علم مفاهیم شناسی در قرآن سری جدید جلد 1

مشخصات کتاب

نام کتاب: علم مفاهیم شناسی در قرآن جلد 1

تحقیق و تالیف : رسول ملکیان اصفهانی - 1400 ش

ناشر دیجیتالی: مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان

ص: 1

1- ابتلا

1- آثار ابتلا به سختى

جلد - نام سوره - سوره - آيه -

فيش

6 - اعراف - 7 - 95 - 1

1 - برخى از امت هاى گذشته حتى پس از پيدايش سختى هاى بيداركننده همچنان بر كفرپيشگى و بى تقوايى خويش اصرار ورزيدند .

لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة

جلد - نام سوره - سوره - آيه -

فيش

9 - نحل - 16 - 53 - 7

7- گرفتار شدن به مشكلات و ناگوارى ها ، بيدار كننده فطرت توحيدى انسانهاست .

ثمّ إذا مسّكم الضرّ فإليه تجئرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه -

فيش

10 - اسراء - 17 - 67 - 3،4

3- انسان ها در گرداب هاى خطرآفرين ، نه تنها متوجه خداوند مى شوند ; بلكه او را يگانه قدرتى مى دانند كه توان نجات آنان را از مرگ حتمى دارد .

و إذا مسّكم الضرّ فى البحر ضلّ من تدعون إلاّ إيّاه

4- در لحظه هاى دشوار ، كارآمد نبودن قدرت هاى غير الهى برملا مى شود و از اسباب ظاهرى قطع اميد مى گردد .

و إذا مسّكم . .. ضلّ من تدعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه -

فيش

14 - لقمان - 31 - 32 - 8

8 - احساس خطر شديد و يأس از عوامل

ص: 1

نجات دهنده مادى ، زمينه توجه انسان به خدا و دعا به درگاه او است .

و إذا غشيهم موج كالظّلل دعوا اللّه مخلصين له الدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 40 - 5،7،8،9،11

5 - بيدارى فطرت توحيدى انسان در تنگناها و سختيها

قل أرءيتكم إن أتيكم عذاب اللّه . .. أغير اللّه تدعون

گر چه در آيه دو مورد عذاب و مرگ ذكر گرديده، ولى روشن است كه اينها نمونه هايى از شدايد و سختيهاست كه آدمى با آن روبرو مى شود.

7 - آشكار شدن بطلان هر گونه شرك و گرايش به غير خدا به هنگام عذاب و مرگ و ديگر سختيها

قل أرءيتكم إن أتيكم عذاب اللّه أو أتيكم الساعة أغير اللّه تدعون

8 - توجه نكردن به معبودى غير از خدا به هنگام مشكلات، دليل پوچى تمامى معبودهاى دروغين

قل أرءيتكم . .. إن كنتم صدقين

9 - اگر مشركان از صداقت بهره مند باشند، بر گرايش خويش به هنگام سختيها، به خداى يگانه اقرار مى كنند.

قل أرءيتكم . .. أغير اللّه تدعون إن كنتم صدقين

11 - اگر مشركان در ادعاهاى پوچ و شرك آميز خود صادق هستند، بايد به هنگام سختى متوجه معبودهاى خود شوند.

أغير اللّه تدعون إن كنتم صدقين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 41 - 1،2

1 - گرايش همه انسانها، حتى مشركان،

ص: 2

در سختيها و شدايد به خداى يگانه

بل إياه تدعون

2 - آدمى به هنگام روبرو شدن با شدايد، خداوند يگانه را خالصانه به يارى مى طلبد.

إن أتيكم عذاب اللّه . .. بل إياه تدعون

خلوص در دعا مستفاد از اضراب «بل» و ضمير مفعولى «اياه» است كه بر عامل خويش مقدم شده است و در نتيجه معناى حصر دارد. يعنى فقط او را مى خوانيد، كه تعبير مصطلح آن «خلوص» است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 42 - 5،6،8

5 - نقش سختيها و كاستيها در سازندگى و تربيت انسان

فأخدنهم بالبأساء و الضراء لعلهم يتضرعون

6 - مشكلات و سختيها، زمينه توجه به خدا و تضرع و دعا به درگاه او

فأخدنهم بالبأساء و الضراء لعلهم يتضرعون

8 - سختيها و كاستيها، زمينه شكوفايى فطرت توحيدى انسانها

بل إياه تدعون . .. فأخدنهم بالبأساء و الضراء لعلهم يتضرعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 43 - 2،4

2 - تضرع نكردن مردم به درگاه خداوند، حتى در شدايد و سختيها، امرى شگفت و سزاوار سرزنش

فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا

4 - سنگدلى، مانع تضرع به درگاه خداوند، حتى در شدايد و سختيها

فلولا . .. و لكن قست قلوبهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 63 - 3،8،9،11،12

ص: 3

3 - آدمى به هنگام گرفتارى و دشواريها و بن بستها، ناخودآگاه خداوند يگانه را به استمداد مى طلبد.

قل من ينجيكم من ظلمت البر و البحر تدعونه تضرعا و خفية

در آيه شريفه روى سخن با مشركان است و زمانى كه مشرك در آن شرايط ويژه فقط خداوند را مى خواند، روشن است كه معبودهاى خيالى از ذهن او دور شده و فطرت توحيدى بر همه پندارهاى موهوم غلبه يافته است.

8 - شدايد و سختيها زمينه اى براى بيدارى فطرت توحيدى انسان و توجه او به خداوند

قل من ينجيكم من ظلمت البر و البحر تدعونه تضرعا و خفية

9 - آدمى در شدايد با خداوند يگانه پيمان مى بندد كه در صورت نجات سپاسگزار او باشد.

لئن أنجنا من هذه لنكونن من الشكرين

11 - احساس نياز، تضرع، اخلاص و التزام به شكرگزارى، حالات مختلف انسان به هنگام گرفتارى در سختيهاست.

تدعونه تضرعا و خفية لئن أنجنا من هذه لنكونن من الشكرين

12 - آدمى به هنگام شدايد بر ناسپاسى خويش در برابر خداوند اعتراف مى كند.

لئن أنجنا من هذه لنكونن من الشكرين

2- آثار ابتلا به عذاب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 14 - 3

3- توجه انسان به حقايق و پشيمانى از عملكرد خويش ، به هنگام گرفتارى مهلك و مشاهده عذاب الهى

فلمّا أحسّوا بأسنا . .. قالوا يويلنا إنّا كنّا ظلمين

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه جمله «قالوا

ص: 4

يا ويلنا. ..» استئنافيه و بيان براى جمله «فلمّا أحسّوا بأسنا...» باشد; يعنى، وقتى عذاب ما را احساس كنند، به گناه خويش اذعان و بر حقيقت امر اعتراف مى كنند. بنابراين احساس عذاب و مشاهده گرفتارى مهلك، موجب توجه آدمى به حقايق و اعتراف به آن است.

3- آثار ابتلا به كمبود

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 42 - 5،8

5 - نقش سختيها و كاستيها در سازندگى و تربيت انسان

فأخدنهم بالبأساء و الضراء لعلهم يتضرعون

8 - سختيها و كاستيها، زمينه شكوفايى فطرت توحيدى انسانها

بل إياه تدعون . .. فأخدنهم بالبأساء و الضراء لعلهم يتضرعون

4- ابتلا به ترس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 155 - 2،4

2 - خداوند با مبتلا ساختن اهل ايمان به ترس و گرسنگى ، آنان را مى آزمايد .

و لنبلونكم بشىء من الخوف و الجوع

4 - مبتلا شدن به پيكار با دشمنان و پيامد هاى آن ( ترس ، گرسنگى ، زيان هاى مالى و جانى و كم محصولى ) از مشكلات راه ايمان است .

لاتقولوا لمن يقتل . .. و لنبلونكم بشىء من الخوف

بيان كردن آزمون با ترس، گرسنگى و . .. پس از مطرح كردن جهاد و كشته شدن در راه خدا، گوياى اين است كه: مقصود از «الخوف و ...» ترسها و گرسنگيهايى است كه از مبتلا شدن به دشمنان دين به وجود مى آيد; يعنى، ايمان به رسالت مستلزم

ص: 5

پيكار با دشمنان دين است و پيامد پيكار ترس، گرسنگى و ... مى باشد.

5- ابتلا به جهاد

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 155- 4

4 - مبتلا شدن به پيكار با دشمنان و پيامد هاى آن ( ترس ، گرسنگى ، زيان هاى مالى و جانى و كم محصولى ) از مشكلات راه ايمان است .

لاتقولوا لمن يقتل . .. و لنبلونكم بشىء من الخوف

بيان كردن آزمون با ترس، گرسنگى و . .. پس از مطرح كردن جهاد و كشته شدن در راه خدا، گوياى اين است كه: مقصود از «الخوف و ...» ترسها و گرسنگيهايى است كه از مبتلا شدن به دشمنان دين به وجود مى آيد; يعنى، ايمان به رسالت مستلزم پيكار با دشمنان دين است و پيامد پيكار ترس، گرسنگى و ... مى باشد.

6- ابتلا به زيان جانى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 155 - 4

4 - مبتلا شدن به پيكار با دشمنان و پيامد هاى آن ( ترس ، گرسنگى ، زيان هاى مالى و جانى و كم محصولى ) از مشكلات راه ايمان است .

لاتقولوا لمن يقتل . .. و لنبلونكم بشىء من الخوف

بيان كردن آزمون با ترس، گرسنگى و . .. پس از مطرح كردن جهاد و كشته شدن در راه خدا، گوياى اين است كه: مقصود از «الخوف و ...» ترسها و گرسنگيهايى است كه از مبتلا شدن به دشمنان دين به وجود مى

ص: 6

آيد; يعنى، ايمان به رسالت مستلزم پيكار با دشمنان دين است و پيامد پيكار ترس، گرسنگى و ... مى باشد.

7- ابتلا به زيان مالى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 155 - 4

4 - مبتلا شدن به پيكار با دشمنان و پيامد هاى آن ( ترس ، گرسنگى ، زيان هاى مالى و جانى و كم محصولى ) از مشكلات راه ايمان است .

لاتقولوا لمن يقتل . .. و لنبلونكم بشىء من الخوف

بيان كردن آزمون با ترس، گرسنگى و . .. پس از مطرح كردن جهاد و كشته شدن در راه خدا، گوياى اين است كه: مقصود از «الخوف و ...» ترسها و گرسنگيهايى است كه از مبتلا شدن به دشمنان دين به وجود مى آيد; يعنى، ايمان به رسالت مستلزم پيكار با دشمنان دين است و پيامد پيكار ترس، گرسنگى و ... مى باشد.

8- ابتلا به سختى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 95 - 6

6 - روى آوردن رفاه و آسايش بر كافران مبتلا به سختى ها و محنت ها ، در پى دارنده تحليلهايى نادرست درباره پيدايش شدايد و اسباب رفاه و آسايش

ثم بدلنا . .. حتى عفوا و قالوا قد مس ءاباءنا الضراء و السراء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - مؤمنون - 23 - 75 - 4

4 - ابتلاى كافران مكه به گرفتارى و سختى ، از رخداد هاى

ص: 7

دوران پيش از هجرت

و لو رحمنهم و كشفنا ما بهم من ضرّ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 2 - 6،8

6 - پندار مبتلا نشدن به سختى ، به صرف ايمان آوردن ، پندارى باطل است .

أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا ءامنّا و هم لايفتنون

«فتن» به دو معناى «اختبار و آزمون» و «گرفتارى در شدت و سختى» آمده است (مفردات راغب). برداشت بالا، بنابر احتمال دوم است.

8 - گرفتار شدن مؤمنان به سختى ها ، سنّتى الهى است .

أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا ءامنّا و هم لايفتنون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 3 - 2،4

2 - مؤمنان پيشين ( اديان ديگر ) نيز به رغم داشتن ايمان ، مبتلا به سختى ها و شدايد شدند .

و لقد فتنّا الذين من قبلهم

«فتن» به معناى «اختبار و آزمون» و نيز «شدت و سختى» آمده است (مفردات راغب) برداشت بالا، بنابر معناى دوم است.

4 - ابتلاى مؤمنان به سختى ها ، سنت الهى است .

أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا ءامنّا و هم لايفتنون. و لقد فتنّاالذين من قبلهم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 33 - 12

12 - برخى از مشركان ، به رغم رويكرد به خدا ، به

ص: 8

هنگام ابتلا به ناملايمات و سختى ها ، به محض احساس رهايى از آن و دست يابى به اندك آسايش ، شرك ربوبى پيدا مى كنند .

و إذا مسّ الناس ضرّ دعوا ربّهم . .. ثمّ إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربّهم

تعبير «أذاق» - كه به معناى «چشاند» است و معمولا، براى «خوردن كم» به كار مى رود - به جاى «برخوردار كردن» و «عطا كردن» و امثال آنها و نيز تنوين تنكير «رحمة» - كه دلالت بر قِلّت مى كند، حكايت از دست يابى به رفاه اندك دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 36 - 14

14 - صبر بر مشكلات و داشتن روحيه اى اميدوار ، به هنگام مبتلا شدن به دشوارى ها ، امرى ارزشمند و پسنديده است .

و إن تصبهم سيّئة . .. إذا هم يقنطون

از مذمت شدن كسانى كه با مبتلا شدن به ناگوارى ها، نااميد مى شوند، استفاده مى شود كه حفظ روحيه اميدوارى، در چنين حالتى مطلوب است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب - 33 - 17 - 3،7

3 - هيچ قدرتى توان ندارد از تصميم خداوند درباره گرفتار كردن كسى به بدى و رنج ، جلوگيرى كند .

من يعصمكم من اللّه إن أراد بكم سوءًا

7 - در صورت گرفتار شدن انسان به بدى و رنج - كه سر منشأ آن خداوند است -

ص: 9

هيچ كمكى وجود ندارد تا او را از آن وضعيت نجات دهد .

من ذا الذى يعصمكم من اللّه إن أراد بكم سوءًا. .. و لايجدون لهم من دون اللّه وليّ

9- ابتلا به سختيهاى دريا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - لقمان - 31 - 32 - 1

1 - انسان ها ، هنگام ابتلا به امواج متلاطم و خروشان دريا ، خالصانه به خدا روى مى آورند .

و إذا غشيهم موج كالظّلل دعوا اللّه مخلصين

«غشى» به معناى «پوشاندن» است (مفردات راغب) و در آيه، معناى «فراگيرى» را مى دهد. «ظُلل» جمع «ظُلّة» است كه به معناى «ابرِ سايه انداز» است (مفردات راغب) «موج» اسم جنس است و نكره آورده شدن اش، به منظور كثرت و عظمت آن مى باشد.

10- ابتلا به صاعقه آسمانى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 13 - 13

13- گرفتار شدن به صاعقه ها برخاسته از مشيّت خداوند است .

يرسل الصوعق فيصيب بها من يشاء

«اصابة» (مصدر يصيب) به معانى رسيدن، فرو ريختن و نيز مصيبت وارد كردن آمده است. بنابر معناى اول و دوم حرف «باء» در «بها» براى تعديه است و بنابر معناى سوم حرف «باء» براى بيان آلت و وسيله است. و جمله «يصيب بها من يشاء» بر اساس معانى مذكور چنين معنا مى شود: «خداوند صاعقه ها را به هر كسى كه بخواهد مى رساند»، «خداوند صاعقه هارا بر هر كس كه بخواهد فرو مى ريزد» و «خداوند به وسيله صاعقه ها

ص: 10

به هر كس كه بخواهد مصيبت وارد مى سازد».

11- ابتلا به كمبود باران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 52 - 9

9- قوم عاد ، بر اثر شركورزى و ارتكاب گناه ، به كمبود باران مبتلا شده بودند .

ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارًا

نويد به نزول باران و فراوانى آن ، آن گاه مى توانست مؤثر باشد و مردمان را به پذيرش تعاليم و دستورهاى هود(ع) گرايش دهد كه آنان از كمبود باران در زحمت باشند.

12- ابتلا به كمبود محصول

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 155 - 4

4 - مبتلا شدن به پيكار با دشمنان و پيامد هاى آن ( ترس ، گرسنگى ، زيان هاى مالى و جانى و كم محصولى ) از مشكلات راه ايمان است .

لاتقولوا لمن يقتل . .. و لنبلونكم بشىء من الخوف

بيان كردن آزمون با ترس، گرسنگى و . .. پس از مطرح كردن جهاد و كشته شدن در راه خدا، گوياى اين است كه: مقصود از «الخوف و ...» ترسها و گرسنگيهايى است كه از مبتلا شدن به دشمنان دين به وجود مى آيد; يعنى، ايمان به رسالت مستلزم پيكار با دشمنان دين است و پيامد پيكار ترس، گرسنگى و ... مى باشد.

13- ابتلا به گرسنگى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 155 - 2،4

2 - خداوند با مبتلا ساختن اهل ايمان

ص: 11

به ترس و گرسنگى ، آنان را مى آزمايد .

و لنبلونكم بشىء من الخوف و الجوع

4 - مبتلا شدن به پيكار با دشمنان و پيامد هاى آن ( ترس ، گرسنگى ، زيان هاى مالى و جانى و كم محصولى ) از مشكلات راه ايمان است .

لاتقولوا لمن يقتل . .. و لنبلونكم بشىء من الخوف

بيان كردن آزمون با ترس، گرسنگى و . .. پس از مطرح كردن جهاد و كشته شدن در راه خدا، گوياى اين است كه: مقصود از «الخوف و ...» ترسها و گرسنگيهايى است كه از مبتلا شدن به دشمنان دين به وجود مى آيد; يعنى، ايمان به رسالت مستلزم پيكار با دشمنان دين است و پيامد پيكار ترس، گرسنگى و ... مى باشد.

14- ابتلا در قيامت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 31 - 13

13 - آدمى در قيامت گرفتار پيامدهاى اعمال خويش است.

و هم يحملون أوزارهم على ظهورهم

15- ابتلاى به عذاب دنيوى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 70 - 6

6 - منافقان ، در معرض نزول عذاب الهى و مبتلا شدن به سرنوشت قوم نوح ، عاد ، ثمود ، قوم ابراهيم و اصحاب مدين

وعد اللّه المنفقين . .. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح ... و أصحب مدين

16- ابزار ابتلا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 7- 14

ص: 12

14- « عن الرضا ( ع ) قال : إن الله تبارك و تعالى . . . خلق السموات و الأرض فى ستة أيام . . . ليظهر للملائكة ما يخلقه منها شيئاً بعد شىء فيستدل بحدوث ما يحدث على الله تعالى مرّة بعد مرّة . . . و أما قوله عزوجل : « ليبلوكم أيّكم أحسن عملاً » فإنه خلقهم ليبلوهم بتكليف طاعته و عبادته ، لا على سبيل الإمتحان والتجربة لأنه لم يزل عليماً بكلّ شىء . . . ;

از امام رضا(ع) روايت شده است كه فرمود: همانا خداى تبارك و تعالى . .. آسمانها و زمين را در شش روز آفريد ... تا آنچه را مى آفريند براى ملائكه يكى پس از ديگرى آشكار كند، كه به وسيله حدوث پديده ها تازه به تازه بر وجود خدا

استدلال شود ... و اما قول خداى عزوجل «ليبلوكم أيّكم أحسن عملاً»; يعنى، خدا انسانها را آفريد تا آنان را به وسيله تكليف به طاعت و عبادت خود آزمايش كند. البته نه براى امتحان و كشف مجهول; زيرا از ازل به همه چيز آگاه بوده و هست ...».

17- عوامل ابتلا به سختى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 96 - 11

11 - جوامع تكذيب كننده پيامبران الهى در خطر گرفتار شدن به كمبود ها و مشكلات زندگى

و لو أن أهل القرى ءامنوا . .. و لكن كذبوا فأخذنهم بما كانوا يكسبون

از مصاديق مورد نظر براى «فأخذنهم . .. » به دليل آيه 94،

ص: 13

گرفتار شدن تكذيب كنندگان انبيا به كمبودها و مشكلات است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 42 - 3

3 - گرفتارى امتهاى گذشته به سختيها و كاستيها بر اثر مخالفت با انبياى الهى

و لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخدنهم بالبأساء و الضراء

با توجه به آيات قبل، كه درباره تكذيب آيات الهى و انبيا بود، مى توان گفت جمله «فأخذناهم» نتيجه تكذيب آنان است ; يعنى: «فكذبوا فأخذناهم».

18- عوامل ابتلا به كمبود

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 42 - 3

3 - گرفتارى امتهاى گذشته به سختيها و كاستيها بر اثر مخالفت با انبياى الهى

و لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخدنهم بالبأساء و الضراء

با توجه به آيات قبل، كه درباره تكذيب آيات الهى و انبيا بود، مى توان گفت جمله «فأخذناهم» نتيجه تكذيب آنان است ; يعنى: «فكذبوا فأخذناهم».

19- فلسفه ابتلا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 7 - 20،23

20- « از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) روايت شده است كه فرمود : . . . قول الله تعالى « ليبلوكم أيّكم أحسن عملاً » يعنى أيّكم

أزهد فى الدنيا ;

سخن خداى تعالى «تا شما را بيازمايد كه كدام يك عملتان بهتر است»; يعنى، كدام يك از شما در دنيا زاهدتر است».

23- « از أميرالمؤمنين ( ع ) روايت شده

ص: 14

است كه فرمود : « . . .إن الله تعالى قد كشف الخلق كشفة لا انه جهل ما أخفوه من مصون أسرارهم و مكنون ضمائرهم و لكن ليبلوهم أيّهم أحسن عملاً فيكون الثواب جزاء و العقاب بواء ;

همانا خداوند به تمام تحولات مخلوقاتش علم پيدا كرد، نه بدين معنا كه جاهل باشد به آنچه كه مخلوقاتش مخفى مى كنند از اسرار نگه داشته شده و ضميرهاى پنهان; بلكه [به خاطر ]آنكه آنان را بيازمايد تا آنكه ثوابى كه به آنها داده مى شود، پاداش [عمل] و عذاب معادل [عمل ]آنان باشد».

20- فلسفه ابتلا به سختى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 42 - 4،6

4 - تضرع، هدف خداوند از گرفتار ساختن مردم به سختيها و كاستيها

فأخدنهم بالبأساء و الضراء لعلهم يتضرعون

«تضرع» به معناى تذلل و خضوع است. (لسان العرب).

6 - مشكلات و سختيها، زمينه توجه به خدا و تضرع و دعا به درگاه او

فأخدنهم بالبأساء و الضراء لعلهم يتضرعون

21- فلسفه ابتلا به كمبود

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 42 - 4

4 - تضرع، هدف خداوند از گرفتار ساختن مردم به سختيها و كاستيها

فأخدنهم بالبأساء و الضراء لعلهم يتضرعون

«تضرع» به معناى تذلل و خضوع است. (لسان العرب).

22- فلسفه ابتلاى به سختى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 94 - 6

6 - گرفتار ساختن جوامع كفرپيشه و

ص: 15

بى تقوا به سختى ها و محنت ها براى روى آوردن آنان به خداوند از سنت هاى الهى است .

و ما أرسلنا . .. أخذنا أهلها بالبأساء و الضراء لعلهم يضرعون

23- منشأ ابتلا به سختى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 131 - 7

7 - بيشتر فرعونيان ناآگاه به نقش اراده خداوند در ابتلاى آنان به سختى ها و ناخوشاينديها

ألا إنما طئرهم عند اللّه و لكن أكثرهم لايعلمون

2- ابر

1- ابر باران زا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 164 - 16

16 - ابر هاى باران زا ، از نشانه هاى توحيد و رحمت گسترى خداوند است .

إن فى . .. السحاب المسخر بين السماء و الأرض لأيت

«سحاب» جمع سحابة و به معناى ابرهاى باران زا است. (لسان العرب)

2- ابر در روز عذاب اصحاب ايكه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 189 - 3

3 - مجازات مردم « ايكه » ، در روزى ابرى و تيره

فأخذهم عذاب يوم الظلّة

«ظلّة» (مى تواند به معناى) پاره ابرى باشد كه همچون سايه بان سايه مى افكند. بنابراين «فأخذهم عذاب يوم الظلّة»; يعنى، عذابى سخت آنان را در روزى كه ابرى بر فراز سرشان سايه افكنده بود،

فرو گرفت.

3- ابر عذاب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 210 - 3

ص: 16

3 ابر ها ، از ابزار نزول عذاب الهى براى متمرّدان

ان يأتيهم اللّه فى ظلل من الغمام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - احقاف

- 46 - 24 - 2،7

2- توده هاى ابرْگونه ، حامل عذاب الهى براى قوم عاد

عارضًا مستقبل أوديتهم

«عارض» به معناى توده ابر است.

7- توده هاى ابرْگونه مرگ بار ، پاسخ الهى به اصرار قوم عاد براى مشاهده عذاب

فلمّا رأوه عارضًا . .. بل هو ما استعجلتم به

4- ابر هاى باران زا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 2 - 3،4

3 - سوگند الهى ، به باد هاى حامل ابر هاى سنگين و آبستن باران

فالحملت وقرًا

كلمه «حاملات»، مى تواند وصفى ديگر براى بادها باشد. در اين صورت مراد از «وِقْر» (بار سنگين)، ابر سنگين و باران زا خواهد بود كه به وسيله بادها حمل مى شود.

4 - « عن جميل عن أبى عبداللّه ( ع ) : . . .فقال إنّ إبن الكوّاء سأل أميرالمؤمنين . . . عن « فالحاملات وِقْراً » فقال : هى السحاب . . . ;

جميل از امام صادق(ع) روايت نموده كه اميرمؤمنان(ع) در جواب ابن الكوّاء كه از سخن خداوند «فالحاملات وقراً» سؤال نموده بود، فرمود: مراد ابر است. »

5- ابر هاى بى باران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 51 - 9

ص: 17

9 - انسان ها ، با مشاهده خالى بودن ابر ها از باران ، ناسپاس مى شوند .

و لئن أرسلنا ريحًا فرأوه مصفرًّا لظلّوا من بعده يكفرون

طبق آنچه كه راغب، در مفردات اظهار داشته، ممكن است: «مصفرّاً» از ريشه «صفر» بر وزن سفر به معناى «خالى بودن» باشد.

6- الكتريسيته ابر ها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 43 - 10

10 - ابر هاى متراكم ، داراى بار الكتريكى مثبت و منفى

أنّ اللّه يزجى سحابًا . .. ركامًا ... يكاد سنا برقه يذهب بالأبصر

7- اهميت ابر هاى باران زا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 2 - 2

2 - شكل گيرى ابر ها با توده هاى عظيم ذرات آب ، امرى مهم و شايان مطالعه

فالحملت وقرًا

سوگند الهى به نظام شكل گيرى ابرها و حمل توده هاى عظيم ذرات آب به وسيله آنها، نشان از اهميت آن دارد و انسان را به مطالعه و تأمل در آن فرا مى خواند.

8- اهميت حركت ابر ها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 4 - 3،4

3 - كيفيت رانش ابر ها به وسيله باد ها ، ريزش باران و برخوردارى قسمت هاى مختلف زمين از آن ، داراى اهميت و شايان مطالعه

فالمقسّمت أمرًا

برداشت بالا، با توجه به اين نكته است كه مراد از «مقسّمات» بادها

ص: 18

باشند كه با راندن ابرها و ريزش تدريجى باران، ذخيره هاى حياتى آب را بر سرزمين هاى پست و بلند و دور و نزديك تقسيم مى كنند.

4 - وزش باد ها ، تشكيل توده هاى ابر و حركت آنها و ريزش باران ، از مظاهر حكمت و تدبير الهى در نظام طبيعت

و الذريت ذروًا . فالحملت وقرًا . فالجريت يسرًا . فالمقسّمت أمرًا

خداوند، با برشمردن بخشى از امور دقيق طبيعت و مهم دانستن آنها با سوگند خوردن، در حقيقت تدبير و حكمت خويش را به آدميان يادآور شده است.

9- پراكندگى ابر ها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 48 - 4

4 - قطعه قطعه شدن ابر ها پس از گستردگى آب ها در فضا ، زمينه ساز ريزش دانه هاى باران است .

و يجعله كسفًا فترى الودق يخرج من خلله

«كسفة» مفرد «كسف» به معناى «قطعه اى از ابر و پنبه و امثال آن» است كه حالت پوشانندگى داشته باشند (مفردات راغب). لازم به ذكر است كه «ودق» در آيه، به معناى باران است.

10- تراكم ابر ها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 43 - 3،5،8

3 - خداوند ، ابر را متراكم و انباشته مى سازد .

ثمّ يجعله ركامًا

«ركام» به معناى «متراكم» است.

5 - حركت ابر ، جمع اجزاى آن و تراكم و فشردگى آنها ، موجب پيدايش و نزول باران مى شود .

أنّ اللّه يزجى

ص: 19

سحابًا ثمّ يؤلّف بينه ثمّ يجعله ركامًا فترى الودق يخرج من خلله

8 - تشكيل و تراكم ابر ها و نزول باران و تگرگ ، جلوه فرمان روايى و قدرت بى مانند خداوند بر جهان ( آسمان ها و زمين )

و للّه ملك السموت . .. أنّ اللّه يزجى سحابًا ... و ينزّل من السماء من جبال فيها

11- تسخير ابر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 164 - 17

17 - ابر ها در ميان آسمان و زمين مسخر خداوند و فرمانبردار او هستند .

و السحاب المسخر بين السماء و الأرض

«تسخير» (مصدر سخّر) به معناى واداشتن چيزى يا كسى به فرمانبردارى است.

12- تشكيل ابر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - ق - 50 - 9 - 2

2 فرايند تشكيل توده هاى ابر و ريزش تدريجى باران ، تدبيرى الهى است .

و نزّلنا من السماء ماء مبركًا

13- تشكيل ابر ها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 48 - 7

7 - هوا ، در زمان تشكيل ابر ، ناپايدار است .

يرسل الرياح فتثير سحابًا

كاربرد كلمه «تثير» كه به معناى به حركت درآوردن و پراكندن است نشان مى دهد كه در حال تشكيل ابر، هوا پايدار نيست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 69 - 1

1 - تشكيل

ص: 20

دادن ابر و ريزاندن باران از آن ، خارج از قلمرو توانايى بشر

ءأنتم أنزلتموه من المزن

«مزن» به معناى ابر است. استفهام در «ءأنتم...» استفهام انكارى و معادل حرف نفى است; يعنى، شما نمى توانيد آبى را كه مى نوشيد، از ابر فرود آوريد.

14- تلقيح ابر ها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 43 - 2

2 - خداوند ، پاره هاى ابر را جمع كرده و ميان آنها پيوند مى دهد .

ثمّ يؤلّف بينه

«تأليف» به معناى جمع و پيوند است.

15- جمع آورى آب در ابر ها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 22 - 14

14- بشر ، هيچ گاه قادر به خزينه كردن آب در آسمان ( ابر ها ) نيست .

و ما أنتم له بخزنين

16- حركت ابر ها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 57 - 2

2 خداوند باد هاى نويددهنده باران را به حركت مى آورد و ابر ها را به سرزمين هاى خشك گسيل مى دارد .

و هو الذى يرسل الريح بشراً بين يدى رحمته . .. سقنه لبلد ميت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 43 - 1،2،5

1 - خداوند ابر ها را به آرامى روان مى سازد .

ألم تر انّ اللّه يزجى سحابًا

«ازجاء» (مصدر «يزجى») به معناى دفع و حركت

ص: 21

دادن به آرامى و ضعيف است (برگرفته شده از لسان العرب).

2 - خداوند ، پاره هاى ابر را جمع كرده و ميان آنها پيوند مى دهد .

ثمّ يؤلّف بينه

«تأليف» به معناى جمع و پيوند است.

5 - حركت ابر ، جمع اجزاى آن و تراكم و فشردگى آنها ، موجب پيدايش و نزول باران مى شود .

أنّ اللّه يزجى سحابًا ثمّ يؤلّف بينه ثمّ يجعله ركامًا فترى الودق يخرج من خلله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

19 - مرسلات - 77 - 1 - 7

7 - « قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) : الرياح ثمان : أربع منها عذاب و أربع منها رحمة . . . و الرحمة منها . . . المرسلات . . . فيُرسل اللّه المرسلات فتُثِيرُ السَّحاب . . . ;

رسول خدا(صلی الله علیه و آله) فرمود: بادها هشت گونه اند; چهارگونه از آنها بادهاى عذاب و چهارگونه ديگر رحمت اند. .. و از جمله بادهاى رحمت... «مرسلات» است... پس خداوند «مرسلات» را مى فرستد تا ابرها را به حركت درآورد».

17- خالق ابر هاى باران زا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 12 - 4

4 خداوند پديد آورنده ابر هاى سنگين پرباران

و ينشىء السحاب الثقال

«انشاء» (مصدر ينشىء) به معناى خلق كردن و پديد آوردن است. «سحاب» (جمع سحابة) به معناى ابرهاى باران زاست و «ثقال» نيز جمع ثقيل است.

18- سايه ابر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 57 - 2

ص: 22

2 - خداوند ، با سايه گستر ساختن ابر ها بر قوم موسى آنان را از تابش سوزان خورشيد رهايى بخشيد .

و ظللنا عليكم الغمام

غمامة به معناى ابر و جمع آن غمام است (لسان العرب). برخى از اهل لغت بر آنند كه غمامة به معناى ابر سفيد مى باشد.

19- سايه ابر بر بنى اسرائيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 160 - 17،20،26

17 خداوند با سايه گستر ساختن ابر ها بر قوم موسى آنان را از تابش سوزان خورشيد رهايى بخشيد .

و ظلّلنا عليهم الغمم

«غمامه» به معناى ابر و جمع آن غمام است. (لسان العرب). برخى از اهل لغت برآنند كه غمام به معناى ابر سفيد است. «تظليل» (مصدر ظلّلنا) به معناى سايه قرار دادن است.

20 پديدار شدن ابر بر فراز قوم موسى ، زمينه فرود آمدن منّ و سلوى براى آنان *

و ظلّلنا عليهم الغمم و أنزلنا عليهم المن و السلوى

عطف شدن «أنزلنا . .. » بر جمله «ظلّلنا ... » مى تواند حاكى از ارتباط ميان آمدن ابر با نزول

منّ و سلوى باشد.

26 ظهور معجزاتى متعدد ( پديد آمدن آب ، سايه ، نزول منّ و سلوى ) براى قوم موسى در پى عبورشان از دريا

فانبجست . .. ظلّلنا عليهم الغمم و أنزلنا عليهم المن و السلوى

20- عوامل بارورى ابر ها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 22 - 1،13،15

ص: 23

1- خداوند ، فرستنده باد ها براى بارورى ابرها

و أرسلنا الريح لوقح

برداشت فوق، مبتنى بر اين احتمال است كه بارورسازى بادها به قرينه جمله «فأنزلنا من السّماء ماء» بارور كردن ابرها براى نزول باران باشد.

13- به حركت درآوردن باد ها براى تلقيح ابر ها ، نزول باران و سيراب كردن انسان ها به وسيله آن ، از آيات الهى است .

و أرسلنا الريح لوقح فأنزلنا من السّماء ماء فأسقينكموه

15- « عن أبى جعفر ( ع ) قال : لله رياح رحمة لواقح ينشرها بين يدى رحمته ;

از امام باقر(ع) روايت شده است كه فرمود: خدا بادهاى رحمتى دارد باردار كه پيشاپيش رحمت خود (باران) آنها را منتشر مى كند».

21- عوامل تشكيل ابر ها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 48 - 6،12

6 - باد هاى متعددى در پيدايش ابر هاى باران زا نقش دارند .

يرسل الرياح فتثير سحابًا

جمع آورده شدن «رياح» ممكن است به خاطر اشاره به واقعيّتى خارجى باشد و آن، اين است كه در تشكيل ابرها، بادهاى متعددى از جناح هاى گرم و سرد نقش دارند.

12 - با وجود تأثير باد ها در ايجاد ابر هاى باران زا ، انتخاب نقطه اى براى بارش باران ، به دست خداوند است .

يرسل الرياح فتثير سحابًا . .. فترى الودق يخرج من خلله فإذا أصاب به من يشاء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 9 - 2

ص: 24

2 - باد ، عامل حركت و تشكيل ابرها

و اللّه الذى أرسل الريح فتثير سحابًا

22- عوامل تشكيل ابر هاى باران زا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 3 - 2

2 - نقش عظيم باد ها و حركت نرم آنها در آسمان ، در شگل گيرى توده هاى سنگين ابرها

و الذريت ذروًا . فالحملت وقرًا . فالجريت يسرًا

«جاريات» مانند دو وصف قبل، مى تواند مربوط به بادها باشد; يعنى، «اقسم بالرياح الجارية فى السماء يسراً». برداشت بالا برپايه اين احتمال است.

23- عوامل حركت ابر ها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 57 - 4

4 باد ، عامل جابه جايى توده هاى سنگين و پر آب ابرها

حتى إذا أقلت سحاباً ثقالا

«سحاب» جمع «سحابة» و «ثقال» جمع «ثقيل» (سنگين) است و سنگينى ابرها به بزرگى توده ها و پرآبى آنهاست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - رعد - 13 - 12 - 7

7 « سأل أبوبصير أباعبدالله ( ع ) : . . . ما حال البرق فقال : تلك مخاريق الملائكة تضرب السحاب فتسوقه إلى الموضع الذى قضى الله عزوجل فيه المطر ;

ابوبصير از امام صادق(ع) از چگونگى برق سؤال كرد، حضرت فرمود: آن تازيانه هاى فرشتگان است كه بر ابرها مى زنند و آنها را به مكانى كه خداى عزوجل در آن باران مقدر

ص: 25

فرموده است، مى رانند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 22 - 2

2- باد ها ، وسيله جا به جا كردن گرده هاى نر ، براى بارور ساختن گياهان و درختان است .

و أرسلنا الريح لوقح

برداشت فوق، بنابراين احتمال است كه مراد از «الرياح لواقح» (بادهاى باروركننده) بادهايى است كه مواد بارداركننده را از گياهان نر، به گياهان ماده منتقل مى كنند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 9 - 2

2 - باد ، عامل حركت و تشكيل ابرها

و اللّه الذى أرسل الريح فتثير سحابًا

24- فوايد ابر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 22 - 7،9

7 - خداوند ، نازل كننده باران از ابرها

و أنزل من السماء ماء

«سماء» به هر چيزى كه در جهت بالا قرار گرفته باشد گفته مى شود. تكرار كلمه «السماء» در آيه، حكايت از آن دارد كه مراد از آن در هر فراز، مصداقى خاص از معناى ذكر شده است; در جمله نخست چون در مقابل «الأرض» قرار گرفته به معناى آسمان است و در جمله دوم به قرينه «ماء» مى توان گفت كه مقصود از آن «ابر» مى باشد.

9 - آب هاى نازل شده از ابر ها ، سببى اساسى براى پيدايش روزى انسان ها

فأخرج به من الثمرت رزقاً لكم

25- فوايد ابر ها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 22 - 11

ص: 26

11- منبع اصلى آب ها ، آسمان ( ابر ها ) است .

فأنزلنا من السّماء ماء فأسقينكموه

از اينكه خداوند، در مقام امتنان به بندگان مى فرمايد: «ما از آسمان آب فرستاديم و با آن شما را سيراب كرديم» با اينكه در زمين هم آب براى سيراب كردن هست حكايت از آن دارد كه منابع زمينى آبها هم، از آسمان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - نور - 24 - 43 - 4،10

4 - دانه هاى باران ، از لابه لاى اجزاى متراكم ابر ها بيرون مى آيد .

فترى الودق يخرج من خلله

«ودق» به معناى باران است; چه كم باشد و چه زياد; چه شديد باشد و چه ضعيف (لسان العرب).

10 - ابر هاى متراكم ، داراى بار الكتريكى مثبت و منفى

أنّ اللّه يزجى سحابًا . .. ركامًا ... يكاد سنا برقه يذهب بالأبصر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 9 - 3

3 - ابر ها ، عامل نزول باران

فتثير سحابًا فسقنه إلى بلد ميّت فأحيينا به الأرض

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - فاطر - 35 - 27 - 2،3

2 - خداوند ، نازل كننده باران از آسمان ( فضا و ابر ها )

أنّ اللّه

ص: 27

أنزل من السماء ماء

«سماء» به هر چيزى گفته مى شود كه در جهت بالا قرار گرفته باشد و مقصود از آن در آيه شريفه، فضا و ابرهاى موجود در بالاى سر موجودات زمينى مى باشد.

3 - آسمان ( فضا و ابر ها ) ، منشأ نزول باران و منبع آب ها

أنزل من السماء ماء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - واقعه - 56 - 69 - 2

2 - ابر ، سرچشمه آب هاى شرب در زمين

الماء الذى تشربون . ءأنتم أنزلتموه من المزن

26- قانونمندى تشكيل ابر ها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 48 - 3

3 - پيدايش ابر هاى باران زا ، در نظام طبيعت ، براساس قوانين و مقررات خاصى است .

يرسل الرياح فتثير سحابًا . .. و يجعله كسفًا فترى الودق يخرج من خلله

«فاء» در «تثير» و نيز «يبسط» تفريع بر فعل هاى سابق خود هستند و حكايت از تأثير و تأثّر عوامل طبيعى بر هم دارد تا اين كه پس از آن تحولات، باران ببارد و اين، نشان از نظام دار بودن آن دارد.

27- مراحل تشكيل ابر ها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 48 - 5

5 - مراحل مختلف تشكيل ابر و نزول باران ، نشانه قانون مندى جهان هستى است .

يرسل الرياح فتثير سحابًا فيبسطه . .. و يجعله كسفًا ... يخرج من خلله

ص: 28

كاربرد فعل هاى مضارع «يرسل»، «تثير»، «يبسط»، «يجعل» و «يخرج»، نشان دهنده روندى دائمى است و چنين امرى، حاكى از نظام دارى آن است.

28- مطالعه ابر هاى باران زا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 2 - 2

2 - شكل گيرى ابر ها با توده هاى عظيم ذرات آب ، امرى مهم و شايان مطالعه

فالحملت وقرًا

سوگند الهى به نظام شكل گيرى ابرها و حمل توده هاى عظيم ذرات آب به وسيله آنها، نشان

از اهميت آن دارد و انسان را به مطالعه و تأمل در آن فرا مى خواند.

29- مطالعه حركت ابر ها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 4 - 3

3 - كيفيت رانش ابر ها به وسيله باد ها ، ريزش باران و برخوردارى قسمت هاى مختلف زمين از آن ، داراى اهميت و شايان مطالعه

فالمقسّمت أمرًا

برداشت بالا، با توجه به اين نكته است كه مراد از «مقسّمات» بادها باشند كه با راندن ابرها و ريزش تدريجى باران، ذخيره هاى حياتى آب را بر سرزمين هاى پست و بلند و دور و نزديك تقسيم مى كنند.

30- مطالعه حركت ابر هاى باردار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 3 - 3

3 - حركت نرم توده هاى سنگين بار ابر در فضا با وزش باد ها ، امرى الهى و شايان تأمل

فالحملت وقرًا . فالجريت يسرًا

در صورتى كه «جاريات» وصف ابرها باشد،

ص: 29

از ملاحظه «وقراً» (سنگين بارى ابرها) و «يسراً» (حركت نرم ابرها على رغم سنگين بارى آنها)، مطلب بالا استفاده مى شود.

31- منشأ انسجام ابر ها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 48 - 2

2 - خداوند ، تعيين كننده چگونگى و پراكندن و انسجام ابر ها است .

فتثير سحابًا فيبسطه فى السماء كيف يشاء و يجعله كسفًا

32- منشأ پراكندگى ابر ها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - روم - 30 - 48 - 1،2

1 - جريان باد ها و پراكنده شدن ابر ها در آسمان به وسيله آن ، تنها ، با مشيّت خداوند است .

اللّه الذى يرسل الرياح فتثير سحابًا . .. كيف يشاء

مصدر ثلاثى «تثير»، «ثور» و به معناى «به حركت درآوردن و پراكندن» است. فعل مضارع «يرسل» مى تواند اشاره به استمرار و هميشگى جريان باد داشته باشد.

2 - خداوند ، تعيين كننده چگونگى و پراكندن و انسجام ابر ها است .

فتثير سحابًا فيبسطه فى السماء كيف يشاء و يجعله كسفًا

33- منشأ حركت ابر ها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 52 - 7

7 خداوند ، گسيل دهنده ابر ها و نازل كننده باران

يرسل السماء عليكم مدرارًا

مراد از «سماء» به مناسبت مورد، ابر است و «مدراراً» صيغه مبالغه و به معناى بسيار بارنده مى باشد.

جلد - نام سوره

- سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات- 51 - 3 - 2

ص: 30

2 - نقش عظيم باد ها و حركت نرم آنها در آسمان ، در شگل گيرى توده هاى سنگين ابرها

و الذريت ذروًا . فالحملت وقرًا . فالجريت يسرًا

«جاريات» مانند دو وصف قبل، مى تواند مربوط به بادها باشد; يعنى، «اقسم بالرياح الجارية فى السماء يسراً». برداشت بالا برپايه اين احتمال است.

34- منشأ حركت ابر هاى باردار

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 3 - 3

3 - حركت نرم توده هاى سنگين بار ابر در فضا با وزش باد ها ، امرى الهى و شايان تأمل

فالحملت وقرًا . فالجريت يسرًا

در صورتى كه «جاريات» وصف ابرها باشد، از ملاحظه «وقراً» (سنگين بارى ابرها) و «يسراً» (حركت نرم ابرها على رغم سنگين بارى آنها)، مطلب بالا استفاده مى شود.

35- نقش ابر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 160 - 17،20

17 خداوند با سايه گستر ساختن ابر ها بر قوم موسى آنان را از تابش سوزان خورشيد رهايى بخشيد .

و ظلّلنا عليهم الغمم

«غمامه» به معناى ابر و جمع آن غمام است. (لسان العرب). برخى از اهل لغت برآنند كه غمام به معناى ابر سفيد است. «تظليل» (مصدر ظلّلنا) به معناى سايه قرار دادن است.

20 پديدار شدن ابر بر فراز قوم موسى ، زمينه فرود آمدن منّ و سلوى براى آنان *

و ظلّلنا عليهم الغمم و أنزلنا عليهم المن و السلوى

عطف شدن «أنزلنا .

ص: 31

.. » بر جمله «ظلّلنا ... » مى تواند حاكى از ارتباط ميان آمدن ابر با نزول

منّ و سلوى باشد.

36- نقش ابر ها

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

6 - اعراف - 7 - 57 - 6

6 خداوند با ابر هاى گسيل داده شده ، سرزمين هاى خشك و مرده را از آب باران سيراب مى كند .

سقنه لبلد ميت فانزلنا به الماء

ضمير در «به» به سحاب برمى گردد و حرف «باء» در آن سببيه است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - كهف - 18 - 45 - 3

3- آسمان ( ابر ) ، منبع توليد آب براى زمين است .

كماء أنزلنه من السماء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

12 - فرقان - 25 - 25 - 3

3 آسمان ، در آستانه برپايى قيامت ، به وسيله ابر ها شكافته خواهد شد .

و يوم تشقّق السماء بالغمم

برداشت فوق، بر اين اساس است كه «با» در «بالغمام» براى سببيت باشد.

37- نقش ابر هاى باران زا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - نبأ - 78 - 14 - 1،2،3،5

1 - فشرده شدن ابر هاى باران زا ، عامل نزول باران از آسمان

و أنزلنا من المعصرت ماء

«عصر» به معناى فشردن و باب افعال آن به معناى فرارسيدن زمان عصاره دادن است. برخى از اهل لغت گفته اند: «معصر»; يعنى، ابرى كه زمان

ص: 32

افشره ريزى آن فرارسيده باشد. (لسان العرب)

2 - باد هاى غبار افشان ، عامل نزول باران از ابر ها است . *

و أنزلنا من المعصرت ماء

برخى از اهل لغت «معصرات» را به معناى بادهايى كه داراى غبار است، مى دانند. اين معنا در صورتى مناسب با آيه شريفه است كه حرف «من» در «من المعصرات»، به معناى «باء» استعانت باشد. (لسان العرب)

3 - نزول باران هاى فراوان از ابر هاى باردار ، به تدبير خداوند و اراده او است .

و أنزلنا من المعصرت ماء ثجّاجًا

«ثجاج» مبالغه «ثاجّ» است; يعنى، بسيار ريزنده (لسان العرب). اين كلمه در معناى لازم و متعدى هر دو استعمال شده است و در آيه شريفه، معناى لازم مناسب تر است.

5 - ابر هاى باران زا ، از منابع تأمين آب مورد نياز براى موجودات زمين

و أنزلنا من المعصرت ماء ثجّاجًا

3- حضرت ابراهیم (ع)

1- ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 65 - 5

5 - نزول تورات و انجيل پس از حضرت ابراهيم ( ع )

و ما انزلت التورية و الانجيل الاّ من بعده

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 95 - 3

3 - اسلام ، آيين ابراهيمى

فاتّبعوا ملّة ابراهيم

به

ص: 33

جاى پيروى از اسلام، پيروى از آيين ابراهيم را دستور داده است.

2- آثار احتجاج ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 64 - 3

3- استدلال ابراهيم ( ع ) بر بطلان شرك و شگرد او در مبارزه با بت پرستى ، تأثيرى كامل بر تمامى قومش داشت .

قال بل فعله كبيرهم . .. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا انّكم أنتم الظلمون

از اين كه تمامى قوم ابراهيم، بلافاصله به گمراهى خود اعتراف كردند، قوت استدلال آن حضرت و تأثير كامل شيوه دعوت او به دست مى آيد.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 65 - 1،2

1- بت پرستان ، در برابر استدلال محكم ابراهيم ( ع ) بر بطلان شرك ، سر افكنده و شرمسار شدند .

ثمّ نكسوا على رءوسهم

«نكس» به معناى قلب و برگرداندن قسمت بالاى شىء به پايين و برعكس است. جمله «نكسوا على رءوسهم» تمثيل (از نوع تشبيه معقول به محسوس) و كنايه از افرادى است كه از شدت شرمسارى و سر افكندگى، سر آنان به طرف پايين بدنشان قرار مى گيرد.

2- بت پرستان ، على رغم قانع شدن از استدلال محكم ابراهيم ( ع ) بر بطلان

شرك ، بار ديگر در صدد دفاع از عقيده شرك آميز خويش برآمدند .

ثمّ نكسوا على رءوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون

برداشت ياد شده براين مبنا استوار است كه مقصود از بالا و پايين شدن -

ص: 34

كه در جمله كنايى «ثمّ نكسوا على رءوسهم» موجود است - زير و رو شدن عقايد و مواضع اعتقادى بت پرستان باشد; يعنى، آنان در آغاز بر اثر استدلال ابراهيم(ع) به بطلان شرك دست يافتند; ولى باز به عقيده پيشين بازگشتند. و مجدداً به دفاع از آن برداختند.

3- آثار انقياد ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 131 - 9

9 - تسليم بودن ابراهيم ( ع ) در برابر خدا ، دليل گزينش وى و شايستگى او براى ملحق شدن به صالحان سراى آخرت

لمن الصلحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت

«إذ» در جمله «إذ قال . ..» حرف تعليل است، بيانگر علت گزينش ابراهيم و شايستگى او براى وارد شدن به جرگه صالحان مى باشد.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 121 - 53

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 122 - 3

3- نقش عمده روحيه تسليم در برابر خدا ، حق گرايى ، دورى از شرك و شكرگزارى حضرت ابراهيم ( ع ) ، در برخوردارى او از نيكى ها و نعمت هاى الهى در دنيا و منزلت والا در آخرت

إن إبرهيم كان أُمّة قانتًا لله . .. و ءاتينه فى الدنيا حسنة و إنه فى الأخرة لمن

4- آثار ايمان ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 111 - 3

ص: 35

3 - عبوديت و ايمان ابراهيم ( ع ) ، موجب دستيابى آن حضرت به پاداش هايى چونان پاداش هاى محسنان از سوى خداوند

كذلك نجزى المحسنين . إنّه من عبادنا المؤمنين

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه جمله «إنّه من عبادنا المؤمنين» تعليل براى جمله «كذلك نجزى المحسنين» است; يعنى، چون ابراهيم(ع) از مؤمنان و بندگان خالص خدا بود، به او چونان پاداش محسنان، پاداش داديم

(مقصود فرزنددار شدن و برجا ماندن نام نيك آن حضرت مى باشد. )

5- آثار پاسخ ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 63 - 2

2- نسبت شكستن بت ها به بت بزرگ از سوى ابراهيم ( ع ) ، زمينه تنبّه بت پرستان به بطلان عقيده بت پرستى بود ; نه نسبتى دروغ از جانب آن حضرت .

قال بل فعله كبيرهم

ابراهيم(ع) با نسبت دادن شكستن بت ها به بت بزرگ، نه تنها دروغ نگفت; بلكه با اشاره اى بليغ، حقيقت ماجرا را بيان كرد; زيرا ابراهيم(ع) با جمله «فسئلوهم. ..» خواست به بت پرستان بفهماند كه بت ها از سخن گفتن عاجزند، تا چه رسد به شكستن. پس بايد پذيرفت كه معبود عاجز، شايسته پرستش نيست. گفتنى است كه آيه بعد (اين كه بت پرستان با شنيدن پاسخ ابراهيم(ع) به خود آمدند و متنبه شدند) مؤيد برداشت ياد شده است.

6- آثار پيروى از دين ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 123 - 10 -10

ص: 36

پيروى از مرام حنيف ( معتدل و بى انحراف ) ابراهيمى ، دربردارنده نيكى هاى دنيوى و صلاح اخروى

و ءاتينه فى الدنيا حسنة و إنه فى الأخرة لمن الصلحين . .. اتّبع ملّة إبرهيم حنيف

7- آثار توطئه عليه ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 70 - 2

2- توطئه و نيرنگ بت پرستان عليه ابراهيم ( ع ) ، عامل خسران و زيان كارى كامل آنان شد .

