علم مفاهیم شناسی در قرآن سری جدید جلد 80

مشخصات کتاب

نام کتاب: علم مفاهیم شناسی در قرآن سری جدید جلد 80

تحقیق و تالیف : رسول ملکیان اصفهانی - 1400 ش

ناشر دیجیتالی: مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان

ص: 1

1- قیامت

1- قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 9 - 1،3

1 - اذعان عالمان ژرفنگر ، به وقوع قیامت ، بر اساس وعده الهی

و الراسخون فی العلم . .. ربّنا انّک جامع النّاس لیوم لا ریب فیه انّ اللّه لایخلف

3 - اعتقاد به قیامت ، زمینه احساس نیاز انسان به رحمت و هدایت الهی

ربّنا لا تزغ قلوبنا . .. ربّنا انّک جامع الناس

بنابراینکه <ربّنا انک جامع الناس>، بیانگر علّت طلب رحمت و استمرار هدایت خداوند باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 56 - 6

6 - وجود یاوران ( شفیعان ) در قیامت

ما لهم من ناصرین

حصر مستفاد از تقدیم <لهم> بر <ناصرین> گویای این معناست که تنها کافران از یاور محروم هستند بنابراین وجود یاور و شفیع در قیامت فرض شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 57 - 4

4 - پاداش ها در قیامت نیتجه عمل خود انسان است . *

فیوفّیهم اجورهم

استعمال اجر و اجرت، معمولا در قبال عمل انسان به کار می رود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 1

2 - آل عمران - 3 - 77 - 11،12،13،15،21،22،23

11 - سوداگران عهد الهی و پیمان شکنان ، مورد غضب الهی و محروم از سخن گفتن و توجه نمودن خداوند به آنان در آخرت

انّ الّذین یشترون . .. و لا یکلّمهم اللّه و لا ینظر الیهم یوم القیمه

12 - پایبندی به عهد الهی و پیمان های خود ، زمینه بهره مندی از سخن و نظر الهی در قیامت

انّ الّذین یشترون . .. و لا یکلّمهم اللّه و لا ینظر الیهم یوم القیمه

13 - سخن گفتن خداوند با مردم در قیامت

و لا یکلّمهم اللّه و لا ینظر الیهم یوم القیمه

15 - علمای اهل کتاب به لحاظ سوداگری بر سر عهد الهی و پیمان شکنی ، مورد غضب خداوند ، و محروم از سخن و نظر او در قیامت و بی بهره از تزکیه او

و منهم من ان تأمنه بدینار . .. انّ الذین یشترون ... و لا یکلّمهم اللّه و لا ینظر

21 - تجلّی محبّت الهی نسبت به بندگان ، با تکلّم و نظر به آنها در قیامت و تزکیه آنها در دنیا

بلی من اوفی بعهده و اتقی فانّ اللّه یحبّ المتقین. انّ الذین یشترون ... و لا یزکی

از ارتباط آیه قبل با مفهوم این آیه برداشت فوق استفاده شده است و چون جمله <لا یزکیهم> را مقیّد به <یوم القیمه> نکرده بر خلاف فرازهای قبلی، می توان گفت تزکیه مربوط به دنیاست.

22 - دنیاپرستی ، موجب محرومیت از مواهب اخروی و سخن و نظر خدا در قیامت و مانع رشد یافتن و پاک گشتن

انّ الذین یشترون . .. ثمناً قلیلا ... و لا یزکیهم

23 - نظر خداوند به مردم در قیامت ، رحمت او به آنان است .

و لا ینظر الیهم

امیرالمؤمنین (ع) درباره آیه <و لا ینظر الیهم یوم القیمه>، فرمود: فنظره الیهم رحمه منه لهم.

_______________________________

توحید صدوق، ص 265، ح 5 ; تفسیر برهان، ج 1، ص 293، ح 13.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 114 - 1،4،5،7،8،10

1 - ایمان به خدا و روز قیامت ، امر به معروف ، نهی از منکر و شتاب در کار های خیر ، از ویژگی های برخی اهل کتاب

من اهل الکتب . .. یؤمنون باللّه و الیوم الاخر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنک

4 - ایمان به خدا و روز واپسین ، امر به معروف و نهی از منکر و شتاب ورزیدن به کار های نیک ، ملاک ارزش و شایستگی ( صالح بودن )

یؤمنون . .. یسارعون فی الخیرات و اولئک من الصالحین

5 - ایمان به خدا و روز واپسین ، امر به معروف و نهی از منکر ، از اصول مشترک اعتقادی و عملی ادیان الهی

من اهل الکتب . .. یؤمنون باللّه و الیوم الاخر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنک

7 - گروهی از اهل کتاب که مؤمن به خدا و روز واپسین و امرکننده به معروف و نهی کننده از منکر و شتاب کنندگان به نیکی ها هستند ، از تبار صالحان هستند .

من اهل الکتب امه . .. یؤمنون باللّه ... و اولئک من الصالحین

8 - قیام به امر دین ( اطاعت خدا ) تلاوت آیات خدا ، سجده به درگاه او ، ایمان به خدا و معاد ، امر به معروف و نهی از منکر و

ص: 2

شتاب در امور خیر ، ویژگی امّت شایسته و صالح

امه قائمه . .. و اولئک من الصالحین

10 - صالح شدن انسان ها ، در گرو ایمان به خدا ، معاد ، امر به معروف و نهی از منکر ( اصلاح دیگران ) و شتاب در کار های نیک است .

یؤمنون باللّه . .. و اولئک من الصالحین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 115 - 4،7،9

4 - قیام به طاعت خدا ، تلاوت آیات وی در شب هنگام در حال سجده ، ایمان به خدا و معاد ، امر به معروف ، نهی از منکر و شتاب در نیکی ها ، از اعمال خیر

من اهل الکتب امّه قائمه . .. و ما یفعلوا من خیر

7 - قیام به امر خدا ، تلاوت آیات او ، سجده ، ایمان به خدا و معاد ، امر به معروف و نهی از منکر و شتاب در امر خیر ، از ویژگی های تقواپیشگان

امّه قائمه یتلون ءایت اللّه . .. و اللّه علیم بالمتّقین

آیه، در صدد بیان پاداش کسانی است که خصلتهای مذکور را دارند، از آنها تعبیر به متّقین کرده، پس آن خصلتها از آن متقین است.

9 - ایمان به خدا و روز واپسین و عمل صالح ، موجب نیل آدمی به تقواپیشگی *

امّه قائمه . .. یؤمنون باللّه و الیوم الاخر ... و اللّه علیم بالمتّقین

تعبیر از مؤمنانِ آمر به معروف و . .. به متّقیان یا به جهت این است که دارندگان صفات یاد شده تقواپیشه هستند، و یا آن صفات موجب نیل آدمی به تقواپیشگی است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 156 - 8

8 - اندیشه های جاهلانه درباره مرگ و حیات ( حاکمیّت عوامل مادّی بر اراده خداوند ) ، موجب حسرت کفرپیشگان ، به هنگام قیامت

لو کانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا لیجعل اللّه ذلک حسره فی قلوبهم

برخی از مفسّران برآنند که زمان حسرت مطرح شده در آیه، قیامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 158 - 3

3 - ایمان به حشر و بقای آدمی پس از مرگ ، برانگیزنده وی برای حضور در میدان کارزار علیه دشمنان دین

و لئن مُتّم او قُتلتم لالی اللّه تحشرون

خداوند با بیان این معنا که آدمی با مرگ و یا کشته شدن، چه در راه منافع دنیا و یا راه خدا، به سوی او محشور می شود، او را به جهاد ترغیب و انگیزه پیکار در راه خدا را در او تقویت می کند.

ص: 3

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 161 - 6،8،11،12،14،16

6 - روز رستاخیز ، عرصه حشر خیانتکاران به همراه آنچه ( اموال و . . . ) در آن خیانت کرده اند .

و من یغلل یأت بما غلّ یوم القیمه

در برداشت فوق، <باء> در <بما غلّ>، باء مصاحبت گرفته شده است.

8 - رسوایی و مجازات خیانتکاران در قیامت

و من یغلل یأت بما غلّ یوم القیمه ثمّ توفّی کلّ نفس ما کسبت

11 - خیانتکاران ، دریافت کنندگان کامل ( بدون کم و زیاد ) جزای رفتار ناپسند خویش ، در روز رستاخیز

و من یغلل . .. ثمّ توفّی کلّ نفس ما کسبت و هم لایظلمون

12 - در قیامت به حق هیچ کس ظلمی نخواهد شد .

و هم لا یظلمون

14 - ضرورت برپایی قیامت و معاد برای دریافت تمامی جزا ها و پاداش های اعمال *

و من یغلل یأت بما غلّ یوم القیمه ثمّ توفّی کلّ نفس ما کسبت و هم لا یظلمون

جمله <و هم لا یظلمون> (عدالت الهی)، پس از جمله <توفّی کلّ نفس ما کسبت>، بیانگر این است که ستم نشدن بر انسانها در گرو دریافت کامل جزا و پاداش اعمال آنان می باشد ; و این معنا تنها در قیامت تحقق می یابد.

16 - به مجازات رسیدن خیانتکاران در اموال امام در قیامت

و من یغلل یأت بما غلّ

امام صادق (ع): الغلول کلّ شیء غلّ عن الامام.

_______________________________

تفسیر عیاشی، ج 1، ص 205، ح 148 ; تفسیر برهان، ج 1، ص 324، ح 2.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 180 - 12،13،18

12 - دارایی های بخیلان در قیامت ، به صورت طوقی به گردنشان آویخته خواهد شد .

سیطوّقون ما بخلوا به یوم القیمه

13 - آویخته شدن دارایی های بخیلان در قیامت بر گردن آنان ، تبلور شرّ و زیان بخلورزی ایشان

بل هو شرّ لهم سیطوّقون ما بخلوا به یوم القیمه

جمله <سیطوّقون ما بخلوا . .. >، تفسیر کلمه <شرّ> است: یعنی به دوش کشی تمام داراییها در قیامت شرّی است که دامنگیر بخیلان خواهد شد. برداشت فوق بر این اساس است که معنای ظاهری <سیطوّقون ... > مراد باشد.

18 - بخیلان در قیامت ، بار سنگین گناه بخل خویش را به دوش خواهند کشید .

سیطوّقون ما بخلوا به یوم القیمه

برخی برآنند که معنای ظاهری <سیطوّقون . .. > اراده نشده است، بلکه کلمه ای همانند وبال و گناه، قبل از <ما بخلوا> مقدّر است. یعنی وبال گناهِ بخل خویش را به دوش خواهند کشید.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 4

3 - آل عمران - 3 - 191 - 29،31

29 - اعتقاد به قیامت و کیفر و پاداش در آن ، پیامد اعتقاد به باطل نبودن و هدفدار بودن آفرینش

ربّنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانک فقنا عذاب النّار

کلمه <فا> در <فقنا . .. >، بیانگر این معناست که خردمندان با نفی بطلان در آفرینش و اعتقاد به هدفداری جهان به این نتیجه رسیده اند که باید قیامت و روز جزا و پاداشی باشد.

31 - اعتقاد به معاد و درخواست رهایی از آتش دوزخ ، نشانه خردمندی

لایات لاولی الالباب . .. فقنا عذاب النّار

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 194 - 9

9 - خردمندان ، مؤمن به خداوند ، رسالت تمامی انبیا و برپایی قیامت

ربّنا و اتنا ما وعدتنا علی رسلک و لا تخزنا یوم القیمه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 24 - 5

5 - قیامت ، از نام های جهان آخرت

یوم القی-مه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 31 - 9

9 - قیامت ، از نام های جهان آخرت

یوم القی-مه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 60 - 3

3 - قیامت ، از نام های جهان آخرت

یوم القی-مه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 67 - 9

9 - قیامت ، از نام های جهان آخرت

یوم القی-مه

ص: 5

2- آتش جهنم و مکذبان قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - فرقان - 25 - 12 - 2

2 - آتش جهنم به هنگام دیدن تکذیب کنندگان قیامت از راه دور ، به جوش و خروش آمده و فریاد خشمگینانه سرخواهد داد .

إذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیّظًا و زفیرًا

3- آتش در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - رحمن - 55 - 35 - 1،2

1 - آتش گداخته و دود های متراکم ، مانعی جدی در برابر جن و انس برای گریز از صحنه قیامت

لاتنفذون إلاّ بسلط-ن . .. یرسل علیکما شواظ من نار

خطاب در <علیکما> و <لاتنتصران> متوجه جن و انس است.

2 - فرو ریختن شراره های آتش و دود غلیظ ، بر فضای محشر

یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس

<شواظ> به معنای شراره خالص و بدون دود و <نحاس> به معنای دود خالص و بدون آتش است. نکره آمدن آنها بیانگر شدت و غلظت آن دو می باشد.

4- آثار احتمال قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - نبأ - 78 - 27 - 3

3 - احتمال تحقّق قیامت ، کافی در ایجاد زمینه پرهیز از طغیان گری در برابر خداوند

للطّ-غین . .. إنّهم کانوا لایرجون حسابًا

جمله <کانوا لایرجون. ..>، دلالت دارد که طغیان گران به جهت این که حتی احتمال محاسبه اعمال را نیز منتفی می دانستند، به طغیان گری روی آورده و به عذاب آن گرفتار شدند. مفهوم این جمله آن است که برای پرهیز از طغیان و گناه، حتی احتمال قیامت نیز کافی است.

5- آثار استبعاد قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - نجم - 53 - 57 - 4

ص: 6

4 - دور پنداشتن قیامت ، زمینه ساز روی گردانی از تعالیم پیامبران

أزفت الأزفه

تذکر به نزدیک شدن قیامت، در پی آیات انذار و دور داشتن خلق از ظلم و طغیان، بیانگر مطلب بالا است.

6- آثار اندوهناکی قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مزمل - 73 - 17 - 3

3 - سختی و اندوه باری روز محشر ، به گونه ای است که اطفال را مو سفید و پیر می سازد .

یومًا یجعل الولدن شیبًا

7- آثار اهوال قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 48 - 2

2 - غفلت و فراموشی مشرکان از معبود های خویش ، در مواجهه با واقعیت های سهمگین قیامت

و ضلّ عنهم ما کانوا

بنابر این که <ضلّ عنهم> اشاره به این باشد که صحنه قیامت آن چنان برای مشرکان وحشتناک و دهشت آور است که خاطره بت ها از نظرشان محو و نابود خواهدشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - تکویر - 81 - 4 - 3،4

3 - سرمایه های مادی در صحنه هولناک برپایی قیامت ، جذابیت خود را از دست داده و مالکان ثروت ، رغبتی به نگه داری آن نخواهند داشت .

و إذا العشار عطّلت

4 - ثروت ها ، هر چند گران بها و نفیس باشند ، در برطرف ساختن خطر ها و اضطراب انسان از حوادث آغازین قیامت ، هیچ گونه کارآیی نخواهند داشت .

و إذا العشار عطّلت

8- آثار ایمان به قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 7

1 - بقره - 2 - 62 - 1،2،9،13

1 - مسلمانان ، یهودیان ، نصرانی ها و صابئان ، در صورت داشتن ایمان راستین به خدا و باور به قیامت و انجام عمل صالح ، از پاداشی گران قدر برخوردار خواهند شد .

إن الذین ءامنوا . .. فلهم أجرهم عند ربهم

مراد از <الذین ءامنوا> مسلمانان هستند. درباره آیین صابئی نظرات مختلفی ایراد شده است. علامه طباطبایی پس از بیان اقوال گوناگون، تأیید می کنند که آیین صابئی، آیینی ممزوج از دین یهود، مجوس و حرانیّه بوده است.

2 - ایمان واقعی به خدا و قیامت و انجام اعمال صالح ، شرط دور ماندن مسلمانان ، یهودیان ، نصارا و صابئان از هرگونه ترس و اندوه

إن الذین ءامنوا . .. و لا خوف علیهم و لاهم یحزنون

تکرار <ایمان> در <ان الذین آمنوا> و <من آمن> حکایت از آن دارد که: مراد از ایمان در جمله <من آمن> ایمان واقعی و راستین است نه ایمان صوری و اسمی.

9 - رسیدن به پاداش های گران قدر الهی در گرو ایمان به خدا ، باور به قیامت و انجام اعمال صالح است .

من ءامن باللّه . .. فلهم أجرهم عند ربهم

مقید کردن اجر و پاداش به اینکه نزد خداوند است، اشاره به گران سنگی پاداش دارد.

13 - رهایی یافتن یهود از خواری و درماندگی و برطرف شدن غضب الهی از آنان ، در گرو ایمان واقعی ایشان به خدا و قیامت و انجام اعمال صالح است .

ضربت علیهم الذله و المسکنه . .. من ءامن باللّه و الیوم الأخر و عمل صلحاً فلهم أج

در آیه قبل بیان شد که یهود بر اثر کفر و گناه به خواری، ذلت و غضب گرفتار شدند. آیه مورد بحث خصوصاً با توجه به اینکه از یهودیان نام برده (والذین هادوا) می تواند اشاره به این باشد که: راه نجات یهود از آن سرنوشت شوم ایمان و عمل صالح است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 148 - 15

15 - باور به قیامت و حضور انسان ها در آن ، زمینه ساز گرایش آدمی به انجام کار های نیک است .

فاستبقوا الخیرت أین ما تکونوا یأت بکم اللّه جمیعاً

یادآوری قیامت پس از فرمان به انجام کارهای نیک، گویای این معناست که: انسان در صورت باور به قیامت و توجه به آن، در انجام کارهای خیر سستی نخواهد ورزید.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 18 - 9

9 - ایمان به خدا و روز رستاخیز ، اقامه نماز و پرداخت زکات و نترسیدن از غیر خدا ، زمینه ساز ره یابی به صراط مستقیم و قرار گرفتن در زمره ره یافتگان

من ءامن باللّه و الیوم الأخر . .. فعسی أولئک أن یکونوا من المهتدین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 99 - 7

ص: 8

7 - ایمان واقعی به خدا و قیامت ، موجب داشتن اخلاص در عمل و انفاق کردن با میل و رغبت

و من الأعراب من یؤمن باللّه و الیوم الأخر و یتخذ ما ینفق قربت عند اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 7 - 4

4 - ایمان به روز رستاخیز و امید دیدار با خدا ، مایه پیراستگی از دلخوش بودن به مظاهر فریبنده دنیا و آرامش یافتن به آن

إن الذین لا یرجون لقاءنا و رضوا بالحیوه الدنیا و اطمأنوا بها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 2 - 9

9- ایمان راستین به خدا و قیامت ، ضامن پیاده شدن کامل و قاطع حدود و کیفر های الهی در جامعه و مانع تأثیر پذیری از احساسات و عواطف به هنگام اجرای آنها

الزانیه و الزانی فاجلدوا. .. و لاتأخذکم بهما رأفه فی دین اللّه إن کنتم تؤمنون با

پیام و مفهوم جمله <فاجلدوا. .. إن کنتم تؤمنون باللّه و الیوم الآخر; تازیانه بزنید... اگر به خدا و روز واپسین ایمان دارید> این است که: اگر ایمان راستین وجود داشته باشد، حدود الهی اجرا خواهد شد و هرگز احساسات و عواطف و تعلقات شخصی، جلوگیر آنها نخواهد شد. گفتنی است جواب جمله شرطیه <إن کنتم...> جمله ای مقدر مانند: (فلاتأخذکم بهما رأفه) می باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - قصص - 28 - 28 - 6

6 - نقش مؤثر ایمان به خدا و روز جزا در تضمین قرارداد ها و سلامت روابط اقتصادی و اجتماعی جامعه

و اللّه علی ما نقول وکیل

مفسران بر این باورند که گواه گرفتن خداوند از سوی موسی(ع) در قرارداد خود با شعیب(ع) برای تأکید بیشتر بر این میثاق و تضمین عمل به آن بود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - لقمان - 31 - 33 - 17

17 - تقوا و ایمان به قیامت و وعده های خدا ، مانع فریفتگی انسان به زندگی دنیا است .

اتقوا ربّکم و اخشوا یومًا . .. إنّ وعد اللّه حقّ فلاتغرّنّکم الحیوه الدنیا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 13 - 4

4 - ایمان به روز قیامت و ترس از عذاب بزرگ آن روز ، بازدارنده آدمی از هرگونه گناه و قانون شکنی است .

إنّی أخاف إن عصیت ربّی عذاب یوم عظیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 9

18 - نجم - 53 - 62 - 2

2 - گرایش به عبادت و سجده در برابر خداوند ، نتیجه ضروری ایمان به وحی و قیامت

أزفت الأزفه . .. أفمن ه-ذا الحدیث تعجبون ... فاسجدوا للّه و اعبدوا

<فای تفریع> در آیه شریفه می رساند که سجده و عبادت برای خداوند، در پی باور داشتن قیامت و مفاهیم وحی، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - مجادله - 58 - 22 - 2

2 - ایمان به خدا و روز بازپسین ، ناسازگار با دوستی ورزیدن با دشمنان خدا و رسول او

لاتجد قومًا یؤمنون . .. یوادّون من حادّ اللّه و رسوله

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - ممتحنه - 60 - 6 - 6

6 - امیدواری به رحمت خدا و باورمندی به قیامت ، زمینه ساز روآوری انسان به توکل ، انابه و نیایش

ربّنا علیک توکلنا . .. لقد کان لکم فیهم أسوه حسنه لمن کان یرجوا اللّه و الیوم ال

در صورتی که الگو بودن، نظر به محتوای آیات پیشین داشته باشد - که درباره توکل، توبه و نیایش بود - تعبیر <لمن کان. ..> افاده مطلب بالا می کند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - تغابن - 64 - 15 - 8

8 - ایمان به قیامت و پاداش و کیفر آن روز ، عامل رهایی انسان از دلبستگی به متاع های مادی و دنیوی و سبب رویکرد او به آرمان های بلند معنوی و اخروی

إنّما أمولکم و أول-دکم فتنه و اللّه عنده أجر عظیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - طلاق - 65 - 2 - 9،11

9 - ایمان به خدا و روز قیامت ، مقتضی پذیرش موعظه های الهی و عمل به آنها است .

ذلکم یوعظ به من کان یؤمن باللّه و الیوم الأخر

توصیف موعظه شدگان، به ایمان آورندگان به خدا و روز قیامت، اشاره به مطلب یاد شده دارد.

11 - نقش سازنده ایمان به خدا و روز قیامت ، در ایجاد رابطه صحیح و شایسته میان همسران و رعایت شدن حقوق متقابل بین آنان

إذا طلّقتم النساء . ..ذلکم یوعظ به من کان یؤمن باللّه و الیوم الأخر

یادآوری ایمان به خدا و روز قیامت - به دنبال موعظه های الهی در مسائل مربوط به همسران - می تواند گویای مطلب یاد شده باشد.

ص: 10

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - قلم - 68 - 33 - 7

7 - آگاهی و ایمان به قیامت و عظمت عذاب و کیفر الهی در آن روز ، بازدارنده آدمی از گناه ( بخل ، محروم ساختن بینوایان از اموال خویش و . . . )

کذلک العذاب . .. لو کانوا یعلمون

خداوند، در پایان نقل ماجرای <اصحاب الجنّه>، مردم کافر را به عذاب و پیامد هلاکت بار دنیوی و اخروی تهدید کرد. از این بیان، می توان مطلب یاد شده را به دست آورد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - معارج - 70 - 35 - 4

4 - انجام دادن دائم نماز ، ادای حق سائلان و محرومان جامعه ، تصدیق روز جزا و هراس از عذاب الهی ، از موجبات ورود به بهشت

إلاّ المصلّین . .. و الذین فی أمولهم حقّ ... و الذین یصدّقون بیوم الدین ... أُول

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - معارج - 70 - 42 - 5

5 - زندگی من های دین و ایمان به خدا و قیامت ، پوچ و بی هدف و سرگرمی صرف است .

فذرهم یخوضوا و یلعبوا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - قیامه - 75 - 5 - 2

2 - ایمان به قیامت ، بازدارنده انسان از فسق و فجور

بل یرید الإنس-ن لیفجر أمامه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - انسان - 76 - 10 - 4

4 - ایمان به قیامت و بیم از آن ، زمینه ساز گرایش و عامل انگیزش به نیکوکاری و نیک کرداری ( اخلاص ، ایثار ، انفاق و . . . )

و یطعمون الطعام . .. أسیرًا ... لانرید منکم جزاءً و لاشکورًا . إنّا نخاف من ربّن

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - انسان - 76 - 11 - 3،4

3 - مصونیت ابرار از شرور و گزند های قیامت و شادابی رخسار و سرور دل آنان ، به دلیل ایمان آنان به قیامت و خوف آنان از آن روز است .

إنّا نخاف من ربّنا یومًا . .. فوقیهم اللّه شرّ ذلک الیوم

<فا> در <فوقاهم> برای تفریع این آیه بر آیه قبل است; یعنی، مصونیت ابرار از شرور قیامت، به این دلیل است که آنان، از احوال آن روز در هراس بودند; روزی که چهره های کافران عبوس و دل های آنان محزون است.

ص: 11

4 - ایمان به قیامت و خوف از احوال آن روز ، موجب مصونیت از شرور روز قیامت و خرّمی رخسار و شادمانی دل

إنّا نخاف من ربّنا یومًا . .. فوقیهم اللّه شرّ ذلک الیوم و لقّیهم نضره و سرورًا

9- آثار برپایی قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 73 - 10،11

10 - روز دمیده شدن در صور، مالکیت مطلق و حاکمیت انحصاری خداوند، ظهور خواهد یافت.

و له الملک یوم ینفخ فی الصور

<له الملک> بیانگر انحصار ملک در روز نفخ صور برای خداوند است. و چون این مالکیت اکنون نیز وجود دارد، بنابراین مفاد حصر، ظهور این مالکیت در آن روز به گونه ای که جای هیچ انکار برای کسی نماند، است.

11 - تمامی مالکیتها و حاکمیتهای اعتباری در روز نفخ صور از میان خواهد رفت.

و له الملک یوم ینفخ فی الصور

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 53 - 4،5

4 - منکران قیامت با برپایی آن به درستی و راستی گفتار انبیا درباره معاد پی خواهند برد و بدان اعتراف خواهند کرد .

یوم یأتی تأویله یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق

ضمیر مفعولی در <نسوه> می تواند به <کتب> در آیه قبل برگردد. بر این مبنا <ال> در <الحق> جنسیه است و مراد از آن حقانیت رسالت انبیاست. و نیز می تواند آن ضمیر به <یوم یأتی تأویله>، که همان روز قیامت است، برگردانده شود. در این صورت <ال> در <الحق> عهدیه است و اشاره به حقانیت روز قیامت دارد. برداشت فوق بر اساس احتمال دوم است.

5 - منکران حقانیت قرآن ، در روز قیامت و بروز حقایق قرآن ، به حقانیت رسالت پیامبران اعتراف خواهند کرد .

یوم یأتی تأویله یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق

برداشت فوق مبتنی بر این است که ضمیر مفعولی در <نسوه> به<کتب> در آیه قبل برگردانده شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 52 - 8

8- دوران برزخ برای انسان ها ، پس از گام نهادن در صحنه قیامت ، کوتاه جلوه می کند .

یوم یدعوکم . .. و تظنّون إن لبثتم إلاّ قلیلاً

این برداشت بنابراین احتمال است که مراد از <إن لبثتم> درنگ در برزخ باشد; چنانکه مفسّران نیز گفته اند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 36 - 2

2- به گمان مرد ثروت مند ، عاملی که می توانست باغ ها و کشت زار او را نابود ، کند قیامت بود .

ص: 12

ما أظنّ أن تبید هذه أبدًا . و ما أظنّ الساعه قائمه

تناسب پایان آیه قبل و شروع این آیه را می توان این گونه بیان کرد که مرد ثروت مند، گمان نابودی اموال خود را نداشت. سخن از قطعی نبودن قیامت نیز، پاسخی از جانب او به این سؤال است که: <با قیامت چه خواهی کرد که همه چیز را درهم می ریزد؟> او برای پاسخ به این مشکل می گوید: <و ما أظنّ الساعه قائمه ...>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 75 - 10

10- عذاب الهی در دنیا و یا فرا رسیدن مرگ و قیامت ، پایان مهلت خداوند به گمراهان

حتّی إذا رأوا ما یوعدون إمّا العذاب و إمّا الساعه

<الساعه> در اغلب موارد استعمال در قرآن، به معنای <قیامت> است; ولی در این آیه چون سخن از پایان مهلت است و پایان مهلت نیز همان مرگ است، مراد از <الساعه> قیامت با تمام مقدمات آن خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - محمد - 47 - 18 - 1،2،11

1- توبیخ کافران از سوی خداوند به خاطر عدم گرایش به ایمان ، مگر با فرارسیدن قیامت

فهل ینظرون إلاّ الساعه أن تأتیهم

2- تنها برپایی ناگهانی قیامت ، به هوش آورنده کافران لجوج هواپرست

اتّبعوا أهواءهم . .. فهل ینظرون إلاّ الساعه أن تأتیهم بغته

از مضمون آیه شریفه استفاده می شود که خداوند، همه دلایل لازم را به کافران نمایانده و حتی نشانه های قیامت را نیز برای آنان محقق ساخته است. تنها چیزی که باقی مانده برپایی خود قیامت است. اما آنان با مشاهده همه دلایل، ایمان نیاورده و منتظراند تا آخرین مهلت نیز سپری شود.

11- وقوع رستاخیز ، مایه به خود آمدن کافران ; اما بی ثمر به حال آنان

فأنّی لهم إذا جاءتهم ذکری-هم

تعبیر <ذکری> می رساند که قیامت، مایه هشدار و بیدار شدن کافران است; اما این بیداری پس از پایان مهلت است و سودی به حال آنان ندارد (فأنّی لهم).

10- آثار بی ایمانی به قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مدثر - 74 - 53 - 3

3 - بی ایمانی و بی پروایی نسبت به روز جزا ، عامل مخالفت کافران با رسالت پیامبر ( ص ) و نپذیرفتن تعالیم قرآن

بل لایخافون الأخره

ص: 13

11- آثار بی توجهی به قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 31 - 8

8 - منکران معاد در قیامت بر سهل انگاری و بی توجهی خود در مورد قیامت بسیار حسرت و تأسف خواهند خورد.

حتی إذا جاءتهم الساعه بغته قالوا یحسرتنا علی ما فرطنا فیها

مرجع ضمیر در <فرطنا فیها> می تواند <الساعه> باشد. و مراد از <الساعه> ممکن است قیامت باشد، در این صورت معنی جمله چنین می شود <یا حسرتنا علی ما فرطنا فی امر القیامه>.

12- آثار ترس از قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 51 - 8،11،12

8 - هراس از روزی که در آن جز خداوند یاور و شفیعی نیست، زمینه پذیرش انذارهای انبیا

و أنذر به الذین یخافون أن یحشروا إلی ربهم لیس لهم من دونه ولی و لا شفیع

11 - سوق دادن بیمناکان از حشر و قیامت برای اجتناب از کفر و شرک از اهداف انذار است.

و أنذر به الذین یخافون أن یحشروا إلی ربهم . .. لعلهم یتقون

<یتقون> در این آیه به معنای تقوای اصطلاحی نیست، بلکه با توجه به آیات این سوره - که بحث از کفر و تکذیب بود - مراد، اجتناب از کفر و تکذیب و گناهانی از این قبیل است.

12 - هراس از قیامت، زمینه ساز اجتناب از کفر و تکذیب آیات الهی است.

و أنذر به الذین یخافون أن یحشروا . .. لعلهم یتقون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 61 - 1،6

1 - ترس از خدا و قیامت ، بر انگیزاننده انسان ها به انجام کار های نیک

إنّ الذین هم من خشیه ربّهم مشفقون . .. أُول-ئک یس-رعون فی الخیرت

<أُول-ئک> اشاره به موحدانی است که وصفشان در آیات پیش بیان شد. <مسارعه> (مصدر <یسارعون>) به معنای شتاب کردن است.

6 - خدا ترسی و بیمناک بودن از روز رستاخیز ، برانگیزاننده انسان به پیشتازی در انجام کار های نیک

و هم لها س-بفون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 38 - 16

16 - مردمانی که همواره به یاد خدا هستند ، نماز به پا می دارند ، زکات می پردازند و از قیامت می ترسند ، از روزی فراوان و بی شمار برخورداراند .

ص: 14

رجال لاتلهیهم تج-ره و لابیع عن ذکر اللّه . .. لیجزیهم اللّه أحسن ما عملوا و یزید

<حساب> به معنای شمارش است و <بغیر حساب> (بی شمارش) می تواند کنایه از کثرت و فراوانی باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 7 - 19

19 - یاد قیامت و بیم از آن ، دارای نقش مؤثر در اصلاح و خود سازی انسان

و تنذر یوم الجمع

از این که خداوند پیامبر(ص) را مأمور به انذار از قیامت می کند، مطلب بالا استفاده می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - انسان - 76 - 7 - 5

5 - وفای به نذر و خوف از قیامت ، از عوامل ورود به بهشت و بهره مندی از موهبت های آن

إنّ الأبرار یشربون من کأس . .. یوفون بالنذر و یخافون یومًا کان شرّه مستطیرًا

برداشت یاد شده، با توجه به این نکته است که جمله <یوفون بالنذر. ..> جمله ای است بیانیه که علت بهره مندی ابرار از مواهب بهشتی را بیان می کند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - انسان - 76 - 10 - 3،4

3 - بیمناکی از قیامت ، عامل انگیزش ابرار به اطعام و انفاق خالصانه و بی چشمداشت

لانرید منکم جزاءً و لاشکورًا . إنّا نخاف من ربّنا یومًا عبوسًا قمطریرًا

برداشت یاد شده، با توجه به این نکته است که جمله <إنّا نخاف. ..> تعلیل برای <لانرید منکم...> است; یعنی، به این دلیل از شما انتظار پاداش و سپاس گزاری نداریم که چون از روز قیامت دل نگرانیم.

4 - ایمان به قیامت و بیم از آن ، زمینه ساز گرایش و عامل انگیزش به نیکوکاری و نیک کرداری ( اخلاص ، ایثار ، انفاق و . . . )

و یطعمون الطعام . .. أسیرًا ... لانرید منکم جزاءً و لاشکورًا . إنّا نخاف من ربّن

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - انسان - 76 - 11 - 3،4،5

3 - مصونیت ابرار از شرور و گزند های قیامت و شادابی رخسار و سرور دل آنان ، به دلیل ایمان آنان به قیامت و خوف آنان از آن روز است .

إنّا نخاف من ربّنا یومًا . .. فوقیهم اللّه شرّ ذلک الیوم

<فا> در <فوقاهم> برای تفریع این آیه بر آیه قبل است; یعنی، مصونیت ابرار از شرور قیامت، به این دلیل است که آنان، از احوال آن روز در هراس بودند; روزی که چهره های کافران عبوس و دل های آنان محزون است.

4 - ایمان به قیامت و خوف از احوال آن روز ، موجب مصونیت از شرور روز قیامت و خرّمی رخسار و شادمانی دل

إنّا نخاف من ربّنا یومًا . .. فوقیهم اللّه شرّ ذلک الیوم و لقّیهم نضره و سرورًا

5 - وفای به نذر ، ایثار و انفاق خالصانه به نیازمندان و بیم از روز قیامت ، موجب مصونیت از سختی های قیامت و شادمانی در

ص: 15

آخرت است .

یوفون بالنذر و یخافون یومًا . .. إنّما نطعمکم لوجه اللّه ... فوقیهم اللّه ... و

برداشت یاد شده، مبتنی بر این احتمال است که آیه شریفه ناظر به مجموع آیات مربوط به ابرار و ویژگی های آنان باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - انسان - 76 - 12 - 3

3 - وفای به نذر ، ایثار و انفاق به نیازمندان جامعه بدون چشمداشتی و خوف از قیامت ، از موجبات ورود به بهشت و بهره مندی از موهبت های آن است .

یوفون بالنذر و یخافون یومًا . .. إنّما نطعمکم لوجه اللّه ... و جزیهم بما صبروا ج

از مصادیق مورد نظر صبر در این آیه، موارد یاد شده است که در آیات پیش در وصف ابرار آمده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - انسان - 76 - 22 - 7

7 - وفای به نذر ، خوف از قیامت و دستگیری خالصانه از بینوایان ، یتیمان و اسیران ، موجب بهره مندی از پاداش های بهشتی و مورد ستایش و قدردانی خداوند

یوفون بالنذر و یخافون یومًا . .. إنّ ه-ذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورًا

13- آثار ترسناکی زلزله قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 2 - 3،4

3- با مشاهده ترس و دهشت ناشی از زلزله زمین در آستانه برپایی قیامت ، تمامی مادران ، کودکان شیرخوارشان را بی اختیار در دامن خود ر ها ساخته و از یاد خواهند برد .

تذهل کلّ مرضعه عمّا أرضعت

<ذهول> (مصدر <تذهل>) به فراموشی ای گفته می شود که از شدت دهشت بر انسان عارض شود. <مرضعه> نیز به زنی گفته می شود که در حال شیر دادن باشد; یعنی، هر زن شیر دهنده، به هنگام دیدن آن زلزله، از آن کسی که به او شیر می دهد غافل خواهد شد.

4- زنان باردار با دیدن زلزله سهمگین زمین در آستانه برپایی قیامت ، از شدت بیم و اضطراب ، سقط جنین خواهند کرد .

و تضع کلّ ذات حمل حملها

<وضع> (مصدر <تضع>) به معنای نهادن و <ذات حمل> به معنای باردار است; یعنی، هر زن بارداری به هنگام دیدن آن زلزله، بارش را خواهد نهاد (جنینش را سقط خواهد کرد).

ص: 16

14- آثار ترسناکی قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مزمل - 73 - 18 - 2

2 - آسمان از شدت هراس و هولناکی روز محشر ، شکافته و از هم گسسته خواهد شد .

یومًا . .. السماء منفطر به

برداشت یاد شده، مبتنی بر این احتمال است که <با> در <به> سببیت باشد.

15- آثار ترسیم قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 30 - 5

5 - ترسیم صحنه های قیامت، از شیوه های قرآن در تربیت و هدایت است.

و لو تری إذ وقفوا علی ربهم قال ألیس هذا بالحق قالوا بلی و ربنا

تکرار جمله <لوتری> و همچنین بیان ویژگیهای قیامت در آیات متعدد گویای نکته فوق است.

16- آثار تکذیب قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 62 - 12

12 - کفر به خدا ، انکار قیامت و نداشتن عمل صالح ، موجب غلبه ترس و اندوه بر آدمی است .

من ءامن باللّه و الیوم الأخر و عمل صلحاً . .. و لا خوف علیهم و لاهم یحزنون

مفهوم جمله <من آمن . ..> گویای برداشت فوق است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 45 - 8

8 - گروهی از انسان ها به خاطر نپذیرفتن قیامت ، دین خدا را دینی منحرف می پندارند و از آن رویگردان می شوند .

الذین یصدون عن سبیل اللّه و یبغونها عوجاً و هم بالأخره کفرون

برداشت فوق بر این اساس است که جمله <و هم بالأخره کفرون> جمله حالیه و در مقام تعلیل باشد که در اصطلاح به آن حال معللّه گفته می شود. بر این مبنا آیه اشاره به این معنا دارد که: برخی انسانها به علت نپذیرفتن قیامت، می پندارند دینی که در آن زنده شدن مردگان مطرح باشد دینی بی اساس و دارای اعوجاج است و در نتیجه از آن رویگردان شده و دیگران را از آن بازمی دارند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 17

6 - اعراف - 7 - 51 - 7

7 - خداوند در روز قیامت کافران منکر قیامت را به فراموشی خواهد سپرد و اعتنایی به آنان نخواهد کرد .

فالیوم ننسیهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 147 - 1،3

1 - تکذیب آیات الهی و انکار قیامت ، موجب تباه شدن همه اعمال نیک آدمی است .

و الذین کذبوا بایتنا و لقاء الأخره حبطت أعملهم

<حبط> به معنای تباه شدن و هدر رفتن است و مراد از <اعمال>، کردار و رفتار نیک است. زیرا تباه شدن اعمال ناپسند موجب منفعت آدمی در دنیا و آخرت خواهد شد. چون <اعمال>، به صورت جمع آمده و به کلمه بعد اضافه شده، مفید استغراق و شمول است. بنابراین <اعمالهم> یعنی تمام کارهای نیک آنان

3 - اعمال نیک بنی اسرائیل در صورت تکذیب تورات و باور نداشتن قیامت برای آنان سودبخش نخواهد بود .

و الذین کذبوا . .. حبطت أعملهم

مصداق مورد نظر برای <الذین کذبوا . .. > با توجه به آیات پیشین، بنی اسرائیل است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 7 - 3

3 - انکار جهان آخرت ، زمینه ساز دلبستگی به دنیا و فریفته شدن به زخارف و زینت های آن

إن الذین لا یرجون لقاءنا و رضوا بالحیوه الدنیا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 11 - 10

10 - انکار روز بازپسین ، زمینه ساز طغیان و سرکشی

فنذر الذین لایرجون لقاءنا فی طغینهم یعمهون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - رعد - 13 - 5 - 6،10

6- انکار قیامت ، هم طراز و مساوق انکار ربوبیت خداست .

أُول-ئک الذین کفروا بربهم

10- انکار قیامت ، معلول جهل و نادانی و مانع ترقی و تعالی انسان است .

أُول-ئک الأغل-ل فی أعناقهم

<اَغلال> (جمع غل) به معنای بندها و زنجیرهاست. مراد از آن می تواند معنای حقیقی آن باشد که در این صورت جمله <اُول-ئک الأغلال فی أعناقهم> بیانگر کیفر و مجازات منکران ربوبیت خدا و منکران قیامت است و نیز می تواند مراد از آن معنای مجازی (بندها و زنجیرهای جهل و نادانی، خرافات، سنتهای غلط و ...) باشد که بر این مبنا جمله <اُول-ئک ...> بیانگر ریشه و علت اعتقاد نداشتن به معاد و ربوبیت خداست.

ص: 18

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - فرقان - 25 - 11 - 1

1 - تکذیب قیامت ، عامل اصلی انکار رسالت پیامبر ( ص ) و قرآن کریم از سوی کافران و مشرکان

و قال الذین کفروا إن ه-ذا إلاّ إفک . .. و قالوا مالِ ه-ذا الرسول ... بل کذّبوا ب

<بل> در <بل کذّبوا> برای اضراب انتقالی است و به قرینه مقام، انتقال از یک امر مهم و بزرگ به امری بزرگ تر و مهم تر است; یعنی، انکار رسالت پیامبراسلام(ص) به خاطر غذا خوردن و داد و ستد آن حضرت در بازار نیست (اینها همه بهانه بود); بلکه به خاطر قبول نداشتن اصل اعتقادی معاد است; اصلی که پس از توحید، محور دعوت هر پیامبری بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 52 - 11

11 - نادرست پنداشتن وعده الهی به برپایی قیامت و دروغگو دانستن پیامبران ، کفر و از نشانه های کافران است .

الذین کفروا . .. قالوا ی-ویلنا ... ه-ذا ما وعد الرحم-ن و صدق المرسلون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 64 - 4

4 - انکار برپایی قیامت و دروغ پنداشتن آن ، سبب کفر است .

ه-ذه جهنّم الّتی کنتم توعدون . اصلوها الیوم بما کنتم تکفرون

در این آیه مفعول <تکفرون> ذکر نشده است; ولی به قرینه آیه قبل - که درباره وعده به عذاب دوزخ است - مفعول آن برپایی قیامت و وجود دوزخ خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 77 - 7

7 - کفر و انکار قیامت ، خصومت و ستیزه جویی آشکار و روشن با خداوند است .

أوَلم یر الإنس-ن أنّا خلقن-ه من نطفه فإذا هو خصیم مبین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 48 - 10

10 - انکار قیامت و مؤاخذه انسان ها در آن روز ، از زمینه های ستم کاری و بدکرداری

الذین لایؤمنون بالأخره . .. للذین ظلموا ... و بدا لهم سیّئات ما کسبوا و حاق بهم

برداشت یاد شده از آن جا است که خداوند، منکران روز قیامت و کیفر آن را، ستمکار (ظلموا) و بدکردار (سیئات ماکسبوا) معرفی کرده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 71 - 21

ص: 19

21 - کفر به خدا و انکار روز رستاخیز ، موجب دوزخی شدن انسان ها است .

و ل-کن حقّت کلمه العذاب علی الک-فرین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 27 - 10

10 - تکبر در برابر سخن حق و باور نداشتن به روز حساب ، از زمینه های فسادگری و کشتار افراد بی گناه در جامعه

کلّ متکبّر لایؤمن بیوم الحساب

توصیف فرعون فاسد و سفاک به متکبر و منکر روز حساب، می تواند بیانگر مطلب یاد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - ذاریات - 51 - 10 - 3

3 - انکار روز جزا ، زاینده پلیدی ها و تهی کننده زندگی انسان از ارزش حیات

قتل الخرّصون

نفرین الهی در جایی صورت می گیرد که فرد حقیقتاً ارزش حیات را از دست داده و مستحق مرگ شده باشد از این که <خرّاصون> (یاوه سرایان منکر معاد) نفرین شده اند، مطلب بالا استفاده می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - نجم - 53 - 60 - 1

1 - نکوهش کافران ، به خاطر باورنداشتن به قیامت و جدی نگرفتن تهدید های الهی

و تضحکون و لاتبکون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - قمر - 54 - 9 - 7

7 - ناباوری قوم نوح ، نسبت به معاد و قیامت ، زمینه موضع گیری خصمانه آنان در قبال نوح ( ع )

کذّبت قبلهم قوم نوح فکذّبوا عبدنا

برداشت یاد شده بدین احتمال است که مراد از <کذّبت> - به قرینه آیات پیشین - تکذیب قیامت باشد. که در این صورت <فای تفریع> در <فکذّبوا عبدنا> می رساند که تکذیب پیامبران، ریشه در تکذیب معاد دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - رحمن - 55 - 43 - 3،4

3 - پیوستگی تنگاتنگ میان انکار قیامت با اقدام به جرم و گناه

ه-ذه جهنّم الّتی یکذّب بها المجرمون

از این که هر مجرمی به صورت مطلق تکذیب گر جهنم معرفی شده، مطلب بالا استفاده می شود.

4 - تکذیب قیامت و کیفر آن ، از عوامل دوزخی شدن

ه-ذه جهنّم الّتی یکذّب بها المجرمون

ص: 20

از این که دوزخ به تکذیب گران آن معرفی می شود، مطلب یاد شده به دست می آید.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - حاقه - 69 - 5 - 2،3

2 - تکذیب قیامت ، عامل هلاکت قوم ثمود

کذّبت ثمود . .. فأُهلکوا بالطاغیه

3 - تکذیب قیامت ، از موجبات هلاکت و نابودی

کذّبت ثمود . .. فأُهلکوا بالطاغیه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - حاقه - 69 - 6 - 2،3

2 - تکذیب قیامت ، عامل هلاکت و نابودی عادیان

کذّبت ثمود و عاد . .. و أمّا عاد فأُهلکوا بریح صرصر عاتیه

3 - تکذیب قیامت ، از موجبات هلاکت و نابودی

کذّبت . .. فأُهلکوا بریح صرصر عاتیه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مدثر - 74 - 46 - 1

1 - تکذیب روز جزا ، از عوامل دوزخی شدن

ما سلککم فی سقر . .. و کنّا نکذّب بیوم الدین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مدثر - 74 - 48 - 1

1 - ترک فریضه نماز ، اطعام مساکین ، گذراندن عمر به بطالت و تکذیب روز جزا ، از عوامل محرومیت انسان از شفاعت در قیامت

قالوا لم نک من المصلّین . .. و کنّا نکذّب بیوم الدین ... فما تنفعهم شفاعه الش-فع

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مرسلات - 77 - 15 - 3

3 - تکذیب برپایی قیامت ، موجب عذاب دوزخ و هلاکت ابدی

ویل یومئذ للمکذّبین

از آن جا که آیه شریفه، در میان آیات مربوط به قیامت قرار دارد، استفاده می شود که مقصود از تکذیب در آن، تکذیب روز قیامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مرسلات - 77 - 19 - 3

ص: 21

3 - تکذیب برپایی قیامت ، موجب عذاب دوزخ و هلاکت ابدی

ویل یومئذ للمکذّبین

از آن جا که آیه شریفه، در میان آیات مربوط به قیامت قرار دارد، استفاده می شود که مقصود از تکذیب در آن، تکذیب روز قیامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مرسلات - 77 - 24 - 3

3 - تکذیب برپایی قیامت ، موجب عذاب دوزخ و هلاکت ابدی

ویل یومئذ للمکذّبین

از آن جا که آیه شریفه، در میان آیات مربوط به قیامت قرار دارد، استفاده می شود که مقصود از تکذیب در آن، تکذیب روز قیامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مرسلات - 77 - 28 - 3

3 - تکذیب برپایی قیامت ، موجب عذاب دوزخ و هلاکت ابدی

ویل یومئذ للمکذّبین

از آن جا که آیه شریفه، در میان آیات مربوط به قیامت قرار دارد، استفاده می شود که مقصود از تکذیب در آن، تکذیب روز قیامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مرسلات - 77 - 29 - 2

2 - تکذیب روز جزا ، موجب گرفتاری به آتش دوزخ

انطلقوا إلی ما کنتم به تکذّبون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مرسلات - 77 - 34 - 3

3 - تکذیب برپایی قیامت ، موجب عذاب دوزخ و هلاکت ابدی

ویل یومئذ للمکذّبین

از آن جا که آیه شریفه، در میان آیات مربوط به قیامت قرار دارد، استفاده می شود که مقصود از تکذیب در آن، تکذیب روز قیامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مرسلات - 77 - 37 - 3

3 - تکذیب برپایی قیامت ، موجب عذاب دوزخ و هلاکت ابدی

ویل یومئذ للمکذّبین

ص: 22

از آن جا که آیه شریفه، در میان آیات مربوط به قیامت قرار دارد، استفاده می شود که مقصود از تکذیب در آن، تکذیب روز قیامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مرسلات - 77 - 40 - 3

3 - تکذیب برپایی قیامت ، موجب عذاب دوزخ و هلاکت ابدی

ویل یومئذ للمکذّبین

از آن جا که آیه شریفه، در میان آیات مربوط به قیامت قرار دارد، استفاده می شود که مقصود از تکذیب در آن، تکذیب روز قیامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مرسلات - 77 - 45 - 3

3 - تکذیب برپایی قیامت ، موجب عذاب دوزخ و هلاکت ابدی

ویل یومئذ للمکذّبین

از آن جا که آیه شریفه، در میان آیات مربوط به قیامت قرار دارد، استفاده می شود که مقصود از تکذیب در آن، تکذیب روز قیامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مرسلات - 77 - 47 - 3

3 - تکذیب برپایی قیامت ، موجب عذاب دوزخ و هلاکت ابدی

ویل یومئذ للمکذّبین

از آن جا که آیه شریفه، در میان آیات مربوط به قیامت قرار دارد، استفاده می شود که مقصود از تکذیب در آن، تکذیب روز قیامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مرسلات - 77 - 49 - 3

3 - تکذیب برپایی قیامت ، موجب عذاب دوزخ و هلاکت ابدی

ویل یومئذ للمکذّبین

از آن جا که آیه شریفه، در میان آیات مربوط به قیامت قرار دارد، استفاده می شود که مقصود از تکذیب در آن، تکذیب روز قیامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - مطففین - 83 - 11 - 2

2 - تکذیب قیامت و کیفر و پاداش الهی ، مایه گرفتاری به عذاب جهنم است .

ویل یومئذ للمکذّبین . الذین یکذّبون بیوم الدین

ص: 23

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - مطففین - 83 - 15 - 7

7 - گناه ، طغیان گری و تکذیب قرآن و قیامت ، مانع ملاقات و قرب خداوند در قیامت است .

ما یکذّب به إلاّکلّ معتد أثیم . .. إنّهم عن ربّهم یومئذ لمحجوبون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - تین - 95 - 7 - 3

3 - تکذیب روز جزا ، انسان را از هر موجودِ پستی ، فرومایه تر می سازد .

ثمّ رددن-ه أسفل س-فلین . .. فما یکذّبک بعد بالدین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - ماعون - 107 - 6 - 4

4 - تکذیب روز جزا ، زمینه ساز ریاکاری در نماز

أرءیت الذی یکذّب بالدین . .. فویل للمصلّین ... الذین هم یراءون

17- آثار جهل به قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 48 - 3

3 - مشخص نبودن زمان برپایی قیامت ، دستاویز کافران صدراسلام برای انکار آن

و یقولون متی ه-ذا الوعد

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - ملک - 67 - 25 - 2

2 - روشن نبودن زمان برپایی قیامت ، دستاویز کافران برای انکار آن

و یقولون متی ه-ذا الوعد

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - نازعات - 79 - 44 - 4

4 - آگاه نساختن مردم - حتی پیامبر ( ص ) - از زمان وقوع قیامت ، مؤثر در رشد و تربیت آنان

إلی ربّک منتهیها

واژه <ربّ>، گواه این است که هدف از مسکوت گذاشتن زمان قیامت، تربیت و رشد دادن است و چون پوشیده ماندن آن، تنها ویژه پیامبر(ص) نبوده است; می توان سودمندی آن را به همگان تعمیم داد.

ص: 24

18- آثار حضور در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 52 - 9

9- انسان ها ، پس از حضور در قیامت ، درمی یابند که زندگی دنیوی ، بسیار کوتاه بوده است .

یوم یدعوکم فتستجیبون . .. تظنّون إن لبثتم إلاّ قلیلاً

بنابر اینکه مراد از <إن لبثتم> حیات دنیوی باشد که تصور می شد تا برپایی قیامت بسیار طولانی است، برداشت فوق به دست می آید.

19- آثار دومین زلزله قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - نازعات - 79 - 8 - 1

1 - هنگام پیدایش دومین لرزش در دوران برپایی قیامت ، قلب های فراوانی را لرزه و اضطرابی شدید فرا خواهد گرفت .

قلوب یومئذ واجفه

<قلب واجف>، به قلبی گفته می شود که اضطراب شدیدی بر آن مستولی باشد (لسان العرب). <قلوب> نکره ای است که بر تکثیر دلالت دارد و به همین سبب - با آن که نکره است - مبتدا قرار گرفته است.

20- آثار ذکر اهوال قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 37 - 16

16 - توجه و اعتقاد به صحنه های دشوار و سخت قیامت ، مقتضی ترس از آن روز است .

یخافون یومًا تتقلّب فیه القلوب و الأبص-ر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - لقمان - 31 - 33 - 8،9

8 - توجه به سختی های قیامت ، برانگیزاننده آدمی به تحصیل تقوا است .

اتّقوا ربّکم و اخشوا یومًا

فراخوانی به ترس از قیامت، پس از دعوت به تقوا، می تواند به منظور این نکته باشد که ترس از قیامت، در کسب تقوا به عنوان توشه ای برای آخرت، تأثیر دارد.

ص: 25

9 - توجه به دشواری های قیامت ، باعث فراهم آوردن توشه مناسب برای آن روز می شود .

اتّقوا ربّکم و اخشوا یومًا لایجزی والد عن ولده

مطرح کردن این نکته که در قیامت هر کس در قبال اعمالش کیفر می شود، می تواند اشعار به این حقیقت داشته باشد که هر کسی باید برای خود چاره ای بیندیشد و توشه ای فراهم آورد. گفتنی است که دستور <اخشوا یوماً> پس از امر <اتّقوا> می تواند مؤید بر برداشت بالا باشد.

21- آثار ذکر حتمیت قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - روم - 30 - 43 - 11

11 - توجّه به وقوع حتمی قیامت و از دست رفتن فرصت ها ، زمینه پابندی انسان به دین است .

فأقم . .. من قبل أن یأتی یوم ... یومئذ یصّدّعون

یادآوری وقوع قیامت پس از سفارش به پابندی به دین، می تواند به منظور ایجاد انگیزه در انسان برای عمل به آن فرمان باشد.

22- آثار ذکر حقانیت قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - نبأ - 78 - 39 - 4

4 - توجّه به حقانیت قیامت ، زمینه ساز جهت دادن تلاش ها و حرکت ها به سوی خداوند

فمن شاء اتّخذ إلی ربّه م-ابًا

<فاء> در <فمن شاء. ..> برای تفریع است. مفاد آیه شریفه این است که چون قیامت حق است، بنابراین باید مقصد را به گونه ای برگزید که به سوی خدا باشد.

23- آثار ذکر ظهور حقایق در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - تکاثر - 102 - 4 - 4

4 - توجّه به ظهور حقایق در قیامت ، بازدارنده انسان از تلاش برای پیروزی بر حریفان ، در مسابقه ثروت و مقام

ألهیکم التکاثر . .. ثمّ کلاّ سوف تعلمون

ص: 26

24- آثار ذکر قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 123 - 11

11 - توجه به قیامت و رخداد های مخاطرآمیز آن ، زمینه ساز ایمان به پیامبر ( ص ) و قرآن

من یکفر به فأولئک هم الخسرون . .. و اتقوا یوماً لاتجزی نفس عن نفس شیئاً

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 51 - 10

10 - توجه به نبودن هیچ یاور و شفیعی جز خداوند در قیامت، موجب هرس از حشر

الذین یخافون . .. لیس لهم من دونه ولی و لا شفیع

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 92 - 17

17- توجه و اعتقاد انسان به قیامت ، مانع پیمان شکنی وی خواهد شد .

و أوفوا بعهد الله . .. تتّخذون أیم-نکم دخلاً بینکم ... و لیبیّننّ لکم یوم القی-م

تذکر خداوند به تبیین حقایق در قیامت، پس از طرح مسأله پیمان و سوگندشکنی، می تواند اشعار به مطلب فوق داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 111 - 6

6- توجه به قیامت و یاد آن ، امری لازم و دارای نقش سازنده و هدایتی

یوم تأتی کلّ نفس تج-دل عن نفسها

برداشت فوق، مبتنی بر این است که نصب <یوم> به تقدیر فعل <اذکر> یا <اذکروا> باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 16 - 4

4 - توّجه انسان به چگونگی خلقت خویش و مرگ و رستاخیز ، زمینه ساز گرایش وی به ایمان و رو کردن به ارزش های دینی و الهی

ثمّ إنّکم یوم القی-مه تبعثون

در آیات نخستین این سوره، سخن از مؤمنان راستین و صفات ارزشی آنان بود. اکنون دراین آیات - که سخن از خلقت شگفت انسان و مرگ و رستاخیز او است - می تواند رهنمودی باشد به انسان ها برای گرویدن به راه مؤمنان راستین.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 40 - 18

18 - یاد قیامت ، مؤثر در تصحیح رفتار و بازداشتن انسان از انحراف

أفمن یلقی فی النار خیر أم من یأتی ءامنًا یوم القی-مه . .. إنّه بما تعملون بصیر

ص: 27

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 7 - 19

19 - یاد قیامت و بیم از آن ، دارای نقش مؤثر در اصلاح و خود سازی انسان

و تنذر یوم الجمع

از این که خداوند پیامبر(ص) را مأمور به انذار از قیامت می کند، مطلب بالا استفاده می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 17 - 17

17 - توجه به قیامت ، زمینه ساز گرایش انسان به حقانیت قرآن و موازین الهی

اللّه الذی أنزل الکت-ب بالحقّ . .. و ما یدریک لعلّ الساعه قریب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - جاثیه - 45 - 34 - 5

5 - توجه انسان به روز جزا ، زمینه ساز برخورداری او در قیامت از رحمت خدا

و قیل الیوم ننسیکم کما نسیتم لقاء یومکم ه-ذا

از مفهوم <ننساکم کما نسیتم> استفاده می شود که اگر انسان، قیامت را از یاد نبرد، مورد بی اعتنایی حق در آخرت قرار نخواهد گرفت.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - نجم - 53 - 60 - 2

2 - توجه به انذار های الهی و واقعیت قیامت ، مایه نگرانی انسان و پرهیز از سرخوشی ها

أفمن ه-ذا الحدیث تعجبون . و تضحکون و لاتبکون

لحن توبیخی آیه شریفه، می رساند که توجه به حقانیت معاد و مفاهیم وحی، مقتضی این است که آدمی، بر فرجام خویش گریان و اندوهناک باشد; نه سرمست و خندان.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مزمل - 73 - 19 - 2

2 - آگاهی از قیامت و سرگذشت انسان ها در آن روز ، زداینده غفلت ها و مایه یادآوری و بیداری

إنّ ه-ذه تذکره

آیات گذشته، درباره قیامت و احوال انسان ها در آن روز بود; ازاین رو ممکن است، <ه-ذه> اشاره به این موضوع باشد.

ص: 28

25- آثار ذکر نزدیکی قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - احزاب - 33 - 63 - 12

12 - توجه به نزدیک بودن زمان وقوع قیامت ، دارای نقشی مؤثر در رویکرد به خوبی ها است .

و مایدریک لعلّ الساعه تکون قریبًا

عدم اعلام صریح زمان وقوع قیامت و قریب الوقوع دانستن آن، چه بسا به منظور آماده ساختن مردم و هشدار به آنان باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - حشر - 59 - 18 - 9

9 - توجه به نزدیکی قیامت ، عامل حساسیت فزون تر نسبت به اعمال خویش

و لتنظر نفس ما قدّمت لغد

از به کار گرفته شدن واژه <غد> به جای قیامت، برداشت یاد شده استفاده می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - نازعات - 79 - 46 - 4

4 - توجه به نزدیک بودن قیامت و اندک بودن فاصله آن با زندگانی دنیا ، افزایش دهنده ترس و نگرانی درباره گرفتاری های آن *

إنّما أنت منذر من یخشیها . کأنّهم یوم یرونها لم یلبثوا إلاّعشیّه أو ضحیها

26- آثار زلزله قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - زلزله - 99 - 2 - 3

3 - زلزله زمین در آستانه قیامت ، انفجاری داخلی و پراکنده سازنده مواد درونی آن است .

