علم مفاهیم شناسی در قرآن سری جدید جلد 69

مشخصات کتاب

نام کتاب: علم مفاهیم شناسی در قرآن سری جدید جلد 69

تحقیق و تالیف : رسول ملکیان اصفهانی - 1400 ش

ناشر دیجیتالی: مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان

ص: 1

1- عقیده

1- عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 207 - 10

10 - تفاوت عمیق میان انسان ها و تقسیم بندی آنها بر مبنای جهانبینی ، عقیده ، عمل و اخلاق

و من الناس من یقول . .. ربّنا اتنا ... من یعجبک ... من یشری

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 157 - 10

10 - بیان مقام والای آنانکه در راه خدا می میرند و یا کشته می شوند ، نشان دهنده بطلان ارزیابی کفرپیشگان درباره حیات و مرگ

لو کانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا . .. و لئن قتلتم او متّم لمغفره من اللّه و رح

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 178 - 2

2 - کافران ، مهلت یافتن در دنیا را ، خیر و نیک و به سود خویش می پندارند .

و لا یحسبنّ الّذین کفروا انّما نملی لهم خیر لانفسهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 181 - 5

5 - کوته فکری یهود در معارف الهی و صفات خداوند

لقد سمع اللّه قول الّذین قالوا انّ اللّه فقیر و نحن اغنیاء

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 183 - 1،3،4،6،17

1 - ارائه قربانی و سوخته شدن آن به آتشی از غیب ، عهدی الهی در پندار یهود ، برای ایمان به رسولان

الّذین قالوا انّ اللّه عهد الینا الّا نؤمن لرسول حتّی یاتینا بقربان تاکله النّار

3 - اعتقاد و اعتراف یهود به پایان نیافتن پیامبری و رسالت ، پس از بعثت حضرت موسی ( ع )

الّا نؤمن لرسول حتّی یاتینا بقربان

ص: 1

اگر یهود، مدعی خاتمیّت نبوت حضرت موسی(ع) بودند، باید به پیامبر (ص) می گفتند از ما تعهّد گرفته شده که به هیچ مدعی رسالتی ایمان نیاوریم، نه اینکه علامت پیامبر راستین را بیان کنند.

4 - یهود ، مدعی وفاداری خویش به پیمان های الهی

انّ اللّه عهد الینا الّا نؤمن لرسول

6 - سوختن قربانی در آتشی از غیب ، نشانه راستگویی مدعی رسالت از دیدگاه یهود

الّا نؤمن لرسول حتّی یاتینا بقربان تاکله النار

17 - خرافه گویی و جمود و تحجر یهود *

الّذین قالوا انّ اللّه عهد الینا الّا نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تأکله النّار

1 - ظاهر جمله <الّا نؤمن لرسول>، این است که خداوند به ما دستور داده به کسی که فلان معجزه خاص را ندارد، ایمان نیاوریم، هر چند حقیقتاً پیامبر باشد. چون نگفتند <الّا نؤمن لمدعی الرّساله>، و این معنا که به فرض نبوت، ایمان نیاورید اگر فلان معجزه خاص را نداشت، خرافه ای بیش نیست. 2 - بر فرض که چنین عهدی باشد، آنان باید بیندیشند که قربانی کذایی، معجزه ای است برای کشف صادق از کاذب، نه اینکه موضوعیّت داشته باشد و اصرار به این معنا حاکی از جمود و تحجّر یهود است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 187 - 16

16 - عالمان اهل کتاب ، بیان محتوای کتب آسمانی را به زیان دنیای خود می انگاشتند .

و اذ اخذ اللّه میثاق . .. لتبیّننّه ... و اشتروا به ثمناً قلیلا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 188 - 10

10 - واهی بودن پندار نجات عالمان اهل کتاب از عذاب الهی ، با وجود عملکرد ناشایست آنان ( کتمان حقایق و . . . )

لا تحسبنّ الّذین . .. بمفازه من العذاب

کلمه <مفازه>، مصدر میمی و به معنای خلاص و نجات یافتن است.

2- آثار اخروی عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 139 - 9

9 - عقاید و اعمال آدمی، در روز قیامت دامنگیر او خواهد شد.

سیجزیهم وصفهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 69 - 1

1- مردم در صحنه قیامت ، براساس مسلک ها و عقیده ها ، به دسته های مختلف تقسیم و از یکدیگر جدا خواهند شد .

ثمّ لننزعنّ من کلّ شیعه

ص: 2

<شیعه> به پیروان و یاوران شخص گفته می شود و هم چنین هر گروهی که بر مسلکی اتفاق نمایند، شیعه نامیده می شوند. این لفظ برای مفرد، تثنیه، جمع، مذکر و مؤنث به کار می رود (لسان العرب). <کلّ شیعه> در آیه دال بر آن است که تابعان هر نحله و مسلک، به صورتی مجزّا از یکدیگر در صحنه قیامت حضور خواهند یافت.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 102 - 2

2 - تنها عقاید درست و اعمال صالح ، دارای وزن و مقدار در قیامت

فمن ثقلت موزینه فأُول-ئک هم المفلحون

با توجه به این که فلاح و رستگاری در نتیجه ایمان و عمل صالح به دست می آید و در این آیه، تنها کسانی رستگار دانسته شده اند که از میزانی سنگین برخوردار باشند، برداشت بالا استفاده می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - نبأ - 78 - 29 - 4

4 - مجازات هر کس در جهان آخرت ، براساس کردار ها و عقاید او است .

و کلّ شیء أحصین-ه کت-بًا

بیان ثبت همه چیز - که مصداق یقینی آن به قرینه آیات پیشین، کردار و عقیده جهنمیان است - در واقع تهدیدی برای خطاکاران و هشدار به همه انسان ها است که افکار و رفتارشان، روزی بر آنان عرضه خواهد شد و ایشان کیفر آن را خواهند دید.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - همزه - 104 - 7 - 2

2 - انسان در قیامت ، به جهت باور ها و نیت هایش ، مؤاخذه شده و کیفر خواهد دید .

الّتی تطّلع علی الأفئده

3- آثار اخروی عقیده باطل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 26 - 9

9 - نتیجه و پیامد اصلی عقاید باطل و رفتار زشت انسان ، در قیامت ظهور و بروز پیدا خواهد کرد .

و لعذاب الأخره أکبر لو کانوا یعلمون

<عذاب> نتیجه طبیعی عقاید باطل و کردار ناپسند انسان است. بر این اساس بزرگ تر بودن عذاب اخروی در مقایسه با عذاب دنیایی، بیانگر این حقیقت است که نتیجه اصلی عقاید و رفتار زشت، در آخرت ظاهر خواهد شد و آنچه در دنیا مشاهده می شود تنها ظهور بخشی از آن است.

ص: 3

4- آثار اخروی عقیده به فرزندداری خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 39 - 7

7- اعتقاد به فرزندی عیسی ( ع ) برای خداوند ، مایه دریغ و حسرت در قیامت

فاختلف الأحزاب . .. و أنذرهم یوم الحسره

5- آثار اخروی عقیده گمراهان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 97 - 7

7- تأثیر عقیده و عمل گمراهان حق ناپذیر ، در قوای ادراکی و حسی ( چشم ، گوش و زبان ) آنان به هنگام حشر در قیامت

و نحشرهم یوم القی-مه علی وجوههم عمیًا و بکمًا و صمًّا

6- آثار اصرار بر عقیده باطل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - فرقان - 25 - 42 - 5

5 - صبر و پافشاری بر اندیشه و گرایش باطل ، از موانع پیشبرد اهداف و آرمان های برگزیده و به حق

إن کاد لیضلّنا عن ءالهتنا لولا أن صبرنا علیها

7- آثار انحراف عقیدتی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - محمد - 47 - 14 - 13

13- انحراف در بینش ، عامل هواپرستی و انحراف در گرایش *

زیّن له سوء عمله و اتّبعوا أهواءهم

از تقدیم <زیّن له سوء عمله> - که دلالت بر انحراف در بینش دارد - بر <اتّبعوا أهوائهم> - که بیانگر انحراف درگرایش است - مطلب بالا قابل برداشت است.

8- آثار تحمیل عقیده به رهبران دینی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - حجرات - 49 - 7 - 7

7 - تحمیل آرا و تمایلات سطحی مردم ، به رهبری الهی ( پیامبر ( ص ) ) ، مایه مشقت و زیان حتمی خود آنان

ص: 4

لو یطیعکم فی کثیر من الأمر لعنتّم

9- آثار تحمیل عقیده به محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - حجرات - 49 - 7 - 7

7 - تحمیل آرا و تمایلات سطحی مردم ، به رهبری الهی ( پیامبر ( ص ) ) ، مایه مشقت و زیان حتمی خود آنان

لو یطیعکم فی کثیر من الأمر لعنتّم

10- آثار تصحیح عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - لقمان - 31 - 19 - 15

15 - شکوفایی اخلاق و تعالی منش های اجتماعی ، در گروِ تصحیح جهان بینی و مبانی عقیدتی است .

ی-بنیّ لاتشرک باللّه . .. و اغضض من صوتک

با توجه به این که لقمانِ حکیم، ابتدا به تصحیح مبانی عقیدتی فرزند خود همت گمارد و سپس به بُعد اخلاقی وی پرداخت، مطلب بالا قابل استفاده است.

11- آثار روانی عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 60 - 7

7- عقیده ، در صفات و خصلت های روحی انسان مؤثر است .

للذین لایؤمنون بالأخره مثل السوء

12- آثار شک در عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 54 - 7

7 - شک و دودلی مداوم در عقیده ، امر مطلوب و پسندیده ای نیست و پی آمد ناگواری دارد .

کما فعل بأشیاعهم . .. إنهم کانوا فی شکّ مریب

ص: 5

13- آثار ظن در عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 23 - 7

7 - تکیه بر گمان و پندار ، در زمینه مسائل اعتقادی ، مایه زیان و خسران آدمی

و ذلکم ظنّکم . .. فأصبحتم من الخ-سرین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 24 - 4

4 - تکیه بر پندار و گمان های ناروا درباره خداوند ، درپی دارنده فرجامی شوم در آخرت

ذلکم ظنّکم . .. فالنار مثوًی لهم

14- آثار عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 21 - 8

8 - عقیده ، خاستگاه اعمال انسان

یکفرون . .. و یقتلون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 154 - 37

37 - انحراف در رفتار و کردار آدمی ، ناشی از انحراف در گرایش های درونی و انگیزه های او

و لیبتلی اللّه ما فی صدورکم و لیمحّص ما فی قلوبکم

چون رفتار خارجی و اعمال ظاهری (فرار از جنگ، اظهار تردید در حقانیّت اسلام و . .. ) در این آیات نشانه تشخیص درون سینه ها معرّفی شده، معلوم می گردد که رفتار و کردار آدمی نتیجه افکار اوست.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 147 - 5

5 - عذاب الهی ، بازتاب و نتیجه عقیده و عمل انسانهاست .

ما یفعل اللّه بعذابکم إن شکرتم و ءامنتم

جمله <ما یفعل>، دلالت می کند که خداوند خواهان عذاب بندگان نیست. و جمله <ان شکرتم ...>، می رساند که ناسپاسی و بی ایمانی خود انسان عامل عذاب اوست.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 68 - 5

5 - اعتقاد راسخ هود به ربوبیت خدا بر وی ، موجب استواریش در تبلیغ رسالت های الهی

و لکنی رسول من رب العلمین. أبلغکم رسلت ربی

ص: 6

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 15 - 2

2- دستیابی به بهره های دنیوی ، در گرو داشتن عقاید الهی و باور های صحیح دینی نیست .

من کان یرید الحی-وه الدنیا و زینتها نوفّ إلیهم أعم-لهم

از آیه قبل و نیز آیه بعد ، معلوم می شود که مصداق بارز <من کان . ..> کافران و مشرکان می باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 52 - 19

19- اعمال و عقاید جامعه های مؤثر در رویداد های طبیعی است .

و ی-قوم استغفروا ربکم . .. یرسل السماء علیکم مدرارًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 122 - 2،4

2- اعمال و عقاید کفرپیشگان ، موجب گرفتار شدن آنان به عذاب های الهی است .

و قل . .. اعملوا علی مکانتکم ... وانتظروا

4- اعمال و عقاید مؤمنان ، موجب دستیابی آنان به فرجامی نیک خواهد شد .

إنا ع-ملون . .. إنا منتظرون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - حجر - 15 - 44 - 7

7- عقیده و عمل انسان ، نقشی تعیین کننده در سرنوشت او دارد .

إلاّ من اتبعک من الغاوین . و إن جهنّم لموعدهم أجمعین . لها سبعه أبوب لکلّ باب من

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - حجر - 15 - 83 - 3

3- گرفتار شدن انسان به عذاب الهی ، نتیجه فکر ، عقیده و اعمال خود اوست .

و لقد کذّب أصح-ب الحجر . .. فأخذتهم الصیحه

برداشت فوق با توجه به این نکته است که <فا> در <فأخذتهم> برای تعقیب و سببیت است و بیانگر این است که عذاب <صیحه> بر اصحاب حجر، به دنبال تکذیب آنان بوده و این تکذیب سبب عذابشان گردید.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 30 - 13

13- عقیده و عمل انسان ، دارای نقشی تعیین کننده در سعادت دنیوی و اخروی او

و قیل للذین اتّقوا ماذا أنزل ربّکم قالوا خیرًا للذین أحسنوا فی ه-ذه الدنیا حسنه

<اتقوا> دلالت بر عمل خوب و پسندیده می کند و <اذعان به خیر محض بودن قرآن> مشعر به عقیده خوب دارد که مجموعاً موجب دریافت حسنه دنیوی و اخروی می شوند.

ص: 7

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 32 - 17

17- عقیده صحیح و عمل صالح انسان ها ، عامل تعیین کننده سعادت آنان

و قیل للذین اتّقوا ماذا أنزل ربّکم قالوا خیرًا . .. ادخلوا الجنّه بما کنتم تعملو

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 33 - 12

12- عقیده و عمل ، دارای نقشی تعیین کننده در سرنوشت انسان

هل ینظرون إلاّ أن تأتیهم المل-ئکه أو یأتی أمر ربّک کذلک فعل الذین من قبلهم و ما

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 106 - 5

5- باور های قلبی انسان ، ملاک واقعی ایمان و کفر اوست .

إلاّ من أُکره و قلبه مطمئنّ بالإیم-ن

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 69 - 10

10- عقیده و عمل انسان ، دارای نقشی تعیین کننده در کشیده شدن او به کام خطرات و مهلکه ها

فیغرقکم بما کفرتم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 72 - 4

4- فرجام نیک و بد انسان ها در آخرت ، تابع عملکرد و بینش دنیوی آنان است .

و من کان فی ه-ذه أعمی فهو فی الأخره أعمی و أضلّ سبیلاً

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 105 - 7

7- عقیده و بینش انسان ، در ارجمندی یا پوچی اَعمال وی تأثیر مستقیم دارد .

کفروا . .. فحبطت أعم-لهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 52 - 4

4 - سرنوشت هر ملتی با عقاید و کردار خود آنان رقم می خورد ; نه با افکار و اعمال نیاکانشان .

قال فما بال القرون الأُولی . قال علمها عند ربّی

پاسخ موسی و هارون(ع) این بود که اقوام پیشین، آنچه انجام داده اند، نزد خداوند محفوظ است و خود می داند با آنان چه کند، فرجام آنها هر چه باشد، تأثیری در سرنوشت تو ندارد.

ص: 8

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 2 - 10

10- استفاده از احساسات مذهبی و عقاید دینی مردم ، از روش های قرآن برای اجرای کامل قوانین و حدود در جامعه

الزانیه و الزانی فاجلدوا. .. إن کنتم تؤمنون باللّه

جمله <إن کنتم تؤمنون . ..; اگر ایمان دارید...> ممکن است به منظور بهره گیری از عقاید دینی مردم ادا شده باشد; چنان که برای برانگیختن حمیت و غیرت گروهی، گفته می شود: <اگر غیرت دارید...>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 39 - 17

17 - فرجام نیک و بد انسان ها ، در گرو عقیده و عمل آنان است .

رجال لاتلهیهم تج-ره و لابیع عن ذکر اللّه و إقام الصلوه . .. لیجزیهم اللّه أحسن م

تصریح خداوند بر اعمال مؤمنان (أحسن ما عملوا) و نیز اعمال کافران (أعمالهم کسراب)، حکایت از این دارد که علاوه بر عقیده انسان ها(ایمان و کفر)، اعمال آنان نیز در سرنوشت شان مؤثر خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - فرقان - 25 - 69 - 3

3 - عقیده و جهان بینی درست و نادرست انسان ها ، تأثیرگذار در مقدار مجازات گناهانشان در قیامت

یض-عف له العذاب یوم القی-مه

وضع مجازات دو چندان و دائمی برای مشرکانی که مرتکب آدم کشی و زنا شوند و دایمی و دوچندان نبودن مجازات همین گناهان در صورتی که گناه کار مؤمن باشد، گویای این حقیقت است که ایمان و کفر و عقیده حق و باطل، در میزان مجازات بزه کاران مؤثر است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - شعراء - 26 - 58 - 3

3 - خداوند ، پدیدآورنده زمینه زوال و نابودی ظالمان به وسیله افکار و تصمیم گیری های خود آنان

فأخرجن-هم من جنّ-ت . .. و کنوز و مقام کریم

تصمیم فرعونیان مبنی بر تعقیب بنی اسرائیل، در ظاهر طرح و برنامه خود آنان بود; اما از آن جا که خداوند زمینه های چنین تصمیم هلاکت باری را پدید آورده بود، خروج فرعونیان را فعل خود قلمداد کرده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - شعراء - 26 - 129 - 6

6 - گرایش به کاخ نشینی ، ناسازگار با اعتقاد دینی و پیروی از مکتب پیامبران

و تتّخذون مصانع لعلّکم تخلدون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 84 - 9،11

ص: 9

9 - محاکمه شدن کافران به خاطر کردارشان علاوه بر محاکمه آنان به خاطر عقایدشان

أکذّبتم ب-ای-تی . .. أمّاذا کنتم تعملون

عبارت <أکذّبتم بآیاتی> دلالت بر محاکمه عقیدتی و تعبیر <أمّاذا کنتم تعملون> دلالت بر محاکمه آنان به خاطر کردارشان دارد.

11 - ارزش اعمال انسان ، در گرو عقاید و باور های وی

أکذّبتم ب-ای-تی . ..أمّاذا کنتم تعملون

در این آیه، نخست سطحی نگری کافران مورد مذمت قرار گرفته و سپس با لحنی تحقیرآمیز، کردار آنان بی ارزش و حقیر شمرده شده است. این تقدم، نشانگر آن است که وقتی اندیشه غلط باشد، برای عمل ارجی نخواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - عنکبوت - 29 - 58 - 8

8 - عمل و عقیده انسان ، در سرنوشت اخروی ، نقش بسیار مهم و مؤثری دارد .

و الذین ءامنوا و عملوا الص-لح-ت لنبوّئنّهم من الجنّه غرفًا. ..خ-لدین فیها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - روم - 30 - 42 - 11

11 - عقیده و عمل انسان ، دارای نقش تعیین کننده در سرنوشت او است .

سیروا . .. فانظروا

از دعوت به سیر و مطالعه در آثار گذشتگان، به دست می آید که انسان، با سیر و مطالعه، می تواند آینده خود را رقم بزند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - روم - 30 - 44 - 5

5 - عقیده و عمل آدمی ، در سعادت و شقاوت وی نقش اساسی دارد .

یومئذ یصّدّعون . من کفر فعلیه کفره و من عمل ص-لحًا فلأنفسهم یمهدون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - روم - 30 - 59 - 5

5 - موضع گیری و عمل خود آدمی ، زمینه نابود شدن استعداد هدایت در وی است .

و لئن جئتهم بأیه لیقولنّ الذین کفروا إن أنتم إلاّ مبطلون . کذلک یطبع اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - لقمان - 31 - 4 - 10

10 - اعمال و عقاید انسان ، در تشکیل ساختار روحی وی ، نقش اساسی دارد .

للمحسنین . .. یقیمون ... یوقنون

از این که خداوند، در وصف محسنان به دو صفت عمده - که یکی عملی (نماز و انفاق) و دیگری عقیدتی است - پرداخته، نشان می دهد که عمل و عقیده، در ایجاد روحیه ای خاص نقش دارد.

ص: 10

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - سجده - 32 - 14 - 8،13

8 - عقیده و عمل ، سازنده آخرت انسان است .

فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ه-ذا . .. و ذوقوا ... بما کنتم تعملون

13 - ابتلای انسان به کیفر های اخروی ، نتیجه موضع گیری ها و عملکرد خود وی است .

فذوقوا بما نسیتم . .. بما کنتم تعملون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - سجده - 32 - 19 - 9

9 - عقیده و عمل صالح ، در کسب سعادت اخروی نقشی تعیین کننده دارد .

أمّا الذین ءامنوا و عملوا الص-لح-ت فلهم جنّت المأوی . ..بما کانوا یعملون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 21 - 10

10 - عقیده و رفتار ، پیوندی وثیق باهم دارند .

فاتّبعوه . .. إلاّ لنعلم من یؤمن بالأخره ممّن هو منها فی شکّ

خداوند متعال در ادامه بحث پیروی مردم از ابلیس، فلسفه وجودی او را بیان کرده و فرموده است: ما برای ابلیس سلطه ای قرار ندادیم و به منظور بازشناسی مؤمنان به آخرت از تردیدداران به آن [او را] قرار دادیم. این مطلب می رساند که تردیدداران به آخرت از شیطان تبعیت کردند; یعنی، تردید درباره آخرت، در پیروی از شیطان ظهور کرد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 135 - 6

6 - مجموعه عقاید و رفتار خود انسان ، تعیین کننده سرنوشت او است .

إذ نجّین-ه و أهله أجمعین . إلاّ عجوزًا فی الغ-برین

از این که همسر لوط از عذاب الهی نجات نیافت، می توان حقیقت یادشده را به دست آورد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - محمد - 47 - 2 - 19

19- بخشش لغزش ها از سوی خدا ، منوط به پایبندی انسان به اصول عقیدتی و اعمال ارزشی است .

و الذین ءامنوا و عملوا الص-لح-ت . .. کفّر عنهم سیّئاتهم

از ترتّب <کفّر عنهم سیّئاتهم> بر <آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بمانزّل>، مطلب بالا استفاده می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - محمد - 47 - 36 - 8

8- آمیختگی عقیده و عمل ( ایمان و تقوا ) ، شرط برخورداری از پاداش الهی

و إن تؤمنوا و تتّقوا یؤتکم أجورکم

خداوند، ایمان و تقوا را در کنار هم زمینه دریافت پاداش قرار داده است; از آن جا که <ایمان>، بیشتر بر عقیده اطلاق می

ص: 11

شود و <تقوا> در عمل تجلی می یابد، می توان به مطلب یاد شده پی برد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - فتح - 48 - 11 - 19

19 - عقیده به حاکمیت اراده الهی بر مقدّرات انسان ، زمینه ساز حرکت به سوی انجام وظایف الهی و نه ترک مسؤولیت

قل فمن یملک لکم من اللّه شیئًا إن أراد بکم ضرًّا أو أراد بکم نفعًا

با توجه به این که خداوند، اراده نافذ خویش را به اعراب متخلف یادآور شده است; از آیه شریفه استفاده می شود که توجّه به تخلف ناپذیری اراده خداوند، باید زمینه اطاعت و تکلیف پذیری را در انسان زنده کند; نه روح سستی و مسؤولیت گریزی را.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - ممتحنه - 60 - 4 - 15

15 - تضاد جبهه ایمان و شرک ، تضادی عقیدتی است ; نه طبقاتی ، نژدای و . . . .

و بدا بیننا و بینکم . .. حتّی تؤمنوا باللّه وحده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - ممتحنه - 60 - 13 - 10

10 - باور های دینی و اعتقادات ، ملاکی تعیین کننده در روابط و دوستی های مؤمنان

ی-أیّها الذین ءامنوا لاتتولّوا . .. قد یئسوا من الأخره

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - نوح - 71 - 11 - 4

4 - تأثیر استغفار و ایمان ، در تحولات طبیعت و واکنش جهان مادی در برابر عقاید و رفتار انسان ها

استغفروا ربّکم . .. یرسل السماء علیکم مدرارًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - جن - 72 - 16 - 7

7 - تأثیر عقاید و رفتار انسان ها ، در تحولات طبیعت

و ألّوِاستق-موا علی الطریقه لأسقین-هم ماء غدقًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - تین - 95 - 6 - 5

5 - کیفر های الهی و سقوط انسان به اعماقِ پستی ها ، دستاورد عقیده و کردار خود او است .

ثمّ رددن-ه أسفل س-فلین . إلاّ الذین ءامنوا و عملوا الص-لح-ت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - همزه - 104 - 7 - 3

3 - درجات آتش جهنم در قیامت ، براساس باور ها و نیت های انسان شکل می یابد .

ص: 12

الّتی تطّلع علی الأفئده

<إطّلع علی الشیء>; یعنی، آن را دانست (لسان العرب). مفاد آیه شریفه - براساس این معنا - آگاهی آتش جهنم از محتوای قلب ها است. این آگاهی، ممکن است کنایه از تفاوت وضع دوزخیان با یکدیگر باشد که آتش جهنم با هر کس، متناسب با محتوای قلب او رفتار خواهد کرد.

15- آثار عقیده امت ها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - انفال - 8 - 53 - 11

11 - تأثیر عقاید و اعمال امت ها در تحولات اجتماعی آنان

ذلک بأن اللّه لم یک مغیرا نعمه أنعمها علی قوم حتی یغیروا ما بأنفسهم

16- آثار عقیده باطل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 80 - 6

6 - اندیشه باطل یهود ( عذاب نشدن یهودیان جز روزی چند ) بازدارنده آنان از ایمان آوردن به اسلام

أفتطمعون أن یؤمنوا لکم . .. و قالوا لن تمسنا النار إلا أیاماً معدوده

جمله <و قالوا . ..> عطف بر <قد کان فریق> در آیه 75 است و لذا حاکی از آن است که چنین عقیده و پنداری، مانع از آن شده که یهودیان ایمان آورند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 64 - 9

9 - ناتوان پنداشتن خداوند بر تدبیر جهان ، موجب گرفتار شدن به لعنت و دور ماندن از رحمت وی

و قالت الیهود یداللّه مغلوله . .. و لعنوا بما قالوا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 49 - 6

6 - عدول از حق در بینش و اعتقادات، زمینه تکذیب آیات الهی

و الذین کذبوا بأیتنا یمسهم العذاب بما کانوا یفسقون

جمله <بما کانوا یفسقون> می تواند بیان علت تکذیب منجر به عذاب باشد. یعنی چون آنان فاسق بودند، تکذیب می کردند. و چون سوره انعام مکی است و آیات قبل هم بحث از اعتقادات می باشد، به نظر می رسد این فسق، فسق اعتقادی باشد، نه فسق عملی.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 94 - 6

ص: 13

6 - مغرور شدن به داراییها و توهم برخورداری از شفاعت از سوی معبودهای خیالی از عوامل غفلت انسان و دوری او از واقعیتهاست.

و ترکتم ما خولنکم وراء ظهورکم و ما نری معکم شفعاءکم الذین زعمتم

روی سخن آیه با مشرکان و حکایت حال آنان پس از مرگ است، جمله های <و ترکتم . .. > و <ما نری ... > بیان دو عامل عمده گمراهی و سوء عاقبت مشرکان است که یکی از آنها مغرور شدن به دنیا و دیگری توهم برخورداری از شفاعت از سوی معبودهای خویش است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 137 - 3

3 - اعتقاد مشرکان به بتها و معبودهای پنداری، عامل زیبا جلوه نمودن فرزندکشی در نظر ایشان

و کذلک زین . .. قتل أولدهم شرکاؤهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 105 - 4

4- عمل فاسد ، زاییده عقیده باطل است .

إنما یفتری الکذب الذین لایؤمنون بأی-ت الله

<افترا> عمل فاسدی است که نشأت یافته از عقیده باطل کافران است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 104 - 11

11- داوری وارونه و دور از حقیقت درباره عملکرد ها ، از پی آمد های نابسامانی فکری و عقیدتی است .

الذین کانت أعینهم فی غطاء . .. یحسبون أنّهم یحسنون صنعًا

مجموع چند آیه، در آغاز، فقدان بینش را در کافران مطرح ساخت، آنگاه برگزیدن معبودانی جز خدا را به عنوان یکی از دستاوردهای آن مطرح کرد (أفحسب) و در این آیه، آنان را به عنوان (أخسرین) و کسانی که اَعمال پوچ خود را کارهایی نیک می بینند، معرفی کرد. مقتضای ربط بین آیات مورد بحث، برداشت بالا، است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 103 - 2

2 - عقاید باطل و کردار های بد ، مایه وارد شدن زیان به سرمایه های وجودی انسان

و من خفّت موزینه فأُول-ئک الذین خسروا أنفسهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 115 - 3

3 - بینش غلط نسبت به هدف آفرینش ( بازگشت به سوی خدا ) ، ریشه انحرافات بشر و عامل دوزخی شدن وی

قالوا ربّنا غلبت علینا شقوتنا . .. أفحسبتم أنّما ... لاترجعون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 14

15 - سبأ - 34 - 33 - 11

11 - مشرکان ، به خاطر انتخاب عقیده شرک آلود ، در قیامت پشیمان شده و آن را پنهان خواهند کرد .

و لو تری إذ الظ-لمون موقوفون عند ربّهم . .. و أسرّوا الندامه لمّا رأوا العذاب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 7 - 10

10 - اعتقاد باطل ، زاینده عمل و رفتار ناصحیح *

و ویل للمشرکین . الذین لایؤتون الزکوه

برداشت بالا بدان احتمال است که تقدم لفظی شرک بر عدم انفاق زکات، بیانگر تأثیر و سببیّت آن باشد.

17- آثار عقیده باطل کافران

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - محمد - 47 - 3 - 1

1- ناکامی و پوجی اعمال کافران بازتاب طبیعی باطل گرایی آنان

الذین کفروا . .. أضلّ أعم-لهم ... ذلک بأنّ الذین کفروا اتّبعواالب-طل

<ذالک> اشاره به فرجام پوچ و اعمال بی ثمر کافران است (أضلّ أعمالهم).

18- آثار عقیده باطل مشرکان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 23 - 5

5 - خسارت و زیان کاری مشرکان ، نتیجه پندار های ناروای آنان درباره خداوند

ذلکم ظنّکم . .. فأصبحتم من الخ-سرین

19- آثار عقیده باطل نیاکان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - نجم - 53 - 23 - 3

3 - تأثیر عقاید و باور های خرافی نیاکان ، در گرایش های انحرافی آیندگان *

سمّیتموها أنتم و ءاباؤکم

برداشت یاد شده بدان احتمال که ذکر <آباؤکم> اشاره به این داشته باشد که مشرکان، تحت تأثیر عقاید خرافی نیاکان خویش، به بت پرستی گرویدند.

ص: 15

20- آثار عقیده به آمرزشگری خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - نوح - 71 - 10 - 4

4 - اعتقاد به ربوبیت و غفّاریت خداوند ، مقتضی استغفار و طلب آمرزش از او است .

استغفروا ربّکم إنّه کان غفّارًا

برداشت یاد شده، از آمدن صفت <ربّ> و نیز از این که جمله <إنّه کان غفاراً> در مقام تعلیل است، به دست می آید.

21- آثار عقیده به آمرزشهای خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - فاطر - 35 - 28 - 11،12

11 - آگاهی و اعتقاد به عزت مندی و آمرزندگی خداوند ، منشأ خشیت و خداترسی عالمان راستین و اهل معرفت

إنّما یخشی اللّه من عباده العلم-ؤا إنّ اللّه عزیز غفور

برداشت یاد شده با توجه به این نکته است که جمله <إنّ اللّه عزیز غفور>، در مقام تعلیل برای <إنّما یخشی اللّه . ..> می باشد; زیرا عزت مندی خداوند، نشانگر کمال قدرت او بر انتقام و کیفر است. هم چنین آمرزنده بودن خداوند، آن گاه صادق است که او بر کیفر و عقوبت قادر باشد. بنابراین توجه به این قدرت است که موجب خشیت و خداترسی خواهد شد.

12 - آگاهی و اعتقاد به عزت مندی و آمرزندگی خداوند ، موجب خشیت و خداترسی است .

إنّما یخشی اللّه من عباده العلم-ؤا إنّ اللّه عزیز غفور

22- آثار عقیده به اسلام

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - انفال - 8 - 49 - 2

2 - حضور مؤمنان واقعی درکارزار بدر ، در مقابل دشمنی به مراتب قویتر ، برخاسته از پایبندی آنان به اسلام ، حتی در دیدگاه منافقان و سست ایمانها

إذ یقول المنفقون . .. غر هؤلاء دینهم

<غر هؤلاء دینهم> که سخن منافقان و سست ایمانهاست، بیانگر این است که آنان نیز حضور مؤمنان در کارزار بدر برخاسته از اندیشه دینی ایشان می دانستند.

23- آثار عقیده به اهوال قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 37 - 16

16 - توجه و اعتقاد به صحنه های دشوار و سخت قیامت ، مقتضی ترس از آن روز است .

یخافون یومًا تتقلّب فیه القلوب و الأبص-ر

ص: 16

24- آثار عقیده به بصیرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - فرقان - 25 - 20 - 15

15 - توجه و اعتقاد به بصیرت و بینا بودن خداوند ( به احوال بندگان ) ، برانگیزنده آدمی به صبر و شکیبایی

و جعلنا بعضکم لبعض فتنه أتصبرون و کان ربّک بصیرًا

جمله <و کان ربّک بصیراً> درصدد تحریک و تشویق مردم به صبر و شکیبایی است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 44 - 13

13 - اعتقاد به بصیرت و آگاهی کامل خداوند بر احوال بندگان ، زمینه ساز پرهیز آدمی از گناه و حق ناپذیری است .

إنّ اللّه بصیر بالعباد

یادآوری بصیرت و آگاهی خداوند بر احوال بندگان، برای کسانی که در گناه افراط کرده، حق را نمی پذیرند (أنّ المسرفین هم أصحاب النار)، می تواند گویای مطلب یاد شده باشد.

25- آثار عقیده به پاداشهای خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - فاطر - 35 - 30 - 6

6 - اعتقاد به تضمین پاداش کامل و بیش از استحقاق از سوی خداوند ، موجب برانگیخته شدن انسان به انجام خالصانه اعمال نیک ( همچون انفاق )

الذین یتلون کت-ب اللّه . .. و أنفقوا ممّا رزقن-هم سرًّا و علانیه ... لیوفّیهم أُ

26- آثار عقیده به تجسم عمل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - نبأ - 78 - 40 - 12

12 - اعتقاد به مواجه شدن با کردار خویش در قیامت ، زمینه ساز پذیرش انذار های خداوند و بیمناکی از عذاب قیامت

إنّا أنذرن-کم عذابًا قریبًا یوم ینظر المرء ما قدّمت یداه

27- آثار عقیده به توحید

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 17

9 - نحل - 16 - 2 - 16،17

16- اعتقاد به یگانگی خداوند ، زمینه ساز تقواپیشگی و ترس و پروا داشتن از او

أن أنذروا أنه لا إل-ه إلاّ أنا فاتقون

فاء در <فاتقون> فای تفریع است. بنابراین این مطلب به دست می آید که: اگر کسی به توحید و یگانگی خداوند معتقد شد، به دنبال آن زمینه تقواپیشگی برای او حاصل می گردد.

17- اندیشه توحیدی ، فراخوان آدمی به عملکردی متناسب با آن

لا إل-ه إلاّ أنا فاتقون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 60 - 9

9 - توحید و معاد ، دو عقیده محوری و انسان ساز

ان الذین هم من خشیه ربّهم مشفقون . .. أنّهم إلی ربّهم رجعون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - قصص - 28 - 68 - 7

7 - اعتقاد به توحید و یگانگی خدا ، مقتضی اعتقاد به عدم صلاحیت غیر او برای تشریع قانون و تعیین تکلیف برای خلق

و ربّک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره

ذیل آیه بیانگر آن است که کسانی که پنداشته بودند می توانند قانون وضع نمایند و یا پیامبر تعیین کنند، ناخواسته به دامن شرک غلتیدند; زیرا تشریع قانون و انتخاب پیامبر، تنها در اختیار کسی است که ربوبیت داشته باشد و ربوبیت تنها از آنِ خداوند است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 45 - 4

4 - عقیده به وجود خدای یکتا ، مستلزم عقیده به وجود جهان آخرت است .

و إذا ذکر اللّه وحده اشمأزّت قلوب الذین لایؤمنون بالأخره

از این که خداوند می فرماید: کسانی که ایمان به آخرت ندارند، از یاد خدا به تنهایی، تنفر دارند; به دست می آید که این تنفر به خاطر ایمان نداشتن به آخرت است و اگر آنان ایمان می داشتند، چنین تنفری به آنها دست نمی داد. بنابراین میان ایمان به آخرت و ایمان خداوند یکتا، تلازم وجود دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 15 - 33

33 - اعتقاد به توحید و معاد ، محور مشترک برای وحدت و همبستگی پیروان ادیان آسمانی

اللّه ربّنا و ربّکم . .. اللّه یجمع بیننا و بینکم

بنابراین که مخاطبان پیامبر(ص) اهل کتاب باشند، برداشت یاد شده به دست می آید.

ص: 18

28- آثار عقیده به توحید در خالقیت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 87 - 4

4 - اعتقاد به یگانگی خالق ، مستلزم اعتقاد به یگانگی معبود و < ربّ >

یدعون من دونه . .. و لئن سألتهم من خلقهم لیقولنّ اللّه فأنّی یؤفکون

مشرکان در ربوبیت الهی، قائل به شرک بودند و خداوند برای تبیین بطلان اعتقاد آنان، به ایشان یادآور شده که شما معتقد به یگانگی خالق هستید و پذیرش شرک در ربوبیت، با آن تناقض دارد.

29- آثار عقیده به توحید ربوبی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 26 - 3

3 - اعتقاد به ربوبیت خدای یگانه ، مستلزم بردن نیاز ها به درگاه او

قال ربّ انصرنی بما کذّبون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 39 - 3

3 - اعتقاد به ربوبیت خدای یگانه ، مستلزم بردن نیاز ها به درگاه او است .

قال ربّ انصرنی بما کذّبون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 57 - 1

1 - اعتقاد راستین به ربوبیت یگانه خداوند ، مستلزم بیم داشتن از عذاب او و نگران بودن از فرجام کار خویش

إنّ الذین هم من خشیه ربّهم مشفقون

<خشیه> به معنای ترس، بیم و هراس است. عبارت <من خشیه ربّهم>، به تقدیر <من خشیه عذاب ربّهم> می باشد. <إشفاق> (مصدر <مشفقون>) نیز به معنای نگرانی، پریشانی، تشویش خاطر، اضطراب و در بیم و امید بودن است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 58 - 1

1 - اعتقاد راستین به ربوبیت یگانه خداوند ، مستلزم ایمان آوردن به نشانه ها و آیات او است .

و الذین هم بایت ربّهم یومنون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - شعراء - 26 - 29 - 3

3 - اعتقاد به ربوبیت مطلق و یگانه خدا ، مستلزم نفی الوهیت از غیر او

قال فرعون و ما ربّ الع-لمین . قال ربّ السم-وت و الأرض ... قال لئن اتّخذت إل-هًا

ص: 19

برداشت یاد شده بر این اساس است که موسی(ع) از ربوبیت خدا سخن می راند; ولی فرعون بر الوهیت خویش بیمناک شده بود و این می رساند که حتی در فرهنگ مردم آن زمان میان ربوبیت و الوهیت ملازمه ای تفکیک ناپذیر وجود داشته است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - شعراء - 26 - 227 - 4

4 - ایمان و اعتقاد به پروردگار یگانه ، مایه رهایی انسان از وادی حیرت و سرگردانی در عقیده و عمل

ألم تر أنّهم فی کلّ واد یهیمون . .. إلاّ الذین ءامنوا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 79 - 2

2 - اعتقاد به ربوبیت خدای یگانه و قدرت قاهر و علم گسترده او ، مقتضی توکل کردن انسان به او

إنّ ربّک یقضی بینهم بحکمه و هو العزیز العلیم . فتوکّل علی اللّه

تفریع <توکّل علی اللّه> بر <إنّ ربّک یقضی . .. و هو العزیز العلیم> بیانگر مطلب یاد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 15 - 27

27 - خصومت و ستیز پیروان ادیان توحیدی با توجه به وحدت پروردگار و بازگشت عمل هر انسان به خودش ، فاقد منطق و توجیه

اللّه ربّنا و ربّکم لنا أعم-لنا و لکم أعم-لکم لا حجّه بیننا و بینکم

بنابراین که مراد از <لاحجّه>، نفی خصومت و نزاع باشد، برداشت بالا به دست می آید.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - احقاف - 46 - 13 - 9

9- توحید ربوبی و اعتقاد به حاکمیت یگانه خدا بر هستی ، آرامش بخش روح و اندیشه مؤمنان راستین

إنّ الذین قالوا ربّنا اللّه ثمّ استق-موا فلاخوف علیهم و لا هم یحزنون

به کار رفتن واژه <ربّ> به جای دیگر اوصاف الهی و نیز ارتباط <قالو ربّنا اللّه> با <فلا خوف. ..>، می رساند که اعتقاد به توحید ربوبی و این که امور تنها در پرتو تدبیر او صورت می گیرد، نقش اساسی در آرامش خاطر مؤمنان مقاوم دارد.

30- آثار عقیده به جبر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 35 - 17

17- مشرکان مکه ، با اشاعه فکر جبرگرایی ، درصدد اثبات عبث بودن بعثت انبیا بودند .

و قال الذین أشرکوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شیء . .. فهل علی الرسل إلاّ ا

عبارت <فهل علی الرسل إلاّ البلاغ المبین> پس از بیان اعتقادات مشرکان، می تواند جوابی برای آنان باشد; با این توضیح که مشرکان می خواستند با استناد ایمان و کفر به خداوند، بیان کنند که با چنین امری، جایی برای آمدن انبیا نیست و خداوند با

ص: 20

<فهل علی الرسل. ..> جواب آنان را می دهد که آمدن پیامبران، بیهوده نیست و برای ابلاغ پیام الهی است.

31- آثار عقیده به جهنم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 16 - 13

13 - اعتقاد به قیامت و عذاب دوزخ ، سبب ترس از خدا و تقواپیشگی

لهم من فوقهم ظلل من النار . .. ذلک یخوّف اللّه به عباده ی-عباد فاتّقون

32- آثار عقیده به حاکمیت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 31 - 17

17 - اعتقاد به رازقیت ، حاکمیت ، حیات بخشی و تدبیر مطلق خدا نسبت به امور جهان ، مقتضی تقواپیشگی است .

قل من یرزقکم . .. فسیقولون اللّه فقل أفلاتتقون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - احقاف - 46 - 13 - 9

9- توحید ربوبی و اعتقاد به حاکمیت یگانه خدا بر هستی ، آرامش بخش روح و اندیشه مؤمنان راستین

إنّ الذین قالوا ربّنا اللّه ثمّ استق-موا فلاخوف علیهم و لا هم یحزنون

به کار رفتن واژه <ربّ> به جای دیگر اوصاف الهی و نیز ارتباط <قالو ربّنا اللّه> با <فلا خوف. ..>، می رساند که اعتقاد به توحید ربوبی و این که امور تنها در پرتو تدبیر او صورت می گیرد، نقش اساسی در آرامش خاطر مؤمنان مقاوم دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - بروج - 85 - 11 - 7

7 - ایمان به خداوند و اعتقاد به عزّت ، ستودگی ، حاکمیت ، مالکیت و گواه بودن او و انجام دادن تمامی اعمال صالح ، مایه بهره بردن از مناظر سبز و پر درخت و زمین آب خیز بهشت است .

إلاّ أن یؤمنوا باللّه العزیز . .. إنّ الذین ءامنوا و عملوا الص-لح-ت لهم جنّ-ت تج

برداشت یاد شده، از ارتباط این آیه با آیه هشتم و نهم استفاده می شود. <الصالحات>، جمع محلی به <ال> و مفید عموم است. عموم در این موارد، عرفی است; یعنی، تمام آن چه میسّر است. <جنّه>; یعنی، بوستانی که با درختان خود زمین را پوشانده باشد. (مفردات راغب).

33- آثار عقیده به حکمت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 21

9 - حجر - 15 - 85 - 12

12- عقیده به قیامت و هدف داری و حکمت آمیز بودن جهان خلقت ، موجب آسانی تحمل مشکلات و مقتضی گذشت و نادیده گرفتن اذیت و آزار و آسیب های وارده از سوی دشمنان است .

و ما خلقنا السموت . .. إلاّ بالحقّ ... فاصفح الصفح الجمیل

<فا> در <فاصفح> تفریع است و جمله <فاصفح . ..> را بر جمله <و ما خلقنا السموات ... إلاّ بالحق و إن الساعه لأتیه> عطف کرده است. بنابراین، استفاده می شود که به حق آفریده شدن جهان اقتضا دارد تا انسانِ حق طلبی همچون رسول الله(ص) در مسیر حق بردبار باشد و تلاش خود را در برابر حق ناپذیری کافران بیهوده نپندارد.

34- آثار عقیده به حمد خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - بروج - 85 - 11 - 7

7 - ایمان به خداوند و اعتقاد به عزّت ، ستودگی ، حاکمیت ، مالکیت و گواه بودن او و انجام دادن تمامی اعمال صالح ، مایه بهره بردن از مناظر سبز و پر درخت و زمین آب خیز بهشت است .

إلاّ أن یؤمنوا باللّه العزیز . .. إنّ الذین ءامنوا و عملوا الص-لح-ت لهم جنّ-ت تج

برداشت یاد شده، از ارتباط این آیه با آیه هشتم و نهم استفاده می شود. <الصالحات>، جمع محلی به <ال> و مفید عموم است. عموم در این موارد، عرفی است; یعنی، تمام آن چه میسّر است. <جنّه>; یعنی، بوستانی که با درختان خود زمین را پوشانده باشد. (مفردات راغب).

35- آثار عقیده به خاتمیت یوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 34 - 11

11 - اعتقاد مردم مصر به ختم نبوت و نیامدن هیچ پیامبری پس از یوسف ( ع ) ، منشأ مخالفت آنان با دعوت موسی ( ع )

حتّی إذا هلک قلتم لن یبعث اللّه من بعده رسولاً

اعلام ختم نبوت پس از یوسف(ع) از سوی مردم مصر، می تواند دلیل و یا بهانه آنان در مخالفت با دعوت موسی(ع) باشد.

36- آثار عقیده به خالقیت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 31 - 17

17 - اعتقاد به رازقیت ، حاکمیت ، حیات بخشی و تدبیر مطلق خدا نسبت به امور جهان ، مقتضی تقواپیشگی است .

قل من یرزقکم . .. فسیقولون اللّه فقل أفلاتتقون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 22

18 - واقعه - 56 - 57 - 2،4

2 - اعتقاد به خالقیت خداوند ، ناسازگار با تکذیب معاد

نحن خلقن-کم فلولا تصدّقون

آیه شریفه درصدد اثبات معاد است. به این صورت که اگر قبول دارید که ما شما را آفریده ایم، پس باید بپذیرید که می توانیم بار دیگر پس از مرگ شما را زنده کنیم. بنابراین راهی برای تکذیب رستاخیز - که پیامبران ما از آن خبر داده اند - ندارید.

4 - انکار معاد ، به رغم اعتقاد به خالقیت خداوند ، موضع گیری نابخردانه و شایسته سرزنش

نحن خلقن-کم فلولا تصدّقون

سرزنش در آیه شریفه، متوجه کسانی است که با وجود اعتقاد به خالقیت خداوند، در برابر موضوع معاد موضع گیری ناباورانه داشتند.

37- آثار عقیده به خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - احقاف - 46 - 31 - 10

10- تنها برخی از گناهان ، قابل بخشش در پرتو ایمان و اعتقاد به خداوند *

أجیبوا داعی اللّه و ءامنوا به یغفر لکم من ذنوبکم

<من> در <من ذنوبکم> برای تبعیض است و این احتمال وجود دارد که تبعیض، نظر به نوع گناه داشته باشد; یعنی، برخی از گناهان با ایمان آوردن بخشیده می شود و برخی دیگر خیر.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - محمد - 47 - 2 - 5،6

5- ایمان به پیامبر اسلام و قرآن ، شرط ثمربخشی عقیده به خداوند و عمل صالح

و الذین ءامنوا . .. و ءامنوا بما نزّل علی محمّد

از تکرار <آمنوا. ..> استفاده می شود که <آمنوا> - در <الذین آمنوا> - به معنای اعتقاد به خدای یگانه است; چه این که در <آمنوا بما...> به معنای ایمان به قرآن و رسالت پیامبر(ص) است. از قرین آمدن ایمان و عمل صالح، اعتقاد به پیامبر(ص) و قرآن، مطلب بالا استفاده می شود.

6- اعتقاد واقعی به خداوند و پایبندی به ارزش ها ، مستلزم پذیرش قوانینی است که از سوی خداوند بر پیامبر ( ص ) نازل شده است .

و الذین ءامنوا . .. و ءامنوا بما نزّل علی محمّد

قید <و آمنوا بما نزّل. ..> - به عنوان سومین حلقه در پی <آمنوا> و <عملوا الصالحات> - می تواند بیانگر این برهان باشد که اگر کسی معتقد به خداوند است باید به قوانین و دستورات او - که به وسیله پیامبران ابلاغ می شود - نیز مؤمن باشد و بدون آن، در حقیقت به خدا ایمان ندارد و پایبند ارزش ها نیست.

38- آثار عقیده به خرافات

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 23

5 - انعام - 6 - 80 - 11

11 - موهومات و عقاید خرافی از مشکلات تبلیغ توحید

و لا أخاف ما تشرکون به

39- آثار عقیده به خیریت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 32 - 18

18- عقیده به نزول قرآن از جانب خداوند و خیر محض بودن آن ، عامل تعالی انسان به مقامی والا

و قیل للذین اتّقوا ماذا أنزل ربّکم قالوا خیرًا . .. و لنعم دار المتّقین ... الذی

40- آثار عقیده به رازقیت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 31 - 17

17 - اعتقاد به رازقیت ، حاکمیت ، حیات بخشی و تدبیر مطلق خدا نسبت به امور جهان ، مقتضی تقواپیشگی است .

قل من یرزقکم . .. فسیقولون اللّه فقل أفلاتتقون

41- آثار عقیده به ربوبیت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 15 - 24

24 - اعتقاد و توجه به ربوبیت خدا ، بازدارنده آدمی از سرپیچی کردن از دستور های خدا

إنی أخاف إن عصیت ربی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 31 - 17

17 - اعتقاد به رازقیت ، حاکمیت ، حیات بخشی و تدبیر مطلق خدا نسبت به امور جهان ، مقتضی تقواپیشگی است .

قل من یرزقکم . .. فسیقولون اللّه فقل أفلاتتقون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 1 - 4

4- اعتقاد به ربوبیت خدا ، مقتضی رعایت تقوا و پرهیز از نافرمانی او

اتّقوا ربّکم

ص: 24

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 40 - 6

6 - عقیده به ربوبیت خدا ، علت اصلی تهاجم و خصومت مشرکان و کافران علیه مسلمانان در عصر بعثت

إلاّ ان یقولوا ربّنا اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - فرقان - 25 - 64 - 6

6 - اعتقاد به ربوبیت خداوند ، مقتضی شب زنده داری و عبادت و نماز برای او است .

و الذین یبیتون لربّهم سجّدًا و قی-مًا

آمدن قید <لربّهم> و یاد ربوبیت خدا، به جای دیگر اوصاف او همچون رحمان، می تواند گویای برداشت فوق باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 91 - 4

4 - اعتقاد به ربوبیت خداوند و مالکیت او بر تمامی مظاهر هستی ، مقتضی پرستیدن یگانه او

إنّما أُمرت أن أعبد ربّ ه-ذه البلده . .. و له کلّ شیء

واژه <ربّ> و تعبیر <و له کلّ شیء> در حقیقت بیانگر فلسفه حصر پرستش انسان در برابر خدا است; یعنی، چون او پروردگار و مالک یگانه هستی است، پس عبودیت انسان باید تنها به درگاه او باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - فاطر - 35 - 18 - 13

13 - اعتقاد به ربوبیت الهی ، مقتضی خشیت و خداترسی است .

الذین یخشون ربّهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 10 - 4

4 - اعتقاد به ربوبیت خدا ، مقتضی تقواپیشگی و پروا داشتن از او است .

اتّقوا ربّکم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 73 - 2

2 - اعتقاد به ربوبیت الهی ، مقتضی تقواپیشگی است .

اتّقوا ربّهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 28 - 8،9

8 - تصمیم فرعونیان به قتل موسی ( ع ) ، به خاطر اعتقاد آن حضرت به ربوبیت مطلق خداوند بود .

أتقتلون رجلاً أن یقول ربّی اللّه

ص: 25

9 - کشتن موسی ( ع ) به صرف اعتقاد او به ربوبیت خداوند ، کاری نکوهیده و نابه جا در نظر مؤمن آل فرعون

أتقتلون رجلاً أن یقول ربّی اللّه

از استفهام انکاری در جمله <أتقتلون رجلاً. ..> - که در مقام تقبیح عمل فرعون می باشد - برداشت یاد شده استفاده می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - حشر - 59 - 10 - 4

4 - اعتقاد به ربوبیت الهی ، مقتضی التجای انسان به درگاه او ، برای آمرزش گناهان

یقولون ربّنا اغفر لنا

تعیین صفت ربوبیت (ربّنا) برای درخواست غفران از درگاه الهی، بیانگر معنای یاد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - نوح - 71 - 10 - 4

4 - اعتقاد به ربوبیت و غفّاریت خداوند ، مقتضی استغفار و طلب آمرزش از او است .

استغفروا ربّکم إنّه کان غفّارًا

برداشت یاد شده، از آمدن صفت <ربّ> و نیز از این که جمله <إنّه کان غفاراً> در مقام تعلیل است، به دست می آید.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - مطففین - 83 - 6 - 8

8 - کم فروشی ، ناسازگار با اعتقاد به ربوبیت خداوند بر جهان هستی

ویل للمطفّفین . .. یوم یقوم الناس لربّ الع-لمین

42- آثار عقیده به زندگی اخروی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - فرقان - 25 - 40 - 9

9 - توجه و اعتقاد به حیات اخروی ، برانگیزاننده آدمی به عبرت گرفتن از سرگذشت هلاکت بار اقوام پیشین و تصحیح رفتار خویش

أفلم یکونوا یرونها بل کانوا لایرجون نشورًا

43- آثار عقیده به شنوایی خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 21 - 21

21 - توجه و اعتقاد به شنوا و دانا بودن خداوند به تمامی گفته ها و رفتار های نهان و آشکار آدمی ، بازدارنده وی از ارتکاب فحشا و منکرات و پیروی از شیطان

ص: 26

ی-أیّها الذین ءامنوا لاتتّبعوا خطوت الشیط-ن . .. فإنّه یأمر بالفحشاء و المنکر ..

جمله <و اللّه سمیع علیم> استینافیه تعلیلیه است و در مقام تعلیل برای جملات پیشین می باشد. بنابراین هشدار خداوند به شنوا و دانا بودن خویش، پس از نهی از پیروی شیطان، می تواند به منظور بازداشتن انسان از گناه و فحشا و تضمین این بازدارندگی باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 60 - 12

12 - توجه و اعتقاد به شنوایی و دانایی خداوند ، بازدارنده آدمی از گناه و قانون شکنی است .

و القوعد من النساء الّ-تی لایرجون نکاحًا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهنّ . .. و

جمله <و اللّه سمیع علیم> استینافیه تعلیلیه و در مقام تهدید زنانی است که احیاناً بخواهند از حکم حجاب و عفاف سرپیچی کنند و یا از موارد استثنا، سوء استفاده کنند. از این رو آمدن چنین جمله ای و یادآوری صفت شنوایی و دانایی خداوند، می تواند اشاره به نکته یاد شده باشد.

44- آثار عقیده به عزت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - شعراء - 26 - 9 - 3

3 - اعتقاد به عزت و شکست ناپذیری خدا ، هموار کننده راه ایمان به رستاخیز و توانایی خدا بر احیای مردگان

و ما کان أکثرهم مؤمنین . و إنّ ربّک لهو العزیز

با توجه به مفاد آیات پیش (انکار معاد از سوی کافران و ارائه نشانه های قدرت خدا بر برپا ساختن رستاخیز و پایان بخشیدن موضوع یاد شده با ذکر عزت خدا) برداشت یاد شده به دست می آید.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - فاطر - 35 - 28 - 11،12

11 - آگاهی و اعتقاد به عزت مندی و آمرزندگی خداوند ، منشأ خشیت و خداترسی عالمان راستین و اهل معرفت

إنّما یخشی اللّه من عباده العلم-ؤا إنّ اللّه عزیز غفور

برداشت یاد شده با توجه به این نکته است که جمله <إنّ اللّه عزیز غفور>، در مقام تعلیل برای <إنّما یخشی اللّه . ..> می باشد; زیرا عزت مندی خداوند، نشانگر کمال قدرت او بر انتقام و کیفر است. هم چنین آمرزنده بودن خداوند، آن گاه صادق است که او بر کیفر و عقوبت قادر باشد. بنابراین توجه به این قدرت است که موجب خشیت و خداترسی خواهد شد.

12 - آگاهی و اعتقاد به عزت مندی و آمرزندگی خداوند ، موجب خشیت و خداترسی است .

إنّما یخشی اللّه من عباده العلم-ؤا إنّ اللّه عزیز غفور

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - بروج - 85 - 11 - 7

7 - ایمان به خداوند و اعتقاد به عزّت ، ستودگی ، حاکمیت ، مالکیت و گواه بودن او و انجام دادن تمامی اعمال صالح ، مایه بهره بردن از مناظر سبز و پر درخت و زمین آب خیز بهشت است .

ص: 27

إلاّ أن یؤمنوا باللّه العزیز . .. إنّ الذین ءامنوا و عملوا الص-لح-ت لهم جنّ-ت تج

برداشت یاد شده، از ارتباط این آیه با آیه هشتم و نهم استفاده می شود. <الصالحات>، جمع محلی به <ال> و مفید عموم است. عموم در این موارد، عرفی است; یعنی، تمام آن چه میسّر است. <جنّه>; یعنی، بوستانی که با درختان خود زمین را پوشانده باشد. (مفردات راغب).

45- آثار عقیده به عظمت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - بینه - 98 - 8 - 14

14 - بهشت جاودان و نعمت های آن ، کسب رضایت خداوند و راضی شدن از او ، ویژه کسانی است که به عظمت خداوند ، پی برده و از او هراس دارند .

جنّ-ت عدن تجری من تحتها الأنه-ر خ-لدین فیها أبدًا رضی اللّه عنهم و رضوا عنه ذلک

<خشیت>، به معنای ترس آمیخته با احساس عظمت است. (مفردات)

46- آثار عقیده به علم خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 91 - 11

11- اعتقاد و توجه به علم خداوند به همه اعمال آدمیان ، پشتوانه اجرای فرمان های اوست .

و أوفوا بعهد الله . .. إن الله یعلم ما تفعلون

برداشت فوق، از تعلیل <إن الله یعلم ما تفعلون> به دست می آید; یعنی، به عهد و پیمان خود با خدا وفادار باشید; چون که خدا از اعمال شما آگاه است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 21 - 21

21 - توجه و اعتقاد به شنوا و دانا بودن خداوند به تمامی گفته ها و رفتار های نهان و آشکار آدمی ، بازدارنده وی از ارتکاب فحشا و منکرات و پیروی از شیطان

ی-أیّها الذین ءامنوا لاتتّبعوا خطوت الشیط-ن . .. فإنّه یأمر بالفحشاء و المنکر ..

جمله <و اللّه سمیع علیم> استینافیه تعلیلیه است و در مقام تعلیل برای جملات پیشین می باشد. بنابراین هشدار خداوند به شنوا و دانا بودن خویش، پس از نهی از پیروی شیطان، می تواند به منظور بازداشتن انسان از گناه و فحشا و تضمین این بازدارندگی باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 28 - 13

13 - توجه و اعتقاد به آگاهی خداوند به اعمال انسان ها ، موجب برانگیختن آنان به رعایت دستورات الهی و پرهیز از نافرمانی او است .

ص: 28

و إن قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو أزکی لکم و اللّه بما تعملون علیم

سخن تهدیدآمیز خداوند به مؤمنان (و اللّه بما تعملون علیم)، می تواند به منظور مطلب فوق ادا شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 29 - 6

6 - توجه و اعتقاد به علم همه جانبه خداوند به نهان و آشکار انسان ها ، بازدارنده آنان از گناه و نافرمانی است .

لیس علیکم جناح أن تدخلوا بیوتًا غیر مسکونه . .. و اللّه یعلم ما تبدون و ما تکتمو

تذکر به علم همه جانبه الهی در پایان آیه می تواند حاکی از نکته یاد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 30 - 16

16 - توجه و اعتقاد به آگاهی خداوند به حرکات و رفتار انسان ها ، موجب برانگیختن آنان به رعایت دستورات خدا و پرهیز از نافرمانی او است .

