علم مفاهیم شناسی در قرآن سری جدید جلد 91

مشخصات کتاب

نام کتاب: علم مفاهیم شناسی در قرآن سری جدید جلد 91

تحقیق و تالیف : رسول ملکیان اصفهانی - 1400 ش

ناشر دیجیتالی: مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان

ص: 1

1- حضرت محمد (ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 34 - 8

8 _ پیامبر اکرم ( ص ) از ابراهیم ( ع ) و ابراهیم ( ع ) از پیامبر ( ص ) و دین و سنّت پیامبر ( ص ) همان دین و سنّت ابراهیم ( ع )

ذریّه بعضها من بعض

رسول اللّه (ص): . .. لأنّی من ابراهیم و ابراهیم منّی، دینه دینی و سنّته سنّتی و انا افضل منه، و فضلی من فضله و فضله من فضلی و تصدیق قولی قول ربی <ذریه بعضها من بعض>.

_______________________________

محاسن برقی، ج 1، ص 152 ; ح 74 ; تفسیر عیاشی، ج 1، ص 169، ح 33.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 60 - 7

7 _ پیامبر اکرم ( ص ) در معرض تردید *

فلا تکن من الممترین

پیامبر (ص) به لحاظ بشر بودن در معرض این حالتهاست; ولی خداوند با بیان حقایق، زمینه تردید را در آن حضرت از بین می برد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 68 - 6،7

6 _ سزاوارترین مردم به انتساب و پیوند دینی به حضرت ابراهیم ( ع ) ، پیامبر ( ص ) و مؤمنانند ; نه یهود و نصارا .

ما کان ابرهیم یهودیاً و لا نصرانیاً . .. انّ اولی الناس بابرهیم لَلّذین اتّبعوه

7 _ پیامبر اکرم ( ص ) و مؤمنان به او ، همانند حضرت ابراهیم ، موحد و حنیف و تسلیم محض خداوند

و لکن کان حنیفاً مسلماً . .. انّ اولی الناس ... و هذا النّبی و الّذین امنوا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 70 - 1

1 _ کفر آگاهانه عالمان اهل کتاب به آیات خداوند ( قرآن و پیامبر ( ص ) ) و توبیخ آنان از سوی خداوند

یا اهل الکتاب لم تکفرون بایات اللّه و انتم تشهدون

ص: 1

با توجّه به آیات قبل و بعد که درباره محاجّه، کتمان و درآمیختن حق به باطل است، استفاده می شود که مقصود از اهل کتاب، عالمان آنان هستند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 73 - 9،10

9 _ توصیه علمای یهود به یکدیگر ، بر مخفی کردن ادلّه رسالت پیامبر اسلام *

و لا تؤمنوا . .. ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم

احتمالا مراد از <ما اوتیتم>، دلایل رسالت پیامبر (ص) است.

10 _ علمای یهود ، منکر توان مسلمانان در احتجاج بر نبوّت پیامبر اسلام ( ص )

و لا تؤمنوا الاّ لمن تبع دینکم . .. او یجاجّوکم عند ربّکم

بنابراینکه <او یحاجّوکم>، که عطف به <ان یؤتی> است، مفعول له برای <لا تؤمنوا> باشد; به تقدیر <لا> یعنی: لان لا یحاجّوکم عند ربّکم.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 82 - 2

2 _ کسانی که به پیامبر ( ص ) ایمان نیاورند و یا حضرتش را یاری نکنند ، فاسق هستند .

لتؤمننّ به و لتنصرنّه . .. فمن تولّی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون

در صورتی که مراد از <رسول> در آیه قبل، پیامبر اکرم (ص) باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 83 - 1،5

1 _ انحراف اهل کتاب از دین خدا ( ایمان به پیامبر اکرم ( ص ) و یاری آن حضرت )

افغیر دین اللّه یبغون

با توجه به آیات قبل که درباره اهل کتاب بوده است; این آیه اشاره به آنان دارد.

5 _ ایمان به پیامبر اکرم ( ص ) و یاری کردن آن حضرت ، دین خداست .

ثم جاءکم رسول . .. افغیر دین اللّه یبغون

بنابراینکه مراد از <رسول> در دو آیه قبل، پیامبر اکرم (ص) باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 93 - 7

7 _ پیشنهاد پیامبر ( ص ) به یهودیان برای ارائه شاهدی از تورات ، بر صدق ادعای خویش در تحریم برخی خوردنیها

قل فاْتوا بالتوریه فاتلوها ان کنتم صادقین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 99 - 10

10 _ آگاهی کامل عالمان اهل کتاب ، به حقانیّت پیامبر اسلام ( ص )

ص: 2

قل یا اهل الکتاب لم تصدّون . .. و انتم شهداء

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 101 - 1

1 _ گمراهی و کفر ( ارتداد ) مؤمنان ، علی رغم تلاوت آیات الهی بر آنان و حضور پیامبر ( ص ) در میانشان ، مایه شگفتی است .

و کیف تکفرون و انتم تتلی علیکم ایات اللّه و فیکم رسوله

مراد از استفهام، تعجّب است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 103 - 33

33 _ پیامبر ( ص ) ، نجات بخش مسلمین ، از پرتگاه آتش

و کنتم علی شفا حفره من النار فانقذکم منها

امام صادق (ع) درباره آیه فوق فرمود: فبرسول اللّه (ص) و اللّه انقذوا.

_______________________________

تفسیر عیاشی، ج 1، ص 194، ح 126 ; تفسیر برهان، ج 1، ص 307، ح 4.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 121 - 1،12

1 _ خروج پیامبر ( ص ) در صبحگاهان از میان خانواده خویش ، برای برپا نمودن پایگاه های جنگی برای مؤمنان ، در مصاف با دشمنان

و اذ غدوت من اهلک تبوّیء المؤمنین مقاعد للقتال

12 _ شرکت پیامبر ( ص ) در جنگ احد ، به عنوان فرماندهی عملیات نظامی

و اذ غدوت من اهلک تبوّیء المؤمنین مقاعد للقتال

امام صادق (ع): سبب نزول هذه الآیه ان قریشا خرجت من مکّه ترید حرب رسول اللّه (ص) فخرج یبغی موضعاً للقتال.

_______________________________

تفسیر قمی، ج 1، ص 110 ; نورالثقلین، ج 1، ص 384، ح 336.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 124 - 1،2

1 _ وعده پیامبر ( ص ) به مؤمنان پیکارگر بدر و یا رزمندگان احد ، به امداد الهی با فرستادن سه هزار فرشته

اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدّکم ربّکم بثلثه الاف من الملئکه منزلین

برخی مفسران <اذ تقول> را بدل از <اذ همّت> گرفته اند و عقیده دارند که وعده امداد با ملائکه، درباره جنگ احد است. برخی دیگر <اذ تقول> را متعلق به <و لقد نصرکم اللّه ببدر> گرفته اند و این وعده را، در جنگ بدر دانسته اند.

2 _ تقویت روحیه پیکارگران بدر و اُحد ، ز سوی پیامبر ( ص )

اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدّکم ربّکم

ص: 3

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 132 - 1،2

1 _ نیل به رحمت الهی ، در گرو اطاعت از خدا و رسول ( ص )

و اطیعوا اللّه و الرّسول لعلّکم ترحمون

2 _ وجوب تبعیّت از فرامین رسول خدا ( رهبران الهی )

و اطیعوا اللّه و الرّسول

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 133 - 6،10،15،18

6 _ نیل به آمرزش الهی و بهشت تقواپیشگان ، برانگیزنده اهل ایمان به اطاعت از خدا و رسول ( ص )

یا ایّها الّذین امنوا . .. و اطیعوا اللّه و الرّسول ... سارعوا الی مغفره من ربّک

جمله <سارعوا الی . .. >، بعد از امر به اطاعت از خدا و رسول(ص)، برای ایجاد انگیزه و نیز تشویق مؤمنان به پیروی از خدا و پیامبرش است.

10 _ آمرزش گناهان و درآمدن به بهشت ، در گرو اطاعت از خدا و رسول ( ص )

و اطیعوا اللّه و الرّسول . .. سارعوا الی مغفره من ربّکم و جنّه

آمرزش گناهان، فعل خدا و در اختیار اوست. بنابراین مراد از شتاب به سوی مغفرت، انجام اعمالی است که موجبات آمرزش الهی را فراهم می سازد، که به قرینه عطف شدن <سارعوا> بر <اطیعوا اللّه و الرسول>، همان پیروی از خدا و پیامبرش است.

15 _ اطاعت خدا و رسول ( ص ) ، جلب رحمت الهی و آمرزش گناهان ، مراحلی در طول هم برای ورود به بهشت متّقین

و اطیعوا اللّه و الرّسول لعلّکم ترحمون. و سارعوا الی مغفره من ربّکم و جنّه عرضها

18 _ نیل به تقوا ، در گرو اطاعت از خدا و رسول ( ص ) و فراهم آوردن زمینه آمرزش گناهان

و اطیعوا اللّه و الرّسول . .. و سارعوا الی مغفره من ربّکم و جنّه ... اعدّت للمتّ

معنای اینکه به سوی بهشت متّقیان بشتابید، این است که از زمره متّقیان شوید و مخاطبین این دعوت کسانی هستند که به اطاعت از خدا و رسول (ص) و فراهم ساختن موجبات آمرزش، فراخوانده شدند. بنابراین از زمره اهل تقوا شدن به این است که از خدا و رسول او پیروی کرده و کاری کنند که گناهشان آمرزیده شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 138 - 9

9 _ بیان احکام الهی ( لزوم پرهیز از رباخواری ، پیروی از خدا و رسول و . . . ) ، روشنگر مردم و پندی برای تقواپیشگان و هدایت کننده آنان

یا ایّها الّذین امنوا . .. هذا بیان للنّاس و هدیً و موعظه للمتّقین

برخی برآنند که <هذا>، اشاره به کلیه مسائل و معارفی است که در آیات 130 تا 137 تبیین شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 146 - 5

5 _ تشویق مسلمانان از سوی خداوند برای همگامی با پیامبر اسلام ( ص ) در جهاد و سرزنش آنان که در برابر دشمنان دین ، ضعف و زبونی به خود راه دهند .

ص: 4

و کایّن من نبیّ قاتل معه ربیّون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل اللّه

از اهداف یادآوریِ سلحشوری پیشینیان، تشویق مؤمنان به همگامی با پیامبر اسلام (ص) است. و نیز سرزنش کسانی است که در جنگ اُحُد، سستی کرده و از خود ضعف و زبونی نشان دادند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 152 - 7،10،16،21

7 _ سستی ، اختلاف در کار جنگ و سرپیچی از فرمان پیامبر ( ص ) ، از عوامل شکست مسلمانان در پیکار احد

حتّی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر و عصیتم

10 _ سستی ، تفرقه و سرپیچی برخی پیکارگران احد از فرمان پیامبر ( ص ) ، پس از پیروزی ابتدایی بر دشمنان

حتّی اذا فشلتم . .. من بعد ما اریکم ما تحبّون

گر چه ظاهر خطاب در <فشلتم و تنازعتم . .. و عصیتم> به تمامی مسلمانان در جنگ احد است، ولی به قرینه تقسیم آنان در دنباله آیه به دو گروه دنیاطلب و آخرت طلب، معلوم می شود مراد از مخاطبین <فشلتم ... >، گروهی از مسلمانان بوده اند و نه همه آنان.

16 _ دنیاطلبی برخی از پیکارگران احد ، موجب سستی ، اختلاف و سرپیچی از فرمان پیامبر ( ص ) و شکست در آن کارزار

حتّی اذا فشلتم و . .. منکم من یرید الدّنیا

به نظر می رسد جمله <منکم من یرید الدّنیا>، دلیل <اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر و عصیتم> باشد.

21 _ پایداری در نبرد ، وحدت و پیروی از تعالیم پیامبر ( ص ) ، نشانگر آخرت خواهی مؤمنان مجاهد

حتّی اذا فشلتم . .. منکم من یرید الاخره

بنابر اینکه دنیاطلبی (منکم من یرید الدّنیا)، دلیل <اذا فشلتم . .. > باشد، صفات مقابل اینها ویژگی آخرت جویان خواهد بود; یعنی آخرت خواهان در نبرد نه سستی خواهند کرد و نه ...

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 153 -

9،11،12،16،17،18،21،22

9 _ تلاش پیامبر ( ص ) برای جلوگیری از گریز مسلمانان در نبرد احد ، و بی اعتنایی آنان در پذیرش دعوت او

و لا تلون علی احد و الرّسول یدعوکم فی اخریکم

جمله <و الرّسول یدعوکم . .. >، حالیه است ; یعنی در حالی که پیامبر (ص) شما را فرامی خواند می گریختید و به هیچ کس (حتی پیامبر (ص)) توجهی نداشتید.

11 _ بی اعتنایی به دعوت پیامبر ( ص ) در پیکار احد ، موجب شکست مسلمانان در آن کارزار

ثمّ صرفکم . .. و الرّسول یدعوکم فی اخریکم

بنابر اینکه <اذ تصعدون> متعلق به <صرفکم> باشد، آیه مزبور در مقام بیان علتهای شکست احد است. بنابراین جمله <و لا تلون علی احد و الرّسول ... >، که حاکی از دعوت پیامبر (ص) و بی اعتنایی به اوست، نیز بیانگر علتی برای شکست خواهد بود.

12 _ گریز مسلمانان از کارزار احد و فاصله گرفتن آنان از رسول خدا ( ص )

و الرّسول یدعوکم فی اخریکم

کلمه <فی اخریکم> بیان حالت پیامبر (ص) به هنگام دعوت است. یعنی پیامبر (ص) آنگاه که شما را دعوت می کرد، در آخر شما قرار داشت و این حاکی از دور شدن مسلمانان از اطراف پیامبر (ص) است.