و أخرجت الأرض أثقالها

زلزله به طور معمول، آنچه را که بر سطح زمین است، به کام آن فرو می برد; ولی در زلزله واپسین، عکس این صحنه اتفاق خواهد افتاد. عطف این آیه بر آیه قبل - به قرینه سیاق آیات - عطف مسبب بر سبب است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - زلزله - 99 - 4 - 2،3

2 - زمین در قیامت ، پس از لرزش شدید و بیرون ریختن دفینه های خویش ، اطلاعات ذخیره شده خود را برملا خواهد ساخت .

یومئذ تحدّث أخبارها

3 - زمین پس از تحوّلاتی در سه مرحله ( < لرزش ویرانگر در پایان عمر دنیا > ، < اخراج مردگان از درون خود در آغاز قیامت > و < اظهار اطلاعات بایگانی شده در خود > ) ، مکان حسابرسی اعمال انسان ها خواهد شد .

إذا زلزلت . .. و أخرجت ... تحدّث أخبارها

ص: 29

آیات این سوره می تواند بیانگر حوادث آخرت باشد که از پایان نظام موجود، شروع می شود. تعبیر <یومئذ> - در این احتمال - نشانگر وقوع تمام آن حوادث، در یک زمان گسترده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - زلزله - 99 - 6 - 2

2 - زلزله زمین ، از مقدّمات حشر مردم و حسابرسی اعمال آنان در قیامت است .

إذا زلزلت الأرض . .. یومئذ یصدر الناس

27- آثار سختی قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مزمل - 73 - 17 - 3

3 - سختی و اندوه باری روز محشر ، به گونه ای است که اطفال را مو سفید و پیر می سازد .

یومًا یجعل الولدن شیبًا

28- آثار سختیهای قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - عبس - 80 - 34 - 6

6 - شدّت گرفتاری مردم در قیامت ، مانع پرداختن آنان به حلّ مشکلات دیگران ; حتی خویشاوندان خویش

یوم یفرّ المرء من أخیه

جمله <لکلّ . .. شأن یغنیه> در آیات بعد، می تواند قرینه بر انگیزه فرار در قیامت باشد; یعنی، هر کس آن قدر به خود مشغول است که گوش و چشم خود را بر فریاد و زاری دیگران فرو می بندد و از درگیر ساختن خود با مسائل آنان می گریزد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - عبس - 80 - 37 - 1،3

1 - گرفتاری های هر کس در قیامت ، جایی برای رسیدگی او به دیگران باقی نگذاشته ، او را به خود مشغول خواهد ساخت .

لکلّ امریء منهم یومئذ شأن یغنیه

به هر امری از امور <شأن> گفته می شود (قاموس); جز این که سیاق آیه شریفه دلالت بر عظمت شأن مورد نظر دارد. فعل <اغنی> - چه با حرف <عن> و چه بدون آن باشد - به معنای <کفی> است (مفردات راغب). کفایت کردن شأن و کار، به معنای پر شدن فرصت ها است; به گونه ای که برای کار دیگر امان ندهد. اکتفا به بیان وضعیت مردان با کلمه <امریء>، به جهت وضوح هم سرنوشت بودن زنان با آنان است.

3 - شداید قیامت ، ازمیان برنده فرصت بهره رساندن خویشاوندان به یکدیگر است .

ص: 30

یوم یفرّ المرء من أخیه . .. لکلّ امریء منهم یومئذ شأن یغنیه

جمله <لکلّ امریء . ..>، بیانگر علت فرار خویشاوندان از یکدیگر است و نشان می دهد که در آن سرا گرچه عواطف خویشاوندی هم وجود داشته باشد; ولی سودی نخواهد داشت.

29- آثار شک به قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 54 - 6

6 - شک و دودلی آمیخته با بدگمانی مشرکان پیشین ، به بعث و قیامت باعث گرفتار شدن آنان به عذاب

و حیل بینهم و بین ما یشتهون کما فعل بأشیاعهم . .. إنّهم کانوا فی شکّ مریب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 50 - 22

22 - شک و تردید نسبت به قیامت نشانه کفر است .

و ما أظنّ الساعه قائمه . .. الذین کفروا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 54 - 4،6

4 - تردید در قیامت ، حجاب آدمی در دیدن آیات روشن توحیدی است .

سنریهم ءای-تنا . .. ألا إنّهم فی مریه من لقاء ربّهم

برداشت یاد شده مبتنی بر این است که ضمیر <أنّه الحقّ> در آیه قبل به خدا برگردد. در این صورت می توان گفت که: عبارت <ألا إنّهم فی مریه> در مقام بیان این است که تردید در قیامت، باعث شده است که کافران نتوانند از آیات روشن توحیدی بهره ببرند.

6 - تردید جدی نسبت به قیامت و حیات اخروی ، زمینه ساز بی اعتنایی انسان به اصول عقلی و ملاک های عقلایی و فطری

قل أرءیتم إن کان من عند اللّه . .. فی شقاق بعید... ألا إنّهم فی مریه

ارتباط این آیه با آیات پیشین - که در یک سیاق قرار دارند - نشان می دهد که اگر آیات علمی و داوری های عقلی و فطری نتواند کسی را در برابر حقانیت خدا و وحی متقاعد کند، ریشه آن را باید در ناباوری او به استمرار حیات و مسؤولیت انسان جستوجو کرد.

30- آثار ظن به قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - مطففین - 83 - 4 - 3

3 - اعتقاد به معاد ، حتی در حد گمان ، بازدارنده انسان از خیانت در سنجش کالای دیگران

ص: 31

ألا یظنّ أُول-ئک أنّهم مبعوثون

31- آثار ظهور حقایق در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 52 - 6

6- ظهور حقایق در رستاخیز ، وادارنده انسان به ستایش خدا و بازدارنده او از گستاخی

یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده

جمله <تستجیبون بحمده> می رساند که این پاسخ گویی، همراه با زور و اکراه نیست; بلکه ممکن است به خاطر مشاهده حقایقی باشد که انسان را به ستایش خدا وامی دارد.

32- آثار عقیده به اهوال قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 37 - 16

16 - توجه و اعتقاد به صحنه های دشوار و سخت قیامت ، مقتضی ترس از آن روز است .

یخافون یومًا تتقلّب فیه القلوب و الأبص-ر

33- آثار عقیده به قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - حجر - 15 - 85 - 12

12- عقیده به قیامت و هدف داری و حکمت آمیز بودن جهان خلقت ، موجب آسانی تحمل مشکلات و مقتضی گذشت و نادیده گرفتن اذیت و آزار و آسیب های وارده از سوی دشمنان است .

و ما خلقنا السموت . .. إلاّ بالحقّ ... فاصفح الصفح الجمیل

<فا> در <فاصفح> تفریع است و جمله <فاصفح . ..> را بر جمله <و ما خلقنا السموات ... إلاّ بالحق و إن الساعه لأتیه> عطف کرده است. بنابراین، استفاده می شود که به حق آفریده شدن جهان اقتضا دارد تا انسانِ حق طلبی همچون رسول الله(ص) در مسیر حق بردبار باشد و تلاش خود را در برابر حق ناپذیری کافران بیهوده نپندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 92 - 17

17- توجه و اعتقاد انسان به قیامت ، مانع پیمان شکنی وی خواهد شد .

ص: 32

و أوفوا بعهد الله . .. تتّخذون أیم-نکم دخلاً بینکم ... و لیبیّننّ لکم یوم القی-م

تذکر خداوند به تبیین حقایق در قیامت، پس از طرح مسأله پیمان و سوگندشکنی، می تواند اشعار به مطلب فوق داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 39 - 5

5- اعتقاد به قیامت و آگاهی از آتش دوزخ ، بازدارنده آدمی از گناه و حق ستیزی

متی ه-ذا الوعد . .. لو یعلم الذین

از این که خداوند فرمود: اگر کافران می دانستند که آتش دوزخ و. .. با آنان چه می کند، در نزول عذاب و برپایی قیامت عجله نمی کردند، به دست می آید که ایمان به قیامت و آگاهی از احوال آن، آدمی را از کفر و حق ستیزی و هرگونه گناه بازمی دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 16 - 13

13 - اعتقاد به قیامت و عذاب دوزخ ، سبب ترس از خدا و تقواپیشگی

لهم من فوقهم ظلل من النار . .. ذلک یخوّف اللّه به عباده ی-عباد فاتّقون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 33 - 9

9 - اعتقاد به روز قیامت ، بازدارنده انسان از گناه و بزه کاری ( چون آدم کشی )

إنّی أخاف علیکم یوم التناد . یوم تولّون مدبرین ما لکم من اللّه من عاصم

از این که مؤمن آل فرعون برای بازداشتن فرعونیان از کشتن موسی(ع)، مسأله معاد و حسابرسی اعمال بندگان را مطرح ساخت، مطلب یاد شده به دست می آید.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - ذاریات - 51 - 15 - 4،5

4 - تقوا ، تبلور ایمان و اعتقاد به قیامت

إنّ المتقین فی جنّ-ت و عیون

از این که برای اهل ایمان تنها وصف تقوا آورده شده است، روشن می شود که تقوا، تبلور ایمان به وحی و اعتقاد به قیامت است.

5 - پایبندی به ارزش ها و پرهیز از زشتی ها و پلیدی ها ، تنها در گرو اعتقاد به قیامت

إنّ المتقین فی جنّ-ت و عیون

از تقابل میان <متقین> و <منکران معاد> - که در آیات پیشین مطرح شده است - به دست می آید که تقوا در صورتی حاصل می شود که فرد، منکر قیامت نباشد; زیرا با انکار قیامت پایبندی به ارزش ها میسر نخواهد شد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - مجادله - 58 - 9 - 9

9 - اعتقاد به قیامت و توجه داشتن به کیفر و پاداش الهی در آن ، موجب تقویت روح تقواپیشگی در انسان

ص: 33

و اتّقوا اللّه الذی إلیه تحشرون

یادآوری حشر انسان ها در قیامت - پس از توصیه به تقوا - می تواند بیانگر مطلب یاد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - معارج - 70 - 26 - 2

2 - اعتقاد به روز جزا ، تعدیل کننده غرایز و تأثیرگذار در خُلق و خوی بشر ( حرص ، بخل ، ناشکیبایی و . . . )

إنّ الإنس-ن خلق هلوعًا . .. إلاّ المصلّین ... و الذین یصدّقون بیوم الدین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مدثر - 74 - 53 - 5

5 - وجود ارتباط وثیق و ناگسستنی ، میان عقیده به روز جزا و دیگر عقاید دینی و معارف الهی

بل لایخافون الأخره

برداشت یاد شده، به سبب این نکته است که با تکذیب قیامت از سوی کافران، دیگر عقاید دینی نادیده انگاشته می شد.

34- آثار علم به قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مزمل - 73 - 19 - 2

2 - آگاهی از قیامت و سرگذشت انسان ها در آن روز ، زداینده غفلت ها و مایه یادآوری و بیداری

إنّ ه-ذه تذکره

آیات گذشته، درباره قیامت و احوال انسان ها در آن روز بود; ازاین رو ممکن است، <ه-ذه> اشاره به این موضوع باشد.

35- آثار عمل در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 108 - 1

1 - بیان آثار و نتایج رفتار انسان ها - مؤمن و کافر - در قیامت ، از آیات حق الهی

یوم تسودّ . .. تلک ایات اللّه نتلوها علیک بالحق

36- آثار غفلت از قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 34

10 - مریم - 19 - 39 - 13

13- غفلت از قیامت ، زمینه ساز کفرورزی و بی ایمانی است .

و أنذرهم یوم الحسره . .. و هم فی غفله و هم لایؤمنون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 2 - 9

9- غفلت از قیامت ، زمینه ساز بی اعتنایی به وحی و بازیچه قراردادن دین است .

و هم فی غفله معرضون . ما یأتیهم ... و هم یلعبون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 97 - 8

8- اظهار حسرت کافران در قیامت ، به خاطر غفلت عمیق و پیوسته خویش از روز قیامت

ی-ویلنا قد کنّا فی غفله من ه-ذا

برداشت یاد شده از آمدن <فی> - که برای ظرفیت است - استفاده می شود. بدین صورت که غفلت، ظرف و انسانِ غافل، مظروف قرار گرفته است و این حکایت از غوطهور شدن و فرورفتن در عمق غفلت دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 17 - 18

18 - غفلت از قیامت و دور پنداشتن آن ، از موانع مهم بی توجهی انسان به حقایق وحی و قوانین الهی

اللّه الذی أنزل الکت-ب . .. و ما یدریک لعلّ الساعه

از این که در مسأله قیامت، امکان نزدیک بودن آن تخصیص به ذکر یافته، اهمیت آن استفاده می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 47 - 5

5 - بی توجهی به روز قیامت و غفلت از پایان یافتن فرصت انجام تکالیف ، عامل اساسی در ترک دستورات الهی است .

استجیبوا لربّکم من قبل أن یأتی یوم لامردّ له

ذکر <من قبل أن یأتی> می تواند اشاره به آن داشته باشد که انسان ها، چنانچه به روز قیامت توجه کنند به اجابت دعوت الهی روی خواهند آورد.

37- آثار فراموشی قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - ص - 38 - 26 - 21

21 - فراموشی روز قیامت ، عامل ابتلای انسان به عذاب شدید الهی

ص: 35

لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب

<باء> در <بما نسوا. ..> برای سببیت است; یعنی، چون انسان ها روز حساب را فراموش کردند، به عذاب شدید محکوم شدند.

38- آثار قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 103 - 2

2- برپایی قیامت ، اندوه زا و همراه با وحشت و فزع و جزع بزرگ است .

لایحزنهم الفزع الأکبر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - شعراء - 26 - 102 - 5

5 - بازگشت به دنیا پس از برپایی قیامت ، ممکن نیست .

فلو أنّ لنا کرّه فنکون من المؤمنین

برداشت یاد شده با توجه به آمدن واژه <لو> است که معمولاً در موارد غیر ممکن به کار می رود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - جاثیه - 45 - 36 - 2

2 - معاد و برپایی قیامت ، نمودی از تدبیر خداوند هستی و شایسته حمد و ستایش

إنّ وعد اللّه حقّ . .. و قیل الیوم ننسیکم ... فالیوم لایخرجون ... فللّه الحمد

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - جاثیه - 45 - 37 - 2

2 - برپایی قیامت ، نمودی از عظمت و کبریایی خداوند است .

أنّ وعد اللّه حقّ و أنّ الساعه لاریب فیها . .. و له الکبریاء

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - نبأ - 78 - 5 - 5

5 - شبهه افکنان در مورد معاد ، پاسخ خود را تنها با مشاهده قیامت خواهند یافت .

یتساءلون . .. ثمّ کلاّ سیعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - تکویر - 81 - 4 - 1

1 - قیامت ، حادثه ای بزرگ که هنگام برپایی آن ، شترداران با دل کندن از مرغوب ترین شتران خود ، آنها را به حال خود ر ها

ص: 36

خواهند کرد .

و إذا العشار عطّلت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - تکویر - 81 - 5 - 1

1 - حیوانات غیر اهلی با مشاهده حوادث برپایی قیامت ، پناهگاه های خود را ترک کرده ، گرد هم جمع خواهند شد .

و إذا الوحوش حشرت

<وحوش> جمع <وَحْش> است. به حیواناتی که در خشکی زندگی می کنند و با یکدیگر الفت نمی گیرند، <وَحْش> و <وحشیّ> - که گویا حرف یاء در آن برای تأکید است - گفته می شود (مصباح). <حشر>; یعنی، <جمع> (لسان العرب). راغب می گوید: <حشر>; یعنی، بیرون آوردن گروهی از جایگاهشان و متوجّه ساختن آنان به جنگ و نظایر آن، بنابراین حشر حیوانات; یعنی، بیرون شدن آنها از پناهگاه خود و جمع گشتن آنها گرد یکدیگر.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - تکویر - 81 - 13 - 4

4 - آماده سازی بهشت و جهنم برای ورود اهل آن ، هم زمان با برپایی قیامت

و إذا الجحیم سعّرت . و إذا الجنّه أُزلفت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - تکویر - 81 - 14 - 2

2 - مشاهده کردار ها در عرصه قیامت ، در گرو پیدایش حوادثی تحوّل آفرین در نظام جهان و پدیدار شدن رخدادهایی در صحنه قیامت

إذا الشمس . .. و إذا ... و إذا ... علمت نفس ما أحضرت

آیه شریفه، جواب حرف شرط <إذا> است که از آغاز سوره تکرار شده است.

39- آثار کفر به قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 113 - 3

3 - باور نداشتن قیامت زمینه پذیرش القائات و تبلیغات شیطانی است.

و لتصغی إلیه أفئده الذین لایؤمنون بالأخره

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - روم - 30 - 57 - 7

7 - ناباوری به قیامت ، در دنیا ، عاملِ بی حاصل شدنِ معذرت خواهی در روز قیامت است .

ص: 37

و ل-کنّکم کنتم لاتعلمون . فیومئذ لاینفع الذین ظلموا معذرتهم

<فاء> در <فیومئذ> عاطفه است و می تواند برای سببیت باشد. بنابراین، مفاد آیه چنین می شود: <کسانی که به روز قیامت علم نداشتند، در آن روز معذرت خواهی شان سودی ندارد>. علم نداشتن، ملازم با ناباوری و بی ایمانی است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - ق - 50 - 45 - 13

13 - ناباوری به قیامت ، عامل حق ناپذیری و تأثیر نداشتن عالی ترین پیام های ارزشی در روح انسان

فذکّر بالقرءان من یخاف وعید

با توجه به این که آیات پیشین درباره معاد و رستاخیز بود; <من یخاف وعید> می تواند بیانگر مسأله قیامت و نظام کیفر و پاداش باشد. در این صورت مفهوم آیه چنین خواهد بود: <قرآن در ناباوران به قیامت بی تأثیر است>.

40- آثار ناگهانی بودن قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - محمد - 47 - 18 - 9

9- وقوع ناگهانی قیامت ، مجال هر گونه بازنگری و توبه را برای کافران لجوج از میان می برد .

فقد جاء أشراطها فأنّی لهم إذا جاءتهم ذکری-هم

41- آثار نظام جزایی در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 20 - 4

4 - نظامِ کیفر و پاداش الهی در روز رستاخیز ، موجب تأسف و حسرت شدید منکران معاد خواهد شد .

و قالوا ی-ویلنا ه-ذا یوم الدین

برداشت یاد شده از آن جا است که جمله <هذا یوم الدین> استئنافیه و در مقام تعلیل برای مفاد جمله قبل است.

42- آثار نگرانی از قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 49 - 7

7- خداترسی و نگرانی از قیامت ، زمینه ساز بهره مندی انسان از وحی و هدایت الهی

و ذکرًا للمتّقین . الذین یخشون ربّهم بالغیب و هم من الساعه مشفقون

ص: 38

خداوند، در آیه قبل، تقواپیشگان را شایسته بهره مند شدن از نور و هدایت خود دانسته و در این آیه اوصاف آنان را بیان کرده است. از ارتباط میان دو آیه می توان برداشت یاد شده را استفاده کرد.

43- آثار یقین به قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 61 - 10

10 - اطاعت کامل از دستورات وحی ، تنها در پرتو باور و یقین به قیامت میسّر خواهد بود .

و إنّه لعلم للساعه فلاتمترنّ بها و اتّبعون

ارتباط دو قسمت آیه شریفه (و إنّه لعلم للساعه فلاتمترنّ بها) و (اتّبعون) نشانگر آن است که اعتقاد به قیامت، زمینه ساز پیروی کامل از دستورات خداوند است.

44- آرزو در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 30 - 7

7 - بدکاران در قیامت آرزو می کنند کاش میان آنان و عملشان ، زمان بی حدی فاصله بود .

و ما عملت من سوء تودّ لو اَنّ بینها و بینه امداً بعیدا

45- آرزوی فرار از قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - قیامه - 75 - 10 - 1

1 - کافران در روز قیامت ، در آرزوی گریختن از صحنه محشر خواهند بود .

یقول الإنس-ن یومئذ أین المفرّ

<مفرّ> (مصدر میمی از <فرّ>) به معنای گریختن و استفهام در <أین المفرّ> برای <تمنّی> است. مقصود از <الإنسان> - به قرینه <أیحسب الإنسان...> - کافران اند.

46- آزادی بیان در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 27 - 13

ص: 39

13- آزاد و بدون مانع بودن سخن گفتن برای برخی از افراد در قیامت

ثمّ یوم القی-مه . .. قال الذین أُوتوا العلم

47- آسمان در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 187 - 7

7 - لحظه برپایی قیامت ، لحظه ای دشوار و سنگین برای آسمان ها و زمین

ثقلت فی السموت و الأرض

متعدی شدن <ثقلت> با حرف <فی>، و نه حرف <علی>، گویای این است که آنچه در لحظه برپایی قیامت در آسمانها و زمین واقع می شود، حوادثی عظیم است که تحمل آن بر آسمانها و زمین دشوار است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 103 - 7

7- < عن النبی ( ص ) فی معنی < الفزع الأکبر > : ان الناس یصاح بهم صیحه واحده فلایبقی میّت إلاّ نشر و لا حیّ إلاّ مات إلاّ ما شاء اللّه ثمّ یصاح بهم صیحه أخری فینشر من مات و یصفون جمیعاً و تنشقّ السماء و تهدّ الأرض و تخرّ الجبال و تزفر النیران و ترمی بمثل الجبال شرراً فلایبقی ذو روح إلاّ إنخلع قلبه و ذکر ذنبه و شغل بنفسه إلاّ ما شاء اللّه ;

از رسول خدا(ص) روایت شده که در معنای <فزع أکبر> فرمود: به درستی که یک صیحه بر مردم زده می شود که مرده ای نمی ماند، مگر این که زنده می شود وزنده ای نمی ماند، مگر این که می میرد، جز آنچه را که خدا بخواهد. سپس صیحه دیگری بر آنان زده می شود و آنان که مرده اند زنده گشته و همگی به صف کشیده خواهند شد. و آسمان شکافته و زمین در هم کوبیده و کوه ها فرو ریخته و آتش شعله هایی چون کوه برکشد، پس هیچ صاحب روحی نماند، مگر این که [از هراس] دل او کنده شود و گناهان خود را یادآورد و هر کس به فکر خویش باشد، مگر آنچه را خدا بخواهد>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 104 - 1،2

1- قیامت روزی است که خداوند ، آسمان را هم چون پیچیدن طومارنامه ها ، در هم می پیچد .

یوم نطوی السماء کطیّ السجلّ للکتب

برداشت یاد شده با توجه به دو نکته است: 1- <طیّ> به معنای پیچیدن است. 2- <سجلّ> یا به معنای <کاتب> می باشد که در این صورت اضافه <طیّ> به <سجلّ> اضافه مصدر به فاعل است و <لام> در <للکتب> برای اختصاص و یا برای تقویت عامل <طیّ> است و یا به معنای هر چیزی است که در آن نوشته باشند. در این صورت اضافه <طیّ> اضافه به مفعول است و <لام> در <للکتب> به معنای <من أجل> است.

2- قیامت و در هم پیچیده شدن آسمان در آستانه آن ، از حوادث درس آموز و شایسته یاد و یادآورری

یوم نطوی السماء کطیّ السجلّ للکتب

برداشت یاد شده مبتنی براین است که نصب <یوم> به عامل مقدری چون <أذکر> یا <أذکروا> باشد.

ص: 40

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - طور - 52 - 10 - 1

1 - زمین همچون آسمان ، دست خوش تحولات عظیم در آستانه قیامت

یوم تمور السّماء . .. و تسیر الجبال

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - رحمن - 55 - 37 - 1،2

1 - شکافته شدن آسمان و از هم پاشیدن آن ، در آستانه قیامت

فإذا انشقّت السّماء

<انشقاق> به معنای شکافته شدن و در مورد آسمان به معنای درهم ریختن نظم کنونی اجرام است.

2 - سرخ شدن آسمان و شباهت پیدا کردن آن به چرمی گلگون ، به هنگام فروپاشی در آستانه قیامت

فإذا انشقّت السّماء فکانت ورده کالدهان

<ورده> به معنای گل سرخ و <دهان> به معنای چرم قرمز است. بنابراین <کانت ورده کالدهان>; یعنی، همانند چرم گلگون سرخ خواهد شد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مزمل - 73 - 18 - 1

1 - شکافته شدن و از هم گسستن آسمان ، در آستانه برپایی قیامت

یومًا . .. السماء منفطر به

برداشت یاد شده، مبتنی بر این احتمال است که <با> در <به> ظرفیه و به معنای <فی> باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مرسلات - 77 - 9 - 1،3

1 - آسمان ، در آستانه برپایی قیامت ، از هم گسیخته شده و اجزای آن می گسلد .

و إذا السماء فرجت

<فرج>، به معنای شکاف است (قاموس المحیط).

3 - متلاشی شدن نظم کنونی آسمان ، در آستانه برپایی قیامت

و إذا السماء فرجت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - نبأ - 78 - 19 - 1

1 - آسمان در نخستین مراحل برپایی قیامت ، به فضایی باز و خالی از موانع عبور تبدیل خواهد شد .

و فتحت السماء فکانت أبوبًا

مبالغه موجود در تعبیر <فکانت أبواباً> در تعبیر <فکانت ذات أبواب> نیست; زیرا در تعبیر اول، گویا آسمان - به جهت فراوانی راه

ص: 41

عبور - چیزی جز همان درب ها نیست. جمله <فتحت السماء> عطف بر <ینفخ> و یا حال برای فاعل <تأتون> است. در هر دو صورت، حوادث آغازین قیامت را بیان می کند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - انفطار - 82 - 1 - 1

1 - آسمان در آستانه قیامت ، از هم گسیخته خواهد شد .

إذا السماء انفطرت

<انفطار>; یعنی، انشقاق (تاج العروس). به قرینه <و إذا القبور بعثرت> در آیات بعد، انفصال اجزای آسمان از یکدیگر، پیش از حادثه قیامت و در آستانه آن خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - انفطار - 82 - 3 - 2

2 - ساختار زمین نیز مانند آسمان و ستارگان ، در آستانه قیامت به هم خورده و رخنه های فراوانی در پیکره آن پدیدار خواهد شد .

إذا السماء . .. و إذا الکواکب ... و إذا البحار فجّرت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - انشقاق - 84 - 1 - 1

1 - آسمان در آستانه قیامت ، از هم گسیخته شده و اجزای آن می گسلد .

إذا السماء انشقّت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - ابراهیم - 14 - 48 - 13

13- < عن محمد بن مسلم قال : سمعت أباجعفر ( ع ) یقول : . . . لعلّکم ترون إنه إذا کان یوم القیامه . . . إن الله تبارک و تعالی لایعبد فی بلاده و لایخلق خلقاً یعبدونه . . . بلی و الله لیخلقنّ خلقاً من غیر فحوله و لا إناث . . . و یخلق لهم أرضاً تحملهم و سماء تظلّهم ألیس الله یقول : < یوم تبدّل الأرض غیر الأرض و السماوات > . . . ;

محمد بن مسلم گوید: از امام باقر(ع) شنیدم که می فرمود: . .. شاید شما گمان کنید هنگامی که روز قیامت فرا رسد ... خدای تبارک و تعالی در بلاد خود عبادت نمی شود و خلقی را که عبادت او ... کند، نمی آفریند؟ چنین نیست، به خدا سوگند! خدا خلقی را از غیر نر و ماده می آفریند و برای آنها زمینی که آنان را حمل کند و آسمانی که بر سر آنها سایه افکند، خلق می کند. آیا خدا نفرموده است: یوم تبدّل الأرض غیر الأرض و السماوات؟>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 67 - 5،12

5 - آسمان ها ، در روز قیامت پیچیده در دست قدرت خداوند است .

و السم-وت مطویّ-ت بیمینه

ص: 42

12 - < عن سلیمان بن مهران ، قال سألت أباعبداللّه ( ع ) عن قول اللّه عزّوجلّ < و الأرض جمیعاً قبضته یوم القیامه > فقال یعنی ملکه لایملکها معه أحد . . . < و السماوات مطویّات بیمینه > قال : الیمین الید ، و الید القدره و القوّه یقول عزّوجلّ و السماوات مطویّات بقدرته و قوته سبحانه و تعالی عمّا یشرکون ;

سلیمان بن مهران گوید: از امام صادق(ع) از سخن خداوند عزّوجلّ که می فرماید: <و الأرض جمیعاً قبضته یوم القیامه> سؤال نمودم، حضرت فرمود: یعنی زمین ملک او است [در قیامت] و هیچ کس غیر از او مالک زمین نیست. .. و درباره <و السماوات مطویّات بیمینه> فرمود: یمین همان ید است و مراد از آن قدرت و قوت است و خداوند عزّوجلّ فرمود: آسمان ها به قدرت و قوت خداوند به هم پیچیده می شوند و او منزّه و برتر است از هرگونه شرکی که به او نسبت می دهند>.

48- آسمان هنگام قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - فرقان - 25 - 25 - 1،2،3،4

1 - شکافته شدن آسمان ، در آستانه برپایی قیامت و نزول فرشتگان از آن ، حادثه ای در خور تأمل و یاد و یادآوری

و یوم تشقّق السماء بالغم-م و نزّل المل-ئکه تنزیلاً

برداشت فوق، مبتنی بر این است که <یوم> متعلق به فعلی محذوف (همچون <اذکر>) باشد.

2 - آسمان به همراه ابر ها ، در آستانه برپایی قیامت شکافته خواهد شد .

یوم تشقّق السماء بالغم-م

برداشت فوق، مبتنی بر این است که <با> در <بالغمام> برای ملابست باشد; مثل <رکب الامیر بسلاحه; امیر همراه سلاحش بر مرکب خود سوار شد>.

3 - آسمان ، در آستانه برپایی قیامت ، به وسیله ابر ها شکافته خواهد شد .

و یوم تشقّق السماء بالغم-م

برداشت فوق، بر این اساس است که <با> در <بالغمام> برای سببیت باشد.

4 - با شکافته شدن آسمان در آستانه بر پایی قیامت ، فرشتگان بر اهل زمین فرود خواهند آمد .

و یوم تشقّق السماء بالغم-م و نزّل المل-ئکه تنزیلاً

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - معارج - 70 - 8 - 1

1 - گداخته شدن آسمان ، همچون ذوب فلزات در آستانه برپایی قیامت

یوم تکون السماء کالمهل

<مهل> به هر فلز گداخته شده (همچون طلا، نقره، مس و. ..) گفته می شود.

ص: 43

49- آسیب پذیری در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 40 - 8

8 - انسان در صحنه قیامت ، در معرض آسیب ها و نیازمند امنیت

أم من یأتی ءامنًا یوم القی-مه

با توجه به اتصاف مؤمنان به وصف امنیت و آرامش، مطلب بالا برداشت می شود.

50- آغاز برپایی قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - فجر - 89 - 23 - 3

3 - حاضران در صحنه قیامت ، در آغاز برپایی آن جهنم را مشاهده نمی کنند . *

و جاْیء یومئذ بجهنّم

51- آغاز قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 14 - 15

15 - نبود فاصله زمانی بین مرگ تمامی انسان ها و آغاز قیامت

فاغرینا بینهم العداوه و البغضاء إلی یوم القیمه

بقای مسیحیان تا روز قیامت، حاکی ازنبود فاصله بین قیامت و مرگ انسانهاست.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 49 - 3

3 - انقراض نسل بشر در دنیا و آغاز قیامت ، غافل گیرانه و در حالی خواهد بود که همگان سرگرم جدال و کشمکش روزانه اند .

ما ینظرون إلاّ صیحه وحده تأخذهم و هم یخصّمون

<یخصّمون> (از ماده <خصومت> و <خصام>) به معنای جدال و کشمکش است و جمله <و هم یخصمون>، حال برای ضمیر مفعولی در <تأخذهم> است; یعنی، در حالی که آنان سرگرم جدال و کشمکش بر سر زندگی مادی اند، ناگهان صیحه سهمگین آنان را فراخواهد گرفت.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 51 - 2

2 - جهان آخرت و رستاخیز انسان ها ، با نفخ صور آغاز خواهد شد .

ص: 44

و نفخ فی الصور فإذا هم من الأجداث إلی ربّهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مدثر - 74 - 8 - 1

1 - آغاز شدن رستاخیز انسان ها ، با دمیده شدن در صور

فإذا نقر فی الناقور

<ناقور> به معنای <صور> است (قاموس المحیط و مفردات راغب).

52- آفرینش در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 104 - 4

4- برپایی قیامت به معنای نیستی محض و نابودی کامل جهان طبیعت و آفرینش دوباره آن نیست ; بلکه به معنای در هم پیچیده شدن نظم کنونی آن و تبدیل به نظم نوین است .

یوم نطوی السماء کطیّ السجلّ للکتب

با توجه به تشبیه درهم پیچیدگی آسمان به پیچیده شدن طومار - که به معنای حفظ اصل و موجودیت آن همراه با از بین رفتن نظام حاکم بر آن است - مطلب یاد شده به دست می آید.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - دخان - 44 - 11 - 4

4- آکنده شدن فضا از دودی تیره و غلیظ ، در آستانه برپایی قیامت

فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین

بنابراین که آیه شریفه، در مورد علایم روز قیامت باشد، برداشت بالا به دست می آید.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - دخان - 44 - 11 - 4

4- تیرگی تمام جهان ، در آستانه قیامت *

یغشی الناس

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - طور - 52 - 9 - 2

2 - تحولات شگفت و ناهنجار در نظام طبیعت ، در آستانه رستاخیز

یوم تمور السّماء مورًا

برداشت یاد شده بر این اساس است که <تمور> در معنای اضطراب و ناآرامی به کار رفته باشد.

ص: 45

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - طور - 52 - 11 - 1

1 - برپایی قیامت ، در پی تحولات عظیم و دگرگونی نظام هستی

یوم تمور . .. و تسیر الجبال ... فویل

تفریع <فویل> بر حوادث مطرح شده در آیات پیشین، بیانگر مطلب بالا است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مرسلات - 77 - 8 - 2

2 - دگرگون شدن نظم کنونی منظومه شمسی ، در آستانه برپایی قیامت

فإذا النجوم طمست

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - مطففین - 83 - 6 - 4

4 - عوالم هستی ، پس از برپایی قیامت نیز در حال رشد و تکامل خواهند بود . *

یوم یقوم الناس لربّ الع-لمین

توصیف خداوند به <ربّ العالمین> - حتی در قیامت - بیانگر تداوم تدبیر و تربیت جهان هستی، در آن زمان است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - قارعه - 101 - 2 - 3

3 - جهان در آستانه قیامت ، به گونه ای شگفت آور درهم کوبیده خواهد شد .

ما القارعه

53- آگاهی از برپایی قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 187 - 2،4،10،11،13،14،15

2 - آگاهی به زمان برپایی قیامت ، دانشی در انحصار خداوند

قل إنما علمها عند ربی . .. قل إنما علمها عند اللّه

4 - خداوند تنها قدرتی است که بر آشکارسازی قیامت تواناست .

لا یجلیها لوقتها إلا هو

<تجلیه> مصدر <یجلی> به معنای اظهار کردن و آشکار ساختن است.

10 - دانش بشر ناتوان از پیش بینی زمان برپایی قیامت ، حتی به صورت احتمال

لا تأتیکم إلا بغته

ص: 46

در صورتی می توان گفت چیزی ناگهانی و بی خبر تحقق یافت که انسان زمان تحقق آن را، حتی به صورت احتمال و حدس، در ذهن خویش ترسیم نکرده باشد.

11 - پیامبر ( ص ) بر خلاف تصور مردم ، بر آگاه شدن به زمان تحقق قیامت اصرار نداشت و برای دستیابی به آن تلاش نکرد .

یسئلونک کأنک حفی عنها

<حفی به> یعنی کنجکاوی نمود و درباره آن زیاد پرسش کرد. چون کلمه <حفی> در آیه شریفه با <عن> متعدی شده، معنای کشف کردن نیز در آن مندرج است. یعنی <کانک حفی بها مستکشفا عنها>. گویا تو پرسش کرده ای و در صدد کشف آن برآمده ای.

13 - پیامبر ( ص ) ، بر خلاف تصور مردم ، به زمان برپایی قیامت آگاه نبود .

یسئلونک کأنک حفی عنها

<حفی عنها> که دلالت بر پرسش زیاد و تلاش برای کشف زمان قیامت دارد، به قرینه <یسئلونک>، کنایه از آگاهی نیز می باشد. یعنی آنان گمان می کنند که تو از زمان قیامت پرسش کرده ای و در نتیجه بدان آگاه شده ای.

14 - عموم مردم نمی دانند که آگاهی به زمان قیامت در انحصار خداوند است .

و لکن أکثر الناس لایعلمون

مفعول <لایعلمون> معنایی است که از <انما علمها . .. > به دست می آید.

15 - انحصار دانش قیامت به خدا ، خود علم و معرفتی است که تنها برخی از مردم آن را درخواهند یافت .

إنما علمها عند اللّه و لکن أکثر الناس لایعلمون

54- آگاهی از قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 2 - 7

7 - تنها خداوند آگاه از زمان قیامت و حشر آدمی است.

و أجل مسمی عنده

مراد از <اجل مسمی> می تواند زمان برپایی قیامت باشد که پس از ذکر خلقت و عمر آدمی به عنوان آخرین منزل ذکر شده است.

55- آگاهی در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 164 - 10

10 - خداوند آگاه کننده مردم به حقانیت معارف دین در قیامت

ثم إلی ربکم مرجعکم فینبئکم

ص: 47

56- آل فرعون در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 46 - 6

6 - به دوزخ افتادن خاندان فرعون در قیامت با فرمان الهی

و یوم تقوم الساعه أدخلوا ءال فرعون أشدّ العذاب

57- آمادگی برای قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - لقمان - 31 - 34 - 2

2 - لازم است که انسان ، برای حضور در صحنه قیامت ، هماره آماده باشد .

إنّ اللّه عنده علم الساعه . .. و ما تدری نفس بأیّ أرض تموت

نامعلوم گذاشته شدن زمان برپایی قیامت، احتمال دارد به خاطر این نکته باشد که انسان، هماره برای آن، باید آماده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 17 - 14

14 - لزوم آمادگی همیشگی انسان برای مواجهه با قیامت

و ما یدریک لعلّ الساعه قریب

خبر از نزدیکی قیامت، می تواند ناظر به مطلب یاد شده باشد.

58- آمرزش در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - ابراهیم - 14 - 41 - 1

1- حضرت ابراهیم ( ع ) از خداوند خواستار آمرزش خود ، پدر و مادرش و مؤمنان در روز برپایی قیامت شد .

ربّنا اغفرلی و لولدیّ و للمؤمنین یوم یقوم الحساب

59- آمرزشهای خدا در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 111 - 4

4- جلوه و ظهور غفران و رحمت گسترده الهی در قیامت

ص: 48

إن ربّک . .. لغفور رحیم . یوم تأتی کلّ نفس تج-دل عن نفسها

برداشت فوق، مبتنی بر این نکته است که <یوم> ظرف برای <لغفور رحیم> باشد.

60- آهسته گویی در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 108 - 5،9

5 - مردم حاضر در صحنه قیامت ، گفتار خود را با صدایی آهسته به زبان خواهند آورد .

یومئذ . .. خشعت الأصوات للرحم-ن

<خشوع صوت> به معنای پایین آمدن صدا است (تاج العروس).

9 - روز قیامت ، هیچ صدایی از آدمیان به جز صدای پنهان و زیر لب و یا صدای آهسته گام ها ، شنیده نخواهد شد .

و خشعت الأصوات للرحم-ن فلاتسمع إلاّهمسًا

<همس>; یعنی، صدای پنهان و <همس الأقدام> به مخفیانه ترین قدم زدن گفته می شود (معجم مقاییس اللغه) در این آیه هر دو معنا محتمل است.

61- ابتلا در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 31 - 13

13 - آدمی در قیامت گرفتار پیامدهای اعمال خویش است.

و هم یحملون أوزارهم علی ظهورهم

62- ابرار در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - انفطار - 82 - 14 - 4

4 - مردم در قیامت ، به دو گروه شاخص < ابرار > و < فجّار > تقسیم خواهند شد .

إنّ الأبرار لفی نعیم . و إنّ الفجّار لفی جحیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - مطففین - 83 - 23 - 1

1 - نیکوکاران در قیامت ، بر تخت های تزیین شده آرمیده و به تماشای منظره ها خواهند پرداخت .

ص: 49

علی الأرائک ینظرون

<أریکه> (مفرد <أرائک>) به تختی گفته می شود که تزیین یافته و در خیمه یا خانه ای نهاده شود. هم چنین به جایگاه آرمیدن و لمیدن - اعم از تخت، یا تخت عروس و یا تخت خواب - اطلاق می شود. (قاموس)

63- ابرها هنگام قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - فرقان - 25 - 25 - 2،3

2 - آسمان به همراه ابر ها ، در آستانه برپایی قیامت شکافته خواهد شد .

یوم تشقّق السماء بالغم-م

برداشت فوق، مبتنی بر این است که <با> در <بالغمام> برای ملابست باشد; مثل <رکب الامیر بسلاحه; امیر همراه سلاحش بر مرکب خود سوار شد>.

3 - آسمان ، در آستانه برپایی قیامت ، به وسیله ابر ها شکافته خواهد شد .

و یوم تشقّق السماء بالغم-م

برداشت فوق، بر این اساس است که <با> در <بالغمام> برای سببیت باشد.

64- ابلیس در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - ابراهیم - 14 - 22 - 27

27- < قال رسول الله ( ص ) : إذا جمع الله الأولین و الأخرین و قضی بینهم و فرغ من القضاء . . . الکافرون . . . یأتون إبلیس فیقولون : . . . قم أنت فاشفع لنا فإنک أنت أضللتنا فیقوم إبلیس . . . و یقول عند ذلک : < إن الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم . . . > ;

از رسول خدا(ص) روایت شده است که فرمود: آن گاه که خداوند اولین و آخرین انسانها را جمع کرد و میان آنان حکم نمود و از حکم کردن فارغ شد . .. کافران ... نزد ابلیس آیند و گویند:... تو برخیز و برای ما شفاعت کن; پس همانا تنها تو ما را گمراه کردی. پس ابلیس می ایستد ... و در این هنگام می گوید: <إن الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم...>.

65- اجابت دعا در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 41 - 10

10 - امکان استجابت دعا در قیامت

ص: 50

أو أتتکم الساعه . .. فیکشف ما تدعون إلیه إن شاء

66- اجابت کنندگان خدا در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - رعد - 13 - 18 - 4

4- اجابت کنندگان دعوت خدا ، از حسابرسی روز قیامت رنجی نمی برند و بر آنان سخت گرفته نمی شود .

للذین استجابوا لربهم الحسنی

مقصود از<الحسنی> به قرینه مقابله آن - در ذیل آیه - با فرجام روی گردانان از دعوت خدا ، معنایی مقابل <سوء الحساب> و نیز مقابل <جهنم> است. بنابراین مراد از <الحسنی> حساب آسان و نیز بهشت می باشد.

67- اجابت منادی قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 108 - 2

2 - همه آدمیان ، بدون هیچ تخلف و با انضباط کامل ، به ندای دعوت کننده روز قیامت پاسخ داده و از وی پیروی خواهند کرد .

یومئذ یتّبعون الداعی لاعوج له

ضمیر <له> ممکن است به <اتباع> (مستفاد از <یتّبعون>) برگردد. دراین صورت مفاد <لاعوج له> این است که در پیروی از داعی روز قیامت، هیچ تخلف و انحرافی صورت نخواهد گرفت.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - قمر - 54 - 8 - 1

1 - شتاب آدمیان در خروج از قبر ها ، برای اجابت منادی رستاخیز

یخرجون من الأجداث . .. مهطعین إلی الداع

68- اجتماع در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 9 - 4

4 - خداوند ، همه مردم را در قیامت جمع خواهد کرد .

ربّنا انّک جامع الناس لیوم لا ریب فیه

بنابراینکه <لیوم> به معنای <فی یوم> باشد.

ص: 51

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 87 - 2،3

2 - قیامت ، پایان گردآوری انسان ها از سوی خداوند

لیجمعنّکم الی یوم القیمه

3 - قیامت ، روز گردآوری تمامی انسانها

لیجمعنّکم الی یوم القیمه

بر اساس این احتمال که <الی> به معنی <فی> باشد ; چنانچه برخی از مفسران اظهار داشته اند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 22 - 1،3

1 - خداوند تمامی آدمیان را در روز قیامت گرد می آورد.

و یوم نحشرهم جمیعا

3 - خداوند گردآورنده تمامی ستمگران (اهل کتاب و مشرکان) در قیامت

إنه لایفلح الظلمون . .. و یوم نحشرهم جمیعا

چون در آیات گذشته سخن از مشرکان و اهل کتاب به میان آمده بود، در برداشت این دو گروه به عنوان مصادیقی بارز از ظالمان مشخص شده اند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 72 - 7

7 - قیامت روز گرد آمدن تمامی آدمیان در پیشگاه خداوند است.

و هو الذی إلیه تحشرون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 102 - 7

7 - قیامت ، روز اجتماع و گردآمدن انسان ها است .

نحشر المجرمین

<حشر> به معنای جمع کردن است (لسان العرب) و در آن، معنای سوق دادن نیز لحاظ می شود (مقاییس اللغه).

69- اجتناب از تکذیب قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - واقعه - 56 - 2 - 3

3 - تهدید منکران قیامت ، به دست برداشتن از انکار آن تا فرصت باقی مانده

ص: 52

لیس لوقعتها کاذبه

<کاذبه> می تواند صفت برای موصوف مقدر باشد (نفس کاذبه). در این صورت آیه شریفه نظر به کافران دارد که تا وقت باقی است، دست از انکار قیامت بردارند; زیرا روزی که قیامت واقع شود، آنان جز تسلیم شدن در برابر واقعیت و گرفتار سرافکندگی شدن فرجامی ندارند.

70- اجرام آسمانی در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - طور - 52 - 9 - 1

1 - حرکت سریع و بی سابقه اجرام آسمانی ، در آستانه رخداد قیامت

یوم تمور السّماء مورًا

<مور> (مصدر <تمور>) در معانی <حرکت سریع> و <اضطراب و ناآرامی> به کار می رود. برداشت بالا با توجه به معنای نخست آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - رحمن - 55 - 37 - 3

3 - ذوب شدن اجرام آسمانی چون روغن گداخته ، به هنگام فروپاشی در آستانه قیامت

فإذا انشقّت السّماء فکانت ورده کالدهان

برداشت یاد شده در صورتی است که <دهان> به معنای روغنی باشد که در نتیجه گداختن به رنگ گل سرخ در آمده است (چنان که عده ای از مفسران برآنند) برداشت بالا استفاده می شود.

71- احاطه منادی قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - ق - 50 - 41 - 4

4 - همه انسان ها به هنگام رستاخیز ، در احاطه منادی حق به گونه ای همسان *

و استمع یوم یناد المناد من مکان قریب

تعبیر <من مکان قریب> ممکن است بیانگر این نکته باشد که در قیامت، همه انسان ها در برابر مبدأ حاکمیت و ندای حق، نسبتی همسان دارند و بعد مکانی وجود ندارد.

ص: 53

72- احتجاج در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 76 - 13

13 - یهودیان معتقد به برپایی قیامت ، بر قراری صحنه های محاکمه در آن روز و احتجاج انسان ها علیه یکدیگر در پیشگاه خدا

أتحدثونهم . .. لیحاجوکم به عند ربکم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - جاثیه - 45 - 29 - 2

2 - احتجاج الهی در قیامت با امت ها ، براساس مدرک و سند

ه-ذا کت-بنا

73- احزاب کافر در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 48 - 1،2،3

1 - احزاب کفرپیشه و مستکبر دارای علامت و نشانهایی مخصوص به خود در قیامت

و نادی اصحب الاعراف رجالا یعرفونهم بسیمهم

2 - اصحاب اعراف در صحنه قیامت ، احزاب کفرپیشه و مستکبر را به وسیله علامتهایشان خواهند شناخت .

یعرفونهم بسیمهم

3 - اصحاب اعراف در صحنه قیامت ، احزاب کفرپیشه و مستکبر را مخاطب ساخته و از فاصله ای دور با آنان سخن می گویند .

و نادی اصحب الاعراف رجالا

74- احزاب مستکبر در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 48 - 1،2،3

1 - احزاب کفرپیشه و مستکبر دارای علامت و نشانهایی مخصوص به خود در قیامت

و نادی اصحب الاعراف رجالا یعرفونهم بسیمهم

2 - اصحاب اعراف در صحنه قیامت ، احزاب کفرپیشه و مستکبر را به وسیله علامتهایشان خواهند شناخت .

یعرفونهم بسیمهم

3 - اصحاب اعراف در صحنه قیامت ، احزاب کفرپیشه و مستکبر را مخاطب ساخته و از فاصله ای دور با آنان سخن می گویند .

و نادی اصحب الاعراف رجالا

ص: 54

75- احساس خطر در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - عبس - 80 - 34 - 3

3 - قیامت ، روز احساس خطر ; حتی از نزدیک ترین خویشاوندان خود *

یفرّ المرء من أخیه

فرار از برادر، حاکی از خطری است که باقی ماندن در کنار او، آن را محتمل می سازد; چه خطری باشد که فرار از آن سودی نمی بخشد (نظیر گذشت نکردن برادر از حقوقی که برادرش آن را پایمال کرده است) و چه خطری که توهمی بیش نیست (نظیر این گمان که اگر بماند به آتش او بسوزد).

76- احساسات در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 167 - 6

6 - وجود احساسات و حالات روانی برای انسان ها در قیامت

لو أن لنا کرّه فنتبرأ منهم کما تبرّءوا منا

77- احضار انسان ها در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 52 - 1

1- رستاخیز ، روز احضار انسان ها از سوی خداوند

یوم یدعوکم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 32 - 1

1 - تمامی انسان ها بدون استثنا ، در قیامت برای حساب رسی و کیفر و پاداش به پیشگاه خداوند احضار خواهند شد .

و إن کلّ لمّا جمیع لدینا محضرون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 53 - 3،4

3 - زنده شدن انسان ها و احضارشان به پیشگاه خداوند در قیامت ، تنها به مدت یک صیحه و بانگ زدن به طول می انجامد .

ص: 55

إن کانت إلاّ صیحه وحده فإذا هم جمیع لدینا محضرون

توصیف نفخ صور به این که آن تنها یک صیحه است، می تواند برای بیان مدت زمان زنده شدن و احضار گشتن انسان ها به پیشگاه خداوند رحمان باشد.

4 - احضار انسان ها به پیشگاه خداوند در قیامت ، بسیار سریع و بی هیچ فاصله ای با نفخ صور انجام خواهد پذیرفت .

إن کانت إلاّ صیحه وحده فإذا هم جمیع لدینا محضرون

برداشت یاد شده از آمدن <إذا>ی فجائیه - پس از ذکر نفخ صور - به دست می آید.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 31 - 4

4 - همه انسان ها در قیامت ، به پیشگاه خداوند احضار خواهند شد .

ثمّ إنّکم یوم القی-مه عند ربّکم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - مطففین - 83 - 5 - 3

3 - احضار انسان ها در صحنه قیامت ، از اهداف محشور ساختن آنان است . *

مبعوثون . لیوم عظیم

لام در <لیوم> ممکن است بر تعلیل دلالت کند; یعنی، حشر انسان ها به جهت روز قیامت و حضور در صحنه های آن است.

78- احضار مشرکان در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 82 - 6

6- قیامت ، روز احضار و محاکمه مشرکان و معبود های آنان

سیکفرون بعبادتهم و یکونون علیهم ضدًّا

79- احضار معبودان مشرکان در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 82 - 6

6- قیامت ، روز احضار و محاکمه مشرکان و معبود های آنان

سیکفرون بعبادتهم و یکونون علیهم ضدًّا

ص: 56

80- احضار هدایت ناپذیران در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - قصص - 28 - 61 - 9

9 - هدایت ناپذیران ، برای مؤاخذه و کیفر در روز رستاخیز احضار خواهند شد .

ثمّ هو یوم القی-مه من المحضرین

81- احیای ذکر قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - غاشیه - 88 - 21 - 1

1 - پیامبر ( ص ) ، مأمور موعظه و زنده نگه داشتن یاد قیامت در خاطره ها و توجّه دادن انسان ها ، به قدرت خداوند

فذکّر

<ذِکْر>، حالتی است در نفس انسان که او را بر محافظت از معارفی که فرا گرفته، توانا می سازد. این کلمه با <حفظ> به یک معنا است; جز این که اصل فراگیری <حفظ> و در خاطر حاضر داشتن، <ذکر> خوانده می شود (مفردات راغب); بنابراین <ذکّر>; یعنی، متوجّه ساز و به ذهن آنان بیفکن. این واژه - چنانچه در قاموس آمده است - در معنای موعظه کردن نیز به کار می رود.

82- احیای مردگان در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - عبس - 80 - 22 - 1

1 - زنده شدن مردگان در قیامت ، حتمی است .

ثمّ إذا شاء أنشره

<إنشار> (مصدر <أنشر>) به معنای احیا است (لسان العرب). حرف شرط <إذا> در مواردی به کار می رود که وقوع کار، مسلّم گرفته شده است.

83- اخبار خدا در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 105 - 8

8 - خداوند ، خبر دهنده تمامی اعمال دنیوی انسان ها به آنان ، در قیامت

و ستردون إلی علم الغیب و الشهده فینبئکم بما کنتم تعملون

ص: 57

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - مجادله - 58 - 6 - 5

5 - خداوند ، در روز قیامت تمامی اعمال کافران را به آنان خبر خواهد داد .

فینبّئهم بما عملوا

84- اختفای حقایق در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 103 - 5

5 - در قیامت نیز برخی حقایق برای گروهی از مردم مخفی می ماند .

یتخ-فتون بینهم إن لبثتم إلاّعشرًا

جمله <یتخافتون> دلالت می کند که مفاد <إن لبثتم إلاّ عشراً> محور صحبت مجرمان بوده است; نه این که بر آن اتفاق نظر داشته باشند و ارائه نظرهای گوناگون، حاکی از مشخص نبودن حقیقت برای برخی از آنان است.

85- اختفای قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 30 - 6

6 - زمان وقوع قیامت ، برای هیچ کس روشن نیست .

یقولون متی ه-ذا الوعد . .. قل لکم میعاد یوم

برداشت یاد شده به خاطر این نکته است که خداوند، به سؤال درباره زمان وقوع پاسخ نداده و تنها به حتمی بودن وقوع آن بسنده کرده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 17 - 12

12 - زمان وقوع قیامت ، مخفی و پنهان حتی برای پیامبر ( ص )

و ما یدریک لعلّ الساعه قریب

86- اختفای وقت قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - عبس - 80 - 22 - 5

ص: 58

5 - زمان قیامت ، نامعلوم است .

ثمّ إذا شاء أنشره

کارهایی که در آیات پیشین به خداوند نسبت داده شد، گرچه مقید به مشیت الهی است; ولی قید <إذا شاء> تنها در مورد محشور شدن انسان ذکر شده است تا این نکته را برساند که هر چند برای آن افعال (خَلَقه، یسّره، أماته و أقبره) می توان زمانی را حدس زد; ولی در مورد قیامت، تنها باید به خواست خداوند نظر داشت.

87- اختلاط رنگ کوهها در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - قارعه - 101 - 5 - 2

2 - کوبندگی حوادث قیامت ، تمام کوه ها را متلاشی کرده ، ذرّات رنگارنگ آنها را درهم خواهد آمیخت .

ما القارعه . یوم ... تکون الجبال کالعهن المنفوش

88- اختلاف مشرکان در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - روم - 30 - 14 - 1

1 - میان مشرکان به هنگام بر پایی قیامت تفرقه و جدایی می افتد .

و یوم تقوم الساعه یومئذ یتفرّقون

برداشت فوق، بنابراین است که مرجع ضمیر فاعلی <یتفرّقون> مطابق آیه قبل، مشرکان باشد.

89- اخراج مردگان در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - زلزله - 99 - 4 - 3

3 - زمین پس از تحوّلاتی در سه مرحله ( < لرزش ویرانگر در پایان عمر دنیا > ، < اخراج مردگان از درون خود در آغاز قیامت > و < اظهار اطلاعات بایگانی شده در خود > ) ، مکان حسابرسی اعمال انسان ها خواهد شد .

إذا زلزلت . .. و أخرجت ... تحدّث أخبارها

آیات این سوره می تواند بیانگر حوادث آخرت باشد که از پایان نظام موجود، شروع می شود. تعبیر <یومئذ> - در این احتمال - نشانگر وقوع تمام آن حوادث، در یک زمان گسترده است.

ص: 59

90- ادراک دلایل قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 103 - 4

4- ناباوران به قیامت از درک دلالت عذاب های دنیوی ، بر قیامت و عذاب های اخروی ناتوانند .

إن فی ذلک لأیه لمن خاف عذاب الأخره

روشن است که دلالت عذابهای دنیوی بر حقانیت قیامت، اختصاص به گروهی خاص ندارد. بنابراین لام در <لمن خاف ...> لام انتفاع است و بیانگر این نکته می باشد که: هر چند آیت بودن عذابها اختصاص به کسی ندارد; ولی ناباوران به قیامت از فهم آن محرومند.

91- ارزش ها در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 58 - 5

5 - ظهور ارزش احسان ، برای کافران و گنه کاران در قیامت

لو أنّ لی کرّه فأکون من المحسنین

92- ارزشها در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 212 - 13

13 - قیامت ، روز ظهور برتری تقواپیشگان بر کافران و روز ظهور ارزش های حقیقی

و الذین اتقوا فوقهم یوم القیمه

چون برتری مؤمنان تقواپیشه در دنیا نیز حتمی است ; بنابراین <یوم القیمه>، ظرف ظهور این برتری خواهد بود.

93- استبعاد قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 61 - 4

4 - تردید و استبعاد مشرکان مکه ، در امکان وقوع قیامت

و إنّه لعلم للساعه فلاتمترنّ بها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 60

18 - نجم - 53 - 59 - 4

4 - ناباوری بی جای کافران نسبت به نزدیک شدن لحظه به لحظه قیامت

أزفت الأزفه . .. أفمن ه-ذا الحدیث

در صورتی که <ه-ذا> اشاره باشد به آنچه در آیات پیشین درباره نزدیکی قیامت و وعده ها و عیدهای الهی بیان شده است، برداشت بالا استفاده می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - معارج - 70 - 6 - 1

1 - کافران ، برپایی قیامت و عذاب آن را ، امری بعید و به دور از حقیقت می دانند .

إنّهم یرونه بعیدًا

با توجّه به این که کافران، منکر معاد بودند، مقصود آنان از <بعید>، بعید زمانی نیست; بلکه مقصود دور بودن از دایره امکان است.

94- استماع حوادث قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - غاشیه - 88 - 1 - 1

1 - خداوند ، هشداردهنده به انسان ها و تشویق کننده آنان به شنیدن حوادث قیامت

هل أتی-ک حدیث الغ-شیه

استفهام در <هل أتاک>، برای ترغیب به شنیدن پاسخ است و خطاب در آن، گرچه ممکن است به طور مستقیم متوجه پیامبر(ص) باشد; ولی به دلیل سیاق آیات، مراد عموم انسان ها است.

95- استمداد در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 91 - 5،7

5 - ایمان ، ارزشی فراتر از سنجش و مقایسه با تمامی مادیات

انّ الذین کفروا . .. فلن یقبل من احدهم مِلءُ الارض ذهباً

7 - وجود یاوران و شفیعان در قیامت *

و ما لهم من ناصرین

تقدیم <لهم> بر <ناصرین> که بیانگر حصر است، می رساند که یاوران و شفیعان در قیامت هستند; ولی تنها کافران از شفاعت آنان محرومند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 61

10 - کهف - 18 - 52 - 1،2

1- خداوند ، در قیامت ، به مشرکان فرصت خواهد داد تا از معبود های پنداری خویش استمداد کنند .

نادوا شرکاءی الذین زعمتم

2- مشرکان ، در قیامت ، به پندار توان مندی معبودان شان بر یاری آنان ، عجولانه ، از آنان استمداد خواهند کرد .

و یوم یقول نادوا . .. فدعوهم

<فای تعقیب> در <فدعوهم> بر بی درنگ بودن کار آنان دلالت می کند. کاربرد فعل ماضی، برای کاری که در قیامت انجام می گیرد (دعوهم) نشانه آن است که - به مجرد فرصت یافتن مشرکان - باید استمداد را انجام یافته تلقی کرد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 32 - 4

4 - قیامت ، روز فریاد و استمداد خلایق

یوم التناد

<تناد> اگر مخفف <تنادی> باشد، از ندا، مشتق است; ولی اگر مخفف <تنادّ> باشد به معنای اختلاف و پراکندگی خواهد بود. بنابراین <یوم التناد>; یعنی، روز تفرّق و جدایی. گفتنی است برداشت یاد شده مبتنی بر معنای نخست است.

96- استهزاگران قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 3 - 4

4 - کافران ، وقوع قیامت را امری مسخره دانسته و آن را به استهزا می گرفتند .

و قال الذین کفروا لاتأتینا الساعه

تعبیر به نیامدن قیامت (لاتأتینا) یا به جهت این است که قیامت از جمله امور زمانی است و یا به جهت به سخره و استهزا گرفتن آن می باشد. برداشت یاد شده، براساس احتمال دوّم است.

