایدار، 1392، 158 ص.

940. مبانی نظری و عملی پژوهش (کمی و کیفی و آمیخته) در علوم انسانی، یداله مهرعلی زاده... و دیگران، اهواز: دانشگاه شهید چمران، 1392، 505 ص.

ص: 172

941. مبانی نظری و عملی پژوهش در مدیریت به همراه سوال های طبقه بندی شده کنکور ارشد و دکتری، تالیف داود کیاکجوری، کریم کیاکجوری، تهران: موسسه کتاب مهربان نشر، 1393، 486 ص.

942. مبانی نگارش علمی، یزدان منصوریان؛ ویراستار حمید محسنی، تهران: کتابدار، 1393، 263 ص.

943. مبانی نگارش مقاله و زندگی نامه ی علمی، سیدمسعود حسینی، آمنه الیکائی؛ با حمایت باشگاه پژوهشگران دانشجو، تهران: آراد کتاب، 1390، 158 ص.

944. مبانی نوشتن مقاله،علیمراد مو سی پور، سلیمان محبی، حشمت کاکا،کرج: میتین: فراگیران دانش، 1395، 130ص.

945. مبانی و اصول پژوهش در زبان و ادبیات فارسی، قدرت الله طاهری، تهران: نشر علمی، 1395، 496 ص.

946. مبانی و روش های پژوهش در علوم اجتماعی و رفتاری، حسین صنعتی، پریسا حاج کرمی، تهران: کتاب یار مهربان، 1392 ، 242 ص.

947. مبانی و روش های تحقیق در فرش دستباف ایران، تحقیق و نگارش فضل الله حشمتی رضوی، تهران: شرکت انتشارات قلم، 1396، 343ص.

948. مبانی، روش تحقیق و ارتباط در علم سیاست «مرجع دانشگاهی (دکتری)»، مولف دپارتمان علوم سیاسی مدرسان برتر، تهران: مدرسان برتر، 1392، 102 ص.

949. متدولوژی تحقیق در مدیریت با تاکید بر نحوه نگارش طرح پیشنهادی، پایان نامه و مقاله، تورج صادقی، سیدمحمد حیدری ثانی؛ ویراستار سیدمحمد حیدری ثانی، مشهد: آبان برتر، 1395، 195 ص.

950. متدولوژی رویش نظریه ها: (روش تئوری پردازی داده بنیاد، نظریه زمینه ای، تئوری مفهوم سازی بنیادی، شک دهی تئوری از داده های تجربی): روشهای پژوهش کیفی برای نظریه پردازی و تولید دانش بومی (همراه با مطالعات موردی و راهنمای کار با نرم افزارهای

ص: 173

آن)، تالیف علیرضا علی احمدی، ناهید ساروی مقدم، تهران: تولید دانش، 1395، 362ص.

951. مجموعه آموزشی روش تحقیق (رویکرد پایان نامه نویسی)، گردآورندگان حجت نیکونام طوسی... و دیگران، مشهد: نشر تمرین، 1395 - ، ج.1. راهنمای نگارش و صفحه تقدیم.ج.2. روشهای استناد و آموزش Endnote.

952. مجموعه درس گفتارهایی درباره: روش تحقیق عمومی با رویکرد علوم انسانی - اسلامی، احمد پاکتچی؛ تنظیم و ویرایش مصطفی فروتن تنها؛ به اهتمام انجمن علمی دانشجویان الهیات دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، 1391، 188ص.

953. مجموعه گفتارهایی درباره مقاله نویسی، تهران: سبز رایان گستر، 1394، 118 ص.

954. مجموعه مقالات چالش های موجود در تحقیقات کیفی، تحت نظارت مهوش صلصالی، تهران: نشر و تبلیغ بشری: تحفه، 1394، 224ص.

955. مجموعه مقالات روش های تحقیق کیفی در پژوهش های اجتماعی، زیر نظر رضا صالحی امیری؛ به سفارش مرکز تحقیقات استراتژیک، گروه پژوهش فرهنگی و اجتماعی، تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک، 1390، 363ص.

956. مدیریت ترازمند مقالات با رویکرد ISI از تدوین تا انتشار، محمد آقایی، امین اسدالهی، تهران : ترمه، 1394، 195 ص.

957. مراحل اجرای تحقیق علمی، معصومه نجفی پازکی، محمد کربلایی، تهران: کورش چاپ، 1393، 104 ص.

