علم مفاهیم شناسی در قرآن سری جدید جلد 82

مشخصات کتاب

نام کتاب: علم مفاهیم شناسی در قرآن سری جدید جلد 82

تحقیق و تالیف : رسول ملکیان اصفهانی - 1400 ش

ناشر دیجیتالی: مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان

ص: 1

1- کتابت

1- ابزار کتابت در دوران سلیمان(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 28 - 9

9 - ظرافت ابزار مورد استفاده برای کتابت ( کاغذ ، پوست و . . . ) در عهد سلیمان ( ع )

اذهب بکت-بی ه-ذا فألقه إلیهم

از آن جا که پیکی چون هدهد تنها می تواند حامل اشیایی سبک و کوچک باشد، مطلب یاد شده را می توان استفاده کرد.

2- احکام کتابت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 282 - 47،50

47 - لزوم جبران خسارتهایی که بر کاتب و شاهد ، از ناحیه کتابت و شهادت به وجود می آید .

و لا یضارّ کاتب و لا شهید

بنابراینکه <لا یضار> مجهول باشد، مقصود از ضرر، خسارتهای ناشی از شهادت و کتابت است یعنی نباید کاتب و شاهد در این میان متحمّل ضرر و زیانی شوند که لازمه آن جبران خسارتهای ایشان است. مثل بیکاری، کرایه رفت و آمد و ... .

50 - جبران نکردن خسارتهایی که بر کاتب و شاهد از ناحیه کتابت و شهادت وارد می شود ، موجب فسق و انحراف از حق

و لا یضارّ کاتب و لا شهید و ان تفعلوا فانّه فسوق بکم

بر مبنای مجهول بودن <لا یضارّ>، مقصود از <ضرر>، ضررهای ناشی از <کتابت> است. یعنی اگر ضرری متوجه کاتب و شاهد گردید و خسارتهای ایشان را جبران ننمودید، از حق منحرف شده اید و فاسق گشته اید.

3- انسان ها و نعمت کتابت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - علق - 96 - 6 - 1

1 - واکنش بیشتر انسان ها در برابر نعمت دانش و هنر نویسندگی ، واکنشی نامناسب و به دور از انتظار است .

کلاّ

حرف <کلاّ>، برای باز داشتن از رویه ای است که یا در جملات پیش از آن، تشریح یا اشاره شده باشد و یا از سیاق آیات به

ص: 1

دست آید و در آیه - به قرینه <لیطغی> - ناظر به حالتی است که نوع انسان ها در برابر نعمت علم و قلم به خود می گیرند. تعبیر <الإنسان - که برای جنس به کار رفته - ناظر به غالب افراد آن است که از آن به عموم عرفی تعبیر می شود.

4- اهتمام اسلام به کتابت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - علق - 96 - 4 - 10

10 - نویسندگی هنری مطلوب و مورد ترغیب از آغاز ظهور اسلام

الذی علّم بالقلم

نزول این آیات در نخستین ساعات بعثت، گویای برداشت یاد شده است.

5- اهمیت کتابت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 282 - 46

46 - لزوم حفظ و مصونیّت نویسنده و گواهان بر مبادلات از زیان

و لا یضارّ کاتب و لا شهید

بنابراینکه <لا یضار> مجهول باشد و <کاتب> و <شهید> نایب فاعل.

6- تاریخ کتابت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 105 - 5

5 - قرآن به صورت کتاب در عصر پیامبر ( ص )

إنّا انزلنا إلیک الکتب

اطلاق <کتاب> (نوشته) بر قرآن، حاکی از این است که قرآن به صورت کتاب و نوشته بر پیامبر(ص) نازل می شد و یا در آن عصر آن را می نوشتند و به صورت کتاب در می آوردند; و گرنه اطلاق کتاب بر آن صحیح نبود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - ص - 38 - 29 - 2

2 - کتابت و تدوین قرآن ، پس از نزول آن در حیات پیامبراسلام ( ص )

کت-ب أنزلن-ه إلیک

اطلاق کتاب (نوشته و نگارش یافته) بر قرآن، یا بدان جهت بوده که آیه های آن پس از نزول نوشته می شده است و یا توصیه ای است از جانب خداوند که باید به صورت نوشته درآید. در هر دو فرض، می توان برداشت یاد شده را به دست آورد.

ص: 2

7- تشویق به کتابت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - قلم - 68 - 1 - 4،8

4 - تشویق خداوند ، به نویسندگی و نوشتن مطالب

و القلم و ما یسطرون

مطلب یاد شده، از سوگند خداوند به دست می آید.

8 - مبارزه با بی سوادی و ترغیب به دانش آموزی و نوشتن و خواندن ، دارای اولویت نخست در برنامه هدایتی و تربیتی جامعه اسلامی

و القلم و ما یسطرون

برداشت یاد شده، با توجه به این حقیقت است که این آیه، در دوره نخستین بعثت در مکه نازل شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - علق - 96 - 4 - 10

10 - نویسندگی هنری مطلوب و مورد ترغیب از آغاز ظهور اسلام

الذی علّم بالقلم

نزول این آیات در نخستین ساعات بعثت، گویای برداشت یاد شده است.

8- دانش کتابت در صدراسلام

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - عنکبوت - 29 - 48 - 2

2 - خواندن و نوشتن ، در صدراسلام ، وجود داشته است .

و ما کنت تتلوا من قبله من کت-ب و لاتخطّه بیمینک

9- سوگند به کتابت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - قلم - 68 - 1 - 2

2 - سوگند خداوند ، به قلم زدن و نویسندگی

و ما یسطرون

<ما> در <ما یسطرون> یا مصدریه (یعنی <و سطرهم>) و یا موصوله (یعنی <الذی یسطرونه>) است. برداشت یاد شده مبتنی بر احتمال نخست است.

ص: 3

10- عدالت در کتابت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 282 - 5

5 - عدالت در نویسندگی ، شرط گزینش نویسنده برای ثبت اسناد دین و مطالبات

و لیکتب بینکم کاتب بالعدل

بنابراینکه کلمه <بالعدل> قیدی برای نویسنده سند باشد.

11- کتابت با دست راست

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - عنکبوت - 29 - 48 - 3

3 - کتابت و نگارش با دست راست ، طبیعت اولی انسان ها است .

و لاتخطّه بیمینک

قید <بیمینک>، تأکیدی است و حاکی از شکل رایج نوشتن در میان مردم است.

12- کتابت بدهی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 282 - 35

35 - ثبت دیون و مدّت آن و ثبت حقوق - کم باشد و یا زیاد - ، از عادلانه ترین اعمال نزد خداوند و استوارترین و مددکارترین چیز برای اقامه شهادت

ذلکم اقسط عند اللّه و اقوم للشّهاده

13- کتابت حقوق

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 282 - 35

35 - ثبت دیون و مدّت آن و ثبت حقوق - کم باشد و یا زیاد - ، از عادلانه ترین اعمال نزد خداوند و استوارترین و مددکارترین چیز برای اقامه شهادت

ذلکم اقسط عند اللّه و اقوم للشّهاده

14- کتابت در صدر اسلام

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 4

1 - بقره - 2 - 79 - 15

15 - وجود کتاب و صنعت کتابت در عصر بعثت

یکتبون الکتب بأیدیهم

15- کتابت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 2 - 2

2 - کتابت آیات قرآن و تدوین آن ، پس از نزول آن بر پیامبر ( ص )

ذلک الکتب

اطلاق کتاب (نوشته و نگارش یافته) بر قرآن یا بدان جهت بوده که آیه های آن پس از نزول نوشته می شده است و یا توصیه ای است از جانب خداوند که باید به صورت نوشته درآید و یا به صورت مکتوب بر پیامبر (ص) نازل می شده است. احتمال اول و دوم گویای برداشت فوق است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 3 - 4،7

4 - نزول قرآن به صورت مکتوب بر پیامبر ( ص ) *

نزّل علیک الکتاب

اطلاق <الکتاب> بر قرآن، یا باید به این اعتبار باشد که نزولش به صورت نوشته بوده و یا در آن عصر به صورت کتاب و نوشته درمی آمده است، برداشت فوق بر اساس احتمال اوّل استفاده شده است.

7 - کتابت قرآن در عصر نزول توسّط کُتّاب وحی *

نزّل علیک الکتاب

اطلاق <الکتاب> بر قرآن، یا باید به این اعتبار باشد که نزولش به صورت نوشته بوده و یا در آن عصر به صورت کتاب و نوشته درمی آمده است، برداشت فوق بر اساس احتمال دوم استفاده شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 7 - 4

4 - کتابت قرآن در عصر نزول *

هو الّذی انزل علیک الکتاب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 127 - 7

7 - قرآن پس از نزول و در عصر پیامبر ( ص ) ، به نگارش یافته بر اوراق و تدوین شده به شکل کتاب

و ما یتلی علیکم فی الکتب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 5

4 - نساء - 4 - 136 - 5

5 - قرآن در عصر پیامبر ( ص ) نوشته شده بر سطوح و تدوین یافته به صورت کتاب

یأیها الذین ءامنوا ءامنوا باللّه و رسوله و الکتب الذی نزل علی رسوله

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 48 - 4

4 - قرآن ، به صورت مکتوب و جمع آوری شده در عهد پیامبر ( ص )

و انزلنا إلیک الکتب

اطلاق <کتاب> (نوشته) بر قرآن حاکی از آن است که در زمان رسول خدا(ص) به صورت مکتوب بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 1 - 6

6- کتابت قرآن ، پس از نزول آن بر پیامبر ( ص )

کت--ب أُحکمت ءای--ته

اطلاق کتاب (نوشته و نگارش یافته ) بر قرآن ، یا بدان جهت است که آیه های آن ، پس از نزول نوشته می شده و یا توصیه ای است از جانب خدا که باید ، به صورت کتاب درآید. در هر دو صورت ، برداشت فوق استفاده می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - رعد - 13 - 1 - 4

4- کتابت قرآن در عصر پیامبر ( ص )

تلک ءای-ت الکت-ب

اطلاق <کتاب> (نوشته و نگارش یافته) بر قرآن یا بدان جهت است که آیات آن پس از نزول نوشته می شد و یا توصیه ای است از جانب خدا که باید به صورت کتاب و نوشته درآید. به هر تقدیر ، برداشت فوق استفاده می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 1 - 5

5 - نوشته شدن قرآن توسط کاتبان وحی در پی نزول هر آیه یا هر سوره آن

تلک ءای-ت القرءان و ک-تاب مبین

<کتاب>، مصدر به معنای مفعول (مکتوب) است. <کتاب مبین>; یعنی، نوشته ای روشن. بنابراین اطلاق <کتاب> بر قرآن می تواند از آن جهت باشد که پس از نزول، نوشته می شد و یا توصیه ای است بر این که باید نوشته شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - قصص - 28 - 86 - 4

4 - کتابت و تدوین آیات قرآن ، پس از نزول آن بر پیامبر ( ص )

و ما کنت ترجوا أن یلقی إلیک الکت-ب

اطلاق کتاب (نوشته و نگارش یافته) بر قرآن، یا بدان جهت بوده که آیه های آن پس از نزول نوشته می شده است و یا توصیه ای است از جانب خداوند که باید به صورت نوشته درآید.

ص: 6

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - فاطر - 35 - 31 - 3

3 - کتابت و تدوین آیات قرآن ، پس از نزول آن بر پیامبر ( ص )

و الذی أوحینا إلیک من الکت-ب

اطلاق کتابت (نوشته و نگارش) بر قرآن، یا بدان جهت بوده که آیه های آن پس از نزول نوشته می شده است. و یا توصیه ای است از جانب خداوند که باید به صورت نوشته درآید.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 1 - 2

2 - کتابت و تدوین قرآن ، پس از نزول آن در حیات پیامبر اسلام ( ص )

تنزیل الکت-ب من اللّه

اطلاق کتاب (نوشته و نگارش یافته) بر قرآن، یا بدان جهت است که آیه های آن پس از نزول نوشته می شده و یا توصیه ای است از جانب خداوند که باید به صورت نوشته درآید. هردو فرض، می تواند گویای برداشت یادشده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 23 - 4

4 - کتابت آیات قرآن و تدوین آن ، پس از نزول آن بر پیامبر ( ص )

اللّه نزّل أحسن الحدیث کت-بًا

اطلاق کتاب (نوشته و نگارش یافته) بر قرآن یا بدان جهت بوده که آیه های آن پس از نزول نوشته می شد و یا توصیه ای است از جانب خداوند که باید به صورت نوشته در آید. هر دو احتمال گویای برداشت یاد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 41 - 2

2 - کتابت و تدوین قرآن ، پس از نزول آن در حیات پیامبراسلام ( ص )

إنّا أنزلنا علیک الکت-ب

اطلاق کتاب (نوشته و نگارش یافته) بر قرآن، یا بدان جهت بوده که آیه های آن پس نزول نوشته می شده است و یا توصیه ای است از جانب خداوند که باید به صورت نوشته درآید. هر دو فرض می تواند گویای برداشت بالا باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 2 - 2

2 -کتابت و تدوین قرآن ، پس از نزول آن در حیات پیامبراسلام ( ص ) انجام گرفت .

تنزیل الکت-ب من اللّه

اطلاق کتاب (نوشته و نگارش یافته) به قرآن، یا بدان جهت بوده که آیه های آن پس از نزول نوشته می شده است و یا توصیه ای است از جانب خداوند که باید به صورت نوشته در آید. هر دو فرض، می تواند گویای برداشت یادشده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 7

17 - دخان - 44 - 2 - 8

8- انجام کتابت و جمع آوری قرآن ، در عهد پیامبراکرم ( ص ) *

و الکت-ب المبین

آن باشد که قرآن در زمان رسول خدا(ص)، به صورت مکتوب و مدوّن بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - جاثیه - 45 - 2 - 3

3 - قرآن ، به صورت مکتوب و جمع آوری شده در عهد پیامبر ( ص )

تنزیل الکت-ب

اطلاق کتاب (نوشته) بر قرآن، می تواند حاکی از آن باشد که قرآن در زمان رسول خدا(ص) به صورت مکتوب بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - احقاف - 46 - 2 - 3

3- قرآن ، دارای عنوان < کتاب > و به صورت تدوین شده در عصر بعثت

تنزیل الکت-ب من اللّه

قرآن، خود عنوان کتاب را بر آیات نازل شده منطبق ساخته است. از این نکته و با توجه به مکّی بودن آیات، استفاده می شود که آیات قرآن، از آغاز نزول دارای عنوان کتاب بوده و مدوّن و مکتوب می شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - عبس - 80 - 13 - 1،3،4

1 - معارف قرآن ، نوشته هایی ثبت شده در ورقه هایی متعدد

فی صحف

عبارت <فی صحف> با <إنّها تذکره> ارتباط دارد; یعنی، آن تذکره در صحیفه هایی متعدد است. <صحیفه> (مفرد <صحف>); یعنی، هر چه در آن چیزی نوشته شود.(مفردات راغب)

3 - لزوم گرامی داشتن و ارج نهادن به ورق قرآن و آیات مکتوب آن

فی صحف مکرّمه

توصیف صفحات قرآن به <مکرّمه>، گرچه خبر از حقیقتی خارجی می دهد; ولی متضمن توصیه شدن مسلمانان به حفظ احترام قرآن نیز هست.

4 - قرآن ، پیش از نزول - در صفحه هایی متعدد - مکتوب بوده است .

فی صحف مکرّمه

توصیف قرآن به <فی صحف> - با توجه به نزول سوره <عبس> در مکه - یا پیشگویی از نوشته شدن آن در آینده است و یا از نوشته بودن آن پیش از نزول کامل خبر می دهد. در صورت دوّم، مراد این است که ملائکه قرآن را از لوح محفوظ برگرفته و به صورت نوشته هایی در صفحات متعدد، آن را به مراحل بعدی نازل می کردند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - عبس - 80 - 15 - 2

2 - نوشتن قرآن در صفحه های پاکیزه و با عظمت ، رسالت الهی بر عهده سفیران متعدد

ص: 8

بأیدی سفره

<سفره> یا به معنای نویسندگان است و یا رسولان. در کتب لغت درباره این کلمه چنین آمده است: <سفر> [در تمام مشتقاتش] بر مکشوف و آشکار شدن دلالت دارد و <سَفْر>; یعنی، کتابت و <سفره>; یعنی، نویسندگان; آنها را از آن جهت به این نام نامیدند که کتابت، آشکار سازنده چیزی است که مورد نیاز از نوشته است (مقاییس اللغه). کلمه <سفیر> بر رسول نیز اطلاق می شود; زیرا او مأموریت خود را آشکار می سازد (تاج العروس). جمع <سفیر>، گرچه <سفراء> است; ولی از آنجا که در لسان العرب، کلمه <سفره> بر فرشتگانی که بین خدا و پیامبران او سفارت (رسالت) دارند، اطلاق شده است، می توان گفت: <سفره>، به معنای <سفراء> نیز استعمال شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - بروج - 85 - 22 - 1

1 - قرآن ، بر صفحه لوحی نوشته شده که حقیقت آن ناشناخته است .

فی لوح

<لوح>، به تخته یا چیز دیگری گفته می شود که بر روی آن بنویسند (مفردات راغب). نکره آمدن <لوح>، ممکن است به منظور بیان ناشناخته ماندن آن باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - علق - 96 - 4 - 11

11 - نزول قرآن به صورت قابل نوشتن ، وعده خداوند به پیامبر ( ص ) در لحظات آغازین بعثت

اقرأ . .. الذی علّم بالقلم

طرح اموری که مربوط به قلم است، به دنبال فرمان قرائت قرآن در نخستین لحظات آغاز وحی، بیانگر نکته یاد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - بینه - 98 - 2 - 9

9 - ثبت آیات قرآن ، در صحیفه ها و ورق ها ، برنامه ای پیش بینی شده از جانب خداوند و القا شده به رسول اکرم ( ص )

یتلوا صحفًا مطهّره

تعبیر <صحف> (جمع <صحیفه>; یعنی، چیزی که در آن می نویسند)، اشاره به آینده قرآن و مکتوب شدن آن دارد. اسناد <یتلوا> به <صحفاً> - با آن که پیامبر(ص) آیات الهی را از روی صحیفه های موجود تلاوت نمی کرد - به اعتبار مکتوب شدن پیام ها، پس از تلاوت آن است.

16- کتابت قرآن در صدراسلام

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 1 - 6

6- کتابت قرآن در عصر پیامبر ( ص )

تلک ءای-ت الکت-ب المبین

اطلاق <الکتاب> (نوشته و نگارش یافته) بر قرآن ، یابدان جهت است که آیه های آن پس از نزول نوشته می شده و یا توصیه

ص: 9

ای است از جانب خدا که باید به صورت کتاب درآید.

17- منشأ کتابت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - علق - 96 - 4 - 6،7

6 - توجّه به آموزگار بودن خداوند و وابستگی قرائت و کتابت به قدرت او ، برانگیزاننده انسان به تلاوت کلام او است .

اقرأ . .. الذی علّم بالقلم

7 - ربوبیت خداوند بر انسان ها ، جلوه گر در توانا ساختن آنان بر خواندن و نوشتن

و ربّک الاکرم . الذی علّم بالقلم

18- منشأ کتابت قلم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - علق - 96 - 4 - 4

4 - تراوشات قلم نویسندگان و تأثیر آن در انتقال اطلاعات به دیگران ، وابسته به خداوند است .

الذی علّم بالقلم

19- نعمت کتابت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 282 - 9

9 - توان نویسندگی ، موهبتی است الهی

ان یکتب کما علّمه اللّه

20- نقش کتابت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - علق - 96 - 6 - 5

5 - دانستن و توانایی بر خواندن و نوشتن ، برای باز داشتن انسان از طغیان گری کافی نیست .

علّم بالقلم . علّم الإنس-ن ما لم یعلم . کلاّ إنّ الإنس-ن لیطغی

ص: 10

21- نقش کتابت انسان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - علق - 96 - 6 - 3،5

3 - خلقت ویژه انسان و برخورداری او از دانش و هنر نویسندگی ، دور ماندن او را از هر گونه انحراف تضمین نمی کند .

خلق الإنس-ن . .. علّم بالقلم ... کلاّ

حرف <کلاّ> مانع پیدایش پنداری است که ممکن است با شنیدن آیات پیشین که درباره آفرینش انسان و علم او بود، برای مخاطب به وجود آید و انسان را از خطر هر انحرافی دور بداند.

5 - دانستن و توانایی بر خواندن و نوشتن ، برای باز داشتن انسان از طغیان گری کافی نیست .

علّم بالقلم . علّم الإنس-ن ما لم یعلم . کلاّ إنّ الإنس-ن لیطغی

ص: 11

2- کتب آسمانی

1- کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 4 - 3،4،7،10،11

3 - نقش تعیین کننده کتب آسمانی ، در تحقق رسالت و اهداف انبیا

نزّل علیک الکتاب . .. و انزل التّوریه و الانجیل. من قبل هدی للنّاس

4 - نیاز مردم به هدایت الهی و کتب آسمانی

نزّل علیک الکتاب . .. من قبل هدی للنّاس

بهره مندی مردم از هدایت الهی و کتب آسمانی، حاکی است از نیاز مردم به آن.

7 - نزول فرقان از جانب خداوند ، برای پیگیری اهداف کتب آسمانی پیشین

و انزل التّوریه و الانجیل. من قبل ... و انزل الفرقان

10 - عذاب شدید کافران پس از اتمام حجت بر آنان از طریق کتب آسمانی

نزّل علیک الکتاب . .. انّ الّذین کفروا بایات اللّه لهم عذاب شدید

11 - کتب آسمانی ( قرآن ، تورات و انجیل ) ، از آیات الهی

انزل التوریه و الانجیل . .. و انزل الفرقان اِنّ الّذین کفروا بایات اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 23 -

1،2،3،4،5،7،10،12،14

1 - تمرّد اهل کتاب در برابر دعوت به کتاب خداوند برای داوری ، بسی شگفت آفرین است .

الم تر الی الذین . .. و هم معرضون

2 - تمرّد اهل کتاب از حاکمیّت کتاب خدا ، شاهد و دلیل کفر آنان

الم تر الی الذین اوتوا نصیباً . .. و هم معرضون

به نظر می رسد این آیه، عهده دار بیان کفر اهل کتاب باشد که در آیه قبل، به آن تصریح شده است.

3 - اطلاعات ناقص برخی اهل کتاب ( یهود ) ، از کتاب آسمانی خویش

الم تر الی الذین اوتوا نصیباً من الکتاب

4 - تحریف حقایق کتب آسمانی پیشین و عدم دستیابی اهل کتاب ، جز به برخی از حقایق آن *

اوتوا نصیباً من الکتاب

5 - هدایت پذیری از کتاب آسمانی ، مبتنی بر آگاهی همه جانبه نسبت به آن است .

الم تر الی الذین اوتوا نصیباً من الکتاب

ص: 12

7 - کتاب آسمانی ، کتاب قانون و حکم

یُدعون الی کتاب اللّه لیحکم بینهم

10 - برخی از عالمان اهل کتاب ، حَکَمیّت و حاکمیّت کتاب خدا را پذیرفتند .

ثمّ یتولی فریق منهم

نپذیرفتن گروهی با دلالت مفهومی، اشاره به پذیرش گروهی دیگر دارد.

12 - وجود موضعگیری های متضاد در میان عالمان اهل کتاب در برابر دعوت به حکمیت کتاب آسمانی

ثمّ یتولی فریق منهم

14 - داوری پیامبر ( ص ) در میان یهودیان بر اساس تورات ، و عدم پذیرش حکم تورات توسط برخی از آنان

یدعون الی کتاب اللّه لیحکم بینهم ثم یتولی فریق منهم

در شأن نزول آیه آمده است، پیامبر (ص) درباره زن و مردی از یهود که مرتکب زنا شده بودند; به استناد تورات، حکم به رجم آنان نمود که سبب خشم یهودیان گردید.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 24 - 5

5 - عالمان اهل کتاب که از داوری کتاب خدا رویگردان بودند ، به گناهکاری خود اذعان داشتند .

لن تمسّنا النار الاّ ایاماً معدودات

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 48 - 3،5

3 - تعلیم و تعلّم کتاب الهی و حکمت ، ارزشی والا

و یعلّمه الکتاب و الحکمه

5 - تورات و انجیل ( کتب الهی ) ، دربردارنده قوانین و معارف الهی *

و یعلّمه الکتاب و الحکمه و التوریه و الانجیل

عطف تورات و انجیل بر کتاب و حکمت، از باب عطف فرد بر جنس است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 53 - 5،6،9

5 - تصریح حواریون به ایمان به چیزهایی که خداوند فرءوف رستاده ( کتب آسمانی ) و پیروی از رسولش ( عیسی )

ربّنا امنا بما انزلت و اتّبعنا الرسول

6 - حُسن اظهار ایمان به کتاب الهی و پیروی از رسولان الهی ، در پیشگاه ربوبی

ربّنا امنا بما انزلت و اتّبعنا الرسول

9 - ایمان به کتاب آسمانی و پیروی از پیامبر ، زمینه راهیابی به منزلت انبیا

و اشهد بانّا مسلمون. ربّنا امنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین

به قرینه <و اشهد . .. >، منظور از <الشاهدین>، همان عیسی (ع) و دیگر پیامبرانند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 70 - 1

ص: 13

1 - کفر آگاهانه عالمان اهل کتاب به آیات خداوند ( قرآن و پیامبر ( ص ) ) و توبیخ آنان از سوی خداوند

یا اهل الکتاب لم تکفرون بایات اللّه و انتم تشهدون

با توجّه به آیات قبل و بعد که درباره محاجّه، کتمان و درآمیختن حق به باطل است، استفاده می شود که مقصود از اهل کتاب، عالمان آنان هستند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 78 - 3،5،6،7

3 - کتب الهی ، عهد خداوند در میان مردم

انّ الذین یشترون بعهد اللّه . .. و انّ منهم لفریقاً یلون السنتهم بالکتاب

5 - کتب آسمانی ، دارای قالب و آهنگی مشخص و ممتاز از سایر نوشته ها و گفته ها *

یلون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب

از اینکه یهودیان نوشته های خویش را به آهنگ تورات می خواندند معلوم می شود تورات دارای آهنگ و قالبی خاص بوده است.

6 - برخی از اهل کتاب ( عالمان آنان ) ، برای فریب مردم ، دست نوشته خود را همانند کتاب خدا تلاوت می کردند .

و انّ منهم لفریقاً یلون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب

7 - تلاش برخی اهل کتاب ( عالمان آنان ) ، برای انحراف مسلمانان ، با قلمداد کردن نوشته های خود به عنوان تورات و انجیل

و انّ منهم لفریقاً . .. لتحسبوه من الکتاب

از ظاهر <لتحسبوه> که باید خطاب به مؤمنان و مسلمانان باشد استفاده شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 79 - 5،9،13،19

5 - کتاب و حکمت ، عطیّه الهی به انبیا

ان یؤتیه اللّه الکتاب و الحکم

بنابراینکه <الحکم>، به معنی حکمت باشد.

9 - ناسازگاری مقام نبوّت و دارا بودن کتاب و حکمت ، با دعوت مردم به پرستش خویش

ما کان لبشر . .. ثم یقول للناس کونوا عباداً لی من دون اللّه

13 - تعلیم و تعلم کتب آسمانی ، زمینه ربّانی شدن انسان

کونوا ربّانیّن بما کنتم تعلّمون الکتاب و بما کنتم تدرسون

19 - کتب آسمانی ، قابل فهم برای مردم

بما کنتم تعلّمون الکتاب و بما کنتم تدرسون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 81 - 3،8،11،12،23،24

3 - کتاب و حکمت ، عطیّه الهی به انبیا

لما اتیتکم من کتاب و حکمه

8 - میثاق الهی از انبیا ، قبل از دادن کتاب و حکمت به آنها

ص: 14

و اذ اخذ اللّه میثاق النّبیّن لما اتیتکم من کتاب و حکمه

بنابراینکه <لما>، شرطیه باشد.

11 - پیامبر اکرم ( ص ) ، تصدیق کننده انبیا و کتب الهی گذشته

ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم

بنابراینکه مراد از <رسول>، پیامبر اکرم (ص) باشد.

12 - تصدیق کتب آسمانی و انبیای گذشته ، شرطی برای صحت ادعای پیامبری

ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم

23 - پیامبر اسلام ( ص ) ، تصدیق کننده انبیا و کتب آسمانی پیش از خود

ثمّ جاءکم رسول مصدّق لما معکم

امام صادق (ع): . .. <ثمّ جاءکم رسول مصدّق لما معکم>، یعنی رسول اللّه (ص).

_______________________________

تفسیر قمی، ج 1، ص 247، ذیل آیه 172 اعراف ; نورالثقلین، ج 1، ص 358، ح 211.

24 - پیامبران الهی متعهد به معرفی پیامبر اسلام ( ص ) و بعثت و اوصاف او و فرمان به تصدیق آن حضرت

و اذ اخذ اللّه میثاق النّبیّن

امیرالمؤمنین (ع): انّ اللّه تعالی أخذ المیثاق علی الانبیاء قبل نبیّنا ان یخبروا اممهم بمبعثه و نعمته و یبشروهم به و یأمروهم بتصدیقه.

_______________________________

مجمع البیان، ج 2، ص 784 ; نورالثقلین، ج 1، ص 359، ح 215.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 84 - 4،5،7،9،10

4 - لزوم توأم بودن ایمان به خدا و ایمان به همه انبیای الهی و کتب آسمانی

قل امنا باللّه . .. و النّبیّون من ربّهم

5 - ایمان به همه پیامبران و کتب آسمانی ، عمل به میثاق الهی است .

و اذ اخذ اللّه میثاق النّبیّن . .. قل امنا باللّه و ما انزل ... و النّبیّون من ر

7 - ایمان به خدا و کلیه انبیا و کتب آسمانی ، از ارکان مهمّ اعتقادی

قل امنا باللّه . .. و النّبیّون من ربّهم

<قل امنا>، عهده دار تبیین <دین> در آیه سابق است. بنابراین ارکان مهم دین، مطالبی است که در این آیه مطرح شده است.

9 - نبوّت پیامبران و نزول کتب آسمانی بر آنان ، پرتویی از ربوبیّت الهی

و ما اُوتی . .. و النّبیّون من ربّهم

10 - ایمان نداشتن به تمامی پیامبران و کتب نازل شده بر آنان ، حاکی از تسلیم نبودن در برابر خداست .

امنا . .. لا نفرّق بین احد منهم و نحن له مسلمون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 93 - 8

8 - بطلان نظریات منتسب به هر یک از ادیان الهی ، در صورت مخالفت با کتاب آسمانی آن دین

قل فاْتوا بالتوریه فاتلوها ان کنتم صادقین

ص: 15

آیه فوق، برای ردّ نظریه یهود، آنان را به تورات ارجاع می دهد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 119 - 4،6،7،8

4 - مسلمانان به خاطر ایمانشان به کتب آسمانی ، دوستدار همه پیروان ادیان الهی

ها انتم اولاء تحبّونهم و لا یحبّونکم و تؤمنون بالکتب کلّه

بنابر اینکه <تؤمنون>، علّت برای <تحبونهم> باشد.

6 - مسلمانان ، مؤمن به تمامی کتب آسمانی

و تؤمنون بالکتب کلّه

اگر چه <کتاب> به لفظ مفرد آمده، ولی به معنای جمع است; چون الف و لام آن برای جنس است.

7 - بی اعتقادی کافران ( اهل کتاب ) ، به برخی از کتاب های آسمانی

ها انتم اولاء . .. و تؤمنون بالکتب کلّه

ایمان مسلمانان به تمامی کتب، به قرینه مقابله، بیانگر این است که اهل کتاب، به تمامی کتب ایمان ندارند.

8 - برخورد منافقانه برخی از اهل کتاب با مسلمانان ، در اظهار ایمان به تمامی کتب آسمانی ( قرآن و . . . )

و اذا لقوکم قالوا امنا و اذا خلوا عضّوا علیکم الأنامل

به قرینه <و تؤمنون بالکتاب کلّه>، متعلّق <امنا>، تمامی کتب آسمانی خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 184 - 12

12 - تکذیب رسالت بسیاری از انبیا ، علی رغم برخورداری ایشان از دلایل روشن و کتب آسمانی و احکام حلال و حرام

فان کذّبوک . .. جاءو بالبیّنات و الزّبر و الکتب المنیر

امام باقر (ع) درباره آیه فوق فرمود: <فان کذّبوک فقد . .. جاؤ بالبیّنات>، هی الآیات <و الزّبر> و هی کتب الانبیاء بالنبوه <و الکتاب المنیر>، الحلال و الحرام.

_______________________________

تفسیر قمی، ج 1، ص 127 ; تفسیر برهان، ج 1، ص 328، ح 1.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 187 -

3،4،6،10،12،14،16

3 - مسؤولیّت سنگین عالمانِ به کتاب های آسمانی در بیان حقایق آن برای مردم

و اذ اخذ اللّه میثاق الّذین اوتوا الکتب لتبیّننّه للنّاس

4 - کتمان حقایق کتب آسمانی گذشته ( تورات و انجیل ) از سوی علمای اهل کتاب

و اذ اخذ اللّه میثاق الّذین اوتوا الکتب لتبیّننّه للنّاس و لا تکتمونه

6 - وجود حقایقی درباره اسلام و پیامبر ( ص ) در کتب آسمانی گذشته *

و اذ اخذ اللّه میثاق الّذین اوتوا الکتب لتبیّننّه للنّاس و لا تکتمونه

از موارد مهمّی که می توانست سودی را برای عالمان اهل کتاب تضمین کند (و اشتروا به ثمناً . .. )، کتمان حقانیّت پیامبر (ص) و اسلام است، چرا که هستی خویش را در کتمان آن می دیدند.

10 - ر ها ساختن و پشت سر انداختن کتاب های آسمانی و میثاق الهی از سوی عالمان اهل کتاب

ص: 16

و اذ اخذ اللّه میثاق الّذین اوتوا الکتب . .. فنبذوه ورآء ظهورهم

ضمیر مفعولی در <فنبذوه> به کتاب برمی گردد و چون بیان کتاب، میثاق و پیمان الهی است، مراد از آن ضمیر، پیمان الهی نیز می باشد ; یعنی کتاب و بیان آن را ترک کردند.

12 - مبارزه و کارشکنی عالمان اهل کتاب با اسلام به وسیله کتمان حقایق کتب آسمانی

و اذ اخذ اللّه . .. و لا تکتمونه فنبذوه ورآء ظهورهم

برداشت فوق، بر این مبناست که آنچه کتمان می کردند، بشارت تورات و انجیل به بعثت پیامبر، حقانیت اسلام و قرآن باشد.

14 - سوداگری عالمان اهل کتاب با کتب آسمانی و میثاق الهی در برابر بهره های ناچیز

و اشتروا به ثمناً قلیلاً

16 - عالمان اهل کتاب ، بیان محتوای کتب آسمانی را به زیان دنیای خود می انگاشتند .

و اذ اخذ اللّه میثاق . .. لتبیّننّه ... و اشتروا به ثمناً قلیلا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 188 - 2،4،5

2 - شادمانی عالمان اهل کتاب از کتمان حقایق کتب آسمانی برای مردم

و اذ اخذ اللّه میثاق . .. و لا تکتمونه ... لا تحسبنّ الّذین یفرحون بمآ اتوا

برخی برآنند که مراد از <الّذین>، اهل کتاب هستند ; چنانچه در آیه قبل از آنان سخن رفت. و مراد از <ما اتوا> (آنچه را انجام دادند)، همان کتمان حقایق و پشت سر انداختن کتابهای آسمانی و میثاق الهی است.

4 - شادمانی عالمان اهل کتاب از بیان برخی حقایق کتاب های آسمانی ( آنچه با دنیاخواهی آنان منافات نداشته )

لا تحسبنّ الّذین یفرحون بمآ اتوا

مراد از <مآ اتوا>، می تواند بیان حقایقی از کتاب باشد که به قرینه <و اشتروا به ثمناً>، با دنیاطلبی آنان برخوردی نداشته است.

5 - انتظار ستایش عالمان یهود و نصارا از پیروانشان به جهت بیان نکردن حقایقی از تورات و انجیل

لا تحسبنّ الّذین . .. یحبّون ان یحمدوا بما لم یفعلوا

بنابر اینکه مراد از <ما لم یفعلوا> (آنچه را انجام ندادند)، وفادار نبودنشان به پیمان الهی و کتمان حقایق باشد که در آیه قبل به آن تصریح شد. و انتظار ستایش شاید بدان جهت بوده که آنان با کتمان حقایق، دین اجدادی مردم خویش را محفوظ می داشتند و لذا فاعل محذوف در <یُحمدوا> به پیروان آنان تفسیر شد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 199 - 1،3،10،20،28

1 - ایمان واقعی گروهی از عالمان اهل کتاب به خداوند ، قرآن و کتب آسمانی خویش

وَ اِنّ من اهل الکتب لمن یؤمن باللّه و ما انزل الیکم . .. خاشعین للّه

سوداگری با آیات الهی از اموری است که اغلب با عالمان و دانشمندان دینی سنخیّت دارد ; جمله <لتبیّننّه للناس>، در آیه 187 این معنا را تأیید می کند.

3 - خشوع و فروتنی گروهی از عالمان اهل کتاب ، زمینه ساز ایمان واقعی آنان به خدا و کتب آسمانی

انّ من اهل الکتب لمن یؤمن . .. خاشعین للّه

توصیف اهل کتاب به خشوع و فروتنی، می تواند اشاره به علّت ایمان و اقرار آنان به حقانیّت قرآن و ایمان واقعی به تورات و انجیل باشد.

ص: 17

10 - سوداگری نکردن با آیات الهی ، ویژگی اهل کتابِ مؤمنِ به خدا و قرآن و دیگر کتب آسمانی

لا یشترون بایات اللّه ثمناً قلیلاً

20 - آن گروه از اهل کتاب که به خدا ، قرآن و کتب آسمانی خویش ایمان آورند ; از پاداشی ویژه و والا بهره مند خواهند شد .

اولئک لهم اجرهم عند ربّهم

کلمه <عند ربّهم>، توصیف <اجرهم> است و می رساند که آن پاداش، پاداشی ویژه و ارزشمند است.

28 - نجاشی ( پادشاه حبشه ) ، مؤمن به خدا ، قرآن و کتب آسمانی و خاضع در برابر خداوند

انّ من اهل الکتب لمن یؤمن باللّه

رسول خدا (ص) پس از مرگ نجاشی، به یاران خود فرمود: انّ اخاکم النّجاشی قد مات، قوموا فصلّوا علیه; فقال رجل یا رسول اللّه کیف نصلی علیه و قد مات فی کفره؟ قال (ص) الا تسمعون قول اللّه <و انّ من اهل الکتاب . .. >

_______________________________

الدّرالمنثور، ج 2، ص 416.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 56 - 2

2 - کتب آسمانی ، نبوّت و حکومت پیامبران ، از آیات خداوند

فقد اتینا ال ابرهیم الکتب و الحکمه و اتیناهم ملکاً عظیماً. .. انّ الذین کفروا با

با توجه به آیه 54 می توان گفت: کتاب، حکمت و ملک عظیم از مصادیق <بآیاتنا> است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 94 - 1

1 - قرآن ، کتابی است که از جانب خداوند نازل شده است .

مما أنزلنا إلیک

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 1 - 7

7- قرآن ، کتابی است از ناحیهء خداوند .

کت--ب . . . من لدن حکیم خبیر

((من لدن . . . )) می تواند هم قید برای ((فصلت )) و ((اُحکمت )) باشد و هم می تواند قید برای کتاب گرفته شود. بنابراین آیه شریفه دلالت می کند که قرآن از ناحیهء خداوند حکیم و خبیر است و اتقان و تبیین آیاتش نیز از جانب اوست .

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 17 - 8

8- تورات ، کتابی نازل شده بر موسی ( ع )

و من قبله کت-ب موسی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 18

8 - یوسف - 12 - 2 - 2

2- قرآن ، نام کتاب نازل شده بر پیامبر ( ص )

إنا أنزلن-ه قرء نًا عربیًّا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 3 - 7

7- قرآن ، نام کتاب آسمانی پیامبر ( ص )

بما أوحینا إلیک هذا القرءان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - ابراهیم - 14 - 1 - 2

2- قرآن ، کتابی است که از جانب خداوند بر پیامبر ( ص ) نازل شده است .

کت-ب أنزلن-ه إلیک

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 27 - 3

3- قرآن کتابی وحی شده به پیامبر ( ص ) از جانب خداوند است .

واتل ما أُحی إلیک من کتاب ربّک

حرف <من> در <من کتاب ربک> برای تبیین است و گویای این که آنچه وحی شده است، همان کتاب خدا است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 10 - 1

1- قرآن ، کتاب آسمانی فرستاده شده از سوی خداوند

لقد أنزلنا إلیکم کت-بًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - قصص - 28 - 49 - 4

4 - قرآن و تورات ، دو کتاب آسمانی و نازل شده از جانب خداوند

فأتوا بکت-ب من عند اللّه هو أهدی منهما

ضمیر <هما> در <منهما> به تورات و قرآن بازمی گردد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 70 - 3

3 - فرستادگان الهی ، علاوه بر داشتن کتاب آسمانی ، دارای رهنمود ها و دریافت کننده الهام های خاصی از جانب خداوند بودند .

بالکت-ب و بما أرسلنا به رسلنا

در صورتی که مقصود از <کتاب> جنس کتاب و مجموعه کتاب های آسمانی باشد; مراد از <بما أرسلنا به رسلنا>

ص: 19

رهنمودهای پیامبران و یا الهام های الهی به آنان - جدا از کتاب آسمانی - خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - احقاف - 46 - 4 - 15

15- < عن أبی عبیده قال : سألت أباجعفر ( ع ) عن قوله تعالی < ائتونی بکتاب من قبل ه-ذا أو أثاره من علم إن کنتم صادقین > قال : عنی بالکتاب التوراه و الإنجیل < و أثاره من علم > فإنّما عنی بذلک علم اوصیاء الأنبیاء علیهم السلام ;

ابوعبیده گوید: از امام باقر(ع) درباره سخن خداوند تعالی <ائتونی بکتاب من قبل ه-ذا أو اثاره من علم إن کنتم صادقین> سؤال کردم، حضرت فرمود: مراد از <کتاب>، تورات و انجیل است و مراد از <أثاره من علم> علم جانشینان پیامبران است>.

2- آثار اعراض از کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 113 - 18

18 - عالمان دینی در صورت بی توجهی به تعالیم کتاب های آسمانی ، سزاوار توبیخ و ملامت بوده و در قیامت بسزای کردارشان خواهند رسید .

قالت الیهود . .. و هم یتلون الکتب ... فاللّه یحکم بینهم یوم القیمه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 66 - 5

5 - گرفتاری اهل کتاب در تنگنا های اقتصادی ، پیامد بی اعتنایی آنان به کتب آسمانی و فرامین الهی

و لو انهم اقاموا التوریه و الانجیل . .. لاکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 64 - 9

9 - اعراض از معارف و احکام کتاب های آسمانی ، مایه خسارت و تباه کردن هستی خویش

خذوا ما أتینکم بقوه . .. ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا ... لکنتم من الخسرین

3- آثار ایمان به کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 41 - 13

13 - ایمان به قرآن و التزام به حقایق دیگر کتاب های آسمانی ، مایه مصون ماندن از عذاب های الهی است .

و إیّی فاتّقون

<اتقاء> (مصدر اتقوا); یعنی: در اختیار گرفتن وسیله ای برای مصون ماندن از حادثه ها و مشکلاتی که آدمی از پیشامدن آنها در هراس است. بنابراین <فاتقون>; یعنی، برای مصون ماندن از عذابهای الهی باید وسیله ای در اختیار داشته باشید. فرازهای پیشین بیان می دارد که آن وسیله: ایمان به قرآن و التزام به حقایق کتابهای آسمانی است.

ص: 20

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 137 - 1

1 - رسیدن به هدایت ، در گرو ایمان به خدا و ایمان به همه پیامبران و کتاب های آسمانی ، و تسلیم بودن در برابر خداوند است .

فإن ءامنوا بمثل ما ءامنتم به فقد اهتدوا

4- آثار تدبر در کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 12 - 13

13- تدبر و تأمل در کتاب های آسمانی ، زمینه و شرطی لازم برای برخورداری از حکمت و علم

ی-یحیی خذ الکت-ب بقوّه و ءاتین-ه الحکم صبیًّا

جمله و <آتیناه> نمی تواند بدون ارتباط معنایی با <خذ الکتاب بقوّه> باشد. بعید به نظر نمی رسد که مفاد <خذ الکتاب> زمینه ای برای <آتیناه الحکم> باشد.

5- آثار تکذیب کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 33 - 8

8- کافران ، با انکار حقانیت کتاب های آسمانی ، به خود ستم کردند .

و ما ظلمهم الله و ل-کن کانوا أنفسهم یظلمون

6- آثار جهل به کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 157 - 4

4 - نازل نشدن قرآن موجب اعتراض گمراهان و مشرکان در قیامت به سبب نداشتن کتاب آسمانی و دور ماندن از هدایتهای الهی

أو تقولوا لو أنا أنزل علینا الکتب لکنا أهدی منهم

7- آثار کتمان کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 21

1 - بقره - 2 - 159 - 9

9 - ضرورت نفرین و لعنت بر کسانی که حقایق کتاب های آسمانی را از مردم پنهان می کنند .

أولئک . .. یلعنهم اللعنون

تکرار فعل <یلعن> به تفاوت لعنت خدا و لعنت دیگران اشاره دارد. لعنت خدا به معنای مطرود ساختن از رحمت است و لعنت مردم به معنای نفرین و درخواست از خدا بر قطع رحمت از لعنت شونده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 175 - 5

5 - عالمان اهل کتاب با کتمان حقایق کتاب های آسمانی ، گمراه شدند و عذاب الهی را برای خویش کسب کردند .

أولئک الذین اشتروا الضلله بالهدی و العذاب بالمغفره

8- آثار نزول کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - احقاف - 46 - 3 - 4

4 - نزول کتاب آسمانی ، لازمه حقانیت آفرینش و عبث نبودن آن *

تنزیل الکت-ب . .. ما خلقنا السم-وت و الأرض و ما بینهما إلاّ بالحقّ

از ارتباط <تنزیل الکتاب . ..> با <و ما خلقنا السماوات ...إلاّ بالحقّ>، مطلب یاد شده قابل برداشت است.

9- آیات خدا در کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 94 - 2

2 - سرگذشت حضرت نوح و موسی ( ع ) و پیامبران مبعوث شده در فاصله میان آنان و تکذیب شدن آنان و هلاکت مکذبان به عذاب استیصال ، آیاتی است که در کتاب های آسمانی پیشین نیز آمده بود .

و اتل علیهم نبأ نوح . .. فإن کنت فی شک مما أنزلنا إلیک فسئل الذین یقرءون الکتب م

برداشت فوق از ارتباط میان این آیه شریفه و مجموعه آیات 71 تا 93 - که با هم یک بند را تشکیل می دهند - استفاده می شود.

10- اتمام حجت با کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - طور - 52 - 7 - 3

3 - اتمام حجت خداوند از طریق کتاب های آسمانی ، هموارکننده راه مجازات کافران *

و کت-ب مسطور . .. إنّ عذاب ربّک لوقع

ص: 22

در آیات پیشین سخن از <کتاب مسطور> (تورات یا کتاب های آسمانی) به میان آمده است. ارتباط <إنّ عذاب...> با <کتاب مسطور>، می تواند بیانگر مطلب بالا باشد.

11- اختلاف در کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 110 - 5

5- اختلاف انسان ها در پذیرش و عدم پذیرش کتاب های آسمانی ، مقتضی داوری خداوند میان آنان و زمینه ساز پیامد های آن داوری ( پاداش و کیفر ) است .

فاختلف فیه و لولا کلمه سبقت من ربک لقضی بینهم

12- ادعای همانندسازی برای کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 93 - 6

6 - ادعای آوردن همانندی برای وحی و کتب آسمانی از بالاترین ظلمهاست.

و من أظلم . .. و من قال سأنزل مثل ما أنزل الله

13- ارزش تعالیم کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 174 - 12

12 - حقایق و معارف کتاب های آسمانی ارزشمندتر از همه منافع دنیوی

و یشترون به ثمناً قلیلا

14- استفاده از کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 44 - 7

7 - بهره عالمان اهل کتاب از کتاب آسمانی خویش ، برای راهیابی به هدایت کافی است .

الم تر الی الذین اوتوا نصیباً من الکتب یشترون الضلاله

می توان گفت توصیف اهل کتاب به <اوتوا نصیباً . .. > اشاره به زشتی گمراهی آنان دارد. یعنی با اینکه از کتاب آسمانی بهره مند بودند، راه ضلالت را برگزیدند.

ص: 23

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 51 - 3

3 - بهره مندی ناقص و غیر جامع از کتب آسمانی ، زمینه انحراف و کج اندیشی

الم تر الی الذین اوتوا نصیباً من الکتب یؤمنون بالجبت و الطّاغوت

<نصیباً من الکتاب>، که به معنای بهره اندک است، در مقام تعلیل برای جمله <یؤمنون بالجبت و الطّاغوت> می باشد.

15- استقلال کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - قلم - 68 - 38 - 3

3 - کتاب های آسمانی ، تابع تمایلات و خواهش های نفسانی بشر نیست .

إنّ لکم فیه لما تخیّرون

16- اسلام در کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 187 - 6

6 - وجود حقایقی درباره اسلام و پیامبر ( ص ) در کتب آسمانی گذشته *

و اذ اخذ اللّه میثاق الّذین اوتوا الکتب لتبیّننّه للنّاس و لا تکتمونه

از موارد مهمّی که می توانست سودی را برای عالمان اهل کتاب تضمین کند (و اشتروا به ثمناً . .. )، کتمان حقانیّت پیامبر (ص) و اسلام است، چرا که هستی خویش را در کتمان آن می دیدند.

17- اظهار ایمان به کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 15 - 13

13 - پیامبر ( ص ) ، مکلف به اعلام ایمان خویش به تمامی کتاب های آسمانی

و قل ءامنت بما أنزل اللّه من کت-ب

برداشت یاد شده بر این اساس است که منظور از <کتاب> در جمله <ءامنت بما أنزل اللّه من کتاب> همه کتاب های نازل شده از سوی خداوند (تورات، انجیل و قرآن) باشد. گفتنی است که تنوین <کتاب> - که برای تنویع است - مطلب بالا را تأیید می کند.

ص: 24

18- اعتدال کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 66 - 20

20 - فرامین و رهنمود های کتب آسمانی ، متعادل و بدور از هرگونه افراط و تفریط

و لو انهم اقاموا التوریه . .. منهم امه مقتصده

19- اعراض از کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 101 - 14

14 - بی اعتنایی به برخی از دستورات و یا معارف کتاب های آسمانی ، به منزله بی اعتنایی به همه آنهاست .

نبذ فریق من الذین أوتوا الکتب کتب اللّه وراء ظهورهم

روشن است که عالمان یهود، پس از بعثت همه احکام و معارف تورات را نادیده نگرفتند; بلکه بخشهایی از آن را، که درباره شخصیت پیامبر اسلام بود، مورد بی اعتنایی قرار دادند ولی خداوند می فرماید: <آنان کتاب خدا را به دور افکندند> و این تعبیر بیانگر آن است که نادیده گرفتن برخی از معارف کتابهای آسمانی، به منزله نادیده گرفتن همه آنهاست.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 66 - 23

23 - بی اعتنایی اهل کتاب به کتب آسمانی خویش ، کرداری نکوهیده و ناپسند

و لو انهم اقاموا التوریه و الانجیل . .. و کثیر منهم ساء ما یعملون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 68 - 26

26 - برپا نداشتن کتب آسمانی در جامعه ، کفر به آنهاست . *

حتّی تقیموا التوریه و الانجیل . .. فلاتأس علی القوم الکفرین

جمله <فلاتأس . ..> علاوه بر ارتباط آن با جمله <و لیزیدن ...> می تواند تفریع بر ترک اقامه تورات، انجیل و دیگر کتب آسمانی نیز باشد. بنابراین کسانی که به کتب آسمانی پایبند نیستند از مصادیق کافران خواهند بود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 77 - 7

7 - بی توجهی به کتاب های آسمانی ، منشأ غلو و گزافه گویی در دین

یاهل الکتب لاتغلوا فی دینکم غیر الحق

مخاطب قرار دادن مسیحیان با عنوان اهل کتاب، برای اشاره به این حقیقت است که غلو در دین با پیروی از کتب آسمانی ناسازگار است. بنابراین غلو پیروان ادیان الهی ریشه در بی توجهی آنان به کتب آسمانی خویش دارد.

ص: 25

20- اعطای کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 136 - 7

7 - اعطای کتاب های آسمانی به پیامبران و نازل کردن احکام و معارف دین بر آنان ، پرتوی از ربوبیت خداوند است .

و ما أوتی النبیّون من ربهم

برداشت فوق با توجه به کلمه <رب> استفاده شده است.

21- التزام به کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 101 - 13

13 - ضرورت پایبند بودن به همه معارف و احکام بیان شده در کتاب های آسمانی

نبذ فریق من الذین أوتوا الکتب کتب اللّه وراء ظهورهم

22- الگوگیری از کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - احقاف - 46 - 12 - 5

5- کتاب آسمانی ، راهنما و سرمشق زندگی جوامع بشری ( انسان ) در تمامی ابعاد

کت-ب موسی إمامًا و رحمه

از این که عنوان <امام> به صورت مطلق بر کتاب موسی اطلاق شده است، استفاده می شود که کتاب آسمانی، پیشوای انسان ها است و آنان باید در تمامی ابعاد پیرو و عامل به آن باشند.

23- انبیا در کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 94 - 2

2 - سرگذشت حضرت نوح و موسی ( ع ) و پیامبران مبعوث شده در فاصله میان آنان و تکذیب شدن آنان و هلاکت مکذبان به عذاب استیصال ، آیاتی است که در کتاب های آسمانی پیشین نیز آمده بود .

و اتل علیهم نبأ نوح . .. فإن کنت فی شک مما أنزلنا إلیک فسئل الذین یقرءون الکتب م

برداشت فوق از ارتباط میان این آیه شریفه و مجموعه آیات 71 تا 93 - که با هم یک بند را تشکیل می دهند - استفاده می شود.

ص: 26

24- انتظار کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - بینه - 98 - 2 - 7

7 - اهل کتاب و مشرکان در عصر جاهلیت ، خود را در انتظار پیام های مکتوب و پیراسته از باطل قلمداد می کردند که آن را از رسولی الهی دریافت کنند .

حتّی تأتیهم البیّنه . رسول من اللّه یتلوا صحفًا مطهّره

25- انجیل از کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 46 - 10

10 - انجیل ، کتاب آسمانی عیسی ( ع ) و عطایی از جانب خداوند به وی

و ءاتینه الانجیل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - رعد - 13 - 36 - 1

1- یهود و نصارا ، از کتاب آسمانی ( تورات و انجیل ) برخوردار بودند .

والذین ءاتین-هم الکت-ب

در اینکه مراد از <الذین . ..> چه کسانی اند چند نظر ابراز شده است: 1- یهود و نصارا ، 2- آنها و مجوس ، 3- مسلمانان.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - قصص - 28 - 52 - 3

3 - تورات و انجیل ، دو کتاب آسمانی

الذین ءاتین-هم الکت-ب

مراد از <الکتاب> تورات و انجیل است; زیرا اهل کتاب در قرآن به یهود و نصارا اطلاق می شود.

26- انذارهای کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 2 - 19

19- < عن أبی جعفر ( ع ) فی قوله : < علی من یشاء من عباده أن انذروا أنه لا إل-ه إلاّ إنا فاتقون > : یقول : بالکتاب و النبوه ;

از امام باقر(ع) درباره سخن خدا <علی من یشاء من عباده أن انذروا أنه لا إل-ه إلاّ أنا فاتقون> روایت شده است که فرمود: به وسیله کتاب و نبوت [انذار کنید]>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 27

18 - نجم - 53 - 56 - 3

3 - هماهنگی کتاب های آسمانی ، در بیان انذار ها و هدایت خلق

أم لم ینبّأ بما فی صحف موسی . و إبرهیم ... ه-ذا نذیر من النذر الأُولی

27- اولین کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - اعلی - 87 - 19 - 5

5 - صحیفه های حضرت ابراهیم و موسی ( ع ) ، از نخستین کتاب های آسمانی بوده است .

لفی الصحف الأُولی . صحف إبرهیم و موسی

وصف <الاُولی> (در آیه قبل)، ممکن است در مقایسه با زمان نزول قرآن بوده و تنها ناظر به تقدم <صحف> بر قرآن باشد همچنین می تواند به معنای حقیقی آن بوده و به دوران آغازین نزول کتاب های آسمانی، نظر داشته باشد. برداشت یاد شده، ناظر به احتمال دوم است.

28- اهداف کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 213 - 13،16،33،40،42

13 - حکومت ، داوری و حل اختلافات مردم ، از اهداف بعثت پیامبران و نزول کتاب های آسمانی

و اَنزل مَعهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس

16 - کتاب های آسمانی ، معیار شناخت حق از باطل و قضاوت صحیح

و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس

33 - کتاب های آسمانی ، دلایل روشن الهی است .

و انزل معهم الکتاب . .. من بعد ما جاءتهم البیّنات

ظاهراً مراد از <بیّنات> (دلایل روشن) همان کتابهای آسمانی است.

40 - کتاب های الهی ، ارائه دهنده راه حل صحیح اختلافات جوامع انسانی

و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه

42 - هدف از بعثت انبیا و ارسال کتاب های آسمانی ، راهنمایی انسان ها به صراط مستقیم است .

فبعث اللّه . .. و اللّه یهدی من یشاء الی صراط مستقیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 3 - 12

12 - نزول تورات و انجیل ، به صورت دفعی نه تدریجی و برای هدایت انسانها *

و انزل التوریه و الانجیل. من قبل هدی للنّاس

نزول دفعی، از <انزل> استفاده شده است.

ص: 28

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 4 - 2

2 - هدایت انسان ها ، فلسفه اصلی نزول کتب آسمانی و ویژگی مهمّ آنها

نزّل علیک الکتاب . .. و انزل التّوریه و الانجیل. من قبل هدی للنّاس

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 79 - 16

16 - کتب آسمانی ، برای یاد دادن و یاد گرفتن است .

بما کنتم تعلّمون الکتاب و بما کنتم تدرسون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 101 - 8

8 - هدف و انگیزه از تلاوت آیات الهی ( انزال قرآن ) و ارسال پیامبران ، هدایت انسان ها به صراط مستقیم است .

و انتم تتلی علیکم ایات اللّه و فیکم رسوله و من یعتصم باللّه فقد هُدی الی صراط مس

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 169 - 4

4 - بنده خالص و برگزیده خدا شدن ، روح ادیان الهی و ثمره اصلی کتاب های آسمانی

لو أنّ عندنا ذکرًا من الأوّلین . لکنّا عباد اللّه المخلصین

از این که مشرکان گفته اند: اگر کتاب آسمانی برای ما نازل می شد، ما هم بنده خالص و برگزیده خدا می بودیم; می توان استفاده کرد که این بندگی بر اثر تعالیم کتاب های آسمانی به وجود می آید.

29- اهل عذاب در کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 94 - 2

2 - سرگذشت حضرت نوح و موسی ( ع ) و پیامبران مبعوث شده در فاصله میان آنان و تکذیب شدن آنان و هلاکت مکذبان به عذاب استیصال ، آیاتی است که در کتاب های آسمانی پیشین نیز آمده بود .

و اتل علیهم نبأ نوح . .. فإن کنت فی شک مما أنزلنا إلیک فسئل الذین یقرءون الکتب م

برداشت فوق از ارتباط میان این آیه شریفه و مجموعه آیات 71 تا 93 - که با هم یک بند را تشکیل می دهند - استفاده می شود.

30- اهل کتاب و کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 23 -

1،2،3،4،10،12،14

ص: 29

1 - تمرّد اهل کتاب در برابر دعوت به کتاب خداوند برای داوری ، بسی شگفت آفرین است .

الم تر الی الذین . .. و هم معرضون

2 - تمرّد اهل کتاب از حاکمیّت کتاب خدا ، شاهد و دلیل کفر آنان

الم تر الی الذین اوتوا نصیباً . .. و هم معرضون

به نظر می رسد این آیه، عهده دار بیان کفر اهل کتاب باشد که در آیه قبل، به آن تصریح شده است.

3 - اطلاعات ناقص برخی اهل کتاب ( یهود ) ، از کتاب آسمانی خویش

الم تر الی الذین اوتوا نصیباً من الکتاب

4 - تحریف حقایق کتب آسمانی پیشین و عدم دستیابی اهل کتاب ، جز به برخی از حقایق آن *

اوتوا نصیباً من الکتاب

10 - برخی از عالمان اهل کتاب ، حَکَمیّت و حاکمیّت کتاب خدا را پذیرفتند .

ثمّ یتولی فریق منهم

نپذیرفتن گروهی با دلالت مفهومی، اشاره به پذیرش گروهی دیگر دارد.

12 - وجود موضعگیری های متضاد در میان عالمان اهل کتاب در برابر دعوت به حکمیت کتاب آسمانی

ثمّ یتولی فریق منهم

14 - داوری پیامبر ( ص ) در میان یهودیان بر اساس تورات ، و عدم پذیرش حکم تورات توسط برخی از آنان

یدعون الی کتاب اللّه لیحکم بینهم ثم یتولی فریق منهم

در شأن نزول آیه آمده است، پیامبر (ص) درباره زن و مردی از یهود که مرتکب زنا شده بودند; به استناد تورات، حکم به رجم آنان نمود که سبب خشم یهودیان گردید.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 24 - 5

5 - عالمان اهل کتاب که از داوری کتاب خدا رویگردان بودند ، به گناهکاری خود اذعان داشتند .

لن تمسّنا النار الاّ ایاماً معدودات

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 70 - 1

1 - کفر آگاهانه عالمان اهل کتاب به آیات خداوند ( قرآن و پیامبر ( ص ) ) و توبیخ آنان از سوی خداوند

یا اهل الکتاب لم تکفرون بایات اللّه و انتم تشهدون

با توجّه به آیات قبل و بعد که درباره محاجّه، کتمان و درآمیختن حق به باطل است، استفاده می شود که مقصود از اهل کتاب، عالمان آنان هستند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 78 - 6،8

6 - برخی از اهل کتاب ( عالمان آنان ) ، برای فریب مردم ، دست نوشته خود را همانند کتاب خدا تلاوت می کردند .

و انّ منهم لفریقاً یلون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب

8 - برخی اهل کتاب ( عالمان آنان ) نوشته های خود را به عنوان کتاب خدا به مردم ارائه می دادند .

و یقولون هو من عند اللّه و ما هو من عند اللّه

ص: 30

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 119 - 7،8

7 - بی اعتقادی کافران ( اهل کتاب ) ، به برخی از کتاب های آسمانی

ها انتم اولاء . .. و تؤمنون بالکتب کلّه

ایمان مسلمانان به تمامی کتب، به قرینه مقابله، بیانگر این است که اهل کتاب، به تمامی کتب ایمان ندارند.