و أرادوا به كيدًا فجعلنهم الأخسرين

8- آثار حق گرايى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 121 - 53

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 122 - 3

3- نقش عمده روحيه تسليم در برابر خدا ، حق گرايى ، دورى از شرك و شكرگزارى حضرت ابراهيم ( ع ) ، در برخوردارى او از نيكى ها و نعمت هاى الهى در دنيا و منزلت والا در آخرت

إن إبرهيم كان أُمّة قانتًا لله . .. و ءاتينه فى الدنيا حسنة و إنه فى الأخرة لمن

9- آثار حلم ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 75 - 4

4- بردبارى ابراهيم ( ع ) و تأسفش بر مشكلات مردم و اعتقاد راسخش به خداوند ، برانگيزنده او به شفاعت درباره قوم لوط

يجدلنا فى قوم لوط. إن إبرهيم لحليم أوّه منيب

جمله «إن إبراهيم . ..» بيانگر

ص: 37

علّت مجادله ابراهيم(ع) درباره قوم لوط و

دفاع او از ايشان است.

10- آثار خشوع ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 114 - 16

16 - تبرّى ابراهيم ( ع ) از « آزر » ، على رغم داشتن خويشاوندى با وى ، تبلور خشوع عميق او در برابر خدا

أنه عدو للّه تبرأ منه إن إبرهيم لأوّه حليم

يكى از معانى كه اهل لغت براى «أوّاه» برشمرده اند، خضوع و خشوع شديد است. يعنى ابراهيم (ع)، در برابر خدا بسيار خاضع و خاشع بود. برداشت فوق بدان احتمال است كه جمله «إن إبراهيم لأوّاه» براى بيان علت تبرّى حضرت ابراهيم (ع) از آزر باشد.

11- آثار دعاى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ممتحنه - 60 - 5 - 15

15 - « [ عن ] أبى عبداللّه ( ع ) قال : ما كان ولد آدم مؤمن إلاّ فقيراً و لا كافر إلاّ غنيّاً ، حتّى جاء إبراهيم ( ع ) فقال : « ربّنا لاتجعلنا فتنة للذين كفروا » فصيّراللّه فى هؤلاء أموالاً و حاجة و فى هؤلاء أموالاً و حاجة ;

از امام صادق(ع) روايت شده است: هيچ مؤمنى از فرزندان آدم نبود، مگر اين كه فقير بود، و هيچ كافر نبود مگر اين كه غنى بود; تا اين كه زمان ابراهيم(ع) فرا رسيد. آن حضرت به خداوند عرض كرد: «پروردگارا ما را مايه فتنه كافران قرار مده». پس خداوند در كافران هم مال و هم نياز و در مؤمنان نيز

ص: 38

هم مال و هم نياز قرار داد».

12- آثار دعوت ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 55 - 2

2- دعوت حضرت ابراهيم ( ع ) به توحيد و ردّ انديشه شرك و بت پرستى ، موجب ترديد مردم بت پرست در عقيده خود شد .

ما هذه التماثيل . .. أنتم و ءاباؤكم فى ضلل مبين . قالوا أجئتنا بالحقّ أم أنت م

13- آثار شرك ستيزى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 121 - 3،5

3- نقش عمده روحيه گوش به فرمان خدا بودن ، حق گرايى ، دورى از شرك و شكرگزارى حضرت ابراهيم ( ع ) ، در گزينش وى از سوى خدا

إن إبرهيم كان أُمّة قانتًا لله حنيفًا و لم يك من المشركين . شاكرًا لأنعمه اجتبه

خداوند، پس از بيان چهار صفت اكتسابى براى حضرت ابراهيم(ع)، مسأله انتخاب و برگزيده بودن او را مطرح ساخت. از ارتباط ميان اين دو كلام، استفاده مى شود كه كسب اوصاف معنوى و فضايل اخلاقى، در گزينش حضرت ابراهيم(ع) تأثير مهمى داشته است.

5- نقش عمده روحيه تسليم در برابر خدا ، حق گرايى ، دورى از شرك و شكرگزارى حضرت ابراهيم ( ع ) در هدايت شدنش به « صراط مستقيم »

إن إبرهيم كان أُمّة قانتًا لله حنيفًا و لم يك من المشركين . شاكرًا لأنعمه اجتبه

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 6 - 122 - 3

ص: 39

3- نقش عمده روحيه تسليم در برابر خدا ، حق گرايى ، دورى از شرك و شكرگزارى حضرت ابراهيم ( ع ) ، در برخوردارى او از نيكى ها و نعمت

هاى الهى در دنيا و منزلت والا در آخرت

إن إبرهيم كان أُمّة قانتًا لله . .. و ءاتينه فى الدنيا حسنة و إنه فى الأخرة لمن

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 55 - 2

2- دعوت حضرت ابراهيم ( ع ) به توحيد و ردّ انديشه شرك و بت پرستى ، موجب ترديد مردم بت پرست در عقيده خود شد .

ما هذه التماثيل . .. أنتم و ءاباؤكم فى ضلل مبين . قالوا أجئتنا بالحقّ أم أنت م

14- آثار شكرگزارى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 121 - 53

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 122 - 3

3- نقش عمده روحيه تسليم در برابر خدا ، حق گرايى ، دورى از شرك و شكرگزارى حضرت ابراهيم ( ع ) ، در برخوردارى او از نيكى ها و نعمت هاى الهى در دنيا و منزلت والا در آخرت

إن إبرهيم كان أُمّة قانتًا لله . .. و ءاتينه فى الدنيا حسنة و إنه فى الأخرة لمن

15- آثار صداقت ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 41 - 7

ص: 40

7- مقام نبوت و صدّيق بودن ابراهيم ( ع ) ، موجب تجليل و ياد از او در قرآن

واذكر فى الكتب إبرهيم إنّه كان صدّيقًا نبيًّا

جمله «إنّه كان صدّيقاً نبيّاً» به منزله تعليل براى «اذكر. ..» است.

16- آثار عبوديت ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 111 - 3

3 - عبوديت و ايمان ابراهيم ( ع ) ، موجب دستيابى آن حضرت به پاداش هايى چونان پاداش هاى محسنان از سوى خداوند

كذلك نجزى المحسنين . إنّه من عبادنا المؤمنين

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه جمله «إنّه من عبادنا المؤمنين» تعليل براى جمله «كذلك نجزى المحسنين» است; يعنى، چون ابراهيم(ع) از مؤمنان و بندگان خالص خدا بود، به او چونان پاداش محسنان، پاداش داديم (مقصود فرزنددار شدن و برجا ماندن نام نيك آن حضرت مى باشد. )

17- آثار علم ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 43 - 2

2- آگاهى و دانش الهى حضرت ابراهيم ( ع ) ، مبنا و مجوّز او براى دعوت آزر به پيروى از خود

إنّى قد جاءنى من العلم ما لم يأتك فاتّبعنى

18- آثار موفقيت ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 124 - 6

6 - موفقيت ابراهيم ( ع ) در آزمون هاى الهى ، موجب شايستگى او براى

مقام امامت شد .

فاتمهن

ص: 41

قال إنى جاعلك للناس إماماً

19- آثار نبوت ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 41 - 7

7- مقام نبوت و صدّيق بودن ابراهيم ( ع ) ، موجب تجليل و ياد از او در قرآن

واذكر فى الكتب إبرهيم إنّه كان صدّيقًا نبيًّا

جمله «إنّه كان صدّيقاً نبيّاً» به منزله تعليل براى «اذكر. ..» است.

20- آخرت طلبى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 46 - 1

1 - آخرت انديشى و ياد مستمر قيامت ، از اوصاف ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام )

إنّا أخلصنهم بخالصة ذكرى الدار

«خالصة» موصوف براى صفت مقدر (چون خصلة) و يا صفت است. «باء» آن براى سببيت و عبارت «ذكرى الدار» نيز بيان براى «خالصة» مى باشد. بر اين اساس پيام آيه چنين خواهد بود: ما با خصلت و صفت خالص و بى شائبه - كه عبارت است از آخرت انديشى - آنان را خالص ساختيم.

21- آرزوى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 83 - 5

5 - ابراهيم ( ع ) آرزومند دريافت حكومت از جانب خدا ، براى هدايت و تدبيرامور مردم

ربّ هب لى حكمًا وألحقنى بالصلحين

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه «حكم» در آيه معادل «حكومة» (سرپرستى و تدبير امور خلق) باشد.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 84 - 1

ص: 42

1 - ابراهيم ( ع ) آرزومند باقى ماندن نام نيك او در ميان نسل هاى آينده و

تقاضاكننده آن از خداوند

و اجعل لى لسان صدق فى الأخرين

مفسران، تعبير«لسان صدق» را كنايه از آوازه و نام نيك گرفته اند.

22- آزر و ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 46 - 9

9- حضرت ابراهيم ( ع ) در خانه آزر و تحت سرپرستى او زندگى مى كرد .

واهجرنى مليًّا

23- آشپزى همسر ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 26 - 3

3 - مراجعه حضرت ابراهيم ( ع ) به همسر خود ، براى تهيه غذاى ميهمانان

فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين

24- آگاهى از قصه ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 51 - 1

1- پيامبر (صلی الله علیه و آله) وظيفه دار باخبر ساختن بندگان از ماجراى مهمانان حضرت ابراهيم ( فرشتگان )

و نبّئهم عن ضيف إبرهيم

25- آيات خدا در قصه ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 75 - 2

2- سرگذشت ابراهيم ( ع ) و لوط ( ع ) و قوم او ، سرشار از نشانه هاى خداوند

قالوا لاتوجل إنا نبشرك بغلم عليم . .. و أمطرنا عليهم حجارة من سجّيل. إن فى ذلك

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه «ذلك»

ص: 43

اشاره به مجموعه داستانهاى ابراهيم(ع) و لوط(ع) باشد.

26- ابتلاى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 124 - 1،23

1 - خداوند ، پيامبرش ابراهيم ( ع ) را با تكاليفى سنگين و دشوار بيازمود .

و إذ ابتلى إبرهيم ربه بكلمت

«ابتلاء» به معناى آزمودن است. تعبير كردن از مواد آزمون به كلمات (سخنان) اشاره به اين دارد كه: آن مواد فرمانهايى بوده كه ابراهيم بايد آنها را امتثال مى كرد و لذا كلمات در برداشت، به تكاليف تفسير شد. نكره آوردن (كلمات) حكايت از عظمت آن دارد، كه به مناسبت آزمون، از آن به دشوارى و سنگينى تعبير شد.

23 - آزمون ابراهيم ( ع ) با تكاليفى دشوار ، و پيروزى او در اين آزمون ، خاطره اى شايسته و بايسته به يادداشتن

يبنى إسرءيل اذكروا . .. إذ ابتلى إبرهيم ربه ... قال لاينال عهدى الظلمين

27- ابراهيم(ع) از صالحان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 130 - 8،10

8 - ابراهيم ( ع ) از برگزيدگان خدا در دنيا و از صالحان و شايستگان سراى آخرت

و لقد اصطفينه فى الدنيا و إنه فى الأخرة لمن الصلحين

10 - اخلاص ابراهيم ( ع ) و گزينشش از سوى خداوند و نيز شايستگى او براى ملحق شدن به صالحان سراى آخرت ، دليل هاى لزوم پيروى از آيين اوست .

و من يرغب . .. لقد اصطفينه فى الدنيا و إنه فى الأخرة لمن

ص: 44

الصلحين

جمله هاى «لقد اصطفيناه» و «إنه فى الأخرة . ..» به منزله دليلى براى «و من يرغب ...» مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 131 - 9

9 - تسليم بودن ابراهيم ( ع ) در برابر خدا ، دليل گزينش وى و شايستگى او براى ملحق شدن به صالحان سراى آخرت

لمن الصلحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت

«إذ» در جمله «إذ قال . ..» حرف تعليل است، بيانگر علت گزينش ابراهيم و شايستگى او براى وارد شدن به جرگه صالحان مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 85 - 3

3 - ابراهيم، اسحاق، يعقوب، نوح، داوود، سليمان، ايوب، يوسف، موسى، هارون، زكريا، يحيى، عيسى و الياس(ع) از صالحان بودند.

و وهبنا له . .. كل من الصلحين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 122 - 2

2- ابراهيم ( ع ) ، از جمله صالحان در آخرت است .

و إنه فى الأخرة لمن الصلحين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 72 - 6

6- ابراهيم ، يعقوب و اسحاق ( ع ) ، از زمره صالحان اند .

و كلاًّ جعلنا صلحين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 27 - 8

ص: 45

8 - ابراهيم ( ع ) در آخرت ، در زمره صالحان و شايستگان است .

و إنّه فى الأخرة لمن الصلحين

28- ابراهيم(ع) از محسنان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 84 - 8،10

8 - نوح، ابراهيم، اسحاق، يعقوب، داوود، سليمان، ايوب، يوسف، موسى و هارون(ع) از نيكوكاران هستند.

و من ذريته . .. و كذلك نجزى المحسنين

مشاراليه «كذلك» هم مى تواند هدايت باشد، كه از «هدينا» استفاده مى شود، و هم مى تواند كثرت ذريه صالح باشد، كه از «وهبنا» و «من ذريته» به دست مى آيد. برداشت فوق بر اساس احتمال اول است.

10 - كثرت پيامبران و هدايت يافتگان در ذريه ابراهيم(ع)، پاداش نيكوكار بودن آن حضرت است.

و من ذريته . .. و كذلك نجزى المحسنين

29- ابراهيم(ع) حنيف

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 125 - 5،6،10

5 - حضرت ابراهيم ( ع ) ، انسانى متعادل و به دور از هرگونه انحراف و گرايش به باطل

و اتبع ملة إبرهيم حنيفاً

در برداشت فوق كلمه «حنيفاً»، توصيف براى «ابراهيم» گرفته شده است.

6 - آيين ابراهيم ( ع ) ، پيراسته از هرگونه انحراف و گرايش به باطل

و اتبع ملة إبرهيم حنيفاً

«حنيفاً» توصيف «ملة» (آيين) و به معناى مستقيم و خالى از هرگونه انحراف است.

10 - پرهيز ابراهيم (

ص: 46

ع ) از انحراف و گرايش به باطل ، دليل گزينش وى به دوستى خداوند

ملة إبرهيم حنيفاً و اتخذ اللّه إبرهيم خليلا

بنابراين كه وصف «حنيفاً» زمينه چينى باشد براى «و اتخذ اللّه . ..» ; يعنى چون ابراهيم پيراسته از كجى و انحراف بود، خداوند او را به دوستى خويش برگزيد.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 120 - 8

8- « عن أبى جعفر ( ع ) فى قوله : « إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً » : و ذلك انه على دين لم يكن عليه أحد غيره فكان أمة واحدة و أما « قانتاً » فالمطيع و أما الحنيف فالمسلم . . . ;

از امام باقر(ع) در باره سخن خدا «إن ابراهيم كان أُمّة قانتاً لله حنيفاً» روايت

شده است: امت بودن ابراهيم(ع) به خاطر آن است كه او بر دينى بود كه هيچ كس غير او بر آن دين نبود و اما «قانتاً» به معناى مطيع است و اما حنيف به معناى مسلم مى باشد. ..».

30- ابراهيم(ع) خليل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 260 - 28

28 - پرسش ابراهيم ( ع ) از خداوند درباره كيفيّت زنده شدن مردگان ، به انگيزه اطمينان قلب خود به خليل اللّه بودنش

قال إبرهيم ربّ ارنى . .. ليطمئنّ قلبى

امام رضا (ع) درباره «ليطمئنّ قلبى» در آيه فوق فرمود: . .. و لكن ليطمئن قلبى على

ص: 47

الخلّة

_______________________________

عيون اخبارالرضا (ع)، ج 1، ص 198، ح 1 ; نورالثقلين، ج 1، ص 276، ح 1088.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 125 - 7،10،13،14،15

7 - حضرت ابراهيم ( ع ) ، برگزيده شده از سوى خداوند به عنوان دوست

و اتخذ اللّه إبرهيم خليلا

10 - پرهيز ابراهيم ( ع ) از انحراف و گرايش به باطل ، دليل گزينش وى به

دوستى خداوند

ملة إبرهيم حنيفاً و اتخذ اللّه إبرهيم خليلا

بنابراين كه وصف «حنيفاً» زمينه چينى باشد براى «و اتخذ اللّه . ..» ; يعنى چون ابراهيم پيراسته از كجى و انحراف بود، خداوند او را به دوستى خويش برگزيد.

13 - سجده هاى بسيار ابراهيم ( ع ) ، موجب برگزيده شدن وى ، از سوى خداوند ، به عنوان خليل

و اتخذ اللّه إبرهيم خليلا

امام صادق(ع) در مورد علت برگزيده شدن حضرت ابراهيم(ع) به عنوان خليل، از سوى خداوند فرمود: لكثرة سجوده على الارض.

_______________________________

علل الشرايع، ص 34، ح 1، ب 32; نورالثقلين، ج 1، ص 554، ح 584.

14 - رد نكردن درخواست نيازمندان و نياز نبردن به درگاه غير خدا ، موجب برگزيده شدن ابراهيم ( ع ) از سوى خداوند به عنوان خليل

و اتخذ اللّه إبرهيم خليلا

امام صادق(ع) درباره علت برگزيده شدن حضرت ابراهيم(ع) به عنوان خليل، از سوى خداوند فرمود: لانه لم يرد احداً و لم يسال احداً قط غير

ص: 48

اللّه عز و جل.

_______________________________

عيون اخبار الرضا، ج 2، ص 76، ح 4، ب 32; نورالثقلين، ج 1، ص 554، ح 583.

15 - اطعام مردم و نماز شب ، موجب برگزيده شدن ابراهيم ( ع ) به عنوان خليل ، از سوى خداوند

و اتخذ اللّه إبرهيم خليلا

رسول خدا(صلی الله علیه و آله): ما اتخذ اللّه ابراهيم خليلا الا لاطعامه الطعام و صلوته بالليل و الناس نيام.

_______________________________

علل الشرايع، ص 35، ح 4، ب 32; نورالثقلين، ج 1، ص 555، ح 586.

31- ابراهيم(ع) در آتش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 24 - 9

9 - قوم ابراهيم ، براى عملى ساختن تصميم خود ، ابراهيم را در آتش پرتاب كردند .

فما كان جواب قومه . .. أو حرّقوه فأنجيه اللّه

«فاء» در «فأنجاه» براى فصاحت است و دلالت بر حذف جمله اى مى كند و آن مى تواند چنين باشد: «ثم جعلوه فى النار»

32- ابراهيم(ع) در آخرت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 130 - 8،10

8 - ابراهيم ( ع ) از برگزيدگان خدا در دنيا و از صالحان و شايستگان سراى آخرت

و لقد اصطفينه فى الدنيا و إنه فى الأخرة لمن الصلحين

10 - اخلاص ابراهيم ( ع ) و گزينشش از سوى خداوند و نيز شايستگى او براى ملحق شدن به صالحان سراى آخرت ، دليل هاى لزوم پيروى از آيين اوست .

و من يرغب .

ص: 49

.. لقد اصطفينه فى الدنيا و إنه فى الأخرة لمن الصلحين

جمله هاى «لقد اصطفيناه» و «إنه فى الأخرة . ..» به منزله دليلى براى «و من يرغب ...» مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 131 - 9

9 - تسليم بودن ابراهيم ( ع ) در برابر خدا ، دليل گزينش وى و شايستگى او براى ملحق شدن به صالحان سراى آخرت

لمن الصلحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت

«إذ» در جمله «إذ قال . ..» حرف تعليل است، بيانگر علت گزينش ابراهيم و شايستگى او براى وارد شدن به جرگه صالحان مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 27 - 8،9

8 - ابراهيم ( ع ) در آخرت ، در زمره صالحان و شايستگان است .

و إنّه فى الأخرة لمن الصلحين

9 - حضرت ابراهيم ( ع ) ، در دنيا و آخرت مورد عنايت و توجه خاص خداوند بود .

و وهبنا له إسحق . .. و ءاتينه أجره فى الدنيا و إنّه فى الأخرة لمن الصلحين

33- ابراهيم(ع) در اهل كتاب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 65 - 1،2،3،4،8

1 - موقعيّت ممتاز حضرت ابراهيم ( ع ) ، حتى در ميان اهل كتاب

يا اهل الكتاب لم تحاجّون فى ابرهيم

سعى هر يك از يهود

ص: 50

و نصارا در انتساب ابراهيم به خويش، نشانه ارجمندى مقام آن حضرت نزد ايشان است.

2 - محاجه يهود و نصارا درباره آيين ابراهيم ( ع )

يا اهل الكتاب لم تحاجّون فى ابرهيم

از جمله «و ما انزلت . .. »، معلوم مى شود محاجّه و نزاع، درباره آيين

ابراهيم بوده است.

3 - نصارا ، ابراهيم ( ع ) را نصرانى و يهوديان ، او را يهودى مى پنداشتند .

لم تحاجّون فى ابرهيم و ما انزلت التورية و الانجيل

4 - احتجاج يهود و نصارا با يكديگر ، در مورد انتساب و پيوند دينى خود به ابراهيم ( ع ) و نفى آن از طرف مقابل

يا اهل الكتاب لم تحاجّون فى ابرهيم

«ان اولى الناس بابراهيم . .. » در آيه شصت و هشتم، مى رساند كه از جمله احتجاجهاى يهود و نصارا با يكديگر، ادّعاى تبعيت و پيوند دينى خود با ابراهيم (ع) و نفى آن از ديگرى بوده است.

8 - توبيخ اهل كتاب ( يهود و نصارا ) به خاطر عدم تعقل آنان در منسوب كردن حضرت ابراهيم ( ع ) به يهوديّت و نصرانيّت

يا اهل الكتاب . .. افلا تعقلون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 66 - 3،6

3 - سرزنش اهل كتاب ( علماى يهود و نصارا ) به خاطر محاجّه و انتساب ناآگاهانه ابراهيم ( ع ) به يهوديّت و نصرانيّت

فلم تحاجّون فيما ليس لكم به علم

ص: 51

آنچه يهوديان و نصارا بدان علم نداشتند و درباره آن احتجاج مى كردند،

انتساب ابراهيم به يهوديت و نصرانيت بوده و لذا به خاطر آن، سرزنش شدند.

6 - جهل اهل كتاب به آيينى كه حضرت ابراهيم ( ع ) بدان متديّن بود .

و اللّه يعلم و انتم لا تعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 67 - 2،3

2 - يهود ، مدّعى يهوديت ابراهيم ( ع ) و نصارا ، مدّعى نصرانيّت او بودند .

يا اهل الكتاب . .. ما كان ابراهيم يهوديّاً و لا نصرانياً

3 - ادعاى يهوديّت ابراهيم ( ع ) ، حجت يهود بر حقانيّت خويش در مقابل نصارا *

يا اهل الكتاب لم تحاجّون فى ابرهيم . .. ما كان ابراهيم يهوديّاً و لا نصرانيّاً

34- ابراهيم(ع) در حج

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 199 - 11

11 - لزوم كوچ كردن از عرفات ، بسان كوچ كردن ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و ساير حج گزاران

ثم افيضوا من حيث افاض الناس

امام صادق (ع) درباره آيه «ثم افيضوا . ..» فرمود: يعنى ابراهيم و اسماعيل و اسحاق فى افاضتهم منها و من كان بعدهم

_______________________________

كافى، ج 4، ص 247، ح 4 ; نورالثقلين، ج 1، ص 196، ح 719.

35- ابراهيم(ع) در محضر خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 84 - 1

ص: 52

1 - ابراهيم ( ع ) ، با قلبى سليم به پيشگاه پروردگار بار مى يافت .

لإبرهيم . إذ جاء ربّه بقلب سليم

36- ابراهيم(ع) كنار مسجد الحرام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22 - 27 - 5

5 - اقامتگاه حضرت ابراهيم ( ع ) در جوار مسجدالحرام بود .

يأتوك رجالاً

از جمله «يأتوك رجالاً»(مردم پياده و سواره نزد تو خواهند آمد) برمى آيد

كه بنيان گذار كعبه، در كنار آن اقامت داشت; به طورى كه هر زائرى هنگام ورود به مسجدالحرام، بر آن حضرت نيز وارد مى شد.

37- ابراهيم(ع) و آزر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 74 - 6

6 - تلاش ابراهيم(ع) با استفاده از احتجاج و اعتراض براى بازداشتن آزر از بت پرستى

و إذ قال إبرهيم لأبيه ءازر أتتخذ أصناما ءالهة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 114 - 9،16

9 - بيزارى جستن ابراهيم ( ع ) از پدرش ، پس از يقين به هدايت ناپذيرى و عداوت او با خدا

فلما تبين له أنه عدو للّه تبرأ منه

16 - تبرّى ابراهيم ( ع ) از « آزر » ، على رغم داشتن خويشاوندى با وى ، تبلور خشوع عميق او در برابر خدا

أنه عدو للّه تبرأ منه إن إبرهيم لأوّه حليم

يكى از معانى كه اهل

ص: 53

لغت براى «أوّاه» برشمرده اند، خضوع و خشوع شديد

است. يعنى ابراهيم (ع)، در برابر خدا بسيار خاضع و خاشع بود. برداشت فوق بدان احتمال است كه جمله «إن إبراهيم لأوّاه» براى بيان علت تبرّى حضرت ابراهيم (ع) از آزر باشد.

38- ابراهيم(ع) و استغفار براى آزر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 114 - 1،3،4،6

1 - وعده ابراهيم ( ع ) به پدرش ، مبنى بر استغفار براى وى

و ما كان استغفار إبرهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها

3 - اقدام ابراهيم ( ع ) به استغفار براى پدرش ، تنها به دليل وعده اى بود كه به وى داده بود و نه به خاطر وجود پيوند پدر و فرزندى .

و لو كانوا أولى قربى . .. و ما كان استغفار إبرهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها أياه

4 - استغفار ابراهيم ( ع ) براى پدرش ، به دليل مشاهده نوعى گرايش به ايمان در او بود .

و ما كان استغفار . .. عن موعدة وعدها إياه

برداشت فوق، بر اين احتمال است كه ضمير فاعلى مستتر در «وعد» به «أب» و «إياه» به ابراهيم برگردد كه در اين صورت معنا چنين مى شود:

پدر ابراهيم به او وعده داده بود كه ايمان خواهد آورد و ابراهيم (ع) بر اين اساس برايش استغفار كرد.

6 - وعده ابراهيم ( ع ) به استغفار براى پدرش ، قبل از يقين به بقاى وى بر شرك و به اميد متمايل ساختن او به ايمان بود .

إلا

ص: 54

عن موعدة . .. فلما تبين له أنه عدو للّه تبرأ منه

39- ابراهيم(ع) و استغفار براى مشركان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 114 - 13

13 - عدم تأثير استغفار ابراهيم ( ع ) براى پدرش به خاطر اصرار وى بر شرك

فلما تبين له أنه عدو للّه تبرأ منه

40- ابراهيم(ع) و اسلام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 67 - 10

10 - ابراهيم ( ع ) بر آيين محمّد (صلی الله علیه و آله)

و لكن كان حنيفاً مسلماً

اميرالمؤمنين (ع) درباره «و لكن كان حنيفاً مسلماً» مى فرمايد: كان على دين محمّد (صلی الله علیه و آله).

_______________________________

تفسير عياشى، ج 1، ص 177، ح 60 ; بحارالانوار، ج 12، ص 11، ح 29.

41- ابراهيم(ع) و اهل كتاب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 67 - 4،5

4 - ادعاى مسيحيّت ابراهيم ( ع ) ، حجت نصارا براى حقّانيت خويش در مقابل يهوديان *

يا اهل الكتاب لم تحاجّون فى ابرهيم . .. ما كان ابراهيم يهوديّاً و لا نصرانيّاً

5 - موقعيّت ممتاز حضرت ابراهيم ( ع ) ، حتى در ميان اهل كتاب

ما كان ابراهيم يهوديّاً و لا نصرانيّاً

هر يك از يهود و نصارا سعى داشتند ابراهيم (ع) را به خود منتسب نمايند و اين، حاكى از موقعيت ممتاز آن حضرت نزد ايشان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 68 - 5

ص: 55

5 - يهود و نصارا هر يك مدعى انتساب و پيوند دينى با ابراهيم ( ع ) بودند .

يا اهل الكتاب لم تحاجّون فى ابرهيم . .. انّ اولى الناس بابرهيم لَلّذين اتّبعوه

42- ابراهيم(ع) و بازى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 55 - 5

5- مردم بت پرست ، حضرت ابراهيم ( ع ) را فردى بازيگر كه عقيده آنان رابه شوخى و بازى گرفته است ، مى پنداشتند .

أجئتنا بالحقّ أم أنت من اللّ-عبين

43- ابراهيم(ع) و بت پرستان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 47 - 12

12- برخورد ابراهيم ( ع ) با بت پرستان ، همراه با شكيبايى و سعه صدر بود .

سلم عليك سأستغفر لك ربّى

44- ابراهيم(ع) و بناى كعبه

جلد - نام سوره

- سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 127 - 1،3،16،18

1 - ابراهيم و اسماعيل ( ع ) ، برپا كنندگان ديوار هاى كعبه و سازنده آنها

و إذ يرفع إبرهيم القواعد من البيت و إسمعيل

قواعد (جمع قاعدة) به معناى پايه هاست و در آيه به مناسبت «البيت» مراد از آن پايه هاى ديوار مى باشد. بالا بردن پايه هاى ديوار (يرفع ابراهيم القواعد) به معناى ساختن ديوار بر پايه هاست.

3 - ابراهيم ( ع ) ، بناكننده اصلى كعبه و اسماعيل ( ع

ص: 56

) ياور او بود .

و إذ يرفع إبرهيم القواعد من البيت و إسمعيل

عطف كردن فاعلى بر فاعل ديگر، پس از آوردن فاعل نخست و متعلقات فعل - چنانچه در آيه شريفه اين گونه است - مى تواند اشاره به تفاوت آن دو فاعل در انجام كار باشد. بنابراين و به مناسبت مورد سخن از ساختن و بنا كردن است، مى توان گفت: ابراهيم سازنده اصلى و اسماعيل ياور او بوده است.

16 - از امام صادق ( ع ) روايت شده است : « . . . فلما أمراللّه عز و جل ابراهيم ان يبنى البيت و لم يدر فى اىّ مكان يبنيه فبعث اللّه جبرئيل فخطّ له موضع البيت فانزل اللّه عليه القواعد من الجنة . . . فبنى ابراهيم البيت و نقل اسماعيل الحجر من ذى طوى فرفعه الى السماء تسعة اذرع . . . ;

. .. چون خداوند عز و جل ابراهيم(ع) را مأمور بناى كعبه كرد، او نمى دانست كه كعبه را در كجا بنا كند. خداوند جبرئيل را فرستاد و او در مكان كعبه، خطى روى زمين كشيد. سپس خداوند، پايه هاى كعبه را از بهشت فرو فرستاد ... و ابراهيم(ع) خانه را بنا كرد و اسماعيل(ع) از «ذى طوى» سنگ آورد و ابراهيم(ع) ]ديوارهاى[ خانه را تا نه ذراع بالا آورد ...».

18 - از امام صادق ( ع ) روايت شده كه : « . . . كان البيت درة بيضاء فرفعه اللّه إلى السماء و بقى أساسه . . . فأمر اللّه ابراهيم و اسماعيل أن يبنيا البيت على القواعد ;

ص: 57

. .. خانه كعبه چون درّ سفيدى بود، پس خداوند آن را به آسمان بالا برد و اساس آن باقى ماند ... پس خداوند ابراهيم و اسماعيل (ع) را مأمور كرد كه خانه كعبه را بر همان پايه هاى قبلى بنا كنند».

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 128 - 15

15 - از حضرت على بن ابى طالب ( ع ) روايت شده است كه : « لما فرغ

ابراهيم من بناء البيت قال : فعلت أى رب فأرنا مناسكنا ، ابرز ها لنا ، علّمنا ها ، فبعث اللّه جبرئيل فحجّ به ;

چون ابراهيم(ع) از ساختن خانه كعبه فارغ گشت، عرض كرد: پروردگارا! من مأموريت خود را انجام دادم، پس شيوه انجام اعمال حج را به ما نشان بده و آن را بر ما آشكار كن و به ما بياموز. پس خداوند جبرئيل را فرستاد تا به همراهى ابراهيم حج نمايد ]و به صورت عملى به ابراهيم(ع) نشان دهد[ ».

45- ابراهيم(ع) و پرندگان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 260 - 16،27،29

16 - بازگشت پرندگان ذبح شده به جانب ابراهيم ( ع ) ، پس از فراخوانى آنها

ثمّ ادعهنّ يأتينك سعياً

27 - طاووس ، خروس ، كبوتر و كلاغ ، چهار پرنده اى كه ابراهيم ( ع ) برگزيد .

فخذ اربعة من الطير

امام صادق (ع): . .. فاخد ابراهيم الطاووس و الديك و الحمام و الغراب

ص: 58

...

_______________________________

تفسير قمى، ص 91 ; نورالثقلين، ج 1، ص 280، ح 1098.

29 - حضرت ابراهيم ( ع ) ، اجزاىِ مرغان را بر ده كوه قرار داد .

ثمّ اجعل على كلّ جبل منهنّ جزءاً

امام صادق (ع): . .. و كانت الجبال عشرة.

_______________________________

كافى، ج 8، ص 305، ح 473 ; نورالثقلين، ج 1، ص 280، ح 1097 و 1098.

46- ابراهيم(ع) و جبرئيل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 198 - 18

18 - خطاب جبرئيل به حضرت ابراهيم ، در عرفات : « اعرف بها مناسكك و اعترف بذنبك » سبب نامگذارى عرفات به اين نام

فاذا افضتم من عرفات

امام باقر (ع) و امام صادق (ع): . .. فقال «جبرئيل» هذه عرفات، فاعرف بها مناسكك و اعترف بذنبك فسمّى عرفات

_______________________________

كافى، ج 4، ص 207، ح 9 ; علل الشرايع، ج 2، ص 436، ح 1، ب 173.

47- ابراهيم(ع) و خطاكاران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 75 - 1

1- ابراهيم ( ع ) ، پيامبرى بردبار كه هرگز در مؤاخذه خطاكاران تعجيل نمى كرد .

إن إبرهيم لحليم

_______________________________

علل الشرايع، ص 550، ح 4، ب 340; نورالثقلين، ج 2، ص384، ح165.

48- ابراهيم(ع) و خورشيدپرستى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 78 - 14

14 - عن أبى عبدالله(ع): . ..

ص: 59

كشف الله له (إبراهيم) عن السموات حتى رأى العرش و من عليه و اراه الله ملكوت السموات و الأرض فعند ذلك «قال يا قوم إنى برىء مما تشركون» ... .

از امام صادق(ع) روايت شده است: . .. خداوند براى ابراهيم(ع) آسمانها را نمايان كرد تا اينكه عرش و ساكنان آن را مشاهده نمود و خدا ملكوت آسمانها و زمين را به او نماياند، در اين هنگام گفت: «اى قوم من، از آنچه شريك خدا مى دانيد، بيزارم» ... .

49- ابراهيم(ع) و دروغ

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 63 - 6،7

6- « عن الصادق ( ع ) : واللّه ما فعله كبيرهم و ما كذب إبراهيم فقيل : و كيف ذلك ؟ قال : إنّما قال : فعله كبيرهم هذا إن نطق و إن لم ينطق فلم يفعل كبيرهم هذا شيئاً ;

از امام صادق(ع) روايت شده: به خدا سوگند بت بزرگ آن كار را نكرده بود و ابراهيم نيز دروغ نگفت. به امام صادق(ع) گفته شد: چگونه اين ممكن است [در حالى كه ابراهيم گفت اين كار را بت بزرگ كرده است؟] امام فرمود: ابراهيم(ع) گفت: اگر بت بزرگ سخن بگويد، اين كار را كرده است و اگر سخن نگويد آن بت بزرگ كارى نكرده است».

7- « عن أبى عبداللّه ( ع ) : إنّ اللّه . . . أحبّ الكذب فى الإصلاح . . . ان إبراهيم ( ع ) إنّما قال : « بل فعله كبيرهم هذا » إرادة الإصلاح و دلالة على أنّهم لايفعلون ;

ص: 60

ز امام صادق(ع) روايت شده: خداوند . .. دروغ گفتن براى اصلاح را دوست دارد ... ابراهيم(ع) هنگامى كه گفت: «بل فعله كبيرهم هذا» هدف او اصلاح

و راهنمايى [مردم] بود كه آنان [بدانند] بت ها كارى انجام نمى دهند».

50- ابراهيم(ع) و دوران يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 6 - 19

19- ابراهيم و اسحاق ( ع ) ، به هنگام شروع داستان يوسف ( خواب ديدن ستارگان ، خورشيد و ماه ) در حال حيات نبودند .

كما أتمّها على أبويك من قبل

برداشت فوق ، از قيد «من قبل» استفاده مى شود. البته اين در صورتى است كه «من قبل» قيد براى «أبويك» باشد ، نه متعلق به «أتمّها».

51- ابراهيم(ع) و ذكر خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 75 - 3

3- ابراهيم ( ع ) ، پيوسته به خداوند توجه داشت و خواسته هاى خود را از او تقاضا مى كرد .

إن إبرهيم . .. منيب

انابه به درگاه خداوند، به معناى رجوع كردن به اوست.

52- ابراهيم(ع) و رؤيت عرش

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 78 - 3

3 - بزرگتر بودن خورشيد از ماه، بهانه ابراهيم(ع) براى عدول از ماه پرستى و تظاهر به پرستش خورشيد

فلما رءا الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكبر

53- ابراهيم(ع) و ستارگان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات 37 - 88 - 2

ص: 61

2 - حضرت ابراهيم ( ع ) ، به هنگام فراخوانده شدن براى خروج از شهر ، به منظور تصميم گيرى در اين باره به ستارگان نگريست .

فنظر نظرة فى النجوم

برداشت ياد شده، بر اين اساس مبتنى است كه نگاه حضرت ابراهيم(ع) به

ستارگان به معناى حقيقى آن باشد; نه كنايه از به تفكر فرورفتن.

54- ابراهيم(ع) و ستاره پرستان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 76 - 6

6 - ابراهيم(ع) در برابر ستاره پرستان، با توجه به پنهان شدن ستارگان، پذيرفتن ربوبيت براى آنها را نامعقول اعلام كرد.

قال هذا ربى فلما أفل قال لا أحب الأفلين

«افول» به معنى پنهان شدن است.

55- ابراهيم(ع) و سلام ملائكه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 69 - 4

4- ابراهيم ( ع ) ، سلام فرشتگان را پاسخ گفت و براى تدارك غذا از حضور آنان بيرون رفت .

قال سلم فما لبث أن جاء بعجل حنيذ

56- ابراهيم(ع) و شرك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 135 - 8

8 - ابراهيم ( ع ) ، هرگز به شرك گرايش پيدا نكرد و از مشركان نبود .

و ما كان من المشركين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 67 - 7

7 - ابراهيم ( ع ) ،

ص: 62

هرگز مشرك نبود .

و ما كان من المشركين

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 120 - 7

7- ابراهيم ( ع ) ، منزه از شرك و جدا از صف مشركان بود .

إن إبرهيم . .. و لم يك من المشركين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 123 - 6

6- ابراهيم ( ع ) ، شخصيتى حق گرا و مبرّا از شرك و جدا از مرام مشركان

در همه عمر خويش

ملّة إبرهيم حنيفًا و ما كان من المشركين

57- ابراهيم(ع) و ظلم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 124 - 19

19 - ابراهيم ( ع ) ، از هرگونه ستمكارى مبرا و منزه بود .

إنى جاعلك للناس إماماً . .. قال لاينال عهدى الظلمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 59 - 7

7- حضرت ابراهيم ( ع ) به خاطر شكستن بت ها ، در پندار قومش ظالم و ستمگر بود .

قالوا من فعل هذا بالهتنا إنّه لمن الظلمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 64 - 4

4- بت پرستان قوم ابراهيم ، به ظلم خويش و تبرئه ابراهيم ( ع )

ص: 63

از آن اعتراف كردند .

فقالوا إنّكم أنتم الظلمون

ضمير منفصل «أنتم» تأكيد براى «كم» است و جمله «إنّكم أنتم. ..» دلالت بر حصر دارد. اين حصر از نوع حصر اضافى است; يعنى، منحصراً شما ظالم هستيد نه حضرت ابراهيم(ع).

58- ابراهيم(ع) و عذاب قوم لوط

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 76 - 7

7- جر و بحث ابراهيم ( ع ) با فرشتگان و شفاعت او درباره قوم لوط ، پيش از اطلاع او بر قطعى شدن عذاب آنان بوده است .

يجدلنا فى قوم لوط . .. يإبرهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 58 - 5

5- حضرت ابراهيم ( ع ) از عذاب قوم لوط پيش از نزول آن ، توسط فرشتگان آگاه شده بود .

قال فما خطبكم . .. قالوا إنا أُرسلنا إلى قوم مجرمين

59- ابراهيم(ع) و قوم لوط

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 75 - 4

4- بردبارى ابراهيم ( ع ) و تأسفش بر مشكلات مردم و اعتقاد راسخش به خداوند ، برانگيزنده او به شفاعت درباره قوم لوط

يجدلنا فى قوم لوط. إن إبرهيم لحليم أوّه منيب

جمله «إن إبراهيم . ..» بيانگر علّت مجادله ابراهيم(ع) درباره قوم لوط و دفاع او از ايشان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 76 - 2

ص: 64

2- فرشتگان از ابراهيم ( ع ) خواستند تا از شفاعت درباره قوم لوط صرف نظر كند و بر آن اصرار نورزد .

يإبرهيم أعرض عن هذا

«هذا» اشاره به «جدالى» است كه از «يجادلنا» در آيه قبل استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 32 - 4

4 - حضرت ابراهيم ( ع ) احتمالاً ، از وجود كسانى در ميان قوم لوط كه رفتار آنان را نداشتند ، خبر نداشت .

قال إنّ فيها لوطًا قالوا نحن أعلم بمن فيها

از اين كه ابراهيم(ع) پس از شنيدن تصميم ملائكه براى عذاب قوم لوط، تنها، از سرنوشت حضرت لوط(ع) ابراز نگرانى كرد، و ملائكه، در جواب از كسان ديگرى هم خبر دادند، نشان دهنده اين حقيقت است كه آن حضرت، احتمالاً از آن افراد خبر نداشت.

60- ابراهيم(ع) و كافران مكه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 126 - 4،20

4 - ابراهيم ( ع ) ، كفرپيشگان مكه را شايسته بهره مند شدن از روزى هاى الهى نمى دانست .

و ارزق . .. من ءامن منهم باللّه و اليوم الأخر

20 - دلجويى خداوند از ابراهيم ( ع ) به خاطر اجابت نكردن دعاى او عليه كافران مكه

و ارزق . .. من ءامن منهم ... قال و من كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب

النار

از هدفهاى بيان

ص: 65

اندك بودن متاع دنيا و زمان بهره گيرى از آن و نيز بيان فرجام شوم كفرپيشگان پس از رد كردن تقاضاى ابراهيم عليه آنان، دلجويى از ابراهيم است.

61- ابراهيم(ع) و كعبه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 97 - 4،5

4 - كعبه ، عبادتگاه حضرت ابراهيم ( ع ) *

فيه ايات بيّنات مقام ابرهيم

بنابراينكه مراد از «مقام ابراهيم»، مقام عبادت آن حضرت باشد ; چنانچه علامه طباطبائى احتمال داده اند.

5 - اهميّت و ارزشمندى مقام ابراهيم ( ع ) در كعبه

فيه ايات بيّنات مقام ابرهيم

62- ابراهيم(ع) و ماه پرستان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 77 - 13

13 - عن الرضا(ع): إن إبراهيم(ع) وقع إلى ثلاثة اصناف . .. صنف يعبد القمر ... «فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربى» على الانكار و الاستخبار ... .

از امام رضا(ع) روايت شده است: . .. ابراهيم(ع) با سه گروه برخورد كرد ... گروهى كه ماه را مى پرستيدند ... «پس آنگاه كه ماه را تابان ديد»، به عنوان استفهام انكارى گفت: «اين پروردگار من است» ... .

63- ابراهيم(ع) و ماه پرستى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 78 - 3

3 - بزرگتر بودن خورشيد از ماه، بهانه ابراهيم(ع) براى عدول از ماه پرستى و تظاهر به پرستش خورشيد

فلما رءا الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكبر

64- ابراهيم(ع) و مسيحيان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 68 - 4،5،6

ص: 66

4 - بيگانگى يهود و نصارا از آيين حضرت ابراهيم ( ع ) ( تسليم بودن در برابر خدا )

انّ اولى الناس بابرهيم لَلّذين اتّبعوه

جمله «ان اولى . .. »، تعريضى است به يهود و نصارا كه چنين نيستند.

5 - يهود و نصارا هر يك مدعى انتساب و پيوند دينى با ابراهيم ( ع ) بودند .

يا اهل الكتاب لم تحاجّون فى ابرهيم . .. انّ اولى الناس بابرهيم لَلّذين اتّبعوه

6 - سزاوارترين مردم به انتساب و پيوند دينى به حضرت ابراهيم ( ع ) ، پيامبر (صلی الله علیه و آله) و مؤمنانند ; نه يهود و نصارا .

ما كان ابرهيم يهودياً و لا نصرانياً . .. انّ اولى الناس بابرهيم لَلّذين اتّبعوه

65- ابراهيم(ع) و مسيحيت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 135 - 11

11 - ابراهيم ( ع ) ، نه بر آيين يهود و نه بر آيين نصارا .

قالوا كونوا هوداً أو نصرى تهتدوا قل بل ملة إبرهيم حنيفاً

66- ابراهيم(ع) و مشركان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 83 - 1،2

1 - ادله و براهين ارائه شده از سوى ابراهيم(ع) در برابر مشركان، آموخته هاى خداوند به آن حضرت بود.

و تلك حجتنا ءاتينها إبرهيم

2 - احتجاجهاى ابراهيم(ع)، با قوم مشرك خويش، در نهايت اتقان و

ص: 67

متانت و شايسته تأمل و دقت است.

و تلك حجتنا ءاتينها إبرهيم على قومه

اضافه شدن كلمه «حجت» به ضمير متكلم مع الغير «نا» بيانگر بزرگداشت و عظمت ادله اى است كه ابراهيم(ع) در احتجاجهاى خويش بدان تمسك جسته است.

67- ابراهيم(ع) و ملائكه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 69 - 4،8،16

4- ابراهيم ( ع ) ، سلام فرشتگان را پاسخ گفت و براى تدارك غذا از حضور آنان بيرون رفت .

قال سلم فما لبث أن جاء بعجل حنيذ

8- ابراهيم ( ع ) ، در فاصله اى كوتاه پس از آمدن فرشتگانِ بشارت ، گوساله اى بريان شده براى آنان آورد .

فما لبث أن جاء بعجل حنيذ

ضمير در «لبث» به ابراهيم(ع) برمى گردد و «أن جاء» به تقدير «فى» متعلق به «لبث» است. «عجل» به گوساله نر كه بيش از يك ماه نداشته باشد، گفته مى شود و «حنيذ» به معناى بريان شده است. بنابراين «فما لبث ...»; يعنى، ابراهيم(ع) در آوردن گوساله اى بريان شده درنگى نكرد.

16- « عن أبى عبدالله ( ع ) قال : إن الله تعالى بعث أربعة أملاك فى إهلاك قوم لوط : جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و كرّوبيل ( ع ) فمرّوا بابراهيم ( ع ) . . . و كان صاحب أضياف فشوى لهم عجلاً سميناً حتى أنضجه ثم قرّبه إليهم . . . ;

از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: خداى تعالى براى هلاك كردن قوم لوط چهار فرشته فرستاد:

ص: 68

جبرئيل، ميكائيل، اسرافيل و كرّوبيل. پس بر

ابراهيم گذر كردند و ابراهيم مهمانپذير و مهمان دوست بود. از اين رو گوساله فربهى برايشان بر آتش نهاد تا آن را پخت و نزد آنان آورد ...».

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 70 - 2،8،12

2- خوددارى فرشتگان از خوردن غذاى ابراهيم ( ع ) ، موجب ناراحتى و ناخوشايندى او شد .

فلما رءآ أيديهم لاتصل إليه نكرهم

8- حضرت ابراهيم ( ع ) به ماهيت مهمانان خويش ( فرشته بودن آنان ) تا پيش از معرفى خودشان ، پى نبرده بود .

قالوا لاتخف إنا أُرسلنا إلى قوم لوط

12- « عن أبى عبدالله ( ع ) قال : إن الله تعالى بعث أربعة أملاك . . . فمرّوا بابراهيم ( ع ) و هم معتمّون فسلّموا عليه فلم يعرفهم . . . فشوى لهم عجلاً سميناً حتى أنضجه ثم قرّبه إليهم فلما وضعه بين أيديهم رأى أيديهم لاتصل إليه نكرهم و أوجس منهم خيفة فلما رأى ذلك جبرئيل حسر العمامة عن وجهه و عن رأسه فعرفه ابراهيم ( ع ) فقال أنت هو ؟ فقال : نعم . . . ;

از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: خداى تعالى چهار فرشته فرستاد آنان بر ابراهيم گذر كردند در حالى كه داراى عمامه بودند [سر و صورت خود را با عمامه پوشانده بودند] پس بر او سلام كردند، او آنان را

نشناخت. .. آن گاه برايشان گوساله فربهى بر آتش نهاد تا

ص: 69

آن را پخت و نزد آنان آورد و هنگامى كه ابراهيم(ع) ديد دست فرشتگان به آن گوساله بريان نمى رسد، آنان را نشناخت و در دل احساس ترس نمود، چون جبرئيل چنين ديد، عمامه را از سر و صورت خود كنار زد. پس ابراهيم او را شناخت و گفت: تو همانى گفت: آرى».

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 74 - 3،5

3- ابراهيم ( ع ) ، پس از پى بردن به هدف فرشتگان ( نابودسازى قوم لوط ) ، با آنان به چون و چرا و جر و بحث پرداخت .

يجدلنا فى قوم لوط

جمله «قد جاء أمر ربك» در آيه 76 مى تواند قرينه اى بر اين باشد كه مراد از «يجادلنا»، «يجادل رسلنا» باشد.

5- جدال و چون و چراى ابراهيم ( ع ) درباره قوم لوط ، پس از برطرف شدن ترس او و دريافت بشارت ( فرزنددار شدن ) بود .

فلما ذهب عن إبرهيم الروع و جاءته البشرى يجدلنا فى قوم لوط

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 54 - 4

4- ابراهيم ( ع ) پس از دريافت خبر فرزنددار شدنش از فرشتگان ، خواستار

توضيح و اطلاعات بيشترى از آنان شد .

فبم تبشّرون

برداشت فوق بر اين اساس است كه «با» در «فبم» براى ملابست باشد و استفهام در جمله «فبم تبشّرون» سؤال از چگونگى تحقق چنين بشارتى (فرزنددار

ص: 70

شدن) باشد و نه ترديد و سؤال از اصل فرزنددار شدن.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 57 - 1

1- ابراهيم ( ع ) پس از شناخت مهمانانش ( فرشتگان ) از مأموريت اصلى و مهم آنان جويا شد .

قال فما خطبكم أيّها المرسلون

«خطب» به معناى امر مهم است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 58 - 1

1- در پى جويا شدن ابراهيم ( ع ) از مأموريت اصلى مأموران الهى ( فرشتگان ) آنان هلاكت قوم تبهكار ( قوم لوط ) را مأموريت اصلى خويش معرفى كردند .

قال فما خطبكم أيّها المرسلون . قالوا إنا أُرسلنا إلى قوم مجرمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 31 - 1

1 - فرستادگان خداوند براى يارى لوط ( ع ) ، ابتدا ، نزد ابراهيم ( ع ) رفتند و مأموريت خود را به او اعلام كردند .

قال ربّ انصرنى . .. و لمّا جاءت رسلنا إبرهيم بالبشرى قالوا إنّا مهلكوا أهل هذه

68- ابراهيم(ع) و هدايت ناپذيران

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه - 9 - 114 - 17

17 - ابراهيم ( ع ) داراى رحمت فراوان نسبت به مردم و متأسف از هدايت ناپذيرى مشركان

إن إبرهيم لأوّه حليم

يكى ديگر از

ص: 71

معانى كه اهل لغت براى «أوّاه» نوشته اند، رقّت و رحمت است. يعنى ابراهيم (ع) بسيار رقيق القلب و نسبت به مردم، بسيار مهربان بود. برداشت فوق بر اين اساس است كه جمله «إن إبراهيم لأوّاه» بيانگر علت وعده ابراهيم (ع) به آزر باشد ; يعنى، شدت رحمت ابراهيم (ع) سبب گرديد، براى جذب آزر به ايمان، وعده استغفار به وى بدهد.

69- ابراهيم(ع) و هلاكت قوم لوط

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 74 - 3

3- ابراهيم ( ع ) ، پس از پى بردن به هدف فرشتگان ( نابودسازى قوم لوط ) ، با آنان به چون و چرا و جر و بحث پرداخت .

يجدلنا فى قوم لوط

جمله «قد جاء أمر ربك» در آيه 76 مى تواند قرينه اى بر اين باشد كه مراد از «يجادلنا»، «يجادل رسلنا» باشد.

70- ابراهيم(ع) و يعقوب(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 6 - 17

17- ابراهيم و اسحاق ( ع ) ، پدران يعقوب و يوسف ( ع ) بودند .

على أبويك من قبل إبرهيم و إسحق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 72 - 4

4- تولد يعقوب ( ع ) ، در زمان حيات ابراهيم ( ع ) بود .

