علم مفاهیم شناسی در قرآن سری جدید جلد 3

مشخصات کتاب

نام کتاب: علم مفاهیم شناسی در قرآن جلد 3

تحقیق و تالیف : رسول ملکیان اصفهانی - 1400 ش

ناشر دیجیتالی: مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان

ص: 1

1- احياي مردگان

1- مشخصات کتاب

بسم الله الرحمن الرحیم

احياي مردگان از دیدگاه قرآن در تفسیر راهنما

تحقیق و تالیف : رسول ملکیان اصفهانی

2- احياى مردگان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 252 - 1

1 - ميراندن و زنده كردن خداوند ، جمعيّتى را كه به سبب ترس مرگ از ديارشان گريختند ، از آيات الهى

الم تر الى الّذين خرجوا . .. تلك ايات اللّه

كلمه «تلك» علاوه بر اينكه اشاره به داستان طالوت و جالوت است، مى تواند اشاره به قصّه سابق بر آن نيز باشد; يعنى قصّه آنان كه از مرگ گريختند و . .. .

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 258 - 10

10 - استدلال ابراهيم ( ع ) به اماته ( ميراندن ) و احياء ( زنده كردن ) پروردگار ، بر وحدانيّت و ربوبيّت وى

اذ قال ابرهيم ربّى الّذى يحيى و يميت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 259 -

2،3،4،5،6،7،15،17،20،21،22

2 - عبور فردى ( عزير ) در ضمن سفر از قريه ويران شده اى كه ديوار هاى آن روى سقفهايش فروريخته و مشاهده مردگان و پرسش وى از خداوند درباره چگونگىِ زنده شدن آنان

او كالّذى مرّ على قرية و هى خاوية على عروشها

بسيارى از مفسّران برآنند كه داستان ذكر شده درباره عزير پيامبر است; گر چه برخى آن را به ارميا

ص: 1

نسبت داده اند. گفتنى است كه جمله «خاوية على عروشها» را برخى به معناى خالى از سكنه و برخى مخروبه و فروپاشيده دانسته اند.

3 - پيچيدگى كيفيّت زنده شدن مردگان

قال انّى يحيى هذه اللّه بعد موتها

«انّى»، متضمّنِ معناى كَيفَ و اَينَ است; يعنى چگونه و كجا. ولى به قرينه اين كه در جواب وى تنها به چگونگى زنده شدن مردگان اشاره شده است، مى توان گفت كه در اين آيه «انّى» تنها به معناى كَيفَ استعمال شده است.4 - آگاهى عزير به اصل زنده شدن مردگان در رستاخيز و پرسش وى از چگونگىِ زنده شدن آنان

قال انّى يحيى هذه اللّه بعد موتها

«انّى يحيى» كه استفهام است، دلالت دارد بر اينكه عزير، اصل احيا را اذعان داشته و از كيفيّت آن پرسش كرده است.

5 - خداوند ، عزير را ميراند و پس از صد سال وى را زنده كرد تا پاسخى باشد به پرسش وى از چگونگى زنده شدن مردگان

قال انّى . .. فاماته اللّه مائة عام ثمّ بعثه

6 - امكانِ زنده شدن مردگان در دنيا

فاماته اللّه مائة عام ثم بعثه

7 - خداوند ميراننده موجودات و زنده كننده آنان

انّى يحيى هذه اللّه بعد موتها فاماته اللّه مائة عام ثمّ بعثه

15 - مرگ صد ساله عزير و حيات وى پس از آن ، شاهد و نشانه اى است براى همگان بر زنده شدن مردگان در رستاخيز

قال انّى يحيى هذه اللّه . .. و لنجعلك ايةً للنّاس

17 - زنده شدن

ص: 2

الاغ عزير پس از جمع آورى استخوان هاى آن و پوشاندن گوشت بر آنها ، پاسخى به پرسش وى از كيفيّت و امكان حيات مردگان

و انظر الى العظام كيف ننشزها ثمَّ نكسوها لحماً

مراد از «العظام» به قرينه «و انظر الى حمارك»، استخوانهاى همان الاغ است ; چون صرف نگاه به حمار، نشانه اى براى احياى مردگان نيست.

20 - درك عزير از چگونگى معاد و توانايى خدا بر احياى مردگان ، پس از مشاهده زنده شدن خويش و عدم فساد طعام و نوشيدنى ها و زنده شدن الاغ

قال انّى يحيى . .. قال اعلم انّ اللّه على كلّ شىء قدير

21 - مشاهده زنده شدنِ مردگان ، موجب شناخت قدرت مطلقِ خداوند

فلمّا تبيّن له قال اعلم انّ اللّه على كلّ شىء قدير

22 - ميرانده شدن عزير و زنده شدن وى پس از صد سال و سالم ماندن خوردنى و آشاميدنى او از فساد و حيات مجدد الاغش ، پرتويى از قدرت مطلق الهى

فلمّا تبيّن له قال اعلم انّ اللّه على كلّ شىء قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 49 - 14

14 - حيات بخشيدن به مردگان در پرتو اذن خدا ، معجزه عيسى ( ع )

و احى الموتى باذن اللّه

3- احياى مردگان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 29 - 12،13

12 - آفرينش موجودات زمين و آسمان هاى هفتگانه ، دليل توانايى خدا بر

ص: 3

زنده كردن مردگان است .

ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذى خلق لكم ... فسويهن سبع سموتجمله «هو الذى . ..» مى تواند مرتبط با ذيل آيه قبل باشد و نيز مى تواند با صدر آن آيه در ارتباط باشد. برداشت فوق مبتنى بر احتمال نخست است.

13 - باور به علم مطلق خدا و قدرت گسترده و همه جانبه او ، زايل كننده هر گونه شبهه در راستى و درستى تحقق معاد و زنده شدن مردگان

ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذى خلق ... و هو بكل شىء عليم

جمله «هو الذى . .. سبع سماوات» اشاره به قدرت بى انتهاى خداوند دارد و جمله «و هو بكل شىء عليم» حاكى از علم مطلق الهى است. از هدفهاى بيان قدرت و علم همه جانبه خداوند - پس از بيان معاد و زنده كردن مردگان (ثم يحييكم ثم إليه ترجعون) - بر طرف كردن هرگونه شبهه در راستى و درستى آن مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 73 - 7

7 - خداوند ، همه مردگان را حياتى دوباره خواهد بخشيد .

كذلك يحى اللّه الموتى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 243 - 1،2،4،8،17،18

1 - فرار هزاران تن از اقوام گذشته از ديار خويش به خاطر ترس از مرگ ، و ميرانده شدن و دوباره زنده شدن آنان پس از مدّتى از سوى خداوند

الم تر الى الّذين .

ص: 4

.. ثمّ احياهم

2 - واقعه تاريخى آن قومى كه از ديارشان خارج شدند و به امر خداوند مردند و سپس زنده شدند ، آيات الهى است .

يبين اللّه لكم اياته . .. الم تر الى الّذين خرجوا

4 - امكان زنده شدن مردگان در دنيا ( رجعت )

فقال لهم اللّه موتوا ثمّ احياهم

8 - دعوت خداوند به تعقّل در واقعه قومى كه مُردند و دوباره زنده شدند . ( حوادث تاريخى )

الم تر الى الّذين خرجوا من ديارهم و هم اُلوف حذر الموت

17 - مُردگانى كه به فرمان الهى زنده شدند ، در بُرهه اى ديگر از زمان به زندگى خويش ادامه دادند .

ثمّ احياهم انّ اللّه لذو فضل على النّاس

آنگاه زنده شدن فضل الهى است كه زنده شده براى مدّتى به حيات خويش ادامه دهد; بنابراين اگر بلافاصله پس از زنده شدن مى مُردند، بعيد به نظر مى رسد كه زنده شدن نشان تفضّلى بر آنان باشد.

18 - خداوند به درخواست حضرتِ حِزقيل ، چندين هزار نفر از مُردگان را زنده ساخت .

و هم الوف حذر الموت فقال لهم اللّه موتوا ثمّ احياهم

امام باقر (ع): . .. فمربهم نبىّ ... يقال له حزقيل ... قال ربّ لو شئت لاحييتهم ... فاوحى اللّه تعالى اليه افتحبّ ذلك قال نعم يا ربّ ... فعادوا احياء ...

_______________________________

كافى، ج 8، ص 198، ح 237 ; عيون اخبار الرضا (ع)، ج 1، ص 160، ح 1.

جلد - نام سوره -

ص: 5

سوره - آيه - فيش2 - بقره - 2 - 260 -

1،2،3،4،5،6،12،14،16،19،20،23،24،25،28

1 - خداوند با نشان دادن كيفيّت احياى مردگان ، ابراهيم ( ع ) را به نور ، هدايت كرد .

اللّه ولىّ الّذين امنوا يخرجهم من الظّلمات الى النّور . .. و اذ قال ابرهيم ربّ

داستان ابراهيم (ع) در آيه شريفه، مثال و ارائه نمونه اى ديگر است براى ولايت الهى و ثمره آن. يعنى اين داستان، نمونه اى براى هدايت مؤمنان پذيراىِ ولايت به نور و خارج ساختن آنان از ظلمات و تاريكى است.

2 - يادآورى ماجراى ابراهيم ( ع ) و زنده شدن مرغان ، باعث اطمينان به قدرت الهى ، بر احياى مردگان

و اذ قال ابرهيم ربّ ارنى كيف تحيى الموتى

3 - پرسش ابراهيم ( ع ) از خداوند ، درباره نشان دادن كيفيّت احياى مردگان براى آرامش خاطر خويش

و اذ قال ابرهيم ربّ ارنى كيف تحيى الموتى . .. لطمئنّ قلبى

4 - احياى مردگان ، از شؤون ربوبيّت خداوند

ربّ ارنى كيف تحيى الموتى

5 - خداوند ، احياكننده مردگان

كيف تحيى الموتى

6 - ايمان ابراهيم ( ع ) به اصل معاد و احياى مردگان

قال اولم تؤمن قال بلى

12 - دانايى به چگونگى احياى مردگان از جانب خداوند ، شرط ايمان به اصل معاد نيست .

ربّ ارنى كيف تحيى الموتى قال اَوَلم تُؤمِن قال بلى

14 - امر خدا به ابراهيم ( ع ) ، براى نشان دادن كيفيّت احياى مردگان

ص: 6

، به گرفتن چهار مرغ و كشتن و در هم كوبيدن آنها و قرار دادن هر جزئى بر كوهى و فراخواندنشان تا زنده گردند و شتابان به سوى او روند .

قال فخذ . .. ثمّ ادعهنّ يأتينك سعياً

مفرد آوردن كلمه جزء (منهنّ جزءاً)، حكايت از اين معنا دارد كه مرغان را در هم كوبيد و مخلوط كرد و الاّ بايد گفته شود: «منهنّ اجزاء»، نه جزءاً.

16 - بازگشت پرندگان ذبح شده به جانب ابراهيم ( ع ) ، پس از فراخوانى آنها

ثمّ ادعهنّ يأتينك سعياً

19 - امكان زنده شدن مردگان در دنيا

فخذ اربعة من الطير . .. ثمّ ادعهنّ يأتينك سعياً

20 - خداوند ، جمع كننده اجزاى پراكنده شده قبلى مردگان ، و زنده كننده آنان در هنگامه رستاخيز

قال فخذ اربعة من الطير . .. ثمّ ادعهنّ يأتينك سعياً

23 - جمع ميان اجزاى پراكنده مردگان و احياى آنان ، بر اساس حكمت خداوندى

ثمّ اجعل . .. ثمّ ادعهنّ ... انّ اللّه عزيز حكيم

24 - حاكميّت و تسلط خداوند بر عالم مرگ و حيات ، دانايى او به كيفيّت تركيب اجزاىِ مردگان و زنده كردن آنان

و اعلم انّ اللّه عزيز حكيم

25 - توجّه به عزّت و حكمت الهى ، همواركننده شناختِ چگونگىِ زنده شدن مردگان

و اعلم انّ اللّه عزيز حكيم

28 - پرسش ابراهيم ( ع ) از خداوند درباره كيفيّت زنده شدن مردگان ، به انگيزه اطمينان قلب خود به خليل اللّه بودنش

قال إبرهيم

ص: 7

ربّ ارنى . .. ليطمئنّ قلبى

امام رضا (ع) درباره «ليطمئنّ قلبى» در آيه فوق فرمود: . .. و لكن ليطمئن قلبى على الخلّة_______________________________

عيون اخبارالرضا (ع)، ج 1، ص 198، ح 1 ; نورالثقلين، ج 1، ص 276، ح 1088.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 266 - 5

5 - داستان ابراهيم ( ع ) و نمرود و قصّه عُزير و يا اِرمياى پيامبر و زنده شدن مرغان كوبيده شده و نيز تمامى احكام و مقررات انفاق ، از آيات الهى است .

الم تر . .. او كالذى مرّ ... فخذ اربعة من الطير ... مثل الّذين ... كذلك يبيّن ال

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 110 - 25،27،31،41

25 - توانايى حضرت مسيح بر زنده كردن مردگان مدفون شده در خاك

و اذ تخرج الموتى باذنى

مراد از اخراج مردگان (تخرج الموتى) زنده كردن آنهاست و به كارگيرى كلمه اخراج براى رساندن اين معناست كه عيسى(ع) قادر بود حتى مردگان مدفون در خاك را نيز زنده كند و از خاكها بيرون كشد.

27 - عيسى ( ع ) ، ارائه كننده معجزات خويش ( حيات بخشى به اجسام بى جان ، درمان كورى و پيسى و زنده كردن مردگان ) ، در بسيارى از مواقع

اذ تخلق . .. و تبرى الاكمه و الابرص باذنى و اذ تخرج

برداشت فوق از فعل مضارع «تخلق» و «تبرى» و

ص: 8

«تخرج» كه حاكى از استمرار انجام كار مى باشد، استفاده شده است.

31 - توانايى عيسى ( ع ) بر ارائه معجزاتى همانند روح بخشى به مجسمه ها ، درمان كورى و پيسى و احياى مردگان ، از نعمت هاى ويژه خداوند به آن حضرت

اذكر نعمتى . .. و تبرى الاكمه و الابرص باذنى و اذ تخرج الموتى باذنى

41 - معجزه حضرت عيسى ( ع ) در شفاى بيماران و زنده كردن مردگان متناسب با شيوع بيمارى در آن زمان و نياز شديد مردم به طب بود .

و تبرى الاكمه و الابرص باذنى و اذ تخرج الموتى باذنى

امام رضا(ع): . .. «ان اللّه تبارك و تعالى بعث عيسى فى وقت ظهرت فيه الزمانات و احتاج الناس الى الطب فاتاهم من عند اللّه تعالى بما لم يكن عندهم مثله، و بما احيى الهم الموتى و ابرء الاكمه و الابرص باذن اللّه ... .

_______________________________

عيون اخبار الرضا، ج 2، ص 80، ح 12، ب 32; نورالثقلين، ج 1، ص 342، ح 145.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 36 - 7

7 - خداوند مردگان را در قيامت برخواهد انگيخت.

و الموتى يبعثهم اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 95 - 6

6 - قدرت خداوند بر روياندن گياه زنده از دل دانه و هسته مرده، نمودى از قدرت او بر زنده ساختن آدمى پس از مرگ است.لقد

ص: 9

جئتمونا فردى كما خلقنكم أول مرة . .. إن الله فالق ... مخرج الميت من الحى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 57 - 9،10

9 - خداوند در قيامت مردگان را از جايگاهشان بيرون خواهد كشيد و آنان را زنده خواهد كرد .

كذلك نخرج الموتى

مراد از بيرون كشيدن مردگان، زنده كردن آنهاست و به كارگيرى «اخراج» به جاى «احياء» مى تواند اشاره به اين باشد كه مردگان در هر كجا مدفون باشند و يا به چيزى در زمين و آسمان و يا درياها آميخته باشند، از آنجا بيرون آورده مى شوند و زنده مى گردند.

10 - حياتبخشى دوباره به مردگان به هنگام برپايى قيامت ، همانند رويش گياهان مرده و به ثمر نشاندن آنهاست .

فاخرجنا به من كل الثمرت كذلك نخرج الموتى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 25 - 3

3- احياى اخروى انسان ها ، تنها به دست خداوند است .

إن ربّك هو يحشرهم

ذكر ضمير فصل «هو» در آيه، براى بيان حصر فعل حشر به فاعل است و احيا لازمه حشر است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 40 - 10

10- مشركان ، خداوند را قادر به احياى مجدد انسان ها پس از مرگ نمى دانستند .

و أقسموا بالله . .. لايبعث الله من يموت بلى وعدًا عليه

ص: 10

... إنما قولنا لشىء إذا أ

ذكر «إنما قولنا لشىء. ..» - كه براى اثبات قدرت مطلق خداوند است - پس از بيان ديدگاه مشركان درباره عدم احياى دوباره انسانها مى تواند تعريض به مشركان باشد; چون آنان داراى چنين ديدگاهى بودند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 99 - 6

6- قيامت ، با دميده شدن دوباره روح ها در اجساد و صورت هاى پيشين ، برپا مى شود . *

و نفخ فى الصور فجمعنهم جمعًا

برداشت بالا، بدان احتمال است كه «صور» جمع «صورة» باشد; يعنى: در «صورت ها (اجساد) روح، دميده مى شود. ».

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 15 - 8

8- انسان ها در روز رستاخير دوباره زنده خواهند شد .

يوم يموت و يوم يبعث حيًّا

«حيّاً» حال است. تصريح به آن پس از اشاره به مرگ هر انسان در «يوم يموت» بيانگر آن است كه روز بعث، انسان ها دوباره زنده خواهند شد.جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 102 - 3

3 - قيامت ، روز دميده شدن دوباره روح ها در اجساد و صورت هاى مردگان *

يوم ينفخ فى الصور

برداشت ياد شده بر اساس احتمالى در معناى «صور» است كه جمع «صورت» و به معناى «تمثال ها و پيكرها» باشد.

جلد - نام سوره - سوره -

ص: 11

آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 84 - 4

4- خداوند ، خاندان ( زن و فرزند ) درگذشته ايوب ( ع ) را احيا و به او بازگردانيد .

و ءاتينه أهله

در اين كه مقصود از اعطاى خاندان ايوب(ع) به آن حضرت چيست، دو ديدگاه وجود دارد: 1- احياى زن و فرزندان درگذشته ايوب(ع) و بازگردانيدن آنان به ايشان; 2- اعطاى زن و فرزندان جديد به جاى زن و فرزندان از دست رفته او. برداشت ياد شده مبتنى بر ديدگاه اول است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 16 - 1

1 - قيامت ، روز زنده شدن مجدد انسان ها پس از مرگ

ثمّ إنّكم يوم القيمة تبعثون

«بعث» (مصدر مجهول «تبعثون») به معناى برانگيخته شدن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 3 - 6

6 - مخلوق نبودن ، قدرت بر آفرينندگى ، جلب منفعت ، دفع ضرر ، ميراندن ، حيات بخشيدن و احياى مردگان ، از نشانه هاى معبود واقعى و شايسته پرستش ( اللّه )

و اتّخذوا من دونه ءالهة لايخلقون شيئًا و هم يخلقون . .. و لانشورًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 9 - 3

3 - اعتقاد به عزت و شكست ناپذيرى خدا ، هموار كننده راه ايمان به رستاخيز و توانايى خدا بر

ص: 12

احياى مردگان

و ما كان أكثرهم مؤمنين . و إنّ ربّك لهو العزيز

با توجه به مفاد آيات پيش (انكار معاد از سوى كافران و ارائه نشانه هاى قدرت خدا بر برپا ساختن رستاخيز و پايان بخشيدن موضوع ياد شده با ذكر عزت خدا) برداشت ياد شده به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 19 - 3،5،8،10

3 - حيات بخشى خداوند به مرده و زمين ، از دلايل لزوم تسبيح خداوند است .فسبحن اللّه . .. يخرج الحىّ من الميّت ... و يحىِ الأرض بعد موتها

«يخرج الحىّ» مى تواند تعليل براى «فسبحان اللّه» باشد.

5 - نظام حيات و مرگ در جهان هستى ، دليلى آشكار بر امكان معاد و احياى مجدد انسان ها است .

يخرج الحىّ من الميّت . .. و كذلك تخرجون

8 - حيات مجدد انسان ها در عالم آخرت ، به دست خداوند بوده و خارج از اختيار انسان ها است .

و كذلك تخرجون

مجهول آورده شدن فعل «تخرجون» مى تواند اشاره به اختيارى نبودن بعث اخروى انسان ها داشته باشد و فعل هاى «يخرج الحىّ من. ..» و «و يخرج الميّت...» قرينه است بر اين كه فاعل فعل محذوف «تخرجون» خداوند است.

10 - پديد آوردن موجود جان دار از موجود بى جان و موجود بى جان از جان دار ، نشانه قدرت مندى خداوند بر احياى مجدّد انسان ها است .

يخرج الحىّ من الميّت . .. و كذلك

ص: 13

تخرجون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 20 - 6

6 - پديد آوردن موجودى زنده مانند انسان از دل خاك مرده ، از نشانه هاى توان مندى خداوند بر احياى مجدد انسان ها است .

و كذلك تخرجون . و من ءايته أن خلقكم من تراب

از اين آيه به بعد، چندين آيه، در صدد شمارش آيات الهى است. از ميان آن آيات، ذكر مناسب ترين آيه با «و كذالك تخرجون» پس از آن، مى تواند در ضمن بيان آيات الهى، اشاره به نكته فوق باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 25 - 9

9 - احياى زمين موات با نزول باران ، دليل قدرت خداوند بر احياى مجددانسان ها در قيامت است .

و من ءايته . .. و ينزّل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتها ... ثمّ إذا دعاك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 26 - 6

6 - فرمان بردارىِ محضِ موجودات عالم از خداوند ، دليل اطاعت انسان ها از نداى او براى زنده شدن مجدد در قيامت است .

إذا دعاكم دعوة . .. إذا أنتم تخرجون . و له من فى السموت ... كلّ له قنتون

جمله «كلٌّ له قانتون» عطف به جمله «و له من فى . ..» است و جمله «و له من فى...» را مى توان به

ص: 14

منزله دليلى براى آيه قبل تلقى كرد. بنابراين، معناى آيه چنين مى شود: به دليل اين كه همه، از جمله انسان ها تسليم محض خدايند، با صدور فرمان خداوند به برخاستن از قبر، زنده مى شوند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 27 - 2،3،13،14

2 - خداوند ، آغازكننده آفرينش انسان و بازآفريننده او پس از مرگ است .

و هو الذى يبدؤا الخلق ثمّ يعيده

«ال» در «الخلق» به قرينه «تخرجون»، در آيات قبل، مى تواند عهد باشد و منظور از آن انسان است.3 - بازآفرينى انسان ها ( معاد ) در قيامت براى خداوند بسى سهل و آسان است .

ثمّ يعيده و هو أهون عليه

مرجع ضمير «هو» مصدر فعل «يعيد» و مرجع ضمير مجرور «عليه» خداوند است كه از «هو الذى» مستفاد است. لازم به ذكر است كه افعل تفضيل «أهون» به معناى «هيّن» است. افعل تفضيل آوردن آن، احتمالاً، براى تقريب به ذهن مخاطبان است.

13 - آفرينش نخست انسان ها و بازآفرينى آنان پس از مرگ ، مقتضاى حكمت و عزت خداوند است .

و هو الذى يبدؤا الخلق ثمّ يعيده . .. و هو العزيز الحكيم

14 - عالى ترين صفات را داشتن ، دليل توانايى خداوند بر بازآفرينى آسان انسان هادر قيامت است .

ثمّ يعيده و هو أهون عليه و له المثل الأعلى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 40 - 3

3

ص: 15

- مرگ انسان ها و حيات مجدد آنها ، به دست خداوند است .

ثمّ يميتكم ثمّ يحييكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 50 - 6،8،12،19

6 - خداوند ، زمين را حيات مى بخشد و بر احياى مردگان ، توانا است .

كيف يحى الأرض بعد موتها إنّ ذلك لمحى الموتى

8 - احياى مجدد زمين مرده با باران ، نشانه اى گويا بر توان مندى خداوند در بازآفرينى انسان ها ، در قيامت است .

يحى الأرض بعد موتها إنّ ذلك لمحى الموتى

12 - بازآفرينى انسان ها در قيامت ، ناشى از رحمت خداوند است .

إلى ءاثر رحمت اللّه كيف يحى الأرض بعد موتهاإنّ ذلك لمحى الموتى

19 - بازآفرينى انسان ها در قيامت ، برخاسته از قدرت مطلق خداوند است .

إنّ ذلك لمحى الموتى و هو على كلّ شىء قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 54 - 12

12 - رساندن انسان ها از دوران ناتوانى جنينى و نوزادى به توان مندى دوران جوانى و سپس فرتوت ساختن آنان ، نشانه توان مندى خداوند بر باز آفرينى انسان ها درقيامت است . *

اللّه الذى خلقكم . .. يخلق ما يشاء

عبارت «يخلق ما يشاء» به قرينه آيه پنجاه - كه در آن، بر توان مندى خداوند بر معاد انسان ها، برهان اقامه شده بود - و نيز آيه پنجاه و پنج

ص: 16

- كه درباره برپايى قيامت است - مى تواند درباره معاد و بازآفرينى انسان ها، در قيامت باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 55 - 5

5 - كافران ، زنده شدن خود را در قيامت ، معلول فاصله زياد نداشتن مرگ شان تاروز قيامت مى دانند . *

و يوم . .. يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعةاحتمال دارد قسم خوردن كافران بر طولانى نبودن حضورشان در برزخ و نيز جواب صاحبان علم و ايمان به آنان، براى طولانى بودن آن مدت، به خاطر ذكر اين نكته باشد كه كافران، با چنين ادعايى، در پى اثبات اين امر باشند كه بدن شان، هنوز آمادگى حيات داشته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 56 - 7،12

7 - روز قيامت ، روز برانگيخته شدن مردگان و احياى آنها است .

فهذا يوم البعث

12 - كافران ، از حقيقت روز قيامت و برانگيختگى مردگان در آن ، همواره ، در جهل و بى اطلاعى اند .

يقسم المجرمون . .. فهذا يوم البعث و لكنّكم كنتم لاتعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 10 - 5

5 - از نظر كافران ، پيوستن اجزاى پراكنده بدن مردگان ، در قيامت ، امرى مستبعد است .

و قالوا أءذا ضللنا فى الأرض أءنّا لفى خلق جديد

«ضللنا» دو معنا دارد:

ص: 17

يكى دفن شدن در قبر و ديگرى، تبديل به خاك شدن به گونه اى كه از ديگر اجزاى خاك نتوان تميز داد. طبق معناى دوم، اجزاى بدن انسان از هم جدا شده و در ميان خاك ها پراكنده خواهد شد. بازآفرينى چنين حالتى، براى كافران، مستبعد بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 11 - 15

15 - آفرينش انسان در قالب زن و مرد و آگاهى از باردارى و زايمان زنان و مقدار عمر آدمى ، نشانه توانايى خداوند بر برپايى قيامت و احياى مجدد انسان ها

و اللّه خلقكم من تراب ثمّ من نطفة . .. إنّ ذلك على اللّه يسير

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه اين آيه، در سلسله آياتى قرار دارد كه در صدد اثبات قدرت مطلق خدا و نيز توانايى او بر احياى مردگان مى باشد; مانند آيه «و اللّه الذى أرسل الرياح. .. فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور»

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 33 - 3

3 - پديده حيات و احياى زمين مرده ، نشانه راستى قيامت و دليل توانايى خداوند بر احياى مردگان است .

و ءاية لهم الأرض الميتة أحيينها و أخرجنا منها حبًّا

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه آيه شريفه پس از طرح مسأله برانگيختن انسان ها - كه كافران آن را انكار مى كردند - آمده است. و در حقيقت، اين

ص: 18

آيه درصدد اثبات قيامت و نشان دادن جلوه اى از قدرت خداوند است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 79 - 7

7 - آگاهى خداوند بر آفرينش و پديد آوردن هر چيزى ، دليل و نشانه امكان برپايى قيامت و توانايى خداوند بر احياى مجدد انسانها

و هو بكلّ خلق عليم

جمله «و هو بكلّ خلق عليم» ادامه استدلال براى امكان معاد و رد شبهه منكران قيامت است; يعنى، بعيد شمردن برپايى قيامت، ممكن است ناشى از اين شبهه باشد كه چگونه اجزاى پوسيده و پراكنده بشر، شناسايى و جمع خواهد شد. خداوند در پاسخ آن، مسأله علم مطلق خويش بر آفرينش جهان هستى را يادآور شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 81 - 8

8 - خداوندِ خالق آسمان ها و زمين ، بر آفرينش مجدد انسان ها و نوسازى آدمى از ذرات پوسيده و پراكنده دنيايى او در قيامت ، توانا است .

قال من يحىِ العظم و هى رميم . .. أوَليس الذى خلق السموت و الأرض بقدر على أن ي

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 83 - 6

6 - حاكميت و مالكيت خداوند بر همه چيز و بازگشت همه انسان ها به سوى او ، دليل و نشانه توانايى او بر برپا كردن قيامت و احياى مجدد انسان ها

فسبحن الذى بيده ملكوت كلّ شىء

ص: 19

و إليه ترجعون

برداشت ياد شده از آن جا است كه آيه شريفه در رديف سلسله آياتى قرار دارد كه درباره اثبات قيامت و ارائه جلوه هاى قدرت خداوند است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 16 - 1

1 - انسان ها پس از مردن و تبديل شدن به خاك و استخوان ، دوباره زنده شده و آفرينشى جديد خواهند يافت .

أءذا متنا و كنّا ترابًا و عظمًا أءنّا لمبعوثون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 17 - 2

2 - مشركان ، حيات مجدد نياكان اوليه خود را در روز رستاخيز ، بعيدتر و غيرممكن تر از تجديد حيات خود مى دانستند .

أءنّا لمبعوثون . أوَ ءاباؤنا الأوّلون

از عطف «أو ءاباؤنا. ..» بر «أءنا لمبعوثون» - كه براى ارتقاى اظهارِ استحاله امرِ معاد است - و نيز از اختصاص به ذكر يافتن «آباء»، برداشت ياد شده به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 18 - 2

2 - مشركان و منكران قيامت ، با وضعيتى ذلّت بار و تحقير شده در روز قيامت زنده خواهند شد .

و أنتم دخرون

«داخر» (مفرد «داخرون») به معناى «صغير» و «ذليل» است و جمله «أنتم داخرون» حال براى فاعل فعل مقدّر (تبعثون) مىباشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

ص: 20

5 - ص - 38 - 34 - 7

7 - جسم بى جان افكنده شده بر تخت سليمان ، پس از مدتى زنده شد و جان گرفت .

و ألقينا على كرسيّه جسدًا ثمّ أناب

برداشت ياد شده مبتنى بر اين ديدگاه است كه «أناب» در معناى اصلى خود («رجع»; يعنى، رجوع كرد و بازگشت) باشد. بر اين اساس مقصود از رجوع و بازگشت در آيه شريفه، مى تواند رجوع جسد بى روح به حالت قبلى و بازگشت جان به اين جسد باشد كه بدين وسيله سليمان(ع) مورد آزمايش الهى قرار گرفت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 43 - 1

1 - خداوند ، خانواده از دست رفته ايوب را زنده كرد و به او بازگرداند .

و وهبنا له أهله

در اين كه مقصود از «و وهبنا له أهله» چيست; ميان مفسران دو ديدگاه وجود دارد: 1- برخى برآنند كه خانواده ايوب، مرده بودند و خداوند آنان را زنده كرد و به او بازگردانيد. 2- برخى ديگر برآنند كه خانواده ايوب(ع) زنده بودند; ولى از اطراف او - كه به امراض و بليه هاى گوناگون مبتلا بود - پراكنده شده بودند. اما خداوند با شفا دادن ايوب(ع) و رفع گرفتارى از آن حضرت، آنان را به او بازگردانيد. برداشت ياد شده مبتنى بر ديدگاه اول است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 42 - 9

9 - بازگشت روح به بدن

ص: 21

، پس از مرگ در دنيا ممكن نيست .

فيمسك الّتى قضى عليها الموت

برداشت ياد شده با توجه به معناى امساك است كه به معناى چنگ زدن به چيزى و حفظ آن مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 44 - 9

9 - انسان ها با مرگ از بين نمى روند ; بلكه دوباره زنده خواهند شد .

ثمّ إليه ترجعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 39 - 17

17 - حيات زمين در دنيا و رستاخيز مردگان در قيامت ، نمادى از قدرت بى بديل خداوند است .

إنّ الذى أحياها لمحى الموتى إنّه على كلّ شىء قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 61 - 11 - معجزه عيسى ( ع ) در احياى مردگان ، دليلى آشكار بر امكان معاد

و إنّه لعلم للساعة

ضمير در «إنّه» به عيسى(ع) برمى گردد. آن حضرت از آن جهت دليل بر امكان معاد است كه مى توانسته مردگان را زنده كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 33 - 9

9- عظمت آفرينش آسمان ها و زمين ، نمايانگر قدرت مطلقه خداوند بر هر چيز ; علاوه بر قدرت او بر احياى مردگان

خلق السموت و الأرض . .. بلى إنّه على كلّ

ص: 22

شىء قدير

از ارتباط بخش هاى اين آيه، مطلب بالا استفاده مى شود; زيرا در مرحله نخست از آفرينش آسمان ها و زمين، قدرت خداوند بر احياى مردگان استفاده شده است; ولى در مرحله بعد، نتيجه اى كلى تر (قدرت مطلقه الهى) مطرح گرديده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - نوح - 71 - 18 - 6

6 - رويش نباتات در زمين و سپس خشك شدن و تبديل شدن آنها به خاك ، نشانه قدرت خداوند بر احياى مردگان در قيامت

و اللّه أنبتكم من الأرض نباتًا . .. و يخرجكم إخراجًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انفطار - 82 - 4 - 3،4

3 - بيرون آمدن اجساد مردگان از قبر ها ، پيش درآمدى بر احضار انسان ها در صحنه قيامت است .

و إذا القبور بعثرت

مراد از زير و رو شدن قبرها - به قرينه آيه بعد - فراهم شدن مقدمات حضور انسان ها در محشر است.

4 - قيامت ، روز زنده شدن مردگان

و إذا القبور بعثرت

بيرون ريخته شدن آنچه در قبرها هست، كنايه از زنده شدن مردگان در قيامت است. تعبير «قبر» در اين آيه، ممكن است هر نقطه اى از جهان را - كه از بقاياى انسان در آن اثرى باشد - شامل گردد. بنابراين، آيه شريفه، شامل تمامى انسان ها خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - طارق

ص: 23

- 86 - 8 - 3

3 - تمام انسان ها پس از مرگ ، دوباره زنده خواهند شد .

إنّه على رجعه لقادر

آيه شريفه صرفاً در مقام بيان توانمندى خداوند نيست; بلكه در صدد دفع پندار منكران معاد نيز مى باشد.

4- احياى مردگان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 22 - 11 - زنده شدن مردگان در قيامت ، حتمى است .

ثمّ إذا شاء أنشره

«إنشار» (مصدر «أنشر») به معناى احيا است (لسان العرب). حرف شرط «إذا» در مواردى به كار مى رود كه وقوع كار، مسلّم گرفته شده است.

5- اسباب احياى مردگان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 73 - 9

9 - خداوند ، با به كارگيرى اسباب ، مردگان را براى حضور در قيامت زنده مى كند . *

فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحى اللّه الموتى

برداشت فوق بدان احتمال است كه «وجه شبه» ميان زنده شدن مقتول بنى اسرائيل و زنده شدن مردگان در قيامت، به كارگيرى اسباب باشد.

6- استبعاد احياى مردگان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 40 - 4

4 - استبعاد و ترديد در توانايى خداوند ، مشكل و بهانه كافران در پذيرش مسأله معاد و احياى مردگان

أليس ذلك بقدر على أن يحيى الموتى

طرح مسأله توانايى خداوند بر احياى مردگان به صورت سؤال، نشان دهنده حقيقت ياد شده است.

7- استهزاى احياى مردگان

جلد - نام سوره

ص: 24

- سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 35 - 1

1 - حيات مجدد انسان ها و بيرون آوردن آنان از گورهايشان در روز رستاخيز ، مورد انكار و استهزاى اشراف كافر جامعه پس از نوح

أيعدكم . .. أنّكم مخرجون

استفهام در «أيعدكم» براى تهكم و استهزا است.

8- بى ثمرى احياى مردگان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 12 - 2

2 - منكران معاد ، حيات دوباره انسان ها را پس از مرگ ، حياتى بى ثمر و سراسر زيان وانمود مى كنند .

قالوا تلك إذًا كرّة خاسرة

«كرّة»; يعنى، رجوع. نسبت دادن زيان كارى به رجوع - نه رجوع كنندگان - مبالغه در ترسيم زيان كارى است.

9- تشبيه احياى مردگان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 39 - 10

10 - شباهت رستاخيز انسان ها در قيامت ، به رويش گياهان پس از ريزش باران

و من ءايته أنّك ترى الأرض خشعة . .. إنّ الذى أحياها لمحى الموتى

10- تكذيب احياى مردگان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 38 - 4،6

4- جد و جهد مشركان براى مورد انكار قرار دادن احياى مجدد انسان ها پس از مرگ

و أقسموا بالله جهد أيمنهم لايبعث الله من يموت

«جهد» مفعول مطلق نوعى براى فعل محذوف است كه براى تأكيد انجام فعل مى باشد. و نيز جمع آورده شدن «أيمان» (سوگندها)

ص: 25

مى تواند مؤيد برداشت فوق باشد.

6- منكران معاد ، بر اين پندار بودند كه خداوند خود ، انسان هاى مرده را زنده نمى كند .

و أقسموا بالله . .. لايبعث الله من يموت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 35 - 2

2 - تبديل دوباره خاك و استخوان به شكل انسان و دميده شدن حيات در آن ، امرى غير قابل قبول براى اشراف كفر پيشه

أيعدكم . .. أنّكم مخرجون

11- جهل به احياى مردگان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 38 - 9،109- اكثريت انسان ها ، از قدرت خداوند در احياى مجدد انسان ها ناآگاهند .

بلى وعدًا عليه حقًّا و لكنّ أكثر الناس لايعلمون

ممكن است به قرينهء تناسب موضوع - كه انكار و اثبات معاد است - متعلق «لايعلمون» قدرت خداوند بر احياى مجدد انسانها باشد.

10- اكثر مشركان مكه ، از قدرت خداوند بر احياى مجدد انسان ها بى خبر بودند .

بلى وعدًا عليه حقًّا و لكنّ أكثر الناس لايعلمون

برداشت فوق، بر اساس اين نكته است كه «ال» در «الناس» عهد ذكرى بوده و مراد از آن مشركانى باشند كه در آيات قبل از آنها سخن به ميان آمده است.

12- حتميت احياى مردگان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 38 - 8

8- وعده قطعى و تخلف ناپذير خداوند به حيات مجدد انسان ها پس از

ص: 26

مرگ

لايبعث الله . .. بلى وعدًا عليه حقًّا

«وعداً» و «حقّاً» مفعول مطلق براى فعلهاى محذوف مى باشند و دلالت بر تأكيد مى كنند. بنابراين معناى «بلى وعداً عليه حقّاً» چنين مى شود: آرى خبر رستاخيز انسانها، وعده اى است حق و باطل در آن راه ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 40 - 9

9- قدرت مطلق خداوند ، ضامن تحقق وعده او در زنده كردن دوباره انسان ها و برپايى قيامت

و أقسموا بالله . .. لايبعث الله من يموت بلى وعدًا عليه ... إنما قولنا لشىء إذا أ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 39 - 9

9 - رستاخيز مردگان ، امرى حتمى و غير قابل ترديد است .

إنّ الذى أحياها لمحى الموتى

از كلمه «إنّ» و «لام» در «لمحى» حتمى بودن احياى مردگان استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - معارج - 70 - 41 - 3

3 - توانايى قطعى خداوند ، بر احياى مردگان

على أن نبدّل خيرًا منهم . و ما نحن بمسبوقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 22 - 11 - زنده شدن مردگان در قيامت ، حتمى است .

ثمّ إذا شاء أنشره

«إنشار» (مصدر «أنشر») به معناى احيا است (لسان العرب). حرف شرط «إذا»

ص: 27

در مواردى به كار مى رود كه وقوع كار، مسلّم گرفته شده است.

13- درخواست احياى مردگان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 36 - 1

1- مشركان براى پذيرش درستى معاد ، زنده شدن نياكانشان را از پيامبر (صلی الله علیه و آله) خواستار شدند .

فأتوا بابائنا إن كنتم صدقين

14- دلايل احياى مردگان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 57 - 11

11 - زنده شدن گياهان مرده ، دليل امكان معاد و زنده شدن مردگان

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون

تشبيه زنده كردن مردگان به چگونگى رويش گياهان و تبديل دانه هاى بى جان به موجوداتى زنده، استدلالى است بر امكان معاد و زنده شدن مردگان.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 7 - 2

2 - گوناگونى نباتات ، از زمينه هاى مطالعه براى پى بردن به امكان معاد و قدرت خدا بر احياى مردگان

فسيأتيهم أنبؤا . .. يستهزءون . أَوَلم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها

در اين جا روى سخن با كسانى است كه منكر معاد بوده و پذيرفتن آن براى آنان دشوار مى نمود. آيه ياد شده براى برطرف كردن استبعاد كافران و ارائه نشانه هاى امكان معاد است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 8 - 1

1 - رويش گياهان و تنوع و زيبايى آنها ، نشانى از

ص: 28

قدرت خدا براى ايجاد رستاخيز و احياى مجدد مردگان .

أَوَلم يروا إلى الأرض كم أنبتنا . .. إن فى ذلك لاَية

واژه «ذلك» اشاره به رويش گياهان و انواع متنوع آن دارد. چنان كه در آيه پيش گفته شد، اين آيات درصدد ارائه نشانه هاى امكان معاد و برطرف كردن استبعاد كافران است.جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 81 - 10

10 - آفرينش انبوه پديده هاى جهان و آگاهى همه جانبه از احوال آنها ، دليل و شاهد توانايى خداوند بر احياى مجدد انسان ها در روز قيامت

أوَليس الذى خلق السموت و الأرض بقدر على أن يخلق مثلهم بلى و هو الخلّ-ق العليم

يادآورى آفرينش و علم گسترده خداوند، در پايان آيه و در شرايطى كه آيه شريفه در مقام بيان توانايى خداوند بر احياى مجدد انسان ها است; مى تواند گوياى برداشت ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 21 - 15

15 - مرگ و نزول باران حيات آفرين ( رويش كشت ها و خشك و خرد شدن آنها ) ، نشانه قدرت خداوند بر حيات بخشيدن دوباره انسان ها در قيامت

ألم تر أنّ اللّه أنزل من السماء ماء . .. ثمّ يخرج به زرعًا ... ثمّ يجعله حطمًا

طبق نظر برخى از مفسران از آن جايى كه آيه شريفه پس از آيات مربوط به معاد و بهشت و جهنم آمده است، مى تواند درصدد اثبات

ص: 29

قدرت خداوند بر آفرينش مجدد انسان ها در قيامت باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 9 - 10

10 - قدرت نامحدود و بى كران خداوند ، دليل توان مندى او بر احياى مردگان و برپايى قيامت

و هو يحى الموتى و هو على كلّ شىء قدير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 6 - 3

3- آفرينش شگفت ، زيبا و متقن آسمان ، نشانى از قدرت خداوند بر احياى مجدد مردگان

ذلك رجع بعيد . .. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنينها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 7 - 8

8- رويش گياهان زنده از دل مرده زمين ، نمودى از رستاخيز دوباره انسان از درون خاك

ذلك رجع بعيد . .. و أنبتنا فيها من كلّ زوج بهيج

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 40 - 2،5

2 - آفرينش آغازين انسان ، از نطفه و علقه به همراه ساختارى معتدل و هماهنگ ، دليل قدرت خداوند بر برپايى قيامت و احياى مردگان

ألم يك نطفة من منىّ يمنى . .. فخلق فسوّى ... أليس ذلك بقدر على أن يحيى الموتى

5 - مطالعه در مبدأ و مراحل آفرينش انسان ، از راه هاى شناخت معاد و پى بردن به احياى مردگانألم يك

ص: 30

نطفة من منىّ يمنى . .. فخلق فسوّى ... أليس ذلك بقدر على أن يحيى الموتى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 28 - 4

4 - برافراشتن آسمان و تعديل آن ، دليل قدرت خداوند بر احياى دوباره انسان ها است .

ءأنتم أشدّ . .. رفع سمكها فسوّيها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - طارق - 86 - 8 - 2

2 - آفرينش انسان از منى ، برهان قدرت خداوند بر معاد و تجديد حيات انسان است .

خلق من ماء . .. يخرج ... إنّه على رجعه لقادر

15- زمينه احياى مردگان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 11 - 9

9- كارايى و تأثير وسايط طبيعى ، در تحقق معاد و حيات مجدد انسان ها *

و أحيينا به بلدة ميتًا كذلك الخروج

از اين كه در «مشبّه به» تعبير «به» آمده است - كه واسطه بودن باران در حيات زمين را مى رساند - اين احتمال جان مى گيرد كه در «مشبّه» نيز وسايط مؤثّر باشند; يعنى، معاد انسان ها نيز، در نتيجه تحولاتى طبيعى به تدبير و اراده خداوند صورت مى گيرد.

16- زيان احياى مردگان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نازعات - 79 - 12 - 2

2 - منكران معاد ، حيات دوباره انسان ها را پس از مرگ ، حياتى بى ثمر و سراسر

ص: 31

زيان وانمود مى كنند .

قالوا تلك إذًا كرّة خاسرة

«كرّة»; يعنى، رجوع. نسبت دادن زيان كارى به رجوع - نه رجوع كنندگان - مبالغه در ترسيم زيان كارى است.

17- سرعت احياى مردگان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 19 - 22 - زنده شدن انسان ها در قيامت ، بسيار سريع و ناگهانى خواهدبود .

فإنّما هى زجرة وحدة

از اين كه انسان ها تنها با يك صيحه، زنده خواهند شد، برداشت ياد شده به دست مى آيد.

18- سهولت احياى مردگان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 73 - 8

8 - زنده كردن مردگان براى خداوند امرى سهل و آسان است .

كذلك يحى اللّه الموتى

به نظر مى رسد «وجه شبه» ميان زنده كردن مقتول بنى اسرائيل و ساير مردگان، سهولت و آسانى آن باشد; يعنى، خداوند به همان آسانى و سهولت كه آن مرده را زنده كرد، ساير مردگان را نيز زنده مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 19 - 3

3 - زنده شدن انسان ها پس از مرگ شان در قيامت ، امرى آسان براى خداوند

فإنّما هى زجرة وحدة

زنده شدن انسان ها تنها با يك صيحه، مى تواند حاكى از حقيقت ياد شده باشد.

19- شگفتى احياى مردگان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 78 - 3

ص: 32

3 - زنده شدن انسان ها پس از تبديل شدن به استخوان كهنه و پوسيده ، امرى شگفت آور و ناممكن در ديدگاه كافران

قال من يحىِ العظم و هى رميم

«من» در آيه شريفه براى استفهام انكارى و تعجبى است و «رميم» به معناى كهنه و پوسيده است.

20- شگفتى تكذيب احياى مردگان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 81 - 5

5 - شگفت آور بودن انكار معاد و احياى مجدد انسان ها ، به قدرت خداى خالق آسمان ها و زمين

أوَليس الذى خلق السموت و الأرض بقدر على أن يخلق مثلهم

برداشت ياد شده از آن جا است كه استفهام در «أوَليس . ..» استفهام انكارى و تعجبى است.

21- عجز از احياى مردگان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 21 - 4

4- عجز و ناتوانى خدايان مشركان از احياى مردگان

أم اتّخذوا ءالهة من الأرض هم ينشرون

برداشت ياد شده با توجه به اين مطلب است كه جمله «هم ينشرون» جمله استئنافيه است و يا در محل نصب و صفت براى «آلهة» مى باشد. در هر دو صورت همزه استفهاميه انكارى، پيش از آن در تقدير است و انكار هم از نوع انكار وقوعى است; يعنى، احياى مردگان توسط معبودهاى مشركان محال است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 3 - 1،2

1 - انكار قيامت ، برخاسته از پندار كافران به ناتوان بودن خداوند

ص: 33

بر گردآورى استخوان هاى مردگان و احياى مجدد آنها

أيحسب الإنسن ألّن نجمع عظامه

مقصود از انسان در اين آيه - برابر نظر مفسران و به قرينه مقام - انسان كافر است; نه همه انسان ها.

2 - پندار عدم توانايى خداوند بر جمع آورى استخوان هاى مردگان و زنده كردن آنها ، باطل و بى اساس است .

أيحسب الإنسن ألّن نجمع عظامه

22- عظمت احياى مردگان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 12 - 2

2 - برپا ساختن رستاخيز و زنده كردن مردگان ، كارى بزرگ و باعظمت است ; اما در برابر عظمت قدرت خداوند ناچيز مى باشد .

إنّا نحن نحى الموتى

برداشت ياد شده، از آمدن دو ضميرِ جمعِ (إنّا و نحن) استفاده شده است.

23- عموميت احياى مردگان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 49 - 2

2 - زنده شدن مجدد انسان ها در روز رستاخيز ، مربوط به همه آنها از اولين تا آخرين

أءنّا لمبعوثون . .. قل إنّ الأوّلين و الأخرينجلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 50 - 2

2 - زنده و جمع شدن همه انسان هاى تاريخ در قيامت

إنّ الأوّلين و الأخرين . لمجموعون إلى ميقت يوم معلوم

24- فلسفه احياى مردگان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 39 - 1،2،8

1- خداوند ،

ص: 34

انسان ها را پس از مرگ زنده مى كند تا حقايق را براى آنان تبيين نمايد .

بلى وعدًا عليه حقًّا . .. ليبيّن لهم الذى يختلفون فيه

2- ظهور حقيقت امور اختلافى ، از دلايل زنده شدن انسان ها در قيامت است .

بلى وعدًا عليه حقًّا . .. ليبيّن لهم الذى يختلفون فيه

8- آگاهى يافتن كافران بر دروغ گويى خويش ، از جمله دلايل احياى مجدد انسان ها در قيامت

بلى وعدًا عليه حقًّا . .. و ليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كذبين

25- قدرت بر احياى مردگان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - طارق - 86 - 8 - 1

1 - خداوند ، بر اعاده مجدد انسان پس از مرگ او ، توانمند است .

إنّه على رجعه لقادر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - طارق - 86 - 13 - 3

3 - گفتار خداوند درباره معاد و توان او بر احياى دوباره انسان ، گفتار نهايى و فيصله دهنده تمام گفتوگو ها است .

إنّه لقول فصل

ضمير «إنّه» چه به قرآن برگردد و چه به محتواى آيات پيشين - كه درباره قدرت خداوند بر معاد بود - برداشت ياد شده استفاده مى شود. «قول فصل»، به كلامى گفته مى شود كه «فصل الخطاب» باشد و به گفتوگوها خاتمه دهد.

26- كافران و احياى مردگان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 82 - 22 - تبديل دوباره استخوان هاى پوسيده

ص: 35

مردگان به انسانى كامل ، امرى ناممكن در نظر كافران

قالوا أءذا متنا . .. أءنّا لمبعوثون

27- كيفيت احياى مردگان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 19 - 1

1 - برپايى قيامت و احياى مجدد انسان ها ، تنها با يك صيحه و فرياد سخت خواهد بود .

فإنّما هى زجرة وحدة

«زجرة» به معناى «صيحه» است و آمدن آن بر وزن «فعلة»، بر «مرّة» دلالت مى كند. آمدن «واحدة» نيز براى تأكيد مفاد آن است. پس «فانّما هى زجرة...»; يعنى، تنها يك صيحه و فرياد سخت.

28- معجزه احياى مردگان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 73 - 11

11 - داستان كشته شدن فردى از قوم موسى و احياى دوباره او ، معجزه و رخدادى سزاوار به خاطر سپردن و به يادداشتن

و إذ قتلتم نفساً . .. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحى اللّه الموتى

«إذ» مفعول براى فعل مقدر «اذكروا» مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 31 - 1

1- نزول قرآنى كه كوه ها را به حركت درآورد ، زمين را قطعه قطعه كند ، مردگان را زنده سازد ، نمى تواند مايه هدايت كسانى شود كه خدا هدايت آنان را نخواهد .

و لو أن قرءانًا سيّرت به الجبال أو قطّعت به الأرض أو كلّم به الموتى

«تسيير» (مصدر سيّرت) به معناى حركت دادن است و «تقطيع» (مصدر قطّعت)

ص: 36

به معناى شكافتن عميق يا قطعه قطعه كردن مى باشد و حرف باء در جمله هاى سه گانه فوق به معناى استعانت است. عبارت «بل لله الأمر» و نيز «أن لو يشاء الله لهدى الناس» گوياى اين است كه جواب شرط «لو أنّ

...» جمله اى نظير «لم يهتدوا إن لم يشأ الله» است.

29- مكذبان احياى مردگان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 78 - 4،5

4 - تبديل شدن انسان ها به استخوان كهنه و پوسيده ، دليل و شاهد مثالِ كافران براى دور شمردن برپايى قيامت و زنده شدنمجدد انسان ها

و ضرب لنا مثلاً . .. قال من يحىِ العظم و هى رميم

برداشت ياد شده با توجه به اين مطلب است كه جمله «قال من يحىِ. ..» استئناف بيانى است; يعنى، بيان براى جمله «ضرب لنا مثلاً» است.

5 - كافران ، خدا را از احياى مجدد انسان ها پس از مرگ ، ناتوان مى دانستند .

و ضرب لنا مثلاً. .. قال من يحىِ العظم و هى رميم

مقصود از «ضرب لنا مثلاً» (براى ما مثل آورد) مى تواند اين معنا باشد كه: كافران، قدرت خدا را با قدرت ديگران يكى مى دانستند; يعنى، همان گونه كه همه از احياى استخوان كهنه ناتوان اند، او نيز مانند همه ناتوان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 81 - 7

7 - مشركان و كافران در عصر بعثت - على رغم انكار قيامت

ص: 37

و تجديد حيات انسان ها - به آفرينش آسمان ها و زمين به وسيله خدا و نيز به عظمت اين آفرينش اعتقاد داشتند .

أوَليس الذى خلق السموت و الأرض بقدر على أن يخلق مثلهم

برداشت ياد شده با توجه به اين حقيقت است كه استدلال خداوند بر اثبات معاد، از راه آفرينش نخستين جهان طبيعت، مبتنى بر اين حقيقت است كه كافران، جهان طبيعت را جلوه اى از خالقيت و قدرت خدا بدانند.

30- مكذبان قيامت و احياى مردگان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 5 - 3

3- منكران قيامت ، زنده شدن مردگان خاك گشته را امرى بس بعيد مى شمرند .

أءذا كنّا تربًا أءنا لفى خلق جديد

استفهام در جمله «أءذا . ..» استفهام انكارى است و تكرار آن دلالت بر شدت انكار و استبعاد دارد.

31- منشأ احياى مردگان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 21 - 5

5- زنده كردن مردگان و برپايى قيامت ، تنها در توانايى خداوند است .

له من فى السموت والأرض . .. أم اتّخذوا ءالهة من الأرض هم ينشرون

خداوند با اثبات مالكيت و قدرت مطلق خود بر جهان هستى (له من فى السماوات. ..) و نفى توانايى خدايان ادعايى بر احياى مردگان، در صدد بيان اين نكته است كه زنده كردن آنها، تنها در قلمرو قدرت خدا است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش15 - يس - 36 - 12 - 1

1 -

ص: 38

احياى مردگان به قدرت خدا است .

إنّا نحن نحى الموتى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 39 - 7،8

7 - آن كس كه حيات دهنده زمين است ، حيات دهنده مردگان نيز خواهد بود .

إنّ الذى أحياها لمحى الموتى

8 - قدرت خداوند در حيات بخشيدن به زمين ، نشانگر قدرت او در حيات بخشيدن به مردگان است .

إنّ الذى أحياها لمحى الموتى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 9 - 8

8 - تنها خداوند ، زنده كننده مردگان است .

و هو يحىِ الموتى

تقديم مسنداليه «هو» بر فعل «يحيى» افاده حصر مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قيامه - 75 - 40 - 1

1 - توانايى خداوند بر احياى مردگان

أليس ذلك بقدر على أن يحيى الموتى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 22 - 3

3 - حيات اخروى انسان ، به دست خدا است .

أنشره

32- ويژگيهاى احياى مردگان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 50 - 3

3 - زنده شدن انسان ها - از اولين تا آخرين - در قيامت در يك زمان صورت مى گيرد ; نه مانند دنيا كه در طول تاريخ و

ص: 39

نسل به نسل مى باشد .

إنّ الأوّلين و الأخرين . لمجموعون إلى ميقت يوم معلوم

مفاد آيه شريفه اين است كه انسان ها - از اولين تا آخرين - نگه داشته شده و در وقتى معين همگى محشور خواهند شد.

2- اختلاف

1- مشخصات کتاب

بسم الله الرحمن الرحیم

اختلاف از دیدگاه قرآن در تفسیر راهنما

تحقیق و تالیف : رسول ملکیان اصفهانی

2- اختلاف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 55 - 18

18 - خداوند ، مرجع و حاكم حلّ اختلافات يهود و نصارا در قيامت

ثمّ الىّ مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 103 - 13،14،26

13 - مسلمانان قبل از پذيرش اسلام ، گرفتار پراكندگى ، تفرقه ، جنگ و خصومت

اذ كنتم اعداءً فالّف بين قلوبكم

14 - اسلام ، تبديل كننده دشمنى ها و خصومت هاى ميان دو قبيله اوس و خزرج ، به وحدت و عطوفت و برادرى

اذ كنتم اعداءً فالّف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخواناً

با توجّه به شأن نزولى كه در مجمع البيان ذيل آيه آمده است.

26 - ايجاد وحدت پس از تفرقه ، و اُلفت ميان دل ها و برادرى ميان افراد جامعه پس از دشمنى ها ، از آيات خداوند براى بندگان

اذ كنتم اعداء . .. كذلك يبيّن اللّه لكم اياته

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

ص: 40

- آل عمران - 3 - 104 - 8

8 - اتحاد و برادرى ميان مؤمنين ، از مصاديق « معروف » است و تفرقه و دشمنى اهل ايمان با يكديگر ، از مصاديق « منكر » .

و اعتصموا بحبل اللّه جميعاً و لا تفرّقوا . .. و لتكن منكم امة يدعون الى الخير و

«ال» در «المعروف» و «المنكر»، مى تواند عهد ذكرى و اشاره به معروف ها و منكرها در آيه سابق باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 105 - 14،1614 - اختلاف و پراكندگى جوامع ايمانى با وجود دلايل روشن ( اتمام حجّت ) ، گناهى است بزرگ .

و اختلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات و اولئك لهم عذاب عظيم

بزرگى عذاب، دلالت بر بزرگى گناه دارد.

16 - عذاب سخت اهل كتاب ( يهود و نصارا ) ، به خاطر تفرقه و اختلاف

و لا تكونوا كالذين تفرّقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات و اولئك لهم عذاب ع

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 121 - 11

11 - اختلاف نظر مسلمانان در تعيين محل جنگ احد *

و اذ غدوت . .. و اللّه سميع عليم

يادآورى شنوايى خداوند نسبت به گفتار و دانايى او نسبت به كردار و انديشه ها پس از بيان خروج پيامبر (صلی الله علیه و آله) از مدينه براى آماده سازى محلّ دفاع، حكايت از بگو مگوها و انديشه

ص: 41

هاى مخالف نظر پيامبر (صلی الله علیه و آله) درباره محل برخورد با دشمن دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 152 - 10،18

10 - سستى ، تفرقه و سرپيچى برخى پيكارگران احد از فرمان پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، پس از پيروزى ابتدايى بر دشمنان

حتّى اذا فشلتم . .. من بعد ما اريكم ما تحبّون

گر چه ظاهر خطاب در «فشلتم و تنازعتم . .. و عصيتم» به تمامى مسلمانان در جنگ احد است، ولى به قرينه تقسيم آنان در دنباله آيه به دو گروه دنياطلب و آخرت طلب، معلوم مى شود مراد از مخاطبين «فشلتم ... »، گروهى از مسلمانان بوده اند و نه همه آنان.