958. مراحل عملی نوشتن مقاله تحقیقی: قابل استفاده دانش آموزان و دانشجویان، عبدالصمد کازرانی، مشهد: ضریح آفتاب، 1390، 48 ص.

959. مرجع کامل شرکت در جشنواره های علمی، مولفین فرزین اکبر، کیارش عدل، تهران: خوشخوان، 1391، 240 ص.

960. مرجع شناسی ادبی و روش تحقیق، عباس ماهیار، تهران: نشر قطره، 1393، 314 ص.

ص: 174

961. مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی، غلامرضا ستوده، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، 1392، 469 ص.

962. مرجع شناسی و روش تحقیق(1)، حسن بساک ؛ ویراستار علمی پروین تاجبخش، تهران: دانشگاه پیام نور، 1395، 190 ص.

963. مرور متون در علوم پایه و پزشکی به زبان ساده: روش ماتریس، جودیت گارارد ؛ مترجم علی شیخیانویراستار فرهاد نظریان فیروزآبادی، تهران : خانه زیست شناسی، 1392، 182ص.

964. مرور نوشته ها و پیشینه پژوهش: راهنمای نگارش، مهری پریرخ، رحمت الله فتاحی، تهران: کتابدار، 1390، 109 ص.

965. مروری بر پژوهش کیفی، مولف الهام الباد، کرج: انتشارات ملرد، 1395، 165 ص.

966. مروری بر روش تحقیق، اکبر اسماعیلی، تهران: سبز آرنگ، 1393، 176 ص.

967. مروری بر روش های کاربردی تحقیق کیفی در علوم اجتماعی و انسانی، ندا علیزاده، تهران: سازمان جهاد دانشگاهی تهران، انتشارات، 1396، 260 ص.

968. مروری بر مفاهیم روش تحقیق در مدیریت، روح اله شاهمرادی، ری: دانشیاران ایران، 1394، 213 ص.

969. مروری بر مقاله نویسی در علوم پزشکی، رضا شهابی؛ زیر نظر و با مقدمه ی علیرضا موسوی جراحی، احمد مظفری جوین، مشهد : انتشارات پرستاران جوان، 1395، 60 ص.

970. مصاحبه به عنوان یک روش پژوهش کیفی؛ راهنمای پژوهشگران علوم تربیتی، اجتماعی و انسانی، اروینگ سیدمن؛ ترجمه سیدعلی کوشازاده، علی رضا جابری، سارا حسینی ارانی، تهران: مهکامه، 1395، 256 ص.

ص: 175

971. مفاهیم پژوهش و روش تحقیق در مطالعات مدیریت اقتصاد - حسابداری - بازرگانی - رفتارسازمانی- بازاریابی، برگردان و گردآوری خدایار ابیلی، کامران مظاهری فرد، تهران: توفیق دانش، 1391، 263 ص.

972. مفاهیم کلیدی در روشهای تحقیق در ورزش و فعالیت های جسمانی، فرشاد تجاری، داود نصراصفهانی، جاسم منوچهری، اصفهان: آسمان نگار، 1393، 200 ص.

973. مقابله با استرس مطالعه شکل، تشخیص، راهکار به ضمیمه ی خلاصه ای از راهنمای نگارش و تدوین مقاله و پایان نامه ی دانشگاهی، تالیف و ترجمه محمدمهدی شریعت باقری، تهران: دانژه، 1391، 205 ص.

974. مقالات علمی،تخصصی حقوقی ویژه دانشجویان دکتری و ارشد حقوق، علیرضا حسنی،غلامرضا رضوانی گیل کلایی، تهران : فکرسازان، 1395، 312ص.

975. مقاله نویسی ISI به زبان انگیسی: کتابی با روش کاربردی برای نویسندگان مقاله های علمی و فنی، نویسندگان زوزانا اسووبودا... و دیگران؛ مترجم اسدالله بشرا، تهران: اسدالله بشرا، 1392، 139 ص.

976. مقاله نویسی در علوم پزشکی، منصور رضایی، فریبا الماسی نوکیانی، شیرین ایران فر، کرمانشاه: منصور رضايي، 1390، 121 ص.

977. مقاله و گزارش نویسی، مولف نسرین آقاملا، تهران: ساکو، 1392، 112ص.