و وهبنا له إسحق و يعقوب

يعقوب(ع) فرزند اسحاق و نوه ابراهيم(ع) است; ولى از آن جا كه خداوند نام يعقوب را همراه با

ص: 72

اسحاق ذكر فرمود و هر دو را به عنوان موهبت خود به ابراهيم يادآور شد، مى رساند كه يعقوب(ع) در زمان حيات ابراهيم(ع) تولد يافته بود.

71- ابراهيم(ع) و يوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 6 - 17

17- ابراهيم و اسحاق ( ع ) ، پدران يعقوب و يوسف ( ع ) بودند .

على أبويك من قبل إبرهيم و إسحق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 38 - 1

1- ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( ع ) ، پدران و اجداد يوسف ( ع ) بودند .

واتبعت ملّة ءاباءِى إبرهيم و إسحق و يعقوب

72- ابراهيم(ع) و يهود

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 68 - 4،5،6

4 - بيگانگى يهود و نصارا از آيين حضرت ابراهيم ( ع ) ( تسليم بودن در برابر خدا )

انّ اولى الناس بابرهيم لَلّذين اتّبعوه

جمله «ان اولى . .. »، تعريضى است به يهود و نصارا كه چنين نيستند.

5 - يهود و نصارا هر يك مدعى انتساب و پيوند دينى با ابراهيم ( ع ) بودند .

يا اهل الكتاب لم تحاجّون فى ابرهيم . .. انّ اولى الناس بابرهيم لَلّذين اتّبعوه

6 - سزاوارترين مردم به انتساب و پيوند دينى به حضرت ابراهيم ( ع ) ، پيامبر (صلی الله علیه و آله) و مؤمنانند ; نه يهود و

ص: 73

نصارا .

ما كان ابرهيم يهودياً و لا نصرانياً . .. انّ اولى الناس بابرهيم لَلّذين اتّبعوه

73- ابراهيم(ع) و يهوديت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 135 - 11

11 - ابراهيم ( ع ) ، نه بر آيين يهود و نه بر آيين نصارا .

قالوا كونوا هوداً أو نصرى تهتدوا قل بل ملة إبرهيم حنيفاً

74- ابراهيم(ع) هنگام استماع آيات خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 58 - 16

16- زكريا ، يحيى ، مريم ( س ) ، عيسى ، ابراهيم ، اسحق ، يعقوب ، موسى ، هارون ، اسماعيل ، و ادريس ( ع ) ، هنگام شنيدن آيات الهى به سجده مى افتادند و در حال سجود اشك مى ريختند .

أُولئك . .. إذا تتلى عليهم ءايت الرحمن خرّوا سجّدًا و بكيًّا

75- ابراهيم(ع) هنگام بشارت ملائكه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 72 - 1

1- ابراهيم ( ع ) و همسرش ساره ، هنگام بشارت فرشتگان به تولد اسحاق و

يعقوب ، پير و كهنسال بودند .

قالت يويلتى ءألد و أنا عجوز و هذا بعلى شيخًا

76- ابراهيم(ع) هنگام عذاب قوم لوط

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 76 - 10

10- زمان نزول عذاب قوم لوط در سن پيرى و كهنسالى ابراهيم ( ع ) بوده است .

و هذا بعلى شيخًا .

ص: 74

.. يإبرهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك

77- ابراهيم(ع) هنگام ولادت يعقوب(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 49 - 6

6- تولد يعقوب در زمان حيات حضرت ابراهيم ( ع ) بوده است .

وهبنا له إسحق و يعقوب

بر حسب ظاهر، صدق هبه زمانى است كه دريافت كننده در قيد حيات باشد.

با توجه به اين كه يعقوب نيز در اين آيه موهبت به ابراهيم(ع) دانسته شده، چنين برمى آيد كه او نيز در زمان حيات ابراهيم متولد شده باشد.

78- اتقان احتجاج ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 83 - 2

2 - احتجاجهاى ابراهيم(ع)، با قوم مشرك خويش، در نهايت اتقان و متانت و شايسته تأمل و دقت است.

و تلك حجتنا ءاتينها إبرهيم على قومه

اضافه شدن كلمه «حجت» به ضمير متكلم مع الغير «نا» بيانگر بزرگداشت و عظمت ادله اى است كه ابراهيم(ع) در احتجاجهاى خويش بدان تمسك جسته است.

79- اتمام نعمت بر ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 6 - 13،15

13- ابراهيم و اسحاق ( ع ) از نعمت كامل و تمام الهى برخوردار بودند .

كما أتمّها على أبويك من قبل إبرهيم و إسحق

15- يوسف ( ع ) آگاه به بهره مندى ابراهيم و اسحاق ( ع ) از نعمت هاى كامل الهى

كما أتمّها على أبويك من قبل

80- اجابت دعاى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 126 - 12

ص: 75

12 - خداوند ، دعاى حضرت ابراهيم ( ع ) ( شهر شدن سرزمين مكه و امنيت و رفاه مؤمنان آن ) را مستجاب كرد .

رب اجعل . .. قال و من كفر فأمتعه قليلا

ابراهيم، در دعاى خويش اشاره به اين داشت كه: خداوند، كافران مكه را از روزيهاى خويش محروم سازد. جمله «و من كفر فأمتعه» (ولى آن كس كه كافر شود او را بهره اى اندك خواهم داد) پاسخ منفى خداوند به اين تقاضاى ابراهيم است. رد بخشى از يك درخواست، حكايت از اجابت ديگر درخواستها دارد.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 48 - 15

15- ابراهيم ( ع ) ، به مستجاب شدن دعاهايش به درگاه خداوند اميدوار بود .

عسى ألاّ أكون بدعاء ربّى شقيًّا

«شقاء» نقطه مقابل سعادت است و به معناى سختى و زحمت نيز مى آيد و «باء» در «بدعاء ربّى» سببيه است. ابراهيم با جمله «عسى ...» اظهار اميدوارى كرد كه دعاى او رد نشود بلكه اجابت شده و اسباب سعادت منديش را فراهم سازد و در حل مشكلات او را يارى دهد.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 101 - 2

2 - دعاى ابراهيم ( ع ) براى فرزنددار شدن ، مورد استجابت پروردگار قرار گرفت .

ربّ هب لى من

ص: 76

الصلحين . فبشّرنه بغلم حليم

81- احتجاج ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره - 2 - 258 - 1،4،10،17،19

1 - محاجّه و ستيز نمرود ( شاه بابل ) با ابراهيم ( ع ) ، درباره ربوبيّت الهى

الم تر الى الّذى حاجّ ابرهيم فى ربّه ان اتيه اللّه الملك

كلمه «حاجّ» از مصدر محاجّه به معناى ارائه برهان و دليل است در مقابل حجّت و دليل خصم و خالى از معناى مخاصمه و مجادله نيست. بنابرآنچه مورّخين نوشته اند و نيز روايات دلالت دارد، پادشاه معاصر حضرت ابراهيم (ع)، نمرود (از سلاطين بابل) بوده است.

4 - دعوت خداوند به دقّت در محاجّه نمرود با ابراهيم ( ع )

الم تر الى الّذى حاجّ ابرهيم

10 - استدلال ابراهيم ( ع ) به اماته ( ميراندن ) و احياء ( زنده كردن ) پروردگار ، بر وحدانيّت و ربوبيّت وى

اذ قال ابرهيم ربّى الّذى يحيى و يميت

17 - ثابت شدن توحيد ربوبى خداوند بر نمرود ، پس از بيان دلايل روشن توسط ابراهيم ( ع )

اذ قال ابرهيم ربّى . .. فبهت الّذى كفر

19 - درخواست ابراهيم ( ع ) از نمرود بر تغيير در نظام عالم ( آوردن خورشيد از مغرب ) ، براى اثبات مدّعاى ربوبيّتش

فأت بها من المغرب

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 66 - 3

3 - سرزنش اهل كتاب (

ص: 77

علماى يهود و نصارا ) به خاطر محاجّه و انتساب ناآگاهانه ابراهيم ( ع ) به يهوديّت و نصرانيّت

فلم تحاجّون فيما ليس لكم به علم

آنچه يهوديان و نصارا بدان علم نداشتند و درباره آن احتجاج مى كردند، انتساب ابراهيم به يهوديت و نصرانيت بوده و لذا به خاطر آن، سرزنش شدند.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 74 - 6

6 - تلاش ابراهيم(ع) با استفاده از احتجاج و اعتراض براى بازداشتن آزر از بت پرستى

و إذ قال إبرهيم لأبيه ءازر أتتخذ أصناما ءالهة

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 76 - 2،6

2 - ابراهيم(ع) با تظاهر به ستاره پرستى و استدلال جدلى به ابطال عقيده شرك قوم خود پرداخت.

فلما جن عليه الّيل رءا كوكبا قال هذا ربى

جمله «فلما جن» تصريح بر «كذلك نرى . .. » است. يعنى نتيجه ارائه ملكوت به ابراهيم(ع) آن شد كه او بدين صورت به مبارزه با شرك بپردازد.

بنابراين سخن ابراهيم(ع) تنها از سر مجادله و به براى ابطال باطل بوده است.

6 - ابراهيم(ع) در برابر ستاره پرستان، با توجه به پنهان شدن ستارگان، پذيرفتن ربوبيت براى آنها را نامعقول اعلام كرد.

قال هذا ربى فلما أفل قال لا أحب الأفلين

«افول» به معنى پنهان شدن است.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 77 - 2،3

ص: 78

2 - ابراهيم(ع) در مقام مجادله با تظاهر به ماه پرستى به ابطال آن پرداخت.

فلما رءا القمر بازغا قال هذا ربى فلما أفل

3 - تظاهر ابراهيم(ع) به ماه پرستى و مجادله با ماه پرستان به هنگام تابندگى آن بوده است.

فلما رءا القمر بازغا قال هذا ربى

«بزوغ» به معناى طلوع و تابش است. (لسان العرب). راغب نيز در ماده «بزغ» و در شرح آيه مورد بحث گويد: «اى طالعا منتشر الضوء». بنابراين سخن ابراهيم(ع) با ماه پرستان در اوايل و يا اواخر ماه نبوده، بلكه به هنگام تابش آن بوده است.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 78 - 2

2 - ابراهيم(ع) در مقام مجادله و براى ابطال عقايد شرك آميز قوم خويش تظاهر به خورشيدپرستى كرد.

فلما رءا الشمس بازغة قال هذا ربى

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 79 - 1

1 - ابراهيم(ع) در پى مجادله با مردم و ابطال باورهاى شرك آلود آنان، بر يگانه پرستى خويش تأكيد كرد.

فلما أفل . .. إنى وجهت وجهى للذى فطر السموت

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 80 - 2،5،9

2 - تعصب و پافشارى قوم ابراهيم بر عقيده شرك خويش، على رغم استدلالهاى آن حضرت بر بطلان آن

و حاجه

ص: 79

قومه قال أتحجونى فى الله

5 - استدلالهاى ابراهيم(ع) بر ابطال شرك و پرستش بتها و اجرام آسمانى به هدايت خداوند بود.

أتتخذ أصناما . .. قال لاأحب الأفلين ... و قد هدين

9 - قوم ابراهيم در مقابله با ادله توحيدى آن حضرت، او را به آسيب ديدن از جانب بتها بيم دادند.

و لا أخاف ما تشركون به

جمله «لا أخاف» - كه پاسخ حضرت ابراهيم(ع) به تهديد مشركان است - قرينه بر وقوع تهديد از جانب آنهاست.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 42 - 1

1- حضرت ابراهيم ( ع ) ، به خاطر بت پرستى آزر با او به بحث و گفت وگو پرداخت .

إذ قال لأبيه يأبت لِمَ تعبد ما لايسمع و لايبصر و لايغنى عنك شيئًا

چنانچه در سوره انعام آمده است، نام مخاطب ابراهيم(ع) «آزر» بوده است.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 43 - 5

5- ابراهيم ( ع ) ، پيش از مناظره اش با آزر ، موحدى هدايت يافته و آگاه بود .

يأبت إنّى قد جاءنى من العلم ما لم يأتك فاتّبعنى أهدك صرطًا سويًّا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 65 - 6

6- بت پرستان ، استدلال هاى ابراهيم ( ع ) بر بطلان شرك را نادرست انگاشته

ص: 80

و او را به خاطر شكستن بت ها مجرم دانستند .

فسلوهم إن كانوا ينطقون . .. ثمّ نكسوا على رءوسهم لقد علمت ما هؤلاء

ينطقون

جمله «لقد علمت ما هؤلاء ينطقون» پاسخ مشركان به كلام ابراهيم(ع) (فسئلوهم إن كانوا ينطقون) است; يعنى، تو مى دانى كه بت ها از سخن گفتن عاجزاند، پس چرا ما را به سؤال كردن از بت ها حواله مى دهى. لابد سؤال تو براى فرار از اتهام بت شكنى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 68 - 3

3- درماندگى و ناتوانى قوم ابراهيم ، از مقابله با منطق ابراهيم ( ع )

قال أفتعبدون من دون اللّه ما لاينفعكم . .. قالوا حرّقوه وانصروا ءالهتكم

بت پرستان در برابر سخنان منطقى و مواضع به حق حضرت ابراهيم(ع)، متوسل به زور و تهديد شدند. از اين نكته مى توان برداشت ياد شده را استفاده كرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 97 - 3

3 - ناتوانى مشركان از مقابله با منطق و استدلال ابراهيم ( ع ) بر بطلان شرك و بت پرستى

فى الجحيم

تصميم مشركان بر نابودى ابراهيم(ع) با سوزاندن آن حضرت - پس از شنيدن سخن منطقى و خردبرانگيزش - گوياى برداشت ياد شده است.

82- احترام ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 37 - 5

ص: 81

5- احترام و موقعيت حضرت ابراهيم ( ع ) ، نزد مشركان صدراسلام

أم لم ينبّأ. .. و إبرهيم الذى وفّى

توبيخ شدن مردم عصر نزول، به خاطر توجه نكردن به پيام آسمانى ابراهيم(ع)، نشانگر آن است كه آن حضرت در ميان آنان موقعيت ويژه اى داشت.

83- احترام به ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 102 - 21

21 - اظهار علاقه و محبت ابراهيم ( ع ) نسبت به فرزندش ( اسماعيل ) و احترام و اظهار تعلق اسماعيل ( ع ) نسبت به پدر

يبنىّ إنّى أرى فى المنام . .. يأبت افعل ما تؤمر

برداشت ياد شده از تعبير «يابنىّ» (پسرك من) و «يا أبت» (پدر من) به دست مى آيد.

84- احترام مهمانان ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات - 51 - 24 - 3

3 - اكرام و اجلال ابراهيم ( ع ) نسبت به ميهمانان خويش

ضيف إبرهيم المكرمين

واژه «مكرمين» (اسم مفعول) بيانگر اين معنا است كه ابراهيم(ع)، نسبت به آنان اكرام كرده بود; نه اين كه با صرف نظر از عمل ابراهيم(ع) آيه شريفه در مقام بيان مقام و جلالت ميهمانان وى باشد.

85- احسان ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 105 - 7

7 - ابراهيم ( ع ) و فرزندش اسماعيل ، از محسنان اند .

قد صدّقت الرءيا إنّا كذلك نجزى المحسنين

86- اختلاف در دين ابراهيم(ع)

ص: 82

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 124 - 2

2- قانون تعطيلى روز شنبه حكمى عليه يهوديان ، به جرم اختلافشان درباره دين توحيدى ابراهيم ( ع ) بود .

إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه

آيه شريفه، پاسخى است از اين سؤال كه: در دين ابراهيم(ع) و اديان پس از آن حضرت، روز جمعه به عنوان روز تعطيل تعيين شده بود، پس چرا در دين يهود روز شنبه اعلان شد؟ پاسخ اين است كه: اين حكم مختص به يهوديان بود كه به جرم اختلافشان در دين ابراهيم(ع) وضع گرديد. گفتنى است ضمير «فيه» به حضرت ابراهيم(ع) با تقدير مضاف; يعنى، ملته باز مى گردد.

87- اخراج ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 46 - 4،6

4- آزر ، با سوگند بر سنگساركردن ابراهيم ( ع ) ، در صورت ادامه مبارزه با بت پرستى ، او را براى مدتى طولانى از خانه اش بيرون كرد .

واهجرنى مليًّا

«مليّاً» به معناى مدت طولانى است (لسان العرب).

6- آزر با تهديد ابراهيم ( ع ) به سنگسار كردن و نيز دور ساختن او از خود ، در صدد تحميل عقيده خويش بر ابراهيم ( ع ) و بازداشتن او از توحيد بود .

لئن لم تنته لأرجمنّك واهجرنى مليًّا

88- اخلاص ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 127 - 8

8 - توجه و خلوص كامل ابراهيم

ص: 83

و اسماعيل ( ع ) به خداوند ، هنگام ساختن كعبه

و إذ يرفع إبرهيم القواعد من البيت و إسمعيل ربنا تقبل منا

سياق جمله فوق مقتضى اين است كه «ربنا تقبل منا» با كلمه اى همانند «قالا» آورده شود. حذف اين كلمه اشاره به اين نكته دارد كه: توجه ابراهيم و

اسماعيل (ع) به خداوند هنگام بناى كعبه، چنان بود كه گويا از مرحله سخن گذشته و به يك حالت و صفت براى آنان تبديل شده بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 130 - 9،10

9 - ابراهيم ( ع ) از بندگان خالص خداوند

و لقد اصطفينه فى الدنيا

«اصطفاء» به معناى گزينش كردن صفوه (خالص و نيكوى) هر چيزى است.

10 - اخلاص ابراهيم ( ع ) و گزينشش از سوى خداوند و نيز شايستگى او براى ملحق شدن به صالحان سراى آخرت ، دليل هاى لزوم پيروى از آيين اوست .

و من يرغب . .. لقد اصطفينه فى الدنيا و إنه فى الأخرة لمن الصلحين

جمله هاى «لقد اصطفيناه» و «إنه فى الأخرة . ..» به منزله دليلى براى «و من يرغب ...» مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 67 - 9

9 - خلوص ابراهيم ( ع ) و پيراستگى وى از پرستش بتها

و لكن كان حنيفاً مسلماً

خالصاً مخلصاً ليس فيه شىء من عبادة

ص: 84

الاوثان.

_______________________________

كافى، ج 2، ص 15، ح 1 ; نورالثقلين، ج 1، ص 352، ح 179.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 120 - 4

4- عبادت هاى مستمر و خالصانه و دورى از افراط و تفريط و كج روى ، از ويژگى هاى مهم حضرت ابراهيم ( ع )

إن إبرهيم . .. قانتًا لله حنيفًا

برداشت فوق مبتنى بر دو نكته است:1- «قنوت» به معناى استمرار اطاعت خاضعانه است. 2- «الحنف» به معناى ميل از گمراهى به سوى هدايت و درستى است (مفردات راغب) و در آن معناى دورى از افراط و تفريط و گرايش به حد وسط و اعتدال نهفته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 73 - 15

15- عبادت و بندگى مداوم و مخلصانه ، از اوصاف حضرت ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( ع )

و كانوا لنا عبدين

فعل «كون» - كه مفيد استقرار وصف است - بيانگر دائمى بودن عبادت ابراهيم(ع) است و تقدم جار و مجرور (لنا)، نشانگر انحصار عبادت آنان، براى خداوند متعال است كه از آن به خالصانه بودن ياد مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 106 - 2

2 - آشكار شدن درجه ايمان و خلوص ابراهيم ( ع ) و اسماعيل ( ع ) در جريان قربانى

إنّ هذا

ص: 85

لهو البلؤا المبين

برداشت ياد شده از آن جا است كه آزمايش مؤمنان براى نماياندن درجه ايمان و اخلاص آنان است و ابراهيم(ع) و اسماعيل(ع) با سربلند بيرون آمدن از اين آزمايش بزرگ الهى، خلوص خود را در بلندترين مرتبه نشان دادند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص - 38 - 46 - 2

2 - ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) از هرگونه آلودگى هاى مادى و متضاد با آخرت انديشى پاك و منزه بود .

إنّا أخلصنهم بخالصة ذكرى الدار

89- اخلاق ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 84 - 2

2 - ابراهيم ( ع ) ، برخوردار از قلبى سالم و پاك از آفت ها و امراض روحى ، اخلاقى و شخصيتى

إذ جاء ربّه بقلب سليم

«سليم» صفت مشبهه و مشتق از «سلامت» (پاكى از امراض دردها و آفت ها) است. توصيف قلب به «سليم» بودن، اشاره به انواع امراض و آفت هاى روحى، اخلاقى و شخصيتى دارد.

90- ادب ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 36 - 14

14- ادب والا و عالمانه حضرت ابراهيم ( ع ) در سخن گفتن با خداوند متعال

و من عصانى فإنك غفور رحيم

از اينكه حضرت ابراهيم(ع) تكليف مخالفان خود را به خدا واگذاشته است استفاده مى شود كه عصيان از فرمان آن حضرت در حقيقت عصيان از امر

ص: 86

خداست، پس حق تعيين تكليف بندگان هم با اوست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 80 - 4

4 - نسبت ندادن شرور ، به خداوند و انتساب رحمت ها و نعمت ها ، به او ادب حضرت ابراهيم نسبت به خداوند

و إذا مرضت فهو يشفين

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه ابراهيم(ع) مريضى را به خود و شفا را به خدا نسبت داده است.

91- اذكار ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم - 53 - 37 - 8

8 - « عن أبى حمزه عن أبى جعفر ( ع ) قال قلت له : ما عنى بقوله « و إبراهيم الذى وفّى » قال كلمات بالغ فيهنّ ، قلت : و ما هنّ قال كان إذا أصبح قال : أصبحت و ربّى محموداً ، أصبحت لا اُشرك باللّه شيئاً و لا أدعوا إلهاً و لا اتّخذ من دونه وليّاً - ثلاثاً - و إذا أمسى قال ها ثلاثاً ، قال : فأنزل اللّه عزّوجلّ فى كتابه « و إبراهيم الذى وفّى » . . . ;

ابى حمزه گويد: به امام باقر(ع) عرض كردم: خداوند از اين سخن «و إبراهيم الذى وفّى» چه قصد كرده است؟ فرمود: كلماتى بود كه ابراهيم(ع) مكرر آنها

را مى خواند. عرض كردم: آن كلمات چه بود؟ فرمود: چون وارد صبح مى شد، مى گفت: «أصبحت و ربّى محموداً...» و اين كلمات را [صبحگاهان] سه بار تكرار مى كرد و چون

ص: 87

وارد شب مى شد، سه بار همان كلمات را مى گفت. امام فرمود: پس خداوند در كتاب خود نازل فرمود: «و إبراهيم الذى وفّى».

92- اذيت ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 71 - 3

3- حضرت لوط ( ع ) ، هم چون حضرت ابراهيم ( ع ) در معرض آزار و اذيت مردم خود قرار داشت .

و نجّينه و لوطًا إلى الأرض التى بركنا فيها

كاربرد يكسان واژه نجات در باره حضرت ابراهيم و لوط(ع) بيانگر برداشت بالا است; زيرا نجات در جايى به كار مى رود كه خطر و ضررى پيش روى باشد.

93- ارائه ملكوت به ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 75 - 1،3،4،8،9

1 - خداوند سلطنت و مالكيت خويش (ملكوت) بر آسمانها و زمين را به ابراهيم(ع) نماياند.

و كذلك نرى إبرهيم ملكوت السموت و الأرض

«ملكوت» به معناى «ملك» است; اگر چه تأكيد بيشترى در معنا دارد. مراد از ملكوت در آيه شريفه وجود اشيا از جهت انتسابشان به خداوند و مشاهده ملكوت، رؤيت موجودات با اين كيفيت است. براى توضيح بيشتر به تفسير الميزان مراجعه شود.

3 - ابراهيم(ع) به دليل مشاهده ملكوت آسمانها و زمين بت پرستى را گمراهى آشكارى مى ديد.

إنى أريك و قومك فى ضلل مبين. و كذلك نرى إبرهيم

جمله «و كذلك نرى» احتمالا در صدد بيان سبب و زمينه گفته هاى ابراهيم(ع) در آيه قبل است.

4 - ورود ابراهيم(ع)

ص: 88

در زمره اهل يقين، برجسته ترين هدف نماياندن ملكوت (سلطنت و مالكيت خداوند) آسمانها و زمين به او بوده است.

و كذلك نرى إبرهيم ملكوت السموت و الأرض و ليكون من الموقنين

جمله «و ليكون . ..» عطف بر محذوف است. يعنى ارائه ملكوت به

ابراهيم(ع) براى مقاصدى بوده و از آن جمله اينكه وى از اهل يقين باشد. بيان اين هدف از ميان اهداف ديگر، نشانه برجسته بودن و اهميت آن است.

8 - عن أبى جعفر(ع): «و كذلك نرى أبراهيم ملكوت السماوات و الأرض» قال: اعطى بصره من القوة ما نفذ السموات فرأى ما فيها و رأى العرش و ما فوقه و رأى ما فى الأرض و ما تحتها.

امام باقر(ع) درباره «و كذلك نرى . ..» فرمود: خداوند چنان قوتى به بينايى و بصيرت ابراهيم(ع) داد كه آسمانها و آنچه در آنها بود، مشاهده كرد و عرش و مافوق آن و زمين و آنچه را زير آن بود ديد.

9 - عن أبى عبدالله(ع): . .. نظر (ابراهيم) إلى الزهرة فى السماء فقال: «هذا ربى» فلما افلت ... قال: «لا احب الآفلين» فلما نظر إلى المشرق رأى و قدر طلع القمر قال: «هذا ربى» ... فلما تحرك و زال قال: «لئن لم يهدنى ربى لأكونن من القوم الضالين» فلما اصبح و طلعت الشمس ... قال: «هذا ربى» ... فلما تحركت و زالت كشف الله له عن السموات حتى رأى العرش و من عليه و اراه الله ملكوت السماوات و الأرض ... .

از امام صادق(ع) روايت شده است: . .. ابراهيم(ع) به ستاره زهره در آسمان نظر

ص: 89

افكند و گفت: «اين پروردگار من است» و هنگامى كه غروب كرد ... گفت: «غروب كنندگان را دوست ندارم» و هنگامى كه به مشرق نگريست ماه را در حال بر آمدن ديد گفت: «اين پروردگار من است» ... چون به حركت درآمد و محو شد، گفت: «اگر پروردگارم مرا هدايت نكند حتماً از

گمراهان خواهم بود.» چون صبح شد و خورشيد بر آمد ... گفت: «اين پروردگار من است» ... وقتى كه به حركت در آمد و محو شد، خداوند براى او آسمانها را نمايان كرد تا اينكه عرش و ساكنان آن را مشاهده نمود و خدا ملكوت آسمانها و زمين را به او نماياند ... .

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 78 - 14

14 - عن أبى عبدالله(ع): . .. كشف الله له (إبراهيم) عن السموات حتى رأى العرش و من عليه و اراه الله ملكوت السموات و الأرض فعند ذلك «قال يا قوم إنى برىء مما تشركون» ... .

از امام صادق(ع) روايت شده است: . .. خداوند براى ابراهيم(ع) آسمانها را نمايان كرد تا اينكه عرش و ساكنان آن را مشاهده نمود و خدا ملكوت آسمانها و زمين را به او نماياند، در اين هنگام گفت: «اى قوم من، از آنچه شريك خدا مى دانيد، بيزارم» ... .

94- استجابت دعاى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 39 - 12

12- اسحاق و اسماعيل ( ع ) ، ثمره استجابت دعاى حضرت ابراهيم ( ع

ص: 90

)

الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسمعيل و إسحق إن ربّى لسميع الدعاء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 40 - 7

7- حضرت ابراهيم ( ع ) از خداوند ملتمسانه خواستار استجابت دعايش براى اقامه نماز شد .

ربّنا و تقبّل دعاء

95- استعداد ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 51 - 6،7

6- خداوند از پيش بر شايستگى ها و استعداد هاى ابراهيم ( ع ) آگاه بود .

و لقد ءاتينا إبرهيم رشده من قبل و كنّا به علمين

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه جمله «و كنّا به عالمين» حاليه باشد و ضمير «به» به ابراهيم برگردد. براين اساس پيام آيه شريفه مانند آيه (...اللّه أعلم حيث يجعل رسالته...) (انعام(6) 124) خواهد بود.

7- برخوردار شدن ابراهيم ( ع ) از رشد و كمال ويژه در پرتو عنايت الهى ،

بر اساس لياقت ها وشايستگى هاى خود آن حضرت بوده است .

و لقد ءاتينا إبرهيم رشده من قبل

اضافه «رشد» به ضمير، اضافه مصدر به مفعول خود است و نيز از نوع اضافه لاميه و افاده كننده اختصاص مى باشد; يعنى، ما به ابراهيم(ع) رشد شايسته او و مخصوص شأن و منزلت والاى او داده ايم.

96- استغفار ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 41 - 1

1- حضرت ابراهيم ( ع

ص: 91

) از خداوند خواستار آمرزش خود ، پدر و مادرش و مؤمنان در روز برپايى قيامت شد .

ربّنا اغفرلى و لولدىّ و للمؤمنين يوم يقوم الحساب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 47 - 3

3- حضرت ابراهيم ( ع ) پس از پايان گفتوگو با آزر ، به او وعده داد كه آمرزش گناه شرك او را به زودى از خداوند خواهد خواست .

قال سلم عليك سأستغفر لك ربّى

ابراهيم(ع) به قرينه «أخاف» در آيات قبل، آزر را مشركى كه قابل بخشش نباشد و به تعبير برخى آيات «دشمن خدا» نمى دانست; بنابراين به بخشش گناه شرك او اميدوار بود، لذا نه عذاب او را قطعى دانست و نه به او وعده مغفرت حتمى داد، بلكه با اطمينان به مهرورزى خداوند به او، اظهار اميدوارى كرد كه استغفارش تأثير بخشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 86 - 1

1 - طلب آمرزش ابراهيم ( ع ) از درگاه خداوند ، براى پدرش

و اغفر لأبى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ممتحنه - 60 - 5 - 5

5 - آمرزش خواهى ابراهيم ( ع ) و همگامان آن حضرت براى خويش ، از پروردگارشان

و اغفرلنا ربّنا

استغفار پيروان ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ممتحنه - 60 - 5 - 5

ص: 92

5 - آمرزش خواهى ابراهيم ( ع ) و همگامان آن حضرت براى خويش ، از پروردگارشان

و اغفرلنا ربّنا

استقامت ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 48 - 7

7- ثبات قدم و پايدارى حضرت ابراهيم ( ع ) در راه توحيد

و أعتزلكم . .. و أدعوا ربّى

تصميم ابراهيم(ع) بر هجرت، براى رفع موانع يكتاپرستى، حاكى از پايدارى او بر توحيد است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 111 - 7

7 - حضرت ابراهيم ( ع ) ، اسوه و الگوى مقاومت و شكيبايى در برابر دشمنان و مخالفان دعوت الهى

و إنّ من شيعته لإبرهيم . .. قالوا ابنوا له بنينًا فألقوه فى الجحيم ... إنّه من

بيان داستان ابراهيم(ع) براى پيامبراسلام وايمان آورندگان به آن حضرت در مكه، مى تواند براى ارائه الگو در مسير دعوت الهى باشد.

97- استمداد مشركان دوران ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء - 26 - 72 - 5

5 - روى آورى مشركان عصر ابراهيم ( ع ) به بت ها ، براى ابراز درخواست ها و حلّ مشكلات خويش

قال هل يسمعونكم إذ تدعون

98- استهزاهاى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 91 - 2

2 - استهزاى معبود هاى مشركان در بتكده

ص: 93

از سوى ابراهيم ( ع ) ، با توجه به ناتوانى آنان از خوردن بود .

فراغ إلى ءالهتهم فقال ألا تأكلون

استفهام در «ألا تأكلون» براى استهزا است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 92 - 1،2

1 - استهزاى معبود هاى مشركان از سوى ابراهيم ( ع ) ، با توجه به ناتوانى آنها از سخن و گفتوگو

ما لكم لاتنطقون

2 - گفتوگوى طعن آميز ابراهيم ( ع ) ، با معبود هاى مشركان در بتكده

فقال ألا تأكلون . ما لكم لاتنطقون

99- اسحاق(ع) و دين ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف - 12 - 38 - 5

5- اسحاق و يعقوب ( ع ) ، پيامبرانى پيرو شريعت پدرشان ابراهيم ( ع )

واتبعت ملّة ءاباءِى إبرهيم و إسحق و يعقوب

100- اسكان نسل ابراهيم(ع) در مكه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم - 14 - 37 - 1،2،18

1- حضرت ابراهيم ( ع ) برخى از ذريه ( نسل و فرزندان ) خود را در نزديكى خانه خدا اسكان داد .

ربّنا إنى أسكنت من ذرّيتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرّم

2- محل سكونت ذريه حضرت ابراهيم ( ع ) در مكه در نزديكى خانه خدا ، غير قابل كشت و زرع بود .

ربّنا إنى أسكنت من ذريّتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم

18- « عن أبى عبدالله (

ص: 94

ع ) قال : إن إبراهيم ( ع ) كان نازلاً فى بادية الشام فلمّا ولد له من هاجر اسماعيل . . . فأوحى الله إليه . . . ثم أمره أن يخرج اسماعيل و أُمّه عنها فقال : يا ربِّ إلى أىّ مكان ؟ قال : إلى حرمى و أمنى . . . و هى مكة فأنزل الله عليه جبرائيل بالبراق فحمل هاجر و اسماعيل . . . فوضعه فى موضع البيت . . . فلمّا سرههم ابراهيم و وضعهم . . . ثمّ انصرف عنهم فلمّا بلغ كداء و هو جبل بذى طوى إلتفت إليهم ابراهيم فقال : « ربّنا إنى أسكنت من ذرّيتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم . . . » . . . ;

از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: آن گاه كه ابراهيم(ع) در صحراى شام مسكن گزيد و فرزندش اسماعيل از هاجر متولد شد . .. پس خداوند به او وحى كرد ... سپس به او امر كرد كه اسماعيل و مادرش را از آن

صحرا خارج كند. پس ابراهيم(ع) گفت: پروردگارا! به كدامين مكان ببرم؟ خداوند فرمود: به سوى حرم امن من ... و آن مكه است. پس خداوند، جبرئيل را با براق ( مركب آسمانى) بر او نازل كرد. پس هاجر و اسماعيل را سوار كرد ... پس او را در جايگاه بيت (كعبه) قرار داد ... پس آن گاه كه ابراهيم(ع) آنان را جايگزين كرد ... سپس از آنان جدا گشته و برگشت ... پس آن گاه كه به «كداء» - كه كوهى در منطقه ذى طوى است - رسيد،

ص: 95

به سوى آنان توجه كرد و گفت: «ربّنا إنى أسكنت من ذرّيتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ...» ...».

101- اسلام و دين ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران - 3 - 95 - 3

3 - اسلام ، آيين ابراهيمى

فاتّبعوا ملّة ابراهيم

به جاى پيروى از اسلام، پيروى از آيين ابراهيم را دستور داده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 130 - 4

4 - آيين ابراهيم ، پايه و اساس دين اسلام

و من يرغب عن ملة إبرهيم إلا من سفه نفسه

از آن جا كه قرآن مردم رابه دين اسلام دعوت مى كند و اعراض از دين ابراهيم را نيز جايز نمى شمرد، معلوم مى شود: ماهيت هر دو آيين يكى است و آيين ابراهيم اساس و شالوده دين اسلام است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 123 - 4

4- اسلام ، آيينى ابراهيمى و مطابق و هماهنگ با معارف و تعاليم حضرت ابراهيم ( ع ) است .

اتّبع ملّة إبرهيم

102- اشتهار ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام - 6 - 74 - 2

2 - ابراهيم(ع) شخصيتى شناخته شده نزد مردم مكه، و مورد احترام آنان بود.

و إذ قال إبرهيم لأبيه ءازر

همان گونه كه مفسرانى مانند فخر رازى و آلوسى گفته

ص: 96

اند، چون حضرت

ابراهيم(ع) براى مشركان مكه مورد احترام و شناخته شده بود، خداوند از زبان آن حضرت براى ابطال پندارهاى مشركان مطالبى ذكر فرموده است.

103- اصول دين ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 130 - 5

5 - توحيد ربوبى و افعالى و تسليم بودن در برابر خدا و تصديق رسالت پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله) و كتاب آن حضرت ( قرآن ) ، از اصول آيين ابراهيم است .

وابعث فيهم رسولا . .. و من يرغب عن ملة إبرهيم

آيه مورد بحث انسانها را به گزينش آيين ابراهيم دعوت مى كند و آيه هاى گذشته، اشاره به اصول اين آيين دارد. جمله «ربنا تقبل ...» بيانگر اين است كه: ابراهيم(ع) به توحيد ربوبى و افعالى و ... معتقد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 135 - 12

12 - توحيد ، اساس و پايه آيين ابراهيم

ملة إبرهيم حنيفاً و ما كان من المشركين

104- اضطراب ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 52 - 3

3- ابراهيم ( ع ) و خانواده وى با مشاهده ورود مهمانان ( فرشتگان ) به محضر ايشان ، هراسناك و مضطرب شدند .

إذ دخلوا عليه . .. قال إنا منكم وجلون

با اينكه ملائكه بر شخص حضرت ابراهيم(ع) وارد شدند (دخلوا عليه) امّا آن حضرت هراس و اضطراب را به صورت

ص: 97

جمع (إنا منكم وجلون) بيان كرده است و اين نشان دهنده هراس خود او و خانواده اش مى باشد. لازم به ذكر است كه «وجل» به آن ترسى گفته مى شود كه سراپاى وجود انسان را فراگيرد (مفردات راغب).

105- اضطراب خانواده ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر - 15 - 52 - 3

3- ابراهيم ( ع ) و خانواده وى با مشاهده ورود مهمانان ( فرشتگان ) به محضر ايشان ، هراسناك و مضطرب شدند .

إذ دخلوا عليه . .. قال إنا منكم وجلون

با اينكه ملائكه بر شخص حضرت ابراهيم(ع) وارد شدند (دخلوا عليه) امّا آن حضرت هراس و اضطراب را به صورت جمع (إنا منكم وجلون) بيان كرده است و اين نشان دهنده هراس خود او و خانواده اش مى باشد. لازم به ذكر است كه «وجل» به آن ترسى گفته مى شود كه سراپاى وجود انسان را فراگيرد (مفردات راغب).

106- اطاعت از دين ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 125 - 2،11

2 - برترين آيين ، پيروى از دين ابراهيم است .

و من احسن ديناً ممن اسلم وجهه للّه و هو محسن و اتبع ملة إبرهيم حنيفاً

11 - پيروى از آيين ابراهيم ( ع ) ( دين حنيف ) ، موجب برخوردار شدن از محبت خداوند

و اتبع ملة إبرهيم حنيفاً و اتخذ اللّه إبرهيم خليلا

در صورتى كه آيين پيراسته از انحراف، باعث دستيابى ابراهيم به مقام دوستى خدا شده باشد، پيروى

ص: 98

از آن آيين، براى ديگران نيز مى تواند چنان تأثيرى داشته باشد و آنان را چون ابراهيم به مقام دوستى خداوند ارتقا دهد.

107- اطعام ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود - 11 - 69 - 4

4- ابراهيم ( ع ) ، سلام فرشتگان را پاسخ گفت و براى تدارك غذا از حضور آنان بيرون رفت .

قال سلم فما لبث أن جاء بعجل حنيذ

108- اطمينان به ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت - 29 - 32 - 5

5 - ملائكه مأمور عذاب قوم لوط ، به ابراهيم ( ع ) اطمينان دادند كه لوط ( ع ) و اهل اش را ، حتماً از عذاب نجات خواهند داد .

قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجّينّه و أهله

109- اعتدال ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء - 4 - 125 - 5

5 - حضرت ابراهيم ( ع ) ، انسانى متعادل و به دور از هرگونه انحراف و گرايش به باطل

و اتبع ملة إبرهيم حنيفاً

در برداشت فوق كلمه «حنيفاً»، توصيف براى «ابراهيم» گرفته شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 120 - 4

4- عبادت هاى مستمر و خالصانه و دورى از افراط و تفريط و كج روى ، از ويژگى هاى مهم حضرت ابراهيم ( ع )

إن إبرهيم . .. قانتًا

ص: 99

لله حنيفًا

برداشت فوق مبتنى بر دو نكته است:1- «قنوت» به معناى استمرار اطاعت خاضعانه است. 2- «الحنف» به معناى ميل از گمراهى به سوى هدايت و درستى است (مفردات راغب) و در آن معناى دورى از افراط و تفريط و

گرايش به حد وسط و اعتدال نهفته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16 - 123 - 5

5- موحد بودن ابراهيم ( ع ) و مبرّا بودنش از هرگونه كجى و افراط و تفريط ، فلسفه و حكمت پيروى پيامبراسلام (صلی الله علیه و آله) از آن حضرت

اتّبع ملّة إبرهيم

«حنيفاً» كه حال براى «إبراهيم» است، به منزله تعليل براى امر به متابعت است; يعنى، از آيين ابراهيم(ع) پيروى كن; چون او «حنيف» بوده است.

110- اعتذار ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 89 - 3

3 - مريض بودن ، عذر و دليل ابراهيم ( ع ) براى نپذيرفتن دعوت قوم خود براى خروج از شهر و شركت در مراسم سالانه مشركان

فقال إنّى سقيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات - 37 - 90 - 1

1 - خروج مشركان از شهر و تنها گذاشتن ابراهيم ( ع ) در آن ، پس از اعتذار آن حضرت

فتولّوا عنه مدبرين

«مدبرين» حال مؤكد براى فعل «تولوا» است و بر اين نكته تأكيد دارد كه روى گردانى مشركان از ابراهيم(ع) همراه با

ص: 100

پشت كردن به او و رو كردن به جانب قرارگاه خويش در بيرون از شهر بوده است.

111- اعتكاف در دين ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره - 2 - 125 - 21

21 - طواف خانه خدا و اعتكاف در آن جايگاه ، از احكام شريعت ابراهيم

أن طهرا بيتى للطائفين و العكفين

112- اعطاى اسحاق(ع) به ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم - 19 - 49 - 3

3- اعطاى اسحاق و يعقوب به حضرت ابراهيم ( ع ) ، موهبتى الهى و پاداش هجرت او بود .

فلمّا أعتزلهم و مايعبدون من دون اللّه وهبنا له إسحق و يعقوب

حرف «لمّا» بيانگر ترتب جزا(وهبنا . ..) بر شرط (اعتزلهم ...) مى باشد و دلالت مى كند كه وجود جزا، به خاطر وجود شرط بوده است.

113- اعطاى يعقوب(ع) به ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 49 - 3

3- اعطاى اسحاق و يعقوب به حضرت ابراهيم ( ع ) ، موهبتى الهى و پاداش هجرت او بود .

فلمّا أعتزلهم و مايعبدون من دون اللّه وهبنا له إسحق و يعقوب

حرف «لمّا» بيانگر ترتب جزا(وهبنا . ..) بر شرط (اعتزلهم ...) مى باشد و دلالت مى كند كه وجود جزا، به خاطر وجود شرط بوده است.

114- اعلام هجرت ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت

- 29 - 26 - 7

7 - حضرت ابراهيم ( ع

ص: 101

) تصميم اش را براى هجرت ، به قوم خود اعلان كرد .

و قال إنّى مهاجر إلى ربّى

اگر چه براى «قال» مفعول به ذكر نشده است، اما به قرينه سياق - گفتوگوى حضرت ابراهيم(ع)با قوم اش - استفاده مى شود كه او، جريان هجرت اش، را با قوم اش در ميان گذاشته است.

115- اقامتگاه ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج -

22 - 27 - 5

5 - اقامتگاه حضرت ابراهيم ( ع ) در جوار مسجدالحرام بود .

يأتوك رجالاً

از جمله «يأتوك رجالاً»(مردم پياده و سواره نزد تو خواهند آمد) برمى آيد كه بنيان گذار كعبه، در كنار آن اقامت داشت; به طورى كه هر زائرى هنگام

ورود به مسجدالحرام، بر آن حضرت نيز وارد مى شد.

116- اقتدا به ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 124 - 10

10 - اقتدا به ابراهيم ( ع ) و پيروى از راه و روش او ، وظيفه اى است بر عهده همه انسان ها .

قال إنى جاعلك للناس إماماً

معرفى ابراهيم (ع) به عنوان امام و مقتداى مردم، مستلزم اين حكم تكليفى است كه: بايد مردم او را الگو قرار داده و به او اقتدا كنند و از راه و روشش پيروى كرده و از فرمانهاى او در هر زمينه اى اطاعت كنند.

117- اقرار ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم

- 14 - 38 -

ص: 102

1

1- اذعان حضرت ابراهيم ( ع ) در دعاى خويش به علم همه جانبه خداوند

به نهان و آشكار انسان

ربّنا إنك تعلم ما نخفى و ما نعلن

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 62 - 2

2- بت پرستان ، ابراهيم ( ع ) را براى اعتراف به شكستن بت ها مورد بازجويى قرار دادند .

قالوا ءأنت فعلت هذا بالهتنا يإبرهيم

استفهام در «ءأنت» استفهام تقريرى و به منظور اعتراف گرفتن از مخاطب است; يعنى، بت پرستان مى دانستند كه ابراهيم(ع) شكننده بت ها است; ولى به خاطر اقرار و اعتراف گرفتن از آن حضرت گفتند: «ءأنت فعلت».

118- اقوام پس از ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد -

57 - 26 - 5

5 - اقوام داراى پيامبر ، پس از نوح ( ع ) از نسل حضرت نوح و پس از ابراهيم ( ع ) از نسل حضرت ابراهيم بودند .

و لقد أرسلنا نوحًا و إبرهيم و جعلنا فى ذرّيّتهما النبوّة

119- التجاى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ممتحنه

- 60 - 5 - 1،4

1 - التجاى ابراهيم ( ع ) و همراهانش به خدا ، براى قرار نگرفتن تحت سلطه و شكنجه كافران

ربّنا لاتجعلنا فتنة للذين كفروا

«فتنة» در اصل به معناى آزمايش است. از آن جا كه تسلط كافران بر مؤمنان نوعى آزمايش آنان به شمار مى آيد، «فتنة»

ص: 103

در آيه بالا كنايه از تحت سلطه و شكنجه قرار گرفتن خواهد بود.

4 - التجاى ابراهيم ( ع ) و همراهانش به خداوند ، از اين كه وسيله اى براى سوءاستفاده كافران قرار گيرند . *

ربّنا لاتجعلنا فتنة للذين كفروا

در صورتى كه «فتنة» به معناى «آزمون و بلا» باشد، مى تواند بيانگر اين معنا باشد كه ابراهيم(ع)، از خداوند خواست تا مورد سوء استفاده كافران و در راستاى منافع آنان قرار نگيرد.

120- التجاى پيروان ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ممتحنه

- 60 - 4 - 29

29 - روى اميد و التجاى ابراهيميان ، تنها به سوى خداوند

ربّنا عليك توكّلنا و إليك أنبنا

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ممتحنه

- 60 - 5 - 1،4

1 - التجاى ابراهيم ( ع ) و همراهانش به خدا ، براى قرار نگرفتن تحت سلطه و شكنجه كافران

ربّنا لاتجعلنا فتنة للذين كفروا

«فتنة» در اصل به معناى آزمايش است. از آن جا كه تسلط كافران بر مؤمنان نوعى آزمايش آنان به شمار مى آيد، «فتنة» در آيه بالا كنايه از تحت سلطه و شكنجه قرار گرفتن خواهد بود.

4 - التجاى ابراهيم ( ع ) و همراهانش به خداوند ، از اين كه وسيله اى براى سوءاستفاده كافران قرار گيرند . *

ربّنا لاتجعلنا فتنة للذين كفروا

در صورتى كه «فتنة» به معناى «آزمون و بلا» باشد، مى تواند بيانگر اين

معنا باشد كه

ص: 104

ابراهيم(ع)، از خداوند خواست تا مورد سوء استفاده كافران و در راستاى منافع آنان قرار نگيرد.

121- الگو بودن ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف -

43 - 26 - 5،7

5 - ابراهيم ( ع ) ، نمونه انسان آزاد از تعصبات قومى و جاهلى

و إذ قال إبرهيم لأبيه و قومه

ذكر داستان ابراهيم(ع) و اعلان موضع آن حضرت در برابر عقايد سنتى جامعه خويش - پس از يادكرد پيروى كوركورانه مشركان از نياكان خود - مى تواند در جهت ارائه الگوى سنت شكنى باشد.

7 - ابراهيم ( ع ) ، نماد شجاعت و اسوه مبارزه با شرك و بت پرستى

و إذ قال إبرهيم لأبيه و قومه

از يادآورى داستان ابراهيم(ع)، اسوه بودن آن حضرت در مبارزه با بت پرستى و از موضع گيرى ايشان در برابر جامعه خويش - حتى نزديك ترين خويشاوندان خود - شجاعت آن حضرت استفاده مى شود.

122- الگوگيرى از ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 124 - 10

10 - اقتدا به ابراهيم ( ع ) و پيروى از راه و روش او ، وظيفه اى است بر عهده همه انسان ها .

قال إنى جاعلك للناس إماماً

معرفى ابراهيم (ع) به عنوان امام و مقتداى مردم، مستلزم اين حكم تكليفى است كه: بايد مردم او را الگو قرار داده و به او اقتدا كنند و از راه و روشش پيروى كرده و از فرمانهاى او در هر زمينه اى اطاعت

ص: 105

كنند.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره -

2 - 258 - 9

9 - حضرت ابراهيم ( ع ) ، نمونه اى از هدايت يافتگان به راه رشد ، بهره مندان از ولايت الهى و روندگان به سوى نور

قد تبيّن الرّشد . .. اللّه ولىّ الّذين امنوا ... الم تر الى الّذى حاجّ ابرهيم

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم

- 14 - 36 - 13

13- حضرت ابراهيم ( ع ) الگو و مقتداى انسان ها و سير و سلوك او ، معيار

حق و درستى رفتار آنهاست .

فمن تبعنى فإنه منّى و من عصانى

از اينكه حضرت ابراهيم(ع) اطاعت و عصيان از فرمانهاى خود را ملاك ارزش و خوبى قرار داد و خداوند نيز اين نكته را در مقام تحسين از او بيان فرمود، برداشت فوق به دست مى آيد.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 97 - 5

5 - ابراهيم ( ع ) ، مظهر يكتاپرستى و الگوى مقاومت در مبارزه با شرك و بت پرستى

أئفكًا ءالهة دون اللّه تريدون . .. و اللّه خلقكم و ما تعملون . قالوا ابنوا له بن

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 110 - 2

2 - حضرت ابراهيم ( ع )

ص: 106

، نمونه و الگوى نيكوكاران و احسان كنندگان

سلم على إبرهيم . كذلك نجزى المحسنين

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 111 - 7

7 - حضرت ابراهيم ( ع ) ، اسوه و الگوى مقاومت و شكيبايى در برابر دشمنان و مخالفان دعوت الهى

و إنّ من شيعته لإبرهيم . .. قالوا ابنوا له بنينًا فألقوه فى الجحيم ... إنّه من

بيان داستان ابراهيم(ع) براى پيامبراسلام وايمان آورندگان به آن حضرت در مكه، مى تواند براى ارائه الگو در مسير دعوت الهى باشد.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص -

38 - 47 - 7

7 - ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) ، اسوه و الگوى انسان ها

و اذكر عبدنا إبرهيم . .. إنّهم عندنا لمن المصطفين الأخيار

برداشت ياد شده از آن جا است كه آيه شريفه، درصدد بيان سرگذشت شخصيت هايى است كه براى پيامبراسلام(صلی الله علیه و آله) و مؤمنان، درس آموز و سازنده است.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ممتحنه

- 60 - 4 - 1،10

1 - ابراهيم ( ع ) و همگامانش ، الگويى شايسته براى مسلمانان

قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبرهيم و الذين معه

10 - هجرت پيامبر (صلی الله علیه و آله) و مسلمانان و موضع گيرى آنان در برابر مشركان ، حركتى ابراهيمى

قد كانت لكم أسوة حسنة

ص: 107

فى إبرهيم و الذين معه

با توجه به آيات پيشين - كه درباره هجرت و موضع گيرى بايسته مسلمانان

در برابر مشركان است - طرح «اسوه» بودن ابراهيم(ع) پس از اين آيات و توصيه ها، مطلب بالا را مى فهماند.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ممتحنه

- 60 - 5 - 14

14 - « عن أبى جعفر ( ع ) . . .انّ اللّه أمر نبيّه (صلی الله علیه و آله) و المؤمنين بالبرائة من قومهم ماداموا كفّاراً فقال : « قد كانت لكم اُسوة حسنة فى إبراهيم و الذين معه إذ قالوا لقومهم إنّا برآؤا منكم و ممّا تعبدون . . . » ;

از امام باقر(ع) روايت شده است: خداوند به رسول خود و مؤمنان امر فرموده تا از قوم خود، مادامى كه در حال كفر هستند، برائت جويند [آن جا كه] مى فرمايد: «براى شما در زندگى ابراهيم و كسانى كه با او بودند الگوى خوبى است; زيرا آنان به قوم خود گفتند: إنّا برآؤا منكم و ممّا تعبدون».

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ممتحنه

- 60 - 6 - 1،2

1 - شيوه ابراهيم ( ع ) و همگامان آن حضرت ، الگويى شايسته براى موحدان

لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة

2 - دعا ها و نيايش هاى ابراهيم ( ع ) و همگامانش ، الگويى شايسته براى يكتا پرستان

ربّنا . .. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة

تكرار الگو بودن

ص: 108

ابراهيم(ع) پس از دعاى «ربّنا. ..»، مى رساند كه آن حضرت نه تنها در ميدان برائت از مشركان; بلكه در شيوه دعا نيز شايان پيروى است.