16 _ اندوه و پشیمانی مسلمانان به خاطر بی اعتنایی به دستورات پیامبر ( ص ) در کارزار احد

ص: 5

فاثابکم غمّا بغمّ

با توجه به توضیح برداشت شماره 14.

17 _ تبدیل اندوه از دادن غنائم به اندوه تمرد از فرمان پیامبر ( ص ) ، موهبتی الهی به رزمندگان احد

فاثابکم غمّا بغمّ

کلمه <اثابکم> دلالت بر این معنا دارد که این تبدیل و جایگزینی لطف و موهبتی از جانب خداوند بوده است.

18 _ پشیمانی مسلمانان به جهت تخلف از دستورات پیامبر ( ص ) در کارزار احد ، نتیجه عفو الهی از گناه آنان

و لقد عفا عنکم . .. فاثابکم غمّا بغمّ

عطف <اثابکم> بر <عفا عنکم> به وسیله <فاء>، دلالت بر ترتب و رابطه علیّت بین آن دو جمله دارد.

21 _ هجوم پی در پی غم ها و حسرت ها به مسلمانان در کارزار احد ، نتیجه مخالفت آنان با پیامبر خدا ( ص )

اذ تصعدون . .. فاثابکم غمّا بغمّ

برخی از مفسران برآنند که <باء> در <بغمّ> الصاقیّه است و مراد، غمهای فراوانی است که یکی پس از دیگری در آن نبرد به مسلمانان وارد می شد و همه آنها پیامد فرار از جنگ و مخالفت با دستور پیامبر (ص) بود. در برداشت فوق <اثابکم> به معنای مجازات گرفته شده نه پاداش.

22 _ هجوم اندوه های ناشی از نافرمانی رسول خدا ( ص ) و عدم موفقیّت در کارزار احد ، برخاسته از اراده الهی برای به فراموشی سپردن اندوه از دست دادن غنائم و جراحات وارده بر ایشان

فاثابکم غمّا بغمّ لکیلا تحزنوا علی مافاتکم و لا ما اصابکم

بنابر اینکه <لکیلا> متعلق به <اثابکم> باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 154 - 21،22،23

21 _ برخورد منافقانه خودمحوران و دنیاطلبان مسلمان با رسول خدا ( ص )

و طائفه قد اهمّتهم انفسهم . .. یخفون فی انفسهم ما لایبدون لک

22 _ انکار حقانیّت رسول خدا ( ص ) و نادرست پنداشتن وعده های الهی به پیروزی ، چیزی است که خودگزینان شرکت کننده در نبرد احد از رسول خدا پنهان می داشتند .

و طائفه . .. یخفون فی انفسهم ما لایبدون لک

23 _ ترس مسلمانان خودگزین و دنیاطلبِ احد از افشای موضع جاهلانه و شرک آمیزشان در برابر رسول خدا ( ص )

و طائفه قد اهمّتهم انفسهم . .. یخفون فی انفسهم ما لایبدون لک

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 159 - 14

14 _ پیامبر ( ص ) موظّف به گذشت از حقوق خویش بر مردم و طلب آمرزش برای آنان نسبت به حقوق الهی

فاعف عنهم و استغفر لهم

از اینکه پیامبر (ص) از یکسو مأمور به گذشت از مردم و از سوی دیگر مأمور به طلب مغفرت برای آنان از خدا می شود، می توان به دست آورد که مراد از <فاعف>، گذشت از حقوق خود پیامبر (ص) و مراد از <فاستغفر>، طلب مغفرت در مورد حقوق خداوند است.

ص: 6

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 165 - 7

7 _ مسلمانان ، به دلیل نافرمانی از پیامبر ( ص ) و فرار از صحنه نبرد ، عامل شکست و مصیبت های پیکار احد

اولمّا اصابتکم مصیبه . .. قل هو من عند انفسکم

با توجّه به آیات قبل، همانند آیه 152 (اذ تحسّونهم باذنه حتّی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر و عصیتم)، معلوم می شود که نافرمانی و . .. از جمله عوامل شکست آنان بود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 172 - 1،4،11،16،21

1 _ پاداش بزرگ الهی برای آنان که علی رغم تحمّل جراحت های نبرد پیشین ، دعوت خدا و رسولش را برای نبردی دیگر اجابت کردند .

الّذین استجابوا لِلّه و الرسول من بعد ما اصابهم القرح . .. اجر عظیم

چون آیات پیشین و نیز آیات بعد درباره نبرد و جهاد است، معلوم می شود که فرمان اجابت شده (استجابوا)، فرمان جنگ و مبارزه بوده است.

4 _ پاداش بزرگ الهی برای اجابت کنندگان دعوت خدا و رسول ( ص ) به نبردی دیگر در عین تحمّل جراحات نبرد احد ، مشروط به احسان و تقوای آنان است .

الّذین استجابوا . .. للّذین احسنوا منهم و اتّقوا اجر عظیم

مفسران برآنند که نبرد پیشین که مسلمانان در آن جراحتها دیدند، همان نبرد احد است. به دلیل وقوع این آیه پس از بیان نبرد احد و اینکه سخن از قرح به میان آورده است ; چنانچه درباره نبرد احد نیز فرموده بود: <ان یمسسکم قرح>.

11 _ ارزش والای ثبات بر ایمان و پذیرش دعوت خدا و رسول ( ص ) ، پس از تحمّل شدائد و مشکلات

انّ اللّه لا یضیع اجر المؤمنین. الّذین استجابوا للّه و الرسول من بعد ما اصابهم ا

16 _ اطاعت از دستورات خداوند و پیامبر ( ص ) ، علی رغم تحمّل سختی ها و شدائد ، از مصادیق احسان و تقوا

الّذین استجابوا للّه . .. للّذین احسنوا منهم و اتّقوا اجر عظیم

در برداشت فوق، <من> در <منهم>، بیانیّه گرفته شده، یعنی محسنان و تقواپیشگان همان اجابت کنندگان دعوت پیامبرند و برای آنان پاداشی بزرگ است.

21 _ پاداش بزرگ امیرالمؤمنین ( ع ) به خاطر احسان و تقوا و اجابت خدا و پیامبر ( ص ) پس از مجروح شدن در جنگ احد

الّذین استجابوا للّه و الرّسول . .. اجر عظیم

امام صادق (ع): انّ رسول اللّه بعث علیّاً فی عشره <استجابوا للّه و الرّسول من بعد ما اصابهم القرح> الی <اجر عظیم>. انّما نزلت فی امیرالمؤمنین (ع).

_______________________________

تفسیر عیاشی، ج 1، ص 206، ح 153 ; تفسیر برهان، ج 1، ص 326، ح 4.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 173 - 1،13

1 _ پاسخگویان به دعوت خدا و پیامبر ( ص ) پس از نبرد احد برای جهاد ، کسانی بودند که از شایعه حمله دشمن نترسیدند و ایمانشان افزون گردید .

ص: 7

الّذین استجابوا للّه . .. الّذین قال لهم النّاس ... فزادهم ایمانا

13 _ دستیابی به صفت توکّل و اعتماد کامل به کفایت خداوند ، در گرو اطاعت از خدا و رسول ، پیشه ساختن صبر و تقوا و نیکوکاری است .

الّذین استجابوا للّه . .. للّذین احسنوا منهم و اتّقوا ... و قالوا حسبنا اللّه و

به نظر می رسد صفات یاد شده در آیه قبل، رهنمودی باشد برای رسیدن آدمی به مقامی که خداوند را وکیل خود دانسته و به کفایت او مطمئن گردد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 174 - 10،14

10 _ اجابت دعوت خداوند و پیامبر ( ص ) برای شرکت در جنگ ، موجب جلب رضایت الهی

الّذین استجابوا للّه و الرّسول . .. و اتّبعوا رضوان اللّه

14 _ ایمان به خدا و پیامبر ( ص ) و اطاعت از آنان ، صبر و جهاد ، تقوا و احسان و توکّل ، موجب رضایت کامل الهی و برخورداری از فضل بزرگ وی

المؤمنین. الّذین استجابوا ... و اتّبعوا رضوان اللّه و اللّه ذو فضل عظیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 176 - 8

8 _ مقابله با پیامبر ( ص ) و جبهه حقّ ، به منزله مقابله با خداوند است .

انّهم لن یضرّوا اللّه شیئاً

مستند نمودن نفی ضرر به خداوند، با وجود اینکه مراد، نفی ضرر از دین و پیامبر (ص) و مسلمانان است، اشاره به این معنا دارد که مقابله با دین و پیامبر (ص)، به منزله مقابله با خداوند است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 179 - 26

26 _ استحقاق اجر عظیم الهی ، در گرو ایمان به خدا و رسول و پرهیز از مخالفت با آنان

و ان تؤمنوا و تتّقوا فلکم اجر عظیم

چون کلمه <اجر>، ظهور در پاداش استحقاقی دارد، در برداشت فوق، کلمه استحقاق آورده شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 183 -

2،5،16،21،22،23

2 _ در آتش سوختن قربانی پیامبر ( ص ) ، شرط یهود برای ایمان به آن حضرت

الّذین قالوا انّ اللّه . .. حتّی یاتینا بقربان تاکله النّار

<قربان> به معنای هر چیزی است که انسان به وسیله آن به خداوند تقرب جوید و قربانِ امّتهای گذشته، گاو، گوسفند و شتری بود که برای تقرّب به خدا ذبح می شد (تاج العروس).

5 _ مبارزات یهود علیه اسلام و پیامبر ( ص ) ، به نام دین و دینداری

انّ اللّه عهد الینا الّا نؤمن لرسول حتّی یاتینا بقربان

ص: 8

چون یهود مدعی بودند با ایمان نیاوردن به پیامبر (ص)، به عهد الهی وفادار بوده و از دستورات خداوند پیروی کرده اند.

16 _ برخورد منافقانه یهود ، با پیامبر ( ص )

الّذین قالوا انّ اللّه عهد الینا الّا نؤمن لرسول . .. فلم قتلتموهم ان کنتم صادقی

جمله <فلم قتلتموهم ان کنتم صادقین>، بیانگر این است که یهود، علی رغم ادعای ایمان در صورت مشاهده معجزه قصد ایمان آوردن، نداشتند.

21 _ بهانه جویی یهود برای گریز از ایمان به پیامبر ( ص )

الّذین قالوا . .. فلم قتلتموهم ان کنتم صادقین

جمله <فلم قتلتموهم . .. >، می رساند که پیشنهاد آنان برای ایمان آوردن، بهانه ای بیش نبوده است.

22 _ دروغ بودن ادعای یهود در مورد ایمان به پیامبر ( ص ) ، در صورت مشاهده معجزه درخواستی خود ( سوختن قربانی در آتشی از غیب )

قل قد جاءکم . .. فلم قتلتموهم ان کنتم صادقین

23 _ تکذیب عهد خداوند با یهود در مورد ایمان نیاوردن به پیامبر ( ص ) ، جز با ارائه قربانی که آتشی از غیب آن را بسوزاند .

انّ اللّه عهد الینا الّا نؤمن . .. فلم قتلتموهم ان کنتم صادقین

اگر ادعای یهود صحیح بود، باید پیامبر (ص) خواسته آنان را عملی می کرد، و نیز نباید از عهد، به <الّذی قلتم> (آنچه را گفتید) تعبیر می کرد ; بلکه می فرمود: بالعهد الّذی عهد اللّه علیکم. چون اگر ادعای آنان حقیقت داشت، عهدی بود الهی ; نه گفتار آنان.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 187 - 6

6 _ وجود حقایقی درباره اسلام و پیامبر ( ص ) در کتب آسمانی گذشته *

و اذ اخذ اللّه میثاق الّذین اوتوا الکتب لتبیّننّه للنّاس و لا تکتمونه

از موارد مهمّی که می توانست سودی را برای عالمان اهل کتاب تضمین کند (و اشتروا به ثمناً . .. )، کتمان حقانیّت پیامبر (ص) و اسلام است، چرا که هستی خویش را در کتمان آن می دیدند.

2- آبرومندی محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - شرح - 94 - 4 - 8

8 - شخصیت رسول اکرم ( ص ) ، زیبنده نیک نامی و آبرومندی بود .

و رفعنا لک ذکرک

در برداشت یاد شده، <لام> در <لک> برای تعلیل فرض شده و بیانگر آن است که پیامبر(ص)، خود علتی کافی برای آوازه بلند و شایسته رفعت ذکر است.

ص: 9

3- آثار احترام به محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - حجرات - 49 - 3 - 1

1 _ نرمش در گفتار و رعایت ادب در محضر رسول خدا ( ص ) ، نشانه توفیق یافتگان در آزمون تقوا

إنّ الذین یغضّون . .. أول_ئک الذین امتحن اللّه قلوبهم للتقوی

4- آثار احترام محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - حجرات - 49 - 5 - 6

6 - رعایت حرمت پیامبر ( ص ) ، دارای خیر و منفعت برای خود مؤمنان

و لو أنّهم صبروا . .. لکان خیرًا لهم

5- آثار اذیت محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - احزاب - 33 - 57 - 3،4،6

3 - آزار دادن پیامبر ( ص ) ، درپی دارنده محرومیت از رحمت خداوند است .

إنّ الذین یؤذون اللّه و رسوله لعنهم اللّه فی الدنیا و الأخره

<لعن> در لغت، به معنای <طرد و دور کردن از روی غضب و ناراحتی> است. لعن خدا در دنیا، به معنای بریده شدن از قبول رحمت الهی است (مفردات راغب).

4 - کسانی که وارد منزل پیامبر ( ص ) شوند و اقامت خود را در حدّ آزاردهندگی آن حضرت ادامه دهند ، مورد لعن خدایند .