18 - دنياطلبى و دلدادگى به مادّيات ، از عوامل نزاع و اختلاف در صفوف مبارزان و شكست آنان

و تنازعتم فى الامر . .. منكم من يريد الدّنيا

3- آثار اجتماعى اختلاف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 4 - 13

13 - تفرقه ميان مردم و افزايش بسيار و نامتعادل زنان بر مردان در يك جامعه ، از عوامل فساد و تباهى آن جامعه و مردم

جعل أهلها شيعًا يستضعف طائفة منهم يذبّح أبناءهم و يستحيى نساءهم إنّه كان من المف

4- آثار اجتناب از اختلاف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 63 - 13

13 - التزام به حقايق حكمت آميز و دست برداشتن از اختلافات ، جلوه اى از

ص: 42

تقواى الهى است .قد جئتكم بالحكمة و لأُبيّن لكم بعض الذى تختلفون فيه فاتّقوا اللّه و أطيعون

5- آثار اختلاف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 213 - 7

7 - بعثت پيامبران از سوى خداوند ، به دنبال بروز اختلاف در جامعه نخستين

كان الناس امة واحدة فبعث اللّه النبيّن . .. ليحكم ... فيما اختلفوا فيه

جمله «ليحكم . .. » بيان مى كند كه انبيا به هنگام بروز اختلاف در جوامع ابتدايى مبعوث شدند; نه قبل از آن. بنابراين جمله «فاختلفوا» پس از «كان الناس ... » مقدّر است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 253 - 9،16

9 - اختلافات اعتقادى ميان پيروان مذاهب ، از عوامل وقوع جنگها

و لو شاء اللّه ما اقتتل . .. و لكن اختلفوا

16 - پيروان انبيا پس از ايشان اختلاف كردند ; برخى ايمان و بعضى كفر را برگزيدند و با يكديگر پيكار نمودند .

من بعدهم . .. و لكن اختلفوا ... و لو شاء اللّه ما اقتتلوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 103 - 22،23

22 - جامعه جزيرة العرب در عصر بعثت پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، به خاطر تفرقه و نزاع ، در معرض نابودى و هلاكت

و كنتم على شفا حفرة من النار

بنابراينكه «النار»، استعاره از هلاكت و نابودى باشد.

23 - تفرقه و

ص: 43

دشمنى افراد يك جامعه با يكديگر ، قراردهنده آن جامعه ، بر لبه پرتگاه نابودى و هلاكت

اذ كنتم اعداءً فالّف بين قلوبكم . .. و كنتم على شفا حفرة من النار

بنابراينكه «النار»، استعاره از هلاكت و نابودى به واسطه نزاعها و كشمكشها باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 105 - 10،11،12،16

10 - تفرقه و اختلاف مؤمنان ، موجب عذابى بزرگ براى آنان

و لا تكونوا كالذين تفوقوا و اختلفوا . .. و اولئك لهم عذاب عظيم

11 - پيروان اديان پيشين به دليل تفرقه و اختلاف ميان خويش ، دچار عذابى بزرگ

كالذين تفرّقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات و اولئك لهم عذاب عظيم

12 - تفرقه و اختلاف ، رمز سقوط و هلاكت ملتها *

تفرقوا و اختلفوا . .. و اولئك لهم عذاب عظيم

بنابراينكه مراد از «عذاب عظيم»، عذاب در دنيا باشد.16 - عذاب سخت اهل كتاب ( يهود و نصارا ) ، به خاطر تفرقه و اختلاف

و لا تكونوا كالذين تفرّقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات و اولئك لهم عذاب ع

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 106 - 7،8،9

7 - تفرقه و اختلاف در ميان جامعه ايمانى پس از اتمام حجّت ، موجب كفر و ارتداد

و لا تكونوا كالذين تفرقوا و اختلفوا . .. اكفرتم بعد ايمانكم

گويا ارتداد (اكفرتم .

ص: 44

.. )، نتيجه تفرقه و اختلاف است كه در آيه قبل از آن نهى شده است.

8 - تفرقه و اختلاف در ميان جامعه ايمانى پس از اتمام حجّت ، كفر و ارتداد است . *

و لا تكونوا كالذين تفرقوا و اختلفوا . .. اكفرتم بعد ايمانكم

ارتداد (اكفرتم . .. )، به قرينه آيه قبل، مى تواند همان تفرقه و اختلاف مسلمانان پس از اتحاد آنان باشد.

9 - اختلاف و تفرقه در جامعه ايمانى ، مستلزم روسياهى و عذاب در قيامت

و لا تكونوا كالذين تفرقوا . .. فاما الذين اسودّت وجوههم ... فذوقوا العذاب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 108 - 8

8 - عذاب سيه رويان ( كافران ) ، ناشى از اعمال ناپسند ( تفرقه و پراكندگى و كفر ) خود آنان است و نه از ناحيه خداوند

فاما الذين اسودّت وجوههم . .. و ما اللّه يريد ظلماً للعالمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 152 - 7،8

7 - سستى ، اختلاف در كار جنگ و سرپيچى از فرمان پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، از عوامل شكست مسلمانان در پيكار احد

حتّى اذا فشلتم و تنازعتم فى الامر و عصيتم

8 - سستى ، نزاع و تفرقه و سرپيچى از فرماندهى ، از عوامل شكست جنگجويان

حتّى اذا فشلتم و تنازعتم فى الامر و عصيتم

جلد - نام سوره -

ص: 45

سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 14 - 18

18 - مسيحيان بر اثر نقض پيمان الهى و اختلافات داخلى ، زندگى فلاكت بارى را براى خويش خواهند ساخت .

فاغرينا . .. و سوف ينبئهم اللّه بما كانوا يصنعون

بر اساس اين احتمال كه «سوف ينبئهم»، بيان كيفر دنيوى مسيحيان باشد. بر اين مبنا، «ما كانوا يصنعون»، اشاره به گرفتاريهايى است كه آنان به خاطر كينه و دشمنى با يكديگر براى خويش به وجود مى آورند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 65 - 5

5 - گروه گروه شدن، زمينه درگيرى و خونريزى و نشانه عذاب الهى است.

أو يلبسكم شيعا و يذيق بعضكم بأس بعضجلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 153 - 12

12 - تفرقه جوامع موجب دور شدن و فاصله گرفتن آنان از راه خداست.

و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله

«عن» براى مجاوزه است و مقتضاى آن در جمله هاى مانند «فتفرق بكم عن سبيله»، اين است كه مفعول «كم» به سبب فعل «تفرق» از مجرور «سبيله» فاصله گرفته و دور شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 46 - 4

4 - نزاع و اختلاف اهل ايمان موجب سست شدن آنان در پيكار با دشمنان دين

و لاتنزعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم

جلد

ص: 46

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 19 - 8

8 - اگر استمرار زندگى نوع انسان در زمين خواسته خدا نبود ، اختلاف پديد آمده در ميان جامعه نخستين ، نسل بشر را منقرض مى كرد .

و لو لا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فيما فيه يختلفون

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه جمله «لو لا كلمة سبقت من ربك» اشاره به مضمون جمله «و لكم فى الأرض مستقر و متاع إلى حين» داشته باشد ; كه در اين صورت مراد از «لقضى بينهم» حكم به هلاكت و نابودى آنان خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 47 - 5

5 - پيدايش اختلاف بين مردم ، عامل بعثت رسولان الهى بوده است .

فإذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط

جمله «قضى بينهم . ..» - كه دلالت بر وجود اختلاف بين مردم دارد; چون قضاوت در جايى است كه اختلافى باشد - ممكن است اشاره به اختلاف موجود پيش از آمدن رسول باشد و محتمل است اشاره به پيدايش اختلاف بعد از بعثت رسول باشد. برداشت فوق مبتنى بر احتمال اول است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 110 - 5

5- اختلاف انسان ها در پذيرش و عدم پذيرش كتاب هاى آسمانى ، مقتضى داورى خداوند ميان آنان و زمينه ساز پيامد هاى آن داورى ( پاداش و

ص: 47

كيفر ) است .

فاختلف فيه و لولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 63 - 1010 - اختلافات و ناهمگونى ها ، شاخص جوامع محروم از حكمت و آگاهى

قال قد جئتكم بالحكمة و لأُبيّن لكم بعض الذى تختلفون فيه

حضرت عيسى(ع) مى فرمايد: من با حكمت آمدم و به دنبال آن در جهت رفع اختلافات شما قدم برمى دارم. اين گفتار نشان مى دهد كه جامعه اختلاف زده يهوديان آن روز فاقد حكمت بوده اند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - حجرات - 49 - 10 - 13

13 - تفرقه و اختلاف در جامعه اسلامى به بى تفاوتى در قبال آن ، مايه محروميت از رحمت الهى

فأصلحوا بين أخويكم و اتّقوا اللّه لعلّكم ترحمون

فرمان «اتّقوا اللّه» هم نظر به كسانى دارد كه با يكديگر اختلاف دارند و هم كسانى كه موظف به رفع اختلاف اند. از اين نكته، استفاده مى شود كه اگر مسلمانان به وظيفه خود عمل نكنند و به اختلاف ها پايان ندهند، نبايد دل به رحمت الهى ببندند.

6- آثار اختلاف افكنى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 14 - 10

10 - تفرقه افكنى و اختلاف دينى ، عامل استحقاق عذاب دنيوى از سوى خداوند

و لولا كلمة سبقت من ربّك إلى أجل مسمًّى لقضى بينهم

از يادآورى مهلت براى مجرمان، مى توان استفاده

ص: 48

كرد كه آنان مستحق عذاب اند; ولى مهلت از پيش تعيين شده الهى، مانع نزول عذاب بر آنان است.

7- آثار اختلاف دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 118 - 9

9- اختلاف انسان ها در دين ، مايه پوشيده شدن حقيقت بر عموم آنان مى شود .

و لايزالون مختلفين

چون «إلاّ من رحم» در آيه بعد استثنا از «لايزالون مختلفين» است معلوم مى شود همه اختلاف كنندگان در دين - جز كسى كه مورد رحمت الهى قرار گيرد - بر طريق ناصوابند بنابراين اختلاف در دين باعث مى شود كه حق بر همه گروهها پوشيده بماند و همگان بيراهه بروند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 119 - 5،10

5- اختلافات دينى و مذهبى و دور شدن از حق به خاطر آن ، مانع نيل انسان ها به هدف خلقتشان است .

و لايزالون مختلفين. إلاّ من رحم ربك و لذلك خلقهم10- دوزخى شدن جن و انس به سبب اختلاف در دين ، گواه راستى و درستى سخن خداوند ( جهنم را از جن و انس پر خواهم كرد ) است .

و لايزالون مختلفين . .. و تمت كلمة ربك لأملأنّ جهنم

سخن از تحقق يافتن فرموده خداوند (تمت كلمة ربك . ..) پس از بيان اختلافهاى مردم و پوشيده شدن حق بر آنان، گوياى اين نكته است كه: همان اختلافها - كه مخفى ماندن حق را در پى داشت - موجب دوزخى شدن انسانها

ص: 49

و جنيان شده و حقانيت كلمه خدا (لأملأنّ ...) را به طور كامل محقق ساخت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 32 - 5

5 - اختلاف دينى ، از عوامل دسته بندى و گروه بندى هاى اجتماعى است .

فرّقوا دينهم و كانوا شيعًا

احتمال دارد ذكر «و كانوا شيعاً» پس از «فرّقوا» به خاطر توجه به اين واقعيت است كه: اختلاف دينى، گروه بندى اجتماعى را به دنبال دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 13 - 19

19 - اختلافات پيروان شريعت ، مانع حيات و قوام دين در جامعه .

أن أقيموا الدين و لاتتفرّقوا فيه

برداشت بالا بر اين اساس است كه عطف جمله «لاتتفرّقوا فيه» بر «أقيموا الدين»، عطف تفسيرى و از نوع يكى از متلازمين بر ديگرى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 14 - 18

18 - فرقه سازى هاى مذهبى از سوى نسل هاى پيشين اهل كتاب ، موجب رواج شك و ترديد در ميان آيندگان آنان

و ما تفرقوا . .. و إنّ الذين أورثوا الكتب من بعدهم لفى شك منه مريب

«من» در «لفى شك منه» نشويه است و ضمير «منه» به «تفرّق» - كه از «و ما تفرّقوا» استفاده مى شود - بازمى گردد; يعنى، ترديد سختى كه ميراث بران كتاب به آن گرفتار آمده اند، برخاسته از

ص: 50

اختلافات و دسته بندى هاى مذهبى است كه پيشينيان آنان به آن دامن مى زدند.

8- آثار اختلاف كافران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 3 - 2

2 - اختلاف نظر كافران درباره معاد ، دليل نابه جا بودن موضع گيرى استهزاآميز آنان است .

عمّ يتساءلون . .. الذى هم فيه مختلفون

توصيف منكران معاد به كسانى كه با هم اختلاف نظر دارند، اشاره به اين است كه نبايد آنان درباره چيزى كه خود درباره آن آراىگوناگون دارند، موضع انكارآميز برگزينند; بلكه بايد آن را محتمل دانسته و از استهزاى معتقدان به آن دست بردارند.

9- آثار اختلاف يهود

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 124 - 3

3- اختلاف يهود در تعيين روز تعطيلى ، عامل معين شدن روز شنبه براى آنان

إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه

برداشت فوق بنابراين نكته است كه «جعل السبت» معلول و پيامد «اختلفوا فيه» باشد و ضمير «فيه» به معناى لغوى سبت - كه روز تعطيل است - باز گردد و نه به معناى اصطلاحى آن كه روز شنبه است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 17 - 13

13 - تهديد يهود از سوى خداوند ، به خاطر اختلاف هاى مغرضانه و جاه طلبانه آنان در امر رسالت پيامبراكرم (صلی الله علیه و آله) *

بيّنت من الأمر . .. إنّ ربّك يقضى بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه

ص: 51

يختلفون

10- اجتناب از اختلاف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 102 - 2

2 - پرهيز از اطاعت كافران و بر حذر بودن از نزاع و تفرقه ، نشانه تقواى اهل ايمان

ان تطيعوا فريقاً من الذين اُوتوا الكتاب . .. اتقوا اللّه حق تُقاته

پرهيز از تفرقه و نزاع، از شأن نزول آيه «ان تطيعوا . .. » استفاده شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 103 - 1،2،27

1 - لزوم تمسّك همگانى به ريسمان الهى و پرهيز از تفرقه

و اعتصموا بحبل اللّه جميعاً و لا تفرّقوا

2 - لزوم اتحاد همه اهل ايمان و پرهيز آنان از هر گونه تفرقه در ميان صفوفشان

و اعتصموا بحبل اللّه جميعاً و لا تفرّقوا

27 - دعوت به تقواى شايسته و تسليم كامل در برابر خدا و اعتصام به او و هشدار به پرهيز از تفرقه ، شيوه قرآن در زمينه سازى براى وحدت و نيل به هدايت

يا ايها الذين امنوا . .. كذلك يبيّن اللّه لكم اياته لعلكم تهتدون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش2 - آل عمران - 3 - 105 - 1

1 - هشدار خداوند به اهل ايمان جهت پرهيز از تفرقه و اختلاف ، پس از ارائه دلايل روشن به آنان

و لا تكونوا كالذين تفرّقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات

جلد - نام سوره -

ص: 52

سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 107 - 3

3 - پرهيزكنندگان از تفرقه و اختلاف ، مورد تشويق و ترغيب خداوند

و لا تكونوا كالذين تفرقوا و اختلفوا . .. و اما الذين ابيضّت وجوههم

بنابراينكه روسفيدان، به دليل آيات قبل، كسانى باشند كه از تفرقه پرهيز مى كنند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 108 - 3

3 - فرمان به اعتصام به حبل الهى ، پرهيز از تفرقه ، دستور به دعوت خير ، امر به معروف و نهى از منكر ، از آيات بحق الهى

و اعتصموا بحبل اللّه جميعاً و لا تفرّقوا . .. و لتكن منكم امّة ... تلك ايات اللّ

بنابراينكه مشاراليه «تلك»، تمامى مطالب گذشته در آيات قبل باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 36 - 3

3 - تحقق احكام و مقررات الهى در خانواده و پرهيز زن و شوهر از ناسازگارى ، زمينه ساز عبادت خداوند *

الرجال قوّامون . .. و ان خفتم ... و اعبدوا اللّه

امر به عبادت و پرستش خداوند پس از بيان احكام خانواده، اشاره به اين دارد كه عبادت خالصانه خداوند در پرتو تنظيم صحيح روابط خانوادگى امكان پذير است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 128 - 9

9 - لزوم پرهيز از

ص: 53

اشاعه اختلافات همسران به بيرون از محيط خانه *

فلاجناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحاً

از اين كه فعل «يصلحا» به خود زن و شوهر نسبت داده شده است و همچنين از تعبير «بينهما» استفاده مى شود كه حل و فصل مسايل خانوادگى ميان خود همسران، بهتر است از مطرح ساختن نزد ديگران.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 87 - 10

10 - شعيب ( ع ) از مؤمنان و كافران قوم خويش خواست با وانهادن داورى به خداوند از تعرض به يكديگر پرهيز كنند .

إن كان طائفة منكم ءامنوا . .. و طائفة لم يؤمنوا ... فاصبروا حتى يحكم اللّه بيننا

برداشت فوق بر اين اساس است كه خطاب در «فاصبروا» علاوه بر مؤمنان متوجه كافران نيز باشد. در اين صورت مراد از صبر در «فاصبروا» عدم تعرض به يكديگر است.جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 46 - 2،3

2 - لزوم پرهيز اهل ايمان از نزاع و كشمكش با يكديگر

و لاتنزعوا

3 - پرهيز از نزاع و اختلاف به هنگام رويارويى با دشمنان دين ، وظيفه اى ضرورى بر عهده مجاهدان

و لاتنزعوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 32 - 4

4 - بايد از هرگونه اختلاف در دين و بر هم زدن وحدت اجتماعى ، پرهيز كرد .

و لاتكونوا من المشركين

ص: 54

. من الذين فرّقوا دينهم و كانوا شيعًا

«من الذين فرّقوا» بدل از «من المشركين» است. بنابراين، نهى «و لاتكونوا» آن را هم شامل مى شود.

11- اجتناب از اختلاف دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 32 - 4

4 - بايد از هرگونه اختلاف در دين و بر هم زدن وحدت اجتماعى ، پرهيز كرد .

و لاتكونوا من المشركين . من الذين فرّقوا دينهم و كانوا شيعًا

«من الذين فرّقوا» بدل از «من المشركين» است. بنابراين، نهى «و لاتكونوا» آن را هم شامل مى شود.

12- اختفاى اختلاف فرعونيان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 62 - 4،5

4 - فرعونيان ، اختلاف نظر خويش در باره موسى ( ع ) را به شدت از مردم پنهان مى كردند .

فتنزعوا . .. و أسرّوا النجوى

«نجوا» به معناى سخن پنهانى و درگوشى است. «أسرّوا» نيز; يعنى، پنهان ساختند. پنهان ساختن نجوا - كه خود نيز نهان است - نشان از شدت پنهان كارى فرعونيان در امور مربوط به موسى(ع) دارد.

5 - فرعونيان ، با پنهان نگه داشتن اختلاف نظر خود در باره موسى ( ع ) ، از دست يابى مردم به گفته هاى محرمانه آنان ، پيشگيرى كردند .

فتنزعوا . .. و أسرّوا النجوى

«ال» در «النجوى» عهد ذكرى و اشاره به نزاع و گفته هاى رد و بدل شده بين فرعونيان دارد و فعل «أسرّوا»، مى رساند كه آن را از ديگران پوشيده داشته

ص: 55

و نگذاشتند كسى به آن پى ببرد.اختلاف اجتماعى بنى اسرائيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 17 - 4

4 - اختلاف بنى اسرائيل در مسائل دينى و اجتماعى ، اختلافى آگاهانه و معلول جاه طلبى و تجاوزگرى آنان

فما اختلفوا إلاّ من بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينهم

«فاء» در «فما اختلفوا» اختلاف بنى اسرائيل را بر «آتينا بنى اسرائيل الكتاب و الحكم. ..» تفريع كرده است; يعنى، ما به بنى اسرائيل هم شريعت داديم و هم اقتدار و حكومت اما آنان به اختلاف گراييدند. اين اختلاف در آيه شريفه مطلق است كه مى تواند شامل مسائل دينى و اجتماعى (كتاب و حكومت) باشد.

13- اختلاف اديان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 48 - 33

33 - آزمون انسان ها ، فلسفه ايجاد شريعت هاى گوناگون و امت هاى متعدد

لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجاً . .. ليبلوكم

14- اختلاف اصحاب كهف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 12 - 3

3ميان اصحاب كهف ، در برآورد مدّت خواب خويش ، دو دستگى به وجود آمد . *

أىّ الحزبين أحصى لما لبثوا

با توجه به آيات بعد - كه گفت و گوى اصحاب كهف را با هم نقل كرده است (قالوا لبثنا) - چنين برمى آيد كه آنان، خود، به دو گروه (الحزبين) تقسيم شده بودند و درباره مدّت زمان خواب خويش اختلاف نظر داشتند.

ص: 56

15- اختلاف افكنى با جادو

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 102 - 28

28 - جدايى انداختن بين زن و شوهر به وسيله سحر ، گناهى در حد كفر است .

إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه

16- اختلاف افكنى بنى اسرائيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 93 - 5،6،8

5 - بنى اسرائيل در عين برخوردارى از زندگى مناسب ، به جاى اتحاد و حفظ حقوق يكديگر ، آگاهانه به اختلافات داخلى دامن زده و به حقوق يكديگر تجاوز مى كردند .

و لقد بوّأنا بنى إسرءيل مبوّأ صدق . .. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم

6 - بنى اسرائيل ، با وجود در اختيار داشتن تورات و برخوردارى از زندگى مناسب ، كفران نعمت كرده و به اختلاف و تجاوز به حقوق يكديگر پرداختند .

و لقد بوّأنا بنى إسرءيل مبوّأ صدق . .. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه مراد از «العلم» كتاب آسمانى تورات باشد.

8 - بنى اسرائيل در تفسير معارف الهى و دستورات تورات ، آگاهانه به اختلاف پرداختند .

و لقد بوّأنا بنى إسرءيل . .. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه متعلق محذوف «اختلفوا»، تورات باشد ; يعنى، «فما اخلتفوا فى التورات حتى جائهم العلم به ; بنى اسرائيل با اينكه به محتواى تورات آگاه بودند در عين حال آن را تفسيرهاى مختلف كردند».

ص: 57

17- اختلاف افكنى دشمنان انبيا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 53 - 1

1 - اقدام انسان ها به شكستن وحدت طريقه پيامبران ، على رغم توصيه هاى أكيد خدا بر حفظ آن

و إنّ هذه أُمّتكم أُمّة وحدة . .. فتقطّعوا امرهم بينهم زبرًا

«فاء» در «فتقطّعوا»، براى تعقيب و بيان فرجام كار توصيه هاى خداوند به مردم در رابطه با پيروى از طريقه پيامبران و پرهيز از ايجاد دگرگونى در آن است. ضميرهاى غايب جمع در «تقطّعوا»، «أمرهم» «بينهم»، «لديهم» و «فرحون» به امت ها و پيروان انبيا باز مى گردد. كلمه «تقطع» (مصدر «تقطّعوا») و به معناى قطعه قطعه كردن است «أمر» به معناى شأن و كنايه از شيوه زندگى مطرح شده در آيات پيشين است. «زبر» (جمع «زبور») و به معناى قطعه ها است.

18- اختلاف افكنى شيطان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 53 - 7،8

7- شيطان ، براى ايجاد اختلاف و گفتار ناشايست و برخورد خشن ميان انسان ها ، پيوسته در تلاش است .

يقولوا التى هى أحسن إن الشيطن ينزغ بينهم

8- انسان ها حتى مؤمنان ، از فسادانگيزيى ها و اختلاف افكنى هاى شيطان ، در امان نيستند .

إن الشيطن ينزغ بينهم

19- اختلاف افكنى فرعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 4 - 3

3 - اقدام فرعون به دسته دسته كردن مردم سرزمين مصر و ايجاد تفرقه ميان آنان

و جعل

ص: 58

أهلها شيعًا

20- اختلاف افكنى منافقان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 107 - 1،6

1 - اقدام منافقان به ساختن مسجدى براى هدف هاى زيانبار و كفرآميز و تفرقه افكن ميان مؤمنان

اتخذوا مسجداً ضراراً و كفراً و تفريقاً بين المؤمنين

6 - ترويج كفر ، تفرقه افكنى و تجمع بخشيدن به دشمنان خدا و رسول ، مهمترين اهداف زيانبار منافقان از ساختن مسجد ضرار

مسجداً ضراراً و كفراً و تفريقاً بين المؤمنين و إرصاداً

قيد «ضراراً» مى تواند هدف كلى و عام منافقان و «كفراً و تفريقاً . .. إرصاداً» بيانگر بارزترين نمودهاى آن هدف كلى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 109 - 13

13 - منافقان ، زيان زننده به جامعه اسلامى ، مروج كفر ، تفرقه افكن ميان مؤمنان ، ظالم و دوزخى اند .

اتخذوا مسجداً ضراراً و كفراً و تفريقاً . .. و إرصاداً ... فانهار به فى نار جهنم

21- اختلاف افكنى همسر ابو لهب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مسد - 111 - 4 - 6

6 - همسر ابولهب ، زنى سخن چين و آتش بيار نزاع هاى مردم و تحريك كننده آنان به مخالفت با اسلام بود .

حمّالة الحطب

از آن جا كه ابولهب، فردى ثروتمند و متشخص بود، ممكن است گفته شود كه: توصيف همسر او به «حمّالة الحطب»، به معناى كنايى آن است كه دعواها را شعلهور

ص: 59

مى ساخت.

22- اختلاف امت ها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش4 - مائده - 5 - 48 - 29

29 - تعدد شرايع و امت ها ، برخاسته از مشيت الهى

لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجاً ولو شاء اللّه لجعلكم امة وحدة

23- اختلاف امت هاى پيشين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بينه - 98 - 4 - 5

5 - بروز اختلاف در ميان امت هاى پيشين ، با وجود دستيابى آنان به كتاب آسمانى و برهان ، نمونه اى از انفكاك ناپذيرى برخى كافران از مرام خويش ; حتى با پى بردن به تضاد آن با برهان

لم يكن . .. منفكّين ... حتّى تأتيهم البيّنة ... و ما تفرّق... إلاّ من بعد ما جاء

24- اختلاف انسان ها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 48 - 28

28 - تشكل تمام آدميان در يك امت ، خواست خداوند نيست .

و لو شاء اللّه لجعلكم امة وحدة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 118 - 5،6

5- عموم انسان ها همواره بر سر دين حق اختلاف مى كنند .

و لايزالون مختلفين

6- اختلاف انسان ها در دين و پرهيز آنان از پذيرش حق ، خارج از مشيت خداوند نيست .

و لو شاء ربك لجعل الناس أُمة وحدة و لايزالون مختلفين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 -

ص: 60

نحل - 16 - 92 - 12،15،16

12- خداوند ، تحقيقاً حقايق مورد اختلاف انسان ها را در قيامت ، بيان خواهد كرد .

و ليبيّننّ لكم يوم القيمة ما كنتم فيه تختلفون

15- درگيرى و اختلاف مستمر آدميان ، در زندگى دنيوى

و ليبيّننّ لكم يوم القيمة ما كنتم فيه تختلفون

آمدن فعل «كنتم» و نظاير آن بر سر فعل ديگر، بيانگر استمرار مضمون آن فعل است.

16- مخفى ماندن برخى از حقايق و مسائل مورد اختلاف انسان ها ، در دنيا

و ليبيّننّ لكم يوم القيمة ما كنتم فيه تختلفونترديدى نيست كه حق در پاره اى از مسائل مورد اختلاف مردم در دنيا روشن است. بنابراين تبيين حقايق مورد اختلاف در قيامت، مربوط به مسائلى است كه حق در آنها روشن نيست.

25- اختلاف اهل كتاب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 113 - 8

8 - تورات و انجيل ، راهگشاى حل اختلاف مذهبى يهود و نصارا

قالت اليهود . .. و قالت النصرى ... و هم يتلون الكتب

جمله حاليه «و هم يتلون الكتاب» مى تواند به داعى تعجب ايراد شده باشد; يعنى، باعث شگفتى است كه يهود و نصارا كتابهاى آسمانى را مى خوانند، ولى در عين حال اين گونه اختلاف دارند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 19 - 6

6 - عالمان اهل كتاب ، على رغم آگاهى به لزوم تسليم در برابر خدا ، به اختلاف

ص: 61

روى آوردند .

انّ الدّين عند اللّه الاسلام و ما اختلف الذين اوتوا الكتاب الاّ من بعد ما جاءهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 23 - 12

12 - وجود موضعگيرى هاى متضاد در ميان عالمان اهل كتاب در برابر دعوت به حكميت كتاب آسمانى

ثمّ يتولى فريق منهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 105 - 16

16 - عذاب سخت اهل كتاب ( يهود و نصارا ) ، به خاطر تفرقه و اختلاف

و لا تكونوا كالذين تفرّقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات و اولئك لهم عذاب ع

26- اختلاف اهل كتاب با مسلمانان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 16 - 10

10 - اختلاف اهل كتاب با مسلمانان ، درباره خدا و صفات او *

و الذين يحاجّون فى اللّه

بنابراين كه مراد از «الذين» اهل كتاب و «فى اللّه» خداوند و صفات او باشد، مى توان مطلب بالا را استفاده كرد.

27- اختلاف اهل مدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 87 - 10

10 - شعيب ( ع ) از مؤمنان و كافران قوم خويش خواست با وانهادن داورى به خداوند از تعرض به يكديگر پرهيز كنند .

إن كان طائفة منكم ءامنوا . .. و طائفة لم يؤمنوا ... فاصبروا حتى يحكم اللّه بيننا

برداشت

ص: 62

فوق بر اين اساس است كه خطاب در «فاصبروا» علاوه بر مؤمنان متوجه كافران نيز باشد. در اين صورت مراد از صبر در «فاصبروا» عدم تعرض به يكديگر است.

28- اختلاف باطنى كافران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حشر - 59 - 14 - 11

11 - جبهه كفر و نفاق ، به ظاهر مجتمع و متحد ; اما در درون ، آكنده از تشتت و تفرقه

تحسبهم جميعًا و قلوبهم شتّى

29- اختلاف باطنى منافقان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حشر - 59 - 14 - 11

11 - جبهه كفر و نفاق ، به ظاهر مجتمع و متحد ; اما در درون ، آكنده از تشتت و تفرقه

تحسبهم جميعًا و قلوبهم شتّى

30- اختلاف بنى اسرائيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 110 - 3،4

3- قوم موسى در حقانيت تورات اختلاف كرده ; گروهى آن را پذيرفتند و گروهى آن را انكار كردند .

و لقد ءاتينا موسى الكتب فاختلف فيه

4- اختلاف پيروان موسى درباره تورات اصلى و محتواى آن *

و لقد ءاتينا موسى الكتب فاختلف فيه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 45 - 33 - قوم موسى ، گرفتار اختلاف در پذيرش تورات و حقانيت آن

و لقد ءاتينا موسى الكتب فاختلف فيه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه

ص: 63

- 45 - 17 - 7

7 - داورى حتمى خداوند در قيامت ، نسبت به اختلاف هاى ناروا و تجاوزگرانه بنى اسرائيل

إنّ ربّك يقضى بينهم يوم القيمة

31- اختلاف بنى اسرائيل دوران عيسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 65 - 1،2

1 - بنى اسرائيل ، گرفتار اختلافات جديد پس از ظهور عيسى ( ع )

فاختلف الأحزاب من بينهم

از فاء تفريع استفاده مى شود كه پس از ظهور عيسى(ع)، اختلافات نوينى (غير از اختلافات قبل) بروز كرد.

2 - شخصيت عيسى ( ع ) ، مورد اختلاف بنى اسرائيل پس از بعثت آن حضرت *

و لمّا جاء عيسى . .. فاختلف الأحزاب من بينهم

برداشت ياشد شده بدين احتمال است كه مورد اختلاف، شخصيت عيسى(ع) بوده است كه عده اى درباره ايشان انديشه هاى غلوآميز پيدا كردند و گروهى وى را به بدترين اتهامات متهم كردند.

32- اختلاف پيروان انبيا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 87 - 6

6 - اختلافات دينى پيروان انبيا و مخالفان آنان با داورى خداوند خاتمه خواهد يافت .

حتى يحكم اللّه بيننا

33- اختلاف جامعه دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 2 - 9

9 - اختلاف و نزاع در جامعه ايمانى بر سر دنيا و غنايم آن ، به دور از شأن مؤمنان واقعى

يسئلونك عن الأنفال . .. إنما المؤمنون ... وجلت قلوبهم ... و

ص: 64

على ربهم

بيان ويژگيهاى ياد شده پس از اشاره به اختلاف و نزاع مسلمانان بر سر غنايم جنگى، اشاره به اين دارد كه رسيدن به مقام بلند ايمان، آدمى را از شيفتگى به مال دنيا و متأثر شدن از آن و در نتيجه نزاع كردن بر سر آن، باز خواهد داشت.

34- اختلاف خانوادگى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 227 - 4

4 - طلاق ، آخرين راه حل مشكل ناسازگارى ميان زن و شوهر است .

للذين يؤلون . .. و ان عزموا الطلاق فان اللّه سميع عليم

تأخير ذكرى امر طلاق، مى تواند اشاره باشد به اين كه بايد از طلاق، براى حل مشكل در آخرين مرحله استفاده كرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 228 - 23

23 - عدم مراعات حقوق متقابل زن و شوهر ، از عوامل طلاق

و المطلّقات يتربصن بانفسهن ثلثة قروء . .. و لهنّ مثل الذى عليهنّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 102 - 31

31 - جدايى انداختن بين زن و شوهر ، امرى نكوهيده و حرام است .

ما يفرقون به بين المرء و زوجه و ما هم بضارين . .. إلا بإذن اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 128 - 1،9

1 - لزوم پيشگيرى از به

ص: 65

هم خوردن سلامت خانواده ، در صورت ناسازگارى شوهر وظيفه اى بر عهده زنان

و إن امراة خافت من بعلها . .. فلاجناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحاً

كلمه «خافت»، بيانگر ترس از وقوع است، نه خود وقوع.

9 - لزوم پرهيز از اشاعه اختلافات همسران به بيرون از محيط خانه *

فلاجناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحاً

از اين كه فعل «يصلحا» به خود زن و شوهر نسبت داده شده است و همچنين از تعبير «بينهما» استفاده مى شود كه حل و فصل مسايل خانوادگى ميان خود همسران، بهتر است از مطرح ساختن نزد ديگران.

35- اختلاف داود(ع) و سليمان(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 78 - 5

5- داوود و سليمان ( ع ) ، در تطبيق و چگونگى پياده كردن حكم خدا در باره خسارت مزرعه تلف شده به وسيله گوسفندان ، اختلاف نظر داشتند .و داود و سليمن إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم و كنّا لحكمهم شهدين

نوع مفسران برآنند كه «ففهّمناها» مى رساند كه خداوند نظر سليمان را تأييد كرد. از سوى ديگر، جمله هاى «كنّا لحكمهم شاهدين» و «و كلاًّ آتينا حكماً و علماً» مى فهماند كه نظر هر دو براساس نظارت، حكم و علم الهى بوده است. جمع ميان اين دو سخن، به اين است كه بگوييم: اختلاف آن دو در حكم الهى نبود; بلكه در تطبيق و چگونگى پياده كردن آن بود.

36- اختلاف در اديان آسمانى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27

ص: 66

- 76 - 6

6 - پيروان اديان آسمانى در طول زمان ، گرفتار اختلاف در فهم معارف آن

إنّ هذا القرءان يقصّ على بنى إسرءيل أكثر الذى هم فيه يختلفون

تعبير «بنى اسرائيل» هم شامل يهود مى شود و هم شامل نصارا. بنابراين «بنى اسرائيل» مرادف است با «اهل كتاب» كه دربرگيرنده دو دين يهوديت و مسيحيت است.

37- اختلاف در باطل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 257 - 5،14

5 - وحدت راه حق و تشتت و پراكندگى راه هاى باطل

من الظّلمات الى النّور

مفرد آوردن كلمه «نور»، حاكى از وحدت نور و حقّ و در مقابل، جمع آوردن كلمه «ظلمات»، حاكى از تعدّد و تشتت ظلمت و باطل است.

14 - اتحاد اهل ايمان به علّت ولايت واحد الهى و تشتت صفوف اهل كفر ، به لحاظ حاكميّت اولياى متعدد طاغوتى بر آنان

اللّه ولىّ الّذين امنوا . .. و الّذين كفروا اولياؤهم الطّاغوت

چون مؤمنان از يك «ولى» برخوردارند، پس به وحدت مى رسند، و در مقابل، كافران داراى اوليايى متعددند و در نتيجه متشتت خواهند شد.

38- اختلاف در بنى اسرائيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 93 - 9

9 - اختلاف بنى اسرائيل ، پس از رهايى از حكومت فرعون و برخوردارى از مسكن و روزى مناسب ، ناسپاسى نعمت هاى الهى بود .

و لقد بوّأنا بنى إسرءيل . .. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم

39- اختلاف در تعداد اصحاب كهف

جلد - نام سوره - سوره

ص: 67

- آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 22 - 2،3،4

2- نزول داستان اصحاب كهف در قرآن ، زمينه ساز اظهار نظرهايى گوناگون در ميان مردم عصربعثت ، در باره تعداد آنان شد .

سيقولون . .. و يقولون ... و يقولون

حرف «سين» در «سيقولون» نشانه صدور آن گفته و گفته هاى بعدى در زمان آينده است و به قرينه «فلا تمار فيهم» اين اقوال، در زمان حيات رسول اللّه(صلی الله علیه و آله) پيدا شده بود.

3- مردم عصربعثت ، با اظهار سه نظريه متفاوت ، اصحاب كهف را سه ، يا پنج و يا هفت نفر مى پنداشتند .

سيقولون ثلثة رابعهم كلبهم و يقولون خمسة . .. و يقولون سبعة

4- سگ اصحاب كهف ، چهارم يا ششم و يا هشتمين عضوگروه اصحاب كهف در نظر مردم بود .

سيقولون ثلثة رابعهم كلبهم و يقولون خمسة سادسهم كلبهم . .. و يقولون سبعة و ثامنه

40- اختلاف در توحيد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 96 - 2

2- اختلافات دينى پيروان اديان الهى در مسأله توحيد ، تا خروج يأجوج و مأجوج ( انقراض دنيا ) ادامه خواهد داشت .

و تقطّعوا أمرهم بينهم . .. حتّى إذا فتحت يأجوج و مأجوج

برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه «حتّى» غايت براى «و تقطّعوا أمرهم بينهم» باشد.

41- اختلاف در توحيد عبادى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 84 - 3

3 - توحيد

ص: 68

و يكتاپرستى ، محور اصلى اختلاف پيامبر (صلی الله علیه و آله) با مشركان

قل إن كان للرحمن ولد . .. فذرهم يخوضوا ... و هو الذى فى السماء إله و فى الأرض

آيات پيشين به ضميمه تكرار واژه «إله»، نشانگر آن است كه سخن اصلى پيامبر(صلی الله علیه و آله) در برابر مشركان، تأكيد بر توحيد و يكتا پرستى بوده است.

42- اختلاف در تورات

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 45 - 3

3 - قوم موسى ، گرفتار اختلاف در پذيرش تورات و حقانيت آنو لقد ءاتينا موسى الكتب فاختلف فيه

43- اختلاف در جهاد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 152 - 26

26 - سستى در نبرد با دشمن ، نزاع و پراكندگى و تخلف از دستورات فرماندهى ، گناه و موجب استحقاق عقاب

حتّى اذا فشلتم . .. و لقد عفا عنكم

ظاهر كلمه عفو اين است كه گناهى صورت گرفته باشد و گناه در اين مورد همان سستى و نزاع و سرپيچى از دستورات فرماندهى است.

44- اختلاف در خانواده

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 35 - 8،9

8 - قصد قاضيان تحكيم بر اصلاح بين زن و شوهر ، موجب سازگار شدن آنان

ان يريدا اصلاحاً يوفّق اللّه بينهما

بنابر اينكه مراد از فاعل در «يريدا» حكمين باشد و ضمير در «بينهما» به زن و شوهر برگردد.

9 - نقش اصلاح طلبى قاضيان تحكيم در اراده الهى به

ص: 69

ايجاد سازش بين زن و شوهر

ان يريدا اصلاحاً يوفّق اللّه بينهما

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 36 - 3

3 - تحقق احكام و مقررات الهى در خانواده و پرهيز زن و شوهر از ناسازگارى ، زمينه ساز عبادت خداوند *

الرجال قوّامون . .. و ان خفتم ... و اعبدوا اللّه

امر به عبادت و پرستش خداوند پس از بيان احكام خانواده، اشاره به اين دارد كه عبادت خالصانه خداوند در پرتو تنظيم صحيح روابط خانوادگى امكان پذير است.

45- اختلاف در دين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 65 - 8

8 - تفرقه گرايان در دين و راه انبيا ، انسان هايى ستمگر و مستحق عذاب اخروى

إنّ اللّه هو ربّى و ربّكم . .. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب

46- اختلاف در دين ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 124 - 2

2- قانون تعطيلى روز شنبه حكمى عليه يهوديان ، به جرم اختلافشان درباره دين توحيدى ابراهيم ( ع ) بود .

إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه

آيه شريفه، پاسخى است از اين سؤال كه: در دين ابراهيم(ع) و اديان پس از آن حضرت، روز جمعه به عنوان روز تعطيل تعيين شده بود، پس چرا در دين يهود روز شنبه اعلان شد؟ پاسخ اين است كه: اين حكم مختص به يهوديان بود كه به جرم اختلافشان

ص: 70

در دين ابراهيم(ع) وضع گرديد. گفتنى است ضمير «فيه» به حضرت ابراهيم(ع) با تقدير مضاف; يعنى، ملته باز مى گردد.

47- اختلاف در دين حق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 124 - 8

8- اختلافات يهود درباره دين حق و صراط مستقيم ، اختلافاتى دامنه دار و بى فرجام است .

و إن ربّك ليحكم بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون

برداشت فوق، مبتنى بر اين نكته است كه ضمير «فيه» به ابراهيم(ع) و دين او برگردد.

48- اختلاف در ربوبيت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 64 - 7

7 - ربوبيت الهى ، محور اصلى اختلافات يهوديان در عصر عيسى ( ع )

الذى تختلفون فيه . .. إنّ اللّه هو ربّى و ربّكم فاعبدوه

از ارتباط اين آيه با آيه قبل، به دست مى آيد كه آنچه مورد اختلاف يهوديان بوده است، مسأله ربوبيت الهى مى باشد.

49- اختلاف در صراط مستقيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 124 - 8

8- اختلافات يهود درباره دين حق و صراط مستقيم ، اختلافاتى دامنه دار و بى فرجام است .

و إن ربّك ليحكم بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون

برداشت فوق، مبتنى بر اين نكته است كه ضمير «فيه» به ابراهيم(ع) و دين او برگردد.

50- اختلاف در صفات خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 16 - 10

10 - اختلاف اهل كتاب

ص: 71

با مسلمانان ، درباره خدا و صفات او *

و الذين يحاجّون فى اللّه

بنابراين كه مراد از «الذين» اهل كتاب و «فى اللّه» خداوند و صفات او باشد، مى توان مطلب بالا را استفاده كرد.

51- اختلاف در عيسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 37 - 1

1- طايفه هايى از مردم زمان مريم ، پيروان على رغم سخنان روشن عيسى ( ع ) در باره او به اختلاف نظر و كشمكش پرداختند .

فاختلف الأحزاب من بينهم

با توجه به آيات گذشته كه در باره فرزند مريم(س) بودن عيسى(ع) و نفى گزينش فرزند از جانب خداوند بود، چنين برمى آيد كه اختلاف طايفه ها و گروه ها در باره ماهيت حضرت مسيح(ع) بوده است.

52- اختلاف در كتب آسمانى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 110 - 5

5- اختلاف انسان ها در پذيرش و عدم پذيرش كتاب هاى آسمانى ، مقتضى داورى خداوند ميان آنان و زمينه ساز پيامد هاى آن داورى ( پاداش و كيفر ) است .

فاختلف فيه و لولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم

53- اختلاف در مجاهدان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 152 - 10،18

10 - سستى ، تفرقه و سرپيچى برخى پيكارگران احد از فرمان پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، پس از پيروزى ابتدايى بر دشمنان

حتّى اذا فشلتم . .. من بعد ما اريكم ما تحبّون

گر

ص: 72

چه ظاهر خطاب در «فشلتم و تنازعتم . .. و عصيتم» به تمامى مسلمانان در جنگ احد است، ولى به قرينه تقسيم آنان در دنباله آيه به دو گروه دنياطلب و آخرت طلب، معلوم مى شود مراد از مخاطبين «فشلتم ... »، گروهى از مسلمانان بوده اند و نه همه آنان.18 - دنياطلبى و دلدادگى به مادّيات ، از عوامل نزاع و اختلاف در صفوف مبارزان و شكست آنان

و تنازعتم فى الامر . .. منكم من يريد الدّنيا

54- اختلاف در مدت خواب اصحاب كهف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 26 - 1

1- مدّت درنگ اصحاب كهف در غار ، ميان مردم عصر پيامبر (صلی الله علیه و آله) مورد اختلاف بود .

قل اللّه أعلم

جمله «قل اللّه. ..» نشانه آن است كه برخى از مردم، در باره مدّت بيان شده در آيه قبل، تشكيك كرده و نظرى غير آن را مطرح ساخته بودند. پيامبر(صلی الله علیه و آله) در پاسخ آنان، با بيان علم برتر الهى به زمان بندى ياد شده، تأكيد كرده و ترديد در آن را مردود دانسته است.

55- اختلاف در مسيحيان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 14 - 18

18 - مسيحيان بر اثر نقض پيمان الهى و اختلافات داخلى ، زندگى فلاكت بارى را براى خويش خواهند ساخت .

فاغرينا . .. و سوف ينبئهم اللّه بما كانوا يصنعون

بر اساس اين احتمال كه «سوف ينبئهم»، بيان كيفر دنيوى مسيحيان باشد. بر اين مبنا، «ما كانوا يصنعون»، اشاره به گرفتاريهايى

ص: 73

است كه آنان به خاطر كينه و دشمنى با يكديگر براى خويش به وجود مى آورند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 73 - 3

3 - اختلاف عقايد مسيحيان درباره الوهيت

قالوا إنّ اللّه هو المسيح . .. لقد كفر الذين قالوا إنّ اللّه ثالث ثلثة

56- اختلاف در معاد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 3 - 1،2

1 - منكران معاد در عصر بعثت ، درباره وضعيت انسان پس از مرگ ، تحليل هاى گوناگون و متناقضى ارائه مى كردند .

الذى هم فيه مختلفون

2 - اختلاف نظر كافران درباره معاد ، دليل نابه جا بودن موضع گيرى استهزاآميز آنان است .

عمّ يتساءلون . .. الذى هم فيه مختلفونتوصيف منكران معاد به كسانى كه با هم اختلاف نظر دارند، اشاره به اين است كه نبايد آنان درباره چيزى كه خود درباره آن آراى گوناگون دارند، موضع انكارآميز برگزينند; بلكه بايد آن را محتمل دانسته و از استهزاى معتقدان به آن دست بردارند.

57- اختلاف درباره اصحاب كهف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 21 - 21

21- بيدارى اصحاب كهف با بروز مشاجره ميان مردم ، درباره هويت و اهداف آنان ، هم زمان بود .

أعثرنا عليهم . .. إذ يتنزعون بينهم أمرهم

به قرينه «ربّهم أعلم بهم» مى توان گفت كه نزاع مردم، در باره اصحاب كهف بوده و به دليل مضارع

ص: 74

بودن «يتنازعون» اين مشاجره ديرينه، حتى با مشاهده آنان نيز پايان نيافته بود، بلكه گروهى از مردم، شناخت حقيقى آنان را به خداوند، احاله كردند و از پى بردن به هويت واقعى آنان، اظهار عجز كردند. بر اين اساس، ضمير در «أمرهم» به اصحاب كهف مربوط مى شود. حرف «فاء» در «فقالوا» اين احتمال را تأييد مى كند.

58- اختلاف درباره خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 16 - 10

10 - اختلاف اهل كتاب با مسلمانان ، درباره خدا و صفات او *

و الذين يحاجّون فى اللّه

بنابراين كه مراد از «الذين» اهل كتاب و «فى اللّه» خداوند و صفات او باشد، مى توان مطلب بالا را استفاده كرد.

59- اختلاف درباره عيسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 65 - 2

2 - شخصيت عيسى ( ع ) ، مورد اختلاف بنى اسرائيل پس از بعثت آن حضرت *

و لمّا جاء عيسى . .. فاختلف الأحزاب من بينهم

برداشت ياشد شده بدين احتمال است كه مورد اختلاف، شخصيت عيسى(ع) بوده است كه عده اى درباره ايشان انديشه هاى غلوآميز پيدا كردند و گروهى وى را به بدترين اتهامات متهم كردند.

60- اختلاف درباره محمد(صلی الله علیه و آله)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش17 - جاثيه - 45 - 17 - 12،13،14

12 - اختلاف يهود درباره رسالت پيامبراكرم (صلی الله علیه و آله) ، اختلافى مغرضانه و جاه طلبانه *

و ءاتينهم بيّنت من الأمر فما اختلفوا إلاّ من بعد

ص: 75

ما جاءهم العلم . .. إنّ ربّك

برداشت بالا بدان احتمال است كه «الأمر» نظر به رسالت پيامبراكرم(صلی الله علیه و آله) داشته باشد. در اين صورت اختلاف بنى اسرائيل نيز مربوط به همين مسأله مى شود.

13 - تهديد يهود از سوى خداوند ، به خاطر اختلاف هاى مغرضانه و جاه طلبانه آنان در امر رسالت پيامبراكرم (صلی الله علیه و آله) *

بيّنت من الأمر . .. إنّ ربّك يقضى بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون

14 - اختلاف يهود درباره رسالت پيامبراكرم (صلی الله علیه و آله) اختلافى ريشه دار و ديرپا *

و ءاتينهم بيّنت من الأمر . .. فيما كانوا فيه يختلفون

در صورتى كه «الأمر» اشاره به رسالت پيامبراكرم(صلی الله علیه و آله) داشته باشد; اختلاف مستمرى كه از «كانوا فيه يختلفون» استفاده مى شود، ريشه دار بودن اختلافات آنان را درباره رسالت پيامبراكرم(صلی الله علیه و آله) مى رساند.

61- اختلاف درباره معاد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 35 - 2

2- مسأله معاد ، از محور هاى اختلاف مشركان مكه با پيامبر (صلی الله علیه و آله)

إنّ هؤلاء ليقولون . إن هى إلاّ موتتنا الأُولى

62- اختلاف دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 211 - 6

6 - بنى اسرائيل ، مصداق بارز تفرقه افكنان و تحريفگران دين خداوند و مشمول عذاب شديد الهى

ادخلوا فى السِلم كافة . .. فان زللتم من بعد ما ... سَلْ بنى اسرائيل كم اتيناهم م

پس از امر به دخول در «سلم» (تسليم در برابر خداوند

ص: 76

و اتّحاد جامعه ايمانى)، و عدم تبعيّت از شيطان، بنى اسرائيل را به عنوان نمونه ذكر مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 213 - 26،27،31،35،44

26 - اختلافات دينى در بين جوامع از طرف علماى دين ، پس از ارسال پيامبران

و ما اختلف فيه الا الّذين اوتوه من بعد ما جاءتهم

مراد از «الذين اوتوه» (يعنى كسانى كه به آنها كتاب داده شد)، عالمان دين هستند.

27 - پيدايش اختلافات جديد ( اختلافات دينى ) در جوامع ، پس از بعثت انبيا و حل اختلافات اوّليه

ليحكم . .. و ما اختلف فيه الا الذين اوتوه31 - عالمان آگاه به كتاب هاى آسمانى ، تنها اختلاف كنندگان در آن

و ما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البيّنات

35 - هدايتِ مؤمنان توسّط خداوند ، در عرصه اختلافات دينى

فهدى اللّه الذين امنوا

44 - هدايت خاص الهى نسبت به مؤمنان ، به هنگام بروز اختلافات دينى

و ما اختلف فيه الا الذين . .. و اللّه يهدى من يشاء الى صراط مستقيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 253 - 9

9 - اختلافات اعتقادى ميان پيروان مذاهب ، از عوامل وقوع جنگها

و لو شاء اللّه ما اقتتل . .. و لكن اختلفوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 19 -

ص: 77

12

12 - اختلاف انگيزى در دين ، پس از درك حقيقت آن ، كفر است .

و ما اختلف . .. و من يكفر بايات اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 103 - 4

4 - لزوم تمسّك به دين واحد الهى و پرهيز از گرايش به اديان و مذاهب گوناگون

و اعتصموا بحبل اللّه جميعاً و لا تفرّقوا

به قرينه آيه صدم كه سخن از گرايش به كفر بود، تفرقه در اين آيه مى تواند اشاره به تفرقه هاى دينى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 65 - 16

16 - عن أبى جعفر(ع) فى قوله: «. .. عذابا من فوقكم» هو الدخان و الصيحة «او من تحت ارجلكم» و هو الخسف «او يلبسكم شيعا» و هو اختلاف فى الدين و طعن بعضكم على بعض «و يذيق بعضكم بأس بعض» و هو ان يقتل بعضكم بعضا و كل هذا فى أهل القبلة ... .

از امام باقر(ع) روايت شده است: مراد از «عذابا من فوقكم»، دود و صيحه آسمانى و مراد از «أو من تحت أرجلكم»، فرو رفتن در زمين و مراد از «يلبسكم شيعا»، اختلاف در دين و بدگويى بعضى از شما نسبت به بعض ديگر مى باشد، و مراد از «و يذيق بعضكم بأس بعض» اين است كه گروهى از شما گروه ديگر را بكشد و تمام اينها مربوط به اهل قبله است . .. .

ص: 78

لد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 118 - 5،6

5- عموم انسان ها همواره بر سر دين حق اختلاف مى كنند .

و لايزالون مختلفين

6- اختلاف انسان ها در دين و پرهيز آنان از پذيرش حق ، خارج از مشيت خداوند نيست .و لو شاء ربك لجعل الناس أُمة وحدة و لايزالون مختلفين

63- اختلاف دينى امت ها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 93 - 1

1- امت هاى پيامبران گذشته ، پس از يك دوره وحدت دينى ، به اختلاف و پراكندگى در پرستش خداى واحد مبتلا شدند .

أُمّة وحدة و أنا ربّكم فاعبدون . و تقطّعوا أمرهم بينهم

برداشت بالا، مبتنى بر اين است كه ضميرهاى جمع در «تقطّعوا أمرهم بينهم» به امت هاى پيامبران گذشته بازگردد و در حقيقت بيانگر چگونگى واكنش مردم و وضعيت دين توحيدى پس از مرگ انبيا در ميان پيروانشان باشد. گفتنى است «أمر» به معناى «شأن» است و بر تمامى رفتارها و سخنان اطلاق مى شود; ولى دراين آيه - به تناسب مقام - مقصود از آن دين است.

64- اختلاف دينى امت هاى پيشين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 14 - 1

1 - پيدايش اختلافات دينى در ميان امت هاى پيشين ، با وجود توصيه مكرر خداوند بر حفظ وحدت و پرهيز از تفرقه

شرع لكم . .. و لاتتفرّقوا ... و ما تفرّقوا إلاّ من بعد ما جاءهم

ص: 79

العلم

تأكيد اديان بر حفظ وحدت دينى، از آيه قبل (أقيموا الدين و لا تتفرّقوا فيه) استفاده شده است.

65- اختلاف دينى انسان هاى نخستين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 19 - 4

4 - امت واحد و يكتاپرست نخستين ، ديرى نپاييد كه گرفتار تفرقه دينى شده و به دو دسته موحد و مشرك انشعاب يافتند .

و ما كان الناس إلا أمة وحدة فاختلفوا

قيد «ديرى نپاييد» از طرف «فاء» در «فاختلفوا»، بدست مى آيد.

66- اختلاف دينى بنى اسرائيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 54 - 2

2 - تكيه فرعونيان بر عدم انسجام نيروى بنى اسرائيل ، به منظور آسان شمردن مقابله با آنان

إنّ هؤلاء لشرذمة قليلون«قليلون» (جمع قليل) به معناى چند دسته اندك است. آمدن تعبير «قليلون» به جاى «قليلة» مى تواند بيانگر اين نكته باشد كه: گر چه بنى اسرائيل يك طايفه اند، اما همين يك طايفه با هم اتحاد ندارند; بلكه به چند دسته كوچك و غير منسجم تقسيم شده اند. بنابراين مقابله با آنان كارى بسيار ساده و بدون زحمت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 76 - 4،7،9

4 - بنى اسرائيل ، گرفتار اختلافات فراوان در مبانى و معارف دينى ، به هنگام ظهور اسلام

إنّ هذا القرءان يقصّ على بنى إسرءيل أكثر الذى هم فيه يختلفون

پرداختن قرآن به حل مسائل مهم و مورد اختلاف بنى اسرائيل،

ص: 80

نشان دهنده عمق اختلافات آنان در آن عصر است.

7 - ناتوانى تورات و انجيل عصر پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، از رفع اختلافات فكرى و عقيدتى بنى اسرائيل

إنّ هذا القرءان يقصّ على بنى إسرءيل أكثر الذى هم فيه يختلفون

اقدام قرآن به حل اختلافات بنى اسرائيل، نشان مى دهد كه آنچه به عنوان تورات و انجيل در دست آنان بوده، براى تبيين حقايق مورد اختلافشان كافى نبوده است.

9 - برخى اختلافات دينى بنى اسرائيل ، فاقد ارزش تبيين و نقادى از نظر قرآن

إنّ هذا القرءان يقصّ على بنى إسرءيل أكثر الذى هم فيه يختلفون

اين كه قرآن به همه مسائل مورد اختلاف بنى اسرائيل نپرداخته است، مى تواند از آن جهت باشد كه قرآن به مسائل ضرورى و مورد نياز توجه داشته و اختلافات فاقد ارزش را مسكوت گذاشته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 25 - 4،5

4 - بنى اسراييل ، به رغم حضور هدايت كنندگانى در ميان آنان ، باز هم اختلافات دينى داشتند .

و جعلنا منهم أئمّة يهدون . .. إنّ ربّك هو يفصل بينهم

احتمال دارد كه ربط ميان اين آيه و آيه پيش در اين باشد كه وقتى كه خداوند، برگزيدگان از بنى اسراييل را براى هدايت مردم مطرح مى كند، اين پرسش پيش مى آيد كه «پس چرا اختلاف كردند؟». در اين آيه پاسخ داده مى شود كه خداوند ميان دو گروه اختلاف كننده، داورى خواهد كرد.

5 - اختلافات دينى بنى

ص: 81

اسراييل ، اختلافاتى ادامه دار بود .

هدًى لبنى إسرءيل . .. فيما كانوا فيه يختلفون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 17 - 4

4 - اختلاف بنى اسرائيل در مسائل دينى و اجتماعى ، اختلافى آگاهانه و معلول جاه طلبى و تجاوزگرى آنان

فما اختلفوا إلاّ من بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينهم

«فاء» در «فما اختلفوا» اختلاف بنى اسرائيل را بر «آتينا بنى اسرائيل الكتاب و الحكم. ..» تفريع كرده است; يعنى، ما به بنى اسرائيل هم شريعت داديم و هم اقتدار و حكومت اما آنان به اختلاف گراييدند. اين اختلاف در آيه شريفه مطلق است كه مى تواند شامل مسائل دينى و اجتماعى (كتاب و حكومت) باشد.اختلاف دينى پيروان اديان آسمانى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 76 - 6

6 - پيروان اديان آسمانى در طول زمان ، گرفتار اختلاف در فهم معارف آن

إنّ هذا القرءان يقصّ على بنى إسرءيل أكثر الذى هم فيه يختلفون

تعبير «بنى اسرائيل» هم شامل يهود مى شود و هم شامل نصارا. بنابراين «بنى اسرائيل» مرادف است با «اهل كتاب» كه دربرگيرنده دو دين يهوديت و مسيحيت است.

67- اختلاف ستيزى اديان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 47 - 6

6 - شريعت هاى الهى براى رفع اختلاف ميان مردم و برقرارى قسط و عدل بوده است .

فإذا جاء رسولهم قضى بينهم

ص: 82

بالقسط

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه مقصود از «بينهم» اختلاف موجود بين افراد امت با يكديگر باشد.

68- اختلاف طبقاتى در حكومت فرعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 47 - 4

4 - وجود دو قشر ضعيف و توانمند ، در جامعه فرعون و حاكميت نظام طبقاتى بر آن جامعه

و إذ يتحاجّون فى النار فيقول الضعفؤا للذين استكبروا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 52 - 2

2 - جامعه فرعونى ، داراى نظامى طبقاتى و مبتنى بر اشرافى گرى

أم أنا خير من هذا الذى هو مهين

69- اختلاف طبقاتى در دوران نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 111 - 7

7 - وجود تبعيض هاى اجتماعى ، در نخستين جوامع بشرى ( عصر نوح )

و اتبعك الأرذلون

70- اختلاف طبقاتى در كافران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 47 - 9

9 - پيدايش دو قشر مستضعف و مستكبر و حاكميت نظام طبقاتى ، از ويژگى هاى جامعه كفر و شرك پيشه

تدعوننى لأكفر باللّه و أشرك به . .. فيقول الضعفؤا للذين استكبروا إنّا كنّا لكم

71- اختلاف طبقاتى در مشركان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 47 - 9

9 - پيدايش دو قشر مستضعف و مستكبر و حاكميت نظام طبقاتى ، از ويژگى هاى جامعه كفر و

ص: 83

شرك پيشه

تدعوننى لأكفر باللّه و أشرك به . .. فيقول الضعفؤا للذين استكبروا إنّا كنّا لكم

72- اختلاف عقيدتى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ممتحنه - 60 - 4 - 15

15 - تضاد جبهه ايمان و شرك ، تضادى عقيدتى است ; نه طبقاتى ، نژداى و . . . .