123- الگوگيرى از پيروان ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ممتحنه

- 60 - 4 - 1

1 - ابراهيم ( ع ) و همگامانش ، الگويى شايسته براى مسلمانان

قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبرهيم و الذين معه

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ممتحنه

- 60 - 6 - 1،2

1 - شيوه ابراهيم ( ع ) و همگامان آن حضرت ، الگويى شايسته براى موحدان

لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة

2 - دعا ها و نيايش هاى ابراهيم ( ع ) و همگامانش ، الگويى شايسته براى يكتا پرستان

ربّنا . .. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة

تكرار الگو بودن ابراهيم(ع) پس از دعاى «ربّنا. ..»، مى رساند كه آن حضرت نه تنها در ميدان برائت از مشركان; بلكه در شيوه دعا نيز شايان پيروى است.

124- الوهيت در دوران ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام -

6 - 78 - 10

10 - الوهيت بتها در كنار ربوبيت اجرام آسمانى، پندار رايج مردم زمان ابراهيم(ع)

أتتخذ أصناما . .. كوكبا ... القمر ... الشمس

سخن ابراهيم(ع) با بت پرستان آن بود كه «أتتخذ أصناما ءالهة»، ولى در مورد اجرام آسمانى سخن از ربوبيت آنهاست. تفاوت اين دو تعبير محتملا اشاره اى به

ص: 109

تفاوت بتها و اجرام آسمانى در پندار قوم ابراهيم است.

125- امامت ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 124 - 5،6،7،9،25

5 - خداوند ، ابراهيم ( ع ) را به مقام والاى امامت رسانيد .

قال إنى جاعلك للناس إماماً

6 - موفقيت ابراهيم ( ع ) در آزمون هاى الهى ، موجب شايستگى او براى مقام امامت شد .

فاتمهن قال إنى جاعلك للناس إماماً

7 - رسيدن ابراهيم ( ع ) به مقام امامت ، پس از احراز مقام نبوت بوده است .

قال إنى جاعلك للناس إماماً

«من ذريتى» دلالت مى كند كه: ابراهيم(ع) آن هنگام كه به مقام امامت رسيد، داراى فرزند بوده است و قطعاً ابراهيم(ع) پيش از آن كه داراى فرزند شود، به مقام نبوت رسيده بود. بنابراين، نبوت او پيش از امامتش بوده است.

9 - ابراهيم ( ع ) ، پيشوا و امامى براى همه انسانها

قال إنى جاعلك للناس إماماً

25 - زيد شحام مى گويد : از امام صادق ( ع ) شنيدم كه مى فرمود : « ان اللّه تبارك و تعالى اتخذ ابراهيم عبداً قبل ان يتخذه نبياً و ان اللّه اتخذه نبياً قبل ان يتخذه رسولا و ان اللّه يتخذه رسولا قبل ان يتخذه خليلا و ان اللّه اتخذه خليلا قبل ان يجعله اماماً فلما جمع له الاشياء قال : « إنى جاعلك للناس إماماً » قال : فمن عظم ها فى عين ابراهيم « قال و من ذريتى قال لاينال عهدى

ص: 110

الظالمين » قال : لايكون السفيه امام التقى ;

خداوند تبارك و تعالى ابراهيم(ع) را عبد خود قرار داد قبل از اينكه او را نبى

قرار دهد، و او را نبى قرار داد قبل از اينكه او را رسول قرار دهد، و او را رسول قرار داد قبل از اينكه او را خليل قرار دهد، و خداوند او را خليل قرار داد قبل از اينكه او را امام قرار دهد. پس آن گاه كه اين مقامات (عبوديت، نبوت، رسالت و خلّت) در او جمع شد، فرمود: «من تو را امام و پيشواى مردم قرار مى دهم» امام صادق(ع) فرمودند: سپس اين مقام در نظر ابراهيم بزرگ جلوه كرد و گفت: آيا از دودمان من نيز امام خواهند شد؟ خداوند فرمود: عهد (امامت) من به ستمگران نمى رسد; يعنى، انسان سفيه و نادان پيشواى انسان پرهيزگار نمى شود».

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 73 - 1

1- حضرت ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( ع ) ، برخوردار از منصب پيشوايى و رهبرى در جامعه

و جعلنهم أئمة

126- امامت نسل ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 124 - 14،20

14 - ابراهيم ( ع ) ، از خداوند خواست تا از دودمانش نيز كسانى را به مقام امامت نايل سازد .

و من ذرّيتى

20 - ذريه ابراهيم در صورتى كه از ظلم و ستم مبرا باشند ، به مقام امامت خواهند رسيد .

ص: 111

من ذريّتى قال لاينال عهدى الظلمين

127- امت بودن ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل -

16 - 120 - 1

1- ابراهيم ( ع ) ، به تنهايى داراى ارج و منزلت يك امت و برخوردار از تمامى فضيلت ها و ارزش هاى انسانى

إن إبرهيم كان أُمّة

توصيف ابراهيم(ع) به «امت» ممكن است به اين خاطر باشد كه تمامى فضيلتها و ارزشهايى كه ممكن است در يك ملت - نه در يك فرد - جمع باشد، در آن حضرت جمع بود و از منزلت و مقام يك جامعه كامل - با همه گوناگونى فضيلتها و ارزشهاى موجود آن - برخوردار بود.

128- امت بودن نسل ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 134 - 1

1 - ابراهيم ، اسماعيل ، اسحاق ، يعقوب و فرزندان آنان ، امتى پرستشگر خدا و تسليم در برابر او

تلك أمة قد خلت

مشاراليه «تلك» پيامبران ياد شده در آيه قبل و فرزندانشان است. به كارگيرى «تلك» براى اشاره به مذكر به لحاظ خبر (أمة) مى باشد.

129- امتحان ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 124 - 1،4،6

1 - خداوند ، پيامبرش ابراهيم ( ع ) را با تكاليفى سنگين و دشوار بيازمود .

و إذ ابتلى إبرهيم ربه بكلمت

«ابتلاء» به معناى آزمودن است. تعبير كردن از مواد آزمون به كلمات

(سخنان) اشاره به اين دارد كه: آن مواد فرمانهايى بوده كه

ص: 112

ابراهيم بايد آنها را امتثال مى كرد و لذا كلمات در برداشت، به تكاليف تفسير شد. نكره آوردن (كلمات) حكايت از عظمت آن دارد، كه به مناسبت آزمون، از آن به دشوارى و سنگينى تعبير شد.

4 - ابراهيم ( ع ) ، همه آزمون هاى الهى را با موفقيت كامل به پايان رسانيد .

و إذ ابتلى إبرهيم ربه بكلمت فاتمهن

«اتمام» (مصدر أتمَّ) به معناى انجام دادن كار به طور كامل است. بنابراين «أتمهن»; يعنى، ابراهيم(ع) آن تكاليف را به طور كامل به انجام رسانيد.

6 - موفقيت ابراهيم ( ع ) در آزمون هاى الهى ، موجب شايستگى او براى مقام امامت شد .

فاتمهن قال إنى جاعلك للناس إماماً

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 106 - 1،4

1 - تكليف ابراهيم ( ع ) به ذبح فرزندش اسماعيل ( ع ) ، يك آزمايش الهى بود .

إنّ هذا لهو البلؤا المبين

4 - برخوردارى ابراهيم ( ع ) از پاداش محسنان ، پس از سربلند بيرون آمدن آن حضرت از آزمايش قربانى فرزندش

قد صدّقت الرءيا إنّا كذلك نجزى المحسنين . إنّ هذا لهو البلؤا المبين

برداشت ياد شده از آن جا است كه جمله «إنّ هذا لهو البلاء المبين» در مقام تعليل براى جمله پيشين (إنّا كذلك نجزى المحسنين) است; يعنى، ابراهيم(ع) از پاداش محسنان برخوردار شد; زيرا به آزمايش الهى گرفتار شد و پيروز گرديد.

130- امداد به ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه -

ص: 113

فيش

11 - انبياء

- 21 - 69 - 4

4- ابراهيم ( ع ) از امداد و لطف ويژه الهى در انجام رسالت خويش برخوردار بود .

قلنا ينار كونى بردًا و سلمًا على إبرهيم

131- امر به ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره -

2 - 260 - 14،15

14 - امر خدا به ابراهيم ( ع ) ، براى نشان دادن كيفيّت احياى مردگان ، به گرفتن چهار مرغ و كشتن و در هم كوبيدن آنها و قرار دادن هر جزئى بر كوهى و فراخواندنشان تا زنده گردند و شتابان به سوى او روند .

قال فخذ . .. ثمّ ادعهنّ يأتينك سعياً

مفرد آوردن كلمه جزء (منهنّ جزءاً)، حكايت از اين معنا دارد كه مرغان را در هم كوبيد و مخلوط كرد و الاّ بايد گفته شود: «منهنّ اجزاء»، نه جزءاً.

15 - امر خداوند به ابراهيم ( ع ) ، درباره مأنوس ساختن پرندگانى كه مأمور ذبح آنها گرديده بود با خويش *

فصرهنّ اليك

متعدى شدن كلمه «فصرهنّ» به «الى» نشانگر اين است كه آن كلمه، متضمن معناى «املهن» است ; يعنى آنها را به خود متمايل ساز كه لازمه آن، انس گرفتن پرندگان با ابراهيم (ع) است. بر اين اساس، كُشتن پرندگان و مخلوط كردن آنها از جمله «ثمّ اجعل على كلّ جبل منهنّ جزءاً» معلوم مى شود.

132- اميدوارى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه -

9 - 114 - 6

6 -

ص: 114

وعده ابراهيم ( ع ) به استغفار براى پدرش ، قبل از يقين به بقاى وى بر شرك و به اميد متمايل ساختن او به ايمان بود .

إلا عن موعدة . .. فلما تبين له أنه عدو للّه تبرأ منه

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم

- 14 - 36 - 16

16- شدت اميدوارى حضرت ابراهيم ( ع ) به غفران و رحمت الهى ، حتى نسبت به مردم هدايت ناپذير و مخالفان خود

و من عصانى فإنك غفور رحيم

از اينكه حضرت ابراهيم(ع) امر مخالفان خود را به خدا واگذاشته و صفت غفران و رحمت او را بر زبان جارى كرده است، برداشت فوق به دست مى آيد.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر -

15 - 56 - 4

4- ابراهيم ( ع ) اميدوار به فرزنددار شدن در كهنسالى ، در پرتو لطف و رحمت الهى

فبم تبشّرون . .. فلاتكن من القنطين . قال و من يقنط من رحمة ربّه إلاّ الضالّون

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 47 - 4

4- ابراهيم ( ع ) به هدايت شدن آزر ، در عين اصرار و تعصب او بر بت پرستى اميدوار بود .

سأستغفر لك ربّى

ممكن است مراد ابراهيم(ع) از طلب مغفرت، طلب مقدمات مغفرت (ترك بت پرستى) باشد، زيرا آن حضرت از هدايت

ص: 115

يافتن آزر نااميد نشده بود و لذا سعى در رام كردن او از طريق برانگيختن احساسات وى داشت.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 48 - 15،16

15- ابراهيم ( ع ) ، به مستجاب شدن دعاهايش به درگاه خداوند اميدوار بود .

عسى ألاّ أكون بدعاء ربّى شقيًّا

«شقاء» نقطه مقابل سعادت است و به معناى سختى و زحمت نيز مى آيد و «باء» در «بدعاء ربّى» سببيه است. ابراهيم با جمله «عسى ...» اظهار اميدوارى كرد كه دعاى او رد نشود بلكه اجابت شده و اسباب سعادت منديش را فراهم سازد و در حل مشكلات او را يارى دهد.

16- ابراهيم ( ع ) ، در آستانه هجرت خود از ديار بت پرستان ، به رفع سختى

ها و كسب سعادت خود اميدوار بود و دعا به درگاه خداوند را عامل آن مى دانست .

عسى ألاّ أكون بدعاء ربّى شقيًّا

133- اميدوارى پيروان ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ممتحنه

- 60 - 4 - 29

29 - روى اميد و التجاى ابراهيميان ، تنها به سوى خداوند

ربّنا عليك توكّلنا و إليك أنبنا

134- انبياى پس از ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 51 - 3

3- موسى و هارون ( ع ) دو پيامبر رشد يافته و بهره مند از كمال ، بعد از ابراهيم ( ع ) بودند .

ءاتينا موسى

ص: 116

و هرون الفرقان . .. و لقد ءاتينا إبرهيم رشده من قبل

برداشت ياد شده بر اين مبنا استوار است كه مراد از «من قبل» زمان پيش از موسى و هارون(ع) باشد. از اين مطلب به دست مى آيد كه آن دو پيامبر نيز از چنين رشدى بهره مند بودند.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد -

57 - 26 - 4،6

4 - پيامبران مبعوث شده پس از نوح ( ع ) از ذريه حضرت نوح و پيامبران مبعوث شده پس از ابراهيم ( ع ) از ذريه حضرت ابراهيم ( ع ) بودند .

و لقد أرسلنا نوحًا و إبرهيم و جعلنا فى ذرّيّتهما النبوّة

6 - تمامى پيامبرانى كه پس از نوح و ابراهيم ( ع ) مبعوث شدند ، با مردم خود داراى خويشاوندى نَسبى بودند .

و لقد أرسلنا نوحًا و إبرهيم و جعلنا فى ذرّيّتهما النبوّة

135- انبياى قبل از ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام -

6 - 84 - 4

4 - حضرت نوح پيش از ابراهيم(ع) مى زيست.

و نوحا هدينا من قبل

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 76 - 1

1- حضرت نوح ( ع ) ، پيامبرى كه پيش از حضرت ابراهيم و لوط ( ع ) مى زيست .

و نوحًا إذ نادى من قبل

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه

ص: 117

مراد از «من قبل» به قرينه آيات پيشين - كه در باره حضرت ابراهيم و لوط(ع) بود - زمان قبل از حضرت ابراهيم و لوط(ع) است.

136- انبياى معاصر ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر -

15 - 59 - 6،7

6- حضرت ابراهيم ( ع ) و حضرت لوط ( ع ) معاصر يكديگر بودند .

و نبّئهم عن ضيف إبرهيم . .. إنا أُرسلنا إلى قوم مجرمين . إلاّ ءال لوط

7- حضرت ابراهيم ( ع ) و حضرت لوط ( ع ) در ميان دو قوم جدا و با فاصله جغرافيايى از هم مى زيسته اند .

قال فما خطبكم . .. إنا أُرسلنا إلى قوم مجرمين . إلاّ ءال لوط

137- انبياى نسل ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - حديد -

57 - 26 - 4

4 - پيامبران مبعوث شده پس از نوح ( ع ) از ذريه حضرت نوح و پيامبران مبعوث شده پس از ابراهيم ( ع ) از ذريه حضرت ابراهيم ( ع ) بودند .

و لقد أرسلنا نوحًا و إبرهيم و جعلنا فى ذرّيّتهما النبوّة

138- اندوه ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود -

11 - 75 - 2،4

2- ابراهيم ( ع ) ، از گرفتار شدن مردمان به مشكلات ، متأثر مى شد و بر آنان دل مى سوزاند .

إن إبرهيم . .. أوّه

«أوّاه» به كسى گفته مى شود كه بسيار آه مى

ص: 118

كشد و متأسف مى شود. توصيف ابراهيم(ع) به «أوّاه» پس از جمله «يجادلنا» مى رساند كه: تأسف

و تأثر ابراهيم(ع) به خاطر مشكلات و گرفتاريهاى مردمان بوده است.

4- بردبارى ابراهيم ( ع ) و تأسفش بر مشكلات مردم و اعتقاد راسخش به خداوند ، برانگيزنده او به شفاعت درباره قوم لوط

يجدلنا فى قوم لوط. إن إبرهيم لحليم أوّه منيب

جمله «إن إبراهيم . ..» بيانگر علّت مجادله ابراهيم(ع) درباره قوم لوط و دفاع او از ايشان است.

139- انذارهاى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 45 - 1

1- ابراهيم ( ع ) در اندرز خود به آزر ، عذاب سخت الهى را در كمين پرستشگران بت ها خواند و وى را به آن هشدار داد .

إنّى أخاف أن يمسّك عذاب من الرحمن

نكره آوردن «عذاب» بر عظمت آن دلالت دارد. و «مسّ» (مصدر «يمسك») - چنانچه در مفردات راغب آمده است - در باره هرگونه آزارى كه به انسان برسد، استعمال مى شود.

140- انقياد آتش قصه ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 69 - 1

1- آتش به فرمان خداوند ، بر ابراهيم ( ع ) سرد و سلامت ( مطبوع و بى آسيب ) گرديد .

قلنا ينار كونى بردًا و سلمًا على إبرهيم

فرمان خداوند به سلامت شدن آتش بر ابراهيم(ع)، مى تواند اشاره به اين نكته باشد كه نه تنها آتش بايد بر آن حضرت سرد باشد و او

ص: 119

را نسوزاند; بلكه سردى آن به گونه اى و به اندازه اى باشد كه كاملاً مطبوع، دلپذير و بى آسيب باشد.

141- انقياد ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 131 - 2،4

2 - ابراهيم ( ع ) ، فرمان خدا را بدون هيچ تأخيرى پذيرفت و تسليم بودن خويش را در برابر خدا ، اعلام كرد .

قال أسلمت

4 - هدف از فرمان خداوند به ابراهيم ( لزوم تسليم بودن در برابر او ) رشد و تربيت وى بوده است .

إذ قال له ربه أسلم

برداشت فوق، با توجه به كلمه «رب» - كه به معناى مدبر و مربى - استفاده شده است.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 134 - 1

1 - ابراهيم ، اسماعيل ، اسحاق ، يعقوب و فرزندان آنان ، امتى پرستشگر خدا و تسليم در برابر او

تلك أمة قد خلت

مشاراليه «تلك» پيامبران ياد شده در آيه قبل و فرزندانشان است. به كارگيرى «تلك» براى اشاره به مذكر به لحاظ خبر (أمة) مى باشد.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 141 - 1

1 - ابراهيم ، اسماعيل ، اسحاق و يعقوب ( ع ) ، امتى پرستشگر خدا و تسليم در برابر او

تلك أمة قد خلت

مشار اليه «تلك» پيامبران ياد شده در آيه قبل است. به

ص: 120

كارگيرى «تلك» براى اشاره به مذكر و لحاظ خبر (أمة) مى باشد.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران

- 3 - 67 - 6

6 - ابراهيم ( ع ) ، حنيف ( گرويده به حق ) و تسليم در برابر خداوند بود .

و لكن كان حنيفاً مسلماً

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل -

16 - 120 - 8

8- « عن أبى جعفر ( ع ) فى قوله : « إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً » : و ذلك انه على دين لم يكن عليه أحد غيره فكان أمة واحدة و أما « قانتاً » فالمطيع و أما الحنيف فالمسلم . . . ;

از امام باقر(ع) در باره سخن خدا «إن ابراهيم كان أُمّة قانتاً لله حنيفاً» روايت شده است: امت بودن ابراهيم(ع) به خاطر آن است كه او بر دينى بود كه هيچ كس غير او بر آن دين نبود و اما «قانتاً» به معناى مطيع است و اما حنيف به معناى مسلم مى باشد. ..».

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 102 - 12

12 - تسليم و انقياد كامل ابراهيم ( ع ) و فرزندش اسماعيل ( ع ) ، در برابر

فرمان خداوند

أنّى أذبحك فانظر ماذا ترى قال يأبت افعل ما تؤمر

جلد

- نام سوره - سوره - آيه

ص: 121

- فيش

15 - صافات

- 37 - 103 - 1

1 - تسليم ابراهيم ( ع ) و فرزندش اسماعيل ( ع ) ، در برابر فرمان خداوند به ذبح

إنّى أرى فى المنام أنّى أذبحك . .. قال يأبت افعل ما تؤمر ... فلمّا أسلما

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 104 - 1

1 - نداى خداوند به ابراهيم ( ع ) ، پس از تسليم آن حضرت و فرزندش اسماعيل در برابر فرمان ذبح

فلمّا أسلما . .. و ندينه أن يإبرهيم

142- انقياد نسل ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 134 - 1

1 - ابراهيم ، اسماعيل ، اسحاق ، يعقوب و فرزندان آنان ، امتى پرستشگر خدا

و تسليم در برابر او

تلك أمة قد خلت

مشاراليه «تلك» پيامبران ياد شده در آيه قبل و فرزندانشان است. به كارگيرى «تلك» براى اشاره به مذكر به لحاظ خبر (أمة) مى باشد.

143- اهتمام ابراهيم(ع) بر دعا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه -

9 - 114 - 15

15 - ابراهيم ( ع ) ، اهل دعا و نيايش بسيار و شخصيتى حليم و بردبار بود .

إن إبرهيم لأوّه حليم

در روايتى از امام باقر(ع) نقل شده كه حضرت فرمودند: «لأوّاه الدعاء»: يعنى اوّاه كسى است كه بسيار دعا و نيايش كند.

144- اهتمام ابراهيم(ع) به آل ابراهيم

جلد - نام سوره -

ص: 122

سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم

- 14 - 41 - 6

6- عنايت خاص حضرت ابراهيم ( ع ) به سرنوشت دنيوى و اخروى فرزندان و خاندانش و ياد كردن از آنان در تمامى دعاهايش

و اجنبنى و بنىّ . .. من ذرّيتى ... ليقيموا الصلوة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليه

145- اهتمام ابراهيم(ع) به امنيت مكه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم

- 14 - 35 - 8

8- عنايت و توجه خاص حضرت ابراهيم ( ع ) به حرمت و امنيت مكه

و إذ قال إبرهيم ربّ اجعل هذا البلد ءامنًا

از اينكه حضرت ابراهيم(ع) در دعاى خويش ابتدا امنيت شهر مكه را مطرح ساخت و آن را از هدايت فرزندانش مقدم شمرد، اهميت امنيت مكه نزد ايشان و عنايت ويژه او نسبت به اين مسأله به دست مى آيد.

146- اهتمام ابراهيم(ع) به عبادت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم

- 14 - 41 - 2

2- حضرت ابراهيم ( ع ) از خداوند خواستار پيشگام بودنش در پيروى از آيين توحيدى و انجام فريضه هاى الهى شد .

و اجنبنى و بنىّ . .. اجعلنى مقيم الصلوة و من ذرّيتى ... اغفرلى و لولدىّ و للمؤمن

از اينكه حضرت ابراهيم(ع) در دعاهايش، نخست خود را مد نظر داشت و بعد براى ديگران دعا كرد، شايد به اين سبب بود كه خواسته باشد در تكاليف الهى پيشگام باشد.

147- اهتمام ابراهيم(ع) به فرزندان

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9

ص: 123

- ابراهيم

- 14 - 36 - 3،4

3- گمراه شدن مردم بسيارى به وسيله بت ها و بت پرستان ، انگيزه حضرت ابراهيم ( ع ) براى درخواست از خداوند جهت مصونيت خود و خاندانش از گرايش به آن آيين

و اجنبنى و بنىّ أن نعبد الأصنام . ربّ إنّهنّ أضللن كثيرًا من الناس

جمله «ربّ إنّهنّ . ..» در مقام تعليل براى جمله «و اجنبنى و بنىّ ...» است;

يعنى، چون بت پرستان موجب گمراهى اغلب مردم شدند از تو درخواست مصونيت دارم.

4- نگرانى حضرت ابراهيم ( ع ) از انحراف فرزندان خود و از گسترش كامل و نفوذ بى رقيب آيين شرك و بت پرستى در ميان مردم عصر خويش

و اجنبنى و بنىّ أن نعبد الأصنام . ربّ إنّهنّ أضللن كثيرًا من الناس

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم

- 14 - 41 - 6

6- عنايت خاص حضرت ابراهيم ( ع ) به سرنوشت دنيوى و اخروى فرزندان و خاندانش و ياد كردن از آنان در تمامى دعاهايش

و اجنبنى و بنىّ . .. من ذرّيتى ... ليقيموا الصلوة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليه

148- اهتمام ابراهيم(ع) به محبت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم

- 14 - 36 - 2

2- ابراهيم ( ع ) درصدد جلب محبت و لطف الهى براى استجابت دعايش

ربّ إنّهنّ أضللن

از اضافه كلمه «ربّ» به «ياء» متكلم و تكرار آن در دو آيه از

ص: 124

سوى ابراهيم(ع) مى توان برداشت فوق را استفاده كرد.

149- اهتمام ابراهيم(ع) به نماز

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم

- 14 - 40 - 1،2،4،5،7

1- حضرت ابراهيم ( ع ) از خداوند خواستار توفيق يافتن خود بر اقامه نماز شد .

ربّ اجعلنى مقيم الصلوة

2- حضرت ابراهيم ( ع ) از خداوند خواستار توفيق يافتن فرزندانش بر اقامه نماز شد .

ربّ اجعلنى مقيم الصلوة و من ذرّيتى

4- دعاى حضرت ابراهيم ( ع ) به درگاه پروردگار براى توفيق يافتن خود و فرزندانش براى احياى فريضه نماز در جامعه

ربّ اجعلنى مقيم الصلوة و من ذرّيتى

از اينكه حضرت ابراهيم(ع) درخواست خواندن نماز نكرد; بلكه خواستار اقامه آن شد، برداشت فوق به دست مى آيد.

5- علاقه شديد حضرت ابراهيم ( ع ) به فريضه نماز و احياى آن در جامعه

ربّ اجعلنى مقيم الصلوة و من ذرّيتى

تعبير «اقامه نماز» به جاى «خواندن نماز» گوياى برداشت فوق است.

7- حضرت ابراهيم ( ع ) از خداوند ملتمسانه خواستار استجابت دعايش براى اقامه نماز شد .

ربّنا و تقبّل دعاء

150- اهداف ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 126 - 7

7 - امنيت و فراوانى نعمت در شهر مكه ، امورى كارساز در تحقّق اهداف ابراهيم ( ع )

إنى جاعلك للناس إماماً . .. إذ قال إبرهيم رب اجعل هذا بلداً ءامناً و ارزق أهله

مطرح شدن امامت ابراهيم(ع) و مسؤوليت

ص: 125

او براى تطهير كعبه و آماده سازى آن براى پرستش خدا، و سپس نقل دعاى آن حضرت (درخواست امنيت شهر مكه و رونق اقتصادى آن)، بيانگر برداشت فوق است.

151- اهميت احتجاج ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 42 - 11

11- مناظرات ابراهيم ( ع ) با آزر در مورد نفى بت پرستى ، بسيار مهم و شايسته يادآورى و بزرگداشت است .

واذكر فى الكتب إبرهيم . .. إذ قال لأبيه ... ما لايسمع و لايبصر و لايغنى عنك شيئ

«إذ» در «إذ قال» بدل از ابراهيم و در حقيقت مفعول براى «اذكر» است. بيان نحوه استدلال ابراهيم(ع) و مواد به كار رفته در قياس هاى آن، گوياى آن است كه اين مجموعه داراى ارزش و سزاوار يادكرد است.

152- اهميت بيان قصه ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر -

15 - 51 - 1

1- پيامبر (صلی الله علیه و آله) وظيفه دار باخبر ساختن بندگان از ماجراى مهمانان حضرت ابراهيم ( فرشتگان )

و نبّئهم عن ضيف إبرهيم

153- اهميت دعاى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ممتحنه

- 60 - 6 - 2

2 - دعا ها و نيايش هاى ابراهيم ( ع ) و همگامانش ، الگويى شايسته براى يكتا پرستان

ربّنا . .. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة

تكرار الگو بودن ابراهيم(ع) پس از دعاى «ربّنا. ..»، مى رساند كه آن حضرت نه تنها در ميدان برائت از مشركان; بلكه در

ص: 126

شيوه دعا نيز شايان پيروى است.

154- اهميت دعاى پيروان ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ممتحنه

- 60 - 6 - 2

2 - دعا ها و نيايش هاى ابراهيم ( ع ) و همگامانش ، الگويى شايسته براى يكتا پرستان

ربّنا . .. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة

تكرار الگو بودن ابراهيم(ع) پس از دعاى «ربّنا. ..»، مى رساند كه آن حضرت

نه تنها در ميدان برائت از مشركان; بلكه در شيوه دعا نيز شايان پيروى است.

155- اهميت دين ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء -

4 - 125 - 4

4 - آيين ابراهيم ( ع ) ، تار و پود تمامى اديان الهى است .

و من احسن ديناً ممن اسلم وجهه للّه و هو محسن و اتبع ملة إبرهيم حنيفاً

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل -

16 - 120 - 6

6- هماهنگى و عدم هماهنگى با دين ابراهيم ( ع ) ، معيار و ملاك درستى و نادرستى احكام شريعتهاست .

و لاتقولوا . .. هذا حلل و هذا حرام لتفتروا على الله الكذب ... إن إبرهيم كان أ

برداشت فوق، از ارتباط اين آيه با آيات قبل و با توجه به سه نكته زير به دست آمده است:1- در آيات گذشته از بدعت و تحريم حلال و تحليل حرام الهى بود. 2- همه پيروان اديان آسمانى، مدعى پيروى از دين ابراهيم(ع) هستند. 3- تذكر به

ص: 127

اينكه ابراهيم(ع) در برابر خدا خاضع و حنيف بود، تعريض به همان كسانى است كه مدعى پيروى از ابراهيم(ع) هستند; ولى در

عين حال، بدون هيچ دليلى به تحليل و تحريم امور مى پرداختند.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل -

16 - 123 - 1

1- پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، مأمور پيروى از آيين ابراهيم ( ع ) گرديد .

ثمّ أوحينا إليك أن اتّبع ملّة إبرهيم

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم -

53 - 37 - 7

7 - اهميت دين ابراهيم و موسى ( ع ) ، در ميان مشركان صدراسلام

أم لم ينبّأ بما فى صحف موسى و إبرهيم

از تخصيص به ذكر صحف موسى و ابراهيم(ع)، مطلب بالا استفاده مى شود.

156- اهميت قصه ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر -

15 - 51 - 2

2- ماجراى مهمانان حضرت ابراهيم ( فرشتگان ) و اطلاع از آن ، امرى مهم و بسيار سودمند

و نبّئهم عن ضيف إبرهيم

«نبأ» به خبر مهم و بسيار سودمند گفته مى شود (مفردات راغب).

157- اهميت مقام ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 125 - 8،9

8 - مقام ابراهيم ، بايد به جايگاهى براى نماز اختصاص يابد .

و اتخذوا من مقام إبرهيم مصلًّى

«مصلًّى» اسم مكان از «صلاة» و به

ص: 128

معناى جايگاه نماز است.

9 - مقام ابراهيم ، جايگاهى ارجمند و با عظمت

و اتخذوا من مقام إبرهيم مصلًّى

تعيين «مقام ابراهيم» به عنوان جايگاه نماز و ضرورت برپايى نماز در آن مكان، بيانگر شرافت آن است.

158- اهميت مهمانان ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر -

15 - 51 - 1

1- پيامبر (صلی الله علیه و آله) وظيفه دار باخبر ساختن بندگان از ماجراى مهمانان حضرت

ابراهيم ( فرشتگان )

و نبّئهم عن ضيف إبرهيم

159- ايمان ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 56 - 14

14- حضرت ابراهيم ( ع ) از ايمانى استوار و قاطعيت بسيار در مواضع عقيدتى خويش برخوردار بود .

ربّكم ربّ السموت . .. و أناْعلى ذلكم من الشهدين

اعلان حضرت ابراهيم(ع) به گواه بودنش بر صدق ادعاى خويش و آماده بودن براى ارائه دليل و حجت بر راستى عقيده توحيدى، حقيقت ياد شده را مى رساند.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 111 - 1

1 - حضرت ابراهيم ( ع ) ، از بندگان مؤمن خدا

إنّه من عبادنا المؤمنين

160- ايمان به ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج -

22 - 27 - 6

6 - ايمان قوى مردم دور و نزديك ، به حضرت ابراهيم ( ع ) و نفوذ و محبوبيت شديد آن حضرت در ميان

ص: 129

آنان

و أذّن فى الناس بالحجّ يأتوك رجالاً و على كلّ ضامر

استقبال مردم دور و نزديك از دعوت حضرت ابراهيم(ع) و هجوم آنان براى زيارت كعبه به صورت پياده و سواره، نشان از آشنايى آنها با شخصيت والاى آن حضرت و محبوبيت او در ميان آنان دارد.

161- ايمان به تعاليم ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 136 - 1

1 - ضرورت ايمان داشتن به خدا ، قرآن و احكام و معارف نازل شده بر ابراهيم ، اسماعيل ، اسحاق و يعقوب ( ع )

قولوا ءامنا باللّه و ما أنزل إلينا و ما أنزل إلى إبرهيم . .. و يعقوب

162- ايمان پدر ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم

- 14 - 41 - 5

5- پدر و مادر حضرت ابراهيم ( ع ) مؤمن و موحد بودند .

ربّنا اغفرلى و لولدىّ

از اينكه حضرت ابراهيم(ع) براى پدر و مادرش طلب آمرزش كرد، استفاده مى شود كه آنان مؤمن و موحد بودند.

163- ايمان مادر ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم

- 14 - 41 - 5

5- پدر و مادر حضرت ابراهيم ( ع ) مؤمن و موحد بودند .

ربّنا اغفرلى و لولدىّ

از اينكه حضرت ابراهيم(ع) براى پدر و مادرش طلب آمرزش كرد، استفاده مى شود كه آنان مؤمن و موحد بودند.

164- بازجويى آشكار ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 61

ص: 130

- 1

1- بت پرستان ، خواهان احضار ابراهيم ( ع ) و بازجويى علنى از وى براى كشف شكننده بت ها

قالوا فأتوا به على أعين الناس

165- بت پرستان و بت شكنى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 60 - 3

3- ابراهيم ( ع ) تصميم خود بر حيله و چاره انديشى عليه بت ها را با برخى از بت پرستان در ميان گذاشته بود .

ما هذه التماثيل . .. قالوا سمعنا فتًى يذكرهم

از اين كه بت پرستان گفتند: «شنيده ايم كه ابراهيم از بت ها بدگويى مى كند»، استفاده مى شود كه آنان اين سخنان را مستقيماً از وى نشنيده اند و از سويى ديگر گروهى بودند كه مستقيماً سخنان تهديدآميز ابراهيم(ع) را شنيده و براى گروه ديگر نقل كرده بودند. دو آيه پيش (تاللّه لأكيدنّ أصنامكم بعد أن تولّوا...) - كه خطاب «أصنامكم» براى مخاطب حاضر است - مؤيد همين

برداشت است.

166- بت پرستى در دوران ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام -

6 - 78 - 10

10 - الوهيت بتها در كنار ربوبيت اجرام آسمانى، پندار رايج مردم زمان ابراهيم(ع)

أتتخذ أصناما . .. كوكبا ... القمر ... الشمس

سخن ابراهيم(ع) با بت پرستان آن بود كه «أتتخذ أصناما ءالهة»، ولى در مورد اجرام آسمانى سخن از ربوبيت آنهاست. تفاوت اين دو تعبير محتملا اشاره اى به تفاوت بتها و اجرام آسمانى در پندار قوم ابراهيم است.

جلد

- نام سوره - سوره

ص: 131

- آيه - فيش

9

- ابراهيم - 14 - 35 - 14

14- مردم عصر ابراهيم ( ع ) ، مردمى بت پرست و پرستشگر چند بت بودند .

و إذ قال إبرهيم ربّ . .. اجنبنى و بنىّ أن نعبد الأصنام

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

10

- مريم - 19 - 48 - 4

4- مردم شهر و ديار آزر ، هم كيش او بوده و بت ها و اشيايى جز خداوند را مى پرستيدند و به درگاه آنها دعا مى كردند .

و أعتزلكم و ما تدعون من دون اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10

- مريم - 19 - 49 - 2

2- آزر و مردم شهر و ديار او ، پرستشگر بت ها و اشيايى جز خداوند

فلمّا أعتزلهم و مايعبدون من دون اللّه

167- بت پرستى مردم دوران ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم

- 14 - 36 - 5

5- بسيارى از مردم در عصر حضرت ابراهيم ( ع ) ، گمراه و بت پرست بودند .

و اجنبنى و بنىّ أن نعبد الأصنام . ربّ إنّهنّ أضللن كثيرًا من الناس

168- بت شكنى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء - 21 - 57 - 1،3،7

1- سوگند مؤكد ابراهيم ( ع ) بر حيله و تدبير كردن ، براى ضربه زدن به بت ها در غياب بت پرستان

ص: 132

و تاللّه لأكيدنّ أصنمكم بعد أن تولّوا مدبرين

«كيد» به معناى حيله و تدبيرى پنهانى براى ضربه زدن به غير است.

3- تصميم ابراهيم ( ع ) بر نابودى بت و بت پرستى ، پس از يك سلسله كار فرهنگى و فكرى او براى هدايت و اصلاح انديشه مردمان بود .

لقد كنتم . .. فى ضلل مبين ... ربّكم ربّ السموت ... و تاللّه لأكيدنّ أصنمكم بعد

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه حضرت ابراهيم(ع) در آغاز مخالفت با بت پرستى، پدر و قومش را مخاطب قرار داد و يك سلسله دلايل روشن بر اثبات توحيد و نفى شرك به آنان ارائه كرد. سپس در مرحله دوم تهديد نمود كه بت ها را نابود خواهد كرد و در نهايت به تهديد خود عمل كرد و همه بت ها را نابود ساخت.

7- « عن أبى جعفر ( ع ) : . . . فلمّا تولّوا عنه مدبرين إلى عيد لهم دخل إبراهيم ( ع ) إلى آلهتهم بقدوم فكسرها إلاّ كبيراً لهم ;

از امام باقر(ع) روايت شده: چون نمروديان از ابراهيم(ع) دور شدند و به طرف محل جشن ويژه خود رفتند، آن حضرت با تيشه داخل بتخانه شد و غير از بت بزرگ، همه بت ها را شكست. ..».

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

11

- انبياء - 21 - 58 - 1،2

1- حضرت ابراهيم ( ع ) در غياب مردم و دور شدن آنان از بت ها ، به شكستن بت ها

ص: 133

پرداخت .

بعد أن تولّوا مدبرين . فجعلهم جذذًا

«جذاذ» فعال به معناى مفعول و از ماده «جذّ» (قطع و شكستن) است. «فا» در «فجعلهم» - به اصطلاح اهل ادب - فصيحه و حاكى از تقدير جمله اى است و تقدير آن چنين است: «فولّوا فأتى إبراهيم الأصنام فجعلهم جذاذاً; مردم به بت ها پشت كردند، پس ابراهيم نزد بت ها آمد و آنها را شكست».

2- ابراهيم ( ع ) تمامى بت ها را در هم شكست و تنها بت بزرگ را سالم باقى گذاشت .

فجعلهم جذذًا إلاّكبيرًا

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

11

- انبياء - 21 - 59 - 2،8

2- ابراهيم ( ع ) ، در نبود مردم ، بت ها را در هم شكست و هيچ كس از آن با خبر نشد .

قالوا من فعل هذا بالهتنا

پرسوجوى بت پرستان از يكديگر در باره شكننده بت ها و نيز پاسخ برخى از از آنان به اين كه ابراهيم(ع) از بت ها بدگويى مى كرد، (فتى يذكرهم) - به

جاى اين كه بگويند: ما ديديم چه كسى شكسته است - گوياى برداشت ياد شده است.

8- قوم ابراهيم ، هنگام ديدن بت هاى شكسته خود برآشفته شدند .

قالوا من فعل هذا بالهتنا إنّه لمن الظلمين

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

11

- انبياء - 21 - 60 - 1،2

1- ابراهيم ( ع ) در نظر قوم خود ، مظنون به

ص: 134

شكستن بت ها بود .

قالوا سمعنا فتًى يذكرهم يقال له إبرهيم

2- ابراهيم ( ع ) در دوران جوانى ، بت ها را در هم شكست و مبارزه با بت پرستى را آغاز كرد .

قالوا سمعنا فتًى يذكرهم

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

11

- انبياء - 21 - 62 - 1

1- بت پرستان ، حضرت ابراهيم ( ع ) را شكننده بت ها مى دانستند .

قالوا ءأنت فعلت هذا بالهتنا يإبرهيم

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

11

- انبياء - 21 - 65 - 6

6- بت پرستان ، استدلال هاى ابراهيم ( ع ) بر بطلان شرك را نادرست انگاشته و او را به خاطر شكستن بت ها مجرم دانستند .

فسلوهم إن كانوا ينطقون . .. ثمّ نكسوا على رءوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون

جمله «لقد علمت ما هؤلاء ينطقون» پاسخ مشركان به كلام ابراهيم(ع) (فسئلوهم إن كانوا ينطقون) است; يعنى، تو مى دانى كه بت ها از سخن گفتن عاجزاند، پس چرا ما را به سؤال كردن از بت ها حواله مى دهى. لابد سؤال تو براى فرار از اتهام بت شكنى است.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

13

- شعراء - 26 - 76 - 1

1 - اقدام ابراهيم ( ع ) به شكستن بتِ سنت گرايى و تقليد بى چون و چرا از نياكان

أفرءيتم . ..

ص: 135

أنتم و ءاباؤكم الأقدمون

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

15

- صافات - 37 - 90 - 3

3 - « عن حجر عن أبى عبداللّه ( ع ) قال : خالف ابراهيم ( ع ) قومه و عاب آلهتهم . . . قال أبوجعفر ( ع ) : عاب آلهتهم « فنظر نظرة فى النجوم فقال إنّى سقيم » . . . و اللّه ما كان سقيماً و ما كذب فلمّا تولّوا عنه مدبرين إلى عيد لهم ، دخل ابراهيم إلى آلهتهم فكسر ها إلاّ كبيراً لهم . . . ;

از حجر نقل شده كه از امام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: ابراهيم با قومش مخالفت كرد و خدايان آنها را مورد عيب جويى خود قرار داد . .. امام باقر(ع)

فرمود: از معبودهاى آنان خرده گرفت «فنظر نظرة فى النجوم فقال إنى سقيم» ...به خدا سوگند ابراهيم مريض نبود و دروغ هم نگفت. پس چون قومش براى عيدى كه داشتند از پيش ابراهيم(ع) رفتند، او [با تبر] به سوى معبودهاى آنان رفت و آنها را شكست مگر بزرگ ترين بت آنان را...».

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

15

- صافات - 37 - 91 - 1

1 - رفتن مخفيانه ابراهيم ( ع ) ، به جانب معبود هاى مشركان پس از خروج آنان از شهر

فراغ إلى ءالهتهم

«روغ» (مصدر «راغ») در اصل به معناى تمايل به چيزى به صورت سرّى و پنهانى است.

جلد

- نام

ص: 136

سوره - سوره - آيه - فيش

15

- صافات - 37 - 93 - 3،4،5

3 - شدت غضب و خشم ابراهيم ( ع ) ، به هنگام شكستن بت ها و معبودها

فراغ عليهم ضربًا باليمين

گفتوگوى ابراهيم(ع) با بت ها - با آن كه آن حضرت مى دانست كه آنها از سخن گفتن ناتوان اند - مى تواند به منظور تقويت روح غضب و خشم خود نيست به آنها باشد تا عمل شكستن آنها خشمگينانه انجام گيرد.

4 - سوگند ابراهيم ( ع ) ، بر شكستن بت هاى مشركان

فراغ عليهم ضربًا باليمين

برداشت ياد شده مبتنى بر اين نكته است كه «يمين» به معناى قسم باشد. بر اين اساس «با» به معناى سببيت است; يعنى، ابراهيم(ع) به سبب سوگندى كه ياد كرده بود، ضربه اى محكم بر بت ها فرود آورد.

5 - وفاى ابراهيم ( ع ) ، به سوگند خويش در شكستن بت ها

فراغ عليهم ضربًا باليمين

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

15

- صافات - 37 - 94 - 1،2

1 - حركت شتابان مشركان به سوى ابراهيم ( ع ) ، پس از آگاهى از شكسته شدن بت ها

فأقبلوا إليه يزفّون

«فا» براى تفريع «فأقبلوا. ..» بر جمله اى مقدر است و تقدير آن چنين است: «فبلّغ قومه من رأه فأقبلوا إليه; كسى كه شكسته شدن بت ها را ديد، به مردم اطلاع داد. سپس آنان شتابان به جانب ابراهيم(ع) روى آوردند». گفتنى است:

ص: 137

«زف» (مصدر «يزفّون») به معناى حركت شتابان است.

2 - شدت خشم و نگرانى قوم ابراهيم ، از شكسته شدن بت هاى شان

فأقبلوا إليه يزفّون

حركت شتابان قوم ابراهيم به جانب آن حضرت پس از شكسته شدن بت ها، مى تواند گوياى برداشت بالا باشد.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

15

- صافات - 37 - 95 - 5

5 - « عن أبى عبداللّه ( ع ) : أخذ ابراهيم القدوم فكسر الصنم الذى عمله ، ففزع أبوه من ذلك فزعاً شديداً ، فقال له : أىّ شىء عملت ؟ فقال له ابراهيم ( ع ) : و ما تصنعون به ؟ فقال آزر : نعبده ، فقال له ابراهيم : « أتعبدون ما تنحتون » . . . ;

از امام صادق(ع) روايت شده: . .. ابراهيم(ع) تبر را برداشت و بتى را كه آزر ساخته بود شكست و آزر فرياد شديدى از روى ترس برآورد و به ابراهيم(ع) گفت: چه كارى كردى؟ ابراهيم(ع) در جواب گفت: با بت چه مى كنيد؟ آزر گفت: آن را مى پرستيم. ابراهيم(ع) در جواب گفت: «أتعبدون ما تنحتون; آنچه را خود مى تراشيد، مى پرستيد؟»

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

17

- زخرف - 43 - 26 - 2،7

2 - داستان مبارزه حضرت ابراهيم ( ع ) با شرك و بت پرستى ، داستانى زنده و درس آموز براى هميشه تاريخ

و إذ قال إبرهيم

كلمه «إذ» در محل نصب

ص: 138

و مفعول به براى فعل محذوف است; يعنى، «واذكر إذ قال. ..».

7 - ابراهيم ( ع ) ، نماد شجاعت و اسوه مبارزه با شرك و بت پرستى

و إذ قال إبرهيم لأبيه و قومه

از يادآورى داستان ابراهيم(ع)، اسوه بودن آن حضرت در مبارزه با بت پرستى و از موضع گيرى ايشان در برابر جامعه خويش - حتى نزديك ترين خويشاوندان خود - شجاعت آن حضرت استفاده مى شود.

169- بت شكنى قصه ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 59 - 1

1- پس از در هم شكسته شدن بت ها به وسيله ابراهيم ( ع ) ، بت پرستان به پرسوجو از يكديگر در مورد شكننده آنها پرداختند .

فجعلهم جذذًا . .. قالوا من فعل هذا بالهتنا

برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه «مَن» اسم استفهام باشد.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 63 - 3

3- ابراهيم ( ع ) در يك شگرد عالمانه ، از بت پرستان خواست تا از خود بت ها در باره شكننده آنها پرسوجو كنند .

فسلوهم إن كانوا ينطقون

ابراهيم(ع) با نسبت دادن شكستن بت ها به بت بزرگ و درخواست از بت

پرستان به پرس و جو كردن از بت ها براى شناسايى بت شكن، شگردى عالمانه را در مبارزه با بت پرستى برگزيد; زيرا بت پرستان از اين طريق به آسانى به بطلان راه خويش پى بردند; چنان كه آيه

ص: 139

بعد (فرجعوا إلى أنفسهم. ..) گوياى همين حقيقت است.

170- برگزيدگى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 130 - 8،10

8 - ابراهيم ( ع ) از برگزيدگان خدا در دنيا و از صالحان و شايستگان سراى آخرت

و لقد اصطفينه فى الدنيا و إنه فى الأخرة لمن الصلحين

10 - اخلاص ابراهيم ( ع ) و گزينشش از سوى خداوند و نيز شايستگى او براى ملحق شدن به صالحان سراى آخرت ، دليل هاى لزوم پيروى از آيين اوست .

و من يرغب . .. لقد اصطفينه فى الدنيا و إنه فى الأخرة لمن الصلحين

جمله هاى «لقد اصطفيناه» و «إنه فى الأخرة . ..» به منزله دليلى براى «و من يرغب ...» مى باشد.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء -

4 - 125 - 7،10،14،15

7 - حضرت ابراهيم ( ع ) ، برگزيده شده از سوى خداوند به عنوان دوست

و اتخذ اللّه إبرهيم خليلا

10 - پرهيز ابراهيم ( ع ) از انحراف و گرايش به باطل ، دليل گزينش وى به دوستى خداوند

ملة إبرهيم حنيفاً و اتخذ اللّه إبرهيم خليلا

بنابراين كه وصف «حنيفاً» زمينه چينى باشد براى «و اتخذ اللّه . ..» ; يعنى چون ابراهيم پيراسته از كجى و انحراف بود، خداوند او را به دوستى خويش برگزيد.

14 - رد نكردن درخواست نيازمندان و نياز نبردن به درگاه غير خدا ، موجب برگزيده

ص: 140

شدن ابراهيم ( ع ) از سوى خداوند به عنوان خليل

و اتخذ اللّه إبرهيم خليلا

امام صادق(ع) درباره علت برگزيده شدن حضرت ابراهيم(ع) به عنوان خليل، از سوى خداوند فرمود: لانه لم يرد احداً و لم يسال احداً قط غير اللّه عز و جل.

_______________________________

عيون اخبار الرضا، ج 2، ص 76، ح 4، ب 32; نورالثقلين، ج 1، ص 554، ح 583.

15 - اطعام مردم و نماز شب ، موجب برگزيده شدن ابراهيم ( ع ) به عنوان

خليل ، از سوى خداوند

و اتخذ اللّه إبرهيم خليلا

رسول خدا(صلی الله علیه و آله): ما اتخذ اللّه ابراهيم خليلا الا لاطعامه الطعام و صلوته بالليل و الناس نيام.

_______________________________

علل الشرايع، ص 35، ح 4، ب 32; نورالثقلين، ج 1، ص 555، ح 586.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل -

16 - 121 - 2

2- حضرت ابراهيم ( ع ) برگزيده خدا بود .

إن إبرهيم . .. اجتبه

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 73 - 2،6

2- امامت و رهبرى حضرت ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( ع ) ، به انتخاب و انتصاب خداوند بود .

و جعلنهم أئمة

6- ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( ع ) ، از سوى خداوند به عنوان هادى و راهنماى مردم برگزيده شدند .

و جعلنهم أئمة يهدون

جلد

- نام سوره - سوره -

ص: 141

آيه - فيش

15 - ص -

38 - 47 - 1

1 - ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) ، از برگزيدگان خداوند از ميان انسان ها

و إنّهم عندنا لمن المصطفين

«مصطفى» (مفرد «مصطفين») به معناى شخص برگزيده و انتخاب شده است.

171- برگزيدگى دين ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 132 - 6،7

6 - آيين ابراهيم ( تسليم خدا بودن ) ، آيين برگزيده خداوند

إن اللّه اصطفى لكم الدين

7 - منزه بودن آيين ابراهيم از هرگونه باطلى و گزينش آن از سوى خدا دليل توصيه ابراهيم و يعقوب به پذيرش آن

و وصى بها إبرهيم . ... يبنى إن اللّه اصطفى لكم الدين فلاتموتن

تفريع جمله «لاتموتن . ..» بر «إن اللّه ...» به وسيله حرف «فاء» گوياى برداشت فوق است.

172- برهان ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 56 - 13

13- ابراهيم ( ع ) از برهان روشن و حجت قاطع بر اثبات عقيده توحيدى خويش برخوردار بود .

و أناْعلى ذلكم من الشهدين

طبق گفته برخى از مفسران ممكن است مقصود از شهادت دادن حضرت ابراهيم(ع) اين باشد كه آن حضرت، از برهان و حجت كافى و روشن برخوردار بود. از اين رو به طور قاطع خود را به عنوان شاهد معرفى كرد.

173- برهان در مبارزه ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

-

ص: 142

21 - 56 - 5

5- برخورد و مبارزه ابراهيم ( ع ) با بت پرستان و مشركان ، متكى بر استدلال و برهان بود .

قال ما هذه التماثيل . .. قال بل ربّكم ... فطرهنّ

174- بشارت ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر -

15 - 54 - 2

2- ابراهيم ( ع ) آن گاه خبر فرزنددار شدنش را از فرشتگان دريافت كرد كه كاملاً پير و از فرزنددار شدن مأيوس بود .

قال أبشّرتمونى على أن مسّنى الكبر فبم تبشّرون

175- بشارت به ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود -

11 - 69 - 1،17

1- خداوند ، فرشتگانى چند براى بشارت دادن به حضرت ابراهيم ( ع ) به سوى او گسيل داشت .

و لقد جاءت رسلنا إبرهيم بالبشرى

آيه 70 و نظاير آن، حاكى است كه فرستادگان الهى فرشته بودند و بشارت مورد نظر به قرينه آيه 71، بشارت ميلاد اسحاق و يعقوب بوده است.

17- « عن أبى جعفر ( ع ) قال : . . . قدم الله تعالى رسلاً إلى ابراهيم يبشرونه باسحاق . . . و ذلك قوله : « و لقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى » ;

از امام باقر(ع) روايت شده است كه فرمود: خداوند به سوى ابراهيم مأمورانى فرستاد كه او را به [تولد ]اسحاق مژده دهند و اين است سخن خداوند كه فرمود: و لقد جاءت . ..».

جلد

- نام سوره - سوره - آيه

ص: 143

- فيش

8 - هود -

11 - 71 - 11

11- نويد تولد اسحاق و يعقوب به ابراهيم ( ع ) و همسرش ساره ، در جلسه پذيرايى ابراهيم از فرشتگان بيان شد .