8 - برخورد منافقانه برخی از اهل کتاب با مسلمانان ، در اظهار ایمان به تمامی کتب آسمانی ( قرآن و . . . )

و اذا لقوکم قالوا امنا و اذا خلوا عضّوا علیکم الأنامل

به قرینه <و تؤمنون بالکتاب کلّه>، متعلّق <امنا>، تمامی کتب آسمانی خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 51 - 4

4 - شرک برخی از اهل کتاب ( علمای یهود ) ، علی رغم بهره مندی آنان از کتاب های آسمانی

الم تر الی الذین اوتوا نصیباً من الکتب یؤمنون بالجبت و الطّاغوت

جمله <اوتوا نصیباً . .. > می تواند اشاره به علّت سرزنش و اعتراضی باشد که از جمله <الم تر ... > به دست می آید. یعنی چگونه است که از کتاب خداوند بهره مند هستند، ولی کافر و مشرک می شوند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 66 - 4،16،17،23

4 - اهل کتاب فاقد انگیزه کافی برای برپا داشتن تورات و انجیل و دیگر کتب آسمانی

و لو انهم اقاموا التوریه و الانجیل

بیان شرط با کلمه <لو> حکایت از آن دارد که اقامه تورات و انجیل از سوی اهل کتاب، امری بعید و به دور از انتظار است.

16 - جمعی از اهل کتاب ، مردمی متعادل و متعهد به کتب آسمانی خویش

و لو انهم اقاموا التوریه . .. منهم امه مقتصده

<مقتصده> از مصدر اقتصاد به معنای اعتدال در اعمال و رفتار است و مراد از آن به دلیل <لو انهم اقاموا التوریه . ..> تعهد به تورات و انجیل و عمل به احکام آنهاست.

17 - متعهدان به کتب آسمانی از قبایل اهل کتاب ، گروهی هماهنگ و دارای هدفی مشترک

منهم امه مقتصده

<امه> به معنای گروهی است که دارای مقصد و هدفی مشترک باشند.

23 - بی اعتنایی اهل کتاب به کتب آسمانی خویش ، کرداری نکوهیده و ناپسند

و لو انهم اقاموا التوریه و الانجیل . .. و کثیر منهم ساء ما یعملون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 68 - 2،5

2 - اهل کتاب مردمی بی اعتنا به کتب آسمانی خویش و رویگردان از اقامه احکام و معارف آن *

لستم علی شیء حتّی تقیموا التوریه و الانجیل

5 - اهل کتاب به خاطر بی توجهی به کتاب آسمانی ، فاقد هرگونه پایگاه برای دفاع از عقاید و آرای دینی خویش

ص: 31

لستم علی شیء حتّی تقیموا التوریه و الانجیل

در برداشت فوق کلمه <حتی> به معنای <کی> تعلیلیه و کلمه <شیء> با توجه به حرف <علی> به معنای پایگاه گرفته شده است و مراد از آن - به قرینه حتی تقیموا التوریه و الانجیل - زیر بناهای فکری قابل اعتمادی است که بتوان به وسیله آن از عقاید و آرای دینی دفاع کرد.

31- اهمیت احیای کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 63 - 11

11 - ضرورت زنده نگه داشتن محتوا و معارف کتاب های آسمانی

خذوا ما ءاتینکم بقوه و اذکروا ما فیه

32- اهمیت ایمان به کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 136 - 6

6 - ضرورت ایمان به کتاب های آسمانی همه پیامبران و احکام و معارف نازل شده بر آنان

ءامنا باللّه . .. و ما أوتی النبیّون من ربهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 31 - 5

5 - مؤمنان ، باید به کتاب های آسمانی پیشین ، همچون قرآن ، ایمان بیاورند .

لن نؤمن به-ذا القرءان و لا بالذی بین یدیه

از این که کافران به صراحت و قاطعیت اعلام کرده اند که به قرآن، تورات و انجیل ایمان نمی آورند، استفاده می شود که ایمان به کتاب های پیشین نیز لازم است.

33- اهمیت تبعیت از کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 121 - 6

6 - ضرورت تبعیت از کتاب های آسمانی

یتلونه حق تلاوته

ص: 32

34- اهمیت تعقل در کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 2 - 7

7- لزوم نگرش عقلانی و جدی در وحی الهی و کتاب های آسمانی

ما یأتیهم من ذکر . .. هم یلعبون

35- اهمیت تفکر در کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 12 - 6

6- لزوم ژرف اندیشی عالمان و رهبران دینی در کتاب های آسمانی و استوارسازی کردار خویش برپایه آن

ی-یحیی خذ الکت-ب بقوّه

36- اهمیت تلاوت کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 121 - 8

8 - خواندن و تلاوت کتاب های آسمانی وظیفه ای بر عهده همگان

یتلونه حق تلاوته

37- اهمیت کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 93 - 9

9 - ضرورت صلابت و جدیت در دینداری و اهتمام به کتاب های آسمانی

خذوا ما ءاتینکم بقوه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 113 - 11

11 - امت ها ، بدون داشتن کتاب آسمانی و تدین به ادیان الهی ، مردمی جاهلند .

کذلک قال الذین لایعلمون مثل قولهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 159 - 9

9 - ضرورت نفرین و لعنت بر کسانی که حقایق کتاب های آسمانی را از مردم پنهان می کنند .

ص: 33

أولئک . .. یلعنهم اللعنون

تکرار فعل <یلعن> به تفاوت لعنت خدا و لعنت دیگران اشاره دارد. لعنت خدا به معنای مطرود ساختن از رحمت است و لعنت مردم به معنای نفرین و درخواست از خدا بر قطع رحمت از لعنت شونده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 17 - 10

10- انسانها ، باید کتاب های آسمانی را پیشوا و مقتدای خویش قرار دهند .

و من قبله کت-ب موسی إمامًا و رحمه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - قصص - 28 - 49 - 1

1 - ضرورت وجود داشتن کتابی آسمانی در اختیار مردم ، بر فرض آسمانی نبودن قرآن و تورات

قل فأتوا بکت-ب من عند اللّه هو أهدی منهما

آیه بالا تفریع بر <قالوا سحران تظاهرا> است و این تفریع در صورتی درست است که لازم باشد همواره در میان مردم کتابی آسمانی باشد و مردم از آن پیروی کنند; زیرا در این صورت است که اگر فرضاً تورات و قرآن آسمانی نبودند، قطعاً باید کتاب دیگری می بود و در نتیجه از کافران خواسته می شد که آن را معرفی کنند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - طور - 52 - 2 - 4

4 - نقش مهم کتاب های آسمانی و قوانین الهی ، در تعالی فرهنگ بشر *

و کت-ب مسطور

خداوند با سوگند خوردن به تورات و یا کتاب های آسمانی - در صورتی که مراد مطلق کتاب باشد - در حقیقت بشر را به اهمیت این کتاب ها در فکر و فرهنگ بشر توجه داده است.

38- ایمان به کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 4 - 2

2 - تقوا پیشگان ، مؤمن به کتاب های آسمانیِ ادیان گذشته و معارف و احکام آنها

و الذین یؤمنون بما انزل إلیک و ما انزل من قبلک

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 91 - 23

23 - ناسازگاری ایمان به کتاب های آسمانی و قتل پیامبران

قالوا نؤمن بما أنزل علینا . .. قل فلم تقتلون أنبیاء اللّه

ص: 34

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 93 - 20

20 - ادعای ایمان به کتاب های آسمانی و پیامبران الهی ، ناسازگار با گرایش به اعمال نارواست .

بئسما یأمرکم به إیمنکم إن کنتم مؤمنین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 121 - 7

7 - پیروی از دستورات کتاب های آسمانی ، نشانه ایمان داشتن به آنهاست .

الذین ءاتینهم الکتب یتلونه حق تلاوته أولئک یؤمنون به

<الذین> مبتدا و <أولئک یؤمنون به> خبر برای آن است و جمله <یتلونه . ..> حال برای <الذین> می باشد. بنابراین معنای جمله فوق با توجه به ارجاع ضمیر <به> به <الکتاب> چنین است: کسانی از اهل کتاب - که از کتاب خویش پیروی می کنند - به آن ایمان دارند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 136 - 6،10،16،17

6 - ضرورت ایمان به کتاب های آسمانی همه پیامبران و احکام و معارف نازل شده بر آنان

ءامنا باللّه . .. و ما أوتی النبیّون من ربهم

10 - مسلمانان ، باید به یهود و نصارا ابلاغ کنند که به قرآن و همه پیامبران و احکام و معارف نازل شده بر آنان و به تمامی کتاب های آسمانی ، ایمان دارند .

قولوا ءامنا باللّه و ما أنزل إلینا و ما أنزل إلی إبرهیم . .. و ما أوتی النبیّون

برداشت فوق از کلمه <قولوا> (بگویید) استفاده می شود. آیه قبل گویای این است که <مقول له> (کسی که باید به او ابلاغ شود) یهود و نصاراست.

16 - تسلیم بودن در برابر خدا ، مستلزم ایمان به همه پیامبران و کتاب های آسمانی است .

ءامنا باللّه و ما أنزل إلینا . .. و نحن له مسلمون

جمله <و نحن له مسلمون> می تواند به منزله دلیل و علت برای حقایق بیان شده در آیه مورد بحث باشد.

17 - ایمان به خدا ، پیامبران ، و کتاب های آسمانی و تسلیم بودن در برابر خدا ، از ارکان دین اسلام است .

قولوا ءامنا باللّه . .. و نحن له مسلمون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 177 - 5،7،17

5 - ایمان به خدا ، قیامت ، فرشتگان ، کتاب های آسمانی و پیامبران و پرداخت مال ( انفاق ) برای رفع نیاز مستمندان و آزادی بردگان از مسائل اساسی دین است .

لیس البر أن تولوا وجوهکم . .. و لکن البر من ءامن باللّه ... و ءاتی المال علی حبه

7 - ضرورت ایمان به خدا ، قیامت ، فرشتگان ، کتاب های آسمانی و تمامی پیامبران

و لکن البر من ءامن باللّه و الیوم الأخر و الملئکه و الکتب و النبیین

17 - ایمان به خدا ، قیامت ، فرشتگان ، کتاب های آسمانی و پیامبران مشخصه نیکان

و لکن البر من ءامن باللّه . .. و النبیین

ص: 35

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 285 - 7،11،12

7 - ایمان پیامبر ( ص ) و مؤمنان ، به خدا ، ملائکه ، کتب آسمانی و پیامبران الهی

امن الرّسول . .. و المؤمنون کلّ امن باللّه و ملئکته و کتبه و رسله

کلمه <کلّ> علاوه بر مؤمنان، شامل پیامبر (ص) نیز می شود. یعنی پیامبر (ص) و مؤمنان، همگی ایمان به خدا و ... دارند.

11 - لزوم ایمان به فرد فرد انبیا و کتب آسمانی

کلّ امن . .. و کتبه و رسله لا نفرّق بین احد من رسله

12 - ایمان پیامبر ( ص ) به همه انبیای گذشته و کتب آسمانی

کلّ امن . .. لا نفرّق بین احد من رسله

بنابراینکه کلمه <کل> علاوه بر اینکه شامل همه مؤمنان است، شامل پیامبر (ص) نیز باشد. در نتیجه جمله <لا نفرّق ... > مقول قول پیامبر (ص) نیز هست.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 53 - 5،6،9

5 - تصریح حواریون به ایمان به چیزهایی که خداوند فرءوف رستاده ( کتب آسمانی ) و پیروی از رسولش ( عیسی )

ربّنا امنا بما انزلت و اتّبعنا الرسول

6 - حُسن اظهار ایمان به کتاب الهی و پیروی از رسولان الهی ، در پیشگاه ربوبی

ربّنا امنا بما انزلت و اتّبعنا الرسول

9 - ایمان به کتاب آسمانی و پیروی از پیامبر ، زمینه راهیابی به منزلت انبیا

و اشهد بانّا مسلمون. ربّنا امنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین

به قرینه <و اشهد . .. >، منظور از <الشاهدین>، همان عیسی (ع) و دیگر پیامبرانند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 81 - 12

12 - تصدیق کتب آسمانی و انبیای گذشته ، شرطی برای صحت ادعای پیامبری

ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 84 - 4،5،7

4 - لزوم توأم بودن ایمان به خدا و ایمان به همه انبیای الهی و کتب آسمانی

قل امنا باللّه . .. و النّبیّون من ربّهم

5 - ایمان به همه پیامبران و کتب آسمانی ، عمل به میثاق الهی است .

و اذ اخذ اللّه میثاق النّبیّن . .. قل امنا باللّه و ما انزل ... و النّبیّون من ر

7 - ایمان به خدا و کلیه انبیا و کتب آسمانی ، از ارکان مهمّ اعتقادی

قل امنا باللّه . .. و النّبیّون من ربّهم

<قل امنا>، عهده دار تبیین <دین> در آیه سابق است. بنابراین ارکان مهم دین، مطالبی است که در این آیه مطرح شده

ص: 36

است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 119 - 4،6

4 - مسلمانان به خاطر ایمانشان به کتب آسمانی ، دوستدار همه پیروان ادیان الهی

ها انتم اولاء تحبّونهم و لا یحبّونکم و تؤمنون بالکتب کلّه

بنابر اینکه <تؤمنون>، علّت برای <تحبونهم> باشد.

6 - مسلمانان ، مؤمن به تمامی کتب آسمانی

و تؤمنون بالکتب کلّه

اگر چه <کتاب> به لفظ مفرد آمده، ولی به معنای جمع است; چون الف و لام آن برای جنس است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 60 - 1،2

1 - تصمیم بر ارجاع داوری به طاغوت ، ناسازگار با ایمان به قرآن و دیگر کتب آسمانی است .

الم تر الی الذین یزعمون . .. یریدون ان یتحاکموا الی الطّاغوت

1 - جمله <یریدون . .. > دلالت می کند که حتّی تصمیم بر چنین کاری نیز خطاست ; چه رسد به انجام آن. 2 - کلمه <طاغوت>، مصدر و به معنای اسم فاعل است ; یعنی: هر انسان متجاوز، ظالم و جبّار.

2 - ناسازگاری ایمان به قرآن و کتب آسمانی ، با ارجاع داوری به طاغوتها

الم تر الی الذین یزعمون . .. یریدون ان یتحاکموا الی الطّاغوت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 136 - 1،9

1 - ضرورت ایمان به خدا ، پیامبر ( ص ) ، قرآن و دیگر کتب آسمانی

یأیها الذین ءامنوا ءامنوا باللّه و رسوله . .. و الکتب الذی أنزل من قبل

9 - اعتقاد به خدا ، پیامبران ، روز قیامت ، فرشتگان و کتب آسمانی ، ارکان هدایت و شرط تحقق ایمان

یأیها الذین ءامنوا ءامنوا باللّه و رسوله . .. فقد ضل ضللا بعیداً

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 162 - 2،3،4،5،10،11،16

2 - عالمان ژرفنگر یهود و مؤمنان واقعی آنها ، به قرآن و دیگر کتب آسمانی ایمان می آورند .

لکن الرسخون فی العلم منهم و المؤمنون یؤمنون بما أنزل إلیک و ما أنزل من قبلک

3 - لزوم ایمان به کتب آسمانی پیشین در کنار ایمان به قرآن

لکن الرسخون . .. و المؤمنون یؤمنون بما أنزل إلیک و ما أنزل من قبلک

4 - نقش ایمان واقعی به ادیان گذشته در پذیرش قرآن و دیگر کتب آسمانی

و المؤمنون یؤمنون بما أنزل إلیک و ما أنزل من قبلک

5 - نقش مثبت و سازنده علم در ایمان به قرآن و دیگر کتب آسمانی

لکن الرسخون فی العلم . .. یؤمنون بما أنزل إلیک و ما أنزل من قبلک

ص: 37

10 - یهودیان بپادارنده نماز و پرداخت کننده زکات ، به قرآن و دیگر کتب آسمانی ایمان می آورند .

و لکن الرسخون . .. و المقیمین الصلوه و المؤتون الزکوه

گفتنی است که <المقیمین> به وسیله فعلی همانند <امدح> و یا <اخص> منصوب شده و در اصل چنین بوده <و المقیمون الصلوه اخصهم و امدحهم> که بنابر قواعد ادبی المقیمون و فعل اخص و امدح حذف شده است و ضمیر در <امدحهم> به صورت اسم ظاهر در آمده است.

11 - یهودیان مؤمن به خدا و قیامت ، به قرآن و دیگر کتب آسمانی ایمان می آورند .

و لکن الرسخون فی العلم منهم . .. و المؤمنون باللّه و الیوم الاخر

بنابر اینکه <المؤمنون باللّه . ..> عطف باشد بر <الرسخون>.

16 - ایمان به خدا و قیامت ، مستلزم ایمان به پیامبر ( ص ) ، قرآن و دیگر کتب آسمانی

یؤمنون بما أنزل إلیک و ما أنزل من قبلک . .. و المؤمنون باللّه و الیوم الاخر

کلمه <المؤمنون باللّه> عطف بر <الراسخون> است و در نتیجه <یؤمنون بما انزل . ..> خبر برای <المؤمنون باللّه> نیز می باشد. گفتنی است که لازمه ایمان به قرآن، ایمان به پیامبر(ص) است و لذا در برداشت فوق ایمان به پیامبر(ص) نیز آورده شد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 59 - 2،3،6

2 - نکوهش خداوند از اهل کتاب به خاطر انتقاد آنان از ایمان مؤمنان به خدا ، قرآن و کتب آسمانی

قل یأهل الکتب هل تنقمون منا الا ان ءامنا باللّه . .. و ما أنزل من قبل

3 - ایمان مسلمانان به خدا ، قرآن و تمامی کتب آسمانی ، برانگیزنده اهل کتاب بر تمسخر نماز و دیگر شعایر اسلام

قل یأهل الکتب هل تنقمون منا الا ان ءامنا باللّه . .. و ما أنزل من قبل

برداشت فوق بر این مبناست که <ان ءامنا> به تقدیر <لام>، بیانگر کراهت و ناخرسندی اهل کتاب نسبت به مسلمانان باشد، یعنی <ما تنقمون منا دیننا و صلاتنا لشیء الا ایماننا باللّه . .. >.

6 - مؤمنان به خدا و قرآن ، وظیفه دار ایمان به تمامی کتب آسمانی

هل تنقمون منا الا ان ءامنا باللّه و ما أنزل الینا و ما أنزل من قبل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 60 - 15

15 - فرمانبری از طغیانگران ، ناسازگار با ایمان به خدا و کتب آسمانی

هل تنقمون منا الا ان ءامنا باللّه . .. و عبد الطغوت

توصیف پیشینیان یهود و نصارا به بندگی و اطاعت طاغوت در پاسخ استهزای اهل کتاب نسبت به مؤمنان، حاکی از ناسازگاری ایمان به خدا با اطاعت طاغوت است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 61 - 1

1 - گروهی از اهل کتاب در حضور پیامبر ( ص ) و مؤمنان ، به دروغ مدعی ایمان به خدا ، قرآن و دیگر کتب آسمانی

و إذا جاءوکم قالوا ءامنا . .. و اللّه اعلم بما کانوا یکتمون

با توجه به آیه 57، 58 که اهل کتاب را استهزا کننده اسلام و نماز معرفی کرده بود، معلوم می شود تنها گروهی از آنان نزد

ص: 38

مسلمانان، خود را اهل ایمان قلمداد می کردند. گفتنی است که مراد از <ءامنا> به قرینه آیه 59 ایمان به خدا، قرآن و دیگر کتب آسمانی است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 65 - 1،2،3،7

1 - وعده حتمی خداوند به آمرزش تمامی گناهان گذشته اهل کتاب در صورت ایمان به خدا ، پیامبر ( ص ) ، همه کتب آسمانی و پرهیز از گناهان

و لو ان أهل الکتب ءامنوا و اتقوا لکفرنا عنهم سیئاتهم

با توجه به آیه 59 (هل تنقمون منا الا ان ءامنا باللّه و ما انزل الینا و ما انزل من قبل) و نیز آیه 61 (و اذا جاءوکم قالوا ءامنا)، معلوم می شود مراد از ایمان در <ءامنوا> ایمان به خدا، قرآن، همه کتب آسمانی و ایمان به پیامبر اکرم(ص) است.

2 - دعوت خداوند از اهل کتاب به رعایت تقوا و ایمان به خدا ، قرآن و دیگر کتب آسمانی

و لو ان أهل الکتب ءامنوا و اتقوا لکفرنا عنهم سیئاتهم

3 - ایمان به خدا ، پیامبر ( ص ) و کتب آسمانی و دامن گرفتن از گناه ، موجب آمرزش گناهان گذشته آدمی

و لو ان أهل الکتب ءامنوا و اتقوا لکفرنا عنهم سیئاتهم

متعلق <واتقوا> به قرینه <سیئاتهم> گناهان است، و مراد از <سیئاتهم> در <لکفرنا عنهم سیئاتهم> گناهان پیش از ایمان است.

7 - تأکید خداوند بر وارد ساختن اهل کتاب به بهشت پر نعمت در صورت ایمان به خدا ، پیامبر ( ص ) و تمامی کتب آسمانی و رعایت تقوا

و لو ان أهل الکتب . .. لادخلنهم جنت النعیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 81 - 5

5 - ایمان به خدا ، پیامبر ( ص ) و کتب آسمانی راه رسیدن به استقلال و رهایی از یوغ بندگی کافران

و لو کانوا یؤمنون . .. ما اتخذوهم أولیاء

برداشت فوق بر این مبناست که ولی به معنای سرپرست باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - عنکبوت - 29 - 46 - 9

9 - مسلمان ، باید به قرآن و کتاب های آسمانی ، ایمان داشته باشد .

ءامنّا بالذی أُنزل إلینا و أُنزل إلیکم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 31 - 1

1 - کافران مکه اعلام کردند که به هیچ رو به قرآن و کتاب های پیشینِ آسمانی ایمان نمی آورند .

و قال الذین کفروا لن نؤمن به-ذا القرءان و لا بالذی بین یدیه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 39

16 - شوری - 42 - 15 - 15

15 - ایمان به پیامبران پیشین و کتاب های آسمانی آنان ، بخشی از باور های دین اسلام

و قل ءامنت بما أنزل اللّه من کت-ب

از این که پیامبر(ص) مأمور بود به کتاب های آسمانی پیشین ایمان آورد و با توجه به اسوه بودن آن حضرت، مطلب بالا استفاده می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - تحریم - 66 - 12 - 12

12 - مریم ( س ) ، مؤمن به وحی و کتاب های آسمانی و تصدیق کننده آنها بود .

و صدّقت بکلم-ت ربّها و کتبه

39- بشارتهای کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - شعراء - 26 - 196 - 1

1 - کتاب های آسمانی پیشین ، دربردارنده بشارت نزول قرآن

و إنّه لفی زبر الأوّلین

<زبور> (مفرد <زُبُر>) به معنای کتاب است; یعنی، <و إنّ خبرالقرآن، أو خبر نزول القرآن علیک مذکور فی کتب الماضین من الأنبیاء; بشارت قرآن یا بشارت نزول آن بر تو، در کتاب های پیامبران پیشین مذکور بوده است>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - قصص - 28 - 53 - 8

8 - وجود وعده و بشارت آمدن کتاب آسمانی به نام < قرآن > ، پیش از نزول آن در مدارک دینی اهل کتاب

إنّا کنّا من قبله مسلمین

برداشت یاد شده به خاطر این نکته روشن است که اهل کتاب آگاهی خود از آمدن قرآن را، تنها از راه مدارک دینی خود به دست آورده بودند.

40- بنی اسرائیل و کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 41 - 9

9 - بنی اسرائیل با انکار قرآن ، خود پیشتاز کفر به کتاب های آسمانی خویش خواهند بود .

و لاتکونوا أول کافر به

برداشت فوق بر این اساس است که ضمیر در <به> به <ما معکم> برگردد. بنابراین جمله <و لاتکونوا ...> در ارتباط با جمله <ءامنوا بما أنزلت> چنین معنا می شود: ای بنی اسرائیل! به قرآن ایمان آورید و از نخستین کسانی نباشید که به کتب آسمانی خود کافر می شوند; یعنی، در صورت انکار قرآن کتابهای آسمانی خود را انکار کرده اید.

ص: 40

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 64 - 11

11 - بنی اسرائیل عصر بعثت ، همسان با اسلاف گذشتگان خویش در برخورد با کتاب های آسمانی و احکام دین

ثم تولیتم

نسبت دادن رفتار پیشینیان بنی اسرائیل به موجودین عصر بعثت و عصرهای پس از آن (ثم تولیتم)، بیانگر اتحاد و اشتراک آنان در خصلتها و ویژگیهاست.

41- بهترین کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - قصص - 28 - 49 - 7

7 - لزوم برگزیدن برترین کتاب آسمانی ، برای پیروی از رهنمود های آن

قل فأتوا بکت-ب . .. هو أهدی منهما

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 23 - 3

3 - قرآن ، بهترین کتاب آسمانی در مقایسه با دیگر کتاب های آسمانی

اللّه نزّل أحسن الحدیث

بهترین بودن قرآن، ممکن است در مقایسه با دیگر کتاب های آسمانی سنجیده شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 55 - 5

5 - قرآن ، کامل ترین کتاب آسمانی و اسلام جامع ترین دین الهی

و اتّبعوا أحسن ما أُنزل إلیکم من ربّکم

در برداشت یاد شده، برتر بودن قرآن در مقایسه با دیگر کتاب های آسمانی و به لحاظ کمال و جامعیت سنجیده شد.

42- بی نظیری کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 93 - 6،7

6 - ادعای آوردن همانندی برای وحی و کتب آسمانی از بالاترین ظلمهاست.

و من أظلم . .. و من قال سأنزل مثل ما أنزل الله

7 - کسی را قدرت آوردن همانندی برای وحی و کتب آسمانی نیست.

و من قال سأنزل مثل ما أنزل الله

ص: 41

43- بیان حقایق کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 175 - 8

8 - بیان حقایق کتاب های آسمانی ، موجب دستیابی به هدایت و مغفرت الهی است .

إن الذین یکتمون . .. أولئک الذین اشتروا الضلله بالهدی و العذاب بالمغفره

برداشت فوق از مفهوم آیه به دست می آید.

44- پاداش عمل به کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 170 - 3

3 - چنگ زدن به کتاب های آسمانی و برپا داشتن نماز ، دارای پاداشی تضمین شده از جانب خداوند

و الذین یمسکون بالکتب . .. إنا لانضیع أجر المصلحین

45- پاسداری از کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 63 - 11

11 - ضرورت زنده نگه داشتن محتوا و معارف کتاب های آسمانی

خذوا ما ءاتینکم بقوه و اذکروا ما فیه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 44 - 14،15،20،38

14 - احیای کتب آسمانی و حراست آنها از تبدیل و تحریف ، در گرو حکم و قضاوت بر اساس آنهاست .

یحکم بها النبیون . .. و الربنیون و الاحبار بما استحفظوا من کتب اللّه

<باء> در <بما استحفظوا> سببیه است و بیانگر این است که چون مسؤولیت حراست از کتب آسمانی بر عهده آنهاست، باید بر اساس آن حکم کنند. یعنی حراست از کتب آسمانی در گرو این است که احکام آن در جامعه پیاده شود.

15 - ضرورت حضور عالمان ربانی و دانشمندان دینی در هر عصر ، برای حفاظت کامل از کتب الهی

و الربنیون و الاحبار بما استحفظوا من کتب اللّه

20 - حراست و نگهبانی از کتب آسمانی و شهادت بر حقانیت آن ، مسؤولیت انبیای الهی *

یحکم بها النبیون . .. بما استحفظوا من کتب اللّه و کانوا علیه شهداء

بنابر اینکه ضمیر در <استحفظوا> به <النبیون> نیز برگردانده شود.

38 - عالمان بیمناک از دشمنی مردم ، در خطر ترجیح رفاه و آسایش بر دینداری و نگهبانی از کتاب خدا

فلاتخشوا الناس . .. و لاتشتروا بایتی ثمناً قلیلا

ص: 42

46- پاکی کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - بینه - 98 - 4 - 6

6 - رسولان الهی در طول تاریخ ، کتاب هایی پاک و استوار بر مردم تلاوت نموده ، معارف آن را به همگان ابلاغ کرده اند .

البیّنه . رسول من اللّه یتلوا صحفًا مطهّره . فیها کتب قیّمه ... إلاّ من بعد ما ج

مراد از <البیّنه> (در این آیه) جنس آن است; نه مصداقی که در آیات پیشین مراد بود; ولی بیان وضع گذشتگان به عنوان نمونه بارز، بیانگر تشابه کامل بین دو <بیّنه> است. بنابراین بیّنه گذشتگان نیز مانند بیّنه درخواستی کافران، رسولی همراه با تلاوت کتاب های مطهر و قیم بوده است.

47- پیروزی کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - قصص - 28 - 49 - 7

7 - لزوم برگزیدن برترین کتاب آسمانی ، برای پیروی از رهنمود های آن

قل فأتوا بکت-ب . .. هو أهدی منهما

48- پیشگویی کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 20 - 2

2 - کتب آسمانی پیشین، بیانگر اوصاف پیامبر اکرم(ص) و پیشگویی رسالت آن حضرت

قل أی شیء أکبر شهده . .. الذین ءاتینهم الکتب یعرفونه کما یعرفون أبناءهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 92 - 7

7 - نزول قرآن و بعثت پیامبر(ص)، به عنوان خبری غیبی، در کتب آسمانی گذشته مطرح بوده است.

و هذا کتب أنزل نه مبارک مصدق الذی بین یدیه

از معانی محتمل برای <مصدق> تصدیق خبرهای کتب گذشته مبنی بر آمدن پیامبر(ص) و قرآن است، یعنی بدان جهت که این اخبار در آن کتب معهود بوده، نزول قرآن و بعثت پیامبر(ص) صدق آن خبرها را معلوم ساخته است.

ص: 43

49- پیشینه کفر به کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - بینه - 98 - 4 - 7

7 - توجّه به سابقه دار بودن امتناعِ کفرپیشگان از پذیرش فرستادگان الهی و کتاب های آسمانی ، تسلاّبخش پیامبر ( ص )

لم یکن . .. منفکّین ... و ما تفرّق الّذین أُوتوا الکت-ب إلاّ من بعد ما جاءتهم ال

50- تاریخ کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 133 - 8

8 - قبل از نزول قرآن ، چندین کتاب آسمانی دیگر نازل شده بود .

الصحف الأُولی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 68 - 7

7 - نزول کتاب از سوی خدا ، دارای سابقه دیرین در تاریخ بشر

أم جاءهم ما لم یأت ءاباءهم الأوّلین

برداشت فوق، بر این اساس است که <ما> در <ما لم یأت> کنایه از کتاب باشد; یعنی <أم جاءهم من الکتاب ما لم یأت. ..>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - عنکبوت - 29 - 47 - 2

2 - نزول کتاب ، از سوی خداوند ، بر برگزیدگان خود ، دارای پیشینه است .

و کذلک أنزلنا إلیک الکت-ب

احتمال دارد که <کذلک> اشاره به نزول کتاب های پیشین باشد. بنابراین، تقدیر جمله، چنین است: <کما أنزلنا الکتاب من قبلک، أنزلنا إلیک الکتاب...>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 44 - 4

4 - مشرکان مکه ، پیش از قرآن ، از هیچ کتاب آسمانی برخوردار نبودند .

و ما ءاتین-هم من کتب یدرسونها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - دخان - 44 - 5 - 5

5- نزول کتاب و فرستادن رسولان از سوی خداوند برای بشر ، دیرینه و دارای سابقه طولانی

إنّا کنّا مرسلین

دیرینگی نزول کتاب و فرستادن رسولان از عبارت <کنّا. ..> استفاده می شود. در این صورت پیام آیه شریفه، نفی استبعاد

ص: 44

نسبت به نزول قرآن است; یعنی، این تنها قرآن نیست که از سوی ما فرود آمده است; بلکه از دیر زمان نظیر آن را فرو فرستاده ایم.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - جاثیه - 45 - 16 - 3

3 - نزول قرآن ، در ادامه نزول کتاب های آسمانی بر امت های پیشین

و لقد ءاتینا بنی إسرءیل

این آیه از نظر سیاق و محتوا، با نخستین آیات سوره - که درباره نزول قرآن بود - ارتباط دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - اعلی - 87 - 19 - 5

5 - صحیفه های حضرت ابراهیم و موسی ( ع ) ، از نخستین کتاب های آسمانی بوده است .

لفی الصحف الأُولی . صحف إبرهیم و موسی

وصف <الاُولی> (در آیه قبل)، ممکن است در مقایسه با زمان نزول قرآن بوده و تنها ناظر به تقدم <صحف> بر قرآن باشد همچنین می تواند به معنای حقیقی آن بوده و به دوران آغازین نزول کتاب های آسمانی، نظر داشته باشد. برداشت یاد شده، ناظر به احتمال دوم است.

51- تبعیت از کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 121 - 5،7

5 - کسانی از یهود و نصارا به کتاب آسمانی خویش ایمان دارند که از آن به خوبی وشایستگی پیروی می کنند .

الذین ءاتینهم الکتب یتلونه حق تلاوته أولئک یؤمنون به

در برداشت فوق، ضمیر <به> به <الکتاب> - که مقصود از آن تورات و انجیل است - برگردانده شده است.

7 - پیروی از دستورات کتاب های آسمانی ، نشانه ایمان داشتن به آنهاست .

الذین ءاتینهم الکتب یتلونه حق تلاوته أولئک یؤمنون به

<الذین> مبتدا و <أولئک یؤمنون به> خبر برای آن است و جمله <یتلونه . ..> حال برای <الذین> می باشد. بنابراین معنای جمله فوق با توجه به ارجاع ضمیر <به> به <الکتاب> چنین است: کسانی از اهل کتاب - که از کتاب خویش پیروی می کنند - به آن ایمان دارند.

52- تبعیض در تعالیم کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 176 - 7

7 - پذیرش برخی از احکام و معارف کتاب های آسمانی و انکار برخی دیگر ، مخالفت با حق و دور شدن از آن است .

إن الذین اختلفوا فی الکتب لفی شقاق بعید

ص: 45

مفسران درباره اختلاف در کتابهای آسمانی - که مفاد جمله <اختلفوا فی الکتاب> است - چند وجه گفته اند و برداشت فوق بیان یکی از آن وجوه می باشد. <شقاق> به معنای عداوت و دشمنی است و مفعول آن به قرینه جمله قبل کلمه ای همانند <الحق> می تواند باشد.

53- تبلیغ تعالیم کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 91 - 14

14 - کلیه حقایق و معارف کتب آسمانی به دور از مصلحت اندیشیهای شخصی باید برای مردم تبیین شود.

تجعلونه قراطیس تبدونها و تخفون کثیرا

مذمت عالمان یهود بر گزینشی عمل کردن در میان حقایق تورات، گوشزد به همه حاملان کتب آسمانی است که در تبیین و تفسیر آنها نباید منافع خویش را در نظر گرفت، بلکه باید همه آنها را برای مردم تبیین کرد.

54- تبلیغ کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 159 - 4

4 - ابلاغ و تعلیم حقایق کتاب های آسمانی ( احکام و معارف دین و براهین آنها ) به مردم ، وظیفه ای بر عهده عالمان دینی

إن الذین یکتمون ما أنزلنا من البینت و الهدی من بعد ما بینه للناس

55- تبیین کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 187 - 2،7،9

2 - تبیین محتوای کتب آسمانی و کتمان نکردن آن ، میثاق سنگین خداوند از علمای اهل کتاب

و اذ اخذ اللّه میثاق الّذین اوتوا الکتب لتبیّننّه للنّاس و لا تکتمونه

ضمیر مفعولی در <لتبیّننّه>، به کتاب برمی گردد.

7 - ضرورت وجود مبلغان و تبیین کنندگان کتب آسمانی در جامعه

و اذ اخذ اللّه میثاق الّذین اوتوا الکتب لتبیّننّه للنّاس

گرفتن میثاق از عالمان و تأکید خداوند بر لزوم تبیین آن برای مردم، مبیّن مطلب فوق است.

9 - شکستن پیمان الهی ( تبیین محتوای کتب آسمانی و کتمان نکردن آن ) ، از سوی عالمان اهل کتاب

فنبذوه ورآء ظهورهم

ص: 46

56- تجزی در قبول کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 101 - 14

14 - بی اعتنایی به برخی از دستورات و یا معارف کتاب های آسمانی ، به منزله بی اعتنایی به همه آنهاست .

نبذ فریق من الذین أوتوا الکتب کتب اللّه وراء ظهورهم

روشن است که عالمان یهود، پس از بعثت همه احکام و معارف تورات را نادیده نگرفتند; بلکه بخشهایی از آن را، که درباره شخصیت پیامبر اسلام بود، مورد بی اعتنایی قرار دادند ولی خداوند می فرماید: <آنان کتاب خدا را به دور افکندند> و این تعبیر بیانگر آن است که نادیده گرفتن برخی از معارف کتابهای آسمانی، به منزله نادیده گرفتن همه آنهاست.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 176 - 7،8،9،10

7 - پذیرش برخی از احکام و معارف کتاب های آسمانی و انکار برخی دیگر ، مخالفت با حق و دور شدن از آن است .

إن الذین اختلفوا فی الکتب لفی شقاق بعید

مفسران درباره اختلاف در کتابهای آسمانی - که مفاد جمله <اختلفوا فی الکتاب> است - چند وجه گفته اند و برداشت فوق بیان یکی از آن وجوه می باشد. <شقاق> به معنای عداوت و دشمنی است و مفعول آن به قرینه جمله قبل کلمه ای همانند <الحق> می تواند باشد.

8 - ایمان به برخی از کتب آسمانی و انکار برخی دیگر ، مخالفت با حق و دور شدن از آن است .

إن الذین اختلفوا فی الکتب لفی شقاق بعید

برداشت فوق از جمله وجوهی است که در تفسیر <اختلفوا فی الکتاب> بیان شده است.

9 - پذیرش برخی از احکام و معارف کتاب های آسمانی و انکار برخی دیگر ، موجب پدید آمدن مذاهب مختلف دینی و مایه دشمنی و ستیز است .

إن الذین اختلفوا فی الکتب لفی شقاق بعید

برداشت فوق بر این اساس است که مراد از <شقاق> دشمنی برخی با برخی دیگر باشد; یعنی: شقاق بعضهم بعضاً.

10 - اهل کتاب به خاطر اختلاف در کتب آسمانی ( پذیرش برخی و انکار و کتمان برخی دیگر ) از حق فاصله گرفته و با یکدیگر به دشمنی و ستیز پرداختند .

مفسران برآنند که مصداق مورد نظر برای <الذین> اهل کتاب می باشد.

57- تحریف کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 42 - 8

8 - بنی اسرائیل عصر بعثت ، با تحریف در کتاب های آسمانی خویش ، در صدد کتمان بشارت ها و نشانه های حقانیت قرآن بودند .

و لاتلبسوا الحق بالبطل و تکتموا الحق

برخی برآنند که مراد از <الباطل> تحریفهای لفظی و معنوی است که عالمان بنی اسرائیل در کتابهای آسمانی خویش ایجاد می کردند تا نشانه های حقانیت قرآن و اسلام از آن آشکار نشود.

ص: 47

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 213 - 17

17 - سلامت کتاب های آسمانی در سیر نزول ، از نفوذ تحریف و باطل

و انزل معهم الکتاب بالحق

بنابراینکه <بالحق>، متعلّق به <انزل> باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 23 - 4

4 - تحریف حقایق کتب آسمانی پیشین و عدم دستیابی اهل کتاب ، جز به برخی از حقایق آن *

اوتوا نصیباً من الکتاب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 50 - 2

2 - عدم تحریف تورات تا عصر حضرت عیسی ( ع ) *

و مصدقاً لما بین یدیّ من التوریه

به نظر می رسد جمله <لما بین یدیّ من التوریه>، اشاره باشد به تورات متداولی که در دسترس مردم بوده است. لذا تصدیق آن، دلالت بر عدم تحریف تورات موجود در آن عصر دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 78 - 4،10

4 - فریبکاری گروهی از اهل کتاب با سعی در تحریف کتب آسمانی

و انّ منهم لفریقاً . .. لتحسبوه من الکتاب

10 - نقش تحریف کتب آسمانی و عالمان تحریفگر در انحراف جوامع

و انّ منهم لفریقاً . .. و یقولون علی اللّه الکذب و هم یعلمون

از ذکر تحریف و بیان کیفیّت آن و لحن تند آیه نسبت به علمای اهل کتاب برمی آید که این عمل در گمراه کردن مردم سهم بسزایی داشته است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 79 - 2

2 - نسبت ادعای معبودیّت پیامبران برای خود ، از بافته های تحریفگران کتب الهی

و انّ منهم لفریفاً یلون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب . .. ما کان لبشر ان یؤ

از ارتباط این آیه با آیه قبل استفاده می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 113 - 9

9 - وجود آیاتی تحریف نشده در کتاب های آسمانی اهل کتاب ، تا عصر بعثت

ص: 48

من اهل الکتب امّه قائمه یتلون ءایت اللّه

چون آیه درباره اهل کتاب است، منظور از <ایات اللّه>، می تواند تورات و انجیل باشد و ارزش تلاوت آنها، بیانگر عدم تحریف آنهاست.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 13 - 10

10 - تفسیر غلط کتب آسمانی ، توسط بنی اسرائیل

یحرفون الکلم عن مواضعه

تحریف به معنی تغییر است و همان گونه که شامل جابجایی کلمات، کاستن و افزودن می شود، تأویل و تفسیر ناروا را نیز فرا می گیرد.

58- تداوم کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - حدید - 57 - 25 - 5

5 - بشریت ، هرگز از کتاب آسمانی محروم نبوده است . *

لقد أرسلنا رسلنا . .. و أنزلنا معهم الکت-ب

59- تذکرات کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 24 - 10

10- قرآن و کتاب های آسمانی ( تورات ، زبور و انجیل ) ، مایه احیای فطرت خفته و یادآور دانستنی های فراموش شده انسان ها

ه-ذا ذکر من معی و ذکر من قبلی

<ذکر> از نظر معنا، مانند <حفظ> است; با این تفاوت که حفظ شیء به اعتبار احراز و به دست آوردن آن و ذکر شیء به اعتبار استحضار و یادآوردن آن است (مفردات راغب). بنابراین توصیف قرآن و دیگر کتاب های آسمانی به <ذکر>، ممکن است به این اعتبار باشد. که یادآور دانستنی های فراموش شده آدمی و بیدارگر فطرت انسان غافل است.

60- تشابه برخورد دشمنان کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 33 - 7

7- دشمنان کتاب های آسمانی ، در برخورد با آن کتاب ها شیوه واحدی داشتند .

و إذا قیل لهم ماذا أنزل ربّکم قالوا أس-طر الأولین . .. قد مکر الذین من قبلهم ...

ص: 49

61- تصدیق کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 111 - 8

8- قرآن تصدیق کننده و تأیید کننده کتاب های آسمانی پیشین است .

و ل-کن تصدیق الذی بین یدیه

<تصدیق> مصدر است و به معنای اسم فاعل تصدیق کننده می باشد. این کلمه به وسیله <ل-کن> بر <حدیثاً> عطف شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 133 - 6

6 - قرآن ، دلیلی روشن بر راستی و درستی دیگر کتاب های آسمانی است .

أوَلم تأتهم بیّنه ما فی الصحف لأُولی

عنوان <ما فی الصحف الأُولی> قرینه است براین که مراد از <بیّنه>، کتاب آسمانی پیامبر(ص) (قرآن) است که معارفی نظیر معارف دیگر کتاب های آسمانی دارد و به دلیل نزول مستقیم آن از جانب خداوند، برهان صحتِ معارف آن کتاب ها نیز می باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - احقاف - 46 - 30 - 8

8- قرآن ، تصدیق کننده کتاب های آسمانی پیشین

کت-بًا أُنزل من بعد موسی مصدّقًا لما بین یدیه

62- تعالیم کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 42 - 7

7 - کتاب های آسمانی بنی اسرائیل ، حاوی بشارت به نزول قرآن و نشانه های حقانیت آن است .

و لاتلبسوا الحق بالبطل و تکتموا الحق

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 44 - 4،6

4 - عالمان به کتاب های آسمانی و تلاوت کنندگان آن ، دارای مسؤولیت بیشتر در عمل کردن به کردار های نیک ( دستورات کتاب های آسمانی )

و تنسون أنفسکم و أنتم تتلون الکتب

روشن است که هر کس دیگران را به نیکیها فرمان دهد و خود بدانها عمل نکند، سزاوار سرزنش است; چه از عالمان باشد یا

ص: 50

از غیر آنان، بنابراین جمله حالیه <و أنتم تتلون الکتاب> تأکیدی است در مورد عالمان کتابهای آسمانی و تلاوت کنندگان آن.

6 - کتاب های آسمانی بنی اسرائیل ، توبیخ کننده مبلغان و ارشادگران بی عمل

أتأمرون الناس . .. و أنتم تتلون الکتب

چون جمله حالیه <و أنتم تتلون الکتاب> (در حالی که شما کتاب ]تورات یا انجیل [را تلاوت می کنید) به عنوان دلیل نکوهش و مذمت ارشاد کنندگان بی عمل مطرح شده، معلوم می شود: در کتابهای آسمانی بنی اسرائیل بر ناروایی چنین کرداری تأکید شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 78 - 10

10 - محتوای کتاب های آسمانی و معارف آن ، عاری از خیالات خام و واهی است .

لایعلمون الکتب إلا امانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 93 - 19

19 - کتاب های آسمانی و ادیان الهی ، هرگز آدمیان را به کار های ناروا فرا نمی خوانند .

بئسما یأمرکم به إیمنکم إن کنتم مؤمنین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 101 - 13

13 - ضرورت پایبند بودن به همه معارف و احکام بیان شده در کتاب های آسمانی

نبذ فریق من الذین أوتوا الکتب کتب اللّه وراء ظهورهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 159 - 1،2

1 - کتاب های آسمانی ، حاوی احکام و معارف دینی و در بردارنده دلایلی روشن بر حقانیت آنها

ما أنزلنا من البینت و الهدی من بعد ما بینه للناس فی الکتب

2 - خداوند ، احکام و معارف دینی و دلایل حقانیت آنها را نازل کرده و در کتاب های آسمانی بیان داشته است .

ما أنزلنا من البینت و الهدی من بعد ما بینه للناس فی الکتب

<هدی> به معنای هدایت کننده است و مقصود از آن در آیه شریفه احکام و معارف دین می باشد. <بینات> به معنای دلایل روشن است و مراد از آن در آیه، دلایل و براهینی است که برای معارف و احکام دینی ایراد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 176 - 3

3 - محتوای کتاب های آسمانی سراسر حق و پیراسته از هر گونه باطل است .

نزل الکتب بالحق

<بالحق> متعلق به کلمه ای همانند <متلبساً> و حال برای <الکتاب> است.

ص: 51

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 79 - 14

14 - لزوم عمل به آموخته های برگرفته از کتب آسمانی

کونوا ربّانیّن بما کنتم تعلّمون الکتاب و بما کنتم تدرسون

چون فرمان ربانی شدن را به کسانی می دهد که کتب آسمانی را آموخته اند، معلوم می شود علم به آن کافی نبوده و عمل نیز لازم است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 184 - 9،10

9 - رسولان الهی برخوردار از دلایل روشن ( برهان و معجزه ) و دارای < زُبُر > ( کتاب های مشتمل بر حکمت و موعظه ) و نیز آورنده کتابِ روشن و روشنگر

رسل من قبلک جاءو بالبیّنات و الزّبر و الکتب المنیر

<منیر>، به معنای روشنگر و نیز به معنای روشن آمده است.

10 - روشنگری کتب آسمانی در همه ابعاد مورد نیاز

جاءو . .. و الکتب المنیر

بر این مبنا که <منیر>، به معنای روشنگر باشد، متعلق آن حذف شده است تا دلالت بر عموم و شمول کند. یعنی هر آنچه مردم از آن کتاب توقع داشته و بدان نیازمند باشند، در آن بیان شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 187 - 8

8 - حرمت کتمان حقایق کتب آسمانی و وجوب اظهار معارف دینی

و اذ اخذ اللّه میثاق الّذین اوتوا الکتب لتبیّننّه للنّاس و لا تکتمونه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 44 - 3

3 - آگاهی بر مجموعه محتوای کتاب آسمانی ، شرط هدایت

الم تر الی الذین اوتوا نصیباً من الکتب یشترون الضلاله

به نظر می رسد توصیف اهل کتاب به اینکه تنها بهره ای اندک از کتاب دارند، به منزله دلیلی برای جمله <یشترون الضلاله . .. > است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 66 - 8،20

8 - کتب آسمانی ، مشتمل بر رهنمود های اقتصادی و راهگشای تأمین نیاز های جامعه *

و لو انهم اقاموا التوریه و الانجیل و ما أنزل الیهم من ربهم لاکلوا

ترتب رفاه اقتصادی بر عمل به تورات و انجیل می تواند به این معنا باشد که خداوند به عنوان پاداش، برکتهای زمین و آسمان را به روی عمل کنندگان بگشاید و می تواند به این معنا باشد که در خود تورات و انجیل رهنمودهایی است ه عمل به آنها

ص: 52

رونق اقتصادی را برای جامعه در پی دارد. برداشت فوق بر اساس معنای دوم است.

20 - فرامین و رهنمود های کتب آسمانی ، متعادل و بدور از هرگونه افراط و تفریط

و لو انهم اقاموا التوریه . .. منهم امه مقتصده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 20 - 2

2 - کتب آسمانی پیشین، بیانگر اوصاف پیامبر اکرم(ص) و پیشگویی رسالت آن حضرت

قل أی شیء أکبر شهده . .. الذین ءاتینهم الکتب یعرفونه کما یعرفون أبناءهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 8 - 8

8 - کتاب های آسمانی ، روشنگر حقایق و آموزنده معرفت های درست است .

من یج-دل فی اللّه بغیر علم و لا هدًی و لا کت-ب منیر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 31 - 2

2 - وجود اطلاعاتی در کتاب های آسمانی پیشین درباره پیامبراسلام

و قال الذین کفروا لن نؤمن به-ذا القرءان و لا بالذی بین یدیه

احتمال دارد غرض کافران از اعلام عدم ایمان به کتاب های پیشین، به خاطر وجود اطلاعاتی درباره پیامبراسلام باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 157 - 8

8 - خالی بودن کتاب های آسمانی تحریف نشده از انتساب فرزند به خدا

فأتوا بکت-بکم إن کنتم ص-دقین

فرمان تعجیزی خداوند به آوردن کتاب آسمانی، بر درستی نسبت فرزنددار بودن خداوند; گویای این حقیقت است که در هیچ یک از کتاب های آسمانی اصیل و تحریف نشده چنین نسبتی وجود ندارد; بلکه این نسبت، دروغ محض و ساخته و پرداخته خود مشرکان است. از این رو خداوند در شش آیه قبل، آنان را دروغگو خوانده است (و إنّهم لکاذبون).

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - احقاف - 46 - 4 - 11

11- هماهنگی کامل کتاب های آسمانی ، در تبلیغ توحید

ائتونی بکت-ب من قبل ه-ذا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - قلم - 68 - 37 - 1

1 - در هیچ کتاب آسمانی ، مسلمانان و اطاعت کنندگان از خدا ، با مجرمان و تبهکاران یکسان تلقی نشده اند .

أفنجعل المسلمین کالمجرمین . .. أم لکم کت-ب فیه تدرسون

ص: 53

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - قلم - 68 - 38 - 1،2

1 - هیچ کتاب آسمانی ، آدمیان را در انتخاب راه درست و نادرست ، آزاد ندانسته ; بلکه همگان را به گزینش راه درست مکلف ساخته است .

إنّ لکم فیه لما تخیّرون

2 - انسان در دیدگاه کتاب های آسمانی ، موجودی مکلف و مسؤول است ; نه آزاد مطلق و عنان گسیخته .

إنّ لکم فیه لما تخیّرون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - قلم - 68 - 39 - 6

6 - داوری مشرکان درباره مسائل دینی ، مخالف داوری خداوند و تعالیم کتاب های آسمانی است .

أم لکم أیم-ن . .. إنّ لکم لما تحکمون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - اعلی - 87 - 18 - 1،4

1 - جاودانگی جهان آخرت و برتری آن بر زندگانی دنیا ، در تمام کتاب های آسمانی مطرح شده است .

و الأخره خیر و أبقی . إنّ ه-ذا لفی الصحف الأُولی

<الصحف>، جمع محلی به <ال> و مفید عموم است. تصریح به بعضی از صحف در آیه بعد، تنها بر اهمیت آنها دلالت دارد و عموم را از بین نمی برد.

4 - تعالیم کتاب های آسمانی ، همسو و هماهنگ با هم است .

إنّ ه-ذا لفی الصحف الأُولی

63- تعالیم کتب آسمانی اقوام پیشین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - اعلی - 87 - 18 - 3

3 - کتاب های آسمانی امت های گذشته ، رستگاری را در گرو تزکیه ، یادِ نام خدا و ادای نماز دانسته ، از ترجیح زندگانی دنیا بر آخرت نکوهش کرده اند .

قد أفلح . .. إنّ ه-ذا لفی الصحف الأُولی

مشارالیه <ه-ذا> می تواند آیه قبل (و الآخره خیر و أبقی) باشد و ممکن است آن را اشاره به مفاد آیات <قد أفلح. ..> به بعد بدانیم. برداشت یاد شده، ناظر به احتمال دوم است.

64- تعالیم کتب آسمانی بنی اسرائیل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 54

1 - بقره - 2 - 85 - 10

10 - تلاش برای آزاد سازی اسیران بنی اسرائیل ، از فرمان های کتب آسمانی آنان

و إن یأتوکم أسری تفدوهم . .. فتؤمنون ببعض الکتب

جمله <أفتؤمنون ببعض الکتاب> دلالت بر این معنا دارد که: انگیزه یهودیان در آزاد سازی اسیران یهودی، عمل کردن به تورات بوده است.

65- تعدد کتب آسمانی اقوام پیشین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - اعلی - 87 - 18 - 2

2 - پیشینیان ، دارای کتاب های آسمانی متعدد

الصحف الأُولی

صحیفه (مفرد <صحف>); یعنی، چیزی که در آن کتابت شود (مفردات راغب) و مراد از آن - به قرینه استشهاد قرآن به محتوای آن - کتاب های آسمانی است.

66- تعلم کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 159 - 3

3 - همه مردم ، مخاطبان کتب آسمانی و موظف به فراگیری معارف و احکام آن هستند .

من بعد ما بینه للناس

67- تعلیم کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 63 - 13

13 - فراگیری کتاب آسمانی و تنظیم عقاید و اعمال بر محور آن ، وظیفه ای ضروری بر عهده اهل ایمان

خذوا ما ءاتینکم بقوه و اذکروا ما فیه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 159 - 4

4 - ابلاغ و تعلیم حقایق کتاب های آسمانی ( احکام و معارف دین و براهین آنها ) به مردم ، وظیفه ای بر عهده عالمان دینی

إن الذین یکتمون ما أنزلنا من البینت و الهدی من بعد ما بینه للناس

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 55

4 - مائده - 5 - 110 - 17

17 - خداوند آموزگار مسیح در فراگیری علوم ، معارف دین و کتب آسمانی

و اذ علمتک الکتب و الحکمه و التوریه و الانجیل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 171 - 11

11 - فراگیری کتاب آسمانی و تنظیم عقاید و اصول بر محور آن ، وظیفه ای ضروری بر عهده اهل ایمان

خذوا ما ءاتینکم بقوه و اذکروا ما فیه

68- تغییر قبله در کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 144 - 18

18 - تغییر قبله از بیت المقدس به کعبه ، حقیقتی عنوان شده در کتاب های آسمانی پیشین ( تورات و انجیل و . . . )

إن الذین أوتوا الکتب لیعلمون أنه الحق

بیان آگاهی یهود و نصارا به حقانیت تغییر قبله از بیت المقدس به کعبه، با عنوان <اهل کتاب> می رساند که منشأ و منبع آگاهی آنان، کتاب آسمانی شان (تورات و انجیل) بود.

69- تفسیر کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 78 - 11

11 - ضرورت پرهیز از تفسیر کتاب های آسمانی با حدس و گمان

لایعلمون الکتب إلا امانی و إن هم إلا یظنون

70- تقوا در کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 171 - 9

9 - رسیدن انسان ها به تقوا و پرهیزشان از عقاید ناصواب و اعمال ناروا ، از اهداف نزول کتاب های آسمانی بر ایشان است .

خذوا ما ءاتینکم بقوه و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون

ص: 56

71- تکذیب بخشی از کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 176 - 7،8،9،10

7 - پذیرش برخی از احکام و معارف کتاب های آسمانی و انکار برخی دیگر ، مخالفت با حق و دور شدن از آن است .

إن الذین اختلفوا فی الکتب لفی شقاق بعید

مفسران درباره اختلاف در کتابهای آسمانی - که مفاد جمله <اختلفوا فی الکتاب> است - چند وجه گفته اند و برداشت فوق بیان یکی از آن وجوه می باشد. <شقاق> به معنای عداوت و دشمنی است و مفعول آن به قرینه جمله قبل کلمه ای همانند <الحق> می تواند باشد.

8 - ایمان به برخی از کتب آسمانی و انکار برخی دیگر ، مخالفت با حق و دور شدن از آن است .

إن الذین اختلفوا فی الکتب لفی شقاق بعید

برداشت فوق از جمله وجوهی است که در تفسیر <اختلفوا فی الکتاب> بیان شده است.

9 - پذیرش برخی از احکام و معارف کتاب های آسمانی و انکار برخی دیگر ، موجب پدید آمدن مذاهب مختلف دینی و مایه دشمنی و ستیز است .

إن الذین اختلفوا فی الکتب لفی شقاق بعید

برداشت فوق بر این اساس است که مراد از <شقاق> دشمنی برخی با برخی دیگر باشد; یعنی: شقاق بعضهم بعضاً.

10 - اهل کتاب به خاطر اختلاف در کتب آسمانی ( پذیرش برخی و انکار و کتمان برخی دیگر ) از حق فاصله گرفته و با یکدیگر به دشمنی و ستیز پرداختند .

مفسران برآنند که مصداق مورد نظر برای <الذین> اهل کتاب می باشد.

72- تکذیب کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 136 - 10

10 - انکار هر یک از حقایق ( خدا ، پیامبران ، فرشتگان ، کتب آسمانی و روز قیامت ) ، کفر و به منزله انکار تمامی آنهاست .

و من یکفر باللّه و ملئکته و کتبه و رسله و الیوم الأخر فقد ضل ضللا بعیداً

با توجه به صدر آیه که ضرورت ایمان به تک تک معارف یاد شده را مطرح ساخت، معلوم می شود ضلالت بعید نتیجه انکار هر یک از معارف یاد شده است، نه نتیجه ای برای مجموع آنها.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 33 - 9

9- کفر به وحی و کتاب های آسمانی ، ظلم به خویش است .

هل ینظرون إلاّ أن تأتیهم المل-ئکه أو یأتی أمر ربّک کذلک فعل الذین من قبلهم و ما

73- تلاوت کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 57

1 - بقره - 2 - 44 - 4

4 - عالمان به کتاب های آسمانی و تلاوت کنندگان آن ، دارای مسؤولیت بیشتر در عمل کردن به کردار های نیک ( دستورات کتاب های آسمانی )

و تنسون أنفسکم و أنتم تتلون الکتب

روشن است که هر کس دیگران را به نیکیها فرمان دهد و خود بدانها عمل نکند، سزاوار سرزنش است; چه از عالمان باشد یا از غیر آنان، بنابراین جمله حالیه <و أنتم تتلون الکتاب> تأکیدی است در مورد عالمان کتابهای آسمانی و تلاوت کنندگان آن.

74- تنزیه کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 78 - 10

10 - محتوای کتاب های آسمانی و معارف آن ، عاری از خیالات خام و واهی است .

لایعلمون الکتب إلا امانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 21 - 5

5 - کتاب های آسمانی ، منادی توحید و پیراسته از عقاید و باور های خرافی و شرک آلود

و قالوا لو شاء الرحم-ن . .. أم ءاتین-هم کت-بًا من قبله

آیه شریفه پس از طرح عقاید شرک آلود و خرافی مشرکان می گوید: این اندیشه ها در هیچ یک از کتاب های پیشین نیامده است. از این نکته مطلب بالا استفاده می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - احقاف - 46 - 4 - 10

10- کتاب های آسمانی ، مبرّا از کمترین آثار و نشانه های شرک

ائتونی بکت-ب من قبل ه-ذا

بارزترین مصداق برای <کتاب من قبل ه-ذا> کتاب های آسمانی پیش از قرآن است. قرآن با قاطعیت در برابر تمامی اهل کتاب عصر نزول، اعلام کرده است که هیچ کتاب آسمانی، نظریه <شرک> را تأیید نکرده است.

75- توحید در کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 21 - 5

5 - کتاب های آسمانی ، منادی توحید و پیراسته از عقاید و باور های خرافی و شرک آلود

و قالوا لو شاء الرحم-ن . .. أم ءاتین-هم کت-بًا من قبله

آیه شریفه پس از طرح عقاید شرک آلود و خرافی مشرکان می گوید: این اندیشه ها در هیچ یک از کتاب های پیشین نیامده

ص: 58

است. از این نکته مطلب بالا استفاده می شود.

76- تورات از کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 63 - 4

4 - تورات کتابی است از جانب خداوند و عطا شده به بنی اسرائیل

خذوا ما ءاتینکم

مراد از <ما>ی موصوله در <ما آتیناکم> تورات است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 91 - 16

16 - قرآن ، تأیید کننده محتوای تورات و تصدیق کننده آسمانی بودن آن

و هو الحق مصدقاً لما معهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 93 - 4

4 - تورات ، کتابی از جانب خدا و عطا شده به بنی اسرائیل

خذوا ما ءاتینکم

مراد از <ما اتیناکم> (آنچه را به شما دادیم) تورات است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 44 - 1

1 - تورات ، کتابی آسمانی و خداوند ، نازل کننده آن

إنّا انزلنا التوریه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 171 - 3

3 - تورات ، کتابی از جانب خدا برای بنی اسرائیل

خذوا ما ءاتینکم

مراد از <ما ءاتینکم> تورات است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - رعد - 13 - 36 - 1

1- یهود و نصارا ، از کتاب آسمانی ( تورات و انجیل ) برخوردار بودند .

والذین ءاتین-هم الکت-ب

ص: 59

در اینکه مراد از <الذین . ..> چه کسانی اند چند نظر ابراز شده است: 1- یهود و نصارا ، 2- آنها و مجوس ، 3- مسلمانان.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 2 - 1

1- خداوند به < موسی ( ع ) > کتاب آسمانی ( تورات ) اعطا کرد تا بنی اسرائیل به وسیله آن هدایت شوند .

و ءاتینا موسی الکت-ب و جعلن-ه هدًی لبنی إسرءیل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 4 - 2

2- تورات ، کتابی آسمانی و نازل شده از سوی خداوند

و قضینا إلی بنی إسرءیل فی الکت-ب

برداشت فوق مبتنی بر این است که مقصود از <الکتاب> - به قرینه <ال> که عهد ذکری است - <تورات> باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 49 - 2

2 - کتاب آسمانی موسی ( ع ) ( تورات ) ، کتاب هدایت

لعلّهم یهتدون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - فرقان - 25 - 35 - 1

1 - موسی ( ع ) ، از پیامبران دارای کتاب ( تورات ) و شریعت مستقل از جانب خداوند

و لقد ءاتینا موسی الکت-ب

دریافت کتاب آسمانی، حاکی از دریافت شریعت مستقل و جدا از شریعت سابق است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - قصص - 28 - 52 - 3

3 - تورات و انجیل ، دو کتاب آسمانی

الذین ءاتین-هم الکت-ب

مراد از <الکتاب> تورات و انجیل است; زیرا اهل کتاب در قرآن به یهود و نصارا اطلاق می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 117 - 1

1 - موسی و هارون ( علیهماالسلام ) ، برخوردار از کتاب آسمانی ( تورات ) و شریعت مستقل و جدا از شریعت الهی پیشین

و ءاتین-هما الکت-ب

دریافت کتاب آسمانی، می تواند حاکی از دریافت شریعت مستقل و جدا از شریعت سابق باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 60

19 - صف - 61 - 6 - 5

5 - تورات ، کتاب آسمانی پیش از عیسی ( ع )

لما بین یدیّ من التوریه

<ما بین یدیّ>; یعنی، کتابی که پیش از من نازل شده است.