قل للمؤمنین یغضّوا . .. إنّ اللّه خبیر بما یصنعون

سخن تهدیدآمیز خداوند به مؤمنان (إنّ اللّه خبیر بما یصنعون)، می تواند به منظور این مطلب، ادا شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 41 - 17

17 - توجه و اعتقاد انسان ها به آگاهی همه جانبه خداوند از اعمال و رفتار تمامی موجودات ، بر انگیزنده آنان به اطاعت و فرمانبری از او

ألم تر أنّ اللّه یسبّح له من فی السم-وت . .. و اللّه علیم بما یفعلون

یادآوری علم همه جانبه خداوند برای انسان ها در پایان آیه شریفه، می تواند حاکی از برداشت یاد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 60 - 12

12 - توجه و اعتقاد به شنوایی و دانایی خداوند ، بازدارنده آدمی از گناه و قانون شکنی است .

و القوعد من النساء الّ-تی لایرجون نکاحًا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهنّ . .. و

جمله <و اللّه سمیع علیم> استینافیه تعلیلیه و در مقام تهدید زنانی است که احیاناً بخواهند از حکم حجاب و عفاف سرپیچی کنند و یا از موارد استثنا، سوء استفاده کنند. از این رو آمدن چنین جمله ای و یادآوری صفت شنوایی و دانایی خداوند، می تواند اشاره به نکته یاد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 64 - 12

12 - توجه و اعتقاد به علم همه جانبه خداوند ، بازدارنده آدمی از هر گونه نافرمانی از او

فلیحذر الذین یخالفون عن أمره . .. قد یعلم ما أنتم علیه ... و اللّه بکلّ شیء علیم

تذکر خداوند به علم همه جانبه خویش - در پایان سوره و پس از بیان یک سلسله دستورها و آموزش ها از آغاز سوره تا پایان آن (به ویژه جمله <فلیحذر الذین یخالفون عن أمره. ..>) - می تواند بیانگر نکته یاد شده باشد.

ص: 29

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 79 - 2

2 - اعتقاد به ربوبیت خدای یگانه و قدرت قاهر و علم گسترده او ، مقتضی توکل کردن انسان به او

إنّ ربّک یقضی بینهم بحکمه و هو العزیز العلیم . فتوکّل علی اللّه

تفریع <توکّل علی اللّه> بر <إنّ ربّک یقضی . .. و هو العزیز العلیم> بیانگر مطلب یاد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 76 - 7،8

7 - عقیده به آگاهی خداوند از تمامی رفتار ها و حرکت های توطئه آمیز کافران ، موجب دل گرمی و تسلی خاطر مبلغان اسلام و مدافعان عقیده توحیدی است .

فلایحزنک قولهم إنّا نعلم ما یسرّون و ما یعلنون

برداشت یاد شده با توجه به این نکته است که جمله <إنّا نعلم. ..> تعلیل برای نهی در <فلایحزنک> است; یعنی، چون خداوند بر تمامی رفتارهای آدمیان - از جمله کافران - آگاه است، پس نباید در برابر توطئه های آنان محزون بود; بلکه باید با دل گرمی و پشتکار به تبلیغ دین پرداخت.

8 - توجه و اعتقاد به آگاهی خداوند به تمامی رفتار ها و حرکت های پنهانی و آشکار انسان ها ، بازدارنده آدمی از گناه و حق ناپذیری است .

إنّا نعلم ما یسرّون و ما یعلنون

برداشت بالا از این رو است که آیه شریفه در مقام تهدید به کافران و مشرکان حق ناپذیر است. بنابراین یادآوری آگاهی مطلق خداوند به رفتار نهان و آشکار انسان ها در شرایط تهدید، می تواند بیانگر مطلب یاد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 19 - 5

5 - آگاهی و اعتقاد به احاطه علمی خداوند بر وجود انسان ها ، بازدارنده آنان از هرگونه گناه و ستم

و ما للظ-لمین من حمیم . .. یعلم خائنه الأعین و ما تخفی الصدور

ذکر شدن آگاهی همه جانبه خداوند از احوال انسان ها - پس از یادکردن از ستمکاران - می تواند بیانگر مطلب یاد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - تغابن - 64 - 4 - 6

6 - آگاهی و عقیده به علم همه جانبه خداوند به جهان و انسان ، بازدارنده انسان ها از نافرمانی و گناه

یعلم ما فی السم-وت . .. و ما تعلنون واللّه علیم بذات الصدور

47- آثار عقیده به علم غیب خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 53 - 14

ص: 30

14 - توجه و اعتقاد به با خبر بودن خداوند از تمامی رفتار و کردار آدمیان ، باز دارنده آنان از هر گونه نافرمانی و گناه است .

و أقسموا باللّه جهد أیم-نهم . .. إنّ اللّه خبیر بما تعملون

جمله <إنّ اللّه خبیر. ..> تذکری تهدیدآمیز به منافقان بود که به دروغ اظهار اطاعت می کردند; ولی در عمل به نافرمانی و گناه مشغول بودند. بنابراین هشدار به آگاهی خداوند از اعمال انسان ها، می تواند به منظور بازداشتن آنان از نافرمانی و گناه باشد.

48- آثار عقیده به فرزندداری خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 4 - 2

2- اعتقاد به فرزندگزینی خدا ، پنداری بس ناروا و موجب عذابی شدید است .

لینذر بأسًا شدیدًا . .. و ینذر الذین قالوا اتخذ اللّه ولدًا

آیه قبل، یکی از رسالت های قرآن را، بیم به عذاب شدید الهی بیان کرد و این آیه، به یکی از موارد استحقاق آن عذاب اشاره کرده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 5 - 8

8- اعتقاد به فرزندگزینی خدا ، دارای تبعات و آثاری بزرگ ، شگفت آور و غیر قابل قبول

قالوا اتخذ اللّه ولدًا . .. کبرت کلمه تخرج من أفوههم

عین الفعل مضموم در فعل ماضی <کبرت> نشانه دلالت آن بر تعجب است و روشن است که جمله <کبرت کلمه. ..> بزرگیِ به لحاظ خود سخن را نمی گوید، بلکه به جهت لوازم ناروای آن و یا فاصله ای است که با حقیقت دارد.

49- آثار عقیده به فضل خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - فاطر - 35 - 30 - 6

6 - اعتقاد به تضمین پاداش کامل و بیش از استحقاق از سوی خداوند ، موجب برانگیخته شدن انسان به انجام خالصانه اعمال نیک ( همچون انفاق )

الذین یتلون کت-ب اللّه . .. و أنفقوا ممّا رزقن-هم سرًّا و علانیه ... لیوفّیهم أُ

50- آثار عقیده به قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 79 - 2

2 - اعتقاد به ربوبیت خدای یگانه و قدرت قاهر و علم گسترده او ، مقتضی توکل کردن انسان به او

ص: 31

إنّ ربّک یقضی بینهم بحکمه و هو العزیز العلیم . فتوکّل علی اللّه

تفریع <توکّل علی اللّه> بر <إنّ ربّک یقضی . .. و هو العزیز العلیم> بیانگر مطلب یاد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 76 - 4

4 - توجه به ناتوانی معبود های ادعایی و عقیده به قدرت مطلق خداوند ، موجب تسلی خاطر و دل گرمی مبلغان اسلام و مدافعان عقیده توحیدی

و اتّخذوا من دون اللّه ءالهه لعلّهم ینصرون . لایستطیعون نصرهم... فلایحزنک قولهم

جمله <فلایحزنک قولهم> جواب برای شرط مقدر است; یعنی، <إذا کان ه-ذا حالهم مع ربّهم حیث اتّخذوا رجاء النصر ءالهه من دون اللّه لایقدرون نصرهم فلاتحزن بسبب قولهم. ..; وقتی وضعیت آنان چنین است که به امید یاری، معبودهای دیگری جز خدا را - که توانای بر یاری رسانی ندارند - برگزیدند، پس تو از سخنان شان محزون مباش...>.

51- آثار عقیده به قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - حجر - 15 - 85 - 12

12- عقیده به قیامت و هدف داری و حکمت آمیز بودن جهان خلقت ، موجب آسانی تحمل مشکلات و مقتضی گذشت و نادیده گرفتن اذیت و آزار و آسیب های وارده از سوی دشمنان است .

و ما خلقنا السموت . .. إلاّ بالحقّ ... فاصفح الصفح الجمیل

<فا> در <فاصفح> تفریع است و جمله <فاصفح . ..> را بر جمله <و ما خلقنا السموات ... إلاّ بالحق و إن الساعه لأتیه> عطف کرده است. بنابراین، استفاده می شود که به حق آفریده شدن جهان اقتضا دارد تا انسانِ حق طلبی همچون رسول الله(ص) در مسیر حق بردبار باشد و تلاش خود را در برابر حق ناپذیری کافران بیهوده نپندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 92 - 17

17- توجه و اعتقاد انسان به قیامت ، مانع پیمان شکنی وی خواهد شد .

و أوفوا بعهد الله . .. تتّخذون أیم-نکم دخلاً بینکم ... و لیبیّننّ لکم یوم القی-م

تذکر خداوند به تبیین حقایق در قیامت، پس از طرح مسأله پیمان و سوگندشکنی، می تواند اشعار به مطلب فوق داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 39 - 5

5- اعتقاد به قیامت و آگاهی از آتش دوزخ ، بازدارنده آدمی از گناه و حق ستیزی

متی ه-ذا الوعد . .. لو یعلم الذین

از این که خداوند فرمود: اگر کافران می دانستند که آتش دوزخ و. .. با آنان چه می کند، در نزول عذاب و برپایی قیامت عجله نمی کردند، به دست می آید که ایمان به قیامت و آگاهی از احوال آن، آدمی را از کفر و حق ستیزی و هرگونه گناه بازمی دارد.

ص: 32

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 16 - 13

13 - اعتقاد به قیامت و عذاب دوزخ ، سبب ترس از خدا و تقواپیشگی

لهم من فوقهم ظلل من النار . .. ذلک یخوّف اللّه به عباده ی-عباد فاتّقون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 33 - 9

9 - اعتقاد به روز قیامت ، بازدارنده انسان از گناه و بزه کاری ( چون آدم کشی )

إنّی أخاف علیکم یوم التناد . یوم تولّون مدبرین ما لکم من اللّه من عاصم

از این که مؤمن آل فرعون برای بازداشتن فرعونیان از کشتن موسی(ع)، مسأله معاد و حسابرسی اعمال بندگان را مطرح ساخت، مطلب یاد شده به دست می آید.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - ذاریات - 51 - 15 - 4،5

4 - تقوا ، تبلور ایمان و اعتقاد به قیامت

إنّ المتقین فی جنّ-ت و عیون

از این که برای اهل ایمان تنها وصف تقوا آورده شده است، روشن می شود که تقوا، تبلور ایمان به وحی و اعتقاد به قیامت است.

5 - پایبندی به ارزش ها و پرهیز از زشتی ها و پلیدی ها ، تنها در گرو اعتقاد به قیامت

إنّ المتقین فی جنّ-ت و عیون

از تقابل میان <متقین> و <منکران معاد> - که در آیات پیشین مطرح شده است - به دست می آید که تقوا در صورتی حاصل می شود که فرد، منکر قیامت نباشد; زیرا با انکار قیامت پایبندی به ارزش ها میسر نخواهد شد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - مجادله - 58 - 9 - 9

9 - اعتقاد به قیامت و توجه داشتن به کیفر و پاداش الهی در آن ، موجب تقویت روح تقواپیشگی در انسان

و اتّقوا اللّه الذی إلیه تحشرون

یادآوری حشر انسان ها در قیامت - پس از توصیه به تقوا - می تواند بیانگر مطلب یاد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - معارج - 70 - 26 - 2

2 - اعتقاد به روز جزا ، تعدیل کننده غرایز و تأثیرگذار در خُلق و خوی بشر ( حرص ، بخل ، ناشکیبایی و . . . )

إنّ الإنس-ن خلق هلوعًا . .. إلاّ المصلّین ... و الذین یصدّقون بیوم الدین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مدثر - 74 - 53 - 5

ص: 33

5 - وجود ارتباط وثیق و ناگسستنی ، میان عقیده به روز جزا و دیگر عقاید دینی و معارف الهی

بل لایخافون الأخره

برداشت یاد شده، به سبب این نکته است که با تکذیب قیامت از سوی کافران، دیگر عقاید دینی نادیده انگاشته می شد.

52- آثار عقیده به گواهی خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - بروج - 85 - 11 - 7

7 - ایمان به خداوند و اعتقاد به عزّت ، ستودگی ، حاکمیت ، مالکیت و گواه بودن او و انجام دادن تمامی اعمال صالح ، مایه بهره بردن از مناظر سبز و پر درخت و زمین آب خیز بهشت است .

إلاّ أن یؤمنوا باللّه العزیز . .. إنّ الذین ءامنوا و عملوا الص-لح-ت لهم جنّ-ت تج

برداشت یاد شده، از ارتباط این آیه با آیه هشتم و نهم استفاده می شود. <الصالحات>، جمع محلی به <ال> و مفید عموم است. عموم در این موارد، عرفی است; یعنی، تمام آن چه میسّر است. <جنّه>; یعنی، بوستانی که با درختان خود زمین را پوشانده باشد. (مفردات راغب).

53- آثار عقیده به مالکیت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 85 - 2

2 - گرایش به شرک در عین اعتقاد به تعلق انسان و پدیده های پیرامون او به خداوند ، دو امر ناهمخوان و ناسازگار

قل لمن الأرض و من فیها . .. سیقولون للّه قل أفلاتذکّرون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 91 - 4

4 - اعتقاد به ربوبیت خداوند و مالکیت او بر تمامی مظاهر هستی ، مقتضی پرستیدن یگانه او

إنّما أُمرت أن أعبد ربّ ه-ذه البلده . .. و له کلّ شیء

واژه <ربّ> و تعبیر <و له کلّ شیء> در حقیقت بیانگر فلسفه حصر پرستش انسان در برابر خدا است; یعنی، چون او پروردگار و مالک یگانه هستی است، پس عبودیت انسان باید تنها به درگاه او باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - بروج - 85 - 11 - 7

7 - ایمان به خداوند و اعتقاد به عزّت ، ستودگی ، حاکمیت ، مالکیت و گواه بودن او و انجام دادن تمامی اعمال صالح ، مایه بهره بردن از مناظر سبز و پر درخت و زمین آب خیز بهشت است .

إلاّ أن یؤمنوا باللّه العزیز . .. إنّ الذین ءامنوا و عملوا الص-لح-ت لهم جنّ-ت تج

برداشت یاد شده، از ارتباط این آیه با آیه هشتم و نهم استفاده می شود. <الصالحات>، جمع محلی به <ال> و مفید عموم است. عموم در این موارد، عرفی است; یعنی، تمام آن چه میسّر است. <جنّه>; یعنی، بوستانی که با درختان خود زمین را

ص: 34

پوشانده باشد. (مفردات راغب).

54- آثار عقیده به معاد

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 36 - 8

8- عقیده به معاد ، ناسازگار با دنیاپرستی و غیرقابل پذیرش برای دنیاپرستان است .

أنا أکثر منک مالاً . .. و ما أظنّ الساعه قائمه

مرد ثروت مند، در پی غرور و افتخار به مال و منال و پندار جاودانه بودن آن، به انکار قیامت پرداخت. به نظر می رسد که ارتباط این دو قسمت، به صورت زمینه و نتیجه باشد; یعنی، آنچه که فرد را به موضع انکار قیامت کشاند، دنیاپرستی و فریفته شدن بدان بود. فعل مجهول <رُددت> (برگردانده شوم) - که حاکی از اجبار شدن است - نیز گویای نکته یاد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 35 - 5

5 - اندیشه معاد و حیات اخروی ، برهم زننده آرامش اشراف و مورد تکذیب أکید آنان

و قال الملأ من قومه . .. أیعدکم ... أنّکم مخرجون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 60 - 9

9 - توحید و معاد ، دو عقیده محوری و انسان ساز

ان الذین هم من خشیه ربّهم مشفقون . .. أنّهم إلی ربّهم رجعون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - شعراء - 26 - 50 - 6،7

6 - عقیده به معاد و بازگشت انسان به سوی خدا پس از مرگ ، عامل نهراسیدن ساحران مؤمن از مجازات مرگ

قال . .. لأُقطّعنّ أیدیکم و أرجلکم من خل-ف ... قالوا لاضیر إنّا إلی ربّنا منقلبو

7 - عقیده به معاد ، عاملی نیرومند در پایبندی انسان به ارزش ها و تحمل دشواری های ناشی از تعهد به آنها

قالوا لاضیر إنّا إلی ربّنا منقلبون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 15 - 33

33 - اعتقاد به توحید و معاد ، محور مشترک برای وحدت و همبستگی پیروان ادیان آسمانی

اللّه ربّنا و ربّکم . .. اللّه یجمع بیننا و بینکم

بنابراین که مخاطبان پیامبر(ص) اهل کتاب باشند، برداشت یاد شده به دست می آید.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 35

19 - تحریم - 66 - 6 - 8

8 - نقش مثبت و سازنده اعتقاد به معاد ، در تربیت آدمیان و اصلاح آنان

ی-أیّها الذین ءامنوا قوا أنفسکم و أهلیکم نارًا

مطلب یاد شده از تذکر به آتش دوزخ - به جای موعظه و توصیه به تقوا و خودسازی و اصلاح خانواده - استفاده می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - مطففین - 83 - 4 - 3

3 - اعتقاد به معاد ، حتی در حد گمان ، بازدارنده انسان از خیانت در سنجش کالای دیگران

ألا یظنّ أُول-ئک أنّهم مبعوثون

55- آثار عقیده به منشأ ثروت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - فاطر - 35 - 29 - 6

6 - اعتقاد به خدادادی بودن امکانات و دارایی ها ، زمینه ساز پیدایش روحیه انفاق گری در انسان

و أنفقوا ممّا رزقن-هم سرًّا و علانیه

از هدف های یادآوری این حقیقت (خدادادی بودن دارایی ها) در بیان لزوم انفاق، می تواند تسهیل آن و ایجاد روحیه انفاق گری در انسان ها باشد.

56- آثار عقیده به نظارت اعضای بدن

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 22 - 6

6 - اعتقاد انسان ها ، به نظارت اعضا و جوارح بر اعمال و رفتار آنان ، بازدارنده ایشان از گناه و معصیت

و ما کنتم تستترون أن یشهد علیکم سمعکم و لا أبص-رکم و لا جلودکم

57- آثار عقیده به وحیانیت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 32 - 18

18- عقیده به نزول قرآن از جانب خداوند و خیر محض بودن آن ، عامل تعالی انسان به مقامی والا

و قیل للذین اتّقوا ماذا أنزل ربّکم قالوا خیرًا . .. و لنعم دار المتّقین ... الذی

ص: 36

58- آثار عقیده به ولایت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 78 - 24

24 - اعتقاد به مولویت و سرپرستی خداوند ، مقتضی اعتصام به او و پرهیز از چنگ زدن به دامن غیر او

و اعتصموا باللّه هو مولیکم

جمله <هو مولیکم> به منزله تعلیل برای <اعتصموا باللّه> است; یعنی، به خدا اعتصام کنید; زیرا او مولا و قیّم شما است.

59- آثار عقیده به هدفداری آفرینش

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - حجر - 15 - 85 - 12

12- عقیده به قیامت و هدف داری و حکمت آمیز بودن جهان خلقت ، موجب آسانی تحمل مشکلات و مقتضی گذشت و نادیده گرفتن اذیت و آزار و آسیب های وارده از سوی دشمنان است .

و ما خلقنا السموت . .. إلاّ بالحقّ ... فاصفح الصفح الجمیل

<فا> در <فاصفح> تفریع است و جمله <فاصفح . ..> را بر جمله <و ما خلقنا السموات ... إلاّ بالحق و إن الساعه لأتیه> عطف کرده است. بنابراین، استفاده می شود که به حق آفریده شدن جهان اقتضا دارد تا انسانِ حق طلبی همچون رسول الله(ص) در مسیر حق بردبار باشد و تلاش خود را در برابر حق ناپذیری کافران بیهوده نپندارد.

60- آثار عقیده پسندیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - اعراف - 7 - 8 - 3

3 - فلاح و رستگاری آدمی در قیامت در گرو داشتن اعمال و عقاید وزین و دارای ثقل است.

فمن ثقلت موزینه فأولئک هم المفلحون

کلمه <موازین> در برداشت فوق جمع موزون گرفته شده است. بنابراین مراد از <موازین> اعمال و عقایدی است که در قیامت مورد توزین و سنجش قرار می گیرد.

61- آثار عقیده جاهلانه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 137 - 6

6 - عقاید شرک آلود و جاهلانه موجب گرایش انسان به اعمال ناشایست و خلاف فطرت و وجدان است.

و کذلک زین . .. قتل أولدهم شرکاؤهم

ص: 37

62- آثار عقیده صحیح

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - شعراء - 26 - 184 - 3

3 - التزام به مبانی ارزشی و اخلاقی ، نیازمند اعتقاد و جهان بینی صحیح است .

و اتّقوا الذی خلقکم و الجبلّه الأوّلین

طرح مسأله آفرینش و تذکر به وجود آفریدگار یگانه برای سوق دادن مردم به تقوا، می تواند نشانگر این واقعیت باشد که داشتن جهان بینی صحیح، زمینه ساز پایبندی به ارزش ها است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - فاطر - 35 - 10 - 12،13

12 - ایمان ، اندیشه و عقیده درست همراه با عمل صالح ، موجب تقرب به خداوند است .

إلیه یصعد الکلم الطیّب و العمل الص-لح یرفعه

برداشت یاد شده از آن جا است که صعود کلام طیب به پیشگاه رفیع خداوند و پذیرفته شدن عمل صالح در سایه این کلام، به معنای صعود معنوی صاحبان این کلام و تقرب آنان به درگاه الهی است.

13 - ایمان و عقیده درست همراه با عمل صالح ، وسیله تحصیل عزت و سربلندی است .

من کان یرید العزّه فللّه العزّه جمیعًا إلیه یصعد الکلم الطیّب و العمل الص-لح یرف

برداشت یاد شده، با توجه به ارتباط میان جمله مورد بحث با صدر آیه شریفه (مسأله عزت و صعود کلام و عمل صالح) می باشد.

63- آثار عقیده صحیح به خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - روم - 30 - 50 - 15

15 - تصور صحیح از خداوند ، از بین برنده هرگونه تردید و استبعاد در حقانیت معاد است .

فانظر إلی ءاث-ر رحمت اللّه کیف یحی . .. و هو علی کلّ شیء قدیر

64- آثار عقیده مشرکان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - فرقان - 25 - 21 - 8

8 - انکار معاد و عقیده به نبودن مجازات الهی برای انسان ، مانع پذیرش رسالت پیامبر ( ص ) و عقیده به توحید از سوی مشرکان

و قال الذین لایرجون لقاءنا لولا أُنزل علینا المل-ئکه أو نری ربّنا

توصیف مشرکان به منکران <لقاء اللّه> در آغاز کلام، می تواند گویای این حقیقت باشد که اگر مشرکان خواستار نزول فرشتگان وحی بر خود و رؤیت خدا بودند، این خواسته ناشی از حقیقت خواهی آنان نبود; بلکه به خاطر عقیده مند نبودن آنان به معاد و انکار مجازات الهی بود.

ص: 38

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - نجم - 53 - 22 - 2

2 - باور های غلط مشرکان ، حربه ای علیه خود آنان از سوی خداوند

ألکم الذّکر . .. تلک إذًا قسمه ضیزی

خداوند، در مقام تخطئه دختر داشتن خویش، باورهای غلط مشرکان را به رخ آنان کشیده و از آن حربه ای علیه خودشان ساخته است.

65- آثار عقیده مصریان باستان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 34 - 11

11 - اعتقاد مردم مصر به ختم نبوت و نیامدن هیچ پیامبری پس از یوسف ( ع ) ، منشأ مخالفت آنان با دعوت موسی ( ع )

حتّی إذا هلک قلتم لن یبعث اللّه من بعده رسولاً

اعلام ختم نبوت پس از یوسف(ع) از سوی مردم مصر، می تواند دلیل و یا بهانه آنان در مخالفت با دعوت موسی(ع) باشد.

66- آثار عقیده منافقان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 84 - 17

17 - حکم خداوند به طرد کامل منافقان ، نتیجه مواضع عقیدتی و نیز عملکرد خود آنان بود .

لاتصل . .. إنهم کفروا ... و ماتوا و هم فسقون

67- آثار مخالفت با عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - منافقون - 63 - 1 - 10

10 - مخالف اعتقاد سخن گفتن - هرچند خود سخن حق باشد - دروغ گویی است .

قالوا نشهد إنّک لرسول اللّه . .. و اللّه یشهد إنّ المن-فقین لک-ذبون

برداشت یاد شده از آن جا است که خداوند، منافقان را - به رغم این که سخن حقی را گفته بودند ولی در دل آن را باور نداشتند - دروغ گو خوانده است.

ص: 39

68- آزادی در عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 108 - 15

15 - هیچ کس حتی پیامبر ( ص ) حق تحمیل عقیده و دین خویش بر دیگران - هر چند بر حق باشد - ندارد .

قد جاءکم الحق . .. فمن اهتدی فإنما یهتدی لنفسه ... و ما أنا علیکم بوکیل

69- آزادی عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 256 - 1،2،3،4

1 - تحمیل و اجباری در پذیرش دین نیست .

لا اکراه فی الدّین

2 - عقیده و مرام ، جبربردار نیست .

لا اکراه فی الدّین

نفی <اکراه> در دین و عقیده به صورت مطلق، این مطلب را می رساند که سنخ مسائل عقیدتی که با قلب و فکر انسان سر و کار دارد، قابل تحمیل نیست.

3 - غیر مسلمانان را نباید مجبور به پذیرش اسلام کرد .

لا اکراه فی الدّین

بنابراینکه <لا اکراه> در مقام تشریع باشد; یعنی تحمیل عقاید و اوامر و نواهی دین بر کسانی که خارج از اسلام هستند، جایز نیست.

4 - آزادی و اختیارِ آدمی در پذیرش ایمان و کفر

لا اکراه فی الدّین قد تبیّن الرّشد من الغیّ

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 84 - 4

4 - مسؤولیّت پیامبر ( ص ) ، تبلیغ و ارشاد مردم است ، نه وادار کردن آنان به عمل .

لا تکلّف الّا نفسک و حرّض المؤمنین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - اعراف - 7 - 2 - 7

7 - وظیفه پیامبر(ص) در برابر قرآن انذار و تذکر است، نه اجبار مردم به هدایت

لتنذر به ذکری للمؤمنین

برداشت فوق بر این مبناست که جمله <فلایکن . ..> تفریع بر <لتنذر ...> باشد. یعنی قرآن تنها برای انذار و تذکر نازل شده است، بنابراین جایی برای نگرانی از اعراض مشرکان وجود ندارد. زیرا اجبار آنان بر هدایت از اهداف نزول قرآن نیست.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 40

8 - هود - 11 - 28 - 10

10- ایمان به پیامبران و باور به معارف الهی ، غیر قابل اجبار و اکراه

أنلزمکموها و أنتم لها ک-رهون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 33 - 13

13- انکار حقانیت کتاب های آسمانی ، چیزی بود که خود منکران آن را برگزیدند و خداوند آنان را بر آن وادار نکرد .

کذلک فعل الذین من قبلهم و ما ظلمهم الله و ل-کن کانوا أنفسهم یظلمون

این برداشت، مبتنی بر این احتمال است که مراد از ظلم به نفس، انحراف از مسیر حق باشد که خداوند آن را به منحرفان اسناد می دهد و نقش خود را نفی می کند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 105 - 9

9- هیچ کس حق تحمیل عقیده و دین خویش بر مردم را ندارد ، هر چند بر حق باشد .

و بالحقّ نزل و ما أرسلن-ک إلاّ مبشّرًا و نذیرًا

وقتی پیامبر(ص) حق تحمیل اسلام را - که دین حق است - بر مردم نداشت و تنها عهده دار بشارت و انذار مردمان بود، دیگران به طریق اولی چنین حقی ندارند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - فرقان - 25 - 27 - 9

9 - انسان در انتخاب راه و روش زندگی و عقیده و دیانت ، مختار است .

ی-لیتنی اتّخذت مع الرسول سبیلاً

این که ظالمان عمل نپیمودن راه پیامبر(ص) را به خود نسبت می دهند (اتخذت. ..) و از این کار اظهار پشیمانی و تأسف می کنند، حاکی از مطلب یاد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - قصص - 28 - 63 - 9

9 - اقدام آزادانه پیروان شرک به پرستش پیشوایان خود

ما کانوا إیّانا یعبدون

با توجه به بخش های قبلی آیه، مفاد جمله <ما کانوا. ..> نفی پرستش نیست; بلکه نفی اجبار به پرستش است. بنابراین تقدیر جمله یاد شده چنین است: <ما کانوا إیّانا یعبدون بإلجاء منّا>; یعنی، آنها از روی اجبار ما را عبادت نمی کردند; بلکه این عملی بود که خودشان آزادانه به آن مبادرت میورزیدند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 18 - 5

5 - آزادی و اختیار انسان ، در عرضه افکار و عقاید و انتخاب صحیح آنها

الذین یستمعون القول فیتّبعون أحسنه

ص: 41

برداشت یاد شده به خاطر این نکته که لازمه شنیدن سخنان، وجود افکار و عقاید گوناگون و آزادی در بیان آنها است و لازمه گزینش بهترین سخنان و پیروی از آنها، وجود آزادی انتخاب است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 41 - 12،18

12 - خدا ، تنها فراهم آورنده وسایل و زمینه های هدایت به قرآن است و مردم در پذیرش و عدم پذیرش آن آزاد و مختاراند .

إنّا أنزلنا علیک الکت-ب . .. فمن اهتدی فلنفسه و من ضلّ فإنّما یضلّ علیها

18 - هیچ کس حتی پیامبر ( ص ) حق ندارد عقیده و دین خویش را - هر چند بر حق باشد - بر دیگران تحمیل کند .

إنّا أنزلنا علیک الکت-ب للناس بالحقّ . .. و ما أنت علیهم بوکیل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 48 - 4

4 - آزادی در انتخاب راه و عقیده ، حق مسلم هر انسان است .

فما أرسلن-ک علیهم حفیظًا

این که حتی پیامبر(ص) وظیفه ای جز تبلیغ دین ندارد و در فرض روی گردانی باید مشرکان را به حال خود واگذارد، نشان می دهد که انسان در انتخاب عقیده آزاد است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - حشر - 59 - 16 - 4

4 - انسان در گرایش به کفر ، دارای آزادی و اختیارات بوده و وسوس های شیطان ، فقط در حد دعوت و انگیزش است .

إذ قال للإنس-ن اکفر فلمّا کفر

امر <اُکفر>، نشانگر نقش شیطان در انگیزش انسان است و معنای <کفر> با انتساب آن به خود انسان، بیانگر اختیار آدمی در انتخاب راه است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - تغابن - 64 - 12 - 7

7 - در جامعه اسلامی ، کافران در پذیرش اسلام ، آزاد و مختاراند و کسی حق تحمیل و اجبار آن را بر آنان ندارد .

فإن تولّیتم فإنّما علی رسولنا البل-غ المبین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مدثر - 74 - 55 - 2

2 - انسان ، موجودی مختار و با اراده ، در عقیده ، اندیشه و رفتار

فمن شاء ذکره

ص: 42

70- آگاهی از عقیده باطل خود

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 21 - 5

5- کافران ، به پوچی و بی اساس بودن بافته های دروغین و عقاید واهی خویش ، پی خواهند برد .

و ضلّ عنهم ما کانوا یفترون

71- ابطال عقیده باطل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 78 - 5

5 - تظاهر به عقیده ای باطل برای ابطال آن در مقام مجادله مجاز است.

قال هذا ربی هذا أکبر

72- اجتناب از عقیده باطل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 63 - 10

10 - نیل انسان ها به تقوا و پرهیزشان از عقاید ناصواب و اعمال ناروا ، از اهداف نزول کتاب های آسمانی است .

خذوا ما ءاتینکم بقوه و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 100 - 8

8 - ضرورت پرهیز از پندارهای جاهلانه و به دور از علم درباره خداوند

و خرقوا له بنین و بنت بغیر علم سبحنه

73- اجتناب از عقیده ظالمانه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - لقمان - 31 - 13 - 13

13 - اجتناب از هر عمل و عقیده ظالمانه ، امری لازم است .

لاتشرک باللّه إنّ الشرک لظلم عظیم

تعلیلِ نهی از شرک به ظالمانه بودن آن، حکایت دارد که ظلم، چیزی است که باید اجتناب شود.

ص: 43

74- اجتناب از عقیده ناپسند

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 171 - 9

9 - رسیدن انسان ها به تقوا و پرهیزشان از عقاید ناصواب و اعمال ناروا ، از اهداف نزول کتاب های آسمانی بر ایشان است .

خذوا ما ءاتینکم بقوه و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون

75- احتجاج عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 27 - 7

7 - رعایت تدریج در اثبات بطلان عقیده طرف مقابل ، شیوه ای قرآنی است .

قل من یرزقکم . .. و إنّا أو إیّاکم لعلی هدًی أو فی ضل-ل مبین . قل لاتسئلون ... ق

76- اختلاف عقیدتی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - ممتحنه - 60 - 4 - 15

15 - تضاد جبهه ایمان و شرک ، تضادی عقیدتی است ; نه طبقاتی ، نژدای و . . . .

و بدا بیننا و بینکم . .. حتّی تؤمنوا باللّه وحده

77- اختیار در عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 148 - 11،18

11 - انسان دارای اختیار در عقیده و عمل، و جبرگرایی اندیشه ای باطل است.

کذلک کذب الذین من قبلهم حتی ذاقوا بأسنا قل

18 - خداوند کسی را به پذیرش عقیده شرک مجبور نساخته است.

لو شاء الله ما أشرکنا . .. إن أنتم إلا تخرصون

78- ادعای استقامت بر عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - بینه - 98 - 1 - 7

7 - استوار ماندن بر عقیده خویش تا دستیابی به برهانی آشکار برخلاف آن ، ادعای کافران عصر بعثت ، پیش از ظهور اسلام

ص: 44

لم یکن . .. منفکّین حتّی تأتیهم البیّنه

در صورتی که مراد از انفکاک، دست کشیدن از کفر باشد، احتمال می رود که آیه شریفه در صدد نقل ادعای کافران و توبیخ آنها باشد; یعنی، این کافران که می گفتند: ما تا آمدن بیّنه، از عقاید خویش دست بر نمی داریم، حال که بیّنه آمده است چرا بر آن عقیده باقی مانده اند؟!

79- ارزش عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 90 - 3

3 - معیار تعیین ارزش و بهای آدمیان ، به مرام و آیینی است که بر می گزینند .

بئسما اشتروا به أنفسهم أن یکفروا بما أنزل اللّه

80- ارزیابی اخروی عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - اعراف - 7 - 8 - 1

1 - قیامت روز سنجش و ارزیابی اعمال و عقاید آدمیان است.

و الوزن یومئذ الحق

81- ارکان عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - تغابن - 64 - 8 - 3

3 - ایمان به خدا ، پیامبر ( ص ) و قرآن ، سه رکن اصلی عقاید اسلامی

ف-امنوا باللّه و رسوله و النور الذی أنزلنا

82- استقامت بر عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 113 - 7

7 - استقامت و پایداری توده مردم بر ایمان و عقاید دینی خود ، در گرو تأمین نیاز های مادی و معنوی آنان

قالوا نرید ان نأکل منها و تطمئن قلوبنا

ص: 45

83- استقامت در عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 35 - 8

8- ضرورت حفظ مواضع و ابراز پایبندی به عقاید دینی ، دربرخورد با مخالفان دین

إن افتریته فعلیّ إجرامی و أنا بریءٌ مما تجرمون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 11 - 1

1 - پیامبر ( ص ) ، مأمور اعلام موضع سازش ناپذیر عقیدتی و توحیدی خود به مردم

قل إنّی أُمرت أن أعبد اللّه

84- استمداد در عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - شعراء - 26 - 83 - 2

2 - لزوم استمداد انسان از خداوند در میدان عقیده و عمل

ربّ هب لی حکمًا و ألحقنی بالصلحین

85- استواری عقیده حق

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - ابراهیم - 14 - 24 - 4

4- اعتقادات حق چنان درختی ریشه دار ، ثابت و استوار است .

کلمه طیّبه کشجره طیّبه أصلها ثابت و فرعها فی السّماء

از معناهایی که مفسران، از صحابه و تابعان تاکنون، برای <شجره طیبه> ذکر کرده اند، عقیده به توحید و کلمه <لا إله إلاّ الله> است که عقیده حق می باشد.

86- استهزای عقیده باطل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 92 - 4

4 - تمسخر مظاهر شرک و عقاید باطل و خرافی ، امری جایز است .

فراغ إلی ءالهتهم فقال ألا تأکلون . ما لکم لاتنطقون

ص: 46

87- اشراف فرعون و عقیده مردم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 75 - 6

6 - فرعون و اطرافیانش در گرایش های اعتقادی مردم ، نقش تعیین کننده ای داشتند .

ثم بعثنا من بعدهم موسی و هرون إلی فرعون و ملإیه

از این که خداوند موسی و هارون (ع) را - که برای هدایت مردم مبعوث شده بودند - مستقیماً به سوی فرعون و اطرافیانش فرستاد، برداشت فوق به دست می آید.

88- اصرار بر عقیده باطل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 3 - 6

6- مجادله و پافشاری بر عقاید موهوم و غیر علمی ، پیروی از شیطان است .

ومن الناس من یج-دل. .. و یتّبع کلّ شیط-ن مرید

89- اصلاح عقیده انسان ها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 88 - 7

7- اصلاح عقاید و رفتار انسان ها و نیز تعیین حد و مرز اختیار و آزادی آنان ، رسالتی الهی برعهده پیامبران

أصلوتک تأمرک أن نترک . .. قال ی-قوم أرءیتم إن کنت علی بیّنه من ربی

90- اطاعت از عقیده باطل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 77 - 13

13 - پیروی از افکار و عقاید بدون دلیل و مبتنی بر تمایلات نفسانی ، امری نکوهیده و مورد نهی خداوند

و لاتتبعوا اهواء قوم قد ضلوا

91- اطمینان به حقانیت عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 79 - 6

6 - اطمینان از حقانیت راه ، مقتضی اقدام و توکل بر خدا و نهراسیدن از مشکلات

ص: 47

فتوکّل علی اللّه إنّک علی الحقّ المبین

<إنّک. ..> در مقام تعلیل است; یعنی، چون تو بر حقی، پس بر خدا توکل کن و از توطئه های دشمنان نهراس.

92- اظهار عقیده به اسلام

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 161 - 4،5

4 - پیامبر(ص) باید اعتقاد خویش را به آیین اسلام به مردم اعلام کند.

قل إننی هدینی ربی إلی صرط مستقیم دینا قیما

5 - پیامبر(ص) در اعلام اعتقادش به اسلام باید خداوند را به عنوان راهنمای خویش معرفی کند.

قل إننی هدینی ربی

93- اظهار عقیده محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - کافرون - 109 - 1 - 1

1 - پیامبر ( ص ) ، مأمور مخاطب ساختن کافران و ابلاغ آشکار مواضع خویش

قل ی-أیّها الک-فرون

94- اظهار عقیده موسی(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 27 - 3

3 - موسی ( ع ) ، اعتقاد خود به ربوبیت مطلق خداوند و نیز اعتماد خویش بر او در انجام رسالت را به فرعونیان اعلام کرد .

و قال موسی إنّی عذت بربّی و ربّکم من کلّ متکبّر

95- اعراض از عقیده باطل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - بلد - 90 - 7 - 3

3 - لزوم پرهیز از ادعا های نادرست و توجه به آگاهی خداوند از رفتار ها و نیّت های انسان

یقول . .. أیحسب أن لم یره أحد

توبیخ مستفاد از همزه استفهام در <أیحسب>، ممکن است ناظر به دروغ بودن گفتاری باشد که در آیه قبل از مدعیان انفاق نقل شد.

ص: 48

96- اعلام عقیده محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 14 - 1

1 - پیامبر ( ص ) ، مأمور اعلان موضع عقیدتی و توحیدی خود به مردم

قل اللّه أعبد مخلصًا له دینی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 66 - 7

7 - پیامبر ( ص ) ، مأمور اعلام صریح مواضع عقیدتی خویش و تسلیم ناپذیر بودنش ، در برابر دشمنان و عقاید باطل و شرک آلود

و أُمرت أن أُسلم لربّ الع-لمین

تصریح پیامبر(ص) به تسلیم محض بودن خود در برابر خداوند، می تواند پاسخی به فشارها و تهدیدهای دشمنان و مشرکان علیه ایشان باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 15 - 16

16 - پیامبر ( ص ) ، مأمور به اعلان و ابراز باور ها و عقاید مشترک خود با اهل کتاب

قل ءامنت بما أنزل اللّه من کت-ب

برداشت یاد شده بر این اساس است که مخاطب پیامبر(ص) اهل کتاب باشند.

97- اقسام عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - واقعه - 56 - 7 - 3

3 - بازگشت همه اندیشه ها و باور ها ، به سه جریان فکری و عقیدتی

و کنتم أزوجًا ثل-ثه

تقسیم کردن مردم به سه دسته - با آن که در میان انسان ها در طول تاریخ صدها نوع از عقاید و افکار گوناگون وجود داشته است - می تواند گویای برداشت یاد شده باشد.

98- الهام در عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 8 - 6

ص: 49

6 - معارف متکی بر برهان های عقلی ، الهامات ربانی و کتاب های آسمانی ، تنها معارف شایسته اعتقاد و ارزشمند در بینش قرآنی

و من الناس من یج-دل فی اللّه بغیر علم و لا هدًی و لا کت-ب منیر

در آیه یاد شده معرفت های قابل اعتماد و شایسته دفاع معارفی است که از یکی از سه راه ذیل به دست بیاید: <علم> <هدایت> و <کتاب>. به نظر می رسد که مراد از <علم> معرفت هایی است که از راه براهین عقلی و مقصود از <هدایت> دریافت هایی است که از طریق رؤیت قلبی و الهامات درونی و منظور از <کتاب منیر> حقایقی است که به وسیله شنیدن از رسولان الهی و مراجعه به کتاب های آسمانی به دست می آید.

99- امکان حلّ اختلاف عقیدتی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 93 - 1

1- از میان رفتن اختلافات عقیدتی و فکری بشر و تبدیل امت ها به امتی واحد ، در مشیت الهی امری ممکن است .

و لو شاء الله لجعلکم أُمّه وحده

مقصود از <أُمّه واحده> - به قرینه جمله <یضلّ من یشاء و یهدی. ..> - وحدت امت در عقیده و دین است; چنان که واژه <امت> از نظر لغت در گروهی که دین واحدی داشته باشند، استعمال شده است (مفردات راغب).

100- انتخاب بهترین عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 18 - 8،10

8 - انسان ، دارای توان تحلیل افکار و عقاید گوناگون و تشخیص و انتخاب بهترین آنها

الذین یستمعون القول فیتّبعون أحسنه

10 - انتخاب بهترین عقیده و برترین سخن در باب تعالیم دینی ، از ویژگی های مؤمنان و خردمندان است .

الذین یستمعون القول فیتّبعون أحسنه

برداشت یاد شده از آن جا است که آیه شریفه در توصیف مؤمنان و خردمندان می باشد (که در ذیل آیه از آن یاد شده است).

101- انتقاد در عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 24 - 13

13 - ارائه و تبلیغ آیین حق با نقد منصفانه و حق طلبانه عقاید دینی دیگر ، از شیوه های تبلیغی قرآن

قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللّه . .. و إنّا أو إیّاکم لعلی هدًی أو فی ضل-ل مبی

این که پیامبر(ص) به مشرکان فرمود: یا ما بر حق هستیم و راه هدایت را می پیماییم یا شما - با آن که پیامبر(ص) مسلّماً بر حق و هدایت بود - نشانگر انصاف و برخورد حق طلبانه با عقاید دیگران و شیوه ای پسندیده است.

ص: 50

102- اهمیت آگاهی در عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 68 - 11

11 - نسبت دادن هر وصف و فعلی به خداوند و اعتقاد به آن ، باید برپایه علم و برهان باشد .

قالوا اتخذ اللّه ولداً . .. إن عندکم من سلطن بهذا أتقولون علی اللّه ما لا تعلمون

103- اهمیت استقامت در عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 14 - 9

9 - ناخوشایندی کافران و دگراندیشان ، نباید مانع اظهار حق در اصول دین و موجب دست برداشتن از مواضع اصولی در نهضت توحیدی شود .

فادعوا اللّه مخلصین له الدین و لو کره الک-فرون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 16 - 5

5 - ضرورت پایداری بر باور ها و نداشتن تزلزل بی دلیل

من بعد ما استجیب له

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - قلم - 68 - 14 - 2

2 - در اختیار گرفتن ثروت و نیروی انسانی کافران حق ناپذیر ، نمی تواند مجوز عدول مبلغان و رهبران جامعه اسلامی از مواضع عقیدتی خویش و سازش و مسامحه با آنان باشد .

و لاتطع . ..أن کان ذا مال و بنین

تردیدی نیست که اجابت خواسته های کافران و یا سازش با آنان از سوی رهبران جامعه اسلامی، به جهت طمع شخصی نیست; بلکه برای در اختیار گرفتن ثروت و نیروی انسانی کافران و صرف آنها در جهت مصالح و منافع مسلمین است; ولی چون این کار به قیمت عدول از مواضع اعتقادی و یا سازش با کافران است، جایز نمی باشد.

104- اهمیت برهان در عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 111 - 12

12 - ضرورت پایه گذاری عقاید و باور های دینی بر دلیل و برهان

ص: 51

قل هاتوا برهنکم إن کنتم صدقین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 148 - 14،16

14 - لزوم استوار بودن عقاید و باورهای انسان بر علم

قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا

16 - گمان در حیطه مسائل عقیدتی و بنیادی فاقد ارزش و اعتبار است.

إن تتبعون إلا الظن و إن أنتم إلا تخرصون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 149 - 7

7 - لزوم ارائه دلیل و برهان برای هدایت و تصحیح اندیشه دیگران

قل فلله الحجه البلغه فلو شاء لهدیکم أجمعین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 68 - 11،13

11 - نسبت دادن هر وصف و فعلی به خداوند و اعتقاد به آن ، باید برپایه علم و برهان باشد .

قالوا اتخذ اللّه ولداً . .. إن عندکم من سلطن بهذا أتقولون علی اللّه ما لا تعلمون

13 - معارف و عقاید ، باید بر پایه استدلال و برهان استوار باشد .

إن عندکم من سلطن بهذا أتقولون علی اللّه ما لا تعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 88 - 6

6- محدود کردن آزادی انسان ها و فروپاشاندن عقاید و رسوم آنان ، باید متکی به دلیل و برهانی روشن باشد .

أصلوتک تأمرک . .. قال ی-قوم أرءیتم إن کنت علی بیّنه من ربی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 40 - 10

10- عقاید آدمی ، باید متکی بر دلیل و برهان عقلی یا نقلی باشد .

ما أنزل الله بها من سلط-ن

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 108 - 10

10- لزوم مبتنی کردن عقاید دینی بر حجّت و دلیل روشن

علی بصیره أنا و من اتبعنی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 52

10 - کهف - 18 - 15 - 6،9

6- بی منطقی در عقیده و سستی اندیشه ، بزرگ ترین مشکل جامعه اصحاب کهف از دیدگاه خود آنان

اتخذوا من دونه ءالهه لولا یأتون علیهم بسلط-ن بیّن

9- لازم است که عقاید بر دلایلی روشن و محکم استوار باشد .

لولا یأتون علیهم بسلط-ن بیّن

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 24 - 8

8- لزوم مبتنی بودن عقاید و باور ها بر برهان و دلیل قاطع

قل هاتوا بره-نکم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 53 - 4

4- لزوم متکی ساختن مبانی دینی و اصول اعتقادی خود ، بر دلیل و برهان قانع کننده

قالوا وجدنا ءاباءنا لها ع-بدین

برداشت یاد شده از آن جا به دست می آید که آیه شریفه، در مقام محکوم کردن کسانی است که پایه و اساس اعتقادهای خود را بر تقلید کورکورانه از نیاکان خویش قرار دادند و در برابر سؤال از علت پذیرش شرک، هیچ دلیلی نیاوردند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 117 - 4

4 - ضرورت استوار بودن عملکرد و باور های دینی انسان بر پایه دلیل و برهان

و من یدع مع اللّه إل-هًا ءاخر لابره-ن له به

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 64 - 13

13 - لزوم استوار بودن عقیده و ایمان انسان بر پایه های محکم دلیل و برهان

قل هاتوا بره-نکم إن کنتم ص-دقین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 84 - 7

7 - لزوم مبتنی بودن عقاید و بینش های انسان بر دلایل متقن علمی

أکذّبتم ب-ای-تی و لم تحیطوا بها علمًا

از این که خداوند کافران را به خاطر عقاید پوچ و بی اساس توبیخ کرده و انکار بدون دلیل آنان را نسبت به آیات خویش، مورد مذمت قرار داده است; استفاده می شود که انسان در پایبندی به هر عقیده نخست، باید در فکر دست یافتن به دلایل علمی آن باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 53

15 - فاطر - 35 - 40 - 7

7 - لزوم استوار ساختن اصول عقاید دینی ، بر برهان عقلی و دلیل نقلی روشن و گویا

أرءیتم . .. أرونی ماذا خلقوا من الأرض ...أم ءاتینهم کت-بًا فهم علی بیّنت منه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 150 - 6

6 - ادعای بدون دلیل و شاهد در مسائل اعتقادی و معارف الهی ، مردود و محکوم است .

أم خلقنا المل-ئکه إن-ثًا و هم ش-هدون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 154 - 3

3 - داوری درباره خداوند و عقاید دینی ، بدون علم و دلیل و شاهد ، قضاوتی ناشایست و شگفت آور است .

أصطفی البنات علی البنین . ما لکم کیف تحکمون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 156 - 3،4

3 - لزوم متکی ساختن عقاید دینی و معارف الهی ، بر دلیل روشن و حجت قاطع

فاستفتهم ألربّک البنات . .. أم لکم سلط-ن مبین

4 - باور های دینیِ غیر متکی بر دلیل و حجت روشن ، مردود و محکوم است .

أم لکم سلط-ن مبین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 157 - 2

2 - لزوم مطالبه دلیل و شاهد صدق در ادعا های مربوط به عقاید دینی و معارف الهی

فأتوا بکت-بکم إن کنتم ص-دقین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 35 - 9

9 - مبانی دینی و اصول اعتقادی و نیز هرگونه بحث و گفتوگو درباره آنها ، باید مبتنی بر دلیل و برهان باشد .

الذین یج-دلون فی ءای-ت اللّه بغیر سلط-ن أتی-هم

برداشت یاد شده به خاطر این نکته است که خداوند، کسانی را که بدون دلیل و برهان درباره دین مجادله می کنند، محکوم کرده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 56 - 4

4 - مبانی دینی و اصول اعتقادی و نیز بحث و گفتوگو درباره آنها ، باید مبتنی بر دلیل و برهان باشد .

الذین یج-دلون فی ءای-ت اللّه بغیر سلط-ن أتی-هم

ص: 54

برداشت یاد شده به خاطر این نکته است که خداوند، کسانی را که بدون دلیل و برهان درباره دین مجادله می کنند، محکوم کرده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 47 - 16

16 - لزوم برخورداری انسان از دلیل ، در باور ها و عقاید خویش

ءاذنّ-ک ما منّا من شهید

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - احقاف - 46 - 4 - 13

13- لزوم مستند بودن هر عقیده دینی ، به منبع وحی و یا دلیل قطعی علمی

ائتونی بکت-ب من قبل ه-ذا أو أث-ره من علم إن کنتم ص-دقین

صداقت و درستی هر عقیده دینی، از دو راه قابل اثبات است: 1- ارائه دلیل متکی به وحی و کتاب های آسمانی; 2- ارائه گواهی از دریافت های علمی و عقلی.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - نجم - 53 - 28 - 6

6 - لزوم اتکای معارف و عقاید ، بر شالوده یقین و برهان ; و نه حدس و گمان

و إنّ الظن لایغنی من الحقّ شیئًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - قلم - 68 - 37 - 6

6 - لزوم مطالبه دلیل و شاهد صدق در ادعا های مربوط به عقاید و مسائل دینی

أم لکم کت-ب فیه تدرسون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - قلم - 68 - 40 - 5

5 - لزوم متکی ساختن عقاید و معارف دینی خویش ، بر دلیل و حجت اطمینان بخش

سلهم أیّهم بذلک زعیم

105- اهمیت تبری از عقیده باطل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 67 - 2

2- لزوم اظهار تنفر و انزجار از مشرکان و عقاید انحرافی و باطل آنها و ارائه راه هدایت به آنان

إذ قال لأبیه . .. أُفّ لکم و لماتعبدون

ص: 55

106- اهمیت تبیین عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - لقمان - 31 - 17 - 4

4 - لازم است که پیش از دعوت به فروع عملی ، اصول عقیدتی تبیین گردد .

ی-بنیّ لاتشرک باللّه . .. إنّها إن تک مثقال حبّه من خردل ... یأت بها اللّه ... ی

107- اهمیت تصحیح عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 4 - 4

4- تصحیح عقیده انسان در باره خداوند ، از هدف های مهم قرآن است .

أنزل علی عبده الکت-ب . .. و ینذر الذین قالوا اتخذ اللّه ولدًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - ممتحنه - 60 - 12 - 11

11 - اصلاح اندیشه و عقیده ، مقدم بر اصلاح عمل و رفتار

علی أن لایشرکن باللّه شیئًا و لایسرقن

از این که <لایشرکن> - که امری عقیدتی است - بر <و لایسرقن. ..> - که امور عملی و رفتاری است - مقدم شده، می توان تقدم رتبی جهان بینی بر عملکرد را نتیجه گرفت.

108- اهمیت تعقل در عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 69 - 5

5 - لزوم مبتنی ساختن عقاید دینی و مبانی فکری خود ، بر تفکر و تعقل و به دور از تقلید کورکورانه از دیگران

إنّهم ألفوا ءاباءهم ضالّین

109- اهمیت حفظ عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 150 - 21

21 - مسؤولان جوامع دینی باید نسبت به عقاید دینی مردم حساس بوده و در طریق مبارزه با منحرفان و عوامل انحراف

ص: 56

کوتاهی نکنند .

قال ابن أم إن القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی

110- اهمیت دقت در عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 84 - 6

6- لزوم دقت انسان نسبت به ساختار ملکات نفسانی و باور های بنیادین خویش

قل کلّ یعمل علی شاکلته

<شاکله> به دو معناست: یکی، شخصیت و خلقیات ذاتی و دیگری، خلقیات و عادات اکتسابی است. برداشت فوق، به قرینه آیه قبل، مبتنی بر معنای دوم آن است. بنابراین آیه در مقام هشدار به انسانهاست که در شکل بخشیدن به شخصیت خویش، دقت لازم را مبذول دارند.

111- اهمیت عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 48 - 31

31 - مسائل اعتقادی و دینی ، زیربنای تشکیل امتها

لکل جعلنا منکم شرعه و منهاجاً ولو شاء اللّه لجعلکم امه وحده

از اینکه شریعت واحد، همه مردم را امتی واحد می سازد و تعدد شرایع، مایه تعدد امتهاست، معلوم می شود که شکل گیری امتها بر اساس اعتقادات دینی است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - انفال - 8 - 1 - 14

14 - ایمان و اعتقاد راسخ ، زیربنای موضعگیری های مثبت و اعمال ارزشی انسان

فاتقوا اللّه و أصلحوا . .. و أطیعوا اللّه و رسوله إن کنتم مؤمنین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 26 - 8

8 - روابط قومی و خویشاوندی ، نباید بر گرایش های اعتقادی انسان اثر بگذارد .

و إذ قال إبرهیم لأبیه و قومه إنّنی براء ممّا تعبدون

طرح داستان ابراهیم(ع) در راستای تأثیرناپذیری از عقاید و باورهای باطل قومی، صورت گرفته است.

ص: 57

112- اهمیت عقیده به آخرت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 45 - 7

7- اعتقاد به آخرت ، دارای جایگاهی اساسی و مهم در میان اعتقادات دینی

و إذا قرأت القرءان جعلنا بینک و بین الذین لایؤمنون بالأخره حجابًا مستورًا

اختصاص به ذکر <لایؤمنون بالأخره> از میان سایر اعتقادات برای مشرکان، می تواند مشعر به نکته یاد شده باشد.

113- اهمیت عقیده به آمرزشهای خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 5 - 13

13 - توجه و اعتقاد به عزت و غفران خداوند ، برخوردار از اهمیتی والا در میان مجموعه معارف الهی

ألا هو العزیز الغفّ-ر

114- اهمیت عقیده به پاداش عمل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - ذاریات - 51 - 13 - 2

2 - اصل اعتقاد به قیامت و جزای عمل دارای اهمیت است ; نه شناخت زمان آن .

یسئلون أیّان یوم الدّین . یوم هم علی النار یفتنون

کافران از زمان وقوع قیامت سؤال کرده اند; ولی خداوند پاسخ آنان را با یادآوری اصل وقوع قیامت داده و زمانی را معین نکرده است.

115- اهمیت عقیده به توحید

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - فرقان - 25 - 17 - 6

6 - اسلام و عقیده به توحید ، تنها راه صحیح و عقیده درست برای ره پویان طریق حق و حقیقت

ءأنتم أضللتم عبادی ه-ولاء أم هم ضلّوا السبیل

برداشت فوق از اطلاق واژه <السبیل> (راه) بر راه حق و درستی - که مشرکان از آن دور شده و آن را گم کرده اند - به دست می آید.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - لقمان - 31 - 16 - 2

2 - اعتقاد به محاسبه اعمال در عالم آخرت ، مهم ترین اصل عقیدتی پس از عقیده به یک تایی خداوند است .

ص: 58

لاتشرک باللّه . .. ی-بنیّ إنّها إن تک مثقال حبّه ... یأت بها اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - محمد - 47 - 19 - 3

3- لزوم اعتقاد آگاهانه و عالمانه ، به توحید و یگانگی خداوند

فاعلم أنّه لا إل-ه إلاّ اللّه

به کار رفتن واژه <علم> به جای اعتقاد و اقرار، می رساند که خداوند تنها خواهان اقرار انسان به توحید نیست; بلکه از او می خواهد تا علم و آگاهی متقن داشته باشد.

116- اهمیت عقیده به حسابرسی عمل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - لقمان - 31 - 16 - 2

2 - اعتقاد به محاسبه اعمال در عالم آخرت ، مهم ترین اصل عقیدتی پس از عقیده به یک تایی خداوند است .

لاتشرک باللّه . .. ی-بنیّ إنّها إن تک مثقال حبّه ... یأت بها اللّه

117- اهمیت عقیده به ربوبیت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - ابراهیم - 14 - 18 - 3

3- عقیده به ربوبیت خداوند دارای جایگاهی ویژه در میان اعتقادات دینی

مثل الذین کفروا بربّهم

ذکر ربوبیت خدا از میان سایر متعلقات ایمان، دلالت بر اهمیت آن می کند.

118- اهمیت عقیده به عزت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 5 - 13

13 - توجه و اعتقاد به عزت و غفران خداوند ، برخوردار از اهمیتی والا در میان مجموعه معارف الهی

ألا هو العزیز الغفّ-ر

119- اهمیت عقیده به قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 59

13 - نمل - 27 - 3 - 6

6 - اعتقاد به قیامت و محاسبه اعمال ، دارای نقشی بنیادین در مجموعه باور های دینی

و هم بالأخره هم یوقنون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 71 - 18

18 - دعوت مردم به یکتاپرستی و اعتقاد به روز رستاخیز ، در رأس برنامه های فرستادگان الهی

یتلون علیکم ءای-ت ربّکم و ینذرونکم لقاء یومکم ه-ذا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - ذاریات - 51 - 13 - 2

2 - اصل اعتقاد به قیامت و جزای عمل دارای اهمیت است ; نه شناخت زمان آن .

یسئلون أیّان یوم الدّین . یوم هم علی النار یفتنون

کافران از زمان وقوع قیامت سؤال کرده اند; ولی خداوند پاسخ آنان را با یادآوری اصل وقوع قیامت داده و زمانی را معین نکرده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مدثر - 74 - 53 - 4

4 - عقیده به قیامت و روز جزا ، از ارکان مهم دین

بل لایخافون الأخره

مطلب یاد شده، از اختصاص به ذکر یافتن انکار معاد از سوی کافران - از میان دیگر اندیشه ها و عقاید اسلامی - به دست می آید.

120- اهمیت عقیده به معاد

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 53 - 5

5 - عقیده به معاد ، رکن رکین دین و دارای جایگاه بلند در میان اصول اعتقادی

أءذا متنا و کنّا ترابًا و عظ-مًا أءنّا لمدینون

برداشت یاد شده به خاطر این نکته که بهشتیان از میان اصول و مبانی دینی، تنها به مسأله معاد پرداخته و انکار آن را از جانب کافران مطرح می سازند.

121- اهمیت عقیده پسندیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - اعراف - 7 - 8 - 6

ص: 60

6 - خداوند خواهان تلاش آدمیان برای دستیابی به کردارهای شایسته و عقاید صحیح

و الوزن یومئذ الحق

122- اهمیت عقیده صحیح

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - فاطر - 35 - 10 - 11

11 - لزوم توأم ساختن ایمان ، اندیشه و عقیده درست دینی با رفتار مناسب و عمل صالح

إلیه یصعد الکلم الطیّب و العمل الصلح یرفعه

123- اهمیت عقیده مؤمنان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - مطففین - 83 - 33 - 3

3 - مؤمنان نباید درباره ایمان و اعتقادات خود ، برای نقطه نظر های کافران ، ارزشی قائل شوند .