97- استهزاهای مکذبان قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - رعد - 13 - 6 - 2

2- منکران ربوبیت خدا و کافران به قیامت از سر استهزا و ناباوری ، خواهان تعجیل در فرا رسیدن عذاب های موعود

یستعجلونک بالسیئه

<استعجال> (مصدر یستعجلون) به معنای درخواست عجله است. حرف <باء> در <بالسیئه> برای تعدیه و <ال> در آن عهد ذهنی است ; یعنی، آن بدی و مراد از آن به قرینه <قد خلت من قبلهم المثلات> عذاب است. بنابراین <یستعجلونک بالسیئه> ; یعنی، از تو می خواهند در آوردن آن عذاب وعده داده شده تعجیل کنی.

ص: 62

98- استهزای اخروی استهزاگران قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - ذاریات - 51 - 14 - 1

1 - استهزاکنندگان دین و قیامت ، مورد تحقیر و تمسخر در آتش دوزخ

یسئلون أیّان یوم الدین . .. ذوقوا فتنتکم ه-ذا الذی کنتم به تستعجلون

امر در <ذوقوا>، برای تهکم و استهزا است.

99- استهزای اخروی مکذبان قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - فرقان - 25 - 14 - 3

3 - تکذیب کنندگان قیامت ، علاوه بر گرفتاری به کیفر جسمانی ( سوختن ) ، به کیفر روانی ( تحقیر و استهزا ) نیز مبتلا خواهند شد .

و إذا أُلقوا منها مکانًا ضیّقًا . .. لاتدعوا الیوم ثبورًا وحدًا و ادعوا ثبورًا ک

جمله <لاتدعوا. ..> - به جای جواب مناسب با <دعوا هنالک ثبوراً> - می تواند برای تحقیر و استهزای آنان باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - طور - 52 - 15 - 1

1 - استهزا شدن تکذیب گران در آستانه دوزخ ، به وسیله یادآوری سخنان کفرآلودشان به ایشان

أفسحر ه-ذا

استفهام در <أفسحر ه-ذا> برای تهکم و استهزا است.

100- استهزای قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 71 - 3

3 - پرسش ناباورانه و تمسخرآمیز منکران معاد ، از زمان برپایی رستاخیز و مجازات کافران

لقد وعدنا ه-ذا. .. و یقولون متی ه-ذا الوعد

مراد از <الوعد> به قرینه آیات پیشین، می تواند وعده رستاخیز باشد. برداشت یاد شده بر پایه این احتمال است.

ص: 63

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 18 - 1

1 - درخواست تمسخرآمیز مشرکان عصر بعثت ، نسبت به برپایی هر چه زودتر قیامت

یستعجل بها الذین لایؤمنون بها

درخواست برپایی قیامت از سوی کسانی که مؤمن به آن نیستند، نشانگر استهزاآمیز بودن خواسته آنان است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 83 - 12

12 - برخورد بازیگرانه و تمسخرآمیز دین ناباوران با مسأله قیامت

فذرهم یخوضوا و یلعبوا حتّی یل-قوا یومهم الذی یوعدون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - جاثیه - 45 - 32 - 10

10 - موضع کافران در برابر پیامبران و وعده آنان به برپایی قیامت ، موضعی مستکبرانه و استهزاآمیز

وإذا قیل . .. و الساعه لاریب فیها قلتم ما ندری ... و ما نحن بمستیقنین

از سیاق آیه، استفاده می شود که سخن کافران در <ما ندری. ..> لحن استهزایی نیز داشته و آیه بعد مؤید این معنا است (کانوا به یستهزءون).

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - ذاریات - 51 - 12 - 1

1 - سؤال تمسخرآمیز کافران درباره زمان برپایی روز جزا

یسئلون أیّان یوم الدّین

از آیات قبل و بعد، تمسخرآمیز بودن سؤال کافران استفاده می شود; زیرا آنان اصولاً در مقام فهم حق نبودند و با این پرسش، می خواستند راهی دیگر برای انکار معاد و وسیله ای برای تمسخر آن پیدا کنند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - ملک - 67 - 25 - 1

1 - پرسش ناباورانه و تمسخرآمیز کافران ، از زمان برپایی قیامت

و یقولون متی ه-ذا الوعد

استفهام در <متی ه-ذا الوعد> حقیقی نیست; بلکه از باب تهکّم و استهزا است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - معارج - 70 - 38 - 2

2 - ادعای استهزاآمیز کافران ، به بهشتی بودن خود بر فرض برپایی قیامت

أیطمع کلّ امریء منهم أن یدخل جنّه نعیم

ص: 64

مفسران اظهار داشته اند: که کافران به هنگام شنیدن سخنان پیامبر(ص)، به استهزا می گفتند: اگر آنچه پیامبر می گوید درست باشد; ما زودتر از آنان به بهشت خواهیم رفت و از آنان سزاوارتریم.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - قیامه - 75 - 6 - 1

1 - پرسش ناباورانه و تمسخرآمیز کافران ، از زمان برپایی قیامت

یسئل أیّان یوم القی-مه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - نازعات - 79 - 42 - 3

3 - طغیان گران دنیاطلب ، با پرسش مکرر از زمان قیامت به استهزای آن می پرداختند .

یسئلونک عن الساعه أیّان مرسیها

فاعل <یسئلونک>، در برداشت یاد شده <من طغی. ..> دانسته شده است. این برداشت، ناظر به احتمالی است که به قرینه <إنّما أنت منذر من یخشاها> در آیات بعد استفاده می شود; زیرا کسی که از انذار قیامت هراسی ندارد، پرسش او از زمان وقوع آن استهزایی خواهد بود.

101- استهزای مؤمنان به قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 48 - 2

2 - کافران صدراسلام ، منکر برپایی قیامت بوده و عقیده به آن را مورد استهزا قرار می دادند .

و یقولون متی ه-ذا الوعد

استفهام در <متی ه-ذا الوعد> - برابر نظر بیشتر مفسران - برای تهکم و استهزا است.

102- اشراف قوم نوح و قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 27 - 1

1- اشراف و سران قوم نوح ، پیامبری آن حضرت را انکار کرده و به توحید و برپایی قیامت کافر شدند .

فقال الملأ الذین کفروا من قومه

متعلق <کفروا> به قرینه آیه قبل توحید ، نبوت نوح و برپایی قیامت است.

ص: 65

103- اصحاب اخدود در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - بروج - 85 - 7 - 8

8 - نظاره گر بودن اصحاب اخدود بر جنایت های خویش درباره مؤمنان ، جایی برای انکار آن در قیامت باقی نمی گذارد .

و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود

منظور از تحمل شهادت - که آیه شریفه بر آن دلالت دارد - ممکن است این باشد که آزار دهندگان، از انکار آن در قیامت ناتوان خواهند بود; زیرا خود گواه کردار خویش بوده اند.

104- اصحاب اعراف در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 46 - 3،6

3 - اعرافیان ، مشرف و ناظر بر تمامی انسان های حاضر در صحنه قیامت

و علی الاعراف رجال یعرفون کلاً بسیمهم

توصیف أصحاب اعراف به اینکه بر بلندای حایل بین بهشتیان و دوزخیان مستقر هستند، بیانگر آن است که آنان بر تمامی افراد موجود در صحنه قیامت اشراف دارند و بر ایشان نظارت می کنند.

6 - اصحاب اعراف ، هر یک از امت ها و دسته های موجود در صحنه قیامت را با نشانه های مخصوصشان خواهند شناخت .

یعرفون کلاً بسیمهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 47 - 11

11 - اعرافیان با نگاهی ناخواسته منظره ناخوشایند دوزخیان را مشاهده خواهند کرد .

و إذا صرفت ابصرهم تلقاء اصحب النار

برداشت فوق مبتنی بر این است که مراد از ضمیر <ابصرهم> و <قالوا> اصحاب اعراف باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 48 - 2،3

2 - اصحاب اعراف در صحنه قیامت ، احزاب کفرپیشه و مستکبر را به وسیله علامتهایشان خواهند شناخت .

یعرفونهم بسیمهم

3 - اصحاب اعراف در صحنه قیامت ، احزاب کفرپیشه و مستکبر را مخاطب ساخته و از فاصله ای دور با آنان سخن می گویند .

و نادی اصحب الاعراف رجالا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 49 - 5

ص: 66

5 - اصحاب اعراف در صحنه قیامت بشارت دهنده راهیان بهشت به زندگانی آکنده از امنیت و به دور از حزن

ادخلوا الجنه لا خوف علیکم و لا أنتم تحزنون

105- اصحاب شمال در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - واقعه - 56 - 41 - 2،3،4

2 - کسانی که در قیامت نامه عملشان را در دست چپ داشته باشند ، اصحاب الشمال هستند .

و أصح-ب الشمال ما أصح-ب الشمال

3 - اصحاب الشمال ، انسان هایی شقی و بدبخت در قیامت

و أصح-ب المش-مه . .. و أصح-ب الشمال

برداشت یاد شده با توجه به این نکته است که در آیات پیشین، از <اصحاب الشمال> به <اصحاب المشئمه> (مردم بدبخت) یاد شده بود.

4 - اصحاب الشمال در جهان آخرت ، دارای وضعیتی بسیار تکان دهنده و هولناک

و أصح-ب الشمال ما أصح-ب الشمال

استفهام تعجبی در <ما أصحاب الشمال> حاکی از آن است که این گروه از مردم، در قیامت در درجه ای از بدبختی قرار می گیرند که هر بیننده ای با دیدن آنها شگفت زده و حیران خواهد ماند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - واقعه - 56 - 92 - 1

1 - دسته دیگر از مردم در قیامت ، < اصحاب الشمال > هستند .

و أمّا إن کان من المکذّبین الضالّین

<مکذّبین> گروه دیگری اند که در آیات پیشین، از آنان به عنوان <اصحاب الشمال> نام برده شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - بلد - 90 - 19 - 2

2 - سمت چپ در آخرت ، جایگاه استقرار کسانی است که به آیات الهی کفر ورزیده و از آزادسازی بردگان ، غذا دادن به یتیمان و مستمندان و توصیه یکدیگر به صبر و ترحم ، امتناع کرده اند .

فکّ رقبه . .. و الذین کفروا ب-ای-تنا هم أصح-ب المشئمه

چنانچه <مشأمه> به معنای <سمت چپ> باشد - که در <صحاح> از جمله معانی آن شمرده شده است - برداشت یاد شده استفاده می شود. کلمه <أصحاب>، بیانگر حضور طولانی <اصحاب المشأمه> در سمت چپ است به گونه ای که با آن مصاحبت داشته و از آن فاصله نمی گیرند.

ص: 67

106- اصحاب یمین در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 71 - 11

11- برخی از انسان ها پس از حضور در قیامت ، نامه اعمال خود را با دست راست خویش دریافت می کنند .

یوم ندعوا . .. فمن أُوتی کت-به بیمینه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - واقعه - 56 - 27 - 1،2

1 - در قیامت ، نامه اعمال دسته ای از مردم در دست راستشان خواهد بود .

و أصح-ب الیمین ما أصح-ب الیمین

<یمین> در مقابل <شمال> و به معنای دست راست است با توجه به آیه 19 سوره <حاقه> (فأمّا من اُوتی کتابه بیمینه. ..) باید گفت: <أصحاب الیمین>; یعنی، آنان که نامه عمل خود را در دست راست دارند.

2 - آنان که در قیامت نامه عمل خود را در دست راست دارند ، < اصحاب الیمین > هستند .

و أصح-ب الیمین ما أصح-ب الیمین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - واقعه - 56 - 90 - 1،2

1 - دسته ای از مردم در قیامت ، نامه اعمالشان به دست راست آنان داده می شود .

و أمّا إن کان من أصح-ب الیمین

<اصحاب الیمین> (یاران دست راست) کسانی اند که در سوره های <اسراء>، <حاقه> و <انشقاق> از آنان به <من اُتی کتابه بیمینه> (کسانی که نامه اعمالشان را به دست راست آنان داده اند) تعبیر شده است.

2 - به کسانی که در قیامت ، نامه عمل خویش را در دست راست گیرند ، < اصحاب الیمین > گفته می شود .

و أمّا إن کان من أصح-ب الیمین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مدثر - 74 - 39 - 2

2 - اصحاب الیمین ( خوبان و نیکان ) ، در قیامت از اسارت کردار خویش آزاد و از بازخواست الهی در امان خواهند بود .

إلاّ أصح-ب الیمین

مقصود از اصحاب الیمین - به قرینه آیات مشابه; مانند آیه 27 سوره <واقعه> - خوبان و نیکان اند که بهشت، برای آنان مقرر شده است.

107- اضطراب در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 68

11 - حج - 22 - 1 - 6

6- لرزش و اضطراب بسیار شدید مردم ، در عرصه قیامت

إنّ زلزله الساعه شیء عظیم

<ساعه>به معنای لحظه و هنگام است و <الساعه>; یعنی، آن هنگام. مقصود از <آن هنگام>، می تواند هنگام برپایی قیامت و حضور مردم در عرصه محشر باشد. در این صورت کلمه <زلزله>استعاره از اضطراب شدید مردم است. هم چنین می تواند زمان پایان یافتن عمر جهان کنونی و فرا رسیدن هنگام فروپاشی نظام آن باشد. در این صورت مراد از <زلزله>، لرزش شدیدی است که در آن لحظه، سراسر جهان را فرا می گیرد و باعث فروپاشی آن می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 2 - 11

11- اضطراب مردم در عرصه قیامت ، به درجه ای است که هر زن شیر دهنده ، از شیر دادن غافل خواهد شد و هر زن بارداری از شدت ترس ، سقط جنین خواهد کرد .

یوم ترونها. .. و تضع کلّ ذات حمل حملها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - جاثیه - 45 - 30 - 4

4 - مؤمنان نیک کردار ، مشمول رحمت حق در پی مشاهده نگرانی های همگانی قیامت *

و تری کلّ أمّه جاثیه . .. فأمّا الذین ءامنوا و عملوا الص-لح-ت فیدخلهم

برداشت بالا بدان احتمال است که <فأمّا الذین. ..> تفریع بر <تری کلّ أمّه جاثیه> باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - معارج - 70 - 10 - 4

4 - اهل محشر ، به شدّت دغدغه دار سرنوشت خود و گرفتار پیامد های کردار خویش

و لایسئل حمیم حمیمًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - قیامه - 75 - 7 - 1

1 - در آستانه برپایی قیامت ، چشمان انسان ها از ترس و اضطراب ، به گردش در می آید .

فإذا برق البصر

فعل <بَرَقَ> وقتی به چشم نسبت داده شود، به معنای اضطراب و به گردش آمدن چشم از ترس است (مفردات راغب). گفتنی است آیه شریفه در مقام بیان حوادثی است که در آستانه برپایی قیامت و لحظه های نخستین رستاخیز رخ خواهد داد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - نازعات - 79 - 8 - 1

1 - هنگام پیدایش دومین لرزش در دوران برپایی قیامت ، قلب های فراوانی را لرزه و اضطرابی شدید فرا خواهد گرفت .

ص: 69

قلوب یومئذ واجفه

<قلب واجف>، به قلبی گفته می شود که اضطراب شدیدی بر آن مستولی باشد (لسان العرب). <قلوب> نکره ای است که بر تکثیر دلالت دارد و به همین سبب - با آن که نکره است - مبتدا قرار گرفته است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - تکویر - 81 - 4 - 4

4 - ثروت ها ، هر چند گران بها و نفیس باشند ، در برطرف ساختن خطر ها و اضطراب انسان از حوادث آغازین قیامت ، هیچ گونه کارآیی نخواهند داشت .

و إذا العشار عطّلت

108- اضطراب شفیعان در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 23 - 6

6 - شفاعت کنندگان قبل از دریافت امر خدا ، در حال هراس و اضطراب خواهند بود .

حتّی إذا فزّع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربکم

بنابراین که مرجع ضمیر <قلوبهم> شفاعت کنندگان باشد - که از جمله آنان ملائکه اند - برداشت یاد شده به دست می آید.

109- اعراض مکذبان قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - رعد - 13 - 18 - 6

6- مشرکان و منکران روز قیامت و کافران به پیامبر ( ص ) و قرآن ، روی گردانان از دعوت الهی اند .

والذین لم یستجیبوا له

آیات گذشته شاهد بر این است که مقصود از <الذین لم یستجیبوا له> مشرکان و منکران رسالت پیامبر(ص) و ناباوران به قیامت می باشد.

110- اغواپذیران در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 38 - 7

7 - قیامت ، عرصه رنگ باختن پندار های دروغین گمراهان و فریب خوردگان

ص: 70

و یحسبون أنّهم مهتدون . حتّی إذا جاءنا

111- افشای رازها در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - عادیات - 100 - 10 - 1،2

1 - اسرار سینه ها ( ملکات و صفات نفسانی ، علاقه ها ، نیت ها و افکار ) ، در قیامت بیرون ریخته و آشکار خواهد شد .

و حصّل ما فی الصدور

<تحصیل>، به معنای استخراج مغز از پوسته و پوشش آن است; مانند استخراج طلا از سنگ معدنی آن و اخراج گندم از کاه (مفردات). برخی آن را با تمییز، مرادف می دانند و بر همین اساس آنچه را بیخته شود، <محصّل> می گویند (کشاف). در این صورت، مراد از آن، متمایز شدن اسرار نیک و بد خواهد بود.

2 - آشکار شدن اسرار درونی انسان در قیامت ، قهری و بیرون از اختیار او است .

حصّل

مجهول بودن <حصّل>، دلالت بر نکته یاد شده دارد.

112- افشای علایق در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - عادیات - 100 - 10 - 1

1 - اسرار سینه ها ( ملکات و صفات نفسانی ، علاقه ها ، نیت ها و افکار ) ، در قیامت بیرون ریخته و آشکار خواهد شد .

و حصّل ما فی الصدور

<تحصیل>، به معنای استخراج مغز از پوسته و پوشش آن است; مانند استخراج طلا از سنگ معدنی آن و اخراج گندم از کاه (مفردات). برخی آن را با تمییز، مرادف می دانند و بر همین اساس آنچه را بیخته شود، <محصّل> می گویند (کشاف). در این صورت، مراد از آن، متمایز شدن اسرار نیک و بد خواهد بود.

113- افشای نیات در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - عادیات - 100 - 10 - 1

1 - اسرار سینه ها ( ملکات و صفات نفسانی ، علاقه ها ، نیت ها و افکار ) ، در قیامت بیرون ریخته و آشکار خواهد شد .

و حصّل ما فی الصدور

<تحصیل>، به معنای استخراج مغز از پوسته و پوشش آن است; مانند استخراج طلا از سنگ معدنی آن و اخراج گندم از کاه

ص: 71

(مفردات). برخی آن را با تمییز، مرادف می دانند و بر همین اساس آنچه را بیخته شود، <محصّل> می گویند (کشاف). در این صورت، مراد از آن، متمایز شدن اسرار نیک و بد خواهد بود.

114- اقرار به شرک در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 27 - 7

7 - مشرکان در مرحله ای از قیامت منکر شرک خویش و در مرحله ای معترف به آن می شوند.

و اللّه ربنا ما کنا مشرکین . .. فقالوا یلیتنا نرد و لا نکذب بأیت ربنا و نکون من

برداشت فوق از ارتباط آیه 23 و 27 به دست می آید که مشرکان در آنجا مشرک بودن خودشان را منکر شدند، ولی در اینجا اعتراف کردند که آیات را تکذیب می کردند و مؤمن نبودند.

115- اقرار به قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - حجر - 15 - 36 - 5

5- ابلیس ، معترف به روز قیامت و برانگیخته شدن انسان ها در آن روز

قال ربّ فأنظرنی إلی یوم یبعثون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - ص - 38 - 79 - 6

6 - ابلیس ، معترف به قیامت و روز برانگیخته شدن انسان ها در آن روز

قال ربّ فأنظرنی إلی یوم یبعثون

116- اقرار به کفر در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 130 - 14

14 - پیروان شیطانها در قیامت به کفرورزی خویش در دنیا اعتراف می کنند.

و شهدوا علی أنفسهم أنهم کانوا کفرین

ص: 72

117- اقرار به گمراهی در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 128 - 18

18 - اعتراف گمراهان در قیامت به تبعیت از خواهشهای نفسانی خویش تا آخرین لحظه عمر

ربنا استمتع بعضنا ببعض و بلغنا أجلنا الذی أجلت لنا

جمله <و بلغنا>، پس از <ربنا استمتع . .. >، بیان استمرار بهره گیری گمراهان از تمتعات دنیا تا لحظه رسیدن اجل است. بنابراین عمر آنها در این منظور صرف شده است.

118- اقرار در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 130 - 14

14 - پیروان شیطانها در قیامت به کفرورزی خویش در دنیا اعتراف می کنند.

و شهدوا علی أنفسهم أنهم کانوا کفرین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - ابراهیم - 14 - 22 - 25

25- اعتراف به حق در قیامت ، رهایی بخش از عذاب نیست .

إنی کفرت بما أشرکتمون من قبل إن الظ-لمین لهم عذاب ألیم

برداشت فوق بر این اساس است که <إن الظالمین لهم عذاب ألیم> کلام خداوند باشد. از اینکه خداوند ماجرای برخورد مستکبران و پیروانشان و نیز برخورد آنها با شیطان و اعتراف شیطان به خطای خود در قیامت را بیان می کند و آن گاه می فرماید که برای ستمگران عذابی دردناک در نظر گرفته شده است، نکته فوق به دست می آید.

119- اقرار علیه خود در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 130 - 9

9 - کافران جن و انس در قیامت با اعتراف به آمدن رسولان الهی، علیه خود شهادت خواهند داد.

ألم یأتکم رسل منکم . .. قالوا شهدنا علی أنفسنا

ص: 73

120- اقرار مکذبان قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 53 - 4

4 - منکران قیامت با برپایی آن به درستی و راستی گفتار انبیا درباره معاد پی خواهند برد و بدان اعتراف خواهند کرد .

یوم یأتی تأویله یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق

ضمیر مفعولی در <نسوه> می تواند به <کتب> در آیه قبل برگردد. بر این مبنا <ال> در <الحق> جنسیه است و مراد از آن حقانیت رسالت انبیاست. و نیز می تواند آن ضمیر به <یوم یأتی تأویله>، که همان روز قیامت است، برگردانده شود. در این صورت <ال> در <الحق> عهدیه است و اشاره به حقانیت روز قیامت دارد. برداشت فوق بر اساس احتمال دوم است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 50 - 15

15 - اعتقاد و اعتراف برخی از منکران قیامت به ربوبیت خدای یگانه

و ما أظنّ الساعه قائمه و لئن رجعت إلی ربّی

121- امت ها در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 14 - 20

20 - آگاه شدن امت ها از کرده های خویش در قیامت

إلی یوم القیمه و سوف ینبئهم اللّه بما کانوا یصنعون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 113 - 15

15 - قیامت ، صحنه داوری میان امتهاست .

فاللّه یحکم بینهم یوم القیمه

122- امتیازات دنیوی در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 48 - 3

3- قیامت ، روز الغای اعتبارات و امتیازات دنیوی انسان ها است . *

و عرضوا علی ربّک صفًّا

چنان چه مراد از <صفّاً> این باشد که همگان در یک صف محشور خواهند شد جملهء <و عرضوا. ..> اشعار به این مطلب خواهد

ص: 74

داشت که با وجود آن که اهل دنیا، امتیازات را به مال و منال و دیگر اعتبارات مادّی دنیا می دانستند، ولی در صفی واحد محشور خواهند شد. این نکته، با توجه به آیات مربوط به داستان مرد ثروت مند و هم صحبت او، بیشتر واضح می گردد.

123- امداد در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 48 - 8

8 - در روز قیامت هیچ کس به دفاع از دیگری برنخواهد خواست و او را یاری نخواهد کرد .

و لاهم ینصرون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 123 - 7

7 - در روز قیامت ، هیچ کس از دفاع و یاری دیگری بهره مند نخواهد شد .

و لاهم ینصرون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 173 - 12

12 - تنها خداوند ، توانا بر نصرت مستکبران در قیامت

و لایجدون لهم من دون اللّه ولیاً و لانصیراً

به قرینه فراز قبل <فیعذبهم عذاباً الیماً> مراد از اینکه مستکبران تنها خداوند را یاور خویش می یابند، این است که تنها وی توانا بر یاوری آنهاست، نه اینکه خداوند ایشان را یاری خواهد کرد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 51 - 9

9 - خداوند تنها شفاعت و یاری کننده در قیامت است.

و أنذر . .. یخافون أن یحشروا إلی ربهم لیس لهم من دونه ولی و لا شفیع

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - ابراهیم - 14 - 22 - 15

15- شیطان در قیامت به ناتوانی خویش و پیروانش برای یاری و فریادرسی یکدیگر اعتراف می کند .

و قال الشیط-ن . .. ما أنا بمصرخکم و ما أنتم بمصرخی

<صرخ> به معنای فریاد و <أصرخ> به معنای پاسخ گویی به آن است. بنابراین مراد از <مصرخ> فریادرس و نجات دهنده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 75

15 - یس - 36 - 75 - 3،4

3 - معبود های ادعایی به روز رستاخیز ، در حالی که همچون سپاهِ آماده به خدمت برای مشرکان اند ، از هرگونه یاری رسانی به آنان ناتوان خواهند بود .

لایستطیعون نصرهم و هم لهم جند محضرون

برداشت یاد شده مبتنی بر این دیدگاه است که ضمیر <هم> به معبودها و ضمیر <لهم> به مشرکان بازگردد و این جمله حال برای ضمیر غایبی در<لایستطیعون> باشد. بر این اساس، این ترکیب از باب مبالغه آمده است; زیرا متمرکز کردن تمامی نیروها در قالب یک سپاهِ آماده به خدمت و در عین حال ناتوان بودن از یاری رسانی، نشان دهنده اوج ناتوانی معبودها می باشد. گفتنی است بر اساس این نظر، آیه شریفه ناظر به روز قیامت است.

4 - تنها خداوند ، توانا بر یاری رسانی به انسان ها در روز رستاخیز

و اتّخذوا من دون اللّه ءالهه لعلّهم ینصرون . .. و هم لهم جند محضرون

از تأکید خداوند بر ناتوانی مطلق همه معبودها از یاری رسانی (به جز اللّه)، برداشت یاد شده به دست می آید.

124- امکانات مادی در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 75 - 19

19- پوچی و بی اثری امکانات دنیایی ، موقعیت های اجتماعی و گروه بندی ها ، در هنگام نزول عذاب و یا فرارسیدن مرگ و قیامت

فسیعلمون من هو شرّ مکانًا و أضعف جندًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - شعراء - 26 - 88 - 2

2 - قطع رابطه انسان با عوامل مادی تأثیرگذار در دنیا ، به روز رستاخیز

یوم لاینفع مال و لابنون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - محمد - 47 - 15 - 8

8- حقایق مادی در جهان آخرت ، دارای ماهیتی خالص ، ناب و فاسد نشدنی

أنه-ر من ماء غیر ءاسن و أنه-ر من لبن لم یتغیّر طعمه و أنه-ر من خمر لذّه للش-ربین

در صورتی که واژه <مثل> به معنای توصیف باشد و نهرهای اخروی از نوع نهرهای مادی و دنیوی باشد; تعابیر <غیرآسن>، <لم یتغیّر طعمه> و <مصفّی> بیانگر ماهیت متفاوت آنها با امور دنیوی خواهد بود.

ص: 76

125- امنیت در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - اعراف - 7 - 35 - 7

7 - تصدیق کنندگان انبیا و تقواپیشگان راستکردار در قیامت ایمن از عقوبتهای الهی و به دور از هر گونه اندوه هستند.

فمن اتقی و أصلح فلا خوف علیهم و لا هم یحزنون

مراد از نبودن خوف (لا خوف) به دلیل آیه بعد، ایمنی از گرفتار شدن به آتش دوزخ است.

126- امنیت مؤمنان به قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - جاثیه - 45 - 27 - 9

9 - معتقدان به قیامت ، به دور از باطل گرایی و ایمن از زیان اخروی

یومئذ یخسر المبطلون

برداشت بالا، با استفاده از مفهوم آیه صورت گرفته است.

127- امنیت هنگام قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 15 - 6

6- انسان در لحظه مرگ ( نظیر زمان ولادت و هنگامه رستاخیز ) نیازمند سلامت و امنیتی ویژه از جانب خداوند

و سل-م علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیًّا

نکره بودن <سلام> بیانگر برجستگی آن است و مراد از سلامت هنگام مرگ، در امان بودن از مواجه شدن با امری ناخوشایند، نظیر وحشت و اضطراب و نومیدی و . .. است.

128- امیدواری به قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - ق - 50 - 41 - 1

1 - رهنمود خداوند به پیامبر ( ص ) ، در امید بستن به قیامت برای جزای کافران لجوج

فاصبر . .. و استمع یوم یناد المناد

آیات پیشین در زمینه مواجهه ناروای کافران با پیامبر(ص) و لزوم شکیبایی آن حضرت در برابر آنان بود. اکنون در این آیه، خداوند به پیامبر(ص) می فرماید: گوش به زنگ منادی حق برای رستاخیز باش; کنایه از این که آن روز کافران، مجازات واقعی خود را

ص: 77

خواهند دید.

129- امیدواری در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - شعراء - 26 - 82 - 1

1 - پروردگار جهانیان ، کسی است که می توان به غفران و بخشایش او در قیامت ، دل بست .

إلاّ ربّ الع-لمین . .. و الذی أطمع أن یغفرلی خطیئتی یوم الدین

130- انبیا در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 159 - 7

7 - پیامبران ، شاهدان محکمه الهی در قیامت

و یوم القیمه یکون علیهم شهیداً

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 109 - 1،2،11

1 - خداوند در قیامت مجمعی از تمامی پیامبران تشکیل خواهد داد .

یوم یجمع اللّه الرسل

2 - پرسش از برخورد امت ها با دعوت انبیا هدف از گردآوری پیامبران در عرصه قیامت

یوم یجمع اللّه الرسل فیقول ماذا اجبتم

11 - اظهار بی اطلاعی پیامبران در قیامت از چگونگی برخورد امت ها با دعوت آنان

فیقول ماذا اجبتم قالوا لاعلم لنا

امام باقر(ع) درباره آیه فوق فرمود: ان لهذا تأویلا یقول: ماذا اجبتم فی اوصیائکم الذین خلقتموهم علی اممکم؟ فیقولون لا علم لنا بما فعلوا بعدنا.

_______________________________

کافی، ج 8، ص 338، ح 535; نورالثقلین، ج 1، ص 688، ح 427.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 110 - 4

4 - خداوند ، در روز قیامت و در مجمع پیامبران ، نعمت های ارزانی شده به عیسی و مادرش مریم رابه وی یادآوری خواهد کرد .

یوم یجمع اللّه الرسل فیقول . .. اذ قال اللّه یعیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک و عل

کلمه <اذ> در <اذ قال اللّه> بدل اشتمال برای کلمه <یوم . ..> می باشد.

ص: 78

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 116 - 1

1 - خداوند در قیامت و در حضور پیامبران از مسیح ( ع ) خواهد پرسید که آیا وی مردمان را به پرستش خویش و مادرش مریم فراخوانده است ؟

و اذ قال اللّه یعیسی ابن مریم ءانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین

با توجه به آیات بعد همانند <قال اللّه هذا یوم . ..> آیه 119 و توجه به این حقیقت که در زمان حضور مسیح(ع) در میان امت خویش کسی معتقد به الوهیت وی و مریم(ع) نبوده است، معلوم می شود این پرسش و پاسخ در قیامت اتفاق خواهد افتاد. گفتنی است که تعبیر از آینده با فعل ماضی (قال) برای رساندن تحقق قطعی آن صحنه است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - اعراف - 7 - 6 - 3

3 - تبلیغ تعالیم دینی و آسمانی، محور بازجویی از پیامبران خدا در قیامت

فلنسئلن الذین أرسل إلیهم و لنسئلن المرسلین

عنوان <مرسلین> در جمله <و لنسئلن المرسلین> بیانگر این است که سؤال از پیامبران درباره تبلیغ رسالت است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - اعراف - 7 - 7 - 2

2 - خداوند در قیامت سرگذشت پیامبران را در ابلاغ رسالت به گونه ای دقیق برای آنان بیان خواهد کرد.

و لنسئلن المرسلین. فلنقصن علیهم بعلم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 34 - 4

4 - تمامی خواسته های پیامبران و پیروان آنان در قیامت ، از پیش آماده شده و به آنان داده خواهد شد .

و الذی جاء بالصدق و صدّق به . .. لهم ما یشاءون عند ربّهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 69 - 7

7 - حضور پیامبران در قیامت برای گواهی دادن بر اعمال بندگان ، هنگام عرضه اعمالشان

و جایء بالنبیّین

مقصود از آوردن پیامبران در قیامت هنگام عرضه نامه اعمال بندگان - به قرینه آیه <فکیف إذا جئنا من کلّ اُمّه بشهید و جئنابک علی ه-ؤلاء شهیداً (نساء(4)، 41) گواهی دادن آنان است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مرسلات - 77 - 11 - 1

ص: 79

1 - قیامت ، وقت تعیین شده برای حضور پیامبران جهت گواهی بر امت های خویش

و إذا الرسل أُقّتت

مقصود و مفاد این آیه - برابر نظر بیشتر مفسران - فرارسیدن زمان وعده الهی مبنی بر گواهی پیامبران بر امت های خویش در عرصه قیامت است; مانند <فلنسئلنّ الذین اُرسل إلیهم و لنسئلنّ المرسلین> (اعراف، آیه 6).

131- انبیا و قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 59 - 16

16 - قیامت ، روزی عظیم در دیدگاه پیامبران ( ع )

إنی أخاف علیکم عذاب یوم عظیم

132- انتظار در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 68 - 10

10 - تمامی موجودات آسمان ها و زمین ، پس از به پاخاستن با دومین نفخ صور ، در انتظار سرنوشت خود به سر خواهند برد .

ثمّ نفخ فیه أُخری فإذا هم قیام ینظرون

<نظر> (مصدر <ینظرون>) هم به معنای انتظار است و هم به معنای نظر متحیرانه و بهت آمیز. برداشت یاد شده مبتنی بر معنای نخست است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - مطففین - 83 - 6 - 2

2 - مردم در صحنه قیامت ، به حال ایستاده در انتظار فرجام نهایی خویش اند .

یوم یقوم الناس لربّ الع-لمین

133- انتقام جویی درقیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 167 - 5

5 - وجود حس انتقام جویی برای انسان ها در قیامت

فنتبرأ منهم کما تبرّءوا منا

ص: 80

134- اندوه در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 112 - 7

7 - قیامت ، صحنه ای هراسناک و جایگاه حزن و اندوه است .

ولا خوف علیهم و لا هم یحزنون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 266 - 10

10 - تباهی اعمال انجام شده برای غیر خداوند و اندوه فراوان انجام دهنده آن در قیامت

ایودّ احدکم . .. فاحترقت

وجه تشبیه بین <اصابه الکبر> و انفاقهای باطل، ناتوانی جبران گذشته و تأمین آینده است و فرض این معنا در طرف مشبّه هنگام مرگ و قیامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 274 - 8

8 - انفاق کنندگان در راه خداوند ، ترس و اندوهی در رستاخیز نخواهند داشت .

و لا خوف علیهم و لا هم یحزنون

بنابراینکه عدم <خوف> و <حزن> تنها مربوط به آخرت باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 277 - 10

10 - مؤمنان دارای عمل صالح ، ترس و اندوهی در رستاخیز ندارند .

انّ الّذین امنوا . .. و لا خوف علیهم و لا هم یحزنون

بنابراینکه عدم <خوف> و <حزن> مربوط به آخرت باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 30 - 11

11 - قیامت ، روز اندوه و افسوس بدکاران

تودّ لو انّ بینها و بینه امداً بعیداً

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - اعراف - 7 - 35 - 7

ص: 81

7 - تصدیق کنندگان انبیا و تقواپیشگان راستکردار در قیامت ایمن از عقوبتهای الهی و به دور از هر گونه اندوه هستند.

فمن اتقی و أصلح فلا خوف علیهم و لا هم یحزنون

مراد از نبودن خوف (لا خوف) به دلیل آیه بعد، ایمنی از گرفتار شدن به آتش دوزخ است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - روم - 30 - 12 - 7

7 - بدکارانِ دروغ انگارِ آیات الهی ، در روز قیامت ، ناامید و اندوه ناک اند .

ثمّ کان ع-قبه الذین أس-ئوا السوأی أن کذّبوا بأی-ت اللّه . .. و یوم تقوم الساعه ی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - فاطر - 35 - 34 - 3،4

3 - اندوهگین بودن بهشتیان در عرصه قیامت پیش از ورود به بهشت

و قالوا الحمد للّه الذی أذهب عنّا الحزن

برداشت یاد شده، به خاطر این نکته است که لازمه برطرف کردن حزن وجود آن از پیش است.

4 - قیامت ، عرصه حزن آور و اندوهگین حتی برای مؤمنان

و قالوا الحمد للّه الذی أذهب عنّا الحزن

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 52 - 2

2 - وضعیت کافران در روز رستاخیز ، بسیار تأسف بار و حسرت آور خواهد بود .

قالوا ی-ویلنا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - معارج - 70 - 4 - 6

6 - روز قیامت ، روزی بس دشوار و اندوه بار برای خلایق

فی یوم کان مقداره خمسین ألف سنه

برداشت یاد شده، با توجه به این نکته است که در زبان عرب، اوقات سخت و خزن آور را، به طولانی بودن آن و زمان های راحتی و شادمانی را به کوتاه بودن آن توصیف می کنند.

135- اندوهناکی قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 103 - 2

2- برپایی قیامت ، اندوه زا و همراه با وحشت و فزع و جزع بزرگ است .

ص: 82

لایحزنهم الفزع الأکبر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مزمل - 73 - 17 - 1

1 - قیامت ، روزی است بسیار سخت و اندوه بار .

فکیف تتّقون إن کفرتم یومًا یجعل الولدن شیبًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - انسان - 76 - 10 - 2

2 - قیامت ، روزی است بسیار سخت و اندوه بار .

یومًا عبوسًا قمطریرًا

<عبوس>; یعنی، چهره در هم کشیده و <روز عبوس> کنایه از روز سخت و اندوه بار است. <قمطریر> نیز به معنای شدید است و در این آیه هم می تواند وصف برای <عبوس> باشد (یعنی شدید العبوس) و هم می تواند صفت برای <یوم> باشد.

136- انذار از قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 130 - 6،8

6 - بیان آیات الهی به مردم و بیم دادن به آنان در مورد قیامت، از وظایف مهم انبیاست.

رسل منکم یقصون علیکم ءایتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا

8 - مطلع ساختن مردم از آیات الهی و مضامین آن، و انذار از قیامت دو وظیفه اساسی مبلغان دین است.

یقصون علیکم ءایتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 39 - 1

1- پیامبراکرم ( ص ) مأمور انذار و هشدار دادن به مردم در مورد حوادث حسرت آفرین قیامت

و أنذرهم یوم الحسره

ضمیر <هم> در <أنذرهم> شامل همه مردم می شود. از اضافه شدن <یوم> به <الحسره> معلوم می شود که در آن روز همگان برگذشته خویش تأسف می خورند، به طوری که آن روز <روز حسرت> نامیده شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 71 - 17

17 - اخطار و انذار مردم درباره رستاخیز انسان ها ، از وظایف رسولان الهی

و ینذرونکم لقاء یومکم ه-ذا

ص: 83

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 15 - 10

10 - انذار و اخطار مردم درباره قیامت ، از وظایف اصلی پیامبران

یلقی الروح . .. علی من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق

در برداشت یاد شده، فاعل <لینذر>، ضمیری دانسته شده که به <من> موصول باز می گردد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 18 - 1

1 - پیامبر ( ص ) مأمور انذار و اخطار به مردم درباره روز قیامت

و أنذرهم یوم الأزفه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 7 - 16

16 - انذار از قیامت ، از اهداف مهم وحی الهی

کذلک أوحینا إلیک . .. و تنذر یوم الجمع

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - محمد - 47 - 18 - 3

3- هشدار خداوند ، به سر رسیدن ناگهانی قیامت و غافلگیر شدن بشر

فهل ینظرون إلاّ الساعه أن تأتیهم بغته

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - طور - 52 - 11 - 3

3 - ترسیم رخداد های پراضطراب هستی در آستانه قیامت ، هشداری به تکذیب کنندگان آن است .

یوم تمور . .. و تسیر الجبال ... فویل یومئذ للمکذّبین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - نجم - 53 - 57 - 2

2 - توجه دادن خلق به نزدیکی قیامت ، از انذار های مهم پیامبران

ه-ذا نذیر من النذر . .. أزفت الأزفه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - ملک - 67 - 26 - 5

5 - پیامبر ( ص ) ، تنها عهده دار انذار مردمان ، درباره برپایی قیامت بود ، نه مشخص ساختن زمان دقیق آن .

ص: 84

قل إنّما العلم عند اللّه و إنّما أنا نذیر

برداشت یاد شده، با توجه به این نکته است که حصر در <إنّما أنا نذیر> حصر اضافی بوده و نسبت به علم به زمان برپایی قیامت سنجیده شده است; یعنی، من تنها انذارگر به وقوع قیامت هستم، نه بیش از آن.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - نازعات - 79 - 45 - 1

1 - پیامبر ( ص ) ، هشدار دهنده و انذار کننده مردم درباره رخداد های قیامت

إنّماأنت منذر من یخشیها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - ماعون - 107 - 1 - 4

4 - خداوند ، مردم را به روز جزا هشدار داده است .

أرءیت الذی یکذّب بالدین

تکذیب، نوعی واکنش در برابر پیام یا دعوت است. بنابراین در تعالیم الهی، درباره روز جزا، هشدارهایی داده شده بود که مکذبان را، به تکذیب وادار ساخته است.

137- انذار مکذبان قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 39 - 11

11- انذار غافلان و منکران قیامت و بیم دادن آنان از زمینه های حسرت در آن از وظایف پیامبر ( ص ) است .

و أنذرهم یوم الحسره . .. و هم فی غفله و هم لایؤمنون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - طور - 52 - 11 - 3

3 - ترسیم رخداد های پراضطراب هستی در آستانه قیامت ، هشداری به تکذیب کنندگان آن است .

یوم تمور . .. و تسیر الجبال ... فویل یومئذ للمکذّبین

138- انسان در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - اعراف - 7 - 30 - 1

1 - حضور انسانها در قیامت، مانند آفرینش نخستینشان، در دو گروه هدایت یافته و گمراه گشته

ص: 85

فریقا هدی

جمله <فریقا هدی . ..> حال برای فاعل <بدأکم> و بیانگر وجه مشابهت مطرح شده در جمله <کما بدأکم تعودون> است و حاصل معنی چنین می شود: خداوند شما را آفرید در حالی که شایستگان هدایت را هدایت کرد و مستحقان گمراهی را به گمراهی کشاند و به همین صورت (دو جناح بودن) به سوی او باز خواهید گشت.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - طارق - 86 - 10 - 1

1 - در قیامت ، انسان هیچ قدرتی در برابر خواست خداوند و کیفر های او ندارد .

فما له من قوّه

139- انسان ها در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 48 - 1

1 - انسان در آینده با روزی عظیم ( قیامت ) مواجه خواهد شد .

واتقوا یوماً

مراد از کلمه <یوماً> روز قیامت است و نکره آمدنش حکایت از عظمت آن دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 148 - 9،10

9 - خداوند همه انسان ها را - هر کجا که باشند - در صحنه قیامت حاضر خواهد ساخت .

أین ما تکونوا یأت بکم اللّه جمیعاً

10 - حضور یکپارچه انسان ها در صحنه قیامت

أین ما تکونوا یأت بکم اللّه جمیعاً

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 87 - 2،3

2 - قیامت ، پایان گردآوری انسان ها از سوی خداوند

لیجمعنّکم الی یوم القیمه

3 - قیامت ، روز گردآوری تمامی انسانها

لیجمعنّکم الی یوم القیمه

بر اساس این احتمال که <الی> به معنی <فی> باشد ; چنانچه برخی از مفسران اظهار داشته اند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 86

5 - انعام - 6 - 12 - 10

10 - خداوند، قطعاً و بدون تردید، تمامی انسانها را در صحنه قیامت گرد خواهد آورد.

لیجمعنکم إلی یوم القیمه لا ریب فیه

مرجع ضمیر <فیه> می تواند مضمون جمله <لیجمعنکم> باشد، یعنی جمع کردن شما در قیامت بدون تردید است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 36 - 7

7 - خداوند مردگان را در قیامت برخواهد انگیخت.

و الموتی یبعثهم اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 51 - 3

3 - گرد آمدن آدمیان در پیشگاه خداوند در قیامت، مقتضای ربوبیت اوست.

أن یحشروا إلی ربهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 60 - 14

14 - خداوند در قیامت آدمیان را به کردارهای دنیویشان آگاه می کند.

ثم إلیه مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 128 - 5

5 - جنیان و انسانها در قیامت مورد بازخواست مشترک قرار خواهند گرفت.

یمعشر الجن . .. و قال أولیاؤهم من الإنس

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 132 - 1

1 - هر یک از افراد جن و انس در روز قیامت از مرتبه و درجه ویژه خود برخوردارند.

و لکل درجت مما عملوا

تنوین <و لکل> عوض محذوف است و به قرینه آیه 128 و 130، محذوف <جن و انس> است، یعنی: <لکل من الجن و الإنس . ..> و چون آیات پیشین ترسیم قیامت بوده، ظاهر آن است که درجات مطرح شده در آیه مربوط به آن روز باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 172 - 10

10 - هیچ انسانی در روز قیامت نمی تواند مدعی غفلت از ربوبیت خدا در حیات دنیوی خویش باشد .

ص: 87

أشهدهم علی أنفسهم . .. أن تقولوا یوم القیمه إنا کنا هذا غفلین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 105 - 3

3- اختیار و انتخاب در روز قیامت ، از انسان ها سلب می شود .

یوم یأت لاتکلم نفس إلاّ بإذنه

قرین بودن هر گونه سخن در قیامت با اذن خداوند، می تواند به این معنا باشد که: صحنه قیامت مانند دنیا نیست که انسانها با اراده خویش سخن بگویند و یا افعال دیگری انجام دهند و احیاناً کاری کنند که مورد رضایت خدا نباشد; بلکه اختیار از آنها سلب می شود و نمی توانند هر چه را می خواهند بگویند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - ابراهیم - 14 - 21 - 1

1- همه انسان ها به صورت دسته جمعی در قیامت در پیشگاه خداوند حضور خواهند یافت .

و برزوا لله جمیعًا

<جمیعاً> حال برای ضمیر <برزوا> است و مرجع ضمیر آن می تواند همه انسانها باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 48 - 1،2

1- روز قیامت ، تمامی انسان ها - گرچه خود نخواهند - به پیشگاه پروردگار عرضه خواهند شد .

و عرضوا علی ربّک صفًّا

مجهول بودن <عُرِضوا> نشانگر آن است که انسان ها ناگریز از حاضر شدن نزد خداوند هستند و از خود اختیار ندارد.

2- حضور انسان ها در قیامت ، با صفوفی منظم و سازماندهی شده خواهد بود .

و عرضوا علی ربّک صفًّا

<صفّاً> حال برای نایب فاعل <عرضوا> است (مصفوفین) یعنی، عرضه انسان ها، به صورت صف است که حکایت از نظم و طبقه بندی آدمیان دارد. البته به قرینه آیات دیگر، این صف بندی به شکل مجموعه ای مختلط نیست، بلکه هر گروه و پیروان هر طریقه، در گروهی مجزای از دیگری، در صحنه قیامت حضور می یابند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 40 - 7

7- در قیامت ، رابطه انسان با مالکیت های اعتباری او در دنیا ، به کلی بریده خواهد شد .

و أنذرهم یوم الحسره . .. إنّا نحن نرث الأرض و من علیها و إلینا یرجعون

خداوند، هم زمین را میراث خود دانسته و هم آدمیان را; یعنی هم مالکان اعتباری و هم ملک های اعتباری; بنابراین در قیامت، این دو تنها با مالک حقیقی خود مرتبط خواهند شد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 88

11 - طه - 20 - 108 - 5

5 - مردم حاضر در صحنه قیامت ، گفتار خود را با صدایی آهسته به زبان خواهند آورد .

یومئذ . .. خشعت الأصوات للرحم-ن

<خشوع صوت> به معنای پایین آمدن صدا است (تاج العروس).

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 111 - 1

1 - نشانه های خضوع و تسلیم در برابر خداوند ، بر چهره تمامی انسان ها ( در قیامت ) نقش خواهد بست .

. .. و عنت الوجوه للحیّ القیّوم

<عناء> به معنای خاضع شدن و مطیع گشتن است (لسان العرب). <وجه> به معنای صورت است و از آن جهت که آثار خضوع و ذلت، بیش از همه جا در چهره آشکار می گردد، این واژه استفاده شده است. <ال> در <الوجوه> نیز محتمل است معنای استغراق داشته باشد و یا آن که عوض مضاف الیه بوده و مراد از آن <وجوه المجرمین> باشد. برداشت یاد شده مبتنی بر اولین احتمال است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 103 - 7

7- < عن النبی ( ص ) فی معنی < الفزع الأکبر > : ان الناس یصاح بهم صیحه واحده فلایبقی میّت إلاّ نشر و لا حیّ إلاّ مات إلاّ ما شاء اللّه ثمّ یصاح بهم صیحه أخری فینشر من مات و یصفون جمیعاً و تنشقّ السماء و تهدّ الأرض و تخرّ الجبال و تزفر النیران و ترمی بمثل الجبال شرراً فلایبقی ذو روح إلاّ إنخلع قلبه و ذکر ذنبه و شغل بنفسه إلاّ ما شاء اللّه ;

از رسول خدا(ص) روایت شده که در معنای <فزع أکبر> فرمود: به درستی که یک صیحه بر مردم زده می شود که مرده ای نمی ماند، مگر این که زنده می شود وزنده ای نمی ماند، مگر این که می میرد، جز آنچه را که خدا بخواهد. سپس صیحه دیگری بر آنان زده می شود و آنان که مرده اند زنده گشته و همگی به صف کشیده خواهند شد. و آسمان شکافته و زمین در هم کوبیده و کوه ها فرو ریخته و آتش شعله هایی چون کوه برکشد، پس هیچ صاحب روحی نماند، مگر این که [از هراس] دل او کنده شود و گناهان خود را یادآورد و هر کس به فکر خویش باشد، مگر آنچه را خدا بخواهد>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - شعراء - 26 - 89 - 4

4 - قیامت ، عرصه حضور انسان ها در پیشگاه خدا

إلاّ من أتی اللّه بقلب سلیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - شعراء - 26 - 102 - 6

6 - توجه انسان ها در قیامت ، به عدم امکان بازگشت به دنیا و تدارک گذشته ها

فلو أنّ لنا کرّه فنکون من المؤمنین

ص: 89

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - روم - 30 - 43 - 12،13

12 - روز قیامت ، روز تفکیک شدن کامل انسان های مؤمن از انسان های کافر است .

یومئذ یصّدّعون

احتمال دارد مراد از تفکیک شدن و جدایی در روز قیامت، تفکیک صفوف اهل بهشت از صفوف کسانی که اهل جهنم اند باشد. آیه بعد، مؤید این برداشت است

13 - قیامت ، روز جدایی و پراکندگی کامل انسان ها است .

یومئذ یصّدّعون

<یصّدّعون> از ریشه <صدع> به معنای <جدا شدن و پارگی در اجسام سخت> است. احتمال دارد که مراد از <یصّدّعون> جدایی صف سعادت مندان و شقاوت مندان باشد و احتمال دارد پراکندگی و جدا شدن انسان ها از هم باشد. برداشت بالا، بنابر احتمال دوم است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - سجده - 32 - 12 - 6

6 - حضور انسان در صحنه قیامت ، حضوری جسمانی است .

و لو تری . .. ناکسوا رءوسهم

از سر به زیر انداختن - که علامت شرمساری است - استفاده می شود که انسان ها در قیامت، با بدن مادی حضور پیدا می کنند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 7 - 6

6 - سخن گفتن پیامبر ( ص ) از بازآفرینی انسان ها در قیامت

رجل ینبّئکم إذا مزّقتم کلّ ممزّق إنّکم لفی خلق جدید

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 50 - 1،2،4

1 - با فرارسیدن زمان برپایی قیامت بر اثر صیحه و فریاد مرگ بار ، انسان ها از هرگونه توصیه و اندک سفارشی ، ناتوان خواهند شد .

صیحه وحده تأخذهم . .. فلایستطیعون توصیه

نکره آمدن <توصیه> می تواند برای تقلیل باشد.

2 - با فرارسیدن زمان برپایی قیامت بر اثر صیحه و فریاد مرگ بار ، انسان ها از مراجعه به کسان خود ناتوان خواهند بود .

صیحه وحده تأخذهم . .. فلایستطیعون توصیه و لا إلی أهلهم یرجعون

4 - انسان ها به وقت شنیدن صیحه و فریاد سهمگین در آستانه برپایی قیامت ، از هرگونه تحرک و عملی ناتوان خواهند بود .

صیحه وحده . .. فلایستطیعون توصیه و لا إلی أهلهم یرجعون

برداشت یاد شده بر این اساس استوار است که ناتوانی انسان ها از توصیه و مراجعه به کسان خود، به عنوان مثال و مصداق آمده و مقصود اصلی بیان ناتوانی کامل بشر در برابر مشیت خداوند به برپایی قیامت باشد.

ص: 90

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 69 - 3،9

3 - تابش نور عدل و قسط الهی بر اهل زمین در قیامت

و أشرقت الأرض بنور ربّها

بسیاری از مفسران گفته اند: مقصود از نور در این آیه، به قرینه جمله های بعدی - که درباره نامه اعمال و داوری به حق خداوند سخن گفته است - نور عدل و قسط الهی است; چنان که در فرهنگ عرب، به پادشاهی که عادل باشد گفته می شود (أشرقت الأفاق بعدلک و أضائت الدنیا بقسطک).

9 - احضار شاهدانی چند در عرصه قیامت برای گواهی دادن بر اعمال بندگان ، هنگام عرضه نامه اعمالشان

و الشهداء

<شهدا> جمع <شاهد> (گواه) است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 54 - 3

3 - حضور انسان ها در قیامت ، جلوه ای از ربوبیت الهی است .

ألا إنّهم فی مریه من لقاء ربّهم

اضافه <لقاء> به وصف ربوبیت - و نه دیگر اوصاف و اسمای الهی - معنای بالا را افاده می کند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 7 - 22

22 - تقسیم انسان ها در قیامت ، به دو گروه بهشتی و دوزخی

فریق فی الجنّه و فریق فی السعیر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 38 - 5

5 - قیامت ، عرصه حضور انسان در پیشگاه الهی است .

حتّی إذا جاءنا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - ق - 50 - 21 - 1،2،3

1- حضور یکایک انسان ها در صحنه قیامت ، همراه با دو مأمور پیش برنده و گواه

و جاءت کلّ نفس معها سائق و شهید

2- حرکت انسان در صحنه قیامت ، با راهنمایی و فرمان ملائکه

معها سائق

بنابراین که <سائق> فرشته ای از فرشتگان باشد - و نه اعمال آدمی - برداشت یاد شده استفاده می شود.

ص: 91

3- هراس انسان در قیامت ، از حضور در دادگاه عدل الهی *

و جاءت کلّ نفس معها سائق

برداشت یاد شده بدان احتمال است که تعبیر <سائق> و مأمور پیش برنده، از آن جهت یاد شده باشد که بی رغبتی و هراس انسان را، از حضور اختیاری در محکمه عدل الهی بنمایاند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - قمر - 54 - 7 - 5

5 - نگرانی و سردرگمی آدمیان ، در لحظه های آغازین رستاخیز و خروج از قبرها

یخرجون من الأجداث کأنّهم جراد منتشر

تشبیه به <جراد منتشر>، بیانگر سردرگمی و حرکت های نامنظم و حیرت زده آدمیان، پس از خروج از قبرها در روز رستاخیز است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - تغابن - 64 - 7 - 3

3 - برانگیخته شدن انسان ها در قیامت ، امری قطعی است .

قل بلی و ربّی لتبعثنّ

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - ملک - 67 - 24 - 5

5 - حشر و برانگیخته شدن انسان ها به پیشگاه خداوند در قیامت

و إلیه تحشرون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - حاقه - 69 - 18 - 1

1 - قیامت ، روز عرضه شدن و به نمایش در آمدن انسان ها در پیشگاه خداوند و در محکمه عدل او

یومئذ تعرضون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - حاقه - 69 - 20 - 4

4 - تمامی انسان ها در قیامت ، با حساب رسی اعمال خویش روبه رو می شوند .

إنّی ظننت أنّی مل-ق حسابیه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - حاقه - 69 - 26 - 4

4 - تمامی انسان ها در قیامت ، با حساب رسی اعمال خویش روبه رو خواهند شد .

ص: 92

و لم أدر ما حسابیه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - قیامه - 75 - 4 - 4

4 - برانگیخته شدن انسان ها در قیامت ، در قالب جسمی همانند جسم دنیایی آنان

ق-درین علی أن نسوّی بنانه

تصریح به درست کردن انگشتان، می تواند اشاره به حقیقت یاد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - قیامه - 75 - 12 - 1

1 - سرنوشت انسان در قیامت و تعیین جایگاه وی ( بهشت یا دوزخ ) ، تنها در اختیار خداوند است .

إلی ربّک یومئذ المستقرّ

کلمه <مستقرّ> می تواند مصدر میمی باشد; یعنی، <استقرار الإنسان یوم القیامه ینتهی إلی حکم ربّک و مشیئته> و نیز می تواند به معنای مکان استقرار باشد; یعنی، تعیین قرارگاه انسان (بهشت یا جهنم) تنها به حکم و فرمان خدا بازمی گردد. گفتنی است تقدیم <إلی ربّک> (خبر) بر <مستقر> (مبتدا) افاده حصر می کند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - قیامه - 75 - 14 - 1،2،3

1 - بصیرت و بینایی کامل انسان به خویشتن خویش در قیامت

إلی ربّک یومئذ المستقرّ . .. بل الإنس-ن علی نفسه بصیره

2 - هر انسانی در عرصه قیامت ، خود شاهد و گواه بر محکومیت خویش خواهد بود .

بل الإنس-ن علی نفسه بصیره

برداشت یاد شده، مبتنی بر این احتمال است که <بصیره> صفت برای موصوف محذوفی (مانند <حجّه>) باشد. در این صورت مفاد این آیه مانند آیه 24 از سوره <نور> است (یوم تشهد علیهم ألسنتهم و أیدیهم و أرجلهم بما کانوا یعملون).

3 - مجموعه رفتار ها و کردار های هر انسانی در قیامت ، برای او آن چنان روشن است که نیازی به دلیل و گواه دیگران نیست .

بل الإنس-ن علی نفسه بصیره

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - تکویر - 81 - 7 - 1

1 - انسان ها در قیامت ، به دسته های مختلف تقسیم خواهند شد .

و إذا النفوس زوّجت

سیاق آیات، دلالت دارد که آنچه پیش از این آیه آمده بود، <اشراط الساعه> و حوادثی بود که در آستانه قیامت رخ می نمود. از این آیه به بعد حوادثی آمده است که در قیامت رخ خواهد داد. <زوج> در اصل به معنای صنف و نوع از هر چیز است. (لسان العرب)

ص: 93

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - تکویر - 81 - 14 - 3

3 - حاضران صحنه قیامت ، دارای قدرت درک و شناخت

علمت نفس

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - انفطار - 82 - 5 - 3

3 - حاضران صحنه قیامت ، دارای قدرت درک و شناخت

علمت نفس

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - مطففین - 83 - 6 - 2

2 - مردم در صحنه قیامت ، به حال ایستاده در انتظار فرجام نهایی خویش اند .

یوم یقوم الناس لربّ الع-لمین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - غاشیه - 88 - 2 - 2

2 - صحنه گریزناپذیر قیامت ، برای برخی جز فروتنی و تسلیم ذلّت بار چاره ای باقی نمی گذارد .

حدیث الغ-شیه . وجوه یومئذ خ-شعه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - غاشیه - 88 - 26 - 5

5 - وجود کارگزارانی چند ، برای حسابرسی اعمال مردم در قیامت

ثمّ إنّ علینا حسابهم

برداشت یاد شده، از ضمیر <نا> استفاده شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - فجر - 89 - 22 - 1،2،6

1 - تجلّی حضور خداوند ، در تمام صحنه های قیامت برای همه مردم

و جاء ربّک

خداوند، همواره و در همه جا، در دنیا و آخرت، حضور دارد. بنابراین معنای <جاء>، ظهور همین حقیقت برای حاضران در صحنه قیامت است; چه آن که آنان حضور خداوند را در همه امور، مشاهده خواهند کرد.

2 - انسان ها در قیامت ، خود را به طور کامل ، مقهور ربوبیت و تدبیر خداوند خواهند دید .

و جاء ربّک

اضافه <ربّ> به ضمیر خطاب - که به مخاطب خاصی نظر ندارد - بیانگر آن است که آنچه برای همگان مشهود خواهد شد، جلوه

ص: 94

های ربوبیت خداوند در هر شخص است.

6 - رسیدگی به کار های انسان ها در قیامت ، دارای قسمت های گوناگون و تفکیک شده است .

صفًّا صفًّا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - زلزله - 99 - 6 - 3

3 - انسان ها در قیامت ، به گروه هایی گوناگون تقسیم خواهند شد .

یومئذ یصدر الناس أشتاتًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - زلزله - 99 - 8 - 2

2 - کار های ناروا ، هر چند به وزن مورچه ریز و یا ذرّات معلق در هوا باشد ، باقی مانده ، در قیامت بر انسان عرضه خواهد شد .