77- حاکمیّت کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 23 - 9

9 - پیامبران و عدالتخواهانی که به دست کافران کشته شدند ، خواهان حاکمیت کتب آسمانی بودند . *

یُدعون الی کتاب اللّه لیحکم بینهم

بنابراینکه فاعل محذوف <یدعون>، همان کشته شدگان مذکور در آیه قبل باشند; یعنی: یدعوهم المقتولون الی کتاب اللّه

78- حجیت کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 184 - 11

11 - قابل فهم بودن کتب آسمانی و حجیّت ظواهر آن

جاءو بالبیّنات و الزّبر و الکتب المنیر

اگر کتب آسمانی قابل فهم نباشد، نه روشن خواهد بود و نه روشنگر، و آنگاه که قابل فهم باشد، ظاهر آن برای مکلّفین حجت است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 157 - 4

4 - حجیت کتاب های آسمانی در مسائل دینی

فأتوا بکت-بکم إن کنتم ص-دقین

جمله <فأتوا. ..> جواب برای شرط مقدر است و مقدر - با توجه به آیه قبل (أم لکم سلطان مبین) - می تواند چنین باشد: <إن کان لکم حجه فأتوا...>. بر این اساس پیام آیه چنین است: اگر بر درستی عقایدتان حجت دارید پس کتابی بیاورید; زیرا کتاب الهی حجت خوبی خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - قلم - 68 - 37 - 5

5 - حجیت کتاب های آسمانی در مسائل دینی

أم لکم کت-ب فیه تدرسون

آیه شریفه، در مقام مطالبه دلیلی از کتاب آسمانی برای اثبات درستی عقاید و مسائل دینی خویش از مشرکان است. این مطالبه آن گاه درست و بجا است که کتاب های آسمانی حجّت باشد; و گرنه رجوع به آن برای اثبات هیچ حقیقتی، مفید و

ص: 61

منطقی نخواهد بود.

79- حدوث کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 2 - 11

11- < عن الرضا ( ع ) قال : التوراه و الإنجیل والزبور والفرقان و کلّ کتاب انزل کان کلام اللّه تعالی أنزله للعالمین نوراً و هدًی و هی کلّها محدثه و هی غیر اللّه . . . قال : < ما یأتیهم من ذکر من ربّهم محدث إلاّ استمعوه و هم یلعبون > و اللّه أحدث الکتب کلّها الذی أنزلها ;

از امام رضا(ع) روایت شده است که فرمود: تورات و انجیل و زبور و قرآن و هر کتابی که نازل شده، کلام خدای تعالی است که آن را برای روشن گری و هدایتِ جهانیان نازل کرده است و تمامی این کتاب ها حادث و غیر خدا هستند . .. خداوند فرمود: <مایأتیهم من ذکر من ربّهم محدث إلاّ استمعوه و هم یلعبون>. و خدا همه کتاب هایی را که نازل فرموده ایجاد کرده است>.

80- حقانیت کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 41 - 4

4 - قرآن تصدیق کننده حقانیت کتاب های آسمانی بنی اسرائیل ( تورات ، انجیل و . . . )

ءامنوا بما أنزلت مصدقاً لما معکم

مراد از <ما>ی موصوله در <لما معکم>: کتابهای آسمانی بنی اسرائیل است که تورات و انجیل از مصداقهای بارز و مورد نظر آن می باشد. تصدیق (مصدر مصدّقاً) نسبت دادن صدق و درستی به کسی یا چیزی است. بنابراین <مصدقاً لما معکم>; یعنی: قرآن کتابهای آسمانی شما را، راست و درست می داند و حقانیت آنها را تصدیق می کند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 176 - 3

3 - محتوای کتاب های آسمانی سراسر حق و پیراسته از هر گونه باطل است .

نزل الکتب بالحق

<بالحق> متعلق به کلمه ای همانند <متلبساً> و حال برای <الکتاب> است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 213 - 15

15 - حقانیّت محتوای کتاب های آسمانی

و انزل معهم الکتاب بالحقّ

بنابراینکه <بالحق>، متعلّق به عامل مقدر و حال از <الکتاب> باشد ; یعنی کتابی که مصاحب حق است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 62

4 - مائده - 5 - 44 - 18،20

18 - محور قرار دادن کتب آسمانی در قضاوت ها ، شهادت بر حقانیت آنهاست .

یحکم بها النبیون . .. بما استحفظوا من کتب اللّه و کانوا علیه شهداء

20 - حراست و نگهبانی از کتب آسمانی و شهادت بر حقانیت آن ، مسؤولیت انبیای الهی *

یحکم بها النبیون . .. بما استحفظوا من کتب اللّه و کانوا علیه شهداء

بنابر اینکه ضمیر در <استحفظوا> به <النبیون> نیز برگردانده شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 48 - 5،6

5 - گواهی قرآن بر راستی و درستی کتب آسمانی پیشین ( تورات و انجیل )

و انزلنا إلیک الکتب بالحق مصدقاً لما بین یدیه من الکتب

به دلیل آیات گذشته مراد از <ما بین یدیه من الکتب>، تورات و انجیل است.

6 - وجود قرآن ، گواه راستی و درستی کتب آسمانی پیشین

و انزلنا إلیک الکتب بالحق مصدقاً لما بین یدیه من الکتب

با در نظر گرفتن اینکه کتابهای آسمانی به آمدن قرآن نوید داده بودند، لذا نزول قرآن دلیل حقانیت آنها خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - فاطر - 35 - 25 - 9

9 - کتاب های آسمانی و تعالیم الهی ، دارای حقایقی روشن و قابل فهم برای انسان ها

جاءتهم رسلهم . .. بالکت-ب المنیر

از توصیف کتاب به <منیر> (روشن و روشنگر)، برداشت یاد شده به دست می آید.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 17 - 1

1 - خداوند ، قرآن و سایر کتاب های آسمانی را به حق و پیراسته از هر گونه باطل فرو فرستاد .

اللّه الذی أنزل الکت-ب بالحقّ

الف و لام در <الکتاب> می تواند برای عهد باشد و نیز می تواند برای جنس باشد که در این صورت شامل همه کتاب های آسمانی خواهد بود.

81- دلایل حقانیت کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 33 - 6

6- کافران عصر های پیش از اسلام ، در انتظار آمدن فرشتگان و یا نزول امر ویژه ای از سوی خداوند جهت تأیید حقانیت کتاب آسمانی خود بودند .

و إذا قیل لهم ماذا أنزل ربّکم قالوا أس-طر الأولین . .. قد مکر الذین من قبلهم ...

ص: 63

82- دلایل صداقت کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 111 - 10

10- قرآن ، دلیل راستی و درستی کتاب های آسمانی پیشین است .

و ل-کن تصدیق الذی بین یدیه

تصدیق کتابهای آسمانی پیشین از سوی قرآن می تواند به این معنا باشد که: نزول قرآن موجب شد ، اخبار و پیشگوییهای آن کتابها مبنی بر آمدن قرآن تحقق یابد. از این رو نزول قرآن خود دلیلی برای اثبات راستی و درستی آن کتابهاست.

83- رحمت کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 58 - 21

21- آیات الهی در قرآن و دیگر کتب آسمانی ، جلوه رحمت واسعه او است .

إذا تتلی علیهم ءای-ت الرحمن

استناد <آیات> به <رحمن> گویای برداشت یاد شده است. مضارع بودن <تتلی> دلالت دارد که وصف <النبیّن> و <من هدینا واجتبینا> در هر زمان، چنین اقتضایی دارد; بنابراین <آیات الرحمن> شامل قرآن نیز می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - احقاف - 46 - 12 - 6

6- کتاب های آسمانی ، پیامدار رحمت برای خلق و دربردارنده منافع حقیقی آنان

و من قبله کت-ب موسی إمامًا و رحمه

از لحن آیه شریفه استفاده می شود که قرآن نیز مانند تورات، امام و رحمت است و این دو بعد، مخصوص به کتاب موسی نیست; بلکه ویژگی تمامی کتاب های آسمانی است.

84- رسالت مبلغان کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - بینه - 98 - 2 - 8

8 - ابلاغ گرانِ پیام های مکتوب خداوند ، رسولانی با عظمت و دارای رسالتی بزرگ

رسول من اللّه یتلوا صحفًا مطهّره

تعبیر <رسول من اللّه> - با آن که <رسول اللّه> نیز مفادی شبیه آن داشت - ممکن است برای ابقای کلمه <رسول> بر نکره بودن باشد تا عظمت رسول و رسالت را برجسته سازد.

ص: 64

85- روش فهم کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 78 - 9

9 - حدس و گمان در شناخت محتوای کتاب های آسمانی ، طریقی است نادرست و بی اعتبار .

لایعلمون الکتب إلا امانی و إن هم إلا یظنون

86- روشنگری کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 8 - 8

8 - کتاب های آسمانی ، روشنگر حقایق و آموزنده معرفت های درست است .

من یج-دل فی اللّه بغیر علم و لا هدًی و لا کت-ب منیر

87- رهبری کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 17 - 10

10- انسانها ، باید کتاب های آسمانی را پیشوا و مقتدای خویش قرار دهند .

و من قبله کت-ب موسی إمامًا و رحمه

88- زبور از کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 163 - 14

14 - حضرت داود ( ع ) از پیامبران پس از نوح ( ع ) و دارای کتابی از جانب خدا به نام زبور

و ءاتینا داود زبوراً

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 55 - 9

9- خداوند ، به داوود ( ع ) کتاب آسمانی < زبور > را اعطا کرد .

و ءاتینا داود زبورًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 65

11 - انبیاء - 21 - 105 - 3

3- زبور ، کتاب آسمانی نازل شده بعد از تورات

و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر

89- زمینه استفاده از کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 54 - 3

3 - داشتن خردناب و عقل سلیم ، شرط بهره جستن و تأثیر پذیرفتن از تعالیم پیامبران و کتاب های آسمانی ( تورات و . . . )

هدًی و ذکری لأُولی الألب-ب

90- زمینه ایمان به کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 15 - 25

25 - باور به ربوبیت خدای یگانه ، مقتضی ایمان به همه کتاب های آسمانی است .

و قل ءامنت بما أنزل اللّه من کت-ب . .. اللّه ربّنا و ربّکم

91- زمینه فراموشی کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - قصص - 28 - 45 - 4

4 - گذشت زمان و انقراض نسل های پیشین ، باعث از میان رفتن خاطرات پیامبران ، کتاب های آسمانی ، شرایع الهی و محروم شدن مردم عصر بعثت از آنها شد .

و ل-کنّا أنشأنا قرونًا فتطاول علیهم العمر

92- زمینه فهم کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 3 - 2

2- بیداردلی و هوشمندی ، زمینه لازم برای فهم صحیح حقایق الهی و اثرپذیری از وحی و کتاب های آسمانی

ما یأتیهم . .. لاهیه قلوبهم

ص: 66

93- زمینه نزول کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - فرقان - 25 - 2 - 3

3 - فرمان روایی و حکومت خداوند بر آسمان ها و زمین ، خاستگاه نزول کتابی که تبیین کننده حق از باطل برای انسان ها است .

تبارک الذی نزّل الفرقان علی عبده . .. الذی له ملک السم-وت و الأرض

94- سهولت فهم کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - فاطر - 35 - 25 - 9

9 - کتاب های آسمانی و تعالیم الهی ، دارای حقایقی روشن و قابل فهم برای انسان ها

جاءتهم رسلهم . .. بالکت-ب المنیر

از توصیف کتاب به <منیر> (روشن و روشنگر)، برداشت یاد شده به دست می آید.

95- شرایط نزول کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 30 - 7

7- دارا شدن مقام نبوت و کتاب آسمانی ، به سن و سال خاصی مقید نیست .

کیف نکلّم من کان فی المهد . .. قال إنّی عبداللّه ءاتینی الکت-ب و جعلنی نبیًّا

96- شرک ستیزی کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 24 - 9

9- توحید و نفی شرک ، پیام تمامی پیامبران ، موحدان و کتاب های آسمانی

ه-ذا ذکر من معی و ذکر من قبلی

مشارالیه <ه-ذا> به قرینه آیات قبل، توحید و نفی شرک است.

97- شرک و کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - قلم - 68 - 47 - 1

ص: 67

1 - آیین شرک ، فاقد کتاب آسمانی و بی ارتباط با عالم غیب

أم عندهم الغیب فهم یکتبون

این آیه، درصدد بیان آخرین توجیهی است که مشرکان، می توانند برای درستی آیین خود ارائه دهند; یعنی، آنان ادعا کنند که با عالم غیب ارتباط برقرار کردند و حقایق و اسرار غیبی و اسرار غیبی را مکتوب داشتند. بر این اساس ارتباط با عالم غیب نشانه درستی هر آئینی است و ناتوانی از آن، علامت بطلان آن است.

98- شک در کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 14 - 17

17 - اهل کتاب زمان پیامبر ( ص ) ، نسبت به محتوای متون دینی خویش گرفتار تردید و بدبینی بودند .

و إنّ الذین أورثوا الکت-ب من بعدهم لفی شک منه مریب

<مریب> به شکی گفته می شود که آمیخته با بد گمانی و سوء ظن باشد.

99- ظلم دشمنان کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - قصص - 28 - 50 - 7

7 - دشمنان دین خدا و کتاب های آسمانی ، عناصری هواپرست و ظالم

و من أضلّ ممّن اتّبع هویه . .. إنّ اللّه لایهدی القوم الظ-لمین

100- عذاب کتمان کنندگان کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 162 - 4

4 - کتمان کنندگان احکام و معارف دین و حقایق کتب آسمانی ، برای همیشه به عذاب اخروی گرفتار خواهند بود .

إن الذین کفروا و ماتوا . .. خلدین فیها لایخفف عنهم العذاب

101- عصیان از کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 156 - 8

8 - پیروی نکردن از کتب آسمانی در صورت دسترسی نداشتن به محتوای آنها، عذری قابل پذیرش در پیشگاه خدا

و إن کنا عن دراستهم لغفلین

ص: 68

102- عظمت مبلغان کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - بینه - 98 - 2 - 8

8 - ابلاغ گرانِ پیام های مکتوب خداوند ، رسولانی با عظمت و دارای رسالتی بزرگ

رسول من اللّه یتلوا صحفًا مطهّره

تعبیر <رسول من اللّه> - با آن که <رسول اللّه> نیز مفادی شبیه آن داشت - ممکن است برای ابقای کلمه <رسول> بر نکره بودن باشد تا عظمت رسول و رسالت را برجسته سازد.

103- عقیده به کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 170 - 5

5 - اقامه نماز ، زمینه ساز توانایی انسان بر تمسک به کتاب های آسمانی و پایبندی به محتوای آنهاست .

و الذین یمسکون بالکتب و أقاموا الصلوه

در بیان تمسک به کتاب از فعل مضارع استفاده شده و در بیان اقامه نماز فعل ماضی به کار رفته است که این تفاوت تعبیر می تواند اشاره به برداشت فوق داشته باشد.

104- علمای دین و کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 94 - 5

5 - نسخه های کتاب های آسمانی پیشین در عصر نزول قرآن ، محدود و تنها در اختیار علمای ادیان بود .

فإن کنت فی شک مما أنزلنا إلیک فسئل الذین یقرءون الکتب من قبلک

105- عمل به کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 44 - 4

4 - عالمان به کتاب های آسمانی و تلاوت کنندگان آن ، دارای مسؤولیت بیشتر در عمل کردن به کردار های نیک ( دستورات کتاب های آسمانی )

و تنسون أنفسکم و أنتم تتلون الکتب

روشن است که هر کس دیگران را به نیکیها فرمان دهد و خود بدانها عمل نکند، سزاوار سرزنش است; چه از عالمان باشد یا

ص: 69

از غیر آنان، بنابراین جمله حالیه <و أنتم تتلون الکتاب> تأکیدی است در مورد عالمان کتابهای آسمانی و تلاوت کنندگان آن.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 85 - 16،17،18

16 - پایبندی به همه دستورات کتاب آسمانی ، وظیفه مؤمنان به آن کتاب است .

أفتؤمنون ببعض الکتب و تکفرون ببعض

17 - نشانه ایمان به کتاب آسمانی ، عمل کردن به دستورات آن است .

أفتؤمنون ببعض الکتب

تفریع جمله <أفتؤمنون . ..> به وسیله حرف <فاء> بر جمله <و إن یأتوکم ...> بیانگر برداشت فوق است; یعنی، از آن جا که شما به حکم تورات در صدد آزادسازی اسیران هستید، بر می آید که به این قسمت از تورات ایمان دارید; و از آن جا که همکیشان خود را بیرون می رانید، معلوم می شود به حرمت این کار - که در تورات آمده - کافرید. بنابراین عمل کردن به دستورات دین، نشانه ایمان و وانهادن آنها، به منزله کفر و نشانه آن است.

18 - عمل نکردن به دستورات کتاب آسمانی ، به منزله انکار کردن آن کتاب و نشانه کافر شدن به آن است .

أفتؤمنون . .. و تکفرون ببعض

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 93 - 8

8 - پذیرش تعالیم و برنامه های کتاب های آسمانی و عمل به آنها ، از پیمان های خداوند با بندگان است .

و إذ أخذنا میثقکم . .. خذوا ما ءاتینکم بقوه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 66 - 6،7،18

6 - بپاداشتن کتب آسمانی و فرامین الهی در جامعه ، موجب رفاه اقتصادی و بهره مند شدن از نعمت های الهی

و لو انهم اقاموا التوریه و الانجیل . .. لاکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم

7 - نقش برپایی کتب آسمانی در نزول باران و دیگر مواهب آسمانی و رویش گیاهان و دستیابی به دیگر نعمت های زمین

و لو انهم اقاموا التوریه و الانجیل . .. لاکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم

18 - تشکیل امت ( جامعه هماهنگ ) شرط لازم برای برپایی کتب آسمانی و احکام الهی

و لو انهم اقاموا التوریه . .. منهم امه مقتصده

یاد کردن از متعهدان به کتب آسمانی با کلمه <امه> می تواند اشاره به این باشد که موفقیت آنان رهین هماهنگیشان است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 68 - 2،4،6

2 - اهل کتاب مردمی بی اعتنا به کتب آسمانی خویش و رویگردان از اقامه احکام و معارف آن *

لستم علی شیء حتّی تقیموا التوریه و الانجیل

4 - پایبندی به کتاب های آسمانی و ادیان الهی - نه مجرد انتساب به آن - ، تعیین کننده ارزشمندی جوامع

یاهل الکتب لستم علی شیء حتّی تقیموا التوریه و الانجیل

ص: 70

مخاطب قرار دادن یهود و نصارا با عنوان اهل کتاب و سپس تعیین ملاک ارجمندی یعنی پایبندی به کتب آسمانی، اشاره به این است که صرف انتساب به دین و آیین الهی کارساز نیست، بلکه پایبندی به آن موجب ارجمندی خواهد شد.

6 - لزوم برپاداشتن همه جانبه کتب آسمانی و دیگر فرامین الهی و محور قرار دادن آنها در جوامع

لستم علی شیء حتّی تقیموا التوریه و الانجیل و ما أنزل الیکم من ربکم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 154 - 5

5 - خداترسان با به کار بستن پیام های آسمانی ، مشمول رحمت خدا خواهند شد .

و فی نسختها هدی و رحمه للذین هم لربهم یرهبون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 170 - 5

5 - اقامه نماز ، زمینه ساز توانایی انسان بر تمسک به کتاب های آسمانی و پایبندی به محتوای آنهاست .

و الذین یمسکون بالکتب و أقاموا الصلوه

در بیان تمسک به کتاب از فعل مضارع استفاده شده و در بیان اقامه نماز فعل ماضی به کار رفته است که این تفاوت تعبیر می تواند اشاره به برداشت فوق داشته باشد.

106- عمل ناپسند مکذبان کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 34 - 6

6- کافران منکر حقانیت کتاب های آسمانی و استهزا کننده پیامبران ، دارای اعمال زشت متعددی بودند .

فأصابهم سیئات ما عملوا و حاق بهم ما کانوا به یستهزءون

107- عمومیت کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - بینه - 98 - 4 - 2

2 - خداوند ، برای تمامی انسان ها ، کتاب آسمانی فرستاده است .

الذین أُوتوا الکت-ب

تفاوتی که تعبیر <الذین اُوتوا الکتاب> با تعبیر <أهل الکتاب> دارد، ناظر به اختلاف مصادیق آنها است. <أهل الکتاب> - که اصطلاح خاصی است - تنها بر یهود و نصارا و یا به ضمیمه صابئان و مجوسیان اطلاق می گردد; ولی <الذین اُوتوا الکتاب> - که عنوان گروه مشخصی نیست - بر همه کسانی صادق است که رسولان الهی، پیام خداوند را به آنان رسانده اند; گرچه مشرک یا بی دین باشند.

ص: 71

108- عوام یهود و کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 78 - 4

4 - عوام یهود ، خیالات واهی و نسبت داده شده به تورات را به عنوان کتاب آسمانی و دستورات الهی پذیرفته بودند .

لایعلمون الکتب إلا امانی

<امانی> (جمع امنیه) به معنای خیالات واهی و دروغهای بافته شده است. استثنا در جمله فوق، استثنای منقطع است. بنابراین <لا یعلمون ...>; یعنی، عوام یهود به محتوای تورات آگاهی ندارند، بلکه خیالات واهی و مطالب دروغین را به عنوان کتاب می شناسند.

109- عوامل کتمان کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 163 - 6

6 - گرایش انسان ها به شرک و پرستش غیر خدا ، از عوامل وادار کننده آنان به کتمان حقایق دینی و معارف کتاب های آسمانی است . *

إن الذین یکتمون ما أنزلنا . .. و إلهکم إله وحد لا إله إلا هو

110- عوامل نزول کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 108 - 5

5 - ربوبیت الهی ، مقتضی فرستادن کتاب و راهنمایی مردم به وسیله آن است .

قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدی

111- فاقدان کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - فاطر - 35 - 40 - 6

6 - مذاهب شرک ، فاقد کتاب آسمانی و دلیل نقلی معتبر از ناحیه خداوند بر اثبات درستی خویش

قل أرءیتم . .. أم ءاتینهم کت-بًا فهم علی بیّنت منه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - قلم - 68 - 37 - 2

2 - مشرکان ، فاقد دلیل و کتاب آسمانی بر درستی عقاید خویش اند .

أم لکم کت-ب فیه تدرسون

ص: 72

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - قلم - 68 - 47 - 1

1 - آیین شرک ، فاقد کتاب آسمانی و بی ارتباط با عالم غیب

أم عندهم الغیب فهم یکتبون

این آیه، درصدد بیان آخرین توجیهی است که مشرکان، می توانند برای درستی آیین خود ارائه دهند; یعنی، آنان ادعا کنند که با عالم غیب ارتباط برقرار کردند و حقایق و اسرار غیبی و اسرار غیبی را مکتوب داشتند. بر این اساس ارتباط با عالم غیب نشانه درستی هر آئینی است و ناتوانی از آن، علامت بطلان آن است.

112- فضایل متقین در کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 48 - 9

9- تقوا ، از ارزش های برتر است و تقواپیشگان از فضیلت و شرافت ویژه در تمامی کتاب های آسمانی و ادیان توحیدی برخوردارند .

ضیاءً و ذکرًا للمتّقین

از این که متّقین غایت و هدف نزول کتاب آسمانی موسی و هارون و دریافت نور و هدایت الهی قرار گرفته اند و قرآن نیز که مسأله تقوا را از محورهای آموزه های خود قرار داده است، به دست می آید که تقوا در همه ادیان توحیدی دارای جایگاه ویژه و برتر بوده است.

113- فلسفه تکذیب کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 41 - 10

10 - دستیابی به متاع دنیا ، از هدف های یهود و نصارا در کفر به قرآن و انکار حقایق تورات و انجیل

و لاتشتروا بأیتی ثمناً قلیلا

کلمه <آیاتی> علاوه بر قرآن، شامل حقایق بیان شده در تورات و انجیل نیز هست. گویا آوردن اسم ظاهر (آیاتی) به جای ضمیر <به>، برای تأمین این هدف باشد. قابل ذکر است که چون سخن درباره ایمان به قرآن بود، مصداق مورد نظر برای <آیاتی> حقایقی از تورات و انجیل است که دلیل بر حقانیت قرآن می باشد.

114- فلسفه نزول کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 53 - 8

8 - دستیابی انسان ها به هدایت ، هدف از نزول کتاب های آسمانی است .

ص: 73

و إذ ءاتینا موسی الکتب و الفرقان لعلکم تهتدون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 63 - 10

10 - نیل انسان ها به تقوا و پرهیزشان از عقاید ناصواب و اعمال ناروا ، از اهداف نزول کتاب های آسمانی است .

خذوا ما ءاتینکم بقوه و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 171 - 9

9 - رسیدن انسان ها به تقوا و پرهیزشان از عقاید ناصواب و اعمال ناروا ، از اهداف نزول کتاب های آسمانی بر ایشان است .

خذوا ما ءاتینکم بقوه و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون

115- فهم کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 78 - 8

8 - دستیابی به محتوای کتاب های آسمانی وظیفه ای بر عهده همگان

منهم أمیون لایعلمون الکتب

لحن آیه، گویای سرزنش کسانی است که از محتوای کتاب آسمانی خویش اطلاعی ندارند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 184 - 11

11 - قابل فهم بودن کتب آسمانی و حجیّت ظواهر آن

جاءو بالبیّنات و الزّبر و الکتب المنیر

اگر کتب آسمانی قابل فهم نباشد، نه روشن خواهد بود و نه روشنگر، و آنگاه که قابل فهم باشد، ظاهر آن برای مکلّفین حجت است.

116- قاریان کتب آسمانی در صدر اسلام

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 94 - 4

4 - وجود عالمان دین و قاریان کتاب های آسمانی در عهد نزول قرآن

فإن کنت فی شک مما أنزلنا إلیک فسئل الذین یقرءون الکتب من قبلک

ص: 74

117- قبول کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 93 - 8

8 - پذیرش تعالیم و برنامه های کتاب های آسمانی و عمل به آنها ، از پیمان های خداوند با بندگان است .

و إذ أخذنا میثقکم . .. خذوا ما ءاتینکم بقوه

118- قرآن از کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 23 - 14

14 - آسمانی بودن قرآن حتی در نظر مخالفان رسالت ، امری روشن بود .

إن کنتم صدقین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 48 - 1

1 - قرآن ، کتابی فرو فرستاده شده از جانب خداوند بر پیامبر ( ص )

و انزلنا إلیک الکتب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - اعراف - 7 - 2 - 1

1 - قرآن، کتابی است آسمانی، باعظمت و نازل شده بر پیامبر(ص)

کتب أنزل إلیک

کلمه <کتاب> نکره است و اشاره به عظمت قرآن دارد و توصیف آن به <أنزل> بیانگر آسمانی بودن آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 37 - 3،11

3 - قرآن ، نام کتاب آسمانی پیامبر اسلام ( ص ) است .

و ما کان هذا القرءان أن یفتری من دون اللّه

11 - قرآن ، کتابی است الهی .

من رب العلمین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 3 - 7

7- قرآن ، نام کتاب آسمانی پیامبر ( ص )

بما أوحینا إلیک هذا القرءان

ص: 75

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 66 - 4

4 - قرآن ، کتابی آسمانی و نازل شده از جانب خداوند

قد کانت ءای-تی تتلی علیکم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 90 - 3

3 - قرآن ، کتابی آسمانی و نازل شده از سوی خداوند

بل أتین-هم بالحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - فاطر - 35 - 31 - 2

2 - قرآن ، کتاب آسمانی و وحی الهی به پیامبر ( ص )

و الذی أوحینا إلیک من الکت-ب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 1 - 1

1 - قرآن ، کتابی الهی و آسمانی است ; نه بشری .

تنزیل الکت-ب من اللّه

تصریح و تأکید خداوند بر الهی بودن قرآن - با آن که ادعای آورنده آن (پیامبراسلام) نیز همین بوده است - می تواند به این خاطر باشد که تمامی مخالفان اسلام، این کتاب را بشری و ساخته و پرداخته پیامبر(ص) می دانستند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 2 - 1

1 - قرآن ، کتابی الهی و آسمانی است ; نه بشری .

إنّا أنزلنا إلیک الکت-ب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 41 - 1

1 - قرآن ، کتابی الهی و آسمانی است ; نه بشری

إنّا أنزلنا علیک الکت-ب

تصریح و تأکید خداوند بر الهی بودن قرآن - با آن که ادعای آورنده اش (پیامبراسلام) نیز همین بود - می تواند به این خاطر باشد که تمامی مخالفان اسلام، این کتاب را بشری و ساخته و پرداخته پیامبر(ص) می دانستند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 2 - 1

1 -قرآن ، کتابی نازل شده از جانب خداوند است ; نه دستاورد بشر .

ص: 76

تنزیل الکت-ب من اللّه

تصریح و تأکید خداوند بر الهی بودن قرآن - با آن که ادعای آورنده اش (پیامبراسلام) نیز همین بوده است - می تواند به این خاطر باشد که مخالفان اسلام، این کتاب را بشری و ساخته و پرداخته پیامبر(ص) می دانستند.

119- قرآن در کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 42 - 7،8

7 - کتاب های آسمانی بنی اسرائیل ، حاوی بشارت به نزول قرآن و نشانه های حقانیت آن است .

و لاتلبسوا الحق بالبطل و تکتموا الحق

8 - بنی اسرائیل عصر بعثت ، با تحریف در کتاب های آسمانی خویش ، در صدد کتمان بشارت ها و نشانه های حقانیت قرآن بودند .

و لاتلبسوا الحق بالبطل و تکتموا الحق

برخی برآنند که مراد از <الباطل> تحریفهای لفظی و معنوی است که عالمان بنی اسرائیل در کتابهای آسمانی خویش ایجاد می کردند تا نشانه های حقانیت قرآن و اسلام از آن آشکار نشود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 92 - 7

7 - نزول قرآن و بعثت پیامبر(ص)، به عنوان خبری غیبی، در کتب آسمانی گذشته مطرح بوده است.

و هذا کتب أنزل نه مبارک مصدق الذی بین یدیه

از معانی محتمل برای <مصدق> تصدیق خبرهای کتب گذشته مبنی بر آمدن پیامبر(ص) و قرآن است، یعنی بدان جهت که این اخبار در آن کتب معهود بوده، نزول قرآن و بعثت پیامبر(ص) صدق آن خبرها را معلوم ساخته است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 108 - 4

4- عالمان اهل کتاب ، مطلع از وعده های خداوند در کتاب های آسمانی پیشین به نزول کتاب آسمانی قرآن

الذین أُوتوا العلم من قبله إذا یتلی علیهم یخرّون . .. یقولون سبح-ن ربّنا إن کان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - شعراء - 26 - 196 - 2

2 - نزول قرآن بر شخص پیامبراکرم ( ص ) یاد شده در کتاب های آسمانی پیشین

و إنّه لفی زبر الأوّلین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - قصص - 28 - 53 - 8

8 - وجود وعده و بشارت آمدن کتاب آسمانی به نام < قرآن > ، پیش از نزول آن در مدارک دینی اهل کتاب

ص: 77

إنّا کنّا من قبله مسلمین

برداشت یاد شده به خاطر این نکته روشن است که اهل کتاب آگاهی خود از آمدن قرآن را، تنها از راه مدارک دینی خود به دست آورده بودند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - احقاف - 46 - 10 - 7

7- وجود قرینه هایی در متن تورات ، بر حقانیت قرآن *

و شهد ش-هد من بنی إسرءیل علی مثله ف-امن

مترتب شدن ایمان به قرآن، بر ایمان به تورات و آیین موسی، ممکن است از آن جهت باشد که در تورات، قرینه هایی بر حقانیت قرآن وجود داشته است.

120- قرآن و کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 41 - 4

4 - قرآن تصدیق کننده حقانیت کتاب های آسمانی بنی اسرائیل ( تورات ، انجیل و . . . )

ءامنوا بما أنزلت مصدقاً لما معکم

مراد از <ما>ی موصوله در <لما معکم>: کتابهای آسمانی بنی اسرائیل است که تورات و انجیل از مصداقهای بارز و مورد نظر آن می باشد. تصدیق (مصدر مصدّقاً) نسبت دادن صدق و درستی به کسی یا چیزی است. بنابراین <مصدقاً لما معکم>; یعنی: قرآن کتابهای آسمانی شما را، راست و درست می داند و حقانیت آنها را تصدیق می کند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 3 - 10،15

10 - قرآن ، تأییدکننده سایر کتاب های آسمانی ( همانند تورات و انجیل )

مصدقاً لما بین یدیه و انزل التوریه و الانجیل

15 - قرآن ، دلیلی برای حقانیّت کتب آسمانی گذشته ( همانند تورات و انجیل ) است . *

مصدقاً لما بین یدیه و انزل التّوریه و الانجیل

چون در تورات و انجیل، بشارت به نزول قرآن داده شده، طبعاً نزول آن، گواه راستی و صحت آن کتب خواهد بود ; و این احتمالی است برای مصدّق بودن قرآن نسبت به دیگر کتب آسمانی.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 48 - 6،9

6 - وجود قرآن ، گواه راستی و درستی کتب آسمانی پیشین

و انزلنا إلیک الکتب بالحق مصدقاً لما بین یدیه من الکتب

با در نظر گرفتن اینکه کتابهای آسمانی به آمدن قرآن نوید داده بودند، لذا نزول قرآن دلیل حقانیت آنها خواهد بود.

9 - عظمت و ارزش برتر قرآن نسبت به دیگر کتاب های آسمانی

ص: 78

و انزلنا إلیک الکتب بالحق مصدقاً . .. و مهیمناً علیه

حفاظت و نگهبانی از کتابهای آسمانی که به عهده قرآن گذارده شده است، نشانه برتری آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 59 - 7

7 - شرافت و برتری قرآن ، بر دیگر کتب آسمانی *

ءامنا باللّه و ما أنزل الینا و ما أنزل من قبل

تقدیم <ما انزل الینا> بر <ما انزل من قبل> - علی رغم تقدم زمانی کتب آسمانی گذشته - می تواند اشاره به برداشت فوق باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 37 - 6،8

6 - قرآن ، تصدیق و تأیید کننده کتاب های آسمانی پیشین ( تورات ، انجیل و . . . )

و لکن تصدیق الذی بین یدیه

8 - قرآن ، شرح و تفصیل کتاب های آسمانی پیشین ( تورات ، انجیل و . . . ) است .

و تفصیل الکتب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 111 - 8،10

8- قرآن تصدیق کننده و تأیید کننده کتاب های آسمانی پیشین است .

و ل-کن تصدیق الذی بین یدیه

<تصدیق> مصدر است و به معنای اسم فاعل تصدیق کننده می باشد. این کلمه به وسیله <ل-کن> بر <حدیثاً> عطف شده است.

10- قرآن ، دلیل راستی و درستی کتاب های آسمانی پیشین است .

و ل-کن تصدیق الذی بین یدیه

تصدیق کتابهای آسمانی پیشین از سوی قرآن می تواند به این معنا باشد که: نزول قرآن موجب شد ، اخبار و پیشگوییهای آن کتابها مبنی بر آمدن قرآن تحقق یابد. از این رو نزول قرآن خود دلیلی برای اثبات راستی و درستی آن کتابهاست.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - فاطر - 35 - 31 - 5

5 - قرآن ، تصدیق و تأیید کننده کتاب های آسمانی پیشین ( تورات ، انجیل و . . . )

مصدّقًا لما بین یدیه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 3 - 3

3 - هماهنگی معارف قرآنی ، با کتاب های آسمانی پیشین

کذلک یوحی إلیک و إلی الذین من قبلک

ص: 79

برداشت یاد شده، بر این اساس است که <کذلک> اشاره به محتوای وحی باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - بینه - 98 - 3 - 4

4 - قرآن ، حاوی معارف کتاب های آسمانی گذشته است . *

یتلوا صحفًا مطهّره . فیها کتب قیّمه

121- کافران صدر اسلام و کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 133 - 9

9 - کافران عصر بعثت ، از محتوای کتاب های آسمانی پیشین آگاه بودند .

أوَلم تأتهم بیّنه ما فی الصحف الأُولی

122- کافران و کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 33 - 4

4- کافران دوران های قبل از اسلام در برخورد با کتاب آسمانی خویش ، مثل کافران صدراسلام عمل می کردند .

هل ینظرون إلاّ أن تأتیهم المل-ئکه أو یأتی أمر ربّک کذلک فعل الذین من قبلهم

123- کتب آسمانی اقوام پیشین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - حدید - 57 - 26 - 7

7 - نسل های پس از نوح و ابراهیم ( ع ) ، هیچ گاه از کتاب آسمانی محروم نبوده اند .

و جعلنا فی ذرّیّتهما النبوّه و الکت-ب

124- کتب آسمانی امت های پیشین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - بینه - 98 - 4 - 5

5 - بروز اختلاف در میان امت های پیشین ، با وجود دستیابی آنان به کتاب آسمانی و برهان ، نمونه ای از انفکاک ناپذیری برخی کافران از مرام خویش ; حتی با پی بردن به تضاد آن با برهان

ص: 80

لم یکن . .. منفکّین ... حتّی تأتیهم البیّنه ... و ما تفرّق... إلاّ من بعد ما جاء

125- کتب آسمانی انبیا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - فاطر - 35 - 25 - 8

8 - برخی از رسولان الهی ، دارای کتاب آسمانی بودند .

جاءتهم رسلهم . .. بالکت-ب المنیر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - بینه - 98 - 2 - 1،5

1 - خداوند ، با فرستادن رسولی که مکتوباتی منزّه و به دور از انحراف را بر مردم بخواند ، بر آنان اتمام حجت می کند .

لم یکن . .. منفکّین حتّی تأتیهم البیّنه . رسول من اللّه یتلوا صحفًا مطهّره

5 - اتمام حجت بر تمام مردم ، با ارسال پیامبری همراه با کتاب آسمانی ، سنّت تخلّف ناپذیر خداوند است .

لم یکن . .. منفکّین حتّی تأتیهم البیّنه . رسول من اللّه یتلوا صحفًا مطهّره

126- کتب آسمانی بنی اسرائیل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 42 - 7

7 - کتاب های آسمانی بنی اسرائیل ، حاوی بشارت به نزول قرآن و نشانه های حقانیت آن است .

و لاتلبسوا الحق بالبطل و تکتموا الحق

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 44 - 6

6 - کتاب های آسمانی بنی اسرائیل ، توبیخ کننده مبلغان و ارشادگران بی عمل

أتأمرون الناس . .. و أنتم تتلون الکتب

چون جمله حالیه <و أنتم تتلون الکتاب> (در حالی که شما کتاب ]تورات یا انجیل [را تلاوت می کنید) به عنوان دلیل نکوهش و مذمت ارشاد کنندگان بی عمل مطرح شده، معلوم می شود: در کتابهای آسمانی بنی اسرائیل بر ناروایی چنین کرداری تأکید شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 63 - 4

4 - تورات کتابی است از جانب خداوند و عطا شده به بنی اسرائیل

خذوا ما ءاتینکم

مراد از <ما>ی موصوله در <ما آتیناکم> تورات است.

ص: 81

127- کتب آسمانی پیشینیان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 131 - 6

6 - اعطای کتاب آسمانی به امت های پیش از اسلام

و لقد وصینا الذین اوتوا الکتب من قبلکم

128- کتب آسمانی در اهل کتاب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 44 - 1

1 - آگاهی ناقص دانشمندان اهل کتاب به کتب آسمانی خویش

الم تر الی الذین اوتوا نصیباً من الکتب

ظاهراً <من> برای تبعیض است و <من الکتاب>، وصف برای <نصیباً> است. یعنی بهره آنان تنها نسبت به بخشی از کتاب است.

129- کتب آسمانی در دوران مریم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - تحریم - 66 - 12 - 13

13 - آمدن کتاب های آسمانی متعدد تا عصر حضرت مریم ( س )

و صدّقت بکلم-ت ربّها و کتبه

130- کتب آسمانی قبل از قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 156 - 4

4 - نزول کتاب آسمانی بر دو طایفه غیر عرب (یهود و نصارا) قبل از نزول قرآن

إنما أنزل الکتب علی طائفتین من قبلنا

ص: 82

131- کتب آسمانی نسل ابراهیم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - حدید - 57 - 26 - 7

7 - نسل های پس از نوح و ابراهیم ( ع ) ، هیچ گاه از کتاب آسمانی محروم نبوده اند .

و جعلنا فی ذرّیّتهما النبوّه و الکت-ب

132- کتب آسمانی نسل نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - حدید - 57 - 26 - 7

7 - نسل های پس از نوح و ابراهیم ( ع ) ، هیچ گاه از کتاب آسمانی محروم نبوده اند .

و جعلنا فی ذرّیّتهما النبوّه و الکت-ب

133- کتب آسمانی و خرافات

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 21 - 5

5 - کتاب های آسمانی ، منادی توحید و پیراسته از عقاید و باور های خرافی و شرک آلود

و قالوا لو شاء الرحم-ن . .. أم ءاتین-هم کت-بًا من قبله

آیه شریفه پس از طرح عقاید شرک آلود و خرافی مشرکان می گوید: این اندیشه ها در هیچ یک از کتاب های پیشین نیامده است. از این نکته مطلب بالا استفاده می شود.

134- کتب آسمانی و عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 8 - 6

6 - معارف متکی بر برهان های عقلی ، الهامات ربانی و کتاب های آسمانی ، تنها معارف شایسته اعتقاد و ارزشمند در بینش قرآنی

و من الناس من یج-دل فی اللّه بغیر علم و لا هدًی و لا کت-ب منیر

در آیه یاد شده معرفت های قابل اعتماد و شایسته دفاع معارفی است که از یکی از سه راه ذیل به دست بیاید: <علم> <هدایت> و <کتاب>. به نظر می رسد که مراد از <علم> معرفت هایی است که از راه براهین عقلی و مقصود از <هدایت> دریافت هایی است که از طریق رؤیت قلبی و الهامات درونی و منظور از <کتاب منیر> حقایقی است که به وسیله شنیدن از رسولان الهی و مراجعه به کتاب های آسمانی به دست می آید.

ص: 83

135- کتب آسمانی و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 94 - 3

3 - کتاب های آسمانی پیشین ، سند زنده ای برای اثبات حقانیت و الهی بودن آیات قرآن کریم

فإن کنت فی شک مما أنزلنا إلیک فسئل الذین یقرءون الکتب من قبلک

تذکر این نکته لازم است که مراد از کتابهای آسمانی پیشین، کتابهایی است که دست تحریف، آنها را دگرگون نکرده است.

136- کتمان کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 159 - 7

7 - کتمان حقایق کتاب های آسمانی ، از گناهان بزرگ است .

إن الذین یکتمون ما أنزلنا . .. أولئک یلعنهم اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 160 - 4

4 - کتمان حقایق دینی و معارف کتب آسمانی ، فسادانگیز است .

إلا الذین تابوا و أصلحوا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 161 - 2

2 - کتمان معارف و احکام دین و حقایق کتاب های آسمانی ، کفرپیشگی است .

إن الذین یکتمون ما أنزلنا . .. إن الذین کفروا و ماتوا و هم کفار

آوردن جمله <إن الذین کفروا . ..> پس از <إن الذین یکتمون> - بدون حرف فاصله ای همانند واو - گویای این است که: <الذین کفروا> همان کتمان کنندگان هستند و یا کتمان کنندگان از مصادیق کفرپیشگان می باشند. به هر تقدیر این معنا که کتمان حقایق دینی کفر است، از ارتباط دو آیه به دست می آید.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 162 - 4

4 - کتمان کنندگان احکام و معارف دین و حقایق کتب آسمانی ، برای همیشه به عذاب اخروی گرفتار خواهند بود .

إن الذین کفروا و ماتوا . .. خلدین فیها لایخفف عنهم العذاب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 174 - 4

4 - تناول از منافع به دست آمده از دین فروشی و کتمان معارف کتاب های آسمانی ، در حقیقت خوردن آتش و پرکردن شکم از آن است .

ص: 84

و یشترون به ثمناً قلیلا أولئک ما یأکلون فی بطونهم إلا النار

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 176 - 2،4

2 - ناسازگاری حقایق کتاب های آسمانی با منافع عالمان دنیاطلب ، وادار کننده آنان به کتمان آن حقایق

إن الذین یکتمون . .. و یشترون ... ذلک بأن اللّه نزل الکتب بالحق

برداشت فوق بر این اساس است که <ذلک> اشاره به <کتمان> - که از جمله <یکتمون . ..> به دست می آید - داشته باشد. بر این مبنا از یک سو حق ستیزی دلیل کتمان معارف و احکام کتب آسمانی دانسته شده است (ذلک ]الکتمان[ بأن اللّه نزل الکتاب بالحق) و از سوی دیگر جمله <یشترون به ثمناً قلیلا در آیه 174> رسیدن به منافع دنیوی را دلیل و انگیزه کتمان معارف می شمرد. نتیجه این دو دلیل این است که: حقایق کتابهای آسمانی با منافع گروهی دنیاطلب ناسازگار است و این ناسازگاری مایه کتمان آن حقایق می شود.

4 - کتمان محتوای کتاب های آسمانی ، کتمان حق است و کتمان کنندگان مردمی حق ستیزند .

ذلک بأن اللّه نزل الکتب بالحق

137- کتمان کنندگان کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 175 - 2

2 - دین فروشان و کتمان کنندگان حقایق کتاب های آسمانی ، از مغفرت الهی محروم و به آتش دوزخ گرفتار خواهند شد .

أولئک الذین اشتروا . .. العذاب بالمغفره

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 176 - 4

4 - کتمان محتوای کتاب های آسمانی ، کتمان حق است و کتمان کنندگان مردمی حق ستیزند .

ذلک بأن اللّه نزل الکتب بالحق

138- کفر به کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 41 - 9

9 - بنی اسرائیل با انکار قرآن ، خود پیشتاز کفر به کتاب های آسمانی خویش خواهند بود .

و لاتکونوا أول کافر به

برداشت فوق بر این اساس است که ضمیر در <به> به <ما معکم> برگردد. بنابراین جمله <و لاتکونوا ...> در ارتباط با جمله <ءامنوا بما أنزلت> چنین معنا می شود: ای بنی اسرائیل! به قرآن ایمان آورید و از نخستین کسانی نباشید که به کتب آسمانی خود کافر می شوند; یعنی، در صورت انکار قرآن کتابهای آسمانی خود را انکار کرده اید.

ص: 85

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 85 - 18

18 - عمل نکردن به دستورات کتاب آسمانی ، به منزله انکار کردن آن کتاب و نشانه کافر شدن به آن است .

أفتؤمنون . .. و تکفرون ببعض

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 93 - 18

18 - اعمال ناروای یهود در طول تاریخ ( کشتن پیامبران ، گوساله پرستی و . . . ) نشانه ایمان نداشتن آنان حتی به پیامبران بنی اسرائیل و کتاب های آسمانی خویش است .

قالوا نؤمن بما أنزل علینا . .. قل بئسما یأمرکم به إیمنکم إن کنتم مؤمنین

چون جمله <قل بئسما . ..> (اگر ایمان دارید، ایمانتان شما را به کارهای ناروایی واداشته است) در جواب <نؤمن بما أنزل علینا> قرار گرفته، بیانگر آن است که: شما یهودیان به کتابهای آسمانی ایمان ندارید که چنین اعمال ناپسندی را مرتکب می شوید.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 100 - 7

7 - اکثریت یهود ، حتی به پیامبران و کتاب های آسمانی خویش ایمان ندارند .

بل اکثرهم لایؤمنون

متعلق ایمان - به قرینه آیات گذشته - پیامبران و کتابهای آسمانی است. <بل> در جمله فوق برای ترقی است; یعنی، و بالاتر از پیمان شکنی این است که اکثر آنها اهل ایمان نیستند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 51 - 5

5 - شرک و کفر عالمان به کتاب های آسمانی ، دور از انتظار و مایه شگفتی

الم تر الی الذین اوتوا نصیباً من الکتب یؤمنون بالجبت و الطّاغوت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 136 - 8

8 - کافرانِ به خدا ، ملائکه ، کتب آسمانی ، پیامبران الهی و روز قیامت ، در گمراهی ژرف

و من یکفر باللّه و ملئکته و کتبه و رسله و الیوم الأخر فقد ضل ضللا بعیداً

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 162 - 9

9 - جهل ، سطحی نگری و روحیه ناباوری در اکثریت یهود ، مایه کفر آنان به قرآن و دیگر کتب آسمانی

لکن الرسخون فی العلم منهم و المؤمنون یؤمنون بما أنزل إلیک و ما أنزل من قبلک

در برداشت فوق کلمه <لکن> استدراک از جمله <فلایؤمنون الا قلیلا> (155) گرفته شده است، یعنی اکثر یهودیان ایمان نمی آورند و لکن عالمان ژرفنگر ایشان و آنانکه اهل باور به حقیقت هستند به قرآن ایمان خواهند آورد. بنابراین جمله <لکن

ص: 86

...> می رساند که جهل و روحیه ناباوری در اکثریت یهود مانع ایمان آوردن آنان به قرآن شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 89 - 10

10 - انکار حقانیت رسالت پیامبر(ص)، کفر به همه انبیا و کتب آسمانی است. *

فإن یکفر بها هؤلاء فقد و کلنا

<هؤلاء> اشاره به کفر مردم مکه است. با توجه به اینکه در این آیات سخن آنها، که دال بر کفر به انبیای گذشته باشد، نقل نشده، به نظر می رسد که کفر آنها به انبیای پیشین تابع کفر آنان به پیامبر باشد. چون همه انبیا مورد تصدیق اسلام و قرآن و پیامبرند، کفر به پیامبر کفر به همه انبیا قلمداد شده است.

139- کیفر اخروی مکذبان کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 111 - 3

3- انکار کنندگان کتاب های آسمانی ، به کیفر و مجازات اخروی گرفتار خواهند شد .

و إنّ کلاًّ لما لیوفینّهم ربک أعم-لهم

قابل ذکر است که مفسران درباره کلمه <لما> و معنا و جایگاه آن در آیه شریفه، سخنان بسیاری دارند. علاقه مندان را به کتابهای مفصل تفسیری و ادبی ارجاع می دهیم. آنچه به نظر تکلفی ندارد این است که <لمّا> شرطیه است و فعل آن محذوف می باشد کلام با تقدیر آن چنین می شود: إنّ کلاًّ لما أتتهم الساعه لیوفینّهم.

140- کیفر اعراض از کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 113 - 18

18 - عالمان دینی در صورت بی توجهی به تعالیم کتاب های آسمانی ، سزاوار توبیخ و ملامت بوده و در قیامت بسزای کردارشان خواهند رسید .

قالت الیهود . .. و هم یتلون الکتب ... فاللّه یحکم بینهم یوم القیمه

141- کیفر تکذیب کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 72 - 4

4 - ستیزه جویی و تکذیب لجوجانه کتاب های آسمانی و فرستادگان الهی ، موجب انواع گوناگون عذاب ( در غل و زنجیر شدن ، سوخته شدن به آب داغ و آتش دوزخ )

الذین یج-دلون . .. الذین کذّبوا بالکت-ب ... إذ الأغل-ل فی أعن-قهم ... ثمّ فی الن

ص: 87

142- کیفر کتمان کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 174 - 2

2 - کسانی که احکام و معارف کتاب های آسمانی را کتمان کرده اند تا بدین وسیله به متاع دنیا برسند ، در قیامت به عذاب دردناکی گرفتار خواهند شد .

إن الذین یکتمون ما أنزل اللّه من الکتب . .. لهم عذاب ألیم

143- کیفر مکذبان کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 34 - 3

3- منکران حقانیت کتاب های آسمانی ، گرفتار عذاب شدند .

کذلک فعل الذین من قبلهم و ما ظلمهم الله و ل-کن کانوا أنفسهم یظلمون . فأصابهم سیئ

144- گمراهی کتمان کنندگان کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 175 - 1

1 - دین فروشان و کتمان کنندگان احکام و معارف کتاب های آسمانی ، ضلالت پیشه و به دور از هدایتند .

أولئک الذین اشتروا الضلله بالهدی

145- گناه کتمان کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 162 - 7

7 - کتمان حقایق دینی و معارف کتب آسمانی از گناهان بزرگ است .

خلدین فیها لایخفف عنهم العذاب

دوری همیشگی کتمان کنندگان حقایق از رحمت خدا و نیز ابتلای آنان به عذابی تخفیف ناپذیر، حکایت از بزرگی گناه آنان دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 174 - 1،8

ص: 88

1 - کتمان معارف و احکامی که خدا نازل کرده و در کتاب های آسمانی ثبت شده ، از گناهان بزرگ است .

إن الذین یکتمون ما أنزل اللّه من الکتب . .. لهم عذاب ألیم

8 - عالمان دینی ، در خطر آلوده شدن به گناه کتمان حقایق کتاب های آسمانی و احکام الهی هستند .

إن الذین یکتمون ما أنزل اللّه من الکتب

146- گناه کتمان کنندگان کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 174 - 14

14 - خداوند ، کتمان کنندگان حقایق کتاب های آسمانی را از گناهان و آلودگی ها پاک نخواهد کرد .

إن الذین یکتمون ما أنزل اللّه . .. لایزکیهم

147- گواهان حقّانیت کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 92 - 5

5 - قرآن، گواه صدق کتب آسمانی گذشته است.

مصدق الذی بین یدیه

148- گواهی کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 20 - 3

3 - کتب آسمانی پیشین مشتمل بر گواهی خداوند بر حقانیت پیامبر(ص)

قل أی شیء أکبر شهده قل اللّه . .. الذین ءاتینهم الکتب یعرفونه

چون در آیه قبل شهادت خداوند مطرح شده و قرآن نیز به عنوان شاهد ذکر گردیده و در پی آن از آشنایی اهل کتاب با پیامبر(ص) سخن رفته است، می توان دریافت که اولاً منبع آگاهی آنان کتب آسمانی بوده و ثانیاً آن کتب نیز شاهدی بر حقانیت پیامبر(ص) هستند.

149- محمد(ص) در کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 146 - 3

3 - اهل کتاب در انطباق ویژگی های پیامبر موعود بر پیامبر اسلام ، هیچ تردیدی نداشتند .

ص: 89

الذین ءاتینهم الکتب یعرفونه کما یعرفون أبناءهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 20 - 2،3،4

2 - کتب آسمانی پیشین، بیانگر اوصاف پیامبر اکرم(ص) و پیشگویی رسالت آن حضرت

قل أی شیء أکبر شهده . .. الذین ءاتینهم الکتب یعرفونه کما یعرفون أبناءهم

3 - کتب آسمانی پیشین مشتمل بر گواهی خداوند بر حقانیت پیامبر(ص)

قل أی شیء أکبر شهده قل اللّه . .. الذین ءاتینهم الکتب یعرفونه

چون در آیه قبل شهادت خداوند مطرح شده و قرآن نیز به عنوان شاهد ذکر گردیده و در پی آن از آشنایی اهل کتاب با پیامبر(ص) سخن رفته است، می توان دریافت که اولاً منبع آگاهی آنان کتب آسمانی بوده و ثانیاً آن کتب نیز شاهدی بر حقانیت پیامبر(ص) هستند.

4 - خداوند حجت را بر اهل کتاب در مورد رسالت پیامبر(ص) به وسیله کتب آسمانی آنان تمام کرده است.

الذین ءاتینهم الکتب یعرفونه کما یعرفون أبناءهم . .. فهم لا یؤمنون

با توجه به اینکه منبع و منشأ شناخت اهل کتاب به پیامبر(ص) تورات و انجیل بوده و آنها منکر رسالت آن حضرتند، پس تورات و انجیل وسیله اتمام حجت الهی است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 92 - 7

7 - نزول قرآن و بعثت پیامبر(ص)، به عنوان خبری غیبی، در کتب آسمانی گذشته مطرح بوده است.

و هذا کتب أنزل نه مبارک مصدق الذی بین یدیه

از معانی محتمل برای <مصدق> تصدیق خبرهای کتب گذشته مبنی بر آمدن پیامبر(ص) و قرآن است، یعنی بدان جهت که این اخبار در آن کتب معهود بوده، نزول قرآن و بعثت پیامبر(ص) صدق آن خبرها را معلوم ساخته است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - شعراء - 26 - 196 - 2

2 - نزول قرآن بر شخص پیامبراکرم ( ص ) یاد شده در کتاب های آسمانی پیشین

و إنّه لفی زبر الأوّلین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 31 - 2

2 - وجود اطلاعاتی در کتاب های آسمانی پیشین درباره پیامبراسلام

و قال الذین کفروا لن نؤمن به-ذا القرءان و لا بالذی بین یدیه

احتمال دارد غرض کافران از اعلام عدم ایمان به کتاب های پیشین، به خاطر وجود اطلاعاتی درباره پیامبراسلام باشد.

ص: 90

150- محمد(ص) و کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 23 - 13

13 - وجود نشانه های صدق پیامبر ( ص ) در تورات *

اگر چنین نشانه هایی در تورات نبود، دعوت به حکمیت تورات برای رفع اختلاف در مورد دعوت پیامبر اسلام (ص)، صحیح نبود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 81 - 11،23

11 - پیامبر اکرم ( ص ) ، تصدیق کننده انبیا و کتب الهی گذشته

ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم

بنابراینکه مراد از <رسول>، پیامبر اکرم (ص) باشد.

23 - پیامبر اسلام ( ص ) ، تصدیق کننده انبیا و کتب آسمانی پیش از خود

ثمّ جاءکم رسول مصدّق لما معکم

امام صادق (ع): . .. <ثمّ جاءکم رسول مصدّق لما معکم>، یعنی رسول اللّه (ص).

_______________________________

تفسیر قمی، ج 1، ص 247، ذیل آیه 172 اعراف ; نورالثقلین، ج 1، ص 358، ح 211.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 15 - 5

5 - اطلاع پیامبر ( ص ) از حقایق کتب آسمانی گذشته

رسولنا یبین لکم کثیراً مما کنتم تخفون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 31 - 3

3 - پیامبر ( ص ) ، به تعالیم کتاب های آسمانی پیشین ( تورات و انجیل ) آگاهی داشته است .

و لا بالذی بین یدیه

تعبیر از کتاب های پیشین آسمانی به <الذی بین یدیه> حکایت از آگاهی پیامبراسلام(ص) از آنها داشته است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 52 - 7

7 - پیامبراکرم ( ص ) ، پیش از نزول وحی با کتاب های آسمانی و مفاهیم قرآن هیچ آشنا نبود .

ما کنت تدری ما الکت-ب و لا الإیم-ن

151- مخاطبان کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 91

1 - بقره - 2 - 159 - 3

3 - همه مردم ، مخاطبان کتب آسمانی و موظف به فراگیری معارف و احکام آن هستند .

من بعد ما بینه للناس

152- مردم صدر اسلام و کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 68 - 10

10 - آگاهی مردم عصر بعثت ، به سابقه داشتن بعثت و نزول کتاب از سوی خداوند

أم جاءهم ما لم یأت ءاباءهم الأوّلین

153- مسلمان در کتب آسمانی مسلمانان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 78 - 16

16 - < مسلمان > ، نام امت پیامبر در کتاب های آسمانی پیشین و قرآن

هو سمّیکم المسلمین من قبل و فی هذا

154- مسلمانان و کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 119 - 4،6

4 - مسلمانان به خاطر ایمانشان به کتب آسمانی ، دوستدار همه پیروان ادیان الهی

ها انتم اولاء تحبّونهم و لا یحبّونکم و تؤمنون بالکتب کلّه

بنابر اینکه <تؤمنون>، علّت برای <تحبونهم> باشد.

6 - مسلمانان ، مؤمن به تمامی کتب آسمانی

و تؤمنون بالکتب کلّه

اگر چه <کتاب> به لفظ مفرد آمده، ولی به معنای جمع است; چون الف و لام آن برای جنس است.

155- مصونیت کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - جن - 72 - 28 - 4

4 - وحی و کتاب های آسمانی در ایام بعثت پیامبران ، مصون از تحریف و دستبرد بود .

ص: 92

لیعلم أن قد أبلغوا رس-ل-ت ربّهم

156- مکذبان انبیا در کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 94 - 2

2 - سرگذشت حضرت نوح و موسی ( ع ) و پیامبران مبعوث شده در فاصله میان آنان و تکذیب شدن آنان و هلاکت مکذبان به عذاب استیصال ، آیاتی است که در کتاب های آسمانی پیشین نیز آمده بود .

و اتل علیهم نبأ نوح . .. فإن کنت فی شک مما أنزلنا إلیک فسئل الذین یقرءون الکتب م

برداشت فوق از ارتباط میان این آیه شریفه و مجموعه آیات 71 تا 93 - که با هم یک بند را تشکیل می دهند - استفاده می شود.

157- مکذبان کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 110 - 6

6- خداوند ، حیات دنیا را عرصه داوری خویش میان گروندگان به کتاب های آسمانی و منکران آنها ، قرار نداده است .

لولا کلمه سبقت من ربک لقضی بینهم

مراد از <کلمه> امری است که خداوند مقدر کرده و آن بقای انسانها و سپری کردن حیات دنیوی است. آیاتی نظیر <و لکم فی الأرض مستقر و متاع إلی حین; شما انسانها تا مدتی (تا سپری شدن حیات دنیا) در زمین مستقر خواهید بود و از اسباب معیشت بهره خواهید برد. بقره/36.> گویای آن تقدیر و کلمه است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 111 - 1

1- خداوند در قیامت ، میان مؤمنان به کتاب های آسمانی و انکار کنندگان آن قضاوت خواهد کرد .

و لولا کلمه سبقت . .. و إنّ کلاًّ لما لیوفینّهم ربک أعم-لهم

مراد از <کلاًّ> - به قرینه <فاختلف فیه> در آیه قبل - مؤمنان به کتابهای آسمانی و انکار کنندگان آن است و به قرینه <لولا . .. لقضی بینهم> معلوم می شود که خداوند در صحنه قیامت، پیش از پاداش دهی و به کیفررسانی، میان انسانها داوری خواهد کرد.

158- ملاک بهترین کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - قصص - 28 - 49 - 8

8 - هدایت بخش تر بودن ، از معیار های الهی برای گزینش برترین کتاب آسمانی

ص: 93

قل فأتوا بکت-ب . .. هو أهدی منهما

159- ملاک کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - احقاف - 46 - 4 - 12

12- وجود نشانه های شرک در هر متن ، دلیل آسمانی نبودن آن

ائتونی بکت-ب من قبل ه-ذا

از اظهار قاطع قرآن، به این که کتاب های آسمانی به دور از تبلیغ شرک است; این نتیجه به دست می آید که هرگاه اثری از شرک در کتابی دیده شد، باید اذعان داشت که دست تحریف گران در آن راه یافته است.