و ما أُرسلوا علیهم ح-فظین

124- اهمیت مبارزه با انحرافات عقیدتی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 85 - 6

6 - لزوم نادیده گرفتن پیوند خویشاوندی ، در دفاع از اصول دین و مبارزه با انحرافات عقیدتی

إذ قال لأبیه و قومه ماذا تعبدون

125- اهمیت محافظت از عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 16 - 5

5- لزوم هجرت از محیط کفر و شرک ، برای حفظ عقیده

و إذ اعتزلتموهم . .. فأوُواْ إلی الکهف

بیان اعتزال اصحاب کهف از جامعه شرک و مردم مشرک، در حقیقت، بیان الگو و رهنمودی برای موحّدان و مؤمنان است که به هنگام تعارض، حفظ ایمان را بر ماندن در جامعه، ترجیح داده و از محیط کفر هجرت کنند.

ص: 61

126- اهمیت مطالعه عقیده اقوام پیشین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 23 - 13

13 - آثار فکری و اعتقادی پیشینیان ، سزاوار تحقیق و بازنگری است ; و نه سزاوار پیروی و تقلید .

علی ءاث-رهم مقتدون

از لحن انتقادی آیه شریفه نسبت به پیروی از آثار نیاکان، برداشت بالا استفاده می شود.

127- اهمیت موضعگیری علیه عقیده باطل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 26 - 6

6 - لزوم موضع گیری قاطعانه در برابر عقاید و باور های غلط جامعه ، حتی در برابر نزدیک ترین خویشاوندان

و إذ قال إبرهیم لأبیه و قومه إنّنی براء ممّا تعبدون

128- اهمیت یقین در عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - ذاریات - 51 - 10 - 4

4 - لزوم مبتنی ساختن مبانی عقیدتی ، بر بنیان علم و یقین و پرهیز از اتکا به گمان

قتل الخرّصون

معنای لغوی <خَرْص> اتکا به گمان است. از این که تکیه بر گمان مورد نکوهش واقع شده استفاده می شود که ضد آن (اتکا بر علم) ضروری و بایسته است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - نجم - 53 - 28 - 6

6 - لزوم اتکای معارف و عقاید ، بر شالوده یقین و برهان ; و نه حدس و گمان

و إنّ الظن لایغنی من الحقّ شیئًا

129- بازی با عقیده قوم ابراهیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 55 - 5

5- مردم بت پرست ، حضرت ابراهیم ( ع ) را فردی بازیگر که عقیده آنان رابه شوخی و بازی گرفته است ، می پنداشتند .

أجئتنا بالحقّ أم أنت من اللّ-عبین

ص: 62

130- برهان در تصحیح عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 88 - 6

6- محدود کردن آزادی انسان ها و فروپاشاندن عقاید و رسوم آنان ، باید متکی به دلیل و برهانی روشن باشد .

أصلوتک تأمرک . .. قال ی-قوم أرءیتم إن کنت علی بیّنه من ربی

131- برهان در عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 111 - 11،15

11 - پیامبر ( ص ) ، موظف به ایجاد جو منطق و استدلال بر باور های دینی

قل هاتوا برهنکم إن کنتم صدقین

15 - محک زدن باور ها با دلیل و برهان ، راه شناسایی حقایق دینی از خیالات و آرزو های وارده شده در حوزه عقاید دینی

تلک أمانیّهم قل هاتوا برهنکم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 81 - 8

8 - عقاید دینی باید بر برهان و دلیل استوار باشد.

ما لم ینزل به علیکم سلطنا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 100 - 7

7 - عقاید انسان درباره خداوند و اوصاف او باید مبتنی بر علم باشد.

و خرقوا له بنین و بنت بغیر علم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 71 - 15

15 - لزوم استواری عقاید بر اساس برهان و حجت

ما نزل اللّه بها من سلطن

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 15 - 8

8- شناخت توحیدی اصحاب کهف ، شناختی عمیق و استوار بر دلایلی قطعی و روشن

اتّخذوا من دونه ءالهه لولا یأتون علیهم بسلط-ن بیّن

از این که اصحاب کهف، مردم خود را به خاطر سطحی نگری و بی منطقی سرزنش کرده اند، استفاده می شود که آنان، عقاید

ص: 63

خویش را براساس برهان استوار کرده بودند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 133 - 16

16 - لزوم مبتنی ساختن عقاید و باور های دینی خویش بر دلیل و برهان

أوَلم تأتهم بیّنه ما فی الصحف الأُولی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 22 - 5

5- اصول و مبانی تعالیم اسلامی ، متکی بر برهان و استدلال است .

لو کان فیهما ءالهه إلاّاللّه لفسدتا

آیه شریفه - که در مقام وحدانیت خدا و ربوبیت انحصاری او است - از مهم ترین استدلال ها و براهین عقلی استفاده کرده است. برخی از دانشمندان کلام، از آن به عنوان <برهان تمانع> یاد کرده اند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 24 - 6

6- دلیل و برهان ، ملاک صحت اندیشه و اعتقاد

قل هاتوا بره-نکم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 56 - 13

13- ابراهیم ( ع ) از برهان روشن و حجت قاطع بر اثبات عقیده توحیدی خویش برخوردار بود .

و أناْعلی ذلکم من الش-هدین

طبق گفته برخی از مفسران ممکن است مقصود از شهادت دادن حضرت ابراهیم(ع) این باشد که آن حضرت، از برهان و حجت کافی و روشن برخوردار بود. از این رو به طور قاطع خود را به عنوان شاهد معرفی کرد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 8 - 6

6 - معارف متکی بر برهان های عقلی ، الهامات ربانی و کتاب های آسمانی ، تنها معارف شایسته اعتقاد و ارزشمند در بینش قرآنی

و من الناس من یج-دل فی اللّه بغیر علم و لا هدًی و لا کت-ب منیر

در آیه یاد شده معرفت های قابل اعتماد و شایسته دفاع معارفی است که از یکی از سه راه ذیل به دست بیاید: <علم> <هدایت> و <کتاب>. به نظر می رسد که مراد از <علم> معرفت هایی است که از راه براهین عقلی و مقصود از <هدایت> دریافت هایی است که از طریق رؤیت قلبی و الهامات درونی و منظور از <کتاب منیر> حقایقی است که به وسیله شنیدن از رسولان الهی و مراجعه به کتاب های آسمانی به دست می آید.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 64

13 - شعراء - 26 - 75 - 3

3 - لزوم استوار بودن باور های دینی بر دلایل عقلی و نه بر تقلید و سنّت ملّی ، در بینش ابراهیم ( ع )

قال أفرءیتم ما کنتم تعبدون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - شعراء - 26 - 76 - 2

2 - سابقه دار بودن یک باور ، در صورت متکی نبودن به عقل و برهان ، فاقد ارزش و اعتبار است .

أفرءیتم . .. أنتم و ءاباؤکم الأقدمون

برداشت یاد شده از آن جا است که قوم ابراهیم، بت پرستی را میراث نیاکان خود می دانستند، ولی آن حضرت ایشان را به تعقل و اندیشه دعوت نمود و تقلید صرف از نیاکان را مردود اعلام کرد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - قصص - 28 - 36 - 8

8 - پیشینه نداشتن یک تفکر و عقیده ، نشانه نادرستی آن نیست ; بلکه درستی ونادرستی هر تفکر و عقیده ای ، بسته به وجود و یا نبود برهان برای آن است .

فلمّا جاءهم موسی ب-ئای-تنا بیّن-ت قالوا . .. و ما سمعنا به-ذا فی ءابائنا الأوّلی

برداشت یاد شده از آن جا است که حضرت موسی(ع)، فرعونیان را با دلایل و برهان های گوناگون به سوی خدا فراخواند; ولی آنان به جای توجه به آن دلایل و براهین، این دعوت را به صرف پیشینه نداشتن رد کردند و خداوند این عمل را به شدت محکوم نمود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - قصص - 28 - 75 - 7

7 - پذیرش هر عقیده و تفکّری در باب دین ، باید بر پایه دلیل و برهان استوار باشد .

فقلنا هاتوا بره-نکم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - عنکبوت - 29 - 8 - 9

9 - شایسته است که عقیده ، مبنای علمی و برهانی داشته باشد .

و إن ج-هداک لتشرک بی ما لیس لک به علم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - روم - 30 - 35 - 2

2 - عقاید بنیادین ، باید بر دلیل و برهان استوار باشند .

أم أنزلنا علیهم سلط-نًا فهو یتکلّم بما کانوا به یشرکون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 17 - 4

ص: 65

4 - استبعاد و بعید شمردن ، در برابر برهان و دلیل روشن در امور علمی و اعتقادی ، امری ناپسند و مردود است .

فاستفتهم أهم أشدّ خلقًا أم من خلقنا . .. أوَ ءاباؤنا الأوّلون

برداشت یاد شده به خاطر این نکته است که خداوند در آیات پیشین، دلایل اثبات معاد را بیان فرمود و آیه و معجزه ای انکارناپذیر و قاطع برای آن ارائه کرد; ولی مشرکان به صرف استبعادِ مسأله برپایی قیامت، از عقیده به آن امتناع ورزیدند. خداوند در این آیه به شدت درصدد محکوم کردن مشرکان به سبب اتخاذ این مواضع غیر اصولی است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 96 - 6

6 - لزوم همراه کردن منطق و دلیل ، با مبارزه عملی برای نابودی عقاید باطل و خرافی

فراغ علیهم ضربًا بالیمین . .. قال أتعبدون

برداشت یاد شده به دلیل این نکته است که ابراهیم(ع) به دو نوع مبارزه علیه شرک دست زد: 1- شکستن بت ها، 2- گفتوگوی خردبرانگیز با مشرکان درباره آیین شرک.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 19 - 8

8 - باور ها و اعتقادات ، باید از علم و یقین سرچشمه گرفته و متکی بر دلیل وبرهان باشد .

و جعلوا المل-ئکه . .. أشهدوا خلقهم

عبارت <أشهدوا خلقهم> نشانگر آن است که هرگونه باور و اعتقادی، بایستی برخاسته از علم و یقین باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 81 - 6

6 - پیامبر ( ص ) ، در عقیده توحیدی خویش تنها متکی به دلیل و برهان قاطع بود .

قل إن کان للرحم-ن ولد فأنا أوّل الع-بدین

پیام آیه شریفه به مشرکان این است که اگر پیامبر(ص)، سخن از توحید به میان می آورد، هیچ دلیلی جز واقع گرایی ندارد; زیرا آن حضرت در عمل نشان داده است که در میدان عبادت و پرستش، سخت کوش و بی نظیر است و شخصی مانند ایشان نمی تواند از عبادت حق روی برتابد. بنابراین اگر شرک را نمی پذیرد، تنها دلیلش این است که واقعیتی برای آن نمی بیند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - طور - 52 - 38 - 5

5 - ارزش و اعتبار هر عقیده و ادعا ، مبتنی بر ارائه دلیل و اقامه برهان

فلیأت . .. بسلط-ن مبین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - طور - 52 - 41 - 3

3 - هر برنامه و عقیده ای ، بدون اتکا به برهانی عقلی یا منبعی غیبی ، فاقد اعتبار است .

أم عندهم الغیب فهم یکتبون

در آیات پیشین، اثبات شد که کافران در انکار رسالت پیامبر(ص)، هیچ برهان عقلی و علمی ندارند. در این آیه مطرح شده

ص: 66

است که آنان در گفتار خود، به منبع غیبی هم متکی نیستند; پس چنین اندیشه ای قابل پذیرش نیست.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - نجم - 53 - 23 - 7،10

7 - یقین و برهان ، تنها شالوده مطمئن برای دستیابی به عقاید و باورها

ما أنزل اللّه بها من سلط-ن إن یتّبعون إلاّ الظنّ

از تخطئه مشرکان در مبتنی ساختن عقاید و باورهایشان بر حدس و گمان - و نه یقین و برهان - مطلب بالا استفاده می شود.

10 - هواپرستی ، انگیزه اصلی بی توجهی انسان به دلیل و برهان ، در تحصیل معارف

ما أنزل اللّه بها من سلط-ن إن یتّبعون إلاّ الظنّ و ما تهوی الأنفس

با توجه به ارتباط بین صدر آیه شریفه با <و ما تهوی الأنفس> - که علت بی توجهی مشرکان به یقین و برهان را بازگو می کند - مطلب یاد شده استفاده می شود.

132- برهان در عقیده دینی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - انفال - 8 - 42 - 17

17 - اهل ایمان باید عقاید و باور های دینی خویش را بر دلیل و برهان روشن استوار سازند .

و یحیی من حی عن بینه

133- بطلان عقیده به فرزندداری خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 5 - 8

8- اعتقاد به فرزندگزینی خدا ، دارای تبعات و آثاری بزرگ ، شگفت آور و غیر قابل قبول

قالوا اتخذ اللّه ولدًا . .. کبرت کلمه تخرج من أفوههم

عین الفعل مضموم در فعل ماضی <کبرت> نشانه دلالت آن بر تعجب است و روشن است که جمله <کبرت کلمه. ..> بزرگیِ به لحاظ خود سخن را نمی گوید، بلکه به جهت لوازم ناروای آن و یا فاصله ای است که با حقیقت دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 37 - 6

6- در قیامت ، گواهانی بر بطلان پندار فرزندی عیسی ( ع ) برای خداوند شهادت خواهند داد .

فویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم

ص: 67

134- بطلان عقیده به معبودان باطل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 20 - 6

6- موجودات دست ساز و فاقد هرگونه قدرت آفرینشگری ، لیاقت الوهیت ندارند و هرگونه عقیده ای به خدایی آنان ، باطل است .

و الذین یدعون من دون الله لایخلقون شیئًا و هم یخلقون

135- بطلان عقیده مشرکان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 23 - 4

4 - قیامت، روز رسوایی مشرکان و آشکار شدن بطلان عقاید شرک آلود آنان

ثم لم تکن فتنتهم . .. و اللّه ربنا ما کنا مشرکین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 94 - 8

8 - با فرارسیدن مرگ، مشرکان بر پوچی پندار خویش در مورد شفاعت معبودهای خود پی خواهند برد.

و ما نری معکم شفعاءکم الذین زعمتم أنهم فیکم شرکؤا . .. و ضل عنکم ما کنتم تزعمون

در لسان العرب آمده که یکی از معانی <ضل>، پنهان و غایب شد است. بنابراین معنی جمله <و ضل عنکم ... >، یعنی آنچه را شما می پنداشتید پس از مرگ شفاعت شما را خواهند کرد، غایب و پنهان گشته اند.

136- بهترین عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 18 - 9

9 - اسلام ، برترین عقیده و بهترین سخن در باب دین

الذین یستمعون القول فیتّبعون أحسنه

مقصود از سخن در آیه شریفه و گزینش بهترین سخنان، آن سخنی است که درباره مسائل دینی است. بنابراین مصداق اصلی و مورد نظر بهترین سخن، مکتب اسلام خواهد بود که دین منتخب قرآن است.

137- بی اعتباری عقیده کافران

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 116 - 14

14 - عقاید مشرکان و کافران متکی بر گمان بی اساس است.

ص: 68

یضلوک عن سبیل الله . .. و إن هم إلا یخرصون

138- بی اعتباری عقیده مشرکان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 116 - 14

14 - عقاید مشرکان و کافران متکی بر گمان بی اساس است.

یضلوک عن سبیل الله . .. و إن هم إلا یخرصون

139- بی ثمری عقیده باطل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - ابراهیم - 14 - 26 - 6

6- عقاید باطل و ناحق ، بی ثمر است .

مثل کلمه خبیثه کشجره خبیثه اجتثّت من فوق الأرض ما لها من قرار

به قرینه مقابله با آیه قبل که در آن آمده بود: شجرهء طیبه هر لحظه ثمر می دهد، ولی شجره خبیثه به بی ریشه و ناپایدار بودن توصیف شده است، برداشت فوق به دست می آید.

140- بی منطقی عقیده به الوهیت ملائکه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 21 - 1

1 - اعتقاد به دختر بودن و الوهیت فرشتگان ، سخنی گزاف و غیر مستند به کتاب های آسمانی

و جعلوا له من عباده جزءًا . .. أم ءاتین-هم کت-بًا من قبله فهم به مستمسکون

141- بی منطقی عقیده به انوثت ملائکه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 150 - 5

5 - اعتقاد به از جنس زن بودن ملائکه ، اعتقادی بی پایه و بدون دلیل و شاهد

أم خلقنا المل-ئکه إن-ثًا و هم ش-هدون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 21 - 1

ص: 69

1 - اعتقاد به دختر بودن و الوهیت فرشتگان ، سخنی گزاف و غیر مستند به کتاب های آسمانی

و جعلوا له من عباده جزءًا . .. أم ءاتین-هم کت-بًا من قبله فهم به مستمسکون

142- بی منطقی عقیده به فرزندداری خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 5 - 1،9

1 - اعتقاد به وجود فرزند برای خدا ، عقیده ای جاهلانه و فاقد کمترین دلیل علمی

ما لهم به من علم

<من> در <من علم> زاید و برای تأکید عموم است; و ضمیر در <به> قول (پندار) که از <قالوا. ..> استفاده می شود، برمی گردد; یعنی، هیچ گونه آگاهی و دانشی، پشتوانه پندارِ موهومِ کسانی که برای خداوند، فرزند می پندارند، نیست.

9- نسبت دادن فرزندگزینی به خدا ، سخنی بس گزاف و دروغ است .

قالوا اتخذ اللّه ولدًا . .. کبرت کلمه تخرج من أفوههم إن یقولون إلاّ کذبًا

143- بی منطقی عقیده کافران

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 21 - 3،5

3- عقاید و باور های کفرپیشگان ، بافته هایی است دروغین و بی اساس .

و ضلّ عنهم ما کانوا یفترون

5- کافران ، به پوچی و بی اساس بودن بافته های دروغین و عقاید واهی خویش ، پی خواهند برد .

و ضلّ عنهم ما کانوا یفترون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 80 - 4

4- امکانات مادی و مال و فرزند کافران ، آنان را از فقر و تنهایی در قیامت نجات نمی دهد .

و نرثه ما یقول و یأتینا فردًا

144- بی منطقی عقیده مشرکان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 148 - 15

15 - عقاید مشرکان در مورد مشیت الهی و استفاده جبر از آن، بنیادی جز گمان ندارد.

إن تتبعون إلا الظن و إن أنتم إلا تخرصون

ص: 70

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 151 - 2

2 - عقاید مشرکان ، ساختگی و متکی بر سخنان دروغ است .

ألا إنّهم من إفکهم لیقولون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 152 - 2

2 - انتساب فرزند به خدا از سوی مشرکان ، سخنی نابه جا و دروغ است .

ولد اللّه و إنّهم لک-ذبون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 156 - 2

2 - عقاید دینی و دیدگاه مشرکان درباره خداوند ، فاقد دلیل روشن و حجت قاطع

أم لکم سلط-ن مبین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 157 - 1

1 - مشرکان ، فاقد دلیل و کتاب آسمانی ، بر درستی عقایدشان

فأتوا بکت-بکم إن کنتم ص-دقین

امر <فأتوا> برای تعجیز است; یعنی، مشرکان از آوردن کتاب آسمانی بر درستی عقاید خود ناتوان اند و چنین کتابی را ندارند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - نجم - 53 - 28 - 1

1 - اظهارات مشرکان در مورد فرشتگان ، بی بهره از واقعیت و متکی بر حدس و گمان

لیسمّون المل-ئکه . .. و ما لهم به من علم إن یتّبعون إلاّ الظنّ

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - قلم - 68 - 37 - 2

2 - مشرکان ، فاقد دلیل و کتاب آسمانی بر درستی عقاید خویش اند .

أم لکم کت-ب فیه تدرسون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - قلم - 68 - 40 - 4

4 - عقاید مشرکان ، فاقد دلیل و حجت اطمینان بخش

سلهم أیّهم بذلک زعیم

تضمین نکردن درستی عقاید، نشانه نبودن دلیل قاطع و اطمینان بخش بر آن است.

ص: 71

145- پاداش عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - حشر - 59 - 16 - 9

9 - اعتقاد شیطان به جزا و کیفر خلق ، در برابر اعتقاد و عمل *

کمثل الشیطن إذ قال . .. إنّی أخاف اللّه ربّ الع-لمین

در صورتی که <إنّی أخاف . ..> سخنی از روی واقعیت باشد - و نه توجیه و استهزا - تعبیر <أخاف ...> نشانگر بیم شیطان از بازتاب کفر و اعتقاد او به کیفر و مجازات است.

146- پاسداری از عقیده مردم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 113 - 7

7 - استقامت و پایداری توده مردم بر ایمان و عقاید دینی خود ، در گرو تأمین نیاز های مادی و معنوی آنان

قالوا نرید ان نأکل منها و تطمئن قلوبنا

147- پرسش از عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 42 - 9

9- وادار ساختن مردم به تحقیق و تفکر با طرح پرسش ، در باره عقیده ها و عملکرد های شان ، روشی نیکو در تربیت و تبلیغ

لِمَ تعبد ما لایسمع و لایبصر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - شعراء - 26 - 70 - 3

3 - ایجاد سؤال در مردم نسبت به باور های آنان ، روش ابراهیم ( ع ) در یاد کرد بطلان عقاید ایشان

إذ قال لأبیه و قومه ما تعبدون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 24 - 2

2 - انسان ها ، در قبال عقاید و رفتار خود ، مسؤول بوده و در روز قیامت بازخواست خواهند شد .

وقفوهم إنّهم مسئولون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 72

15 - صافات - 37 - 157 - 7

7 - زیر سؤال بردن عقاید باطل و ضد منطق ، روش قرآن و پیامبر ( ص ) در مبارزه با آنها

فاستفتهم ألربّک البنات و لهم البنون . .. أم لکم سلط-ن مبین . فأتوا بکت-بکم إن کن

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 73 - 5

5 - انسان ها ، در برابر عقاید دینی خویش و انتخاب آن ، مسؤول بوده و در قیامت باید پاسخگو باشند .

ثمّ قیل لهم أین ما کنتم تشرکون

148- پرسش از عقیده باطل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 21 - 6

6- بازخواستن و زیر سؤال بردن اندیشه و عقیده باطل ، روشی در هدایت و بیان عقیده و اندیشه درست .

أم اتّخذوا ءالهه من الأرض هم ینشرون

برداشت یاد شده از جمله استفهامیه <هم ینشرون> استفاده می گردد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 24 - 3

3- بازخواست و زیر سؤال بردن عقیده و اندیشه باطل ، روشی در هدایت و بیان عقیده و اندیشه درست .

أم اتّخذوا من دونه ءالهه

برداشت یاد شده با توجه به این نکته است که <أم> منقطعه، بر استفهام توبیخی دلالت می کند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - فرقان - 25 - 3 - 7

7 - زیر سؤال بردن اندیشه ها و باور های باطل و بیان ضعف ها و نقص های آنها ، روش هدایتی و تبلیغی قرآن

و اتّخذوا من دونه ءالهه لایخلقون شیئًا و هم یخلقون . .. و لایملکون موتًا و لاحیو

جمله <و اتّخذوا من دونه آلهه. ..> هرچند به صورت خبریه است، ولی مقصود از آن اخبار نیست; زیرا همگان به مضمون آن آگاه بودند; بلکه مقصود زیر سؤال بردن عقاید مشرکان و بیان ضعف های فکری آنان و اظهار شگفتی از چنین باورهایی است.

149- پرسش از عقیده مشرکان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 149 - 1

1 - پیامبر ( ص ) ، مأمور زیر سؤال بردن عقاید مشرکان

فاستفتهم ألربّک البنات

ص: 73

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 156 - 1

1 - پیامبر ( ص ) ، مأمور زیر سؤال بردن عقاید مشرکان

أم لکم سلط-ن مبین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - قلم - 68 - 40 - 1

1 - پیامبر ( ص ) ، مأمور پرسش از مبانی دینی مشرکان و زیر سؤال بردن آنها

سلهم أیّهم بذلک زعیم

150- پشیمانی از عقیده باطل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 33 - 10،11

10 - ستمگران با دیدن عذاب الهی در قیامت ، از انتخاب عقیده کفرآلود ، پشیمان شده و آن را مخفی خواهند کرد .

و لو تری إذ الظ-لمون موقوفون عند ربّهم . .. و أسرّوا الندامه لمّا رأوا العذاب

11 - مشرکان ، به خاطر انتخاب عقیده شرک آلود ، در قیامت پشیمان شده و آن را پنهان خواهند کرد .

و لو تری إذ الظ-لمون موقوفون عند ربّهم . .. و أسرّوا الندامه لمّا رأوا العذاب

151- پوچی عقیده به معبودان باطل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - فرقان - 25 - 3 - 8

8 - برگزیدن معبود های گوناگون و فاقد هر گونه توانایی ، به جای خداوندِ توانای بی همتا و آفریننده عالم هستی ، عملی غیر منطقی و شگفت آور

الذی له ملک السم-وت و الأرض و لم یتّخذ ولدًا و لم یکن له شریک . .. و اتّخذوا من

152- پوچی عقیده مشرکان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - اعراف - 7 - 37 - 20

20 - مشرکان به هنگام مرگ به کفر و واهی بودن باورهای خویش (پذیرش خدایان پوچ به جای خدای یگانه) شهادت خواهند داد.

و شهدوا علی أنفسهم أنهم کانوا کفرین

ص: 74

153- پیروی از عقیده اقوام پیشین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - ابراهیم - 14 - 13 - 5

5- اقوام کافر ، عقاید خود را آیین و شریعتی قابل پیروی می دانستند .

أو لتعودنّ فی ملّتنا

154- تاریخ آزادی عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 67 - 9

9 - آزادی ابراز عقیده و بیان اندیشه در جامعه دینی عصر موسی

أتتخذنا هزواً

155- تاریخ عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 174 - 4

4 - انسان ها پیش از گرایش به شرک موحد بودند .

و لعلهم یرجعون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 26 - 5،6

5- قوم نوح ، پیش از پیامبری آن حضرت ، به وجود خداوند معتقد بودند .

أن لاتعبدوا إلاّ الله

چنان چه قوم نوح به وجود خداوند معتقد نبودند ، ضروری آن بود که آن حضرت نخستین سخنانش را به اثبات آفریدگار جهان اختصاص می داد و آن گاه مردمان را به پرستش او فرا می خواند.

6- باور به وجود خداوند ، باوری ریشه دار در عمق تاریخ بشر

أن لاتعبدوا إلاّ الله

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 50 - 6،7

6- قوم عاد ، به وجود خداوند معتقد بودند .

قال ی-قوم اعبدوا الله ما لکم من إل-ه غیره

ص: 75

7- باور به وجود خداوند ، باوری ریشه دار در تاریخ بشر

قال ی-قوم اعبدوا الله

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 61 - 6،7

6- قوم ثمود ، به وجود خداوند معتقد بودند .

ی-قوم اعبدوا الله

7- باور به وجود خدا ، باوری ریشه دار در تاریخ بشر

قال ی-قوم اعبدوا الله

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 84 - 7،8

7- مردم مدین ، به وجود خداوند معتقد بودند .

قال ی-قوم اعبدوا الله ما لکم من إل-ه غیره

8- باور به وجود خداوند ، باوری ریشه دار در تاریخ بشر

قال ی-قوم اعبدوا الله ما لکم من إل-ه غیره

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 31 - 27،28

27- مصریان عصر یوسف ( ع ) ، معتقد به وجود فرشتگان و زیبایی آنها

إن ه-ذا إلاّ ملک کریم

28- اعتقاد به وجود فرشتگان ، باوری ریشه دار در تاریخ بشر

إن ه-ذا إلاّ ملک کریم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 51 - 9

9- پادشاه مصر و درباریان او در مصر باستان و عصر یوسف ( ع ) ، به وجود خداوند و منزّه بودنش اعتقاد داشتند .

قلن ح-ش لله

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - ابراهیم - 14 - 30 - 3

3- شرک ، آیینی ساختگی و به وجود آمده پس از عقیده به توحید و خدای یگانه است .

و جعلوا لله أندادًا لیضلّوا عن سبیله

از تعبیر < جعلوا لله أنداداً> (برای خدا شریک قرار دادند)، استفاده می شود که آنان اصل وجود خدای یگانه را قبول داشتند، ولی سپس برای او شریک قرار دادند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 76

9 - نحل - 16 - 35 - 12

12- جبرگرایی ، مسلک مشرکان در طول تاریخ

و قال الذین أشرکوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شیء نحن و لا ءاباؤنا و لاحرّم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 11 - 13،14

13- قوم زکریا ، مردمی خداپرست و اهل تسبیح و عبادت بودند .

فخرج علی قومه . .. أن سبّحوا

14- باور به وجود خداوند ، پرستش و تسبیح او ، دارای گذشته ای دیرین در تاریخ بشر است .

قومه . .. أن سبّحوا بکره و عشیًّا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 14 - 10

10 - اعتقاد قوم عاد و ثمود ، به وجود پروردگار و فرشتگان

قالوا لو شاء ربّنا لأنزل مل-ئکه

156- تاریخ عقیده به قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 68 - 3

3 - وعده رستاخیز ، دارای دیرینه در تاریخ بشر و تعالیم پیامبران

لقد وعدنا ه-ذا نحن و ءاباؤنا من قبل

اقرار کافران به سابقه داشتن مسأله معاد، نشان می دهد که موضوع رستاخیز از دیرباز در میان بشر مطرح بوده است. بدیهی است که طرح مسأله یاد شده جز از طریق پیامبران صورت نگرفته است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - مطففین - 83 - 13 - 10

10 - عقیده به روز قیامت در تاریخ بشر ، سابقه ای دیرینه دارد .

و ما یکذّب به . .. قال أس-طیر الأوّلین

سخن منکران قیامت - که معارف قرآن از جمله معاد را محصول اندیشه پیشینیان می دانستند - بیانگر آن است که اندیشه معاد، گذشته ای طولانی دارد و مردم عصر بعثت، به سابقه دیرینه این اعتقاد آگاه بودند.

157- تبری از عقیده باطل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 54 - 7

ص: 77

7- اعلام انزجار از عقاید باطل و خرافی ، گامی ضروری برای مبلغان دین

قال إنی أُشهد الله . .. أنی بریءٌ مما تشرکون

158- تبلیغ عقیده حق

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - عصر - 103 - 3 - 11

11 - تبلیغ اعتقادات حق و ترغیب دیگران به مقاومت در برابر منکرات ، خصلتی ستوده و مایه کامیابی انسان

لفی خسر . إلاّ الذین ... تواصوا بالحقّ و تواصوا بالصبر

159- تبیین عقیده باطل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - فرقان - 25 - 3 - 7

7 - زیر سؤال بردن اندیشه ها و باور های باطل و بیان ضعف ها و نقص های آنها ، روش هدایتی و تبلیغی قرآن

و اتّخذوا من دونه ءالهه لایخلقون شیئًا و هم یخلقون . .. و لایملکون موتًا و لاحیو

جمله <و اتّخذوا من دونه آلهه. ..> هرچند به صورت خبریه است، ولی مقصود از آن اخبار نیست; زیرا همگان به مضمون آن آگاه بودند; بلکه مقصود زیر سؤال بردن عقاید مشرکان و بیان ضعف های فکری آنان و اظهار شگفتی از چنین باورهایی است.

160- تجسم عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 25 - 9

9 - روزی اهل بهشت ، نتیجه و تجسم عقاید صحیح و اعمال صالحشان است .

کلما رزقوا منها من ثمره رزقاً قالوا هذا الذی رزقنا من قبل

برداشت فوق بر این اساس است که: مراد از <من قبل> دنیا باشد. بر این مبنا، جمله <هذا الذی ...> دلالت می کند که روزیهای بهشت همان است که در دنیا به اهل ایمان داده شده بود. در توجیه این معنا (عینیت روزی بهشت با روزی دنیا) می توان گفت، مقصود آن است که: نعمتهای بهشت تجسم همان اعمال و عقاید اهل ایمان در دنیاست. روشن است که بر این مبنا، مراد از <الذی رزقنا> ایمان و عمل صالح است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - حاقه - 69 - 18 - 3

3 - قیامت ، روز کشف حقایق و بروز و ظهور تمامی ابعاد وجودی انسان ها ( نیات ، انگیزه ها ، افکار و رفتار ها )

لاتخفی منکم خافیه

ص: 78

161- تحقیر عقیده باطل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 96 - 5

5 - شکستن ابّهت و تقدس عقاید باطل و خرافی ، نخستین گام در مبارزه با آن عقاید

فقال ألا تأکلون . .. فراغ علیهم ضربًا بالیمین ... و اللّه خلقکم و ما تعملون

162- تحکیم مبانی عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 128 - 9

9 - پایداری مردم بر طریق ایمان و مقاومت در برابر آزار دشمنان ، در گرو تحکیم مبانی عقیدتی آنان است .

استعینوا باللّه و اصبروا إن الأرض للّه یورثها من یشاء من عباده

163- تحلیل عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 18 - 8

8 - انسان ، دارای توان تحلیل افکار و عقاید گوناگون و تشخیص و انتخاب بهترین آنها

الذین یستمعون القول فیتّبعون أحسنه

164- تحمیل عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 88 - 9

9 - اشراف کفرپیشه مدین در تلاشی پیگیر برای تحمیل آیین خویش بر شعیب و مؤمنان به وی

او لتعودن فی ملتنا

جمله <او لتعودن> می رساند که هدف از تصمیم قوم مدین بر تبعید شعیب و همگامانش بازگرداندن آنان به آیین شرک است. بنابراین همه تهدیدات به سبب تحمیل این عقیده باطل بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - انفال - 8 - 19 - 5

5 - جنگ های اسلام در صدد دفع شر کافران ، نه تحمیل عقیده بر آنان *

إن تنتهوا فهو خیر لکم

ص: 79

165- تحمیل عقیده به ابراهیم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 46 - 6

6- آزر با تهدید ابراهیم ( ع ) به سنگسار کردن و نیز دور ساختن او از خود ، در صدد تحمیل عقیده خویش بر ابراهیم ( ع ) و بازداشتن او از توحید بود .

لئن لم تنته لأرجمنّک واهجرنی ملیًّا

166- تحمیل عقیده به محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - حجرات - 49 - 7 - 4،5

4 - اقدام نکوهیده برخی از مسلمانان ، به تحمیل آرای شخصی خود بر پیامبر ( ص ) *

لو یطیعکم فی کثیر من الأمر لعنتّم

برداشت بالا بدان احتمال است که نکوهش مستفاد از آیه، نظر به جریان هایی داشته باشد که قبلاً صورت گرفته بود.

5 - تلاش برخی از مسلمانان ، برای واداشتن پیامبر ( ص ) به پذیرش خبر < ولید > *

و اعلموا أنّ فیکم رسول اللّه لو یطیعکم . .. لعنتّم

با توجه به ارتباط این آیه با آیه قبل و بنابر این که مراد از فاسق در آیه قبل ولید بن عقبه باشد، برداشت بالا به دست می آید.

167- تخیلات در عقیده دینی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 111 - 13،14،15

13 - باور ها و عقاید دینی درخطر آمیخته شدن با آرزو ها و خیالات واهی است .

تلک أمانیّهم

14 - ضرورت پرهیز از گرایش دادن آرزو ها و خیالات واهی به سمت باور ها و عقاید دینی

قالوا لن یدخل الجنه . .. تلک أمانیّهم قل هاتوا برهنکم

15 - محک زدن باور ها با دلیل و برهان ، راه شناسایی حقایق دینی از خیالات و آرزو های وارده شده در حوزه عقاید دینی

تلک أمانیّهم قل هاتوا برهنکم

168- ترک عقیده انحرافی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 80

6 - اعراف - 7 - 130 - 3

3 - دست کشیدن از انحراف های عقیدتی ، پذیرش دعوت پیامبران و روی آوری به خدا ، فلسفه بلا ها و مشکلات

و لقد أخذنا . .. لعلهم یذّکّرون

با توجه به آیات قبل که سخن از ربوبیت خدا و رسالت موسی(ع) بود، معلوم می شود متعلق <یذکرون> همان توحید ربوبی و پیامبری موسی(ع) و رسالتهای اوست.

169- تزلزل در عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 138 - 2

2 - انسان های متزلزل در طریق ایمان ، منافقند .

إنّ الذین ءامنوا ثم کفروا ثم ءامنوا ثم کفروا . .. بشر المنفقین

ظاهراً مراد از منافقان، همان کسانی هستند که در آیه قبل توصیف شدند.

170- تزیین عقیده امت ها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 108 - 12

12 - هر جامعه و امتی عقاید و اعمال خود را، هر چند ناحق، زیبا می پندارد.

فیسبوا الله عدوا بغیر علم کذلک زینا لکل أمه عملهم

171- تزیین عقیده باطل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 25 - 5

5 - زیبا جلوه دادن اعمال زشت و باور های نادرست ، شیوه اغواگران و رهزنان ایمان مردم

فزیّنوا لهم ما بین أیدیهم و ما خلفهم

172- تشخیص عقیده صحیح

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 40 - 21

21- تنها آنان که توانایی تفکیک عقاید صحیح و حقیقی را از عقاید پنداری و وهمی دارند ، عالمند . *

ما تعبدون من دونه إلاّ أسماءً سمیتموها . .. و ل-کنّ أکثر الناس لایعلمون

ص: 81

173- تصحیح عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 25 - 7

7 - پیامبر ( ص ) در صدد تحمیل عقیده خود به دیگران نبود ; بلکه در صدد القای آن از راه تصحیح اندیشه بود .

قل من یرزقکم . .. قل اللّه

174- تصحیح عقیده انسان ها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 34 - 5

5 - برطرف ساختن افکار انحرافی مردم در باره خداوند ، مقدم بر بیان صفات ثبوتی او است .

کی نسبّحک کثیرًا . و نذکرک کثیرًا

در کلام موسی(ع)، تسبیح - که ابطال عقاید ناروا است - بر ذکر خدا مقدم شده است، بنابراین رتبه تخلیه، مقدم بر تحلیه است.

175- تصحیح عقیده مشرکان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 24 - 1

1 - پیامبر ( ص ) ، مأمور استدلال برای مشرکان جهت اصلاح عقیده شان درباره خداوند

قل من یرزقکم من السم-وت و الأرض

176- تصحیح عقیده منافقان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - احزاب - 33 - 17 - 2

2 - پیامبر ( ص ) ، موظف بود که با تبیین قلمرو نفوذ خواست خدا درباره زندگی و مرگ ، عقیده نادرست منافقان درباره مرگ را تصحیح کند .

قل من ذا الذی یعصمکم من اللّه إن أراد بکم سوءًا

ص: 82

177- تصحیح عقیده منافقان مدینه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - احزاب - 33 - 16 - 2

2 - پیامبر ( ص ) ، موظف بود که عقیده منافقان مدینه را درباره حفظ جان از خطر مرگ ، تصحیح کند .

إن یریدون إلاّ فرارًا . .. قل لن ینفعکم الفرار إن فررتم ...و إذًا لاتمتّعون إلاّ

178- تصحیح عقیده نسبت به خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 34 - 5

5 - برطرف ساختن افکار انحرافی مردم در باره خداوند ، مقدم بر بیان صفات ثبوتی او است .

کی نسبّحک کثیرًا . و نذکرک کثیرًا

در کلام موسی(ع)، تسبیح - که ابطال عقاید ناروا است - بر ذکر خدا مقدم شده است، بنابراین رتبه تخلیه، مقدم بر تحلیه است.

179- تظاهر به عقیده باطل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 76 - 4،5

4 - تظاهر به عقیده ای باطل برای ابطال آن مجاز است.

رءا کوکبا قال هذا ربی

5 - اظهار همراهی با عقیده ای باطل و سپس پرداختن به ابطال آن، روشی در تبلیغ و تربیت است.

رءا کوکبا قال هذا ربی

با توجه به مجموعه آیات همین سوره، روشن است که ابراهیم(ع) برای احتجاج و ابطال پندارهای قوم خویش به اظهار ستاره پرستی و . .. پرداخت. از همین جا برمی آید که چنین کاری مجاز بود و شیوه ای در تبلیغ می تواند باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 77 - 5

5 - تظاهر به عقیده ای باطل، برای رد آن مجاز است.

فلما رءا القمر بازغا قال هذا ربی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 78 - 5

5 - تظاهر به عقیده ای باطل برای ابطال آن در مقام مجادله مجاز است.

قال هذا ربی هذا أکبر

ص: 83

180- تعجب از عقیده ابراهیم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 46 - 1

1- اظهار شگفتی و ناباوری نسبت به عقاید توحیدی حضرت ابراهیم ( ع ) ، پاسخ آزر به منطق توحیدی و بت ستیزی آن حضرت بود .

قال أراغب أنت عن ءالهتی ی-أبرهیم

همزه در <أراغب> برای استفهام توبیخی است که تعجب نیز از آن فهمیده می شود.

181- تقلید از پیروان عقیده باطل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 139 - 2

2 - تقلید از پیروان آیین فاسد و انجام دهندگان اعمال بی نتیجه نشانه جهل و نابخردی است .

إنکم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فیه

جمله <إن هؤلاء> به منزله تعلیلی برای <إنکم قوم تجهلون> است. یعنی شما به این دلیل مردمی نابخرد هستید که خواهان پیروی از آیین فاسد می باشید.

182- تقلید در عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 53 - 3

3- تقلید کورکورانه و پیروی بی دلیل از اجداد و نیاکان در مبانی دینی و اصول اعتقادی ، امری ناپسند و محکوم است .

قالوا وجدنا ءاباءنا لها ع-بدین

آیه شریفه - به قرینه آیه بعد - که حضرت ابراهیم(ع) قومش را به دلیل بت پرستی، مردمی گمراه خواند - در مقام محکوم کردن و ردّ تقلید از نیاکان است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 69 - 1،2،3

1 - تقلید از پدران و اجداد در عقاید دینی باطل و مبانی فکری غلط ، از ویژگی های دوزخیان ستمگر

إنّهم ألفوا ءاباءهم ضالّین

مفسران برآنند که در این جا ظاهر آیه شریفه (کافران پداران شان را گمراه یافتند) مراد نیست; بلکه این خداوند است که آنان را گمراه خوانده است و کافران تنها پدران خود را بر آیینی یافتند و بی تأمل و اندیشه از آنان تقلید کردند. مفاد این آیه، مانند مفاد آیه 23 سوره زخرف است که می فرماید: <إنّا وجدنا ءاباءنا علی امّه و إنّا علی ءاثارهم مقتدون>.

2 - تقلید دوزخیان ستمگر از پدران خود در عقاید دینی و مبانی فکری ، تقلیدی کورکورانه بود .

ص: 84

إنّهم ألفوا ءاباءهم ضالّین

3 - تقلید کورکورانه دوزخیان ستمگر در عقاید دینی و مبانی فکری از پدران خود ، موجب دوزخی شدن آنان گردید .

ثمّ إنّ مرجعهم لإلی الجحیم . إنّهم ألفوا ءاباءهم ضالّین

برداشت یاد شده از آن جا است که جمله <إنهم ألفوا. ..> تعلیل برای جملات پیشین (عذاب شدن و دوزخی گشتن کافران) است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 74 - 3

3 - دوری از تقلید کورکورانه و تعصب آمیز از پدران و پیشینیان در عقاید ، جهان بینی و رفتار ها ، از ویژگی های بندگان مخلص خدا

إنّهم ألفوا ءاباءهم ضالّین . .. إلاّ عباد اللّه المخلصین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 23 - 12

12 - اقتدا به آثار پیشینیان در زمینه مسائل اعتقادی ، شیوه ای غلط و ناکارآمد

و کذلک ما أرسلنا . .. و إنّا علی ءاث-رهم مقتدون

183- تقوا در عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 93 - 7

7 - لزوم تقواپیشگی اهل ایمان در سه بعد رفتاری ، اعتقادی و اخلاقی

إذا ما اتقوا و ءامنوا و عملوا الصلحت ثم اتقوا و ءامنوا ثم اتقوا و احسنوا

با توجه به تکرار <اتقوا> به همراه هر یک از جملات <عملوا الصلحت> (بعد رفتاری) و <ءامنوا> (بعد اعتقادی) و <احسنوا> (بعد اخلاقی)، می توان گفت مراد از <اتقوا> در هر فراز، فرمان به تقوایی مناسب با سایر جملات آن فراز است.

184- تقویت بنیه عقیدتی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 110 - 4

4 - مسلمانان صدر اسلام ، موظف به تقویت بنیه اعتقادی و اقتصادی خویش با برپا کردن نماز و پرداخت زکات ( برای مهیّا شدن زمینه های جهاد و مبارزه )

حتی یأتی اللّه بأمره . .. و أقیموا الصلوه و ءاتوا الزکوه

ص: 85

185- تقویت عقیده مشرکان مکه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 35 - 3

3- مشرکان مکه ، درصدد تقویت پایگاه عقیدتی خویش با استناد به ریشه تاریخی داشتن آن

و قال الذین أشرکوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شیء نحن و لا ءاباؤنا

ذکر <و لا ءاباؤنا> در کلام مشرکان در حالی که بحثی از آنها در میان نبوده است، می تواند مشعر به نکته یاد شده باشد.

186- تناقض در عقیده یهود

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 91 - 6

6 - گفتار یهود زمان پیامبر(ص) مبنی بر نازل نشدن وحی بر بشر، در تناقض با عقیده آنان در مورد نبوت موسی(ع) و نزول وحی بر آن حضرت بود.

إذ قالوا ما أنزل الله علی بشر من شیء قل من أنزل الکتب الذی جاء به موسی

187- تنفر از عقیده باطل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - ابراهیم - 14 - 26 - 3

3- عقیده حق ، دلپذیر و مطابق طبع آدمی بوده و عقیده باطل منفور است .

مثلاً کلمه طیّبه کشجره طیّبه . .. و مثل کلمه خبیثه کشجره خبیثه

<طیب> درلغت به چیزی معنا شده است که مطابق طبع و میل آدمی می باشد و <خبث> چیزی است که مورد کراهت و نفرت می باشد. برداشت فوق، با توجه به معنای یاد شده، بنابر احتمالی است که مراد از <کلمه طیبه> عقیده حق و <کلمه خبیث> عقیده باطل باشد.

188- تنوع عقیده جن

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - جن - 72 - 11 - 5

5 - جن پیش از نزول قرآن ، دارای مسلک ها و عقاید گوناگون

کنّا طرائق قددًا

<طرائق> (جمع <طریقه>) به معنای راه و <قِدَد> (جمع <قِد>) به معنای بریده شده است.

ص: 86

189- توجیه عقیده مشرکان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 35 - 6

6- مشرکان با استدلال مغالطه آمیز ، درصدد بودند تا اعمال و عقاید شرک آلود خود را توجیه کنند .

و قال الذین أشرکوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شیء

در حالی که خداوند به طور تشریعی از مشرکان خواستار اصلاح عقیده خود و گزینش توحید شده است، آنان برای نفی این خواسته، آن را با اراده تکوینی در هم می آمیزند تا از خود رفع تکلیف کنند.

190- ثبت عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 19 - 11

11 - گفته ها و باور های انسان ، مورد ثبت و ضبط قرار می گیرد .

ستکتب شه-دتهم

191- حسابرسی اخروی عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - اعراف - 7 - 7 - 1

1 - خداوند در قیامت رفتار و عقاید آدمیان را به گونه ای دقیق و عالمانه برای آنان بیان خواهد کرد.

فلنقصن علیهم بعلم و ما کنا غائبین

حرف <باء> به معنای مصاحبت و ملابست است; یعنی: <فلنقصن علیهم مصاحبین و متلبسین بعلم. و نکره بودن <علم> دلالت بر عظمت آن علم دارد که از آن به <دقیق بودن> تعبیر شد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - قصص - 28 - 62 - 6

6 - انسان ، مسؤول اندیشه ها و گرایش های خویش و مورد بازخواست از سوی خداوند در قیامت

و یوم ینادیهم فیقول أین شرکاءی الذین کنتم تزعمون

192- حسابرسی از عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 64 - 12

12 - انسان ، نسبت به عقاید و باور های بنیادین خود ، مورد بازخواست خدا قرار خواهد گرفت .

قل هاتوا بره-نکم

ص: 87

از این که خداوند، پیامبر(ص) را مأمور ساخت که از مشرکان، دلیل بطلبد، استفاده می شود که اصولاً خداوند انسان را در برابر عقایدش بازخواست می کند و در برابر هر عقیده اصولی از او دلیل می طلبد.

193- حسابرسی عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 117 - 5

5 - اعمال و باور های مشرکان ، دارای کیفر و حسابی معلوم و قطعی در نزد پروردگار

و من یدع مع اللّه . .. فإنّما حسابه عند ربّه

194- حسد به عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 109 - 8

8 - ایمان و عقاید دینی ، در گستره حسدورزی انسان

ودّ کثیر من أهل الکتب . .. حسداً من عند أنفسهم

195- حقانیت عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 14 - 16

16- لزوم استوار سازی عقاید ، بر میزان حق و عدل و پرهیز از هرگونه گرایش به باطل

لن ندعوا من دونه إل-هًا لقد قلنا إذًا شططًا

در آیه شریف و در گفتار اصحاب کهف، سخنی که متمایل به باطل و دور از حق باشد، محکوم و مردود شمرده شده است. این بیان، در حقیقت، برای گزینش عقاید ملاکی را ارائه کرده است.

196- حقانیت عقیده به خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - بروج - 85 - 9 - 7

7 - حاکمیت و مالکیت خداوند بر تمام هستی و علم مطلق او ، دلیل حقانیت عقیده مؤمنان به او است .

إلاّ أن یؤمنوا باللّه . .. الذی له ملک السم-وت و الأرض و اللّه علی کلّ شیء شهید

<سماوات و أرض>، کنایه از تمام هستی است و <الذی . ..> وصف دیگری برای خداوند است و به علت ایمان مؤمنان اشاره دارد. تصریح به کلمه <اللّه> و نیاوردن ضمیر (در آخرین جمله آیه)، هر چند که نشانگر استقلال این جمله از ماقبل و نظر

ص: 88

داشتن آن به کار هر دو گروه است - نه خصوص مؤمنان - ولی علت ایمان مؤمنان را نیز کامل می سازد.

197- خویشاوندی و عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 26 - 8

8 - روابط قومی و خویشاوندی ، نباید بر گرایش های اعتقادی انسان اثر بگذارد .

و إذ قال إبرهیم لأبیه و قومه إنّنی براء ممّا تعبدون

طرح داستان ابراهیم(ع) در راستای تأثیرناپذیری از عقاید و باورهای باطل قومی، صورت گرفته است.

198- درخواست تصحیح عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 39 - 7

7- یوسف ( ع ) از هم بندان خویش خواست تا با مقایسه و سنجش عقیده توحیدی با عقیده به خدایان متعدد ، عقیده درست را برگزینند .

ءأرباب متفرقون خیر أم الله الوحد القهار

199- درخواست تغییر عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - قلم - 68 - 8 - 3

3 - سازش و دست برداشتن از مواضع عقیدتی ، درخواست کافران تکذیب گر از پیامبر ( ص ) بود .

فلاتطع المکذّبین

آیه بعد، قرینه است که مورد اطاعت، سازش بر سر مواضع عقیدتی است.

200- دلایل حقانیت عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 54 - 4

4- فراوانی پیروان و سابقه تاریخی یک اندیشه ، دلیل حقانیت آن نیست .

قالوا وجدنا ءاباءنا . .. أنتم و ءاباؤکم فی ضل-ل مبین

برداشت یاد شده از آن جا به دست می آید که مردم بت پرست در پاسخ به اعتراض حضرت ابراهیم(ع)، مسأله سابقه تاریخی اندیشه بت پرستی و فزونی پیروان اندیشه شرک را مطرح کردند; ولی حضرت ابراهیم(ع) با گمراه خواندن آنان و اجدادشان

ص: 89

چنین استدلالی را مردود دانست.

201- دلایل صحت عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - قصص - 28 - 36 - 8

8 - پیشینه نداشتن یک تفکر و عقیده ، نشانه نادرستی آن نیست ; بلکه درستی ونادرستی هر تفکر و عقیده ای ، بسته به وجود و یا نبود برهان برای آن است .

فلمّا جاءهم موسی ب-ئای-تنا بیّن-ت قالوا . .. و ما سمعنا به-ذا فی ءابائنا الأوّلی

برداشت یاد شده از آن جا است که حضرت موسی(ع)، فرعونیان را با دلایل و برهان های گوناگون به سوی خدا فراخواند; ولی آنان به جای توجه به آن دلایل و براهین، این دعوت را به صرف پیشینه نداشتن رد کردند و خداوند این عمل را به شدت محکوم نمود.

202- ذکر حقانیت عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - معارج - 70 - 7 - 4

4 - توجّه به حقانیت مواضع عقیدتی خویش ، موجب تقویت روح صبر و بردباری در مسیر عقیده و دفاع از آن

فاصبر . .. إنّهم یرونه بعیدًا . و نریه قریبًا

از یادآوری مسأله حقانیت معاد برای پیامبر(ص) - پس از توصیه به ایشان مبنی بر صبر و مقاومت در انجام رسالت - مطلب یاد شده، استفاده می شود.

203- رابطه اخلاق با عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 36 - 5

5- میان اخلاق و عقاید انسان ، نوعی همگونی و رابطه وجود دارد .

أنا أکثر منک مالاً . .. و ما أظنّ الساعه قائمه

تعبیر <أنا أکثر. ..> نشان دهنده روحیه خودبرتربینی و استکبار است. تعبیر <و ما أظنّ الساعه...> نشان دهنده بینش و عقیده ای است که از آن روحیّه، ناشی شده است.

204- رد تحمیل عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 90

15 - سبأ - 34 - 25 - 7

7 - پیامبر ( ص ) در صدد تحمیل عقیده خود به دیگران نبود ; بلکه در صدد القای آن از راه تصحیح اندیشه بود .

قل من یرزقکم . .. قل اللّه

205- رد عقیده مکذبان معاد

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - قیامه - 75 - 4 - 1

1 - رد پندار منکران معاد ( پندار عدم توانایی خدا بر گردآوری استخوان های مردگان و احیای مجدد آنها ) از سوی خداوند

أیحسب الإنس-ن . .. بلی ق-درین

206- روش ابطال عقیده باطل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 76 - 4،5

4 - تظاهر به عقیده ای باطل برای ابطال آن مجاز است.

رءا کوکبا قال هذا ربی

5 - اظهار همراهی با عقیده ای باطل و سپس پرداختن به ابطال آن، روشی در تبلیغ و تربیت است.

رءا کوکبا قال هذا ربی

با توجه به مجموعه آیات همین سوره، روشن است که ابراهیم(ع) برای احتجاج و ابطال پندارهای قوم خویش به اظهار ستاره پرستی و . .. پرداخت. از همین جا برمی آید که چنین کاری مجاز بود و شیوه ای در تبلیغ می تواند باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 77 - 2،5

2 - ابراهیم(ع) در مقام مجادله با تظاهر به ماه پرستی به ابطال آن پرداخت.

فلما رءا القمر بازغا قال هذا ربی فلما أفل

5 - تظاهر به عقیده ای باطل، برای رد آن مجاز است.

فلما رءا القمر بازغا قال هذا ربی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 78 - 2

2 - ابراهیم(ع) در مقام مجادله و برای ابطال عقاید شرک آمیز قوم خویش تظاهر به خورشیدپرستی کرد.

فلما رءا الشمس بازغه قال هذا ربی

ص: 91

207- روش برخورد با عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 56 - 12

12- جدال به باطل و استهزا و تمسخر ، از روش های ناپسند در برخورد با مسائل فکری و عقیدتی است .

و یج-دل الذین کفروا بالب-طل لیدحضوا به الحقّ واتخذوا ءای-تی و ما أُنذروا هزوًا

208- روش تشخیص عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 73 - 12

209- روش تصحیح عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 149 - 7

7 - لزوم ارائه دلیل و برهان برای هدایت و تصحیح اندیشه دیگران

قل فلله الحجه البلغه فلو شاء لهدیکم أجمعین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 21 - 6

6- بازخواستن و زیر سؤال بردن اندیشه و عقیده باطل ، روشی در هدایت و بیان عقیده و اندیشه درست .

أم اتّخذوا ءالهه من الأرض هم ینشرون

برداشت یاد شده از جمله استفهامیه <هم ینشرون> استفاده می گردد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - شعراء - 26 - 70 - 3

3 - ایجاد سؤال در مردم نسبت به باور های آنان ، روش ابراهیم ( ع ) در یاد کرد بطلان عقاید ایشان

إذ قال لأبیه و قومه ما تعبدون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - شعراء - 26 - 72 - 4

4 - ایجاد سؤال در مردم نسبت به باور های آنان ، روش ابراهیم ( ع ) در تذکر دادن و باطل کردن عقاید ایشان

قال هل یسمعونکم إذ تدعون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 60 - 12

ص: 92

12 - مطالعه در مظاهر طبیعت و نظام تکوین ، از راه های دستیابی به جهان بینی صحیح

أمّن خلق السم-وت و الأرض . .أءل-ه مع اللّه

برداشت یاد شده به خاطر این نکته است که خداوند برای رهنمون ساختن انسان به سوی توحید، زمینه های تکوینی و آیات آفاقی خود را به او یادآوری کرده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 43 - 1

1 - تلاوت آیه های روشن و متعدد خدا برای مشرکان ، جهت اصلاح عقاید آنان

و إذا تتلی علیهم ءای-تنا بیّن-ت

210- روش تضعیف عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 137 - 2

2 - تغییر موضع ، با اظهار ایمان و کفر مکرر ، توطئه اهل کتاب برای تضعیف عقاید مسلمانان

إنّ الذین ءامنوا ثم کفروا ثم ءامنوا ثم کفروا . .. و لالیهدیهم سبیلا

در شأن نزول آیه آمده است که گروهی از اهل کتاب، در حضور مسلمانان اظهار ایمان می کردند و برای القای شبهه در بین ایشان، دوباره کافر می شدند و کفر خویش را معلول نادرستی اسلام قلمداد می کردند تا از این طریق بذر تردید و شک را در دل مسلمانان بپاشند و بارور کنند.

211- روش رد عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 27 - 7

7 - رعایت تدریج در اثبات بطلان عقیده طرف مقابل ، شیوه ای قرآنی است .

قل من یرزقکم . .. و إنّا أو إیّاکم لعلی هدًی أو فی ضل-ل مبین . قل لاتسئلون ... ق

212- روش مبارزه با عقیده باطل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 88 - 6

6- محدود کردن آزادی انسان ها و فروپاشاندن عقاید و رسوم آنان ، باید متکی به دلیل و برهانی روشن باشد .

أصلوتک تأمرک . .. قال ی-قوم أرءیتم إن کنت علی بیّنه من ربی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 93

15 - صافات - 37 - 96 - 5،6

5 - شکستن ابّهت و تقدس عقاید باطل و خرافی ، نخستین گام در مبارزه با آن عقاید

فقال ألا تأکلون . .. فراغ علیهم ضربًا بالیمین ... و اللّه خلقکم و ما تعملون

6 - لزوم همراه کردن منطق و دلیل ، با مبارزه عملی برای نابودی عقاید باطل و خرافی

فراغ علیهم ضربًا بالیمین . .. قال أتعبدون

برداشت یاد شده به دلیل این نکته است که ابراهیم(ع) به دو نوع مبارزه علیه شرک دست زد: 1- شکستن بت ها، 2- گفتوگوی خردبرانگیز با مشرکان درباره آیین شرک.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 157 - 7

7 - زیر سؤال بردن عقاید باطل و ضد منطق ، روش قرآن و پیامبر ( ص ) در مبارزه با آنها

فاستفتهم ألربّک البنات و لهم البنون . .. أم لکم سلط-ن مبین . فأتوا بکت-بکم إن کن

213- رهبران دینی و عقیده مردم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - حجرات - 49 - 7 - 9

9 - انعطاف رهبری الهی ، در برابر برخی آرا و نظریات مردم

لو یطیعکم فی کثیر من الأمر لعنتّم

تعبیر <فی کثیر> نشان می دهد که در بعضی از موارد، پذیرش نظر و خواست مردم منفی نیست.

214- زمینه افشای عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - محمد - 47 - 31 - 11

11- اعمال ، بازگو گننده سرّ درون و باور های راسخ انسان *

و نبلوا أخبارکم

کلمه <أخبار> می تواند به معنای اعمال باشد; از آن جهت که عمل، خبر از اسرار نهفته باطن انسان می دهد. از اطلاق خبر بر عمل به این عنوان، مطلب بالا استفاده می شود.

