کلیدواژۀ آیات فاطمی در قرآن کریم : روشی جدید برای حفظ و آموزش آیات فاطمی در قرآن كريم

مشخصات کتاب

سرشناسه: روضاتی، سیدمحمدجعفر، 1352 -

عنوان: کلیدواژۀ آیات فاطمی در قرآن کریم، روشی جدید برای حفظ و آموزش آیات فاطمی در قرآن كريم

تكرار نام پديدآور: تألیف: سیدمحمدجعفر روضاتی، با مقدمه علی اكبر مهدی پور

مشخصات نشر: مشهد: اعتقاد ما، 1399

مشخصات ظاهری:404 ص.

بهاء:700.000 ریال

978-622-6062-66-4 ISBN

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

يادداشت: کتابنامه: ص.[393] _ 402؛ همچنین به صورت زیرنویس

موضوع: فاطمۀ زهرا(س)، 8؟ قبل از هجرت _ 11ق. _ جنبه های قرآنی _ احادیث

موضوع: فاطمۀ زهرا(س)، 8؟ قبل از هجرت _ 11ق. _ احادیث

موضوع:قرآن _ برگزیده ها _ ترجمه ها

موضوع: قرآن _ حفظ

شناسه افزوده: مهدی پور، علی اكبر، 1324 - ، مقدمه نويس

رده بندی کنگره: 1399، 8 ک 9 ر /80/8 Bp

رده بندی دیویی: 297/151

شماره مدرک: 6896743

کلیدواژۀ آیات فاطمی در قرآن کریم

تألیف: سیّد محمّد جعفر روضاتی

مقدمه: استاد علی اكبر مهدی پور

ناشر: اعتقاد ما

چاپ اوّل: 1399

چاپخانه: بشارت

شمارگان: 500 جلد

شابک: 4_66_6062_622_978

ص:1

اشاره

ص: 2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 3

تقدیم به محضر مقدّس امام و مقتدای حضرت فاطمه (علیها السلام) ،

امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب (علیه السلام)

و انتقام گیرندۀ آنها،

حضرت بقیة الله الاعظم (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

ص: 4

فهرست مطالب

فهرست مطالب.... 5

مقدمه: 15

سیمای حضرت فاطمه (علیها السلام) در آیینۀ قرآن.. 15

1_ کوثر قرآن.. 15

2_ شب قدر قرآن.. 19

3_ مشعل قرآن.. 20

4_ تک بانوی قرآن.. 21

5_ بانوی بخشندۀ قرآن.. 23

6_ محور آیۀ تطهیر قرآن.. 24

7_ ذِی القُربای قرآن.. 27

8_ بیت رفیع قرآن.. 29

9_ مَوؤُدَۀ قرآن.. 31

10_ آیین استوار قرآن.. 32

کتابنامه. 34

به همین قلم.. 38

پیشگفتار: 41

سورۀ مبارکۀ حمد.. 49

1_ کد آیه:1/7 اسم آیه: نعمت فاطمی.. 49

سورۀ مبارکۀ بقره. 50

2_ کد آیه:2/31 اسم آیه: یکی از اسماء. 50

3_ کد آیه:2/35 اسم آیه: شجره. 51

4_ کد آیه:2/37 اسم آیه: یکی از کلمات... 58

5_ کد آیه:2/58 اسم آیه: باب حطّه. 66

ص: 5

6_ کد آیه:2/124 اسم آیه: یکی از کلمات... 69

7_ کد آیه:2/143 اسم آیه: یکی از شهود. 71

8_ کد آیه:2/208 اسم آیه: سِلم.. 72

9_ کد آیه:2/255 اسم آیه: شفاعت حضرت فاطمه (علیها السلام) . 73

10_ کد آیه:2/269 اسم آیه: حکمت.... 78

سورۀ مبارکۀ آل عمران.. 79

11_ کد آیه:3/7 اسم آیه: راسخون.. 79

12_ کد آیه:3/33 اسم آیه: برگزیده. 81

13_ کد آیه:3/37 اسم آیه: موهبت الهی.. 84

14_ کد آیه:3/42 اسم آیه: بانوی بانوان جهان.. 90

15_ کد آیه:3/61 اسم آیه: مباهله. 92

16_ کد آیه:3/101 اسم آیه: هدایت.... 98

17_ کد آیه:3/102 اسم آیه: تقوای حضرت فاطمه (علیها السلام) . 99

سورۀ مبارکۀ نساء. 101

18_ کد آیه:4/1 اسم آیه: ارحام. 101

19_ کد آیه:4/29 اسم آیه: اهل بیت را نکشید.. 102

20_ کد آیه:4/54 اسم آیه: حسادت... 103

21_ کد آیه:4/70 اسم آیه: منزلت حضرت زهرا (علیها السلام) . 106

سورۀ مبارکۀ مائده. 108

22_ کد آیه:5/35 اسم آیه: وسیله. 108

سورۀ مبارکۀ انعام. 110

23_ کد آیه:6/149 اسم آیه: حجّت.... 110

24_ کد آیه:6/153 اسم آیه: صراط مستقیم.. 113

25_ کد آیه:6/160 اسم آیه: حسنه. 114

سورۀ مبارکۀ اعراف.... 115

26_ کد آیه:7/6 اسم آیه: سؤال از محبّت آن حضرت... 115

ص: 6

27_ کد آیه:7/43 اسم آیه: سینۀ بی کینه. 116

28_ کد آیه:7/46 اسم آیه: حضرت فاطمه (علیها السلام) در اعراف.... 117

29_ کد آیه:7/160 اسم آیه: ظلم به حضرت زهرا (علیها السلام) . 119

30_ کد آیه:7/161 اسم آیه: باب حطّه. 121

سورۀ مبارکۀ انفال.. 123

31_ کد آیه:8/33 اسم آیه: امان اهل زمین.. 123

32_ کد آیه:8/41 اسم آیه: خمس.... 125

سورۀ مبارکۀ توبه. 128

33_ کد آیه:9/119 اسم آیه: صادقین.. 128

سورۀ مبارکۀ هود. 130

34_ کد آیه:11/105 اسم آیه: خوشبخت و بدبخت.... 130

سورۀ مبارکۀ یوسف.... 133

35_ کد آیه:12/108 اسم آیه: راه من.. 133

سورۀ مبارکۀ رعد.. 135

36_ کد آیه:13/28 اسم آیه: آرامش دلها 135

37_ کد آیه:13/29 اسم آیه: طوبی.. 137

سورۀ مبارکۀ ابراهیم.. 142

38_ کد آیه:25و14/24 اسم آیه: شجره طیبه. 142

39_ کد آیه:14/28 اسم آیه: نعمت خدا 145

سورۀ مبارکۀ نحل.. 147

40_ کد آیه:16/43 اسم آیه: اهل ذکر. 147

41_ کد آیه:16/83 اسم آیه: نعمت خدا 150

سورۀ مبارکۀ اسراء. 151

42_ کد آیه:6و17/5 اسم آیه: رجعت حضرت زهرا (علیها السلام) . 151

43_ کد آیه:17/26 اسم آیه: فدک، حقّ حضرت زهرا (علیها السلام) . 156

44_ کد آیه:17/28 اسم آیه: سفارشی برای حضرت فاطمه (علیها السلام) . 163

ص: 7

45_ کد آیه:17/57 اسم آیه: وسیله. 165

سورۀ مبارکۀ کهف.... 166

46_ کد آیه:18/88 اسم آیه: بهترین پاداش.... 166

سورۀ مبارکۀ مریم.. 167

47_ کد آیه:19/96 اسم آیه: محبوب دلها 167

سورۀ مبارکۀ طه. 168

48_ کد آیه:20/82 اسم آیه: هدایت.... 168

49_ کد آیه:20/132 اسم آیه: امر ویژه به نماز. 170

50_ کد آیه:20/135 اسم آیه: صراط مستقیم.. 173

سورۀ مبارکۀ انباء. 174

51_ کد آیه:21/7 اسم آیه: اهل ذکر. 174

سورۀ مبارکۀ حج... 176

52_ کد آیه:22/39 اسم آیه: مظلومه. 176

سورۀ مبارکۀ مؤمنون.. 177

53_ کد آیه:11_ 23/1 اسم آیه: ساکن فردوس.... 177

54_ کد آیه:23/74 اسم آیه: انحراف از صراط... 178

55_ کد آیه:23/111 اسم آیه: پاداش صبرها 180

سورۀ مبارکۀ نور. 181

56_ کد آیه:24/10 اسم آیه: رحمت خدا 181

57_ کد آیه:24/35 اسم آیه: تلألؤ نور فاطمی.. 182

58_ کد آیه:24/36 اسم آیه: خانۀ حضرت زهرا (علیها السلام) . 184

59_ کد آیه:24/55 اسم آیه: وعدۀ خدا 187

60_ کد آیه:24/63 اسم آیه: بجز حضرت فاطمه (علیها السلام) . 189

سورۀ مبارکۀ فرقان.. 191

61_ کد آیه:25/20 اسم آیه: صبر حضرت فاطمه (علیها السلام) . 191

62_ کد آیه:25/54 اسم آیه: نسَب حضرت فاطمه (علیها السلام) . 193

ص: 8

63_ کد آیه:25/74 اسم آیه: ذریّه. 196

سورۀ مبارکۀ شعراء. 198

64_ کد آیه:26/219 اسم آیه: ساجدین.. 198

سورۀ مبارکۀ نمل.. 199

65_ کد آیه:90و27/89اسم آیه: در امانند، محبّین حضرت فاطمه (علیها السلام) . 199

سورۀ مبارکۀ قصص..... 201

66_ کد آیه:28/68 اسم آیه: حضرت فاطمه (علیها السلام) برگزیدۀ خدا 201

67_ کد آیه:28/84 اسم آیه: حسنه. 203

68_ کد آیه:28/88 اسم آیه: وجه خدا 204

سورۀ مبارکۀ عنکبوت... 206

69_ کد آیه:29/23اسم آیه: دشمن حضرت فاطمه (علیها السلام) ، مأیوس از رحمت.... 206

70_ کد آیه:29/69 اسم آیه: بودن با حضرت فاطمه (علیها السلام) . 208

سورۀ مبارکۀ روم. 210

71_ کد آیه:5و30/4اسم آیه: نصرت محبّان حضرت فاطمه (علیها السلام) . 210

72_ کد آیه:30/38 اسم آیه: فدک، حق حضرت زهرا (علیها السلام) . 213

سورۀ مبارکۀ احزاب... 215

73_ کد آیه:33/33اسم آیه: عصمت و طهارت حضرت فاطمه (علیها السلام) . 215

74_ کد آیه:33/41 اسم آیه: تسبیح حضرت فاطمه (علیها السلام) . 224

75_ کد آیه:33/56 اسم آیه: صلوات بر حضرت فاطمه (علیها السلام) . 228

76_ کد آیه:58و33/57 اسم آیه: اذیّت حضرت فاطمه (علیها السلام) . 232

سورۀ مبارکۀ سبأ. 236

77_ کد آیه:34/18 اسم آیه: وجود با برکت.... 236

سورۀ مبارکۀ فاطر. 241

78_ کد آیه:35/32 اسم آیه: وارث کتاب خدا 241

سورۀ مبارکۀ صافّات... 244

79_ کد آیه:37/24 اسم آیه: سؤال از محبّت حضرت فاطمه (علیها السلام) . 244

ص: 9

80_ کد آیه:84و37/83اسم آیه: ابراهیم (علیه السلام) شیعۀ حضرت فاطمه (علیها السلام) . 248

81_ کد آیه:37/130 اسم آیه: سلام خدا بر حضرت فاطمه (علیها السلام) . 251

سورۀ مبارکۀ ص..... 253

82_ کد آیه:38/75 اسم آیه: عالین.. 253

سورۀ مبارکۀ زمر. 255

83_ کد آیه:39/9 اسم آیه: عالمه. 255

84_ کد آیه:39/32 اسم آیه: صدّیقه. 258

85_ کد آیه:39/56 اسم آیه: جَنب الله.. 259

سورۀ مبارکۀ غافر. 262

86_ کد آیه:40/7 اسم آیه: ملائکه، خدمتگزاران حضرت فاطمه (علیها السلام) . 262

سورۀ مبارکۀ فصّلت.... 266

87_ کد آیه:41/34 اسم آیه: حسنه. 266

سورۀ مبارکۀ شوری... 267

88_ کد آیه:42/23 اسم آیه: مودّت حضرت فاطمه (علیها السلام) . 267

سورۀ مبارکۀ زخرف.... 272

89_ کد آیه:39و43/38 اسم آیه: عاقبت ظلم به حضرت فاطمه (علیها السلام) . 272

90_ کد آیه:43/44 اسم آیه: اهل ذکر. 276

91_ کد آیه:43/48 اسم آیه: نشانۀ بزرگ خدا 278

سورۀ مبارکۀ دخان.. 281

92_ کد آیه:4و44/3 اسم آیه: شب مبارک..... 281

93_ کد آیه:42_44/40 اسم آیه: حضرت فاطمه (علیها السلام) معدن رحمت.... 284

سورۀ مبارکۀ جاثیه. 287

94_ کد آیه:45/29 اسم آیه: حضرت فاطمه (علیها السلام) سخنگوی قرآن.. 287

سورۀ مبارکۀ احقاف.... 288

95_ کد آیه:46/15 اسم آیه: حضرت فاطمه (علیها السلام) مادر امام حسین (علیه السلام) . 288

سورۀ مبارکۀ محمّد (صلی الله علیه و آله و سلم) . 292

ص: 10

96_ کد آیه:47/17 اسم آیه: هدایتی مضاعف.... 292

سورۀ مبارکۀ ق.. 294

97_ کد آیه:50/25 اسم آیه: ظالم به حضرت فاطمه (علیها السلام) . 294

سورۀ مبارکۀ طور. 295

98_ کد آیه:52/21 اسم آیه: ذریّۀ حضرت فاطمه (علیها السلام) . 295

99_ کد آیه:52/47 اسم آیه: ظالم حضرت فاطمه (علیها السلام) در رجعت.... 299

سورۀ مبارکۀ قمر. 301

100_ کد آیه:54/54 اسم آیه: متّقین.. 301

سورۀ مبارکۀ الرحمن.. 303

101_ کد آیه:20و55/19 اسم آیه: دریای نبوّت... 303

102_ کد آیه:27و55/26 اسم آیه: وجه خدا 307

103_ کد آیه:55/31 اسم آیه: ثقلین.. 308

104_ کد آیه:55/78 اسم آیه: بزرگی و کرامت حضرت فاطمه (علیها السلام) . 310

سورۀ مبارکۀ واقعه. 311

105_ کد آیه:56/79 اسم آیه: مطهّرون.. 311

سورۀ مبارکۀ حشر. 315

106_ کد آیه:59/7 اسم آیه: ذی القربی.. 315

107_ کد آیه:59/9 اسم آیه: ایثار حضرت فاطمه (علیها السلام) . 320

108_ کد آیه:59/20 اسم آیه: فائزون.. 323

سورۀ مبارکۀ جمعه. 327

109_ کد آیه:62/2 اسم آیه: پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) ، معلّم حضرت فاطمه (علیها السلام) . 327

110_ کد آیه:62/4 اسم آیه: فضیلت حضرت فاطمه (علیها السلام) . 328

111_ کد آیه:62/9اسم آیه: اجماع خلایق بر ولایت حضرت فاطمه (علیها السلام) . 331

112_ کد آیه:62/11 اسم آیه: حضرت فاطمه (علیها السلام) بی توجّه به دنیا 332

سورۀ مبارکۀ تغابن.. 334

113_ کد آیه:64/16 اسم آیه: اطاعت از حضرت فاطمه (علیها السلام) . 334

ص: 11

سورۀ مبارکۀ طلاق.. 336

114_ کد آیه:11و65/10 اسم آیه: اهل ذکر. 336

سورۀ مبارکۀ تحریم.. 340

115_ کد آیه:66/8 اسم آیه: نور حضرت فاطمه (علیها السلام) . 340

116_ کد آیه:66/12 اسم آیه: پاکدامنی حضرت فاطمه (علیها السلام) . 342

سورۀ مبارکۀ نوح.. 344

117_ کد آیه:71/28اسم آیه: دعای حضرت نوح برای حضرت فاطمه (علیها السلام) . 344

سورۀ مبارکۀ مدّثر. 346

118_ کد آیه:36و74/35 اسم آیه: نشانۀ بزرگ..... 346

119_ کد آیه:39و74/38 اسم آیه: اصحاب الیمین.. 347

سورۀ مبارکۀ انسان.. 348

120_ کد آیه:22_76/7 اسم آیه: کرامت و بخشش فاطمی.. 348

سورۀ مبارکۀ مرسلات... 358

121_ کد آیه:44_77/41 اسم آیه: محسنین.. 358

سورۀ مبارکۀ نبأ. 360

122_ کد آیه:78/38 اسم آیه: شفاعت حضرت فاطمه (علیها السلام) . 360

سورۀ مبارکۀ تکویر. 363

123_ کد آیه:81/7 اسم آیه: همسر حضرت فاطمه (علیها السلام) در بهشت.... 363

124_ کد آیه:9و81/8 اسم آیه: چرا محسنم را کشتید.. 365

سورۀ مبارکۀ انفطار. 368

125_ کد آیه:14و82/13 اسم آیه: حضرت فاطمه (علیها السلام) در بهشت.... 368

سورۀ مبارکۀ مطفّفین.. 369

126_ کد آیه:28_83/22 اسم آیه: حضرت فاطمه (علیها السلام) از مقرّبین.. 369

سورۀ مبارکۀ فجر. 372

127_ کد آیه:89/3 اسم آیه: حضرت علی (علیه السلام) و حضرت فاطمه (علیها السلام) . 372

128_ کد آیه:30_89/27 اسم آیه: دیدن حضرت فاطمه (علیها السلام) . 373

ص: 12

سورۀ مبارکۀ بلد.. 375

129_ کد آیه:13_90/11اسم آیه: حضرت فاطمه (علیها السلام) راه نجات از آتش.... 375

سورۀ مبارکۀ ضحی.. 377

130_ کد آیه:5و93/4 اسم آیه: بهشت حضرت فاطمه (علیها السلام) . 377

سورۀ مبارکۀ قدر. 379

131_ کد آیه:5_97/1 اسم آیه: شب قدر. 379

سورۀ مبارکۀ بیّنه. 381

132_ کد آیه:98/5 اسم آیه: دین قیّم.. 381

133_ کد آیه:98/7 اسم آیه: بهترین مخلوق خدا 382

سورۀ مبارکۀ تکاثر. 384

134_ کد آیه:102/8 اسم آیه: سؤال از نعمت.... 384

سورۀ مبارکۀ کوثر. 389

135_ کد آیه:3_108/1 اسم آیه: کوثر. 389

منابع و مآخذ.. 393

جدول فهرست سوره های قرآن کریم.. 403

ص: 13

ص: 14

مقدمه

سیمای حضرت فاطمه (علیها السلام) در آیینۀ قرآن

اشاره

بسیاری از آیات نورانی قرآن با حضرت فاطمۀ زهرا (علیها السلام) ارتباط دارد، که 135 مورد از آن ها در این کتاب با استناد به احادیث پیشوایان معصوم (علیهم السلام) بیان شده است.

در این میان تعدادی از آن ها ارتباط تنگاتنگ دارد که به برخی از آن ها اشاره می کنیم:

1_ کوثر قرآن

سورۀ کوثر، کوتاه ترین سورۀ قرآن است که از سه آیه، و ده کلمه تشکیل شده و شش واژه از واژگان آن در قرآن فقط یک بار آمده است.

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) چهل سال تمام به عبادت و تهجّد پرداخت، تا به دریافت قرآن کریم مفتخر گردید. آنگاه چهل شبانه روز _ به فرمان خدا _ به تهجّد خاص پرداخت تا کوثر قرآن، حضرت فاطمۀ زهرا (علیها السلام) ، به آن حضرت اعطاء گردید.

گلواژۀ کوثر در قرآن فقط یک بار آمده و منظور از آن خیر کثیر است که با حضرت فاطمۀ زهرا (علیها السلام) منطبق می شود.

برخی از مفسّران در مورد منظور از کوثر ده قول(1) و برخی دیگر 36 قول نقل کرده اند.(2)

کوثر بر وزن «فَوْعَل» برای کثرت بیش از شمار وضع شده است.

ص: 15


1- ابن حجر عسقلانی، فتح الباری، ج8، ص732.
2- قرشی، قاموس قرآن، ج6، ص94.

حوض کوثر را از آن جهت کوثر گویند که آبش بسیار فراوان و کاسه هایش به تعداد ستارگان می باشد.(1)

در این سورۀ مبارکه منظور از کوثر، نسل پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می باشد که در فرزندان حضرت فاطمه (علیها السلام) تجلّی کرده است، که عدد آن ها هرگز به شمار نمی آید و تا روز قیامت ادامه دارد و مصداق بارز خیر کثیر می باشد.(2)

در مورد کوثر قرآن علاوه بر منابع اسلامی، در کتب انبیای پیشین نیز سخن رفته است.

فرشتۀ وحی به «هاجر» همسر حضرت ابراهیم و مادر حضرت اسماعیل می فرماید: ذریّت تو را بسیار افزون گردانم، به حدّی که از کثرت به شمار نیاید. (3)

خداوند منّان خطاب به قهرمان توحید حضرت ابراهیم خلیل (علیه السلام) می فرماید:

و امّا در خصوص اسماعیل، تو را اجابت نمودم، اینک او را برکت داده، بار ور گردانم و او را بسیار کثیر گردانم.

دوازده رئیس از وی پدید آیند و امّتی عظیم از وی به وجود آورم.(4)

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) از تبار حضرت اسماعیل و نسل مبارکش منحصراً از صدّیقۀ طاهره تداوم یافته و وعدۀ الهی برای حضرت ابراهیم و هاجر توسّط کوثر جاری قرآن تحقّق یافته است.

ص: 16


1- بخاری، الصّحیح، ج8، ص149.
2- ابن معصوم، الطّراز الأوّل، ج9، ص207.
3- کتاب مقدّس، عهد عتیق، سفر پیدایش، باب16، فراز10.
4- همان، باب 17، فراز20.

فخر رازی اقوال مفسّران را در مورد کوثر می شمارد و می گوید:

قول سوّم این است که منظور از کوثر اولاد پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می باشد.

زیرا این سوره در ردّ کسی نازل شده که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) را «أبتر» خوانده است.

لذا معنای سوره چنین می شود:

خداوند منّان به رسول عالمیان از طریق حضرت فاطمه، نسل با برکتی عنایت فرموده که در گذر زمان باقی خواهند ماند.

سپس می افزاید:

با نظر اعتبار ببین، چقدر از فرزندان حضرت فاطمه کشته شده، ولی جهان از این نسل مبارک پُر است.

از نسل بنی امیّه یک نفر شخص قابل اعتنا نمانده، ولی عالمان فرهیخته و بزرگواری از نسل حضرت فاطمه پیدا شده اند که قابل شمارش نیستند.

از آن جمله است: امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام عسکری و غیر آن ها.(1)

برای رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) خداوند سه فرزند ذکور عنایت کرد:

1_ قاسم، از حضرت خدیجه، که در چهار سالگی در گذشت.

2_ عبد الله، ملقّب به طیّب و طاهر، از حضرت خدیجه، که در شیرخوارگی در گذشت.

3_ ابراهیم، از ماریۀ قبطیّه، که او نیز در خرد سالگی در گذشت.

ص: 17


1- فخر رازی، تفسیر کبیر، ج32، ص124.

تنها فرزندی که از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) باقی ماند، حضرت فاطمه (علیها السلام) می باشد که نسل طیّب و طاهر پیامبر از او تداوم یافت.

تقابل گلواژۀ «کوثر» با «أبتر» دلیل قاطعی است که منظور از کوثر، حضرت فاطمه (علیها السلام) می باشد.

بیضاوی می نویسد: در واقع خداوند منّان به حبیب خود می فرماید:

دشمن تو أبتر است، از او نه اسمی، نه رسمی، نه فرزندی و نه نام نیکی نخواهد ماند، امّا ذریّۀ تو تا قیامت باقی خواهد ماند و آثار فضل و آوازۀ تو در دنیا و آخرت بیرون از شمار است.(1)

یکی از ابعاد اعجاز سورۀ کوثر این است که به هنگام نزول این سوره، عاص بن وائل ده پسر داشت و قرآن کریم او را أبتر نامید.(2)

همۀ فرزندانش مردند و نسلی از او باقی نماند.

ولی در آن هنگام حضرت فاطمه (علیها السلام) فقط دو پسر داشت:

1_ امام حسن (علیه السلام)

2_ امام حسین (علیه السلام)

همۀ فرزندان امام حسن مجتبی (علیه السلام) به جز زید و حسن مثنّی در کربلا به شهادت

ص: 18


1- بیضاوی، أنوار التّنزیل، ج3، ص576.
2- صادقی، الفرقان، ج30، ص476.

رسیدند و نسل آن حضرت از طریق آن دو فرزند تداوم یافت.

همۀ فرزندان امام حسین (علیه السلام) نیز به جز امام سجّاد (علیه السلام) در کربلا به شهادت رسیدند و نسل مبارک آن حضرت نیز از تنها فرزندش ادامه یافت.

به هنگام تهاجم ددمنشان به خانۀ وحی، دیگر فرزند حضرت فاطمه (علیها السلام) ، جناب محسن نیز به شهادت رسید و یک سوّم عترت طاها در آن حادثه از بین رفت.

ولی به کوری چشم بد خواهان، تعداد سادات حسنی و حسینی، در عصر ما 80 ملیون نفر تخمین زده می شود.

این نیز از مظاهر اعجاز سورۀ کوثر است که این نسل مبارک را «کوثر»، و در مقابل عاص بن وائل را «أبتر» نامیده است.

2_ شب قدر قرآن

امام صادق (علیه السلام) در تفسیر: «لیلة القدر» فرمود: منظور از شب، حضرت فاطمه (علیها السلام) است(1)، سپس فرمود:

فَمَنْ عَرَفَ فَاطِمَةَ حَقَّ مَعْرِفَتِهَا، فَقَدْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ؛

هر کس حضرت فاطمه (علیها السلام) را آن گونه که باید، بشناسد، شب قدر را درک کرده است.(2)

و در ادامه فرمود:

وَ إِنَّمَا سُمِّيَتْ فَاطِمَةُ، لِأَنَّ الْخَلْقَ فُطِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا؛آن حضرت به این جهت فاطمه نامیده شد که مردم از شناخت او منقطع

ص: 19


1- شرف الدّین، تأویل الآیات الظّاهرة، ج2، ص818.
2- فرات کوفی، تفسیر فرات، ج2، ص581.

می باشند.(1)

یعنی همان گونه که شب قدر مجهول است و مردمان از درک آن عاجز هستند، حضرت فاطمه (علیها السلام) نیز مجهول القدر است و مردمان از شناخت کامل آن حضرت ناتوان می باشند.

پس هر کس حضرت فاطمه (علیها السلام) را بشناسد، شب قدر را نیز خواهد شناخت.

3_ مشعل قرآن

در میان سوره های قرآن، فقط یک سوره «نور» نام دارد و در میان آیه های نورانی سورۀ نور، فقط یک آیه، آیۀ نور نام دارد.

سورۀ نور و آیۀ نور، بر محوریّت حضرت فاطمه (علیها السلام) می چرخد.

حضرت فاطمه (علیها السلام) ، مهر تابان، خورشید فروزان و ستارۀ درخشان کرۀ خاکی است که نور جمالش بر اهل آسمان ها نور افشانی می کند، همان گونه که نور ستارگان بر اهل زمین.(2)

او را از این جهت «زهرا» نامیدند که پس از خلقت زمین و آسمان، فرشته ها از تاریکی آسمان ها شکایت کردند، خداوند منّان نور حضرت فاطمه (علیها السلام) را در قندیلی از عرش آویزان نمود و کرات علوی با نور آن حضرت منوّر گردید.(3)

چون نور حضرت فاطمه (علیها السلام) طالع گردید، دیدگان فرشتگان خیره شد و دربرابر

ص: 20


1- علّامه ی مجلسی، بحار الأنوار، ج43، ص65.
2- علّامه ی مجلسی، بحار الأنوار، ج43، ص12.
3- همان، ص17.

خداوند به سجده افتادند.(1)

امام صادق (علیه السلام) در تفسیر آیۀ نور می فرماید:

منظور از «مشکات» حضرت فاطمه (علیها السلام) است.(2)

4_ تک بانوی قرآن

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) هنگامی که به سلاطین نامه می نوشت، نامه ای نیز به اسقف نجران نوشت و اهالی نجران را به آیین اسلام دعوت نمود.(3)

سرزمین نجران در نقطۀ مرزی حجاز و یمن بود و تنها پایگاه مسیحیّت در منطقۀ حجاز بود.

اسقف نجران پس از رایزنی با بزرگان نجران عدّه ای را به مدینه فرستاد تا در مورد آن حضرت تحقیق کنند.(4)

60 نفر از سران نجران به مدینه آمدند، سخنان پیامبر را شنیدند و یک شب مهلت خواستند.

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) آن ها را به مباهله دعوت نمود.

در ساعت تعیین شده، امام حسین (علیه السلام) را بغل کرد، دست امام حسن (علیه السلام) را گرفت، حضرت فاطمه پشت سر پیامبر و مولای متّقیان پشت سر حضرت فاطمه حرکت کردند.

ص: 21


1- شیخ صدوق، علل الشّرائع، ج1، ص180.
2- کلینی، اصول کافی، ج1، ص180.
3- یعقوبی، التّاریخ، ج2، ص56.
4- ابن کثیر، التّفسیر، ج1، ص324.

پیامبر رحمت به آن ها فرمود: هنگامی که من دعا کردم شما آمین بگویید.(1)

عبد المسیح، مشهور به عاقب که زمامدار نجران بود به آن ها گفت:

شما که می دانید محمّد پیامبر خداست و از سوی خداوند مبعوث شده است. هر گروهی با پیامبری مباهله کند، کوچک و بزرگشان هلاک می شود. اگر نمی خواهید از آیین خود دست بکشید، به جزیه تن بدهید.(2)

«أیهم» مشهور به «سیّد» بزرگ هیئت اعزامی، پس از مشاهدۀ چهرۀ نورانی پنج تن آل عبا گفت:

من چهره هایی می بینم که اگر به سوی خدا توجّه کنند و از خدا بخواهند که کوهی را از جا بر کند، حتماً آن را انجام می دهد.

هرگز با این ها مباهله نکنید، که هلاک می شوید و یک تن نصرانی در روی زمین نمی ماند.(3)

پس سیّد آمد و بر 2000 حلّه _ در سال _ مصالحه کردند.

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:

اگر با من مباهله می کردند به یک سال نمی کشید، جز این که خداوند همۀ دروغگویان را هلاک می کرد.(4)

ص: 22


1- ثعلبی، الکشف و البیان، ج3، ص85.
2- ابن هشام، السّیرة النّبویّة، ج3، ص125.
3- ابن صبّاغ، الفصول المهمّة، ص35.
4- حاکم، مستدرک صحیحین، ج3، ص116.

امام کاظم (علیه السلام) در حضور هارون الرّشید فرمود:

همۀ امّت از برّ و فاجر، اتّفاق کرده اند که در داستان اهالی نجران، هنگامی که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) آن ها را به مباهله فرا خواند، در زیر کساء به جز پیامبر، علی، فاطمه، حسن و حسین (علیهم السلام) احدی نبود.(1)

آنگاه به تفسیر مفردات آن پرداخت و فرمود:

منظور از «أبناءنا» حسن و حسین، منظور از «نساءنا» فاطمه و منظور از «أنفسنا» علیّ بن ابی طالب (علیهم السلام) می باشد.(2)

5_ بانوی بخشندۀ قرآن

هفتاد و ششمین سورۀ قرآن، که سورۀ انسان، دهر، ابرار و «هل أتی» نامیده می شود، پیرامون ایثار و بخشش مولای متّقیان، صدّیقۀ طاهره، امام حسن مجتبی، امام حسین و فضّۀ خادمه (علیهم السلام) نازل شده است.

این داستان مشروحاً در این کتاب ذکر شده، از ایثار و انفاق افطاری خود و روزه گرفتنشان سه روز با آب، سخن رفته است.

روز چهارم که 25 ذی الحجّة الحرام بود، پیک وحی نازل شده، سورۀ مبارکۀ «هل أتی» را بر قلب شریف پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرود آورد.

ده ها تن از مفسّران و محدّثان، چون: ثعلبی، حسکانی، زمخشری، خوارزمی، فخر

ص: 23


1- شیخ مفید، الاختصاص، ص56.
2- شیخ صدوق، عیون الأخبار، ج1، ص69.

رازی، ابن اثیر، گنجی، حموینی، بیضاوی و اسماعیل حقّی به آن تصریح کرده اند.(1)

در برابر آن همه منابع، «ابن حزم» به دلیل دشمنی دیرینه اش با خاندان عصمت و طهارت در این زمینه ابراز تردید کرده و گفته:

این آیه به عمومیّت خود باقی است، هر کس چنین عملی انجام دهد را شامل می شود.(2)

علّامۀ امینی تهمت های او را بر شمرده و فراز بالا را با آوردن 34 منبع از منابع مورد اعتماد اهل سنّت رد کرده است.(3)

18 آیه از آیات نورانی این سوره پیرامون ایثار و انفاق خاندان عصمت و پاداش آن ها نازل شده و از اقسام نعمت های بهشتی سخن رفته، ولی برای ملاحظۀ مقام والای حضرت فاطمه (علیها السلام) از حوریان سخنی به میان نیامده است.

6_ محور آیۀ تطهیر قرآن

گرد آمدن پنج تن آل عبا در زیر کساء، و نزول آیۀ تطهیر در شأن آنان از مسلّمات تاریخ است و در صدها منبع حدیثی، تاریخی و رجالی با اسناد معتبر روایت شده است.

علّامۀ امینی منابع و مآخذ معتبر اهل سنّت را بررسی کرده، تعداد 300 تن از راویان حدیث شریف کساء و نزول آیۀ تطهیر در حق آنان را به ترتیب تسلسل زمانی بر شمرده است.(4)

از بررسی احادیث وارده پیرامون اجتماع پنج تن آل عبا در زیر کساء، استفاده

ص: 24


1- نگارنده، حضرت فاطمة الزّهراء، ص99.
2- ابن حزم، الفِصَل فی الملل و النّحل، ج4، ص146.
3- امینی، الغدیر، ج3، ص154 _ 161.
4- امینی، فاطمه ی زهراء، ص387 _ 511.

می شود که این واقعه چندین بار اتّفاق افتاده است:

1) در خانۀ امّ سلمه.(1)

2) در خانۀ حضرت فاطمه (علیها السلام) .(2)

3) در خانۀ زینب همسر رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) .(3)

4) در حادثۀ مباهله با نصارای نجران. (4)

ابن حجر مکّی در این رابطه می نویسد:

این عمل از سوی آن حضرت در خانۀ امّ سلمه، حضرت فاطمه و در غیر آن ها تکرار شده است.(5)

گلواژۀ اهل بیت یک اصطلاح قرآنی است و در قرآن فقط یک بار در مورد اهل بیت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به کار رفته است، آن هم در وسط آیه ای که صدر و ذیل آن در مورد همسران پیامبر می باشد. لذا در مورد سعه و ضیق آن اقوال مختلفی از مفسّران نقل شده است.

قرآن کریم در مورد فرزند صلبی حضرت نوح (علیه السلام) فرموده:

{إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ}؛

از اهل تو نمی باشد.(6)

ص: 25


1- حاکم، مستدرک صحیحین، ج3، ص146.
2- ابن أبی شیبه، المصنّف، ج7، ص50.
3- یزدی _ صاحب عروه _ سؤال و جواب(فارسی)، ص444.
4- شیخ صدوق، عیون الأخبار، ج1، ص69.
5- ابن حجر، الصّواعق المحرقة، ص144.
6- سوره ی هود، آیه ی 46.

بزرگ مفسّر قرآن در مورد حضرت سلمان فرموده:

سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ؛

سلمان از ما اهل بیت می باشد.(1)

در تفسیر گلواژۀ «اهل بیت» بیش از 70 حدیث از وجود مقدّس پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و پیشوایان معصوم (علیهم السلام) رسیده که منظور از آن پیامبر اکرم، امیر مؤمنان، حضرت فاطمه، امام حسن و امام حسین (علیهم السلام) می باشند.(2)

ابو الحمراء می گوید: من 9 ماه در مدینه نگهبان بودم، هر صبح پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به هنگام تشریف فرمایی به نماز صبح در کنار خانۀ حضرت فاطمه می ایستاد و می فرمود:

«الصَّلَاةُ أَهْلَ الْبَيْتِ».

آنگاه آیه را تلاوت می فرمود.(3)

طحاوی گوید: این رفتار پیامبر دلالت می کند که این آیه در حق این خاندان نازل شده است.(4)

در بیش از 70 حدیث آمده که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) علی، فاطمه، حسن و حسین (علیهم السلام) را در زیر کساء گرد آورد و عرضه داشت:

اللَّهُمَّ هؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِيَ، أَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهِّرْهُمْ تَطْهِيراً؛

ص: 26


1- ابن سعد، الطّبقات الکبری، ج4، ص83.
2- طبری، جامع البیان، ج22، ص5؛ ثعلبی، الکشف و البیان، ج8، ص42.
3- سیوطی،الدّر المنثور، ج5، ص199.
4- طحاوی، مشکل الآثار، ج1، ص231.

بار خدایا! این ها اهل بیت من هستند، هر گونه پلیدی را از آن ها دور بگردان.

پس این آیه نازل شد.(1)

در داستان حدیث کساء، هنگامی که خداوند منّان خطاب به فرشتگان می فرماید:

من آسمانِ برافراشته، زمینِ گسترده، ماهِ تابان، خورشیدِ فروزان، فلکِ چرخان، دریایِ روان و کشتی های در حال گردش را، جز به جهت محبّت این پنج تن که در زیر کساء هستند، نیافریدم.

جبرئیل امین پرسید: چه کسانی در زیر کساء هستند؟

خطاب شد: آن ها اهل بیت نبوّت و معدن رسالت هستند:

آن ها «فاطمه»، پدرِ «فاطمه»، همسرِ «فاطمه» و فرزندانِ «فاطمه» هستند.(2)

شاید علّت این چینش این باشد که فرشتگان با نور حضرت فاطمه مأنوس بودند، نور حضرت فاطمه در قندیلی از عرش آویزان بود و به آن ها پرتو افکنی می کرد.(3)

در واقع خداوند منّان می فرماید: شما که با حضرت فاطمه آشنا هستید، با نور او از تاریکی رهایی یافته اید؛ در زیر کساء فاطمه است، پدر فاطمه، شوهر فاطمه و فرزندان فاطمه.

7_ ذِی القُربای قرآن

هنگامی که آیه ی: {وَ آتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ}؛

ص: 27


1- ترمذی، الجامع الصّحیح، ج5، ص351.
2- بحرانی، عوالم العلوم، ج11، ص927.
3- علّامه ی مجلسی، بحار الأنوار، ج43، ص17.

حقّ ذی القربی را بپرداز(1) نازل شد، پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) حضرت فاطمه (علیها السلام) را فراخواند و فدک را به ایشان عطا فرمود.(2)

آنگاه به مولای متّقیان فرمود:

اُكْتُبْ لِفَاطِمَةَ بِفَدَكَ نِحْلَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ؛

قبالۀ فدک را به عنوان نِحلۀ پیامبر خدا به فاطمه بنویس.(3)

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) قبالۀ فدک را به حضرت فاطمه لطف کرد، حضرت علی، امّ أیمن و یکی از غلامان را بر آن شاهد گرفت.(4)

دوّمین قبالۀ فدک را ابو بکر نوشت و عمر آن را پاره کرد.(5)

سوّمین قباله را مأمون عبّاسی نوشت.(6)

چهارمین قباله را عمر بن عبد العزیز نوشت.(7)

پس از شهادت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فدک توسّط معمار سقیفه مصادره شد.(8)

ص: 28


1- سوره ی اسراء، آیه ی 26.
2- حسکانی، شواهد التّنزیل، ج1، ص438 _ 442.
3- قطب راوندی، الخرائج و الجرائح، ج1، ص113.
4- طبرسی، اعلام الوری، ج1، ص209.
5- کلینی، اصول کافی، ج1، ص543.
6- طبرسی، مجمع البیان، ج6، ص643.
7- ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی طالب، ج1، ص225.
8- شیخ طوسی، التّبیان، ج6، ص468.

حضرت فاطمه (علیها السلام) کسی را به نزد ابو بکر فرستاد و میراث خود را از: فیء، فدک، صدقات پیامبر و باقیماندۀ خمس خیبر مطالبه نمود.(1)

مطالبۀ فدک از سوی حضرت فاطمه (علیها السلام) صرفاً برای احقاق حق و ابطال باطل بود، وگرنه در تمام مدّتی که فدک در اختیار حضرت فاطمه بود، همۀ در آمدش را به فقرا می داد و خود همانند وضع پیش از فدک زندگی می کرد.ابو بکر از این که چیزی از حقوق حضرت فاطمه (علیها السلام) را به او تقدیم کند، امتناع کرد. پس حضرت فاطمه بر او خشمگین شد، از او قهر کرد و تا زنده بود با وی سخن نگفت. (2)

8_ بیت رفیع قرآن

قرآن کریم در سورۀ نور، بعد از آیۀ نور می فرماید:

{فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ}؛

در خانه هایی که خداوند اذن ترفیع داده و در آن ها نام خدا برده می شود.(3)

هنگامی که رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) این آیه را تلاوت نمود، یکی از اصحاب پرسید:

این خانه ها کدامین خامه ها می باشند؟

پیامبر اکرم فرمود:

بُيُوتُ الْأَنْبِيَاءِ؛

خانه های پیامبران.

ص: 29


1- ابن شبه، تاريخ المدينة المنوّرة، ج1، ص196.
2- بخاری، الصّحیح، ج5، ص177.
3- سوره ی نور، آیه ی 36.

ابو بکر برخاست، در حالی که با دست خود به سوی خانۀ حضرت فاطمه و امیر مؤمنان (علیهما السلام) اشاره می کرد، پرسید:

يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذَا الْبَيْتُ مِنْهَا؟ای رسول خدا! آیا این خانه نیز از آن خانه ها می باشد؟

فرمود:

نَعَمْ، مِنْ أَفْضَلِهَا؛

آری، از برترین آن ها می باشد.(1)

بعد از شنیدن این بیان از دو لب بزرگ مفسّر قرآن، حرمت این خانه را نگه نداشتند، هیزم آوردند که خانه را با اهلش به آتش بکشند.(2)

اگر چه در آخرین لحظات عمر خود اظهار ندامت کرد و گفت:

فوددت أنّي لم أكشف بيت فاطمة عن شي ء، و إن كانوا غلّقوه على الحرب؛

ای کاش خانۀ حضرت فاطمه را به هیچ جهتی نمی گشودم، اگر چه برای جنگ با من سنگر گرفته بودند.(3)

نکتۀ شایان دقّت این است که در تمام منابع تاریخی تهدید به «إحراق دار» بود، نه «إحراق باب»، ولی پس از جنایت هولناک و کشتن حضرت محسن، به آن بسنده کردند و از إحراق دار صرف نظر نمودند.

ص: 30


1- ابن مردویه، المناقب، ص287؛ سیوطی، الدّر المنثور، ج5، ص50.
2- سیوطی، مسند فاطمه، ص36؛ متّقی هندی، کنز العمّال، ج5، ص651؛ ابن عبد ربّه، عقد الفرید، ج5، ص13.
3- مسعودی، مروج الذّهب، ج2، ص308؛ طبری، تاریخ الامم و الملوک، ج3، ص254.

9_ مَوؤُدَۀ قرآن

منطق وحی با شدّت و حدّت از «موؤده» سخن گفته که سؤال می شود:

{بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ}؛به چه گناهی کشته شد؟!(1)

در احادیث فراوان از پیشوایان معصوم آمده است که منظور از «مَوؤُدَه» کسانی هستند که در راه ولایت اهل بیت عصمت و طهارت کشته شدند.(2)

مصداق بارز آن صدّیقۀ طاهره و فرزندش جناب محسن است که در راه دفاع از ولایت مولای متّقیان امیر مؤمنان (علیه السلام) به شهادت رسیدند.

در فرازی از کلمات قدسی که در شب معراج به رسول عالمیان از سوی خداوند منّان وحی شده، آمده است:

أَوَّلُ مَنْ يُحْكَمُ فِيهِمْ مُحَسِّنُ بْنُ عَلِيٍّ وَ فِي قَاتِلِهِ، ثُمَّ فِي قُنْفُذٍ، فُيُؤْتَيَانِ هُوَ وَ صَاحِبُهُ، فَيُضْرَبَانِ بِسِيَاطٍ مِنْ نَارٍ، لَوْ وَقَعَ سَوْطٌ مِنْهَا عَلَى الْبِحَارِ، لَغَلَتْ مِنْ مَشْرِقِهَا إِلَى مَغْرِبِهَا، وَ لَوْ وُضِعَتْ عَلَى جِبَالِ الدُّنْيَا لَذَابَتْ، حَتَّى تَصِيرَ رَمَاداً، فَيُضْرَبَانِ بِهَا؛

نخستین پرونده ای که در دادگاه عدل الهی بررسی می شود، پروندۀ جناب محسن فرزند امیر مؤمنان (علیه السلام) و قاتل او مى باشد.

سپس پروندۀ قنفذ است.

ص: 31


1- سوره ی تکویر، آیه ی 9.
2- بحرانی، البرهان، ج10، ص190 _ 193.

قنفذ و صاحبش آورده می شوند و با تازيانه هاى آتشین بر آن ها نواخته مى شود.

اگر يكى از اين تازيانه ها به دريا زده شود، همۀ دریاها از شرق تا غرب به جوش می آید و اگر يكى از آن ها بر کوهی از كوه هاى دنيا زده شود، آبمی شود و تبدیل به خاكستر می گردد، پس با اين تازيانه ها نوازش مى شوند.(1)

10_ آیین استوار قرآن

امام باقر (علیه السلام) در تفسیر {ذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} ؛ این است آیین استوار و پایدار(2)، فرمود: منظور حضرت فاطمه (علیها السلام) است.(3)

این حدیث شریف الگو بودن صدّیقۀ طاهره را بیان می کند، همان گونه که وجود مقدّس ولیّ عصر ارواحنا فداه در توقیع شریف می فرماید:

وَ فِي ابْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) لِي أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؛

دختر پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) برای من الگوی زیبایی است.(4)

امام حسن عسکری (علیه السلام) گامی فراتر نهاده می فرماید:

نَحْنُ حُجَّةُ اللّهِ عَلَى الْخَلْقِ، وَ فَاطِمَةُ حَجَّةٌ عَلَيْنا؛

ما حجّت های خداوند بر مردمان هستیم و حضرت فاطمه حجّت خدا بر

ص: 32


1- ابن قولویه، کامل الزّیارات، ص334.
2- سوره ی بیّنه، آیه ی 5.
3- بحرانی، البرهان، ج10، ص360.
4- شیخ طوسی، الغیبة، ص286.

ما امامان می باشد.(1)

امام باقر (علیه السلام) جایگاه رفیع صدّیقۀ طاهره را این گونه بیان می کند:

وَ لَقَدْ كَانَتْ مَفْرُوضَةَ الطّاعَةِ، عَلَى جَمِيعِ مَنْ خَلَقَ اللُّه، مِنَ الجِنِّ وَ الإِنْسِ، وَ الطَّيْرِ، وَ الوَحْشِ، وَ الأَنْبِياءِ، وَ المَلائِكَةِ؛

حضرت فاطمه (علیها السلام) بر همۀ مخلوقات خدا، از پریان، آدمیان، پرندگان،درندگان، پیامبران و فرشتگان واجب الاطاعه بود.(2)

رئیس مذهب، امام جعفر صادق (علیه السلام) یکی دیگر از ابعاد عظمت آن حضرت را چنین بیان می کند:

وَ هِيَ الصِّدِّيقَةُ الْكُبْرَى، وَ عَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتِ الْقُرُونُ الْأُولَى؛

او صدّیقۀ کبری است، که همۀ قرن های اوّلیّه بر محور شناخت او دور زده است.(3)

این بود نمی از یم و اندکی از بسیار فضائل حضرت فاطمۀ زهرا (علیها السلام) در پرتو آیات نورانی قرآن کریم، بر اساس روایات پیشوایان معصوم (علیهم السلام) .

ص: 33


1- آیة الله طیّب، أطیب البیان، ج13، ص235.
2- طبری امامی، دلائل الامامة، ص106.
3- شیخ طوسی، الأمالی، ص668.

کتابنامه

تا کنون بیش از 4000 کتاب پیرامون حضرت صدّیقۀ طاهره تدوین و تألیف شده، که تعداد مجلّدات برخی از آن ها به 25 و برخی دیگر به 10 مجلّد می رسد.(1)

در بسیاری از این منابع، فصلی به آیات نازله در شأن حضرت زهرا (علیها السلام) اختصاص یافته و ده ها مجلّد بالخصوص در این رابطه تألیف شده، که اسامی تعدادی از آن ها به قرار زیر می باشد:

1_ حضرت فاطمه (علیها السلام) در آیینۀ قرآن و احادیث

تألیف: علی رضا مهرگان مسعودی، چاپ قم، رسالت، 1387 ش.

2_ حضرت فاطمه (علیها السلام) در قرآن، از دیدگاه تفاسیر شیعه و سنّی

تألیف: ربابه کریمی، پایان نامۀ مؤلّف در جامعة الزهرا، در سال 1375 ش.

3_ سیمای حضرت زهرا (علیها السلام) در قرآن

تألیف: آیت الله سیّد صادق شیرازی

ترجمه ی: طه طرزی، چاپ قم، دلیل ما، 1390ش.

4_ سیمای حضرت زهرا (علیها السلام) در قرآن

تألیف: فاطمه موسوی افغانی، چاپ قم، بنت الهدی، 1383ش.

5_ سیمای حضرت فاطمه (علیها السلام) در قرآن کریم

تألیف: عبد الحسین قدسی، چاپ تهران، نور الأصفیاء، 1379ش.

6_ سیمای حضرت فاطمۀ زهرا (علیها السلام) در قرآن و عترت

تألیف: عبد الحسین اشعری، چاپ قم، نصایح، 1374ش.

ص: 34


1- مانند: الموسوعة الكبری عن فاطمة الزهراء (علیها السلام) ، تألیف: شیخ اسماعیل انصاری زنجانی، در 25 مجلّد، چاپ قم، دلیل ما، 1385ش؛ اِعْلَمُوا اَنّی فاطِمَةُ، تألیف: عبد الحمید مهاجر، در 10 مجلّد، چاپ بیروت، دار الکتاب و العترة، 1413ه- ؛ اَلْکَوثَر فی اَحْوال فاطمه بِنْت النَّبیّ الاَطْهَر (علیهما السلام) ، تألیف: سید محمد باقر موسوی، در 7 مجلّد + دو مجلّد مستدرک، چاپ قم، دلیل ما، 1386 ش.

7_ شخصیّت حضرت زهرا (علیها السلام) از دیدگاه قرآن و حدیث

تألیف: زهرا پور کاوه، پایان نامۀ مؤلّف، دانشگاه علوم قرآنی مراغه، 1386ش.8_ شخصیّت حضرت زهرا (علیها السلام) در قرآن، از منظر تفاسیر اهل سنّت

تألیف: محمد یعقوب بشوی، چاپ قم، بوستان کتاب، 1386ش.

9_ شخصیّت عبادی اخلاقی حضرت زهرا (علیها السلام) از دیدگاه قرآن و روایات

تألیف: مهناز درویش، پایان نامۀ مؤلّف، دانشگاه آزاد اسلامی فسا، 1386ش.

10_ شهادت مادرم فاطمه (علیها السلام) در قرآن

تألیف: علی سلیمانی بروجردی، چاپ قم، دار التّفسیر، 1390ش.

11_ علم حضرت زهرا (علیها السلام) از دیدگاه قرآن و حدیث

تألیف: زهرا تهرانی، پایان نامۀ کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث مؤلّف، دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال، 1375ش.

12_ فاطمه (علیها السلام) از نظر هزار آیۀ قرآن _ به طرز الف باء _

تألیف: علی فلسفی _ مخطوط _

13_ فاطمه (علیها السلام) تجلّی قرآن

تألیف: حسن دهشیری و رحمت جعفری، چاپ قم، روح، 1385ش.

14_ فاطمه (علیها السلام) در قرآن از دیدگاه اهل سنّت

تألیف: محبوبه جاویدان

15_ فاطمة الزهراء (علیها السلام) از دیدگاه قرآن و احادیث عامّه

تألیف: وجیهه عابدینی، پایان نامۀ مؤلّف در جامعة الزّهرا، قم.

16_ فاطمة الزهرا (علیها السلام) از نظر آیات قرآن

تألیف: محمد واصف، چاپ قم، دار النّشر، 1351ش.

17_ فاطمۀ زهرا (علیها السلام) در آیات قرآن و روایات

تألیف: غلامرضا دوستی، پایان نامۀ مؤلّف در مرکز تربیت معلّم مدنی قم، 1376ش.

18_ فاطمۀ زهرا (علیها السلام) در آیات و روایات

ص: 35

تأیف: عطیّه صادق کوهستانی،چاپ قم، نسیم حیات، 1388ش.19_ فاطمة الزهراء (علیها السلام) فی القرآن

تألیف: آیة الله سیّد صادق شیرازی، چاپ قم، پرهیزکار، 1382ش.

20_ فاطمة و القرآن

تألیف: محمدرضا حکیمی حائری _ مخطوط_

21_ فاطمه (علیها السلام) همسر نمونه از دیدگاه آیات و روایات

تألیف: طاهره علی نیا قدیم _ مخطوط_

22_ فضائل فاطمة الزهراء (علیها السلام) فی الذّکر الحکیم

تألیف: شیخ علی حیدر مؤیّد، چاپ حیدریّه، 1380ش.

23_ فضائل و اخلاقیّات حضرت زهراء (علیها السلام) از دیدگاه قرآن و روایات

تألیف: زهرا واحدی، پایان نامۀ مؤلّف در دانشکدۀ علوم قرآنی خوی، 1385ش.

24_ القرآن و الفاطمة (علیها السلام)

تألیف: طالب خزاعی، چاپ بیروت، دار الولاة، 1428ه-.

25_ کوثر قرآن

تألیف: محسن کازرونی، چاپ تهران، 1370ش.

26_ کوثر قرآن

تألیف: روح الله گائینی، چاپ تهران، خرد آذین، 1390ش.

27_ کوثر قرآن

تألیف: هیئت محبّان فاطمه و علمداران احسان، چاپ بی نا، بی تا.

28_ کوثر قرآن کیه؟

تألیف: منصور متّقی و م.حسنی، چاپ قم، 1379ش.

29_ گفتمان تفسیری _ تأویلی، پیرامون آیات مرتبط با حضرت صدّیقۀ کبری (علیها السلام)

تألیف: طیّبه معماریان، پایان نامۀ کارشناسی ارشد ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه آزاد، واحد مرکزی تهران، 1390ش.

ص: 36

30_ ما نزل من القرآن في شأن فاطمة الزهراء (علیها السلام)

تألیف: سید محمد علی حلو، چاپ قم، دار الکتب الاسلامیّة، 1421ه-.

31_ مبانی قرآنی فدکیّه

تألیف: غلامعلی عبّاسی فردویی، چاپ قم، زائر، 1390ش.

32_ مقامات حضرت زهرا (علیها السلام) در قرآن

تألیف: زهرا محمد حسینی، پایان نامۀ مرکز تربیت معلّم حضرت معصومه قم، 1381ش.

33_ مقامات فاطمة الزهراء (علیها السلام) فی الکتاب و السّنّة

تألیف: محمد سند، چاپ بیروت، دار الهادی، 1422ه-.

34_ مقامات حضرت فاطمه (علیها السلام) در کتاب و سنّت

تألیف: محمد سند

ترجمه ی: احمد خوانساری، چاپ قم، بوستان کتاب، 1385ش.

35_ مقامات و منزلت حضرت زهرا (علیها السلام) در قرآن و حدیث

تألیف: طاهره شخص نیایی، پایان نامۀ مؤلّف در دانشگاه مشهد.

36_ من مقامات الزّهراء (علیها السلام) فی القرآن و السّنّة

تألیف: سید کمال حیدری، چاپ عتبۀ کاظمین، 1432ه-.

37_ یکصد و سی و پنج نور فاطمه (علیها السلام) در قرآن

تألیف: علی اکبر صاحبی فرد، چاپ قم، حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ، 1385ش.

این بود عناوین کتاب های مربوطه که در فرصت کوتاه با مراجعه به کتاب نامه ها و پایان نامه ها به دست آمد.

جالب ترین، جامع ترین و کامل ترین آن ها کتاب ارزشمند:

«کلید واژۀ آیات فاطمی در قرآن کریم»

ص: 37

تألیف گرانسنگ پژوهشگر پرتوان، سلالة السّادات، حجة الاسلام و المسلمین سید محمد جعفر روضاتی، از خاندان جلیل صاحب روضات (قدس سره) می باشد.

به همین قلم

مؤلّف گرانمایۀ این اثر قبلاً نیز چندین اثر ارزشمند در عرصۀ قرآن و اهل بیت (علیهم السلام) به رشتۀ تحریر در آورده و به زیور طبع آراسته است، که از آن جمله است:

1_ کلید واژۀ آیات مهدوی در قرآن کریم

که در آن سیمای درخشان حضرت بقیة الله ارواحنا فداه را در 240 آیه از آیات نورانی قرآن کریم، با استناد به احادیث واصله از پیشوایان معصوم (علیهم السلام) بررسی کرده است.(1)

2_ کلید واژۀ آیات رجعت در قرآن کریم

که در آن هنگامۀ رجعت را در 80 آیه از آیات قرآن، با استناد به احادیث اهل بیت (علیهم السلام) به پیوست کتابنامۀ توصیفی 131 اثر در مورد رجعت، به تصویر کشیده است.(2)

3_ کلید واژۀ آیات علوی در قرآن کریم

که در آن سیمای ملکوتی مولای متّقیان امیر مؤمنان (علیه السلام) در 440 آیه از آیات نورانی قرآن کریم، در 2مجلّد، به استناد احادیث بزرگ مفسّر قرآن، حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و پیشوایان معصوم (علیهم السلام) بر صفحات کتاب نقش بسته است.(3)

ص: 38


1- انتشارات عطر عترت، قم، 1434ه-.
2- انتشارات اعتقاد ما، مشهد مقدّس، 1436ه-.
3- انتشارات اعتقاد ما، مشهد مقدّس، 1398ش.

و اینک چهارمین اثر خود را تحت عنوان « کلید واژۀ آیات فاطمی در قرآن کریم» به دست چاپ می سپارد، که در آن 135 آیه از آیات نورانی قرآن با استناد به احادیث خاندان عصمت و طهارت به شیفتگان اهل بیت (علیهم السلام) تقدیم می گردد.

امید است این اثر فاخر به امضای قبولی حضرت ولیّ عصر ارواحنا فداه برسد و لبخند رضایت آن حضرت را در پی داشته باشد و دعای خیر آن قبلۀ موعود و کعبۀ مقصود را شامل حال مؤلّف، ناشر و دست اندرکاران چاپ و نشر این اثر بگرداند.

حوزۀ علمیّۀ قم

علی اکبر مهدی پور

غرّۀ ربیع الثّانی 1442ه- = 8/27/99ش

ص: 39

ص: 40

پیشگفتار

حمد و سپاس مخصوص خداوندی است که خالق جهان و جهانیان است و درود و صلوات بی پایان خدا و جمیع ملائکه و پیامبران و مرسلین، و جمیع شهداء و صدّیقین، و جمیع عباد الله الصالحین بر عقل کلّ، و هادی سبُل، و خاتم رسُل، حضرت مصطفی محمّد (صلی الله علیه و آله و سلم) ، و بر خاندان پاک و معصومشان باد که از هر گونه رجس و آلودگی دور هستند.

{إِنَّما يُريدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهيراً}(1)

همان کسانی که خدای متعال اطاعت آنان را با اطاعت خودش قرین نموده و فرموده:

{يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}(2)

و ولایت آنان را در راستای ولایت خود بیان نموده، می فرماید:

{إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ}(3)

و عشق و محبّت آنان را مزد رسالت پیامبرش قرار داده می فرماید:

ص: 41


1- 33/33.
2- 4/59.
3- 5/55.

{قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى}(1)

و لعنة الله علی اعدائهم و مخالفیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم من الآن الی قیام یوم الدین، و بعد قال الله الحَکیم فِی مُحکَمِ کِتابِهِ الکَرِیم وَ مُبرَمِ خِطابِهِ العَظیم:

{لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ}(2)

خدای متعال در این آیۀ شریفه می فرماید:

ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستاديم، و با آنها كتاب (آسمانى) و ميزان (شناسايى حق از باطل) را نازل كرديم، تا مردم قيام به عدالت كنند.

همانطور که در متن آیه مشاهده می کنید، خدای متعال برای اینکه مردم از خط عدالت منحرف نشوند و بتوانند حق را از باطل تشخیص دهند، دو چیز را همراه رسولان خود ارسال فرموده است، یکی کتاب و دیگری میزان.

منظور از کتاب معلوم است که هر کدام از رسولان الهی صاحب کتاب و شریعتی بوده اند، و در دین اسلام منظور، قرآن کریم است. امّا آنچه که موضوع بحث ما می باشد، میزان است، که منظور از میزان چیست؟

میزان در لغت یعنی وسیلۀ سنجش، و در اصطلاح یعنی جداکنندۀ حق از باطل، یعنی خدای متعال یک عامل سنجشی قرار داده، تا حد و مرز هر چیزی مشخص شود و مردم متحیّر و سرگردان نشوند و با مراجعه به میزان، بتوانند عدل و قسط را پیاده نمایند.

البته راههایی که انسانها طی می کنند چند نوع راه است، ولی فقط یک راه، راه مستقیم است و بقیۀ راه ها انحرافی است.

ص: 42


1- 42/23.
2- 57/25.

راه مستقیم، نزدیکترین راهی است که انسان را به هدف می رساند. قرآن کریم در سورۀ مبارکۀ حمد، در بارۀ کسانی که در راه مستقیم حرکت می کنند می فرماید:

{صِراطَ الَّذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ}(1)

راه كسانى كه به آنها نعمت دادی.

یعنی کسانی که در راه مستقیم قرار گرفته اند، صاحب نعمتی هستند که به آنها در تشخیص حق و باطل، کمک می کند، و آنها از انحراف و گمراهی نجات می دهد.

همانطور که اگر کسی بخواهد از شهری به شهر دیگر برود، برای رسیدن به مقصد از تابلوها و علامتها استفاده می کند تا راه را گم نکند و به بی راهه نرود، هر کسی هم که می خواهد در طول زندگی اش، از مسیر راه مستقیم منحرف نشود و جزء فرقۀ ناجیه باشد، باید به تابلوهایی که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نصب فرموده اند توجّه نماید.

به حدیث زیر توجّه فرمایید:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (علیهما السلام) ، عَنْ أَبِيهِ (علیه السلام) ، عَنْ جَدِّهِ (علیه السلام) ، عَنْ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (علیهم السلام) ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) يَقُولُ: إِنَّ أُمَّةَ مُوسَى (علیه السلام) افْتَرَقَتْ بَعْدَهُ عَلَى إِحْدَى وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً، فِرْقَةٌ مِنْهَا نَاجِيَةٌ وَ سَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَ افْتَرَقَتْ أُمَّةُ عِيسَى (علیه السلام) بَعْدَهُ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً، فِرْقَةٌ مِنْهَا نَاجِيَةٌ وَ إِحْدَى وَ سَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَ إِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ بَعْدِي عَلَى ثَلَاثٍ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً، فِرْقَةٌ مِنْهَا نَاجِيَةٌوَ اثْنَتَانِ وَ سَبْعُونَ فِي النَّارِ.(2)

از سليمان بن مهران نقل است که گفت: حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) ، از پدرشان (علیه السلام) ، از جدّشان (علیه السلام) ، و امام سجاد (علیه السلام) ، از پدرشان حضرت حسين بن على

ص: 43


1- 1/7.
2- بحار الأنوار، ج 28، ص4، ح3؛ الخصال، ج 2، ص 585، ح11.

بن ابی طالب (علیهم السلام) ، روایت فرمودند که از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) شنيدم كه مى فرمودند: همانا امّت موسى (علیه السلام) پس از او، هفتاد و يک فرقه شدند، كه یک فرقۀ از آنان نجات یافته و هفتاد فرقۀ ديگر در آتش اند، و امّت عيسى (علیه السلام) پس از او هفتاد و دو فرقه شدند كه یک فرقه از آنان نجات يافته و هفتاد و يک فرقۀ ديگر در آتش خواهند بود، و به زودى امّت من پس از من هفتاد و سه فرقه خواهند شد كه یک فرقۀ از آنان اهل نجات، و هفتاد و دو فرقۀ ديگر در آتش اند.

همانطور که مشاهده فرمودید رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) ، بر هفتاد و دو فرقه از امتشان، مُهر بطلان می زنند و فقط یک فرقه را تأیید و امضاء می کنند.

حال، به روایت زیر هم دقّت فرمایید:

قَالَ أَبُو ذَرٍّ الْغِفَارِيُّ (رحمة الله علیه) : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) يَقُولُ: إِنَّمَا مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي فِيكُمْ كَمَثَلِ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ.(1)

ابوذر غفاری (رحمة الله علیه) گفت: از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) شنیدم که می فرمودند: همانا مثَل اهل بیت من در بین شما، مثَل کشتی نوح است، که هر کس سوار آن شد نجات یافت و هر که مخالفت نمود و سوار نشد، غرق شد و هلاک گردید.

با دقّت در همین دو روایت، می بینید که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) برای اینکه انسان ها در صراط مستقیم قرار بگیرند و هیچ وقت از آن منحرف نشوند، تابلوهایی را از بلافاصلهبعد از زمان خودشان، تا روز قیامت قرار داده اند، که این تابلوها همان میزان است.

از بین این هفتاد و سه فرقۀ مسلمانان، تنها شیعۀ اثنی عشری است که با توجّه به تابلوهای رسول خدا (علیهم السلام) ، به اهل بیت (علیهم السلام) آن حضرت تمسّک جسته و از مسیر راه مستقیم منحرف نشده، و با عنایت به این میزان الهی، حق را از باطل تشخیص داده،

ص: 44


1- بحار الأنوار ، ج 23، ص105، ح3؛ بشارة المصطفى لشيعة المرتضى، ج 2، ص88.

و اهل نجات شده است.

و امّا یکی از اصلی ترین و زیباترین این تابلوها، حضرت فاطمه (علیها السلام) هستند که به عنوان یک میزان، از طرف رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) ، به مردم معرّفی شدند، که اگر مردم بعد از ایشان متحیّر شدند که حق با کیست، از این میزان الهی، یعنی حضرت فاطمه (علیها السلام) کمک بگیرند.

این یکی از مهمترین ویژگی های حضرت فاطمه (علیها السلام) است که می توانند بین حق و باطل را جدا کنند و تکلیف مسلمانان را، تا روز قیامت روشن نمایند.

اهل خرد و اندیشه با بررسی سیرۀ عملی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نسبت به حضرت فاطمه (علیها السلام) ، مثل بوسیدن سر حضرت فاطمه (علیها السلام) ، یا سینۀ آن حضرت و یا بوسه بر دستان ایشان، به مطلب مهمی دست پیدا می کنند.

چون ما، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) را حکیم می دانیم، یعنی ایشان نه سخن لغو و بیهوده می گویند و نه کار لغو و بیهوده ای انجام می دهند، پس اگر ایشان سر حضرت فاطمه (علیها السلام) را می بوسند، می خواهند بیان کنند که افکار حضرت فاطمه (علیها السلام) مقدّس است و اگر فکر انحرافی، _ نعوذ باللَّه_ در سر آن حضرت بود، جای بوسۀ پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نبود. و اگر در دل حضرت فاطمه (علیها السلام) یک رذیلت اخلاقی وجود داشت، جای بوسۀ پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نبود و اگر دست ایشان _ نعوذ باللَّه_ عامل گناه بود، جای بوسۀ پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نبود.

پس رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) با این بوسه ها، فکر حضرت فاطمه (علیها السلام) ، اخلاق حضرت فاطمه (علیها السلام) و عمل حضرت فاطمه (علیها السلام) را تقدیس و تأیید می نمایند.

حال، به این دو روایت توجّه فرمایید:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) : إِنَّ اللَّهَ يَغْضَبُ لِغَضَبِ فَاطِمَةَ وَ يَرْضَى لِرِضَاهَا.(1)

ص: 45


1- بحار الأنوار، ج 21، ص 279.

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: همانا خداوند به خاطر خشم فاطمه (علیها السلام) خشمگین می گردد و برای خشنودی و رضایت او، راضی و خشنود می شود.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ فَهَجَرَتْهُ، فَلَمْ تَزَلْ بِذَلِكَ حَتَّى تُوُفِّيَتْ.(1)

از عایشه نقل است که گفت: پس فاطمه (علیها السلام) از ابوبکر ناراحت خشمگین شد و از او کناره گیری نمود، و این ناراحتى و خشم ادامه داشت تا اینکه از دنیا رفت.

البته هر انسان عاقل و منصفی، با دقّت در مطالب فوق، خود به خود به این نتیجه می رسد که اگر حضرت فاطمه (علیها السلام) بر کسی یا کسانی غضب نمایند، خداوند بر آنها غضب نموده است، پس راه آنها صراط مستقیم نمی باشد، بلکه صراط مغضوب علیهم است.

بنابر این حضرت فاطمه (علیها السلام) برای تمام مسلمانهای روی زمین، میزان هستند، و روز قیامت اگر آن حضرت، از افرادی که منکر ولایت حضرت علی (علیه السلام) شدند، بپرسند: مگر من از آنها اظهار برائت نکردم؟ چرا شما اعتنا نکردید؟ چه جوابی دارند بدهند؟ما باید شکرگزار این میزان باشیم، که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به ما ارائه فرمودند، که به وسیلۀ آن، حق را از باطل تشخیص داده، و به صراط مستقیم که همان مذهب شیعۀ اثنی عشری است، هدایت یافته ایم.

در همین راستا، شكر بی پایان و سپاس فراوان می گویم خداوند متعال را، كه به بندۀ حقیر کمترین، توفیق نگارش چهارمین اثر از مجموعۀ «كلید واژه ها»، با عنوان «كلید واژۀ آیات فاطمی در قرآن کریم» را، عنایت فرمود.

این کتاب شریف، به عدد اسم نامی «فاطمه»، شامل 135 آیه در بارۀ صدیقۀ طاهره، حضرت فاطمۀ زهرا (علیها السلام) می باشد، که هر آیه دارای یک کُد و اسم می باشد و در

ص: 46


1- بحار الأنوار، ج 29، ص330.

ذیل آن روایات و احادیث معصومین (علیهم السلام) ، به همراه ترجمه و اسناد آن(در پاورقی)، ذکر شده است.

البته تا کنون در این موضوع، علماء و اساتید بزرگواری، کتاب هایی را به زیور طبع آراسته اند، ولی كتابی كه در دست دارید، با به كار گیری روشی جدید، راه را جهت آموزش و حفظ آیات فاطمی در قرآن كریم، برای اساتید گرامی و آموزگاران محترم هموار نموده، تا به كمک این روش، كُد آیات فاطمی را به خاطر بسپارند، و آنها را به همۀ جویندگان معارف فاطمی، به خصوص جوانان و دانشجویان عزیز، آموزش دهند، تا شناخت و معرفتشان نسبت به اوّلین شهیدۀ راه امامت، حضرت فاطمۀ زهرا (علیها السلام) ، بیشتر شود، و شبهات و انحرافات دشمنان، بر اعتقاداتشان اثر نگذارد.