160- ممانعت از ایمان به کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 160 - 5

5 - بازداری مردم از درک معارف و حقایق کتاب های آسمانی و ایمان به آنها ، فسادانگیزی است .

إلا الذین تابوا و أصلحوا

161- ممانعت از فهم کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 160 - 5

5 - بازداری مردم از درک معارف و حقایق کتاب های آسمانی و ایمان به آنها ، فسادانگیزی است .

إلا الذین تابوا و أصلحوا

162- منشأ تعالیم کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 3 - 8

8 - معارف والای کتاب های آسمانی ، برخاسته از حکمت گسترده و عزت خداوندی است .

یوحی إلیک . .. العزیز الحکیم

ذکر صفت عزت و حکمت برای خداوند و ارتباط صدر و ذیل آیه، بیانگر برداشت یاد شده است.

ص: 94

163- منشأ تکذیب کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 70 - 1

1 - تکذیب کتاب های آسمانی و فرستادگان الهی ، برخاسته از روح ستیزه جویی و حق ناپذیری است .

ألم تر إلی الذین یج-دلون . .. الذین کذّبوا بالکت-ب و بما أرسلنا به رسلنا

جمله <الذین کذّبوا بالکتاب . ..> بدل برای <الذین یجادلون...> می باشد. در واقع تکذیب کنندگان همان مجادله گران اند که از سر لجاجت به تکذیب آیات الهی می پردازند.

164- منشأ عذاب مکذبان کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 34 - 4

4- گرفتار شدن به عذاب ، در پی انکار حقانیت کتاب های آسمانی ، دستاورد خود منکران است .

کذلک فعل الذین من قبلهم و ما ظلمهم الله و ل-کن کانوا أنفسهم یظلمون . فأصابهم سیئ

165- منشأ کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 110 - 2

2- خداوند ، اعطا کننده کتاب آسمانی به پیامبران خویش

و لقد ءاتینا موسی الکت-ب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 30 - 6

6- اعطای کتاب آسمانی و مقام نبوت ، به دست خداوند است .

ءاتینی الکت-ب و جعلنی نبیًّا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 4 - 3

3 - لوح محفوظ ، < اُمّ الکتاب > ( ریشه و اصل کتاب های آسمانی ) است .

و إنّه فی أُمّ الکت-ب لدینا

<ال> در <اُمّ الکتاب>، <ال> جنس و مفید استغراق است; یعنی، مادرِ همه کتاب ها.

ص: 95

166- منشأ نزول کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 55 - 6

6 - ربوبیت الهی ، مقتضی نزول وحی و کتاب آسمانی

أُنزل إلیکم من ربّکم

167- موانع عمل به کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 44 - 24

24 - هراس از مردم ، مانعی در عمل به احکام و مقررات کتب آسمانی

یحکم بها . .. فلاتخشوا الناس

168- موانع کتمان کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 163 - 5

5 - باور به یگانگی خدا ونبود معبودی جز او ، بازدارنده آدمی از کتمان معارف الهی و حقایق کتاب های آسمانی است . *

إن الذین یکتمون ما أنزلنا . .. و إلهکم إله وحد لا إله إلا هو

برداشت فوق و نیز برداشتهای بعدی، بیانگر وجه ارتباط میان آیه مورد بحث و آیات پیشین است.

169- موسی(ع) در کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 94 - 2

2 - سرگذشت حضرت نوح و موسی ( ع ) و پیامبران مبعوث شده در فاصله میان آنان و تکذیب شدن آنان و هلاکت مکذبان به عذاب استیصال ، آیاتی است که در کتاب های آسمانی پیشین نیز آمده بود .

و اتل علیهم نبأ نوح . .. فإن کنت فی شک مما أنزلنا إلیک فسئل الذین یقرءون الکتب م

برداشت فوق از ارتباط میان این آیه شریفه و مجموعه آیات 71 تا 93 - که با هم یک بند را تشکیل می دهند - استفاده می شود.

170- مؤمنان به کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 96

1 - بقره - 2 - 121 - 5

5 - کسانی از یهود و نصارا به کتاب آسمانی خویش ایمان دارند که از آن به خوبی وشایستگی پیروی می کنند .

الذین ءاتینهم الکتب یتلونه حق تلاوته أولئک یؤمنون به

در برداشت فوق، ضمیر <به> به <الکتاب> - که مقصود از آن تورات و انجیل است - برگردانده شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 110 - 6

6- خداوند ، حیات دنیا را عرصه داوری خویش میان گروندگان به کتاب های آسمانی و منکران آنها ، قرار نداده است .

لولا کلمه سبقت من ربک لقضی بینهم

مراد از <کلمه> امری است که خداوند مقدر کرده و آن بقای انسانها و سپری کردن حیات دنیوی است. آیاتی نظیر <و لکم فی الأرض مستقر و متاع إلی حین; شما انسانها تا مدتی (تا سپری شدن حیات دنیا) در زمین مستقر خواهید بود و از اسباب معیشت بهره خواهید برد. بقره/36.> گویای آن تقدیر و کلمه است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 111 - 1،2

1- خداوند در قیامت ، میان مؤمنان به کتاب های آسمانی و انکار کنندگان آن قضاوت خواهد کرد .

و لولا کلمه سبقت . .. و إنّ کلاًّ لما لیوفینّهم ربک أعم-لهم

مراد از <کلاًّ> - به قرینه <فاختلف فیه> در آیه قبل - مؤمنان به کتابهای آسمانی و انکار کنندگان آن است و به قرینه <لولا . .. لقضی بینهم> معلوم می شود که خداوند در صحنه قیامت، پیش از پاداش دهی و به کیفررسانی، میان انسانها داوری خواهد کرد.

2- مؤمنان به کتاب های آسمانی ، در قیامت به پاداش کامل کردار خویش دست خواهند یافت .

و إنّ کلاًّ لما لیوفینّهم ربک أعم-لهم

مراد از <أعمالهم> کیفر و پاداش اعمال می باشد. بنابراین <إنّ کلاًّ ...>; یعنی ، همانا پروردگارت پاداش و کیفر اعمال همگان را به طور کامل پرداخت خواهد کرد.

171- نامهای کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مرسلات - 77 - 5 - 4

4 - ذکر ، از نام های قرآن و دیگر کتاب های آسمانی

فالملقی-ت ذکرًا

172- نزول کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 213 - 17

ص: 97

17 - سلامت کتاب های آسمانی در سیر نزول ، از نفوذ تحریف و باطل

و انزل معهم الکتاب بالحق

بنابراینکه <بالحق>، متعلّق به <انزل> باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 136 - 6

6 - نزول قرآن ، تدریجی و نزول دیگر کتب آسمانی ، دفعی و یکباره بوده است .

و الکتب الذی نزل علی رسوله و الکتب الذی أنزل من قبل

برخی از مفسران همانند زمخشری برآنند که <نزل> در مورد نزول تدریجی و <انزل> در مورد نزول دفعی به کار گرفته می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 66 - 15

15 - نزول کتب آسمانی و تعالیم الهی ، نمودی از ربوبیت خداوند نسبت به بندگان

و لو انهم اقاموا التوریه و الانجیل و ما أنزل الیهم من ربهم

گزینش کلمه <رب>، مبین ارتباط نازل کردن کتب آسمانی با ربوبیت الهی است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 7 - 1

1 - در صورت نزول کتابی ملموس از سوی خداوند بر پیامبر(ص)، کفرورزان آن را سحر خواهند دانست.

و لو نزلنا علیک کتبا فی قرطاس فلمسوه بأیدیهم لقال الذین کفروا إن هذا إلا سحر مبی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - قصص - 28 - 86 - 5

5 - نزول کتاب از سوی خدا برای مردم ، نمود رحمت الهی بر آنان است .

و ما کنت ترجوا أن یلقی إلیک الکت-ب إلاّ رحمه من ربّک

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - دخان - 44 - 5 - 5

5- نزول کتاب و فرستادن رسولان از سوی خداوند برای بشر ، دیرینه و دارای سابقه طولانی

إنّا کنّا مرسلین

دیرینگی نزول کتاب و فرستادن رسولان از عبارت <کنّا. ..> استفاده می شود. در این صورت پیام آیه شریفه، نفی استبعاد نسبت به نزول قرآن است; یعنی، این تنها قرآن نیست که از سوی ما فرود آمده است; بلکه از دیر زمان نظیر آن را فرو فرستاده ایم.

ص: 98

173- نزول کتب آسمانی بر انبیا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مرسلات - 77 - 5 - 2

2 - فرشتگان ، ابلاغ کننده وحی و کتاب های آسمانی به رسولان

فالملقی-ت ذکرًا

مقصود از <ذکر>، وحی و کتاب های آسمانی است و اطلاق ذکر بر این معنا، در قرآن بسیار است.

174- نزول کتب آسمانی در شب قدر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - دخان - 44 - 5 - 6

6- شب قدر ، شب نزول کتاب های آسمانی پیشین بر پیامبران *

إنّا أنزلن-ه فی لیله مب-رکه . .. إنّا کنّا مرسلین

برداشت یاد شده بدان احتمال است که عبارت <إنّا کنّا. ..> به مجموع <إنّا أنزلناه فی لیله مبارکه> نظر داشته باشد; یعنی، ما قرآن را در شب قدر، نازل کردیم و این امر در مورد کتاب های آسمانی پیشین نیز تحقق یافته است.

175- نسخه های کتب آسمانی در صدر اسلام

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 94 - 5

5 - نسخه های کتاب های آسمانی پیشین در عصر نزول قرآن ، محدود و تنها در اختیار علمای ادیان بود .

فإن کنت فی شک مما أنزلنا إلیک فسئل الذین یقرءون الکتب من قبلک

176- نعمت کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 53 - 6

6 - کتاب های آسمانی و اسباب هدایت انسان ها ، از نعمت های بزرگ خداوند برای بنی اسرائیل

و إذ ءاتینا موسی الکتب و الفرقان لعلکم تهتدون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - جاثیه - 45 - 16 - 6

6 - برخورداری از حکومت الهی ، موهبتی والا همچون برخورداری از کتاب آسمانی و نبوت

و لقد ءاتینا بنی إسرءیل الکت-ب و الحکم و النبوّه

در صورتی که <الحکم> نظر به حکومت داشته باشد; از این که در زمره کتاب و نبوت به عنوان موهبتی الهی برای بنی

ص: 99

اسرائیل معرفی شده است، مطلب بالا استفاده می شود.

177- نقش اخروی کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - جاثیه - 45 - 28 - 11،12

11 - داوری خداوند در قیامت ، درباره هر امت ، براساس کتاب آسمانی آنان است . *

کلّ أمّه تدعی إلی کت-بها

در صورتی که مراد از <کتاب> در <کتابها> کتاب آسمانی ویژه هر امت باشد; از دعوت شدن آنان به سوی کتاب آسمانی شان برداشت بالا استفاده می شود.

12 - گروه بندی امت ها در قیامت ، براساس کتاب آسمانی ویژه آنان خواهد بود . *

و تری کلّ أمّه جاثیه کلّ أمّه تدعی إلی کت-بها

در صورتی که مراد از <کتاب> کتاب آسمانی باشد; از فراخوانده شدن هر امت به کتاب خویش، استفاده می شود که انسان ها براساس کتاب آسمانی خویش، در قیامت گروه گروه خواهند شد.

178- نقش کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 53 - 8

8 - دستیابی انسان ها به هدایت ، هدف از نزول کتاب های آسمانی است .

و إذ ءاتینا موسی الکتب و الفرقان لعلکم تهتدون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 63 - 10،13

10 - نیل انسان ها به تقوا و پرهیزشان از عقاید ناصواب و اعمال ناروا ، از اهداف نزول کتاب های آسمانی است .

خذوا ما ءاتینکم بقوه و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون

13 - فراگیری کتاب آسمانی و تنظیم عقاید و اعمال بر محور آن ، وظیفه ای ضروری بر عهده اهل ایمان

خذوا ما ءاتینکم بقوه و اذکروا ما فیه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 113 - 7،11

7 - کتاب آسمانی هر امت ، باید مرجع عقاید و باور های دینی آنان باشد .

و هم یتلون الکتب

11 - امت ها ، بدون داشتن کتاب آسمانی و تدین به ادیان الهی ، مردمی جاهلند .

کذلک قال الذین لایعلمون مثل قولهم

ص: 100

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 159 - 1

1 - کتاب های آسمانی ، حاوی احکام و معارف دینی و در بردارنده دلایلی روشن بر حقانیت آنها

ما أنزلنا من البینت و الهدی من بعد ما بینه للناس فی الکتب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 175 - 7

7 - کتاب های آسمانی و احکام نازل شده از ناحیه خدا ، هدایت آفرین و زمینه ساز جلب مغفرت الهی اند .

إن الذین یکتمون . .. أولئک الذین اشتروا الضلله بالهدی و العذاب بالمغفره

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 231 - 16

16 - خداوند به وسیله < کتاب > و < حکمت > ، مردم را موعظه می کند .

و ما انزل علیکم من الکتاب و الحکمه یعظکم به

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 105 - 7

7 - پیام های الهی ، بیانگر راه ایجاد وحدت

من بعد ما جاءهم البیّنات

به مناسبتِ بحث اختلاف و تفرقه، مراد از <بیّنات>، پیامهای وحدت آفرین است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 170 - 6

6 - هدایت و تربیت تمامی انسان ها ، هدف از بعثت پیامبران و نزول کتب آسمانی

یأیها الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 44 - 11،18،23،28

11 - قضاوت و حکومت بر مبنای کتب آسمانی ، جاری ساختن نور و هدایت در جامعه است .

فیها هدی و نور یحکم بها النبیون . .. و الربنیون و الاحبار

یادآوری قضاوت پیامبران بر اساس تورات، پس از توصیف آنان به هدایتگری و نورانیت، بیانگر آن است که پیاده کردن احکام آن در جامعه، موجب هدایت و نورانیت مردمان خواهد شد.

18 - محور قرار دادن کتب آسمانی در قضاوت ها ، شهادت بر حقانیت آنهاست .

یحکم بها النبیون . .. بما استحفظوا من کتب اللّه و کانوا علیه شهداء

23 - ترس از مردم در قضاوت بر اساس کتاب های آسمانی ، ناروا و مورد نهی خداوند

یحکم بها . .. فلاتخشوا الناس

28 - خشیت از خداوند ( ترس برخاسته از عظمت او ) ، وادار کننده عالمان به داوری بر اساس کتاب های آسمانی و

ص: 101

خودداری از کتمان احکام الهی

یحکم بها . .. و اخشون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 46 - 16،17،19

16 - انجیل ، هدایتگر تقواپیشگان و پندآموز آنان

و ءاتینه الانجیل . .. هدی و موعظه لمتقین

17 - انجیل ، در بردارنده هدایت های ویژه برای تقواپیشگان

فیه هدی و نور . .. هدی و موعظه للمتقین

تکرار <هدی> می رساند که هدایت دوم (هدی . .. للمتقین) هدایتی ویژه است.

19 - تنها تقواپیشگان بهره مند از هدایت ها و اندرز های انجیل هستند . *

فیه هدی و نور . .. هدی و موعظه للمتقین

مقتضای جمله <فیه هدی> این است که راه هدایت برای همه انسانها تبیین شده است. بنابراین <هدی للمتقین> می تواند به این معنا باشد که تنها اهل تقوا می توانند از آن هدایتها بهره مند شوند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 47 - 1

1 - مسیحیان وظیفه دار حکم و داوری بر اساس انجیل

و لیحکم أهل الانجیل بما أنزل اللّه فیه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 66 - 11

11 - لزوم تلاش برای محور قرار دادن کتب آسمانی در کلیه شؤون جامعه

و لو انهم اقاموا التوریه و الانجیل و ما أنزل الیهم من ربهم

اقامه کتب آسمانی به معنای ادای کامل حق آنها و کنایه از حضور تعالیم آنها در تمامی شؤون زندگی است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 90 - 16

16 - هدایت پیامبران و کتب آسمانی، یادآوری و بیدار ساختن فطرت آدمی است.

إن هو إلا ذکری للعلمین

<ذکر> به معنای یادآوری است و معمولا در مواردی به کار می رود که موضوع مورد نظر قبلا فراگرفته شده، ولی از یاد رفته باشد. بنابراین هدایتهای انبیا یادآوری آموخته های فطری است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 91 - 22

22 - کتب آسمانی دارای نقشی برجسته در رشد دانش بشر و آموخته های اوست.

و علمتم ما لم تعلموا أنتم و لا ءاباؤکم

ص: 102

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 170 - 8

8 - محور قرار گرفتن کتاب های آسمانی در جامعه و گرایش به نماز ، زمینه ساز صلاح پیشگی ملتهاست .

و الذین یمسکون بالکتب و أقاموا الصلوه إنا لانضیع أجر المصلحین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 171 - 11

11 - فراگیری کتاب آسمانی و تنظیم عقاید و اصول بر محور آن ، وظیفه ای ضروری بر عهده اهل ایمان

خذوا ما ءاتینکم بقوه و اذکروا ما فیه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 93 - 11

11 - کتاب های آسمانی ، مایه علم و آگاهی انسان است .

حتی جاءهم العلم

برداشت فوق مبتنی بر این است که مراد از <العلم> تورات باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 12 - 6

6- لزوم ژرف اندیشی عالمان و رهبران دینی در کتاب های آسمانی و استوارسازی کردار خویش برپایه آن

ی-یحیی خذ الکت-ب بقوّه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 24 - 10

10- قرآن و کتاب های آسمانی ( تورات ، زبور و انجیل ) ، مایه احیای فطرت خفته و یادآور دانستنی های فراموش شده انسان ها

ه-ذا ذکر من معی و ذکر من قبلی

<ذکر> از نظر معنا، مانند <حفظ> است; با این تفاوت که حفظ شیء به اعتبار احراز و به دست آوردن آن و ذکر شیء به اعتبار استحضار و یادآوردن آن است (مفردات راغب). بنابراین توصیف قرآن و دیگر کتاب های آسمانی به <ذکر>، ممکن است به این اعتبار باشد. که یادآور دانستنی های فراموش شده آدمی و بیدارگر فطرت انسان غافل است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - فرقان - 25 - 2 - 3

3 - فرمان روایی و حکومت خداوند بر آسمان ها و زمین ، خاستگاه نزول کتابی که تبیین کننده حق از باطل برای انسان ها است .

تبارک الذی نزّل الفرقان علی عبده . .. الذی له ملک السم-وت و الأرض

ص: 103

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - قصص - 28 - 49 - 3

3 - کتاب های آسمانی ، متکفل هدایت و راهنمایی بشر

فأتوا بکت-ب من عند اللّه هو أهدی منهما

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - لقمان - 31 - 20 - 22

22 - آگاهی عقلانی و وحی و کتاب آسمانی ، سه منبع معتبر در جهان بینی است .

یج-دل فی اللّه بغیر علم و لا هدًی و لا کت-ب منیر

ذکر <علم> در کنار <هدًی> و. .. می تواند به آن دسته از آگاهی هایی اشاره داشته باشد که از طریق عقل به دست می آیند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - فاطر - 35 - 26 - 2

2 - عذاب شدن کافران تکذیب گر پس از اتمام حجت و ارائه معجزات و دلایل آشکار و کتاب های روشنگر بوده است .

کذّب الذین من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبیّن-ت . .. ثمّ أخذت الذین کفروا فکیف کان نک

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 157 - 3

3 - کتاب های آسمانی ، مبنای داوری درباره درستی و نادرستی عقاید دینی و معارف الهی

فأتوا بکت-بکم إن کنتم ص-دقین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 168 - 4

4 - کتاب های آسمانی ، مایه یادآوری و بیداری انسان ها است .

ذکرًا من الأوّلین

از توصیف و نام گذاری کتاب های آسمانی به <ذکر>، برداشت یاد شده استفاده می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 169 - 1

1 - مشرکان ، مدعی پذیرش آیین توحیدی و بندگی خالصانه خدای یکتا ، در صورت برخوردار بودن از کتاب آسمانی

لو أنّ عندنا ذکرًا من الأوّلین . لکنّا عباد اللّه المخلصین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 53 - 6

6 - کتاب های آسمانی ، وسیله تداوم هدایت و رسالت پیامبران در طول تاریخ

و لقد ءاتینا موسی الهدی و أورثنا بنی إسرءیل الکت-ب

ص: 104

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 21 - 1،3،5

1 - اعتقاد به دختر بودن و الوهیت فرشتگان ، سخنی گزاف و غیر مستند به کتاب های آسمانی

و جعلوا له من عباده جزءًا . .. أم ءاتین-هم کت-بًا من قبله فهم به مستمسکون

3 - کتاب های آسمانی ، معیاری برای سنجش باور ها و تفکیک عقاید درست از نادرست

أم ءاتین-هم کت-بًا من قبله فهم به مستمسکون

خداوند برای تخطئه اعتقاد مشرکان به الوهیت فرشتگان، این نکته را متذکر می شود که این سخن در هیچ یک از کتاب های آسمانی نیامده است. از این نکته برداشت می شود که کتاب های آسمانی، محور و معیار تشخیص اعتقادات حق از باورهای باطل و نادرست است.

5 - کتاب های آسمانی ، منادی توحید و پیراسته از عقاید و باور های خرافی و شرک آلود

و قالوا لو شاء الرحم-ن . .. أم ءاتین-هم کت-بًا من قبله

آیه شریفه پس از طرح عقاید شرک آلود و خرافی مشرکان می گوید: این اندیشه ها در هیچ یک از کتاب های پیشین نیامده است. از این نکته مطلب بالا استفاده می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - احقاف - 46 - 12 - 5،6

5- کتاب آسمانی ، راهنما و سرمشق زندگی جوامع بشری ( انسان ) در تمامی ابعاد

کت-ب موسی إمامًا و رحمه

از این که عنوان <امام> به صورت مطلق بر کتاب موسی اطلاق شده است، استفاده می شود که کتاب آسمانی، پیشوای انسان ها است و آنان باید در تمامی ابعاد پیرو و عامل به آن باشند.

6- کتاب های آسمانی ، پیامدار رحمت برای خلق و دربردارنده منافع حقیقی آنان

و من قبله کت-ب موسی إمامًا و رحمه

از لحن آیه شریفه استفاده می شود که قرآن نیز مانند تورات، امام و رحمت است و این دو بعد، مخصوص به کتاب موسی نیست; بلکه ویژگی تمامی کتاب های آسمانی است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - طور - 52 - 2 - 4

4 - نقش مهم کتاب های آسمانی و قوانین الهی ، در تعالی فرهنگ بشر *

و کت-ب مسطور

خداوند با سوگند خوردن به تورات و یا کتاب های آسمانی - در صورتی که مراد مطلق کتاب باشد - در حقیقت بشر را به اهمیت این کتاب ها در فکر و فرهنگ بشر توجه داده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - طور - 52 - 7 - 3

3 - اتمام حجت خداوند از طریق کتاب های آسمانی ، هموارکننده راه مجازات کافران *

و کت-ب مسطور . .. إنّ عذاب ربّک لوقع

در آیات پیشین سخن از <کتاب مسطور> (تورات یا کتاب های آسمانی) به میان آمده است. ارتباط <إنّ عذاب...> با <کتاب

ص: 105

مسطور>، می تواند بیانگر مطلب بالا باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - قلم - 68 - 37 - 3،4

3 - داوری درباره دین ، باید بر مبنای وحی و کتاب آسمانی باشد .

أم لکم کت-ب فیه تدرسون

4 - وحی و کتاب های آسمانی ، مبنای داوری درباره درستی و نادرستی عقاید و مسائل دینی است .

أم لکم کت-ب فیه تدرسون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مرسلات - 77 - 4 - 3

3 - وحی و کتاب های آسمانی ، جداکننده حق از باطل اند .

فالف-رق-ت فرقًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مرسلات - 77 - 5 - 3

3 - کتاب های آسمانی و قرآن ، مایه یاد و یادآوری انسان ها

فالملقی-ت ذکرًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مرسلات - 77 - 6 - 2،3

2 - وحی و کتاب های آسمانی ، وسیله اتمام حجت خداوند بر خلق و انذار و اخطار بدان ها است .

ذکرًا . عذرًا أو نذرًا

3 - ارائه وحی و کتاب های آسمانی از سوی فرشتگان ، مایه عذرخواهی و اثبات بی گناهی مؤمنان در پیشگاه خداوند

فالملقی-ت ذکرًا . عذرًا أو نذرًا

برداشت یاد شده، مبتنی بر این احتمال است که مقصود از <عذراً>، اعذار (عذر خواستن) مؤمنان در پیشگاه خداوند باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - بینه - 98 - 4 - 3

3 - کتاب های آسمانی و برهان های روشن الهی ، فاقد هرگونه زمینه تفرقه ، و محوری شایسته برای وحدت

و ما تفرّق الذین أُوتوا الکت-ب إلاّ من بعد ما جاءتهم البیّنه

179- نقش مکذبان کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 33 - 13

ص: 106

13- انکار حقانیت کتاب های آسمانی ، چیزی بود که خود منکران آن را برگزیدند و خداوند آنان را بر آن وادار نکرد .

کذلک فعل الذین من قبلهم و ما ظلمهم الله و ل-کن کانوا أنفسهم یظلمون

این برداشت، مبتنی بر این احتمال است که مراد از ظلم به نفس، انحراف از مسیر حق باشد که خداوند آن را به منحرفان اسناد می دهد و نقش خود را نفی می کند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 34 - 4

4- گرفتار شدن به عذاب ، در پی انکار حقانیت کتاب های آسمانی ، دستاورد خود منکران است .

کذلک فعل الذین من قبلهم و ما ظلمهم الله و ل-کن کانوا أنفسهم یظلمون . فأصابهم سیئ

180- نگهبانان جهنم در کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مدثر - 74 - 31 - 8

8 - تعداد فرشتگان نگهبان دوزخ ، از حقایق بازگو شده در کتاب های آسمانی پیشین

لیستیقن الذین أُوتوا الکت-ب

مفسّران درباره چگونگی یقین پیدا کردن اهل کتاب از تعداد ذکر شده در قرآن برای نگهبانان دوزخ، گفته اند: چون این عدد در کتاب های آسمانی اهل کتاب نیز ذکر شده است، آنان به حقانیت و درستی قرآن پی برده اند و بر ایمانشان افزوده شده است.

181- نوح(ع) در کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 94 - 2

2 - سرگذشت حضرت نوح و موسی ( ع ) و پیامبران مبعوث شده در فاصله میان آنان و تکذیب شدن آنان و هلاکت مکذبان به عذاب استیصال ، آیاتی است که در کتاب های آسمانی پیشین نیز آمده بود .

و اتل علیهم نبأ نوح . .. فإن کنت فی شک مما أنزلنا إلیک فسئل الذین یقرءون الکتب م

برداشت فوق از ارتباط میان این آیه شریفه و مجموعه آیات 71 تا 93 - که با هم یک بند را تشکیل می دهند - استفاده می شود.

182- نیاز به کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - قصص - 28 - 49 - 1

1 - ضرورت وجود داشتن کتابی آسمانی در اختیار مردم ، بر فرض آسمانی نبودن قرآن و تورات

ص: 107

قل فأتوا بکت-ب من عند اللّه هو أهدی منهما

آیه بالا تفریع بر <قالوا سحران تظاهرا> است و این تفریع در صورتی درست است که لازم باشد همواره در میان مردم کتابی آسمانی باشد و مردم از آن پیروی کنند; زیرا در این صورت است که اگر فرضاً تورات و قرآن آسمانی نبودند، قطعاً باید کتاب دیگری می بود و در نتیجه از کافران خواسته می شد که آن را معرفی کنند.

183- وارثان کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 169 - 5

5 - وارثان کتاب های آسمانی باید از دلبستگی به مظاهر ناپایدار دنیا پیراسته باشند و از چنگ اندازی به مال و منال دنیا از راه های ناصواب بپرهیزند .

ورثوا الکتب یأخذون عرض هذا الأدنی

184- وحیانیت کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 176 - 1

1 - خداوند ، نازل کننده کتاب های آسمانی ( تورات ، انجیل ، قرآن و . . . )

ذلک بأن اللّه نزل الکتب

<ال> در <الکتاب> برای جنس است و <الکتاب> شامل همه کتابهای آسمانی می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 17 - 1

1 - خداوند ، قرآن و سایر کتاب های آسمانی را به حق و پیراسته از هر گونه باطل فرو فرستاد .

اللّه الذی أنزل الکت-ب بالحقّ

الف و لام در <الکتاب> می تواند برای عهد باشد و نیز می تواند برای جنس باشد که در این صورت شامل همه کتاب های آسمانی خواهد بود.

185- وضوح کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - فاطر - 35 - 25 - 9

9 - کتاب های آسمانی و تعالیم الهی ، دارای حقایقی روشن و قابل فهم برای انسان ها

جاءتهم رسلهم . .. بالکت-ب المنیر

از توصیف کتاب به <منیر> (روشن و روشنگر)، برداشت یاد شده به دست می آید.

ص: 108

186- وعده های کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 108 - 4

4- عالمان اهل کتاب ، مطلع از وعده های خداوند در کتاب های آسمانی پیشین به نزول کتاب آسمانی قرآن

الذین أُوتوا العلم من قبله إذا یتلی علیهم یخرّون . .. یقولون سبح-ن ربّنا إن کان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - قصص - 28 - 53 - 8

8 - وجود وعده و بشارت آمدن کتاب آسمانی به نام < قرآن > ، پیش از نزول آن در مدارک دینی اهل کتاب

إنّا کنّا من قبله مسلمین

برداشت یاد شده به خاطر این نکته روشن است که اهل کتاب آگاهی خود از آمدن قرآن را، تنها از راه مدارک دینی خود به دست آورده بودند.

187- ویژگی کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 82 - 13

13 - کتب الهی ( تورات ، انجیل و . . . ) ، عاری از هر گونه اختلاف

و لو کان من عند غیر اللّه لوجدوا فیه اختلافاً کثیراً

چون ملاک عدم اختلافات، از جانب خدا بودن دانسته شده است، بنابراین همه کتابهای آسمانی دارای این ویژگی (پیراسته بودن از اختلاف) هستند.

188- ویژگیهای کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 17 - 1

1 - خداوند ، قرآن و سایر کتاب های آسمانی را به حق و پیراسته از هر گونه باطل فرو فرستاد .

اللّه الذی أنزل الکت-ب بالحقّ

الف و لام در <الکتاب> می تواند برای عهد باشد و نیز می تواند برای جنس باشد که در این صورت شامل همه کتاب های آسمانی خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 21 - 5

ص: 109

5 - کتاب های آسمانی ، منادی توحید و پیراسته از عقاید و باور های خرافی و شرک آلود

و قالوا لو شاء الرحم-ن . .. أم ءاتین-هم کت-بًا من قبله

آیه شریفه پس از طرح عقاید شرک آلود و خرافی مشرکان می گوید: این اندیشه ها در هیچ یک از کتاب های پیشین نیامده است. از این نکته مطلب بالا استفاده می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - احقاف - 46 - 30 - 11

11- هدایت گری به سوی حق و راه مستقیم ، اصیل ترین ویژگی قرآن و هر کتاب آسمانی

کت-بًا أُنزل من بعد موسی مصدّقًا لما بین یدیه یهدی إلی الحقّ و إلی طریق مستقیم

ابتدا قرآن با کتاب های آسمانی هماهنگ معرفی شده و سپس به عنوان اصیل ترین بُعد هماهنگی آن دو، هدایت گری به سوی حق و راه مستقیم مورد تصریح واقع شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - قلم - 68 - 38 - 3

3 - کتاب های آسمانی ، تابع تمایلات و خواهش های نفسانی بشر نیست .

إنّ لکم فیه لما تخیّرون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - بینه - 98 - 4 - 6

6 - رسولان الهی در طول تاریخ ، کتاب هایی پاک و استوار بر مردم تلاوت نموده ، معارف آن را به همگان ابلاغ کرده اند .

البیّنه . رسول من اللّه یتلوا صحفًا مطهّره . فیها کتب قیّمه ... إلاّ من بعد ما ج

مراد از <البیّنه> (در این آیه) جنس آن است; نه مصداقی که در آیات پیشین مراد بود; ولی بیان وضع گذشتگان به عنوان نمونه بارز، بیانگر تشابه کامل بین دو <بیّنه> است. بنابراین بیّنه گذشتگان نیز مانند بیّنه درخواستی کافران، رسولی همراه با تلاوت کتاب های مطهر و قیم بوده است.

189- هدایتگری کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 175 - 7

7 - کتاب های آسمانی و احکام نازل شده از ناحیه خدا ، هدایت آفرین و زمینه ساز جلب مغفرت الهی اند .

إن الذین یکتمون . .. أولئک الذین اشتروا الضلله بالهدی و العذاب بالمغفره

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 90 - 16

16 - هدایت پیامبران و کتب آسمانی، یادآوری و بیدار ساختن فطرت آدمی است.

إن هو إلا ذکری للعلمین

ص: 110

<ذکر> به معنای یادآوری است و معمولا در مواردی به کار می رود که موضوع مورد نظر قبلا فراگرفته شده، ولی از یاد رفته باشد. بنابراین هدایتهای انبیا یادآوری آموخته های فطری است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 77 - 2

2 - هدایت خلق به وسیله کتاب آسمانی ، بارزترین نمود لطف و رحمت الهی بر آنان

و إنّه لهدًی و رحمه

از این که خداوند پس از مطرح ساختن بُعد هدایتی قرآن، تنها به یک صفت دیگر (رحمت بودن آن) بسنده کرده است، می توان مطلب یاد شده را به دست آورد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - قصص - 28 - 49 - 3،6،8

3 - کتاب های آسمانی ، متکفل هدایت و راهنمایی بشر

فأتوا بکت-ب من عند اللّه هو أهدی منهما

6 - کتاب های آسمانی ، راهنمای عمل انسان در زندگی

هو أهدی منهما

از تصریح و تأکید آیه شریفه بر پیروی کردن از کتابی که در هدایت مردم نیرومندتر باشد، برداشت یاد شده به دست می آید.

8 - هدایت بخش تر بودن ، از معیار های الهی برای گزینش برترین کتاب آسمانی

قل فأتوا بکت-ب . .. هو أهدی منهما

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 53 - 6

6 - کتاب های آسمانی ، وسیله تداوم هدایت و رسالت پیامبران در طول تاریخ

و لقد ءاتینا موسی الهدی و أورثنا بنی إسرءیل الکت-ب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - احقاف - 46 - 30 - 9،11

9- وحدت و هماهنگی کتاب های آسمانی در هدایت گری به سوی حق

سمعنا کت-بًا . .. مصدّقًا لما بین یدیه یهدی إلی الحقّ و إلی طریق مستقیم

واژه <مصدّقاً> هماهنگی و عدم تناقض را می رساند و این هماهنگی، در پیام های اصولی است که همان هدایت به حق و راه مستقیم می باشد.

11- هدایت گری به سوی حق و راه مستقیم ، اصیل ترین ویژگی قرآن و هر کتاب آسمانی

کت-بًا أُنزل من بعد موسی مصدّقًا لما بین یدیه یهدی إلی الحقّ و إلی طریق مستقیم

ابتدا قرآن با کتاب های آسمانی هماهنگ معرفی شده و سپس به عنوان اصیل ترین بُعد هماهنگی آن دو، هدایت گری به سوی حق و راه مستقیم مورد تصریح واقع شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 111

18 - نجم - 53 - 56 - 3

3 - هماهنگی کتاب های آسمانی ، در بیان انذار ها و هدایت خلق

أم لم ینبّأ بما فی صحف موسی . و إبرهیم ... ه-ذا نذیر من النذر الأُولی

190- هدایتهای کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 48 - 7

7- تقوا ، شرط بهره مندی از هدایت الهی و کتاب های آسمانی

ذکرًا للمتّقین

191- هماهنگی قرآن با کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - احقاف - 46 - 30 - 10

10- هماهنگی قرآن با کتاب های آسمانی پیشین ، دلیل آسمانی بودن آن

ی-قومنا إنّا سمعنا کت-بًا أُنزل . .. مصدّقًا لما بین یدیه

جنیان با استناد به هماهنگی قرآن با کتاب آسمانی دیگر (تورات) درصدد بودند تا آسمانی بودن قرآن را به همنوعانشان اثبات کنند.

192- هماهنگی کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 3 - 11

11 - هماهنگی و همگونی کتاب های آسمانی

مصدقاً لما بین یدیه و انزل التوریه و الانجیل

بنابر اینکه مصدق بودن، به معنای تصدیق محتوای دیگر کتابهای آسمانی باشد که طبعاً دلالت بر هماهنگی و همگونی آنها دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 199 - 7

7 - سازگاری محتوای کتب آسمانی و متناقض نبودن آنها با یکدیگر

انّ من اهل الکتب لمن یؤمن باللّه و ما انزل الیکم و ما انزل الیهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 112

3 - نساء - 4 - 82 - 13

13 - کتب الهی ( تورات ، انجیل و . . . ) ، عاری از هر گونه اختلاف

و لو کان من عند غیر اللّه لوجدوا فیه اختلافاً کثیراً

چون ملاک عدم اختلافات، از جانب خدا بودن دانسته شده است، بنابراین همه کتابهای آسمانی دارای این ویژگی (پیراسته بودن از اختلاف) هستند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 46 - 12،13،14،15

12 - گواهی و تأیید انجیل بر راستی و درستی تورات موجود در عصر عیسی ( ع )

و ءاتینه الانجیل . .. مصدقاً لما بین یدیه من التوریه

13 - وجود انجیل ، گواه بر راستی و درستی تورات

و ءاتینه الانجیل . .. و مصدقاً لما بین یدیه من التوریه

14 - همسویی تورات و انجیل در تعالیم نظری و رفتاری ( اصول ، آرمان و احکام )

إنّا انزلناه التوریه فیها هدی و نور . .. و ءاتینه الانجیل فیه هدی و نور

توصیف هر دو کتاب به نور و هدایت در آیاتی مرتبط به یکدیگر، می رساند که آنها دارای اصول و اهدافی مشترک هستند.

15 - آیین یهودیان و مسیحیان ، دارای احکام و قوانین یکسان در قصاص *

و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس . .. مصدقاً لما بین یدیه من التوریه

توصیف تورات به نور و هدایت و سپس بیان احکام قصاص می رساند که آن احکام از مصادیق نور و هدایت است و چون انجیل بلافاصله به نور و هدایت توصیف شده، معلوم می شود آن احکام بر اهل انجیل نیز نوشته شده است. جمله <و قفینا علی ءاثرهم> و نیز کلمه <مصدقاً> این معنا را تأیید می کند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 48 - 7

7 - کتاب های آسمانی و ادیان الهی ، همسو و هماهنگ با یکدیگر

و ءاتینه الانجیل . .. و انزلنا إلیک الکتب بالحق مصدقاً لما بین یدیه من الکتب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 66 - 9

9 - تورات و انجیل ، هماهنگ و مکمل یکدیگر *

و لو انهم اقاموا التوریه و الانجیل

عطف انجیل بر تورات با حرف <واو> می رساند که اقامه هر یک به تنهایی نمی تواند سعادت دنیوی اهل کتاب را در پی داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 68 - 8

8 - تورات و انجیل ، هماهنگ و تکمیل کننده یکدیگر *

حتّی تقیموا التوریه و الانجیل

ص: 113

عطف انجیل بر تورات با <واو> جمع ممکن است برای رساندن این معنا باشد که اقامه هر یک به تنهایی، نمی تواند برای اهل کتاب پایگاه مستحکمی ایجاد کند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 92 - 6

6 - کتب آسمانی دارای اصول و آرمان و اهداف مشترک هستند.

مصدق الذی بین یدیه

از لوازم تصدیق کتب آسمانی گذشته آن است که در اصول و اهداف با یکدیگر مباین نباشند ; زیرا در غیر این صورت مصدق یکدیگر نبوده، بلکه نافی هم هستند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 111 - 20

20 - هماهنگی ادیان الهی و کتاب های آسمانی در بیان اصول عقیدتی و ارزشی

إن اللّه اشتری من المؤمنین أنفسهم و أمولهم . .. وعداً علیه حقاً فی التوریه و الإ

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 37 - 5،7

5 - وحدت و یگانگی معارف قرآن با معارف کتاب های آسمانی پیشین ( تورات ، انجیل و . . . )

و لکن تصدیق الذی بین یدیه و تفصیل الکتب

7 - شباهت و همگونی قرآن با کتاب های آسمانی پیشین ( تورات ، انجیل و . . . ) دستاویز مشرکان صدر اسلام برای زدن برچسب < ساختگی بودن > به آن

و ما کان هذا القرءان أن یفتری من دون اللّه و لکن تصدیق الذی بین یدیه و تفصیل الک

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 111 - 9

9- کتاب های آسمانی هماهنگ و هم خوان با یکدیگرند .

و ل-کن تصدیق الذی بین یدیه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 133 - 6،7

6 - قرآن ، دلیلی روشن بر راستی و درستی دیگر کتاب های آسمانی است .

أوَلم تأتهم بیّنه ما فی الصحف لأُولی

عنوان <ما فی الصحف الأُولی> قرینه است براین که مراد از <بیّنه>، کتاب آسمانی پیامبر(ص) (قرآن) است که معارفی نظیر معارف دیگر کتاب های آسمانی دارد و به دلیل نزول مستقیم آن از جانب خداوند، برهان صحتِ معارف آن کتاب ها نیز می باشد.

7 - قرآن ، حاوی معارف کتاب های آسمانی پیشین

أوَلم تأتهم بیّنه ما فی الصحف الأُولی

ص: 114

توصیف قرآن به این که <بیّنه دیگر کتاب های آسمانی است>، دو نکته را روشن می سازد: اول این که مطالب قرآن و آن کتاب ها شبیه یکدیگر است; دوم این که این کتاب، شاهد صدقی بر آن کتاب ها می باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 24 - 9

9- توحید و نفی شرک ، پیام تمامی پیامبران ، موحدان و کتاب های آسمانی

ه-ذا ذکر من معی و ذکر من قبلی

مشارالیه <ه-ذا> به قرینه آیات قبل، توحید و نفی شرک است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 68 - 8

8 - پیام های قرآن ، هماهنگ با پیام های آسمانی پیشین

أم جاءهم ما لم یأت ءاباءهم الأوّلین

برداشت فوق، بر این اساس است که مراد از <ما> در <ما لم یأت> محتوا و پیام های قرآن باشد، یعنی <أم جاءهم من الوحی ما لم یأت. ..>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - شعراء - 26 - 196 - 3

3 - کتاب های آسمانی ، تأییدکننده یکدیگر

و إنّه لفی زبر الأوّلین

برداشت یاد شده از آن جا است که بشارت نزول قرآن، در کتاب های آسمانی پیشین ذکر شده است; زیرا معنا ندارد که کتابی خبر از کتاب دیگری بدهد و با آن در تضاد باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - فاطر - 35 - 31 - 6

6 - وحدت و هم سویی تعالیم قرآن ، با تعالیم کتاب های آسمانی پیشین

مصدّقًا لما بین یدیه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 3 - 3

3 - هماهنگی معارف قرآنی ، با کتاب های آسمانی پیشین

کذلک یوحی إلیک و إلی الذین من قبلک

برداشت یاد شده، بر این اساس است که <کذلک> اشاره به محتوای وحی باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 21 - 5

5 - کتاب های آسمانی ، منادی توحید و پیراسته از عقاید و باور های خرافی و شرک آلود

ص: 115

و قالوا لو شاء الرحم-ن . .. أم ءاتین-هم کت-بًا من قبله

آیه شریفه پس از طرح عقاید شرک آلود و خرافی مشرکان می گوید: این اندیشه ها در هیچ یک از کتاب های پیشین نیامده است. از این نکته مطلب بالا استفاده می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - احقاف - 46 - 4 - 11

11- هماهنگی کامل کتاب های آسمانی ، در تبلیغ توحید

ائتونی بکت-ب من قبل ه-ذا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - احقاف - 46 - 10 - 5

5- تورات [ اصلی ] ، کتابی همانند قرآن از نظر پیام های اصولی

و شهد ش-هد من بنی إسرءیل علی مثله ف-امن

واژه <علی مثله>، وجود هماهنگی و مشابهت بین تورات اصلی و قرآن را می رساند; زیرا مراد از <مثله>، کتاب آسمانی موسی(ع) است که همانند قرآن، معرفی شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - احقاف - 46 - 30 - 9

9- وحدت و هماهنگی کتاب های آسمانی در هدایت گری به سوی حق

سمعنا کت-بًا . .. مصدّقًا لما بین یدیه یهدی إلی الحقّ و إلی طریق مستقیم

واژه <مصدّقاً> هماهنگی و عدم تناقض را می رساند و این هماهنگی، در پیام های اصولی است که همان هدایت به حق و راه مستقیم می باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - نجم - 53 - 47 - 4

4 - بیان توحید و ضرورت معاد ، از تعالیم مشترک کتاب های آسمانی

أم لم ینبّأ بما فی صحف موسی . و إبرهیم ... و أنّ إلی ربّک المنتهی ... و أنّ علیه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - نجم - 53 - 56 - 3

3 - هماهنگی کتاب های آسمانی ، در بیان انذار ها و هدایت خلق

أم لم ینبّأ بما فی صحف موسی . و إبرهیم ... ه-ذا نذیر من النذر الأُولی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - حدید - 57 - 16 - 14

14 - انجیل عیسی ( ع ) ، مکمل تورات موسی ( ع ) بوده و این دو کتاب از نظر اهداف و اصول تعالیم ، یکسان و در یک راستا قرار داشتند .

ص: 116

و لایکونوا کالذین أُوتوا الکت-ب من قبل

مراد از <الکتاب> تورات و انجیل است. بنابراین کاربرد تعبیر <الکتاب> - به صورت مفرد - به جای <الکتابین>، می تواند ناظر به مطلب بالا باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - اعلی - 87 - 18 - 1،4

1 - جاودانگی جهان آخرت و برتری آن بر زندگانی دنیا ، در تمام کتاب های آسمانی مطرح شده است .

و الأخره خیر و أبقی . إنّ ه-ذا لفی الصحف الأُولی

<الصحف>، جمع محلی به <ال> و مفید عموم است. تصریح به بعضی از صحف در آیه بعد، تنها بر اهمیت آنها دلالت دارد و عموم را از بین نمی برد.

4 - تعالیم کتاب های آسمانی ، همسو و هماهنگ با هم است .

إنّ ه-ذا لفی الصحف الأُولی

193- هماهنگی مخالفان کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 45 - 4

4 - همگونی برخورد های مشرکان عصر بعثت با کافران عصر موسی ، در مورد کتاب آسمانی

و لو جعلن-ه قرءانًا . .. و لقد ءاتینا ... فاختلف فیه

194- هواپرستی دشمنان کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - قصص - 28 - 50 - 7

7 - دشمنان دین خدا و کتاب های آسمانی ، عناصری هواپرست و ظالم

و من أضلّ ممّن اتّبع هویه . .. إنّ اللّه لایهدی القوم الظ-لمین

195- یهود و کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 91 - 12

12 - یهودیان ، به هر کتاب آسمانی که آورنده آن از بنی اسرائیل نباشد ، کافر می شوند .

و یکفرون بما وراءه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 117

1 - بقره - 2 - 93 - 18

18 - اعمال ناروای یهود در طول تاریخ ( کشتن پیامبران ، گوساله پرستی و . . . ) نشانه ایمان نداشتن آنان حتی به پیامبران بنی اسرائیل و کتاب های آسمانی خویش است .

قالوا نؤمن بما أنزل علینا . .. قل بئسما یأمرکم به إیمنکم إن کنتم مؤمنین

چون جمله <قل بئسما . ..> (اگر ایمان دارید، ایمانتان شما را به کارهای ناروایی واداشته است) در جواب <نؤمن بما أنزل علینا> قرار گرفته، بیانگر آن است که: شما یهودیان به کتابهای آسمانی ایمان ندارید که چنین اعمال ناپسندی را مرتکب می شوید.

ص: 118

3- کتمان حق

1- کتمان حق

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 70 - 2

2 - انکار و پوشاندن آیات الهی توسط اهل کتاب ، وسیله ای برای گمراه کردن دیگران

ودّت طائفه من اهل الکتاب لو یضلّونکم . .. لم تکفرون بایات اللّه

کفر، در لغت - چه همراه باء باشد و یا نباشد - به معنای انکار و پوشاندن است (القاموس المحیط. )

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 73 - 9

9 - توصیه علمای یهود به یکدیگر ، بر مخفی کردن ادلّه رسالت پیامبر اسلام *

و لا تؤمنوا . .. ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم

احتمالا مراد از <ما اوتیتم>، دلایل رسالت پیامبر (ص) است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 77 - 4

4 - عالمان یهود ، دارای اهداف دنیوی در کتمان و تحریف عهد خدا ( حقایق مربوط به پیامبر ( ص ) )

انّ الّذین یشترون بعهد اللّه و ایمانهم

با توجّه به شأن نزول، مقصود از <عهد اللّه>، حقایق مربوط به پیامبر اکرم (ص) در تورات است که به دست عالمان یهود تحریف گشته.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 93 - 9

9 - پنهان کردن تورات ، توسط یهودیان *

قل فاْتوا بالتوریه فاتلوها

دعوت به آوردن تورات و تلاوت آن، این را گوشزد می کند که آنها تورات را از دسترس مردم خارج کرده بودند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 98 - 5

ص: 119

5 - اهل کتاب ، منکر نشانه های روشن الهی در خانه خدا

اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 183 - 12،13

12 - شهادت بسیاری از انبیای الهی به دست یهود ، علی رغم مشاهده معجزات و علم به حقّانیّت آنان

قل قد جآءکم رسل من قبلی بالبیّنات و بالّذی قلتم فلم قتلتموهم ان کنتم صادقین

هنگامی به یک دلیل، <بیّنه> گفته می شود که حقّ را برای طرف مقابل روشن کند و او را به حقانیّت آن آگاه کند. بنابراین یهودیان می دانستند و برای آنان روشن بود که پیامبران واقعی را می کشند.

13 - یهود ، حتّی با مشاهده معجزه مورد درخواست خود ( سوختن قربانی در آتشی از غیب ) از پیامبران ، نه تنها به آنان ایمان نیاوردند ، بلکه آنان را کشتند .

قل قد جآءکم رسل من قبلی . .. و بالّذی قلتم فلم قتلتموهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 187 - 2،4،5،9،10،12

2 - تبیین محتوای کتب آسمانی و کتمان نکردن آن ، میثاق سنگین خداوند از علمای اهل کتاب

و اذ اخذ اللّه میثاق الّذین اوتوا الکتب لتبیّننّه للنّاس و لا تکتمونه

ضمیر مفعولی در <لتبیّننّه>، به کتاب برمی گردد.

4 - کتمان حقایق کتب آسمانی گذشته ( تورات و انجیل ) از سوی علمای اهل کتاب

و اذ اخذ اللّه میثاق الّذین اوتوا الکتب لتبیّننّه للنّاس و لا تکتمونه

5 - گمراهی و ایمان نیاوردن گروهی از مردم عصر پیامبر ( ص ) ، ناشی از کتمان حقایق از سوی عالمان اهل کتاب

و اذ اخذ اللّه . .. و لا تکتمونه

9 - شکستن پیمان الهی ( تبیین محتوای کتب آسمانی و کتمان نکردن آن ) ، از سوی عالمان اهل کتاب

فنبذوه ورآء ظهورهم

10 - ر ها ساختن و پشت سر انداختن کتاب های آسمانی و میثاق الهی از سوی عالمان اهل کتاب

و اذ اخذ اللّه میثاق الّذین اوتوا الکتب . .. فنبذوه ورآء ظهورهم

ضمیر مفعولی در <فنبذوه> به کتاب برمی گردد و چون بیان کتاب، میثاق و پیمان الهی است، مراد از آن ضمیر، پیمان الهی نیز می باشد ; یعنی کتاب و بیان آن را ترک کردند.

12 - مبارزه و کارشکنی عالمان اهل کتاب با اسلام به وسیله کتمان حقایق کتب آسمانی

و اذ اخذ اللّه . .. و لا تکتمونه فنبذوه ورآء ظهورهم

برداشت فوق، بر این مبناست که آنچه کتمان می کردند، بشارت تورات و انجیل به بعثت پیامبر، حقانیت اسلام و قرآن باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 188 - 2،5،12

2 - شادمانی عالمان اهل کتاب از کتمان حقایق کتب آسمانی برای مردم

و اذ اخذ اللّه میثاق . .. و لا تکتمونه ... لا تحسبنّ الّذین یفرحون بمآ اتوا

برخی برآنند که مراد از <الّذین>، اهل کتاب هستند ; چنانچه در آیه قبل از آنان سخن رفت. و مراد از <ما اتوا> (آنچه را

ص: 120

انجام دادند)، همان کتمان حقایق و پشت سر انداختن کتابهای آسمانی و میثاق الهی است.

5 - انتظار ستایش عالمان یهود و نصارا از پیروانشان به جهت بیان نکردن حقایقی از تورات و انجیل

لا تحسبنّ الّذین . .. یحبّون ان یحمدوا بما لم یفعلوا

بنابر اینکه مراد از <ما لم یفعلوا> (آنچه را انجام ندادند)، وفادار نبودنشان به پیمان الهی و کتمان حقایق باشد که در آیه قبل به آن تصریح شد. و انتظار ستایش شاید بدان جهت بوده که آنان با کتمان حقایق، دین اجدادی مردم خویش را محفوظ می داشتند و لذا فاعل محذوف در <یُحمدوا> به پیروان آنان تفسیر شد.

12 - کتمان حقایق و دیگر ترفند های عالمان اهل کتاب ، آنان را از عذاب دنیا ( ذلّت ، شکست و . . . ) نجات نخواهد داد .

لا تحسبنّ الّذین . .. بمفازه من العذاب

در برداشت فوق، عذاب اوّل، به قرینه تکرار آن، عذاب دنیوی گرفته شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 199 - 15

15 - نادیده گرفتن آیات بیانگر حقّانیّت قرآن و پیامبر ( ص ) در تورات از سوی علمای یهود ، به خاطر متاع اندک دنیا

انّ من اهل الکتب لمن . .. لا یشترون بایات اللّه ثمناً قلیلا

تمجید خداوند از عالمان مؤمن اهل کتاب، به خاطر ایمان به قرآن و سوداگری نکردن بر سر آیات الهی

2- آثار کتمان حق

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 86 - 3

3 - یهود و نصارا ، محروم از هدایت ، به جهت انکار آگاهانه حقانیّت پیامبر ( ص ) با وجود دلایل روشن بر آن

کیف یهدی اللّه قوماً . .. و اللّه لا یهدی القوم الظالمین

آیه در مورد اهل کتاب نازل شده و آنان با وجود شهادت قبلی بر حقّانیّت آن حضرت، منکر حقّانیت وی شدند. (روح المعانی).

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 52 - 1

1 - اهل کتاب ( علمای یهود ) مشمول لعن خداوند به جهت حقپوشی و همسویی با کفار علیه مسلمانان

الم تر . .. اولئک الّذین لعنهم اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 159 - 8،10

8 - کتمان کنندگان حقایق دینی ، به لعنت خدا و دوری از رحمت او گرفتار خواهند شد .

إن الذین یکتمون . .. أولئک یلعنهم اللّه

10 - علمای یهود و نصارا به خاطر کتمان حقایق و معارف کتب آسمانی از رحمت خدا محروم شده و مورد لعن و نفرین لعنت کنندگان هستند .

إن الذین یکتمون ما أنزلنا . .. أولئک یلعنهم اللّه و یلعنهم اللعنون

ص: 121

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 160 - 4

4 - کتمان حقایق دینی و معارف کتب آسمانی ، فسادانگیز است .

إلا الذین تابوا و أصلحوا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 175 - 5

5 - عالمان اهل کتاب با کتمان حقایق کتاب های آسمانی ، گمراه شدند و عذاب الهی را برای خویش کسب کردند .

أولئک الذین اشتروا الضلله بالهدی و العذاب بالمغفره

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 61 - 16

16 - لجاجت در برابر حق و تکذیب آن ، موجب استحقاق لعن و نفرین خدا

فمن حاجّک . .. فنجعل لعنت اللّه علی الکاذبین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 9 - 13

13 - محرومیت از هدایت الهی، نتیجه حق پوشی و مغالطه کاری خود انسان

و للبسنا علیهم ما یلبسون

تلبیس خداوند (للبسنا)، از نظر رتبه، پس از تلبیس خود آدمی (ما یلبسون) قرار دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - ق - 50 - 24 - 5

5- سرپوش گذاشتن بر حق و مداومت بر آن ، پدید آورنده روحیه عناد و دشمنی عمیق با ارزش ها *

کلّ کفّار عنید

برداشت بالا بدان احتمال است که تقدم <کفّار> بر <عنید>، اشاره به تقدم رتبی و علّی داشته باشد.

3- اجتناب از کتمان حق

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 42 - 2

2 - کتمان نکردن حقایق ، توصیه و سفارش خداوند به بنی اسرائیل

و لاتلبسوا . .. و تکتموا الحق

کتمان (مصدر تکتموا) به معنای مخفی کردن است. فعل <تکتموا> عطف بر <تلبسوا> می باشد; یعنی: <و لاتکتموا>

ص: 122

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 45 - 5

5 - صبر و نماز عوامل کارآمد برای موفق شدن در پرهیز از محرمات الهی ( کفر به قرآن ، دین فروشی ، کتمان حق و . . . )

و لاتکونوا أول کافر به . .. و استعینوا بالصبر و الصلوه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 146 - 10

10 - ضرورت پرهیز از کتمان حقایق دینی

و إن فریقاً منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون

4- اصلاح مفاسد کتمان حق

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 160 - 3

3 - اصلاح مفاسدی که بر اثر کتمان حقایق دین پدیدار شده و نیز بیان آن حقایق ، از شرایط پذیرش توبه کتمان کنندگان است .

إلا الذین تابوا و أصلحوا و بینوا فأولئک أتوب علیهم

5- اهل کتاب و کتمان حق

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 146 - 4،8

4 - گروهی از اهل کتاب علی رغم شناخت حقیقت ( پیامبری رسول اکرم ) آن را کتمان می کردند .

و إن فریقاً منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون

8 - گروهی از عالمان اهل کتاب علی رغم اطمینانشان به حقانیت قبله مسلمانان ، آن را کتمان می کردند .

و إن فریقاً منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون

جمله <و هم یعلمون> اشاره به این معنا دارد که کتمان کنندگان از عالمان دینی اهل کتاب بودند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 70 - 2

2 - انکار و پوشاندن آیات الهی توسط اهل کتاب ، وسیله ای برای گمراه کردن دیگران

ودّت طائفه من اهل الکتاب لو یضلّونکم . .. لم تکفرون بایات اللّه

کفر، در لغت - چه همراه باء باشد و یا نباشد - به معنای انکار و پوشاندن است (القاموس المحیط. )

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 71 - 1،2

ص: 123

1 - آمیختن آگاهانه حق به باطل و کتمان آن توسط علمای یهود و نصارا ، و نکوهش آنان از سوی خداوند

یا اهل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون

2 - علمای اهل کتاب با درآمیختن حق به باطل و کتمان حق ، مردم را گمراه می ساختند .

ودّت طائفه من اهل الکتاب لو یضلّونکم . .. یا اهل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 73 - 9

9 - توصیه علمای یهود به یکدیگر ، بر مخفی کردن ادلّه رسالت پیامبر اسلام *

و لا تؤمنوا . .. ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم

احتمالا مراد از <ما اوتیتم>، دلایل رسالت پیامبر (ص) است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 98 - 5

5 - اهل کتاب ، منکر نشانه های روشن الهی در خانه خدا

اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 99 - 9

9 - مبارزه عالمان اهل کتاب با اسلام ، با علم و آگاهی به حقّانیّت آن

قل یا اهل الکتاب لم تصدّون عن سبیل اللّه . .. و انتم شهداء

مقصود از <سبیل اللّه>، اسلام است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 52 - 1

1 - اهل کتاب ( علمای یهود ) مشمول لعن خداوند به جهت حقپوشی و همسویی با کفار علیه مسلمانان

الم تر . .. اولئک الّذین لعنهم اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 15 - 3،7

3 - اهل کتاب ( یهود و نصارا ) ، همواره بسیاری از حقایق تورات و انجیل را مخفی می کردند .

مما کنتم تخفون من الکتب

با توجه به آیات پیشین، مراد از اهل کتاب هم یهودیان هستند و هم نصارا. بنابراین مقصود از <الکتب> تورات و انجیل خواهد بود.

7 - چشمپوشی پیامبر ( ص ) ، از افشا و بیان حقایق مخفی شده توسط اهل کتاب

یبین لکم . .. و یعفوا عن کثیر

برداشت فوق بر این مبناست که مراد از <کثیر>، به قرینه فراز پیشین، حقایق مخفی شده باشد. بنابراین عفو به معنای فاش نساختن و مسکوت گذاشتن است.

ص: 124

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 20 - 6،7،12

6 - عناد و لجاجت اهل کتاب در مخالفت با پیامبر(ص)، در عین آگاهی کامل از حقانیت آن حضرت

الذین ءاتینهم الکتب یعرفونه کما یعرفون أبناءهم . .. فهم لا یؤمنون

7 - اهل کتاب، مورد توبیخ خداوند به جهت کتمان حقانیت پیامبر(ص) و ایمان نیاوردن به او

الذین ءاتینهم الکتب . .. الذین خسروا أنفسهم فهم لا یؤمنون

12 - کتمان کنندگان حقانیت پیامبر(ص) از اهل کتاب، ایمان نخواهند آورد.

الذین ءاتینهم الکتب یعرفونه . .. فهم لا یؤمنون

6- بنی اسرائیل و کتمان حق

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 248 - 16

16 - وجود افراد غیر مؤمن ( لجوج و ناباور ) ، در میان بنی اسرائیل ، علی رغم وجود نشانه روشن الهی بر زمامداری طالوت

انّ فی ذلک لایه لکم ان کنتم مؤمنین

تعبیر <ان کنتم مؤمنین> اشاره است به اینکه افرادی غیرمؤمن (ناباوران) در میان بنی اسرائیل وجود داشته اند.

7- حرمت کتمان حق

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 187 - 8

8 - حرمت کتمان حقایق کتب آسمانی و وجوب اظهار معارف دینی

و اذ اخذ اللّه میثاق الّذین اوتوا الکتب لتبیّننّه للنّاس و لا تکتمونه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 42 - 4

4 - کتمان حقایق دینی و ایجاد عواملی برای ناشناخته ماندن معارف الهی ، امر نکوهیده و حرام است .

و لاتلبسوا الحق بالبطل و تکتموا الحق

8- سرزنش کتمان حق

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 42 - 4،5

4 - کتمان حقایق دینی و ایجاد عواملی برای ناشناخته ماندن معارف الهی ، امر نکوهیده و حرام است .

ص: 125

و لاتلبسوا الحق بالبطل و تکتموا الحق

5 - کتمان حقایق دینی از سوی عالمان دین ، بسی نکوهیده تر و ناپسندیده تر است .

و لاتلبسوا الحق بالبطل و تکتموا الحق و أنتم تعلمون

فعل <تعلمون> می تواند به منزله فعل لازم لحاظ شده و مفعولی برای آن در نظر نباشد. بر این مبنا <و أنتم تعلمون>; یعنی، در حالی که شما اهل علم و دانش هستید - و از آنجایی که حق پوشی از سوی همگان ناپسند است - جمله حالیه، دلالت بر این معنا دارد که: کتمان حقایق دینی از سوی عالمان ناپسندیده تر است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 91 - 15

15 - کتمان معارف و حقایق کتب آسمانی امری نکوهیده است.