و بدا بيننا و بينكم . .. حتّى تؤمنوا باللّه وحده

73- اختلاف علما

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 19 - 8،11

8 - حسادت و نارسايى هاى اخلاقى ، از عوامل ستيز عالمان

و ما اختلف . .. بغياً بينهم

11 - ستيز عالمان حسود با يكديگر ، نشان بى دينى و تسليم نبودن آنان در برابر خداست .

انّ الدين عنداللّه الاسلام و ما اختلف الذين . .. بغياً بينهم

74- اختلاف فرعونيان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش11 - طه - 20 - 62 - 7

7 - فرعونيان ، با اتفاق نظر بر لزوم مقابله با موسى ( ع ) ، در باره روش آن اختلاف نظر داشتند . *

فتنزعوا أمرهم . .. و أسرّوا

از فعل «أسرّوا» استفاده مى شود كه طرفين نزاع، خواهان مخفى ماندن گفتوگوهاى خود بودند و آنچه رسماً به مردم اعلام شد - چنانچه مطالب آيه بعد گفته فرعونيان به مردم باشد - گفته مشترك آنان بوده كه به منظور مقابله با موسى(ع) و خنثى سازى فعاليت او، القا شده بود. كلمه «أمرهم» -

ص: 84

كه نزاع را در مورد امور فرعونيان قرار داده - تأييدى براين نكته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 64 - 2

2 - اختلاف و تشتت فرعونيان پس از سخنان موسى ( ع ) ، خطرى جدى و زمينه ساز تضعيف جبهه آنان ، در ميدان مقابله بود .

ويلكم . .. قالوا ... فأجمعوا كيدكم ثمّ ائتوا صفًّا

آيات ياد شده، جملگى نشانگر تلاش جدى فرعونيان براى حفظ اتحاد خود در برابر موسى(ع) است و از زاويه ديگر، حكايت از خطرى دارد كه به خاطر بروز اختلاف، آنان را تهديد مى كرده است.

75- اختلاف قوم ثمود

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 45 - 7،8

7 - دو دستگى قوم ثمود در مواجهه با پيام توحيدى صالح ( ع )

فإذا هم فريقان

8 - دودستگى ثموديان در برابر دعوت صالح ( ع ) ، همراه با خصومت مستمر ميان آنان بود .

فإذا هم فريقان يختصمون

فعل مضارع «يختصمون» افاده استمرار مى كند.

76- اختلاف كاشفان اصحاب كهف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 21 - 26

26- كاشفان اصحاب كهف ، در ساختن بناى عادى و يا مسجد در جايگاه اصحاب كهف ، اختلاف كردند .

فقالوا ابنوا عليهم بنينًا . .. قال الذين ... لنتّخذنّ عليهم مسجدًا

77- اختلاف كافران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 -

ص: 85

مائده - 5 - 41 - 2121 - عالمان يهود با اعزام گروهى از منافقان و يهوديان به حضور پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، جوياى حكم وى درباره قضيه مورد اختلاف در بين يهوديان شدند .

سمعون لقوم ءاخرين لم يأتوك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حشر - 59 - 14 - 9

9 - جبهه كفر و نفاق ، درگير تعارضات سخت و دشوار ميان خويش

بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعًا و قلوبهم شتّى

برداشت بالا، بر پايه اين احتمال است كه ضماير «هم» به كافران و منافقان بازگردد.

78- اختلاف كافران مكه با محمد(صلی الله علیه و آله)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 28 - 9

9 - كافران مكه ، در انتظار وقوع روزى براى حل و فصل شدن اختلاف شان با پيامبر (صلی الله علیه و آله) بودند . *

و يقولون متى هذا الفتح

احتمال دارد مراد از «الفتح» فصل و قضا ميان كافران و پيامبر(صلی الله علیه و آله) باشد. در اين صورت، «يوم الفتح»، روزى خواهد بود كه چنين ايده اى، جامه عمل بپوشد.

79- اختلاف گروه هاى اجتماعى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 65 - 4

4 - تقسيم شدن مردم به فرقه هاى مختلف و درگيرى و جنگ بين آنان، از انواع عذاب الهى بر مردم است.

أو يلبسكم شيعا و يذيق بعضكم بأس بعض

«شيع»، جمع «شيعه»، به معنى گروهها و فرقه هاست و «بأس» نيز به معنى جنگ و يا شدت

ص: 86

جنگ است. (لسان العرب). جمله «و يذيق ...» عطف تفسير و يا عطف سبب بر مسبب است، يعنى نتيجه گروه گروه شدن جنگ و درگيرى است.

80- اختلاف گروههاى نُه گانه قوم ثمود

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 49 - 4

4 - مبارزه با صالح پيامبر و از ميان بردن وى ، محور اتحاد و همكارى گروه هاى فسادگر على رغم داشتن اختلاف

و كان فى المدينة تسعة رهط . .. تقاسموا باللّه لنبيّتنّه و أهله

نُه گانه بودن گروه هاى مزبور، خود دليل تمايزات و وجود نقطه هاى افتراق ميان آنان است; با اين حال براى از ميان بردن صالحباهم متّحد شدند.

81- اختلاف محمد(صلی الله علیه و آله) با كافران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 112 - 10

10- شركورزى و انحراف از توحيد ، محور و اساس اختلاف پيامبر (صلی الله علیه و آله) با مشركان و كافران

قل ربّ . .. على ماتصفون

82- اختلاف محمد(صلی الله علیه و آله) با مشركان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 112 - 10

10- شركورزى و انحراف از توحيد ، محور و اساس اختلاف پيامبر (صلی الله علیه و آله) با مشركان و كافران

قل ربّ . .. على ماتصفون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 84 - 3

3 - توحيد و يكتاپرستى ، محور اصلى اختلاف پيامبر (صلی الله علیه و آله) با مشركان

قل إن كان للرحمن ولد . .. فذرهم

ص: 87

يخوضوا ... و هو الذى فى السماء إله و فى الأرض

آيات پيشين به ضميمه تكرار واژه «إله»، نشانگر آن است كه سخن اصلى پيامبر(صلی الله علیه و آله) در برابر مشركان، تأكيد بر توحيد و يكتا پرستى بوده است.

83- اختلاف مخالفان انبيا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 87 - 6

6 - اختلافات دينى پيروان انبيا و مخالفان آنان با داورى خداوند خاتمه خواهد يافت .

حتى يحكم اللّه بيننا

84- اختلاف مردم دوران مريم(س)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 37 - 11- طايفه هايى از مردم زمان مريم ، پيروان على رغم سخنان روشن عيسى ( ع ) در باره او به اختلاف نظر و كشمكش پرداختند .

فاختلف الأحزاب من بينهم

با توجه به آيات گذشته كه در باره فرزند مريم(س) بودن عيسى(ع) و نفى گزينش فرزند از جانب خداوند بود، چنين برمى آيد كه اختلاف طايفه ها و گروه ها در باره ماهيت حضرت مسيح(ع) بوده است.

85- اختلاف مسلمانان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 121 - 11

11 - اختلاف نظر مسلمانان در تعيين محل جنگ احد *

و اذ غدوت . .. و اللّه سميع عليم

يادآورى شنوايى خداوند نسبت به گفتار و دانايى او نسبت به كردار و انديشه ها پس از بيان خروج پيامبر (صلی الله علیه و آله) از مدينه براى آماده سازى محلّ دفاع، حكايت از بگو مگوها و انديشه هاى مخالف نظر پيامبر (صلی الله علیه و آله) درباره محل

ص: 88

برخورد با دشمن دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 30 - 5

5 - جنگ هاى داخلى ميان مسلمين ، ظلم و تجاوز و موجب استحقاق عذاب اخروى است .

و لا تقتلوا انفسكم . .. و من يفعل ذلك عدواناً و ظلماً فسوف نُصليه ناراً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 88 - 1،2

1 - اختلاف مسلمانان صدر اسلام ، در شيوه برخورد با منافقان

فما لكم فى المنافقين فئتين

2 - نكوهش مسلمانان صدر اسلام از سوى خداوند ، به جهت اختلافشان در روش برخورد با منافقان

فما لكم فى المنافقين فئتين

86- اختلاف مسلمانان صدر اسلام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 1 - 2

2 - تعيين مالك غنايم جنگ و چگونگى تقسيم آن ، مايه اختلاف و مشاجره مسلمانان صدر اسلام

يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال للّه و الرسول . .. و أصلحوا ذات بينكم

با توجه به آيات بعد كه سخن از نبرد و مبارزه با دشمن دارد، و نيز شأن نزولهاى نقل شده درباره آيه، معلوم مى شود مراد از انفال در جمله «يسئلونك عن الأنفال» اموالى بوده كه در معركه نبرد از دشمن به جاى مانده و به دست مسلمانان افتاده بود. و توصيه خداوند به ترك مشاجره پس از بيان حكم انفال مى رساند كه آن اموال به جاى مانده منشأ اختلاف مسلمانان بوده است.

87- اختلاف مسيحيان

ص: 89

لد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 55 - 18

18 - خداوند ، مرجع و حاكم حلّ اختلافات يهود و نصارا در قيامت

ثمّ الىّ مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 37 - 1

1- طايفه هايى از مردم زمان مريم ، پيروان على رغم سخنان روشن عيسى ( ع ) در باره او به اختلاف نظر و كشمكش پرداختند .

فاختلف الأحزاب من بينهم

با توجه به آيات گذشته كه در باره فرزند مريم(س) بودن عيسى(ع) و نفى گزينش فرزند از جانب خداوند بود، چنين برمى آيد كه اختلاف طايفه ها و گروه ها در باره ماهيت حضرت مسيح(ع) بوده است.

88- اختلاف مشركان با موحدان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 39 - 6

6- اختلاف دائمى مشركان با موحدان

ليبيّن لهم الذى يختلفون فيه

برداشت فوق، مبتنى بر اين احتمال است كه متعلق اختلاف تعاليمى باشد كه انبيا آورده اند و مشركان آنها را مورد انكار قرار داده اند. لازم به ذكر است كه مضارع آمدن فعل «يختلفون» دائمى بودن اختلاف را مى رساند.

89- اختلاف مشركان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 14 - 1

1 - ميان مشركان به هنگام بر پايى قيامت تفرقه و جدايى مى افتد .

و يوم تقوم الساعة يومئذ

ص: 90

يتفرّقون

برداشت فوق، بنابراين است كه مرجع ضمير فاعلى «يتفرّقون» مطابق آيه قبل، مشركان باشد.

90- اختلاف مشركان مكه با محمد(صلی الله علیه و آله)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 35 - 2

2- مسأله معاد ، از محور هاى اختلاف مشركان مكه با پيامبر (صلی الله علیه و آله)

إنّ هؤلاء ليقولون . إن هى إلاّ موتتنا الأُولى

91- اختلاف مكذبان معاد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 3 - 1،3

1 - منكران معاد در عصر بعثت ، درباره وضعيت انسان پس از مرگ ، تحليل هاى گوناگون و متناقضى ارائه مى كردند .

الذى هم فيه مختلفون

3 - منكران معاد ، در خوددارى از پذيرش آن بر هيچ شيوه و دستاوردى ، اتفاق نظر ندارند .

الذى هم فيه مختلفون

اختلاف منكران معاد، ممكن است در انگيزه ها و روش ها باشد; به اين كه برخى با ترديد و دسته اى با استبعاد، موضع گيرى مى كنند و جمعى عناد ورزيده و گروهى محال بودن آن را معتقداند.

92- اختلاف منافقان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حشر - 59 - 14 - 9

9 - جبهه كفر و نفاق ، درگير تعارضات سخت و دشوار ميان خويش

بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعًا و قلوبهم شتّى

برداشت بالا، بر پايه اين احتمال است كه ضماير «هم» به كافران و منافقان بازگردد.

93- اختلاف موحدان با مشركان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39

ص: 91

- 46 - 13

13 - وجود نزاع و اختلاف مستمر ميان موحدان و مشركان در طول تاريخ

أنت تحكم بين عبادك فى ما كانوا فيه يختلفون

آمدن فعل «كانوا» و نيز كاربرد فعل «يختلفون» (به صيغه مضارع) دلالت بر استمرار دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش16 - فصلت - 41 - 30 - 3

3 - توحيد در ربوبيت ، از محور هاى عمده اختلاف يكتاپرستان و مشركان

إنّ الذين قالوا ربّنا اللّه

خداوند پس از بيان حال كافران، به بيان ويژگى ها و سرنوشت مؤمنان پرداخته و در اين راستا شعار «توحيد ربوبى» را به عنوان اولين ويژگى آنان مطرح مى كند. از اين مطلب برداشت بالا به دست مى آيد.

94- اختلاف مؤمنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 46 - 4

4 - نزاع و اختلاف اهل ايمان موجب سست شدن آنان در پيكار با دشمنان دين

و لاتنزعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 14 - 5

5 - منافقان ، همواره منتظر بروز شكاف و اختلاف در صفوف مؤمنان و شكست و نابودى آنان بودند .

قالوا بلى و لكنّكم . .. تربّصتم

«تربص» (مصدر «تربصتم») به معناى انتظار چيزى را كشيدن است. حذف مفعول «تربصتم» بيانگر آن است كه منافقان، آرزوى بروز همه گونه گرفتارى را براى مؤمنان و جامعه اسلامى داشتند.

95- اختلاف يهود

جلد - نام

ص: 92

سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 157 - 8

8 - اختلاف يهود ، در اصل رخداد قتل و به دار آويخته شدن عيسى ( ع )

إنّ الذين اختلفوا فيه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 124 - 2،5

2- قانون تعطيلى روز شنبه حكمى عليه يهوديان ، به جرم اختلافشان درباره دين توحيدى ابراهيم ( ع ) بود .

إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه

آيه شريفه، پاسخى است از اين سؤال كه: در دين ابراهيم(ع) و اديان پس از آن حضرت، روز جمعه به عنوان روز تعطيل تعيين شده بود، پس چرا در دين يهود روز شنبه اعلان شد؟ پاسخ اين است كه: اين حكم مختص به يهوديان بود كه به جرم اختلافشان در دين ابراهيم(ع) وضع گرديد. گفتنى است ضمير «فيه» به حضرت ابراهيم(ع) با تقدير مضاف; يعنى، ملته باز مى گردد.

5- خداوند در قيامت ، نسبت به اختلافات و انحرافات يهود ، داورى خواهد كرد .و إن ربّك ليحكم بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 17 - 14

14 - اختلاف يهود درباره رسالت پيامبراكرم (صلی الله علیه و آله) اختلافى ريشه دار و ديرپا *

و ءاتينهم بيّنت من الأمر . .. فيما كانوا فيه يختلفون

در صورتى كه «الأمر» اشاره به رسالت پيامبراكرم(صلی الله علیه و آله) داشته باشد; اختلاف مستمرى كه از «كانوا فيه

ص: 93

يختلفون» استفاده مى شود، ريشه دار بودن اختلافات آنان را درباره رسالت پيامبراكرم(صلی الله علیه و آله) مى رساند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حشر - 59 - 14 - 8

8 - يهوديان ، گرفتار تفرقه و دسته بندى هاى سخت ميان خويش

بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعًا و قلوبهم شتّى

برداشت ياد شده در صورتى است كه ضماير به يهوديان بازگردد و بأس اشاره به عداوت و دشمنى داشته باشد.

96- اختلاف يهود با مسيحيان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 113 - 8

8 - تورات و انجيل ، راهگشاى حل اختلاف مذهبى يهود و نصارا

قالت اليهود . .. و قالت النصرى ... و هم يتلون الكتب

جمله حاليه «و هم يتلون الكتاب» مى تواند به داعى تعجب ايراد شده باشد; يعنى، باعث شگفتى است كه يهود و نصارا كتابهاى آسمانى را مى خوانند، ولى در عين حال اين گونه اختلاف دارند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 135 - 2

2 - توافق و اتحاد يهود و نصاراى عصر بعثت عليه مسلمانان ، على رغم اختلافات شديد ايشان با يكديگر

و قالوا كونوا هوداً أو نصرى تهتدوا

هدف از «لفّ اجمالى» در آيه و بيان دو جمله در يك كلام، رساندن اتحاد و توافق يهود و نصارا عليه مسلمانان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 140

ص: 94

- 3

3 - يهود و نصارا - على رغم داشتن اختلاف هاى اساسى با يكديگر - بر ضد اسلام و مسلمانان همسو و هم آوا هستند .

أم تقولون إن إبراهيم . .. كانوا هوداً أو نصرى

روشن است كه يهوديان اظهار نمى داشتند كه ابراهيم و . .. نصرانى بودند و همچنين نصارا نمى گفتند كه ابراهيم و ... يهودى بودند. بنابراين آوردن «لفّ اجمالى» و بيان نكردن عقيده هر كدام به صورت تفصيلى، حاوى اين نكته است كه: آنان - على رغماختلافاتشان - بر ضد اسلام و مسلمين هم آوا و همسو هستند.

97- اختلاف يهود دوران عيسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 64 - 7

7 - ربوبيت الهى ، محور اصلى اختلافات يهوديان در عصر عيسى ( ع )

الذى تختلفون فيه . .. إنّ اللّه هو ربّى و ربّكم فاعبدوه

از ارتباط اين آيه با آيه قبل، به دست مى آيد كه آنچه مورد اختلاف يهوديان بوده است، مسأله ربوبيت الهى مى باشد.

98- اصلاح اختلاف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 213 - 11،13،40

11 - جامعه بشرى ، نيازمند بعثت پيامبران براى حل اختلافات ( هدايت جامعه )

فبعث اللّه النبيّن . .. ليحكم بين الناس فيما اخلتفوا فيه

13 - حكومت ، داورى و حل اختلافات مردم ، از اهداف بعثت پيامبران و نزول كتاب هاى آسمانى

و اَنزل مَعهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس

40 - كتاب هاى الهى ،

ص: 95

ارائه دهنده راه حل صحيح اختلافات جوامع انسانى

و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه

99- امكان حلّ اختلاف عقيدتى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 93 - 1

1- از ميان رفتن اختلافات عقيدتى و فكرى بشر و تبديل امت ها به امتى واحد ، در مشيت الهى امرى ممكن است .

و لو شاء الله لجعلكم أُمّة وحدة

مقصود از «أُمّة واحدة» - به قرينه جمله «يضلّ من يشاء و يهدى. ..» - وحدت امت در عقيده و دين است; چنان كه واژه «امت» از نظر لغت در گروهى كه دين واحدى داشته باشند، استعمال شده است (مفردات راغب).

100- اهميت اجتناب از اختلاف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - حجرات - 49 - 9 - 11 - مسلمانان ، موظف به برقرارى صلح و از ميان بردن جنگ ها و درگيرى هاى داخلى گروه هاى مسلمان

و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - حجرات - 49 - 11 - 22

22 - لزوم پرهيز مؤمنان ، از هر حركت منفى و برهم زننده اخوت اجتماعى

إنّما المؤمنون إخوة . .. لايسخر قوم من قوم ...و لاتلمزوا أنفسكم و لاتنابزوا

با الغاى خصوصيت از موارد سه گانه ياد شده در آيه، برداشت بالا استفاده مى شود.

101- اهميت حل اختلاف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 39 - 7

ص: 96

7- آشكار شدن حق در امور اختلافى و برطرف شدن اختلاف ها ، از جمله حكمت هاى بعثت انبيا

و لقد بعثنا فى كلّ أُمّة رسولاً . .. ليبيّن لهم الذى يختلفون فيه

برداشت ياد شده بر اين اساس است كه «لام» تعليل در «ليبيّن» تعليل آيه «و لقد بعثنا فى كلّ أُمّة رسولاً» باشد. فعل مضارع «يختلفون» - كه دلالت بر زمان حال مى كند - مى تواند قرينه اى باشد بر اينكه تبيين در همين دنياست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 34 - 10

10 - مسلمانان ، موظف به انتخاب بهترين روش ها در جهت كاستن و يا زدودن دشمنى ها و تنش هاى اجتماعى

ادفع بالتى هى أحسن . .. كأنّه ولىّ حميم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 10 - 4

4 - رفع اختلافات و نزاع هاى بشر ، از اهداف شريعت هاى الهى است .

و ما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى اللّه

چنانچه «حكم» در آيه شريفه به معناى شريعت باشد، از اين كه رفع اختلافات منوط به حكم الهى شده است، مطلب بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - حجرات - 49 - 10 - 4

4 - ستيز ميان مؤمنان ، ناسازگار با روح ايمانى و برادرى و نيازمند زدايش هر چه سريع تر آن

إنّما المؤمنون إخوة

ص: 97

فأصلحوا بين أخويكم

102- اهميت حل اختلاف انسان ها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 46 - 11

11 - تنها خداوند داور نهايى در حل اختلاف هاى بندگان است .

أنت تحكم بين عبادك فى ما كانوا فيه يختلفون

تقديم مسنداليه (أنت)، بر خبر فعلى (تحكم) افاده حصر مى كند.

103- اهميت حل اختلاف خانوادگى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - طلاق - 65 - 6 - 16

16 - سياست اسلام در اختلاف و نزاع ميان همسران ، كوتاه كردن مدت آن و يا رفع كامل آن است .

فإن أرضعن لكم فاتوهنّ أُجورهنّ و أتمروا بينكم بمعروف و إن تعاسرتم فسترضع له أُخ

برداشت ياد شده، از آن جا است كه خداوند - پس از توصيه به خوش رفتارى با زنان مطلّقه و پرداختن اجرت شيردادن نوزادان به آنان - فرمان داد كه در صورت بالا گرفتن اختلافت ميان همسران، آنان به مشورت و هم فكرى بپردازند و در صورت عدم توافق، بدون فوت وقت از دايگان مدد گيرند.

104- اهميت حلّ اختلاف دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 15 - 2

2 - رفع اختلافات دينى و زدودن شك و ترديد درباره حقايق آن ، از اهداف رسالت پيامبراكرم (صلی الله علیه و آله)

و ما تفرّقوا . .. لفى شك منه مريب . فلذلك فادع

«ذلك» مى تواند اشاره به شك و ترديدهايى باشد كه از تفرقه افكنى هاى پيشينيان اهل كتاب، دامنگير آنان شده بود (و إنّ

ص: 98

الذين أورثوا الكتاب لفى شك منه مريب).

105- اهميت حل اختلاف عقيدتى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 64 - 4

4- تبيين اختلاف هاى عقيدتى مردم ، از امور بسيار مهم و بايسته مورد توجه قرار دادن

و ما أنزلنا عليك الكتب إلاّ لتبيّن لهم الذى اختلفوا فيه

106- اهميت رفع اختلاف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 1 - 10

10 - مؤمنان وظيفه دارند براى از ميان بردن كدورت ها ، درگيرى ها و اختلافات خويشتن تلاش كنند .

و أصلحوا ذات بينكم

107- تاريخ اختلاف طبقاتى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 111 - 7

7 - وجود تبعيض هاى اجتماعى ، در نخستين جوامع بشرى ( عصر نوح )

و اتبعك الأرذلون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 47 - 4

4 - وجود دو قشر ضعيف و توانمند ، در جامعه فرعون و حاكميت نظام طبقاتى بر آن جامعه

و إذ يتحاجّون فى النار فيقول الضعفؤا للذين استكبروا

108- تبيين اختلاف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 64 - 3

3- هدف از نزول قرآن كريم ، تبيين اختلافات عقيدتى مردم است .

و ما أنزلنا عليك الكتب إلاّ لتبيّن لهم الذى اختلفوا فيه

109- تبيين اختلاف بنى اسرائيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 -

ص: 99

نمل - 27 - 76 - 1،2،8

1 - قرآن ، بيانگر حقيقيت بسيارى از مسائل مورد اختلاف بنى اسرائيل ، براى آنان

إنّ هذا القرءان يقصّ على بنى إسرءيل أكثر الذى هم فيه يختلفون

2 - تشريح سخن حق در قرآن در زمينه موضوعات مورد اختلاف بنى اسرائيل ، نمود حقانيت آن و رسالت پيامبر (صلی الله علیه و آله)

إنّ هذا القرءان يقصّ على بنى إسرءيل أكثر الذى هم فيه يختلفون

از مضمون آيه استفاده مى شود كه بيان حق، نشانگر حقانيت قرآن و رسالت پيامبر(صلی الله علیه و آله) است. علاوه بر اين كه سير آيات گذشته بهاين صورت است كه از مسأله توحيد آغاز شده و سپس به حقانيت معاد و اكنون به حقانيت قرآن پرداخته شده است. گفتنى است كه حقانيت قرآن مستلزم حقانيت رسالت پيامبر(صلی الله علیه و آله) نيز هست.

8 - پرداختن خداوند به تبيين حق در زمينه هاى معرفتى مورد اختلاف بنى اسرائيل ، نمودى از علم گسترده او

و إنّ ربّك ليعلم . .. إنّ هذا القرءان يقصّ على بنى إسرءيل

برداشت ياد شده، توجه به ارتباط اين آيه با آيات پيشين - كه در زمينه علم گسترده خداوند است - به دست مى آيد.

110- تداوم اختلاف دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 25 - 8

8 - اختلاف هاى دينى ، در دنيا ادامه دارد و حل شدنى نيست .

إنّ ربّك هو يفصل بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون

اين كه مى گويد: «خدا در قيامت اختلافات دامنه دار را حل و فصل خواهد كرد»

ص: 100

- به خصوص با توجه به ذكر اين نكته كه پيشوايان دينى، منصوب شدند تا مردم را هدايت كنند - نشان دهنده اين واقعيت است كه اختلاف هاى ياد شده، در دنيا حل شدنى نيست.

111- تداوم اختلاف دينى امت ها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 96 - 2

2- اختلافات دينى پيروان اديان الهى در مسأله توحيد ، تا خروج يأجوج و مأجوج ( انقراض دنيا ) ادامه خواهد داشت .

و تقطّعوا أمرهم بينهم . .. حتّى إذا فتحت يأجوج و مأجوج

برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه «حتّى» غايت براى «و تقطّعوا أمرهم بينهم» باشد.

112- تداوم اختلاف يهود

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 124 - 7،8

7- اختلاف يهود درباره روز تعطيلى ، اختلافى دامنه دار و بى فرجام

و إن ربّك ليحكم بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون

برداشت فوق، مبتنى بر اين نكته است كه ضمير «فيه» به «سبت» برگردد. گفتنى است فعل مضارع «يختلفون» همراه با فعل «كانوا» دلالت بر استمرار و دوام مضمون آن دارد.

8- اختلافات يهود درباره دين حق و صراط مستقيم ، اختلافاتى دامنه دار و بى فرجام است .

و إن ربّك ليحكم بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون

برداشت فوق، مبتنى بر اين نكته است كه ضمير «فيه» به ابراهيم(ع) و دين او برگردد.

113- ترك اختلاف دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 15 - 1

ص: 101

- پيامبر (صلی الله علیه و آله) مأمور به دعوت مردمان به اقامه دين و پرهيز از اختلافات و تفرقه در آن

أن أقيموا الدين و لاتتفرّقوا فيه . .. فلذلك فادع

برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه «ذلك» اشاره به جمله «أقيموا الدين و. ..» باشد. گفتنى است كه بر اين مبنا لام «لذلك» به معناى «إلى» خواهد بود.

114- تهمت اختلاف افكنى به هارون(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 94 - 20

20 - اتهام تفرقه افكنى ، اتهامى سخت و غير قابل تحمل براى هارون بود .

إنّى خشيت أن تقول فرّقت بين بنى إسرءيل

ترس هارون(ع) از اتهام تفرقه افكنى، با توجه به واژه «خشيت» - كه خوفى همراه با بزرگ شمارى است - بر شدت ناگوارى آن براى وى دلالت دارد.

115- حتميت اختلاف طبقاتى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 32 - 10

10 - جامعه بى طبقه ، امرى خيالى و موجب اختلال و به هم ريختن نظام اجتماعى است .

و رفعنا بعضهم . .. ليتّخذ بعضهم بعضًا سخريًّا

اين كه خداوند اصل تفاوت را به خويشتن نسبت مى دهد و سپس فايده آن را در گردش نظام اجتماعى بيان مى دارد، سستى و بى پايگى انديشه جامعه بى طبقه را مى رساند.

116- حتميت رفع اختلاف در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 17 - 4

4 - برپايى قيامت و رفع اختلافات در آن

ص: 102

، حتمى و ترديدناپذير است .

إنّ يوم الفصل كان ميقتًامشخص بودن زمان برپايى قيامت - كه كلمه «ميقات» بر آن دلالت دارد - حاكى از قطعى بودن آن است.

117- حتميت عذاب اخروى اختلاف افكنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 14 - 16

16 - عذاب حتمى و گريزناپذير در آخرت ، سرنوشت تفرقه آفرينان و اختلاف افكنان در دين

لولا كلمة . .. إلى أجل مسمًّى لقضى بينهم

برداشت فوق از مفهوم غايت استفاده شده است.

118- حرمت اختلاف افكنى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 115 - 2

2 - مخالفت با پيامبر (صلی الله علیه و آله) و تفرقه افكنى حرام و گناهى بزرگ است .

و من يشاقق الرسول . .. و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم

119- حرمت اختلاف افكنى در مؤمنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 108 - 2

2 - حرمت انجام هر گونه عملى كه مايه تأييد كفر و نفاق و تقويت كافران و منافقان محارب و زمينه زيان و تفرقه مؤمنان باشد .

و الذين اتخذوا مسجداً . .. لا تقم فيه أبداً

120- حرمت اختلاف فكنى بين همسران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 102 - 31

31 - جدايى انداختن بين زن و شوهر ، امرى نكوهيده و حرام است .

ما يفرقون به بين المرء و زوجه و ما هم بضارين

ص: 103

. .. إلا بإذن اللّه

121- حكميّت در اختلاف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 35 - 4،6،10

4 - لزوم گزينش و فرستادن دو داور از خانواده زن و شوهر براى حلّ اختلاف بين آن دو

و ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها

6 - ضرورت اطاعت زن و شوهر از نظر و پيشنهاد داوران تحكيم در اختلافات ميان آنان

و ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها

اگر تبعيت از داوران لازم نبود، موكول كردن حل اختلاف به آنان لغو بود. علاوه بر اينكه انتخاب كلمه «حَكَم» به معناى حاكم، بيانگر لزوم تبعيت است.

10 - قصد اصلاح از سوى زن و شوهر ، موجب موفقيّت قاضيان تحكيم در حل اختلافات آنان است .

و ان خفتم شقاق بينهما . .. ان يريدا اصلاحاً يوفّق اللّه بينهما

بنابر اينكه ضمير در «يريدا» به زن و شوهر برگردد و ضمير در «بينهما» به حكمين.

122- حل اختلاف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 63 - 7

7 - حل همه اختلافات بشرى ، خارج از محدوده رسالت پيامبران

و لأُبيّن لكم بعض الذى تختلفون فيه

عيسى(ع) نقش خود را رفع برخى از اختلافات مى داند. از اين نكته استفاده مى شود كه رفع تمامى اختلافات بشرى، در راستاى اهداف انبيا نيست.

123- حل اختلاف انسان ها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 -

ص: 104

25 - 3

3 - ربوبيت و پروردگارى خدا مقتضى حلِّ نهايى اختلافات بشر است .

إنّ ربّك هو يفصل بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون

124- حل اختلاف خانوادگى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 128 - 4،8،15

4 - ترديد مسلمانان صدر اسلام در جواز مصالحه زن و شوهر نسبت به حقوق يكديگرو إن امراة خافت . .. فلاجناح عليهما ان يصلحا

كلمه «لاجناح» حاكى است كه مسلمانان صدر اسلام بر آن گمان بودند كه حقوق تعيين شده براى زن و شوهر، قابل مصالحه و گذشت نيست.

8 - حسن حل و فصل مسايل خانوادگى ، توسط خودِ زن و شوهر

فلاجناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحاً و الصلح خير

در آيه فوق، صلح به خود خانواده واگذار شده و نه به افراد خارج آن. كلمه «بينهما»، بيانگر اين مسأله است.

15 - انتخاب صلح در مسائل و اختلافات خانوادگى ، از مصاديق احسان و تقواست . *

و الصلح خير . .. و إن تحسنوا و تتقوا

سفارش به تقوا و احسان، پس از ارزشمند شمردن صلح و مسالمت، مى رساند كه صلح در مسايل همسرى، نمودى از احسان و تقواست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 130 - 1

1 - طلاق ، آخرين راه براى شكستن بن بست اختلافات مسالمت ناپذير خانوادگى

و إن يتفرقا يغن اللّه

پس از به نتيجه نرسيدن راه حلهاى قبلى كه در

ص: 105

آيات قبل اشاره شد، طلاق به عنوان راه پايان اختلافات پيشنهاد شده است.

125- حل اختلاف خانواده

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 35 - 1،3،4،5،6،7،10،13،19،20،21

1 - لزوم تعيين داورانى براى حكميت ، در صورت بروز علائم ناسازگارى و دشمنى بين زن و شوهر

و ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً

«شقاق»، به معنى دشمنى و اختلاف است. برداشت فوق را فرمايش امام باقر (ع) تأييد مى كند كه فرمود: ... و اذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق.

_______________________________

تفسير عياشى، ج 1، ص 240، ح 122 ; تفسير برهان، ج 1، ص 368، ح 7.

3 - مسؤوليّت تمامى افراد جامعه در برابر اختلافات خانوادگى زن و شوهر

و ان خفتم شقاق . .. فابعثوا

ظاهراً مراد از مخاطبان جمله «فابعثوا»، عموم مسلمانان هستند.

4 - لزوم گزينش و فرستادن دو داور از خانواده زن و شوهر براى حلّ اختلاف بين آن دو

و ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها

5 - مسؤوليت بيشتر خويشاوندان زن و شوهر ، در نظارت بر سلامت خانواده و حلّ اختلاف هاى آنان

فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها

6 - ضرورت اطاعت زن و شوهر از نظر و پيشنهاد داوران تحكيم در اختلافات ميان آنان

و ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها

اگر تبعيت از داوران لازم نبود، موكول كردن حل اختلاف به آنان لغو بود. علاوه بر اينكه

ص: 106

انتخاب كلمه «حَكَم» به معناى حاكم،بيانگر لزوم تبعيت است.

7 - داوران تحكيم ، داراى اختيار در حكم به سازش يا جدايى بين زن و مرد و يا تعيين شروط بر هر يك از آن دو

و ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها

كلمه «حَكَم» بيانگر اين است كه داور مى تواند بر اساس آنچه به مصلحت زن و شوهر است، حكم كند.

10 - قصد اصلاح از سوى زن و شوهر ، موجب موفقيّت قاضيان تحكيم در حل اختلافات آنان است .

و ان خفتم شقاق بينهما . .. ان يريدا اصلاحاً يوفّق اللّه بينهما

بنابر اينكه ضمير در «يريدا» به زن و شوهر برگردد و ضمير در «بينهما» به حكمين.

13 - قصد اصلاح رفتار از سوى زن و شوهر ، شرط بهره مندى آنان از توفيق الهى در سازگارى با يكديگر *

ان يريدا اصلاحاً يوفّق اللّه بينهما

19 - نفوذ حكم داوران برگزيده به سازش يا جدايى زن و شوهر ، در گرو تفويض اختيار داورى از سوى زن و شوهر به آنان

فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها

امام صادق (ع) در پاسخ سؤال از آيه فوق فرمود: ليس للحكمين ان يفرّقا حتى . .. و يشترطا عليهما: ان شئنا جمعنا و ان شئنا فرّقنا.

_______________________________

كافى، ج 6، ص 146، ح 2 ; نورالثقلين، ج 1، ص 478، ح 233 ; تفسير برهان، ج 1، ص 367، ح 1 ; تفسير عياشى، ج 1، ص 241، ح 126.

ص: 107

0 - نفوذ حكم دو داور برگزيده بر جدايى زن و شوهر ، در گرو توافق هر دو داور بر آن حكم است .

فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها

امام صادق (ع) در پاسخ سؤال از نفوذ حكم يكى از حكمين به جدايى زن و شوهر فرمود: لا يكون تفريق حتى يجتمعا جميعاً على التفريق فاذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما.

_______________________________

كافى، ج 6، ص 147، ح 4 ; نورالثقلين، ج 1، ص 478، ح 235.

21 - حاكم ، وظيفه دار برگزيدن دو داور براى حل اختلاف ميان زن و شوهر

فابعثوا حكماً

از ائمه معصومين (ع) در مورد تعيين مخاطب آيه فوق آمده است: هو السّلطان الذى يترافعان اليه.

_______________________________

تفسير تبيان، ج 3، ص 192 ; مجمع البيان، ج 3، ص 70.

126- حل اختلاف در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 25 - 9

9 - قيامت ، روز پايان اختلافات و حل شدن نهايى آنها است .

إنّ ربّك هو يفصل بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 3 - 1717 - قيامت ، روز پايان و فيصله يافتن اختلافات فكرى و عقيدتى بشر

إنّ اللّه يحكم بينهم فى ما هم فيه يختلفون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 10 - 2

2 - قيامت ، صحنه

ص: 108

روشن شدن حقايق و حل اختلافات انسان ها به وسيله خداوند

و ما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى اللّه

برداشت ياد شده بنابر اين نكته است كه حكم الهى در «فحكمه» جنبه عينى و واقعى داشته باشد; يعنى، آشكاركردن حقايق در مورد اختلافات، با توجه به آيات پيشين - كه در زمينه قيامت بود - به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 17 - 1

1 - قيامت روز داورى بين مردم و رفع اختلافات آنان

يوم الفصل

«فصل»; يعنى، جداسازى دو چيز از يكديگر به گونه اى كه ميان آن دو فاصله افتد. اطلاق اين كلمه بر روز قيامت، به اعتبار روشن شدن حق از باطل و يا پايان دادن به اختلاف مردم و قضاوت در ميان آنان است. (مفردات راغب)

127- حل اختلاف دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 113 - 8،20

8 - تورات و انجيل ، راهگشاى حل اختلاف مذهبى يهود و نصارا

قالت اليهود . .. و قالت النصرى ... و هم يتلون الكتب

جمله حاليه «و هم يتلون الكتاب» مى تواند به داعى تعجب ايراد شده باشد; يعنى، باعث شگفتى است كه يهود و نصارا كتابهاى آسمانى را مى خوانند، ولى در عين حال اين گونه اختلاف دارند.

20 - اختلافات مذهبى جز به دست خدا و داورى او حل نخواهد شد . *

فاللّه يحكم بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون

ص: 109

لد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 152 - 2

2 - ايمان به همه پيامبران و از بين بردن زمينه اختلافات مذهبى ، مورد دعوت و تأكيد خداست .

و الذين ءامنوا باللّه و رسله و لم يفرقوا بين أحد منهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 87 - 6

6 - اختلافات دينى پيروان انبيا و مخالفان آنان با داورى خداوند خاتمه خواهد يافت .حتى يحكم اللّه بيننا

128- حل اختلاف عقيدتى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 64 - 5،7

5- تبيين قرآن براى حل اختلاف هاى عقيدتى مردم ، از جمله وظايف پيامبر (صلی الله علیه و آله)

و ما أنزلنا عليك الكتب إلاّ لتبيّن لهم الذى اختلفوا فيه

7- بشر ، براى رفع اختلاف هاى عقيدتى و نيل به عقيده اى سالم و برتر ، محتاج به وحى و تعاليم آسمانى است .

و ما أنزلنا عليك الكتب إلاّ لتبيّن لهم

129- خطر اختلاف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 152 - 11

11 - جامعه ايمانى در معرض خطر سستى ، تفرقه و سرپيچى از رهبرىِ صالح خويش ، پس از نيل به پيروزى

حتّى اذا فشلتم . .. من بعد ما اريكم ما تحبّون

130- خطر اختلاف بنى اسرائيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 -

ص: 110

94 - 11

11 - بنى اسرائيل در خطر تشتت و تفرقه ، در صورت اقدام عملى و جدى هارون ( ع ) براى مقابله با گوساله پرستان

إنّى خشيت أن تقول فرّقت بين بنى إسرءيل

131- ذكر اختلاف جهنميان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 47 - 2

2 - پديدآمدن اختلاف ميان مستضعفان و مستكبران ، در آتش دوزخ و احتجاج و دليل آوردن هر يك از آنان ، حادثه اى شايسته ياد و يادآورى

و إذ يتحاجّون فى النار فيقول الضعفؤا للذين استكبروا

«إذ» متعلق به فعل محذوف (أذكر) مى باشد.

132- رفع اختلاف اجتماعى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 1 - 13

13 - اطاعت از خدا و رسول او ، تلاش براى رفع اختلافات جامعه ايمانى و رعايت تقوا ، لازمه ايمان به خدا و رسول اوست .

فاتقوا اللّه و أصلحوا . .. و أطيعوا اللّه و رسوله إن كنتم مؤمنين

133- رفع اختلاف در آخرت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 4 - 6

6 - جهان آخرت ، جايگاه كشف حقايق و رفع اختلافات است .

مختلفون . .. سيعلمون

134- رفع اختلاف در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 5 - 3

3 - با وقوع معاد در آينده اى نزديك ، حقايق براى كافران كشف شده و اختلاف آنان درباره حوادث پس از مرگ

ص: 111

، برطرف خواهد شد .

الذى هم فيه مختلون . .. ثمّ كلاّ سيعلمون

135- روش برخورد با اختلاف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 22 - 9

9- خداوند ، پيامبر (صلی الله علیه و آله) را در برخورد مناسب با اختلاف آراى مردم ، تعليم مى دهد .

قل ربّى أعلم بعدتهم . .. فلاتمار فيهم

136- زمينه اجتناب از اختلاف دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 93 - 44- قيامت و بازگشتن تمامى انسان ها به پروردگار واحد ، مقتضى پرهيز از اختلاف و پراكندگى در دين است .

أُمّة وحدة و أنا ربّكم فاعبدون . و تقطّعوا أمرهم بينهم كلٌّ إلينا رجعون

جمله «كلٌّ إلينا راجعون» مستأنفه بيانى است; يعنى، بيانگر پاسخ سؤال مقدر است كه عاقبت اين پراكندگى چيست؟ تذكر و يادآورى اين نكته مى تواند هشدار و تعريضى باشد به غافلان از قيامت كه به اختلاف در دين پرداخته اند.

137- زمينه اختلاف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 29 - 12

12 - روابط نامشروع اقتصادى ، زمينه بروز خونريزى و جنگ هاى داخلى

لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل . .. و لا تقتلوا انفسكم

عطف جمله «لا تقتلوا» بر جمله «لا تاكلوا»، مى تواند بيانگر ترتب قتل و خونريزى بر تصرفات نامشروع باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 65 - 8

8 - شرك زمينه

ص: 112

ساز نزول عذابهاى گوناگون و پيدايش جنگ و اختلاف در جامعه

ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 29 - 6

6 - شركت ، زمينه ساز ناسازگارى و اختلاف

ضرب اللّه مثلاً رجلاً فيه شركاء متشكسون

138- زمينه اختلاف بنى اسرائيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 17 - 3

3 - پديد آمدن اختلاف در ميان بنى اسرائيل ، در پى اتمام نعمت و حجت الهى بر آنان

و لقد ءاتينا بنى إسرءيل الكتب و الحكم . .. و ءاتينهم بيّنت من الأمر فما اختلف

139- زمينه اختلاف دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 118 - 7

7- اختيار انسان ها و برخوردارى آنان از آزادى در گزينش دين ، زمينه بروز اختلافات دينى و مذهبى در ميان ايشان است .و لو شاء ربك لجعل الناس أُمة وحدة و لايزالون مختلفين

مراد از اختلاف به قرينه «إلاّ من رحم» اختلافات دينى و مذهبى است و جمله «لايزالون . ..» (پيوسته با يكديگر اختلاف داريد) به منزله نتيجه اى براى مفهوم «لو شاء ...» مى باشد; يعنى، چون نخواسته كه شما را مجبور كند - بلكه خواسته كه مختار باشيد - پيوسته اختلاف داريد.

140- زمينه اختلاف فرعونيان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 62 - 1

1 - هشدار

ص: 113

هاى موسى ( ع ) به فرعونيان در صحنه مقابله ، موجب بروز اختلاف و تنش در ميان آنان گرديد .

ويلكم لاتفتروا . .. فتنزعوا أمرهم بينهم

«فاء» در «فتنازعوا» دال بر اين نكته است كه بلافاصله پس از هشدارهاى موسى(ع) در صحنه مقابله، در بين فرعونيان نزاع و كشمكش به وجود آمد گرديد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 63 - 1

1 - برخى از فرعونيان در پى سخنان موسى ( ع ) ، به آن حضرت گرايش پيداكرده ، و موجب بروز تنش در ميان فرعونيان گرديدند .

فتنزعوا . .. قالوا إن هذن لسحرن

فاعل «قالوا» به قرينه «فأجمعوا كيدكم» (در آيه بعد) گروهى از فرعونيان بودند كه با گروهى ديگر از خودشان به گفت وگو پرداختند. آيه قبل نيز به اين معنا تصريح دارد كه در ميان فرعونيان مشاجره اى پديد آمد. اين مشاجره در باره موسى(ع) بوده و فاعل «قالوا» سعى در توجيه گروه دوم داشته است.

141- زمينه اختلاف مؤمنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - حجرات - 49 - 12 - 9

9 - رواج بدگمانى در جامعه مؤمنان ، تهديدى براى اخوت ايمانى آنان

إنّما المؤمنون إخوة . .. يأيّها الذين ءامنوا اجتنبوا كثيرًا من الظنّ

با توجه به ارتباط اين آيه با آيه «إنّما المؤمنون إخوة»، برداشت ياد شده قابل استفاده است.

142- زمينه حل اختلاف خانوادگى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - طلاق - 65 -

ص: 114

1 - 7،207 - نقش سازنده خداترسى و تقواپيشگى ، در تضمين حقوق همسران و رفع اختلاف هاى آنان

إذا طلّقتم النساء . ..و اتّقوا اللّه ربّكم

مطلب ياد شده، از توصيه خداوند به تقواپيشگى در بيان اولين حكم مربوط به طلاق استفاده مى شود.

20 - بشارت و اميد دادن خداوند به همسران مؤمن ، مبنى بر پايان يافتن مناقشات آنان و پديد آمدن زمينه هاى رجوع و بازگشت آنها به زندگى مشترك خويش در ايّام عدّه

فطلّقوهنّ لعدّتهنّ . .. لاتدرى لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرًا

برداشت ياد شده، از آن جا است كه ذيل آيه شريفه، درصدد دلدارى به همسران و ايجاد اميد در جان و روح آنان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - طلاق - 65 - 2 - 13

13 - خداترسى و تقواپيشگىِ مردان و زنان مطلّقه ، موجب رهايى آنان از مشكلات در روابط زناشويى و خروج از تنگنا هاى زندگى

إذا طلّقتم النساء . .. و من يتّق اللّه يجعل له مخرجًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - طلاق - 65 - 4 - 10

10 - خداترسى و تقواپيشگى از مردان و زنان مطلّقه ، موجب رهايى آنان از مشكلات زناشويى و آسان شدن زندگى براى آنها

و الّ-ئى يئسن من المحيض . .. و من يتّق اللّه يجعل له من أمره يسرًا

143- زمينه حل اختلاف فرعونيان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20

ص: 115

- 62 - 6

6 - نجوا هاى فرعونيان با يكديگر ، براى رفع اختلاف و تنش و ايجاد وحدت در صفوف خود بود .

فتنزعوا . .. و أسرّوا النجوى

144- سرزنش اختلاف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 19 - 11

11 - ستيز عالمان حسود با يكديگر ، نشان بى دينى و تسليم نبودن آنان در برابر خداست .

انّ الدين عنداللّه الاسلام و ما اختلف الذين . .. بغياً بينهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 152 - 11

11 - جامعه ايمانى در معرض خطر سستى ، تفرقه و سرپيچى از رهبرىِ صالح خويش ، پس از نيل به پيروزىحتّى اذا فشلتم . .. من بعد ما اريكم ما تحبّون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 17 - 8

8 - اختلاف و تفرقه با انگيزه زياده خواهى و تجاوزگرى ، نكوهيده و مورد تهديد خداوند

فما اختلفوا إلاّ من بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينهم إنّ ربّك يقضى بينهم يوم القي-

ذكر «إنّ ربّك. ..» - در پى يادآورى اختلافات آگاهانه و تجاوزگرانه بنى اسرائيل - مى تواند هشدارى براى تمامى جوامع تفرقه گرا و تجاوزپيشه باشد.

145- سرزنش اختلاف افكنى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 102 - 31

31 - جدايى انداختن بين زن و شوهر

ص: 116

، امرى نكوهيده و حرام است .

ما يفرقون به بين المرء و زوجه و ما هم بضارين . .. إلا بإذن اللّه

146- سرزنش اختلاف دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 118 - 8

8- اختلافات دينى و مذهبى ، امرى ناروا و نكوهيده است .

و لو شاء ربك لجعل الناس أُمة وحدة و لايزالون مختلفين

147- ظلم اختلاف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - حجرات - 49 - 11 - 23

23 - هر حركت منفى و تهديدكننده اخوت اجتماعى مؤمنان ، ظلم و ستم كارى است . *

إنّما المؤمنون إخوة . .. و من لم يتب فأولئك هم الظلمون

برداشت ياد شده، بدان احتمال است كه اطلاق گناه و ظلم بر استهزا و. ..، نه صرفاً به لحاظ احترام فردى مؤمن نباشد; بلكه به لحاظ خدشه دار شدن اخوت ايمانى جامعه نيز باشد.

148- ظلم اختلاف افكنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 65 - 8

8 - تفرقه گرايان در دين و راه انبيا ، انسان هايى ستمگر و مستحق عذاب اخروى

إنّ اللّه هو ربّى و ربّكم . .. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب

149- عذاب اخروى اختلاف افكنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 65 - 8

8 - تفرقه گرايان در دين و راه انبيا ، انسان هايى ستمگر و مستحق عذاب اخروى

إنّ اللّه

ص: 117

هو ربّى و ربّكم . .. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب

150- علما و اختلاف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 213 - 26،28،29،31

26 - اختلافات دينى در بين جوامع از طرف علماى دين ، پس از ارسال پيامبران

و ما اختلف فيه الا الّذين اوتوه من بعد ما جاءتهم

مراد از «الذين اوتوه» (يعنى كسانى كه به آنها كتاب داده شد)، عالمان دين هستند.

28 - سركشى و ظلم ( بَغى ) عالمان دين ، مانع تحقق اهداف انبيا ( اتحاد مردم بر اساس دين حقّ )

و ما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البيّنات بغياً بينهم

29 - نكوهش شديد خداوند از كسانى كه پس از روشن شدن حق ، از سر تجاوزگرى و حسادت ، در آن اختلاف مى كنند .

و ما اختلف فيه الاّ الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البيّنات بغياً بينهم

«بغى» در لغت به معناى تجاوز و نيز حسد آمده است.

31 - عالمان آگاه به كتاب هاى آسمانى ، تنها اختلاف كنندگان در آن

و ما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البيّنات

151- عوامل اختلاف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 176 - 10

10 - اهل كتاب به خاطر اختلاف در كتب آسمانى ( پذيرش برخى و انكار و كتمان برخى ديگر ) از حق فاصله گرفته و با يكديگر به دشمنى و ستيز

ص: 118

پرداختند .مفسران برآنند كه مصداق مورد نظر براى «الذين» اهل كتاب مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 208 - 7،8،13،14

7 - تبعيت از شيطان ، عامل اختلاف و تفرقه

ادخلوا فى السلم كافة و لا تتبعوا خطوات الشيطان

ظاهراً جلمه «و لا تتبعوا . ..»، بيانگر مانع صلح و اتّحاد در ميان جامعه ايمانى است. يعنى تبعيّت از شيطان، عامل اختلاف و تفرقه است.

8 - شيطان ، دشمن همبستگى مؤمنان

ادخلوا فى السلم كافة و لا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين

13 - هشدار الهى بر اينكه شيطان ، عامل ايجاد تفرقه و مخالف صُلح و وحدت جامعه ايمانى است .

ادخلوا فى السلم كافة و لا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين

14 - نغمه هايى كه باعث تفرقه و اختلاف ميان مسلمين شود ، نغمه هايى شيطانى است .

يا ايها الذين امنوا ادخلوا فى السلم كافة و لا تتبعوا خطوات الشيطان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 209 - 11

11 - متابعت از شيطان و ايجاد تفرقه ، ضررى به خداوند و دين او نمى زند .

ادخلوا فى السلم كافة و لا تتبعوا . .. فان زللتم ... ان اللّه عزيز حكيم

با توجه به توضيح فيش قبل.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 211 -

ص: 119

6

6 - بنى اسرائيل ، مصداق بارز تفرقه افكنان و تحريفگران دين خداوند و مشمول عذاب شديد الهى

ادخلوا فى السِلم كافة . .. فان زللتم من بعد ما ... سَلْ بنى اسرائيل كم اتيناهم م

پس از امر به دخول در «سلم» (تسليم در برابر خداوند و اتّحاد جامعه ايمانى)، و عدم تبعيّت از شيطان، بنى اسرائيل را به عنوان نمونه ذكر مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 213 - 24،26،29،31،32

24 - بروز اختلاف در زندگى اجتماعى انسان ها ، امرى طبيعى

ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه

26 - اختلافات دينى در بين جوامع از طرف علماى دين ، پس از ارسال پيامبران

و ما اختلف فيه الا الّذين اوتوه من بعد ما جاءتهم

مراد از «الذين اوتوه» (يعنى كسانى كه به آنها كتاب داده شد)، عالمان دين هستند.

29 - نكوهش شديد خداوند از كسانى كه پس از روشن شدن حق ، از سر تجاوزگرى و حسادت ، در آن اختلاف مى كنند .

و ما اختلف فيه الاّ الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البيّنات بغياً بينهم«بغى» در لغت به معناى تجاوز و نيز حسد آمده است.

31 - عالمان آگاه به كتاب هاى آسمانى ، تنها اختلاف كنندگان در آن

و ما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البيّنات

32 - حَسَد و خودخواهى ( بَغىِ ) عالمان ناشايسته ، ريشه اختلافات دينى

و ما اختلف . .. بغياً

ص: 120

بينهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 246 - 27

27 - فقدان زمامدار الهى در يك جامعه ، موجب پراكندگى صفوف آن جامعه و تسلّط اجانب بر آنان *

من بعد موسى . .. و قد اُخرجنا من ديارنا

درخواست بنى اسرائيل از پيامبر خويش براى تعيين زمامدارى الهى، حاكى است كه چنين مقامى در ميان آنها نبوده و در نتيجه، سلطه ستمگرانى را به دنبال داشته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 253 - 10،15،16

10 - دين ، منشأ اختلاف نيست ; بلكه مردم ، خود ، اختلاف مى كنند .

من بعد ما جاءتهم البيّنات و لكن اختلفوا

15 - اختلافات و كشمكش هاى اجتماعى ، برخاسته از اختيار و آزادى انسان

و لكن اختلفوا فمنهم من امن و منهم من كفر

16 - پيروان انبيا پس از ايشان اختلاف كردند ; برخى ايمان و بعضى كفر را برگزيدند و با يكديگر پيكار نمودند .

من بعدهم . .. و لكن اختلفوا ... و لو شاء اللّه ما اقتتلوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 257 - 14

14 - اتحاد اهل ايمان به علّت ولايت واحد الهى و تشتت صفوف اهل كفر ، به لحاظ حاكميّت اولياى متعدد طاغوتى بر آنان

اللّه ولىّ الّذين امنوا . .. و الّذين كفروا اولياؤهم الطّاغوت

چون

ص: 121

مؤمنان از يك «ولى» برخوردارند، پس به وحدت مى رسند، و در مقابل، كافران داراى اوليايى متعددند و در نتيجه متشتت خواهند شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 19 - 7،8،9،13

7 - اختلافات دينى ، نشأت يافته از ناحيه عالمان متجاوز و حسود

و ما اختلف . .. الاّ من بعد ما جاءهم العلم بغياً

كلمه «بغياً»، به معناى تجاوز است و به معناى حسد نيز آمده است (مجمع البيان. )

8 - حسادت و نارسايى هاى اخلاقى ، از عوامل ستيز عالمان

و ما اختلف . .. بغياً بينهم

9 - حسادت و تجاوز ، عامل مخالفت اهل كتاب ( يهود و نصارا ) با دين مورد پذيرش خداو ما اختلف الذين اوتوا الكتاب . .. بغياً بينهم

13 - بروز تضاد هاى فكرى و اجتماعى و دينى ، معلول تجاوز از قوانين عادلانه اديان الهى

و ما اختلف الذين . .. بغياً بينهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 99 - 5

5 - كوشش يهود در تفرقه افكنى ميان مؤمنان

قل يا اهل الكتاب لم تصدّون . .. من امن

برخى از مفسران برآنند كه آيه درباره يهود نازل شده است، كه سعى در اختلاف افكنى بين اوس و خزرج را داشتند. (مجمع البيان ج 2).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران -

ص: 122

3 - 100 - 6

6 - تبانى و تلاش يهوديان براى برانگيختن نزاع هاى قومىِ زمان جاهليّت ، ميان اهل ايمان ( اوس و خزرج )

يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا

شاش بن قيس يهودى از وحدت مؤمنان (اوس و خزرج) به خشم آمد و فردى يهودى را مأمور كرد تا فتنه هاى جاهليت را ميان آنها برانگيزاند. (الميزان، ج3).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 105 - 3،8

3 - سرانجام ترك دعوت به نيكى ها و ترك امر به معروف و نهى از منكر ، تفرقه و اختلاف در جامعه

و لتكن منكم امة يدعون . .. و لا تكونوا كالذين تفرّقوا

8 - پيروان اديان پيشين ، به دليل بى اعتنايى به بيّنات « پيام هاى الهى » ، دچار تفرقه و اختلاف شدند .

كالذين تفرّقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 152 - 16،18

16 - دنياطلبى برخى از پيكارگران احد ، موجب سستى ، اختلاف و سرپيچى از فرمان پيامبر (صلی الله علیه و آله) و شكست در آن كارزار

حتّى اذا فشلتم و . .. منكم من يريد الدّنيا

به نظر مى رسد جمله «منكم من يريد الدّنيا»، دليل «اذا فشلتم و تنازعتم فى الامر و عصيتم» باشد.

18 - دنياطلبى و دلدادگى به مادّيات ، از عوامل نزاع و اختلاف در صفوف مبارزان

ص: 123

و شكست آنان

و تنازعتم فى الامر . .. منكم من يريد الدّنيا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 82 - 15

15 - تعاليم و معارف تدوين شده توسط بشر ، همواره قرين اختلافات و تضاد هاى بسيار است .

و لو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافاً كثيراًمراد، تعاليم و معارف انبوهى است كه در شرايطى همچون شرايط قرآن تدوين مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 115 - 10

10 - مخالفت با رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و رهبران الهى ، سرآغازى براى شكستن وحدت جامعه ايمانى *

و من يشاقق الرسول . .. و يتبع غير سبيل المؤمنين

جمله «و يتبع . ..» مى تواند به عنوان نتيجه اى براى «من يشاقق ...» باشد; يعنى كسى كه با رسول خدا مخالفت كند در نتيجه راهى غير از روش اهل ايمان پيموده و باعث تفرقه در صفوف مسلمانان گشته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 157 - 9

9 - جهل ، عامل اختلاف

و إنّ الذين اختلفوا فيه لفى شك منه ما لهم به من علم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 153 - 11

11 - پيروى از قوانين غير الهى موجب تشتت و تفرقه جوامع و مانع

ص: 124

وحدت آنان است.

و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم

ضمير در «فتفرق» به «السبل» برمى گردد و «باء» در «بكم» براى تعديه است. بنابراين «فتفرق بكم» يعنى آن راهها شما را گروه گروه ساخته و متفرق مى سازد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 1 - 2

2 - تعيين مالك غنايم جنگ و چگونگى تقسيم آن ، مايه اختلاف و مشاجره مسلمانان صدر اسلام

يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال للّه و الرسول . .. و أصلحوا ذات بينكم

با توجه به آيات بعد كه سخن از نبرد و مبارزه با دشمن دارد، و نيز شأن نزولهاى نقل شده درباره آيه، معلوم مى شود مراد از انفال در جمله «يسئلونك عن الأنفال» اموالى بوده كه در معركه نبرد از دشمن به جاى مانده و به دست مسلمانان افتاده بود. و توصيه خداوند به ترك مشاجره پس از بيان حكم انفال مى رساند كه آن اموال به جاى مانده منشأ اختلاف مسلمانان بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 2 - 9

9 - اختلاف و نزاع در جامعه ايمانى بر سر دنيا و غنايم آن ، به دور از شأن مؤمنان واقعى

يسئلونك عن الأنفال . .. إنما المؤمنون ... وجلت قلوبهم ... و على ربهم

بيان ويژگيهاى ياد شده پس از اشاره به اختلاف و نزاع مسلمانان بر سر غنايم جنگى، اشاره به اين دارد كه رسيدن به مقام بلند ايمان،

ص: 125

آدمى را از شيفتگى به مال دنيا و متأثر شدن از آن و در نتيجه نزاع كردن بر سر آن، باز خواهد داشت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش6 - انفال - 8 - 43 - 8

8 - پيامبر (صلی الله علیه و آله) در صورتى كه كافران بدر را در رؤياى خويش لشكرى بزرگ مى ديد ، مسلمانان در تصميم بر نبرد سست شده و بر سر آن اختلاف مى كردند .