978. مقاله نویسی ISI به زبان انگلیسی: کتابی با روش کاربردی برای نویسندگان مقاله های علمی و فنی، نویسندگان زوزانا اسووبودا... و دیگران؛ مترجم اسدالله بشرا، تهران: انتشارات آنگاه، 1393، 140 ص.

979. مقاله نویسی از مبتدی تا حرفه ای، مینا بابازاده فرخران ... و دیگران، تهران: انتشارات اساتید دانشگاه، 1395، 120 ص.

980. مقاله نویسی از نگاهی دیگر : جستاری در نگارش و ارسال مقاله، علی شکوهی رستمی، اکرم رمضانی زاده، تهران: تایماز، 1396، 105 ص.

ص: 176

981. مقاله نویسی به زبان ساده، ابراهیم زارع پورنصیرآبادی، تهران : سیمین، 1392، 155 ص.

982. مقاله نویسی به زبان فارسی، جنیفر پیت... و دیگران ؛ مترجمین پوریا یزدیان اناری... و دیگران، تهران: علم استادان، 1394، 344ص.

983. مقاله نویسی دانشگاهی: درس نامه مطبوعاتی و دانشگاهی، امیدعلی مسعودی، تهران : سرای روزنامه نگاران، 1392، 179 ص.

984. مقاله نویسی در علوم انسانی و سلامت: مقاله پژوهشی اصیل، مروری نظام مند، مروری روایتی، گزارش مورد، نقد کتاب، مقاله کوتاه، نامه به سردبیر، بیان دیدگاه، نقد مقاله، نقد نقد مقاله، سرمقاله، مقاله دایره المعارفی و مقاله مطبوعاتی، حسن اشرفی ریزی، زهرا کاظم پور، لیلا شهرزادی، همدان: سپهر دانش، 1393، 171 ص.

985. مقاله نویسی در علوم رفتاری، رمضان حسن زاده، تهران: ویرایش، 1390، 272ص.

986. مقاله نویسی علمی رویکردی کاربردی، محمود جعفرپور، میثم بابایی فارسانی ؛ به سفارش دانشگاه علامه طباطبایی ره، معاونت دانشجویی و فرهنگی، تهران: انتشارات پلک، 1392 .

987. مقاله نویسی علمی و کاربردی در علوم رفتاری، محسن گل پرور، تهران : جنگل: جاودانه، 1395، 274 ص.

988. مقاله نویسی کاربردی جدیدترین و کاربردی ترین روش های مقاله نویسی : راهنمای نگارش انواع مقالات علمی پژوهشی و دانشگاهی ...، نگارش و تحقیق کمال روحانی، سنندج: آراس، 1395، 250 ص.

989. مقاله نویسی، لیلا سالاری، قم: موسسه اسماعیلیان، 1394 ، 48ص.

990. مقدمات درست نویسی و ویراستاری (شامل نمونه های ویرایش، نامه نگاری و روش تحقیق)، ابراهیم رنجبر، تبریز: آیدین: انتشارات یانار، 1396، 221 ص.

991. مقدمات روش پژوهش و مطالعه، علی کرمی، قاسم نعمتی، اسماعیل شیخی، تربت حیدریه: چشم انداز قطب، 1396، 146 ص.

ص: 177

992. مقدمات روش تحقیق در تربیت بدنی و علوم ورزشی، سیدعلی حسینی، عبدالصالح زر، فاطمه احمدی؛ ویراستار علمی عبدالصالح زر، مرودشت : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، 1395، 140 ص.

993. مقدمه ای بر روش تحقیق کمی و کیفی، مجتبی ابراهیمی، تهران: علم استادان، 1395، 136 ص.

994. مقدمه ای بر پژوهش در مهندسی معدن،نفت و زمین شناسی، مهران آرین،فرانک فیضی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، 1393، 219ص.

995. مقدمه ای بر پژوهش سیاسی، لیسا هاریسون؛ ترجمه محمدجواد رنجکش، احمد محقر، فاطمه صلواتی، تهران: سفیر اندیشه، 1392، 216 ص.

996. مقدمه ای بر پژوهش و تحقیق در ادبیات فارسی، نرگس جابری نسب،عفت نجارنوبری، تهران: طراوت،1392، 208ص.

997. مقدمه ای بر تحقیق پروژه های علمی، گراهام باستن؛ مترجمان فاطمه تهرانی، هادی عرفانی، تهران: نشر ساروان، 1395.