215- زمینه انحراف عقیدتی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - فرقان - 25 - 18 - 7

7 - برخورداری خانواده از رفاه بسیار ، زمینه ساز انحراف عقیدتی - رفتاری فرزندان

ص: 94

و ل-کن متّعتهم و ءاباءهم حتّی نسوا الذکر

216- زمینه تصحیح عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - فرقان - 25 - 15 - 10

10 - طرح سؤال و پرسش ، روشی برای برانگیختن اندیشه و تفکر ، در شناخت بهتر حقایق الهی و گزینش بهترین عقیده ها و رفتارها

قل أذلک خیر أم جنّه الخلد التی وعد المتّقون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 69 - 3

3 - مطالعه تاریخ و سرگذشت جوامع بشری ، از زمینه های شناخت و کسب بینش درست

قل سیروا فی الأرض فانظروا کیف کان ع-قبه المجرمین

دعوت به سیر و سیاحت در زمین (سیروا فی الأرض) و نگرش عمیق در احوال و آثار پیشینیان (فانظروا. ..) بیانگر مطلب یاد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - ق - 50 - 16 - 10

10- اصلاح اندیشه و اعتقاد ، نیازمند اصلاح نفس *

بل هم فی لبس من خلق جدید . .. و نعلم ما توسوس به نفسه

این آیات، در مقام اصلاح اندیشه منکران معاد است. خداوند، در پایان ادله عقلی بر امکان معاد مسأله وسوسه های نفسانی را مطرح کرده است. این می تواند از آن جهت باشد که منکران معاد، برای اصلاح عقیده، همواره گمان نکنند که مشکلشان عقلی و برهانی است; زیرا چه بسا عقیده نادرست، تکیه بر وسوسه های نفس داشته باشد که در این صورت، اصلاح عقیده نیازمند اصلاح نفس خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - رحمن - 55 - 8 - 4

4 - کتاب موزون طبیعت ، راهنمای انسان در صحنه عقیده و عمل *

و وضع المیزان . ألاّتطغوا فی المیزان

برداشت یاد شده با توجه به این نکته است که خداوند، برای رهنمون ساختن انسان ها به عقیده توحیدی، نظام داری و قانون مندی خورشید، ماه و. .. را به آنان یادآور شده است. هم چنین حاکمیت <میزان> بر هستی را، درسی برای پایبندی عملی آنها به موازین قرار داده است.

ص: 95

217- زمینه سستی عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 16 - 9

9 - تلاش برخی از اهل کتاب ، در ایجاد تزلزل اعتقادی در بین مسلمانان

و الذین یحاجّون فی اللّه

بنابراین که مراد از <الذین. ..> اهل کتاب و مقصود از <فی اللّه> دین خدا (اسلام) باشد، به دست می آید که برخی از اهل کتاب با ایجاد شبهه در باور مسلمانان، سعی در متزلزل ساختن اعتقاد آنان داشتند.

218- زمینه عقیده باطل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 5 - 10

10- روی آوردن به عقاید بی اساس و دور از حقیقت و واقعیت ، پی آمد اتّکا به روش های غیرعالمانه است .

ما لهم به من علم و لا لأبائهم . .. إن یقولون إلاّ کذبًا

کلمه <لأبائهم> اشاره به این معنا دارد که تقلید از کسانی که عقیده شان از سوی علم و دانش نیست، یک روش غلط و ناروا در رسیدن به عقاید دینی است و ذیل آیه، پی آمد آن را، عقیده ای سخیف و دور از حقیقت، بیان کرده است. از این، می توان نتیجه گرفت که روش های غیرعالمانه، خطر دور شدن از حقیقت و واقعیت را در پی دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 33 - 8

8 - تأثیر تبلیغات منحرفانه در آسیب زدن به آیین درست و جای گزین کردن اعتقاد باطل به جای آن

و قال الذین استضعفوا للذین استکبروا . .. تأمروننا أن نکفر باللّه و نجعل له أنداد

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - بلد - 90 - 7 - 6

6 - کسانی که خداوند را ناظر بر نیت ها نمی دانند و گشاده دستی های خود را به رخ دیگران می کشند ، گرفتار پنداری موهوم و ناروایند .

یقول أهلکت مالاً لبدًا . أیحسب أن لم یره أحد

در برداشت یاد شده، گوینده <أهلکت مالاً لبداً> کسی فرض شده که بذل و بخشش های فراوانی داشته ولی در آنها نیت خالصانه نداشته است. این آیه بخششهای او را فاقد ارزش معرفی کرده است.

219- زمینه عقیده به آخرت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 45 - 4

4 - عقیده به وجود خدای یکتا ، مستلزم عقیده به وجود جهان آخرت است .

ص: 96

و إذا ذکر اللّه وحده اشمأزّت قلوب الذین لایؤمنون بالأخره

از این که خداوند می فرماید: کسانی که ایمان به آخرت ندارند، از یاد خدا به تنهایی، تنفر دارند; به دست می آید که این تنفر به خاطر ایمان نداشتن به آخرت است و اگر آنان ایمان می داشتند، چنین تنفری به آنها دست نمی داد. بنابراین میان ایمان به آخرت و ایمان خداوند یکتا، تلازم وجود دارد.

220- زمینه عقیده به توحید

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 174 - 3

3 - بازگشت مردم از شرک به توحید ، از اهداف تبیین آیات از سوی خداوند است .

نفصل الأیت و لعلهم یرجعون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 79 - 8

8 - اعتقاد به توحید و روی دل و جان به خدای یگانه کردن، مقتضای گرایش به حق و راه مستقیم است.

وجهت وجهی للذی . .. حنیفا و ما أنا من المشرکین

راغب در معنای حنیف می گوید: <حنف> تمایل به استقامت و دوری از گمراهی است. و چون <حنیفا> در آیه شریفه وصف برای فاعل <وجهت> است، تعلیلی برای مضمون <وجهت ... > محسوب می شود.

221- زمینه عقیده به توحید ربوبی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 87 - 4

4 - اعتقاد به یگانگی خالق ، مستلزم اعتقاد به یگانگی معبود و < ربّ >

یدعون من دونه . .. و لئن سألتهم من خلقهم لیقولنّ اللّه فأنّی یؤفکون

مشرکان در ربوبیت الهی، قائل به شرک بودند و خداوند برای تبیین بطلان اعتقاد آنان، به ایشان یادآور شده که شما معتقد به یگانگی خالق هستید و پذیرش شرک در ربوبیت، با آن تناقض دارد.

222- زمینه عقیده به عزت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 74 - 3

3 - معرفت درست در باره خدا ، زمینه ساز اعتقاد به قدرت و عزّت مطلق و نامحدود او

ما قدروا اللّه حقّ قدره إنّ اللّه لقویّ عزیز

ص: 97

223- زمینه عقیده به قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 74 - 3

3 - معرفت درست در باره خدا ، زمینه ساز اعتقاد به قدرت و عزّت مطلق و نامحدود او

ما قدروا اللّه حقّ قدره إنّ اللّه لقویّ عزیز

224- سازش در عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 56 - 1،2

1 - پرستش بتها و سازش در اصول اعتقادی، خواسته نابجای مشرکان صدر اسلام از پیامبر(ص)

قل لا أتبع أهواءکم قل إنی نهیت أن أعبد الذین تدعون من دون اللّه

2 - مسامحه و سازش در اصل اساسی توحید، روا و مجاز نیست.

قل إنی نهیت أن أعبد الذین تدعون من دون اللّه

در این گونه موارد پیامبر اکرم(ص) خصوصیتی ندارد.

225- سختی محافظت از عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 56 - 7

7 - رهایی از آثار سوء هم نشینی با کافران و بدکاران و حفظ عقاید دینی با داشتن ارتباط با آنان ، امری مشکل ولی ممکن است .

قال تاللّه إن کدتّ لتردین

هم نشینی با کافران، انسان را تا آستانه هلاکت می برد; ولی در عین حال عده ای از مردم خود را از آثار هلاکت بار آن نجات می هند و در نتیجه تهشتی می شوند. از این مطلب می توان استفاده کرد که رهایی از مشکل هم نشینی با کافران و بدکاران هر چند مشکل است; ولی محال نیست و امری ممکن می باشد.

226- سرزنش اصرار بر عقیده باطل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 3 - 3

3- پافشاری بر عقاید باطل و فاقد مبانی علمی ، امری نکوهیده و مورد سرزنش خداوند

و من الناس من یج-دل فی اللّه بغیر علم

ص: 98

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 8 - 3

3 - جدل و پافشاری بر عقاید باطل و فاقد مبانی علمی ، امری است نکوهیده در پیشگاه خداوند .

و من الناس من یج-دل فی اللّه بغیر علم

227- سرزنش عقیده به خرافات

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 50 - 21

21 - نیندیشیدن درباره محدوده قدرت و وظایف پیامبران و خرافه گویی درباره آنان، مورد نکوهش خداوند

قل لا أقول لکم عندی خزائن اللّه . .. أفلاتتفکرون

228- سرزنش عقیده به رازقیت معبودان باطل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 56 - 7

7- سهیم دانستن معبود های باطل در روزی دهی ، مورد سرزنش خداوند

و یجعلون لما لایعلمون نصیبًا ممّا رزقن-هم تالله لتسئلنّ

229- سوء استفاده از عقیده قوم نوح

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - نوح - 71 - 23 - 3

3 - سوء استفاده صاحبان زر و زور و تزویر ، از عقاید مذهبی مردم در عصر حضرت نوح ( ع )

و قالوا لاتذرنّ ءالهتکم و لاتذرنّ ودًّا . .. و نسرًا

توصیه مؤکد صاحبان زر و زور به مردمِ عادی، درباره حفظ عقاید مذهبی خود - با آن که خود آنان جز به مال و منال خویش نمی اندیشند - بیانگر حقیقت یاد شده است.

230- سوءاستفاده از عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 26 - 10

10 - سوء استفاده فرعون ، از اعتقادات و احساسات مذهبی مردم

ص: 99

أقتل موسی . .. إنّی أخاف أن یبدّل دینکم

231- شرایط عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 36 - 2

2- عقاید و رفتار آدمی ، باید بر علم و آگاهی استوار باشد .

و لاتقف ما لیس لک به علم

232- شرک عقیده به تثلیث

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 73 - 8

8 - اعتقاد به تثلیث علی رغم آگاهی به شرک آمیز بودن آن ، موجب عذاب دردناک در قیامت

ان لم ینتهوا عما یقولون لیمسن الذین کفروا منهم عذاب الیم

233- شگفتی عقیده به انوثت ملائکه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 150 - 4

4 - عقیده مشرکان به این که ملائکه از جنس زن هستند ، امری شگفت آور است .

أم خلقنا المل-ئکه إن-ثًا

برداشت یاد شده با توجه به این نکته است که استفهام مقدر در جمله <أم خلقنا. ..>، از نوع استفهام انکاری و تعجبی است.

234- شگفتی عقیده به فرزندداری خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 5 - 8

8- اعتقاد به فرزندگزینی خدا ، دارای تبعات و آثاری بزرگ ، شگفت آور و غیر قابل قبول

قالوا اتخذ اللّه ولدًا . .. کبرت کلمه تخرج من أفوههم

عین الفعل مضموم در فعل ماضی <کبرت> نشانه دلالت آن بر تعجب است و روشن است که جمله <کبرت کلمه. ..> بزرگیِ به لحاظ خود سخن را نمی گوید، بلکه به جهت لوازم ناروای آن و یا فاصله ای است که با حقیقت دارد.

ص: 100

235- شگفتی عقیده به معبودان باطل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - فرقان - 25 - 3 - 8

8 - برگزیدن معبود های گوناگون و فاقد هر گونه توانایی ، به جای خداوندِ توانای بی همتا و آفریننده عالم هستی ، عملی غیر منطقی و شگفت آور

الذی له ملک السم-وت و الأرض و لم یتّخذ ولدًا و لم یکن له شریک . .. و اتّخذوا من

236- صراحت در بیان عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - عنکبوت - 29 - 46 - 8

8 - پیامبر ( ص ) و مسلمانان ، در مجادله با اهل کتاب ، موظف اند که به صراحت ، اعتقادات توحیدی خود را مطرح کنند .

قولوا ءامنّا بالذی أُنزل إلینا و أُنزل إلیکم و إل-هنا و إل-هکم وحد

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - ص - 38 - 65 - 5

5 - پیامبراسلام ( ص ) ، مأمور اعلام صریح مواضع عقیدتی خود به مردم

قل . .. ما من إل-ه إلاّ اللّه الوحد القهّار

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - جن - 72 - 20 - 1

1 - پیامبر ( ص ) ، مأمور بیان علنی مواضع اعتقادی خویش برای همگان

قل

237- صراحت در عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 108 - 4

4- پیامبر ( ص ) وظیفه دار اعلام صریح مواضع عقیدتی برنامه رسالت خویش

قل ه-ذه سبیلی أدعوا إلی الله . .. و ما أنا من المشرکین

برداشت فوق از کلمه <قل> استفاده شده است.

238- ظن در عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 101

1 - بقره - 2 - 78 - 7،13

7 - پذیرش خیالات واهی به جای محتوای کتاب آسمانی و پایه قرار دادن حدس و گمان در تفکرات و معتقدات دینی ، از دلایل نابجا بودن انتظار ایمان از عوام یهود

أفتطمعون أن یؤمنوا لکم . .. و منهم أمیون ... إن هم إلا یظنون

13 - بازداشتن مردم از حدس و گمان در رسیدن به حقایق دینی ، شرطی لازم برای ایجاد زمینه ایمان در آنان

أفتطمعون أن یؤمنوا لکم . .. إن هم إلا یظنون

جمله <إن هم إلا یظنون> همانند جمله قبل، در صدد بیان علل و ریشه های ایمان نیاوردن یهود است. بنابراین رسای به این نکته است که تا مردم به حدس و گمان برای رسیدن به حقایق دینی اکتفا می کنند، انتظار ایمان از آنان نابجاست و بر داعیان است که آنان را از این روش باز دارند تا زمینه ایمان واقعی در آنان فراهم شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 148 - 16،17

16 - گمان در حیطه مسائل عقیدتی و بنیادی فاقد ارزش و اعتبار است.

إن تتبعون إلا الظن و إن أنتم إلا تخرصون

17 - سخن و ادعاهای مشرکان در مورد مشیت الهی و نتیجه گیری جبر از آن، جز گمان و دروغپردازی نیست.

سیقول الذین أشرکوا . .. إن تتبعون إلا الظن و إن أنتم إلا تخرصون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 66 - 11

11 - پیروی از ظن و تخمین در امور اعتقادی ، مذموم و ممنوع است .

إن یتبعون إلا الظن و إن هم إلا یخرصون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 23 - 6،8

6 - گمان های بی جا و ناروا نسبت به خداوند ، عامل هلاکت و خسران آدمی

ذلکم ظنّکم . .. بربّکم أردیکم فأصبحتم من الخ-سرین

8 - ظن و گمان در زمینه مسائل بنیادی و اعتقادی ، فاقد ارزش و اعتبار

ذلکم ظنّکم . .. بربّکم أردیکم فأصبحتم من الخ-سرین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 20 - 8

8 - ظن و گمان در حوزه مسائل اعتقادی ، بی ارزش و بدون اعتبار است .

ما لهم بذلک من علم إن هم إلاّ یخرصون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - جاثیه - 45 - 24 - 11

11 - پیروی از گمان و پندار ، فاقد اعتبار و ارزش در زمینه اصول اعتقادی و معارف بنیادین

ص: 102

و ما لهم بذلک من علم إن هم إلاّ یظنّون

لحن آیه شریفه توبیخی است و خداوند مشرکان طبیعت گرا و منکر معاد را به خاطر پیروی از گمان، نکوهش کرده است.

239- عقیده آدم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - اعراف - 7 - 23 - 9

9 - آدم و حوا آمرزش خدا و رحمت وی را تنها عامل نجات خویش از زیانکاری دانستند.

و إن لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخسرین

240- عقیده آزر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 27 - 4

4 - اعتقاد پدر و قوم ابراهیم ( ع ) به پرستش خداوند در کنار پرستش بت ها و عناصر بی جان

براء ممّا تعبدون . إلاّ الذی فطرنی

برداشت یاد شده، براین پایه استوار است که <إلاّ> در استثنای متصل به کار رفته باشد.

241- عقیده ابراهیم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 80 - 13

13 - ابراهیم(ع) ترس مفروض از پدیده های جهان را به خواست و مشیت خداوند دانست، نه تأثیر مستقل پدیده ها و ربوبیت آنها

و لا أخاف ما تشرکون به إلا أن یشاء ربی شیئا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - حجر - 15 - 56 - 1

1- در پی توصیه ملائکه به ابراهیم ( ع ) برای اجتناب از یأس ، او تنها گمراهان را مأیوس از رحمت خداوند خواند .

فلاتکن من الق-نطین . قال و من یقنط من رحمه ربّه إلاّ الضالّون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 123 - 8

8- داشتن اندیشه و آیین درست و بی انحراف ( توحیدی ) ، ویژگی اصلی و برجسته حضرت ابراهیم ( ع ) بود .

ملّه إبرهیم حنیفًا و ما کان من المشرکین

ص: 103

از اینکه خداوند از میان اوصاف چهارگانه ای که برای ابراهیم(ع) در آیات پیش بیان داشت، وصف <حنیف> را ملاک پیروی پیامبر(ص) از ایشان قرار داد، برداشت فوق به دست می آید.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 46 - 2

2- آزر ، پیش از دعوت شدن به توحید از سوی ابراهیم ( ع ) ، از عقاید توحید آن حضرت بی خبر بود .

قال أراغب أنت عن ءالهتی

اظهار شگفتی و ناباوری آزر از عقاید توحیدی ابراهیم(ع)، دال براین است که تا پیش از آن آزر او را در عقاید، همراه خود می دیده و به همین خاطر است که پس از اظهارات حضرت ابراهیم(ع)، وی دچار شگفتی و ناباوری می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 48 - 12

12- ابراهیم ( ع ) ، خداوند را مربی و پرورش دهنده خود می دانست و به ربوبیت او دل بسته بود .

سأستغفر لک ربّی . .. و أدعوا ربّی عسی ألاّ أکون بدعاء ربّی شقیًّا

تکرار <ربّی> در کلام حضرت ابراهیم، گویای نکته یاد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - عنکبوت - 29 - 26 - 6

6 - حضرت ابراهیم ( ع ) ، خود را مورد توجه ویژه پروردگار می دانست .

إنّی مهاجر إلی ربّی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 27 - 7

7 - اعتقاد راسخ حضرت ابراهیم ( ع ) ، به برخوردار شدن از هدایت الهی در پرتو برائت از شرک و بت پرستی

إنّنی براء ممّا تعبدون . .. فإنّه سیهدین

242- عقیده ابلیس

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - اعراف - 7 - 12 - 10

10 - ابلیس معتقد به خداوند و خالقیت او

خلقتنی من نار

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - اعراف - 7 - 14 - 4

4 - ابلیس، معتقد به حاکمیت مشیت الهی بر مرگ و حیات خویش

ص: 104

أنظرنی إلی یوم یبعثون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - اعراف - 7 - 16 - 5،7

5 - ابلیس، معترف و معتقد به مستقیم بودن صراط الهی

لأقعدن لهم صرطک المستقیم

7 - ابلیس، گمراهی خویش را از ناحیه خداوند می پنداشت.

فبما أغویتنی لأقعدن لهم صرطک المستقیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - حجر - 15 - 36 - 4

4- ابلیس ، معتقد به ربوبیت خداوند بود و خود را تحت ربوبیت او می دانست .

قال ربّ فأنظرنی إلی یوم یبعثون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - حجر - 15 - 39 - 2

2- ابلیس ، معتقد به ربوبیت خداوند بود و خود را تحت ربوبیت او می دانست .

قال ربّ

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 62 - 5،10

5- اعتقاد ابلیس به برتری خود بر آدم ( ع ) *

ه-ذا الذی کرّمت علیّ

10- ابلیس ، خود را مقهور اراده خداوند دانسته و کار خویش را منوط به اذن او می دانست .

لئن أخّرتن . .. لأحتنکنّ ذریّته

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - ص - 38 - 79 - 3،4

3 - ابلیس ، معتقد به حاکمیت مشیت خداوند بر مرگ و حیات

قال ربّ فأنظرنی إلی یوم یبعثون

4 - ابلیس ، معتقد به ربوبیت خداوند

قال ربّ

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - ص - 38 - 82 - 5

5 - ابلیس ، معتقد و معترف به عزت و قدرت پروردگار

فبعزّتک

ص: 105

243- عقیده ارزشمند

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - شعراء - 26 - 76 - 2

2 - سابقه دار بودن یک باور ، در صورت متکی نبودن به عقل و برهان ، فاقد ارزش و اعتبار است .

أفرءیتم . .. أنتم و ءاباؤکم الأقدمون

برداشت یاد شده از آن جا است که قوم ابراهیم، بت پرستی را میراث نیاکان خود می دانستند، ولی آن حضرت ایشان را به تعقل و اندیشه دعوت نمود و تقلید صرف از نیاکان را مردود اعلام کرد.

244- عقیده استهزاگران محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - حجر - 15 - 96 - 1

1- استهزاگران پیامبر ( ص ) ، مردمی مشرک و معتقد به معبود دیگری جز الله

المستهزءین. الذین یجعلون مع الله إل-هًا ءاخر

245- عقیده اشراف قوم ثمود

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 37 - 2

2 - انکار صریح معاد ، از سوی اشراف و سران جامعه پس از نوح

إن هی إلاّ حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین

246- عقیده اشراف قوم عاد

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 37 - 2

2 - انکار صریح معاد ، از سوی اشراف و سران جامعه پس از نوح

إن هی إلاّ حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین

ص: 106

247- عقیده اشراف قوم نوح

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 63 - 4

4 - اشراف قوم نوح به دلیل نامعقول شمردن پیامبری برای فردی از بشر ، رسالت وی را انکار کردند .

إنا لنریک فی ضلل مبین . .. أو عجبتم أن جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم

248- عقیده اشراف مدین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 90 - 3،4،7

3 - اشراف کفرپیشه مدین با یاد کردن سوگند ، پذیرش رسالت شعیب و پیروی از دستورات او را ، امری زیان آور معرفی می کردند .

لئن اتبعتم شعیباً إنکم إذاً لخسرون

4 - گرایش به توحید و رعایت عدل در خرید و فروش و امور اقتصادی ، مایه خسارت در دیدگاه اشراف کفرپیشه قوم مدین

لئن اتبعتم شعیباً إنکم إذاً لخسرون

برداشت فوق با توجه به آیه 85، که بیانگر پیامهای شعیب است، به دست می آید.

7 - اشراف کفرپیشه مدین با تأکید بر خسارتبار بودن همراهی شعیب ( ع ) ، در تلاش برای بازداشتن مؤمنان از متابعت او و خارج شدن از شهر مدین

و قال الملأ . .. لئن اتبعتم شعیباً إنکم إذاً لخسرون

249- عقیده اشراف مصر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 51 - 9

9- پادشاه مصر و درباریان او در مصر باستان و عصر یوسف ( ع ) ، به وجود خداوند و منزّه بودنش اعتقاد داشتند .

قلن ح-ش لله

250- عقیده اشراف مصرباستان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 51 - 9

9- پادشاه مصر و درباریان او در مصر باستان و عصر یوسف ( ع ) ، به وجود خداوند و منزّه بودنش اعتقاد داشتند .

قلن ح-ش لله

ص: 107

251- عقیده اصحاب اعراف

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - تغابن - 64 - 2 - 11

11 - < عن زراره عن أبی جعفر ( ع ) قال : قلت له . . . قد قال اللّه عزّوجلّ : < هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن > لا واللّه لایکون أحَدٌ من الناس لیس بمؤمن و لا کافر . قال : فقال أبوجعفر ( ع ) : . . .ما تقول فی أصحاب الأعراف ؟ . . . واللّه ما هم بمؤمنین و لا کافرین . . . ;

از زراره روایت شده که گفت: به امام باقر(ع) گفتم . .. خدای عزّوجلّ فرمود: <هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن>، به خدا سوگند احدی از مردم نیست که نه مؤمن باشد و نه کافر...! پس امام باقر(ع) فرمود: ... درباره اصحاب اعراف چه می گویی؟... به خدا سوگند آنان نه مؤمن اند و نه کافر...>.

252- عقیده اصحاب الجنه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - قلم - 68 - 29 - 3

3 - باغداران یمنی ، گروهی خداپرست و معتقد به ربوبیت الهی بودند .

قالوا سبح-ن ربّنا

253- عقیده اصحاب ایکه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - شعراء - 26 - 176 - 4

4 - اصحاب ایکه ، منکر حقیقتی به نام رسالت

کذّب أصح-ب ل-یکه المرسلین

برداشت یاد شده بدان احتمال است که نسبت دادن تکذیب همه رسولان به اصحاب ایکه، از آن جهت باشد که آنان اصولاً حقیقتی به عنوان <رسالت> را قبول نداشتند و این امر به منزله انکار همه رسولان است.

254- عقیده اصحاب کهف

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 15 - 8

8- شناخت توحیدی اصحاب کهف ، شناختی عمیق و استوار بر دلایلی قطعی و روشن

اتّخذوا من دونه ءالهه لولا یأتون علیهم بسلط-ن بیّن

از این که اصحاب کهف، مردم خود را به خاطر سطحی نگری و بی منطقی سرزنش کرده اند، استفاده می شود که آنان، عقاید خویش را براساس برهان استوار کرده بودند.

ص: 108

255- عقیده اقوام کافر پیشین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 101 - 9

9 - امت های کفرپیشه و تکذیب کننده انبیا در تاریخ گذشته ، اهل ایمان و گرایش به معارف دین نبودند .

فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل

<ما> در <ما کانوا> برای نفی و <لام> در <لیؤمنوا> لام جحود و تقویت کننده نفی است. بنابراین جمله <فما کانوا> با تأکید فراوان گرایش امتهای گذشته را به ایمان نفی می کند و آنها را اهل باور به دین نمی داند.

256- عقیده اکثریت یهود

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 100 - 10

10 - اکثر یهودیانی که به عهد های الهی وفا نکردند ، به آن عهد و پیمان ها ، ایمان و اعتقاد نداشتند .

کلما عهدوا عهداً نبذه فریق منهم بل اکثرهم لایؤمنون

این برداشت بدان احتمال است که متعلق <یؤمنون> عهدها و پیمانها باشد; یعنی، اکثر عهدشکنان، آن عهد و پیمانها را به قلب و دل خویش نپذیرفته بودند اگر چه تظاهر به پذیرش آن می کردند. گفتنی است که در برداشت فوق ضمیر در <أکثرهم> به <فریق> برگردانده شده است.

257- عقیده انبیا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 285 - 10

10 - وحدت عقیدتی و آرمانی همه انبیای الهی از دیدگاه مؤمنان

و المؤمنون کل امن باللّه . .. و کتبه و رسله لا نفرّق بین احد من رسله

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 116 - 11

11 - پیامبران الهی منزه از دعوت به پرستش خود و خدا خواندن خویش

ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 38 - 16

16- اعتقاد ابراهیم ، اسحاق ، یعقوب و یوسف ( ع ) و دیگر پیامبران به توحید و مصونیتشان از هرگونه شرکورزی ، تفضّلی از ناحیه خدا بر آنان بود .

ص: 109

ما کان لنا أن نشرک بالله من شیء ذلک من فضل الله علینا

258- عقیده انسان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - ابراهیم - 14 - 18 - 3

3- عقیده به ربوبیت خداوند دارای جایگاهی ویژه در میان اعتقادات دینی

مثل الذین کفروا بربّهم

ذکر ربوبیت خدا از میان سایر متعلقات ایمان، دلالت بر اهمیت آن می کند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 41 - 8

8 - امکان تفاوت داشتن ظاهر و باطن انسان و ناهم خوانی باور درونی با رفتار ظاهری

یعبدون الجنّ أکثرهم بهم مؤمنون

خداوند متعال در مسأله عبادت، جن پرستی مشرکان را به صورت عام و مطلق ذکر کرده و در ایمان مشرکان به جنیان، اکثریت را مطرح ساخته است. احتمال دارد مطرح کردن ایمان اکثریت در کنار عبادت همه، به خاطر نکته بالا باشد. ملائکه نیز به لحاظ حقیقت یاد شده، چنین چیزی را ابراز کرده باشند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - جن - 72 - 7 - 6

6 - قیامت و رستاخیز ، از اصول اعتقادی مشترک میان انسان و جن

و أنّهم ظنّوا کما ظننتم أن لن یبعث اللّه أحدًا

259- عقیده انسان کامل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - لقمان - 31 - 19 - 14

14 - انسان کامل ، در بینش دین ، همپای عقیده صحیح و بایسته از اخلاق شایسته برخوردار است .

ی-بنیّ لاتشرک باللّه . .. و اقصد فی مشیک و اغضض من صوتک

با توجه به این که هر پدری - و از جمله لقمان - خواهان رساندن فرزند خود به بالاترین مراحل کمال است و برای این به فرزند خود رهنمودهایی ارائه می کند، مطلب بالا قابل استفاده است.

260- عقیده انسان ها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 110

9 - نحل - 16 - 93 - 3

3- یک دست نبودن همه انسان ها در عقیده و رفتار و وجود تفاوت میان آنان ، بر اساس خواست و تدبیر الهی است .

و لو شاء الله لجعلکم أُمّه وحده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - جن - 72 - 6 - 2

2 - در نگاه برخی از انسان ها ، گروهی از جن توانا بر حل مشکلات بشر و پناهگاهی امن در مواقع ترس و اضطراب

و أنّه کان رجال من الإنس یعوذون برجال من الجنّ

پناه بردن به کسی و جایی، در وقتی است که انسان با مشکلی سخت و مسائلی وحشتناک و اضطراب آور روبه رو شده باشد.

261- عقیده اهل انطاکیه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 15 - 7

7 - مردم انطاکیه ، به وجود خدا و رحمانیت او معتقد بودند . *

و ما أنزل الرحم-ن من شیء

تصریح مردم انطاکیه به صفت رحمانیت خدا حاکی از اعتقاد آنان به این حقیقت است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 18 - 2،4،5

2 - مردم انطاکیه ، به تأثیر سوء وجود برخی از افراد در سرنوشت انسان ها اعتقاد داشتند .

قالوا إنّا تطیّرنا بکم

4 - رواج اعتقاد به فال و شگون در میان مردم انطاکیه

قالوا إنّا تطیّرنا بکم

5 - جهان بینی و عقاید مردم انطاکیه ، متکی بر خرافات بود .

قالوا إنّا تطیّرنا بکم

تردیدی نیست که عقیده به فال، عقیده ای خرافی است و اعتقاد مردمِ انطاکیه به آن تا مرز سنگسار و شکنجه کردن پیامبران الهی، گویای حقیقت یاد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 23 - 5،6،7،8،9

5 - شرک و نیز اعتقاد به معبود های متعدد ، از ویژگی های مردم انطاکیه بود .

ءأتّخذ من دونه ءالهه إن یردن الرحم-ن بضرّ. .. لاینقذون

6 - مردم انطاکیه ، معتقد به شفاعت کردن معبودهایشان به پیشگاه خداوند

ءالهه . .. لاتغن عنّی شف-عتهم شیئًا

7 - معبود ها ، دارای منزلت و مقام در پیشگاه خداوند ، در نظر مردم انطاکیه

ص: 111

ءالهه . .. لاتغن عنّی شف-عتهم شیئًا

8 - معبود ها ، برخوردار از توانایی برای نجات دادن از گرفتاری و رنج در نظر مردم انطاکیه

ءالهه إن یردن الرحم-ن بضرّ لاتغن عنّی . .. و لاینقذون

9 - مردم انطاکیه ، به وجود خدا و رحمانیت او معتقد بودند . *

إن یردن الرحم-ن بضرّ

تصریح به صفت رحمانیت خدا از سوی مؤمن انطاکیه، می تواند حاکی از عقیده مردم آن دیار به این حقیقت باشد; زیرا اگر آنان بر این باور نبودند، استدلال به توانایی خداوند رحمان بر ضرر و گزند رساندن به انسان ها - به گونه ای که حتّی معبودها از دفع آن ناتوان باشند - بی معنا و غیر کافی بود.

262- عقیده اهل بابل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 78 - 4

4 - مردم سرزمین ابراهیم (بابل) خورشید را در تدبیر امور خویش مؤثر می دانستند.

فلما رءا الشمس بازغه قال هذا ربی هذا أکبر

263- عقیده اهل کتاب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 111 - 1

1 - اهل کتاب ( یهود و نصارا ) ، تنها خویشتن را سزاوار بهشت دانسته و دیگران را از آن ، محروم می پندارند .

و قالوا لن یدخل الجنه إلا من کان هوداً أو نصری

ضمیر در <قالوا> به <اهل الکتاب> (در آیه 109) باز می گردد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 187 - 16

16 - عالمان اهل کتاب ، بیان محتوای کتب آسمانی را به زیان دنیای خود می انگاشتند .

و اذ اخذ اللّه میثاق . .. لتبیّننّه ... و اشتروا به ثمناً قلیلا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 188 - 10

10 - واهی بودن پندار نجات عالمان اهل کتاب از عذاب الهی ، با وجود عملکرد ناشایست آنان ( کتمان حقایق و . . . )

لا تحسبنّ الّذین . .. بمفازه من العذاب

کلمه <مفازه>، مصدر میمی و به معنای خلاص و نجات یافتن است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 112

3 - نساء - 4 - 50 - 3

3 - پیامبر ( ص ) ، موظف به شناخت و ارزیابی عقاید و اعمال اهل کتاب

الم تر . .. انظر کیف یفترون علی اللّه الکذب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 51 - 9

9 - برخی از اهل کتاب ، مشرکان مکّه را هدایت یافته تر از مسلمانان قلمداد می کردند .

و یقولون للّذین کفروا هؤلاء اهدی من الّذین امنوا سبیلاً

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 123 - 1

1 - پندار باطل گروهی از اهل کتاب و برخی از مسلمانان در مورد نجات از جهنم و ورود به بهشت ، به صرف انتساب به ادیان الهی

لیس بامانیکم و لا امانی أهل الکتب

مراد از اسم <لیس> با توجه به آیات گذشته، رهایی از جهنم و ورود به بهشت است یعنی لیس الجنه و المحیص عن النار . .. .

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 68 - 1،5

1 - اهل کتاب مدعی داشتن شخصیت دینی و اعتقادات صحیح مذهبی

یاهل الکتب لستم علی شیء حتّی تقیموا التوریه و الانجیل

به نظر می رسد مراد از <شیء> دین و آیین باشد ; بنابراین معنی جمله <لستم علی شیء> چنین است: ای اهل کتاب شما هیچ پایگاه دینی و مذهبی ندارید، و این رد پندار آنانی است که خویشتن را به صرف داشتن کتاب آسمانی مردمی اهل دین و آیین می پنداشتند.

5 - اهل کتاب به خاطر بی توجهی به کتاب آسمانی ، فاقد هرگونه پایگاه برای دفاع از عقاید و آرای دینی خویش

لستم علی شیء حتّی تقیموا التوریه و الانجیل

در برداشت فوق کلمه <حتی> به معنای <کی> تعلیلیه و کلمه <شیء> با توجه به حرف <علی> به معنای پایگاه گرفته شده است و مراد از آن - به قرینه حتی تقیموا التوریه و الانجیل - زیر بناهای فکری قابل اعتمادی است که بتوان به وسیله آن از عقاید و آرای دینی دفاع کرد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 77 - 1،2،10

1 - اعتقادات دینی اهل کتاب آمیخته با غلو ، گزافه گویی و اموری باطل

قل یاهل الکتب لاتغلوا فی دینکم غیر الحق

<غلو> مصدر <لاتغلوا> به معنای خروج از حد اعتدال و گرایش به افراط است که از آن به گزافه گویی تعبیر می شود.

2 - پیامبر ( ص ) مأمور نهی اهل کتاب از غلو و گزافه گویی در آیین خویش

قل یاهل الکتب لاتغلوا فی دینکم

ص: 113

10 - عقاید ناروا و غلوآمیز اهل کتاب برخاسته از افکار باطل گمراهانی مشرک در گذشته تاریخ

قل یاهل الکتب لاتغلوا فی دینکم . .. و لاتتبعوا اهواء قوم قد ضلوا

بدان احتمال که خطاب در <یا اهل الکتب> متوجه تمام یهود و نصارا باشد نه خصوص آنانکه در عصر پیامبر(ص) بودند. بر این مبنا مراد از <قوم قد ضلوا> پیشینیان اهل کتاب نخواهند بود بلکه مقصود، پیروان مذاهب شرک می باشند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - طور - 52 - 1 - 4

4 - بهره گیری قرآن ، از باور های ارزشی و راستین اهل کتاب ، در گرایش دادن آنان به اسلام *

و الطّور

با توجه به این که کوه طور، در باور اهل کتاب (یهود و نصارا) محل نزول وحی و سرزمین مقدس بوده است و این باور از نظر قرآن به جا بوده است; با سوگند خوردن به آن، قلب اهل کتاب را مجذوب پیام قرآن می ساخته است.

264- عقیده اهل مدین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 84 - 7

7- مردم مدین ، به وجود خداوند معتقد بودند .

قال ی-قوم اعبدوا الله ما لکم من إل-ه غیره

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 87 - 4

4- قوم شعیب و پدرانشان ، مردمی مشرک و پرستشگر معبودی غیر از خدای یکتا

أن نترک ما یعبد ءاباؤُنا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - عنکبوت - 29 - 36 - 8

8 - مردم مدین ، به وجود خداوند معتقد بودند .

ی-قوم اعبدوا اللّه

از دعوت حضرت شعیب(ع)، به عبادت خدا، استفاده می شود که اصل وجود خدا، برای مردم مدین، مسلّم و مُحرَز بوده است.

265- عقیده باطل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 48 - 11،12

11 - توهم وجود یارانی که آدمی را از عذاب قیامت نجات دهند و یا گناه او را بر عهده بگیرند ، از پندار های باطل بنی اسرائیل

ص: 114

واتقوا یوماً لاتجزی نفس عن نفس شیئاً . .. و لاهم ینصرون

12 - گناه کردن به خیال پذیرش شفاعت و یا پذیرفته شدن عوض و بدل برای رهایی از عذاب قیامت ، از پندار های باطل بنی اسرائیل

واتقوا یوماً . .. ولا یقبل منها شفعه و لایؤخذ منها عدل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 77 - 4

4 - محدود پنداشتن علم خدا به امور آشکار و محسوس ، پنداری است باطل و معتقدان به آن سزاوار توبیخ و سرزنش هستند .

أو لایعلمون أن اللّه یعلم ما یسرون و ما یعلنون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 80 - 7

7 - توجه به باور ناردست یهود درباره ( عذاب نشدن یهود جز روزی چند ) ، موجب قطع امید از ایمان آوردن اینان

أفتطمعون أن یؤمنوا لکم . .. و قالوا لن تمسنا النار إلا أیاماً معدوده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 94 - 13

13 - اهل بهشت دانستن فرد یا طایفه ای خاص بدون داشتن برهان ، باوری است باطل .

فتمنوا الموت إن کنتم صدقین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 96 - 7

7 - یهودیان خود نیز بر بی پایه بودن ادعایشان ( تقدیر بهشت برای آنان ) واقفند .

إن کانت لکم الدار الأخره . .. و لتجدنهم أحرص الناس

جمله های <لتجدنهم . ..> و <یود أحدهم ...> را می توان ناظر به ادعای یهود (إن کانت ... در آیه 94) دانست; یعنی، شما یهودیان از یکسو مدعی هستید که سرای آخرت از آن شماست و از سوی دیگر آرزوی ماندگار شدن در حیات دنیا را دارید، این نشان می دهد که خود شما نیز آن ادعا را باور ندارید.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 111 - 2،6،7

2 - یهودیان ، بهشت را مخصوص یهود و دیگران را از آن محروم می دانند .

و قالوا لن یدخل الجنه إلا من کان هوداً

آیه 113، بیانگر آن است که هر یک از یهود و نصارا دیگری را اهل نجات نمی دانند. بنابراین به اصطلاح اهل ادب، در آیه مورد بحث <لفّ اجمالی> وجود دارد و حرف <أو> نیز برای تفصیل است; یعنی، جمله <قالوا لن ...> حاکی از دو جمله است: 1- قالت الیهود: < لن یدخل الجنه إلا من کان هوداً>. 2- و قالت النصاری: < لن یدخل الجنه إلا من کان نصری>.

6 - محرومیت مسلمانان از بهشت از خیالات واهی و نادرست یهود و نصارا

ص: 115

تلک أمانیّهم

<أمانی> جمع امنیه و به معنای آرزوها، خیالات واهی و دروغهای یافته شده است.

7 - عقاید و باور های دینی یهود و نصارا ، آمیخته با خیالات واهی است .

تلک أمانیّهم

<تلک أمانیهم> حاکی از این است که: پندار یهود و نصارا بر محرومیت دیگران از بهشت، از خیالات و آرزوهای آنان است و این در حالی است که یهود و نصارا، آن پندار را یک عقیده و باور دینی می شمرند. بنابراین عقاید مذهبی و باورهای دینی یهود با آرزوها و خیالات آمیخته شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 123 - 9،10

9 - توهم سودبخشی شفاعت از گنهکاران و یا پذیرفته شدن عوض و بدل برای رهایی از عذاب قیامت ، از پندار های بنی اسرائیل است .

یبنی إسرءیل . .. و لایقبل منها عدل و لاتنفعها شفعه

فعل <اتقوا> به قرینه آیات پیشین، خطاب به بنی اسرئیل است. این خطاب خود قرینه وجود چنین افکاری در بین آنان است.

10 - توهم وجود مدافعانی در قیامت که آدمی را از عذاب نجات دهند یا گناه او را بر عهده بگیرند ، از پندار های بنی اسرائیل است .

یبنی إسرءیل . .. و اتقوا یوماً لاتجزی نفس عن نفس شیئاً ... و لاهم ینصرون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 134 - 4،9

4 - بهره مند شدن یهود از پاداش فضیلت ها و اعمال شایسته پیامبرانی چون ابراهیم ، اسحاق و . . . از باور های ناصواب یهود

تلک أمه قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم

از اینکه خداوند در خطاب به یهودیان این حقیقت را یادآور می شود که دستاوردهای پیامبران نصیب دیگران نخواهد شد، می توان به برداشت فوق دست یافت.

9 - مؤاخذه یهود به خاطر رفتار نادرست نیاکانی از آنان ، از پندار های باطل ایشان *

و لاتسئلون عما کانوا یعملون

مخاطب قرار دادن یهودیان و یادآور شدن این حقیقت که شما مسؤول اعمال گذشتگان نیستید، می تواند اشاره به برداشت فوق باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 141 - 4،9

4 - بهره مند شدن یهود از پاداش فضیلت ها و اعمال شایسته پیامبرانی چون : ابراهیم ، اسحاق و . . . از باور های ناصواب یهود

لها ما کسبت و لکم ما کسبتم

از اینکه خداوند در خطاب به یهودیان این حقیقت را یادآور می شود که دستاورد پیامبران نصیب دیگران نخواهد شد، می توان به برداشت فوق دست یافت.

9 - مؤاخذه یهود به خاطر رفتار ناصواب نیاکانی از آنان ، از پندار های باطل ایشان *

ص: 116

و لاتسئلون عما کانوا یعملون

مخاطب قرار دادن یهودیان و یادآور شدن این حقیقت که شما مسؤول اعمال گذشتگان نیستید، می تواند اشاره به برداشت فوق باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 165 - 18

18 - مشرکان ، خدایان دروغین را دارای قدرت می پندارند .

و لو یری الذین ظلموا إذ یرون العذاب أن القوه للّه جمیعاً

طرح مسأله قدرت خداوند و انحصار آن به او برای کسانی که غیر خدا را همتای خدا می پندارند، بیانگر این است که: مشرکان به توهّم برخورداری معبودانشان از قدرت، آنها را همانند خداوند پنداشته و بر اساس آن به ایشان محبت میورزند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 175 - 4

4 - پندار تحمل آتش دوزخ و بی باک بودن در برابر آن ، امری شگفت و نامعقول است .

فما أصبر هم علی النار

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 214 - 4

4 - تصور پیش نیامدن مشکلات در جامعه به صِرف ایمان آوردن ، پنداری باطل است .

ام حسبتم ان تدخلوا الجنّه و لما یأتکم

چون وعده بهشت به مؤمنان حتمی است و لازمه ورود به بهشت، صبر در برابر مصائب و آزمایشهای الهی است، بنابراین ابتلاء به مصائب برای جامعه ایمانی قطعی است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 245 - 11

11 - ایمان به < قبض > و < بسط > الهی ، نفی کننده پندار غلط کاهش مال در اثر قرض دادن و انفاق

و اللّه یقبض و یبصط

تذکر به <قبض> و <بسط> الهی پس از ذکر انفاق، بیانگر این معنی است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 247 - 4

4 - پندار غلط بزرگان بنی اسرائیل بر سزاوار بودنشان از طالوت برای زمامداری

و نحن احقّ بالملک منه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 275 - 7،8

7 - پندار نادرست رباخواران ، از همانندی بیع با ربا ، دلیل رباخواری آنان

ص: 117

الّذین یأکلون الرّبوا . .. ذلک بانّهم قالوا انّما البیع مثل الرّبوا

بنابراینکه <ذلک> اشاره به <اکل ربا> باشد که از <یأکلون الرّبوا> به دست می آید.

8 - پندار و باور غلط رباخواران از همگونی بیع و ربا ، نشانه عدم تعادل شخصیّت آنان

الّذین یأکلون . .. ذلک بانّهم قالوا انّما البیع مثل الرّبوا

کلمه <ذلک> علاوه بر اینکه اشاره به <اکل ربا> است، می تواند اشاره به تخبّط وجنون زدگی باشد، البته در این صورت جمله <ذلک بانّهم> تعلیل در مقام اثبات است که در این برداشت به نشانه تعبیر شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 24 - 1،2،4،8،9

1 - پایبندی به خرافات ، عقاید بی اساس و احساس امنیّت واهی ، عامل رویگردانی اهل کتاب از اسلام

ثمّ یتولّی فریق . .. ذلک بانّهم قالوا لن تمسّنا النار

2 - اعتقاد واهی برخی از اهل کتاب به اینکه چند روزی بیش در آتش دوزخ نخواهند بود .

ثمّ یتولّی فریق . .. ذلک بانّهم قالوا لن تمسّنا النار

4 - باور های دروغین و خرافی ، مایه فریب و گمراهی

قالوا لن تمسّنا النار . .. غرّهم فی دینهم

8 - گروهی از اهل کتاب ، قائل به وجود تبعیض در رستاخیز و کیفر های الهی بودند . *

لن تمسّنا النار الاّ ایاماً

زیرا نسبت به خودشان عذاب اندکی را باور داشتند، ولی نسبت به دیگران چنین پنداری را نداشتند; یعنی تبعیض در رستاخیز و کیفرهای آن.

9 - اعتقاد به مصونیّت از خلود در عذاب ، دروغی که اهل کتاب ، آن را ساخته و خود را فریب دادند .

و غرّهم فی دینهم ما کانوا یفترون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 25 - 2،12

2 - باور های خودساخته انسان در زمینه تخفیف عذاب ، کیفر عادلانه خداوند را تغییر نمی دهد .

قالوا لن تمسّنا النار الاّ ایاماً . .. فکیف اذا جمعناهم

گر چه اهل کتاب می گفتند که: لن تمسّنا النار . .. ، ولی خداوند می فرماید این باور نادرست، مجازات آنان را تغییر نخواهد داد.

12 - پندار غلط برخی از اهل کتاب ، نسبت به محو اعمال ناشایست آنان در قیامت

لن تمسّنا النار . .. و وفّیت کل نفس ما کسبت

به نظر می رسد جمله <وفّیت کل . .. >، اشاره به علّت پنداری است که اهل کتاب داشتند: لن تمسّنا النار.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 62 - 2

2 - هر داستانی درباره پیامبران که منافی با توحید باشد ، ساختگی و باطل است .

انّ هذا لهو القصص الحق و ما من اله الا اللّه

نفی شرک که از جمله <و ما من اله الا اللّه> استفاده می شود، بیان علّتی برای دروغ بودن ادعاهای نصارا در مورد عیسی (ع)

ص: 118

است و ملاکی برای همه داستانهای مربوط به پیامبران خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 66 - 2،3

2 - احتجاج بحق یهود با نصارا ، درباره عدم الوهیّت عیسی ( ع ) و پسر خدا نبودن وی

حاججتم فیما لکم به علم

احتجاج یهود در موردی که علم داشتند، عبارت بود از عدم الوهیّت حضرت عیسی (ع) و . .. که این احتجاج، بحق بوده است.

3 - سرزنش اهل کتاب ( علمای یهود و نصارا ) به خاطر محاجّه و انتساب ناآگاهانه ابراهیم ( ع ) به یهودیّت و نصرانیّت

فلم تحاجّون فیما لیس لکم به علم

آنچه یهودیان و نصارا بدان علم نداشتند و درباره آن احتجاج می کردند، انتساب ابراهیم به یهودیت و نصرانیت بوده و لذا به خاطر آن، سرزنش شدند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 75 - 14

14 - اهل کتاب ، عقاید خودساخته شان را آگاهانه به خدا نسبت می دادند .

و یقولون علی اللّه الکذب و هم یعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 76 - 1

1 - ردّ پندار اهل کتاب مبنی بر برتری آنان بر دیگران

ذلک بانّهم قالوا . .. بلی من اوفی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 79 - 2،11

2 - نسبت ادعای معبودیّت پیامبران برای خود ، از بافته های تحریفگران کتب الهی

و انّ منهم لفریفاً یلون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب . .. ما کان لبشر ان یؤ

از ارتباط این آیه با آیه قبل استفاده می شود.

11 - اعتقادات شرک آمیز پیروان ادیان در مورد انبیای خویش ، بر خلاف تعلیمات آنهاست .

ما کان لبشر . .. ثم یقول ... کونوا ربّانیّن

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 80 - 2،3،4

2 - اعتقاد به ربوبیّت انبیا و فرشتگان ، ناسازگار با هدف پیامبران

و لا یامرکم ان تتخذوا الملئکه و النّبیّن ارباباً

3 - اعتقاد برخی از اهل کتاب ، به ربوبیّت فرشتگان و انبیا

و لا یامرکم ان تتخذوا الملئکه و النّبیّن ارباباً

آیه، ناظر به اعتقاد برخی از اهل کتاب است.

ص: 119

4 - اعتقاد به ربوبیّت انبیا و فرشتگان ( غیر خدا ) ، کفر است .

و لا یأمرکم . .. ایأمرکم بالکفر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 93 - 12،13

12 - تورات ، ناسخ حرمت برخی از خوردنی ها بر بنی اسرائیل

کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوری

بنابراینکه <من قبل> متعلق به <حرّم> باشد; یعنی حرمتهای وضع شده برای بنی اسرائیل توسط یعقوب (ع)، تا قبل از نزول تورات بوده است.

13 - راه نداشتن نسخ در احکام شریعت ، پندار باطل یهود

الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزّل التوریه قل فاْتوا بالتوریه فاتلوها

بنابراینکه <من قبل> متعلق به <کان حلا> باشد; یعنی برخی طعامها قبل از نزول تورات حلال بوده و تورات آن را حرام کرده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 142 - 1،2،5

1 - گمان دستیابی به سعادت اخروی و بهشت ، به صرف داشتن ایمان ، پنداری باطل است .

ام حسبتم ان تدخلوا الجنّه و لمّا یعلم اللّه الّذین جاهدوا منکم و یعلم الصّابرین

2 - پندار غلط ورود به بهشت بدون جهاد و صبر ، در میان مسلمانان صدر اسلام

ام حسبتم ان تدخلوا الجنّه و لمّا یعلم اللّه الّذین جاهدوا منکم و یعلم الصّابرین

5 - بدون مجاهده و صبر ، نمی توان به بهشت دست یافت .

ام حسبتم ان تدخلوا الجنّه و لمّا یعلم اللّه الّذین جاهدوا منکم و یعلم الصّابرین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 144 - 2،3،13

2 - پندار باطل برخی از پیروان پیامبر اسلام ( ص ) نسبت به فناناپذیری آن حضرت

و ما محمّد الّا رسول قد خلت من قبله الرّسل افاین مات او قتل

گویا تذکر خداوند به اینکه محمّد (ص)، سمتی جز پیامبری ندارد و پیامبرانی پیش از او بودند و از دنیا رفتند، در ردّ چنین پنداری باشد.

3 - پایان پذیری پیام رسولان الهی ، یا با مرگ و یا با شهادت ایشان ، پندار باطل برخی از مسلمانان صدر اسلام

و ما محمّد الّا رسول . .. افاین مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم

13 - پندار غلط جاودانگی پیامبر ( ص ) ، موجب ارتداد و واپسگرایی برخی از مبارزان احد ، و انکار رسالت آن حضرت پس از شایعه قتل ایشان

افاین مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم

مفسران در شأن نزول آیه گفته اند: آنگاه که خبر قتل پیامبر(ص) در بین مردم شایع شد، برخی از مسلمانان اظهار داشتند که اگر محمّد(ص) پیامبر بود، کشته نمی شد. (مجمع البیان، ذیل آیه.)

ص: 120

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 151 - 12

12 - عقیده به شریک داشتن خداوند ، پنداری بدون برهان و دلیل

بما اشرکوا باللّه ما لم ینزّل به سلطاناً

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 154 -

10،11،12،16،19،27،38

10 - پندار های جاهلی مسلمانانِ خودگزین و دنیاطلب احد ، نسبت به خداوند

و طائفه قد اهمّتهم . .. یظنّون باللّه غیر الحقّ ظنّ الجاهلیّه

11 - بینش جاهلی مسلمانان احد نسبت به خداوند ، برانگیزنده حسِّ خودگزینی و دنیاطلبی در وجود ایشان

و طائفه قد اهمّتهم . .. یظنّون باللّه غیر الحقّ ظنّ الجاهلیّه

به نظر می رسد جمله <یظنّون باللّه . .. >، به منزله علّتی باشد برای جمله <و طائفه قد اهمّتهم انفسهم>.

12 - بینش غلط و جاهلی نسبت به خداوند ، از عوامل خودگزینی و دنیاطلبی

و طائفه قد اهمّتهم انفسهم یظنّون باللّه غیر الحقّ ظنّ الجاهلیّه

16 - پندار اینکه خداوند نباید مسلمانان را مبتلا به شکست کند ، پنداری جاهلانه و باطل

یظنّون باللّه غیر الحقّ . .. یقولون هل لنا من الامر من شیء

19 - پندار حاکمیّت غیر خداوند ( شرک افعالی ) در تدبیر امور هستی ، پنداری جاهلانه و باطل

یظنّون باللّه غیر الحقّ ظنّ الجاهلیّه . .. قل انّ الامر کلّه للّه

<اِنّ الامر . .. > می رساند که گمان جاهلی، اعتقاد به تأثیر مستقل غیر خداوند در امور هستی است. و این خود نوعی از شرک است.

27 - پندار های جاهلانه نسبت به خداوند ، منشأ تردید در حقّانیّت اسلام و وعده های خدا و رسول ( ص )

یظنّون باللّه غیر الحقّ . .. یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ههنا

38 - حوادث ایّام جنگ ، سختی ها و مصیبت های در راه خدا ، زمینه خالص شدن اندیشه مؤمنان از عقاید جاهلیّت و پالایش درون آنان از خواسته های دنیایی و مادّی

یظنّون باللّه غیر الحقّ . .. و لیبتلی اللّه ما فی صدورکم و لیمحّص ما فی قلوبکم

<لیمحّص> از مادّه تمحیص به معنای خالص سازی از عیبها و نقصهاست و این جمله بیانگر هدفی دیگر از اهداف شکست در نبرد احد است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 156 - 2،4،8

2 - پندار کفرپیشگان بر این که خانه نشینی و یا پرهیز از حضور در کارزار ، مانع مرگ و کشته شدن است .

یا ایّها الّذین امنوا لا تکونوا کالّذین کفروا و قالوا . .. ما ماتوا و ما قتلوا

4 - گمانِ حاکمیّت عوامل مادّی بر مقدّرات الهی ، پنداری کفرآمیز

لاتکونوا کالّذین کفروا و قالوا لاخوانهم . .. ما ماتوا و ما قتلوا

خداوند با کفرآمیز خواندن این اندیشه که جنگ و مسافرت (عوامل مادّی) تعیین کننده مرگ آدمی است، به مؤمنان تعلیم می دهد که آن عوامل، تعیین کننده مرگ آدمی، که از مقدّرات الهی است، نخواهد بود.

8 - اندیشه های جاهلانه درباره مرگ و حیات ( حاکمیّت عوامل مادّی بر اراده خداوند ) ، موجب حسرت کفرپیشگان ، به

ص: 121

هنگام قیامت

لو کانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا لیجعل اللّه ذلک حسره فی قلوبهم

برخی از مفسّران برآنند که زمان حسرت مطرح شده در آیه، قیامت است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 157 - 9

9 - ارزش والاتر ماندگای در دنیا و ثروت اندوزی ، بر شهادت و رحمت و آمرزش الهی ، در پندار غلط کفرپیشگان

لو کانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا . .. لمغفره من اللّه و رحمه خیر ممّا یجمعون

جمله <لو کانوا . .. > شیفتگی کفرپیشگان را نسبت به ماندگاری در دنیا بیان می کند، و جمله <خیر ممّا یجمعون> هدف و یا عاقبت از ماندگاری را توضیح می دهد. یعنی هدف کفرپیشگان از ماندگاری در دنیا به چنگ آوردن منافع دنیوی و ثروت اندوزی است و آنان این منافع گذرا را بالاتر از رحمت و آمرزش الهی می پندارند و لذا بر کشته های در راه خدا تأسف می خورند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 161 - 5

5 - گمان باطل برخی از مسلمانان صدر اسلام مبنی بر خیانت پیامبر ( ص ) در غنایم جنگی

و ما کان لنبیّ ان یغلّ

در برخی از شأن نزولهایِ مربوط به آیه آمده که غنیمتی از غنایم جنگی بدر مفقود شد و عدّه ای چنین پنداشتند که پیامبر (ص) آن را تصاحب کرده است. (مجمع البیان، ذیل آیه.) و از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود: ... الم ینسبوا نبیّنا محمّداً (ص) ... الم ینسبوه یوم بدر الی انّه اخذ لنفسه من المغنم قطیفه حمراء حتّی اظهره اللّه عزّ و جلّ علی القطیفه و برء نبیّه من الخیانه و انزل بذالک فی کتابه <و ما کان لنبیّ ان یغلّ ... >.

_______________________________

امالی صدوق، ص 92، مجلس 22، ح 3 ; تفسیر برهان، ج 1، ص 324، ح 1.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 165 - 5

5 - پندار ناصواب برخی پیکارگران احد در تحلیل عوامل شکست آن نبرد

انّی هذا قل هو من عند انفسکم

جمله <انّی هذا> به این مطلب اشاره دارد که گویا مجاهدان احد علّت شکست آن نبرد را بیرون از عملکرد خویش می دانستند، که جمله <من عند انفسکم> ریشه صحیح آن را گوشزد می کند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 166 - 5

5 - نفی اندیشه جبریگری و نیز تفکّر تفویض صرف

اصابتکم مصیبه . .. هو من عند انفسکم ... و ما اصابکم ... فباذن اللّه

آیه مورد بحث و آیه قبل، شکست احد را هم وابسته به خود مسلمانان دانسته و هم اذن الهی را در آن شکست دخیل شمرده است ; یعنی افعال بندگان در عین اینکه مستند به خود آنان است، خارج از خواست و اذن الهی نخواهد بود.

ص: 122

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 167 - 10

10 - منافقان به انگیزه سرباز زدن از پیکار ، مدعی بودند که حضور در میدان احد نوعی انتحار و خودکشی است ، نه پیکار و جنگ .

قالوا لو نعلم قتالاً لاتّبعناکم

برخی برآنند که مراد منافقان از جمله <لو نعلم . .. > این معنا بوده که بیرون شدن شما مسلمانان به سوی احد، پیکار و قتال نیست، بلکه خود را به مهلکه انداختن است ; چرا که نیروی شما در برابر نیروی دشمن هیچ است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 168 - 2،18

2 - ادعای باطل منافقان که اگر جنگاوران احد در آن کارزار شرکت نمی کردند ، به شهات نمی رسیدند .

لو اطاعونا ما قتلوا . .. ان کنتم صادقین

18 - ناتوانی منافقان از جلوگیری مرگ مقدّر نشانگر باطل بودن پندار آنان در تحلیل عوامل به شهادت رسیدن پیکارگران احد

لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 169 - 1

1 - مرده پنداشتن کشته شدگان در راه خدا ( شهدا ) از سوی برخی ، و نهی خداوند از این پندار

و لا تحسبنّ الّذین قتلوا فی سبیل اللّه امواتا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 180 - 1

1 - سودبخشی و ثمردهی بخلورزی و انفاق نکردن ، پندار ناصواب بخیلان

و لا یحسبنّ الّذین یبخلون . .. هو خیراً لهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 181 - 1،3،18

1 - پندار ناروای یهود به فقر و نیاز خداوند ، و غنا و بنی نیازی خویش

لقد سمع اللّه قول الّذین قالوا انّ اللّه فقیر و نحن اغنیاء

به گفته بسیاری از مفسّرین، مراد از <الّذین قالوا>، یهودیان هستند.

3 - ناروایی احساس و ابراز غنا و بی نیازی ، در برابر خدا

لقد سمع اللّه قول الّذین قالوا انّ اللّه فقیر و نحن اغنیاء

18 - اعتقاد به نیازمندی امام به اموالی که به ایشان پرداخت می شود ، در حکم فقیر دانستن خداوند است .

لقد سمع اللّه قول الّذین قالوا انّ اللّه فقیر

امام باقر (ع) درباره آیه فوق فرمود: هم الّذین یزعمون ان الامام یحتاج منهم الی ما یحملون الیه.