در این روش برای هر آیه، یک «كُد» و یک «اسم»، تعریف شده است، كه اسمآیه، بیانگر موضوع و محتوای آن آیه است، و كُد آیه، كه از یک عدد صحیح و یک عدد اعشاری تشكیل شده است، آدرس آیه را در قرآن كریم، به ما نشان می دهد.

عدد صحیح، معرّف شمارۀ سورۀ قرآن، در ردیف فهرست سوره ها است، و عدد اعشاری، شمارۀ آیه را نشان می دهد.

به طور مثال: آیۀ تسبیح حضرت فاطمه (علیها السلام) ، با كُد: 33/41، كه عدد 33 یعنی سورۀ مبارکۀ احزاب كه سی و سومین سورۀ قرآن است، و عدد 41 که شمارۀ آیۀ مورد نظر را نشان می دهد.

البته برای این كه در بعضی از نسخه های قرآن، شمارۀ آیات متفاوت است، شمارۀ آیات را، از نسخۀ «عثمان طه» انتخاب نموده، تا اشکالی در پیدا كردن آیات مورد نظر، پیش نیاید.

در اینجا بر خود لازم می دانم، تا از محقّق ارجمند و دانشمند گرامی، جناب استاد،

ص: 47

علّامه حاج شیخ علی اكبر مهدی پور دام بقائه، تقدیر و تشكّر فراوان نمایم، كه همیشه بنده را مورد لطف و عنایت خویش قرار داده، این بار هم با قلم محققّانه و عالمانۀ خویش، مقدّمۀ جامع و زیبایی بر این كتاب شریف، مرقوم فرمودند.

از درگاه خداوند متعال، برای ایشان، و همۀ خدمت گزاران آستان ملک پاسبان مولاتنا حضرت فاطمۀ زهرا (علیها السلام) ، صحّت، عافیت و طول عمر با عزّت، خواهانم.امید است این اثر فاطمی، مورد قبول پروردگار متعال قرار گیرد، و توشه ای برای روز رستاخیز باشد، ان شاء الله.

قم مقدّسه

سید محمّد جعفر روضاتی

23 ربیع الاول 1442

ص: 48

سورۀ مبارکۀ حمد

1- کد آیه: 1/7 اسم آیه: نعمت فاطمی

{صِراطَ الَّذینَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ ...}

راه كسانى كه به آنان نعمت دادى.

عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (علیهما السلام) ، قَالَ: قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْحَمْدِ: «صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ»، يَعْنِي مُحَمَّداً وَ ذُرِّيَّتَهُ (علیهم السلام) .(1)

از حنان بن سدیر نقل است که گفت: حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) در بارۀ این فرمایش خداوند (عزوجل) در سورۀ حمد: «صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ»، فرمودند: مقصود از نعمت داده شده ها، حضرت محمّد و ذریّۀ آن حضرت (علیهم السلام) می باشند.

توضیح: گل سرسبد ذریّۀ رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) ، حضرت فاطمه (علیها السلام) هستند، پس این آیۀ شریفه در شأن ایشان هم نازل شده است.

ص: 49


1- بحار الأنوار، ج 24، ص13، ح7؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 1، ص114، ح292؛ تفسير الصافي، ج 1، ص87؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 1، ص75؛ تفسير نور الثقلين، ج 1، ص23، ح101؛ معاني الأخبار، ص36، ح7.

سورۀ مبارکۀ بقره

2- کد آیه: 2/31 اسم آیه: یکی از اسماء

{وَعَلَّمَ ءادَمَ الْاَسْماءَ كُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقالَ اَنْبِئُونی بِاَسْماءِ هؤُلاءِ اِنْ كُنْتُمْ صادِقینَ}

سپس علم اسماء را همگی به آدم آموخت بعد آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود اگر راست می گوئيد اسامی اينها را برشماريد!

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيُّ (علیه السلام) (فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ):

ثُمَّ قَالَ: «وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها»، أَسْمَاءَ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ، وَ أَسْمَاءَ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ (علیهم السلام) ، وَ الطَّيِّبِينَ مِنْ آلِهِمَا (علیهما السلام) ، وَ أَسْمَاءِ خِيَارِ شِيعَتِهِمْ وَ عُتَاةِ أَعْدَائِهِمْ.(الحدیث)(1)

حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) در حدیثی طولانی فرمودند: مقصود از اسماء در آیه ی: «وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها»، اسامی پیامبران خدا، و اسم­های حضرات محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین (علیهم السلام) ، و پاکان خاندان محمّد و علی (علیهما السلام) ، و اسامی بهترین شیعیان آنها، و نابودکنندگان دشمنان آنها، می­باشد.

ص: 50


1- بحار الأنوار، ج 11، ص117، ح48؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 1، ص164، ح368؛ التفسير الإمام الحسن العسكري (علیه السلام) ، ص217، ح100.

شماره:3

3- کد آیه: 2/35 اسم آیه: شجره

{وَ قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَ لَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ}

و گفتيم: ای آدم! تو با همسرت در بهشت سكونت كن، و از (نعمتهای) آن گوارا هر چه می خواهيد بخوريد (امّا) نزديك اين درخت نشويد كه از ستمگران خواهيد شد!

1_ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَلَقَ الْأَرْوَاحَ قَبْلَ الْأَجْسَادِ بِأَلْفَيْ عَامٍ، فَجَعَلَ أَعْلَاهَا وَ أَشْرَفَهَا أَرْوَاحَ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ (علیهم السلام) وَ الْأَئِمَّةِ بَعْدَهُمْ، فَعَرَضَهَا عَلَى السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبَالِ، فَغَشِيَهَا نُورُهُمْ.

فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لِلسَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبَالِ: هَؤُلَاءِ أَحِبَّائِي وَ أَوْلِيَائِي وَ حُجَجِي عَلَى خَلْقِي وَ أَئِمَّةُ بَرِيَّتِي، مَا خَلَقْتُ خَلْقاً هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُمْ، وَ لِمَنْ تَوَلَّاهُمْ خَلَقْتُ جَنَّتِي، وَ لِمَنْ خَالَفَهُمْ وَ عَادَاهُمْ خَلَقْتُ نَارِي، فَمَنِ ادَّعَى مَنْزِلَتَهُمْ مِنِّي وَ مَحَلَّهُمْ مِنْ عَظَمَتِي عَذَّبْتُهُ عَذاباً لا أُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ، وَ جَعَلْتُهُ مَعَ الْمُشْرِكِينَ فِي أَسْفَلِ دَرْكٍ مِنْ نَارِي.وَ مَنْ أَقَرَّ بِوَلَايَتِهِمْ وَ لَمْ يَدَّعِ مَنْزِلَتَهُمْ مِنِّي وَ مَكَانَهُمْ مِنْ عَظَمَتِي، جَعَلْتُهُ مَعَهُمْ فِي رَوْضَاتِ جَنَّاتِي، وَ كَانَ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ عِنْدِي وَ أَبَحْتُهُمْ كَرَامَتِي وَ أَحْلَلْتُهُمْ جِوَارِي وَ شَفَّعْتُهُمْ فِي الْمُذْنِبِينَ مِنْ عِبَادِي وَ إِمَائِي، فَوَلَايَتُهُمْ أَمَانَةٌ عِنْدَ خَلْقِي، فَأَيُّكُمْ يَحْمِلُهَا بِأَثْقَالِهَا وَ يَدَّعِيهَا لِنَفْسِهِ دُونَ خِيَرَتِي؟

ص: 51

فَأَبَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ وَ الْجِبَالُ أَنْ يَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنِ ادِّعَاءِ مَنْزِلَتِهَا وَ تَمَنِّي مَحَلِّهَا مِنْ عَظَمَةِ رَبِّهَا.

فَلَمَّا أَسْكَنَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ آدَمَ وَ زَوْجَتَهُ الْجَنَّةَ، قَالَ لَهُمَا: «كُلا مِنْها رَغَداً حَيْثُ شِئْتُما وَ لا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ»، يَعْنِي شَجَرَةَ الْحِنْطَةِ، «فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ»، فَنَظَرَا إِلَى مَنْزِلَةِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ (علیهم السلام) وَ الْأَئِمَّةِ بَعْدَهُمْ، فَوَجَدَاهَا أَشْرَفَ مَنَازِلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَقَالا: يَا رَبَّنَا! لِمَنْ هَذِهِ الْمَنْزِلَةُ؟

فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ: ارْفَعَا رُءُوسَكُمَا إِلَى سَاقِ عَرْشِي، فَرَفَعَا رُءُوسَهُمَا، فَوَجَدَا اسْمَ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ (علیهم السلام) وَ الْأَئِمَّةِ بَعْدَهُمْ مَكْتُوبَةً عَلَى سَاقِ الْعَرْشِ بِنُورٍ مِنْ نُورِ الْجَبَّارِ جَلَّ جَلَالُهُ.

فَقَالا: يَا رَبَّنَا! مَا أَكْرَمَ أَهْلَ هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ عَلَيْكَ وَ مَا أَحَبَّهُمْ إِلَيْكَ وَ مَا أَشْرَفَهُمْ لَدَيْكَ؟

فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ: لَوْ لَا هُمْ مَا خَلَقْتُكُمَا، هَؤُلَاءِ خَزَنَةُ عِلْمِي وَ أُمَنَائِي عَلَى سِرِّي، إِيَّاكُمَا أَنْ تَنْظُرَا إِلَيْهِمْ بِعَيْنِ الْحَسَدِ وَ تَتَمَنَّيَا مَنْزِلَتَهُمْ عِنْدِي وَ مَحَلَّهُمْ مِنْ كَرَامَتِي، فَتَدْخُلَا بِذَلِكَ فِي نَهْيِي وَ عِصْيَانِي، «فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ».

قَالا: رَبَّنَا وَ مَنِ الظَّالِمُونَ؟ قَالَ: الْمُدَّعُونَ لِمَنْزِلَتِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ، قَالا: رَبَّنَا فَأَرِنَا مَنَازِلَ ظَالِمِيهِمْ فِي نَارِكَ، حَتَّى نَرَاهَا كَمَا رَأَيْنَا مَنْزِلَتَهُمْ فِي جَنَّتِكَ، فَأَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىالنَّارَ، فَأَبْرَزَتْ جَمِيعَ مَا فِيهَا مِنْ أَلْوَانِ النَّكَالِ وَ الْعَذَابِ، وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ: مَكَانُ الظَّالِمِينَ لَهُمْ الْمُدَّعِينَ لِمَنْزِلَتِهِمْ فِي أَسْفَلِ دَرْكٍ مِنْهَا، «كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا»(1)، وَ «كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ»(2)، بُدِّلُوا سِوَاهَا لِيَذُوقُوا الْعَذابَ، يَا آدَمُ! وَ يَا حَوَّاءُ! لَا تَنْظُرَا إِلَى أَنْوَارِي وَ حُجَجِي بِعَيْنِ الْحَسَدِ، فَأُهْبِطُكُمَا عَنْ جِوَارِي وَ أُحِلُّ بِكُمَا

ص: 52


1- 32/20.
2- 4/56.

هَوَانِي.(الحدیث)(1)

از مفضل بن عمر نقل است که گفت: حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) فرمودند: خداوند تبارک و تعالی روح­ها را دو هزار سال، قبل از بدن­ها، آفرید و والاترین و گرامی­ترین روح­ها را روح­های محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین (علیهم السلام) و امامان پس از ایشان، قرار داد و آنها را بر آسمان ها و زمین و کوه­ها نمایان کرد، پس نور ایشان همه را فرا گرفت.

سپس خداوند تبارک و تعالی به آسمان­ها و زمین و کوه­ها فرمود: اینان دوستان و اولیاء و حجّت­های من بر آفریدگانم و پیشوایان مخلوقات من هستند. هیچ موجودی را نیافریدم که او را از ایشان بیشتر دوست داشته باشم، بهشت خود را برای آنان و هر که دوستشان بدارد، آفریده­ام و آتش دوزخم را از برای دشمنان و ستیزه­جویان آنها آفریده­ام.

هر کس مقام و منزلتی که ایشان نزد من دارند و جایگاهی که از شکوه من دارند را، برای خودش ادّعا کند، به چنان عذابی گرفتارش کنم که هیچ کس از جهانیان را آن چنان عذاب نکرده باشم و او را با کفرپیشگان در پست­ترین مراتب دوزخم جای می­دهم.و هر کس به ولایت ایشان اقرار کند و منزلتی را که نزد من دارند و جایگاهی را که از شکوه من دارند برای خود ادّعا نکند، او را با ایشان در باغ­های بهشت خود، قرار دهم و هر آن چه خواهند در اختیارشان بگذارم و بزرگ منشی خود را نثار آنها سازم و در جوار خویش جایشان دهم و ایشان را شفیع بندگان و کنیزان گنهکارم کنم، از این رو ولایت آنان، امانتی در نزد آفریدگان من است. پس کدام یک از شما بار آن امانت را، با همه­ی

ص: 53


1- بحار الأنوار، ج 11، ص172، ح19 و ج 26، ص320، ح2؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 1، ص183، ح409 و ج 4، ص499، ح8733؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 5، ص59 و ج 10، ص450؛ تفسير نور الثقلين، ج 2، ص12، ح35 و ج 4، ص310، ح259؛ معاني الأخبار، ص108، ح1.

سنگینی­اش، می­تواند به دوش گیرد و آن مقام را برای خود ادّعا کند و آن را از برگزیدگان من سلب نماید؟

پس آسمان­ها و زمین و کوه­ها، خود را از به دوش گرفتن چنین باری کنار کشیدند و از این که منزلت ایشان را برای خود ادّعا کنند و جایگاهی را که ایشان از شکوه خداوند دارند، برای خود آرزو کنند، پروا کردند.

پس چون خداوند عزّ وجلّ، آدم و همسرش را در بهشت جای داد به آن دو فرمود: «و از (نعمتهای) آن گوارا هر چه می خواهيد بخوريد (امّا) نزديک اين درخت نشويد»، یعنی درخت گندم، «كه از ستمگران خواهيد شد»، آن دو به مقام و منزلت حضرت محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین (علیهم السلام) و امامان پس از آنها نگریستند و آن را ارجمندترین سراهای بهشت یافتند. گفتند: پروردگارا، این منزلت از برای کیست؟ خداوند جلّ جلاله فرمود: سرتان را به سوی ساق عرش من بلند کنید. پس هنگامی که آدم و حوّا سرشان را بالا آوردند، دیدند نام حضرت محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین (علیهم السلام) و امامان پس از ایشان، بر ساق عرش، به نوری از نورهای خداوند جبار جلّ و جلاله، نوشته شده است.عرض کردند: پروردگارا! اهل این منزلت نزد تو چه گرامی­اند و چقدر محبوب­اند نزد تو و چه بزرگ و ارجمندند در درگاه تو!

خداوند جلّ جلاله فرمود: اگر آنان نمی­بودند، من شما دو تن را نمی­آفریدم. آنان گنجینه­های علم من هستند و امینان اسرار من. مبادا به ایشان به دیده­ی رشک و حسد بنگرید و منزلتشان نزد من و جایگاهشان از کرامت من را، برای خود آرزو کنید، که این گونه در راه سرکشی و نافرمانی من گام می­گذارید و از ستمگران خواهید بود.

گفتند: پروردگارا! این ستمگران کیستند؟ فرمود: آنان که به ناحق، منزلت ایشان را

ص: 54

برای خود ادّعا می­کنند. گفتند: پروردگارا! همان گونه که منزلت ایشان را در بهشت دیدیم، جایگاه ستمگران به ایشان را در آتش دوزخ خود، به ما نشان بده.

پس خداوند تبارک و تعالی به آتش دوزخ فرمان داد و آتش هر آن چه را از شکنجه و عذاب در خود داشت نمایان ساخت، سپس خداوند عزّ و جلّ فرمود: جایگاه ستمگران به ایشان، که منزلت ایشان را ادّعا می­کنند، در پایین­ترین طبقات دوزخ است، و هر وقت بخواهند از آن خارج شوند آنها را به آن باز می گردانند و هر چه پوستشان بریان گردد، پوستهای دیگری بر جای آن قرار می­دهیم، تا سختى عذاب را بچشند.

ای آدم! و ای حوّا! به سوی این نورها و حجّت¬های من به دیده­ی رشک و حسد ننگرید، که شما را از جوار خود پایین می­فرستم و خواری را بر شما روا خواهم داشت.2_ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا (علیه السلام) : يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ! أَخْبِرْنِي عَنِ الشَّجَرَةِ الَّتِي أَكَلَ مِنْهَا آدَمُ وَ حَوَّاءُ مَا كَانَتْ؟ فَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهَا فَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِي أَنَّهَا الْحِنْطَةُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَرْوِي أَنَّهَا الْعِنَبُ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَرْوِي أَنَّهَا شَجَرَةُ الْحَسَدِ.

فَقَالَ (علیه السلام) : كُلُّ ذَلِكَ حَقٌّ، قُلْتُ: فَمَا مَعْنَى هَذِهِ الْوُجُوهِ عَلَى اخْتِلَافِهَا؟ فَقَالَ: يَا أَبَا الصَّلْتِ! إِنَّ شَجَرَةَ الْجَنَّةِ تَحْمِلُ أَنْوَاعاً، فَكَانَتْ شَجَرَةُ الْحِنْطَةِ وَ فِيهَا عِنَبٌ وَ لَيْسَتْ كَشَجَرَةِ الدُّنْيَا، وَ إِنَّ آدَمَ (علیه السلام) لَمَّا أَكْرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ بِإِسْجَادِ مَلَائِكَتِهِ وَ بِإِدْخَالِهِ الْجَنَّةَ، قَالَ فِي نَفْسِهِ: هَلْ خَلَقَ اللَّهُ بَشَراً أَفْضَلَ مِنِّي؟! فَعَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَا وَقَعَ فِي نَفْسِهِ، فَنَادَاهُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، يَا آدَمُ! فَانْظُرْ إِلَى سَاقِ عَرْشِي، فَرَفَعَ آدَمُ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَى سَاقِ الْعَرْشِ، فَوَجَدَ عَلَيْهِ مَكْتُوباً: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ زَوْجَتُهُ فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

فَقَالَ آدَمُ: يَا رَبِّ! مَنْ هَؤُلَاءِ؟ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ: يَا آدَمُ! هَؤُلَاءِ ذُرِّيَّتُكَ وَ هُمْ خَيْرٌ مِنْكَ وَ

ص: 55

مِنْ جَمِيعِ خَلْقِي وَ لَوْ لَا هُمْ مَا خَلَقْتُكَ وَ لَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَ النَّارَ وَ لَا السَّمَاءَ وَ الْأَرْضَ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِمْ بِعَيْنِ الْحَسَدِ، فَأُخْرِجَكَ عَنْ جِوَارِي، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ بِعَيْنِ الْحَسَدِ وَ تَمَنَّى مَنْزِلَتَهُمْ، فَتَسَلَّطَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ، حَتَّى أَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا، وَ تَسَلَّطَ عَلَى حَوَّاءَ لِنَظَرِهَا إِلَى فَاطِمَةَ (علیها السلام) بِعَيْنِ الْحَسَدِ، حَتَّى أَكَلَتْ مِنَ الشَّجَرَةِ كَمَا أَكَلَ آدَمُ، فَأَخْرَجَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ جَنَّتِهِ، فَأَهْبَطَهُمَا عَنْ جِوَارِهِ إِلَى الْأَرْضِ.(1)

از عبدالسّلام بن صالح هروی نقل است که گفت: به حضرت امام رضا (علیه السلام) عرضکردم: ای پسر رسول خدا! مرا از درختی که آدم و حوا از آن خوردند، آگاه سازید که چه درختی بود؟ چون مردم در آن اختلاف نظر دارند، بعضی روایت می­کنند که آن گندم بوده و بعضی می­گویند که آن انگور بوده و بعضی دیگر روایت می­کنند که آن درخت رشک و حسد بوده است. حضرت فرمودند: همه­ی اینها درست است. عرض کردم: چگونه همه درست است، حال آن که با هم تفاوت دارند؟

حضرت فرمودند: ای ابا صلت! يک درخت بهشتى مى تواند چند نوع ميوه داشته باشد، آن، درخت گندم بود و بر خود انگور هم داشت، چرا که آن مانند درخت دنیا نیست. هنگامی که خداوند متعال، آدم را با سجده کردن فرشتگان به او و ورود به بهشت، اکرام نمود، او با خودش گفت: آیا خداوند بشری بهتر از من خلق کرده است؟

پس خداوند عزّ و جلّ که از فکر آدم با خبر بود، به او فرمود: ای آدم! سرت را بلند کن و به ساق عرش من نگاه کن. آدم سرش را بلند کرد و به ساق عرش نگاه کرد و دید بر آن نوشته شده: هیچ خدایی جز الله نیست و محمّد (صلی الله علیه و آله و سلم) فرستاده­ی اوست و علی

ص: 56


1- بحار الأنوار، ج 26، ص273، ح15؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 1، ص186، ح411؛ تفسير الصافي، ج 1، ص117؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 1، ص360؛ تفسير نور الثقلين، ج 1، ص60، ح112؛ عيون أخبار الرضا (علیه السلام) ، ج 1، ص306، ح67؛ معاني الأخبار، ، ص124، ح1.

بن ابی طالب (علیه السلام) امیر مؤمنان است و همسرش فاطمه (علیها السلام) بانوی زنان دو جهان است و حسن و حسین (علیهم السلام) سرور جوانان اهل بهشت هستند.

آدم (علیه السلام) گفت: پروردگارا! آنها کیستند؟ خداوند عزّ و جلّ فرمود: ای آدم! آنان از فرزندان تو هستند، و از تو و از همه­ی آفریدگان من برترند، و اگر آنها نبودند، نه تو را می­آفریدم و نه بهشت و نه جهنم و نه آسمان و نه زمین را. مبادا که به ایشان به دیده­ی رشک بنگری، که تو را از جوار خویش بیرون می­رانم.ولی آدم به آنها به دیده­ی رشک نگریست و منزلت آنان را برای خود آرزو کرد پس آنگاه شيطان بر او مسلّط شد، تا از درختى كه نهى شده بود، خورد، و همچنين شيطان بر حوّا نیز مسلّط گشت چون او به مقام حضرت فاطمه (علیها السلام) ، بديده­ی حسد نگريست، پس او نیز همانند آدم از آن درخت خورد و این گونه خداوند متعال آن دو را از بهشت خود بیرون راند و از جوار خود، به سوی زمین فرود آورد.

ص: 57

شماره:4

4- کد آیه: 2/37 اسم آیه: یکی از کلمات

{فَتَلَقّى ءادَمُ مِنْ رَبِّه كَلِماتٍ فَتابَ عَلَیْهِ٭ۚ اِنَّهُۥ هُوَ التَّوّابُ الرَّحیمُ}

سپس آدم از پروردگار خود كلماتی دريافت نمود (تا اینکه با آنها توبه كند) پس خداوند توبه­ی او را پذيرفت، خداوند توّاب و رحيم است.

1_ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (علیهما السلام) : حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) ، قَالَ: يَا عِبَادَ اللَّهِ! إِنَّ آدَمَ لَمَّا رَأَى النُّورَ سَاطِعاً مِنْ صُلْبِه ِ، إِذْ كَانَ اللَّهُ قَدْ نَقَلَ أَشْبَاحَنَا مِنْ ذِرْوَةِ الْعَرْشِ إِلَى ظَهْرِهِ، رَأَى النُّورَ، وَ لَمْ يَتَبَيَّنِ الْأَشْبَاحَ.

فَقَالَ: يَا رَبِّ! مَا هَذِهِ الْأَنْوَارُ؟ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: أَنْوَارُ أَشْبَاحٍ نَقَلْتُهُمْ مِنْ أَشْرَفِ بِقَاعِ عَرْشِي إِلَى ظَهْرِكَ، وَ لِذَلِكَ أَمَرْتُ الْمَلَائِكَةَ بِالسُّجُودِ لَكَ، إِذْ كُنْتَ وِعَاءً لِتِلْكَ الْأَشْبَاحِ، فَقَالَ آدَمُ: يَا رَبِّ! لَوْ بَيَّنْتَهَا لِي، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: انْظُرْ، يَا آدَمُ! إِلَى ذِرْوَةِ الْعَرْشِ.

فَنَظَرَ آدَمُ، وَ وَقَعَ نُورُ أَشْبَاحِنَا مِنْ ظَهْرِ آدَمَ عَلَى ذِرْوَةِ الْعَرْشِ، فَانْطَبَعَ فِيهِ صُوَرُ أَنْوَارِ أَشْبَاحِنَا الَّتِي فِي ظَهْرِهِ كَمَا يَنْطَبِعُ وَجْهُ الْإِنْسَانِ فِي الْمِرْآةِ الصَّافِيَةِ، فَرَأَى أَشْبَاحَنَا، فَقَالَ: يَا رَبِّ! مَا هَذِهِ الْأَشْبَاحُ؟

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يَا آدَمُ هَذِهِ أَشْبَاحُ أَفْضَلِ خَلَائِقِي وَ بَرِيَّاتِي: هَذَا مُحَمَّدٌ وَ أَنَا الْمَحْمُودُ الْحَمِيدُ فِي أَفْعَالِي، شَقَقْتُ لَهُ اسْماً مِنِ اسْمِي.

وَ هَذَا عَلَيٌّ، وَ أَنَا الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، شَقَقْتُ لَهُ اسْماً مِنِ اسْمِي.وَ هَذِهِ فَاطِمَةُ وَ أَنَا فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ، فَاطِمُ أَعْدَائِي عَنْ رَحْمَتِي يَوْمَ فَصْلِ قَضَائِي، وَ فَاطِمُ أَوْلِيَائِي عَمَّا يَعُرُّهُمْ وَ يُسِيئُهُمْ، فَشَقَقْتُ لَهَا اسْماً مِنِ اسْمِي.

ص: 58

وَ هَذَانِ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ أَنَا الْمُحْسِنُ الْمُجْمِلُ، شَقَقْتُ اسْمَيْهِمَا مِنِ اسْمِي، هَؤُلَاءِ خِيَارُ خَلِيقَتِي وَ كِرَامُ بَرِيَّتِي، بِهِمْ آخُذُ، وَ بِهِمْ أُعْطِي، وَ بِهِمْ أُعَاقِبُ، وَ بِهِمْ أُثِيبُ، فَتَوَسَّلْ إِلَيَّ بِهِمْ. يَا آدَمُ! وَ إِذَا دَهَتْكَ دَاهِيَةٌ، فَاجْعَلْهُمْ إِلَيَّ شُفَعَاءَكَ، فَإِنِّي آلَيْتُ عَلَى نَفْسِي قَسَماً حَقّاً أَنْ لَا أُخَيِّبَ بِهِمْ آمِلًا، وَ لَا أَرُدَّ بِهِمْ سَائِلًا. فَلِذَلِكَ حِينَ زَلَّتْ مِنْهُ الْخَطِيئَةُ، دَعَا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِمْ فَتَابَ عَلَيْهِ وَ غَفَرَ لَهُ.(1)

حضرت امام سجاد (علیه السلام) فرمودند: پدرم به من خبر دادند، از قول پدرشان، که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: ای بندگان خدا! همانا وقتی حضرت آدم دید نوری عظیم از صلب او ساطع است، و این زمانی بود که خداوند اشباح ما را از بالای عرش به پشت او منتقل نمود، او نور را می­دید ولی اشباح برایش آشکار نبود، پس عرض کرد: پروردگارا! این نورها چیست؟

خداوند عزّ و جلّ فرمود: نورهای اشباحی است که از ارجمندترین جای عرشم به پشت تو انتقال دادم و برای همین به فرشتگان فرمان دادم که تو را سجده کنند، چرا که تو ظرف این نورها شدی.

آدم گفت: پروردگارا! ای کاش آنان را برایم نمایان می­ساختی. خداوند عزّ و جلّ فرمود: ای آدم! به بالای عرش نگاه کن، پس چون آدم نگریست، نور اشباح ما، از صلب او بر فراز عرش افتاد و صورتهای انوار اشباح ما که در پشت او بود، نقش بست، همان گونه که چهره­ی انسان در آینه­ی صاف، نقش می­بندد، پس او اشباح مارا دید و گفت: پروردگارا! این اشباح چیست؟

ص: 59


1- بحار الأنوار، ج 11، ص150، ذیل ح25 و ج 26، ص327، ذیل ح10؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 1، ص196، ح428؛ التفسير الإمام الحسن العسكري (علیه السلام) ، ص219، ح102؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص48 و ص51؛ تفسير الصافي، ج 1، ص115؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 1، ص376.

خداوند متعال فرمود: ای آدم! این­ها اشباح بهترین مخلوقات و آفریدگان من هستند، این محمّد (صلی الله علیه و آله و سلم) است و من در همه­ی کارهایم محمود (ستوده شده) و حمید (ستودنی) هستم، پس برای او اسمی از اسم خودم برگرفتم.

و این علی (علیه السلام) است و من علیّ عظیم هستم، پس برای او اسمی از اسم خودم برگرفتم.

و این فاطمه (علیها السلام) است و من فاطر و شکافنده­ی آسمان­ها و زمین هستم و در روز داوری و فرجام، فاطم و قطع کننده­ی رحمتم از دشمنانم هستم، و فاطم و جدا کننده­ی دوستانم هستم، از هر چه که موجب سرافکندگی و ننگ ایشان شود، پس برای او اسمی از اسم خودم برگرفتم.

و این دو حسن و حسین (علیهما السلام) هستند و من محسن(نیکی کننده) و مجمل(نیکی آور) هستم، پس برای ایشان اسمی از اسم خودم برگرفتم.

اینان برگزیدگان مخلوقات من و گرامی­ترین آفریدگانم هستند، به خاطر ایشان سلب می­کنم و به خاطر ایشان عطا می­کنم و می­بخشم، به خاطر ایشان مجازات می­کنم و به خاطر ایشان پاداش می­دهم.

پس ای آدم! به وسیله­ی ایشان، به سوی من، متوسّل شو و اگر حادثه­ای ناگوار به تو رسید، ایشان را در درگاه من شفیع خودت قرار ده، همانا من به خودم سوگند خورده­ام، سوگند حقّی، که امید هیچ امیدوارای به ایشان را نا امید نکنم و درخواست هیچ درخواست­کننده­ی به ایشان را رد نکنم، پس برای همین، هنگامی که آن خطا از آدم سر زد، او به حقّ ایشان، خداوند عزّ و جلّ را خواند، پس خداوند توبه­اش را پذیرفت و او را آمرزید.2_ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَرَضَ عَلَى آدَمَ فِي الْمِيثَاقِ ذُرِّيَّتَهُ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ (صلی الله علیه و آله و سلم) وَ هُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى عَلِيٍّ (علیه السلام) وَ فَاطِمَةُ (علیها السلام)

ص: 60

تَتْلُوهُمَا وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ (علیهما السلام) يَتْلُوَانِ فَاطِمَةَ (علیها السلام) ، فَقَالَ اللَّهُ: يَا آدَمُ! إِيَّاكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ بِحَسَدٍ، أُهْبِطْكَ مِنْ جِوَارِي.

فَلَمَّا أَسْكَنَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، مُثِّلَ لَهُ النَّبِيُّ وَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ (علیهم السلام) ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ بِحَسَدٍ، ثُمَّ عُرِضَتْ عَلَيْهِ الْوَلَايَةُ، فَأَنْكَرَهَا، فَرَمَتْهُ الْجَنَّةُ بِأَوْرَاقِهَا، فَلَمَّا تَابَ إِلَى اللَّهِ مِنْ حَسَدِهِ وَ أَقَرَّ بِالْوَلَايَةِ وَ دَعَا بِحَقِّ الْخَمْسَةِ: مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ (علیهم السلام) غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ: «فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ»، الْآيَةَ.(1)

از عبد الرحمن بن کثیر نقل است که گفت: حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) فرمودند: همانا خداوند تبارک و تعالی در هنگام پیمان گرفتن از آدم، فرزندان او را بر وی نمایان ساخت. پس پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در حالی که به حضرت علی (علیه السلام) تکیه داده بودند و حضرت فاطمه (علیها السلام) در پی ایشان، و حسن و حسین (علیهما السلام) ، در پشت سر حضرت فاطمه (علیها السلام) بودند، بر او گذشتند، پس خداوند فرمود: ای آدم! بر حذر باش که بر ایشان به دیده­ی رشک نگاه نکنی که تو را از جوار خودم پایین می­فرستم.

سپس هنگامی که خداوند او را در بهشت جای داد، پیامبر و علی و فاطمه و حسن و حسین (علیهم السلام) ، پیش چشم او نمایان شدند، پس او به ایشان به دیده­ی رشک و حسد نگریست، سپس ولایت ایشان بر او عرضه شد و او از آن سرباز زد. پسبهشت او را با برگهایش به بیرون پرتاب کرد. وقتی از رشک و حسادتی که ورزیده بود به سوی خدا توبه نمود و به ولایت ایشان اقرار کرد و خداوند را به حقّ آن پنج تن، محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین (علیهم السلام) ، خواند، و خداوند او را آمرزید و این همان فرمایش خداوند است که فرمود: «فَتَلَقَّی آدَمُ مِن رَّبِّهِ کَلِمَاتٍ».

ص: 61


1- بحار الأنوار، ج 11، ص187، ح39 و ج 26، ص326، ح9؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 1، ص194، ح425؛ تفسير العياشي، ج 1، ص41، ح26.

3_ قال الإمام أبو محمّد الحسن العسكری (علیه السلام) : فَلَمَّا زَلَّتْ مِنْ آدَمَ الْخَطِيئَةُ، وَ اعْتَذَرَ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ، قَالَ: يَا رَبِّ! تُبْ عَلَيَّ، وَ اقْبَلْ مَعْذِرَتِي، وَ أَعِدْنِي إِلَى مَرْتِبَتِي، وَ ارْفَعْ لَدَيْكَ دَرَجَتِي، فَلَقَدْ تَبَيَّنَ نَقْصُ الْخَطِيئَةِ، وَ ذُلُّهَا فِي أَعْضَائِي وَ سَائِرِ بَدَنِي.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يَا آدَمُ! أَ مَا تَذْكُرُ أَمْرِي إِيَّاكَ، بِأَنْ تَدْعُوَنِي بِمُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ عِنْدَ شَدَائِدِكَ وَ دَوَاهِيكَ، وَ فِي النَّوَازِلِ الَّتِي تَبْهَظُكَ؟ قَالَ آدَمُ: يَا رَبِّ! بَلَى.

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ: فَتَوَسَّلْ بِمُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ خُصُوصاً، فَادْعُنِي أُجِبْكَ إِلَى مُلْتَمَسِكَ، وَ أَزِدْكَ فَوْقَ مُرَادِكَ.

فَقَالَ آدَمُ: يَا رَبِّ! يَا إِلَهِي! وَ قَدْ بَلَغَ عِنْدَكَ مِنْ مَحَلِّهِمْ، أَنَّكَ بِالتَّوَسُّلِ إِلَيْكَ بِهِمْ تَقْبَلُ تَوْبَتِي وَ تَغْفِرُ خَطِيئَتِي، وَ أَنَا الَّذِي أَسْجَدْتَ لَهُ مَلَائِكَتَكَ، وَ أَبَحْتَهُ (أَسكَنتَهُ) جَنَّتَكَ وَ زَوَّجْتَهُ حَوَّاءَ أَمَتَكَ، وَ أَخْدَمْتَهُ كِرَامَ مَلَائِكَتِكَ!

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يَا آدَمُ! إِنَّمَا أَمَرْتُ الْمَلَائِكَةَ بِتَعْظِيمِكَ بِالسُّجُودِ لَكَ، إِذْ كُنْتَ وِعَاءً لِهَذِهِ الْأَنْوَارِ، وَ لَوْ كُنْتَ سَأَلْتَنِي بِهِمْ قَبْلَ خَطِيئَتِكَ أَنْ أَعْصِمَكَ مِنْهَا، وَ أَنْ أُفَطِّنَكَ لِدَوَاعِي عَدُوِّكَ إِبْلِيسَ، حَتَّى تَحْتَرِزَ مِنْهَا لَكُنْتُ قَدْ جَعَلْتُ(فَعَلْتُ) ذَلِكَ، وَ لَكِنَّ الْمَعْلُومَ فِي سَابِقِ عِلْمِي يَجْرِي مُوَافِقاً لِعِلْمِي، فَالْآنَ فَبِهِمْ فَادْعُنِي لِأُجِيبَكَ.

فَعِنْدَ ذَلِكَ، قَالَ آدَمُ: «اللَّهُمَّ بِجَاهِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ، بِجَاهِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ، وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ الطَّيِّبِينَ مِنْ آلِهِمْ لَمَّا تَفَضَّلْتَ عَلَيَّ بِقَبُولِ تَوْبَتِي وَ غُفْرَانِ زَلَّتِي وَإِعَادَتِي مِنْ كَرَامَاتِكَ إِلَى مَرْتَبَتِي».

فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: قَدْ قَبِلْتُ تَوْبَتَكَ، وَ أَقْبَلْتُ بِرِضْوَانِي عَلَيْكَ، وَ صَرَفْتُ آلَائِي وَ نَعْمَائِي إِلَيْكَ، وَ أَعَدْتُكَ إِلَى مَرْتَبَتِكَ مِنْ كَرَامَاتِي، وَ وَفَّرْتُ نَصِيبَكَ مِنْ رَحَمَاتِي.

فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ

ص: 62

الرَّحِيمُ».(1)

حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) فرمودند: وقتی آن خطا و لغزش از آدم سر زد و او از پروردگار عزّ و جلّ پوزش خواست، عرضه داشت: پروردگارا! توبه­ام را بپذیر و پوزشم را دریاب و مرا به آن مرتبه­ای که داشتم بازگردان، و مقامم را نزد خود بالا ببر، که کاستی و زیان و ذلّت آن گناه بر اعضا و جوارحم،آشکار شده و سرتاسر پیکرم را فرا گرفته است.

خداوند متعال فرمود: ای آدم! آیا به یاد نداری که تو را فرمان دادم هر گاه دشواری و گرفتاری به تو روی آورد و به سختی و مشقّت افتادی، مرا به محمّد و خاندان پاکش (علیهم السلام) بخوانی؟ آدم گفت: بله، ای پروردگارم!

خداوند عزّ و جلّ فرمود: پس، فقط به دامان محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین (علیهم السلام) چنگ بزن و مرا بخوان تا در خواست تو را اجابت نمایم و بیشتر از آن چه خواسته­ای به تو عنایت کنم.

آدم گفت: ای خدا! و ای پروردگار من! آیا مقام و جایگاه ایشان نزد تو تا آنجا رسیده که همانا تو فقط با توسّل به ایشان، توبه­ام را می­پذیری و از گناهم در می­گذری؟! و حال آنکه من آن کسی هستم که فرشتگانت را به سویش به سجدهدرآوردی و در بهشت خود جای دادی و حوّا را که کنیز توست، همسرش قرار دادی و گرامی­ترین فرشتگانت را به خدمتش گماردی.

خداوند متعال فرمود: ای آدم! من فرشتگانم را از آن رو فرمان دادم تا به بزرگداشت تو، به سویت سجده آورند که تو ظرف این نورها بودی و اگر قبل از خطایت، به

ص: 63


1- بحار الأنوار، ج 11، ص192، ح47؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 1، ص195، ح427؛ التفسير الإمام الحسن العسكري (علیه السلام) ، ص225، ح11؛ تفسير الصافي، ج 1، ص120؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 1، ص375؛ نوادر الأخبار فيما يتعلق بأصول الدين (للفيض)، ص133، ح4.

واسطه­ی آن انوار، از من در خواست می­کردی، تا تو را از آن گناه نگاه دارم و از مکرهای دشمنت، شیطان، آگاه سازم تا از آن پروا کنی، هر آینه برایت انجام داده بودم. امّا آن چه پیشتر بر علم من آشکار بود، اکنون به طور کامل و دقیق روی داده است، پس اکنون به حق ایشان مرا بخوان، تا تو را اجابت نمایم.

در این هنگام آدم گفت: خداوندا! به مقام و جایگاه محمّد و خاندان پاکش (علیهم السلام) ، به شکوه محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین (علیهم السلام) و پاکان خاندان ایشان، بر من مرحمت فرما و توبه­ام را بپذیر و گناهم را ببخشای و مرا به آن مرتبه­ای که از کرامت تو داشتم، بازگردان.

پس خداوند عز ّو جلّ فرمود: به تحقیق توبه­ی تو را قبول کردم و با رضایت و خشنودیم بر تو روی کردم و رحمت­ها و نعمت­هایم را به سویت برگرداندم و تو را به آن مرتبه­ی کرامتی که داشتی بازگرداندم و بهره­ی تو را از رحمت خود زیاد نمودم.

پس از این جاست که خداوند عزّ و جلّ فرمود: «فَتَلَقَّی آدَمُ مِن رَّبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَیْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ».4_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ (صلی الله علیه و آله و سلم) عَنِ الْكَلِمَاتِ الَّتِي تَلَقَّاهَا آدَمُ (علیه السلام) مِنْ رَبِّهِ، فَتابَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: سَأَلَهُ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ (علیهم السلام) ، إِلَّا مَا تُبْتَ عَلَيَّ، فَتَابَ عَلَيْهِ. (1)

از ابن عباس نقل است که گفت: از پيامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) ، سؤال شد آن كلماتى كه از

ص: 64


1- إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي)، ج 2، ص210؛ بحار الأنوار، ج 24، ص183، ح21 و ج 36، ص56، ح3 و ج 37، ص65؛ دلائل الصدق لنهج الحق، ج 4، ص411؛ الروضة في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (علیهما السلام) (لابن شاذان القمي)، ص81، ح71؛ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، ج 1، ص112، ح166؛ كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين (علیه السلام) ، ص14؛ نهج الحق و كشف الصدق، ص179.

سوى خداوند به آدم (علیه السلام) القا شد، و پس از آن توبه­اش پذیرفته شد، چه بود؟

حضرت فرمودند: او خداوند را به حق محمّد، على، فاطمه، حسن و حسين (علیهم السلام) خواند، كه توبه اش را بپذيرد، پس خداوند هم پذيرفت.

5_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ (صلی الله علیه و آله و سلم) عَنِ الْكَلِمَاتِ الَّتِي تَلَقَّاهَا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ، فَتابَ عَلَيْهِ، قَالَ: سَأَلَهُ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ إِلَّا تُبْتَ عَلَيَّ، فَتَابَ عَلَيْهِ.(1)

از ابن عباس نقل است که گفت: از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در باره­ی کلماتی که آدم از پروردگارش آموخت و با آن به سوی پروردگارش توبه کرد، پرسیدم، ایشان فرمودند: او از خداوند، به حق محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین (علیهم السلام) خواست که توبه­اش را بپذیرد، پس خداوند هم پذیرفت.

ص: 65


1- بحار الأنوار، ج 26، ص324، ح4؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 1، ص193، ح420؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 1، ص382؛ تفسير نور الثقلين، ج 1، ص68، ح147؛ الخصال، ج 1، ص270، ح8؛ دلائل الصدق لنهج الحق، ج 4، ص413؛ معاني الأخبار، ص125، ح1؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص99، ح8843.

5- کد آیه: 2/58 اسم آیه: باب حطّه

{وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هذِهِ الْقَرْیَةَ فَكُلُوا مِنْها حَیْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطایاكُمْ٭ۚ وَسَنَزیدُ الْمُحْسِنینَ}

و هنگامی كه گفتيم در اين قريه (بيت المقدّس) وارد شويد و از نعمتهای فراوان آن هر چه می خواهيد بخوريد، و از آن درب با خضوع و خشوع وارد شويد و بگوئيد: خداوندا! گناهان ما را بريز تا ما شما را بيامرزيم، و به نيكوكاران پاداش بيشتری خواهيم داد.

1_ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ یقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) یقُولُ: إِنَّمَا مَثَلُ أَهْلِ بَیتِی فِیكُمْ كَمَثَلِ سَفِینَةِ نُوحٍ، مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ، وَ مَثَلِ بَابِ حِطَّةٍ، مَنْ دَخَلَهُ نَجَا وَ مَنْ لَمْ یدْخُلْهُ هَلَكَ.(1)

از ابوذر نقل است که گفت: از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) شنیدم که می فرمودند: مثَل اهل بیت من در میان شما، مانند كشتى نوح است، هر كه سوار آن شد، نجات یافت و هر كه تخلف نمود، غرق شد و مانند درب حطّه است، هر كه از آن داخل گردید نجات یافت و هر كه داخل نشد، هلاک گردید.

ص: 66


1- إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، ج 2، ص133، ح397؛ الأمالي (للطوسي)، ص60، مجلس2، ح57؛ بحار الأنوار، ج 23، ص105، ح3 و ص120، ح40؛ بشارة المصطفى لشيعة المرتضى، ج 2، ص88؛ بصائر الدرجات في فضائل آل محمد (علیهم السلام) ، ج 1، ص297؛ نوادر الأخبار فيما يتعلق بأصول الدين (للفيض)، ص122، ح12.

2_ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) فَقَالَ: یا أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ! أَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: «أَ فَمَنْ كانَ عَلى بَینَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ یتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ»(1)، قَالَ: قَالَ (علیه السلام) : رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) الَّذِی كَانَ عَلَى بَینَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ أَنَا الشَّاهِدُ لَهُ وَ مِنْهُ، وَ الَّذِی نَفْسِی بِیدِهِ! مَا أَحَدٌ جَرَتْ عَلَیهِ الْمَوَاسِی مِنْ قُرَیشٍ إِلَّا وَ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِیهِ مِنْ كِتَابِهِ طَائِفَةً، وَ الَّذِی نَفْسِی بِیدِهِ! لَأَنْ یكُونُوا یعْلَمُونَ مَا قَضَى اللَّهُ لَنَا أَهْلَ الْبَیتِ عَلَى لِسَانِ النَّبِی الْأُمِّی، أَحَبُّ إِلَی مِنْ أَنْ یكُونَ لِی مِلْ ءُ هَذِهِ الرَّحْبَةِ ذَهَباً، وَ اللَّهِ! مَا مَثَلُنَا فِی هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا كَمَثَلِ سَفِینَةِ نُوحٍ أَوْ كَبَابِ حِطَّةٍ فِی بَنِی إِسْرَائِیل.(2)

از عبّاد بن عبد اللّه نقل است كه گفت: مردى به حضور امیر مؤمنان على (علیه السلام) آمد و عرض كرد: اى امیر مؤمنان! به من خبر دهید از معنی فرمایش خداى متعال كه مى فرماید: «أَ فَمَنْ كانَ عَلى بَینَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ یتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ».

راوی گفت: حضرت فرمودند: پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) همان کسی است که از سوى خداى متعال، دلیل و برهانی آشکار داشت، و من گواه او، و از او هستم. سوگند به آن كس كه جانم به دست اوست! احدى از قریش نیست كه تیغ سرتراشى بر سرش كشیده باشد، جز اینكه خداوند در بارۀ او مطلبى در كتاب خود فرو فرستاده است، و سوگند به آن كس كه جانم به دست اوست! اگر آنان بدانند آنچه را كه خداوند در بارۀ ما اهل بیت بر زبان پیامبر امّى خود جارى ساخته، (این دانستن آنان) نزد من محبوب­تر است از اینكه به اندازۀ ظرفیت این صحن (صحن مسجد كوفه) برایم طلا

ص: 67


1- 11/17.
2- الأمالي( للمفيد)، مجلس18، ص145، ح5؛ بحار الأنوار، ج 35، ص390، ح9؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 3، ص92، ح5046؛ تفسير فرات الكوفي، ص189، ح242؛ شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار (علیهم السلام) ، ج 2، ص480، ح843؛ غایة المرام و حجة الخصام، ج3، ص23، ح5 و ج4، ص68، ح6؛ اللوامع النورانیة فی اسماء علی و اهل بیته القرآنیة، ص294، ح489.

باشد. به خدا سوگند! مثَل ما در میان این امّت، همچون كشتى نوح و باب حطّه در بین بنى اسرائیل است.توضیح: به اجماع همه­ی مذاهب اسلامی، یکی از مصادیق حضرات اهل بیت (علیهم السلام) ، حضرت زهرا (علیها السلام) هستند.

ص: 68

6- کد آیه: 2/124 اسم آیه: یکی از کلمات

{وَاِذِ ابْتَلى اِبْراهیمَ رَبُّهُۥ بِكَلِماتٍ ...}

و هنگامی که ابراهيم را پروردگارش با كلماتى آزمایش نمود.

عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (علیهما السلام) ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ إِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ»، مَا هَذِهِ الْكَلِمَاتُ؟ قَالَ: هِيَ الْكَلِمَاتُ الَّتِي تَلَقَّاهَا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ فَتابَ عَلَيْهِ، وَ هُوَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَبِّ! أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ (علیهم السلام) إِلَّا تُبْتَ عَلَيَّ، فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.(الحدیث) (1)

از مفضل بن عمر نقل است که گفت: از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) در باره­ی فرمایش خداوند عزّ و جلّ: «وَ إِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ»، پرسیدم که این کلمات چیست؟ حضرت فرمودند: این­ها، همان کلماتی هستند که آدم از پروردگارش دریافت نمود و توبه اش پذيرفته شد، و آن از این قرار بود که او به خدا عرض کرد:

ص: 69


1- إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، ج 2، ص65، ح178 و ص228، 784؛ إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي)، ج 2، ص421؛ بحار الأنوار، ج 11، ص177، ح24 و ج 12، ص66، ح12 و ج 24، ص177، ح8 و ج 26، ص323، ح3؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 1، ص317، ح603؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص82؛ تفسير الصافي، ج 1، ص186؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 2، ص135؛ تفسير نور الثقلين، ج 1، ص68، ح148 و ص120، ح338؛ الخصال، ج 1، ص305، ح84؛ كمال الدين و تمام النعمة، ج 2، ص358، ح57؛ معاني الأخبار، ص126، ح1؛ مناقب آل أبي طالب (علیهم السلام) (لابن شهرآشوب)، ج 1، ص283؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص99، ح8844.

پروردگارا! به حق محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین (علیهم السلام) ، از تو مسألت دارم که توبه­ی مرا بپذیری. پس خداوند هم توبه­ی او را پذیرفت که او توبه­پذیر و مهربان است.

ص: 70

7- کد آیه: 2/143 اسم آیه: یکی از شهود

{وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النّاسِ وَیَكُونَ الرَّسُولُ عَلَیْكُمْ شَهیدًا٭ۗ ...}

و بدين گونه شما را امتى ميانه قرار داديم تا بر مردم گواه باشيد و پيامبر هم بر شما گواه باشد.

عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام) : أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِيَّانَا عَنَى بِقَوْلِهِ: «لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ»، فَرَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) شَاهِدٌ عَلَيْنَا، وَ نَحْنُ شُهَدَاءُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ، وَ حُجَّتُهُ فِي أَرْضِهِ، وَ نَحْنُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ: «وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً».(1)

از سلیم بن قیس نقل است که گفت: حضرت علی (علیه السلام) فرمودند: همانا مقصود خدای متعال در آیه­ی: «لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ»، فقط ما هستیم، پس رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) گواه بر ما هستند و ما گواه بر مردم و حجّت او در زمین هستیم، و ما کسانی هستیم که خداوند در باره­ی آنها فرموده: «وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً».

ص: 71


1- بحار الأنوار، ج 22، ص441 و ج 23، ص334 و ج 35، ص389؛ تفسير الصافي، ج 1، ص197؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 2، ص179؛ تفسير نور الثقلين، ج 1، ص134، ح406؛ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج 1، ص119، ح129؛ كتاب سليم بن قيس الهلالي، ج 2، ص944، ح80؛ مناقب آل أبي طالب (علیهم السلام) (لابن شهرآشوب)، ج 3، ص87.

8- کد آیه: 2/208 اسم آیه: سِلم

{یا اَیُّهَا الَّذینَ ءامَنُوا ادْخُلُوا فِی السِّلْمِ كافَّةً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّیْطانِ٭ۚ اِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبینٌ}

ای كسانی كه ايمان آورده ­ايد! همگی در صلح و آشتی در آييد! و از گامهای شيطان، پيروی نكنيد، كه او دشمن آشكار شماست!

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) ، فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ»، قَالَ: فِي وَلَايَتِنَا.(1)

از عبد الله بن عجلان نقل است که گفت: حضرت امام محمّد باقر (علیه السلام) در بارۀ فرمایش خداوند عزّ و جلّ: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ»، فرمودند: یعنی در ولایت ما، وارد شوید.

توضیح: ضمیر «نا» در «ولایتنا»، به اهل بیت برمی گردد، و چون حضرت زهرا (علیها السلام) از جمله اهل بیت هستند، پس این آیه در شأن ایشان هم نازل شده است.

ص: 72


1- إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، ج 2، ص18، ح45؛ بحار الأنوار، ج 24، ص160، ح6؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 1، ص446، ح1085؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص99؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 2، ص310؛ تفسير نور الثقلين، ج 1، ص205، ح764؛ الكافي، ج 1، ص417، ح29؛ الوافي، ج 3، ص921، ح1594.

9- کد آیه: 2/255 اسم آیه: شفاعت حضرت فاطمه (علیها السلام)

{...مَنْ ذَا الَّذی یَشْفَعُ عِنْدَهُۥ اِلّا بِاِذْنِه٭ۚ یَعْلَمُ ما بَیْنَ اَیْدیهِمْ وَما خَلْفَهُمْ٭...}

كيست كه در نزد او، جز به فرمان او شفاعت كند؟! آنچه را در پيش روى آنها و پشت سرشان است مى داند.

في المحاسن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) : قَوْلُهُ: «مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ»، أَيْ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: نَحْنُ أُولَئِكَ الشَّافِعُونَ.(1)

در کتاب محاسن، جناب احمد بن محمد بن خالد برقی با اسنادش گفت: از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) دربارۀ این فرمایش خداوند: «مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ»، پرسیدم که یعنی چه کسانی هستند؟ حضرت فرمودند: آن شفاعت کنندگان، ما هستیم.

توضیح: همانطور که می دانید، هنگامی که در روایات معصومین (علیهم السلام) عبارت «نحن» بکار برده شود، حضرت فاطمه (علیها السلام) نیز یکی از مصادیق آن می باشند، بنابر این خداوند در آیۀ فوق به مقام شفاعت آن حضرت هم اشاره فرموده است.

البته در روایات بسیاری، مقام شفاعت ایشان بیان شده، که برای نمونه به یک

ص: 73


1- بحار الأنوار، ج 8، ص41، ح30؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 1، ص516، ح1384؛ تفسير العياشي، ج 1، ص136، ح450؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 2، ص400؛ تفسير نور الثقلين، ج 1، ص258، ح1032؛ المحاسن، ج 1، ص183، ح184.

مورد اشاره می نماییم:

في تفسير فرات بن إبراهيم، سَهْلُ بْنُ أَحْمَدَ الدِّينَوَرِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ جَابِرٌ لِأَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) : جُعِلْتُ فِدَاكَ! يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ! حَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ فِي فَضْلِ جَدَّتِكَ فَاطِمَةَ (علیها السلام) ، إِذَا أَنَا حَدَّثْتُ بِهِ الشِّيعَةَ فَرِحُوا بِذَلِكَ.

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام) : حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) ، قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نُصِبَ لِلْأَنْبِيَاءِ وَ الرُّسُلِ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ، فَيَكُونُ مِنْبَرِي أَعْلَى مَنَابِرِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ...

الی ان قال:

ثُمَّ يُنَادِي الْمُنَادِي، وَ هُوَ جَبْرَئِيلُ (علیه السلام) : أَيْنَ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ؟ أَيْنَ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ؟ أَيْنَ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ؟ أَيْنَ آسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ؟ أَيْنَ أُمُّ كُلْثُومٍ أُمُّ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا؟ فَيَقُمْنَ، فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: يَا أَهْلَ الْجَمْعِ! لِمَنِ الْكَرَمُ الْيَوْمَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَ عَلِيٌّ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: يَا أَهْلَ الْجَمْعِ! إِنِّي قَدْ جَعَلْتُ الْكَرَمَ لِمُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ فَاطِمَةَ، يَا أَهْلَ الْجَمْعِ! طَأْطِئُوا الرُّءُوسَ، وَ غُضُّوا الْأَبْصَارَ، فَإِنَّ هَذِهِ فَاطِمَةُ تَسِيرُ إِلَى الْجَنَّةِ، فَيَأْتِيهَا جَبْرَئِيلُ بِنَاقَةٍ مِنْ نُوقِ الْجَنَّةِ، مُدَبَّحَةَ الْجَنْبَيْنِ، خِطَامُهَا مِنَ اللُّؤْلُؤِ، الرَّطْبِ عَلَيْهَا رَحْلٌ مِنَ الْمَرْجَانِ، فَتُنَاخُ بَيْنَ يَدَيْهَا، فَتَرْكَبُهَا، فَيَبْعَثُ اللَّهُ مِائَةَ أَلْفِ مَلَكٍ لِيَسِيرُوا عَنْ يَمِينِهَا، وَ يَبْعَثُ إِلَيْهَا مِائَةَ أَلْفِ مَلَكٍ عَنْ يَسَارِهَا، وَ يَبْعَثُ إِلَيْهَا مِائَةَ أَلْفِ مَلَكٍ يَحْمِلُونَهَا عَلَى أَجْنِحَتِهِمْ، حَتَّى يُصَيِّرُوهَا عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ.

فَإِذَا صَارَتْ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ تَلْتَفِتُ، فَيَقُولُ اللَّهُ: يَا بِنْتَ حَبِيبِي! مَا الْتِفَاتُكِ، وَ قَدْ أَمَرْتُ بِكِ إِلَى جَنَّتِي؟ فَتَقُولُ: يَا رَبِّ! أَحْبَبْتُ أَنْ يُعْرَفَ قَدْرِي فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ، فَيَقُولُ اللَّهُ: يَا بِنْتَ حَبِيبِي! ارْجِعِي فَانْظُرِي مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ حُبٌّ لَكِ أَوْ لِأَحَدٍ مِنْ

ص: 74

ذُرِّيَّتِكِ خُذِي بِيَدِهِ فَأَدْخِلِيهِ الْجَنَّةَ.

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام) : وَ اللَّهِ! يَا جَابِرُ! إِنَّهَا ذَلِكَ الْيَوْمَ لَتَلْتَقِطُ شِيعَتَهَا وَ مُحِبِّيهَا كَمَا يَلْتَقِطُ الطَّيْرُ الْحَبَّ الْجَيِّدَ مِنَ الْحَبِّ الرَّدِي ءِ.

فَإِذَا صَارَ شِيعَتُهَا مَعَهَا عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ يُلْقِي اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ أَنْ يَلْتَفِتُوا، فَإِذَا الْتَفَتُوا يَقُولُ اللَّهُ: يَا أَحِبَّائِي! مَا الْتِفَاتُكُمْ، وَ قَدْ شَفَّعْتُ فِيكُمْ فَاطِمَةَ بِنْتَ حَبِيبِي؟ فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ! أَحْبَبْنَا أَنْ يُعْرَفَ قَدْرُنَا فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ، فَيَقُولُ اللَّهُ: يَا أَحِبَّائِي! ارْجِعُوا وَ انْظُرُوا مَنْ أَحَبَّكُمْ لِحُبِّ فَاطِمَةَ، انْظُرُوا مَنْ أَطْعَمَكُمُ لِحُبِّ فَاطِمَةَ، انْظُرُوا مَنْ كَسَاكُمْ لِحُبِّ فَاطِمَةَ، انْظُرُوا مَنْ سَقَاكُمْ شَرْبَةً فِي حُبِّ فَاطِمَةَ، انْظُرُوا مَنْ رَدَّ عَنْكُمْ غَيْبَةً فِي حُبِّ فَاطِمَةَ، فَخُذُوا بِيَدِهِ وَ أَدْخِلُوهُ الْجَنَّةَ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام) : وَ اللَّهِ! لَا يَبْقَى فِي النَّاسِ إِلَّا شَاكٌّ أَوْ كَافِرٌ أَوْ مُنَافِقٌ.(الحدیث)(1)

در تفسیر فرات بن ابراهیم، سهل بن احمد دینوری با اسنادش از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) روایت نموده، که آن حضرت فرمودند: جابر به حضرت امام محمّد باقر (علیه السلام) عرض کرد: فدایتان شوم! ای پسر رسول خدا! حدیثی در فضیلت جدّۀ بزرگوار خود، حضرت فاطمه (علیها السلام) برای من بفرمایید، که هر وقت آن را برای شیعیان بازگو کنم، خوشحال شوند.

امام باقر (علیه السلام) فرمودند: پدرم حدیثی را، از قول جدّم، از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت کردند که آن حضرت فرمودند: هنگامی که روز قیامت فرا رسد، منبرهایی از نور برای پیامبران و رسولان نصب خواهد شد، پس در آن روز، منبر من از همۀ منبرها، بالاتر خواهد بود.

تا آنجا که فرمودند:

ص: 75


1- بحار الأنوار، ج 8، ص51، ح59 و ج 43، ص64، ح57؛ تفسير فرات الكوفي، ص298، ح403.

سپس منادی که جبرئیل است ندا می دهد: فاطمه، دختر محمد کجاست؟ خدیجه دختر خُوَیلد کجاست؟ مریم دختر عمران کجاست؟ آسیه دختر مزاحم کجاست؟ ام کلثوم مادر یحیی بن زکریا کجاست؟

پس آنها برمی خیزند، سپس خداوند تبارک و تعالی می فرماید: ای اهل محشر! امروز کرامت و بزرگواری از آنِ کیست؟ حضرت محمّد و علی و حسن و حسین (علیهم السلام) می گویند: از آنِ خدایی که یکتا و قهار است. پس خداوند متعال می فرماید: ای اهل محشر! من کرامت را برای محمّد، علی، حسن، حسین و فاطمه قرار دادم. ای اهل محشر! سرهایتان را به زیر بیاندازید و چشمانتان را ببندید، تا اینکه همانا این فاطمه به بهشت برود.

پس جبرئیل برای آن حضرت از بهشت ناقه ای می آورد که دو پهلوی آن را با دیبای بهشتی تزیین کرده اند، افسار آن از مروارید درخشان است و کجاوۀ آن از مرجان است، پس جبرئیل ناقه را مقابل آن حضرت می خواباند و حضرت فاطمه (علیها السلام) سوار بر آن می شوند.

آنگاه خدای متعال صد هزار فرشته می فرستد تا در طرف راست آن حضرت حرکت نمایند، و صد هزار فرشتۀ دیگر می فرستد تا در طرف چپ ایشان حرکت نمایند، و صد هزار فرشتۀ دیگر می فرستد که آن حضرت را بر روی بالهای خود حمل کنند تا به درِ بهشت برسانند.

پس هنگامی که به درِ بهشت رسیدند، حضرت فاطمه (علیها السلام) به پشت سر خود نگاهی می اندازند، و خداوند می فرماید: ای دختر حبیب من! چرا نگاه کردی، در حالی که من دستور دادم که تو را به بهشت بیاورند؟ پس آن حضرت عرضهمی دارند: پروردگارا! دوست دارم در چنین روزی قدر و منزلت من شناخته شود.

ص: 76

خداوند می فرماید: ای دختر حبیب من! برگرد و ببین چه کسی در قلبش محبّت تو و یا محبّت یکی از فرزندان تو می باشد، پس دست او را بگیر و او را داخل بهشت نما.

امام باقر (علیه السلام) فرمودند: به خدا سوگند! ای جابر! آن حضرت در آن روز، همان طوری که پرنده، دانۀ خوب را از بد جدا می کند، شیعیان و دوستداران خود را، از میان اهل محشر جدا می کنند.

پس هنگامی که شیعیان با آن حضرت به درِ بهشت می رسند، خداوند به دل آنها می اندازد که پشت سر خود نگاهی کنند، پس وقتی نگاه کردند، خداوند می فرماید: ای دوستان من! برای چه به پشت سر خویش می نگرید، در حالی که من شفاعت فاطمه، دختر حبیب خود را دربارۀ شما پذیرفتم؟

آنها می گویند: پروردگارا! دوست داریم که در چنین روزی قدر و ارزش ما شناخته شود، خداوند می فرماید: ای دوستان من! برگردید و ببینید هر کسی که شما را به خاطر دوستی فاطمه دوست داشته، و هر کسی که به خاطر محبّت فاطمه به شما غذا داده، و هر کسی که به خاطر دوستی فاطمه به شما لباس پوشانیده، و هر کسی که به خاطر محبّت فاطمه یک جرعه آب به شما داده، و هر کسی که به خاطر محبّت فاطمه غیبتی را از شما دفع نموده، دست همۀ آنها را بگیرید و داخل بهشت نمایید.

امام باقر (علیه السلام) فرمودند: به خدا سوگند! که از آن جماعت، غیر از افراد شکّاک و کافر و منافق، هیچ کس باقی نمی مانند.

ص: 77

10- کد آیه: 2/269 اسم آیه: حکمت

{یُؤْتِی الْحِكْمَةَ مَنْ یَشاءُ٭ۚ وَمَنْ یُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوتِیَ خَیْرًا كَثیرًا٭ۗ وَما یَذَّكَّرُ اِلّا اُولُوا الْاَلْبابِ}

خداوند حكمت را به هر كس بخواهد می دهد، و آنکه به او حکمت داده شود، بی تردید به او خير فراوانی داده شده است، و جز خردمندان، کسی متذكّر نمی گردد.

عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام) : قَضَى فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) ، فَأَعْجَبَ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْحِكْمَةَ فِينَا أَهْلَ الْبَيْتِ.(1)

حضرت امیر المؤمنین، علی (علیه السلام) فرمودند: من، در دوران رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) ، قضاوتی انجام دادم، پس رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) تعجّب نمودند و فرمودند: شکر و سپاس مخصوص خداوندی است که حکمت را در میان ما اهل بیت، قرار داد.

توضیح: همانطور که قبلاً هم اشاره شد، چون حضرت زهرا (علیها السلام) یکی از مصادیق اهل بیت (علیهم السلام) هستند، پس طبق حدیث فوق، این آیه در شأن ایشان نیز می باشد.

ص: 78


1- بحار الأنوار، ج 40، ص175، ذیل ح56؛ شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار (علیهم السلام) ، ج 2، ص309، ح631؛ مناقب آل أبي طالب (علیهم السلام) (لابن شهرآشوب)، ج 2، ص355.

سورۀ مبارکۀ آل عمران

11- کد آیه: 3/7 اسم آیه: راسخون

{... وَما یَعْلَمُ تَاْویلَهُۥ اِلَّا اللّهُ٭ۗ وَالرّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ ءامَنّا بِه كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا٭ۗ وَما یَذَّكَّرُ اِلّا اُولُوا الْاَلْبابِ}

در حالی كه تفسير آنها را، جز خدا و راسخان در علم، نمی دانند. می گويند: «ما به همه آن ايمان آورديم، همه از طرف پروردگار ماست.» و جز صاحبان عقل، متذكّر نمی شوند.

1_ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ الْقُرْآنَ زَاجِرٌ وَ آمِرٌ، يَأْمُرُ بِالْجَنَّةِ وَ يَزْجُرُ عَنِ النَّارِ، وَ فِيهِ مُحْكَمٌ وَ مُتَشَابِهٌ، فَأَمَّا الْمُحْكَمُ فَيُؤْمَنُ بِهِ وَ يُعْمَلُ بِهِ وَ يُدَبَّرُ بِهِ، وَ أَمَّا الْمُتَشَابِهُ فَيُؤْمَنُ بِهِ وَ لَا يُعْمَلُ بِهِ، وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ: «فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا»، وَ آلُ مُحَمَّدٍ (علیهم السلام) الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ.(1)

از ابو بصیر نقل است که گفت: از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) شنیدم که می فرمودند: همانا قرآن، بازدارنده و امرکننده است، به سوی بهشت امر می کند و از آتش جهنم باز می دارد، و در آن آیات محکم و متشابه وجود دارد، پس آیات محکم، آنهایی هستند که به آنها ایمان آورده می شود و بدان ها عمل می شود و از آنها پند و عبرت گرفته می شود، و آیات متشابه، آیاتی هستند که به آنها ایمان آورده می شود ولی

ص: 79


1- بحار الأنوار، ج 23، ص191، ح12؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 1، ص598، ح1602؛ تفسير القمي، ج 2، ص451؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 3، ص43؛ تفسير نور الثقلين، ج 1، ص315، ح29.

به آنها عمل نمی شود، و این فرمایش خداوند است که می فرماید: «فَأَمَّا الَّذِینَ فی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَهِ وَابْتِغَاء تَأْوِیلِهِ وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا»، و آل محمّد (علیهم السلام) ، همان راسخان در علم هستند.

2_ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، قَالَ: نَحْنُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، وَ نَحْنُ نَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ.(1)

از ابو بصیر نقل است که گفت: حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) فرمودند: ما راسخان در علم هستیم و ما تأویل و تفسیر قرآن را می دانیم.

توضیح: از دلالت هر دو حدیث نتیجه می شود که حضرت زهرا (علیها السلام) جزء راسخون در علم هستند، هم عبارت «آل محمّد» شمول دارد، و هم ضمیر «نحن».

ص: 80


1- بحار الأنوار، ج 23، ص199، ح31 و ج 89، ص92، ح41؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 1، ص45، ح143 و ص597، ح1598؛ بصائر الدرجات في فضائل آل محمد (علیهم السلام) ، ج 1، ص204، ح5؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص107؛ تفسير العياشي، ج 1، ص164، ح8؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 3، ص36 و ص44؛ تفسير نور الثقلين، ج 1، ص316، ح34؛ الكافي، ج 1، ص213، ح1؛ الوافي، ج 3، ص531، ح1056؛ وسائل الشيعة، ج 27، ص179، ح33536.

12- کد آیه: 3/33 اسم آیه: برگزیده

{اِنَّ اللّهَ اصْطَفى ءادَمَ وَنُوحًا وَءالَ اِبْراهیمَ وَءالَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمینَ}

خداوند، آدم و نوح و خاندان ابراهيم و خاندان عمران را بر جهانيان برگزید.

1_ عَنْ إِبْرَاهِيمِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ (علیهما السلام) يَقُولُ: كَانَ يَقْرَأُ: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْرَاهِيمَ وَ آلَ عِمْرَانَ وَ آلَ مُحَمَّدٍ عَلَى الْعَالَمِينَ»، قَالَ: هَكَذَا أُنْزِلَتْ.(1)

از ابراهیم بن عبد الصمد بن محمد بن ابراهیم نقل است که گفت: از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) شنیدم که می خواندند: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْرَاهِيمَ وَ آلَ عِمْرَانَ وَ آلَ مُحَمَّدٍ عَلَى الْعَالَمِينَ»، و فرمودند: آیه، این گونه نازل شده است.

2_ فی تفسير القمي، قَالَ الْعَالِمُ (علیه السلام) : نَزَلَ: «وَ آلَ إِبْرَاهِيمَ وَ آلَ عِمْرَانَ وَ آلَ مُحَمَّدٍ عَلَى الْعَالَمِينَ»، فَأَسْقَطُوا آلَ مُحَمَّدٍ مِنَ الْكِتَابِ.(2)

جناب علی بن ابراهیم قمی در تفسیرش نقل کرده که امام (علیه السلام) فرمودند: آیه،

ص: 81


1- الأمالي (للطوسي)، ص300، المجلس11، ح39؛ بحار الأنوار، ج 23، ص222، ح26؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 1، ص612، ح1659؛ بشارة المصطفى لشيعة المرتضى، ج 2، ص197.
2- بحار الأنوار، ج 23، ص222، ح25؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 1، ص612، ح1660؛ تفسير الصافي، ج 1، ص329؛ تفسير القمي، ج 1، ص100؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 3، ص73؛ تفسير نور الثقلين، ج 1، ص330، ح104.