998. مقدمه ای بر تحقیق کیفی در روانشناسی: جستاری در نظریه و روش شناسی، مولف کارلا ویلیگ؛ مترجمان مجتبی حبیبی،هاشم جبرائیلی، لیلی ترکمان، تهران: سایه سخن،1394، 462ص.

999. مقدمه ای بر تحلیل محتوای کمی و کیفی، محبوبه مهرورز، رضا عقیلی، فرشاد عامری فر، شیراز: شهرراز، 1395، 204ص.

1000. مقدمه ای بر راهبردهای پژوهشی با تاکید بر تکنیکهای کاربردی، نصرت الله قاسمی فر، الهام قاسمی فر، تهران : سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، 1391، 264 ص.

1001. مقدمه ای بر روش پژوهش ترکیبی، جان دبلیو. کرسول؛ مترجمین احمد عابدی، امیر قمرانی، اصفهان: کاوشیار، 1395، 160 ص.

1002. مقدمه ای بر روش تحقیق، فیروز چیوایی، تهران: بیشه، 1392، 162 ص.

ص: 178

1003. مقدمه ای بر روش تحقیق، محمد مطیعی، تهران : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، 1395، 55ص.

1004. مقدمه ای بر روش تحقیق با تاکید بر فیزیولوژی ورزش، محمد حامدی نیا، اعظم ملانوروزی، خراسان رضوی: آهنگ قلم، 1394 ، 277 ص.

1005. مقدمه ای بر روش تحقیق در برنامه ریزی محیط زیست، تالیف شهرزاد فریادی، تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، 1393، 138ص.

1006. مقدمه ای بر روش تحقیق در حسابداری، داریوش علی مرادی،محمدرضا متین نصر، تهران: ساکو، 1394، 271، ص.

1007. مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی، تالیف هن، م.، وینشتاین و فوآرد، ن؛ مترجم محمدصادق زکی خانی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات؛ کرج: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، 1392، 401ص.

1008. مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی، جواد كرمخانی، زهرا علی مدد، حسن عبدالله زاده، ایلام: نگارستان غرب، 1395، 118ص.

1009. مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی، مجید حسینی نثار، رشت : کتیبه گیل، 1391، 326 ص.

1010. مقدمه ای بر روش تحقیق کمی در علوم تربیتی، وین ک. هوی ؛ مترجمان عبدالحسین عباسیان، مرتضی طاهری، تهران: شرح، 1390، 188ص.

1011. مقدمه ای بر روش تحقیق( با تاکید بر مصادیق امنیتی)، مجید اصغرزاده، تهران: دانشکده علوم و فنون فارابی، مرکز پژوهش های علمی، 1391، 215 ص.

1012. مقدمه ای بر روش تحقیق، محمدرضا خدادادی بالانقیبی، مهدی نبی پورافروزی، بابل : معین پرداز، 1396، 216 ص.

1013. مقدمه ای بر روش علمی تحقیق، زهرا روشن پژوه صحیح: دانش پژوه، اراک: نشر نویسنده، 1393، 84 ص.

ص: 179

1014. مقدمه ای بر روش های پژوهش در مدیریت بازرگانی رفرنس 2015، تالیف سو گرینر، جو مارتلی؛ ترجمه سیاوش بهمنیار، تهران: آرنا، 1394، 215 ص.

1015. مقدمه ای بر روش های پژوهش درآموزش و پرورش، کیت اف. پانچ؛ ترجمه حسن پاشا شریفی ... و دیگران، تهران: تمدن علمی، 1395، 510 ص.

1016. مقدمه ای بر روش های تحقیق در فلسفه (با تاکید بر فلسفه ی تعلیم و تربیت)، تالیف سیدرضا بلاغت، سیداحمد هاشمی، لامرد: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لامرد؛ تهران: پژوهشی نوآوران شریف، 1390، 120ص.

1017. مقدمه ای بر روش های تحقیق کیفی و آمیخته رویکردهای متداول در علوم رفتاری، عباس بازرگان، تهران: نشر دیدار، 1395، 237ص.

1018. ملاحظات بنیادی در روش های تحقیق، سیدفتح الله مکی، تهران: موسسه فرهنگی - حقوقی سینا، انتشارات حقوقی،1392، 364 ص.