و من یعمل مثقال ذرّه شرًّا یره

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - قارعه - 101 - 4 - 3

3 - تشبیه وضع انسان ها در قیامت ، به انبوه ملخ های پراکنده *

یوم یکون الناس کالفراش المبثوث

برداشت یاد شده، ناظر به این احتمال است که فَراش - چنان که فرّاء گفته است - به معنای ملخ هایی باشد که بر زمین گسترده شده، درهم می لولند. گفتنی است که این معنا، تنها از فرّاء نقل شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - قارعه - 101 - 6 - 1

1 - برخی از مردم در قیامت ، دارای کرداری سنگین و ارجمند در پیشگاه خداوند

فأمّا من ثقلت موزینه

به وزنه هایی که با آن متاع را می سنجند و نیز به ابزار سنجش هر چیز، <میزان> گفته می شود (برگرفته از لسان العرب). سنگینی وزنه ها در قیامت، بیانگر سنگینی اعمال است که به تناسب ماهیت آنها، مراد ارج و بهای فراوان آنها خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - قارعه - 101 - 8 - 1

1 - اعمال برخی از مردم در قیامت ، سبک وزن و بی ارزش است .

و أمّا من خفّت موزینه

<موازین> یا جمع <میزان> و یا جمع <موزون> است. برداشت یاد شده، با هر دو مبنا سازگار است.

ص: 95

انسان ها و حوادث قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - غاشیه - 88 - 1 - 1

1 - خداوند ، هشداردهنده به انسان ها و تشویق کننده آنان به شنیدن حوادث قیامت

هل أتی-ک حدیث الغ-شیه

استفهام در <هل أتاک>، برای ترغیب به شنیدن پاسخ است و خطاب در آن، گرچه ممکن است به طور مستقیم متوجه پیامبر(ص) باشد; ولی به دلیل سیاق آیات، مراد عموم انسان ها است.

140- انسان ها هنگام برپایی قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - ابراهیم - 14 - 48 - 12

12- < سأل حبر من الیهود ، رسول الله ( ص ) فقال : أین الناس < یوم تبدّل الأرض غیر الأرض ؟ > قال : هم فی الظلمه دون الجسر ;

دانشمند یهودی از رسول خدا(ص) [درباره آیه] <یوم تبدل الأرض غیر الأرض> سؤال کرد که [در آن هنگام ]مردم کجا هستند حضرت فرمود: آنان در تاریکی نزدیک پل هستند>.

141- انسان های پیرو در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - ابراهیم - 14 - 21 - 5

5- افراد عوام و تابع ، پس از حضور در پیشگاه خداوند در قیامت به رهبران مستکبر خویش اعتراض و از آنان درخواست کمک خواهند کرد .

و برزوا لله جمیعًا فقال الضعف-ؤا للذین استکبروا إنّا کنّا لکم تبعًا فهل أنتم مغن

142- انسانها در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 30 - 9

9 - اختیاری بودن اعمال انسان ، مورد پذیرش او در قیامت

تودّ لو انّ بینها و بینه امداً بعیداً

از اینکه انسان دوست دارد میان او و عملش فاصله باشد و نمی گوید مجبور بودم، معلوم می شود که انسان می پذیرد اعمالش،

ص: 96

اختیاری بوده است.

143- انکار شرک در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 27 - 7

7 - مشرکان در مرحله ای از قیامت منکر شرک خویش و در مرحله ای معترف به آن می شوند.

و اللّه ربنا ما کنا مشرکین . .. فقالوا یلیتنا نرد و لا نکذب بأیت ربنا و نکون من

برداشت فوق از ارتباط آیه 23 و 27 به دست می آید که مشرکان در آنجا مشرک بودن خودشان را منکر شدند، ولی در اینجا اعتراف کردند که آیات را تکذیب می کردند و مؤمن نبودند.

144- انهدام آفرینش در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - قارعه - 101 - 1 - 3

3 - جهان در آستانه قیامت ، درهم کوبیده و دگرگون خواهد شد .

القارعه

نام گذاری قیامت به <القارعه>، ممکن است ناظر به کوبندگی حوادثی از قبیل <انشقاق آسمان>، <اندکاک زمین و کوه ها> و <کدر شدن ستارگان> باشد که - به تصریح آیات برخی از سوره های دیگر - در آستانه قیامت پدید خواهد آمد.

145- انهدام زمین در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - فجر - 89 - 21 - 2

2 - زمین ، هنگام برپایی قیامت ، به شدت کوبیده و سست و نرم خواهد شد .

کلاّ إذا دکّت الأرض دکًّا دکًّا

<دکّ>; یعنی، منهدم ساختن کوه و دیوار و مانند آن (لسان العرب). تکرار دو مصدر <دکّاً دکّاً> بر کثرت آن دلالت دارد; یعنی، کوبیدن های مکرر، یکی پس از دیگری تحقق خواهد یافت.

146- انهدام کوهها در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 97

19 - مزمل - 73 - 14 - 2

2 - کوه ها ، در آستانه برپایی قیامت به صورت انبوهی از ریگ های روان درخواهد آمد .

و کانت الجبال کثیبًا مهیلاً

<کثیب> به معنای ریگ انباشته شده و <مهیل> (اسم مفعول از ماده <هیل>) به معنای شیء روان است (صحاح اللغه).

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - قارعه - 101 - 5 - 1،2

1 - کوه ها در قیامت ، مانند پشم های رنگارنگی خواهند شد که حلاجی شده و از هم باز شده باشد .

و تکون الجبال کالعهن المنفوش

<عهن>، به معنای پشمی است که با رنگ های گوناگون رنگ آمیزی شده باشد. برخی گفته اند: به هر پشمی <عِهْن> گفته می شود. <نَقْش>; یعنی، بازکردن و کشیدن پشم تا آن جا که اجزای آن از هم بگسلد. (لسان العرب)

2 - کوبندگی حوادث قیامت ، تمام کوه ها را متلاشی کرده ، ذرّات رنگارنگ آنها را درهم خواهد آمیخت .

ما القارعه . یوم ... تکون الجبال کالعهن المنفوش

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - قارعه - 101 - 6 - 5

5 - مرحله سنجش اعمال ، پس از تخریب کوه ها و گذشت دوران سرگردانی مردم در قیامت است .

یوم یکون الناس کالفراش . .. و تکون الجبال کالعهن المنفوش . فأمّا من ثقلت موزینه

حرف <فاء> در <فأمّا> بیانگر نکته یاد شده است.

147- اوامر خدا در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - اعراف - 7 - 38 - 1

1 - خداوند در روز قیامت کافران را فرمان می دهد تا در آتش درآیند و به جمع دوزخیان بپیوندند.

قال ادخلوا فی أمم . .. فی النار

148- اولیاء الله در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - واقعه - 56 - 3 - 4

4 - < عن الزهری قال : سمعت علی بن الحسین ( ع ) یقول : . . . < إذا وقعت الواقعه > یعنی القیامه لیس لوقعتها کاذبه . < خافضه > خفضت و اللّه بأعداء اللّه إلی النار < رافعه > رفعت و اللّه أولیاء اللّه إلی الجنّه . . . ;

ص: 98

زهری گوید: از امام سجاد(ع) شنیدم که با استناد به آیه <إذا وقعت الواقعه> می فرمود: . ..یعنی، هرگاه قیامت واقع شود، که در وقوع آن دروغ راه ندارد. [قیامت] <خافضه> است; به خداوند سوگند! دشمنان خدا را به زیر می کشد و به سوی جهنم [روانه می کند] و <رافعه> است; به خدا سوگند اولیای خدا را بالا می برد و به سوی بهشت [هدایت می کند]...>.

149- اولین زلزله قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - نازعات - 79 - 7 - 1،2

1 - در آستانه برپایی قیامت و در پی صیحه و لرزش نخستین ، صیحه و لرزشی دوباره پدیدار خواهد شد .

تتبعها الرادفه

<رادفه>; یعنی، ملحق شونده و از پی در آینده. (مصباح) تطبیق آن بر نفخ صور دوم مفاد این آیه و آیه قبل را نظیر آیه 68 سوره زمر می سازد.

2 - دومین زلزله در مراحل برپایی قیامت ، تابع اولین لرزش و فرع بر پیدایش آن است .

تتبعها الرادفه

150- اهتمام مؤمنان به قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 9 - 10

10 - مسأله قیامت ، مهم ترین دغدغه اهل ایمان و عارفان است .

و یحذر الأخره

<حذر> (مصدر <یحذر>) به معنای احتراز و خویشتن را از چیز خطرناکی نگه داشتن و مراقبت کردن است. بر این اساس مقصود از <یحذر الأخره> دغدغه خاطری است که مؤمن از آخرت و وضعیت خود در آن جهان دارد.

151- اهل باطل در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 21 - 1

1 - قیامت ، روز جدایی خوبان و بدان و حق مداران و باطل گرایان و داوری میان آنان است .

ه-ذا یوم الفصل

<فصل> به معنای فاصله و جدایی میان دو شیء است و مقصود از آن در آیه شریفه، جدایی میان خوبان و بدان و حق پویان و باطل گرایان و داوری میان آنان است.

ص: 99

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - دخان - 44 - 40 - 3

3- قیامت ، روز جدایی حق از باطل و تمایز حق مداران از باطل گرایان

إنّ یوم الفصل میق-تهم أجمعین

مراد از <فصل>، ممکن است جدا شدن صفوف حق و حق مداران، از باطل و باطل گرایان باشد.

152- اهل کتاب در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 47 - 14

14 - مسخ چهره انسانی گروهی از اهل کتاب ( سران و عالمان ) در قیامت *

من قبل ان نطمس وجوهاً فنردّها علی ادبارها

نکره بودن <وجوه> حاکی از آن است که این عقوبت (مسخ چهره انسانی) برای تمامی مخاطبان نیست. لازم به ذکر است که برخی از مفسران تحقق این معنی را در قیامت می دانند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 22 - 3

3 - خداوند گردآورنده تمامی ستمگران (اهل کتاب و مشرکان) در قیامت

إنه لایفلح الظلمون . .. و یوم نحشرهم جمیعا

چون در آیات گذشته سخن از مشرکان و اهل کتاب به میان آمده بود، در برداشت این دو گروه به عنوان مصادیقی بارز از ظالمان مشخص شده اند.

153- اهمیت آمادگی برای قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 66 - 5

5 - لزوم توجه و آمادگی انسان ، برای رخداد قیامت

هل ینظرون

از لحن نکوهش آمیز آیه شریفه، نسبت به غفلت کنندگان از قیامت، مطلب بالا استفاده می شود.

ص: 100

154- اهمیت اهوال قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - نازعات - 79 - 9 - 3

3 - خداوند در تأکید بر وجود ترس و نگرانی در قیامت ، به فرشتگان سوگند یاد کرده است که سریع و بانشاط برای تدبیر امور و قبض ارواح از یکدیگر سبقت می گیرند .

و النازعات . .. قلوب یومئذ واجفه . أبص-رها خ-شعه

این آیه و آیه قبل، جواب قسم هایی است که در نخستین آیات سوره آمده بود.

155- اهمیت ایمان به قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 154 - 9

9 - ضرورت ایمان به قیامت و ملاقات خداوند

لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 99 - 2

2 - اهمیت و ویژگی ایمان به خدا و قیامت ، در سلسله مفاهیم و معارف دینی

و من الأعراب من یؤمن باللّه و الیوم الأخر

بسنده کردن به ذکر ایمان به خدا و روز رستاخیز، بیانگر محور بودن آن دو در میان سلسله مفاهیم و معارف الهی است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - رعد - 13 - 5 - 6

6- انکار قیامت ، هم طراز و مساوق انکار ربوبیت خداست .

أُول-ئک الذین کفروا بربهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - رعد - 13 - 18 - 2

2- موحّدان و مؤمنان به پیامبر ( ص ) و باورداران به قیامت ، اجابت کنندگان دعوت الهی اند .

للذین استجابوا لربهم الحسنی

آیات گذشته بیانگر این است که مراد از <الذین استجابوا> موحدان و مؤمنان به پیامبر(ص) و باورداران به قیامت می باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 15 - 3

ص: 101

3 - ایمان به قیامت ، از مهم ترین ارکان عقیدتی آیین موسی ( ع ) است .

نودی ی-موسی . .. إنّ الساعه ءاتیه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 16 - 8

8 - ایمان به قیامت و جزای اعمال ، دارای اهمیت و جایگاهی ویژه درعقیده دینی است .

الساعه ءاتیه . .. فلایصدّنک عنها

156- اهمیت برپایی قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - جاثیه - 45 - 22 - 6

6 - برپایی قیامت ، بخشی از اهداف الهی در آفرینش جهان

بالحقّ و لتجزی کلّ نفس بما کسبت

برداشت بالا بنابراین نکته است که <و لتجزی> عطف بر محذوف باشد; یعنی، آفرینش به حق هستی اهداف متعددی را دنبال می کند و از آن میان، تنها یک مورد ذکر شده است که جزای عادلانه مردم است و قیامت صحنه اصلی بروز و ظهور آن می باشد.

157- اهمیت ترس از قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 49 - 4

4- اهتمام به امر قیامت و ترس و نگرانی از آن ، از ویژگی های تقواپیشگان است .

و ذکرًا للمتّقین . .. و هم من الساعه مشفقون

واژه <اشفاق> از نظر بسیاری از مفسران و اهل لغت، به معنای ترس توأم با اعتنا و اهتمام است (مفردات راغب و. ..).

158- اهمیت تفکر در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 1 - 5

5- یاد قیامت و تفکر و تأمل در حقایق و رخداد های آن ، امری لازم است و بایسته .

اقترب للناس حسابهم و هم فی غفله معرضون

آیه شریفه، در مقامِ سرزنشِ کسانی است که از قیامت و رخدادهای آن غافل اند. این سرزنش، حاکی از ضرورت اندیشه و تأمل در

ص: 102

باره قیامت و احوال آن است.

159- اهمیت حسابرسی در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 109 - 5

5 - ضرورت و لزوم یاد قیامت و صحنه های حسابرسی آن برای اهل ایمان

یوم یجمع اللّه الرسل فیقول ماذا اجبتم

بدان احتمال که <یوم> مفعول به برای فعل محذوف همانند <اذکروا> باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - ص - 38 - 16 - 5

5 - حسابرسی از بندگان ، مهم ترین ویژگی قیامت است .

یوم الحساب

از نام گذاری روز قیامت به <روز حساب>، برداشت یاد شده استفاده می شود.

160- اهمیت ذکر قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 109 - 5

5 - ضرورت و لزوم یاد قیامت و صحنه های حسابرسی آن برای اهل ایمان

یوم یجمع اللّه الرسل فیقول ماذا اجبتم

بدان احتمال که <یوم> مفعول به برای فعل محذوف همانند <اذکروا> باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 51 - 14

14 - تکیه بر موضوع قیامت و توجه دادن به مسائل آن، عنصری اساسی و سازنده در تبلیغ

و أنذر به الذین یخافون أن یحشروا إلی ربهم . .. لعلهم یتقون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 28 - 2

2 - به یاد سپردن روز محشر و دشواری های آن ، توصیه ای است به اهل ایمان .

و یوم نحشرهم

ص: 103

برداشت فوق مبتنی بر این است که <یوم> مفعول به برای فعل مقدر (اذکروا) باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 45 - 1

1 - قیامت ، روزی است که مردم باید آن را به خاطر داشته باشند و یکدیگر را به آن یادآوری کنند .

و یوم یحشرهم

<یوم> یا مفعول به است برای <اذکر> یا مفعول دوم است برای <ذکرهم> محذوف و یا ظرف است و متعلق به <قد خسر> می باشد. برداشت فوق مبتنی بر احتمال اول و دوم است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 84 - 2

2- یادآوری از قیامت ، توصیه خداوند به انسانهاست .

یعرفون نعمت الله . .. و أکثرهم الک-فرون

برداشت فوق، مبتنی بر این نکته است که ظرف <یوم> متعلق به <اذکر> و یا <اذکروا> در تقدیر باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 111 - 6

6- توجه به قیامت و یاد آن ، امری لازم و دارای نقش سازنده و هدایتی

یوم تأتی کلّ نفس تج-دل عن نفسها

برداشت فوق، مبتنی بر این است که نصب <یوم> به تقدیر فعل <اذکر> یا <اذکروا> باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 71 - 2

2- قیامت و احضار مردم و پیشوایانشان در آن هنگام ، روزی شایسته یاد و یادآوری و به خاطرسپاری است .

یوم ندعوا کلّ أُناس بإم-مهم

برداشت فوق، مبتنی بر این است که نصب <یوم> به جهت مفعول فعل محذوف <اذکر> باشد و <با> ی در <بإمامهم > مصاحبت باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 47 - 1

1- یادآوری مسائل آخرت ، به منظور دل نبستن به زندگی ناپایدار دنیا ، لازم است .

المال و البنون زینه الحیوه الدنیا . .. و یوم نسیّر الجبال

<یوم> مفعول برای فعل مقدر <اُذکر> است; یعنی، <یاد کن روزی را که. ..>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 104

11 - انبیاء - 21 - 1 - 5

5- یاد قیامت و تفکر و تأمل در حقایق و رخداد های آن ، امری لازم است و بایسته .

اقترب للناس حسابهم و هم فی غفله معرضون

آیه شریفه، در مقامِ سرزنشِ کسانی است که از قیامت و رخدادهای آن غافل اند. این سرزنش، حاکی از ضرورت اندیشه و تأمل در باره قیامت و احوال آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 104 - 2

2- قیامت و در هم پیچیده شدن آسمان در آستانه آن ، از حوادث درس آموز و شایسته یاد و یادآورری

یوم نطوی السماء کطیّ السجلّ للکتب

برداشت یاد شده مبتنی براین است که نصب <یوم> به عامل مقدری چون <أذکر> یا <أذکروا> باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - احزاب - 33 - 66 - 4

4 - لازم است که روزی را که در آن ، کافران با آتش جهنم ، به سختی عذاب و سوزانده می شوند ، به خاطر داشت .

یوم تقلّب وجوههم فی النار

برداشت بنابراین احتمال است که نصب <یوم> به جهت مفعولٌ به بودن اش باشد. که باید فعل <اُذکر> در تقدیر باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - ق - 50 - 41 - 3

3 - مؤمن ، همواره در اندیشه قیامت و مطمئن به تحقق وعده های الهی

و استمع یوم یناد المناد من مکان قریب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - قلم - 68 - 42 - 1

1 - صحنه قیامت و مسائل مربوط به آن ، شایان ذکر و یادآوری است .

یوم یکشف عن ساق

برداشت یاد شده، مبتنی بر این نکته است که <یوم> متعلق به فعل مقدر <اُذکر> باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - مطففین - 83 - 18 - 1

1 - لزوم توجّه به معاد و غفلت نداشتن از قیامت

ألا یظنّ أُول-ئک أنّهم مبعوثون . .. کلاّإنّ کت-ب الفجّار ... کلاّ إنّ کت-ب الأبر

حرف <کلاّ> در این آیه، مفاد <کلاّ> در آیه مربوط به فاجران را تأکید می کند. مقابله <أبرار> با <فجّار> بیانگر این ارتباط است.

ص: 105

161- اهمیت عقیده به قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 3 - 6

6 - اعتقاد به قیامت و محاسبه اعمال ، دارای نقشی بنیادین در مجموعه باور های دینی

و هم بالأخره هم یوقنون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 71 - 18

18 - دعوت مردم به یکتاپرستی و اعتقاد به روز رستاخیز ، در رأس برنامه های فرستادگان الهی

یتلون علیکم ءای-ت ربّکم و ینذرونکم لقاء یومکم ه-ذا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - ذاریات - 51 - 13 - 2

2 - اصل اعتقاد به قیامت و جزای عمل دارای اهمیت است ; نه شناخت زمان آن .

یسئلون أیّان یوم الدّین . یوم هم علی النار یفتنون

کافران از زمان وقوع قیامت سؤال کرده اند; ولی خداوند پاسخ آنان را با یادآوری اصل وقوع قیامت داده و زمانی را معین نکرده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مدثر - 74 - 53 - 4

4 - عقیده به قیامت و روز جزا ، از ارکان مهم دین

بل لایخافون الأخره

مطلب یاد شده، از اختصاص به ذکر یافتن انکار معاد از سوی کافران - از میان دیگر اندیشه ها و عقاید اسلامی - به دست می آید.

162- اهمیت علم به قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - احزاب - 33 - 63 - 4

4 - آگاهی از زمان وقوع قیامت ، امری برای مردم بس مهم بود .

یسئلک الناس عن الساعه

ص: 106

163- اهمیت قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 39 - 6

6 - طرح مسأله قیامت و روز بازپسین ، رسالت مشترک تمامی پیامبران الهی

بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه . .. کذلک کذب الذین من قبلهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 77 - 8

8- معاد و قیامت ، از مهم ترین موضوعات معرفت دینی پس از توحید *

و ما أمر الساعه إلاّ کلمح البصر

برداشت فوق، با استفاده از ارتباط آیات و اینکه در آیات گذشته، محور اصلی موضوع توحید و پرهیز از شرک بود و در این آیه سخن از برپایی قیامت می باشد به دست آمده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 15 - 5

5- زمان ولادت ، لحظه مرگ و روز رستاخیز ، سه مرحله حساس و سرنوشت ساز برای انسان

و سل-م علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیًّا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 30 - 3

3 - روز قیامت ، روزی بس با عظمت و مهم

لکم میعاد یوم

تنوین <یوم> بر تعظیم دلالت دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - ص - 38 - 67 - 2،3

2 - قیامت و احوال خوبان و بدان و بهشتیان و دوزخیان ، خبری پرفایده و بزرگ

قل هو نبؤا عظیم

3 - پیامبر ( ص ) ، مأمور ابلاغ عظمت رسالت خویش و موضوع قیامت و توحید الهی به مردم

قل هو نبؤا عظیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - محمد - 47 - 18 - 6

6- لحظه برپایی قیامت ، لحظه ای بس مهم و متمایز از تمام تاریخ زندگانی بشر در دنیا *

فهل ینظرون إلاّالساعه

ص: 107

با این که همه لحظه های عمر بشر و تاریخ، مصداق <ساعه> است; نام نهادن روز قیامت و لحظه برپایی آن به عنوان <الساعه>، می نمایاند که لحظه واقعی، سرنوشت ساز و قابل توجه، لحظه رستاخیز است و دیگر لحظه ها، در حقیقت قابل ذکرنیستند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - نجم - 53 - 47 - 1

1 - ضرورت برپایی قیامت و خلقت دوباره آدمیان ، در بینش الهی

و أنّ علیه النشأه الأُخری

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - قمر - 54 - 1 - 3

3 - برپایی قیامت ، لحظه ای مهم و مقطعی حساس در نظام جهان

اقتربت الساعه

از این که در اولین پیام سوره مسأله نزدیکی قیامت با تعبیری هشداردهنده و بی مقدمه یاد شده است; استفاده می شود که نزدیکی آن لحظه بس مهم و وقوع قیامت، مقطعی حساس می باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مرسلات - 77 - 7 - 3

3 - اهمیت و جایگاه ویژه مسأله قیامت ، در سلسله معارف الهی

و المرسل-ت عرفًا . .. إنّما توعدون لوقع

پنچ بار سوگند الهی برای اثبات و قطعیت برپایی قیامت، بیانگر برداشت یاد شده است.

164- اهوال قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 48 - 2،3،4

2 - قیامت ، روزی پر مخاطره که باید برای مصونیت از آن ، وسیله کارسازی را تدارک دید .

واتقوا یوماً

<اتقاء> یعنی، بر گرفتن و تدارک دیدن وسیله ای برای محافظت از چیزی خطر ساز و هولناک. بنابراین <اتقوا یوماً> دلالت می کند که: روز قیامت متضمن خطرهای هولناکی است و آدمی باید برای مصون ماندن از آنها وقایه ای (نگهدارنده ای) را تدارک ببیند.

3 - ایمان به قرآن ، پیروی از دستورات خدا و پرهیز از محرمات ، وسیله محافظت آدمی در برابر مخاطرات و عذاب های روز قیامت است .

ءامنوا بما أنزلت . .. واتقوا یوماً

فرمان به گرفتن وقایه (وسیله محافظت) - پس از دعوت به ایمان (آمنوا بما أنزلت) و دیگر تکلیفهای یاد شده در آیه - می رساند

ص: 108

که: وقایه آدمی در روز قیامت، همان ایمان به قرآن و . .. خواهد بود.

4 - برپایی نماز ، پرداخت زکات و شرکت در نماز جماعت از جمله سبب های کارساز برای دور ماندن از عذاب ها و مخاطرات روز قیامت

و أقیموا الصلوه . .. واتقوا یوماً

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 112 - 7

7 - قیامت ، صحنه ای هراسناک و جایگاه حزن و اندوه است .

ولا خوف علیهم و لا هم یحزنون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 123 - 2،3

2 - قیامت ، روزی پر مخاطره که باید برای مصونیت ازآن ، سببی کارساز تدارک دید .

و اتقوا یوماً

<اتقاء> (مصدر إتقوا); یعنی، برگرفتن و تدارک دیدن وسیله ای برای محافظت از چیزی هولناک و خطرساز. بنابراین <إتقوا یوماً> دلالت می کند که: روز قیامت حاوی مخاطرات هولناک است و آدمی باید برای مصون ماندن از آنها، وقایه (وسیله ای برای محافظت) فراهم آورد.

3 - ایمان به قرآن و پیامبر ( ص ) و پرهیز از کفر ورزی به آنها ، وسیله محافظت در برابر مخاطرات و عذاب های روز قیامت است .

أولئک یؤمنون به و من یکفر به . .. و اتقوا یوماً

فرمان به گرفتن وقایه (وسیله محافظت)، پس از ترغیب به ایمان (أولئک یؤمنون به) و هشدار از کفرورزی (و من یکفر . ..) می رساند که: وقایه انسان در روز قیامت، ایمان به قرآن و پیامبر(ص) و پرهیز از کفرورزی به آن دو است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 3 - 16

16- روز قیامت ، روزی بزرگ و عذاب آن ، عذابی سهمگین است .

فإنی أخاف علیکم عذاب یوم کبیر

کلمه <کبیر> در ظاهر صفت برای <یوم> است و در حقیقت بیانگر بزرگی عذاب آن روز می باشد که از آن در برداشت ، به سهمگینی عذاب تعبیر گردید.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - ابراهیم - 14 - 42 - 10

10- قیامت ، روز خیره شدن چشم ها از شدت ترس و هولناکی آن

لیوم تشخص فیه الأبص-ر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 109

9 - ابراهیم - 14 - 43 - 1،2،3

1- ستمگران ، در قیامت ، شتابان و با ترس و ذلت سر برافراشته و چشم دوخته ، محشور خواهند شد .

و لاتحسبنّ الله غ-فلاً عمّا یعمل الظ-لمون . .. مهطعین مقنعی رءوسهم

<اهطاع> به معنای حرکت سریع همراه با ترس است و <اقناع> به معنای سر برافراشتن و خیره شدن چشم به چیزی با حالت ذلت و خواری است (لسان العرب).

2- ستمگران بر اثر وحشت روز قیامت ، از حرکت پلک های چشم ناتوان و دلشان تهی از تدبیر و چاره جویی خواهد بود .

یعمل الظ-لمون . .. لایرتدّ إلیهم طرفهم و أفئدتهم هوآء

3- شدت وحشت و اضطراب و بهت زدگی غیر قابل توصیف ستمگران در قیامت

یعمل الظ-لمون . .. مهطعین مقنعی رءوسهم لایرتدّ إلیهم طرفهم و أفئدتهم هوآء

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - ابراهیم - 14 - 50 - 4

4- کیفیت حضور مجرمان در قیامت ، منظره ای زشت و هولناک است .

و برزوا . .. و تری المجرمین یومئذ مقرّنین فی الأصفاد . سرابیلهم من قطران و تغشی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 100 - 2

2- عرضه جهنم بر کافران در قیامت ، برای آنان صحنه ای دشوار و دهشت زا است .

و عرضنا جهنّم یومئذ للک-فرین عرضًا

<عرضاً> علاوه بر تأکید سخن - به دلیل نکره بودن - بر عظمت کار نیز دلالت دارد و عظمت عرضه جهنم، به هول انگیز بودن آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 37 - 7

7- صحنه های شهادت علیه کافران در قیامت ، منظره هایی دشوار و هلاکت آفرین خواهد بود .

فویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم

<مشهد> ممکن است اسم مکان به معنای محل شهادت باشد. حرف <مِنْ> دلالت دارد که همان مکان شهادت منشأ <ویل> برای کافران است، بنابراین باید گفت صحنه های شهادت علیه آنها، مرگ آفرین و عذاب ساز است، به گونه ای که اگر در قیامت مرگ کسی امکان پذیر بود، آنان جز هلاکت و ویل سرنوشتی نداشتند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 104 - 9

9 - دوران برزخ ، در برابر عظمت و سختی های قیامت ، بسیار اندک و ناچیز است .

إذ یقول أمثلهم طریقه إن لبثتم إلاّیومًا

کوتاه جلوه کردن فاصله مرگ تا قیامت، ظاهراً محصول نوعی مقایسه بین قیامت و برزخ است. منشأ این قضاوت ممکن است

ص: 110

مشاهده سختی های قیامت و یا توجه به خلود و جاودانگی آن باشد. توصیف گوینده <إن لبثتم إلاّ یوماً> به این که او به حق نزدیک تر است، گویای تأکید قرآن بر اصل کوتاه بودن زمان برزخ است; زیرا بین فاصله یک روز و فاصله ده روز، اولی را به حقیقت نزدیک تر دانسته است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 108 - 8

8 - رحمانیت خداوند ، امید و ملجأ تمامی مردم در صحنه دهشت زا و مخوف قیامت

و خشعت الأصوات للرحم-ن

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 103 - 7

7- < عن النبی ( ص ) فی معنی < الفزع الأکبر > : ان الناس یصاح بهم صیحه واحده فلایبقی میّت إلاّ نشر و لا حیّ إلاّ مات إلاّ ما شاء اللّه ثمّ یصاح بهم صیحه أخری فینشر من مات و یصفون جمیعاً و تنشقّ السماء و تهدّ الأرض و تخرّ الجبال و تزفر النیران و ترمی بمثل الجبال شرراً فلایبقی ذو روح إلاّ إنخلع قلبه و ذکر ذنبه و شغل بنفسه إلاّ ما شاء اللّه ;

از رسول خدا(ص) روایت شده که در معنای <فزع أکبر> فرمود: به درستی که یک صیحه بر مردم زده می شود که مرده ای نمی ماند، مگر این که زنده می شود وزنده ای نمی ماند، مگر این که می میرد، جز آنچه را که خدا بخواهد. سپس صیحه دیگری بر آنان زده می شود و آنان که مرده اند زنده گشته و همگی به صف کشیده خواهند شد. و آسمان شکافته و زمین در هم کوبیده و کوه ها فرو ریخته و آتش شعله هایی چون کوه برکشد، پس هیچ صاحب روحی نماند، مگر این که [از هراس] دل او کنده شود و گناهان خود را یادآورد و هر کس به فکر خویش باشد، مگر آنچه را خدا بخواهد>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 1 - 6

6- لرزش و اضطراب بسیار شدید مردم ، در عرصه قیامت

إنّ زلزله الساعه شیء عظیم

<ساعه>به معنای لحظه و هنگام است و <الساعه>; یعنی، آن هنگام. مقصود از <آن هنگام>، می تواند هنگام برپایی قیامت و حضور مردم در عرصه محشر باشد. در این صورت کلمه <زلزله>استعاره از اضطراب شدید مردم است. هم چنین می تواند زمان پایان یافتن عمر جهان کنونی و فرا رسیدن هنگام فروپاشی نظام آن باشد. در این صورت مراد از <زلزله>، لرزش شدیدی است که در آن لحظه، سراسر جهان را فرا می گیرد و باعث فروپاشی آن می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 2 - 11،12،13

11- اضطراب مردم در عرصه قیامت ، به درجه ای است که هر زن شیر دهنده ، از شیر دادن غافل خواهد شد و هر زن بارداری از شدت ترس ، سقط جنین خواهد کرد .

یوم ترونها. .. و تضع کلّ ذات حمل حملها

12- بیم و هراس مردم در عرصه محشر ، به اندازه ای است که آنان هچون مردم می خورده و مست ، عقل و هوش خود را از کف

ص: 111

خواهند داد .

و تری الناس سک-ری و ما هم بسک-ری

13- هراس سخت و سهمگین مردم در عرصه رستاخیز ، جلوه ای از عذاب قهر خداوند

و ل-کنّ عذاب اللّه شدید

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 37 - 14

14 - قیامت ، دارای صحنه هایی هراس آور و هولناک

یخافون یومًا تتقلّب فیه القلوب و الأبص-ر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - شعراء - 26 - 87 - 6

6 - رسوایی و شرمساری در روز رستاخیز ، سخت ترین حالات روحی انسان در آن روز

و لاتخزنی یوم یبعثون

از این که حضرت ابراهیم(ع) از میان انواع نگرانی ها و حالات ناخوشایند روحی در قیامت، تنها رسوایی و شرمساری را مطرح ساخت، می توان به مطلب یاد شده دست یافت.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 87 - 5

5 - هراس و وحشت شدید موجودات آسمان ها و زمین ، در لحظه فروپاشی جهان و نیز روز رستاخیز

و یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السم-وت و من فی الأرض

مراد از <ینفخ فی الصور> می تواند مطلق نفخ صور و دربرگیرنده نفخه اوّلی - که فروپاشی جهان و مرگ موجودات را در پی دارد - و نفخه ثانیه - که منجر به برپایی رستاخیز می شود - باشد. گفتنی است که تعبیر <فزع من فی السماوات و من فی الأرض> بیانگر مطلب یاد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - روم - 30 - 12 - 2

2 - قیامت ، روزی سخت و هولناک است .

و یوم تقوم الساعه یبلس المجرمون

احتمال دارد که اندوه و ناامیدی مجرمان و یا قطع شدن عذرها و حجت های آنان در روز قیامت، به جهت نکته یاد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - روم - 30 - 14 - 6

6 - روز برپایی قیامت ، روزی هول ناک و خوف آور است .

و یوم تقوم الساعه . .. و یوم تقوم الساعه

ص: 112

تکرار الفاظ <یوم> در دو آیه ای که بسیار نزدیک هم هستند، اشاره به نکته یاد شده دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - لقمان - 31 - 33 - 6

6 - قیامت ، روزی هول انگیز است و شایسته است که انسان ، از آن نگران باشد .

و اخشوا یومًا لایجزی والد عن ولده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 52 - 3

3 - وضعیت کافران در قیامت ، آن چنان وخیم و تأسف بار خواهد بود که عالم قبر و برزخ را برای خود استراحت گاه خواهند دانست .

قالوا ی-ویلنا من بعثنا من مرقدنا

<مرقد> اسم مکان از <رقاد> (خواب) به معنای خواب گاه است. تعبیر کافران از قبرها به خوابگاه، می تواند به این جهت باشد که آنان، وضعیت خود را در قیامت آن چنان سخت می بینند که عالم برزخ و قبر را در مقایسه با آن، خوابگاه و محل استراحت خویش می خوانند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 13 - 8،10

8 - قیامت ، روزی بزرگ و هولناک

عذاب یوم عظیم

10 - قیامت ، عرصه ظهور حقایق و رخداد های بس بزرگ و هولناک

عذاب یوم عظیم

توصیف روز قیامت به عظیم بودن، می تواند به خاطر بزرگی رخدادها و عظمت حقایق آن روز باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 16 - 3

3 - قیامت ، روزی سخت ، هولناک و هشدار دهنده برای انسان ها

لینذر . .. یوم هم ب-رزون لایخفی علی اللّه منهم شیء

تأکید خداوند بر این که روز قیامت، روز بروز حقیقت انسان ها است به گونه ای که چیزی از آنان بر خدا پوشیده نمی ماند و نیز انذار به چنین روزی، بیانگر مطلب یاد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 18 - 5،6،7

5 - به گلو رسیدن جان انسان ها ، از شدت غم و اندوه در قیامت

إذ القلوب لدی الحناجر

ص: 113

هرگاه انسان در تنگناهای سخت قرار گیرد، احساس می کند که گویی قلبش از جا کنده می شود. گاهی به این مطلب گفته می شود: <جانش به لب رسید>. در زبان عرب از این حالت به <بلغت القلوب الحناجر> تعبیر می شود.

6 - قیامت ، دارای غم و اندوه کشنده و زجرآور ، به گونه ای که کسی نای سخن گفتن و فریاد زدن ندارد .

إذ القلوب لدی الحناجر ک-ظمین

<کاظم> (مفرد <کاظمین>) اسم فاعل از <کظم> به معنای فردی است که نفسش در گلو حبس شده باشد. <کاظمین>; یعنی، کسانی که ساکت اند و قادر به سخن گفتن نیستند.

7 - وجود شرایط و صحنه های سخت و اندوه بار برای انسان در قیامت

إذ القلوب لدی الحناجر ک-ظمین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 18 - 4

4 - قیامت ، صحنه بروز حوادث هول انگیز

و الذین ءامنوا مشفقون منها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 68 - 5

5 - قیامت ، صحنه ای پر بیم و هول انگیز

ی-عباد لا خوف علیکم الیوم و لا أنتم تحزنون

از تأکید خداوند بر نفی خوف و اندوه برای تقواپیشگان در قیامت، مطلب بالا قابل برداشت است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - جاثیه - 45 - 28 - 1،10

1 - ناتوانی ، هراس و وحشت همه گروه ها و مجموعه ها ، در روز قیامت

و تری کلّ أمّه جاثیه

<جُثُوّ> (مصدر <جاثیه>) به معنای به زانو نشستن است و در این جا می تواند کنایه از هراس، دلهره و تسلیم باشد.

10 - احضار امت ها برای حسابرسی ، مایه هراس و به زانو درآمدن آنان در صحنه قیامت *

و تری کلّ أمّه جاثیه کلّ أمّه تدعی إلی کت-بها

برداشت بالا بدان احتمال است که جمله <کلّ أمه تدعی إلی کتابها> درصدد بیان علت <کلّ اُمّه جاثیه> باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - طور - 52 - 11 - 3

3 - ترسیم رخداد های پراضطراب هستی در آستانه قیامت ، هشداری به تکذیب کنندگان آن است .

یوم تمور . .. و تسیر الجبال ... فویل یومئذ للمکذّبین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 114

18 - نجم - 53 - 58 - 2

2 - صحنه قیامت ، دربردارنده دشواری ها و مشقت ها برای انسان

لیس لها من دون اللّه کاشفه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - نجم - 53 - 62 - 6

6 - اهل عبادت برای خداوند ، برخوردار از حمایت های او در مراحل هولناک قیامت

لیس لها من دون اللّه کاشفه . .. فاسجدوا للّه و اعبدوا

چنانچه <کاشفه> در آیات پیشین، به معنای گشاینده سختی ها باشد، از ارتباط این آیه با <لیس لها. ..> می توان به مطلب بالا پی برد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - رحمن - 55 - 35 - 4

4 - فضای محشر ، سخت داغ ، دودآلود و نفس گیر

یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - قلم - 68 - 42 - 2،6

2 - قیامت ، روزی بسیار سخت و هولناک برای اهل محشر

یوم یکشف عن ساق

تعبیر <یکشف عن ساق> (ساق ها برهنه می شود) در زبان عرب، کنایه از شدت هول و هراس و وخامت اوضاع است.

6 - < عن أبی عبداللّه ( ع ) فی قوله عزّوجلّ : . . . < و یدعون إلی السجود فلایستطیعون > قال : أُفحِم القومُ و دخلتْهم الهیبهُ و شَخَصَتِ الأبصار ، و بلغتِ القلوبِ الحَناجِر ;

از امام صادق(ع) روایت شده که درباره سخن خداوند عزّوجلّ <و یدعون إلی السجود فلایستطیعون> فرمود: مهر سکوت بر دهان آنان زده می شود، ترس تمام وجودشان را فرامی گیرد، چشمانشان خیره می گردد، جان ها به حنجره ها می رسد>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - انسان - 76 - 10 - 1

1 - ترس از احوال روز قیامت ، از ویژگی های ابرار

إنّا نخاف من ربّنا یومًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - نازعات - 79 - 9 - 2

2 - قیامت ، حادثه ای سنگین و با عظمت و صحنه سایه افکندن نگرانی و ترس بر منکران معاد

أبص-رها خ-شعه

ص: 115

فروتنی و ذلّت منکران معاد در صحنه قیامت، حاکی از عظمت و هول آور بودن آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - نازعات - 79 - 45 - 4

4 - حوادث قیامت ، هولناک و سزاوار ترس و نگرانی است .

من یخشیها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - انفطار - 82 - 18 - 2

2 - قیامت روزی بس با عظمت است و بیان سختی حوادث آن ، امکان پذیر نیست .

ثمّ ما أدریک ما یوم الدین

تکرار <ما أدراک> تأکید بر عظمت و نبودن ابزار، برای آگاه سازی دیگران به حقیقت حوادث آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - مطففین - 83 - 6 - 9

9 - ایستادن در پیشگاه خداوند برای حسابرسی اعمال ، از صحنه های خوفناک و حوادث بزرگ روز قیامت است .

لیوم عظیم . یوم یقوم الناس لربّ الع-لمین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - عادیات - 100 - 10 - 5

5 - صحنه برملا شدن راز ها و نیت های پنهان ، هول انگیز و تهدیدی برای ناسپاسان و مال دوستان

أفلایعلم إذا . .. و حصّل ما فی الصدور

165- ایستادن در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - مطففین - 83 - 6 - 2

2 - مردم در صحنه قیامت ، به حال ایستاده در انتظار فرجام نهایی خویش اند .

یوم یقوم الناس لربّ الع-لمین

166- ایفای حق در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 116

20 - عبس - 80 - 34 - 5

5 - حاضران صحنه قیامت ، از مؤاخذه دیگران و گرفتن حقوق خود - حتی از نزدیک ترین خویشاوندان - چشم پوشی نخواهند داشت . *

یوم یفرّ المرء من أخیه

فرار از برادر و ترس از روبه رو شدن با او، حاکی از واقع شدن در مؤاخذه شدید از سوی او است; به گونه ای که شخص گمان می کند که اگر فرار نکند، گرفتار خواهد شد.

167- ایمان به قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 52 - 22

22 - ایمان و اعتقاد حواریون به رستاخیز و حسابرسی در قیامت *

و اشهد بانّا مسلمون

چون شاهد گرفتن حواریون در دنیا ظاهراً ثمری برای آنان ندارد، لذا این استشهاد برای استفاده در آخرت خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 6 - 3

3 - قرآن بهترین راهنمای مردم برای ایمان به خدا و قیامت

إن الذین کفروا سواء علیهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لایؤمنون

چنانچه مراد از <کفر> کفر به قرآن باشد، جمله <سواء علیهم> به این حقیقت اشاره دارد که اگر قرآن در انسانی تأثیر نبخشد چگونه انتظار می رود که از سخن پیامبر(ص) تأثیر بپذیرد؟ و این حاکی از آن است که قرآن بهترین وسیله هدایت و ارائه کننده مؤثرترین انذارهاست.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 8 - 3

3 - ایمان به خدا و روز قیامت ، از ارکان اعتقادی دین اسلام

و من الناس من یقول ءامنا باللّه و بالیوم الأخر

معمولا کسانی که در صدد نفوذ در میان طایفه و گروهی هستند، پایبندی خویش را به مهمترین اصول آن طایفه ابراز می دارند. بنابراین از دیدگاه همگان، ایمان به خدا و قیامت از مهمترین ارکان اعتقادی اسلام می باشد و آدمی با اظهار ایمان به آن از زمره مسلمانان محسوب می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 62 - 5

5 - ایمان به خدا و قیامت و تصدیق رسالت پیامبران ، از اصول مشترک ادیان آسمانی است .

ص: 117

إن الذین ءامنوا و الذین هادوا . .. من ءامن باللّه و الیوم الأخر

ایمان به خدا و قیامت از <من آمن . ..> به دست می آید و ایمان به رسولان الهی از عنوانهای مذکور در آیه (مسلمانان، یهودیان و ...) معلوم می شود; زیرا این ملتها همه معتقد به رسالت انبیا هستند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 126 - 6

6 - ایمان به خدا و روز قیامت از ارکان اساسی مکتب انبیا ( ع )

من ءامن منهم باللّه و الیوم الأخر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 177 - 17

17 - ایمان به خدا ، قیامت ، فرشتگان ، کتاب های آسمانی و پیامبران مشخصه نیکان

و لکن البر من ءامن باللّه . .. و النبیین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 228 - 5،6

5 - ایمان به خدا و روز قیامت ، ضامن انجام تکالیف الهی

و لا یحل لهنّ . .. ان کنّ یؤمنّ باللّه و الیوم الاخر

6 - عمل به تکالیف الهی ، لازمه ایمان به خدا و روز قیامت

و لا یحل لهنّ . .. ان کنّ یؤمنّ باللّه و الیوم الاخر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 232 - 9،10

9 - مؤمنان به خدا و قیامت از ازدواج زن مُطلّقه ، ممانعت نمی کنند .

فلا تعضلوهنّ ان ینکحن . .. ذلک یوعظ به من کان منکم یؤمن باللّه و الیوم الاخر

10 - ایمان به خدا و قیامت ، زمینه پذیرش احکام و مواعظ الهی

ذلک یوعظ به من کان منکم یؤمن باللّه و الیوم الاخر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 249 - 21،22،23

21 - معتقدان به لقای خداوند ( روز رستاخیز ) در لشکر طالوت ، امیدوارکنندگان دل های نگران

قال الّذین یظنّون انّهم ملاقوا اللّه کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیرهً

22 - مؤمنان به روز رستاخیز ، معتقد به پایداری در پیکار با دشمنان خدا ، علی رغم کمبود نیرو

قال الّذین یظنّون . .. غلبت فئه کثیره

23 - گمان به لقاءاللّه ( روز رستاخیز ) موجب پایداری انسان در پیکار با دشمنان

ص: 118

قال الّذین یظنُون . .. غلبت فئه کثیره

بنابراینکه <یظنّون> به معنی گمان باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 285 - 20

20 - اعتقاد و یقین مؤمنان به معاد و بازگشت به سوی خداوند .

و الیک المصیر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 24 - 7

7 - اهل کتاب ، معتقد به رستاخیز و کیفر اعمال

لن تمسّنا النار الاّ ایاماً

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 114 - 1،4،5،7،8،10

1 - ایمان به خدا و روز قیامت ، امر به معروف ، نهی از منکر و شتاب در کار های خیر ، از ویژگی های برخی اهل کتاب

من اهل الکتب . .. یؤمنون باللّه و الیوم الاخر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنک

4 - ایمان به خدا و روز واپسین ، امر به معروف و نهی از منکر و شتاب ورزیدن به کار های نیک ، ملاک ارزش و شایستگی ( صالح بودن )

یؤمنون . .. یسارعون فی الخیرات و اولئک من الصالحین

5 - ایمان به خدا و روز واپسین ، امر به معروف و نهی از منکر ، از اصول مشترک اعتقادی و عملی ادیان الهی

من اهل الکتب . .. یؤمنون باللّه و الیوم الاخر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنک

7 - گروهی از اهل کتاب که مؤمن به خدا و روز واپسین و امرکننده به معروف و نهی کننده از منکر و شتاب کنندگان به نیکی ها هستند ، از تبار صالحان هستند .

من اهل الکتب امه . .. یؤمنون باللّه ... و اولئک من الصالحین

8 - قیام به امر دین ( اطاعت خدا ) تلاوت آیات خدا ، سجده به درگاه او ، ایمان به خدا و معاد ، امر به معروف و نهی از منکر و شتاب در امور خیر ، ویژگی امّت شایسته و صالح

امه قائمه . .. و اولئک من الصالحین

10 - صالح شدن انسان ها ، در گرو ایمان به خدا ، معاد ، امر به معروف و نهی از منکر ( اصلاح دیگران ) و شتاب در کار های نیک است .

یؤمنون باللّه . .. و اولئک من الصالحین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 115 - 4،7،9

4 - قیام به طاعت خدا ، تلاوت آیات وی در شب هنگام در حال سجده ، ایمان به خدا و معاد ، امر به معروف ، نهی از منکر و

ص: 119

شتاب در نیکی ها ، از اعمال خیر

من اهل الکتب امّه قائمه . .. و ما یفعلوا من خیر

7 - قیام به امر خدا ، تلاوت آیات او ، سجده ، ایمان به خدا و معاد ، امر به معروف و نهی از منکر و شتاب در امر خیر ، از ویژگی های تقواپیشگان

امّه قائمه یتلون ءایت اللّه . .. و اللّه علیم بالمتّقین

آیه، در صدد بیان پاداش کسانی است که خصلتهای مذکور را دارند، از آنها تعبیر به متّقین کرده، پس آن خصلتها از آن متقین است.

9 - ایمان به خدا و روز واپسین و عمل صالح ، موجب نیل آدمی به تقواپیشگی *

امّه قائمه . .. یؤمنون باللّه و الیوم الاخر ... و اللّه علیم بالمتّقین

تعبیر از مؤمنانِ آمر به معروف و . .. به متّقیان یا به جهت این است که دارندگان صفات یاد شده تقواپیشه هستند، و یا آن صفات موجب نیل آدمی به تقواپیشگی است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 158 - 3

3 - ایمان به حشر و بقای آدمی پس از مرگ ، برانگیزنده وی برای حضور در میدان کارزار علیه دشمنان دین

و لئن مُتّم او قُتلتم لالی اللّه تحشرون

خداوند با بیان این معنا که آدمی با مرگ و یا کشته شدن، چه در راه منافع دنیا و یا راه خدا، به سوی او محشور می شود، او را به جهاد ترغیب و انگیزه پیکار در راه خدا را در او تقویت می کند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 191 - 29،31

29 - اعتقاد به قیامت و کیفر و پاداش در آن ، پیامد اعتقاد به باطل نبودن و هدفدار بودن آفرینش

ربّنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانک فقنا عذاب النّار

کلمه <فا> در <فقنا . .. >، بیانگر این معناست که خردمندان با نفی بطلان در آفرینش و اعتقاد به هدفداری جهان به این نتیجه رسیده اند که باید قیامت و روز جزا و پاداشی باشد.

31 - اعتقاد به معاد و درخواست رهایی از آتش دوزخ ، نشانه خردمندی

لایات لاولی الالباب . .. فقنا عذاب النّار

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 194 - 9

9 - خردمندان ، مؤمن به خداوند ، رسالت تمامی انبیا و برپایی قیامت

ربّنا و اتنا ما وعدتنا علی رسلک و لا تخزنا یوم القیمه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 38 - 10

ص: 120

10 - ناسازگاری تکبر و فخرفروشی با ایمان به خدا و قیامت

لا یحبّ من کان مختالا فخوراً . .. و الذین ... و لا یؤمنون باللّه و لا بالیوم الا

برداشت فوق بر این مبناست که <الذین . .. لا یؤمنون> عطف بر <الذین یبخلون> و توصیفی برای <مختالا فخوراً> باشد. یعنی فخرفروشان و مُتکبران ایمان واقعی به خدا و قیامت ندارند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 39 - 1،4

1 - ایمان به خدا و قیامت و انفاق ، هیچ خسارتی را برای آدمی در پی نخواهد داشت .

و ماذا علیهم لو امنوا باللّه و الیوم الاخر و انفقوا

4 - ارزشمندی انفاق ، مشروط به ایمان به خدا و قیامت است .

ماذا علیهم لو امنوا باللّه و الیوم الاخر و انفقوا

علی رغم اینکه بحث آیات گذشته درباره انفاق و مسائل مربوط به آن بود، مطرح ساختن ایمان به خدا و قیامت پیش از امر به انفاق می تواند اشاره به برداشت فوق باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 59 - 17،20،21،24

17 - ارجاع اختلافات و کشمکش ها به خدا و پیامبر ( ص ) ( قرآن و سنت ) ، از نشانه های@ایمان به خدا و قیامت

فان تنازعتم . .. ان کنتم تؤمنون باللّه و الیوم الاخر

20 - اطاعت از خدا و رسول و اولواالامر ، نشانه ایمان واقعی به خدا و روز قیامت است .

اطیعوا اللّه و اطیعوا الرّسول و اولی الامر . .. ان کنتم تؤمنون باللّه و الیوم ال

بنابر اینکه جمله <ان کنتم>، شرط برای جمله <اطیعوا اللّه> نیز باشد.

21 - ایمان به قیامت ، از اصول مهم اعتقادی اسلام

ان کنتم تؤمنون باللّه و الیوم الاخر

یادکردن ایمان به قیامت در کنار ایمان به خداوند، دلالت بر اهمیّت آن دارد.

24 - ایمان به خدا و قیامت ، پشتوانه اجرایی احکام اسلام و مایه پرهیز از نافرمانی خدا و رسول ( ص )

اطیعوا اللّه . .. ان کنتم تؤمنون باللّه و الیوم الاخر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 136 - 7،9

7 - ضرورت ایمان به فرشتگان ، پیامبران الهی و روز قیامت

و من یکفر باللّه و ملئکته و کتبه و رسله و الیوم الأخر

9 - اعتقاد به خدا ، پیامبران ، روز قیامت ، فرشتگان و کتب آسمانی ، ارکان هدایت و شرط تحقق ایمان

یأیها الذین ءامنوا ءامنوا باللّه و رسوله . .. فقد ضل ضللا بعیداً

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 121

4 - نساء - 4 - 162 - 11،12،16

11 - یهودیان مؤمن به خدا و قیامت ، به قرآن و دیگر کتب آسمانی ایمان می آورند .

و لکن الرسخون فی العلم منهم . .. و المؤمنون باللّه و الیوم الاخر

بنابر اینکه <المؤمنون باللّه . ..> عطف باشد بر <الرسخون>.

12 - مؤمنان به خدا ، قیامت و قرآن ، بر پا دارندگان نماز و پرداخت کنندگان زکات ، از پاداش بزرگ الهی ، برخوردار خواهند شد .

أولئک سنؤتیهم أجراً عظیماً

16 - ایمان به خدا و قیامت ، مستلزم ایمان به پیامبر ( ص ) ، قرآن و دیگر کتب آسمانی

یؤمنون بما أنزل إلیک و ما أنزل من قبلک . .. و المؤمنون باللّه و الیوم الاخر

کلمه <المؤمنون باللّه> عطف بر <الراسخون> است و در نتیجه <یؤمنون بما انزل . ..> خبر برای <المؤمنون باللّه> نیز می باشد. گفتنی است که لازمه ایمان به قرآن، ایمان به پیامبر(ص) است و لذا در برداشت فوق ایمان به پیامبر(ص) نیز آورده شد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 172 - 11،13

11 - علم و ایمان حضرت عیسی ( ع ) و فرشتگان مقرب الهی به قیامت و محشور شدن به پیشگاه خداوند ، مانع استکبار آنان از بندگی خدا

لن یستنکف المسیح ان یکون عبداً للّه و لاالملئکه . .. فسیحشرهم إلیه جمیعاً

جمله <و من . ..> جمله حالیه و بیان علت از جمله سابق است. یعنی امکان ندارد مسیح و فرشتگان از عبادت خدا امتناع کنند ; چون حشر انسان و ملائکه به سوی خدا حتمی است و مسیح و فرشتگان از آن آگاهند.

13 - علم و ایمان در قیامت و حضور در پیشگاه خداوند ، مانع از استکبار و بازماندن از عبادت خدا

لن یستنکف المسیح . .. و من یستنکف عن عبادته و یستکبر فسیحشرهم إلیه جمیعاً

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 173 - 7

7 - ایمان به وحدانیت خدا و قیامت و انجام اعمال صالح ، نشانه عبودیت و بندگی خدا

و یستکبر فسیحشرهم إلیه جمیعاً. فاما الذین ءامنوا و عملوا الصلحت

خداوند از کسانی که استنکاف نمی کنند و او را عبادت می کنند، به مؤمنان دارای اعمال صالح تعبیر کرد. متعلق ایمان به دلیل آیات گذشته، قیامت (فسیحشرهم) و وحدانیت خدا (انما اللّه اله واحد) است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 69 - 1،2،4،8،9،10

1 - ایمان به خدا و قیامت و انجام عمل صالح ، شرط رهایی مسلمانان ، یهودیان ، صائبی ها و نصارا از هرگونه ترس و اندوه

إنّ الذین ءامنوا و الذین هادوا و الصبئون و النصری . .. و لا هم یحزنون

<صابئی> که مفرد <صابئون> است به کسی گفته می شود که آیین خویش را رها کرده و به آیینی دیگر گرویده باشد ; با توجه به این معنا می توان گفت مصداق مورد نظر از <الصبئون> در این آیه - به قرینه وقوع آن بین <الذین ءامنوا و الذین هادوا> <و النصری>، کسانی هستند که با ترک اسلام و یا یهودیت پذیرای آیین نصارا شده باشند.

ص: 122

2 - مسلمانان ، یهودیان ، مسیحیان و صابئی ها ، سزاوارترین امت ها برای ایمان راستین به خدا و قیامت و انجام عمل صالح

إنّ الذین ءامنوا و الذین هادوا و الصبئون و النصری من ءامن

نام بردن از ملتهای مذکور - با اینکه ایمان راستین از هر امتی (من ءامن . ..) موجب رهایی از ترس و اندوه است -، می تواند اشاره به این باشد که پیروان این ادیان از دیگران سزاوارتر و دارای زمینه بیشتری برای پذیرش ایمان حقیقی هستند.

4 - ایمان به خدا و قیامت و رسالت انبیا ، از اصول مشترک ادیان آسمانی

إنّ الذین ءامنوا و الذین هادوا و الصبئون . .. من ءامن باللّه و الیوم الاخر

ایمان به رسولان الهی، از عناوین مذکور در آیه (الذین ءامنوا . .. النصری) استفاده شده است.

8 - تنها انتساب به ادیان الهی بدون ایمان واقعی به خدا و قیامت و انجام عمل صالح ، سعادت آفرین نخواهد بود .

إنّ الذین ءامنوا . .. من ءامن باللّه و الیوم الاخر و عمل صلحاً فلاخوف

با توجه به اینکه جمله <من ءامن . ..> خبر برای <الذین ءامنوا> است، تکرار ایمان در این دو فراز و نبود ضمیر در جمله خبری می رساند که سعادت، در گرو ایمان حقیقی به خدا و قیامت و انجام عمل صالح می باشد و در این جهت میان منتسبان به ادیان آسمانی و غیر آنان تفاوتی وجود ندارد.

9 - ایمان به خدا و قیامت و پیشه نمودن عمل صالح ، پایه های سعادت و رستگاری امتها

إنّ الذین ءامنوا . .. و الیوم الاخر و عمل صلحاً فلاخوف علیهم و لا هم یحزنون

10 - آرامش خاطر و ترس نداشتن از آینده ، در گرو ایمان به خدا و قیامت و عمل صالح

من ءامن باللّه و الیوم الاخر . .. فلاخوف علیهم و لا هم یحزنون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 70 - 2

2 - ایمان به خدا و قیامت و انجام اعمال صالح ، پیمان خداوند با بنی اسرائیل

من ءامن باللّه و الیوم الاخر و عمل صلحاً . .. لقد اخذنا میثق بنی اسرءیل

به مقتضای این آیه با آیه قبل می توان گفت مورد میثاق ایمان به خدا و قیامت و انجام عمل صالح است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 94 - 11،12

11 - باور به قیامت و عذاب دردناک آن موجب ترس از خداوند وعمل به احکام او

لیعلم اللّه یخافه بالغیب

<باء> در بالغیب می تواند سببیه باشد بر این مبنا مراد از غیب اموری است که از نظر شخص خائف و حواس وی پنهان می باشد و از مصادیق بارز غیب و نهانی که سبب خوف آدمی از خدا می شود قیامت و عذاب آخرت است.

12 - هدف از آزمایش مؤمنان مشخص شدن صفوف باورداران به غیب ( قیامت و عذاب ) از غیر آنان

لیبلونکم اللّه . .. لیعلم اللّه یخافه بالغیب

قیامت وعذاب آخرت زمانی موجب ترس از خداوند می شود که آدمی به آن باور داشته باشد بنابراین تمایز خداترسان در واقع تمایز باورداران قیامت از غیر آنان است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 123

4 - مائده - 5 - 105 - 19

19 - باور به قیامت و بازگشت به خدا و حسابرسی کردار ها زمینه ساز مراقبت بر ایمان و پرهیز از عوامل گمراهی

علیکم انفسکم . .. فینبئکم بما کنتم تعملون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 154 - 11،12

11 - ایمان به قیامت و ملاقات خدا، از اهداف نزول تورات است.

ثم ءاتینا موسی الکتب . .. لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون

12 - توجه بنی اسرائیل به محتوای تورات، زمینه ساز ایمان آنان به قیامت و ملاقات خدا

ثم ءاتینا موسی الکتب . .. لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 147 - 2

2 - تصدیق آیات الهی و ایمان به روز قیامت از شرایط ارزشمندی اعمال نیک در پیشگاه خداوند است .

و الذین کذبوا بایتنا و لقاء الأخره حبطت أعملهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - رعد - 13 - 2 - 19

19- دقّت در موجودات هستی و نظام آنها ، درپی دارنده باور به قیامت است .

الله الذی رفع السموت . .. یفصل الأیت لعلکم بلقاء ربکم توقنون

برداشت فوق ، ناظر به این معناست که مراد از <الأیات> آیات تکوینی از قبیل برافراشته شدن آسمانها و . .. باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - رعد - 13 - 3 - 11

11- تفکر در پدیده های هستی ، زمینه ساز باور به لقای خدا و برپایی قیامت است .

إن فی ذلک لأی-ت لقوم یتفکرون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - رعد - 13 - 4 - 13

13- تفکر در پدیده های هستی ، زمینه ساز باور به لقای خدا و برپایی قیامت است .