و لامستئنسین لحدیث إنّ ذلکم کان یؤذی النبیّ . .. إنّ الذین یؤذون ... و رسوله لعن

6 - مذاکره کنندگان بی پرده و رو در رو با همسران پیامبر _ که موجب آزار دادن رسول خدا ( ص ) است _ مشمول لعن خداوندند .

و إذا سألتموهنّ مت_عًا فسئلوهنّ من وراء حجاب. .. و ما کان لکم أن تؤذوا رسول اللّ

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - صف - 61 - 5 - 19

19 - خداوند ، مسلمانانِ صدراسلام را به عواقب و پیامد های آزاررسانی به پیامبراکرم ( ص ) هشدار داد .

و إذ قال موسی لقومه . .. و اللّه لایهدی القوم الف_سقین

با توجه به این که خطاب در این آیات، متوجه مسلمانان است; به نظر می رسد یادآوری داستان موسی(ع) و اذیت های بنی اسرائیل نسبت به آن حضرت و پیامدهای ناگوار آن، هشداری به مسلمانان است.

ص: 10

6- آثار استغفار محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 80 - 2

2 _ تأثیر استغفار پیامبر ( ص ) برای مسلمانان

استغفر لهم أو لاتستغفر لهم

از اینکه خداوند در خصوص منافقان، از استغفار پیامبر (ص) نفی اثر کرده، برداشت می شود که در موارد دیگر تأثیر داشته است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 113 - 9

9 _ استغفار پیامبر ( ص ) و مؤمنان برای غیر مشرکان ، دارای تأثیر است .

ما کان للنبی و الذین ءامنوا أن یستغفروا للمشرکین

نهی الهی از استغفار برای مشرکان، خود نشانه تأثیر اصل استغفار است ; چه اینکه اگراستغفار تأثیری نداشت، نهی بی مورد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 62 - 19

19 - دعا و استغفار پیامبر ( ص ) برای مردم ، در جلب غفران و رحمت الهی برای آنان و مورد عفو و آمرزش قرار گرفتن ایشان

و استغفر لهم اللّه إنّ اللّه غفور رحیم

از توصیه خداوند به پیامبر(ص) که برای مردم طلب مغفرت کند به دست می آید که دعا و استغفار آن حضرت در آمرزش آنان نقش ویژه دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - ممتحنه - 60 - 12 - 20

20 - تأثیر استغفار پیامبر ( ص ) برای امت ، در برخورداری آنان از غفران الهی

و استغفر لهنّ اللّه إنّ اللّه غفور رحیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - منافقون - 63 - 5 - 6

6 - تأثیر استغفار و شفاعت پیامبر ( ص ) ، در آمرزش گناهان مردم

تعالوا یستغفر لکم رسول اللّه

در این آیه به منافقان پیشنهاد می شود اگر توبه کنید، پیامبر(ص) برایتان استغفار خواهد کرد. از این مطلب معلوم می شود، استغفار آن حضرت برای دیگران تأثیر داشته است و گرنه پیشنهاد یاد شده بی معنا خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - منافقون - 63 - 6 - 1

ص: 11

1 - استغفار برای منافقان ; حتی اگر استغفارکننده برای آنان پیامبراکرم ( ص ) باشد اثربخش نیست .

سواء علیهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم

7- آثار استماع سخنان محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - محمد - 47 - 17 - 2

2- دلدادگان به وحی و سخنان رسول ( ص ) ، برخوردار از عنایت ویژه خداوند در ره یابی به حق

و منهم من یستمع إلیک . .. و الذین اهتدوا زادهم هدًی

<والذین اهتدوا> معرف چهره هایی است که برخلاف هواپرستان و قلب های مهر شده، با استماع سخنان پیامبر(ص) و پیام قرآن، بر هدایتشان افزوده می شود.

8- آثار استهزای محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 104 - 12

12 - اهانت به پیامبر ( ص ) و استهزای او موجب کفر است .

لاتقولوا رعنا . .. و للکفرین عذاب ألیم

9- آثار اطاعت از محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 16 - 8

8 _ رفع کینه و دشمنی اهل کتاب با یکدیگر در گرو پیروی از پیامبر ( ص ) و جلب رضوان الهی

فاغرینا بینهم العداوه و البغضاء . .. یهدی به اللّه من اتبع رضونه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 92 - 6

6 _ دوری جستن از پلیدی ها ( شراب ، قمار ، مظاهر شرک ) نشانگر اطاعت از خدا و رسول ( ص )

انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلم . .. و اطیعوا اللّه و اطیعوا الرسول

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 105 - 6،7

6 _ منحرفان ، ناتوان از گمراه سازی مسلمانانی که به تعالیم قرآن پایبند بوده و از دستورات پیامبر ( ص ) پیروی کنند .

ص: 12

لایضرکم من ضل إذا اهتدیتم

برداشت فوق بر این اساس است که حرف <لا> در <لایضرکم> نافیه باشد.

7 _ پایبندی به تعالیم قرآن و پیروی از دستورات پیامبر ( ص ) ، مایه هدایت آدمی است .

علیکم انفسکم . .. إذا اهتدیتم

مراد از هدایت یافتن در جمله <اذا اهتدیتم> به قرینه آیه قبل، پذیرش تعالیم قرآن و دستورات پیامبر(ص) است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 158 - 21،22

21 _ نیل به هدایت در گرو ایمان به خدا ، پذیرش رسالت پیامبر ( ص ) و پیروی از آن حضرت است .

فامنوا باللّه و رسوله . .. و اتبعوه لعلکم تهتدون

22 _ شناخت راه رستگاری و دستیابی به آن ، در گرو ایمان به پیامبر ( ص ) و پیروی از اوست .

فامنوا باللّه و رسوله . .. و اتبعوه لعلکم تهتدون

متعلق <تهتدون>، به قرینه <أولئک هم المفلحون> در آیه قبل، رستگاری است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - انفال - 8 - 64 - 3،4

3 _ پشتیبانی خداوند از اهل ایمان مشروط به پیروی آنان از پیامبر ( ص ) و دستورات اوست .

حسبک اللّه و من اتبعک من المؤمنین

توصیف <من> موصوله با جمله <اتبعک> اشاره به شرط پشتیبانی خدا از مدعیان ایمان دارد.

4 _ مؤمنان پیرو پیامبر ( ص ) دارای نقشی مؤثرو بسزا برای پیشبرد رسالت پیامبر ( ص )

حسبک اللّه و من اتبعک من المؤمنین

برداشت فوق بر این اساس است که <من اتبعک> عطف بر <اللّه> باشد ; یعنی خدا و مؤمنان فرمانبر برای تو کافی هستند. بر این مبنا نقش مؤثر مؤمنان برای پیشبرد اسلام به دست می آید.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 143 - 15

15 - تبعیت از پیامبر ( ص ) دلیل برخوردار شدن از هدایت الهی است .

إلا لنعلم من یتبع الرسول . .. و إن کانت لکبیره إلا علی الذین هدی اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 71 - 21

21 _ امر به معروف ، نهی از منکر ، اقامه نماز ، پرداخت زکات و اطاعت از خدا و رسولش ، عامل جلب رحمت ویژه الهی

یأمرون بالمعروف . .. أولئک سیرحمهم اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 120 - 18

ص: 13

18 _ پیروی از پیامبر ( ص ) و حرکت در راه خدا ، به دنبال دارنده سختی ها و مرارتها

ما کان . .. أن یتخلفوا عن رسول اللّه ... ذلک بأنهم لا یصیبهم ظمأ و لا نصب و لا م

شمرده شدن سختیها و رنجها در آیه و ترغیب مؤمنان به تحمل آنها، بیانگر این حقیقت است که حرکت در راه دین دربردارنده رنج و زحمت می باشد و ایمان واقعی، مستلزم تحمل آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 51 - 11

11 - اطاعت از خدا و رسول او و پذیرش داوریِ متکی بر احکام الهی ، موجب رستگاری و پیروزی است .

إنّما کان قول المؤمنین إذا دعوا . .. لیحکم بینهم أن یقولوا سمعنا و أطعنا و أُول_

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 52 - 2،4

2 - فرمان بری از خدا و رسول او و خدا ترسی و تقواپیشگی ، از عوامل ظفرمندی و کامیابی است .

و من یطع اللّه و رسوله و یخش اللّه و یتقه فأُول_ئک هم الفائزون

4 - اطاعت از خدا و رسول او ، خدا ترسی و تقواپیشگی ، از نشانه های ایمان واقعی و اوصاف مؤمنان راستین

إنّما کان قول المؤمنین إذا دعوا . .. أن یقولوا سمعنا و أطعنا ... و من یطع اللّه

برداشت فوق، از ارتباط میان این آیه و آیه پیشین _ که درصدد بیان اوصاف مؤمنان راستین است _ به دست می آید.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 53 - 10

10 - سوگند مؤکد به خدا ، نشانگر ایمان نیست ; بلکه فرمان بری نیکو از خدا و رسول او ، علامت ایمان است .

و أقسموا باللّه جهد أیم_نهم . .. قل لاتقسموا طاعه معروفه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 54 - 7

7 - اطاعت و فرمان بری از پیامبراسلام ( ص ) ، موجب هدایت و نیل به سعادت و کمال مطلوب است .

أطیعوا الرسول . .. فإن تولّوا فإنّما علیه ما حمّل

مقصود از هدایت در آیه شریفه، راه یابی و هدایت عمومی نیست; زیرا چنین هدایتی بدون اطاعت انسان ها نیز توسط پیامبران حاصل بود; بلکه مقصود، ایصال به مطلوب و دست یافتن به کمال و سعادت است که بدون عمل به مقتضیات دین حاصل نمی شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 56 - 6،7،8

6 - مؤمنان نیکوکار در سایه برپایی نماز ، پرداخت زکات و اطاعت از پیامبر ( ص ) مشمول رحمت خدا هستند .

وعد اللّه الذین ءامنوا منکم و عملوا الص_لح_ت. .. و أقیموا الصلوه و ءاتوا الزکوه

7 - برپایی نماز ، پرداخت زکات و اطاعت از پیامبر ( ص ) و رهبران الهی ، مایه جلب رحمت خدا است .

ص: 14

و أقیموا الصلوه و ءاتوا الزکوه و أطیعوا الرسول لعلّکم ترحمون

8 - امید به برخورداری از رحمت خدا در پرتو اقامه نماز ، پرداخت زکات و اطاعت از پیامبر ( ص ) امیدی به جا و شایسته

و أقیموا الصلوه و ءاتوا الزکوه و أطیعوا الرسول لعلّکم ترحمون

از این که خداوند پس از توصیه مؤمنان به اقامه نماز، پرداخت زکات و فرمان بری از پیامبر(ص)، آنان را به رحمت خویش امیدوار ساخته است به دست می آید که امید داشتن به رحمت خدا، پس از عمل به توصیه های الهی، امیدی به جا و شایسته است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - قصص - 28 - 88 - 14

14 - < عن أبی عبداللّه ( ع ) فی قول اللّه عزّوجلّ < کلّ شیء هالک إلاّ وجهه > قال من أتی اللّه بما أمر به من طاعه محمد ( ص ) و الأئمه من بعده _ صلوات علیهم _ فهو الوجه الذی لایهلک . . . ;

از امام صادق(ع) درباره سخن خدای عزّوجلّ که فرموده: <کلّ شیء هالک إلاّ وجهه> روایت شده که فرمود: کسی که به پیشگاه خدا بیاورد آنچه را که به آن امر شده است; از اطاعت محمد(ص) و ائمه بعد از وی _ درود خدا بر آنان باد _ پس این وجهی است [که دارنده آن] هلاک نمی شود>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - احزاب - 33 - 31 - 1،2،5

1 - خداوند ، به همسران پیامبر ، در صورت اطاعت خاضعانه آنان از خدا و پیامبر ( ص ) و انجام عمل صالح ، وعده پاداش دوچندان داده است .

و من یقنت منکنّ للّه و رسوله و تعمل ص_لحًا نؤتها أجرها مرّتین

<قنوت> (مصدر <یقنت>) به معنای <اطاعت خاضعانه> است (مفردات راغب).

2 - مهیّا شدن روزی کریمانه از جانب خداوند برای همسران پیامبر در صورت اطاعت خاضعانه آنان از خدا و پیامبر ( ص ) و انجام دادن عمل صالح است .

و من یقنت منکنّ للّه و رسوله و تعمل ص_لحًا . .. و أعتدنا لها رزقًا کریمًا

5 - امتیاز همسران پیامبر ، به اطاعت خاضعانه از خدا و پیامبر ( ص ) و انجام دادن عمل صالح است .

و من یقنت منکنّ للّه و رسوله و تعمل ص_لحًا نؤتها أجرها مرّتین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - احزاب - 33 - 66 - 7

7 - اطاعت از خداوند و رسول او ، نجات بخش آدمی از آتش جهنم است .

یوم تقلّب وجوههم فی النار یقولون ی_لیتنا أطعنا اللّه و أطعنا الرسولا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - احزاب - 33 - 71 - 6

6 - هر کس از خدا و پیامبر خدا ( ص ) ، اطاعت کند ، به رستگاری عظیمی نایل خواهد شد .

و من یطع اللّه و رسوله فقد فاز فوزًا عظیمًا

ص: 15

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 52 - 13

13 - پیروی از دستورات وحی و رهنمود های پیامبر ( ص ) ، هیچگاه به خسران و گمراهی انسان نخواهد انجامید .

و إنّک لتهدی إلی صرط مستقیم

از تأکید خداوند بر نقش هدایت گری پیامبر(ص)، این نکته استفاده می شود که تعالیم وحی هیچ گاه به خسران و گمراهی انسان منتهی نخواهد شد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - فتح - 48 - 17 - 5،7،10

5 - اطاعت از رسول خدا ، عین اطاعت از خدا است .