1019. ملاحظات نظری و عملی پیرامون روند شکل گیری و بیان پرسش پژوهش، ریچارد اندروز؛ مترجمان احمد خامسان، لیلا طالب زاده شوشتری، تهران: انتشارات جامعه شناسان، 1395، 140ص.

1020. موضوع پژوهی، مهدی رضوی؛ برای، معاونت آموزش و پژوهش حوزه علمیه اصفهان، اصفهان: حوزه علمیه اصفهان، مرکز مدیریت، 1393، 110 ص.

1021. موضوع تحقیق و فرآیند انتخاب عنوان تحقیق، مصطفی خسروی، حسنعلی خسروی، گرگان: انتشارات نوروزی، 1392، 90 ص.

1022. موفقیت در مقاله نویسی برای مجلات بین المللی نمایه شده در ISI، Scopus، ISC و ... ، علیرضا اسفندیاری مقدم، فرحناز نادربیگی؛ پیشگفتار رحمت الله فتاحی، همدان: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، 1395، 150ص.

1023. مهارات کتابه البحث العلمی، تحسین البدری، تهران: فرهنگ مشرق زمین ، 1437 ق.= 2016م.= 1395، 190ص.

1024. مهارت پژوهشگری، هادی عرفانی، تهران: نشر ساروان، 1396، 32 ص.

ص: 180

1025. مهارت مقاله نویسی: چگونه یک مقاله علمی بنویسیم؟، محمداسماعیل عبداللهی، قم: ذکری،1392، 102ص.

1026. مهارتهای ارشد، الیکا فرج تبریزی، وحید زارع، شهرکرد: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، 1396، 182 ص.

1027. مهارتهای آماده سازی پایان نامه، محمدرضا واعظی کاخکی، سبزوار: دانشگاه حکیم سبزواری، 1393، 160ص.

1028. مهارت های پایه در روش تحقیق: مورد استفاده برای دانشجویان تمامی رشته ها...، مسعود محمدی، تهران : شایان نمودار، 1393، 49 ص.

1029. مهارت های کلیدی پژوهش در تحصیلات تکمیلی مقطع دکتری، ترجمه و تدوین پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاخص پژوه؛ نظارت علمی امیر محمودزاده، اصفهان : علم آفرین: پارس ضیاء، 1392، 284 ص.

1030. مهارت های نظریه پردازی و مدل سازی: راهنمای عملی برای پژوهشگران علوم اجتماعی، نوشته ی جیمز جاکارد و جاکوب جاکوبای؛ ترجمه ایرج ساعی ارسی، پرویز صالحی، زهرا لبادی، تهران : بهمن برنا، 1395، 555 ص.

1031. مهارت های نظریه پردازی و مدل سازی: راهنمای عملی برای دانشمندان علوم اجتماعی، جیمز جاکارد، جیکوب جکوبی؛ مترجم مجتبی اسکندری، تهران : دانشگاه جامع امام حسین (ع)، موسسه چاپ و انتشارات، 1395، 716 ص.

1032. مهارت های نظریه پردازی و مدل سازی: راهنمایی عملی برای پژوهشگران علوم اجتماعی، جیمز جاکارد، جیکوب جکوبی؛ مترجم مریم عالم زاده، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1395، 636 ص.

1033. نحوه استنباط علمی در پژوهش های اجتماعی، تالیف رضا افخمی، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، 1394 ، 239 ص.

1034. نحوه نگارش مقاله بین المللی ISI،فاطمه قلیپور... و دیگران، تهران: رویان پژوه: انسان، 1390، 124ص.

ص: 181

1035. نحوه نوشتن پیشنهاد تحقیق (پروپوزال)، مارگریت جی لودیکو، دین تی اسپالدینگ، کاترین اچ ووگتل؛ ترجمه مهدی کلانتری، فاطمه حاجی سیدابوالقاسم، تهران: عالی تبار، 1396، 72 ص.

1036. نظرسنجی و فرم های ارزیابی، نویسنده قربانعلی تنگ شیر، تهران : سپهر اندیش، 1395، 216 ص.

1037. نظرسنجی، نرجس عباداتی، تهران: ساکو، 1393، 182ص.

1038. نظریه پردازی برای تعیین فرضیه در مطالعات سازمانی، نوشته بی.اس. پاور ؛ ترجمه حسن دانایی فرد، بهنام شهائی، تهران : صفار، 1392، 160 ص.