ص: 123

_______________________________

نورالثقلین، ج 1، ص 416، ح 456 ; بحارالانوار، ج 24، ص 278، ح 4.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 72 - 5

5 - نعمت شمردن دوری از مصائب و مشکلات جنگ ، بینشی ناپسند

فان اصابتکم مصیبه قال قد انعم اللّه علیّ اذ لم اکن معهم شهیداً

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 78 - 9،15

9 - دو مبدأ برای جهان هستی و حوادث آن پنداشتن ( ثنویت ) ، اندیشه ای مردود و واهی

قل کلّ من عند اللّه

15 - پندار ثنویت و درک نکردن توحید ، ملازم با نفهمیدن هر گونه سخن

فمال هؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 82 - 14

14 - پندار وجود اختلاف در قرآن ، نتیجه نگرش سطحی و عدم تدبّر در آن

افلا یتدبّرون القران و لو کان من عند غیر اللّه لوجدوا فیه اختلافاً کثیراً

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 100 - 4

4 - احتمال سرگردانی و گرفتار شدن به تنگنا ها ، دلیل گروهی از مسلمانان برای ترک هجرت

و من یهاجر . .. یجد فی الارض مراغماً کثیراً وسعه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 119 - 7

7 - شیطان ، برانگیزنده مردم به قطع کردن و شکافتن گوش چهارپایان برای حرام پنداشتن استفاده از آنها

و لامرنهم فلیبتکن ءاذن الأنعم

<یبتک> از مصدر <تبتیک> به معنای شکافتن و قطع کردن است. در میان مشرکان جاهلی رسم بوده که گوش دام را قطع می کردند و یا می شکافتند تا نشانه حرمت گوشت او یا حرمت بارکشی از آن باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 123 - 1،3

1 - پندار باطل گروهی از اهل کتاب و برخی از مسلمانان در مورد نجات از جهنم و ورود به بهشت ، به صرف انتساب به ادیان الهی

لیس بامانیکم و لا امانی أهل الکتب

ص: 124

مراد از اسم <لیس> با توجه به آیات گذشته، رهایی از جهنم و ورود به بهشت است یعنی لیس الجنه و المحیص عن النار . .. .

3 - پندار رهایی از کیفر ، به صرف انتساب به دین و آیین الهی ، تلقینی شیطانی است .

یعدهم و یمنیّهم . .. لیس بامانیکم و لا امانی أهل الکتب من یعمل سوءاً

با توجه به آیات گذشته (لامنّینّهم . .. یعدهم و یمنّیهم )، می توان نتیجه گرفت که پندار رهایی از کیفر اعمال بد، از همان خیالپردازیهای موهومی است که شیطان برای فریب مردم به آنان تلقین می کند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 134 - 1

1 - نیل به سعادت دنیا با ترک ایمان و تقوا ، پندار باطل کفرپیشگان بی تقوا

من کان یرید . .. فعند اللّه ثواب الدنیا و الأخره

خداوند پس از سفارش به تقوا و ترک کفر (وصینا . .. ان اتقوا اللّه)، پاره ای از زیانهای کفرپیشگی و بی تقوایی را برشمرد و با این آیه به علتی از علل گرایش به کفر و بی تقوایی، یعنی توهم رسیدن به سعادت دنیا، اشاره می کند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 171 - 23،24،25،32،34

23 - مسیحیان معتقد به تثلیث ، غلو کنندگان در دین هستند .

یاهل الکتب لاتغلوا فی دینکم . .. و لاتقولوا ثلثه

24 - اعتقاد به تثلیث ، اعتقاد و سخنی نابحق درباره خداوند

و لاتقولوا علی اللّه الا الحق . .. و لاتقولوا ثلثه

جمله <و لاتقولوا ثلثه> می تواند مصداق مورد نظر برای سخن نابحق بر خداوند باشد.

25 - ناسازگاری ایمان به پیامبران با عقیده تثلیث

یاهل الکتب . .. فامنوا باللّه و رسله و لاتقولوا ثلثه

جمله <و لاتقولوا ثلثه> به منزله بیان و توضیحی است برای جمله <ءامنوا باللّه و رسله>.

32 - اعتقاد به تثلیث ، شرک است .

و لاتقولوا ثلثه . .. انما اللّه اله وحد

34 - اعتقاد به فرزند داشتن خداوند ، پنداری نابحق درباره وی و هتک حرمت اوست .

لاتقولوا علی اللّه الا الحق . .. سبحنه ان یکون له ولد

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 17 - 2،7،11

2 - ادعای الوهیت برای مسیح ( ع ) ، کفر است و مدعیان آن کافرند .

لقد کفر الذین قالوا إنّ اللّه هو المسیح ابن مریم

7 - ادعای الوهیت مسیح ( ع ) ، علی رغم اعتراف به فرزند بودن وی ، تنها یک سخن است و نمی تواند اعتقاد قلبی باشد .

لقد کفر الذین قالوا إنّ اللّه هو المسیح ابن مریم

از اینکه ادعای آنان با لفظ <قالوا> (گفتند) بیان شده، نه با الفاظی همانند <امنوا> یا <اعتقدوا>، معلوم می شود این ادعا، شایستگی باور و اعتقاد قلبی را ندارد.

ص: 125

11 - ناتوانی مسیح ( ع ) و مادرش و تمامی اهل زمین در برابر اراده الهی ، دلیل بطلان ادعای الوهیت برای مسیح ( ع )

لقد کفر الذین . .. ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم و امه و من فی الأرض جمیعاً

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 18 - 1،2،8،15

1 - یهودیان و مسیحیان خود را پسران خدا و محبوب پیشگاه او می پندارند .

و قالت الیهود و النصری نحن ابنؤا اللّه و احبؤه

2 - فرزند داشتن خدا ، از پندار های باطل یهود و نصارا

و قالت الیهود و النصری نحن ابنؤا اللّه و احبؤه

8 - گرفتاری گنهکاران یهود و نصارا به عذاب الهی ، ردی بر پندار تقرب و محبوب بودنشان نزد خداوند

قل فلم یعذبکم بذنوبکم

15 - همسانی و همگونی یهود و نصارا با دیگر انسان ها ، دلیل نادرستی پندار آنان بر محبوبیت و تقرب در پیشگاه خداوند

نحن ابنؤا اللّه و احبؤه . .. بل انتم بشر ممن خلق

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 24 - 12

12 - برداشت نادرست قوم موسی از امداد های الهی و شرایط و زمینه های آن *

فاذهب انت و ربک فقتلا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 52 - 18

18 - تخطئه پندار بیماردلان سست ایمان درباره بی ثباتی و شکست اسلام از سوی خداوند

فعسی اللّه ان یأتی بالفتح او امر من عنده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 64 - 2،3،8

2 - ناتوانی خداوند در انفاق و بخشش روزی به موجودات ، از باور های باطل یهود

و قالت الیهود یداللّه مغلوله

جمله <ینفق کیف یشاء> می تواند قرینه باشد بر اینکه مراد از بسته بودن دست خدا و نافذ نبودن قدرت وی - در پندار یهود - تنها ناتوانی از اعطای روزی و انفاق به انسانهاست.

3 - بسته بودن دست خداوند ، از گفتار های ناروا و گناه آلودِ بسیاری از یهودیان

عن قولهم الاثم . .. و قالت الیهود یداللّه مغلوله

<و قالت الیهود . .>، می تواند بیان مصداقی برای <قولهم الاثم> در آیه قبل باشد و به قرینه آیه 62 این سخن، گفته تمامی یهودیان نبوده و گروهی از آنان - همچون ربانیون و احبار - چنین گفتاری نداشته و لذا در برداشت فوق به همه آنان نسبت داده نشد.

8 - سخن ناروای یهود درباره خداوند ( نافذ نبودن قدرت او ) موجب دوری آنان از رحمت الهی

و لعنوا بما قالوا

ص: 126

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 71 - 1،4،6،7،8

1 - مواجه نشدن با آزمایشات الهی ، پندار باطل بنی اسرائیل

و حسبوا الا تکون فتنه

<فتنه> می تواند به معنای آزمون و نیز به معنای عذاب باشد، برداشت فوق بر اساس معنی اول است.

4 - مصونیت از امتحان و عذاب الهی بر اثر انتساب به پیامبران و آیین ایشان ، پنداری موهوم و بی اساس

إنّ الذین ءامنوا و الذین هادوا . .. و حسبوا الا تکون فتنه

ارتباط این آیه با آیه 69 می رساند که آسودگی خاطر بنی اسرائیل از امتحان و عذاب الهی برخاسته از انتساب آنان به اسرائیل و دین یهود بوده است و جمله <حسبوا . ..>، بیانگر پوچی این پندار می باشد.

6 - بی پروایی بنی اسرائیل در شکستن پیمان الهی ، تکذیب انبیا و کشتن آنان ، برخاسته از باور آنان به مصونیت از عذاب

فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون. و حسبوا الا تکون فتنه

7 - پندار رهایی از مجازات نقض میثاق و تکذیب و کشتن انبیا ، از باور های بی اساس بنی اسرائیل

لقد اخذنا میثق بنی اسرءیل . .. و حسبوا الا تکون فتنه

دربرداشت فوق <فتنه> به معنای عذاب گرفته شده است.

8 - پندار مصونیت از امتحان و عذاب الهی ، از میان برنده حق شنوی و بصیرت دینی بنی اسرائیل

فعموا و صموا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 72 - 1،2،13،14،15،24

1 - اعتقاد گروهی از نصارا به انحصار الوهیت در مسیح ( ع )

لقد کفر الذین قالوا إنّ اللّه هو المسیح ابن مریم

با توجه به اینکه آیه بعد نظر مسیحیان را درباره عیسی و خدایی او را به گونه ای دیگر غیر از انحصار الوهیت به وی مطرح ساخته معلوم می شود اعتقاد یاد شده در این آیه، باور برخی از مسیحیان بوده است نه همه آنان. در مجمع البیان آمده این عقیده فرقه <یعقوبیه> می باشد ; آنان معتقد بودند که خداوند با مسیح در ذات متحد شد و یک چیز گشتند.

2 - کسانی که مسیح ( ع ) را خدا می پندارند ، بدون تردید کافرند .

لقد کفر الذین قالوا إنّ اللّه هو المسیح

13 - مسیحیان معتقد به الوهیت مسیح ( ع ) ، رویگردان از تعالیم آن حضرت

لقد کفر الذین قالوا إنّ اللّه هو المسیح . .. یبنی اسرءیل اعبدو اللّه

14 - مسیحیان معتقد به الوهیت مسیح ( ع ) مردمی کافر و مشرک

لقد کفر الذین قالوا إنّ اللّه هو المسیح ابن مریم . .. انه من یشرک باللّه

15 - متعتقدان به الوهیت و ربوبیت غیرخدا ، کافر و مشرکند .

لقد کفر الذین قالوا إنّ اللّه هو المسیح ابن مریم . .. انه من یشرک باللّه

24 - باور به الوهیت مسیح ( ع ) ظلم است .

إنّ اللّه هو المسیح . .. و ما للظلمین من انصار

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 127

4 - مائده - 5 - 74 - 2

2 - مسیحیان به خاطر پافشاری به عقاید باطل خویش ( الوهیت مسیح ( ع ) و تثلیث ) مورد توبیخ خداوند

لقد کفر الذین قالوا إنّ اللّه هو المسیح . .. افلا یتوبون إلی اللّه

استفهام توبیخی در <افلا یتوبون . ..> برای سرزنش مسیحیان بر ترک توبه و استغفار از عقاید کفرآمیز بکار رفته است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 75 - 20

20 - اصرار مسیحیان بر تثلیث و الوهیت مسیح ( ع ) علی رغم استدلال های روشن قرآن بر بطلان عقیده آنان

انظر کیف نبین لهم الایت ثم انظر انی یؤفکون

<یوفکون> از مصدر <افک> به معنای بازگرداندن است. و <انی> به معنای کجا و چگونه است، بنابراین جمله <انظر انی یوفکون> یعنی بنگر آنان - علی رغم بیان دلایلی روشن بر واهی بودن تثلیث و الوهیت مسیح(ع) - چگونه از حق منحرف می شوند و به کجا نگون می گردند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 76 - 7

7 - پندار قدرت مسیح ( ع ) و مریم بر سود و زیان رسانی به مردم ، از عوامل پرستش آن دو ، از سوی مسیحیان *

قل اتعبدون من دون اللّه ما لایملک لکم ضراً و لانفعاً

استدلال بر ناروایی پرستش مسیح(ع) و مادرش مریم به ناتوانی آنان از ضرر رسانی و نفع بخشی، می تواند اشاره به ریشه و عامل پرستش مسیح(ع) و مریم، از سوی نصارا داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 77 - 1،3،10،12

1 - اعتقادات دینی اهل کتاب آمیخته با غلو ، گزافه گویی و اموری باطل

قل یاهل الکتب لاتغلوا فی دینکم غیر الحق

<غلو> مصدر <لاتغلوا> به معنای خروج از حد اعتدال و گرایش به افراط است که از آن به گزافه گویی تعبیر می شود.

3 - غلو در دین ( آمیختن معارف الهی به گزافه هایی باطل ) امری نکوهیده و حرام

لاتغلوا فی دینکم

10 - عقاید ناروا و غلوآمیز اهل کتاب برخاسته از افکار باطل گمراهانی مشرک در گذشته تاریخ

قل یاهل الکتب لاتغلوا فی دینکم . .. و لاتتبعوا اهواء قوم قد ضلوا

بدان احتمال که خطاب در <یا اهل الکتب> متوجه تمام یهود و نصارا باشد نه خصوص آنانکه در عصر پیامبر(ص) بودند. بر این مبنا مراد از <قوم قد ضلوا> پیشینیان اهل کتاب نخواهند بود بلکه مقصود، پیروان مذاهب شرک می باشند.

12 - پیروان ادیان الهی در خطر پیروی از عقاید پوچ و تمایلات هواپرستانه گذشتگان خویش

و لاتتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 88 - 11

11 - ناسازگاری تقوا با بهره گیری از امکانات مادی توهمی بی پایه و نادرست

ص: 128

و کلوا مما رزقکم اللّه حللا طیباً و اتقوا اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 92 - 9

9 - پندار برخی از مسلمانان بر اینکه پیامبران وظیفه دار اجبار مردم به اطاعت از خدا و رسول هستند . *

فاعلموا انما علی رسولنا البلغ المبین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 93 - 6

6 - توهم حرمت بهره گیری مؤمنان از انواع خوراکی ها و نوشیدنی ها و گمان ناسازگاری آن با مراحل تقوا و ایمان ، توهم و گمانی واهی و نادرست .

لیس علی الذین ءامنوا و عملوا الصلحت جناح فیما طعموا

برداشت فوق بر این اساس است که آیه مورد بحث تکمیل و توضیحی برای آیه 87 از همین سوره باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 116 - 3،5،13

3 - مسیح ( ع ) و مادرش مریم خدایانی همتای خداوند جهان در پندار گروهی از مسیحیان

ءانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون اللّه

5 - پرستش مسیح ( ع ) و مادرش مریم و اعتقاد به الوهیت آنها ، خواسته حضرت عیسی ( ع ) ، در پندار باطل مسیحیان *

ءانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین

13 - اعتراف عیسی ( ع ) به شایسته نبودن خویش و مادرش مریم برای خدایی ، دلیل واهی بودن عقیده مسیحیان به الوهیت آنان

ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 117 - 8

8 - اعتراف علنی عیسی ( ع ) به بندگی خداوند ، دلیل وی بر پوچی ادعای مسیحیان مشرک ( همتایی وی با خداوند )

ءانت قلت . .. ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللّه ربی و ربکم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 1 - 9

9 - پندار ربوبیت برای غیر آفریننده هستی، شگفت آور و مورد سرزنش خداوند

ثم الذین کفروا بربهم یعدلون

حرف <ثم> در آیه معنی استبعاد و توبیخ افاده می کند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 17 - 8،9

ص: 129

8 - تعدد منشأ برای خیر و شر، پنداری باطل و موهوم است.

و إن یمسسک اللّه بضر فلا کاشف له إلا هو و إن یمسسک بخیر فهو علی کل شیء قدیر

9 - توانایی بتها و معبودهای خیالی در دفع شر و رساندن خیر، پندار ناروای مشرکان

و إن یمسسک اللّه بضر فلا کاشف له إلا هو و إن یمسسک بخیر فهو علی کل شیء قدیر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 19 - 20،30

20 - شگفت آور بودن اعتقاد به تعدد خدایان، با توجه به بدیهی بودن توحید و شهادت خدا و قرآن بر بطلان شرک

أئنکم لتشهدون أن مع اللّه ءالهه أخری

همزه استفهام در <أئنکم> دال بر شگفتی است.

30 - عن الحسین بن خالد عن الرضا(ع): . .. فقلت له: یابن رسول اللّه ان قوما یقولون لم یزل اللّه عالما بعلم و قادرا بقدره و حیّاً بحیاه و قدیما بقدم و سمیعا بسمع و بصیرا ببصر فقال: من قال ذلک و دان به فقد اتخذ مع اللّه آلهه أخری ... .

حسین بن خالد گوید: . .. به امام رضا(ع) عرض کردم ای فرزند رسول خدا(ص) گروهی می گویند: خداوند به وسیله علم (زاید بر ذات)، عالم و به وسیله قدرت (زاید بر ذات)، قادر و به وسیله حیات (زاید بر ذات)، زنده و به وسیله قدمت (زاید بر ذات)، قدیم و به وسیله شنوایی (زاید بر ذات)، شنوا و به وسیله بینایی (زاید بر ذات)، بیناست. آن حضرت فرمود: کسی که این را بگوید و به آن ملتزم شود همانا معبودهایی را با خدا انباز گرفته است ... .

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 24 - 2،8

2 - شرک، باطل و اعتقاد به آن تحمیل دروغ بر خویشتن است.

انظر کیف کذبوا علی أنفسهم

جمله <کذبوا . ..> بیان حال مشرکان در دنیا می تواند باشد. یعنی مشرکان در دنیا با عقیده شرک بر خود نیز دروغ بستند. زیرا فطرت و جان آدمی گواه بر توحید است.

8 - شرک، افترا و پنداری باطل و ساختگی است.

و ضل عنهم ما کانوا یفترون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 32 - 2

2 - دنیا محوری و دوست داشتن آن، مرام و اندیشه ای کودکانه و نابخردانه است.

و ما الحیوه الدنیا إلا لعب و لهو

با توجه به اینکه لعب و لهو کار کودکان و کسانی است که بلوغ فکری ندارند، مقتضای تشبیه، وجود این ویژگیهادر دنیاپرستان است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 46 - 9

9 - مشرکان می پنداشتند که معبودهایشان توان نفع رسانی به آنان را دارد.

من إله غیر اللّه یأتیکم به

ص: 130

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 56 - 4

4 - شرک و پرستش غیر خدا، پنداری مبتنی بر هوا و هوس و تمایلات نفسانی است.

الذین تدعون من دون اللّه قل لا أتبع أهواءکم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 77 - 11

11 - پندار ربوبیت برای غیر خداوند، گمراهی است.

لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 136 - 2،3،5،10

2 - سنت جاهلی مشرکان در قرار دادن سهمی از زراعت و چهارپایان برای خدا و سهمی برای شریکان خیالی او، بی اساس و بر پایه گمان بوده است.

و جعلو الله مما ذراً . .. هذا لله بزعمهم

<زعم> به گمان و سخن بی اساس اطلاق می شود. (مصباح اللغه).

3 - قرار دادن سهم برای خداوند، از آنچه خود آفریده، از پندارهای پوچ مشرکان

و جعلو الله مما ذراً من الحرث و الأنعم نصیبا فقالوا هذا لله بزعمهم

5 - شرک، عقیده ای برخاسته از پندار و اوهام مشرکان است.

فقالوا هذا لله بزعمهم و هذا لشرکائنا فما کان لشرکائهم

منتسب کردن <شرکاء> به مشرکان و نه به خداوند، گویا اشاره بدین نکته باشد که آنچه را آنان شریک خدا می پندارند به ساخته های ذهنی آنان مربوط است.

10 - داوری زشت و غلط مشرکان جاهلی در مقایسه خدا با بتها و ترجیج بتها بر او

فما کان لشرکائهم . .. ساء ما یحکمون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 138 - 2

2 - اعتقاد بی اساس مشرکان به ممنوعیت خوردن از چهارپایان و کشتی (محصول زراعی) که برای خدا و بتها قرار می دادند.

و جعلو الله . .. و قالوا هذه أنعم و حرث حجر لایطعمها إلا من نشاء بزعمهم

<هذه> اشاره به سهامی است که مشرکان برای خدا و بتها قرار می دادند و در آیه 136 بیان گردیده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 60 - 3

3 - ایمان به یگانگی خداوند و لزوم پرستش او و باور به معاد ، پندارهایی باطل و واهی در دیدگاه اشراف قوم نوح

قال الملأ من قومه إنا لنریک فی ضلل مبین

ص: 131

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 63 - 5

5 - ادعای پیامبری ، نشانه گمراهی نوح در پندار ناصواب قوم وی

یقوم لیس بی ضلله . .. أو عجبتم أن جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم

جمله <أو عجبتم . .. > عطف بر <لیس بی ضلله> است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 64 - 1

1 - اکثریت عمده قوم نوح ( ع ) وی را تکذیب کردند و یگانگی خداوند ، معاد و رسالت را باورهایی دروغین پنداشتند .

فکذبوه

از اینکه خداوند تکذیب نوح(ع) را به همگان نسبت داده (فکذبوه)، در حالی که عده ای از آنان، یعنی همراهانش در کشتی، رسالت وی را تصدیق کردند، معلوم می شود نسبت مؤمنان به کافران بسیار اندک بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 97 - 2

2 - تکذیب کنندگان انبیا به پندار باطل خویشتن را از عذاب های الهی مصون می شمرند .

أفأمن أهل القری أن یأتیهم بأسنا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 98 - 2

2 - کافران به پنداری نابجا ، خود را از گرفتار شدن به عذاب الهی مصون می شمارند .

أو أمن أهل القری أن یأتیهم بأسنا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 30 - 1،2،3،4

1 - یهودیان ، < عزیر > را فرزند خدا خواندند .

و قالت الیهود عزیر ابن اللّه

2 - نصارا ، < مسیح > ( ع ) را فرزند خدا خواندند .

و قالت النصری المسیح ابن اللّه

3 - فرزند خدا خواندن < عزیر > و < مسیح > ، سخنان نسنجیده و باطلی بود که یهود و نصارا به زبان آوردند .

و قالت . .. ذلک قولهم بأفوههم

4 - پندار فرزند خدا بودن < عزیر > و < مسیح > ، پنداری است سابقه دار در تاریخ یهود و نصارا .

یضهئون قول الذین کفروا من قبل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 31 - 4

4 - مسیح ( ع ) ، برخوردار از ربوبیت و پروردگاری ، در بینش نادرست نصارا

ص: 132

اتخذوا . .. أرباباً من دون اللّه و المسیح ابن مریم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 30 - 10

10 - شرک ( اعتقاد به وجود مولویت و ربوبیت برای غیر خدا ) پنداری باطل و افترا بر خداوند است .

و ردوا إلی اللّه مولیهم الحق و ضل عنهم ما کانوا یفترون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 68 - 9

9 - اعتقاد به وجود فرزند برای خدا ، پنداری باطل و فاقد هر گونه دلیل و برهان است .

قالوا اتخذ اللّه ولداً . .. إن عندکم من سلطن بهذا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 39 - 10

10- اعتقاد به وجود خدایان مقهور و باور به شایستگی آنها برای پرستش ، اعتقادی سخیف و نادرست است .

ءأرباب متفرقون خیر أم الله الوحد القهار

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 40 - 6،15،16

6- شرک ، پنداری فاقد دلیل عقلی و نقلی ، و پرستش معبودهایی جز خدا ، عاری از هر نوع برهان و حجت

ما أنزل الله بها من سلط-ن

<سلطان> می تواند به معنای حجت، اعم از عقلی و نقلی باشد و می تواند به معنای سیطره - که برخاسته از اقتدار است - باشد. برداشت فوق، ناظر به معنای اول است. گفتنی است که بر این مبنا، ضمیر در <بها> به عبادت - که از <تعبدون> استفاده می شود - باز می گردد.

15- مشرکان به پندار فرمان خدا بر پرستش معبود های خویش ، آنها را عبادت می کنند . *

أمر ألاّتعبدوا إلاّ إیاه

16- توحید و یکتاپرستی ، آیینی بدون کمترین انحراف و کجی ، و شرک پنداری منحرف و نادرست است .

أمر ألاّتعبدوا إلاّ إیاه ذلک الدین القیم

<قیّم> به معنای مستقیم و بدون انحراف و کجی است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - ابراهیم - 14 - 42 - 2

2- غافل پنداشتن خداوند از عملکرد ستمگران ، پنداری باطل است .

و لاتحسبنّ الله غ-فلاً عمّا یعمل الظ-لمون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 20 - 6

ص: 133

6- موجودات دست ساز و فاقد هرگونه قدرت آفرینشگری ، لیاقت الوهیت ندارند و هرگونه عقیده ای به خدایی آنان ، باطل است .

و الذین یدعون من دون الله لایخلقون شیئًا و هم یخلقون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 73 - 5

5- پرستش غیر خدا ، ایمان به باطل و کفران نعمت های الهی است .

أفبالب-طل یؤمنون و بنعمت الله هم یکفرون . و یعبدون من دون الله

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 40 - 13

13- عقیده به مطالبی که مستلزم ترجیح خلق بر خدا شود ، بسی زشت و نارواست .

أفأصف-کم . .. إنکم لتقولون قولاً عظیمًا

مشرکان، با انتساب ملائکه به عنوان دختران خدا و پسردار بودن خود، قصد داشتند که خود را بر خداوند ترجیح دهند. خداوند، چنین اندیشه ای را نفی کرده و خلاف معرفی می کند. چنین برخوردی حاکی است: هر چیزی که بر خداوند ترجیح داده شود، زشت و ناپسند است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 4 - 2

2- اعتقاد به فرزندگزینی خدا ، پنداری بس ناروا و موجب عذابی شدید است .

لینذر بأسًا شدیدًا . .. و ینذر الذین قالوا اتخذ اللّه ولدًا

آیه قبل، یکی از رسالت های قرآن را، بیم به عذاب شدید الهی بیان کرد و این آیه، به یکی از موارد استحقاق آن عذاب اشاره کرده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 5 - 1

1 - اعتقاد به وجود فرزند برای خدا ، عقیده ای جاهلانه و فاقد کمترین دلیل علمی

ما لهم به من علم

<من> در <من علم> زاید و برای تأکید عموم است; و ضمیر در <به> قول (پندار) که از <قالوا. ..> استفاده می شود، برمی گردد; یعنی، هیچ گونه آگاهی و دانشی، پشتوانه پندارِ موهومِ کسانی که برای خداوند، فرزند می پندارند، نیست.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 14 - 15

15- اعتقاد به ربوبیّت و الوهیت برای غیرخدا ، پنداری بسیار دور از حقّ و واقعیت

لن ندعوا من دونه إل-هًا لقد قلنا إذًا شططًا

<شطط> به معنای دوری از حق و افراط و زیاده روی است.

ص: 134

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 15 - 13

13- خداوند را دارای شریک دانستن ، پنداری دروغ و افترا بر او است .

فمن أظلم ممّن افتری علی اللّه کذبًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 52 - 10

10- شرک ، مبتنی بر پندار و فاقد بنیان و اساس حقیقی است .

شرکاءی الذین زعمتم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 56 - 0

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 38 - 6

6- گمان فرزندی عیسی ( ع ) برای خداوند ، پنداری ظالمانه و ضلالتی آشکار است .

ما کان للّه أن یتّخذ من ولد . .. ل-کن الظ-لمون الیوم فی ضل-ل مبین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 43 - 17

17- شرک و بت پرستی ، مسلکی ناهنجار و نامتعادل است .

لِمَ تعبد ما لایسمع . .. فاتّبعنی أهدک صرطًا سویًّا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 18 - 2،5

2- پیروزی عقیده و جهان بینی حق بر عقیده و جهان بینی باطل ، سنت الهی است .

و ما خلقنا السماء . .. ل-عبین ... بل نقذف بالحقّ علی الب-طل فیدمغه

خداوند در آیه قبل، از هدفمند بودن آفرینش جهان و نیز بطلان عقیده به بیهوده بودن خلقت طبیعت سخن به میان آورده است. این سخن قرینه بر این است که مقصود از حق و باطل در آیه شریفه، عقیده و جهان نگری حق و باطل است. گفتنی است که ذیل همین آیه (و لکم الویل ممّا تصفون) که در باره نسبت ناروا به خداوند و توصیف او به امور نادرست است، مؤید برداشت یاد شده است.

5- نابودی باطل و اندیشه های نادرست ، در گرو حضور اهل حق در میدان مبارزه با باطل است .

بل نقذف بالحقّ علی الب-طل فیدمغه

<باء> در <بالحقّ> برای استعانت است. براین اساس معنای آیه چنین می شود: <ما به کمک حق بر باطل می کوبیم و نابودش می سازیم>. این معنا می رساند که حق باید در صحنه کارزار با باطل، حضور داشته باشد تا به وسیله آن بتوان باطل و اندیشه های نادرست را نابود کرد. گفتنی است خداوند نابود ساختن باطل را به خود نسبت نداده; بلکه حق را نابود کننده باطل دانسته است (فیدمغه)، این نکته مؤید همین برداشت است.

ص: 135

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 24 - 7

7- شرک ، اندیشه و باوری بی دلیل ، پوچ و غیر قابل اثبات است .

قل هاتوا بره-نکم

امرِ <هاتوا> تعجیزی است که نشان می دهد مشرکان، از آوردن دلیل و برهان ناتوان اند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 43 - 6

6- عقیده کافران ، در اعتبار و آبرومندی خدایان دروغینشان در نزد خداوند ، پوچ و بی اساس است .

لایستطیعون نصر أنفسهم و لا هم منّا یصحبون

با توجه به این که مخاطبان آیه شریفه مشرکان هستند و آنان معبودها و خدایان خود را شفیع برای خود می پنداشتند; به دست می آید که مقصود این آیه، بیان بطلان چنین پنداری است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 44 - 3

3- دخالت معبود ها و خدایان ، در مقدار عمر و بهرهوری مادی انسان ، پندار باطل مشرکان

أم لهم ءالهه تمنعهم . .. بل متّعنا ه-ؤلاء و ءاباءهم حتّی طال علیهم العمر

برداشت یاد شده بر این اساس است که <بل . ..>، اضراب از <أم لهم آلهه...> باشد. از این استفاده می شود که مشرکان به چنین قدرتی برای خدایان خویش اعتقاد داشتند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 3 - 4

4- شرک ، اندیشه ای جاهلانه ، بی اساس و غیر قابل دفاع است .

و من الناس من یج-دل فی اللّه بغیر علم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 71 - 3

3 - وجود خدایان برای تدبیر امور عالم ، پنداری باطل است .

و یعبدون من دون اللّه ما لم ینزّل به سلط-نًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 80 - 13

13 - شرک و کفر ، بینشی غیر علمی و مخالف با مبانی عقلی

و هو الذی یحی . .. أفلاتعقلون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 136

12 - مؤمنون - 23 - 90 - 5

5 - شرک ، اندیشه ای نادرست ، دروغ و نا منطبق با واقعیت های جهان هستی

بل أتین-هم بالحقّ و إنّهم لک-ذبون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - عنکبوت - 29 - 52 - 11

11 - عقیده به شرک ، عقیده ای باطل است .

مثل الذین اتّخذوا من دون اللّه أولیاء . .. إنّ اللّه یعلم ما یدعون من دونه ... و

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 156 - 4

4 - باور های دینیِ غیر متکی بر دلیل و حجت روشن ، مردود و محکوم است .

أم لکم سلط-ن مبین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 3 - 23

23 - تقرب آفرین بودن عبادت معبود ها ( بت و . . . ) عقیده ای است دروغین .

و الذین اتّخذوا من دونه أولیاء ما نعبدهم إلاّ لیقرّبونا إلی اللّه زلفی . .. إنّ

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 23 - 1

1 - بی اعتقادی به علم مطلق و فراگیر پروردگار ، پنداری نادرست و هلاکت بار

و ذلکم ظنّکم الذی ظننتم بربّکم أردی-کم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 24 - 4

4 - تکیه بر پندار و گمان های ناروا درباره خداوند ، درپی دارنده فرجامی شوم در آخرت

ذلکم ظنّکم . .. فالنار مثوًی لهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 47 - 15

15 - شرک ، باوری پوچ و فاقد هر گونه سند و دلیل

ءاذنّ-ک ما منّا من شهید

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 59 - 2

2 - اعتقاد به الوهیت عیسی ( ع ) ، باوری موهون و خرافی و ناسازگار با شخصیت واقعی آن حضرت

ص: 137

إن هو إلاّ عبد

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 81 - 4

4 - اعتقاد به وجود فرزند برای خدا ، اعتقادی باطل و بی دلیل

قل إن کان للرحم-ن ولد فأنا أوّل الع-بدین

از آیه شریفه چنین استفاده می شود که اگر خدای رحمان فرزندی می داشت، پیامبراکرم(ص) نخستین کسی بود که به او احترام می گذاشت; ولی چون پیامبر(ص) تنها از خدای یگانه بدون فرزند سخن می گوید، نتیجه می گیریم که خداوند فرزندی ندارد و این استدلالی علیه اعتقاد باطل مشرکان است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - نجم - 53 - 35 - 4

4 - اعتقاد به فلاح و سعادت خویش به اتکال انجام بخش اندک از اعمال نیک ، باوری واهی *

و أعطی قلیلاً و أکدی . أعنده علم الغیب فهو یری

از ارتباط <أعنده. ..> با آیات پیشین می توان چنین بیان نمود که: دنیامداران با اعطای مالی اندک، خویش را فلاح یافته می انگاشتند و خداوند با نفی علم غیب از آنان، این اندیشه را تخطئه می کند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - جن - 72 - 2 - 10

10 - شرک ، عقیده ای نادرست و ضد رشد

یهدی إلی الرشد . .. و لن نشرک بربّنا أحدًا

تصریح جنیان به این مطلب که ما به خدا شرک نمیورزیم - پس از پی بردن به راهنما بودن قرآن به سوی رشد و درستی - می تواند گویای برداشت یاد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - بلد - 90 - 7 - 1

1 - پندار نهان ماندن کردار ها از خداوند و ناظر نبودن او بر انسان ، پنداری باطل و شگفت آور است .

أیحسب أن لم یره أحد

266- عقیده باطل بت پرستان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 74 - 5

5 - مشرکان و بت پرستان ، معتقد به توانایی بت ها و معبود های خویش برای یاری رسانی

و اتّخذوا من دون اللّه ءالهه لعلّهم ینصرون

ص: 138

267- عقیده باطل بنی اسرائیل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 89 - 3

3 - توبیخ و سرزنش بنی اسرائیل از سوی خداوند ، به جهت عقیده کور و نسنجیده آنان به معبود بودن گوساله سامری

أفلایرون ألاّیرجع إلیهم قولاً

استفهام در <أفلایرون> برای انکار توبیخی است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 64 - 4

4 - وجود باور های افراطی و غلوآمیز درباره عیسی ( ع ) ، در عصر خود آن حضرت *

إنّ اللّه هو ربّی و ربّکم

تأکید بر تعبیر <ربّی>، می تواند در راستای تخطئه گرایش ها و باورهای غلوآمیز مردم آن زمان باشد.

268- عقیده باطل در دوران اصحاب کهف

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 20 - 6

6- جامعه اصحاب کهف ، در دفاع از عقاید باطل خویش ، تعصّب و شدّت عمل داشتند .

إنّهم إن یظهروا علیکم یرجموکم أو یعیدوکم فی ملّتهم

269- عقیده باطل در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 23 - 4

4 - قیامت، روز رسوایی مشرکان و آشکار شدن بطلان عقاید شرک آلود آنان

ثم لم تکن فتنتهم . .. و اللّه ربنا ما کنا مشرکین

270- عقیده باطل درباره خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 100 - 1،5،6،8،10

1 - برخی مشرکان خداوند را دارای شریکانی از جنیان می دانستند.

و جعلوا لله شرکاء الجن

ص: 139

5 - برخی مشرکان خداوند را دارای پسران و دخترانی می پنداشتند.

و خرقوا له بنین و بنت بغیر علم

6 - شریک پنداشتن برای خداوند و انتساب فرزند به او، پنداری باطل و از سر نادانی است.

و خرقوا له بنین و بنت بغیر علم

8 - ضرورت پرهیز از پندارهای جاهلانه و به دور از علم درباره خداوند

و خرقوا له بنین و بنت بغیر علم سبحنه

10 - خداوند منزه و برتر از پندارهایی است که جاهلانه درباره او ابراز می گردد.

بغیر علم سبحنه و تعلی عما یصفون

271- عقیده باطل ظالمان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 33 - 10

10 - ستمگران با دیدن عذاب الهی در قیامت ، از انتخاب عقیده کفرآلود ، پشیمان شده و آن را مخفی خواهند کرد .

و لو تری إذ الظ-لمون موقوفون عند ربّهم . .. و أسرّوا الندامه لمّا رأوا العذاب

272- عقیده باطل فرعون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 51 - 12

12 - فرعون ، معتقد به حق بی بدیل و بی شریک خود نسبت به حکومت بر مصر

ألیس لی ملک مصر

273- عقیده باطل قوم ثمود

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 61 - 8

8- قوم ثمود ، مردمی مشرک و معتقد به معبودهایی متعدد

ی-قوم اعبدوا الله ما لکم من إل-ه غیره

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 14 - 9

9 - پندار باطل قوم عاد و ثمود ، مبنی بر لزوم فرشته بودن رسولان الهی

قالوا لو شاء ربّنا لأنزل مل-ئکه

ص: 140

274- عقیده باطل قوم سبأ

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 24 - 5

5 - مردم سبا ، دلبسته و مفتخر به آداب و عقاید نادرست خود و گرفتار در دسیسه های شیطان

و زیّن لهم الشیط-ن أعم-لهم

275- عقیده باطل قوم عاد

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 14 - 9

9 - پندار باطل قوم عاد و ثمود ، مبنی بر لزوم فرشته بودن رسولان الهی

قالوا لو شاء ربّنا لأنزل مل-ئکه

276- عقیده باطل کافران

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 72 - 10

10- کافران به خاطر باطل گرایی ، علی رغم مشاهده آثار و نعمت های الهی در تمام ابعاد زندگی خود ، مورد سرزنش خدایند .

و الله جعل لکم . .. أفبالب-طل یؤمنون و بنعمت الله هم یکفرون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - طور - 52 - 41 - 1

1 - کافران ، محروم از پشتوانه غیبی و گرفتار وهم در اندیشه های باطل خویش

أم یقولون شاعر نتربص به ریب المنون . .. أم عندهم الغیب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - بروج - 85 - 21 - 1

1 - پندار دروغ بودن قرآن ، پنداری موهوم و از اندیشه های باطل کافران است .

فی تکذیب . .. بل هو قرءان مجید

حرف <بل>، اضراب از قبل است و اندیشه تکذیب گرانه کافران را تخطئه می کند.

ص: 141

277- عقیده باطل کافران صدراسلام

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - ص - 38 - 5 - 4

4 - اعتقاد کافران عصر بعثت به معبود های بی شمار

أجعل الألهه إل-هًا وحدًا

278- عقیده باطل مشرکان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 137 - 3

3 - اعتقاد مشرکان به بتها و معبودهای پنداری، عامل زیبا جلوه نمودن فرزندکشی در نظر ایشان

و کذلک زین . .. قتل أولدهم شرکاؤهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - رعد - 13 - 16 - 19

19- مشرکان علی رغم سراغ نداشتن مخلوقی برای خدایان خویش ، به ولایت و تدبیر آنان معتقد بودند .

أفاتخذتم من دونه أولیاء . .. أم جعلوا لله شرکاء خلقوا کخلقه فتش-به الخلق علیهم

جمله <خلقوا کخلقه> صفت برای <شرکاء> است. <خلق> در هر دو مورد (<کخلقه> و <الخلق>) مصدر و به معنای اسم مفعول (مخلوقات) است. <تشابُه> (مصدر تشابَه) به قرینه کلمه <علی> به معنای مشتبه شدن به خاطر مشابهت است. <أم> در جمله فوق أم منقطعه و حاوی استفهام انکاری است و می رساند که خود مشرکان نیز برای شرکا و معبودهای پنداری، آفرینشی را باور نداشتند تا با آفریده های خدا مشتبه شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 36 - 5

5- برانگیختن انبیا در میان همه امت ها برای دعوت به توحید عبادی ، دلیل بطلان عقیده مشرکان به جبری بودن شرکشان

و قال الذین أشرکوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شیء . .. و لقد بعثنا فی کلّ أ

آوردن عبارت <قد بعثنا. ..> پس از بیان کلام مشرکان درباره جبری بودن شرکشان، به منزله جواب برای آن است; با این بیان که اگر شرکْ خواست خداوند بود، نباید انبیا را مبعوث می کرد و حال آنکه آنان رابرای هدایت برانگیخته است و این حکایت از بطلان عقیده آنان دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 43 - 8

8- مبعوث شدن انبیا از سوی خداوند ، دلیل بطلان عقیده مشرکان ، در جبری انگاشتن اعتقاداتشان

و قال الذین أشرکوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شیء . .. و ما أرسلنا من قبلک

احتمال دارد که آیه در صدد جواب گویی به مشرکان باشد که می پنداشتند مشیت خداوند آنان را به شرک عبادی وا داشته است (لو شاء الله ما عبدنامن دونه) که خداوند به آنان پاسخ می دهد: سنت خداوند در هدایت مردم برانگیختن انسانهایی

ص: 142

جهت هدایتگری است و جبری در کار نیست.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 40 - 1،2،4،6،10

1- مشرکان بر این باور بودند که خداوند برای خود ، دخترانی از ملائکه برگزیده است .

أفأصف-کم ربّکم بالبنین و اتّخذ من المل-ئکه إن-ثًا

2- مشرکان بر این باور بودند که خداوند ، به دختر و جنس زن ، بیش از پسر و جنس مرد ، علاقه داشته و ارزش می نهد .

أفأصف-کم ربّکم بالبنین و اتّخذ من المل-ئکه إن-ثًا

از اینکه مشرکان گفته اند: <خداوند برای خود دخترانی از جنس ملائکه انتخاب کرد> می تواند به این معنا اشاره داشته باشد که آنان، می پنداشتند خداوند، به خاطر تمایل و علاقه به جنس زن، چنین گزینشی کرده است.

4- خداوند ، برخلاف پندار واهی مشرکان ، هیچ گاه برای آنان ، پسر برنگزیده و برای خود دختر به فرزندی نگرفته است .

أفأصف-کم ربّکم بالبنین و اتّخذ من المل-ئکه إن-ثًا

استفهام در آیه، انکاری و در مقام توبیخ و سرزنش مشرکان است و این، حکایت از نکته یاد شده می کند.

6- مشرکان ، به خاطر عقاید واهی درباره خدا و ملائکه ، مورد سرزنش و ملامت قرار گرفتند .

أفأصف-کم ربّکم بالبنین و اتّخذ من المل-ئکه إن-ثًا

استفهام در آیه، توبیخی است و دلالت بر سرزنش و ملامت مخاطبان (مشرکان) می کند.

10- عقیده مشرکان به دختر داشتن خداوند در مقابل پسر داشتن خودشان ، سخنی غیر قابل توجیه و بس بزرگ ، ناروا و غیر منطقی است .

أفأصف-کم ربّکم بالبنین و اتّخذ من المل-ئکه إن-ثًا إنکم لتقولون قولاً عظیمًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 43 - 2

2- ساحت قدس خداوند ، بسی والاتر و عظیم تر از پندار های واهی مشرکان درباره اوست .

سبح-نه و تع-لی عمّا یقولون علوًّا کبیرًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 44 - 16

16- مشرکان ، به خاطر عقاید و سخنان ناروا ، مورد تهدید خدا قرار گرفتند .

إنکم لتقولون قولاً عظیمًا . .. تع-لی عمّا یقولون ... إنه کان حلیمًا غفورًا

ذکر جمله <إنه کان حلیماً غفوراً> بیانگر این است که سخنان ناروای مشرکان، شایسته مجازات است اگرچه به جهت حلم و غفران خداوند، فعلاً کیفر نشوند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 52 - 2

2- مشرکان ، در قیامت ، به پندار توان مندی معبودان شان بر یاری آنان ، عجولانه ، از آنان استمداد خواهند کرد .

و یوم یقول نادوا . .. فدعوهم

<فای تعقیب> در <فدعوهم> بر بی درنگ بودن کار آنان دلالت می کند. کاربرد فعل ماضی، برای کاری که در قیامت انجام

ص: 143

می گیرد (دعوهم) نشانه آن است که - به مجرد فرصت یافتن مشرکان - باید استمداد را انجام یافته تلقی کرد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 33 - 1

1 - موسی ( ع ) تسبیح فراوان و تبرئه مکرر خداوند را از پندار های باطل مشرکان ، در گرو همراهی هارون با او می دانست .

کی نسبّحک کثیرًا

مراد از تسبیح - به قرینه مأموریت موسی(ع) برای هدایت فرعون - تنزیه خداوند از داشتن شریک و هرگونه محدودیتی در الوهیت و ربوبیت است. فاعل <نسبّحک> موسی و هارون(ع) می باشد و <کی نسبّحک> تعلیل برای جمله های اخیر است که درخواست همراهی هارون رامطرح کرده بود; یعنی با پشتیبانی هارون، دعوت به توحید - که متضمن تنزیه خداوند از داشتن شریک است - افزایش خواهد یافت.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 21 - 1

1- اعتقاد مشرکان به خدایانی برگرفته شده از مواد و عناصر زمینی

أم اتّخذوا ءالهه من الأرض

<أم> در <أم اتّخذوا> منقطعه و متضمن معنای <بل> است، که برای اضراب است می باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 26 - 2

2- ملائکه ، فرزندان خداوند در پندار مشرکان

و قالوا اتّخذ الرحم-ن ولدًا

متعلق <اتخذوا> حذف شده و تقدیر آن به قرینه <بل عباد مکرمون> چنین است: <و قالوا اتخذالرحمان من الملائکه ولداً; گفتند خداوند از میان فرشتگان فرزندی برگزید>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - قصص - 28 - 64 - 2

2 - انباز داشتن خدا ، پنداری باطل و ساخته ذهن شرک پیشگان

و قیل ادعوا شرکاءکم

اضافه <شرکاء> به ضمیر <کم> بیانگر مطلب یاد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 33 - 11

11 - مشرکان ، به خاطر انتخاب عقیده شرک آلود ، در قیامت پشیمان شده و آن را پنهان خواهند کرد .

و لو تری إذ الظ-لمون موقوفون عند ربّهم . .. و أسرّوا الندامه لمّا رأوا العذاب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 74 - 5

ص: 144

5 - مشرکان و بت پرستان ، معتقد به توانایی بت ها و معبود های خویش برای یاری رسانی

و اتّخذوا من دون اللّه ءالهه لعلّهم ینصرون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 15 - 3

3 - اعتقاد مشرکان به وجود ترکیب و تجزیه در ذات الهی

و جعلوا له من عباده جزءًا

به کار رفتن واژه <جزء> به جای <ولد>، اشاره به باور جاهلانه مشرکان در جسمانی بودن و ترکیب خدا دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 16 - 2

2 - اعتقاد به دختر داشتن خدا ، در عین برتر دانستن پسر ، تناقضی آشکار در باور های جاهلی

أم اتّخذ ممّا یخلق بنات و أصفیکم بالبنین

آیه شریفه، در مقام نکوهش از مشرکان، به این نکته اشاره می کند که به پندار شما دختر از مقام پایین تر و پست تری برخوردار است; پس چگونه خود را بر خدا ترجیح داده و سهم او را دختر و سهم خود را پسر می دانید؟!

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - طور - 52 - 39 - 1،2،4

1 - شرک پیشگان ، مورد توبیخ الهی ، به خاطر اعتقاد به وجود دخترانی برای خداوند

أم له البن-ت و لکم البنون

2 - فرشتگان ، دختران خدا در نظر مشرکان ، به رغم بیزاری خودشان از داشتن دختر و افتخارشان به پسران

أم له البن-ت و لکم البنون

مشرکان، از داشتن دختر عار داشتند. خداوند براساس همین پندار غلط، با ایشان محاجه کرده است; که اگر به راستی دختران ننگ اند، چرا دختران را به خداوند نسبت داده و تنها خود را مالک پسران می دانید؟!

4 - مشرکان ، گرفتار عقایدی خرافی و فاقد هرگونه برهان و دلیل

فلیأت مستمعهم بسلط-ن مبین . أم له البن-ت و لکم البنون

از ارتباط این آیه با آیه قبل، مطلب بالا استفاده می شود. بدین معنا که این آیه، ارائه دهنده نمودی از بی برهانی کافران در اعتقادات خویش است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - نجم - 53 - 22 - 1،3

1 - اعتقاد مشرکان مبنی بر دختر داشتن خداوند ، باوری ناروا و ناسازگار با مبانی ارزشی خود آنان

ألکم الذّکر و له الأُنثی . تلک إذًا قسمه ضیزی

با آن که مشرکان پسر را بر دختر ترجیح می دادند، خداوند تقسیم آنان را در نسبت دادن دختر، به او و برگزیدن پسر برای خویشتن، تقسیمی غیر عادلانه دانسته و آن را نامتناسب با مبانی ارزشی خود آنان معرفی کرده است.

3 - استفاده از جدل و به کارگیری مبانی باطل گرایان علیه خود آنان ، از روش های قرآن در احتجاج با اهل شرک

ألکم الذّکر و له الأُنثی . تلک إذًا قسمه ضیزی

ص: 145

با توجه به این که خداوند مبنای ارزشی مشرکان را در تبعیض بین پسران و دختران علیه خود آنان به کار گرفته است، مطلب بالا استفاده می شود.

279- عقیده باطل مشرکان جاهلیت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 16 - 5

5 - مشرکان جاهلی ، با وجود اعتقاد به مخلوق بودن فرشتگان ، آنان را دختر خدا می پنداشتند .

أم اتّخذ ممّا یخلق بنات

لحن آیه شریفه نشان می دهد که مشرکان مکه، مخلوق بودن فرشتگان را پذیرفته بودند و خداوند آنان را مورد سرزنش قرار می دهد که چگونه در میان مخلوقات، آنچه راکه خود نمی پسندند، به او نسبت می دهند.

280- عقیده باطل مشرکان صدراسلام

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 21 - 2

2- مشرکان در عصر بعثت ، چندگانه پرست و معتقد به خدایان و معبود ها متعدد بودند .

أم اتّخذوا ءالهه من الأرض

<آلهه> جمع <إل-ه> به معنای خدایان و معبودها است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 24 - 1

1- مشرکان در عصر بعثت ، معتقد به خدایان و معبود های متعدد بودند .

أم اتّخذوا من دونه ءالهه

<ءالهه> جمع <إل-ه> به معنای خدایان و معبودها است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 26 - 1

1- فرزند اختیار کردن خداوند ، عقیده و پندار مشرکان صدراسلام

و قالوا اتّخذوا الرحم-ن ولدًا

<إتخاذ> (مصدر <اتّخذ> و از باب افتعال) به معنای برگرفتن و انتخاب کردن، همراه با قبول و خشنودی است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 15 - 1

1 - اعتقاد جاهلانه مشرکان عصر بعثت ، به وجود فرزند برای خدا

و جعلوا له من عباده جزءًا

ص: 146

ضمیر فاعلی <جعلوا> - به قرینه آیات پیشین - مربوط به مشرکان معاصر پیامبراکرم(ص) است و <جزءا> - با توجه به آیه بعد - کنایه از فرزند می باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 16 - 1

1 - مشرکان عصر جاهلی ، فرشتگان را دختران خدا می پنداشتند .

و جعلوا له من عباده جزءًا . .. أم اتّخذ ممّا یخلق بنات

مراد از <ما یخلق> - به قرینه فرازهای بعد - فرشتگان هستند.

281- عقیده باطل مشرکان مقارن بعثت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 81 - 2

2 - مشرکان عصر بعثت ، معتقد به وجود فرزند ، برای خدای رحمان

قل إن کان للرحم-ن ولد فأنا أوّل الع-بدین

282- عقیده باطل مصریان باستان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 34 - 9

9 - پندار باطل مردم مصر به پایان یافتن نبوت و نیامدن هیچ پیامبری از جانب خدا ، برای انسان های بعد از یوسف ( ع )

حتّی إذا هلک قلتم لن یبعث اللّه من بعده رسولاً

283- عقیده باطل مکذبان انفاق

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - بلد - 90 - 7 - 8

8 - کسانی که انفاق را اتلاف مال می پندارند ، گرفتار پنداری موهوم و مذموم اند .

یقول أهلکت مالاً لبدًا . أیحسب أن لم یره أحد

284- عقیده باطل مکذبان معاد

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - عبس - 80 - 17 - 3

ص: 147

3 - منکران معاد ، فرو رفته در کفر و در اوج پافشاری بر پندار باطل خویش

ما أکفره

از آیات بعد - که توجّه به مبدأ خلقت انسان را مقدمه توجّه به معاد در <ثمّ إذا شاء أنشره> قرار داده است - استفاده می شود که آیه شریفه بر منکران معاد نیز قابل تطبیق است. مفاد جمله <ماأکفره>، تعجّب از رسوخ کفر در کافران است تا آن حد که به هیچ نحو زایل نمی شود. این تعبیر ممکن است، صیغه تعجب و یا استفهام باشد.

285- عقیده باطل یهود

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 76 - 15

15 - آگاه نبودن خدا به اسرار نهانی انسان ها ، از باور ها و پندار های باطل یهود

أتحدثونهم بما فتح اللّه علیکم لیحاجوکم به عند ربکم

از جمله <أتحدثونهم . .. لیحاجوکم> چنین بر می آید که یهود آن گاه راه احتجاج علیه خویش را گشوده می دیدند که حقایق و دانسته های خویش را آشکار کنند; ولی اگر حقایق را آشکار نکنند علیه آنان احتجاج نمی شود و مؤاخذه نمی گردند. این پندار بیانگر برداشت فوق است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 80 - 7

7 - توجه به باور ناردست یهود درباره ( عذاب نشدن یهود جز روزی چند ) ، موجب قطع امید از ایمان آوردن اینان

أفتطمعون أن یؤمنوا لکم . .. و قالوا لن تمسنا النار إلا أیاماً معدوده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - انفال - 8 - 59 - 6

6 - پندار غلبه بر خدا با کفرورزی و تمرّد از دستورات او و شکستن پیمان های پیامبر ( ص ) ، پندار یهودیان کفرپیشه و اندیشه ای ناصواب

و لایحسبن الذین کفروا سبقوا

چنانچه در آیه 56 گذشت، مشهور مفسران برآنند که مراد از نقض کنندگان پیمان در این بخش از آیات، یهودیان هستند. بنابراین یهودیان مصداق مورد نظر از <الذین کفروا> هستند.

286- عقیده باغدار متکبر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 34 - 2

2- گفتوگوی فخرفروشانه و مستکبرانه ثروت مند مغرور ، با همصحبت خود ، در جهت اثبات اندیشه هایش بود .

فقال لص-حبه و هو یحاوره أنا أکثر منک مالاً و أعزّ نفرًا

<محاوره> رد و بدل کردن منطق و کلام و نیز پاسخ گویی به هم است (لسان العرب). از موارد استعمال آن چنین برمی آید

ص: 148

که کاربرد آن در مواردی است که دو طرف، درصدد اثبات مدعای خویش باشند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 38 - 1

1- مرد مؤمن ( سمبل ایمان ) از بینش و منش کفرآلود ثروت مندِ دنیاگرا ، اظهار بی زاری کرد .

ل-کنّاْ هو اللّه ربّی

287- عقیده بخیل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 180 - 1

1 - سودبخشی و ثمردهی بخلورزی و انفاق نکردن ، پندار ناصواب بخیلان

و لا یحسبنّ الّذین یبخلون . .. هو خیراً لهم

288- عقیده بندگان خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - فرقان - 25 - 68 - 1،2

1 - بندگان خالص خدا ، به جز < اللّه > ، چیزی را به خدایی نمی خوانند و معبودی را جز او نمی پرستند .

و عباد الرحم-ن . .. و الذین لایدعون مع اللّه إل-هًا ءاخر

<إل-ه> به معنای معبود است.

2 - اعتقاد به توحید و یگانه پرستی و دوری از شرک و چندگانه پرستی ، از اوصاف بندگان خالص خدا

و الذین لایدعون مع اللّه إل-هًا ءاخر

289- عقیده بنی اسرائیل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 48 - 11،12

11 - توهم وجود یارانی که آدمی را از عذاب قیامت نجات دهند و یا گناه او را بر عهده بگیرند ، از پندار های باطل بنی اسرائیل

واتقوا یوماً لاتجزی نفس عن نفس شیئاً . .. و لاهم ینصرون

12 - گناه کردن به خیال پذیرش شفاعت و یا پذیرفته شدن عوض و بدل برای رهایی از عذاب قیامت ، از پندار های باطل بنی اسرائیل

واتقوا یوماً . .. ولا یقبل منها شفعه و لایؤخذ منها عدل

ص: 149

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 61 - 13

13 - قوم موسی معتقد به ربوبیت و حاکمیت خداوند بر طبیعت

فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الأرض

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 70 - 5،7،8

5 - اتکای قوم موسی به مشیت و خواست خدا ، در دستیابی به گاوی که باید ذبح می کردند .

و إنا إن شاء اللّه لمهتدون

7 - قوم موسی ، به وابستگی هدایت آدمی به مشیت و خواست خداوند ، باور داشتند .

و إنا إن شاء اللّه لمهتدون

8 - قوم موسی ، مطمئن به استجابت دعا های موسی ( ع ) و اجابت خواسته های او از درگاه خداوند

قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما هی . .. ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها ... ادع لنا

فعل <یبین> در آیه مورد بحث و آیات پیشین مجزوم به شرط مقدر است. کلام با تقدیر آن چنین می باشد: <ادع لنا ربک لیبین لنا ان تدع اللّه یبین; از خدا بخواه برای ما بیان کند. اگر تو از خدا بخواهی بیان خواهد کرد>. این معنا (اگر بخواهی بیان خواهد کرد) رسای به برداشت فوق است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 123 - 9،10

9 - توهم سودبخشی شفاعت از گنهکاران و یا پذیرفته شدن عوض و بدل برای رهایی از عذاب قیامت ، از پندار های بنی اسرائیل است .

یبنی إسرءیل . .. و لایقبل منها عدل و لاتنفعها شفعه

فعل <اتقوا> به قرینه آیات پیشین، خطاب به بنی اسرئیل است. این خطاب خود قرینه وجود چنین افکاری در بین آنان است.

10 - توهم وجود مدافعانی در قیامت که آدمی را از عذاب نجات دهند یا گناه او را بر عهده بگیرند ، از پندار های بنی اسرائیل است .

یبنی إسرءیل . .. و اتقوا یوماً لاتجزی نفس عن نفس شیئاً ... و لاهم ینصرون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 247 - 4،5،6

4 - پندار غلط بزرگان بنی اسرائیل بر سزاوار بودنشان از طالوت برای زمامداری

و نحن احقّ بالملک منه

5 - سرشناسی و از طبقه اشراف و بزرگان بودن و داشتن ثروت فراوان ، شرط زمامداری ، در پندار بزرگان بنی اسرائیل

و نحن احق بالملک منه و لم یؤت سعهً من المال

ظاهراً جمله <نحن احق . .. > سخن ملأاست; گویا آنان بدین جهت خود را برای زمامداری سزاوارتر می دانستند.

6 - سرشناسی و از اشراف بودن ، مهمترین ملاک برای زمامداری ، در دیدگاه ملأ بنی اسرائیل *

و نحن احقّ بالملک منه و لم یؤت سعه من المال

اشراف بنی اسرائیل در مقام بیان ملاک زمامداری، در ابتدا مسأله سرشناسی و ملأ بودن را مطرح نمودند و سپس مسأله ثروت

ص: 150

را.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 24 - 10،12

10 - خداوند ، در دیدگاه ناصواب قوم موسی ، موجودی جسمانی و دارای حجم *

فاذهب انت و ربک فقتلا

نسبت رفتن و جنگیدن به خداوند با یک تعبیر از او و موسی(ع)، دلالت می کند که آنها خداوند را موجودی همانند موسی(ع) می پنداشتند.

12 - برداشت نادرست قوم موسی از امداد های الهی و شرایط و زمینه های آن *

فاذهب انت و ربک فقتلا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 71 - 1،3،6،7

1 - مواجه نشدن با آزمایشات الهی ، پندار باطل بنی اسرائیل

و حسبوا الا تکون فتنه

<فتنه> می تواند به معنای آزمون و نیز به معنای عذاب باشد، برداشت فوق بر اساس معنی اول است.

3 - اعتماد بنی اسرائیل بر حدس و گمان در بینش ها و اندیشه های دینی

و حسبوا الا تکون فتنه

6 - بی پروایی بنی اسرائیل در شکستن پیمان الهی ، تکذیب انبیا و کشتن آنان ، برخاسته از باور آنان به مصونیت از عذاب

فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون. و حسبوا الا تکون فتنه

7 - پندار رهایی از مجازات نقض میثاق و تکذیب و کشتن انبیا ، از باور های بی اساس بنی اسرائیل

لقد اخذنا میثق بنی اسرءیل . .. و حسبوا الا تکون فتنه

دربرداشت فوق <فتنه> به معنای عذاب گرفته شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 138 - 17

17 - باور به توانمندی بنده ای از بندگان ( موسی ) بر ساختن و تدارک دیدن معبود ، نشانه جهل و بی خردی بنی اسرائیل

اجعل لنا إلهاً . .. قال إنکم قوم تجهلون

جمله <اجعل لنا إلهاً> دلالت می کند که بنی اسرائیل از موسی - که خود فردی از بشر است - می خواستند برای آنان خدا و معبود تدارک ببیند. موسی نیز بدین جهت آنان را جاهل شمرد. یعنی این بسیار جاهلانه است که گمان کنید بنده ای از بندگان خدا می تواند معبودی شایسته پرستش بسازد و تدارک ببیند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 88 - 7

7 - گروهی از بنی اسرائیل در معرفی کردن گوساله زرین به عنوان معبود ، با سامری همراهی و هم کاری داشتند .