و من یطع اللّه و رسوله یدخله جنّ_ت

از عطف رسول به <اللّه> _ بدون تکرار فعل <یطع> _ مطلب بالا قابل برداشت است.

7 - روح تسلیم و اطاعت از خدا و رسول او ، ملاک اصلی ورود به بهشت

و من یطع اللّه و رسوله یدخله جنّ_ت تجری من تحتها الأنه_ر

موضوع قرار گرفتن اطاعت به جای هر عنوان دیگری، می تواند اشاره به مطلب بالا باشد.

10 - افراد ناتوان از جهاد ، همانند مجاهدان ، برخوردار از بهشت در صورت داشتن روح اطاعت در برابر خدا و رسول او

لیس علی الأعمی حرج . .. و من یطع اللّه و رسوله جنّ_ت

برداشت بالا بنا بر این نکته است که <من یطع. ..> جواب سؤال مقدر باشد، زیرا پس از رفع حکم جهاد از افراد ناتوان، ممکن است سؤال شود که: چرا این گروه از فیض جهاد محروم اند؟ خداوند در جواب می فرماید: آنان نیز اگر مطیع باشند، همانند مجاهدان، از پاداش الهی برخوردار خواهند بود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - حجرات - 49 - 7 - 8،23

8 - صلاح و سعادت مؤمنان ، در پرتو پیروی از پیامبر ( ص ) ( رهبری الهی )

لو یطیعکم فی کثیر من الأمر لعنتّم

مفهوم آیه شریفه ایمن ماندن جامعه از مشقت ها و صدمات در صورت عدم تحمیل آرای شخصی بر پیامبر(ص) است و امنیت جامعه مایه صلاح و سعادت آن است.

23 - اطاعت محض از رسول خدا ( ص ) ، نمود ایمان و موضع گیری در برابر آن حضرت نمود کفر است . *

لو یطیعکم . .. لعنتّم و ل_کنّ اللّه حبّب إلیکم الإیم_ن ... و کرّه إلیکم الکفر

صدر آیه; درباره اطاعت از رسول خدا و تحمیل نکردن رأی بر آن حضرت است; ولی ادامه آن درباره ایمان و کفر است; از این بیان انطباق ایمان بر اطاعت و تطبیق کفر بر تحمیل رأی بر پیامبر(ص) استفاده می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - حجرات - 49 - 14 - 11،12،18

11 - تضمین قطعی پاداش اعمال ، در صورت سر نهادن به اطاعت خدا و رسول

و إن تطیعوا اللّه و رسوله لایلتکم من أعم_لکم شیئًا

ص: 16

12 - ضایع نشدن کمترین تلاش انسان مؤمن ، در پرتو اطاعت از خدا و رسول

و إن تطیعوا اللّه و رسوله لایلتکم من أعم_لکم شیئًا

18 - اطاعت از خدا و رسول او و قرار گرفتن انسان در مسیر اصلی حق ، زمینه بخشش لغزش های وی

و إن تطیعوا اللّه و رسوله . .. إنّ اللّه غفور رحیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - حدید - 57 - 28 - 6

6 - دستیابی به دو بهره کافی از رحمت الهی ، وعده خدا به مؤمنانی است که تقواپیشه کنند و از پیامبراکرم ( ص ) پیروی کامل نمایند .

ی_أیّها الذین ءامنوا اتّقوا . .. یؤتکم کفلین من رحمته

<کفل> (مفرد <کفلین>) به معنای حظ و بهره ای است که کفایت می کند (مفردات راغب). گفتنی است که <یؤتکم...> جواب برای شرط مقدر می باشد و تقدیر آن چنین است: <إن تتّقوا و تؤمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته> (اگر تقوا پیشه کنید و از رسول او تبعیت کامل نمایید، از رحمت خود به شما دو بهره کافی خواهد داد).

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - حشر - 59 - 5 - 7

7 - پیروی و تبعیت از پیامبر ( ص ) ( رهبری الهی ) ، پیروی از خداوند است . *

ما قطعتم من لینه . .. فبإذن اللّه

برداشت یاد شده با توجه به این نکته است که مسلمانان در هر قدم، برنامه خویش را از آیات قرآن و وحی به صورت مستقیم دریافت نمی کرده و صرفاً مطیع پیامبر(ص) بوده اند و خداوند، اذن پیامبر را اذن خود معرفی کرده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - حشر - 59 - 7 - 15

15 - اطاعت بی چون و چرا از برنامه های پیامبر ( ص ) ، نمودی از تقوای الهی

و ما ءاتیکم الرسول فخذوه . .. و اتّقوا اللّه

از ارتباط <اتقوا اللّه> با <ما آتاکم. ..> مطلب یاد شده استفاده می شود.

10- آثار اعراض از اوامر محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 121 - 12

12 - ترک دستورات قرآن و پیامبر ( ص ) ، موجب تباهی و خسران است .

و من یکفر به فأولئک هم الخسرون

چنانچه مراد از تلاوت در جمله <یتلونه> پیروی کردن باشد، می توان گفت: مراد از کفر در <و من یکفر>، به قرینه مقابله، ترک دستورات قرآن - که از آن به <کفر عملی> تعبیر می کنیم - باشد.

ص: 17

11- آثار اعراض از سیره محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - فرقان - 25 - 27 - 3،4

3 _ ستم گران ، در روز رستاخیز ، از نپیمودن راه پیامبر ( ص ) و دوری از روش او ، به شدت پشیمان و متأسف خواهند بود .

الظالم . .. یقول ی_لیتنی اتّخذت مع الرسول سبیلاً

4 _ نپیمودن راه پیامبر ( ص ) و دوری از روش او ، مایه تأسف و ندامت در قیامت

یقول ی_لیتنی اتّخذت مع الرسول سبیلاً

12- آثار اعراض از محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - دخان - 44 - 14 - 1

1- توبیخ مشرکان مکه از سوی خداوند ، به خاطر روی گردانی از پیامبراکرم ( ص ) ، به رغم دلایل آشکار آن حضرت

و قد جاءهم رسول مبین . ثمّ تولّوا عنه و قالوا معلّم مجنون

13- آثار افترا به محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 41 - 33

33 _ تعلق اراده الهی به عذاب و ضلالت آدمی ، پیامد کفرورزی ، تحریفگری ، دروغپردازی علیه پیامبر ( ص ) و پیروی از تحریفگران دین

الذین یسرعون فی الکفر . .. و من یرد اللّه فتنته فلن تملک له من اللّه شیئاً

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 15 - 5

5 - هتک حرمت پیامبر ( ص ) و افترا به حریم آن حضرت ، گناهی بزرگ در پیشگاه خداوند و در پی دارنده فرجامی ناگوار

إذ تلقّونه بألسنتکم . .. و تحسبونه هیّنًا و هو عند اللّه عظیم

14- آثار انتساب به محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 18

14 - احزاب - 33 - 30 - 5

5 - انتساب به پیامبر ( ص ) ، نه تنها موجب تخفیف کیفر گناهکار نمی شود ، بلکه باعث تشدید آن هم می گردد .

من یأت منکنّ بف_حشه مبیّنه یض_عف لها العذاب ضعفین و کان ذلک علی اللّه یسیرًا

احتمال دارد ذکر <و کان ذلک علی اللّه یسیراً> برای دفع یک توهّم باشد. آن توهّم این است: <موقعیت همسران پیامبر، به دلیل انتساب شان به آن حضرت، مانع از چنین عذابی می شود>. خداوند برای دفع این توهم پاسخ داده است که <چنین نیست و آن عذاب برای خداوند سهل و آسان است>.

15- آثار انذارهای محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 46 - 15

15 - هشدار پیامبر ( ص ) به مردم از عذاب الهی ، در راستای نفع رسانی به آنان است .

إن هو إلاّ نذیر لکم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - فاطر - 35 - 18 - 7

7 - انذار ها و اخطار های پیامبر ( ص ) ، تنها در خداترسان و بر پادارندگان نماز مؤثر بوده است .

إنّما تنذر الذین یخشون ربّهم بالغیب و أقاموا الصلوه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 11 - 1

1 - انذار ها و اخطار های پیامبر ( ص ) ، تنها در افرادی که آماده پذیرش بودند و می خواستند از پیروان قرآن و اهل خشیت باشند ، مؤثر بود .

إنّما تنذر من اتّبع الذکر و خشی الرحم_ن

در آیات گذشته، سخن از گروهی بود که هرگز آمادگی پذیرش ایمان و سخن حق را نداشتند; ولی در این آیه شریفه از گروه دیگری یاد می کند که در نقطه مقابل گروه اول قرار دارند که آماده پذیرش کلام حق (قرآن) بوده و از خدای رحمان می ترسند. گفتنی است مقصود از <ذکر> _ طبق نظر بیش تر مفسران _ قرآن است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 70 - 4

4 - تأثیر انذار ها و اخطار های قرآن و پیامبر ( ص ) تنها در دل های مستعد ، زنده و هوشمند

لینذر من کان حیًّا

از این که خداوند فرمود: قرآن و پیامبر(ص) انسان های زنده را انذار خواهد کرد، می توان استفاده کرد که قرآن و کلام پیامبر(ص) تنها در انسان های آماده و مستعد برای فهم و دریافت حقایق، مؤثر خواهد بود.

ص: 19

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مدثر - 74 - 7 - 3

3 - دعوت پیامبراسلام و هشدار به مردم ، مشکلات و سختی های فراوانی برای آن حضرت در پی داشت .

قم فأنذر . .. و لربّک فاصبر

16- آثار اوامر محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - فرقان - 25 - 60 - 10

10 _ فرمان پیامبر ( ص ) به سجده کردن مشرکان صدراسلام برای خدای رحمان ، موجب نفرت فزون تر آنان از سجده و دوری آنها از راه حق و حقیقت گردید .

اسجدوا للرحم_ن قالوا و ما الرحم_ن أنسجد لما تأمرنا و زادهم نفورًا

در برداشت فوق، فاعل <زاد> امر به سجده دانسته شد.

17- آثار اهانت به محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 104 - 12

12 - اهانت به پیامبر ( ص ) و استهزای او موجب کفر است .

لاتقولوا رعنا . .. و للکفرین عذاب ألیم

18- آثار ایمان به محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 24 - 7

7 - رهایی از آتش دوزخ ، در گرو ایمان به قرآن و تصدیق رسالت پیامبر ( ص ) است .

فإن لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا النار

برداشت فوق با توجه به توضیح برداشت قبل، به دست می آید.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 121 - 11

11 - منفعت و سود واقعی انسان ها ، در گرو ایمان به قرآن و پیامبر ( ص ) است .

و من یکفر به فأولئک هم الخسرون

ص: 20

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 123 - 3

3 - ایمان به قرآن و پیامبر ( ص ) و پرهیز از کفر ورزی به آنها ، وسیله محافظت در برابر مخاطرات و عذاب های روز قیامت است .

أولئک یؤمنون به و من یکفر به . .. و اتقوا یوماً

فرمان به گرفتن وقایه (وسیله محافظت)، پس از ترغیب به ایمان (أولئک یؤمنون به) و هشدار از کفرورزی (و من یکفر . ..) می رساند که: وقایه انسان در روز قیامت، ایمان به قرآن و پیامبر(ص) و پرهیز از کفرورزی به آن دو است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 153 - 2

2 - ایمان به رسالت پیامبر ( ص ) ، در پی دارنده مشکلات و ناملایماتی برای ایمان آورندگان

یأیها الذین ءامنوا استعینوا بالصبر و الصلوه

توصیه به صبر و نماز و استعانت از آنها، پس از بیان رسالت پیامبر و مخاطب قرار دادن مؤمنان، این نکته را به مخاطبان القا می کند که ایمان به سالت پیامبر، مستلزم مشکلات و ناملایماتی خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 157 - 24

24 _ رستگاری همگان ، حتی یهود و نصارا ، در گرو ایمان به پیامبر ( ص ) ، دفاع از او در مقابل دشمنان و تقویت وی در پیشبرد رسالت است .

فالذین ءامنوا و عزّروه و نصروه . .. أولئک هم المفلحون

<تعزیر> به معنای یاری کردن با شمشیر است. بنابراین <الذین ... عزّروه> کسانی هستند که از پیامبر در مقابل هجوم دشمنان دفاع می کنند. <نصر> به معنای مطلق یاری کردن است، ولی چون <نصروه> در مقابل <عزّروه> قرار گرفته، مراد از آن یاری دادن در غیر مسائل دفاعی است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 54 - 4

4 _ ارزش اعمال در پیشگاه خدا ، مشروط به ایمان به او و رسالت پیامبر ( ص )

و ما منعهم أن تقبل منهم نفقتهم إلا أنهم کفروا باللّه و برسوله

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 3 - 5،7،12

5_ پرستش خدا ، بیزاری از شرک ، پذیرش رسالت پیامبر ( ص ) و استغفار از گناهان ، مقدمه هایی لازم برای حرکت به سوی خدا و تقرب به درگاه او

ألاّ تعبدوا إلاّ الله . .. و أن استغفروا ربکم ثم توبوا إلیه

ظاهر این است که <توبوا إلیه> عطف به همه جمله های سابق <ألاّ تعبدوا. ..>، <إننی لکم منه ...> و <أن استغفروا ...> است.

7_ یکتاپرستی ، پذیرش رسالت پیامبر ( ص ) ، استغفار از شرک و گناه و حرکت به سوی خدا ، موجب جلب عنایت خدا و دستیابی به معیشتی نیکو در دنیاست .

ص: 21

ألاّ تعبدوا إلاّ الله . .. و أن استغفروا ربکم ثم توبوا إلیه یمتعکم مت_عًا حسنًا

12_ برخوردار شدن از پاداش های الهی در آخرت ، منوط به یکتاپرستی ، پرهیز از شرک ، پذیرش رسالت پیامبر ( ص ) و استغفار از گناهان است .