1039. نقش معلم در پژوهندگی دانش آموز، گیتی شهبازی، تهران: دبیران،1394، 57ص.

1040. نکات آمار و روش تحقیق، حسن بخشی زاده... و دیگران، تهران: جامعه نگر؛ تربت حیدریه: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه، 1392، 166ص.

1041. نکات کاربردی تحقیق در علوم کشاورزی، علی تدین، اصفهان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، 1395، 288ص.

1042. نکات کلیدی در گردآوری پایان نامه تحصیلات تکمیلی، داریو تونسیچ؛ مترجمین احمدآیت اللهی مهرجردی، رضا طهماسبی، امید دیانی، تهران: آوای فهیم، 1394، 227ص.

1043. نگارش پیشرفته از پاراگراف تا مقاله، حمید بصیریان، قم : مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی ص ، 1435ق.=1392، 423ص.

1044. نگارش تحقیق با استفاده از اینترنت: اینترنت چطور به شما در نوشتن مقاله یا پایان نامه تان کمک می کند؟، مولف محمدرضا قدوسی، تهران: کتاب کسرا، 1396، 186 ص.

1045. نگارش تحقیق علمی: ( طرح تحقیق، پایان نامه، مقاله و جلسه دفاعیه )، محمد دوستار، محسن اکبری، رشت: دهسرا، 1392، 144ص.

ص: 182

1046. نگارش کاربردی مقالات علمی، عبدالحسین همتی سراپرده، محمد سیدکاظمی، سارا میرزائی، تهران: محمد سیدکاظمی، 1395، 300 ص.

1047. نگارش مقالات علمی با رعایت موازین اخلاقی، ایمان زحمتکش، ساره بقائی راوری، مشهد : همراه دانش، 1395، 80 ص.

1048. نگارش مقاله علمی (ملی و بین المللی)= (Guide to write scientific papers (in national and international level، شهریار سروشیان، سودابه رشیدی شریف آباد، سیدرسول داوودی، قم: انتشارات آیین محمود، 1393، 87 ص.

1049. نگارش مقاله علمی: مفاهیم علمی و آماری کاربردی در نگارش علمی و انتخاب مجله مناسب، تدوین و گردآوری ملیحه دادگرمقدم، حسن جاهدطاهرانی، تهران : نواندیشان آریا کهن؛ مشهد: بیمارستان رضوی (مشهد)، معاونت آموزشی پژوهشی، 1395، 94 ص.

1050. نگارش مقاله علمی به شیوه عملی برای کلیه رشته های علوم انسانی و علوم پایه و فنی و مهندسی در تمامی مقاطع ، تالیف عیسی عابدینی، علی عباسی آبخواره، تبریز: انتشارات آلتین، 1393، 261 ص.

1051. نگارش مقاله علمی ملی و بین المللی، شهریار سروشیان، سودابه رشیدی شریف آباد، سیدرسول داوودی، قم: انتشارات آیین محمود، 1393، 87ص.

1052. نگارش مقاله و پایان نامه: راهنمای مجله شناسی، سیدمحمدرضا علوی، تهران : آوای نور، 1396، 176ص.

1053. نگارش و پژوهش، حسین رستمی، ارومیه: دارالاخلاص، 1393، 249ص.

1054. نگارش و دفاع در آیینه پایان نامه توصیه شده، مولف احمدعلی حمیتی واقف، تهران: جاودانه: جنگل، 1390، 232 ص.

1055. نگاهی به پاراگراف نویسی در انگلیسی مقاله نویسی و نامه نگاری، محی الدین امجدیان، مجید شفیعیان؛ ویراستار و طراح ادیب خضری، کاشان: شاسوسا، 1390، 150 ص.

ص: 183

1056. نگاهی کثرت گرایانه به رویکردها و روش شناسی ها در علوم اجتماعی، ویراستاران دوناتلا دلاپورتا، مایکل کیتینگ ؛ مترجمان محمدجعفر جوادی ارجمند، مجید فرهام، تهران: روزنه، 1394، 574 ص.

1057. نگاهی نو به روش های تحقیق توصیفی، همبستگی و علی– مقایسه ای به همراه آموزش SPSS، تالیف مهرداد نوابخش، تهران: پادینا، 1395، 78ص.