عجلاً . .. فقالوا ه-ذا إل-هکم و إل-ه موسی

فعل جمع <قالوا> می رساند که عده ای در اطراف سامری مجتمع گشته و مرام او را ترویج می کردند. یا این که از گذشته با

ص: 151

او هم کاری و هم فکری داشتند و در زمان نمایش دادن گوساله، به ترویج عقیده باطل خود پرداختند.

290- عقیده بنی اسرائیل درباره خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 67 - 11

11 - موسی ( ع ) با جاهلانه خواندن استهزای مردم ، پندار قوم خویش را درباره خود ناروا دانست .

قال أعوذ باللّه أن أکون من الجهلین

291- عقیده به آخرت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 7 - 8،11

8 - اعتقاد به جهان آخرت ، از ارکان و اصول آیین توحیدی است .

و ویل للمشرکین . .. هم بالأخره هم ک-فرون

11 - پرداخت زکات و انفاق مال در راه خدا ، از نمود های بارز اعتقاد به توحید و جهان آخرت

و ویل للمشرکین . الذین لایؤتون الزکوه و هم بالأخره هم ک-فرون

از مفهوم مخالف آیه، مطلب یاد شده استفاده می شود.

292- عقیده به آمرزش خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 169 - 7،8،9،15

7 - دنیاگرایان یهود بر این باور بودند که خداوند گناهان آنان را ، حتی بدون توبه ، خواهد آمرزید .

و یقولون سیغفر لنا و إن یأتهم عرض مثله یأخذوه

جمله <و إن یأتهم عرض . .. > حاکی از این است که گنهکاران یهود در عین آمادگی برای حرامخواری مجدد، خود را مورد عفو و مغفرت خداوند می پنداشتند. یعنی هرگز از عمل گذشته پشیمان نبودند تا توبه کنند.

8 - یهودیان دنیاگرا به بهانه مغفرتی تضمین شده از جانب خدا ، از فرمان های وی سرپیچی می کردند و مرتکب گناه می شدند .

یأخذون عرض هذا الأدنی و یقولون سیغفر لنا

9 - اطمینان به مغفرت الهی ، در حین ارتکاب گناه ، باوری بس نکوهیده و گمانی ناصواب است .

یأخذون عرض هذا الأدنی و یقولون سیغفر لنا

15 - اظهار اطمینان به مغفرت الهی ، علی رغم اصرار بر گناه ، سخنی نابحق درباره خداست .

و یقولون سیغفر لنا . .. ألم یؤخذ علیهم ... أن لا یقولوا علی اللّه إلا الحق

ص: 152

293- عقیده به ازدواج خدا با جن

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 158 - 3

3 - مشرکان ، مدعی ازدواج خداوند با زنان از جنس جن

و جعلوا بینه و بین الجنّه نسبًا

برخی از مفسران بر این عقیده اند که مقصود از <نسبت> در آیه شریفه، نسبت صهر و ازدواج است; یعنی، خدا با زنان از جنس جن ازدواج کرد و از آنان فرزندانی چون ملائکه به وجود آمد که در آیات پیشین از آنها به تفصیل یاد شده است.

294- عقیده به الوهیت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 68 - 2

2 - مشرکان ، معتقد به الوهیت خداوند بودند .

قالوا اتخذ اللّه

295- عقیده به الوهیت عیسی(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 58 - 3

3 - وجود اعتقاد و باور به الوهیت عیسی ( ع ) در جامعه عصر بعثت

و قالوا ءألهتنا خیر أم هو

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 59 - 2

2 - اعتقاد به الوهیت عیسی ( ع ) ، باوری موهون و خرافی و ناسازگار با شخصیت واقعی آن حضرت

إن هو إلاّ عبد

296- عقیده به امداد معبودان باطل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - نوح - 71 - 25 - 7

7 - قوم بت پرست نوح ، معتقد به شفاعت و یاری رسانی معبودهایشان در برابر گرفتاری ها و عذاب ها

فلم یجدوا لهم من دون اللّه أنصارًا

ص: 153

297- عقیده به انوثت ملائکه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 150 - 2

2 - مشرکان ، معتقد بودند که ملائکه از جنس زن هستند .

أم خلقنا المل-ئکه إن-ثًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 16 - 1،5

1 - مشرکان عصر جاهلی ، فرشتگان را دختران خدا می پنداشتند .

و جعلوا له من عباده جزءًا . .. أم اتّخذ ممّا یخلق بنات

مراد از <ما یخلق> - به قرینه فرازهای بعد - فرشتگان هستند.

5 - مشرکان جاهلی ، با وجود اعتقاد به مخلوق بودن فرشتگان ، آنان را دختر خدا می پنداشتند .

أم اتّخذ ممّا یخلق بنات

لحن آیه شریفه نشان می دهد که مشرکان مکه، مخلوق بودن فرشتگان را پذیرفته بودند و خداوند آنان را مورد سرزنش قرار می دهد که چگونه در میان مخلوقات، آنچه راکه خود نمی پسندند، به او نسبت می دهند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 19 - 1

1 - مشرکان عصر جاهلیت ، معتقد به مؤنث بودن فرشتگان

و جعلوا المل-ئکه . .. إن-ثًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - نجم - 53 - 21 - 3

3 - اعراب جاهلی ، معتقد به دختر بودن فرشتگان

أفریتم اللّ-ت و العزّی . .. ألکم الذّکر و له الأُنثی

از ارتباط میان آیات، می توان استفاده کرد که مشرکان، فرشتگان را دختران خدا و بت ها را مظهری برای آنها می پنداشتند. بدین جهت اسامی مؤنث برای بت ها، (لات و...) برمی گزیدند.

298- عقیده به بت پرستی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 81 - 4

4 - قوم ابراهیم علاوه بر عقیده و تأثیر و نقش بتها و اجرام آسمانی در تدبیر و ربوبیت جهان، به خداوند نیز معتقد بودند.

و لاتخافون أنکم أشرکتم بالله

ص: 154

احتجاج ابراهیم(ع) با مشرکان در جمله <و لاتخافون . ..> در صورتی تام است که آنها عقیده به <الله> داشته باشند.

299- عقیده به بتها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 54 - 4

4- قوم عاد ، براین باور بودند که هر بت و معبودی ، در بخشی از امور کارایی دارد . *

إن نقول إلاّ اعتریک بعض ءالهتنا بسوء

از اینکه قوم عاد ، ایجاد سوء را به برخی از خدایان نسبت داده اند (بعض ءالهتنا) و نه به همه آنها ، می توان دریافت که آنان ، هر بت و معبودی را عهده دار انجام کاری خاص می پنداشتند.

300- عقیده به تثلیث

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 171 - 23،24،25،30،32

23 - مسیحیان معتقد به تثلیث ، غلو کنندگان در دین هستند .

یاهل الکتب لاتغلوا فی دینکم . .. و لاتقولوا ثلثه

24 - اعتقاد به تثلیث ، اعتقاد و سخنی نابحق درباره خداوند

و لاتقولوا علی اللّه الا الحق . .. و لاتقولوا ثلثه

جمله <و لاتقولوا ثلثه> می تواند مصداق مورد نظر برای سخن نابحق بر خداوند باشد.

25 - ناسازگاری ایمان به پیامبران با عقیده تثلیث

یاهل الکتب . .. فامنوا باللّه و رسله و لاتقولوا ثلثه

جمله <و لاتقولوا ثلثه> به منزله بیان و توضیحی است برای جمله <ءامنوا باللّه و رسله>.

30 - ناسازگاری اعتقاد به تثلیث با اعتقاد به خدا و یگانگی او ( توحید )

فامنوا باللّه و رسله و لاتقولوا ثلثه . .. انما اللّه اله وحد

32 - اعتقاد به تثلیث ، شرک است .

و لاتقولوا ثلثه . .. انما اللّه اله وحد

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 73 - 6،9

6 - دعوت خداوند از مشرکان و قائلان به تثلیث جهت گرایش به توحید و یکتاپرستی

ما من اله الا اله وحد و إن لم ینتهوا عما یقولون

9 - برخی از معتقدان به تثلیث به خاطر ناآگاهی از شرک آمیز بودن آن ، نه کافرند و نه مشرک .

لیمسن الذین کفروا منهم عذاب الیم

ظاهراً ضمیر در <منهم> به معتقدان به تثلیث بازگشت می کند. بر این مبنا قائلان به تثلیث به دلیل کلمه <منهم> به دو دسته تقسیم می شوند: کافر و غیر کافر و می توان گفت منشأ این تفاوت علم و آگاهی آنان نسبت به معنای تثلیث و جهل به

ص: 155

آن است ; یعنی آنانکه نمی دانند اعتقاد به تثلیث با توحید در الوهیت ناسازگار است، محکوم به کفر نیستند و به عذاب دردناک گرفتار نمی شوند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 74 - 1،2

1 - دعوت خداوند از معتقدان به تثلیث و الوهیت مسیح ( ع ) ، برای استغفار و بازگشت به خدا

افلا یتوبون إلی اللّه و یستغفرونه

به قرینه آیات پیشین (قالوا ان اللّه هو المسیح . .. قالوا ان اللّه ثالث ثلثه) فاعل <یتوبون ...> مسیحیان هستند و متعلق توبه و استغفار، عقیده به الوهیت مسیح(ع) و تثلیث می باشد.

2 - مسیحیان به خاطر پافشاری به عقاید باطل خویش ( الوهیت مسیح ( ع ) و تثلیث ) مورد توبیخ خداوند

لقد کفر الذین قالوا إنّ اللّه هو المسیح . .. افلا یتوبون إلی اللّه

استفهام توبیخی در <افلا یتوبون . ..> برای سرزنش مسیحیان بر ترک توبه و استغفار از عقاید کفرآمیز بکار رفته است.

301- عقیده به تدبیر جن

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 50 - 20

20- مشرکان به برخورداری شیاطین و جن از حق تصمیم گیری در کار جهان و تدبیر امور آن ، معتقد بودند .

أفتتّخذونه و ذرّیّته أولیاء من دونی

به قرینه آیه بعد، مراد از توهم ولایت شیاطین، این پندار است که آنان، در امور عالم و کار آفرینش، دخالت و نظارت دارند . این اعتقاد مشرکان را وادار می کرد که برای پرهیز از شر شیاطین، به ستایش آنان بپردازند.

302- عقیده به تدبیر شیاطین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 50 - 20

20- مشرکان به برخورداری شیاطین و جن از حق تصمیم گیری در کار جهان و تدبیر امور آن ، معتقد بودند .

أفتتّخذونه و ذرّیّته أولیاء من دونی

به قرینه آیه بعد، مراد از توهم ولایت شیاطین، این پندار است که آنان، در امور عالم و کار آفرینش، دخالت و نظارت دارند . این اعتقاد مشرکان را وادار می کرد که برای پرهیز از شر شیاطین، به ستایش آنان بپردازند.

303- عقیده به تدبیر معبودان باطل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - رعد - 13 - 16 - 19

ص: 156

19- مشرکان علی رغم سراغ نداشتن مخلوقی برای خدایان خویش ، به ولایت و تدبیر آنان معتقد بودند .

أفاتخذتم من دونه أولیاء . .. أم جعلوا لله شرکاء خلقوا کخلقه فتش-به الخلق علیهم

جمله <خلقوا کخلقه> صفت برای <شرکاء> است. <خلق> در هر دو مورد (<کخلقه> و <الخلق>) مصدر و به معنای اسم مفعول (مخلوقات) است. <تشابُه> (مصدر تشابَه) به قرینه کلمه <علی> به معنای مشتبه شدن به خاطر مشابهت است. <أم> در جمله فوق أم منقطعه و حاوی استفهام انکاری است و می رساند که خود مشرکان نیز برای شرکا و معبودهای پنداری، آفرینشی را باور نداشتند تا با آفریده های خدا مشتبه شود.

304- عقیده به تشریع غیرخدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - قصص - 28 - 68 - 8

8 - اعتقاد به صلاحیت غیرخدا برای قانون گذاری ، اعتقادی شرک آلود و ناسازگار با توحید ربوبی است .

و ربّک یخلق . .. سبح-ن اللّه و تع-لی عمّا یشرکون

305- عقیده به تطیر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 18 - 2،4

2 - مردم انطاکیه ، به تأثیر سوء وجود برخی از افراد در سرنوشت انسان ها اعتقاد داشتند .

قالوا إنّا تطیّرنا بکم

4 - رواج اعتقاد به فال و شگون در میان مردم انطاکیه

قالوا إنّا تطیّرنا بکم

306- عقیده به تعدد معبود

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 71 - 3

3 - وجود خدایان برای تدبیر امور عالم ، پنداری باطل است .

و یعبدون من دون اللّه ما لم ینزّل به سلط-نًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - نازعات - 79 - 24 - 1

1 - قوم فرعون ، معتقد به خدایانی متعدد

أنا ربّکم الأعلی

ص: 157

307- عقیده به تناسخ

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 37 - 4

4 - وجود عقیده به تناسخ در میان مردم پس از عصر نوح *

نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین

معنای عبارت یاد شده را با توجه به آمدن <نحیا> بعد از <نموت> چنین است: ما می میریم و دوباره در همین دنیا در کالبدی دیگر، حضور پیدا می کنیم; بدون این که رستاخیزی در کار باشد و بدون این که بدن پوسیده ما، دوباره زنده شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - جاثیه - 45 - 24 - 6

6 - وجود اعتقاد به تناسخ ، در میان مشرکان مکه *

نموت و نحیا

تقدم <نموت> بر <نحیا> - با این که انسان نخست باید زنده باشد تا بمیرد - این احتمال را به ذهن می آورد که برخی از مشرکان، معتقد به تناسخ و حیات پس از مرگ در دنیا بوده اند.

308- عقیده به تنزیه خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 31 - 26

26- مصریان زمان یوسف ( ع ) ، به خداوند و منزه بودن او ، معتقد بودند .

ح-ش لله

309- عقیده به توحید

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 133 - 16

16 - اعتقاد به یکتایی خدا و پرستش او ، مهمترین اصل در ادیان الهی و زیر بنای دیگر اصول و احکام دین

ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد . .. إلهاً وحداً

روشن است که یعقوب(ع) از میان تمامی اصول و احکام دین، تنها پرستش خداوند را نجات بخش نمی دانست. بنابراین تنها از پرستش خدا یاد کردن (ماتعبدون) می تواند حاکی از آن باشد که: اولا، توحید عبادی از مهمترین اصلهاست و ثانیاً، انسان با پرستش خدا، به دیگر اصول و احکام دین گرایش پیدا کرده بدانها ملتزم خواهد شد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 66 - 3

ص: 158

3 - اندیشه توحیدی و مبرا از شرک ، سفیهانه و نامعقول در نظر کافران قوم هود

قال الملأ الذین کفروا من قومه إنا لنریک فی سفاهه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 18 - 8

8 - شرک پیشگان عصر بعثت ، معتقد به خدا و منکر یکتایی او در ربوبیت بودند .

و یعبدون من دون اللّه . .. و یقولون هؤلاء شفعؤنا عند اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 39 - 11

11- اعتقاد به وجود خدای یگانه و غالب و باور به شایستگی او برای پرستش ، اعتقاد و باوری خردمندانه است .

ءأرباب متفرقون خیر أم الله الوحد القهار

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - رعد - 13 - 20 - 5

5- اعتقاد به یگانگی خدا و پذیرش آنچه از ناحیه خداوند به پیامبر ( ص ) نازل شده ، عهد ها و پیمان های خداوند با آدمیان است .

الذین یوفون بعهد الله و لاینقضون المیث-ق

آیه قبل - که سخن از حقانیّت قرآن و تعالیم آن داشت- و آیات پیش از آن - که درباره توحید و نفی شرک بود- بیانگر مصادیقی بارز از عهد و پیمان خداوند با بندگان است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - رعد - 13 - 30 - 17

17- اعتقاد به ربوبیت خدا و یکتایی او ، زمینه ساز باور آدمی به اینکه به سوی خدا در حرکت است و به او باز می گردد .

هو ربی . .. إلیه متاب

<إلیه متاب> نیز مانند <علیه توکلت> به منزله نتیجه ای است برای اعتقاد به ربوبیت خدا و یکتایی او.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 110 - 19

19- اعتقاد به یگانگی خداوند ، ( توحید نظری ) باید با عبادت خالصانه او و ترک پرستش غیر او ( توحید عملی ) همراه باشد .

إل-هکم إل-ه وحد فمن کان . .. و لایشرک بعباده ربّه أحدًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - شعراء - 26 - 89 - 2

2 - اعتقاد به یگانگی خدا و بیزاری از شرک و بت پرستی ، نشانه بهره مندی از قلب سلیم

إلاّ من أتی اللّه بقلب سلیم

ص: 159

در آیات پیشین، سخن درباره مبارزه حضرت ابراهیم(ع) با شرک و بت پرستی است. با توجه به ارتباط این آیه با آیات قبل، می توان گفت که مراد آن حضرت از قلب سلیم، قلب خالی از شرک است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 7 - 11

11 - پرداخت زکات و انفاق مال در راه خدا ، از نمود های بارز اعتقاد به توحید و جهان آخرت

و ویل للمشرکین . الذین لایؤتون الزکوه و هم بالأخره هم ک-فرون

از مفهوم مخالف آیه، مطلب یاد شده استفاده می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 85 - 8

8 - مسأله معاد ، مهم ترین عقیده پس از توحید و یگانه پرستی

له ملک السم-وت و الأرض . .. و عنده علم الساعه و إلیه ترجعون

طرح مسأله قیامت و معاد، پس از تبیین فرمانروایی یگانه خداوند، بیانگر مطلب بالا است.

310- عقیده به توحید افعالی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 100 - 18

18- یوسف ( ع ) ، معتقد به توحید افعالی ، و انسانی قدرشناس و سپاسگزار در برابر نعمت های الهی

قد جعلها ربی حقًا و قد أحسن بی إذ أخرجنی من السجن و جاء بکم من البدو

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 22 - 3

3- لزوم عقیده به یگانگی در وجود و افعال خداوند

لاتجعل مع الله إل-هًا ءاخر

311- عقیده به توحید در خالقیت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 87 - 1

1 - اعتقاد مشرکان مکه ، به خالقیت خداوند و توحید در آفرینش

و لئن سألتهم من خلقهم لیقولنّ اللّه فأنّی یؤفکون

از آیه شریفه استفاده می شود که شرک مشرکان، در ناحیه خالقیت خداوند نبوده است; بلکه آنان در ربوبیت، تدبیر، کارگشایی امور و وساطت برای تقرب به خدا، گرفتار شرک بوده اند.

ص: 160

312- عقیده به توحید ذاتی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 22 - 3

3- لزوم عقیده به یگانگی در وجود و افعال خداوند

لاتجعل مع الله إل-هًا ءاخر

313- عقیده به توحید ربوبی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 32 - 3

3 - توحید ( اعتقاد به ربوبیت بی همتای خدا ) آیینی حق و یکتاپرستی سلوک راه هدایت است .

فذلکم اللّه ربکم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 36 - 9

9- پرستش خدای یگانه و اعتقاد به توحید ربوبی ، صراط مستقیم است .

و إنّ اللّه ربّی و ربّکم فاعبدوه ه-ذا صرط مستقیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 92 - 7

7- اعتقاد به پروردگار یکتا ، محور وحدت انسان ها و تشکل امّت واحده است .

إنّ ه-ذه أُمّتکم أُمّه وحده و أنا ربّکم فاعبدون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 19 - 2

2 - جبهه توحید ، جبهه ای است معتقد به ربوبیت بی شریک خدا و جبهه شرک ، جبهه ای است منکر ربوبیت خدا و معتقد به پروردگاری غیر او .

هذان خصمان اختصموا فی ربّهم فالذین کفروا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - شعراء - 26 - 50 - 4

4 - توجه و اعتقاد ساحران گرویده به موسی ( ع ) ، نسبت به معاد هم پای عقیده به پروردگار یگانه هستی

قالوا ءامنّا بربّ الع-لمین . .. إنّا إلی ربّنا منقلبون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 161

16 - فصلت - 41 - 50 - 15

15 - اعتقاد و اعتراف برخی از منکران قیامت به ربوبیت خدای یگانه

و ما أظنّ الساعه قائمه و لئن رجعت إلی ربّی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 10 - 12

12 - توکل و انابه ، ره آورد اعتقاد و باور به ربوبیت بی همتای الهی

اللّه ربّی علیه توکّلت و إلیه أنیب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 85 - 8

8 - مسأله معاد ، مهم ترین عقیده پس از توحید و یگانه پرستی

له ملک السم-وت و الأرض . .. و عنده علم الساعه و إلیه ترجعون

طرح مسأله قیامت و معاد، پس از تبیین فرمانروایی یگانه خداوند، بیانگر مطلب بالا است.

314- عقیده به توحید عبادی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 114 - 15

15- اعتقاد به اختصاص داشتن عبادت به خداوند ، مستلزم شکر نعمت های اوست .

و اشکروا نعمت الله إن کنتم إیّاه تعبدون

آمدن جمله <إن کنتم إیّاه تعبدون> به صورت جمله شرطیه برای <اشکروا . ..>، بیانگر وجود تلازم و پیوند ناگسستنی میان شکر و اعتقاد به توحید در عبادت است.

315- عقیده به تورات

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 169 - 2

2 - دنیاگرایان یهود ، علی رغم ادعای اعتقاد به تورات و دسترسی به آن ، از راه های نامشروع به مال و منال دنیا چنگ می زدند .

ورثوا الکتب یأخذون عرض هذا الأدنی و یقولون سیغفر لنا

جمله <ورثوا الکتب> (تورات را به ارث بردند) اشاره به دو معنا دارد که هر دو در سرزنش دنیاگرایان یهود دخیل است: دسترسی به تورات داشتند ; مدعی اعتقاد به آن بودند.

ص: 162

316- عقیده به جاودانگی با ثروت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - همزه - 104 - 3 - 1

1 - شیفتگان ثروت ، بقای خود را در گرو انباشتن آن دانسته و آن را نشانه جاودانگی می نمایانند .

یحسب أنّ ماله أخلده

جمله <یحسب. ..> استعاره است; یعنی، زراندوزان مانند کسی عمل می کنند که خود را جاودان می دانند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - همزه - 104 - 4 - 1

1 - مؤثر دانستن ثروت ، در جاودانگی و رهایی از نابودی و مرگ ، پنداری نادرست و ناروا است .

أخلده . کلاّ

حرف <کلاّ>، مخاطب را از پذیرش گفتارهای بیان شده در جملات پیش، بازمی دارد.

317- عقیده به جسمانیت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - فرقان - 25 - 21 - 6

6 - مشرکان ، معتقد به جسمانیت خدا و قابل مشاهده بودن او

أو نری ربّنا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 153 - 3

3 - مشرکان ، معتقد به جسمانیت خداوند

فاستفتهم ألربّک البنات . .. ولد اللّه ... أصطفی البنات علی البنین

انتساب زادن و فرزند داشتن به خدا، گویای برداشت یاد شده است.

318- عقیده به جن

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - قمر - 54 - 9 - 10

10 - اعتقاد قوم نوح ، به وجود جن یا عوامل مرموز و مؤثر بر روح بشر

و قالوا مجنون و ازدجر

در صورتی که <و ازدجر> به معنای <تأثیرپذیری از عوامل مرموز> باشد، به دست می آید که قوم نوح، با همه پیشینه تاریخی خویش، به وجود جن معتقد بودند و یا دیوانگی را معلول سلطه عوامل مرموز بر روح انسان می پنداشتند.

ص: 163

319- عقیده به حاکمیت اراده خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - فتح - 48 - 11 - 19

19 - عقیده به حاکمیت اراده الهی بر مقدّرات انسان ، زمینه ساز حرکت به سوی انجام وظایف الهی و نه ترک مسؤولیت

قل فمن یملک لکم من اللّه شیئًا إن أراد بکم ضرًّا أو أراد بکم نفعًا

با توجه به این که خداوند، اراده نافذ خویش را به اعراب متخلف یادآور شده است; از آیه شریفه استفاده می شود که توجّه به تخلف ناپذیری اراده خداوند، باید زمینه اطاعت و تکلیف پذیری را در انسان زنده کند; نه روح سستی و مسؤولیت گریزی را.

320- عقیده به حاکمیت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 67 - 15

15- توکل بر خدا و اعتقاد به حاکمت مطلق الهی نباید موجب نادیده انگاشتن اسباب و علل طبیعی شود .

ادخلوا من أبوب متفرقه . .. إن الحکم إلاّ لله علیه توکلت

توکل کردن یعقوب(ع) بر خداوند (علیه توکلت) او را از چاره اندیشی و جست و جوی اسباب (لاتدخلوا من باب واحد . ..) باز نداشت. و این درسی برای همگان است که نه تنها تدارک اسباب با توکل تنافی ندارد ; بلکه باید اسباب و علّتها را فراهم آورد و بر خداوند نیز توکل داشت.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 89 - 3

3 - شرکورزی ، علی رغم اعتقاد به حاکمیت فراگیر خدا بر سراسر هستی ، سزاوار نکوهش و سرزنش

قل فأنّی تسحرون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - ص - 38 - 79 - 3

3 - ابلیس ، معتقد به حاکمیت مشیت خداوند بر مرگ و حیات

قال ربّ فأنظرنی إلی یوم یبعثون

321- عقیده به حاکمیت صالحان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 106 - 4

4- تأثیر اعتقاد به حاکمیت نهایی صالحان بر زمین ، در عبودیت و بندگی خدا

و لقد کتبنا فی الزبور . .. إنّ فی ه-ذا لبل-غًا لقوم ع-بدین

برداشت یاد شده بنابراین نکته است که <ه-ذا> اشاره به مسأله حاکمیت صالحان داشته باشد.

ص: 164

322- عقیده به حامی برای خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 111 - 7

7- اعتقاد به وجود فرزند ، شریک و حمایتگر برای خدا ، اعتقادی شرک آلود و موجب تنقیص او

لم یتخذ ولدًا. .. و لم یکن له ولیّ

323- عقیده به حسابرسی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - روم - 30 - 13 - 10

10 - مشرکان مکه ، به بازخواست انسان ها از سوی خداوند ، پس از مرگ ، معتقد بودند .

و یوم تقوم الساعه . .. و لم یکن لهم من شرکائهم شفع-ؤا

نفی شفاعت از معبودان مشرکان، حکایت از اعتقاد آنان به شفاعت می کند و ذکر آن به عنوان یکی از رخدادهای قیامت، این احتمال را تقویت می کند که آنان شفاعت معبودان را برای پس از مرگ خود می خواسته اند.

324- عقیده به حسابرسی اخروی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 52 - 10

10 - عقیده به برپایی قیامت و حساب رسی از بندگان ، از موضوعات دعوت رسولان الهی

من بعثنا من مرقدنا ه-ذا ما وعد الرحم-ن و صدق المرسلون

325- عقیده به حسابرسی عمل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 3 - 6

6 - اعتقاد به قیامت و محاسبه اعمال ، دارای نقشی بنیادین در مجموعه باور های دینی

و هم بالأخره هم یوقنون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - حاقه - 69 - 20 - 2

2 - اطمینان و اعتقاد به حساب رسی اعمال در قیامت ، مهم ترین رکن اعتقادی مؤمنان

إنّی ظننت أنّی مل-ق حسابیه

ص: 165

برداشت یاد شده، از آن جا است که مسأله حساب رسی اعمال - در این آیات - در ردیف نخستین اصل اعتقادی مؤمنان برشمرده شد.

326- عقیده به حیات پس از مرگ

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 104 - 10

10 - توحید در عبادت و اعتقاد به بقای انسان پس از مرگ ، دو پایه و اساس دین الهی است .

و لکن أعبد اللّه الذی یتوفیکم

327- عقیده به خاتمیت یوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 34 - 9

9 - پندار باطل مردم مصر به پایان یافتن نبوت و نیامدن هیچ پیامبری از جانب خدا ، برای انسان های بعد از یوسف ( ع )

حتّی إذا هلک قلتم لن یبعث اللّه من بعده رسولاً

328- عقیده به خالقیت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 31 - 9

9 - شرک پیشگان عرب جاهلی با وجود اینکه خدا را پدید آورنده جانداران از موجودات بی جان و موجودات بی جان را از جانداران می دانستند ، منکر ربوبیت و پروردگاری او بودند .

و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی . .. فسیقولون اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 3 - 8

8- مشرکان صدراسلام ، خداوند را خالق آسمان ها و زمین می دانستند .

أتی أمر الله . .. سبح-نه و تع-لی عمّا یشرکون ... خلق السموت و الأرض بالحق تع-لی

<تعالی عمّا یشرکون> مربوط به <بالحق> است و نه <خلق السماوات و . ..> بنابراین، از آیه استفاده می شود که مشرکان درباره اصل خلقت عالم حرفی نداشته اند، بلکه درباره حقانیت و پوچی آن توهماتی داشته اند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - عنکبوت - 29 - 61 - 1،5،6

1 - مشرکان ، به خالقیت خدا برای آسمان ها و زمین و مسخِّر کننده خورشید و ماه ، باور داشتند .

ص: 166

و لئن سألتهم من خلق السم-وت و الأرض و سخّر الشمس و القمر لیقولنّ اللّه

5 - انکار آیات خدا و ایمان به باطل ، از سوی مشرکان ، به رغم باور آنان بر خالقیت خدا و تسخیر خورشید و ماه از سوی او ، امری شگفت آور است .

و ما یجحد بأی-تنا إلاّ الک-فرون . .. و قالوا لولا أنزل علیه ءای-ت ... و الذین ءا

6 - با وجود اعتقاد مشرکان به این که خالق عالم و رام کننده خورشید و ماه ، خدا است ، بازداشته شدنشان از حق ، قابل توجیه و منطقی نیست .

و لئن سألتهم من خلق . .. و سخّر ... لیقولنّ اللّه فأنّی یؤفکون

جمله <فأنّی یؤفکون> جواب شرط مقدر است و<أنّی> معادل <کیف> استفهامیه و برای تعجب است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 81 - 7

7 - مشرکان و کافران در عصر بعثت - علی رغم انکار قیامت و تجدید حیات انسان ها - به آفرینش آسمان ها و زمین به وسیله خدا و نیز به عظمت این آفرینش اعتقاد داشتند .

أوَلیس الذی خلق السم-وت و الأرض بق-در علی أن یخلق مثلهم

برداشت یاد شده با توجه به این حقیقت است که استدلال خداوند بر اثبات معاد، از راه آفرینش نخستین جهان طبیعت، مبتنی بر این حقیقت است که کافران، جهان طبیعت را جلوه ای از خالقیت و قدرت خدا بدانند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 38 - 1

1 - اعتقاد و اعتراف مشرکان ، به خالقیت یگانه خداوند و پدید آمدن جهان آفرینش ( آسمان ها ، زمین و . . . ) تنها به قدرت او

و لئن سألتهم من خلق السم-وت و الأرض لیقولنّ اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 9 - 13

13 - مشرکان عصر بعثت ، معتقد به خالقیت خدا و منکر ربوبیت مطلقه وی بودند .

قل أئنّکم لتکفرون بالذی خلق . .. ذلک ربّ الع-لمین

تعبیر <تجعلون له أنداداً> نشان می دهد که مشرکان اصل وجود خدا و خالقیت او را قبول داشته اند ولی برای او شریک در آفرینش و ربوبیت قائل بوده اند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 87 - 1،2

1 - اعتقاد مشرکان مکه ، به خالقیت خداوند و توحید در آفرینش

و لئن سألتهم من خلقهم لیقولنّ اللّه فأنّی یؤفکون

از آیه شریفه استفاده می شود که شرک مشرکان، در ناحیه خالقیت خداوند نبوده است; بلکه آنان در ربوبیت، تدبیر، کارگشایی امور و وساطت برای تقرب به خدا، گرفتار شرک بوده اند.

2 - روی آوردن به غیر خدا ، با وجود اعتقاد به خالقیت یگانه او ، انحرافی آشکار و امری ملامت بار

ص: 167

و لئن سألتهم من خلقهم لیقولنّ اللّه فأنّی یؤفکون

<إفک> (مصدر <یؤفکون>) به معنای روی گرداندن و انحراف از مسیر طبیعی است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - نازعات - 79 - 27 - 5

5 - منکران معاد در عصر بعثت ، آسمان را آفریده خداوند می دانستند .

أم السماء بنیها

استدلال آیه شریفه بر امکان معاد، بدون پذیرش آفریدگاری خداوند برای آسمان، ناتمام است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - بلد - 90 - 5 - 4

4 - اعتقاد به آفریننده بودن خداوند ، ناسازگار با پندار عجز برای او در برابر انسان

خلقنا الإنس-ن . .. أیحسب أن لن یقدر علیه أحد

329- عقیده به خالقیت غیرخدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - فاطر - 35 - 40 - 4

4 - عقیده به شریک بودن غیر خدا با او در خلق و تدبیر عالم ، شرک است .

قل أرءیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللّه أرونی ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرک

330- عقیده به خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 100 - 8

8 - ضرورت پرهیز از پندارهای جاهلانه و به دور از علم درباره خداوند

و خرقوا له بنین و بنت بغیر علم سبحنه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 50 - 8

8 - اعتقاد به وجود خداوند برای خروج آدمی از زمره کافران کافی نیست .

أقسمتم لاینالهم اللّه برحمه . .. إن اللّه حرمهما علی الکفرین

سیاق آیات این بخش نشان می دهد که گویندگان جمله <أقسمتم . .. > از دوزخیانند. بنابراین عنوان <الکافرین> در این آیه شامل آنان نیز می شود ; در حالی که به شهادت جمله نقل شده از آنها (أقسمتم لا ینالهم اللّه برحمه)، این گروه به خداوند اعتقاد داشته اند.

ص: 168

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 85 - 7

7 - باور به وجود خداوند ، باوری ریشه دار در تاریخ بشر

قال یقوم اعبدوا اللّه ما لکم من إله غیره

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 26 - 5

5- قوم نوح ، پیش از پیامبری آن حضرت ، به وجود خداوند معتقد بودند .

أن لاتعبدوا إلاّ الله

چنان چه قوم نوح به وجود خداوند معتقد نبودند ، ضروری آن بود که آن حضرت نخستین سخنانش را به اثبات آفریدگار جهان اختصاص می داد و آن گاه مردمان را به پرستش او فرا می خواند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 50 - 6

6- قوم عاد ، به وجود خداوند معتقد بودند .

قال ی-قوم اعبدوا الله ما لکم من إل-ه غیره

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 84 - 7

7- مردم مدین ، به وجود خداوند معتقد بودند .

قال ی-قوم اعبدوا الله ما لکم من إل-ه غیره

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 51 - 9

9- پادشاه مصر و درباریان او در مصر باستان و عصر یوسف ( ع ) ، به وجود خداوند و منزّه بودنش اعتقاد داشتند .

قلن ح-ش لله

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - رعد - 13 - 16 - 23

23- مشرکان عصر بعثت معتقد به وجود خداوند

أم جعلوا لله شرکاء خلقوا کخلقه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 4 - 4

4- تصحیح عقیده انسان در باره خداوند ، از هدف های مهم قرآن است .

أنزل علی عبده الکت-ب . .. و ینذر الذین قالوا اتخذ اللّه ولدًا

ص: 169

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 11 - 14

14- باور به وجود خداوند ، پرستش و تسبیح او ، دارای گذشته ای دیرین در تاریخ بشر است .

قومه . .. أن سبّحوا بکره و عشیًّا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - روم - 30 - 13 - 3

3 - مشرکان ، به خداوند باور دارند و به گرفتن شفیع جهت شفاعت در پیشگاه او معتقدند .

و لم یکن لهم من شرکائهم شفع-ؤا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - روم - 30 - 35 - 3

3 - عقیده ای درباره خداوند ، حق و پذیرفتنی است که مورد تأیید الهی باشد .

أم أنزلنا علیهم سلط-نًا

از این که برای دلیل نداشتن مشرکان جهت اثبات حقانیت عقیده شان، فرموده است: <ما که دلیلی نفرستادیم> دلالت می کند بر این که عقیده صحیح، آن است که خداوند، آن را تأیید کند و برای آن حجّت اقامه کند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 14 - 10

10 - اعتقاد قوم عاد و ثمود ، به وجود پروردگار و فرشتگان

قالوا لو شاء ربّنا لأنزل مل-ئکه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 52 - 10

10 - اعتقاد مشرکان مکه به وجود خداوند

إن کان من عند اللّه

از ظاهر جمله شرطیه بر می آید که اصل وجود خداوند برای مشرکان، مسلم بوده است.

331- عقیده به خدایان متعدد

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 19 - 20

20 - شگفت آور بودن اعتقاد به تعدد خدایان، با توجه به بدیهی بودن توحید و شهادت خدا و قرآن بر بطلان شرک

أئنکم لتشهدون أن مع اللّه ءالهه أخری

همزه استفهام در <أئنکم> دال بر شگفتی است.

ص: 170

332- عقیده به خرافات

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 18 - 5

5 - جهان بینی و عقاید مردم انطاکیه ، متکی بر خرافات بود .

قالوا إنّا تطیّرنا بکم

تردیدی نیست که عقیده به فال، عقیده ای خرافی است و اعتقاد مردمِ انطاکیه به آن تا مرز سنگسار و شکنجه کردن پیامبران الهی، گویای حقیقت یاد شده است.

333- عقیده به خویشاوندی جن با خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 158 - 1

1 - مشرکان ، معتقد به وجود نسبت خویشاوندی میان خدا و جن

و جعلوا بینه و بین الجنّه نسبًا

<نسب>، به معنای قرابت و پیوند خویشاوندی است.

334- عقیده به خویشاوندی خدا با ملائکه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 158 - 4

4 - مشرکان ، معتقد به وجود پیوند خویشاوندی ( پدر و فرزندی ) میان خدا و فرشتگان

و جعلوا بینه و بین الجنّه نسبًا

برداشت یاد شده مبتنی بر این دیدگاه است که جمله <و جعلوا بینه و بین الجنّه نسباً> تأکید دختر نبودن ملائکه برای خدا و نفی فرزنددار بودن او است که در آیات پیشین از آن یاد شده است (أم خلقنا الملائکه إناثاً. .. لیقولون . ولد اللّه...).

335- عقیده به خیریت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 30 - 18

18- عقیده مندان به نزول قرآن از جانب خداوند و خیر بودن آن ، دارای جایگاهی خوب در عالم آخرت

و قیل للذین اتّقوا ماذا أنزل ربّکم قالوا خیرًا . .. و لنعم دار المتّقین

ص: 171

336- عقیده به دخترداری خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 16 - 1،2،5

1 - مشرکان عصر جاهلی ، فرشتگان را دختران خدا می پنداشتند .

و جعلوا له من عباده جزءًا . .. أم اتّخذ ممّا یخلق بنات

مراد از <ما یخلق> - به قرینه فرازهای بعد - فرشتگان هستند.

2 - اعتقاد به دختر داشتن خدا ، در عین برتر دانستن پسر ، تناقضی آشکار در باور های جاهلی

أم اتّخذ ممّا یخلق بنات و أصفیکم بالبنین

آیه شریفه، در مقام نکوهش از مشرکان، به این نکته اشاره می کند که به پندار شما دختر از مقام پایین تر و پست تری برخوردار است; پس چگونه خود را بر خدا ترجیح داده و سهم او را دختر و سهم خود را پسر می دانید؟!

5 - مشرکان جاهلی ، با وجود اعتقاد به مخلوق بودن فرشتگان ، آنان را دختر خدا می پنداشتند .

أم اتّخذ ممّا یخلق بنات

لحن آیه شریفه نشان می دهد که مشرکان مکه، مخلوق بودن فرشتگان را پذیرفته بودند و خداوند آنان را مورد سرزنش قرار می دهد که چگونه در میان مخلوقات، آنچه راکه خود نمی پسندند، به او نسبت می دهند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 17 - 4

4 - در دیدگاه مشرکان مکه فرشتگان ، دختران خدا و همانند او در صفات

و إذا بشّر أحدهم بما ضرب للرحم-ن مثلاً

با توجه به این که <مَثَل> در آیه به معنای شبیه است، می توان گفت که مشرکان مکه معتقد به همسانی فرشتگان با خدا بوده اند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 18 - 5

5 - عرب جاهلی ، خود بیزار از داشتن دختر ; ولی معتقد به وجود دختر برای خداوند

أوَ من . .. و هو فی الخصام غیر مبین

337- عقیده به دین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 177 - 29

29 - آنان که ابعاد اعتقادی دین را باور دارند و از اموال خویش برای دستگیری مستمندان بهره می گیرند و وظایف عبادی و اجتماعی خویش را انجام می دهند ، تقواپیشگان حقیقی هستند .

و لکن البر من ءامن . .. و أولئک هم المتقون

ص: 172

338- عقیده به دین ابراهیم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 130 - 6

6 - اعتقاد به آیین ابراهیم ، مستلزم پذیرش اسلام است .

ربنا وابعث فیهم رسولا . .. و من یرغب عن مله إبرهیم إلا من سفه نفسه

جمله <ربنا وابعث . ..>- که اشاره به بعثت پیامبر اسلام دارد - بیانگر اصلی از اصول آیین ابراهیم است. بنابراین باور به آیین ابراهیم، در پی دارنده باور به حقانیت دین اسلام است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 123 - 7

7- اعتقاد به مرام ابراهیمی ( ع ) ، ناسازگار با هرگونه شرک به خدا

ملّه إبرهیم حنیفًا و ما کان من المشرکین

برداشت فوق، با توجه به این نکته است که عبارت <ما کان من المشرکین> تعریضی باشد به مشرکان مکه که از یک سو به حضرت ابراهیم(ع)، بنیان گذار کعبه، ارج می نهادند، ولی از سوی دیگر شرک میورزیدند.

339- عقیده به رازقیت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - جمعه - 62 - 11 - 12

12 - اعتقاد به رازق بودن خداوند ، ناسازگار با ترک کردن نماز جمعه به منظور کسب روزی

و إذا رأوا تج-ره . .. و اللّه خیر الرزقین

340- عقیده به ربوبیت اجرام آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 81 - 4

4 - قوم ابراهیم علاوه بر عقیده و تأثیر و نقش بتها و اجرام آسمانی در تدبیر و ربوبیت جهان، به خداوند نیز معتقد بودند.

و لاتخافون أنکم أشرکتم بالله

احتجاج ابراهیم(ع) با مشرکان در جمله <و لاتخافون . ..> در صورتی تام است که آنها عقیده به <الله> داشته باشند.

341- عقیده به ربوبیت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 76 - 14

14 - یهودیان ، معتقد به ربوبیت خداوند

ص: 173

أتحدثونهم بما فتح اللّه علیکم لیحاجوکم به عند ربکم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - اعراف - 7 - 38 - 21

21 - ربوبیت خداوند مورد پذیرش و اذعان دوزخیان قرار خواهد گرفت.

قالت . .. ربنا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 68 - 5

5 - اعتقاد راسخ هود به ربوبیت خدا بر وی ، موجب استواریش در تبلیغ رسالت های الهی

و لکنی رسول من رب العلمین. أبلغکم رسلت ربی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 33 - 12

12- احساس ناتوانی یوسف ( ع ) از ترک گناه بدون امداد های الهی ، جلوه ای از اعتقاد او به ربوبیت خدا

رب . .. و إلاّ تصرف عنی کیدهنّ أصب إلیهنّ

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - رعد - 13 - 30 - 17

17- اعتقاد به ربوبیت خدا و یکتایی او ، زمینه ساز باور آدمی به اینکه به سوی خدا در حرکت است و به او باز می گردد .

هو ربی . .. إلیه متاب

<إلیه متاب> نیز مانند <علیه توکلت> به منزله نتیجه ای است برای اعتقاد به ربوبیت خدا و یکتایی او.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - حجر - 15 - 36 - 4

4- ابلیس ، معتقد به ربوبیت خداوند بود و خود را تحت ربوبیت او می دانست .

قال ربّ فأنظرنی إلی یوم یبعثون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - حجر - 15 - 39 - 2

2- ابلیس ، معتقد به ربوبیت خداوند بود و خود را تحت ربوبیت او می دانست .

قال ربّ

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 21 - 31

31- بازدید کنندگان از اصحاب کهف ، به ربوبیّت خداوند و برتری علم او بر همگان ، معتقد بودند .

فقالوا . .. ربّهم أعلم بهم

ص: 174

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 48 - 12

12- ابراهیم ( ع ) ، خداوند را مربی و پرورش دهنده خود می دانست و به ربوبیت او دل بسته بود .

سأستغفر لک ربّی . .. و أدعوا ربّی عسی ألاّ أکون بدعاء ربّی شقیًّا

تکرار <ربّی> در کلام حضرت ابراهیم، گویای نکته یاد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 19 - 2

2 - مردم سبا ، به ربوبیت خداوند معتقد بودند .

فقالوا ربّنا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 149 - 7

7 - عقیده به وجود دختر برای خدا ، ناسازگار با عقیده به ربوبیت او است .

فاستفتهم ألربّک البنات و لهم البنون

برداشت یاد شده از تصریح به اسم <ربّ> در آیه شریفه، به دست می آید.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - ص - 38 - 79 - 4

4 - ابلیس ، معتقد به ربوبیت خداوند

قال ربّ

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 27 - 3

3 - موسی ( ع ) ، اعتقاد خود به ربوبیت مطلق خداوند و نیز اعتماد خویش بر او در انجام رسالت را به فرعونیان اعلام کرد .

و قال موسی إنّی عذت بربّی و ربّکم من کلّ متکبّر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - ممتحنه - 60 - 4 - 28

28 - اعتقاد به ربوبیت خداوند مقتضی توکل انسان بر او

ربّنا علیک توکّلنا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - قلم - 68 - 29 - 3

3 - باغداران یمنی ، گروهی خداپرست و معتقد به ربوبیت الهی بودند .

قالوا سبح-ن ربّنا

ص: 175

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - جن - 72 - 2 - 7

7 - اعتقاد جنیان استماع کننده قرآن ، به ربوبیت یگانه خدا و دوری آنان از شرکورزی به او

و لن نشرک بربّنا أحدًا

342- عقیده به ربوبیت خورشید

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 78 - 4

4 - مردم سرزمین ابراهیم (بابل) خورشید را در تدبیر امور خویش مؤثر می دانستند.

فلما رءا الشمس بازغه قال هذا ربی هذا أکبر

343- عقیده به ربوبیت غیر خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 30 - 10

10 - شرک ( اعتقاد به وجود مولویت و ربوبیت برای غیر خدا ) پنداری باطل و افترا بر خداوند است .

و ردوا إلی اللّه مولیهم الحق و ضل عنهم ما کانوا یفترون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 14 - 15

15- اعتقاد به ربوبیّت و الوهیت برای غیرخدا ، پنداری بسیار دور از حقّ و واقعیت

لن ندعوا من دونه إل-هًا لقد قلنا إذًا شططًا

<شطط> به معنای دوری از حق و افراط و زیاده روی است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 19 - 2

2 - جبهه توحید ، جبهه ای است معتقد به ربوبیت بی شریک خدا و جبهه شرک ، جبهه ای است منکر ربوبیت خدا و معتقد به پروردگاری غیر او .

هذان خصمان اختصموا فی ربّهم فالذین کفروا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - فاطر - 35 - 40 - 4

4 - عقیده به شریک بودن غیر خدا با او در خلق و تدبیر عالم ، شرک است .

قل أرءیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللّه أرونی ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرک

ص: 176

344- عقیده به رحمانیت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 15 - 7

7 - مردم انطاکیه ، به وجود خدا و رحمانیت او معتقد بودند . *

و ما أنزل الرحم-ن من شیء

تصریح مردم انطاکیه به صفت رحمانیت خدا حاکی از اعتقاد آنان به این حقیقت است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 23 - 9

9 - مردم انطاکیه ، به وجود خدا و رحمانیت او معتقد بودند . *

إن یردن الرحم-ن بضرّ

تصریح به صفت رحمانیت خدا از سوی مؤمن انطاکیه، می تواند حاکی از عقیده مردم آن دیار به این حقیقت باشد; زیرا اگر آنان بر این باور نبودند، استدلال به توانایی خداوند رحمان بر ضرر و گزند رساندن به انسان ها - به گونه ای که حتّی معبودها از دفع آن ناتوان باشند - بی معنا و غیر کافی بود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 17 - 7

7 - مشرکان مکه ، خداوند را با نام < رحمان > می شناختند و یاد می کردند .

بما ضرب للرحم-ن مثلاً

بنابراین که واژه <رحمان> در آیه شریفه، به خاطر بار معنایی آن نیامده باشد; بلکه صرفاً نقل قول ساده ای از کلام عرب جاهلی باشد که به جای <اللّه> - یا هر صفت دیگر برای خداوند - کلمه <رحمان> را به کار می بردند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 20 - 3

3 - مشرکان عرب جاهلی ، معتقد به خداوند رحمان و مرتبت والای او در مقایسه با دیگر خدایان

و قالوا لو شاء الرحم-ن ما عبدن-هم

از این که مشرکان، عبادت دیگر خدایان را در گرو مشیت خدای رحمان دانسته اند، مطلب بالا استفاده می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 81 - 3،7

3 - باور مشرکان عصر بعثت به رحمانیت خدای هستی

قل إن کان للرحم-ن ولد

7 - شناخت مشرکان عصر پیامبر نسبت به خداوند با نام < رحمان >

قل إن کان للرحم-ن

ص: 177

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - ق - 50 - 33 - 2

2 - متقین ، در عین اعتقاد به رحمانیت خداوند ، بیمناک از مخالفت با او *

من خشی الرحم-ن بالغیب

از این که وصف <الرحمان> مفعول <خشی> قرار گرفته است، می توان به مطلب فوق ره برد; زیرا در نظر ابتدایی، وصف <منتقم،قهار و. ..> متناسب با خشیت است و این که وصف <رحمت> به کار گرفته شده است، می رساند که رجای متقین آنان را به گناه نمی کشاند.

345- عقیده به شرک

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - اعراف - 7 - 37 - 15

15 - پندار شریک برای خدا، افترا بر وی و تکذیب آیات اوست.

فمن أظلم ممن افتری علی الله کذبا . .. أین ما کنتم تدعون من دون الله

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 173 - 5

5 - گرایش به شرک به خاطر شرکورزی پدران ، عذر واهی و ناپذیرفتنی در پیشگاه خداوند

أو تقولوا إنما أشرک ءاباؤنا من قبل و کنا ذریه من بعدهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 32 - 4

4 - شرک ( اعتقاد به ربوبیت غیر خدا ) آیینی باطل و بت پرستی ضلالت و گمراهی است .

فذلکم اللّه ربکم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 39 - 10

10- اعتقاد به وجود خدایان مقهور و باور به شایستگی آنها برای پرستش ، اعتقادی سخیف و نادرست است .

ءأرباب متفرقون خیر أم الله الوحد القهار

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 3 - 6

6- قرار دادن هرگونه شریک برای خداوند ، نشانه تصور ناصحیح و غیر واقعی از اوست .

تع-لی عمّا یشرکون

ص: 178

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - عنکبوت - 29 - 52 - 11

11 - عقیده به شرک ، عقیده ای باطل است .

مثل الذین اتّخذوا من دون اللّه أولیاء . .. إنّ اللّه یعلم ما یدعون من دونه ... و

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - لقمان - 31 - 11 - 10

10 - اعتقاد به شرک ، ظلم و سیه کاری است .

ماذا خلق الذین من دونه بل الظ-لمون فی ضل-ل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 158 - 2

2 - مشرکان ، مدعی شریک بودن جن با خداوند

و جعلوا بینه و بین الجنّه نسبًا

در این که مقصود از <نسبت> در آیه شریفه، چیست، میان مفسران چند دیدگاه وجود دارد. برخی گفته اند که مقصود شریک بودن جن با خداوند است، چنان که در سوره انعام آیه 100 به این مضمون تصریح شده است: <و جعلوا للّه شرکاء الجنّ; برای خدا شریکانی از جن قرار دادند>. گفتنی است که در فرض فوق <نسباً> در معنای مجازی استعمال شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - جن - 72 - 3 - 6

6 - جنیان ، پیش از نزول قرآن و بعثت پیامبراسلام ، معتقد به شرک و وجود همسر و فرزند برای خداوند

و أنّه تع-لی جدّ ربّنا ما اتّخذ ص-حبه و لا ولدًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - جن - 72 - 4 - 2

2 - شرک و عقیده به همسرگزینی و فرزندداری خداوند ، عقیده ای سفیهانه و به دور از خرد

و أنّه کان یقول سفیهنا علی اللّه شططًا

346- عقیده به شرک ربوبی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 56 - 13

13- افترا بستن به خدا ( مبنی بر شریک داشتن خداوند در امر روزی ) کار دائمی معتقدان به شرک ربوبی

بربّهم یشرکون . .. و یجعلون لما لایعلمون نصیبًا ممّا رزقن-هم ... کنتم تفترون

احتمال دارد مراد از <تفترون> همان نکته ای باشد که در آیه آمده است و آن دخالت دادن و سهیم دانستن معبودها و یا اسباب و عوامل در امر روزی دهی و یا نجات است.

ص: 179

347- عقیده به شریک خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 111 - 7

7- اعتقاد به وجود فرزند ، شریک و حمایتگر برای خدا ، اعتقادی شرک آلود و موجب تنقیص او

لم یتخذ ولدًا. .. و لم یکن له ولیّ

348- عقیده به شعور بتها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 104 - 6

6 - مشرکان ، بت های مورد پرستش خود را ، موجوداتی با شعور می پنداشتند .

فلا أعبد الذین تعبدون من دون اللّه

<الذین> اسم موصول است و برای ذوی العقول استعمال می شود.

349- عقیده به شعور معبودان باطل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 36 - 10

10 - مشرکان ، معتقد به شعورمندی معبود ها و تأثیرگذاری آنها در سرنوشت انسان ها

و یخوّفونک بالذین من دونه

اعتقاد به گزند رساندن معبودهایی چون بت، بیانگر مطلب یاد شده است.

350- عقیده به شفاعت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - روم - 30 - 13 - 3

3 - مشرکان ، به خداوند باور دارند و به گرفتن شفیع جهت شفاعت در پیشگاه او معتقدند .

و لم یکن لهم من شرکائهم شفع-ؤا

ص: 180

351- عقیده به شفاعت محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - فتح - 48 - 11 - 7

7 - اعتقاد مسلمانان به نقش مؤثر وساطت پیامبر ( ص ) ، در پیشگاه خداوند برای آمرزش خطاها

سیقول لک المخلّفون . .. فاستغفر لنا

اعراب متخلّف، با درخواست استغفار از پیامبر(ص) نشان دادند که این باور و فرهنگ دینی در میان مسلمانان وجود داشته است که اگر آن حضرت برای آنان استغفار کند، مستجاب خواهد شد البته خداوند، صداقت درونی اعراب را زیر سؤال برده است; ولی از آیه شریفه وجود چنین تفکری در میان مسلمانان استفاده می شود.

352- عقیده به شفاعت معبودان باطل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - قلم - 68 - 41 - 1،5

1 - اعتقاد مشرکان به شفاعت کردن معبود ها و تضمین نمودن سعادت اخروی برای ایشان

أم لهم شرکاء فلیأتوا بشرکائهم

در این که مقصود از <شرکاء> چیست، دو احتمال وجود دارد: 1- معبودهای ادعایی مشرکان که آن را شریک خدا می پنداشتند; 2- کسانی از عقلای جهان که در عقاید و افکار دینی با مشرکان شریک و همفکراند، مثلاً در این مسأله که سرنوشت مجرمان با مسلمانان یکسان است و. .. . برداشت یاد شده مبتنی بر احتمال نخست است.

5 - عقیده به شفاعت معبود ها و یکسان بودن سرنوشت مجرمان ( مشرکان ) با مسلمانان ، عقیده ای منحصر به مشرکان عصر بعثت و فاقد شاهد و تصدیق کننده ای از میان عقلای عالم

أم لهم شرکاء فلیأتوا بشرکائهم إن کانوا ص-دقین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - نوح - 71 - 25 - 7

7 - قوم بت پرست نوح ، معتقد به شفاعت و یاری رسانی معبودهایشان در برابر گرفتاری ها و عذاب ها

فلم یجدوا لهم من دون اللّه أنصارًا

353- عقیده به شهادت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 125 - 2،4

2 - ساحران در پاسخ فرعون و تهدید های وی اظهار کردند که با کشته شدن به سوی خدای خویش باز خواهند گشت .

قالوا إنا إلی ربنا منقلبون

<إلی ربنا> متعلق به <منقلبون> است و کلمه <انقلاب>، در صورتی که به <إلی> متعدی شود، به معنای بازگشتن است.

4 - ساحران مؤمن به موسی ، معتقد به دستیابی کشته شدگان راه خدا به موهبتهایی برتر از نعمت ها و آسایش های دنیوی

إنا إلی ربنا منقلبون

ص: 181

354- عقیده به عزت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - ص - 38 - 82 - 5

5 - ابلیس ، معتقد و معترف به عزت و قدرت پروردگار

فبعزّتک

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 9 - 1

1 - اعتقاد و اقرار مشرکان عصرت بعثت ، به عزت و دانایی آفریدگار هستی

و لئن سألتهم . .. لیقولنّ خلقهنّ العزیز العلیم

355- عقیده به عظمت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - نجم - 53 - 26 - 4

4 - مشرکان ، معتقد به عظمت برتر خداوند ، در مقایسه با فرشتگان و معبود های خویش

و کم من ملک فی السم-وت لاتغنی شف-عتم شیئًا

از این که مشرکان از بت ها و یا فرشتگان، تمنای شفاعت در پیشگاه پروردگار را داشته اند، مطلب بالا استفاده می شود.

356- عقیده به علم خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 28 - 18

18- علم و عقیده ملائکه به آگاهی خداوند از کردار انسانها

بلی إن الله علیم بما کنتم تعملون

برداشت فوق بر این اساس است که <بلی إن الله . ..> کلام ملائکه در برابر ادعای کافران باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 21 - 31

31- بازدید کنندگان از اصحاب کهف ، به ربوبیّت خداوند و برتری علم او بر همگان ، معتقد بودند .

فقالوا . .. ربّهم أعلم بهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 182

11 - حج - 22 - 70 - 3

3 - باور داشت و اعتقاد مشرکان صدراسلام ، به احاطه علمی خدا بر سراسر هستی

ألم تعلم أنّ اللّه یعلم ما فی السماء و الأرض

استفهام تقریری در <ألم تعلم> بیانگر مطلب یاد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 9 - 1

1 - اعتقاد و اقرار مشرکان عصرت بعثت ، به عزت و دانایی آفریدگار هستی

و لئن سألتهم . .. لیقولنّ خلقهنّ العزیز العلیم

357- عقیده به علو خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 23 - 15

15 - شفاعت کنندگان ، معتقد به عالی رتبه و بسیار بزرگ بودن خداوند .

قالوا الحقّ و هو العلیّ الکبیر

بنابراین که عبارت <و هو العلیّ الکبیر> مقول قول <قالوا> باشد و مرجع ضمیر <قالوا> شفاعت کنندگان باشد، استفاده می شود که آنان چنین عقیده ای دارند.

358- عقیده به فرزنداری خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 26 - 1،2

1- فرزند اختیار کردن خداوند ، عقیده و پندار مشرکان صدراسلام

و قالوا اتّخذوا الرحم-ن ولدًا

<إتخاذ> (مصدر <اتّخذ> و از باب افتعال) به معنای برگرفتن و انتخاب کردن، همراه با قبول و خشنودی است.

2- ملائکه ، فرزندان خداوند در پندار مشرکان

و قالوا اتّخذ الرحم-ن ولدًا

متعلق <اتخذوا> حذف شده و تقدیر آن به قرینه <بل عباد مکرمون> چنین است: <و قالوا اتخذالرحمان من الملائکه ولداً; گفتند خداوند از میان فرشتگان فرزندی برگزید>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 15 - 1،7

1 - اعتقاد جاهلانه مشرکان عصر بعثت ، به وجود فرزند برای خدا

و جعلوا له من عباده جزءًا

ضمیر فاعلی <جعلوا> - به قرینه آیات پیشین - مربوط به مشرکان معاصر پیامبراکرم(ص) است و <جزءا> - با توجه به آیه

ص: 183

بعد - کنایه از فرزند می باشد.

7 - پرستش مخلوقات خدا ( فرشتگان ) و فرزند او انگاشتن آنان ، اقدامی ناسپاسانه و کفرآمیز

و جعلوا له . .. إنّ الإنس-ن لکفور مبین

با توجه به فضای آیات، می توان استفاده کرد که مشرکان مکه فرشتگان را فرزند خدا می دانستند و آنان را مورد پرستش قرار می دادند. خداوند، پس از یاد کردن نعمت های خویش، این پندار را نمونه بارز ناسپاسی می شمارد.

359- عقیده به فرزندداری خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 57 - 1

1- مشرکان دوران جاهلیت ، معتقد به وجود دخترانی برای خداوند

و یجعلون لله البن-ت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 40 - 1،9،11

1- مشرکان بر این باور بودند که خداوند برای خود ، دخترانی از ملائکه برگزیده است .

أفأصف-کم ربّکم بالبنین و اتّخذ من المل-ئکه إن-ثًا

9- اعتقاد به وجود فرزند برای خداوند ، نوعی شرک است .