ألاّ تعبدوا إلاّ الله . .. یؤت کل ذی فضل فضله

استفاده برداشت فوق از آیه ، بر اساس این احتمال است که: جمله <یؤت . ..> بیانگر پاداش اخروی باشد. وجود <إلی أجل> در جمله قبل و نبود آن در این جمله ، می تواند مؤید این احتمال باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - محمد - 47 - 2 - 5

5- ایمان به پیامبر اسلام و قرآن ، شرط ثمربخشی عقیده به خداوند و عمل صالح

و الذین ءامنوا . .. و ءامنوا بما نزّل علی محمّد

از تکرار <آمنوا. ..> استفاده می شود که <آمنوا> _ در <الذین آمنوا> _ به معنای اعتقاد به خدای یگانه است; چه این که در <آمنوا بما...> به معنای ایمان به قرآن و رسالت پیامبر(ص) است. از قرین آمدن ایمان و عمل صالح، اعتقاد به پیامبر(ص) و قرآن، مطلب بالا استفاده می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - حدید - 57 - 7 - 3،14

3 - کارساز بودن ایمان به خدا ، در گرو ایمان آوردن به رسول او ( حضرت محمد ( ص ) ) است .

ءامنوا باللّه و رسوله

14 - انفاق ، در صورتی پیش خداوند ارزش دارد که از شخص مؤمنِ به خدا و پیامبر ( ص ) انجام بگیرد .

فالذین ءامنوا منکم و أنفقوا لهم أجر کبیر

قید <منکم> بیانگر مطلب یاد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - حدید - 57 - 28 - 7

7 - رعایت تقوای الهی و ایمان راستین به پیامبراکرم ( ص ) ( تبعیت کامل از آن حضرت ) ، موجب دسیابی انسان به رحمت گسترده الهی ; هم در دنیا و هم در آخرت

اتّقوا اللّه و ءامنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته

برداشت یاد شده بدان احتمال است که مقصود از دو بهره (کفلین) یکی بهره دنیوی و دیگری بهره اخروی باشد. ذکر این نکته ضروری است که اضافه در <رحمته> تشریفیّه و بیانگر آن است که رحمتی که مؤمنان راستین در دنیا و آخرت از آن بهره مند می شوند، رحمتی ویژه و گسترده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - صف - 61 - 11 - 7

7 - ایمان استوار به خدا و رسول او و جهاد در راه خدا ، رهایی بخش انسان از عذاب دردناک الهی

تنجیکم من عذاب ألیم . تؤمنون باللّه و رسوله و تج_هدون فی سبیل اللّه

ص: 22

19- آثار بعثت محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 115 - 7

7 _ اتمام دین، با بعثت پیامبر(ص) جلوه ای از ربوبیت خداوند است.

و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - حجر - 15 - 17 - 6

6- < عن موسی بن جعفر ( ع ) : . . . ان الجنّ کانوا یسترقون السمع قبل مبعثه فمنعت فی أوان رسالته بالرجوم . . . ;

از امام موسی بن جعفر روایت شده است: جنیان قبل از بعثت رسول خدا(ص) استراق سمع می کردند (اخبار آسمانها را گوش می دادند) و در اوایل رسالت آن حضرت، به وسیله پرتاب سنگهای ستارگان، از آن ممنوع شدند>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - حدید - 57 - 29 - 1

1 - بعثت پیامبراکرم ( ص ) و ظهور امت جدید و بالنده اسلام ، خط بطلانی بر پندار باطل اهل کتاب بود .

یأیها الذین ءامنوا . .. ءامنوا برسوله ... لئلاّیعلم أهل الکت_ب ألاّیقدرون علی شی

کلمه <لا> در <لئلاّیعلم> زاید است; یعنی، تا اهل کتاب بدانند که هیچ بخشی از فضل خداوند در حوزه اختیار آنان قرار ندارد.

20- آثار بی احترامی با محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - حجرات - 49 - 2 - 7،8،11

7 _ امکان حبط اعمال مؤمنان ، با عدم رعایت حرمت پیامبر ( ص )

لاترفعوا . .. و لاتجهروا له بالقول ... أن تحبط أعم_لکم

8 _ بی حرمتی به پیامبر ( ص ) ، باعث حبط اعمال انسان ، بدون توجه و آگاهی وی

لاترفعوا أصوتکم . .. و لاتجهروا له بالقول ... أن تحبط أعم_لکم

11 _ بی احترامی به پیامبر ( ص ) و رهبری الهی ، دارای آثار ویرانگر و فراتر از درک و تحلیل خود انسان *

لاترفعوا أصوتکم . .. و لاتجهروا له بالقول ... أن تحبط أعم_لکم و أنتم لاتشعرون

برداشت بالا بدان احتمال است که <و أنتم لاتشعرون> نظر به اصل تأثیر داشته باشد; یعنی، شما درک نمی کنید که بی احترامی به پیامبر(ص) تا چه میزان تأثیر منفی دارد.

ص: 23

21- آثار بیعت با محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - فتح - 48 - 18 - 14

14 - آرامش درونی ، و پیروزی صلح حدیبیه و فتح خیبر ، نتیجه بیعت مهم مؤمنان با پیامبر ( ص )

إذ یبایعونک تحت الشجره . .. فأنزل السکینه علیهم و أث_بهم فتحًا قریبًا

عبارت <فتحاً قریباً> ممکن است اشاره به <فتحاً مبیناً> (صلح حدیبیه) و یا فتح خیبر داشته باشد; چه این که هر دو فتح با فاصله ای نه چندان دور، صورت گرفته و اطلاق فتح قریب بر هر دو ممکن است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - ممتحنه - 60 - 12 - 2

2 - پیوستن به صف مؤمنان در صدراسلام ، مستلزم بیعت با پیامبر ( ص )

ی_أیّها النبیّ إذا جاءک المؤمن_ت یبایعنک

22- آثار بیعت زنان با محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - ممتحنه - 60 - 12 - 18

18 - توصیه خداوند به پیامبر ( ص ) ، در دعا برای زنان بیعت کننده با آن حضرت و آمرزش خواهی برای آنان

و استغفر لهنّ اللّه

23- آثار پاکی محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - شعراء - 26 - 222 - 4

4 - پاکی حریم پیامبراکرم ( ص ) از هر انحرافی ، گواه تأثیرناپذیری او از شیاطین

و ما تنزّلت به الشی_طین . .. تنزّل علی کلّ أفّاک أثیم

24- آثار پیروزی محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 50 - 1

1 _ پیروزی و موفقیت های پیامبر ( ص ) و اسلام ، برای متخلفان از جنگ ( منافقان ) اندوه بار بود .

إن تصبک حسنه تسؤهم

ص: 24

25- آثار پیروی از آل محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - ابراهیم - 14 - 36 - 19

19- < عن أبی عبدالله ( ع ) قال : من تولّی آل محمّد . . . فهو من آل محمّد . . . لا انه من القوم بأعیانهم و إنما هو منهم بتولّیه إلیهم و اتباعه إیّاهم و کذلک . . . قول إبراهیم : < فمن تبعنی فإنه منّی . . . > ;

از امام صادق(ع) روایت شده است که فرمود: کسی که آل محمد را ولّی خود قرار دهد . .. پس او از آل محمد است ... نه آنکه در حقیقت از قوم آل محمد شود; بلکه او از آل محمد است، به خاطر آنکه آنان را ولّی خود برگزیده است و از آنان تبعیت می کند و چنین است ... سخن ابراهیم(ع): <فمن تبعنی فإنه منّی ...>.

26- آثار پیروی از محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - قصص - 28 - 57 - 22

22 - < عن زین العابدین ( ع ) إنّه اجتمعت قریش إلی أبی طالب و رسول اللّه عنده . . . و قالت و اللّه لو سمعت به_ذا فارس و الروم لأختطفتنا من أرضنا و لقلعت الکعبه حجراً حجراً ، فنزل < و قالوا إن نتّبع الهدی معک > . . . ;

از امام سجاد(ع) روایت شده: همانا قریش نزد ابی طالب جمع شدند، در حالی که رسول خدا(ص) نزد وی بود. .. و گفتند به خدا سوگند اگر این پیروی از محمد(ص) را اهل فارس و روم بشنوند، ما را از سرزمینمان می ربایند و کعبه را سنگ به سنگ از جا خواهند کند پس این آیه نازل شد: <و قالوا إن نتّبع الهدی معک نتخطّف من أرضنا>...>.

27- آثار تبعید محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - محمد - 47 - 14 - 10

10- مشرکان مکه ، سرخوش از بیرون راندن پیامبر ( ص ) از سرزمین خویش

قریتک الّتی أخرجتک . .. زیّن له سوء عمله

مورد <سوء عمله> در آیه شریفه، همان اخراج پیامبر(ص) از سرزمین مکه است.

28- آثار تبلیغ علیه محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 65 - 1

1 _ تبلیغات سوء و سخنان ناروای مشرکان علیه رسالت پیامبر ( ص ) ، به درجه ای بود که باعث اندوه و رنجش خاطر مبارک آن

ص: 25

حضرت می شد .

و لا یحزنک قولهم

29- آثار تبلیغ محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - فرقان - 25 - 42 - 1

1 _ اعتراف مشرکان ، به تأثیر تلاش هدایت گرانه پیامبر ( ص ) تا مرز متزلزل شدن پایه های عقاید شرک آلودشان

إن کاد لیضلّنا عن ءالهتنا لولا أن صبرنا علیها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - فاطر - 35 - 22 - 8

8 - کارساز نبودن تبلیغ و هدایت گری های پیامبر ( ص ) ، در برخی از کافران و مشرکان صدراسلام

و ما أنت بمسمع من فی القبور

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - ص - 38 - 6 - 3

3 - احساس خطر سران کفر و شرک ، از دعوت پیامبراسلام به توحید و نفی شرک و نفوذ آن حضرت در میان توده ها

و اصبروا علی ءالهتکم

فراخواندن مردم به پراکنده شدن از اطراف رسول خدا(ص) و پایداری بر آیین شرک، گویای برداشت یاد شده است.

30- آثار تحمیل عقیده به محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - حجرات - 49 - 7 - 7

7 - تحمیل آرا و تمایلات سطحی مردم ، به رهبری الهی ( پیامبر ( ص ) ) ، مایه مشقت و زیان حتمی خود آنان

لو یطیعکم فی کثیر من الأمر لعنتّم

31- آثار ترس محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 15 - 26

26 _ ترس پیامبر اکرم ( ص ) از عذاب قیامت ، عامل بازدارنده او از هر نافرمانی و گناه

إنی أخاف إن عصیت ربی عذاب یوم عظیم

ص: 26

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 13 - 3

3 - خوف و هراس پیامبر ( ص ) از عذاب بزرگ الهی ، بازدارنده آن حضرت از هرگونه عصیان و نافرمانی بود .

إنّی أخاف إن عصیت ربّی عذاب یوم عظیم

32- آثار تسلیم به محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 52 - 3

3 - تسلیم حکم پیامبر بودن و پذیرش داوری بر مبنای تعالیم دین ، نشانه خدا ترسی ، تقواپیشگی و مطیع خدا و رسول بودن است .

إذا دعوا إلی اللّه و رسوله لیحکم بینهم أن یقولوا سمعنا و أطعنا . .. و من یطع الل

برداشت یاد شده، از ارتباط میان دو آیه فوق استفاده گردیده است.

33- آثار تعالیم محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 70 - 6

6 - تعالیم قرآن و رهنمود های پیامبر اسلام ( ص ) ، مایه حیات واقعی انسان ها است .

لینذر من کان حیًّا

34- آثار تکامل محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 125 - 2

2- رشد و کمال پیامبر ( ص ) در پرتو ربوبیت الهی ، مقتضی دعوت دیگران به راه خداست .

ادع إلی سبیل ربّک

واژه <ربّ> _ که در لغت به معنای تربیت است (مفردات راغب) _ می تواند اشاره به این جهت داشته باشد که: بهرهوری پیامبر(ص) از ربوبیت خدا، مقتضی آن است که آن حضرت دیگران را نیز از ربوبیت خدا بهره مند سازد.

ص: 27

35- آثار تکذیب محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 81 - 7

7 - یهودیان ، در صورت انکار رسالت پیامبر ( ص ) ، برای همیشه به آتش دوزخ گرفتار خواهند شد .

أفتطمعون أن یؤمنوا لکم . .. من کسب سیئه ... هم فیها خلدون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 42 - 5

5 _ انکار رسالت پیامبر اسلام ( ص ) ، موجب سرافکندگی و شرمساری در قیامت

یومئذ یودّ الذین کفروا و عصوا الرسول لو تسوّی بهم الارض

<الرسول> می تواند از باب تنازع، مفعول <کفروا> نیز باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 54 - 1

1 _ کفر منافقان به خدا و انکار رسالت پیامبر ( ص ) ، عامل بی ارزش گشتن انفاق های آنان و پذیرفته نشدن آن در پیشگاه خداوند

و ما منعهم أن تقبل منهم نفقتهم إلا أنهم کفروا باللّه و برسوله

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 54 - 5

5 _ پافشاری بر شرک ، تکذیب پیامبر ( ص ) و انکار قرآن ، ظلم بوده و در پی دارنده عذاب است .

و إن کذبوک . .. أثم إذا ما وقع ءامنتم به ... و لو أن لکل نفس ظلمت ما فی الأرض لا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 109 - 16

16_ تکذیب پیامبر ( ص ) به خاطر بشر بودنش ، نشانه بی خردی و دلیل بی اطلاعی از تاریخ بشر ، پیامبران پیشین و سنّت الهی است .