اینچنین نازل شده است: «وَ آلَ إِبْرَاهِيمَ وَ آلَ عِمْرَانَ وَ آلَ مُحَمَّدٍ عَلَى الْعَالَمِينَ»، پس عبارت «آل محمّد (علیهم السلام) » را از قرآن، حذف کرده اند.3_ فی تفسير العياشي: عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) وَ أَنَا أَقْرَأُ: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ»، فَقَالَ لِي: وَ آلَ مُحَمَّدٍ كَانَتْ فَمَحَوْهَا، وَ تَرَكُوا آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ.(1)

عیاشی در تفسیرش از ایوب نقل کرده که گفت: من، در حال خواندن آیه ی: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ»، بودم که حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) شنیدند، پس به من فرمودند: در این آیه «و آل محمّد (علیهم السلام) » هم بوده، ولی آن را حذف کرده اند، و فقط آل ابراهیم و آل عمران را باقی گذاشته اند.

4_ فی تفسير العياشي: عَنْ أَبِي عَمْرٍو الزُّبَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا الْحُجَّةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ هُمْ أَهْلُ بَيْتِهِ؟ قَالَ: قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْرَاهِيمَ وَ آلَ عِمْرَانَ وَ آلَ مُحَمَّدٍ _ هَكَذَا نَزَلَتْ _ عَلَى الْعالَمِينَ»، «ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»(2)، وَ لَا يَكُونُ الذُّرِّيَّةُ مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا

ص: 82


1- إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، ج 2، ص207، ح695؛ بحار الأنوار، ج 23، ص227، ح48؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 1، ص615، ح1671؛ تفسير الصافي، ج 1، ص329؛ تفسير العياشي، ج 1، ص169، ح34.
2- 3/34.

نَسْلَهُمْ مِنْ أَصْلَابِهِمْ.(الحدیث)(1)

عیاشی در تفسیرش از ابو عمرو زبیری نقل کرده که گفت: از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) پرسیدم: چه دلیلی در کتاب خدا وجود دارد که ثابت کند آل محمّد (علیهم السلام) ، همان اهل بیت پیامبر (علیهم السلام) ، هستند؟ حضرت فرمودند: فرمایش خداوند تبارک و تعالی که می فرماید: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ وَ آلَ مُحَمَّدٍ، که آیه، این گونه نازل شده است، علَی الْعالَمِینَ»، «ذُرِّیَّهً بَعضُهَا مِن بَعضٍ وَ اللّهُ سَمِیع علِیمٌ»، و ذریّۀ هر قومی از نسل و تبار آن قوم می باشند.

توضیح: در همۀ روایات فوق حضرت زهرا (علیها السلام) جزء خاندان حضرت محمّد (صلی الله علیه و آله و سلم) می باشند، پس طبق این آیه، آن حضرت، از برگزیدگان الهی محسوب می شوند.

ص: 83


1- إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، ج 2، ص207، ح696؛ بحار الأنوار، ج 23، ص227، ح49؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 1، ص615، ح1672؛ تفسير الصافي، ج 1، ص330؛ تفسير العياشي، ج 1، ص169، ح35؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 3، ص77؛ تفسير نور الثقلين، ج 1، ص331، ح109.

13- کد آیه: 3/37 اسم آیه: موهبت الهی

{... قالَ یا مَرْیَمُ اَنّى لَكِ هذا٭ۖ قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ٭ۖ اِنَّ اللّهَ یَرْزُقُ مَنْ یَشاءُ بِغَیْرِ حِسابٍ}

گفت: ای مريم! «اين را از كجا آورده ای؟!» گفت: «اين از سوی خداوند است، او به هر که بخواهد، بی حساب روزی می دهد».

1_ عَنْ رَبِيعَةِ السَّعْدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، قَالَ: لَمَّا خَرَجَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ إِلَى النَّبِيِّ (صلی الله علیه و آله و سلم) ، قَدِمَ جَعْفَرٌ وَ النَّبِيُّ (صلی الله علیه و آله و سلم) بِأَرْضِ خَيْبَرَ، فَأَتَاهُ بِالْفَرْعِ مِنَ الْغَالِيَةِ وَ الْقَطِيفَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ (صلی الله علیه و آله و سلم) : لأدفعن هَذِهِ الْقَطِيفَةِ إِلَى رَجُلٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ، وَ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ، فَمَدَّ أَصْحَابُ النَّبِيِّ (صلی الله علیه و آله و سلم) أَعْنَاقَهُمْ إِلَيْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ (صلی الله علیه و آله و سلم) : أَيْنَ عَلِيٌّ؟ فَوَثَبَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَدَعَا عَلِيّاً (علیه السلام) ، فَلَمَّا جَاءَ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ (صلی الله علیه و آله و سلم) : يَا عَلِيُّ! خُذِ الْقَطِيفَةَ إِلَيْكَ، فَأَخَذَهَا عَلِيٌّ (علیه السلام) وَ أُمْهِلَ حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَانْطَلَقَ إِلَى الْبَقِيعِ، وَ هُوَ سُوقُ الْمَدِينَةِ، فَأَمَرَ صَائِغاً فَفَصَلَ الْقَطِيفَةَ سِلْكاً سِلْكاً، فَبَاعَ الذَّهَبَ، وَ كَانَ أَلْفَ مِثَقَالِ، فَفَرَّقَهُ عَلِيٌّ (علیه السلام) فِي فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ، وَ لَمْ يَتْرُكْ لَهُ مِنَ الذَّهَبِ قَلِيلًا وَ لَا كَثِيراً.

فَلَقِيَهُ النَّبِيُّ (صلی الله علیه و آله و سلم) مِنْ غَدٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ حُذَيْفَةُ وَ عَمَّارٌ، فَقَالَ: يَا عَلِيُّ! إِنَّكَ أَخَذْتَ بِالْأَمْسِ أَلْفَ مِثْقَالٍ، فَاجْعَلْ غَدَائِي الْيَوْمَ وَ أَصْحَابِي هَؤُلَاءِ عِنْدَكَ، وَ لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ (علیه السلام) يَرْجِعُ يَوْمَئِذٍ إِلَى شَيْ ءٍ مِنَ الْعُرُوضِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، فَقَالَ حَيَاءً مِنْهُ وَ تَكَرُّماً: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَ فِي الرُّحْبِ وَ السَّعَةِ، ادْخُلْ، يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَنْتَ وَ مَنْ مَعَكَ.

قَالَ: فَدَخَلَ النَّبِيُّ (صلی الله علیه و آله و سلم) ثُمَّ قَالَ لَنَا: ادْخُلُوا.

ص: 84

قَالَ حُذَيْفَةُ: وَ كُنَّا خَمْسَةَ نَفَرٍ، أَنَا وَ عَمَّارٌ وَ سَلْمَانُ وَ أَبُو ذَرٍّ وَ الْمِقْدَادُ (رضی الله عنهم) ، فَدَخَلْنَا وَ دَخَلَ عَلِيٌّ عَلَى فَاطِمَةَ (علیهما السلام) يَبْتَغِي عِنْدَهَا شَيْئاً مِنْ زَادٍ، فَوَجَدَ فِي وَسَطِ الْبَيْتِ جَفْنَةً مِنْ ثَرِيدٍ تَفُورُ، وَ عَلَيْهَا عُرَاقٌ كَثِيرٌ، كَأَنَّ رَائِحَتَهَا الْمِسْكُ، فَحَمَلَهَا عَلِيٌّ (علیه السلام) حَتَّى وَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ (صلی الله علیه و آله و سلم) وَ مَنْ حَضَرَ مَعَهُ، فَأَكَلْنَا مِنْهَا حَتَّى تَمَلَّأْنَا، وَ لَا يَنْقُصُ مِنْهَا قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ، وَ قَامَ النَّبِيُّ (صلی الله علیه و آله و سلم) حَتَّى دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ (علیها السلام) ، وَ قَالَ: أَنَّى لَكِ هَذَا الطَّعَامُ؟ يَا فَاطِمَةُ! فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَ نَحْنُ نَسْمَعُ قَوْلَهُمَا، فَقَالَتْ: «هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ».

فَخَرَجَ النَّبِيُّ (صلی الله علیه و آله و سلم) إِلَيْنَا مُسْتَعْبِراً، وَ هُوَ يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يُمِتْنِي حَتَّى رَأَيْتُ لِابْنَتِي مَا رَأَى زَكَرِيَّا (علیه السلام) لِمَرْيَمَ (علیها السلام) . كَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقاً فَيَقُولُ لَهَا: يا مَرْيَمُ! أَنَّى لَكِ هذا؟ فَتَقُولُ: «هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ».(1)

از ربیعه سعدی نقل است که گفت: حذیفة بن یمان برای من نقل کرد و گفت: هنگامی که جعفر ابی طالب از حبشه خارج شد و به سوی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) رهسپار شد، تا در سرزمین خیبر به آن حضرت رسید، پس در آن جا عطری گرانبها و پارچه ای زربافت به ایشان تقدیم نمود، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: این پارچه را به مردی خواهم داد که خداوند و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش نیز، او را دوست دارند.

پس یاران پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) گردن کشیدند تا آن پارچه را ببینند، پس پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: علی کجاست؟ پس عمار بن یاسر، با عجله از جایش بلند شد و حضرت علی (علیه السلام) را صدا زد. پس هنگامی که آن حضرت آمدند، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به او فرمودند:

ص: 85


1- الأمالي (للطوسي)، ص614، المجلس29، ح7؛ بحار الأنوار، ج 21، ص19، ح14 و ج 37، ص105، ح8؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 1، ص619، ح1683؛ حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار (علیهم السلام) ، ج 2، ص267، ح6؛ الدر النظيم في مناقب الأئمة اللهاميم، ص464؛ دلائل الإمامة، ص144، ح51؛ مدينة معاجز الأئمة الإثني عشر، ج 1، ص327، ح208.

ای علی! بگیر، این پارچه برای تو است، پس حضرت علی (علیه السلام) آن را گرفتند و صبر کردند تا به مدینه رسیدند، آنگاه به بقیع، که بازار مدینه بود، رفتند، و به یک زرگر فرمودند تا آن پارچه را رشته رشته کند، آنگاه طلاها را که هزار مثقال بود، فروختند.

پس حضرت علی (علیه السلام) آن را در میان نیازمندان مهاجرین و انصار تقسیم کردند. سپس به خانۀ خودشان بازگشتند، در حالی که از آن طلا، برای خودشان، هیچ چیزی برنداشتند.

فردای آن روز، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) همراه با تعدادی از اصحابشان، که حذیفه و عمّار هم در بین آنها بودند، او را دیدند، و فرمودند: ای علی! تو دیروز هزار مثقال طلا گرفتی، پس امروز، صبحانۀ من و این اصحابم با تو باشد، و در آن روز حضرت علی (علیه السلام) چیزی از طلا و یا نقره نداشتند، ولی از روی حیا و احترام گفتند: بله، ای رسول خدا! بفرمایید، شما و همراهانتان، در گشایش و راستی داخل شوید.

آنگاه پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) داخل شدند و سپس به ما فرمودند: داخل شوید.

حذیفه گفت: و ما پنج نفر بودیم، من و عمّار و سلمان و ابوذر و مقداد _ که خداوند از آنان خوشنود باد _ پس داخل شدیم. سپس حضرت علی (علیه السلام) نزد حضرت فاطمه (علیها السلام) رفتند تا از ایشان طعامی طلب کنند، که در این هنگام در وسط خانه دیگی از آبگوشت را دیدند که می جوشد و پُر از گوشت خالص است و از آن بوی مشک به مشام می رسد.

حضرت علی (علیه السلام) آن را برداشتند و مقابل پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و همراهان آن حضرت، گذاشتند، ما هم از آن خوردیم تا اینکه سیر شدیم. ولی از آن، نه چیزی کم شد و نهزیاد.

سپس پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) برخاستند و نزد حضرت فاطمه (علیها السلام) رفتند و فرمودند: ای فاطمه! این غذا از کجا برای تو آمده است؟ حضرت فاطمه (علیها السلام) ، در حالی که ما

ص: 86

سخنانشان را می شنیدیم، جواب دادند: آن از سوی خداوند است، خداوند به هر که بخواهد، بی حساب، روزی می دهد.

آنگاه پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) با چشمانی گریان، به نزد ما برگشتند در حالی که می فرمودند: خدا را سپاس، که مرا زنده نگه داشت، تا این که در بارۀ دخترم چیزی را دیدم، که زکریّا (علیه السلام) در بارۀ مریم (علیها السلام) دیده بود، او وقتی در محراب به نزد مریم (علیها السلام) می رفت، و در کنارش غذا می دید، پس به او می گفت: ای مریم! اینها از کجا برایت آمده است؟ و او پاسخ می داد: این، از پیشگاه خداوند آمده است، خداوند به هر که را بخواهد، بی حساب، روزی می دهد.

2_ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) أَقَامَ أَيَّاماً وَ لَمْ يَطْعَمْ طَعَاماً حَتَّى شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَطَافَ فِي دِيَارِ أَزْوَاجِهِ فَلَمْ يُصِبْ عِنْدَ إِحْدَاهُنَّ شَيْئاً، فَأَتَى فَاطِمَةَ فَقَالَ: يَا بُنَيَّةِ! هَلْ عِنْدَكِ شَيْ ءٌ آكُلُهُ؟ فَإِنِّي جَائِعٌ، قَالَتْ: لَا، وَ اللَّهِ! بِنَفْسِي وَ أُمِّي! فَلَمَّا خَرَجَ عَنْهَا بَعَثَتْ جَارَةٌ لَهَا رَغِيفَيْنِ وَ بَضْعَةَ لَحْمٍ فَأَخَذَتْهُ وَ وَضَعَتْهُ فِي جَفْنَةٍ وَ غَطَّتْ عَلَيْهَا، وَ قَالَتْ: وَ اللَّهِ! لَأُوثِرَنَّ بِهَذَا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) عَلَى نَفْسِي وَ مَنْ غَيْرِي، وَ كَانُوا مُحْتَاجِينَ إِلَى شُبْعَةِ طَعَامٍ، فَبَعَثَتْ حَسَناً أَوْ حُسَيْناً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) فَرَجَعَ إِلَيْهَا.

فَقَالَتْ: قَدْ أَتَانَا اللَّهُ بِشَيْ ءٍ فَخَبَأْتُهُ لَكَ، فَقَالَ: هَلُمِّي، يَا بُنَيَّةِ! فَكَشَفَتِ الْجَفْنَةَ فَإِذَا هِيَ مَمْلُوءَةٌ خُبْزاً وَ لَحْماً، فَلَمَّا نَظَرَتْ إِلَيْهِ بُهِتَتْ وَ عَرَفَتْ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فَحَمِدَتِ اللَّهَ وَصَلَّتْ عَلَى نَبِيِّهِ أَبِيهَا وَ قَدَّمَتْهُ إِلَيْهِ، فَلَمَّا رَآهُ حَمِدَ اللَّهَ وَ قَالَ: مِنْ أَيْنَ لَكِ هَذَا؟

قالَتْ: «هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ»، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) إِلَى عَلِيٍّ فَدَعَاهُ وَ أَحْضَرَهُ وَ أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) وَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ (علیهم السلام) وَ جَمِيعُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ حَتَّى شَبِعُوا.

ص: 87

قَالَتْ فَاطِمَةُ (علیها السلام) : وَ بَقِيَتِ الْجَفْنَةُ كَمَا هِيَ، فَأَوْسَعْتُ مِنْهَا عَلَى جَمِيعِ جِيرَانِي، وَ جَعَلَ اللَّهُ فِيهَا بَرَكَةً وَ خَيْراً كَثِيراً.(1)

از جابر بن عبد اللَّه نقل است که گفت: همانا چند روزی بر رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) گذشت که چيزى نخورده بودند، تا اينكه تحمّل اين گرسنگی براى ایشان سخت گردید، پس به خانۀ زنان خود رفتند ولی در آنجا هم چيزى نيافتند، پس به خانۀ حضرت فاطمه (علیها السلام) رفتند و فرمودند: ای دخترم! آيا نزد تو غذايى هست تا من بخورم؟ زیرا من گرسنه ام.

حضرت فاطمه (علیها السلام) پاسخ دادند: نه، به خدا قسم! جان من و مادرم به فدايتان! وقتى آن حضرت از خانۀ حضرت فاطمه (علیها السلام) خارج شدند، كنيزى دو قرص نان و مقدارى گوشت، برای حضرت فاطمه (علیها السلام) فرستاد، پس ایشان آنها را گرفتند و در كاسه اى بزرگ گذاشتند و روى آن را با پارچه اى پوشاندند و فرمودند: به خدا سوگند! من در خوردن این غذا، رسول خدا را بر خودم و ديگران، مقدّم می دارم، و این در حالى بود كه خود آنها به يک وعده غذا محتاج بودند.

سپس آن حضرت، حسن و حسين را به دنبال رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرستادند، پس هنگامی که آن حضرت بازگشتند، حضرت فاطمه (علیها السلام) گفتند: خداوند به ما چيزىعطا نموده كه من آن را براى شما پنهان کرده ام.

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: آن را بياور، ای دخترم! پس هنگامی که حضرت فاطمه (علیها السلام) پارچه را از روى آن برداشتند، ديدند كه آن ظرف، پر از نان و گوشت است پس تعجّب کردند و فهميد كه آن از جانب خداوند است. پس حمد و ثناى خدا را

ص: 88


1- بحار الأنوار، ج 43، ص27، ح30 و ص68؛ الثاقب في المناقب، ص296، ح252؛ الخرائج و الجرائح، ج 2، ص528، ح3؛ الدر النظيم في مناقب الأئمة اللهاميم، ص461.

بجا آوردند و بر پدرشان، پيامبر خدا، درود و صلوات فرستادند و آن غذا را مقابل پيامبر گذاشتند. پس هنگامی که آن حضرت آن غذا را ديدند، حمد و ثنای خدا را بجاى آوردند و فرمودند: اين غذا را از كجا آورده ای؟

حضرت فاطمه (علیها السلام) گفتند: اين (غذا) از جانب خداوند است، همانا پروردگار به هر كس كه بخواهد، بدون حساب روزى مى دهد.

آنگاه رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به دنبال حضرت على (علیه السلام) فرستادند، و ایشان را صدا زدند، پس هنگامی که آن حضرت هم حاضر شدند، رسول خدا و على و فاطمه و حسن و حسين (علیهم السلام) و تمام زنان پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) ، از آن غذا خوردند تا اینکه سير شدند.

حضرت فاطمه (علیها السلام) فرمودند: با این حال آن کاسه همچنان مملو از غذا بود، پس من هم آن غذا را بین همۀ همسایگانم توزیع نمودم، و خداوند خیر و برکت زیادی در آن غذا قرار داده بود.

ص: 89

14- کد آیه: 3/42 اسم آیه: بانوی بانوان جهان

{وَاِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ یا مَرْیَمُ اِنَّ اللّهَ اصْطَفىكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفىكِ عَلى نِساءِ الْعالَمینَ}

و (به ياد آوريد) هنگامى را كه فرشتگان گفتند: اى مريم! خدا تو را برگزيده و پاك ساخته و بر تمام زنان جهان، برترى داده است.

1_ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) فِي فَاطِمَةَ (علیها السلام) ، أَنَّهَا سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، أَ هِيَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ عَالَمِهَا؟ فَقَالَ: ذَاكَ لِمَرْيَمَ كَانَتْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ عَالَمِهَا وَ فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ.(1)

از مفضّل بن عمر نقل است که گفت: به حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) عرض كردم: مرا از معنی فرمایش رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در بارۀ حضرت فاطمه (علیها السلام) ، که «همانا او سرور زنان جهانيان است»، آگاه فرمایید، آيا آن حضرت، سرور زنان در زمان خود بوده است؟ حضرت فرمودند: اين مقام براى حضرت مريم است كه او سرور زنان در زمان خود بوده، ولی حضرت فاطمه (علیها السلام) سرور و بزرگ بانوان جهانیان از اولین تا آخرین ایشان است.

ص: 90


1- بحار الأنوار، ج 43، ص26، ح25؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 1، ص618، ح1682؛ دلائل الإمامة، ص149، ح58؛ شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار (علیهم السلام) ، ج 3، ص520، ح959؛ معاني الأخبار، ص107، ح1.

2_ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الْعَطَّارِ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) : قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ: فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ عَالَمِهَا؟ قَالَ: ذَاكَ مَرْيَمُ، وَ فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ.(الحدیث)(1)

از حسن بن زیاد عطّار نقل است که گفت: به حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) عرض کردم: این سخن رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) كه فرموده اند: «فاطمه سرور زنان بهشت است»، آيا او سرور زنان زمان خويش است؟ حضرت فرمودند: آن مریم بود، كه سرور زنان زمان خودش بود، ولى حضرت فاطمه (علیها السلام) سرور زنان بهشتى، از اوّلين و آخرين ايشان است.

ص: 91


1- الأمالي( للصدوق)، ص125، مجلس26، ح7؛ بحار الأنوار، ج 43، ص21، ح10؛ طرف من الأنباء و المناقب، ص381.

15- کد آیه: 3/61 اسم آیه: مباهله

{فَمَنْ حاجَّكَ فیهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ اَبْناءَنا وَاَبْناءَكُمْ وَنِساءَنا وَنِساءَكُمْ وَاَنْفُسَنا وَاَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللّهِ عَلَى الْكاذِبینَ}

هر گاه بعد از علم و دانشی كه (دربارۀ مسيح) به تو رسيده، كسانی با تو به محاجّه و ستيز برخيزند، به آنها بگو: بياييد ما فرزندان خود را دعوت می كنيم، شما هم فرزندان خود را، ما زنان خويش را دعوت می كنيم، شما هم زنان خود را، ما از نفوس خود دعوت می كنيم، شما هم از نفوس خود را، آنگاه مباهله می كنيم، و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار می دهيم.

1_ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِیرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (علیهما السلام) ، عَنْ أَبِیهِ (علیه السلام) ، عَنْ جَدِّهِ عَلِی بْنِ الْحُسَینِ (علیهما السلام) ، قَالَ: لَمَّا أَجْمَعَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِی (علیهما السلام) عَلَى صُلْحِ مُعَاوِیةَ، خَرَجَ حَتَّى لَقِیهُ، فَلَمَّا اجْتَمَعَا، قَامَ مُعَاوِیةُ خَطِیباً، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ وَ أَمَرَ الْحَسَنَ (علیه السلام) أَنْ یقُومَ أَسْفَلَ مِنْهُ بِدَرَجَةٍ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُعَاوِیةُ، فَقَالَ: أَیهَا النَّاسُ! هَذَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِی وَ ابْنُ فَاطِمَةَ (علیها السلام) ، رَآنَا لِلْخِلَافَةِ أَهْلًا، وَ لَمْ یرَ نَفْسَهُ لَهَا أَهْلًا، وَ قَدْ أَتَانَا لِیبَایعَ طَوْعاً.

ثُمَّ قَالَ: قُمْ یا حَسَنُ! فَقَامَ الْحَسَنُ (علیه السلام) فَخَطَبَ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُسْتَحْمِدِ بِالْآلَاءِ، وَ تَتَابُعِ النَّعْمَاءِ، وَ صَارِفِ الشَّدَائِدِ وَ الْبَلَاءِ، عِنْدَ الْفُهَمَاءِ وَ غَیرِ الْفُهَمَاءِ، الْمُذْعِنِینَ مِنْ عِبَادِهِ لِامْتِنَاعِهِ بِجَلَالِهِ وَ كِبْرِیائِهِ، وَ عُلُوِّهِ عَنْ لُحُوقِ الْأَوْهَامِ بِبَقَائِهِ، الْمُرْتَفِعِ عَنْ كُنْهِ ظِنَانَةِ الْمَخْلُوقِینَ، مِنْ أَنْ تُحِیطَ بِمَكْنُونِ غَیبِهِ رَوِیاتُ عُقُولِ الرَّاءِینَ،

ص: 92

... وَ سَاقَ الْحَدِیثَ إِلَى أَنْ قَال:

فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله و سلم) حِينَ جَحَدَهُ كَفَرَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ حَاجَّوْهُ: «فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكاذِبِينَ»، فَأَخْرَجَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) مِنَ الْأَنْفُسِ مَعَهُ أَبِي، وَ مِنَ الْبَنِينَ إِيَّايَ وَ أَخِي، وَ مِنَ النِّسَاءِ أُمِّي فَاطِمَةَ مِنَ النَّاسِ جَمِيعاً، فَنَحْنُ أَهْلُهُ وَ لَحْمُهُ وَ دَمُهُ وَ نَفْسُهُ، وَ نَحْنُ مِنْهُ وَ هُوَ مِنَّا.(الحدیث)(1)

از عبد الرحمان بن کثیر نقل است که گفت: حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) به نقل از پدرشان روایت کرده اند که جدّشان، امام على بن الحسین (علیهما السلام) فرمودند: وقتى كه امام حسن مجتبی (علیه السلام) تصمیم گرفتند، با معاویه صلح كنند، از خانۀ خود خارج شدند، و به دیدارش رفتند.

هنگامی كه مردم جمع شدند، معاویه بپا خاست و بالای منبر رفت، و به امام حسن (علیه السلام) گفت: شما یک پله پائین تر بنشینید، و شروع به سخنرانى كرد، و گفت: ای مردم! این حسن، پسر على و فاطمه (علیهما السلام) است، كه ما را شایستۀ خلافت دانسته، و خود را سزاوار آن نمى داند، به همین جهت آمده است تا به اختیار، نه به اجبار، با ما بیعت كند، سپس گفت: ای حسن! برخیز.

امام حسن (علیه السلام) برخاستند، و شروع به سخنرانى كرده، فرمودند: سپاس خدای را سزاست، که به سبب نعمتها، و پیاپی بودن آنها، و برطرف ساختن شدائد و بلاءها، نزد دانایان و غیر آنها، شایستۀ حمد و ستایش است، بندگانی که به وجودش اعتراف

ص: 93


1- الأمالي (للطوسي)، ص564، مجلس21، ح1؛ بحار الأنوار، ج 10، ص141، ح5 و ج 69، ص154، ح29؛ البرهان في تفسير القرآن، ج1، ص630، ح1718 و ج 2، ص830، ح4665 و ج4، ص456، ح8606؛ حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار (علیهم السلام) ، ج 2، ص75، باب9، ح1.

دارند، به سبب آنکه، به خاطر جلالت و بزرگی اش، از توهّم به دور مانده است، و از آنکه اوهام به او راه یابند، برتر می باشد، و از آنکه در افکار مخلوقاتش قرار گیرد، و عقول اندیشمندان او را احاطه نماید، اوج گرفته است.

... تا آنجا كه فرمودند:

و خداوند متعال به حضرت محمّد (صلی الله علیه و آله و سلم) ، هنگامی که کافران اهل کتاب او را انکار کردند و با ایشان به بحث و مجادله پرداختند، فرمود: «فَقُلْ تَعالَوْاْ نَدْع أَبْنَاءنَا وَ أَبْنَاءکُمْ وَ نِسَاءنَا وَ نِسَاءکُمْ وَ أَنفُسَنَا وَ أَنفُسَکُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعل لَّعنَهُ اللّهِ علَی الْکَاذِبِینَ»، آنگاه رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) خارج شدند، در حالی که از بین همۀ مردم، از «انفس» پدرم را، و از «ابناء» من و برادرم را، و از «نساء» مادرم، فاطمه را، به همراه خود آوردند. پس ما، خانوادۀ او، و گوشت و خون و جان او هستیم، و ما از اوییم و او از ما است.

2_ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (علیهما السلام) : لَمَّا أَمَرَهُمْ هَارُونٌ الرَّشِيدُ بِحَمْلِي، دَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ، فَلَمْ يَرُدَّ السَّلَامَ وَ رَأَيْتُهُ مُغْضَباً، فَرَمَى إِلَيَّ بِطُومَارٍ فَقَالَ: اقْرَأْهُ ...

... وَ سَاقَ الْحَدِیثَ إِلَى أَنْ قَال:

فَقُلْتُ: اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ بِرُّهَا وَ فَاجِرُهَا أَنَّ حَدِيثَ النَّجْرَانِيِّ حِينَ دَعَاهُ النَّبِيُّ (صلی الله علیه و آله و سلم) إِلَى الْمُبَاهَلَةِ، لَمْ يَكُنْ فِي الْكِسَاءِ إِلَّا النَّبِيُّ (صلی الله علیه و آله و سلم) وَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ (علیهم السلام) ، فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: «فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ»، فَكَانَ تَأْوِيلُ أَبْنَائِنَا الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ، وَ نِسَائِنَا فَاطِمَةَ، وَ أَنْفُسِنَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ (علیه السلام) ، فَقَالَ:

ص: 94

أَحْسَنْتَ.(الحدیث)(1)

حضرت ابا الحسن موسی بن جعفر (علیهما السلام) فرمودند: وقتی هارون الرشید دستور داد مرا پیش او ببرند، داخل شدم و بر او سلام کردم، پس جواب سلام مرا نداد و دیدم خشمگین است، پس نامه ای جلوی من انداخت و گفت: بخوان ...

... تا آنجا كه حضرت فرمودند:

سپس گفتم: خوب و بد این امّت متّفق اند که در حدیث آن نجرانی، هنگامی که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) او را به مباهله دعوت نمودند، در زیر کساء، به غیر از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و علی و فاطمه و حسن و حسین (علیهم السلام) ، هیچ کس نبود، آنگاه خداوند تبارک و تعالی فرمود: «فَمَنْ حَاجَّکَ فِیهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَکُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَکُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَکُمْ»، پس تأویل فرزندان، حسن و حسین (علیهما السلام) هستند و تأویل زنان، فاطمه (علیها السلام) ، و تأویل «انفسنا» علی بن ابی طالب (علیه السلام) می باشند،پس او گفت: احسنت.

3_ فی تفسير العياشي: عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ مُعَاوِيَةُ لِأَبِي: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَسُبَّ أَبَا تُرَابٍ؟ قَالَ: لِثَلَاثٍ رَوَيْتُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ (صلی الله علیه و آله و سلم) لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْمُبَاهَلَةِ: «تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ» الْآيَةَ، أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ بِيَدِ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ (علیهم السلام) قَالَ: هَؤُلَاءِ أَهْلِي.(2)

ص: 95


1- الإختصاص، ص54؛ بحار الأنوار، ج 48، ص121، باب6، ح1؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 1، ص630، ح1719 و ج 2، ص713، ح4374.
2- بحار الأنوار، ج 21، ص342، ح10؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 1، ص637، ح1730؛ تفسير العياشي، ج 1، ص177، ح59.

در تفسیر عیاشی آمده: از عامر بن سعد نقل است که گفت: معاویه به پدرم گفت: چه چیزی تو را از دشنام دادن به ابوتراب (علی بن ابی طالب (علیه السلام) ) باز می دارد؟ گفت: به خاطر سه روایتی که، از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) خبر دارم،(و یکی از آنها این است) هنگامی که آیۀ مباهله: «تَعالَوْا نَدْع أَبْنَاءنَا وَ أَبْنَاءکُمْ» تا آخر آیه، نازل شد، رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) دست حضرت علی و فاطمه و حسن و حسین (علیهم السلام) را گرفتند و فرمودند: اینان، اهل بیت من هستند.

4_ مِنْ تَفْسِيرِ الثَّعْلَبِيِّ، قَالَ مُقَاتِلٌ وَ الْكَلْبِيُّ: ...

... إِلَى أَنْ قَالَ:

فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) وَ قَدْ غَدَا مُتَحَضِّناً الْحُسَيْنِ (علیه السلام) وَ آخِذاً بِيَدِ الْحَسَنَ (علیه السلام) وَ فَاطِمَةُ (علیها السلام) تَمْشِي خَلْفَهُ وَ عَلِيٌّ (علیه السلام) خَلْفَهَا وَ هُوَ يَقُولُ لَهُمْ: إِذَا أَنَا دَعَوْتُ فَأَمِّنُوا.

فَقَالَ أُسْقُفُّ نَجْرَانَ: يَا مَعْشَرَ النَّصَارَى! إِنِّي لَأَرَى وُجُوهاً لَوْ سَأَلُوا اللَّهَ أَنْ يُزِيلَ جَبَلًا مِنْ مَكَانِهِ، لَأَزَالَهُ، فَلَا تَبْتَهِلُوا، فَتَهْلِكُوا، وَ لَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ نَصْرَانِيٌّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.(الخبر)(1)

ثعلبی در تفسیرش از قول مقاتل و کلبی نقل کرده که گفت: ...

تا آنجا که گفت:

روز بعد، آنان نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) آمدند و این در حالی بود که آن حضرت،

ص: 96


1- بحار الأنوار، ج 21، ص281 و ج 35، ص258، باب7؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 1، ص638، ح1732؛ تفسير الصافي، ج 1، ص343؛ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، ج 1، ص42، ح37 و ص45، ح40؛ عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار، ص189، ح290؛ كشف الغمة في معرفة الأئمة، ج 1، ص234، و ص308.

حسین (علیه السلام) را در آغوش گرفته، و دست حسن (علیه السلام) را در دست گرفته بودند و پشت سر وی فاطمه و علی (علیهما السلام) می آمدند، و به ایشان می فرمودند: هنگامی که مندعا کردم شما «آمین» بگویید.

با دیدن این صحنه، اُسقف نصرانی ها به هم کیشان خود گفت: ای گروه نصاری! من چهره هایی را می بینم که اگر آنها از خداوند بخواهند که کوهی را از جای برکند، او انجام می دهد، پس با ایشان مباهله نکنید که هلاک خواهید شد و دیگر تا روز قیامت هیچ نصرانی بر روی زمین، باقی نمی ماند.

توضیح: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به جای «نساءنا»، تنها حضرت فاطمه (علیها السلام) را برای مباهله همراه خود بردند، و حال آنکه در آن زمان، چندین تن از همسران آن حضرت حضور داشتند، ولی ایشان، هیچ یک از آنها را برای مباهله نبردند؛ چون در مباهله، نبوّت آن حضرت زیر سؤال بود. در مباهله قرار بود دروغ گویان رسوا شوند، بنابراین، اگر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) کسی را می بردند که در عمر خود، حتّی یک مرتبه دروغ گفته باشد، دیگر نمی توانستند نتیجۀ مطلوبی از این واقعۀ الهی بگیرند.

از اینجا عصمت حضرت فاطمه (علیها السلام) هم معلوم می شود، که ایشان صدّیقه هستند و مصداق اتمّ و اکمل صداقت، و هیچگاه در زندگی خود دروغ نگفته اند، و این فضیلت الهی، عظمت و مقام آن حضرت را نشان می دهد.

ص: 97

16- کد آیه: 3/101 اسم آیه: هدایت

{... وَمَنْ یَعْتَصِمْ بِاللّهِ فَقَدْ هُدِیَ اِلى صِراطٍ مُسْتَقیمٍ}

و هر كس به خدا تمسك جويد، به راه راست، هدايت شده است.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) : إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ عَلِيّاً وَ زَوْجَتَهُ وَ أَبْنَاءَهُ حُجَجَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ، وَ هُمْ أَبْوَابُ الْعِلْمِ فِي أُمَّتِي، «مَنِ اهْتَدَى بِهِمْ هُدِيَ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ».(1)

از جابر بن عبد الله انصاری نقل است که گفت: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: : همانا خداوند، على و همسر و پسران او را حجّت هاى خود بر مردم قرار داده و آنان در ميان امّت من، دربهاى علم هستند، هر كس به وسيلۀ آنان هدايت شود، به راه راست هدايت شده است.

ص: 98


1- شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج 1، ص76، ح89.

17- کد آیه: 3/102 اسم آیه: تقوای حضرت فاطمه (علیها السلام)

{یا اَیُّهَا الَّذینَ ءامَنُوا اتَّقُوا اللّهَ حَقَّ تُقاتِه وَلا تَمُوتُنَّ اِلّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}

اى كسانى كه ايمان آورده ايد! آن گونه كه حق تقوا و پرهيزكارى است، از خدا بپرهيزيد! و از دنيا نرويد، مگر اينكه مسلمان باشيد!

تَفْسِيرُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ (علیه السلام) ، عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ»، قَالَ: وَ اللَّهِ! مَا عَمِلَ بِهَذَا غَيْرُ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ، نَحْنُ ذَكَرْنَا اللَّهَ فَلَا نَنْسَاهُ، وَ نَحْنُ شَكَرْنَاهُ فَلَا نَكْفُرُهُ، وَ نَحْنُ أَطَعْنَاهُ فَلَا نَعْصِيهِ. فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَالَتِ الصَّحَابَةُ: لَا نُطِيقُ ذَلِكَ! فَأَنْزَلَ اللَّهُ: «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ»(1)، قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي مَا أَطَقْتُمْ، ثُمَّ قَالَ: «وَ اسْمَعُوا»، مَا تُؤْمَرُونَ بِهِ، «وَ أَطِيعُوا»، يَعْنِي أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ أَهْلَ بَيْتِهِ فِيمَا يَأْمُرُونَكُمْ بِهِ.(2)

تفسیر وکیع: سفیان بن مرّه همدانی از عبد خیر نقل کرده است که گفت: از حضرت علی بن ابی طالب (علیه السلام) دربارۀ کلام خدای متعال:«یَأَیهَُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ»، پرسیدم، حضرت فرمودند: به خدا سوگند! هیچ کس به جز اهل بیت رسول خدا (علیهم السلام) به این آیه عمل نکرد، ما خدا را یاد کردیم و هرگز او را فراموش نمی کنیم، و ما شکر او را به جا آوردیم و به او کفر نمی ورزیم، و ما از او اطاعت نموده و نافرمانیش نمی کنیم. هنگامی که این آیه نازل شد، صحابه گفتند: ما طاقت این را

ص: 99


1- 64/16.
2- بحار الأنوار، ج 38، ص63؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 1، ص667، ح1856 و ج 5، ص400، ح10792؛ مناقب آل أبي طالب (علیهم السلام) (لابن شهرآشوب)، ج 2، ص177.

نداریم! پس خداوند این آیه را نازل فرمود: «فَاتَّقُواْ اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ»، وکیع گوید: یعنی به اندازه ای که طاقت آن را دارید، سپس فرمودند: «وَ اسْمَعُوا»، و آنچه را که به آن امر شده اید، بشنوید، «وَ أَطِيعُوا»، یعنی از خدا و رسولش و اهل بیت او (علیهم السلام) ، در آنچه به شما فرمان می دهند، اطاعت کنید.

توضیح: بنا بر روایت فوق، این آیه در شأن حضرت فاطمه (علیها السلام) نیز نازل شده، یعنی وجود مقدّس آن حضرت، یک نمونۀ آشکار در اجرای حقیقت تقوا می باشند، که این امر در جای جای زندگی پر برکت ایشان، نمایان است.

ص: 100

سورۀ مبارکۀ نساء

18- کد آیه: 4/1 اسم آیه: ارحام

{... وَاتَّقُوا اللّهَ الَّذی تَساءَلُونَ بِه وَالْاَرْحامَ٭ۚ اِنَّ اللّهَ كانَ عَلَیْكُمْ رَقیبًا}

و از خدايی که به نام او از یکدیگر درخواست می کنید، و از (قطع رابطه با) خويشاوندان بپرهيزيد، یقیناً خداوند مراقب شما است.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ...

وَ قَوْلِهِ: «وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ»، نَزَلَتْ فِي رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ ذَوِي أَرْحَامِهِ، وَ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ سَبَبٍ وَ نَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سَبَبِهِ وَ نَسَبِهِ، «إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً»، يَعْنِي حَفِيظاً.(1)

از ابن عباس نقل است که گفت: و امّا در بارۀ فرمایش خداوند: «وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ»، این آیه دربارۀ رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و اهل بيت و خويشاوندان آن حضرت نازل شده است، و اين براى آن است كه در روز قيامت هر سبب و نسبى قطع مى شود مگر آنچه مربوط به سبب و نسب آن حضرت باشد، «إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً»، که منظور از «رقيب» نگهدارنده و مراقب مى باشد.

ص: 101


1- بحار الأنوار، ج 23، ص269، ح20؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص15، ح2084؛ بناء المقالة الفاطمية في نقض الرسالة العثمانية، ص393؛ تفسير فرات الكوفي، ص101، ح88؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 3، ص318؛ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج 1، ص174، ح186؛ مناقب آل أبي طالب (علیهم السلام) (لابن شهرآشوب)، ج 2، ص168.

19- کد آیه: 4/29 اسم آیه: اهل بیت را نکشید

{... وَلا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ٭ۚ اِنَّ اللّهَ كانَ بِكُمْ رَحیمًا}

و خودكشی نكنيد! خداوند نسبت به شما مهربان است.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ»، قَالَ: لَا تَقْتُلُوا أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: «تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ»، وَ كَانَ أَبْنَاؤُنَا الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ، وَ كَانَ نِسَاؤُنَا فَاطِمَةَ، وَ أَنْفُسُنَا النَّبِيُّ وَ عَلِيٌّ (علیهم السلام) .(1)

از ابن عباس نقل است که دربارۀ فرمایش خدای متعال: «وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ»، گفت: يعنى اهل بيت پيامبرتان را نكشيد، چون همانا خداوند مى فرمايد: «تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ»، که منظور از «أَبْنَاؤَنا»، فرزندان ما، حسن و حسين (علیهما السلام) هستند و منظور از «نِساءَنا»، زنان ما، فاطمه (علیها السلام) است و منظور از «أَنْفُسَنا»، جان هاى ما، پيامبر و حضرت على (علیهما السلام) می باشند.

ص: 102


1- البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص66، ح2318؛ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج 1، ص182، ح194.

20- کد آیه: 4/54 اسم آیه: حسادت

{اَمْ یَحْسُدُونَ النّاسَ عَلى ما ءاتىهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِه٭...}

با اينكه به مردم (پيامبر و خاندانش) در برابر آنچه خدا از فضلش به آنها بخشيده، حسد می ورزند.

1_ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»(1)، فَكَانَ جَوَابُهُ: ...

الی ان قال:

«أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ»، نَحْنُ النَّاسُ الْمَحْسُودُونَ عَلَى مَا آتَانَا اللَّهُ مِنَ الْإِمَامَةِ دُونَ خَلْقِ اللَّهِ أَجْمَعِينَ.(الحدیث)(2)

از برید عجلی نقل است که گفت: از حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) در بارۀ فرمایش خداوند (عزوجل) : «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»، پرسیدم: پس آن حضرت اینچنین جواب فرمودند: ...

تا اینکه فرمودند:

«أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ»، ما همان مردمی هستیم که به ما

ص: 103


1- 4/59.
2- بحار الأنوار، ج 23، ص289، ح17؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص92، ح2424؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص136؛ تفسير العياشي، ج 1، ص246، ح153؛ تفسير نور الثقلين، ج 1، ص490، ح299؛ الكافي، ج 1، ص205، ح1؛ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 2، ص407، ح1؛ الوافي، ج 3، ص518، ح1030.

حسادت ورزیدند، چون خداوند مقام امامت را، از بین همۀ مردم، فقط به ما اهلبیت عطا نمود.

2_ عَنِ ابْنِ عَمِيرَةَ، عَنِ الْكِنَانِيِّ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) : يَا أَبَا الصَّبَّاحِ! نَحْنُ قَوْمٌ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَنَا، لَنَا الْأَنْفَالُ وَ لَنَا صَفْوُ الْمَالِ وَ نَحْنُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ وَ نَحْنُ الْمَحْسُودُونَ، الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ: «أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ».(1)

از ابن عمیره، از ابو صبّاح کنانی نقل است که گفت: حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) فرمودند: ای ابا صبّاح! ما کسانی هستیم که خداوند، اطاعت از ما را واجب گردانیده است، انفال از آنِ ماست، مال پاک از آنِ ماست، ما راسخون در علم هستیم و ما همان کسانی هستیم که به ما حسادت کردند، همان هایی که خداوند فرموده: «أَمْ یَحْسُدُونَ النَّاسَ علَی مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ».

3_ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) : «أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ»، قَالَ: نَحْنُ النَّاسُ.(2)

از جابر نقل است که گفت: حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) در بارۀ آیه ی: «أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ»، فرمودند: منظور از مردم، ما هستیم.

ص: 104


1- بحار الأنوار، ج 23، ص194، ح20 و ص199، ح32 و ص291، ح19؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 1، ص45، ح142 و ج 2، ص93، ح2429 و ص97، ح2442؛ بصائر الدرجات في فضائل آل محمد (علیهم السلام) ، ج 1، ص202، باب10، ح1؛ تفسير العياشي، ج 1، ص247، ح155.
2- الأمالي (للطوسي)، ص272، المجلس10، ح49؛ بحار الأنوار، ج 23، ص304، ح65؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص96، ح2440.

توضیح: همانطور که قبلاً هم بیان شد، چون حضرت زهرا (علیها السلام) یکی از اهل بیت (علیهم السلام) هستند، پس این آیۀ شریفه در فضیلت ایشان هم می باشد.

ص: 105

21- کد آیه: 4/70 اسم آیه: منزلت حضرت زهرا (علیها السلام)

{ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّهِ٭ۚ وَكَفى بِاللّهِ عَلیمًا}

اين موهبتی از ناحيه خداست. و كافی است كه او، (از حال بندگانش) آگاه است.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ»، يَعْنِي فِي فَرَائِضِهِ، «وَ الرَّسُولَ»، فِي سُنَّتِهِ، «فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ»، يَعْنِي مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله و سلم) ، «وَ الصِّدِّيقِينَ»، يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ (علیه السلام) ، وَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ صَدَّقَ بِرَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) ، «وَ الشُّهَداءِ»، يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ (علیه السلام) وَ جَعْفَرَ الطَّيَّارَ، وَ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ (علیهم السلام) ، هَؤُلَاءِ سَادَاتُ الشُّهَدَاءِ، «وَ الصَّالِحِينَ»، يَعْنِي سَلْمَانَ وَ أَبَا ذَرٍّ وَ صُهَيْبَ وَ بِلَالًا وَ خَبَّاباً وَ عَمَّاراً، «وَ حَسُنَ أُولئِكَ»، أَيْ الْأَئِمَّةُ الْأَحَدَ عَشَرَ (علیهم السلام) ، «رَفِيقاً»، يَعْنِي فِي الْجَنَّةِ، «ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَ كَفى بِاللَّهِ عَلِيماً»، إِنَّ مَنْزِلَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ (علیهم السلام) وَ مَنْزِلَ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) وَ هُمْ فِي الْجَنَّةِ وَاحِدٌ.(1)

از عبد اللّه بن عباس نقل است که گفت: «وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ»، يعنى كسى كه خدا را در واجباتش اطاعت كند، «وَ الرَّسُولَ»، و پيامبر را در سنّتش، «فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ»، يعنى حضرت محمّد (صلی الله علیه و آله و سلم) ، «وَ الصِّدِّيقِينَ»، يعنى على بن ابى طالب (علیه السلام) و او نخستين كسى بود كه رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) را تصديق كرد، «وَ الشُّهَداءِ»، يعنى على بن ابى طالب (علیه السلام) و جعفر طيّار و حمزة بن عبد المطلب و حسن و

ص: 106


1- بحار الأنوار، ج 35، ص390؛ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج 1، ص196، ح206؛ مناقب آل أبي طالب (علیهم السلام) (لابن شهرآشوب)، ج 3، ص87.

حسين (علیهم السلام) ، اينان سروران شهيدان هستند، «وَ الصَّالِحِينَ»، يعنى سلمان و ابوذر و صهيب و بلال و خبّاب و عمّار، «ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَ كَفى بِاللَّهِ عَلِيماً»، یعنی همانا در بهشت، منزل على و فاطمه و حسن و حسين (علیهم السلام) و منزل پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) ، يكى است.

ص: 107

سورۀ مبارکۀ مائده

22- کد آیه: 5/35 اسم آیه: وسیله

{یا اَیُّهَا الَّذینَ ءامَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَابْتَغُوا اِلَیْهِ الْوَسیلَةَ وَجاهِدُوا فی سَبیلِه لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}

ای كسانی كه ايمان آورده ايد پرهيزگاری پيشه كنيد و وسيله ای براي تقرب به خدا انتخاب نمائيد و در راه او جهاد كنيد، باشد كه رستگار شويد.

1_ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ، عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام) ، قَالَ: فِي الْجَنَّةِ لُؤْلُؤَتَانِ إِلَى بُطْنَانِ الْعَرْشِ، إِحْدَاهُمَا بَيْضَاءُ وَ الْأُخْرَى صَفْرَاءُ، فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا سَبْعُونَ أَلْفَ غُرْفَةٍ أَبْوَابُهَا وَ أَكْوَابُهَا مِنْ عِرْقٍ وَاحِدٍ، فَالْبَيْضَاءُ الْوَسِيلَةُ لِمُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَ الصَّفْرَاءُ لِإِبْرَاهِيمَ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ.(1)

از اصبغ بن نباته نقل است که گفت: حضرت علی (علیه السلام) فرمودند: در بهشت دو لؤلؤ است که تا دل عرش وسعت دارد، يكى سفيد است و ديگرى زرد، و در هر كدام هفتاد هزار غرفه است، و درها و جامهای آنها، همه از يك جنس هستند، لؤلؤ سفيد همان وسيله است که برای حضرت محمّد (صلی الله علیه و آله و سلم) و اهل بیتش (علیهم السلام) می باشد، و لؤلؤ زرد، برای حضرت ابراهيم (علیه السلام) و اهل بيت اوست.

2_ رَوَاهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

ص: 108


1- البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص294، ح3082؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 4، ص104؛ تفسير نور الثقلين، ج 1، ص626، ح177؛ مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 3، ص293؛ مناقب آل أبي طالب (علیهم السلام) (لابن شهرآشوب)، ج 4، ص399.

تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ»،(1) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) : أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي ابْتَدَعَهُ مِنْ نُورِهِ وَ اشْتَقَّهُ مِنْ جَلَالِ عَظَمَتِهِ ...

الی ان قال:

وَ مَنْ أَطَاعَنَا أَطَاعَ اللَّهَ، وَ نَحْنُ الْوَسِيلَةُ إِلَى اللَّهِ وَ الْوُصْلَةُ إِلَى رِضْوَانِ اللَّهِ، وَ لَنَا الْعِصْمَةُ وَ الْخِلَافَةُ وَ الْهِدَايَةُ، وَ فِينَا النُّبُوَّةُ وَ الْوَلَايَةُ وَ الْإِمَامَةُ.(الحدیث)(2)

از جابر بن عبد الله نقل است که در تفسیر این سخن خدای متعال: «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ»، گفت: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: اولین چیزی که خداوند آفرید نور من بود، که آن را از نور خود آفرید و از جلال عظمت خویش جدا نمود.

تا آنجا که فرمودند: و هر که از ما اطاعت کند، خدا را اطاعت نموده است، ما وسیله به سوی خدا و رسانندۀ به رضوان او هستیم، عصمت و خلافت و هدایت متعلّق به ما است، و نبوّت و امامت و ولایت در بین ما می باشد.

توضیح: طبق روایات نقل شده، حضرت زهرا (علیها السلام) هم، که یکی از اهل بیت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) هستند، مصداق «وسیله» برای تقرّب و توسّل می باشند.

ص: 109


1- 3/110.
2- بحار الأنوار، ج 25، ص22، ح38؛ مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين (علیه السلام) ، ص61.

سورۀ مبارکۀ انعام

23- کد آیه: 6/149 اسم آیه: حجّت

{قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ٭ۖ فَلَوْ شاءَ لَهَدىكُمْ اَجْمَعینَ}

بگو: دلیل و برهان رسا مخصوص خداست، و اگر خدا می خواست قطعاً همۀ شما را (به طور جبر) هدایت می کرد.

1_ عَنْ سَدِيرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ! مَا أَنْتُمْ؟ قَالَ: نَحْنُ خُزَّانُ عِلْمِ اللَّهِ، وَ نَحْنُ تَرَاجِمَةُ وَحْيِ اللَّهِ، وَ نَحْنُ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ عَلَى مَنْ دُونَ السَّمَاءِ وَ مَنْ فَوْقَ الْأَرْضِ.(1)

از سدير نقل است که گفت: از حضرت امام محمّد باقر (علیه السلام) پرسیدم: فدايتان شوم! شما چه هستيد؟ حضرت فرمودند: ما خزانه دار علم خدا هستيم، و ما مترجمان وحى خدائيم، و ما حجّت رسائيم بر هر كه در زير آسمان و روى زمين است.

2_ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) : إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ عَلِيّاً وَ زَوْجَتَهُ وَ أَبْنَاءَهُ حُجَجَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ.(الحدیث)(2)

ص: 110


1- بحار الأنوار، ج 26، ص105، ح4؛ بصائر الدرجات في فضائل آل محمد (علیهم السلام) ، ج 1، ص104، ح6؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 4، ص475؛ تفسير نور الثقلين، ج 1، ص776، ح333؛ الكافي، ج 1، ص192، ح3؛ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 2، ص347، ح3.
2- شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج 1، ص76، ح89.

از جابر بن عبد الله انصاری نقل است که گفت: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: : همانا خداوند، على و همسر و پسران او را حجّت هاى خود بر مردم قرار داده است.3_ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (علیهما السلام) ، عَنْ أَبِيهِ (علیه السلام) ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) ، أَنَّهُ جَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْحَسَنِ! إِنَّكَ تُدْعَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَمَنْ أَمَّرَكَ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ (علیه السلام) : اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ أَمَّرَنِي عَلَيْهِمْ.

فَجَاءَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَ يَصْدُقُ عَلِيٌّ فِيمَا يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ أَمَّرَهُ عَلَى خَلْقِهِ؟ فَغَضِبَ النَّبِيُّ (صلی الله علیه و آله و سلم) ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِوَلَايَةٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ، عَقَدَهَا لَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ وَ أَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ مَلَائِكَتَهُ إِنَّ عَلِيّاً خَلِيفَةُ اللَّهِ وَ حُجَّةُ اللَّهِ وَ إِنَّهُ لَإِمَامُ الْمُسْلِمِينَ ...

الی ان قال:

ثُمَّ قَالَ (صلی الله علیه و آله و سلم) : أَنَا وَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ تِسْعَةٌ مِنْ وُلْدِ الْحُسَيْنِ حُجَجُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ، أَعْدَاؤُنَا أَعْدَاءُ اللَّهِ وَ أَوْلِيَاؤُنَا أَوْلِيَاءُ اللَّهِ.(1)

از ابو حمزه نقل است که گفت: حضرت امام سجاد (علیه السلام) از پدرشان نقل کردند که حضرت علی (علیه السلام) فرمودند: مردی نزد ایشان آمده و عرض کرد: ای ابا الحسن! شما را امیرالمؤمنین خطاب می کنند، چه کسی این مقام را به شما داده است؟ حضرت فرمودند: خدای بزرگ مرتبه مرا امیر آنان قرار داده است.

پس آن مرد نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و عرض کرد: ای رسول خدا! آیا علی راست می گوید، که خداوند او را امیر برای خلقش قرار داده است؟ پس رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به

ص: 111


1- الأمالي( للصدوق)، ص131، المجلس27، ح8؛ بحار الأنوار، ج 36، ص227، ح5؛ بشارة المصطفى لشيعة المرتضى، ج 2، ص24؛ نوادر الأخبار فيما يتعلق بأصول الدين (للفيض)، ص121، ح5.

خشم آمده، سپس فرمودند: همانا علی با ولایت خدای (عزوجل) امیر مؤمنان گشتهاست، و این پیمان را خداوند بر بالای عرش خود برای او بست و فرشتگان را گواه گرفت که علی خلیفۀ خدا و حجّت خدا و همانا او امام مسلمانان است...

تا آنجا که فرمودند:

سپس پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: من، علی، فاطمه، حسن، حسین و نُه نفر از فرزندان حسین (علیهم السلام) ، حجّت های خدا بر مردم هستیم، دشمنان ما، دشمنان خدا و دوستداران ما، دوستان خدا هستند.

ص: 112

24- کد آیه: 6/153 اسم آیه: صراط مستقیم

{وَاَنَّ هذا صِراطی مُسْتَقیمًا فَاتَّبِعُوهُ٭...}

و راه راست من اين است، پس از آن پيروى كنيد.

عَنْ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) ، «وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ»، قَالَ: آلُ مُحَمَّدٍ (علیهم السلام) الصِّرَاطُ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ.(1)

از سعد نقل است که گفت: حضرت امام محمّد باقر (علیه السلام) در بارۀ آیه ِی: «وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ»، فرمودند: آل محمد (علیهم السلام) ، همان راهی هستند که خداوند به آن راهنمایی نموده است.

ص: 113


1- إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، ج 2، ص209، ح708؛ بحار الأنوار، ج 24، ص14، ح14؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص498، ح3727؛ تفسير العياشي، ج 1، ص384، ح126؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 4، ص483؛ تفسير نور الثقلين، ج 1، ص778، ح344؛ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج 1، ص79، ح94.

25- کد آیه: 6/160 اسم آیه: حسنه

{مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشْرُ اَمْثالِها٭ۖ وَمَنْ جاءَ بِالسَّیِّئَةِ فَلا یُجْزى اِلّا مِثْلَها وَهُمْ لا یُظْلَمُونَ}

هر كس كار نيكى بجا آورد، ده برابر آن پاداش دارد، و هر كس كار بدى انجام دهد، جز بمانند آن، كيفر نخواهد ديد و ستمى بر آنها نخواهد شد.

في تفسير العياشي، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى فِي رِوَايَةِ شَرِيفٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (علیهما السلام) ، وَ مَا رَأَيْتُ مُحَمَّدِيّاً مِثْلَهُ قَطُّ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها»، قَالَ: الْحَسَنَةُ الَّتِي عَنَى اللَّهُ وَلَايَتُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ السَّيِّئَةُ عَدَاوَتُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ.(1)

عیاشی در تفسیرش می فرماید: محمد بن عیسی گفت: در روایت شریف از حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) ، که من هرگز مثل ایشان، محمّدی ندیده ام، در بارۀ این سخن خدای متعال: «مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها»، فرمودند: معنی حسنه ای که خداوند بیان فرموده، ولایت ما اهل بیت است، و سیئه، عداوت و دشمنی با ما اهل بیت است.

توضیح: هر جا عبارت «ما اهل بیت» بیاید، یکی از مصادیق آن، وجود پر برکت بی بی دو عالم حضرت فاطمه (علیها السلام) می باشند، پس ولایت و محبّت آن حضرت، حسنه است.

ص: 114


1- بحار الأنوار، ج 24، ص41، باب28، ح1؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص505، ح3758؛ تفسير العياشي، ج 1، ص386، ح137.

سورۀ مبارکۀ اعراف

26- کد آیه: 7/6 اسم آیه: سؤال از محبّت آن حضرت

{فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذینَ اُرْسِلَ اِلَیْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلینَ}

پس حتماً از كسانی كه پيامبران را به سوی آنها فرستاديم، سؤال خواهيم كرد و از پيامبران (نيز) سؤ ال می كنيم.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) : لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاه، وَ عَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ كَسَبَهُ وَ فِيمَا أَنْفَقَهُ، وَ عَنْ حُبِّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ.(1)

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هیچ بنده ای در روز قيامت قدمی بر نمی دارد، تا اینکه در بارۀ چهار چيز از او سؤال شود: از عمرش كه در چه چیزی گذرانده، و از جوانى اش كه در چه راهی به سر رسانده، و از مالش كه از كجا آورده و در چه راهی مصرف نموده، و از محبّت و دوستى ما اهل بیت.

توضیح: چون حضرت زهرا (علیها السلام) از اهل بیت (علیهم السلام) هستند، بنا بر این سؤال از پیامبران و امّت های گذشته، محبّت و دوستی آن حضرت را نیز شامل می شود.

ص: 115


1- الأمالي( للصدوق)، ص39، المجلس10، ح9؛ بحار الأنوار، ج 7، ص258، ح1 و ج 68، ص180، ح33؛ الخصال، ج 1، ص253، ح125؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 11، ص121؛ تفسير نور الثقلين، ج 4، ص402، ح19؛ نوادر الأخبار فيما يتعلق بأصول الدين (للفيض)، ص336، ح9.

27- کد آیه: 7/43 اسم آیه: سینۀ بی کینه

{وَنَزَعْنا ما فی صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ ...}

و آنچه از کینه و خشم در سینه های آنان است، بَر می کنیم.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَلِيلٍ، عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَ نَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ» الْآيَةَ، قَالَ: نَزَلَتْ فِينَا.(1)

از عبد الله بن خلیل نقل است که گفت: حضرت علی (علیه السلام) در بارۀ فرمایش خدای متعال: «وَ نَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ»، فرمودند: این آیه در بارۀ ما نازل شده است.

توضیح: همانطور که می دانید اگر یکی از ائمّه (علیهم السلام) در بیاناتشان، از ضمیر «ما» استفاده کنند، مقصودشان همۀ اهل بیت (علیهم السلام) است، لذا در روایت فوق نیز که ضمیر «ما» بکار رفته، حضرت زهرا (علیها السلام) را نیز شامل می شود؛ یعنی وجود مقدّس آن حضرت از هر عیب و کینه ای پاک و مطهّر است.

ص: 116


1- بحار الأنوار، ج 24، ص257، ح2؛ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج 1، ص266، ح259؛ مناقب آل أبي طالب (علیهم السلام) (لابن شهرآشوب)، ج 4، ص330.

28- کد آیه: 7/46 اسم آیه: حضرت فاطمه (علیها السلام) در اعراف

{وَبَیْنَهُما حِجابٌ٭ۚ وَعَلَى الْاَعْرافِ رِجالٌ یَعْرِفُونَ كُلًّا بِسیماهُمْ٭ۚ وَنادَوْا اَصْحابَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلامٌ عَلَیْكُمْ٭ۚ لَمْ یَدْخُلُوها وَهُمْ یَطْمَعُونَ}

و در ميان آندو (بهشتيان و دوزخيان) حجابی است، و بر «اعراف» مردانی هستند كه هر يك از آندو را از سيمايشان می شناسند و خطاب به بهشتيان می گویند: درود بر شما باد، اینها هنوز داخل بهشت نشده اند ولی اميد آن را دارند.

1_ عَنْ بِشْرِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ بَيْنَهُما حِجابٌ وَ عَلَى الْأَعْرافِ رِجالٌ»، قَالَ: سُورٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ، قَائِمٌ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله و سلم) وَ عَلِيٌّ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ فَاطِمَةُ وَ خَدِيجَةُ (علیهم السلام) ، فَيُنَادُونَ: أَيْنَ مُحِبُّونَا؟ أَيْنَ شِيعَتُنَا؟ فَيُقْبِلُونَ إِلَيْهِمْ فَيَعْرِفُونَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَ أَسْمَاءِ آبَائِهِمْ، وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: «يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيماهُمْ»، فَيَأْخُذُونَ بِأَيْدِيهِمْ، فَيَجُوزُونَ بِهِمُ الصِّرَاطَ وَ يُدْخِلُونَهُمُ الْجَنَّةَ.(1)

از بشیر بن حبیب نقل است که گفت: از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) در بارۀ این فرمایش خداوند (عزوجل) : «وَ بَیْنَهُمَا حِجَابٌ وَ عَلَی الأَعْرَافِ رِجَالٌ»، سئوال شد، حضرت فرمودند: آن، فاصله و حصاری است که بین بهشت و جهنم قرار دارد، در

ص: 117


1- بحار الأنوار، ج 24، ص255، ح21؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص549، ح3903؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص182؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 5، ص95؛ مختصر البصائر، ص174، ح152.

حالی که، حضرت محمّد (صلی الله علیه و آله و سلم) و علی و حسن و حسین و فاطمه و خدیجه (علیهم السلام) ، بر روی آن ایستاده اند، پس ندا می دهند: دوستداران ما کجایند؟ شیعیان ما کجایند؟

پس شیعیان و محبّان به سوی آنان می آیند در حالی که آنان را با نام هایشان و اسامی پدرانشان می شناسند، و این همان سخن خدای متعال است که: «یَعْرِفُونَ کُلاًّ بِسِیمَاهُمْ»، پس دست آنان را می گیرند و از صراط عبور می دهند و وارد بهشت می کنند.

2_ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ عَلِيٍّ (علیه السلام) ، فَأَتَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْكَوَّاءِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: «وَ عَلَى الْأَعْرافِ رِجالٌ»، فَقَالَ: وَيْحَكَ! يَا ابْنَ الْكَوَّاءِ! نَحْنُ نُوقَفُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ، فَمَنْ نَصَرَنَا عَرَفْنَاهُ بِسِيمَاهُ فَأَدْخَلْنَاهُ الْجَنَّةَ، وَ مَنْ أَبْغَضَنَا عَرَفْنَاهُ بِسِيمَاهُ فَأَدْخَلْنَاهُ النَّارَ.(1)

از اصبغ بن نباته نقل است که گفت: نزد حضرت علی (علیه السلام) نشسته بودم که ابن کوّاء خدمت آن حضرت آمد و عرض کرد: ای امیر مؤمنان! مرا از معنی این سخن خداوند: «وَ عَلَى الْأَعْرافِ رِجالٌ»، با خبر کنید، پس ایشان فرمودند: وای بر تو! ای ابن کواء! این ما هستیم که در روز قیامت بین بهشت و جهنم می ایستیم، پس هر کس ما را یاری کرده باشد، ما او را با چهره اش می شناسیم و او را وارد بهشت می کنیم، و هر کس با ما دشمنی کرده باشد، پس ما او را با چهره اش می شناسیم و وارد جهنم می کنیم.

ص: 118


1- بحار الأنوار، ج 8، ص332؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص553، ح3914؛ تفسير فرات الكوفي، ص144، ح176؛ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج 1، ص263، ح256.

29- کد آیه: 7/160 اسم آیه: ظلم به حضرت زهرا (علیها السلام)

{... وَما ظَلَمُونا وَلكِنْ كانُوا اَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ}

و به ما ستم نكردند بلکه به خودشان ستم کردند.

عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ ما ظَلَمُونا وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ»، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعْظَمُ وَ أَعَزُّ وَ أَجَلُّ وَ أَمْنَعُ مِنْ أَنْ يُظْلَمَ، وَ لَكِنَّهُ خَلَطَنَا بِنَفْسِهِ، فَجَعَلَ ظُلْمَنَا ظُلْمَهُ، وَ وَلَايَتَنَا وَلَايَتَهُ، حَيْثُ يَقُولُ: «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا»(1)، يَعْنِي الْأَئِمَّةَ مِنَّا، ثُمَّ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: «وَ ما ظَلَمُونا وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ»(2)، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.(3)

از زراره نقل است که گفت: از حضرت امام محمّد باقر (علیه السلام) در بارۀ این سخن خداوند (عزوجل) : «وَ ما ظَلَمُونا وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ»، سؤال كردم، حضرت فرمودند: همانا خداوند بزرگ تر و گرامی تر و ارجمندتر از آن است كه مورد ظلم و ستم واقع شود، بلکه خداوند ما را به خودش پیوسته، از این رو ظلم و ستم به ما را، ظلم و ستم به خود قرار داده، و ولايت ما را، ولایت خود قرار داده است، در آنجا كه مى فرمايد: «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا»، که مقصود ائمّه از ما هستند، سپس در جای ديگر هم

ص: 119


1- 5/55.
2- 2/57.
3- البرهان في تفسير القرآن، ج 1، ص224، ح484 و ج 2، ص316، ح3163؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 4، ص147 و ج 5، ص214؛ الكافي، ج 1، ص146، ح11؛ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 2، ص122، ح11.

می فرماید: «وَ ما ظَلَمُونا وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ»، پس مثل این مطلب را بیانفرمودند.

توضیح: از این آیه و روایت امام باقر (علیه السلام) نتیجه می گیریم که ظلم و ستم به حضرت زهرا (علیها السلام) ، ظلم و ستم به خداوند است و معلوم است چنین کسی چه عاقبت بدی در انتظارش است.

ص: 120

30- کد آیه: 7/161 اسم آیه: باب حطّه

{وَاِذْ قیلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هذِهِ الْقَرْیَةَ وَكُلُوا مِنْها حَیْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطیئاتِكُمْ٭ۚ سَنَزیدُ الْمُحْسِنینَ}

و (به خاطر بياوريد) هنگامی را كه به آنها گفته شد در اين قريه ساكن شويد و از هر جا بخواهيد از آن بخوريد و بگوئيد خداوندا! گناهان ما را بريز، و از در (بيت المقدّس) با تواضع وارد شويد، اگر چنين كنيد گناهان شما را می بخشيم و نيكوكاران را پاداش بيشتر خواهيم داد.

1_ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ یقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) یقُولُ: إِنَّمَا مَثَلُ أَهْلِ بَیتِی فِیكُمْ كَمَثَلِ سَفِینَةِ نُوحٍ، مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ، وَ مَثَلِ بَابِ حِطَّةٍ، مَنْ دَخَلَهُ نَجَا وَ مَنْ لَمْ یدْخُلْهُ هَلَكَ.(1)

از ابوذر نقل است که گفت: از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) شنیدم که می فرمودند: مثَل اهل بیت من در میان شما، مانند كشتى نوح است، هر كه سوار آن شد، نجات یافت و هر كه تخلف نمود، غرق شد و مانند باب حطّه است، هر كه از آن داخل گردید نجات یافت و هر كه داخل نشد، هلاک گردید.

2_ قَالَ أَبُو ذَرٍّ: دَخَلْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فِي صَدْرِ نَهَارِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) فِي مَسْجِدِهِ،

ص: 121


1- إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، ج 2، ص133، ح397؛ الأمالي (للطوسي)، ص60، مجلس2، ح57؛ بحار الأنوار، ج 23، ص105، ح3 و ص120، ح40؛ بشارة المصطفى لشيعة المرتضى، ج 2، ص88؛ بصائر الدرجات في فضائل آل محمد (علیهم السلام) ، ج 1، ص297؛ نوادر الأخبار فيما يتعلق بأصول الدين (للفيض)، ص122، ح12.

فَلَمْ أَرَ فِي الْمَسْجِدِ أَحَداً مِنَ النَّاسِ إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) وَ عَلِيٌّ (علیه السلام) إِلَى جَانِبِهِجَالِسٌ، فَاغْتَنَمْتُ خَلْوَةَ الْمَسْجِدِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي! أَوْصِنِي بِوَصِيَّةٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا، فَقَالَ: ...

الی ان قال:

وَ اعْلَمْ، يَا أَبَا ذَرٍّ! أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ أَهْلَ بَيْتِي كَسَفِينَةِ النَّجَاةِ فِي قَوْمِ نُوحٍ، مَنْ رَكِبَهَا نَجَا، وَ مَنْ رَغِبَ عَنْهَا غَرِقَ، وَ مَثَلَ بَابِ حِطَّةٍ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مَنْ دَخَلَهَا كَانَ آمِناً.(1)

ابو ذر غفاری گفت: روزی هنگام ظهر در مسجد رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) ، خدمت آن حضرت رسیدم، پس هیچکس را ندیدم به جز رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) ، و حضرت علی (علیه السلام) که در کنار هم نشسته بودند، فرصت را غنیمت شمردم و عرض کردم: اى رسول خدا! پدر و مادرم به فدايتان! سفارشى به من بفرماييد تا خداوند با آن مرا سود دهد، حضرت فرمودند: ...

تا آنجا که فرمودند:

و بدان، اى ابو ذر! كه خدای متعال اهل بیت مرا همچون كشتى نجات در قوم نوح قرار داده، كه هر كس در آن سوار شد نجات يافت و هر كس از آن روى گرداند غرق شد، و همچنین آنها را مثل باب حطّه در بنى اسرائيل قرار داده، كه هر كس از آن داخل شد ايمنى يافت.

ص: 122


1- إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، ج 2، ص127، ح379؛ أعلام الدين في صفات المؤمنين، ص189؛ الأمالي (للطوسي)، ص525، المجلس19، ح1؛ بحار الأنوار، ج 74، ص75، ح3؛ مكارم الأخلاق، ص459؛ الوافي، ج 26، ص186.