و لو أريكهم كثيرا لفشلتم و لتنزعتم فى الأمر

«فى الأمر» متعلق به «لتنزعتم» و نيز «فشلتم» است و «ال» در آن عهديه و اشاره به جنگ بدر است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 53 - 7،8،14

7- شيطان ، براى ايجاد اختلاف و گفتار ناشايست و برخورد خشن ميان انسان ها ، پيوسته در تلاش است .

يقولوا التى هى أحسن إن الشيطن ينزغ بينهم

8- انسان ها حتى مؤمنان ، از فسادانگيزيى ها و اختلاف افكنى هاى شيطان ، در امان نيستند .

إن الشيطن ينزغ بينهم

14- دشمنى شيطان با انسان ها ، عامل نفوذ و تلاش وى براى فتنه انگيزى در ميان آنهاست .

إن الشيطن ينزغ بينهم إن الشيطن كان للإنسن عدوًّا مبينًا

جمله «إن الشيطان كان للإنسان . ..» - كه به منزله تعليل براى جمله قبل (إن الشيطان ينزغ ...) است - بيانگر اين نكته مى باشد كه عامل تلاش شيطان براى فتنه گرى، دشمنى اوست.

جلد -

ص: 126

نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 29 - 8

8 - وجود چند معبود در جهان - بر فرض امكان آن - موجب نزاع ميان آنان بر سر حاكميت مى شود .

ضرب اللّه مثلاً رجلاً فيه شركاء متشكسون

برداشت ياد شده مبتنى بر ديدگاه برخى از مفسران است كه گفته اند: پيام آيه شريفه مانند پيام دو آيه زير است، با اين تفاوت كه آيه مورد بحث مثالى است قابل فهم براى عموم مردم و در محدوده زندگى بشرى; ولى اين دو آيه مسأله را در مقياس كل جهان مورد بحث قرار مى دارد: 1- «لوكان فيهما آلهة إلاّ اللّه لفسدتا. ..»، (سوره انبيا(21) آيه 22). 2- «لذهب كلّ إله بما خلق و لعلا بعضهم على بعض...»، (سوره مؤمنون(23) آيه 91).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 34 - 9

9 - برخورد هاى نامناسب ، عامل تنش و اصطكاك در جامعه

ادفع بالتى هى أحسن . .. كأنّه ولىّ حميم

از مفهوم آيه شريفه استفاده مى شود كه اگر محبت و مهرورزى، اين قدرت را دارد كه دشمن را به دوست واقعى تبديل كند; پس معلوم مى شود ريشه بسيارى از دشمنى ها، برخوردهاى نامناسب است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 17 - 5

5 - روحيه تجاوزگرى و زياده خواهى ، از عوامل عمده اختلافات بشرى در طول تاريخ

فما

ص: 127

اختلفوا . .. بغيًا بينهماز اين كه خداوند، تنها علت اختلاف بنى اسرائيل را «بغى» دانسته است - با استفاده از «مفعول لاجله» بودن «بغياً. ..» - نقش مهم اين عامل در پيدايش اختلافات استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - حجرات - 49 - 12 - 15

15 - تجسّس و غيبت مؤمنان نسبت به يكديگر ، عامل گسستن اخوت ايمانى آنان

إنّما المؤمنون إخوة . .. و لاتجسّسوا و لايغتب بعضكم بعضًا

از ارتباط «و لاتجسّسوا. ..» با «إنّما المؤمنون إخوة...» مطلب بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - حجرات - 49 - 13 - 14

14 - تفاخر هاى قومى و نژادى ، از عوامل تفرقه و زوال وحدت مؤمنان *

و جعلنكم شعوبًا و قبائل لتعارفوا إنّ أكرمكم عنداللّه أتقيكم

از ارتباط اين آيه با آيه «إنّما المؤمنون إخوة» مطلب بالا استفاده مى شود.

152- عوامل اختلاف اجتماعى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 159 - 3

3 - تفرقه در دين موجب از ميان رفتن وحدت جامعه و تشكيل گروههاى مختلف بر اساس مذاهب گوناگون است.

إن الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا

153- عوامل اختلاف اخروى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 166 - 9

9 - دوستى ها و پيروى هاى انسان بر محور باطل ، در پى دارنده دشمنى و اختلاف در قيامت

ص: 128

است .

إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا

154- عوامل اختلاف امت ها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 18 - 10

10 - پيروى از تمايلات و درخواست هاى جاهلانه ، عامل بروز اختلاف و رخداد تفرقه ميان امت ها

فما اختلفوا إلاّ من بعد . .. و لاتتّبع أهواء الذين لايعلمونخداوند در پى طرح اختلافات بنى اسرائيل، پيامبر(صلی الله علیه و آله) را موظف به پيروى از دين و مخالفت با هواها و هوس هاى جاهلانه نموده است. از اين نكته مى توان به دست آورد كه منشأ اختلافات، در پيروى از هوس ها نهفته است.

155- عوامل اختلاف بنى اسرائيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 17 - 4

4 - اختلاف بنى اسرائيل در مسائل دينى و اجتماعى ، اختلافى آگاهانه و معلول جاه طلبى و تجاوزگرى آنان

فما اختلفوا إلاّ من بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينهم

«فاء» در «فما اختلفوا» اختلاف بنى اسرائيل را بر «آتينا بنى اسرائيل الكتاب و الحكم. ..» تفريع كرده است; يعنى، ما به بنى اسرائيل هم شريعت داديم و هم اقتدار و حكومت اما آنان به اختلاف گراييدند. اين اختلاف در آيه شريفه مطلق است كه مى تواند شامل مسائل دينى و اجتماعى (كتاب و حكومت) باشد.

156- عوامل اختلاف خانوادگى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 102 - 24

24 - مردم بابل از هاروت و ماروت سحرى را آموختند كه بتوانند با آن بين زن و

ص: 129

شوهرش جدايى افكنند .

فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه

157- عوامل اختلاف دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 86 - 11

11 - دنياطلبى ، از ريشه هاى بروز جنگ ها و درگيرى هاى خونين ميان گروه هاى معتقد به آيين الهى است .

ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم . .. أولئك الذين اشتروا الحيوة الدنيا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 176 - 9

9 - پذيرش برخى از احكام و معارف كتاب هاى آسمانى و انكار برخى ديگر ، موجب پديد آمدن مذاهب مختلف دينى و مايه دشمنى و ستيز است .

إن الذين اختلفوا فى الكتب لفى شقاق بعيد

برداشت فوق بر اين اساس است كه مراد از «شقاق» دشمنى برخى با برخى ديگر باشد; يعنى: شقاق بعضهم بعضاً.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش2 - آل عمران - 3 - 19 - 13

13 - بروز تضاد هاى فكرى و اجتماعى و دينى ، معلول تجاوز از قوانين عادلانه اديان الهى

و ما اختلف الذين . .. بغياً بينهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 93 - 2

2- مردم ، خود عامل اختلاف در دين شدند و نه پيامبران الهى .

أُمّة وحدة . .. و تقطّعوا أمرهم بينهم

خداوند، اختلاف و پراكندگى را به خود مردم

ص: 130

نسبت داده است (و تقطّعوا أمرهم بينهم) اين نسبت مى تواند براى رفع اين توهّم باشد كه تعدد پيامبران موجب اختلاف ميان مردم گرديد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 53 - 5

5 - وابستگى هاى كور فرقه اى ، باعث استمرار يافتن تفرقه هاى مذهبى و انحراف از سيره پيامبران

و إنّ هذه أُمّتكم أُمّة وحدة . .. كلّ حزب بما لديهم فرحون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 32 - 11

11 - گروه بندى و حزب گرايى ، پيش درامدى بر اختلاف مذهبى است .

فرّقوا دينهم . .. كلّ حزب بما لديهم فرحون

احتمال دارد «كلُّ حزب . ..» به منزله تعليل براى «فرّقوا دينهم» باشد; يعنى، آنان، دين خود را تجزيه كردند و يا در دين خود، اختلاف كردند، براى اين كه هر گروهى آنچه را كه خود دارد، آن را مى پسندد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 15 - 12

12 - هواپرستى ، عامل تفرقه و دسته بندى هاى مذهبى *

و ما تفرّقوا . .. إلاّ ... بغيًا ... و لاتتّبع أهواءهم

بنابراين كه ضمير «أهوائهم» - به قرينه آيه قبل - به اختلاف كنندگان اهل كتاب بازگردد، عبارت «لاتتّبع أهوائهم» مى تواند اين نكته را برساند كه هواپرستى موجب تفرقه آنان شده است.

جلد - نام سوره - سوره -

ص: 131

آيه - فيش

20 - بينه - 98 - 5 - 4

4 - اديان آسمانى ، با يكديگر هماهنگ بوده و اختلافات دينى مردم ارتباطى به تعاليم آنها ندارد .

و ما تفرّق الذين . .. و ما أُمروا إلاّ ليعبدوا اللّه مخلصين له الدين

158- عوامل اختلاف قوم ثمود

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 47 - 3

3 - پديد آمدن دو دستگى و خصومت هاى اجتماعى در پى دعوت صالح ( ع ) ، زمينه بد يُمن خوانده شدن وى از سوى كافران

فإذا هم فريقان يختصمون . .. قالوا اطّيّرنا بك

احتمالاً آنچه كافران به عنوان شومى و نامباركى از آن ياد كرده اند، همان دو دستگى و اختلافات اجتماعى باشد كه درپى دعوت صالح(ع) و پيدايش مؤمن و كافر به وجود آمده بود.

159- عوامل حل اختلاف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 35 - 22

22 - جواز برگزيدن داور براى حل تمامى مسائل مورد اختلاف در جامعه

فابعثوا حكماً من اهله

امام باقر (ع) در پاسخ اعتراضى كه از خوارج در مورد پذيرش حكميّت توسط حضرت على (ع) مطرح بود و به عنوان اقامه دليل بر جواز نصب حكم فرمود: حكم اللّه تعالى فى شريعة نبيّه رجلين من خلقه فقال جلّ اسمه: فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها . .. .

_______________________________

احتجاج طبرسى، ج 2، ص 58 ; نورالثقلين، ج 1، ص 479، ح 239.

جلد - نام سوره

ص: 132

- سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 130 - 12

12 - منع از طلاق با وجود اختلافات غير قابل تحمل ، حركتى غير منطقى است .

و إن يتفرقا يغن اللّه كلا من سعته و كان اللّه وسعاً حكيماً

جمله «و كان اللّه واسعاً» مى تواند بيانگر دليل تشريع طلاق باشد، يعنى حكمت خداوند، منشأ تشريع طلاق است، بنابراين مى توان گفت منع از طلاق در شرايطى خاص، نتيجه عدم واقع بينى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 124 - 9

9- تبيين نهايى حق و باطل و فيصله دادن به اختلافات بشرى ، مقتضاى ربوبيت الهى

و إن ربّك ليحكم . .. فيما كانوا فيه يختلفون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 63 - 9

9 - همسازى اديان آسمانى با منطق و خرد ، موجب توانمندى آنان در حل اختلافات

قال قد جئتكم بالحكمة و لأُبيّن لكم بعض الذى تختلفون فيهارتباط دو قسمت آيه شريفه، نشانگر آن است كه عيسى(ع)، با تكيه بر حكيمانه بودن دعوت خويش، نقش خود را در حل اختلافات تبيين مى كند.

160- عوامل رفع اختلاف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 1 - 11

11 - رعايت تقوا با عمل به احكام خداوند عاملى نيرومند براى حفظ وحدت جامعه ايمانى و زدودن كدورت ها و اختلافات آن

فاتقوا اللّه و

ص: 133

أصلحوا ذات بينكم

امر به تقوا پيش از الزام اهل ايمان به زدودن كدورتها، رهنمودى است به راهى اساسى براى دستيابى به اين تكليف اجتماعى.

161- عوامل رفع اختلاف طبقاتى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 111 - 6

6 - روش ها و تعاليم پيامبران ، از ميان برنده تبعيضات غلط اجتماعى

قالوا أنؤمن لك و اتبعك الأرذلون

از اعتراض اشراف به نوح(ع) استفاده مى شود كه روش به حق او در جهت هدايت و جذب همه مردم، براى از ميان بردن بينش غلط طبقاتى بوده است.

162- فرجام اختلاف افكنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 159 - 8

8 - خداوند تعيين كننده كيفر و سرنوشت شوم خلافكاران و تفرقه افكنان

إنما أمرهم إلى الله

163- فرجام اخروى اختلاف افكنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 14 - 16

16 - عذاب حتمى و گريزناپذير در آخرت ، سرنوشت تفرقه آفرينان و اختلاف افكنان در دين

لولا كلمة . .. إلى أجل مسمًّى لقضى بينهم

برداشت فوق از مفهوم غايت استفاده شده است.

164- فلسفه اختلاف طبقاتى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 32 - 8

8 - طبقات مختلف اجتماعى و تفاوت سطح زندگى آنان ، در جهت گردش نظام اجتماعى و بهرهورى انسان ها از نيروى خدماتى يكديگر است .

و رفعنا بعضهم . .. بعضًا سخريًّا

165- فلسفه اختلاف يهود

جلد -

ص: 134

نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 17 - 12

12 - اختلاف يهود درباره رسالت پيامبراكرم (صلی الله علیه و آله) ، اختلافى مغرضانه و جاه طلبانه *

و ءاتينهم بيّنت من الأمر فما اختلفوا إلاّ من بعد ما جاءهم العلم . .. إنّ ربّك

برداشت بالا بدان احتمال است كه «الأمر» نظر به رسالت پيامبراكرم(صلی الله علیه و آله) داشته باشد. در اين صورت اختلاف بنى اسرائيل نيز مربوط به همين مسأله مى شود.

166- فلسفه تأخير عذاب اختلاف افكنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 14 - 13

13 - سنت مهلت دادن خداوند به تفرقه افكنان در دين ، فلسفه تأخير عذاب آنان

و لولا كلمة سبقت من ربّك إلى أجل مسمًّى لقضى بينهم

167- كيفر اختلاف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 209 - 1

1 - تهديد الهى نسبت به كسانى كه پس از اتمام حجّت ، اقدام به تفرقه در جامعه اسلامى مى كنند .

يا ايها الذين امنوا ادخلوا فى السلم كافة و لا تتبعوا خطوات الشيطان . .. فان زللت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 103 - 2424 - آتش دوزخ ، سرانجام تفرقه و دشمنى انسان ها نسبت به يكديگر *

و كنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها

محتمل است منظور از «النار»، آتش دوزخ باشد.

جلد - نام سوره - سوره

ص: 135

- آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 106 - 1،13

1 - كيفر سخت پويندگان راه اختلاف و تفرقه ، در روزى خواهد بود كه چهره هايى سفيد و چهره هايى سياه مى شود .

و اولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيضّ وجوه و تسودّ وجوه

«يوم تبيضّ»، متعلق به «لهم عذاب عظيم» است.

13 - بازخواست و سرزنش مؤمنانى كه پس از اتحاد در پرتو دين ، به پراكندگى و تفرقه گراييدند .

و لا تكونوا كالذين تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات . .. اكفرتم بعد ايم

ارتداد (اكفرتم . .. )، به قرينه آيه قبل، همان تفرقه و اختلاف مسلمانان پس از اتّحاد آنان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 30 - 5

5 - جنگ هاى داخلى ميان مسلمين ، ظلم و تجاوز و موجب استحقاق عذاب اخروى است .

و لا تقتلوا انفسكم . .. و من يفعل ذلك عدواناً و ظلماً فسوف نُصليه ناراً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 115 - 11،16

11 - خداوند ، مخالفان پيامبر (صلی الله علیه و آله) و تفرقه افكنان در جامعه ايمانى را از ولايت خويش خارج و به حال خودشان ر ها مى سازد .

و من يشاقق الرسول . .. و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى

16 - تفرقه افكنى در صفوف جامعه ايمانى ، موجب

ص: 136

عذاب جهنم

و من . .. يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم

168- كيفر اختلاف افكنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 159 - 8

8 - خداوند تعيين كننده كيفر و سرنوشت شوم خلافكاران و تفرقه افكنان

إنما أمرهم إلى الله

169- كيفر اختلاف دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش16 - شورى - 42 - 14 - 16

16 - عذاب حتمى و گريزناپذير در آخرت ، سرنوشت تفرقه آفرينان و اختلاف افكنان در دين

لولا كلمة . .. إلى أجل مسمًّى لقضى بينهم

برداشت فوق از مفهوم غايت استفاده شده است.

170- كيفر اخروى اختلاف افكنى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 93 - 16

16 - ايجاد اختلاف و بر هم زدن وحدت جامعه از روى عمد ، داراى كيفر اخروى است .

إن ربك يقضى بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون

171- گناه اختلاف افكنى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 115 - 2

2 - مخالفت با پيامبر (صلی الله علیه و آله) و تفرقه افكنى حرام و گناهى بزرگ است .

و من يشاقق الرسول . .. و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 116 - 6

6 - دشمنى و مخالفت با رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و

ص: 137

شكستن وحدت جامعه ايمانى ، شرك است .

و من يشاقق الرسول . .. إنّ اللّه لا يغفر ان يشرك به

اگر جمله «ان اللّه لايغفر . ..» بيانگر علت «نصله جهنم» باشد، اشاره به اين معنا خواهد داشت كه مخالفت و دشمنى با رسول خدا(صلی الله علیه و آله) و برهم زدن وحدت جامعه ايمانى، نوعى شرك به خداست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 102 - 28

28 - جدايى انداختن بين زن و شوهر به وسيله سحر ، گناهى در حد كفر است .

إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه

172- گناه اختلاف فكنى در خانواده ها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 102 - 2828 - جدايى انداختن بين زن و شوهر به وسيله سحر ، گناهى در حد كفر است .

إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه

173- مبارزه اختلاف طبقاتى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 47 - 10

10 - مبارزه پيامبران و اديان توحيدى با نظام طبقاتى و پديده استضعاف و استكبار در جامعه

و يقوم ما لى أدعوكم إلى النجوة . .. فيقول الضعفؤا للذين استكبروا إنّا كنّا لكم

174- مبارزه با اختلاف اجتماعى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 60 - 12

12 - ضرورت از ميان بردن زمينه هاى بروز اختلافات اجتماعى

ص: 138

*

قد علم كل أناس مشربهم

به نظر مى رسد هدف از تقسيم آب و مشخص كردن هر چشمه به طايفه اى از بنى اسرائيل، جلوگيرى از بروز اختلاف و تنازع بوده است.

175- محمد(صلی الله علیه و آله) و حلّ اختلاف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 65 - 5

5 - مردم ، وظيفه دار مراجعه به پيامبر (صلی الله علیه و آله) براى داورى و حلّ كليّه مشاجرات

فلا و ربّك لا يؤمنون حتّى يحكّموك فيما شجر بينهم

176- مرجع حل اختلاف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 59 - 10،11،12،16،17،18،26،29،33

10 - لزوم مراجعه به خدا و رسول ( كتاب و سنت ) ، براى حلّ اختلافات

فان تنازعتم فى شىء فردّوه الى اللّه و الرّسول

11 - تحقق اطاعت كامل از خدا و رسول ، در گرو مراجعه به آنها به هنگام اختلافات و كشمكشها

اطيعوا اللّه . .. فان تنازعتم فى شىء12 - لزوم مراجعه به خدا و رسول ( كتاب و سنّت ) ، در تعيين اولواالامر و اختلافات مربوط به آن *

فان تنازعتم فى شىء فردّوه الى اللّه و الرّسول

با توجّه به اينكه «اولى الامر» در آيه، مرجع حل اختلافات قرار نگرفته است به نظر مى رسد از مصاديق مهم و مورد نظر از «تنازع»، اختلافات مربوط به مسأله اولواالامر باشد.

16 - قرآن و سنت ، حاوى قانون براى حلّ و فصل كليّه اختلافات و كشمكشها

فان تنازعتم فى شىء فردّوه الى اللّه

ص: 139

و الرّسول

لازمه مرجعيّت قرآن و سنّت در تمام امور مورد نزاع، كه از كلمه «فى شىء» به دست مى آيد، اين است كه نسبت به همه چيز، راه حل و فصل و قانون مناسب داشته باشد.

17 - ارجاع اختلافات و كشمكش ها به خدا و پيامبر (صلی الله علیه و آله) ( قرآن و سنت ) ، از نشانه هاى@ايمان به خدا و قيامت

فان تنازعتم . .. ان كنتم تؤمنون باللّه و اليوم الاخر

18 - ارجاع ننمودن داورى اختلافات به خدا و رسول ( قرآن و سنت ) ، حاكى از بى ايمانى به خدا و قيامت است .

فان تنازعتم فى شىء فردّوه الى اللّه و الرّسول ان كنتم تؤمنون باللّه و اليوم الاخ

26 - مراجعه به خدا و رسول (صلی الله علیه و آله) در نزاع ها و كشمكش ها ، امرى پسنديده و داراى بهترين فرجام

فان تنازعتم . .. ذلك خير و احسن تاويلا

29 - سعادت دنيا و آخرت ، در گرو اطاعت از خدا و رسول و مراجعه به آنها در حل كشمكشها *

اطيعوا اللّه . .. ذلك خير و احسن تاويلا

بدان احتمال كه جمله «ذلك خير» مربوط به دنيا و جمله «احسن تاويلا» مربوط به آخرت باشد.

33 - محكمات آيات قرآن و سنّت رسول خدا (صلی الله علیه و آله) ، مرجع اصلى حلّ اختلافات

فان تنازعتم فى شىء فردّوه الى اللّه و الرّسول

على (ع) در عهدنامه مالك اشتر، در توضيح آيه فوق فرمود: فالردّ الى اللّه الاخذ بمحكم كتابه و الردّ

ص: 140

الى الرّسول الاخذ بسنّته الجامعة غير المفرّقة.

_______________________________

نهج البلاغه، نامه 53 (عهدنامه مالك اشتر) ; نورالثقلين، ج 1، ص 506، ح 355 ; بحارالانوار، ج 2، ص 244، ح 48 ; نهج البلاغه، خطبه 125.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 60 - 1،2،3

1 - تصميم بر ارجاع داورى به طاغوت ، ناسازگار با ايمان به قرآن و ديگر كتب آسمانى است .

الم تر الى الذين يزعمون . .. يريدون ان يتحاكموا الى الطّاغوت

1 - جمله «يريدون . .. » دلالت مى كند كه حتّى تصميم بر چنين كارى نيز خطاست ; چه رسد به انجام آن. 2 - كلمه «طاغوت»، مصدر و به معناى اسم فاعل است ; يعنى: هر انسان متجاوز، ظالم و جبّار.

2 - ناسازگارى ايمان به قرآن و كتب آسمانى ، با ارجاع داورى به طاغوتها

الم تر الى الذين يزعمون . .. يريدون ان يتحاكموا الى الطّاغوت

3 - مراجعه به طاغوت ها براى داورى ، على رغم ادعاى ايمان مايه شگفتى و تعجّب

الم تر الى الذين يزعمون . .. ان يتحاكموا الى الطّاغوت

استفهام در جمله «الم تر»، براى تعجّب ايراد شده است.جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 61 - 2

2 - وجوب مراجعه به قرآن و رسول ، براى حل و فصل اختلافات

و اذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل اللّه و الى الرّسول

جلد - نام سوره

ص: 141

- سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 65 - 8،9

8 - پذيرش حاكميّت قضايى پيامبر (صلی الله علیه و آله) در مشاجرات و التزام قلبى به حكم آن حضرت ، از علايم ايمان

فلا و ربّك لا يؤمنون حتّى يحكّموك فيما شجر بينهم ثمّ لا يجدوا فى انفسهم حرجاً مم

9 - مراجعه به غير پيامبر (صلی الله علیه و آله) براى حلّ اختلافات ، نشانه بى ايمانى است .

فلا و ربّك لا يؤمنون حتّى يحكّموك فيما شجر بينهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 10 - 1،3،5،6،7

1 - خداوند ، مرجع نهايى حل اختلافات بشرى است .

و ما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى اللّه

3 - لزوم مراجعه به حكم خداوند در رفع اختلافات

و ما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى اللّه

5 - انسان ها بدون استمداد از شريعت الهى ، از حل اختلافات خويش ناتوان اند .

و ما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى اللّه

چنانچه جمله «فحكمه. ..» در مقام انشا باشد از ارجاع حكم به خداوند، مطلب بالا استفاده مى شود.

6 - مقام ولايت و سرپرستى خداوند ، مقتضى مرجعيت نهايى او براى رفع تنازعات بشرى است .

فاللّه هو الولىّ . .. و ما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى اللّه

از ارتباط اين آيه با آيه قبل، مى توان استفاده كرد كه ولايت خداوند، مقتضى مرجعيت او در حل اختلافات است.

ص: 142

- توان مندى بر رفع اختلافات و داورى بايسته ، از شؤون ولايت

فاللّه هو الولىّ . .. و ما اختلفتم فيه من شىء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 42 - 3

3 - خداوند ، مرجع نهايى داورى و قضاوت ميان انسان ها در قيامت

و أنّ إلى ربّك المنتهى

در صورتى كه آيه شريفه، ادامه آيات پيشين باشد - كه در مورد جزاى اخروى سخن مى گفت - برداشت بالا استفاده مى شود.

177- مرجع حل اختلاف اجتماعى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش16 - شورى - 42 - 17 - 8

8 - قرآن ، مرجع حل اختلافات اجتماعى و اعتقادى

و الذين يحاجّون . .. أنزل الكتب بالحقّ و الميزان

طرح حقانيت و ميزان بودن قرآن، پس از ذكر اختلافات و مباحثات بى اساس مخالفان، مى تواند ناظر به مطلب ياد شده باشد.

178- مرجع حل اختلاف دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 17 - 8

8 - قرآن ، مرجع حل اختلافات اجتماعى و اعتقادى

و الذين يحاجّون . .. أنزل الكتب بالحقّ و الميزان

طرح حقانيت و ميزان بودن قرآن، پس از ذكر اختلافات و مباحثات بى اساس مخالفان، مى تواند ناظر به مطلب ياد شده باشد.

179- مشمولان رحمت و اختلاف دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 119 - 1

1- تنها مشمولان رحمت الهى ، در گير و دار اختلافات

ص: 143

دينى و مذهبى راه درست را مى يابند و بر طريق حق گام مى نهند .

و لايزالون مختلفين. إلاّ من رحم ربك

180- منشأ اختلاف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 36 - 2

2 - شيطان ، محرك انسان ها به نزاع ، دشمنى و كشمكش

ادفع بالتى هى أحسن . .. و إمّا ينزغنّك من الشيطن نزغ

181- منشأ اختلاف دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 53 - 2

2 - بى تقوايى مردمان ، عامل برهم زدن وحدت رويه پيامبران و پيدايش تفرقه هاى دينى

و إنّ هذه أُمّتكم أُمّة وحدة . .. فتقطّعوا أمرهم بينهم زبرًاجلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 76 - 10

10 - اختلافات به وجود آمده در اديان الهى ، از ناحيه پيروان آنها بود و نه تعاليم پيامبران

الذى هم فيه يختلفون

ضمير «هم» به اصطلاح فاعل معنوى و تقديم آن مفيد حصر است. بنابراين نسبت داده شدن اختلاف به خود بنى اسرائيل، بيانگر مطلب فوق است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 14 - 4

4 - خوى تجاوزگرى و فزونى طلبى ، سرچشمه اصلى دسته بندى هاى مذهبى و فرقه گرايى

و ما تفرّقوا إلاّ . .. بغيًا بينهم

182- منشأ اختلاف دينى امت هاى پيشين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16

ص: 144

- شورى - 42 - 14 - 3

3 - اختلافات دينى امت هاى پيشين ، ناشى از روح تجاوزگرى بود ; نه از جهالت و نادانى

و ما تفرّقوا إلاّ من بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينهم

183- منشأ حل اختلاف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 89 - 32

32 - خداوند برترين حاكم و فيصله دهنده درگيرى ها و كشمكش هاى طرفداران حق و باطل

و أنت خير الفتحين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 77 - 3

3 - بيان حق از سوى خدا براى رفع اختلافات فكرى و سرگردانى هاى عقيدتى ، هدايت و رحمتى است بزرگ .

إنّ هذا القرءان يقصّ . .. و إنّه لهدًى و رحمة

با توجه به ارتباط اين آيه به آيه قبل كه در زمينه رفع اختلافات بنى اسرائيل است - و نيز با توجه به اين كه نكره آمدن «هدًى» و «رحمة» عظمت و بزرگى آن دو را مى رساند، مطلب ياد شده را مى توان استفاده كرد.

184- منشأ حل اختلاف دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 18 - 5

5 - بعثت پيامبراكرم (صلی الله علیه و آله) ، در ادامه تبيين حقايق و زدايش اختلافات ديرين دينى *

فما اختلفوا إلاّ من بعد . .. ثمّ جعلنك على شريعة من الأمر

طرح رسالت پيامبر(صلی الله علیه و آله) (جعلناك على شريعة) در پى يادكرد اختلاف بنى اسرائيل، مى تواند پيامدار

ص: 145

اين معنا باشد كه: پيدايش و گسترش آن اختلاف ها، مقتضى آمدن رسول جديد و به منظور تبيين حقايق و پايان بخشيدن به تفرقه ها بوده است.

185- مواخذه اخروى اختلاف افكنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 93 - 5

5- اختلاف كنندگان در دين توحيدى ، در قيامت مورد بازخواست خداوند قرار خواهند گرفت .

و تقطّعوا أمرهم بينهم كلٌّ إلينا رجعون

186- موانع اختلاف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 105 - 2

2 - دعوت به نيكى ها ، امر به معروف و نهى از منكر ، مانع بروز تفرقه و اختلاف در جامعه

و لتكن منكم امّة يدعون الى الخير . .. و لا تكونوا كالذين تفرّقوا

جمله «لا تكونوا . .. »، احتمالا بيان نتيجه آيه قبل است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 53 - 12

12- به كارگيرى كلمات نيك و رفتار شايسته ، مانع نفوذ شيطان و از بين برنده زمينه هاى اختلاف و خصومت است . *

و قل لعبادى يقولوا التى هى أحسن إن الشيطن ينزغ بينهم

بنابر اينكه امر الهى به گفتار نيك، به منظور پيشگيرى از نفوذ شيطان باشد، اين برداشت به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حشر - 59 - 14 - 15

15 - خردورزى و فهم درست ، راهنماى جامعه

ص: 146

به همدلى و همبستگى و پرهيز از تفرقه و تشتّت

و قلوبهم شتّى ذلك بأنّهم قوم لايعقلون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش20 - بينه - 98 - 4 - 3

3 - كتاب هاى آسمانى و برهان هاى روشن الهى ، فاقد هرگونه زمينه تفرقه ، و محورى شايسته براى وحدت

و ما تفرّق الذين أُوتوا الكتب إلاّ من بعد ما جاءتهم البيّنة

187- موجبات حل اختلاف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 87 - 6

6 - اختلافات دينى پيروان انبيا و مخالفان آنان با داورى خداوند خاتمه خواهد يافت .

حتى يحكم اللّه بيننا

188- مهلت به اختلاف افكنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 14 - 11،13

11 - مهلت خداوند ، به عوامل اختلاف و دسته بندى هاى دينى ، سنت الهى است .

و لولا كلمة سبقت من ربّك . .. لقضى بينهم

13 - سنت مهلت دادن خداوند به تفرقه افكنان در دين ، فلسفه تأخير عذاب آنان

و لولا كلمة سبقت من ربّك إلى أجل مسمًّى لقضى بينهم

189- ناپسندى اختلاف دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 118 - 8

8- اختلافات دينى و مذهبى ، امرى ناروا و نكوهيده است .

و لو شاء ربك لجعل الناس أُمة وحدة و لايزالون مختلفين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم

ص: 147

- 30 - 32 - 6

6 - اختلاف در دين و ايجاد دسته بندى ، امرى نكوهيده و مذموم است .

بل اتّبع الذين ظلموا أهواءهم . .. و لاتكونوا من ... الذين فرّقوا دينهم و كانوا ش

190- نشانه هاى اختلاف دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 54 - 1

1 - شرك و بت پرستى در كنار كعبه ( خانه توحيد ) ، نمونه اى بارز از اقدام انسان ها براى تغيير آيين پيامبران و انحراف از طريقه آنان

فتقطّعوا أمرهم بينهم . .. فذرهم فى غمرتهم

«وَذْر» (مصدر «ذرهم») به معناى ترك كردن و وا نهادن است. ضمير «هم» - به قرينه مقام - كنايه از مردم مكّه و پيرامون آن است; كه سيره يكتاپرستى حضرت ابراهيم(ع) را تغيير دادند و به شرك ورزى روى آوردند و بر آن پافشارى كردند «غمرة» به معناى غرقاب است و در اين جا استعاره از ورطه جهل و گمراهى مى باشد.

191- اختلاف افكنان

{اختلاف افكنان}

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 109 - 13

13 - منافقان ، زيان زننده به جامعه اسلامى ، مروج كفر ، تفرقه افكن ميان مؤمنان ، ظالم و دوزخى اند .

اتخذوا مسجداً ضراراً و كفراً و تفريقاً . .. و إرصاداً ... فانهار به فى نار جهنم

192- حتميت عذاب اخروى اختلاف افكنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 14 - 16

16 - عذاب

ص: 148

حتمى و گريزناپذير در آخرت ، سرنوشت تفرقه آفرينان و اختلاف افكنان در دين

لولا كلمة . .. إلى أجل مسمًّى لقضى بينهم

برداشت فوق از مفهوم غايت استفاده شده است.

193- ظلم اختلاف افكنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 65 - 8

8 - تفرقه گرايان در دين و راه انبيا ، انسان هايى ستمگر و مستحق عذاب اخروى

إنّ اللّه هو ربّى و ربّكم . .. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب

194- عذاب اخروى اختلاف افكنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 65 - 8

8 - تفرقه گرايان در دين و راه انبيا ، انسان هايى ستمگر و مستحق عذاب اخروى

إنّ اللّه هو ربّى و ربّكم . .. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب

195- فرجام اختلاف افكنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 159 - 8

8 - خداوند تعيين كننده كيفر و سرنوشت شوم خلافكاران و تفرقه افكنان

إنما أمرهم إلى الله

196- فرجام اخروى اختلاف افكنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 14 - 16

16 - عذاب حتمى و گريزناپذير در آخرت ، سرنوشت تفرقه آفرينان و اختلاف افكنان در دين

لولا كلمة . .. إلى أجل مسمًّى لقضى بينهم

برداشت فوق از مفهوم غايت استفاده شده است.

197- فلسفه تأخير عذاب اختلاف افكنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

ص: 149

16 - شورى - 42 - 14 - 13

13 - سنت مهلت دادن خداوند به تفرقه افكنان در دين ، فلسفه تأخير عذاب آنان

و لولا كلمة سبقت من ربّك إلى أجل مسمًّى لقضى بينهم

198- كيفر اختلاف افكنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 159 - 8

8 - خداوند تعيين كننده كيفر و سرنوشت شوم خلافكاران و تفرقه افكنانإنما أمرهم إلى الله

199- مواخذه اخروى اختلاف افكنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 93 - 5

5- اختلاف كنندگان در دين توحيدى ، در قيامت مورد بازخواست خداوند قرار خواهند گرفت .

و تقطّعوا أمرهم بينهم كلٌّ إلينا رجعون

200- مهلت به اختلاف افكنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 14 - 11،13

11 - مهلت خداوند ، به عوامل اختلاف و دسته بندى هاى دينى ، سنت الهى است .

و لولا كلمة سبقت من ربّك . .. لقضى بينهم

13 - سنت مهلت دادن خداوند به تفرقه افكنان در دين ، فلسفه تأخير عذاب آنان

و لولا كلمة سبقت من ربّك إلى أجل مسمًّى لقضى بينهم

اختلاف افكنى

201- آثار اختلاف افكنى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 14 - 10

10 - تفرقه افكنى و اختلاف دينى ، عامل استحقاق عذاب دنيوى از سوى خداوند

و لولا كلمة سبقت من ربّك إلى أجل مسمًّى لقضى بينهم

ص: 150

از يادآورى مهلت براى مجرمان، مى توان استفاده كرد كه آنان مستحق عذاب اند; ولى مهلت از پيش تعيين شده الهى، مانع نزول عذاب بر آنان است.

202- اختلاف افكنى با جادو

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 102 - 28

28 - جدايى انداختن بين زن و شوهر به وسيله سحر ، گناهى در حد كفر است .

إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه

203- اختلاف افكنى بنى اسرائيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 93 - 5،6،8

5 - بنى اسرائيل در عين برخوردارى از زندگى مناسب ، به جاى اتحاد و حفظ حقوق يكديگر ، آگاهانه به اختلافات داخلى دامن زده و به حقوق يكديگر تجاوز مى كردند .

و لقد بوّأنا بنى إسرءيل مبوّأ صدق . .. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم

6 - بنى اسرائيل ، با وجود در اختيار داشتن تورات و برخوردارى از زندگى مناسب ، كفران نعمت كرده و به اختلاف و تجاوز به حقوق يكديگر پرداختند .

و لقد بوّأنا بنى إسرءيل مبوّأ صدق . .. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه مراد از «العلم» كتاب آسمانى تورات باشد.

8 - بنى اسرائيل در تفسير معارف الهى و دستورات تورات ، آگاهانه به اختلاف پرداختند .

و لقد بوّأنا بنى إسرءيل . .. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه متعلق محذوف «اختلفوا»، تورات باشد

ص: 151

; يعنى، «فما اخلتفوا فى التورات حتى جائهم العلم به ; بنى اسرائيل با اينكه به محتواى تورات آگاه بودند در عين حال آن را تفسيرهاى مختلف كردند».

204- اختلاف افكنى دشمنان انبيا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 53 - 1

1 - اقدام انسان ها به شكستن وحدت طريقه پيامبران ، على رغم توصيه هاى أكيد خدا بر حفظ آن

و إنّ هذه أُمّتكم أُمّة وحدة . .. فتقطّعوا امرهم بينهم زبرًا

«فاء» در «فتقطّعوا»، براى تعقيب و بيان فرجام كار توصيه هاى خداوند به مردم در رابطه با پيروى از طريقه پيامبران و پرهيز از ايجاد دگرگونى در آن است. ضميرهاى غايب جمع در «تقطّعوا»، «أمرهم» «بينهم»، «لديهم» و «فرحون» به امت ها و پيروان انبيا باز مى گردد. كلمه «تقطع» (مصدر «تقطّعوا») و به معناى قطعه قطعه كردن است «أمر» به معناى شأن و كنايه از شيوه زندگى مطرح شده در آيات پيشين است. «زبر» (جمع «زبور») و به معناى قطعه ها است.

205- اختلاف افكنى شيطان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 53 - 7،8

7- شيطان ، براى ايجاد اختلاف و گفتار ناشايست و برخورد خشن ميان انسان ها ، پيوسته در تلاش است .

يقولوا التى هى أحسن إن الشيطن ينزغ بينهم

8- انسان ها حتى مؤمنان ، از فسادانگيزيى ها و اختلاف افكنى هاى شيطان ، در امان نيستند .إن الشيطن ينزغ بينهم

206- اختلاف افكنى فرعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13

ص: 152

- قصص - 28 - 4 - 3

3 - اقدام فرعون به دسته دسته كردن مردم سرزمين مصر و ايجاد تفرقه ميان آنان

و جعل أهلها شيعًا

207- اختلاف افكنى منافقان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 107 - 1،6

1 - اقدام منافقان به ساختن مسجدى براى هدف هاى زيانبار و كفرآميز و تفرقه افكن ميان مؤمنان

اتخذوا مسجداً ضراراً و كفراً و تفريقاً بين المؤمنين

6 - ترويج كفر ، تفرقه افكنى و تجمع بخشيدن به دشمنان خدا و رسول ، مهمترين اهداف زيانبار منافقان از ساختن مسجد ضرار

مسجداً ضراراً و كفراً و تفريقاً بين المؤمنين و إرصاداً

قيد «ضراراً» مى تواند هدف كلى و عام منافقان و «كفراً و تفريقاً . .. إرصاداً» بيانگر بارزترين نمودهاى آن هدف كلى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 109 - 13

13 - منافقان ، زيان زننده به جامعه اسلامى ، مروج كفر ، تفرقه افكن ميان مؤمنان ، ظالم و دوزخى اند .

اتخذوا مسجداً ضراراً و كفراً و تفريقاً . .. و إرصاداً ... فانهار به فى نار جهنم

208- اختلاف افكنى همسر ابو لهب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - مسد - 111 - 4 - 6

6 - همسر ابولهب ، زنى سخن چين و آتش بيار نزاع هاى مردم و تحريك كننده آنان به مخالفت با اسلام بود .

حمّالة الحطب

از آن

ص: 153

جا كه ابولهب، فردى ثروتمند و متشخص بود، ممكن است گفته شود كه: توصيف همسر او به «حمّالة الحطب»، به معناى كنايى آن است كه دعواها را شعلهور مى ساخت.

209- تهمت اختلاف افكنى به هارون(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 94 - 20

20 - اتهام تفرقه افكنى ، اتهامى سخت و غير قابل تحمل براى هارون بود .

إنّى خشيت أن تقول فرّقت بين بنى إسرءيل

ترس هارون(ع) از اتهام تفرقه افكنى، با توجه به واژه «خشيت» - كه خوفى همراه با بزرگ شمارى است - بر شدت ناگوارى آن براى وى دلالت دارد.

210- حرمت اختلاف افكنى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 115 - 2

2 - مخالفت با پيامبر (صلی الله علیه و آله) و تفرقه افكنى حرام و گناهى بزرگ است .

و من يشاقق الرسول . .. و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم

211- حرمت اختلاف افكنى در مؤمنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 108 - 2

2 - حرمت انجام هر گونه عملى كه مايه تأييد كفر و نفاق و تقويت كافران و منافقان محارب و زمينه زيان و تفرقه مؤمنان باشد .

و الذين اتخذوا مسجداً . .. لا تقم فيه أبداً

212- سرزنش اختلاف افكنى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 102 - 31

31 - جدايى انداختن بين زن و شوهر ، امرى نكوهيده

ص: 154

و حرام است .

ما يفرقون به بين المرء و زوجه و ما هم بضارين . .. إلا بإذن اللّه

213- كيفر اخروى اختلاف افكنى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 93 - 1616 - ايجاد اختلاف و بر هم زدن وحدت جامعه از روى عمد ، داراى كيفر اخروى است .

إن ربك يقضى بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون

214- گناه اختلاف افكنى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 102 - 28

28 - جدايى انداختن بين زن و شوهر به وسيله سحر ، گناهى در حد كفر است .

إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 115 - 2

2 - مخالفت با پيامبر (صلی الله علیه و آله) و تفرقه افكنى حرام و گناهى بزرگ است .

و من يشاقق الرسول . .. و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 116 - 6

6 - دشمنى و مخالفت با رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و شكستن وحدت جامعه ايمانى ، شرك است .

و من يشاقق الرسول . .. إنّ اللّه لا يغفر ان يشرك به

اگر جمله «ان اللّه لايغفر . ..» بيانگر علت «نصله جهنم» باشد، اشاره به اين

ص: 155

معنا خواهد داشت كه مخالفت و دشمنى با رسول خدا(صلی الله علیه و آله) و برهم زدن وحدت جامعه ايمانى، نوعى شرك به خداست.

اختلاف دينى

215- آثار اختلاف دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 118 - 9

9- اختلاف انسان ها در دين ، مايه پوشيده شدن حقيقت بر عموم آنان مى شود .

و لايزالون مختلفين

چون «إلاّ من رحم» در آيه بعد استثنا از «لايزالون مختلفين» است معلوم مى شود همه اختلاف كنندگان در دين - جز كسى كه مورد رحمت الهى قرار گيرد - بر طريق ناصوابند بنابراين اختلاف در دين باعث مى شود كه حق بر همه گروهها پوشيده بماند و همگان بيراهه بروند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 119 - 5،105- اختلافات دينى و مذهبى و دور شدن از حق به خاطر آن ، مانع نيل انسان ها به هدف خلقتشان است .

و لايزالون مختلفين. إلاّ من رحم ربك و لذلك خلقهم

10- دوزخى شدن جن و انس به سبب اختلاف در دين ، گواه راستى و درستى سخن خداوند ( جهنم را از جن و انس پر خواهم كرد ) است .

و لايزالون مختلفين . .. و تمت كلمة ربك لأملأنّ جهنم

سخن از تحقق يافتن فرموده خداوند (تمت كلمة ربك . ..) پس از بيان اختلافهاى مردم و پوشيده شدن حق بر آنان، گوياى اين نكته است كه: همان اختلافها - كه مخفى ماندن حق را در پى داشت

ص: 156

- موجب دوزخى شدن انسانها و جنيان شده و حقانيت كلمه خدا (لأملأنّ ...) را به طور كامل محقق ساخت.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 32 - 5

5 - اختلاف دينى ، از عوامل دسته بندى و گروه بندى هاى اجتماعى است .

فرّقوا دينهم و كانوا شيعًا

احتمال دارد ذكر «و كانوا شيعاً» پس از «فرّقوا» به خاطر توجه به اين واقعيت است كه: اختلاف دينى، گروه بندى اجتماعى را به دنبال دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 13 - 19

19 - اختلافات پيروان شريعت ، مانع حيات و قوام دين در جامعه .

أن أقيموا الدين و لاتتفرّقوا فيه

برداشت بالا بر اين اساس است كه عطف جمله «لاتتفرّقوا فيه» بر «أقيموا الدين»، عطف تفسيرى و از نوع يكى از متلازمين بر ديگرى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 14 - 18

18 - فرقه سازى هاى مذهبى از سوى نسل هاى پيشين اهل كتاب ، موجب رواج شك و ترديد در ميان آيندگان آنان

و ما تفرقوا . .. و إنّ الذين أورثوا الكتب من بعدهم لفى شك منه مريب

«من» در «لفى شك منه» نشويه است و ضمير «منه» به «تفرّق» - كه از «و ما تفرّقوا» استفاده مى شود - بازمى گردد; يعنى، ترديد سختى كه ميراث بران كتاب به آن

ص: 157

گرفتار آمده اند، برخاسته از اختلافات و دسته بندى هاى مذهبى است كه پيشينيان آنان به آن دامن مى زدند.

216- اجتناب از اختلاف دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 32 - 4

4 - بايد از هرگونه اختلاف در دين و بر هم زدن وحدت اجتماعى ، پرهيز كرد .و لاتكونوا من المشركين . من الذين فرّقوا دينهم و كانوا شيعًا

«من الذين فرّقوا» بدل از «من المشركين» است. بنابراين، نهى «و لاتكونوا» آن را هم شامل مى شود.

217- اختلاف دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 211 - 6

6 - بنى اسرائيل ، مصداق بارز تفرقه افكنان و تحريفگران دين خداوند و مشمول عذاب شديد الهى

ادخلوا فى السِلم كافة . .. فان زللتم من بعد ما ... سَلْ بنى اسرائيل كم اتيناهم م

پس از امر به دخول در «سلم» (تسليم در برابر خداوند و اتّحاد جامعه ايمانى)، و عدم تبعيّت از شيطان، بنى اسرائيل را به عنوان نمونه ذكر مى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 213 - 26،27،31،35،44

26 - اختلافات دينى در بين جوامع از طرف علماى دين ، پس از ارسال پيامبران

و ما اختلف فيه الا الّذين اوتوه من بعد ما جاءتهم

مراد از «الذين اوتوه» (يعنى كسانى كه به آنها كتاب داده شد)، عالمان دين هستند.

27 - پيدايش اختلافات جديد ( اختلافات دينى ) در

ص: 158

جوامع ، پس از بعثت انبيا و حل اختلافات اوّليه

ليحكم . .. و ما اختلف فيه الا الذين اوتوه

31 - عالمان آگاه به كتاب هاى آسمانى ، تنها اختلاف كنندگان در آن

و ما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البيّنات

35 - هدايتِ مؤمنان توسّط خداوند ، در عرصه اختلافات دينى

فهدى اللّه الذين امنوا

44 - هدايت خاص الهى نسبت به مؤمنان ، به هنگام بروز اختلافات دينى

و ما اختلف فيه الا الذين . .. و اللّه يهدى من يشاء الى صراط مستقيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 253 - 9

9 - اختلافات اعتقادى ميان پيروان مذاهب ، از عوامل وقوع جنگها

و لو شاء اللّه ما اقتتل . .. و لكن اختلفوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 19 - 12

12 - اختلاف انگيزى در دين ، پس از درك حقيقت آن ، كفر است .

و ما اختلف . .. و من يكفر بايات اللّهجلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 103 - 4

4 - لزوم تمسّك به دين واحد الهى و پرهيز از گرايش به اديان و مذاهب گوناگون

و اعتصموا بحبل اللّه جميعاً و لا تفرّقوا

به قرينه آيه صدم كه سخن از گرايش به كفر بود، تفرقه در اين آيه مى

ص: 159

تواند اشاره به تفرقه هاى دينى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 65 - 16

16 - عن أبى جعفر(ع) فى قوله: «. .. عذابا من فوقكم» هو الدخان و الصيحة «او من تحت ارجلكم» و هو الخسف «او يلبسكم شيعا» و هو اختلاف فى الدين و طعن بعضكم على بعض «و يذيق بعضكم بأس بعض» و هو ان يقتل بعضكم بعضا و كل هذا فى أهل القبلة ... .

از امام باقر(ع) روايت شده است: مراد از «عذابا من فوقكم»، دود و صيحه آسمانى و مراد از «أو من تحت أرجلكم»، فرو رفتن در زمين و مراد از «يلبسكم شيعا»، اختلاف در دين و بدگويى بعضى از شما نسبت به بعض ديگر مى باشد، و مراد از «و يذيق بعضكم بأس بعض» اين است كه گروهى از شما گروه ديگر را بكشد و تمام اينها مربوط به اهل قبله است . .. .

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 118 - 5،6

5- عموم انسان ها همواره بر سر دين حق اختلاف مى كنند .

و لايزالون مختلفين

6- اختلاف انسان ها در دين و پرهيز آنان از پذيرش حق ، خارج از مشيت خداوند نيست .

و لو شاء ربك لجعل الناس أُمة وحدة و لايزالون مختلفين

218- اختلاف دينى امت ها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 93 - 1

1- امت هاى

ص: 160

پيامبران گذشته ، پس از يك دوره وحدت دينى ، به اختلاف و پراكندگى در پرستش خداى واحد مبتلا شدند .

أُمّة وحدة و أنا ربّكم فاعبدون . و تقطّعوا أمرهم بينهم

برداشت بالا، مبتنى بر اين است كه ضميرهاى جمع در «تقطّعوا أمرهم بينهم» به امت هاى پيامبران گذشته بازگردد و در حقيقت بيانگر چگونگى واكنش مردم و وضعيت دين توحيدى پس از مرگ انبيا در ميان پيروانشان باشد. گفتنى است «أمر» به معناى «شأن» است و بر تمامى رفتارها و سخنان اطلاق مى شود; ولى دراين آيه - به تناسب مقام - مقصود از آن دين است.

219- اختلاف دينى امت هاى پيشين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش16 - شورى - 42 - 14 - 1

1 - پيدايش اختلافات دينى در ميان امت هاى پيشين ، با وجود توصيه مكرر خداوند بر حفظ وحدت و پرهيز از تفرقه

شرع لكم . .. و لاتتفرّقوا ... و ما تفرّقوا إلاّ من بعد ما جاءهم العلم

تأكيد اديان بر حفظ وحدت دينى، از آيه قبل (أقيموا الدين و لا تتفرّقوا فيه) استفاده شده است.

220- اختلاف دينى انسان هاى نخستين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 19 - 4

4 - امت واحد و يكتاپرست نخستين ، ديرى نپاييد كه گرفتار تفرقه دينى شده و به دو دسته موحد و مشرك انشعاب يافتند .

و ما كان الناس إلا أمة وحدة فاختلفوا

قيد «ديرى نپاييد» از طرف «فاء» در «فاختلفوا»، بدست مى آيد.

221- اختلاف دينى بنى اسرائيل

جلد - نام سوره - سوره

ص: 161

- آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 54 - 2

2 - تكيه فرعونيان بر عدم انسجام نيروى بنى اسرائيل ، به منظور آسان شمردن مقابله با آنان

إنّ هؤلاء لشرذمة قليلون

«قليلون» (جمع قليل) به معناى چند دسته اندك است. آمدن تعبير «قليلون» به جاى «قليلة» مى تواند بيانگر اين نكته باشد كه: گر چه بنى اسرائيل يك طايفه اند، اما همين يك طايفه با هم اتحاد ندارند; بلكه به چند دسته كوچك و غير منسجم تقسيم شده اند. بنابراين مقابله با آنان كارى بسيار ساده و بدون زحمت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 76 - 4،7،9

4 - بنى اسرائيل ، گرفتار اختلافات فراوان در مبانى و معارف دينى ، به هنگام ظهور اسلام

إنّ هذا القرءان يقصّ على بنى إسرءيل أكثر الذى هم فيه يختلفون

پرداختن قرآن به حل مسائل مهم و مورد اختلاف بنى اسرائيل، نشان دهنده عمق اختلافات آنان در آن عصر است.

7 - ناتوانى تورات و انجيل عصر پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، از رفع اختلافات فكرى و عقيدتى بنى اسرائيل

إنّ هذا القرءان يقصّ على بنى إسرءيل أكثر الذى هم فيه يختلفون

اقدام قرآن به حل اختلافات بنى اسرائيل، نشان مى دهد كه آنچه به عنوان تورات و انجيل در دست آنان بوده، براى تبيين حقايق مورد اختلافشان كافى نبوده است.

9 - برخى اختلافات دينى بنى اسرائيل ، فاقد ارزش تبيين و نقادى از نظر قرآن

إنّ هذا القرءان

ص: 162

يقصّ على بنى إسرءيل أكثر الذى هم فيه يختلفون

اين كه قرآن به همه مسائل مورد اختلاف بنى اسرائيل نپرداخته است، مى تواند از آن جهت باشد كه قرآن به مسائل ضرورى ومورد نياز توجه داشته و اختلافات فاقد ارزش را مسكوت گذاشته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 25 - 4،5

4 - بنى اسراييل ، به رغم حضور هدايت كنندگانى در ميان آنان ، باز هم اختلافات دينى داشتند .

و جعلنا منهم أئمّة يهدون . .. إنّ ربّك هو يفصل بينهم

احتمال دارد كه ربط ميان اين آيه و آيه پيش در اين باشد كه وقتى كه خداوند، برگزيدگان از بنى اسراييل را براى هدايت مردم مطرح مى كند، اين پرسش پيش مى آيد كه «پس چرا اختلاف كردند؟». در اين آيه پاسخ داده مى شود كه خداوند ميان دو گروه اختلاف كننده، داورى خواهد كرد.

5 - اختلافات دينى بنى اسراييل ، اختلافاتى ادامه دار بود .

هدًى لبنى إسرءيل . .. فيما كانوا فيه يختلفون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 17 - 4

4 - اختلاف بنى اسرائيل در مسائل دينى و اجتماعى ، اختلافى آگاهانه و معلول جاه طلبى و تجاوزگرى آنان

فما اختلفوا إلاّ من بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينهم

«فاء» در «فما اختلفوا» اختلاف بنى اسرائيل را بر «آتينا بنى اسرائيل الكتاب و الحكم. ..» تفريع كرده است; يعنى، ما به بنى

ص: 163

اسرائيل هم شريعت داديم و هم اقتدار و حكومت اما آنان به اختلاف گراييدند. اين اختلاف در آيه شريفه مطلق است كه مى تواند شامل مسائل دينى و اجتماعى (كتاب و حكومت) باشد.

222- اختلاف دينى پيروان اديان آسمانى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 76 - 6

6 - پيروان اديان آسمانى در طول زمان ، گرفتار اختلاف در فهم معارف آن

إنّ هذا القرءان يقصّ على بنى إسرءيل أكثر الذى هم فيه يختلفون

تعبير «بنى اسرائيل» هم شامل يهود مى شود و هم شامل نصارا. بنابراين «بنى اسرائيل» مرادف است با «اهل كتاب» كه دربرگيرنده دو دين يهوديت و مسيحيت است.

223- اهميت حل اختلاف دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 63 - 6

6 - رفع اختلافات دينى ، از اهداف عمده رسالت عيسى ( ع )

لأُبيّن لكم بعض الذى تختلفون فيه

224- تداوم اختلاف دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 25 - 8

8 - اختلاف هاى دينى ، در دنيا ادامه دارد و حل شدنى نيست .

إنّ ربّك هو يفصل بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون

اين كه مى گويد: «خدا در قيامت اختلافات دامنه دار را حل و فصل خواهد كرد» - به خصوص با توجه به ذكر اين نكته كه پيشوايان دينى، منصوب شدند تا مردم را هدايت كنند - نشان دهنده اين واقعيت است كه اختلاف هاى ياد شده، در دنيا حل شدنى نيست.

225- تداوم اختلاف دينى امت ها

جلد

ص: 164

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 96 - 2

2- اختلافات دينى پيروان اديان الهى در مسأله توحيد ، تا خروج يأجوج و مأجوج ( انقراض دنيا ) ادامه خواهد داشت .

و تقطّعوا أمرهم بينهم . .. حتّى إذا فتحت يأجوج و مأجوج

برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه «حتّى» غايت براى «و تقطّعوا أمرهم بينهم» باشد.

226- ترك اختلاف دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 15 - 1

1 - پيامبر (صلی الله علیه و آله) مأمور به دعوت مردمان به اقامه دين و پرهيز از اختلافات و تفرقه در آن

أن أقيموا الدين و لاتتفرّقوا فيه . .. فلذلك فادع

برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه «ذلك» اشاره به جمله «أقيموا الدين و. ..» باشد. گفتنى است كه بر اين مبنا لام «لذلك» به معناى «إلى» خواهد بود.

227- حل اختلاف دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 113 - 8،20

8 - تورات و انجيل ، راهگشاى حل اختلاف مذهبى يهود و نصارا

قالت اليهود . .. و قالت النصرى ... و هم يتلون الكتبجمله حاليه «و هم يتلون الكتاب» مى تواند به داعى تعجب ايراد شده باشد; يعنى، باعث شگفتى است كه يهود و نصارا كتابهاى آسمانى را مى خوانند، ولى در عين حال اين گونه اختلاف دارند.

20 - اختلافات مذهبى جز به دست خدا و داورى او حل نخواهد شد .

ص: 165

*

فاللّه يحكم بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 152 - 2

2 - ايمان به همه پيامبران و از بين بردن زمينه اختلافات مذهبى ، مورد دعوت و تأكيد خداست .

و الذين ءامنوا باللّه و رسله و لم يفرقوا بين أحد منهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 87 - 6

6 - اختلافات دينى پيروان انبيا و مخالفان آنان با داورى خداوند خاتمه خواهد يافت .

حتى يحكم اللّه بيننا

228- زمينه اجتناب از اختلاف دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 93 - 4

4- قيامت و بازگشتن تمامى انسان ها به پروردگار واحد ، مقتضى پرهيز از اختلاف و پراكندگى در دين است .

أُمّة وحدة و أنا ربّكم فاعبدون . و تقطّعوا أمرهم بينهم كلٌّ إلينا رجعون

جمله «كلٌّ إلينا راجعون» مستأنفه بيانى است; يعنى، بيانگر پاسخ سؤال مقدر است كه عاقبت اين پراكندگى چيست؟ تذكر و يادآورى اين نكته مى تواند هشدار و تعريضى باشد به غافلان از قيامت كه به اختلاف در دين پرداخته اند.

229- زمينه اختلاف دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 118 - 7

7- اختيار انسان ها و برخوردارى آنان از آزادى در گزينش دين ، زمينه بروز اختلافات دينى و مذهبى در ميان ايشان است .

ص: 166

لو شاء ربك لجعل الناس أُمة وحدة و لايزالون مختلفين

مراد از اختلاف به قرينه «إلاّ من رحم» اختلافات دينى و مذهبى است و جمله «لايزالون . ..» (پيوسته با يكديگر اختلاف داريد) به منزله نتيجه اى براى مفهوم «لو شاء ...» مى باشد; يعنى، چون نخواسته كه شما را مجبور كند - بلكه خواسته كه مختار باشيد - پيوسته اختلاف داريد.

230- سرزنش اختلاف دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 118 - 8

8- اختلافات دينى و مذهبى ، امرى ناروا و نكوهيده است .

و لو شاء ربك لجعل الناس أُمة وحدة و لايزالون مختلفين

231- عوامل اختلاف دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بينه - 98 - 5 - 4

4 - اديان آسمانى ، با يكديگر هماهنگ بوده و اختلافات دينى مردم ارتباطى به تعاليم آنها ندارد .