و لاتجعل مع الله إل-هًا ءاخر . .. أفأصف-کم ربّکم بالبنین و اتّخذ من المل-ئکه إن-

طرح اعتقاد واهی مشرکان مبنی بر فرزند داشتن خداوند، پس از نهی از شرک، می تواند برای بیان مصداقی از موارد شرک باشد.

11- عقیده به دختر داشتن خدا ، اتهامی بس بزرگ و نارواست .

و اتّخذ من المل-ئکه أن-ثًا إنکم لتقولون قولاً عظیمًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 111 - 7

7- اعتقاد به وجود فرزند ، شریک و حمایتگر برای خدا ، اعتقادی شرک آلود و موجب تنقیص او

لم یتخذ ولدًا. .. و لم یکن له ولیّ

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 4 - 1

1- اعتقاد به وجود فرزند برای خدا ، عقیده ای مطرح و شایع در عصر نزول قرآن بوده است .

لینذر بأسًا . .. و ینذر الذین قالوا اتخذ اللّه ولدًا

از میان همه کسانی که مورد انذار قرآن اند، معتقدان به فرزند داشتن خدا، ذکر شده است، مطلب فوق استفاده می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 184

10 - کهف - 18 - 5 - 2

2- مشرکان عصر بعثت و نیاکان شان ، به فرزند داشتن خداوند معتقد بودند .

قالوا اتخذ اللّه ولدًا . ما لهم به من علم و لا لأبائهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 37 - 5

5- اعتقاد به فرزندی عیسی ( ع ) برای خداوند کفر است .

ما کان للّه أن یتّخذ من ولد . .. فویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 38 - 5،6

5- کسانی که با فرزند خواندن عیسی ( ع ) برای خدا ، به تعالیم توحیدی او کفر ورزیدند ، در گمراهی آشکاری قرار دارند .

ل-کن الظ-لمون الیوم فی ضل-ل مبین

الف و لام در <الیوم> می تواند برای عهد حضوری باشد ; یعنی <امروز> در این صورت، مراد از آن، ایام زندگی در دنیا است. مراد از ظالمان - به قرینه آیه قبل - کسانی هستند که به سخن عیسی(ع) کفر ورزیده و در باره او، راه افراط و یا تفریط پیمودند.

6- گمان فرزندی عیسی ( ع ) برای خداوند ، پنداری ظالمانه و ضلالتی آشکار است .

ما کان للّه أن یتّخذ من ولد . .. ل-کن الظ-لمون الیوم فی ضل-ل مبین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 149 - 2،7

2 - عقیده مشرکان به وجود دختران برای خداوند

ألربّک البنات

7 - عقیده به وجود دختر برای خدا ، ناسازگار با عقیده به ربوبیت او است .

فاستفتهم ألربّک البنات و لهم البنون

برداشت یاد شده از تصریح به اسم <ربّ> در آیه شریفه، به دست می آید.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 158 - 4

4 - مشرکان ، معتقد به وجود پیوند خویشاوندی ( پدر و فرزندی ) میان خدا و فرشتگان

و جعلوا بینه و بین الجنّه نسبًا

برداشت یاد شده مبتنی بر این دیدگاه است که جمله <و جعلوا بینه و بین الجنّه نسباً> تأکید دختر نبودن ملائکه برای خدا و نفی فرزنددار بودن او است که در آیات پیشین از آن یاد شده است (أم خلقنا الملائکه إناثاً. .. لیقولون . ولد اللّه...).

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 4 - 2،7

2 - مشرکان ، معتقد به فرزندگزینی خداوند

ص: 185

لو أراد اللّه أن یتّخذ ولدًا لاَصطفی ممّا یخلق

7 - اعتقاد به فرزندگزینی خدا ، اعتقاد به وجود نقص و ضعف در ذات اقدس الهی است .

لو أراد اللّه أن یتّخذ ولدًا . .. سبح-نه

تنزیه خداوند از فرزندگزینی، بیانگر این است که این کار نشانه وجود نقص و ضعف در ذات الهی است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 17 - 5

5 - اعتقاد به فرزند داشتن خداوند ، ناسازگار با رحمت مطلقه الهی است . *

بما ضرب للرحم-ن مثلاً

ذکر <رحمان> در آیه شریفه، می تواند بیانگر این نکته باشد که خداوندی که رحمتش عام و گسترده است، چگونه می تواند برای خویش فرزندانی برگزیند و طبعاً عمده رحمت خویش را متوجه آنان سازد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 81 - 2،4

2 - مشرکان عصر بعثت ، معتقد به وجود فرزند ، برای خدای رحمان

قل إن کان للرحم-ن ولد فأنا أوّل الع-بدین

4 - اعتقاد به وجود فرزند برای خدا ، اعتقادی باطل و بی دلیل

قل إن کان للرحم-ن ولد فأنا أوّل الع-بدین

از آیه شریفه چنین استفاده می شود که اگر خدای رحمان فرزندی می داشت، پیامبراکرم(ص) نخستین کسی بود که به او احترام می گذاشت; ولی چون پیامبر(ص) تنها از خدای یگانه بدون فرزند سخن می گوید، نتیجه می گیریم که خداوند فرزندی ندارد و این استدلالی علیه اعتقاد باطل مشرکان است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - نجم - 53 - 22 - 1

1 - اعتقاد مشرکان مبنی بر دختر داشتن خداوند ، باوری ناروا و ناسازگار با مبانی ارزشی خود آنان

ألکم الذّکر و له الأُنثی . تلک إذًا قسمه ضیزی

با آن که مشرکان پسر را بر دختر ترجیح می دادند، خداوند تقسیم آنان را در نسبت دادن دختر، به او و برگزیدن پسر برای خویشتن، تقسیمی غیر عادلانه دانسته و آن را نامتناسب با مبانی ارزشی خود آنان معرفی کرده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - جن - 72 - 3 - 6

6 - جنیان ، پیش از نزول قرآن و بعثت پیامبراسلام ، معتقد به شرک و وجود همسر و فرزند برای خداوند

و أنّه تع-لی جدّ ربّنا ما اتّخذ ص-حبه و لا ولدًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - جن - 72 - 4 - 2

2 - شرک و عقیده به همسرگزینی و فرزندداری خداوند ، عقیده ای سفیهانه و به دور از خرد

ص: 186

و أنّه کان یقول سفیهنا علی اللّه شططًا

360- عقیده به قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - ص - 38 - 82 - 5

5 - ابلیس ، معتقد و معترف به عزت و قدرت پروردگار

فبعزّتک

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 38 - 1

1 - اعتقاد و اعتراف مشرکان ، به خالقیت یگانه خداوند و پدید آمدن جهان آفرینش ( آسمان ها ، زمین و . . . ) تنها به قدرت او

و لئن سألتهم من خلق السم-وت و الأرض لیقولنّ اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - غاشیه - 88 - 17 - 5

5 - کشف و شناسایی ویژگی های شتر ، راهنمای فکری انسان برای اعتقاد به قدرت خداوند

أفلاینظرون إلی الإبل کیف خلقت

361- عقیده به قدرت غیر خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - ملک - 67 - 20 - 6

6 - اعتقاد به وجود نیرویی توانمند و پیروز در برابر اراده و قدرت خداوند در عالم ، نشانه غرور و فریب خوردگی است .

أمّن ه-ذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحم-ن إن الک-فرون إلاّ فی غرور

362- عقیده به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - احقاف - 46 - 10 - 4

4- ایمان و اعتقاد برخی از پیروان ادیان آسمانی به قرآن ، تأییدی بر حقانیت آن

إن کان من عند اللّه و کفرتم به و شهد ش-هد من بنی إسرءیل علی مثله

ارزش ایمانِ اهل کتاب به قرآن و پیام آن برای دیگران، از آن جهت است که آنان با پیام وحی آشنا هستند و ایمانشان به قرآن، بر اساس آگاهی به پیام و محتوای کتاب های آسمانی است. از این جهت می تواند برای دیگران دلیل و حجت باشد.

ص: 187

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - جن - 72 - 1 - 3

3 - پیامبر ( ص ) ، مأمور اعلام مواضع گروه های جنی در برابر قرآن و رهنمود های آن

قل

363- عقیده به قضاوت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 80 - 13

13- لاوی به خداوند و برتری او در حکم و قضاوت معتقد بود .

قال . .. أو یحکم الله لی و هو خیر الح-کمین

364- عقیده به قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 76 - 13

13 - یهودیان معتقد به برپایی قیامت ، بر قراری صحنه های محاکمه در آن روز و احتجاج انسان ها علیه یکدیگر در پیشگاه خدا

أتحدثونهم . .. لیحاجوکم به عند ربکم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 31 - 14

14 - زندگی منهای دین و اعتقاد به قیامت زیانبار و تباهگر سرمایه عمر آدمی است.

قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللّه . .. یحسرتنا علی ما فرطنا فیها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 130 - 7

7 - اعتقاد به قیامت اصلی مسلم در همه ادیان الهی است.

رسل منکم . .. ینذرونکم لقاء یومکم هذا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - فرقان - 25 - 42 - 6

6 - دست شستن از گرایش های شرک آلود و روی کردن به تعالیم پیامبران ( همچون یگانه پرستی ) و عقیده به قیامت ، در دیدگاه اهل شرک ، گمراهی و انحراف است .

إن کاد لیضلّنا عن ءالهتنا

ص: 188

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 52 - 10

10 - عقیده به برپایی قیامت و حساب رسی از بندگان ، از موضوعات دعوت رسولان الهی

من بعثنا من مرقدنا ه-ذا ما وعد الرحم-ن و صدق المرسلون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 27 - 11

11 - اعتقاد به روز حساب ، از اصول دعوت موسی ( ع )

لایؤمن بیوم الحساب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - جن - 72 - 7 - 6

6 - قیامت و رستاخیز ، از اصول اعتقادی مشترک میان انسان و جن

و أنّهم ظنّوا کما ظننتم أن لن یبعث اللّه أحدًا

365- عقیده به کتب آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 170 - 5

5 - اقامه نماز ، زمینه ساز توانایی انسان بر تمسک به کتاب های آسمانی و پایبندی به محتوای آنهاست .

و الذین یمسکون بالکتب و أقاموا الصلوه

در بیان تمسک به کتاب از فعل مضارع استفاده شده و در بیان اقامه نماز فعل ماضی به کار رفته است که این تفاوت تعبیر می تواند اشاره به برداشت فوق داشته باشد.

366- عقیده به کیفرهای خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - انفال - 8 - 48 - 20

20 - شیطان معتقد به خداوند و آگاه به شدت عقوبت های وی

و اللّه شدید العقاب

مقتضای سیاق این است که گفته شود جمله <و اللّه شدید العقاب> سخن شیطان است.

ص: 189

367- عقیده به مالکیت غیر خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 22 - 11

11 - عقیده به مالکیت غیر خدا بر بخشی از عالم و سهیم دانستن غیر او در آن و اعتقاد به کمک غیر خدا به او در تدبیر عالم ، مشرکانه است .

قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللّه لایملکون مثقال ذرّه . .. و ما لهم فیهما من شرک

368- عقیده به مخلوقیت ملائکه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 16 - 5

5 - مشرکان جاهلی ، با وجود اعتقاد به مخلوق بودن فرشتگان ، آنان را دختر خدا می پنداشتند .

أم اتّخذ ممّا یخلق بنات

لحن آیه شریفه نشان می دهد که مشرکان مکه، مخلوق بودن فرشتگان را پذیرفته بودند و خداوند آنان را مورد سرزنش قرار می دهد که چگونه در میان مخلوقات، آنچه راکه خود نمی پسندند، به او نسبت می دهند.

369- عقیده به مشیت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 35 - 4

4- مشرکان مکه ، باورمند به مشیت خداوند بودند و تفسیر نادرستی از آن داشتند .

و قال الذین أشرکوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شیء

370- عقیده به معاد

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 125 - 3

3 - ساحران مؤمن به موسی ( ع ) ، معتقد به معاد و بازگشت به خدا پس از سپری کردن حیات دنیا

إنا إلی ربنا منقلبون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 87 - 7

7- ذوالقرنین ، به معاد و وجود کیفر سخت اخروی برای ظالمان ، معتقد بود .

قال أمّا من ظلم فسوف نعذّبه ثمّ یردّ إلی ربّه فیعذّبه عذابًا نکرًا

ص: 190

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - شعراء - 26 - 50 - 4

4 - توجه و اعتقاد ساحران گرویده به موسی ( ع ) ، نسبت به معاد هم پای عقیده به پروردگار یگانه هستی

قالوا ءامنّا بربّ الع-لمین . .. إنّا إلی ربّنا منقلبون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 68 - 4

4 - در پندار کافران ، عقیده به معاد ، باوری ارتجاعی و افسانه ای ساخته و پرداخته پیشینیان است .

و قال الذین کفروا . .. إن ه-ذا إلاّ أس-طیر الأوّلین

<أسطوره> (مفرد <أساطیر>) معادل افسانه است و آن عبارت از هر حکایت و قصه بی اصل و دروغ است که به قصد اخلاقی یا سرگرم کردن ساخته می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - عنکبوت - 29 - 17 - 19

19 - نفی بت پرستی ، توحید عبادی ، توحید افعالی ، شکر پروردگار ، عقیده به معاد ، بازگشت نهایی انسان ها به سوی خدا ، از تعالیم حضرت ابراهیم ( ع )

و إبرهیم إذ قال لقومه . .. إنّما تعبدون من دون اللّه أوث-نًا ... فابتغوا عند الل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 16 - 5

5 - اعتقاد به معاد و حیات دوباره انسان ها پس از متلاشی شدن جسم آدمی ، عقیده ای مسخره آمیز و سحرگونه در نظر مشرکان

و إذا رأوا ءایه یستسخرون . و قالوا إن ه-ذا إلاّ سحر مبین . أءذا متنا و کنّا تراب

برداشت یاد شده با توجه به ارتباط این آیه و آیات گذشته است که در آنها، از تمسخر مشرکان نسبت به مسأله معاد و سحرآمیز بودن چنین تعالیمی سخن به میان رفته است. سخن مشرکان در آیه شریفه، در واقع بیان سحر و مسخره آمیز بودن این تعالیم است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 85 - 8

8 - مسأله معاد ، مهم ترین عقیده پس از توحید و یگانه پرستی

له ملک السم-وت و الأرض . .. و عنده علم الساعه و إلیه ترجعون

طرح مسأله قیامت و معاد، پس از تبیین فرمانروایی یگانه خداوند، بیانگر مطلب بالا است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - دخان - 44 - 35 - 4

4- معاد و اعتقاد به حیات اخروی ، از نخستین تعالیم پیامبر ( ص )

إنّ ه-ؤلاء لیقولون . إن هی إلاّ موتتنا الأُولی

ص: 191

371- عقیده به معبود حسی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 138 - 13

13 - باور به خدای محسوس و ملموس ، نشانه جهل آدمی است .

کما لهم ءالهه قال إنکم قوم تجهلون

موسی(ع)، بنی اسرائیل را در پی درخواست خدایی محسوس و ملموس، که از <کما لهم ءالهه> استفاده می شود، مردمی جاهل خواند.

372- عقیده به معبودان باطل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 80 - 20

20 - شرک ورزی، علی رغم دلایل روشن توحید، امری شگفت انگیز است.

أتحجونی فی الله و قد هدین . . أفلا تتذکرون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 137 - 3

3 - اعتقاد مشرکان به بتها و معبودهای پنداری، عامل زیبا جلوه نمودن فرزندکشی در نظر ایشان

و کذلک زین . .. قتل أولدهم شرکاؤهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 54 - 4

4- قوم عاد ، براین باور بودند که هر بت و معبودی ، در بخشی از امور کارایی دارد . *

إن نقول إلاّ اعتریک بعض ءالهتنا بسوء

از اینکه قوم عاد ، ایجاد سوء را به برخی از خدایان نسبت داده اند (بعض ءالهتنا) و نه به همه آنها ، می توان دریافت که آنان ، هر بت و معبودی را عهده دار انجام کاری خاص می پنداشتند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 44 - 1

1- عمر طولانی همراه با بهره مندی جوامع شرک پیشه از نعمت های الهی ، موجب دلبستگی آنان به معبود ها و توهّم کارساز بودن آنها

بل هم عن ذکر ربّهم معرضون . .. بل متّعنا ه-ؤلاء و ءاباءهم حتّی طال علیهم العمر

<بل> در جمله <بل متّعنا. ..> برای اضراب از موضوع پیش (أم لهم آلهه تمنعهم من دوننا) است; یعنی، توهّم این که معبودها از آنان حمایت می کنند، بر اثر زندگی پر نعمت، همراه با مهلت و عمر طولانی است.

ص: 192

373- عقیده به مقامات ملائکه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 50 - 10

10- مشرکان برای ملائکه ، مقامات و رتبه عالی معتقد بودند .

و المل-ئکه و هم لایستکبرون . یخافون ربّهم

احتمال دارد اختصاص به ذکر ملائکه از میان موجودات، برای بیان انقیاد آنان در برابر خداوند به خاطر عقیده مشرکان به مقامات عالیه ملائکه باشد و خداوند با تأکید بر منقاد بودن آنان، مشرکان را به کسب چنین روحیه ای دعوت می کند.

374- عقیده به مقدرات

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 51 - 1

1 - اعتقاد مؤمنان راستین به نرسیدن هیچ خوشی و ناخوشی به آنان ، جز بر اساس تقدیر الهی

قل لن یصیبنا إلا ما کتب اللّه لنا

375- عقیده به ملائکه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 31 - 27،28

27- مصریان عصر یوسف ( ع ) ، معتقد به وجود فرشتگان و زیبایی آنها

إن ه-ذا إلاّ ملک کریم

28- اعتقاد به وجود فرشتگان ، باوری ریشه دار در تاریخ بشر

إن ه-ذا إلاّ ملک کریم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 24 - 10

10 - اعتقاد مردم عصر نوح به وجود فرشتگان

و لوشاء اللّه لأنزل مل-ئکه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 40 - 6

6 - اعتقاد مشرکان به موجوداتی به نام ملائکه در عالم

و یوم یحشرهم . .. ثمّ یقول للمل-ئکه أه-ؤلاء إیّاکم کانوا یعبدون

ص: 193

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 14 - 10

10 - اعتقاد قوم عاد و ثمود ، به وجود پروردگار و فرشتگان

قالوا لو شاء ربّنا لأنزل مل-ئکه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 53 - 8

8 - وجود فرشتگان ، مورد اعتقاد و پذیرش فرعونیان

أو جاء معه المل-ئکه

برداشت یاد شده بر این اساس است که سخن فرعون، از روی اعتقاد و باور باشد، و نه از باب مماشات با موسی(ع).

376- عقیده به نظارت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - بلد - 90 - 7 - 4

4 - مدعیان کمک های اقتصادی به جامعه ، باید خدا را ناظر بر خویش دیده ، ادعای گزاف نکنند .

یقول أهلکت مالاً لبدًا . أیحسب أن لم یره أحد

377- عقیده به وحیانیت قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 30 - 18

18- عقیده مندان به نزول قرآن از جانب خداوند و خیر بودن آن ، دارای جایگاهی خوب در عالم آخرت

و قیل للذین اتّقوا ماذا أنزل ربّکم قالوا خیرًا . .. و لنعم دار المتّقین

378- عقیده به وعده های خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - قصص - 28 - 13 - 13

13 - اندکی از مردم به حقانیت وعده های الهی ، اعتقاد دارند .

و لکنّ أکثرهم لایعلمون

مفعول <لایعلمون> حذف شده و تقدیر آن چنین است: <و ل-کنّ أکثر الناس لایعلمون أنّ وعد اللّه حقّ>. مفهوم آن این است که تنها اندکی از مردم به حقانیت وعده های الهی یقین دارند.

ص: 194

379- عقیده به ولایت غیر خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 30 - 10

10 - شرک ( اعتقاد به وجود مولویت و ربوبیت برای غیر خدا ) پنداری باطل و افترا بر خداوند است .

و ردوا إلی اللّه مولیهم الحق و ضل عنهم ما کانوا یفترون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 9 - 3

3 - اعتقاد انسان به ولایت غیرخدا ، ظلم و ستم بر خویشتن

و الظ-لمون ما لهم من ولیّ و لانصیر . أم اتّخذوا من دونه أولیاء

380- عقیده به ولایت معبودان باطل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - رعد - 13 - 16 - 19

19- مشرکان علی رغم سراغ نداشتن مخلوقی برای خدایان خویش ، به ولایت و تدبیر آنان معتقد بودند .

أفاتخذتم من دونه أولیاء . .. أم جعلوا لله شرکاء خلقوا کخلقه فتش-به الخلق علیهم

جمله <خلقوا کخلقه> صفت برای <شرکاء> است. <خلق> در هر دو مورد (<کخلقه> و <الخلق>) مصدر و به معنای اسم مفعول (مخلوقات) است. <تشابُه> (مصدر تشابَه) به قرینه کلمه <علی> به معنای مشتبه شدن به خاطر مشابهت است. <أم> در جمله فوق أم منقطعه و حاوی استفهام انکاری است و می رساند که خود مشرکان نیز برای شرکا و معبودهای پنداری، آفرینشی را باور نداشتند تا با آفریده های خدا مشتبه شود.

381- عقیده به همسرداری خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - جن - 72 - 3 - 6

6 - جنیان ، پیش از نزول قرآن و بعثت پیامبراسلام ، معتقد به شرک و وجود همسر و فرزند برای خداوند

و أنّه تع-لی جدّ ربّنا ما اتّخذ ص-حبه و لا ولدًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - جن - 72 - 4 - 2

2 - شرک و عقیده به همسرگزینی و فرزندداری خداوند ، عقیده ای سفیهانه و به دور از خرد

و أنّه کان یقول سفیهنا علی اللّه شططًا

ص: 195

382- عقیده پادشاه مصر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 51 - 9

9- پادشاه مصر و درباریان او در مصر باستان و عصر یوسف ( ع ) ، به وجود خداوند و منزّه بودنش اعتقاد داشتند .

قلن ح-ش لله

383- عقیده پسندیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 171 - 31

31 - باور به یگانگی خداوند و اقرار به آن ، اعتقاد و سخنی حق درباره خداوند

لاتقولوا علی اللّه الا الحق . .. انما اللّه اله وحد

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - اعراف - 7 - 8 - 2

2 - حق (نوع شایسته و بایسته رفتار و اندیشه ها در پیشگاه خداوند)، وسیله سنجش اعمال و عقاید در قیامت است.

و الوزن یومئذ الحق

برداشت فوق مبتنی بر این است که <الحق> خبر برای <الوزن> باشد و کلمه <الوزن> به معنای میزان (مقیاس سنجش) باشد. مانند مثقال و کیلو که مقیاس سنجش و تعیین کننده سبکی و سنگینی اشیاء است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 169 - 27

27 - باور به پایداری نعمت های آخرت و سعادت آفرینی آن برای اهل تقوا ، باوری خردمندانه و اندیشه ای صحیح است .

و الدار الأخره خیر للذین یتقون أفلا تعقلون

384- عقیده پسندیده متقین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 30 - 21

21- متقین ، دارای عقیده صحیح و عمل خوبند .

و قیل للذین اتّقوا ماذا أنزل ربّکم قالوا خیرًا للذین أحسنوا . .. المتّقین

ص: 196

385- عقیده پوچ کافران

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 53 - 12

12 - منکران قرآن ، در قیامت ، با پی بردن به زیانکاری خویش و واهی بودن افکار و عقاید خود ، از اعمال و رفتار گذشته خویش پشیمان خواهند شد .

نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل قد خسروا أنفسهم و ضل عنهم ما کانوا یفترون

جمله <قد خسروا . .. > و <ضل عنهم ... > به منزله تعلیلی است برای <نرد فنعمل ... > یعنی آرزوی بازگشت به دنیا و تدارک گذشته ها بدان علت است که کفرپیشگان خود را زیانکار می بینند و باورهای خویش را بر باد رفته می یابند.

386- عقیده پیروان شعیب(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 88 - 12،13

12 - آیین مردم مدین ، آیینی منفور و کریه در دیدگاه شعیب ( ع ) و پیروان او

أو لو کنا کرهین

13 - شعیب ( ع ) با اظهار تنفر خود و پیروانش از آیین مردم مدین ، انتظار پذیرش آن آیین را انتظاری شگفت و بی جا دانست .

قال أو لو کنا کرهین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 89 - 3،11،12

3 - شعیب ( ع ) و همگامان مؤمنش ، بیزار از گرایش به آیین شرک و افترا بستن بر خدا

قال أو لو کنا کرهین. قد افترینا علی اللّه کذبا إن عدنا فی ملتکم

11 - شعیب ( ع ) اظهار کفر و شرک را امری نامشروع و ناروا برای خویش و همگامانش دانست .

و ما یکون لنا أن نعود فیها إلا أن یشاء اللّه ربنا

برداشت فوق بر این اساس است که مراد از عدم امکان که از جمله <ما یکون لنا . .. > به دست می آید، عدم امکان تشریعی باشد.

12 - شعیب ( ع ) و مؤمنان به رسالتش ، انسانهایی تسلیم در برابر مشیت های خداوند

و ما یکون لنا أن نعود فیها إلا أن یشاء اللّه ربنا

387- عقیده پیشینیان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 77 - 12

12 - پیروان ادیان الهی در خطر پیروی از عقاید پوچ و تمایلات هواپرستانه گذشتگان خویش

و لاتتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل

ص: 197

388- عقیده جادوگران فرعون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 120 - 2

2 - ساحران با مشاهده معجزه موسی ( ع ) به عظمت خداوند پی بردند و او را شایسته و بایسته پرستش یافتند .

و ألقی السحره سجدین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 121 - 1

1 - ساحران با مشاهده معجزه موسی ( ع ) ربوبیت خداوند را بر تما هستی باور کردند و به آن ایمان آوردند .

قالوا ءامنا برب العلمین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 125 - 2،3،4

2 - ساحران در پاسخ فرعون و تهدید های وی اظهار کردند که با کشته شدن به سوی خدای خویش باز خواهند گشت .

قالوا إنا إلی ربنا منقلبون

<إلی ربنا> متعلق به <منقلبون> است و کلمه <انقلاب>، در صورتی که به <إلی> متعدی شود، به معنای بازگشتن است.

3 - ساحران مؤمن به موسی ( ع ) ، معتقد به معاد و بازگشت به خدا پس از سپری کردن حیات دنیا

إنا إلی ربنا منقلبون

4 - ساحران مؤمن به موسی ، معتقد به دستیابی کشته شدگان راه خدا به موهبتهایی برتر از نعمت ها و آسایش های دنیوی

إنا إلی ربنا منقلبون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 126 - 10

10 - ساحران مؤمن در عین اظهار استقامت در برابر فرعون ، خود را برای مقاومت در برابر شکنجه های فرعون و پایداری بر طریق ایمان ، نیازمند امداد های الهی دانستند .

ربنا أفرغ علینا صبراً

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - شعراء - 26 - 50 - 3،4

3 - اعتقاد ساحران مؤمن به زیان نکردن انسان از تحمل دشواری ها در راه خدا

قالوا لاضیر إنّا إلی ربّنا منقلبون

جمله <إنّا إلی ربّنا. ..> تعلیل برای <لاضیر> و بیانگر مطلب یاد شده است.

4 - توجه و اعتقاد ساحران گرویده به موسی ( ع ) ، نسبت به معاد هم پای عقیده به پروردگار یگانه هستی

قالوا ءامنّا بربّ الع-لمین . .. إنّا إلی ربّنا منقلبون

ص: 198

389- عقیده جاهلانه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - لقمان - 31 - 15 - 2

2 - عقیده به شریک داشتن خداوند ، عقیده ای جاهلانه است .

علی أن تشرک بی ما لیس لک به علم

آوردن قید <ما لیس لک به علم> برای شرک، حکایت از آن دارد که اساس شرک، بر جهل استوار است.

390- عقیده جاهلیت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 198 - 2

2 - ممنوعیّت فعالیت های اقتصادی در حج ، پندار غلط برخی از مسلمانان صدر اسلام

لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا

برخی از مسلمانان، خرید و فروش را در حج گناه می شمردند که با این آیه، این تصوّر دفع شد. (مجمع البیان.)

_______________________________

مجمع البیان، ج 2، ص 527 ; تفسیر برهان، ج 1، ص 201، ح 2.

391- عقیده جن

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - احقاف - 46 - 31 - 3

3- اعتقاد جنیان قبل از رسالت پیامبر ( ص ) به وجود خداوند

أجیبوا داعی اللّه

در عبارت <أجیبوا داعی اللّه> اصل وجود خداوند در نظر جنیان، یقینی تلقی شده و از آنان خواسته شده است تا به پیامبری که به سوی خداوند دعوت می کند، ایمان آورند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - جن - 72 - 1 - 3

3 - پیامبر ( ص ) ، مأمور اعلام مواضع گروه های جنی در برابر قرآن و رهنمود های آن

قل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - جن - 72 - 2 - 1،7

ص: 199

1 - قرآن ، در دیدگاه گروهی از جن ، راهنمای مؤمنان به راه حق و درستی است .

یهدی إلی الرشد

<رشد> (ضد <غی>) به معنای دستیابی به راه حق و درستی است. (مصباح المنیر و قاموس المحیط)

7 - اعتقاد جنیان استماع کننده قرآن ، به ربوبیت یگانه خدا و دوری آنان از شرکورزی به او

و لن نشرک بربّنا أحدًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - جن - 72 - 3 - 6

6 - جنیان ، پیش از نزول قرآن و بعثت پیامبراسلام ، معتقد به شرک و وجود همسر و فرزند برای خداوند

و أنّه تع-لی جدّ ربّنا ما اتّخذ ص-حبه و لا ولدًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - جن - 72 - 7 - 6

6 - قیامت و رستاخیز ، از اصول اعتقادی مشترک میان انسان و جن

و أنّهم ظنّوا کما ظننتم أن لن یبعث اللّه أحدًا

392- عقیده جنیان مؤمن

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - جن - 72 - 5 - 1

1 - ایمان آورندگان از جن ، دروغ بستن بر خداوند را از سوی انس و جن ، امری ناممکن و بعید می دانستند .

و أنّا ظننّا أن لن تقول الإنس و الجنّ علی اللّه کذبًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - جن - 72 - 11 - 3

3 - از دیدگاه مؤمنان جن ، برخی از آنان صالح و نیک کردار کامل اند و برخی دیگر ضعیف و در رتبه پایین تر از صالحان قرار دارند .

و أنّا منّا الص-لحون و منّا دون ذلک

برداشت یاد شده، مبتنی بر این نکته است که <دون> به معنای <تحت> باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - جن - 72 - 13 - 4

4 - در دیدگاه مؤمنان جن ، ایمان آورندگان به ربوبیت خدای یکتا ، از نقصان حق خویش و یا ستم شدن در مجازات ، بیم نداشته و در امان اند .

فمن یؤمن بربّه فلایخاف بخسًا و لا رهقًا

<رَهَق> در معانی <سفاهت>، <گناه>، <کذب>و <ظلم> به کار می رود; ولی در این آیه معنای اخیر مراد است.

ص: 200

393- عقیده جهنمیان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - اعراف - 7 - 38 - 21

21 - ربوبیت خداوند مورد پذیرش و اذعان دوزخیان قرار خواهد گرفت.

قالت . .. ربنا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - اعراف - 7 - 39 - 8

8 - عذاب آخرت، بازتاب عمل انسان، حتی در باور دوزخیان

قالت . .. فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 77 - 8

8 - گستره قدرت الهی در جهان واپسین ، مورد باور تمامی انسان ها حتی دوزخیان

و نادوا ی-ملک لیقض علینا ربّک

از این که جهنمیان نجات خود را به دست خداوند می دیدند و فرشتگان را به شفاعت می طلبیدند، استفاده می شود که حتی دوزخیان نیز در قیامت به قدرت الهی باور دارند.

394- عقیده حبیب نجار

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 25 - 2

2 - مؤمن انطاکیه ( حبیب نجار ) ، مردم را به گوش فرادادن به سخنان خود و تأمل و تفکر در اندیشه ها و باور های خود فراخواند .

فاسمعون

395- عقیده حق

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 18 - 2

2- پیروزی عقیده و جهان بینی حق بر عقیده و جهان بینی باطل ، سنت الهی است .

و ما خلقنا السماء . .. ل-عبین ... بل نقذف بالحقّ علی الب-طل فیدمغه

خداوند در آیه قبل، از هدفمند بودن آفرینش جهان و نیز بطلان عقیده به بیهوده بودن خلقت طبیعت سخن به میان آورده

ص: 201

است. این سخن قرینه بر این است که مقصود از حق و باطل در آیه شریفه، عقیده و جهان نگری حق و باطل است. گفتنی است که ذیل همین آیه (و لکم الویل ممّا تصفون) که در باره نسبت ناروا به خداوند و توصیف او به امور نادرست است، مؤید برداشت یاد شده است.

396- عقیده حق طلبان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - فرقان - 25 - 17 - 6

6 - اسلام و عقیده به توحید ، تنها راه صحیح و عقیده درست برای ره پویان طریق حق و حقیقت

ءأنتم أضللتم عبادی ه-ولاء أم هم ضلّوا السبیل

برداشت فوق از اطلاق واژه <السبیل> (راه) بر راه حق و درستی - که مشرکان از آن دور شده و آن را گم کرده اند - به دست می آید.

397- عقیده حوا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - اعراف - 7 - 23 - 9

9 - آدم و حوا آمرزش خدا و رحمت وی را تنها عامل نجات خویش از زیانکاری دانستند.

و إن لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخسرین

398- عقیده حواریون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 112 - 8،10

8 - حواریون عیسیی نامطمئن به توانایی خداوند بر فرستادن مائده ای از آسمان

هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائده من السماء

10 - حواریون عیسی مورد توبیخ وی به خاطر تردیدشان در توانمندی خداوند

هل یستطیع ربک . .. قال اتقوا اللّه ان کنتم مؤمنین

جمله <اتقوا اللّه . ..> حاکی از انتقاد و اعتراض عیسی(ع) به حواریون است ناظر به مطالبی است که از <هل یستطیع ربک ...> به دست می آید که از جمله آنها تردید در توانمندی خداوند است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 113 - 6،8

6 - غلبه گرایش های مادی در حواریون عیسی ( ع ) بر جنبه های معنوی آنان *

قالوا نرید ان نأکل منها و تطمئن قلوبنا

ص: 202

برداشت فوق از تقدیم <نأکل> که اشاره به جنبه مادی دارد، بر <تطمئن> و <نعلم> که از امور معنوی است، استفاده شده است.

8 - حواریون در آغاز رسالت مسیح ، محروم از ایمان راستین و گرفتار شک و تردید در حقانیت رسالت عیسی ( ع )

قالوا . .. و تطمئن قلوبنا و نعلم ان قد صدقتنا

399- عقیده خائنان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 108 - 2

2 - خیانت پیشگان گنهکار ، ناباور به نظارت و آگاهی خداوند بر اعمال انسانها

یستخفون من الناس و لایستخفون من اللّه

پنهان سازی از خداوند نامعقول است. بنابراین جمله < و لایستخفون من اللّه> می تواند اشاره به این معنا باشد که گناهکاران، در حقیقت خداوند را ناظر و آگاه به اعمال نمی دانند تا در صدد پنهان سازی اعمال ناروای خویش از او باشند.

400- عقیده خرافی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 24 - 1،4

1 - پایبندی به خرافات ، عقاید بی اساس و احساس امنیّت واهی ، عامل رویگردانی اهل کتاب از اسلام

ثمّ یتولّی فریق . .. ذلک بانّهم قالوا لن تمسّنا النار

4 - باور های دروغین و خرافی ، مایه فریب و گمراهی

قالوا لن تمسّنا النار . .. غرّهم فی دینهم

401- عقیده دشمنان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 100 - 1

1 - مسلمانان ، در صورت مهاجرت ، علی رغم پندار دشمنان ، محیط های مناسبی برای زندگی خواهند یافت .

و من یهاجر فی سبیل اللّه یجد فی الارض مراغماً کثیراً وسعه

<مراغماً>، اسم مکان و به معنای سرزمین و راه است که با نظر به مادّه آن، <رغم> (خاک) این معنا در آن اشراب شده که یافتن سرزمین برای زندگی، علی رغم موانع و تضییقاتی است که دشمنان در برابر هجرت مسلمانان ایجاد می کردند.

ص: 203

402- عقیده دنیاطلبان یهود

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 169 - 3،7،11

3 - دنیاگرایان یهود خود به گناه دنیاگرایی و کسب مال و منال از راه های ناروا معترف بودند .

یأخذون عرض هذا الأدنی و یقولون سیغفر لنا

جمله <سیغفر لنا> (آمرزیده خواهیم شد)، اعتراف یهودیان دنیاگرا به گنهکاری خویش و بیانگر این است که جمله <یأخذون . .. > ناظر به کسب مال از راههای نامشروع است.

7 - دنیاگرایان یهود بر این باور بودند که خداوند گناهان آنان را ، حتی بدون توبه ، خواهد آمرزید .

و یقولون سیغفر لنا و إن یأتهم عرض مثله یأخذوه

جمله <و إن یأتهم عرض . .. > حاکی از این است که گنهکاران یهود در عین آمادگی برای حرامخواری مجدد، خود را مورد عفو و مغفرت خداوند می پنداشتند. یعنی هرگز از عمل گذشته پشیمان نبودند تا توبه کنند.

11 - ادعای آمرزش گناه یهودیان بدون توبه ، از نسبت های دروغین دنیاگرایان یهود به خداوند

و یقولون سیغفر لنا . .. ألم یؤخذ علیهم ... أن لا یقولوا علی اللّه إلا الحق

403- عقیده دهریون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - جاثیه - 45 - 24 - 1

1 - مشرکان ( دهریون ) ، حیات را منحصر در زندگی دنیا دانسته و منکر معاداند .

و قالوا ما هی إلاّ حیاتنا الدنیا

به قرینه آیه بعد، فاعل <قالوا> مشرکان است.

404- عقیده ذوالقرنین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 87 - 7

7- ذوالقرنین ، به معاد و وجود کیفر سخت اخروی برای ظالمان ، معتقد بود .

قال أمّا من ظلم فسوف نعذّبه ثمّ یردّ إلی ربّه فیعذّبه عذابًا نکرًا

405- عقیده رباخوار

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 275 - 7،8

7 - پندار نادرست رباخواران ، از همانندی بیع با ربا ، دلیل رباخواری آنان

الّذین یأکلون الرّبوا . .. ذلک بانّهم قالوا انّما البیع مثل الرّبوا

ص: 204

بنابراینکه <ذلک> اشاره به <اکل ربا> باشد که از <یأکلون الرّبوا> به دست می آید.

8 - پندار و باور غلط رباخواران از همگونی بیع و ربا ، نشانه عدم تعادل شخصیّت آنان

الّذین یأکلون . .. ذلک بانّهم قالوا انّما البیع مثل الرّبوا

کلمه <ذلک> علاوه بر اینکه اشاره به <اکل ربا> است، می تواند اشاره به تخبّط وجنون زدگی باشد، البته در این صورت جمله <ذلک بانّهم> تعلیل در مقام اثبات است که در این برداشت به نشانه تعبیر شده است.

406- عقیده رهبری

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 161 - 6

6 - رهبران دینی باید به حقانیت راه خویش اعتقاد داشته باشند و آن را به پیروان خود اعلام کنند.

قل إننی هدینی ربی إلی صرط مستقیم دینا قیما

لزوم اعلام از کلمه <قل> استفاده شده است.

407- عقیده سفیهانه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - جن - 72 - 4 - 2

2 - شرک و عقیده به همسرگزینی و فرزندداری خداوند ، عقیده ای سفیهانه و به دور از خرد

و أنّه کان یقول سفیهنا علی اللّه شططًا

408- عقیده سلیمان(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 30 - 6

6 - اعلام موضع توحیدی و هدف الهی سلیمان ( ع ) ، با آغاز نامه خود به نام و یاد خدا

و إنّه بسم اللّه الرحم-ن الرحیم

409- عقیده شعیب(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 89 - 7،11،17

7 - شعیب ( ع ) بازگشت خود و همگامانش را به آیین شرک تنها در صورت تعلق مشیت الهی ، ممکن دانست .

و ما یکون لنا أن نعود فیها إلا أن یشاء اللّه ربنا

ص: 205

11 - شعیب ( ع ) اظهار کفر و شرک را امری نامشروع و ناروا برای خویش و همگامانش دانست .

و ما یکون لنا أن نعود فیها إلا أن یشاء اللّه ربنا

برداشت فوق بر این اساس است که مراد از عدم امکان که از جمله <ما یکون لنا . .. > به دست می آید، عدم امکان تشریعی باشد.

17 - شعیب ( ع ) ، علم مطلق خداوند را دلیل پذیرش ربوبیت وی و تسلیم در برابر مشیتهایش دانست .

قال . .. إلا أن یشاء اللّه ربنا وسع ربنا کل شیء علماً

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 88 - 24،25

24- شعیب ( ع ) ، موفقیت خویش در اصلاح جامعه را ، در گرو امداد الهی می دانست .

إن أُرید إلاّ الإصل-ح ما استطعت و ما توفیقی إلاّ بالله علیه توکلت

<توفیق> در آیه شریفه ، مصدر مجهولی است که به نایب فاعلش (یای متکلم) اضافه شده است و <باء> برای استعانت است. بنابراین <و ما توفیقی ...>; یعنی ، تنها به کمک خداوند بر انجام کارهای خیر ، موفق خواهم بود.

25- شعیب ( ع ) تنها خداوند را مرجع خویش می دانست و فقط به درگاه او روی می آورد .

و إلیه أُنیب

<انابه> (مصدر اُنیب) به معنای رجوع و اقبال است.

410- عقیده شفیعان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 23 - 15

15 - شفاعت کنندگان ، معتقد به عالی رتبه و بسیار بزرگ بودن خداوند .

قالوا الحقّ و هو العلیّ الکبیر

بنابراین که عبارت <و هو العلیّ الکبیر> مقول قول <قالوا> باشد و مرجع ضمیر <قالوا> شفاعت کنندگان باشد، استفاده می شود که آنان چنین عقیده ای دارند.

411- عقیده شیطان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - انفال - 8 - 48 - 20

20 - شیطان معتقد به خداوند و آگاه به شدت عقوبت های وی

و اللّه شدید العقاب

مقتضای سیاق این است که گفته شود جمله <و اللّه شدید العقاب> سخن شیطان است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - حشر - 59 - 16 - 9

ص: 206

9 - اعتقاد شیطان به جزا و کیفر خلق ، در برابر اعتقاد و عمل *

کمثل الشیطن إذ قال . .. إنّی أخاف اللّه ربّ الع-لمین

در صورتی که <إنّی أخاف . ..> سخنی از روی واقعیت باشد - و نه توجیه و استهزا - تعبیر <أخاف ...> نشانگر بیم شیطان از بازتاب کفر و اعتقاد او به کیفر و مجازات است.

412- عقیده صابران

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 156 - 34

413- عقیده صابئان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 69 - 7

7 - صابئی ها نسبت به دیگر پیروان ادیان الهی دارای زمینه کمتری برای گرایش به ایمان واقعی *

إنّ الذین ءامنوا و الذین هادوا و الصبئون و النصری

مرفوع بودن کلمه <الصبئون>، نشان می دهد که تأکید مستفاد از <انّ> در مورد صابئیها وجود ندارد.

414- عقیده صالحان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 196 - 6

6 - توجه صالحان به ولایت و سرپرستی خدا بر ایشان ، عامل مقاومت آنها در مبارزه با اهل شرک و نهراسیدن از توطئه های ایشان

ثم کیدون فلاتنظرون . .. هو یتولی الصلحین

از اهداف بیان ولایت خدا بر صالحان، پس از طرح توطئه مشرکان، این است که صالحان همواره توجه به یاری خدا داشته باشند و هرگز از مکرهای مشرکان نهراسند.

415- عقیده صحیح

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 39 - 11

11- اعتقاد به وجود خدای یگانه و غالب و باور به شایستگی او برای پرستش ، اعتقاد و باوری خردمندانه است .

ءأرباب متفرقون خیر أم الله الوحد القهار

ص: 207

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - فاطر - 35 - 10 - 8

8 - تنها سخنان ، اندیشه ها و عقاید پسندیده و درست ، به سوی خدا صعود کرده و مورد پذیرش او قرار می گیرد .

إلیه یصعد الکلم الطیّب

طبق نظر مفسران، مقصود از صعود کلام طیّب به سوی خداوند، قبول شدن و اجر داشتن آن در پیشگاه خداوند است; گو این که کلام غیر طیّب، شایسته صعود به بالا و به پیشگاه خداوند نیست.

416- عقیده علمای دینی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 108 - 1

1- پروردگار ، منزه از هر کاستی و نقص در بینش آگاهان به معارف آسمانی

إن الذین أُوتوا العلم من قبله . .. یقولون سبح-ن ربّنا

417- عقیده عوام یهود

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 78 - 4،5،6،7

4 - عوام یهود ، خیالات واهی و نسبت داده شده به تورات را به عنوان کتاب آسمانی و دستورات الهی پذیرفته بودند .

لایعلمون الکتب إلا امانی

<امانی> (جمع امنیه) به معنای خیالات واهی و دروغهای بافته شده است. استثنا در جمله فوق، استثنای منقطع است. بنابراین <لا یعلمون ...>; یعنی، عوام یهود به محتوای تورات آگاهی ندارند، بلکه خیالات واهی و مطالب دروغین را به عنوان کتاب می شناسند.

5 - حدس و گمان ، پایه و اساس تفکرات دینی عوام یهود

إن هم لایظنون

6 - بی سوادی عوام یهود و آگاهی نداشتن آنان از تورات ، از دلایل نابجا بودن انتظار ایمان از آنها

أفتطمعون أن یؤمنوا لکم . .. و منهم أمیون لایعلمون الکتب إلا امانی

جمله <منهم أمیون> عطف بر <قد کان فریق . ..> در آیه <75> است. بنابراین آیه مورد بحث نیز بیانگر علت برای <أفتطمعون ...> می باشد.

7 - پذیرش خیالات واهی به جای محتوای کتاب آسمانی و پایه قرار دادن حدس و گمان در تفکرات و معتقدات دینی ، از دلایل نابجا بودن انتظار ایمان از عوام یهود

أفتطمعون أن یؤمنوا لکم . .. و منهم أمیون ... إن هم إلا یظنون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 80 - 3

ص: 208

3 - عذاب نشدن یهودیان گنهکار در قیامت به جز عذابی اندک ، از خیالات واهی و خام عوام یهود

لایعلمون الکتب إلا أمانی . .. و قالوا لن تمسنا النار إلا أیاماً معدوده

در برداشت فوق، جمله <قالوا . ..> بیان مصداقی از <أمانی> در آیه 78 گرفته شده است.

418- عقیده عیسی(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 172 - 1

1 - حضرت مسیح ، معترف به بندگی خویش برای خداوند در تمامی مراحل زندگی

لن یستنکف المسیح ان یکون عبداً للّه

<استنکاف> به معنای امتناع کردن است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 116 - 8،10،13،14،16،17

8 - عیسی ( ع ) خود معتقد و معترف به تنزیه خداوند از داشتن هرگونه شریکی شایسته الوهیت و پرستش

قال سبحنک

10 - عیسی ( ع ) شخصیتی بدور از ادعای گزاف آمیز درباره خویش و مادرش مریم

ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق

13 - اعتراف عیسی ( ع ) به شایسته نبودن خویش و مادرش مریم برای خدایی ، دلیل واهی بودن عقیده مسیحیان به الوهیت آنان

ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق

14 - عیسی ( ع ) بدور از اندیشه همتایی با خداوند

ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق . .. تعلم ما فی نفسی

جمله <ما یکون لی ان اقول . ..> بیان این جهت است که عیسی(ع) هرگز چیزی را که سزاوار وی نیست اظهار نداشته و جمله <تعلم ما فی نفسی> اشاره به این دارد که در اندیشه و افکار وی نیز چنین چیزی یعنی شایستگی الوهیت و همتایی با خداوند، خطور نکرده است.

16 - آگاه نبودن خداوند به ادعای الوهیت عیسی ( ع ) - علی رغم آگاهی مطلق او - دلیل روشن بر نبود چنین ادعایی در گفته های عیسی ( ع )

ان کنت قلته فقد علمته تعلم ما فی نفسی

17 - مسیح ( ع ) آگاه و معتقد به احاطه علمی خداوند بر وی و تمامی اندیشه ها و صفات نفسانی او

تعلم ما فی نفسی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 117 - 8

8 - اعتراف علنی عیسی ( ع ) به بندگی خداوند ، دلیل وی بر پوچی ادعای مسیحیان مشرک ( همتایی وی با خداوند )

ءانت قلت . .. ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللّه ربی و ربکم

ص: 209

419- عقیده فرعون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 106 - 1

1 - فرعون ، ناباور به صداقت موسی ( ع ) در ادعای رسالت و برخورداریش از معجزه و آیتی از جانب خدا

قال إن کنت جئت بئایه فأت بها إن کنت من الصدقین

متعلق <الصدقین> اصل رسالت و نیز داشتن <بینه> است. یعنی: إن کنت من الصادقین فی دعوی الرساله و دعوی البینه.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 127 - 10

10 - فرعون ، حاکمی مشرک و معتقد به وجود خدایان و معبودهایی متعدد

و یذرک و ءالهتک

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 90 - 8

8 - فرعون ، تا پیش از غرق شدن ، معتقد به آیین شرک بود .

حتی إذا أدرکه الغرق قال ءامنت أنه لا إله إلا الذی ءامنت به بنوا إسرءیل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 102 - 8

8- اعتقاد درونی فرعون به وجود پروردگاری برای آسمان ها و زمین *

قال لقد علمت ما أنزل ه-ؤلاء إلاّ ربّ السموت و الأرض

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 50 - 7

7 - فرعون و فرعونیان ، به تغایر بین خالق جهان و ربّ موجودات ، معتقد بودند .

من ربّکما . .. ربّنا الذی أعطی کلّ شیءء خلقه

در پاسخ به یک سؤال، سعی می شود از یک مقدمه معلوم، برای معرفی مجهول استفاده شود. در جواب پرسش فرعون (من ربّکما)، موسی(ع) نیز از یک مقدمه معلوم استفاده کرده که توصیف خداوند به خالقیت است، زیرا فرعون و پیروانش، به خالقیت خداوند معتقد بودند، و تنها ربوبیت، محور تفاوت و اختلاف آنان بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - شعراء - 26 - 40 - 4

4 - فرعون و مردم عصر وی ، عقیده مند به افسون و جادو بوده و ساحران دارای جایگاه و منزلت ویژه در نزد آنان بودند .

لعلّنا نتّبع السحره إن کانوا هم الغ-لبین

ص: 210

دعوت همگانی از مردم برای شرکت در هماوردی فرعون با موسی(ع) و تصریح به پیروی همگی از ساحران، در صورت پیروزی آنها بر موسی(ع)، گویای برداشت یاد شده است.

420- عقیده فرعون به معجزه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 102 - 1

1- تذکر موسی ( ع ) به آگاهی و اعتقاد درونی فرعون به حقانیت معجزات او علی رغم سحر خواندن آنها

إنی لأظنّک ی-موسی مسحورًا . قال لقد علمت ما أنزل ه-ؤلاء إلاّ ربّ السموت و الأرض

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 103 - 12

12- < فی روایه أبی الجارود [ عن أبی جعفر ( ع ) ] فی قوله : < فأراد أن یستفزّهم من الأرض > : . . . و قد علم فرعون و قومه ما أنزل تلک الأیات إلاّ الله ;

از ابی الجارود [از امام باقر(ع)] درباره سخن خدا <فأراد أن یستفزّهم من الأرض> روایت شده است که فرمود: . .. در حالی که فرعون و قومش می دانستند که آن آیات را، کسی جز خداوند نازل نکرده است>.

421- عقیده فرعونیان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 134 - 7

7- باور فرعونیان به وجود خدایی برای موسی ، مؤثر در جهان آفرینش و زندگی انسانها

ادع لنا ربک بما عهد عندک

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 50 - 7

7 - فرعون و فرعونیان ، به تغایر بین خالق جهان و ربّ موجودات ، معتقد بودند .

من ربّکما . .. ربّنا الذی أعطی کلّ شیءء خلقه

در پاسخ به یک سؤال، سعی می شود از یک مقدمه معلوم، برای معرفی مجهول استفاده شود. در جواب پرسش فرعون (من ربّکما)، موسی(ع) نیز از یک مقدمه معلوم استفاده کرده که توصیف خداوند به خالقیت است، زیرا فرعون و پیروانش، به خالقیت خداوند معتقد بودند، و تنها ربوبیت، محور تفاوت و اختلاف آنان بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 53 - 8

8 - وجود فرشتگان ، مورد اعتقاد و پذیرش فرعونیان

أو جاء معه المل-ئکه

ص: 211

برداشت یاد شده بر این اساس است که سخن فرعون، از روی اعتقاد و باور باشد، و نه از باب مماشات با موسی(ع).

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - نازعات - 79 - 24 - 1

1 - قوم فرعون ، معتقد به خدایانی متعدد

أنا ربّکم الأعلی

422- عقیده فرعونیان به معجزه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 103 - 12

12- < فی روایه أبی الجارود [ عن أبی جعفر ( ع ) ] فی قوله : < فأراد أن یستفزّهم من الأرض > : . . . و قد علم فرعون و قومه ما أنزل تلک الأیات إلاّ الله ;

از ابی الجارود [از امام باقر(ع)] درباره سخن خدا <فأراد أن یستفزّهم من الأرض> روایت شده است که فرمود: . .. در حالی که فرعون و قومش می دانستند که آن آیات را، کسی جز خداوند نازل نکرده است>.

423- عقیده قارون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - قصص - 28 - 78 - 2

2 - اعتقاد قارون به نقش تعیین کننده دانش و ابتکار در دستیابی انسان به مال و ثروت و نه لطف و احسان خداوند

إذ قال له قومه . .. أحسن کما أحسن اللّه إلیک ... قال إنّما أُوتیته علی علم عندی

424- عقیده قریش

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 199 - 12

12 - اعتقاد قریش به عدم لزوم کوچ کردن آنان از عرفات

ثم افیضوا من حیث افاض الناس

امام صادق (ع): اولئک قریش کانوا یقولون: نحن اولی الناس بالبیت و لا یفیضون الا من المزدلفه، فامرهم اللّه ان یفیضوا من عرفه

_______________________________

تفسیر عیاشی، ج 1، ص 96، ح 263 ; نورالثقلین، ج 1، ص 195، ح 710.

ص: 212

425- عقیده قوم ابراهیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 77 - 4

4 - مردم زمان ابراهیم ماه را <رب> و آن را مؤثر در امور خود می پنداشتند.

فلما رءا القمر بازغا قال هذا ربی

جمله <هذا ربی>، که در مقام مجادله حضرت ابراهیم(ع) با قومش بیان شده، اشاره به یکی از اعتقادات باطل آنان دارد که همان پندار ربوبیت برای ماه است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 80 - 2،3،9،10

2 - تعصب و پافشاری قوم ابراهیم بر عقیده شرک خویش، علی رغم استدلالهای آن حضرت بر بطلان آن

و حاجه قومه قال أتحجونی فی الله

3 - اظهار شگفتی ابراهیم(ع) از لجاجت مردم بر شرک، علی رغم وجود دلایل واضح بر بطلان آن

و حاجه قومه قال أتحجونی فی الله

9 - قوم ابراهیم در مقابله با ادله توحیدی آن حضرت، او را به آسیب دیدن از جانب بتها بیم دادند.

و لا أخاف ما تشرکون به

جمله <لا أخاف> - که پاسخ حضرت ابراهیم(ع) به تهدید مشرکان است - قرینه بر وقوع تهدید از جانب آنهاست.

10 - ترس موهوم و خرافی قوم ابراهیم از معبودهای پنداری خویش، از عوامل پافشاری آنان بر شرک خویش بود.

و لا أخاف ما تشرکون به

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 81 - 4،15

4 - قوم ابراهیم علاوه بر عقیده و تأثیر و نقش بتها و اجرام آسمانی در تدبیر و ربوبیت جهان، به خداوند نیز معتقد بودند.

و لاتخافون أنکم أشرکتم بالله

احتجاج ابراهیم(ع) با مشرکان در جمله <و لاتخافون . ..> در صورتی تام است که آنها عقیده به <الله> داشته باشند.

15 - قوم ابراهیم مدعی ابتنای عقاید موهوم خویش بر علم

فأی الفریقین أحق بالأمن إن کنتم تعلمون

جمله <إن کنتم تعلمون> - که از جانب ابراهیم(ع) در برابر مشرکان ابراز شده - بیانگر وجود چنین ادعایی در میان آن قوم است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 56 - 4

4- شرک قوم ابراهیم ، در ربوبیت و تدبیر جهان بود ; نه در خالقیت آن .

قال بل ربّکم ربّ السموت والأرض الذی فطرهنّ

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 59 - 4

ص: 213

4- قوم ابراهیم ، بت ها را معبود های خویش می پنداشتند و آنها را می پرستیدند .

لأکیدنّ أصن-مکم . .. قالوا من فعل ه-ذا ب-الهتنا

<إل-ه> به معنای معبود و جمع آن <آلهه> به معنای معبودها است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - شعراء - 26 - 71 - 3

3 - دلبستگی عمیق و تفاخر قوم ابراهیم ، به مسلک شرک آلود خویش

إذ قال . .. ما تعبدون . قالوا نعبد أصنامًا فنظلّ لها ع-کفین

در جواب حضرت ابراهیم(ع) که از قومش پرسید: <چه می پرستید>، باید آنان می گفتند: <بت>. اما آنها در پاسخ گفتند: <بت ها را می پرستیم و همواره ملازم آنها هستیم>. این نشان می دهد که می خواستند علاوه بر جواب او، فخر و دل بستگی شدید خود را به مسلک شرک، برای ابراهیم(ع) بیان کنند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 86 - 4

4 - قوم ابراهیم ، معتقد به معبود های متعدد

أئفکًا ءالهه دون اللّه تریدون

جمع آمدن <ءالهه>، گویای مطلب یاد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 27 - 4

4 - اعتقاد پدر و قوم ابراهیم ( ع ) به پرستش خداوند در کنار پرستش بت ها و عناصر بی جان

براء ممّا تعبدون . إلاّ الذی فطرنی

برداشت یاد شده، براین پایه استوار است که <إلاّ> در استثنای متصل به کار رفته باشد.

426- عقیده قوم ثمود

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 73 - 19

19 - قوم ثمود ، بر خلاف قوم نوح و هود ، منکر وحی و رسالت و پیامبری فردی از بشر نبودند .

و إلی ثمود أخاهم صلحاً

نیامدن جمله ای همانند <أو عجبتم أن جاءکم . .. > در داستان صالح، به خلاف ذکر آن جمله در داستان نوح و هود (آیه 63 و 69) دلالت بر این دارد که قوم صالح، وحی و رسالت و پیامبری فردی از بشر را امری مستبعد نمی شمردند و آن را انکار نمی کردند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 77 - 6

ص: 214

6 - قوم ثمود ، پیامبری و بعثت انسانهایی را از جانب خدا ناممکن نمی شمردند .

إن کنت من المرسلین

جمع آوردن کلمه <المرسلین>، اشاره به آن دارد که قوم ثمود پذیرفته بودند که انسانهایی از جانب خدا به پیامبری مبعوث می شوند، ولی درباره رسالت حضرت صالح(ع) شک و تردید می کردند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 61 - 6

6- قوم ثمود ، به وجود خداوند معتقد بودند .

ی-قوم اعبدوا الله

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 62 - 14

14- قوم ثمود ، در یکتایی خدا و ضرورت یگانه پرستی ، در شک و تردید بودند .

و إنّنا لفی شک مما تدعونا إلیه مریب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 37 - 4

4 - وجود عقیده به تناسخ در میان مردم پس از عصر نوح *

نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین

معنای عبارت یاد شده را با توجه به آمدن <نحیا> بعد از <نموت> چنین است: ما می میریم و دوباره در همین دنیا در کالبدی دیگر، حضور پیدا می کنیم; بدون این که رستاخیزی در کار باشد و بدون این که بدن پوسیده ما، دوباره زنده شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - شعراء - 26 - 141 - 4

4 - ثمودیان ، منکر حقیقتی به نام رسالت

کذّبت ثمود المرسلین

برداشت یاد شده بدان احتمال است که نسبت دادن تکذیب همه فرستادگان الهی به ثمود، از آن جهت باشد که آنان اصولاً حقیقتی به نام <رسالت> را قبول نداشتند و این به منزله انکار همه رسولان الهی است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 14 - 10

10 - اعتقاد قوم عاد و ثمود ، به وجود پروردگار و فرشتگان

قالوا لو شاء ربّنا لأنزل مل-ئکه

ص: 215

427- عقیده قوم سبأ

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 19 - 2

2 - مردم سبا ، به ربوبیت خداوند معتقد بودند .

فقالوا ربّنا

428- عقیده قوم عاد

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 69 - 1،2،3

1 - بعثت فردی از بشر برای رسالت ، شگفت آور و نامعقول در دیدگاه قوم هود

أو عجبتم أن جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم

2 - قوم عاد به دلیل نامعقول شمردن پیامبری برای فردی از بشر ، رسالت هود را انکار کردند .

إنا لنریک فی سفاهه . .. أو عجبتم أن جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم

3 - ادعای پیامبری از سوی هود ( ع ) ، نشانه سفاهت وی در پندار قوم عاد

إنا لنریک فی سفاهه . .. أو عجبتم أن جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 70 - 3،5،6،8،10،11

3 - یکتاپرستی و گرایش توحیدی ، در پندار قوم عاد ، سفاهت و نابخردی بود .