فبشّرنها بإسحق و من ورآء إسحق يعقوب

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود -

11 - 74 - 2،5،6

2- فرشتگان مهمان بر ابراهيم ( ع ) ، او را به دارا شدن فرزندى پسر ، بشارت دادند .

و جاءته البشرى

«ال» در «البشرى» عهد ذكرى است و اشاره به بشارتى دارد كه آيه 71 (فبشرناها) متضمن آن بود.

5- جدال و چون و چراى ابراهيم ( ع ) درباره قوم لوط ، پس از برطرف شدن ترس او و دريافت بشارت ( فرزنددار شدن ) بود .

فلما ذهب عن إبرهيم الروع و جاءته البشرى يجدلنا فى قوم لوط

6- بشارت يافتن ابراهيم ( ع ) به فرزنددار شدن در سن كهولت ، او را به پذيرش شفاعتش درباره قوم لوط ( برطرف شدن عذاب از آنان ) اميدوار ساخت .

فلما . .. جاءته البشرى يجدلنا فى قوم لوط

برداشت فوق، مقتضاى ترتب «يجادلنا . ..» بر «جاءته البشرى» است.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر -

15 - 53 - 2،3،9

2- بشارت پسرى دانا و دانشمند به ابراهيم ( ع ) از سوى فرشتگان

إنا نبشّرك بغلم عليم

3-

ص: 144

پسر بشارت داده شده به ابراهيم ( ع ) داراى عظمت و مقامى والا

نبشّرك بغلم عليم

تنوين تنكير در «بغلام» براى تفخيم و تعظيم است.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر -

15 - 55 - 1

1- تأكيد فرشتگان بر تحقق و عينيت يافتن بشارت پسردار شدن ابراهيم ( ع ) در دوران پيرى

قالوا بشرنك بالحقّ

مقصود از «بالحق» در آيه فوق يا خبر مطابق با واقع است و يا به معناى اين

است كه بشارت ما حقيقت دار است (مجمع البيان). در هر صورت گوياى اين نكته است كه: آنچه بشارت داده شد، تحقق يافتنى است و به وقوع خواهد پيوست.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر -

15 - 57 - 2

2- بشارت به فرزنددار شدن ابراهيم ( ع ) كار فرعى و عذاب قوم لوط مأموريت اصلى و مهم فرشتگان بود .

إنا نبشّرك بغلم . .. قال فما خطبكم أيّها المرسلون

از اينكه حضرت ابراهيم(ع) پس از شناخت فرشتگان و دريافت بشارت فرزنددار شدن از مأموريت اصلى و مهم آنان سؤال كرد (فما خطبكم . ..) و اين مأموريت طبق آيه بعد عذاب قوم لوط بود.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت

- 29 - 31 - 4

4 - فرستادگان خداوند براى عذاب قوم لوط ، مژده و بشارتى را ( تولد اسحاق ( ع )

ص: 145

) ، نيز به ابراهيم ( ع ) دادند .

و لمّا جاءت رسلنا إبرهيم بالبشرى

اين آيه، با آيات پنجاه و يك تا شصت و دو سوره حجر يك سياق دارند، كه در آن آيات به ابراهيم(ع) بشارت فرزنددار شدن داده شده است. آن آيات،

قرينه است كه «البشرى» در اين آيه نيز همان بشارت را همراه دارد.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 101 - 4،5

4 - بشارت خداوند به ابراهيم ( ع ) ، به پسر بودن فرزند مورد درخواست او

ربّ هب لى من الصلحين . فبشّرنه بغلم حليم

5 - بشارت خداوند به ابراهيم ( ع ) ، به مشاهده دوران نوجوانى فرزندش ( اسماعيل )

فبشّرنه بغلم

بشارت خداوند به فرزندى در سنين نوجوانى، گوياى اين حقيقت است كه حضرت ابراهيم(ع) اين فرزند را در چنين سنى مشاهده خواهد كرد.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 112 - 1

1 - بشارت خداوند به ابراهيم ( ع ) ، به تولد فرزندى به نام اسحاق براى او

و بشّرنه بإسحق

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

18

- ذاريات - 51 - 28 - 7،10

7 - بشارت ميهمانان ابراهيم ( ع ) ، به آن حضرت در مورد اعطاى پسرى دانا به ايشان

و بشّروه بغلم عليم

10 - پسر بشارت داده

ص: 146

شده به ابراهيم ( ع ) ، داراى عظمت و مقامى والا

و بشّروه بغلم عليم

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

18

- ذاريات - 51 - 29 - 2،4

2 - فرياد همسر ابراهيم ( ع ) و سيلى زدن وى به صورت خويش ، با شنيدن بشارت اعطاى فرزند به ايشان

فأقبلت امرأته فى صرّة

«صرّة» به معناى فرياد و «صكّ» به معناى ضربه شديد است. «صكّت وجهها»; يعنى، سيلى سختى به صورت خويش نواخت.

4 - همسر ابراهيم ، فردى كهنسال و نازا به هنگام بشارت فرزنددار شدنش

فأقبلت امرأته . .. و قالت عجوز عقيم

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

18

- ذاريات - 51 - 31 - 2

2 - پى بردن حضرت ابراهيم ( ع ) به منحصر نبودن مأموريت فرشتگان در بشارت اعطاى فرزند به ايشان

و بشّروه بغلم . .. قال فما خطبكم أيّها المرسلون

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه در آيه شريفه سخنى از وجود رسالتى افزون بر بشارت فرزند به ميان نيامده است و فرشتگان خود آن را

آشكار نكرده اند; اما ابراهيم(ع) به اين نكته پى برده و رسالت اصلى فرشتگان را جويا شده است.

176- بشارتهاى مهمانان ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18

- ذاريات - 51 - 28 - 7

7 - بشارت ميهمانان ابراهيم ( ع ) ، به آن حضرت در مورد اعطاى

ص: 147

پسرى دانا به ايشان

و بشّروه بغلم عليم

177- بشر بودن ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر -

15 - 57 - 6

6- حضرت ابراهيم ( ع ) از جهت فرايند جسمى و حالات روحى و نيز در روابط موجود ميان انسان ها ، همانند ساير مردم بود .

و نبّئهم عن ضيف إبرهيم . .. قال إنا منكم وجلون ... مسّنى الكبر ... قال فما خطبكم

178- بصيرت ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام -

6 - 75 - 8

8 - عن أبى جعفر(ع): «و كذلك نرى أبراهيم ملكوت السماوات و الأرض» قال: اعطى بصره من القوة ما نفذ السموات فرأى ما فيها و رأى العرش و ما فوقه و رأى ما فى الأرض و ما تحتها.

امام باقر(ع) درباره «و كذلك نرى . ..» فرمود: خداوند چنان قوتى به بينايى و بصيرت ابراهيم(ع) داد كه آسمانها و آنچه در آنها بود، مشاهده كرد و عرش و مافوق آن و زمين و آنچه را زير آن بود ديد.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص -

38 - 45 - 4

4 - ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) ، انسان هاى برخوردار از « قدرت و توانايى » و « بصيرت و روشن بينى »

إبرهيم و إسحق و يعقوب أُولى الأيدى و الأبصر

«أُولى الأيدى» (صاحبان دست ها) كنايه از قدرت و توانايى است.

179- بقاى نسل ابراهيم(ع)

جلد -

ص: 148

نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر -

15 - 53 - 7

7- حضرت ابراهيم ( ع ) برخوردار از عنايت ويژه خداوند و بقاى نسل او ، مورد توجه خاص الهى بود .

قالوا لاتوجل إنا نبشّرك بغلم عليم

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

18

- ذاريات - 51 - 28 - 12

12 - حضرت ابراهيم ( ع ) ، برخوردار از عنايت ويژه الهى و بقاى نسل او مورد توجه خداوند

و بشّروه بغلم عليم

180- بهترين آرزوى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء

- 26 - 87 - 8

8 - عزّت اخروى و بهشت پر نعمت ، والاترين آرزو و درخواست ابراهيم ( ع ) از خداوند

و اجعلنى من ورثة جنّة النعيم . .. و لاتخزنى يوم يبعثون

از اين كه دو مسأله ياد شده، به عنوان آخرين آرزو و درخواست ابراهيم(ع)

بوده است، مى توان برداشت ياد شده را استفاده كرد.

181- بيمارى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 88 - 4

4 - « عن الكاظم ( ع ) . . .قد قال اللّه تعالى فى حق ابراهيم ( ع ) : . . . « فنظر نظرة فى النجوم . فقال إنّى سقيم » فلو لم يكن عالماً بعلم النجوم ما نظر فيها و ما قال : « إنّى سقيم » . . . ;

ص: 149

از امام كاظم(ع) روايت شده . ..كه خداوند متعال در حق ابراهيم(ع) فرموده: ...«فنظر نظرة فى النجوم . فقال إنّى سقيم» اگر ابراهيم عالم به علم نجوم نبود در ستارگان نظر نمى افكند و نمى گفت: «إنّى سقيم»...».

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 89 - 1،2،3،4،7،8

1 - ابراهيم ( ع ) ، پس از انديشه عميق ، مريض بودن خود را به قومش اعلام كرد .

فنظر نظرة فى النجوم . فقال إنّى سقيم

2 - مريض بودن ابراهيم ( ع ) ، به هنگام دعوت شدن از جانب قوم خود براى خروج از شهر

فقال إنّى سقيم

3 - مريض بودن ، عذر و دليل ابراهيم ( ع ) براى نپذيرفتن دعوت قوم خود براى خروج از شهر و شركت در مراسم سالانه مشركان

فقال إنّى سقيم

4 - ابراهيم ( ع ) ، به مرضى موسمى و فصلى مبتلا بود .

فنظر نظرة فى النجوم . فقال إنّى سقيم

اگر پذيرفته شود كه نگاه ابراهيم(ع) به ستارگان نگاه با چشم و حقيقى بود، مى توان گفت كه اظهار بيمارى پس از اين نگاه، حاكى است كه ايشان به مرضى موسمى و فصلى گرفتار بود كه با نگاه به ستارگان، توانسته بود وقت رو به رو شدن با مرض موسمى خود را پيش بينى كند (هم زمان با روز مراسم ويژه).

7 - « عن رجل من أصحابنا عن أبى عبداللّه ( ع ) قال : سألته عن

ص: 150

قول اللّه -عزّوجل- . . . « إنّى سقيم » قال : ما كان ابراهيم ( ع ) سقيماً و ما كذب إنّما عنى سقيماً فى دينه مرتاداً . . . ;

از امام صادق(ع) درباره سخن خداوند «. ..إنى سقيم» روايت شده كه ابراهيم(ع) بيمار [جسمى] نبود و در عين حال دروغ هم نگفت; بلكه مقصود او اين بود كه به علت دينى كه دارم از كفر كافران دل آزرده ام و من در طلب حقيقت هستم».

8 - « قال أبوعبداللّه ( ع ) : التقية من دين اللّه . . . و لقد قال ابراهيم : « إنّى

سقيم » واللّه ما كان سقيماً ;

از امام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: تقيه جزئى از دين خدا است . .. و ابراهيم گفت: «إنى سقيم» در حالى كه به خداوند سوگند او مريض نبود».

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 90 - 3

3 - « عن حجر عن أبى عبداللّه ( ع ) قال : خالف ابراهيم ( ع ) قومه و عاب آلهتهم . . . قال أبوجعفر ( ع ) : عاب آلهتهم « فنظر نظرة فى النجوم فقال إنّى سقيم » . . . و اللّه ما كان سقيماً و ما كذب فلمّا تولّوا عنه مدبرين إلى عيد لهم ، دخل ابراهيم إلى آلهتهم فكسر ها إلاّ كبيراً لهم . . . ;

از حجر نقل شده كه از امام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: ابراهيم با قومش مخالفت

ص: 151

كرد و خدايان آنها را مورد عيب جويى خود قرار داد . .. امام باقر(ع) فرمود: از معبودهاى آنان خرده گرفت «فنظر نظرة فى النجوم فقال إنى سقيم» ...به خدا سوگند ابراهيم مريض نبود و دروغ هم نگفت. پس چون قومش براى عيدى كه داشتند از پيش ابراهيم(ع) رفتند، او [با تبر] به سوى معبودهاى آنان رفت و آنها را شكست مگر بزرگ ترين بت آنان را...».

182- بينش ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 126 - 4

4 - ابراهيم ( ع ) ، كفرپيشگان مكه را شايسته بهره مند شدن از روزى هاى الهى نمى دانست .

و ارزق . .. من ءامن منهم باللّه و اليوم الأخر

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم

- 14 - 36 - 1

1- از ديدگاه حضرت ابراهيم ( ع ) ، بت ها و بت پرستان عامل گمراهى بسيارى از مردم در عصر او بودند .

اجنبنى و بنىّ أن نعبد الأصنام . ربّ إنّهنّ أضللن كثيرًا من الناس

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 47 - 20

20- حضرت ابراهيم ( ع ) ، لطف و عنايت ويژه خداوند به خود را ، پشتوانه پذيرش استغفار خود مى دانست .

سأستغفر لك ربّى إنّه كان بى حفيًّا

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

ص: 152

19 - 48 - 1

1- ابراهيم ( ع ) ، زندگى در ميان هم كيشان آزر را هم سان زندگى در خانه او ، مانعى در راه خداپرستى خويش ديده و از همه آنها كناره گيرى كرد .

و أعتزلكم و ما تدعون من دون اللّه

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء

- 26 - 75 - 3

3 - لزوم استوار بودن باور هاى دينى بر دلايل عقلى و نه بر تقليد و سنّت ملّى ، در بينش ابراهيم ( ع )

قال أفرءيتم ما كنتم تعبدون

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء

- 26 - 77 - 1

1 - بت و بت پرستى ، دشمن انديشه ، سعادت و تكامل انسان در ديدگاه حضرت ابراهيم ( ع )

فإنّهم عدوٌّ لى

ضمير «هم» در «فإنّهم» به «أصنام» بازمى گردد.

183- پاداش ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام -

6 - 84 - 10

10 - كثرت پيامبران و هدايت يافتگان در ذريه ابراهيم(ع)، پاداش نيكوكار

بودن آن حضرت است.

و من ذريته . .. و كذلك نجزى المحسنين

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 49 - 3

3- اعطاى اسحاق و يعقوب به حضرت ابراهيم ( ع ) ، موهبتى الهى و پاداش هجرت او بود .

ص: 153

لمّا أعتزلهم و مايعبدون من دون اللّه وهبنا له إسحق و يعقوب

حرف «لمّا» بيانگر ترتب جزا(وهبنا . ..) بر شرط (اعتزلهم ...) مى باشد و دلالت مى كند كه وجود جزا، به خاطر وجود شرط بوده است.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 105 - 5

5 - توفيق انجام مأموريت ذبح فرزند با زنده ماندن وى ، پاداش خداوند به ابراهيم ( ع )

قد صدّقت الرءيا إنّا كذلك نجزى المحسنين

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 106 - 4

4 - برخوردارى ابراهيم ( ع ) از پاداش محسنان ، پس از سربلند بيرون آمدن آن حضرت از آزمايش قربانى فرزندش

قد صدّقت الرءيا إنّا كذلك نجزى المحسنين . إنّ هذا لهو البلؤا المبين

برداشت ياد شده از آن جا است كه جمله «إنّ هذا لهو البلاء المبين» در مقام تعليل براى جمله پيشين (إنّا كذلك نجزى المحسنين) است; يعنى، ابراهيم(ع) از پاداش محسنان برخوردار شد; زيرا به آزمايش الهى گرفتار شد و پيروز گرديد.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 110 - 3

3 - فرزنددار شدن ابراهيم ( ع ) و برجاى ماندن نام و آوازه نيك آن حضرت ، از پاداش هاى خداوند به ايشان

فبشّرنه بغلم حليم . .. سلم على إبرهيم . كذلك نجزى المحسنين

جلد

ص: 154

نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف -

43 - 28 - 1،5

1 - بقاى آيين توحيد در نسل ابراهيم ( ع ) ، ره آورد تلاش آن حضرت براى استمرار بخشيدن به آن

و جعلها كلمة باقية فى عقبه

آيات قبل، مى تواند قرينه باشد كه فاعل «جعل» ابراهيم(ع) است.

5 - استمرار دين توحيدى در نسل ابراهيم ( ع ) ، پاداش الهى به آن حضرت در قبال تلاش هاى او در مسير اعتلاى كلمه توحيد

و إذ قال إبرهيم . .. و جعلها كلمة باقية فى عقبه

برداشت ياد شده، مبتنى بر اين احتمال است كه «جعلها» در مقام بيان لطف خداوند در برابر مجاهدت ها و تلاش هاى حضرت ابراهيم(ع) باشد.

184- پاداش اخروى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 134 - 3،4

3 - پاداش اخروى اعمال نيك ابراهيم ، اسماعيل ، اسحاق و يعقوب ( ع ) اختصاص به خود ايشان دارد و ديگران از آن بهره اى نخواهند برد .

تلك أمة قد خلت لها ما كسبت

تقديم «لها» بر «ما كسبت» گوياى حصر است. بنابراين «لها ما كسبت»; يعنى، دستاورد آنان تنها از آن ايشان و به سود خودشان است.

4 - بهره مند شدن يهود از پاداش فضيلت ها و اعمال شايسته پيامبرانى چون ابراهيم ، اسحاق و . . . از باور هاى ناصواب يهود

تلك أمة قد خلت لها ما كسبت و لكم ما كسبتم

از

ص: 155

اينكه خداوند در خطاب به يهوديان اين حقيقت را يادآور مى شود كه دستاوردهاى پيامبران نصيب ديگران نخواهد شد، مى توان به برداشت فوق دست يافت.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 141 - 3

3 - پاداش اخروى اعمال نيك ابراهيم ، اسماعيل ، اسحاق و يعقوب ( ع ) اختصاص به خود ايشان دارد و ديگران از آن بهره اى نخواهند برد .

تلك أمة قد خلت لها ما كسبت

تقديم «لها» بر «كسبت» گوياى حصر است. بنابراين «لها ما كسبت»; يعنى، دستاورد آنان تنها از آنِ ايشان و به سود خودشان است.

185- پاداش استقامت ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 50 - 4

4- خداوند ، خوش نامى و بلندآوازگى را ، به پاس پايدارى ابراهيم ( ع ) در توحيد ، به او و فرزندانش عنايت كرد .

فلمّا أعتزلهم . .. و جعلنا لهم لسان صدق عليًّا

186- پاداش توحيد ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم

- 19 - 50 - 4

4- خداوند ، خوش نامى و بلندآوازگى را ، به پاس پايدارى ابراهيم ( ع ) در توحيد ، به او و فرزندانش عنايت كرد .

فلمّا أعتزلهم . .. و جعلنا لهم لسان صدق عليًّا

187- پاداش دنيوى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت

- 29 - 27 - 4،5،6

4 -

ص: 156

خداوند ، پاداش ابراهيم ( ع ) را در همين دنيا ، به او عطا كرد .

و ءاتينه أجره فى الدنيا

5 - ابراهيم ( ع ) ، مستحق و سزاوار دريافت پاداش دنيوى بوده است .

و ءاتينه أجره فى الدنيا

اضافه شدن «أجر» به ضميرى كه مرجع آن، ابراهيم(ع) است - گوياى اين نكته است كه او، پاداشى داشته و سزاوار آن بوده است. گفتنى است كه «فى الدنيا» احتمال دارد كه متعلق به «آتيناه» باشد و احتمال دارد كه متعلق به «أجره» باشد. برداشت بالا بنابر احتمال دوم است.

6 - اعطاى اسحاق و يعقوب ( ع ) به ابراهيم ( ع ) و نيز قرار دادن مقام نبوت در نسل آن حضرت ، پاداش دنيوى ابراهيم ( ع ) از سوى خداوند بود .

و وهبنا له إسحق . .. و جعلنا فى ذرّيّته النبوّة... و ءاتينه أجره فى الدنيا

188- پاسخ ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 63 - 1

1- ابراهيم ( ع ) در پاسخ سؤال از شكننده بت ها ، ابتدا شكستن بت ها را به بت بزرگ نسبت داد .

قال بل فعله كبيرهم

189- پدر ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام -

6 - 74 - 1،3،13

1 - پدر ابراهيم، آزر و قوم او مردمى بت پرست و گمراه بودند.

و إذ قال إبرهيم لأبيه ءازر أتتخذ أصناما

3 - آزر، پدر صلبى ابراهيم(ع) نبوده

ص: 157

است.

إذ قال إبرهيم لأبيه ءازر

روش قرآن در آيات مختلف مشابه اين آيه ذكر نام و نشان افراد نيست. لذا

تصريح به اسم آزر به صورت عطف بيان بدان جهت مى تواند باشد كه مراد از «اب» را روشن نمايد كه پدر حقيقى ابراهيم(ع) نبوده، بلكه عمو و يا پدر خوانده وى بوده است.

13 - عن أبى عبدالله(ع): إن آزر أبا ابراهيم كان منجما لنمرود . .. و وقع آزر بأهله فعلقت بإبراهيم ... .

از امام صادق(ع) روايت شده است: «آزر» پدر ابراهيم منجم نمرود بود . .. و آزر با همسر خويش همبستر شد و نطفه ابراهيم منعقد گشت ... .

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم

- 14 - 41 - 1

1- حضرت ابراهيم ( ع ) از خداوند خواستار آمرزش خود ، پدر و مادرش و مؤمنان در روز برپايى قيامت شد .

ربّنا اغفرلى و لولدىّ و للمؤمنين يوم يقوم الحساب

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 42 - 2

2- آزر ( پدر يا عموى حضرت ابراهيم ( ع ) ) ، مشرك و بت پرست بوده است .

إذ قال لأبيه يأبت لِمَ تعبد ما لايسمع

«آزر» يا پدر حضرت ابراهيم بوده است، چنانچه ظاهر برخى آيات چنين

اقتضا دارد و برخى روايات نيز مؤيد آن است و يا اين كه مطابق برخى روايات ديگر عموى او بوده است. واژه «أب» در

ص: 158

زبان عرب بر «عمو» نيز اطلاق مى گردد. در قرآن نيز در سوره بقره آيه صد و سى و سوم به همين معنا استعمال شده است (نعبد إلهك و إله آبائك إبراهيم و إسماعيل). دراين آيه لفظ «أب» در مورد «عمو» نيز به كار رفته، زيرا اسماعيل عموى يعقوب بوده است. گفتنى است كه برخى مفسران، آزر را جد مادرى ابراهيم دانسته اند.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف -

43 - 26 - 3

3 - قوم ابراهيم ( ع ) و فردى كه آن حضرت وى را پدر خطاب مى كرد ، پيرو آيين شرك و بت پرستى بودند .

و إذ قال إبرهيم لأبيه و قومه إنّنى براء ممّا تعبدون

190- پدرى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج -

22 - 78 - 12

12 - ابراهيم ( ع ) ، پدر دينى امت اسلامى

و ما جعل عليكم فى الدين من حرج ملّة أبيكم إبرهيم

191- پرسش ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره -

2 - 260 - 3،28

3 - پرسش ابراهيم ( ع ) از خداوند ، درباره نشان دادن كيفيّت احياى مردگان براى آرامش خاطر خويش

و اذ قال ابرهيم ربّ ارنى كيف تحيى الموتى . .. لطمئنّ قلبى

28 - پرسش ابراهيم ( ع ) از خداوند درباره كيفيّت زنده شدن مردگان ، به انگيزه اطمينان قلب خود به خليل اللّه بودنش

قال إبرهيم ربّ

ص: 159

ارنى . .. ليطمئنّ قلبى

امام رضا (ع) درباره «ليطمئنّ قلبى» در آيه فوق فرمود: . .. و لكن ليطمئن قلبى على الخلّة

_______________________________

عيون اخبارالرضا (ع)، ج 1، ص 198، ح 1 ; نورالثقلين، ج 1، ص 276، ح 1088.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر -

15 - 54 - 4

4- ابراهيم ( ع ) پس از دريافت خبر فرزنددار شدنش از فرشتگان ، خواستار توضيح و اطلاعات بيشترى از آنان شد .

فبم تبشّرون

برداشت فوق بر اين اساس است كه «با» در «فبم» براى ملابست باشد و استفهام در جمله «فبم تبشّرون» سؤال از چگونگى تحقق چنين بشارتى (فرزنددار شدن) باشد و نه ترديد و سؤال از اصل فرزنددار شدن.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر -

15 - 57 - 1

1- ابراهيم ( ع ) پس از شناخت مهمانانش ( فرشتگان ) از مأموريت اصلى و مهم آنان جويا شد .

قال فما خطبكم أيّها المرسلون

«خطب» به معناى امر مهم است.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر -

15 - 58 - 1

1- در پى جويا شدن ابراهيم ( ع ) از مأموريت اصلى مأموران الهى ( فرشتگان ) آنان هلاكت قوم تبهكار ( قوم لوط ) را مأموريت اصلى خويش معرفى كردند .

قال فما خطبكم أيّها المرسلون . قالوا إنا أُرسلنا

ص: 160

إلى قوم مجرمين

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 52 - 3

3- ابراهيم ( ع ) ، از پدر و قومش در باره علت تقديس و عبادتشان در برابر مجسمه هاى بى جان ، توضيح خواست .

إذ قال لأبيه و قومه ما هذه التماثيل التى أنتم لها عكفون

از پاسخ قوم ابراهيم، كه كارشان را به خاطر پيروى از اجداد خود معرفى كردند (قالوا وجدنا آبائنا لها عابدين)، به دست مى آيد كه سؤال ابراهيم(ع) مربوط به علت و چرايى تقديس و عبادتشان در برابر بت ها بوده است.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء

- 26 - 70 - 1

1 - پرسش ابراهيم ( ع ) از پدر خود و قومش ، درباره آنچه مورد پرستش قرار داده بودند .

إذ قال لأبيه و قومه ما تعبدون

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء

- 26 - 72 - 1،4

1 - پرسش بيدارگر ابراهيم از قوم بت پرست خويش درباره شنوايى بت ها

قال هل يسمعونكم إذ تدعون

4 - ايجاد سؤال در مردم نسبت به باور هاى آنان ، روش ابراهيم ( ع ) در تذكر دادن و باطل كردن عقايد ايشان

قال هل يسمعونكم إذ تدعون

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات

- 51 -

ص: 161

31 - 1

1 - پرسش حضرت ابراهيم ( ع ) ، درباره رسالت و مأموريت ميهمانان خويش ( فرشتگان )

قال فما خطبكم أيّها المرسلون

«خطب» به شأن و امرى گفته مى شود كه شخص در پى آن است. سؤال ابراهيم(ع) از مأموريتى بود كه فرشتگان، مى خواستند آن را به اجرا درآورند.

192- پرسش از مهمانان ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات

- 51 - 31 - 1

1 - پرسش حضرت ابراهيم ( ع ) ، درباره رسالت و مأموريت ميهمانان خويش ( فرشتگان )

قال فما خطبكم أيّها المرسلون

«خطب» به شأن و امرى گفته مى شود كه شخص در پى آن است. سؤال ابراهيم(ع) از مأموريتى بود كه فرشتگان، مى خواستند آن را به اجرا درآورند.

193- پسر ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود -

11 - 71 - 8

8- خداوند ، فرزند ابراهيم و همسرش ساره را - پيش از تولدش - اسحاق ناميد . *

فبشّرنها بإسحق

ظاهر جمله «فبشرناها بإسحاق . .. يعقوب» اين است كه فرشتگان، نام اسحاق و يعقوب را نيز در بشارت آورده باشند.

194- پسران ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 132 - 1،2

1 - ابراهيم و يعقوب ( ع ) هر يك داراى پسرانى چند بودند .

و وصى بها إبرهيم بنيه و يعقوب يبنى

2 - ابراهيم ( ع ) ، پسرانش را به

ص: 162

پيروى از آيين خويش ( تسليم خدا بودن ) توصيه كرد .

و وصى بها إبرهيم بنيه

ضمير «بها» مى تواند به «ملة إبراهيم» (در آيه 130) برگردد و نيز مى تواند

به جمله «أسلمت» در آيه قبل بازگردانده شود. گفتنى است بازگشت هر دو فرض به يك معناست; زيرا آئين ابراهيم همان تسليم گشتن در برابر خداوند است.

195- پيامبر درخواستى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 129 - 1،2،3

1 - بعثت پيامبرى از نسل اسماعيل ، از دعا ها و درخواست هاى ابراهيم و اسماعيل ( ع ) به هنگام بناى كعبه

و من ذريتنا أمة مسلمة لك . .. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم

ضمير در «فيهم» و «منهم» محتمل است به «أمة مسلمة» در آيه قبل برگردد و نيز محتمل است به «أهله» در آيه 126 بازگردانده شود. برداشت فوق بر اساس احتمال اول است; يعنى، «ربنا وابعث فى ذريتنا المسلمة رسولا منهم». دعاى مشترك ابراهيم و اسماعيل گوياى اين است كه: پيامبر مورد نظر ابراهيم نيز فردى از نسل اسماعيل است نه از نسل ديگر فرزندانش.

2 - تلاوت آيات الهى ، تعليم كتاب آسمانى ، آموزش حكمت ( معارف و احكام دين و . . . ) و پاكسازى نسل ابراهيم و اسماعيل ( ع ) از آلودگى ها و ناخالصى ها ، از ويژگى هاى پيامبرى كه ابراهيم و اسماعيل ( ع ) خواستار

بعثت او بودند .

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم ءايتك و يعلمهم الكتب و الحكمة

ص: 163

و يزكّيهم

3 - محمد (صلی الله علیه و آله) پيامبرى كه ابراهيم و اسماعيل ( ع ) خواستار بعثت آن حضرت از ميان نسلشان بودند .

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم . .. يزكّيهم

به گفته همه مفسران، مراد از «رسولا» پيامبر عظيم الشأن اسلام، حضرت محمد(صلی الله علیه و آله) است.

196- پيروان ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره

- سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 132 - 4

4 - يعقوب ، پيرو آيين ابراهيم و مبلغ آن

و وصى بها إبرهيم بنيه و يعقوب

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران

- 3 - 68 - 1،3،6

1 - پيروى از حضرت ابراهيم ( ع ) ، ملاك پيوند و انتساب به آن حضرت

انّ اولى الناس بابرهيم لَلّذين اتّبعوه

3 - گرايش به حق ( حنيف بودن ) و تسليم خدا بودن ، حقيقت پيروى از حضرت ابراهيم ( ع ) و انبيا

و لكن كان حنيفاً مسلماً و ما كان من المشركين. انّ اولى الناس بابرهيم لَلّذين اتّ

6 - سزاوارترين مردم به انتساب و پيوند دينى به حضرت ابراهيم ( ع ) ، پيامبر (صلی الله علیه و آله) و مؤمنانند ; نه يهود و نصارا .

ما كان ابرهيم يهودياً و لا نصرانياً . .. انّ اولى الناس بابرهيم لَلّذين اتّبعوه

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - قصص -

28 - 27 - 6

6 - شعيب (

ص: 164

ع ) ، تابع شريعت ابراهيم

على أن تأجرنى ثمنى حجج

«حج» سنتى است به جا مانده از شريعت حضرت ابراهيم(ع) و از اين كه حضرت شعيب(ع) حج را مبدأ سال در قرارداد بين خود و موسى(ع) تعيين كرد، حكايت از اين دارد كه او به اين سنت - كه يكى از عبادات در شريعت ابراهيم است - پايبند بود.

197- پيروان دين ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام

- 6 - 161 - 12

12 - عن الحسين بن على(ع): ما احد على ملة إبراهيم إلا نحن و شيعتنا . .. .

از امام حسين(ع) روايت شده است: هيچ كس، جز ما و شيعيان ما، پيرو آيين ابراهيم نيست . .. .

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف -

12 - 38 - 2،4،5

2- يوسف ( ع ) در زندان مصر ، پيروى خويش از آيين ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( ع ) را فاش ساخت .

واتبعت ملّة ءاباءِى إبرهيم و إسحق و يعقوب

4- يوسف ( ع ) ، پيرو شريعت پدرانش ، ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( ع ) بود و برانگيخته به شريعتى جديد نبود .

واتبعت ملّة ءاباءِى إبرهيم و إسحق و يعقوب

5- اسحاق و يعقوب ( ع ) ، پيامبرانى پيرو شريعت پدرشان ابراهيم ( ع )

واتبعت ملّة ءاباءِى إبرهيم و إسحق و يعقوب

198- پيروى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره

- سوره - آيه - فيش

ص: 165

15 - صافات

- 37 - 83 - 1

1 - ابراهيم ( ع ) ، از شيعيان و پيروان نوح پيامبر

و لقد نادينا نوح . .. و إنّ من شيعته لإبرهيم

«شيعه»، به معناى گروهى است كه تابع رئيس خود باشند.

199- پيروى از ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 43 - 4

4- حضرت ابراهيم ( ع ) ، آزر را به رهاساختن شرك و پيروى از وى فرا خواند .

يأبت إنّى قد جاءنى من العلم ما لم يأتك فاتّبعنى

200- پيروى از دين ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل - 16

- 123 - 1،2

1- پيامبر (صلی الله علیه و آله) ، مأمور پيروى از آيين ابراهيم ( ع ) گرديد .

ثمّ أوحينا إليك أن اتّبع ملّة إبرهيم

2- لزوم پيروى از حضرت ابراهيم ( ع ) ، در اجتناب از هرگونه انحراف و

شرك

ثمّ أوحينا إليك أن اتّبع ملّة إبرهيم

201- پيرى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره

- سوره - آيه - فيش

8 - هود -

11 - 72 - 1،2

1- ابراهيم ( ع ) و همسرش ساره ، هنگام بشارت فرشتگان به تولد اسحاق و يعقوب ، پير و كهنسال بودند .

قالت يويلتى ءألد و أنا عجوز و هذا بعلى شيخًا

2- ساره با توصيف خود و شويش به پيرى ، دارا شدن فرزند را امرى بس شگفت تلقى كرد .

قالت يويلتى ءألد

ص: 166

و أنا عجوز و هذا بعلى شيخًا إن هذا لشىء عجيب

«ياويلتى» (اىواى بر من) عبارتى است كه معمولاً به هنگام تعجب ايراد مى شود. همزه در «ءألد ...» نيز براى تعجب است و جمله «إن هذا ...» نيز تصريح به شگفتى است. اين همه حكايت از تعجب بيش از حد همسر ابراهيم دارد.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود -

11 - 74 - 6

6- بشارت يافتن ابراهيم ( ع ) به فرزنددار شدن در سن كهولت ، او را به پذيرش شفاعتش درباره قوم لوط ( برطرف شدن عذاب از آنان ) اميدوار ساخت .

فلما . .. جاءته البشرى يجدلنا فى قوم لوط

برداشت فوق، مقتضاى ترتب «يجادلنا . ..» بر «جاءته البشرى» است.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر -

15 - 55 - 1

1- تأكيد فرشتگان بر تحقق و عينيت يافتن بشارت پسردار شدن ابراهيم ( ع ) در دوران پيرى

قالوا بشرنك بالحقّ

مقصود از «بالحق» در آيه فوق يا خبر مطابق با واقع است و يا به معناى اين است كه بشارت ما حقيقت دار است (مجمع البيان). در هر صورت گوياى اين نكته است كه: آنچه بشارت داده شد، تحقق يافتنى است و به وقوع خواهد پيوست.

202- پيشگامى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 90 - 14

14- پيامبران الهى ، موسى ، هارون ، ابراهيم

ص: 167

، لوط ، اسحاق ، يعقوب ، نوح ، داوود ، سليمان ، ايوب ، اسماعيل ، ادريس ، ذاالكفل ، يونس ، زكريا و يحيى ( عليهم السلام ) ، پيشگامان در كار هاى خير

و لقد ءاتينا موسى و هرون . .. يحيى ... إنّهم كانوا يسرعون فى الخيرت

برداشت بالا مبتنى بر اين است كه ضميرهاى جمع در جمله «إنّهم كانوا يسارعون. ..» به پيامبرانى بازگردد كه در سلسله آيات پيشين (48 - 90) از آنان ياد شده است.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ممتحنه

- 60 - 4 - 9

9 - ابراهيم ( ع ) و همگامانش ، پيشتازان برائت از مشركان و كافران

قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبرهيم و الذين معه . .. إذ قالوا

برداشت بالا، با توجه به اين نكته است كه خداوند، از ميان همه پيامبران و امت هاى پيشين، ابراهيم(ع) و همگامانش را الگوى برائت از مشركان معرفى كرده است.

203- پيشگامى پيروان ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ممتحنه

- 60 - 4 - 9

9 - ابراهيم ( ع ) و همگامانش ، پيشتازان برائت از مشركان و كافران

قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبرهيم و الذين معه . .. إذ قالوا

برداشت بالا، با توجه به اين نكته است كه خداوند، از ميان همه پيامبران و امت هاى پيشين، ابراهيم(ع) و همگامانش را الگوى برائت از مشركان معرفى كرده است.

204- پيشگويى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره

ص: 168

- سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 89 - 9

9 - « و قد روى : إنّه عنى بقوله « سقيم » أى سأسقم . . . ;

روايت شده كه مراد ابراهيم از سخنش «سقيم» اين بود كه به زودى مريض مى شوم. ..».

205- پيشنهاد سوزاندن ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 97 - 1

1 - توصيه دسته جمعى مشركان به يكديگر ، مبنى بر ساختن بنايى براى

سوزاندن ابراهيم ( ع )

قالوا ابنوا له بنينًا فألقوه فى الجحيم

206- تاريخ ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر -

15 - 59 - 6،7

6- حضرت ابراهيم ( ع ) و حضرت لوط ( ع ) معاصر يكديگر بودند .

و نبّئهم عن ضيف إبرهيم . .. إنا أُرسلنا إلى قوم مجرمين . إلاّ ءال لوط

7- حضرت ابراهيم ( ع ) و حضرت لوط ( ع ) در ميان دو قوم جدا و با فاصله جغرافيايى از هم مى زيسته اند .

قال فما خطبكم . .. إنا أُرسلنا إلى قوم مجرمين . إلاّ ءال لوط

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 52 - 7

7- مخالفت با عقايد انحرافى پدر ، آغاز مبارزه ابراهيم ( ع )

إذ قال لأبيه و قومه

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه تقدم

ص: 169

لفظى «أبيه» بر «قومه» دلالت بر تقدم زمانى داشته باشد.

207- تاريخ دوران ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام -

6 - 76 - 1

1 - ستاره پرستى از آيينهاى رايج در بين مردم زمان ابراهيم

رءا كوكبا قال هذا ربى

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام -

6 - 77 - 1

1 - ماه پرستى، از آيينهاى رايج زمان حضرت ابراهيم(ع)

فلما رءا القمر بازغا قال هذا ربى

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام -

6 - 78 - 1

1 - پرستش خورشيد، آيينى رايج در ميان مردم زمان ابراهيم بود.

فلما رءا الشمس بازغة قال هذا ربى

208- تبرى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام

- 6 - 78 - 8،9،14

8 - ابراهيم(ع) با افول خورشيد، بيزارى خويش نسبت به پندارهاى شرك قوم خويش پرده برداشت.

فلما أفلت قال يقوم إنى برىء مما تشركون

چنانچه «ما» در «ما تشركون» مصدريه باشد، مضمون جمله چنين مى شود: «برىء من اشراككم». برداشت فوق بر اين اساس است.

9 - ابراهيم(ع) در پى ابطال مستدل عقايد شرك آميز قوم خويش، به صراحت از معبودهاى آنان بيزارى جست.

فلما رءا الشمس . .. إنى برىء مما تشركون

چنانچه «ما» در «مما تشركون» موصول باشد، مضمون جمله چنين است: «برىء من الذى تشركون به». يعنى از چيزهاييكه به

ص: 170

آن شرك مىورزيد بيزارم.

14 - عن أبى عبدالله(ع): . .. كشف الله له (إبراهيم) عن السموات حتى رأى العرش و من عليه و اراه الله ملكوت السموات و الأرض فعند ذلك «قال يا قوم إنى برىء مما تشركون» ... .

از امام صادق(ع) روايت شده است: . .. خداوند براى ابراهيم(ع) آسمانها را نمايان كرد تا اينكه عرش و ساكنان آن را مشاهده نمود و خدا ملكوت آسمانها و زمين را به او نماياند، در اين هنگام گفت: «اى قوم من، از آنچه شريك خدا مى دانيد، بيزارم» ... .

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه -

9 - 114 - 9،16

9 - بيزارى جستن ابراهيم ( ع ) از پدرش ، پس از يقين به هدايت ناپذيرى و عداوت او با خدا

فلما تبين له أنه عدو للّه تبرأ منه

16 - تبرّى ابراهيم ( ع ) از « آزر » ، على رغم داشتن خويشاوندى با وى ، تبلور خشوع عميق او در برابر خدا

أنه عدو للّه تبرأ منه إن إبرهيم لأوّه حليم

يكى از معانى كه اهل لغت براى «أوّاه» برشمرده اند، خضوع و خشوع شديد است. يعنى ابراهيم (ع)، در برابر خدا بسيار خاضع و خاشع بود. برداشت فوق بدان احتمال است كه جمله «إن إبراهيم لأوّاه» براى بيان علت تبرّى حضرت ابراهيم (ع) از آزر باشد.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 48 - 1

ص: 171

- ابراهيم ( ع ) ، زندگى در ميان هم كيشان آزر را هم سان زندگى در خانه او ، مانعى در راه خداپرستى خويش ديده و از همه آنها كناره گيرى كرد .

و أعتزلكم و ما تدعون من دون اللّه

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم

- 19 - 49 - 1

1- حضرت ابراهيم ( ع ) از محيط شرك و بت پرستى هجرت كرد و از بت پرستان و معبود هاى آنان كناره گيرى كرد .

فلمّا أعتزلهم و مايعبدون من دون اللّه وهبنا له إسحق و يعقوب

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 67 - 1

1- اظهار تنفر و انزجار شديد ابراهيم ( ع ) از بت پرستان و معبود هاى آنان

أُفّ لكم و لما تعبدون

«أُفّ» كلمه اى است كه به هنگام تنفر و انزجار از چيزى و يا شخصى، به كار مى رود. تنوين «أُفٍّ» براى تعظيم است; يعنى، انزجار قوى و شديد.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

17

- زخرف - 43 - 26 - 1،4،5

1 - اعلان برائت حضرت ابراهيم ( ع ) از شرك و بت پرستى قوم خود

و إذ قال إبرهيم لأبيه و قومه إنّنى براء ممّا تعبدون

4 - آيين شرك ، مورد نفرت و انزجار عميق ابراهيم ( ع )

إنّنى براء ممّا تعبدون

به كارگيرى

ص: 172

كلمه «براء» (مصدر «برء») به جاى «برىء» حاكى از شدت تنفر و انزجار است.

5 - ابراهيم ( ع ) ، نمونه انسان آزاد از تعصبات قومى و جاهلى

و إذ قال إبرهيم لأبيه و قومه

ذكر داستان ابراهيم(ع) و اعلان موضع آن حضرت در برابر عقايد سنتى جامعه خويش - پس از يادكرد پيروى كوركورانه مشركان از نياكان خود - مى تواند در جهت ارائه الگوى سنت شكنى باشد.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

18

- ممتحنه - 60 - 4 - 6،9،24

6 - اظهار برائت و بيزارى ابراهيم ( ع ) و همگامانش ، از مظاهر شرك و قوم مشرك خويش

إذ قالوا لقومهم إنّا برءؤا منكم و مم-ّا تعبدون

9 - ابراهيم ( ع ) و همگامانش ، پيشتازان برائت از مشركان و كافران

قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبرهيم و الذين معه . .. إذ قالوا

برداشت بالا، با توجه به اين نكته است كه خداوند، از ميان همه پيامبران و امت هاى پيشين، ابراهيم(ع) و همگامانش را الگوى برائت از مشركان معرفى كرده است.

24 - توكل ابراهيم ( ع ) و همراهانش ، بر خداى يگانه در برائت از مشركان و پيامد هاى آن

إذ قالوا لقومهم إنّا برءؤا منكم . .. ربّنا عليك توكلنا

209- تبرى پيروان ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18

- ممتحنه - 60 - 4 - 6،9،24

6 - اظهار برائت و بيزارى ابراهيم ( ع ) و همگامانش ،

ص: 173

از مظاهر شرك و قوم مشرك خويش

إذ قالوا لقومهم إنّا برءؤا منكم و مم-ّا تعبدون

9 - ابراهيم ( ع ) و همگامانش ، پيشتازان برائت از مشركان و كافران

قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبرهيم و الذين معه . .. إذ قالوا

برداشت بالا، با توجه به اين نكته است كه خداوند، از ميان همه پيامبران و امت هاى پيشين، ابراهيم(ع) و همگامانش را الگوى برائت از مشركان معرفى كرده است.

24 - توكل ابراهيم ( ع ) و همراهانش ، بر خداى يگانه در برائت از مشركان و پيامد هاى آن

إذ قالوا لقومهم إنّا برءؤا منكم . .. ربّنا عليك توكلنا

210- تبرئه ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 64 - 4

4- بت پرستان قوم ابراهيم ، به ظلم خويش و تبرئه ابراهيم ( ع ) از آن

اعتراف كردند .

فقالوا إنّكم أنتم الظلمون

ضمير منفصل «أنتم» تأكيد براى «كم» است و جمله «إنّكم أنتم. ..» دلالت بر حصر دارد. اين حصر از نوع حصر اضافى است; يعنى، منحصراً شما ظالم هستيد نه حضرت ابراهيم(ع).

211- تبعيت از دين ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 130 - 1،10

1 - آيين ابراهيم ، آيينى خردمندانه و پيروى از آن خردمندى است .

و من يرغب عن ملة إبرهيم إلا من سفة نفسة

10 - اخلاص ابراهيم ( ع ) و گزينشش از سوى خداوند و نيز شايستگى

ص: 174

او براى ملحق شدن به صالحان سراى آخرت ، دليل هاى لزوم پيروى از آيين اوست .

و من يرغب . .. لقد اصطفينه فى الدنيا و إنه فى الأخرة لمن الصلحين

جمله هاى «لقد اصطفيناه» و «إنه فى الأخرة . ..» به منزله دليلى براى «و من يرغب ...» مى باشد.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 132 - 2،3

2 - ابراهيم ( ع ) ، پسرانش را به پيروى از آيين خويش ( تسليم خدا بودن ) توصيه كرد .

و وصى بها إبرهيم بنيه

ضمير «بها» مى تواند به «ملة إبراهيم» (در آيه 130) برگردد و نيز مى تواند به جمله «أسلمت» در آيه قبل بازگردانده شود. گفتنى است بازگشت هر دو فرض به يك معناست; زيرا آئين ابراهيم همان تسليم گشتن در برابر خداوند است.

3 - يعقوب ( ع ) ، پسرانش را به پيروى از آيين ابراهيم ( تسليم شدن در برابر خدا ) سفارش كرد .

و وصى بها إبرهيم بنيه و يعقوب

«يعقوب» عطف بر «إبراهيم» است; يعنى: «وصى بها يعقوب بنيه».

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 135 - 5

5 - ضرورت پيروى از آيين ابراهيم ( ع )

كونوا هوداً . .. قل بل ملة إبرهيم

«ملة إبراهيم» مفعول براى «اتبعوا» (پيروى كنيد) و يا «تتبع» (پيروى مى كنيم) مى باشد.

212- تبليغ ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره

ص: 175

- سوره - آيه - فيش

13

- شعراء - 26 - 78 - 2

2 - اشاره ابراهيم ( ع ) به آفريدگارى و هدايت گرى خدا ، براى معرفى پروردگار جهان براى بت پرستان

إلاّ ربّ العلمين . الذى خلقنى فهو يهدين

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

14

- عنكبوت - 29 - 17 - 5،6

5 - حضرت ابراهيم ( ع ) براى بيدارى قوم اش ، ناتوانى بت ها را تبيين مى كرده است .

إنّما تعبدون . .. أوثنًا ... إنّ الذين تعبدون...لايملكون

6 - ابراهيم ( ع ) به قوم خود اعلام كرد كه بت ها هيچ گونه توانى براى تأمين روزى آنان ندارند .

و إبرهيم إذ قال . .. إنّ الذين تعبدون من دون اللّه لايملكون لكم رزقًا

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

14

- عنكبوت - 29 - 18 - 10

10 - حضرت ابراهيم ( ع ) ابلاغ كننده پيام الهى ، به گونه اى شفاف و بى ابهام ، به مردم بود .

و ما على الرسول إلاّ البلغ المبين

213- تبليغ رسالت ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14

- عنكبوت - 29 - 31 - 2

2 - لوط ( ع ) ، پيامبرى بود كه تعاليم ابراهيم ( ع ) را ترويج مى كرد .

قال ربّ انصرنى . .. و لمّا جاءت رسلنا إبرهيم بالبشرى

اين كه

ص: 176

فرستادگان خداوند براى درهم كوبيدن شهر قوم لوط(سدوم)، نزد ابراهيم(ع) رفتند و با او مأموريت خود را در ميان گذاشتند، نشان مى دهد كه ابراهيم(ع) پيامبرِ صاحب شريعت بوده و لوط(ع) تعاليم او را تبليغ مى كرده است.

214- تحقق رؤياى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15

- صافات - 37 - 105 - 1

1 - اعلام خداوند به ابراهيم ( ع ) مبنى بر تحقق يافتن رؤياى او و عمل كردن وى مطابق آنچه در خواب ديده و مأموريت يافته بود .

قد صدّقت الرءيا

تصديق رؤيا - برابر نظر بيشتر مفسران - به معناى تحقق بخشيدن رؤيا در عالم خارج است. به عبارت ديگر، ابراهيم(ع) مطابق آنچه در خواب ديده بود، عمل كرد.

215- تحقير ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 60 - 4

4- ابراهيم ( ع ) در ديدگاه قوم خود ، موقعيت اجتماعى ممتازى نداشت و مورد تحقير آنان قرار مى گرفت .

سمعنا فتًى يذكرهم يقال له إبرهيم

توصيف ابراهيم(ع) به جوان بودن از سوى بت پرستان، ممكن است تعريضى به ناپختگى و كم تجربگى حضرت ابراهيم(ع) باشد; نه اين كه او واقعاً از نظر سنى جوان باشد. اين و تعبير «يقال له إبراهيم» را نوعى تحقير آن حضرت و ناشناخته بودن او به حساب آورد.

216- تحميل عقيده به ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم

- 19 - 46 - 6

6- آزر با تهديد ابراهيم ( ع ) به سنگسار

ص: 177

كردن و نيز دور ساختن او از خود ، در صدد تحميل عقيده خويش بر ابراهيم ( ع ) و بازداشتن او از توحيد بود .

لئن لم تنته لأرجمنّك واهجرنى مليًّا

217- تداوم حج ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج -

22 - 27 - 8

8 - حضور هر ساله حضرت ابراهيم ( ع ) در مراسم حج زمان خويش

يأتوك رجالاً و على كلّ ضامر

فعل مضارع «يأتوك» مى تواند مفيد استمرار باشد. بنابراين ورود هر ساله مردم بر حضرت ابراهيم(ع) در مراسم حج بيانگر حضور هر ساله آن حضرت در آن مراسم مى باشد.

218- تداوم دين ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف -

43 - 29 - 3

3 - بعثت پيامبراسلام (صلی الله علیه و آله) ، تحقق اراده الهى به استمرار آيين توحيدى در نسل ابراهيم ( ع )

و جعلها كلمة باقية فى عقبه . .. حتّى جاءهم الحقّ و رسول مبين

219- تداوم عبادات ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل -

16 - 120 - 4

4- عبادت هاى مستمر و خالصانه و دورى از افراط و تفريط و كج روى ، از ويژگى هاى مهم حضرت ابراهيم ( ع )

إن إبرهيم . .. قانتًا لله حنيفًا

برداشت فوق مبتنى بر دو نكته است:1- «قنوت» به معناى استمرار اطاعت خاضعانه است. 2- «الحنف» به معناى ميل از گمراهى به سوى هدايت و درستى است (مفردات راغب) و در

ص: 178

آن معناى دورى از افراط و تفريط و گرايش به حد وسط و اعتدال نهفته است.

220- تداوم عبوديت ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 73 - 15

15- عبادت و بندگى مداوم و مخلصانه ، از اوصاف حضرت ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( ع )

و كانوا لنا عبدين

فعل «كون» - كه مفيد استقرار وصف است - بيانگر دائمى بودن عبادت ابراهيم(ع) است و تقدم جار و مجرور (لنا)، نشانگر انحصار عبادت آنان، براى خداوند متعال است كه از آن به خالصانه بودن ياد مى شود.

221- تدبير ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 57 - 1

1- سوگند مؤكد ابراهيم ( ع ) بر حيله و تدبير كردن ، براى ضربه زدن به بت ها در غياب بت پرستان

و تاللّه لأكيدنّ أصنمكم بعد أن تولّوا مدبرين

«كيد» به معناى حيله و تدبيرى پنهانى براى ضربه زدن به غير است.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 60 - 3

3- ابراهيم ( ع ) تصميم خود بر حيله و چاره انديشى عليه بت ها را با برخى

از بت پرستان در ميان گذاشته بود .

ما هذه التماثيل . .. قالوا سمعنا فتًى يذكرهم

از اين كه بت پرستان گفتند: «شنيده ايم كه ابراهيم از بت ها بدگويى مى كند»، استفاده مى شود كه آنان اين سخنان را مستقيماً

ص: 179

از وى نشنيده اند و از سويى ديگر گروهى بودند كه مستقيماً سخنان تهديدآميز ابراهيم(ع) را شنيده و براى گروه ديگر نقل كرده بودند. دو آيه پيش (تاللّه لأكيدنّ أصنامكم بعد أن تولّوا...) - كه خطاب «أصنامكم» براى مخاطب حاضر است - مؤيد همين برداشت است.