إن فی ذلک لأی-ت لقوم یعقلون

برداشت فوق بر این اساس است که متعلق <آیات> به قرینه جمله <لعلکم بلقاء ربکم توقنون> در آیات قبل ، لقای خدا و برپایی قیامت باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 124

8 - رعد - 13 - 5 - 8

8- باور به ربوبیّت خدا بر انسان ها ، وادار کننده انسان به پذیرش قیامت و زنده شدن مردگان برای حضور در صحنه آخرت

أُول-ئک الذین کفروا بربهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 74 - 2

2 - ایمان به معاد و روز جزا ، از شاخصه های اندیشه اعتقادی ادیان آسمانی

و إنّ الذین لایؤمنون بالأخره عن الصرط لن-کبون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - سجده - 32 - 15 - 13

13 - واجدان روحیه تواضع ، با موعظه و یادآوری به خداوند و قیامت ایمان می آورند .

نسیتم لقاء یومکم ه-ذا . .. إنّما یؤمن بأی-تنا الذین إذا ذکّروا بها خرّوا سجّدًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 52 - 4

4 - مشرکان ، با تحقق حشر و بعث و مشاهده آن ، به آن اظهار ایمان می کنند .

و لو تری إذ فزعوا . .. قالوا ءامنّا به

در صورتی که زمان فزع مشرکان، حشر و قیامت باشد; مرجع ضمیر <به> می تواند <بعث> (مستفاد از <إذ فزعوا>) باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 52 - 2

2 - تصدیق و باور داشتن قیامت و زنده شدن انسان ها ، از ویژگی های بهشتیان و بندگان مخلَص خدا در دنیا است .

یقول أءنّک لمن المصدّقین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - ق - 50 - 41 - 6

6 - صبر بر ناگواری ها ، عبادت در برابر پروردگار و ایمان به قیامت ، تکلیف تمامی مؤمنان

فاصبر . .. و سب-ّح ... و استمع یوم یناد المناد

هر چند واژه های <اصبر>، <سبّح> و <استمع> ظاهراً خطاب به پیامبر(ص) است; ولی در حقیقت تکلیفی است برای همگان و پیامبر(ص) از آن جهت که الگوی امت است، به تنهایی مخاطب قرار گرفته است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - ذاریات - 51 - 9 - 2

2 - انسان های عاقل و خردمند ، پذیرای حقانیت وعده های خداوند و تحقق روز جزا

ص: 125

یؤفک عنه من أُفک

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - مجادله - 58 - 22 - 1

1 - اعتقاد به خداوند و روز بازپسین ، دو رکن اساسی اسلام و ایمان

لاتجد قومًا یؤمنون باللّه و الیوم الأخر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - حاقه - 69 - 20 - 1،5

1 - نامه اعمال معتقدان به قیامت و حساب رسی ، به دست راست آنان داده خواهد شد .

فأمّا من أُوتی کت-به بیمینه . .. إنّی ظننت أنّی مل-ق حسابیه

5 - ایمان به قیامت و حساب رسی اعمال ، دلیل شادمانی و رضایت مندی مؤمنان بهشتی ، هنگام مشاهده نامه اعمال خویش است .

فیقول هآؤُم اقرءوا کت-بیه . إنّی ظننت أنّی مل-ق حسابیه

برداشت یاد شده، با توجه به این نکته است که جمله <إنّی ظننت. ..> در مقام تعلیل برای جمله <فیقول هآؤُم ...> باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - معارج - 70 - 26 - 1

1 - تصدیق روز جزا و اعتقاد به حساب رسی بندگان ، از ویژگی های مؤمنان و مسلمانان راستین

و الذین یصدّقون بیوم الدین

یکی از کاربردهای واژه <دین>، جزا و حساب است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - انسان - 76 - 10 - 6

6 - حضرت علی ، فاطمه ، حسن و حسین ( ع ) ، مظهر بیم داری از قیامت و ایمان به روز جزا

إنّا نخاف من ربّنا یومًا عبوسًا قمطریرًا

168- ایمان به نزدیکی قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - احزاب - 33 - 63 - 11

11 - همواره ، باید وقوع قیامت را نزدیک دانست .

و مایدریک لعلّ الساعه تکون قریبًا

ص: 126

169- ایمان در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 210 - 8

8 - حصول ایمان و تسلیم در قیامت ، سودی ندارد . *

و قضی الأمر

بنابراینکه مراد از آمدن عذاب و ملائکه، نزول آنها در قیامت باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 38 - 9

9- شناخت حقایق در قیامت و ایمان به آن ، موجب نجات نیست .

أسمع بهم و أبصر . .. ل-کن الظ-لمون الیوم فی ضل-ل مبین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 55 - 8

8 - بی فایده بودن اظهار ایمان در روز وقوع عذاب استیصال و نیز در روز رستاخیز

حتّی تأتیهم الساعه بغته أو یأتیهم عذاب یوم عقیم

170- ایمان یهود به قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 94 - 6

6 - یهودیان ، مدعی اعتقاد به خدا ، قیامت و نعمت های اخروی هستند .

إن کانت لکم الدار الأخره عند اللّه خالصه من دون الناس فتمنوا الموت

171- باطل در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مرسلات - 77 - 13 - 1،2

1 - قیامت ، روز جداسازی میان خلایق و داوری میان حق و باطل است .

لیوم الفصل

<فصل> به حایل بین دو چیز و نیز به داوری میان حق و باطل گفته می شود(قاموس المحیط). روز قیامت - چنان که مفسران

ص: 127

گفته اند - از این رو <یوم الفصل> نامیده شده که در آن روز، میان خلایق جدایی ایجاد شده و حق از باطل تمیز داده خواهد شد و مورد داوری قرار خواهد گرفت.

2 - جداسازی میان خلایق و داوری میان حق و باطل ، از مهم ترین خصیصه روز قیامت

لیوم الفصل

توصیف روز قیامت به <یوم الفصل>، در سلسله آیات مربوط به حوادث قبل و بعد از برپایی قیامت، گویای برداشت یاد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مرسلات - 77 - 14 - 1

1 - شناخت ژرفای حقیقت و عظمت روز قیامت ( روز داوری میان اهل حق و باطل ) ، بس دشوار و دست نایافتنی برای بشر

و ما أدریک ما یوم الفصل

از تعبیر <و ما أدراک. ..>(چه چیز آگاه ساخت تو را...) استفاده می شود: قیامت، حقیقتی بس بزرگ و عمیق است که کسی به درستی و شایستگی از آن آگاه نیست و تنها در پرتو وحی الهی، قابل شناخت است.

172- بت ها در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 28 - 8،10

8 - معبود ها ( بت ها ) در قیامت ، از مورد پرستش واقع شدن خود اظهار بی اطلاعی کرده و آن را انکار خواهند کرد .

و یوم نحشرهم جمیعاً . .. و قال شرکاؤهم ما کنتم إیانا تعبدون

10 - بت ها ، در قیامت با مشرکان سخن خواهند گفت .

ثم نقول للذین أشرکوا . .. قال شرکاؤهم ما کنتم إیانا تعبدون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 29 - 1

1 - بت ها در قیامت ، خدا را شاهد می گیرند که از عبادت اهل شرک بی خبر بوده اند .

فکفی باللّه شهیداً بیننا و بینکم إن کنا عن عبادتکم لغفلین

173- بتهای مشرکان در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 28 - 9

9 - بت های مورد پرستش اهل شرک در آخرت ، دارای شعور و توانا بر نطق

و یوم نحشرهم جمیعاً . .. و قال شرکاؤهم ما کنتم إیانا تعبدون

ص: 128

174- بخیل در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 180 - 12،13،18

12 - دارایی های بخیلان در قیامت ، به صورت طوقی به گردنشان آویخته خواهد شد .

سیطوّقون ما بخلوا به یوم القیمه

13 - آویخته شدن دارایی های بخیلان در قیامت بر گردن آنان ، تبلور شرّ و زیان بخلورزی ایشان

بل هو شرّ لهم سیطوّقون ما بخلوا به یوم القیمه

جمله <سیطوّقون ما بخلوا . .. >، تفسیر کلمه <شرّ> است: یعنی به دوش کشی تمام داراییها در قیامت شرّی است که دامنگیر بخیلان خواهد شد. برداشت فوق بر این اساس است که معنای ظاهری <سیطوّقون ... > مراد باشد.

18 - بخیلان در قیامت ، بار سنگین گناه بخل خویش را به دوش خواهند کشید .

سیطوّقون ما بخلوا به یوم القیمه

برخی برآنند که معنای ظاهری <سیطوّقون . .. > اراده نشده است، بلکه کلمه ای همانند وبال و گناه، قبل از <ما بخلوا> مقدّر است. یعنی وبال گناهِ بخل خویش را به دوش خواهند کشید.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 41 - 4

4 - رسوایی و وخامت حال بخیلان ، ریاکاران و کافران به خدا و قیامت در صحنه قیامت

الذین یبخلون . .. فکیف اذا جئنا من کل امّه بشهید

175- بدان در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 21 - 1

1 - قیامت ، روز جدایی خوبان و بدان و حق مداران و باطل گرایان و داوری میان آنان است .

ه-ذا یوم الفصل

<فصل> به معنای فاصله و جدایی میان دو شیء است و مقصود از آن در آیه شریفه، جدایی میان خوبان و بدان و حق پویان و باطل گرایان و داوری میان آنان است.

ص: 129

176- بدکاران در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - مطففین - 83 - 36 - 4

4 - کردار بدکاران در قیامت ، به صورت کیفر برای آنان ظاهر خواهد شد . *

هل ثوّب الکفّار ما کانوا یفعلون

<ما> در <ما کانوا. ..> مفعول دوم برای <ثوّب> است; یعنی، کافران با همان کردار خود، کیفر داده شدند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - زلزله - 99 - 8 - 1

1 - بدکاران در قیامت ، کیفر دیده و با کردار ناروای خود ، روبه رو خواهند شد .

و من یعمل مثقال ذرّه شرًّا یره

177- برپایی تدریجی قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - ق - 50 - 38 - 7

7 - معاد و برپایی قیامت ، چونان شکل گیری نخستین جهان روندی تدریجی خواهد داشت . *

و لقد خلقنا . .. فی ستّه أیّام و ما مسّنا من لغوب

با توجه به ارتباط این آیه با آیات پیشین - که در ارتباط با معاد بود - مطرح کردن <ستّه أیّام> می تواند اشاره به این داشته باشد که اگر شکل گیری جهان، به تدریج صورت گرفته، معاد نیز از روند تدریجی و قانونمند برخوردار است.

178- برپایی قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - حمد - 1 - 4 - 3،4

3 - برپایی قیامت و قرار دادن روز جزا برای جهانیان ، جلوه ای از رحمت خداوند است .

الرحمن الرحیم. ملک یوم الدین

مطرح کردن مسأله قیامت پس از بیان رحمت الهی، اشاره به برداشت فوق دارد.

4 - بر پایی قیامت پرتوی از ربوبیت خدا بر جهان هستی است .

رب العلمین . .. ملک یوم الدین

برداشت فوق از ارتباط <مالک یوم الدین> با <رب العالمین>، استفاده شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 130

1 - بقره - 2 - 148 - 13،14

13 - برپا کردن قیامت و آوردن همه انسان ها در آن ، مظهر قدرت همه جانبه خداوند است .

یأت بکم اللّه جمیعاً إن اللّه علی کل شیء قدیر

14 - برپا کردن صحنه قیامت و آوردن انسان ها به آن صحنه ، درخور قادری مطلق است .

یأت بکم اللّه جمیعاً إن اللّه علی کل شیء قدیر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 9 - 9

9 - وقوع قیامت ، پرتویی از ربوبیّت الهی است .

ربّنا انّک جامع الناس لیوم لا ریب فیه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 12 - 15

15 - برپایی قیامت جلوه ای از رحمت الهی است.

کتب علی نفسه الرحمه لیجمعنکم إلی یوم القیمه لا ریب فیه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 31 - 4

4 - برپایی قیامت، ناگهانی و غیر قابل پیش بینی و غافلگیرانه است.

حتی إذا جاءتهم الساعه بغته

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 73 - 8

8 - خداوند قیامت را با فرمانی پدیدار خواهد کرد.

و هو الذی خلق السموت . .. و یوم یقول کن فیکون

<یوم>، عطف بر <السماوات> می تواند باشد. لذا معنی جمله چنین می شود: <خلق السماوات و خلق یوم>. البته مراد از <یوم>، به قرینه جملات بعدی آیه، روز قیامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 164 - 9

9 - برپایی قیامت و بازگشت انسانها به خدا، پرتوی از ربوبیت خدا بر انسانها و برای تدبیر امور آنان است.

ثم إلی ربکم مرجعکم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 51 - 14

ص: 131

14 - تحقق روز قیامت از مهمترین آیات خدا *

کما نسوا لقاء یومهم هذا و ما کانوا بایتنا یجحدون

بدیهی است که معاد و برپایی قیامت از آیات الهی است. بنابراین ذکر به خصوص آن می تواند به این جهت باشد که در بین دیگر آیات از اهمیت خاصی برخوردار است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 187 - 7،8،9

7 - لحظه برپایی قیامت ، لحظه ای دشوار و سنگین برای آسمان ها و زمین

ثقلت فی السموت و الأرض

متعدی شدن <ثقلت> با حرف <فی>، و نه حرف <علی>، گویای این است که آنچه در لحظه برپایی قیامت در آسمانها و زمین واقع می شود، حوادثی عظیم است که تحمل آن بر آسمانها و زمین دشوار است.

8 - برپایی قیامت از مهمترین رخداد های جهان آفرینش است .

ثقلت فی السموت و الأرض

9 - قیامت ، ناگهانی و در حال بی خبری انسان ها تحقق خواهد یافت .

لا تأتیکم إلا بغته

برداشت فوق با توجه به کلمه <بغته> - که به معنای هجوم ناگهانی و بدون اطلاع قبلی است - استفاده شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 26 - 7

7- اعلام برپایی روز قیامت و وجود عذابهایی دردناک در آن روز ، از رسالت های حضرت نوح ( ع )

إنی أخاف علیکم عذاب یوم ألیم

مراد از <یوم> می تواند روز قیامت باشد و می تواند مقصود از آن زمان حادثه طوفان باشد. برداشت فوق ناظر به احتمال اول است. گفتنی است که توصیف <یوم> به <ألیم> به اعتبار عذاب آن روز اس-ت.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 77 - 6،10

6- برپایی قیامت ، از جمله امور غیبی آسمان ها و زمین است$ .

و لله غیب السموت و الأرض و ما أمر الساعه

.

10- برپایی قیامت ، جلوه ای از قدرت مطلقه الهی

و ما أمر الساعه إلاّ کلمح البصر . .. إن الله علی کلّ شیء قدیر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 49 - 20

20- برپایی قیامت و نظام های آن ، جلوه ای از عدالت خداوند است .

ص: 132

و وضع الکت-ب . .. و لایظلم ربّک أحدًا

سخن از مبرّا بودن خداوند از ظلم، پس از ذکر آیات مربوط به قیامت، می تواند این نکته را نیز افاده کند که این نظام و صحنه ها، از آن رو است که خداوند، به هیچ کس، ظلم و ستمی را روا نمی دارد و برای برقراری عدالت، قیامت و صحنه های آن را برپا کرده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 99 - 6

6- قیامت ، با دمیده شدن دوباره روح ها در اجساد و صورت های پیشین ، برپا می شود . *

و نفخ فی الصور فجمعن-هم جمعًا

برداشت بالا، بدان احتمال است که <صور> جمع <صوره> باشد; یعنی: در <صورت ها (اجساد) روح، دمیده می شود. >.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 110 - 10

10- برپایی قیامت و حضور آدمیان نزد خداوند ، لازمه یگانه معبود بودن او است .

أنّما إل-هکم إل-ه وحد فمن کان یرجوا لقاء ربّه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 68 - 1

1 - موضع گیری ناباورانه مشرکان در قبال وعده برپایی قیامت

لقد وعدنا ه-ذا . .. إن ه-ذا إلاّ أس-طیر الأوّلین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - لقمان - 31 - 33 - 13

13 - وعده الهی به برپایی قیامت ، وعده ای حق و تخلف ناپذیر است .

و اخشوا یومًا . .. إنّ وعد اللّه حقّ

بنابراین که متعلق <وعد>، واژه <یوماً> باشد، نکته یاد شده فهمیده می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 31 - 1

1 - برپا شدن قیامت پس از مرگ انسان و استمرار حیات بشر و جاودانگی او در عالم هستی

إنّهم میّتون . ثمّ إنّکم یوم القی-مه عند ربّکم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - نجم - 53 - 58 - 5

5 - تحقق قیامت و علم به لحظه وقوع آن ، تنها در حیطه قدرت و علم الهی است .

ص: 133

لیس لها من دون اللّه کاشفه

برخی از مفسران بر آنند که مراد از <کاشفه>، پرده برداشتن از لحظه وقوع قیامت و تحقق ساختن و آشکار نمودن صحنه های آن است. برداشت بالا بر پایه این احتمال می باشد.

179- برگزیدگان در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 130 - 11،12

11 - حضور گروهی از انسان های برتر در آخرت با عنوان صالحان و شایستگان

و إنه فی الأخره لمن الصلحین

12 - بندگان خالص و برگزیده خدا در قیامت به گروه صالحان ملحق خواهند شد .

و لقد اصطفینه فی الدنیا و إنه فی الأخره لمن الصلحین

180- برگشتن سرها در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - انشقاق - 84 - 10 - 4

4 - برخی از مردم ، در مواقف قیامت روی برگشته ، با حوادث آن روز از پشت سر مواجه خواهند شد . *

أُوتی کت-به وراء ظهره

این آیه را می توان در راستای آیه 47 سوره<نساء> دانست; در این احتمال <ردّ صورت ها به پشت سر> - که در آن آیه آمده است - مربوط به قیامت بوده و مراد برگرداندن حقیقی صورت ها است. و نامه عمل آنان، از پشت سر به آنها داده خواهد شد.

181- برهنگی در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 104 - 12

12- < عن رسول اللّه ( ص ) : أیّها الناس إنّکم تحشرون إلی اللّه کما خلقتم حفاه عراه ، . . . ثمّ قرأ < کما بدأنا أوّل خلق نعیده وعداً علینا إنّا کنّا فاعلین > ;

از رسول خدا(ص) روایت شده که فرمود: ای مردم! شما همان گونه که آفریده شده اید پا برهنه و عریان به سوی خدا محشور خواهید شد . .. سپس [این آیه را ]قرائت فرمود: <کما بدأنا أوّل خلق نعیده ...>».

ص: 134

182- بشارت بهشت در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - حدید - 57 - 12 - 9

9 - قیامت ، روز دریافت بشارت بهشت برای مردان و زنان مؤمن

یوم تری المؤمنین و المؤمن-ت . .. بشریکم الیوم جنّ-ت

183- بشارت قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 98 - 20

20- نوید برپایی قیامت ، زمینه ساز تربیت های الهی است .

و کان وعد ربّی حقًّا

توجه به کلمه <ربّ> یادآور گفته بالا است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 103 - 5

5- بشارت فرشتگان به مؤمنان راستین و بهشتیان در قیامت ، به فرا رسیدن روز موعود ( قیامت )

ه-ذا یومکم الذی کنتم توعدون

184- بعث در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - عادیات - 100 - 9 - 1

1 - در قیامت ، مردگان از قبر ها برانگیخته و پراکنده خواهند شد .

بعثر ما فی القبور

<بَعْثَرَ> (معلوم <بُعْثرَ>); یعنی، بیرون کشید; اجزا را زیر و رو کرد; متفرق ساخت; آشکار کرد و برانگیخت (صحاح اللغه). صاحب <مفردات> بعید نمی داند که فعل <بُعْثِرَ>، مرکّب از فعل های <بُعِثَ> و <اُثیرَ> باشد; زیرا معنای هر دو را دارد. مصداق بارز <ما فی القبور> - به قرینه ضمیر جمع عاقل در جمله <إنّ ربّهم ...> (در آیات بعد) - انسان ها هستند.

185- بلندی روز قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 135

19 - مزمل - 73 - 17 - 2

2 - قیامت و روز محشر ، روزی بسیار طولانی

یومًا یجعل الولدن شیبًا

پیر شدن کودکان، ممکن است اشاره به طولانی بودن روز قیامت داشته باشد. البته طولانی بودن روز محشر نیز گویای سختی آن روز است.

186- بندگان خدا در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 130 - 11،12

11 - حضور گروهی از انسان های برتر در آخرت با عنوان صالحان و شایستگان

و إنه فی الأخره لمن الصلحین

12 - بندگان خالص و برگزیده خدا در قیامت به گروه صالحان ملحق خواهند شد .

و لقد اصطفینه فی الدنیا و إنه فی الأخره لمن الصلحین

187- بنی اسرائیل در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 93 - 13

13 - خداوند ، در قیامت نسبت به اختلافات بنی اسرائیل ، داوری خواهد کرد .

و لقد بوّأنا بنی إسرءیل . .. إن ربک یقضی بینهم یوم القیمه فیما کانوا فیه یختلفون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 104 - 7،8

7- احضار دسته جمعی بنی اسرائیل در قیامت ، برای بازجویی از آنان درباره نعمت های خدادادی

اسکنوا الأرض فإذا جاء وعد الأخره جئنا بکم لفیفًا

برداشت فوق بدان احتمال است که احضار و حشر جمعی بنی اسرائیل در قیامت - به قرینه فراز پیش (اسکنوا الأرض) - از آن جهت باشد که آنان پاسخگوی نعمت بزرگ خدادادی (اسکنوا الأرض) باشند.

8- احضار دسته جمعی بنی اسرائیل همراه با فرعونیان در قیامت برای مؤاخذه

جئنا بکم لفیفًا

بنابر اینکه مراد از <کم> بنی اسرائیل و نیز فرعونیان هلاک شده باشند، این برداشت به دست می آید.

ص: 136

188- بهشت در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - تکویر - 81 - 13 - 1

1 - بهشت در قیامت ، به جایگاهی نزدیک مردم آورده خواهد شد .

و إذا الجنّه أُزلفت

<ازلاف> (مصدر <اُزلفت>); یعنی، نزدیک آوردن.

189- بهشت قبل از قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - تکویر - 81 - 13 - 3

3 - جایگاه بهشت پیش از برپایی قیامت ، در فاصله ای دور نسبت به جایگاه مردم است .

و إذا الجنّه أُزلفت

از آنجا که ظاهر آیه شریفه نزدیک آوردن بهشت است; نه نزدیک ساختن مردم به آن، می توان گفت: جایگاه بهشت در آغاز برپایی قیامت به عرصه محشر نزدیک نیست.

190- بهشتیان در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 47 - 3،5،7

3 - راهیان بهشت در صحنه قیامت منظره شوم و هول انگیز دوزخیان را مشاهده خواهند کرد .

و إذا صرفت ابصرهم تلقاء اصحب النار قالوا ربنا

برداشت فوق مبتنی بر این است که ضمیر <ابصرهم> و <قالوا> به <اصحب الجنه> در آیه قبل برگردانده شود.

5 - راهیان بهشت پس از مشاهده وضعیت نابهنجار دوزخیان و منظره هولناک دوزخ ، به دعا خواهند پرداخت

و إذا صرفت ابصرهم تلقاء اصحب النار قالوا ربنا

7 - راهیان بهشت در عین امیدواری برای ورود به بهشت ، نگران ملحق شدن به دوزخیان هستند .

ربنا لاتجعلنا مع القوم الظلمین

191- بی پناهی انسان ها در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - قارعه - 101 - 4 - 1

ص: 137

1 - مردم در قیامت ، مانند پروانه های ریز و پراکنده در هوا ، هراسان و بی سامان به هر طرف روی خواهند آورد .

یوم یکون الناس کالفراش المبثوث

<فَراشَه> (مفرد <فَراش>); یعنی، آنچه بال زده و در حرارت چراغ سقوط کرده و خود را می سوزاند (تاج العروس) <فرّاء> آنها را ملخ هایی می داند که روی زمین گسترده و در هم می لولند (مجمع البیان). تشبیه مردم در قیامت به آن حشرات، نشانگر سردرگمی، ترس و اضطرابی است که انسان ها را به هر سو خواهد کشاند.

192- بی پناهی در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 65 - 4

4 - قیامت ، روز بی پناهی و درماندگی کامل مرفهان کفرپیشه

لاتجئروا الیوم إنّکم منّا لاتنصرون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 47 - 8

8 - قیامت ، صحنه بی پناهی و بی یاوری انسان ها است .

ما لکم من ملجإ یومئذ

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - جاثیه - 45 - 10 - 8

8 - تنهایی و بی پناهی در قیامت ، هشداری به مال اندوزان و قدرت مداران

و لایغنی عنهم ما کسبوا شی-ًا و لا ما اتّخذوا من دون اللّه أولیاء

193- بی پناهی مکذبان قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - واقعه - 56 - 67 - 2

2 - کافران و ناباوران به رستاخیز ، در زندگی فاقد تکیه گاه مطمئن بوده و در مواجهه با حوادث ، زود خود را می بازند و دچار یأس و احساس حرمان می شوند .

لو نشاء . .. فظلتم تفکّهون . إنّا لمغرمون . بل نحن محرومون

روی سخن در این آیات، با کافران و کسانی است که در برابر مسأله معاد، موضع گیری ناباورانه دارند.

ص: 138

194- بی تأثیری امکانات مادی در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 80 - 4

4- امکانات مادی و مال و فرزند کافران ، آنان را از فقر و تنهایی در قیامت نجات نمی دهد .

و نرثه ما یقول و یأتینا فردًا

195- بی تأثیری پسر در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - عبس - 80 - 36 - 4

4 - فرزندان ، حتی پسران ، در قیامت سودی به پدر و مادر نخواهند رساند .

و بنیه

<بنیه> گر چه تنها شامل پسران است; ولی یاد نکردن از دختران به دلیل وضوح یکسانی آنها با پسران یا کمتر بودن انتظار یاری رسانی آنان است. فرار پدران از فرزندان، فرار مادر از آنان را نیز در مفهوم خود دارد. گفتنی است: در فرار پدر و مادر از فرزندان، سودمند نبودن هر یک برای دیگری، نهفته است.

196- بی تأثیری پشیمانی در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - احقاف - 46 - 34 - 10

10- اعتراف و پشیمانی کافران در قیامت ، بی تأثیر به حال ایشان

ألیس ه-ذا بالحقّ قالوا بلی و ربّنا قال فذوقوا

کافران با این که به حق اقرار می کنند; باز هم به ایشان حکم می شود که: <فذوقوا العذاب>. بنابراین اعتراف آنان سودی نمی بخشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - فجر - 89 - 24 - 2

2 - در قیامت ، افسوس خوردن بر گذشته و اظهار پشیمانی از فراهم نکردن اندوخته های کارساز ، سودی نمی بخشد .

ی-لیتنی قدّمت

ص: 139

197- بی تأثیری تنبه در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - فجر - 89 - 24 - 10

10 - تذکر و بیداری انسان در قیامت ، حاصلی جز پشیمانی و حسرت ندارد .

و أنّی له الذکری . یقول ی-لیتنی قدّمت لحیاتی

198- بی تأثیری خویشاوندی در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - عبس - 80 - 34 - 2

2 - رابطه خویشاوندی - هر چند قوی باشد - برای نجات از سختی های قیامت سودی ندارد .

یوم یفرّ المرء من أخیه

فرار از برادر، به معنای تنها گذاشتن او در شداید قیامت است.

199- بی تأثیری دفاع اخروی مکذبان قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مرسلات - 77 - 35 - 2

2 - بی فایده بودن هر گونه سخن تکذیب گران ، در دفاع از خویش به روز رستاخیز

ه-ذا یوم لاینطقون

مطابق نظر مفسران، سخن نگفتن تکذیب گران یا به دلیل ترس شدید آنان و یا به خاطر بی فایده بودن سخن آنان، در دفاع از خویش است.

200- بی تأثیری دفاع در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 111 - 9

9- دفاع انسان از کرده های خویش در قیامت ، هیچ تأثیری در سرنوشت او ندارد .

یوم تأتی کلّ نفس تج-دل عن نفسها و توفّی کلّ نفس ما عملت

خداوند، عمل انسان را میزان تعیین کیفر و پاداش و مؤثر در سرنوشت او دانسته است (و توفّی کلّ نفس ما عملت) و این قرینه است بر این که دفاع آدمی از خویشتن، با توجیه عملکرد خود، بی ثمر خواهد بود.

ص: 140

201- بی تأثیری روابط خانوادگی در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - عبس - 80 - 35 - 2

2 - قیامت ، روز بی اثر بودن عواطف و روابط و جاذبه نداشتن پدر و مادر در چشم فرزندان

و أمّه و أبیه

202- بی تأثیری عواطف در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - عبس - 80 - 35 - 2

2 - قیامت ، روز بی اثر بودن عواطف و روابط و جاذبه نداشتن پدر و مادر در چشم فرزندان

و أمّه و أبیه

203- بی تأثیری فرزند در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - عبس - 80 - 36 - 4

4 - فرزندان ، حتی پسران ، در قیامت سودی به پدر و مادر نخواهند رساند .

و بنیه

<بنیه> گر چه تنها شامل پسران است; ولی یاد نکردن از دختران به دلیل وضوح یکسانی آنها با پسران یا کمتر بودن انتظار یاری رسانی آنان است. فرار پدران از فرزندان، فرار مادر از آنان را نیز در مفهوم خود دارد. گفتنی است: در فرار پدر و مادر از فرزندان، سودمند نبودن هر یک برای دیگری، نهفته است.

204- بی تقوایی مکذبان قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مرسلات - 77 - 44 - 8

8 - تکذیب گران روز جزا ، فاقد تقوا و روح احسان و نیکوکاری اند .

ویل یومئذ للمکذّبین . ..إنّ المتّقین ... إنّا کذلک نجزی المحسنین

از تقابل تکذیب گران با تقواپیشگان و محسنان در آیات مورد بحث، برداشت یاد شده استفاده می شود.

ص: 141

205- بی ثمری تنبه در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - فجر - 89 - 23 - 11

11 - برطرف شدن غفلت ها در قیامت ، سودی به حال انسان ندارد .

و أنّی له الذکری

به قرینه <یتذکّر الإنسان> - که بر تذکّر یافتن انسان دلالت دارد - مراد از نفی تذکّر در <أنّی له الذکری> نفی سودمند بودن آن است که برای مبالغه در آن، اصل تذکرپذیری منتفی دانسته شده است; زیرا تذکّری که سودمند نباشد، با نبود آن یکسان است.

206- بی ثمری عبرت در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - فجر - 89 - 23 - 12

12 - در قیامت ، هیچ زمینه ای برای تأثیر پند و موعظه وجود ندارد و شناخت حقیقت بی ثمر است .

و أنّی له الذکری

<أنّی>; یعنی، <کیف> و <من أین> (چگونه و از کجا)، (العین). بنابراین استفهام انکاری در آیه شریفه متوجّه زمینه ها و عوامل است; یعنی، <چه عامل تأثیرگذاری وجود دارد که تذکر را برای انسان مؤثّر سازد؟>

207- بی ثمری قدرت در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 48 - 4

4 - اصحاب اعراف با به رخ کشیدن بی ثمری امکانات مادی و قدرت های دنیوی کافران ، آنان را ناکام خوانده و شماتت می کنند .

قالوا ما أغنی عنکم جمعکم و ما کنتم تستکبرون

208- بی منطقی تکذیب قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - رعد - 13 - 5 - 5

5- انکار قیامت امری شگفت و عاری از منطق و برهان

و إن تعجب فعجب قولهم

با توجه به اینکه متعلقی برای فعل <تعجب>$ذکر نشده معنای <إن تعجب> این است: اگر اهل تعجب هستی و چنین حالتی بر

ص: 142

تو عارض می شود . ...

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 50 - 20

20 - انکار قیامت ، فاقد دلیل و متکی بر گمان و پندار

و ما أظنّ الساعه قائمه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - معارج - 70 - 6 - 2

2 - کافران ، هیچ دلیل قاطعی بر نفی قیامت ندارند ، بلکه تنها به گمانه زنی درباره آن می پردازند .

إنّهم یرونه بعیدًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - تین - 95 - 7 - 2

2 - تکذیب دین و روز جزا ، فاقد هرگونه برهان است .

فما یکذّبک بعد بالدین

<ما> ممکن است برای استفهام از عوامل تکذیب باشد. در این صورت <ما یکذّبک؟>; یعنی، چه چیز تو را کاذب یا تکذیب گر می سازد؟ مخاطب در این فرض، هر انسانی است که مصداق آیه قبل نباشد; یعنی، ای انسان بی ایمان! چه عاملی سبب شده است، درباره دین (اسلام یا کیفرهای اخروی); کاذب شده، سخن نادرست گویی؟ یا چه عاملی تو را تکذیب کننده دین ساخته است؟

209- بی منطقی شک به قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 59 - 3

3 - با وجود شواهد و دلایل اثباتگر برپایی قیامت ، شک و تردید در آن ، امری ناروا و نابه جا است .

إنّ الساعه لأتیه لا ریب فیها

210- بی منطقی مکذبان قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - حجر - 15 - 85 - 10

10- کافران و منکران برپایی قیامت ، فاقد توجیه و تفسیر صحیح و حق مدارانه برای آفرینش جهانند و یا مردمی پوچ گرا می باشند .

ص: 143

و ما خلقنا السموت . .. إلاّ بالحقّ و إن الساعه لأتیه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - قیامه - 75 - 3 - 3

3 - منکران قیامت ، فاقد دلیل و برهان یقینی و اطمینان آور بر انکار آن

أیحسب الإنس-ن ألّن نجمع عظامه

مطلب یاد شده با توجه به آمدن فعل <یحسب> (گمان می کند)، استفاده می شود.

211- بی نظیری عذاب قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - فجر - 89 - 25 - 2

2 - ترک یتیم نوازی ، بی توجّهی به تغذیه فقیران ، تصاحب ارث دیگران و دلبستگی شدید به ثروت ، مایه گرفتاری به عذابی بی نظیر در قیامت

فیومئذ لایعذّب عذابه أحد

ضمیر <عذابه>، ممکن است به انسان برگردد که در آیات پیشین ویژگی های او بیان شده بود. در این صورت عذاب - که اسم مصدر و به معنای تعذیب است - به مفعول خود اضافه شده است و مفاد آیه شریفه این است که عذاب کردن آن فرد، به گونه ای انجام می گیرد که کسی - جز خداوند - آن گونه عذاب نمی کند.

212- بی نظیری قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - واقعه - 56 - 1 - 3

3 - قیامت ، رخدادی بس عظیم و بی مانند

إذا وقعت الواقعه

نام گذاری قیامت به <الواقعه> - با توجه به این که این کار نوعی اختصاص دادن لفظ به یک مسمّی است - بیانگر این حقیقت است که هر واقعه دیگری در برابر آن، چیزی به حساب نمی آید و تنها قیامت است که باید آن را واقعه نامید. این بیان، حکایت از عظمتی دارد که واقعه های دیگر در مقابل آن، ناچیز است و در واقع، قیامت حادثه ای است که مانند ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - حاقه - 69 - 15 - 2

2 - قیامت ، رخدادی بس عظیم و بی مانند

فیومئذ وقعت الواقعه

ص: 144

نام گذاری قیامت به <واقعه>، بیانگر این حقیقت است که هر واقعه دیگری در جهان، در مقایسه با رخداد قیامت، بسیار ناچیز است و تنها قیامت، شایسته آن است که حقیقتاً آن را <واقعه> نامید.

213- بی یاوری در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 33 - 2

2 - در قیامت هیچ عامل نجات دهنده ای برای کافران ، در برابر عذاب و قهر خداوند وجود ندارد .

یوم تولّون مدبرین ما لکم من اللّه من عاصم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - دخان - 44 - 41 - 3،4،5

3- محرومیت انسان در قیامت ، از حمایت و شفاعت دیگران

یوم لایغنی . .. و هم لاینصرون

4- تنهایی انسان در قیامت و جدایی او از یاران خویش ، نمودی از < یوم الفصل > بودن قیامت *

إنّ یوم الفصل . .. یوم لایغنی مولًی عن مولًی شی-ًا

5- انسان ها ، در اوج ازدحام و تجمع در قیامت ، تنها و بی یاور خواهند بود . *

میق-تهم أجمعین . .. یوم لایغنی مولًی عن مولًی شی-ًا

از ارتباط <لایغنی. ..> - که تنهایی را می رساند - با <میقاتهم أجمعین> - که تجمع را می فهماند - مطلب یاد شده قابل استفاده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - دخان - 44 - 42 - 1

1- جز برخورداران از رحمت الهی ، همه انسان ها ، در قیامت بی پناه و بی یاوراند .

و لا هم ینصرون . إلاّ من رحم اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - معارج - 70 - 10 - 1،3

1 - در روز رستاخیز ، هیچ دوست صمیمی و خویشاوندی ، از حال دیگری جویا نمی شود .

و لایسئل حمیم حمیمًا

<حمیم>به فردی می گویند که به انسان نزدیک و دلسوز باشد. از مصادیق بارز آن، خویشاوندان و دوستان صمیمی و دلسوز است.

3 - کارساز نبودن استمداد از دیگران ، حتی از خویشان و صمیمی ترین دوستان ، برای رهایی از مشکلات و حوادث تلخ روز محشر

و لایسئل حمیم حمیمًا

درخواست و سؤال نکردن از یکدیگر در قیامت، ممکن است به سبب بی فایده بودن آن باشد.

ص: 145

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - عبس - 80 - 36 - 3

3 - قیامت ، روز محرومیت از یاری همسران حتی علاقه مندترین آنان به انسان

و ص-حبته

فرار از همسری که مصاحبت و همراهی او در دنیا به ثبوت رسیده بود - تا چه رسد به همسر ناسازگار - نشانه سودمند نبودن آنان در قیامت است.

214- بی یاوری کافران در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - بلد - 90 - 20 - 1

1 - کافران در آخرت ، گرفتار آتشی مسلّط و فراگیرند ، که تمام راه های گریز از آن بسته خواهد بود .

علیهم نار مؤصده

<وَصیدَه>; یعنی، غرفه ای که در کوهستان برای حفاظت از اموال ساخته شود و جمله <اوصدت الباب>; یعنی، درب را بسته و محکم کردم (مفردات راغب). بنابراین <مؤصده>، به معنای بسته شده و محکم است مانند محفظه ای که در دل کوه پدید آورند. حرف <علی> در <علیهم>، بر سلطه کامل آتش و فراگیر بودن آن دلالت دارد.

215- بیان کنندگان حق در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 174 - 17

17- خداوند در قیامت ، عالمان متعهد و بیان کنندگان حقایق و معارف کتاب های آسمانی را مورد لطف خویش قرار خواهد داد و با آنان سخن خواهد گفت .

إن الذین یکتمون . .. لایکلمهم اللّه

برداشت فوق از مفهوم جمله <إن الذین . .. لایکلمهم اللّه> استفاده شده است.

216- بیم داران از قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - انسان - 76 - 7 - 6

6 - حضرت علی ، فاطمه ، حسن و حسین ( ع ) ، وفاکنندگان به نذر خویش و بیم داران از قیامت بودند .

ص: 146

یوفون بالنذر و یخافون یومًا کان شرّه مستطیرًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - انسان - 76 - 10 - 6

6 - حضرت علی ، فاطمه ، حسن و حسین ( ع ) ، مظهر بیم داری از قیامت و ایمان به روز جزا

إنّا نخاف من ربّنا یومًا عبوسًا قمطریرًا

217- بینش مکذبان قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 45 - 8

8 - گروهی از انسان ها به خاطر نپذیرفتن قیامت ، دین خدا را دینی منحرف می پندارند و از آن رویگردان می شوند .

الذین یصدون عن سبیل اللّه و یبغونها عوجاً و هم بالأخره کفرون

برداشت فوق بر این اساس است که جمله <و هم بالأخره کفرون> جمله حالیه و در مقام تعلیل باشد که در اصطلاح به آن حال معللّه گفته می شود. بر این مبنا آیه اشاره به این معنا دارد که: برخی انسانها به علت نپذیرفتن قیامت، می پندارند دینی که در آن زنده شدن مردگان مطرح باشد دینی بی اساس و دارای اعوجاج است و در نتیجه از آن رویگردان شده و دیگران را از آن بازمی دارند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - رعد - 13 - 5 - 3

3- منکران قیامت ، زنده شدن مردگان خاک گشته را امری بس بعید می شمرند .

أءذا کنّا تربًا أءنا لفی خلق جدید

استفهام در جمله <أءذا . ..> استفهام انکاری است و تکرار آن دلالت بر شدت انکار و استبعاد دارد.

218- پاداش ترس از قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - فرقان - 25 - 76 - 2

2 - فروتنی ، شب زنده داری ، حلم ، ترس از قیامت ، توبه ، عفو کریمانه ، پذیرش حق ، دعا ، دوری از اسراف ، تنگ گیری ، شرک ، زنا ، آدم کشی و سخن باطل ، موجب ورود به بهشت جاودان و برخورداری از قرارگاه و اقامت نیکوی آن

الذین یمشون علی الأرض هونًا. .. و الذین لایشهدون الزور ... أُول-ئک یجزون الغرفه

ص: 147

219- پاداش در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - حمد - 1 - 4 - 5

5 - روز قیامت ، روز کیفر و پاداش است .

ملک یوم الدین

<دین> در اینجا به معنای جزا (کیفر و پاداش) و یا حساب است، و هر دو بازگشت به یک معنا دارند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 25 - 9،12

9 - دنیا ، محل اندوختن و کسب سرمایه ; و آخرت روز دریافت اندوخته هاست .

و وفّیت کل نفس ما کسبت

12 - پندار غلط برخی از اهل کتاب ، نسبت به محو اعمال ناشایست آنان در قیامت

لن تمسّنا النار . .. و وفّیت کل نفس ما کسبت

به نظر می رسد جمله <وفّیت کل . .. >، اشاره به علّت پنداری است که اهل کتاب داشتند: لن تمسّنا النار.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - حجر - 15 - 35 - 5

5- قیامت ، روز کیفر و جزا و < یوم الدین > از نام های آن است .

یوم الدین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 15 - 7

7 - جزا دیدن یکایک آدمیان ، فلسفه برپایی قیامت

ءاتیه . .. لتجزی کلّ نفس

<لتجزی>یا تعلیل است برای <آتیه> و جمله <أکاد أخفیها> معترضه است و یا تعلیل است برای هر دو موضوع مطرح شده در آیه که آمدن قیامت و وجود زمینه برای مخفی ماندن اخبار آن از سوی خداوند است و یا تنها بیانگر علت <أخفیها> است، برداشت مذکور، مبتنی بر دو احتمال اول است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 100 - 4

4 - قیامت ، روز ظهور اعمال دنیوی انسان است .

من أعرض عنه فإنّه یحمل یوم القی-مه وزرًا

<وزر>،به معنای بارسنگین است و به گناه از آن جهت که بار سنگینی بر دوش گنه کار است، <وزر> اطلاق می گردد (مفردات راغب). <حمل وزر> حاکی از آن است که در قیامت، گناه به صورت باری بر دوش گناهکار ظهور خواهد یافت.

ص: 148

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 56 - 8

8 - جهان آخرت ، جهان کیفر و پاداش

الملک یومئذ للّه یحکم بینهم . .. فی جنّ-ت النعیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 69 - 4

4 - جهان آخرت ، جهان کیفر و پاداش

اللّه یحکم بینکم یوم القی-مه

جمله <اللّه یحکم بینکم یوم القیامه>، متضمن نوید پاداش به مؤمنان و وعده مجازات و کیفر به مشرکان است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - شعراء - 26 - 82 - 2

2 - قیامت ، روز محاسبه کردار آدمیان و مجازات و پاداش در تعلیمات ابراهیم

و الذی أطمع أن یغفرلی خطیئتی یوم الدین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 90 - 12

12 - قیامت ، صحنه پاداش و کیفر

من جاء بالحسنه فله خیر منها. .. و من جاء بالسیّئه فکبّت وجوههم فی النّار

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - روم - 30 - 45 - 1،2

1 - خداوند پاداش دهنده مؤمنانِ دارای عمل صالح در قیامت

لیجزی الذین ءامنوا و عملوا الص-لح-ت

2 - اعمالِ صالحِ مؤمنان فراهم آورنده زمینه ، برای دریافت پاداش از خداوند ، در قیامت است .

فلأنفسهم یمهدون . لیجزی الذین ءامنوا و عملوا الص-لح-ت

<لام> در <لیجزی> تعلیل برای <یمهدون> است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - فاطر - 35 - 45 - 8

8 - قیامت ، عرصه مجازات و کیفر و پاداش

و لو یؤاخذ اللّه الناس . .. و ل-کن یؤخّرهم إلی أجل مسمًّی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 149

15 - صافات - 37 - 20 - 3

3 - قیامت ، روز مجازات و کیفر و پاداش

ه-ذا یوم الدین

<دین> در آیه شریفه، به معنای <جزا> و <حساب> است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 53 - 4

4 - جزا و کیفر و پاداش ، فلسفه برپا شدن قیامت و رستاخیز انسان ها است .

أءنّا لمدینون

آمدن عبارت <مدینون> (جزا داده شدگان) به جای <مبعثون> (مبعوث شدگان) و <محیون> (زنده شدگان)، می تواند بیانگر این حقیقت باشد که اساس رستاخیز انسان ها، مسأله جزا است; نه صرف زنده شدن دوباره انسان ها.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 15 - 13

13 - قیامت ، روز روبه رو شدن بندگان با کیفر و پاداش الهی

یوم التلاق

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 17 - 1،5

1 - نظام پاداش و کیفر الهی در قیامت ، فراگیر همه انسان ها و شامل تمامی حرکات انسان ها است .

الیوم تجزی کلّ نفس بما کسبت

<ما> در <بما کسبت> موصول بوده و افاده کننده معنای جنس است. بنابراین <ما کسبت>; یعنی، هر آنچه که بشر انجام داده و هر حرکتی که از خود نشان دهد.

5 - در نظام کیفر و پاداش الهی در قیامت ، به کسی کمترین ستمی نخواهد شد .

لا ظلم الیوم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - واقعه - 56 - 56 - 2

2 - < قیامت > روز کیفر و پاداش

یوم الدین

<دین> به معنای جزا است و <جزا> معادل سزا می باشد که هم شامل کیفر می شود و هم پاداش.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - مجادله - 58 - 6 - 1

1 - قیامت ، روز برانگیخته شدن انسان ها برای محاکمه و کیفر و پاداش

ص: 150

یوم یبعثهم اللّه جمیعًا فینبّئهم بما عملوا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - انفطار - 82 - 12 - 3

3 - پاداش و کیفر اعمال در قیامت ، براساس نامه عمل و کردار انسان در دنیا است .

یعلمون ما تفعلون

220- پاسخ شبهات قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 30 - 1

1 - پیامبر ( ص ) ، مأمور پاسخ گویی به پرسش مشرکان درباره زمان وقوع قیامت

و یقولون متی ه-ذا الوعد . .. قل لکم میعاد یوم لاتستأخرون عنه ساعه

221- پاسخ شبهات مکذبان قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 3 - 5

5 - پیامبر ( ص ) ، مأمور پاسخ گویی به کافران درباره وقوع حتمی قیامت

و قال الذین کفروا لاتأتینا الساعه قل بلی

222- پاکان در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - انفال - 8 - 37 - 1،3

1 - خداوند در پرتو گسیل کافران به سوی دوزخ ، ناپاکان را از پاکان جدا خواهد کرد .

إلی جهنم یحشرون. لیمیز اللّه الخبیث من الطیب

برداشت فوق مبتنی بر این است که <لیمیز اللّه> متعلق به <یحشرون> باشد.

3 - قیامت ، زمینه ای مناسب برای متمایز شدن ناپاکان از پاکان

إلی جهنم یحشرون. لیمیز اللّه الخبیث من الطیب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 151

20 - عبس - 80 - 38 - 2

2 - انسان های پاک ، تذکّرپذیر ، هدایت جو و خداترس ، در قیامت چهره ای نورانی خواهند داشت .

لعلّه یزّکّی . أو یذّکّر ... جاءک یسعی . و هو یخشی ... وجوه یومئذ مسفره

223- پاکی قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - حمد - 1 - 4 - 1،6

1 - خداوند ، مالک و فرمانروای روز قیامت است .

ملک یوم الدین

<مِلْک> در <مالک یوم الدین> ملک حقیقی است ; یعنی، وابستگی وجودی که لازمه آن تسلط کامل و همه جانبه مالک بر مملوک است. قابل ذکر است که <یوم الدین> هم می تواند مفعول برای <مالک> باشد و هم می تواند ظرف برای آن گرفته شود و در صورت دوم مفعول، کلمه ای همانند <الامور> خواهد بود; یعنی: مالک الامور فی یوم الدین. به هر تقدیر برداشت فوق از آن استفاده می شود.

6 - مالکیت خدا بر روز جزا و فرمانروایی او در آن روز ، دلیل اختصاص ستایش ها به اوست .

الحمد للّه . .. ملک یوم الدین

<مالک یوم الدین> نیز مانند اوصاف گذشته به منزله دلیل برای <الحمد للّه> است.

224- پراکندگی انسان ها در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - عادیات - 100 - 9 - 1

1 - در قیامت ، مردگان از قبر ها برانگیخته و پراکنده خواهند شد .

بعثر ما فی القبور

<بَعْثَرَ> (معلوم <بُعْثرَ>); یعنی، بیرون کشید; اجزا را زیر و رو کرد; متفرق ساخت; آشکار کرد و برانگیخت (صحاح اللغه). صاحب <مفردات> بعید نمی داند که فعل <بُعْثِرَ>، مرکّب از فعل های <بُعِثَ> و <اُثیرَ> باشد; زیرا معنای هر دو را دارد. مصداق بارز <ما فی القبور> - به قرینه ضمیر جمع عاقل در جمله <إنّ ربّهم ...> (در آیات بعد) - انسان ها هستند.

225- پراکندگی در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - روم - 30 - 43 - 13

ص: 152

13 - قیامت ، روز جدایی و پراکندگی کامل انسان ها است .

یومئذ یصّدّعون

<یصّدّعون> از ریشه <صدع> به معنای <جدا شدن و پارگی در اجسام سخت> است. احتمال دارد که مراد از <یصّدّعون> جدایی صف سعادت مندان و شقاوت مندان باشد و احتمال دارد پراکندگی و جدا شدن انسان ها از هم باشد. برداشت بالا، بنابر احتمال دوم است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 32 - 5

5 - قیامت ، روز پراکندگی و جدایی میان خلایق

یوم التناد

226- پرسش از برپایی قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 187 - 1،12

1 - پرسش از زمان فرارسیدن قیامت ، سؤال مکرر مردم از پیامبر ( ص )

یسئلونک عن الساعه أیان مرسیها

<مرسی> مصدر میمی و یا اسم زمان از <ارساء> (مستقر کردن) است. <أیان> کلمه ای است برای پرسش از زمان و به معنای چه وقت. به کارگیری فعل مضارع (یسئلون) حکایت از تکرار سؤال دارد.

12 - مردم عصر بعثت به گمان آگاهی پیامبر ( ص ) از زمان تحقق قیامت ، با سؤال های مکرر خواهان افشای آن بودند .

یسئلونک کأنک حفی عنها

227- پرسش از زلزله قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - زلزله - 99 - 3 - 2

2 - عوامل زلزله شدید زمین در آستانه قیامت ، ناشناخته برای انسان ها و زمینه پرسش تحیّرآمیز آنان از اهداف و علل آن

و قال الإنس-ن ما لها

<ما> برای استفهام از انگیزه و اهداف است.

ص: 153

228- پرسش از قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 65 - 7

7 - پرسش کافران از پیامبر ( ص ) ، درباره لحظه برپایی قیامت

قل لایعلم . .. الغیب إلاّ اللّه و ما یشعرون أیّان یبعثون

برداشت یاد شده بدان احتمال است که عبارت <قل. ..> در جواب پرسش کسانی باشد که نسبت به وقوع قیامت شک داشته اند; زیرا ضمایر در آیه بعد به این دسته از کافران بازمی گردد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 71 - 3

3 - پرسش ناباورانه و تمسخرآمیز منکران معاد ، از زمان برپایی رستاخیز و مجازات کافران

لقد وعدنا ه-ذا. .. و یقولون متی ه-ذا الوعد

مراد از <الوعد> به قرینه آیات پیشین، می تواند وعده رستاخیز باشد. برداشت یاد شده بر پایه این احتمال است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - احزاب - 33 - 63 - 1،5،9

1 - سؤال های پی در پی مردم ، از پیامبر ( ص ) درباره وقت وقوع قیامت

یسئلک الناس عن الساعه . .. لعلّ الساعه تکون قریبًا

<قریباً> قرینه است بر این که پرسش مردم از قیامت، درباره زمان وقوع آن بوده است.

5 - منافقان و بیماردلان مدینه ، با طرح پرسش هایی از امور غیبی ، مانند < زمان وقوع قیامت > ، در صدد استهزای پیامبر ( ص ) بودند .

لئن لم ینته المن-فقون و الذین فی قلوبهم مرض . .. یسئلک الناس عن الساعه

بنابراین که <ال> در <الناس> عهد ذکری باشد و به منافقان و بیماردلان در آیه شصت برگردد، نکته بالا، قابل استفاده است.

9 - پاسخ خداوند به پرسش مردم درباره زمان قیامت ، این است که جز خدا ، کسی خبر ندارد .

یسئلک الناس عن الساعه قل إنّما علمها عند اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 29 - 1

1 - پرسش مداوم مشرکان از پیامبر ( ص ) و مؤمنان درباره زمان وقوع قیامت

و یقولون متی ه-ذا الوعد إن کنتم ص-دقین

مضارع آورده شدن <یقولون> دلالت بر استمرار دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 48 - 1

1 - کافران صدراسلام ، از مسلمانان درباره برپایی قیامت سؤال می کردند .

ص: 154

قال الذین کفروا . .. و یقولون متی ه-ذا الوعد

بیشتر مفسران برآنند که مقصود از <وعد>، برپایی قیامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 47 - 2

2 - قیامت و زمان برپایی آن ، مورد پرسش مشرکان عصر بعثت

إلیه یردّ علم الساعه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - ذاریات - 51 - 12 - 1

1 - سؤال تمسخرآمیز کافران درباره زمان برپایی روز جزا

یسئلون أیّان یوم الدّین

از آیات قبل و بعد، تمسخرآمیز بودن سؤال کافران استفاده می شود; زیرا آنان اصولاً در مقام فهم حق نبودند و با این پرسش، می خواستند راهی دیگر برای انکار معاد و وسیله ای برای تمسخر آن پیدا کنند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - ملک - 67 - 25 - 1،7

1 - پرسش ناباورانه و تمسخرآمیز کافران ، از زمان برپایی قیامت

و یقولون متی ه-ذا الوعد

استفهام در <متی ه-ذا الوعد> حقیقی نیست; بلکه از باب تهکّم و استهزا است.

7 - پرسش بهانه جویانه کافران ، درباره زمان برپایی قیامت ، ناشی از خوی لجاجت ، استکباری و حق گریزی آنان بوده است .

بل لجّوا فی عتوّ و نفور . .. و یقولون متی ه-ذا الوعد إن کنتم ص-دقین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - قیامه - 75 - 6 - 1

1 - پرسش ناباورانه و تمسخرآمیز کافران ، از زمان برپایی قیامت

یسئل أیّان یوم القی-مه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - نازعات - 79 - 42 - 1،3

1 - پرسش از زمان فرا رسیدن قیامت ، سؤال مکرر مردم از پیامبر ( ص )

یسئلونک عن الساعه أیّان مرسیها

کلمه <مرسی>، به صورت های مصدر میمی، اسم زمان، اسم مکان و اسم مفعول کاربرد دارد(مفردات راغب). این کلمه در آیه شریفه - به قرینه <أیّان> که سؤال از زمان است - مصدر میمی می باشد. در این صورت <مرسی> به معنای وقوع و استقرار خواهد بود. مکرر بودن سؤال، از فعل مضارع <یسئلونک> استفاده شده است.

ص: 155

3 - طغیان گران دنیاطلب ، با پرسش مکرر از زمان قیامت به استهزای آن می پرداختند .

یسئلونک عن الساعه أیّان مرسیها

فاعل <یسئلونک>، در برداشت یاد شده <من طغی. ..> دانسته شده است. این برداشت، ناظر به احتمالی است که به قرینه <إنّما أنت منذر من یخشاها> در آیات بعد استفاده می شود; زیرا کسی که از انذار قیامت هراسی ندارد، پرسش او از زمان وقوع آن استهزایی خواهد بود.

229- پرسش از نعمت در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - تکاثر - 102 - 7 - 9

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - تکاثر - 102 - 8 - 9

9 - < قال رسول اللّه ( ص ) . . . یابن مسعود ! دع نعیم الدنیا و أکلها و حلاوت ها و حارّها و باردها و لینها و طیّبها و ألزم نفسک الصبر عنها فإنّک مسؤول عن ذلک کلّه قال اللّه تعالی : < ثمّ لتسئلنّ یومئذ عن النعیم > ;

رسول خدا(ص) [به عبداللّه بن مسعود] فرمود: ای پسر مسعود! رها کن نعمت های دنیا و خوردنی های آن و شیرینی، گرم و سرد، نرم و گوارای آن را و نفس خود را وادار کن که در برابر آنها، صبر پیشه کند زیرا تو از تمامی آنها، سؤال خواهی شد. خدای تعالی فرموده: <ثمّ لتسئلنّ یومئذ عن النعیم>.

230- پرسش در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 109 - 2،4

2 - پرسش از برخورد امت ها با دعوت انبیا هدف از گردآوری پیامبران در عرصه قیامت

یوم یجمع اللّه الرسل فیقول ماذا اجبتم

4 - قیامت ، عرصه پرسش از عملکرد آدمیان

یوم یجمع اللّه الرسل فیقول ماذا اجبتم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 116 - 1،2

1 - خداوند در قیامت و در حضور پیامبران از مسیح ( ع ) خواهد پرسید که آیا وی مردمان را به پرستش خویش و مادرش مریم فراخوانده است ؟

و اذ قال اللّه یعیسی ابن مریم ءانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین

ص: 156

با توجه به آیات بعد همانند <قال اللّه هذا یوم . ..> آیه 119 و توجه به این حقیقت که در زمان حضور مسیح(ع) در میان امت خویش کسی معتقد به الوهیت وی و مریم(ع) نبوده است، معلوم می شود این پرسش و پاسخ در قیامت اتفاق خواهد افتاد. گفتنی است که تعبیر از آینده با فعل ماضی (قال) برای رساندن تحقق قطعی آن صحنه است.

2 - خدا در قیامت پیامبران خویش را از چگونگی شکل گیری گرایش های باطل امت ها مورد پرسش قرار می دهد .

و اذ قال اللّه یعیسی ابن مریم ءانت قلت للناس

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - اعراف - 7 - 6 - 2

2 - پذیرش و عدم پذیرش رسالتهای انبیا و نیز عمل به احکام دین، محور بازجویی خداوند از امتهاست.

فلنسئلن الذین أرسل إلیهم

توصیف مردم با عنوان <أرسل إلیهم> دلالت بر این دارد که بازجویی از امتها درباره چگونگی برخورد با رسالتهای الهی است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 94 - 19

19 - انسان ، در برابر تمامی رفتار و حرکات خویش مسؤول بوده و در قیامت باید پاسخگو باشد .

فینبئکم بما کنتم تعملون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 36 - 9

9- چشم ، گوش و قلب در قیامت ، مورد بازخواست و سؤال قرار خواهند گرفت .

إن السمع و البصر و الفؤاد کلّ أُول-ئک کان عنه مسئولاً

برداشت فوق، مبتنی بر این است که: اولاً، سؤال از موارد یاد شده حقیقی باشد و ثانیاً، طبق همین مبنا - چون در دنیا از آنها سؤالی نخواهد شد - مراد از آن، بازخواست و سؤال در قیامت باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 125 - 4

4 - آدمی در قیامت ، مجاز به پرسش از پروردگار است .

قال ربّ لم حشرتنی أعمی

ظاهر <قال> چنین افاده می کند که این سؤال به لفظ در آمده و از سوی نابینایان در قیامت مطرح خواهد شد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 40 - 3

3 - خداوند در روز قیامت ، از ملائکه خواهد پرسید که آیا از عبادت مشرکان برای آنان ، رضایت داشته اند ؟

و یوم یحشرهم جمیعًا ثمّ یقول للمل-ئکه أه-ؤلاء إیّاکم کانوا یعبدون

جوابی که در آیه بعد از قول ملائکه نقل شده، حکایت از این دارد که سؤال از اصل عبادت نبوده است; زیرا عبادت مشرکان در

ص: 157

اختیار ملائکه نبوده تا آنان دستور به انجام آن داده باشند; بلکه سؤال از رضایت ملائکه از این کار است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 24 - 2،3

2 - انسان ها ، در قبال عقاید و رفتار خود ، مسؤول بوده و در روز قیامت بازخواست خواهند شد .

وقفوهم إنّهم مسئولون

3 - وجود < موقف > و جایگاه سؤال و بازخواست از انسان ها ، در عرصه قیامت

وقفوهم إنّهم مسئولون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 16 - 4

4 - پرسش از خلایق در روز قیامت ، درباره فرمان روای حقیقی جهان در آن روز

لمن الملک الیوم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 73 - 5

5 - انسان ها ، در برابر عقاید دینی خویش و انتخاب آن ، مسؤول بوده و در قیامت باید پاسخگو باشند .