تجعلونه قراطیس تبدونها و تخفون کثیرا

9- ظلم کتمان حق

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 140 - 7

7 - ظالمترین مردم کسی است که حقایق دینی و معارف الهی را کتمان کرده و از ارائه آنها به دیگران خودداری کند .

و من أظلم ممن کتم شهده عنده من اللّه

<من اللّه> همانند <عنده> صفت برای <شهاده> است. بنابراین <شهاده عنده من اللّه>; یعنی، شهادتی که در نزد اوست از ناحیه خدا دریافت کرده است. مقصود از شهادت که از ناحیه خدا در اختیار انسان می باشد، حقایق دینی و معارف الهی است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 21 - 5

5 - کتمان حقانیت پیامبر اکرم(ص)، مصداق بارز تکذیب آیات الهی و از بزرگترین ظلمهاست.

الذین ءاتینهم الکتب . .. و من أظلم ممن افتری علی اللّه کذبا أو کذب بایته

در آیه قبل سخن از تکذیب پیامبر(ص) بود و این آیه در مقام هشدار به تکذیب کنندگان آن حضرت است. چرا که وی مصداقی روشن برای آیات الهی است.

10- علمای اهل کتاب و کتمان حق

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 140 - 14

14 - عالمان اهل کتاب ، مورد تهدید خداوند به خاطر کتمان حقایق آسمانی

و من أظلم ممن کتم شهده عنده من اللّه و ما اللّه بغفل عما تعملون

هدف از بیان آگاهی خدا و غفلت نداشتن از رفتار عالمان اهل کتاب، تهدید کردن آنان به کیفر و مجازات می باشد.

ص: 126

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 144 - 19

19 - عالمان اهل کتاب ، حقانیت تغییر قبله را کتمان می کردند .

إن الذین أوتوا الکتب لیعلمون أنه الحق من ربهم و ما اللّه بغفل عما یعملون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 146 - 8

8 - گروهی از عالمان اهل کتاب علی رغم اطمینانشان به حقانیت قبله مسلمانان ، آن را کتمان می کردند .

و إن فریقاً منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون

جمله <و هم یعلمون> اشاره به این معنا دارد که کتمان کنندگان از عالمان دینی اهل کتاب بودند.

11- علمای دنیا طلب و کتمان حق

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 176 - 2

2 - ناسازگاری حقایق کتاب های آسمانی با منافع عالمان دنیاطلب ، وادار کننده آنان به کتمان آن حقایق

إن الذین یکتمون . .. و یشترون ... ذلک بأن اللّه نزل الکتب بالحق

برداشت فوق بر این اساس است که <ذلک> اشاره به <کتمان> - که از جمله <یکتمون . ..> به دست می آید - داشته باشد. بر این مبنا از یک سو حق ستیزی دلیل کتمان معارف و احکام کتب آسمانی دانسته شده است (ذلک ]الکتمان[ بأن اللّه نزل الکتاب بالحق) و از سوی دیگر جمله <یشترون به ثمناً قلیلا در آیه 174> رسیدن به منافع دنیوی را دلیل و انگیزه کتمان معارف می شمرد. نتیجه این دو دلیل این است که: حقایق کتابهای آسمانی با منافع گروهی دنیاطلب ناسازگار است و این ناسازگاری مایه کتمان آن حقایق می شود.

12- علمای دین و کتمان حق

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 42 - 5

5 - کتمان حقایق دینی از سوی عالمان دین ، بسی نکوهیده تر و ناپسندیده تر است .

و لاتلبسوا الحق بالبطل و تکتموا الحق و أنتم تعلمون

فعل <تعلمون> می تواند به منزله فعل لازم لحاظ شده و مفعولی برای آن در نظر نباشد. بر این مبنا <و أنتم تعلمون>; یعنی، در حالی که شما اهل علم و دانش هستید - و از آنجایی که حق پوشی از سوی همگان ناپسند است - جمله حالیه، دلالت بر این معنا دارد که: کتمان حقایق دینی از سوی عالمان ناپسندیده تر است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 101 - 12

12 - معتقدان به مکاتب الهی ، حتی عالمان دینی و دانایان به کتاب های آسمانی ، در خطر انحراف و حق پوشی هستند .

ص: 127

نبذ فریق من الذین أوتوا الکتب کتب اللّه وراء ظهورهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 146 - 9،11

9 - کتمان کنندگان مسایل دینی بویژه اگر از عالمان دین باشند ، سزاوار سرزنش و ملامتند .

و إن فریقاً منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون

لحن جمله <إن فریقاً . ..> گویای ملامت و سرزنش کسانی است که حقیقت را فهمیده و آن را انکار می کنند.

11 - عالمان ادیان ، در خطر آلوده شدن به گناه کتمان حقایق هستند .

و إن فریقاً منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون

13- علمای مسیحیت و کتمان حق

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 159 - 6،10

6 - عالمان یهود و نصارا در عصر بعثت ، شواهد و نشانه های حقانیت پیامبر ( ص ) و احکام اسلام را کتمان می کردند .

الذین یکتمون ما أنزلنا من البینت و الهدی من بعد ما بینه للناس فی الکتب

10 - علمای یهود و نصارا به خاطر کتمان حقایق و معارف کتب آسمانی از رحمت خدا محروم شده و مورد لعن و نفرین لعنت کنندگان هستند .

إن الذین یکتمون ما أنزلنا . .. أولئک یلعنهم اللّه و یلعنهم اللعنون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 176 - 5

5 - حق ستیزی و حق پوشی علمای یهود و نصارا

إن الذین یکتمون . .. ذلک بأن اللّه نزل الکتب بالحق

14- علمای یهود و کتمان حق

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 76 - 12

12 - پیشوایان و عالمان یهود ، اعتراف به حقایق دینی و معارف الهی را ، در صورتی که مخدوش کننده منافع قومی آنان گردد ، ناروا و برخاسته از بی خردی می دانستند .

أتحدثونهم بما فتح اللّه علیکم . .. أفلا تعقلون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 159 - 6،10

6 - عالمان یهود و نصارا در عصر بعثت ، شواهد و نشانه های حقانیت پیامبر ( ص ) و احکام اسلام را کتمان می کردند .

ص: 128

الذین یکتمون ما أنزلنا من البینت و الهدی من بعد ما بینه للناس فی الکتب

10 - علمای یهود و نصارا به خاطر کتمان حقایق و معارف کتب آسمانی از رحمت خدا محروم شده و مورد لعن و نفرین لعنت کنندگان هستند .

إن الذین یکتمون ما أنزلنا . .. أولئک یلعنهم اللّه و یلعنهم اللعنون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 176 - 5

5 - حق ستیزی و حق پوشی علمای یهود و نصارا

إن الذین یکتمون . .. ذلک بأن اللّه نزل الکتب بالحق

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 91 - 11،12،13،16

11 - عالمان یهود برخی از حقایق تورات را برای مردم بیان می کردند و بسیاری از حقایق آن را از مردم پنهان می ساختند.

تجعلونه قراطیس تبدونها و تخفون کثیرا

12 - عالمان یهود مانع دسترسی مردم به حقایق کتاب آسمانی خود (تورات) بودند.

هدی للناس تجعلونه قراطیس تبدونها و تخفون کثیرا

13 - تورات مشتمل بر حقایقی بوده، که بیان آن به نفع و مصلحت عالمان یهود نبوده است.

تجعلونه قراطیس تبدونها و تخفون کثیرا

16 - عالمان یهود با پنهان کردن بسیاری از معارف تورات آن را تحریف کردند.

تجعلونه قراطیس تبدونها و تخفون کثیرا

کتمان بسیاری از نوشته های تورات از دید و اطلاع مردم طبیعتاً منجر به فراموش شدن آن قسمتها می شود و در نتیجه کتاب آسمانی به شکل ناقص در اختیار مردم قرار می گیرد که این خود نوعی تحریف است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 52 - 1

1 - اهل کتاب ( علمای یهود ) مشمول لعن خداوند به جهت حقپوشی و همسویی با کفار علیه مسلمانان

الم تر . .. اولئک الّذین لعنهم اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 44 - 25

25 - خداوند ، بر حذر دارنده عالمان یهود از کتمان حقایق تورات

و کانوا علیه شهداء فلاتخشوا الناس

برداشت فوق بر این مبناست که متعلق <فلاتخشوا . ..> مضمونی باشد که از <کانوا علیه شهداء> به دست می آید. یعنی در اظهار آنچه در تورات است، از مردم نترسید.

ص: 129

15- عوامل کتمان حق

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 42 - 3

3 - کتمان حقیقت ، هدف یهود و نصارا از آمیختن حق و باطل

و لاتلبسوا الحق بالبطل و تکتموا الحق

تکرار نکردن <لا>ی ناهیه در <تکتموا> به این معنا اشاره دارد که: هدف یهود و نصارا در آمیختن حق به باطل، مخفی نگاه داشتن حق بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 176 - 2

2 - ناسازگاری حقایق کتاب های آسمانی با منافع عالمان دنیاطلب ، وادار کننده آنان به کتمان آن حقایق

إن الذین یکتمون . .. و یشترون ... ذلک بأن اللّه نزل الکتب بالحق

برداشت فوق بر این اساس است که <ذلک> اشاره به <کتمان> - که از جمله <یکتمون . ..> به دست می آید - داشته باشد. بر این مبنا از یک سو حق ستیزی دلیل کتمان معارف و احکام کتب آسمانی دانسته شده است (ذلک ]الکتمان[ بأن اللّه نزل الکتاب بالحق) و از سوی دیگر جمله <یشترون به ثمناً قلیلا در آیه 174> رسیدن به منافع دنیوی را دلیل و انگیزه کتمان معارف می شمرد. نتیجه این دو دلیل این است که: حقایق کتابهای آسمانی با منافع گروهی دنیاطلب ناسازگار است و این ناسازگاری مایه کتمان آن حقایق می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 44 - 42

42 - ترس از مردم و مال پرستی ، عامل کفرپیشگی و کتمان حقایق آسمانی

فلاتخشوا الناس . .. و من لم یحکم بما أنزل اللّه فأولئک هم الکفرون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 118 - 9

9- اختلاف انسان ها در دین ، مایه پوشیده شدن حقیقت بر عموم آنان می شود .

و لایزالون مختلفین

چون <إلاّ من رحم> در آیه بعد استثنا از <لایزالون مختلفین> است معلوم می شود همه اختلاف کنندگان در دین - جز کسی که مورد رحمت الهی قرار گیرد - بر طریق ناصوابند بنابراین اختلاف در دین باعث می شود که حق بر همه گروهها پوشیده بماند و همگان بیراهه بروند.

16- کافران و کتمان حق

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 42 - 8،11

8 - پشیمانی و تأسف شدید کافران در قیامت از کتمان کردن حقایق در دنیا

ص: 130

یومئذ یودّ الذین کفروا و عصوا الرسول . .. و لا یکتمون اللّه حدیثاً

بنابر اینکه <لا یکتمون> عطف بر جمله <تسوّی> باشد.

11 - شرمساری و پشیمانی کافران در قیامت ، از کتمان حقانیت رسالت پیامبر ( ص )

و عصوا الرسول . .. و لا یکتمون اللّه حدیثاً

مصداق مورد نظر از کتمان حدیث در آیه شریفه، به دلیل <کفروا و عصوا الرسول>، کتمان حقّانیّت پیامبر (ص) است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 9 - 11

11 - کافران به رسالت پیامبر(ص)، حق پوش و مغالطه کارند.

و للبسنا علیهم ما یلبسون

<یلبسون>، فعل مضارع و بیانگر استمرار تلبیس کافران است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 12 - 5

5 - خودداری کافران از اعتراف به مالکیت مطلق خداوند، علی رغم آگاهی بدان

قل لمن ما فی السموت و الأرض قل للّه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 28 - 5

5 - تکذیب قرآن و آیات الهی از سوی برخی کفار، با وجود علم و آگاهی بر حقانیت آن

إن هذا إلا أسطیر الأولین . .. بل بدالهم ما کانوا یخفون

چون در آیات قبل سخن از تکذیب قرآن و آیات الهی بود، مراد از <ما کانوا یخفون> می تواند موارد مذکور باشد.

17- کتمان حق

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 176 - 4

4 - کتمان محتوای کتاب های آسمانی ، کتمان حق است و کتمان کنندگان مردمی حق ستیزند .

ذلک بأن اللّه نزل الکتب بالحق

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 71 - 1،2

1 - آمیختن آگاهانه حق به باطل و کتمان آن توسط علمای یهود و نصارا ، و نکوهش آنان از سوی خداوند

یا اهل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون

2 - علمای اهل کتاب با درآمیختن حق به باطل و کتمان حق ، مردم را گمراه می ساختند .

ودّت طائفه من اهل الکتاب لو یضلّونکم . .. یا اهل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل

ص: 131

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - انفال - 8 - 22 - 1

1 - انسان های حق ناشنوا و خاموش از بیان معارف حق و فاقدان فهم حقایق دینی ، بدترین جنبندگان در پیشگاه خداوند

إن شر الدواب عند اللّه الصم البکم الذین لایعقلون

کلمات <الصم> و <البکم> به ترتیب جمع <الاصم = کر> و <الابکم = لال> است. <الذین لایعقلون> خبر سوم برای <إن> می باشد. قابل ذکر است که صفت بودن آن برای <الصم> و <البکم> نیز محتمل است.

18- کتمان حق مشرکان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 21 - 40

40- کشف ماجرای اصحاب کهف ، عامل تقویت موضع موحّدان و معتقدان به معاد بود .

إذ یتن-زعون . .. قال الذین غلبوا علی أمرهم

در بیان آنچه مورد نزاع و اختلاف مردم بود، دو احتمال بیان شد: اگر <إذ یتنازعون. ..> نظر به اختلاف آنان در باره معاد داشته باشد، <الذین غلبوا...> آن دسته از مردم خواهند بود که معاد را پذیرا بودند و با بیداری اصحاب کهف، به دلیلی محکم و ملموس، در برابر خصم خود، دست یافته بودند.

19- کتمان حق مشرکان صدراسلام

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - محمد - 47 - 32 - 2

2- حق پوشی ، کارشکنی در طریق دین و پیامبرستیزی ، ویژگی مشرکان عصر نزول

إنّ الذین کفروا و صدّوا عن سبیل اللّه و شاقّوا الرسول

20- کیفر کتمان حق

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 87 - 6

6 - کسانی از یهود و نصارا که آگاهانه نبوت پیامبر ( ص ) را انکار نمودند ، گرفتار لعنت خدا و فرشتگان و مردم هستند .

قوماً کفروا بعد ایمانهم . .. اولئک جزاؤهم انّ علیهم ... و النّاس اجمعین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 188 - 10،13

10 - واهی بودن پندار نجات عالمان اهل کتاب از عذاب الهی ، با وجود عملکرد ناشایست آنان ( کتمان حقایق و . . . )

ص: 132

لا تحسبنّ الّذین . .. بمفازه من العذاب

کلمه <مفازه>، مصدر میمی و به معنای خلاص و نجات یافتن است.

13 - عذابی دردناک در انتظار عالمان اهل کتاب به جهت کتمان حقایق و انتظار چاپلوسی و ستایش بیجا

لا تحسبنّ الّذین . .. بمفازه من العذاب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 52 - 3

3 - کسانی که حقانیّت اسلام را می پوشانند و راه شرک را بهتر از آن می نمایانند ، مورد لعن الهی هستند .

الم تر الی الذین . .. یقولون هؤلاء اهدی من الّذین امنوا سبیلا. اولئک الّذین لعنه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 44 - 26

26 - فرجام کتمان کنندگان احکام خداوند ، فرجامی هراس انگیز

و اخشون

21- گناه کتمان حق

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 146 - 11

11 - عالمان ادیان ، در خطر آلوده شدن به گناه کتمان حقایق هستند .

و إن فریقاً منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 162 - 7

7 - کتمان حقایق دینی و معارف کتب آسمانی از گناهان بزرگ است .

خلدین فیها لایخفف عنهم العذاب

دوری همیشگی کتمان کنندگان حقایق از رحمت خدا و نیز ابتلای آنان به عذابی تخفیف ناپذیر، حکایت از بزرگی گناه آنان دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 174 - 8

8 - عالمان دینی ، در خطر آلوده شدن به گناه کتمان حقایق کتاب های آسمانی و احکام الهی هستند .

إن الذین یکتمون ما أنزل اللّه من الکتب

ص: 133

22- مسیحیان و کتمان حق

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 42 - 3

3 - کتمان حقیقت ، هدف یهود و نصارا از آمیختن حق و باطل

و لاتلبسوا الحق بالبطل و تکتموا الحق

تکرار نکردن <لا>ی ناهیه در <تکتموا> به این معنا اشاره دارد که: هدف یهود و نصارا در آمیختن حق به باطل، مخفی نگاه داشتن حق بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 140 - 9،10

9 - یهود و نصارا به خاطر کتمان حقایقی درباره ابراهیم ، اسماعیل ، اسحاق و یعقوب ( ع ) و نوادگان یعقوب ، از ظالمترین مردم هستند .

أم تقولون إن إبراهیم . .. و من أظلم ممن کتم شهده عنده من اللّه

از مصداقهای مورد نظر برای <شهاده من اللّه> به قرینه صدر آیه، حقایقی است درباره ابراهیم(ع) و سایر پیامبران یاد شده در آیه.

10 - یهود و نصارا ، حقیقتی را که باید به آن شهادت می دادند ، کتمان کرده و از ارائه آن خودداری نمودند .

و من أظلم ممن کتم شهده عنده من اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 15 - 3

3 - اهل کتاب ( یهود و نصارا ) ، همواره بسیاری از حقایق تورات و انجیل را مخفی می کردند .

مما کنتم تخفون من الکتب

با توجه به آیات پیشین، مراد از اهل کتاب هم یهودیان هستند و هم نصارا. بنابراین مقصود از <الکتب> تورات و انجیل خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 19 - 7

7 - تبیین حقایق و معارف کتمان شده به دست یهود و نصارا ، از اهداف رسالت پیامبر ( ص )

قد جاءکم رسولنا یبین

بنابر اینکه مفعول حذف شده از <یبین>، به قرینه آیه پانزدهم، حقایقی باشد که علمای اهل کتاب آنها را مخفی می داشتند.

23- مشرکان و کتمان حق

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 28 - 3

3 - مشرکان، علی رغم گواهی ضمیرشان بر حقانیت توحید و معاد، آن را پنهان می کنند.

ص: 134

بل بدالهم ما کانوا یخفون من قبل

مراد از <ما یخفون>، به قرینه آیات پیشین، حقایق ایمانی، از قبیل توحید و معاد، است که مشرکان آن را در ضمیر خویش پنهان می ساختند.

24- موانع کتمان حق

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 189 - 3

3 - توجّه به مالکیّت و فرمانروایی مطلق خداوند ، زمینه پرهیز از شکستن میثاق ، کتمان حقایق ، دین فروشی و خودپسندی

و اذ اخذ اللّه میثاق الّذین اوتوا الکتب لتبیّننّه . .. و لا تکتمونه ... و اشتروا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 163 - 5

5 - باور به یگانگی خدا ونبود معبودی جز او ، بازدارنده آدمی از کتمان معارف الهی و حقایق کتاب های آسمانی است . *

إن الذین یکتمون ما أنزلنا . .. و إلهکم إله وحد لا إله إلا هو

برداشت فوق و نیز برداشتهای بعدی، بیانگر وجه ارتباط میان آیه مورد بحث و آیات پیشین است.

25- یهود صدر اسلام و کتمان حق

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 76 - 7

7 - یهودیان عصر بعثت در تلاش برای کتمان حقانیت اسلام و رسالت پیامبر ( ص )

أتحدثونهم بما فتح اللّه علیکم

26- یهود و کتمان حق

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 76 - 17

17 - از امام باقر ( ع ) روایت شده که : < انه قال کان قوم من الیهود لیسوا من المعاندین المتواطئین إذا لقوا المسلمین حدثوهم بما فی التوراه من صفه محمد ( ص ) فنهاهم کبرائهم عن ذلک ، و قالوا : لا تخبروهم بما فی التوراه ، من صفه محمد ( ص ) فیحاجوکم به عند ربکم فنزلت هذه الآیه ;

گروهی از یهود - که کینه ای به مسلمانان نداشتند - هنگامی که با مسلمانان روبرو می شدند از اوصاف رسول خدا(ص) که در تورات آمده بود سخن می گفتند; بزرگان یهود با خبر شده و آنها را نهی کردند و گفتند: از صفات محمد ]ص[ - که در تورات آمده - مسلمانان را مطلع نسازید که به وسیله آن با شما در نزد پروردگارتان استدلال و احتجاج خواهند نمود، پس آیه فوق نازل گشت. >.

ص: 135

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 140 - 9،10

9 - یهود و نصارا به خاطر کتمان حقایقی درباره ابراهیم ، اسماعیل ، اسحاق و یعقوب ( ع ) و نوادگان یعقوب ، از ظالمترین مردم هستند .

أم تقولون إن إبراهیم . .. و من أظلم ممن کتم شهده عنده من اللّه

از مصداقهای مورد نظر برای <شهاده من اللّه> به قرینه صدر آیه، حقایقی است درباره ابراهیم(ع) و سایر پیامبران یاد شده در آیه.

10 - یهود و نصارا ، حقیقتی را که باید به آن شهادت می دادند ، کتمان کرده و از ارائه آن خودداری نمودند .

و من أظلم ممن کتم شهده عنده من اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 73 - 9

9 - توصیه علمای یهود به یکدیگر ، بر مخفی کردن ادلّه رسالت پیامبر اسلام *

و لا تؤمنوا . .. ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم

احتمالا مراد از <ما اوتیتم>، دلایل رسالت پیامبر (ص) است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 77 - 4

4 - عالمان یهود ، دارای اهداف دنیوی در کتمان و تحریف عهد خدا ( حقایق مربوط به پیامبر ( ص ) )

انّ الّذین یشترون بعهد اللّه و ایمانهم

با توجّه به شأن نزول، مقصود از <عهد اللّه>، حقایق مربوط به پیامبر اکرم (ص) در تورات است که به دست عالمان یهود تحریف گشته.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 93 - 9

9 - پنهان کردن تورات ، توسط یهودیان *

قل فاْتوا بالتوریه فاتلوها

دعوت به آوردن تورات و تلاوت آن، این را گوشزد می کند که آنها تورات را از دسترس مردم خارج کرده بودند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 15 - 3

3 - اهل کتاب ( یهود و نصارا ) ، همواره بسیاری از حقایق تورات و انجیل را مخفی می کردند .

مما کنتم تخفون من الکتب

با توجه به آیات پیشین، مراد از اهل کتاب هم یهودیان هستند و هم نصارا. بنابراین مقصود از <الکتب> تورات و انجیل خواهد بود.

ص: 136

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 19 - 7

7 - تبیین حقایق و معارف کتمان شده به دست یهود و نصارا ، از اهداف رسالت پیامبر ( ص )

قد جاءکم رسولنا یبین

بنابر اینکه مفعول حذف شده از <یبین>، به قرینه آیه پانزدهم، حقایقی باشد که علمای اهل کتاب آنها را مخفی می داشتند.

ص: 137

4- کرامت

1- آثار ذکر کرامت انسان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 70 - 3

3- توجه انسان به مقام و کرامت الهی خویش ، مستلزم پرهیز از ناسپاسی خداوند است .

فیغرقکم بما کفرتم . .. و لقد کرّمنا بنی ءادم

یادآوری کرامت انسانها پس از ذکر ماجرای کسانی که پس از رهایی از خطر مرگ به کفران نعمتهای الهی روی آوردند; می تواند مذمتی باشد برای آنان و نیز به انسانها توجه بدهد که کرامت انسانی مستلزم اجتناب از کفران است.

2- آثار ذکر کرامت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - علق - 96 - 3 - 3

3 - توجّه به بزرگواری و شرافت برتر خداوند ، برانگیزاننده انسان به تلاوت کلام او است .

اقرأ و ربّک الأکرم

3- آثار کرامت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - انفطار - 82 - 6 - 8

8 - خداوند ، به دلیل رفتار مدبرانه و کریمانه با انسان ، سزاوار اطاعت و ترک گستاخی و بی پروایی در برابر او است .

ما غرّک بربّک الکریم

4- ادعای کرامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - فجر - 89 - 15 - 6

ص: 138

6 - انسان ها ، هنگام برخورداری از نعمت و رفاه ، خود را نزد خداوند ، عزّت مند و با کرامت می پندارند .

فأمّا الإنس-ن إذا . .. نعّمه فیقول ربّی أکرمن

اکرام در فعل های <أکرمه> و <أکرمن>، به یک معنا نیست; زیرا لحن آیه شریفه گوینده <ربّی أکرمن> را نکوهش کرده; با آن که اکرام را در <أکرمه> پذیرفته است. بنابراین در <أکرمه> مراد <رساندن نفع بدون خواری و ذلت> است - که در <مفردات راغب> از معانی اکرام شمرده شده - و در <أکرمن> مقصود <با عظمت شمردن و بی عیب دانستن> است که در <قاموس> آمده است.

5- اهمیت کرامت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - رحمن - 55 - 29 - 1

1 - نیاز خواهی پیوسته خلایق ، از پروردگار مقتدر و کرامت مند جهان هستی

ذو الجل-ل و الإکرام . .. یس-له من فی السم-وت و الأرض

6- ذکر کرامت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - رحمن - 55 - 28 - 2،3

2 - اقتدار و کرامت زوال ناپذیر خداوند ، نعمتی شایان توجه برای خلق

و یبقی وجه ربّک ذو الجل-ل و الإکرام . فبأیّ ءالآء ربّکما تکذّبان

با توجه به این که فنای زمینیان، فنای مطلق و ابدی نیست و آنان پس از مرگ همچنان نیازمند و وابسته به فیض خداوند می باشند، اقتدار و کرامت جاودان خدا نوید و نعمتی برای آنان است.

3 - خداوند ، خواهان توجه انسان به ناپایداری زندگی دنیایی و اقتدار و کرامت جاودان پروردگار هستی

کلّ من علیها فان . و یبقی وجه ربّک ... فبأیّ ءالآء ربّکما تکذّبان

پرسش سرزنش آمیز آیه شریفه، در مورد نعمت های انکارناپذیر، درصدد توجه دادن انسان به نعمت هایی است که در آیات پیشین مطرح شده است (از جمله ناپایداری دنیا و بقای اقتدار خداوند).

7- زمینه کرامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 27 - 11

11- دستیابی به مقام عبودیت و کرامت ، در پرتو تسلیم محض در برابر خداوند است .

مکرمون . لایسبقونه بالقول و هم بأمره یعملون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 139

15 - یس - 36 - 27 - 6

6 - ایمان و دفاع از دین تا مرز شهادت و ایثار ، موجب غفران الهی و رسیدن به عزت و کرامت در پیشگاه خدا است .

قال یقوم اتّبعوا المرسلین . .. إنّی ءامنت بربّکم فاسمعون . قیل ادخل الجنّه ... ب

8- عوامل کرامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 26 - 9

9- عبودیت ، عامل دستیابی به مقام کرامت و قرب الهی است .

بل عباد مکرمون

9- عوامل کرامت انسان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - حجرات - 49 - 13 - 18

18 - ملاک قرار گرفتن تقوا ، به عنوان یگانه عامل کرامت انسان ها ، متکی بر علم و کاردانی خداوند است .

إنّ أکرمکم عند اللّه أتقی-کم إنّ اللّه علیم خبیر

10- فاقدان کرامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 64 - 7

7- پیروان ابلیس ، فاقد کرامت و امتیاز انسانی و قرار گرفته در جرگه حیوانات *

و استفزز من استطعت منهم بصوتک

<صوت> به معنای صدا و نغمه بی معناست و معمولاً آن را در تحریک حیوانات استفاده می کنند. بنابراین تحریک شیطان با صوت، در واقع به منزله حیوان تلقی کردن پیروان خویش است.

11- کرامت اخروی موحدان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 40 - 11

11 - مؤمنان موحد ، در صحنه قیامت دارای کرامت و برخوردار از اختیار

أفمن یلقی . .. أم من یأتی

تقابل فعل معلوم <یأتی> با فعل مجهول <یلقی>، افاده می کند که حرکت مؤمنان یکتاپرست در قیامت، جبری و ناخواسته

ص: 140

نیست. برخلاف منحرفان از آیات الهی که آنان حقیر و مجبوراند.

12- کرامت اخروی مؤمنان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 40 - 11

11 - مؤمنان موحد ، در صحنه قیامت دارای کرامت و برخوردار از اختیار

أفمن یلقی . .. أم من یأتی

تقابل فعل معلوم <یأتی> با فعل مجهول <یلقی>، افاده می کند که حرکت مؤمنان یکتاپرست در قیامت، جبری و ناخواسته نیست. برخلاف منحرفان از آیات الهی که آنان حقیر و مجبوراند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - بلد - 90 - 19 - 5

5 - جایگاه مؤمنان در آخرت ، نشانه عزّت و کرامت آنان و جایگاه کافران ، پست و ذلّت آفرین است .

هم أصح-ب المشئمه

راست و چپ، کنایه از عظمت و پستی جایگاه است; زیرا در جوامع انسانی، مرسوم است که سمت راست، نشانه کرامت و سمت چپ رمز شوم بودن است; وگرنه راست و چپ حقیقی، وابسته به اعتبارات و با در نظر گرفتن مرکزیتی خاص است که در این آیات، از آن سخنی به میان نیامده است.

13- کرامت انسان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 192 - 5

5 - خردمندان ، خواستار کرامت انسانی و گریزان از خذلان و خواری

لاولی الالباب . .. ربّنا انّک من تدخل النّار فقد اخزیته

خردمندان از آن جهت خواهان دوری از آتشند که ورود در آتش را حاکی از خواری و خفّت خویش در پیشگاه خداوند می دانند و این معنا کاشف از کرامتخواهی آنان می باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - انفال - 8 - 22 - 3

3 - حق شنوایی و بیان حقایق و معارف دین و درک آنها ، از ملاک های ارزش و کرامت آدمی در پیشگاه خداوند

إن شر الدواب عند اللّه الصم البکم الذین لایعقلون

کلمه <دواب>، به معنای بهائم و یا جنبندگان، برای اشاره به این است که توصیف شدگان به منزله حیوانات هستند و ارزش نام انسان را ندارند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 141

9 - نحل - 16 - 81 - 15

15- انسان ، بهره مند از لطف خاص خداوند و برخوردار از کرامت و مقام ویژه در جهان

و الله جعل لکم من بیوتکم . .. و جعل لکم من الجبال ... لعلّکم تسلمون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - حجرات - 49 - 13 - 16

16 - آگاهی خداوند ، به میزان تقوا و کرامت انسان ها

إنّ أکرمکم عند اللّه أتقی-کم إنّ اللّه علیم خبیر

با توجّه به ارتباط <إنّ اللّه. ..> با <إنّ أکرمکم...>، برداشت بالا به دست می آید.

14- کرامت بندگان خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - فرقان - 25 - 72 - 5،7

5 - بندگان خالص خدا ، به وقت روبه رو شدن با رفتار و گفتار لغو و بیهوده ، با بزرگواری و متانت از آن می گذرند .

و إذا مرّوا باللغو مرّوا کرامًا

7 - بندگان خالص خدا ، مردمی بزرگوار و متین

و إذا مرّوا باللغو مرّوا کرامًا

15- کرامت جبرئیل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - تکویر - 81 - 19 - 4

4 - جبرئیل ، دارای ویژگی ها و رفتاری پسندیده و فرستاده ای بزرگوار برای ابلاغ قرآن

رسول کریم

<کرم> واژه ای است که در مورد زیبایی های والا و کارهای پسندیده کاربرد دارد. (مفردات راغب)

16- کرامت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - رحمن - 55 - 27 - 2،5

2 - فنای زمینیان ، بی تأثیر در ساحت اقتدار ، شکوه ، کرامت و بزرگواری جاودان پروردگار

کلّ من علیها فان . و یبقی وجه ربّک ذو الجل-ل و الإکرام

گفتنی است که قدرت، اقتدار و شکوه فرمانروایان، به وجود رعیت و فرمانبران ایشان وابسته است; اما این آیه چنین وابستگی را از ذات پروردگار نفی می کند.

ص: 142

5 - جلال و شکوه خداوند ، آمیخته با کرم و بزرگواری او

ذو الجل-ل و الإکرام

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - رحمن - 55 - 78 - 10

10 - جلال و شکوه خداوند ، آمیخته با کرم و بزرگواری او است .

تب-رک اسم ربّک ذی الجل-ل و الإکرام

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - انفطار - 82 - 6 - 7

7 - خداوند ، بخشنده و بخشایشگر و جامع هرگونه شرافت و فضیلت است .

بربّک الکریم

کریم (در اوصاف خداوند); یعنی، دارای جود و عطای بی پایان و جامع انواع خیر و شرف و فضل (نهایه ابن اثیر). برخی آن را به معنای <صفوح> (کسی که از خطای دیگران بسیار چشم پوشی می کند) می دانند. (مقاییس اللغه)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - علق - 96 - 3 - 2

2 - خداوند ، شریف ترین و احسان کننده ترین موجودات است .

و ربّک الأکرم

هر چیزی که در باب خود شریف باشد، به او <کریم> گفته می شود و زمانی که <کَرَم>، وصف خداوند قرار گیرد، نام احسان و انعام فراوان او خواهد بود. برخی از دانشمندان گفته اند: کرم تنها در مورد نیکویی های بزرگ به کار می رود. (مفردات)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - علق - 96 - 4 - 8

8 - توانا ساختن انسان بر خواندن و نوشتن و آموختن علوم به او ، برخاسته از کرم والای خداوند است .

و ربّک الأکرم . الذی علّم بالقلم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - علق - 96 - 6 - 4

4 - افراط در گناه و طغیان گری ، در کنار بهره بردن از نعمت ها و کرم الهی ، دور از انتظار و امری ناشایسته است .

کلاّ إنّ الإنس-ن لیطغی

می توان گفت: حرف <کلاّ> ناظر به جمله های بعد است; نه آیه های قبل، زیرا زمان نزول آنها با زمان نزول این آیه و آیات پس از آن، فاصله زیادی داشته است. در این صورت مفاد <کلاّ>، باز داشتن انسان از طغیان و سایر کارهایی است که تا <کلاّ لئن لم تنته ...> آمده است. در نتیجه حرف <کلاّ> در آن آیه نیز، تأکید این کلمه خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - علق - 96 - 7 - 6

ص: 143

6 - گرفتاری به طغیان ، برای کسانی که در سایه کرم خداوند و به کمک علوم خدادادی ، به ثروت رسیده و خود را بی نیاز می بینند ، خلاف انتظار و واکنشی ناشایست در برابر نعمت های الهی است .

الأکرم . الذی علّم ... کلاّ إنّ الإنس-ن لیطغی . أن رءاه استغنی

17- کرامت کاتبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - عبس - 80 - 16 - 1

1 - نویسندگان قرآن در صفحه های پاکیزه و با عظمت ، شخصیت هایی بزرگوار و دارای ارزش و احترام در پیشگاه خداوند

بأیدی سفره . کرام

18- کرامت محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - حجر - 15 - 85 - 11

11- پیامبر ( ص ) وظیفه دار عفو کریمانه و گذشت شایسته از کافران و مشرکان و نادیده گرفتن اذیت و آزار آنان بود .

فاصفح الصفح الجمیل

<صفح> به معنای عفو بدون ملامت کردن و به رخ کشیدن است که از آن می توان گذشت کریمانه و بزرگوارانه برداشت کرد.

19- کرامت مریم(س)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 37 - 24

24 - کرامت مریم ( س ) ، و ظهور امور خارق العاده برای وی

وجد عندها رزقاً . .. قالت هو من عنداللّه

20- کرامت ملائکه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 26 - 7

7- فرشتگان ، بندگان مقرب و مکرم خداوند هستند .

بل عباد مکرمون

ص: 144

21- کرامت موسی(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - دخان - 44 - 17 - 5

5- موسی ( ع ) ، پیامبری با کرامت و ارجمند در پیشگاه خداوند

و جاءهم رسول کریم

22- کرامت مؤمنان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 152 - 4

4 - کسانی که به تمامی پیامبران الهی ایمان دارند ، از مقام و کرامتی والا ، برخوردارند .

و الذین ءامنوا باللّه و رسله و لم یفرقوا بین أحد منهم أولئک

اشاره به مؤمنان با کلمه <أولئک>، حکایت از مقام رفیع آنان دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 35 - 3

3 - کرامت و مقام والای مؤمنان در پیشگاه خداوند

یأیها الذین ءامنوا

خطاب مستقیم خداوند، نشانه کرامت مخاطبان است.

23- کرامت یوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 31 - 25

25- سیمای یوسف ( ع ) ، نمایانگر بزرگواری و کرامت والای او بود .

إن ه-ذا إلاّ ملک کریم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 50 - 13

13- یوسف ( ع ) شخصیتی با عظمت ، بزرگوار و در اوج کرامت و آزادگی

قال الملک ائتونی به . .. فسئله ما بال النسوه الّ-تی قطعن أیدیهنّ

24- مشمولان کرامت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 145

20 - علق - 96 - 3 - 5

5 - القای وحی بر پیامبر ( ص ) و توانمند ساختن او بر قرائت قرآن ، احسان و کرم خداوند به آن حضرت است .

اقرأ و ربّک الأکرم

25- منشأ کرامت انسان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - حجر - 15 - 29 - 9

9- شرافت و کرامت انسان ، به روح الهی اوست .

إنی خ-لق بشرًا من صلص-ل . .. فإذا ... نفخت فیه من روحی

خداوند، در توصیف مایه جسمانی انسان، آن را گِلی بد بو و متغیر ذکر کرد و در القای روح به او، روح را به خود نسبت داد و چنین نسبتی، حاکی از نکته فوق است.

26- نشانه های کرامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - فرقان - 25 - 72 - 8

8 - گذر از گفتار و کردار لغو و بیهوده و پرهیز از حضور در این گونه مجالس ، نشان کرامت و بزرگواری انسان است .

و إذا مرّوا باللغو مرّوا کرامًا

27- نشانه های کرامت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - انفطار - 82 - 7 - 5

5 - آفرینش انسان و هماهنگ ساختن اجزای او ، جلوه کرم خداوند است .

بربّک الکریم . الذی خلقک فسوّیک فعدلک

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - انفطار - 82 - 8 - 5

5 - هیئت و سیمای هر انسان ، جلوه گاه کرم و ربوبیت الهی است .

بربّک الکریم . .. فی أیّ صوره ما شاء رکّبک

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - علق - 96 - 5 - 4

4 - ر ها ساختن انسان از جهل ، جلوه کرم والای خداوند است .

ص: 146

و ربّک الأکرم. الّذی ... علّم الإنس-ن ما لم یعلم

28- نعمت کرامت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - رحمن - 55 - 28 - 2

2 - اقتدار و کرامت زوال ناپذیر خداوند ، نعمتی شایان توجه برای خلق

و یبقی وجه ربّک ذو الجل-ل و الإکرام . فبأیّ ءالآء ربّکما تکذّبان

با توجه به این که فنای زمینیان، فنای مطلق و ابدی نیست و آنان پس از مرگ همچنان نیازمند و وابسته به فیض خداوند می باشند، اقتدار و کرامت جاودان خدا نوید و نعمتی برای آنان است.

29- کرامت خدا

آثار ذکر کرامت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - علق - 96 - 3 - 3

3 - توجّه به بزرگواری و شرافت برتر خداوند ، برانگیزاننده انسان به تلاوت کلام او است .

اقرأ و ربّک الأکرم

30- آثار کرامت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - انفطار - 82 - 6 - 8

8 - خداوند ، به دلیل رفتار مدبرانه و کریمانه با انسان ، سزاوار اطاعت و ترک گستاخی و بی پروایی در برابر او است .

ما غرّک بربّک الکریم

31- اهمیت کرامت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - رحمن - 55 - 29 - 1

1 - نیاز خواهی پیوسته خلایق ، از پروردگار مقتدر و کرامت مند جهان هستی

ذو الجل-ل و الإکرام . .. یس-له من فی السم-وت و الأرض

ص: 147

32- ذکر کرامت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - رحمن - 55 - 28 - 2،3

2 - اقتدار و کرامت زوال ناپذیر خداوند ، نعمتی شایان توجه برای خلق

و یبقی وجه ربّک ذو الجل-ل و الإکرام . فبأیّ ءالآء ربّکما تکذّبان

با توجه به این که فنای زمینیان، فنای مطلق و ابدی نیست و آنان پس از مرگ همچنان نیازمند و وابسته به فیض خداوند می باشند، اقتدار و کرامت جاودان خدا نوید و نعمتی برای آنان است.

3 - خداوند ، خواهان توجه انسان به ناپایداری زندگی دنیایی و اقتدار و کرامت جاودان پروردگار هستی

کلّ من علیها فان . و یبقی وجه ربّک ... فبأیّ ءالآء ربّکما تکذّبان

پرسش سرزنش آمیز آیه شریفه، در مورد نعمت های انکارناپذیر، درصدد توجه دادن انسان به نعمت هایی است که در آیات پیشین مطرح شده است (از جمله ناپایداری دنیا و بقای اقتدار خداوند).

33- کرامت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - رحمن - 55 - 27 - 2،5

2 - فنای زمینیان ، بی تأثیر در ساحت اقتدار ، شکوه ، کرامت و بزرگواری جاودان پروردگار

کلّ من علیها فان . و یبقی وجه ربّک ذو الجل-ل و الإکرام

گفتنی است که قدرت، اقتدار و شکوه فرمانروایان، به وجود رعیت و فرمانبران ایشان وابسته است; اما این آیه چنین وابستگی را از ذات پروردگار نفی می کند.

5 - جلال و شکوه خداوند ، آمیخته با کرم و بزرگواری او

ذو الجل-ل و الإکرام

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - رحمن - 55 - 78 - 10

10 - جلال و شکوه خداوند ، آمیخته با کرم و بزرگواری او است .

تب-رک اسم ربّک ذی الجل-ل و الإکرام

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - انفطار - 82 - 6 - 7

7 - خداوند ، بخشنده و بخشایشگر و جامع هرگونه شرافت و فضیلت است .

بربّک الکریم

کریم (در اوصاف خداوند); یعنی، دارای جود و عطای بی پایان و جامع انواع خیر و شرف و فضل (نهایه ابن اثیر). برخی آن را به معنای <صفوح> (کسی که از خطای دیگران بسیار چشم پوشی می کند) می دانند. (مقاییس اللغه)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 148

20 - علق - 96 - 3 - 2

2 - خداوند ، شریف ترین و احسان کننده ترین موجودات است .

و ربّک الأکرم

هر چیزی که در باب خود شریف باشد، به او <کریم> گفته می شود و زمانی که <کَرَم>، وصف خداوند قرار گیرد، نام احسان و انعام فراوان او خواهد بود. برخی از دانشمندان گفته اند: کرم تنها در مورد نیکویی های بزرگ به کار می رود. (مفردات)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - علق - 96 - 4 - 8

8 - توانا ساختن انسان بر خواندن و نوشتن و آموختن علوم به او ، برخاسته از کرم والای خداوند است .

و ربّک الأکرم . الذی علّم بالقلم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - علق - 96 - 6 - 4

4 - افراط در گناه و طغیان گری ، در کنار بهره بردن از نعمت ها و کرم الهی ، دور از انتظار و امری ناشایسته است .

کلاّ إنّ الإنس-ن لیطغی

می توان گفت: حرف <کلاّ> ناظر به جمله های بعد است; نه آیه های قبل، زیرا زمان نزول آنها با زمان نزول این آیه و آیات پس از آن، فاصله زیادی داشته است. در این صورت مفاد <کلاّ>، باز داشتن انسان از طغیان و سایر کارهایی است که تا <کلاّ لئن لم تنته ...> آمده است. در نتیجه حرف <کلاّ> در آن آیه نیز، تأکید این کلمه خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - علق - 96 - 7 - 6

6 - گرفتاری به طغیان ، برای کسانی که در سایه کرم خداوند و به کمک علوم خدادادی ، به ثروت رسیده و خود را بی نیاز می بینند ، خلاف انتظار و واکنشی ناشایست در برابر نعمت های الهی است .

الأکرم . الذی علّم ... کلاّ إنّ الإنس-ن لیطغی . أن رءاه استغنی

34- مشمولان کرامت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - علق - 96 - 3 - 5

5 - القای وحی بر پیامبر ( ص ) و توانمند ساختن او بر قرائت قرآن ، احسان و کرم خداوند به آن حضرت است .

اقرأ و ربّک الأکرم

35- نشانه های کرامت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - انفطار - 82 - 7 - 5

ص: 149

5 - آفرینش انسان و هماهنگ ساختن اجزای او ، جلوه کرم خداوند است .

بربّک الکریم . الذی خلقک فسوّیک فعدلک

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - انفطار - 82 - 8 - 5

5 - هیئت و سیمای هر انسان ، جلوه گاه کرم و ربوبیت الهی است .

بربّک الکریم . .. فی أیّ صوره ما شاء رکّبک

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - علق - 96 - 5 - 4

4 - ر ها ساختن انسان از جهل ، جلوه کرم والای خداوند است .

و ربّک الأکرم. الّذی ... علّم الإنس-ن ما لم یعلم

36- نعمت کرامت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - رحمن - 55 - 28 - 2

2 - اقتدار و کرامت زوال ناپذیر خداوند ، نعمتی شایان توجه برای خلق

و یبقی وجه ربّک ذو الجل-ل و الإکرام . فبأیّ ءالآء ربّکما تکذّبان

با توجه به این که فنای زمینیان، فنای مطلق و ابدی نیست و آنان پس از مرگ همچنان نیازمند و وابسته به فیض خداوند می باشند، اقتدار و کرامت جاودان خدا نوید و نعمتی برای آنان است.

کرامات

37- کرامات غیر انبیا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 21 - 7

7- تحقق کرامات و امور خارق العاده ، اختصاص به پیامبران ندارد .

قال ربّک هو علیَّ هیّن

38- کرامات مریم(س)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 25 - 6،7

6- حضرت مریم ( س ) مورد عنایت ویژه خداوند و دارای کرامت بود .

ص: 150

و هزّی إلیک . .. تس-قط

7 - به بار نشستن فوری درخت خرما و نیرومندی مریم ( س ) برای تکان دادن آن ، از کرامات او بود .

و هزّی إلیک . .. تس-قط

39- کرامات یعقوب(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 94 - 3،4

3- یعقوب ( ع ) هم زمان با حرکت فرزندانش از مصر ، یافته خویش ( شنیدن بوی یوسف ) را برای اطرافیانش ابراز کرد .

و لما فصلت العیر قال أبوهم إنی لأجد ریح یوسف

4- شامّه معجزه آسای یعقوب ( ع ) و کرامت او در شنیدن بوی یوسف ( ع ) از راه بسیار دور

و لما فصلت العیر قال أبوهم إنی لأجد ریح یوسف

40- کرامات یوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 93 - 7

7- بینا شدن یعقوب ( ع ) به وسیله پیراهن یوسف ( ع ) ، کرامتی از یوسف

فألقوه علی وجه أبی یأت بصیرًا

فعل <یأت> جواب امر <فألقوه> است و لذا با حرف شرطی مقدر مجزوم شده است. تقدیر کلام چنین می باشد: <إن تلقوه علی وجه أبی یأت بصیراً>. این معنا گویای تأثیر پیراهن یوسف(ع) در بینا شدن چشم یعقوب(ع) است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 96 - 4،8

4- چشمان یعقوب ( ع ) بلافاصله پس از قرار گرفتن پیراهن یوسف ( ع ) بر آن ، فروغ گرفت و بیناییش بازگشت .

ألقیه علی وجهه فارتد بصیرًا

<ارتداد> (مصدر ارتد) به معنای بازگشتن چیزی و یا حالتی به صورت و حالت سابق خود است. حرف <فاء> در جمله <فارتد ...> حاکی از دو معناست:$1- ترتّب و سببیّت میان افکندن پیراهن و بینا شدن یعقوب(ع)، 2- نبود فاصله و تراخی میان آن دو.

8- ظهور کرامت و معجزه یوسف ( ع ) با شفا یافتن چشمان بی فروغ یعقوب ( ع ) به وسیله پیراهن او

ألقیه علی وجهه فارتد بصیرًا

ص: 151

5- کری

1- کری اخروی گمراهان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 97 - 6

6- گمراهان ، در قیامت به صورت خزندگانی فاقد هرگونه شنوایی ، بینایی و نطق محشور خواهند شد .

و من یضلل . .. و نحشرهم یوم القی-مه علی وجوههم عمیًا و بکمًا و صمًّا

2- کری بت ها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - شعراء - 26 - 72 - 2

2 - یادآوری ابراهیم ( ع ) به قوم خویش مبنی بر ناتوانی بت ها حتی از شنیدن دعای آنان

قال هل یسمعونکم إذ تدعون

استفهام در <هل یسمعونکم> انکاری است. بنابراین مفاد سؤال ابراهیم(ع) چنین می شود: با این که بت ها درخواست های شما را نمی شنوند، چگونه به درگاه آنها نیایش می کنید؟

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - احقاف - 46 - 5 - 3

3- ناتوانی بت ها از شنیدن و اجابت نیایشِ مشرکان ، دلیلی واضح بر بیهودگی عبادت آنها

و من أضلّ ممّن یدعوا . .. من لا یستجیب ... و هم عن دعائهم غ-فلون

3- کری بنی اسرائیل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 71 - 8

8 - پندار مصونیت از امتحان و عذاب الهی ، از میان برنده حق شنوی و بصیرت دینی بنی اسرائیل

فعموا و صموا

ص: 152

4- کری بیماردلان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - محمد - 47 - 23 - 6

6- بیماردلان گریزان از جهاد و فسادانگیز و قطع کننده رحم ، مردمی کر و کور در برابر حق

أول-ئک الذین . .. فأصمّهم و أعمی أبص-رهم

5- کری تارکان جهاد

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - محمد - 47 - 23 - 6

6- بیماردلان گریزان از جهاد و فسادانگیز و قطع کننده رحم ، مردمی کر و کور در برابر حق

أول-ئک الذین . .. فأصمّهم و أعمی أبص-رهم

6- کری حق ناپذیران

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - روم - 30 - 52 - 2

2 - حق گریزان ، انسان هایی هستند همانند مردگان کَر

فإنّک لاتسمع الموتی و لاتسمع الصمّ الدعاء إذا ولّوا مدبرین

<فاء> در <فإنّک> فصیحه است و بر کلام مقدری دلالت می کند که می تواند چنین باشد: <حال که آنان، کفر را بر ایمان برگزیده اند، مانند مردگان اند>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - انفال - 8 - 22 - 2

2 - آنان که حقایق دینی را ناشنیده گیرند ، کرند و آنان که حقایق دینی را بازگو نکنند ، لالند و آنان که معارف الهی را درک نکنند ، فاقد عقلند .

إن شر الدواب عند اللّه الصم البکم الذین لایعقلون

7- کری دنیاطلبان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 108 - 1،4

1- خداوند ، قلب و قوای شنوایی و بینایی کافران دنیاگرا ( مرتدان ) را ، مهر کرده و از درک حقایق محرومشان ساخته است .

ص: 153

استحبّوا الحیوه الدنیا . .. الک-فرین . أُول-ئک الذین طبع الله علی قلوبهم ... و أ

4- مهر شدن قلب و قوای شنوایی و بینایی ( محرومیت از درک حقایق ) ، کیفر ترجیح دهندگان زندگی دنیا بر آخرت

استحبّوا الحیوه الدنیا . .. أُول-ئک الذین طبع الله علی قلوبهم

8- کری کافران

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 171 - 4

4 - ناتوانی کفرپیشگان از دیدن و شنیدن حقایق دینی و بازگویی آنها ، ایشان را از درک معارف دین و حقایق قرآن ، محروم کرده است .

صم بکم عمی فهم لایعقلون

مفعول <لایعقلون> معارف الهی و حقایق قرآن (ما أنزل اللّه) است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 20 - 11

11- کفرپیشگان ، مشرکان و آنان که به خدا دروغ می بندند ، از شنیدن و دیدن آیات الهی ناتوانند .

و من أظلم ممن افتری . .. أُول-ئک ... ما کانوا یستطیعون السمع و ما کانوا یبصرون

9- کری مرتدان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 108 - 1

1- خداوند ، قلب و قوای شنوایی و بینایی کافران دنیاگرا ( مرتدان ) را ، مهر کرده و از درک حقایق محرومشان ساخته است .

استحبّوا الحیوه الدنیا . .. الک-فرین . أُول-ئک الذین طبع الله علی قلوبهم ... و أ

10- کری مشرکان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 20 - 11

11- کفرپیشگان ، مشرکان و آنان که به خدا دروغ می بندند ، از شنیدن و دیدن آیات الهی ناتوانند .

و من أظلم ممن افتری . .. أُول-ئک ... ما کانوا یستطیعون السمع و ما کانوا یبصرون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 100 - 3

3- محرومیت مشرکان از شنوایی در جهنم

ص: 154

و هم فیها لایسمعون

11- کری معبودان باطل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - فاطر - 35 - 14 - 1

1 - ناتوانی معبود های ادعایی مشرکان ، از شنیدن دعا و درخواست انسان ها و استجابت آن

إن تدعوهم لایسمعوا دعاءکم و لو سمعوا ما استجابوا لکم

12- کری مفتریان بر خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 20 - 11،13

11- کفرپیشگان ، مشرکان و آنان که به خدا دروغ می بندند ، از شنیدن و دیدن آیات الهی ناتوانند .

و من أظلم ممن افتری . .. أُول-ئک ... ما کانوا یستطیعون السمع و ما کانوا یبصرون

13- < عن أبی عبدالله ( ع ) [ فی قوله تعالی ] : < ما کانوا یستطیعون السمع و ما کانوا یبصرون > . . . قال : لم یعتبهم بما صنع قلوبهم و ل-کن یعاتبهم بما صنعوا . . . ;

از امام صادق(ع) روایت شده است که درباره قول خدا <ما کانوا یستطیعون السمع و ما کانوا یبصرون> فرمود: خداوند آنان را برای آنچه قلبهایشان انجام داده نکوهش نکرده; بلکه برای آنچه خود، انجام داده اند نکوهش کرده است . ..>.

13- کری مفسدان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - محمد - 47 - 23 - 6

6- بیماردلان گریزان از جهاد و فسادانگیز و قطع کننده رحم ، مردمی کر و کور در برابر حق

أول-ئک الذین . .. فأصمّهم و أعمی أبص-رهم

14- کری مکذّبان آیات خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 39 - 1،13

1 - تکذیب کنندگان آیات الهی (قرآن)، کرها و لالهایی فرو رفته در ظلمتها هستند.

و الذین کذبوا بأیتنا صم و بکم فی الظلمت

13 - عن أبی جعفر(ع) فی قوله: <الذین کذبوا بایاتنا صم و بکم> یقول: <صم> عن الهدی و <بکم> لایتکلمون بخیر <فی

ص: 155

الظلمات> یعنی ظلمات الکفر . .. .

از امام باقر(ع) درباره آیه <الذین کذبوا بایاتنا . ..> روایت شده است: تکذیب کنندگان آیات الهی <کرانند> از (شنیدن آیات) هدایت، <لالند> از سخن خیر گفتن، <در تاریکیها قرار دارند> یعنی تاریکیهای کفر ... .

15- کری مکذبان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 7 - 1،2

1 - خداوند قلب منکران قرآن را از فهمیدن معارف دین و گوش آنان را از شنیدن حقایق دینی ، بازداشته است .

ختم اللّه علی قلوبهم و علی سمعهم

<ختم> به معنای بستن درب چیزی با گل و مانند آن و به اصطلاح لاک و مهر کردن، است. بسته شدن قلب، کنایه از درک نکردن و نفهمیدن است. و <علی سمعهم> می تواند عطف بر <علی قلوبهم> باشد و نیز می تواند خبر برای <غشاوه> باشد. در برداشت فوق، احتمال اول لحاظ شده است.

2 - بر گوش و چشم منکران آن ، حجابی است که آنان را از شنیدن و دیدن حقایق دین ، ناتوان ساخته است .

و علی سمعهم و علی ابصرهم غشوه

<غشاوه> به معنای پرده و مانند آن است. در برداشت فوق <علی سمعهم> خبر برای <غشاوه> گرفته شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 39 - 1

1 - تکذیب کنندگان آیات الهی (قرآن)، کرها و لالهایی فرو رفته در ظلمتها هستند.

و الذین کذبوا بأیتنا صم و بکم فی الظلمت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 5 - 2

2 - تصریح منکران قرآن ، به نفوذناپذیری قلب و گوش آنان در برابر وحی

و قالوا قلوبنا فی أکنّه . .. و فی ءاذاننا وقر

16- کری منافقان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 18 - 1

1 - منافق ر ها شده در ظلمت و گمراهی بسان شخص کر و لال و نابیناست .

ترکهم فی ظلمت لایبصرون. صم بکم عمی

صم، بکم و عمی به ترتیب: جمع أصم (کر)، أبکم (لال) و أعمی (کور) است. کلمات یاد شده خبر برای مبتدای محذوف، یعنی ضمیر <هم> است که به توصیف شدگان در آیه قبل (منافقان رها شده در ظلمت) بر می گردد.

ص: 156

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - منافقون - 63 - 4 - 16

16 - < عن أبی جعفر ( ع ) فی قوله : < کأنّهم خشب مسنّده > یقول : لایسمعون و لایعقلون ;

از امام باقر(ع) درباره سخن خداوند: <کأنّهم خشب مسنّده> روایت شده مقصود خداوند [از این تشبیه ]این است که آنان نه گوش شنوا دارند و نه تعقل می کنند>.

17- کری هواپرستان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - جاثیه - 45 - 23 - 12

12 - پرستشگران هوای نفس - براساس سنت الهی - ناشنوا ، نابینا و تأثیرناپذیر در برابر حق

من اتّخذ إل-هه هویه و أضلّه اللّه علی علم و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غ

18- نشانه های کری

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 24 - 3

3- گرایش های شرک آلود و انکار حقانیت قرآن ، نشانه ناشنوایی ضمیر و کوری دل است .

مَثل الفریقین کالأعمی والأصمّ والبصیر والسمیع

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - قصص - 28 - 71 - 13

13 - شرکورزی ، نشانه کری و حق ناشنوایی است .

قل أرءیتم . .. أفلاتسمعون

19- نشانه های کری دهریون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - جاثیه - 45 - 24 - 2

2 - محدود شمردن زندگی به مجال دنیا ، نمودی از ناشنوایی ، نابینایی و حق ناپذیر بودن دهریون

و أضلّه اللّه علی علم و ختم علی سمعه . .. و قالوا ما هی إلاّ حیاتنا الدنیا

ص: 157

6- کشاورزی

1- آثار تولید محصولات کشاورزی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - نبأ - 78 - 15 - 4

4 - پیدایش محصولات کشاورزی و روییدن گیاه در زمین ، دلیل امکان معاد و حیات دوباره انسان است .

عمّ یتساءلون . .. ألم نجعل ... لنخرج به حبّ-ًا و نباتًا

2- ابزار کشاورزی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 71 - 4

4 - قوم موسی ، از گاو برای شخم زنی و آبیاری کشتزار ها استفاده می کردند .

لاذلول تثیر الأرض و لاتسقی الحرث

3- استفاده از محصولات کشاورزی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 141 - 9

9 - جواز استفاده از انواع میوه ها و محصولات کشاورزی برای انسان

کلوا من ثمره إذا أثمر

4- انفاق از محصولات کشاورزی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 141 - 10،11

10 - خداوند حقی برای خود در محصولات کشاورزی قرار داده است.

و ءاتوا حقه یوم حصاده

ص: 158

مرجع ضمیر <حقه>، به قرینه صدر آیه، ممکن است <الله> باشد.

11 - لزوم پرداخت بخشی از محصولات کشاورزی به هنگام چیدن میوه ها و درو کردن غلات

و ءاتوا حقه یوم حصاده

5- اهمیت کشاورزی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 205 - 5،6،11،13

5 - ارزش و اهمیّت کشاورزی و نیروی انسانی و نقش آن در قوام جامعه

و اذا تولی . .. و یهلک الحرث و النسل

از اینکه نابود ساختن این دو، فساد در زمین معرّفی شده، اهمیّت و ارزش آن به دست می آید.

6 - اصلاح جامعه و حفظ کشاورزی و نسل ، از ویژگی های حکومت صالح

و اذا تولی . .. لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل

از اینکه خداوند، فساد و . .. را از کارهای حکومتی منافقان می داند; معلوم می شود که در حکومت صالحان، چنین اعمالی نباید باشد.

11 - نابود کردن کشاورزی و نسل کشی ، مبغوض خداوند

و اذا تولی . .. و یهلک الحرث و النسل و اللّه لا یحب الفساد

13 - از وظایف حکومت ، حفظ کشاورزی و نیروی انسانی و اصلاح آنهاست .

و اذا تولی سعی فی الأرض

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 47 - 5

5- لزوم جدیت و تلاش بسیار برای زراعت در هفت سال نخست ، پیامی نهفته در رؤیای پادشاه مصر

سبع بقرت سمان . .. قال تزرعون سبع سنین دأبًا

<دأب> مصدر و به معنای تلاش کردن است و <دأباً> در آیه شریفه در موضع اسم فاعل (دائبین) قرار گرفته و حال برای فاعل <تزرعون> می باشد ; از این رو دلالت بر تلاش فراوان دارد. به نظر می رسد یوسف(ع) از چاق بودن گاوها چنین استنباط کرد که: باید با تلاش فراوان و به دست آوردن محصولات، انبارها را از مواد غذایی و غلات پر کنند.

6- اهمیت کشاورزی در دوران موسی(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - دخان - 44 - 26 - 3

3- نقش مهم باغداری و کشاورزی در اقتصاد مصریان ، در عصر موسی ( ع ) *

کم ترکوا من جنّ-ت و عیون . و زروع

از این که خداوند تنها <جنات>، <عیون> و <زروع> را به خصوص از میان نعمت ها نام برده است، می توان فهمید که نقش این امور در شکوفایی و اقتدار اقتصادی مصریان در عصر موسی، بیش از سایر منابع بوده است.

ص: 159

7- اهمیت کشاورزی در مصر باستان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - دخان - 44 - 26 - 3

3- نقش مهم باغداری و کشاورزی در اقتصاد مصریان ، در عصر موسی ( ع ) *

کم ترکوا من جنّ-ت و عیون . و زروع

از این که خداوند تنها <جنات>، <عیون> و <زروع> را به خصوص از میان نعمت ها نام برده است، می توان فهمید که نقش این امور در شکوفایی و اقتدار اقتصادی مصریان در عصر موسی، بیش از سایر منابع بوده است.

8- اهمیت محصولات کشاورزی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - واقعه - 56 - 66 - 1

1 - از بین رفتن محصولات کشاورزی ، خسارتی سنگین و تکان دهنده برای انسان ها

لو نشاء . .. فظلتم تفکّهون . إنّا لمغرمون

9- پیدایش محصولات کشاورزی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 141 - 2،5

2 - خداوند پدید آورنده باغستانها، درختان خرما و کشتزارهاست.

و هو الذی أنشأ جنت . .. و النخل و الزرع

5 - گوناگونی میوه ها و محصولات کشاورزی از آثار قدرت الهی

و الزرع مختلفا أکله

<اکل> به معنای میوه و ثمرهای خوراکی است.

10- تخریب کشاورزی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 205 - 4،11

4 - نابود ساختن کشاورزی و نسل کشی ، از بارزترین نوع فساد در زمین است .

لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل

بنابراینکه جمله <و یُهلک الحرث و . ..>، تفسیر جمله <لیفسد فیها> باشد.

ص: 160

11 - نابود کردن کشاورزی و نسل کشی ، مبغوض خداوند

و اذا تولی . .. و یهلک الحرث و النسل و اللّه لا یحب الفساد

11- توسعه کشاورزی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - روم - 30 - 9 - 6

6 - برخورداری از توان رزمیِ فراوان و توسعه کشاورزی و آبادانی سرزمین ها ، برترین جلوه های تمدن در جوامع پیشین بوده است .

کانوا أشدّ منهم قوّه و أثاروا الأرض و عمروها أکثر ممّا عمروها

<إثاره> (مصدر <أثاروا>) به معنای <زیر و رو کردن> است و در این جا، منظور، زیر و رو کردن خاک برای زراعت یا ساختمان سازی و غیر آن است.

12- حق الله در محصولات کشاورزی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 141 - 10

10 - خداوند حقی برای خود در محصولات کشاورزی قرار داده است.

و ءاتوا حقه یوم حصاده

مرجع ضمیر <حقه>، به قرینه صدر آیه، ممکن است <الله> باشد.

13- حقوق محصولات کشاورزی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 141 - 17،19،20،21

17 - عن أبی عبدالله(ع): لاتصرم باللیل و لاتحصد باللیل . .. و إن حصدت باللیل لم یأتک السؤال و هو قول الله تعالی: <و ءاتوا حقه یوم حصاده> ... یعنی القبضه بعد القبضه إذا حصدته و إذا خرج فالحفنه بعد الحفنه ... .

از امام صادق(ع) روایت شده است: میوه را در شب نچین و شبانه درو نکن . .. زیرا اگر در شب، درو کنی فقیران نزد تو نمی آیند و این سخن خداوند متعال است که می فرماید: <حق محصول را روز درو بپردازید> ... یعنی هنگام درو، دسته دسته و هنگام جدا شدن دانه، مشت مشت بپردازید ... .

19 - عبدالله بن سنان عن أبی عبدالله(ع) قال: سألته عن قوله: <و ءاتوا حقه یوم حصاده> قال: اعط من حضرک من المسلمین و إن لم یحضرک إلا مشرک فاعطه.

عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق(ع) درباره <و ءاتوا حقه یوم حصاده> سؤال کردم، فرمود: اگر کسی از مسلمانان هنگام برداشت محصول حضور داشت، حق الحصاد را به او بده و اگر کسی غیر از مشرک نبود، به او بپرداز.

20 - عن أبی عبدالله(ع) فی قوله: <و ءاتوا حقه یوم حصاده> قال: حقه یوم حصاده علیک واجب و لیس من الزکاه . .. .

ص: 161

از امام صادق(ع) درباره آیه <و ءاتوا حقه یوم حصاده> روایت شده است: پرداخت حق الحصاد در روز درو، بر تو واجب است و این حق، غیر از زکات است . .. .

21 - عن النبی(ص) فی قوله: <و ءاتوا حقه یوم حصاده> قال: ما سقط من السنبل.

از رسول خدا(ص) در توضیح آیه <و ءاتوا حقه یوم حصاده> روایت شده است: خوشه های بر زمین ریخته شده در هنگام درو، حق الحصاد است.

14- دانش کشاورزی یوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 55 - 5،6

5- یوسف ( ع ) بر نحوه کشت و برداشت و ذخیره سازی آذوقه ها و چگونگی تقسیم و توزیع آنها ، آگاهی کامل داشت .

قال اجعلنی علی خزائن الأرض إنی . .. علیم

6- یوسف ( ع ) بر به کارگیری توان و دانش خویش در امرکشت و برداشت و ذخیره سازی غلات و توزیع آنها تأکید کرد .

اجعلنی علی خزائن الأرض إنی حفیظ علیم

جمله <إنی حفیظ علیم> علاوه بر اینکه حاکی از توان و دانش یوسف(ع) بر امور یاد شده است ، دلالت بر این نیز دارد که وی دانش و توانایی اش را در اموری که به او سپرده شود ، به کار می گیرد و بدان متعهد می شود.

15- درو محصولات کشاورزی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 141 - 11

11 - لزوم پرداخت بخشی از محصولات کشاورزی به هنگام چیدن میوه ها و درو کردن غلات

و ءاتوا حقه یوم حصاده

16- روش مبارزه با آفات کشاورزی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 47 - 9

9- غلات با نگهداری در خوشه ها و غلاف های آن ، مصونیت بیشتری را در مقابل آفات خواهند یافت .

فما حصدتم فذروه فی سنبله

17- رویاننده محصولات کشاورزی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 162

9 - نحل - 16 - 11 - 1

1- خداوند ، رویاننده کشتزار ها و درختان زیتون ، خرما و انگور و تمامی محصولات کشاورزی است .

ینبت لکم به الزرع و الزیتون و النخیل و الأعن-ب و من کلّ الثمرت

18- زکات محصولات کشاورزی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 141 - 10،11،12،13

10 - خداوند حقی برای خود در محصولات کشاورزی قرار داده است.

و ءاتوا حقه یوم حصاده

مرجع ضمیر <حقه>، به قرینه صدر آیه، ممکن است <الله> باشد.

11 - لزوم پرداخت بخشی از محصولات کشاورزی به هنگام چیدن میوه ها و درو کردن غلات

و ءاتوا حقه یوم حصاده

12 - حکم زکات در مکه شامل همه محصولات کشاورزی می شده است. *

جنت . .. و النخل و الزرع ... و الزیتون و الرمان ... و ءاتوا حقه یوم حصاده

فرمان به ادای حق محصولات کشاورزی در روز چیدن اختصاص به محصولات خاصی، مانند غلات، ندارد. و چون در آیات مکی دیگر نیز فرمان زکات یاد شده، محتمل است فرمان به <ایتاء حق الحصاد> اشاره به همان حکم زکات باشد.

13 - حکم پرداخت حقوق مالی (زکات یا حق الحصاد) از محصولات کشاورزی در مکه نازل شده است.

و ءاتوا حقه یوم حصاده

19- زمین کشاورزی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 265 - 8

8 - زمین مرتفع ، دارای استعداد بیشتر برای ثمردهی است .

کمثل جنّه بربوه اصابها وابل فاتت اُکُلها ضعفین

20- زیان به محصولات کشاورزی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - واقعه - 56 - 67 - 1

1 - آسیب دیدن محصولات کشاورزی ، یأس آور برای انسان ها و باعث احساس حرمان برای آنان

لو نشاء . .. فظلتم تفکّهون ... بل نحن محرومون

ص: 163

21- فواید کشاورزی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 6 - 12

12 - آب فراوان و رونق کشاورزی از شاخصه های توانمندی و قدرت اقوام و تمدنها

و أرسلنا السماء علیهم مدرارا و جعلنا الأنهر تجری من تحتهم

22- کشاورزی بنی اسرائیل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 71 - 4

4 - قوم موسی ، از گاو برای شخم زنی و آبیاری کشتزار ها استفاده می کردند .

لاذلول تثیر الأرض و لاتسقی الحرث

23- کشاورزی در جاهلیت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 136 - 4

4 - کشاورزی و دامداری از منابع درآمد مردم در عصر جاهلیت بوده است.

مما ذراً من الحرث و الأنعم

24- کشاورزی در مصرباستان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 47 - 10

10- سرزمین مصر در زمان یوسف ( ع ) زمینه دار تولید غلات و محصولاتی بیش از مصرف سرانه آن سامان

قال تزرعون سبع سنین دأبًا فما حصدتم فذروه فی سنبله

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 58 - 4

4- طرح کاشت مداوم غلات و ذخیره سازی آنها برای سال های قحطی ، تنها در قلمرو حکومتی مصر انجام گرفت .

و جاء إخوه یوسف

ص: 164

25- کشاورزی قوم ثمود

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - شعراء - 26 - 148 - 2

2 - کشاورزی ، یکی دیگر از محور های فعالیت اقتصادی ثمودیان

و زروع

26- کشاورزی مردم مقارن بعثت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - نازعات - 79 - 33 - 4

4 - کشاورزی و دامداری ، از منابع درآمد مردم در عصر بعثت

ماءها و مرعیها . .. مت-عًا لکم و لأنع-مکم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - عبس - 80 - 32 - 4

4 - کشاورزی و دامداری ، از منابع درآمد مردم در عصر بعثت

مت-عًا لکم و لأنع-مکم

27- محصولات کشاورزی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 15 - 10

10 - محصولات طبیعی ، روزی خدادادی است .

جنّتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربّکم

28- منابع آب کشاورزی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - فرقان - 25 - 49 - 3

3 - آب باران ، مناسب ترین آب برای کشاورزی و احیای زمین های مرده

و أنزلنا من السماء ماء طهورًا لنحیی به بلده میتًا

از این که خداوند از میان انواع آب ها، آب باران را عامل احیای زمین برشمرده و قید <طهور> (پاک و پاک کننده) را بر آن افزوده است، می توان برداشت فوق را به دست آورد.

ص: 165

29- منشأ توسعه کشاورزی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - واقعه - 56 - 65 - 4

4 - رونق کشاورزی ، نشانه لطف و رحمت الهی به انسان ها است .

لو نشاء لجعلن-ه حطمًا . فظلتم تفکّهون

30- نابودی محصولات کشاورزی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - واقعه - 56 - 66 - 1

1 - از بین رفتن محصولات کشاورزی ، خسارتی سنگین و تکان دهنده برای انسان ها

لو نشاء . .. فظلتم تفکّهون . إنّا لمغرمون

31- نیاز به محصولات کشاورزی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - واقعه - 56 - 65 - 3

3 - وابستگی شدید مردم ، به محصولات کشاورزی

لو نشاء لجعلن-ه حطمًا فظلتم تفکّهون

طرح موضوع کشاورزی و این که اگر خداوند مانع محصول دادن آن شود، کافران به وضع رقّت باری گرفتار خواهند شد، نشانگر مطلب یاد شده است.

32- یوسف(ع) و وزارت کشاورزی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 55 - 1

1- یوسف ( ع ) از پادشاه خواست وی را به وزارت کشاورزی مصر و تصدی انبار های غله ، منصوب کند .

قال اجعلنی علی خزائن الأرض

از آن جا که یوسف(ع) در تعبیر رؤیای پادشاه بیان داشت که باید هفت سال با جدیّت به امر کاشت و برداشت و ذخیره سازی ارزاق بپردازند، چنین برمی آید که مقصود وی از <مرا بر گنجینه های زمین بگمار> این است که امور یاد شده را به من بسپار ; یعنی، امر کشت و برداشت (وزارت کشاورزی) و نیز انبارهای غلّه در اختیار من باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 56 - 1

1- پادشاه مصر ، پیشنهاد یوسف ( ع ) را پذیرفت و مدیریت کشت و برداشت محصولات و ذخیره سازی و توزیع آنها را به او

ص: 166

سپرد .

اجعلنی علی خزائن الأرض . .. و کذلک مکّنّا لیوسف فی الأرض

کشاورزان

33- عوامل سرور کشاورزان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - حدید - 57 - 20 - 13

13 - بارش باران و سرسبز شدن مزارع ، برانگیزاننده شگفتی کشاورزان و مایه سرور و شادمانی آنان

کمثل غیث أعجب الکفّار نباته

<اعجاب> (مصدر <أعجب>) به معنای به شگفتی واداشتن است و <کافر> (مفرد <کفّار>) در این جا به معنای کشاورز می باشد.

ص: 167

7- کشتزار

1- آثار سرسبزی کشتزار ها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - حدید - 57 - 20 - 13

13 - بارش باران و سرسبز شدن مزارع ، برانگیزاننده شگفتی کشاورزان و مایه سرور و شادمانی آنان

کمثل غیث أعجب الکفّار نباته

<اعجاب> (مصدر <أعجب>) به معنای به شگفتی واداشتن است و <کافر> (مفرد <کفّار>) در این جا به معنای کشاورز می باشد.

2- اهمیت کشتزار ها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - ق - 50 - 9 - 7

7- درخت ها و کشتزار ها ، دو نمود برکت باران و بقای رحمت آن

ماء مب-رکًا فأنبتنا به جنّ-ت و حبّ الحصید

3- تشبیه به کشتزار پرمحصول

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - فتح - 48 - 29 - 33

33- تشبیه پیامبراسلام و یاران آن حضرت در انجیل ، به زراعتی شکوفا ، پرحاصل و شگفت انگیز

و مثلهم فی الإنجیل کزرع أخرج شط-ه ف-ازره

<کزرع. ..> خبر برای <مثلهم فی الإنجیل> است.

4- تمثیل به کشتزار سرسبز

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 168

7 - یونس - 10 - 24 - 1،2

1 - زندگی دنیوی مانند کشتزار سرسبزی است که در معرض انواع رخداد ها و آفت های بنیان کن می باشد .

إنما مثل الحیوه الدنیا کماء . .. حتی إذا أخذت الأرض زخرفها و ازینت ... أتیها أمر

2 - دنیامداران ، به دهقانی می مانند که مزرعه خرم و به خوشه نشسته اش وی را مست و بی خود سازد و با خاطری آسوده - و غافل از تمامی حوادث و آفت های در کمین نشسته - به خوابی خوش فرو رود .

إنما مثل الحیوه الدنیا . .. و ظن أهلها أنهم قدرون علیها أتیها أمرنا لیلا أو نهار

5- رویاننده کشتزار ها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 11 - 1

1- خداوند ، رویاننده کشتزار ها و درختان زیتون ، خرما و انگور و تمامی محصولات کشاورزی است .

ینبت لکم به الزرع و الزیتون و النخیل و الأعن-ب و من کلّ الثمرت

6- زیان کشتزار قصه داود(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 78 - 5

5- داوود و سلیمان ( ع ) ، در تطبیق و چگونگی پیاده کردن حکم خدا در باره خسارت مزرعه تلف شده به وسیله گوسفندان ، اختلاف نظر داشتند .

و داود و سلیم-ن إذ یحکمان فی الحرث إذ نفشت فیه غنم القوم و کنّا لحکمهم ش-هدین

نوع مفسران برآنند که <ففهّمناها> می رساند که خداوند نظر سلیمان را تأیید کرد. از سوی دیگر، جمله های <کنّا لحکمهم شاهدین> و <و کلاًّ آتینا حکماً و علماً> می فهماند که نظر هر دو براساس نظارت، حکم و علم الهی بوده است. جمع میان این دو سخن، به این است که بگوییم: اختلاف آن دو در حکم الهی نبود; بلکه در تطبیق و چگونگی پیاده کردن آن بود.

7- زیان کشتزار قصه سلیمان(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 78 - 5

5- داوود و سلیمان ( ع ) ، در تطبیق و چگونگی پیاده کردن حکم خدا در باره خسارت مزرعه تلف شده به وسیله گوسفندان ، اختلاف نظر داشتند .

و داود و سلیم-ن إذ یحکمان فی الحرث إذ نفشت فیه غنم القوم و کنّا لحکمهم ش-هدین

نوع مفسران برآنند که <ففهّمناها> می رساند که خداوند نظر سلیمان را تأیید کرد. از سوی دیگر، جمله های <کنّا لحکمهم شاهدین> و <و کلاًّ آتینا حکماً و علماً> می فهماند که نظر هر دو براساس نظارت، حکم و علم الهی بوده است. جمع میان این دو سخن، به این است که بگوییم: اختلاف آن دو در حکم الهی نبود; بلکه در تطبیق و چگونگی پیاده کردن آن بود.

ص: 169

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 79 - 1

1- حکم و داوری سلیمان ( ع ) در باره خسارت مزرعه تلف شده به وسیله گوسفندان ، با الهام خداوند بود .

ففهّمن-ها سلیم-ن

<فا> در <ففهّمنا> برای تعقیب است و ضمیر <ها> به حکومت (قضاوت) بازمی گردد; یعنی، در مشاوره و داوری داوود و سلیمان(ع) حکم واقعی را به سلیمان فهماندیم.

8- زیبایی کشتزار ها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 33 - 2

2- جریان نهر آب از میان باغ و کشتزار ها ، صحنه ای دل انگیز و تماشایی است .

کلتا الجنّتین ءاتت أکلها ولم تظلم منه شیئًا و فجّرنا خل-لهما نهرًا

9- کشتزار قصه داود(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 78 - 2،3،9،10،11

2- داوری داوود و سلیمان ( ع ) ، در باره کشتزار چراشده در شبان گاه به وسیله گوسفندان مردم

و داود و سلیم-ن إذ یحکمان فی الحرث إذ نفشت فیه غنم القوم

<نفش> به معنای چریدن حیوان در شب، بدون چوپان و یا بی اطلاع وی است.

3- داوود و سلیمان ( ع ) ، در باره خسارت مزرعه تلف شده به وسیله گوسفندان ، به مشورت پرداختند .

و داود و سلیم-ن إذ یحکمان فی الحرث إذ نفشت فیه غنم القوم

برداشت یاد شده بدین احتمال است که <یحکمان> با صیغه تثنیه، اشاره به مشورت داوود و سلیمان داشته باشد، چه این که حکم هر یک به صورت استقلالی در یک واقعه، بعید به نظر می رسد.

9- < أحمدبن عمرالحلبی قال : سألت أباالحسن ( ع ) عن قول اللّه عزّوجلّ : < و داود و سلیمان إذ یحکمان فی الحرث > قال : کان حکم داوود ( ع ) رقاب الغنم ، و الذی فهّم اللّه عزّوجلّ سلیمان ( ع ) أن احکم لصاحب الحرث باللبن و الصوف ذلک العام کلّه ;

احمدبن عمر حلبی گوید: از امام ابی الحسن(ع) در باره سخن خداوند عزّوجلّ <و داود و سلیمان إذ یحکمان فی الحرث> سؤال کردم، فرمود: حکم داوود(ع) دادن گوسفندان به صاحب زراعت بود و چیزی را که خداوند به سلیمان فهماند، این بود که برای صاحب زراعت حکم کن تا شیر و پشم گوسفندان در کلّ آن سال برای او باشد>.

10- < عن أبی عبداللّه ( ع ) قال : کان فی بنی اسرائیل رجل له کرم و نفشت فیه غنم رجل آخر باللیل و قضمته و أفسدته فجاء صاحب الکرم إلی داود فاستعدی علی صاحب الغنم فقال داود ( ع ) : إذهبا إلی سلیمان ( ع ) لیحکم بینکما فذهبا إلیه فقال : سلیمان إن کانت الغنم أکلت الأصل و الفرع فعلی صاحب الغنم أن یدفع إلی صاحب الکرم الغنم و ما فی بطن ها و إن کانت ذهبت بالفرع و لم تذهب بالأصل فإنّه یدفع ولد ها إلی صاحب الکرم و کان ه-ذا حکم داود . . . ;

ص: 170

از امام صادق(ع) روایت شده: مردی از بنی اسرائیل دارای تاکستانی بود، گوسفندان فردی شبان گاه وارد آن شدند و آن را خوردند و تباه کردند . .. صاحب تاکستان از صاحب گوسفندان نزد داوود شکایت برد، او گفت: نزد سلیمان بروید تا میان شما داوری کند. پس نزد سلیمان رفتند، وی گفت: اگر گوسفند اصل و فرع تاک را خورده، پس بر صاحب گوسفند است که باید گوسفند و بچه در شکم او را به صاحب تاک بدهد و اگر فرع درخت را خورده و اصل درخت باقی است، بچه گوسفند را به صاحب تاکستان بدهد و نظر داوود هم همین بود...>.

11- < عن أبی عبداللّه ( ع ) ( فی ) قول اللّه عزّوجلّ : < و داود و سلیمان إذ یحکمان فی الحرث > . . . قال : إنّه کان أوحی اللّه عزّوجلّ إلی النبیین قبل داود إلی أن بعث اللّه داود ( ع ) أی غنم نفشت فی الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم . . . فحکم داود ( ع ) بما حکمت به الأنبیاء ( ع ) من قبله و أوحی اللّه عزّوجلّ إلی سلیمان ( ع ) أی غنم نفشت فی الزرع فلیس لصاحب الزرع إلاّ ما خرج من بطون ها و کذلک جرت السنّه بعد سلیمان > ;

از امام صادق(ع) [در باره] قول خدای عزّوجلّ <و داود و سلیمان إذ یحکمان فی الحرث> روایت شده . .. که فرمود: همانا خدای عزّوجلّ به پیامبران قبل از داوود - تا زمانی که او را برانگیخت - وحی نموده بود که هر گوسفندی شبانه وارد زراعتی شود، برای صاحب زراعت است که آن گوسفند را به تملک خود درآورد ... پس داوود به همان حکم پیامبران پیش از خودحکم داد و خدای عزّوجلّ به سلیمان وحی نمود: هر گوسفندی که شبانه وارد زراعتی شود، صاحب زراعت حقی ندارد; مگر به چیزی (بچه ای) که از شکم آن بیرون می آید و بعد از سلیمان همین سنت جریان داشت...>.

10- کشتزار قصه سلیمان(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 78 - 2،3

2- داوری داوود و سلیمان ( ع ) ، در باره کشتزار چراشده در شبان گاه به وسیله گوسفندان مردم

و داود و سلیم-ن إذ یحکمان فی الحرث إذ نفشت فیه غنم القوم

<نفش> به معنای چریدن حیوان در شب، بدون چوپان و یا بی اطلاع وی است.

3- داوود و سلیمان ( ع ) ، در باره خسارت مزرعه تلف شده به وسیله گوسفندان ، به مشورت پرداختند .

و داود و سلیم-ن إذ یحکمان فی الحرث إذ نفشت فیه غنم القوم

برداشت یاد شده بدین احتمال است که <یحکمان> با صیغه تثنیه، اشاره به مشورت داوود و سلیمان داشته باشد، چه این که حکم هر یک به صورت استقلالی در یک واقعه، بعید به نظر می رسد.

11- منشأ پیدایش کشتزار ها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - ق - 50 - 9 - 4

4- پیدایش بوستان ها و کشتزار ها در پی نزول باران ، درسی برای خداجویان

و نزّلنا من السماء ماء مبرکًا فأنبتنا به جنّت و حبّ الحصید

ص: 171

8- کشتی

1- آثار حرکت کشتی ها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 66 - 1

1- حرکت پیوسته کشتی ها و قوانین حاکم بر آن ، در جهت منافع انسان و جلوه ای از ربوبیت خداوند است .

ربّکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضله

2- آثار سوراخ کشتی قصه خضر(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 79 - 10

10- معیوب بودن کشتی حامل خضر و موسی ( ع ) ، عامل صرف نظر پادشاه غاصب از تصرّف و مصادره آن شد .

فأردت أن أعیبها و کان وراءهم ملک یأخذ کلّ سفینه غصبًا

3- آسیب پذیری کشتی بادبانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 22 - 7

7 - کشتی های بادبانی مورد استفاده در عصر بعثت برای سفر های دریایی ، آسیب پذیر در برابر طوفان و امواج دریا

حتی إذا کنتم فی الفلک . .. جاءتها ریح عاصف و جاءهم الموج من کل مکان و ظنوا أنهم

4- استحکام کشتی نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 42 - 4

4- کشتی نوح ، سفینه ای بسیار مقاوم و برخوردار از بهترین اصول فنی و تکنیکی

و هی تجری بهم فی موج کالجبال

ص: 172

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - شعراء - 26 - 119 - 6

6 - کشتی نوح ، برخوردار از استحکام بالا و کیفیتی پیشرفته

فأنجین-ه و من معه فی الفلک المشحون

انباشته بودن و نیز نجات یافتن نوح(ع) و پیروانش از طوفان بزرگ، نمایان گر استحکام و کیفیت بسیار بالای ساختمان کشتی است.

5- استفاده از کشتی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 13 - 1

1 - بهرهوری انسان از موهبت های طبیعی ( کشتی و حیوانات ) ، زمینه ساز توجه وی به نعمت دهنده بودن خداوند

جعل لکم من الفلک و الأنع-م . .. لتستوا علی ظهوره ثمّ تذکروا نعمه ربّکم إذا استوی

6- استفاده از کشتی ها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - ابراهیم - 14 - 32 - 11

11- مسخّر و رام بودن کشتی ها از سوی خداوند ، به منظور بهرهوری و سود بردن انسان است .

و سخ-ّر لکم الفلک

7- امکانات کشتی نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - شعراء - 26 - 119 - 5

5 - کشتی نوح ، انباشته از امکانات ضروری و مورد نیاز سرنشینان آن

فی الفلک المشحون

<شَحْن> (مصدر مجهول <مشحون>) به معنای پُر گردانیده شدن است. بنابراین <فلک مشحون>; یعنی، کشتی پر شده. گفتنی است که متعلق <مشحون> حذف شده و تقدیر آن چنین است: <فی الفلک المشحون بما یفتقر إلیه.

8- اهمیت صنعت کشتی سازی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 173

15 - یس - 36 - 41 - 4

4 - اهمیت و نقش سازنده صنعت کشتی سازی و حمل و نقل دریایی برای بشر

و ءایه لهم أنّا حملنا ذرّیّتهم فی الفلک المشحون

قرار گرفتن نعمت کشتی رانی در کنار نعمت بزرگ خورشید و ماه برای بشر، گویای اهمیت و نقش سازنده صنعت کشتی سازی و حمل و نقل دریایی برای انسان ها است.

9- اهمیت کشتی نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 37 - 8

8- نجات نوح ( ع ) و مؤمنان به او ، در گرو ساخت کشتی بود .

واصنع الفلک . .. إنهم مغرقون

10- بقای کشتی نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - عنکبوت - 29 - 15 - 7،8

7 - کشتی نوح ( ع ) ، اثری باقیمانده از طوفان نوح ، و آیه بزرگ الهی برای همه جهانیان است .

فأنجین-ه و أصح-ب السفینه و جعلن-ها ءایه للع-لمین

8 - نجات نوح ( ع ) و اصحاب کشتی وی و باقی ماندن کشتی ، به عنوان آیه الهی برای مردم ، به دست خداوند بود .

فأنجین-ه و أصح-ب السفینه و جعلن-ها ءایه للع-لمین

11- بقایای کشتی نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - قمر - 54 - 15 - 1،2

1 - برجای ماندن کشتی نوح - برای چندی - در زمین ، به عنوان نشانه الهی و به منظور عبرت آموزی خلق

و لقد ترکن-ها ءایه فهل من مدّکر

واژه <آیه> در معانی <علامت>، <معجزه> و <عبرت> به کار می رود. گفتنی است برداشت یاد شده بر این احتمال است که ضمیر <ترکناها> به <ذات ألواح> بازگردد.

2 - برجای ماندن بقایای کشتی نوح ، تا عصر نزول قرآن *

و لقد ترکن-ها ءایه

در صورتی که <ترکنا> به معنای برجای نهادن آثار و بقایا باشد - و نه صرفاً به معنای باقی گذاشتن خاطره و یاد کشتی نوح - از قید <هل من مدّکر> مطلب بالا استفاده می شود.

ص: 174

12- پسر نوح(ع) و کشتی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 42 - 5،6

5- فرزند نوح ، به هنگام حرکت کشتی ، با فاصله ای نسبتاً دور از کشتی بسر می برد .

و نادی نوح ابنه و کان فی معزل

متعلق <معزل> أبیه و یا الفلک می باشد. بنابراین <و کان ...>; یعنی ، فرزند نوح در کناری و به دور از پدرش یا کشتی بسر می برد.

6- فرزند نوح ، علی رغم مشاهده دریایی از آب خروشان ، از همراهی با نوح ( ع ) و سوار شدن بر کشتی نجات ، کناره گرفت .

و هی تجری بهم فی موج کالجبال و نادی نوح ابنه و کان فی معزل

وقوع جمله <و نادی نوح> پس از <هی تجری بهم . ..> گویای این است که گفتوگوی حضرت نوح(ع) با فرزندش، پس از بالا آمدن آب و حرکت کشتی بوده است جمله و <حال بینهما الموج> - در آیه بعد - مؤید این معنا می باشد. قابل ذکر است که برخی از مفسران، جمله <نادی نوح ...> را عطف بر <قال ارکبوا ...> دانسته و گفته اند: گفتوگوی یاد شده، پیش از حادثه طوفان و بالا آمدن آب بوده است.

13- پیروان نوح(ع) در کشتی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 42 - 1

1- پیروان نوح ، پس از شروع طوفان و درپی فرمان او ، به کشتی سوار شدند .

و قال ارکبوا فیها . .. و هی تجری بهم

جمله <هی تجری . ..> عطف بر جمله ای مقدر است که به خاطر وضوح و اختصار در کلام ذکر نشده است; یعنی: فرکبوا فیها و هی تجری بهم.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - عنکبوت - 29 - 15 - 2

2 - نوح ( ع ) و جمعی از مردم مؤمن به وی ، در واقعه طوفان ، بر کشتی سوار شدند .

فأخذهم الطوفان . .. فأنجین-ه و أصح-ب السفینه

14- پیشگویی کشتی های غول پیکر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 32 - 8

8 - پیش بینی قرآن ، از ساخت و حرکت کشتی های کوه پیکر در اقیانوس ها *

و من ءای-ته الجوار فی البحر کالأعل-م

ص: 175

بنابراین که در عصر نزول، کشتی های کوه پیکر هنوز ساخته نشده بود، آیه شریفه می تواند نظر به آینده کشتی سازی بشر داشته باشد.

15- تاریخ کشتی سازی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 37 - 5

5- کشتی سازی ، دارای سابقه طولانی در تاریخ بشر

واصنع الفلک بأعیننا و وحینا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 140 - 3

3 - وجود صنعت کشتی سازی و سفر دریایی در زمان یونس ( ع )

إذ أبق إلی الفلک المشحون

16- تخته های کشتی نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - قمر - 54 - 13 - 3،4

3 - نجات نوح ( ع ) از طوفان سهمگین عذاب ، به وسیله مشتی تخته و میخ ، نمودی از قدرت خداوند *

و حملن-ه علی ذات ألوح و دسر

<لوح> (مفرد <ألواح>) به معنای تخته و <دسار> (مفرد <دسر>) به معنای میخ است. از این که خداوند، از کشتی نوح با عنوان <ذات ألواح و دسر> یاد کرده است (به جای <سفینه>)، استفاده می شود که مشتی تخته و میخ - که به شکل ابتدایی کنار هم قرار گرفته اند - در صورتی که خداوند بخواهد، وسیله نجات بندگان او از بحرانی ترین شرایط می شود.

4 - کشتی نوح ، دارای شکلی ابتدایی و تشکیل شده از مشتی تخته و میخ *

و حملن-ه علی ذات ألوح و دسر

از تعبیر <ذات ألواح و دسر> نوعی کوچک نمایی و ناچیزشماری کشتی حضرت نوح استفاده می شود. این گفتار درصدد تبیین این جهت است که اگر نوح(ع) نجات یافت، با حمایت و لطف خداوند بود - نه در پرتو استحکام کشتی او; زیرا این کشتی تاب مقاومت در برابر آن طوفان سهمگین را نداشت.

17- تسخیر کشتی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 22 - 3

3 - رام بودن شتر برای بشر و مکانیسم طبیعی قرار گرفتن و حرکت کشتی بر سطح آب تدبیری الهی است .

ص: 176

و علیها و علی الفلک تحملون

18- تسخیر کشتی ها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - ابراهیم - 14 - 32 - 18

18- مسخّر و رام کردن کشتی ها ، نهر ها و رود ها برای انسان ، دلیل و نشانه توحید خداوند

الله الذی خلق . .. و سخ-ّر لکم الفلک لتجری فی البحر بأمره و سخ-ّر لکم الأنه-ر

19- توقف کشتی نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 44 - 9

9- < عن أبی عبدالله ( ع ) . . . أمر الله الأرض أن تبلع مائها و هو قوله < و قیل یا أرض ابلعی مائک . . . > . . . فبلعت الأرض ماءها فأراد ماء السماء أن یدخل فی الأرض فامتنعت الأرض من قبولها و قالت : إنما أمرنی الله عز و جل أن أبلع مائی فبقی ماء السماء علی وجه الأرض و استوت السفینه علی جبل الجودی و هو بالموصل جبل عظیم ، فبعث الله جبرئیل فساق الماء إلی البحار حول الدنیا . . . ;

[در مورد طوفان نوح] از امام صادق(ع) روایت شده است که: خداوند به زمین فرمان داد تا آب خود را فرو برد و این سخن خداست که فرمود: <. .. یا أرض ابلعی مائک ...>... پس زمین آب خود را فرو برد. آبی که از آسمان آمده بود خواست در زمین فرو رود، زمین از قبول آن امتناع کرد و گفت: خدای عزوجل مرا فرمان داده فقط آب خود را فرو ببرم، پس آب آسمان روی زمین باقی ماند و کشتی بر کوه جودی قرار گرفت و آن کوه بزرگی است در موصل. پس خداوند جبرئیل را برانگیخت و او آبها را به دریاهای اطراف دنیا سوق داد ...>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 48 - 1

1- خداوند ، پس از استقرار کشتی نوح بر کوه جودی ، به او و همراهانش فرمان داد تا از کشتی پیاده شوند و از کوه فرود آیند .

واستوت علی الجودی . .. قیل ی-نوح اهبط

<هبوط> به معنای فرود آمدن است. متعلق <اهبط> - به قرینه <استوت علی الجودی> - کشتی و نیز کوه جودی است; یعنی: أنزل من الفلک و من الجودی ... نیاوردن متعلق، دلیل این شمول است. فاعل محذوف <قیل> به قرینه <منا> خداونداست.

20- جایگاه حیوانات در کشتی نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 177

13 - شعراء - 26 - 119 - 8

8 - < عن أمیرالمؤمنین ( ع ) قال ( فی ) الفلک المشحون > : اتخذ نوح ( ع ) فیه تسعین بیتاً للبهائم ;

أمیرالمؤمنین(ع) درباره <الفلک المشحون> فرمود: نوح در آن کشتی نود جایگاه برای چهارپایان قرار داده بود>.

21- حرکت کشتی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 22 - 2

2 - حرکت کشتی ها بر سطح دریا ، در سایه وزش باد های ملایم و موافق ، از جلوه های ربوبیت و پروردگاری خدا

هو الذی یسیرکم فی البر و البحر حتی إذا کنتم فی الفلک و جرین بهم بریح طیبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 65 - 4،13

4 - توجه به تسخیر طبیعت برای انسان ، حرکت کشتی در دریا و امنیت زمین از برخورد با کرات و سنگ های آسمانی ، زمینه روشنی برای ره یابی به توحید ربوبی خداوند

ألم تر أنّ اللّه سخّر. .. أن تقع علی الأرض

13 - رام بودن طبیعت برای انسان ، حرکت کشتی در دریا و امنیت زمین از برخورد کرات آسمانی با آن ، جلوه های رأفت و رحمت گسترده خدا به انسان

ألم تر أنّ اللّه سخّر . .. إنّ اللّه بالناس لرءوف رحیم

22- حرکت کشتی در دریا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 164 - 6

6 - حرکت کشتی ها در دریا در جهت منافع انسان ، از نشانه های توحید و رحمت گستری خداوند است .

إن فی . .. الفلک تجری فی البحر بما ینفع الناس ... لأیت

کلمه <ما> در <بما ینفع> می تواند موصوله باشد که در این صورت <باء> به معنای مصاحبت است. بر این مبنا <التی تجری...>; یعنی، آن کشتیهایی که در دریا حرکت می کنند و چیزهایی (از قبیل مال التجاره ها و ...) به همراه دارند که برای مردم سودبخش است ... و نیز <ما> می تواند مصدریه باشد که در این صورت <باء> به معنای سبب است; یعنی، کشتیهایی که در دریا به خاطر نفع رسانی به مردم در حرکت هستند.

23- حرکت کشتی نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 42 - 3

ص: 178

3- کشتی نوح ، او و همراهانش را در میان موج های عظیمی بسان کوهها ، به پیش می برد .

و هی تجری بهم فی موج کالجبال

<موج> اسم جنس است و بر یک موج و نیز موجهای متعدد و کثیر اطلاق می شود از آن جا که در آیه شریفه ، کلمه <موج> به <جبال> (کوهها ) تشبیه شده ، معلوم می شود مراد از آن ، امواج متعدد و کثیر است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - قمر - 54 - 14 - 1

1 - حرکت کشتی حضرت نوح بر امواج طوفان ، در پرتو حمایت و نظارت الهی

تجری بأعیننا

24- حرکت کشتی ها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - لقمان - 31 - 31 - 4،6

4 - آمادگی شرایط طبیعی و خصوصیات اجسام ، برای ساختن کشتی و حرکت بر آب ، از نشانه های خدا است .

ألم تر أنّ الفلک تجری فی البحر بنعمت اللّه لیریکم من ءای-ته

6 - فلسفه فراهم آوردن امکانات حرکت کشتی در آب ، ارائه برخی از آیات خدا به بندگان است .

ألم تر أنّ الفلک تجری فی البحر بنعمت اللّه لیریکم من ءای-ته

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 32 - 1

1 - حرکت کشتی های کوه پیکر در دریا ها ، آیه ای الهی و نشانی از تدبیر ، علم و قدرت خداوند است .

و من ءای-ته الجوار فی البحر

<جوار> (جمع <جاریه>) وصف <سفن> (جمع <سفینه>) است که به دلیل اختصار حذف گشته، و وصف جریان و حرکت کشتی ها جایگزین آن شده است.

25- حیوانات در کشتی نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 40 - 6،7،22

6- بردن انواع حیوانات به کشتی و نجات دادن آنها از غرق شدن ، از وظایف نوح ( ع ) پس از پیدایش نشانه طوفان ( فوران آب از تنور )

قلنا احمل فیها من کل زوجین اثنین

7- نوح ( ع ) ، موظف بود از هر نوع حیوان تنها یک جفت ( نر و ماده ) را به کشتی سوار کند .

قلنا احمل فیها من کل زوجین اثنین

مضاف الیه <کل> کلمه ای همانند <حیوان> است; یعنی: من کل حیوان . ... کلمه <اثنین> تأکید برای زوجین است و

ص: 179

اشاره به این معنا دارد که از هر حیوان ، بیشتر از یک جفت نباید به کشتی برده شود.

22- < عن أبی عبدالله ( ع ) قال : حمل نوح ( ع ) فی السفینه الأزواج الثمانیه التی قال الله عزوجل : < ثمانیه أزواج من الضأن اثنین و من المعز اثنین و من الإبل اثنین و من البقر اثنین > فکان من الضأن اثنین زوج داجنه یربّیها الناس و الزوج الأخر الضأن التی تکون فی الجبال الوحشیّه . . . و من المعز اثنین زوج داجنه . . . والزوج الأخر الظبی التی تکون فی المفاوز و من الإبل اثنین البخاتی والعراب و من البقر اثنین زوج داجنه للناس و الزوج الآخر البقر الوحشیه ;

از امام صادق(ع) روایت شده است که فرمود: نوح هشت زوجی را که خدا فرموده <ثمانیه أزواج من الضأن اثنین . ..> در کشتی قرار داد: از میش دو جفت یک جفت اهلی که مردم تربیت می کنند و جفت دیگر وحشی که در کوههاست ... و از بز دو جفت: یکی اهلی ... و دیگری آهو که در بیابانهاست و از شتر دو جفت: یکی بخاتی (شتر خراسانی که از شتر عربی و شتر فالج به وجود آید) و دیگری عربی و از گاو دو جفت: یکی اهلی و دیگری وحشی>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 27 - 8

8 - نوح ( ع ) ، مأمور جای دادن حیوانات و مؤمنان خاندانش در کشتی ، با ظهور اولین نشانه های طوفان

فإذا جاء أمرنا . .. فاسلک فیها من کلِّ زوجین اثنین و أهلک إلاّ من سبق علیه القول

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 28 - 2

2 - استقرار نوح ( ع ) و مؤمنان همراه او در کشتی ، پس از جای دادن حیوانات و خاندانش در آن

فاسلک فیها من کلِّ زوجین اثنین و أهلک . .. فإذا استویت أنت و من معک علی الفلک

از تفریع عبارت <فإذا استویت> بر آیه قبل، استفاده می شود که حضرت نوح(ع) نخست حیوانات و خاندانش را در کشتی جای داد و آن گاه خود و یارانش بر آن سوار شدند.

26- خانواده نوح(ع) در کشتی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 40 - 11

11- نوح ( ع ) از ناحیه خداوند به نجات خانواده خویش و سوار کردن آنان به کشتی موظف شد .

قلنا احمل فیها . .. أهلک

کلمه <أهل> در <أهلک> عطف بر <زوجین> و در حقیقت مفعول برای <احمل> است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 27 - 8

8 - نوح ( ع ) ، مأمور جای دادن حیوانات و مؤمنان خاندانش در کشتی ، با ظهور اولین نشانه های طوفان

فإذا جاء أمرنا . .. فاسلک فیها من کلِّ زوجین اثنین و أهلک إلاّ من سبق علیه القول

ص: 180

27- خضر(ع) در کشتی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 71 - 2،4،6

2- موسی و خضر ( ع ) در نخستین مراحل همراهی ، سوار کشتی شدند .

فانطلقا حتّی إذا رکبا فی السفینه

4- خضر ( ع ) پس از سوار شدن بر کشتی ، در بدنه آن شکافی ایجاد کرد که سرنشنیان آن در خطر غرق شدن قرار گرفتند .

حتّی إذا رکبا فی السفینه خرقها

<خرق> به معنای <شکافتن و دریدن> است.

6- اقدام خضر به سوراخ کردن کشتی ، دور از چشم سرنشینان کشتی بوده است .

خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها

روشن است که اگر سوراخ کردن کشتی، در دید مردم قرار داشت، خضر(ع)، مورد اعتراض آن ها قرار می گرفت و مانع او می شدند. از این که تنها، موسی(ع)اعتراض کرده، چنین بر می آید که این کار، از چشم دیگران به دور بوده است .

28- خطر در کشتی قصه یونس(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 141 - 2

2 - وجود خطر برای کشتی حامل یونس ( ع ) و رفع آن ، با افکنده شدن یک نفر به دریا

إذ أبق إلی الفلک المشحون . فساهم فکان من المدحضین

29- خلقت کشتی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 81 - 2

2 - آفرینش دام ها و کشتی ها ، از نشانه ها و دلایل قدرت و ربوبیت بی همتای خداوند

اللّه الذی جعل لکم الأنع-م . .. و علیها و علی الفلک تحملون . و یریکم ءای-ته

از مصادیق مورد نظر آیه شریفه برای آیات الهی، دام ها و کشتی ها (موضوع بحث آیه قبل) می باشد.

30- درخواست فرود کشتی نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 29 - 1

1 - روی آوردن به دعا - پس از استقرار یافتن در کشتی - و درخواست فرود آمدن در جایی پر برکت ، رهنمود دیگر خداوند به نوح ( ع )

فإذا استویت . .. فقل الحمد للّه ... و قل ربّ أنزلنی ... و أنت خیر المنزلین

ص: 181

واژه <ربّ> مشترک لفظی میان مصدر (تربیت کردن) و وصف ( مربی و تربیت کننده) است که در این جا معنای وصفی دارد. <منزل> می تواند مصدر میمی به معنای إنزال باشد و نیز می تواند اسم مکان به معنای منزلگاه و مهمان سرا باشد.

31- زمان بارگیری کشتی نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 40 - 3

3- خداوند ، زمان بارگیری کشتی نوح و سوار شدن بر آن را تعیین کرد .

حتّی إذا جاء أمرنا و فار التّنّور قلنا احمل فیها

32- زمان حرکت کشتی نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 41 - 9

9- < عن أبی عبدالله ( ع ) : إن نوحاً ( ع ) رکب السفینه أوّل یوم من رجب . . . ;

از امام صادق(ع) روایت شده است: حضرت نوح اول ماه رجب بر کشتی سوار شد. ..>.

33- زوجیت حیوانات کشتی نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 27 - 9،11

9 - نوح ( ع ) ، طبق دستور الهی می بایست از هر حیوان ، تنها یک نر و یک ماده را وارد کشتی کند .

فاسلک فیها من کلِّ زوجین اثنین

11 - کشتی نوح ، ظرفیت بیش از یک جفت ( یک نر و یک ماده ) از هر حیوان مورد نیاز را نداشت .

فاسلک فیها من کلِّ زوجین اثنین

تأکید خداوند بر این که از هر حیوان تنها یک نر و یک ماده - و نه بیشتر - را در کشتی جای دهند (من کلِّ زوجین اثنین)، بیانگر مطلب فوق است.

34- سفر با کشتی بادبانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 22 - 8

8 - دریانوردی با کشتی های بادبانی ، سفری آمیخته با بیم و امید

حتی إذا کنتم فی الفلک . .. و فرحوا بها ... و ظنوا أنهم أحیط بهم

ص: 182

35- سوراخ کشتی قصه خضر(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 71 - 4،5،6،8

4- خضر ( ع ) پس از سوار شدن بر کشتی ، در بدنه آن شکافی ایجاد کرد که سرنشنیان آن در خطر غرق شدن قرار گرفتند .

حتّی إذا رکبا فی السفینه خرقها

<خرق> به معنای <شکافتن و دریدن> است.

5- موسی ( ع ) از عملکرد خضر ( ع ) در شکافتن بدنه کشتی ، شگفت زده شد و به او اعتراض کرد .

قال أخرقتها لتغرق أهلها

6- اقدام خضر به سوراخ کردن کشتی ، دور از چشم سرنشینان کشتی بوده است .

خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها

روشن است که اگر سوراخ کردن کشتی، در دید مردم قرار داشت، خضر(ع)، مورد اعتراض آن ها قرار می گرفت و مانع او می شدند. از این که تنها، موسی(ع)اعتراض کرده، چنین بر می آید که این کار، از چشم دیگران به دور بوده است .

8- آسیب رساندن خضر ( ع ) به کشتی ، امری بس ناروا و غیرقابل توجیه در نظر موسی ( ع ) بود .

لقد جئت شیئًا إمرًا

<إمر> به معنای <منکَر عظیم> و نیز <منکَر عجیب> آمده است. (لسان العرب).

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 72 - 3

3- خضر ( ع ) با بیان آگاه نبودن موسی ( ع ) به راز معیوب ساختن کشتی ، پندار وی را در مورد انگیزه آن کار ، تخطئه کرد .

أخرقتها لتغرق أهلها . .. ألم أقل إنّک لن تستطیع معی صبرًا

36- شگفتی حرکت کشتی ها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 14 - 7

7- حرکت کشتی در دریا با شکافتن آب آن ، منظره ای دیدنی و شگفت آور

و تری الفلک مواخر فیه

عبارت <و تری الفلک مواخر فیه> معترضه است و بین چند جمله ای واقع شده که به همدیگر عطف شده اند. آوردن جمله معترضه - در صورتی که امکان عطف وجود دارد - به خاطر مخالفت با اسلوب جمله و بیان تعجب آور بودن آن است. لازم به ذکر است که <مواخر> جمع <مأخره> (از ماده مخر) بوده و به معنای شکافتن است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - رحمن - 55 - 25 - 3

ص: 183

3 - خداوند ، خواهان توجه انسان به شگفتی حرکت کشتی های عظیم بر دریا و درس آموزی از آن

و له الجوار المنش-ات فی البحر کالأعل-م . فبأیّ ءالآء ربّکما تکذّبان

37- ظرفیت کشتی نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 27 - 11

11 - کشتی نوح ، ظرفیت بیش از یک جفت ( یک نر و یک ماده ) از هر حیوان مورد نیاز را نداشت .

فاسلک فیها من کلِّ زوجین اثنین

تأکید خداوند بر این که از هر حیوان تنها یک نر و یک ماده - و نه بیشتر - را در کشتی جای دهند (من کلِّ زوجین اثنین)، بیانگر مطلب فوق است.

38- عبرت از حرکت کشتی ها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - لقمان - 31 - 31 - 1

1 - حرکت کشتی ها بر پهنه دریا ، در پرتوِ مواهب الهی ، شایسته تأمل و درس آموزی است .

ألم تر أنّ الفلک تجری فی البحر بنعمت اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - رحمن - 55 - 25 - 3

3 - خداوند ، خواهان توجه انسان به شگفتی حرکت کشتی های عظیم بر دریا و درس آموزی از آن

و له الجوار المنش-ات فی البحر کالأعل-م . فبأیّ ءالآء ربّکما تکذّبان

39- عبرت از کشتی نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - قمر - 54 - 15 - 1

1 - برجای ماندن کشتی نوح - برای چندی - در زمین ، به عنوان نشانه الهی و به منظور عبرت آموزی خلق

و لقد ترکن-ها ءایه فهل من مدّکر

واژه <آیه> در معانی <علامت>، <معجزه> و <عبرت> به کار می رود. گفتنی است برداشت یاد شده بر این احتمال است که ضمیر <ترکناها> به <ذات ألواح> بازگردد.

ص: 184

40- عظمت کشتی نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 40 - 9

9- کشتی نوح ، سفینه ای فوق العاده بزرگ و عظیم

قلنا احمل فیها من کل زوجین اثنین

ظرفیت کشتی برای حمل یک جفت از هر حیوان ، حکایت از بزرگی و عظمت فوق العاده آن دارد.

41- عوامل توقف کشتی نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 41 - 2

2- کشتی نوح ، با نام خدا حرکت می کرد و با نام خدا از حرکت باز می ایستاد .

بسم الله مجریها و مرسیها

<مجری> و <مرسی> مصدرهای میمی هستند و در کلام مبتدا واقع شده اند و به ترتیب به معنای <جری> (حرکت کردن) و <إرساء> (از حرکت بازداشتن) می باشد. حرف <باء> برای استعانت و <بسم الله> خبر برای <مجریها ...> است. بنابراین جمله <بسم الله مجریها ...> چنین معنا می شود: [نوح گفت: ]حرکت این کشتی و نیز بازداشتن آن از حرکت، با نام خدا تحقق می یابد.

42- عوامل توقف کشتی ها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 33 - 1

1 - رکود و سکون کشتی ها با جلوگیری از وزش باد ، امری سهل و آسان برای خداوند است .

إن یشأ یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظهره

43- عوامل حرکت کشتی نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 41 - 2

2- کشتی نوح ، با نام خدا حرکت می کرد و با نام خدا از حرکت باز می ایستاد .

بسم الله مجریها و مرسیها

<مجری> و <مرسی> مصدرهای میمی هستند و در کلام مبتدا واقع شده اند و به ترتیب به معنای <جری> (حرکت کردن) و <إرساء> (از حرکت بازداشتن) می باشد. حرف <باء> برای استعانت و <بسم الله> خبر برای <مجریها ...> است. بنابراین جمله <بسم الله مجریها ...> چنین معنا می شود: [نوح گفت: ]حرکت این کشتی و نیز بازداشتن آن از حرکت، با نام خدا تحقق می یابد.

ص: 185

44- عوامل حرکت کشتی ها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - روم - 30 - 46 - 9

9 - از جمله فواید باد ها ، به حرکت در آوردن کشتی ها در دریا ها است .

أن یرسل الریاح . .. و لتجری الفلک بأمره

<لام> در <لتجری> تعلیل برای فعل <یرسل> است.

45- عوامل غرق کشتی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 34 - 1

1 - غرق شدن کشتی ها در اثر عملکرد ناشایست انسان ها ، ناشی از اراده و مشیت خداوند است .

إن یشأ یسکن الریح . .. أو یوبقهنّ بما کسبوا

<إیباق> (مصدر <یوبق>) به معنای اهلاک و کنایه از غرق کردن است.

46- غرق کشتی ها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 32 - 6

6 - فرو نرفتن کشتی های کوه پیکر در اعماق دریا ها ، از شگفتی های جهان طبیعت و نشانه قدرت بی مانند خداوند است .

و من ءای-ته الجوار فی البحر کالأعل-م

اشاره به کوه پیکر بودن کشتی ها، می تواند ناظر به این نکته باشد که فرونرفتن چنین اجسامی در دل دریاها، امری بس شگفت بوده و نشان از قدرتی بی مانند دارد.

47- غرق مسافران کشتی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 43 - 1

1 - خداوند بر غرق ساختن تمامی سرنشینان کشتی ها در اعماق دریا ها توانا است .

و إن نشأ نغرقهم فلاصریخ لهم و لا هم ینقذون

ص: 186

فقر مالکان کشتی قصه خضر(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 79 - 2

2- کشتی سوراخ شده به دست خضر ( ع ) ، در مالکیت گروهی از محرومان بود و تنها وسیله ارتزاق آنان به شمار می آمد .

فکانت لمسکین یعملون فی البحر

48- فلسفه تسخیر کشتی ها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - ابراهیم - 14 - 32 - 11

11- مسخّر و رام بودن کشتی ها از سوی خداوند ، به منظور بهرهوری و سود بردن انسان است .

و سخ-ّر لکم الفلک

49- فلسفه سوراخ کشتی قصه خضر(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 79 - 1،13

1- هدف خضر ( ع ) از اقدام به معیوب ساختن کشتی ، نجات دادن آن از غارت و مصادره سلطان غاصب بود .

أمّا السفینه . .. فأردت أن أعیبها ... یأخذ کلّ سفینه غصبًا

13- عملکرد خضر ( ع ) در مورد کشتی ، مصداقی از تقدیم اهم ، به هنگام مزاحمت آن با امری مهم است .

و أمّا السفینه فکانت لمسکین . .. یأخذ کلّ سفینه غصبًا

50- فواید کشتی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 22 - 1

1 - امکان بهرهوری بشر از شتران و کشتی ها در جهت سواری و حمل و نقل ، نمونه ای دیگر از تدبیر الهی

و علیها و علی الفلک تحملون

ضمیر در <علیها> به أنعام بازمی گردد و مراد از آن - به قرینه <تحملون> - تنها شتران است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - عنکبوت - 29 - 65 - 3

3 - سفر دریایی و استفاده از کشتی ، در عصر ظهور اسلام ، رواج داشته است .

فإذا رکبوا فی الفلک دعوا اللّه مخلصین له الدّین

ص: 187

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 41 - 3

3 - امکان بهره برداری انسان ها از دریا به وسیله کشتی در سیر و سفر و حمل و نقل ، از نعمت های الهی است .

و ءایه لهم أنّا حملنا ذرّیّتهم فی الفلک المشحون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 42 - 3

3 - آفرینش مرکب هایی مانند کشتی ( چهارپایان و . . . ) از سوی خداوند ، به سود بشر و از نعمت های او است .

و ءایه لهم . .. و خلقنا لهم من مثله ما یرکبون

گفتنی است که لام در <لهم> برای انتفاع است; یعنی، مرکب های مانند کشتی را به نفع انسان ها آفریدیم.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 80 - 5

5 - شتران و کشتی ها ، از وسایل فراهم شده از سوی خداوند ، برای حمل و نقل انسان ها در دریا و خشکی

و علیها و علی الفلک تحملون

51- فواید کشتی ها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 66 - 3

3- دریا ها و کشتی ها ، در دستیابی انسان به موهبت های طبیعت و نعمت های خداوندی ، نقش بس مهم و مؤثر دارند .

ربّکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضله

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 12 - 4

4 - مرکب قرار گرفتن کشتی ها و دام ها ، از نعمت های الهی برای انسان است .

و جعل لکم من الفلک و الأنع-م ما ترکبون

52- فواید کشتیرانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 164 - 6

6 - حرکت کشتی ها در دریا در جهت منافع انسان ، از نشانه های توحید و رحمت گستری خداوند است .

إن فی . .. الفلک تجری فی البحر بما ینفع الناس ... لأیت

کلمه <ما> در <بما ینفع> می تواند موصوله باشد که در این صورت <باء> به معنای مصاحبت است. بر این مبنا <التی تجری...>; یعنی، آن کشتیهایی که در دریا حرکت می کنند و چیزهایی (از قبیل مال التجاره ها و ...) به همراه دارند که برای

ص: 188

مردم سودبخش است ... و نیز <ما> می تواند مصدریه باشد که در این صورت <باء> به معنای سبب است; یعنی، کشتیهایی که در دریا به خاطر نفع رسانی به مردم در حرکت هستند.

53- قوم نوح و کشتی نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 39 - 4

4- کفرپیشگان ، ساختن کشتی را آزار و عذابی بی جا و تحمیل شده بر نوح ( ع ) و پیروانش قلمداد کرده و آن را مایه شرمساری ایشان می شمردند .

یصنع الفلک . .. فسوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه

54- کشتی از آیات خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 41 - 1

1 - سوار شدن انسان ها بر کشتی های پربار و مجهز ، از آیات و نشانه های قدرت و تدبیر خداوند است .

و ءایه لهم أنّا حملنا ذرّیّتهم فی الفلک المشحون

<مشحون> به معنای <مملو> است و <فلک مشحون>; یعنی، کشتی پربار و مجهز به تجهیزات لازم.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 42 - 2

2 - آفرینش مرکب هایی مانند کشتی ( چهارپایان و . . . ) در سیر و سفر و حمل و نقل برای بشر ، از آیات و نشانه های قدرت و تدبیر خداوند

و ءایه لهم أنّا حملنا ذرّیّتهم فی الفلک المشحون . و خلقنا لهم من مثله ما یرکبون

برداشت یاد شده از آن جا است که جمله <و خلقنا لهم. ..> عطف بر جمله <حملنا ذرّیّتهم> می باشد و درصدد بیان نشانه های تدبیر و قدرت خداوند است.

55- کشتی بادبانی در صدر اسلام

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 22 - 7

7 - کشتی های بادبانی مورد استفاده در عصر بعثت برای سفر های دریایی ، آسیب پذیر در برابر طوفان و امواج دریا

حتی إذا کنتم فی الفلک . .. جاءتها ریح عاصف و جاءهم الموج من کل مکان و ظنوا أنهم

ص: 189

56- کشتی سازی پیروان نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 38 - 12

12- پیروان نوح ، همراه و همگام با او برای ساختن کشتی

إن تسخروا منا فإنا نسخر منکم

برداشت فوق ، مقتضای آوردن ضمیر جمع در <منا> و <إنا> و <نسخر> است.

57- کشتی سازی در دوران یونس(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 140 - 3

3 - وجود صنعت کشتی سازی و سفر دریایی در زمان یونس ( ع )

إذ أبق إلی الفلک المشحون

58- کشتی سازی نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 37 - 1،3،4

1- خداوند ، در پی باخبر ساختن نوح از ایمان نیاوردن قومش ، او را به ساختن کشتی فرمان داد .

أُوحی إلی نوح أنه لن یؤمن من قومک . .. واصنع الفلک

3- نوح ( ع ) ، در ساخت کشتی مؤید به مراقبت و محافظت همه جانبه خداوند بود .

واصنع الفلک بأعیننا

<عین> به معنای چشم و در آیه شریفه کنایه از مراقبت و محافظت می باشد. جمع آوردن آن (أعین) برای مبالغه و رساندن کمال مراقبت است و <بأعیننا> حال برای فاعل <اصنع> می باشد. بنابراین <اصنع الفلک بأعیننا>; یعنی، آن کشتی را بساز در حالی که قرین محافظت و مراقبت کامل ما (خداوند) هستی.

4- نوح ( ع ) ، در ساخت کشتی با دریافت وحی ، از تعالیم و راهنمایی های خداوند بهره می برد .

واصنع الفلک بأعیننا و وحینا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 38 - 1،3،4،5،12،14،15،16

1- نوح ( ع ) در پی فرمان خداوند ، به ساختن کشتی پرداخت .

واصنع الفلک . .. و یصنع الفلک

در کلام عرب ، گاهی فعل مضارع به جای فعل ماضی به کار می رود و منظور از آن ترسیم حادثه های گذشته است به گونه ای که گویا پیش روی مخاطبان قرار دارد. در آیه شریفه نیز ، فعل <یصنع> به همین منظور به جای <صنع> استعمال شده است.

3- کفرپیشگان ، به هنگام مواجه شدن با نوح ( ع ) او را به خاطر کشتی سازی به استهزا و مسخره می گرفتند .

ص: 190

و یصنع الفلک و کلما مرّ علیه ملأ من قومه سخروا منه

4- کفرپیشگان ، آن گاه که دسته جمعی و گروه گروه با نوح ( ع ) مواجه می شدند ، او را به خاطر کشتی سازی به تمسخر می گرفتند .

کلما مرّ علیه ملأ من قومه

برداشت فوق ، از کلمه <ملأ> - که در این جا به معنای گروه و جماعت است - استفاده شده است.

5- نوح ( ع ) پس از دریافت فرمان الهی مبنی بر ساختن کشتی ، همه وقت و همّت خویش را مصروف اجرای آن فرمان کرد .

و یصنع الفلک و کلما مرّ علیه ملأمن قومه سخروا منه

بدیهی است که تمسخر کفرپیشگان، مخصوص زمانی نبوده که نوح(ع) را در کارگاه کشتی سازی مشاهده کنند. بنابراین مقید کردن زمان استهزا به وقتی که در جایگاه کشتی سازی با او مواجه می شدند، به این نکته اشاره دارد که: کافران آن حضرت را در غیر آن مکان نمی یافتند و این حاکی است که او، تمام وقت را در کارگاه مشغول به کار بوده است.

12- پیروان نوح ، همراه و همگام با او برای ساختن کشتی

إن تسخروا منا فإنا نسخر منکم

برداشت فوق ، مقتضای آوردن ضمیر جمع در <منا> و <إنا> و <نسخر> است.

14- < عن أبی عبدالله ( ع ) . . . فلما أتی علیهم تسعمأه سنه همّ أن یدعو علیهم . . . فأمره الله عزوجل أن یغرس النخل . . . فلما أتی لذلک خمسون سنه و بلغ النخل و استحکم أمر بقطعه . . . فأمره الله أن ینحت السفینه و أمر جبرئیل ( ع ) أن ینزل علیه و یعلمه کیف یتخذ ها فقدر طول ها فی الأرض ألفاً و مأتی ذراع و عرض ها ثمانمأه ذراع و طول ها فی السماء ثمانون ذراعاً . . . ;

از امام صادق(ع) روایت شده است: هنگامی که نهصد سال بر قوم نوح گذشت [و دعوت او را اجابت نکردند ]خواست که بر آنان نفرین کند; پس خداوند عزوجل به او امر فرمود که درخت خرما بکارد . .. پس چون پنجاه سال گذشت و درخت کامل و محکمی شد، آن حضرت را به بریدن آن فرمان داد ... آن گاه امر فرمود کشتی را بسازد و جبرئیل را مأمور کرد که بر نوح نازل شود و به او یاد دهد که کشتی را چگونه بسازد. پس جبرئیل طول کشتی را هزار و دویست ذراع و عرض آن را هشتصد ذراع و ارتفاع آن را هشتاد ذراع تعیین کرد ...>.

15- < عن أبی عبدالله ( ع ) [ فی حدیث قال بعد ما قرأ قوله تعالی ] : < کلما مرّ علیه ملأ من قومه سخروا منه . . . > : . . . کانوا یسخرون منه و یقولون : ینحت سفینه فی البرّ ;

از امام صادق(ع) روایت شده است که [ضمن حدیثی بعد از قراءت آیه مزبور] فرمود: . .. قوم نوح او را مسخره می کردند و می گفتند: او در خشکی کشتی می سازد!>.