222- تذكر ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء

- 26 - 72 - 2

2 - يادآورى ابراهيم ( ع ) به قوم خويش مبنى بر ناتوانى بت ها حتى از شنيدن دعاى آنان

قال هل يسمعونكم إذ تدعون

استفهام در «هل يسمعونكم» انكارى است. بنابراين مفاد سؤال ابراهيم(ع) چنين مى شود: با اين كه بت ها درخواست هاى شما را نمى شنوند، چگونه به درگاه آنها نيايش مى كنيد؟

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء

- 26 - 73 - 1

1 - يادآورى ابراهيم ( ع ) به قوم خويش ، مبنى بر ناتوانى بت ها در رساندن سود يا زيان به انسان ها

أو ينفعونكم أو يضرّون

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء

- 26 - 79 - 4

4 - تذكر ابراهيم ( ع ) به قوم خويش ، مبنى بر حاكميت اراده خدا بر معاش و زندگى انسان و نفى هرگونه نقش براى بت ها

فإنّهم عدوٌّ لى إلاّ ربّ العلمين . .. و الذى هو يطعمنى و يسقين

جلد

- نام سوره - سوره - آيه

ص: 180

- فيش

13 - شعراء

- 26 - 80 - 3

3 - تذكر ابراهيم ( ع ) به نقش نداشتن بت ها در بيمارى و شفايابى انسان

و إذا مرضت فهو يشفين

تعبير «فهو يشفين» تأكيد بر اين حقيقت است كه تنها خدا در بهبود و شفاى انسان مؤثر است. و چون مخاطب اين تأكيد بت پرستانند، در حقيقت تأكيد ابراهيم(ع) بر سلب هرگونه تأثير بت ها در سلامتى انسان است.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء

- 26 - 81 - 2،3

2 - تذكر ابراهيم ( ع ) به قوم بت پرست خود ، مبنى بر نبود كمترين نقش براى بت ها در مرگ و حيات آدمى

و الذى يميتنى ثمّ يحيين

3 - وجود معاد پس از مرگ و محدود نبودن زندگى به دنيا ، تذكر ديگر ابراهيم ( ع ) به قوم بت پرست خويش

و الذى يميتنى ثمّ يحيين

223- تذكر دعاى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم

- 14 - 35 - 1

1- زندگى حضرت ابراهيم ( ع ) و كيفيت و نوع دعايش ، درس آموز و شايسته يادآورى است .

و إذ قال إبرهيم ربّ اجعل هذا البلد ءامنًا

«و إذ قال» متعلق به «اذكر» و يا «اذكروا» در تقدير است. روشن است كه تذكر به يادآورى داستان حضرت ابراهيم(ع) نشانگر اهميت و درس آموزى آن است.

224- تذكر قصه ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

ص: 181

- ابراهيم

- 14 - 35 - 1

1- زندگى حضرت ابراهيم ( ع ) و كيفيت و نوع دعايش ، درس آموز و شايسته يادآورى است .

و إذ قال إبرهيم ربّ اجعل هذا البلد ءامنًا

«و إذ قال» متعلق به «اذكر» و يا «اذكروا» در تقدير است. روشن است كه تذكر به يادآورى داستان حضرت ابراهيم(ع) نشانگر اهميت و درس آموزى آن است.

225- ترس ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر -

15 - 52 - 3،11

3- ابراهيم ( ع ) و خانواده وى با مشاهده ورود مهمانان ( فرشتگان ) به محضر ايشان ، هراسناك و مضطرب شدند .

إذ دخلوا عليه . .. قال إنا منكم وجلون

با اينكه ملائكه بر شخص حضرت ابراهيم(ع) وارد شدند (دخلوا عليه) امّا آن

حضرت هراس و اضطراب را به صورت جمع (إنا منكم وجلون) بيان كرده است و اين نشان دهنده هراس خود او و خانواده اش مى باشد. لازم به ذكر است كه «وجل» به آن ترسى گفته مى شود كه سراپاى وجود انسان را فراگيرد (مفردات راغب).

11- « . . . قال أبوجعفر ( ع ) : . . . بعث الله رسلاً إلى إبراهيم . . . فدخلوا عليه ليلاً ففزع منهم و خاف أن يكونوا سُرّاقاً ، قال : فلمّا أن رأته الرسل فزعاً وجلاً « قالوا سلاماً » . . . « قال إنا منكم وجلون قالوا لاتوجل . . . » . . . ;

از امام باقر(ع) روايت

ص: 182

شده است كه فرمود:. .. خداوند فرستادگانى را به سوى ابراهيم(ع) گسيل داشت ... پس شبانه بر او وارد شدند و او از آنان وحشت كرد و ترسيد كه دزد باشند. امام فرمود: پس چون فرستادگان آن حضرت را وحشت زده و هراسان ديدند، به او سلام كردند ... او [گفت]: قال إنا منكم وجلون...».

226- ترس ابراهيم(ع) از ملائكه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود -

11 - 70 - 3،4

3- ابراهيم ( ع ) ، از فرشتگان حاضر در خانه خويش ، احساس ترس و دلهره كرد .

و أوجس منهم خيفة

ايجاس (مصدر أوجس) به معناى احساس كردن است.

4- خوددارى فرشتگان از تناول غذا ، عامل ترس ابراهيم ( ع ) از آنان شد .

فلما رءآ أيديهم لاتصل إليه نكرهم و أوجس منهم خيفة

227- ترس خانواده ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر -

15 - 52 - 3

3- ابراهيم ( ع ) و خانواده وى با مشاهده ورود مهمانان ( فرشتگان ) به محضر ايشان ، هراسناك و مضطرب شدند .

إذ دخلوا عليه . .. قال إنا منكم وجلون

با اينكه ملائكه بر شخص حضرت ابراهيم(ع) وارد شدند (دخلوا عليه) امّا آن حضرت هراس و اضطراب را به صورت جمع (إنا منكم وجلون) بيان كرده است و اين نشان دهنده هراس خود او و خانواده اش مى باشد. لازم به ذكر است كه «وجل» به آن ترسى گفته مى شود كه سراپاى وجود انسان را فراگيرد (مفردات راغب).

228- تزكيه نسل ابراهيم(ع)

ص: 183

لد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 129 - 2

2 - تلاوت آيات الهى ، تعليم كتاب آسمانى ، آموزش حكمت ( معارف و احكام دين و . . . ) و پاكسازى نسل ابراهيم و اسماعيل ( ع ) از آلودگى ها و ناخالصى ها ، از ويژگى هاى پيامبرى كه ابراهيم و اسماعيل ( ع ) خواستار بعثت او بودند .

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم ءايتك و يعلمهم الكتب و الحكمة و يزكّيهم

229- تشويق هاى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 99 - 6

6 - ابراهيم ( ع ) ، افراد مؤمن و موحد را ، به هجرت از سرزمين شرك تشويق مى كرد .

و قال إنّى ذاهب إلى ربّى

اعلام ابراهيم(ع) به هجرت خود از سرزمين شرك، ممكن است به اين جهت باشد كه افراد اندكى كه ايمان آورده و موحد شده اند، همانند او هجرت كنند.

230- تضرع ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم

- 14 - 37 - 8

8- حالت زارى و التماس حضرت ابراهيم ( ع ) در دعا و درخواست از خداوند

ربّ اجعل . .. ربّ إنّهنّ ... ربّنا إنى ... ربّنا ليقيموا ... ربّنا إنّك

برداشت فوق از تكرار كلمه «ربّ» و «ربّنا» استفاده گرديد.

231- تظاهر ابراهيم(ع) به خورشيدپرستى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام -

ص: 184

- 78 - 2،3

2 - ابراهيم(ع) در مقام مجادله و براى ابطال عقايد شرك آميز قوم خويش تظاهر به خورشيدپرستى كرد.

فلما رءا الشمس بازغة قال هذا ربى

3 - بزرگتر بودن خورشيد از ماه، بهانه ابراهيم(ع) براى عدول از ماه پرستى و تظاهر به پرستش خورشيد

فلما رءا الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكبر

232- تظاهر ابراهيم(ع) به ستاره پرستى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام -

6 - 76 - 2

2 - ابراهيم(ع) با تظاهر به ستاره پرستى و استدلال جدلى به ابطال عقيده شرك قوم خود پرداخت.

فلما جن عليه الّيل رءا كوكبا قال هذا ربى

جمله «فلما جن» تصريح بر «كذلك نرى . .. » است. يعنى نتيجه ارائه ملكوت به ابراهيم(ع) آن شد كه او بدين صورت به مبارزه با شرك بپردازد. بنابراين سخن ابراهيم(ع) تنها از سر مجادله و به براى ابطال باطل بوده است.

233- تظاهر ابراهيم(ع) به ماه پرستى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام -

6 - 77 - 2،3

2 - ابراهيم(ع) در مقام مجادله با تظاهر به ماه پرستى به ابطال آن پرداخت.

فلما رءا القمر بازغا قال هذا ربى فلما أفل

3 - تظاهر ابراهيم(ع) به ماه پرستى و مجادله با ماه پرستان به هنگام تابندگى آن بوده است.

فلما رءا القمر بازغا قال هذا ربى

«بزوغ» به معناى طلوع و تابش است. (لسان العرب). راغب نيز در ماده «بزغ» و در شرح آيه مورد بحث گويد: «اى طالعا منتشر الضوء». بنابراين

ص: 185

سخن ابراهيم(ع) با ماه پرستان در اوايل و يا اواخر ماه نبوده، بلكه به هنگام تابش آن بوده است.

234- تعاليم ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود -

11 - 69 - 12

12- حليت گوشت گوساله و گاو در شريعت ابراهيم ( ع )

فما لبث أن جاء بعجل حنيذ

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء

- 26 - 81 - 4

4 - توحيد و معاد ، دو اصل به هم پيوسته و انفكاك ناپذير در تعليمات ابراهيم

فإنّهم عدوٌّ لى إلاّ ربّ العلمين . .. و الذى يميتنى ثمّ يحيين

برداشت ياد شده از آن جا است كه حضرت ابراهيم(ع) در تعليمات خويش، ابتدا به نفى شرك و اثبات توحيد مى پرداخت; سپس به مسأله مرگ و حيات مجدد انسان اشاره مى كرد. و به اين دو مسأله بسنده مى نمود.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء

- 26 - 82 - 2

2 - قيامت ، روز محاسبه كردار آدميان و مجازات و پاداش در تعليمات ابراهيم

و الذى أطمع أن يغفرلى خطيئتى يوم الدين

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت

- 29 - 17 - 19

19 - نفى بت پرستى ، توحيد عبادى ، توحيد افعالى ، شكر پروردگار ، عقيده به معاد ، بازگشت نهايى انسان ها به سوى خدا

ص: 186

، از تعاليم حضرت ابراهيم ( ع )

و إبرهيم إذ قال لقومه . .. إنّما تعبدون من دون اللّه أوثنًا ... فابتغوا عند الل

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم -

53 - 42 - 4

4 - منتهى شدن سررشته امور به خداوند ، پيام مشترك انبياى بزرگ الهى ; چون ابراهيم و موسى ( ع )

أم لم ينبّأ بما فى صحف موسى . .. و أنّ إلى ربّك المنتهى

235- تعاليم دين ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 125 - 21،22

21 - طواف خانه خدا و اعتكاف در آن جايگاه ، از احكام شريعت ابراهيم

أن طهرا بيتى للطائفين و العكفين

22 - ركوع و سجده كردن به درگاه خدا ( نماز ) ، از برنامه هاى عبادى در آيين ابراهيم

و الركع السجود

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج -

22 - 26 - 17

17 - طواف و نماز ، از تكاليف مقرر در شريعت حضرت ابراهيم ( ع )

و طهّر بيتى للطّائفين و القائمين و الركّع السجود

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج -

22 - 27 - 4

4 - حج ، يادگارى از شريعت حضرت ابراهيم ( ع )

و أذّن فى الناس بالحجّ

236- تعاليم شريعت ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره -

ص: 187

آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 73 - 14

14- انجام كار هاى نيك ، اقامه نماز و پرداخت زكات ، از تكاليف شريعت ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( ع )

و أوحينا إليهم فعل الخيرت و إقام الصلوة و إيتاء الزكوة

237- تعاليم صحف ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - اعلى -

87 - 19 - 1،3

1 - حضرت ابراهيم و موسى ( ع ) ، داراى نوشته هايى متعدد و نسخه هايى مكتوب از تعاليم آسمانى

صحف إبرهيم و موسى

3 - برترى آخرت بر زندگانى دنيا و توقف رستگارى بر تزكيه ، ياد نام خدا و اداى نماز ، از معارف ياد شده در كتاب هاى آسمانى ابراهيم و موسى ( ع )

قد أفلح . .. بل تؤثرون ... صحف إبرهيم و موسى

238- تعاليم قصه ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم

- 14 - 35 - 1

1- زندگى حضرت ابراهيم ( ع ) و كيفيت و نوع دعايش ، درس آموز و شايسته يادآورى است .

و إذ قال إبرهيم ربّ اجعل هذا البلد ءامنًا

«و إذ قال» متعلق به «اذكر» و يا «اذكروا» در تقدير است. روشن است كه تذكر به يادآورى داستان حضرت ابراهيم(ع) نشانگر اهميت و درس آموزى آن است.

239- تعجب ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام -

6 - 80 - 3

3 - اظهار شگفتى ابراهيم(ع) از لجاجت

ص: 188

مردم بر شرك، على رغم وجود دلايل واضح بر بطلان آن

و حاجه قومه قال أتحجونى فى الله

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر -

15 - 54 - 1

1- ابراهيم ( ع ) از دريافت خبر فرزنددار شدنش در دوران پيرى به شدت شگفت زده شد .

قال أبشّرتمونى على أن مسّنى الكبر فبم تبشّرون

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر -

15 - 56 - 3

3- شگفتى ابراهيم ( ع ) از فرزنددار شدن ، به خاطر نااميدى از رحمت خداوند نبود ; بلكه به سبب بعيد دانستن بچه دار شدن در كهنسالى بود .

فبم تبشّرون . .. فلاتكن من القنطين. قال و من يقنط من رحمة ربّه إلاّ الضالّون

ابراهيم(ع) در پاسخ توصيه فرشتگان به او كه «از فرزنددار شدن مأيوس نباش» فرمود: تنها گروه گمراهان از رحمت خدا مأيوسند. از اين پاسخ به دست مى آيد كه شگفتى ابراهيم(ع) از فرزنددار شدنش، به خاطر يأس از رحمت خدا نبود; بلكه صرفاً آن را يك امر شگفت آور مى دانست.

240- تعجب از عقيده ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 46 - 1

1- اظهار شگفتى و ناباورى نسبت به عقايد توحيدى حضرت ابراهيم ( ع ) ، پاسخ آزر به منطق توحيدى و بت ستيزى آن حضرت بود .

قال أراغب أنت عن ءالهتى يأبرهيم

همزه در «أراغب» براى استفهام

ص: 189

توبيخى است كه تعجب نيز از آن فهميده مى شود.

241- تعدد فرزندان ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم

- 14 - 35 - 13

13- حضرت ابراهيم ( ع ) در زمان دعا براى اهل مكه ، بيش از يك فرزند داشت .

و إذ قال إبرهيم ربّ اجعل هذا البلد ءامنًا و اجنبنى و بنىّ

242- تعدد كتاب آسمانى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - اعلى -

87 - 19 - 1

1 - حضرت ابراهيم و موسى ( ع ) ، داراى نوشته هايى متعدد و نسخه هايى

مكتوب از تعاليم آسمانى

صحف إبرهيم و موسى

243- تعقل در احتجاج ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام -

6 - 83 - 2

2 - احتجاجهاى ابراهيم(ع)، با قوم مشرك خويش، در نهايت اتقان و متانت و شايسته تأمل و دقت است.

و تلك حجتنا ءاتينها إبرهيم على قومه

اضافه شدن كلمه «حجت» به ضمير متكلم مع الغير «نا» بيانگر بزرگداشت و عظمت ادله اى است كه ابراهيم(ع) در احتجاجهاى خويش بدان تمسك جسته است.

244- تغذيه در دوران ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود -

11 - 69 - 13

13- مصرف گوشت به صورت بريان شده در عصر ابراهيم ( ع )

فما لبث أن جاء بعجل حنيذ

245- تفضل به ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 72 - 5

ص: 190

- اعطاى يعقوب به ابراهيم ( ع ) تفضل و موهبت ويژه و افزون بر استحقاق آن حضرت بود .

و وهبنا له إسحق و يعقوب نافلة

اين برداشت به خاطر دو نكته است: 1- «نافلة» حال براى يعقوب است. 2يكى از معانى «نافلة» عطيه افزون بر استحقاق و لزوم است. كاربرد اين واژه در مورد اعطاى يعقوب به ابراهيم(ع)، به خاطر اين نكته است كه ابراهيم(ع) از خداوند تنها درخواست فرزند كرده بود، نه نوه; ولى خداوند از روى تفضل و موهبت ويژه خود، به او نوه هم عطا كرد (لسان العرب).

246- تفكر ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 88 - 1

1 - حضرت ابراهيم ( ع ) - پس از دعوت شدن از سوى قومش براى خروج از شهر- به تفكر عميق در اين باره پرداخت .

فنظر نظرة فى النجوم

برداشت ياد شده براساس دو نكته است: 1- «فاء» در «فنظر» عاطفه و جمله «فنظر. ..» عطف بر جمله مقدر است و تقدير آن چنين است: «قال قومه اُخرج معنا فنظر...». 2- جمله «فنظر نظرة فى النجوم»، ضرب المثلى است براى كسى كه مى خواهد به تفكر بپردازد. ازاين رو به آسمان مى نگرد تا اشيا و موجودات پيرامونش، او را از تفكر درست باز ندارد (لسان العرب).

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 89 - 1

1 - ابراهيم ( ع ) ، پس از انديشه عميق ، مريض بودن

ص: 191

خود را به قومش اعلام كرد .

فنظر نظرة فى النجوم . فقال إنّى سقيم

247- تقرب ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 127 - 5

5 - ساختن كعبه ، فرمانى از جانب خدا به ابراهيم و اسماعيل ( ع ) و مايه

تقرب آنان به درگاه خدا

و إذ يرفع إبرهيم القواعد من البيت و إسمعيل ربنا تقبل منا

تقاضاى ابراهيم و اسماعيل (ع) از خداوند مبنى بر پذيرفته شدن عملشان (ساختن كعبه)، مستلزم آن است كه خداوند فرمان به ساختن كعبه داده باشد.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 109 - 2

2 - حضرت ابراهيم ( ع ) ، داراى مقام رفيع در پيشگاه خداوند

سلم على إبرهيم

برداشت ياد شده از سلامِ همراه با تكريم خدا به ابراهيم(ع) به دست مى آيد.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 111 - 2

2 - حضرت ابراهيم ( ع ) ، از بندگان برجسته و مقرب خداوند

إنّه من عبادنا

برجسته و مقرب بودن ابراهيم(ع) از اضافه «عباد» به ضمير جلاله «نا» به دست مى آيد.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص -

38 - 47 - 2

2 - عظمت مقام و قرب ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( عليهم

ص: 192

السلام ) در

پيشگاه خداوند

و إنّهم عندنا لمن المصطفين

برگزيدگى ابراهيم(ع) و. .. از سوى خداوند با آمدن قيد «عندنا» (پيشگاه ما)، مى تواند گوياى برداشت ياد شده باشد.

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم -

53 - 37 - 3

3 - امتياز ويژه حضرت ابراهيم ( ع ) ، در بارگاه قرب الهى

و إبرهيم الذى وفّى

ذكر «الذى وفّى» نشانگر اين است كه وفاى به عهد از سوى ابراهيم(ع)، آن حضرت را به مرتبتى والا در پيشگاه خداوند رسانده و داراى امتيازى ويژه نمود.

248- تقواى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص -

38 - 49 - 7

7 - داوود ، سليمان ، ايوب ، ابراهيم ، اسحاق ، يعقوب ، اسماعيل ، اليسع ، ذاالكفل ( عليهم السلام ) ، از تقواپيشگان و نيك فرجامان بودند .

و اذكر داود . .. إسمعيل و اليسع و ذاالكفل ... هذا ذكر و إنّ للمتقين لحسن

مئاب

«مئاب» به معناى مرجع و بازگشت است و منظور از «حسن مئاب» حسن عاقبت و سرانجام نيك است. گفتنى است كه برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه مقصود از «متقين» پيامبرانى باشد كه در آيات گذشته از آنان سخن گفته شد.

249- تقيه ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 89 - 7

7 - « عن رجل من أصحابنا عن أبى عبداللّه ( ع

ص: 193

) قال : سألته عن قول اللّه -عزّوجل- . . . « إنّى سقيم » قال : ما كان ابراهيم ( ع ) سقيماً و ما كذب إنّما عنى سقيماً فى دينه مرتاداً . . . ;

از امام صادق(ع) درباره سخن خداوند «. ..إنى سقيم» روايت شده كه ابراهيم(ع) بيمار [جسمى] نبود و در عين حال دروغ هم نگفت; بلكه مقصود او اين بود كه به علت دينى كه دارم از كفر كافران دل آزرده ام و من در طلب حقيقت هستم».

250- تكاليف شاق ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 124 - 1

1 - خداوند ، پيامبرش ابراهيم ( ع ) را با تكاليفى سنگين و دشوار بيازمود .

و إذ ابتلى إبرهيم ربه بكلمت

«ابتلاء» به معناى آزمودن است. تعبير كردن از مواد آزمون به كلمات (سخنان) اشاره به اين دارد كه: آن مواد فرمانهايى بوده كه ابراهيم بايد آنها را امتثال مى كرد و لذا كلمات در برداشت، به تكاليف تفسير شد. نكره آوردن (كلمات) حكايت از عظمت آن دارد، كه به مناسبت آزمون، از آن به دشوارى و سنگينى تعبير شد.

251- تكثير نسل ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام -

6 - 84 - 10

10 - كثرت پيامبران و هدايت يافتگان در ذريه ابراهيم(ع)، پاداش نيكوكار بودن آن حضرت است.

و من ذريته . .. و كذلك نجزى المحسنين

252- تكذيب ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت

-

ص: 194

29 - 18 - 3

3 - رسالت ابراهيم ( ع ) از سوى قوم اش تكذيب شد .

و إبرهيم إذ قال لقومه و إن تكذّبوا فقد كذّب أمم من قبلكم

بنابراين كه آيه، ناظر به سخنان ابراهيم(ع) به قوم خودش باشد، نكته ياد شده، به دست مى آيد.

253- تكفل ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 46 - 9

9- حضرت ابراهيم ( ع ) در خانه آزر و تحت سرپرستى او زندگى مى كرد .

واهجرنى مليًّا

254- تكلّم ابراهيم(ع) با خدا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره -

2 - 260 - 13

13 - گفتگوى حضرت ابراهيم ( ع ) و خداوند

و اذ قال ابراهيم . .. قال اَوَلم تُؤمن قال بلى ... قال فخذ اربعة من الطير

255- تكليف ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 73 - 11

11- ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( ع ) ، مأمور به انجام كار نيك ، برپاداشتن نماز و پرداخت زكات

و أوحينا إليهم فعل الخيرت و إقام الصلوة و إيتاء الزكوة

جلد

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج -

22 - 27 - 1

1 - فراخوانى مردم به حج از سوى حضرت ابراهيم ( ع ) به فرمان خداوند

و أذّن فى الناس بالحجّ

«تأذين» (مصدر «أذّن») به معناى اعلان و

ص: 195

ندا در دادن است; يعنى، «اى ابراهيم! به ميان مردم برو و آنان را به حج و زيارت بيت اللّه، فرا بخوان».

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 102 - 10،11،15

10 - ذبح فرزند ( اسماعيل ) براى ابراهيم ( ع ) ، يك مأموريت الهى بود .

أنّى أذبحك . .. قال يأبت افعل ما تؤمر

11 - مأموريت ابراهيم ( ع ) ، به ذبح فرزندش از راه خواب بود .

يبنىّ إنّى أرى فى المنام أنّى أذبحك . .. قال يأبت افعل ما تؤمر

15 - اسماعيل ، مأموريت پدرش در رؤيا را مبنى بر ذبح كردن وى درك كرد .

إنّى أرى فى المنام أنّى أذبحك . .. قال يأبت افعل ما تؤمر

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه حضرت ابراهيم(ع) تنها خواب خود را براى اسماعيل نقل كرد و از مأمور بودن خود سخنى به ميان نياورد; ولى اسماعيل(ع) اين خواب را مأموريت الهى تلقى كرد و به پدر گفت: پدرجان مأموريت خود را انجام بده.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 105 - 1،2،5

1 - اعلام خداوند به ابراهيم ( ع ) مبنى بر تحقق يافتن رؤياى او و عمل كردن وى مطابق آنچه در خواب ديده و مأموريت يافته بود .

قد صدّقت الرءيا

تصديق رؤيا - برابر نظر بيشتر مفسران - به معناى تحقق بخشيدن رؤيا

ص: 196

در

عالم خارج است. به عبارت ديگر، ابراهيم(ع) مطابق آنچه در خواب ديده بود، عمل كرد.

2 - به خاك افكندن اسماعيل با يك طرف پيشانى او ، پايان مأموريت ابراهيم ( ع ) به ذبح فرزندش بود .

إنّى أرى فى المنام أنّى أذبحك . .. و تلّه للجبين... قد صدّقت الرءيا

5 - توفيق انجام مأموريت ذبح فرزند با زنده ماندن وى ، پاداش خداوند به ابراهيم ( ع )

قد صدّقت الرءيا إنّا كذلك نجزى المحسنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 106 - 1،3

1 - تكليف ابراهيم ( ع ) به ذبح فرزندش اسماعيل ( ع ) ، يك آزمايش الهى بود .

إنّ هذا لهو البلؤا المبين

3 - تكليف ابراهيم ( ع ) به ذبح فرزندش اسماعيل ، محنت و رنجى آشكار براى ايشان بود .

إنّ هذا لهو البلؤا المبين

يكى از معانى و كاربرهاى «بلاء»، محنت و رنج است و برداشت ياد شده با توجه به همين معنا و كاربرد مى باشد.

256- تلاش ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 45 - 2

2- حضرت ابراهيم ( ع ) براى هدايت آزر به توحيد و نجات وى از عذاب الهى ، تلاشى دلسوزانه داشت .

يأبت إنّى أخاف أن يمسّك عذاب من الرحمن

257- تنزيه ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 -

ص: 197

124 - 19

19 - ابراهيم ( ع ) ، از هرگونه ستمكارى مبرا و منزه بود .

إنى جاعلك للناس إماماً . .. قال لاينال عهدى الظلمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام -

6 - 161 - 10،11

10 - ابراهيم(ع)، مبرا از هر گونه انحراف

ملة إبرهيم حنيفا

11 - ابراهيم(ع)، انسانى موحد و به دور از شرك و مشركان

و ما كان من المشركين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف -

12 - 38 - 9

9- يوسف ( ع ) و پدرانش ابراهيم ، اسحاق ، يعقوب ( ع ) ، موحدانى مبرّا از كمترين شركورزى به خدا

ما كان لنا أن نشرك بالله من شىء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل -

16 - 120 - 7

7- ابراهيم ( ع ) ، منزه از شرك و جدا از صف مشركان بود .

إن إبرهيم . .. و لم يك من المشركين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل -

16 - 123 - 5،6

5- موحد بودن ابراهيم ( ع ) و مبرّا بودنش از هرگونه كجى و افراط و تفريط ، فلسفه و حكمت پيروى پيامبراسلام (صلی الله علیه و آله) از آن حضرت

اتّبع ملّة إبرهيم

«حنيفاً» كه حال براى «إبراهيم» است، به منزله تعليل براى امر به متابعت است; يعنى،

ص: 198

از آيين ابراهيم(ع) پيروى كن; چون او «حنيف» بوده است.

6- ابراهيم ( ع ) ، شخصيتى حق گرا و مبرّا از شرك و جدا از مرام مشركان در همه عمر خويش

ملّة إبرهيم حنيفًا و ما كان من المشركين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 84 - 2

2 - ابراهيم ( ع ) ، برخوردار از قلبى سالم و پاك از آفت ها و امراض روحى ، اخلاقى و شخصيتى

إذ جاء ربّه بقلب سليم

«سليم» صفت مشبهه و مشتق از «سلامت» (پاكى از امراض دردها و آفت ها) است. توصيف قلب به «سليم» بودن، اشاره به انواع امراض و آفت هاى روحى، اخلاقى و شخصيتى دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص -

38 - 46 - 2

2 - ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) از هرگونه آلودگى هاى مادى

و متضاد با آخرت انديشى پاك و منزه بود .

إنّا أخلصنهم بخالصة ذكرى الدار

258- توحيد ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 133 - 10

10 - يعقوب ، ابراهيم ، اسماعيل و اسحق ( ع ) موحدانى پرستشگر خداى يكتا

نعبد إلهك و إله ءابائك إبرهيم و إسمعيل و إسحق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 135 - 8

8

ص: 199

- ابراهيم ( ع ) ، هرگز به شرك گرايش پيدا نكرد و از مشركان نبود .

و ما كان من المشركين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام -

6 - 78 - 12،13

12 - عن الرضا(ع): إن إبراهيم(ع) وقع إلى ثلاثة اصناف . .. صنف يعبد

الشمس ... «فلما» اصبح و «رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكبر» من الزهرة و القمر على الانكار و الاستخبار ... «فلما افلت» قال للاصناف الثلاثة من عبدة الزهرة و القمر و الشمس «يا قوم إنى برىء مما تشركون ... ».

از امام رضا(ع) روايت شده است: . .. ابراهيم(ع) با سه گروه برخورد كرد ... گروهى كه خورشيد را مى پرستيدند ... پس چون صبحگاهان خورشيد را تابان ديد از روى انكار و استخبار گفت: اين پروردگار من است اين، از ستاره زهره و ماه بزرگتر است ... . پس هنگامى كه غروب كرد به گروههاى سه گانه پرستنده زهره، ماه و خورشيد گفت: «اى قوم من، من از آنچه شما شريك خدا مى دانيد، بيزارم» ... .

13 - سئل أبو عبدالله(ع) عن قول إبراهيم «هذا ربى» أشرك فى قوله «هذا ربى»؟ فقال: لا . .. و لم يكن من إبراهيم شرك و انما كان فى طلب ربه ... .

از امام صادق(ع) سؤال شد آيا حضرت ابراهيم(ع) با گفتن «اين پروردگار من است»، (خطاب به خورشيد) مشرك شد؟ فرمود: نه . .. اين سخن از ابراهيم(ع) شرك نبود ; زيرا او در جستجوى پروردگارش بود ... .

جلد

ص: 200

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام -

6 - 79 - 1،7

1 - ابراهيم(ع) در پى مجادله با مردم و ابطال باورهاى شرك آلود آنان، بر يگانه پرستى خويش تأكيد كرد.

فلما أفل . .. إنى وجهت وجهى للذى فطر السموت

7 - حنيف بودن ابراهيم(ع) زمينه رو كردن همه جانبه او به سوى خداى يگانه بود.

وجهت وجهى للذى . .. حنيفا

«حنف» به معناى گرايش از گمراهى به راه مستقيم و حق است. (راغب). چون «حنيفا» حال براى فاعل «وجهت» است، توصيفى براى بيان ريشه و اساس اين گرايش مى تواند محسوب شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام -

6 - 80 - 4

4 - ابراهيم(ع)، ره يافته به توحيد و يگانه پرستى در پرتو هدايت خداوند بود.

أتحجونى فى الله و قد هدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام -

6 - 84 - 2

2 - ابراهيم، اسحاق(ع) و يعقوب(ع) داراى مقامى رفيع و بهره مند از هدايتى ويژه به توحيد و برهانهاى آن، از جانب خداوند.

و وهبنا له إسحق و يعقوب كلاً هدينا

بهره مندى از هدايت ويژه الهى حاكى از مرتبه والاى آن پيامبران است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام -

6 - 161 - 11

11 - ابراهيم(ع)، انسانى موحد و به دور از شرك و

ص: 201

مشركان

و ما كان من المشركين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف -

12 - 38 - 9،16

9- يوسف ( ع ) و پدرانش ابراهيم ، اسحاق ، يعقوب ( ع ) ، موحدانى مبرّا از كمترين شركورزى به خدا

ما كان لنا أن نشرك بالله من شىء

16- اعتقاد ابراهيم ، اسحاق ، يعقوب و يوسف ( ع ) و ديگر پيامبران به توحيد و مصونيتشان از هرگونه شركورزى ، تفضّلى از ناحيه خدا بر آنان بود .

ما كان لنا أن نشرك بالله من شىء ذلك من فضل الله علينا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم

- 14 - 41 - 2

2- حضرت ابراهيم ( ع ) از خداوند خواستار پيشگام بودنش در پيروى از آيين توحيدى و انجام فريضه هاى الهى شد .

و اجنبنى و بنىّ . .. اجعلنى مقيم الصلوة و من ذرّيتى ... اغفرلى و لولدىّ و للمؤمن

از اينكه حضرت ابراهيم(ع) در دعاهايش، نخست خود را مد نظر داشت و بعد براى ديگران دعا كرد، شايد به اين سبب بود كه خواسته باشد در تكاليف الهى پيشگام باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل -

16 - 123 - 5،8

5- موحد بودن ابراهيم ( ع ) و مبرّا بودنش از هرگونه كجى و افراط و تفريط ، فلسفه و حكمت پيروى پيامبراسلام (صلی الله علیه و آله) از آن حضرت

ص: 202

اتّبع ملّة إبرهيم

«حنيفاً» كه حال براى «إبراهيم» است، به منزله تعليل براى امر به متابعت است; يعنى، از آيين ابراهيم(ع) پيروى كن; چون او «حنيف» بوده است.

8- داشتن انديشه و آيين درست و بى انحراف ( توحيدى ) ، ويژگى اصلى و برجسته حضرت ابراهيم ( ع ) بود .

ملّة إبرهيم حنيفًا و ما كان من المشركين

از اينكه خداوند از ميان اوصاف چهارگانه اى كه براى ابراهيم(ع) در آيات پيش بيان داشت، وصف «حنيف» را ملاك پيروى پيامبر(صلی الله علیه و آله) از ايشان قرار داد، برداشت فوق به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 43 - 5

5- ابراهيم ( ع ) ، پيش از مناظره اش با آزر ، موحدى هدايت يافته و آگاه بود .

يأبت إنّى قد جاءنى من العلم ما لم يأتك فاتّبعنى أهدك صرطًا سويًّا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 46 - 2

2- آزر ، پيش از دعوت شدن به توحيد از سوى ابراهيم ( ع ) ، از عقايد توحيد آن حضرت بى خبر بود .

قال أراغب أنت عن ءالهتى

اظهار شگفتى و ناباورى آزر از عقايد توحيدى ابراهيم(ع)، دال براين است كه تا پيش از آن آزر او را در عقايد، همراه خود مى ديده و به همين خاطر است كه پس از اظهارات حضرت ابراهيم(ع)، وى دچار شگفتى و ناباورى مى شود.

جلد - نام سوره -

ص: 203

سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 48 - 7

7- ثبات قدم و پايدارى حضرت ابراهيم ( ع ) در راه توحيد

و أعتزلكم . .. و أدعوا ربّى

تصميم ابراهيم(ع) بر هجرت، براى رفع موانع يكتاپرستى، حاكى از پايدارى او بر توحيد است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 97 - 5

5 - ابراهيم ( ع ) ، مظهر يكتاپرستى و الگوى مقاومت در مبارزه با شرك و بت پرستى

أئفكًا ءالهة دون اللّه تريدون . .. و اللّه خلقكم و ما تعملون . قالوا ابنوا له بن

259- توحيد پدر ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم

- 14 - 41 - 5

5- پدر و مادر حضرت ابراهيم ( ع ) مؤمن و موحد بودند .

ربّنا اغفرلى و لولدىّ

از اينكه حضرت ابراهيم(ع) براى پدر و مادرش طلب آمرزش كرد، استفاده مى شود كه آنان مؤمن و موحد بودند.

260- توحيد در دين ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف -

12 - 38 - 14

14- توحيد ، روح و ركن اصيل آيين ابراهيم ، اسحاق ، يعقوب و يوسف ( ع )

واتبعت ملّة ءاباءِى إبرهيم . .. ما كان لنا أن نشرك بالله من شىء

جمله «ما كان لنا . ..» توصيف «ملّة آباءى ...» مى باشد. تفسير و تبيين يك آيين به يكى از حقايق آن ،

ص: 204

مى رساند كه حقيقت ياد شده ركن و پايه اصلى آن آيين است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 135 - 12

12 - توحيد ، اساس و پايه آيين ابراهيم

ملة إبرهيم حنيفاً و ما كان من المشركين

261- توحيد در نسل ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف

- 43 - 28 - 9

9 - نسل ابراهيم ( ع ) ، پرچمدار توحيد در طول تاريخ

و جعلها كلمة باقية فى عقبه

262- توحيد عبادى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل -

16 - 120 - 2

2- ابراهيم ( ع ) در آغاز پيامبريش ، تنها موحد و عبادتگر عصر خويش بود .

إن إبرهيم كان أُمّة قانتًا لله

برداشت فوق، بر اين اساس است كه اطلاق «أُمة» به ابراهيم(ع) از آن جهت باشد كه «امت موحد» در عصر او منحصر به شخص وى بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 48 - 5

5- ابراهيم ( ع ) ، هجرت از محيط شرك و بت پرستى را جهت حراست از عقيده توحيدى خود و عبادت پروردگار يگانه برگزيد .

و أعتزلكم و ما تدعون من دون اللّه و أدعوا ربّى

از جمله معانى «دعاء» عبادت است. دراين آيه نيز «أدعوا» به قرينه «لِمَ

تعبد» در آيات قبل مى تواند به معناى «عبادت

ص: 205

مى كنم» باشد. براين مبنا ابراهيم، هجرت خود را براى ميسرشدن عبادت خداوند دانسته است.

263- توحيد فرزندان ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم

- 14 - 35 - 16

16- « عن أبى عبدالله ( ع ) . . . قال : . . . إن الله أمر إبراهيم ( ع ) أن ينزل إسماعيل بمكة ففعل فقال إبراهيم : « ربّ اجعل هذا البلد أمناً و اجنبى و بنىّ أن نعبد الأصنام » فلم يعبد أحد من ولد إسماعيل صنماً قطُّ . . . ;

امام صادق(ع) . .. فرمود:... همانا خداوند به ابراهيم(ع) امر كرد كه اسماعيل را به مكه اسكان دهد. پس ابراهيم(ع) بعد از انجام آن گفت: «ربّ اجعل هذا البلد أمناً و اجنبى و بنىّ أن نعبد الأصنام». پس هيچ يك از فرزندان اسماعيل هرگز بتى را نپرستيدند...».

264- توحيد مادر ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم

- 14 - 41 - 5

5- پدر و مادر حضرت ابراهيم ( ع ) مؤمن و موحد بودند .

ربّنا اغفرلى و لولدىّ

از اينكه حضرت ابراهيم(ع) براى پدر و مادرش طلب آمرزش كرد، استفاده مى شود كه آنان مؤمن و موحد بودند.

265- توريه ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 89 - 8

8 - « قال أبوعبداللّه ( ع ) : التقية من دين اللّه . . . و لقد قال ابراهيم : « إنّى سقيم » واللّه ما كان سقيماً

ص: 206

;

از امام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: تقيه جزئى از دين خدا است . .. و ابراهيم گفت: «إنى سقيم» در حالى كه به خداوند سوگند او مريض نبود».

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 90 - 3

3 - « عن حجر عن أبى عبداللّه ( ع ) قال : خالف ابراهيم ( ع ) قومه و عاب آلهتهم . . . قال أبوجعفر ( ع ) : عاب آلهتهم « فنظر نظرة فى النجوم فقال إنّى سقيم » . . . و اللّه ما كان سقيماً و ما كذب فلمّا تولّوا عنه مدبرين إلى عيد

لهم ، دخل ابراهيم إلى آلهتهم فكسر ها إلاّ كبيراً لهم . . . ;

از حجر نقل شده كه از امام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: ابراهيم با قومش مخالفت كرد و خدايان آنها را مورد عيب جويى خود قرار داد . .. امام باقر(ع) فرمود: از معبودهاى آنان خرده گرفت «فنظر نظرة فى النجوم فقال إنى سقيم» ...به خدا سوگند ابراهيم مريض نبود و دروغ هم نگفت. پس چون قومش براى عيدى كه داشتند از پيش ابراهيم(ع) رفتند، او [با تبر] به سوى معبودهاى آنان رفت و آنها را شكست مگر بزرگ ترين بت آنان را...».

266- توصيه به ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر -

15 - 55 - 2

2- توصيه فرشتگان به ابراهيم ( ع ) بر مأيوس نشدن از لطف و رحمت خداوند در زندگى

قالوا .

ص: 207

.. فلاتكن من القنطين

«قنوط» به معناى نااميد شدن از خير است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج -

22 - 26 - 7

7 - اخلاص در عبادت و پرهيز از آلوده كردن آن از هر عمل غير الهى ، توصيه خداوند به حضرت ابراهيم ( ع )

أن لاتشرك بى شيئًا

267- توصيه هاى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 132 - 2،7

2 - ابراهيم ( ع ) ، پسرانش را به پيروى از آيين خويش ( تسليم خدا بودن ) توصيه كرد .

و وصى بها إبرهيم بنيه

ضمير «بها» مى تواند به «ملة إبراهيم» (در آيه 130) برگردد و نيز مى تواند به جمله «أسلمت» در آيه قبل بازگردانده شود. گفتنى است بازگشت هر دو فرض به يك معناست; زيرا آئين ابراهيم همان تسليم گشتن در برابر خداوند است.

7 - منزه بودن آيين ابراهيم از هرگونه باطلى و گزينش آن از سوى خدا دليل توصيه ابراهيم و يعقوب به پذيرش آن

و وصى بها إبرهيم . ... يبنى إن اللّه اصطفى لكم الدين فلاتموتن

تفريع جمله «لاتموتن . ..» بر «إن اللّه ...» به وسيله حرف «فاء» گوياى

برداشت فوق است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت

- 29 - 17 - 9

9 - توصيه ابراهيم ( ع ) قوم اش را براى درخواست روزى از پيشگاه خداوند

و

ص: 208

إبرهيم إذ قال لقومه . .. فابتغوا عند اللّه الرزق

268- توطئه سوزاندن ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 98 - 2

2 - سوزاندن ابراهيم ( ع ) با انبوهى از آتش پرشعله ، مكر و توطئه مشركان در راستاى نابودى آن حضرت

فألقوه فى الجحيم . فأرادوا به كيدًا فجعلنهم الأسفلين

269- توطئه عليه ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 70 - 1،3

1- توطئه و نيرنگ بت پرستان عليه ابراهيم ( ع ) ناكام ماند .

و أرادوا به كيدًا فجعلنهم الأخسرين

3- حضرت ابراهيم ( ع ) ، علاوه بر افكنده شدن در آتش ، با نيرنگ و توطئه ديگرى از سوى بت پرستان روبه رو گشت .

و أردوا به كيدًا فجعلنهم الأخسرين

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه مقصود از «كيداً» نيرنگ جديد و غير از افكندن در آتش باشد; زيرا در معناى «كيد» محرمانه بودن نهفته است، در حالى كه افكندن در آتش كارى علنى بود نه مخفى; به علاوه تعبير «أرادوا»; يعنى، اراده كردند و خواستند (نه عملى كردن) شاهد اين مدعا است. گفتنى است تنوين «كيداً» براى تفخيم و تعظيم باشد كه در اين صورت بيانگر بزرگى نيرنگ است.

270- توطئه قتل ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 98 - 1،2

1 - نيرنگ و توطئه گسترده مشركان براى نابودى ابراهيم ( ع )

فأرادوا به كيدًا

2

ص: 209

- سوزاندن ابراهيم ( ع ) با انبوهى از آتش پرشعله ، مكر و توطئه مشركان

در راستاى نابودى آن حضرت

فألقوه فى الجحيم . فأرادوا به كيدًا فجعلنهم الأسفلين

271- توكل ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 48 - 9

9- ابراهيم ( ع ) در هجرت منفردانه خود از جامعه مشرك ، تنها متكى بر خداوند و يارى او بود .

و أدعوا ربّى عسى ألاّ أكون بدعاء ربّى شقيًّا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت

- 29 - 26 - 11

11 - اتكاى حضرت ابراهيم ( ع ) به عزت و حكمت خداوند در هجرت خويش

إنّى مهاجر إلى ربّى إنّه هو العزيز الحكيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 99 - 10

10 - توكل ابراهيم ( ع ) بر خداوند ، در برابر دشمنان رسالت

و قال إنّى ذاهب إلى ربّى سيهدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ممتحنه

- 60 - 4 - 24

24 - توكل ابراهيم ( ع ) و همراهانش ، بر خداى يگانه در برائت از مشركان و پيامد هاى آن

إذ قالوا لقومهم إنّا برءؤا منكم . .. ربّنا عليك توكلنا

272- توكل پيروان ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ممتحنه

- 60 - 4 -

ص: 210

24

24 - توكل ابراهيم ( ع ) و همراهانش ، بر خداى يگانه در برائت از مشركان و پيامد هاى آن

إذ قالوا لقومهم إنّا برءؤا منكم . .. ربّنا عليك توكلنا

273- تهديد ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام -

6 - 81 - 2

2 - قوم ابراهيم او را به آسيب ديدن از جانب معبودهاى خود تهديد مى كردند.

و لاأخاف ما تشركون به . .. و كيف أخاف ما أشركتم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 46 - 3،6

3- آزر ، ابراهيم ( ع ) را - در صورت دست نكشيدن از بت ستيزى - به سنگساركردن تهديد كرد .

لئن لم تنته لأرجمنّك

«رجم» كه در اصل به معناى كشتن به وسيله سنگسار بوده است، به هريك از انواع كشتن نيز اطلاق مى گردد. اين لغت، به معناى ناسزا گفتن نيز آمده است (لسان العرب). در آيه، همه اين معانى محتمل است و برداشت يادشده براساس اصل معناى آن است.

6- آزر با تهديد ابراهيم ( ع ) به سنگسار كردن و نيز دور ساختن او از خود ، در صدد تحميل عقيده خويش بر ابراهيم ( ع ) و بازداشتن او از توحيد بود .

لئن لم تنته لأرجمنّك واهجرنى مليًّا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت

- 29 - 24 - 1

1 - تنها واكنش قوم ابراهيم

ص: 211

در برابر دعوت آن حضرت به توحيد عبادى ، تصميم به قتل و يا سوزاندن وى بود !

و إبرهيم إذ قال لقومه . .. اعبدوه ... فما كان جواب قومه إلاّ أن قالوا اقتلوه أو

274- تهمت دروغگويى به ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج -

22 - 43 - 2

2 - انكار رسالت حضرت ابراهيم ( ع ) و متهم شدن او به دروغ گويى ، از سوى قوم او ( كلدانيان )

فقد كذّبت . .. و قوم إبرهيم و قوم لوط

275- ثبات قدم پيروان ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ممتحنه

- 60 - 4 - 5

5 - ابراهيم ( ع ) ، داراى همگامانى ثابت قدم ، در مسير حركت توحيدى خويش

قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبرهيم و الذين معه

تعبير «معه» افاده معيت و همراهى پايدار مى كند; زيرا مقيد به زمان يا مكان خاصى نيست.

276- جامعه دوران ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 71 - 2

2- حضرت ابراهيم و لوط ( ع ) ، از جامعه آلوده خود به سرزمينى بركت خيز هجرت كردند .

إلى الأرض التى بركنا فيها

277- جاودانگى توحيد در نسل ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف -

43 - 28 - 1،4،5،7

1 - بقاى آيين توحيد در نسل ابراهيم ( ع ) ، ره آورد تلاش آن حضرت براى

استمرار بخشيدن به

ص: 212

آن

و جعلها كلمة باقية فى عقبه

آيات قبل، مى تواند قرينه باشد كه فاعل «جعل» ابراهيم(ع) است.

4 - كلمه توحيد ، كلمه اى ماندگار در نسل ابراهيم ( ع ) ، به اراده و لطف الهى

إنّنى براء ممّا تعبدون . إلاّ الذى فطرنى ... و جعلها كلمة باقية فى عقبه

فاعل «جعل» - به قرينه آيه بعد - مى تواند خداوند باشد.

5 - استمرار دين توحيدى در نسل ابراهيم ( ع ) ، پاداش الهى به آن حضرت در قبال تلاش هاى او در مسير اعتلاى كلمه توحيد

و إذ قال إبرهيم . .. و جعلها كلمة باقية فى عقبه

برداشت ياد شده، مبتنى بر اين احتمال است كه «جعلها» در مقام بيان لطف خداوند در برابر مجاهدت ها و تلاش هاى حضرت ابراهيم(ع) باشد.

7 - استمرار كلمه « توحيد » در نسل ابراهيم ( ع ) و در پهنه قرن ها ، تدبيرى خداوندى و به منظور بازگشت مشركان هر نسل به توحيد

و جعلها كلمة باقية فى عقبه لعلّهم يرجعون

278- جاودانگى دين ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف

- 43 - 29 - 2

2 - پيامبراكرم (صلی الله علیه و آله) ، استمراردهنده خط توحيد ابراهيمى در جامعه بشرى

و إذ قال إبرهيم . .. بل متّعت هؤلاء و ءاباءهم حتّى جاءهم الحقّ و رسول مبين

279- جنسيت فرزند ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 101 - 4

4

ص: 213

- بشارت خداوند به ابراهيم ( ع ) ، به پسر بودن فرزند مورد درخواست او

ربّ هب لى من الصلحين . فبشّرنه بغلم حليم

280- جواب سلام ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات

- 51 - 25 - 6

6 - پاسخ ابراهيم ( ع ) به سلام ميهمانان خويش ، قبل از هر سخن ديگر

فقالوا سلمًا قال سلم

281- جوانى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 60 - 2

2- ابراهيم ( ع ) در دوران جوانى ، بت ها را در هم شكست و مبارزه با بت پرستى را آغاز كرد .

قالوا سمعنا فتًى يذكرهم

282- حج در دين ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج -

22 - 27 - 4

4 - حج ، يادگارى از شريعت حضرت ابراهيم ( ع )

و أذّن فى الناس بالحجّ

283- حجتهاى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام

- 6 - 84 - 2

2 - ابراهيم، اسحاق(ع) و يعقوب(ع) داراى مقامى رفيع و بهره مند از هدايتى ويژه به توحيد و برهانهاى آن، از جانب خداوند.

و وهبنا له إسحق و يعقوب كلاً هدينا

بهره مندى از هدايت ويژه الهى حاكى از مرتبه والاى آن پيامبران است.

284- حسن فرجام ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص -

38 - 49 - 7

7 -

ص: 214

داوود ، سليمان ، ايوب ، ابراهيم ، اسحاق ، يعقوب ، اسماعيل ، اليسع ، ذاالكفل ( عليهم السلام ) ، از تقواپيشگان و نيك فرجامان بودند .

و اذكر داود . .. إسمعيل و اليسع و ذاالكفل ... هذا ذكر و إنّ للمتقين لحسن مئاب

«مئاب» به معناى مرجع و بازگشت است و منظور از «حسن مئاب» حسن عاقبت و سرانجام نيك است. گفتنى است كه برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه مقصود از «متقين» پيامبرانى باشد كه در آيات گذشته از آنان سخن گفته شد.

285- حق گرايى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 135 - 7

7 - ابراهيم ( ع ) ، انسانى حق گرا و گريزان از باطل

ملة إبرهيم حنيفاً

«حنيف» به كسى گفته مى شود كه از ضلالت روى برتابد و به طريق مستقيم روى آورد. (مفردات راغب)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام -

6 - 79 - 6

6 - حقگرايى و گرايش به راه راست از ويژگيهاى حضرت ابراهيم(ع)

إنى وجهت وجهى للذى . .. حنيفا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل -

16 - 123 - 6

6- ابراهيم ( ع ) ، شخصيتى حق گرا و مبرّا از شرك و جدا از مرام مشركان در همه عمر خويش

ملّة إبرهيم حنيفًا و ما كان من المشركين

286- حقانيت دين ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره -

ص: 215

آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 132 - 5،7

5 - آيين ابراهيم ، آيينى نيكو و منزه از هرگونه شائبه باطل و ناهنجار

إن اللّه اصطفى لكم الدين

«اصطفاء» به معناى گزينش صفوه (خالص و نيكوى) هر چيزى است. «ال» در «الدين» عهد ذكرى و اشاره به آيين ابراهيم دارد.

7 - منزه بودن آيين ابراهيم از هرگونه باطلى و گزينش آن از سوى خدا دليل توصيه ابراهيم و يعقوب به پذيرش آن

و وصى بها إبرهيم . ... يبنى إن اللّه اصطفى لكم الدين فلاتموتن

تفريع جمله «لاتموتن . ..» بر «إن اللّه ...» به وسيله حرف «فاء» گوياى برداشت فوق است.

287- حكمت ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء

- 26 - 83 - 1

1 - ابراهيم ( ع ) ، خواستار دانش و شايستگى از درگاه پروردگار

ربّ هب لى حكمًا وألحقنى بالصلحين

«حكم» مى تواند مرادف «حكومة» (سرپرستى و تدبير امور مردم) و يامعادل «حكمت» (دانش و معرفت) باشد. برداشت ياد شده، بر پايه معناى دوم است.

288- حكومت ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء

- 26 - 83 - 5

5 - ابراهيم ( ع ) آرزومند دريافت حكومت از جانب خدا ، براى هدايت و تدبيرامور مردم

ربّ هب لى حكمًا وألحقنى بالصلحين

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه «حكم» در آيه معادل «حكومة» (سرپرستى و تدبير امور خلق) باشد.