ثمّ قیل لهم أین ما کنتم تشرکون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 44 - 8

8 - پایبندی و استقامت پیامبر ( ص ) و مسلمانان در مسیر وحی ، از مسائل مهم مورد سؤال در قیامت

فاستمسک بالذی أُوحی إلیک . .. و سوف تسئلون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - رحمن - 55 - 39 - 1

1 - گناهکاران جن و انس در صحنه قیامت ، دارای وضعیتی معلوم و بی نیاز از محاکمه و سؤال

فیومئذ لایسئل عن ذنبه إنس و لاجانّ

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - تکویر - 81 - 8 - 4

4 - قیامت ، روز حسابرسی اعمال انسان ها و پرسش از رفتار آنان با یکدیگر

و إذا الموءوده سئلت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 158

20 - تکاثر - 102 - 8 - 10

10 - < قال الرضا ( ع ) و لقد حدثنی أبی عن أبیه أبی عبداللّه الصادق ( ع ) . . . قال : إنّ اللّه عزّوجلّ لایسئل عباده عمّا تفضّل علیهم و لایمنّ بذلک علیهم و الإمتنان بالإنعام مستقبح من المخلوقین فکیف یضاف إلی الخالق عزّوجلّ ما لایرضی المخلوق به و ل-کنّ النعیم حبّنا أهل البیت و موالاتنا یسئل اللّه عباده عنه بعد التوحید و النبّوه لأنّ العبد إذا وفی بذلک ادّاه إلی نعیم الجنّه الذی لایزول ;

امام رضا(ع) فرمود: پدرم از پدر خویش از امام صادق(ع) برای من روایت کرده است که فرمود: خدای عزّوجلّ درباره آنچه به بندگانش تفضل کرده است، از آنها بازخواست نمی کند و با این کار بر آنان منّت نمی گذارد. منّت نهادن به جهت نعمت بخشیدن، از جانب مخلوق ها کار زشتی است; پس چگونه به خالق عزّوجلّ چیزی نسبت داده می شود که مخلوق از نسبت دادن آن ناخشنود است؟! ولی نعیم [در آیه <ثمّ لتسئلنّ یومئذ عن النعیم>] محبت ما اهل بیت و [پذیرش ]ولایت ما است که خداوند همه بندگان را بعد از توحید و نبّوت، از آن بازخواست خواهد کرد; زیرا بنده اگر به آن نعمت وفادار باشد، او را به نعمت های بهشت که هرگز زایل نمی شود خواهد رساند>.

231- پرسش و پاسخ در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 126 - 4

4 - پرسش مجرمان از خداوند و دریافت پاسخ از او ، از رخداد های صحنه قیامت

ربّ لم حشرتنی . .. قال کذلک أتتک ءای-تنا

از ظاهر <قال کذلک> چنین برمی آید که پاسخ سؤال <لم حشرتنی> با لفظ بیان می گردد - نه این که صرفاً حالتی در نفس باشد - گرچه این پاسخ ممکن است به صورت مستقیم نباشد، بلکه با وساطت ملائکه یا غیر آن، صورت گیرد.

232- پشیمانی در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 27 - 4

4 - تکذیب کنندگان پیامبر(ص) و قرآن در قیامت بر کفرورزیهای خویش در دنیا تأسف می خورند.

یلیتنا نرد و لا نکذب بأیت ربنا و نکون من المؤمنین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 53 - 12

12 - منکران قرآن ، در قیامت ، با پی بردن به زیانکاری خویش و واهی بودن افکار و عقاید خود ، از اعمال و رفتار گذشته خویش پشیمان خواهند شد .

نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل قد خسروا أنفسهم و ضل عنهم ما کانوا یفترون

ص: 159

جمله <قد خسروا . .. > و <ضل عنهم ... > به منزله تعلیلی است برای <نرد فنعمل ... > یعنی آرزوی بازگشت به دنیا و تدارک گذشته ها بدان علت است که کفرپیشگان خود را زیانکار می بینند و باورهای خویش را بر باد رفته می یابند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - ابراهیم - 14 - 22 - 14

14- پیروی از شیطان ، ملامت و پشیمانی اخروی در پی دارد .

دعوتکم فاستجبتم لی فلاتلومونی و لوموا أنفسکم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - سجده - 32 - 13 - 13

13 - توجه به حتمیت کیفر اخروی و بی ثمری ندامت در قیامت ، عامل پرهیز از کفر و گناه است .

و لو تری إذ المجرمون . .. لأملأنّ جهنّم من الجِنّه و الناس

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - فجر - 89 - 24 - 10

10 - تذکر و بیداری انسان در قیامت ، حاصلی جز پشیمانی و حسرت ندارد .

و أنّی له الذکری . یقول ی-لیتنی قدّمت لحیاتی

233- پلیدان در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - انفال - 8 - 37 - 1،3،6

1 - خداوند در پرتو گسیل کافران به سوی دوزخ ، ناپاکان را از پاکان جدا خواهد کرد .

إلی جهنم یحشرون. لیمیز اللّه الخبیث من الطیب

برداشت فوق مبتنی بر این است که <لیمیز اللّه> متعلق به <یحشرون> باشد.

3 - قیامت ، زمینه ای مناسب برای متمایز شدن ناپاکان از پاکان

إلی جهنم یحشرون. لیمیز اللّه الخبیث من الطیب

6 - خداوند در پی جداسازی ناپاکان از پاکان ، آنان را در قیامت انباشته می کند و یکجا در جهنم فرومی افکند .

و یجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم

رکم (مصدر یرکم) به معنای جمع کردن چیزی و انباشته ساختن آن است.

ص: 160

234- پیادگی گناهکاران در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 86 - 7

7- حضور تقواپیشگان در صحنه قیامت به صورت سواره ، و رانده شدن گنه پیشگان به سوی جهنم با پای پیاده خواهد بود .

نحشر المتّقین . .. و فدًا . و نسوق المجرمین ... وردًا

برخی از لغت دانان <وفد> را سوارانی ارجمند و <ورد> را پیادگانی تشنه کام معنا کرده اند (لسان العرب).

235- پیدایش مجدد آفرینش در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 104 - 7

7- چگونگی پیدایش مجدد جهان ، در آستانه برپایی قیامت ، مانند آفرینش نخستین آن است .

کما بدأنا أوّل خلق نعیده

236- پیروان ادیان در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 38 - 7

7 - سرای آخرت برای پیروان ادیان الهی ، سرایی به دور از عوامل ترس آور و نگران کننده و ایمن از حادثه های حزن آور و اندوهبار

فلاخوف علیهم و لاهم یحزنون

به دلیل آیه بعد - که جزای اخروی کفرپیشگان را بیان می دارد - می توان گفت: آیه مورد بحث نیز بیانگر پاداش اخروی هدایت یافتگان است. بنابراین <لاخوف ...> مربوط به سرای آخرت خواهد بود.

237- پیروان انبیا در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 34 - 4

4 - تمامی خواسته های پیامبران و پیروان آنان در قیامت ، از پیش آماده شده و به آنان داده خواهد شد .

و الذی جاء بالصدق و صدّق به . .. لهم ما یشاءون عند ربّهم

ص: 161

238- پیروان شیاطین در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 130 - 14،15

14 - پیروان شیطانها در قیامت به کفرورزی خویش در دنیا اعتراف می کنند.

و شهدوا علی أنفسهم أنهم کانوا کفرین

15 - گمراهان پیرو شیطانها در قیامت بر کفرورزی خویش در دنیا آگاهی می یابند. *

و شهدوا علی أنفسهم أنهم کانوا کفرین

<شاهد> عالمی است که آنچه را دریافته بیان می کند. (لسان العرب). لذا اگر <شهدوا> به معنای شهادت دادن باشد، لازمه آن آگاهی فرد است.

239- پیروان وحی در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 8 - 15

15 - پیروان وحی ، بهره مند از نصرت و ولایت الهی در قیامت

و کذلک أوحینا . .. یدخل من یشاء فی رحمته... و الظ-لمون ما لهم من ولیّ و لا نصیر

ستمگران (کسانی که از پیام وحی سرپیچی کنند) از ولایت و نصرت الهی محروم خواهند بود و از آن جا که مشمولان رحمت الهی (یدخل من یشاء فی رحمته) در برابر ستمگران قرارگرفته اند، مطلب بالا استفاده می شود.

240- پیشگامان در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - واقعه - 56 - 7 - 1

1 - مردم در آخرت سه دسته اند : اصحاب المیمنه ( نیک بختان ) اصحاب المشئمه ( نگون بختان ) و سابقون ( پیشتازان )

و کنتم أزوجًا ثل-ثه

بیان <أزواجاً ثلاثه> محذوف و تقدیر آن چنین است: <و کنتم أزواجاً ثلاثه: اصحاب المیمنه و اصحاب المشئمه و السابقون>. در آیات بعد به تفصیل وضعیت این سه دسته تبیین شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - واقعه - 56 - 10 - 2

2 - کسانی که در دنیا در انجام امور خیر از دیگران سبقت می گیرند ، در آخرت نیز پیش از دیگران مشمول رحمت ، پاداش و غفران الهی خواهند بود .

و الس-بقون الس-بقون

ص: 162

برخی از مفسران بر آنند که مراد از سبقت در <السابقون> اول، سبقت در انجام امور خیر در دنیا و مراد از سبقت در <السابقون> دوم، پیشی گرفتن از دیگران در آخرت در دریافت رحمت و پاداش الهی است.

241- تأثیرپذیری مکذّبان قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 113 - 1

1 - منکران قیامت تحت تأثیر تبلیغات فریبنده شیاطین جن و انس قرار می گیرند.

و لتصغی إلیه أفئده الذین لایؤمنون بالأخره

242- تأخیر قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 104 - 2،3

2- برپایی قیامت از زمان تعیین شده آن ، به تأخیر نخواهد افتاد .

و ما نؤخّره إلاّ لأجل معدود

در برداشت فوق ، حرف <لام> در <لأجل> به معنای <إلی> گرفته شده است.

3- برای تأخیر قیامت ، دلیل و علتی جز انتظار فرارسیدن زمان مخصوص آن وجود ندارد .

و ما نؤخّره إلاّ لأجل معدود

برداشت فوق ، بر این مبناست که لام در <لأجل> برای تعلیل باشد.

243- تأمین خواسته ها در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 34 - 12

12 - قیامت ، تنها عرصه شایسته برای برآورده شدن تمامی خواسته های بشر

لهم ما یشاءون عند ربّهم

<عند ربّهم> به منزله قید برای <لهم ما یشاءون> است. این قید می رساند که برآورده شدن خواسته های بشر در قیامت و در پیشگاه خداوند میسر است نه در دنیا; چنان که خداوند در جای دیگر از قرآن می فرماید: <...و فیها ما تشتهیه الأنفس و تلذّ الأعین...; در آن جا (بهشت) هرچه دل ها خواهش و آرزو کند و چشم ها از دیدن آن لذت برد، وجود دارد. زخرف (43)، آیه (71).

ص: 163

244- تارکان حج در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 124 - 13

13 - < معاویه بن عمار عن أبی عبداللّه ( ع ) قال : سألته عن رجل لم یحجّ قطّ و له مال قال : هو ممّن قال اللّه : < و نحشره یوم القیامه أعمی > قلت : سبحان اللّه أعمی ؟ قال : أعماه اللّه عن طریق الجنّه ;

معاویه بن عمار گوید: از امام صادق(ع) در باره کسی که مالی داشته و به حج نرفته است سؤال کردم؟ فرمود: او در زمره کسانی است که خداوند فرموده: <و نحشره یوم القیامه أعمی>. گفتم سبحان اللّه نابینا؟ فرمود: خداوند او را از [دیدن ]راه بهشت نابینا کرده است>.

245- تارکان نماز در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 48 - 10

10 - در قیامت برای متخلفان از دستورات الهی ( بر پایی نماز و پرداخت زکات ) و ارتکاب کنندگان محرمات ( دین فروشی ، حق پوشی و . . . ) راه نجاتی نیست .

لا تشتروا بأیتی . .. و أقیموا الصلوه ... واتقوا یوماً لاتجزی نفس عن نفس

246- تاریخ عقیده به قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 68 - 3

3 - وعده رستاخیز ، دارای دیرینه در تاریخ بشر و تعالیم پیامبران

لقد وعدنا ه-ذا نحن و ءاباؤنا من قبل

اقرار کافران به سابقه داشتن مسأله معاد، نشان می دهد که موضوع رستاخیز از دیرباز در میان بشر مطرح بوده است. بدیهی است که طرح مسأله یاد شده جز از طریق پیامبران صورت نگرفته است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - مطففین - 83 - 13 - 10

10 - عقیده به روز قیامت در تاریخ بشر ، سابقه ای دیرینه دارد .

و ما یکذّب به . .. قال أس-طیر الأوّلین

سخن منکران قیامت - که معارف قرآن از جمله معاد را محصول اندیشه پیشینیان می دانستند - بیانگر آن است که اندیشه معاد، گذشته ای طولانی دارد و مردم عصر بعثت، به سابقه دیرینه این اعتقاد آگاه بودند.

ص: 164

247- تاریکی قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - حدید - 57 - 13 - 1،2،5

1 - عرصه قیامت ، فرو رفته در ظلمت و تاریکی

یوم یقول المن-فقون و المن-فق-ت للذین ءامنوا انظرونا نقتبس من نورکم

آیه قبل در بیان این معنا بود که مؤمنان، در پیمودن مسیر خود به بهشت از نور خودشان استفاده می کنند. در این آیه بیان می دارد که منافقان، برای پیمودن مسیر خود در قیامت، فاقد نور بوده و دست به دامان مؤمنان می زنند تا از نور آنان بهره گیرند. گفتنی است نیاز به همراه داشتن نور، در صورتی صحیح است که انسان در جای تاریک قرار گرفته باشد.

2 - حرکت در عرصه تاریک قیامت ، نیازمند داشتن نور و روشنایی از خود

یوم یقول المن-فقون . .. انظرونا نقتبس من نورکم

5 - منافقان ، فاقد نور و روشنایی در ظلمت قیامت

یوم یقول المن-فقون . .. انظرونا نقتبس من نورکم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - حدید - 57 - 28 - 10،11

10 - انسان ، برای گذار از ظلمات قیامت ، باید از خود نوری داشته باشد که راه را برای او روشن کند .

و یجعل لکم نورًا تمشون به

برداشت یاد شده بدان احتمال است که مراد از <تمشون>، پیمودن راه در عرصه قیامت باشد.

11 - خداوند ، در قیامت به مؤمنان تقواپیشه نوری عطا خواهد کرد که در پرتو آن از ظلمات قیامت گذر کنند .

و یجعل لکم نورًا تمشون به

248- تبلیغ قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - نبأ - 78 - 2 - 1

1 - پیامبر ( ص ) ، در سال های نخست رسالت ، معاد و حوادث جهان آخرت را به مردم مکه ابلاغ کرده بود .

عن النبأ العظیم

اطلاق <نبأ> بر معاد، گویای این حقیقت است که حوادث آن، برای مردم گزارش شده بود و از نازل شدن این سوره در مکه، دانسته می شود که خبر معاد، در نخستین سال های رسالت ابلاغ شده بود.

ص: 165

249- تبهکارترین مردم در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 22 - 3

3- کفرپیشگانی که بر خدا دروغ می بندند و مردم را از راه خدا باز می دارند و قیامت را انکار می کنند ، در سرای آخرت از دیگر کافران و گنهکاران ، تباه تر و زیانکارترند .

و من أظلم . .. الذین یصدون ... لاجرم أنّهم فی الأخره هم الأخسرون

برداشت فوق بر اساس این احتمال است که مقیاس سنجش و تعیین زیانکار و زیانکارتر مراتب کفر باشد. براین مبنا آیه شریفه دلالت دارد براینکه: همه کافران در آخرت زیانکارند; ولی آنان که بر خدا دروغ بستند و ... از دیگر کافران و گنهکاران، زیانکارتر می باشند.

250- تبیین اختلافات در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 92 - 12

12- خداوند ، تحقیقاً حقایق مورد اختلاف انسان ها را در قیامت ، بیان خواهد کرد .

و لیبیّننّ لکم یوم القی-مه ما کنتم فیه تختلفون

251- تبیین حوادث قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 113 - 14

14 - تشریح حوادث قیامت و آینده مجرمان ، زمینه ساز پیدایش تقوا و رفع غفلت از انسان

و کذلک أنزلن-ه . .. لعلّهم یتّقون أو یحدث لهم ذکرًا

حرف <کاف> در <کذلک> برای تشبیه است و آیات گذشته را نمونه ای از نزول آیات الهی برای ایجاد تقوا و تذکر، معرفی می کند.

252- تجسم عمل در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 110 - 10،11

10 - قیامت ، صحنه بروز و ظهور اعمال پسندیده ای است که آدمی در دنیا انجام داده است .

و ما تقدموا لأنفسکم من خیر تجدوه عنداللّه

ص: 166

ضمیر مفعولی در <تجدوه> (می یابید آن را) به کلمه <خیر> بر می گردد و مقتضایش آن است که: آدمی با همان عمل نیکی که انجام داده، روبه رو خواهد شد; یعنی، اعمال نیک آدمی در قیامت، به گونه ای بروز و ظهور دارند.

11 - تجسم اعمال آدمی در قیامت

و ما تقدموا . .. تجدوه عنداللّه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 167 - 8،11

8 - صحنه قیامت ، صحنه مشاهده اعمال دنیوی و دیدن نتایج آن است .

کذلک یریهم اللّه أعملهم حسرت

فعل <یری> می تواند از رؤیت به معنای دیدن با چشم باشد. بر این مبنا معنای جمله <کذلک ...> چنین می شود: خداوند اعمال مشرکان (و یا نتایج اعمالشان) را به آنان نشان خواهد داد.

11 - اعمال ناروای آدمیان در قیامت ، به صورت حسرتی مجسم در پیش روی آنان قرار خواهد گرفت .

کذلک یریهم اللّه أعملهم حسرت علیهم

برداشت فوق بر این اساس است که: <یری> از رؤیت قلبی باشد. در این صورت <حسرات> مفعول سوم برای <یری> خواهد بود و معنای جمله چنین می شود: خداوند اعمال مشرکان را به صورت حسرتهایی، بر آنان جلوه گر خواهد ساخت.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 49 - 13

13- اَعمال انسان ها ، فانی نمی شود و در قیامت در برابر آنان حاضر و مجسم خواهد بود .

و وجدوا ما عملوا حاضرًا

ظاهر جمله <و وجدوا. ..> آن است که تأسیس باشد، نه تأکید; یعنی، مطلب جدیدی را غیر از آنچه که در جملات قبل گفته شد، بیان می کند و آن این که علاوه بر نوشته اَعمال خود آن نیز در برابر آدمیان حاضر می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 100 - 4

4 - قیامت ، روز ظهور اعمال دنیوی انسان است .

من أعرض عنه فإنّه یحمل یوم القی-مه وزرًا

<وزر>،به معنای بارسنگین است و به گناه از آن جهت که بار سنگینی بر دوش گنه کار است، <وزر> اطلاق می گردد (مفردات راغب). <حمل وزر> حاکی از آن است که در قیامت، گناه به صورت باری بر دوش گناهکار ظهور خواهد یافت.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - نبأ - 78 - 40 - 9

9 - قیامت ، روز تجسم اعمال و ظهور دست مایه ها و تلاش های انسان

یوم ینظر المرء ما قدّمت یداه

ص: 167

253- تجسم گناه در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 48 - 5

5 - بروز و ظهور گناهان در قیامت ، به صورت علامت و نشانه ای برای گناهکاران

و نادی اصحب الاعراف رجالا یعرفونهم بسیمهم

254- تجلی توحید در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - ابراهیم - 14 - 48 - 11

11- قیامت ، روز تجلی یگانگی و قهّاریت خداوند

یوم تبدّل الأرض . .. و برزوا لله الوحد القهّار

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - قصص - 28 - 63 - 3

3 - قیامت ، عرصه آشکار شدن بطلان شرک و تجلی کردن وحدت و یگانگی خداوند

و یوم ینادیهم . .. قال الذین حقّ علیهم القول ربّنا

اعتراف پیشوایان شرک به ربوبیت خداوند بیانگر مطلب یاد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - قصص - 28 - 75 - 9

9 - برملا شدن حقانیت توحید برای جوامع شرک پیشه در قیامت

فعلموا أنّ الحقّ للّه

255- تجلی خدا در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - فجر - 89 - 22 - 1

1 - تجلّی حضور خداوند ، در تمام صحنه های قیامت برای همه مردم

و جاء ربّک

خداوند، همواره و در همه جا، در دنیا و آخرت، حضور دارد. بنابراین معنای <جاء>، ظهور همین حقیقت برای حاضران در صحنه

ص: 168

قیامت است; چه آن که آنان حضور خداوند را در همه امور، مشاهده خواهند کرد.

256- تجلی قاهریت خدا در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - ابراهیم - 14 - 48 - 11

11- قیامت ، روز تجلی یگانگی و قهّاریت خداوند

یوم تبدّل الأرض . .. و برزوا لله الوحد القهّار

257- تجمع در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 103 - 5،8

5- سرای آخرت ، عرصه گرد آمدن همه انسانهاست .

ذلک یوم مجموع له الناس

<ذلک> اشاره به <الأخره> است و به نظر می رسد مذکرآوردن آن به لحاظ خبر (یوم) باشد.

8- < قال الصدوق روی : . . . و تقوم القیامه فی یوم الجمعه . . . قال الله عزوجل : < ذلک یوم مجموع له الناس و ذلک یوم مشهود > ;

صدوق گوید: روایت شده است که . .. قیامت در روز جمعه برپا می شود ... و خدای عزوجل فرمود: ذلک یوم مجموع ...>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - ابراهیم - 14 - 48 - 7

7- حضور همه انسان ها در پیشگاه خداوند در روز قیامت

و برزوا لله الوحد القهّار

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 47 - 4

4- همه انسان ها ، در قیامت ، به اراده الهی ، جمع شده و گرد آوری خواهند شد .

و حشرن-هم

<حشر> جمع کردن مردم در روز قیامت است (لسان العرب). ماضی آوردن <حشرنا> برای دلالت بر قطعی بودن حشر است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 99 - 5

5- خداوند ، همه انسان ها را در صحنه قیامت ، با دمیده شدن در صور ، گرد خواهد آورد .

ص: 169

و نفخ فی الصور فجمعن-هم جمعًا

<صور> محتمل است به یکی از دو معنا باشد: 1- به معنای <شاخ>; که در این صورت، مقصود، دمیده شدن در بوق است; چرا که در قدیم، از شاخ حیوانات، بوق می ساختند. 2- ممکن است <صور> جمع <صوره> باشد; در این صورت، مقصود، دمیده شدن در تمثال ها و پیکرهای مردگان برای زنده ساختن آن ها است. بسیاری از اهل لغت، بر احتمال دوم، خرده گرفته اند و آن را با برخی از موارد استعمال کلمه <صور> در قرآن ناسازگار دیده اند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 85 - 5

5- قیامت ، روز حشر و اجتماع انسان ها

یوم نحشر

<حشر>; یعنی، جمع کردن به گونه ای که با سوق دادن همراه باشد (مقاییس اللغه).

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 74 - 5

5 - قیامت ، روز حضور همگان در پیشگاه خداوند

إنّه من یأت ربّه مجرمًا

به قرینه آیه بعد (و من یأته مؤمن اً)، حضور در قیامت همگانی است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 79 - 6

6 - تجمع نهایی همه انسان های پراکنده در روی زمین ، در پیشگاه خدا ، پس از گذر از زندگی دنیوی

و هو الذی . .. و إلیه تحشرون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 26 - 2

2 - ربوبیت خداوند ، مقتضی جمع انسان ها در قیامت و داوری نهایی بین جریان حق و باطل

قل یجمع بیننا ربّنا ثمّ یفتح بیننا بالحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 32 - 2

2 - احضار تمامی انسان ها به پیشگاه خداوند در قیامت ، به صورت دسته جمعی و یک جا خواهد بود .

و إن کلّ لمّا جمیع لدینا محضرون

<جمیع> فعیل به معنای مفعول (مجموع) و ضد متفرق است و مقصود از آن در آیه شریفه، اجتماع و انضمام تمامی افراد، از همه اقوام و جوامع بشری در یک مکان (قیامت) است.

ص: 170

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 7 - 18

18 - تجمع همگانی انسان ها در روز قیامت

و تنذر یوم الجمع

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - دخان - 44 - 41 - 5

5- انسان ها ، در اوج ازدحام و تجمع در قیامت ، تنها و بی یاور خواهند بود . *

میق-تهم أجمعین . .. یوم لایغنی مولًی عن مولًی شی-ًا

از ارتباط <لایغنی. ..> - که تنهایی را می رساند - با <میقاتهم أجمعین> - که تجمع را می فهماند - مطلب یاد شده قابل استفاده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مرسلات - 77 - 38 - 4،5

4 - قیامت ، روز اجتماع تمامی انسان های تاریخ

جمعن-کم و الأوّلین

5 - داوری میان حق و باطل در عرصه قیامت ، با حضور تمامی خلایق انجام خواهد پذیرفت .

ه-ذا یوم الفصل جمعن-کم و الأوّلین

258- تجمع مشرکان در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - قصص - 28 - 75 - 1

1 - گردآوری جوامع شرک پیشه در قیامت برای محاکمه

و نزعنا من کلّ أُمّه شهیدًا فقلنا هاتوا بره-نکم

259- تحریفگران در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 40 - 9

9 - تحریف گران آیات الهی و منحرفان از راه توحید ، فاقد امنیت در برابر آسیب های صحنه قیامت

إنّ الذین یلحدون فی ءای-تنا . .. أفمن یلقی فی النار خیر أم من یأتی ءامنًا یوم ال

از تقابل دو گروه یاد شده در آیه، مطلب بالا قابل برداشت است.

ص: 171

260- تحقق نشانه های قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - محمد - 47 - 18 - 4

4- نشانه های برپایی قیامت ، تحقق یافته و قابل رؤیت برای بشر

فقد جاء أشراطها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - تکویر - 81 - 14 - 2

2 - مشاهده کردار ها در عرصه قیامت ، در گرو پیدایش حوادثی تحوّل آفرین در نظام جهان و پدیدار شدن رخدادهایی در صحنه قیامت

إذا الشمس . .. و إذا ... و إذا ... علمت نفس ما أحضرت

آیه شریفه، جواب حرف شرط <إذا> است که از آغاز سوره تکرار شده است.

261- تحقیر اخروی استهزاگران قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - ذاریات - 51 - 14 - 1

1 - استهزاکنندگان دین و قیامت ، مورد تحقیر و تمسخر در آتش دوزخ

یسئلون أیّان یوم الدین . .. ذوقوا فتنتکم ه-ذا الذی کنتم به تستعجلون

امر در <ذوقوا>، برای تهکم و استهزا است.

262- تحقیر اخروی مکذبان قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - فرقان - 25 - 13 - 2

2 - افکنده شدن منکران قیامت به جهنم ، همراه با تحقیر و اجبار است .

و إذا أُلقوا منها

واژه <أُلقوا> (به صیغه مجهول) به جای <ادخلوا>، حاکی از اجباری و تحقیرآمیز بودن ورود به جهنم است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 172

12 - فرقان - 25 - 14 - 3

3 - تکذیب کنندگان قیامت ، علاوه بر گرفتاری به کیفر جسمانی ( سوختن ) ، به کیفر روانی ( تحقیر و استهزا ) نیز مبتلا خواهند شد .

و إذا أُلقوا منها مکانًا ضیّقًا . .. لاتدعوا الیوم ثبورًا وحدًا و ادعوا ثبورًا ک

جمله <لاتدعوا. ..> - به جای جواب مناسب با <دعوا هنالک ثبوراً> - می تواند برای تحقیر و استهزای آنان باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مرسلات - 77 - 39 - 2

2 - تحقیر و عذاب روحی تکذیب گران روز جزا ، در قیامت از سوی خداوند

فإن کان لکم کید فکیدون

امر در <فکیدون>، تعجیزی و مفید سرزنش و تحقیر است.

263- تحیت مؤمنان در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - احزاب - 33 - 44 - 4

4 - تحیّت مؤمنان به هم ، هنگام لقاءاللّه ، با واژه < سلام > است .

تحیّتهم یوم یلقونه سل-م

برداشت بالا، بنابراین است که اضافه <تحیّت> به ضمیر <هم>، اضافه مصدر به فاعل اش باشد.

264- تداوم عذاب مکذبان قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - فرقان - 25 - 14 - 1

1 - استغاثه و درخواست تکذیب کنندگان قیامت برای رهایی از آتش جهنم نتیجه بخش نبوده و عذابشان ادامه خواهد یافت .

لاتدعوا الیوم ثبورًا وحدًا و ادعوا ثبورًا کثیرًا

برداشت یاد شده مبتنی بر این نکته است که مقصود از درخواست هلاکت، در حقیقت کنایه از نجات از وضع بسیار سخت دوزخ است; نه مرگ و نابودی واقعی.

265- تداوم نفاق در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 173

18 - مجادله - 58 - 18 - 6

6 - ثابت ماندن روحیه نفاق برای منافقان در قیامت

یوم یبعثهم اللّه جمیعًا فیحلفون له کما یحلفون لکم

266- تدبیر برپایی قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - نازعات - 79 - 6 - 2

2 - ملائکه ، عهده دار تدبیر مراحل پایانی و برپایی جهان آخرت

فالمدبّرت أمرًا . یوم ترجف الراجفه

برداشت یاد شده، براساس ظرف بودن <یوم> برای <المدبّرات> است. در این ترکیب، آیات پیشین گویای حرکت فرشتگان و شتاب و مسابقه آنان برای مدیریت و تدبیر مراحل پایانی دنیا و آغاز آخرت است.

267- تذکر افشای رازها در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - عادیات - 100 - 10 - 4

4 - توجّه به برملا شدن خصلت ها و علاقه ها در قیامت ، بازدارنده انسان از خوی ناسپاسی ، بخل و دل بستگی به ثروت

لکنود . .. أفلایعلم إذا ... و حصّل ما فی الصدور

268- تذکر به قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 7 - 11

11- توجه دادن انسان ها به حیات پس از مرگ و برپایی قیامت ، از رسالت های پیامبر ( ص )

و ل-ئن قلت إنکم مبعوثون من بعد الموت

269- تراکم دود در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - رحمن - 55 - 35 - 1

1 - آتش گداخته و دود های متراکم ، مانعی جدی در برابر جن و انس برای گریز از صحنه قیامت

ص: 174

لاتنفذون إلاّ بسلط-ن . .. یرسل علیکما شواظ من نار

خطاب در <علیکما> و <لاتنتصران> متوجه جن و انس است.

270- ترس اخروی مکذبان قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 22 - 2

2 - منکران رستاخیز و دنیامداران ، هراسناک از دستاورد های خود ، در قیامت

تری الظ-لمین

تعبیر <الظالمین> در آیه شریفه، عنوانی است که بر منکران معاد و دنیامداران مطرح درآیات پیشین اطلاق شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مرسلات - 77 - 35 - 1

1 - تکذیب گران روز جزا ، در آن روز از شدت ترس دم برنخواهند آورد .

ه-ذا یوم لاینطقون

271- ترس از قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 281 - 8

8 - توجه به قیامت و خوف از آن ، بازدارنده آدمی از اعمال ناشایست ( ربا و . . . ) و ترغیب کننده او به اعمال شایسته ( انفاق ، صدقه و . . . )

یا ایّها الّذین امنوا اتّقوا اللّه و ذروا ما بقی من الرّبوا . .. و ان تصدقوا خیر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 109 - 7

7 - ضرورت ترس از قیامت و صحنه های حسابرسی در آن روز .

یوم یجمع اللّه الرسل

برداشت فوق بر این است که <یوم> بدل اشتمال برای <اللّه> در آیه قبل <اتقوا اللّه> گرفته شود و یا مفعول باشد. برای فعلی همانند: <اتقوا و یا احذروا و ... که به قرینه <اتقوا اللّه> حذف شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 51 - 4

ص: 175

4 - پیامبر(ص)، مأمور به سرمایه گذاری بیشتر تبلیغی برای بیمناکان از حشر و قیامت

و أنذر به الذین یخافون أن یحشروا إلی ربهم

با اینکه انبیا باید همه مردم را انذار دهند، ولی معرفی یک دسته برای انذار بیانگر عنایت بیشتر به آنان در امر تبلیغ و انذار است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 61 - 4

4 - موحدانِ بیمناک از پروردگار و روز قیامت ، پیشتاز در انجام کار های نیک

و هم لها س-بفون

<لها> متعلق به <سابقون> است که مفعول آن محذوف می باشد. پس تقدیر آن چنین می شود: <و هم سابقون غیرهم لها>. <سبق> به معنای پیشی گرفتن است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 37 - 1،15

1 - مردمان الهی و والا مقامی که تجارت و داد و ستد ، آنان را از ذکر خدا ، اقامه نماز و پرداخت زکات باز نمی دارد ، همواره ترسان از روز قیامت اند .

رجال لاتلهیهم تج-ره و لابیع عن ذکر اللّه و إقام الصلوه و إیتاء الزکوه یخافون یوم

برداشت یاد شده بر این اساس است که <رجال> مبتدا و <یخافون> خبر آن باشد.

15 - مردان الهی ، همواره از قیامت ترسان اند .

رجال . .. یخافون یومًا تتقلّب فیه القلوب و الأبص-ر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - لقمان - 31 - 33 - 1،6

1 - خداوند ، فراخوان مردمان به تقوا و ترس از روز قیامت

ی-أیّها الناس اتّقوا ربّکم و اخشوا یومًا

6 - قیامت ، روزی هول انگیز است و شایسته است که انسان ، از آن نگران باشد .

و اخشوا یومًا لایجزی والد عن ولده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 9 - 2

2 - عبادت شبانه با سجده و قیام ، دغدغه خاطر داشتن از روز قیامت و امید به رحمت الهی ، از اوصاف و نشانه های مؤمنان راستین

أمّن هو ق-نت ءاناء الّیل ساجدًا و قائمًا یحذر الأخره و یرجوا رحمه ربّه

آیه شریفه به قرینه مقابله با آیه قبل - که درباره انسان های کافر بود - درصدد بیان اوصاف و نشانه های مؤمنان راستین است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 176

16 - شوری - 42 - 18 - 3

3 - مؤمنان ، دارای بیم و نگرانی همراه با مراقبت ، نسبت به رستاخیز

و الذین ءامنوا مشفقون منها

<اشفاق> (مصدر <مشفقون>) به معنای هراس داشتن توأم با عنایت و مراقبت نسبت به چیزی است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - انسان - 76 - 7 - 2

2 - خوف از قیامت ، از ویژگی های ابرار است .

و یخافون یومًا کان شرّه مستطیرًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - انسان - 76 - 10 - 1

1 - ترس از احوال روز قیامت ، از ویژگی های ابرار

إنّا نخاف من ربّنا یومًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - نازعات - 79 - 45 - 4

4 - حوادث قیامت ، هولناک و سزاوار ترس و نگرانی است .

من یخشیها

272- ترس انسان ها در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - قارعه - 101 - 4 - 1

1 - مردم در قیامت ، مانند پروانه های ریز و پراکنده در هوا ، هراسان و بی سامان به هر طرف روی خواهند آورد .

یوم یکون الناس کالفراش المبثوث

<فَراشَه> (مفرد <فَراش>); یعنی، آنچه بال زده و در حرارت چراغ سقوط کرده و خود را می سوزاند (تاج العروس) <فرّاء> آنها را ملخ هایی می داند که روی زمین گسترده و در هم می لولند (مجمع البیان). تشبیه مردم در قیامت به آن حشرات، نشانگر سردرگمی، ترس و اضطرابی است که انسان ها را به هر سو خواهد کشاند.

273- ترس در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 177

2 - بقره - 2 - 274 - 8

8 - انفاق کنندگان در راه خداوند ، ترس و اندوهی در رستاخیز نخواهند داشت .

و لا خوف علیهم و لا هم یحزنون

بنابراینکه عدم <خوف> و <حزن> تنها مربوط به آخرت باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 277 - 10

10 - مؤمنان دارای عمل صالح ، ترس و اندوهی در رستاخیز ندارند .

انّ الّذین امنوا . .. و لا خوف علیهم و لا هم یحزنون

بنابراینکه عدم <خوف> و <حزن> مربوط به آخرت باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - ابراهیم - 14 - 42 - 10

10- قیامت ، روز خیره شدن چشم ها از شدت ترس و هولناکی آن

لیوم تشخص فیه الأبص-ر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 97 - 7

7- نمود حالت ترس و وحشت انسان در دیدگان وی در قیامت

فإذا هی ش-خصه أبص-ر الذین کفروا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 2 - 13

13- هراس سخت و سهمگین مردم در عرصه رستاخیز ، جلوه ای از عذاب قهر خداوند

و ل-کنّ عذاب اللّه شدید

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - قیامه - 75 - 7 - 1

1 - در آستانه برپایی قیامت ، چشمان انسان ها از ترس و اضطراب ، به گردش در می آید .

فإذا برق البصر

فعل <بَرَقَ> وقتی به چشم نسبت داده شود، به معنای اضطراب و به گردش آمدن چشم از ترس است (مفردات راغب). گفتنی است آیه شریفه در مقام بیان حوادثی است که در آستانه برپایی قیامت و لحظه های نخستین رستاخیز رخ خواهد داد.

ص: 178

274- ترسناکی زلزله قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 1 - 7

7- وقوع زلزله بسیار بزرگ و هولناک در جهان طبیعت ( زمین و . . . ) ، در آستانه برپایی قیامت

إنّ زلزله الساعه شیء عظیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 2 - 1،7

1- زلزله زمین در آستانه فروپاشی نظام طبیعت ، رخدادی بسیار سهمگین و دهشتناک

إنّ زلزله الساعه شیء عظیم. .. یوم ترونها... تری الناس سک-ری

7- شدت و هراس ناشی از زلزله زمین در آستانه برپایی رستاخیز ، هوش از سر تمامی مردم روی زمین خواهد ربود و آنان را مانند می زدگان مست ، بی خود خواهد ساخت .

إنّ زلزله الساعه شیء عظیم. .. یوم ترونها... و تری الناس سک-ری

<سکاری> جمع <سکران> است. <سکران> نیز به کسی گفته می شود که در اثر خوردن شراب، عقلش را از دست بدهد (مست شود).

275- ترسناکی قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 15 - 25

25 - قیامت ، روزی بزرگ و هراسناک

عذاب یوم عظیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 15 - 10

10- < عن أبی الحسن الرضا ( ع ) : إنّ أوحش ما یکون ه-ذا الخلق فی ثلاثه مواطن یوم یولد . . . و یوم یموت . . . و یوم یبعث . . . و قد سلّم اللّه - عزّوجلّ- علی یحیی ( ع ) فی ه-ذه الثلاثه المواطن و آمن روعته فقال : < و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیّاً . . . > ;

از امام رضا(ع) روایت شده است: همانا وحشتناک ترین مواقع برای این خلق در سه موضع است: روزی که متولد می شود. .. و روزی که می میرد... و روزی که برانگیخته می شود... و خداوند سلام فرستاده است بر یحیی(ع) در این سه موضع و او را از وحشت آن مواضع ایمن ساخته و فرموده: <و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیّاً>...>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 49 - 6

ص: 179

6- قیامت ، حقیقتی خطیر و بیم آفرین برای انسان ها

و هم من الساعه مشفقون

<اشفاق> به معنای عنایت همراه با خوف است و هرگاه به وسیله <من> متعدی شود، معنای ترس در آن بیشتر خواهد بود (لسان العرب).

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 97 - 6

6- قیامت ، حادثه ای وحشت زا و دهشت آفرین برای کافران

و اقترب الوعد الحقّ فإذا هی ش-خصه أبص-ر الذین کفروا

خیره شدن دیدگان کافران و بهت زدگی آنان، ناشی از حوادث هولناک و دهشت آفرین قیامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 103 - 2

2- برپایی قیامت ، اندوه زا و همراه با وحشت و فزع و جزع بزرگ است .

لایحزنهم الفزع الأکبر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - سجده - 32 - 14 - 4

4 - روز قیامت ، روزی سخت و هولناک است .

فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ه-ذا

<ه-ذا> می تواند مفعول فعل <ذوقوا> باشد و می تواند صفت باشد، برداشت بالا، بنابر احتمال دوم است و ذکر آن به خاطر بیان هولناکی قیامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 16 - 3

3 - قیامت ، روزی سخت ، هولناک و هشدار دهنده برای انسان ها

لینذر . .. یوم هم ب-رزون لایخفی علی اللّه منهم شیء

تأکید خداوند بر این که روز قیامت، روز بروز حقیقت انسان ها است به گونه ای که چیزی از آنان بر خدا پوشیده نمی ماند و نیز انذار به چنین روزی، بیانگر مطلب یاد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 18 - 6

6 - قیامت ، دارای غم و اندوه کشنده و زجرآور ، به گونه ای که کسی نای سخن گفتن و فریاد زدن ندارد .

إذ القلوب لدی الحناجر ک-ظمین

<کاظم> (مفرد <کاظمین>) اسم فاعل از <کظم> به معنای فردی است که نفسش در گلو حبس شده باشد. <کاظمین>; یعنی،

ص: 180

کسانی که ساکت اند و قادر به سخن گفتن نیستند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - دخان - 44 - 16 - 1

1- قیامت ، روزی مهیب و پرصولت

یوم نبطش البطشه الکبری

<بطش> (مصدر <نبطش>) در اصل به معنای گرفتن با شدّت و صولت است و مراد از آن در آیه شریفه مؤاخذه و انتقام شدید و مهیب الهی است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - حاقه - 69 - 2 - 1

1 - قیامت ، حادثه ای بس با عظمت و هولناک

ما الحاقّه

استفهام در <ما الحاقّه> به گفته مفسران - برای تهویل و تعظیم است; یعنی، چیست آن حادثه بزرگ و هولناک؟!

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - حاقه - 69 - 4 - 2

2 - قیامت ، حادثه ای کوبنده و هولناک

بالقارعه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مزمل - 73 - 18 - 3

3 - روز محشر ، روزی است بس هولناک و وصف ناپذیر .

یومًا . .. السماء منفطر به

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - قیامه - 75 - 10 - 2

2 - قیامت ، روزی بس ناگوار و هولناک برای کافران

یقول الإنس-ن یومئذ أین المفرّ

فرار کافران، نشانه وجود صحنه های هولناک و شرایط دشوار در عرصه قیامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مرسلات - 77 - 12 - 2

2 - قیامت ، روزی بس سهمگین و عظیم

لأیّ یوم أُجّلت

ص: 181

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مرسلات - 77 - 14 - 2

2 - قیامت ، واقعه ای است بس سهمگین ، با عظمت و شگفت آور .

و ما أدریک ما یوم الفصل

<ما> در <ما أدراک ما. ..> برای استفهام و مفید تعجیب و تهویل است; ضمن آن که تکرار <یوم الفصل> به صورت اسم ظاهر - به جای ضمیر - تأیید کننده همین مطلب است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - نازعات - 79 - 8 - 2

2 - صحنه برپایی قیامت برای منکران معاد ، صحنه ای هراس انگیز و اضطراب آور خواهد بود .

قلوب یومئذ واجفه

مراد از <قلوب> - به قرینه <یقولون أءنّا لمردودون فی الحافره> در آیات بعد - قلب منکران معاد است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - قارعه - 101 - 1 - 1

1 - قیامت ، حادثه ای کوبنده و هولناک

القارعه

<قَرْع>، به معنای کوبیدن چیزی بر چیزی است (مفردات). آیات بعد، قرینه است که مراد از <قارعه>، روز قیامت است. تناسب این نام برای <قیامت>، یا به این جهت است که قیامت کوبنده و ترساننده قلب ها است و یا اشاره به عذاب کوبنده و هولناک کافران دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - قارعه - 101 - 4 - 2

2 - کوبندگی حوادث قیامت ، هول انگیز و دهشت آور است .

ما القارعه . یوم یکون الناس کالفراش المبثوث

<یوم> ظرف برای فعل محذوفی است که وصف <القارعه> بر آن دلالت دارد; یعنی، <تقرع یوم. ..>.

276- ترک احوال پرسی در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - معارج - 70 - 10 - 1

1 - در روز رستاخیز ، هیچ دوست صمیمی و خویشاوندی ، از حال دیگری جویا نمی شود .

و لایسئل حمیم حمیمًا

ص: 182

<حمیم>به فردی می گویند که به انسان نزدیک و دلسوز باشد. از مصادیق بارز آن، خویشاوندان و دوستان صمیمی و دلسوز است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - معارج - 70 - 11 - 92

277- ترک استمداد در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - معارج - 70 - 10 - 2

2 - در روز محشر ، هیچ خویشاوندی و دوست صمیمی از یکدیگر استمداد نمی کند .

و لایسئل حمیم حمیمًا

یکی از کاربردهای واژه <سؤال>، طلب و درخواست (استمداد) است. برداشت یاد شده مبتنی بر این معنا است.

278- تسلیم در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 210 - 8

8 - حصول ایمان و تسلیم در قیامت ، سودی ندارد . *

و قضی الأمر

بنابراینکه مراد از آمدن عذاب و ملائکه، نزول آنها در قیامت باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - جاثیه - 45 - 28 - 2

2 - قیامت ، صحنه زانو زدن انسان و تسلیم الزامی او در برابر حق

و تری کلّ أمّه جاثیه

279- تشبیه انسان ها در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 2 - 12

12- بیم و هراس مردم در عرصه محشر ، به اندازه ای است که آنان هچون مردم می خورده و مست ، عقل و هوش خود را از کف خواهند داد .

ص: 183

و تری الناس سک-ری و ما هم بسک-ری

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - قمر - 54 - 7 - 4

4 - منظره رستاخیز آدمیان ، همچون منظره ملخ های پراکنده بر پهنه زمین

یخرجون من الأجداث کأنّهم جراد منتشر

280- تعدد حسابرسی در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - فجر - 89 - 22 - 6

6 - رسیدگی به کار های انسان ها در قیامت ، دارای قسمت های گوناگون و تفکیک شده است .

صفًّا صفًّا

281- تعدد شفیعان در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مدثر - 74 - 48 - 5

5 - تعدّد شفاعت گران در قیامت

فما تنفعهم شفاعه الش-فعین

282- تعدد میزان در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 47 - 3

3- ابزار سنجش اعمال ( میزان ) در قیامت ، متعدد است .

و نضع الموزین القسط

<موازین> (جمع <میزان>) به معنای ترازوها است و جمع آمدن آن دلیل بر تعدد است. هرچند میان مفسران در باره چگونگی متعدد بودن ترازوهای قسط و عدل اختلاف هست.

ص: 184

283- تعقل در فرجام مکذبان قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - فرقان - 25 - 15 - 1

1 - انسان ، وظیفه دار سنجش میان فرجام تقواپیشگان و تکذیب کنندگان قیامت و دو زندگی بهشت و جهنم ، با تفکر در رهنمود های قرآن

قل أذلک خیر أم جنّه الخلد التی وعد المتّقون

284- تعیین سرنوشت در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 39 - 6

6- قیامت ، روز فیصله امور و تعیین سرنوشت قطعی انسان

إذ قضی الأمر

ممکن است مقصود از <الأمر> حکم قطعی و تعیین بهشتی و یا دوزخی بودن مردم باشد در این صورت <قضی الأمر> ناظر به صدور احکام قطعی و گذشتن از آن مرحله است.

285- تعیین وقت قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 104 - 1

1- خداوند برای برپایی قیامت ، زمان مشخصی را تعیین کرده است .

و ما نؤخّره إلاّ لأجل معدود

286- تفاوت صورتها در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - عبس - 80 - 40 - 6

6 - تفاوت چهره مؤمن و کافر در قیامت

وجوه . .. و وجوه

مراد از <وجوه> در این آیه - به قرینه آخرین آیه سوره (أول-ئک هم الکفره الفجره) - چهره کافران است. در نتیجه مراد از <وجوه> در آیات پیشین، چهره مؤمنان خواهد بود.

ص: 185

287- تفاوت میزان در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - قارعه - 101 - 8 - 6

6 - کردار های ناروا ، هنگام حسابرسی در قیامت - با وجود تهی بودن همه آنها از وزن و ارزش - گوناگون بوده و ابزار سنجش آنها متفاوت است .

و أمّا من خفّت موزینه

جمع بودن <موازین>; بیانگر تعدد میزان و موزون و تغایر آنها است.

288- تفکر در خبرهای قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - ص - 38 - 68 - 3

3 - اخبار مربوط به توحید ، قیامت و رسالت پیامبراسلام ، درخور تأمل و تفکر

هو نبؤا عظیم . أنتم عنه معرضون

محکوم کردن روی گردانی از اخبار بزرگ و سودمند مربوط به قیامت و. .. و بی اعتنایی به آنها، می رساند که انسان باید به تأمل و اندیشه در آنها بپردازد و از آنها روی گردانی نکند.

289- تقسیم انسان ها در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 105 - 4

4- انسان ها در قیامت ، به دو گروه تیره بختان و سعادتمندان تقسیم خواهند شد .

فمنهم شقی و سعید

290- تکامل در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 175 - 14

14 - مؤمنان ، برخوردار از تکامل و رشد معنوی ، در آخرت

و یهدیهم إلیه صرطاً مستقیماً

جمله فسیدخلهم با توجه به <سین> دلالت دارد بر اینکه رحمت و فضل در آخرت است، پس هدایت هم که پس از آنها ذکر شده

ص: 186

است، در آخرت است و هدایت به سوی خدا، رشد و کمال معنوی است.

291- تکذیب عمل در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 28 - 12

12- کسانی که با ارتکاب اعمال زشت در دنیا به خود ستم کرده اند ، در قیامت منکر آن اعمال می شوند .

الذین تتوفّ-هم المل-ئکه ظالمی أنفسهم . .. ما کنّا نعمل من سوء

برداشت فوق، بنابراین احتمال است که مراد از <ظالمی أنفسهم> - به قرینه <ما کنّا نعمل من سوء> (ما مرتکب عمل زشت نمی شدیم) - اعمال ناپسند و زشتی باشد که مرتکبان آنها، آن را از خود نفی می کنند.

292- تکذیب قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 136 - 10

10 - انکار هر یک از حقایق ( خدا ، پیامبران ، فرشتگان ، کتب آسمانی و روز قیامت ) ، کفر و به منزله انکار تمامی آنهاست .

و من یکفر باللّه و ملئکته و کتبه و رسله و الیوم الأخر فقد ضل ضللا بعیداً

با توجه به صدر آیه که ضرورت ایمان به تک تک معارف یاد شده را مطرح ساخت، معلوم می شود ضلالت بعید نتیجه انکار هر یک از معارف یاد شده است، نه نتیجه ای برای مجموع آنها.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 51 - 12

12 - انکار قیامت و به فراموشی سپردن آن ، کفرپیشگی است .

إن اللّه حرمهما علی الکفرین . .. فالیوم ننسیهم کما نسوا لقاء یومهم هذا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - روم - 30 - 56 - 11

11 - در روز قیامت ، حقانیت وقوع آن روز ، و نادرستی انکار آن ، به رخ منکرانِ قیامت کشیده می شود .

فه-ذا یوم البعث و ل-کنّکم کنتم لاتعلمون

عبارت توبیخی <فه-ذا یوم البعث> قرینه است بر این که متعلق <لاتعلمون> حقانیت وقوع قیامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 29 - 3

ص: 187

3 - مشرکان ، وعده پیامبر ( ص ) را درباره وقوع قیامت و معاد درست نمی دانستند .

و یقولون متی ه-ذا الوعد إن کنتم ص-دقین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 16 - 2

2 - برپایی قیامت و حیات مجدد انسان ها پس از مرگ و تبدیل شدن به خاک و استخوان ، مورد انکار مشرکان

أءذا متنا و کنّا ترابًا و عظ-مًا أءنّا لمبعوثون

دو همزه به کار رفته در آیه شریفه، برای استفهام انکاری است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - ص - 38 - 27 - 9

9 - هواپرستی ، انکار روز قیامت ، باطل و بی هدف شمردن جهان آفرینش ، از اوصاف کافران است .

و لاتتّبع الهوی فیضلّک عن سبیل اللّه . .. بما نسوا یوم الحساب . و ما خلقنا السما

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - ذاریات - 51 - 9 - 3

3 - تأثیرپذیری مردمان کم عقل و ضعیف الرأی ، از سخنان انکارآمیز کافران مکه علیه موضوع رستاخیز و روز جزا

إنّکم لفی قول مختلف . یؤفک عنه من أُفک

ضمیر در <عنه> می تواند به <قول مختلف> بازگردد. در این صورت <عن> تعلیلیه بوده و جمله <یؤفک...> صفت برای <قول> می باشد; یعنی، <یؤفک بسببه...>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - واقعه - 56 - 2 - 1

1 - انکار قیامت از سوی کافران ، تنها محدود به زندگی دنیا است و نه هنگام تحقق یافتن آن .

لیس لوقعتها کاذبه

<کاذبه> صفت برای موصوف محذوف است و تقدیر آن <نفس کاذبه> می باشد. <لام> در <لوقعتها> به معنای <عند> است; یعنی، وقتی قیامت واقع شود، هیچ کس نمی تواند به دروغ بگوید: <قیامت واقع شدنی نیست>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - جن - 72 - 7 - 2

2 - مؤمنان جن ، دیگران را از انکار قیامت و رستاخیز از سوی برخی از انسان ها آگاه ساختند .

و أنّهم ظنّوا کما ظننتم أن لن یبعث اللّه أحدًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - مطففین - 83 - 10 - 4

ص: 188

4 - گناه ، تکذیب عملیِ قیامت است .

إنّ کت-ب الفجّار . .. ویل یومئذ للمکذّبین

تعبیر <یومئذ> - به قرینه <إنّ کتاب الفجّار لفی سجّین> - بر روز برخورد فاجران با نامه عمل خویش منطبق است. بنابراین عنوان <مکذّبین> در برگیرنده <فجّار> خواهد بود که با گناه خود، در عمل، تکذیب کننده قیامت اند.

293- تکذیب گناه در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 47 - 9

9 - انکار و پرده پوشی گناهان در قیامت ، امکان ندارد .

و ما لکم من نکیر

<نکیر> - چنان که برخی گفته اند - مصدر و به معنای <انکار> است.

294- تکلم بت ها در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 28 - 9

9 - بت های مورد پرستش اهل شرک در آخرت ، دارای شعور و توانا بر نطق

و یوم نحشرهم جمیعاً . .. و قال شرکاؤهم ما کنتم إیانا تعبدون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 29 - 3

3 - بت های اهل شرک در جهان آخرت ، دارای شعور و آگاهی و توانا بر نطق

و قال شرکاؤهم . .. فکفی باللّه شهیداً بیننا و بینکم إن کنا عن عبادتکم لغفلین

295- تکلم خدا در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 174 - 13،17،18

13 - خداوند در قیامت لطف خویش را از کتمان کنندگان احکام و معارف دین دریغ کرده و با آنان سخن نخواهد گفت .

إن الذین یکتمون ما أنزل اللّه . .. لایکلمهم اللّه یوم القیمه

جمله <ولایکلمهم اللّه> کنایه از خشم خدا و دریغ کردن لطف و رحمت است.

ص: 189

17- خداوند در قیامت ، عالمان متعهد و بیان کنندگان حقایق و معارف کتاب های آسمانی را مورد لطف خویش قرار خواهد داد و با آنان سخن خواهد گفت .

إن الذین یکتمون . .. لایکلمهم اللّه

برداشت فوق از مفهوم جمله <إن الذین . .. لایکلمهم اللّه> استفاده شده است.

18 - عالمان متعهد از تزکیه الهی برخوردار شده و در قیامت با خداوند هم سخن خواهند بود .

إن الذین یکتمون ما أنزل اللّه . .. لایکلمهم اللّه یوم القیمه و لایزکیهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 30 - 2

2 - گفتگوی مستقیم خداوند با کافران در قیامت

قال الیس هذا بالحق قالوا بلی و ربنا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - قصص - 28 - 62 - 3

3 - مکالمه خداوند با مردم در قیامت

و یوم ینادیهم فیقول أین شرکاءی

ضمیر فاعل در <ینادی> و <یقول> به خداوند بازمی گردد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - قصص - 28 - 65 - 3

3 - مکالمه خداوند با مردم در روز رستاخیز

و یوم ینادیهم فیقول

ضمیر فاعل در <ینادی> و <یقول> به خداوند باز می گردد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - قصص - 28 - 74 - 3

3 - سخن گفتن خداوند با مردم در روز رستاخیز

و یوم ینادیهم فیقول

ضمیرهای فاعل در <ینادی> و <یقول> به خداوند بازمی گردد. مراد از <یوم> نیز روز قیامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 47 - 17

17 - گفتوگوی بی واسطه انسان ها با خداوند در قیامت

و یوم ینادیهم أین شرکاءی قالوا

ص: 190

296- تکلم در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 105 - 1

1- هیچ کس در قیامت جز به اذن و رخصت خداوند سخن نخواهد گفت .

یوم یأت لاتکلم نفس إلاّ بإذنه

ضمیر در <یأت> به <یوم> در آیات قبل، باز می گردد و <یوم> در <یوم یأت> به معنای حین و زمان است. بنابراین <یوم یأت ...>; یعنی، در آن هنگام که روز قیامت برپا شود ... . قابل ذکر است که <لاتکلم> در اصل <لاتتکلم> بوده که بر اساس قواعد صرفی یک <تاء> از آن حذف شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - سجده - 32 - 12 - 12

12 - در قیامت حتی برای مجرمان ، امکان تکلم و درخواست وجود دارد .

و لو تری إذ المجرمون . .. ربّنا أبصرنا و سمعنا فارجعنا

فراز <ربّنا أبصرنا. ..> مقول قول مجرمان در روز قیامت و مفید نکته بالا است.

297- تلاش مکذبان قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 7 - 7

7 - منکران وقوع قیامت ، در صدد بودند تا با طرح عدم امکان بازآفرینی اجساد قطعه قطعه شده انسان ها پس از مرگ ، عقیده خود را توجیه کنند .

و قال الذین کفروا لاتأتینا الساعه . .. و قال الذین کفروا هل ندلّکم علی رجل ینبّئ

298- تمایز صفوف در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 26 - 4

4 - تحقق قیامت ، به منظور جدا شدن و شفاف گردیدن صفوف حق مداران از باطل گرایان است .

قل یجمع بیننا ربّنا ثمّ یفتح بیننا بالحقّ

ص: 191

299- تمایز گروه ها در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - روم - 30 - 14 - 3

3 - صفوف مؤمنان ، در روز قیامت ، از صف کافران جدا می شود .

و یوم تقوم الساعه یومئذ یتفرّقون

در صورتی که مرجع ضمیر <یتفرّقون> واژه <الخلق> - در آیه یازده - باشد و به قرینه دو آیه بعد - که درباره وضعیت مؤمنان و کافران است - نکته یاد شده قابل استفاده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - روم - 30 - 43 - 12

12 - روز قیامت ، روز تفکیک شدن کامل انسان های مؤمن از انسان های کافر است .

یومئذ یصّدّعون

احتمال دارد مراد از تفکیک شدن و جدایی در روز قیامت، تفکیک صفوف اهل بهشت از صفوف کسانی که اهل جهنم اند باشد. آیه بعد، مؤید این برداشت است

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - روم - 30 - 44 - 8

8 - در قیامت ، صفوف کافران و مؤمنان ، از هم جدا می شود .

یومئذ یصّدّعون . من کفر فعلیه کفره و من عمل ص-لحًا ... یمهدون

300- تمایز گروهها در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - جاثیه - 45 - 28 - 5

5 - انسان ها در قیامت ، متشکل در گروه هایی مشخّص و متمایز

و تری کلّ أمّه جاثیه کلّ أمّه تدعی

واژه <اُمّه>، می نمایاند که حضور انسان ها در قیامت، در مجموعه ها و امت ها است; نه به صورت منفرد.

301- تمایلات مادی در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مرسلات - 77 - 42 - 3

3 - وجود تمایلات مادی ، برای انسان ، در قیامت و ارضای کامل آنها در بهشت

ص: 192

و فوکه ممّا یشتهون

302- تنهایی در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 80 - 3

3- کافران در صحنه قیامت ، بدون سازوبرگ و تنها و بی کس ، حاضر خواهند شد .

نرثه ما یقول و یأتینا فردًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 95 - 2،3

2- تمامی موجودات شعورمند آفرینش در صحنه قیامت ، یکه و تنها و بدون یاور و همراه ، حاضر خواهند شد .

ءاتیه یوم القی-مه فردًا

<فرداً> حال برای ضمیر فاعلی <آتیه> می باشد; یعنی، آمدن موجودات در قیامت در حال انفراد و تنهایی است.

3- معبود های باطل ( فرزند پنداشته شدگان خداوند ) و پرستندگان آنها ، همه یکه و تنها در صحنه قیامت حضور خواهند یافت .

دعوا للرحم-ن ولدًا . .. و کلّهم ءاتیه یوم القی-مه فردًا

<کلّهم> شامل تمامی موجودات ذی شعور آفرینش (من فی السموات والأرض) می گردد و از جمله آنها کسانی اند که برخی از مردم; آنان را فرزند خدا می پنداشتند (مانند: ملائکه، حضرت عیسی و عزیر(ع)).

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 101 - 5

5 - بی پناهی و تنهایی شدید انسان ها در عرصه قیامت ، علی رغم حضور در جمع

فلاأنساب بینهم یومئذ و لایتساءلون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - دخان - 44 - 41 - 4،5

4- تنهایی انسان در قیامت و جدایی او از یاران خویش ، نمودی از < یوم الفصل > بودن قیامت *

إنّ یوم الفصل . .. یوم لایغنی مولًی عن مولًی شی-ًا

5- انسان ها ، در اوج ازدحام و تجمع در قیامت ، تنها و بی یاور خواهند بود . *

میق-تهم أجمعین . .. یوم لایغنی مولًی عن مولًی شی-ًا

از ارتباط <لایغنی. ..> - که تنهایی را می رساند - با <میقاتهم أجمعین> - که تجمع را می فهماند - مطلب یاد شده قابل استفاده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 193

17 - جاثیه - 45 - 10 - 8

8 - تنهایی و بی پناهی در قیامت ، هشداری به مال اندوزان و قدرت مداران

و لایغنی عنهم ما کسبوا شی-ًا و لا ما اتّخذوا من دون اللّه أولیاء

303- توجیه گری مکذبان قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 7 - 7

7 - منکران وقوع قیامت ، در صدد بودند تا با طرح عدم امکان بازآفرینی اجساد قطعه قطعه شده انسان ها پس از مرگ ، عقیده خود را توجیه کنند .