و ما تفرّق الذين . .. و ما أُمروا إلاّ ليعبدوا اللّه مخلصين له الدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 86 - 11

11 - دنياطلبى ، از ريشه هاى بروز جنگ ها و درگيرى هاى خونين ميان گروه هاى معتقد به آيين الهى است .

ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم . .. أولئك الذين اشتروا الحيوة الدنيا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 176 - 9

9 - پذيرش برخى از احكام و معارف كتاب هاى

ص: 167

آسمانى و انكار برخى ديگر ، موجب پديد آمدن مذاهب مختلف دينى و مايه دشمنى و ستيز است .

إن الذين اختلفوا فى الكتب لفى شقاق بعيد

برداشت فوق بر اين اساس است كه مراد از «شقاق» دشمنى برخى با برخى ديگر باشد; يعنى: شقاق بعضهم بعضاً.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 19 - 13

13 - بروز تضاد هاى فكرى و اجتماعى و دينى ، معلول تجاوز از قوانين عادلانه اديان الهى

و ما اختلف الذين . .. بغياً بينهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 93 - 2

2- مردم ، خود عامل اختلاف در دين شدند و نه پيامبران الهى .

أُمّة وحدة . .. و تقطّعوا أمرهم بينهم

خداوند، اختلاف و پراكندگى را به خود مردم نسبت داده است (و تقطّعوا أمرهم بينهم) اين نسبت مى تواند براى رفع اين توهّم باشد كه تعدد پيامبران موجب اختلاف ميان مردم گرديد.جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 53 - 5

5 - وابستگى هاى كور فرقه اى ، باعث استمرار يافتن تفرقه هاى مذهبى و انحراف از سيره پيامبران

و إنّ هذه أُمّتكم أُمّة وحدة . .. كلّ حزب بما لديهم فرحون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 32 - 11

11 - گروه بندى

ص: 168

و حزب گرايى ، پيش درامدى بر اختلاف مذهبى است .

فرّقوا دينهم . .. كلّ حزب بما لديهم فرحون

احتمال دارد «كلُّ حزب . ..» به منزله تعليل براى «فرّقوا دينهم» باشد; يعنى، آنان، دين خود را تجزيه كردند و يا در دين خود، اختلاف كردند، براى اين كه هر گروهى آنچه را كه خود دارد، آن را مى پسندد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 15 - 12

12 - هواپرستى ، عامل تفرقه و دسته بندى هاى مذهبى *

و ما تفرّقوا . .. إلاّ ... بغيًا ... و لاتتّبع أهواءهم

بنابراين كه ضمير «أهوائهم» - به قرينه آيه قبل - به اختلاف كنندگان اهل كتاب بازگردد، عبارت «لاتتّبع أهوائهم» مى تواند اين نكته را برساند كه هواپرستى موجب تفرقه آنان شده است.

232- كيفر اختلاف دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 14 - 16

16 - عذاب حتمى و گريزناپذير در آخرت ، سرنوشت تفرقه آفرينان و اختلاف افكنان در دين

لولا كلمة . .. إلى أجل مسمًّى لقضى بينهم

برداشت فوق از مفهوم غايت استفاده شده است.

233- مرجع حل اختلاف دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 17 - 8

8 - قرآن ، مرجع حل اختلافات اجتماعى و اعتقادى

و الذين يحاجّون . .. أنزل الكتب بالحقّ و الميزان

طرح حقانيت و ميزان بودن قرآن، پس از ذكر اختلافات

ص: 169

و مباحثات بى اساس مخالفان، مى تواند ناظر به مطلب ياد شده باشد.

234- مشمولان رحمت و اختلاف دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 119 - 1

1- تنها مشمولان رحمت الهى ، در گير و دار اختلافات دينى و مذهبى راه درست را مى يابند و بر طريق حق گام مى نهند .

و لايزالون مختلفين. إلاّ من رحم ربك

235- منشأ اختلاف دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 53 - 2

2 - بى تقوايى مردمان ، عامل برهم زدن وحدت رويه پيامبران و پيدايش تفرقه هاى دينى

و إنّ هذه أُمّتكم أُمّة وحدة . .. فتقطّعوا أمرهم بينهم زبرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 76 - 10

10 - اختلافات به وجود آمده در اديان الهى ، از ناحيه پيروان آنها بود و نه تعاليم پيامبران

الذى هم فيه يختلفون

ضمير «هم» به اصطلاح فاعل معنوى و تقديم آن مفيد حصر است. بنابراين نسبت داده شدن اختلاف به خود بنى اسرائيل، بيانگر مطلب فوق است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 14 - 4

4 - خوى تجاوزگرى و فزونى طلبى ، سرچشمه اصلى دسته بندى هاى مذهبى و فرقه گرايى

و ما تفرّقوا إلاّ . .. بغيًا بينهم

236- منشأ اختلاف دينى امت هاى پيشين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 -

ص: 170

شورى - 42 - 14 - 3

3 - اختلافات دينى امت هاى پيشين ، ناشى از روح تجاوزگرى بود ; نه از جهالت و نادانى

و ما تفرّقوا إلاّ من بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينهم

237- منشأ حل اختلاف دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 18 - 5

5 - بعثت پيامبراكرم (صلی الله علیه و آله) ، در ادامه تبيين حقايق و زدايش اختلافات ديرين دينى *

فما اختلفوا إلاّ من بعد . .. ثمّ جعلنك على شريعة من الأمر

طرح رسالت پيامبر(صلی الله علیه و آله) (جعلناك على شريعة) در پى يادكرد اختلاف بنى اسرائيل، مى تواند پيامدار اين معنا باشد كه: پيدايش و گسترش آن اختلاف ها، مقتضى آمدن رسول جديد و به منظور تبيين حقايق و پايان بخشيدن به تفرقه ها بوده است.

238- ناپسندى اختلاف دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 118 - 8

8- اختلافات دينى و مذهبى ، امرى ناروا و نكوهيده است .

و لو شاء ربك لجعل الناس أُمة وحدة و لايزالون مختلفين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 32 - 6

6 - اختلاف در دين و ايجاد دسته بندى ، امرى نكوهيده و مذموم است .

بل اتّبع الذين ظلموا أهواءهم . .. و لاتكونوا من ... الذين فرّقوا دينهم و كانوا ش

239- نشانه هاى اختلاف دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 54 -

ص: 171

1

1 - شرك و بت پرستى در كنار كعبه ( خانه توحيد ) ، نمونه اى بارز از اقدام انسان ها براى تغيير آيين پيامبران و انحراف از طريقه آنان

فتقطّعوا أمرهم بينهم . .. فذرهم فى غمرتهم

«وَذْر» (مصدر «ذرهم») به معناى ترك كردن و وا نهادن است. ضمير «هم» - به قرينه مقام - كنايه از مردم مكّه و پيرامون آن است; كه سيره يكتاپرستى حضرت ابراهيم(ع) را تغيير دادند و به شرك ورزى روى آوردند و بر آن پافشارى كردند «غمرة» به معناى غرقاب است و در اين جا استعاره از ورطه جهل و گمراهى مى باشد.

اختلاف طبقاتى

240- اختلاف طبقاتى در حكومت فرعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 47 - 4

4 - وجود دو قشر ضعيف و توانمند ، در جامعه فرعون و حاكميت نظام طبقاتى بر آن جامعه

و إذ يتحاجّون فى النار فيقول الضعفؤا للذين استكبروا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 52 - 2

2 - جامعه فرعونى ، داراى نظامى طبقاتى و مبتنى بر اشرافى گرى

أم أنا خير من هذا الذى هو مهين

241- اختلاف طبقاتى در دوران نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 111 - 7

7 - وجود تبعيض هاى اجتماعى ، در نخستين جوامع بشرى ( عصر نوح )

و اتبعك الأرذلون

242- اختلاف طبقاتى در كافران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16

ص: 172

- غافر - 40 - 47 - 9

9 - پيدايش دو قشر مستضعف و مستكبر و حاكميت نظام طبقاتى ، از ويژگى هاى جامعه كفر و شرك پيشه

تدعوننى لأكفر باللّه و أشرك به . .. فيقول الضعفؤا للذين استكبروا إنّا كنّا لكم

243- اختلاف طبقاتى در مشركان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 47 - 9

9 - پيدايش دو قشر مستضعف و مستكبر و حاكميت نظام طبقاتى ، از ويژگى هاى جامعه كفر و شرك پيشه

تدعوننى لأكفر باللّه و أشرك به . .. فيقول الضعفؤا للذين استكبروا إنّا كنّا لكم

244- تاريخ اختلاف طبقاتى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 111 - 7

7 - وجود تبعيض هاى اجتماعى ، در نخستين جوامع بشرى ( عصر نوح )

و اتبعك الأرذلون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 47 - 4

4 - وجود دو قشر ضعيف و توانمند ، در جامعه فرعون و حاكميت نظام طبقاتى بر آن جامعه

و إذ يتحاجّون فى النار فيقول الضعفؤا للذين استكبروا

245- حتميت اختلاف طبقاتى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 32 - 10

10 - جامعه بى طبقه ، امرى خيالى و موجب اختلال و به هم ريختن نظام اجتماعى است .

و رفعنا بعضهم . .. ليتّخذ بعضهم بعضًا سخريًّا

اين كه خداوند اصل تفاوت را به

ص: 173

خويشتن نسبت مى دهد و سپس فايده آن را در گردش نظام اجتماعى بيان مى دارد، سستى و بى پايگى انديشه جامعه بى طبقه را مى رساند.

246- عوامل رفع اختلاف طبقاتى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 111 - 6

6 - روش ها و تعاليم پيامبران ، از ميان برنده تبعيضات غلط اجتماعى

قالوا أنؤمن لك و اتبعك الأرذلون

از اعتراض اشراف به نوح(ع) استفاده مى شود كه روش به حق او در جهت هدايت و جذب همه مردم، براى از ميان بردن بينش غلط طبقاتى بوده است.

247- فلسفه اختلاف طبقاتى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 32 - 8

8 - طبقات مختلف اجتماعى و تفاوت سطح زندگى آنان ، در جهت گردش نظام اجتماعى و بهرهورى انسان ها از نيروى خدماتىيكديگر است .

و رفعنا بعضهم . .. بعضًا سخريًّا

248- مبارزه اختلاف طبقاتى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 47 - 10

10 - مبارزه پيامبران و اديان توحيدى با نظام طبقاتى و پديده استضعاف و استكبار در جامعه

و يقوم ما لى أدعوكم إلى النجوة . .. فيقول الضعفؤا للذين استكبروا إنّا كنّا لكم

3- اختيار

1- مشخصات کتاب

بسم الله الرحمن الرحیم

اختيار از دیدگاه قرآن در تفسیر راهنما

تحقیق و تالیف : رسول ملکیان اصفهانی

2- اختيار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 103 - 30

30

ص: 174

- اختيار و آزادى انسان ، در پذيرش هدايت و عدم پذيرش آن

لعلكم تهتدون

3- آثار اختيار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 118 - 4

4- انتخاب دين از سر آزادى و اختيار ، مايه رشد و تعالى انسانهاست .

و لو شاء ربك لجعل الناس أُمة وحدة

از اينكه عدم اجبار در گزينش دين به «رب» استناد يافته است و «رب» به معناى مدبر و مربى است ، مى توان به برداشت فوق دست يافت; يعنى ، تدبير و تربيت انسانها اقتضا مى كند كه دين را از روى اختيار بپذيرند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 51 - 10

10- كيفر و پاداش الهى تنها در برابر مكتسبات و اعمال ارادى انسان است ، نه در مقابل امور ذاتى و فطرى

ليجزى الله كلّ نفس ما كسبت

تصريح به اينكه كيفر و پاداش الهى در برابر كسب و تلاش خود انسان است (ما كسبت)، مى تواند بيانگر مطلب فوق باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 84 - 55- نقش انتخاب و اختيار خود انسان ، در شكل گيرى روحيات و ملكات نفسانى وى

و ننزّل من القرءان . .. كلّ يعمل على شاكلته

در آيه هاى قبل، مؤمنانْ مورد تمجيد و ظالمانْ مورد نكوهش قرار گرفتند و در اين آيه علت موضع گيرى دوگانه مؤمنان و ظالمان، تفاوت ملكات نفسانى

ص: 175

آنان بيان شده است. اكنون مدح و مذمت انسان بر اساس ملكات نفسانى او در صورتى صحيح است كه در ساختن ملكات خويش، مؤثر و انتخابگر باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 163 - 3

3 - نقش اختيار و انتخاب انسان ، در بدفرجامى و دوزخى شدن خود

إلاّ من هو صال الجحيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 8 - 5

5 - تقسيم انسان ها به بهشتى و دوزخى ، نتيجه برخوردارى آنان از اختيار و حق انتخاب

فريق فى الجنّة و فريق فى السعير . و لو شاء اللّه لجعلهم أُمّة وحدة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 28 - 5

5- انحراف و كفر انسان هاى دوزخى ، ناشى از سوء اختيار خود آنان است ; نه معلول عوامل جبرى .

و قد قدّمت إليكم بالوعيد

تعبير «قد قدّمت إليكم بالوعيد» بدان معنا است كه بر گمراهان، قبلاً اتمام حجت شده است و ديگر مجالى براى جدال و تخاصم نيست. لازمه اتمام حجت و مجرم بودن فرد، اين است كه او مجبور نبوده و به سوء اختيار خود، عليه حجت الهى اقدام كرده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 45 - 14

14 - راه يابى انسان به كمال ، در پرتو

ص: 176

عنصر اختيار ، همراه با تذكّر و هشدار

و ما أنت عليهم بجبّار فذكّر بالقرءان

خداوند از يك سو پيامبر(صلی الله علیه و آله) را از اعمال فشار براى هدايت كافران باز داشته و از سوى ديگر، آن حضرت را موظف به تذكّر و هشداردهى كرده است.

4- آثار اختيار انسان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 118 - 7

7- اختيار انسان ها و برخوردارى آنان از آزادى در گزينش دين ، زمينه بروز اختلافات دينى و مذهبى در ميان ايشان است .

و لو شاء ربك لجعل الناس أُمة وحدة و لايزالون مختلفينمراد از اختلاف به قرينه «إلاّ من رحم» اختلافات دينى و مذهبى است و جمله «لايزالون . ..» (پيوسته با يكديگر اختلاف داريد) به منزله نتيجه اى براى مفهوم «لو شاء ...» مى باشد; يعنى، چون نخواسته كه شما را مجبور كند - بلكه خواسته كه مختار باشيد - پيوسته اختلاف داريد.

5- اختيار ابليس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 34 - 12

12 - ابليس ، داراى اختيار تكوينى و انتخاب اطاعت خدا ، يا معصيت او

فسجدوا إلا إبليس أبى و استكبر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 31 - 4

4- ابليس ، موجودى داراى اختيار و اراده

فسجد الملئكة كلّهم . .. إلاّ إبليس أبى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 -

ص: 177

61 - 9

9- ابليس ، موجودى سنجشگر و داراى اختيار است .

فسجدوا إلاّ إبليس قال ءأسجد لمن خلقت طينًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 64 - 3

3- خداوند ، به مهلت خواهى ابليس جواب مثبت داد و او را در منحرف ساختن آدميان آزاد گذاشت .

لئن أخّرتن . .. لأحتنكنّ ذريّته ... قال اذهب ... و استفزز من استطعت منهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 116 - 9

9 - انسان به خاطر استعداد هاى گسترده و شايستگى هاى ذاتى اش ، برتر از فرشتگان است .

للملئكة اسجدوا لأدم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 74 - 5

5 - ابليس ، موجودى مختار و با اراده

إلاّ إبليس استكبر

6- اختيار اخروى موحدان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 40 - 11

11 - مؤمنان موحد ، در صحنه قيامت داراى كرامت و برخوردار از اختيار

أفمن يلقى . .. أم من يأتى

تقابل فعل معلوم «يأتى» با فعل مجهول «يلقى»، افاده مى كند كه حركت مؤمنان يكتاپرست در قيامت، جبرى و ناخواسته نيست. برخلاف منحرفان از آيات الهى كه آنان حقير و مجبوراند.

7- اختيار اخروى مؤمنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 40

ص: 178

- 11

11 - مؤمنان موحد ، در صحنه قيامت داراى كرامت و برخوردار از اختيار

أفمن يلقى . .. أم من يأتى

تقابل فعل معلوم «يأتى» با فعل مجهول «يلقى»، افاده مى كند كه حركت مؤمنان يكتاپرست در قيامت، جبرى و ناخواسته نيست. برخلاف منحرفان از آيات الهى كه آنان حقير و مجبوراند.

8- اختيار انسان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - حمد - 1 - 5 - 15

15 - انسان در عين دارا بودن اختيار در عبادت خدا ، بدون اعانت او بر انجام آن توانا نيست .

إياك نعبد و إياك نستعين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 35 - 18

18 - انسان موجودى مختار در اطاعت و معصيت خداوند

و لاتقربا هذه الشجرة فتكونا من الظلمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 195 - 8

8 - انسان ، موجودى برخوردار از اختيار انتخاب راه نجات يا هلاكت خويش

و لاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة

آوردن كلمه «بأيديكم» (با دستان خويش) رساى به اين است كه آدمى در نجات و هلاكت خويش، برخوردار از انتخاب و اختياراست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 219 - 21

21 - انسان ، موجودى انتخابگر

كذلك يبين اللّه . .. لعلّكم تتفكرون. فى الدنيا و الاخرة

اگر انسان در رقم

ص: 179

زدن سرنوشت خويش مجبور بود، تبيين آيات و ارائه راه صحيح از غلط، بى معنا بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 240 - 2

2 - مرگ ، به اراده و اختيار انسان نيست . *

يتوفّون منكم

مجهول آوردن كلمه «يتوفّون» اشاره به اختيارى نبودن مرگ است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 253 - 15،18،19،20

15 - اختلافات و كشمكش هاى اجتماعى ، برخاسته از اختيار و آزادى انسان

و لكن اختلفوا فمنهم من امن و منهم من كفر

18 - ايمان يا كفر ، انتخاب آدمى در برابر روشنگرى انبياى الهى

من بعد ما جاءتهم البيّنات . .. و لكن اختلفوا فهمنهم من امن و منهم من كفر

19 - حاكميّت اراده الهى بر افعال اختيارى انسان و تحولات اجتماعى - تاريخى

و لو شاء اللّه ما اقتتل . .. و لكنّ اللّه يفعل ما يريد

20 - اختيار و آزادى انسان ، پرتويى از مشيّت و اراده الهى

و لو شاء اللّه ما اقتتل . .. و لكن اختلفوا ... و لكنّ اللّه يفعل ما يريد

جمله «و لو شاء اللّه ما اقتتل»، دلالت بر اختيار آدمى دارد; و جمله «و لكنّ اللّه» دلالت بر اين دارد كه هيچ چيز از اراده و خواست خدا خارج نيست. بنابراين اختيار آدمى نيز به اراده و خواست خداست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه -

ص: 180

فيش

2 - بقره - 2 - 268 - 9

9 - آزادىِ انسان در پذيرش دعوت خدا و يا وسوسه شيطان

الشّيطان يعدكم . .. و اللّه يعدكم مغفرة منه و فضلا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 6 - 12

12 - اختيار كافران در انتخاب كفر خارج از مشيّت الهى نيست .

انّ الّذين كفروا . .. و اللّه عزيز ... هو الّذى يصوّركم فى الارحام كيف يشاءجلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 20 - 9،17

9 - انسان با اختيار خويش ، دين را مى پذيرد و يا نفى مى كند .

فان اسلموا فقد اهتدوا و ان تولّوا

17 - هدايت يافتن انسان با انتخاب خود ، ارزشمند است .

ءاسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا و ان تولّوا فانما عليك البلاغ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 30 - 9،10

9 - اختيارى بودن اعمال انسان ، مورد پذيرش او در قيامت

تودّ لو انّ بينها و بينه امداً بعيداً

از اينكه انسان دوست دارد ميان او و عملش فاصله باشد و نمى گويد مجبور بودم، معلوم مى شود كه انسان مى پذيرد اعمالش، اختيارى بوده است.

10 - انسان در انجام اعمال نيك و بد ، مجبور نيست .

تودّ لو انّ بينها و بينه امداً بعيداً

ص: 181

ر روز قيامت كه روز كشف حقايق است، قبول عمل به عنوان كرده خويش، دليل بر عدم جبر است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 103 - 30

30 - اختيار و آزادى انسان ، در پذيرش هدايت و عدم پذيرش آن

لعلكم تهتدون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 182 - 11

11 - اختيار آدمى ، در اعمال و رفتار خويش

ذلك بما قدّمت ايديكم و انّ اللّه ليس بظلاّم للعبيد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 170 - 11،12،17

11 - آزادى انسان در انتخاب راه سعادت و شقاوت

فامنوا خيراً لكم و إن تكفروا فان للّه ما فى السموت و الارض

12 - كفرورزى مردمان و اختيار كفر از سوى آنان ، خارج از خواست خداوند و سيطره او نيست .

و إن تكفروا فان للّه ما فى السموت و الارض

بديهى است كه فرمانروايى خداوند بر هستى مترتب بر كفرورزى مردمان نيست ; بنابراين جواب شرط (ان تكفروا) محذوف است و جمله «فان للّه . ..» جانشين و بيانگر آن مى باشد ; بر اين اساس معناى «و ان تكفروا ...» چنين مى شود: تمام هستى و از جمله كفرورزى كافران مملوك خداوند است و خارج از خواست و اراده او نيست.

17 - اختيار انسان ها در انتخاب ايمان و كفر ، برخاسته

ص: 182

از علم و حكمت خداوندفامنوا خيراً لكم و إن تكفروا . .. و كان اللّه عليماً حكيماً

يادآورى علم و حكمت خداوند در ذيل آيه اشاره به اين است كه تمامى معارف ياد شده در آيه و از جمله آنها اختيار آدمى، عالمانه و حكيمانه است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 35 - 8،10،11

8 - مشيت خداوند بر هدايت جبرى مردم قرار نگرفته است.

و لو شاء اللّه لجمعهم على الهدى

حرف «لو» براى امتناع است ; يعنى خدا اين چنين هدايتى را نمى خواهد، در صورتى كه مسلماً هدايت اختيارى و تشريعى را خداوند خواهان است، پس ناچار بايد اين هدايت، هدايت جبرى باشد.

10 - خواست خداوند، آزادى و اختيار انسان در انتخاب راه هدايت است.

و لو شاء اللّه لجمعهم على الهدى

11 - انسان در انتخاب راه هدايت و ظلالت آزاد است.

فإن استطعت أن تبتغى . .. و لو شاء اللّه لجمعهم على الهدى

از اينكه خداوند مى فرمايد اگر هر گونه معجزه بيايد ايمان نمى آورند و اگر خداوند مى خواست مى توانست هدايت كند، معلوم مى شود كه انسان در انتخاب راه آزاد است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 104 - 6،11

6 - آدمى برخوردار از حق انتخاب و گزينش، پس از رويارويى با حق و باطل است.

قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه و من عمى فعليها

11

ص: 183

- پيامبر(صلی الله علیه و آله) روشنگر و ارائه دهنده بينش صحيح به مردم است، نه نگهبان و واداركننده مردم به پذيرش آن.

قد جاءكم بصائر من ربكم . .. و ما أنا عليكم بحفيظ

«حفيظ» به معناى «حافظ» و متعلق آن محذوف است. با توجه به اينكه بحث درباره بينشها و عقايد است، متعلق آن متناسب با همين مضمون است كه مضمون عقيدتى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 107 - 1،3،5

1 - اگر مشيت الهى بر مشرك نبودن آدميان تعلق مى گرفت، هيچكس به شرك گرايش نمى يافت.

و لو شاء الله ما أشركوا

3 - خداوند خواهان ايمان آزادانه و انتخابى آدميان

و لو شاء الله ما أشركوا

5 - پيامبر(صلی الله علیه و آله) مسؤول وادار ساختن مردم به ايمان و رها ساختن آنان از شرك نيست.

و ما جعلنك عليهم حفيظا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 137 - 1515 - اختيار تكوينى انسان در انتخاب مسير شرك و توحيد

و لو شاء الله ما فعلوه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 148 - 11

11 - انسان داراى اختيار در عقيده و عمل، و جبرگرايى انديشه اى باطل است.

كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 149 -

ص: 184

4،5،6،9

4 - سنت خداوند، هدايت آزادانه و از روى اختيار انسانها با دلايل محكم و رساست.

قل فلله الحجة البلغة فلو شاء لهديكم أجمعين

مفهوم جمله امتناعيه «لو شاء . .. » آن است كه خداوند هدايت آزادانه آدميان را خواسته است، نه جبر آنان بر هدايت. چگونگى اين هدايت در جمله «فلله ... » بيان گرديده است. يعنى اينكه خداوند چنين خواسته كه با حجتهاى بالغه آدميان را هدايت كند.

5 - انسان در انتخاب مسير هدايت يا ضلالت مختار است.

قل فلله الحجة البلغة فلو شاء لهديكم أجمعين

6 - اگر مشيت خداوند اجبار انسان بر هدايت بود، همگان را، بى استثنا، هدايت مى كرد.

فلو شاء لهديكم أجمعين

9 - سنت و مشيت خداوند بر هدايت و ضلالت جبرى آدميان قرار نگرفته است.

فلو شاء لهديكم أجمعين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 30 - 9

9 - انسانها بر انتخاب راه هدايت و يا گمراهى توانا هستند.

حق عليهم الضللة إنهم اتخذوا الشيطين أولياء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 176 - 10

10 - انسان در عين حاكميت مشيت خدا بر وى ، در تعيين سرنوشت خويش دخيل است .

و لو شئنا لرفعنه بها و لكنه أخلد إلى الأرض

جمله «و لو شئنا . .. » مى رساند كه سرنوشت انسان با مشيت الهى رقم مى خورد. جمله «و لكنه ...

ص: 185

» تعليل براى مفهوم جمله قبل است و دلالت مى كند كه مشيت الهى در تعيين سرنوشت انسان، منوط به عملكرد خود آدمى مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 17 - 4

4 - انسان در افعال خويش نه مستقل از اراده خداوند است و نه از سوى او مجبور به انجام افعال خويش

و ما رميت إذ رميت و لكن اللّه رمىچون از يكسو فعل پيامبر(صلی الله علیه و آله) به خود او استناد داده شده و از سوى ديگر همان فعل به خداوند نسبت داده شده است، معلوم مى شود انسان در انجام افعال، نه از استقلال كامل برخوردار است و نه مجبور به انجام افعال خويش است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 70 - 19

19 - اختيار انسان و نقش خود وى در رقم زدن سرنوشت خويش

فما كان اللّه ليظلمهم و لكن كانوا أنفسهم يظلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 99 - 3

3 - محيط اجتماعى ، در عين تأثير گذاشتن بر خصلت هاى روحى و گرايش هاى عقيدتى انسان ، از وى سلب اختيار و انتخاب نمى كند .

الأعراب أشد كفراً و نفاقاً . .. و من الأعراب من يؤمن باللّه

تصريح به وجود مؤمنان راستين در ميان اعراب باديه نشين به دنبال بيان خصلت كفر ورزى و نفاق شديد آنان، مى تواند إشعار به

ص: 186

مطلب فوق داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 3 - 17

17 - ضرورت اختيار بندگى و پرستش خداوند يكتا

ذلكم اللّه ربكم فاعبدوه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 44 - 5

5 - انسان موجودى آزاد ، مختار و تعيين كننده سرنوشت خويش است .

و لكن الناس أنفسهم يظلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 96 - 6

6 - دچار شدن به سنت محروميت از ايمان ، برخاسته از اراده و اختيار خود انسان است .

و لاتكونن من الذين كذبوا بأيت اللّه . .. الذين حقت عليهم كلمت ربك لايؤمنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 99 - 2،3

2 - خداوند ، انسان را موجودى مختار و انتخاب گر آفريده است .

و لو شاء ربك لأمن من فى الأرض كلهم جميعاً

مفعول «شاء» محذوف است و به قرينه «أفأنت تكره الناس» - كه متفرع بر «لو شاء ربك» است - تقديرش «لو شاء ربك أن يكره الناس» مى شود; يعنى، اگر خدا خواسته بود كه مردم را بر ايمان مجبور كند . .. و مفهومش اين است كه خداوند نخواستهمردم مجبور بر ايمان آوردن باشند; بلكه خواسته است كه خودشان انتخاب گر باشند.

3 - انسان ها ، در

ص: 187

پذيرش و عدم پذيرش دين الهى مختارند .

و لو شاء ربك لأمن من فى الأرض كلهم جميعاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 108 - 8،10

8 - مردم در پذيرش و عدم پذيرش قرآن ، آزاد و مختارند .

قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه و من ضل فإنما يضل عليها و ما أ

10 - انسان ، موجودى آزاد و مختار است .

فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه و من ضل فإنما يضل عليها و ما أنا عليكم بوكيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 83 - 7

7- نفس آدمى بر آراستن كار هاى زشت و ناروا و واداشتن او به ارتكاب آنها تواناست .

قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 3 - 7

7- آدمى در كردار و عمل خويش ، مختار و آزاد است .

الذين يستحبّون الحيوة الدنيا على الأخرة . .. أُولئك فى ضلل بعيد

در تعريف «اختيار» گفته اند: اختيار، توان و قدرت بر تصميم گيرى است. اينكه در آيه آمده است: آنان كه تصميم بر ترجيح دنيا بر آخرت مى گيرند، در گمراهى هستند، حكايت از اختيار آدمى دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 22 -

ص: 188

9

9- دعوت و القاى شيطان از انسان سلب اختيار نمى كند و او مسؤول اعمال خويش خواهد بود .

و ما كان لى عليكم من سلطن إلاّ أن دعوتكم فاستجبتم لى فلاتلومونى و لوموا أنفسكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 51 - 8،10

8- انسان ، موجودى مختار و در برابر تمامى حركت ها ، تلاش ها و رفتار خويش ، مسؤول است .

ليجزى الله كلّ نفس ما كسبت

از اينكه خداوند از رفتار انسان بازخواهى مى كند، استفاده مى شود كه آدمى موجودى مختار و مسؤول است; چون بازخواهى هگامى معقول است كه اختيار و مسؤوليتى وجود داشته باشد.

10- كيفر و پاداش الهى تنها در برابر مكتسبات و اعمال ارادى انسان است ، نه در مقابل امور ذاتى و فطرى

ليجزى الله كلّ نفس ما كسبت

تصريح به اينكه كيفر و پاداش الهى در برابر كسب و تلاش خود انسان است (ما كسبت)، مى تواند بيانگر مطلب فوق باشد.جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 42 - 2،3

2- ابليس ، هيچ گونه سلطه اى بر بندگان خداوند ندارد و نمى تواند آنان را به اجبار به گمراهى بكشاند .

إن عبادى ليس لك عليهم سلطن

«سلطان» دست يافتن به چيزى از طريق قهر و اجبار است.

3- انسان ، در برابر اغواگرى و سلطه طلبى ابليس ، آزاد و مختار و توانا بر مخالفت است .

ص: 189

إن عبادى ليس لك عليهم سلطن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 60 - 4

4- انسان ، در برابر محيط اجتماعى و عوامل تأثيرگذار ، مجبور نيست و در تعيين سرنوشت خويش مختار است .

إلاّ امرأته قدّرنا إنها لمن الغبرين

خداوند، همسر لوط(ع) را به خاطر اينكه همنشين قوم بدكار لوط بود، عذاب كرد. اين مى رساند كه همسر لوط(ع) در همنشينى و يا ترك آن آزاد بود و مى توانست خود را از آلوده شدن نجات دهد و گرنه عذاب وى غير معقول و به دور از اقتضاى حكمت خداوند حكيم بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 9 - 8

8- انسان در پذيرش مسير زندگى آزاد است و خواست خداوند بر هدايت جبرى او تعلق نگرفته است .

و لو شاء لهديكم أجمعين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 33 - 13

13- انكار حقانيت كتاب هاى آسمانى ، چيزى بود كه خود منكران آن را برگزيدند و خداوند آنان را بر آن وادار نكرد .

كذلك فعل الذين من قبلهم و ما ظلمهم الله و لكن كانوا أنفسهم يظلمون

اين برداشت، مبتنى بر اين احتمال است كه مراد از ظلم به نفس، انحراف از مسير حق باشد كه خداوند آن را به منحرفان اسناد مى دهد و نقش خود را نفى مى كند.

ص: 190

لد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 35 - 13

13- انسان ها در پذيرش دين و يا رد آن ، مختارند .

و قال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء . .. فهل على الرسل إلاّ ا

آوردن عبارت «فهل على الرسل إلاّ البلاغ. ..» در پايان آيه، مى تواند جواب ادعاى مشركان درباره جبرى بودن عقيده شان باشد; به اين صورت كه خداوند در جواب آنان مى فرمايد: پيامبران فقط براى ابلاغ پيام خداوند فرستاده شده اند و جبرى در كار نيست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش9 - نحل - 16 - 43 - 9

9- بناى خداوند ، در هدايت مردم ، استفاده از قدرت قاهره و مجبور ساختن آنان نيست .

لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء . .. و ما أرسلنا من قبلك إلاّ رجالاً نوحى إل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 93 - 5،8

5- مشيت الهى ، در قرار گرفتن انسان ها در مسير اختيار و مسؤوليت است نه جبر و ناگزيرى .

يضلّ من يشاء . .. و لتسئلنّ عمّا كنتم تعملون

بيان مسؤوليت انسان (و لتسئلنّ . ..) پس از طرح مشيت الهى، اشاره به اين حقيقت دارد كه مشيت خداوند مايه سلب مسؤوليت انسان نيست; بلكه مسؤوليت آفرين است.

8- هدايت و گمراهى انسان ها توسط خداوند ، تابع

ص: 191

خواست و انتخاب خود آنان است .

يضلّ من يشاء و يهدى من يشاء

برداشت فوق، بنابراين احتمال است كه فاعل «يشاء»، ضميرى باشد كه به «من» برگردد و با فاعل «يضلّ» متحد نباشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 99 - 6

6- انسان در برابر وسوسه ها و توطئه هاى شيطان ، مختار و بر مخالفت با او تواناست .

إنه ليس له سلطن على الذين ءامنوا و على ربّهم يتوكّلون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 100 - 2

2- انسان در برابر وسوسه ها و توطئه هاى شيطان ، مختار و بر مخالفت با او تواناست .

إنما سلطنه على الذين يتولّونه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 104 - 3

3- راهيابى به هدايت ، نيازمند خواست خود انسان و بسته به اختيار اوست .

إن الذين لايؤمنون بأيت الله لايهديهم الله

از «لايؤمنون» استفاده مى شود: آنان كه نمى خواهند ايمان بياورند از لطف و هدايت الهى محرومند; پس راهيابى به لطف و هدايت او مشروط به خواست خود انسان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 15 - 3

3- انسان در انتخاب راه هدايت يا گمراهى مختار است .

من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه و من ضلّ فإنما

ص: 192

يضلّ عليها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش10 - اسراء - 17 - 38 - 4

4- انسان ها ، حتى در برابر اعمال ناپسند و مورد نفرت خداوند ، آزادى و اختيار عمل دارند .

كلّ ذلك كان سيّئه عند ربّك مكروهًا

از اينكه خداوند، پس از برشمردن كارهاى زشت، از آنها نهى كرده و سپس فرموده است: «سيئه عند ربك مكروهاً» به دست مى آيد كه منفور خداوند بودن باعث جلوگيرى تكوينى از وقوع آنها به دست بشر نمى كند. و اين، خود حكايت از اختيار عمل انسان مى نمايد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 63 - 8

8- انسان در پيروى و عدم پيروى از ابليس ، توانا و مختار است .

فمن تبعك منهم فإن جهنّم جزاؤكم

نسبت دادن تبعيت به انسان از يكسو و مورد تهديد قرار دادن او از سوى ديگر، نشانگر اختيار انسان در انتخاب راه خود است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 69 - 9

9- خداوند ، پيش آورنده زمينه ها و عامل هاى تصميم گيرى خود انسان در گام نهادن به خطرات

أم أمنتم أن يعيدكم فيه . .. فيرسل عليكم

آوردن فعل متعدى «يعيد» و «يرسل» - كه فاعل آنها خداوند است - حكايت از آن دارد كه خداوند، مقدمه و زمينه هاى رفتن به سمت خطر را فراهم مى آورد.

جلد -

ص: 193

نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 84 - 5

5- نقش انتخاب و اختيار خود انسان ، در شكل گيرى روحيات و ملكات نفسانى وى

و ننزّل من القرءان . .. كلّ يعمل على شاكلته

در آيه هاى قبل، مؤمنانْ مورد تمجيد و ظالمانْ مورد نكوهش قرار گرفتند و در اين آيه علت موضع گيرى دوگانه مؤمنان و ظالمان، تفاوت ملكات نفسانى آنان بيان شده است. اكنون مدح و مذمت انسان بر اساس ملكات نفسانى او در صورتى صحيح است كه در ساختن ملكات خويش، مؤثر و انتخابگر باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 107 - 2،3

2- گرايش به ايمان و كفر ، متكى به اراده و تصميم خود انسان است .

ءامنوا به أو لاتؤمنوا

3- انتخاب راه كفر يا ايمان ، پس از ابلاغ و تبيين تعاليم دين ، با خود مردم است .

و قرءانًا فرقنه لتقرأه على الناس على مكث . .. قل ءامنوا به أو لاتؤمنوا

ذكر «قل ءامنوا به أو لاتؤمنوا» پس از بيان فلسفه نزول تدريجى قرآن و تبيين حق و باطل براى مردم، مى تواند بيانگر نكته ياد شده باشد.جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 7 - 7،9

7- وظيفه پيامبر (صلی الله علیه و آله) و رهبران الهى ، هموارساختن راه هدايت و واگذارى انتخاب به خود مردم است .

فلعلّك بخع نفسك .

ص: 194

.. إنّا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم

بيان فريبندگى زمين و بستر امتحان بودن آن پس از بيان رسالت پيامبر(صلی الله علیه و آله) در محدوده انذار و تبشير، مى تواند گوياى اين مطلب باشد كه وظيفه رهبران دينى، هدايت است و انتخاب، با خود مردم است.

9- انتخاب راه ، براساس اختيار و آگاهى ، از هدف هاى ارائه قرآن به انسان و ايجاد شرايط مناسب براى زندگى وى در زمين است .

لم يؤمنوا بهذا الحديث . .. جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم

در آيه قبل، خداوند، پيامبر(صلی الله علیه و آله) را از پافشارى بى حد براى ايمان آورى مردم به قرآن، بازداشته است و در اين آيه، بيان مى دارد كه دنيا و جلوه هاى آن، براى آزمايش انسان ها برپا شده است، بنابراين، خداوند، گرچه قرآن را مايه آگاهى انسان قرار داده، ولى نمى خواهد او را بر پذيرش آن اجبار كند، بلكه مى خواهد كه او با آگاهى كامل و با اختيار خود، در اين آزمون شركت كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 29 - 7،11

7- تصميم و خواست خود انسان ، محور و اساس ايمان و كفرش است .

فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

11- برخوردارى انسان از حق انتخاب ايمان و كفر ، به معناى بى تفاوتى ايمان و كفر در فرجام اخروى او ، نيست .

فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر إنّا أعتدنا للظلمين نارًا

امر در «فليكفر» براى تهديد است و جمله «إنّا أعتدنا. ..»

ص: 195

گوياى اين معنا است كه اختيار انسان در انتخاب ايمان يا كفر، بدان معنا نيست كه او، بر انتخاب خويش، مؤاخذه و يا تشويق نخواهد شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 57 - 8

8- اَعمال انسان ، اختيارى وى و دستاورد خود او است .

ما قدّمت يداه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 120 - 13

13 - شيطان ، نمى تواند انسان را به خواسته هاى خويش مجبور سازد .

فوسوس . .. هل أدّلك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 123 - 15

15 - انسان ، داراى اختيار در انتخاب راه هدايت و يا گمراهى

فإمّا يأتينّكم منّى هدًى فمن اتبع هداى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش11 - انبياء - 21 - 74 - 8

8- تأثير جامعه بر فرد ، جبرى و غير قابل اجتناب نيست و حفظ سلامت اخلاقى در محيط كاملا فاسد و آلوده ، ممكن است .

و نجّينه من القرية التى كانت تعمل الخبئث

برداشت ياد شده به خاطر اين است كه حضرت لوط(ع) توانسته بود در محيط آلوده و فاسد قومش، پاك و بى گناه بماند و سرانجام نجات يابد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 27 - 9

9

ص: 196

- انسان در انتخاب راه و روش زندگى و عقيده و ديانت ، مختار است .

يليتنى اتّخذت مع الرسول سبيلاً

اين كه ظالمان عمل نپيمودن راه پيامبر(صلی الله علیه و آله) را به خود نسبت مى دهند (اتخذت. ..) و از اين كار اظهار پشيمانى و تأسف مى كنند، حاكى از مطلب ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 57 - 9

9 - انسان در انتخاب دين ، آزاد و مختار است .

إلاّ من شاء أن يتّخذ إلى ربّه سبيلاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 62 - 9

9 - انسان ، داراى اراده و موجودى آزاد و مختار

لمن أراد أن يذّكّر أو أراد شكورًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 52 - 9

9 - استفاده و يا عدم استفاده از ابزار و حواس شناخت ، در اختيار خود انسان ها است .

و لاتسمع الصمّ الدعاء إذا ولّوا مدبرين

«إذا ولّوا» قرينه است بر اين كه مراد از «الصمّ» كسانى اند كه خود را به كرى مى زنند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 13 - 3

3 - خداوند ، خواهان حركت اختيارى انسان با ابزار و زمينه هاى معرفتى خويش ، براى رسيدن به هدايت است .

و لو

ص: 197

شئنا لأتينا كلّ نفس هديها

استدراك «و لكن حقّ. ..» در برگيرنده معنايى است كه حاوى جواب «لو» است; يعنى، آيه، چنين معنايى را القا مى كند: «اگر ما مى خواستيم هدايت هر كسى را براى او مسلم مى كرديم، اما چنين نمى خواهيم، بلكه مى خواهيم كه خود او تصميم بگيرد. در نتيجه، كسانى كه تصميم به گمراهى مى گيرند، به جهنم خواهند رفت».جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 21 - 11

11 - بازگشت گناهكاران از گناه خويش ، اجبارى نبوده و به اراده خود آنان است .

لعلّهم يرجعون

معلوم آورده شدن فعل «يرجعون» مخصوصاً با حرف ترجّى «لعلّ» گوياى اين نكته است كه در نظام دينى، حتى براى مجرمان و فاسقان نيز اجبارى وجود ندارد و اين خود آنان اند كه بايد تصميم به بازگشت بگيرند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 21 - 2،8

2 - ابليس ، سلطه گريزناپذير بر مردم ندارد .

و ما كان له عليهم من سلطن

8 - مبادى شك و معرفت ، در اختيار خود انسان است .

إلاّ لنعلم من يؤمن بالأخرة ممّن هو منها فى شكّ

از اين كه در آيه، شك و ترديد مذموم شمرده شده و پى آمد آن، تبعيت از ابليس معرفى گرديده است; نشان مى دهد كه حصول چنين معرفتى براى انسان در اختيار خود او است. در غير اين صورت، نبايد امر مذمومى باشد.

ص: 198

لد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 31 - 6

6 - مبادى ايمان ، امرى اختيارى است .

لن نؤمن

از اين كه مشركان ادعا كرده اند «ما هرگز ايمان نمى آوريم»، به دست مى آيد كه ايمان آوردن در اختيار خود انسان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 50 - 10

10 - گمراهى و هدايت ، در اختيار خود انسان است .

إن ضللت فإنّما أضلّ . .. و إن اهتديت فبما يوحى إلىّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 10 - 6،7

6 - عزت و ذلت انسان ها ، به انتخاب و به دست خود او است .

من كان يريد العزّة فللّه العزّة جميعًا

برداشت ياد شده، از واژه «يريد» به دست مى آيد.

7 - انسان ، موجودى مختار و انتخاب گر

من كان يريد العزّة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 45 - 55 - انسان ، موجودى مختار بوده و رفتار او تعيين كننده سرنوشت او است .

و لو يؤاخذ اللّه الناس بما كسبوا

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه «با» در «بماكسبوا» براى سببيت است; يعنى، اگر خدا آنان را به سبب رفتارشان مؤاخده كند. .. .

جلد - نام سوره

ص: 199

- سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 30 - 5

5 - انسان ، موجودى مختار و توانا بر آزاد شدن از هرگونه جبر اجتماعى - فرهنگى

و ما كان لنا عليكم من سلطن بل كنتم قومًا طغين

برداشت ياد شده از آن جا است كه پيشوايان كفر، اجبار كردن مشركان به گمراهى را از خود سلب كرده و خودِ آنان را مقصّر معرّفى خواهند كرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 163 - 3

3 - نقش اختيار و انتخاب انسان ، در بدفرجامى و دوزخى شدن خود

إلاّ من هو صال الجحيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 18 - 5

5 - آزادى و اختيار انسان ، در عرضه افكار و عقايد و انتخاب صحيح آنها

الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته كه لازمه شنيدن سخنان، وجود افكار و عقايد گوناگون و آزادى در بيان آنها است و لازمه گزينش بهترين سخنان و پيروى از آنها، وجود آزادى انتخاب است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 41 - 12،13

12 - خدا ، تنها فراهم آورنده وسايل و زمينه هاى هدايت به قرآن است و مردم در پذيرش و عدم پذيرش آن آزاد و مختاراند .

إنّا أنزلنا عليك الكتب . .. فمن اهتدى فلنفسه

ص: 200

و من ضلّ فإنّما يضلّ عليها

13 - انسان ، موجودى آزاد و مختار و مسؤول هدايت و گمراهى خويش

فمن اهتدى فلنفسه و من ضلّ فإنّما يضلّ عليها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 59 - 8

8 - انسان ، خود تعيين كننده سرنوشت خويش است .

قد جاءتك ءايتى فكذّبت بها و استكبرت و كنت من الكفرين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش16 - غافر - 40 - 17 - 4

4 - انسان ، موجودى مختار و در برابر تمامى تلاش ها و رفتارهايش ، مسؤول است .

اليوم تجزى كلّ نفس بما كسبت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 17 - 12

12 - انسان ، داراى اختيار و آزادى در انتخاب هدايت و گمراهى و تعيين سرنوشت خويش

فاستحبّوا العمى . .. فأخذتهم ... بما كانوا يكسبون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 8 - 2،4

2 - مشيت خداوند ، حركت انسان ها به سوى فرجام ، براساس اختيار و انتخاب خود آنان

و لو شاء اللّه لجعلهم أُمّة وحدة

4 - انسان در انتخاب دين و تعيين سرنوشت خويش ، داراى اختيار است .

فريق فى الجنّة و فريق فى السعير . و لو شاء اللّه ... يدخل من يشاء ... و الظلمون

ص: 201

ز اين كه خداوند نخواسته همگان به اجبار آيين واحدى داشته باشند، مى توان استفاده كرد كه انتخاب آيين و سرنوشت، به اختيار انسان واگذار شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 48 - 4

4 - آزادى در انتخاب راه و عقيده ، حق مسلم هر انسان است .

فما أرسلنك عليهم حفيظًا

اين كه حتى پيامبر(صلی الله علیه و آله) وظيفه اى جز تبليغ دين ندارد و در فرض روى گردانى بايد مشركان را به حال خود واگذارد، نشان مى دهد كه انسان در انتخاب عقيده آزاد است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 10 - 7

7 - خداوند ، فراهم آورنده زمينه هاى هدايت و انسان خود انتخاب كننده آن است .

الذى جعل لكم . .. لعلّكم تهتدون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - دخان - 44 - 58 - 8

8- تعلّق اراده الهى ، به هموار ساختن راه بيدارى و هدايت ، براى انسان ها و نه اجبار ايشان

فإنّما يسّرنه بلسانك لعلّهم يتذكّرون

تعبير «لعلّهم. ..» از سوى خداوند، نظر به «ترجّى» حقيقى ندارد. از اين رو پيام «لعلّهم...»، حركت انتخابى و بدون اجبار خلق است.جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 12 - 14

14 - خداوند ، خواهان شكرگزارى اختيارى انسان ها در برابر نعمت هاى او

ص: 202

خّر لكم البحر . .. و لعلّكم تشكرون

تعبير «لعلّ» از سوى خداوند، بيانگر ترديد او نيست; بلكه پيامدار اين معنا است كه آدميان با مشاهده نعمت هاى خداوند، زمينه شكرگزارى را پيدا مى كنند و البته ممكن است در اين راه گام بگذارند و يا راه ناسپاسى را پيشه كنند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 45 - 14

14 - راه يابى انسان به كمال ، در پرتو عنصر اختيار ، همراه با تذكّر و هشدار

و ما أنت عليهم بجبّار فذكّر بالقرءان

خداوند از يك سو پيامبر(صلی الله علیه و آله) را از اعمال فشار براى هدايت كافران باز داشته و از سوى ديگر، آن حضرت را موظف به تذكّر و هشداردهى كرده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - رحمن - 55 - 8 - 6

6 - همه موجودات ، ناگزير از اطاعت خداوند و تنها انسان داراى حق انتخاب آگاهانه

و النجم و الشجر يسجدان . .. و وضع الميزان . ألاّتطغوا فى الميزان

خداوند، در آيات پيشين «نجم» و «شجر» را تسليم بى چون و چراى فرمان حق شمرده و هستى را مسخر قوانين دانسته است; اما تنها از انسان مى خواهد كه خود با اختيار و انتخاب سر بر آستان معيارها بسايد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حشر - 59 - 16 - 4

4 - انسان در گرايش به كفر ، داراى آزادى

ص: 203

و اختيارات بوده و وسوس هاى شيطان ، فقط در حد دعوت و انگيزش است .

إذ قال للإنسن اكفر فلمّا كفر

امر «اُكفر»، نشانگر نقش شيطان در انگيزش انسان است و معناى «كفر» با انتساب آن به خود انسان، بيانگر اختيار آدمى در انتخاب راه است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - تغابن - 64 - 2 - 4،5

4 - انسان ، مجبور آفريده نشده ، بلكه آزاد و مختار است .

هو الذى خلقكم فمنكم كافر و منكم مؤمن

يادآورى اين نكته كه انسان ها پس از آفرينش، به دو دسته كافر و مؤمن تقسيم مى شوند، گوياى حقيقت ياد شده است.

5 - انسان ، موجودى انتخاب گر و توانا بر تشخيص حق از باطل و پيمودن راه آن

فمنكم كافر و منكم مؤمن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش19 - مزمل - 73 - 19 - 4

4 - انسان ، موجودى است مختار و انتخاب گر .

فمن شاء اتّخذ إلى ربّه سبيلاً

مطلب ياد شده، از تعبير «من شاء» (هر كس بخواهد) استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 31 - 18

18 - انسان ، بهوجودآورنده زمينه هاى گمراهى يا هدايت خويش از سوى خداوند

كذلك يضلّ اللّه من يشاء و يهدى من يشاء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر

ص: 204

- 74 - 37 - 1،2

1 - انسان ، موجودى است مختار و با اراده .

لمن شاء منكم أن يتقدّم أو يتأخّر

جمله «لمن شاء. ..» خبر مقدم و عبارت «أن يتقدّم...» مبتداى مؤخر است. اين مبتدا و خبر، جمله اى خبرى و در مقام انشا است; مانند «فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر»، (كهف، آيه 29). بر اين اساس مفاد آيه شريفه چنين است: هر كس خواست، پيش تازد و هر كس خواست، واپس رود.

2 - پيشرفت و تكامل معنوى يا سقوط و انحطاط انسان ، در دست خود او است .

لمن شاء منكم أن يتقدّم أو يتأخّر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 55 - 2

2 - انسان ، موجودى مختار و با اراده ، در عقيده ، انديشه و رفتار

فمن شاء ذكره

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 56 - 1،2

1 - اختيار و خواست انسان مستقل نيست ; بلكه منوط به مشيّت و خواست خداوند به داشتن اين اختيار و خواست است .

و ما يذكرون إلاّ أن يشاء اللّه

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه خداوند در آيه قبل (فمن شاء ذكره)، براى بشر خواست و اختيار قائل شده است و در آيه مورد بحث فرمود: اين خواست و اختيار، بسته به مشيت و خواست خداوند است. بنابراين بشر در اختيار و خواست خود،

ص: 205

مستقل نيست.

2 - تعلق مشيت الهى ، به مختار و آزاد بودن بشر

فمن شاء ذكره . و ما يذكرون إلاّ أن يشاء اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 3 - 3،133 - انسان ، موجودى است مختار و با اراده .

إمّا شاكرًا و إمّا كفورًا

13 - « عن أبى عبداللّه ( ع ) فى قول اللّه « . . .إنّا هديناه السبيل إمّا شاكراً و إمّا كفوراً » قال : عرّفناه فإمّا آخذ ، و إمّا تارك . . . ;

از امام صادق(ع) درباره سخن خداوند «. ..إنّا هديناه السبيل إمّا شاكراً و إمّا كفوراً» روايت شده كه فرمود: [معناى آيه اين است كه] ما راه [سعادت] را به انسان نشان داديم، يا آن را انتخاب مى كند و يا ترك مى كند (اختيار انتخاب با او است)».

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 29 - 6

6 - انسان ، موجودى است مختار و انتخاب گر .

فمن شاء اتّخذ إلى ربّه سبيلاً

برداشت ياد شده از تعبير «من شاء» (هر كس بخواهد) استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 39 - 5

5 - انسان فرجام نيك يا بد را به خواست خود ، انتخاب مى كند و بر آن مجبور نيست .

فمن شاء اتّخذ إلى ربّه مابًا

ص: 206

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - عبس - 80 - 12 - 5

5 - انسان ، در انتخاب دين ، داراى اختيار تكوينى است .

فمن شاء ذكره

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 28 - 8

8 - انسان ، موجودى انتخابگر و توانمند بر پذيرش يا ردّ دين

لمن شاء منكم أن يستقيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 29 - 10

10 - انسان در خواسته ها و كار هاى خود ، نه فاقد اراده است و نه داراى استقلال مطلق .

و ما تشاءون إلاّ أن يشاء اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - غاشيه - 88 - 22 - 2

2 - پذيرش دين ، اجبارى نيست .

لست عليهم بمصيطرجلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بلد - 90 - 10 - 5

5 - انسان ، موجودى مختار و توانا بر حركت در راه خير يا شر و داراى ابزار لازم آن

ألم نجعل له . .. و هدينه النجدين

بيان برخوردارى انسان از چشم و زبان - پيش از اشاره به آشناسازى او با راه هاى خير و شرّ - به منظور اتمام حجت بر او است كه براى شناخت راه صحيح و انتخاب آن، ابزار لازم در اختيار او

ص: 207

نهاده شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - ليل - 92 - 4 - 3

3 - انسان به طبع خويش ، داراى تلاش هايى متفاوت ( سودمند و زيان بخش ) و برخوردار از نيروى انتخاب است .

إنّ سعيكم لشتّى

مفاد آيه شريفه ممكن است اختلاف تلاش برخى از انسان ها، با دسته اى ديگر باشد و نيز مى تواند نشانگر اختلاف تلاش هاى گوناگون هر انسان باشد. برداشت ياد شده، ناظر به دومين احتمال است. آيات بعد - كه تلاش هاى خوب و بد را مشخص ساخته - در حقيقت بيانگر قدرت انتخاب و توصيه به برگزيدن تلاش هاى نيك است.

9- اختيار انسان ها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 100 - 1،2

1 - انسان در عين مختار بودن ، بدون اذن خداوند قادر بر انتخاب و انجام هيچ كارى نيست .

و لو شاء ربك لأمن من فى الأرض . .. و ما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن اللّه

خداوند در آيه قبل (و لو شاء ربك) مختار بودن انسانها را بيان فرمود. اين آيه شريفه نيز براى دفع توهم تفويض است; يعنى، گر چه آدميان در پذيرش ايمان و كفر آزادند، لكن بايد متوجه باشند كه انتخاب هر يك از آنها بى اذن خداوند ممكن نيست. برداشت فوق با الغاى خصوصيت از ايمان، آورده شده است.

2 - انسان در عين مختار بودن ، توانايى انتخاب ايمان بدون رخصت و اذن خداوند را نخواهد

ص: 208

داشت .

و لو شاء ربك لأمن من فى الأرض . .. و ما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن اللّه

10- اختيار پيروان ابليس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 21 - 3

3 - پيروى تابعان ابليس از وى ، بر اساس اختيار و تصميم خود آنان است .

فاتّبعوه . .. و ما كان له عليهم من سلطناختيار تكوينى انسان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 53 - 9

9 - انسان ، داراى اختيار تكوينى در پذيرش هدايت و ضلالت

لعلكم تهتدون

11- اختيار جن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 50 - 14

14- « جن » ، موجودى داراى شعور و اختيار است .

كان من الجنّ ففسق عن أمر ربّه

تمرد و سرپيچى، نشانه انتخاب گرى است و حق انتخاب گرى، به موجودى قابل اعطا است كه از قدرت تشخيص برخوردار باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 13 - 8

8 - جن ، همانند انسان ، موجودى داراى شعور و اختيار و تكليف و كيفر است .

لأملأنّ جهنّم من الجِنّة و الناس أجمعين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 12 - 16

16 - جنّيان ، موجوداتى مختار و توانمند بر

ص: 209

سرپيچى از فرمان خداوند

و من يزغ منهم عن أمرنا نذقه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 32 - 2

2- ايمان و كفر جن ، به اختيار و انتخاب خود آنان و نه معلول جبر

و من لايجب داعى اللّه

از سياق اين آيات - كه در آن جنيان تشويق و تهديد شده اند و اجابت و عدم اجابت به خود آنان نسبت داده شده است - مطلب بالا استفاده مى شود.

12- اختيار جنيان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 128 - 44 - جنيان موجوداتى داراى اراده و اختيار و تكليف هستند.

يمعشر الجن قد استكثرتم من الإنس

بازخواست شدن جنيان در قيامت، بيانگر مكلف بودن آنان و برخوردارى آنان از اختيار است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 130 - 5

5 - جن داراى شعور و اختيار و نيازمند هدايت رسولان الهى است.

يمعشر الجن و الإنس ألم يأتكم رسل منكم

مقتضاى بازخواست و درست بودن توبيخ آن است كه مورد داراى شعور اختيار و تكليف باشد. در غير اين صورت بازخواست و توبيخ و كيفر موجه نيست.

13- اختيار حيوانات

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 38 - 9

9 - حيوانات داراى نوعى اراده، اختيار، شعور و تكليف و جزا و پاداش در قيامت

أمم أمثالكم .

ص: 210

.. ثم إلى ربهم يحشرون

14- اختيار خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - حمد - 1 - 2 - 7

7 - خداوند ، از روى اختيار جهان را تدبير مى كند و در اداره آن جبر و اضطرارى ندارد .

الحمد للّه رب العلمين

در صحت اطلاق حمد، علاوه بر زيبايى فعل و صفت، اختيارى بودن فعل و صفت نيز قيد شده است; يعنى، بر فعل و صفتى زيبا، مى توان حمد كرد كه فاعل، آن را از روى اختيار تحقق بخشيده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 142 - 16

16 - خداوند ، در هدايت انسان ها و تشريع قوانين دين مختار است .

يهدى من يشاء إلى صرط مستقيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 33 - 7

7- وعيد هاى خداوند و تهديد هاى او ، حتى پس از ابلاغ آنها به مردم ، هرگز خدا را به تحقق بخشيدن آنها ملزم نمى كند .فأتنا بما تعدنا . .. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء

نوح(ع) با مقيد ساختن نزول عذاب به مشيت الهى (إن شاء) درصدد بيان اين نكته است كه: اعلام آن وعيدها و تهديدها، هر چند از ناحيه خداوند بوده، ولى اين امر موجب نمى شود كه خداوند درتحقق بخشيدن به آنهاملزم باشد او در هر حال مختار است: اگر خواست آن وعيدها را تحقق مى بخشد و

ص: 211

اگر نخواست چنين نخواهد كرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 107 - 9

9- خداوند هر آنچه را بخواهد ، انجام مى دهد .

إن ربك فعال لما يريد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 50 - 2

2 - آفرينش ، فعل اختيارى خداوند و عطاى او است .

الذى أعطى كلّ شىء خلقه

از تأمل در موارد كاربرد «عطا» و «إعطا» برمى آيد كه كاربرد اين ريشه، درجايى است كه اوّلاً دادن چيزى از روى جبر نباشد و ثانياً در برابر چيز ديگر نباشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 182 - 7

7 - خداوند ، از روى اختيار جهان را تدبير مى كند و در اداره آن ، جبر و اضطرارى ندارد .

الحمد للّه ربّ العلمين

در صحت اطلاق حمد - علاوه بر زيبايى فعل و صفت - اختيارى بودن آن دو نيز قيد شده است; يعنى، بر فعل و صفتى زيبا مى توان حمد كرد كه فاعل، آن را از روى اختيار تحقق بخشيده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 75 - 18

18 - خداوند ، از روى اختيار جهان را تدبير مى كند و در اداره آن جبر و اضطرارى ندارد .

و قالوا الحمد للّه . ..