16- < عن أبی عبدالله ( ع ) قال : بقی نوح فی قومه ثلاثمأه سنه یدعوهم إلی الله فلم یجیبوه . . . فأمره الله أن ینحت السفینه . . . فقال : یا رب من یعیننی علی اتخاذها ؟ فأوحی الله إلیه ناد فی قومک من أعاننی علیها و نجر منها شیئاً صار ما ینجره ذهباً و فضه فنادی نوح ( ع ) فیهم بذلک فأعانوه علیها . . . ;

از امام صادق(ع) روایت شده است که فرمود: نوح سیصد سال در بین قوم خود باقی ماند و آنها را به خدا دعوت کرد، ولی او را اجابت نکردند . .. پس خداوند وی را امر کرد تا کشتی بسازد ... نوح گفت: پروردگارا! چه کسی مرا در ساختن کشتی کمک می کند؟ به او وحی شد در بین قوم خود ندا کن: هر کس مرا در ساختن کشتی کمک کند، تراشه های چوبی که می تراشد برای او طلا و نقره می شود. نوح این ندا را داد، پس قوم او در ساختن کشتی به او کمک کردند>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 27 - 2

2 - وحی الهی به نوح ( ع ) در ساختن کشتی

ص: 191

فأوحینا إلیه أن اصنع الفلک

59- کشتی سواری یونس(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 140 - 1

1 - یونس پیامبر ، با سوار شدن بر کشتی مملو از بار و مسافر ، از میان قوم خود گریخت .

إذ أبق إلی الفلک المشحون

<أبُق> (مصدر <أبَقَ>) به معنای فرار عبد از مالک است و <مشحون> به معنای مملو است.

60- کشتی نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 64 - 3،4،10

3 - خداوند ، نوح ( ع ) و همراهانش را به وسیله کشتی از غرق شدن رهایی بخشید .

فکذبوه فانجینه و الذین معه فی الفلک و أغرقنا الذین کذبوا

4 - مؤمنان به رسالت نوح ( ع ) ، همراه و همسفر او در کشتی

فانجینه و الذین معه فی الفلک

10 - گروهی از همسفران نوح ( ع ) در کشتی نجات ، نه از مؤمنان بودند و نه از تکذیب کنندگان آیات الهی

فانجینه و الذین معه فی الفلک و أغرقنا الذین کذبوا بایتنا

از اینکه خداوند نجات یافتگان را توصیف نکرد که اهل ایمان بودند، مثلا نفرمود <و الذین آمنوا>، می توان گفت گروهی از همراهان نوح(ع) در کشتی به وی ایمان نداشتند. و از جمله <و أغرقنا ... > می توان فهمی آن گروه وی را تکذیب نیز نکردند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 37 - 2

2- نوح ( ع ) پیش از مأموریتش برای ساختن کشتی ، به چگونگی ( اندازه ، شکل و . . . ) آن آگاه بود .

واصنع الفلک

ظاهر این است که <ال> در <الفلک> عهد ذهنی است و اشاره به سفینه ای خاص دارد که نوح(ع) به آن آشنایی داشت. براین اساس خداوند، پیش از فرمان به ساختن کشتی، طرح و دورنمایی از آن را به او نشان داده بود. گفته شده که آن حضرت کشتی مورد نظر را در رؤیا دیده بود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 27 - 19

19 - < عن أبی جعفر ( ع ) قال : کانت شریعه نوح أن یعبد اللّه بالتوحید . . . فلبث فیهم ألف سنه إلاّ خمسین عاماً یدعوهم سراً و علانیه . . . فأوحی اللّه عزّوجلّ إلیه : أنّه لن یؤمن من قومک إلاّ من قد آمن فلاتبتأس بماکانوا یفعلون > فلذلک قال نوح : < و لایلدوا إلاّفاجراً کفاراً > و أوحی اللّه إلیه < أن اصنع الفلک > ;

ص: 192

از امام باقر(ع) روایت شده است که فرمود:. .. شریعت نوح آن بود که خدا به یکتایی پرستش می شد... پس نوح(ع) در بین قوم خویش 950 سال توقف کرد و آنها را آشکار و پنهان به خدا دعوت نمود... سپس خداوند - عزّوجلّ - به او وحی فرستاد: <أنّه لن یؤمن من قومک إلاّ من قد آمن فلاتبتئس بما کانوا یفعلون> و به همین خاطر نوح گفت: <و لایلدوا إلاّ فاجراً کفاراً> و خداوند به نوح وحی کرد:<أن اصنع الفلک>.

61- کشتی نوح(ع) از آیات خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - قمر - 54 - 15 - 1

1 - برجای ماندن کشتی نوح - برای چندی - در زمین ، به عنوان نشانه الهی و به منظور عبرت آموزی خلق

و لقد ترکن-ها ءایه فهل من مدّکر

واژه <آیه> در معانی <علامت>، <معجزه> و <عبرت> به کار می رود. گفتنی است برداشت یاد شده بر این احتمال است که ضمیر <ترکناها> به <ذات ألواح> بازگردد.

62- کشتی نوح(ع) در دریا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 42 - 3

3- کشتی نوح ، او و همراهانش را در میان موج های عظیمی بسان کوهها ، به پیش می برد .

و هی تجری بهم فی موج کالجبال

<موج> اسم جنس است و بر یک موج و نیز موجهای متعدد و کثیر اطلاق می شود از آن جا که در آیه شریفه ، کلمه <موج> به <جبال> (کوهها ) تشبیه شده ، معلوم می شود مراد از آن ، امواج متعدد و کثیر است.

63- کشتی نوح(ع) در صدر اسلام

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - قمر - 54 - 15 - 2

2 - برجای ماندن بقایای کشتی نوح ، تا عصر نزول قرآن *

و لقد ترکن-ها ءایه

در صورتی که <ترکنا> به معنای برجای نهادن آثار و بقایا باشد - و نه صرفاً به معنای باقی گذاشتن خاطره و یاد کشتی نوح - از قید <هل من مدّکر> مطلب بالا استفاده می شود.

ص: 193

64- کشتی نوح(ع) در کوه جودی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 44 - 4

4- با فرمان الهی به آسمان و زمین ، آب ها کاسته شد ، جریان طوفان نوح تمام شد و کشتی نجات ، به سلامت بر کوه جودی مستقر گردید .

و غیض الماء و قضی الأمر واستوت علی الجودی

65- کشتی های بادبانی در صدر اسلام

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 33 - 5

5 - آشنایی مردم عصر بعثت ، با کشتی های بزرگ بادی

و من ءای-ته . .. إن یشأ یسکن الریح فیظللن رواکد

طرح کشتی های غول پیکر به عنوان آیات الهی، نشانگر این مطلب است که مردم عصر بعثت با این پدیده آشنا بودند.

66- مبدأ حرکت کشتی نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 41 - 10

10- < عن أبی عبدالله ( ع ) قال : جاء رجل إلی أمیرالمؤمنین ( ع ) و هو فی مسجد الکوفه فقال ( ع ) : . . . صلّ فی ه-ذا المسجد . . . منه سارت سفینه نوح . . . ;

از امام صادق(ع) روایت شده است که فرمود: امیرالمؤمنین(ع) در مسجد کوفه بود. مردی نزد وی آمد،آن حضرت فرمود:...در این مسجد نماز بخوان... از همین مسجد کشتی نوح سیر خود را آغاز کرد ...>.

67- محرومیت مالکان کشتی قصه خضر(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 79 - 2

2- کشتی سوراخ شده به دست خضر ( ع ) ، در مالکیت گروهی از محرومان بود و تنها وسیله ارتزاق آنان به شمار می آمد .

فکانت لمسکین یعملون فی البحر

68- مدت حرکت کشتی نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 194

8 - هود - 11 - 44 - 10

10- < عن المفضل قال : قلت لأبی عبدالله ( ع ) . . . کم لبث نوح و من معه فی السفینه حتی نضب الماء و خرجوا منها ؟ فقال : لبثوا فیها سبعه أیام و لیالیها و طافت بالبیت ثم استوت علی الجودی . . . ;

مفضل گوید: به امام صادق(ع) گفتم: . .. چه مدتی نوح و همراهان در کشتی ماندند تا آب فرو نشست و از کشتی خارج شدند؟ فرمود: هفت شبانه روز در کشتی ماندند و کشتی بر خانه خدا طواف کرد، سپس بر کوه جودی استقرار یافت ...>.

69- مدت کشتی سازی نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 37 - 15

15- < عن المفضل بن عمر قال : قلت ( لأبی عبدالله ( ع ) ) : جعلت فداک فی کم عمل نوح سفینته حتی فرغ منها ؟ قال : فی دورین ؟ قلت : و کم الدورین ؟ قال : ثمانین سنه . . . ;

مفضل بن عمر گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم: فدایت شوم! نوح در چه مدتی کشتی خود را ساخت تا از آن فارغ شد؟ فرمود: در دو دور، گفتم: دو دور چقدر است؟ فرمود: هشتادسال . ..>.

70- مسافران کشتی قصه خضر(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 71 - 7،10

7- قرار گرفتن سرنشینان کشتی در معرض غرق ، علّت اعتراض موسی ( ع ) به عمل خضر ( ع ) بود .

قال أخرقتها لتغرق أهلها

10- کشتی سوراخ شده به دست خضر ( ع ) حامل مسافر بوده است .

أخرقتها لتغرق أهلها

71- مسافرت با کشتی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - عنکبوت - 29 - 65 - 2،3

2 - سفر دریایی با کشتی ، خطرآفرین است و کشتی نشین ، احساس خطر می کند .

فإذا رکبوا فی الفلک دعوا اللّه مخلصین له الدّین

3 - سفر دریایی و استفاده از کشتی ، در عصر ظهور اسلام ، رواج داشته است .

فإذا رکبوا فی الفلک دعوا اللّه مخلصین له الدّین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 41 - 1

ص: 195

1 - سوار شدن انسان ها بر کشتی های پربار و مجهز ، از آیات و نشانه های قدرت و تدبیر خداوند است .

و ءایه لهم أنّا حملنا ذرّیّتهم فی الفلک المشحون

<مشحون> به معنای <مملو> است و <فلک مشحون>; یعنی، کشتی پربار و مجهز به تجهیزات لازم.

72- مکان توقف کشتی نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 44 - 4

4- با فرمان الهی به آسمان و زمین ، آب ها کاسته شد ، جریان طوفان نوح تمام شد و کشتی نجات ، به سلامت بر کوه جودی مستقر گردید .

و غیض الماء و قضی الأمر واستوت علی الجودی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 48 - 11

11- < عن أبی عبدالله ( ع ) قال : . . . فنزل نوح بالموصل من السفینه مع الثمانین . . . ;

از امام صادق(ع) روایت شده است که فرمود: . .. نوح با هشتاد نفر همراه در موصل از کشتی پیاده شد ...>.

73- مکان حیوانات در کشتی نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 28 - 3

3 - داخل کشتی نوح ، محل استقرار حیوانات و خاندان وی و عرشه آن محل استقرار او و پیروانش بود .

فاسلک فیها . .. و أهلک فإذا استویت أنت ... علی الفلک

برداشت یاد شده، با توجه به عبارت های <اسلک فیها> (در کشتی وارد کن) و <إذا استویت. .. علی الفلک> (هرگاه تو... بر کشتی استقرار یافتی)، به دست آمده است.

74- مکان فرود کشتی نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 29 - 5

5 - فرود آمدن کشتی نوح ، در محلی غیر از محل زندگی نخستین او

و قل ربّ انزلنی منزلاً مبارکًا

همان طور که در برداشت پیشین گفته شد، <منزل> می تواند اسم مکان باشد. بنابراین درخواست فرود آمدن در یک جای پربرکت، بیانگر تغییر مکان و مفید برداشت فوق است.

ص: 196

75- مکان کشتی سازی نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 38 - 2،17

2- کارگاه کشتی سازی نوح ، مجاور گذرگاه عمومی و در دید و منظر همگان بود .

و یصنع الفلک و کلما مرّ علیه ملأ من قومه

17- < عن أبی عبدالله ( ع ) [ فی حدیث ] : . . . فعمل نوح سفینه فی مسجد الکوفه بیده . . . ;

از امام صادق(ع) روایت شده است که [ضمن حدیثی ]فرمود:. .. نوح به دست خود در مسجد کوفه کشتی ساخت...>.

76- مکان نوح(ع) در کشتی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 28 - 3

3 - داخل کشتی نوح ، محل استقرار حیوانات و خاندان وی و عرشه آن محل استقرار او و پیروانش بود .

فاسلک فیها . .. و أهلک فإذا استویت أنت ... علی الفلک

برداشت یاد شده، با توجه به عبارت های <اسلک فیها> (در کشتی وارد کن) و <إذا استویت. .. علی الفلک> (هرگاه تو... بر کشتی استقرار یافتی)، به دست آمده است.

77- مکان همسفران نوح(ع) در کشتی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 28 - 3

3 - داخل کشتی نوح ، محل استقرار حیوانات و خاندان وی و عرشه آن محل استقرار او و پیروانش بود .

فاسلک فیها . .. و أهلک فإذا استویت أنت ... علی الفلک

برداشت یاد شده، با توجه به عبارت های <اسلک فیها> (در کشتی وارد کن) و <إذا استویت. .. علی الفلک> (هرگاه تو... بر کشتی استقرار یافتی)، به دست آمده است.

78- منشأ پیدایش کشتی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 42 - 1

1 - خداوند ، مرکب هایی مانند کشتی ( چهارپایان و . . . ) در سیر و سفر و حمل و نقل برای بشر آفریده است .

و خلقنا لهم من مثله ما یرکبون

ص: 197

79- منشأ تسخیر کشتی ها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - ابراهیم - 14 - 32 - 12

12- حرکت کشتی ها و رام بودن آنها برای انسان ها به فرمان خداوند است .

و سخ-ّر لکم الفلک لتجری فی البحر بأمره

80- منشأ توقف کشتی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 33 - 6

6 - انسان های صبور و شاکر ، بهره مند از فهم و درک نشانه های قدرت الهی در حرکت و سکون کشتی ها

و من ءای-ته . .. إنّ فی ذلک لأی-ت لکلّ صبّار شکور

با توجه به این که لام در <لکلّ صبّار شکور> لام انتفاع است، مطلب بالا استفاده می شود.

81- منشأ حرکت کشتی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 65 - 6

6 - حرکت کشتی ها در دریا ، به اذن خدا و تحت فرمان او است .

و الفلک تجری فی البحر بأمره

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 33 - 6

6 - انسان های صبور و شاکر ، بهره مند از فهم و درک نشانه های قدرت الهی در حرکت و سکون کشتی ها

و من ءای-ته . .. إنّ فی ذلک لأی-ت لکلّ صبّار شکور

با توجه به این که لام در <لکلّ صبّار شکور> لام انتفاع است، مطلب بالا استفاده می شود.

82- منشأ حرکت کشتی بادبانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 22 - 5

5 - سفر های دریایی با کشتی های بادبانی ، در گرو وزش باد های ملایم و موافق

حتی إذا کنتم فی الفلک و جرین بهم بریح طیبه

ص: 198

83- منشأ حرکت کشتی ها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - ابراهیم - 14 - 32 - 12

12- حرکت کشتی ها و رام بودن آنها برای انسان ها به فرمان خداوند است .

و سخ-ّر لکم الفلک لتجری فی البحر بأمره

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - روم - 30 - 46 - 8

8 - حرکت کشتی ها در دریا ها ، به امر خداوند است .

یرسل الریاح . .. و لتجری الفلک بأمره

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - لقمان - 31 - 31 - 3

3 - خداوند ، فراهم آورنده اسباب و وسایل حرکت کشتی ها در دریا است .

ألم تر أنّ الفلک تجری فی البحر بنعمت اللّه

<با> در <بنعمت> می تواند برای مصاحبه و یا برای تعدیه و یا برای سبب باشد. برداشت بالا، بر اساس احتمال سوم است. لازم به ذکر است که <بنعمت اللّه> براساس یاد شده، احسانِ خداوند در تهیه اسباب حرکت کشتی ها است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - جاثیه - 45 - 12 - 3

3 - حرکت کشتی ها بر پهنه آب های دریا ، به امر و فرمان الهی

لتجری الفلک فیه بأمره

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - رحمن - 55 - 24 - 1

1 - حرکت کشتی های کوه پیکر در دریا ها ، به تدبیر و اراده الهی

و له الجوار المنش-ات فی البحر کالأعل-م

<جواری> (جمع <جاریه>)به معنای کشتی ها و <أعلام> (جمع <علم>) به معنای کوه ها است.

84- منشأ غرق کشتی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 34 - 1

1 - غرق شدن کشتی ها در اثر عملکرد ناشایست انسان ها ، ناشی از اراده و مشیت خداوند است .

ص: 199

إن یشأ یسکن الریح . .. أو یوبقهنّ بما کسبوا

<إیباق> (مصدر <یوبق>) به معنای اهلاک و کنایه از غرق کردن است.

85- منشأ غرق مسافران کشتی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 43 - 6

6 - هیچ یک از سرنشینان کشتی ها در دریا ها ، امنیت کامل نداشته و امکان غرق شدن آنان به اراده الهی وجود دارد .

و إن نشأ نغرقهم فلاصریخ لهم و لا هم ینقذون

این آیه شریفه با آیه قبل، درصدد بیان نعمت و آیت الهی می باشد; ولی در عین حال لحن هشدار دهنده نیز دارند که مبادا این نعمت ها موجب غرور بشر شود و آنان از آنها سوء استفاده کنند; که در این صورت ممکن است با قهر الهی دچار غرق و نابودی شوند.

86- منشأ کشتی سازی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 12 - 5

5 - توان انسان در ساختن کشتی و دریانوردی و به خدمت گرفتن حیوانات ، پرتوی از علم و عزت آفریدگار هستی است .

خلقهنّ العزیز العلیم . .. و جعل لکم من الفلک و الأنع-م ما ترکبون

ارتباط دو آیه، نشانگر آن است که خداوند درصدد بیان جلوه های عزت و دانایی خود در نظام هستی است.

87- منشأ کشتی سازی نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - حاقه - 69 - 11 - 3

3 - ساختن کشتی و نجات یافتن عده ای از قوم نوح به وسیله آن ، با هدایت و تدبیر الهی بود .

حملن-کم فی الجاریه

نسبت داده شدن فعل <حملناکم> به خداوند، گویای مطلب یاد شده است. تصریح به این مطلب در آیات دیگر مؤید آن است (فأوحینا إلیه أن اصنع الفلک بأعیننا و وحینا...). (مؤمنون (23) آیه 27).

88- مواد کشتی سازی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - لقمان - 31 - 31 - 4

ص: 200

4 - آمادگی شرایط طبیعی و خصوصیات اجسام ، برای ساختن کشتی و حرکت بر آب ، از نشانه های خدا است .

ألم تر أنّ الفلک تجری فی البحر بنعمت اللّه لیریکم من ءای-ته

89- موانع غصب کشتی قصه خضر(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 79 - 10

10- معیوب بودن کشتی حامل خضر و موسی ( ع ) ، عامل صرف نظر پادشاه غاصب از تصرّف و مصادره آن شد .

فأردت أن أعیبها و کان وراءهم ملک یأخذ کلّ سفینه غصبًا

90- موسی(ع) در کشتی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 71 - 2

2- موسی و خضر ( ع ) در نخستین مراحل همراهی ، سوار کشتی شدند .

فانطلقا حتّی إذا رکبا فی السفینه

91- میخهای کشتی نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - قمر - 54 - 13 - 3،4

3 - نجات نوح ( ع ) از طوفان سهمگین عذاب ، به وسیله مشتی تخته و میخ ، نمودی از قدرت خداوند *

و حملن-ه علی ذات ألوح و دسر

<لوح> (مفرد <ألواح>) به معنای تخته و <دسار> (مفرد <دسر>) به معنای میخ است. از این که خداوند، از کشتی نوح با عنوان <ذات ألواح و دسر> یاد کرده است (به جای <سفینه>)، استفاده می شود که مشتی تخته و میخ - که به شکل ابتدایی کنار هم قرار گرفته اند - در صورتی که خداوند بخواهد، وسیله نجات بندگان او از بحرانی ترین شرایط می شود.

4 - کشتی نوح ، دارای شکلی ابتدایی و تشکیل شده از مشتی تخته و میخ *

و حملن-ه علی ذات ألوح و دسر

از تعبیر <ذات ألواح و دسر> نوعی کوچک نمایی و ناچیزشماری کشتی حضرت نوح استفاده می شود. این گفتار درصدد تبیین این جهت است که اگر نوح(ع) نجات یافت، با حمایت و لطف خداوند بود - نه در پرتو استحکام کشتی او; زیرا این کشتی تاب مقاومت در برابر آن طوفان سهمگین را نداشت.

ص: 201

92- ناخدای کشتی نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 58 - 10

10- خداوند ، ناخدای کشتی نوح و هدایت کننده آن به مقصد بود .

و ممّن حملنا مع نوح

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 29 - 7

7 - خدا ، ناخدای حقیقی کشتی نوح

و قل ربّ أنزلنی منزلاً مبارکًا و أنت خیر المنزلین

این که نوح(ع) می خواند: <خدایا! مرا در جایی پر خیر و برکت فرود آور>، می رساند که در واقع سکاندار آن کشتی خدا بوده است.

93- ناظر کشتی سازی نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 27 - 3

3 - نوح ( ع ) ، مأمور ساختن کشتی تحت نظارت و هدایت خداوند

أن اصنع الفلک بأعیننا و وحینا

94- نعمت حرکت کشتی ها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - جاثیه - 45 - 12 - 4

4 - حرکت کشتی ها در دریا ، نعمتی مهم و اساسی برای انسان ها

سخّر لکم البحر لتجری الفلک فیه بأمره

از این که در میان منافع دریا، جریان کشتی ها (کشتی رانی) اختصاص به ذکر یافته است، اهمیت استفاده می شود.

95- نعمت کشتی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 41 - 3

3 - امکان بهره برداری انسان ها از دریا به وسیله کشتی در سیر و سفر و حمل و نقل ، از نعمت های الهی است .

و ءایه لهم أنّا حملنا ذرّیّتهم فی الفلک المشحون

ص: 202

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 42 - 3

3 - آفرینش مرکب هایی مانند کشتی ( چهارپایان و . . . ) از سوی خداوند ، به سود بشر و از نعمت های او است .

و ءایه لهم . .. و خلقنا لهم من مثله ما یرکبون

گفتنی است که لام در <لهم> برای انتفاع است; یعنی، مرکب های مانند کشتی را به نفع انسان ها آفریدیم.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - رحمن - 55 - 25 - 1

1 - امکان ساخت کشتی های عظیم و دریانوردی ، از نعمت های انکارناپذیر الهی برای زمینیان و غیرقابل تکذیب

و له الجوار المنش-ات . .. فبأیّ ءالآء ربّکما تکذّبان

96- نعمت کشتی ها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 12 - 4

4 - مرکب قرار گرفتن کشتی ها و دام ها ، از نعمت های الهی برای انسان است .

و جعل لکم من الفلک و الأنع-م ما ترکبون

97- نقش کشتی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - ذاریات - 51 - 3 - 5

5 - < جمیل عن أبی عبداللّه فی قوله . . . < فالجاریات یسراً > قال هی السفن . . . ;

جمیل از امام صادق(ع) درباره <فالجاریات یسراً> سؤال کرد، آن حضرت فرمود: مراد کشتی ها است>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - رحمن - 55 - 24 - 5

5 - < عن علی ( ع ) فی قول اللّه عزّوجلّ < و له الجوار المنشئات فی البحر کالأعلام > قال : السفن ;

از امام علی(ع) درباره قول خدای عزّوجلّ: <. ..الجوار المنشئات> روایت شده که مراد کشتی ها هستند>.

98- نقش کشتی نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - قمر - 54 - 13 - 3

3 - نجات نوح ( ع ) از طوفان سهمگین عذاب ، به وسیله مشتی تخته و میخ ، نمودی از قدرت خداوند *

ص: 203

و حملن-ه علی ذات ألوح و دسر

<لوح> (مفرد <ألواح>) به معنای تخته و <دسار> (مفرد <دسر>) به معنای میخ است. از این که خداوند، از کشتی نوح با عنوان <ذات ألواح و دسر> یاد کرده است (به جای <سفینه>)، استفاده می شود که مشتی تخته و میخ - که به شکل ابتدایی کنار هم قرار گرفته اند - در صورتی که خداوند بخواهد، وسیله نجات بندگان او از بحرانی ترین شرایط می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - قمر - 54 - 14 - 2

2 - حمایت و لطف الهی ، عامل اصلی نجات نوح ( ع ) و مؤمنان به آن حضرت از مهلکه طوفان ; و نه صرفاً ابزار مادی ( کشتی ) *

تجری بأعیننا

در صورتی که <بأعیننا> کنایه از نظارت، حمایت و لطف الهی باشد، ذکر <تجری بأعیننا> - پس از <حملناه علی ذات. ..> - بیانگر این معنا است که هر چند کشتی نوح از ابزار بایسته ای ساخته شده بود; اما این حمایت و نظارت لحظه به لحظه ما بود که در نهایت کارساز و نجات آفرین بود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - حاقه - 69 - 11 - 2

2 - نجات یافتن عده ای از قوم نوح بهوسیله کشتی از هلاکت و غرق شدن

حملن-کم فی الجاریه

99- نوح(ع) در کشتی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 28 - 1

1 - روی آوردن به حمد و ستایش الهی ، پس از استقرار در کشتی ، رهنمود خداوند به نوح ( ع )

فإذا استویت . .. فقل الحمد للّه

<إستواء> (مصدر <استویت>) به معنای قرار گرفتن و استقرار یافتن است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - عنکبوت - 29 - 15 - 2

2 - نوح ( ع ) و جمعی از مردم مؤمن به وی ، در واقعه طوفان ، بر کشتی سوار شدند .

فأخذهم الطوفان . .. فأنجین-ه و أصح-ب السفینه

100- ویژگیهای کشتی نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 37 - 6

ص: 204

6- کشتی نوح ، دارای ویژگیهایی خاص و برخوردار از صنعتی شگرف و بی سابقه

واصنع الفلک بأعیننا و وحینا

تصریح به اینکه برنامه ساخت کشتی نوح از ناحیه خداوند بود و انجام امور آن ، تحت نظارت همه جانبه او انجام گرفت ، گویای برداشت فوق است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 40 - 9

9- کشتی نوح ، سفینه ای فوق العاده بزرگ و عظیم

قلنا احمل فیها من کل زوجین اثنین

ظرفیت کشتی برای حمل یک جفت از هر حیوان ، حکایت از بزرگی و عظمت فوق العاده آن دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 42 - 4

4- کشتی نوح ، سفینه ای بسیار مقاوم و برخوردار از بهترین اصول فنی و تکنیکی

و هی تجری بهم فی موج کالجبال

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - شعراء - 26 - 119 - 6،7

6 - کشتی نوح ، برخوردار از استحکام بالا و کیفیتی پیشرفته

فأنجین-ه و من معه فی الفلک المشحون

انباشته بودن و نیز نجات یافتن نوح(ع) و پیروانش از طوفان بزرگ، نمایان گر استحکام و کیفیت بسیار بالای ساختمان کشتی است.

7 - < عن أبی جعفر ( ع ) فی قوله : < الفلک المشحون > المجهز الذی قد فرغ منه و لم یبق إلاّ رفعه ;

از امام باقر(ع) درباره سخن خدا: <الفلک المشحون> روایت شده است: (مراد) کشتی مجهزی است که از ساخت آن فارغ شده اند و کاری نمانده مگر بلند شدن آن>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - قمر - 54 - 13 - 4

4 - کشتی نوح ، دارای شکلی ابتدایی و تشکیل شده از مشتی تخته و میخ *

و حملن-ه علی ذات ألوح و دسر

از تعبیر <ذات ألواح و دسر> نوعی کوچک نمایی و ناچیزشماری کشتی حضرت نوح استفاده می شود. این گفتار درصدد تبیین این جهت است که اگر نوح(ع) نجات یافت، با حمایت و لطف خداوند بود - نه در پرتو استحکام کشتی او; زیرا این کشتی تاب مقاومت در برابر آن طوفان سهمگین را نداشت.

کشتی سازی

ص: 205

101- اهمیت صنعت کشتی سازی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 41 - 4

4 - اهمیت و نقش سازنده صنعت کشتی سازی و حمل و نقل دریایی برای بشر

و ءایه لهم أنّا حملنا ذرّیّتهم فی الفلک المشحون

قرار گرفتن نعمت کشتی رانی در کنار نعمت بزرگ خورشید و ماه برای بشر، گویای اهمیت و نقش سازنده صنعت کشتی سازی و حمل و نقل دریایی برای انسان ها است.

102- تاریخ کشتی سازی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 37 - 5

5- کشتی سازی ، دارای سابقه طولانی در تاریخ بشر

واصنع الفلک بأعیننا و وحینا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 140 - 3

3 - وجود صنعت کشتی سازی و سفر دریایی در زمان یونس ( ع )

إذ أبق إلی الفلک المشحون

103- کشتی سازی پیروان نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 38 - 12

12- پیروان نوح ، همراه و همگام با او برای ساختن کشتی

إن تسخروا منا فإنا نسخر منکم

برداشت فوق ، مقتضای آوردن ضمیر جمع در <منا> و <إنا> و <نسخر> است.

104- کشتی سازی در دوران یونس(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 140 - 3

3 - وجود صنعت کشتی سازی و سفر دریایی در زمان یونس ( ع )

إذ أبق إلی الفلک المشحون

ص: 206

105- کشتی سازی نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 37 - 1،3،4

1- خداوند ، در پی باخبر ساختن نوح از ایمان نیاوردن قومش ، او را به ساختن کشتی فرمان داد .

أُوحی إلی نوح أنه لن یؤمن من قومک . .. واصنع الفلک

3- نوح ( ع ) ، در ساخت کشتی مؤید به مراقبت و محافظت همه جانبه خداوند بود .

واصنع الفلک بأعیننا

<عین> به معنای چشم و در آیه شریفه کنایه از مراقبت و محافظت می باشد. جمع آوردن آن (أعین) برای مبالغه و رساندن کمال مراقبت است و <بأعیننا> حال برای فاعل <اصنع> می باشد. بنابراین <اصنع الفلک بأعیننا>; یعنی، آن کشتی را بساز در حالی که قرین محافظت و مراقبت کامل ما (خداوند) هستی.

4- نوح ( ع ) ، در ساخت کشتی با دریافت وحی ، از تعالیم و راهنمایی های خداوند بهره می برد .

واصنع الفلک بأعیننا و وحینا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 38 - 1،3،4،5،12،14،15،16

1- نوح ( ع ) در پی فرمان خداوند ، به ساختن کشتی پرداخت .

واصنع الفلک . .. و یصنع الفلک

در کلام عرب ، گاهی فعل مضارع به جای فعل ماضی به کار می رود و منظور از آن ترسیم حادثه های گذشته است به گونه ای که گویا پیش روی مخاطبان قرار دارد. در آیه شریفه نیز ، فعل <یصنع> به همین منظور به جای <صنع> استعمال شده است.

3- کفرپیشگان ، به هنگام مواجه شدن با نوح ( ع ) او را به خاطر کشتی سازی به استهزا و مسخره می گرفتند .

و یصنع الفلک و کلما مرّ علیه ملأ من قومه سخروا منه

4- کفرپیشگان ، آن گاه که دسته جمعی و گروه گروه با نوح ( ع ) مواجه می شدند ، او را به خاطر کشتی سازی به تمسخر می گرفتند .

کلما مرّ علیه ملأ من قومه

برداشت فوق ، از کلمه <ملأ> - که در این جا به معنای گروه و جماعت است - استفاده شده است.

5- نوح ( ع ) پس از دریافت فرمان الهی مبنی بر ساختن کشتی ، همه وقت و همّت خویش را مصروف اجرای آن فرمان کرد .

و یصنع الفلک و کلما مرّ علیه ملأمن قومه سخروا منه

بدیهی است که تمسخر کفرپیشگان، مخصوص زمانی نبوده که نوح(ع) را در کارگاه کشتی سازی مشاهده کنند. بنابراین مقید کردن زمان استهزا به وقتی که در جایگاه کشتی سازی با او مواجه می شدند، به این نکته اشاره دارد که: کافران آن حضرت را در غیر آن مکان نمی یافتند و این حاکی است که او، تمام وقت را در کارگاه مشغول به کار بوده است.

12- پیروان نوح ، همراه و همگام با او برای ساختن کشتی

إن تسخروا منا فإنا نسخر منکم

برداشت فوق ، مقتضای آوردن ضمیر جمع در <منا> و <إنا> و <نسخر> است.

14- < عن أبی عبدالله ( ع ) . . . فلما أتی علیهم تسعمأه سنه همّ أن یدعو علیهم . . . فأمره الله عزوجل أن یغرس النخل . . .

ص: 207

فلما أتی لذلک خمسون سنه و بلغ النخل و استحکم أمر بقطعه . . . فأمره الله أن ینحت السفینه و أمر جبرئیل ( ع ) أن ینزل علیه و یعلمه کیف یتخذ ها فقدر طول ها فی الأرض ألفاً و مأتی ذراع و عرض ها ثمانمأه ذراع و طول ها فی السماء ثمانون ذراعاً . . . ;

از امام صادق(ع) روایت شده است: هنگامی که نهصد سال بر قوم نوح گذشت [و دعوت او را اجابت نکردند ]خواست که بر آنان نفرین کند; پس خداوند عزوجل به او امر فرمود که درخت خرما بکارد . .. پس چون پنجاه سال گذشت و درخت کامل و محکمی شد، آن حضرت را به بریدن آن فرمان داد ... آن گاه امر فرمود کشتی را بسازد و جبرئیل را مأمور کرد که بر نوح نازل شود و به او یاد دهد که کشتی را چگونه بسازد. پس جبرئیل طول کشتی را هزار و دویست ذراع و عرض آن را هشتصد ذراع و ارتفاع آن را هشتاد ذراع تعیین کرد ...>.

15- < عن أبی عبدالله ( ع ) [ فی حدیث قال بعد ما قرأ قوله تعالی ] : < کلما مرّ علیه ملأ من قومه سخروا منه . . . > : . . . کانوا یسخرون منه و یقولون : ینحت سفینه فی البرّ ;

از امام صادق(ع) روایت شده است که [ضمن حدیثی بعد از قراءت آیه مزبور] فرمود: . .. قوم نوح او را مسخره می کردند و می گفتند: او در خشکی کشتی می سازد!>.

16- < عن أبی عبدالله ( ع ) قال : بقی نوح فی قومه ثلاثمأه سنه یدعوهم إلی الله فلم یجیبوه . . . فأمره الله أن ینحت السفینه . . . فقال : یا رب من یعیننی علی اتخاذها ؟ فأوحی الله إلیه ناد فی قومک من أعاننی علیها و نجر منها شیئاً صار ما ینجره ذهباً و فضه فنادی نوح ( ع ) فیهم بذلک فأعانوه علیها . . . ;

از امام صادق(ع) روایت شده است که فرمود: نوح سیصد سال در بین قوم خود باقی ماند و آنها را به خدا دعوت کرد، ولی او را اجابت نکردند . .. پس خداوند وی را امر کرد تا کشتی بسازد ... نوح گفت: پروردگارا! چه کسی مرا در ساختن کشتی کمک می کند؟ به او وحی شد در بین قوم خود ندا کن: هر کس مرا در ساختن کشتی کمک کند، تراشه های چوبی که می تراشد برای او طلا و نقره می شود. نوح این ندا را داد، پس قوم او در ساختن کشتی به او کمک کردند>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 27 - 2

2 - وحی الهی به نوح ( ع ) در ساختن کشتی

فأوحینا إلیه أن اصنع الفلک

106- مدت کشتی سازی نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 37 - 15

15- < عن المفضل بن عمر قال : قلت ( لأبی عبدالله ( ع ) ) : جعلت فداک فی کم عمل نوح سفینته حتی فرغ منها ؟ قال : فی دورین ؟ قلت : و کم الدورین ؟ قال : ثمانین سنه . . . ;

مفضل بن عمر گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم: فدایت شوم! نوح در چه مدتی کشتی خود را ساخت تا از آن فارغ شد؟ فرمود: در دو دور، گفتم: دو دور چقدر است؟ فرمود: هشتادسال . ..>.

ص: 208

107- مکان کشتی سازی نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 38 - 2،17

2- کارگاه کشتی سازی نوح ، مجاور گذرگاه عمومی و در دید و منظر همگان بود .

و یصنع الفلک و کلما مرّ علیه ملأ من قومه

17- < عن أبی عبدالله ( ع ) [ فی حدیث ] : . . . فعمل نوح سفینه فی مسجد الکوفه بیده . . . ;

از امام صادق(ع) روایت شده است که [ضمن حدیثی ]فرمود:. .. نوح به دست خود در مسجد کوفه کشتی ساخت...>.

108- منشأ کشتی سازی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 12 - 5

5 - توان انسان در ساختن کشتی و دریانوردی و به خدمت گرفتن حیوانات ، پرتوی از علم و عزت آفریدگار هستی است .

خلقهنّ العزیز العلیم . .. و جعل لکم من الفلک و الأنع-م ما ترکبون

ارتباط دو آیه، نشانگر آن است که خداوند درصدد بیان جلوه های عزت و دانایی خود در نظام هستی است.

109- منشأ کشتی سازی نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - حاقه - 69 - 11 - 3

3 - ساختن کشتی و نجات یافتن عده ای از قوم نوح به وسیله آن ، با هدایت و تدبیر الهی بود .

حملن-کم فی الجاریه

نسبت داده شدن فعل <حملناکم> به خداوند، گویای مطلب یاد شده است. تصریح به این مطلب در آیات دیگر مؤید آن است (فأوحینا إلیه أن اصنع الفلک بأعیننا و وحینا...). (مؤمنون (23) آیه 27).

110- مواد کشتی سازی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - لقمان - 31 - 31 - 4

4 - آمادگی شرایط طبیعی و خصوصیات اجسام ، برای ساختن کشتی و حرکت بر آب ، از نشانه های خدا است .

ألم تر أنّ الفلک تجری فی البحر بنعمت اللّه لیریکم من ءای-ته

ص: 209

111- ناظر کشتی سازی نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 27 - 3

3 - نوح ( ع ) ، مأمور ساختن کشتی تحت نظارت و هدایت خداوند

أن اصنع الفلک بأعیننا و وحینا

کشتیرانی

112- اهمیت کشتیرانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - ابراهیم - 14 - 32 - 13

13- اهمیت و نقش حیاتی دریا و کشتی رانی برای انسان

و سخ-ّر لکم الفلک لتجری فی البحر بأمره

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - لقمان - 31 - 31 - 5

5 - کشتیرانی ، دارای اهمیتی اساسی در حمل و نقل نیازمندی های بشر و مواهب الهی به نقاط مختلف است .

ألم تر أنّ الفلک تجری فی البحر بنعمت اللّه لیریکم من ءای-ته

بنابراین که <با> در <بنعمت> برای تعدی و یا مصاحبه باشد، نکته بالا به دست می آید.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - جاثیه - 45 - 12 - 5

5 - اهمیت کشتی رانی ، در زندگی اقتصادی جامعه عصر بعثت *

اللّه الذی سخّر لکم البحر لتجری الفلک فیه بأمره

113- تاریخ کشتیرانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 22 - 4

4 - استفاده از کشتی های بادبانی برای سفر های دریایی در عصر بعثت

حتی إذا کنتم فی الفلک و جرین بهم بریح طیبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 32 - 4

4 - وجود کشتی های کوه پیکر و استفاده از آنها در عصر نزول قرآن

و من ءای-ته الجوار فی البحر کالأعل-م

ص: 210

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - رحمن - 55 - 24 - 4

4 - استفاده از کشتی های عظیم ، امری آشنا برای عرب عصر نزول

و له الجوار المنش-ات فی البحر کالأعل-م

114- تعلم کشتیرانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - ابراهیم - 14 - 32 - 15

15- خداوند ، مشوّق آدمی به فراگیری کشتی رانی و دریانوردی و استفاده بهینه از دریا ها و رودها

و سخ-ّر لکم الفلک لتجری فی البحر بأمره و سخ-ّر لکم الأنه-ر

معنا و مفهوم تسخیر دریا و کشتی برای انسان، فراهم بودن استعدادها و زمینه های لازم برای بهره گیری است که انسان باید از این استعدادها و زمینه ها با تلاش و کوشش علمی و . .. خود استفاده کند.

115- فواید کشتیرانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 164 - 6

6 - حرکت کشتی ها در دریا در جهت منافع انسان ، از نشانه های توحید و رحمت گستری خداوند است .

إن فی . .. الفلک تجری فی البحر بما ینفع الناس ... لأیت

کلمه <ما> در <بما ینفع> می تواند موصوله باشد که در این صورت <باء> به معنای مصاحبت است. بر این مبنا <التی تجری...>; یعنی، آن کشتیهایی که در دریا حرکت می کنند و چیزهایی (از قبیل مال التجاره ها و ...) به همراه دارند که برای مردم سودبخش است ... و نیز <ما> می تواند مصدریه باشد که در این صورت <باء> به معنای سبب است; یعنی، کشتیهایی که در دریا به خاطر نفع رسانی به مردم در حرکت هستند.

116- کشتیرانی در دریا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 14 - 3

3- تغذیه با گوشت های تازه ، استفاده از زیور های دریایی و کشتیرانی ، از فواید دریاست .

سخ-ّر البحر لتأکلوا منه لحمًا طریًّا و تستخرجوا منه حلیه تلبسونها و تری الفلک

<طری> به معنای جدید و تازه و <حلیه> به معنای زیور است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 211

15 - فاطر - 35 - 12 - 8،10،15

8 - دریا ها ، بستر تحرک کشتی ها برای تجارت و سفر

و تری الفلک فیه مواخر لتبتغوا من فضله

<ماخره> (مفرد <مواخر>) از ماده <مخر> و به معنای شکافنده آب ها است.

10 - تغذیه با گوشت های تازه و استفاده از زیور های دریایی و کشتیرانی ، از فواید دریا ها است .

و من کلٍّ تأکلون لحمًا طریًّا . .. و تری الفلک فیه مواخر

15 - آثار متفاوت و مشترک آب های دریا ها و استفاده چند منظوره انسان ها از آن ، نشانه قدرت و یکتایی خداوند است .

و ما یستوی البحران ه-ذا عذب فرات . .. و من کلٍّ تأکلون لحمًا طریًّا ... لتبتغوا

برداشت یاد شده با توجه به این نکته است که آیه شریفه، در سلسله آیاتی قرار دارد که درباره قدرت مطلق و یکتایی خداوند متعال سخن می گوید.

117- کشتیرانی در دوران مقارن بعثت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - جاثیه - 45 - 12 - 5

5 - اهمیت کشتی رانی ، در زندگی اقتصادی جامعه عصر بعثت *

اللّه الذی سخّر لکم البحر لتجری الفلک فیه بأمره

118- کشتیرانی در دوران موسی(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 79 - 3

3- کشتی و حمل و نقل دریایی ، در زمان حضرت موسی ( ع ) از منابع درامد بود .

فکانت لمسکین یعملون فی البحر

119- کشتیرانی در صدر اسلام

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 22 - 4

4 - استفاده از کشتی های بادبانی برای سفر های دریایی در عصر بعثت

حتی إذا کنتم فی الفلک و جرین بهم بریح طیبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 32 - 4

4 - وجود کشتی های کوه پیکر و استفاده از آنها در عصر نزول قرآن

ص: 212

و من ءای-ته الجوار فی البحر کالأعل-م

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - رحمن - 55 - 24 - 4

4 - استفاده از کشتی های عظیم ، امری آشنا برای عرب عصر نزول

و له الجوار المنش-ات فی البحر کالأعل-م

120- نعمت کشتیرانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 14 - 8

8- گوشت های تازه دریایی و اشیای تزیینی آن و سهولت کشتیرانی ، از نعمت های خداوند است .

و هو الذی سخ-ّر البحر لتأکلوا منه لحمًا طریًّا و تستخرجوا منه حلیه تلبسونها و تر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - فاطر - 35 - 12 - 11

11 - گوشت های تازه دریایی و اشیای تزیینی آن و سهولت کشتیرانی ، از نعمت های الهی برای بشر

من کلٍّ تأکلون لحمًا طریًّا و تستخرجون حلیه تلبسونها و تری الفلک فیه مواخر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - رحمن - 55 - 25 - 4

4 - تکذیب نعمت های تجلی یافته الهی در حرکت کشتی ها بر دریا ، مورد نکوهش خداوند

و له الجوار المنش-ات . .. فبأیّ ءالآء ربّکما تکذّبان

121- نقش کشتیرانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - روم - 30 - 46 - 15

15 - به حرکت درآمدن کشتی ها در دریا ، وسیله ای مناسب برای کسب روزی است . *

و لتجری الفلک بأمره و لتبتغوا من فضله

ممکن است تعلیل در <لتبتغوا> برای جمله قبل (ولتجری الفلک . ..) باشد. در این صورت، استفاده می شود که حرکت کشتی ها بر روی آب، وسیله مناسبی برای تحصیل فضل خداوند است.

کشتیها

ص: 213

122- اهمیت ذکر حرکت کشتیها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - رحمن - 55 - 25 - 3

3 - خداوند ، خواهان توجه انسان به شگفتی حرکت کشتی های عظیم بر دریا و درس آموزی از آن

و له الجوار المنش-ات فی البحر کالأعل-م . فبأیّ ءالآء ربّکما تکذّبان

123- تشبیه کشتیها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - رحمن - 55 - 24 - 1

1 - حرکت کشتی های کوه پیکر در دریا ها ، به تدبیر و اراده الهی

و له الجوار المنش-ات فی البحر کالأعل-م

<جواری> (جمع <جاریه>)به معنای کشتی ها و <أعلام> (جمع <علم>) به معنای کوه ها است.

124- سوگند به کشتیها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - ذاریات - 51 - 3 - 1

1 - سوگند خداوند ، به کشتی های روان بر آب های دریا به آسانی و نرمی

فالج-ری-ت یسرًا

<یسر> نقطه مقابل <عسر> و به معنای سهولت و آسانی است. مراد از <جاریات> کشتی هایی است که در دریا، به آرامی و نرمی حرکت می کنند.

125- غصب کشتیها در دوران خضر(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 79 - 8

8- مقارن با وقوع داستان موسی و خضر ( ع ) ، پادشاهی ، کلّیه کشتی های سالم را در آن منطقه ، مصادره می کرد .

و کان وراءهم ملک یأخذ کلّ سفینه غصبًا

مراد از <کلّ سفینه> - به قرینه <أن أعیبها> <کلّ سفینه صالحه> بوده است.

126- غصب کشتیها در دوران موسی(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 214

10 - کهف - 18 - 79 - 8

8- مقارن با وقوع داستان موسی و خضر ( ع ) ، پادشاهی ، کلّیه کشتی های سالم را در آن منطقه ، مصادره می کرد .

و کان وراءهم ملک یأخذ کلّ سفینه غصبًا

مراد از <کلّ سفینه> - به قرینه <أن أعیبها> <کلّ سفینه صالحه> بوده است.

ص: 215

9- کشیشان

1- کشیشان پسندیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 82 - 11

11 - تمجید خدا از کشیشان و راهبان وارسته و مسیحیان حق پذیر و فروتن

ذلک بان منهم قسیسین و رهباناً و انهم لایستکبرون

2- کشیشان صدر اسلام

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 83 - 10

10 - گروهی از مسیحیان ، کشیشان و راهبان عصر بعثت ، پذیرای اسلام در پی شنیدن قرآن .

و إذا سمعوا ما أنزل إلی الرسول . .. یقولون ربنا ءامنا

3- کشیشان و قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 83 - 3،10

3 - گریه گروهی از کشیشان و راهبان عصر پیامبر بر اثر شنیدن قرآن

منهم قسیسین و رهباناً . .. ما أنزل إلی الرسول تری اعینهم تفیض من الدمع

بنابر اینکه ضمیر در <سمعوا> به <قسیسین> و <رهبان> برگردانده شود.

10 - گروهی از مسیحیان ، کشیشان و راهبان عصر بعثت ، پذیرای اسلام در پی شنیدن قرآن .

و إذا سمعوا ما أنزل إلی الرسول . .. یقولون ربنا ءامنا

4- گریه کشیشان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 216

4 - مائده - 5 - 83 - 3

3 - گریه گروهی از کشیشان و راهبان عصر پیامبر بر اثر شنیدن قرآن

منهم قسیسین و رهباناً . .. ما أنزل إلی الرسول تری اعینهم تفیض من الدمع

بنابر اینکه ضمیر در <سمعوا> به <قسیسین> و <رهبان> برگردانده شود.

5- نقش کشیشان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 82 - 6،8،18

6 - حضور کشیشان و راهبان خداترس در بین مسیحیان موجب دوستی و نزدیکی آنان با مسلمانان

اقربهم موده للذین ءامنوا الذین . .. ذلک بان منهم قسیسین و رهباناً

8 - نقش مؤثرتر کشیشان از راهبان در هدایتگری مردم

ذلک بان منهم قسیسین و رهباناً

تقدیم ذکری <قسیسین> بر <رهباناً> می تواند اشاره به نقش مؤثرتر قسیسین داشته باشد.

18 - وجود کشیشان و راهبان منتظر بعثت حضرت محمد ( ص ) در میان مسیحیان ، موجب محبت آنان ، به مسلمانان

و لتجدن اقربهم موده للذین ءامنوا . .. ذلک بان منهم قسیسین و رهباناً و انهم لایست

از امام صادق(ع) روایت شده که پس از خواندن آیه فوق فرمود: أولئک کانوا قوماً بین عیسی(ع) و محمد(ص) ینتظرون مجییء محمد(ص).

_______________________________

تفسیر عیاشی، ج 1، ص 335، ح 162; نورالثقلین، ج 1، ص 662، ح 317.

ص: 217

10- کعبه

1- کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 72 - 7،10،11

7 - یهود ، آنچه را در اوّل روز بر پیامبر ( ص ) نازل شده بود ( قبله بودن بیت المقدّس ) ، پذیرفتند و به آنچه در انت های روز نازل شده بود ( قبله بودن کعبه ) ، کفر ورزیدند تا مؤمنان را گمراه سازند .

و قالت طائفه . .. لعلّهم یرجعون

برخی از مفسران برآنند که <وجه النهار> و <آخره> متعلق به <انزل> است ; و سیاق آیه می رساند که مراد از <الذی>، حکمی خاص است ; برخی روایات دلالت دارد که آن حکم خاص، تغییر قبله بوده است که پیامبر (ص) در عصرگاهی مأمور شد نماز را به سوی کعبه بخواند و قبله مسلمانان را که تا صبحگاه آن روز، بیت المقدس بوده است تغییر دهد.

10 - دستور علمای یهود به پیروان خود مبنی بر پذیرش بیت المقدس به عنوان قبله و مخالفت با کعبه

و قالت طائفه من اهل الکتاب امنوا بالّذی انزل . .. و اکفروا اخره

امام باقر (ع): . .. فقالوا صلی محمد الغداه فاستقبل قبلتنا فامنوا بالّذی انزل علی محمد وجه النهار و اکفروا اخره یعنون القبله حین استقبل رسول اللّه (ص) المسجد الحرام.

_______________________________

تفسیر قمی، ج 1، ص 105 ; تفسیر برهان، ج 1، ص 292، ح 11.

11 - امیدواری یهود به قبله قرار داده شدن مجدد بیت المقدس ، به جای کعبه برای مسلمانان

لعلّهم یرجعون

امام باقر (ع) درباره آیه فوق فرمود: . .. لعلّهم یرجعون الی قبلتنا.

_______________________________

تفسیر قمی، ج 1، ص 105 ; بحار الانوار، ج 83، ص 98.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 97 - 4،5

4 - کعبه ، عبادتگاه حضرت ابراهیم ( ع ) *

فیه ایات بیّنات مقام ابرهیم

بنابراینکه مراد از <مقام ابراهیم>، مقام عبادت آن حضرت باشد ; چنانچه علامه طباطبائی احتمال داده اند.

5 - اهمیّت و ارزشمندی مقام ابراهیم ( ع ) در کعبه

فیه ایات بیّنات مقام ابرهیم

ص: 218

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 98 - 5

5 - اهل کتاب ، منکر نشانه های روشن الهی در خانه خدا

اللّه

2- آبادانی کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - طور - 52 - 4 - 3

3 - آبادانی کعبه و روی آوردن خلق به آن ، در تاریخ پیش از اسلام

و البیت المعمور

در صورتی که <بیت المعمور> کعبه باشد; آوردن وصف <المعمور> می تواند اشاره به آوازه بلند و آبادانی کعبه در گذشته تاریخ داشته باشد.

3- آثار امنیت کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - قریش - 106 - 4 - 3،10

3 - امنیت کعبه و کوچ زمستانی و تابستانی قریش ، زمینه دست یابی آنان به مواد خوراکی بود .

إیل-فهم رحله الشتاء و الصیف . فلیعبدوا ... الذی أطعمهم من جوع

10 - امنیت قریش ، مرهون وجود کعبه و امنیت آن بود .

ربّ ه-ذا البیت . .. و ءامنهم من خوف

تعبیر <ربّ ه-ذا البیت> به جای <اللّه> - پیش از توصیف خداوند به پدید آورنده امنیت - نشانگر نقش کعبه در امنیت قریش است که قبایل عرب، آنها را اهل حرم دانسته و به آنان تعرض نمی کردند. ارتباط این سوره با سوره قبل، بیانگر نقش هلاکت اصحاب فیل، در پیدایش امنیت برای کعبه و در نتیجه برای قریش است.

4- آثار قبله شدن کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 142 - 12

12 - قبله شدن کعبه ، زمینه ساز هدایت انسان ها به صراط مستقیم است .

ما ولیهم عن قبلتهم . .. یهدی من یشاء إلی صرط مستقیم

جمله <للّه المشرق . ..> بیانگر این است که: کعبه و بیت المقدس هر دو ملک خداست و از این جهت تفاوتی ندارند و جمله <یهدی ...> اشاره به این دارد که انتخاب کعبه به عنوان قبله، زمینه ساز هدایت انسانهاست و لذا آن را قبله همگان قرار داد.

ص: 219

5- آثار قداست کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - قصص - 28 - 57 - 13

13 - حرمت و قداست کعبه در نزد مردم جزیره العرب مانع از تجاوز دیگران به مکه و برهم زدن امنیت و آرامش ساکنان آن

أوَلم نمکّن لهم حرمًا ءامنًا

6- ابراهیم(ع) و بنای کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 127 - 1،3،16،18

1 - ابراهیم و اسماعیل ( ع ) ، برپا کنندگان دیوار های کعبه و سازنده آنها

و إذ یرفع إبرهیم القواعد من البیت و إسمعیل

قواعد (جمع قاعده) به معنای پایه هاست و در آیه به مناسبت <البیت> مراد از آن پایه های دیوار می باشد. بالا بردن پایه های دیوار (یرفع ابراهیم القواعد) به معنای ساختن دیوار بر پایه هاست.

3 - ابراهیم ( ع ) ، بناکننده اصلی کعبه و اسماعیل ( ع ) یاور او بود .

و إذ یرفع إبرهیم القواعد من البیت و إسمعیل

عطف کردن فاعلی بر فاعل دیگر، پس از آوردن فاعل نخست و متعلقات فعل - چنانچه در آیه شریفه این گونه است - می تواند اشاره به تفاوت آن دو فاعل در انجام کار باشد. بنابراین و به مناسبت مورد سخن از ساختن و بنا کردن است، می توان گفت: ابراهیم سازنده اصلی و اسماعیل یاور او بوده است.

16 - از امام صادق ( ع ) روایت شده است : < . . . فلما أمراللّه عز و جل ابراهیم ان یبنی البیت و لم یدر فی ایّ مکان یبنیه فبعث اللّه جبرئیل فخطّ له موضع البیت فانزل اللّه علیه القواعد من الجنه . . . فبنی ابراهیم البیت و نقل اسماعیل الحجر من ذی طوی فرفعه الی السماء تسعه اذرع . . . ;

. .. چون خداوند عز و جل ابراهیم(ع) را مأمور بنای کعبه کرد، او نمی دانست که کعبه را در کجا بنا کند. خداوند جبرئیل را فرستاد و او در مکان کعبه، خطی روی زمین کشید. سپس خداوند، پایه های کعبه را از بهشت فرو فرستاد ... و ابراهیم(ع) خانه را بنا کرد و اسماعیل(ع) از <ذی طوی> سنگ آورد و ابراهیم(ع) ]دیوارهای[ خانه را تا نه ذراع بالا آورد ...>.

18 - از امام صادق ( ع ) روایت شده که : < . . . کان البیت دره بیضاء فرفعه اللّه إلی السماء و بقی أساسه . . . فأمر اللّه ابراهیم و اسماعیل أن یبنیا البیت علی القواعد ;

. .. خانه کعبه چون درّ سفیدی بود، پس خداوند آن را به آسمان بالا برد و اساس آن باقی ماند ... پس خداوند ابراهیم و اسماعیل (ع) را مأمور کرد که خانه کعبه را بر همان پایه های قبلی بنا کنند>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 128 - 15

15 - از حضرت علی بن ابی طالب ( ع ) روایت شده است که : < لما فرغ ابراهیم من بناء البیت قال : فعلت أی رب فأرنا مناسکنا ، ابرز ها لنا ، علّمنا ها ، فبعث اللّه جبرئیل فحجّ به ;

چون ابراهیم(ع) از ساختن خانه کعبه فارغ گشت، عرض کرد: پروردگارا! من مأموریت خود را انجام دادم، پس شیوه انجام

ص: 220

اعمال حج را به ما نشان بده و آن را بر ما آشکار کن و به ما بیاموز. پس خداوند جبرئیل را فرستاد تا به همراهی ابراهیم حج نماید ]و به صورت عملی به ابراهیم(ع) نشان دهد[ >.

7- ابراهیم(ع) و کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 97 - 4،5

4 - کعبه ، عبادتگاه حضرت ابراهیم ( ع ) *

فیه ایات بیّنات مقام ابرهیم

بنابراینکه مراد از <مقام ابراهیم>، مقام عبادت آن حضرت باشد ; چنانچه علامه طباطبائی احتمال داده اند.

5 - اهمیّت و ارزشمندی مقام ابراهیم ( ع ) در کعبه

فیه ایات بیّنات مقام ابرهیم

8- احترام به کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 2 - 9

9 - کعبه ، خانه و جایگاهی مقدس و سزاوار احترام خاص

لاتحلوا . .. و لا ءآمین البیت الحرام

9- احترام کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 26 - 9

9 - کعبه ، خانه ای بسیار مقدس و دارای حرمتی بس والا در پیشگاه خداوند

و طهّر بیتی

اضافه <بیت> به <یای> متکلم، اضافه تشریفیه و بیانگر مطلب یاد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - قریش - 106 - 2 - 6

6 - احترام کعبه و ساکنان مکه ، نزد مردم در مسیر کاروان های قریش ، مرهون ظهور حمایت خداوند از کعبه در < عام الفیل >

إیل-فهم رحله الشتاء و الصیف

تأمین امنیت برای کاروان های قریش به وسیله نابود ساختن اصحاب فیل، می تواند از آن جهت باشد که قبیله های بین راه، پس از حادثه فیل برای کعبه و قریش - که اهل حرم بودند - احترام ویژه ای قائل شدند.

ص: 221

10- ارزش کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 96 - 2،5،6،11

2 - مردمی بودن ، ارزشی برای بنای کعبه *

انّ اوّل بیت وضع للناس

5 - شرافت کعبه بر بیت المقدس ، علی رغم پندار یهودیان

انّ اوّل بیت وضع للناس

با توجه به شأن نزول که یهودیان می گفتند بیت المقدّس، برتر و باارزشتر از کعبه است.

6 - قدمت کعبه ، ملاک شرافت آن بر بیت المقدس

انّ اوّل بیت وضع للناس

با توجه به شأن نزول ذکر شده در مجمع البیان.

11 - کعبه ، وسیله هدایت جهانیان

انّ اوّل بیت . .. و هدیً للعالمین

11- اسماعیل(ع) و بنای کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 127 - 1،3،16،18

1 - ابراهیم و اسماعیل ( ع ) ، برپا کنندگان دیوار های کعبه و سازنده آنها

و إذ یرفع إبرهیم القواعد من البیت و إسمعیل

قواعد (جمع قاعده) به معنای پایه هاست و در آیه به مناسبت <البیت> مراد از آن پایه های دیوار می باشد. بالا بردن پایه های دیوار (یرفع ابراهیم القواعد) به معنای ساختن دیوار بر پایه هاست.

3 - ابراهیم ( ع ) ، بناکننده اصلی کعبه و اسماعیل ( ع ) یاور او بود .

و إذ یرفع إبرهیم القواعد من البیت و إسمعیل

عطف کردن فاعلی بر فاعل دیگر، پس از آوردن فاعل نخست و متعلقات فعل - چنانچه در آیه شریفه این گونه است - می تواند اشاره به تفاوت آن دو فاعل در انجام کار باشد. بنابراین و به مناسبت مورد سخن از ساختن و بنا کردن است، می توان گفت: ابراهیم سازنده اصلی و اسماعیل یاور او بوده است.

16 - از امام صادق ( ع ) روایت شده است : < . . . فلما أمراللّه عز و جل ابراهیم ان یبنی البیت و لم یدر فی ایّ مکان یبنیه فبعث اللّه جبرئیل فخطّ له موضع البیت فانزل اللّه علیه القواعد من الجنه . . . فبنی ابراهیم البیت و نقل اسماعیل الحجر من ذی طوی فرفعه الی السماء تسعه اذرع . . . ;

. .. چون خداوند عز و جل ابراهیم(ع) را مأمور بنای کعبه کرد، او نمی دانست که کعبه را در کجا بنا کند. خداوند جبرئیل را فرستاد و او در مکان کعبه، خطی روی زمین کشید. سپس خداوند، پایه های کعبه را از بهشت فرو فرستاد ... و ابراهیم(ع) خانه را بنا کرد و اسماعیل(ع) از <ذی طوی> سنگ آورد و ابراهیم(ع) ]دیوارهای[ خانه را تا نه ذراع بالا آورد ...>.

18 - از امام صادق ( ع ) روایت شده که : < . . . کان البیت دره بیضاء فرفعه اللّه إلی السماء و بقی أساسه . . . فأمر اللّه

ص: 222

ابراهیم و اسماعیل أن یبنیا البیت علی القواعد ;

. .. خانه کعبه چون درّ سفیدی بود، پس خداوند آن را به آسمان بالا برد و اساس آن باقی ماند ... پس خداوند ابراهیم و اسماعیل (ع) را مأمور کرد که خانه کعبه را بر همان پایه های قبلی بنا کنند>.

12- اعتکاف در کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 125 - 18،21

18 - خانه خدا جایگاه طواف ، اعتکاف ، عبادت ، رکوع و سجود ( نماز ) است .

أن طهرا بیتی للطائفین و العکفین و الرکع السجود

عکوف مصدر (عاکفین) به معنای ماندن و اقامت کردن در مکانی است و مراد از آن در آیه شریفه - به قرینه طواف، رکوع و سجود - یا مطلق عبادت و پرستش خداست و یا مقصود از آن، اعتکاف - که عبادتی خاص با شرایطی ویژه از قبیل روزه گرفتن و . .. است - می باشد.

21 - طواف خانه خدا و اعتکاف در آن جایگاه ، از احکام شریعت ابراهیم

أن طهرا بیتی للطائفین و العکفین

13- امنیت در کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 125 - 1،2

1 - خداوند ، کعبه را ملجأ و جایگاهی برای حضور مردم و مکانی بسیار امن قرار داد .

و إذ جعلنا البیت مثابه للناس و أمناً

<مثابه>; یعنی، مکانی که مردم پی در پی بدان جا روی می آورند (لسان العرب). <أمن> مصدر است و در آیه به معنای اسم فاعل (آمناً = دارای امنیت) می باشد. آوردن مصدر به جای اسم فاعل، دلالت بر تأکید دارد. بنابراین <أمناً>; یعنی، آکنده از امنیت.