سورۀ مبارکۀ انفال

31- کد آیه: 8/33 اسم آیه: امان اهل زمین

{وَما كانَ اللّهُ لِیُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فیهِمْ٭ۚ وَما كانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ یَسْتَغْفِرُونَ}

ولی خداوند، تا تو در ميان آنها هستی آنها را مجازات نخواهد كرد، و تا وقتی استغفار می كنند خدا عذابشان نمی كند.

1_ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ (علیه السلام) : لِأَيِّ شَيْ ءٍ يُحْتَاجُ إِلَى النَّبِيِّ وَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ: لِبَقَاءِ الْعَالَمِ عَلَى صَلَاحِهِ وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَرْفَعُ الْعَذَابَ عَنْ أَهْلِ الْأَرْضِ إِذَا كَانَ فِيهَا نَبِيٌّ أَوْ إِمَامٌ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ»، وَ قَالَ النَّبِيُّ (صلی الله علیه و آله و سلم) : النُّجُومُ أَمَانٌ لِأَهْلِ السَّمَاءِ وَ أَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى أَهْلَ السَّمَاءِ مَا يَكْرَهُونَ، وَ إِذَا ذَهَبَ أَهْلُ بَيْتِي أَتَى أَهْلَ الْأَرْضِ مَا يَكْرَهُونَ.(الحدیث)(1)

از جابر بن یزید جُعفی نقل است که گفت: به حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) عرض کردم: چرا به پیامبر و امام نیاز است؟ حضرت فرمودند: برای این که جهان سالم و پایدار بماند، و همانا خداوند (عزوجل) تا وقتی که پیامبر یا امامی در میان اهل زمین باشد،

ص: 123


1- إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، ج 1، ص147، ح179؛ بحار الأنوار، ج 23، ص19، ح14؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص108، ح2486؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 3، ص446 و ج 5، ص334؛ تفسير نور الثقلين، ج 1، ص501، ح339 و ج 2، ص152، ح86؛ علل الشرائع، ج 1، ص123، باب103، ح1؛ نوادر الأخبار فيما يتعلق بأصول الدين (للفيض)، ص113، ح1.

عذابش را از آنها دور می کند، خداوند (عزوجل) می فرماید: «وَ مَا کَانَ اللّهُ لِیُعذِّبَهُمْ وَ أَنتَ فِیهِمْ»، و پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: ستارگان، امان برای اهل آسمان هستند و اهلبیت من امان اهل زمین اند، اگر ستارگان بروند، خداوند بر اهل آسمان، هر آن چه را که خوش ندارند، نازل خواهد کرد، و اگر اهل بیت من بروند، بر اهل زمین هر آن چه را که خوش ندارند و ناگوار است، فرود می آورد.

2_ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) : جَعَلَ اللَّهُ النُّجُومَ أَمَاناً لِأَهْلِ السَّمَاءِ، وَ جَعَلَ أَهْلَ بَيْتِي أَمَاناً لِأَهْلِ الْأَرْضِ.(1)

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: خداوند ستارگان را امان برای اهل آسمان قرار داده، و اهل بیت مرا امان برای اهل زمین.

توضیح: با توجه به این روایات نتیجه می گیریم که وجود با برکت بی بی عالم حضرت فاطمه زهرا (علیها السلام) مثل وجود پدر گرامی شان، رحمت للعالمین است و مایۀ حفظ و امان برای اهل زمین می باشد.

ص: 124


1- بحار الأنوار، ج 23، ص342، ح21 و ج 24، ص67 و ج 27، ص308، ح1؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 3، ص912؛ تفسير القمي، ج 2، ص88؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 7، ص192؛ تفسير نور الثقلين، ج 3، ص46، ح47.

32- کد آیه: 8/41 اسم آیه: خمس

{وَاعْلَمُوا اَنَّ ما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبى وَالْیَتامى وَالْمَساكینِ وَابْنِ السَّبیلِ...}

و بدانيد از هر غنيمتی که بدست آورید یک پنجم آن برای خدا و پیامبر و خویشان پیامبر، و یتیمان و بی نوایان و در راه ماندگان است.

1_ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى»، قَالَ: هُمْ قَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) وَ الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لَنَا.(1)

از محمد بن مسلم نقل است که گفت: حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) در بارۀ این سخن خدای متعال: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى»، فرمودند: آنان نزدیکان رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) هستند و خمس برای خدا و رسول و از برای ما می باشد.

2_ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (علیهما السلام) قَالَ: خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) فَقَال: ...

ص: 125


1- البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص690، ح4276؛ تفسير الصافي، ج 2، ص303؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 5، ص344؛ تفسير نور الثقلين، ج 2، ص155، ح99؛ الكافي، ج 1، ص539، ح2؛ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 6، ص255، ح2؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص512، ح12604.

الی ان قال:

وَ أَعْظَمَ مِنْ ذَلِكَ سَهْمُ ذَوِي الْقُرْبَى، الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِيهِ: «وَ اعْلَمُواأَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ»، وَ ذَلِكَ لَنَا خَاصَّةً، «إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ»، نَحْنُ، وَ اللَّهِ! غَنِيٌّ بِذَوِي الْقُرْبَى، الَّذِينَ قَرَنَهُمُ اللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ نَبِيِّهِ، وَ لَمْ يَجْعَلْ لَنَا فِي الصَّدَقَةِ نَصِيباً، أَكْرَمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى نَبِيَّهُ وَ أَكْرَمَنَا أَنْ يُطْعِمَنَا أَوْسَاخَ أَيْدِي النَّاسِ.(1)

از مسعدة بن صدقه نقل است که گفت: حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) فرمودند: امیر المؤمنین علی (علیه السلام) در خطبه ای فرمودند:

تا آنجا که فرمودند:

و بالاتر از همه سهم ذوى القربى يا همان خويشاوندانى است كه خداوند درباره ی آنها فرموده: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ»، و اين تنها مخصوص ما است، «إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ»، به خدا سوگند! كه منظور از ذوى القربى ما هستيم، همان کسانی كه خداوند آنها را به خود و پيامبرش نزدیک نموده، و براى ما هيچ نصيبى در صدقه قرار نداد، خداوند سبحان پيامبر خود و ما را گرامی داشته از اينكه به ما، چرک و باقی ماندۀ در دست مردم را بخوراند.

3_ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ»، قَالَ: الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ وَ هُوَ

ص: 126


1- الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي)، ج 1، ص264؛ بحار الأنوار، ج 34، ص168، ح975؛ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج 1، ص285، ح292.

لَنَا.(1)

از محمد بن فضیل نقل است که گفت: از حضرت ابا الحسن الرضا (علیه السلام) در بارۀ اینسخن خداوند: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ»، پرسیدم، حضرت فرمودند: خمس برای خدا است و رسول و آن برای می باشد.

توضیح: نزدیک ترین نزدیکان به رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) ، حضرت زهرا (علیها السلام) هستند، و یکی از مصادیق «ذی القربی»، آن حضرت می باشند، بنا بر این خمس برای ایشان است.

ص: 127


1- بحار الأنوار، ج 93، ص201، ح15؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص699، ح4321؛ تفسير العياشي، ج 2، ص62، ح56؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 5، ص349؛ تفسير نور الثقلين، ج 2، ص159، ح114؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص518، ح12617.

سورۀ مبارکۀ توبه

33- کد آیه: 9/119 اسم آیه: صادقین

{یا اَیُّهَا الَّذینَ ءامَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَكُونُوا مَعَ الصّادِقینَ}

ای کسانی که ایمان آورده اید! از خدا بپرهیزید و با صادقان باشید.

1_ جَابِرٌ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ الْبَاقِرِ (علیه السلام) ، فِي قَوْلِهِ: «وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ»، أَيْ مَعَ آلِ مُحَمَّد (علیهم السلام) .(1)

از جابر انصاری نقل است که گفت: حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) در بارۀ آیه ی: «وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ»، فرمودند: یعنی با آل محمد (علیهم السلام) باشید.

2_ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ»، قَالَ: مَعَ مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ (علیهم السلام) .(2)

از جابر بن عبد الله انصاری نقل است که در بارۀ این سخن خدای متعال: «وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ»، گفت: یعنی با حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) و اهل بیت ایشان (علیهم السلام) باشید.

ص: 128


1- إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، ج 2، ص191، ح617؛ بحار الأنوار، ج 24، ص31، ح4؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص865، ح4799؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص218؛ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج 1، ص343، ح353؛ مناقب آل أبي طالب (علیهم السلام) (لابن شهرآشوب)، ج 4، ص179.
2- بحار الأنوار، ج 24، ص33، ح9؛ الفضائل (لابن شاذان القمي)، ص138، با کمی اختلاف.

3_ روي أنَّ النَّبِيّ (صلی الله علیه و آله و سلم) سُئِلَ عَنِ الصَّادِقِين هَا هُنا؟ فقال (صلی الله علیه و آله و سلم) : هُم عَليٌّ وَ فَاطِمَة وَالحَسَنُ وَ الحُسَينُ وَ ذُرِيَّتُهُم الطّاهِرُون إِلَى يَومِ القِيَامَة.(1)

روایت است از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) سؤال شد که صادقین چه کسانی هستند؟ حضرت فرمودند: آنها علی و فاطمه و حسن و حسین (علیهم السلام) و فرزندان پاک آنها تا روز قیامت هستند.

4_ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ»، قَالَ: أَمَرَ اللَّهُ الصَّحَابَةَ أَنْ يَخَافُوا اللَّهَ، ثُمَّ قَالَ: «وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ»، يَعْنِي مَعَ مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ (علیهم السلام) .(2)

از ابن عمر نقل است که گفت: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ»، یعنی خداوند به صحابه دستور داده که از خدا بترسید، سپس گفت: «وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ»، یعنی با محمد و اهل بیت ایشان (علیهم السلام) باشید.

توضیح: بدون شک حضرت زهرا (علیها السلام) از جمله اهل بیت هستند، پس این آیه شامل حال ایشان هم می شود.

ص: 129


1- البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص865، ح4801.
2- بحار الأنوار، ج 24، ص33، ح8؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص865، ح4796؛ مناقب آل أبي طالب (علیهم السلام) (لابن شهرآشوب)، ج 3، ص92.

سورۀ مبارکۀ هود

34- کد آیه: 11/105 اسم آیه: خوشبخت و بدبخت

{یَوْمَ یَاْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلّا بِاِذْنِه٭ۚ فَمِنْهُمْ شَقِیٌّ وَسَعیدٌ}

آن روز كه (قيامت) فرا رسد هيچكس جز به اجازۀ او سخن نمی گويد گروهی از آنها بدبخت اند و گروهی نيک بخت.

1_ عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) قَالَ: وَ قَدْ خِيمَ خَيْمَةٌ وَ هُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى قَوْسٍ عَرَبِيَّةٍ، وَ فِي الْخَيْمَةِ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ (علیهم السلام) ، فَقَالَ: یَا مَعشَرَ المُسلِمِینَ! أَنَا سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَ أَهْلَ الْخَيْمَةِ، حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَهُمْ، وَلِيٌّ لِمَنْ وَالاهُمْ، لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا سَعِيدُ الْجَدِّ طَيِّبُ الْمَوْلِدِ، وَ لَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا شَقِيُّ الْجَدِّ رَدِي ءُ الْوِلَادَةِ.(1)

از زید بن یثیع نقل است که گفت: از ابو بکر شنیدم که می گفت: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) را دیدم که خیمه اى برپا کرده بودند و خودشان به یک کمان عربى تکیه زده بودند، در حالی که درون خیمه حضرت على و فاطمه و حسن و حسین (علیهم السلام) حضور داشتند.

پس رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: اى گروه مسلمانان! من سازگارى دارم با کسى که با اهل این خیمه سازگارى دارد، و جنگ و نبرد مى کنم با هر کسى که با ایشان جنگ و

ص: 130


1- الأربعون حديثا (للرازي)، ص19، ح1؛ بناء المقالة الفاطمية في نقض الرسالة العثمانية، ص233؛ شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار (علیهم السلام) ، ج 3، ص515، ح928؛ الصحيح من سيرة الإمام علي (علیه السلام) ، ج8، ص283؛ طرف من الأنباء و المناقب، ص400.

نبرد کند، و دوست مى دارم هر کسى را که آنان را دوست بدارد.

دوست نمى دارد ایشان را، مگر آن کسى که نیاى او از نیکبختى برخوردار و نطفه اش از آلودگى پاک باشد، و دشمن نمى دارد ایشان را، مگر آن کسى که نیاى او دچار بدبختى گردیده و نطفه اش ناپاک و آلوده به پلیدى است.

2_ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ تَوْقِيعٌ مِنَ النَّاحِيَةِ الْمُقَدَّسَةِ (العروف بزیارة آل یاسین) ...

الی ان قال:

يَا مَوْلَايَ! شَقِيَ مَنْ خَالَفَكُمْ، وَ سَعِدَ مَنْ أَطَاعَكُمْ، فَاشْهَدْ عَلَى مَا أَشْهَدْتُكَ عَلَيْهِ، وَ أَنَا وَلِيٌّ لَكَ، بَرِي ءٌ مِنْ عَدُوِّكَ، فَالْحَقُّ مَا رَضِيتُمُوهُ، وَ الْبَاطِلُ مَا سَخِطْتُمُوهُ، وَ الْمَعْرُوفُ مَا أَمَرْتُمْ بِهِ، وَ الْمُنْكَرُ مَا نَهَيْتُمْ عَنْهُ.(الزیارة)(1)

از محمد بن عبد الله بن جعفر حمیری نقل است که گفت: توقیعی از ناحیۀ مقدّسه خارج شد (معروف به زیارت آل یاسین):

تا آنجا که فرمودند:

ای مولای من! بدبخت کسی است که با شما مخالفت کند، و خوشبخت کسی است که از شما اطاعت کند، پس بر آنچه تو را شاهد گرفتم، شهادت بده، در حالی که من دوست شمایم و از دشمنانتان بیزارم. پس حق آن چیزی است که موجب رضایت شما شود و باطل آن چیزی است که موجب خشم شما گردد، و معروف آن چیزی است که شما به آن امر فرمودید و منکر آن چیزی است که شما از آن نهی کنید.

ص: 131


1- الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي)، ج 2، ص494؛ بحار الأنوار، ج 53، ص172، ح5؛ مفاتیح الجنان، زیارت آل یاسین.

توضیح: بر مبنای این آیۀ شریفه و روایات رسیده معلوم می شود که ملاک و معیار خوشبختی، محبّت و رضایت حضرت زهرا (علیها السلام) هستند و ملاک و معیار بدبختی، خشم و مخالفت با آن حضرت می باشد.

همانطور که حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: يَا فَاطِمَةُ! إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيَغْضَبُ لِغَضَبِكَ، وَ يَرْضَى لِرِضَاكَ.(1)

ای فاطمه! همانا خدای متعال از خشم و غضب تو خشمگین شود و به خشنودی و رضای تو خشنود شود.

ص: 132


1- الأمالي( للصدوق)، ص384، المجلس61، ح1؛ الأمالي (للطوسي)، ص427، المجلس15، ح11؛ بحار الأنوار، ج 43، ص22، ح12 و ص53؛ دلائل الإمامة، ص146، ح53؛ شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار (علیهم السلام) ، ج 3، ص29، ح969 و ص522.

سورۀ مبارکۀ یوسف

35- کد آیه: 12/108 اسم آیه: راه من

{قُلْ هذِه سَبیلی اَدْعُوا اِلَى اللّهِ٭ۚ عَلى بَصیرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنی٭ۖ وَسُبْحانَ اللّهِ وَما اَنَا مِنَ الْمُشْرِكینَ}

بگو: این طریقه و راه من است که من و هر کس پیرو من است با بصیرت و بینایی مردم را به سوی خدا دعوت می کنیم، و خدا از هر عیب و نقصی منزّه است و من از مشرکان نیستم.

1_ وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْجَارُودِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِي قَوْلِهِ: «قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي»، يَعْنِي نَفْسَهُ وَ مَنْ تَبِعَهُ، يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ (علیه السلام) وَ آلَ مُحَمَّدٍ (علیهم السلام) .(1)

از ابو جارود نقل است که گفت: حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) در بارۀ آيه ی: «قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي»، منظور خود پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) هستند، و كسى كه پيرو من است، منظور على بن ابى طالب (علیه السلام) هستند و آل محمد (علیهم السلام) .

2_ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (علیهما السلام) فِي هَذِهِ الْآيَةِ: «قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي»، قَالَ: هِيَ، وَ اللَّهِ! وَلَايَتُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، لَا يُنْكِرُهُ

ص: 133


1- بحار الأنوار، ج 9، ص215، ذیل ح93 و ج 36، ص51، باب33، ح1؛ تفسير القمي، ج 1، ص358؛ تفسير نور الثقلين، ج 2، ص477؛ مناقب آل أبي طالب (علیهم السلام) (لابن شهرآشوب)، ج 3، ص72.

أَحَدٌ إِلَّا ضَالٌّ، وَ لَا يَنْتَقِصُ عَلِيّاً (علیه السلام) إِلَّا ضَالٌّ.(1)

از ابان بن تغلب نقل است که گفت: حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) دربارۀ اين آيه: «قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي»، فرمودند: به خدا سوگند! این، ولايت ما اهل بیت است، که آن را جز كسى كه گمراه است انكار نمى كند، و جز گمراه كسى بر حضرت على (علیه السلام) خرده نمى گيرد.

توضیح: از آنجا که بانوی بانوان عالم، حضرت زهرا (علیها السلام) جزء اهل بیت هستند، پس این آیه در حق ایشان هم می باشد.

ص: 134


1- بحار الأنوار، ج 24، ص23، ح46؛ تفسير فرات الكوفي، ص201، ح263؛ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج 1، ص374، ح394.

سورۀ مبارکۀ رعد

36- کد آیه: 13/28 اسم آیه: آرامش دلها

{اَلَّذینَ ءامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّهِ٭ۗ اَلا بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ}

آنها كسانی هستند كه ايمان آورده اند و دلهايشان به ياد خدا آرامش می گیرد، آگاه باشيد! دلها فقط با ياد خدا آرامش می گیرند.

1_ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (علیه السلام) ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: «أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»، قَالَ: ذَاكَ مَن أَحَبَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ أَحَبَّ أَهْلَ بَيْتِي صَادِقاً غَيْرَ كَاذِبٍ.(الحدیث)(1)

از حضرت امیر المؤمنین علی (علیه السلام) روایت است که فرمودند: همانا رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) هنگامی که این آیه: «أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»، نازل شد، فرمودند: این در بارۀ کسی است که خدا و رسولش را دوست بدارد و اهل بیت مرا صادقانه، نه به دروغ، دوست داشته باشد.

2_ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) : «الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»، أَ تَدْرِي مَنْ هُمْ، يَا ابْنَ أُمِّ سُلَيْمٍ؟ قُلْتُ: مَنْ هُمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

ص: 135


1- الجعفريات (الأشعثيات)، ص224؛ الدر المنثور في التفسير بالمأثور، ج4، ص58؛ شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار (علیهم السلام) ، ج 3، ص7، ح925؛ فضائل الخمسة من الصحاح الستة، ج2، ص75.

قَالَ: نَحْنُ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ شِيعَتُنَا.(1)

از انس بن مالک نقل است که گفت: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: «الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»، ای پسر ام سلیم! آیا می دانی آنها چه کسانی هستند؟ عرض کردم: چه کسانی هستند؟ ای رسول خدا! حضرت فرمودند: ما اهل بیت و شیعیان ما.

ص: 136


1- بحار الأنوار، ج 23، ص184، ح47 و ج 35، ص405، ذیل ح29؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 3، ص253، ح5563؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص239؛ الدر النظيم في مناقب الأئمة اللهاميم، ص806.

37- کد آیه: 13/29 اسم آیه: طوبی

{اَلَّذینَ ءامَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ طُوبى لَهُمْ وَحُسْنُ مَئابٍ}

كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته انجام دادند، خوشا بر ايشان و نيک سرانجامى دارند.

1_ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ (صلی الله علیه و آله و سلم) يُكْثِرُ تَقْبِيلَ فَاطِمَةَ (علیها السلام) ، فَعَاتَبَتْهُ عَلَى ذَلِكَ عَائِشَةُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ لَتُكْثِرُ تَقْبِيلَ فَاطِمَةَ، فَقَالَ لَهَا: إِنَّهُ لَمَّا عُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ مَرَّ بِي جَبْرَئِيلُ عَلَى شَجَرَةِ طُوبَى، فَنَاوَلَنِي مِنْ ثَمَرِهَا فَأَكَلْتُهُ، فَحَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ مَاءً إِلَى ظَهْرِي، فَلَمَّا أَنْ هَبَطْتُ إِلَى الْأَرْضِ وَاقَعْتُ خَدِيجَةَ، فَحَمَلَتْ بِفَاطِمَةَ، فَمَا قَبَّلْتُهَا إِلَّا وَجَدْتُ رَائِحَةَ شَجَرَةِ طُوبَى مِنْهَا.(1)

از ابان بن تغلب نقل است که گفت: حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) فرمودند: پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) حضرت فاطمه (علیها السلام) را زیاد می بوسیدند، و این کار برای عایشه سخت آمد، پس گفت: ای رسول خدا! شما فاطمه را زیاد می بوسید! حضرت به او فرمودند:

وقتی که به معراج برده شدم، جبرئیل مرا از کنار درخت طوبی عبور داد و از میوۀ آن به من داد و من آن میوه را خوردم، پس خداوند آن میوه را به صورت نطفه ای در پشت من درآورد، پس هنگامی که به زمین فرود آمدم، با خدیجه همبستر شدم و او، به فاطمه

باردار شد. پس من هر وقت فاطمه را می بوسم، بوی خوش درخت طوبی را از او استشمام می کنم.

ص: 137


1- بحار الأنوار، ج 8، ص142، ح62 و ج 18، ص315، ح27؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 3، ص255، ح5569؛ تفسير العياشي، ج 2، ص212، ح46؛ الدر النظيم في مناقب الأئمة اللهاميم، ص106.

2_ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (علیهما السلام) ، عَنْ أَبِيهِ (علیه السلام) ، عَنْ آبَائِهِ (علیهم السلام) ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) جَالِسٌ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ دَخَلَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فِي مِلْحَفَتِهَا شَيْ ءٌ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) : يَا أُمَّ أَيْمَنَ! أَيُّ شَيْ ءٍ فِي مِلْحَفَتِكِ؟ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانَةَ أَمْلَكُوهَا فَنَثَرُوا عَلَيْهَا، فَأَخَذْتُ مِنْ نُثَارِهَا شَيْئاً، ثُمَّ إِنَّ أُمَّ أَيْمَنَ بَكَتْ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) : مَا يُبْكِيكِ؟ فَقَالَتْ: فَاطِمَةُ زَوَّجْتَهَا فَلَمْ تَنْثُرْ عَلَيْهَا شَيْئاً.

فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) : لَا تَبْكِيِنَّ، فَوَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً، لَقَدْ شَهِدَ إِمْلَاكَ فَاطِمَةَ جَبْرَئِيلُ وَ مِيكَائِيلُ وَ إِسْرَافِيلُ فِي أُلُوفٍ مِنْ مَلَائِكَةٍ، وَ لَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ طُوبَى فَنَثَرَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ حُلَلِهَا وَ سُنْدُسِهَا وَ إِسْتَبْرَقِهَا وَ دُرِّهَا وَ زُمُرُّدِهَا وَ يَاقُوتِهَا وَ عِطْرِهَا، فَأَخَذُوا مِنْهُ حَتَّى مَا دَرَوْا مَا يَصْنَعُونَ بِهِ، وَ لَقَدْ نَحَلَ اللَّهُ طُوبَى فِي مَهْرِ فَاطِمَةَ، فَهِيَ فِي دَارِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (علیه السلام) .(1)

از جابر نقل است که گفت: حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) ، از پدرشان (علیه السلام) ، از پدرانشان (علیهم السلام) روایت فرمودند: روزی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نشسته بودند که ام ایمن نزد ایشان آمد در حالی که در زیر پارچه ای چیزی به همراه داشت، پس رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) از او پرسیدند: ای ام ایمن! در زیر پارچه ات چه داری؟ عرض کرد: ای رسول خدا! فلانی، دختر فلان خانم را به عقد کسی درآوردند و بر سرش چیزهایی می ریختند و نثار می کردند و من مقداری از آنها را برداشتم، سپس امّ ایمن گریه کرد، پس رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به او فرمودند: چرا گریه می کنی؟ عرض کرد: فاطمه (علیها السلام) را به خانۀ بخت فرستادید و بر سر او چیزی نثار نکردید!

پس رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به او فرمودند: گریه مکن، به آن خداوندی که مرا به حق،

ص: 138


1- بحار الأنوار، ج 8، ص142، ح61؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 3، ص255، ح5568؛ تفسير العياشي، ج 2، ص211، ح45؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 6، ص452؛ تفسير نور الثقلين، ج 2، ص505، ح133.

بشارت دهنده و بیم دهنده مبعوث گردانیده است، در عقد فاطمه (علیها السلام) جبرئیل و میکائیل و اسرافیل همراه با هزاران فرشته حضور یافتند و خداوند به درخت طوبی فرمان داد تا بر سر آنان از زیورآلات بهشت، ابریشم و سندس و استبرق و مروارید و زمرّد و یاقوت و عطر بهشتی نثار کردند و خداوند درخت طوبی را به مهریۀ فاطمه (علیها السلام) درآورد، و آن را در خانۀ علی بن ابی طالب (علیه السلام) قرار داد.

3_ عَنْ سَلْمَانَ (رضی الله عنه) قَالَ: قَالَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ (صلی الله علیه و آله و سلم) : يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا لَكَ تُحِبُّ فَاطِمَةَ حُبّاً مَا تُحِبُّ أَحَداً مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ انْتَهَى بِي جَبْرَئِيلُ (علیه السلام) إِلَى شَجَرَةِ طُوبَى، فَعَمَدَ إِلَى ثَمَرَةٍ مِنْ أَثْمَارِ طُوبَى فَفَرَكَهُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ، ثُمَّ أَطْعَمَنِيهِ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُبَشِّرُكَ بِفَاطِمَةَ مِنْ خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ، فَلَمَّا أَنْ هَبَطْتُ إِلَى الْأَرْضِ فَكَانَ الَّذِي كَانَ فَعَلِقَتْ خَدِيجَةُ بِفَاطِمَةَ، فَأَنَا إِذَا اشْتَقْتُ إِلَى الْجَنَّةِ أَدْنَيْتُهَا فَشَمِمْتُ رِيحَ الْجَنَّةِ، فَهِيَ حَوْرَاءُ إِنْسِيَّةٌ.(1)

از سلمان (رضی الله عنه) نقل است که گفت: یکی از همسران پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) عرض کرد: ای رسول خدا! چه قدر فاطمه را دوست می دارید در حالی که هیچ یک از اهل بیت تان را این گونه دوست نمی دارید؟ حضرت فرمودند: (در شب معراج) هنگامى كه به سوى آسمان برده شدم جبرئيل مرا کنار درخت طوبى برد، پس ميوه اى از آن را چيد و در بین انگشتانش پوست آن را گرفت و به من داد تا بخورم و سپس با دستش بين دو كتف مرا دست كشید و گفت: اى محمّد! خداوند به تو بشارت مى دهد به دخترى به نام فاطمه از خديجه دختر خویلد، پس هنگامى كه به زمين بازگشتم خديجه به فاطمه حامله شد، پس هر وقت مشتاق بهشت مى شوم او را در برمى گيرم و از او بوى بهشترا

ص: 139


1- بحار الأنوار، ج 8، ص151، ح89؛ تفسير فرات الكوفي، ص211، ح286.

استشمام مى کنم، چون فاطمه حوريّه اى است به شکل انسان.

4_ عَنْ بِلَالِ بْنِ حَمَامَةَ، قَالَ: طَلَعَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) ذَاتَ يَوْمٍ وَ وَجْهُهُ مُشْرِقٌ كَدَارَةِ الْقَمَرِ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا هَذَا النُّورُ؟ قَالَ: بِشَارَةٌ أَتَتْنِي مِنْ رَبِّي فِي أَخِي وَ ابْنِ عَمِّي وَ ابْنَتِي، وَ أَنَّ اللَّهَ زَوَّجَ عَلِيّاً مِنْ فَاطِمَةَ، وَ أَمَرَ رِضْوَانَ خَازِنَ الْجِنَانِ فَهَزَّ شَجَرَةَ طُوبَى، فَحَمَلَتْ رِقَاعاً يَعْنِي صِكَاكاً بِعَدَدِ مُحِبِّي أَهْلِ بَيْتِي، وَ أَنْشَأَ مِنْ تَحْتِهَا مَلَائِكَةً مِنْ نُورٍ وَ دَفَعَ إِلَى كُلِّ مَلَكٍ صَكّاً، فَإِذَا اسْتَوَتِ الْقِيَامَةُ بِأَهْلِهَا نَادَتِ الْمَلَائِكَةُ فِي الْخَلَائِقِ، فَلَا يَبْقَى مُحِبٌّ لِأَهْلِ الْبَيْتِ إِلَّا دَفَعَتْ إِلَيْهِ صَكّاً فِيهِ فَكَاكُهُ مِنَ النَّارِ، بِأَخِي وَ ابْنِ عَمِّي وَ ابْنَتِي فَكَاكُ رِقَابِ رِجَالٍ وَ نِسَاءٍ مِنْ أُمَّتِي مِنَ النَّارِ.(1)

از بلال بن حمامه نقل است که گفت: روزی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) بر ما وارد شدند، در حالی که صورت مبارکشان مثل ماه شب چهارده می درخشید. عبد الرحمن بن عوف برخاسته به سوی آن حضرت رفت و از ایشان پرسید: ای رسول خدا! این چه نوری است؟ حضرت فرمودند: این، به خاطر بشارتی است که پروردگارم دربارۀ برادر و پسرعمویم و دخترم به من داده است، همانا خداوند، فاطمه (علیها السلام) را به ازدواج علی (علیه السلام) درآورد و به رضوان، دربان بهشت، فرمان داد تا درخت طوبی را بتکاند، پس آن درخت، برگه هایی، امان نامه هایی، را به تعداد محبّین اهل بیت من بار گرفت.

آنگاه رضوان در زیر همان درخت، به تعداد همان دست نوشته ها، فرشتگانی را از جنس نور بوجود آورد و به هر فرشته ای یک امان نامه تحویل داد، پس چون قیامت فرا

ص: 140


1- بحار الأنوار، ج 27، ص117، ح96 و ج 43، ص123، ذیل ح31؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 3، ص259، ح5588؛ فضائل أمير المؤمنين (علیه السلام) (ابن عقده کوفی)، ص105، ح102؛ كشف الغمة في معرفة الأئمة، ج 1، ص352؛ مناقب آل أبي طالب (علیهم السلام) (لابن شهرآشوب)، ج 3، ص346.

رسد این فرشتگان در میان خلایق ندا دهند، پس هیچ یک از محبّین اهل بیت (علیهم السلام) باقی نمی ماند، مگر آن که فرشتگان یکی از آن برگه ها را به او می دهند که باعث رهایی اش از آتش می شود؛ به واسطۀ برادر و پسرعمویم و دخترم، مردان و زنان بسیاری از امت من، از آتش رهایی خواهند یافت.

توضیح: از مجموع این روایات ارتباط بین حضرت زهرا (علیها السلام) و درخت طوبی معلوم می شود، و اینکه آن حضرت در برترین منازل بهشت، جایگاهی بس والا و رفیع دارند، پس خوشا به حال کسانی که در دنیا با محبّت آن حضرت زندگی کردند و در آخرت از شفاعت آن حضرت بهرمند شده، به طوبی و سعادت واقعی نائل می شوند.

ص: 141

سورۀ مبارکۀ ابراهیم

38- کد آیه: 25و14/24 اسم آیه: شجره طیبه

{اَلَمْ تَرَ كَیْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَیِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ اَصْلُها ثابِتٌ وَفَرْعُها فِی السَّماءِ 24 تُؤْتی اُكُلَها كُلَّ حینٍ بِاِذْنِ رَبِّها٭ۗ...}

آيا نديدی چگونه خداوند كلمۀ طيبه را به درخت پاكيزه ای مثال زده كه ريشۀ آن (در زمين) ثابت و شاخۀ آن در آسمان است؟! (24) ميوه های خود را هر زمان به اذن پروردگارش می دهد...(25)

1_ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الْبَاقِرَ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِي السَّماءِ»، «تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها»، قَالَ: أَمَّا الشَّجَرَةُ فَرَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) ، وَ فَرْعُهَا عَلِيٌّ (علیه السلام) ، وَ غُصْنُ الشَّجَرَةِ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) ، وَ ثَمَرُهَا أَوْلَادُهَا (علیهم السلام) ، وَ وَرَقُهَا شِيعَتُنَا، ثُمَّ قَالَ (علیه السلام) : إِنَّ الْمُؤْمِنَ مِنْ شِيعَتِنَا لَيَمُوتُ فَيَسْقُطُ مِنَ الشَّجَرَةِ وَرَقَةٌ، وَ إِنَّ الْمَوْلُودَ مِنْ شِيعَتِنَا لَيُولَدُ فَتُورِقُ الشَّجَرَةُ وَرَقَةً.(1)

از جابر جعفی نقل است که گفت: از حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) در بارۀ این سخن خداوند (عزوجل) : «کَشَجَرهٍ طَیِّبَهٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَ فَرْعُهَا فِی السَّمَاء»، «تُؤْتِی أُکُلَهَا کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا»، پرسیدم، حضرت فرمودند: اما مقصود از درخت، رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) می باشد، و شاخۀ آن علی (علیه السلام) و جوانۀ شاخه آن فاطمه دختر رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و میوۀ آن، فرزندان

ص: 142


1- بحار الأنوار، ج 16، ص363، ح65 و ج 24، ص138، ح1 و ج 65، ص26، ح48؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 3، ص298، ح5714؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 7، ص53؛ تفسير نور الثقلين، ج 2، ص536، ح58؛ معاني الأخبار، ص400، ح61.

فاطمه (علیهم السلام) و برگهای آن، شیعیان ما می باشند. سپس فرمودند: هنگامی که مؤمنی از شیعیان ما بمیرند، برگی از آن درخت می افتد، و چون نوزادی از شیعیان ما متولّد شود، برگی بر آن درخت سبز شود.

2_ عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: «كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِي السَّماءِ»، «تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها»، فَقَالَ: الشَّجَرَةُ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) نَسَبُهُ ثَابِتٌ فِي بَنِي هَاشِمٍ، وَ فَرْعُ الشَّجَرَةِ عَلِيٌّ (علیه السلام) ، وَ عُنْصُرُ الشَّجَرَةِ فَاطِمَةُ (علیها السلام) ، وَ أَغْصَانُهَا الْأَئِمَّةُ (علیهم السلام) ، وَ وَرَقُهَا الشِّيعَةُ، وَ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ لَيَمُوتُ فَتَسْقُطُ مِنْهَا وَرَقَةٌ، وَ إِنَّ الْمَوْلُودَ مِنْهُمْ لَيُولَدُ فَتُورِقُ وَرَقَةً.(الحدیث)(1)

از سلام بن مستنیر نقل است که گفت: از حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) دربارۀ این فرمایش خدای متعال: «كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِي السَّماءِ»، «تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها»، پرسیدم، پس حضرت فرمودند: آن درخت، رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) هستند که نسب ایشان در بنی هاشم، استوار است، و شاخۀ آن درخت، حضرت علی (علیه السلام) هستند و اصل و ریشۀ آن، حضرت فاطمه (علیها السلام) می باشند و شاخه هایش ائمّه (علیهم السلام) می باشند و برگهای آن، شیعیان هستند که هر گاه کسی از آنان بمیرد، برگی از این درخت بیافتد، و از آنها کسی متولد شود، برگی بر آن بروید.

3_ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مِينَا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ: يَا مِينَا! أُحَدِّثُكَ

ص: 143


1- بحار الأنوار، ج 24، ص139، ح4؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 3، ص297، ح5712؛ بصائر الدرجات في فضائل آل محمد (علیهم السلام) ، ج 1، ص59، ح2.

بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَنَا شَجَرَةٌ وَ فَاطِمَةُ (علیها السلام) فَرْعُهَا، وَ عَلِيٌّ (علیه السلام) لِقَاحُهَا، وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ (علیهما السلام) ثَمَرَتُهَا، وَ مُحِبُّوهُمْ مِنْ أُمَّتِي وَرَقُهَا.(1)

از مينا، غلام عبد الرحمن بن عوف نقل است که گفت: عبد الرحمن به من گفت: ای مينا! آيا برای تو حديثى را كه از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) شنيدم، نقل نکنم؟ گفتم: چرا، گفت: از آن حضرت شنيدم كه مى فرمودند: من درختى هستم كه فاطمه (علیها السلام) شاخۀ آن است، و على (علیه السلام) بارور ساز آن، و حسن و حسين (علیهما السلام) ميوۀ آن، و دوستانشان از امّت من، برگهاى آن درخت هستند.

ص: 144


1- الأمالي (للطوسي)، ص19، المجلس1، ح20؛ الأمالي (للمفيد)، ص245، المجلس28، ح5؛ بحار الأنوار، ج 27، ص103، ح68 و ج 37، ص39، ح9؛ بشارة المصطفى لشيعة المرتضى، ج 2، ص40؛ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج 1، ص407، ح429.

39- کد آیه: 14/28 اسم آیه: نعمت خدا

{اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذینَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللّهِ كُفْرًا...}

آيا نديدی كسانی را كه نعمت خدا را به كفران تبديل كردند.

1_ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ، قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) فِي قَوْلِهِ: «أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْراً»، قَالَ: نَحْنُ نِعْمَةُ اللَّهِ الَّتِي أَنْعَمَ بِهَا عَلَى الْعِبَادِ.(1)

از اصبغ بن نباته نقل است که گفت: حضرت امیر المؤمنین علی (علیه السلام) در بارۀ این آیه: «أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْراً»، فرمودند: ما همان نعمت خدا هستیم که آن را به بندگانش ارزانی داشته است.

2_ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: نَحْنُ جَنْبُ اللَّهِ ... الی ان قال:

وَ نَحْنُ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ.(الحدیث)(2)

از ابو بصیر و او از خیثمه نقل کرده که گفت: شنیدم از حضرت امام محمد باقر (علیه السلام)

ص: 145


1- بحار الأنوار، ج 24، ص55، ح18؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 3، ص307، ح5745؛ تفسير العياشي، ج 2، ص229، ح24؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 7، ص64؛ تفسير نور الثقلين، ج 2، ص544، ح84.
2- بحار الأنوار، ج 26، ص248، ح19؛ بصائر الدرجات في فضائل آل محمد (علیهم السلام) ، ج 1، ص63، ح10؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 1، ص76؛ تفسير نور الثقلين، ج 1، ص24، ح104؛ كمال الدين و تمام النعمة، ج 1، ص206، ح20.

که می فرمودند: ما جنب الله هستیم، ...

تا آنجا که فرمودند: ما نعمت خداوند بر خلقش هستیم.توضیح: منظور از «نعمت خدا» حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) و اهل بیت آن حضرت می باشد، که این فضیلت شامل وجود مقدّس حضرت زهرا (علیها السلام) ، که یکی از اهل بیت (علیهم السلام) هستند نیز ، می شود.

ص: 146

سورۀ مبارکۀ نحل

40- کد آیه: 16/43 اسم آیه: اهل ذکر

{... فَسْئَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ}

پس اگر نمی دانید از اهل ذکر سؤال کنید.

1_ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»، قَالَ: نَحْنُ أَهْلُ الذِّكْرِ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ.(1)

از محمد بن مسلم نقل است که گفت: حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) در بارۀ این فرمایش خدای متعال: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»، فرمودند: ما، اهل ذکر هستیم و از ما باید سؤال شود.

2_ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»، قَالَ: الذِّكْرُ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله و سلم) وَ نَحْنُ أَهْلُهُ، وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ.(2)

از عبد الرحمن بن کثیر نقل است که گفت: حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) در بارۀ

ص: 147


1- بحار الأنوار، ج 23، ص179، ح22؛ بصائر الدرجات في فضائل آل محمد (علیهم السلام) ، ج 1، ص40، ح9.
2- بحار الأنوار، ج 23، ص179، ح24؛ بصائر الدرجات في فضائل آل محمد (علیهم السلام) ، ج 1، ص40، ح11؛ وسائل الشيعة، ج 27، ص64، ح33208. و با کمی اختلاف: تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص259؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 7، ص212؛ الكافي، ج 1، ص210، ح2؛ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 2، ص428، ح2.

این سخن خدای متعال: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»، فرمودند: ذکر، حضرت محمّد (صلی الله علیه و آله و سلم) هستند و ما خاندان او هستیم و از ما درخواست می شود.3_ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»، قَالَ: هُمْ آلُ مُحَمَّدٍ (علیهم السلام) .(الحدیث)(1)

از معلی بن خنیس نقل است که گفت: حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) در بارۀ این سخن خداوند (عزوجل) : «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»، فرمودند: آنها، خاندان حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) هستند.

4_ عَن عَبد الحَمِيد بنِ أبِي ديلَم، عَن جَعفَرِ الصَّادِق (علیه السلام) قَالَ: لِلذِّكرِ مَعنِيانٍ: القُرآن وَ مُحَمَّد (صلی الله علیه و آله و سلم) ، وَ نَحنُ أَهلُ الذِّكر بِكِلا مَعنييه، اَمّا مَعنَاهُ القُرآنِ فَقَولُهُ تَعَالَى: «وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ»، وَ قَولُهُ تَعَالَى: «وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ»، وَ اَمّا مَعنَاهُ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله و سلم) فَالآيَةُ فِي سُورَةِ الطَّلَاقِ.(2)

از عبد الحمید بن ابی دیلم نقل است که گفت: حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) فرمودند: برای ذکر دو معنی است: یکی قرآن و دیگری حضرت محمّد (صلی الله علیه و آله و سلم) ، و ما اهل بیت (علیهم السلام) بر مبنای هر دو معنی، اهل ذکر هستیم، پس اگر به معنی قرآن باشد بنا به این سخن خدای متعال: «وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ»، و در جای دیگر که می فرماید: «وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ»، است، و اگر به معنای حضرت

ص: 148


1- بحار الأنوار، ج 23، ص178، ح20؛ بصائر الدرجات في فضائل آل محمد (علیهم السلام) ، ج 1، ص39، ح7. با کمی اختلاف: تفسير فرات الكوفي، ص235، ح316.
2- احقاق الحق و ازهاق الباطل، ج 13، ص85؛ ينابيع المودة لذوي القربی، ج1، ص357، ح14.

محمّد (صلی الله علیه و آله و سلم) باشد به خاطر آیه ای در سورۀ طلاق است.(منظور: «ذکراً، رسولاً»، که در سورۀ طلاق، آیۀ 10و 11 می باشد)توضیح: از مجموع این روایات نتیجه می گیریم که وجود مبارک حضرت زهرا (علیها السلام) ، که جزء خاندان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) می باشند، یکی از مصادیق اهل ذکر هستند.

ص: 149

41- کد آیه: 16/83 اسم آیه: نعمت خدا

{یَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّهِ ثُمَّ یُنْكِرُونَها وَاَكْثَرُهُمُ الْكافِرُونَ}

آنها نعمت خدا را می شناسند سپس آن را انكار می كنند و بیشترشان كافرند.

قَالَ الصَّادِقُ (علیه السلام) : نَحْنُ، وَ اللَّهِ! نِعْمَةُ اللَّهِ الَّتِي أَنْعَمَ بِهَا عَلَى عِبَادِهِ، وَ بِنَا فَازَ مَنْ فَازَ.(1)

حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) فرمودند: به خدا سوگند! ما آن نعمت خداوند هستیم که بندگانش را از آن برخوردار نموده، و رستگاران به واسطۀ ما رستگار می شوند.

توضیح: از آنجا که مولای ما حضرت فاطمه زهرا (علیها السلام) ، از اهل بیت (علیهم السلام) هستند، این آیه در بارۀ ایشان نیز صادق است، که وجود اطهر ایشان، یکی از مصادیق نعمت خدا محسوب می شوند، و همۀ ما فردای قیامت در قبال این نعمت الهی مسؤلیم، پس وای به حال کسانی که این نعمت الهی را انکار کنند.

تذکّر: لطفاً برای مطالعۀ بیشتر به روایات ذیل کد شماره ی: 14/28 مراجعه نمایید.

ص: 150


1- بحار الأنوار، ج 24، ص51، ح3 و ج 55، ص22، ذیل ح38؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 3، ص442، ح6108؛ تفسير الصافي، ج 3، ص149؛ تفسير القمي، ج 1، ص388.

سورۀ مبارکۀ اسراء

42- کد آیه: 6و17/5 اسم آیه: رجعت حضرت زهرا (علیها السلام)

{فَاِذا جاءَ وَعْدُ اُولىهُما بَعَثْنا عَلَیْكُمْ عِبادًا لَنا اُولی بَاْسٍ شَدیدٍ فَجاسُوا خِلالَ الدِّیارِ٭ۚ وَكانَ وَعْدًا مَفْعُولًا 5 ثُمَّ رَدَدْنا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَیْهِمْ وَاَمْدَدْناكُمْ بِاَمْوالٍ وَبَنینَ وَجَعَلْناكُمْ اَكْثَرَ نَفیرًا}

هنگامی كه نخستين وعده فرا رسد بندگان نیرومند و قوی خود را بر شما می فرستيم پس خانه ها را جستجو می كنند، و اين وعده ای است قطعی. (5) سپس شما را بر آنها چيره می كنيم و شما را به وسیلۀ اموال و فرزندان تقویت می کنیم، و نفرات شما را بیشتر می گردانیم.(6)

عَنْ سَلْمَان (رضی الله عنه) ، قَالَ: قَالَ لِی رَسُولُ اللهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) : إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى، لَمْ یبْعَثْ نَبِیاً وَ لَا رَسُولًا إِلَّا جَعَلَ لَهُ اثْنَی عَشَرَ نَقِیباً، فَقُلْتُ: یا رَسُولَ اللهِ! لَقَدْ عَرَفْتُ هَذَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابَینِ، فَقَالَ: یا سَلْمَانُ! هَلْ عَلِمْتَ مَنْ نُقَبَائِی وَ مَنِ الِاثْنَی عَشَرَ الَّذِینَ اخْتَارَهُمْ اللهُ لِلْأُمَّةِ مِنْ بَعْدِی؟ فَقُلْتُ: اللهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ.

فَقَالَ: یا سَلْمَانُ! خَلَقَنِی اللهُ مِنْ صَفْوَةِ نُورِهِ، وَ دَعَانِی فَأَطَعْتُهُ، وَ خَلَقَ مِنْ نُورِی عَلِیاً، وَ دَعَاهُ فَأَطَاعَهُ، وَ خَلَقَ مِنْ نُورِ عَلِی فَاطِمَةَ، وَ دَعَاهَا فَأَطَاعَتْهُ، وَ خَلَقَ مِنِّی وَ مِنْ عَلِی وَ فَاطِمَةَ: الْحَسَنَ، وَ دَعَاهُ فَأَطَاعَهُ، وَ خَلَقَ مِنِّی وَ مِنْ عَلِی وَ فَاطِمَةَ: الْحُسَینَ، فَدَعَاهُ فَأَطَاعَهُ، ثُمَّ سَمَّانَا بِخَمْسَةِ أَسْمَاءٍ مِنْ أَسْمَائِهِ، فَاللهُ الْمَحْمُودُ وَ أَنَا محمّد، وَ اللهُ الْعَالِی وَ هَذَا عَلِی، وَ اللهُ الْفَاطِرُ وَ هَذِهِ فَاطِمَةُ، وَ اللهُ ذُو الْإِحْسَانِ وَ هَذَا الْحَسَنُ، وَ اللهُ الْمُحْسِنُ وَ هَذَا الْحُسَینُ، ثُمَّ

ص: 151

خَلَقَ مِنَّا وَ مِنْ نُورِ الْحُسَینِ: تِسْعَةَ أَئِمَّةٍ، فَدَعَاهُمْ فَأَطَاعُوهُ، قَبْلَ أَنْ یخْلُقَ سَمَاءً مَبْنِیةً، وَ أَرْضاً مَدْحِیةً، وَ لَا مَلَكاً وَ لَا بَشَراً، وَ كُنَّا نُوراً نُسَبِّحُ اللهَ، وَ نَسْمَعُ لَهُ وَ نُطِیعُ.

قَالَ سَلْمَانُ: فَقُلْتُ: یا رَسُولَ اللهِ! بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی! فَمَا لِمَنْ عَرَفَ هَؤُلَاءِ؟

فَقَالَ: یا سَلْمَانُ! مَنْ عَرَفَهُمْ حَقَّ مَعْرِفَتِهِمْ، وَ اقْتَدَى بِهِمْ، وَ وَالَى وَلِیهُمْ، وَ تَبَرَّأَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَهُوَ وَ اللهِ! مِنَّا، یرِدُ حَیثُ نَرِدُ، وَ یسْكُنُ حَیثُ نَسْكُنُ.

فَقُلْتُ: یا رَسُولَ اللهِ! وَ هَلْ یكُونُ إِیمَانٌ بِهِمْ بِغَیرِ مَعْرِفَةِ بِأَسْمَائِهِمْ وَ أَنْسَابِهِمْ؟

فَقَالَ: لَا، یا سَلْمَانُ! فَقُلْتُ: یا رَسُولَ اللهِ! فَأَنَّى لِی بِهِمْ وَ قَدْ عَرَفْتُ إِلَى الْحُسَینِ؟

قَالَ: ثُمَّ سَیدُ الْعَابِدِینَ عَلِی بْنُ الْحُسَینِ، ثُمَّ ابْنُهُ محمّد بْنُ عَلِی بَاقِرُ عِلْمِ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ مِنَ النَّبِیینَ وَ الْمُرْسَلِینَ، ثُمَّ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ لِسَانُ اللَّهِ الصَّادِقُ، ثُمَّ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ الْكَاظِمُ غَيْظَهُ صَبْراً فِي اللَّهِ، ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا لِأَمْرِ اللَّهِ، ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُخْتَارُ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ، ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَادِي إِلَى اللَّهِ، ثُمَّ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّامِتُ الْأَمِينُ عَلَى دِينِ اللَّهِ، ثُمَّ م ح م د سَمَّاهُ بِاسْمِهِ ابْنُ الْحَسَنِ الْمَهْدِيُّ النَّاطِقُ الْقَائِمُ بِحَقِّ اللَّهِ.

ثُمَّ قَالَ: یا سَلْمَانُ! إِنَّكَ مُدْرِكُهُ، وَ مَنْ كَانَ مِثْلَكَ، وَ مَنْ تَوَلَّاهُ بِحَقِیقَةِ الْمَعْرِفَةِ.

قَالَ سَلْمَانُ: فَشَكَرْتُ اللهَ كَثِیراً، ثُمَّ قُلْتُ: یا رَسُولَ اللهِ! وَ إِنِّی مُؤَجَّلٌ إِلَى عَهْدِهِ؟

قَالَ: یا سَلْمَانُ! اقْرَأْ: «فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُولاهُما بَعَثْنا عَلَیكُمْ عِباداً لَنا أُولِی بَأْسٍ شَدِیدٍ فَجاسُوا خِلالَ الدِّیارِ وَ كانَ وَعْداً مَفْعُولًا»، «ثُمَّ رَدَدْنا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَیهِمْ وَ أَمْدَدْناكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِینَ وَ جَعَلْناكُمْ أَكْثَرَ نَفِیراً».

قَالَ سَلْمَانُ: فَاشْتَدَّ بُكَائِی وَ شَوْقِی، ثُمَّ قُلْتُ: یا رَسُولَ اللهِ! أَ بِعَهْدٍ مِنْكَ؟

فَقَالَ: إِی، وَ اللهِ! الَّذِی أَرْسَلَ محمّداً بِالْحَقِّ، مِنِّی وَ مِنْ عَلِی وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ

ص: 152

الْحُسَینِ وَ التِّسْعَةِ، وَ كُلِّ مَنْ هُوَ مِنَّا وَ مَعَنَا، وَ مُضَامٍّ فِینَا.(الحدیث)(1)

از سلمان فارسى نقل است كه گفت: محضر مبارک رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) وارد شدم، چون نظرشان به من افتاد، فرمودند: اى سلمان! خداوند متعال، هیچ پیامبر و رسولى را مبعوث نفرموده، جز اینكه براى او دوازده نقیب قرار داده، عرض كردم: اى رسول خدا! این مطلب را از اهل كتاب تورات و انجیل دانسته ام، نقباى شما كیانند؟

حضرت فرمودند: اى سلمان! خداوند مرا از برگزیده نور خود آفرید، پس مرا خواند و من اطاعتش كردم، و على را از نور من آفرید، پس او را خواند و او اطاعتش كرد، و از نور من و على، فاطمه را آفرید، سپس او را خواند و او اطاعت كرد، و از من و على و فاطمه، حسن را آفرید و خواندش و او اطاعت كرد، و از من و على و فاطمه و حسن، حسین را آفرید و او را خواند و او اطاعت كرد، و ما را به پنج نام از نامهاى خودش نام نهاد.

خداوند محمود است و من محمّد، خدا عالى است و این على، خدا فاطر است و این فاطمه، خدا احسان است و این حسن، خدا محسن است و این حسین، پس از آن خداوند از ما و از صلب حسین نُه امام آفرید و آنان را خواند و آنها اطاعت كردند، و این قبل از آن بود كه خداوند آسمان برافراشته، یا زمین پهناور، یا هوا، یا فرشته، یا آب و بشرى را بیافریند، و ما به علم او نورى بودیم كه وى را تسبیح مى نمودیم، و دستورات و فرامین او را مى شنیدیم و اطاعت مى كردیم.

سلمان عرض كرد: اى رسول خدا! پدر و مادرم به فدایتان! چه ثواب و اجرى است

ص: 153


1- إلزام الناصب، ج 2، ص274؛ بحار الأنوار، ج 25، ص6، ح9 و ج 53، ص142، ح162؛ البرهان فی تفسیر القرآن، ج3، ص503، ح6249 و ج 4، ص252، ح8096؛ دلائل الإمامة، ص448، ح424؛ مصباح الشريعة، ص63؛ مقتضب الأثر فی النص على الأئمة الإثنی عشر، ص6؛ نوادر الأخبار فیما یتعلق بأصول الدین (للفیض)، ص128، ح26؛ الهداية الكبرى، ص375.

براى كسى كه ایشان را بشناسد؟

حضرت فرمودند: اى سلمان! هر كه ایشان را بشناسد و به حقیقت معرفت به آنان پیدا كند، و از ایشان پیروى كند، و دوست بدارد هر كه آنان را دوست دارد، و دشمن بدارد دشمنان آنها را، به خدا سوگند! او از ما است، وارد شود هر كجا كه ما وارد شویم، و منزل كند هر جا كه ما منزل كنیم.

عرض كردم: اى رسول خدا! آیا بدون شناختن نامهاى ایشان، ایمان به آنها كافى است؟ حضرت فرمودند: نه، اى سلمان! عرض كردم: اى رسول خدا! من تا حسین بیشتر نمی شناسم، بقیه را از چه راهى بشناسم؟

حضرت فرمودند: پس از حسین، آقاى عبادت كنندگان، فرزندش على بن الحسین، سپس محمّد بن على باقر، (شكافنده ی) علم اوّلین و آخرین از پیامبران و مرسلین، و پس از او جعفر بن محمّد صادق، زبان گویاى خدا، سپس موسى بن جعفر كاظم، فرو نشانندۀ غیظ و غضب خود به بردبارى در راه خداى (عزوجل) ، سپس على بن موسى الرضا، راضى به امر پروردگار، سپس محمّد بن على، برگزیده از خلق خدا، و پس از او على بن محمّد، راهنماى به سوى خدا، سپس حسن بن على، صامت (خاموش) و امین بر اسرار خدا، پس از او م ح م د بن الحسن مهدى، هادى و ناطق و قائم به امر خداى (عزوجل) .

سلمان گوید: گریان شدم و عرض كردم: سلمان كجاست كه او را درک كند؟

حضرت به من فرمودند: تو و امثال تو از كسانى هستید، كه به حقیقت شناخت و معرفت، آنها را دوست دارید و او را درک می كنید.

سلمان گوید: خداى را بسیار سپاسگزارى كردم، سپس عرض كردم: اى رسول خدا! آیا من به زمان او مى رسم؟فرمودند: اى سلمان! بخوان این آیه را: «فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُولاهُما بَعَثْنا عَلَیكُمْ عِباداً لَنا

ص: 154

أُولِی بَأْسٍ شَدِیدٍ فَجاسُوا خِلالَ الدِّیارِ وَ كانَ وَعْداً مَفْعُولًا»، «ثُمَّ رَدَدْنا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَیهِمْ وَ أَمْدَدْناكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِینَ وَ جَعَلْناكُمْ أَكْثَرَ نَفِیراً».

پس گریۀ شوقم شدید شد و عرض كردم: اى رسول خدا! آیا اینها در حضور شما اتفاق می افتد؟ فرمودند: آرى، به خدایى كه محمّد را فرستاده! با حضور من و على و فاطمه و حسن و حسین و نُه امام، و هر مؤمنى كه در بارۀ ما به او ستم شده است، مى باشد.

ص: 155

43- کد آیه: 17/26 اسم آیه: فدک، حقّ حضرت زهرا (علیها السلام)

{وَءاتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُۥ وَالْمِسْكینَ وَابْنَ السَّبیلِ وَلا تُبَذِّرْ تَبْذیرًا}

و حق نزديكان را بپرداز و (همچنين) مستمند و در راه مانده را، و هرگز اسراف و زیاده روی مكن.

1_ قَالَ أَبَانٌ: وَ حَدَّثَنِي زُرَارَةُ قَالَ: قَالَ الْبَاقِرُ (علیه السلام) : انْتَهَى إِلَى بَابِ الْحِصْنِ وَ قَدْ أُغْلِقَ فِي وَجْهِهِ ...

الی ان قال:

قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) مِنْ خَيْبَرَ عَقَدَ لِوَاءً، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَقُومُ فَيَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ؟ وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ إِلَى حَوَائِطِ فَدَكٍ.

الی ان قال:

فَنَزَلَ جَبْرَئِيلُ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَأْمُرُكَ أَنْ تُؤْتِيَ ذَوِي الْقُرْبَى حَقَّهُ، فَقَالَ: يَا جَبْرَئِيلُ! وَ مَنْ قَرَابَاتِي وَ مَا حَقُّهَا؟ قَالَ: فَاطِمَةُ، فَأَعْطِهَا حَوَائِطَ فَدَكٍ، وَ مَا لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ فِيهَا.

فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) فَاطِمَةَ (علیها السلام) وَ كَتَبَ لَهَا كِتَاباً جَاءَتْ بِهِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ، وَ قَالَتْ هَذَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) لِي وَ لِابْنَيَّ.(الحدیث)(1)

از ابان بن تغلب نقل است که گفت: زراره برایم گفت: حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) فرمودند: حضرت علی (علیه السلام) به درب قلعه رسیدند در حالی که به رویشان بسته شده بود.

ص: 156


1- إعلام الورى بأعلام الهدى، ج 1، ص209؛ بحار الأنوار، ج 21، ص23؛ الصحيح من سيرة الإمام علي (علیه السلام) ، ج5، ص82؛ الصحيح من سيرة النبي الأعظم، ج18، ص219؛ مكاتيب الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) ، ج 1، ص291، ح60.

تا آنجا که فرمودند:

وقتی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) از خیبر فارغ شدند، پرچمی بستند و فرمودند: چه کسی حمل این پرچم را بر عهده می گیرد و حق آن را اداء می کند؟ و آن حضرت می خواستند که آن پرچم را به سوی باغ های فدک بفرستند.

تا آنجا که فرمودند:

پس جبرئیل (علیه السلام) نازل شد و عرض کرد: خداوند (عزوجل) به تو فرمان می دهد که حقّ خویشانت را ادا نمایی. حضرت فرمودند: ای جبرئیل! خویشانم چه کسانی هستند؟ و حقّشان چیست؟ جبرئیل عرض کرد: منظور، فاطمه است، پس باغ های فدک و آنچه از آنِ خدا و رسولش در آن است را، به او بده.

پس رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فاطمه (علیها السلام) را فراخواندند و برای او سندی نوشتند که آن حضرت بعد از درگذشت پدرشان، آن را نزد ابوبکر آوردند و فرمودند: این نوشته و دست خط رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) برای من و پسرانم است.

2_ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ، قَالَ: حَضَرَ الرِّضَا (علیه السلام) مَجْلِسَ الْمَأْمُونِ بِمَرْوَ، وَ قَدِ اجْتَمَعَ فِي مَجْلِسِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ خُرَاسَانَ ...

الی ان قال:

قَالَتِ الْعُلَمَاءُ: فَأَخْبِرْنَا هَلْ فَسَّرَ اللَّهُ تَعَالَى الِاصْطِفَاءَ فِي الْكِتَابِ؟

فَقَالَ الرِّضَا (علیه السلام) : فَسَّرَ الِاصْطِفَاءَ فِي الظَّاهِرِ سِوَى الْبَاطِنِ فِي اثْنَيْ عَشَرَ مَوْطِناً وَ مَوْضِعاً ...الی ان قال:

وَ الْآيَةُ الْخَامِسَةُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ»، خُصُوصِيَّةٌ خَصَّهُمُ اللَّهُ

ص: 157

الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ بِهَا وَ اصْطَفَاهُمْ عَلَى الْأُمَّةِ، فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) ، قَالَ: ادْعُوا لِي فَاطِمَةَ، فَدُعِيَتْ لَهُ، فَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ! قَالَتْ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ (صلی الله علیه و آله و سلم) : هَذِهِ فَدَكُ هِيَ مِمَّا لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ، وَ هِيَ لِي خَاصَّةً دُونَ الْمُسْلِمِينَ، وَ قَدْ جَعَلْتُهَا لَكِ لِمَا أَمَرَنِيَ اللَّهُ بِهِ، فَخُذِيْهَا لَكِ وَ لِوُلْدِكِ.(الحدیث)(1)

از ريّان بن صلت نقل است که گفت: حضرت امام رضا (علیه السلام) ، در مرو، در مجلس مأمون حاضر شدند، در حالی که در آن مجلس عدّه ای از دانشمندان عراق و خراسان جمع شده بودند.

تا آنجا که گفت:

علماء گفتند: بفرمائيد آیا خدای متعال در قرآن اصطفاء و برگزیدگی را تفسير نموده است؟

حضرت رضا (علیه السلام) فرمودند: خداوند برگزیدگی را، نه در باطن، بلکه در ظاهر قرآن، در دوازده جای آن، تفسیر نموده است: ...

تا آنجا که فرمودند:

و آیۀ پنجم: فرمایش خداى (عزوجل) :«وَ آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ»، این امتیازی است كه خداوند عزیز و جبّار، فقط مخصوص آنها قرار داده و آنها را از ميان امّت برگزيده است، پس هنگامی که اين آيه بر رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نازل شد فرمودند: فاطمه را نزد من بخوانيد، پس

ص: 158


1- الأمالي( للصدوق)، ص526، المجلس79، ح1؛ بحار الأنوار، ج 25، ص225، ح20 و ج 29، ص105، باب11، ح1؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 3، ص521، ح6317؛ بشارة المصطفى لشيعة المرتضى، ج 2، ص230؛ تحف العقول، ص430؛ تفسير الصافي، ج 3، ص186؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 7، ص388 و ج 13، ص161؛ تفسير نور الثقلين، ج 3، ص153، ح156 و ج 5، ص275، ح12؛ عيون أخبار الرضا (علیه السلام) ، ج 1، ص233، باب23، ح1.

حضرت فاطمه (علیها السلام) را دعوت نمودند، پس حضرت فرمودند: اى فاطمه! عرض كرد: بله، ای رسول خدا! پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: اين فدك است كه برای فتح آن از هیچ اسب و مرکبی استفاده نشده و مخصوص من است و بقیۀ مسلمانان از آن سهمی ندارند، پس من آن را به تو می بخشم، چون خداوند چنین دستوری به من داده است، پس آن را بگیر که مخصوص تو و فرزندانت می باشد.

3_ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ: أَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) أَعْطَى فَاطِمَةَ فَدَكَ؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) وَقَفَهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: «وَ آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ»، فَأَعْطَاهَا رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) حَقَّهَا، قُلْتُ: رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) أَعْطَاهَا؟ قَالَ: بَلِ اللَّهُ أَعْطَاهَا.(1)

از ابان بن تغلب نقل است که گفت: به حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) عرض کردم: آیا رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فدک را به حضرت فاطمه (علیها السلام) بخشیدند؟ حضرت فرمودند: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) آن را وقف کردند، پس خداوند آیه ی: «وَ آتِ ذَا الْقُرْبَی حَقَّهُ»، را نازل نمود، پس رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) هم حق حضرت فاطمه (علیها السلام) را به او دادند، عرض کردم: پس رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) آن را عطا نمودند؟ حضرت فرمودند: بلکه، خداوند آن را عطا نمود.

4_ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: «وَ آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ»، أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم)

ص: 159


1- بحار الأنوار، ج 29، ص205 و ج 93، ص213؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 3، ص522، ح6321؛ تفسير العياشي، ج 2، ص287، ح47؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 7، ص391؛ تفسير نور الثقلين، ج 3، ص156، ح163؛ كشف الغمة في معرفة الأئمة، ج 1، ص476.

فَاطِمَةَ فَدَكاً.(1)

از ابو سعید خدری نقل است که گفت: هنگامی که آیه ی: «وَ آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ»، نازل شد، رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فدک را به حضرت فاطمه (علیها السلام) عطا نمودند.

5_ في تفسیر القمي، قال علي بن إبراهيم: وَ قَولُهُ: «وَ آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ وَ الْمِسْكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ»، يَعْنِي: قَرَابَةَ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) ، وَ نَزَلَتْ فِي فَاطِمَةَ (علیها السلام) ، فَجَعَلَ لَهَا فَدَكَ، وَ الْمِسْكِينِ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ، وَ ابْنِ السَّبِيلِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ (علیهم السلام) وَ وُلْدِ فَاطِمَةَ.(2)

علی بن ابراهیم قمی در تفسیرش، دربارۀ آیه ی: «وَ آتِ ذَا الْقُرْبَی حَقَّهُ وَ الْمِسْکِینَ وَ ابْنَ السَّبِیلِ»، گفت: منظور خویشاوندی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) است و دربارۀ حضرت فاطمه (علیها السلام) نازل شده است، پس پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فدک را برای او قرار دادند، و مسکین نیز یعنی درماندگان از فرزندان فاطمه (علیها السلام) ، و ابن السبیل، یعنی در راه ماندگان از آل محمّد (علیهم السلام) و فرزندان حضرت فاطمه (علیها السلام) .

6_ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، قَالَ: لَمَّا بُويِعَ أَبُو بَكْرٍ وَ اسْتَقَامَ لَهُ الْأَمْرُ عَلَى جَمِيعِ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ بَعَثَ إِلَى فَدَكَ مَنْ أَخْرَجَ وَكِيلَ فَاطِمَةَ (علیها السلام) بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ مِنْهَا، فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ الزَّهْرَاءُ (علیها السلام) إِلَى أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ قَالَتْ: لِمَ تَمْنَعُنِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي رَسُولِ

ص: 160


1- بحار الأنوار، ج 29، ص107؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 7، ص391؛ تفسير نور الثقلين، ج 3، ص155، ح161؛ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج 1، ص438، ح467.
2- بحار الأنوار، ج 29، ص113، ح8 و ج 93، ص199، ح5؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 3، ص524، ح6334؛ تفسير الصافي، ج 3، ص186؛ تفسير القمي، ج 2، ص18؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 7، ص390؛ تفسير نور الثقلين، ج 3، ص155، ح159.

اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) ، وَ أَخْرَجْتَ وَكِيلِي مِنْ فَدَكَ، وَ قَدْ جَعَلَهَا لِي رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى؟فَقَالَ: هَاتِي عَلَى ذَلِكِ بِشُهُودٍ، فَجَاءَتْ بِأُمِّ أَيْمَنَ، فَقَالَتْ لَهُ أُمُّ أَيْمَنَ: لَا أَشْهَدُ، يَا أَبَا بَكْرٍ! حَتَّى أَحْتَجَّ عَلَيْكَ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ أَ لَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) قَالَ: أُمُّ أَيْمَنَ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ فَقَالَ: بَلَى، قَالَتْ: فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْحَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) «وَ آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ»، فَجَعَلَ فَدَكاً لَهَا طِعْمَةً بِأَمْرِ اللَّهِ.

فَجَاءَ عَلِيٌّ (علیه السلام) فَشَهِدَ بِمِثْلِ ذَلِكَ، فَكَتَبَ لَهَا كِتَاباً وَ دَفَعَهُ إِلَيْهَا، فَدَخَلَ عُمَرُ فَقَالَ: مَا هَذَا الْكِتَابُ؟ فَقَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ (علیها السلام) ادَّعَتْ فِي فَدَكَ وَ شَهِدَتْ لَهَا أُمُّ أَيْمَنَ وَ عَلِيٌّ (علیه السلام) فَكَتَبْتُهُ لَهَا، فَأَخَذَ عُمَرُ الْكِتَابَ مِنْ فَاطِمَةَ، فَتَفَلَ فِيهِ، وَ مَزَّقَهُ، فَخَرَجَتْ فَاطِمَةُ (علیها السلام) تَبْكِي.(الخبر)(1)

از حماد بن عثمان نقل است که گفت: حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) فرمودند: هنگامی که با ابوبکر بیعت شد و خلافت او بر همۀ مهاجرین و انصار محقّق و ثابت شد، فردی را به سوی فدک فرستاد و مأمور کرد تا نمایندۀ حضرت فاطمه (علیها السلام) دختر رسول خدا را از آنجا بیرون کند. پس به همین دلیل، حضرت فاطمه زهرا (علیها السلام) نزد ابوبکر آمدند و فرمودند: چرا مرا از ارث پدرم رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) محروم نمودی و نمایندۀ مرا از فدک بیرون کردی، در حالی که پدرم آنجا را به امر خداوند به من اختصاص داده بود؟

ابوبکر گفت: بر این که گفتی شاهد بیاور. پس آن حضرت امّ ایمن را آوردند، پس امّ ایمن به او گفت: ای ابو کر! شهادت و گواهی نمی دهم تا اینکه بر تو دلیل آورم، تو را به خدا قسم! آیا تو نمی دانی که همانا رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: «امّ ایمن یکی از زنان اهل بهشت است»؟ گفت: بله، امّ ایمن گفت: پس من شهادت می دهم که خداوند (عزوجل) بر رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) وحی فرستاد که: «وَ آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ»، پس آن حضرت هم فدک را به

ص: 161


1- الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي)، ج 1، ص90؛ بحار الأنوار، ج 29، ص127، ح27.

دستور خداوند، به حضرت فاطمه (علیها السلام) عطا نمودند.

سپس حضرت علی (علیه السلام) آمدند و مانند امّ ایمن شهادت دادند. پس ابوبکر نامه ای به نفع حضرت فاطمه (علیها السلام) نوشت و به ایشان تحویل داد. ناگهان عمر وارد شد و گفت: این نامه چیست؟ گفت: همانا فاطمه در بارۀ فدک ادّعا نمود و امّ ایمن و علی (علیه السلام) برای او شهادت دادند و من نیز حکم آن را برای او نوشتم. پس عمر، آن نامه را از دست حضرت فاطمه (علیها السلام) گرفت و به آن تُف کرد و پاره نمود، پس حضرت فاطمه (علیها السلام) در حالی که گریه می کردند از آنجا خارج شدند.