و قال الذین کفروا لاتأتینا الساعه . .. و قال الذین کفروا هل ندلّکم علی رجل ینبّئ

304- توجیه ناپذیری تکذیب قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - مطففین - 83 - 18 - 3

3 - افسانه پنداشتن قرآن و تکذیب قیامت ، توجیه ناپذیر است .

قال أس-طیر الأوّلین . .. ه-ذا الذی کنتم به تکذّبون . کلاّ

حرف <کلاّ> ممکن است برای ردع و منع از توهّماتی باشد که در آیات پیشین، کافران گرفتار آن دانسته شده بودند.

305- توحید در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 22 - 11

11 - قیامت، روز ظهور حقانیت توحید، حتی برای مشرکان

ثم نقول للذین أشرکوا أین شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون

306- توصیه به مکذبان قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - واقعه - 56 - 95 - 2

2 - ایمان آوردن به معاد و دست برداشتن از انکار و تکذیب آن ، توصیه أکید الهی به همه کافران و تکذیب گران

ص: 194

و أمّا إن کان من المکذّبین . .. إنّ ه-ذا لهو حقّ الیقین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - تغابن - 64 - 8 - 2

2 - توصیه خداوند به کافران و منکران قیامت به ایمان به خدا ، پیامبر اسلام و قرآن

ف-امنوا باللّه و رسوله و النور الذی أنزلنا

بیشتر مفسّران مقصود از <نور> در این آیه را قرآن کریم می دانند.

307- تهدید مکذبان قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - واقعه - 56 - 2 - 3

3 - تهدید منکران قیامت ، به دست برداشتن از انکار آن تا فرصت باقی مانده

لیس لوقعتها کاذبه

<کاذبه> می تواند صفت برای موصوف مقدر باشد (نفس کاذبه). در این صورت آیه شریفه نظر به کافران دارد که تا وقت باقی است، دست از انکار قیامت بردارند; زیرا روزی که قیامت واقع شود، آنان جز تسلیم شدن در برابر واقعیت و گرفتار سرافکندگی شدن فرجامی ندارند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مرسلات - 77 - 46 - 3

3 - تهدید تکذیب گران روز جزا ، به محرومیت از موهبت های بهشتی

کلوا و تمتّعوا قلیلاً

امر در <کلوا و تمتّعوا> در معنای تهدید و انذار به کار رفته است. در آیات گذشته، از مواهب بهشت و تأمین خواسته های تقواپیشگان در آن، سخن به میان آمده است. از این مطلب استفاده می شود که این تهدید، ناظر به محرومیت از موهبت های بهشتی است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - تین - 95 - 8 - 7

7 - حکم نافذ و قضاوت حکیمانه خداوند ، تهدیدی برای تکذیب کنندگان دین و منکران قیامت

فما یکذّبک بعد بالدین . ألیس اللّه بأحکم الح-کمین

ص: 195

308- تهمتهای مکذبان قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - طور - 52 - 15 - 3

3 - اتهام سحر و ساحری به پیامبران و وحی ، زشت ترین موضع گیری تکذیب گران علیه آنان *

أفسحر ه-ذه

اختصاص به ذکر یافتن موضوع <سحر>، بیانگر مطلب بالا است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - مطففین - 83 - 13 - 3،5،11

3 - تکذیب کنندگان قیامت ، معارف قرآن را نوشته هایی بی اساس و ساخته و پرداخته پیشینیان می دانند .

قال أس-طیر الأوّلین

(<أساطیر> جمع <اُسطوره>) به سخن های زیبا و نوشته شده ای گفته می شود که در محتوا، شبیه یاوه سرایی باشد (لسان العرب). مراد از استناد <أساطیر> به <أوّلین> یا این است که این اساطیر، تراوش افکار آنان است و یا این که زندگانی آنان، در این افسانه ها ترسیم شده است. برداشت یاد شده، ناظر به احتمال نخست است.

5 - منکران قیامت ، قرآن را مجموعه ای افسانه ای ، درباره نسل های انقراض یافته بشر می دانند .

إذا تتلی علیه ءای-تنا قال أس-طیر الأوّلین

ر. ک. توضیح 3

11 - منکران قیامت ، آن را خرافه ای ساخته و پرداخته افسانه پردازان پیشین می دانند .

و ما یکذّب به إلاّ. .. قال أس-طیر الأوّلین

309- تیزبینی در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - ق - 50 - 22 - 5

5- چشمان آدمی در قیامت ، سخت ژرف نگر و واقع بین

فبصرک الیوم حدید

310- ثبت تکذیب قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - مطففین - 83 - 11 - 5

5 - تکذیب قیامت ، در نامه عمل تکذیب کنندگان ثبت شده و براساس آن کیفر خواهند دید .

کت-ب مرقوم . ویل یومئذ للمکذّبین . الذین یکذّبون بیوم الدین

ص: 196

311- ثروت اندوزان در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 35 - 1

1 - دفینه های زراندوزان در قیامت وبال گردن و ابزاری برای شکنجه و عذاب آنان ، خواهد گشت .

و الذین یکنزون الذهب و الفضه . .. یوم یحمی علیها فی نار جهنم فتکوی بها جباههم

312- جبر در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - نبأ - 78 - 38 - 11

11 - قیامت ، روز سلب اختیار از انسان

یوم . .. لایتکلّمون إلاّ من أذن له الرحم-ن

313- جبرئیل در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - معارج - 70 - 4 - 2

2 - فرشتگان و جبرئیل ، کارگزاران الهی در عرصه قیامت

تعرج المل-ئکه و الروح إلیه

314- جدایی انسان ها در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مرسلات - 77 - 38 - 1،2

1 - قیامت ، روز جداسازی میان خلایق و داوری میان حق و باطل است .

ه-ذا یوم الفصل

<فصل>به حایل بین دو چیز و نیز به داوری میان حق و باطل گفته می شود (قاموس المحیط). روز قیامت، از این رو <یوم الفصل> نامیده شده که در آن روز، میان خلایق جدایی خواهد افتاد و حق از باطل تمیز داده شده و مورد داوری قرار خواهد گرفت.

2 - جداسازی میان خلایق و داوری میان حق و باطل ، از مهم ترین خصیصه روز قیامت

ص: 197

ه-ذا یوم الفصل

توصیف روز قیامت به <یوم الفصل> در سلسله آیات مربوط به حوادث قبل و بعد از برپایی قیامت، گویای برداشت یاد شده است.

315- جدایی در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مرسلات - 77 - 13 - 1،2

1 - قیامت ، روز جداسازی میان خلایق و داوری میان حق و باطل است .

لیوم الفصل

<فصل> به حایل بین دو چیز و نیز به داوری میان حق و باطل گفته می شود(قاموس المحیط). روز قیامت - چنان که مفسران گفته اند - از این رو <یوم الفصل> نامیده شده که در آن روز، میان خلایق جدایی ایجاد شده و حق از باطل تمیز داده خواهد شد و مورد داوری قرار خواهد گرفت.

2 - جداسازی میان خلایق و داوری میان حق و باطل ، از مهم ترین خصیصه روز قیامت

لیوم الفصل

توصیف روز قیامت به <یوم الفصل>، در سلسله آیات مربوط به حوادث قبل و بعد از برپایی قیامت، گویای برداشت یاد شده است.

316- جرم تکذیب قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مرسلات - 77 - 46 - 6

6 - تکذیب روز جزا ، جرمی نابخشودنی است و تکذیب گران مجرم اند .

ویل یومئذ للمکذّبین . .. کلوا و تمتّعوا قلیلاً إنّکم مجرمون

مطلب یاد شده، از به کار رفتن عنوان <مجرمان> درباره <مکذّبان>، استفاده شده است.

317- جن در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - رحمن - 55 - 39 - 3

3 - حضور جن همچون آدمیان ، در صحنه قیامت برای حسابرسی و کیفر و پاداش

فیومئذ لایس-ل عن ذنبه إنس و لاجانّ

ص: 198

318- جنیان در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 128 - 5

5 - جنیان و انسانها در قیامت مورد بازخواست مشترک قرار خواهند گرفت.

یمعشر الجن . .. و قال أولیاؤهم من الإنس

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 132 - 1

1 - هر یک از افراد جن و انس در روز قیامت از مرتبه و درجه ویژه خود برخوردارند.

و لکل درجت مما عملوا

تنوین <و لکل> عوض محذوف است و به قرینه آیه 128 و 130، محذوف <جن و انس> است، یعنی: <لکل من الجن و الإنس . ..> و چون آیات پیشین ترسیم قیامت بوده، ظاهر آن است که درجات مطرح شده در آیه مربوط به آن روز باشد.

319- جنیان گناهکار در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - رحمن - 55 - 39 - 1

1 - گناهکاران جن و انس در صحنه قیامت ، دارای وضعیتی معلوم و بی نیاز از محاکمه و سؤال

فیومئذ لایسئل عن ذنبه إنس و لاجانّ

320- جهل به قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 65 - 6

6 - آگاهی نداشتن غیرخدا به لحظه برپایی رستاخیز ، دلیل شایسته نبودن غیر او برای پرستش

و ما یشعرون أیّان یبعثون

با توجه به این که معبودهای دروغین مشرکان، از مصادیق مورد نظر در <ما یشعرون> هستند، از ارتباط آن با صدر آیه استفاده می شود که موجوداتی که زمان رستاخیز بر آنها مکشوف نباشد، اصولاً نمی توانند به عنوان معبود شناخته شوند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - روم - 30 - 56 - 12،13

12 - کافران ، از حقیقت روز قیامت و برانگیختگی مردگان در آن ، همواره ، در جهل و بی اطلاعی اند .

یقسم المجرمون . .. فه-ذا یوم البعث و ل-کنّکم کنتم لاتعلمون

ص: 199

13 - کافران ، از وقوع قیامت بی اطلاع اند و برای حضور در آن ، آماده نیستند .

و یوم تقوم الساعه یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعه . .. و ل-کنّکم کنتم لاتعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - ملک - 67 - 26 - 3

3 - پیامبر ( ص ) ، موظف به اعلام بی اطلاعی خویش از زمان فرا رسیدن قیامت

قل إنّما العلم عند اللّه

پاسخ پیامبر(ص) (علم به زمان برپایی قیامت تنها در انحصار خداوند است)، می رساند که خود آن حضرت نیز از آن آگاهی نداشت.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - قیامه - 75 - 6 - 2

2 - آگاه نبودن از زمان برپایی قیامت ، بهانه کافران برای انکار آن

یسئل أیّان یوم القی-مه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - نازعات - 79 - 43 - 1

1 - آگاهی به زمان وقوع قیامت - حتی برای پیامبر ( ص ) - مقدور نیست .

فیم أنت من ذکریها

<ذکری> به معنای ذکر فراوان است. این کلمه نسبت به کلمه <ذکر>، مبالغه بیشتری دارد (مفردات راغب). مراد از استفهام انکاری در جمله <فیمَ أنت...> این است که ای پیامبر! تو منزلتی نیستی که بتوانی هرگونه اطلاعی را درباره قیامت، به آنان ارائه کنی.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - نازعات - 79 - 44 - 5

5 - انحصار تصمیم گیری درباره قیامت به خداوند ، دلیل ناآگاهی پیامبر ( ص ) از زمان وقوع آن است .

فیم أنت من ذکریها . إلی ربّک منتهیها

جمله <إلی ربّک. ..>، به منزله تعلیل برای جمله قبل است.

321- جهل به وقت قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 104 - 4

4- زمان برپایی قیامت برای انسان ها مجهول است و همچنان مجهول خواهد ماند .

و ما نؤخّره إلاّ لأجل معدود

ص: 200

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 21 - 2،3

2- خدایانِ مشرکان ، هیچ اطلاعی از زمان وقوع قیامت و رستاخیز خود ندارند .

و ما یشعرون أیّان یبعثون

برداشت فوق، مبتنی بر این نکته است که مرجع ضمیر فاعلی در <یشعرون> و <یبعثون> معبودهای باطل باشد که در آیه قبل از آنها سخن به میان آمده است.

3- معبود های مشرکان ، بی اطلاع از زمان رستاخیز پرستش کنندگان خویش

و ما یشعرون أیّان یبعثون

برداشت فوق، مبتنی بر این احتمال است که مرجع ضمیر <یبعثون> پرستشگران اصنام باشد که همان ضمیر فاعلی <یدعون> است.

322- جهل مکذبان قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - ذاریات - 51 - 11 - 1

1 - منکران روز جزا ، فرومانده در گرداب جهالت و گرفتار غفلت و بی خبری

الذین هم فی غمره ساهون

<غمره> به معنای فرو رفتن در جهل و نادانی و <ساهی> به معنای غافل و بی خبر است.

323- جهنمیان در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 47 - 1

1 - دوزخیان در صحنه قیامت دارای موقعیتی بسیار شوم و دشوار

و إذا صرفت ابصرهم تلقاء اصحب النار قالوا ربنا

هدف از بیان ناخوشایندی بهشتیان از مشاهده دوزخیان و بیان دعای آنان پس از مشاهده ناخواسته ترسیم موقعیت دشوار و شوم دوزخیان است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - ابراهیم - 14 - 21 - 13

13- جهنّم یان در آخرت یکدیگر را شناخته و حوادث دنیا را به خاطر خواهند آورد .

و برزوا لله جمیعًا فقال الضعف-ؤا للذین استکبروا إنّا کنّا لکم تبعًا فهل أنتم مغن

ص: 201

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 113 - 4

4 - دوزخیان در قیامت ، به اشتباه خود در دل بستن به زندگی محدود دنیا پی خواهند برد .

قالوا لبثنا یومًا أو بعض یوم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - دخان - 44 - 44 - 2

2- وجود نیاز های جسمانی برای دوزخیان در قیامت *

إنّ شجرت الزقّوم . طعام الأثیم

برداشت بالا بدان احتمال است که تعبیر <طعام>، حاکی از نیاز دوزخیان به غذا باشد; نه خوراندن اجباری به آنان.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - غاشیه - 88 - 3 - 1،3

1 - گرفتاران پستی و خواری در قیامت ، برای رهایی خود تلاش کرده ، خویش را به سختی و زحمت خواهند انداخت .

عامله ناصبه

مراد از <عمل> در قیامت - به قرینه آیه قبل - تلاش دوزخیان برای رهایی از مخمصه ای است که آنان را به خشوع و ذلت افکنده است. <نَصَب> به معنای تعب است. (مفردات راغب)، بنابراین <ناصبه> به معنای کسانی است که خود را به رنج و سختی می اندازند. به قرینه <یومئذ> در آیه قبل می توان گفت که این دو وصف مربوط به آخرت است.

3 - اهل دوزخ ، تلاش های پرمشقّت خود در دنیا را بی نتیجه دیده و برای رهایی از پستی و ذلّت در قیامت ، از آن بهره ای نخواهند برد .

وجوه یومئذ خ-شعه . عامله ناصبه

چنانچه دو وصف <عامله> و <ناصبه>، مربوط به تلاش و رنج در دنیا باشد; مراد این خواهد بود که صاحبان <وجوه خاشعه> تا زمانی که در دنیا بودند، کارهای پرزحمت انجام می دادند; ولی اکنون در قیامت از آن بی بهره اند. گفتنی است که جمله <لسعیها راضیه> (در آیات بعد) - که در وصف گروه مقابل این افراد است - با این احتمال سازگارتر است.

324- چشمهای کافران در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - معارج - 70 - 44 - 1

1 - کافران حق ناپذیر ، با چشمانی فروافتاده و فروتنانه در محکمه عدل الهی حاضر می شوند .

خ-شه أبصارهم

ص: 202

325- حاکم قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 87 - 5

5 - خداوند یگانه ، تنها حاکم در عرصه قیامت

اللّه لا اله الّا هو لیجمعنّکم الی یوم القیمه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 62 - 5

5 - حکمرانی قیامت تنها از آن خداوند و در اختیار اوست.

ثم ردوا إلی الله مولیهم الحق ألا له الحکم

از کلمه <ثم> استفاده می شود که انسانها در مرحله ای بعد از مردن به سوی خدا برگردانده می شوند که ظاهراً همان مرحله قیامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 103 - 3

3- خداوند به دلیل حاکمیّت بر رستاخیز و نظام کیفری انسان ها ، تنها منبع آگاه از سود و زیان واقعی آنان است .

إنّا أعتدنا جهنّم . .. هل ننبّئکم بالأخسرین أعم-لاً

خداوند پس از این که موضع قیامت و کیفر کافران را در آیات قبل یادآور شده، در مقام اِخبار از سود و زیان واقعی انسان ها برآمده است. این نکته نشانه آن است که در شناخت سود و زیان، تنها، گفته های او ملاک است; چرا که فرجام انسان ها را، او رقم می زند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 95 - 5

5- فرمان روایی حاکمیت مطلق در قیامت ، در انحصار خداوند است .

ءاتیه یوم القی-مه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 109 - 5

5 - خداوند ، حاکم مطلق و بی چون و چرای روز قیامت

إلاّمن أذن له الرحم-ن

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 42 - 2

2 - تصمیم گیر و فرمان روای قیامت ، خداوند است .

فالیوم لایملک بعضکم لبعض نفعًا و لا ضرًّا

ص: 203

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - مجادله - 58 - 6 - 3

3 - خداوند ، حاکم روز جزا است .

یوم یبعثهم اللّه جمیعًا فینبّئهم بما عملوا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - مجادله - 58 - 9 - 10

10 - خداوند ، فرمانروا و داور روز قیامت است .

و اتّقوا اللّه الذی إلیه تحشرون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - قیامه - 75 - 12 - 2

2 - خداوند ، تنها فرمانروای روز قیامت

إلی ربّک یومئذ المستقرّ

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - انفطار - 82 - 19 - 10،11

10 - سیطره حاکمیت خداوند بر تمام امور قیامت ، حقیقتی وصف ناپذیر و تصوّر آن بیرون از طاقت علمی بشر است .

و ما أدریک . .. ثمّ ما أدریک ما یوم الدین ... و الأمر یومئذ للّه

بیان حاکمیت مطلقه خداوند - پس از اشاره به فوق تصور بودن قیامت - نشانه آن است که بشر، از درک حقیقت حاکمیت اخروی خدا ناتوان است.

11 - ناتوانی انسان ها از یاری رسانی به یکدیگر در قیامت ، جلوه ای از حاکمیّت مطلقه خداوند بر رخداد های آن است .

یوم لاتملک نفس لنفس شیئًا و الأمر یومئذ للّه

ارتباط صدر و ذیل آیه شریفه، گویای برداشت یاد شده است.

326- حاکمیت در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 56 - 1

1 - فرمان روایی مطلق و بی همتا در روز قیامت ، مخصوص خداوند است .

الملک یومئذ للّه

ص: 204

327- حاکمیتها در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 73 - 11

11 - تمامی مالکیتها و حاکمیتهای اعتباری در روز نفخ صور از میان خواهد رفت.

و له الملک یوم ینفخ فی الصور

328- حالات اخروی مکذبان قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - فرقان - 25 - 13 - 1،2

1 - تکذیب کنندگان قیامت در حالی که به غل و زنجیر بسته شده اند ، به جایگاهی تنگ در دوزخ افکنده خواهند شد .

و إذا أُلقوا منها مکانًا ضیّقًا مقرّنین

<قرن> (ریشه <مقرنین>) در اصل به معنای ریسمانی است که چند شتر را به هم ببندند; ولی به قرینه آیه 49 سوره ابراهیم (تری المجرمین یومئذ مقرّنین فی الأصفاد) می توان گفت: مقصود غل و زنجیری است که به وسیله آن، منکران معاد را به هم می بندند. غل و زنجیر است.

2 - افکنده شدن منکران قیامت به جهنم ، همراه با تحقیر و اجبار است .

و إذا أُلقوا منها

واژه <أُلقوا> (به صیغه مجهول) به جای <ادخلوا>، حاکی از اجباری و تحقیرآمیز بودن ورود به جهنم است.

329- حبط عمل در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 16 - 3

3- اعمال نیک دلبستگان به دنیا و زیبایی های آن ، در آخرت حبط شده و در پیشگاه خداوند ارزشی نخواهد داشت .

أُول-ئک . .. و حبط ما صنعوا فیها

ضمیر در <فیها> به <الحیاه الدنیا> برمی گردد و ظرف <حبط> - به قرینه <فی الأخره> در فراز قبل - جهان آخرت است; یعنی: و حبط فی الأخره ما صنعوا فی الدنیا. با توجه به معنای صنیعه (عمل خیر) به نظر می رسد، مراد از <ما صنعوا> اعمال نیک، همانند دستگیری از مستمندان و ... و مقصود از <ما کانوا یعملون> اعمال متعارف، همانند تجارت و ... باشد.

330- حتمیت حشر در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 205

20 - مطففین - 83 - 18 - 2

2 - حضور مردم در پیشگاه خداوند در قیامت و حسابرسی اعمال آنان ، قطعی و تردیدناپذیر است .

یوم یقوم الناس لربّ الع-لمین . کلاّإنّ کت-ب الفجّار ... کلاّإنّ کت-ب الأبرار

331- حتمیت حضور در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - واقعه - 56 - 7 - 2

2 - حضور انسان ها در قیامت در سه دسته مختلف و دست یافتن آنها به سعادت و یا گرفتار شدن در شقاوت و بدبختی ، فرجامی قطعی و غیر قابل تردید

و کنتم أزوجًا ثل-ثه

تعبیر <کنتم> به صیغه ماضی، بیانگر آن است که حضور در رستاخیز، چنان حتمی و غیرقابل تردید است که گویا در گذشته محقق شده است.

332- حتمیت رفع اختلاف در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - نبأ - 78 - 17 - 4

4 - برپایی قیامت و رفع اختلافات در آن ، حتمی و تردیدناپذیر است .

إنّ یوم الفصل کان میق-تًا

مشخص بودن زمان برپایی قیامت - که کلمه <میقات> بر آن دلالت دارد - حاکی از قطعی بودن آن است.

333- حتمیت رؤیت جهنم در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - تکاثر - 102 - 6 - 2

2 - سوگند خداوند برای تأکید بر حتمی بودن مشاهده جهنم در قیامت

لترونّ الجحیم

جمله <لترونّ. ..> یا جواب <لو> است و یا جواب قسم محذوف. برداشت یاد شده ناظر به احتمال دوم است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - تکاثر - 102 - 7 - 2

ص: 206

2 - سوگند مکرّر خداوند ، بر حتمی بودن مشاهده جهنم در قیامت و پیدایش یقین برای ناظران آن

ثمّ لترونّها عین الیقین

334- حتمیت زلزله قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - زلزله - 99 - 1 - 2

2 - زلزله فراگیر زمین ، حادثه ای قطعی و تخلّف ناپذیر است .

إذا زلزلت الأرض زلزالها

حرف <إذا> بر فعلی داخل می شود که تحقّق آن در آینده، حتمی خواهد بود.

335- حتمیت صیحه آسمانی در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - ق - 50 - 42 - 2

2 - فریاد آسمانی در آستانه رستاخیز ، امری حتمی و تخلف ناپذیر

یوم یسمعون الصیحه بالحقّ

بنابراین که <بالحقّ>، نشانگر حتمیت و تخلف ناپذیری باشد، برداشت بالا استفاده می شود.

336- حتمیت عذاب مکذبان قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مرسلات - 77 - 39 - 1

1 - درماندگی تکذیب گران روز جزا در قیامت ، از هر گونه چاره اندیشی برای رهایی خویش از عذاب الهی

فإن کان لکم کید فکیدون

337- حتمیت قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 9 - 6

6 - قیامت ، روزی غیر قابل تردید

ربّنا انّک جامع الناس لیوم لا ریب فیه

ص: 207

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 25 - 5

5 - قیامت ، روزی تردیدناپذیر

لیوم لا ریب فیه

بنابراینکه <لا ریب فیه>، به معنای <لا ریب فی وقوعه> باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 87 - 7،11

7 - روز قیامت ، حتمی و تردیدناپذیر

لیجمعنّکم الی یوم القیمه لا ریب فیه

در برداشت فوق جمله <لا ریب فیه> به معنای <لا ریب فی وقوعه> گرفته شده است ; یعنی وقوع و تحقق چنین روزی حتمی و تردیدناپذیر است.

11 - توجه به راستگویی مطلق خداوند ، برطرف کننده هر گونه تردید در تحقق قیامت

لیجمعنّکم الی یوم القیمه لا ریب فیه و من اصدق من اللّه حدیثا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 12 - 12

12 - تردیدناپذیری تحقق قیامت

لیجمعنکم إلی یوم القیمه لا ریب فیه

<لا ریب فیه> نفی هر گونه تردید درباره قیامت است، که از بارزترین موارد تردید درباره قیامت، تردید در تحقق آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 4 - 5

5- قدرت مطلق خدا ، پشتوانه تحقق معاد و برپایی روز قیامت است .

فإنی أخاف علیکم عذاب یوم کبیر. إلی الله مرجعکم و هو علی کل شیء قدیر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 104 - 2

2- برپایی قیامت از زمان تعیین شده آن ، به تأخیر نخواهد افتاد .

و ما نؤخّره إلاّ لأجل معدود

در برداشت فوق ، حرف <لام> در <لأجل> به معنای <إلی> گرفته شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - رعد - 13 - 2 - 17

ص: 208

17- برپایی قیامت ، اصلی که باید به آن یقین و اطمینان داشت .

لعلکم بلقاء ربکم توقنون

<لقای پروردگار> کنایه از برپایی قیامت است ; زیرا در آن صحنه است که ربوبیت خدا برای انسانها ملموس و محسوس می شود و آن را به عین الیقین درمی یابند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - ابراهیم - 14 - 21 - 3

3- قطعی بودن وقوع قیامت و حضور همه انسان ها در آن

و برزوا لله جمیعًا

ماضی آوردن فعل <برزوا> برای بیان حادثه ای که در آینده (قیامت) واقع خواهد شد، حکایت از قطعی بودن آن می کند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - حجر - 15 - 85 - 5

5- برپایی قیامت ، امری قطعی و تحقق پذیر است .

و إن الساعه لأتیه

<ساعه> در لغت، به معنای جزئی از اجزای زمان و در آیه فوق کنایه از قیامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 40 - 9

9- قدرت مطلق خداوند ، ضامن تحقق وعده او در زنده کردن دوباره انسان ها و برپایی قیامت

و أقسموا بالله . .. لایبعث الله من یموت بلی وعدًا علیه ... إنما قولنا لشیء إذا أ

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 62 - 9

9- رستاخیز ، امری تعیین شده و قطعی در آغاز خلقت آدم ( ع ) و آگاهی ابلیس از آن

قال . .. لئن أخّرتن إلی یوم القی-مه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 21 - 8،16

8- برپایی قیامت ، حقیقتی تردیدناپذیر است .

و أنّ الساعه لاریب فیها

جمله <لاریب فیها> جمله خبریه ای است که از آن، مبالغه در نهی، اراده شده است; یعنی، نباید در باره قیامت، تردید کرد; چه این که در موضوع قیامت، جایی برای تردید وجود ندارد!

16- معاد و برپایی قیامت ، وعده حق و تخلّف ناپذیر الهی است .

لیعلموا أنّ وعد اللّه حقّ و أنّ الساعه لاریب فیها

ص: 209

عبارت <أنّ الساعه. ..> ممکن است تفسیر کننده <أنّ وعد اللّه حقّ> باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 98 - 18

18- برپایی قیامت ، وعده خداوند و تخلّف ناپذیر است .

و کان وعد ربّی حقًّا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 15 - 1

1 - فرا رسیدن قیامت ، حتمی است .

إنّ الساعه ءاتیه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 97 - 3

3- قیامت ، وعده راستین و تخلف ناپذیر الهی

و اقترب الوعد الحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 7 - 5

5 - فرا رسیدن لحظه برپایی قیامت حتمی است .

و أنّ الساعه ءاتیه

برداشت فوق، بر این اساس است که <الساعه> (آن هنگام) اشاره به زمان برپایی قیامت باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 90 - 1

1 - قیامت ، وعده ای راست و تخلف ناپذیر

بل أتین-هم بالحقّ

<إتیان> (مصدر <أتی>) یک مفعولی و به معنای آمدن است و هر گاه همراه با <باء> تعدیه بیاید - مانند آیه فوق - دو مفعولی و به معنای آوردن می شود. <حقّ> به قرینه مقابله آن با <کذب> (إنّهم لکاذبون)، به معنای سخن راست است. گفتنی است که مراد از سخن راست (حقّ)، می تواند یکی از سه امر زیر باشد: 1- وعده قیامت، 2- مسأله توحید و یگانگی خدا، 3- قرآن کریم. برداشت یاد شده بر پایه احتمال اول است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - عنکبوت - 29 - 5 - 8

8 - قیامت ، روزی تعیین شده از جانب خداوند ، و واقع شدن اش قطعی است .

ص: 210

فإنّ أجل اللّه لأت

جمله اسمی، حرف تأکید <إنّ> و لام در <لأت> بر قطعیت، دلالت دارند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - روم - 30 - 43 - 9

9 - برپایی قیامت ، از ناحیه خداوند است و هیچ مانعی جلوی وقوع آن را نمی گیرد .

أن یأتی یوم لا مردّ له من اللّه

<من اللّه> احتمال دارد متعلق به <یأتی> باشد. یعنی: <روزی که از سوی خداوند می آید، هیچ مانعی برای تحقق آن نیست.>. لازم به ذکر است که <مَرَدّ> (مصدر میمی) و به معنای <دفع و رد کردن> است و مراد از <یوم> روز قیامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - سجده - 32 - 28 - 5

5 - وعده وقوع حتمی قیامت ، از سوی مؤمنان به کافران داده شده بود .

و یقولون متی ه-ذا الفتح إن کنتم ص-دقین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 3 - 5

5 - پیامبر ( ص ) ، مأمور پاسخ گویی به کافران درباره وقوع حتمی قیامت

و قال الذین کفروا لاتأتینا الساعه قل بلی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 30 - 5

5 - زمان وقوع قیامت ، تغییر ناپذیر است .

قل لکم میعاد یوم لاتستأخرون عنه ساعه و لاتستقدمون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 59 - 1

1 - برپایی قیامت ، امری حتمی است .

إنّ الساعه لأتیه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 39 - 16

16 - قدرت نامحدود الهی ، تضمین کننده تحقق قیامت است .

لمحی الموتی إنّه علی کلّ شیء قدیر

ص: 211

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 7 - 21

21 - قیامت ، واقعیتی حتمی و غیر قابل تردید

تنذر یوم الجمع لا ریب فیه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 18 - 6

6 - اهل ایمان ، آگاه به حقانیت رستاخیز و وقوع حتمی آن

و یعلمون أنّها الحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 47 - 7

7 - اراده خداوند ، نسبت به برپایی قیامت ، قاطع و غیرقابل تجدید نظر است .

من قبل أن یأتی یوم لا مردّ له من اللّه

<لا> در <لامردّ له من اللّه> برای نفی جنس است. و <مردّ> مصدر میمی و به معنای بازگرداندن می باشد. منظور این است که برپایی قیامت، امری قطعی و تجدید نظر در آن غیر ممکن است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 44 - 7

7 - قیامت ، رخدادی غیر قابل تخلف و گریزناپذیر

و سوف تسئلون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 61 - 5

5 - قیامت ، رخدادی قطعی و تردیدناپذیر

و إنّه لعلم للساعه فلاتمترنّ بها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 89 - 6

6 - قیامت ، آینده ای محتوم و نه چندان دور

فسوف یعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - جاثیه - 45 - 26 - 5،6

5 - برپایی قیامت ، برنامه ای حتمی و تخلّف ناپذیر

ص: 212

لاریب فیه

6 - حتمی بودن وقوع قیامت ، به رغم جهل و ناآگاهی بیشتر مردم نسبت به آن

لاریب فیه و ل-کنّ أکثر الناس لایعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - جاثیه - 45 - 32 - 2،3

2 - برپایی قیامت ، وعده ای به حق از جانب خداوند و رخدادی حتمی و تخلف ناپذیر

إنّ وعد اللّه حقّ و الساعه لاریب فیها

عطف جمله <الساعه. ..> بر جمله <إنّ وعد اللّه حقّ>، می تواند تفسیری و یا از قبیل عطف خاص بر عام باشد. و در هر صورت، مطلب بالا را افاده می کند.

3 - وعده برپایی حتمی قیامت ، از پیام ها و هشدار های مهم خداوند به انسان ها

ءای-تی تتلی علیکم . .. و إذا قیل إنّ وعد اللّه حقّ و الساعه

از این که خداوند، پس از بیان کلی <آیاتی تتلی علیکم> صرفاً به مسأله معاد - به عنوان یکی از آن آیات - تصریح کرده است، اهمیت آن استفاده می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - ق - 50 - 16 - 9

9- علم الهی ، به زوایای وجود آدمی ، پشتوانه برپایی قیامت و حساب رسی و مؤاخذه انسان *

و نحن أقرب إلیه من حبل الورید

در آیات پیشین برای اقامه برهان معاد به دو نکته اشاره شده است: نخست قدرت خداوند و سپس علم او. اکنون دراین آیات، تعبیر <أفعیینا...> به قدرت و <نعلم ما توسوس...> به علم الهی نظر دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - ذاریات - 51 - 5 - 2

2 - وعده رستاخیز ، راست و غیر قابل تخلّف است .

إنّما توعدون لصادق

تعبیر <ما توعدون> گرچه عام و شامل همه وعده های الهی است; لکن ذکر مسأله قیامت و معاد در قسمت بعد، قرینه است بر این که مصداق مورد نظر از آن، وعده قیامت و حیات مجدد انسان ها پس از مرگ می باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - ذاریات - 51 - 6 - 1

1 - تحقق روز جزا و اجرای قانون الهی ، امری حتمی و تخلف ناپذیر

و إنّ الدین لوقع

واژه <دین> در معانی بسیاری به کار می رود که از جمله آنها <جزا> است. در آیه شریفه به مناسبت مورد، همین معنا اراده شده است.

ص: 213

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - قمر - 54 - 1 - 1

1 - لحظه قیامت ، بس نزدیک و حتمی الوقوع

اقتربت الساعه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - قمر - 54 - 3 - 7

7 - صحنه های هول انگیز قیامت و مجازات دین ستیزان ، امری حتمی و تخلف ناپذیر

اقتربت الساعه . .. و کذّبوا ... و کلّ أمر مستقرّ

برداشت یاد شده بدان احتمال است که <و کلّ أمر مستقرّ> در ارتباط با <اقتربت الساعه> باشد و نظر به تکذیب گران پیامبر(ص) داشته باشد که قیامت نزدیک شده و تهدیدهای الهی در مورد آنان محقق خواهد شد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - قمر - 54 - 4 - 2

2 - اِخبار قرآن از فرارسیدن قیامت ، هشداری کافی برای دور شدن آدمیان از کفر و گناه است .

اقترب الساعه . .. و لقد جاءهم ... ما فیه مزدجر

مراد از <الأنباء> به قرینه آیات پیشین، می تواند مسأله نزدیکی قیامت و مسائل مختلف آن باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - واقعه - 56 - 1 - 1

1 - قیامت ، امری قطعی و تردیدناپذیر

إذا وقعت الواقعه

علمای ادب در فرق میان <إذا> و <إن> شرطیه گفته اند: <إذا> در مورد امور یقینی و <إن> در مورد امور محتمل الوقوع به کار می رود. هم چنین فعل شرط در <إذا> به صورت ماضی می آید، تا دلالت کند که تحقق آن به قدری قطعی است که گویا در زمانی پیش انجام یافته است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - واقعه - 56 - 2 - 2

2 - سخن الهی درباره وقوع قیامت و تخلف ناپذیر بودن آن ، حق و مبرا از هرگونه کذب و دروغ

لیس لوقعتها کاذبه

<کاذبه> می تواند مصدر باشد (نظیر <عافیه و عاقبه>). در این صورت لام در <لوقعتها>، به معنای <فی> است; یعنی، درباره واقع شدن قیامت دروغی وجود ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 214

18 - واقعه - 56 - 3 - 4

4 - < عن الزهری قال : سمعت علی بن الحسین ( ع ) یقول : . . . < إذا وقعت الواقعه > یعنی القیامه لیس لوقعتها کاذبه . < خافضه > خفضت و اللّه بأعداء اللّه إلی النار < رافعه > رفعت و اللّه أولیاء اللّه إلی الجنّه . . . ;

زهری گوید: از امام سجاد(ع) شنیدم که با استناد به آیه <إذا وقعت الواقعه> می فرمود: . ..یعنی، هرگاه قیامت واقع شود، که در وقوع آن دروغ راه ندارد. [قیامت] <خافضه> است; به خداوند سوگند! دشمنان خدا را به زیر می کشد و به سوی جهنم [روانه می کند] و <رافعه> است; به خدا سوگند اولیای خدا را بالا می برد و به سوی بهشت [هدایت می کند]...>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - واقعه - 56 - 50 - 1

1 - برپایی قیامت ، امری قطعی و تردید منکران درباره آن کاملاً بی مورد است .

إنّ الأوّلین و الأخرین . لمجموعون إلی میق-ت یوم معلوم

روی سخن آیه شریفه، با منکران معاد است و آوردن جمله اسمیه همراه با دو تأکید (إنّ و لام)، بیانگر حتمی بودن وقوع رستاخیز و بی جا بودن تردید درباره آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - واقعه - 56 - 95 - 1

1 - برپایی قیامت ، تقسیم شدن مردم به سه دسته ( مقربان ، اصحاب الیمین و اصحاب الشمال ) و فرجام نیک دو دسته اول و بدفرجامی دسته آخر ، امری قطعی ، یقنی و غیرقابل تردید است .

إنّ ه-ذا لهو حقّ الیقین

<ه-ذا> به آنچه در سوره واقعه مطرح شده اشاره دارد و محور آن مطالبی است که در برداشت بالا آمده است. گفتنی است که تعبیر <حقّ الیقین> از باب اضافه صفت به موصوف است; یعنی، <الیقین الحقّ> و حق به معنای ثابت و استوار است. بنابراین <الیقین الحقّ>; یعنی، یقینی که ثابت است و هرگز تردید در آن راه ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - حاقه - 69 - 1 - 1

1 - قیامت ، واقعه ای حتمی و تخلف ناپذیر

الحاقّه

<الحاقّه> می تواند اسم فاعل از <حَقَّ> (به معنای ثَبَتَ و وَجَبَ) و صفت برای موصوف مقدر (مانند الواقعه، الساعه و. ..) باشد; یعنی، قیامت حادثه ای قطعی و دارای حقیقت است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - حاقه - 69 - 2 - 2

2 - قیامت ، واقعه ای حتمی و تخلف ناپذیر

ما الحاقّه

ص: 215

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مزمل - 73 - 18 - 6

6 - برپایی قیامت و زندگی دشوار و طاقت فرسای محشر ، وعده ای است تخلف ناپذیر و تحقق یافتنی از سوی خداوند به کافران .

کان وعده مفعولاً

برداشت یاد شده، مبتنی بر این احتمال است که ضمیر <وعده> به <یوم> بازگردد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مرسلات - 77 - 7 - 2

2 - قیامت ، حقیقتی تحقق یافتنی و وعده ای تخلف ناپذیر است .

إنّما توعدون لوقع

از آیات بعدی، استفاده می شود که مقصود از وعده در این آیه، برپایی قیامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - نبأ - 78 - 17 - 4

4 - برپایی قیامت و رفع اختلافات در آن ، حتمی و تردیدناپذیر است .

إنّ یوم الفصل کان میق-تًا

مشخص بودن زمان برپایی قیامت - که کلمه <میقات> بر آن دلالت دارد - حاکی از قطعی بودن آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - نبأ - 78 - 39 - 2

2 - برپایی قیامت ، حتمی و صحنه های آن ، سراسر حق و منزّه از هر گونه باطل است .

ذلک الیوم الحقّ

درباره <حقّ>، معانی گوناگونی گفته شده است از جمله این که این کلمه مصدر و به معنای لزوم و ثبوت است و نیز نقطه مقابل باطل را <حقّ> گویند (مصباح). هر گاه مصدری صفت قرار گیرد، بر مبالغه دلالت دارد; بنابراین <روز حق>; یعنی، روزی سراسر حق.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - نازعات - 79 - 5 - 7

7 - تردید ناپذیر بودن قیامت

و النازعات . .. فالمدبّرت أمرًا

جواب قسم هایی که از آغاز سوره تا این آیه تکرار شده است در آیه هشتم و نهم آمده است. برخی آن را جمله ای نظیر <لیبعثنّ> دانسته اند که پیش از <یوم ترجف الراجفه> محذوف باشد. برداشت یاد شده براساس نظر دوم است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - نازعات - 79 - 34 - 3

ص: 216

3 - وقوع قیامت ، حتمی و غیر قابل انفکاک از آفرینش دنیا است .

فإذا جاءت

حرف شرط <إذا>، در مواردی به کار می رود که فعل شرط محقق خواهد شد. گفتنی است که <فاء> بر ترتب آن بر آفرینش دنیا - که آیات پیشین بیانگر آن بود - دلالت دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - عبس - 80 - 33 - 3

3 - وقوع قیامت ، حتمی است و فاصله ای با پایان دنیا ندارد .

فإذا جاءت الصاخّه

حرف <إن> برای آنچه ممکن است تحقق یابد به کار رفته و حرف <إذا> در امور حتمی استعمال می شود (مصباح به نقل از ثعلب). حرف <فاء> بر تعقیب و تأخرِ بدون فاصله قیامت از دنیا دلالت دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - ماعون - 107 - 1 - 3

3 - روز مجازات و حسابرسی ، حقیقتی است انکارناپذیر و دروغ پنداشتن آن ، شگفت آور و توجیه ناپذیر است .

أرءیت الذی یکذّب بالدین

338- حرام خواران در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - فجر - 89 - 23 - 8

8 - مال دوستان و حرام خواران ، در آخرت به ارزش حقیقی ثروت و لزوم مصرف آن در اطعام گرسنگان و فواید بزرگداشت یتیمان ، پی خواهند برد .

لاتکرمون . .. و لاتح-ضّون ... تأکلون ... تحبّون ... کلاّ ... یومئذ یتذکّر الإنس-

339- حساب در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 25 - 8

8 - قیامت ، روزی که هر کس اندوخته های خود را به تمام و کمال دریافت می کند .

و وفّیت کل نفس ما کسبت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 217

2 - آل عمران - 3 - 52 - 22

22 - ایمان و اعتقاد حواریون به رستاخیز و حسابرسی در قیامت *

و اشهد بانّا مسلمون

چون شاهد گرفتن حواریون در دنیا ظاهراً ثمری برای آنان ندارد، لذا این استشهاد برای استفاده در آخرت خواهد بود.

340- حسابرسی در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - حمد - 1 - 4 - 2،3

2 - حسابرسی در روز قیامت و کیفر و پاداش دهی در آن روز ، به دست خدا و در اختیار اوست .

ملک یوم الدین

3 - برپایی قیامت و قرار دادن روز جزا برای جهانیان ، جلوه ای از رحمت خداوند است .

الرحمن الرحیم. ملک یوم الدین

مطرح کردن مسأله قیامت پس از بیان رحمت الهی، اشاره به برداشت فوق دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 185 - 4

4 - محاسبه دقیق اعمال انسان و جزای عادلانه آن در قیامت

و انّما توفّون اجورکم یوم القیمه

<توفّون> (اعطای پاداش کامل و تمام در مقابل عمل)، حکایت از محاسبه دقیق اعمال دارد و نیز حاکی از عدالت در پرداخت پاداش است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 87 - 4

4 - قیامت ، روز حسابرسی اعمال از سوی خداوند

انّ اللّه کان علی کلّ شیء حسیبا . .. لیجمعنّکم الی یوم القیمه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 96 - 13

13 - صحرای محشر عرصه حسابرسی مردم برای تعیین میزان پایبندی آنان به احکام الهی

احل لکم . .. حرم علیکم صید البر ما دمتم حرماً و اتقوا اللّه الذی إلیه تحشرون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 109 - 3،6،7

ص: 218

3 - قیامت صحنه حسابرسی از امت ها و واکنش های آنان در برابر دعوت پیامبران

یوم یجمع اللّه الرسل فیقول ماذا اجبتم

6 - یاد قیامت و صحنه های بررسی اعمال در آن ، زمینه ساز رعایت تقوا و ترس از خداوند

و اتقوا اللّه . .. یوم یجمع اللّه الرسل

چنانچه <یوم> مفعول برای <اذکروا> باشد، جمله <اذکروا یوم . ..> پس از <اتقوا اللّه> می تواند اشاره به علتی از علل لزوم تقوا و ترس از خدا داشته باشد.

7 - ضرورت ترس از قیامت و صحنه های حسابرسی در آن روز .

یوم یجمع اللّه الرسل

برداشت فوق بر این است که <یوم> بدل اشتمال برای <اللّه> در آیه قبل <اتقوا اللّه> گرفته شود و یا مفعول باشد. برای فعلی همانند: <اتقوا و یا احذروا و ... که به قرینه <اتقوا اللّه> حذف شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 13 - 6

6 - شنوایی و دانایی خداوند، تضمین کننده حسابرسی از بندگان در روز قیامت

لیجمعنکم إلی یوم القیمه . .. و هو السمیع العلیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 36 - 10

10 - قیامت روز رسیدگی به کار حق پذیران و حق ناپذیران و پاداش و مجازات آنهاست.

إنما یستجیب الذین یسمعون و الموتی یبعثهم اللّه ثم إلیه یرجعون

جمله <ثمّ إلیه یرجعون> ظاهراً تذلیلی برای تمامی آیه است. یعنی هم پاسخ دهندگان و هم مرده دلان جملگی در قیامت مبعوث شده و به نتایج اعمال خود می رسند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 60 - 14

14 - خداوند در قیامت آدمیان را به کردارهای دنیویشان آگاه می کند.

ثم إلیه مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 62 - 7

7 - سریعترین نظام محاسبه و رسیدگی به اعمال در قیامت استقرار دارد.

ثم ردوا . .. ألا له الحکم و هو أسرع الحسبین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 128 - 2،5

ص: 219

2 - گمراهان برای حسابرسی و جزای عملکردشان در روز قیامت برانگیخته خواهند شد.

و من یرد أن یضله . .. و یوم یحشرهم جمیعا یمعشر الجن

5 - جنیان و انسانها در قیامت مورد بازخواست مشترک قرار خواهند گرفت.

یمعشر الجن . .. و قال أولیاؤهم من الإنس

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - اعراف - 7 - 8 - 8

8 - عن امیرالمؤمنین(ع) . .. و اما قوله: < فمن ثقلت موزینه ...> فإنما یعنی الحساب ... و الحسنات ثقل المیزان ... .

از امیرالمؤمنین(ع) روایت شده است: . .. مراد از آیه <فمن ثقلت موازینه>، حسابرسی (در قیامت) است ... و حسنات، موجب سنگینی میزان است ... .

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - اعراف - 7 - 9 - 6

6 - عن امیرالمؤمنین(ع): . .. و أما قوله: <... و من خفت موازینه> فإنما یعنی الحساب ... و السیئات خفه المیزان ... .

از امیرالمؤمنین(ع) روایت شده است: مراد از آیه <و من خفت موازینه>، حسابرسی (در قیامت) است . .. و گناهان، موجب سبکی میزان هستند ... .

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 105 - 9

9 - قیامت ، عرصه احضار انسان ها برای حسابرسی اعمالشان

و ستردون . .. فینبئکم بما کنتم تعملون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - ابراهیم - 14 - 22 - 3

3- پس از اتمام حسابرسی اعمال اهل جهنّم ، شیطان آنان را سرزنش می کند و گمراهی آنان را معلول اندیشه و عمل خود آنان معرفی خواهد کرد .

و قال الشیط-ن لمّا قضی الأمر إنّ الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم

مفسّران، از جمله احتمالاتی که برای <قضی الأمر> برشمرده اند این است که وقتی به حسابهای اهل قیامت رسیدگی شد، شیطان به اهل جهنّم چنین خطابی خواهد کرد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - ابراهیم - 14 - 41 - 8

8- قیامت روز حسابرسی است .

یوم یقوم الحساب

ص: 220

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - حجر - 15 - 93 - 1،2

1- تمامی رفتار و اعمال آدمیان ، مورد بازپرسی خداوند در قیامت قرار خواهد گرفت .

لنسئلنّهم . .. عمّا کانوا یعملون

2- تمامی رفتار و اعمال کافران و تجزیه کنندگان قرآن ، مورد بازپرسی خداوند در قیامت قرار خواهد گرفت .

المقتسمین . الذین جعلوا القرءان عضین . فوربّک لنسئلنّهم أجمعین . عمّا کانوا یعمل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 13 - 9

9- < عن النبی قال : الکتب کلّها تحت العرش فإذا کان یوم القیامه بعث الله تبارک و تعالی ریحاً تطیرها بالأیمان و الشمائل أوّل حرفه : < إقرأ کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیباً > ;

از رسول خدا(ص) روایت شده است که فرمود: تمام نامه ها زیر عرش قرار دارند و آن گاه که روز قیامت فرا رسد، خداوند - تبارک و تعالی - بادی را برمی انگیزد تا آنها را به پرواز درآورد و به دستهای چپ و راست مردم برساند و اولین حرف آن کتاب این است: إقرأ کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیباً>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 14 - 2

2- هر انسانی در قیامت ، با خواندن پرونده اعمال خویش ، خود حسابگر آنها خواهد بود .

اقرأ کت-بک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 49 - 19

19- حساب رسی و سنجش عادلانه اَعمال آدمیان در قیامت ، لازمه ربوبیّت خدا است .

و وضع الکت-ب . .. و لایظلم ربّک أحدًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 105 - 11

11- قیامت ، روز سنجش و محاسبه اَعمال است .

فلانقیم لهم یوم القی-مه وزنًا

از تعبیر موجود در آیه، چنین برمی آید که در قیامت، برای سنجش اَعمال آدمیان، معیارها و میزان هایی به کار گرفته می شود، لکن برای برخی، به جهت فقدان هرگونه عمل ارزشمند، هیچ محاسبه و میزانی برقرار نمی شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 1 - 4

4- حسابرسی ، از رخداد های مهم قیامت است .

ص: 221

اقترب للناس حسابهم

آغاز شدن سوره با طرح مسأله حسابرسی و بیان آن از میان دیگر رخدادهای قیامت، بیانگر مطلب یاد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 102 - 3،6

3 - وجود معیار ها و میزان های متعدد در قیامت ، برای سنجش اعمال انسان ها

فمن ثقلت موزینه

<موازین> جمع <میزان> است. به کارگیری جمع، بیانگر این معنا است که هر نوع عمل فرد، دارای میزان مخصوصی می باشد.

6 - < عن أبی عبداللّه ( ص ) ( فی قوله تعالی ) : < فمن ثقلت موازینه > قال : فمن رحج عمله . . . ;

از امام صادق(ع) روایت شده است که درمعنای قول خدای تعالی <فمن ثقلت موازینه> فرمود: کسی که عمل او سنگین و با ارزش باشد. ..>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 24 - 6

6 - وجود دادگاه و محاکمه برای انسان ها در قیامت

یوم تشهد علیهم ألسنتهم . .. بما کانوا یعملون

برداشت یاد شده بر این اساس است که شهادت و گواهی، حاکی از وجود نوعی دادگاه و محاکمه است; زیرا بدون دادگاه و محاکمه، شهادت و گواهی بی معنا خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - فرقان - 25 - 23 - 1

1 - خداوند ، تمامی اعمال و رفتار مجرمان و منکران معاد را ، در روز رستاخیز محاسبه و رسیدگی خواهد کرد .

و قدمنا إلی ما عملوا من عمل فجعلن-ه هباء منثورًا

فعل <قدمنا> در آیه شریفه - طبق نظر مفسران - به معنای <قصدنا> <عمدنا> (قصد آهنگ [کاری ]کردیم) است و مقصود از آن، پرداختن به حساب اعمال مجرمان حساب اعمال مجرمان و بررسی آنها می باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - شعراء - 26 - 82 - 2

2 - قیامت ، روز محاسبه کردار آدمیان و مجازات و پاداش در تعلیمات ابراهیم

و الذی أطمع أن یغفرلی خطیئتی یوم الدین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - روم - 30 - 13 - 10

10 - مشرکان مکه ، به بازخواست انسان ها از سوی خداوند ، پس از مرگ ، معتقد بودند .

و یوم تقوم الساعه . .. و لم یکن لهم من شرکائهم شفع-ؤا

ص: 222

نفی شفاعت از معبودان مشرکان، حکایت از اعتقاد آنان به شفاعت می کند و ذکر آن به عنوان یکی از رخدادهای قیامت، این احتمال را تقویت می کند که آنان شفاعت معبودان را برای پس از مرگ خود می خواسته اند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - لقمان - 31 - 16 - 2،10،12،15

2 - اعتقاد به محاسبه اعمال در عالم آخرت ، مهم ترین اصل عقیدتی پس از عقیده به یک تایی خداوند است .

لاتشرک باللّه . .. ی-بنیّ إنّها إن تک مثقال حبّه ... یأت بها اللّه

10 - حساب رسی خداوند از اَعمال انسان ها ، در قیامت ، نیاز به شاهد ندارد .

إنّها إن تک مثقال حبّه . .. یأت بها اللّه

از این که به جای <یعلمها اللّه> فرموده است <یأت بها اللّه> استفاده می شود که خداوند، خود ناظر بر اَعمال بوده و براساس آن، حکم خواهد کرد و نیازی به گواه ندارد. فعل مضارع <یأت> هم می تواند به وقوع چنین عملی در آینده - که همان قیامت است - دلالت داشته باشد.

12 - توجّه به محاسبه دقیق اَعمال در آخرت ، در گرایش انسان به صلاح ، نقش سازنده ای دارد .

ی-بنیّ إنّها إن تک مثقال حبّه . .. یأت بها اللّه

15 - علم دقیق و آگاهی عمیق خداوند به امور ، پشتوانه قدرت او برگردآوری اَعمال انسان و بروز دادن آن در روز حساب

إن تک مثقال حبّه . .. یأت بها اللّه إنّ اللّه لطیف خبیر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - لقمان - 31 - 23 - 17

17 - کیفر و داوری خدا ، در روز قیامت ، متکّی به علم خویش به نیات و مقاصد محاکمه شوندگان است .

فننبّئهم بما عملوا إنّ اللّه علیم بذات الصدور

<إنّ اللّه علیم. ..> به منزله تعلیل است برای مفاد <ننبّئهم...> که مجازات است و حکایت از نکته یاد شده می کند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 53 - 3

3 - انسان ها در قیامت ، مورد مجازات و پاداش الهی قرار خواهند گرفت .

أءنّا لمدینون

<دین> (مصدر <مدینون>) به معنای جزا است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - ص - 38 - 16 - 3

3 - قیامت ، روز حسابرسی از بندگان

یوم الحساب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 223

15 - ص - 38 - 26 - 24،25

24 - قیامت ، روز حسابرسی از بندگان

بما نسوا یوم الحساب

25 - حسابرسی از بندگان ، مهم ترین ویژگی قیامت است .

یوم الحساب

از نام گذاری قیامت به روز حساب، برداشت یاد شده استفاده می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - ص - 38 - 27 - 6

6 - حق مدار و هدفمند بودن آفرینش جهان ، مستلزم برپایی قیامت و وجود حسابرسی برای بندگان است .

بما نسوا یوم الحساب . و ما خلقنا السماء و الأرض و ما بینهما ب-طلاً

ذکر حق مدار و هدفمند بودن جهان، پس از طرح مسأله حسابرسی قیامت، می تواند بیانگر چنین ارتباطی میان آن دو مسأله باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - ص - 38 - 28 - 1

1 - هدفمند بودن آفرینش جهان ، مقتضی برپایی قیامت به منظور کیفر بندگان و یا پاداش به آنان

و ما خلقنا السماء . .. ب-طلاً... أم نجعل الذین ءامنوا و عملوا الص-لح-ت

یادآوری برابر نبودن سرنوشت مؤمنان با مفسدان، پس از طرح مسأله بی هدف نبودن آفرینش جهان، می رساند که اگر مؤمنان و مفسدان یکسان باشند، لازم می آید که جهان آفرینش بی هدف باشد و چون جهان آفرینش هدفمند است، پس باید سرنوشت این دو گروه یکسان نباشد. و از آن جایی که در دنیا یکسان زندگی می کنند، پس باید جهان دیگری (رستاخیز) باشد که با آنان برخورد متفاوت و متناسب شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - ص - 38 - 53 - 4

4 - قیامت ، روز حسابرسی اعمال و پاداش و جزا

ه-ذا ما توعدون لیوم الحساب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 7 - 19

19 - حسابرسی اعمال بندگان از سوی خداوند در قیامت ، متکی به علم همه جانبه او است .

فینبّئکم بما کنتم تعملون إنّه علیم بذات الصدور

برداشت بالا از آن جا است که جمله <إن-ّه علیم بذات الصدور> تعلیل برای جمله <فینب-ّئکم بما کنتم تعملون> است; یعنی، چون خداوند به باطن افراد آگاه است، پس می تواند آنان را به کردارشان آگاه سازد و به حسابرسی آنان بپردازد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 224

16 - زمر - 39 - 68 - 10

10 - تمامی موجودات آسمان ها و زمین ، پس از به پاخاستن با دومین نفخ صور ، در انتظار سرنوشت خود به سر خواهند برد .

ثمّ نفخ فیه أُخری فإذا هم قیام ینظرون

<نظر> (مصدر <ینظرون>) هم به معنای انتظار است و هم به معنای نظر متحیرانه و بهت آمیز. برداشت یاد شده مبتنی بر معنای نخست است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 17 - 7

7 - خداوند ، حسابرسی اعمال بندگان را در قیامت با سرعت انجام خواهد داد .

الیوم تجزی کلّ نفس بما کسبت . .. إنّ اللّه سریع الحساب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 27 - 7،8،10،11،12

7 - فرعون فردی متکبر و منکر قیامت و روز حساب بود .

کلّ متکبّر لایؤمن بیوم الحساب

8 - مخالفان رسالت موسی ( ع ) ( فرعونیان ) ، گروهی متکبر و منکر قیامت و روز حساب بودند .

کلّ متکبّر لایؤمن بیوم الحساب

10 - تکبر در برابر سخن حق و باور نداشتن به روز حساب ، از زمینه های فسادگری و کشتار افراد بی گناه در جامعه

کلّ متکبّر لایؤمن بیوم الحساب

توصیف فرعون فاسد و سفاک به متکبر و منکر روز حساب، می تواند بیانگر مطلب یاد شده باشد.

11 - اعتقاد به روز حساب ، از اصول دعوت موسی ( ع )

لایؤمن بیوم الحساب

12 - قیامت ، روز حسابرسی اعمال بندگان

لایؤمن بیوم الحساب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 44 - 9

9 - قیامت ، عرصه بازخواست و حسابرسی

و سوف تسئلون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - دخان - 44 - 40 - 2

2- قیامت ، روز داوری و حلّ و فصل نهایی امور و کشف حقیقت برای همگان

و ل-کنّ أکثرهم لایعلمون . إنّ یوم الفصل میق-تهم أجمعین

ص: 225

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - رحمن - 55 - 31 - 3

3 - بسیج تمامی امکانات هستی در نشأه آخرت ، برای حسابرسی نهایی خلق

سنفرغ لکم أیّه الثقلان

نسبت داده شدن <فراغ> به خداوند - با ضمیر متکلم مع الغیر - می تواند کنایه از این باشد که او تمامی اسباب و عوامل را در جهت رسیدگی به حساب خلق، در قیامت قرار می دهد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - مجادله - 58 - 9 - 8

8 - قیامت ، روز فراهم آمدن انسان ها برای محاکمه و کیفر و پاداش

و اتّقوا اللّه الذی إلیه تحشرون

<حشر> (مصدر <تحشرون>) به معنای جمع کردن و فراهم آوردن است. فراهم آمدن مردم در قیامت، برای محاکمه و تعیین کیفر و پاداش برای آنان است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - تغابن - 64 - 7 - 5

5 - تمامی رفتار ها و کرده های انسان ها در قیامت ، مورد حسابرسی دقیق قرار خواهد گرفت .

ثمّ لتنبّؤنّ بما عملتم

کلمه <ما> (آنچه) افاده عموم می کند. با خبر کردن انسان ها از تمامی کرده های خویش در قیامت، اشاره به حسابرسی و کیفر و پاداش دادن به آنها است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - تغابن - 64 - 9 - 1،2

1 - خداوند ، همه انسان ها را برای حسابرسی در روز قیامت گرد می آورد .

یوم یجمعکم

2 - قیامت و گرد آمدن انسان ها در آن روز ، برای محاکمه و مجازات ، شایان یاد و یادآوری

یوم یجمعکم

برداشت یاد شده، مبتنی بر این نکته است که <یوم> متعلّق به فعل مقدّر <اذکر> باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - حاقه - 69 - 18 - 2

2 - قیامت ، روز حساب رسی و عرضه شدن نیات ، انگیزه ها ، افکار و رفتار انسان ها به محکمه عدل الهی

یومئذ تعرضون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 226

19 - مدثر - 74 - 46 - 2

2 - قیامت ، روز جزا و حسابرسی است .