2 - باید همگان حتی حیوانات در خانه خدا ، امنیت کامل داشته و از هرگونه آزاری مصون باشند .

و إذ جعلنا البیت . .. أمناً

تقیید کلمه <مثابه> به وسیله <الناس> و مقید نساختن <أمناً> به آن قید، گویای این نکته است که: امنیت مکه باید برای هر ذی روحی - چه انسان و چه غیر انسان - تأمین شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 97 - 7،8

7 - امنیّت کامل برای کسانی که وارد کعبه می شوند .

و من دخله کان امناً

8 - لزوم حفظ و برقراری امنیّت در کعبه

و من دخله کان امناً

ص: 223

بنابراینکه جمله خبریّه در مقام انشاء باشد.

14- اهمیت آبادانی کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - طور - 52 - 4 - 4

4 - لزوم اقبال خلق به کعبه و آباد نگه داشتن آن

و البیت المعمور

توصیف کعبه به <بیت معمور>، می تواند دستوری از جانب خداوند به مردم باشد که باید کعبه را همواره آباد نگه دارند و از آن روی نگردانند.

15- اهمیت توجه به کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - طور - 52 - 4 - 4

4 - لزوم اقبال خلق به کعبه و آباد نگه داشتن آن

و البیت المعمور

توصیف کعبه به <بیت معمور>، می تواند دستوری از جانب خداوند به مردم باشد که باید کعبه را همواره آباد نگه دارند و از آن روی نگردانند.

16- اهمیت کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 97 - 1

1 - وجود نشانه های روشن برای هدایت جهانیان ، در کعبه

و هدی للعالمین. فیه ایات بیّنات

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - انفال - 8 - 35 - 3

3 - کافران مکه به سبب انجام اموری لغو و بیهوده در پیرامون کعبه به عنوان عبادت و نیایش ، مستحق عذاب الهی بودند .

و ما لهم ألا لیعذبهم اللّه . .. و ما کان صلاتهم عند البیت إلا مکاء و تصدیه

برداشت فوق مبتنی بر این است که جمله <ما کان صلاته--م . .. > عطف بر <و هم یصدون ... > باشد.

ص: 224

17- بانیان کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 127 - 1،3

1 - ابراهیم و اسماعیل ( ع ) ، برپا کنندگان دیوار های کعبه و سازنده آنها

و إذ یرفع إبرهیم القواعد من البیت و إسمعیل

قواعد (جمع قاعده) به معنای پایه هاست و در آیه به مناسبت <البیت> مراد از آن پایه های دیوار می باشد. بالا بردن پایه های دیوار (یرفع ابراهیم القواعد) به معنای ساختن دیوار بر پایه هاست.

3 - ابراهیم ( ع ) ، بناکننده اصلی کعبه و اسماعیل ( ع ) یاور او بود .

و إذ یرفع إبرهیم القواعد من البیت و إسمعیل

عطف کردن فاعلی بر فاعل دیگر، پس از آوردن فاعل نخست و متعلقات فعل - چنانچه در آیه شریفه این گونه است - می تواند اشاره به تفاوت آن دو فاعل در انجام کار باشد. بنابراین و به مناسبت مورد سخن از ساختن و بنا کردن است، می توان گفت: ابراهیم سازنده اصلی و اسماعیل یاور او بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 26 - 1

1 - تأسیس کعبه به دست ابراهیم ( ع ) ، واقعه ای بس مهم و شایان یادآوری

و إذ بوّأنا لإبرهیم مکان البیت

<إذ> اسم زمان در محل نصب و مفعول برای <اُذکر> محذوف است; یعنی، <به یاد بسپار آن زمانی را که ما. ..>.

18- برکت کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 96 - 10

10 - کعبه ، خانه ای مبارک ( دارای خیر و برکت فراوان )

وضع للناس للذی ببکّه مبارکاً

19- بنای کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 127 - 1،3،4،5،8،16،18

1 - ابراهیم و اسماعیل ( ع ) ، برپا کنندگان دیوار های کعبه و سازنده آنها

و إذ یرفع إبرهیم القواعد من البیت و إسمعیل

قواعد (جمع قاعده) به معنای پایه هاست و در آیه به مناسبت <البیت> مراد از آن پایه های دیوار می باشد. بالا بردن پایه های دیوار (یرفع ابراهیم القواعد) به معنای ساختن دیوار بر پایه هاست.

3 - ابراهیم ( ع ) ، بناکننده اصلی کعبه و اسماعیل ( ع ) یاور او بود .

و إذ یرفع إبرهیم القواعد من البیت و إسمعیل

ص: 225

عطف کردن فاعلی بر فاعل دیگر، پس از آوردن فاعل نخست و متعلقات فعل - چنانچه در آیه شریفه این گونه است - می تواند اشاره به تفاوت آن دو فاعل در انجام کار باشد. بنابراین و به مناسبت مورد سخن از ساختن و بنا کردن است، می توان گفت: ابراهیم سازنده اصلی و اسماعیل یاور او بوده است.

4 - ابراهیم و اسماعیل ( ع ) ، با دعا به درگاه خدا خواستار پذیرفته شدن عملشان ( ساختن کعبه ) شدند .

ربنا تقبل منا

5 - ساختن کعبه ، فرمانی از جانب خدا به ابراهیم و اسماعیل ( ع ) و مایه تقرب آنان به درگاه خدا

و إذ یرفع إبرهیم القواعد من البیت و إسمعیل ربنا تقبل منا

تقاضای ابراهیم و اسماعیل (ع) از خداوند مبنی بر پذیرفته شدن عملشان (ساختن کعبه)، مستلزم آن است که خداوند فرمان به ساختن کعبه داده باشد.

8 - توجه و خلوص کامل ابراهیم و اسماعیل ( ع ) به خداوند ، هنگام ساختن کعبه

و إذ یرفع إبرهیم القواعد من البیت و إسمعیل ربنا تقبل منا

سیاق جمله فوق مقتضی این است که <ربنا تقبل منا> با کلمه ای همانند <قالا> آورده شود. حذف این کلمه اشاره به این نکته دارد که: توجه ابراهیم و اسماعیل (ع) به خداوند هنگام بنای کعبه، چنان بود که گویا از مرحله سخن گذشته و به یک حالت و صفت برای آنان تبدیل شده بود.

16 - از امام صادق ( ع ) روایت شده است : < . . . فلما أمراللّه عز و جل ابراهیم ان یبنی البیت و لم یدر فی ایّ مکان یبنیه فبعث اللّه جبرئیل فخطّ له موضع البیت فانزل اللّه علیه القواعد من الجنه . . . فبنی ابراهیم البیت و نقل اسماعیل الحجر من ذی طوی فرفعه الی السماء تسعه اذرع . . . ;

. .. چون خداوند عز و جل ابراهیم(ع) را مأمور بنای کعبه کرد، او نمی دانست که کعبه را در کجا بنا کند. خداوند جبرئیل را فرستاد و او در مکان کعبه، خطی روی زمین کشید. سپس خداوند، پایه های کعبه را از بهشت فرو فرستاد ... و ابراهیم(ع) خانه را بنا کرد و اسماعیل(ع) از <ذی طوی> سنگ آورد و ابراهیم(ع) ]دیوارهای[ خانه را تا نه ذراع بالا آورد ...>.

18 - از امام صادق ( ع ) روایت شده که : < . . . کان البیت دره بیضاء فرفعه اللّه إلی السماء و بقی أساسه . . . فأمر اللّه ابراهیم و اسماعیل أن یبنیا البیت علی القواعد ;

. .. خانه کعبه چون درّ سفیدی بود، پس خداوند آن را به آسمان بالا برد و اساس آن باقی ماند ... پس خداوند ابراهیم و اسماعیل (ع) را مأمور کرد که خانه کعبه را بر همان پایه های قبلی بنا کنند>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 128 - 1،8،15

1 - تسیلم خدا شدن ، از دعا های ابراهیم و اسماعیل ( ع ) به هنگام ساختن کعبه

و إذ یرفع إبرهیم القواعد . .. ربنا واجعلنا مسلمین لک

8 - ابراهیم و اسماعیل ( ع ) به هنگام ساختن کعبه ، از خداوند خواستند تا چگونگی اعمال حج را به آنان بیاموزد .

ربنا . .. أرنا مناسکنا

برداشت فوق، مبتنی بر این است که مناسک - چنانچه برخی از اهل لغت و نیز برخی از مفسران گفته اند - به معنای اعمال حج باشد.

15 - از حضرت علی بن ابی طالب ( ع ) روایت شده است که : < لما فرغ ابراهیم من بناء البیت قال : فعلت أی رب فأرنا مناسکنا ، ابرز ها لنا ، علّمنا ها ، فبعث اللّه جبرئیل فحجّ به ;

چون ابراهیم(ع) از ساختن خانه کعبه فارغ گشت، عرض کرد: پروردگارا! من مأموریت خود را انجام دادم، پس شیوه انجام اعمال حج را به ما نشان بده و آن را بر ما آشکار کن و به ما بیاموز. پس خداوند جبرئیل را فرستاد تا به همراهی ابراهیم حج

ص: 226

نماید ]و به صورت عملی به ابراهیم(ع) نشان دهد[ >.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 129 - 1

1 - بعثت پیامبری از نسل اسماعیل ، از دعا ها و درخواست های ابراهیم و اسماعیل ( ع ) به هنگام بنای کعبه

و من ذریتنا أمه مسلمه لک . .. ربنا وابعث فیهم رسولا منهم

ضمیر در <فیهم> و <منهم> محتمل است به <أمه مسلمه> در آیه قبل برگردد و نیز محتمل است به <أهله> در آیه 126 بازگردانده شود. برداشت فوق بر اساس احتمال اول است; یعنی، <ربنا وابعث فی ذریتنا المسلمه رسولا منهم>. دعای مشترک ابراهیم و اسماعیل گویای این است که: پیامبر مورد نظر ابراهیم نیز فردی از نسل اسماعیل است نه از نسل دیگر فرزندانش.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 98 - 2

2 - کفر اهل کتاب به آیات الهی ( انکار حلیّت خوردنی ها قبل از نزول تورات در آیین ابراهیم و انکار تقدّم تاریخی بنای کعبه )

کل الطعام . .. قل یا اهل الکتب لم تکفرون بایات اللّه

مراد از <ایات اللّه>، مضامینی است که در آیه های قبل بیان شد.

20- بنیانگذار کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 26 - 4

4 - حضرت ابراهیم ( ع ) ، بنیان گذار کعبه و معمار آن

و إذ بوّأنا لإبرهیم مکان البیت

21- بی حرمتی به کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 98 - 2،12

2 - شکستن حرمت کعبه و ماه های حرام ، موجب عقاب شدید از سوی خداوند

جعل اللّه الکعبه البیت الحرام . .. اعلموا إنّ اللّه شدید العقاب

با توجه به آیه قبل معلوم می شود، از جمله کسانی که به عقاب شدید تهدید شده اند کسانی هستند که با مضامین و احکام مطرح شده در آیه قبل مخالفت کنند. برداشت فوق به گروهی از آنان اشاره دارد و در برداشتهای بعدی دیگر موارد منعکس خواهد شد.

12 - شکنندگان حرمت کعبه و ماه های حرام و اعراض کنندگان از حکم قربانی نباید از رحمت و مغفرت الهی مأیوس باشند .

ص: 227

جعل اللّه الکعبه البیت الحرام . .. إنّ اللّه شدید العقاب و إنّ اللّه غفور رحیم

22- بینش اهالی جزیره العرب و کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - قصص - 28 - 57 - 13

13 - حرمت و قداست کعبه در نزد مردم جزیره العرب مانع از تجاوز دیگران به مکه و برهم زدن امنیت و آرامش ساکنان آن

أوَلم نمکّن لهم حرمًا ءامنًا

23- پاسداری از قداست کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 98 - 8

8 - پاسداری از حرمت کعبه و ماه های حرام عامل بهره مندی از مغفرت و رحمت الهی

جعل اللّه الکعبه البیت الحرام قیماً للناس . .. و إنّ اللّه غفور رحیم

آیه قبل نشان دهنده مصادیقی است که از مغفرت و رحمت الهی بهره مند می شوند و ازجمله آنان کسانی هستند که حرمت کعبه و ماههای حرام را پاس می دارند. در برداشتهای بعدی دیگر مصادیق آن منعکس خواهد شد.

24- تاریخ کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 125 - 23

23 - خانه خدا ( کعبه ) دارای قدمت تاریخی

و إذ جعلنا البیت . .. و اتخذوا من مقام إبرهیم مصلًّی و عهدنا إلی إبرهیم و إسمعیل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 127 - 2،3،16

2 - پایه ها و اساس کعبه پیش از آنکه ابراهیم و اسماعیل ( ع ) ، دیوار های آن را بنا کنند ، وجود داشته است .

و إذ یرفع إبرهیم القواعد من البیت و إسمعیل

از اینکه بالا بردن و ساختن دیوارهای کعبه به ابراهیم و اسماعیل (ع) نسبت داده شده، ولی بنای پایه و اساس آن به ایشان نسبت داده نشده، چنین بر می آید که: پایه ها و اساس کعبه از دیرباز وجود داشته است.

3 - ابراهیم ( ع ) ، بناکننده اصلی کعبه و اسماعیل ( ع ) یاور او بود .

و إذ یرفع إبرهیم القواعد من البیت و إسمعیل

عطف کردن فاعلی بر فاعل دیگر، پس از آوردن فاعل نخست و متعلقات فعل - چنانچه در آیه شریفه این گونه است - می تواند اشاره به تفاوت آن دو فاعل در انجام کار باشد. بنابراین و به مناسبت مورد سخن از ساختن و بنا کردن است، می توان

ص: 228

گفت: ابراهیم سازنده اصلی و اسماعیل یاور او بوده است.

16 - از امام صادق ( ع ) روایت شده است : < . . . فلما أمراللّه عز و جل ابراهیم ان یبنی البیت و لم یدر فی ایّ مکان یبنیه فبعث اللّه جبرئیل فخطّ له موضع البیت فانزل اللّه علیه القواعد من الجنه . . . فبنی ابراهیم البیت و نقل اسماعیل الحجر من ذی طوی فرفعه الی السماء تسعه اذرع . . . ;

. .. چون خداوند عز و جل ابراهیم(ع) را مأمور بنای کعبه کرد، او نمی دانست که کعبه را در کجا بنا کند. خداوند جبرئیل را فرستاد و او در مکان کعبه، خطی روی زمین کشید. سپس خداوند، پایه های کعبه را از بهشت فرو فرستاد ... و ابراهیم(ع) خانه را بنا کرد و اسماعیل(ع) از <ذی طوی> سنگ آورد و ابراهیم(ع) ]دیوارهای[ خانه را تا نه ذراع بالا آورد ...>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 26 - 1،4

1 - تأسیس کعبه به دست ابراهیم ( ع ) ، واقعه ای بس مهم و شایان یادآوری

و إذ بوّأنا لإبرهیم مکان البیت

<إذ> اسم زمان در محل نصب و مفعول برای <اُذکر> محذوف است; یعنی، <به یاد بسپار آن زمانی را که ما. ..>.

4 - حضرت ابراهیم ( ع ) ، بنیان گذار کعبه و معمار آن

و إذ بوّأنا لإبرهیم مکان البیت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 29 - 6،10

6 - کعبه ، دارای قدمت و پیشینه تاریخی

بالبیت العتیق

<عتیق> به هر چیزی گفته می شود که دارای تقدم زمانی، مکانی و یا رتبه ای باشد. و بدین جهت است که به <قدیم>، <عتیق> نیز می گویند. بنابراین <بیت عتیق>; یعنی، خانه ای که دارای قدمت و پیشینه تاریخی است.

10 - < عن أبی عبد اللّه ( ع ) قال : إنّ اللّه عزّوجلّ أغرق الأرض کلّها یوم نوح إلاّ البیت فیومئذ سمّی العتیق لأنّه اُعتق یومئذ من الغرق . . . ;

از امام صادق(ع) روایت شده است که فرمود: خدای عزّوجلّ در روز طوفان نوح، همه زمین را غرق کرد، مگر <بیت[اللّه]>. پس در آن روز عتیق نامیده شد; زیرا در آن روز از غرق شدن آزاد شد>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 33 - 5

5 - کعبه ، دارای قدمت و سابقه تاریخی در میان سایر اماکن مقدس

إلی البیت العتیق

<عتیق> به هر چیزی گفته می شود که دارای تقدم زمانی یا مکانی و یا رتبه ای باشد. بدین جهت به قدیم، عتیق نیز گفته می شود. بنابراین <بیت عتیق>; یعنی، خانه ای که دارای قدمت و پیشینه تاریخی است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - قصص - 28 - 57 - 13

13 - حرمت و قداست کعبه در نزد مردم جزیره العرب مانع از تجاوز دیگران به مکه و برهم زدن امنیت و آرامش ساکنان آن

ص: 229

أوَلم نمکّن لهم حرمًا ءامنًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - طور - 52 - 4 - 3

3 - آبادانی کعبه و روی آوردن خلق به آن ، در تاریخ پیش از اسلام

و البیت المعمور

در صورتی که <بیت المعمور> کعبه باشد; آوردن وصف <المعمور> می تواند اشاره به آوازه بلند و آبادانی کعبه در گذشته تاریخ داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - فیل - 105 - 5 - 6

6 - کعبه ، حتی در عصر جاهلیت و سلطه شرک ، دارای شرافت و عظمت در پیشگاه خداوند

ألم تر کیف فعل ربّک . .. فجعلهم کعصف مأکول

25- تطهیر کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 125 - 11،12،29

11 - تطهیر خانه خدا و مصون داشتن آن از هر ناپاکی و آلودگی ، توصیه و فرمان خدا به ابراهیم و اسماعیل ( ع )

و عهدنا إلی إبرهیم و إسمعیل أن طهرا بیتی

12 - خانه خدا ، باید همواره پاک و از آلودگی ها پیراسته شود .

أن طهرا بیتی

29 - از امام صادق ( ع ) روایت شده که درباره قول خدا < طهرا بیتی للطائفین . . . فرمود : یعنی نحّیا عنه المشرکین . . . ;

مشرکان را از خانه من دور کنید . .. >.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 26 - 10

10 - تولیت کعبه ، پاکیزه و آماده سازی آن برای زائران ، از وظایف الهی حضرت ابراهیم ( ع )

و طهّر بیتی للطّائفین

26- جایگاه کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 96 - 13

13 - جایگاه بنای کعبه ، اولین نقطه آفریده شده از زمین

انّ اوّل بیت وضع للناس

ص: 230

امام صادق(ع) : ... لما اراد الله تعالی ان یخلق الارض ... فجمعه فی موضع البیت ثم جعل جبلاَ من زبد ثم دحی الارض من تحته وهو قول الله عزّ وجل :( ان اول بیت . .. >.

_______________________________

کافی، ج 4، ص 189، ح 7 ; نورالثقلین، ج 1، ص 365، ح 244 و 246.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 97 - 6

6 - کعبه از آن تمامی مردم نه قشر و طایفه ای خاص

جعل اللّه الکعبه البیت الحرام قیماً للناس

27- حمایت از کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - قریش - 106 - 2 - 6

6 - احترام کعبه و ساکنان مکه ، نزد مردم در مسیر کاروان های قریش ، مرهون ظهور حمایت خداوند از کعبه در < عام الفیل >

إیل-فهم رحله الشتاء و الصیف

تأمین امنیت برای کاروان های قریش به وسیله نابود ساختن اصحاب فیل، می تواند از آن جهت باشد که قبیله های بین راه، پس از حادثه فیل برای کعبه و قریش - که اهل حرم بودند - احترام ویژه ای قائل شدند.

28- خدمتگزاران کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 125 - 17

17 - ابراهیم ( ع ) و اسماعیل ( ع ) ، از خدمتگزاران خانه خدا ( کعبه ) بودند .

عهدنا إلی إبرهیم و إسمعیل أن طهرا بیتی

29- ذکر بنای کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 127 - 15

15 - خاطره بنای کعبه از سوی ابراهیم و اسماعیل ( ع ) و دعا های آنان در آن هنگام ، خاطره ای شایسته و بایسته به یادداشتن

و إذ یرفع إبرهیم القواعد من البیت و إسمعیل ربنا

برداشت فوق بر این اساس است که <إذ> مفعول برای فعل مقدر <اذکروا> باشد.

ص: 231

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 26 - 1

1 - تأسیس کعبه به دست ابراهیم ( ع ) ، واقعه ای بس مهم و شایان یادآوری

و إذ بوّأنا لإبرهیم مکان البیت

<إذ> اسم زمان در محل نصب و مفعول برای <اُذکر> محذوف است; یعنی، <به یاد بسپار آن زمانی را که ما. ..>.

30- زیارت کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 125 - 3،5

3 - مردم ، باید پیاپی برای زیارت خانه خدا ( حج و عمره ) به سوی آن جایگاه روانه شوند .

و إذ جعلنا البیت مثابه للناس و أمناً و اتخذوا

جمله <إتخذوا . ..> که جمله ای انشایی و دستوری است می تواند قرینه بر این باشد که مقصود از <جعلنا البیت ...> نیز معنایی انشایی و دستوری است; یعنی، مراد از <جعل>، تشریع قانون است. بنابراین مفاد جمله چنین می شود: باید مردم به سوی خانه خدا بیایند و امنیت آن را به شایستگی پاس بدارند.

5 - حضور در خانه خدا ( کعبه ) حقی برای عموم مردم است .

إذ جعلنا البیت مثابه للناس

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 2 - 34

34 - انجام عمره و زیارت خانه خدا ، امری مرسوم در نزد مشرکان عصر بعثت

و لاءآمین البیت الحرام . .. و لایجرمنکم شنئان قوم ان صدوکم

در شأن نزول آیه آمده است که مشرکان برای عمره و زیارت خانه خدا راهی مکه بودند و مسلمانان خواهان هجوم به آنان شدند، در آن هنگام این آیه نازل شد. (مجمع البیان) جمله <و لایجرمنکم> این معنا را تأیید می کند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - فتح - 48 - 25 - 3

3- مسلمانان در جریان سفر حدیبیه ، مصمّم به زیارت خانه خدا و قربانی کردن هدی

و صدّوکم عن المسجد الحرام و الهدیَ معکوفًا أن یبلغ محلّه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - طور - 52 - 4 - 3

3 - آبادانی کعبه و روی آوردن خلق به آن ، در تاریخ پیش از اسلام

و البیت المعمور

در صورتی که <بیت المعمور> کعبه باشد; آوردن وصف <المعمور> می تواند اشاره به آوازه بلند و آبادانی کعبه در گذشته

ص: 232

تاریخ داشته باشد.

31- سوگند به کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - طور - 52 - 4 - 1

1 - سوگند خداوند ، به کعبه

و البیت المعمور

<واو> در <و البیت. ..> برای قسم و مقصود از <بیت معمور> (خانه آباد) کعبه است.

32- شرافت کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - فیل - 105 - 5 - 6

6 - کعبه ، حتی در عصر جاهلیت و سلطه شرک ، دارای شرافت و عظمت در پیشگاه خداوند

ألم تر کیف فعل ربّک . .. فجعلهم کعصف مأکول

33- طواف کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 125 - 14،18،20،21

14 - مهیّا کردن و آماده ساختن خانه خدا برای طواف ، عبادت ، رکوع و سجود ، فرمان خدا به ابراهیم و اسماعیل ( ع )

أن طهرا بیتی للطائفین و العکفین و الرکع السجود

در برداشت فوق <تطهیر> - چنانچه بعضی از مفسران گفته اند - کنایه از مهیّا ساختن و اختصاص دادن، گرفته شده است.

18 - خانه خدا جایگاه طواف ، اعتکاف ، عبادت ، رکوع و سجود ( نماز ) است .

أن طهرا بیتی للطائفین و العکفین و الرکع السجود

عکوف مصدر (عاکفین) به معنای ماندن و اقامت کردن در مکانی است و مراد از آن در آیه شریفه - به قرینه طواف، رکوع و سجود - یا مطلق عبادت و پرستش خداست و یا مقصود از آن، اعتکاف - که عبادتی خاص با شرایطی ویژه از قبیل روزه گرفتن و . .. است - می باشد.

20 - طواف کنندگان ، عبادت کنندگان و نمازگزاران در خانه خدا ، دارای مقامی ارجمند در پیشگاه خداوند

أن طهرا بیتی للطائفین و العکفین و الرکع السجود

از اینکه پیامبرانی بزرگ، همچون ابراهیم و اسماعیل(ع) مأمور به تطهیر خانه خدا برای طواف کنندگان و . .. بودند، ارجمندی طواف کنندگان و ... در پیشگاه خدا به دست می آید.

21 - طواف خانه خدا و اعتکاف در آن جایگاه ، از احکام شریعت ابراهیم

أن طهرا بیتی للطائفین و العکفین

ص: 233

34- عبادت در کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 26 - 2،3

2 - کعبه ، محل عبادت حضرت ابراهیم ( ع )

و إذ بوّأنا لإبرهیم مکان البیت

<تبوِئه> (مصدر <بوّأنا>) به معنای <مَبائه و مرجع قراردادن است; یعنی، <به خاطر بسپار آن زمانی را که ما محل کعبه را برای ابراهیم(ع) محل مراجعه قراردادیم>. مراجعه مکرر حضرت ابراهیم (ع) به محل کعبه یا به منظور عبادت خدا بوده است و یا برای ساختن بنای آن، برداشت فوق بر پایه احتمال اول است.

3 - محل کعبه ، محلی تعیین شده از جانب خدا برای عبادت

و إذ بوّأنا لإبرهیم مکان البیت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 125 - 14،18،20

14 - مهیّا کردن و آماده ساختن خانه خدا برای طواف ، عبادت ، رکوع و سجود ، فرمان خدا به ابراهیم و اسماعیل ( ع )

أن طهرا بیتی للطائفین و العکفین و الرکع السجود

در برداشت فوق <تطهیر> - چنانچه بعضی از مفسران گفته اند - کنایه از مهیّا ساختن و اختصاص دادن، گرفته شده است.

18 - خانه خدا جایگاه طواف ، اعتکاف ، عبادت ، رکوع و سجود ( نماز ) است .

أن طهرا بیتی للطائفین و العکفین و الرکع السجود

عکوف مصدر (عاکفین) به معنای ماندن و اقامت کردن در مکانی است و مراد از آن در آیه شریفه - به قرینه طواف، رکوع و سجود - یا مطلق عبادت و پرستش خداست و یا مقصود از آن، اعتکاف - که عبادتی خاص با شرایطی ویژه از قبیل روزه گرفتن و . .. است - می باشد.

20 - طواف کنندگان ، عبادت کنندگان و نمازگزاران در خانه خدا ، دارای مقامی ارجمند در پیشگاه خداوند

أن طهرا بیتی للطائفین و العکفین و الرکع السجود

از اینکه پیامبرانی بزرگ، همچون ابراهیم و اسماعیل(ع) مأمور به تطهیر خانه خدا برای طواف کنندگان و . .. بودند، ارجمندی طواف کنندگان و ... در پیشگاه خدا به دست می آید.

35- عظمت کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 125 - 3،4،11،12،17،19

3 - مردم ، باید پیاپی برای زیارت خانه خدا ( حج و عمره ) به سوی آن جایگاه روانه شوند .

و إذ جعلنا البیت مثابه للناس و أمناً و اتخذوا

جمله <إتخذوا . ..> که جمله ای انشایی و دستوری است می تواند قرینه بر این باشد که مقصود از <جعلنا البیت ...> نیز معنایی انشایی و دستوری است; یعنی، مراد از <جعل>، تشریع قانون است. بنابراین مفاد جمله چنین می شود: باید مردم به

ص: 234

سوی خانه خدا بیایند و امنیت آن را به شایستگی پاس بدارند.

4 - ضرورت ایجاد امنیت برای حاضران در محیط خانه خدا و حراست آنان در برابر هرگونه آسیب و گزند .

و إذ جعلنا البیت مثابه للناس و أمناً

11 - تطهیر خانه خدا و مصون داشتن آن از هر ناپاکی و آلودگی ، توصیه و فرمان خدا به ابراهیم و اسماعیل ( ع )

و عهدنا إلی إبرهیم و إسمعیل أن طهرا بیتی

12 - خانه خدا ، باید همواره پاک و از آلودگی ها پیراسته شود .

أن طهرا بیتی

17 - ابراهیم ( ع ) و اسماعیل ( ع ) ، از خدمتگزاران خانه خدا ( کعبه ) بودند .

عهدنا إلی إبرهیم و إسمعیل أن طهرا بیتی

19 - کعبه ، دارای شرافت و قداستی خاص در پیشگاه خداوند

أن طهرا بیتی

نسبت دادن کعبه به خداوند، با اضافه تشریفی <بیت> به <یا> متکلم، برای رساندن عظمت و قداست خاص کعبه در پیشگاه خداوند است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - فیل - 105 - 5 - 6

6 - کعبه ، حتی در عصر جاهلیت و سلطه شرک ، دارای شرافت و عظمت در پیشگاه خداوند

ألم تر کیف فعل ربّک . .. فجعلهم کعصف مأکول

36- فضایل کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 127 - 18

18 - از امام صادق ( ع ) روایت شده که : < . . . کان البیت دره بیضاء فرفعه اللّه إلی السماء و بقی أساسه . . . فأمر اللّه ابراهیم و اسماعیل أن یبنیا البیت علی القواعد ;

. .. خانه کعبه چون درّ سفیدی بود، پس خداوند آن را به آسمان بالا برد و اساس آن باقی ماند ... پس خداوند ابراهیم و اسماعیل (ع) را مأمور کرد که خانه کعبه را بر همان پایه های قبلی بنا کنند>.

37- فضیلت عبادت کنار کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - ابراهیم - 14 - 37 - 9

9- عبادت و نماز در کنار خانه خدا ، برخوردار از فضیلت و ارزش بیشتری در مقایسه با سایر سرزمینها

ربّنا إنی أسکنت من ذرّیتی . .. عند بیتک المحرّم ربّنا لیقیموا الصلوه

برداشت فوق مبتنی بر این احتمال است که اقامه نماز در غیر مکه برای فرزندان حضرت ابراهیم(ع) ممکن بود; ولی حضرت ابراهیم(ع) برای فضیلت عبادت در جوار خانه خدا آن مکان را برای فرزندانش برگزید.

ص: 235

38- فضیلت کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 36 - 18

18 - از امام باقر ( ع ) روایت شده است : < . . . ما خلق اللّه بقعه فی الأرض أحب إلیه من ها - ثم أومیء بیده نحو الکعبه - . . . ل ها حرّم اللّه الاشهر الحرم فی کتابه . . . ثلاثه متوالیه للحج : شوال و ذوالقعده و ذوالحجه و شهر مفرد للعمره و هو رجب ;

. .. خداوند هیچ بقعه ای را خلق نفرموده که برای او محبوب تر از این باشد - و با دست خویش به کعبه اشاره فرمود - [و افزود ]به احترام این کعبه، خداوند در قرآن ماههای حرام را محترم شمرد. سه ماه متوالی برای حج: شوال، ذی قعده و ذی حجه و یک ماه رجب، جدا برای عمره [مفرده]>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 25 - 4

4 - کعبه ، دارای حرمت و قداستی والا در پیشگاه خداوند

و یصدّون عن سبیل اللّه و المسجد الحرام

تهدید شدن کافران به عذاب دوزخ، به خاطر ممانعت کردن مردم از زیارت مسجدالحرام، بیانگر مطلب فوق می باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 26 - 5،9

5 - کعبه ، جلوه گاه توحید و یکتاپرستی

و إذ بوّأنا لإبرهیم مکان البیت أن لاتشرک بی شیئًا

9 - کعبه ، خانه ای بسیار مقدس و دارای حرمتی بس والا در پیشگاه خداوند

و طهّر بیتی

اضافه <بیت> به <یای> متکلم، اضافه تشریفیه و بیانگر مطلب یاد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - قریش - 106 - 3 - 8

8 - کعبه ، بیتی شرافت مند و وابسته به خداوند

ربّ ه-ذا البیت

اسم اشاره (ه-ذا)، به قرینه سیاق برای تعظیم است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - قریش - 106 - 4 - 15

15 - رفع گرسنگی و ناامنی از ساکنان مکه ، در راستای اعتلا و شکوفایی کعبه و از جلوه های ربوبیت خداوند است .

ربّ ه-ذا البیت . الذی أطعمهم من جوع و ءامنهم من خوف

<الذی>، وصف <ربّ> و بیانگر جلوه های آن است.

ص: 236

39- فضیلت نماز کنار کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - ابراهیم - 14 - 37 - 9

9- عبادت و نماز در کنار خانه خدا ، برخوردار از فضیلت و ارزش بیشتری در مقایسه با سایر سرزمینها

ربّنا إنی أسکنت من ذرّیتی . .. عند بیتک المحرّم ربّنا لیقیموا الصلوه

برداشت فوق مبتنی بر این احتمال است که اقامه نماز در غیر مکه برای فرزندان حضرت ابراهیم(ع) ممکن بود; ولی حضرت ابراهیم(ع) برای فضیلت عبادت در جوار خانه خدا آن مکان را برای فرزندانش برگزید.

40- فلسفه نامگذاری کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 29 - 10،11

10 - < عن أبی عبد اللّه ( ع ) قال : إنّ اللّه عزّوجلّ أغرق الأرض کلّها یوم نوح إلاّ البیت فیومئذ سمّی العتیق لأنّه اُعتق یومئذ من الغرق . . . ;

از امام صادق(ع) روایت شده است که فرمود: خدای عزّوجلّ در روز طوفان نوح، همه زمین را غرق کرد، مگر <بیت[اللّه]>. پس در آن روز عتیق نامیده شد; زیرا در آن روز از غرق شدن آزاد شد>.

11 - < عن أبی حمزه الثمالی قال : قلت لأبی جعفر ( ع ) فی المسجد الحرام : لأیّ شیء سمّاه اللّه العتیق ؟ فقال : إنّه لیس من بیت وضعه اللّه علی وجه الأرض إلاّ له ربّ و سکان یسکنونه غیر ه-ذا البیت فإنّه لاربّ له إلاّ اللّه عزّوجلّ و هو الحرّ . . . ;

ابوحمزه ثمالی گوید: به امام باقر(ع) در مسجدالحرام گفتم: چرا خدا[ بیت اللّه] را عتیق نامیده است؟ فرمود: خداوند هیچ خانه ای را بر روی زمین ننهاده است مگر این که صاحب و ساکنانی دارد که در آن سکنی گزیده اند; غیر از این بیت که صاحبی به جز خدای عزّوجلّ ندارد و آن [از مالکیت اشخاص] آزاد است. ..>.

41- قبله بودن کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 145 - 5

5 - یهود و نصارا از سر عناد و لجاجت ، قبله بودن کعبه را پذیرا نیستند .

و لئن أتیت الذین أوتوا الکتب بکل ءایه ما تبعوا قبلتک

42- قبله شدن کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 237

1 - بقره - 2 - 142 - 2

2 - قبله نخستین مسلمانان ( بیت المقدس ) ، به فرمان خداوند به جانب کعبه تغییر یافت .

ما ولیهم عن قبلتهم التی کانوا علیها . .. یهدی من یشاء

جمله <یهدی من یشاء> قرینه بر این است که: تغییر قبله به فرمان خداوند بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 144 - 18

18 - تغییر قبله از بیت المقدس به کعبه ، حقیقتی عنوان شده در کتاب های آسمانی پیشین ( تورات و انجیل و . . . )

إن الذین أوتوا الکتب لیعلمون أنه الحق

بیان آگاهی یهود و نصارا به حقانیت تغییر قبله از بیت المقدس به کعبه، با عنوان <اهل کتاب> می رساند که منشأ و منبع آگاهی آنان، کتاب آسمانی شان (تورات و انجیل) بود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 146 - 6

6 - تغییر قبله از بیت المقدس به کعبه و حقانیت آن ، موضوعی مطرح شده در تورات و انجیل *

الذین ءاتینهم الکتب یعرفونه کما یعرفون أبناءهم

برداشت فوق بر این اساس است که ضمیر <یعرفونه> به تغییر قبله بازگردد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 147 - 3

3 - تغییر قبله از بیت المقدس به کعبه ، حق و پیراسته و از هرگونه بطلان و ناروایی

الحق من ربک

به دلیل آیات قبل مصداق مورد نظر برای <الحق>، تغییر قبله می باشد.

43- قداست کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 125 - 19

19 - کعبه ، دارای شرافت و قداستی خاص در پیشگاه خداوند

أن طهرا بیتی

نسبت دادن کعبه به خداوند، با اضافه تشریفی <بیت> به <یا> متکلم، برای رساندن عظمت و قداست خاص کعبه در پیشگاه خداوند است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 2 - 9

9 - کعبه ، خانه و جایگاهی مقدس و سزاوار احترام خاص

ص: 238

لاتحلوا . .. و لا ءآمین البیت الحرام

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 97 - 2،3،5،12،14،15

2 - کعبه دارای حرمتی خاص و منزلتی بلند در پیشگاه خداوند .

جعل اللّه الکعبه البیت الحرام

3 - لزوم حفظ حرمت کعبه و ماه های حرام

جعل اللّه الکعبه البیت الحرام قیماً للناس و الشهر الحرام

5 - نقش کعبه و ماه های حرام در قوام و ثبات جوامع منوط به حفظ حرمت آنها از سوی انسان ها است .

جعل اللّه الکعبه البیت الحرام قیماً للناس

12 - دستیابی اهل ایمان به جامعه ای با قوام در پرتو حراست از حرمت کعبه و انجام مناسک حج ، موجب آگاهی آنان به علم گسترده و همه جانبه خداوند .

جعل اللّه . .. ذلک لتعلموا إنّ اللّه یعلم ما فی السموت و ما فی الارض

برداشت فوق بر این مبناست که <ذلک> اشاره به خود حقایق بیان شده باشد نه بیان آن حقایق، یعنی آنگاه که انسانها در پرتو احترام به کعبه و ماههای حرام و انجام مناسک آن به جامعه ای با قوام رسیدند، در می یابند که خداوند دارای علمی گسترده است.

14 - گزینش کعبه از میان تمامی نقاط زمین برای انجام مناسک حج ، نشان آگاهی خداوند به نظام آسمان ها و زمین *

جعل اللّه الکعبه . .. ذلک لتعلموا إنّ اللّه یعلم ما فی السموت و ما فی الارض

ارتباط عمیق بین جعل کعبه و خصوصیات آن با آگاهی خداوند بر آسمانها و زمین این احتمال را در ذهن ترسیم می کند که آیه ناظر به ویژگیهای منطقه ای و جغرافیایی کعبه باشد.

15 - فرمان به انجام مناسک حج و محترم شمردن کعبه برای رسیدن به جامعه ای با قوام ، فرمانی برخاسته از علم گسترده خداوند

جعل اللّه الکعبه . .. ذلک لتعلموا إنّ اللّه یعلم ما فی السموت و ما فی الارض

چون توجه به نقش کعبه و ماههای حرام و قربانی در قوام جامعه آدمی را به علم خداوند رهنمون می سازد،الزاماً باید جعل آنها برای تأمین این هدف، عالمانه باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 98 - 2،12

2 - شکستن حرمت کعبه و ماه های حرام ، موجب عقاب شدید از سوی خداوند

جعل اللّه الکعبه البیت الحرام . .. اعلموا إنّ اللّه شدید العقاب

با توجه به آیه قبل معلوم می شود، از جمله کسانی که به عقاب شدید تهدید شده اند کسانی هستند که با مضامین و احکام مطرح شده در آیه قبل مخالفت کنند. برداشت فوق به گروهی از آنان اشاره دارد و در برداشتهای بعدی دیگر موارد منعکس خواهد شد.

12 - شکنندگان حرمت کعبه و ماه های حرام و اعراض کنندگان از حکم قربانی نباید از رحمت و مغفرت الهی مأیوس باشند .

جعل اللّه الکعبه البیت الحرام . .. إنّ اللّه شدید العقاب و إنّ اللّه غفور رحیم

ص: 239

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 25 - 4

4 - کعبه ، دارای حرمت و قداستی والا در پیشگاه خداوند

و یصدّون عن سبیل اللّه و المسجد الحرام

تهدید شدن کافران به عذاب دوزخ، به خاطر ممانعت کردن مردم از زیارت مسجدالحرام، بیانگر مطلب فوق می باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 26 - 9

9 - کعبه ، خانه ای بسیار مقدس و دارای حرمتی بس والا در پیشگاه خداوند

و طهّر بیتی

اضافه <بیت> به <یای> متکلم، اضافه تشریفیه و بیانگر مطلب یاد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - طور - 52 - 4 - 2

2 - کعبه ، مکانی مقدس و والا

و البیت المعمور

برداشت یاد شده به این دلیل است که کعبه، مورد سوگند خداوند قرار گرفته است.

44- قدمت کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 125 - 23

23 - خانه خدا ( کعبه ) دارای قدمت تاریخی

و إذ جعلنا البیت . .. و اتخذوا من مقام إبرهیم مصلًّی و عهدنا إلی إبرهیم و إسمعیل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 127 - 2

2 - پایه ها و اساس کعبه پیش از آنکه ابراهیم و اسماعیل ( ع ) ، دیوار های آن را بنا کنند ، وجود داشته است .

و إذ یرفع إبرهیم القواعد من البیت و إسمعیل

از اینکه بالا بردن و ساختن دیوارهای کعبه به ابراهیم و اسماعیل (ع) نسبت داده شده، ولی بنای پایه و اساس آن به ایشان نسبت داده نشده، چنین بر می آید که: پایه ها و اساس کعبه از دیرباز وجود داشته است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 96 - 6

6 - قدمت کعبه ، ملاک شرافت آن بر بیت المقدس

انّ اوّل بیت وضع للناس

ص: 240

با توجه به شأن نزول ذکر شده در مجمع البیان.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 97 - 2

2 - کعبه دارای نشانه هایی روشن بر قدمت تاریخی آن و گویای نخستین بنا مردمی *

انّ اوّل بیت . .. فیه ایات بیّنات

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 29 - 6

6 - کعبه ، دارای قدمت و پیشینه تاریخی

بالبیت العتیق

<عتیق> به هر چیزی گفته می شود که دارای تقدم زمانی، مکانی و یا رتبه ای باشد. و بدین جهت است که به <قدیم>، <عتیق> نیز می گویند. بنابراین <بیت عتیق>; یعنی، خانه ای که دارای قدمت و پیشینه تاریخی است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 33 - 5

5 - کعبه ، دارای قدمت و سابقه تاریخی در میان سایر اماکن مقدس

إلی البیت العتیق

<عتیق> به هر چیزی گفته می شود که دارای تقدم زمانی یا مکانی و یا رتبه ای باشد. بدین جهت به قدیم، عتیق نیز گفته می شود. بنابراین <بیت عتیق>; یعنی، خانه ای که دارای قدمت و پیشینه تاریخی است.

45- قربانی کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 95 - 8

8 - جریمه و سزای شکار در حال احرام و یا در حرم مکه ( شتر ، گاو و یا گوسفند ) باید به آستان کعبه تقدیم شود .

فجزاء مثل ما قتل . .. هدیاً بلغ الکعبه

46- کافران مکه و کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - انفال - 8 - 35 - 3

3 - کافران مکه به سبب انجام اموری لغو و بیهوده در پیرامون کعبه به عنوان عبادت و نیایش ، مستحق عذاب الهی بودند .

و ما لهم ألا لیعذبهم اللّه . .. و ما کان صلاتهم عند البیت إلا مکاء و تصدیه

برداشت فوق مبتنی بر این است که جمله <ما کان صلاته--م . .. > عطف بر <و هم یصدون ... > باشد.

ص: 241

47- کعبه در جاهلیت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - فیل - 105 - 5 - 6

6 - کعبه ، حتی در عصر جاهلیت و سلطه شرک ، دارای شرافت و عظمت در پیشگاه خداوند

ألم تر کیف فعل ربّک . .. فجعلهم کعصف مأکول

48- کعبه در طوفان نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 43 - 14

14- < قال أبوعبدالله ( ع ) : . . . غرق جمیع الدنیا إلاّ موضع البیت . . . ;

امام صادق(ع) فرمود: . .. [در طوفان نوح] همه دنیا غرق شد مگر جایگاه خانه خدا ...>.

49- کعبه و اهل کتاب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 72 - 10

10 - دستور علمای یهود به پیروان خود مبنی بر پذیرش بیت المقدس به عنوان قبله و مخالفت با کعبه

و قالت طائفه من اهل الکتاب امنوا بالّذی انزل . .. و اکفروا اخره

امام باقر (ع): . .. فقالوا صلی محمد الغداه فاستقبل قبلتنا فامنوا بالّذی انزل علی محمد وجه النهار و اکفروا اخره یعنون القبله حین استقبل رسول اللّه (ص) المسجد الحرام.

_______________________________

تفسیر قمی، ج 1، ص 105 ; تفسیر برهان، ج 1، ص 292، ح 11.

50- کعبه هنگام طوفان نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 29 - 10

10 - < عن أبی عبد اللّه ( ع ) قال : إنّ اللّه عزّوجلّ أغرق الأرض کلّها یوم نوح إلاّ البیت فیومئذ سمّی العتیق لأنّه اُعتق یومئذ من الغرق . . . ;

از امام صادق(ع) روایت شده است که فرمود: خدای عزّوجلّ در روز طوفان نوح، همه زمین را غرق کرد، مگر <بیت[اللّه]>. پس در آن روز عتیق نامیده شد; زیرا در آن روز از غرق شدن آزاد شد>.

ص: 242

51- کیفر حرمت شکنی کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - فیل - 105 - 5 - 7

7 - هجوم آورندگان به کعبه و حرمت شکنان آن ، در معرض عذابی سخت از جانب خداوند

فجعلهم کعصف مأکول

نقل داستان ابرهه، با جمله <ألم تر>، دل گرمی دادن به مؤمنان و تهدید کسانی است که حرمت کعبه را پاس نمی دارند.

52- کیفر هجوم به کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - فیل - 105 - 5 - 7

7 - هجوم آورندگان به کعبه و حرمت شکنان آن ، در معرض عذابی سخت از جانب خداوند

فجعلهم کعصف مأکول

نقل داستان ابرهه، با جمله <ألم تر>، دل گرمی دادن به مؤمنان و تهدید کسانی است که حرمت کعبه را پاس نمی دارند.

53- مالک کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - قریش - 106 - 3 - 2،3،8

2 - خداوند ، مالک کعبه و مدبّر امور آن است .

ربّ ه-ذا البیت

<ربّ>، در اصل به معنای <تربیت> است (مفردات) و به معنای مالک و مدبر نیز آمده است (لسان العرب).

3 - مالکیت خداوند بر کعبه و سیطره ربوبیت و تدبیر او بر آن ، برهان الزام قریش به عبادت او است .

فلیعبدوا ربّ ه-ذا البیت

8 - کعبه ، بیتی شرافت مند و وابسته به خداوند

ربّ ه-ذا البیت

اسم اشاره (ه-ذا)، به قرینه سیاق برای تعظیم است.

54- مالکیت کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 29 - 11

11 - < عن أبی حمزه الثمالی قال : قلت لأبی جعفر ( ع ) فی المسجد الحرام : لأیّ شیء سمّاه اللّه العتیق ؟ فقال : إنّه لیس

ص: 243

من بیت وضعه اللّه علی وجه الأرض إلاّ له ربّ و سکان یسکنونه غیر ه-ذا البیت فإنّه لاربّ له إلاّ اللّه عزّوجلّ و هو الحرّ . . . ;

ابوحمزه ثمالی گوید: به امام باقر(ع) در مسجدالحرام گفتم: چرا خدا[ بیت اللّه] را عتیق نامیده است؟ فرمود: خداوند هیچ خانه ای را بر روی زمین ننهاده است مگر این که صاحب و ساکنانی دارد که در آن سکنی گزیده اند; غیر از این بیت که صاحبی به جز خدای عزّوجلّ ندارد و آن [از مالکیت اشخاص] آزاد است. ..>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - قریش - 106 - 3 - 8

8 - کعبه ، بیتی شرافت مند و وابسته به خداوند

ربّ ه-ذا البیت

اسم اشاره (ه-ذا)، به قرینه سیاق برای تعظیم است.

55- متولیان کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 26 - 10

10 - تولیت کعبه ، پاکیزه و آماده سازی آن برای زائران ، از وظایف الهی حضرت ابراهیم ( ع )

و طهّر بیتی للطّائفین

56- مدبر کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - قریش - 106 - 3 - 2،3

2 - خداوند ، مالک کعبه و مدبّر امور آن است .

ربّ ه-ذا البیت

<ربّ>، در اصل به معنای <تربیت> است (مفردات) و به معنای مالک و مدبر نیز آمده است (لسان العرب).

3 - مالکیت خداوند بر کعبه و سیطره ربوبیت و تدبیر او بر آن ، برهان الزام قریش به عبادت او است .

فلیعبدوا ربّ ه-ذا البیت

57- مشرکان و کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 97 - 21

21 - ممنوعیت ورود مشرکان به خانه خدا ، سبب نامگذاری آن به بیت اللّه الحرام

جعل اللّه الکعبه البیت الحرام

از امام صادق(ع) نقل شده که در پاسخ سؤال از سبب نامگذاری خانه خدا به بیت اللّه الحرام فرمود: لانه حرم علی المشرکین

ص: 244

ان یدخلوه.

_______________________________

علل الشرایع، ص 398، ح 1، ب 139; نورالثقلین، ج 1، ص 680، ح 401.

58- ممانعت از ورود مشرکان به کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 125 - 29

29 - از امام صادق ( ع ) روایت شده که درباره قول خدا < طهرا بیتی للطائفین . . . فرمود : یعنی نحّیا عنه المشرکین . . . ;

مشرکان را از خانه من دور کنید . .. >.

59- منشأ تعیین کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 26 - 3،18

3 - محل کعبه ، محلی تعیین شده از جانب خدا برای عبادت

و إذ بوّأنا لإبرهیم مکان البیت

18 - < عن أبی عبد اللّه ( ع ) : . . . فلمّا أمر اللّه عزّوجلّ إبراهیم أن یبنی البیت و لم یدر فی أیّ مکان یبنیه فبعث اللّه جبرئیل فخط له موضع البیت . . . ;

از امام صادق(ع) روایت شده است: . ..چون خداوند عزّوجلّ حضرت ابراهیم(ع) را مأمور بنای کعبه کرد، او نمی دانست کعبه را در کجا بنا کند; خداوند جبرئیل را فرستاد و او در جای کعبه، برای وی خط کشید...>.

60- نامگذاری کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 97 - 21

21 - ممنوعیت ورود مشرکان به خانه خدا ، سبب نامگذاری آن به بیت اللّه الحرام

جعل اللّه الکعبه البیت الحرام

از امام صادق(ع) نقل شده که در پاسخ سؤال از سبب نامگذاری خانه خدا به بیت اللّه الحرام فرمود: لانه حرم علی المشرکین ان یدخلوه.

_______________________________

علل الشرایع، ص 398، ح 1، ب 139; نورالثقلین، ج 1، ص 680، ح 401.

ص: 245

61- نامهای کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - طور - 52 - 4 - 5

5 - < بیت المعمور > نام دیگر کعبه

و البیت المعمور

تعبیر <و البیت المعمور> - به جای <و الکعبه> - می تواند بدان جهت باشد که در آن زمان، کعبه به این نام نیز خوانده می شده است.

62- نشانه های توحید عبادی در کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 26 - 5

5 - کعبه ، جلوه گاه توحید و یکتاپرستی

و إذ بوّأنا لإبرهیم مکان البیت أن لاتشرک بی شیئًا

63- نعمت کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 125 - 6

6 - تعیین خانه خدا برای حضور مردم و تأکید بر حفظ امنیت حاضران در آن محیط ، از نعمت های الهی و شایسته و بایسته به یادداشتن

و إذ جعلنا البیت مثابه للناس و أمناً

<إذ> مفعول برای <اذکروا> (به یاد داشته باشید) است و لام در <للناس> حکایت از آن دارد که قرار دادن کعبه برای حضور پیاپی مردم در جهت منافع آنان است، که از آن در برداشت، به نعمت تعبیر شده است.

64- نقش کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 125 - 18

18 - خانه خدا جایگاه طواف ، اعتکاف ، عبادت ، رکوع و سجود ( نماز ) است .

أن طهرا بیتی للطائفین و العکفین و الرکع السجود

عکوف مصدر (عاکفین) به معنای ماندن و اقامت کردن در مکانی است و مراد از آن در آیه شریفه - به قرینه طواف، رکوع و سجود - یا مطلق عبادت و پرستش خداست و یا مقصود از آن، اعتکاف - که عبادتی خاص با شرایطی ویژه از قبیل روزه گرفتن و . .. است - می باشد.

ص: 246

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 97 - 1،4،5،10،11،12

1 - کعبه دارای نقشی مهم در قیام و قوام زندگی انسانها

جعل اللّه الکعبه البیت الحرام قیماً للناس

برداشت فوق را فرمایش امام صادق(ع) تأیید می کند که درمورد آیه فوق فرمودند: جعلها اللّه لدینهم و معیشهم.

_______________________________

تفسیر عیاشی، ج 1، ص 346، ح 211; تفسیر برهان، ج 1، ص 505، ح 1.

4 - مرکزیت کعبه برای قوام مردمان ، لطف الهی به ایشان

جعل اللّه الکعبه البیت الحرام قیماً للناس

لحن آیه حکایت از امتنان خداوند بر بندگان دارد.

5 - نقش کعبه و ماه های حرام در قوام و ثبات جوامع منوط به حفظ حرمت آنها از سوی انسان ها است .

جعل اللّه الکعبه البیت الحرام قیماً للناس

10 - نقش اساسی تر کعبه در قوام جامعه نسبت به ماه های حرام و قربانی حج

جعل اللّه الکعبه البیت الحرام قیماً للناس و الشهر الحرام و الهدی و القلئد

تقدیم ذکری کعبه و نیز حذف <قیماً للناس> نسبت به <الشهر الحرام . ..> اشاره به این دارد که نقش ماههای حرام و قربانی حج و ... در قوام جوامع بواسطه کعبه می باشد.

11 - آگاهی انسان ها به علم گسترده خداوند ، از اهداف بیان نقش کعبه و ماه های حرام و قربانی در قوام جامعه

جعل اللّه . .. ذلک لتعلموا إنّ اللّه یعلم ما فی السموت و ما فی الارض

<ذلک> می تواند اشاره به بیان مطالب یاد شده باشد، یعنی خداوند فلسفه ایجاد کعبه و نیز احکام مربوط به آن را بیان کرد تا انسانها بدانند افعال خداوند و احکام او عالمانه و دارای اهدافی والاست و این را نشان و علامتی از علم گسترده خداوند بشمارند.

12 - دستیابی اهل ایمان به جامعه ای با قوام در پرتو حراست از حرمت کعبه و انجام مناسک حج ، موجب آگاهی آنان به علم گسترده و همه جانبه خداوند .

جعل اللّه . .. ذلک لتعلموا إنّ اللّه یعلم ما فی السموت و ما فی الارض

برداشت فوق بر این مبناست که <ذلک> اشاره به خود حقایق بیان شده باشد نه بیان آن حقایق، یعنی آنگاه که انسانها در پرتو احترام به کعبه و ماههای حرام و انجام مناسک آن به جامعه ای با قوام رسیدند، در می یابند که خداوند دارای علمی گسترده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 33 - 6

6 - محوریت کعبه در مراسم حج

و لیطّوّفوا بالبیت العتیق . .. ثمّ محلّها الی البیت العتیق

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - قریش - 106 - 1 - 8

8 - کعبه وسیله اتحاد ، امنیت ، اعتبار و تحصیل مال قریش

لإیل-ف قریش

ص: 247

اگر <ایلاف> در این آیه، عام و در آیه بعد خاص باشد; می توان گفت که در این آیه، ائتلاف قریش با یکدیگر نیز مورد نظر بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - قریش - 106 - 3 - 7

7 - < کعبه > ، مظهر ربوبیت خداوند و نشانی گویا بر لزوم عبادت او است .

فلیعبدوا ربّ ه-ذا البیت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - قریش - 106 - 4 - 10

10 - امنیت قریش ، مرهون وجود کعبه و امنیت آن بود .

ربّ ه-ذا البیت . .. و ءامنهم من خوف

تعبیر <ربّ ه-ذا البیت> به جای <اللّه> - پیش از توصیف خداوند به پدید آورنده امنیت - نشانگر نقش کعبه در امنیت قریش است که قبایل عرب، آنها را اهل حرم دانسته و به آنان تعرض نمی کردند. ارتباط این سوره با سوره قبل، بیانگر نقش هلاکت اصحاب فیل، در پیدایش امنیت برای کعبه و در نتیجه برای قریش است.

65- نماز در کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 125 - 20

20 - طواف کنندگان ، عبادت کنندگان و نمازگزاران در خانه خدا ، دارای مقامی ارجمند در پیشگاه خداوند

أن طهرا بیتی للطائفین و العکفین و الرکع السجود

از اینکه پیامبرانی بزرگ، همچون ابراهیم و اسماعیل(ع) مأمور به تطهیر خانه خدا برای طواف کنندگان و . .. بودند، ارجمندی طواف کنندگان و ... در پیشگاه خدا به دست می آید.

66- ویژگی کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 96 - 1،2،4

1 - کعبه ، نخستین خانه و مأوای مردمی

انّ اوّل بیت وضع للناس

<بیت> در لغت به معنای مأوای شبانه است.

2 - مردمی بودن ، ارزشی برای بنای کعبه *

انّ اوّل بیت وضع للناس

4 - کعبه ، برای تمامی انسانهاست ; و نه برای جمعیت و یا نژادی خاص

وضع للناس

ص: 248

67- ویژگیهای کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 125 - 1

1 - خداوند ، کعبه را ملجأ و جایگاهی برای حضور مردم و مکانی بسیار امن قرار داد .

و إذ جعلنا البیت مثابه للناس و أمناً

<مثابه>; یعنی، مکانی که مردم پی در پی بدان جا روی می آورند (لسان العرب). <أمن> مصدر است و در آیه به معنای اسم فاعل (آمناً = دارای امنیت) می باشد. آوردن مصدر به جای اسم فاعل، دلالت بر تأکید دارد. بنابراین <أمناً>; یعنی، آکنده از امنیت.

68- هتک قداست کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 99 - 5

5 - بی اعتنایی به احکام صید و کفاره آن در نهان و شکستن حرمت کعبه و ماه های حرام به دور از چشم مردم ، پدیدار و آشکار در محضر خداوند

و اللّه یعلم ما تبدون و ما تکتمون

از مصادیق مورد نظر برای <ماتکتمون> - با توجه به آیات قبل - افعال و رفتاری است که در برداشت به آنها اشاره شد.

69- هشدار به دشمنان کعبه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - فیل - 105 - 1 - 9

9 - هشدار خداوند به مخالفان و حرمت شکنان کعبه و تهدید آنان به کیفری نظیر نابودی اصحاب فیل

ألم تر کیف فعل ربّک بأصح-ب الفیل

ص: 249

11- کفاره

1- احکام کفّاره

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 89 -

9،10،17،29،31،32،33

9 - نوع متعارف غذای خانوادگی کفاره دهنده ، کمترین حد برای نوع غذا در کفاره قسم

فکفّرته اطعام عشره مسکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم

برداشت فوق را فرمایش امام باقر(ع) تأیید می کند که در پاسخ سؤال از <اوسط ما تطعمون> در آیه فوق فرمود: ما تقوتون به عیالکم من اوسط ذلک . .. .

_______________________________

کافی، ج 7، ص 454، ح 14; تفسیر برهان، ج 1، ص 495، ح 4.

10 - پوشاک متعارف در خانواده شکننده سوگند ، پوشاکی است که وی می تواند برای کفاره قسم خویش بپردازد .

من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم

بیان نوع خوراک در مورد اطعام می تواند قرینه ای برای نوع پوشاک نیز باشد.

17 - لزوم کسب و بدست آوردن امکانات مادی جهت پرداخت کفاره قسم *

فمن لم یجد فصیام ثلثه ایام

جمله <فمن لم یجد> حکایت از آن دارد که شکننده سوگند باید برای بدست آوردن امکاناتی جهت پرداخت کفاره تلاش کند زیرا فعل <لم یجد> (نیافت) در مواردی استعمال می شود که شخص پس از تلاش و پی گیری امری به آن دست نیابد.

29 - اطعام ده مسکین ، هر نفر به مقدار یک مُدّ ( ده سیر ) ، کفاره شکستن قسم

فکفّرته اطعام عشره مسکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم

امام صادق(ع) در توضیح <اوسط ما تطعمون> در آیه فوق فرمود: هو کما یکون انه یکون فی البیت من یأکل اکثر من المد و منهم من یأکل اقل من المد فبین ذلک . .. .

_______________________________

کافی، ج 7، ص 453، ح 7; نورالثقلین، ج 1، ص 667، ح 333.

31 - بالاپوش و پایین پوش برای مرد و مقدار پوشش لازم ( پیراهن ، روسری و پایین پوش ) برای زن ، پوشاکی که در کفاره قسم داده می شود .

فکفّرته . .. او کسوتهم

از امام باقر یا امام صادق علیهما السلام در توضیح آیه فوق روایت شده: . .. و اما کسوتهم ... لکل مسکین ازار و رداء و للمراه ما یواری ما یحرم منها ازار و خمار و درع ... .

_______________________________

تفسیر عیاشی، ج 1، ص 337، ح 167; تفسیر برهان، ج 1، ص 496، ح 12.

ص: 250

32 - یک نوبت غذای سیر یا یک تن پوش ، حداقل کفاره قسم که به هر یک از ده مسکین داده می شود .

فکفّرته اطعام عشره مسکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم

امام باقر(ع) در توضیح معنی <اوسط> در آیه فوق فرمود: . .. تشبعهم به مره واحده. قلت: کسوتهم؟ قال: ثوب واحد.

_______________________________

کافی، ج 7، ص 454، ح 14; نورالثقلین، ج 1، ص 667، ح 334.

33 - سه روز روزه ، کفاره قسم کسی که بیش از مخارج لازم خانواده خویش را ندارد .

فمن لم یجد فصیام ثلثه ایام

امام کاظم(ع) در توضیح آیه فوق فرمود: اذا لم یکن عند فضل عن قوت عیاله فهو ممن لایجد.

_______________________________

کافی، ج 7، ص 452، ح 2; نورالثقلین، ج 1، ص 667، ح 336.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 95 - 5،9،11،12،13،19،25،26،27

5 - نظر و گواهی دو مرد مسلمان عادل ، مرجع تشخیص همسانی صید با جریمه و کفاره آن

یحکم به ذوا عدل منکم

ضمیر در <به> به <مثل> بر می گردد از کلمه <ذوا> که تثنیه ذو است مرد بودن و دو نفر بودن به دست می آید و از <منکم> مسلمان بودن آنها معلوم می شود.

9 - اطراف کعبه ، تنها مکان مجاز برای قربانی کردن کفاره صید

هدیاً بلغ الکعبه

برداشت فوق را فرمایش منقول از امام صادق(ع) تأیید می کند که فرمود: من وجب علیه هدی فی احرامه فله ان ینحره حیث شاء الا فداء الصید فان اللّه یقول <هدیاً بالغ الکعبه>.

_______________________________

کافی، ج 4، ص 384، ح 2; تفسیر برهان، ج 1، ص 504، ح 14.

11 - تهیه غذا برای مساکین ، بایستی در حد قیمت شکار صید شده باشد

او کفره طعام مسکین