1058. نگاهی نوین بر چگونگی نگارش مقالات پژوهشی اصلی، پیام بهزادی، الهام بهزادی، تهران: دانش و پژوهش پارس، 1390 ، 61ص.

1059. نگرشی بر روش تحقیق درریاضی، علی جعفری، اردبیل: محقق اردبیلی، 1396، 136ص.

1060. نگرشی بر روش تحقیق و مرجع شناسی(در سازمانهای پژوهشی،آموزشی،امدادی)، ولی الله بیشمی، عباس مرزبند، محمد خلیلی شومبا، آمل: شمال پایدار، 1392، 270ص.

1061. نوشتن، رویش اندیشه: «راهنمای تالیف مقاله علمی برای دانشجویان و معلمان»، محمد حسنی، تهران: عابد، 1390، 158 ص.

1062. همگام با اقدام پژوهان:کاربرد پژوهش در عمل...، زهره عباسی؛ با همکاری اعظم بهرامی، قم: اقلیم مهر، 1391، 112 ص.

1063. یاددهی طرح و پژوهش، علی کرمی، لامرد : نشر ایراهستان، 1394، 245 ص.

1064. یکصد قاعده و روش در تحقیق، کامیار صداقت ثمرحسینی، تهران: آفتاب توسعه، 1392، 165 ص.

ص: 184

کتاب های انگلیسی

1. A companion guide to writing academic research papers/ Esmaeel Ali Salimi, Majid Ghiasi,Tehran,Rahnama,1394=2015,376 p.

2. A dictionary of research in language teaching,Mohammad Zohrabi, Farahman Farrokhi,Tabriz, Entesharat Morteza dasht,2015=1393,493p.

3. A practical step by step guide to writing TESOL graduate theses (with applied examples)/ Mahmud Pourrhassan Moghaddam,Iran, Chaloos,Andishehye sefid,2016=1395,146 p.

4. A short guide to doing research: specially written for EFL students/ compiled by Hakimeh Shahrokhi Mehr , Tabriz: Shayesteh, 1396 = 2017, 59 p.

5. Academic writing in humanities/ authors Mohammad Amini Farsani... , Tehran: Academic, 1395 = 2016, 189 p.

6. Accounts and observation in academic researches , English language department of modaresanebartar. , Tehran: Modarresan bartar, 1391 = 2013, 66 p.

7. Altmetrics : a practical guide for librarians, researchers and academics/ edited by Andy Tattersall. ، London: Facet Publishing, 2016= 1395, 214 p.

8. An introduction researching translation , English language department of Modaresanebartar. Tehran: Modarresan bartar, 1391 = 2013, 96 p.

9. Applied social research : a tool for the human services / Duane R. Monette,Thomas J. Sullivan, Cornell R. DeJong. Australia: Brooke/cole cenagage learning، 2011= 1390, 554 p.

ص: 185

10. Dictionary of research methodologies in translation and interpreting studies/ Vorya Dastyar, , Tabriz: Academic Language Publishing, 2016-1395, 250 p .

11. Documenting your sources: the Basics ‪ , English language department of modaresanebartar. , Tehran: Modarresan Bartar, 1391 = 2013, 83 p.

12. Handbook of developmental research methods / edited by Brett Laursen, Todd D. Little, Noel A. Card, New York: Guilford Press, 2012=1391,788p.

13. Handbook of web surveys/ Jeke Bethlehem, Silvia Biffignandi. ، Hoboken: Wiley, 2012= 1391,465 p.

14. How to design and evaluate research in education/ Jack Fraenkel, Norman Wallen, Helen, Hyun. ,New York: McGrawHill, 2012= 1391. ,462 p.

15. How to do a research project a guide for undergraduate students/ Colin Robson, Tehran: Saray Zaban, 2011 = 2011, 159 p.

16. How to do a research project: a guide for undergraduate students‪/ Colin Robson, Tehran: The Donyaye Zaban, 1395 = 2017 , 176 p.

17. Information skills : finding and using the right resources/ Jonathan Grix, Gerald Watkins ,New York: Palgrave, 2012= 1381 ,163 p.

18. Introduction to audiovisual archives/ edited by Peter Stockinger. ، London: ISTE Ltd; Hoboken: John Wiley Sons, 2012= 1391,291 p.

19. Introduction to Research Methods in Psychology Dennis Howitt, Duncan Cramer Tehran: Avaya Noor, 1391 = 2012, 472 p. .