289- حلم ابراهيم(ع)

جلد - نام

ص: 216

سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه -

9 - 114 - 15،18

15 - ابراهيم ( ع ) ، اهل دعا و نيايش بسيار و شخصيتى حليم و بردبار بود .

إن إبرهيم لأوّه حليم

در روايتى از امام باقر(ع) نقل شده كه حضرت فرمودند: «لأوّاه الدعاء»: يعنى اوّاه كسى است كه بسيار دعا و نيايش كند.

18 - بردبارى و شكيبايى ابراهيم ( ع ) در راه هدايت مردم و انجام تكاليف الهى

إن إبرهيم لأوّه حليم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود -

11 - 75 - 1

1- ابراهيم ( ع ) ، پيامبرى بردبار كه هرگز در مؤاخذه خطاكاران تعجيل نمى كرد .

إن إبرهيم لحليم

_______________________________

علل الشرايع، ص 550، ح 4، ب 340; نورالثقلين، ج 2، ص384، ح165.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم

- 14 - 36 - 15

15- شدت بردبارى حضرت ابراهيم ( ع ) در برخورد با مخالفان خويش

و من عصانى فإنك غفور رحيم

اينكه حضرت ابراهيم(ع) تكليف مخالفان خود را به خدا واگذاشته و او را با صفت غفران و رحمت ياد كرده است، بيانگر شدت بردبارى اوست.

290- حمدهاى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم

- 14 - 39 - 1

1- حضرت ابراهيم ( ع ) به سبب فرزنددار شدنش در سالخوردگى ، خدا را حمد و ستايش

ص: 217

كرد .

الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسمعيل و إسحق

291- حنيف بودن ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره

- سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 135 - 7

7 - ابراهيم ( ع ) ، انسانى حق گرا و گريزان از باطل

ملة إبرهيم حنيفاً

«حنيف» به كسى گفته مى شود كه از ضلالت روى برتابد و به طريق مستقيم روى آورد. (مفردات راغب)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران

- 3 - 67 - 6،9

6 - ابراهيم ( ع ) ، حنيف ( گرويده به حق ) و تسليم در برابر خداوند بود .

و لكن كان حنيفاً مسلماً

9 - خلوص ابراهيم ( ع ) و پيراستگى وى از پرستش بتها

و لكن كان حنيفاً مسلماً

خالصاً مخلصاً ليس فيه شىء من عبادة الاوثان.

_______________________________

كافى، ج 2، ص 15، ح 1 ; نورالثقلين، ج 1، ص 352، ح 179.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران

- 3 - 68 - 7

7 - پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله) و مؤمنان به او ، همانند حضرت ابراهيم ، موحد و حنيف و تسليم محض خداوند

و لكن كان حنيفاً مسلماً . .. انّ اولى الناس ... و هذا النّبى و الّذين امنوا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران

- 3 - 95

ص: 218

- 5

5 - ابراهيم ( ع ) ، در مسير حق و به دور از هر كجى و انحراف

فاتّبعوا ملّة ابراهيم حنيفاً

حنيف يعنى: كسى كه از گمراهى فاصله گرفته و به هدايت و راه راست روى آورده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام -

6 - 79 - 6،7،12

6 - حقگرايى و گرايش به راه راست از ويژگيهاى حضرت ابراهيم(ع)

إنى وجهت وجهى للذى . .. حنيفا

7 - حنيف بودن ابراهيم(ع) زمينه رو كردن همه جانبه او به سوى خداى يگانه بود.

وجهت وجهى للذى . .. حنيفا

«حنف» به معناى گرايش از گمراهى به راه مستقيم و حق است. (راغب). چون «حنيفا» حال براى فاعل «وجهت» است، توصيفى براى بيان ريشه و اساس اين گرايش مى تواند محسوب شود.

12 - ابراهيم(ع) هيچگاه در زمره مشركان نبود.

و ما أنا من المشركين

تأكيد ابراهيم(ع) بر مشرك نبودن خويش مى تواند به جهت زدودن اين پندار باشد كه شايد ادعاهاى او در مورد «ربوبيت» اجرام آسمانى جنبه واقعى داشته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام -

6 - 161 - 10،11

10 - ابراهيم(ع)، مبرا از هر گونه انحراف

ملة إبرهيم حنيفا

11 - ابراهيم(ع)، انسانى موحد و به دور از شرك و مشركان

و ما كان من المشركين

292- خدمتگزارى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

ص: 219

- 125 - 17

17 - ابراهيم ( ع ) و اسماعيل ( ع ) ، از خدمتگزاران خانه خدا ( كعبه ) بودند .

عهدنا إلى إبرهيم و إسمعيل أن طهرا بيتى

293- خواسته هاى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 124 - 15

15 - علاقه ابراهيم ( ع ) به ذريه خود و تمناى او براى رسيدن آنان به مقامات معنوى

و من ذرّيتى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 126 - 1،3،5

1 - تبديل زمين هاى اطراف كعبه به شهرى داراى امنيت ، درخواست ابراهيم ( ع ) از درگاه خداوند

و إذ قال إبرهيم رب اجعل هذا بلداً ءامناً

ظاهر آن است كه مشاراليه «هذا» زمينهاى اطراف كعبه باشد. بر اين مبنا جمله «اجعل ...» حاكى از دو درخواست است: 1- شهر شدن زمينهاى اطراف كعبه; 2- برقرار بودن امنيت در آن شهر. قابل ذكر است كه كلمه «بلد» به معناى سرزمينِ داراى حدود و مشخصات و نيز به معناى شهر است. برداشت فوق بر اساس دومين احتمال مى باشد.

3 - رونق اقتصادى شهر مكه و بهره مند شدن شهروندان مؤمن آن از انواع

ثمرات و ميوه ها ، دعاى ابراهيم ( ع ) به درگاه خداوند

و ارزق أهله من الثمرت من ءامن منهم

5 - ابراهيم ( ع ) از خداوند خواست تا كافران مكه را از روزى هاى خويش بهره مند نسازد .

ص: 220

و ارزق . .. من ءامن منهم باللّه و اليوم الأخر

«من ءامن» به عنوان بدل براى «أهله» بيانگر مقصود ابراهيم(ع) از كلمه «أهله» است. آن حضرت با آوردن «من ءامن» اشاره به اين معنا دارد كه: خواهان اعطاى ثمرات به كافران مكه نيست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 128 - 7،8،10

7 - تشريح و تبيين طريقه عبادت خدا و چگونگى آداب آن ، از درخواست هاى ابراهيم و اسماعيل ( ع ) از خداوند

و أرنا مناسكنا

مَنسَك (مفرد مناسك) به معناى طريقه عبادت است (لسان العرب). بنابراين «أرنا مناسكنا»; يعنى، خدايا! شيوه عبادت كردنت را به ما ارائه كن.

8 - ابراهيم و اسماعيل ( ع ) به هنگام ساختن كعبه ، از خداوند خواستند تا چگونگى اعمال حج را به آنان بياموزد .

ربنا . .. أرنا مناسكنا

برداشت فوق، مبتنى بر اين است كه مناسك - چنانچه برخى از اهل لغت و نيز برخى از مفسران گفته اند - به معناى اعمال حج باشد.

10 - ابراهيم و اسماعيل ( ع ) ، از خداوند خواستند تا توبه خود و فرزندانشان را بپذيرد .

و تب علينا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 129 - 1،2،3

1 - بعثت پيامبرى از نسل اسماعيل ، از دعا ها و درخواست هاى ابراهيم و اسماعيل ( ع ) به هنگام بناى كعبه

و من

ص: 221

ذريتنا أمة مسلمة لك . .. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم

ضمير در «فيهم» و «منهم» محتمل است به «أمة مسلمة» در آيه قبل برگردد و نيز محتمل است به «أهله» در آيه 126 بازگردانده شود. برداشت فوق بر اساس احتمال اول است; يعنى، «ربنا وابعث فى ذريتنا المسلمة رسولا منهم». دعاى مشترك ابراهيم و اسماعيل گوياى اين است كه: پيامبر مورد نظر ابراهيم نيز فردى از نسل اسماعيل است نه از نسل ديگر فرزندانش.

2 - تلاوت آيات الهى ، تعليم كتاب آسمانى ، آموزش حكمت ( معارف و احكام دين و . . . ) و پاكسازى نسل ابراهيم و اسماعيل ( ع ) از آلودگى ها و ناخالصى ها ، از ويژگى هاى پيامبرى كه ابراهيم و اسماعيل ( ع ) خواستار

بعثت او بودند .

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم ءايتك و يعلمهم الكتب و الحكمة و يزكّيهم

3 - محمد (صلی الله علیه و آله) پيامبرى كه ابراهيم و اسماعيل ( ع ) خواستار بعثت آن حضرت از ميان نسلشان بودند .

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم . .. يزكّيهم

به گفته همه مفسران، مراد از «رسولا» پيامبر عظيم الشأن اسلام، حضرت محمد(صلی الله علیه و آله) است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 132 - 10

10 - ابراهيم و يعقوب ( ع ) ، از پسرانشان خواستند تا همواره تسليم خدا بوده و مطيع فرمان او باشند .

فلاتموتن إلا و أنتم مسلمون

جمله «فلاتموتن . ..» كنايه از لزوم

ص: 222

تسليم هميشگى در برابر خدا و همواره مطيع او بودن است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر -

15 - 54 - 4

4- ابراهيم ( ع ) پس از دريافت خبر فرزنددار شدنش از فرشتگان ، خواستار توضيح و اطلاعات بيشترى از آنان شد .

فبم تبشّرون

برداشت فوق بر اين اساس است كه «با» در «فبم» براى ملابست باشد و استفهام در جمله «فبم تبشّرون» سؤال از چگونگى تحقق چنين بشارتى (فرزنددار شدن) باشد و نه ترديد و سؤال از اصل فرزنددار شدن.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات

- 51 - 27 - 1

1 - تقاضاى حضرت ابراهيم ( ع ) از ميهمانان ، براى خوردن غذا همراه با نهادن آن در دسترس آنان

فقربّه إليهم

294- خورشيد پرستى در دوران ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام -

6 - 78 - 1

1 - پرستش خورشيد، آيينى رايج در ميان مردم زمان ابراهيم بود.

فلما رءا الشمس بازغة قال هذا ربى

295- خوشنامى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء

- 26 - 84 - 1

1 - ابراهيم ( ع ) آرزومند باقى ماندن نام نيك او در ميان نسل هاى آينده و تقاضاكننده آن از خداوند

و اجعل لى لسان صدق فى الأخرين

مفسران، تعبير«لسان صدق» را كنايه از آوازه و نام نيك گرفته اند.

جلد -

ص: 223

نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 108 - 1،2

1 - خداوند ، از ابراهيم ( ع ) نام و آوازه نيكى در ميان آيندگان برجاى گذاشت .

و تركنا عليه فى الأخرين

برداشت ياد شده، بر اين اساس مبتنى است كه مفعول «تركنا» محذوف بوده و تقدير آن چنين باشد: «و تركنا ثناء عليه» گفتنى است فعل «تركنا» در آيه شريفه، به معناى «أبقينا» (باقى گذاشتيم) است.

2 - برجا ماندن نام و آوازه ابراهيم ( ع ) در ميان آيندگان ، از نعمت ها و

الطاف الهى به ايشان

و تركنا عليه فى الأخرين

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه آيه شريفه، در مقام برشمردن نعمت هاى خداوند بر حضرت ابراهيم(ع) و امتنان بر ايشان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 110 - 3

3 - فرزنددار شدن ابراهيم ( ع ) و برجاى ماندن نام و آوازه نيك آن حضرت ، از پاداش هاى خداوند به ايشان

فبشّرنه بغلم حليم . .. سلم على إبرهيم . كذلك نجزى المحسنين

296- خوشنامى ابراهيم(ع) در جزيرة العرب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - اعلى -

87 - 19 - 2

2 - حضرت ابراهيم و موسى ( ع ) ، پيامبرانى شناخته شده در جزيرة العرب و داراى طرفدارانى بسيار

صحف إبرهيم و موسى

از آن جا كه كتاب هاى پيشينيان محدود به صحيفه هاى حضرت ابراهيم

ص: 224

و

موسى(ع) نبود; تصريح به اين دو مى تواند برخاسته از نفوذ چشمگير اين پيامبران در جزيرة العرب عصر پيامبر(صلی الله علیه و آله) باشد.

297- خويشاوندان ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام -

6 - 87 - 1،2

1 - خداوند برخى از پدران و فرزندان و برادران انبياى گذشته را (ابراهيم، اسحاق، يعقوب(ع) و . .. ) برگزيد و به صراط مستقيم هدايت كرد.

و من ءابائهم و ذريتهم و إخونهم و اجتبينهم و هدينهم إلى صرط مستقيم

2 - خداوند برخى از پدران و فرزندان و برادران انبياى گذشته را (ابراهيم، اسحق(ع) و . .. ) بر همه مردم عصرشان برترى بخشيد.

كلاً فضلنا على العلمين . .. و من ءابائهم و ذريتهم و إخونهم

298- خويشاوندى اهل مكه و ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج - 22

- 78 - 10

10 - پيوند نسبى مردم مكّه صدراسلام با حضرت ابراهيم ( ع )

ملّة أبيكم إبرهيم

مخاطب ضمير «كم» در «أبيكم»، مى تواند عموم مسلمانان و يا خصوص مردم مكّه باشد. برداشت فوق برپايه احتمال دوم است.

299- خيرخواهى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت

- 29 - 16 - 3

3 - ابراهيم ( ع ) براى قوم خود ، خيرخواه بود .

و إبرهيم إذ قال لقومه اعبدوا اللّه . .. ذلكم خير لكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت

- 29 - 24

ص: 225

- 3

3 - قوم ابراهيم ، براى رويارويى با خيرخواهى او براى آنان ، به خشونت متوسل شدند .

و إبرهيم إذ قال لقومه . .. ذلكم خير لكم ... فما كان جواب قومه إلاّ أن قالوا اقتل

در دوران ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام -

6 - 78 - 0

300- درخواست آرامش از ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر -

15 - 53 - 1

1- مهمانان حضرت ابراهيم ( فرشتگان ) به او دلدارى داده و از وى خواستند كه از حضورشان مضطرب و هراسناك نشود .

قالوا لاتوجل إنا نبشّرك بغلم عليم

301- درخواست بازجويى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 61 - 1

1- بت پرستان ، خواهان احضار ابراهيم ( ع ) و بازجويى علنى از وى براى كشف شكننده بت ها

قالوا فأتوا به على أعين الناس

302- درخواست توفيق ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم

- 14 - 37 - 16

16- حضرت ابراهيم ( ع ) از خداوند توفيق يافتن مردم و ذريه اش براى شكر نعمت هاى الهى را خواستار گرديد .

ربّنا إنى أسكنت من ذرّيتى . .. فاجعل أفئدة من الناس ... و ارزقهم من الثمرت لعلّه

303- درخواست محبت به نسل ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم

- 14 - 37 - 10،12،23

10-

ص: 226

حضرت ابراهيم ( ع ) از خداوند خواستار توجه قلبى برخى از مردم و جلب محبت آنان به سوى ذريه ساكن در مكه شد .

أسكنت من ذرّيتى . .. عند بيتك المحرّم ... فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم

12- حضرت ابراهيم ( ع ) براى رفع خطر تنهايى و انزواى فرزندانش در مكه ، از خداوند خواستار توجه قلبى برخى از مردم به سوى آنان و زندگى جمعى

شد . *

ربّنا إنى أسكنت من ذرّيتى . .. عند بيتك المحرّم ... فاجعل أفئدة من الناس تهوى إل

23- « قال الصادق ( ع ) فى تفسير قوله تعالى : « و ارزقهم من الثمرات » : هو ثمرات القلوب ;

از امام صادق(ع) روايت شده است كه در تفسير سخن خداوند تعالى: «و ارزقهم من الثمرات» فرمود: آن [ثمرات] ميوه هاى دل است.

304- درخواست نعمت براى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم

- 14 - 37 - 14

14- حضرت ابراهيم ( ع ) از خداوند خواستار بهبود وضعيت معيشتى و برخوردارى از انواع نعمت ها و محصولات براى فرزندانش و ساكنان مكه شد .

و ارزقهم من الثمرت

با توجه به اينكه حضرت ابراهيم(ع) فرزندانش را در سرزمين بى كشت و زرع اسكان داد، مقصود از «ثمرات» مى تواند انواع نعمتها و محصولات مادى و خوراكى باشد.

305- دست راست ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 93 - 1

1 - ابراهيم ( ع ) ، با

ص: 227

دست راست ضربه اى محكم بر بت ها و معبود هاى مشركان وارد ساخت .

فراغ عليهم ضربًا باليمين

برداشت ياد شده از مقيد شدن «ضربا» به «باليمين» (دست راست) به دست مى آيد كه ضربه ابراهيم(ع) محكم بود; زيرا دست راست نيرومندتر از دست چپ است و مردم نوعا از دست راست خود براى ضربه شديد استفاده مى كنند.

306- دعاى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 124 - 14

14 - ابراهيم ( ع ) ، از خداوند خواست تا از دودمانش نيز كسانى را به مقام امامت نايل سازد .

و من ذرّيتى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 126 - 1،3،5،14،20،21،22

1 - تبديل زمين هاى اطراف كعبه به شهرى داراى امنيت ، درخواست ابراهيم ( ع ) از درگاه خداوند

و إذ قال إبرهيم رب اجعل هذا بلداً ءامناً

ظاهر آن است كه مشاراليه «هذا» زمينهاى اطراف كعبه باشد. بر اين مبنا جمله «اجعل ...» حاكى از دو درخواست است: 1- شهر شدن زمينهاى اطراف كعبه; 2- برقرار بودن امنيت در آن شهر. قابل ذكر است كه كلمه «بلد» به معناى سرزمينِ داراى حدود و مشخصات و نيز به معناى شهر است. برداشت فوق بر اساس دومين احتمال مى باشد.

3 - رونق اقتصادى شهر مكه و بهره مند شدن شهروندان مؤمن آن از انواع ثمرات و ميوه ها ، دعاى ابراهيم ( ع ) به درگاه خداوند

ص: 228

ارزق أهله من الثمرت من ءامن منهم

5 - ابراهيم ( ع ) از خداوند خواست تا كافران مكه را از روزى هاى خويش بهره مند نسازد .

و ارزق . .. من ءامن منهم باللّه و اليوم الأخر

«من ءامن» به عنوان بدل براى «أهله» بيانگر مقصود ابراهيم(ع) از كلمه

«أهله» است. آن حضرت با آوردن «من ءامن» اشاره به اين معنا دارد كه: خواهان اعطاى ثمرات به كافران مكه نيست.

14 - دعاى حضرت ابراهيم ( ع ) ( محروميت كافران مكه از نعمت هاى الهى ) ، مستجاب نشد .

قال و من كفر فأمتعه قليلا

20 - دلجويى خداوند از ابراهيم ( ع ) به خاطر اجابت نكردن دعاى او عليه كافران مكه

و ارزق . .. من ءامن منهم ... قال و من كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار

از هدفهاى بيان اندك بودن متاع دنيا و زمان بهره گيرى از آن و نيز بيان فرجام شوم كفرپيشگان پس از رد كردن تقاضاى ابراهيم عليه آنان، دلجويى از ابراهيم است.

21 - از امام صادق ( ع ) درباره سخن ابراهيم : « و ارزق أهله من الثمرات . . . » روايت شده كه فرمود : « من الثمرات القلوب اى حببهم إلى الناس لينتابوا إليهم و يعودوا إليهم ;

مراد ثمرات دلهاست بدين گونه كه محبت مؤمنان از اهل مكه را در دل مردم بينداز تا مشتاق مؤمنان مكه گشته، به سوى آنان بازگردند».

22 - از امام باقر ( ع ) درباره درخواست ابراهيم

ص: 229

( ع ) كه فرمود : « و ارزق أهله من الثمرات » روايت شده كه : « ان المراد بذلك ان الثمرات تحمل

إليهم من الآفاق ;

اين ميوه ها، از سرزمينهاى دور به آن جا (مكه) برده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 127 - 4

4 - ابراهيم و اسماعيل ( ع ) ، با دعا به درگاه خدا خواستار پذيرفته شدن عملشان ( ساختن كعبه ) شدند .

ربنا تقبل منا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 128 - 1،2،7،8،10،15

1 - تسيلم خدا شدن ، از دعا هاى ابراهيم و اسماعيل ( ع ) به هنگام ساختن كعبه

و إذ يرفع إبرهيم القواعد . .. ربنا واجعلنا مسلمين لك

2 - ابراهيم و اسماعيل ( ع ) از خداوند خواستند تا از ميان نسلشان گروهى را به مقام تسليم نايل سازد .

و من ذريتنا أمة مسلمة لك

در برداشت فوق «من» در «من ذريتنا» به معناى بعض گرفته شده است.

7 - تشريح و تبيين طريقه عبادت خدا و چگونگى آداب آن ، از درخواست

هاى ابراهيم و اسماعيل ( ع ) از خداوند

و أرنا مناسكنا

مَنسَك (مفرد مناسك) به معناى طريقه عبادت است (لسان العرب). بنابراين «أرنا مناسكنا»; يعنى، خدايا! شيوه عبادت كردنت را به ما ارائه كن.

8 - ابراهيم و اسماعيل ( ع ) به هنگام ساختن

ص: 230

كعبه ، از خداوند خواستند تا چگونگى اعمال حج را به آنان بياموزد .

ربنا . .. أرنا مناسكنا

برداشت فوق، مبتنى بر اين است كه مناسك - چنانچه برخى از اهل لغت و نيز برخى از مفسران گفته اند - به معناى اعمال حج باشد.

10 - ابراهيم و اسماعيل ( ع ) ، از خداوند خواستند تا توبه خود و فرزندانشان را بپذيرد .

و تب علينا

15 - از حضرت على بن ابى طالب ( ع ) روايت شده است كه : « لما فرغ ابراهيم من بناء البيت قال : فعلت أى رب فأرنا مناسكنا ، ابرز ها لنا ، علّمنا ها ، فبعث اللّه جبرئيل فحجّ به ;

چون ابراهيم(ع) از ساختن خانه كعبه فارغ گشت، عرض كرد: پروردگارا! من مأموريت خود را انجام دادم، پس شيوه انجام اعمال حج را به ما نشان بده و آن را بر ما آشكار كن و به ما بياموز. پس خداوند جبرئيل را فرستاد تا به همراهى ابراهيم حج نمايد ]و به صورت عملى به ابراهيم(ع) نشان دهد[ ».

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 129 - 1،14

1 - بعثت پيامبرى از نسل اسماعيل ، از دعا ها و درخواست هاى ابراهيم و اسماعيل ( ع ) به هنگام بناى كعبه

و من ذريتنا أمة مسلمة لك . .. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم

ضمير در «فيهم» و «منهم» محتمل است به «أمة مسلمة» در آيه قبل برگردد و نيز محتمل است

ص: 231

به «أهله» در آيه 126 بازگردانده شود. برداشت فوق بر اساس احتمال اول است; يعنى، «ربنا وابعث فى ذريتنا المسلمة رسولا منهم». دعاى مشترك ابراهيم و اسماعيل گوياى اين است كه: پيامبر مورد نظر ابراهيم نيز فردى از نسل اسماعيل است نه از نسل ديگر فرزندانش.

14 - رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود : « انا دعوة ابراهيم قال و هو يرفع القواعد من البيت ربنا و ابعث فيهم رسولا منهم . . . »

من اجابت شده دعاى ابراهيم(ع) هستم. ابراهيم در حالى كه پايه هاى خانه كعبه را بالا مى برد، گفت: پروردگارا! در ميان آنان پيامبرى از خودشان مبعوث كن ... ».

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود -

11 - 74 - 4،10

4- ابراهيم ( ع ) ، از پيشگاه خداوند درباره هلاكت قوم لوط شفاعت كرد و خواهان نازل نشدن عذاب بر آنان شد .

يجدلنا فى قوم لوط

آيه 76 (قد جاء أمر ربك . ..) گوياى محتواى جدال و چون و چراى ابراهيم(ع); يعنى، برطرف شدن عذاب از قوم لوط است.

10- « عن أبى بصير . . . قال أبوجعفر ( ع ) : فلما جاءت ابراهيم البشارة باسحاق و ذهب عنه الروع أقبل يناجى ربه فى قوم لوط و يسأله كشف البلاء عنهم . . . ;

از ابوبصير نقل شده . .. كه امام باقر(ع) فرمود: هنگامى كه به ابراهيم بشارت اسحاق رسيد و ترس او برطرف شد، درباره قوم لوط با پروردگار خود به نجوا سخن گفت

ص: 232

و از خدا خواست تا بلا را از آن قوم برطرف سازد».

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود -

11 - 75 - 3

3- ابراهيم ( ع ) ، پيوسته به خداوند توجه داشت و خواسته هاى خود را از او تقاضا مى كرد .

إن إبرهيم . .. منيب

انابه به درگاه خداوند، به معناى رجوع كردن به اوست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم

- 14 - 35 - 2،3،5،10،16،17

2- حضرت ابراهيم ( ع ) از خداوند درخواست امنيت براى سرزمين مكه كرد .

و إذ قال إبرهيم ربّ اجعل هذا البلد ءامناً

3- حضرت ابراهيم ( ع ) از خداوند ، وضع قوانين براى تأمين امنيت و حفظ حرمت مكه را خواستار گرديد .

و إذ قال إبرهيم ربّ اجعل هذا البلد ءامنًا

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه مقصود از «اجعل»، جعل تشريعى باشد، چنان كه دستورهاى متعددى در همين باره در اسلام تشريع شد.

5- حضرت ابراهيم ( ع ) از خداوند درخواست امنيت و مصونيت سرزمين مكه از نفوذ و رخنه آيين شرك و بت پرستى كرد . *

و إذ قال إبرهيم ربّ اجعل هذا البلد ءامنًا

درخواست حضرت ابراهيم(ع) براى مصونيت خود و خاندانش از گرايش به شرك، مى تواند قرينه اى باشد بر اينكه مقصود از امنيت مكه، مصونيت آن از شرّ نفوذ آيين شرك و بت پرستى است.

10- حضرت ابراهيم (

ص: 233

ع ) از خداوند خواستار مصونيت خويش و فرزندانش از گرايش به بت پرستى شد .

و إذ قال إبرهيم ربّ . .. اجنبنى و بنىّ أن نعبد الأصنام

16- « عن أبى عبدالله ( ع ) . . . قال : . . . إن الله أمر إبراهيم ( ع ) أن ينزل إسماعيل بمكة ففعل فقال إبراهيم : « ربّ اجعل هذا البلد أمناً و اجنبى و بنىّ أن نعبد الأصنام » فلم يعبد أحد من ولد إسماعيل صنماً قطُّ . . . ;

امام صادق(ع) . .. فرمود:... همانا خداوند به ابراهيم(ع) امر كرد كه اسماعيل را به مكه اسكان دهد. پس ابراهيم(ع) بعد از انجام آن گفت: «ربّ اجعل هذا البلد أمناً و اجنبى و بنىّ أن نعبد الأصنام». پس هيچ يك از فرزندان اسماعيل هرگز بتى را نپرستيدند...».

17- « قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) : . . . أوحى الله عزّوحلّ إلى إبراهيم : « إنى جاعلك للناس إماماً » . . . فقال : يا ربّ و من ذرّيتى أئمة مثلى ؟ . . . فأوحى الله عزّوجلّ إليه . . . من سجد لصنم . . . لا أجعله إماماً أبداً . . . قال إبراهيم : « و اجنبى و بنىّ أن نعبد الأصنام . . . » قال النبىّ (صلی الله علیه و آله) فانتهت الدعوة الىّ و الى أخى علىّ ( ع ) لم يسجد أحد منّا لصنم قطُّ فاتخذنى الله نبّياً و عليّاً وصّياً ;

رسول الله(صلی الله علیه و آله) فرمود: خداوند - عزّوجلّ - به ابراهيم(ع) وحى كرد «إنى جاعلك للناس إماماً .

ص: 234

..» ... پس [ابراهيم] گفت: پروردگارا! آيا از نسل من هم مانند من به امامت مى رسند؟ ... پس خداوند - عزّوجلّ - به او وحى كرد:... كسى كه بتى را سجده كند ... هرگز او را امام قرار نخواهم داد ... ابراهيم(ع) گفت: «و اجنبنى و بنىّ أن نعبد الأصنام ...». پيامبر(صلی الله علیه و آله) فرمود: پس از [استجابت]دعاى ابراهيم(ع) به من و برادرم على منتهى گشت. هيچ كدام از ما

بتى را سجده نكرديم. پس خدا مرا نبىّ و على را جانشين انتخاب كرد».

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم

- 14 - 36 - 2

2- ابراهيم ( ع ) درصدد جلب محبت و لطف الهى براى استجابت دعايش

ربّ إنّهنّ أضللن

از اضافه كلمه «ربّ» به «ياء» متكلم و تكرار آن در دو آيه از سوى ابراهيم(ع) مى توان برداشت فوق را استفاده كرد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم

- 14 - 37 - 8،10،12،14،15،16،23

8- حالت زارى و التماس حضرت ابراهيم ( ع ) در دعا و درخواست از خداوند

ربّ اجعل . .. ربّ إنّهنّ ... ربّنا إنى ... ربّنا ليقيموا ... ربّنا إنّك

برداشت فوق از تكرار كلمه «ربّ» و «ربّنا» استفاده گرديد.

10- حضرت ابراهيم ( ع ) از خداوند خواستار توجه قلبى برخى از مردم و جلب محبت آنان به سوى ذريه ساكن در مكه شد .

أسكنت من ذرّيتى . .. عند بيتك المحرّم ... فاجعل أفئدة من الناس تهوى

ص: 235

إليهم

12- حضرت ابراهيم ( ع ) براى رفع خطر تنهايى و انزواى فرزندانش در مكه

، از خداوند خواستار توجه قلبى برخى از مردم به سوى آنان و زندگى جمعى شد . *

ربّنا إنى أسكنت من ذرّيتى . .. عند بيتك المحرّم ... فاجعل أفئدة من الناس تهوى إل

14- حضرت ابراهيم ( ع ) از خداوند خواستار بهبود وضعيت معيشتى و برخوردارى از انواع نعمت ها و محصولات براى فرزندانش و ساكنان مكه شد .

و ارزقهم من الثمرت

با توجه به اينكه حضرت ابراهيم(ع) فرزندانش را در سرزمين بى كشت و زرع اسكان داد، مقصود از «ثمرات» مى تواند انواع نعمتها و محصولات مادى و خوراكى باشد.

15- حضرت ابراهيم ( ع ) از خداوند خواستار رونق اقتصادى شهر مكه با جلب توجه مردم دنيا به آن شهر شد .

فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم و ارزقهم من الثمرت

16- حضرت ابراهيم ( ع ) از خداوند توفيق يافتن مردم و ذريه اش براى شكر نعمت هاى الهى را خواستار گرديد .

ربّنا إنى أسكنت من ذرّيتى . .. فاجعل أفئدة من الناس ... و ارزقهم من الثمرت لعلّه

23- « قال الصادق ( ع ) فى تفسير قوله تعالى : « و ارزقهم من الثمرات » :

هو ثمرات القلوب ;

از امام صادق(ع) روايت شده است كه در تفسير سخن خداوند تعالى: «و ارزقهم من الثمرات» فرمود: آن [ثمرات] ميوه هاى دل است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم

-

ص: 236

14 - 38 - 1

1- اذعان حضرت ابراهيم ( ع ) در دعاى خويش به علم همه جانبه خداوند به نهان و آشكار انسان

ربّنا إنك تعلم ما نخفى و ما نعلن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم

- 14 - 39 - 11

11- حضرت ابراهيم ( ع ) قبل از تولد اسماعيل و اسحاق ( ع ) از خداوند خواستار فرزند شده بود .

الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسمعيل و إسحق إن ربّى لسميع الدعاء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم

- 14 - 40 - 1،2،4

1- حضرت ابراهيم ( ع ) از خداوند خواستار توفيق يافتن خود بر اقامه نماز

شد .

ربّ اجعلنى مقيم الصلوة

2- حضرت ابراهيم ( ع ) از خداوند خواستار توفيق يافتن فرزندانش بر اقامه نماز شد .

ربّ اجعلنى مقيم الصلوة و من ذرّيتى

4- دعاى حضرت ابراهيم ( ع ) به درگاه پروردگار براى توفيق يافتن خود و فرزندانش براى احياى فريضه نماز در جامعه

ربّ اجعلنى مقيم الصلوة و من ذرّيتى

از اينكه حضرت ابراهيم(ع) درخواست خواندن نماز نكرد; بلكه خواستار اقامه آن شد، برداشت فوق به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم

- 14 - 41 - 1،2،6

1- حضرت ابراهيم ( ع ) از خداوند خواستار آمرزش خود ، پدر و مادرش و مؤمنان

ص: 237

در روز برپايى قيامت شد .

ربّنا اغفرلى و لولدىّ و للمؤمنين يوم يقوم الحساب

2- حضرت ابراهيم ( ع ) از خداوند خواستار پيشگام بودنش در پيروى از آيين توحيدى و انجام فريضه هاى الهى شد .

و اجنبنى و بنىّ . .. اجعلنى مقيم الصلوة و من ذرّيتى ... اغفرلى و لولدىّ و

للمؤمن

از اينكه حضرت ابراهيم(ع) در دعاهايش، نخست خود را مد نظر داشت و بعد براى ديگران دعا كرد، شايد به اين سبب بود كه خواسته باشد در تكاليف الهى پيشگام باشد.

6- عنايت خاص حضرت ابراهيم ( ع ) به سرنوشت دنيوى و اخروى فرزندان و خاندانش و ياد كردن از آنان در تمامى دعاهايش

و اجنبنى و بنىّ . .. من ذرّيتى ... ليقيموا الصلوة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 48 - 10،16،21

10- ابراهيم ( ع ) ، دعا به درگاه خداوند را انگيزه خود از ترك ديار بت پرستان اعلام كرد .

و أعتزلكم . .. و أدعوا ربّى

دعا در فعل هاى «تدعون» و «أدعوا» ممكن است به معناى عبادت باشد و مى تواند به معناى استغاثه و درخواست نياز باشد. برداشت ياد شده بر اساس دومين معنا است.

16- ابراهيم ( ع ) ، در آستانه هجرت خود از ديار بت پرستان ، به رفع سختى ها و كسب سعادت خود اميدوار بود و دعا به درگاه خداوند را عامل آن مى

دانست .

ص: 238

سى ألاّ أكون بدعاء ربّى شقيًّا

21- « قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) : رحم اللّه عبداً طلب من اللّه - عزّوجلّ- حاجة فألحّ فى الدعاء استجيب له أو لم يستجب ( له ) و تلا هذه الأية : « و أدعوا ربّى عسى ألاّ أكون بدعاء ربّى شقيّاً » . . . ;

رسول خدا(صلی الله علیه و آله) فرمود: رحمت خداوند بر بنده اى كه از خداى - عزّوجلّ- چيزى بخواهد و بر خواسته خود پافشارى كند، خواه دعاى او مستجاب شود و خواه مستجاب نگردد. سپس پيامبر(صلی الله علیه و آله) اين آيه را كه نقل كلام ابراهيم(ع) است تلاوت كرد «و أدعوا ربّى عسى ألاّ أكون بدعاء ربّى شقيّاً»...».

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء

- 26 - 83 - 1

1 - ابراهيم ( ع ) ، خواستار دانش و شايستگى از درگاه پروردگار

ربّ هب لى حكمًا وألحقنى بالصلحين

«حكم» مى تواند مرادف «حكومة» (سرپرستى و تدبير امور مردم) و يامعادل «حكمت» (دانش و معرفت) باشد. برداشت ياد شده، بر پايه معناى دوم است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء

- 26 - 84 - 3

3 - دعاى ابراهيم ( ع ) به درگاه خدا ، براى تداوم راه رسالت او در امت هاى آينده ، به وسيله برگزيدگان الهى و گويندگان صادق

و اجعل لى لسان صدق فى الأخرين

برخى از مفسران «لسان صدق» را به انسان هاى صادق - كه همان پيامبران الهى هستند - تفسير

ص: 239

كرده اند. بنابراين درخواست حضرت ابراهيم(ع) اين است كه خداوند در ميان نسل هاى آينده، پيامبرانى را برانگيزد تا به دعوت او قيام كنند و مردم را به آيين توحيدى او فرا بخوانند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء

- 26 - 85 - 1

1 - دعاى ابراهيم ( ع ) به درگاه خدا ، براى قرار گرفتنش در زمره وارثان بهشت

و اجعلنى من ورثة جنّة النعيم

«من» در اين آيه تبعيضيه و «ورثة» جمع وارث است; يعنى، مرا يكى از وارثان بهشت قرار بده.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء

- 26 - 87 - 1

1 - نيايش ابراهيم ( ع ) به درگاه خدا ، براى شرمسار نبودن و رسوا نگشتن در روز رستاخيز .

و لاتخزنى يوم يبعثون

«إخزاء» (مصدر «لاتخزنى») مى تواند از ريشه «خِزى» (رسوايى) و مى تواند از ريشه «خَزاية» (شرمسارى) مشتق شده باشد. برداشت بالا برپايه هر دو احتمال است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 100 - 1

1 - ابراهيم ( ع ) از خداوند ، فرزندى صالح درخواست كرد .

ربّ هب لى من الصلحين

مفعول فعل «هب» در تقدير است: «هب لى ولداً من الصالحين; مرا فرزندى از صالحان ببخش».

307- دعوت ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره -

2 - 258 - 10،17

10

ص: 240

- استدلال ابراهيم ( ع ) به اماته ( ميراندن ) و احياء ( زنده كردن )

پروردگار ، بر وحدانيّت و ربوبيّت وى

اذ قال ابرهيم ربّى الّذى يحيى و يميت

17 - ثابت شدن توحيد ربوبى خداوند بر نمرود ، پس از بيان دلايل روشن توسط ابراهيم ( ع )

اذ قال ابرهيم ربّى . .. فبهت الّذى كفر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف -

43 - 27 - 1

1 - ابراهيم ( ع ) ، منادى توحيد و يكتاپرستى

إلاّ الذى فطرنى فإنّه سيهدين

308- دعوت از ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 88 - 1،2

1 - حضرت ابراهيم ( ع ) - پس از دعوت شدن از سوى قومش براى خروج از شهر- به تفكر عميق در اين باره پرداخت .

فنظر نظرة فى النجوم

برداشت ياد شده براساس دو نكته است: 1- «فاء» در «فنظر» عاطفه و

جمله «فنظر. ..» عطف بر جمله مقدر است و تقدير آن چنين است: «قال قومه اُخرج معنا فنظر...». 2- جمله «فنظر نظرة فى النجوم»، ضرب المثلى است براى كسى كه مى خواهد به تفكر بپردازد. ازاين رو به آسمان مى نگرد تا اشيا و موجودات پيرامونش، او را از تفكر درست باز ندارد (لسان العرب).

2 - حضرت ابراهيم ( ع ) ، به هنگام فراخوانده شدن براى خروج از شهر ، به منظور تصميم گيرى در اين باره به ستارگان نگريست

ص: 241

.

فنظر نظرة فى النجوم

برداشت ياد شده، بر اين اساس مبتنى است كه نگاه حضرت ابراهيم(ع) به ستارگان به معناى حقيقى آن باشد; نه كنايه از به تفكر فرورفتن.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 89 - 1،2

1 - ابراهيم ( ع ) ، پس از انديشه عميق ، مريض بودن خود را به قومش اعلام كرد .

فنظر نظرة فى النجوم . فقال إنّى سقيم

2 - مريض بودن ابراهيم ( ع ) ، به هنگام دعوت شدن از جانب قوم خود براى خروج از شهر

فقال إنّى سقيم

309- دعوتهاى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 43 - 2،4

2- آگاهى و دانش الهى حضرت ابراهيم ( ع ) ، مبنا و مجوّز او براى دعوت آزر به پيروى از خود

إنّى قد جاءنى من العلم ما لم يأتك فاتّبعنى

4- حضرت ابراهيم ( ع ) ، آزر را به رهاساختن شرك و پيروى از وى فرا خواند .

يأبت إنّى قد جاءنى من العلم ما لم يأتك فاتّبعنى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج -

22 - 27 - 1،14

1 - فراخوانى مردم به حج از سوى حضرت ابراهيم ( ع ) به فرمان خداوند

و أذّن فى الناس بالحجّ

«تأذين» (مصدر «أذّن») به معناى اعلان و ندا در دادن است; يعنى، «اى ابراهيم! به

ص: 242

ميان مردم برو و آنان را به حج و زيارت بيت اللّه، فرا بخوان».

14 - « عن عبيد اللّه بن على الحلبى ، عن أبى عبد اللّه ( ع ) قال : سألته لم جعلت التلبيه ؟ فقال : إنّ اللّه عزّوجلّ أوحى إلى ابراهيم ( ع ) « و أذّن فى

الناس بالحج يأتوك رجالاً » فنادى فأجيب من كلّ فجّ يلبّون ;

عبيداللّه بن على الحلبى گويد: از امام صادق(ع) سؤال كردم: چرا[ در حج] تلبيه مقرر شده است؟ فرمود: همانا خداوند به حضرت ابراهيم(ع) وحى كرد: «و أذّن فى الناس بالحجّ يأتوك رجالاً» پس ابراهيم ندا در داد و از هر راه دورى با لبيك گفتن به ابراهيم(ع)، پاسخ داده شد».

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت

- 29 - 17 - 11،12

11 - دعوت ابراهيم ( ع ) از قوم اش به پرستش خداوند پس از نهى آنان از بت پرستى

و إبرهيم إذ قال لقومه . .. إنّما تعبدون من دون اللّه أوثنًا ... و اعبدوه

12 - دعوت ابراهيم ( ع ) از قوم اش به سپاسگزارى به درگاه خداوند

و إبرهيم إذ قال لقومه . .. و اشكروا له

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت

- 29 - 24 - 1،4

1 - تنها واكنش قوم ابراهيم در برابر دعوت آن حضرت به توحيد عبادى ، تصميم به قتل و يا سوزاندن وى بود !

و إبرهيم إذ

ص: 243

قال لقومه . .. اعبدوه ... فما كان جواب قومه إلاّ أن قالوا اقتلوه أو

4 - كشتن و آتش زدن ، از شيوه هاى قوم ابراهيم ، براى رويارويى با دعوت توحيدى او بود .

إبرهيم إذ قال . .. ذلكم خير لكم ... فما كان جواب قومه إلاّ أن قالوا اقتلوه أو حر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت

- 29 - 25 - 5

5 - پيام توحيدى حضرت ابراهيم ( ع ) پيش و پس از انداخته شدن در آتش ، تفاوتى نداشت .

إنّما تعبدون من دون اللّه أوثنًا . .. إلاّ أن قالوا اقتلوه أو حرّقوه ... و قال

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت

- 29 - 26 - 1،3

1 - حضرت لوط ( ع ) به دعوت ابراهيم ( ع ) در پى فراخوانى او به توحيد ، ايمان آورد .

و إبرهيم إذ قال لقومه اعبدوا اللّه . .. فأمن له لوط

3 - حضرت ابراهيم ( ع ) از سرزمين خويش ، پس از واقعه دعوت به توحيد و انداخته شدن در آتش و نجات اش از آن ، هجرت كرد .

و إبرهيم إذ قال . .. اعبدوا اللّه ... فما كان جواب قومه إلاّ أن قالوا ... أو حرّ

به قرينه سياق، مرجع ضمير فاعلى «قال» حضرت ابراهيم(ع) است.

310- دلايل انقياد ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

ص: 244

2 - 131 - 7

7 - ربوبيت خدا ، بر همه هستى ها و عوالم ، دليل ابراهيم ( ع ) براى تسليم شدنش در برابر خدا

أسلمت لرب العلمين

مقتضاى محاوره خداوند و ابراهيم(ع) آن بود كه او در پاسخ خداوند بگويد «أسلمت لك». آوردن «لرب العالمين» به جاى «لك» اشاره به نكاتى دارد; از جمله بيان حقيقت با ارائه دليل آن; يعنى، چون ابراهيم دانست كه خداوند رب العالمين است، تسليم او شد.

311- دلايل رد شفاعت ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود -

11 - 76 - 6

6- قطعى و تغييرناپذير بودن نزول عذاب بر قوم لوط ، دليل پذيرفته نشدن

شفاعت ابراهيم ( ع ) درباره آنان

يإبرهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك

جمله «إنه قد جاء . ..» تعليل براى «أعرض عن هذا» مى باشد.

312- دلجويى از ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 126 - 20

20 - دلجويى خداوند از ابراهيم ( ع ) به خاطر اجابت نكردن دعاى او عليه كافران مكه

و ارزق . .. من ءامن منهم ... قال و من كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار

از هدفهاى بيان اندك بودن متاع دنيا و زمان بهره گيرى از آن و نيز بيان فرجام شوم كفرپيشگان پس از رد كردن تقاضاى ابراهيم عليه آنان، دلجويى از ابراهيم است.

313- دلدارى به ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر -

ص: 245

5 - 53 - 1،9

1- مهمانان حضرت ابراهيم ( فرشتگان ) به او دلدارى داده و از وى خواستند كه از حضورشان مضطرب و هراسناك نشود .

قالوا لاتوجل إنا نبشّرك بغلم عليم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 102 - 20

20 - دلدارى اسماعيل ( ع ) به پدرش ( ابراهيم ( ع ) ) در ارتباط با دستور قربانى كردن او

يأبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء اللّه من الصبرين

اشاره اسماعيل(ع) به صبر و شكيبايى خويش در ارتباط با قربانى شدنش، مى تواند به منظور دلدارى به پدر خود (ابراهيم(ع)) باشد.

314- دين ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 135 - 10،11

10 - آيين ابراهيم ، پايه و اساس دين اسلام است .

قل بل ملة إبرهيم حنيفاً

11 - ابراهيم ( ع ) ، نه بر آيين يهود و نه بر آيين نصارا .

قالوا كونوا هوداً أو نصرى تهتدوا قل بل ملة إبرهيم حنيفاً

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 136 - 14

14 - آيين ابراهيم ، پايه و اساس همه اديان الهى

ملة إبرهيم حنيفاً . .. قولوا ءامنا باللّه و ما أنزل إلينا و ما أنزل إلى إبرهيم .

جمله «بل ملة إبراهيم . ..» بيان مى دارد كه تنها آيين بايسته پذيرش، آيين ابراهيم

ص: 246

است و آيه مورد بحث ايمان به همه پيامبران و كتابها، معارف و احكام نازل شده بر آنان را ضرورى دانسته است. مقايسه اين دو معنا نشان مى دهد كه اساس همه اديان پس از ابرهيم(ع)، همان آيين ابراهيم بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 140 - 5

5 - ابراهيم ، اسماعيل ، اسحاق ، يعقوب ( ع ) و نوادگان او ، نه يهودى بودند و نه نصرانى

أم تقولون . .. كانوا هوداً أو نصرى

جمله «أم تقولون . ..» در بردارنده استفهام انكارى توبيخى است; يعنى، چنين پندارى هست ولى پندارى باطل و ناصواب مى باشد و معتقدان به آن

سزاوار ملامت هستند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران

- 3 - 65 - 2،3،7

2 - محاجه يهود و نصارا درباره آيين ابراهيم ( ع )

يا اهل الكتاب لم تحاجّون فى ابرهيم

از جمله «و ما انزلت . .. »، معلوم مى شود محاجّه و نزاع، درباره آيين ابراهيم بوده است.

3 - نصارا ، ابراهيم ( ع ) را نصرانى و يهوديان ، او را يهودى مى پنداشتند .

لم تحاجّون فى ابرهيم و ما انزلت التورية و الانجيل

7 - نزول تورات و انجيل پس از ابراهيم ( ع ) ، دليل بطلان ادعاى يهودى يا نصرانى بودن آن حضرت

يا اهل الكتاب لم تحاجّون فى ابرهيم و ما انزلت التورية و

ص: 247

الانجيل الاّ من بعده

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران

- 3 - 66 - 5،6

5 - آگاهى كامل خداوند از آيينى كه حضرت ابراهيم ( ع ) بدان متديّن بود .

و اللّه يعلم و انتم لا تعلمون

6 - جهل اهل كتاب به آيينى كه حضرت ابراهيم ( ع ) بدان متديّن بود .

و اللّه يعلم و انتم لا تعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران

- 3 - 67 - 1،2،3،4،6،7،10

1 - ابراهيم ( ع ) ، نه يهودى بود ، نه نصرانى .

ما كان ابراهيم يهوديّاً و لا نصرانيّاً

2 - يهود ، مدّعى يهوديت ابراهيم ( ع ) و نصارا ، مدّعى نصرانيّت او بودند .

يا اهل الكتاب . .. ما كان ابراهيم يهوديّاً و لا نصرانياً

3 - ادعاى يهوديّت ابراهيم ( ع ) ، حجت يهود بر حقانيّت خويش در مقابل نصارا *

يا اهل الكتاب لم تحاجّون فى ابرهيم . .. ما كان ابراهيم يهوديّاً و لا نصرانيّاً

4 - ادعاى مسيحيّت ابراهيم ( ع ) ، حجت نصارا براى حقّانيت خويش در مقابل يهوديان *

يا اهل الكتاب لم تحاجّون فى ابرهيم . .. ما كان ابراهيم يهوديّاً و لا نصرانيّاً

6 - ابراهيم ( ع ) ، حنيف ( گرويده به حق ) و تسليم در برابر خداوند بود .

و لكن كان حنيفاً مسلماً

ص: 248

7 - ابراهيم ( ع ) ، هرگز مشرك نبود .

و ما كان من المشركين

10 - ابراهيم ( ع ) بر آيين محمّد (صلی الله علیه و آله)

و لكن كان حنيفاً مسلماً

اميرالمؤمنين (ع) درباره «و لكن كان حنيفاً مسلماً» مى فرمايد: كان على دين محمّد (صلی الله علیه و آله).

_______________________________

تفسير عياشى، ج 1، ص 177، ح 60 ; بحارالانوار، ج 12، ص 11، ح 29.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران

- 3 - 68 - 4

4 - بيگانگى يهود و نصارا از آيين حضرت ابراهيم ( ع ) ( تسليم بودن در برابر خدا )

انّ اولى الناس بابرهيم لَلّذين اتّبعوه

جمله «ان اولى . .. »، تعريضى است به يهود و نصارا كه چنين نيستند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران

- 3 - 95 - 2،4

2 - دعوت خداوند از مردم ، براى پيروى از آيين ابراهيم ( ع )

فاتّبعوا ملّة ابراهيم حنيفاً

4 - حلّيت كليه خوردنى ها در آيين ابراهيم ( ع )

كُلُّ الطعام كان حلا لبنى اسرائيل . .. فاتّبعوا ملّة ابراهيم

بنابراينكه استثناء در «الاّ ما حرّم» استثناء منقطع باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران

- 3 - 98 - 2

2 - كفر اهل كتاب به آيات الهى ( انكار حليّت خوردنى ها قبل از نزول

ص: 249

تورات در آيين ابراهيم و انكار تقدّم تاريخى بناى كعبه )

كل الطعام . .. قل يا اهل الكتب لم تكفرون بايات اللّه

مراد از «ايات اللّه»، مضامينى است كه در آيه هاى قبل بيان شد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام -

6 - 161 - 9

9 - آيين اسلام، آيين ابراهيم است.

دينا قيما ملة إبرهيم

«ملة إبراهيم» بدل براى «دينا قيما» است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل -

16 - 120 - 8

8- « عن أبى جعفر ( ع ) فى قوله : « إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً » : و ذلك انه على دين لم يكن عليه أحد غيره فكان أمة واحدة و أما « قانتاً »

فالمطيع و أما الحنيف فالمسلم . . . ;

از امام باقر(ع) در باره سخن خدا «إن ابراهيم كان أُمّة قانتاً لله حنيفاً» روايت شده است: امت بودن ابراهيم(ع) به خاطر آن است كه او بر دينى بود كه هيچ كس غير او بر آن دين نبود و اما «قانتاً» به معناى مطيع است و اما حنيف به معناى مسلم مى باشد. ..».

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل -

16 - 123 - 8

8- داشتن انديشه و آيين درست و بى انحراف ( توحيدى ) ، ويژگى اصلى و برجسته حضرت ابراهيم ( ع ) بود .

ملّة إبرهيم حنيفًا

ص: 250

و ما كان من المشركين

از اينكه خداوند از ميان اوصاف چهارگانه اى كه براى ابراهيم(ع) در آيات پيش بيان داشت، وصف «حنيف» را ملاك پيروى پيامبر(صلی الله علیه و آله) از ايشان قرار داد، برداشت فوق به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 83 - 3

3 - تداوم خط فكرى و مكتبى نوح ( ع ) ، از سوى ابراهيم ( ع ) و اشتراك دين آنان در اصول و مبانى

و إنّ من شيعته لإبرهيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

16 - شورى -

42 - 13 - 4،13

4 - نوح ، ابراهيم ، موسى ، عيسى ( ع ) و پيامبراسلام (صلی الله علیه و آله) ، پيامبران اولواالعزم و داراى شريعت

شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحًا . .. و موسى و عيسى

13 - شرايع آسمانى ، منحصر در شريعت نوح ، ابراهيم ، موسى ، عيسى ( ع ) و پيامبراكرم (صلی الله علیه و آله) است .

شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحًا . .. و عيسى

از اين كه خداوند به يادآورى شريعت هاى ياد شده بسنده نموده، برداشت بالا به دست مى آيد.