و ما أرسلنا من قبلک إلاّ رجالاً نوحی إلیهم من أهل القری . .. أفلاتعقلون

لحن جمله <و ما أرسلنا . ..> گویای این است که آن جمله در پاسخ این توهّم ایراد شده که: فرستاده خدا نمی تواند فردی از افراد بشر باشد ; بلکه باید از فرشتگان و مانند آنها باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 113 - 10

10- مبتلا شدن مکیان به عذاب ، پس از تکذیب پیامبراکرم ( ص )

قریه کانت ءامنه . .. و لقد جاءهم رسول منهم فکذّبوه فأخذهم العذاب

برداشت فوق، بنابراین نکته است که مراد از قریه یاد شده در آیه قبل، <مکه> باشد و ضمایر <جائهم> و <فأخذهم> به مکیان

ص: 28

برگردد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - فرقان - 25 - 4 - 5

5 _ ستمگری ، باطل گرایی و دروغ پردازی ، از نتایج و اثرات کفر به خدا و انکار رسالت پیامبر ( ص )

و قال الذین کفروا إن ه_ذا إلاّ إفک . .. فقد جاءو ظلمًا و زورًا

<زور> به معنای سخن باطل و دروغ است (لسان العرب).

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - فاطر - 35 - 25 - 3

3 - اندوه پیامبر ( ص ) ، به خاطر تکذیب شدنش از سوی کافران و مشرکان لجوج صدراسلام

و إن یکذّبوک فقد کذّب الذین من قبلهم جاءتهم رسلهم

از آهنگ آیه شریفه، به دست می آید که پیامبر(ص) به خاطر تکذیب شدنش اندهگین بود. از این رو برخی از مفسران جواب شرط (إن یکذّبوک) را محذوف دانسته اند; یعنی، <إن یکذّبوک فلاتحزن و اصبر إذ قد کذّب الذین من قبلهم>

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 36 - 4

4 - انکار رسالت پیامبراسلام ( ص ) ، موجب عذاب دوزخ

فإنّهم یومئذ فی العذاب . .. و یقولون ... لشاعر مجنون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - ق - 50 - 2 - 7

7- تردید در حقانیت انذار ها و هشدار های پیامبر ( ص ) ، نشأت یافته از ناباوری ، به اساس رسالت

بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الک_فرون ه_ذا شیء عجیب

در صورتی که <ه_ذا> به مسأله معاد و محتوای انذارهای پیامبر(ص) اشاره باشد، تفریع <قال الکافرون> بر <عجبوا. ..>، می رساند که تشکیک در پیام، فرع بر تشکیک در اصل رسالت است و در آن جا که اصل رسالت محرز باشد، مجالی برای تردید در پیام نخواهد بود.

36- آثار تلاوت قرآن محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - قلم - 68 - 51 - 2

2 - تلاوت آیات قرآن از سوی پیامبر ( ص ) ، خشم و کینه کافران را به شدت برمی انگیخت .

و إن یکاد الذین کفروا لیزلقونک بأبص_رهم لمّا سمعوا الذکر

ص: 29

37- آثار توطئه علیه محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - طور - 52 - 42 - 4

4 - مکر و توطئه کافران علیه دین و پیامبر ( ص ) ، شکست پذیر و گریبانگیر خود آنان

فالذین کفروا هم المکیدون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مدثر - 74 - 18 - 3

3 - اندیشه و طراحی علیه قرآن و پیامبر ( ص ) ، از موجبات عذاب سخت و طاقت فرسا

سأُرهقه صعودًا . إنّه فکّر و قدّر

38- آثار توکل محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 39 - 9

9 - توکل و اتکال پیامبراسلام ( ص ) بر خداوند ، سبب اعتماد به نفس و پشت گرمی آن حضرت در مبارزه با دشمنان و نیل به اهداف رسالت

قل حسبی اللّه علیه یتوکّل المتوکّلون . قل ی_قوم اعملوا علی مکانتکم إنّی ع_مل فسو

یادآوری توکل و اتکال بر خداوند (در آیه قبل) پیش از اعلام موضع قاطع خود به دشمنان، می تواند گویای برداشت بالا باشد.

39- آثار تهمت به محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 48 - 3

3- مخالفت و عنادورزی کافران با پیامبر ( ص ) ، با تمثیل و توصیف های ناروا ، در پی دارنده گمراهی علاج ناپذیر برای آنان

کیف ضربوا لک الأمثال فضلّوا فلایستطیعون سبیلاً

برداشت فوق بنابراین است که مراد از <سبیلاً> راه هدایت باشد.

40- آثار ثبات قدم محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 74 - 1

ص: 30

1- پیامبر ( ص ) از ترفند های لغزش آفرین مشرکان و کمترین تمایل به آنان ، در پرتو ثبات قدم اعطا شده به او از جانب خداوند ، در امان بود .

و لولا أن ثبّتنک لقد کدتّ ترکن إلیهم شیئًا قلیلاً

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 75 - 6

6- حمایت خداوند از پیامبر ( ص ) ، منوط به پایداری او در طریق وحی

و لولا أن ثبّتنک لقد کدتّ ترکن إلیهم شیئًا قلیلاً. إذًا لأذقن_ک ضعف الحیوه و ضعف

41- آثار جنگ با محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - انفال - 8 - 70 - 9

9 _ شرکت در جنگ بدر علیه پیامبر ( ص ) و مسلمانان ، مانع پذیرش ایمان شرکت کنندگان نبود .

إن یعلم اللّه فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما أخذ منکم و یغفر لکم

42- آثار حیات محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - حاقه - 69 - 46 - 3

3 - زنده ماندن پیامبر ( ص ) پس از ادعای نبوت ، دلیل صدق رسالت و درستی ادعای آن حضرت است .

و لو تقوّل علینا . .. لقطعنا منه بالوتین

خداوند، مجازات مرگ را برای پیامبر(ص) در صورت دروغ بستن بر خدا مقرر فرمود. این مطلب می تواند گویای این حقیقت باشد که زندگانی آن حضرت پس از ادعای نبوت، گواه صدق ادعای ایشان است.

43- آثار حیای محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - احزاب - 33 - 53 - 20

20 - حیای پیامبر ( ص ) ، او را از اخراج میهمانان اش باز می داشت .

فإذا طعمتم فانتشروا و لامستئنسین لحدیث إنّ ذلکم کان یؤذی النبیّ فیستحیی منکم

جمله <فیستحیی منکم> تعلیل برای محذوفی است که سیاق بر آن دلالت می کند و آن محذوف، چیزی مانند <اخراج> است.

ص: 31

44- آثار خویشاوندی با محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 113 - 12

12 _ خویشاوندی با پیامبر ( ص ) مانع از عذاب و دوزخی شدن فرد مشرک نیست .

ما کان للنبی . .. أن یستغفروا للمشرکین و لو کانوا أولی قربی ... أنهم أصحب الجحیم

45- آثار خیانت به محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - انفال - 8 - 27 - 7

7 _ پیامد های شوم خیانت به خدا و رسول و زشتی خیانت آدمی به امانت های جامعه ، امری روشن و بی نیاز از برهان

لاتخونوا اللّه . .. و أنتم تعلمون

در اینکه مفعول <تعلمون> چیست، نظرهای مختلفی ایراد شده که از جمله آنهاست، زشتی خیانت، پیامدهای شوم آن و حرمت آن از دیدگاه عقل و شرع.

46- آثار دشمنی با محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - انفال - 8 - 13 - 6

6 _ ستیزه جویان با خدا و رسول در معرض گرفتار شدن به عقوبت های شدید دنیوی

ذلک . .. و من یشاقق اللّه و رسوله فإن اللّه شدید العقاب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - رعد - 13 - 31 - 12،14

12_ کفرورزی مردم عصر بعثت و مخالفتشان با پیامبر ( ص ) و قرآن ، عامل روی آوردن مصیبت های سخت و کوبنده بر آنان

و لایزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعه أو تحلّ قریبًا من دارهم

برداشت فوق با توجه به حرف <باء> در <بما صنعوا> _ که به معنای سببیت است _ استفاده می شود. مراد از <ما صنعوا> به قرینه آیات گذشته ، انکار قرآن، مخالفت با رسالت پیامبر(ص) و مانند آن می باشد.

14_ آنان که با قرآن و رسالت پیامبر ( ص ) به مبارزه می پردازند ، در خطر گرفتار شدن به عذاب های دنیوی اند .

و لایزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - فرقان - 25 - 9 - 4

4 _ گمراهیِ گریز ناپذیر سران کفر و شرک ، پیامد برخورد های عناد آلود و بهانه جویانه آنان با قرآن و پیامبر ( ص )

ص: 32

إن ه_ذا إلاّ إفک. .. و قالوا مالِ ه_ذا الرسول ... إن تتّبعون إلاّ رجلاً مسحورًا

<فاء> در <فضلّوا> برای سببیت و در <فلایستطیعون> تفسیریه است; یعنی، برخوردهای عناد آلود کافران با پیامبر(ص) سبب گمراهی آنان بود و این گمراهی، موجب نیافتن راهی برای گریز از آن گردید.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - محمد - 47 - 32 - 1

1- کافران ، با کفر و حق ستیزی و مخالفتشان با پیامبر ( ص ) ، ناتوان از رسانیدن کمترین زیان به خداوند

إنّ الذین کفروا و . .. لن یضرّوا اللّه شیئًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - مجادله - 58 - 20 - 1

1 - دشمنی ورزیدن با خدا و پیامبر او و مخالفت و نافرمانی با آنان ، نشانه حقارت و پستی است .

إنّ الذین یحادّون . .. أُول_ئک فی الأذلّین

<محاده> (مصدر <یحادّون> در معانی دشمنی و مخالفت (نافرمانی) به کار می رود. <ذلت> (مبدأ اشتقاق <أذلّین>)، در مقابل عزت و به معنای حقارت و پستی است. گفتنی است جلمه <اُول_ئک فی الأذلّین>، می تواند در بیان ماهیت و شخصیت دشمنان خدا و رسول او باشد و نیز می تواند ناظر به فرجام و عاقبت مخالفت با خدا و پیامبر(ص) _ که شکست و ذلت است _ باشد. برداشت بالا بر پایه احتمال نخست است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - حشر - 59 - 4 - 1،2

1 - مخالفت و عنادورزی یهود بنی نضیر با خدا و پیامبر ( ص ) ، عامل تبعید آنان

هو الذی أخرج الذین کفروا . .. ذلک بأن_ّهم شاق_ّوا اللّه و رسوله

2 - مجازات اخروی بنی نضیر ، معلول ستیزه جویی آنان با خدا و رسول او

و لهم فی الأخره عذاب النار . ذلک بأنّهم شاقّوا اللّه و رسوله

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - حشر - 59 - 5 - 9

9 - جبهه گیری در برابر خدا و پیامبر و حاکمیت دین ، از نمود های بارز فسق

ذلک بأنّهم شاقّوا اللّه و رسوله . .. و لیخزی الف_سقین

از تطبیق عنوان <فاسق> بر کسانی که در برابر خدا و پیامبر(ص) جبهه گیری کردند (شاقّوا اللّه و رسوله)، مطلب بالا برداشت می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 63 - 1

1 _ جبهه گیری در برابر خدا و رسول ( ص ) و خصومت با آنان ، مستلزم خلود در آتش دوزخ است .

من یحادد اللّه و رسوله فان له نار جهنم خلداً فیها

ص: 33

47- آثار دعای محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 99 - 9،12

9 _ دعا و درود پیامبر ( ص ) دارای تأثیر و ارزشی والا در بینش الهی

و یتخذ ما ینفق قربت عند اللّه و صلوت الرسول

از اینکه خداوند این قصد و نیت مؤمنان را به عنوان کاری ارزشمند یاد کرده است، می توان مطلب فوق را به دست آورد.

12 _ دعای پیامبر ( ص ) مایه تقرب انسان به خدا و زمینه ساز جلب رحمت و غفران الهی

و صلوت الرسول ألا إنها قربه . .. غفور رحیم

با توجه به اینکه ضمیر <إنها> می تواند به <صلوات> بازگردد، برداشت فوق به دست می آید.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 103 - 14

14 _ دعای پیامبر ( ص ) و حاکم اسلامی برای زکات دهندگان ، مایه آرامش روحی آنان است .

و صل علیهم إن صلوتک سکن لهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 62 - 19

19 - دعا و استغفار پیامبر ( ص ) برای مردم ، در جلب غفران و رحمت الهی برای آنان و مورد عفو و آمرزش قرار گرفتن ایشان

و استغفر لهم اللّه إنّ اللّه غفور رحیم

از توصیه خداوند به پیامبر(ص) که برای مردم طلب مغفرت کند به دست می آید که دعا و استغفار آن حضرت در آمرزش آنان نقش ویژه دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - ممتحنه - 60 - 12 - 21

21 - دعای شخص پیامبر ( ص ) برای مؤمنان ، دارای ارزش و تأثیری ویژه نزد خداوند

و استغفر لهنّ اللّه

از این که پیامبر(ص)، موظف به استغفار برای امت شده است _ نه خود آنان _ استفاده می شود که دعای پیامبر(ص)، در پیشگاه الهی ارج و تأثیر ویژه ای دارد.

48- آثار دعوت محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 34

19 - مدثر - 74 - 7 - 3

3 - دعوت پیامبراسلام و هشدار به مردم ، مشکلات و سختی های فراوانی برای آن حضرت در پی داشت .

قم فأنذر . .. و لربّک فاصبر

49- آثار دعوتهای محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 24 - 2

2 - پیامبر ( ص ) ، به خاطر دعوت مؤمنان به مودت اهل بیت ، در معرض اتهام کذب از سوی عناصر سست ایمان *

أم یقولون افتری علی اللّه کذبًا

چنانچه مخاطب در <لا أسئلکم> مسلمانان باشند، از ارتباط <أم یقولون> با آیه شریفه، می توان استفاده کرد که فاعل <یقولون> عناصر سست ایمان هستند و نه مشرکان.