ص: 186

20. Key concepts in business and management research methods , Peter Stokes. , New York: Palgrave Macmillan, 2011= 1390,150 p.

21. Key concepts in ELT research methods/ compiled by Masoume Ahmadi, Naser Sabourian Zadeh , Sabzevar: Khat Sefid, 1392 = 2013, 224 p.

22. Key terms in second language research: a handy book as a reference/ compiled and edited by Mahmoud Saa'edi Asl. , Andimeshk: Eritrin, 1395 = 2016, 100 p.

23. Methodological approaches to community-based research , edited by Leonard A. Jason, David S. Glenwick. , Tehran: Rahnama, 1392 = 2013 , 260 p.

24. Methods and strategies of process research , English language department of modaresanebartar , Tehran: Modarresan Bartar, 1391 = 2013, 83 p.

25. Methods for testing and evaluating survey questionnaires/ edited by Stanley Presser ... [et al.]. , Tehran:Tamaddon Pars , 2011 = 1390, 610 p.

26. Practical medical procedures at a glance/ Rachel Katherine Thomas ...[et al]. , Tehran: noandishan Arya Kohan, 1394 = 2015, 120 p. Proposal and thesis writing made easy ‪/ Mohammad Golshan , Yazd: Nokhbegan , 1395 = 2016, 96 p.

27. Proposal and thesis writing made easy/ Mohammad Golshan. ، Tehran: Jungle; Immortal, 1394 = 2015 , 96 p.

ص: 187

28. Quantitative and statistical research methods: from hypothesis to results/ William E. Martin, Krista D. Bridgmon. ، San Francisco: Jossey-Bass, 2012= 1391.

29. Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches/ John W. Creswell. , Tehran: jangale, 1395 = 2016, 304 p.

30. Research for evidence-based practice in healthcare/ Robert Newell, Philip Burnard.، Chichester, West Sussex, UK ; Ames, Iowa , Wiley-blackwell, 2011= 1390, 293p.

31. Research in second language education: a practical guidebook/ Amirabbas Ghorbani , Qazvin: Caspian danesh, 2019=1395, 91 p.

32. Research methodology: methods and techniques , Anil Tandon. , New Delhi: Anmol, 2010=1389, 288 p.

33. Research methods in education and psychology/ Manas Kumar Hazra, Amit Bhattyachaya; [ editors Tapas Pal, Mandana Kolahdouz Mahamadi]. , Tabriz: Akhtar, 1396 = 2017, 266 p.

34. Research methods in theatre and performance , edited by Baz Kershaw and Helen Nicholson. , Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011=1390,248 p.

35. Research methods: an A to Z review of the rudiments of conducting research , Mohammad Sadegh Bagheri, Mohammad Javad Riasati, Pooneh Heydari, Shiraz: Edehye Derakhshan, 2014 = 1393, 146 p.

36. Research principles, methods and statistics in applied linguistics , Ebrahim Khodadady Mashhad: Hamsayehye Aftab 1392 = 2013, 366 p.

ص: 188

37. Statistical methods for the evaluation of university systems/ Massimo Attanasio, Vincenza Capursi, editors. ، Heidelberg: Physica-Verlag; Springer [distributor], 2011=1390,282 p.

38. Statistics of theses and articles in simple language/ Mohammad Golshan.: Nokhbegan Farda, Yazd, 1395 = 2016, 111 p.

39. Steps in writing the research paper/ Peter .T.Markman... ,Adineh,Tehran,2012=1390, 176 p.

40. The map: a beginner's guide to doing research in translation studies , by Jenny Williams, Andrew Chesterman. , Tehran: zaban melal, 2015 = 1393, 161 p.

41. The research report and methodology , English language department of ModaresanebartarTehran: Modarresan Bartar, 1391 = 2013, 74 p.

42. Title Writing/ by Nadia Mayahi, Alireza Jalilifar Mahshahr: Nadia Mayahi, 1394 = 2015 , 74 p .

43. Understanding research in applied linguistics/ Seyyed Mohammad R. Hashemi. , Tehran: Samt, 1393 = 2014. 285 p

44. Ways of experiencing information literacy: making the case for a relational approach/ Susie Andretta. ، Oxford: Chandos Publishing, 2012= 1391,220 p

ص: 189

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109