ص: 212

و قيل الحمد للّه ربّ العلمين

در صحت اطلاق حمد، علاوه بر زيبايى فعل و صفت، اختيارى بودن آن دو نيز قيدشده است; يعنى، بر فعل و صفتى زيبا، مى توان حمد كرد كه فاعل، آن را از روى اختيار تحقق بخشيده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 65 - 16

16 - خداوند ، از روى اختيار جهان را تدبير مى كند و در اداره آن جبر و اضطرارى ندارد .

الحمد للّه ربّ العلمين

در صحت اطلاق حمد، علاوه بر زيبايى فعل و صفت، اختيارى بودن آن دو نيز قيد شده است; يعنى، بر فعل و صفتى زيبا مى توان سپاس كرد كه فاعل، آن را از روى اختيار تحقق بخشيده باشد.

15- اختيار در ايمان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 88 - 13

13 - دور شدن از رحمت خدا و گرفتار آمدن به لعنت او ، مستلزم جبر به عدم ايمان نخواهد شد .

لعنهم اللّه بكفر هم فقليلا ما يؤمنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 253 - 18

18 - ايمان يا كفر ، انتخاب آدمى در برابر روشنگرى انبياى الهى

من بعد ما جاءتهم البيّنات . .. و لكن اختلفوا فهمنهم من امن و منهم من كفر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 170 -

ص: 213

17

17 - اختيار انسان ها در انتخاب ايمان و كفر ، برخاسته از علم و حكمت خداوند

فامنوا خيراً لكم و إن تكفروا . .. و كان اللّه عليماً حكيماً

يادآورى علم و حكمت خداوند در ذيل آيه اشاره به اين است كه تمامى معارف ياد شده در آيه و از جمله آنها اختيار آدمى، عالمانه و حكيمانه است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 98 - 3

3 - ايمان ثمربخش و مورد قبول خداوند ، ايمانى است كه از روى اختيار و پيش از نزول عذاب استيصال باشد .

إن الذين حقت عليهم . .. لايؤمنون ... حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية ءام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 4 - 2

2 - خداوند ، خواهان ايمان اختيارى مردم است ، نه گرايش جبرى آنان به دين .

إن نشأ ننزّل عليهم . .. فظلّت أعنقهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 31 - 6

6 - مبادى ايمان ، امرى اختيارى است .

لن نؤمن

از اين كه مشركان ادعا كرده اند «ما هرگز ايمان نمى آوريم»، به دست مى آيد كه ايمان آوردن در اختيار خود انسان است.جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 32 - 2

2- ايمان و كفر جن

ص: 214

، به اختيار و انتخاب خود آنان و نه معلول جبر

و من لايجب داعى اللّه

از سياق اين آيات - كه در آن جنيان تشويق و تهديد شده اند و اجابت و عدم اجابت به خود آنان نسبت داده شده است - مطلب بالا استفاده مى شود.

16- اختيار در توحيد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 137 - 15

15 - اختيار تكوينى انسان در انتخاب مسير شرك و توحيد

و لو شاء الله ما فعلوه

17- اختيار در دين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 256 - 1،2

1 - تحميل و اجبارى در پذيرش دين نيست .

لا اكراه فى الدّين

2 - عقيده و مرام ، جبربردار نيست .

لا اكراه فى الدّين

نفى «اكراه» در دين و عقيده به صورت مطلق، اين مطلب را مى رساند كه سنخ مسائل عقيدتى كه با قلب و فكر انسان سر و كار دارد، قابل تحميل نيست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 107 - 3،5،8،9

3 - خداوند خواهان ايمان آزادانه و انتخابى آدميان

و لو شاء الله ما أشركوا

5 - پيامبر(صلی الله علیه و آله) مسؤول وادار ساختن مردم به ايمان و رها ساختن آنان از شرك نيست.

و ما جعلنك عليهم حفيظا

8 - پيامبر(صلی الله علیه و آله) مسؤول تبليغ و رساندن پيام الهى است، نه وادار ساختن مردم بر ايمان

و ما جعلنك

ص: 215

عليهم حفيظا و ما أنت عليهم بوكيل

9 - مبلغان دين وظيفه دار دعوت مردم به دين خدا، نه وادار كننده مردم به آن

و ما جعلنك عليهم حفيظا و ما أنت عليهم بوكيلجلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 99 - 3

3 - انسان ها ، در پذيرش و عدم پذيرش دين الهى مختارند .

و لو شاء ربك لأمن من فى الأرض كلهم جميعاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 108 - 15

15 - هيچ كس حتى پيامبر (صلی الله علیه و آله) حق تحميل عقيده و دين خويش بر ديگران - هر چند بر حق باشد - ندارد .

قد جاءكم الحق . .. فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ... و ما أنا عليكم بوكيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 35 - 13

13- انسان ها در پذيرش دين و يا رد آن ، مختارند .

و قال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء . .. فهل على الرسل إلاّ ا

آوردن عبارت «فهل على الرسل إلاّ البلاغ. ..» در پايان آيه، مى تواند جواب ادعاى مشركان درباره جبرى بودن عقيده شان باشد; به اين صورت كه خداوند در جواب آنان مى فرمايد: پيامبران فقط براى ابلاغ پيام خداوند فرستاده شده اند و جبرى در كار نيست.

جلد - نام سوره -

ص: 216

سوره - آيه - فيش

20 - غاشيه - 88 - 22 - 2

2 - پذيرش دين ، اجبارى نيست .

لست عليهم بمصيطر

18- اختيار در شرك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 137 - 15

15 - اختيار تكوينى انسان در انتخاب مسير شرك و توحيد

و لو شاء الله ما فعلوه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 148 - 18

18 - خداوند كسى را به پذيرش عقيده شرك مجبور نساخته است.

لو شاء الله ما أشركنا . .. إن أنتم إلا تخرصون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش13 - قصص - 28 - 63 - 10

10 - پيشوايان شرك منكر مجبور كردن مردم به پرستش خويش

ما كانوا إيّانا يعبدون

19- اختيار در عبادت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - حمد - 1 - 5 - 15

15 - انسان در عين دارا بودن اختيار در عبادت خدا ، بدون اعانت او بر انجام آن توانا نيست .

إياك نعبد و إياك نستعين

20- اختيار در عبوديت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 3 - 17

17 - ضرورت اختيار بندگى و پرستش خداوند يكتا

ذلكم اللّه ربكم فاعبدوه

21- اختيار در عقيده

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 148 - 11،18

ص: 217

11 - انسان داراى اختيار در عقيده و عمل، و جبرگرايى انديشه اى باطل است.

كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل

18 - خداوند كسى را به پذيرش عقيده شرك مجبور نساخته است.

لو شاء الله ما أشركنا . .. إن أنتم إلا تخرصون

22- اختيار در عمل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 148 - 11

11 - انسان داراى اختيار در عقيده و عمل، و جبرگرايى انديشه اى باطل است.

كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل

23- اختيار در كفر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 253 - 13،18

13 - آزادى انسان ها در انتخاب كفر و ايمان به رسالت انبيا ، سُنّت الهى

و لو شاء اللّه ما اقتتل . .. و لكن اختلفوا فمنهم من امن و منهم من كفر

18 - ايمان يا كفر ، انتخاب آدمى در برابر روشنگرى انبياى الهى

من بعد ما جاءتهم البيّنات . .. و لكن اختلفوا فهمنهم من امن و منهم من كفر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 170 - 12،17

12 - كفرورزى مردمان و اختيار كفر از سوى آنان ، خارج از خواست خداوند و سيطره او نيست .

و إن تكفروا فان للّه ما فى السموت و الارض

بديهى است كه فرمانروايى خداوند بر هستى مترتب بر كفرورزى مردمان نيست ; بنابراين جواب شرط

ص: 218

(ان تكفروا) محذوف است و جمله «فان للّه . ..» جانشين و بيانگر آن مى باشد ; بر اين اساس معناى «و ان تكفروا ...» چنين مى شود: تمام هستى و از جمله كفرورزى كافران مملوك خداوند است و خارج از خواست و اراده او نيست.

17 - اختيار انسان ها در انتخاب ايمان و كفر ، برخاسته از علم و حكمت خداوند

فامنوا خيراً لكم و إن تكفروا . .. و كان اللّه عليماً حكيماً

يادآورى علم و حكمت خداوند در ذيل آيه اشاره به اين است كه تمامى معارف ياد شده در آيه و از جمله آنها اختيار آدمى، عالمانه و حكيمانه است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 32 - 2

2- ايمان و كفر جن ، به اختيار و انتخاب خود آنان و نه معلول جبر

و من لايجب داعى اللّه

از سياق اين آيات - كه در آن جنيان تشويق و تهديد شده اند و اجابت و عدم اجابت به خود آنان نسبت داده شده است - مطلب بالا استفاده مى شود.

24- اختيار در گمراهى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 53 - 9

9 - انسان ، داراى اختيار تكوينى در پذيرش هدايت و ضلالت

لعلكم تهتدونجلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 103 - 30

30 - اختيار و آزادى انسان ، در پذيرش هدايت و عدم پذيرش آن

لعلكم

ص: 219

تهتدون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 35 - 11

11 - انسان در انتخاب راه هدايت و ظلالت آزاد است.

فإن استطعت أن تبتغى . .. و لو شاء اللّه لجمعهم على الهدى

از اينكه خداوند مى فرمايد اگر هر گونه معجزه بيايد ايمان نمى آورند و اگر خداوند مى خواست مى توانست هدايت كند، معلوم مى شود كه انسان در انتخاب راه آزاد است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 149 - 5،9

5 - انسان در انتخاب مسير هدايت يا ضلالت مختار است.

قل فلله الحجة البلغة فلو شاء لهديكم أجمعين

9 - سنت و مشيت خداوند بر هدايت و ضلالت جبرى آدميان قرار نگرفته است.

فلو شاء لهديكم أجمعين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 15 - 3

3- انسان در انتخاب راه هدايت يا گمراهى مختار است .

من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه و من ضلّ فإنما يضلّ عليها

25- اختيار در هدايت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 53 - 9

9 - انسان ، داراى اختيار تكوينى در پذيرش هدايت و ضلالت

لعلكم تهتدون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 103 - 30

30 - اختيار و آزادى انسان ،

ص: 220

در پذيرش هدايت و عدم پذيرش آن

لعلكم تهتدونجلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 99 - 1

1 - پيامبر تنها ، وظيفه دار ابلاغ پيام رسالت نه اجبار مردم به پذيرش آن

ما على الرسول الا البلغ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 35 - 8،10،11

8 - مشيت خداوند بر هدايت جبرى مردم قرار نگرفته است.

و لو شاء اللّه لجمعهم على الهدى

حرف «لو» براى امتناع است ; يعنى خدا اين چنين هدايتى را نمى خواهد، در صورتى كه مسلماً هدايت اختيارى و تشريعى را خداوند خواهان است، پس ناچار بايد اين هدايت، هدايت جبرى باشد.

10 - خواست خداوند، آزادى و اختيار انسان در انتخاب راه هدايت است.

و لو شاء اللّه لجمعهم على الهدى

11 - انسان در انتخاب راه هدايت و ظلالت آزاد است.

فإن استطعت أن تبتغى . .. و لو شاء اللّه لجمعهم على الهدى

از اينكه خداوند مى فرمايد اگر هر گونه معجزه بيايد ايمان نمى آورند و اگر خداوند مى خواست مى توانست هدايت كند، معلوم مى شود كه انسان در انتخاب راه آزاد است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 48 - 2

2 - الزام قهرى مردم به ايمان وظيفه پيامبران نيست.

و ما نرسل المرسلين إلا مبشرين و منذرين

چون در آيات قبل سخن از

ص: 221

درخواست نزول آيات و رد آن بود، لاجرم اين سؤال مطرح مى گردد كه مسؤوليت پيامبران در برابر هدايت مردم چيست و تا كجاست؟ اين آيه با محدود دانستن وظيفه تبليغى پيامبران در انذار و تبشير، اجبار مردم به ايمان را خارج از حيطه مسؤوليت پيامبران مى داند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 149 - 4،5،9

4 - سنت خداوند، هدايت آزادانه و از روى اختيار انسانها با دلايل محكم و رساست.

قل فلله الحجة البلغة فلو شاء لهديكم أجمعين

مفهوم جمله امتناعيه «لو شاء . .. » آن است كه خداوند هدايت آزادانه آدميان را خواسته است، نه جبر آنان بر هدايت. چگونگى اين هدايت در جمله «فلله ... » بيان گرديده است. يعنى اينكه خداوند چنين خواسته كه با حجتهاى بالغه آدميان را هدايت كند.

5 - انسان در انتخاب مسير هدايت يا ضلالت مختار است.

قل فلله الحجة البلغة فلو شاء لهديكم أجمعين

9 - سنت و مشيت خداوند بر هدايت و ضلالت جبرى آدميان قرار نگرفته است.

فلو شاء لهديكم أجمعينجلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 15 - 3

3- انسان در انتخاب راه هدايت يا گمراهى مختار است .

من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه و من ضلّ فإنما يضلّ عليها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - سجده - 32 - 13 - 3،7

3 - خداوند ، خواهان

ص: 222

حركت اختيارى انسان با ابزار و زمينه هاى معرفتى خويش ، براى رسيدن به هدايت است .

و لو شئنا لأتينا كلّ نفس هديها

استدراك «و لكن حقّ. ..» در برگيرنده معنايى است كه حاوى جواب «لو» است; يعنى، آيه، چنين معنايى را القا مى كند: «اگر ما مى خواستيم هدايت هر كسى را براى او مسلم مى كرديم، اما چنين نمى خواهيم، بلكه مى خواهيم كه خود او تصميم بگيرد. در نتيجه، كسانى كه تصميم به گمراهى مى گيرند، به جهنم خواهند رفت».

7 - رهيدن از دوزخ ، تنها در پرتو هدايت پذيرى اختيارى در دنيا ممكن است .

و لو شئنا لأتينا كلّ نفس هديها و لكن حقّ القول منّى لأملأنّ جهنّم

26- اختيار رهبران شرك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 30 - 3

3 - سران شرك در قيامت ، بدون اجبار به نقش خود در گمراهى مشركان اقرار خواهند كرد .

و ما كان لنا عليكم من سلطن بل كنتم قومًا طغين

برداشت ياد شده از آن جا است كه پيشوايان شرك، در پاسخ به اتهامِ داشتن نقش در گمراهى مشركان، تنها به اجبار نكردن بر گمراهى اكتفا كرده و اصل نقش داشتن خود را نفى نخواهند كرد. پذيرش دست داشتن در گمراهى مشركان در دو آيه بعد (فأغويناكم إنا كنا غاوين)، مؤيد اين برداشت است.

27- اختيار شوهر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 28 - 11

11 - امر طلاق ، به

ص: 223

دست مرد است .

فتعالين أمتّعكنّ و أسرّحكنّ سراحًا جميلاً

28- اختيار شياطين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش19 - ملك - 67 - 5 - 14

14 - شيطان ها ، موجوداتى مختار و مكلف

للشيطين و أعتدنا لهم عذاب السعير

مطلب ياد شده، با توجه به اين نكته است كه عذاب و كيفر شدن، دليل مكلف بودن و تكليف شدن نشانه آزاد و مختار بودن است; زيرا تكليف اجبارى، نه كيفر دارد و نه ثواب.

29- اختيار شيطان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 63 - 7

7- شيطان ، موجودى مختار و مكلف است .

اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنّم جزاؤكم جزاءً موفورًا

وعده حهنّم به ابليس و پيروان وى حكايت از اين دارد كه ابليس مكلف به انجام تكليفهايى است. چون اصولاً كيفر، براى تمرّد از انجام وظيفه است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 75 - 7

7 - شيطان ، موجودى مختار و با اراده

ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدىّ

سؤال از انگيزه تمرد ابليس، گوياى مختار و با اراده بودن او است; زيرا تنها موجودات مختار و با اراده داراى انگيزه اند.

30- اختيار كافران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - تغابن - 64 - 12 - 7

7 - در جامعه اسلامى ، كافران در پذيرش اسلام ، آزاد و مختاراند و كسى حق تحميل و

ص: 224

اجبار آن را بر آنان ندارد .

فإن تولّيتم فإنّما على رسولنا البلغ المبين

31- اختيار مردم مغرب سرزمين ذوالقرنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 88 - 10

10- ساحل نشينان غرب سرزمين ذوالقرنين ، براى ايمان و عمل صالح و ترك ستم كارى ، از زمينه مساعدى برخودار بودند .

أمّا من ظلم . .. و أمّا من ءامن و عمل صلحًا

32- اختيار مشركان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 63 - 9

9 - اقدام آزادانه پيروان شرك به پرستش پيشوايان خود

ما كانوا إيّانا يعبدون

با توجه به بخش هاى قبلى آيه، مفاد جمله «ما كانوا. ..» نفى پرستش نيست; بلكه نفى اجبار به پرستش است. بنابراين تقدير جمله ياد شده چنين است: «ما كانوا إيّانا يعبدون بإلجاء منّا»; يعنى، آنها از روى اجبار ما را عبادت نمى كردند; بلكه اين عملى بود كه خودشان آزادانه به آن مبادرت مىورزيدند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 30 - 1

1 - پيشوايان شرك در قيامت ، هرگونه اعمال زور و سلطه از ناحيه خود را براى به گمراهى كشاندن مشركان ، مردود خواهند دانست .

و ما كان لنا عليكم من سلطن

33- اختيار مطلقه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - طلاق - 65 - 6 - 7

7 - زنان مطلّقه ، در شيردادن به نوزاد خويش و يا نپذيرفتن

ص: 225

آن ، مختار و آزاداند .

فإن أرضعن لكم فاتوهنّ أُجورهنّ

34- اختيار موسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 28 - 2

2 - موسى ( ع ) خواهان ملزم نشدن از سوى شعيب به ادامه كار ، پس از اتمام مدت اول ( هشت سال ) در صورت عدم تمايل به ادامه كار و مجبور نشدن به ترك كار در صورت تمايل به اتمام مدت دوم ( ده سال )

أيّما الأجلين قضيت فلاعدون علىّ

جمله «لاعدوان علىّ» انشا در قالب اخبار است. بنابراين مقصود اين است كه من هر يك از دو مدت را بخواهم پايان ببرم، نبايد برخلاف خواسته ام مرا مجبور كنى.

35- اختيار مؤمنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - منافقون - 63 - 8 - 15

15 - « عن أبى عبداللّه ( ع ) قال : إنّ اللّه عزّوجلّ فَوَّضَ إلى المؤمن أُمورَه كلَّها و لم يفوّض إليه أن يكونَ ذليلاً أما تسمع قول اللّه عزّوجلّ يقول : « و للّه العزّة و لرسوله و للمؤمنين » . . . ;

از امام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: خداى عزّوجلّ تمام امور مؤمن را به شخص وى واگذار نموده; ولى [اختيار ]ذليل بودن و ذلت كشيدن را به او نداده است. آيا نشنيده اى سخن خداى عزّوجلّ را كه مى فرمايد: «و للّه العزّة و لرسوله و للمؤمنين»...».

36- اختيار همسران محمد(صلی الله علیه و آله) در زندگى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 28 - 2،7

ص: 226

2 - پيامبر (صلی الله علیه و آله) طبق فرمان خداوند ، همسران خود را مخير كرد كه يا دنيا و امكانات اش را انتخاب كنند و از پيامبر جدا شوند و يا آن حضرت را برگزينند و چنين خواسته هايى نداشته باشند .

قل لأزوجك إن كنتنّ تردن الحيوة الدنيا و زينتها فتعالين أمتّعكنّ و أسرّحكنّ سراحً

7 - صرف انتخاب دنيا از سوى همسران پيامبر (صلی الله علیه و آله) - با مخير بودن آنان به انتخاب يكى از دو امرِ دنيا و پيامبر (صلی الله علیه و آله) - براى طلاق كافى نبود ، بلكه آن حضرت ، بايد درباره آنان تصميمى هم اتخاذ مى كرد .

قل لأزوجك إن كنتنّ تردن الحيوة الدنيا. .. فتعالين أمتّعكنّ و أسرّحكنّ سراحًا جمي

تصريح به «تسريح» نشان مى دهد كه صرف انتخاب دنيا از سوى همسران پيامبر براى طلاق كافى نبوده است.

37- اختيار همسران محمد(صلی الله علیه و آله) در طلاق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 28 - 2،5،7،12

2 - پيامبر (صلی الله علیه و آله) طبق فرمان خداوند ، همسران خود را مخير كرد كه يا دنيا و امكانات اش را انتخاب كنند و از پيامبر جدا شوند و يا آن حضرت را برگزينند و چنين خواسته هايى نداشته باشند .

قل لأزوجك إن كنتنّ تردن الحيوة الدنيا و زينتها فتعالين أمتّعكنّ و أسرّحكنّ سراحً

5 - پيامبر (صلی الله علیه و آله) طبق فرمان خداوند ، موظف بود كه در صورت انتخاب طلاق از سوى همسران اش ، به آنها متاعى پرداخت كرده و با رويى خوش آنان را

ص: 227

طلاق دهد .

قل لأزوجك إن كنتنّ تردن الحيوة الدنيا . .. أمتّعكنّ و أسرّحكنّ سراحًا جميلاً

«سراح» در لغت، به معناى «رها كردن» است (مفردات راغب).

7 - صرف انتخاب دنيا از سوى همسران پيامبر (صلی الله علیه و آله) - با مخير بودن آنان به انتخاب يكى از دو امرِ دنيا و پيامبر (صلی الله علیه و آله) - براى طلاق كافى نبود ، بلكه آن حضرت ، بايد درباره آنان تصميمى هم اتخاذ مى كرد .

قل لأزوجك إن كنتنّ تردن الحيوة الدنيا. .. فتعالين أمتّعكنّ و أسرّحكنّ سراحًا جمي

تصريح به «تسريح» نشان مى دهد كه صرف انتخاب دنيا از سوى همسران پيامبر براى طلاق كافى نبوده است.12 - « عيص بن قاسم عن أبى عبداللّه ( ع ) قال : سألته عن رجل خيّر إمرأته فاختارت نفسها بانت منه ؟ قال : لا ، إنّما هذا شىء كان لرسول اللّه (صلی الله علیه و آله) خاصة ، أُمر بذلك ففعل و لو اخترْنَ أنفسهنّ لطلّقهنّ و هو قول اللّه عزّوجلّ : « قل لأزواجك إن كنتنّ تردن الحياة الدنيا و زينتها فتعالين أُمتّعكنّ و أُسرّحكنّ سراحاً جميلاً » ;

عيص بن قاسم گويد: از امام صادق(ع) پرسيدم: اگر مردى اختيار را به همسر خود بدهد كه نزد او بماند يا از او جدا شود و زن، جدايى را انتخاب كند، آيا (بدون اجراى طلاق) زن از او جدا مى شود؟ فرمود: نه. اين حكم، مخصوص رسول اللّه(صلی الله علیه و آله) بود. وى مأمور شد تا همسران خود را مخير سازد و اگر همسرانِ ايشان خود را اختيار مى كردند (و نه ماندن نزد

ص: 228

رسول خدا را) پيغمبر(صلی الله علیه و آله) آنان را رها مى كرد. آن، اين سخن خدا است كه مى فرمايد: قل لأزواجك...».

38- اهميت اختيار انسان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف - 43 - 33 - 4

4 - پيشگيرى خداوند از گسترش فضاى كفر و بى اختيار شدن انسان ها و برهم خوردن زمينه هاى انتخاب

و لولا أن يكون الناس أمّة وحدة

مراد از «اُمّة واحدة» شدن مردم، ممكن است تمايل يافتن آنان به كفر باشد.

39- تفويض اختيار به مديران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 86 - 14

14- تفويض برخى اختيارات به مديران و رهبران ، در محدوده وظايف شان ، امرى لازم است .

قلنا يذا القرنين إمّا أن تعذّب و إمّا أن تتّخذ فيهم حسنًا

خداوند ذوالقرنين را در تصميم گيرى براى نحوه برخورد با اقوام مغرب، مخيّر گذاشت، ديگران نيز بايد اين را سرمشق خود قرار دهند.

40- جبر و اختيار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 35 - 18

18 - انسان موجودى مختار در اطاعت و معصيت خداوند

و لاتقربا هذه الشجرة فتكونا من الظلمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 148 - 11،18

11 - انسان داراى اختيار در عقيده و عمل، و جبرگرايى انديشه اى باطل است.كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل

18 - خداوند كسى را به پذيرش عقيده شرك

ص: 229

مجبور نساخته است.

لو شاء الله ما أشركنا . .. إن أنتم إلا تخرصون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 149 - 6،9

6 - اگر مشيت خداوند اجبار انسان بر هدايت بود، همگان را، بى استثنا، هدايت مى كرد.

فلو شاء لهديكم أجمعين

9 - سنت و مشيت خداوند بر هدايت و ضلالت جبرى آدميان قرار نگرفته است.

فلو شاء لهديكم أجمعين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 116 - 9

9 - انسان به خاطر استعداد هاى گسترده و شايستگى هاى ذاتى اش ، برتر از فرشتگان است .

للملئكة اسجدوا لأدم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 123 - 15

15 - انسان ، داراى اختيار در انتخاب راه هدايت و يا گمراهى

فإمّا يأتينّكم منّى هدًى فمن اتبع هداى

41- دلايل اختيار در دين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 99 - 5

5 - ايمان نياوردن گروه هاى بسيارى از انسان ها ، نشان آزادى آدميان و مجبور نبودنشان از سوى خداوند در پذيرش دين الهى است .

و لو شاء ربك لأمن من فى الأرض كلهم جميعاً

42- سلب اختيار در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 105 - 3

3- اختيار و انتخاب در روز قيامت ،

ص: 230

از انسان ها سلب مى شود .

يوم يأت لاتكلم نفس إلاّ بإذنهقرين بودن هر گونه سخن در قيامت با اذن خداوند، مى تواند به اين معنا باشد كه: صحنه قيامت مانند دنيا نيست كه انسانها با اراده خويش سخن بگويند و يا افعال ديگرى انجام دهند و احياناً كارى كنند كه مورد رضايت خدا نباشد; بلكه اختيار از آنها سلب مى شود و نمى توانند هر چه را مى خواهند بگويند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - انفطار - 82 - 19 - 2

2 - قيامت ، روز سلب مالكيت و اختيار از همه انسان ها است .

يوم لاتملك نفس لنفس شيئًا

43- فلسفه اختيار انسان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 37 - 5

5- هدف از اعطاى آزادى به انسان ها براى اختيار كفر و ايمان و تلاش در راه آن ، جداسازى ناپاكان از پاكان است . *

فسينفقونها . .. و الذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز اللّه الخبيث من الطيب

برداشت فوق بر اساس اين احتمال است كه «ليميز اللّه» متعلق به معناى ضمنى آيه قبل (اعطاى آزادى براى اختيار كفر و ايمان و مهلت دادن به انسانها در دنيا) باشد. قابل ذكر است كه گرايش به اين معنا بدان جهت است كه تعلق «ليميز» به «إلى جهنم يحشرون»، با توجه به جمله «فيجعله فى جهنم»، خالى از ابهام نيست.

44- محدوده اختيار انسان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء

ص: 231

- 17 - 36 - 12

12- « عن موسى بن جعفر ( ع ) . . . قال على بن الحسين ( ع ) : . . . و ليس لك أن تتكلم بما شئت لأن الله تعالى قال : « و لاتقف ما ليس لك به علم » . . . ;

امام موسى بن جعفر(ع) . .. از امام سجاد(ع) روايت كرده است كه فرمود: تو حق ندارى هر چه مى خواهى بگويى; چون خداوند متعال فرمود: و لاتقف ما ليس لك به علم...».

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 26 - 8

8 - انسان ها - به رغم داشتن اختيار - مقهور قوانين و سنت هاى تكوينى عالم آفرينش اند .

كلّ له قنتون

با توجه به اين واقعيت روشن كه انسان ها از دستورهاى تشريعى خداوند تمرد مى كنند، «كلٌّ له قانتون» تكوينى است. بنابراين، مراد از اطاعت خاضعانه همه موجودات - از جمله انسان ها - از خداوند، مى تواند اين باشد كه آنان، پيوسته تابع علل و اسباب تكوينى عالم اند و نمى توانند از آنها فراتر بروند.جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 15 - 10

10 - بازگشت آدميان به زندگى در عالم آخرت ، بازگشتى قهرى و بدون اختيار

ثمّ إلى ربّكم ترجعون

مجهول آمدن فعل «تُرجعون»، نشانگر آن است كه آدميان بدون اختيار و انتخاب، ناگزير به حيات اخروى اند و كافران برخلاف

ص: 232

تمايلشان، به صحنه آخرت احضار خواهند شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 38 - 1،2

1 - هيچ كتاب آسمانى ، آدميان را در انتخاب راه درست و نادرست ، آزاد ندانسته ; بلكه همگان را به گزينش راه درست مكلف ساخته است .

إنّ لكم فيه لما تخيّرون

2 - انسان در ديدگاه كتاب هاى آسمانى ، موجودى مكلف و مسؤول است ; نه آزاد مطلق و عنان گسيخته .

إنّ لكم فيه لما تخيّرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 39 - 1،2

1 - هيچ انسانى براى آزادى مطلق و عنان گسيخته خويش در برابر گزينش راه درست يا نادرست ، از خداوند تضمين و تعهد نگرفته است .

أم لكم أيمن علينا بلغة إلى يوم القيمة إنّ لكم لما تحكمون

2 - خداوند ، براى آزادى مطلق و عنان گسيخته هيچ انسانى ، تعهد نسپرده و تضمين نكرده است .

أم لكم أيمن . .. إنّ لكم لما تحكمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 40 - 2

2 - هيچ كس نمى تواند ضامن درستى اين انديشه شود كه خداوند ، سرنوشت مسلمانان و تبهكاران را يكسان دانسته و آزادى مطلق انسان ها را در برابر گزينش راه درست و نادرست ، تعهد كرده است .

أفنجعل المسلمين كالمجرمين . .. إنّ لكم فيه

ص: 233

لما تخيّرون ... سلهم أيّهم بذلك زعيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 30 - 2

2 - انسان در برابر خداوند ، موجودى مستقل و كاملاً آزاد و مختار نيست ; بلكه در محدوده مشيّت و خواست او ، داراى آزادى و اختيار است .

و ما تشاءون إلاّ أن يشاء اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش20 - نبأ - 78 - 37 - 12،14

12 - خداوند در امور جهان آخرت ، به هيچ كس اختيار تصميم گيرى و اظهار نظر نداده است .

لايملكون منه خطابًا

ممكن است «منه» به «لايملكون» متعلق باشد; يعنى، آن موجودات از جانب خداوند، مالك هيچ خطاب و اظهار نظرى درباره حوادث قيامت قرار داده نشده اند. به قرينه آيه بعد، مراد از آن، استقلال در تصميم گيرى است.

14 - خداوند ، در تدبير امور عالم و گستراندن رحمت خويش ، به احدى از مخلوقات خود حق اعتراض نداده است .

ربّ السموت . .. الرحمن لايملكون منه خطابًا

به قرينه صدر آيه، مى توان گفت: مراد از خطاب، اعتراض به كارهايى است كه از ربوبيت و رحمانيت خداوند نشأت گرفته است. بنابراين محتواى آيه شريفه، به نظام كنونى جهان نيز ارتباط داشته و اختصاص به جهان آخرت ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - تكوير - 81 - 10 - 4

4 - بسته ماندن و باز شدن نامه اعمال

ص: 234

انسان در قيامت ، در اختيار او نيست .

و إذا الصحف نشرت

مجهول بودن «نشرت»، گوياى برداشت ياد شده است.

45- منشأ اختيار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 56 - 1،2

1 - اختيار و خواست انسان مستقل نيست ; بلكه منوط به مشيّت و خواست خداوند به داشتن اين اختيار و خواست است .

و ما يذكرون إلاّ أن يشاء اللّه

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه خداوند در آيه قبل (فمن شاء ذكره)، براى بشر خواست و اختيار قائل شده است و در آيه مورد بحث فرمود: اين خواست و اختيار، بسته به مشيت و خواست خداوند است. بنابراين بشر در اختيار و خواست خود، مستقل نيست.

2 - تعلق مشيت الهى ، به مختار و آزاد بودن بشر

فمن شاء ذكره . و ما يذكرون إلاّ أن يشاء اللّه

46- منشأ اختيار در دين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 99 - 8

8 - مختار و آزاد بودن انسان در پذيرش و عدم پذيرش دين ، مقتضاى ربوبيت خداست .

و لو شاء ربك لأمن من فى الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين

4- اخراج

1- مشخصات کتاب

بسم الله الرحمن الرحیم

اخراج از دیدگاه قرآن در تفسیر راهنما

تحقیق و تالیف : رسول ملکیان اصفهانی

2- اخراج آدم(ع) از بهشت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 36 - 3،4،22

3 -

ص: 235

شيطان و اغواگرى هاى او سبب خروج آدم ( ع ) و حوا از بهشت شد .

فأخرجهما مما كانا فيه

4 - خداوند ، پس از سلب شايستگى آدم ( ع ) و حوا براى سكونت در بهشت ، آنان را به خروج از بهشت و فرود آمدن به زمين فرمان داد .

و قلنا اهبطوا

هبوط (مصدر اهبطوا) به معناى فرود آمدن است. مفعول «اهبطوا» به دليل جمله بعد، «الأرض» مى باشد.

22 - از امام رضا ( ع ) روايت شده : « . . . فتسلط عليه ( آدم ( ع ) ) الشيطان . . . و تسلط على حوا . . . فأخرجهما اللّه عز و جل عن جنته فاهبطهما عن جواره إلى الأرض . . . ;

. .. پس شيطان بر آدم (ع) ... و حوا مسلط گشت ... پس خدا آنان را از بهشت خود بيرون راند و از جوار خود به زمين فرو فرستاد ...».

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 38 - 1،4

1 - خداوند ، پس از نافرمانى آدم ( ع ) و حوا ، از آنان خواست تا از بهشت خارج شوند .

قلنا اهبطوا منها

درباره دليل تكرار جمله «قلنا اهبطوا» (آمدنش در اين آيه و آيه 36) چند نظر ايراد شده است. نبودن واو و ديگر حروف عطف در آيه مورد بحث، اين نظر را تقويت مى كند كه: «قلنا اهبطوا» در آيه فوق، تأكيد جمله «قلنا اهبطوا»

ص: 236

در آيه 36 است.

4 - خداوند ، به هنگام خروج آدم ( ع ) و حوا از بهشت ، آنان و نسلشان را به بهره مند ساختن از هدايت ها و رهنمودهايى از جانب خودش ، بشارت داد .

فإما يأتينكم منى هدًى«إما» مركب از «إن» شرطيه و «ما»ى زايده است. شرطيه بودن جمله از يكسو و تأكيد آن با «ما»ى زايده و نون تأكيد در «يأتينّ» از سوى ديگر، اقتضا مى كند كه جمله چنين معنا شود: اگر هدايتى از جانب من آمد كه البته خواهد آمد ... .

3- اخراج ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 46 - 4،6

4- آزر ، با سوگند بر سنگساركردن ابراهيم ( ع ) ، در صورت ادامه مبارزه با بت پرستى ، او را براى مدتى طولانى از خانه اش بيرون كرد .

واهجرنى مليًّا

«مليّاً» به معناى مدت طولانى است (لسان العرب).

6- آزر با تهديد ابراهيم ( ع ) به سنگسار كردن و نيز دور ساختن او از خود ، در صدد تحميل عقيده خويش بر ابراهيم ( ع ) و بازداشتن او از توحيد بود .

لئن لم تنته لأرجمنّك واهجرنى مليًّا

4- اخراج ابليس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 34 - 1،2

1- فرمان خداوند به ابليس براى خروج از آسمان ، در پى تمرد وى از دستور سجده بر آدم ( ع )

قال فاخرج منها

برداشت فوق، مبتنى بر

ص: 237

دو احتمال است:1. مرجع ضمير «منها» «سماوات» باشد، اگرچه در كلام ذكر نشده است. 2. به قرينه اينكه ابليس از زمره ملائكه بوده و جايگاه آنان هم در آسمانهاست.

2- خداوند ، در پى تمرد ابليس از فرمان خدا ، او را از زمره فرشتگان بيرون راند .

قال فاخرج منها

اين برداشت، مبتنى بر اين احتمال است كه مرجع ضمير «منها» - همان گونه كه مفسران احتمال داده اند - «زمرة الملائكة» باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 77 - 1،6

1 - فرمان خداوند به خروج ابليس از صف ملائكه ، در پى تمرد او از فرمان سجده بر آدم ( ع )

قال فاخرج منها

در اين كه مرجع ضمير «منها» چيست و مقصود از آن چه مى باشد; ميان مفسران بحث و گفت وگو درگرفته است. برخى آن را صف فرشتگان دانسته اند; چون ابليس پيش از آن با فرشتگان بود و به همراه آنان مكلف به سجده بر آدم شده بود. برخى ديگر آن را منزلت و مقامى دانسته اند كه ابليس و فرشتگان در آن قرار داشتند; يعنى، منزلت و مقام مقربان درگاه الهى. گفتنى است كه دراين باره تعبير «هبوط» در سوره ديگرى (قال فاهبط منها) به كار رفته و مؤيد همين ديدگاه است.

6 - طرد شدن شدن ابليس از درگاه الهى ، باعث اخراج وى از صف ملائكه

فاخرج منها فإنّك رجيم

برداشت ياد شده از آن جا است كه جمله «فإنّك رجيم» تعليل براى

ص: 238

جمله «فاخرج منها» مى باشد.

5- اخراج ازبهشت آدم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 123 - 2،3

2 - خداوند ، شيطان را به دليل وسوسه گرى و فريب دادن آدم ، از بهشت اخراج كرد و به فرود آمدن به زمين فرمان داد .

فوسوس إليه الشيطن . .. قال اهبطا منها جميعًا

برداشت ياد شده بر اين مبنا است كه مخاطب در «اهبطا» آدم و شيطان باشند.

3 - آدم و حوا ( ع ) ، در پى عمل به وسوسه شيطان و ناديده گرفتن هشدار هاى خداوند در بهشت ، از آن مكان عالى اخراج شدند و به زمين فرود آمدند .

فأكلا منها . .. و عصى ءادم ... قال اهبطا منها جميعًا

«هبوط»; يعنى، نزول (مصباح). فرمان «اهبطا» فرمانى تكوينى بوده است; زيرا هبوط به زمين براى انسان، عادتاً مقدور نيست.

6- اخراج حوا از بهشت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 36 - 3،4،22

3 - شيطان و اغواگرى هاى او سبب خروج آدم ( ع ) و حوا از بهشت شد .

فأخرجهما مما كانا فيه

4 - خداوند ، پس از سلب شايستگى آدم ( ع ) و حوا براى سكونت در بهشت ، آنان را به خروج از بهشت و فرود آمدن به زمين فرمان داد .

و قلنا اهبطوا

هبوط (مصدر اهبطوا) به معناى فرود آمدن است. مفعول «اهبطوا» به دليل جمله بعد، «الأرض» مى باشد.

22

ص: 239

- از امام رضا ( ع ) روايت شده : « . . . فتسلط عليه ( آدم ( ع ) ) الشيطان . . . و تسلط على حوا . . . فأخرجهما اللّه عز و جل عن جنته فاهبطهما عن جواره إلى الأرض . . . ;

. .. پس شيطان بر آدم (ع) ... و حوا مسلط گشت ... پس خدا آنان را از بهشت خود بيرون راند و از جوار خود به زمين فرو فرستاد ...».

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 38 - 1،4

1 - خداوند ، پس از نافرمانى آدم ( ع ) و حوا ، از آنان خواست تا از بهشت خارج شوند .قلنا اهبطوا منها

درباره دليل تكرار جمله «قلنا اهبطوا» (آمدنش در اين آيه و آيه 36) چند نظر ايراد شده است. نبودن واو و ديگر حروف عطف در آيه مورد بحث، اين نظر را تقويت مى كند كه: «قلنا اهبطوا» در آيه فوق، تأكيد جمله «قلنا اهبطوا» در آيه 36 است.

4 - خداوند ، به هنگام خروج آدم ( ع ) و حوا از بهشت ، آنان و نسلشان را به بهره مند ساختن از هدايت ها و رهنمودهايى از جانب خودش ، بشارت داد .

فإما يأتينكم منى هدًى

«إما» مركب از «إن» شرطيه و «ما»ى زايده است. شرطيه بودن جمله از يكسو و تأكيد آن با «ما»ى زايده و نون تأكيد در «يأتينّ» از سوى ديگر، اقتضا مى كند كه جمله چنين معنا

ص: 240

شود: اگر هدايتى از جانب من آمد كه البته خواهد آمد ... .

7- اخراج دشمنان از سرزمين هاى اسلامى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 191 - 5

5 - ضرورت باز پس گيرى سرزمين هاى اسلامى از دست دشمنان دين و بيرون راندن ايشان از آن جا

و أخرجوهم من حيث أخرجوكم

8- اخراج ذخاير زمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - زلزله - 99 - 4 - 2

2 - زمين در قيامت ، پس از لرزش شديد و بيرون ريختن دفينه هاى خويش ، اطلاعات ذخيره شده خود را برملا خواهد ساخت .

يومئذ تحدّث أخبارها

9- اخراج زنده از مرده

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 31 - 10،11

10 - پيدايش مستمر و بىوقفه موجودات جاندار از پديده هاى بى جان و موجودات بى جان از پديده هاى جاندار ، از نشانه هاى ربوبيت خدا

و من يخرج الحى من الميت و يخرج الميت من الحى . .. فسيقولون اللّه

11 - خداست كه پيوسته موجود زنده را از جسم مرده و مرده را از جسم زنده پديد مى آورد .

و من يخرج الحى من الميت و يخرج الميت من الحى . .. فسيقولون اللّه

به كارگيرى فعل مضارع در «يخرج الحى» و «يخرج الميت» بيانگر استمرار پيدايش مرگ و حيات است.

10- اخراج شيطان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 123 - 2

ص: 241

- خداوند ، شيطان را به دليل وسوسه گرى و فريب دادن آدم ، از بهشت اخراج كرد و به فرود آمدن به زمين فرمان داد .

فوسوس إليه الشيطن . .. قال اهبطا منها جميعًا

برداشت ياد شده بر اين مبنا است كه مخاطب در «اهبطا» آدم و شيطان باشند.

11- اخراج شيطان از بهشت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 36 - 8

8 - خداوند به شيطان فرمان داد تا از بهشت خارج شود و به زمين فرود آيد .

و قلنا اهبطوا

«اهبطوا» - به صورت صيغه جمع - مى نماياند كه: خطاب در آن، علاوه بر آدم(ع) و حوا متوجه شخص و يا اشخاص ديگرى نيز هست. برخى بر اين نظر هستند كه شيطان نيز مخاطب آن امر بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 38 - 3

3 - خداوند ، شيطان را نيز از بهشت خارج كرد . *

قلنا اهبطوا منها جميعاً

برداشت فوق بر اساس اين احتمال است كه: خطاب در «اهبطوا» علاوه بر آدم(ع) و حوا، شامل شيطان نيز باشد.

12- اخراج فرعون از مصر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 57 - 3

3 - برنامه ريزى و توطئه براى بيرون راندن فرعون و فرعونيان از مصر و تلاش براى رسيدن به حكومت ، اتهام فرعون به حضرت موسى ( ع )

أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك

ص: 242

يموسى

13- اخراج فرعونيان از مصر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 57 - 3،43 - برنامه ريزى و توطئه براى بيرون راندن فرعون و فرعونيان از مصر و تلاش براى رسيدن به حكومت ، اتهام فرعون به حضرت موسى ( ع )

أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يموسى

4 - فرعون آيات و معجزات الهى موسى ( ع ) را سِحر خواند و آن را وسيله اى براى بيرون راندن فرعونيان از مصر دانست .

لتخرجنا من أرضنا بسحرك يموسى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 63 - 5

5 - متهم ساختن موسى و هارون ( ع ) به تلاش و برنامه ريزى براى بيرون راندن قبطيان از مصر به وسيله سِحر ، از جمله محور هاى تبليغاتى فرعونيان عليه موسى ( ع )

لسحرن يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما

14- اخراج لوط(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 167 - 1

1 - تهديد شدن لوط ( ع ) از سوى قوم خود ، به اخراج و تبعيد در صورت دست برنداشتن از تبليغ

قالوا لئن لم تنته . .. من المخرجين

ضمير فاعل در «قالوا» به قوم لوط باز مى گردد «إنتهاء» (مصدر تنته) يعنى دست برداشتن و پايان دادن.

15- اخراج محمد(صلی الله علیه و آله) از مكه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 13 - 6

6 -

ص: 243

مشركان ، در راستاى خاموش كردن آواى توحيد ، تصميم گرفته بودند پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله) را از مكه اخراج كنند .

و همّوا بإخراج الرسول

16- اخراج مردگان در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - زلزله - 99 - 4 - 3

3 - زمين پس از تحوّلاتى در سه مرحله ( « لرزش ويرانگر در پايان عمر دنيا » ، « اخراج مردگان از درون خود در آغاز قيامت » و « اظهار اطلاعات بايگانى شده در خود » ) ، مكان حسابرسى اعمال انسان ها خواهد شد .

إذا زلزلت . .. و أخرجت ... تحدّث أخبارها

آيات اين سوره مى تواند بيانگر حوادث آخرت باشد كه از پايان نظام موجود، شروع مى شود. تعبير «يومئذ» - در اين احتمال -نشانگر وقوع تمام آن حوادث، در يك زمان گسترده است.

17- اخراج مرده از زنده

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 31 - 10،11

10 - پيدايش مستمر و بىوقفه موجودات جاندار از پديده هاى بى جان و موجودات بى جان از پديده هاى جاندار ، از نشانه هاى ربوبيت خدا

و من يخرج الحى من الميت و يخرج الميت من الحى . .. فسيقولون اللّه

11 - خداست كه پيوسته موجود زنده را از جسم مرده و مرده را از جسم زنده پديد مى آورد .

و من يخرج الحى من الميت و يخرج الميت من الحى . .. فسيقولون اللّه

به كارگيرى فعل مضارع در «يخرج الحى» و «يخرج

ص: 244

الميت» بيانگر استمرار پيدايش مرگ و حيات است.

18- اخراج مسلمانان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 191 - 11

11 - آواره ساختن مسلمانان از ديارشان از مصداق هاى فتنه انگيزى كافران است .

و أخرجوهم من حيث أخرجوكم و الفتنة أشد من القتل

19- اخراج مسلمانان از مكه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 191 - 4

4 - مشركان مكه ، مسلمانان صدر اسلام را از مكه اخراج و آنان را به هجرت وادار كردند .

و أخرجوهم من حيث أخرجوكم

20- اخراج مسلمانان صدراسلام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حشر - 59 - 8 - 7

7 - ناگزيرى مسلمانان به ترك اموال و خانه هاى خويش و اقدام به هجرت و رهايى از ستم مشركان

أُخرجوا من ديرهم و أمولهم

از ماده «إخراج» و نيز مجهول آمدن فعل «أُخرجوا»، اضطرار و ناگزيرى استفاده مى شود.

21- اخراج مسلمانان مكه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 40 - 1

1 - اخراج ظالمانه مسلمانان صدراسلام از زادگاهشان ( مكّه ) ، تنها به جرم اعتقاد آنان به يگانگى خدا

بأنّهم ظلموا . .. الذين أُخرجوا من ديرهم بغير حقّ

«الذين اُخرجوا» بدل از «الذين يقاتلون» و به تقدير اذن القتال للذين اُخرجوا. ..» مى باشد. «ديار» جمع «دار» است و «دار»; يعنى، خانه و جايى كه انسان در آن جا سكونت دارد. بنابراين

ص: 245

معناى جمله ياد شده چنين مى شود: به كسانى كه به ناحق از خانه و كاشانه خود بيرون رانده شدند، رخصت پيكار داده شد.

22- اخراج مشركان از مكه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 191 - 3

3 - مسلمانان صدر اسلام به نبرد با مشركان مكه و بيرون راندن آنان از آن سرزمين موظف شدند .

و أخرجوهم من حيث أخرجوكم

مراد از «من حيث أخرجوكم» بنا به گفته مفسران، مكه است و به مجبور شدن مسلمانان به ترك مكه و هجرت به مدينه و حبشه اشاره دارد.

23- اخراج مطلقه از خانه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - طلاق - 65 - 1 - 13،24،26،27

13 - مردان ، مى توانند زنان مطلّقه خود را در صورت ارتكاب عملى بسيار زشت و روشن ( مانند زنا و . . . ) از خانه هاى خويش بيرون كنند .

و لايخرجن إلاّ أن يأتين بفحشة مبيّنة

به هر عمل و گناهى كه زشتى آن شديد و بزرگ باشد، «فاحشه» اطلاق مى شود; مانند زنا در مورد زنان (برگفته از قاموس المحيط و مفردات راغب).

24 - « عن سعدبن أبى خَلَف قال : سألت أباالحسن موسى بن جعفر ( ع ) : . . .أليس اللّه عزّوجلّ يقول : « لاتخرجوهنّ من بيوتهنّ و لايخرجن » قال : فقال إنّما عنى بذلك الّتى تطلّق تطيقة بعد تطليقة فتلك الّتى لاتَخرُج و لاتُخرَج حتّى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه و لانفقة ل ها ، و

ص: 246

المرأة الّتى يطلّق ها الرجل تطليقة ثمّ يدع ها حتّى يخلوا أجل ها فهذا أيضاً يقعد فى منزل زوج ها و ل ها النفقة و السكنى حتّى تنقضى عدّت ها ;

سعدبن ابى خلف گويد: از امام كاظم(ع) پرسيدم. ..[و ]گفتم: آيا خداوند عزّوجلّ نفرموده: «لاتخرجوهنّ و لايخرجن» حضرت فرمود: خداوند [دراين دستور]زنى را قصد كرده كه دو بار [به طلاق رجعى] طلاق داده مى شود. اين زن [نبايد در زمان عدّه] ازخانه خارج شود و نبايد شوهر او را خارج كند تا اين كه طلاق سوم واقع شود. پس آن گاه كه براى بار سوّم، طلاق داده شد از شوهر جدا مى شود و براى او نفقه نيست. و زنى كه شوهر او يك بار طلاق داده و او را رها نموده تا اين كه عدّه اش تمام شود، او نيز در منزل شوهرش مى نشيند [و نبايد خارج شود] و حق نفقه و سكنى دارد تا عدّه اش تمام شود».

26 - « و سئل الصادق ( ع ) عن قول اللّه عزّوجلّ : « و اتقوا اللّه ربّكم لاتخرجوهنّ من بيوتهنّ و لايخرجن إلاّ أن يأتين بفاحشة مبيّنة » قال : إلاّ أن تزنى فتخرج و يقام عليها الحدّ ;

از امام صادق(ع) درباره سخن خداى عزّوجلّ: «. ..لاتخرجوهنّ من بيوتهنّ الاّ أن يأتين بفاحشة مبيّنة» سؤال شد فرمود: [زن در عدّه طلاق رجعى نبايد از خانه خارج شود] مگر اين كه مرتكب زنا شود. در اين صورت او را از خانه بيرون مى برند و بر او حد جارى مى گردد».

27 - « عن الرضا (

ص: 247

ع ) فى قول اللّه عزّوجلّ : « لاتخرجوهنّ من بيوتهنّ و لايخرجن إلاّ أن يأتين بفاحشة مبيّنة » قال : أذاها لأهل الرجل و سوء خلقها ;

از امام رضا(ع) درباره سخن خداوندعزّوجلّ «لاتخرجوهنّ من بيوتهنّ و لايخرجن إلاّ أن يأتين بفاحشة مبيّنة» روايت شده كه فرمود: [مراد از فاحشه مبيّنه] آزار دادن زن به خانواده شوهر و بد خلقى او است».

24- اخراج مؤمنان از ظلمت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 43 - 2،6

2 - اعطاى رحمت ويژه خداوند به مؤمنان ، به منظور بيرون بردن آنان از ظلمت هاو رساندن شان به نور است .

هو الذى يصلّى عليكم . .. ليخرجكم من الظلمت إلى النور

6 - دعا و تحيت ملائكه بر مؤمنان ، زمينه ساز بيرون بردن آنان از ظلمت ها به نور است .

هو الذى يصلّى عليكم و ملئكته ليخرجكم من الظلمت إلى النور

25- اخراج يهود بنى قريظه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 26 - 1،2،7

1 - خداوند ، يهود بنى قريظه را از قلعه هاى مستحكم خود بيرون كشيد تا در دسترس مسلمانان مدينه قرار گيرند .

و أنزل الذين ظهروهم من أهل الكتب من صياصيهم . ..فريقًا تقتلون

«صياصى» جمع «صيصية» است و «صيصية» به دژ و قلعه و هر آنچه را كه بتوان در پناه آن خود را حفظ كرد، گفته مى شود (مفردات راغب).

2 - توان مندى و شكست ناپذيرى خداوند ، يهوديان را از قلعه هاى

ص: 248

مستحكم خويش ، فرود آورد .

و كان اللّه قويًّا عزيزًا . و أنزل الذين ظهروا من أهل الكتب من صياصيهم

7 - چيره شدن ترس بر يهود بنى قريظه ، موجب شد كه آنان ، بدون هيچ گونه زحمتى از قلعه هاى مستحكم خارج شوند . *

و أنزل الذين ظهروهم . .. و قذف فى قلوبهم الرعب

ممكن است - چنان چه در كتاب هاى سيره و تاريخ آمده است - واقعيت امر، چنين باشد كه بر يهوديان، ترس چيره شد و باعثگرديد كه آنها، از قلعه هاى مستحكم خود بيرون بيايند و به راحتى در دست رس سپاه مسلمانان قرار بگيرند. بنابراين، ذكر «أنزل» پيش از «قذف» ممكن است به خاطر اهميت خارجى آن باشد.

26- ترس از اخراج از وطن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص - 28 - 57 - 2

2 - ترس ربوده شدن از سرزمين مكه به وسيله مشركان عرب ( كوچ اجبارى و از دست دادن ملك و خانه و اموال ) ، بهانه شرك پيشگان مكه در نپذيرفتن دعوت پيامبر (صلی الله علیه و آله)

و قالوا إن نتّبع الهدى معك نتخطّف من أرضنا

27- توطئه اخراج محمد(صلی الله علیه و آله)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - منافقون - 63 - 8 - 1

1 - منافقان ، در جنگ « بنى المصطلق » سوگند ياد كردند پس از بازگشت به مدينه ، پيامبر (صلی الله علیه و آله) را از آن شهر اخراج كنند .

يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعزّ منها الأذلّ

«لام» در

ص: 249

«لئن رجعنا» توطئه براى قسم و «ليخرجنّ الأعزّ. ..» جواب قسم است. طبق نظر مفسران، سخن ياد شده را رئيس منافقان (عبداللّه بن أُبىّ) در غزوه بنى المصطلق گفته بود.

28- تهديد به اخراج

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 167 - 1

1 - تهديد شدن لوط ( ع ) از سوى قوم خود ، به اخراج و تبعيد در صورت دست برنداشتن از تبليغ

قالوا لئن لم تنته . .. من المخرجين

ضمير فاعل در «قالوا» به قوم لوط باز مى گردد «إنتهاء» (مصدر تنته) يعنى دست برداشتن و پايان دادن.

29- زمينه اخراج آدم(ع) ازبهشت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 120 - 3

3 - شيطان با وسوسه آدم در بهشت ، سعى در زمينه سازى براى اخراج آنان ازبهشت داشت .

فلايخرجنّكما . .. فوسوس إليه الشيطن

30- زمينه اخراج از بهشت آدم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 123 - 4

4 - شيطان با وسوسه و اغواگرى خود ، زمينه ساز اخراج آدم و حوا از بهشت و هبوط آنان به زمين گرديد .

فوسوس إليه الشيطن . .. قال اهبطا منها

31- زمينه اخراج مردگان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - زلزله - 99 - 2 - 1

1 - زمين ، بر اثر زلزله فراگير خود همه مردگان را ، بيرون خواهد ريخت .

و أخرجت الأرض أثقالها

«أثقال» جمع «ثِقْل» و

ص: 250

«ثَقَل» است; نظير «أمثال» كه جمع «مِثْل» و «مَثَل» مى باشد. «ثِقْل» به معناى بار سنگين است. «ثَقَل» نيز به همان معنا و يا به معناى «شىء نفيس» است (لسان العرب). «بارهاى سنگين زمين»، كنايه از ذخاير آن و نيز اجساد مردگان است. برداشت ياد شده، به مصداق دوم نظر دارد.

32- ظلم اخراج از وطن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 40 - 2

2 - اخراج نارواى مردم از موطن و سرزمين خويش ، از آشكارترين ظلم ها

بأنّهم ظلموا . .. الذين أُخرجوا من ديرهم

با توجه به اين كه از ميان تمام اذيت و آزارهاى مسلمانان صدراسلام، آوارگى آنان اختصاص به ذكر شده، برداشت فوق استفاده مى شود.

33- عوامل اخراج آدم(ع) از بهشت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 117 - 2

2 - ابليس ، براى بيرون راندن آدم و حوا ( ع ) از بهشت ، در كمين آنان بود .

إنّ هذا عدوّ لك و لزوجك فلايخرجنّكما

34- عوامل اخراج ابليس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 77 - 2،4

2 - ابليس ، در پى سرپيچى از فرمان سجده بر آدم ( ع ) از جايگاه مقربان و منزلت والاى خويش رانده شد و سقوط كرد .

قال فاخرج منها

4 - تكبر و خودبرتربينى ابليس و تمرد او از سجده بر آدم ، عامل سقوط وى از منزلت و مقام رفيع

إلاّ إبليس استكبر . ..

ص: 251

أستكبرت ... قال فاخرج منها

35- عوامل اخراج مسلمانان صدراسلام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ممتحنه - 60 - 1 - 10

10 - ايمان مسلمانان به ربوبيت خداى يگانه ، علت اصلى اخراج ايشان از مكه به وسيله مشركان *

يخرجون الرسول و إيّاكم أن تؤمنوا باللّه ربّكم

5- اخلاص

1- مشخصات کتاب

بسم الله الرحمن الرحیم

اخلاص از دیدگاه قرآن در تفسیر راهنما

تحقیق و تالیف : رسول ملکیان اصفهانی

2- اخلاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 67 - 9

9 - خلوص ابراهيم ( ع ) و پيراستگى وى از پرستش بتها

و لكن كان حنيفاً مسلماً

خالصاً مخلصاً ليس فيه شىء من عبادة الاوثان.

_______________________________

كافى، ج 2، ص 15، ح 1 ; نورالثقلين، ج 1، ص 352، ح 179.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 97 - 11

11 - حجّ بايد تنها براى خدا باشد .

و للّه على الناس حج البيت

3- آثار اخلاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 265 - 12

12 - عمل خالصانه ، موجب رشد و تكامل انسان

و مثل الّذين . .. كمثل جنّة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 42 - 9،11

9 - پاك گشتن مريم ، در پرتو خالص

ص: 252

گردانيدن اوانّ اللّه اصطفيك و طهّرك و اصطفيك على نساء العالمين

از اينكه جمله «و طهرك . .. » پس از «اصطفيك » آمده، به نظر مى رسد خالص گرداندن مريم، دخيل در تطهير وى بوده است. گفتنى است كه معناى «اصطفاء» خالص گرداندن از پليديهايى است كه ديگران به آن مبتلا هستند (مفردات راغب).

11 - خلوص و پاكى مريم و برگزيدگى او ، زمينه سرآمد شدن او بر زنان جهان

انّ اللّه اصطفيك و طهّرك و اصطفيك على نساء العالمين

به نظر مى رسد تقديم جمله «اصطفيك و طهّرك» بر «اصطفيك على نساء العالمين»، دلالت داشته باشد بر دخالت برگزيدگى و طهارت مريم براى سرآمد شدن او.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 41 - 5

5 - توجه خالصانه به خداوند در دعا، از شرايط استجابت آن

بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 144 - 2

2 - خداوند به دليل خلوص موسى ( ع ) ، وى را برگزيد و بر همگان برترى داد .

قال يموسى إنى اصطفيتك على الناس

چون «اصطفا» به معناى گزينش خالص يك چيز است، جمله «اصطفيتك» مى رساند كه موسى انسانى خالص بوده و همين خلوص وى دليل اختيار و انتخاب وى شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 91 - 8

ص: 253

8 - پذيرفته شدن عذر مكلف از سوى خداوند ، مشروط به خلوص و حسن نيت است .

ليس على . .. حرج إذا نصحوا للّه و رسوله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 12 - 7

7 - نيايش خالصانه به درگاه خدا ، عامل جلب رحمت او و مايه رفع گرفتاريهاست .

و إذا مسّ الإنسن الضرّ دعانا . .. فلما كشفنا عنه ضرّه

تفريع جمله «لما كشفنا» بر «دعانا» بيانگر برداشت فوق است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - يونس - 10 - 23 - 1

1 - دعاى خالصانه و بى شائبه مشركان مورد اجابت خداوند

دعوا اللّه مخلصين له الدين . .. فلما أنجيهم إذا هم يبغون

تفريع جمله «أنجاهم» بر «دعوا اللّه مخلصين له الدين» مى تواند بيانگر برداشت فوق باشد.جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 40 - 2

2- بندگى خداوند و نداشتن هيچ گونه ناخالصى ، شرط رهايى از اغواگرى ابليس

إلاّ عبادك منهم المخلصين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 80 - 8

8- ارزش اعمال ، در پرتو صداقت و خلوص و عدم آميختگى آن به ريا است .