توضیح: با توجّه به این آیۀ شریفه و روایات ذیل آن اثبات می شود که اولاً: این آیه فقط در شأن و مقام و منزلت حضرت فاطمه (علیها السلام) نازل شده است.

ثانیاً: با استناد به کتاب خدا و سنّت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) ، فدک در زمان حیات رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و به دستور خداوند، به حضرت فاطمه (علیها السلام) واگذار گردیده و متعلّق به آن حضرت بوده، ولی به گواهی تاریخ، آن را در زمان خلیفۀ اوّل، از دست آن حضرت گرفته و غصب نمودند.

ص: 162

44- کد آیه: 17/28 اسم آیه: سفارشی برای حضرت فاطمه (علیها السلام)

{وَاِمّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوها فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَیْسُورًا}

و اگر از ايشان، در طلب رحمتى از پروردگارت كه در آن اميد بسته اى، رويگردان شدى، پس با آنان به خوشى سخن بگو.

كِتَابُ الشِّيرَازِيِّ: أَنَّهَا لَمَّا ذَكَرَتْ حَالَهَا وَ سَأَلَتْ جَارِيَةً، بَكَى رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) ، فَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ! وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ! إِنَّ فِي الْمَسْجِدِ أَرْبَعَمِائَةِ رَجُلٍ مَا لَهُمْ طَعَامٌ وَ لَا ثِيَابٌ، وَ لَوْ لَا خَشْيَتِي خَصْلَةً لَأَعْطَيْتُكِ مَا سَأَلْتِ، يَا فَاطِمَةُ! إِنِّي لَا أُرِيدُ أَنْ يَنْفَكَّ عَنْكِ أَجْرُكِ إِلَى الْجَارِيَةِ وَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَخْصِمَكِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (علیه السلام) يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا طَلَبَ حَقَّهُ مِنْكِ، ثُمَّ عَلَّمَهَا صَلَاةَ التَّسْبِيحِ.

فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) : مَضَيْتِ تُرِيدِينَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) الدُّنْيَا، فَأَعْطَانَا اللَّهُ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَلَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) مِنْ عِنْدِ فَاطِمَةَ (علیها السلام) أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ: «وَ إِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوها»، يَعْنِي عَنْ قَرَابَتِكَ وَ ابْنَتِكَ فَاطِمَةَ، ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ، يَعْنِي طَلَبَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ، يَعْنِي رِزْقاً مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا، «فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُوراً»، يَعْنِي قَوْلًا حَسَناً، فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ أَنْفَذَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) جَارِيَةً إِلَيْهَا لِلْخِدْمَةِ وَ سَمَّاهَا فِضَّةَ.(1)

از کتاب شیرازی نقل است: هنگامی که حضرت فاطمه (علیها السلام) شرح حال خود را برای

ص: 163


1- بحار الأنوار، ج 43، ص85، ذیل ح8؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 3، ص603، ح1؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 7، ص395؛ تفسير نور الثقلين، ج 3، ص157، ح174؛ مناقب آل أبي طالب (علیهم السلام) (لابن شهرآشوب)، ج 3، ص341.

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) تعریف کردند، و از آن حضرت کنیزی درخواست نمودند، رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) گریه کردند و فرمودند: ا ی فاطمه! قسم به آن خدایی که به حقیقت مرا به پیامبری مبعوث نمود! چهارصد مرد فقیر در این مسجد هستند که نه غذا دارند و نه لباس، و اگر من از یک خصلتی نمی ترسیدم، قطعاً آنچه که می خواستی را به تو عطا می کردم.

ای فاطمه! من نمی خواهم که اجر و پاداش تو نصیب یک کنیز شود، و همانا من می ترسم که روز قیامت علی بن ابی طالب (علیه السلام) ، در محضر خداوند، حقّش را از تو مطالبه نماید، سپس پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) تسبیحات آن بانو را تعلیم نمودند. آنگاه حضرت امیر المؤمنین علی (علیه السلام) فرمودند: شما رفتید از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) حاجت دنیوی طلب نمودید، ولی خداوند ثواب اخروی را به ما عطا فرمود.

ابو هُریره گفت: وقتی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) از نزد حضرت فاطمه (علیها السلام) بیرون آمدند، خداوند این آیه را بر رسولش نازل فرمود: «وَ إِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوها»، منظور از رحمت پروردگار در اين آيه همان چیزی است كه رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به خاطر آن به دخترشان پاسخ منفى دادند، پس خداوند فرمود: با ایشان به نیکوئی سخن بگوی، وقتی اين آيه نازل شد رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) كنيزى را براى خدمت به حضرت فاطمه (علیها السلام) به خانۀ آن حضرت، فرستادند كه نامش را فضّه گذاشتند.

ص: 164

45- کد آیه: 17/57 اسم آیه: وسیله

{اُولئِكَ الَّذینَ یَدْعُونَ یَبْتَغُونَ اِلى رَبِّهِمُ الْوَسیلَةَ اَیُّهُمْ اَقْرَبُ وَیَرْجُونَ رَحْمَتَهُ...}

آنها كسانی هستند كه خودشان وسيله ای (برای تقرّب) به پروردگارشان می طلبند، وسيله ای هر چه نزديكتر، و به رحمت او اميدوارند.

عَنْ عِكْرِمَةَ، فِي قَوْلِهِ: «أُولئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ»، قَالَ: هُمُ النَّبِيُّ وَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ (علیهم السلام) .(1)

از عکرمه نقل است که در بارۀ آیه ی: «أُولئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ»، گفت: آنها، پیامبر و علی و فاطمه و حسن و حسین (علیهم السلام) هستند.

تذکّر: برای مطالعۀ بیشتر به روایات ذیل کد: 5/35 مراجعه نمایید.

ص: 165


1- شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج 1، ص446، ح474.

سورۀ مبارکۀ کهف

46- کد آیه: 18/88 اسم آیه: بهترین پاداش

{وَاَمّا مَنْ ءامَنَ وَعَمِلَ صالِحًا فَلَهُۥ جَزاءً نِ الْحُسْنى٭ۖ وَسَنَقُولُ لَهُۥ مِنْ اَمْرِنا یُسْرًا}

و اما كسی كه ايمان بياورد و عمل صالح انجام دهد پاداش نيكو خواهد داشت، و ما دستور آسانی به او خواهيم داد.

عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَوْلَايَ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى (علیهما السلام) ، عَنْ أَبِيهِ (علیه السلام) ، عَنْ آبَائِهِ (علیهم السلام) ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) : أَتَانِي جَبْرَئِيلُ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ يَقُولُ رَبِّي يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ لَكَ: يَا مُحَمَّدُ! بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ وَ يُؤْمِنُونَ بِكَ وَ بِأَهْلِ بَيْتِكَ بِالْجَنَّةِ، فَلَهُمْ عِنْدِي جَزَاءُ الْحُسْنَى، يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ أَيْ جَزَاءُ الْحُسْنَى.(1)

از هیثم بن عبد الله نقل است که گفت: مولایم حضرت علی بن موسی (علیهما السلام) برای ما حدیثی فرمودند از قول پدرانشان، که حضرت امیر المؤمنین علی (علیه السلام) فرمودند: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: جبرئیل از جانب خداوند (عزوجل) پیام آورد که پروردگارت سلام می رساند و می فرماید: ای محمّد! مؤمنانی را که عمل صالح انجام می دهند و به تو و اهل بیت تو ایمان می آورند، به بهشت بشارت بده، که آنها در نزد من پاداشی نیک خواهند داشت و به زودی وارد بهشت می شوند.

ص: 166


1- بحار الأنوار، ج 10، ص367، ح5 و ج 24، ص269، ح39 و ج 65، ص19، ح27؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 3، ص674، ح6785؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص290؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 8، ص149؛ صحيفة الإمام الرضا (علیه السلام) ، ص49، ح37؛ عيون أخبار الرضا (علیه السلام) ، ج 2، ص33، ح64.

سورۀ مبارکۀ مریم

47- کد آیه: 19/96 اسم آیه: محبوب دلها

{اِنَّ الَّذینَ ءامَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا}

كسانی كه ايمان آورده و عمل صالح انجام داده اند خداوند رحمن محبّت آنها را در دلها قرار می دهد.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: يَا عَلِيُّ! قُلْ: رَبِّ اقْذِفْ لِيَ الْمَوَدَّةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، رَبِّ اجْعَلْ لِي عِنْدَكَ عَهْداً، رَبِّ اجْعَلْ لِي عِنْدَكَ وُدّاً. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا»، فَلَا تَلْقَى مُؤْمِناً وَ لَا مُؤْمِنَةً إِلَّا وَ فِي قَلْبِهِ وُدٌّ لِأَهْلِ الْبَيْتِ (علیهم السلام) .(1)

از جابر بن عبد الله نقل است که گفت: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به علی بن ابی طالب (علیه السلام) فرمودند: ای علی! بگو: پروردگارا! محبّت مرا در دل هاى مؤمنان بيانداز، پروردگارا! براى من نزد خود پيمانى قرار بده، پروردگارا! براى من نزد خودت محبّتى قرار بده. آنگاه خدای متعال این آيه را نازل فرمود: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا»، پس هيچ مؤمن و مؤمنه اى را پیدا نمی کنی كه در سينه اش مودّت و محبّت او(علی (علیه السلام) ) و اهل بيت من نباشد.

توضیح: طبق این آیۀ شریفه، خدای متعال محبّت حضرت زهرا (علیها السلام) را که یکی از اهل بیت (علیهم السلام) هستند، در قلب مؤمنین و مؤمنات قرار داده است.

ص: 167


1- شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج 1، ص464، ح489.

سورۀ مبارکۀ طه

48- کد آیه: 20/82 اسم آیه: هدایت

{وَاِنّی لَغَفّارٌ لِمَنْ تابَ وَءامَنَ وَعَمِلَ صالِحًا ثُمَّ اهْتَدى}

همانا من كسی كه توبه كند و ايمان آورد و عمل صالح انجام دهد، آنگاه هدايت شود را می آمرزم.

1_ قَالَ الْبَاقِرُ (علیه السلام) : «ثُمَّ اهْتَدى»، إِلَى وَلَايَتِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ.(1)

حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) در باره ی: «ثُمَّ اهْتَدى»، فرمودند: یعنی، به ولایت ما اهل بیت هدایت شود.

2_ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ (علیه السلام) : «ثُمَّ اهْتَدى»، إِلَى وَلَايَتِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، فَوَ اللَّهِ! لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَبَدَ اللَّهَ عُمُرَهُ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَ الْمَقَامِ، ثُمَّ مَاتَ وَ لَمْ يَجِئْ بِوَلَايَتِنَا، لَأَكَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ.(2)

حضرت ابو جعفر، امام محمد باقر (علیه السلام) در بارۀ آیه ی: «ثُمَّ اهْتَدى»، فرمودند: مقصود، هدایت به سوی ولایت ما اهل بیت می باشد، پس به خدا قسم! اگر مردی تمام عمر خود

ص: 168


1- بحار الأنوار، ج 13، ص207؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص317؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 8، ص337؛ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج 1، ص492، ح519.
2- بحار الأنوار، ج 24، ص149، ذیل ح29؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 3، ص771، ح7034؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص309؛ تفسير الصافي، ج 3، ص314؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 8، ص337؛ تفسير نور الثقلين، ج 3، ص387، ح95؛ مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 7، ص39.

را بین رکن و مقام به عبادت خدا سپری کند و بدون ولایت ما از دنیا برود، خداوند او را با صورت در آتش می اندازد.3_ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِي قَوْلِ اللَّهِ: «وَ إِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى»، قَالَ: أَ لَا تَرَى كَيْفَ اشْتَرَطَ، وَ لَمْ يَنْفَعْهُ التَّوْبَةُ وَ الْإِيمَانُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ حَتَّى اهْتَدَى. وَ اللَّهِ! لَوْ جَهَدَ أَنْ يَعْمَلَ بِعَمَلٍ مَا قُبِلَ مِنْهُ حَتَّى يَهْتَدِيَ، قُلْتُ: إِلَى مَنْ؟ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ! قَالَ: إِلَيْنَا.(1)

از حارث بن یحیی نقل است که گفت: حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) در بارۀ این فرمایش خداوند: «وَإِنِّی لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَی»، فرمودند: آیا نمی بینی که چگونه شرط شده است؟ که نه توبه، نه ایمان و نه عمل صالح برای انسان سودی ندارد، مگر آن که هدایت یابد. به خدا قسم! اگر هر قدر هم تلاش کند تا عمل صالحی انجام دهد، از او پذیرفته نمی شود، تا این که هدایت یابد. عرض کردم: خدا مرا فدایتان کند! به سوی چه کسی هدایت شود؟ حضرت فرمودند: به سوی ما (اهل بیت).

توضیح: از بررسی روایات فوق نتیجه می گیریم که یکی از شرایط قبولی توبه، ایمان و عمل صالح، هدایت یافتن به ولایت حضرت زهرا (علیها السلام) می باشد.

ص: 169


1- بحار الأنوار، ج 27، ص168، ح7؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 3، ص770، ح7028؛ تفسير القمي، ج 2، ص61؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 8، ص336؛ تفسير نور الثقلين، ج 3، ص387، ح93؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص124، ح315.

49- کد آیه: 20/132 اسم آیه: امر ویژه به نماز

{وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَیْها٭ۖ لا نَسْئَلُكَ رِزْقًا٭ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكَ٭ۗ وَالْعاقِبَةُ لِلتَّقْوى}

و خانواده خود را به نماز دستور ده و بر انجام آن شكيبا باش ما از تو روزی نمی خواهيم بلكه ما به تو روزی می دهيم و عاقبت نيك برای تقوا است.

1_ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ، قَالَ: حَضَرَ الرِّضَا (علیه السلام) مَجْلِسَ الْمَأْمُونِ بِمَرْوَ، وَ قَدِ اجْتَمَعَ فِي مَجْلِسِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ خُرَاسَانَ ...

الی ان قال:

وَ أَمَّا الثَّانِيَةَ عَشَرَةَ: فَقَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْها»، فَخَصَّصَنَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بِهَذِهِ الْخُصُوصِيَّةِ، إِذْ أَمَرَنَا مَعَ الْأُمَّةِ بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ خَصَّصَنَا مِنْ دُونِ الْأُمَّةِ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) يَجِي ءُ إِلَى بَابِ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ (علیهما السلام) بَعْدَ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ كُلَّ يَوْمٍ عِنْدَ حُضُورِ كُلِّ صَلَاةٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، فَيَقُولُ: الصَّلَاةَ، رَحِمَكُمُ اللَّهُ.(الخبر)(1)

از ريّان بن صلت نقل است که گفت: حضرت امام رضا (علیه السلام) ، در مرو، در مجلس مأمون حاضر شدند، در حالی که در آن مجلس عدّه ای از دانشمندان عراق و خراسان

ص: 170


1- الأمالي( للصدوق)، ص533، المجلس79، ح1؛ بحار الأنوار، ج 25، ص233، ح20 و ج79، ص196؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 3، ص790، ح7083؛ بشارة المصطفى لشيعة المرتضى، ج 2، ص235؛ تحف العقول، ص436؛ تفسير الصافي، ج 3، ص327؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 8، ص376؛ عيون أخبار الرضا (علیه السلام) ، ج 1، ص240، باب23، ح1.

جمع شده بودند.تا آنجا که فرمودند:

امّا آيۀ دوازدهم: کلام خداوند (عزوجل) است: «وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْها»، پس خدای تبارک و تعالی ما را به اين خصوصيت امتياز داده، زیرا ما را یک بار همراه با امّت دستور به نماز داده و سپس نام ما خصوصاً و بدون امّت برده است. پس رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) پس از نزول اين آيه، تا نُه ماه، هر روز پنج مرتبه در وقت هر نماز، به در خانۀ على و فاطمه (علیهما السلام) مى آمدند و می فرمودند: خدا شما را رحمت کند! وقت نماز است!

2_ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ (علیه السلام) ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (علیهما السلام) ، فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْها»، قَالَ: نَزَلَتْ فِي عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ (علیهم السلام) ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) يَأْتِي بَابَ فَاطِمَةَ (علیها السلام) كُلَّ سَحَرَةٍ، فَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ، الصَّلَاةَ يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ، «إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرا»(1).(2)

از زرارة بن اعین نقل است که گفت: حضرت ابا جعفر امام محمد باقر (علیه السلام) از پدرشان حضرت علی بن حسین (علیهما السلام) دربارۀ این سخن خداوند (عزوجل) : «وَ أْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّلاهِ وَ اصْطَبِرْ عَلَیْها»، فرمودند: این آیه دربارۀ حضرات علی و فاطمه و حسن و حسین (علیهم السلام) نازل شده است، رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) هر روز هنگام سحر، به در خانۀ حضرت فاطمه (علیها السلام) می آمدند و می فرمودند: سلام و رحمت و برکات خداوند بر شما اهل بیت باد! خداوند

ص: 171


1- 33/33.
2- بحار الأنوار، ج 25، ص220، ح19؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 3، ص790، ح7084؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص316.

شما را رحمت کند! وقت نماز است! «إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرا».3_ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَمْرَاءِ خَادِمُ النَّبِيِّ (صلی الله علیه و آله و سلم) لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: «وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْها»، كَانَ النَّبِيُّ (صلی الله علیه و آله و سلم) يَأْتِي بَابَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ (علیهما السلام) عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، فَيَقُولُ: الصَّلَاةَ، رَحِمَكُمُ اللَّهُ، «إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ»(1)، الْآيَةَ.(2)

از عبد الله بن حسن نقل است که گفت: ابو حمراء خادم پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) گفت: وقتی که این آیه نازل شد: «وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْها»، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) ، در وقت هر نمازی به در خانۀ حضرت علی و فاطمه (علیهما السلام) می آمدند و می فرمودند: خدا شما را رحمت کند! وقت نماز است! «إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ».

توضیح: از بررسی این آیۀ شریفه و احادیث ذیل آن نتیجه می گیریم که یکی از مصادق «اهلک»، حضرت زهرا (علیها السلام) می باشند.

ص: 172


1- 33/33.
2- شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج 1، ص497، ح526؛ فضائل أمير المؤمنين (علیه السلام) (ابن عقده کوفی)، ص197، ح199.

50- کد آیه: 20/135 اسم آیه: صراط مستقیم

{قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا٭ۖ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ اَصْحابُ الصِّراطِ السَّوِیِّ وَمَنِ اهْتَدى}

بگو همه در انتظارند، پس شما هم انتظار بكشيد، که به زودی خواهيد دانست چه كسی از اصحاب صراط مستقيم است و چه كسی هدايت يافته است.

الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ: «فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحابُ الصِّراطِ السَّوِيِ»، هُوَ، وَ اللَّهِ! مُحَمَّدٌ وَ أَهْلُ بَيْتِهِ (علیهم السلام) .(1)

از ابی صالح نقل است که گفت: ابن عباس در بارۀ آیه ی: «فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحابُ الصِّراطِ السَّوِيِ»، گفت: به خدا قسم! او، محمّد (صلی الله علیه و آله و سلم) و اهل بیتش (علیهم السلام) است.

توضیح: همانطور که می دانید یکی از مصادیق اهل بیت (علیهم السلام) ، حضرت زهرا (علیها السلام) می باشند، پس آن حضرت نیز جزء اصحاب صراط مستقیم هستند.

ص: 173


1- بحار الأنوار، ج 24، ص16، ح20؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 3، ص793، ح7094؛ الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم، ج 1، ص284؛ مناقب آل أبي طالب (علیهم السلام) (لابن شهرآشوب)، ج 3، ص73.

سورۀ مبارکۀ انباء

51- کد آیه: 21/7 اسم آیه: اهل ذکر

{... فَسْئَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ}

پس اگر نمی دانید از اهل ذکر سؤال کنید.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا يَزْعُمُونَ أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»، أَنَّهُمْ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى؟

قَالَ: إِذَنْ يَدْعُونَكُمْ إِلَى دِينِهِمْ، قَالَ: ثُمَّ أَوْمَى بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ وَ قَالَ: نَحْنُ أَهْلُ الذِّكْرِ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ.

وَ لِلذِكرِ مَعنِيانِ: النَّبِيّ (صلی الله علیه و آله و سلم) ، فَقَد سُمِيَّ ذِكراً لِقَولِهِ تَعَالَى: «ذِكْراً»، «رَسُولًا»،(1) وَ القُرآنُ لِقَولِهِ: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ»،(2) وَ هُم (علیهم السلام) أَهلُ القُرآنِ وَ أَهلُ النَّبِيّ (صلی الله علیه و آله و سلم) .(3)

از محمد بن مسلم نقل است که گفت: به حضرت ابا جعفر، امام محمد باقر (علیه السلام) عرض کردم: همانا بعضی از ما، گمان می کنند که مقصود از این سخن خداوند (عزوجل) : «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»، یهود و نصاری هستند؟ حضرت فرمودند: اگر چنین باشد آنها شما را به دینشان فرا می خوانند.

راوی گفت: سپس ایشان با دستشان به سینۀ خود اشاره کردند و فرمودند: ما اهل ذکر

ص: 174


1- 11و65/10.
2- 15/9.
3- البرهان في تفسير القرآن، ج 3، ص803، ح7105؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص319.

هستیم، و از ما باید سئوال شود.

و برای «ذکر» دو معنی نقل شده: یکی به معنی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) ، چون آن حضرت را به خاطر این سخن خدای متعال: «ذِكْراً»، «رَسُولًا»، با عنوان «ذکر» نامیده اند، و دیگری به معنای قرآن، به خاطر این سخن خدا: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ»، و ایشان(اهل بیت (علیهم السلام) ) هم اهل قرآن هستند و هم اهل و خاندان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) .

تذکّر: لطفاً برای مطالعۀ بیشتر به روایات ذیل کُد آیه: 16/43 مراجعه نمایید.

ص: 175

سورۀ مبارکۀ حج

52- کد آیه: 22/39 اسم آیه: مظلومه

{اُذِنَ لِلَّذینَ یُقاتَلُونَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوا٭ۚ وَاِنَّ اللّهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدیرٌ}

به آنها كه جنگ بر آنان تحميل شده اجازه جهاد داده شده است، چرا كه مورد ستم قرار گرفته اند و خدا قادر بر نصرت آنها است.

عَنْ عِيسَى بْنِ دَاوُدَ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (علیهما السلام) ، عَنْ أَبِيهِ (علیه السلام) ، عَنْ جَدِّهِ (علیه السلام) ، قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي آلِ مُحَمَّدٍ (علیهم السلام) خَاصَّةً: «أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ»، «الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ»، إِلَى قَوْلِهِ: «وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ»(1).(2)

از عیسی بن داود نقل است که گفت: حضرت موسی بن جعفر (علیهما السلام) ، از پدرشان، از قول جدّ بزرگوارشان (علیه السلام) نقل کرده اند که آن حضرت فرمودند: این آیه مخصوصاً در بارۀ خاندان محمّد (علیهم السلام) نازل شده است: «أُذِنَ لِلَّذینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلی نَصْرِهِمْ لَقَدیرٌ»، «الَّذینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ یَقُولُوا رَبُّنَا اللَّه » سپس تا «وَ لِلَّهِ عاقِبَهُ الْأُمُور»، ادامه دادند.

ص: 176


1- 41و22/40.
2- بحار الأنوار، ج 24، ص226، ح20؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 3، ص888، ح7352؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص334؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 9، ص102.

سورۀ مبارکۀ مؤمنون

53- کد آیه: 11_ 23/1 اسم آیه: ساکن فردوس

{قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ 1 ... الی: اَلَّذینَ یَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فیها خالِدُونَ}

مؤمنان رستگار شدند(1) ... تا: کسانی كه بهشت برين را ارث مى برند، و جاودانه در آن خواهند ماند! (11)

عَنْ عِيسَى بْنِ دَاوُدَ، عَنِ الْإِمَامِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (علیهما السلام) فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ»، «الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ»، إِلَى قَوْلِهِ: «الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيها خالِدُونَ»، قَالَ: نَزَلَتْ فِي رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) وَ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.(1)

از عیسی بن داود نقل است که گفت: حضرت امام موسی بن جعفر (علیهما السلام) در بارۀ این سخن خداوند (عزوجل) : «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ»، «الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ»، تا آیه ی: «الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيها خالِدُونَ»، فرمودند: این آیات در شأن رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) ، و در بارۀ امیر المؤمنین و حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسین، صلوات الله علیهم اجمعین، نازل شده است.

ص: 177


1- بحار الأنوار، ج 23، ص382، ح74؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص11، ح7438؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص349؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 9، ص166.

54- کد آیه: 23/74 اسم آیه: انحراف از صراط

{وَاِنَّ الَّذینَ لا یُؤْمِنُونَ بِالْءاخِرَةِ عَنِ الصِّراطِ لَناكِبُونَ}

امّا كسانى كه به آخرت ایمان ندارند از این راه منحرفند!

1_ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، غُلَامِ الْخَلِيلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ مُوسَى (علیه السلام) ، عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرٍ (علیه السلام) ، عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدٍ (علیه السلام) ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (علیهما السلام) ، عَنْ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ (علیه السلام) ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (علیه السلام) ، فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّراطِ لَناكِبُونَ»، قَالَ: عَنْ وَلَايَتِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ.(1)

از زید بن موسی، از قول آباء و اجداد خود، نقل است که گفت: حضرت علی بن ابی طالب (علیه السلام) در بارۀ فرمایش خداوند (عزوجل) : «وَ إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّراطِ لَناكِبُونَ»، فرمودند: یعنی از ولایت ما اهل بیت، منحرف می شود.

2_ عَنِ الْهَیثَمِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ مُقَرِّنٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) یقُولُ: جَاءَ ابْنُ الْكَوَّاءِ إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) ، فَقَالَ: یا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ! ...

سَاقَ الْحَدِیثَ إِلَى اَن قَالَ:

قال (علیه السلام) : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَک وَ تَعَالَى لَوْ شَاءَ لَعَرَّفَ الْعِبَادَ نَفْسَهُ، وَ لَكِنْ جَعَلَنَا أَبْوَابَهُ وَ صِرَاطَهُ وَ سَبِیلَهُ وَ الْوَجْهَ الَّذِی یؤْتَى مِنْهُ، فَمَنْ عَدَلَ عَنْ وَلَایتِنَا أَوْ فَضَّلَ عَلَینَا غَیرَنَا، فَإِنَّهُمْ «عَنِ

ص: 178


1- بحار الأنوار، ج 24، ص22، ح43؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص31، ح7505؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص352؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 9، ص203.

الصِّراطِ لَناكِبُونَ».(الحدیث) (1)

از هیثم بن واقد، از مقرّن، نقل است كه گفت: از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) شنیدم كه فرمودند: ابن كواء نزد حضرت امیر المؤمنین (علیه السلام) آمد و عرض كرد: اى امیر مؤمنان! ...

تا اینکه به این قسمت حدیث رسید:

حضرت فرمودند: به درستى كه، اگر خداوند تبارک و تعالى می خواست، می توانست خود را به مردم معرفى كند، تا او را بشناسند، ولى او، ما را ابواب و راه و گذرگاه، به درِ خانۀ خود قرار داده، كه از آن درب و گذرگاه باید بیایند، هر كه، از ولایت ما منحرف شود، و یا دیگری را بر ما ترجیح دهد، همانا او از صراط و راه راست منحرف شده است.

توضیح: بر مبنای آیۀ فوق و احادیث ذیل آن، هر کس به آخرت ایمان نداشته باشد، از مسیر ولایت و محبّت اهل بیت (علیهم السلام) ، خصوصاً حضرت زهرا (علیها السلام) منحرف گردیده، بهره ای از آن حضرات نصیبش نمی گردد.

ص: 179


1- بحار الأنوار، ج 24، ص253، ح16؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص547، ح3894؛ بصائر الدرجات في فضائل آل محمد (علیهم السلام) ، ج 1، ص497، ح8؛ الكافي، ج 1، ص184، ح9؛ مختصر البصائر، ص179، ح158؛ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 2، ص316، ح9.

55- کد آیه: 23/111 اسم آیه: پاداش صبرها

{اِنّی جَزَیْتُهُمُ الْیَوْمَ بِما صَبَرُوا اَنَّهُمْ هُمُ الْفائِزُونَ}

براستى من امروز آنان را به خاطر شكيبايى شان، پاداش دادم، كه تنها آنان رستگارانند.

عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِما صَبَرُوا»، يَعْنِي صَبَرَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ (علیهم السلام) فِي الدُّنْيَا عَلَى الطَّاعَاتِ وَ عَلَى الْجُوعِ وَ عَلَى الْفَقْرِ وَ صَبَرُوا عَلَى الْبَلَاءِ لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا، «أَنَّهُمْ هُمُ الْفائِزُون».(1)

از ابن مسعود نقل است که گفت: در این سخن خدای متعال: «إِنِّی جَزَیْتُهُمُ الْیَوْمَ بِما صَبَرُوا» یعنی، صبر حضرت علی بن ابی طالب و فاطمه و علی و حسن و حسین (علیهم السلام) در دنیا، بر طاعت خداوند و بر گرسنگی و فقر، که ایشان، به خاطر خداوند، در بلاهای این دنیا صبر کردند، «أَنَّهُمْ هُمُ الْفائِزُون».

ص: 180


1- بحار الأنوار، ج 41، ص4؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص40، ح7542؛ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج 1، ص531، ح565؛ مناقب آل أبي طالب (علیهم السلام) (لابن شهرآشوب)، ج 2، ص120.

سورۀ مبارکۀ نور

56- کد آیه: 24/10 اسم آیه: رحمت خدا

{وَلَوْلا فَضْلُ اللّهِ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ وَاَنَّ اللّهَ تَوّابٌ حَكیمٌ}

و اگر فضل و رحمت خدا برای شما نبود، و اينكه خدا بسيار توبه پذير و حكيم است.

ابْنُ عَبَّاسٍ: فِي قَوْلِهِ: «وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ»، فَضْلُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله و سلم) ، وَ رَحْمَتُهُ عَلِيٌّ (علیه السلام) ، وَ قِيلَ: فَضْلُ اللَّهِ عَلِيٌّ (علیه السلام) وَ رَحْمَتُهُ فَاطِمَةُ (علیها السلام) .(1)

از ابن عباس نقل است که گفت: در بارۀ این سخن خدا: «وَ لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَتُهُ»، فضل الله حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) هستند و رحمتش حضرت علی (علیه السلام) ، و گفته شده: فضل خدا حضرت علی (علیه السلام) ، و رحمت او حضرت فاطمه (علیها السلام) می باشند.

ص: 181


1- بحار الأنوار، ج 35، ص424، ذیل ح5؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص52، ح7571؛ اللوامع النورانية في اسماء علي و أهل بيته القرآنية، ص427، ح4؛ مناقب آل أبي طالب (علیهم السلام) (لابن شهرآشوب)، ج 3، ص99.

57- کد آیه: 24/35 اسم آیه: تلألؤ نور فاطمی

{اَللّهُ نُورُ السَّمواتِ وَالْاَرْضِ٭ۚ مَثَلُ نُورِه كَمِشْكوةٍ فیها مِصْباحٌ٭ۖ نِ اَلْمِصْباحُ فی زُجاجَةٍ٭ۖ نِ اَلزُّجاجَةُ كَاَنَّها كَوْكَبٌ دُرِّیٌّ...}

خدا نور آسمان ها و زمين است، مثال نور او همانند چراغدانى است كه در آن چراغى باشد، كه آن چراغ در بلورى است، آن بلور مانند ستاره اى درخشان است.

1_ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَهْلٍ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) : فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: «اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ»، فَاطِمَةُ (علیها السلام) ، «فِيها مِصْباحٌ»، الْحَسَنُ (علیه السلام) ، «الْمِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ»، الْحُسَيْنُ (علیه السلام) ، «الزُّجاجَةُ كَأَنَّها كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ»، فَاطِمَةُ (علیها السلام) كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ بَيْنَ نِسَاءِ أَهْلِ الدُّنْيَا.(الحدیث)(1)

از صالح بن سهل همدانی نقل است که گفت: حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) در بارۀ این سخن خدای متعال: «اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکَاةٍ»، فرمودند: مقصود، حضرت فاطمه (علیها السلام) هستند، و «فِیهَا مِصْبَاحٌ»، امام حسن (علیه السلام) هستند و «الْمِصْبَاحُ فِی زُجَاجَةٍ» امام حسین (علیه السلام) می باشند، و «الزُّجَاجَةُ کَأَنَّهَا کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ»، حضرت فاطمه (علیها السلام) هستند که در بین تمام زنان دنیا، مثل ستاره ای درخشان می درخشند.

ص: 182


1- بحار الأنوار، ج 4، ص19، ح6؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص67، ح7628؛ تفسير القمي، ج 2، ص103؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 9، ص308؛ تفسير نور الثقلين، ج 3، ص602، ح169؛ الكافي، ج 1، ص195، ح5؛ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 2، ص358، ح5؛ مسائل علي بن جعفر و مستدركاتها، ص316، ح795.

2_ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: «كَمِشْكاةٍ فِيهامِصْباحٌ»، قَالَ: الْمِشْكَاةُ فَاطِمَةُ (علیها السلام) ، وَ الْمِصْبَاحُ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ (علیهما السلام) ، وَ «الزُّجاجَةُ كَأَنَّها كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ»، قَالَ: كَانَتْ فَاطِمَةُ (علیها السلام) كَوْكَباً دُرِّيّاً مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ.(الحدیث)(1)

از جناب علی بن جعفر نقل است که گفت: از حضرت ابو الحسن (علیه السلام) در بارۀ این سخن خدای متعال: «کَمِشْکَاةٍ فِیهَا مِصْبَاحٌ»، پرسیدم، حضرت فرمودند: مشکات (چراغدان) حضرت فاطمه (علیها السلام) هستند و مصباح (چراغ) امام حسن و امام حسین (علیهما السلام) می باشند، و منظور از: «الزُّجَاجَةُ کَأَنَّهَا کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ»، حضرت فاطمه (علیها السلام) هستند که در بین تمام زنان جهان، مثل ستاره ای درخشان، می درخشند.

ص: 183


1- بحار الأنوار، ج 23، ص316، ح23 و ج 36، ص363؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص72، ح7642؛ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، ج 1، ص135، ح214؛ عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار، ص356، ح868 و ص423، ح883؛ غاية المرام و حجة الخصام في تعيين الإمام من طريق الخاص و العام، ج1، ص120، ح5 و ج3، ص258، ح1؛ مناقب الإمام علي بن أبي طالب (علیه السلام) (مناقب ابن مغازلي)، ص263، ح361.

58- کد آیه: 24/36 اسم آیه: خانۀ حضرت زهرا (علیها السلام)

{فی بُیُوتٍ اَذِنَ اللّهُ اَنْ تُرْفَعَ وَیُذْكَرَ فیهَا اسْمُهُۥ یُسَبِّحُ لَهُۥ فیها بِالْغُدُوِّ وَالْءاصالِ}

در خانه هایی که خدا رخصت داده که (قدر و منزلت) آنها رفعت یابد و نامش در آنها یاد شود در آن خانه ها هر بامداد و شامگاه او را نیایش می کنند.

1_ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) وَ قَدْ قَرَأَ الْقَارِئُ: «فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا الْبُيُوتُ؟ فَقَالَ (صلی الله علیه و آله و سلم) : بُيُوتُ الْأَنْبِيَاءِ (علیهم السلام) ، وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى بَيْتِ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ (علیها السلام) .(1)

از ابن عباس نقل است که گفت: در مسجد رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) بودم که قاری این آیه را خواند: «فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ فِیهَا بِالْغُدُوِّ وَ الْآصَالِ»، پس عرض کردم: ای رسول خدا! کدام خانه ها است؟ و حضرت فرمودند: خانه های پیامبران (علیهم السلام) ، و با دست خود به خانۀ حضرت فاطمه زهرا (علیها السلام) اشاره فرمودند.

2_ عَنْ عِيسَى بْنِ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْإِمَامُ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (علیهما السلام) ، عَنْ أَبِيهِ (علیه السلام) فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ»، قَالَ: بُيُوتُ آلِ مُحَمَّدِ (علیهم السلام) ، بَيْتُ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ حَمْزَةَ وَ

ص: 184


1- البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص76، ح7654؛ غاية المرام و حجة الخصام في تعيين الإمام من طريق الخاص و العام، ج3، ص269، ح9 ؛ الفضائل (لابن شاذان القمي)، ص103.

جَعْفَرٍ (علیهم السلام) .(الحدیث)(1)

از عیسی بن داود نقل است که گفت: حضرت امام موسی بن جعفر (علیهما السلام) ، از پدرشان (علیه السلام) روایت کردند که در بارۀ این سخن خداوند (عزوجل) : «فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ فِیهَا بِالْغُدُوِّ وَ الْآصَالِ»، فرمودند: آنها خانه های آل محمّد (علیهم السلام) هستند، خانۀ علی و فاطمه و حسن و حسین و حمزه و جعفر (علیهم السلام) .

3_ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالا: قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) هَذِهِ الْآيَةَ: «فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ»، إِلَى قَوْلِهِ: «وَ الْأَبْصارُ»، فَقَامَ رَجُلٌ إِلَيْهِ وَ قَالَ: أَيُّ بُيُوتٍ هِيَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ!؟ فَقَالَ: بُيوتُ الْأَنْبِيَاءِ (علیهم السلام) ، قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذَا الْبَيْتُ مِنْهَا؟ يَعْنِي بَيْتَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ (علیهما السلام) ، قَالَ: نَعَمْ، مِنْ أَفَاضِلِهَا.(2)

از انس بن مالک و بریده نقل است که گفتند: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) این آیه را خواندند: «فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ»، تا «وَ الْأَبْصَار»، پس در این هنگام مردی برخاست و به سوی آن حضرت متوجّه شد و عرض کرد: ای رسول خدا! این ها کدام خانه ها هستند؟ حضرت فرمودند: خانه های پیامبران (علیهم السلام) ، سپس ابوبکر برخاست و عرض کرد: ای رسول خدا! آیا این خانه هم از آنهاست؟ یعنی خانۀ حضرت علی و حضرت فاطمه (علیهما السلام) ، حضرت فرمودند: بله، از بر ترین آن هاست.

ص: 185


1- بحار الأنوار، ج 23، ص326، ح4؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص76، ح7653؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص359؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 9، ص318.
2- بحار الأنوار، ج 80، ص3؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص76، ح7655؛ عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار، ص291، ح478؛ غاية المرام و حجة الخصام في تعيين الإمام من طريق الخاص و العام، ج3، ص265؛ فضائل أمير المؤمنين (علیه السلام) (ابن عقده کوفی)، ص199، ح203؛ كشف الغمة في معرفة الأئمة، ج 1، ص319.

4_ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ عَنْ بُرَيْدَةَ، قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) : «فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ»، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَيُّ بُيُوتٍ هَذِهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ!؟ فَقَالَ: بُيُوتُ الْأَنْبِيَاءِ، فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذَا الْبَيْتُمِنْهَا؟ وَ أَشَارَ إِلَى بَيْتِ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ (علیهما السلام) ، قَالَ: نَعَمْ مِنْ أَفْضَلِهَا.(1)

از انس بن مالک و از بُرَیده نقل است که گفت: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) آیه ی: «فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ فِیهَا بِالْغُدُوِّ وَ الْآصَالِ»، را خواندند، پس مردی برخاست و به طرف آن حضرت آمد و عرض کرد: ای رسول خدا! این ها کدام خانه ها هستند؟ حضرت فرمودند: خانه های پیامبران، سپس ابوبکر برخاست و عرض کرد: ای رسول خدا! آیا این خانه هم از آن خانه ها است؟ و به خانۀ حضرت علی و حضرت فاطمه (علیهما السلام) اشاره کرد، حضرت فرمودند: بله، و از بهترین آنهاست.

5_ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) : «فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ»، وَ قَالَ: هِيَ بُيُوتُ النَّبِيِّ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَ بَيْتُ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ مِنْهَا؟ قَالَ: مِنْ أَفْضَلِهَا.(2)

از ابی برزه نقل است که گفت: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) این آیه را تلاوت نمودند: «فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ»، و فرمودند: آن، خانه های پیامبر است، کسی گفت: ای رسول خدا! آیا خانۀ حضرت علی و حضرت فاطمه (علیهما السلام) هم از آنهاست؟ حضرت فرمودند: از بهترین آنهاست.

ص: 186


1- بحار الأنوار، ج 23، ص325،ح1؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص76،ح7651، تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص359؛ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج 1، ص533، ح567.
2- إحقاق الحق و إزهاق الباطل، ج14، ص421؛ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج 1، ص532، ح566.

59- کد آیه: 24/55 اسم آیه: وعدۀ خدا

{وَعَدَ اللّهُ الَّذینَ ءامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ...}

خدا به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام دادند، وعده داده است كه حتماً آن ها را در اين زمين جانشين خود قرار دهد همان گونه كه كسانى را كه پيش از آنان بودند جانشين خود قرار داد.

1_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ»، إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، قَالَ: نَزَلَتْ فِي آلِ مُحَمَّدٍ (علیهم السلام) .(1)

از ابن عباس نقل است که در بارۀ این سخن خدای متعال: «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ»، تا آخر آیه، گفت: در بارۀ آل محمد (علیهم السلام) نازل شده است.

2_ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ»، إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، قَالَ: هِيَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ.(2)

از قاسم بن عوف نقل است که گفت: از عبد اللَّه بن محمّد(محمد حنفیه) شنيدم

ص: 187


1- إحقاق الحق و إزهاق الباطل، ج14، ص474؛ بحار الأنوار، ج 24، ص166، ح12؛ تفسير فرات الكوفي، ص288، ح389؛ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج 1، ص537، ح571.
2- إحقاق الحق و إزهاق الباطل، ج14، ص474؛ بحار الأنوار، ج 24، ص166، ح13؛ تفسير فرات الكوفي، ص289، ح391؛ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج 1، ص537، ح572.

که می گفت: «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ»، تا آخر آیه، سپسگفت: این آیه برای ما اهل بیت است.

توضیح: همانطور که بارها گفتیم، هر جا عبارت «آل محمد» یا «اهل بیت» باشد، گل سرسبد آنها، حضرت فاطمه زهرا (علیها السلام) می باشند، در آیۀ فوق هم، یکی از مصادیقش این بانوی بزرگوار هستند.

ص: 188

60- کد آیه: 24/63 اسم آیه: بجز حضرت فاطمه (علیها السلام)

{لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَیْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا٭...}

صدا كردن پيامبر را در ميان خود، مانند صدا كردن يكديگر قرار ندهید.

الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ الْكَرْخِيُّ فِي كِتَابِهِ: عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) ، قَالَتْ فَاطِمَةُ: لَمَّا نَزَلَتْ: «لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً»، هِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ أَنْ أَقُولَ لَهُ: يَا أَبَتِ! فَكُنْتُ أَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَأَعْرَضَ عَنِّي مَرَّةً وَ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ! إِنَّهَا لَمْ تَنْزِلْ فِيكِ وَ لَا فِي أَهْلِكِ وَ لَا فِي نَسْلِكِ، أَنْتِ مِنِّي وَ أَنَا مِنْكِ، إِنَّمَا نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الْجَفَاءِ وَ الْغِلْظَةِ مِنْ قُرَيْشٍ أَصْحَابِ الْبَذَخِ وَ الْكِبْرِ، قُولِي: يَا أَبَتِ! فَإِنَّهَا أَحْيَا لِلْقَلْبِ وَ أَرْضَى لِلرَّبِّ.(1)

قاضی ابو محمد کرخی در کتابش نقل کرده که حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) فرمودند: حضرت فاطمه (علیها السلام) فرموده اند: هنگامى كه آيه ی: «لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً»، نازل شد، من از اينكه به رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) پدر بگويم خوددارى مى كردم و پس می گفتم: ای رسول خدا! ولى ايشان از من اعراض می کردند، یک بار و دو بار و یا سه بار، تکرار شد، سپس رو به سوی من نمودند و فرمودند:

اى فاطمه! اين آيه در بارۀ تو و خانوادۀ تو و نسل تو، نازل نشده است، چون تو از من هستی و من از تو، بلكه اين آيه در بارۀ جفاکاران و ستمكاران قريش که متكبّرند نازل شده

ص: 189


1- بحار الأنوار، ج 43، ص33؛ تفسير الصافي، ج 3، ص451؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 9، ص356؛ تفسير نور الثقلين، ج 3، ص628، ح265؛ مناقب آل أبي طالب (علیهم السلام) (لابن شهرآشوب)، ج 3، ص320.

است، تو بگو: ای پدر! که همانا این پدر گفتن تو، قلب مرا بیشتر حیات مى بخشد، و خداوند را بيشتر خشنود مى سازد.

ص: 190

سورۀ مبارکۀ فرقان

61- کد آیه: 25/20 اسم آیه: صبر حضرت فاطمه (علیها السلام)

{...وَجَعَلْنا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً اَتَصْبِرُونَ٭ۗ وَكانَ رَبُّكَ بَصیرًا}

و بعضی از شما را، وسيلۀ امتحان بعض ديگر قرار داديم، آيا صبر و شكيبائی می كنيد؟ و پروردگار تو همواره بصير و بيناست.

عَنْ عِيسَى بْنِ دَاوُدَ النَّجَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَوْلَايَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (علیهما السلام) ، عَنْ أَبِيهِ (علیه السلام) ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) ، قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ (علیهم السلام) ، وَ أَغْلَقَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمُ الْبَابَ، وَ قَالَ: يَا أَهْلِي وَ أَهْلَ اللَّهِ! إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ، وَ هَذَا جَبْرَائِيلُ مَعَكُمْ فِي الْبَيْتِ، وَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ: إِنِّي قَدْ جَعَلْتُ عَدُوَّكُمْ لَكُمْ فِتْنَةً، فَمَا تَقُولُونَ؟ قَالُوا: نَصْبِرُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ! لِأَمْرِ اللَّهِ وَ مَا نَزَلَ مِنْ قَضَائِهِ، حَتَّى نُقْدِمَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ نَسْتَكْمِلَ جَزِيلَ ثَوَابِهِ، فَقَدْ سَمِعْنَاهُ يُعِدُّ الصَّابِرِينَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، فَبَكَى رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) حَتَّى سُمِعَ نَحِيبُهُ مِنْ خَارِجِ الْبَيْتِ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: «وَ جَعَلْنا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَ تَصْبِرُونَ وَ كانَ رَبُّكَ بَصِيراً»، أَنَّهُمْ سَيَصْبِرُونَ أَيْ سَيَصْبِرُونَ كَمَا قَالُوا (علیهم السلام) .(1)

از عیسی بن داود نجار نقل است که گفت: مولایم حضرت ابو الحسن موسی بن جعفر (علیهما السلام) ، از پدرشان (علیه السلام) ، از امام محمد باقر (علیه السلام) روایت کردند که ایشان فرمودند: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) ، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب و فاطمه و حسن و حسین (علیهم السلام) را در اتاقی

ص: 191


1- بحار الأنوار، ج 24، ص219، ح16 و ج 28، ص81، ح41؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص117، ح7760؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص368؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 9، ص378.

جمع کردند و در را بستند و فرمودند: ای اهل من و ای اهل خداوند!

همانا خداوند (عزوجل) بر شما سلام می فرستد، و اکنون جبرئیل با شما در این خانه است و می گوید: همانا خداوند (عزوجل) می فرماید: من دشمن شما را وسیلۀ آزمایش شما قرار دادم، پس شما چه می گویید؟ آنها گفتند: ای رسول خدا! ما در برابر فرمان خدا و حکمی که نازل فرموده صبر می کنیم تا زمانی که به پیشگاه خداوند (عزوجل) وارد شویم و پاداش فراوانش را به طور کامل دریافت کنیم، و از خدا شنیده ایم که او به صابران، همۀ خوبی ها را وعده داده است؛ پس رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) گریه کردند به اندازه ای که صدای نالۀ ایشان از بیرون خانه شنیده می شد، پس در این هنگام این آیه نازل شد: «وَ جَعَلْنا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَ تَصْبِرُونَ وَ كانَ رَبُّكَ بَصِيراً»، همانا آنها صبر می کنند، یعنی همانطور که خودشان (علیهم السلام) فرمودند، صبر خواهند کرد.

ص: 192

62- کد آیه: 25/54 اسم آیه: نسَب حضرت فاطمه (علیها السلام)

{وَهُوَ الَّذی خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُۥ نَسَبًا وَصِهْرًا٭ۗ وَكانَ رَبُّكَ قَدیرًا}

و او كسى است كه از آب، انسانى را آفريد سپس برای او (خويشاوندىِ) نَسَبى و دامادى قرار داد و پروردگار تو همواره توانا است.

1_ فِی المَنَاقِبِ لِابنِ شَهرآشُوبِ: ابْنُ عَبَّاسٍ وَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَ جَابِرٌ وَ الْبَرَاءُ وَ أَنَسٌ وَ أُمُّ سَلَمَةَ وَ السُّدِّيُّ وَ ابْنُ سِيرِينَ، وَ الْبَاقِرُ (علیه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً»، قَالُوا: هُوَ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله و سلم) وَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ (علیهم السلام) .(الحدیث)(1)

در کتاب مناقب ابن شهر آشوب: ابن عباس و ابن مسعود و جابر و براء و انس و امّ سلمه و سدیّ و ابن سیرین و حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) در بارۀ این سخن خدای متعال: «وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً»، گفتند: این آیه در بارۀ حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) و حضرت علی (علیه السلام) و حضرت فاطمه (علیها السلام) و امام حسن و امام حسین (علیهما السلام) است.

ص: 193


1- بحار الأنوار، ج 43، ص106، ح22؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص143، ح7808؛ الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم، ج 1، ص172؛ غاية المرام و حجة الخصام في تعيين الإمام من طريق الخاص و العام، ج4، ص114، ح3؛ مناقب آل أبي طالب (علیهم السلام) (لابن شهرآشوب)، ج 2، ص181.

2_ وَ فِي رِوَايَةٍ، الْبَشَرُ: الرَّسُولُ، وَ النَّسَبُ: فَاطِمَةُ، وَ الصِّهْرُ: عَلِيٌّ.(1)

و در روایتی دیگر، فرموده اند: منظور از بشر، رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) ، و منظور از نسَب، حضرت فاطمه (علیها السلام) و منظور از صهر، حضرت علی (علیه السلام) می باشند.

3_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً»، قَالَ: خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَ خَلَقَ نُطْفَةً مِنَ الْمَاءِ، فَمَزَجَهَا بِنُورِهِ، ثُمَّ أَوْدَعَهَا آدَمَ، ثُمَّ أَوْدَعَهَا ابْنَهُ شَيْثَ، ثُمَّ أَنُوشَ، ثُمَّ قَيْنَانَ، ثُمَّ أَباً فَأَباً، حَتَّى أَوْدَعَهَا إِبْرَاهِيمَ (علیه السلام) ، ثُمَّ أَوْدَعَهَا إِسْمَاعِيلَ (علیه السلام) ، ثُمَّ أُمّاً فَأُمّاً وَ أَباً فَأَباً مِنْ طَاهِرِ الْأَصْلَابِ إِلَى مُطَهَّرَاتِ الْأَرْحَامِ، حَتَّى صَارَتْ إِلَى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَانْفَرَقَ ذَلِكَ النُّورُ فِرْقَتَيْنِ، فِرْقَةٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَوَلَدَ مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله و سلم) ، وَ فِرْقَةٌ إِلَى أَبِي طَالِبٍ، فَوَلَدَ عَلِيّاً (علیه السلام) ، ثُمَّ أَلَّفَ اللَّهُ النِّكَاحَ بَيْنَهُمَا، فَزَوَّجَ اللَّهُ عَلِيّاً بِفَاطِمَةَ (علیهما السلام) ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً وَ كانَ رَبُّكَ قَدِيراً».(2)

از ابن عباس نقل است که در بارۀ این سخن خداوند (عزوجل) : «وَ هُوَ الَّذِی خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً»، گفت: وقتی که خداوند آدم را آفرید، نطفه ای از آب خلق نمود، پس آن را با نورش درآمیخت و سپس آن را در آدم به ودیعه گذاشت، و بعد به پسرش شیث، و بعد به انوش، و بعد به قینان منتقل شد، پس همچنان پدر به پدر منتقل شد تا این که به ابراهیم (علیه السلام) رسید، پس او، آن را به اسماعیل منتقل نمود، پس همینطور نسل

ص: 194


1- همان.
2- بحار الأنوار، ج 35، ص361، ح4؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص140، ح7804؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص373؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 9، ص414؛ غاية المرام و حجة الخصام في تعيين الإمام من طريق الخاص و العام، ج4، ص116، ح4.

اندر نسل از پشت های پاک به رحم های پاک منتقل شد تا این که به عبدالمطلب رسید، پس آن نور، به دو قسمت تقسیم شد، قسمتی به عبدالله منتقل شد و از آن حضرتمحمد (صلی الله علیه و آله و سلم) به دنیا آمدند، و قسمت دیگر به ابو طالب رسید و از آن حضرت علی (علیه السلام) متولد شدند، سپس خداوند، از طریق نکاح، بین آن دو انس و الفت برقرار نمود، و حضرت علی (علیه السلام) را شوهر برای حضرت فاطمه (علیها السلام) قرار داد، و این همان فرمایش خداوند (عزوجل) است: «وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً وَ كانَ رَبُّكَ قَدِيراً».

4_ عَنِ الْمُفَضَّلِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: لَوْ لَا أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) ، لَمْ يَكُنْ لِفَاطِمَةَ (علیها السلام) كُفْوٌ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ.(1)

از مفضل نقل است که گفت: حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) فرمودند: اگر خداوند، امیرالمؤمنین (علیه السلام)

را خلق نمی کرد، بر روی زمین، از آدم گرفته تا غیر از او، برای حضرت فاطمه (علیها السلام) هیچ هم ترازی نبود.

ص: 195


1- بحار الأنوار، ج 43، ص107؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص143، ح7810؛ تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج 7، ص470، ح90؛ مناقب آل أبي طالب (علیهم السلام) (لابن شهرآشوب)، ج 2، ص181.

63- کد آیه: 25/74 اسم آیه: ذریّه

{وَالَّذینَ یَقُولُونَ رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ اَزْواجِنا وَذُرِّیّاتِنا قُرَّةَ اَعْیُنٍ وَاجْعَلْنا لِلْمُتَّقینَ اِمامًا}

آنها كسانی هستند كه می گويند پروردگارا! از همسران و فرزندان ما، مايۀ روشنی چشم ما قرار ده و ما را پيشوای پرهيزگاران بنما!

1_ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِهِ: «وَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَ ذُرِّيَّاتِنا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَّقِينَ إِماماً»، قَالَ: نَحْنُ هُمْ أَهْلُ الْبَيْتِ.

وَ رَوَى غَيْرُهُ: أَنَّ «أَزْواجِنا» خَدِيجَةُ، وَ «ذُرِّيَّاتِنا» فَاطِمَةُ (علیها السلام) ، وَ «قُرَّةَ أَعْيُنٍ» الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ (علیهما السلام) ، وَ «اجْعَلْنا لِلْمُتَّقِينَ إِماماً» عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (علیه السلام) .(1)

از ابان بن تغلب نقل است که گفت: از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) در بارۀ آیه ی: «وَ الَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّیَّاتِنَا قُرَّهَ أَعْیُنٍ وَ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ إِمَاماً»، پرسیدم، حضرت فرمودند: آنها، ما اهل بیت هستیم.

و دیگری نیز روایت کرده: که منظور از «أَزْواجِنا» حضرت خدیجه، و «ذُرِّيَّاتِنا» حضرت فاطمه (علیها السلام) ، و «قُرَّةَ أَعْيُنٍ» حضرت امام حسن و حضرت امام حسین (علیهما السلام) ، و «اجْعَلْنا لِلْمُتَّقِينَ إِماماً» حضرت علی بن ابی طالب (علیه السلام) است.

2_ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «هَبْ لَنا مِنْ

ص: 196


1- بحار الأنوار، ج 24، ص134، ح5؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص155، ح8754؛ تفسير الصافي، ج 4، ص27؛ تفسير القمي، ج 2، ص117؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 9، ص446؛ تفسير نور الثقلين، ج 4، ص43، ح140.

أَزْواجِنا وَ ذُرِّيَّاتِنا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَّقِينَ إِماماً»، قَالَ النَّبِيُّ (صلی الله علیه و آله و سلم) : قُلْتُ لِجَبْرَئِيلَ (علیه السلام) :يَا جَبْرَئِيلُ! مَنْ أَزْوَاجُنَا؟ قَالَ: خَدِيجَةُ، قَالَ: قُلْتُ: وَ مَنْ ذُرِّيَّاتُنَا؟ قَالَ: فَاطِمَةُ، قُلْتُ: وَ مَنْ قُرَّةُ أَعْيُنٍ؟ قَالَ: الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ، قُلْتُ: وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَّقِينَ إِماماً؟ قَالَ: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (علیه السلام) .(1)

از عبد الله بن وهب، از ابی هارون، از ابی سعید خدری نقل است که گفت: در بارۀ سخن خدای متعال: «هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَ ذُرِّيَّاتِنا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَّقِينَ إِماماً»، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: به جبرئیل (علیه السلام) گفتم: ای جبرئیل! منظور از «أَزْوَاجِنَا» کیست؟ او گفت: خدیجه، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: گفتم: «ذُرِّیَّاتِنَا» کیست؟ جبرئیل گفت: فاطمه (علیها السلام) ، گفتم: «قُرَّةُ أَعْيُنٍ» چه کسانی هستند؟ گفت: حسن و حسین (علیهما السلام) ، گفتم: «وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَّقِينَ إِماماً» کیست؟ گفت: علی بن ابی طالب (علیه السلام) .

ص: 197


1- تفسير فرات الكوفي، ص294، ح399؛ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج 1، ص539، ح576؛ با کمی تغییر: بحار الأنوار، ج 24، ص135، ح9؛البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص156، ح7859؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص381، تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 9، ص448.

سورۀ مبارکۀ شعراء

64- کد آیه: 26/219 اسم آیه: ساجدین

{وَتَقَلُّبَكَ فِی السّاجِدینَ}

و حركت تو را در ميان سجده كنندگان مشاهده می كند.

عَنْ أَبِي الْجَارُودِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ تَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ»، قَالَ: فِي عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.(1)

از ابی جارود نقل است که گفت: حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) در بارۀ این سخن خداوند (عزوجل) : «وَ تَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ»، فرمودند: این آیه در شأن حضرت علی و فاطمه و حسن و حسین و اهل بیتشان، صلوات الله علیهم اجمعین، می باشد.

ص: 198


1- بحار الأنوار، ج 24، ص372، ح97 و ج 25، ص213، ح2؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص191، ح7957؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص392؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 9، ص516.

سورۀ مبارکۀ نمل

65- کد آیه: 90و27/89 اسم آیه: در امانند، محبّین حضرت فاطمه (علیها السلام)

{مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُۥ خَیْرٌ مِنْها وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ یَوْمَئِذٍ ءامِنُونَ89 وَمَنْ جاءَ بِالسَّیِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِی النّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}

كسانی كه كار نيكی انجام دهند پاداشی بهتر از آن خواهند داشت و آنها از وحشت آن روز در امانند. (89) و آنها كه اعمال بدی انجام دهند به رو در آتش افكنده می شوند، آيا جزائی جز آنچه عمل می كرديد خواهيد داشت.(90)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام) : دَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيُّ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) ، فَقَالَ (علیه السلام) : يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ! أَ لَا أُخْبِرُكَ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ»، «وَ مَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»؟ قَالَ: بَلَى، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! جُعِلْتُ فِدَاكَ! فَقَالَ: الْحَسَنَةُ مَعْرِفَةُ الْوَلَايَةِ وَ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، وَ السَّيِّئَةُ إِنْكَارُ الْوَلَايَةِ وَ بُغْضُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ.(1)

از عبد الرحمن بن کثیر نقل است که گفت: حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) فرمودند: حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) فرموده اند: ابو عبدالله جَدلی بر حضرت امیر المؤمنین

ص: 199


1- بحار الأنوار، ج 7، ص305، ح76؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص232، ح8062؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 9، ص603؛ تفسير نور الثقلين، ج 4، ص104، ح127؛ الكافي، ج 1، ص185، ح14؛ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 2، ص322، ح14؛ الوافي، ج 2، ص89، ح533.

علی (علیه السلام) وارد شد، پس آن حضرت به او فرمودند: ای ابا عبدالله! آیا تو را از معنای این سخن خداوند (عزوجل) : «مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ»، «وَ مَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»، آگاه کنم؟ عرض کرد: بله، ای امیر مؤمنان! قربانت شوم! حضرت فرمودند: «حسنه»، شناخت ولایت و محبّت نسبت به ما اهل بیت است، و «سیِّئه»، انکار ولایت و کینه ورزیدن نسبت به ما اهل بیت است، سپس این آیه را برای او خواندند.

توضیح: همانطور که بارها بیان کردیم، هر جا عبارت «ما اهل بیت» بیاید، یکی از مصادیقش، وجود مبارکۀ حضرت فاطمه (علیها السلام) می باشند، در اینجا هم طبق روایت مذکور، حسنه ای که انسان را از ترس و وحشت روز قیامت ایمنی می بخشد، محبّت نسبت به آن حضرت است، و سیئه ای که انسان را با صورت در آتش جهنم می اندازد، دشمنی و کینه توزی نسبت به حضرت فاطمه (علیها السلام) می باشد.

ص: 200

سورۀ مبارکۀ قصص

66- کد آیه: 28/68 اسم آیه: حضرت فاطمه (علیها السلام) برگزیدۀ خدا

{وَرَبُّكَ یَخْلُقُ ما یَشاءُ وَیَخْتارُ٭ۗ ما كانَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ٭ۚ سُبْحانَ اللّهِ وَتَعالى عَمّا یُشْرِكُونَ}

پروردگار تو هر چه بخواهد مى آفريند، و هر چه بخواهد برمى گزيند آنان (در برابر او) اختيارى ندارند منزه است خداوند، و برتر است از همتايانى كه براى او قائل مى شوند!

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ النَّبِيُّ (صلی الله علیه و آله) : إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ طِينٍ كَيْفَ يَشَاءُ، ثُمَّ قَالَ: «وَ يَخْتارُ»، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى اخْتَارَنِي وَ أَهْلَ بَيْتِي عَنْ جَمِيعِ الْخَلْقِ، فَانْتَجَبْنَا فَجَعَلَنِي الرَّسُولَ، وَ جَعَلَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ الْوَصِيَّ، ثُمَّ قَالَ: «ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ»، يَعْنِي مَا جَعَلْتُ لِلْعِبَادِ أَنْ يَخْتَارُوا وَ لَكِنِّي أَخْتَارُ مَنْ أَشَاءُ، فَأَنَا وَ أَهْلُ بَيْتِي صَفْوَةُ اللَّهِ وَ خِيَرَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ، ثُمَّ قَالَ: «سُبْحانَ اللَّهِ»، يَعْنِي تَنْزِيهاً لِلَّهِ، «عَمَّا يُشْرِكُونَ»، بِهِ كُفَّارُ مَكَّةَ، ثُمَّ قَالَ: وَ رَبُّكَ يَا مُحَمَّدُ! يَعْلَمُ ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ مِنْ بُغْضِ الْمُنَافِقِينَ لَكَ وَ لِأَهْلِ بَيْتِكَ وَ ما يُعْلِنُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مِنَ الْحُبِّ لَكَ وَ لِأَهْلِ بَيْتِكَ.(1)

از انس بن مالک نقل است که گفت: پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: همانا خداوند آدم را از گل به هر طور که خواست آفرید، سپس فرمودند: «وَ یَختارُ»، خدای متعال من و اهل

ص: 201


1- بحار الأنوار، ج 23، ص74، ح22 و ج 36، ص167؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص286، ح8183؛ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، ج 1، ص97، ح136؛ مناقب آل أبي طالب (علیهم السلام) (لابن شهرآشوب)، ج 1، ص256؛ نوادر الأخبار فيما يتعلق بأصول الدين (للفيض)، ص118، ح6.

بیت مرا از بین همۀ مردم برگزید و انتخاب نمود، ما را برگزید، پس برای من مقام رسالت را قرار داد و علی بن ابی طالب را وصی نمود، سپس فرمودند: «ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ»، یعنی اختیار انتخاب را به مردم ندادم و خود، هر که را بخواهم برمی گزینم، پس من و اهل بیتم برگزیدۀ خدا و از بین مخلوقاتش انتخاب شدۀ او هستیم، سپس فرمودند: «سُبْحَانَ اللَّهِ»، یعنی خدا پاک و منزّه است، «عَمَّا یُشْرِکُونَ»، از آنچه که کفّار مکه برای او شریک می گیرند، بعد فرمودند: ای محمّد! پروردگارت، آنچه که منافقین، از بغض و کینه نسبت به تو و اهل بیت تو، در سینه هایشان پنهان کرده اند، می داند و از آنچه که با زبان شان محبّت به تو و اهل بیت تو، را آشکار می کنند، با خبر است.

توضیح: طبق این آیۀ شریفه و روایت ذیل آن، حضرت فاطمه (علیها السلام) نیز شامل این انتخاب الهی هستند، و البته روایات متعدد دیگری نیز وجود دارد که مبیّن این مطلب است و آن وجود مطهّر را برگزیدۀ خدا، معرّفی می فرماید.

ص: 202

67- کد آیه: 28/84 اسم آیه: حسنه

{مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُۥ خَیْرٌ مِنْها٭ۖ وَمَنْ جاءَ بِالسَّیِّئَةِ فَلا یُجْزَى الَّذینَ عَمِلُوا السَّیِّئاتِ اِلّا ما كانُوا یَعْمَلُونَ}

كسى كه كار نيكى انجام دهد، براى او پاداشى بهتر از آن است و به كسانى كه كارهاى بد انجام دهند، مجازات بدكاران جز (به مقدار) اعمالشان نخواهد بود.

الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ (علیهما السلام) ، قَالَ: الْحَسَنَةُ حُبُّ أَهْلِ الْبَيْتِ (علیهم السلام) .(1)

حضرت امام حسن بن علی (علیهما السلام) فرمودند: حسنه، محبّت اهل بیت (علیهم السلام) است.

توضیح: همانطور که بارها بیان نمودیم، حضرت فاطمه (علیها السلام) نیز یکی از اهل بیت (علیهم السلام) هستند، بنا بر این محبّت و دوستی ایشان نیز، حسنه ای است که خداوند به خاطر آن، پاداشی فراوان عنایت می فرماید.

تذکّر: لطفاً برای مطالعۀ بیشتر در این موضوع، به روایات ذیل کدهای 6/160 و 90و27/89 مراجعه کنید.

ص: 203


1- بحار الأنوار، ج 39، ص256، ذیل ح33؛ مناقب آل أبي طالب (علیهم السلام) (لابن شهرآشوب)، ج 3، ص197.

68- کد آیه: 28/88 اسم آیه: وجه خدا

{...كُلُّ شَیْءٍ هالِكٌ اِلّا وَجْهَهُۥ٭ۚ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَیْهِ تُرْجَعُونَ}

همه چيز جز ذات او فانى مى شود حاكميت تنها از آن اوست و همه بسوى او بازگردانده مى شويد!

1_ رَوَى أَبُو حَمْزَةَ، عَنِ الْبَاقِرِ (علیه السلام) ، وَ ضُرَيْسٌ الْكُنَاسِيُّ، عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «كُلُّ شَيْ ءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ»، قَالَ: نَحْنُ الْوَجْهُ الَّذِي يُؤْتَى اللَّهُ مِنْهُ.(1)

ابو حمزه از امام محمّد باقر (علیه السلام) ، و ضریس کناسی از امام جعفر صادق (علیه السلام) روایت کرده اند که در بارۀ این کلام خدای متعال: «کُلُّ شَیْ ءٍ هالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ»، فرمودند: ما آن وجهی هستیم که از طریق آن، به سوی خدای متعال می روند.

2_ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «كُلُّ شَيْ ءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ»، قَالَ: نَحْنُ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل.(2)

از صالح بن سهل نقل است که گفت: از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) شنیدم که

ص: 204


1- بحار الأنوار، ج 24، ص192، ح7 و ص196، ح21؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص295، ح8212 و 8213؛ كمال الدين و تمام النعمة، ج 1، ص231، ح33و34؛ مناقب آل أبي طالب (علیهم السلام) (لابن شهرآشوب)، ج 4، ص214.
2- بحار الأنوار، ج 24، ص193، ح12؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص297، ح8220؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص417؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 10، ص113.

می فرمایند: «كُلُّ شَيْ ءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ»، حضرت فرمودند: ما، وجه خدای (عزوجل) هستیم.3_ عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (علیه السلام) ، عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: «كُلُّ شَيْ ءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ»، قَالَ: نَحْنُ، وَ اللَّهِ! وَجْهُهُ الَّذِي قَالَ، وَ لَنْ يَهْلِكَ يوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِمَا أَمَرَ بِهِ مِنْ طَاعَتِنَا وَ مُوَالاتِنَا، ذَاكَ الْوَجْهُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ: «كُلُّ شَيْ ءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ»، لَيْسَ مِنَّا مَيِّتٌ يَمُوتُ إِلَّا خَلَّفَ مِنْهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.(1)

از سلام بن مستنیر نقل است که گفت: از حضرت امام محمّد باقر (علیه السلام) در بارۀ این کلام خدا: «كُلُّ شَيْ ءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ»، پرسیدم، حضرت فرمودند: به خدا سوگند! ما همان وجه خدا هستیم که فرموده، و در روز قیامت، کسی که با اطاعت از ما و محبّت و دوستی ما، به پیشگاه خداوند بیاید، هرگز هلاک نمی شود، این است همان وجهی که خدا فرموده: «كُلُّ شَيْ ءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ»، هیچ یک از ما نمی میرد، مگر اینکه جانشینی از خود بر جای می گذارد و این امر تا روز قیامت خواهد بود.

توضیح: همانطور که قبلاً هم بیان کردیم وقتی در روایات معصومین (علیهم السلام) ، عبارت «نحن» یا ضمیر «نا»، بکار برده شود، حضرت فاطمه (علیها السلام) را نیز در بر می گیرد، بنا بر این آن حضرت نیز مصداق «وجه خدا» می باشند. یعنی همه چیز از بین می رود مگر یاد و نام و کرامات و فضائل و معجزات حضرت فاطمه (علیها السلام) .

ص: 205


1- بحار الأنوار، ج 24، ص200، ح30؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص296، ح8219؛ بصائر الدرجات في فضائل آل محمد (علیهم السلام) ، ج 1، ص65، ح2؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص417؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 10، ص113.