50- آثار رسالت محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 33 - 5

5 _ آمدن پیامبر ( ص ) ، همراه با هدایت ( قرآن ) و دین حق ( اسلام ) در راستای تکمیل نور الهی و تحقق اراده خداست .

و یأبی اللّه إلا أن یتم نوره . .. هو الذی أرسل رسوله بالهدی و دین الحق

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 81 - 4

4 _ رسالت پیامبر ( ص ) از جانب خداوند ، مستلزم اطاعت بی چون و چرا از آن حضرت

فرح المخلفون بمقعدهم خلف رسول اللّه

از به کارگیری عنوان <رسول اللّه> استفاده می شود که این حیثیت (رسالت خدا) مستلزم اطاعت از پیامبر (ص) است به نحوی که تخلف از آن، آتش دوزخ را در پی دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 107 - 5

5- تحقق حکومت جهانی صالحان ، در پرتو دین اسلام و رسالت پیامبراکرم ( ص ) است .

و لقد کتبنا فی الزبور . .. و ما أرسلن_ک إلاّ رحمه للع_لمین

با توجه به ارتباط دو آیه _ که در آیه اوّلی حکومت جهانی و در این آیه رسالت جهانی پیامبر(ص) را مطرح می کند _ برداشت یاد شده قابل استفاده است.

ص: 35

51- آثار رؤیای محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - انفال - 8 - 43 - 8،10

8 _ پیامبر ( ص ) در صورتی که کافران بدر را در رؤیای خویش لشکری بزرگ می دید ، مسلمانان در تصمیم بر نبرد سست شده و بر سر آن اختلاف می کردند .

و لو أریکهم کثیرا لفشلتم و لتنزعتم فی الأمر

<فی الأمر> متعلق به <لتنزعتم> و نیز <فشلتم> است و <ال> در آن عهدیه و اشاره به جنگ بدر است.

10 _ رؤیای پیامبر ( ص ) ( اندک دیدن نفرات سپاه کفر ) عامل وحدت کلمه مسلمانان در ضرورت پیکار با سپاه کفر و حضور رشیدانه آنان در جنگ بدر

إذ یریکهم اللّه فی منامک قلیلا و لو أریکهم کثیرا لفشلتم و لتنزعتم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - فتح - 48 - 27 - 3

3- نقش مهم رؤیای پیامبر ( ص ) ، در حرکت آن حضرت به سوی مکه و حدیبیه

الرءیا بالحقّ لتدخلنّ المسجد الحرام

با توجه به این که آیات پیشین در مورد مسائل حدیبیه بود; از این آیه شریفه استفاده می شود که حرکت پیامبر(ص) در سفر منتهی به حدیبیه، مسبوق به رؤیایی بود که خداوند به آن حضرت نمایانده بود.

52- آثار سازش محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - قلم - 68 - 9 - 2

2 - اعلام آمادگی کافران تکذیب گر ، به سازش کردن و نرمش نشان دادن با پیامبر ( ص ) ، در صورت سازش و نرمش نمودن آن حضرت با آنان

ودّوا لوتدهن فیدهنون

53- آثار سازشکاری محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 73 - 11

11- کافران ، در صورت عقب نشینی پیامبر ( ص ) از مواضع اصولی خویش ( تعالیم وحی شده بر آن حضرت ) قطعاً با او طرح دوستی صمیمانه ای می ریختند .

و إن کادوا لیفتنونک . .. و إذًا لاَتّخذوک خلیلاً

ص: 36

54- آثار سخنان محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - محمد - 47 - 17 - 4

4- تأثیر دوگانه قرآن و سخنان پیامبر ( ص ) ، بر هدایت پذیران و هواپرستان

یستمع إلیک . .. طبع اللّه علی قلوبهم واتّبعوا أهواءهم . و الذین اهتدوا زادهم هدً

با توجه به پیوستگی این آیه با آیه قبل چنین استفاده می شود که سخنان پیامبر(ص) و پیام وحی در درون هواپرستان مرده دل جای نمی گیرد و می گویند: <ماذا قال. ..> ولی در دل حق پذیران تأثیر کرده و بر هدایت و تقوای آنان می افزاید.

55- آثار سلامت عقل محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - تکویر - 81 - 22 - 6

6 - سلامت عقلانی پیامبر ( ص ) ، ضامن دریافت صحیح قرآن از فرشته وحی و مصونیت مرحله دریافت از خطا و تحریف

و ما صاحبکم بمجنون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - تکویر - 81 - 23 - 3

3 - عقل سالم پیامبر ( ص ) و مشهود بودن جبرئیل برای آن حضرت در فضایی روشن ، تضمین کننده دریافت صحیح قرآن از فرشته وحی

و ما صاحبکم بمجنون . و لقد رءاه بالأُفق المبین

56- آثار شرح صدر محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 61 - 13

13 _ سعه صدر پیامبر ( ص ) در گوش دادن به سخنان مردم ، مایه رحمت برای مؤمنان

و یقولون هو أذن قل أذن خیر لکم . .. و رحمه للذین ءامنوا منکم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - شرح - 94 - 2 - 3

3 - شرح صدر پیامبر ( ص ) ، فراهم سازنده زمینه لازم برای اجرای برنامه های سنگین رسالت و انجام دادن تکالیف دشوار

ألم نشرح . .. و وضعنا عنک وزرک

ص: 37

57- آثار شفاعت محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - منافقون - 63 - 5 - 6

6 - تأثیر استغفار و شفاعت پیامبر ( ص ) ، در آمرزش گناهان مردم

تعالوا یستغفر لکم رسول اللّه

در این آیه به منافقان پیشنهاد می شود اگر توبه کنید، پیامبر(ص) برایتان استغفار خواهد کرد. از این مطلب معلوم می شود، استغفار آن حضرت برای دیگران تأثیر داشته است و گرنه پیشنهاد یاد شده بی معنا خواهد بود.

58- آثار شک در حقانیت محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 50 - 4

4 - شک و تردید نسبت به حقانیت اسلام و پیامبر ( ص ) در عین آگاهی از آن ، از نشانه های نفاق و اوصاف منافقان

أم ارتابوا

59- آثار صبر محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 130 - 22

22 - نیل پیامبر ( ص ) به مقام رضا ، درگرو صبر ، تسبیح و حمد مداوم پروردگار

فاصبر . .. و سبّح ... لعلّک ترضی

60- آثار عبادات محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 1 - 7

7- نقش عبادت و عبودیت پیامبر ( ص ) ، در نایل شدن آن حضرت به مقام رسالت و نزول قرآن برایشان

أنزل علی عبده الکت_ب

وصف و یاد کردن از پیامبر(ص) به عنوان <بندی خداوند> در بیان نازل کردن قرآن بر او، می تواند این معنا را برساند که: <بنده خدا> بودن و او را بندگی و عبادت کردن، از زمینه های مهم برای تحمّل رسالت و دریافت وحی است.

ص: 38

61- آثار عبودیت محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 1 - 18

18- عبودیت پیامبر ( ص ) ، رمز شایستگی آن حضرت برای مشاهده آیات مهم الهی

أسری بعبده . .. لنریه من ءای_تنا

توصیف پیامبر(ص) به <عبده> از میان سایر اوصاف، می تواند بیانگر نقش این صفت در انتخاب آن حضرت برای معراج باشد; یعنی، چون پیامبر(ص) عبد خاص خدا بود، این شایستگی را پیدا کرد که برای دیدن آیات خاص خداوند، به معراج برود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 1 - 7

7- نقش عبادت و عبودیت پیامبر ( ص ) ، در نایل شدن آن حضرت به مقام رسالت و نزول قرآن برایشان

أنزل علی عبده الکت_ب

وصف و یاد کردن از پیامبر(ص) به عنوان <بندی خداوند> در بیان نازل کردن قرآن بر او، می تواند این معنا را برساند که: <بنده خدا> بودن و او را بندگی و عبادت کردن، از زمینه های مهم برای تحمّل رسالت و دریافت وحی است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - حدید - 57 - 9 - 4

4 - نقش عبودیت حضرت محمد ( ص ) ، در دستیابی آن حضرت به مقام نبوت و دریافت پیام وحی از جانب خداوند

هو الذی ینزّل علی عبده

تعبیر <عبده> درباره پیامبر(ص) _ به جای هر تعبیر دیگر _ می تواند حاکی از مطلب یاد شده باشد.

62- آثار عصیان از محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 92 - 3،10

3 _ پیامد های شوم نافرمانی خدا و رسول ، سزاوار بیم و هراس

و اطیعوا اللّه و اطیعوا الرسول و احذروا

متعلق <واحذروا> به قرینه صدر آیه می تواند مخالفت با خدا و رسول باشد.

10 _ نافرمانی خدا و رسول دارای پیامدهایی شوم و شیطانی ( دشمنی و کینه توزی و بازماندن از نماز و یاد خدا )

انما یرید الشیطن . .. فان تولیتم فاعلموا انما علی رسولنا البلغ المبین

مراد از رویگردانی در جمله <فان تولیتم> _ به قرینه آیه پیشین _ نادیده گرفتن حرمت خمر و قمار است یعنی اگر نهی خداوند از میگساری و قمار را نادیده گرفتید و شیطان شما را به کینه و عداوت با یکدیگر کشانید جز خود کسی را ملامت نکنید زیرا آن عواقب شوم بازتاب نافرمانیهای شماست و پیامبر(ص) در وظیفه خود کوتاهی نکرده است.

ص: 39

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 84 - 12

12 _ نفاق و تخلف از فرمان پیامبر ( ص ) ، کفر به خدا و رسول خداست .

فرح المخلفون . .. إنهم کفروا باللّه و رسوله

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 47 - 8

8 - کسانی که از خدا و رسول او ، روی برتابند و از فرمان هایشان سرپیچی کنند ، مؤمن نیستند .

و یقولون ءامنّا باللّه . .. ثمّ یتولّی فریق منهم من بعد ذلک و ما أُول_ئک بالمؤمن

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 63 - 10،16

10 - مبتلا شدن به فتنه و بلا و یا عذاب دردناک الهی ، پیامد سرپیچی از فرمان های رسول خدا است .

فلیحذر الذین یخالفون عن أمره أن تصیبهم فتنه أو یصیبهم عذاب ألیم

16 - < عن عبدالأعلی قال : سألت أباعبداللّه عن قول اللّه عزّوجلّ < فلیحذر الذین یخالفون عن أمره أن تصیبهم فتنه أو یصیبهم عذاب ألیم > قال : فتنه فی دینه أو جراحه لایأجره اللّه علیها ;

عبدالاعلی می گوید: از امام صادق(ع) از معنای قول خدای _ عزّوجل _ <. ..أن تصیبهم فتنه أو یصیبهم عذاب ألیم> پرسیدم؟ حضرت فرمود: مراد فتنه در دین است یا جراحتی [در بدن] که خدا در برابر آن اجری به او نمی دهد>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - محمد - 47 - 33 - 10

10- تخلف از فرمان خدا و رسول او ، دارای تأثیر در حبط اعمال گذشته انسان

أطیعوا اللّه و أطیعوا الرسول و لا تبطلوا أعم_لکم

از ارتباط <أطیعوا اللّه . ..> با <لاتبطلوا أعمالکم>، استفاده می شود که عدم اطاعت موجب بطلان و حبط اعمال گذشته انسان است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - محمد - 47 - 34 - 5

5- اطاعت نداشتن از خدا و رسول او ، منتهی به عنادورزی با دین و محرومیت ابدی از غفران الهی *

ی_أیّها الذین ءامنوا أطیعوا اللّه و . .. إنّ الذین کفروا و ... فلن یغفر اللّه له

از ارتباط <أطیعوا اللّه و. ..> با <إنّ الذین کفروا و...>، مطلب بالا استفاده می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - فتح - 48 - 13 - 2

2 - تخلف از دعوت پیامبر ( ص ) به بهانه های واهی ، در حکم کفر به خداو رسول او *

ص: 40

سیقول لک المخلّفون . .. و من لم یؤمن ... فإنّا أعتدنا للک_فرین سعیرًا

روی سخن آیه شریفه، می تواند متوجه به بادیه نشینانی باشد که از دعوت پیامبر(ص) تخلّف کردند و اشتغال به اموال و خانواده را بهانه قرار دادند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - حجرات - 49 - 7 - 23

23 - اطاعت محض از رسول خدا ( ص ) ، نمود ایمان و موضع گیری در برابر آن حضرت نمود کفر است . *

لو یطیعکم . .. لعنتّم و ل_کنّ اللّه حبّب إلیکم الإیم_ن ... و کرّه إلیکم الکفر

صدر آیه; درباره اطاعت از رسول خدا و تحمیل نکردن رأی بر آن حضرت است; ولی ادامه آن درباره ایمان و کفر است; از این بیان انطباق ایمان بر اطاعت و تطبیق کفر بر تحمیل رأی بر پیامبر(ص) استفاده می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - مجادله - 58 - 5 - 3

3 - مخالفت با خدا و پیامبر ( ص ) ، در پی دارنده ذلت و خواری است .

إنّ الذین یحادّون اللّه و رسوله کبتوا

<محاده> (مصدر <یحادّون>) به معنای مخالفت کردن و دشمنی ورزیدن است (مصباح المنیر). <کبت> (مصدر <کبتوا>) نیز به معنای ذلیل و خوار گردانیده شدن است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - مجادله - 58 - 20 - 1

1 - دشمنی ورزیدن با خدا و پیامبر او و مخالفت و نافرمانی با آنان ، نشانه حقارت و پستی است .