أدخلنى مدخل صدق و أخرجنى مخرج صدق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف

ص: 254

- 18 - 110 - 8

8- توحيد و يگانگى خدا ، شاخص ترين پيام هاى عقيدتى وحى شده بر پيامبر (صلی الله علیه و آله) است .

يوحى إلىّ أنّما إلهكم إله وحد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 51 - 7

7- خلوص ، زمينه ساز دستيابى به رتبه هاى معنوى است .

إنّه كان مخلصًا و كان رسولاً نبيًّا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 41 - 6

6 - شايستگى براى رسالت و نبوت ، وابسته به اخلاص كامل براى خداوند است .

واصطنعتك لنفسى

اين آيه، تفسير آخرين بخش آيه قبل است و بيانگر قدر و ميزانى است كه پيامبران بايد داراى آن باشند و موسى(ع) با رسيدن به آن رتبه و مقام به كوه طور آمده بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 88 - 7

7- وعده خداوند به نجات مؤمنان از غم و گرفتارى ، در صورت دعاى خالصانه آنان

فنادى . .. و كذلك ننجى المؤمنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 55 - 21

21 - عبادت خالصانه خداى يكتا ، زمينه ساز حاكميت ، پيروزى و امنيت مؤمنان

وعد اللّه الذين ءامنوا . .. يعبدوننى لايشركون بى شيئًاجلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

ص: 255

12 - فرقان - 25 - 57 - 6

6 - تأثير بهينه تبليغات دينى و بشارت و اخطار به مردمان ، در گرو خلوص و اظهار بى نيازى و درخواست نكردن مزد از مردم

قل ما أسئلكم عليه من أجر إلاّ من شاء أن يتّخذ إلى ربّه سبيلاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 110 - 2

2 - نقش اخلاص مبلغان دينى ، در گرايش مردم به تقوا و پيروى از حق

و ما أسئلكم عليه من أجر . .. فاتّقوا اللّه و أطيعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 62 - 3

3 - نقش دعاى خالصانه در حل مشكلات و رفع گرفتارى ها

أمّن يجيب المضط-ّر إذا دعاه و يكشف السوء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 69 - 2

2 - اخلاص ، جانْ مايه ارزش هر تلاشى است .

و الذين جهدوا فينا

«فينا» به معناى «لوجهنا» و «لأجلنا» است و از آن، اخلاص فهميده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 33 - 10

10 - دعاى خالصانه ، زمينه ساز برخوردارى انسان از رحمت الهى است .

دعوا ربّهم منيبين إليه ثمّ إذا أذاقهم منه رحمة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

ص: 256

14 - روم - 30 - 38 - 12،15

12 - ارزش اعمال ، در گرو اخلاص است .

ذلك خير للذين يريدون وجه اللّه

15 - كسانى كه به خاطر خداوند ، انفاق مى كنند ، قطعاً رستگارند .

فأَت ذا القربى حقّه . .. يريدون وجه اللّه و أُولئك هم المفلحون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 39 - 5،6

5 - شايسته است كه انسان ، اموال خود را در راه تقرب به خداوند ، مصرف كند .

فأَت ذا القربى حقّه . .. ذلك خير للذين يريدون وجه اللّه ... و ما ءاتيتم من زكوةياد آورى اين نكته كه اموال خرج شده در غير راه جلب رضاى خدا، ثمرِ الهى ندارد و سپس ذكر اين نكته كه طالبان رضاى خدا، در راه او انفاق مى كنند، تشويقى است به اين كه خوب است، كه انسان، مال اش را در راه تقرّب به خدا، مصرف كند.

6 - ارزش اَعمال ، در گرو اخلاص است .

و ما ءاتيتم من زكوة تريدون وجه اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 22 - 2

2 - اخلاص و عمل نيك ، تضمين كننده فرجامى نيك است .

و من يسلم وجهه إلى اللّه و هو محسن فقد استمسك . ..و إلى اللّه عقبة الأُمور

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ

ص: 257

- 34 - 46 - 12

12 - مشورت و هم فكرى در راستاى اقدام خالصانه براى خدا ، امرى شايسته و اطمينان بخش تر از كار فردى است .

أن تقوموا للّه مثنى و فردى

تقديم «مثنى» بر «فرادى» - بنابراين كه «مثنى» كنايه از استعانت باشد - اشاره به اين نكته دارد كه استعانت براى فهميدن حقيقت، بهتر از اقدام فردى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 29 - 10

10 - اخلاص و انگيزه خدايى داشتن ، شرط انفاق مقبول و داراى پاداش

و أنفقوا ممّا رزقنهم سرًّا و علانية

از اين كه عالمان خداترس، در همه حال (نهان و آشكار) انفاق مى كنند، نشانگر اخلاص آنان است و خداوند از چنين انفاقى ستايش كرده و براى آن پاداش مقرر فرموده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 21 - 3،10

3 - اخلاص و مزد نخواستن در ابلاغ رسالت و ره يافته بودن ، دو ملاك و معيار براى سنجش درستى ادعاى رسالت و پيامبرى در ديدگاه مؤمن انطاكيه ( حبيب نجار )

اتّبعوا المرسلين . اتّبعوا من لايسئلكم أجراً و هم مهتدون

10 - تأثير سازنده اخلاص و نداشتن چشم داشت مادى ، در تبليغ دين و گرايش دادن مردم به دين دارى

اتّبعوا من لايسئلكم أجراً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 40

ص: 258

- 3،4

3 - عبوديت خالص براى خدا ، موجب رهايى از عذاب الهى است .

إنّكم لذائقوا العذاب الأليم . .. إلاّ عباد اللّه المخلصين

4 - عبوديت خالص براى خدا ، موجب جلب فضل او و بهره مندى از پاداش برتر در برابر اعمال و رفتار خويشو ما تجزون إلاّ ما كنتم تعملون . إلاّ عباد اللّه المخلصين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 61 - 4

4 - منافات نداشتن عمل براى نيل به بهشت جاودانه ، با اخلاص و رسيدن به مقام شامخ عبوديت

إلاّ عباد اللّه المخلصين . .. و ما نحن بمعذّبين . إنّ هذا لهو الفوز العظيم . لم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 83 - 3

3 - عبوديت خالصانه خدا ، موجب رهايى و مصونيت از وسوسه ها و اغواگرى هاى شيطان

لأغوينّهم . .. إلاّ عبادك منهم المخلصين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 3 - 24

24 - « إنّ رجلاً قال يا رسول اللّه إنّا نعطى أموالنا التماس الذكر ، فهل لنا فى ذلك من أجر فقال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) : إنّ اللّه لايقبل إلاّ من أخلص له ، ثمّ تلا رسول اللّه هذه الأية : « ألا للّه الدين الخالص » ;ر

مردى به رسول خدا(صلی الله علیه و آله) عرض كرد: ما اموالمان را به ديگران مى دهيم (انفاق مى

ص: 259

كنيم) تا ما را به نيكى ياد كنند، آيا براى ما پاداشى نزد خدا هست؟ رسول خدا(صلی الله علیه و آله) فرمود: خداوند قبول نمى كند مگر از كسى كه خالصانه براى او انجام داده باشد. سپس آن حضرت آيه «ألا للّه الدين الخالص» را تلاوت كردند».

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 13 - 8

8 - تنها كسانى كه با توبه و اخلاص به سوى خدا روى مى آورند ، شايسته درس آموختن و هوشيار شدن از آيات الهى اند .

هو الذى يريكم ءايته . .. و ما يتذكّر إلاّ من ينيب

«إنابة» (مصدر «ينيب») به معناى رجوع است و انابه به درگاه خداوند، به معناى بازگشت به او با توبه و اخلاص است (بر گرفته از مفردات راغب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 14 - 6

6 - اخلاص ، شرط پذيرش عبادت و ركن اساسى آن است .

فادعوا اللّه مخلصين له الدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 65 - 9

9 - اخلاص ، شرط پذيرش عبادت و ركن اساسى آن است .

فادعوه مخلصين له الدين

از توصيه خداوند به اين كه عبادت او را با اخلاص انجام دهند، مى توان برداشت ياد شده را به دست آورد.جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - حجرات - 49 - 15 -

ص: 260

8

8 - در راه خدا بودن ، ملاك ارزش هر جهاد و ايثار

و جهدوا بأمولهم و أنفسهم فى سبيل اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 10 - 17

17 - نقش خلوص و نداشتن چشمداشت مادى ، در ازرشمندى و بارورى جهاد و انفاق

لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح و قتل

تفاوت جهاد و انفاق پيش از فتح مكه و پس از آن، مى تواند به اين خاطر باشد كه مسلمانان پيش از فتح، بدون چشمداشت مادى (به دست آوردن غنايم جنگى و. ..) و با خلوص به جهاد و انفاق روى آوردند; ولى كسانى كه پس از فتح مكه چنين اقدامى كردند، شايد به غنايم و ديگر منافع مادى آن اميد داشتند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 9 - 3

3 - خلوص و جهت خدايى داشتن ، شرط ارزشمندى ايثار و انفاق به محرومان جامعه است .

إنّما نطعمكم لوجه اللّه لانريد منكم جزاءً و لا شكورًا

قيد «لوجه اللّه. ..» حكايت از اين حقيقت دارد كه ستايش خداوند از ابرار (و يطعمون الطعام على حبّه...)، صرفاً به جهت اطعام و انفاق آنان نيست; بلكه به دليل توأم بودن آن، با اخلاص و جهت خدايى داشتن آن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 29 - 2

2 - بندگى خالص خداوند

ص: 261

، مايه رسيدن به مقامى والاتر از رتبه انسان هاى مطمئن ، راضى و مورد پسند خداوند

فادخلى فى عبدى

انتساب بندگان به خداوند در «عبادى»، انتساب تشريفى است و اين كه به صاحبان دل آرام، اذن ملحق شدن به آنان داده مى شود، بيانگر برترى رتبه آنان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - ليل - 92 - 5 - 4

4 - انفاق ، پرهيز از ثروت اندوزى ، تزكيه خواهى ، سخاوت مندى و اخلاص ، از نشانه هاى تقواپيشگى است .

أعطى و اتّقى

فعل «اتّقى» در مقابل فعل «استغنى» (در آيات بعد)، قرار گرفته و نقطه مقابل استغنا (ثروت اندوزى) را «تقوا» ناميده است. از طرف ديگر عطف «اتّقى» بر «أعطى» - كه با عطف تفسيرى يا سبب بر مسبب و يا عكس آن سازگار است - انفاق را نشانه تقوا قرار داده است. آيات آخر سوره - كه از عنوان «من أعطى و اتّقى» با نامى ديگر (الأتقى . الذى يؤتى ماله يتزكّى ...) ياد كرده - مصاديق ديگر تقوا را بر شمرده است.

4- آثار اخلاص در تبليغ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 109 - 6

6 - نداشتن چشمداشت مادى از مردم و اعلام آن به همگان ، داراى تأثير مثبت و سازنده در تبليغ و رسالت الهى

فاتّقوا اللّه و أطيعون . و ما أسئلكم عليه من أجر إن أجرى إلاّ على ربّ العلمين

برداشت ياد شده از تصريح حضرت نوح(ع) به مطلب

ص: 262

فوق استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 127 - 6

6 - نداشتن چشمداشت مادى از مردم و اعلام آن به همگان ، داراى تأثير مثبت و سازنده در تبليغ و رسالت الهى

و ما أسئلكم عليه من أجر إن أجرى إلاّ على ربّ العلمين

برداشت ياد شده از تصريح حضرت هود(ع) به مطلب فوق استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 145 - 6

6 - نداشتن چشمداشت مادى از مردم و اعلام آن به همگان ، داراى تأثير مثبت و سازنده در تبليغ دين و رسالت الهى

و ما أسئلكم عليه من أجر إن أجرى إلاّ على ربّ العلمين

برداشت ياد شده از تصريح حضرت صالح(ع) به مطلب ياد شده استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 164 - 6

6 - نداشتن چشمداشت مادى از مردم و اعلام آن به همگان ، داراى تأثير مثبت و سازنده در تبليغ دين و رسالت الهى

و ما أسئلكم عليه من أجر إن أجرى إلاّ على ربّ العلمين

برداشت ياد شده از تصريح حضرت لوط(ع) به مطلب مزبور استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 180 - 6

6 - نداشتن چشمداشت مادى از مردم و اعلام آن

ص: 263

به همگان ، داراى تأثير مثبت و سازنده در تبليغ دين و رسالت الهى

و ما أسئلكم عليه من أجر إن أجرى إلاّ على ربّ العلمين

برداشت ياد شده از تصريح حضرت شعيب(ع) به مطلب بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مدثر - 74 - 7 - 4

4 - ارزشمندى صبر و پايدارى در انجام دادن رسالت الهى و تبليغ دين ، بسته به خلوص و جهت خدايى آن است .

و لربّك فاصبر

5- آثار اخلاص در دعا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 8 - 7

7 - نيايش خالصانه به درگاه خدا ، عامل جلب رحمت او و بر طرف كننده گرفتارى ها است .

و إذا مسّ الإنسن ضرّ دعا ربّه منيبًا إليه ثمّ إذا خوّله نعمة منه

«تخويل» (مصدر «خول») به معناى اعطا و بخشش است و مقصود از جمله «إذا خوّله نعمة منه»، رفع گرفتارى و اعطاى نعمت آسودگى است كه پس از دعا و نيايش بندگان به درگاه الهى تحقق مى پذيرد.

6- آثار اخلاص در عبادت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 31 - 9

9 - ايمان به خداى يگانه و پرستش خالصانه او ، دستيابى به اوج هدايت ، نور و روشنايى است .

حنفاء للّه غير مشركين به . .. فتخطفه الطير

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40

ص: 264

- 14 - 4

4 - استجابت دعا و قبولى نيايش انسان به درگاه الهى ، مشروط به عبادت به دور از شرك و خالصانه او است .

فادعوا اللّه مخلصين له الدين

برداشت ياد شده از توصيه خداوند به اخلاص در عبادت - پس از فراخواندن به دعا و نيايش - استفاده مى شود.

7- آثار اخلاص در عبوديت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 41 - 3

3 - عبوديت خالص براى خدا ، موجب بهره مند شدن از رزق و روزى ويژه و ممتاز الهى

إلاّ عباد اللّه المخلصين . أولئك لهم رزق معلوم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 42 - 3

3 - عبوديت خالص براى خدا ، موجب برخوردار شدن از اكرام و گرامى داشت خداوند

إلاّ عباد اللّه المخلصين . .. هم مكرمونجلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 128 - 4

4 - عبوديت خالصانه براى خدا ، موجب نجات از بازخواست و عذاب الهى در قيامت

فإنّهم لمحضرون . إلاّ عباد اللّه المخلصين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 160 - 4

4 - عبوديت خالصانه براى خدا ، موجب رهايى و معافيت از احضار شدن براى كيفر و مجازات در قيامت

إنّهم لمحضرون . .. إلاّ عباد اللّه المخلصين

جلد - نام

ص: 265

سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 17 - 9

9 - عبوديت و بندگى خالصانه خدا ، زمينه ساز قدرت و توانمندى انسان است .

و اذكر عبدنا داود ذاالأيد

از تقدم وصف عبوديت (عبدنا) بر نيرومندى (ذاالأيد) برداشت ياد شده استفاده مى شود.

8- آثار اخلاص مهاجران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 41 - 1

1- خداوند ، به مسلمانهايى كه مورد ستم واقع شده و به خاطر او هجرت كردند ، جايگاه و مكانى شايسته در دنيا و پاداشى بس بزرگ تر در آخرت عطا مى كند .

و الذين هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا لنبوّئنّهم فى الدنيا حسنة و لأجر الأخرة أ

«فى» در «فى الله» به معناى «لام» و براى تعليل است. بنابراين معناى عبارت «هجرت براى كسب رضاى خداوند» است.

9- اخلاص ابرار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 9 - 1

1 - اطعام و انفاق ابرار به مستمندان ، يتيمان و اسيران ، كاملاً خالصانه و تنها براى جلب رضاى خداوند است .

و يطعمون . .. و أسيرًا . إنّما نطعمكم لوجه اللّه

10- اخلاص ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش1 - بقره - 2 - 127 - 8

8 - توجه و خلوص كامل ابراهيم و اسماعيل ( ع ) به خداوند ، هنگام ساختن كعبه

و إذ يرفع إبرهيم القواعد من البيت و إسمعيل

ص: 266

ربنا تقبل منا

سياق جمله فوق مقتضى اين است كه «ربنا تقبل منا» با كلمه اى همانند «قالا» آورده شود. حذف اين كلمه اشاره به اين نكته دارد كه: توجه ابراهيم و اسماعيل (ع) به خداوند هنگام بناى كعبه، چنان بود كه گويا از مرحله سخن گذشته و به يك حالت و صفت براى آنان تبديل شده بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 130 - 9،10

9 - ابراهيم ( ع ) از بندگان خالص خداوند

و لقد اصطفينه فى الدنيا

«اصطفاء» به معناى گزينش كردن صفوه (خالص و نيكوى) هر چيزى است.

10 - اخلاص ابراهيم ( ع ) و گزينشش از سوى خداوند و نيز شايستگى او براى ملحق شدن به صالحان سراى آخرت ، دليل هاى لزوم پيروى از آيين اوست .

و من يرغب . .. لقد اصطفينه فى الدنيا و إنه فى الأخرة لمن الصلحين

جمله هاى «لقد اصطفيناه» و «إنه فى الأخرة . ..» به منزله دليلى براى «و من يرغب ...» مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 67 - 9

9 - خلوص ابراهيم ( ع ) و پيراستگى وى از پرستش بتها

و لكن كان حنيفاً مسلماً

خالصاً مخلصاً ليس فيه شىء من عبادة الاوثان.

_______________________________

كافى، ج 2، ص 15، ح 1 ; نورالثقلين، ج 1، ص 352، ح 179.

جلد - نام سوره - سوره -

ص: 267

آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 120 - 4

4- عبادت هاى مستمر و خالصانه و دورى از افراط و تفريط و كج روى ، از ويژگى هاى مهم حضرت ابراهيم ( ع )

إن إبرهيم . .. قانتًا لله حنيفًا

برداشت فوق مبتنى بر دو نكته است:1- «قنوت» به معناى استمرار اطاعت خاضعانه است. 2- «الحنف» به معناى ميل از گمراهى به سوى هدايت و درستى است (مفردات راغب) و در آن معناى دورى از افراط و تفريط و گرايش به حد وسط و اعتدال نهفته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 73 - 15

15- عبادت و بندگى مداوم و مخلصانه ، از اوصاف حضرت ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( ع )

و كانوا لنا عبدينفعل «كون» - كه مفيد استقرار وصف است - بيانگر دائمى بودن عبادت ابراهيم(ع) است و تقدم جار و مجرور (لنا)، نشانگر انحصار عبادت آنان، براى خداوند متعال است كه از آن به خالصانه بودن ياد مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 106 - 2

2 - آشكار شدن درجه ايمان و خلوص ابراهيم ( ع ) و اسماعيل ( ع ) در جريان قربانى

إنّ هذا لهو البلؤا المبين

برداشت ياد شده از آن جا است كه آزمايش مؤمنان براى نماياندن درجه ايمان و اخلاص آنان است و ابراهيم(ع) و اسماعيل(ع) با سربلند بيرون آمدن از اين

ص: 268

آزمايش بزرگ الهى، خلوص خود را در بلندترين مرتبه نشان دادند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 46 - 2

2 - ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) از هرگونه آلودگى هاى مادى و متضاد با آخرت انديشى پاك و منزه بود .

إنّا أخلصنهم بخالصة ذكرى الدار

11- اخلاص اسحاق(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 73 - 15

15- عبادت و بندگى مداوم و مخلصانه ، از اوصاف حضرت ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( ع )

و كانوا لنا عبدين

فعل «كون» - كه مفيد استقرار وصف است - بيانگر دائمى بودن عبادت ابراهيم(ع) است و تقدم جار و مجرور (لنا)، نشانگر انحصار عبادت آنان، براى خداوند متعال است كه از آن به خالصانه بودن ياد مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 46 - 2

2 - ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) از هرگونه آلودگى هاى مادى و متضاد با آخرت انديشى پاك و منزه بود .

إنّا أخلصنهم بخالصة ذكرى الدار

12- اخلاص اسماعيل(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 127 - 8

8 - توجه و خلوص كامل ابراهيم و اسماعيل ( ع ) به خداوند ، هنگام ساختن كعبه

و إذ يرفع إبرهيم القواعد من البيت و إسمعيل ربنا

ص: 269

تقبل مناسياق جمله فوق مقتضى اين است كه «ربنا تقبل منا» با كلمه اى همانند «قالا» آورده شود. حذف اين كلمه اشاره به اين نكته دارد كه: توجه ابراهيم و اسماعيل (ع) به خداوند هنگام بناى كعبه، چنان بود كه گويا از مرحله سخن گذشته و به يك حالت و صفت براى آنان تبديل شده بود.

13- اخلاص امام حسن(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 9 - 6

6 - حضرت على ، فاطمه ، حسن و حسين ( ع ) ، مظهر اخلاص و خداجويى در عرصه زندگى اجتماعى

إنّما نطعمكم لوجه اللّه لانريد منكم جزاءً و لا شكورًا

14- اخلاص امام حسين(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 9 - 6

6 - حضرت على ، فاطمه ، حسن و حسين ( ع ) ، مظهر اخلاص و خداجويى در عرصه زندگى اجتماعى

إنّما نطعمكم لوجه اللّه لانريد منكم جزاءً و لا شكورًا

15- اخلاص امام على(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 9 - 6

6 - حضرت على ، فاطمه ، حسن و حسين ( ع ) ، مظهر اخلاص و خداجويى در عرصه زندگى اجتماعى

إنّما نطعمكم لوجه اللّه لانريد منكم جزاءً و لا شكورًا

16- اخلاص انبيا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 21 - 2،7،8

2 - اخلاص و مزد نخواستن در ابلاغ رسالت و ره يافته

ص: 270

بودن ، دليل لزوم پيروى از پيامبران در ديدگاه مؤمن انطاكيه ( حبيب نجار )

اتّبعوا المرسلين . اتّبعوا من لايسئلكم أجراً و هم مهتدون

جمله «اتّبعوا من لايسئلكم أجراً. ..» تأكيد براى جمله «اتّبعوا المرسلين» در آيه پيش و نيز در مقام تعليل براى آن جمله است.

7 - اخلاص و مزد نخواستن در ابلاغ رسالت و ره يافته بودن ، از ويژگى ها و اوصاف پيامبران الهى است .اتّبعوا من لايسئلكم أجراً و هم مهتدون

8 - اخلاص و مزد نخواستن در برابر ابلاغ رسالت و ره يافته بودن ، دليل لزوم پيروى از پيامبران الهى است .

اتّبعوا المرسلين . اتّبعوا من لايسئلكم أجراً و هم مهتدون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 86 - 4،7

4 - خلوص و نداشتن هيچ چشمداشتى در انجام رسالت ، از ويژگى هاى پيامبران

قل ما أسئلكم عليه من أجر

7 - پرهيز از هرگونه تكلف و ظاهرسازى در زندگى ، از ويژگى هاى پيامبران

و ما أنا من المتكلّفين

تعبير پيامبر(صلی الله علیه و آله) به اين كه او از زمره «متكلفان» نيست، مى رساند كه اصولاً پيامبران اهل تكلف نبودند.

17- اخلاص انسان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 63 - 11

11 - احساس نياز، تضرع، اخلاص و التزام به شكرگزارى، حالات مختلف انسان به هنگام گرفتارى در سختيهاست.

تدعونه تضرعا و خفية لئن أنجنا من هذه لنكونن من الشكرين

18- اخلاص انفاقگران

جلد - نام سوره

ص: 271

- سوره - آيه - فيش

19 - تغابن - 64 - 17 - 3

3 - مرغوب بودن كالاى مورد انفاق و خلوص نيت انفاق كننده ، دو عنصر لازم در انفاق

إن تقرضوا اللّه قرضًا حسنًا

در صورتى كه وصف «حسناً» تخصيصى باشد، ناظر به حسن فاعلى (خلوص نيت انفاق كننده) و حسن فعلى (مرغوب بودن كالاى مورد انفاق) خواهد بود.

19- اخلاص اولوا الالباب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 22 - 3

3- صبر و استقامت براى كسب رضايت خدا ، از ويژگى هاى خردمندان است .

إنما يتذكّر أُولُوا الألبب . .. الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم

20- اخلاص باديه نشينان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 99 - 5

5 - برخى از باديه نشينان ، داراى انفاق هاى خالصانه جهت تقرب به خدا و جلب دعا و درود پيامبر (صلی الله علیه و آله) براى خويش

و من الأعراب . .. و يتخذ ما ينفق قربت عند اللّه و صلوت الرسول

21- اخلاص پيروان انبيا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 74 - 4

4 - پيامبران الهى ، همواره در بستر تاريخ ، برخوردار از پيروانى مخلَص و اهل بندگى خدا

و لقد أرسلنا فيهم منذرين . فانظر كيف كان عقبة المنذرين . إلاّ عباد اللّه المخلص

22- اخلاص حواريون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 111 - 6

ص: 272

6 - ايمان خالصانه حواريون از جمله نعمت هاى ارزانى شده خداوند بر حضرت مسيح ( ع )

اذكر نعمتى . .. و اذ اوحيت إلى الحواريون ان ءامنوا بى و برسولى قالوا ءامنا

امام رضا(ع) در پاسخ سؤال از سبب نامگذارى حواريون به اين نام فرمود: . .. لانهم كانوا مخلصين فى انفسهم و مخلصين لغيرهم من اوساخ الذنوب بالوعظ و التذكير ... . »

_______________________________

عيون اخبار الرضا، ج 2، ص 79، ح 10، ب 32; نورالثقلين، ج 1، ص 690، ح 435.

23- اخلاص خانواده نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 76 - 6

6 - نوح ( ع ) و خاندانش ، از بندگان مخلَص و برگزيده خدا بودند .

إلاّ عباد اللّه المخلصين . و لقد نادينا نوح... و نجّينه و أهله من الكرب العظيم

ذكر داستان نوح(ع) و خاندانش پس از ياد كردن از بندگان خالص خدا در طول تاريخ، مى تواند به منظور بيان الگو و نمونه اى از آن بندگان مخلص باشد.

24- اخلاص داود(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 17 - 7

7 - داوود ( ع ) ، بنده خالص و ارجمند خدا

عبدنا داود

از اضافه «عبد» به ضمير «نا» (اللّه) - كه اضافه تشريفيه و مفيد تكريم است - برداشت ياد شده به دست مى آيد.

25- اخلاص در آغاز عمل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 -

ص: 273

80 - 12

12- آغاز به كار از روى صداقت و اخلاص ، تضمين كننده به پايان رساندن آن همراه آن دو نيست .

أدخلنى مدخل صدق و أخرجنى مخرج صدق

26- اخلاص در انفاق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 245 - 4

4 - مرغوبيت كالاى مورد انفاق و خلوص نيّت انفاق كننده ، دو عنصر لازم در انفاق

من ذا الذى يقرض اللّه قرضاً حسناً

نيكو بودن قرض «قرضاً حسناً»، عبارت است از حُسن فاعلى (خلوص در نيّت و . .. ) و حُسنِ فعلى (پرداخت كالاى مرغوب)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 38 - 4

4 - خلوص ، شرط ارزشمندى انفاق

و الذين ينفقون اموالهم رئاء النّاس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 38 - 10،13

10 - انفاق مخلصانه و به دور از هرگونه ريا ، خير و داراى ارزشى والا است .

فأَت ذا القربى . .. ذلك خير للذين يريدون وجه اللّه

13 - شايسته است كه اداى حقوق مالى ، همراه با قصد قربت باشد .

فأَت ذا القربى . .. خير للذين يريدون وجه اللّهجلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 29 - 10

10 - اخلاص و انگيزه خدايى داشتن ، شرط انفاق مقبول و داراى پاداش

و

ص: 274

أنفقوا ممّا رزقنهم سرًّا و علانية

از اين كه عالمان خداترس، در همه حال (نهان و آشكار) انفاق مى كنند، نشانگر اخلاص آنان است و خداوند از چنين انفاقى ستايش كرده و براى آن پاداش مقرر فرموده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 30 - 6

6 - اعتقاد به تضمين پاداش كامل و بيش از استحقاق از سوى خداوند ، موجب برانگيخته شدن انسان به انجام خالصانه اعمال نيك ( همچون انفاق )

الذين يتلون كتب اللّه . .. و أنفقوا ممّا رزقنهم سرًّا و علانية ... ليوفّيهم أُ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 38 - 4

4- ارزش انفاق و پرداخت مال ، در گرو در راه خدا بودن آن است .

تدعون لتنفقوا فى سبيل اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 11 - 4

4 - مرغوب بودن كالاى مورد انفاق و خلوص نيت انفاق كننده ، دو عنصر لازم در انفاق

من ذا الذى يقرض اللّه قرضًا حسنًا

در صورتى كه وصف «حسناً» قيد تخصيصى باشد، ناظر به حسن فاعلى (خلوص نيت) انفاق كننده و حسن فعلى (پرداخت كالاى مرغوب) خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد - 57 - 18 - 6

6 - مرغوب بودن كالاى مورد انفاق و خلوص نيتِ

ص: 275

انفاق كننده ، دو عنصر لازم در صدقه و انفاق

و أقرضوا اللّه قرضًا حسنًا

در صورتى كه وصف «حسناً» قيد تخصيصى باشد، ناظر به حسن فاعلى (خلوص نيت) و حسن فعلى (پرداخت كالاى مرغوب) خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - تغابن - 64 - 17 - 11

11 - انفاق نمودن به منظور دستيابى به پاداش الهى ، امرى جايز و قابل جمع با نيت خالص و انگيزه الهى است .

أنفقوا . .. إن تقرضوا اللّه ... يضعفه لكم و يغفر لكم

توصيه به انفاق، همراه با مقرر داشتن پاداش مضاعف - كه موجب ايجاد انگيزه در انسان براى انفاق مى شود - بيانگر مطلب ياد شدهاست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 20 - 27،28

27 - انفاق ، بايد در راه خدا باشد .

و أقرضوا اللّه

28 - مرغوبيت مال و كالاى مورد انفاق و خلوص نيت انفاق كننده ، دو عنصر لازم در انفاق

و أقرضوا اللّه قرضًا حسنًا

نيكو بودن قرض (قرضاً حسناً)، عبارت است از حسن فاعلى (خلوص نيت و. ..) و حسن فعلى (پرداخت كالاى مرغوب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 11 - 5

5 - وفاى به نذر ، ايثار و انفاق خالصانه به نيازمندان و بيم از روز قيامت ، موجب مصونيت از سختى هاى قيامت و شادمانى

ص: 276

در آخرت است .

يوفون بالنذر و يخافون يومًا . .. إنّما نطعمكم لوجه اللّه ... فوقيهم اللّه ... و

برداشت ياد شده، مبتنى بر اين احتمال است كه آيه شريفه ناظر به مجموع آيات مربوط به ابرار و ويژگى هاى آنان باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 22 - 7

7 - وفاى به نذر ، خوف از قيامت و دستگيرى خالصانه از بينوايان ، يتيمان و اسيران ، موجب بهره مندى از پاداش هاى بهشتى و مورد ستايش و قدردانى خداوند

يوفون بالنذر و يخافون يومًا . .. إنّ هذا كان لكم جزاء و كان سعيكم مشكورًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - ليل - 92 - 18 - 4،6

4 - جود و انفاق و صرف اموال شخصى خود براى رضاى خداوند ، زمينه ساز پاك سازى نفس و مايه پاكى ثروت است .

الذى يؤتى ماله يتزكّى

آيات بعد، انگيزه انفاق گرانِ با تقوا را، جلب رضايت خداوند معرفى كرده است.

6 - انفاق ، در صورتى نشان تقواپيشگى است كه به قصد تزكيه نفس و پاك سازى ثروت انجام گيرد .

الأتقى . الذى يؤتى ماله يتزكّى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - ليل - 92 - 19 - 2

2 - بذل مال بدون چشمداشت ، از عوامل دور ماندن از آتش جهنم است .

سيجنّبها . .. يؤتى

ص: 277

ماله ... و ما لأحد عنده من نعمة تجزى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش20 - ليل - 92 - 20 - 2،4،10

2 - بذل مال در صورتى نشانه برترين تقوا و مايه تزكيه نفس و نجات از آتش است كه تنها به نيت دستيابى به لطف خداوند باشد .

الأتقى . الذى يؤتى ماله ... إلاّ ابتغاء وجه ربّه

4 - ارجمندى انفاق گران ، در گرو خداپسند بودن مصارف انفاق هاى آنان است .

إلاّ ابتغاء وجه ربّه

عبارت «ابتغاء وجه ربه»، بيانگر دو ويژگى است; 1. انفاق گر بايد تنها به قصد تقرب به خداوند انفاق كند; 2. موارد انفاق بايد، راه هاى خداپسندانه باشد. برداشت ياد شده، ناظر به دومين ويژگى است.

10 - توجّه به ناچيز بودن همه موجودات در برابر علوّ خداوند ، زمينه ساز خلوص نيت و قصد تقرّب به او در انفاق ها است .

يؤتى ماله . .. ابتغاء وجه ربّه الأعلى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - ليل - 92 - 21 - 2

2 - انفاق همراه باتقوا و اخلاص ، مايه رسيدن به تمام خواسته ها و آرزو ها در قيامت است .

و لسوف يرضى

رسيدن به مرحله رضايت، به معناى دست يافتن به تمام امورى است كه شخص به آن رغبت دارد.

27- اخلاص در بيعت رضوان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 18 - 7

7 - خداوند ،

ص: 278

آگاه از خلوص و صداقت باطنى مؤمنان در بيعت رضوان

لقد رضى اللّه . .. فعلم ما فى قلوبهم

مراد از «ما» در «ما فى قلوبهم» - به قرينه «رضى اللّه. ..» مى تواند صداقت و خلوص مؤمنان باشد; زيرا اين امور است كه رضايت و خشنودى را در پى دارد.

28- اخلاص در تبليغ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 51 - 9

9- توجه به خالقيت خدا ، زمينه ساز اخلاص در تبليغ دين و چشم ندوختن به اجر و پاداش هاى مردمى است .

إن أجرى إلاّ على الذى فطرنى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 57 - 6

6 - تأثير بهينه تبليغات دينى و بشارت و اخطار به مردمان ، در گرو خلوص و اظهار بى نيازى و درخواست نكردن مزد از مردمقل ما أسئلكم عليه من أجر إلاّ من شاء أن يتّخذ إلى ربّه سبيلاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 109 - 1

1 - تصريح نوح ( ع ) به نداشتن كمترين چشمداشت مادى از مردم ، در قبال رسالت خويش

و ما أسئلكم عليه من أجر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 127 - 1

1 - تصريح هود ( ع ) به نداشتن كمترين چشمداشت مادى از مردم ، در قبال رسالت خويش

و

ص: 279

ما أسئلكم عليه من أجر . .. إلاّ على ربّ العلمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 145 - 1

1 - تصريح صالح ( ع ) ، به نداشتن كمترين چشمداشت مادى از مردم در قبال رسالت خويش

و ما أسئلكم عليه من أجر . .. إلاّ على ربّ العلمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 164 - 1

1 - تصريح لوط ( ع ) به نداشتن كمترين چشمداشت مادى از قومش ، در قبال رسالت خويش

و ما أسئلكم عليه من أجر . .. إلاّ على ربّ العلمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 180 - 1،2

1 - تصريح شعيب ( ع ) به نداشتن كمترين چشمداشت مادى از مردم ، در قبال رسالت خويش

و ما أسئلكم عليه من أجر . .. إلاّ على ربّ العلمين

2 - تلاش رهبران الهى براى هدايت خلق ، تنها براى خدا و به دور از مطامع مادى

و ما أسئلكم عليه من أجر . .. إلاّ على ربّ العلمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 47 - 6

6 - مبلغان دين ، در قبال انجام رسالت دينى ، نبايد چشمداشتى مادى از مخاطبان داشته باشند .

ما سألتكم من أجر فهو لكم

جلد

ص: 280

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 21 - 6،7،8

6 - اخلاص و مزد نخواستن در ابلاغ رسالت و ره يافته بودن ، دليل درستى إدعاى رسالت و پيامبرىاتّبعوا المرسلين . اتّبعوا من لايسئلكم أجراً و هم مهتدون

7 - اخلاص و مزد نخواستن در ابلاغ رسالت و ره يافته بودن ، از ويژگى ها و اوصاف پيامبران الهى است .

اتّبعوا من لايسئلكم أجراً و هم مهتدون

8 - اخلاص و مزد نخواستن در برابر ابلاغ رسالت و ره يافته بودن ، دليل لزوم پيروى از پيامبران الهى است .

اتّبعوا المرسلين . اتّبعوا من لايسئلكم أجراً و هم مهتدون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 86 - 5

5 - تأثير بهينه تبليغات دينى و بشارت و اخطار به مردم ، در گرو خلوص و اظهار بى نيازى و درخواست نكردن مزد از مردم

قل ما أسئلكم عليه من أجر

29- اخلاص در تسبيح خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 38 - 5

5 - اخلاص كامل فرشتگان ، در تسبيح و عبادت خداوند

فالذين عند ربّك يسبّحون له بالّيل و النّهار

از اين كه به جاى «يسبّحونه»، عبارت «يسبّحون له» آمده و «لام» براى اختصاص مى باشد، مطلب بالا قابل برداشت است.

30- اخلاص در توحيد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 108 - 3

ص: 281

- توحيد خالص و پيراسته از هر گونه شرك ، ايمان به قرآن و وحى ، راه رسيدن به خداست .

و ما أكثر الناس و لو حرصت بمؤمنين . .. و ما يؤمن أكثرهم بالله إلاّ و هم مشركون .

31- اخلاص در تهجد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 6 - 9

9 - « عن هِشام بن سالم عن أبى عبداللّه ( ع ) فى قول اللّه عزّوجلّ : إنّ ناشئة الليل هى أشدّ وطئاً و أقوم قيلاً » قال : يعنى بقوله : « و أقوم قيلاً » قيامَ الرّجل عن فِراشه يريد به اللّهَ لايريد به غيرَه ;

هشام بن سالم از امام صادق(ع) درباره سخن خداى عزّوجلّ: «إنّ ناشئة الليل هى أشد وطئاً و أقوم قيلاً» روايت نموده كه فرمود: مقصود از «و أقوم قيلاً» برخاستن شخص از رختخواب خود است در حالى كه قصدش خدا باشد و غير او را اراده نكند».

32- اخلاص در جهاد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 78 - 1،2

1 - جهاد خالصانه و همه جانبه ( جهاد با جان و مال ) در راه خدا ، توصيه الهى به اهل ايمان

و جهدوا فى اللّه حقّ جهاده

تقييد «جاهدوا» به «حقّ جهاده»، ظهور در اين معنا دارد كه مؤمنان بايد تمامى توان خود را در راه خدا به كار گيرند و هرچه دارند (جان و مال) در اين راه نثار كنند.

2 - ارزش جهاد ، به در راه

ص: 282

خدا بودن آن است .

و جهدوا فى اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - صف - 61 - 4 - 6

6 - ارزش جهاد به اين است كه در راه خدا و جلب رضاى او باشد و نه دستيابى به منافع مادى .

الذين يقتلون فى سبيله

قيد «فى سبيله» مى رساند كه انگيزه كسى كه در جهاد شركت مى كند، تنها بايد براى اعتلا بخشيدن به دين خدا بوده و از انگيزه هاى مادى (مانند غنيمت و. ..) مبرّا باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - صف - 61 - 11 - 8

8 - ارزش جهاد ، به اين است كه در راه خدا و براى جلب رضاى او باشد .

تجهدون فى سبيل اللّه

قيد «فى سبيل اللّه» بيانگر مطلب ياد شده است.

33- اخلاص در حج

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 97 - 11

11 - حجّ بايد تنها براى خدا باشد .

و للّه على الناس حج البيت

34- اخلاص در دعا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 186 - 66 - خلوص در دعا ( تنها خداوند را خواندن و از او درخواست كردن ) شرط اجابت دعاست .

أجيب دعوة الداع إذا دعان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 41

ص: 283

- 5،7

5 - توجه خالصانه به خداوند در دعا، از شرايط استجابت آن

بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه

7 - يأس از غير خداوند و دعاى خالصانه به درگاه او، از اسباب استجابت سريع دعا

بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه

حرف «فاء» براى افاده معنى ترتيب بدون انفصال است. بنابراين ميان «تدعون» و «فيكشف» فاصله اى فرض نشده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 52 - 8

8 - ارزش والا و اهميت نيايش خالصانه به درگاه خداوند

و لا تطرد الذين يدعون ربهم . .. يريدون وجهه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 29 - 7

7 - ضرورت اخلاص در دعا و عبادت

و ادعوه مخلصين له الدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 55 - 5

5 - لزوم اخلاص در دعا

ادعوا ربكم تضرعاً و خفية

ترغيب به نهان ساختن دعاها مى تواند براى پيشگيرى از نفوذ ريا در دعا باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 28 - 14،29

14- دعا ، بايد خالصانه ، و تنها براى جلب رضايت خداوند و توجه او باشد .

يدعون ربّهم بالغدوة و العشىّ يريدون وجهه

29- دعاى خالصانه در سپيده دم و پسين

ص: 284

، نشانه حضور ياد خدا در قلب انسان است .

الذين يدعون ربّهم بالغدوة و العشىّ . .. و لاتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 88 - 7

7- وعده خداوند به نجات مؤمنان از غم و گرفتارى ، در صورت دعاى خالصانه آنانفنادى . .. و كذلك ننجى المؤمنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 65 - 6،8

6 - اخلاص در دعا و پرهيز از هرگونه شرك ، امرى بايسته و لازم است .

دعوا اللّه مخلصين له الدّين

8 - دعاى مخلصانه به هنگام اضطرار و احساس خطر ، مورد اجابت خداوند است .

فإذا ركبوا فى الفلك دعوا اللّه مخلصين له الدّين فلمّا نجّيهم

«فا» در «فلمّا نجّاهم» تفريع است بر «دعوا اللّه» و مفيد حقيقت ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 33 - 10

10 - دعاى خالصانه ، زمينه ساز برخوردارى انسان از رحمت الهى است .

دعوا ربّهم منيبين إليه ثمّ إذا أذاقهم منه رحمة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 32 - 1،6،11

1 - انسان ها ، هنگام ابتلا به امواج متلاطم و خروشان دريا ، خالصانه به خدا روى مى آورند .

و إذا غشيهم موج كالظّلل دعوا

ص: 285

اللّه مخلصين

«غشى» به معناى «پوشاندن» است (مفردات راغب) و در آيه، معناى «فراگيرى» را مى دهد. «ظُلل» جمع «ظُلّة» است كه به معناى «ابرِ سايه انداز» است (مفردات راغب) «موج» اسم جنس است و نكره آورده شدن اش، به منظور كثرت و عظمت آن مى باشد.

6 - لازم است كه رويكرد به خداوند خالصانه باشد .

دعوا اللّه مخلصين له الدين

از اين كه خداوند، چنين وصفى را براى گرفتاران در امواج متلاطم دريا آورده، نشان مى دهد كه اين صفت، مورد پسند خداوند است.

11 - دعاى خالصانه به درگاه خداوند ، اجابت مى شود .

دعوا اللّه مخلصين له الدين فلمّا نجّيهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 8 - 1

1 - نيايش خالصانه انسان با خداوند ، به هنگام گرفتارى ها و مصيبت ها

و إذا مسّ الإنسن ضرّ دعا ربّه

«ضرّ» (ضد «نفع») به معناى مطلق آسيب است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 49 - 11 - نيايش خالصانه انسان با خدا ، به هنگام گرفتارى ها و مصيبت ها

فإذا مسّ الإنسن ضرّ دعانا

«ضرّ» (ضد «نفع») به معناى مطلق آسيب است.

35- اخلاص در دين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 65 - 5

5 - پابندى مخلصانه به دين و پرهيز از هرگونه شرك و التقاط ، امرى لازم است

ص: 286

.

دعوا اللّه مخلصين له الدّين

چون جمله «دعوا اللّه مخلصين له الدين» در مقام تعريف گرفتاران در خطر است، استفاده مى شود كه داشتن حالت اخلاص در دين و نداشتن هيچ گونه شركى، مطلوب خداوند است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 32 - 6

6 - لازم است كه رويكرد به خداوند خالصانه باشد .

دعوا اللّه مخلصين له الدين

از اين كه خداوند، چنين وصفى را براى گرفتاران در امواج متلاطم دريا آورده، نشان مى دهد كه اين صفت، مورد پسند خداوند است.

36- اخلاص در زكات

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 60 - 4

4 - پرداخت زكات ، فقط بايد براى جلب رضاى خدا و دستيابى به سعادت اخروى باشد .

و الذين يؤتون . .. و قلوبهم وجلة أنّهم إلى ربّهم رجعون

37- اخلاص در صبر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 22 - 2،3

2- ارجمندى صبر و شكيبايى در گرو جهت خدايى داشتن آن است .

والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم

3- صبر و استقامت براى كسب رضايت خدا ، از ويژگى هاى خردمندان است .

إنما يتذكّر أُولُوا الألبب . .. الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم

38- اخلاص در عبادت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - حمد - 1 - 5 - 14

14 - انسان در پرستش خدا و خلوص در آن

ص: 287

، نيازمند امداد الهى است .

إياك نعبد و إياك نستعين

متعلق «نستعين» همه وظايفى است كه از سوره حمد مى توان استفاده كرد و از آنها لزوم يكتا پرستى است كه از «إياك نعبد» به دست مى آيد; يعنى: نستعينك على عبادتك و خلوصها.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 196 - 2

2 - اَداى حج و عمره ، بايد براى خداوند باشد .

و اتمّوا الحج و العمرة للّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 238 - 6،7

6 - لزوم بجا آوردن نماز براى خدا ، همراه خضوع و توجه كامل به پروردگار

حافظوا على الصّلوات . .. و قوموا للّه قانتين

«قنوت» به معناى خضوع در اطاعت و خضوع مستلزم توجه كامل مى باشد و مراد از قيام در «قومواللّه»، يا خصوص نماز است و يا نماز مصداقى بارز براى آن.

7 - لزوم بجا آوردن نماز براى خداوند ، از روى اطاعت و بندگى او

حافظوا على الصّلوات . .. و قوموا للّه قانتين

«قنوت»، علاوه بر خضوع، بر اطاعت و بندگى نيز دلالت دارد; زيرا «قنوت» به معناى خضوع در اطاعت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 97 - 11

11 - حجّ بايد تنها براى خدا باشد .

و للّه على الناس حج البيت

جلد -

ص: 288

نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 36 - 2

2 - عبادت خداوند بايد خالصانه و دور از هر گونه شائبه شرك باشد .

و اعبدوا اللّه و لا تشركوا به شيئاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش4 - نساء - 4 - 142 - 12

12 - لزوم اخلاص در عبادت و ضرورت پرهيز از رياكارى

و إذا قاموا إلى الصّلوة قاموا كسالى يراءون الناس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 162 - 10

10 - باور به ربوبيت مطلق خداوند برانگيزنده انسان به اخلاص در عبادت و انجام همه امور براى او

إن صلاتى و نسكى . .. لله رب العلمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 163 - 2

2 - نبودن شريك براى خدا در ربوبيت، دليل لزوم اخلاص در پرستش او

إن صلاتى و نسكى . .. لله رب العلمين. لا شريك له

توصيف «الله» به ربوبيتش بر هستى (رب العالمين) و نبودن شريك براى او (لا شريك له) تعليل براى «إن صلاتى . .. لله» است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 29 - 7

7 - ضرورت اخلاص در دعا و عبادت

و ادعوه مخلصين له الدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه -

ص: 289

فيش

10 - كهف - 18 - 110 - 19

19- اعتقاد به يگانگى خداوند ، ( توحيد نظرى ) بايد با عبادت خالصانه او و ترك پرستش غير او ( توحيد عملى ) همراه باشد .

إلهكم إله وحد فمن كان . .. و لايشرك بعبادة ربّه أحدًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 14 - 16

16 - نماز و عبادات ديگر ، بايد خالصانه و فقط براى ياد خدا باشد .

فاعبدنى و أقم الصلوة لذكرى

اختصاص يافتن «ذكر» در «لذكرى» - به ياء متكلم، گوياى نكته ياد شده است; يعنى «لذكرى لالذكر غيرى»

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 73 - 16

16- اخلاص در عبادت و استمرار آن ، از مراتب كمال عبوديت و بندگى براى خداوند

و كانوا لنا عبدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش11 - حج - 22 - 26 - 7

7 - اخلاص در عبادت و پرهيز از آلوده كردن آن از هر عمل غير الهى ، توصيه خداوند به حضرت ابراهيم ( ع )

أن لاتشرك بى شيئًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 38 - 7

7 - انجام عبادت به قصد رسيدن به پاداش اخروى ، با قصد قربت و الهى بودن آن ، سازگار است .

يسبّح له فيها

ص: 290

. .. رجال لاتلهيهم تجرة و لابيع عن ذكر اللّه و إقام الصلوة و إيتا

برداشت ياد شده، بر اين اساس است كه «لام» در «ليجزيهم» براى غايت باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 55 - 21،24

21 - عبادت خالصانه خداى يكتا ، زمينه ساز حاكميت ، پيروزى و امنيت مؤمنان

وعد اللّه الذين ءامنوا . .. يعبدوننى لايشركون بى شيئًا

24 - عبادت خداى يگانه ، بايد خالصانه و منزه از هر گونه شرك باشد .

يعبدوننى لايشركون بى شيئًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 40 - 3،4

3 - عبوديت خالص براى خدا ، موجب رهايى از عذاب الهى است .

إنّكم لذائقوا العذاب الأليم . .. إلاّ عباد اللّه المخلصين

4 - عبوديت خالص براى خدا ، موجب جلب فضل او و بهره مندى از پاداش برتر در برابر اعمال و رفتار خويش

و ما تجزون إلاّ ما كنتم تعملون . إلاّ عباد اللّه المخلصين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 2 - 6،7،8،9

6 - توصيه خداوند به پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، مبنى بر عبادت و فرمان برى خالصانه آن حضرت

فاعبد اللّه مخلصًا له الدين

واژه «دين» در معانى جزا، عادت، ملت، اسلام، عبادت و طاعت، به كار مى رود (قاموس المحيط); ولى در اين جا - با توجه به اين

ص: 291

كه مخاطبان آيات مورد بحث، مشركان مى باشند و نيز در اين آيات واژه عبادت به كار رفته - ممكن است به معناى عبادت و طاعت استعمال شده باشد.

7 - نزول كتاب آسمانى ( قرآن ) ، نعمتى است درخور شكر و شايسته عبادت خالصانه خدا و اطاعت محض از او .

إنّا أنزلنا إليك الكتب بالحقّ فاعبد اللّه مخلصًا له الدين

برداشت ياد شده از تفريع جمله «فاعبد اللّه مخلصاً له الدين»، بر جمله «إنّا أنزلنا إليك الكتاب» به دست مى آيد.

8 - اخلاص ، شرط پذيرش عبادت و ركن اساسى آن است .

فاعبد اللّه مخلصًا له الدين

اين كه خداوند به پيامبر(صلی الله علیه و آله) توصيه فرموده كه عبادت را در حال اخلاص انجام دهد، مى توان برداشت ياد شده را به دست آورد.9 - لزوم عبادت خالصانه خداوند

فاعبد اللّه مخلصًا له الدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 3 - 1،2،3

1 - تنها خداوند ، شايسته عبادت خالصانه و اطاعت بى چون و چرا است .

ألا للّه الدين الخالص

«الدين» مبتدا و مسنداليه و «للّه» خبر و مسند است. تقديم مسند بر مسنداليه، مفيد حصر و اختصاص است.

2 - اختصاص داشتن عبادت خالصانه و اطاعت محض به خداوند ، مستلزم طرد اطاعت ديگران و ترك شرك و ريا در عبادت است .

فاعبد اللّه مخلصًا له الدين . ألا للّه الدين الخالص

برداشت بالا به خاطر اين نكته است كه جمله «ألا للّه الدين

ص: 292

الخالص» در مقام تعليل براى امر به عبادت خالصانه (فاعبد اللّه مخلصاً له. ..) است; يعنى، به اين دليل بايد خدا را خالصانه عبادت كرد كه چون عبادت خالصانه اختصاص به او دارد.

3 - لزوم اخلاص در عبادت

للّه الدين الخالص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 11 - 2،3،4

2 - فرمان خداوند به پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، مبنى بر عبادت و فرمان برى خالصانه او

أُمرت أن أعبد اللّه مخلصًا له الدين

واژه «دين» در چند معنا (جزا، عادت، ملت، اسلام، عبادت و طاعت) به كار مى رود (قاموس المحيط); ولى در اين جا - با توجه به اين كه مخاطبان آيات مورد بحث مشركان هستند و نيز در اين آيه واژه عبادت به كار رفته است - ممكن است به معناى عبادت و طاعت استعمال شده باشد.

3 - اخلاص ، شرط پذيرش عبادت و ركن آن است .

أُمرت أن أعبد اللّه مخلصًا له الدين

خداوند به پيامبر(صلی الله علیه و آله) توصيه فرمود كه عبادت را در حال اخلاص انجام دهد. از اين مطلب مى توان برداشت بالا را به دست آورد.

4 - لزوم عبادت خالصانه خدا

أُمرت أن أعبد اللّه مخلصًا له الدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 14 - 2،3

2 - عبادت خالصانه خدا ، تكليفى الهى برعهده پيامبر (صلی الله علیه و آله)

قل اللّه أعبد مخلصًا له دينى

3 - اخلاص

ص: 293

، شرط پذيرش عبادت و ركن آن است .

قل اللّه أعبد مخلصًا له دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 14 - 3،53 - خداوند ، فراخوان انسان ها به عبادت خالصانه او

مخلصين له الدين

طبق گفته مفسران، واژه «دين» در اين آيه، به معناى عبادت است. آمدن اين واژه در معناى ياد شده از كاربردهاى رايج در لغت عرب است.

5 - نزول رزق انسان ( باران ) از سوى خداوند ، مقتضى دعا و عبادت به دور از شرك و خالصانه او است .

و ينزّل لكم من السماء رزقًا . .. فادعوا اللّه مخلصين له الدين

با توجه به تفريع جمله «فادعوا اللّه . ..» بر جملات پيشين (ينزّل لكم من السماء رزقاً) برداشت ياد شده به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 65 - 9

9 - اخلاص ، شرط پذيرش عبادت و ركن اساسى آن است .

فادعوه مخلصين له الدين

از توصيه خداوند به اين كه عبادت او را با اخلاص انجام دهند، مى توان برداشت ياد شده را به دست آورد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بينه - 98 - 5 - 6

6 - خداوند ، در تمام اديان آسمانى انسان ها را به بندگى خالصانه و به دور از انحراف ، فرمان داده است .

و ما

ص: 294

أُمروا إلاّ ليعبدوا اللّه مخلصين له الدين حنفاء

«حنيف» (مفرد «حنفاء»)، به معناى كسى است كه به سوى دين درست و راست، تغيير جهت داده است (مقاييس اللغة).

39- اخلاص در عبادت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 213 - 4

4 - لزوم داشتن اخلاص كامل در عبادت خدا

فلاتدع مع اللّه إِلهًا ءاخر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 38 - 5

5 - اخلاص كامل فرشتگان ، در تسبيح و عبادت خداوند

فالذين عند ربّك يسبّحون له بالّيل و النّهار

از اين كه به جاى «يسبّحونه»، عبارت «يسبّحون له» آمده و «لام» براى اختصاص مى باشد، مطلب بالا قابل برداشت است.

40- اخلاص در عبوديت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 238 - 8

8 - لزوم حركت براى خداوند ، توأم با خضوع و اطاعت در برابر وى

و قوموا للّه قانتين

چنانچه گذشت، «قنوت»، اطاعتى است همراه خضوع و خشوع.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 29 - 10

10 - استناد به سنن پيشينيان در تعيين ارزشها، مخالف اخلاص در عبوديت خداوند است.

قالوا وجدنا عليها ءاباءنا. .. و ادعوه مخلصين له الدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 83 - 3

3 - عبوديت خالصانه خدا ،

ص: 295

موجب رهايى و مصونيت از وسوسه ها و اغواگرى هاى شيطان

لأغوينّهم . .. إلاّ عبادك منهم المخلصين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - فجر - 89 - 29 - 2

2 - بندگى خالص خداوند ، مايه رسيدن به مقامى والاتر از رتبه انسان هاى مطمئن ، راضى و مورد پسند خداوند

فادخلى فى عبدى

انتساب بندگان به خداوند در «عبادى»، انتساب تشريفى است و اين كه به صاحبان دل آرام، اذن ملحق شدن به آنان داده مى شود، بيانگر برترى رتبه آنان است.

41- اخلاص در عمل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - حمد - 1 - 5 - 22

22 - از امام رضا ( ع ) روايت شده : . . . « إياك نعبد » رغبة و تقرب إلى اللّه تعالى ذكره و إخلاص له بالعمل دون غيره و « إياك نستعين » إستزادة من توفيقه و عبادته و إستدامة لما أنعم اللّه عليه و نصره . . . ;

. .. «إياك نعبد» ابراز رغبت و تقرب جستن عبد به سوى خداى تعالى و اظهار اخلاص در عمل براى اوست و نه غير او و «إياك نستعين» در خواست زياده توفيق خدا و زياده عبادت او و درخواست ادامه نعمتهاى داده شده و يارى خداوند است ...».

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 238 - 9

9 - اعمال و رفتار آدمى ، بايد براى خدا و در

ص: 296

جهت او باشد .و قومواللّه قانتين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 8 - 2،5

2 - اعمال انسان بايد براى خدا باشد .

يأيها الذين ءامنوا كونوا قومين للّه

مراد از «قيام» مى تواند انجام تمامى اعمالى باشد كه خداوند به آنها امر كرده است.

5 - شهادت به قسط ، در گرو عادت آدمى به انجام اعمال براى خداوند است .

كونوا قومين للّه شهداء بالقسط

تقديم ذكرى «قومين» بر «شهداء» اشاره به اين حقيقت دارد كه شهادت به قسط، متفرع بر قيام للّه است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 109 - 7

7 - لزوم داشتن اخلاص و تقوا ، از نخستين مراحل انجام هر كار

أفمن أسّس بنينه على تقوى

تعبير «أسّس بنيانه» تصريح به مراحل آغازين هر عمل دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 80 - 5،8،11

5- پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، موظف به درخواست از خداوند براى توفيق انجام هر عملى از آغاز تا فرجام ، بر اساس نيتى خالص و آميخته با صدق و راستى

و قل ربّ أدخلنى مدخل صدق و أخرجنى مخرج صدق

8- ارزش اعمال ، در پرتو صداقت و خلوص و عدم آميختگى آن به ريا است .

أدخلنى مدخل صدق و أخرجنى مخرج صدق

11- همه انسان ها ، حتى پيامبر (

ص: 297

ص ) براى داشتن اخلاص و صداقت در عمل ، به امداد ويژه الهى نيازمندند .

و قل ربّ أدخلنى مدخل صدق و أخرجنى مخرج صدق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 46 - 2،3،4،5

2 - اخلاص در هر كارى ، شايسته و لازم است .

أن تقوموا للّه

3 - مردم ، موظف اند هر كارى را - چه جمعى باشد و چه فردى - فقط براى رضاى خدا انجام دهند .

أن تقوموا للّه مثنى و فردى

«مثنى و فرادى» حال براى ضمير فاعلى «تقوموا» است و كلمه «مثنى» كنايه از تعدد مى باشد.

4 - مردم ، موظف اند همديگر را در انجام هر كار خالصانه ، يارى دهند .

أن تقوموا للّه مثنى و فردى

احتمال دارد «مثنى» اشاره به اين نكته باشد كه مردم دو نفرى به همديگر كمك كنند.5 - مردم ، موظف اند كار هاى خود را براى رضاى خدا ، يك و يا دو نفره و به دور از غوغا سالارى و هياهو انجام دهند .

أن تقوموا للّه مثنى و فردى

احتمال دارد سفارش به قيام براى خدا به صورت دو نفرى (اقل جمع) و يا يك نفرى، به خاطر پرهيز از هياهو و هرچه خالصانه تر شدن آن باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 9 - 4

4- اعمال كافران ، به دليل نداشتن انگيزه الهى ،

ص: 298

فاقد پاداش در نزد خداوند

كرهوا ما أنزل اللّه فأحبط أعملهم

از مجموع آيه استفاده مى شود كه خداوند، در مقام بيان فلسفه حبط اعمال نيك كافران است; فلسفه اى كه براى بشر معقول و قابل فهم است و آن اين كه وقتى كافران به انگيزه هاى نفسانى و غير الهى كارى را انجام داده اند، چگونه ممكن است كه در قبال آن از خداوند پاداش دريافت كنند.

42- اخلاص در فرجام عمل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 80 - 12

12- آغاز به كار از روى صداقت و اخلاص ، تضمين كننده به پايان رساندن آن همراه آن دو نيست .