إنا لنریک فی سفاهه . .. أجئتنا لنعبد اللّه وحده

جمله <أجئتنا . .. > بیانگر ریشه سفیه پنداشتن هود از سوی قوم عاد است.

5 - قوم هود پذیرای معبودان نیاکان و نسل های گذشته خویش

و نذر ما کان یعبد ءاباؤنا

6 - قوم عاد در عین اعتقاد به معبودانی دروغین و ضرورت پرستش آنها ، معتقد به خداوند و پرستشگر او بودند .

أجئتنا لنعبد اللّه وحده و نذر ما کان یعبد ءاباؤنا

8 - مخالفت با سنن قومی ، در پندار قوم عاد ، سفاهت و نابخردی بود .

إنا لنریک فی سفاهه . .. و نذر ما کان یعبد ءاباؤنا

10 - قوم عاد ناباور به صداقت و راستگویی حضرت هود ( ع )

فأتنا . .. إن کنت من الصدقین

11 - قوم عاد با ناباوری به صداقت و راستگویی هود ، از وی خواستند تا تهدید های خویش را تحقق بخشد .

فأتنا بما تعدنا إن کنت من الصدقین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 71 - 2

2 - هود ( ع ) در پاسخ ناباوری قوم عاد به اخطار های عذاب ، فراهم آمدن زمینه های عذاب ( پلید گشتن و گرفتاری به

ص: 216

غضب خدا ) را به آنان ابلاغ کرد .

فأتنا بما تعدنا . .. قال قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 73 - 19

19 - قوم ثمود ، بر خلاف قوم نوح و هود ، منکر وحی و رسالت و پیامبری فردی از بشر نبودند .

و إلی ثمود أخاهم صلحاً

نیامدن جمله ای همانند <أو عجبتم أن جاءکم . .. > در داستان صالح، به خلاف ذکر آن جمله در داستان نوح و هود (آیه 63 و 69) دلالت بر این دارد که قوم صالح، وحی و رسالت و پیامبری فردی از بشر را امری مستبعد نمی شمردند و آن را انکار نمی کردند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 50 - 6

6- قوم عاد ، به وجود خداوند معتقد بودند .

قال ی-قوم اعبدوا الله ما لکم من إل-ه غیره

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 53 - 5

5- قوم عاد ، مردمی مشرک و پرستشگر معبودهایی چند

و ما نحن بتارکی ءالهتنا عن قولک

<آلهه> جمع <إلاه> و به معنای معبودهاست.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 54 - 1،4

1- قوم عاد ، پرستشگر معبودهایی متعدد و معتقد به تأثیرگذاری آنها در امور جهان

إن نقول إلاّ اعتریک بعض ءالهتنا بسوء

تعدد معبودها از کلمه <آلهه> که جمع <إلاه> (معبود) است ، استفاده می شود.

4- قوم عاد ، براین باور بودند که هر بت و معبودی ، در بخشی از امور کارایی دارد . *

إن نقول إلاّ اعتریک بعض ءالهتنا بسوء

از اینکه قوم عاد ، ایجاد سوء را به برخی از خدایان نسبت داده اند (بعض ءالهتنا) و نه به همه آنها ، می توان دریافت که آنان ، هر بت و معبودی را عهده دار انجام کاری خاص می پنداشتند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 37 - 4

4 - وجود عقیده به تناسخ در میان مردم پس از عصر نوح *

نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین

معنای عبارت یاد شده را با توجه به آمدن <نحیا> بعد از <نموت> چنین است: ما می میریم و دوباره در همین دنیا در

ص: 217

کالبدی دیگر، حضور پیدا می کنیم; بدون این که رستاخیزی در کار باشد و بدون این که بدن پوسیده ما، دوباره زنده شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 14 - 10

10 - اعتقاد قوم عاد و ثمود ، به وجود پروردگار و فرشتگان

قالوا لو شاء ربّنا لأنزل مل-ئکه

429- عقیده قوم لوط

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - شعراء - 26 - 160 - 4

4 - قوم لوط ، منکر حقیقتی به نام رسالت

کذّبت قوم لوط المرسلین

برداشت یاد شده بدان احتمال است که جمع آمدن واژه <المرسلین> از آن جهت باشد که قوم لوط، اصولاً حقیقتی به نام رسالت را قبول نداشتند و این به منزله انکار همه رسولان بود.

430- عقیده قوم نوح

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 63 - 3،5

3 - بعثت فردی از بشر برای رسالت ، شگفت آور و نامعقول در دیدگاه قوم نوح

أو عجبتم أن جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم

5 - ادعای پیامبری ، نشانه گمراهی نوح در پندار ناصواب قوم وی

یقوم لیس بی ضلله . .. أو عجبتم أن جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم

جمله <أو عجبتم . .. > عطف بر <لیس بی ضلله> است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 73 - 19

19 - قوم ثمود ، بر خلاف قوم نوح و هود ، منکر وحی و رسالت و پیامبری فردی از بشر نبودند .

و إلی ثمود أخاهم صلحاً

نیامدن جمله ای همانند <أو عجبتم أن جاءکم . .. > در داستان صالح، به خلاف ذکر آن جمله در داستان نوح و هود (آیه 63 و 69) دلالت بر این دارد که قوم صالح، وحی و رسالت و پیامبری فردی از بشر را امری مستبعد نمی شمردند و آن را انکار نمی کردند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 26 - 5

ص: 218

5- قوم نوح ، پیش از پیامبری آن حضرت ، به وجود خداوند معتقد بودند .

أن لاتعبدوا إلاّ الله

چنان چه قوم نوح به وجود خداوند معتقد نبودند ، ضروری آن بود که آن حضرت نخستین سخنانش را به اثبات آفریدگار جهان اختصاص می داد و آن گاه مردمان را به پرستش او فرا می خواند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 24 - 10

10 - اعتقاد مردم عصر نوح به وجود فرشتگان

و لوشاء اللّه لأنزل مل-ئکه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - شعراء - 26 - 105 - 4

4 - قوم نوح ، منکر حقیقتی به نام رسالت

کذّبت قوم نوح المرسلین

برداشت یاد شده بدان احتمال است که جمع آمدن واژه <المرسلین> از آن جهت باشد که قوم نوح، اصولاً حقیقتی به عنوان رسالت را قبول نداشتند و این به معنای انکار همه رسولان الهی است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - قمر - 54 - 9 - 10

10 - اعتقاد قوم نوح ، به وجود جن یا عوامل مرموز و مؤثر بر روح بشر

و قالوا مجنون و ازدجر

در صورتی که <و ازدجر> به معنای <تأثیرپذیری از عوامل مرموز> باشد، به دست می آید که قوم نوح، با همه پیشینه تاریخی خویش، به وجود جن معتقد بودند و یا دیوانگی را معلول سلطه عوامل مرموز بر روح انسان می پنداشتند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - نوح - 71 - 3 - 4

4 - قوم نوح ، پیش از رسالت آن حضرت ، به عبادت خدا و تقوای الهی اعتقاد نداشته و پایبند نبودند .

أن اعبدوا اللّه و اتّقوه و أطیعون

توصیه و انذار حضرت نوح(ع) به موارد یاد شده و مخالفت طولانی قومش با آنها، بیانگر حقیقت یاد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - نوح - 71 - 25 - 7

7 - قوم بت پرست نوح ، معتقد به شفاعت و یاری رسانی معبودهایشان در برابر گرفتاری ها و عذاب ها

فلم یجدوا لهم من دون اللّه أنصارًا

ص: 219

431- عقیده کاشفان اصحاب کهف

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 21 - 31

31- بازدید کنندگان از اصحاب کهف ، به ربوبیّت خداوند و برتری علم او بر همگان ، معتقد بودند .

فقالوا . .. ربّهم أعلم بهم

432- عقیده کافران

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 156 - 2،4،5،12

2 - پندار کفرپیشگان بر این که خانه نشینی و یا پرهیز از حضور در کارزار ، مانع مرگ و کشته شدن است .

یا ایّها الّذین امنوا لا تکونوا کالّذین کفروا و قالوا . .. ما ماتوا و ما قتلوا

4 - گمانِ حاکمیّت عوامل مادّی بر مقدّرات الهی ، پنداری کفرآمیز

لاتکونوا کالّذین کفروا و قالوا لاخوانهم . .. ما ماتوا و ما قتلوا

خداوند با کفرآمیز خواندن این اندیشه که جنگ و مسافرت (عوامل مادّی) تعیین کننده مرگ آدمی است، به مؤمنان تعلیم می دهد که آن عوامل، تعیین کننده مرگ آدمی، که از مقدّرات الهی است، نخواهد بود.

5 - زنده ماندن ، ولو با توجیه کوتاهی ها و تقصیر ها در دفاع از دین ، خواسته کفرپیشگانِ به ظاهر مسلمان

لا تکونوا کالّذین کفروا و قالوا لاخوانهم . .. ما ماتوا و ما قتلوا

2 - در برداشت بالا <الّذین کفروا> به قرینه <لاخوانهم> به مسلمانان ضعیف الایمانی که اندیشه کفرآمیز دارند، تفسیر شده است.

12 - تضادّ و دوگانگی بینش اهل ایمان و کفرپیشگان ، در تفسیر عوامل حیات و مرگ

و قالوا . .. ما ماتوا و ما قتلوا ... و اللّه یحیی و یمیت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 157 - 9،10

9 - ارزش والاتر ماندگای در دنیا و ثروت اندوزی ، بر شهادت و رحمت و آمرزش الهی ، در پندار غلط کفرپیشگان

لو کانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا . .. لمغفره من اللّه و رحمه خیر ممّا یجمعون

جمله <لو کانوا . .. > شیفتگی کفرپیشگان را نسبت به ماندگاری در دنیا بیان می کند، و جمله <خیر ممّا یجمعون> هدف و یا عاقبت از ماندگاری را توضیح می دهد. یعنی هدف کفرپیشگان از ماندگاری در دنیا به چنگ آوردن منافع دنیوی و ثروت اندوزی است و آنان این منافع گذرا را بالاتر از رحمت و آمرزش الهی می پندارند و لذا بر کشته های در راه خدا تأسف می خورند.

10 - بیان مقام والای آنانکه در راه خدا می میرند و یا کشته می شوند ، نشان دهنده بطلان ارزیابی کفرپیشگان درباره حیات و مرگ

لو کانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا . .. و لئن قتلتم او متّم لمغفره من اللّه و رح

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 220

3 - آل عمران - 3 - 178 - 2

2 - کافران ، مهلت یافتن در دنیا را ، خیر و نیک و به سود خویش می پندارند .

و لا یحسبنّ الّذین کفروا انّما نملی لهم خیر لانفسهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 134 - 1

1 - نیل به سعادت دنیا با ترک ایمان و تقوا ، پندار باطل کفرپیشگان بی تقوا

من کان یرید . .. فعند اللّه ثواب الدنیا و الأخره

خداوند پس از سفارش به تقوا و ترک کفر (وصینا . .. ان اتقوا اللّه)، پاره ای از زیانهای کفرپیشگی و بی تقوایی را برشمرد و با این آیه به علتی از علل گرایش به کفر و بی تقوایی، یعنی توهم رسیدن به سعادت دنیا، اشاره می کند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 1 - 14

14 - عن أبی ابراهیم قال: . .. <ثم الذین کفروا بربهم یعدلون> قال: یعدلون بین الظلمات و النور و بین الجور و العدل.

امام کاظم(ع) درباره آیه <ثم الذین . .. > فرمود: (کافرانی که برای خدا انباز می گیرند)، ظلمت و نور و ظلم و عدل را برابر قرار می دهند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 9 - 4

4 - کافران، مدعی عدم شایستگی بشر برای احراز مقام رسالت و اختصاص آن به فرشتگان

و لو جعلنه ملکا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 12 - 3

3 - کافران، معترف به مالکیت مطلق خداوند بر جهان هستی

قل لمن ما فی السموت و الأرض قل للّه

جواب خداوند به سؤال مطرح شده و منتظر جواب کافران نماندن، بداهت و مورد اعتراف بودن جواب را می رساند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 98 - 2

2 - کافران به پنداری نابجا ، خود را از گرفتار شدن به عذاب الهی مصون می شمارند .

أو أمن أهل القری أن یأتیهم بأسنا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 99 - 3

3 - کفرپیشگان به پندار باطل ، خویشتن را از مکر خدا و کیفر های ناگهانی وی ایمن می شمارند .

أفأمنوا مکر اللّه

ص: 221

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - انفال - 8 - 32 - 7

7 - موضعگیری خصمانه کافران و مشرکان در قبال پیامبر ، علی رغم اعتقادشان به خدا

و إذ قالوا اللّهم إن کان هذا هو الحق من عندک فأمطر علینا حجاره

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 122 - 2

2- اعمال و عقاید کفرپیشگان ، موجب گرفتار شدن آنان به عذاب های الهی است .

و قل . .. اعملوا علی مکانتکم ... وانتظروا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - ابراهیم - 14 - 10 - 18

18- کافران معتقد بودند که آدمیان توان نیل به مقام رسالت را ندارند .

إن أنتم إلاّ بشر مثلنا

کافران، در پاسخ دعوت انبیا به ایمان، می گفتند: <إن أنتم إلاّ بشر مثلنا>، و این جواب، حاکی از آن است که آنان به این معتقد بودند که بشر، نمی تواند پیامبر شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 43 - 6

6- عقیده کافران ، در اعتبار و آبرومندی خدایان دروغینشان در نزد خداوند ، پوچ و بی اساس است .

لایستطیعون نصر أنفسهم و لا هم منّا یصحبون

با توجه به این که مخاطبان آیه شریفه مشرکان هستند و آنان معبودها و خدایان خود را شفیع برای خود می پنداشتند; به دست می آید که مقصود این آیه، بیان بطلان چنین پنداری است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 84 - 9

9 - محاکمه شدن کافران به خاطر کردارشان علاوه بر محاکمه آنان به خاطر عقایدشان

أکذّبتم ب-ای-تی . .. أمّاذا کنتم تعملون

عبارت <أکذّبتم بآیاتی> دلالت بر محاکمه عقیدتی و تعبیر <أمّاذا کنتم تعملون> دلالت بر محاکمه آنان به خاطر کردارشان دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - لقمان - 31 - 25 - 1

1 - خالق آسمان ها و زمین ، در بینش کافران نیز خداوند است .

و لئن سألتهم من خلق السموت و الأرض لیقولنّ اللّه

ص: 222

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 52 - 1

1 - کافران ، منکر قیامت و زنده شدن انسان ها هستند .

یقول أءنّک لمن المصدّقین

برداشت یاد شده از آن جا است که گوینده، فرد کافر بوده و استفهام او از باب انکار می باشد. گفتنی است که مقصود از تصدیق - به قرینه آیه بعد که مربوط به قیامت است - تصدیق به قیامت و رستاخیز انسان ها است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - تغابن - 64 - 7 - 2

2 - اعتقاد کافران به برانگیخته نشدن انسان ها در قیامت ، مبتنی بر گمان است ; نه یقین و علم .

زعم الذین کفروا أن لن یبعثوا

برداشت یاد شده، به این دلیل است که ماده <زعم>، بیشتر در معنای <ظن> (گمان) و نیز درباره چیزی که مورد تردید بوده و اثبات نشده است، به کار می رود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - معارج - 70 - 6 - 1

1 - کافران ، برپایی قیامت و عذاب آن را ، امری بعید و به دور از حقیقت می دانند .

إنّهم یرونه بعیدًا

با توجّه به این که کافران، منکر معاد بودند، مقصود آنان از <بعید>، بعید زمانی نیست; بلکه مقصود دور بودن از دایره امکان است.

433- عقیده کافران صدر اسلام

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 194 - 3

3 - کافران عصر بعثت نیز به حرمت و قداست ماه های حرام و ممنوعیت جنگ در آنها معتقد بودند .

الشهر الحرام بالشهر الحرام

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - رعد - 13 - 43 - 7

7- کفرپیشگان عصر بعثت به خداوند اعتقاد داشته و شهادت او را پذیرا بودند .

قل کفی بالله شهیدًا بینی و بینکم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - فرقان - 25 - 7 - 7

7 - مشرکان صدراسلام ، معتقد بودند که تنها فرشتگان می توانند واسطه میان خدا و بشر باشند و نه انسان .

ص: 223

قالوا . .. لولا أُنزل إلیه ملک فیکون معه نذیرًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 48 - 2،5

2 - کافران صدراسلام ، منکر برپایی قیامت بوده و عقیده به آن را مورد استهزا قرار می دادند .

و یقولون متی ه-ذا الوعد

استفهام در <متی ه-ذا الوعد> - برابر نظر بیشتر مفسران - برای تهکم و استهزا است.

5 - کافران صدراسلام ، مؤمنان را دروغگو دانسته و عقیده آنان به برپایی قیامت را بی اساس می پنداشتند .

و یقولون متی ه-ذا الوعد إن کنتم ص-دقین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 81 - 7

7 - مشرکان و کافران در عصر بعثت - علی رغم انکار قیامت و تجدید حیات انسان ها - به آفرینش آسمان ها و زمین به وسیله خدا و نیز به عظمت این آفرینش اعتقاد داشتند .

أوَلیس الذی خلق السم-وت و الأرض بق-در علی أن یخلق مثلهم

برداشت یاد شده با توجه به این حقیقت است که استدلال خداوند بر اثبات معاد، از راه آفرینش نخستین جهان طبیعت، مبتنی بر این حقیقت است که کافران، جهان طبیعت را جلوه ای از خالقیت و قدرت خدا بدانند.

434- عقیده کافران قوم عاد

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 66 - 3

3 - اندیشه توحیدی و مبرا از شرک ، سفیهانه و نامعقول در نظر کافران قوم هود

قال الملأ الذین کفروا من قومه إنا لنریک فی سفاهه

435- عقیده کافران مدین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 87 - 11

11 - کافران قوم شعیب ، به خدا و داوری او و یاری رسانیش به حقپویان معتقد بودند .

فاصبروا حتی یحکم اللّه بیننا و هو خیر الحکمین

چنانچه خطاب در <فاصبروا> متوجه کافران نیز باشد، دعوت شعیب از آنان به صبر تا داوری خدا، بیانگر این نکته است که منکران رسالت او معتقد به خداوند بوده اند. تصریح به <بالذی ارسلت به> پس از <ءامنوا> این معنا را تأیید می کند.

ص: 224

436- عقیده کافران مکه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - انفال - 8 - 32 - 5،6

5 - کافران مکه معتقد به تأثیر دعا به درگاه خدا برای تحقق بخشی به درخواست های آنان

اللّهم إن کان هذا هو الحق من عندک فأمطر علینا حجاره

6 - کافران مکه معتقد به خدا و معتقد به تأثیر او در جهان هستی

و إذ قالوا اللّهم إن کان هذا هو الحق من عندک فأمطر علینا حجاره من السماء

437- عقیده گروههای نُه گانه قوم ثمود

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 49 - 3

3 - اعتقاد سطحی و تقلیدی به خدا ، بی تأثیر در صلاح و سازندگی انسان

یفسدون فی الأرض . .. قالوا تقاسموا باللّه

گروه های مزبور از یک سو به خدا سوگند می خورند و از سوی دیگر برای کشتن پیامبر خدا همدست می شوند و این نشانگر سطحی بودن ایمان آنان و بی ثمر بودن آن است.

438- عقیده گمراهان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 77 - 10

10 - عقاید ناروا و غلوآمیز اهل کتاب برخاسته از افکار باطل گمراهانی مشرک در گذشته تاریخ

قل یاهل الکتب لاتغلوا فی دینکم . .. و لاتتبعوا اهواء قوم قد ضلوا

بدان احتمال که خطاب در <یا اهل الکتب> متوجه تمام یهود و نصارا باشد نه خصوص آنانکه در عصر پیامبر(ص) بودند. بر این مبنا مراد از <قوم قد ضلوا> پیشینیان اهل کتاب نخواهند بود بلکه مقصود، پیروان مذاهب شرک می باشند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 105 - 11

11 - اهل ایمان بر رفتار و کردار ناروای گمراهان و عقاید ناصواب ایشان مؤاخذه نخواهند شد .

یایها الذین ءامنوا . .. لایضرکم من ضل إذا اهتدیتم إلی اللّه مرجعکم جمیعاً

برداشت فوق بر این اساس است که جمله <لایضرکم . ..> در ارتباط با عذابهای الهی مطرح باشد بر این مبنا جمله <علیکم انفسکم لایضرکم ...> یعنی مراقب ایمان خویش باشید، شما بر بی ایمانی کافران و اعمالشان مؤاخذه نخواهید شد و بدین سبب ضرری از ناحیه آنان متوجه شما نمی شود.

ص: 225

439- عقیده گناهکاران

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 108 - 2

2 - خیانت پیشگان گنهکار ، ناباور به نظارت و آگاهی خداوند بر اعمال انسانها

یستخفون من الناس و لایستخفون من اللّه

پنهان سازی از خداوند نامعقول است. بنابراین جمله < و لایستخفون من اللّه> می تواند اشاره به این معنا باشد که گناهکاران، در حقیقت خداوند را ناظر و آگاه به اعمال نمی دانند تا در صدد پنهان سازی اعمال ناروای خویش از او باشند.

440- عقیده لاوی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 80 - 13

13- لاوی به خداوند و برتری او در حکم و قضاوت معتقد بود .

قال . .. أو یحکم الله لی و هو خیر الح-کمین

441- عقیده متخلفان از جهاد

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 72 - 4

4 - دور ماندن از مصائب جنگ ، نعمتی الهی در بینش سست عنصران متخلف از جهاد

فان اصابتکم مصیبه قال قد انعم اللّه علیّ اذ لم اکن معهم شهیداً

442- عقیده متقین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 30 - 1

1- تقواپیشگان ، معتقد به خیر محض بودن وحی الهی ( قرآن )

و قیل للذین اتّقوا ماذا أنزل ربّکم قالوا خیرًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - ق - 50 - 33 - 2

2 - متقین ، در عین اعتقاد به رحمانیت خداوند ، بیمناک از مخالفت با او *

من خشی الرحم-ن بالغیب

از این که وصف <الرحمان> مفعول <خشی> قرار گرفته است، می توان به مطلب فوق ره برد; زیرا در نظر ابتدایی، وصف <منتقم،قهار و. ..> متناسب با خشیت است و این که وصف <رحمت> به کار گرفته شده است، می رساند که رجای متقین

ص: 226

آنان را به گناه نمی کشاند.

443- عقیده محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 14 - 2،16

2 - ولایت الهی، تنها ولایت مورد پذیرش پیامبر(ص)

قل أغیر اللّه أتّخد ولیا

16 - پیامبر(ص)، مأمور به اظهار موضع اعتقادی خویش و پیشگامی در اسلام

قل إنی أمرت أن أکون أول من أسلم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - روم - 30 - 60 - 11

11 - کافران مکه ، درصدد بودند تا با تبلیغات خود ، در مواضع عقیدتی پیامبر ( ص ) سستی ایجاد کنند .

إن أنتم إلاّ مبطلون. .. و لایستخفّنّک الذین لایوقنون

برخی بر این عقیده اند که معنای <لایستخفّنّک>، <لاینفز عن دینک> (بیرون نبرند تو را از دین ات) است (لسان العرب). <و لایستخفّنّک الذین لایوقنون> می تواند بیانِ نوعِ اثری باشد که مشرکان، با <إن أنتم إلاّ مبطلون> درصدد ایجاد آن بودند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 47 - 4

4 - پیامبر ( ص ) ، پاداش دهنده رسالت خویش را تنها خداوند می دانست .

إن أجری إلاّ علی اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 11 - 1

1 - پیامبر ( ص ) ، مأمور اعلام موضع سازش ناپذیر عقیدتی و توحیدی خود به مردم

قل إنّی أُمرت أن أعبد اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 12 - 1

1 - پیامبر ( ص ) ، مأمور اعلام مواضع عقیدتی خود و پیش گامی اش در پذیرش اسلام

قل . .. و أُمرت لأن أکون أوّل المسلمین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - نجم - 53 - 2 - 1

ص: 227

1 - پیامبر ( ص ) ، مبرّا از گمراهی و عقاید باطل

ما ضلّ صاحبکم و ما غوی

<ضلال> (مصدر <ضلّ>) به معنای منحرف شدن از راهی است که انسان را به مقصود می رساند و <غیّ> (مصدر <غوی>) بر نادانی ای اطلاق می شود که برخاسته از رأی فاسد و عقیده باطل باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - ملک - 67 - 29 - 1

1 - پیامبر ( ص ) ، موظف به اعلام مواضع عقیدتی خویش و معرفی آن به مردم ; همچون ایمان به خداوند رحمان و توکل بر او در زندگی

قل هو الرحم-ن ءامنّا به و علیه توکّلنا

444- عقیده مردم دوران اصحاب کهف

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 21 - 24

24- اطمینان مردم ، به مرگ اصحاب کهف ، پس از کشف اقامت گاه آنان

فقالوا ابنوا . .. لنتّخذنّ علیهم مسجدًا

تصمیمی که بازدید کنندگان از اصحاب کهف، پس از دیدار با آنان گرفتند (ابنوا علیهم . ..)، حاکی از آن است که به مرگ آنان اطمینان یافتند.

445- عقیده مردم دوران جاهلیت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 4 - 1

1- اعتقاد به وجود فرزند برای خدا ، عقیده ای مطرح و شایع در عصر نزول قرآن بوده است .

لینذر بأسًا . .. و ینذر الذین قالوا اتخذ اللّه ولدًا

از میان همه کسانی که مورد انذار قرآن اند، معتقدان به فرزند داشتن خدا، ذکر شده است، مطلب فوق استفاده می شود.

446- عقیده مردم صدر اسلام

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 188 - 7،19

7 - برخی از مردم عصر بعثت ، پیامبر ( ص ) را به امور غیبی آگاه می پنداشتند .

لو کنت أعلم الغیب لاستکثرت من الخیر

19 - برخی از مردم عصر بعثت پیامبری و نبوت را مستلزم آگاهی به امور غیبی می پنداشتند .

ص: 228

لو کنت أعلم الغیب لاستکثرت من الخیر . .. إن أنا إلا نذیر

حصر در جمله <إن أنا . .. > ناظر به پندارهایی است که مردم درباره پیامبر(ص) داشتند که از جمله آنها عالم بودن پیامبر(ص) به امور غیبی است. جمله <إن أنا ... > بیان می دارد که او تنها نذیر و بشیر است ; یعنی عالم به غیب بودن، لازمه پیامبری نیست.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 37 - 6

6 - وجود گرایش های خورشیدپرستی و ماه پرستی ، در میان مردم عصر پیامبر ( ص )

لاتسجدوا للشمس و لا للقمر

مطلب بالا با توجه به این نکته است که نهی در موردی معنا دارد که زمینه ارتکاب منهی عنه وجود داشته باشد.

447- عقیده مردم مقارن بعثت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 88 - 12

12- اعتقاد برخی از مردم عصر پیامبر ( ص ) به عدم وحیانیت قرآن و ساختگی بودن آن

قل لئن اجتمعت الإنس و الجنّ . .. لایأتون بمثله

از اینکه قرآن با قاطعیت تمام اعلام تحدی می کند، می توان آن را پاسخ این شبهه که <قرآن وحی نیست> تلقی کرد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - فرقان - 25 - 42 - 4

4 - مشرکان ، به هنگام طلوع خورشید اسلام ، به معبود های متعددی اعتقاد داشتند .

لیضلّنا عن ءالهتنا

<إل-ه> مفرد <آلهه> به معنای معبود است و جمع آمدن آن حاکی است که مشرکان به چند معبود اعتقاد داشتند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 58 - 3

3 - وجود اعتقاد و باور به الوهیت عیسی ( ع ) در جامعه عصر بعثت

و قالوا ءألهتنا خیر أم هو

448- عقیده مرفهان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 34 - 4

4 - تعالیم پیامبران ، ناسازگار با ایده و زندگی مترفان و خوشگذرانان

و ما أرسلنا فی قریه من نذیر إلاّ قال مترفوها إنّا بما أُرسلتم به ک-فرون

ص: 229

ایستادگی همواره مترفان در مقابل تعالیم پیامبران و نپذیرفتن آنها، نشان می دهد که آن تعالیم، با ایده و رفتار آنان سازگار نبوده است.

449- عقیده مریم(س)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 75 - 11

11 - مریم ( ع ) با اعتقاد به رسالت فرزندش مسیح ( ع ) ، نه وی را ابدی می پنداشت و نه فرزند خدا

امه صدیقه

<صدیق> چنانچه جوهری در <الصحاح> آورده است - به کسی گفته می شود که بسیار تصدیق کننده باشد و متعلق تصدیق - به قرینه صدر آیه - رسالت مسیح، فناپذیری او و فرزند نبودن وی برای خداست.

450- عقیده مسلمانان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 139 - 7

7 - مسلمانان ، خداوند را از داشتن شریک منزه دانسته و تنها او را پرستش می کنند .

و نحن له مخلصون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 123 - 1

1 - پندار باطل گروهی از اهل کتاب و برخی از مسلمانان در مورد نجات از جهنم و ورود به بهشت ، به صرف انتساب به ادیان الهی

لیس بامانیکم و لا امانی أهل الکتب

مراد از اسم <لیس> با توجه به آیات گذشته، رهایی از جهنم و ورود به بهشت است یعنی لیس الجنه و المحیص عن النار . .. .

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 59 - 9

9 - باور و اعتقاد مسلمانان به فسق اکثریت اهل کتاب ، عامل انتقاد نابجا و ناخرسندی بی دلیل آنان از اهل ایمان

هل تنقمون منا الا ان ءامنا باللّه . .. و إن اکثرکم فسقون

بدان احتمال که <ان اکثرکم> عطف بر <اللّه> باشد، یعنی <امنا بان اکثرکم فاسقون>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 40 - 6

6 - عقیده به ربوبیت خدا ، علت اصلی تهاجم و خصومت مشرکان و کافران علیه مسلمانان در عصر بعثت

ص: 230

إلاّ ان یقولوا ربّنا اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - فتح - 48 - 11 - 7

7 - اعتقاد مسلمانان به نقش مؤثر وساطت پیامبر ( ص ) ، در پیشگاه خداوند برای آمرزش خطاها

سیقول لک المخلّفون . .. فاستغفر لنا

اعراب متخلّف، با درخواست استغفار از پیامبر(ص) نشان دادند که این باور و فرهنگ دینی در میان مسلمانان وجود داشته است که اگر آن حضرت برای آنان استغفار کند، مستجاب خواهد شد البته خداوند، صداقت درونی اعراب را زیر سؤال برده است; ولی از آیه شریفه وجود چنین تفکری در میان مسلمانان استفاده می شود.

451- عقیده مسلمانان صدر اسلام

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 78 - 6

6 - خیر ها را از جانب خدا دانستن و شر ها را از ناحیه پیامبر ( ص ) پنداشتن ، اندیشه برخی از مسلمانان عصر پیامبر ( ص )

و ان تصبهم حسنه یقولوا هذه من عنداللّه و ان تصبهم سیّئه یقولوا هذه من عندک

ظاهراً مراد از ضمیر در <تصبهم> مسلمانان ضعیف الایمان هستند. آنها می پنداشتند مشکلاتی که پس از مسلمان شدنشان به آنها روی آورده، از ناحیه پیامبر (ص) بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 101 - 7

7 - مسلمانان صدر اسلام ، کاستن از نماز را ، هر چند به هنگام سفر و ترس از دشمن ، گناه می پنداشتند .

و إذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلوه ان خفتم ان یفتنکم الذین

<لاجناح> و <فلیس علیکم جناح>، غالباً در مواردی به کار می رود که پندار جرم و گناه بر انجام و یا ترک کاری وجود داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - انفال - 8 - 6 - 5

5 - شرکت در جنگ بدر حرکتی آشکار به سوی مرگ در پندار گروهی از مسلمانان صدر اسلام

کأنما یساقون إلی الموت و هم ینظرون

مفعول <ینظرون> به قرینه فراز قبل، <الموت> است. یعنی <و هم ینظرون الموت>. بنابراین جمله حالیه <و هم ... > حکایت از آن دارد که اطمینان برخی از مسلمانان به مرگ آفرینی جنگ بدر به گونه ای بوده که گویا مرگ را با چشم خویش مشاهده می کردند.

ص: 231

452- عقیده مسلمانان مکه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 40 - 1

1 - اخراج ظالمانه مسلمانان صدراسلام از زادگاهشان ( مکّه ) ، تنها به جرم اعتقاد آنان به یگانگی خدا

بأنّهم ظلموا . .. الذین أُخرجوا من دی-رهم بغیر حقّ

<الذین اُخرجوا> بدل از <الذین یقاتلون> و به تقدیر اذن القتال للذین اُخرجوا. ..> می باشد. <دیار> جمع <دار> است و <دار>; یعنی، خانه و جایی که انسان در آن جا سکونت دارد. بنابراین معنای جمله یاد شده چنین می شود: به کسانی که به ناحق از خانه و کاشانه خود بیرون رانده شدند، رخصت پیکار داده شد.

453- عقیده مسیحیان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 111 - 1،3،6،7

1 - اهل کتاب ( یهود و نصارا ) ، تنها خویشتن را سزاوار بهشت دانسته و دیگران را از آن ، محروم می پندارند .

و قالوا لن یدخل الجنه إلا من کان هوداً أو نصری

ضمیر در <قالوا> به <اهل الکتاب> (در آیه 109) باز می گردد.

3 - نصارا ، بهشت را از آن خویش دانسته و دیگران را از آن بی نصیب می پندارند .

قالوا لن یدخل الجنه إلا من کان هوداً أو نصری

نصارا جمع نصرانی است و به پیروان حضرت مسیح گفته می شود، و <هود> جمع هائد است و به پیروان حضرت موسی اطلاق می گردد.

6 - محرومیت مسلمانان از بهشت از خیالات واهی و نادرست یهود و نصارا

تلک أمانیّهم

<أمانی> جمع امنیه و به معنای آرزوها، خیالات واهی و دروغهای یافته شده است.

7 - عقاید و باور های دینی یهود و نصارا ، آمیخته با خیالات واهی است .

تلک أمانیّهم

<تلک أمانیهم> حاکی از این است که: پندار یهود و نصارا بر محرومیت دیگران از بهشت، از خیالات و آرزوهای آنان است و این در حالی است که یهود و نصارا، آن پندار را یک عقیده و باور دینی می شمرند. بنابراین عقاید مذهبی و باورهای دینی یهود با آرزوها و خیالات آمیخته شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 113 - 2

2 - نصارا ، آیین یهود را آیینی پوچ و بی پایه و اساس می شمردند .

و قالت النصری لیست الیهود علی شیء

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 116 - 2،3

ص: 232

2 - داشتن زاده و اختیار کردن فرزند ، از نسبت های ناروای یهود ، نصارا و مشرکان به خداوند

و قالوا اتخذ اللّه ولداً سبحنه

مراد از ضمیر در <قالوا> - به قرینه آیه 113 - یهود، نصارا و مشرکان است. یهود <عزیر> و نصارا <مسیح(ع)> را فرزند خدا می پنداشتند و مشرکان نیز فرشتگان را فرزند او می شمردند.

3 - شناخت یهود و نصارا از خدا و صفات او ، شناختی ضعیف و ناقص

و قالوا اتخذ اللّه ولداً سبحنه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 135 - 3

3 - هر یک از یهود و نصارا ، آیین خویش را موجب هدایت بشر می پنداشتند .

قالوا کونوا هوداً أو نصری تهتدوا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 140 - 2

2 - نصارا آیین ابراهیم ، اسماعیل ، اسحاق ، یعقوب و نوادگانش را آیین نصرانیت و ایشان را نصرانی می دانستند .

أم تقولون إن إبراهیم و إسمعیل . .. کانوا هوداً أو نصری

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 171 - 9،23،33

9 - پندار مسیحیان درباره مسیح ، پنداری غلوآمیز

یاهل الکتب لاتغلوا فی دینکم . .. انما المسیح عیسی ابن مریم

23 - مسیحیان معتقد به تثلیث ، غلو کنندگان در دین هستند .

یاهل الکتب لاتغلوا فی دینکم . .. و لاتقولوا ثلثه

33 - مسیحیان ، معتقد به فرزندی حضرت عیسی ( ع ) برای خداوند

یاهل الکتب . .. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللّه و کلمته القها إلی مریم و رو

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 172 - 2

2 - غلو مسیحیان درباره حضرت عیسی با نقض شمردن بندگی او برای خدا

یاهل الکتب لاتغلوا فی دینکم . .. لن یستنکف المسیح ان یکون عبداً للّه

جمله <لن یستنکف> اشاره به این معنا دارد که مسیحیان بندگی مسیح را برای خداوند انکار می کردند و گویا شان وی را بالاتر از بندگی می پنداشتند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 17 - 5،20

5 - اعتراف مسیحیان به فرزندی مسیح ( ع ) برای مریم ( ع )

قالوا إنّ اللّه هو المسیح ابن مریم

ص: 233

ظاهراً توصیف مسیح(ع) به <ابن مریم> از کلام مسیحیان است. یعنی به این حقیقت که مسیح(ع) فرزند مریم است، معترف هستند.

20 - ادعای الوهیت برای مسیح ( ع ) ، نشانه ضعف شناخت مسیحیان از خدا و قدرت مطلق اوست .

الذین قالوا . .. و للّه ملک السموت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 18 - 1،2،3،4،8،15

1 - یهودیان و مسیحیان خود را پسران خدا و محبوب پیشگاه او می پندارند .

و قالت الیهود و النصری نحن ابنؤا اللّه و احبؤه

2 - فرزند داشتن خدا ، از پندار های باطل یهود و نصارا

و قالت الیهود و النصری نحن ابنؤا اللّه و احبؤه

3 - هر یک از یهود و نصارا ، خو را از مقربان خداوند می پندارند .

و قالت الیهود و النصری نحن ابنؤا اللّه و احبؤه

بنابر اینکه مقصود از <ابناء>، معنای کتابی آن (مقربان) باشد.

4 - محبت و عشق به خدا ، ادعای واهی یهود و نصارا

و قالت الیهود و النصری نحن ابنؤا اللّه و احبؤه

برداشت فوق بر این مبناست که <احباء>، جمع <حبیب>، و به معنای اسم فاعل (محبان) باشد.

8 - گرفتاری گنهکاران یهود و نصارا به عذاب الهی ، ردی بر پندار تقرب و محبوب بودنشان نزد خداوند

قل فلم یعذبکم بذنوبکم

15 - همسانی و همگونی یهود و نصارا با دیگر انسان ها ، دلیل نادرستی پندار آنان بر محبوبیت و تقرب در پیشگاه خداوند

نحن ابنؤا اللّه و احبؤه . .. بل انتم بشر ممن خلق

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 72 - 5،14

5 - اعتراف مسیحیان به فرزندی مسیح ( ع ) برای مریم

قالوا إنّ اللّه هو المسیح ابن مریم

14 - مسیحیان معتقد به الوهیت مسیح ( ع ) مردمی کافر و مشرک

لقد کفر الذین قالوا إنّ اللّه هو المسیح ابن مریم . .. انه من یشرک باللّه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 73 - 1،3

1 - گروهی از نصارا معتقد به تثلیت در الوهیت

لقد کفر الذین قالوا إنّ اللّه ثالث ثلثه

کلمه <ثالث ثلثه> به معنای یکی از سه تا می باشد و مراد از آن <اللّه>، <مسیح> و <روح القدس> است و چون برای مسیح و روح القدس، الوهیت قائل بودند، معنای <اللّه ثالث ثلثه> این می شود که خداوند، یکی از سه اقنومی است که دارای الوهیت می باشد و از این اعتقاد به تثلیث تعبیر می شود.

3 - اختلاف عقاید مسیحیان درباره الوهیت

ص: 234

قالوا إنّ اللّه هو المسیح . .. لقد کفر الذین قالوا إنّ اللّه ثالث ثلثه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 74 - 2

2 - مسیحیان به خاطر پافشاری به عقاید باطل خویش ( الوهیت مسیح ( ع ) و تثلیث ) مورد توبیخ خداوند

لقد کفر الذین قالوا إنّ اللّه هو المسیح . .. افلا یتوبون إلی اللّه

استفهام توبیخی در <افلا یتوبون . ..> برای سرزنش مسیحیان بر ترک توبه و استغفار از عقاید کفرآمیز بکار رفته است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 75 - 15،20

15 - الوهیت مریم ( ع ) ( مادر مسیح ( ع ) ) پندار برخی از مسیحیان *

کانا یأکلان الطعام

تصریح به نیاز روزمره حضرت مریم(ع) به تغذیه که صفتی ناسازگار با خدا بودن است، می رساند که گروهی از مسیحیان چنین می پنداشتند که وی دارای مقام الوهیت می باشد.

20 - اصرار مسیحیان بر تثلیث و الوهیت مسیح ( ع ) علی رغم استدلال های روشن قرآن بر بطلان عقیده آنان

انظر کیف نبین لهم الایت ثم انظر انی یؤفکون

<یوفکون> از مصدر <افک> به معنای بازگرداندن است. و <انی> به معنای کجا و چگونه است، بنابراین جمله <انظر انی یوفکون> یعنی بنگر آنان - علی رغم بیان دلایلی روشن بر واهی بودن تثلیث و الوهیت مسیح(ع) - چگونه از حق منحرف می شوند و به کجا نگون می گردند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 77 - 5

5 - پندار تثلیث و الوهیت مسیح ( ع ) و مادرش مریم ، مصداق روشن گزافه گویی و غلو مسیحیان در دین خویش

یاهل الکتب لاتغلوا فی دینکم

از مصادیق مورد نظر از گزافه گویی مسیحیان - به قرینه آیات گذشته - اعتقاد آنان به تثلیث و الوهیت مسیح(ع) و مادرش مریم است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 116 - 3،5،13

3 - مسیح ( ع ) و مادرش مریم خدایانی همتای خداوند جهان در پندار گروهی از مسیحیان

ءانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون اللّه

5 - پرستش مسیح ( ع ) و مادرش مریم و اعتقاد به الوهیت آنها ، خواسته حضرت عیسی ( ع ) ، در پندار باطل مسیحیان *

ءانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین

13 - اعتراف عیسی ( ع ) به شایسته نبودن خویش و مادرش مریم برای خدایی ، دلیل واهی بودن عقیده مسیحیان به الوهیت آنان

ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق

ص: 235

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 117 - 8

8 - اعتراف علنی عیسی ( ع ) به بندگی خداوند ، دلیل وی بر پوچی ادعای مسیحیان مشرک ( همتایی وی با خداوند )

ءانت قلت . .. ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللّه ربی و ربکم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 30 - 2،3،4

2 - نصارا ، < مسیح > ( ع ) را فرزند خدا خواندند .

و قالت النصری المسیح ابن اللّه

3 - فرزند خدا خواندن < عزیر > و < مسیح > ، سخنان نسنجیده و باطلی بود که یهود و نصارا به زبان آوردند .

و قالت . .. ذلک قولهم بأفوههم

4 - پندار فرزند خدا بودن < عزیر > و < مسیح > ، پنداری است سابقه دار در تاریخ یهود و نصارا .

یضهئون قول الذین کفروا من قبل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 31 - 4،13

4 - مسیح ( ع ) ، برخوردار از ربوبیت و پروردگاری ، در بینش نادرست نصارا

اتخذوا . .. أرباباً من دون اللّه و المسیح ابن مریم

13 - از امام باقر ( ع ) درباره آیه < اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون اللّه و المسیح بن مریم > روایت شده است : < اما المسیح فعصوه و عظموه فی أنفسهم حتی زعموا انه اله و انه ابن اللّه و طائفه منهم قالوا ثالث ثلاثه و طائفه منهم قالوا هو اللّه . . . ;

اما مسیح را نافرمانی کردند او را در اندیشه خود تا آن جا بزرگ دانستند که گمان کردند او معبود و فرزند خداست و گروهی از آنان گفتند: وی یکی از سه معبود است و گروهی گفتند: او خداست . .. >.

454- عقیده مسیحیان صدر اسلام

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 118 - 10

10 - ضعف بینش و شناخت یهود ، نصارا و مشرکان عصر بعثت ، درباره خداوند

و قال الذین لایعلمون لولا یکلمنا اللّه . .. کذلک قال الذین من قبلهم مثل قولهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - رعد - 13 - 37 - 5

5- عقاید و آرای یهود و نصارا در عصر پیامبر ( ص ) ، عقاید و آرایی برخاسته از هوا های نفسانی بود .

و ل-ئن اتبعت أهواءهم

<أهواء> (جمع هوی) به معنای خواهشها و تمایلات نفس است و مراد از آن در آیه شریفه - به قرینه مقابله آن با احکام قرآن

ص: 236

- آرا ، عقاید و قوانین برخاسته از تمایلات نفسانی است.

455- عقیده مشرکان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 116 - 2

2 - داشتن زاده و اختیار کردن فرزند ، از نسبت های ناروای یهود ، نصارا و مشرکان به خداوند

و قالوا اتخذ اللّه ولداً سبحنه

مراد از ضمیر در <قالوا> - به قرینه آیه 113 - یهود، نصارا و مشرکان است. یهود <عزیر> و نصارا <مسیح(ع)> را فرزند خدا می پنداشتند و مشرکان نیز فرشتگان را فرزند او می شمردند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 165 - 1،18،19،23

1 - گروهی از مردم ( مشرکان ) با وجود نشانه های فراوان بر توحید ، غیر خدا را همتا و همانند او می پندارند .

لأیت لقوم یعقلون. و من الناس من یتخذ من دون اللّه أنداداً

<ندّ> (مفرد أنداد) به معنای همانند است.

18 - مشرکان ، خدایان دروغین را دارای قدرت می پندارند .

و لو یری الذین ظلموا إذ یرون العذاب أن القوه للّه جمیعاً

طرح مسأله قدرت خداوند و انحصار آن به او برای کسانی که غیر خدا را همتای خدا می پندارند، بیانگر این است که: مشرکان به توهّم برخورداری معبودانشان از قدرت، آنها را همانند خداوند پنداشته و بر اساس آن به ایشان محبت میورزند.

19 - پنداشتن قدرت در معبودان دروغین ، عالم محبت مشرکان به آنهاست .

یحبونهم کحب اللّه . .. و لو یری الذین ظلموا ... أن القوه للّه جمیعاً

23 - گروهی از انسان ها ( مشرکان ) سران و بزرگان خویش را در قدرت ، همتای خدا می پندارند و آنان را همطراز او دوست دارند .

و من الناس من یتخذ من دون اللّه أنداداً یحبونهم کحب اللّه

با توجه به آیه بعد - که مشرکان را به سران شرک و پیروان آنان تقسیم می کند - می توان گفت: مراد از <من الناس> مشرکان پیرو مقصود از <أنداد> سران آنهاست. ارجاع ضمیر <هم> به <أنداد> این احتمال را تأیید می کند; زیرا کاربرد این ضمیر برای انسانها و دارندگان عقل و شعور است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 151 - 12

12 - عقیده به شریک داشتن خداوند ، پنداری بدون برهان و دلیل

بما اشرکوا باللّه ما لم ینزّل به سلطاناً

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 77 - 10

ص: 237

10 - عقاید ناروا و غلوآمیز اهل کتاب برخاسته از افکار باطل گمراهانی مشرک در گذشته تاریخ

قل یاهل الکتب لاتغلوا فی دینکم . .. و لاتتبعوا اهواء قوم قد ضلوا

بدان احتمال که خطاب در <یا اهل الکتب> متوجه تمام یهود و نصارا باشد نه خصوص آنانکه در عصر پیامبر(ص) بودند. بر این مبنا مراد از <قوم قد ضلوا> پیشینیان اهل کتاب نخواهند بود بلکه مقصود، پیروان مذاهب شرک می باشند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 17 - 9

9 - توانایی بتها و معبودهای خیالی در دفع شر و رساندن خیر، پندار ناروای مشرکان

و إن یمسسک اللّه بضر فلا کاشف له إلا هو و إن یمسسک بخیر فهو علی کل شیء قدیر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 19 - 21

21 - اعتقاد مشرکان به الوهیت خداوند

قل أی شیء أکبر شهده قل اللّه

در آیه شریفه با وجود اینکه سؤال از جانب خداوند مطرح شده است و مشرکان باید پاسخگو باشند، ولی خداوند، خود، پاسخ داده است: <قل اللّه>. این نوع پاسخگویی گواه اعتراف طرف مقابل به مضمون ارائه شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 22 - 8،9،10

8 - مشرکان، غوطهور در پندارهای بی اساس خویش و امیدوار به کمکهای خدایان دروغین در قیامت

أین شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون

9 - شریک دانستن برای خداوند، مولود اندیشه سست مشرکان و ساخته و پرداخته خود آنان

أین شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون

<زعم> به اندیشه و گفتاری اطلاق می شود که اساس صحیحی نداشته و بر پایه پندار و گمان باشد. <راغب> می گوید: <الزعم حکایه قول یکون مظنه للکذب>.

10 - گمان و حدس تنها تکیه گاه مشرکان در پذیرش شریک برای خداوند

أین شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 28 - 1

1 - پدیدار شدن عذابی که مشرکان آن را انکار می کردند، موجب آرزوی بازگشت به دنیا، نه ایمان واقعی به خداوند و آیات

فقالوا یلیتنا نرد . .. بل بدالهم ما کانوا یخفون من قبل

جمله <یالیتنا . .. و نکون من المؤمنین> در آیه قبل، بیان آرزوی مشرکان برای بازگشت به دنیا و ایمان آوردن بود. حرف <بل> اضراب از آن مطالب است. یعنی نه اینکه آرزوی بازگشت برای ایمان باشد، بلکه به پندار رهایی از عذاب است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 46 - 9

ص: 238

9 - مشرکان می پنداشتند که معبودهایشان توان نفع رسانی به آنان را دارد.

من إله غیر اللّه یأتیکم به

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 52 - 19

19 - نه پیامبر(ص) مسؤولیت عمل و اندیشه های مشرکان و مخالفان را بر عهده دارد و نه مشرکان پاسخگوی عمل پیامبرند.

ما علیک من حسابهم من شیء و ما من حسابک علیهم من شیء

در این برداشت مرجع دو ضمیر جمع در <حسابهم> و <علیهم> مشرکان است و در <حسابهم> اضافه مصدر به فاعل خویش است ; یعنی: <حساب المشرکین>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 94 - 4

4 - مشرکان می پنداشتند پس از مرگ مورد شفاعت معبودهای خویش قرار خواهند گرفت.

و ما نری معکم شفعاءکم الذین زعمتم أنهم فیکم شرکؤا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 100 - 1،5

1 - برخی مشرکان خداوند را دارای شریکانی از جنیان می دانستند.

و جعلوا لله شرکاء الجن

5 - برخی مشرکان خداوند را دارای پسران و دخترانی می پنداشتند.

و خرقوا له بنین و بنت بغیر علم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 108 - 10

10 - مشرکان عقاید شرک آلود خود را زیبا می پندارند.

و لاتسبوا الذین . .. کذلک زینا لکل أمه عملهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 138 - 2

2 - اعتقاد بی اساس مشرکان به ممنوعیت خوردن از چهارپایان و کشتی (محصول زراعی) که برای خدا و بتها قرار می دادند.

و جعلو الله . .. و قالوا هذه أنعم و حرث حجر لایطعمها إلا من نشاء بزعمهم

<هذه> اشاره به سهامی است که مشرکان برای خدا و بتها قرار می دادند و در آیه 136 بیان گردیده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 150 - 14

14 - مشرکان معتقد به وجود شریک برای خدا در ربوبیت هستند.

و الذین لا یؤمنون بالأخره و هم بربهم یعدلون

ص: 239

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - اعراف - 7 - 37 - 11،21

11 - مشرکان، معتقد به کارایی و توانمندی معبودان خویش در رهاسازی آنان از مشکلات

أین ما کنتم تدعون من دون الله

21 - شرک در پندار مشرکان، ایمان و باوری راستین; و توحید و یکتا پرستی، کفرورزی و انکار حقیقت است.

و شهدوا علی أنفسهم أنهم کانوا کفرین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 173 - 7

7 - شرکورزی ، مرامی باطل و مشرکان ، باطلگرا هستند .

أفتهلکنا بما فعل المبطلون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 194 - 2

2 - مشرکان ، معبودان خویش را تواناتر از خود و مؤثر در امور خویش می پنداشتند .

إن الذین تدعون من دون اللّه عباد أمثالکم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - انفال - 8 - 32 - 7

7 - موضعگیری خصمانه کافران و مشرکان در قبال پیامبر ، علی رغم اعتقادشان به خدا

و إذ قالوا اللّهم إن کان هذا هو الحق من عندک فأمطر علینا حجاره

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 68 - 1،2

1 - مشرکان بر این باور بودند که خداوند ، برای رفع نیازمندی های خود ، فرزند اختیار کرده است .

قالوا اتخذ اللّه ولداً سبحنه هو الغنی

2 - مشرکان ، معتقد به الوهیت خداوند بودند .

قالوا اتخذ اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 104 - 6

6 - مشرکان ، بت های مورد پرستش خود را ، موجوداتی با شعور می پنداشتند .

فلا أعبد الذین تعبدون من دون اللّه

<الذین> اسم موصول است و برای ذوی العقول استعمال می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 240

8 - رعد - 13 - 33 - 3،10

3- مشرکان علی رغم اعترافشان به اینکه قوام بخش امور بندگان خداوند است ، برای او شریک های متعددی برگزیده بودند .

أفمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت و جعلوا لله شرکاء

10- مرام اهل شرک ، علی رغم روشنی بطلان آن و نبود دلیلی بر آن ، مرامی آراسته شده و زینت داده شده برای آنان بود .

بل زیّن للذین کفروا مکرهم

مراد از <مکرهم> مرام و عقیده مشرکان ; یعنی ، شریک پنداشتن برای خدا و پرستش آن شریکان است ; زیرا این چیزی است که برای آنان زینت داده شده و آراسته جلوه کرده بود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 27 - 4

4- مشرکان ، معتقد به خدایان متعدد در کنار خدای یکتا

و یقول أین شرکاءی

جمع آورده شدن <شرکاء> حکایت از تعدد آن دارد و اضافه شدن آن به ضمیر متکلم، حاکی از عقیده آنان به وجود خدا همراه با سایر خدایان می باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 35 - 12

12- جبرگرایی ، مسلک مشرکان در طول تاریخ

و قال الذین أشرکوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شیء نحن و لا ءاباؤنا و لاحرّم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 38 - 5

5- مشرکان مکه ، حیات را به دست خداوند می دانستند .

و أقسموا بالله . .. لایبعث الله من یموت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 40 - 10

10- مشرکان ، خداوند را قادر به احیای مجدد انسان ها پس از مرگ نمی دانستند .

و أقسموا بالله . .. لایبعث الله من یموت بلی وعدًا علیه ... إنما قولنا لشیء إذا أ

ذکر <إنما قولنا لشیء. ..> - که برای اثبات قدرت مطلق خداوند است - پس از بیان دیدگاه مشرکان درباره عدم احیای دوباره انسانها می تواند تعریض به مشرکان باشد; چون آنان دارای چنین دیدگاهی بودند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 50 - 10

10- مشرکان برای ملائکه ، مقامات و رتبه عالی معتقد بودند .

و المل-ئکه و هم لایستکبرون . یخافون ربّهم

احتمال دارد اختصاص به ذکر ملائکه از میان موجودات، برای بیان انقیاد آنان در برابر خداوند به خاطر عقیده مشرکان به

ص: 241

مقامات عالیه ملائکه باشد و خداوند با تأکید بر منقاد بودن آنان، مشرکان را به کسب چنین روحیه ای دعوت می کند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 54 - 7

7- نجات یافتگانِ از ناگواری ها که به شرک روی می آورند - با وجود التماس به درگاه خداوند به هنگام گرفتاری - توحید ربوبی را قبول نداشته و عوامل دیگری را در نجات خود دخیل می دانند .

ثمّ إذا کشف الضرّ عنکم إذا فریق منکم بربّهم یشرکون

<بربّهم> متعلق به فعل <یشرکون> است. ذکر <ربّ> به جای مطلق آوردن کلام و یا ذکر سایر موارد توحید، حکایت از شرک ربوبی آنان می کند و خود همین می تواند قرینه باشد که روی آوردن به شرک ربوبی، احتمال دارد ناشی از عقیده به تأثیر عوامل دیگر باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 57 - 2

2- مشرکان ، معتقد به وجود خداوند

و یجعلون لله البن-ت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 56 - 4

4- مشرکان ، همه معبود های مورد ستایش و عبادت خود را ، موجوداتی دارای شعور و حیات می پنداشتند .

قل ادعوا الذین زعمتم من دونه

برداشت فوق، مبتنی بر این احتمال است که <الذین> - که برای ذوی العقول استعمال می شود - در پندار و زعم مشرکان چنین بوده و آنان معبودهای خویش را دارای شعور می پنداشتند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 94 - 7

7- مشرکان معتقد به برتر بودن مقام رسالت از شأن بشر

قالوا أبعث الله بشرًا رسولاً

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 50 - 20

20- مشرکان به برخورداری شیاطین و جن از حق تصمیم گیری در کار جهان و تدبیر امور آن ، معتقد بودند .

أفتتّخذونه و ذرّیّته أولیاء من دونی

به قرینه آیه بعد، مراد از توهم ولایت شیاطین، این پندار است که آنان، در امور عالم و کار آفرینش، دخالت و نظارت دارند . این اعتقاد مشرکان را وادار می کرد که برای پرهیز از شر شیاطین، به ستایش آنان بپردازند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 51 - 5

ص: 242

5- مشرکان ، در تدبیر هستی ، کسانی را جایگزین خداوند قرار داده اند که خود ، مخلوق خدا و فاقد کمترین نقش در خلقت خویش اند .

أفتتّخذونه و ذرّیّته أولیاء . .. ما أشهدتّهم ... خلق أنفسهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 44 - 3

3- دخالت معبود ها و خدایان ، در مقدار عمر و بهرهوری مادی انسان ، پندار باطل مشرکان

أم لهم ءالهه تمنعهم . .. بل متّعنا ه-ؤلاء و ءاباءهم حتّی طال علیهم العمر

برداشت یاد شده بر این اساس است که <بل . ..>، اضراب از <أم لهم آلهه...> باشد. از این استفاده می شود که مشرکان به چنین قدرتی برای خدایان خویش اعتقاد داشتند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 19 - 2

2 - جبهه توحید ، جبهه ای است معتقد به ربوبیت بی شریک خدا و جبهه شرک ، جبهه ای است منکر ربوبیت خدا و معتقد به پروردگاری غیر او .

هذان خصمان اختصموا فی ربّهم فالذین کفروا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 71 - 2

2 - مشرکان ، جهان را تحت تدبیر و ربوبیت خدایان ( ارباب ها ) و خدا را خدای خدایان ( رب الأرباب ) می پنداشتند .

و یعبدون من دون اللّه ما لم ینزّل به سلط-نًا

ضمیر فاعلی در <لم ینزّل> به <اللّه> و ضمیر <به> به <ما> بازمی گردد. و <سلطان> به معنای تسلط و اقتدار می باشد. جمله یاد شده، بیانگر جهان بینی غلط مشرکان است; آنان جهان را تحت تدبیر و ربوبیت خدایان (ارباب ها) و خدا را ربّ الأرباب و خدای خدایان می پنداشتند. بنابراین به جای پرستش خدا، به عبادت آن خدایان خیالی می پرداختند. در آیه فوق، این پندار مردود شمرده شده و اعلام شده است که خداوند به هیچ موجودی، هیچ گونه سلطه و اقتداری که بتواند با آن به رتق و فتق امور جهان بپردازد، عطا نکرده است; بلکه همه هستی در قبضیه قدرت و اقتدار او و تحت ربوبیت و تدبیر مستقیم او قرار دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - فرقان - 25 - 21 - 6،7

6 - مشرکان ، معتقد به جسمانیت خدا و قابل مشاهده بودن او

أو نری ربّنا

7 - مشرکان ، مردمانی حس گرا در عقیده و اندیشه و منکر حقایق ماورا ، محسوسات

أو نری ربّنا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - فرقان - 25 - 40 - 7

ص: 243

7 - مشرکان ، هیچ اعتقادی به روز رستاخیز و انتظار کیفر و پاداش الهی در آن روز را نداشته اند .

بل کانوا لایرجون نشورًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 63 - 8

8 - منزلت خدا برتر و والاتر از هر آنچه که مشرکان برای او شریک می پندارند .

تع-لی اللّه عمّا یشرکون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 91 - 8

8 - اعتقاد مشرکان به حرمت و شرافت مکه و تقدّس آن

ربّ ه-ذه البلده الذی حرّمها

از این که آیه نسبت به شهر مکه تعبیر <ه-ذه البلده الذی حرّمها> آورده است، احتمالاً از آن جهت باشد که مشرکان آن را قبول داشته و تذکر آنان به امر مورد قبولشان، زمینه جذب و هدایت آنان را فراهم می ساخته است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - قصص - 28 - 62 - 7

7 - شرک پیشگان ، معتقد به وجود شریک های متعدد برای خداوند

فیقول أین شرکاءی الذین کنتم تزعمون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - قصص - 28 - 74 - 7

7 - شرک پیشگان ، معتقد به وجود شریکان متعدد برای خداوند

و یوم ینادیهم فیقول أین شرکاءی الذین کنتم تزعمون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - عنکبوت - 29 - 50 - 11

11 - مشرکان ، برای پیامبر ( ص ) در تحقق معجزه ، نقشی چشمگیر قائل بودند .

و