بیوم الدین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - تکویر - 81 - 8 - 4،6

4 - قیامت ، روز حسابرسی اعمال انسان ها و پرسش از رفتار آنان با یکدیگر

و إذا الموءوده سئلت

6 - حسابرسی قاتل در قیامت ، بر دادخواهی مقتول توقف ندارد .

و إذا الموءوده سئلت

مجهول آوردن <سئلت>، حاکی از این است که فرد یا افرادی غیر از مقتول، پی گیر محاکمه قاتل خواهند شد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - انشقاق - 84 - 7 - 3

3 - حاکمیت نظمی خاص ، بر حسابرسی اعمال در قیامت

أُوتی کت-به بیمینه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - طارق - 86 - 9 - 1

1 - تمام اسرار و اعمال کتمان شده ، در قیامت ارزیابی گشته ، و مورد سنجش و شناسایی قرار خواهد گرفت .

یوم تبلی السرائر

<سرائر> جمع <سریره> (آنچه کتمان شود) است (قاموس) و چون با حرف <ال> همراه است، بر عموم دلالت دارد. <ابلاء> (مصدر <تبلی>) به معنای امتحان کردن است (مصباح). مراد از آزمودن سرائر، سنجش و محاسبه آنها است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - عادیات - 100 - 10 - 3

3 - قیامت ، روز حسابرسی نیت ها ، خصلت ها و اسرار درونی است .

و حصّل ما فی الصدور

تهدید به ظهور اسرار درونی در قیامت، کنایه از تأثیر آنها در فرجام اخروی است. بنابراین انسان ها، براساس رازهای سینه خود نیز، محاسبه و کیفر خواهند شد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - تکاثر - 102 - 8 - 1

1 - قیامت ، زمان حسابرسی از نعمت ها است .

ثمّ لتسئلنّ یومئذ عن النعیم

ص: 227

<نعیم>، به معنای نعمت فراوان است. (مفردات)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - رعد - 13 - 18 - 4،8،9،13

4- اجابت کنندگان دعوت خدا ، از حسابرسی روز قیامت رنجی نمی برند و بر آنان سخت گرفته نمی شود .

للذین استجابوا لربهم الحسنی

مقصود از<الحسنی> به قرینه مقابله آن - در ذیل آیه - با فرجام روی گردانان از دعوت خدا ، معنایی مقابل <سوء الحساب> و نیز مقابل <جهنم> است. بنابراین مراد از <الحسنی> حساب آسان و نیز بهشت می باشد.

8- روی گردانان از دعوت خدا ، در قیامت به حسابی سخت و ناگوار گرفتار خواهند بود .

و الذین لم یستجیبوا له . .. أُول-ئک لهم سوء الحساب

<سوء> به هر چیزی که مایه ناراحتی و رنج باشد گفته می شود. اضافه <سوء> به <الحساب> اضافه صفت به موصوف است. بنابراین <سوء الحساب> ; یعنی: <الحساب السوء>.

9- قیامت صحنه حسابرسی از انسانهاست .

أُول-ئک لهم سوء الحساب

13- < فی مجمع البیان فی قوله : < أُول-ئک لهم سوء الحساب > . . . هو أن لایقبل لهم حسنه و لایغفر لهم سیئه . . . روی ذلک عن أبی عبدالله ( ع ) ;

در مجمع البیان درباره سخن خدا: <أُول-ئک لهم سوء الحساب>. .. از امام صادق(ع) روایت شده: مراد از <سوء الحساب> این است که هیچ حسنه ای از آنان پذیرفته نمی شود و هیچ گناهی از آنان آمرزیده نمی گردد>.

341- حسابرسی عمل در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - تکویر - 81 - 12 - 3

3 - وجود جهنم ، پیش از حسابرسی کردار ها در قیامت

و إذا الجحیم سعّرت

برافروختن جهنم در قیامت، حاکی از وجود اصل آن پیش از قیامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - تکویر - 81 - 13 - 2

2 - وجود بهشت ، پیش از حسابرسی کردار ها در قیامت

و إذا الجنّه أُزلفت

ص: 228

342- حسابرسی نیات در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - عادیات - 100 - 10 - 3

3 - قیامت ، روز حسابرسی نیت ها ، خصلت ها و اسرار درونی است .

و حصّل ما فی الصدور

تهدید به ظهور اسرار درونی در قیامت، کنایه از تأثیر آنها در فرجام اخروی است. بنابراین انسان ها، براساس رازهای سینه خود نیز، محاسبه و کیفر خواهند شد.

343- حسابری در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - انشقاق - 84 - 8 - 1

1 - در قیامت ، اعمال انسان ها حسابرسی خواهد شد .

فسوف یحاسب

344- حسرت در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 30 - 7،11

7 - بدکاران در قیامت آرزو می کنند کاش میان آنان و عملشان ، زمان بی حدی فاصله بود .

و ما عملت من سوء تودّ لو اَنّ بینها و بینه امداً بعیدا

11 - قیامت ، روز اندوه و افسوس بدکاران

تودّ لو انّ بینها و بینه امداً بعیداً

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 31 - 7،8

7 - منکران ملاقات پروردگار در قیامت بر تفریط و کوتاهیهای خویش در دنیا تأسف و حسرت بسیار می خورند.

حتی إذا جاءتهم الساعه بغته قالوا یحسرتنا علی ما فرطنا فیها

منادا قرار گرفتن حسرت گویای شدت و عمق ندامت است. ضمناً مرجع ضمیر <فیها>، <حیات دنیا> گرفته شده که مرجعی معنوی است.

8 - منکران معاد در قیامت بر سهل انگاری و بی توجهی خود در مورد قیامت بسیار حسرت و تأسف خواهند خورد.

حتی إذا جاءتهم الساعه بغته قالوا یحسرتنا علی ما فرطنا فیها

مرجع ضمیر در <فرطنا فیها> می تواند <الساعه> باشد. و مراد از <الساعه> ممکن است قیامت باشد، در این صورت معنی جمله

ص: 229

چنین می شود <یا حسرتنا علی ما فرطنا فی امر القیامه>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 39 - 1،2

1- پیامبراکرم ( ص ) مأمور انذار و هشدار دادن به مردم در مورد حوادث حسرت آفرین قیامت

و أنذرهم یوم الحسره

ضمیر <هم> در <أنذرهم> شامل همه مردم می شود. از اضافه شدن <یوم> به <الحسره> معلوم می شود که در آن روز همگان برگذشته خویش تأسف می خورند، به طوری که آن روز <روز حسرت> نامیده شده است.

2- قیامت ، روز حسرت و افسوس آدمیان بر عملکرد خویش در دنیا است .

و أنذرهم یوم الحسره

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 52 - 2

2 - وضعیت کافران در روز رستاخیز ، بسیار تأسف بار و حسرت آور خواهد بود .

قالوا ی-ویلنا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - فجر - 89 - 24 - 10

10 - تذکر و بیداری انسان در قیامت ، حاصلی جز پشیمانی و حسرت ندارد .

و أنّی له الذکری . یقول ی-لیتنی قدّمت لحیاتی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 156 - 8

8 - اندیشه های جاهلانه درباره مرگ و حیات ( حاکمیّت عوامل مادّی بر اراده خداوند ) ، موجب حسرت کفرپیشگان ، به هنگام قیامت

لو کانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا لیجعل اللّه ذلک حسره فی قلوبهم

برخی از مفسّران برآنند که زمان حسرت مطرح شده در آیه، قیامت است.

345- حشر در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 73 - 9

9 - خداوند ، با به کارگیری اسباب ، مردگان را برای حضور در قیامت زنده می کند . *

فقلنا اضربوه ببعضها کذلک یحی اللّه الموتی

ص: 230

برداشت فوق بدان احتمال است که <وجه شبه> میان زنده شدن مقتول بنی اسرائیل و زنده شدن مردگان در قیامت، به کارگیری اسباب باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 115 - 19

19 - رهبر برگزیده هر کسی در دنیا ، در قیامت نیز رهبر او خواهد بود .

و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولی

امیر المؤمنین(ع) در مورد دو نفری که از باب استهزاء به سوسماری خطاب یا امیرالمؤمنین کردند فرمود: دعهما فهو امامهما یوم القیامه، اما تسمع الی اللّه یقول: <نوله ما تولی>.

_______________________________

تفسیر عیاشی، ج 1، ص 275، ح 273; نورالثقلین، ج 1، ص 551، ح 568.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 128 - 1

1 - خداوند در روز قیامت تمامی جن و انس را گرد می آورد.

و یوم یحشرهم جمیعا یمعشر الجن قد استکثرتم من الإنس

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 147 - 4

4 - حضور در صحنه قیامت و برخورد با سزای اعمال دنیوی ، فرجام همه انسانهاست .

لقاء الأخره

کلمه <لقاء> (رسیدن و برخورد کردن) مصدری است که به مفعولش اضافه شده و فاعل آن محذوف است ; یعنی: <و لقائهم الأخره>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 28 - 3

3 - قیامت ، روز حشر و گردآوری تمامی انسان ها ( نیکان و بدان ، و مؤمنان و مشرکان )

للذین أحسنوا . .. و الذین کسبوا السیئات ... و یوم نحشرهم جمیعاً

ضمیر <هم> در <نحشرهم> به هر دو دسته نیکان و بدان برمی گردد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - حجر - 15 - 36 - 6

6- قیامت ، روز برانگیخته شدن انسانها

قال ربّ فأنظرنی إلی یوم یبعثون

ص: 231

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 71 - 3

3- قیامت ، روز فراخوانی همه نسل ها و گروه های مردم ، همراه با پیشوایانشان

یوم ندعوا کلّ أناس بإم-مهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 102 - 2

2 - دمیده شدن در صور ، و حشر در قیامت ، دو رخداد مرتبط با یکدیگر

یوم ینفخ فی الصور و نحشر المجرمین

عطف <حشر> بر <نفخ صور> نشان از ارتباط آن دو با یکدیگر در حادثه برپایی قیامت دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 103 - 7

7- < عن النبی ( ص ) فی معنی < الفزع الأکبر > : ان الناس یصاح بهم صیحه واحده فلایبقی میّت إلاّ نشر و لا حیّ إلاّ مات إلاّ ما شاء اللّه ثمّ یصاح بهم صیحه أخری فینشر من مات و یصفون جمیعاً و تنشقّ السماء و تهدّ الأرض و تخرّ الجبال و تزفر النیران و ترمی بمثل الجبال شرراً فلایبقی ذو روح إلاّ إنخلع قلبه و ذکر ذنبه و شغل بنفسه إلاّ ما شاء اللّه ;

از رسول خدا(ص) روایت شده که در معنای <فزع أکبر> فرمود: به درستی که یک صیحه بر مردم زده می شود که مرده ای نمی ماند، مگر این که زنده می شود وزنده ای نمی ماند، مگر این که می میرد، جز آنچه را که خدا بخواهد. سپس صیحه دیگری بر آنان زده می شود و آنان که مرده اند زنده گشته و همگی به صف کشیده خواهند شد. و آسمان شکافته و زمین در هم کوبیده و کوه ها فرو ریخته و آتش شعله هایی چون کوه برکشد، پس هیچ صاحب روحی نماند، مگر این که [از هراس] دل او کنده شود و گناهان خود را یادآورد و هر کس به فکر خویش باشد، مگر آنچه را خدا بخواهد>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 79 - 6

6 - تجمع نهایی همه انسان های پراکنده در روی زمین ، در پیشگاه خدا ، پس از گذر از زندگی دنیوی

و هو الذی . .. و إلیه تحشرون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 83 - 8،9

8 - وعده الهی به گردآوری کافران هر امت ، برای محاکمه و مجازات در قیامت *

و یوم نحشر من کلّ أُمّه فوجًا ممّن یکذّب ب-ای-تنا

برداشت یاد شده بدان احتمال است که <حشر> مورد بحث در آیه مربوط به قیامت باشد.

9 - حشر گروهی از کافران هر امت در قیامت و رانده شدن آنان به سوی جایگاه محاکمه و مجازات *

و یوم نحشر من کلّ أُمّه فوجًا ممّن یکذّب ب-ای-تنا

ص: 232

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - روم - 30 - 25 - 5،6،7،8

5 - خروج انسان ها از قبر در قیامت ، به خواست و دعوت خداوند است .

ثمّ إذا دعاکم دعوه من الأرض إذا أنتم تخرجون

بنابر این که <من الأرض> متعلق به <تخرجون> باشد، نکته یاد شده، استفاده می شود.

6 - همه مردمان در روز قیامت ، با یک ندای خداوند ، به طور ناگهانی از دل خاک بیرون می آیند .

ثمّ إذا دعاکم دعوه من الأرض إذا أنتم تخرجون

7 - مردگان ، در قیامت ، در پاسخ به ندای خداوند برای زنده شدن ، خود ، از قبر ها خارج می شوند .

إذا دعاکم . .. إذا أنتم تخرجون

8 - معاد و حشر انسان ها در قیامت ، جسمانی است .

إذا دعاکم دعوه من الأرض إذا أنتم تخرجون

<من الأرض> متعلق به <دعاکم> است، در نتیجه آنچه در دل زمین قرار دارد و بیرون می آید، امری جسمانی است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - روم - 30 - 26 - 6،7

6 - فرمان برداریِ محضِ موجودات عالم از خداوند ، دلیل اطاعت انسان ها از ندای او برای زنده شدن مجدد در قیامت است .

إذا دعاکم دعوه . .. إذا أنتم تخرجون . و له من فی السم-وت ... کلّ له ق-نتون

جمله <کلٌّ له قانتون> عطف به جمله <و له من فی . ..> است و جمله <و له من فی...> را می توان به منزله دلیلی برای آیه قبل تلقی کرد. بنابراین، معنای آیه چنین می شود: به دلیل این که همه، از جمله انسان ها تسلیم محض خدایند، با صدور فرمان خداوند به برخاستن از قبر، زنده می شوند.

7 - مالکیت مطلقِ خداوند بر تمامی هستی ، دلیل توانایی وی بر حشر انسان ها درقیامت است .

ثمّ إذا دعاکم دعوه . .. إذا أنتم تخرجون . و له من فی السم-وت و الأرض

<و له من فی السماوات و. ..> می تواند به منزله دلیلی برای <ثمّ إذا دعاکم ... تخرجون> در آیه قبلی باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - روم - 30 - 56 - 7

7 - روز قیامت ، روز برانگیخته شدن مردگان و احیای آنها است .

فه-ذا یوم البعث

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - مجادله - 58 - 6 - 1

1 - قیامت ، روز برانگیخته شدن انسان ها برای محاکمه و کیفر و پاداش

یوم یبعثهم اللّه جمیعًا فینبّئهم بما عملوا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 233

18 - مجادله - 58 - 9 - 8

8 - قیامت ، روز فراهم آمدن انسان ها برای محاکمه و کیفر و پاداش

و اتّقوا اللّه الذی إلیه تحشرون

<حشر> (مصدر <تحشرون>) به معنای جمع کردن و فراهم آوردن است. فراهم آمدن مردم در قیامت، برای محاکمه و تعیین کیفر و پاداش برای آنان است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - مجادله - 58 - 18 - 1

1 - قیامت ، روز برانگیخته شدن انسان ها برای محاکمه

یوم یبعثهم اللّه جمیعًا فیحلفون له

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - تغابن - 64 - 9 - 3

3 - قیامت ، روز گرد هم آمدن همه انسان ها است .

لیوم الجمع

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - ملک - 67 - 24 - 5

5 - حشر و برانگیخته شدن انسان ها به پیشگاه خداوند در قیامت

و إلیه تحشرون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - حاقه - 69 - 18 - 1

1 - قیامت ، روز عرضه شدن و به نمایش در آمدن انسان ها در پیشگاه خداوند و در محکمه عدل او

یومئذ تعرضون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - مطففین - 83 - 4 - 1

1 - انسان ها ، در قیامت برانگیخته خواهند شد .

ألا یظنّ أُول-ئک أنّهم مبعوثون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - فجر - 89 - 23 - 3

3 - حاضران در صحنه قیامت ، در آغاز برپایی آن جهنم را مشاهده نمی کنند . *

و جاْیء یومئذ بجهنّم

ص: 234

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - زلزله - 99 - 6 - 4

4 - تمام مردم در قیامت ، با بیرون آورده شدن از زمین ، در صحنه محشر حضور خواهند یافت .

و أخرجت الأرض أثقالها . .. یومئذ یصدر الناس أشتاتًا

جمله <یصدر الناس>، ممکن است ناظر به رجوع مردم به حیات دوباره (معاد) باشد.

346- حضور انسان ها در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 52 - 5

5- حضور انسان ها در صحنهء قیامت ، همراه با ستایش خداوند است .

یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده

<بحمده> حال برای ضمیر <تستجیبون> است و معنای آن چنین است: شما دعوت خدا را اجابت می کنید در حالی که خدا را حمد می کنید.

347- حضور در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - فجر - 89 - 23 - 10

10 - کوبیده و نرم شدن زمین ، احساس حضور در پیشگاه خداوند و صفوف فرشتگان و مشاهده جهنم ، برطرف سازنده غفلت های انسان و احیاگر حس پندپذیری در او است .

إذا دکّت الأرض . .. یومئذ یتذکّر الإنس-ن

<یومئذ>، بدل برای <إذا> در <إذا دکّت الأرض. ..> و جمله <یتذکّر الإنسان> جزا برای آن است.

348- حق پذیری در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - جاثیه - 45 - 28 - 2

2 - قیامت ، صحنه زانو زدن انسان و تسلیم الزامی او در برابر حق

و تری کلّ أمّه جاثیه

ص: 235

349- حق پذیری مؤمنان به قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - جاثیه - 45 - 27 - 9

9 - معتقدان به قیامت ، به دور از باطل گرایی و ایمن از زیان اخروی

یومئذ یخسر المبطلون

برداشت بالا، با استفاده از مفهوم آیه صورت گرفته است.

350- حق در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - اعراف - 7 - 8 - 2

2 - حق (نوع شایسته و بایسته رفتار و اندیشه ها در پیشگاه خداوند)، وسیله سنجش اعمال و عقاید در قیامت است.

و الوزن یومئذ الحق

برداشت فوق مبتنی بر این است که <الحق> خبر برای <الوزن> باشد و کلمه <الوزن> به معنای میزان (مقیاس سنجش) باشد. مانند مثقال و کیلو که مقیاس سنجش و تعیین کننده سبکی و سنگینی اشیاء است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مرسلات - 77 - 13 - 1،2

1 - قیامت ، روز جداسازی میان خلایق و داوری میان حق و باطل است .

لیوم الفصل

<فصل> به حایل بین دو چیز و نیز به داوری میان حق و باطل گفته می شود(قاموس المحیط). روز قیامت - چنان که مفسران گفته اند - از این رو <یوم الفصل> نامیده شده که در آن روز، میان خلایق جدایی ایجاد شده و حق از باطل تمیز داده خواهد شد و مورد داوری قرار خواهد گرفت.

2 - جداسازی میان خلایق و داوری میان حق و باطل ، از مهم ترین خصیصه روز قیامت

لیوم الفصل

توصیف روز قیامت به <یوم الفصل>، در سلسله آیات مربوط به حوادث قبل و بعد از برپایی قیامت، گویای برداشت یاد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مرسلات - 77 - 14 - 1

1 - شناخت ژرفای حقیقت و عظمت روز قیامت ( روز داوری میان اهل حق و باطل ) ، بس دشوار و دست نایافتنی برای بشر

و ما أدریک ما یوم الفصل

از تعبیر <و ما أدراک. ..>(چه چیز آگاه ساخت تو را...) استفاده می شود: قیامت، حقیقتی بس بزرگ و عمیق است که کسی به

ص: 236

درستی و شایستگی از آن آگاه نیست و تنها در پرتو وحی الهی، قابل شناخت است.

351- حق ستیزان در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 71 - 1،2،3

1 - کافران حق ستیز و ستیزه جو ، در روز قیامت غل به گردن خواهند داشت .

الذین یج-دلون . .. إذ الأغل-ل فی أعن-قهم

2 - کافران حق ستیز و ستیزه جو در قیامت ، با زنجیر بر روی زمین کشان کشان برده می شوند .

و السل-سل یسحبون

<سلسله> (مفرد <سلاسل>) به معنای حلقه ای منظم از نظر طول است; یعنی، زنجیر. <سحب> (مصدر <یسحبون>) به معنای کشاندن چیزی بر سطح زمین است.

3 - کافران حق ستیز و ستیزه جو ، هنگام گرفتار شدن به عذاب الهی ، به عمق بطلان راه خود و پیامد رفتارشان آگاه خواهند شد .

فسوف یعلمون . إذ الأغل-ل فی أعن-قهم و السل-سل یسحبون

برداشت یاد شده، از آن جا است که ظرف <إذ الأغلال . ..> متعلق به <یعلمون> می باشد. <یسحبون> نیز حال از ضمیر <هم> در <فی أعناقهم> است; یعنی، به زودی می دانند آن گاه که غل در گردن هایشان باشد و با زنجیر کشان کشان برده می شوند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 72 - 1

1 - کافران حق ستیز و ستیزه جو ، در قیامت به آب داغ و پر حرارت افکنده خواهند شد .

یسحبون . فی الحمیم

یکی از معانی <حمیم>، آب داغ و پر حرارت است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - ق - 50 - 20 - 4

4- قیامت ، روز تحقّق هشدار ها و انذار های الهی برای کافران و حق ستیزان

و نفخ فی الصور ذلک یوم الوعید

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - قمر - 54 - 26 - 5

5 - ظهور ماهیت زشت حق ستیزان منکر پیامبران ، در روز قیامت *

سیعلمون غدًا من الکذّاب الأشر

احتمال دارد <غداً> اشاره به روز قیامت داشته باشد.

ص: 237

352- حق طلبان در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 26 - 4

4 - تحقق قیامت ، به منظور جدا شدن و شفاف گردیدن صفوف حق مداران از باطل گرایان است .

قل یجمع بیننا ربّنا ثمّ یفتح بیننا بالحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 21 - 1

1 - قیامت ، روز جدایی خوبان و بدان و حق مداران و باطل گرایان و داوری میان آنان است .

ه-ذا یوم الفصل

<فصل> به معنای فاصله و جدایی میان دو شیء است و مقصود از آن در آیه شریفه، جدایی میان خوبان و بدان و حق پویان و باطل گرایان و داوری میان آنان است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - دخان - 44 - 40 - 3

3- قیامت ، روز جدایی حق از باطل و تمایز حق مداران از باطل گرایان

إنّ یوم الفصل میق-تهم أجمعین

مراد از <فصل>، ممکن است جدا شدن صفوف حق و حق مداران، از باطل و باطل گرایان باشد.

353- حق گویی در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - نبأ - 78 - 38 - 12

12 - آنان که در قیامت ، رخصت سخن گفتن یافته اند ، سخنانی درست و به دور از هر گونه خطا خواهند گفت .

و قال صوابًا

<قال> در <قال صواباً> به جای مضارع آمده است تا بر یقینی بودن آن دلالت کند. جمله <قال صواباً>، یا حالیه است و یا مستأنفه ای که وضعیت پس از اذن را بیان می کند.

ص: 238

354- حقانیت برپایی قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 73 - 9

9 - فرمان خداوند بر تحقق روز قیامت، فرمانی حق و به دور از بطلان و بیهودگی است.

و یوم یقول کن فیکون قوله الحق

355- حقانیت حسابرسی در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - اعراف - 7 - 8 - 7

7 - سنجش اعمال در قیامت، حق و بر اساس عدل است.

و الوزن یومئذ الحق

برداشت فوق بر این اساس است که <الوزن> به معنای مصدری، یعنی سنجیدن باشد و <الحق> صفت برای خبر محذوف، که تقدیر آن چنین می شود: <الوزن یومئذ الوزن الحق>. یعنی: سنجیدن در آن روز، سنجشی حق و بر اساس عدل است.

356- حقانیت قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 30 - 4

4 - منکران معاد در قیامت به حقانیت رستاخیز با سوگند اقرار می کنند.

و لو تری إذ وقفوا علی ربهم قال ألیس هذا بالحق قالوا بلی و ربنا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 21 - 8،16

8- برپایی قیامت ، حقیقتی تردیدناپذیر است .

و أنّ الساعه لاریب فیها

جمله <لاریب فیها> جمله خبریه ای است که از آن، مبالغه در نهی، اراده شده است; یعنی، نباید در باره قیامت، تردید کرد; چه این که در موضوع قیامت، جایی برای تردید وجود ندارد!

16- معاد و برپایی قیامت ، وعده حق و تخلّف ناپذیر الهی است .

لیعلموا أنّ وعد اللّه حقّ و أنّ الساعه لاریب فیها

عبارت <أنّ الساعه. ..> ممکن است تفسیر کننده <أنّ وعد اللّه حقّ> باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 239

14 - روم - 30 - 56 - 11

11 - در روز قیامت ، حقانیت وقوع آن روز ، و نادرستی انکار آن ، به رخ منکرانِ قیامت کشیده می شود .

فه-ذا یوم البعث و ل-کنّکم کنتم لاتعلمون

عبارت توبیخی <فه-ذا یوم البعث> قرینه است بر این که متعلق <لاتعلمون> حقانیت وقوع قیامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 18 - 6

6 - اهل ایمان ، آگاه به حقانیت رستاخیز و وقوع حتمی آن

و یعلمون أنّها الحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - جاثیه - 45 - 32 - 2،5

2 - برپایی قیامت ، وعده ای به حق از جانب خداوند و رخدادی حتمی و تخلف ناپذیر

إنّ وعد اللّه حقّ و الساعه لاریب فیها

عطف جمله <الساعه. ..> بر جمله <إنّ وعد اللّه حقّ>، می تواند تفسیری و یا از قبیل عطف خاص بر عام باشد. و در هر صورت، مطلب بالا را افاده می کند.

5 - صدور وعده قیامت ، از جانب خداوند ، خود کافی برای یقین به حقانیت آن

إنّ وعد اللّه حقّ و الساعه لاریب فیها

برداشت بالا بدان بدان احتمال است که <إنّ وعد اللّه حقّ> تمهید و زمینه چینی برای بیان شک ناپذیری مسأله قیامت <لا ریب فیها> باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - ق - 50 - 20 - 6

6- برپایی قیامت و تحقق هشدار های الهی ، از مصادیق حق

و جاءت سکره الموت بالحقّ . .. ذلک یوم الوعید

چنانچه <باء> در <بالحقّ> برای تعدیه و مرگ و سکرات آن زمینه آشکار شدن حقایق باشد، نفخ صور و حیات مجدد اخروی و تحقق هشدارهای الهی بی تردید مصداقی از همان حقایق خواهد بود که بر آدمی مکشوف می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - واقعه - 56 - 2 - 2

2 - سخن الهی درباره وقوع قیامت و تخلف ناپذیر بودن آن ، حق و مبرا از هرگونه کذب و دروغ

لیس لوقعتها کاذبه

<کاذبه> می تواند مصدر باشد (نظیر <عافیه و عاقبه>). در این صورت لام در <لوقعتها>، به معنای <فی> است; یعنی، درباره واقع شدن قیامت دروغی وجود ندارد.

ص: 240

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - معارج - 70 - 7 - 1

1 - برپایی قیامت و عذاب آن ، امری است ممکن و دارای حقیقت .

و نریه قریبًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - نبأ - 78 - 39 - 2

2 - برپایی قیامت ، حتمی و صحنه های آن ، سراسر حق و منزّه از هر گونه باطل است .

ذلک الیوم الحقّ

درباره <حقّ>، معانی گوناگونی گفته شده است از جمله این که این کلمه مصدر و به معنای لزوم و ثبوت است و نیز نقطه مقابل باطل را <حقّ> گویند (مصباح). هر گاه مصدری صفت قرار گیرد، بر مبالغه دلالت دارد; بنابراین <روز حق>; یعنی، روزی سراسر حق.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - مطففین - 83 - 14 - 2

2 - قیامت ، حقیقت دارد و نباید آن را افسانه پنداشت .

الذین یکذّبون بیوم الدین . .. إذا تتلی علیه ءای-تنا قال أس-طیر الأوّلین . کلاّ

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - مطففین - 83 - 15 - 1

1 - قیامت ، حقیقت دارد و نباید آن را افسانه پنداشت .

الذین یکذّبون بیوم الدین . .. قال أس-طیر الأوّلین ...کلاّ

حرف <کلاّ> یا به معنای حقّا و یا برای <ردع> است و مخاطب را از پذیرش گفتار قبل، پرهیز می دهد.

357- حقوق در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 161 - 12

12 - در قیامت به حق هیچ کس ظلمی نخواهد شد .

و هم لا یظلمون

ص: 241

358- حقیقت عمل در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 108 - 17،19

17 - بازگشت همگان به سوی خداوند و آگاهی یافتن آنان از حقیقت کرده های خویش در قیامت، پرتوی از ربوبیت الهی است.

ثم إلی ربهم مرجعهم فینبئهم بما کانوا یعملون

19 - قیامت روز ظهور و برملاشدن اعمال آدمی و حقیقت آن است.

کذلک زینا لکل . .. فینبئهم بما کانوا یعملون

359- حقیقت قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 49 - 6

6- قیامت ، حقیقتی خطیر و بیم آفرین برای انسان ها

و هم من الساعه مشفقون

<اشفاق> به معنای عنایت همراه با خوف است و هرگاه به وسیله <من> متعدی شود، معنای ترس در آن بیشتر خواهد بود (لسان العرب).

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 104 - 4

4- برپایی قیامت به معنای نیستی محض و نابودی کامل جهان طبیعت و آفرینش دوباره آن نیست ; بلکه به معنای در هم پیچیده شدن نظم کنونی آن و تبدیل به نظم نوین است .

یوم نطوی السماء کطیّ السجلّ للکتب

با توجه به تشبیه درهم پیچیدگی آسمان به پیچیده شدن طومار - که به معنای حفظ اصل و موجودیت آن همراه با از بین رفتن نظام حاکم بر آن است - مطلب یاد شده به دست می آید.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 144 - 4

4 - قیامت ، روز رستاخیز انسان ها

یوم یبعثون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 68 - 3

3 - مرگ و رستاخیز ، حقیقتی عام و در برگیرنده تمامی موجودات شعورمند آسمان ها و زمین و نه مخصوص انسان ها

و نفخ فی الصور فصعق من فی السم-وت و من فی الأرض . .. ثمّ نفخ فیه أُخری فإذا هم ق

ص: 242

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 85 - 11

11 - حقیقت قیامت ، بازگشت انسان ها به سوی خداوند است .

و عنده علم الساعه و إلیه ترجعون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - حاقه - 69 - 3 - 3

3 - حقیقت قیامت و ژرفای عظمت آن ، تنها از راه وحی قابل شناخت و دستیابی است .

و ما أدریک ما الحاقّه

آیات 13 تا 17 این سوره، در جهت بیان بخشی از حقایق مربوط به قیامت است. از مجموع آنها می توان استفاده کرد که حقایق عمیق قیامت، از طریق خود وحی برای انسان ها قابل شناخت است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مرسلات - 77 - 14 - 1،3

1 - شناخت ژرفای حقیقت و عظمت روز قیامت ( روز داوری میان اهل حق و باطل ) ، بس دشوار و دست نایافتنی برای بشر

و ما أدریک ما یوم الفصل

از تعبیر <و ما أدراک. ..>(چه چیز آگاه ساخت تو را...) استفاده می شود: قیامت، حقیقتی بس بزرگ و عمیق است که کسی به درستی و شایستگی از آن آگاه نیست و تنها در پرتو وحی الهی، قابل شناخت است.

3 - حقیقت قیامت و ژرفای عظمت آن ، تنها از راه وحی قابل شناخت و دستیابی است .

و ما أدریک ما یوم الفصل

از این که آیه مورد بحث، در میان آیات مربوط به قیامت است قرار دارد، می توان استفاده کرد که حقایق عمیق قیامت، تنها از طریق خود وحی برای بشر قابل شناخت است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - انفطار - 82 - 17 - 1

1 - شناخت حقیقت قیامت ، برای همگان میسّر نیست .

و ما أدریک ما یوم الدین

استفهام <ما أدراک> (چه چیز تو را دانا ساخت)، حاکی از محرومیت عموم مردم از ابزار شناخت قیامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - انفطار - 82 - 18 - 1

1 - انسان ، فاقد ابزار شناخت برای تصور قیامت و پی بردن به حقیقت آن

ثمّ ما أدریک ما یوم الدین

ص: 243

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - انشقاق - 84 - 6 - 8

8 - قیامت ، میعاد ملاقات انسان با خداوند است .

فمل-قیه

360- حقیقت کوبندگی قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - قارعه - 101 - 3 - 2

2 - شناخت ابعاد قیامت و حقیقت حوادث کوبنده آن ، برای همگان امکان پذیر نیست .

و ما أدریک ما القارعه

361- حکمت در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - نبأ - 78 - 39 - 1

1 - روز قیامت ، روزی عظیم و برپایی آن کاری حکیمانه است .

ذلک الیوم الحقّ

<ذلک> اشاره به دور است. به قرینه <عذاباً قریباً> - در آیه بعد - مراد از دوری قیامت، تأخیر زمانی آن نیست; بلکه بیانگر عظمت والا و فراتر از حد تصور آن است. <حقّ> به چیزی گفته می شود که براساس حکمت پدید آمده باشد.

362- حل اختلاف در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - سجده - 32 - 25 - 9

9 - قیامت ، روز پایان اختلافات و حل شدن نهایی آنها است .

إنّ ربّک هو یفصل بینهم یوم القی-مه فیما کانوا فیه یختلفون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 3 - 17

17 - قیامت ، روز پایان و فیصله یافتن اختلافات فکری و عقیدتی بشر

إنّ اللّه یحکم بینهم فی ما هم فیه یختلفون

ص: 244

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 10 - 2

2 - قیامت ، صحنه روشن شدن حقایق و حل اختلافات انسان ها به وسیله خداوند

و ما اختلفتم فیه من شیء فحکمه إلی اللّه

برداشت یاد شده بنابر این نکته است که حکم الهی در <فحکمه> جنبه عینی و واقعی داشته باشد; یعنی، آشکارکردن حقایق در مورد اختلافات، با توجه به آیات پیشین - که در زمینه قیامت بود - به دست می آید.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - نبأ - 78 - 17 - 1

1 - قیامت روز داوری بین مردم و رفع اختلافات آنان

یوم الفصل

<فصل>; یعنی، جداسازی دو چیز از یکدیگر به گونه ای که میان آن دو فاصله افتد. اطلاق این کلمه بر روز قیامت، به اعتبار روشن شدن حق از باطل و یا پایان دادن به اختلاف مردم و قضاوت در میان آنان است. (مفردات راغب)

363- حوادث قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 1 - 4

4- حسابرسی ، از رخداد های مهم قیامت است .

اقترب للناس حسابهم

آغاز شدن سوره با طرح مسأله حسابرسی و بیان آن از میان دیگر رخدادهای قیامت، بیانگر مطلب یاد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - تکویر - 81 - 15 - 5

5 - طرح جزئیات حوادث قیامت در قرآن ، نشانه وحی بودن آن

فلاأُقسم

جمله <إنّه لقول رسول> در آیات بعد - که سوگندهای مکرر در این آیات، مربوط به آن است - از انتساب قرآن به فرستاده الهی حکایت دارد. حرف <فاء> در آیه شریفه، مجموعه را بر آیات پیشین تفریع کرده است که درباره حوادث قیامت بود; یعنی، حال که رخدادهای قیامت و آینده جهان را بیان کردیم، جای آن دارد که قرآن را به مبدأ وحی مربوط بدانید.

ص: 245

364- حیوانات در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 38 - 9

9 - حیوانات دارای نوعی اراده، اختیار، شعور و تکلیف و جزا و پاداش در قیامت

أمم أمثالکم . .. ثم إلی ربهم یحشرون

365- حیوانات وحشی در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - تکویر - 81 - 5 - 1،2

1 - حیوانات غیر اهلی با مشاهده حوادث برپایی قیامت ، پناهگاه های خود را ترک کرده ، گرد هم جمع خواهند شد .

و إذا الوحوش حشرت

<وحوش> جمع <وَحْش> است. به حیواناتی که در خشکی زندگی می کنند و با یکدیگر الفت نمی گیرند، <وَحْش> و <وحشیّ> - که گویا حرف یاء در آن برای تأکید است - گفته می شود (مصباح). <حشر>; یعنی، <جمع> (لسان العرب). راغب می گوید: <حشر>; یعنی، بیرون آوردن گروهی از جایگاهشان و متوجّه ساختن آنان به جنگ و نظایر آن، بنابراین حشر حیوانات; یعنی، بیرون شدن آنها از پناهگاه خود و جمع گشتن آنها گرد یکدیگر.

2 - شدت هول و هراس حیوانات از حوادث پایانی دنیا ، جایی برای فکر تهاجم به یکدیگر در خیال آنان باقی نمی گذارد .

و إذا الوحوش حشرت

مراد از <حشر حیوانات> محشور شدن آنها در قیامت و یا اجتماعشان هنگام ترس از حوادث آغازین قیامت است. ذکر این حادثه در میان حوادث پایانی دنیا و تقارن آن با <رها شدن شتران آبستن> (و إذا العشار عطلّت)، شواهدی بر دومین احتمال است.

366- خائنان در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 161 - 6،7،8،11،16

6 - روز رستاخیز ، عرصه حشر خیانتکاران به همراه آنچه ( اموال و . . . ) در آن خیانت کرده اند .

و من یغلل یأت بما غلّ یوم القیمه

در برداشت فوق، <باء> در <بما غلّ>، باء مصاحبت گرفته شده است.

7 - تجسم رفتار ناپسند خیانتکاران در روز رستاخیز

و من یغلل یأت بما غلّ یوم القیمه

برخی برآنند که مراد از <ما غلّ>، آن مالی که در دنیا مورد خیانت واقع شده، نیست ; بلکه گناه خیانتکاری در قیامت تجسّم می یابد و خیانتکار همراه آن گناهِ مجسّم در صحنه قیامت حاضر می شود.

8 - رسوایی و مجازات خیانتکاران در قیامت

ص: 246

و من یغلل یأت بما غلّ یوم القیمه ثمّ توفّی کلّ نفس ما کسبت

11 - خیانتکاران ، دریافت کنندگان کامل ( بدون کم و زیاد ) جزای رفتار ناپسند خویش ، در روز رستاخیز

و من یغلل . .. ثمّ توفّی کلّ نفس ما کسبت و هم لایظلمون

16 - به مجازات رسیدن خیانتکاران در اموال امام در قیامت

و من یغلل یأت بما غلّ

امام صادق (ع): الغلول کلّ شیء غلّ عن الامام.

_______________________________

تفسیر عیاشی، ج 1، ص 205، ح 148 ; تفسیر برهان، ج 1، ص 324، ح 2.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 109 - 2،5،6

2 - در روز قیامت ، هیچکس توان دفاع از خائن را در برابر خداوند ندارد .

هأنتم هؤلاء جدلتم . .. فمن یجدل اللّه عنهم یوم القیمه

5 - دادخواهی خداوند از خیانت پیشگان در قیامت

فمن یجدل اللّه عنهم یوم القیمه

6 - در قیامت ، مانعی در برابر اجرای حکم الهی در مورد خائنان نخواهد بود .

فمن یجدل اللّه عنهم یوم القیمه ام من یکون علیهم وکیلا

367- خبر از قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - ص - 38 - 67 - 4

4 - نقش حیاتی و سازنده اخبار و اطلاعات مربوط به توحید ، قیامت و رسالت پیامبراسلام برای بشر

قل هو نبؤا عظیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - ص - 38 - 68 - 1،3

1 - اخبار مهم و سودمند مربوط به توحید ، قیامت و رسالت پیامبراسلام ، از سوی مشرکان و کافران مورد بی اعتنایی و اعراض قرار می گرفت .

قل هو نبؤا عظیم . أنتم عنه معرضون

3 - اخبار مربوط به توحید ، قیامت و رسالت پیامبراسلام ، درخور تأمل و تفکر

هو نبؤا عظیم . أنتم عنه معرضون

محکوم کردن روی گردانی از اخبار بزرگ و سودمند مربوط به قیامت و. .. و بی اعتنایی به آنها، می رساند که انسان باید به تأمل و اندیشه در آنها بپردازد و از آنها روی گردانی نکند.

ص: 247

368- خجلت در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - سجده - 32 - 14 - 11

11 - سرافکندگی و شرمندگی ، از جمله عذاب های روز قیامت است .

و لو تری إذ المجرمون ناکسوا رءوسهم . .. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ه-ذا

<ه-ذا> می تواند مفعول فعل <ذوقوا> باشد و مشارالیه آن مضمون <ناکسوا رءوسهم. ..> باشد.

369- خدا در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 110 - 4

4 - خداوند ، در روز قیامت و در مجمع پیامبران ، نعمت های ارزانی شده به عیسی و مادرش مریم رابه وی یادآوری خواهد کرد .

یوم یجمع اللّه الرسل فیقول . .. اذ قال اللّه یعیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک و عل

کلمه <اذ> در <اذ قال اللّه> بدل اشتمال برای کلمه <یوم . ..> می باشد.

370- خداترسان در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - نازعات - 79 - 40 - 1،2

1 - حاضران در قیامت ، به دو دسته متمایزِ طغیان گران و خداترسان دور از هوا و هوس ، تقسیم خواهند شد .

فأمّا من طغی . .. و أمّا من خاف مقام ربّه

در ترکیب آیات حاضر، گفته شده است که جمله <فإذا جاءت الطامّه الکبری> حاوی ادات شرط و فعل شرط است و تقسیم حاضران به دو دسته - که از جملات <فأمّا من طغی. .. و أمّا من خاف...> استفاده می شود - جزای آن است.

2 - خداترسان دور از هواپرستی با حضور در صحنه قیامت ، کردار خویش را به یاد آورده و جزای آن را خواهند دید .

یوم یتذکّر . .. و أمّا من خاف مقام ربّه و نهی النفس عن الهوی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - عبس - 80 - 38 - 2

2 - انسان های پاک ، تذکّرپذیر ، هدایت جو و خداترس ، در قیامت چهره ای نورانی خواهند داشت .

لعلّه یزّکّی . أو یذّکّر ... جاءک یسعی . و هو یخشی ... وجوه یومئذ مسفره

ص: 248

371- خرافه بودن قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - مطففین - 83 - 13 - 11

11 - منکران قیامت ، آن را خرافه ای ساخته و پرداخته افسانه پردازان پیشین می دانند .

و ما یکذّب به إلاّ. .. قال أس-طیر الأوّلین

372- خزاین قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - تغابن - 64 - 9 - 17

17 - < فی الخبر النبویّ ( ص ) أنّه یُفتَح للعبد یوم القیامه علی کلّ یوم من أیّام عمره أربعه و عشرون خزانهً . . . یُفتَح له خزانهٌ . . . فیراها فارغهً لیس فیها ما یسرّه و لا ما یسؤوه و هی الساعه التی نام فیها أو اشتغل فیها بشیء من مباحات الدنیا فیناله من الغبن و الأسف علی فواتها . . . ما لایُوصَف و من ه-ذا قوله تعالی : < ذلک یوم التغابن > ;

در روایتی از پیامبر(ص) آمده که برای بنده در قیامت، برای هر روز از ایام عمرش 24 خزانه باز می شود . .. خزانه ای برای او بازمی گردد که آن را خالی می بیند و چیزی که او را خوشحال یا ناراحت کند در آن نیست. این همان ساعتی است که در آن خوابیده و یا مشغول کارهای مباح دنیا بوده است. پس غبن و تأسف بر از دست دادن آن ساعت، به او دست می دهد ... به اندازه ای که قابل توصیف نیست و در همین باره است سخن خدای تعالی: و ذلک یوم التغابن>.

373- خصلتهای انسان در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 23 - 7

7 - قیامت، صحنه بروز ملکات و خصلتهای تثبیت شده و پنهان آدمی

و اللّه ربنا ما کنا مشرکین

مشرکان در قیامت دروغ می گویند، حال آنکه برای آنان فایده ای ندارد. دلیل این کار، به فرموده صاحب المیزان، رسوخ خصلت دروغگویی در آنهاست.

374- خضوع در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 249

11 - طه - 20 - 111 - 6

6 - ظهور حیات حقیقی و فنا ناپذیر خداوند و قیومیت او بر هستی در قیامت ، مایه خضوع و ذلت عمیق آدمیان در برابر او خواهد شد .

و عنت الوجوه للحیّ القیّوم

375- خطاکاران در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - حاقه - 69 - 37 - 1

1 - < غسلین > ( خونابه و چرک ) ، غذای مخصوص خطاپیشگان در قیامت

غسلین . لایأکله إلاّ الخ-ط-ون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - فجر - 89 - 23 - 6

6 - خطاکاران در قیامت با مشاهده جهنم ، فرصت های از دست رفته را به یاد آورده و متوجّه آثار و پیامد های کردار خویش می گردند .

یومئذ یتذکّر الإنس-ن

<ال> در الإنسان>، ممکن است عهد ذکری و اشاره به انسانی باشد که در آیات پیشین، فریفته نعمت ها و شِکوه گزار تنگدستی ها معرفی شده است. هم چنین می تواند برای استغراق باشد و تذکر یافتن را به همه انسان ها تعمیم دهد. آیات بعد، احتمال نخست را تقویت می کند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - فجر - 89 - 24 - 1

1 - خطاکاران در قیامت ، فرورفته در حسرت و پشیمان از ترک ذخیره سازی توشه آخرت

و جاْیء یومئذ بجهنّم . .. یقول ی-لیتنی قدّمت لحیاتی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - فجر - 89 - 26 - 1

1 - خداوند در قیامت ، خطاکاران را چنان به بند می کشد که از هیچ کس ساخته نیست .

و لایوثق وثاقه أحد

ضمیر <وثاقه> به <ربّک> در آیات پیشین برمی گردد. <وثاق> اسم مصدر برای <ایثاق> (به بند کشیدن) است; نظیر عطا و اعطاء. این کلمه به معنای آنچه چیزی را با آن ببندند، نیز آمده است (مفردات راغب)، ولی این معنا با ترکیب آیه شریفه سازگار نیست.

ص: 250

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - قارعه - 101 - 9 - 4

4 - تشبیه خطاپیشگان در قیامت ، به جان باختگانی که تحمّل مرگ آنان برای مادرشان هلاکت آفرین است . *

فأُمّه هاویه

فعل <هوی> در معانی مختلفی - از جمله <سَقَطَ> و <مات> - به کار رفته است (قاموس). بنابر معنای دوم، کلمه <هاویه>، به معنای <هالکه> خواهد بود نسبت دادن هلاکت به مادر کسی که میزان اعمال او سبک است، کنایه از عظمت سختی های وارد بر وی است; به گونه ای که در آن موارد، مادران تاب تحمّل چنین وضعی را برای فرزند خود نداشته و هلاک خواهند شد. در این صورت مرجع ضمیر <هی> در آیه بعد، عنوان <داهیه> (مصیبت بزرگ) خواهد بود که مفاد جمله <فأُمّه هاویه> است.

376- خطر غفلت از قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 16 - 1

1 - خداوند در وادی طوی ، خطر منکران قیامت را در بازداشتن موسی ( ع ) از توجه به قیامت ، به او گوشزد کرد و او را از فریب کاری آنان برحذر داشت .

فاعبدنی . .. فلایصدّنک عنها من لایؤمن بها

ضمیرهای <عنها> و <بها> به <الساعه> (در آیه قبل) برمی گردد.

377- خنده در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - نجم - 53 - 43 - 5

5 - قیامت ، روز خنده و گریه خلایق *

ثمّ یجزیه الجزاء الأوفی . .. و أنّه هو أضحک و أبکی

برداشت یاد شده بدین احتمال است که این آیه - به قرینه آیات پیشین - در ارتباط با قیامت باشد.

378- خنده رویان در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - عبس - 80 - 39 - 1

1 - گروهی از مردم ، با چهره های خندان در صحنه قیامت حضور خواهند داشت .

ضاحکه

ص: 251

379- خواسته های اخروی مکذبان قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - فرقان - 25 - 13 - 3

3 - تکذیب کنندگان قیامت ، به هنگام گرفتاری در تنگنای آتشین دوزخ ، مرگ و نابودی خویش را خواهند خواست .

و إذا أُلقوا منها مکانًا ضیّقًا مقرّنین دعوا هنالک ثبورًا

<ثبوراً> به معنای هلاکت است و <دعا> (ریشه <دعوا>) به معنای خواندن با صدای بلند است و مقصود از <دعوا> این است که تکذیب کنندگان قیامت، فریاد می کشند و مرگ را آرزو و طلب می کنند.

380- خواسته های مکذبان قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - رعد - 13 - 6 - 2

2- منکران ربوبیت خدا و کافران به قیامت از سر استهزا و ناباوری ، خواهان تعجیل در فرا رسیدن عذاب های موعود

یستعجلونک بالسیئه

<استعجال> (مصدر یستعجلون) به معنای درخواست عجله است. حرف <باء> در <بالسیئه> برای تعدیه و <ال> در آن عهد ذهنی است ; یعنی، آن بدی و مراد از آن به قرینه <قد خلت من قبلهم المثلات> عذاب است. بنابراین <یستعجلونک بالسیئه> ; یعنی، از تو می خواهند در آوردن آن عذاب وعده داده شده تعجیل کنی.

381- خوبان در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 21 - 1

1 - قیامت ، روز جدایی خوبان و بدان و حق مداران و باطل گرایان و داوری میان آنان است .

ه-ذا یوم الفصل

<فصل> به معنای فاصله و جدایی میان دو شیء است و مقصود از آن در آیه شریفه، جدایی میان خوبان و بدان و حق پویان و باطل گرایان و داوری میان آنان است.

382- خورشید در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 252

20 - تکویر - 81 - 1 - 1،5

1 - خورشید در آستانه آخرت ، با چرخاندنی شدید در هم پیچانده شده و خاموش خواهد شد .

إذا الشمس کوّرت

<کَوْر> و <تکویر> به معنای پیچاندن است، جز این که <تکویر> بر مبالغه نیز دلالت دارد. مراد آیه شریفه این است که خورشید، به شدت بهم پیچانده خواهد شد. برخی <تکویر شمس> را به معنای نابود ساختن خورشید و گروهی دیگر به معنای از بین بردن نور آن دانسته اند. (لسان العرب)

5 - < عن النبی ( ص ) قال : الشمس و القمر مکوّران یوم القیامه ;

از پیامبر(ص) روایت شده که فرمود: خورشید در روز قیامت به هم پیچانده شده و ماه نیز چنین خواهد شد>.

383- خویشاوندان اصحاب یمین در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - انشقاق - 84 - 9 - 6

6 - < قاسم بن محمد عن علیّ قال : سمعت أباعبداللّه ( ع ) یقول : إنّ اللّه تبارک و تعالی إذا أراد أن یحاسب المؤمن أعطاه کتابه بیمینه و حاسبه . . . و هو قول اللّه عزّوجلّ < . . . و ینقلب إلی أهله مسروراً > قلت : أیُّ أهل ؟ قال : أهله فی الدنیا هم أهله فی الجنّه إن کانوا مؤمنین ;

قاسم بن محمد از علی [بن ابی حمزه] روایت نموده که گفت: از امام صادق(ع) شنیدم که می فرمود: خدای تبارک و تعالی، زمانی که بخواهد شخص مؤمن را محاسبه کند، نامه عملش را به دست راست او می دهد و او را محاسبه می کند . .. و این است سخن خدای عزّوجلّ <... و ینقلب إلی أهله مسروراً>. گفتم: مراد کدام اهل است؟ فرمود: آنان که در دنیا اهل او بودند; اگر مؤمن باشند در آخرت نیز اهل او خواهند بود>.

384- خویشاوندان در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - فاطر - 35 - 18 - 4،5

4 - در قیامت ، حتی خویشاوندان هم از به دوش کشیدن بارگناه کسان خود ، سر باز می زنند .

و إن تدع مثقله إلی حملها لایحمل منه شیء و لو کان ذاقربی

5 - بی یاوری انسان در قیامت ، حتی از سوی خویشاوندان خود

و إن تدع مثقله إلی حملها لایحمل منه شیء و لو کان ذاقربی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - معارج - 70 - 10 - 1،2

1 - در روز رستاخیز ، هیچ دوست صمیمی و خویشاوندی ، از حال دیگری جویا نمی شود .

ص: 253

و لایسئل حمیم حمیمًا

<حمیم>به فردی می گویند که به انسان نزدیک و دلسوز باشد. از مصادیق بارز آن، خویشاوندان و دوستان صمیمی و دلسوز است.

2 - در روز محشر ، هیچ خویشاوندی و دوست صمیمی از یکدیگر استمداد نمی کند .

و لایسئل حمیم حمیمًا

یکی از کاربردهای واژه <سؤال>، طلب و درخواست (استمداد) است. برداشت یاد شده مبتنی بر این معنا است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - معارج - 70 - 11 - 2

2 - اهل محشر ، در عین دیدن و شناختن کامل خویشان و دوستان صمیمی خود ، از حال آنان جویا نشده و از آنان استمداد نخواهند کرد .

و لایسئل حمیم حمیمًا . یبصّرونهم

برداشت یاد شده، مبتنی بر این احتمال است که جمله <یبصّرونهم>، حال برای جمله پیشین (لایسئل حمیم حمیمًا) باشد.

385- خویشاوندان مؤمنان در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - انشقاق - 84 - 9 - 6

6 - < قاسم بن محمد عن علیّ قال : سمعت أباعبداللّه ( ع ) یقول : إنّ اللّه تبارک و تعالی إذا أراد أن یحاسب المؤمن أعطاه کتابه بیمینه و حاسبه . . . و هو قول اللّه عزّوجلّ < . . . و ینقلب إلی أهله مسروراً > قلت : أیُّ أهل ؟ قال : أهله فی الدنیا هم أهله فی الجنّه إن کانوا مؤمنین ;

قاسم بن محمد از علی [بن ابی حمزه] روایت نموده که گفت: از امام صادق(ع) شنیدم که می فرمود: خدای تبارک و تعالی، زمانی که بخواهد شخص مؤمن را محاسبه کند، نامه عملش را به دست راست او می دهد و او را محاسبه می کند . .. و این است سخن خدای عزّوجلّ <... و ینقلب إلی أهله مسروراً>. گفتم: مراد کدام اهل است؟ فرمود: آنان که در دنیا اهل او بودند; اگر مؤمن باشند در آخرت نیز اهل او خواهند بود>.

386- خویشاوندی در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 134 - 10

10 - خویشاوندی با پیامبران و از نسل ایشان بودن ، در قیامت کارساز نبوده و موجب رهایی از پیامد های اعمال نخواهد شد .

تلک أمه قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم

بیان این معنا که پاداش عمل پیامبران برای دیگران سودمند نخواهد بود، در خطاب کسانی که از نسل پیامبرانی چون ابراهیم، اسحاق و یعقوب هستند، گویای برداشت فوق است.

ص: 254

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 141 - 10

10 - خویشاوندی با پیامبران و از نسل ایشان بودن ، در قیامت کارساز نبوده و موجب رهایی از پیامد های اعمال نخواهد شد .

تلک أمه قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم

بیان این معنا - که پاداش عمل پیامبران برای دیگران سودمند نخواهد بود - در خطاب به کسانی که از نسل پیامبرانی چون: ابراهیم، اسحاق و یعقوب هستند، گویای برداشت فوق است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - ممتحنه - 60 - 3 - 1،6

1 - پیوند های خویشاوندی و خانوادگی ، بی ثمر در روز قیامت

لن تنفعکم أرحامکم

6 - قیامت روز گسسته شدن پیوند ها و جدایی خویشاوندان و فرزندان از والدین

لن تنفعکم . .. یوم القی-مه یفصل بینکم

387- خیرگی چشم در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - ابراهیم - 14 - 42 - 6،10

6- خیره شدن چشمان ستمگران و مبهوت ماندن آنان از شدت ترس در روز قیامت

و لاتحسبنّ الله غ-فلاً عمّا یعمل الظ-لمون إنما یؤخّرهم لیوم تشخص فیه الأبص-ر

10- قیامت ، روز خیره شدن چشم ها از شدت ترس و هولناکی آن

لیوم تشخص فیه الأبص-ر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - ابراهیم - 14 - 43 - 1،2،3

1- ستمگران ، در قیامت ، شتابان و با ترس و ذلت سر برافراشته و چشم دوخته ، محشور خواهند شد .

و لاتحسبنّ الله غ-فلاً عمّا یعمل الظ-لمون . .. مهطعین مقنعی رءوسهم

<اهطاع> به معنای حرکت سریع همراه با ترس است و <اقناع> به معنای سر برافراشتن و خیره شدن چشم به چیزی با حالت ذلت و خواری است (لسان العرب).

2- ستمگران بر اثر وحشت روز قیامت ، از حرکت پلک های چشم ناتوان و دلشان تهی از تدبیر و چاره جویی خواهد بود .

یعمل الظ-لمون . .. لایرتدّ إلیهم طرفهم و أفئدتهم هوآء

3- شدت وحشت و اضطراب و بهت زدگی غیر قابل توصیف ستمگران در قیامت

یعمل الظ-لمون . .. مهطعین مقنعی رءوسهم لایرتدّ إلیهم طرفهم و أفئدتهم هوآء

ص: 255

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 102 - 4

4 - مجرمان در لحظه حضور در قیامت ، با نگرانی به فرجام خویش چشم دوخته و مات و حیرت زده خواهند بود .

و نحشر المجرمین یومئذ زرقًا

<زرقاً> حال برای <المجرمین> است و مفرد آن <أزرق> یا <زرقاء> به کسی گفته می شود که سفیدی چشم او سیاهی آن را بپوشاند (لسان العرب). این حالت نشانِ چشم دوختن و خیره شدن مجرمان است و از اضطراب شدید درونی آنان حکایت دارد. برخی گفته اند: سفید شدن چشم، ملازم با کوری آن است (لسان العرب).

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 97 - 4

4- خیرگی و بهت زدگی کافران هنگام برپایی قیامت

و اقترب الوعد الحقّ فإذا هی ش-خصه أبص-ر الذین کفروا

<شخوص> به معنای دوختن چشم به یک شیء، بدون تحرک است غالباً چنین حالتی برای افراد مبهوت پیش می آید.

388- در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 38 - 6

6 - پیروی کنندگان از رهنمود ها و هدایت های الهی ، هیچ ترس و اندوهی در قیامت نخواهند داشت .

فمن تبع هدای فلاخوف علیهم و لاهم یحزنون

کلمه <خوف> (ترس و نگرانی) نکره است و چون پس از حرف نفی واقع شده، معنای شمول را می رساند; یعنی: هیچ خوف و ترسی بر آنان نیست. همچنین فعل، آن گاه که منفی شود، دلالت بر نبود همه مصداقها دارد. بنابراین <ولاهم یحزنون> یعنی هیچ حزن و اندوهی ندارند.

389- درجات قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 132 - 3

3 - قیامت، روز اعطای درجات و یا سقوط به درکات است.

و لکل درجت مما عملوا

اگر چه در آیه شریفه تنها درجات مذکور شده است، ولی شامل درکات نیز می گردد. چون درجات و درکات آمیخته به یکدیگرند.

ص: 256

390- درخشندگی صورت در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - قیامه - 75 - 23 - 5

5 - < قال علی بن موسی الرضا ( ع ) فی قول اللّه عزّوجلّ : < وجوه یومئذ ناضره . إلی ربّها ناظره > یعنی مشرقه تنتظر ثوابَ ربّها ;

امام رضا(ع) درباره سخن خدای عزّوجلّ: <وجوه یومئذ ناضره . إلی ربّها ناظره> فرمود: یعنی (صورت هایی درآن روز) درخشیده است و در انتظار ثواب پروردگارشان اند>.

391- درخواست برپایی قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 158 - 2

2 - تحقق برخی از آیات الهی (برخی از حقایق مطرح شده در قرآن، مانند قیامت) از شرایط مشرکان تکذیب کننده قرآن برای ایمان به آن

هل ینظرون إلا أن . .. یأتی بعض ءایت ربک

مراد از <بعض آیات ربک>، به دلیل <لا ینفع نفساً إیمانها>، آیتی است که مشاهده آن، حتی منکران قرآن را به ایمان وامی دارد. بنابراین می توان گفت مقصود، قیامت و مانند آن است. گفتنی است تکرار فعل <إتیان> (تأتیهم، یأتی ربک و یأتی بعض آیات) در آیه شریفه حکایت از تفاوت معنای اراده شده از هر یک دارد. <إتیان> در <یأتی بعض آیات> به معنای تحقق یافتن است.

392- درخواست تعجیل در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - ذاریات - 51 - 14 - 3

3 - کافران ، از روی ناباوری خواستار تعجیل در برپایی قیامت

یسئلون أیّان یوم الدین . .. ه-ذا الذی کنتم به تستعجلون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - ملک - 67 - 27 - 4

4 - کافران و منکران معاد ، خواستار تحقق سریع وعده برپایی قیامت

و یقولون متی ه-ذا الوعد . .. و قیل ه-ذا الذی کنتم به تدّعون

<تدّعون> می تواند از ماده <دعا> باشد. در این صورت به معنای <تطلبون> (درخواست می کردید) خواهد بود. برداشت یاد شده مبتنی بر این معنا است.

ص: 257

393- دردناکی دود قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - دخان - 44 - 11 - 3

3- تهدید مشرکان حق ستیز مکه ، از سوی خداوند به عذابی دنیوی و تیره کننده زندگی

فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین

برداشت یاد شده بنابراین نکته است که <دخان مبین>، کنایه از تیره روزی و عذاب دنیوی باشد، چه این که برخی از مفسران این آیه را پاسخی به دعای پیامبر(ص) دانسته اند که از خداوند خواست تا برای بیدار شدن مشرکان، آنان را به قحطی ای همچون دوران یوسف مبتلا کند.

جلد - نام سوره -