إنّ الذین یحادّون . .. أُول_ئک فی الأذلّین

<محاده> (مصدر <یحادّون> در معانی دشمنی و مخالفت (نافرمانی) به کار می رود. <ذلت> (مبدأ اشتقاق <أذلّین>)، در مقابل عزت و به معنای حقارت و پستی است. گفتنی است جلمه <اُول_ئک فی الأذلّین>، می تواند در بیان ماهیت و شخصیت دشمنان خدا و رسول او باشد و نیز می تواند ناظر به فرجام و عاقبت مخالفت با خدا و پیامبر(ص) _ که شکست و ذلت است _ باشد. برداشت بالا بر پایه احتمال نخست است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - جن - 72 - 23 - 6

6 - نافرمانی از خدا و رسول او ، موجب ابتلا به آتش دوزخ

و من یعص اللّه و رسوله فإنّ له نار جهنّم

63- آثار علاقه به محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 41

7 - توبه - 9 - 24 - 6

6 _ محبت عمیق به خدا و رسول ، برانگیزنده انسان به اطاعت از آنان

قل إن کان ءاباؤکم . .. أحب إلیکم من اللّه و رسوله

64- آثار عهدشکنی با محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - فتح - 48 - 10 - 8

8 - نتایج ناگوار پیمان شکنی با پیامبر ( ص ) و رهبری الهی ، تنها متوجه خود انسان است .

فمن نکث فإنّما ینکث علی نفسه

65- آثار قبول قضاوت محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 48 - 6

6 - پذیرش داوری پیامبر ( ص ) و رهبران الهی ، نشانه ایمان راستین به خدا و رسول او و فرمان بری از ایشان و التزام عملی به دین است .

و یقولون ءامنّا باللّه و بالرسول و أطعنا ثمّ یتولّی . .. و ما أُول_ئک بالمؤمنین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 52 - 3

3 - تسلیم حکم پیامبر بودن و پذیرش داوری بر مبنای تعالیم دین ، نشانه خدا ترسی ، تقواپیشگی و مطیع خدا و رسول بودن است .

إذا دعوا إلی اللّه و رسوله لیحکم بینهم أن یقولوا سمعنا و أطعنا . .. و من یطع الل

برداشت یاد شده، از ارتباط میان دو آیه فوق استفاده گردیده است.

66- آثار کفر به محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 89 - 12،14

12 - خداوند ، یهودیان کافر به پیامبر ( ص ) و قرآن را از رحمت خویش به دور و آنان را مورد لعنت قرار داده است .

فلعنه اللّه علی الکفرین

14 - جواز لعنت و نفرین بر آنانی که از سر عناد و لجاجت ، به پیامبر ( ص ) و قرآن کافر می شوند .

فلعنه اللّه علی الکفرین

ص: 42

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 90 - 16

16 - یهودیان ، بر اثر انکار رسالت پیامبر و کفر به قرآن ، خشم خداوند را بر خویش هموار ساختند .

أن یکفروا بما أنزل اللّه بغیاً أن ینزل اللّه . .. فباء و بغضب علی غضب

<باءوا> به معنای <بازگشتند> است. حرف <باء> در <بغضب> بای مصاحبت یا ملابست می باشد; یعنی، یهودیان از آن مبادله (فروختن خویش به کفر) باز آمدند، در حالی که غضب الهی را به همراه داشتند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 121 - 10

10 - کافران به قرآن و پیامبر ( ص ) خسارت دیدگان واقعی و تباه کنندگان خویش هستند .

و من یکفر به فأولئک هم الخسرون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 80 - 5،7،8

5 _ کافران به خدا و پیامبر ( ص ) ، محروم از آمرزش الهی .

فلن یغفر اللّه لهم ذلک بأنهم کفروا باللّه و رسوله

7 _ کفر منافقان به خدا و رسول او ، مانع آمرزش آنان

فلن یغفر اللّه لهم ذلک بأنهم کفروا باللّه و رسوله

8 _ کفر به خدا و رسول او ، فسق و کافران ، مردمانی فاسقند .

ذلک بأنهم کفروا باللّه و رسوله و اللّه لایهدی القوم الفسقین

67- آثار کمال عقل محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - تکویر - 81 - 22 - 4

4 - مشاهده کمال عقلانی پیامبر ( ص ) از سوی معاشران آن حضرت ، دلیلی کافی بر مردود بودن ادعای جنون درباره او است .

و ما صاحبکم بمجنون

عنوان <صاحبکم> گویای مردود بودن اتهام جنون است; زیرا مصاحبت روز مرّه کسانی که به پیامبر(ص) تهمت جنون می زدند، با آن حضرت، مایه شناخت وضعیت فکری آن بزرگوار بوده و دستاویزی برای نسبت جنون باقی نمی گذارد.

68- آثار گمراهی دشمنان محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 43

10 - اسراء - 17 - 48 - 4

4- گمراهی مشرکان مخالف پیامبر ( ص ) در مکه ، به حدی بود که آنان زمینه هدایت را از دست داده بودند .

فضلّوا فلایستطیعون سبیلاً

<فلایستطیعون> تفریع بر <ضلّوا> است و مراد از آن، بسته شدن تمامی راههای هدایت برای آنان است.

69- آثار لطف به محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 45 - 10

10 - مصون ماندن امت پیامبر ( ص ) از نابودی و کیفر دنیوی ، در پرتو عنایت ربوبی خداوند به آن حضرت است . *

و لولا کلمه سبقت من ربّک لقضی بینهم

برداشت یاد شده بر این اساس است که ضمیر <هم> در <بینهم>، مربوط به کفار عصر بعثت باشد و نه قوم موسی. و از آن جا که خداوند در موارد امهال، تعبیر به <ربّک> نموده است _ که نشانه عنایت ویژه خداوند به پیامبر(ص) می باشد _ مطلب بالا به دست می آید.

70- آثار مبارزه با محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - محمد - 47 - 32 - 8

8- کفر و ستیزه جویی با دین و پیامبر ( ص ) ، از عوامل حبط عمل و نابودی اعمال نیک انسان

إنّ الذین کفروا و . .. و سیحبط أعم_لهم

71- آثار مخالفت با محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 115 - 12

12 _ ر ها شدن در ورطه ولایت و حکومت گمراهان ، پیامد مخالفت با رسول خدا ( ص )

و من یشاقق الرسول . .. و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 13 - 8

8 - مخالفت با دعوت توحیدی پیامبر ( ص ) ، موجب استحقاق کیفر دنیوی

فإن أعرضوا فقل أنذرتکم ص_عقه مثل ص_عقه عاد و ثمود

ص: 44

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - حشر - 59 - 4 - 4

4 - مخالفت با برنامه های پیامبر ( ص ) و حاکمیت اسلام ، مخالفت با خداوند است .

شاقّوا اللّه و رسوله و من یشاقّ اللّه

با توجه به این که در جمله دوم آیه شریفه فقط مخالفت با خدا مطرح شده، استفاده می شود که مخالفت با رسول نیز، مخالفت با خدا است.

72- آثار مرگ محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 41 - 3

3 - پندار مشرکان عصر بعثت ، خاموش شدن فروغ دین و آیین نبوی ، با رحلت پیامبر ( ص )

فإمّا نذهبنّ بک فإنّا منهم منتقمون

آیه شریفه، گویا در پاسخ توهم مشرکان است که می پنداشتند با رحلت پیامبر(ص)، تمامی مسائل خاتمه خواهد یافت.

73- آثار معاشرت با محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - تکویر - 81 - 22 - 4

4 - مشاهده کمال عقلانی پیامبر ( ص ) از سوی معاشران آن حضرت ، دلیلی کافی بر مردود بودن ادعای جنون درباره او است .

و ما صاحبکم بمجنون

عنوان <صاحبکم> گویای مردود بودن اتهام جنون است; زیرا مصاحبت روز مرّه کسانی که به پیامبر(ص) تهمت جنون می زدند، با آن حضرت، مایه شناخت وضعیت فکری آن بزرگوار بوده و دستاویزی برای نسبت جنون باقی نمی گذارد.

74- آثار مکر علیه محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - طور - 52 - 42 - 4

4 - مکر و توطئه کافران علیه دین و پیامبر ( ص ) ، شکست پذیر و گریبانگیر خود آنان

فالذین کفروا هم المکیدون

ص: 45

75- آثار منت بر محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - حجرات - 49 - 17 - 6

6 - منت نهادن بر پیامبر ( ص ) ، به منزله منت نهادن بر خداوند است .

یمنّون علیک . .. بل اللّه یمنّ علیکم

اعراب، بر پیامبر(ص) منت می نهادند; ولی خداوند پاسخ آنان را به گونه ای داده است که گویی آنان بر او منت نهاده اند.

76- آثار موضعگیری محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - شعراء - 26 - 217 - 2

2 - موضع گیری پیامبر ( ص ) در قبال کفرورزی و عصیان خویشاوندان ، دارای پی آمد های دشوار و نگران کننده

و أنذر عشیرتک . .. فإن عصوک فقل إنّی بریءٌ ... و توکّل علی العزیزالرحیم

دستور <توکّل علی اللّه> پس از <فقل إنّی بریءٌ ممّا تعملون> بیانگر مطلب یاد شده است.

77- آثار مهربانی محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 129 - 5

5 _ اشتیاق شدید پیامبر ( ص ) به هدایت مردم ، نشأت یافته از رحمت و رأفت آن حضرت بود ، نه معلول نیاز او به آنان .

حریص علیکم . .. فإن تولوا فقل حسبی اللّه ... علیه توکلت

در آیه قبل سخن از اشتیاق شدید پیامبر(ص) به میان آمد و خداوند برای نفی پندار غلط گمراهان _ که ممکن بود تلاش پیامبر (ص) را ناشی از احتیاج به مردم تلقی کنند _ در این آیه می فرماید: روی گردانی گمراهان، زیانی به پیامبر(ص) نمی رساند، چه اینکه او متکی به خداست.

78- آثار نبوت محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - فاطر - 35 - 43 - 2

2 - بعثت پیامبر ( ص ) برای مشرکان _ به رغم سوگند مؤکد آنان بر ایمان و پذیرش _ موجب گردنکشی بیشتر و حیله گری علیه اسلام گردید .

فلمّا جاءهم نذیر ما زادهم إلاّ نفورًا. .. و مکر السّیّیِ

برداشت یاد شده، مبتنی بر این احتمال است که <استکباراً> بدل برای <نفوراً> باشد; یعنی، <ما زادهم إلاّ استکباراً>.

ص: 46

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - جاثیه - 45 - 18 - 4،5

4 - نوید خداوند به امت اسلامی در برخورداری از حکومت ، اقتصاد شکوفا و شرافت ، در پرتو تعالیم قرآن و رسالت پیامبر ( ص ) *

و لقد ءاتینا بنی إسرءیل . .. ثمّ جعلن_ک علی شریعه من الأمر

واژه <الأمر> در این آیه همانند واژه <الأمر> در آیه قبل می تواند نظر به کتاب، حکومت، نبوت، رزق پاکیزه و فضیلت اجتماعی داشته باشد. در این صورت تعبیر <جعلناک علی شریعه من الأمر>، نوید به بهره مندی پیامبر(ص) و امتش از آن مواهب خواهد بود.

5 - بعثت پیامبراکرم ( ص ) ، در ادامه تبیین حقایق و زدایش اختلافات دیرین دینی *

فما اختلفوا إلاّ من بعد . .. ثمّ جعلن_ک علی شریعه من الأمر

طرح رسالت پیامبر(ص) (جعلناک علی شریعه) در پی یادکرد اختلاف بنی اسرائیل، می تواند پیامدار این معنا باشد که: پیدایش و گسترش آن اختلاف ها، مقتضی آمدن رسول جدید و به منظور تبیین حقایق و پایان بخشیدن به تفرقه ها بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - محمد - 47 - 18 - 7،8

7- بعثت پیامبر خاتم ( ص ) و نزول قرآن ، از نشانه های تحقق حتمی قیامت *

فقد جاء أشراطها

به قرینه آیات پیشین و به میان آمدن نام پیامبر(ص) و استماع کلمات وحی از آن حضرت (من یستمع إلیک. ..)، احتمال دارد مراد از شرایط قیامت، آمدن پیامبرخاتم(ص) و قرآن باشد.

8- برپایی قیامت و نظام کیفر و پاداش منوط به آمدن پیامبر و قوانین روشنگر *

فقد جاء أشراطها

اگر این احتمال را بپذیریم که مراد از <أشراط>، بعثت پیامبر(ص) و نزول قرآن است و در صورتی که <أشراط> را شرط بدانیم _ و نه صرفاً نشانه _ از آیه شریفه استفاده می شود که آمدن پیامبر و قرآن، شرط کیفر و پاداش است; زیرا تا اتمام حجت نشود، مجازات معنا ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - محمد - 47 - 33 - 5

5- ولایت پیامبر ( ص ) بر مردم ، نشأت یافته از منصب رسالت الهی آن حضرت

أطیعوا اللّه و أطیعوا الرسول

وصف <الرسول>، می تواند مشعر به علیت باشد; یعنی، رسالت پیامبر(ص)، ولایت بر خلق را برای او به ارمغان آورده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - بینه - 98 - 3 - 6

6 - بعثت پیامبر ( ص ) همراه با قرآن ، تحقّق بخش پیش شرط اهل کتاب و مشرکان برای ترک آیین خویش

لم یکن . .. منفکّین حتّی تأتیهم البیّنه . رسول ... فیها کتب قیّمه

برداشت یاد شده، براساس یکی از احتمالاتی است که درباره نخستین آیه بیان شد. در آن احتمال، آیه شریفه، بیانگر ادّعای کافران

ص: 47

درباره مركز

بسمه تعالی
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
آیا کسانى که مى‏دانند و کسانى که نمى‏دانند یکسانند ؟
سوره زمر/ 9
آدرس دفتر مرکزی:

اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109