سورۀ مبارکۀ عنکبوت

69- کد آیه: 29/23 اسم آیه: دشمن حضرت فاطمه (علیها السلام) ، مأیوس از رحمت

{وَالَّذینَ كَفَرُوا بِئایاتِ اللّهِ وَلِقائِه اُولئِكَ یَئِسُوا مِنْ رَحْمَتی وَاُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ اَلیمٌ}

و كسانی كه به آيات خدا و لقای او كافر شدند از رحمت من مأيوسند، و برای آنها عذاب دردناكی است.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) : مَنْ أَحَبَّ عَلِيّاً قَبِلَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ صَلَاتَهُ وَ صِيَامَهُ وَ قِيَامَهُ، وَ اسْتَجَابَ دُعَاءَهُ، أَلَا وَ مَنْ أَحَبَّ عَلِيّاً أَعْطَاهُ اللَّهُ بِكُلِّ عِرْقٍ فِي بَدَنِهِ مَدِينَةً فِي الْجَنَّةِ، أَلَا وَ مَنْ أَحَبَّ آلَ مُحَمَّدٍ أَمِنَ مِنَ الْحِسَابِ وَ الْمِيزَانِ وَ الصِّرَاطِ، أَلَا وَ مَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ فَأَنَا كَفِيلُهُ بِالْجَنَّةِ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ، أَلَا وَ مَنْ أَبْغَضَ آلَ مُحَمَّدٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكْتُوباً بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ.(1)

از ابن عمر نقل است که گفت: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هر کس علی (علیه السلام) را دوست بدارد، خداوند متعال نماز و روزه و عبادت او را قبول می کند و دعایش را مستجاب می نماید، آگاه باشید! و هر کس علی را دوست بدارد، خداوند به تعداد هر رگی که در بدنش هست، شهری در بهشت به او عنایت می کند، آگاه باشید! و هر کس آل محمّد (علیهم السلام) را دوست بدارد، از حساب و میزان و صراط در امان است، آگاه باشید! و هر

ص: 206


1- إرشاد القلوب إلى الصواب (للديلمي)، ج 2، ص235؛ بحار الأنوار، ج 27، ص120، ح100 و ج 65، ص40، ذیل ح84؛ طرف من الأنباء و المناقب، ص598؛ كشف الغمة في معرفة الأئمة، ج 1، ص104؛ كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين (علیه السلام) ، ص227؛ نهج الحق و كشف الصدق، ص260.

کس با محبّت آل محمّد (علیهم السلام) بمیرد، من ضمانت می کنم که با پیامبران وارد بهشت شود، آگاه باشید! و هر کس با آل محمّد (علیهم السلام) دشمنی کند، روز قیامت می آید در حالی که میان دو چشمش نوشته شده: «نا امید و مأیوس از رحمت خداست».

توضیح: یکی از مصادیق آل محمّد (علیهم السلام) ، حضرت فاطمه (علیها السلام) می باشند، بنا بر این محبّت ایشان عامل سعادت و ورود به بهشت است، و دشمنی و عداوت با ایشان باعث نا امیدی و یأس از رحمت خدا می باشد.

ص: 207

70- کد آیه: 29/69 اسم آیه: بودن با حضرت فاطمه (علیها السلام)

{وَالَّذینَ جاهَدُوا فینا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنا٭ۚ وَاِنَّ اللّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنینَ}

و آنها كه در راه ما جهاد كنند قطعاً هدايتشان خواهيم كرد و خدا با نيكوكاران است.

1_ فی تفسير فرات بن إبراهيم، جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْأَحْمَسِيِّ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) ، فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: «وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ»، قَالَ: نَزَلَتْ فِينَا أَهْلَ الْبَيْتِ.(1)

فرات بن ابراهیم در تفسیرش آورده که جعفر بن محمد بن سعید از احمسی با سندهایش نقل نموده که حضرت امام محمّد باقر (علیه السلام) در بارۀ این سخن خدای متعال: «وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ»، فرمودند: این آیه در بارۀ ما اهل بیت نازل شده است.

2_ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ»، قَالَ: نَزَلَتْ فِينَا.(2)

ص: 208


1- الإختصاص، ص127؛ بحار الأنوار، ج 24، ص151، ح37؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص330، ح8311؛ تفسير فرات الكوفي، ص320، ح434؛ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج 1، ص:569، ح607.
2- بحار الأنوار، ج 24، ص150، ح35؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص330، ح8309؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص424؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 10، ص167.

از ابی جارود نقل است که گفت: حضرت امام محمّد باقر (علیه السلام) در بارۀ این سخنخداوند (عزوجل) : «وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ»، فرمودند: در بارۀ ما نازل شده است.

توضیح: حضرت فاطمه (علیها السلام) از اهل بیت (علیهم السلام) هستند و خداوند کسانی را که در راه او تلاش و جهاد مخلصانه انجام می دهند را، با شناخت و معرفت و محبّت نسبت به آن حضرت، به فیض سعادت و هدایت در مسیر صراط مستقیم، نائل می فرماید.

ص: 209

سورۀ مبارکۀ روم

71- کد آیه: 5و30/4 اسم آیه: نصرت محبّان حضرت فاطمه (علیها السلام)

{... وَیَوْمَئِذٍ یَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ4 بِنَصْرِ اللّهِ٭ۚ یَنْصُرُ مَنْ یَشاءُ٭ۖ وَهُوَ الْعَزیزُ الرَّحیمُ}

و در آن روز مؤ منان خوشحال خواهند شد.(4) به سبب ياری پروردگار، خداوند هر كس را بخواهد نصرت می دهد و او عزيز و حكيم است.(5)

عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ، عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (علیهما السلام) ، عَنْ أَبِيهِ (علیه السلام) عَنْ جَدِّهِ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) : خُلِقَ نُورُ فَاطِمَةَ (علیها السلام) قَبْلَ أَنْ تُخْلَقَ الْأَرْضُ وَ السَّمَاءُ، فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! فَلَيْسَتْ هِيَ إِنْسِيَّةً؟ فَقَالَ (صلی الله علیه و آله و سلم) : فَاطِمَةُ حَوْرَاءُ إِنْسِيَّةٌ، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! وَ كَيْفَ هِيَ حَوْرَاءُ إِنْسِيَّةٌ؟ قَالَ: خَلَقَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ نُورِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ آدَمَ إِذْ كَانَتِ الْأَرْوَاحُ، فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ آدَمَ عُرِضَتْ عَلَى آدَمَ، قِيلَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! وَ أَيْنَ كَانَتْ فَاطِمَةُ؟ قَالَ: كَانَتْ فِي حُقَّةٍ تَحْتَ سَاقِ الْعَرْشِ، قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! فَمَا كَانَ طَعَامُهَا؟ قَالَ: التَّسْبِيحُ وَ التَّهْلِيلُ وَ التَّحْمِيدُ.

فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ آدَمَ وَ أَخْرَجَنِي مِنْ صُلْبِهِ أَحَبَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ صُلْبِي جَعَلَهَا تُفَّاحَةً فِي الْجَنَّةِ وَ أَتَانِي بِهَا جَبْرَئِيلُ (علیه السلام) ، فَقَالَ لِي: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ، يَا مُحَمَّدُ! قُلْتُ: وَ عَلَيْكَ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللَّهُ، حَبِيبِي جَبْرَئِيلُ! فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ رَبَّكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، قُلْتُ: مِنْهُ السَّلَامُ وَ إِلَيْهِ يَعُودُ السَّلَامُ.قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ هَذِهِ تُفَّاحَةٌ أَهْدَاهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْكَ مِنَ الْجَنَّةِ، فَأَخَذْتُهَا وَ ضَمَمْتُهَا

ص: 210

إِلَى صَدْرِي، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ كُلْهَا، فَفَلَقْتُهَا فَرَأَيْتُ نُوراً سَاطِعاً، فَفَزِعْتُ مِنْهُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! مَا لَكَ لَا تَأْكُلُ؟ كُلْهَا وَ لَا تَخَفْ، فَإِنَّ ذَلِكَ النُّورَ الْمَنْصُورَةُ فِي السَّمَاءِ، وَ هِيَ فِي الْأَرْضِ فَاطِمَةُ، قُلْتُ: حَبِيبِي جَبْرَئِيلُ! وَ لِمَ سُمِّيَتْ فِي السَّمَاءِ الْمَنْصُورَةَ وَ فِي الْأَرْضِ فَاطِمَةَ؟ قَالَ: سُمِّيَتْ فِي الْأَرْضِ فَاطِمَةَ لِأَنَّهَا فَطَمَتْ شِيعَتَهَا مِنَ النَّارِ وَ فُطِمَ أَعْدَاؤُهَا عَنْ حُبِّهَا، وَ هِيَ فِي السَّمَاءِ الْمَنْصُورَةُ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ»، «بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشاءُ»، يَعْنِي نَصْرَ فَاطِمَةَ لِمُحِبِّيهَا.(1)

از سدیر صیرفی نقل است که گفت: حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) ، از پدرشان (علیه السلام) ، از جدّشان (علیه السلام) روایت نمودند که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: نور فاطمه (علیها السلام) قبل از آن که زمین و آسمان آفریده شود، آفریده شد، بعضی از مردم گفتند: ای پیامبر خدا! پس او از جنس بشر نیست؟ حضرت (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: فاطمه (علیها السلام) حوریه ای است از جنس انسان، گفتند: ای پیامبر خدا! چگونه او هم حوریه است و هم انسان؟ حضرت فرمودند: خداوند (عزوجل) قبل از این که آدم را خلق کند و در زمانی که فقط ارواح وجود داشتند، فاطمه را از نور خود آفرید، و هنگامی که خداوند (عزوجل) آدم را آفرید، آن نور، بر آدم عرضه شد.

عرض شد: ای پیامبر خدا! در آن زمان، فاطمه (علیها السلام) کجا بود؟ حضرت فرمودند: در یک صندوقی زیر پایۀ عرش بود، گفتند: ای پیامبر خدا! غذای او چه بود؟ حضرت فرمودند: تسبیح و تهلیل و تحمید.

هنگامی که خداوند (عزوجل) آدم را آفرید و مرا از صلب او خارج نمود، خداوند (عزوجل) دوست داشت که فاطمه را از صلب من خارج نماید، پس او را به شکل یک سیب در بهشت درآورد، و آن سیب را جبرئیل (علیه السلام) نزد من آورد و به من گفت: السلام علیک و رحمة الله و

ص: 211


1- بحار الأنوار، ج 43، ص4، ح3؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص337، ح8319؛ معاني الأخبار، ص396، ح53.

برکاته، ای محمّد! گفتم: و علیک السلام و رحمة الله و برکاته، ای حبیب من، جبرئیل!

جبرئیل گفت: ای محمّد! پروردگارت تو را سلام می رساند، گفتم: سلام از اوست و به او باز می گردد، گفت: ای محمّد! این سیبی است که خداوند (عزوجل) از بهشت برای تو هدیه فرستاده، پس آن را گرفته و به سینه ام چسباندم، جبرئیل گفت: ای محمّد! خداوند جلّ جلاله می فرماید: آن را بخور، پس آن را به دو نیم کردم، ناگهان نوری درخشان در آن دیدم، و از دیدن آن هراسان شدم، پس جبرئیل گفت: ای محمّد! تو را چه می شود، که آن را نمی خوری؟ آن را بخور و هراسان مباش، زیرا این نور، متعلق به آن بانویی است که در آسمان «منصوره»، و در زمین «فاطمه» است، گفتم: ای حبیب من، جبرئیل! چرا در آسمان «منصوره» و در زمین «فاطمه» نامیده شده است؟ گفت: از این روی در زمین فاطمه نامیده شده که شیعیان خود را از آتش دور می کند، و دشمنانش از محبت او محروم خواهند بود، و از این روی در آسمان منصوره است چون مصداق این فرمایش خداوند (عزوجل) است که می فرماید: «وَ یَوْمَئِذٍ یَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ»، «بِنَصْرِ اللَّهِ»، یعنی حضرت فاطمه (علیها السلام) محبّین و دوستانشان را نصرت و یاری خواهند نمود.

ص: 212

72- کد آیه: 30/38 اسم آیه: فدک، حق حضرت زهرا (علیها السلام)

{فَئاتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُۥ وَالْمِسْكینَ وَابْنَ السَّبیلِ٭ۚ ذلِكَ خَیْرٌ لِلَّذینَ یُریدُونَ وَجْهَ اللّهِ٭ۖ وَاُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}

پس حقّ خویشاوند و مسکین و در راه مانده را بده، این انفاق برای آنان که خشنودی خدا را می خواهند، بهتر است، و اینان همان رستگارانند.

1_ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: أَتَتْ فَاطِمَةُ أَبَا بَكْرٍ تُرِيدُ فَدَكَ، فَقَالَ: هَاتِي أَسْوَدَ أَوْ أَحْمَرَ يَشْهَدْ بِذَلِكَ، قَالَ: فَأَتَتْ بِأُمِّ أَيْمَنَ، فَقَالَ لَهَا: بِمَ تَشْهَدِينَ؟

قَالَتْ: أَشْهَدُ أَنَّ جَبْرَئِيلَ أَتَى مُحَمَّداً (صلی الله علیه و آله و سلم) فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: «فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ»، فَلَمْ يَدْرِ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله و سلم) مَنْ هُمْ، فَقَالَ: يَا جَبْرَئِيلُ! سَلْ رَبَّكَ مَنْ هُمْ؟ فَقَالَ: فَاطِمَةُ ذُو الْقُرْبَى، فَأَعْطَاهَا فَدَكاً؛ فَزَعَمُوا أَنَّ عُمَرَ مَحَا الصَّحِيفَةَ وَ قَدْ كَانَ كَتَبَهَا أَبُو بَكْرٍ.(1)

از جمیل بن درّاج نقل است که گفت: حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) فرمودند: فاطمه (علیها السلام) نزد ابوبکر آمدند و فدک را خواستار شدند، پس ابوبکر گفت: شخصی را بیاور که در این باره شهادت بدهد، پس ایشان، ام ایمن را آوردند، ابوبکر به او گفت: به چه چیزی شهادت می دهی؟ ام ایمن گفت: شهادت می دهم که جبرئیل نزد حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و عرض کرد: همانا خداوند متعال می فرماید: «فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ»، پس حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) متوجّه نشدند که منظور از «ذا القربی» چه کسانی هستند؟

ص: 213


1- بحار الأنوار، ج 29، ص120، ح16؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 3، ص522، ح6323؛ تفسير العياشي، ج 2، ص287، ح49؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 7، ص392؛ تفسير نور الثقلين، ج 3، ص156، ح164.

لذا فرمودند: ای جبرئیل! از پروردگارت بپرس، آنها چه کسانی هستند؟ پس او گفت: منظور از «ذا القربی» فاطمه است، پس فدک را به او دادند، می گویند که عمر آن ورقی که ابوبکر در این باره نوشته بود را نابود کرد.

2_ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: «فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ»، دَعَا رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) فَاطِمَةَ (علیها السلام) وَ أَعْطَاهَا فَدَكاً.(1)

از ابو سعید خدری نقل است که گفت: هنگامی که این آیه نازل شد: «فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ»، رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) حضرت فاطمه (علیها السلام) را فراخواندند و فدک را به ایشان بخشیدند.

تذکّر: لطفاً برای مطالعۀ بیشتر به روایات ذیل کد 17/26 مراجعه نمایید.

ص: 214


1- بحار الأنوار، ج 29، ص111، ح4 و ص123، ح24؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص349، ح8456؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص428؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 10، ص209؛ سعد السعود للنفوس منضود، ص102؛ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج 1، ص439، ح468؛ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، ج 1، ص254، ح352.

سورۀ مبارکۀ احزاب

73- کد آیه: 33/33 اسم آیه: عصمت و طهارت حضرت فاطمه (علیها السلام)

{...اِنَّما یُریدُ اللّهُ لِیُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَكُمْ تَطْهیرًا}

خداوند فقط می خواهد پليدی و گناه را از شما اهل بيت دور كند و كاملاً شما را پاک سازد.

1_ عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ، قَالَ: كُنْتُ فِي الْبَيْتِ يَوْمَ الشُّورَى، فَسَمِعْتُ عَلِيّاً (علیه السلام) وَ هُوَ يَقُولُ: ... الی ان قال:

نَشَدْتُكُمْ بِاللَّهِ! هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ آيَةَ التَّطْهِيرِ عَلَى رَسُولِهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) : «إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً»، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) كِسَاءً خَيْبَرِيّاً فَضَمَّنِي فِيهِ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ! هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهِّرْهُمْ تَطْهِيراً؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ لَا.(1)

از عامر بن واثله نقل است که گفت: در روز شورا من در خانه بودم که شنیدم حضرت علی (علیه السلام) می فرمایند: ...

تا آنجا که فرمودند: شما را به خدا سوگند می دهم! آیا در بین شما کسی هست که خداوند آیۀ تطهیر را که بر رسولش (صلی الله علیه و آله و سلم) نازل فرموده: «إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ

ص: 215


1- بحار الأنوار، ج 31، ص326، باب26، ح1؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص446، ح8590؛ تفسير الصافي، ج 4، ص188؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 10، ص375؛ تفسير نور الثقلين، ج 4، ص272، ح90؛ الخصال، ج 2، ص561، ح31؛ كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين (علیه السلام) ، ص426؛ نهج الحق و كشف الصدق، ص394.

الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً»، در بارۀ او باشد؟ پس رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) عبای خیبری خود را به دوش گرفتند و من و فاطمه و حسن و حسین را در زیر آن جا دادند و گفتند: پروردگارا! اینان اهل بیت من هستند، پس پلیدی را از آنان دور کن و آنان را پاک و پاکیزه گردان؟ گفتند: خدایا! نه(در بارۀ هیچ یک از ما نازل نشده).

2_ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْجَارُودِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِي قَوْلِهِ: «إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً»، قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) وَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ (علیهم السلام) ، وَ ذَلِكَ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَةِ النَّبِيِّ (صلی الله علیه و آله و سلم) ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) عَلِيّاً وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ (علیهم السلام) ، ثُمَّ أَلْبَسَهُمْ كِسَاءً خَيْبَرِيّاً وَ دَخَلَ مَعَهُمْ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِيَ الَّذِينَ وَعَدْتَنِي فِيهِمْ مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهِّرْهُمْ تَطْهِيراً»، نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَ أَنَا مَعَهُمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ!؟ قَالَ: أَبْشِرِي، يَا أُمَّ سَلَمَةَ! إِنَّكِ إِلَى خَيْرٍ.(1)

در روایت ابو جارود نقل است که گفت: حضرت امام محمّد باقر (علیه السلام) در تفسیر آیه: «إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً»، فرمودند: این آیه، در شأن رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و علی بن ابی طالب و فاطمه و حسن و حسین (علیهم السلام) نازل شده است، و آن در خانۀ امّ سلمه، همسر رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) اتفاق افتاده، پس رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) ، حضرت علی و فاطمه و حسن و حسین (علیهم السلام) را فراخواندند و عبای خیبری خود را بر روی آنان انداختند و خود نیز داخل آن شدند، سپس گفتند:«خدایا!

ص: 216


1- بحار الأنوار، ج 35، ص206، ح1؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص460، ح8610؛ تفسير الصافي، ج 4، ص187؛ تفسير القمي، ج 2، ص193؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 10، ص374؛ تفسير نور الثقلين، ج 4، ص270.

اینان اهل بیت من هستند که در بارۀ آنان به من وعده های بسیاری داده ای، پس پلیدی و زشتی را از آنان دور کن و آنان را پاک و مطهّر نما»؛ پس این آیه نازل شد، سپس امّ سلمه عرض کرد: ای رسول خدا! آیا من هم از ایشان هستم؟ حضرت فرمودند: به تو بشارت می دهم، ای امّ سلمه! که تو به سوی خیر و نیکی هستی.

3_ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»(1)، فَقَالَ: ...

الی ان قال:

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) فِي عَلِيٍّ (علیه السلام) : مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ، وَ قَالَ (صلی الله علیه و آله و سلم) : أُوصِيكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَ أَهْلِ بَيْتِي، فَإِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يُورِدَهُمَا عَلَيَّ الْحَوْضَ، فَأَعْطَانِي ذَلِكَ، وَ قَالَ: لَا تُعَلِّمُوهُمْ فَهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ، وَ قَالَ: إِنَّهُمْ لَنْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ بَابِ هُدًى وَ لَنْ يُدْخِلُوكُمْ فِي بَابِ ضَلَالَةٍ.

فَلَوْ سَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) فَلَمْ يُبَيِّنْ مَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ، لَادَّعَاهَا آلُ فُلَانٍ وَ آلُ فُلَانٍ، وَ لَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ تَصْدِيقاً لِنَبِيِّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) : «إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً»، فَكَانَ عَلِيٌّ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ فَاطِمَةُ (علیهم السلام) ، فَأَدْخَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) تَحْتَ الْكِسَاءِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ أَهْلًا وَ ثَقَلًا وَ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَ ثَقَلِي، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: أَ لَسْتُ مِنْ أَهْلِكَ؟ فَقَالَ: إِنَّكِ إِلَى خَيْرٍ وَ لَكِنَّ هَؤُلَاءِ أَهْلِي وَ ثِقْلِي.(الحدیث)(2)

ص: 217


1- 4/59.
2- إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، ج 2، ص12، ح20؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص106، ح2481 و ج 4، ص443، ح8584؛ تفسير الصافي، ج 1، ص463 و ج 4، ص188؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 3، ص442 و ج 10، ص378؛ تفسير نور الثقلين، ج 1، ص502، ح343 و ج 4، ص274، ح97؛ الكافي، ج 1، ص287، ح1.

از ابو بصیر نقل است که گفت: از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) در بارۀ این سخن خداوند (عزوجل) : «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»، پرسیدم، حضرت فرمودند: ...

تا آنجا که فرمودند:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در بارۀ حضرت علی (علیه السلام) فرمودند: هر کس من مولای او هستم پس علی مولای اوست و فرمودند: به شما در بارۀ کتاب خدا و اهل بیتم سفارش می کنم، پس من از خداوند (عزوجل) خواسته ام که میان آن دو جدایی نیندازد تا اینکه آن دو را در کنار حوض، نزد من وارد نماید، پس خداوند این خواستۀ مرا به من عطا فرمود، و نیز فرمودند: شما چیزی به آنان (اهل بیت) نیاموزید، که آنان از شما داناتر هستند.

و فرمودند: آنان (اهل بیت) شما را از درِ هدایت بیرون نمی کنند و به درِ ضلالت و گمراهی وارد نمی سازند.

پس اگر رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) سکوت می کردند و بیان نمی کردند که چه کسانی اهل بیت ایشان هستند، آل فلان و آل فلان، آن را برای خود ادعا می کردند، ولی خداوند (عزوجل) در تصدیق و تأیید پیامبرش (صلی الله علیه و آله و سلم) ، در کتاب خود این آیه را نازل فرمود: «إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً»، پس حضرت علی و حسن و حسین و فاطمه (علیهم السلام) ، در کنار پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در خانۀ امّ سلمه بودند، که آن حضرت آنان را در زیر عبا گردآوردند، سپس گفتند: خدایا! هر پیامبری، اهل بیت و چیز با ارزشی دارد و اینها، اهل بیت و گرانبهاترین چیز برای من هستند.اُمّ سلمه عرض کرد: آیا من از اهل شما نیستم؟ حضرت فرمودند: تو در مسیر خیر و

ص: 218

نیکی هستی، امّا اینها، اهل بیت و چیز گرانبهای من هستند.

4_ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (علیهما السلام) ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي بَيْتِي وَ فِي يَوْمِي، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) عِنْدِي، فَدَعَا عَلِيّاً وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ (علیهم السلام) وَ جَاءَ جَبْرَئِيلُ (علیه السلام) ، فَمَدَّ عَلَيْهِمْ كِسَاءً فَدَكِيّاً، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي، اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهِّرْهُمْ تَطْهِيراً.

قَالَ جَبْرَئِيلُ: وَ أَنَا مِنْكُمْ، يَا مُحَمَّدُ! فَقَالَ النَّبِيِّ (صلی الله علیه و آله و سلم) : وَ أَنْتَ مِنَّا، يَا جَبْرَئِيلُ! قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَ أَنَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ، وَ جِئْتُ لِأَدْخُلَ مَعَهُمْ، فَقَالَ: كُونِي مَكَانَكِ، يَا أُمَّ سَلَمَةَ! إِنَّكِ إِلَى خَيْرٍ، أَنْتِ مِنْ أَزْوَاجِ نَبِيِّ اللَّهِ، فَقَالَ جَبْرَئِيلُ: اقْرَأْ، يَا مُحَمَّدُ!: «إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً»، فِي النَّبِيِّ وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ (علیهم السلام) .(1)

از حضرت امام على بن حسين (علیهما السلام) روایت است که فرمودند: امّ سلمه گفت: اين آيه در خانۀ من و در روز (نوبت) من نازل شد، که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نزد من بودند، پس آن حضرت، على و فاطمه و حسن و حسين (علیهم السلام) را فراخواندند، و جبرئيل (علیه السلام) هم آمد، پس آن حضرت كساى فدكى را به رويشان كشيدند، سپس گفتند:خداوندا! اينان اهل بیت من هستند، خداوندا! از آنان پليدى را دور كن و به بهترين وجه پاكشان ساز.جبرئيل عرض كرد: اى محمّد! آیا من هم از ایشان هستم؟ پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: اى جبرئيل! تو هم از ما هستى؛ امّ سلمه گفت: من عرض كردم: اى رسول خدا! آیا من هم از اهل بیت شما هستم؟ و آمدم که در زیر کساء وارد شوم، پس حضرت فرمودند:

ص: 219


1- الأمالي (للطوسي)، ص368، المجلس13، ح34؛ بحار الأنوار، ج 35، ص208، ح6؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص451، ح8602؛ غایة المرام و حجة الخصام، ج3، ص201، ح21.

اى امّ سلمه! در جايت بمان، تو در نيكى هستى، تو از همسران پيامبر خدايى.

آنگاه جبرئيل عرض كرد: اى محمّد! بخوان: «إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً»، پس این دربارۀ پيامبر و على و فاطمه و حسن و حسين (علیهم السلام) می باشد.

5_ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ، عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (علیهما السلام) ، عَنْ أَبِيهِ (علیه السلام) ، عَنْ آبَائِهِ (علیهم السلام) ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ (صلی الله علیه و آله و سلم) يَقِفُ عِنْدَ طُلُوعِ كُلِّ فَجْرٍ عَلَى بَابِ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ (علیهما السلام) ، فَيَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُحْسِنِ الْمُجْمِلِ الْمُنْعِمِ الْمُفْضِلِ، الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، سَمِيعٌ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَ نِعْمَتِهِ وَ حُسْنِ بَلَائِهِ عِنْدَنَا، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ صَبَاحِ النَّارِ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ مَسَاءِ النَّارِ، الصَّلَاةَ! يَا أَهْلَ الْبَيْتِ! «إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً».(1)

از اسماعیل بن ابی زیاد سکونی نقل است که گفت: حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) ، از پدرشان (علیه السلام) ، از اجدادشان (علیهم السلام) روایت فرمودند که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) هر روز هنگام طلوع فجر (وقت اذان صبح)، بر در خانۀ حضرت علی و حضرت فاطمه (علیهما السلام) می ایستادند و می فرمودند: حمد و سپاس خدای را که احسان کننده وزیبایی آفرین و نعمت ده و فضیلت بخش است، که با نعمت او کارهای نیکو به سرانجام می رسند، او که شنوای شنونده است به حمد الهی و نعمت او و آزمون نیکوی او در میان ما، از آتش دوزخ به خدا پناه می بریم، از بامداد دوزخ، به خدا پناه می بریم، از شامگاه دوزخ به خدا پناه می بریم، وقت نماز است، ای اهل بیت! «إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً».

ص: 220


1- الأمالي( للصدوق)، ص144، المجلس29، ح14؛ بحار الأنوار، ج 37، ص36، ح3 و ج 83، ص246، ح6.

6_ عَنْ أَبِي الْحَمْرَاءِ، قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ (صلی الله علیه و آله و سلم) أَرْبَعِينَ صَبَاحاً يَجِي ءُ إِلَى بَابِ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ (علیهما السلام) ، فَيَأْخُذُ بِعِضَادَتَيِ الْبَابِ، ثُمَّ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ، الصَّلَاةَ يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ، «إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً».(1)

از ابو حمراء نقل است که گفت: من شاهدم که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به مدت چهل صبح به در خانۀ حضرت علی و فاطمه (علیهما السلام) می آمدند و دو طرف در را می گرفتند و می فرمودند: سلام و رحمت و برکات خدا بر شما اهل بیت باد! نماز به پا دارید، که خداوند شما را رحمت کند! «إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً».

7_ قَالَتْ عَائِشَةُ: خَرَجَ النَّبِيُّ (صلی الله علیه و آله و سلم) غَدَاةً وَ عَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ، فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ (علیهما السلام) فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ (علیه السلام) فَدَخَلَ مَعَهُ، ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ (علیها السلام) فَأَدْخَلَهَا، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ (علیه السلام) فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُالرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً».(2)

ص: 221


1- الأمالي (للطوسي)، ص251، المجلس9، ح39؛ بحار الأنوار، ج 35، ص209، ح8؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص450، ح8600؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 8، ص377؛ تفسير نور الثقلين، ج 3، ص410، ح192؛ حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار (علیهم السلام) ، ج 1، ص186، ح4.
2- بحار الأنوار، ج 35، ص259؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص464، ح8622 و ص467، ح8633 و ص468، ح8637؛ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج 2، ص56، ح676؛ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، ج 1، ص123، ح187.

از عایشه نقل است كه گفت: صبح روزی پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) از خانه بيرون آمدند در حالى كه بر دوش آن حضرت، عبائى از پشم سياه بود، در این هنگام حسن بن على (علیهما السلام) آمدند پس او را در زیر عبای خود وارد نمودند، سپس حسين (علیه السلام) آمدند او را نيز وارد آن نمودند، سپس حضرت فاطمه (علیها السلام) آمدند او را نيز وارد نمودند، سپس حضرت على (علیه السلام) آمدند او را نيز وارد نمودند، سپس فرمودند: «إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً».

8_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ الْخَلْقَ قِسْمَيْنِ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ قِسْماً ...

الی ان قال:

ثُمَّ جَعَلَ القَبَائِلَ بُيُوتاً، فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهَا بَيْتاً، وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: «إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً»، فَأَنَا وَ أَهْلُ بَيْتِي مُطَهَّرُونَ مِنَ الرِّجْسِ وَ الذُّنُوبِ.(1)

از ابن عباس نقل است که گفت: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: خداوند آفریدگان را در دو گروه آفرید و مرا در بهترین آن دو قرار داد ...

تا آنجا که فرمودند:

سپس قبایل را در خانه هایی قرار داد و مرا در بهترین خانه نهاد، این همان کلامخدای متعال است: «إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ

ص: 222


1- إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، ج 2، ص263، ح8؛ بحار الأنوار، ج 16، ص120؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص587؛ دلائل الصدق لنهج الحق، ج 4، ص369؛ كشف الغمة في معرفة الأئمة، ج 1، ص13.

تَطْهِیراً»، پس من و اهل بیتم از همۀ پلیدی ها و گناهان، پاک شده ایم.

توضیح: از مطالعۀ احادیث فوق، که البته اینها بخشی از ده ها حدیثی است که در ذیل این آیۀ شریفه در کتب مختلف نقل شده، عصمت و طهارت حضرت فاطمه (علیها السلام) ثابت می شود. همچنین از سیرۀ عملی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و خارج نمودن همسرانشان از جرگۀ اهل بیت (علیهم السلام) ، به دست می آید که آن حضرت با چه شدّتی از حریم اهل بیت خود دفاع می کنند، به طوری که به هیچ یک از زنان خود اجازۀ ورود به داخل کساء را نمی دهند، تا در آینده برای هیچ شخص عاقلی، شکّی باقی نماند که حضرت فاطمه (علیها السلام) به حکم آیۀ تطهیر، از عصمت کامل برخوردار می باشند و خداوند تکویناً این مقام را برای ایشان اراده فرموده، و این بهترین فضیلت و والاترین مقام آن حضرت می باشد.

ص: 223

74- کد آیه: 33/41 اسم آیه: تسبیح حضرت فاطمه (علیها السلام)

{یا اَیُّهَا الَّذینَ ءامَنُوا اذْكُرُوا اللّهَ ذِكْرًا كَثیرًا}

ای كسانی كه ايمان آورده ايد خدا را بسيار ياد كنيد.

1_ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: تَسْبِيحُ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ (علیها السلام) مِنَ الذِّكْرِ الْكَثِيرِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً».(1)

از زرارة بن اعین نقل است که گفت: حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) فرمودند: تسبیح فاطمه زهرا (علیها السلام) از مصادیق «ذکر کثیر» است که خداوند (عزوجل) فرموده است: «اذْکُرُوا اللَّهَ ذِکْراً کَثِیراً».

2_ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (علیه السلام) يَقُولُ: تَسْبِيحُ فَاطِمَةَ (علیها السلام) مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ الْكَثِيرِ، الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً».(2)

از محمد بن مسلم نقل است که گفت: از حضرت امام محمّد باقر (علیه السلام) شنیدم که

ص: 224


1- البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص474، ح8651؛ تفسير الصافي، ج 4، ص194؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 10، ص402؛ تفسير نور الثقلين، ج 4، ص286، ح150؛ الكافي، ج 2، ص500، ح4؛ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 12، ص134، ح4؛ الوافي، ج 8، ص789، ح7135؛ وسائل الشيعة، ج 6، ص441، ح8390.
2- البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص476، ح8660؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص446؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 10، ص404؛ مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج 5، ص36، ح5305.

می فرمودند: تسبیح حضرت فاطمه (علیها السلام) از جمله ذکر زیاد خداوند است، که خدای (عزوجل) در این باره فرموده: «اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً».

3_ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) : قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «اذْكُرُوااللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً»، مَا حَدُّهُ؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) عَلَّمَ فَاطِمَةَ (علیها السلام) أَنْ تُكَبِّرَ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ تَكْبِيرَةً، وَ تُسَبِّحَ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِينَ تَسْبِيحَةً، وَ تُحَمِّدَ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِينَ تَحْمِيدَةً، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِاللَّيْلِ مَرَّةً وَ بِالنَّهَارِ مَرَّةً، فَقَدْ ذَكَرْتَ اللَّهَ كَثِيراً.(1)

از اسماعیل بن عمّار نقل است که گفت: به امام جعفر صادق (علیه السلام) عرض کردم: این سخن خداوند (عزوجل) که فرموده: «اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً»، اندازه و حدّش چیست؟

حضرت فرمودند: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به حضرت فاطمه (علیها السلام) یاد دادند که سی و چهار مرتبه «الله اکبر»، سی و سه مرتبه «سبحان الله» و سی و سه مرتبه «الحمد لله» بگوید. پس هنگامی که تو، یک مرتبه در شب و یک مرتبه در روز این تسبیحات را بگویی، خداوند را زیاد، یاد کرده ای.

4_ وَ قَدْ رُوِيَ فِي خَبَرٍ آخَرَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً»، مَا هَذَا الذِّكْرُ الْكَثِيرُ؟ قَالَ: مَنْ سَبَّحَ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ (علیها السلام) فَقَدْ ذَكَرَ اللَّهَ الذِّكْرَ

ص: 225


1- البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص476، ح8661؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص446؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 10، ص404؛ مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج 5، ص37، ح5306.

الْكَثِيرَ.(1)

در خبری دیگر از حضرت امام صادق (علیه السلام) روایت شده که از آن حضرت در بارۀ این سخن خداوند (عزوجل) : «اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً»، سؤال شد: منظور از این ذکر کثیر چیست؟ حضرت فرمودند: هر کس تسبیحات حضرت فاطمه (علیها السلام) را بگوید به تحقیق ذکر خدا را بسیار گفته است.5_ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام) : مَنْ سَبَّحَ تَسْبِيحَ الزَّهْرَاءِ (علیها السلام) ثُمَّ اسْتَغْفَرَ غُفِرَ لَهُ، وَ هِيَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَ أَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ، وَ تَطْرُدُ الشَّيْطَانَ وَ تُرْضِي الرَّحْمَنَ.(2)

از محمد بن مسلم نقل است که گفت: حضرت امام محمّد باقر (علیه السلام) فرمودند: هر کس تسبیحات حضرت زهرا (علیها السلام) را بگوید و سپس استغفار نماید، آمرزیده می شود، این تسبیحات در زبان صد مرتبه است و در میزان اعمال هزار ثواب دارد، شیطان را دور می کند و رضایت خداوند رحمان را به ارمغان می آورد.

6_ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ سَبَّحَ تَسْبِيحَ

ص: 226


1- بحار الأنوار، ج 82، ص331، ح8؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص476، ح8659؛ تفسير الصافي، ج 4، ص57؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 9، ص525؛ تفسير نور الثقلين، ج 4، ص73، ح117؛ معاني الأخبار، ص193، ح5؛ وسائل الشيعة، ج 6، ص443، ح8394.
2- بحار الأنوار، ج 82، ص332، ح10؛ ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص163؛ وسائل الشيعة، ج 6، ص442، ح8392.

فَاطِمَةَ (علیها السلام) فِي دُبُرِ الْمَكْتُوبَةِ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبْسُطَ رِجْلَيْهِ، أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ.(1)

از عبد الله بن سنان نقل است که گفت: از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) شنیدم که می فرمودند: هر کس بعد از نماز واجب و قبل اینکه پاهایش را باز کند(از صورت نمازگذار خارج شود)، تسبیحات حضرت زهرا (علیها السلام) را بگوید، خداوند بهشت را برای او واجب می کند.

7_ عَنْ أَبِي هَارُونَ الْمَكْفُوفِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: يَا أَبَا هَارُونَ! إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِتَسْبِيحِ فَاطِمَةَ (علیها السلام) كَمَا نَأْمُرُهُمْ بِالصَّلَاةِ، فَالْزَمْهُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَلْزَمْهُ عَبْدٌ فَشَقِيَ.(2)

از ابو هارون مکفوف نقل است که گفت: حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) فرمودند:ای ابا هارون! ما فرزندانمان را به گفتن تسبیح حضرت فاطمه (علیها السلام) امر می کنیم، همان طور که به خواندن نماز امر می کنیم؛ تو نیز به آن ملتزم باش، چون هر کس به آن ملتزم نشود، بدبخت می شود(یعنی عاقبت به خیر نمی شود).

ص: 227


1- بحار الأنوار، ج 82، ص332، ح13؛ فلاح السائل و نجاح المسائل، ص165؛ مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج 5، ص34، ح5298.
2- الأمالي( للصدوق)، ص579، المجلس85، ح16؛ بحار الأنوار، ج 82، ص328، ح3؛ تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج 2، ص105، ح165؛ الكافي، ج 3، ص343، ح13؛ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 15، ص176، ح13؛ ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج 3، ص610، ح165؛ وسائل الشيعة، ج 6، ص441، ح8391.

75- کد آیه: 33/56 اسم آیه: صلوات بر حضرت فاطمه (علیها السلام)

{اِنَّ اللّهَ وَمَلائِكَتَهُۥ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِیِّ٭ۚ یا اَیُّهَا الَّذینَ ءامَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلیمًا}

خداوند و فرشتگانش بر پيامبر درود می فرستند، ای كسانی كه ايمان آورده ايد بر او درود فرستيد و سلام گوئيد و تسليم فرمانش باشيد.

1_ رَوَاهُ الثَّعْلَبِيُّ بِإِسْنَادِهِ، فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً»، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ عَلِمْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.(1)

ثعلبی، به اسناد خودش، در تفسیر این سخن خدای متعال: «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً»، نقل می کند که گفتیم: ای رسول خدا! سلام بر شما را دانستیم، پس چگونه بر شما صلوات بفرستیم؟ حضرت فرمودند: بگویید: «اللّهم صلّ علی محمّد و آل محمّد کما صلّیت علی ابراهیم و آل ابراهیم إنّک حمید مجید، و بارک علی محمّد و آل محمّد کما بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم إنّک حمید مجید».

ص: 228


1- بحار الأنوار، ج 27، ص258، ح5؛ الدر المنثور في التفسير بالمأثور(سیوطی)، ج5، ص215؛ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، ج 1، ص162، ح253؛ عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار، ص49، ح42 و ص310، ح518؛ غاية المرام و حجة الخصام في تعيين الإمام من طريق الخاص و العام، ج3، ص245، ح1.

2_ فِی خُطْبَةٍ خَطَبَهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السلام) بَعْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ (صلی الله علیه و آله و سلم) بِتِسْعَةِ أَيَّامٍ: بِالشَّهَادَتَیْنِ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَ بِالصَّلَاةِ تَنَالُونَ الرَّحْمَةَ، فَأَکْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَی نَبِیِّکُمْ وَ آلِهِ، «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً».(1)

حضرت امیر المؤمنین علی (علیه السلام) بعد از وفات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در خطبه ای فرمودند: شما به واسطۀ گفتن شهادتین وارد بهشت می شوید و به واسطۀ صلوات بر آن حضرت، به رحمت پروردگار دست می یابید، پس بر پیامبرتان و خاندان او بسیار درود فرستید، «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً».

3_ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، قَالَ: سَمِعَ أَبِي رَجُلًا مُتَعَلِّقاً بِالْبَيْتِ، وَ هُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ»، فَقَالَ لَهُ أَبِي: يَا عَبْدَ اللَّهِ! لَا تَبْتُرْهَا لَا تَظْلِمْنَا حَقَّنَا، قُلِ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ».(2)

از ابن قدّاح نقل است که گفت: حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) فرمودند: پدرم شنيدند كه مردى به پردۀ كعبه در آويخته و می گويد: «اللهم صل على محمّد»، پس

ص: 229


1- الأمالي( للصدوق)، ص321، المجلس52، ح8؛ بحار الأنوار، ج 74، ص281، ح1 و ص381، ح5 و ج 91، ص48، ح3؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 10، ص432؛ الكافي، ج 8، ص19، ح4؛ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 25، ص38، ح4؛ مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج 5، ص341، ح6047.
2- عدة الداعي و نجاح الساعي، ص162؛ الكافي، ج 2، ص495، ح21؛ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 12، ص107، ح21؛ الوافي، ج 9، ص1520، ح8681؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص202، ح9112.

پدرم به او فرمودند: اى بندۀ خدا! بريده اش مكن، و در بارۀ حق ما، به ما ستم مكن، بگو: «اللهم صل على محمّد و أهل بيته».4_ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: مَنْ قَالَ: يَا رَبِّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، مِائَةَ مَرَّةٍ، قُضِيَتْ لَهُ مِائَةُ حَاجَةٍ، ثَلَاثُونَ لِلدُّنْيَا وَ الْبَاقِي لِلْآخِرَةِ.(1)

از معاویة بن عمار نقل است که گفت: حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) فرمودند: هر کس صد مرتبه بگوید: ای خدا! بر محمّد و آل محمّد درود فرست، صد حاجت او برآورده می شود، سی حاجت در دنیا و بقیه در آخرت.

5_ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَحَدِهِمَا (علیهما السلام) ، قَالَ: مَا فِي الْمِيزَانِ شَيْ ءٌ أَثْقَلَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَتُوضَعُ أَعْمَالُهُ فِي الْمِيزَانِ فَتَمِيلُ بِهِ، فَيُخْرِجُ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فَيَضَعُهَا فِي مِيزَانِهِ فَيَرْجَحُ بِهِ.(2)

از محمد بن مسلم نقل است که گفت: يكى از دو امام (امام محمد باقر (علیه السلام) یا امام جعفر صادق (علیه السلام) ) فرمودند: هیچ چیز در ترازوى اعمال، سنگين تر از درود و صلوات بر حضرت محمّد و آل محمّد نيست، و همانا مردى باشد كه اعمالش را در ترازوی اعمال گذارند و سبك باشد، پس ثواب صلوات او را بیرون می آورند و در کفۀ ترازویش

ص: 230


1- الكافي، ج 2، ص493، ح9؛ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 12، ص98، ح9؛ الوافي، ج 9، ص1520، ح8682؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص94، ح8830.
2- البرهان في تفسير القرآن، ج 5، ص740، ح11851؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 14، ص410؛ الكافي، ج 2، ص494، ح15؛ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 12، ص102، ح15؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص192، ح9087.

می گذارند، آنگاه سنگينی می کند.

6_ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام) ، عَنْ فَاطِمَةَ (علیها السلام) ، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) : يَا فَاطِمَةُ! مَنْ صَلَّى عَلَيْكِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ أَلْحَقَهُ بِي حَيْثُ كُنْتُ مِنَ الْجَنَّةِ.(1)از حضرت علی (علیه السلام) روایت شده که حضرت فاطمه (علیها السلام) فرمودند: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به من فرمودند: ای فاطمه! هر کس بر تو صلوات بفرستد خداوند او را می بخشد و من در هر جای بهشت که باشم او را به من ملحق خواهد نمود.

توضیح: از مجموع روایات وارده در این موضوع، نتیجه می گیریم که همان طور که اهل ایمان به دورد و صلوات فرستادن بر حضرت محمّد (صلی الله علیه و آله و سلم) امر شده اند که این مطلوب پروردگار است و اجر و پاداش فراوانی هم دارد، به درود و صلوات فرستادن بر حضرت فاطمه (علیها السلام) نیز مأمور هستند، چون آن حضرت، یکی از «آل محمّد»، محسوب می شوند.

ص: 231


1- بحار الأنوار، ج 43، ص55 و ج 97، ص194، ح10؛ كشف الغمة في معرفة الأئمة، ج 1، ص472؛ مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج 10، ص211، ح11877.

76- کد آیه: 58 و 33/57 اسم آیه: اذیّت حضرت فاطمه (علیها السلام)

{اِنَّ الَّذینَ یُؤْذُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُۥ لَعَنَهُمُ اللّهُ فِی الدُّنْیا وَالْءاخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذابًا مُهینًا57 وَالَّذینَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنینَ وَالْمُؤْمِناتِ بِغَیْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتانًا وَاِثْمًا مُبینًا}

آنها كه خدا و پيامبرش را آزار مى دهند، خداوند آنان را از رحمت خود در دنيا و آخرت دور ساخته، و براى آنها عذاب خواركننده اى آماده كرده است.(57) و آنها كه مردان و زنان با ايمان را به خاطر كاری كه انجام نداده اند آزار می دهند متحمل بهتان و گناه آشكاری شده اند.(58)

1_ فی تفسير القمي: «إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهِيناً»، قَالَ: نَزَلَتْ فِيمَنْ غَصَبَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) حَقَّهُ، وَ أَخَذَ حَقَّ فَاطِمَةَ (علیها السلام) وَ آذَاهَا، وَ قَدْ قَالَ النَّبِيُّ (صلی الله علیه و آله و سلم) : مَنْ آذَاهَا فِي حَيَاتِي كَمَنْ آذَاهَا بَعْدَ مَوْتِي، وَ مَنْ آذَاهَا بَعْدَ مَوْتِي كَمَنْ آذَاهَا فِي حَيَاتِي، وَ مَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِي وَ مَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ، وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ: «إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ»، الْآيَةَ.(1)

علی بن ابراهیم قمی در تفسیرش در ذیل آیه ی: «إِنَّ الَّذِینَ یُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهِیناً»، می فرماید: این آیه در بارۀ آن کسانی نازل شده که حق حضرت علی (علیه السلام) را غصب کردند و حق حضرت فاطمه (علیها السلام) را

ص: 232


1- بحار الأنوار، ج 17، ص27، ح2 و ج 43، ص25، ح23؛ تفسير الصافي، ج 4، ص202؛ تفسير القمي، ج 2، ص196؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 10، ص439؛ تفسير نور الثقلين، ج 4، ص305، ح237؛ طرف من الأنباء و المناقب، ص386.

گرفتند و ایشان را مورد اذیّت و آزار قرار دادند، در حالی که به تحقیق پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هر کس فاطمه را در زمان زنده بودن من، اذیّت کند، مثل این است که او را بعد از موت من اذیّت کرده باشد، و هر کس او را بعد از وفات من اذیّت کند، مثل این است که او را در زمان حیات من اذیّت کرده باشد. کسی که فاطمه را اذیّت کند، پس مرا اذیّت کرده، و هر کس که مرا اذیّت کند، خدا را اذیت کرده است، و این همان سخن خدا است که فرموده: «إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ».

2_ وَ فِي رِوَايَةِ مُقَاتِلٍ: «وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ»، يَعْنِي عَلِيّاً، «وَ الْمُؤْمِناتِ»، يَعْنِي فَاطِمَةَ.(1)

و در روایت مقاتل آمده است که مقصود از «مؤمنین» در «وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ»، حضرت علی (علیه السلام) ، و مقصود از «مؤمنات»، حضرت فاطمه (علیها السلام) می باشند.

3_ و في تفسير عليّ بن إبراهيم: و قوله: «وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ»، يعني: عليّا و فاطمة (علیهما السلام) .(2)

و در تفسیر جناب علی بن ابراهیم قمی آمده که منظور از آیه ی: «وَ الَّذِینَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ»، حضرت علی و حضرت فاطمه (علیهما السلام) هستند.

ص: 233


1- بحار الأنوار، ج 31، ص653، ح195 و ج 39، ص330، ذیل ح1؛ طرف من الأنباء و المناقب، ص:387؛ مناقب آل أبي طالب (علیهم السلام) (لابن شهرآشوب)، ج 3، ص210.
2- البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص493، ح8717؛ تفسير القمي، ج 2، ص196؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 10، ص441؛ تفسير نور الثقلين، ج 4، ص306، ح243.

4_ قَالَ النَّبِيُّ (صلی الله علیه و آله و سلم) : إِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي، مَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِي، وَ مَنْ غَاظَهَا فَقَدْ غَاظَنِي، وَ مَنْ سَرَّهَا فَقَدْ سَرَّنِي.(1)

حضرت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: همانا فاطمه پارۀ تن من است، هر کس او را اذیّت کند مرا اذیّت کرده، و هر کس او را خشمگین کند مرا خشمگین ساخته، و هر کس او را خوشحال نماید مرا خوشحال نموده است.

5_ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) : إِنَّ فَاطِمَةَ (علیها السلام) شَعْرَةٌ مِنِّي، فَمَنْ آذَى شَعْرَةً مِنِّي فَقَدْ آذَانِي، وَ مَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ، وَ مَنْ آذَى اللَّهَ لَعَنَهُ مِلْأَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ.(2)

از جابر بن عبد الله نقل است که گفت: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: همانا فاطمه (علیها السلام) جزئى از وجود من است، هر كس او را آزار دهد مرا آزرده، و هر كس مرا بيازارد خدا را آزرده، و هر كس موجب آزردگى خداوند گردد، آنچه در آسمانها و زمين است او را لعنت می کنند.

6_ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ (صلی الله علیه و آله و سلم) أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ شِجْنَةٌ مِنِّي، يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا وَ يَسُرُّنِي مَا يَسُرُّهَا، وَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَيَغْضَبُ لِغَضَبِ فَاطِمَةَ وَ يَرْضَى لِرِضَاهَا.(3)

از ابن عباس نقل است که گفت: از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت است که فرمودند: به

ص: 234


1- اعتقادات الإماميه (للصدوق)، ص105؛ الأمالي( للصدوق)، ص104، المجلس22، ح3؛ بحار الأنوار، ج 27، ص62 و مقدمةج 29، ص32 و ج 67، ص3، ح4.
2- بحار الأنوار، ج 43، ص54؛ كشف الغمة في معرفة الأئمة، ج 1، ص467.
3- بحار الأنوار، ج 43، ص26، ح26؛ معاني الأخبار، ص303، ح2.

درستى كه فاطمه پارۀ تن من است، مرا آزار مى دهد آنچه كه او را آزار دهد، و مرا خشنود مى سازد آنچه كه او را خشنود نمايد، و همانا خدای متعال به خاطر غضب فاطمه غضب مى کند و از خشنودى او، خشنود مى شود.

توضیح: طبق این آیۀ شریفه، هر کس موجبات آزار و اذیّت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) را فراهم نماید، مورد لعن پروردگار قرار گرفته، و از رحمت الهی محروم می شود، و بر اساس روایات مذکوره، یکی از مواردی که موجب این محرومیّت است، آزار و اذیّت دختر گرامی آن حضرت، یعنی حضرت فاطمه (علیها السلام) می باشد، که باعث خشم و غضب پروردگار شده، و عذاب الهی را به دنبال خواهد داشت.

ص: 235

سورۀ مبارکۀ سبأ

77- کد آیه: 34/18 اسم آیه: وجود با برکت

{وَجَعَلْنا بَیْنَهُمْ وَبَیْنَ الْقُرَى الَّتی بارَكْنا فیها قُرًى ظاهِرَةً وَقَدَّرْنا فیهَا السَّیْرَ٭ۖ سیرُوا فیها لَیالِیَ وَاَیّامًا ءامِنینَ}

و ميان آنها و شهرهايى كه بركت داده بوديم، آبادی هاى آشكارى قرار داديم و سفر در ميان آنها را به طور متناسب مقرّر داشتيم پس شبها و روزها در اين آبادی ها با ايمنى (كامل) سفر كنيد!

1_ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ، قَالَ: دَخَلَ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ أَهْلِ الْكُوفَةِ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (علیهما السلام) ، فَقَالَ لَهُ: جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ! أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ جَعَلْنا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بارَكْنا فِيها قُرىً ظاهِرَةً وَ قَدَّرْنا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيها لَيالِيَ وَ أَيَّاماً آمِنِينَ»، قَالَ لَهُ: مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا قِبَلَكُمْ بِالْعِرَاقِ؟ قَالَ: يَقُولُونَ إِنَّهَا مَكَّةُ، فَقَالَ: وَ هَلْ رَأَيْتَ السَّرَقَ فِي مَوْضِعٍ أَكْثَرَ مِنْهُ بِمَكَّةَ؟! قَالَ: فَمَا هُوَ؟ قَالَ: إِنَّمَا عَنَى الرِّجَالَ، قَالَ: وَ أَيْنَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟

فَقَالَ: أَ وَ مَا تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ كَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّها وَ رُسُلِهِ»(1)، وَ قَالَ: «وَ تِلْكَ الْقُرى أَهْلَكْناهُمْ»(2)، وَ قَالَ: «وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها وَ الْعِيرَ الَّتِي

ص: 236


1- 65/8.
2- 18/59.

أَقْبَلْنا فِيها»(1)، أَ فَيُسْأَلُ الْقَرْيَةُ أَوِ الرِّجَالُ أَوِ الْعِيرُ؟

قَالَ: وَ تَلَا عَلَيْهِ آيَاتٍ فِي هَذَا الْمَعْنَى، قَالَ: جُعِلْتُ فِدَاكَ! فَمَنْ هُمْ؟ قَالَ: نَحْنُ هُمْ، فَقَالَ: أَ وَ مَا تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِهِ: «سِيرُوا فِيها لَيالِيَ وَ أَيَّاماً آمِنِينَ»؟ قَالَ: آمِنِينَ مِنَ الزَّيْغِ.(2)

از ابو حمزه ثمالی نقل است که گفت: یکی از قضات اهل کوفه، بر حضرت امام علی بن الحسین (علیهما السلام) وارد شد و عرض کرد: خداوند مرا فدای شما گرداند! مرا از معنی این فرمایش خداوند (عزوجل) : «وَ جَعَلْنا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بارَكْنا فِيها قُرىً ظاهِرَةً وَ قَدَّرْنا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيها لَيالِيَ وَ أَيَّاماً آمِنِينَ»، آگاه فرمایید؟ حضرت به او فرمودند: مردم نزد شما در عراق، در بارۀ این آیه چه می گویند؟ آن قاضی پاسخ داد: می گویند مقصود، مکّه است، پس حضرت فرمودند: آیا دزدی و سرقت را در جایی بیشتر از مکّه دیده ای؟ آن قاضی پرسید: پس مقصود چیست؟ حضرت فرمودند: مقصود، تنها مردان است، عرض کرد: این مطلب، در کجای کتاب خدا است؟ (که مقصود از قُری (آبادی ها)، مردان باشد)، حضرت فرمودند: آیا نشنیده ای که خداوند (عزوجل) می فرماید: «وَ كَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّها وَ رُسُلِهِ»، و می فرماید: «وَ تِلْكَ الْقُرى أَهْلَكْناهُمْ»، و می فرماید: «وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها وَ الْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنا فِيها»، پس آیا، از آبادی و قریه سؤال می شود، یا از مردان یا از قافله؟ ابوحمزه ثمالی می گوید: پس آن حضرت، در همین معنا، آیات دیگری را تلاوت نمودند، آن قاضی عرض کرد: جانم فدای شما باد! پس آنها چه کسانی هستند؟ حضرت فرمودند: منظور از آنها،

ص: 237


1- 12/82.
2- الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي)، ج 2، ص313؛ بحار الأنوار، ج10، ص145، ح1 و ج 24، ص233، ح2؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص516، ح8772؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 10، ص489؛ تفسير نور الثقلين، ج 4، ص329، ح48.

ما (اهل بیت) هستیم، سپس فرمودند: مگر این آیه را نشنیده ای که می فرماید:«سِيرُوا فِيها لَيالِيَ وَ أَيَّاماً آمِنِينَ»؟ فرمودند: مقصود این است که آنها از انحراف و کجی در امان هستند.

2_ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ (علیه السلام) أَنَّ أَهْلَ بَيْتِي يُؤْذُونَنِي وَ يُقَرِّعُونَنِي بِالْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ عَنْ آبَائِكَ (علیهم السلام) أَنَّهُمْ قَالُوا: قُوَّامُنَا وَ خُدَّامُنَا شِرَارُ خَلْقِ اللَّهِ. فَكَتَبَ (علیه السلام) : وَيْحَكُمْ! أَ مَا تَقْرَءُونَ مَا قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ جَعَلْنا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بارَكْنا فِيها قُرىً ظاهِرَةً»، وَ نَحْنُ، وَ اللَّهِ! الْقُرَى الَّتِي بَارَكَ اللَّهُ فِيهَا وَ أَنْتُمُ الْقُرَى الظَّاهِرَةُ.(1)

مرحوم علامه شیخ صدوق (قدس سره) در کتاب کمال الدین به سند خودش از محمد بن صالح همدانی نقل کرده که گفت: برای حضرت صاحب الزمان (علیه السلام) نامه ای نوشتم که خاندان من، مرا آزار می دهند و سرکوفت می زنند به خاطر حدیثی که از پدران شما (علیهم السلام) روایت شده که فرموده اند: «وکلا و خدّام ما بدترین خلق خدا هستند!»

پس آن حضرت در جواب نوشتند: وای بر شما! آیا نخوانده اید آنچه که خداوند (عزوجل) فرموده: «وَ جَعَلْنا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بارَكْنا فِيها قُرىً ظاهِرَةً»، به خدا قسم! ما قریه هایی هستیم که خداوند به آن ها برکت داده، و شما آن قریه های ظاهر هستید.

ص: 238


1- الإمامة و التبصرة من الحيرة، ص140، ح161؛ إعلام الورى بأعلام الهدى، ص453؛ بحار الأنوار، ج 51، ص343، ذیل ح1 و ج 53، ص184، ح15؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص514، ح8767؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 10، ص:493؛ تفسير نور الثقلين، ج 4، ص332، ح51؛ الغيبة (للطوسي)/ كتاب الغيبة للحجة، ص345؛ كمال الدين و تمام النعمة، ج 2، ص483، باب45، ح2؛ وسائل الشيعة، ج 27، ص151، ح33461.

3_ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرُّمَّانِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُوسَى (علیهما السلام) ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي مُوسَى (علیه السلام) ، عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرٍ (علیه السلام) ، قَالَ: دَخَلَ عَلَى أَبِي بَعْضُ مَنْ يُفَسِّرُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ فُلَانٌ؟ وَ سَمَّاهُ بِاسْمِهِ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَنْتَ الَّذِي تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَكَيْفَ تُفَسِّرُ هَذِهِ الْآيَةَ: «وَ جَعَلْنا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بارَكْنا فِيها قُرىً ظاهِرَةً وَ قَدَّرْنافِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيها لَيالِيَ وَ أَيَّاماً آمِنِينَ»، قَالَ: هَذِهِ بَيْنَ مَكَّةَ وَ مِنًى.

فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) : أَ يَكُونُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ خَوْفٌ وَ قَطِيعٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَوْضِعٌ يَقُولُ اللَّهُ أَمْنٌ، يَكُونُ فِيهِ خَوْفٌ وَ قَطِيعٌ؟! قَالَ: فَمَا هُوَ؟ قَالَ: ذَاكَ نَحْنُ أَهْلَ الْبَيْتِ، قَدْ سَمَّاكُمُ اللَّهُ نَاساً، وَ سَمَّانَا قُرًى.

قَالَ: جُعِلْتُ فِدَاكَ! أَ وَجَدْتَ هَذَا فِي كِتَابِ اللَّهِ أَنَّ الْقُرَى رِجَالٌ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) : أَ لَيْسَ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: «وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها وَ الْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنا فِيها»(1)، فَلِلْجُدْرَانِ وَ الْحِيطَانِ السُّؤَالُ أَمْ لِلنَّاسِ؟ وَ قَالَ تَعَالَى: «وَ إِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوها قَبْلَ يَوْمِ الْقِيامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوها عَذاباً شَدِيداً»(2)، فَمَنِ الْمُعَذَّبُ الرِّجَالُ، أَمْ الْجُدْرَانُ وَ الْحِيطَانُ؟(3)

از هیثم بن عبد الله رمّانی نقل است که گفت: حضرت علی بن موسی (علیهما السلام) برای من روایتی فرمودند: که پدرم امام موسی کاظم (علیه السلام) برای من حدیثی فرمودند از پدرشان امام جعفر صادق (علیه السلام) ، که آن حضرت فرمودند: یکی از کسانی که قرآن را تفسیر می کرد، بر پدرم وارد شد، پس پدرم به او فرمودند: تو فلانی هستی؟ و او را با اسمش نام بردند، آن مرد عرض کرد: بله، حضرت فرمودند: تو همان کسی هستی که قرآن را

ص: 239


1- 82/12.
2- 17/58.
3- بحار الأنوار، ج 24، ص234، ح3؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص515، ح8769؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص461؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 10، ص487.

تفسیر می کنی؟ عرض کرد: بله، فرمودند: پس چگونه این آیه را تفسیر می کنی: «وَ جَعَلْنا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بارَكْنا فِيها قُرىً ظاهِرَةً وَ قَدَّرْنا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيها لَيالِيَ وَ أَيَّاماً آمِنِينَ»؟ او پاسخ داد: منظور این آیه، مکانی میان مکه و مناست.

پس حضرت امام صادق (علیه السلام) به او فرمودند: آیا در این مکان، ترس و دزدی می باشد؟ عرض کرد: بله، حضرت فرمودند: پس چگونه مکانی را که خداوندمی فرماید امن است، در آن ترس و دزدی وجود دارد؟ عرض کرد: پس آن چیست؟ حضرت فرمودند: منظور از آن، ما اهل بیت هستیم، به تحقیق خداوند شما را ناس (مردم) نامیده و ما را قُری (آبادی ها). آن مرد عرض کرد: فدایتان شود! آیا شما در کتاب خدا، آیه ای پیدا کرده اید که در آن مقصود از قُری (آبادی ها)، مردان باشد؟

پس حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) فرمودند: مگر خدای متعال نمی فرماید: «وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها وَ الْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنا فِيها»، پس آیا باید از در و دیوارها پرسید یا از مردم؟ همچنین خدای متعال فرمود: «وَ إِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوها قَبْلَ يَوْمِ الْقِيامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوها عَذاباً شَدِيداً»، پس این عذاب شدگان، مردان هستند یا در و دیوارها؟

توضیح: همانطور که قبلاً هم متذکر شدیم یکی از اهل بیت، حضرت فاطمه (علیها السلام) می باشند، که بنا بر روایات متعدد، وجود آن حضرت مایۀ خیر و برکت می باشد، و البته در بعضی از آیات پیش رو، بیشتر به این فضلیت ایشان، اشاره خواهیم نمود.

ص: 240

سورۀ مبارکۀ فاطر

78- کد آیه: 35/32 اسم آیه: وارث کتاب خدا

{ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذینَ اصْطَفَیْنا مِنْ عِبادِنا٭ۖ فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِه وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَیْراتِ بِاِذْنِ اللّهِ٭ۚ ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبیرُ}

سپس اين كتاب را به گروهى از بندگان برگزيدۀ خود به ميراث داديم (امّا) از ميان آنها عدّه اى بر خود ستم كردند، و عدّه اى ميانه رو بودند، و گروهى به اذن خدا در نيكی ها (از همه) پيشى گرفتند، و اين، همان فضيلت بزرگ است!

عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ (علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ! أَخْبِرْنِي عَنِ النَّبِيِّ (صلی الله علیه و آله و سلم) وَرِثَ النَّبِيِّينَ كُلَّهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: مِنْ لَدُنْ آدَمَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى نَفْسِهِ؟ قَالَ: مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيّاً إِلَّا وَ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله و سلم) أَعْلَمُ مِنْهُ...

الی ان قال:

وَ قَدْ وَرِثْنَا نَحْنُ هَذَا الْقُرْآنَ، الَّذِي فِيهِ مَا تُسَيَّرُ بِهِ الْجِبَالُ، وَ تُقَطَّعُ بِهِ الْبُلْدَانُ، وَ تُحْيَا بِهِ الْمَوْتَى، وَ نَحْنُ نَعْرِفُ الْمَاءَ تَحْتَ الْهَوَاءِ، وَ إِنَّ فِي كِتَابِ اللَّهِ لآَيَاتٍ مَا يُرَادُ بِهَا أَمْرٌ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ بِهِ مَعَ مَا قَدْ يَأْذَنُ اللَّهُ مِمَّا كَتَبَهُ الْمَاضُونَ، جَعَلَهُ اللَّهُ لَنَا فِي أُمِّ الْكِتَابِ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: «وَ ما مِنْ غائِبَةٍ فِي السَّماءِ وَ الْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ»(1)، ثُمَّ قَالَ: «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا»، فَنَحْنُ الَّذِينَ اصْطَفَانَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَوْرَثَنَا هَذَا

ص: 241


1- 27/75.

الَّذِي فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْ ءٍ.(1)

از ابراهیم، از قول پدرش نقل است که گفت: به امام کاظم (علیه السلام) عرض کردم: فدایتان شوم! مرا باخبر سازید که آیا پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) ، وارث همۀ پیامبران بودند؟

حضرت فرمودند: بله، عرض کردم: یعنی از زمان حضرت آدم تا به خود آن حضرت برسد؟ فرمودند: خداوند هيچ پيامبرى را مبعوث نکرد، مگر اينكه حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) از او داناتر بود.

تا آنجا که فرمودند:

و به تحقیق ما، وارث این قرآنی هستیم، که در آن است آنچه که کوه ها را به حرکت درمی آورد، و سرزمین ها را از هم جدا می کند، و مردگان را با آن زنده می گرداند، و ما از آبی که زیر هوا است آگاهیم، و به راستی در کتاب خدا آیاتی است که هر خواسته ای به وسیلۀ آن آیات، به اذن خداوند، برآورده می شود، و با آنچه كه خدا به آن اجازه می دهد و در كتب گذشتگان هم ثبت شده، همه را خداوند در اُمّ الكتاب براى ما قرار داده است، همانا خداوند می فرماید: «وَ ما مِنْ غائِبَةٍ فِي السَّماءِ وَ الْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ»، سپس فرمود: «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْکِتَابَ الَّذِینَ اصْطَفَیْنَا مِنْ عِبَادِنَا»، پس ما هستيم كه خداوند (عزوجل) ما را برگزيده است و سپس اين كتابى كه شرح و بيان همه چيز در آن است را، ارث ما قرار داده است.

ص: 242


1- بحار الأنوار، ج 17، ص133، ح10 و ج 26، ص161، ح7 و ج 89، ص84، ح17؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 3، ص261، ح5593 و ج 4، ص213، ح8009 و ص546، ح8854؛ بصائر الدرجات في فضائل آل محمد (علیهم السلام) ، ج 1، ص47، ح1 و ص114، ح3؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص480؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 6، ص454 و ج 9، ص551 و، ص552 و ص587؛ تفسير نور الثقلين، ج 2، ص506، ح138 و ج 4، ص83، ح46 و ح47 و ص96، ح99 و ص361، ح77؛ الكافي، ج 1، ص226، ح7؛ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 3، ص21، ح7.

توضیح: گفتیم هر جا اهل بیت (علیهم السلام) ، از واژۀ «نحن» استفاده نمایند یکی ازمصادیق آن حضرت فاطمه (علیها السلام) می باشند، و روایت فوق هم یکی از این موارد است. لذا آن وجود مبارک هم، برگزیدۀ خداوند (عزوجل) می باشند که تمام علوم کتاب خداوند، قرآن کریم را، به ارث برده اند.

ص: 243

سورۀ مبارکۀ صافّات

79- کد آیه: 37/24 اسم آیه: سؤال از محبّت حضرت فاطمه (علیها السلام)

{وَقِفُوهُمْ٭ۖ اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ}

آنها را نگهداريد كه بايد بازپرسى شوند!

1_ فَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ (صلی الله علیه و آله و سلم) أَنَّهُ قَالَ: فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ»، إِنَّهُ لَا يُجَاوِزُ قَدَمَا عَبْدٍ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبَلَاهُ، وَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَ عَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ جَمَعَهُ وَ فِيمَا أَنْفَقَهُ، وَ عَنْ حُبِّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ.(1)

به تحقیق از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت شده است که آن حضرت در بارۀ این سخن خدای متعال: «وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ»، فرمودند: همانا هیچ بنده ای بیش از دو قدم بر نمی دارد مگر آن که در بارۀ چهار چیز از او سؤال شود: از جوانى كه در چه چيز به پيرى رساند، و از عمرش که چگونه آن را گذرانده است، و از مالش که آن را چطور جمع کرده و در چه راهی صرف کرده است، و از دوستی و محبّت ما اهل بیت.

2_ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) : لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَ عَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، وَ عَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ

ص: 244


1- بحار الأنوار، ج 44، ص12؛ تفسير الصافي، ج 4، ص266؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 11، ص121؛ تفسير نور الثقلين، ج 4، ص402، ح20؛ علل الشرائع، ج 1، ص218.

اكْتَسَبَهُ وَ فِيمَا أَنْفَقَهُ، وَ عَنْ حُبِّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ.(1)

از حضرت امیر المؤمنین علی (علیه السلام) روایت است که فرمودند: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: در روز قيامت بنده اى قدم از قدم بر نمی دارد تا از چهار چيز پرسش شود: از عمرش كه در چه راهی گذرانده، و از جوانى اش كه در چه چیزی صرف کرده، و از مالش كه از كجا به دست آورده و برای چه چیز خرج نموده، و از دوستى و محبّت ما اهل بیت.

3_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَمَرَ اللَّهُ مَالِكاً أَنْ يُسَعِّرَ النِّيرَانَ السَّبْعَ، وَ أَمَرَ رِضْوَانَ أَنْ يُزَخْرِفَ الْجِنَانَ الثَّمَانِيَةَ، وَ يَقُولُ: يَا مِيكَائِيلُ! مُدَّ الصِّرَاطَ عَلَى مَتْنِ جَهَنَّمَ، وَ يَقُولُ: يَا جَبْرَئِيلُ! انْصِبِ الْمِيزَانَ تَحْتَ الْعَرْشِ، وَ نَادِ: يَا مُحَمَّدُ! قَرِّبْ أُمَّتَكَ لِلْحِسَابِ.

وَ يَأْمُرُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَعْقِدَ عَلَى الصِّرَاطِ سَبْعَ قَنَاطِرَ، طُولُ كُلِّ قَنْطَرَةٍ سَبْعَةَ عَشَرَ أَلْفَ فَرْسَخٍ، وَ عَلَى كُلِّ قَنْطَرَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ قِيَامٌ، فَيَسْأَلُونَ هَذِهِ الْأُمَّةَ نِسَاءَهُمْ وَ رِجَالَهُمْ عَلَى الْقَنْطَرَةِ الْأُولَى عَنْ وَلَايَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (علیه السلام) وَ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ (علیهم السلام) ، فَمَنْ أَتَى بِهِ جَازَ الْقَنْطَرَةَ الْأُولَى كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ، وَ مَنْ لَمْ يُحِبَّ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّهِ سَقَطَ عَلَى أُمِّ رَأْسِهِ فِي قَعْرِ جَهَنَّمَ، وَ لَوْ كَانَ لَهُ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ عَمَلُ سَبْعِينَ صِدِّيقاً، وَ عَلَى الْقَنْطَرَةِ الثَّانِيَةِ يَسْأَلُونَ عَنِ الصَّلَاةِ، وَ عَلَى الثَّالِثَةِ يَسْأَلُونَ عَنِ الزَّكَاةِ، وَ عَلَى الْقَنْطَرَةِ الرَّابِعَةِ عَنِ الصِّيَامِ، وَ عَلَى الْخَامِسَةِ عَنِ الْحَجِّ، وَ عَلَى السَّادِسَةِ عَنِ الْعَدْلِ، فَمَنْ أَتَى بِشَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ جَازَ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ، وَ مَنْ لَمْ يَأْتِ عُذِّبَ، وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ: «وَ قِفُوهُمْ

ص: 245


1- الأمالي( للصدوق)، ص39، المجلس10، ح9؛ بحار الأنوار، ج 7، ص258، ح1 و ج 68، ص180، ح33؛ الخصال، ج 1، ص253، ح125؛ تفسير نور الثقلين، ج 4، ص402، ح19؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 11، ص121؛ فضائل الشيعة، ص7، ح6.

إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ»، يَعْنِي مَعَاشِرَ الْمَلَائِكَةِ! وَ قِفُوهُمْ يَعْنِي الْعِبَادَ، عَلَى الْقَنْطَرَةِ الْأُولَى، عَنْ وَلَايَةِ عَلِيٍّ وَ حُبِّ أَهْلِ الْبَيْتِ.(1)

از ابن عباس نقل است که گفت: هنگامی که روز قیامت فرا می رسد، خداوند به مالک(کلیددار جهنم) دستور می دهد که آتش دوزخ های هفت گانه را شعله ور سازد، و به رضوان(کلیددار بهشت) دستور می دهد که بهشت های هشت گانه را آزین بندد، و می فرماید: ای میکائیل! پُل صراط را بر روی دوزخ پهن کن، و می فرماید: ای جبرئیل! ترازوی عدالت را در زیر عرش قرار ده، و ندا سرده: ای محمّد! امّتت را برای حساب نزدیک بیاور.

سپس خداوند متعال فرمان می دهد که بر صراط هفت پُل نصب کنند که طول هر کدام، هفده هزار فرسخ است، و بر هر یک، هفتاد هزار فرشته ایستاده اند پس آنها از زن و مرد این امّت سؤال می پرسند، بر پل اوّل، از ولایت امیر مؤمنان علی (علیه السلام) و دوستی و محبّت اهل بیت حضرت محمّد (صلی الله علیه و آله و سلم) می پرسند، پس هر کس آن را با خود داشته باشد، مثل برق جهنده، از پل اوّل می گذرد، و هر کس اهل بیت پیامبرش را دوست نداشته باشد، با سر به قعر جهنم سقوط می کند، هر چند با خود، کردار نیک هفتاد صدّیق را آورده باشد، و بر پُل دوّم از نماز می پرسند، و بر پُل سوّم از زکات، و بر پُل چهارم از روزه، و بر پُل پنجم از حج، و بر پُل ششم از جهاد، و بر پُل هفتم از عدل می پرسند، پس هر کس که اینها را با خود آورده باشد، مانند برق از صراط می گذرد، و کسی که این ها را نیاورده باشد، عذاب می شود، و این همان کلام خداوند متعال است: «وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ»، یعنی ای گروه فرشتگان! آنها را، یعنی بندگان را، بر روی نخستین پُل، برای پرسش از ولایت حضرت علی (علیه السلام) و دوستیاهل بیت (علیهم السلام) ،

ص: 246


1- البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص595، ح8973؛ مناقب آل أبي طالب (علیهم السلام) (لابن شهرآشوب)، ج 2، ص152.

نگه دارید.

توضیح: یکی از چیزهایی که در روز قیامت از ما سؤال می شود، دوستی و محبّت نسبت به حضرت فاطمه (علیها السلام) است، پس هر کس با خودش این محبّت را آورده باشد، مثل برق از صراط عبور نموده و اهل بهشت می شود.

ص: 247

80- کد آیه: 84و37/83 اسم آیه: ابراهیم (علیه السلام) شیعۀ حضرت فاطمه (علیها السلام)

{وَاِنَّ مِنْ شیعَتِه لَاِبْراهیمَ83 اِذْ جاءَ رَبَّهُۥ بِقَلْبٍ سَلیمٍ}

و از پيروان او ابراهيم بود (83) (به یاد بياور) هنگامى را كه با قلب سليم به پيشگاه پروردگارش آمد (84)

فی کتاب الفضائل لابن شاذان: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ، كَشَفَ لَهُ عَنْ بَصَرِهِ، فَنَظَرَ فِي جَانِبِ الْعَرْشِ نُوراً، فَقَالَ: إِلَهِي وَ سَيِّدِي! مَا هَذَا النُّورُ؟ قَالَ: يَا إِبْرَاهِيمُ! هَذَا مُحَمَّدٌ صَفِيِّي، فَقَالَ: إِلَهِي وَ سَيِّدِي! إِنِّي أَرَى بِجَانِبِهِ نُوراً آخَرَ؟ قَالَ: يَا إِبْرَاهِيمُ! هَذَا عَلِيٌّ نَاصِرُ دِينِي، قَالَ: إِلَهِي وَ سَيِّدِي! إِنِّي أَرَى بِجَانِبِهِمَا نُوراً آخَرَ ثَالِثاً، يَلِي النُّورَيْنِ؟ قَالَ: يَا إِبْرَاهِيمُ! هَذِهِ فَاطِمَةُ، تَلِي أَبَاهَا وَ بَعْلَهَا، فَطَمَتْ مُحِبِّيهَا مِنَ النَّارِ، قَالَ: إِلَهِي وَ سَيِّدِي! إِنِّي أَرَى نُورَيْنِ يَلِيَانِ الْأَنْوَارَ الثَّلَاثَةَ؟ قَالَ: يَا إِبْرَاهِيمُ! هَذَانِ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ، يَلِيَانِ أَبَاهُمَا وَ أُمَّهُمَا وَ جَدَّهُمَا، قَالَ: إِلَهِي وَ سَيِّدِي! إِنِّي أَرَى تِسْعَةَ أَنْوَارٍ قَدْ أَحْدَقُوا بِالْخَمْسَةِ الْأَنْوَارِ؟ قَالَ: يَا إِبْرَاهِيمُ! هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةُ مِنْ وُلْدِهِمْ، قَالَ: إِلَهِي وَ سَيِّدِي! وَ بِمَنْ يُعْرَفُونَ؟ قَالَ: يَا إِبْرَاهِيمُ! أَوَّلُهُمْ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدٌ وَلَدُ عَلِيٍّ وَ جَعْفَرٌ وَلَدُ مُحَمَّدٍ وَ مُوسَى وَلَدُ جَعْفَرٍ وَ عَلِيٌّ وَلَدُ مُوسَى وَ مُحَمَّدٌ وَلَدُ عَلِيٍّ وَ عَلِيٌّ وَلَدُ مُحَمَّدٍ وَ الْحَسَنُ وَلَدُ عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدٌ وَلَدُ الْحَسَنِ الْقَائِمُ الْمَهْدِيُّ.

قَالَ: إِلَهِي وَ سَيِّدِي! وَ أَرَى عِدَّةَ أَنْوَارٍ حَوْلَهُمْ لَا يُحْصِي عِدَّتَهُمْ إِلَّا أَنْتَ؟ قَالَ: يَا إِبْرَاهِيمُ! هَؤُلَاءِ شِيعَتُهُمْ وَ مُحِبُّوهُمْ، قَالَ: إِلَهِي وَ سَيِّدِي! بِمَ يُعْرَفُ شِيعَتُهُمْ وَ مُحِبُّوهُمْ؟ قَالَ: يَا إِبْرَاهِيمُ! بِصَلَاةِ الْإِحْدَى وَ الْخَمْسِينَ، وَ الْجَهْرِ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، وَالْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ، وَ سَجْدَتَيِ الشُّكْرِ، وَ التَّخَتُّمِ بِالْيَمِينِ.

ص: 248

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ شِيعَتِهِمْ وَ مُحِبِّيهِمْ، قَالَ: قَدْ جَعَلْتُكَ مِنْهُمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ: «وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ»، «إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ».(1)

مرحوم ابن شاذان در کتاب فضائل به سند خودش روایت نموده که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هنگامی که خداوند، ابراهیم خلیل (علیه السلام) را آفرید، دیدگان او را گشود، پس ابراهیم (علیه السلام) به طرف عرش نگاه کرد و نوری را در آنجا دید، پس عرض کرد: الهی و سیّدی! این نور چیست؟ خداوند فرمود: ای ابراهیم! این محمّد، برگزیدۀ من است، عرض کرد: الهی و سیّدی! در کنار او نور دیگری می بینم؟ فرمود: ای ابراهیم! این علی است، یاری دهندۀ دین من، عرض کرد: الهی و سیّدی! نور سوّمی پشت سر آن دو می بینم؟ فرمود: ای ابراهیم! این فاطمه است که پشت سر پدر و شوهرش قرار دارد، و دوستانش را از آتش جدا کرده است، عرض کرد: الهی و سیّدی! دو نور دیگر پشت سر آن سه نور می بینم؟ فرمود: ای ابراهیم! این دو، حسن و حسین هستند که پشت سر پدر، و مادر و جدّشان قرار دارند، عرض کرد: الهی و سیّدی! اکنون نُه نور می بینم که آن پنج نور را، احاطه کرده اند؟ فرمود: ای ابراهیم! این ها امامان، از فرزندان ایشان هستند، عرض کرد: الهی و سیّدی! به چه نام هایی شناخته می شوند؟ فرمود: ای ابراهیم! نخستین آن ها علی بن حسین و سپس محمد پسر علی، و جعفر پسر محمّد، و موسی پسر جعفر، و علی پسر موسی، و محمّد پسر علی، و علی پسر محمّد، و حسن پسر علی و محمّد پسر حسن، که قیام کننده و مهدی نام دارد.عرض کرد: الهی و سیّدی! نورهای زیادی پیرامون آن ها می بینم که تعدادشان را جز تو کسی نمی داند؟ فرمود: ای ابراهیم! این ها شیعیان و دوستان ایشانند، عرض کرد:

ص: 249


1- إحقاق الحق و إزهاق الباطل، ج13، ص59؛ بحار الأنوار، ج 36، ص213، ح15؛ الروضة في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (علیهما السلام) (لابن شاذان القمي)، ص186، ح161؛ الفضائل (لابن شاذان القمي)، ص158؛ مدينة معاجز الأئمة الإثني عشر، ج 3، ص363، ح929 و ج 4، ص37، ح1072.

شیعیان و محبّان ایشان، به چه چیز شناخته می شوند؟ فرمود: با نماز پنجاه و یک رکعتی، و بلند گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، و قنوت قبل از رکوع، و سجدۀ شکر و انگشتر در دست راست کردن، ابراهیم (علیه السلام) عرض کرد: خدایا! مرا از شیعیان و محبّان ایشان قرار ده! فرمود: به تحقیق تو را از آن ها قرار دادیم، پس خداوند این آیه را دربارۀ وی نازل فرمود: «وَ إِنَّ مِن شِیعَتِهِ لَابْرَاهِیمَ»، «إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ».

توضیح: در عظمت مقام و منزلت حضرت فاطمه (علیها السلام) همین بس که پیامبری مثل حضرت ابراهیم (علیه السلام) آرزو می کند که جزء شیعیان و محبّان آن حضرت باشد.

ص: 250

81- کد آیه: 37/130 اسم آیه: سلام خدا بر حضرت فاطمه (علیها السلام)

{سَلامٌ عَلى اِلْ یا سینَ}

سلام بر آل ياسين.

1_ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (علیهما السلام) ، عَنْ أَبِيهِ (علیه السلام) ، عَنْ آبَائِهِ (علیهم السلام) ، عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام) فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «سَلَامٌ عَلَى آلِ يَاسِينَ»، قَالَ: يَاسِينُ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله و سلم) وَ نَحْنُ آلُ يَاسِينَ.(1)

از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) ، از پدرشان (علیه السلام) ، از اجدادشان (علیهم السلام) روایت است که حضرت علی (علیه السلام) در بارۀ این سخن خداوند (عزوجل) : «سَلَامٌ عَلَى آلِ يَاسِينَ»، فرمودند: یاسین حضرت محمّد (صلی الله علیه و آله و سلم) هستند و ما، آل یاسین هستیم.

2_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «سَلَامٌ عَلَى آلِ يَاسِينَ»، قَالَ: عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ (علیهم السلام) .(2)

از ابن عباس نقل است که در بارۀ این سخن خداوند (عزوجل) : «سَلَامٌ عَلَى آلِ يَاسِينَ»،

ص: 251


1- الأمالي( للصدوق)، ص472، المجلس72، ح1؛ بحار الأنوار، ج 16، ص87، ح11 و ج 23، ص169، ح7؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص624، ح9028؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 11، ص177؛ تفسير نور الثقلين، ج 4، ص432، ح102؛ روضة الواعظين و بصيرة المتعظين، ج 2، ص268؛ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج 2، ص168، ح793؛ معاني الأخبار، ص122، ح2.
2- الأمالي( للصدوق)، ص472، المجلس72، ح3؛ بحار الأنوار، ج 23، ص169، ح9؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص625، ح9031؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص490؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 11، ص177؛ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج 2، ص165، ح791؛ معاني الأخبار، ص122، ح4.

گفت: یعنی سلام بر آل محمّد (علیهم السلام) .

3_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «سَلَامٌ عَلَى آلِ يَاسِينَ»، قَالَ: نَحْنُ، هُمْ آلُمُحَمَّدٍ (علیهم السلام) .(1)

از ابن عباس نقل است که در بارۀ این سخن خدای متعال: «سَلَامٌ عَلَى آلِ يَاسِينَ»، گفت: ما، همان آل محمّد (علیهم السلام) هستند.

توضیح: طبق روایات نقل شده ذیل آیۀ شریفه، حضرت فاطمه (علیها السلام) آل یاسین و آل محمّد (علیهم السلام) هستند، بنابر این سلام خداوند بر ایشان و اهل بیت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) می باشد.

ص: 252


1- بحار الأنوار، ج 23، ص168، ح3؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص626، ح9037؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص490؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 11، ص177؛ تفسير فرات الكوفي، ص356، ح485؛ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج 2، ص167، ح792.

سورۀ مبارکۀ ص

82- کد آیه: 38/75 اسم آیه: عالین

{قالَ یا اِبْلیسُ ما مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِیَدَیَّ٭ۖ اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالینَ}

گفت: اى ابليس! چه چيز مانع تو شد كه بر مخلوقى كه با قدرت خود او را آفريدم سجده كنى؟! آيا تكبّر كردى يا از برترينها بودى؟!

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا جُلُوساً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) إِذْ أَقْبَلَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِإِبْلِيسَ: «أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ»، فَمَنْ هُوَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ! الَّذِي هُوَ أَعْلَى مِنَ الْمَلَائِكَةِ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) : أَنَا وَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ كُنَّا فِي سُرَادِقِ الْعَرْشِ نُسَبِّحُ اللَّهَ وَ تُسَبِّحُ الْمَلَائِكَةُ بِتَسْبِيحِنَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ آدَمَ بِأَلْفَيْ عَامٍ، فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ آدَمَ أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يَسْجُدُوا لَهُ، وَ لَمْ يَأْمُرْنَا بِالسُّجُودِ، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ إِلَّا إِبْلِيسَ، فَإِنَّهُ أَبَى وَ لَمْ يَسْجُدْ، فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: «أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ»، عَنَى مِنْ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ الْمَكْتُوبَةِ أَسْمَاؤُهُمْ فِي سُرَادِقِ الْعَرْشِ، فَنَحْنُ بَابُ اللَّهِ الَّذِي يُؤْتَى مِنْهُ، بِنَا يَهْتَدِي الْمُهْتَدِي، فَمَنْ أَحَبَّنَا أَحَبَّهُ اللَّهُ وَ أَسْكَنَهُ جَنَّتَهُ، وَ مَنْ أَبْغَضَنَا أَبْغَضَهُ اللَّهُ وَ أَسْكَنَهُ نَارَهُ، وَ لَا يُحِبُّنَا إِلَّا مَنْ طَابَ مَوْلِدُهُ.(1)

ص: 253


1- بحار الأنوار، ج 25، ص2، ح3 و ج 26، ص346، ح19 و ج 39، ص306، ح122؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص683، ح9140؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص497؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 11، ص266؛ فضائل الشيعة، ص8، ح7.

از ابو سعید خُدری نقل است که گفت: ما در محضر رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نشستهبودیم که مردی به سوی ایشان آمد و عرض کرد: ای رسول خدا! مرا از کلام خداوند (عزوجل) ، که به شیطان می فرماید: «أَسْتَکْبَرْتَ أَمْ کُنتَ مِنَ الْعَالِینَ»، آگاه سازید، ای رسول خدا! آن ها چه کسانی هستند که از فرشتگان درگاه خدا هم برترند؟

پس رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: من و علی و فاطمه و حسن و حسین، دو هزار سال پیش از آن که خداوند آدم را بیافریند، در سراپردۀ عرش، خدا را تسبیح می گفتیم و فرشتگان با تسبیح ما، او را تسبیح می گفتند. هنگامی که خداوند (عزوجل) آدم را آفرید، به فرشتگان دستور داد که به او سجده کنند، ولی به ما دستور سجده نداد، آن گاه همۀ فرشتگان سجده کردند، مگر شیطان که از سجده کردن امتناع کرد و سجده نکرد، پس خداوند تبارک و تعالی فرمود: «أَسْتَکْبَرْتَ أَمْ کُنتَ مِنَ الْعَالِینَ»، یعنی آیا خودت را از جملۀ آن پنج تن، که نامشان بر سراپردۀ عرش نوشته شده است، به حساب آوردی؟

ما(اهل بیت) درب به سوی خداوندیم که از آن باید وارد شد، ره یافتگان به وسیلۀ ما هدایت می شوند، پس هر که ما را دوست بدارد، خداوند او را دوست می دارد و در بهشت خود جایش می دهد، و هر که با ما دشمنی کند، خداوند او را دشمن می دارد و در جهنم جایش می دهد، و ما را دوست نخواهند داشت مگر کسانی که ولادت پاکی داشته باشند. (یعنی حلال زاده باشند)

ص: 254

سورۀ مبارکۀ زمر

83- کد آیه: 39/9 اسم آیه: عالمه

{...قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَّذینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذینَ لا یَعْلَمُونَ٭ۗ اِنَّما یَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبابِ}

بگو: «آيا كسانى كه مى دانند با كسانى كه نمى دانند يكسانند؟! تنها خردمندان متذكّر مى شوند!»

1_ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ»، قَالَ: نَحْنُ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ، وَ عَدُوُّنَا الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ، وَ شِيعَتُنَا أُولُوا الْأَلْبابِ.(1)

از جابر نقل است که گفت: حضرت امام محمّد باقر (علیه السلام) دربارۀ کلام خداوند (عزوجل) : «هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ إِنَّمَا یَتَذَکَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ»، فرمودند: ما کسانی هستیم که می دانند، و آنان که نمی دانند، دشمنان ما هستند، و شیعیان ما، خردمندان هستند.

2_ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (علیه السلام) ، عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: «هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ

ص: 255


1- البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص697، ح9168؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص502؛ تفسير فرات الكوفي، ص364، ح495؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 11، ص286؛ تفسير نور الثقلين، ج 4، ص479، ح21؛ الكافي، ج 1، ص212، ح2.

يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ»، قَالَ: نَحْنُ الَّذِينَ نَعْلَمُ، وَعَدُوُّنَا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، وَ شِيعَتُنَا أُولُوا الْأَلْبَابِ.(1)

از ابو بصیر نقل است که گفت: از حضرت امام محمّد باقر (علیه السلام) درباره ی این سخن خدای متعال: «هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ إِنَّمَا یَتَذَکَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ»، سؤال کردم، حضرت فرمودند: ما کسانی هستیم که می دانیم، و دشمنان ما کسانی هستند که نمی دانند، و شیعیان ما، خردمندان می باشند.

3_ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ حَسَّانَ الْعِجْلِيِّ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) وَ أَنَا جَالِسٌ، عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ»، قَالَ: نَحْنُ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ، وَ عَدُوُّنَا الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ، وَ شِيعَتُنَا أُولُوا الْأَلْبابِ.(2)

از ابن علی حَسّان عِجلی نقل است که گفت: در محضر حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) نشسته بودم که مردی از ایشان دربارۀ کلام خداوند (عزوجل) : «هَلْ یَسْتَوِي الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ إِنَّمَا یَتَذَکَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ»، پرسید، حضرت فرمودند: ما کسانی هستیم که می دانند، و دشمنان ما کسانی هستند که نمی دانند، و شیعیان ما، خردمندان هستند.

ص: 256


1- بحار الأنوار، ج 24، ص120، ح4؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص698، ح9173؛ بصائر الدرجات في فضائل آل محمد (علیهم السلام) ، ج 1، ص55، ح4؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 11، ص287؛ تفسير نور الثقلين، ج 4، ص480، ح25.
2- بحار الأنوار، ج 65، ص29، ذیل ح56؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص698، ح9176؛ المحاسن، ج 1، ص169، ح134.

4_ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو بَصِيرٍ، وَ قَدْ خَفَرَهُ النَّفَسُ، فَلَمَّا أَخَذَ مَجْلِسَهُ، قَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ...

الی ان قال:

فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! لَقَدْ ذَكَرَنَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ شِيعَتَنَا وَ عَدُوَّنَا فِي آيَةٍ مِنْ كِتَابِهِ، فَقَالَعَزَّ وَ جَلَّ: «هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ»، فَنَحْنُ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ، وَ عَدُوُّنَا الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ، وَ شِيعَتُنَا هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ.(الحدیث)(1)

از محمّد بن سلیمان، از پدرش نقل کرده که گفت: در محضر امام جعفر صادق (علیه السلام) بودم که ابو بصیر نفس زنان وارد شد، پس هنگامی که در جای خود قرار گرفت، حضرت صادق (علیه السلام) به او فرمودند: ...

تا آنجا که فرمودند:

ای ابا محمّد! همانا خداوند (عزوجل) ما و شیعیان ما و دشمنان ما را در یک آیه از کتاب خود، یاد کرده، آنجا که می فرماید: «هَلْ یَسْتَوِي الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ إِنَّمَا یَتَذَکَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ»، پس ما کسانی هستیم که می دانند، و دشمنان ما کسانی هستند که نمی دانند، و شیعیان ما، خردمندان هستند.

توضیح: در روایات فوق، از عبارت «نحن» و ضمیر «نا» استفاده شده، که این ضمیر، وجود مطهّرۀ حضرت فاطمه (علیها السلام) را نیز در بر دارد، بنا بر این آن حضرت هم یکی از مصادیق «الذین یعلمون» می باشند.

ص: 257


1- بحار الأنوار، ج 65، ص48، ح93؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص697، ح9169؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 11، ص286؛ تفسير نور الثقلين، ج 4، ص478، ح17؛ الكافي، ج 8، ص33، ح6؛ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 25، ص78، ح6.

84- کد آیه: 39/32 اسم آیه: صدّیقه

{فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جاءَهُۥ٭ۚ اَلَیْسَ فی جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكافِرینَ}

پس چه كسى ستمكارتر است از آن كسى كه بر خدا دروغ ببندد و سخن راست را هنگامى كه به سراغ او آمده تكذيب كند؟! آيا در جهنّم جايگاهى براى كافران نيست؟!

ذَكَرَهُ الشَّيْخُ فِي أَمَالِيهِ بِإِسْنَادِهِ: عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (علیه السلام) ، فِي قَوْلِهِ: «فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَ كَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جاءَهُ»، قَالَ: الصِّدْقُ وَلَايَتُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ.(1)

مرحوم شیخ طوسی (قدس سره) در کتاب امالی با ذکر سندهایش نقل کرده که حضرت علی بن ابی طالب (علیه السلام) در بارۀ این کلام خدای متعال: «فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَ كَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جاءَهُ»، فرمودند: منظور از «صدق»، ولایت ما اهل بیت است.

ص: 258


1- الأمالي (للطوسي)، ص364، المجلس13، ح17؛ بحار الأنوار، ج 24، ص37، ح11؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص710، ح9221؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص505؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 11، ص304؛ كشف الغمة في معرفة الأئمة، ج 1، ص399.

85- کد آیه: 39/56 اسم آیه: جَنب الله

{اَنْ تَقُولَ نَفْسٌ یا حَسْرَتى عَلى ما فَرَّطْتُ فی جَنْبِ اللّهِ وَاِنْ كُنْتُ لَمِنَ السّاخِرینَ}

(اين دستورها براى آن است كه) مبادا كسى روز قيامت بگويد: «افسوس بر من از كوتاهی هايى كه در اطاعت فرمان خدا كردم و از مسخره كنندگان بودم!»

1_ الْعَيَّاشِيُّ بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَبِي الْجَارُودِ، عَنِ الْبَاقِرِ (علیه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ»، قَالَ: نَحْنُ جَنْبُ اللَّهِ.(1)

عیاشی با سندهای خودش از ابو جارود نقل کرده که گفت: حضرت امام محمّد باقر (علیه السلام) در بارۀ این کلام خدای متعال: «ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ»، فرمودند: ما، جنب الله هستیم.

2_ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: نَحْنُ جَنْبُ اللَّهِ، وَ نَحْنُ صَفْوَتُهُ، وَ نَحْنُ خِيَرَتُهُ، وَ نَحْنُ مُسْتَوْدَعُ مَوَارِيثِ الْأَنْبِيَاءِ، وَ نَحْنُ أُمَنَاءُ اللَّهِ، وَ

ص: 259


1- بحار الأنوار، ج 7، ص159 و ج 24، ص191، ح1؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص721، ح9262؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 11، ص323؛ تفسير نور الثقلين، ج 4، ص495، ح93؛ مناقب آل أبي طالب (علیهم السلام) (لابن شهرآشوب)، ج 4، ص179.

نَحْنُ حُجَّةُ اللَّهِ، وَ نَحْنُ أَرْكَانُ الْإِيمَانِ.(الحدیث)(1)از ابو بصیر، از خثیمه نقل است که گفت: از حضرت امام محمّد باقر (علیه السلام) شنیدم که می فرمودند: ما جنب اللَّه هستیم و و ما برگزیدۀ خدا، و منتخب او هستیم، و ما تحویل گیرندۀ میراث انبیا هستیم، و ما امنای خدا و حجّت او و ارکان ایمان هستیم.

3_ عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) يَقُولُ: وَ قَدْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «يا حَسْرَتى عَلى ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ»، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) : نَحْنُ وَ اللَّهِ! خُلِقنَا مِنْ نُورِ جَنْبِ اللَّهِ، وَ ذَلِكَ قَوْلُ الْكَافِرِ إِذَا اسْتَقَرَّتْ بِهِ الدَّارُ: «يا حَسْرَتى عَلى ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ»، يَعْنِي وَلَايَةَ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ (علیهم السلام) .(2)

از سدیر صیرفی نقل است که گفت: از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) شنیدم که مردی از آن حضرت، دربارۀ این کلام خداوند (عزوجل) : «یَا حَسْرَتَی علَی مَا فَرَّطتُ فِی جَنبِ اللَّهِ»، سؤال کرد، پس حضرت صادق (علیه السلام) فرمودند: به خدا سوگند! ما از نور جَنب الله، آفریده شده ایم، و این سخن کافر است، هنگامی که در روز قیامت مستقر می شود، فریاد می زند: «یَا حَسْرَتَی علَی مَا فَرَّطتُ فِی جَنبِ اللَّهِ»، یعنی حسرت و افسوس می خورد به خاطر کوتاهی در ولایت محمّد و آل محمّد (علیهم السلام) .

ص: 260


1- الأمالي (للطوسي)، ص654، المجلس34، ح4؛ بحار الأنوار، ج 26، ص248، ح19؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص720، ح9255؛ بصائر الدرجات في فضائل آل محمد (علیهم السلام) ، ج 1، ص63، ح10؛ كمال الدين و تمام النعمة، ج 1، ص206، ح20؛ مناقب آل أبي طالب (علیهم السلام) (لابن شهرآشوب)، ج 4، ص206.
2- بحار الأنوار، ج 24، ص192، ح9؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص720، ح9254؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص509؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 11، ص324.

توضیح: همانطور که بارها بیان کردیم وقتی در روایات، حضرات معصومین (علیهم السلام) از عبارت «نحن» یا ضمیر «نا» استفاده کنند، حضرت فاطمه (علیها السلام) را نیز شامل می شود، بنا بر این طبق روایات فوق، یکی از مصادیق «جَنب الله»، حضرت فاطمه (علیها السلام) می باشند، و حسرت و افسوس روز قیامت، برای کسانی است که در زندگیدنیوی شان، نسبت به آن حضرت کوتاهی کرده، حق ایشان را رعایت نکرده اند.

ص: 261

سورۀ مبارکۀ غافر

86- کد آیه: 40/7 اسم آیه: ملائکه، خدمتگزاران حضرت فاطمه (علیها السلام)

{اَلَّذینَ یَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُۥ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَیُؤْمِنُونَ بِه وَیَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذینَ ءامَنُوا٭ۖ ...}

فرشتگانى كه حاملان عرشند و آنها كه گرداگرد آن تسبيح و حمد پروردگارشان را مى گويند و به او ايمان دارند و براى مؤمنان استغفار مى كنند.

1_ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا (علیه السلام) ، عَنْ أَبِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (علیهما السلام) ، عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (علیهما السلام) ، عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (علیهما السلام) ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (علیهما السلام) ، عَنْ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ (علیهما السلام) ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (علیهما السلام) ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) : مَا خَلَقَ اللَّهُ خَلْقاً أَفْضَلَ مِنِّي وَ لَا أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنِّي، قَالَ عَلِيٌّ (علیه السلام) : فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَأَنْتَ أَفْضَلُ أَمْ جَبْرَئِيلُ؟ فَقَالَ (صلی الله علیه و آله و سلم) : يَا عَلِيُّ! إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَضَّلَ أَنْبِيَاءَهُ الْمُرْسَلِينَ عَلَى مَلَائِكَتِهِ الْمُقَرَّبِينَ، وَ فَضَّلَنِي عَلَى جَمِيعِ النَّبِيِّينَ وَ الْمُرْسَلِينَ، وَ الْفَضْلُ بَعْدِي لَكَ، يَا عَلِيُّ! وَ لِلْأَئِمَّةِ مِنْ بَعْدِكَ، وَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَخُدَّامُنَا وَ خُدَّامُ مُحِبِّينَا، يَا عَلِيُّ! «الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ... وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا»، بِوَلَايَتِنَا.(الحدیث)(1)

ص: 262


1- بحار الأنوار، ج 18، ص345، ح56 و ج 26، ص335، ح1 و ج 57، ص303، ح16؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص835؛ تفسير القمي، مقدمةج 1، ص18؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 14، ص529؛ علل الشرائع، ج 1، ص5، ح1؛ عيون أخبار الرضا (علیه السلام) ، ج 1، ص262، ح22؛ كمال الدين و تمام النعمة، ج 1، ص254، ح4؛ نوادر الأخبار فيما يتعلق بأصول الدين (للفيض)، ص130، ح1.

از عبد السلام صالح هروی نقل است که گفت: حضرت امام رضا (علیه السلام) از پدرشان موسی بن جعفر (علیهما السلام) ، از پدرشان جعفر بن محمّد (علیهما السلام) ، از پدرشان محمّد بن علی (علیهما السلام) ، از پدرشان علی بن الحسین (علیهما السلام) ، از پدرشان حسین بن علی (علیهما السلام) ، از پدرشان علی بن ابی طالب (علیهما السلام) روایت کنند که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: خداوند مخلوقی بهتر از من و گرامی تر از من نزد خود نیافرید.

حضرت علی (علیه السلام) فرمودند: عرض کردم: ای رسول خدا! شما برتر هستید یا جبرئیل؟ پس حضرت (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: همانا خداوند تبارک و تعالی پیامبران مرسل خود را بر فرشتگان مقرّبش برتری داده، و مرا بر تمام پیامبران و مرسلین فضیلت و برتری داده، ای علی! این برتری پس از من، مخصوص تو و امامان بعد از تو می باشد، زیرا فرشتگان خدمتگزاران ما و خدمتگزاران دوستان ما هستند، ای علی! این فرشتگان کسانی هستند که عرش (خدا) را بر دوش خود حمل می کنند، و آنان که اطراف عرش اند، به سپاس پروردگارشان تسبیح گویند و برای آنان که به ولایت ما ایمان دارند، آمرزش می طلبند.

2_ أَنَّ سَلْمَانَ قَالَ: كَانَتْ فَاطِمَةُ (علیها السلام) جَالِسَةً قُدَّامَهَا رَحًى تَطْحَنُ بِهَا الشَّعِيرَ، وَ عَلَى عَمُودِ الرَّحَى دَمٌ سَائِلٌ، وَ الْحُسَيْنُ فِي نَاحِيَةِ الدَّارِ يَبْكِي.

فَقُلْتُ: يَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ! دَبِرَتْ كَفَّاكِ وَ هَذِهِ فِضَّةُ. فَقَالَتْ: أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) أَنْ تَكُونَ الْخِدْمَةُ لَهَا يَوْماً وَ لِي يَوْماً، فَكَانَ أَمْسِ يَوْمَ خِدْمَتِهَا.

قَالَ سَلْمَانُ: إِنِّي مَوْلَى عَتَاقَةٍ إِمَّا أَنْ أَطْحَنَ الشَّعِيرَ أَوْ أُسَكِّتَ لَكِ الْحُسَيْنَ؟

فَقَالَتْ: أَنَا بِتَسْكِيتِهِ أَرْفَقُ وَ أَنْتَ تَطْحَنُ الشَّعِيرَ، فَطَحَنْتُ شَيْئاً مِنَ الشَّعِيرِ، فَإِذَا أَنَا بِالْإِقَامَةِ، فَمَضَيْتُ وَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) ، فَلَمَّا فَرَغْتُ قُلْتُ لِعَلِيٍّ (علیه السلام) مَا رَأَيْتُ،

ص: 263

فَبَكَى وَ خَرَجَ ثُمَّ عَادَ يَتَبَسَّمُ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ وَ هِيَ مُسْتَلْقِيَةٌ لِقَفَاهَا وَ الْحُسَيْنُ نَائِمٌ عَلَى صَدْرِهَا، وَ قُدَّامَهَا الرَّحَى تَدُورُ مِنْ غَيْرِ يَدٍ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) وَ قَالَ: يَا عَلِيُّ! أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّارَةً فِي الْأَرْضِ يَخْدُمُونَ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ.(1)

از سلمان نقل است که گفت: روزی حضرت فاطمه (علیها السلام) نشسته بودند و با آسیابی که در مقابل شان بود، جو آسیاب می کردند، در حالی که از دستۀ آسیاب خون جاری بود و حسین (علیه السلام) در یک گوشۀ اتاق از گرسنگی بی تابی می کرد.

من عرض کردم: ای دختر پیامبر خدا! دست های شما به خاطر آسیاب کردن جو مجروح شده، در صورتی که فضه خدمتکار حاضر و بی کار است! حضرت فرمودند: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) سفارش فرموده اند که کار منزل، یک روز بر عهدۀ فضّه باشد و یک روز بر عهدۀ من، و نوبت فضّه دیروز بوده است.

سلمان عرض کرد: من بندۀ آزادشدۀ شمایم، پس اجازه دهید که یا جوها را آسیاب کنم و یا اینکه حسین را آرام کنم؟

حضرت فرمودند: من به آرام کردن حسین سزاوارترم، تو جوها را آسیاب کن. وقتی که من قسمتی از جوها را آسیاب کردم، پس هنگام اقامۀ نماز شد، و من رفتم و نمازم را با رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به جای آوردم و پس از فراغت از نماز، آنچه را که دیده بودم برای حضرت علی (علیه السلام) تعریف کردم، پس آن حضرت گریه کردند و از آنجا خارج شدند، امّا طولی نکشید که با چهره ای خندان بازگشتند.

پس رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) علّت خندۀ ایشان را پرسیدند، حضرت علی (علیه السلام) گفتند: وقتی که نزد حضرت فاطمه (علیها السلام) رفتم، او را دیدم که بر پشت خوابیده و حسین نیز

ص: 264


1- بحار الأنوار، ج 43، ص28، ح33؛ الخرائج و الجرائح، ج 2، ص530، ح6.

روی سینه اش به خواب رفته است، و آسیابی که در مقابل ایشان بود، به خودی خود کار می کرد.

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) لبخندی زدند و فرمودند: ای علی! تو می دانی که خداوند فرشتگان زیادی در زمین دارد که تا روز قیامت، خدمتگزاران محمّد و آل محمّد هستند.

ص: 265

سورۀ مبارکۀ فصّلت

87- کد آیه: 41/34 اسم آیه: حسنه

{وَلا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَلَا السَّیِّئَةُ٭ۚ ...}

هرگز نيكی و بدی يكسان نيست.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ (علیه السلام) ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ لا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّيِّئَةُ»، فَقَالَ: نَحْنُ الْحَسَنَةُ وَ بَنُو أُمَيَّةَ السَّيِّئَةُ.(1)

از محمد بن فضیل نقل است که گفت: از عبد صالح حضرت امام موسی بن جعفر (علیهما السلام) در بارۀ این کلام خداوند (عزوجل) : «وَ لا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّيِّئَةُ»، سئوال کردم، پس آن حضرت فرمودند: ما حسنه و نیکی هستیم و بنی امیه، سیئه و بدی هستند.

ص: 266


1- بحار الأنوار، ج 24، ص47، ح20؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص791، ح9443؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص526.

سورۀ مبارکۀ شوری

88- کد آیه: 42/23 اسم آیه: مودّت حضرت فاطمه (علیها السلام)

{... قُلْ لا اَسْئَلُكُمْ عَلَیْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبى٭ۗ وَمَنْ یَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُۥ فیها حُسْنًا٭ۚ اِنَّ اللّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ}

بگو من هيچ پاداشی از شما برای رسالتم درخواست نمی كنم جز دوست داشتن نزديكانم و هر كس عمل نيكی انجام دهد بر نيكی اش می افزائيم، چرا كه خداوند آمرزنده و شكرگزار است.

1_ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) يَقُولُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ، وَ أَنَا أَسْمَعُ: أَتَيْتَ الْبَصْرَةَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: كَيْفَ رَأَيْتَ مُسَارَعَةَ النَّاسِ إِلَى هَذَا الْأَمْرِ، وَ دُخُولَهُمْ فِيهِ؟ قَالَ: وَ اللَّهِ! إِنَّهُمْ لَقَلِيلٌ، وَ لَقَدْ فَعَلُوا، وَ إِنَّ ذَلِكَ لَقَلِيلٌ.

فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالْأَحْدَاثِ، فَإِنَّهُمْ أَسْرَعُ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ، ثُمَّ قَالَ: مَا يَقُولُ أَهْلُ الْبَصْرَةِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: «قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى»، قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ! إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّهَا لِأَقَارِبِ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) ، فَقَالَ: كَذَبُوا إِنَّمَا نَزَلَتْ فِينَا خَاصَّةً فِي أَهْلِ الْبَيْتِ، فِي عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ أَصْحَابِ الْكِسَاءِ (علیهم السلام) .(1)

از اسماعیل بن عبد الخالق نقل است که گفت: از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) شنیدم که خطاب به ابو جعفر احول می فرمودند: آیا از بصره آمده ای؟ عرض کرد: بله، حضرت فرمودند: شتاب مردم را در پیوستن به این مذهب(شیعه) و ورود آنها را در آن

ص: 267


1- بحار الأنوار، ج 23، ص236، ح2؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص815، ح9494؛ قرب الإسناد، ص128، ح450؛ الكافي، ج 8، ص93، ح66؛ الوافي، ج 3، ص903، ح1572.

چگونه یافتی؟ گفت: به خدا قسم! آنها کم هستند با اینکه در این راه کار هم می کنند، امّا تعدادشان اندک است، حضرت فرمودند: تو باید بیشتر به سراغ جوانان بروی و با آنان هم نشین شوی، زیرا آنها برای هر کار خیری زودتر اقدام می کنند.

سپس فرمودند: اهل بصره در بارۀ این آیه: «قُل لا أَسْأَلکُمْ عَلیهِ أَجْرًا إِلا المَودَّهَ فِی القُرْبَی»، چه می گویند؟ من عرض کردم: فدایتان شوم! آنها می گویند: این آیه در بارۀ همۀ خویشان رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نازل شده است، حضرت فرمودند: دروغ می گویند، این آیه در بارۀ ما، مخصوصاً در بارۀ اهل بیت، یعنی حضرت علی، حضرت فاطمه، امام حسن و امام حسین، که اصحاب کساء (علیهم السلام) هستند، نازل شده است.

2_ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَن الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ (علیهما السلام) ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى»، قَالَ: وَ إِنَّ الْقَرَابَةَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِصِلَتِهَا وَ عَظَّمَ مِنْ حَقِّهَا وَ جَعَلَ الْخَيْرَ فِيهَا قَرَابَتَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، الَّذِينَ أَوْجَبَ اللَّهُ حَقَّنَا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.(1)

از عبد الملک بن عمیر نقل است که گفت: حضرت امام حسین (علیه السلام) در باره ی این کلام خداوند (عزوجل) : «قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى»، فرمودند: و همانا آن خویشاوندانی که خداوند به صلۀ آن (رعایت پیوند آن) فرمان داده، و حق آن را بزرگ داشته و خیر و نیکی را در آن قرار داده است، خویشاوندی ما اهل بیت است، که خداوند حق ما را بر هر مسلمانی واجب نموده است.

ص: 268


1- بحار الأنوار، ج 23، ص251، ح27؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص820، ح9502؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص531؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 11، ص508.

3_ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: خَطَبَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ (علیهما السلام) بَعْدَ وَفَاةِ عَلِيٍّ (علیه السلام) وَ ذَكَرَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) فَقَالَ: خَاتَمُ الْوَصِيِّينَ، وَصِيُّ خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ، وَ أَمِيرُ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ...

الی ان قال:

وَ أَنَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِينَ افْتَرَضَ اللَّهُ مَوَدَّتَهُمْ وَ وَلَايَتَهُمْ، فَقَالَ فِيمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله و سلم) : «قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً»، وَ اقْتِرَافُ الْحَسَنَةِ مَوَدَّتُنَا.(1)

از ابو طفیل نقل است که گفت: حضرت امام حسن (علیه السلام) بعد از شهادت حضرت علی (علیه السلام) خطبه ای خواندند و دربارۀ حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمودند: ایشان، آخرین از اوصیاء، جانشین آخرین انبیاء، امیر راستگویان و شهیدان و نیکوکاران بودند.

تا آنجا که فرمودند:

من از آن اهل بیتی هستم که خداوند مودّت و ولایت آنان را واجب نموده است پس خداوند دربارۀ آن، بر حضرت محمّد (صلی الله علیه و آله و سلم) ، این آیه را نازل فرمود: «قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً»، و انجام حسنه و کار نیک، مودّت و دوستی ما اهل بیت است.

4_ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: «قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَمَرَنَا اللَّهُ بِمَوَدَّتِهِمْ؟ قَالَ: عَلِيٌّ

ص: 269


1- الأمالي (للطوسي)، ص269، المجلس10، ح39؛ بحار الأنوار، ج 23، ص232 و ج 43، ص361، ح3؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص821، ح9506؛ بشارة المصطفى لشيعة المرتضى، ج 2، ص240؛ تفسير فرات الكوفي، ص197، ح256.

وَ فَاطِمَةُ وَ وُلْدُهُمَا.(1)

از سعید بن جبیر نقل است که ابن عباس گفت: وقتی که آيه ی: «قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى»، نازل شد، گفتند: ای رسول خدا! اين افرادی كه خداوند ما را به دوست داشتن آنان فرمان داده، چه كسانى هستند؟ حضرت فرمودند: على و فاطمه و فرزندانشان.

5_ الثَّعْلَبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَ: «قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ قَرَابَتُكَ الَّذِينَ وَجَبَتْ عَلَيْنَا مَوَدَّتُهُمْ؟ قَالَ: عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ ابْنَاهُمَا.(2)

ثعلبی در تفسیرش از ابن عباس نقل کرده که گفت: هنگامی که آیه ی: «قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى»، نازل شد، گفتند: ای رسول خدا! خویشاوندان شما که مودّت و دوستی آنها بر ما واجب شده چه کسانی هستند؟ حضرت فرمودند: علی و فاطمه و دو پسرشان.

ص: 270


1- بحار الأنوار، ج 23، ص230؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص:822، ح9512؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص531؛ تفسير الصافي، ج 4، ص373؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 11، ص503 و ص508؛ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج 2، ص189، ح822 و ص191، ح825؛ فضائل أمير المؤمنين (علیه السلام) (ابن عقده کوفی)، ص214، ح225؛ كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين (علیه السلام) ، ص350.
2- بحار الأنوار، ج 23، ص232 و ص252، ح29؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص823، ح9515؛ دلائل الصدق لنهج الحق، ج 4، ص381؛ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج 2، ص194، ح827؛ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، ج 1، ص112، ح167؛ نهج الحق و كشف الصدق، ص175.

توضیح: همانطور که در روایات فوق ملاحظه نمودید، به طور واضح و آشکار یکی از مصادیق خویشان رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) که در آیۀ شریفه، مودّت و دوستی آنها با اجر رسالت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) برابری می کند، حضرت فاطمه (علیها السلام) می باشند، و این مودّت و دوستی، حسنه ای است که هر کس آن را داشته باشد خداوند آن را برکت داده و مضاعف نموده، تا جایی که به او اجر و پاداش فراوانی خواهد بخشید.

ص: 271

سورۀ مبارکۀ زخرف

89- کد آیه: 39و43/38 اسم آیه: عاقبت ظلم به حضرت فاطمه (علیها السلام)

{حَتّى اِذا جاءَنا قالَ یا لَیْتَ بَیْنی وَبَیْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَیْنِ فَبِئْسَ الْقَرینُ38 وَلَنْ یَنْفَعَكُمُ الْیَوْمَ اِذْ ظَلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِی الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ}

تا زمانی كه نزد ما حاضر شود می گويد: ای كاش ميان من و تو فاصله مشرق و مغرب بود، چه بد همنشينی هستی تو! (38) هرگز اين گفتگوها امروز به حال شما سودی ندارد، چرا كه ظلم كرديد، و همه در عذاب مشتركيد. (39)

1_ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، قَالَ: لَمَّا أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ (صلی الله علیه و آله و سلم) إِلَى السَّمَاءِ، قِيلَ لَهُ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَخْتَبِرُكَ فِي ثَلَاثٍ لِيَنْظُرَ كَيْفَ صَبْرُكَ، قَالَ: أُسَلِّمُ لِأَمْرِكَ، يَا رَبِّ! وَ لَا قُوَّةَ لِي عَلَى الصَّبْرِ إِلَّا بِكَ، فَمَا هُنَّ؟ قِيلَ لَهُ أَوَّلُهُنَّ الْجُوعُ وَ الْأَثَرَةُ عَلَى نَفْسِكَ وَ عَلَى أَهْلِكَ لِأَهْلِ الْحَاجَةِ، قَالَ: قَبِلْتُ، يَا رَبِّ! وَ رَضِيتُ وَ سَلَّمْتُ وَ مِنْكَ التَّوْفِيقُ وَ الصَّبْرُ، ...

الی ان قال:

وَ أَمَّا ابْنَتُكَ فَتُظْلَمُ وَ تُحْرَمُ وَ يُؤْخَذُ حَقُّهَا غَصْباً الَّذِي تَجْعَلُهُ لَهَا، وَ تُضْرَبُ وَ هِيَ حَامِلٌ، وَ يُدْخَلُ عَلَيْهَا وَ عَلَى حَرِيمِهَا وَ مَنْزِلِهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ، ثُمَّ يَمَسُّهَا هَوَانٌ وَ ذُلٌّ، ثُمَّ لَا تَجِدُ مَانِعاً وَ تَطْرَحُ مَا فِي بَطْنِهَا مِنَ الضَّرْبِ وَ تَمُوتُ مِنْ ذَلِكَ الضَّرْبِ، قُلْتُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، قَبِلْتُ، يَا رَبِّ! وَ سَلَّمْتُ وَ مِنْكَ التَّوْفِيقُ وَ الصَّبْرُ ...

الی ان قال:

ص: 272

وَ أَمَّا ابْنَتُكَ فَإِنِّي أُوْقِفُهَا عِنْدَ عَرْشِي، فَيُقَالُ لَهَا: إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَّمَكِ فِي خَلْقِهِ، فَمَنْ ظَلَمَكِ وَ ظَلَمَ وُلْدَكِ فَاحْكُمِي فِيهِ بِمَا أَحْبَبْتِ، فَإِنِّي أُجِيزُ حُكُومَتَكِ فِيهِمْ، فَتَشْهَدُ الْعَرْصَةُ فَإِذَا وَقَفَ مَنْ ظَلَمَهَا أَمَرْتُ بِهِ إِلَى النَّارِ، فَيَقُولُ الظَّالِمُ: وَا حَسْرَتَاهْ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ، وَ يَتَمَنَّى الْكَرَّةَ، وَ «يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلى يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا»، «يا وَيْلَتى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلًا»،(1) وَ قَالَ: «حَتَّى إِذا جاءَنا قالَ يا لَيْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ»، «وَ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ»، فَيَقُولُ الظَّالِمُ: «أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ»،(2) أَوِ الْحُكْمُ لِغَيْرِكَ، فَيُقَالُ لَهُمْ: «أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ»، «الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ يَبْغُونَها عِوَجاً وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ»،(3) وَ أَوَّلُ مَنْ يُحْكَمُ فِيهِمْ مُحَسِّنُ بْنُ عَلِيٍّ (علیهما السلام) وَ فِي قَاتِلِهِ، ثُمَّ فِي قُنْفُذٍ فُيُؤْتَيَانِ هُوَ وَ صَاحِبُهُ، فَيُضْرَبَانِ بِسِيَاطٍ مِنْ نَارٍ لَوْ وَقَعَ سَوْطٌ مِنْهَا عَلَى الْبِحَارِ لَغَلَتْ مِنْ مَشْرِقِهَا إِلَى مَغْرِبِهَا، وَ لَوْ وُضِعَتْ عَلَى جِبَالِ الدُّنْيَا لَذَابَتْ حَتَّى تَصِيرَ رَمَاداً فَيُضْرَبَانِ بِهَا.(الحدیث)(4)

از حماد بن عثمان نقل است که گفت: حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) فرمودند: وقتی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به معراج برده شدند، به ایشان گفته شد: خداوند می خواهد شما را در سه چیز بیازماید تا بنگرد صبر و بردباری شما چگونه است، حضرت عرض کردند: پروردگارا! من تسلیم امر تو هستم و صبر می کنم و البته جز با یاری تو هیچ قدرتی بر

ص: 273


1- 28و25/27.
2- 39/46.
3- 19و11/18.
4- بحار الأنوار، ج 28، ص61، ح24؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص860، ح9603؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص838؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 14، ص532؛ كامل الزيارات، ص332، ح11.

صبر نخواهم داشت، آن سه چیز کدامند؟ به آن حضرت گفته شد: اولین آنها، گرسنگی و تنگدستی و ترجیح دادن نیازمندان بر خود و خانواده ات، حضرت عرض کردند: پروردگارا! این را پذیرفتم و راضی شدم و فرمانبردارم و توفیق و صبر، تنها از جانب توست.

تا آنجا که فرمودند:

و امّا دخترت مورد ظلم و ستم واقع می گردد و حقّی که تو برایش قرار داده ای غصب می شود و در حالی که باردار است مورد ضرب و شتم قرار می گیرد و بدون اجازه وارد حریم و منزلش می شوند و سپس مبتلا به خواری و ذلّتی شده که هیچ راه گریزی از آن نباشد، و به سبب آن ضربه هایی که می خورد، فرزندش سقط می شود و به همین سبب خودش از دنیا می رود، حضرت عرض کردند: إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُون، پروردگارا! پذیرفتم و راضی شدم و تسلیم هستم، و توفیق و صبر تنها از جانب توست.

تا آنجا که فرمودند:

و امّا دخترت را کنار عرش خودم نگه می دارم، پس به او گفته می شود: خداوند تو را در میان مخلوقاتش، به عنوان حاکم و فرمانروا قرار داده است، بنابراین در بارۀ کسانی که به تو و فرزندانت ظلم کرده اند، هر گونه که می خواهی حکم صادر کن، زیرا من حکم تو علیه آنها را روا می دانم، و تو هم شاهد این جریان خواهی بود.

در این هنگام کسی که به آن حضرت ظلم کرده را در مقابل او نگه می دارند، دستور می دهم که آن شخص را در آتش بیندازند، پس آن ظالم می گوید: ای وای بر من که جانب خدا را فروگذارده و در آن کوتاهی کردم، و آرزوی بازگشت بهدنیا را می کند، و از ناراحتی، دو دست خود را می گزد و می گوید: «يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا»، «يا وَيْلَتى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلًا»، همچنین می گوید: «حَتَّى إِذا جاءَنا قالَ يا

ص: 274

لَيْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ»، «وَ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ»، سپس می گوید: «أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ»، در این هنگام به آنها گفته می شود: «أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ»، «الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ يَبْغُونَها عِوَجاً وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ»، و اولین کسی که در بارۀ آنها حکم صادر می شود، محسن بن علی (علیهما السلام) و قاتلش خواهند بود، سپس قُنفذ مورد محاکمه قرار می گیرد و او را به همراه صاحبش می آورند و به وسیلۀ تازیانه های آتشین آنها را می زنند، به طوری که اگر یکی از آن تازیانه ها را به دریاها بزنند، از شرق تا غرب آن به جوش آمده، و اگر یک ضربه از آن را به کوه های دنیا بزنند، آنها را ذوب کرده تا به خاکستر تبدیل شوند، پس آنها را با چنین تازیانه هایی می زنند.

2_ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) ، قَالَ: «وَ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ _ آلَ مُحَمَّدٍ حَقَّهُمْ _ أَنَّكُمْ فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ».(1)

از جابر نقل است که گفت: حضرت امام محمّد باقر (علیه السلام) فرمودند: امروز برای شما هیچ سودی نخواهد داشت، زیرا شما در حق آل محمّد ظلم کردید، همانا شما در عذاب، همه با هم شریک هستید.

ص: 275


1- بحار الأنوار، ج 24، ص230، ح33؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص863، ح9605؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص541؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 12، ص62.

90- کد آیه: 43/44 اسم آیه: اهل ذکر

{وَاِنَّهُۥ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ٭ۖ وَسَوْفَ تُسْئَلُونَ}

و قطعاً آن (قرآن) ياد آورى براى تو و قوم توست و به زودی بازپرسى خواهيد شد.

1_ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ (علیه السلام) ، قَالَ: قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ»، فَنَحْنُ قَوْمُهُ، وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ.(1)

از سلیم بن قیس هلالی نقل است که گفت: حضرت امام علی (علیه السلام) در بارۀ این کلام خداوند (عزوجل) : «وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ»، فرمودند: پس ما قوم پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) هستیم، و از ما سئوال می شود.

2_ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام) فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: «وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ»، قَالَ: إِنَّمَا عَنَانَا بِهَا، نَحْنُ أَهْلُ الذِّكْرِ، وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ.(2)

از برید بن معاویه نقل است که گفت: حضرت امام محمّد باقر (علیه السلام) در بارۀ این کلام

ص: 276


1- بحار الأنوار، ج 23، ص187، ح57؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص868، ح9629؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص545؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 12، ص68؛ كتاب سليم بن قيس الهلالي، ج 2، ص947، ح83.
2- بحار الأنوار، ج 23، ص175، ح7؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص868، ح9628؛ بصائر الدرجات في فضائل آل محمد (علیهم السلام) ، ج 1، ص38، ح8؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 12، ص67؛ تفسير نور الثقلين، ج 4، ص605، ح62؛ وسائل الشيعة، ج 27، ص75، ح33238.

خدای تبارک و تعالی: «وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ»، فرمودند: همانا خداوند در این آیه، فقط را قصد نموده، ما اهل ذکر هستیم، و از ما سؤال خواهد شد.3_ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ»، فَرَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) الذِّكْرُ، وَ أَهْلُ بَيْتِهِ (علیهم السلام) الْمَسْئُولُونَ، وَ هُمْ أَهْلُ الذِّكْرِ.(1)

از ابو بصیر نقل است که گفت: حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) در بارۀ این کلام خداوند (عزوجل) : «وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ»، فرمودند: پس ذکر، رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) هستند و اهل بیتشان (علیهم السلام) سؤال شوندگانند و همان اهل ذکر می باشند.

توضیح: با بررسی روایات فوق و همچنین روایات ذیل کدهای 16/43 و 21/7، که قبلاً بیان شد، یکی از مصادیق اهل ذکر، حضرت فاطمه (علیها السلام) می باشند.

ص: 277


1- بحار الأنوار، ج 23، ص176، ح10؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص:867، ح9624؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج7، ص212 و ج 12، ص66؛ تفسير نور الثقلين، ج 3، ص56، ح92 و ج4، ص604، ح56؛ الكافي، ج 1، ص:211، ح4؛ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 2، ص:429، ح4؛ وسائل الشيعة، ج 27، ص62، ح33203.

91- کد آیه: 43/48 اسم آیه: نشانۀ بزرگ خدا

{وَما نُریهِمْ مِنْ ءایَةٍ اِلّا هِیَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِها٭ۖ وَاَخَذْناهُمْ بِالْعَذابِ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ}

ما هيچ آيه (و معجزه اى) به آنان نشان نمى داديم مگر اينكه از ديگرى بزرگتر بود و آنها را به عذاب گرفتار كرديم شايد بازگردند!

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَكْرٍ الْأَرَّجَانِيِّ، قَالَ: صَحِبْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فِي طَرِيقِ مَكَّةَ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا يُقَالُ لَهُ عُسْفَانُ، ثُمَّ مَرَرْنَا بِجَبَلٍ أَسْوَدَ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ مُوحِشٍ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ! مَا أَوْحَشَ هَذَا الْجَبَلَ؟ مَا رَأَيْتُ فِي الطَّرِيقِ مِثْلَ هَذَا!

فَقَالَ لِي: يَا ابْنَ بَكْرٍ! أَ تَدْرِي أَيُّ جَبَلٍ هَذَا؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: هَذَا جَبَلٌ يُقَالُ لَهُ الْكَمَدُ، وَ هُوَ عَلَى وَادٍ مِنْ أَوْدِيَةِ جَهَنَّمَ، وَ فِيهِ قَتَلَةُ أَبِيَ الْحُسَيْنِ (علیه السلام) اسْتَوْدَعَهُمْ فِيهِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ مِيَاهُ جَهَنَّمَ مِنَ الْغِسْلِينِ وَ الصَّدِيدِ وَ الْحَمِيمِ، وَ مَا يَخْرُجُ مِنْ جُبِّ الْجَوِي، وَ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْفَلَقِ مِنْ أَثَامٍ، وَ مَا يَخْرُجُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ، وَ مَا يَخْرُجُ مِنْ جَهَنَّمَ، وَ مَا يَخْرُجُ مِنْ لَظَى، وَ مِنَ الْحُطَمَةِ، وَ مَا يَخْرُجُ مِنْ سَقَرَ، وَ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْحَمِيمِ، وَ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْهَاوِيَةِ، وَ مَا يَخْرُجُ مِنَ السَّعِيرِ ...

الی ان قال:

وَ قَاتِلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) ، وَ قَاتِلِ فَاطِمَةَ (علیها السلام) وَ مُحَسِّنٍ (علیه السلام) ، وَ قَاتِلِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ (علیهما السلام) ، فَأَمَّا مُعَاوِيَةُ وَ عَمْرٌو فَمَا يَطْمَعَانِ فِي الْخَلَاصِ، وَ مَعَهُمْ كُلُّ مَنْ نَصَبَ لَنَا الْعَدَاوَةَ، وَ أَعَانَ عَلَيْنَا بِلِسَانِهِ وَ يَدِهِ وَ مَالِهِ...

الی ان قال:

ص: 278

وَ اللَّهُ يَقُولُ: «وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ»،(1) يَعْنِي بِهِ مَنْ عَلَى الْأَرْضِ وَ الْحُجَّةُ مِنْ بَعْدِ النَّبِيِّ (صلی الله علیه و آله و سلم) يَقُومُ مَقَامَ النَّبِيِّ (صلی الله علیه و آله و سلم) مِنْ بَعْدِهِ وَ هُوَ الدَّلِيلُ عَلَى مَا تَشَاجَرَتْ فِيهِ الْأُمَّةُ وَ الْآخِذُ بِحُقُوقِ النَّاسِ وَ الْقَيَّامُ بِأَمْرِ اللَّهِ، وَ الْمُنْصِفُ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ مَنْ يَنْفُذُ قَوْلُهُ وَ هُوَ يَقُولُ: «سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ»،(2) فَأَيُّ آيَةٍ فِي الْآفَاقِ غَيْرِنَا أَرَاهَا اللَّهُ أَهْلَ الْآفَاقِ؟! وَ قَالَ: «ما نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِها»، فَأَيُّ آيَةٍ أَكْبَرُ مِنَّا.(الحدیث)(3)

از عبدالله بن بکر ارجانی نقل است که گفت: در راه بین مدینه تا مکه، همراه حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) بودم، در منزلی که «عسفان» نامیده می شود، فرود آمدیم، سپس از کنار کوه وحشتناک و سیاهی که در طرف چپ راه بود، عبور کردیم، پس من به آن حضرت عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! چقدر این کوه وحشتناک است؟! در طول این مسیر شبیه این کوه را ندیده ام! حضرت به من فرمودند: ای پسر بکر! آیا می دانی این چه کوهی است؟ عرض کردم: خیر، فرمودند: این کوهی است که آن را «کَمَد» می نامند و در یکی از درّه های جهنم قرار دارد، و قاتلان پدرم، امام حسین (علیه السلام) در آن جا نگه داشته می شوند، که از زیر آن، آب های جهنم جاری است، این آبها غسلین (خونابه)، صدید (چرک و عفونت)، حمیم (آب داغ)، آن چه که از چاه خواری و فرومایگی خارج می شود، آن چه که از فلق و از اثام خارج می شود، آن چه که از چرک و خون گنهکاران بیرون می آید، و آن چه که از جهنم خارج می شود، و آن چه که از

ص: 279


1- 34/28.
2- 41/53.
3- بحار الأنوار، ج 25، ص372، ح24؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 4، ص872، ح9645؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص840؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 14، ص535؛ كامل الزيارات، ص326، ح2؛ مدينة معاجز الأئمة الإثني عشر، ج 6، ص142، ح1910.

لظی، و از حطمه، و از سقر، و از جحیم، و از هاویه و سعیر بیرون می آید، که همه و همه از زیر آنها جاری خواهد شد.

تا آنجا که فرمودند:

و قاتل امیرالمؤمنین (علیه السلام) و قاتل حضرت فاطمه (علیها السلام) و محسن (علیه السلام) ، و قاتلان امام حسن و امام حسین (علیهما السلام) ، نیز در آن جا هستند. و امّا معاویه و عمر و عاص، که هیچ امیدی به رهایی از آن جا ندارند، و همۀ کسانی که با ما دشمنی کردند و با زبان و دست و مال و ثروتشان به دشمنان ما کمک کردند(علیه ما اقدام کردند)، همراه آنها خواهند بود.

تا آنجا که فرمودند:

و خداوند می فرماید: «وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ»، که منظور، تمام مردمی که بر روی زمین زندگی می کنند، حجّت پس از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) جانشین آن حضرت خواهد بود و او در اختلافات امّت، راهنمای آنهاست و حقوق مردم را برایشان می ستاند و امر خدا را به پا می دارد و داد یکی را از دیگری می ستاند، که اگر امام با آن ها نباشد، چه کسی امر خدا را در میان آن ها اجرا کند؟ در حالی که خداوند می فرماید: «سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ»، پس در جهان هستی، غیر از ما، چه نشانه ای وجود دارد که خداوند آن را به جهانیان نشان بدهد؟! و حال آن که خودش فرموده: «ما نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِها»، کدام نشانۀ الهی، از ما بزرگ تر است؟

ص: 280

سورۀ مبارکۀ دخان

92- کد آیه: 4و44/3 اسم آیه: شب مبارک

{اِنّا اَنْزَلْناهُ فی لَیْلَةٍ مُبارَكَةٍ٭ۚ اِنّا كُنّا مُنْذِرینَ3 فیها یُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكیمٍ}

به راستى ما آن را در شبى پربركت نازل كرديم، ما همواره بيم دهنده بوده ايم.(3) در آن شب هر امرى بر اساس حكمت تدبير و جدا مى گردد.(4)

1_ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى (علیه السلام) ، إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ وَ نَحْنُ مَعَهُ بِالْعُرَيْضِ، فَقَالَ لَهُ النَّصْرَانِيُّ: أَتَيْتُكَ مِنْ بَلَدٍ بَعِيدٍ وَ سَفَرٍ شَاقٍّ وَ ...

الی ان قال:

قَالَ: أَخْبِرْنِي عَنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ نَطَقَ بِهِ ثُمَّ وَصَفَهُ بِمَا وَصَفَهُ بِهِ، فَقَالَ: «حم»، «وَ الْكِتابِ الْمُبِينِ»، «إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ»، «فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ»، مَا تَفْسِيرُهَا فِي الْبَاطِنِ؟ فَقَالَ: أَمَّا «حم»، فَهُوَ مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله و سلم) وَ هُوَ فِي كِتَابِ هُودٍ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ، وَ هُوَ مَنْقُوصُ الْحُرُوفِ، وَ أَمَّا «الْكِتابُ الْمُبِينُ»، فَهُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ (علیه السلام) ، وَ أَمَّا «اللَّيْلَةُ»، فَفَاطِمَةُ (علیها السلام) ، وَ أَمَّا قَوْلُهُ: «فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ»، يَقُولُ: يَخْرُجُ مِنْهَا خَيْرٌ كَثِيرٌ، فَرَجُلٌ حَكِيمٌ وَ رَجُلٌ

ص: 281

حَكِيمٌ وَ رَجُلٌ حَكِيمٌ.(الخبر)(1)

از یعقوب بن جعفر بن ابراهیم نقل است که گفت: در محضر حضرت ابا الحسن موسی (علیه السلام) بودم که مردی مسیحی بر ایشان وارد شد، و ما در آن زمان با ایشان در عریض بودیم، مرد مسیحی به حضرت، عرض کرد: من از راه دوری نزد شما آمده ام و سفر سختی داشته ام...

تا آنجا که گفت:

عرض کرد: برایم بفرمایید از کتاب خدای متعال که بر حضرت محمّد نازل شده و به آن نطق شده و سپس خداوند آن را این گونه وصف نموده: «حم»، «وَ الْكِتابِ الْمُبِينِ»، «إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ»، «فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ»، پس بفرمایید تفسیر باطنی آن چیست؟

حضرت فرمودند: اما «حم»، حضرت محمّد (صلی الله علیه و آله و سلم) هستند، این اسم در کتاب هود نیز آمده و بعضی از حروف آن ناقص است، و امّا «کتاب مبین»، امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) ، می باشند، و امّا «لیلة»، حضرت فاطمه (علیها السلام) هستند، و این سخن که: «فِیها یُفْرَقُ کُلُّ أَمْرٍ حَکِیمٍ»، یعنی از حضرت فاطمه (علیها السلام) خیر کثیری خارج می شود، مردی حکیم و مردی حکیم و مردی حکیم.

2_ فُرَاتٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدٍ مُعَنْعَناً، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، أَنَّهُ

ص: 282


1- بحار الأنوار، ج 24، ص319، ح28 و ج 48، ص85، ح106؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 5، ص8، ح9691؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص555؛ تفسير الصافي، ج 4، ص404؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 12، ص117؛ تفسير نور الثقلين، ج 4، ص623، ح14؛ الكافي، ج 1، ص478، ح4؛ مدينة معاجز الأئمة الإثني عشر، ج 6، ص297، ح2023؛ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 6، ص43، ح4.

قَالَ: «إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ»،(1) اللَّيْلَةُ فَاطِمَةُ، وَ الْقَدْرُ اللَّهُ، فَمَنْ عَرَفَ فَاطِمَةَ حَقَّمَعْرِفَتِهَا، فَقَدْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَ إِنَّمَا سُمِّيَتْ فَاطِمَةُ لِأَنَّ الْخَلْقَ فُطِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا.(2)

فرات کوفی گفت: محمد بن قاسم بن عبید، با واسطه، از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) روایت کرده که آن حضرت در بارۀ این آيه: «إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ»، فرمودند: منظور از «ليلة» حضرت فاطمه (علیها السلام) هستند، و منظور از «القدر» خداوند است، پس هر كس که حضرت فاطمه (علیها السلام) را به حقیقت بشناسد، پس به تحقیق شب قدر را درک نموده است، و همانا او را «فاطمه» ناميدند چون مردم از كسب معرفت واقعى ایشان، ناتوان هستند.

توضیح: طبق روایات فوق، بین شب قدر و حضرت فاطمه (علیها السلام) ، شباهت هایی وجود دارد، و ما به دو مورد آن اشاره می کنیم:

1_ همانگونه كه شب قدر، براى مردم مايۀ خیر و بركت است، وجود گران قدر حضرت فاطمه (علیها السلام) نيز ، مايۀ خير و برکت می باشند، و یکی از مصایق آن، برکتی است که خداوند در نسل آن حضرت قرار داده، که تا روز قیامت ادامه خواهد داشت.

2_ همانگونه كه عظمت و قدر و منزلت شب قدر برای مردم ناشناخته است، قدر و منزلت حضرت فاطمه (علیها السلام) نیز ناشناخته مانده است، و برای بسیاری از مردم مجهول است، حتی مزار مطهّرشان مخفی است تا روز قیامت.

ص: 283


1- 97/1.
2- بحار الأنوار، ج 43، ص65، ح58؛ تفسير فرات الكوفي، ص581، ح747.

93- کد آیه: 42_44/40 اسم آیه: حضرت فاطمه (علیها السلام) معدن رحمت

{اِنَّ یَوْمَ الْفَصْلِ میقاتُهُمْ اَجْمَعینَ40 یَوْمَ لا یُغْنی مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَیْئًا وَلا هُمْ یُنْصَرُونَ41 اِلّا مَنْ رَحِمَ اللّهُ٭ۚ اِنَّهُۥ هُوَ الْعَزیزُ الرَّحیمُ}

در حقيقت روز جدايى (رستاخيز) ميعادگاه همۀ آنان است (40) روزى كه هيچ دوستى كمترين كمكى به دوستش نمى كند، و از هيچ سو يارى نمى شوند (41) مگر كسى كه خدا او را مورد رحمت قرار داده، چرا كه او عزيز و رحيم است! (42)

1_ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ، قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) وَ نَحْنُ فِي الطَّرِيقِ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ: اقْرَأْ فَإِنَّهَا لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ قُرْآناً، فَقَرَأْتُ: «إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ _ كَانَ _ مِيقاتُهُمْ أَجْمَعِينَ»، «يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئاً وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ»، «إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ»، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) : نَحْنُ، وَ اللَّهِ! الَّذِي رَحِمَ اللَّهُ، وَ نَحْنُ، وَ اللَّهِ! الَّذِي اسْتَثْنَى اللَّهُ، لَكِنَّا نُغْنِي عَنْهُمْ.(1)

از زید شحّام نقل است که گفت: ما در شب جمعه ای در خدمت حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) در راه بودیم، که آن حضرت به من فرمودند: قرآن بخوان، زیرا شب جمعه، شب تلاوت قرآن است، پس من نیز خواندنم: «إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ _ كَانَ _ مِيقاتُهُمْ أَجْمَعِينَ»، «يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئاً وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ»، «إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ»، سپس حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) فرمودند: به خدا سوگند! ما کسانی هستیم که

ص: 284


1- بحار الأنوار، ج 24، ص205، ح3؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 5، ص19، ح9715؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 12، ص135؛ الكافي، ج 1، ص423، ح56؛ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 5، ص71، ح56.