أدخلنى مدخل صدق و أخرجنى مخرج صدق

43- اخلاص در قانونگذارى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 37 - 8

8- معارف و قوانينى ، شايسته و بايسته پذيرش و پيروى است كه از هوا هاى نفسانى پيراسته و بر پايه علم بنا شده باشد .

و لئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم

44- اخلاص در قيام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 46 - 1

1 - رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) ، پيام بسيار مهمى براى مردم داشت و آن قيام مخلصانه براى خدا است .

قل إنّما أعظكم بوحدة أن تقوموا للّه

«واحدة» به صورت نكره آمده و دلالت بر اهميت و عظمت موعظه مى كند.

45- اخلاص در گواهى

جلد - نام سوره - سوره - آيه -

ص: 299

فيش

4 - نساء - 4 - 135 - 7

7 - اداى شهادت ، بايد بر اساس حق ، به خاطر خدا و تقرب به او باشد .

يأيها الذين ءامنوا كونوا قومين بالقسط شهداء للّه

حرف لام در «للّه» براى غايت است و دلالت مى كند كه شهادت بايد براى خدا باشد نه براى دستيابى به اغراض دنيوى.

46- اخلاص در گواهى طلاق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - طلاق - 65 - 2 - 7

7 - گواهى شاهدان در امر طلاق زنان و يا رجوع همسران به آنان ، بايد براى خدا و خالصانه و به دور از چشمداشت مادى باشد .

و أقيموا الشهدة للّه

47- اخلاص در نحر شتر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - كوثر - 108 - 2 - 8

8 - قربانى كردن شتر و قصد انجام دادن فرمان الهى ، توصيه خداوند به پيامبر (صلی الله علیه و آله)

وانحر

قيد «لربّك» درباره «صلّ»، قرينه بر وجود چنين قيدى براى «انحر» نيز مى باشد. «نحر»; يعنى، مقدارى از سينه كه جاى گلوبند است و از جمله معانى كه براى فعل «انحر»، بيان كرده اند، فرمان به كشتن شتر قربانى است. (مفردات)

48- اخلاص در نذر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 26 - 24

24- در نذر ، قصد قربت لازم است .

إنّى نذرت للرحمن

49- اخلاص در نماز

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20

ص: 300

- 14 - 16

16 - نماز و عبادات ديگر ، بايد خالصانه و فقط براى ياد خدا باشد .

فاعبدنى و أقم الصلوة لذكرى

اختصاص يافتن «ذكر» در «لذكرى» - به ياء متكلم، گوياى نكته ياد شده است; يعنى «لذكرى لالذكر غيرى»

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - كوثر - 108 - 2 - 2،4،5

2 - اخلاص در نماز و انجام دادن آن تنها به جهت فرمان خدا ، وظيفه اى برعهده پيامبر (صلی الله علیه و آله)

فصلّ لربّك

4 - خداوند ، به دليل مدبّر و مالك بودن بر امور انسان ها ، سزاوار پرستش و نماز خالصانه بندگان به درگاه او است .

فصلّ لربّك

5 - سپاسگزارى از خداوند در برابر نعمت كوثر ، وادارسازنده پيامبر (صلی الله علیه و آله) به نماز و اخلاص در آن

إنّا أعطينك الكوثر . فصلّ لربّك

حرف «فاء» در «فصلّ»، لزوم نماز را بر آيه قبل تفريع كرده است.

50- اخلاص در نماز شب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مزمل - 73 - 6 - 2

2 - ايستادن در پيشگاه خدا با گامى استوارتر و گفتوگو در محضر او با سخنانى راست تر و ريشه دارتر ، دو امتياز برجسته نماز و عبادت شبانه

هى أشدّ وط-ًا و أقوم قيلاً

ضمير «هى» به «ناشئة» بازمى گردد. «أشدّ» معادل «أثبت» (با ثبات تر، استوارتر) و «وطىء» مرادف «قيام» (ايستادن) است (لسان العرب). «أقوم» نيز به معناى «أسدّ» (محكم تر) و «قيلاً»

ص: 301

همتاى «مقال» (سخن گفتن) است; يعنى، آن (پديده شب) از حيث ايستادن (ايستادن در پيشگاه خدا) استوارتر و از حيث سخن (سخن گفتن در محضر خدا) محكم تر است.

51- اخلاص در نيت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 245 - 4

4 - مرغوبيت كالاى مورد انفاق و خلوص نيّت انفاق كننده ، دو عنصر لازم در انفاق

من ذا الذى يقرض اللّه قرضاً حسناً

نيكو بودن قرض «قرضاً حسناً»، عبارت است از حُسن فاعلى (خلوص در نيّت و . .. ) و حُسنِ فعلى (پرداخت كالاى مرغوب)جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 35 - 7،8

7 - خلوص نيّت همسر عمران ، در نذر فرزندش براى خدمت در راه خدا

ربّ انّى نذرت لك

«لك»، بيانگر خلوص نيّت است.

8 - نذر مخلصانه همسر عمران ، زمينه برگزيدن آل عمران براى نبوّت از سوى خداوند

انّ اللّه اصطفى . .. ال عمران ... اذ قالت امرات عمران ربّ انّى نذرت لك

«اذ» متعلّق به «اصطفى» است; يعنى آنگاه خداوند آل عمران را برگزيد كه همسر عمران، نذرى مخلصانه كرد. و اخلاص، از «لك» استفاده شده است.

52- اخلاص در هجرت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 99 - 3

3 - ارزش هجرت ، به در راه خدا بودن و جهت خدايى داشتن آن است .

و قال إنّى ذاهب إلى ربّى

53- اخلاص رهبران

جلد

ص: 302

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - يس - 36 - 21 - 9

9 - تنها انسان هاى با اخلاص و به دور از چشم داشت مادى و ره يافته ، شايسته رهبرى و پيروى اند .

اتّبعوا من لايسئلكم أجراً و هم مهتدون

54- اخلاص رهبران دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 127 - 2

2 - تلاش رهبران الهى براى هدايت خلق ، تنها براى خدا و به دور از مطامع مادى

و ما أسئلكم عليه من أجر إن أجرى إلاّ على ربّ العلمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 145 - 2

2 - تلاش رهبران الهى براى هدايت خلق ، تنها براى خدا و به دور از مطامع مادى است .و ما أسئلكم عليه من أجر إن أجرى إلاّ على ربّ العلمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 164 - 2

2 - تلاش رهبران الهى براى هدايت خلق ، تنها براى خدا و به دور از مطامع مادى است .

و ما أسئلكم عليه من أجر . .. إلاّ على ربّ العلمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 180 - 2

2 - تلاش رهبران الهى براى هدايت خلق ، تنها براى خدا و به دور از مطامع مادى

و

ص: 303

ما أسئلكم عليه من أجر . .. إلاّ على ربّ العلمين

55- اخلاص سليمان(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 40 - 11

11 - توجه دائمى سليمان ( ع ) به خدايى بودن امكانات خويش

فلمّا رءاه مستقرًّا عنده قال هذا من فضل ربّى

از آيه ياد شده و نيز آيات پيشين استفاده مى شود كه سليمان در اوج قدرت و شوكت نيز، از ياد خدا غافل نبوده، او را ياد مى كند و بر نعمت هاى او سپاس مى گزارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - نمل - 27 - 44 - 14

14 - توحيد ناب و بى شائبه سليمان ( ع ) و تسليم بودن او در برابر خداى يگانه ، مورد اذعان و اعتراف بلقيس

و أسلمت مع سليمن للّه ربّ العلمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 32 - 3

3 - سان ديدن طولانى سليمان ( ع ) از اسب ها ، به خاطر خدا و ياد او بود .

فقال إنّى أحببت حبّ الخير عن ذكر ربّى

برداشت ياد شده مبتنى بر اين ديدگاه است كه «عن» در «عن ذكر ربّى» براى تعليل باشد; يعنى، دوستى من نسبت به اسب ها، به خاطر خدا و ناشى از فرمان او است; نه برخاسته از هوا و هوس و تفريح كردن من.

56- اخلاص شعيب(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

ص: 304

3 - شعراء - 26 - 180 - 1

1 - تصريح شعيب ( ع ) به نداشتن كمترين چشمداشت مادى از مردم ، در قبال رسالت خويش

و ما أسئلكم عليه من أجر . .. إلاّ على ربّ العلمين

57- اخلاص صالح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 145 - 1

1 - تصريح صالح ( ع ) ، به نداشتن كمترين چشمداشت مادى از مردم در قبال رسالت خويش

و ما أسئلكم عليه من أجر . .. إلاّ على ربّ العلمين

58- اخلاص علما

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 29 - 11

11 - اخلاص و انگيزه خدايى داشتن ، از اوصاف عالمان راستين و اهل معرفت

إنّما يخشى اللّه من عباده العلمؤا . .. إنّ الذين ... و أنفقوا ممّا رزقنهم سرًّ

59- اخلاص فاطمه(س)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 9 - 6

6 - حضرت على ، فاطمه ، حسن و حسين ( ع ) ، مظهر اخلاص و خداجويى در عرصه زندگى اجتماعى

إنّما نطعمكم لوجه اللّه لانريد منكم جزاءً و لا شكورًا

60- اخلاص لوط(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 164 - 1

1 - تصريح لوط ( ع ) به نداشتن كمترين چشمداشت مادى از قومش ، در قبال رسالت خويش

و ما أسئلكم عليه من أجر . ..

ص: 305

إلاّ على ربّ العلمين

61- اخلاص مبلغان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 110 - 2

2 - نقش اخلاص مبلغان دينى ، در گرايش مردم به تقوا و پيروى از حق

و ما أسئلكم عليه من أجر . .. فاتّقوا اللّه و أطيعون

62- اخلاص متقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 45 - 4

4- تقواپيشگان ، بندگان خالص خدا و ر ها شده از وسوسه و سلطه ابليس

إن المتقين فى جنّ-ت و عيون

در آيه هاى قبل، مردم به دو گروه تقسيم شدند:1. پيروان گمراه ابليس; 2. بندگان خالص خدا و سپس جايگاه گروه اول در قيامت، روشن گرديد و در اين آيه به سرنوشت گروه دوم پرداخته است و از «مخلصين» به «المتقين» تعبير كرده كه بيانگر برداشت فوق است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 20 - 1

1 - عبادت خالصانه خدا ، اجتناب از عبادت طاغوت ، توبه ، پيروى از بهترين سخن و خردورزى ، از اوصاف تقواپيشگان

و الذين اجتنبوا الطغوت أن يعبدوها و أنابوا إلى اللّه . .. الذين يستمعون القول .

«الذين اتّقوا ربّهم» بيان تفصيلى براى آن دسته از افراد مؤمنى است كه در آيات قبل توصيف شده اند; يعنى، «الذين اجتنبوا الطاغوت. .. الذين يستمعون القول...».

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - ليل - 92 -

ص: 306

20 - 1

1 - برخورداران درجه والاى تقوا ، تنها براى جلب توجّه و عنايت خداوند ، اموال خود را انفاق مى كنند .

الأتقى . .. إلاّ ابتغاء وجه ربّه

استثنا در اين آيه، منقطع است; يعنى، حق نعمتى بر گردن او نيست; لكن «ابتغاء» وجود دارد; يعنى، شخص «أتقى» در انفاق خود، نمى خواهد پاسخ نعمت ديگران را داده باشد. او تنها به اين انگيزه انفاق مى كند كه خداوند، به او رو كرده و وى را مورد لطف خود قرار دهد. «وجه» به معناى «صورت و چهره» و كنايه از توجّه و عنايت است.

63- اخلاص محمد(صلی الله علیه و آله)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 162 - 1،2،5،6،9

1 - نماز خواندن پيامبر(صلی الله علیه و آله)، عبادت كردنش و انجام امور زندگانى و مرگش تنها براى خدا بود.

إن صلاتى و نسكى و محياى و مماتى لله

«محيا» و «ممات» مصدر ميمى و به معناى زنده ماندن و مردن است. چون زنده ماندن و مردن در اختيار انسان نيست تا آن را براى خدا قرار دهد، مى توان گفت مقصود از آن چگونه زندگى كردن و چگونه مردن است و يا مراد انجام امور مربوط به زندگى و مرگ است.

2 - پيامبر(صلی الله علیه و آله) برخوردار از اخلاصى تام و همه جانبه

إن صلاتى و نسكى و محياى و مماتى لله رب العلمين

5 - اخلاص كامل (انجام همه امور تنها براى خدا)، آيين پيامبر(صلی الله علیه و آله) است.

دينا قيما . .. قل إن صلاتى و نسكى و محياى و مماتى لله

ص: 307

رب العلمين

6 - پيامبر(صلی الله علیه و آله) مى بايست اخلاص خويش را در همه امور به مردم اعلام كند.

قل إن صلاتى و نسكى و محياى و مماتى لله

9 - ايمان پيامبر(صلی الله علیه و آله) به ربوبيت خدا بر تمام هستى، علت اخلاص كامل و همه جانبه او

إن صلاتى و نسكى . .. لله رب العلمين

توصيف «الله» به «رب العالمين» دليل برداشت فوق است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 108 - 5

5- پيامبر (صلی الله علیه و آله) بر عقيده توحيدى خويش و نفى شرك و نيز لزوم فراخوانى مردم به توحيد و مبارزه با شرك ، از دليل و حجّتى روشن برخوردار بود .

قل هذه سبيلى أدعوا إلى الله على بصيرة أنا و من اتبعنى

«بصيرة» به معناى حجت و دليل روشن است (لسان العرب). آيات قبل و نيز آيه مورد بحث، بيانگر متعلق «بصيرة» است كه در برداشت، برخى از آنها آورده شد. قابل ذكر است كه در تركيب اين فراز چند نظر ابراز شده است. از جمله اينكه «على بصيرة» خبر براى «أنا» و «من اتبعنى» عطف بر «أنا» است ; يعنى: «أنا و من اتبعنى على بصيرة».

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 57 - 5

5 - خلوص و نداشتن هيچ چشم داشتى در انجام رسالت ، از ويژگى هاى پيامبراسلام (صلی الله علیه و آله)

ما أسئلكم عليه من أجر إلاّ من شاء أن يتّخذ إلى ربّه سبيلاً

جلد

ص: 308

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 86 - 6،10

6 - اجتناب پيامبر (صلی الله علیه و آله) از تكلف و ظاهرسازى در مسير رسالت خويش

و ما أنا من المتكلّفين

«تكليف» (ريشه «متكلّفين») به معناى تصنع و ظاهرسازى و تعهد به انجام كارى است كه شخص شايستگى انجام آن را ندارد.10 - نداشتن چشمداشت مادى از مردم در امر رسالت و بى تكلف و تصنع بودن پيامبراسلام (صلی الله علیه و آله) ، نشانه حقانيت آن حضرت است .

قل ما أسئلكم عليه من أجر و ما أنا من المتكلّفين

از آيه بعد كه قرآن را تنها مايه ذكر براى جهانيان معرفى مى كند (إن هو إلاّ ذكر للعالمين)، استفاده مى شود كه آيه مورد بحث - با طرح مسأله نداشتن چشم داشت مادى و بى تكلف بودن پيامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) - درصدد اثبات رسالت و راستى آن حضرت است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 2 - 6

6 - توصيه خداوند به پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، مبنى بر عبادت و فرمان برى خالصانه آن حضرت

فاعبد اللّه مخلصًا له الدين

واژه «دين» در معانى جزا، عادت، ملت، اسلام، عبادت و طاعت، به كار مى رود (قاموس المحيط); ولى در اين جا - با توجه به اين كه مخاطبان آيات مورد بحث، مشركان مى باشند و نيز در اين آيات واژه عبادت به كار رفته - ممكن است به معناى عبادت و طاعت استعمال شده باشد.

ص: 309

لد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 11 - 2

2 - فرمان خداوند به پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، مبنى بر عبادت و فرمان برى خالصانه او

أُمرت أن أعبد اللّه مخلصًا له الدين

واژه «دين» در چند معنا (جزا، عادت، ملت، اسلام، عبادت و طاعت) به كار مى رود (قاموس المحيط); ولى در اين جا - با توجه به اين كه مخاطبان آيات مورد بحث مشركان هستند و نيز در اين آيه واژه عبادت به كار رفته است - ممكن است به معناى عبادت و طاعت استعمال شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 14 - 2

2 - عبادت خالصانه خدا ، تكليفى الهى برعهده پيامبر (صلی الله علیه و آله)

قل اللّه أعبد مخلصًا له دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - كوثر - 108 - 2 - 2

2 - اخلاص در نماز و انجام دادن آن تنها به جهت فرمان خدا ، وظيفه اى برعهده پيامبر (صلی الله علیه و آله)

فصلّ لربّك

64- اخلاص مسلمانان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 139 - 88 - اخلاص مسلمانان و باور توحيدى آنان ، دليل ناروا بودن محاجه اهل كتاب با مسلمانان درباره خداوند و انتخاب پيامبر (صلی الله علیه و آله) از ميان آنان

أتحاجوننا فى اللّه . .. و نحن له مخلصون

65- اخلاص مقربان

جلد - نام سوره

ص: 310

- سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 206 - 5،7

5 - مقربان درگاه خداوند همواره و خالصانه بر آستان او سجده مى برند .

إن الذين عند ربك . .. له يسجدون

تقديم «له» بر «يسجدون» دلالت بر حصر و حكايت از خلوص دارد.

7 - لزوم اقتدا به مقربان الهى و الگو قرار دادن آنان در عبادت خالصانه خدا و تنزيه او از هر عيب و نقص

اذكر ربك . .. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته

66- اخلاص ملائكه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 30 - 12

12 - خلوص فرشتگان در تسبيح و ستايش خداوند

نحن نسبح بحمدك و نقدس لك

«لك» علاوه بر تعلقش به «نقدس»، متعلق به «نسبح» نيز مى باشد. خلوص از لام «لك» استفاده شده است; يعنى: نقدسك لك لا لغيرك.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 38 - 5

5 - اخلاص كامل فرشتگان ، در تسبيح و عبادت خداوند

فالذين عند ربّك يسبّحون له بالّيل و النّهار

از اين كه به جاى «يسبّحونه»، عبارت «يسبّحون له» آمده و «لام» براى اختصاص مى باشد، مطلب بالا قابل برداشت است.

67- اخلاص موسى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 144 - 2

2 - خداوند به دليل خلوص موسى ( ع ) ، وى را برگزيد

ص: 311

و بر همگان برترى داد .

قال يموسى إنى اصطفيتك على الناسچون «اصطفا» به معناى گزينش خالص يك چيز است، جمله «اصطفيتك» مى رساند كه موسى انسانى خالص بوده و همين خلوص وى دليل اختيار و انتخاب وى شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 41 - 4،7

4 - موسى ( ع ) ، از مقامى والا و بلند مرتبه نزد خداوند و از اخلاصى كامل در برابر او برخوردار بود .

واصطنعتك لنفسى

7 - اخلاص كامل موسى ( ع ) ، يكى از نعمت هاى خداوند به آن حضرت بود .

واصطنعتك لنفسى

اين آيه ممكن است عطف به جملاتى از قبيل «قتلت نفساً» باشد كه بيانگر منت ها و نعمت هاى خداوند بود است.

68- اخلاص مؤمنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 141 - 2

2 - عنايت خداوند به پاكيزه و خالص كردن اهل ايمان ، با قرار دادن ايشان در هنگامه هاى دشوار

و تلك الايّام نداولها بين النّاس . .. و ليمحّص اللّه الّذين امنوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - فتح - 48 - 18 - 7

7 - خداوند ، آگاه از خلوص و صداقت باطنى مؤمنان در بيعت رضوان

لقد رضى اللّه . .. فعلم ما فى قلوبهم

مراد از «ما» در «ما فى قلوبهم» - به قرينه «رضى اللّه. ..» مى تواند

ص: 312

صداقت و خلوص مؤمنان باشد; زيرا اين امور است كه رضايت و خشنودى را در پى دارد.

69- اخلاص نوح(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 109 - 1

1 - تصريح نوح ( ع ) به نداشتن كمترين چشمداشت مادى از مردم ، در قبال رسالت خويش

و ما أسئلكم عليه من أجر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 76 - 6

6 - نوح ( ع ) و خاندانش ، از بندگان مخلَص و برگزيده خدا بودند .إلاّ عباد اللّه المخلصين . و لقد نادينا نوح... و نجّينه و أهله من الكرب العظيم

ذكر داستان نوح(ع) و خاندانش پس از ياد كردن از بندگان خالص خدا در طول تاريخ، مى تواند به منظور بيان الگو و نمونه اى از آن بندگان مخلص باشد.

70- اخلاص و نجات از مشكلات اجتماعى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 26 - 25

25- قصد قربت با قصد رهايى از ناملايمات اجتماعى منافاتى ندارد .

إنّى نذرت للرحمن صومًا فلن أكلّم اليوم إنسيًّا

مريم(س) به منظور عذر آوردن نزد مردم براى سكوت خويش، روزه را نذر كرد، ولى با جمله «انّى نذرت للرحمان» نذر خود را وسيله تقرب به خدا قرار داد.

71- اخلاص هود(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 127 - 1

1 - تصريح هود ( ع ) به نداشتن كمترين چشمداشت

ص: 313

مادى از مردم ، در قبال رسالت خويش

و ما أسئلكم عليه من أجر . .. إلاّ على ربّ العلمين

72- اخلاص يعقوب(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 73 - 15

15- عبادت و بندگى مداوم و مخلصانه ، از اوصاف حضرت ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( ع )

و كانوا لنا عبدين

فعل «كون» - كه مفيد استقرار وصف است - بيانگر دائمى بودن عبادت ابراهيم(ع) است و تقدم جار و مجرور (لنا)، نشانگر انحصار عبادت آنان، براى خداوند متعال است كه از آن به خالصانه بودن ياد مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 46 - 2

2 - ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) از هرگونه آلودگى هاى مادى و متضاد با آخرت انديشى پاك و منزه بود .

إنّا أخلصنهم بخالصة ذكرى الدار

73- اخلاص يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 24 - 10

10- يوسف ( ع ) از بندگان مطيع خدا و از خالص شدگان براى او بود .

إنه من عبادنا المخلصين

مراد از «مخلصين» (خالص شدگان) اين است كه غير خدا در آنان نصيبى ندارد و كاملاً در اختيار خداوند و اوامر او هستند. نه شيطان بر ايشان فرمان روايى مى كند و نه اسير هواهاى نفسانى اند.

74- ارزش اخلاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 -

ص: 314

صافات - 37 - 99 - 3

3 - ارزش هجرت ، به در راه خدا بودن و جهت خدايى داشتن آن است .

و قال إنّى ذاهب إلى ربّى

75- ارزش اخلاص در تسبيح خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 38 - 10

10 - اخلاص در تسبيح و عبادت ، امرى شايسته و ارزشمند است .

فالذين عند ربّك يسبّحون له

از آمدن عبارت «يسبّحون له» به جاى «يسبّحونه»، اخلاص فرشتگان فهميده مى شود و از اين كه خداوند اخلاص فرشتگان را به رخ انسان ها مى كشد، مطلب بالا قابل برداشت است.

76- ارزش اخلاص در عبادت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 38 - 10

10 - اخلاص در تسبيح و عبادت ، امرى شايسته و ارزشمند است .

فالذين عند ربّك يسبّحون له

از آمدن عبارت «يسبّحون له» به جاى «يسبّحونه»، اخلاص فرشتگان فهميده مى شود و از اين كه خداوند اخلاص فرشتگان را به رخ انسان ها مى كشد، مطلب بالا قابل برداشت است.

77- اظهار اخلاص در انفاق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 9 - 5

5 - حسن اظهار اخلاص و نداشتن چشمداشت در عرصه انفاق و ايثار به نيازمندان جامعه

إنّما نطعمكم لوجه اللّه لانريد منكم جزاءً و لا شكورًا

برداشت ياد شده، با توجه به دو نكته ذيل است: 1. جمله «إنّما نطعمكم...» مقول قول محذوف و در موضع حال براى فاعل «يطعمون»

ص: 315

باشد كه تقدير آن چنين است: «يقولون لهم إنّما نطعمكم لوجه اللّه...». 2. اين گفته به زبان قال باشد نه به زبان حال; يعنى، ابرار به وقت اطعام به نيازمندان، به آنان مى گويند كه اين انفاق صرفاً براى خدا است و... .

78- اهميت اخلاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 112 - 2

2 - پاداش هاى الهى ( بهشت ) از آن كسانى است كه با تمام وجود تسليم خدا شده و از سر اخلاص كار هاى نيك انجام دهند .

من أسلم وجهه للّه و هو محسن فله أجره عند ربه

از مصاديق «أجر» - به دليل آيه قبل - «بهشت» است. «وجه» به معناى صورت است و مراد از آن در آيه شريفه، وجود و ذات آدمى است. «محسن» به كسى گفته مى شود كه كار نيك انجام دهد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 127 - 8

8 - توجه و خلوص كامل ابراهيم و اسماعيل ( ع ) به خداوند ، هنگام ساختن كعبه

و إذ يرفع إبرهيم القواعد من البيت و إسمعيل ربنا تقبل منا

سياق جمله فوق مقتضى اين است كه «ربنا تقبل منا» با كلمه اى همانند «قالا» آورده شود. حذف اين كلمه اشاره به اين نكته دارد كه: توجه ابراهيم و اسماعيل (ع) به خداوند هنگام بناى كعبه، چنان بود كه گويا از مرحله سخن گذشته و به يك حالت و صفت براى آنان تبديل شده بود.

ص: 316

لد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 162 - 6

6 - پيامبر(صلی الله علیه و آله) مى بايست اخلاص خويش را در همه امور به مردم اعلام كند.

قل إن صلاتى و نسكى و محياى و مماتى لله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 109 - 7

7 - لزوم داشتن اخلاص و تقوا ، از نخستين مراحل انجام هر كار

أفمن أسّس بنينه على تقوى

تعبير «أسّس بنيانه» تصريح به مراحل آغازين هر عمل دارد.جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 22 - 2

2- ارجمندى صبر و شكيبايى در گرو جهت خدايى داشتن آن است .

والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 41 - 1

1- عبوديت و پاك بودن از هرگونه ناخالصى ، صراط مستقيم الهى است .

إلاّ عبادك منهم المخلصين . قال هذا صرط علىّ مستقيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 80 - 5

5- پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، موظف به درخواست از خداوند براى توفيق انجام هر عملى از آغاز تا فرجام ، بر اساس نيتى خالص و آميخته با صدق و راستى

و قل ربّ أدخلنى مدخل صدق و أخرجنى مخرج صدق

جلد - نام سوره - سوره

ص: 317

- آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 15 - 12

12 - بازگشت به خداوند ، همراه با توبه و عمل ناب و خالص ، امرى پسنديده و شايسته است .

و اتّبع سبيل من أناب إلىّ

سفارش به پيروى از منيبان، نشان دهنده اهميت انابه است. گفتنى است كه «الإنابة إلى اللّه» رجوع به خداوند با توبه و اخلاص عمل معنا شده است (مفردات راغب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - سبأ - 34 - 46 - 2

2 - اخلاص در هر كارى ، شايسته و لازم است .

أن تقوموا للّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 29 - 7

7 - تسليم بودن و اخلاص داشتن در برابر پروردگار ، امرى مهم و بايسته است .

ضرب اللّه مثلاً . .. و رجلاً سلمًا لرجل

از تشبيه شدن وضعيت يكتاپرستان به برده اى كه تنها مملوك يك شخص است، مى توان برداشت ياد شده را استفاده كرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - ليل - 92 - 20 - 66 - تزكيه نفس ، در گرو نيت خالص و قصد قربت است .

يتزكّى . .. ابتغاء وجه ربّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بينه - 98 - 5 - 6

6 - خداوند ، در تمام اديان آسمانى انسان

ص: 318

ها را به بندگى خالصانه و به دور از انحراف ، فرمان داده است .

و ما أُمروا إلاّ ليعبدوا اللّه مخلصين له الدين حنفاء

«حنيف» (مفرد «حنفاء»)، به معناى كسى است كه به سوى دين درست و راست، تغيير جهت داده است (مقاييس اللغة).

79- اهميت اخلاص در انفاق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - ليل - 92 - 21 - 6

6 - رضايت خداوند از انسان ، در گرو تقوا و اخلاص در انفاق است .

الأتقى . الذى يؤتى ماله ... ابتغاء وجه ربّه الأعلى . و لسوف يرضى

چنانچه فاعل «يرضى» خداوند باشد، آيات پيشين در مقام بيان زمينه هاى رضايت او خواهد بود.

80- اهميت اخلاص در دعا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 32 - 7

7 - اخلاص ، در دعا و توجه به خدا ، اهميت زيادى دارد .

دعوا اللّه مخلصين له الدين

81- اهميت اخلاص در عبادت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 162 - 5

5 - اخلاص كامل (انجام همه امور تنها براى خدا)، آيين پيامبر(صلی الله علیه و آله) است.

دينا قيما . .. قل إن صلاتى و نسكى و محياى و مماتى لله رب العلمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 163 - 3

3 - پيامبر(صلی الله علیه و آله) به يگانه پرستى، اخلاص در عبادت و ايمان به يكتايى خدا در ربوبيت مأمور بود.

إن صلاتى

ص: 319

. .. لله رب العلمين. لا شريك له و بذلك أمرتجلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 110 - 12

12- تنها راه رسيدن به رضايت خداوند و پاداش هاى او ، انجام دادن اَعمال صالح و پرستش خالصانه او است .

فمن كان يرجوا لقاء ربّه فليعمل عملاً صلحًا و لايشرك بعبادة ربّه أحدًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 14 - 8

8 - عبادت خالصانه ، مهم ترين وظيفه در برابر خداوند ، حتى براى پيامبران است .

إنّنى أنا اللّه لا إله إلاّ أنا فاعبدنى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - زمر - 39 - 14 - 4

4 - لزوم عبادت خالصانه خدا

قل اللّه أعبد مخلصًا له دينى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 14 - 7

7 - لزوم يكتاپرستى و دورى از شرك در عبادت و نيايش ، در عين ناخوشايندى كافران و مشركان از اين عمل

فادعوا اللّه مخلصين له الدين و لو كره الكفرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 65 - 8

8 - لزوم عبادت خالصانه براى خداوند

مخلصين له الدين

«دين» در لغت به چند معنا مى آيد; يكى از آنها اطاعت است و مقصود از اطاعت

ص: 320

- به قرينه آيه بعد (قل إنّى نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون اللّه. ..) - عبادت مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 51 - 2

2 - لزوم توحيد و اخلاص در عبادت به هنگام روى آوردن به خداوند

ففرّوا إلى اللّه . .. و لاتجعلوا مع اللّه إلهًا ءاخر

82- اهميت اخلاص در عمل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش20 - ليل - 92 - 20 - 15

15 - « عن عبداللّه بن مسعود قال : . . . قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) : . . . يابن مسعود ! إذا عملت عملاً فاعمله للّه خالصاً ، لأنّه لايقبل من عباده الأعمال إلاّ ما كان خالصاً فإنّه يقول : « و ما لأحد عنده من نعمة تجزى . إلاّ ابتغاء وجه ربّه الأعلى . . . » ;

از عبداللّه بن مسعود روايت شده كه گفت: . .. رسول خدا(صلی الله علیه و آله) فرمود: ... اى پسر مسعود! اگر كارى انجام دادى، آن را خالصانه براى خدا انجام ده. چرا كه او اعمال بندگان را قبول نمى كند; مگر آنچه را كه خالص باشد; زيرا او مى فرمايد: «و ما لأحد عنده من نعمة تجزى . إلاّ ابتغاء وجه ربّه الأعلى»...».

83- اهميت اخلاص در نماز

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - ماعون - 107 - 6 - 6

6 - لزوم اخلاص و قصد قربت در نماز

فويل للمصلّين . .. الذين هم يراءون

84- اهميت اخلاص رهبران دينى

جلد - نام سوره -

ص: 321

سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 213 - 5

5 - اهميت روحيه توحيدى ( ضد شرك ) و اخلاص كامل در عبادت خدا ، در نهاد رهبران الهى

فلاتدع مع اللّه إِلهًا ءاخر

لزوم پرهيز از شرك و داشتن اخلاص كامل در عبادت خدا، اختصاص به پيامبر(صلی الله علیه و آله) ندارد; بلكه اين ها وظيفه همه انسان ها است. بنابراين توجه خطاب به شخص رسول اكرم(صلی الله علیه و آله) (فلاتدع مع اللّه...)، بيانگر اهميت آن در رهبران الهى مى باشد.

85- درخواست اخلاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 80 - 5،9

5- پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، موظف به درخواست از خداوند براى توفيق انجام هر عملى از آغاز تا فرجام ، بر اساس نيتى خالص و آميخته با صدق و راستى

و قل ربّ أدخلنى مدخل صدق و أخرجنى مخرج صدق

9- لزوم درخواست توفيق و خلوص و صداقت كامل از خداوند در نوافل شب

و من الّيل فتهجّد به . .. و قل ربّ أدخلنى مدخل صدق و أخرجنى مخرج صدق

از اينكه خداوند، در پى توصيه پيامبر(صلی الله علیه و آله) به تهجّد، از او خواسته است كه براى اخلاص در هر كارى به درگاه او دعا كند، مى تواند مشعر به معناى فوق باشد.

86- دعوت به اخلاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بينه - 98 - 5 - 2

2 - اديان آسمانى ، از تعاليم انحرافى مبرّا بوده و مردم را تنها به عبادت خداوند ، اخلاص ، اعتدال

ص: 322

در دين ، اقامه نماز و پرداخت زكات ، فرمان داده اند .

و ما تفرّق الذين أُوتوا الكتب . .. و ما أُمروا إلاّ ليعبدوا اللّه مخلصين له الد

حصر در «إلاّ ليعبدوا اللّه»، حصر اضافى و در مقايسه با تفرقه اى است كه آيه قبل آن را گريبان گير پيروان اديان آسمانى دانسته بود. بنابراين مفاد آيه اين است كه خداوند، به تفرقه فرمان نداده است; بلكه خواسته او توحيد، اعتدال، نماز و زكات است.

87- دلايل اخلاص در قربانى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - كوثر - 108 - 2 - 10

10 - مالك و مدبّر بودن خداوند ، دليل لزوم اخلاص و قصد قربت در قربانى كردن به درگاه او است .

فصلّ لربّك وانحر

88- زمينه اخلاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 154 - 38،40

38 - حوادث ايّام جنگ ، سختى ها و مصيبت هاى در راه خدا ، زمينه خالص شدن انديشه مؤمنان از عقايد جاهليّت و پالايش درون آنان از خواسته هاى دنيايى و مادّى

يظنّون باللّه غير الحقّ . .. و ليبتلى اللّه ما فى صدوركم و ليمحّص ما فى قلوبكم

«ليمحّص» از مادّه تمحيص به معناى خالص سازى از عيبها و نقصهاست و اين جمله بيانگر هدفى ديگر از اهداف شكست در نبرد احد است.

40 - خلوص و پاكيزگى درون ، در گرو حضور آدمى در هنگامه هاى دشوار

و ليمحّص ما فى قلوبكم

جلد - نام سوره -

ص: 323

سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 29 - 15

15 - توجه به معاد، پشتوانه رعايت قسط و اخلاص در دين

أمر ربى بالقسط . .. مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش8 - هود - 11 - 51 - 9

9- توجه به خالقيت خدا ، زمينه ساز اخلاص در تبليغ دين و چشم ندوختن به اجر و پاداش هاى مردمى است .

إن أجرى إلاّ على الذى فطرنى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 65 - 1

1 - مشركان به هنگام حادثه اى مخاطره آميز در دريا ، خداوند را مخلصانه مى خوانند .

فإذا ركبوا فى الفلك دعوا اللّه مخلصين له الدّين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 30 - 6

6 - اعتقاد به تضمين پاداش كامل و بيش از استحقاق از سوى خداوند ، موجب برانگيخته شدن انسان به انجام خالصانه اعمال نيك ( همچون انفاق )

الذين يتلون كتب اللّه . .. و أنفقوا ممّا رزقنهم سرًّا و علانية ... ليوفّيهم أُ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - حجرات - 49 - 18 - 6

6 - توجّه به علم و بصيرت الهى ، بازدارنده انسان از بى صداقتى در عقيده و ناخالصى در عمل

يمنّون عليك أن أسلموا .

ص: 324

.. إنّ اللّه يعلم غيب ... و اللّه بصير بما تعملون

تذكر به علم و بصيرت الهى، در پايان آياتى كه مدعيان ايمان را به سبب بى صداقتى ملامت كرده است، مى تواند پيامدار معناى ياد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 10 - 4

4 - ايمان به قيامت و بيم از آن ، زمينه ساز گرايش و عامل انگيزش به نيكوكارى و نيك كردارى ( اخلاص ، ايثار ، انفاق و . . . )

و يطعمون الطعام . .. أسيرًا ... لانريد منكم جزاءً و لاشكورًا . إنّا نخاف من ربّن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - ليل - 92 - 20 - 10

10 - توجّه به ناچيز بودن همه موجودات در برابر علوّ خداوند ، زمينه ساز خلوص نيت و قصد تقرّب به او در انفاق ها است .

يؤتى ماله . .. ابتغاء وجه ربّه الأعلى

89- زمينه اخلاص در عبادت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 55 - 2323 - محيطى آرام و بى اضطراب و جامعه اى امن و خالى از ترس و بيم ناكى ، زمينه ساز روى كرد مردم و توفيق يافتن آنان براى عبادت خالصانه خداى يكتا

و ليبدّلنّهم من بعد خوفهم أمنًا يعبدوننى لايشركون بى شيئًا

90- زمينه تشخيص اخلاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - حجرات - 49 - 18 - 4

4

ص: 325

- اعمال آدمى ، داراى وجوهى پيچيده و بازشناسى خلوص و ناخالصى آن ، نيازمند بصيرتى الهى است .

و اللّه بصير بما تعملون

به كار رفتن واژه «بصير» (شناخت عميق) در مورد اعمال، بيانگر اين نكته است كه عمل ظاهرى دارد و ژرفايى; كه خداوند با بصيرت مخصوص خويش، لايه هاى پنهان عمل را از پوسته ظاهرى آن متمايز مى سازد.

91- عوامل اخلاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 143 - 12

12 - نشاط در عبادت ، اخلاص ، ذكر فراوان خدا و استوارى در ايمان ، پرتويى از هدايت الهى است .

و إذا قاموا إلى الصّلوة . .. و من يضلل اللّه فلن تجد له سبيلا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 63 - 11

11 - احساس نياز، تضرع، اخلاص و التزام به شكرگزارى، حالات مختلف انسان به هنگام گرفتارى در سختيهاست.

تدعونه تضرعا و خفية لئن أنجنا من هذه لنكونن من الشكرين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 162 - 9،10

9 - ايمان پيامبر(صلی الله علیه و آله) به ربوبيت خدا بر تمام هستى، علت اخلاص كامل و همه جانبه او

إن صلاتى و نسكى . .. لله رب العلمين

توصيف «الله» به «رب العالمين» دليل برداشت فوق است.

10 - باور به ربوبيت مطلق خداوند برانگيزنده انسان به اخلاص در عبادت و انجام همه امور براى او

ص: 326

إن صلاتى و نسكى . .. لله رب العلمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 169 - 44 - بنده خالص و برگزيده خدا شدن ، روح اديان الهى و ثمره اصلى كتاب هاى آسمانى

لو أنّ عندنا ذكرًا من الأوّلين . لكنّا عباد اللّه المخلصين

از اين كه مشركان گفته اند: اگر كتاب آسمانى براى ما نازل مى شد، ما هم بنده خالص و برگزيده خدا مى بوديم; مى توان استفاده كرد كه اين بندگى بر اثر تعاليم كتاب هاى آسمانى به وجود مى آيد.

92- عوامل اخلاص ابرار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 10 - 3

3 - بيمناكى از قيامت ، عامل انگيزش ابرار به اطعام و انفاق خالصانه و بى چشمداشت

لانريد منكم جزاءً و لاشكورًا . إنّا نخاف من ربّنا يومًا عبوسًا قمطريرًا

برداشت ياد شده، با توجه به اين نكته است كه جمله «إنّا نخاف. ..» تعليل براى «لانريد منكم...» است; يعنى، به اين دليل از شما انتظار پاداش و سپاس گزارى نداريم كه چون از روز قيامت دل نگرانيم.

93- عوامل اخلاص در انفاق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 99 - 7

7 - ايمان واقعى به خدا و قيامت ، موجب داشتن اخلاص در عمل و انفاق كردن با ميل و رغبت

و من الأعراب من يؤمن باللّه و اليوم الأخر و يتخذ ما ينفق قربت عند اللّه

94- عوامل اخلاص در عبادت

جلد -

ص: 327

نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 110 - 20

20- توجه به ربوبيّت خداوند ، برانگيزاننده انسان به عبادت خالصانه او و پرهيز از شركورزى است .

و لايشرك بعبادة ربّه أحدًا

95- عوامل اخلاص در عمل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 99 - 7

7 - ايمان واقعى به خدا و قيامت ، موجب داشتن اخلاص در عمل و انفاق كردن با ميل و رغبت

و من الأعراب من يؤمن باللّه و اليوم الأخر و يتخذ ما ينفق قربت عند اللّهجلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 80 - 14

14- حفظ صداقت و راستى در انجام كار ها از آغاز تا انجام ، نيازمند قدرت و توانى خدادادى

أدخلنى . .. و اجعل لى من لدنك سلطنًا نصيرًا

96- عوامل اخلاص محمد(صلی الله علیه و آله)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - كوثر - 108 - 2 - 5

5 - سپاسگزارى از خداوند در برابر نعمت كوثر ، وادارسازنده پيامبر (صلی الله علیه و آله) به نماز و اخلاص در آن

إنّا أعطينك الكوثر . فصلّ لربّك

حرف «فاء» در «فصلّ»، لزوم نماز را بر آيه قبل تفريع كرده است.

97- عوامل مؤثر در اخلاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 141 - 1،3،4

1 - شكست و پيروزى مؤمنان در جنگ با كافران ، عاملى براى خالص سازى

ص: 328

مؤمنان

و تلك الايّام نداولها . .. و ليمحّص اللّه الّذين امنوا

فعل «يمحّص» از مصدر «تمحيص» به معناى خالص كردن از ناخالصيها و نقصهاست.

3 - ايمانِ آدمى تبديل كننده رنج ها و شكست ها به عوامل سازنده و خالص كننده

و تلك الايّام نداولها بين النّاس . .. و ليمحّص اللّه الّذين امنوا

مؤمنين به خاطر ايمانشان در هنگامه هاى فشار، به جاى خردشدن، از آن عوامل براى رشد و ساخته شدن و خلوص خود كمك مى گيرند.

4 - بروز نقطه هاى ضعف در جنگ و آگاهى از آن ، زمينه مناسبى براى خالص شدن مؤمنان از عيب ها و نقصها

ان يمسسكم قرح . .. نداولها بين النّاس ... و ليمحّص اللّه الّذين امنوا

چون «تمحيص» به معناى خالص سازى از عيب و نقص است و اين خالص سازى نتيجه شكست مؤمنان فرض شده، مى توان گفت كه شكست مسلمانان باعث مى شود كه آنها عيبها و نقصهاى خود را بشناسند و در رفع آن بكوشند.

98- منافقان و اخلاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 75 - 6

6 - اقرار منافقان صدر اسلام به ناخالصى و صالح نبودن خويشو منهم من عهد اللّه . .. لنكوننّ من الصلحين

99- منشأ اخلاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - اسراء - 17 - 80 - 11

11- همه انسان ها ، حتى پيامبر (صلی الله علیه و آله) براى داشتن اخلاص و صداقت در عمل ، به امداد ويژه الهى

ص: 329

نيازمندند .

و قل ربّ أدخلنى مدخل صدق و أخرجنى مخرج صدق

100- منشأ اخلاص آدم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 122 - 2

2 - خداوند ، براى تربيت و رشد آدم ، علاقه هاى غير الهى را از او دور ساخت و وى را براى خود خالص گردانيد .

ثمّ اجتبه ربّه فتاب عليه

101- موانع اخلاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 29 - 10

10 - استناد به سنن پيشينيان در تعيين ارزشها، مخالف اخلاص در عبوديت خداوند است.

قالوا وجدنا عليها ءاباءنا. .. و ادعوه مخلصين له الدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - انسان - 76 - 9 - 4

4 - چشمداشت مادى و معنوى از مردم در برابر انفاق و ايثار ، ناسازگار با اخلاص

إنّما نطعمكم لوجه اللّه لانريد منكم جزاءً و لا شكورًا

102- نعمت اخلاص

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - طه - 20 - 41 - 7

7 - اخلاص كامل موسى ( ع ) ، يكى از نعمت هاى خداوند به آن حضرت بود .

واصطنعتك لنفسىاين آيه ممكن است عطف به جملاتى از قبيل «قتلت نفساً» باشد كه بيانگر منت ها و نعمت هاى خداوند بود است.

6- اخلاق

1- مشخصات کتاب

بسم الله الرحمن الرحیم

اخلاق از دیدگاه قرآن در تفسیر راهنما

تحقیق و تالیف : رسول ملکیان اصفهانی

2- اخلاق

جلد - نام

ص: 330

سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 207 - 10

10 - تفاوت عميق ميان انسان ها و تقسيم بندى آنها بر مبناى جهانبينى ، عقيده ، عمل و اخلاق

و من الناس من يقول . .. ربّنا اتنا ... من يعجبك ... من يشرى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 159 - 10

10 - نقش ويژه خوش خُلقى و مهربانى رهبران الهى با امت خويش ، به هنگامه هاى دشوار

فبما رحمة من اللّه لنت لهم و لو كنت فظّا غليظ القلب لانفضّوا من حولك

قرار گرفتن اين آيه در ضمن آيات مربوط به نبرد احد و مشكلات ناشى از آن، اشاره به اين حقيقت دارد كه خوش خلقى و مهربانى رهبران به هنگام رخ نمودن سختيها و مشكلات براى مردم، از اهميّت ويژه اى برخوردار است.

3- آثار اخلاق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - مائده - 5 - 82 - 12

12 - نيل به حقيقت ، مولود امتزاج علم ، عبادت و اخلاق

ذلك بان منهم قسيسين و رهباناً و انهم لايستكبرون

4- آثار بداخلاقى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 16 - 3

3 - تكذيب عمدى دين و رذايل اخلاقى ( همچون سوگند دروغ ، پستى ، عيب جويى ، سخن چينى ، مانع خير شدن ، گناه پيشگى ، درشت خويى و بى تبارى ) ، از

ص: 331

زمينه هاى ابتلا به عذاب خفّت بار الهى

فلاتطع المكذّبين . .. كلّ حلاّف مهين ... عتلّ بعد ذلك زنيم ... سنسمه على الخرطوم

5- آثار خوش اخلاقى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - آل عمران - 3 - 159 - 10

10 - نقش ويژه خوش خُلقى و مهربانى رهبران الهى با امت خويش ، به هنگامه هاى دشوار

فبما رحمة من اللّه لنت لهم و لو كنت فظّا غليظ القلب لانفضّوا من حولك

قرار گرفتن اين آيه در ضمن آيات مربوط به نبرد احد و مشكلات ناشى از آن، اشاره به اين حقيقت دارد كه خوش خلقى و مهربانى رهبران به هنگام رخ نمودن سختيها و مشكلات براى مردم، از اهميّت ويژه اى برخوردار است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 34 - 6،8

6 - تأثير شگرف حسن خلق و برخورد نيك ، در تبديل دشمنى ها به دوستى ها

فإذا الذى بينك و بينه عدوة كأنّه ولىّ حميم

8 - تأثيرپذيرى سريع انسان ها ، از اخلاق نيك ديگران

ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك و بينه عدوة كأنّه ولىّ حميم

با توجه به اين كه «إذا»ى فجائيه براى بيان ناگهانى بودن امرى به كار مى رود و نوعى ملازمه با سرعت و شتاب وقوع آن دارد، مطلب بالا استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 35 - 3

3

ص: 332

- برخورد شايسته و نيكو در برابر رفتار ناپسند ديگران ، نشانه بهره مندى فرد از كمالات و ارزش هاى والاى انسانى است .

ادفع بالتى هى أحسن . .. و ما يلقّيها إلاّ ذوحظّ عظيم

6- آثار رذايل اخلاقى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 106 - 5

5 - غلبه رذايل اخلاقى بر روح انسان ، مانع حق پذيرى او

قالوا ربّنا غلبت علينا شقوتنا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - جاثيه - 45 - 23 - 14

14 - خصلت هاى منفى و رسوخ يافته در روح آدمى ، مؤثر بر قواى ادراكى و حسى او *

اتّخذ إلهه هويه و أضلّه اللّه على علم و ختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره غشو

در صورتى كه تقدم «من اتّخذ. ..» بر «أضلّه...» از قبيل تقدم سبب بر مسبب باشد; از آيه شريفه استفاده مى شود كه هواپرستى به عنوان يك روحيه سبب مى گردد كه ابزار شناخت آدمى، كارايى و تأثير خويش را در مسير حق و حقيقت يابى از دست بدهد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف - 46 - 7 - 3

3- موضع گيرى عليه آيات الهى ، ناشى از خصلت هاى منفى خود انسان است ; نه ابهام و نارسايى پيام وحى . *

ءايتنا بيّنت قال الذين كفروا للحقّ . .. هذا سحر مبين

ماضى بودن فعل «كفروا»، نشان مى دهد كه

ص: 333

پيش زمينه هاى فكرى و روحى در جهت گيرى ها و موضع گيرى هاى كافران عليه آيات الهى، تأثيرى بسزا و تعيين كننده دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - محمد - 47 - 16 - 12

12- قلب آدمى ، در سرشت خود ، پذيراى حق و عملكرد و روحيّات منفى او ، عامل جمود آن

طبع اللّه على قلوبهم واتّبعوا أهواءهم

از تعبير «طبع اللّه على قلوبهم» استفاده مى شود كه قلب آدمى در ابتدا، پذيراى سخن حق و قادر به فهم پيام الهى است; ولى در نتيجه عواملى از سوى خود انسان، طبق اراده الهى، قلب كارايى اصلى خود را از دست مى دهد و در برابر حق نفوذناپذير مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - قلم - 68 - 16 - 3

3 - تكذيب عمدى دين و رذايل اخلاقى ( همچون سوگند دروغ ، پستى ، عيب جويى ، سخن چينى ، مانع خير شدن ، گناه پيشگى ، درشت خويى و بى تبارى ) ، از زمينه هاى ابتلا به عذاب خفّت بار الهى

فلاتطع المكذّبين . .. كلّ حلاّف مهين ... عتلّ بعد ذلك زنيم ... سنسمه على الخرطوم

7- آثار صفات اخلاقى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 37 - 12

12 - تأثير خصلت هاى درونى و روحيات انسان ، در ديدگاه و شناخت وى

كذلك زيّن لفرعون سوء عمله

جلد - نام

ص: 334

سوره - سوره - آيه - فيش

16 - غافر - 40 - 56 - 9

9 - انگيزه ها و خصلت هاى درونى انسان ها ، عامل تأثيرگذار در مجموعه رفتار ها و شكل دهنده چگونگى آنها

إنّ الذين يجدلون فى ءايت اللّه بغير سلطن أتيهم إن فى صدورهم إلاّ كبر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى - 42 - 33 - 7

7 - ويژگى ها و خصايل اخلاقى ( چون صبر و شكر ) ، مؤثر در فهم معارف توحيدى

إنّ فى ذلك لأيت لكلّ صبّار شكور

با توجه به اين كه صبر و شكر از فضايل اخلاقى مى باشد، از تعليق فهم آيات الهى بر صبر و شكر استفاده مى شود كه ويژگى هاى اخلاقى، داراى نقشى مهم و اساسى براى درك معارف است.

8- آسيب شناسى اخلاق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 27 - 9

9- اشرافيت و رفاه ، زمينه هاى ابتلا به خود برتربينى و خوى استكبارى است .

فقال الملأ . .. ما نريك اتبعك إلاّ الذين هم أراذلنا

9- اجتناب از رذايل اخلاقى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - اعراف - 7 - 26 - 7

7 - اهميت برتر پرهيز از رذايل اخلاقى با تقوا، نسبت به نهان ساختن زشتيهاى ظاهرى با لباس

و لباس التقوى ذلك خير

10- احكام و اخلاق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2

ص: 335

- 229 - 11

11 - پيوند و آميختگى احكام فقهى اسلام با مسائل اخلاقى

فامساك بمعروف او تسريح باحسان

11- اخلاق ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 84 - 2

2 - ابراهيم ( ع ) ، برخوردار از قلبى سالم و پاك از آفت ها و امراض روحى ، اخلاقى و شخصيتى

إذ جاء ربّه بقلب سليم

«سليم» صفت مشبهه و مشتق از «سلامت» (پاكى از امراض دردها و آفت ها) است. توصيف قلب به «سليم» بودن، اشاره به انواع امراض و آفت هاى روحى، اخلاقى و شخصيتى دارد.

12- اخلاق اجتماعى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 17 - 3

3 - تقوا ، مستلزم داشتن اخلاق و منش نيك اجتماعى

للّذين اتقوا . .. الصابرين و الصادقين و القانتين و المنفقين

از صفات مذكور در آيه، انتزاع اخلاق و منش نيك اجتماعى شده است.

13- اخلاق انسان كامل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 19 - 14

14 - انسان كامل ، در بينش دين ، همپاى عقيده صحيح و بايسته از اخلاق شايسته برخوردار است .

يبنىّ لاتشرك باللّه . .. و اقصد فى مشيك و اغضض من صوتك

با توجه به اين كه هر پدرى - و از جمله لقمان - خواهان رساندن فرزند خود به بالاترين مراحل كمال است و براى اين به فرزند خود رهنمودهايى ارائه مى كند، مطلب بالا قابل

ص: 336

استفاده است.

14- اخلاق پسنديده

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 201 - 6

6 - حسنه در دنيا ، وسعت روزى و اخلاق نيك و در آخرت ، رضوان الهى و بهشت است .

ربّنا اتنا فى الدنيا حسنة

امام صادق (ع) درباره آيه «ربّنا اتنا . ..»، فرمود: رضوان اللّه و الجنة فى الاخرة و السعة فى الرزق و المعاش و حسن الخلق فى الدنيا

_______________________________

معانى الاخبار، ص 175 ; نورالثقلين، ج 1، ص 199، ح 725 و 728.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 149 - 9

9 - عفو ، در عين قدرت بر انتقام ، تخلق به اخلاق الهى است .

أو تعفوا عن سوء فإنّ اللّه كان عفواً قديراً

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه جمله «فان اللّه . ..»، جانشين جواب شرط بوده و تقدير كلام را اين گونه بدانيم «ان تعفوا عن سوء فقد تخلقتم باخلاق اللّه ان اللّه كان عفوا قديرا» يعنى اگر خطاى ديگران را ناديده انگاريد، به صفتى از صفات خداوند متخلق شده ايد كه آن، عفو در عين قدرت است.

15- اخلاق پسنديده شعيب(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 87 - 15

15- شعيب ( ع ) ، حتى در ميان كافران قومش ، به دارا بودن اخلاق نيكو شهرت داشت .

إنك لأنت الحليم الرشيد

16- اخلاق رهبرى

جلد - نام سوره - سوره - آيه

ص: 337

- فيش

3 - آل عمران - 3 - 159 - 10

10 - نقش ويژه خوش خُلقى و مهربانى رهبران الهى با امت خويش ، به هنگامه هاى دشوار

فبما رحمة من اللّه لنت لهم و لو كنت فظّا غليظ القلب لانفضّوا من حولك

قرار گرفتن اين آيه در ضمن آيات مربوط به نبرد احد و مشكلات ناشى از آن، اشاره به اين حقيقت دارد كه خوش خلقى و مهربانى رهبران به هنگام رخ نمودن سختيها و مشكلات براى مردم، از اهميّت ويژه اى برخوردار است.

17- اخلاق كافران مكه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - انفال - 8 - 47 - 2

2 - كفرپيشگان مكه با سرمستى و خودنمايى ، از ديار مكه رهسپار منطقه بدر شدند .

و لاتكونوا كالذين خرجوا من ديرهم بطرا

18- اخلاق محمد(صلی الله علیه و آله)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 69 - 3،4

3 - شخصيت ارزشى و اخلاقى پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، خود گواه صداقت آن حضرت بود .

أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون

4 - سرزنش كافران از سوى خداوند ، به خاطر انكار رسالت پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، على رغم آگاهى آنان از شخصيت ارزشى و اخلاقى ( صداقت ، امانت و . . . ) آن حضرت

أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون

19- اخلاق ناپسند

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 96 - 9

9 -

ص: 338

علاقه به دنيا و آرزوى عمر طولانى به خاطر آن ، خويى ناپسند و نكوهيده است .

و لتجدنهم أحرص الناس على حيوة . .. يود أحدهم لو يعمر الف سنة

لحن آيه گوياى مذمت يهود به خاطر علاقه به دنيا و درخواست عمر طولانى به خاطر آن است.

20- اخلاق و اقتصاد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 17 - 2

2 - ارتباط اخلاق و اقتصاد در اسلام

للّذين اتقوا . .. و المنفقين و المستغفرين بالاسحار

ذكر «المنفقين» به عنوان صفتى براى متّقين، بيانگر اين رابطه است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

3 - نساء - 4 - 32 - 11

11 - آميختگى مسائل اقتصادى اسلام با اخلاق

لا تاكلوا . .. و لا تتمنّوا ما فضّل اللّه ... للرّجال نصيب ... و للنساء نصيب

قرآن در اين آيه و آيات گذشته، مسأله اقتصادى (لا تاكلوا . .. للرجال نصيب) را با مسأله اخلاقى (لا تتمنوا) مرتبط دانسته و يكى را ريشه ديگرى معرفى كرده است.

21- اخلاق و حقوق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 236 - 18

18 - نظام اخلاقى ، پايگاه و پشتوانه براى عمل به نظام حقوقى ، در اسلام

حقّاً على المحسنين

با توجّه به اينكه خداوند، احسان - كه از مقوله اخلاق است - را زمينه پذيرش احكام حقوقى و عمل به آنها قرار داده است.

22- اخلاق همسر زكريا(ع)

جلد - نام

ص: 339

سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 90 - 8

8- خداوند ، اخلاق و رفتار همسر زكريا ( ع ) را اصلاح و او را همسرى شايسته براى ايشان قرار داد . *

فاستجبنا له و وهبنا له يحيى و أصلحنا له زوجه

برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه جمله «أصلحنا له زوجه» عطف بر «فاستجبنا له» باشد. در اين صورت اصلاح همسر جز خواسته زكريا(ع) نبود; بلكه خدا از روى تفضل و افزون برخواسته او، آن را به ايشان عطا فرمود. هم چنين اصلاح در معناى عام و گسترده خود استعمال شده است نه اصلاح نازايى. گفتنى است طرح مسأله اصلاح همسر پس از بخشيدن فرزند، مؤيد همين برداشت است.

23- اخلاق يحيى(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 14 - 11

11- حضرت يحيى ( ع ) ، فرزند دلخواه زكريا ( ع ) و داراى اخلاق و رفتارى رضايت بخش

و كان تقيًّا . و برًّا بولديه و لم يكن جبّارًا عصيًّا

برشمردن ويژگى هاى يحيى پس از بيان دعاهاى زكريا كه در آن آمده بود: «واجعله ربّ رضيّاً»، مى تواند گوياى مطابقت اوصاف يحيى، با خواسته زكريا باشد.

24- ارزش خوش اخلاقى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - فصلت - 41 - 35 - 6

6 - حسن خلق و سعه صدر ، داراى ارزشى والا و توصيف ناپذير در ميان مكارم اخلاقى است .

و ما يلقّيها إلاّ الذين

ص: 340

صبروا و ما يلقّيهاإلاّ ذوحظّ عظيم

از انحصار فضيلت بالا به صابران و بهرهوران از ارزش هاى انسانى و نيز تكرار «و مايلقّاها»، برداشت ياد شده استفاده مى شود.

25- اقتصاد و اخلاق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 262 - 4

4 - هماهنگى اخلاق و اقتصاد ، در نظام تعاليم دين

لايتبعون ما انفقوا منّاً و لا اذىً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 282 - 54

54 - هماهنگى اخلاق و اقتصاد در اسلام

اذا تداينتم . .. و لا يأب كاتب ... و استشهدوا ... و لا تسئموا ... و اتّقوا اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 283 - 8

8 - هماهنگى نظام اخلاقى و روابط اقتصادى در اسلام

فرهان مقبوضة فان امن بعضكم بعضاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 38 - 7

7 - فرمان هاى دين در رسيدگى مالى به ديگران ، با عواطف طبيعى انسان ، هماهنگ است .

فأَت ذا القربى حقّه و المسكين و ابن السبيل

تقدم اداى حقوق خويشان بر ديگران، مى تواند با توجه به اين نكته باشد كه انسان، به صورت فطرى و طبيعى، رسيدگى به خويشان را در اولويت قرار مى دهد.

26- اهميت اخلاق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ممتحنه

ص: 341

- 60 - 12 - 12

12 - پايبندى به اصول اخلاقى ، شرط ايمان به خداى يگانه و رسالت پيامبر (صلی الله علیه و آله)

على أن لايشركن باللّه شيئًا و لايسرقن

ياد كرد «و