مورد رحمت خداوندیم و به خدا سوگند! ما هستیم که خدا استثنا نموده، ولی ما دوستان خود را یاری می کنیم.

2_ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئاً وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ»، «إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ»، قَالَ: نَحْنُ أَهْلُ الرَّحْمَةِ.(1)

از یعقوب بن شعیب نقل است که گفت: حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) در بارۀ این کلام خدای متعال: «يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئاً وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ»، «إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ»، فرمودند: ما اهل رحمت هستیم.

توضیح: حضرت فاطمه (علیها السلام) خورشید فروزان مهر و رحمت الهی هستند، گاهی این رحمت برای پدر بزرگوارشان جلوه می کند، و می شود: أُمّ أَبِيهَا.

گاهی برای شوهرشان حضرت علی (علیه السلام) جلوه گری می کند، تا جایی که آن حضرت با نگاه به جمال حضرت فاطمه (علیها السلام) می فرمودند: فَتَنْكَشِفُ عَنِّي الْهُمُومُ وَ الْأَحْزَانُ، یعنی با دیدن سیمای نورانی شما غم و اندوه من علی، برطرف می شود.

و گاهی این مهر و رحمت برای گروهی خاص جلوه گری می کند، تا در روزی که هیچ چیز و هیچ کس به داد انسان نمی رسد، یعنی روز قیامت، مورد رحمت و شفاعت آن حضرت واقع شوند، خصوصاً برای کسانی که در طول زندگی شان برای حضرت امام حسین (علیه السلام) گریه کرده باشند، که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: ... فَإِذَا كَانَ الْقِيَامَةُ تَشْفَعِينَ أَنْتِ لِلنِّسَاءِ وَ أَنَا أَشْفَعُ لِلرِّجَالِ. یعنی: پس وقتی که روز قیامت فرا رسد تو ای

ص: 285


1- بحار الأنوار، ج 24، ص206، ح5؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 5، ص19، ح9717؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص557؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 12، ص136.

فاطمه جان! زنهای گریه کن بر حسینت را شفاعت می کنی و من مردهای آن ها را.

حال با توجّه به مطالب فوق و دقّت در عبارت: وَ مَعْدِنَ الرَّحْمَةِ، در زیارت جامعه کبیره، در می یابیم که اگر به حضرات معصومین (علیهم السلام) با این عبارت سلام می دهیم، یکی از دلایلش این است که ایشان از مادری هستند، که معدن رحمت و رأفت و مهربانی است.

ص: 286

سورۀ مبارکۀ جاثیه

94- کد آیه: 45/29 اسم آیه: حضرت فاطمه (علیها السلام) سخنگوی قرآن

{هذا كِتابُنا یَنْطِقُ عَلَیْكُمْ بِالْحَقِّ٭ۚ اِنّا كُنّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}

اين كتاب ما است كه بحق با شما سخن مى گويد ما آنچه را انجام مى داديد مى نوشتيم!

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) : قَوْلُهُ تَعَالَى: «هذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ»، قَالَ: إِنَّ الْكِتَابَ لَا يَنْطِقُ، وَ لَكِنْ مُحَمَّدٌ وَ أَهْلُ بَيْتِهِ (علیهم السلام) هُمُ النَّاطِقُونَ بِالْكِتَابِ.(1)

از ابو بصیر نقل است که گفت: به حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) عرض کردم: در بارۀ این کلام خدای متعال: «هذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ»، بفرمایید، حضرت فرمودند: همانا این کتاب سخن نمی گوید، ولی حضرت محمّد (صلی الله علیه و آله و سلم) و اهل بیتشان (علیهم السلام) ، همان سخنگویان قرآن هستند.

توضیح: حضرت فاطمه (علیها السلام) هم که از اهل بیت (علیهم السلام) هستند، ناطق و سخنگوی قرآن می باشند.

ص: 287


1- بحار الأنوار، ج 23، ص197، ح29؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 5، ص31، ح9750؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص559؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 12، ص161.

سورۀ مبارکۀ احقاف

95- کد آیه: 46/15 اسم آیه: حضرت فاطمه (علیها السلام) مادر امام حسین (علیه السلام)

{وَوَصَّیْنَا الْاِنْسانَ بِوالِدَیْهِ اِحْسانًا٭ۖ حَمَلَتْهُ اُمُّهُۥ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا٭ۖ وَحَمْلُهُۥ وَفِصالُهُۥ ثَلاثُونَ شَهْرًا٭ۚ ...}

ما به انسان توصيه كرديم كه به پدر و مادرش نيكى كند، مادرش او را با ناراحتى و اکراه حمل مى كند و با ناراحتى بر زمين مى گذارد و دوران حمل و از شير گرفتنش سى ماه است.

1_ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، قَالَ: لَمَّا حَمَلَتْ فَاطِمَةُ (علیها السلام) بِالْحُسَيْنِ (علیه السلام) جَاءَ جَبْرَئِيلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) ، فَقَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ (علیها السلام) سَتَلِدُ غُلَاماً تَقْتُلُهُ أُمَّتُكَ مِنْ بَعْدِكَ، فَلَمَّا حَمَلَتْ فَاطِمَةُ (علیها السلام) بِالْحُسَيْنِ (علیه السلام) كَرِهَتْ حَمْلَهُ، وَ حِينَ وَضَعَتْهُ كَرِهَتْ وَضْعَهُ، ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) : لَمْ تُرَ فِي الدُّنْيَا أُمٌّ تَلِدُ غُلَاماً تَكْرَهُهُ، وَ لَكِنَّهَا كَرِهَتْهُ لِمَا عَلِمَتْ أَنَّهُ سَيُقْتَلُ، قَالَ: وَ فِيهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: «وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ _ حُسْناً _ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً».(1)

از ابو خدیجه نقل است که گفت: حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) فرمودند: زمانی که حضرت فاطمه (علیها السلام) امام حسین (علیه السلام) را در شکم داشتند، جبرئیل نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و عرض کرد: همانا فاطمه (علیها السلام) پسری به دنیا خواهد آورد که امّت شما،

ص: 288


1- بحار الأنوار، ج 66، ص266؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 5، ص39، ح9767؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص563؛ تفسير الصافي، ج 5، ص:14؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 12، ص180؛ الكافي، ج 1، ص464، ح3؛ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 5، ص362، ح3.

پس از شما، او را خواهند کشت، پس زمانی که حضرت فاطمه (علیها السلام) به امام حسین (علیه السلام) باردار شدند، این بارداری را خوش نداشتند و در هنگام به دنیا آوردن آن حضرت نیز از آن کراهت داشتند، امام صادق (علیه السلام) فرمودند: در دنیا هرگز دیده نشده است که مادری، فرزندی را به دنیا بیاورد که حمل آن را خوش نداشته باشد، ولی زمانی که حضرت فاطمه (علیها السلام) دریافتند که امام حسین (علیه السلام) کشته خواهند شد از حمل او کراهت داشتند، حضرت فرمودند: پس در بارۀ ایشان این آیه نازل شد: «وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ _ حُسْناً _ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً».

2_ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَالِمِ بْنِ مُكَرَّمٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، قَالَ: لَمَّا حَمَلَتْ فَاطِمَةُ (علیها السلام) بِالْحُسَيْنِ (علیه السلام) ، جَاءَ جَبْرَئِيلُ (علیه السلام) إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) ، فَقَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ سَتَلِدُ وَلَداً تَقْتُلُهُ أُمَّتُكَ مِنْ بَعْدِكَ، فَلَمَّا حَمَلَتْ فَاطِمَةُ بِالْحُسَيْنِ كَرِهَتْ حَمْلَهُ، وَ حِينَ وَضَعَتْهُ كَرِهَتْ وَضْعَهُ، ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) : هَلْ رَأَيْتُمْ فِي الدُّنْيَا أُمّاً تَلِدُ غُلَاماً فَتَكْرَهُهُ؟ وَ لَكِنَّهَا كَرِهَتْهُ لِأَنَّهَا عَلِمَتْ أَنَّهُ سَيُقْتَلُ، قَالَ: وَ فِيهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: «وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ _ حُسْناً _ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً».(1)

از ابو سلمه سالم بن مکرّم نقل است که گفت: حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) فرمودند: هنگامی که حضرت فاطمه (علیها السلام) امام حسین (علیه السلام) را باردار شدند، جبرئیل (علیه السلام) نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و عرض کرد: همانا فاطمه به زودی پسری به دنیا می آورد که پس از شما، امّت شما او را به خواهند کشت، پس هنگامی که حضرت فاطمه (علیها السلام) به امام حسین (علیه السلام) باردار شدند از این بارداری کراهت داشتند و

ص: 289


1- بحار الأنوار، ج 44، ص231، ح16؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 5، ص41، ح9771؛ كامل الزيارات، ص55، ح2.

هنگامی که امام حسین (علیه السلام) به دنیا آمدند نیز کراهت داشتند و و ناراضی بودند، سپس امام صادق (علیه السلام) فرمودند: آیا در دنیا مادری دیده اید که از به دنیا آوردن پسری کراهت داشته باشد؟! ولی دلیل کراهت ایشان این بود که می دانستند این پسر به زودی کشته می شود، آنگاه فرمودند: پس در بارۀ ایشان این آیه نازل شد: «وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ _ حُسْناً _ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً».

3_ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) يَقُولُ: أَتَى جَبْرَئِيلُ (علیه السلام) إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) ، فَقَالَ لَهُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ! أَ لَا أُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ تَقْتُلُهُ أُمَّتُكَ مِنْ بَعْدِكَ، فَقَالَ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ، قَالَ: فَانْتَهَضَ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ، فَانْعَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ انْقَضَّ إِلَيْهِ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ، فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ جَاعِلٌ الْوَصِيَّةَ فِي عَقِبِهِ، فَقَالَ: نَعَمْ، أَوْ قَالَ ذَلِكَ.

ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) فَدَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ (علیها السلام) ، فَقَالَ لَهَا: إِنَّ جَبْرَئِيلَ (علیه السلام) أَتَانِي فَبَشَّرَنِي بِغُلَامٍ تَقْتُلُهُ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي، فَقَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ، فَقَالَ لَهَا: إِنَّ رَبِّي جَاعِلٌ الْوَصِيَّةَ فِي عَقِبِهِ، فَقَالَتْ: نَعَمْ إِذَنْ، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عِنْدَ ذَلِكَ هَذِهِ الْآيَةَ: «حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً»، لِمَوْضِعِ إِعْلَامِ جَبْرَئِيلَ إِيَّاهَا بِقَتْلِهِ، فَحَمَلَتْهُ كُرْهاً بِأَنَّهُ مَقْتُولٌ، وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً لِأَنَّهُ مَقْتُولٌ.(1)

از محمد بن عبدالله، از پدرش نقل است که گفت: شنیدم که حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) فرمودند: جبرئیل بر رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) وارد شد و عرض کرد: سلام بر توای

ص: 290


1- بحار الأنوار، ج 44، ص233، ح18؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 5، ص41، ح9772؛ كامل الزيارات، ص56، ح3.

محمد! شما را به مولودی بشارت می دهم که امّت شما پس از شما، او را خواهند کشت، پس رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: مرا به آن نیازی نیست، پس جبرئیل به آسمان رفت و دو باره بر رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرود آمد و دوباره همان مطلب را عرض کرد، و حضرت هم فرمودند: مرا به آن نیازی نیست، پس جبرئیل به آسمان بالا رفت و سپس برای سومین بار بر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرود آمد و همان مطلب را تکرار کرد، و حضرت نیز فرمودند: مرا به آن نیازی نیست، پس جبرئیل عرض کرد: خداوند وصایت را در نسل او قرار داده است، پس حضرت فرمودند: بله، پذیرفتم.

سپس رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) برخاستند و بر حضرت فاطمه (علیها السلام) وارد شدند و به ایشان فرمودند: جبرئیل نزد من آمد و مرا به فرزندی بشارت داد که پس از من امّتم او را می کشند، حضرت فاطمه (علیها السلام) عرض کردند: مرا به آن نیازی نیست، پس حضرت فرمودند: خداوند وصایت را در نسل او قرار داده است، پس حضرت فاطمه (علیها السلام) عرضه داشتند: در این صورت پذیرفتم. امام صادق (علیه السلام) فرمودند: در این هنگام خدای متعال این آیه را فرو فرستاد: «حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً»، چون جبرئیل خبر شهادت امام حسین (علیه السلام) را به حضرت فاطمه (علیها السلام) رسانده بود، آن حضرت، امام حسین (علیه السلام) را با غم و اندوه از کشته شدنش حمل کردند، و با غم و اندوه از کشته شدنش به دنیا آوردند.

ص: 291

سورۀ مبارکۀ محمّد (صلی الله علیه و آله و سلم)

96- کد آیه: 47/17 اسم آیه: هدایتی مضاعف

{وَالَّذینَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدًى وَءاتىهُمْ تَقْوىهُمْ}

كسانى كه هدايت يافته اند، خداوند بر هدايتشان مى افزايد و روح تقوا به آنان مى بخشد!

عَنْ خَيْثَمَةَ الْجُعْفِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) ، فَقَالَ لِي: يَا خَيْثَمَةُ! إِنَّ شِيعَتَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ يُقْذَفُ فِي قُلُوبِهِمُ الْحُبُّ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، وَ يُلْهَمُونَ حُبَّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، أَلَا إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّنَا وَ يَحْتَمِلُ مَا يَأْتِيهِ مِنْ فَضْلِنَا وَ لَمْ يَرَنَا وَ لَمْ يَسْمَعْ كَلَامَنَا لِمَا يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ، وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ(تَعَالَی): «وَ الَّذِينَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً وَ آتاهُمْ تَقْواهُمْ»، يَعْنِي مَنْ لَقِيَنَا وَ سَمِعَ كَلَامَنَا زَادَهُ اللَّهُ هُدًى عَلَى هِدَايَةٍ.(1)

از خیثمه جعفی نقل است که گفت: خدمت حضرت امام محمّد باقر (علیه السلام) رسیدم، حضرت به من فرمودند: ای خیثمه! شیعیان ما اهل بیت دلهایشان جایگاه محبّت ما خانواده است و به محبّت ما الهام می شوند. آگاه باشید! شخص(مؤمن) ما را دوست می دارد و آنچه از فضائل ما به او می رسد را می پذیرد، در حالی که ما را ندیده و سخن ما را نشنیده، به خاطر این است که خداوند برای او خیر و خوبی را اراده فرموده و این همان کلام خدای متعال است: «وَ الَّذِینَ اهْتَدَوْا وَ زادَهُمْ هُدیً وَ آتاهُمْ تَقْواهُمْ»، یعنی هر کس

ص: 292


1- بحار الأنوار، ج 24، ص151، ح38؛ تفسير فرات الكوفي، ص418، ح554؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 12، ص229.

ما را ببیند و کلام ما را بشنود، خداوند هدایتی بر هدایتش می افزاید.

توضیح: با توجّه به اینکه در روایت فوق، از ضمیر «نا» استفاده شده، و حضرت فاطمه (علیها السلام) را هم در بر می گیرد، بنا بر این در دوستی و محبّت حضرت فاطمه (علیها السلام) خیری است که خداوند به هر کس عنایت فرماید، هدایتی بر هدایتش می افزاید تا باعث عاقب به خیری او شود.

ص: 293

سورۀ مبارکۀ ق

97- کد آیه: 50/25 اسم آیه: ظالم به حضرت فاطمه (علیها السلام)

{مَنّاعٍ لِلْخَیْرِ مُعْتَدٍ مُریبٍ}

آن كافرى كه مانع هر كار خير بود و ستمگر و بسيار شكّاک بود.

في تفسير على بن إبراهيم، و قوله: «مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ»، قَالَ: «الْمَنَّاعُ»، الثَّانِي، وَ «الْخَيْرُ»، وَلَايَةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) ، وَ حُقُوقُ آلِ مُحَمَّدٍ (علیهم السلام) ، وَ لَمَّا كَتَبَ الْأَوَّلُ كِتَابَ فَدَكَ يَرُدُّهَا عَلَى فَاطِمَةَ (علیها السلام) مَنَعَهُ الثَّانِي، فَهُوَ «مُعْتَدٍ مُرِيبٍ».(1)

جناب علی بن ابراهیم قمی در تفسیرش در بارۀ آیه ی: «مَّنَّاعٍ للخَیْرِ»، فرمود: «مناع»، یعنی دوّمی، و «الخیر»، یعنی ولایت امیرالمؤمنین (علیه السلام) ، و حقوق آل محمّد (صلی الله علیه و آله و سلم) ، و هنگامی که اوّلی نامه ای نوشت تا فدک را به حضرت فاطمه (علیها السلام) برگرداند، دوّمی مانع او شد، پس اوست «متجاوز شکّاک».

ص: 294


1- بحار الأنوار، ج 29، ص113، ح9 و ج 30، ص158، ح18؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 5، ص147، ح10086؛ تفسير الصافي، ج 5، ص62؛ تفسير القمي، ج 2، ص326؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 12، ص388؛ تفسير نور الثقلين، ج 5، ص114، ح38.

سورۀ مبارکۀ طور

98- کد آیه: 52/21 اسم آیه: ذریّۀ حضرت فاطمه (علیها السلام)

{وَالَّذینَ ءامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّیَّتُهُمْ بِایمانٍ اَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَما اَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَیْءٍ٭ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهینٌ}

كسانى كه ايمان آوردند و فرزندانشان به پيروى از آنان ايمان اختيار كردند، فرزندانشان را (در بهشت) به آنان ملحق مى كنيم و از عملشان چيزى نمى كاهيم و هر كس در گرو اعمال خويش است!

1_ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ»، قَالَ: نَزَلَتْ فِي النَّبِيِّ (صلی الله علیه و آله و سلم) وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنِ (علیهم السلام) .(1)

از ابن عباس نقل است که در بارۀ این کلام خدای متعال: «وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ»، گفت: این آیه در بارۀ پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و حضرت علی (علیه السلام) و حضرت فاطمه (علیها السلام) و امام حسن و امام حسین (علیهما السلام) ، نازل شده است.

2_ عَنْ الْكَلْبِيِّ، عَنْ الْإِمَامِ جَعْفَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ (علیهما السلام) ، عَنْ أَبِيهِ (علیه السلام) ، قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ مِنْ لَدُنِ الْعَرْشِ: يَا مَعْشَرَ الْخَلَائِقِ! غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ حَتَّى تَمُرَّ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله و سلم) ، فَتَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُكْسَى وَ يَسْتَقْبِلُهَا مِنَ الْفِرْدَوْسِ اثْنَتَا عَشَرَةَ أَلْفَ

ص: 295


1- بحار الأنوار، ج 25، ص241، ح22؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 5، ص179، ح10168؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص599؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 12، ص455.

حَوْرَاءَ، مَعَهُنَّ خَمْسُونَ أَلْفَ مَلَكٍ عَلَى نَجَائِبَ مِنْ يَاقُوتٍ أَجْنِحَتُهَا مِنْ زَبَرْجَدٍ، وَأَزِمَّتُهَا مِنَ اللُّؤْلُؤِ الرَّطْبِ، عَلَيْهَا رَحَائِلُ مِنْ دُرٍّ، عَلَى كُلِّ رَحْلٍ نُمْرُقَةٌ مِنْ سُنْدُسٍ، حَتَّى تَجُوزَ بِهَا الصِّرَاطَ، وَ يَأْتُونَ الْفِرْدَوْسَ، فَيَتَبَاشَرُ بِهَا أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَ تَجْلِسُ عَلَى عَرْشٍ مِنْ نُورٍ، وَ يَجْلِسُونَ حَوْلَهَا وَ فِي بُطْنَانِ الْعَرْشِ قَصْرَانِ، قَصْرٌ أَبْيَضُ وَ قَصْرٌ أَصْفَرُ مِنْ لُؤْلُؤٍ مِنْ عِرْقٍ وَاحِدٍ، وَ إِنَّ فِي الْقَصْرِ الْأَبْيَضِ سَبْعِينَ أَلْفَ دَارٍ مَسَاكِنَ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ (علیهم السلام) ، وَ إِنَّ فِي الْقَصْرِ الْأَصْفَرِ سَبْعِينَ أَلْفَ دَارٍ مَسَاكِنَ إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ (علیهم السلام) ، وَ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكاً لَمْ يَبْعَثْ إِلَى أَحَدٍ قَبْلَهَا وَ لَمْ يَبْعَثْ إِلَى أَحَدٍ بَعْدَهَا، فَيَقُولُ لَهَا: إِنَّ رَبَّكَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ وَ يَقُولُ لَكَ: سَلِينِي أُعْطِكِ.

فَتَقُولُ: قَدْ أَتَمَّ عَلَيَّ نِعْمَتَهُ، وَ أَبَاحَنِي جَنَّتَهُ، وَ هَنَّأَنِي كَرَامَتَهُ، وَ فَضَّلَنِي عَلَى نِسَاءِ خَلْقِهِ، أَسْأَلُهُ أَنْ يُشَفِّعَنِي فِي وُلْدِي وَ ذُرِّيَّتِي، وَ مَنْ وَدَّهُمْ بَعْدِي وَ حَفِظَهُمْ بَعْدِي.

قَالَ: فَيُوحِي اللَّهُ إِلَى ذَلِكَ الْمَلَكِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَحَوَّلَ عَنْ مَكَانِهِ، أَنْ خَبِّرْهَا أَنِّي قَدْ شَفَّعْتُهَا فِي وُلْدِهَا وَ ذُرِّيَّتِهَا وَ مَنْ وَدَّهُمْ وَ أَحَبَّهُمْ وَ حَفِظَهُمْ بَعْدَهَا.

قَالَ: فَتَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْحَزَنَ وَ أَقَرَّ عَيْنِي، ثُمَّ قَالَ جَعْفَرٌ (علیه السلام) : كَانَ أَبِي (علیه السلام) إِذَا ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: «وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ ما أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْ ءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ».(1)

از کلبی نقل است که گفت: حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) از پدرشان (علیه السلام) روایت فرمودند: هنگامی که روز قیامت فرا رسد، یک منادی از عرش فریاد می زند: ای گروه آفردیگان! چشمانتان را ببندید، تا فاطمه دختر محمّد (صلی الله علیه و آله و سلم) عبور کند، پس او اوّلین کسی است که پوشیده می شود، و دوازده هزار حوریه از بهشت فردوس، که همراه آنها

ص: 296


1- بحار الأنوار، ج 24، ص274، ح60؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 5، ص179، ح10169؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص599؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 12، ص455.

پنجاه هزار فرشته است و بر اسبهایی نجیب از یاقوت سوارند، و بالهای آنها از زبرجد است، و افسار آنها از لؤلؤ تازه است، بر هر یک از آنها زینی از درّ است، و بر روی هر زین، بالشی از سندس قرار دارد، به استقبال حضرت فاطمه (علیها السلام) می آیند، و آن حضرت را از صراط عبور می دهند و به بهشت فردوس می آورند.

اهل بهشت به یکدیگر مژده می دهند و آن حضرت بر تختی از نور می نشینند در حالی که آن حوران و فرشتگان اطراف ایشان می نشینند.

و در دل عرش دو قصر است، قصری سفید و قصری زرد، از مرواریدی از یک جنس. در قصر سفید هفتاد هزار خانه هست که مسکن محمّد و آل محمّد (علیهم السلام) می باشد، و در قصر زرد هم، هفتاد هزار مسکن هست که خانه های ابراهیم و آل ابراهیم (علیهم السلام) می باشد. خداوند فرشته ای را به سوی حضرت فاطمه (علیها السلام) می فرستد، که قبل از آن به سوی کسی نفرستاده و پس از او نیز نمی فرستد، پس او به آن حضرت می گوید: پروردگارت به تو سلام می رساند و می فرماید: از من بخواه تا به تو عطا کنم.

حضرت فاطمه (علیها السلام) می گوید: خداوند نعمتش را بر من تمام کرده، بهشت خود را به من ارزانی داشته، و کرامت خود را بر من گوارا ساخته، و مرا بر تمام زنان عالم برتری داده است، حال از او می خواهم شفاعت مرا در بارۀ فرزندان من و ذریّه ام و دوستداران آنها پس از من، و کسانی که ایشان را پس از من محافظت کرده اند، بپذیرد.

پس خداوند به آن فرشته وحی می کند، بدون از اینکه از جای خود حرکت کند، به فاطمه (علیها السلام) خبر دهد که شفاعت او را در بارۀ فرزندانش و ذریّه اش و کسانی که پس از او آنها را دوست داشته اند و از آنها حمایت و حفاظت نموده اند، را پذیرفتم.

آنگاه حضرت فاطمه (علیها السلام) می گوید: خدا را سپاس که غم و اندوه را از من زدودو دو چشم مرا روشن کرد. آنگاه حضرت صادق (علیه السلام) فرمودند: هر وقت پدرم این حدیث را

ص: 297

نقل می کردند، این آیه را نیز تلاوت می نمودند: «وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّیَّتُهُمْ بِإِیمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ ما أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَیْ ءٍ کُلُّ امْرِئٍ بِما کَسَبَ رَهِینٌ».

3_ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ عَمِّهِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كُنَّا نُفاضِلُ، فَنَقُولُ: أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَان، وَ يَقُولُ قائِلُهُم: فُلَانٍ وَ فُلَانٌ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! فَعَلَيَّ؟ قَالَ: عَلِيٌّ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ لَا يُقَاسُ بِهِمْ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ، عَلِيٌّ مَعَ النَّبِيِّ فِي دَرَجَتِهِ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ: «وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ»، فَفَاطِمَةُ ذُرِّيَّةِ النَّبِيِّ (صلی الله علیه و آله) ، وَ هِيَ مَعَهُ فِي دَرَجَتِهِ وَ عَلِيٌّ (علیه السلام) مَعَ فَاطِمَةَ (علیها السلام) .(1)

از ولید بن محمد بن زید بن جُدعان نقل است که عمویش علی بن زید گفت: ما نزد عبد اللَّه بن عمر بودیم و فضائل و مزایای یکدیگر را بر می شمردیم، پس می گفتیم: ابو بکر و عمر و عثمان، و دیگری می گفت: فلانی و فلانی. پس مردی به او گفت: ای ابو عبد الرحمن! پس در بارۀ علی چه می گوئید؟ پاسخ داد: علی از خانواده ای است که با هیچ یک از مردم قابل مقایسه نیستند، علی با پیامبر است و در درجه اوست، همانا خداوند (عزوجل) می فرماید: «وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّیَّتُهُمْ بِإِیمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ»، پس فاطمه (علیها السلام) از ذریۀ پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) است و با او در درجه اش خواهد بود، و علی (علیه السلام) هم با فاطمه (علیها السلام) است.

ص: 298


1- بحار الأنوار، ج 24، ص274، ح59؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 5، ص178، ح10167؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص599؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 12، ص454.

99- کد آیه: 52/47 اسم آیه: ظالم حضرت فاطمه (علیها السلام) در رجعت

{وَاِنَّ لِلَّذینَ ظَلَمُوا عَذابًا دُونَ ذلِكَ وَلكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لا یَعْلَمُونَ}

و براى ستمگران عذابى قبل از آن است (در همين جهان) ولى بيشترشان نمى دانند!

1_ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا»، الْآيَةِ، قَالَ: «وَ إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا»، آل مُحَمَّدٍ حَقَّهُمْ، «عَذاباً دُونَ ذلِكَ».(1)

از ابو حمزه ثمالی نقل است که گفت: حضرت امام محمّد باقر (علیه السلام) در بارۀ این کلام خداوند (عزوجل) : «إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا»، تا آخر آیه، فرمودند: «إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا»، یعنی کسانی که در حق خاندان حضرت محمّد (علیهم السلام) ظلم کردند، «عَذَابًا دُونَ ذَلکَ».

2_ في تفسير عليّ بن إبراهيم القمي: قَوْلُهُ: «وَ إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا»، آلَ مُحَمَّدٍ حَقَّهُمْ، «عَذاباً دُونَ ذلِكَ»، قَالَ: عَذَابُ الرَّجْعَةِ بِالسَّيْفِ.(2)

جناب علی بن ابراهیم قمی در تفسیر این کلام خداوند می فرماید: «وَ إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا»، یعنی کسانی که در حق اهل بیت محمّد (علیهم السلام) ستم روا داشتند، و «عَذَابًا

ص: 299


1- بحار الأنوار، ج 24، ص229، ح31؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 5، ص180، ح10174؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص600؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 12، ص462.
2- بحار الأنوار، ج 9، ص239، ح138 و ج 53، ص103، ح127؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 5، ص180، ح10173؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 12، ص462؛ تفسير القمي، ج 2، ص333؛ تفسير نور الثقلين، ج 5، ص143، ح38؛ مختصر البصائر، ص160، ح131.

دُونَ ذَلِکَ»، مقصود از این عذاب، عذاب روز رجعت است که با شمشیر خواهد بود.

توضیح: اولین ظلمی که در حق اهل بیت حضرت محمّد (علیهم السلام) شد، غصب ظالمانۀ خلافت حضرت علی (علیه السلام) ، و ظلمهایی که در حق حضرت فاطمه (علیها السلام) شد، از قبیل هجوم به خانۀ آن حضرت و آتش زدن درب خانه، و هتک حرمت و ضرب و شتم آن حضرت، که منجر به شهادت طفل در رحمشان، حضرت محسن بن علی (علیهما السلام) و سپس خود آن حضرت شد، می باشد.

لذا طبق روایات منقول از حضرات معصومین (علیهم السلام) یکی از اقدامات حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) پس از ظهور، این است که، به شهر مدینۀ پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) می آیند و آن دو ظالم(عمر و ابابکر) را از قبورشان بیرون می کشند و آنها را زنده می کنند، سپس به یک نخل خشک خرما آویزان نموده و آنها را مجازات می کنند.(1)

ص: 300


1- بحار الأنوار، ج 53، ص12.

سورۀ مبارکۀ قمر

100- کد آیه: 54/54 اسم آیه: متّقین

{اِنَّ الْمُتَّقینَ فی جَنّاتٍ وَنَهَرٍ}

همانا پرهيزگاران در باغها و نهرهاى بهشتى جاى دارند.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي (علیه السلام) ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ (عزوجل) : ...

الی ان قال:

قُلْتُ: «إِنَّ الْمُتَّقِينَ»، قَالَ: نَحْنُ، وَ اللَّهِ! وَ شِيعَتُنَا، لَيْسَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ غَيْرُنَا، وَ سَائِرُ النَّاسِ مِنْهَا بُرَآءُ.(1)

از محمّد بن فضیل نقل است که گفت: از حضرت موسی بن جعفر (علیهما السلام) در بارۀ این کلام خداوند (عزوجل) پرسیدم: ...

تا آنجا که گفت:

عرض کردم: «إِنَّ الْمُتَّقِینَ»، حضرت فرمودند: به خدا قسم! مقصود از متّقین ما و شیعیان ما هستیم، به غیر از ما، کسی بر آیین حضرت ابراهیم (علیه السلام) نیست، و سایر مردم از آن بیزارند.

ص: 301


1- بحار الأنوار، ج 24، ص339، ح59؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 5، ص223، ح10283؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص732؛ الكافي، ج 1، ص435، ح91؛ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 5، ص154، ح91.

توضیح: همانطور که قبلاً هم بیان شد، وقتی ائمّۀ اطهار (علیهم السلام) در احادیث وروایاتشان مطلبی را با ضمیر «نحن» و «نا» به خودشان نسبت می دهند، آن مطلب در شأن حضرت فاطمه (علیها السلام) نیز می شود. زیرا آن ضمیر به اهل بیت (علیهم السلام) بر می گردد و آن حضرت، امّ الائمّه و گل سرسبد آنها می باشند.

ص: 302

سورۀ مبارکۀ الرحمن

101- کد آیه: 20و55/19 اسم آیه: دریای نبوّت

{مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیانِ19 بَیْنَهُما بَرْزَخٌ لا یَبْغِیانِ}

دو درياى مختلف را در كنار هم قرار داد، در حالى كه با هم تماس دارند(19) در ميان آن دو فاصله اى است كه بر ديگرى غلبه نمى كنند(20)

1_ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ (الْعَطَّارِ)، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، يَقُولُ: فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: «مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ»، «بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ»، قَالَ: عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ بَحْرَانِ عَمِيقَانِ لَا يَبْغِي أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ، «يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ»، قَالَ: الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ (علیهما السلام) .(1)

از یحیی بن سعید قطّان(عطّار) نقل است که گفت: از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) شنیدم که می فرمودند: در بارۀ این کلام خدای تبارک و تعالی: «مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ»، «بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ»، فرمودند: حضرت علی (علیه السلام) و حضرت فاطمه (علیها السلام) دو دریای عمیقی هستند که هیچ کدام بر دیگری ظلم و طغیان نمی کنند، و در باره ی: «یَخْرُجُ مِنْهُمَا اللؤْلؤُ و المَرْجَانُ»، فرمودند: حسن و حسین (علیهما السلام) هستند.

ص: 303


1- بحار الأنوار، ج 37، ص96، ح61؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 5، ص233، ح10307؛ تفسير الصافي، ج 5، ص109؛ تفسير القمي، ج 2، ص344؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 12، ص569؛ تفسير نور الثقلين، ج 5، ص191، ح17.

2_ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «مَرَجَ الْبَحْرَيْنِيَلْتَقِيانِ»، قَالَ: عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ (علیهما السلام) ، «بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ»، قَالَ: لَا يَبْغِي عَلِيٌّ (علیه السلام) عَلَى فَاطِمَةَ (علیها السلام) ، وَ لَا تَبْغِي فَاطِمَةُ (علیها السلام) عَلَى عَلِيٍّ (علیه السلام) ، «يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ»، قَالَ: الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ (علیهما السلام) .(1)

از جابر جعفی نقل است که گفت: حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) در بارۀ این کلام خدای (عزوجل) : «مَرَجَ البَحْرَیْنِ یَلتَقِیَانِ»، فرمودند: منظور حضرت علی (علیه السلام) و حضرت فاطمه (علیها السلام) می باشند، و در باره ی: «بَیْنَهُمَا بَرْزَخٌ لا یَبغِیَانِ»، فرمودند: نه حضرت علی (علیه السلام) در حق حضرت فاطمه (علیها السلام) ستم روا می دارند، و نه حضرت فاطمه (علیها السلام) در حق حضرت علی (علیه السلام) ، و منظور از: «یَخْرُجُ مِنْهُمَا اللؤْلؤُ والمَرْجَانُ»، حسن و حسین (علیهما السلام) هستند.

3_ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ»، قَالَ: عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ (علیهما السلام) ، «يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ»، قَالَ: الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ (علیهما السلام) ، فَمَنْ رَأَى مِثْلَ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ (علیهم السلام) ، لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَ لَا يُبْغِضُهُمُ إِلَّا كَافِرٌ، فَكُونُوا مُؤْمِنِينَ بِحُبِّ أَهْلِ الْبَيْتِ، وَ لَا تَكُونُوا كُفَّاراً بِبُغْضِ أَهْلِ الْبَيْتِ، فَتُلْقَوْا فِي النَّارِ.(2)

ص: 304


1- بحار الأنوار، ج 24، ص97، ح1 و ج37، ص96، ح63؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 5، ص233، ح10309؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص614؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 12، ص570.
2- بحار الأنوار، ج 24، ص98 و ج 37، ص64، ح35 و ص96، ح63؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 5، ص234، ح10312؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص615؛ تفسير فرات الكوفي، ص461، ح602؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 12، ص570.

از ابوذر (رضی الله عنه) نقل است که در بارۀ این کلام خدای (عزوجل) : «مَرَجَ البَحْرَیْنِ یَلتَقِیَانِ»، گفت: آنها، حضرت علی (علیه السلام) و حضرت فاطمه (علیه السلام) می باشند، و در بارۀ آیه: «یَخْرُجُ مِنْهُمَا اللؤْلؤُ وَ المَرْجَانُ»، گفت: حسن و حسین (علیهما السلام) می باشند، پس چه کسی مانند این چهار تن را دیده است علی و فاطمه و حسن و حسین (علیهم السلام) ؟جز مؤمن آنها را دوست نمی دارد و جز کافر با آنها دشمنی نمی ورزد. پس با دوست داشتن اهل بیت (علیهم السلام) ، از مؤمنین باشید، و با بغض و دشمنی با اهل بیت (علیهم السلام) ، جزو کافران نشوید، که در آتش افکنده می شوید.

4_ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، وَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، بِأَنَّ «الْبَحْرَيْنِ»، عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ (علیهما السلام) ، «بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ»، مُحَمَّدٌ (صلی الله علیه و آله و سلم) ، «يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ»، الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ (علیهما السلام) .(1)

از جناب سلمان فارسی، و سعید بن جبیر، و سفیان ثوری (رضی الله عنهم) ، نقل است که همانا این دو دریا، حضرت علی (علیه السلام) و حضرت فاطمه (علیها السلام) هستند، و بین آن دو برزخی است که آن، حضرت محمّد (صلی الله علیه و آله و سلم) می باشند، و منظور از: «یَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ»، حسن و حسین (علیهما السلام) هستند.

توضیح: خداوند در آیۀ فوق، وجود مقدّس امیر المؤمنین علی (علیه السلام) و وجود مطهّرۀ حضرت فاطمه (علیها السلام) ، را به دو دریا تشبیه نموده است، اگر حضرت علی (علیه السلام) ، دریای

ص: 305


1- بحار الأنوار، ج 24، ص98؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 5، ص234، ح10314؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص615؛ تفسير الصافي، ج 5، ص109؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 12، ص569؛ تفسير نور الثقلين، ج 5، ص191، ح19؛ مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 9، ص305.

علم و فضیلت و امامت عظمی هستند، همسرشان، حضرت فاطمه (علیها السلام) هم دریای علم و طهارت و عصمت کبری می باشند.

و این که خداوند از عبارت دریا، در این آیۀ شریفه، برای معرّفی این گهر گرانقدر عالَم هستی، استفاده نموده، بی حکمت نیست، که ما به چند مورد آن اشارهمی کنیم:

1_ آب دريا قابل وزن كردن نيست، پس مقام و عظمت حضرت فاطمه (علیها السلام) نیز به هيچ عنوان قابل اندازه گیری نمی باشد.

2_ همان گونه که آب دریا پاک و مطهّر است، حضرت فاطمه (علیها السلام) نیز پاک و مطهّر می باشند.

3_ همان گونه که آب دریا پاک کننده است، ولایت و محبّت حضرت فاطمه (علیها السلام) نیز پاک کننده می باشد.

4_ همان گونه که دریا دارای عجایب و شگفتی هایی می باشد، حضرت فاطمه (علیها السلام) نیز دارای عجایب شگفتی های بسیاری هستند، که یکی از آنها در عرصۀ قیامت و هنگامۀ ورودشان به محشر و مقام شفاعت آن حضرت می باشد.

5_ همان گونه که دریا منشأ برکات است و از داخل آن چیزهای با ارزش و قیمتی استخراج می شود، وجود مقدّس حضرت فاطمه (علیها السلام) نیز منشأ برکاتی هستند که از ایشان، لؤلؤ و مرجانی مثل امام حسن (علیه السلام) و امام حسین (علیه السلام) به دنیا آمده اند، و از نسل با برکتشان ائمۀ اطهار (علیهم السلام) ، سادات و ذریّۀ رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) ، می باشند که تا روز قیامت ادامه خواهند داشت، و سید السادات، حضرت مهدی آل محمّد (علیهم السلام) نیز از همین نسل می باشند.

ص: 306

102- کد آیه: 27و55/26 اسم آیه: وجه خدا

{كُلُّ مَنْ عَلَیْها فانٍ26 وَیَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْاِكْرامِ}

همه كسانى كه روى آن (زمين) هستند فانى مى شوند،(26) و تنها وجه ذو الجلال و گرامى پروردگارت باقى مى ماند! (27)

قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (علیهما السلام) : نَحْنُ الْوَجْهُ الَّذِي يُؤْتَى اللَّهُ مِنْهُ.(1)

حضرت امام سجاد (علیه السلام) فرمودند: ما آن وجهی هستیم که از طریق آن به سوی خدا می روند.

تذکّر: لطفاً برای مطالعۀ بیشتر به کُد شماره ی: 28/88، مراجعه فرمایید.

ص: 307


1- بحار الأنوار، ج 4، ص5، ح7؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 5، ص236، ح10321؛ تفسير القمي، ج 2، ص345؛ تفسير نور الثقلين، ج 5، ص192، ح22.

103- کد آیه: 55/31 اسم آیه: ثقلین

{سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَیُّهَ الثَّقَلانِ}

اى دو گرانمايگان (انسان ها و جنيان) بزودى به (حساب) شما مى پردازيم.

1_ عَنْ زُرَارَة، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (علیه السلام) ، عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلانِ»، قَالَ: كِتَابُ اللَّهِ وَ نَحْنُ.(1)

از زراره نقل است که گفت: از حضرت امام محمّد باقر (علیه السلام) در بارۀ این کلام خداوند (عزوجل) : «سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلانِ»، پرسیدم، حضرت فرمودند: کتاب خدا و ما.(یعنی: منظور از آن دو چیز گران بهاء، کتاب خدا و ما اهل بیت (علیهم السلام) هستیم.)

2_ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلانِ»، قَالَ: الثَّقَلَانِ نَحْنُ وَ الْقُرْآنُ.(2)

از یعقوب بن شعیب نقل است که گفت: حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) در بارۀ

ص: 308


1- بحار الأنوار، ج 24، ص324، ح38؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 5، ص237، ح10326؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص616؛ تفسير القمي، ج 2، ص345؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 12، ص576.
2- بحار الأنوار، ج 24، ص324، ح37؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 5، ص237، ح10325؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص616؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 12، ص575.

این کلام خداوند (عزوجل) : «سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلانِ»، فرمودند: ثقلان، ما و قرآن هستیم.3_ في تفسير عليّ بن إبراهيم: قَوْلُهُ: «سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلانِ»، قَالَ: نَحْنُ وَ كِتَابُ اللَّهِ، وَ الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) : إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، كِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي.(1)

جناب علی بن ابراهیم قمی در تفسیرش: در بارۀ این کلام خدای متعال: «سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلانِ»، گفته است: یعنی ما و کتاب خدا، و دلیل آن، کلام رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) می باشد که فرمودند: همانا من در میان شما، دو چیز با ارزش و گران بهاء به جا می گذارم، یکی کتاب خدا و دیگری عترت من که همان اهل بیت من هستند.

توضیح: با نگاه به آیۀ شریفه و روایات ذیل آن، به این نتیجه می رسیم که وجود مطهّر حضرت فاطمه (علیها السلام) ، یکی از دو چیز گران بهائی هستند، که به فرمایش رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) چنگ زدن به آن، و ثقل دیگر یعنی قرآن کریم، که هیچگاه از هم جداشدنی نیستند، باعث فلاح و رستگاری انسان می شود، و طبق وعدۀ پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) ، ما را کنار حوض کوثر، به آن حضرت می رساند.

ص: 309


1- البرهان في تفسير القرآن، ج 5، ص238، ح10328؛ تفسير الصافي، ج 5، ص110؛ تفسير القمي، ج 2، ص345؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 12، ص575؛ تفسير نور الثقلين، ج 5، ص193، ح32.

104- کد آیه: 55/78 اسم آیه: بزرگی و کرامت حضرت فاطمه (علیها السلام)

{تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِی الْجَلالِ وَالْاِكْرامِ}

پربركت و پایدار است نام پروردگارت که صاحب شکوه و بزرگواری است.

عَن سَعْدِ بنِ طَرِيفٍ(ظَرِيفٍ)، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السلام) ، فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: «تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلالِ وَ الْإِكْرامِ»، فَقَالَ: نَحْنُ جَلَالُ اللَّهِ، وَ كَرَامَتُهُ الَّتِي أَكْرَمَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى الْعِبَادَ بِطَاعَتِنَا.(1)

از سعد بن طریف(یا ظریف) نقل است که گفت: حضرت امام محمّد باقر (علیه السلام) در باره این کلام خدای متعال: «تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلالِ وَ الْإِكْرامِ»، فرمودند: ما، جلال خدا و کرامت او هستیم، که خداوند تبارک و تعالی بندگانش را به واسطۀ اطاعت از ما، گرامی داشته است.

توضیح: طبق این آیۀ شریفه، حضرت فاطمه (علیها السلام) ، صاحب بزرگی و کرامتی الهی هستند، که هر کس از ایشان اطاعت کند، مورد لطف و کرامت خداوند قرار می گیرد.

ص: 310


1- بحار الأنوار، ج 24، ص196، ح20 و ص397، ح116؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 5، ص248، ح10363؛ بصائر الدرجات في فضائل آل محمد (علیهم السلام) ، ج 1، ص312، ح12؛ تفسير الصافي، ج 5، ص117؛ تفسير القمي، ج 2، ص346؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 12، ص593؛ تفسير نور الثقلين، ج 5، ص203، ح84.

سورۀ مبارکۀ واقعه

105- کد آیه: 56/79 اسم آیه: مطهّرون

{لا یَمَسُّهُۥ اِلَّا الْمُطَهَّرُونَ}

جز پاک شدگان به (حقايق و اسرار و لطايف) آن دسترسى ندارند.

1_ أَبَانٌ عَنْ سُلَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (علیهم السلام) ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ وَ مَعَنَا الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ عِنْدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ، فَالْتَفَتَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ! مَا أَشَدَّ تَعْظِيمَكَ لِلْحَسَن وَ الْحُسَيْنِ! وَ اللَّهِ! مَا هُمَا بِخَيْرٍ مِنْكَ، وَ لَا أَبُوهُمَا خَيْرٌ مِنْ أَبِيكَ، وَ لَوْ لَا أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ أُمُّهُمَا، لَقُلْتُ مَا أُمُّكَ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ دُونَهَا.

فَقُلْتُ: وَ اللَّهِ! إِنَّكَ لَقَلِيلُ الْمَعْرِفَةِ بِهِمَا وَ بِأَبِيهِمَا وَ بِأُمِّهِمَا، بَلْ وَ اللَّهِ! لَهُمَا خَيْرٌ مِنِّي وَ لَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِنْ أَبِي وَ لَأُمُّهُمَا خَيْرٌ مِنْ أُمِّي.

يَا مُعَاوِيَةُ! إِنَّكَ لَغَافِلٌ عَمَّا سَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) يَقُولُ فِيهِمَا وَ فِي أَبِيهِمَا وَ فِي أُمِّهِمَا، قَدْ حَفِظْتُهُ وَ وَعَيْتُهُ وَ رَوَيْتُهُ ...

إلَی أَن قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:

يَا مُعَاوِيَةُ! إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرْسَلَنِي فِي إِمَارَتِهِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (علیه السلام) ، أَنِّي أُرِيدُ أَنْ أَكْتُبَ الْقُرْآنَ فِي مُصْحَفٍ، فَابْعَثْ إِلَيْنَا مَا كَتَبْتَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَقَالَ (علیه السلام) : تَضْرِبُ، وَ اللَّهِ! عُنُقِي قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: وَ لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: «لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ»، يَعْنِي لَا يَنَالُهُ كُلَّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ إِيَّانَا عَنَى، نَحْنُ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنَّا

ص: 311

الرِّجْسَ وَ طَهَّرَنَا تَطْهِيراً. (الخبر)(1)

ابان از سليم نقل مى كند كه گفت: عبد اللَّه بن جعفر بن ابى طالب (علیهم السلام) برايم نقل كرد و گفت: نزد معاويه بودم و امام حسن و امام حسين (علیهما السلام) هم همراه ما بودند، و عبد اللَّه بن عباس نيز نزد او بود.

معاويه به من رو کرد و گفت: اى عبد اللَّه بن جعفر! چه قدر احترام تو نسبت به حسن و حسين زیاد است! به خدا سوگند! آن دو از تو بهتر نيستند و پدرشان هم از پدر تو بهتر نيست، و اگر فاطمه دختر رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) مادرشان نبود، مى گفتم كه مادرت اسماء بنت عميس هم از او كمتر نيست.

گفتم: به خدا سوگند! تو نسبت به آن دو و پدر و مادرشان كم معرفت هستى. به خدا سوگند! آن دو از من بهترند و پدرشان از پدر من بهتر است و مادرشان از مادر من بهتر است.

اى معاويه! تو از آنچه که من از پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) شنيده ام، غافلى، چیزهایی كه در بارۀ آن دو و پدر و مادرشان فرمودند و من آنها را حفظ كرده ام و در قلب خود جای داده ام و آن را نقل كرده ام.

تا آنجا که ابن عباس گفت:

اى معاويه! عمر بن خطاب در زمان حكومتش مرا نزد على بن ابى طالب (علیه السلام) فرستاد كه: «من مى خواهم قرآن را در يک جلد بنويسم، آنچه از قرآن نوشته اى نزد ما بفرست».

حضرت فرمودند: به خدا سوگند! قبل از آنكه تو به آن برسى، بايد گردن من زده شود. من عرض كردم: چرا؟ فرمودند: زيرا خداوند مى فرمايد: «لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ»،منظور خداوند اين است كه جز پاكان به همۀ قرآن دست نمى يابند که خداوند فقط ما

ص: 312


1- بحار الأنوار، ج 33، ص270؛ كتاب سليم بن قيس الهلالي، ج 2، ص847.

را قصد نموده، ما هستيم كه خداوند بدى ها را از ما برده و ما را پاک گردانيده است.

2_ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: نَزَلَ النَّبِيُّ (صلی الله علیه و آله و سلم) دَارِي، فَنَزَلَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ مِنَ السَّمَاءِ بِجَامٍ مِنْ فِضَّةٍ، فِيهِ سِلْسِلَةٌ مِنْ ذَهَبٍ، فِيهِ مَاءٌ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ، فَنَاوَلَ النَّبِيَّ (صلی الله علیه و آله و سلم) فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَ عَلِيّاً (علیه السلام) فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَ فَاطِمَةَ (علیها السلام) فَشَرِبَتْ، ثُمَّ نَاوَلَ الْحَسَنَ (علیه السلام) فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَ الْحُسَيْنَ (علیه السلام) فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَ الْأَوَّلَ فَانْضَمَّ الْكَأْسُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: «لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ»، وَ «فِي ذلِكَ فَلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ»(1).(2)

از ابو ایّوب انصاری نقل است که گفت: پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به خانۀ من آمدند، در این هنگام جبرئیل (علیه السلام) با جامی از نقره که زنجیری از طلا داشت و آبی از رحیق مختوم در آن بود، از آسمان نازل شد، پس آن را به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) داد و آن حضرت از آن نوشیدند، سپس آن را به حضرت علی (علیه السلام) داد پس ایشان هم از آن نوشیدند، سپس آن را به حضرت فاطمه (علیها السلام) داد و ایشان هم از آن نوشیدند، سپس آن را به حسن (علیه السلام) داد پس ایشان هم از آن نوشیدند، سپس آن را به حسین (علیه السلام) داد و ایشان هم از آن نوشیدند، سپس جام را به اولی (ابوبکر) داد که ناگهان جام درهم فرو رفت، پس خدای متعال نازل فرمود: «لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ»، وَ «فِي ذلِكَ فَلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ».

3_ فی تفسير القمي: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) فِي خُطْبَتِهِ: وَ قَدْ عَلِمَ الْمُسْتَحْفَظُونَ مِنْأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله و سلم) أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي وَ أَهْلَ بَيْتِي مُطَهَّرُونَ، فَلَا تَسْبِقُوهُمْ فَتَضِلُّوا، وَ لَا تَتَخَلَّفُوا عَنْهُمْ فَتَزِلُّوا، وَ لَا تُخَالِفُوهُمْ فَتَجْهَلُوا، وَ لَا تُعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ، هُمْ أَعْلَمُ

ص: 313


1- 83/26.
2- بحار الأنوار، ج 39، ص127؛ مناقب آل أبي طالب (علیهم السلام) (لابن شهرآشوب)، ج 2، ص230.

النَّاسِ كِبَاراً وَ أَحْلَمُ النَّاسِ صِغَاراً، فَاتَّبِعُوا الْحَقَّ وَ أَهْلَهُ حَيْثُ كَانَ.(1)

در تفسیر علی بن ابراهیم قمی: حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) در خطبۀ خود فرمودند: به تحقیق، حافظان حدیث از یاران حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) ، می دانند که همانا آن حضرت فرمودند: من و اهل بیتم پاک و پاکیزه ایم، بنا بر این بر آنها پیشی نگیرید که گمراه می شوید، و از فرمان آنها تخلّف نکنید که به لغزش می افتید، و با آنها مخالفت نکنید که دچار نادانی می شوید، و به آنها چیزی نیاموزید که آنها از شما داناترند. آنها در بزرگی داناترین مردم، و در کوچکی حلیم ترین آنها هستند، بنا بر این از حق و اهل حق پیروی کنید، هر جا که باشید.

توضیح: با قرار دادن آیۀ فوق در کنار آیۀ تطهیر 33/33، این چنین نتیجه گیری می شود: خدای متعال هر گونه رجس و پلیدی را از اهل بیت (علیهم السلام) دور نموده، و به آنها مقام پاکی و طهارتی را عنایت فرموده، تا به اسرار کتاب مکنون دسترسی پیدا کنند، و با داشتن علم به ظاهر و باطن قرآن، تنها مفسّرین و مبیّنین قرآن کریم باشند.

بنا بر این حضرت فاطمه (علیها السلام) نیز در زمرۀ مطهّرین می باشند، که خدای متعال در آیۀ فوق، ایشان را، اینگونه معرفی می فرماید.

ص: 314


1- إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، ج 2، ص212، ح724؛ بحار الأنوار، ج 23، ص:130، ح62؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 1، ص74؛ تفسير القمي، ج 1، ص4؛ الغيبة(للنعماني)، ص44.

سورۀ مبارکۀ حشر

106- کد آیه: 59/7 اسم آیه: ذی القربی

{ما اَفاءَ اللّهُ عَلى رَسُولِه مِنْ اَهْلِ الْقُرى فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبى وَالْیَتامى وَالْمَساكینِ وَابْنِ السَّبیلِ كَیْ لا یَكُونَ دُولَةً بَیْنَ الْاَغْنِیاءِ مِنْكُمْ٭ۚ ...}

آنچه را خداوند از اهل اين آباديها به رسولش بازگرداند، از آنِ خدا و رسول و خويشاوندان او، و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است، تا (اين اموال) ميان ثروتمندان شما دست به دست نگردد.

1_ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السلام) ، يَقُولُ: نَحْنُ، وَ اللَّهِ! الَّذِينَ عَنَى اللَّهُ بِذِي الْقُرْبَى، الَّذِينَ قَرَنَهُمُ اللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ نَبِيِّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) ، فَقَالَ: «ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ»، مِنَّا خَاصَّةً وَ لَمْ يَجْعَلْ لَنَا سَهْماً فِي الصَّدَقَةِ أَكْرَمَ اللَّهُ نَبِيَّهُ وَ أَكْرَمَنَا أَنْ يُطْعِمَنَا أَوْسَاخَ مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ.(1)

از سلیم بن قیس نقل است که گفت: از حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) شنیدم که می فرمودند: به خدا سوگند! خداوند از «ذی القربی» ما را قصد نموده، کسانی که خداوند، آنان را قرین خود و پیامبرش (صلی الله علیه و آله و سلم) قرار داده و فرموده: «ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ»، این مخصوص ما

ص: 315


1- البرهان في تفسير القرآن، ج 5، ص334، ح10604؛ تفسير الصافي، ج 2، ص304 و ج 5، ص155؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 13، ص164؛ تفسير نور الثقلين، ج 5، ص277، ح17؛ الكافي، ج 1، ص539، ح1؛ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 6، ص254، ح1؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص511، ح12603.

است و خداوند برای ما در صدقه، سهمی قرار نداده است، خداوند، پیامبرش و ما را عزیز و گرامی داشته، از این که تفاله و باقی ماندۀ در دست مردم را به ما بخوراند.

2_ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ مَوْلَايَ جَعْفَرٌ الصَّادِقُ (علیه السلام) : لَمَّا وُلِّيَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ قَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّ النَّاسَ عَبِيدُ هَذِهِ الدُّنْيَا لَا يُرِيدُونَ غَيْرَهَا، فَامْنَعْ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ الْخُمُسَ، وَ الْفَيْ ءَ، وَ فَدَكاً، فَإِنَّ شِيعَتَهُ إِذَا عَلِمُوا ذَلِكَ تَرَكُوا عَلِيّاً وَ أَقْبَلُوا إِلَيْكَ رَغْبَةً فِي الدُّنْيَا وَ إِيثَاراً وَ مُحَابَاةً عَلَيْهَا، فَفَعَلَ أَبُو بَكْرٍ ذَلِكَ وَ صَرَفَ عَنْهُمْ جَمِيعَ ذَلِكَ.

فَلَمَّا قَامَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ أَمَرَ مُنَادِيَهُ: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) دَيْنٌ أَوْ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنِي حَتَّى أَقْضِيَهُ، وَ أَنْجَزَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ لِجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ.

قَالَ عَلِيٌّ (علیه السلام) لِفَاطِمَةَ (علیها السلام) : صِيرِي إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَ ذَكِّرِيهِ فَدَكاً، فَصَارَتْ فَاطِمَةُ إِلَيْهِ وَ ذَكَرَتْ لَهُ فَدَكاً مَعَ الْخُمُسِ وَ الْفَيْ ءِ، فَقَالَ (علیها السلام) : هَاتِي بَيِّنَةً، يَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ! فَقَالَتْ: أَمَّا فَدَكُ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْزَلَ عَلَى نَبِيِّهِ قُرْآناً يَأْمُرُ فِيهِ بِأَنْ يُؤْتِيَنِي وَ وُلْدِي حَقِّي، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ»(1)، فَكُنْتُ أَنَا وَ وُلْدِي أَقْرَبَ الْخَلَائِقِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) ، فَنَحَلَنِي وَ وُلْدِي فَدَكاً، فَلَمَّا تَلَا عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ (علیه السلام) : «وَ الْمِسْكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ»(2)، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) : مَا حَقُّ الْمِسْكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ؟

فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ»(3)، فَقَسَمَ الْخُمُسَ عَلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ، فَقَالَ: «ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ

ص: 316


1- 30/38.
2- همان.
3- 8/41.

وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ»، فَمَا لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ، وَ مَا لِرَسُولِ اللَّهِ فَهُوَلِذِي الْقُرْبَى، وَ نَحْنُ ذُو الْقُرْبَى. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى»(1).(2)

از مفضل بن عمر نقل است که گفت: مولایم، حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) فرمودند: هنگامی که ابوبکر پسر ابو قحافه بر مسند خلافت نشست، عمر به او گفت: مردم بندگان این دنیا هستند و خواهان چیزی جز آن نیستند، پس علی و اهل بیتش را از خمس و فیء و فدک منع کن، و چون شیعه این را بدانند، به خاطر رغبت و علاقه به دنیا و ترجیح دادن آن، علی را ترک می کنند، و به تو روی می آورند. پس ابوبکر این کار را انجام داد و تمامی این موارد را از علی و اهل بیتش گرفت.

پس زمانی که ابوبکر بن ابی قحافه خلیفه شد، به ندا دهنده اش دستور داد که ندا دهد: هر کس نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) دَینی دارد، یا آن حضرت، به او وعده ای داده است، پیش من بیایید که آن را ادا کنم، و حاجت جابر بن عبدالله و جریر بن عبد الله البجلی را ادا کرد.

حضرت امام علی (علیه السلام) به حضرت فاطمه (علیها السلام) فرمودند: پیش ابوبکر بروید و فدک را برای او یاد آور شوید. پس حضرت فاطمه (علیها السلام) پیش او رفتند و فدک و خمس و فیء را برای او یاد آور شدند.

ابوبکر گفت: دلیل بیاور، ای دختر رسول خدا! حضرت فرمودند: امّا در خصوص فدک، پس خداوند (عزوجل) بر پیامبرش آیه ای نازل کرد که به وی دستور داد که حق مرا و فرزندانم را بدهد، خدای متعال فرمود: «فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ»، و من و

ص: 317


1- 42/23.
2- بحار الأنوار، ج 29، ص194، ح40؛ مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج 7، ص290، ح8247.

فرزندانم نزدیکترین مردم به رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) بودیم، پس فدک را به من و فرزندانم بخشید، و هنگامی که جبرئیل (علیه السلام) این را برای آن حضرت تلاوت نمود: «وَ الْمِسْكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ»، رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: حق تنگدست و درمانده چیست؟ پس خدای متعال این آیه را نازل فرمود: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ»، پس خمس را به پنج قسمت تقسیم کرد، و فرمود: «ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ»، پس آنچه برای خدا است، از آنِ رسولش است، و آنچه برای رسولش است، برای خویشاوندان است، و ما آن خویشاوندان هستیم، خدای متعال فرمود: «قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى».

3_ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ»، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (علیه السلام) : هَذِهِ الْآيَةُ فِينَا خَاصَّةً، فَمَا كَانَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ فَهُوَ لَنَا، وَ نَحْنُ ذُو الْقُرْبَى، وَ نَحْنُ الْمَسَاكِينُ، لَا تَذْهَبُ مَسْكَنَتُنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ أَبَداً، وَ نَحْنُ أَبْنَاءُ السَّبِيلِ، فَلَا يُعْرَفُ سَبِيلُ اللَّهِ إِلَّا بِنَا وَ الْأَمْرُ كُلُّهُ لَنَا.(1)

از عمرو بن ابی مقداد از قول پدرش نقل است که گفت: از حضرت امام محمّد باقر (علیه السلام) در بارۀ این کلام خداوند (عزوجل) : «ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ

ص: 318


1- بحار الأنوار، ج 23، ص258، ح7؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 5، ص335، ح10608؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص652؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 13، ص165.

لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ»، پرسیدم، پس حضرت ابا جعفر (علیه السلام) فرمودند: این آیه، فقط در بارۀ ما نازل شده است، هر چه از آنِ خدا و رسول او باشد، از آنِ ما نیز هست، و ما ذو القربی، و ما مساکین هستیم، و هرگز احتیاج و نیاز ما به رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) از بین نمی رود، و ما ابناء السبیل هستیم، پس که راه خداوند شناخته نمی شود، مگر به وسیلۀ ما، و تمامی این امر، به طور کلّی مربوط به ما می باشد.

تذکّر: لطفاً برای مطالعۀ بیشتر در این زمینه، به روایات ذیل کدهای: 8/41، 17/26، 30/38 و 42/23 مراجعه فرمایید.

ص: 319

107- کد آیه: 59/9 اسم آیه: ایثار حضرت فاطمه (علیها السلام)

{... وَیُؤْثِرُونَ عَلى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ٭ۚ وَمَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِه فَاُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}

و آنها را بر خود مقدّم مى دارند هر چند خودشان بسيار نيازمند باشند كسانى كه از بخل و حرص نفس خويش باز داشته شده اند رستگارانند.

1_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: «وَ يُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ»، قَالَ: نَزَلَتْ فِي عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ (علیهم السلام) .(1)

از ابن عباس نقل است که در بارۀ این کلام خدا: «وَ يُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ»، گفت: این آیه، در بارۀ حضرت علی و فاطمه و حسن و حسین (علیهم السلام) نازل شده است.

2_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ (صلی الله علیه و آله و سلم) فَشَكَا إِلَيْهِ الْجُوعَ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِهِ، فَقُلْنَ: مَا عِنْدَنَا إِلَّا الْمَاءُ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) : مَنْ لِهَذَا الرَّجُلِ اللَّيْلَةَ؟ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (علیه السلام) : أَنَا لَهُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَ أَتَى فَاطِمَةَ (علیها السلام) فَقَالَ: مَا عِنْدَكِ، يَا ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ!؟ فَقَالَتْ: مَا عِنْدَنَا، إِلَّا قُوتُ الصِّبْيَةِ، لَكِنَّا نُؤْثِرُ ضَيْفَنَا.

فَقَالَ عَلِيٌّ (علیه السلام) : يَا ابْنَةَ مُحَمَّدٍ! نَوِّمِي الصِّبْيَةَ، وَ أَطْفِئِي الْمِصْبَاحَ.

ص: 320


1- شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، ج 2، ص332، ح973.

فَلَمَّا أَصْبَحَ عَلِيٌّ (علیه السلام) غَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَلَمْ يَبْرَحْ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ يُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».(1)

از ابو هریره نقل است که گفت: مردی نزد پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و از گرسنگی شکایت کرد، پس رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) (براى آوردن غذا شخصى را) به خانه های همسرانشان فرستادند، آنها گفتند: نزد ما چیزی جز آب نیست.

پس رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: چه کسی امشب عهده دار این مرد است؟ حضرت علی بن ابی طالب (علیه السلام) گفتند: من عهده دار او هستم، ای رسول خدا! و سپس نزد حضرت فاطمه (علیها السلام) آمدند و به ایشان گفتند: ای دختر رسول خدا! نزد شما چیست؟ حضرت گفتند: جز غذاى کودکانمان چيزى نداريم، امّا مهمان مان را بر خود ترجيح مى دهيم، سپس حضرت علی (علیه السلام) فرمودند: ای دختر محمد! کودکان را بخوابانید و چراغ را خاموش کنید.

وقتی حضرت علی (علیه السلام) صبح روز بعد نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) رفتند و ایشان را از این موضوع با خبر کردند، و هنوز نزد آن حضرت بودند که خداوند (عزوجل) نازل فرمود: «وَ يُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».

ص: 321


1- الأمالي (للطوسي)، ص185، المجلس7، ح11؛ بحار الأنوار، ج 36، ص59، ح1 و ج 41، ص34، ح6؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 5، ص341، ح10627؛ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص653؛ تفسير الصافي، ج 5، ص157؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 13، ص175؛ تفسير نور الثقلين، ج 5، ص286، ح53؛ حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار (علیهم السلام) ، ج 1، ص213، ح12؛ وسائل الشيعة، ج 9، ص462، ح12503.

توضیح: ايثار، يكى از والاترين ويژگى هاى اخلاقى حضرت فاطمه (علیها السلام) است.آن حضرت نه تنها در زندگى خود، در راه خدمت به پدر و همسر و فرزندانشان ایثار و از خود گذشتگی كردند، بلکه نسبت به فقراء و نیازمندان مدینه نیز، با بخشش مال و غذای خود، ايثار می نمودند.

گاهی سه روز پياپى، افطار خود را به مسكين، يتيم و اسير می بخشند، که إن شاء الله در سورۀ دهر به آن می پردازیم.

گاهی فقير بيشتر مى طلبد، و آن حضرت بيشتر مى بخشند. در يک گزارش تاريخى آمده است كه چون پوستين زير پايشان، و نيز زيرانداز خواب حسنين (علیهما السلام) را به فقير بخشيدند و او بيشتر خواست، گردن بندى را كه به ایشان هديه داده بودند، از گردن باز كردند و به او بخشيدند.(1)

و گاهی در شب عروسی، وقتی زن فقیری از آن حضرت چیزی طلب می کند، لباس عروسی خود را به او می دهند و با همان لباس کهنه به خانۀ بخت می روند، و در پاسخ به سؤال رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) که علت این کار را از ایشان پرسیدند، جواب دادند: که می خواستم به این آیه عمل کرده باشم: «لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ»(2).(3)

بنا بر این یکی از مصادیق بارز ایثار و از خود گذشتگی در این آیه شریفه، وجود پر برکت بی بی عالم، حضرت فاطمه زهرا (علیها السلام) می باشند.

ص: 322


1- بحار الأنوار، ج 43، ص56، ح50.
2- 3/92.
3- إحقاق الحق و إزهاق الباطل، ج 10، ص401، به نقل از نزهة المجالس(علامه الصفوری)، ج2، ص226، چاپ قاهره.

108- کد آیه: 59/20 اسم آیه: فائزون

{لا یَسْتَوی اَصْحابُ النّارِ وَاَصْحابُ الْجَنَّةِ٭ۚ اَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفائِزُونَ}

هرگز دوزخيان و بهشتيان يكسان نيستند، اصحاب بهشت رستگار و پيروزند.

1_ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (علیه السلام) قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: «لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفائِزُونَ»، فَقَالَ (صلی الله علیه و آله و سلم) : أَصْحَابُ الْجَنَّةِ مَنْ أَطَاعَنِي وَ سَلَّمَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (علیه السلام) بَعْدِي وَ أَقَرَّ بِوَلَايَتِهِ، وَ أَصْحَابُ النَّارِ مَنْ سَخِطَ الْوَلَايَةَ وَ نَقَضَ الْعَهْدَ وَ قَاتَلَهُ بَعْدِي.(1)

از حضرت علی بن ابی طالب (علیه السلام) روایت است که فرمودند: همانا رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) این آیه را تلاوت کردند: «لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفائِزُونَ»، و سپس فرمودند: اهل بهشت کسی است که از من اطاعت کند و پس از من، در برابر علی بن ابی طالب (علیه السلام) سر تسلیم فرود آورد و ولایتش را بپذیرد، و اهل جهنم کسی است كه نسبت به ولايت، بغض و كينه ورزد و پيمان شكنى كند و پس از من با او بجنگد.

2_ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ الْعَوْفِيِّ، عَنْ مَحْدُوجِ بْنِ زَيْدٍ الذُّهْلِيِّ، وَ كَانَ فِي وَفْدِ قَوْمِهِ

ص: 323


1- إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، ج 3، ص28، ح103؛ بحار الأنوار، ج 8، ص358، ح21 و ج 38، ص110، ح42؛ البرهان في تفسير القرآن، ج 5، ص345، ح10634؛ بشارة المصطفى لشيعة المرتضى، ج 2، ص120؛ تفسير الصافي، ج 5، ص159؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج 13، ص191؛ تفسير نور الثقلين، ج 5، ص292، ح72؛ عيون أخبار الرضا (علیه السلام) ، ج 1، ص280، ح22.

إِلَى النَّبِيِّ (صلی الله علیه و آله و سلم) ، تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: «لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفائِزُونَ»، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي وَ سَلَّمَ لِهَذَا مِنْ بَعْدِي، قَالَ: وَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) بِكَفِّ عَلِيٍّ (علیه السلام) وَ هُوَ يَوْمَئِذٍ إِلَى جَنْبِهِ فَرَفَعَهَا، وَ قَالَ: أَلَا إِنَّ عَلِيّاً مِنِّي وَ أَنَا مِنْهُ.(الخبر)(1)

از عطیة بن سعد عوفی نقل است که گفت: محدوج بن زید ذهلی به همراه گروهی از قومش نزد پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) آمده بودند و آن حضرت این آیه را تلاوت فرمودند: «لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفائِزُونَ»، گفت: من عرض کردم: ای رسول خدا! اصحاب بهشت چه کسانی هستند؟ حضرت فرمودند: هر کس از من اطاعت کند و پس از من تسلیم این شخص باشد، و دست علی (علیه السلام) را، که در آن لحظه کنارشان بود، گرفتند، و آن را بالا بردند و فرمودند: بدانید که علی از من است و من از او هستم.

3_ عَنْ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله و سلم) الْمَسْجِدَ، وَ نَحْنُ جُلُوسٌ وَ فِينَا أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ وَ عُثْمَانُ، وَ عَلِيٌّ (علیه السلام) فِي نَاحِيَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ (صلی الله علیه و آله و سلم) فَجَلَسَ إِلَى جَانِبِ عَلِيٍّ (علیه السلام) ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ يَمِيناً وَ شِمَالًا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ وَ عَنْ يَسَارِ الْعَرْشِ لَرِجَالًا عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، تَتَلَأْلَأُ وُجُوهُهُمْ نُوراً.

قَالَ: فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ وَ قَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي! يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَا مِنْهُمْ؟ قَالَ: اجْلِسْ! ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ: اجْلِسْ! فَلَمَّا رَأَى ابْنُ مَ