315- دين ابراهيم(ع) و اسلام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران

- 3 - 34 - 8

8 - پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله) از ابراهيم ( ع ) و ابراهيم ( ع ) از پيامبر (صلی الله علیه و آله) و

ص: 251

دين و سنّت پيامبر (صلی الله علیه و آله) همان دين و سنّت ابراهيم ( ع )

ذريّة بعضها من بعض

رسول اللّه (صلی الله علیه و آله): . .. لأنّى من ابراهيم و ابراهيم منّى، دينه دينى و سنّته سنّتى و انا افضل منه، و فضلى من فضله و فضله من فضلى و تصديق قولى قول ربى «ذرية بعضها من بعض».

_______________________________

محاسن برقى، ج 1، ص 152 ; ح 74 ; تفسير عياشى، ج 1، ص 169، ح 33.

316- ذكر آخرت طلبى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره

- سوره - آيه - فيش

15 - ص -

38 - 46 - 7

7 - صفت آخرت انديشى و دنياگريزى ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) شايان ياد و يادآورى است .

و اذكر عبدنا . .. إنّا أخلصنهم بخالصة ذكرى الدار

برداشت ياد شده بر اين اساس مبتنى است كه جمله «إنّا أخلصناهم. ..» تعليل براى «اُذكر...» باشد; يعنى، سرگذشت ابراهيم(ع) و... را ياد كن; چون آنان را به آخرت انديشى خالص گردانيديم.

317- ذكر احتجاج ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 42 - 11

11- مناظرات ابراهيم ( ع ) با آزر در مورد نفى بت پرستى ، بسيار مهم و شايسته يادآورى و بزرگداشت است .

واذكر فى الكتب إبرهيم . .. إذ قال لأبيه ... ما لايسمع و لايبصر و لايغنى عنك شيئ

«إذ» در «إذ قال» بدل از ابراهيم و در حقيقت مفعول براى «اذكر» است. بيان نحوه استدلال ابراهيم(ع) و مواد به كار رفته

ص: 252

در قياس هاى آن، گوياى آن است كه اين مجموعه داراى ارزش و سزاوار يادكرد است.

318- ذكر امتحان ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 124 - 23

23 - آزمون ابراهيم ( ع ) با تكاليفى دشوار ، و پيروزى او در اين آزمون ، خاطره اى شايسته و بايسته به يادداشتن

يبنى إسرءيل اذكروا . .. إذ ابتلى إبرهيم ربه ... قال لاينال عهدى الظلمين

319- ذكر دعاى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 126 - 13

13 - دعاى ابراهيم ( ع ) براى امنيت مكه و برخوردار شدن مؤمنان آن سرزمين از مواهب الهى ، خاطره اى شايسته و بايسته به يادداشتن

و إذ قال إبرهيم رب اجعل هذا بلداً ءامناً و ارزق أهله

برداشت فوق بر اين اساس است كه «إذ» مفعول براى فعل مقدر «اذكر» باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 127 - 15

15 - خاطره بناى كعبه از سوى ابراهيم و اسماعيل ( ع ) و دعا هاى آنان در آن هنگام ، خاطره اى شايسته و بايسته به يادداشتن

و إذ يرفع إبرهيم القواعد من البيت و إسمعيل ربنا

برداشت فوق بر اين اساس است كه «إذ» مفعول براى فعل مقدر «اذكروا» باشد.

320- ذكر زهد ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص -

38 - 46 - 7

ص: 253

- صفت آخرت انديشى و دنياگريزى ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) شايان ياد و يادآورى است .

و اذكر عبدنا . .. إنّا أخلصنهم بخالصة ذكرى الدار

برداشت ياد شده بر اين اساس مبتنى است كه جمله «إنّا أخلصناهم. ..» تعليل براى «اُذكر...» باشد; يعنى، سرگذشت ابراهيم(ع) و... را ياد كن; چون آنان را به آخرت انديشى خالص گردانيديم.

321- ذكر قصه ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 41 - 1

1- پيامبراكرم (صلی الله علیه و آله) وظيفه دار ياد كردن سرگذشت ابراهيم ( ع ) در قرآن

واذكر فى الكتب إبرهيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص -

38 - 45 - 1

1 - يادآورى سرگذشت ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) ، توصيه خداوند به پيامبر (صلی الله علیه و آله)

و اذكر عبدنا إبرهيم و إسحق و يعقوب

322- راستگويى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 41 - 6

6- حضرت ابراهيم ( ع ) ، شخصيتى در اوج راستى و درستى و يگانگى در گفتار و كردار بود .

إنّه كان صدّيقًا

(مفردات راغب).

323- رحمت بر ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود -

11 - 73 - 4،5،11

4- ابراهيم ( ع ) و خانواده او ، همواره مشمول رحمت و بركات خاص خداوند بودند .

رحمت الله و بركته

ص: 254

عليكم أهل البيت

5- اسحاق و يعقوب ، رحمت و بركتى از ناحيه خداوند براى ابراهيم ( ع ) و خانواده او

فبشّرنها بإسحق . .. رحمت الله و بركته عليكم أهل البيت

11- نزول رحمت و بركت خاص از ناحيه خداوند بر ابراهيم ( ع ) و ساير شايستگان رحمت ، نمودى از ستايش خدا از آنان و جلوه اى از والامقامى اوست .

رحمت الله و بركته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد

«إنه حميد مجيد» به منزله تعليل براى شمول رحمت و بركت بر خاندان ابراهيم است; يعنى، چون خداوند از كار نيك بندگان ستايش مى كند و شما اهل بيت نيز كارهاى نيك انجام داديد و سزاوار ستايشيد، خداوند رحمت و بركات خويش را بر شما ارزانى داشته است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 50 - 1

1- حضرت ابراهيم و فرزندانش ، اسحاق و يعقوب ، برخوردار از رحمت هايى ويژه از جانب خداوند

و وهبنا لهم من رحمتنا

«من» براى تبعيض است; يعنى «وهبنا لهم بعض رحمتنا» عنوان «هبه» و

بخشش الهى، حاكى از ويژگى و مرتبه والاى آن است.

324- رحمت بر خانواده ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود -

11 - 73 - 4،5

4- ابراهيم ( ع ) و خانواده او ، همواره مشمول رحمت و بركات خاص خداوند بودند .

رحمت الله و بركته عليكم أهل البيت

5- اسحاق و يعقوب ، رحمت و بركتى

ص: 255

از ناحيه خداوند براى ابراهيم ( ع ) و خانواده او

فبشّرنها بإسحق . .. رحمت الله و بركته عليكم أهل البيت

325- رحمت بر فرزندان ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 50 - 1

1- حضرت ابراهيم و فرزندانش ، اسحاق و يعقوب ، برخوردار از رحمت هايى ويژه از جانب خداوند

و وهبنا لهم من رحمتنا

«من» براى تبعيض است; يعنى «وهبنا لهم بعض رحمتنا» عنوان «هبه» و بخشش الهى، حاكى از ويژگى و مرتبه والاى آن است.

326- رد شفاعت ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود -

11 - 76 - 1،11

1- شفاعت ابراهيم ( ع ) درباره قوم لوط ( نازل نشدن عذاب بر آنها ) به درگاه خداوند پذيرفته نشد .

يجدلنا فى قوم لوط . .. يإبرهيم أعرض عن هذا

_______________________________

دعائم الإسلام، ج 1، ص 166; بحارالأنوار، ج82، ص325، ح20.

11- « عن أبى عبدالله ( ع ) : . . . فقال الله تعالى : يا ابراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك و إنهم آتاهم عذابى بعد طلوع الشمس من يومك محتوماً غيرمردود ;

از امام صادق(ع) روايت شده است . .. خداوند فرمود: اى ابراهيم! از اين سخن درگذر، فرمان خدا رسيده [اى ابراهيم] و عذاب من براى آنان همين امروز بعد از طلوع خورشيد خواهد آمد، در حالى كه حتمى و غير قابل

برگشت است».

_______________________________

دعائم الإسلام، ج 1، ص 166; بحارالأنوار، ج82، ص325،

ص: 256

ح20.

327- رسالت ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت

- 29 - 16 - 1

1 - ابراهيم ( ع ) فرستاده خداوند براى دعوت قوم اش به عبادت خدا و رعايت تقوا بود .

لقد أرسلنا . .. و إبرهيم إذ قال لقومه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم -

53 - 37 - 1

1 - تلاش كامل و پيگير حضرت ابراهيم ( ع ) ، در اداى رسالت

و إبرهيم الذى وفّى

328- رشد ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 124 - 2

2 - هدف از آزمون ابراهيم ( ع ) ، رشد دادن و تربيت كردن او بود .

و إذ ابتلى إبرهيم ربه بكلمت

انتخاب كلمه «رب» - كه به معناى مدبر و مربى است - گوياى برداشت فوق مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - بقره -

2 - 260 - 8

8 - سير رشد معرفتىِ حضرت ابراهيم ( ع ) ، از ايمان به اطمينان درونى

قال اولم تؤمن قال بلى و لكن ليطمئنّ قلبى

329- رفع ترس ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود -

11 - 70 - 7

7- فرشتگان مهمان بر ابراهيم ( ع ) ، با معرفى خود و مأموريتشان ، ترس و دلهره را از ابراهيم

ص: 257

( ع ) زدودند .

قالوا لاتخف إنا أُرسلنا إلى قوم لوط

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود -

11 - 74 - 5

5- جدال و چون و چراى ابراهيم ( ع ) درباره قوم لوط ، پس از برطرف شدن ترس او و دريافت بشارت ( فرزنددار شدن ) بود .

فلما ذهب عن إبرهيم الروع و جاءته البشرى يجدلنا فى قوم لوط

330- رفع مشكلات ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 48 - 16

16- ابراهيم ( ع ) ، در آستانه هجرت خود از ديار بت پرستان ، به رفع سختى ها و كسب سعادت خود اميدوار بود و دعا به درگاه خداوند را عامل آن مى دانست .

عسى ألاّ أكون بدعاء ربّى شقيًّا

331- رفع نگرانى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات

- 51 - 28 - 5

5 - اقدام ميهمانان ابراهيم ( ع ) ، به رفع نگرانى از آن حضرت با معرفى خويش

قالوا لاتخف

از مطالب بعد، استفاده مى شود كه ميهمانان بعد از گفتن «لاتخف»، خود را به ابراهيم(ع) معرفى كردند و نگرانى آن حضرت را برطرف نمودند; و گرنه صرف گفتن «لاتخف» نگرانى را نمى زدايد.

332- ركوع در دين ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 125 - 22

22 - ركوع و سجده كردن به درگاه خدا ( نماز

ص: 258

) ، از برنامه هاى عبادى در آيين ابراهيم

و الركع السجود

333- روش احتجاج ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 42 - 3،6

3- برخورد منطقى و استدلالى حضرت ابراهيم با انحراف عقيدتى و شرك آزر

لِمَ تعبد ما لايسمع و لايبصر

6- فقدان ادراك بت ها و ناتوانى آنها در برآورده ساختن نياز ها و جلوگيرى از گزند ها ، استدلال ابراهيم ( ع ) بر ناروابودن بت پرستى

يأبت لِمَ تعبد ما لايسمع و لايبصر و لايغنى عنك شيئًا

«إغناء» (مصدر «لايغنى») به معناى كفايت كردن و بازداشتن است. (برگرفته از «لسان العرب») و جمله «لايغنى عنك شيئاً»، يعنى از تو چيزى را دفع نكرده و تو را از آن كفايت نمى كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء

- 26 - 72 - 4

4 - ايجاد سؤال در مردم نسبت به باور هاى آنان ، روش ابراهيم ( ع ) در تذكر دادن و باطل كردن عقايد ايشان

قال هل يسمعونكم إذ تدعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء

- 26 - 75 - 3

3 - لزوم استوار بودن باور هاى دينى بر دلايل عقلى و نه بر تقليد و سنّت ملّى ، در بينش ابراهيم ( ع )

قال أفرءيتم ما كنتم تعبدون

334- روش برخورد ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

ص: 259

9 - 42 - 3

3- برخورد منطقى و استدلالى حضرت ابراهيم با انحراف عقيدتى و شرك آزر

لِمَ تعبد ما لايسمع و لايبصر

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 47 - 2،12،13

2- حضرت ابراهيم ( ع ) با وجود برخورد خشن و تهديد هاى آزر ، با او گفتارى ملايم و برخوردى مهربانانه داشت .

قال سلم عليك سأستغفر لك ربّى

12- برخورد ابراهيم ( ع ) با بت پرستان ، همراه با شكيبايى و سعه صدر بود .

سلم عليك سأستغفر لك ربّى

13- خوش گفتارى ، برخورد نيك و سعه صدر با جاهلان ، بدگويان و مخالفان ، شيوه اى نيكو و روشى ابراهيمى است .

قال سلم عليك سأستغفر لك ربّى

بيان عمل و گفتار حضرت ابراهيم(ع) و امر به يادآورى آن، دلالت بر نيكويى آن عمل و روش دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 63 - 3

3- ابراهيم ( ع ) در يك شگرد عالمانه ، از بت پرستان خواست تا از خود بت ها در باره شكننده آنها پرسوجو كنند .

فسلوهم إن كانوا ينطقون

ابراهيم(ع) با نسبت دادن شكستن بت ها به بت بزرگ و درخواست از بت پرستان به پرس و جو كردن از بت ها براى شناسايى بت شكن، شگردى عالمانه را در مبارزه با بت پرستى برگزيد; زيرا بت پرستان از اين طريق به آسانى

ص: 260

به بطلان راه خويش پى بردند; چنان كه آيه بعد (فرجعوا إلى أنفسهم. ..) گوياى همين حقيقت است.

335- روش برخورد با ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت

- 29 - 24 - 3،6

3 - قوم ابراهيم ، براى رويارويى با خيرخواهى او براى آنان ، به خشونت متوسل شدند .

و إبرهيم إذ قال لقومه . .. ذلكم خير لكم ... فما كان جواب قومه إلاّ أن قالوا اقتل

6 - در بين قوم ابراهيم ، براى برخورد با ابراهيم ( ع ) دو ديد ( كشتن و سوزاندن ) وجود داشت .

فما كان جواب قومه إلاّ أن قالوا اقتلوه أو حرّقوه

«أو» در «أو حرّقوه» مى تواند براى تنويع و مى تواند براى اباحه باشد. بنابر احتمال نخست، مى توان استفاده كرد كه قوم ابراهيم، براى از بين بردن او، دو ديدگاه داشته اند: عده اى، حكم به اعدام و گروهى، دستور به سوزاندن او مى دادند.

336- روش تبليغ ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل -

16 - 125 - 15

15- بهره گيرى از حكمت ، موعظه نيكو و جدل بهترين در تبليغ دين ، روشى ابراهيمى است .

اتّبع ملّة إبرهيم . .. ادع إلى سبيل ربّك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جدلهم بالتى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 44 - 11

11- برانگيختن عقل و وجدان مردم به داورى ، روش حضرت ابراهيم (

ص: 261

ع ) در ارشاد و تبليغ

لِمَ تعبد ما لايسمع . .. لاتعبد الشيطن إنّ الشيطن كان للرحمن عصيًّا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 45 - 8

8- حضرت ابراهيم ( ع ) با برخوردى عاطفى و مؤدبانه سعى در ارشاد و هدايت آزر داشت .

يأبت إنّى أخاف أن يمسّك عذاب من الرحمن

خطاب «ياأبت» گوياى عطوفت ابراهيم(ع) است.

جلد - نام سوره

- سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 58 - 6

6 - اقدام ابراهيم ( ع ) به شكستن بت ها و سالم باقى گذاشتن بت بزرگ ، تدبيرى از سوى آن حضرت براى جلب نظر مردم و توجه دادن آنان به بطلان بت پرستى بود .

و تاللّه لأكيدنّ أصنمكم . .. فجعلهم جذذًا إلاّكبيرًا لهم لعلّهم إليه يرجعون

«فاء» در «فجعلهم» يا براى ترتيب است و يا براى تعقيب. در هر دو صورت گوياى اين است كه عمل حضرت ابراهيم(ع) مصداق همان حيله و تدبيرى بود كه بر آن سوگند ياد كرده بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 63 - 4

4- ابراهيم ( ع ) با درخواست از بت پرستان براى بازجويى از بت ها ، عجز و ناتوانى آنها را براى آنان به نمايش گذاشت .

فسلوهم إن كانوا ينطقون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11

ص: 262

- انبياء

- 21 - 64 - 3،6

3- استدلال ابراهيم ( ع ) بر بطلان شرك و شگرد او در مبارزه با بت پرستى ، تأثيرى كامل بر تمامى قومش داشت .

قال بل فعله كبيرهم . .. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا انّكم أنتم الظلمون

از اين كه تمامى قوم ابراهيم، بلافاصله به گمراهى خود اعتراف كردند، قوت استدلال آن حضرت و تأثير كامل شيوه دعوت او به دست مى آيد.

6- ابراهيم ( ع ) براى مبارزه با بت پرستى و اثبات توحيد ، از هنر نمايش استفاده كرد .

فجعلهم جذذًا إلاّكبيرًا لهم . .. قال بل فعله كبيرهم هذا فسلوهم ... فقالوا إنّك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 66 - 4

4- حضرت ابراهيم ( ع ) براى اثبات توحيد و بطلان شرك از شيوه آگاه كردن بت پرستان به ناتوانى بت ها و به اعتراف واداشتن آنان بر اين حقيقت استفاده كرد .

فسلوهم إن كانوا ينطقون . .. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون . قال أفتعبدون من دون الله

جلد - نام سوره

- سوره - آيه - فيش

13 - شعراء

- 26 - 72 - 4

4 - ايجاد سؤال در مردم نسبت به باور هاى آنان ، روش ابراهيم ( ع ) در

تذكر دادن و باطل كردن عقايد ايشان

قال هل يسمعونكم إذ تدعون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء

ص: 263

- 26 - 73 - 2

2 - بهره گيرى ابراهيم ( ع ) در هدايت قومش ، از محسوس ترين و بديهى ترين امور

قال هل يسمعونكم . .. أو ينفعونكم أو يضرّون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء

- 26 - 80 - 5

5 - استفاده ابراهيم ( ع ) از ضرورى ترين و ملموس ترين نياز هاى بشرى ، براى متوجه ساختن قوم خويش به خدا

و الذى هو يطعمنى و يسقين . و إذا مرضت فهو يشفين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت

- 29 - 16 - 6

6 - توجه دادن مردم به بازگشت خير و منفعت اعمال دينى به خودشان ، از شيوه هاى تبليغى ابراهيم ( ع ) بود .

اعبدوا اللّه و اتّقوه ذلكم خير لكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت

- 29 - 17 - 3

3 - حضرت ابراهيم ( ع ) براى بيدارى قوم خويش ، بت ها را به حقارت و پستى ياد مى كرده است .

إنّما تعبدون من دون اللّه أوثنًا

نكره آوردن «أوثان» مى تواند به منظور بيان حقارت شأن بت ها باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت

- 29 - 25 - 3

3 - حضرت ابراهيم ( ع ) براى آگاهى قوم اش ،

ص: 264

حقارت و ناتوانى بت ها را تبليغ مى كرد .

و قال إنّمااتّخذتم من دون اللّه أوثنًا

«أوثاناً» به صورت نكره آورده شده و تنوين آن، براى تحقير است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 85 - 5

5 - آغاز كردن تبليغ دين و حركت اصلاحى از نزديكان و اطرافيان ، شيوه

ابراهيم ( ع )

إذ قال لأبيه و قومه ماذا تعبدون

برداشت ياد شده از آن جا است كه ابراهيم(ع) در آغاز تبليغ خود، پدر و اطرافيان خود را مخاطب قرار داد.

337- روش زندگى پيروان ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ممتحنه

- 60 - 4 - 2

2 - آشنايى مسلمانان ، با ارزش هاى زندگى ابراهيم ( ع ) و همگامانش *

قد كانت لكم أسوة حسنة. .. والذين معه

تعبير «كانت لكم اُسوة»، مى تواند نظر به آشنايى مسلمانان با برنامه هاى ارزشى ابراهيم(ع) داشته باشد.

338- روش شرك ستيزى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 58 - 6

6 - اقدام ابراهيم ( ع ) به شكستن بت ها و سالم باقى گذاشتن بت بزرگ ،

تدبيرى از سوى آن حضرت براى جلب نظر مردم و توجه دادن آنان به بطلان بت پرستى بود .

و تاللّه لأكيدنّ أصنمكم . .. فجعلهم جذذًا إلاّكبيرًا لهم لعلّهم إليه يرجعون

«فاء» در «فجعلهم» يا براى ترتيب است و يا براى تعقيب. در

ص: 265

هر دو صورت گوياى اين است كه عمل حضرت ابراهيم(ع) مصداق همان حيله و تدبيرى بود كه بر آن سوگند ياد كرده بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 66 - 4

4- حضرت ابراهيم ( ع ) براى اثبات توحيد و بطلان شرك از شيوه آگاه كردن بت پرستان به ناتوانى بت ها و به اعتراف واداشتن آنان بر اين حقيقت استفاده كرد .

فسلوهم إن كانوا ينطقون . .. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون . قال أفتعبدون من دون الله

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 96 - 4

4 - شكستن ابّهت و تقدس بت ها ، در مرحله نخست و سپس گفتوگوى خردبرانگيز ، شيوه مبارزه ابراهيم ( ع ) با مشركان و مظاهر شرك

فقال ألا تأكلون . .. فراغ عليهم ضربًا باليمين ... قال أتعبدون ما تنحتون . و اللّ

برداشت ياد شده از آن جا است كه ابراهيم(ع) در آغاز مبارزه با شرك و بت پرستى، ابتدا به سراغ بتكده رفته و ضمن به تمسخر گرفتن بت ها، آنها را درهم شكست. سپس با مخاطب قرار دادن مردم، آيين آنان را زير سؤال برد (أتعبدون ما تنحتون) و به تأمّل و انديشه واداشت.

339- روش مبارزه ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 64 - 6

6- ابراهيم ( ع ) براى مبارزه با بت پرستى و اثبات توحيد ،

ص: 266

از هنر نمايش استفاده كرد .

فجعلهم جذذًا إلاّكبيرًا لهم . .. قال بل فعله كبيرهم هذا فسلوهم ... فقالوا إنّك

340- روش هدايتگرى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 43 - 6

6- راهنمايى ها و هدايت هاى حضرت ابراهيم ( ع ) به آزر ، همراه با لطف و مهربانى بوده است .

يأبت . .. فاتّبعنى أهدك صرطًا سويًّا

خطاب «يا أبت» حاكى از اظهار شفقت ابراهيم(ع) به آزر است. علاوه بر اين كه او آزر را جاهل نخواند و بر محدوديت آگاهى خود نيز تصريح كرد (من العلم); اين روش، سرشار از عطوفت به مخاطب است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 45 - 8

8- حضرت ابراهيم ( ع ) با برخوردى عاطفى و مؤدبانه سعى در ارشاد و هدايت آزر داشت .

يأبت إنّى أخاف أن يمسّك عذاب من الرحمن

خطاب «ياأبت» گوياى عطوفت ابراهيم(ع) است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 47 - 5

5- حضرت ابراهيم ( ع ) با وعده استغفار به آزر ، سعى در متمايل ساختن او به توحيد و درمان سرسختى او داشت .

قال سلم عليك سأستغفر لك ربّى

نرمى پاسخ ابراهيم(ع) و وعده استغفار به او، ممكن است به جهت متنبه ساختن و نرم كردن دل او براى دست برداشتن از بت پرستى باشد.

341- رؤياى ابراهيم(ع)

جلد -

ص: 267

نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 102 - 3،5،11،15

3 - خواب ديدن ابراهيم ( ع ) ، مبنى بر ذبح فرزند نوجوانش اسماعيل

قال يبنىّ إنّى أرى فى المنام أنّى أذبحك

5 - مشورت و نظرخواهى ابراهيم ( ع ) ، از فرزندش اسماعيل نسبت به ذبح وى

أنّى أذبحك فانظر ماذا ترى

از لحن جمله «فانظر ماذا ترى» (بنگر تا رأى تو چيست؟) نوعى نظر خواهى و مشورت استفاده مى شود. البته فلسفه اين كار، استفاده ابراهيم(ع) از نظرات اسماعيل(ع) نبود; بلكه يا براى آزمايش فرزندش بود و يا به منظور زمينه سازى براى پذيرش بى تحميل فرمان ذبح از جانب اسماعيل(ع)

11 - مأموريت ابراهيم ( ع ) ، به ذبح فرزندش از راه خواب بود .

يبنىّ إنّى أرى فى المنام أنّى أذبحك . .. قال يأبت افعل ما تؤمر

15 - اسماعيل ، مأموريت پدرش در رؤيا را مبنى بر ذبح كردن وى درك كرد

.

إنّى أرى فى المنام أنّى أذبحك . .. قال يأبت افعل ما تؤمر

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه حضرت ابراهيم(ع) تنها خواب خود را براى اسماعيل نقل كرد و از مأمور بودن خود سخنى به ميان نياورد; ولى اسماعيل(ع) اين خواب را مأموريت الهى تلقى كرد و به پدر گفت: پدرجان مأموريت خود را انجام بده.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 105 - 3

ص: 268

- رؤياى ابراهيم ( ع ) مبنى بر ذبح فرزندش اسماعيل ( ع ) ، از رؤيا هاى صادقه بود .

قد صدّقت الرءيا

342- زكات ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 73 - 11

11- ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( ع ) ، مأمور به انجام كار نيك ، برپاداشتن نماز و پرداخت زكات

و أوحينا إليهم فعل الخيرت و إقام الصلوة و إيتاء الزكوة

343- زكات درشريعت ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 73 - 14

14- انجام كار هاى نيك ، اقامه نماز و پرداخت زكات ، از تكاليف شريعت ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( ع )

و أوحينا إليهم فعل الخيرت و إقام الصلوة و إيتاء الزكوة

344- زمان دعوت از ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 88 - 3

3 - دعوت مشركان از ابراهيم ( ع ) براى خروج از شهر ، در شب هنگام بود .

345- فنظر نظرة فى النجوم

نگاه ابراهيم(ع)، به ستارگان حاكى است كه اين نگاه در شب بود; زيرا ستارگان در شب مشاهده مى شوند.

346- زمينه پاداش ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 111 - 3

3 - عبوديت و ايمان ابراهيم ( ع ) ، موجب دستيابى آن حضرت به پاداش هايى چونان پاداش هاى محسنان از سوى خداوند

كذلك نجزى المحسنين . إنّه من عبادنا المؤمنين

ص: 269

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه جمله «إنّه من عبادنا المؤمنين» تعليل براى جمله «كذلك نجزى المحسنين» است; يعنى، چون ابراهيم(ع) از مؤمنان و بندگان خالص خدا بود، به او چونان پاداش محسنان، پاداش داديم (مقصود فرزنددار شدن و برجا ماندن نام نيك آن حضرت مى باشد. )

347- زمينه ظهور ايمان ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 106 - 2

2 - آشكار شدن درجه ايمان و خلوص ابراهيم ( ع ) و اسماعيل ( ع ) در جريان قربانى

إنّ هذا لهو البلؤا المبين

برداشت ياد شده از آن جا است كه آزمايش مؤمنان براى نماياندن درجه ايمان و اخلاص آنان است و ابراهيم(ع) و اسماعيل(ع) با سربلند بيرون آمدن از اين آزمايش بزرگ الهى، خلوص خود را در بلندترين مرتبه نشان دادند.

348- زمينه قبول استغفار ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 47 - 20

20- حضرت ابراهيم ( ع ) ، لطف و عنايت ويژه خداوند به خود را ، پشتوانه پذيرش استغفار خود مى دانست .

سأستغفر لك ربّى إنّه كان بى حفيًّا

349- زمينه هدايت ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف -

43 - 27 - 7

7 - اعتقاد راسخ حضرت ابراهيم ( ع ) ، به برخوردار شدن از هدايت الهى در پرتو برائت از شرك و بت پرستى

إنّنى براء ممّا تعبدون . .. فإنّه سيهدين

350- زن در دوران ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره -

ص: 270

سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات

- 51 - 26 - 4

4 - نقش زنان در آماده ساختن و طبخ غذا ، در عصر ابراهيم ( ع ) *

فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين

از اين كه ابراهيم(ع) براى تهيه غذاى ميهمانان به همسرش مراجعه كرده، استفاده مى شود كه همسر آن حضرت آماده سازى غذا را برعهده داشته است.

351- ستاره پرستى در دوران ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام -

6 - 76 - 1

1 - ستاره پرستى از آيينهاى رايج در بين مردم زمان ابراهيم

رءا كوكبا قال هذا ربى

352- ستاره شناسى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 88 - 4

4 - « عن الكاظم ( ع ) . . .قد قال اللّه تعالى فى حق ابراهيم ( ع ) : . . . « فنظر نظرة فى النجوم . فقال إنّى سقيم » فلو لم يكن عالماً بعلم النجوم ما نظر فيها و ما قال : « إنّى سقيم » . . . ;

از امام كاظم(ع) روايت شده . ..كه خداوند متعال در حق ابراهيم(ع) فرموده: ...«فنظر نظرة فى النجوم . فقال إنّى سقيم» اگر ابراهيم عالم به علم نجوم نبود در ستارگان نظر نمى افكند و نمى گفت: «إنّى سقيم»...».

353- سجده ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء -

4 - 125 - 13

13 - سجده هاى بسيار ابراهيم

ص: 271

( ع ) ، موجب برگزيده شدن وى ، از سوى خداوند ، به عنوان خليل

و اتخذ اللّه إبرهيم خليلا

امام صادق(ع) در مورد علت برگزيده شدن حضرت ابراهيم(ع) به عنوان خليل، از سوى خداوند فرمود: لكثرة سجوده على الارض.

_______________________________

علل الشرايع، ص 34، ح 1، ب 32; نورالثقلين، ج 1، ص 554، ح 584.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 58 - 16

16- زكريا ، يحيى ، مريم ( س ) ، عيسى ، ابراهيم ، اسحق ، يعقوب ، موسى ، هارون ، اسماعيل ، و ادريس ( ع ) ، هنگام شنيدن آيات الهى به سجده مى افتادند و در حال سجود اشك مى ريختند .

أُولئك . .. إذا تتلى عليهم ءايت الرحمن خرّوا سجّدًا و بكيًّا

354- سجده در دين ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره

- سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 125 - 22

22 - ركوع و سجده كردن به درگاه خدا ( نماز ) ، از برنامه هاى عبادى در آيين ابراهيم

و الركع السجود

355- سخاوت ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات

- 51 - 26 - 8

8 - سخاوت و ميهمان نوازى ابراهيم ( ع ) و همسرش

فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين

356- سردى آتش قصه ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 69 - 1

1-

ص: 272

آتش به فرمان خداوند ، بر ابراهيم ( ع ) سرد و سلامت ( مطبوع و بى آسيب ) گرديد .

قلنا ينار كونى بردًا و سلمًا على إبرهيم

فرمان خداوند به سلامت شدن آتش بر ابراهيم(ع)، مى تواند اشاره به اين نكته باشد كه نه تنها آتش بايد بر آن حضرت سرد باشد و او را نسوزاند; بلكه سردى آن به گونه اى و به اندازه اى باشد كه كاملاً مطبوع، دلپذير و بى آسيب باشد.

357- سرزنش پدر ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 86 - 1

1 - ابراهيم ( ع ) ، پدر و قومش را به سبب گرايش به معبودهايى جز اللّه ، مورد سرزنش قرار داد .

أئفكًا ءالهة دون اللّه تريدون

استفهام در «أئفكا» متضمن معناى توبيخ است و «إله» مفرد «ءالهة» به معناى معبود مى باشد.

358- سرزنشهاى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 52 - 2

2- حضرت ابراهيم ( ع ) بت و بت پرستى را به شدت تحقير كرد و پدر و قومش را به خاطر اين كار مورد سرزنش قرار داد .

إذ قال لأبيه و قومه ما هذه التماثيل

اشاره كردن به بت ها با اسم اشاره نزديك (هذه) و نيز تعبير «تماثيل» (صورت ها و مجسمه هاى بى جان)، حاكى از تحقير بت و بت پرستى به وسيله ابراهيم(ع) است. گفتنى است استفهام در «ما هذه...» - به قرينه مقام

- توبيخى است.

ص: 273

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 66 - 1

1- ابراهيم ( ع ) قومش را به خاطر عبادت غير خداى يكتا ، مورد سرزنش قرار داد .

قال أفتعبدون من دون اللّه

همزه در «أفتعبدون» از نوع استفهام انكارى توبيخى است.

جلد - نام سوره

- سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 67 - 4

4- ابراهيم ( ع ) قوم بت پرست خويش را به خاطر تعقل نكردن در باور ها و انديشه هاى خود ، مورد سرزنش قرار داد .

أُفّ لكم . .. أفلاتعقلون

همزه در «أفلاتعقلون» براى استفهام توبيخى است.

جلد - نام سوره

- سوره - آيه - فيش

13 - شعراء

- 26 - 75 - 1

1 - اقدام ابراهيم ( ع ) به سرزنش قوم خود ، به خاطر پرستش كوركورانه بت

ها

قال أفرءيتم ما كنتم تعبدون

استفهام در «أفرءيتم» توبيخى است و مفاد آن اين است كه: چرا در باره آنچه مى پرستيد، انديشه نمى كنيد و صرفاً متكى به تقليد كوركورانه از نياكان خود هستيد؟

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 86 - 1

1 - ابراهيم ( ع ) ، پدر و قومش را به سبب گرايش به معبودهايى جز اللّه ، مورد سرزنش قرار داد .

أئفكًا ءالهة دون اللّه تريدون

ص: 274

ستفهام در «أئفكا» متضمن معناى توبيخ است و «إله» مفرد «ءالهة» به معناى معبود مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 95 - 1

1 - ابراهيم ( ع ) مشركان را به خاطر پرستش معبود هاى دست ساز خود سرزنش كرد .

قال أتعبدون ما تنحتون

«نحت» (ماده «تنحتون») به معناى تراشيدن شىء سخت (چون سنگ و چوب) است.

359- سعادت ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 48 - 16

16- ابراهيم ( ع ) ، در آستانه هجرت خود از ديار بت پرستان ، به رفع سختى ها و كسب سعادت خود اميدوار بود و دعا به درگاه خداوند را عامل آن مى دانست .

عسى ألاّ أكون بدعاء ربّى شقيًّا

360- سلام بر ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود -

11 - 69 - 3

3- فرشتگان پيام آورِ بشارت ، به هنگام حضور در پيشگاه ابراهيم ( ع ) بر او سلام كردند .

قالوا سلمًا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 109 - 1،3

1 - سلام و تحيت بزرگ خداوند به ابراهيم ( ع )

سلم على إبرهيم

تنوين «سلامٌ» براى تعظيم است.

3 - برجاى ماندن سنت سلام و تحيت بر ابراهيم ( ع ) در ميان نسل هاى پس از او

و

ص: 275

تركنا عليه فى الأخرين . سلم على إبرهيم

برداشت ياد شده مبتنى بر اين ديدگاه است كه جمله «سلام على ابراهيم» تفسير براى جمله «و تركنا عليه. ..» باشد; يعنى، آنچه براى ابراهيم(ع) بر جاى گذاشتيم، عبارت است از سنت سلام و تحيت بر او.

361- سلام به ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر -

15 - 52 - 1،11

1- مهمانان حضرت ابراهيم ( فرشتگان ) به هنگام ورود بر وى ، به او سلام و درود گفتند .

و نبّئهم عن ضيف إبرهيم . إذ دخلوا عليه فقالوا سلمًا

11- « . . . قال أبوجعفر ( ع ) : . . . بعث الله رسلاً إلى إبراهيم . . . فدخلوا عليه ليلاً ففزع منهم و خاف أن يكونوا سُرّاقاً ، قال : فلمّا أن رأته الرسل فزعاً وجلاً « قالوا سلاماً » . . . « قال إنا منكم وجلون قالوا لاتوجل . . . » . . . ;

از امام باقر(ع) روايت شده است كه فرمود:. .. خداوند فرستادگانى را به سوى ابراهيم(ع) گسيل داشت ... پس شبانه بر او وارد شدند و او از آنان وحشت كرد و ترسيد كه دزد باشند. امام فرمود: پس چون فرستادگان آن حضرت را وحشت زده و هراسان ديدند، به او سلام كردند ... او [گفت]: قال إنا منكم وجلون...».

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات

- 51 - 25 - 1

1 - ورود ميهمانان گرامى ابراهيم ( ع

ص: 276

) ( فرشتگان ) بر آن حضرت ، با تحيت و سلام

إذ دخلوا عليه فقالوا سلمًا

362- سلام مهمانان ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات

- 51 - 25 - 1،6

1 - ورود ميهمانان گرامى ابراهيم ( ع ) ( فرشتگان ) بر آن حضرت ، با تحيت و سلام

إذ دخلوا عليه فقالوا سلمًا

6 - پاسخ ابراهيم ( ع ) به سلام ميهمانان خويش ، قبل از هر سخن ديگر

فقالوا سلمًا قال سلم

363- سلامتى قلب ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 84 - 1،2،3

1 - ابراهيم ( ع ) ، با قلبى سليم به پيشگاه پروردگار بار مى يافت .

لإبرهيم . إذ جاء ربّه بقلب سليم

2 - ابراهيم ( ع ) ، برخوردار از قلبى سالم و پاك از آفت ها و امراض روحى ، اخلاقى و شخصيتى

إذ جاء ربّه بقلب سليم

«سليم» صفت مشبهه و مشتق از «سلامت» (پاكى از امراض دردها و آفت ها) است. توصيف قلب به «سليم» بودن، اشاره به انواع امراض و آفت هاى روحى، اخلاقى و شخصيتى دارد.

3 - برخوردارى از قلب سليم ، برجسته ترين صفت ابراهيم ( ع )

إذ جاء ربّه بقلب سليم

364- سنگسار ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 46 - 3،4

3- آزر ، ابراهيم ( ع ) را - در صورت دست

ص: 277

نكشيدن از بت ستيزى - به سنگساركردن تهديد كرد .

لئن لم تنته لأرجمنّك

«رجم» كه در اصل به معناى كشتن به وسيله سنگسار بوده است، به هريك از انواع كشتن نيز اطلاق مى گردد. اين لغت، به معناى ناسزا گفتن نيز آمده است (لسان العرب). در آيه، همه اين معانى محتمل است و برداشت يادشده براساس اصل معناى آن است.

4- آزر ، با سوگند بر سنگساركردن ابراهيم ( ع ) ، در صورت ادامه مبارزه با بت پرستى ، او را براى مدتى طولانى از خانه اش بيرون كرد .

واهجرنى مليًّا

«مليّاً» به معناى مدت طولانى است (لسان العرب).

365- سنگسار در دوران ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 46 - 8

8- مجازات روى گردانى از بت پرستى در عصر آزر سنگسار كردن بود .

لئن لم تنته لأرجمنّك

آزر به دو صورت ابراهيم(ع) را تحت فشار قرار داد 1- تهديد به سنگساركردن 2- راندن و طرد او از خانمان; از اين دو، آنچه كه جنبه اجتماعى دارد همان سنگساركردن است، زيرا چنين كارى با تصميم فردى و بدون پايگاه و پشتوانه قانونى، قاعدتاً قابل اجرا نيست، برخلاف طرد از خانواده كه امرى فردى و داخلى است. بنابراين مى توان گفت كه مجازات رجم براى كسانى كه عليه بت ها اقدامى انجام دهند در آن زمان وجود داشته است.

366- سوزاندن ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 68 - 1،2،6

1- ابراهيم ( ع )

ص: 278

، از سوى بت پرستان محكوم به سوزانده شدن در آتش شد

.

قالوا حرّقوه

2- آتشى كه ابراهيم ( ع ) در آن افكنده شد ، آتشى انبوه و شديد بود .

قالوا حرّقوه

«تحريق» (مصدر «حرّقوه») و مبالغه در «حرق» (سوزاندن) است; يعنى، سوزاندن بسيار و شديد.

6- سوزاندن كامل ابراهيم ( ع ) ، تنها راه دفاع از عقيده بت پرستان و معبود هاى ادعايى در ديد قوم او بود .

قالوا حرّقوه و انصروا ءالهتكم إن كنتم فعلين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 70 - 3

3- حضرت ابراهيم ( ع ) ، علاوه بر افكنده شدن در آتش ، با نيرنگ و توطئه ديگرى از سوى بت پرستان روبه رو گشت .

و أردوا به كيدًا فجعلنهم الأخسرين

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه مقصود از «كيداً» نيرنگ جديد و غير از افكندن در آتش باشد; زيرا در معناى «كيد» محرمانه بودن نهفته است، در حالى كه افكندن در آتش كارى علنى بود نه مخفى; به علاوه تعبير «أرادوا»; يعنى، اراده كردند و خواستند (نه عملى كردن) شاهد اين مدعا است. گفتنى

است تنوين «كيداً» براى تفخيم و تعظيم باشد كه در اين صورت بيانگر بزرگى نيرنگ است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت

- 29 - 24 - 1،6،8،9

1 - تنها واكنش قوم ابراهيم در برابر دعوت آن حضرت به توحيد عبادى ،

ص: 279

تصميم به قتل و يا سوزاندن وى بود !

و إبرهيم إذ قال لقومه . .. اعبدوه ... فما كان جواب قومه إلاّ أن قالوا اقتلوه أو

6 - در بين قوم ابراهيم ، براى برخورد با ابراهيم ( ع ) دو ديد ( كشتن و سوزاندن ) وجود داشت .

فما كان جواب قومه إلاّ أن قالوا اقتلوه أو حرّقوه

«أو» در «أو حرّقوه» مى تواند براى تنويع و مى تواند براى اباحه باشد. بنابر احتمال نخست، مى توان استفاده كرد كه قوم ابراهيم، براى از بين بردن او، دو ديدگاه داشته اند: عده اى، حكم به اعدام و گروهى، دستور به سوزاندن او مى دادند.

8 - قوم ابراهيم ، سرانجام تصميم گرفتند كه ابراهيم ( ع ) را در آتش بسوزانند .

فما كان جواب قومه إلاّ أن قالوا اقتلوه أو حرّقوه فأنجيه اللّه من النار

9 - قوم ابراهيم ، براى عملى ساختن تصميم خود ، ابراهيم را در آتش پرتاب

كردند .

فما كان جواب قومه . .. أو حرّقوه فأنجيه اللّه

«فاء» در «فأنجاه» براى فصاحت است و دلالت بر حذف جمله اى مى كند و آن مى تواند چنين باشد: «ثم جعلوه فى النار»

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت

- 29 - 25 - 5

5 - پيام توحيدى حضرت ابراهيم ( ع ) پيش و پس از انداخته شدن در آتش ، تفاوتى نداشت .

إنّما تعبدون من دون اللّه أوثنًا . .. إلاّ أن

ص: 280

قالوا اقتلوه أو حرّقوه ... و قال

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت

- 29 - 26 - 3

3 - حضرت ابراهيم ( ع ) از سرزمين خويش ، پس از واقعه دعوت به توحيد و انداخته شدن در آتش و نجات اش از آن ، هجرت كرد .

و إبرهيم إذ قال . .. اعبدوا اللّه ... فما كان جواب قومه إلاّ أن قالوا ... أو حرّ

به قرينه سياق، مرجع ضمير فاعلى «قال» حضرت ابراهيم(ع) است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 97 - 2

2 - تصميم دسته جمعى مشركان بر سوزاندن ابراهيم ( ع ) در آتشى پرحرارت و پرشعله

فألقوه فى الجحيم

«جحيم» (از ماده «جحمه») به معناى شدت شعله و حرارت آتش است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 98 - 3

3 - نجات ابراهيم ( ع ) ، از ميان تلى از آتش پرشعله مشركان

فألقوه فى الجحيم . .. فجعلنهم الأسفلين

367- سوگند ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 57 - 1

1- سوگند مؤكد ابراهيم ( ع ) بر حيله و تدبير كردن ، براى ضربه زدن به بت ها در غياب بت پرستان

و تاللّه لأكيدنّ أصنمكم بعد أن تولّوا مدبرين

«كيد» به معناى حيله و تدبيرى

ص: 281

پنهانى براى ضربه زدن به غير است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 93 - 4،5

4 - سوگند ابراهيم ( ع ) ، بر شكستن بت هاى مشركان

فراغ عليهم ضربًا باليمين

برداشت ياد شده مبتنى بر اين نكته است كه «يمين» به معناى قسم باشد. بر اين اساس «با» به معناى سببيت است; يعنى، ابراهيم(ع) به سبب سوگندى كه ياد كرده بود، ضربه اى محكم بر بت ها فرود آورد.

5 - وفاى ابراهيم ( ع ) ، به سوگند خويش در شكستن بت ها

فراغ عليهم ضربًا باليمين

368- سوگند به ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بلد -

90 - 3 - 1

1 - سوگند خداوند به ابراهيم و اسماعيل ( ع )

و والد و ما ولد

سخن گفتن از مكه در آغاز سوره، قرينه است بر اين كه «والد و ما ولد»، پدر و فرزندى اند كه با مكه ارتباط تنگاتنگى داشتند. آشكارترين مصداق آن

دو، حضرت ابراهيم(ع) و فرزندش اسماعيل است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بلد -

90 - 4 - 3

3 - خداوند ، با سوگند به شهر مكه و حضرت ابراهيم و اسماعيل ( ع ) ، برآميخته بودن زندگانى انسان با رنج و سختى ، تأكيد كرده است .

لا أُقسم . .. لقد خلقنا الإنسن فى كبد

اين آيه، جواب قسم هايى

ص: 282

است كه در آيات پيشين آمده بود.

369- سهولت دين ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج -

22 - 78 - 11

11 - تكاليف الهى در شريعت ابراهيم ( ع ) تكاليفى آسان و به دور از هرگونه عسر و حرج بود .

و ما جعل عليكم فى الدين من حرج ملّة أبيكم إبرهيم

370- سيره ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود -

11 - 75 - 3

3- ابراهيم ( ع ) ، پيوسته به خداوند توجه داشت و خواسته هاى خود را از او تقاضا مى كرد .

إن إبرهيم . .. منيب

انابه به درگاه خداوند، به معناى رجوع كردن به اوست.

371- شجاعت ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام -

6 - 80 - 12

12 - ابراهيم(ع) با اعلام نهراسيدن از معبودهاى مشركان، بى پايگى منطق و تهديدهاى مشركان را نشان داد.

و لا أخاف ما تشركون به

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 57 - 4

4- حضرت ابراهيم ( ع ) در مبارزه عليه بت پرستى ، داراى عزمى راسخ و

شجاعت بسيار بود .

تاللّه لأكيدنّ أصنمكم

تأكيد كلام حضرت ابراهيم(ع) به وسيله «تاء» و «لام» قسم (تاللّه لأكيدنّ . ..)، دليل بر عزم راسخ آن حضرت است. اظهار چنين كلام مؤكدى در حضور بت پرستان - كه حرف خطاب «كم» در «أصنامكم» و نيز

ص: 283

مخاطب آمدن فعل «تولّوا» بر آن دلالت دارد - گوياى شجاعت بسيار ايشان است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف -

43 - 26 - 7

7 - ابراهيم ( ع ) ، نماد شجاعت و اسوه مبارزه با شرك و بت پرستى

و إذ قال إبرهيم لأبيه و قومه

از يادآورى داستان ابراهيم(ع)، اسوه بودن آن حضرت در مبارزه با بت پرستى و از موضع گيرى ايشان در برابر جامعه خويش - حتى نزديك ترين خويشاوندان خود - شجاعت آن حضرت استفاده مى شود.

372- شخصيت ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 140 - 11

11 - ابراهيم ، اسماعيل ، اسحاق و يعقوب ( ع ) از پيامبران و شخصيت هاى مورد قبول يهود و نصارا

أم تقولون إن إبراهيم . .. كانوا هوداً أو نصرى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 84 - 2

2 - ابراهيم ( ع ) ، برخوردار از قلبى سالم و پاك از آفت ها و امراض روحى ، اخلاقى و شخصيتى

إذ جاء ربّه بقلب سليم

«سليم» صفت مشبهه و مشتق از «سلامت» (پاكى از امراض دردها و آفت ها) است. توصيف قلب به «سليم» بودن، اشاره به انواع امراض و آفت هاى روحى، اخلاقى و شخصيتى دارد.

373- شخصيت اجتماعى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج -

22 -

ص: 284

27 - 6

6 - ايمان قوى مردم دور و نزديك ، به حضرت ابراهيم ( ع ) و نفوذ و محبوبيت شديد آن حضرت در ميان آنان

و أذّن فى الناس بالحجّ يأتوك رجالاً و على كلّ ضامر

استقبال مردم دور و نزديك از دعوت حضرت ابراهيم(ع) و هجوم آنان براى زيارت كعبه به صورت پياده و سواره، نشان از آشنايى آنها با شخصيت والاى آن حضرت و محبوبيت او در ميان آنان دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 89 - 6

6 - ابراهيم ( ع ) ، شخصيتى سرشناس و مورد توجه در ميان قوم خويش

فنظر نظرة فى النجوم . فقال إنّى سقيم

پيشنهاد مشركان به ابراهيم(ع) براى بيرون رفتن از شهر، مى تواند به اين دليل باشد كه آن حضرت، شخصيتى ممتاز و برجسته در ميان مردمش بود كه شركت و عدم شركت او در چنين مراسم عمومى و ملى، بسيار چشم گير و با اهميت بود.

374- شدت آتش قصه ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 68 - 2

2- آتشى كه ابراهيم ( ع ) در آن افكنده شد ، آتشى انبوه و شديد بود .

قالوا حرّقوه

«تحريق» (مصدر «حرّقوه») و مبالغه در «حرق» (سوزاندن) است; يعنى، سوزاندن بسيار و شديد.

375- شرح صدر ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 47 - 12

12- برخورد ابراهيم (

ص: 285

ع ) با بت پرستان ، همراه با شكيبايى و سعه صدر بود .

سلم عليك سأستغفر لك ربّى

376- شرك پدر ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 85 - 1

1 - ابراهيم ( ع ) ، آيين شرك و بت پرستى پدر و قومش را زير سؤال برد و آن را محكوم كرد .

إذ قال لأبيه و قومه ماذا تعبدون

377- شرك در نسل ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف -

43 - 28 - 8

8 - وجود افرادى شرك پيشه ، در نسل ابراهيم ( ع )

لعلّهم يرجعون

با توجه به رجوع ضمير «هم» به نسل ابراهيم(ع)، استفاده مى شود كه برخى از آنان آلوده به شرك بودند; بنابراين مفاد آيه اين مى شود كه توحيد در گروهى از نسل ابراهيم باقى ماند تا زمينه آن شود كه گروه ديگر آنان نيز به توحيد بازگردند.

378- شرك ستيزى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام -

6 - 76 - 2

2 - ابراهيم(ع) با تظاهر به ستاره پرستى و استدلال جدلى به ابطال عقيده شرك قوم خود پرداخت.

فلما جن عليه الّيل رءا كوكبا قال هذا ربى

جمله «فلما جن» تصريح بر «كذلك نرى . .. » است. يعنى نتيجه ارائه ملكوت به ابراهيم(ع) آن شد كه او بدين صورت به مبارزه با شرك بپردازد. بنابراين سخن ابراهيم(ع) تنها از سر مجادله و به براى ابطال باطل بوده است.

ص: 286

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام -

6 - 77 - 2

2 - ابراهيم(ع) در مقام مجادله با تظاهر به ماه پرستى به ابطال آن پرداخت.

فلما رءا القمر بازغا قال هذا ربى فلما أفل

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام -

6 - 78 - 2،9

2 - ابراهيم(ع) در مقام مجادله و براى ابطال عقايد شرك آميز قوم خويش تظاهر به خورشيدپرستى كرد.

فلما رءا الشمس بازغة قال هذا ربى

9 - ابراهيم(ع) در پى ابطال مستدل عقايد شرك آميز قوم خويش، به صراحت از معبودهاى آنان بيزارى جست.

فلما رءا الشمس . .. إنى برىء مما تشركون

چنانچه «ما» در «مما تشركون» موصول باشد، مضمون جمله چنين است: «برىء من الذى تشركون به». يعنى از چيزهاييكه به آن شرك مىورزيد

بيزارم.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام -

6 - 79 - 1

1 - ابراهيم(ع) در پى مجادله با مردم و ابطال باورهاى شرك آلود آنان، بر يگانه پرستى خويش تأكيد كرد.

فلما أفل . .. إنى وجهت وجهى للذى فطر السموت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام -

6 - 80 - 5

5 - استدلالهاى ابراهيم(ع) بر ابطال شرك و پرستش بتها و اجرام آسمانى به هدايت خداوند بود.

أتتخذ أصناما . .. قال لاأحب الأفلين ... و قد

ص: 287

هدين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم

- 14 - 35 - 5

5- حضرت ابراهيم ( ع ) از خداوند درخواست امنيت و مصونيت سرزمين مكه از نفوذ و رخنه آيين شرك و بت پرستى كرد . *

و إذ قال إبرهيم ربّ اجعل هذا البلد ءامنًا

درخواست حضرت ابراهيم(ع) براى مصونيت خود و خاندانش از گرايش به شرك، مى تواند قرينه اى باشد بر اينكه مقصود از امنيت مكه، مصونيت آن از شرّ نفوذ آيين شرك و بت پرستى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم

- 14 - 36 - 4

4- نگرانى حضرت ابراهيم ( ع ) از انحراف فرزندان خود و از گسترش كامل و نفوذ بى رقيب آيين شرك و بت پرستى در ميان مردم عصر خويش

و اجنبنى و بنىّ أن نعبد الأصنام . ربّ إنّهنّ أضللن كثيرًا من الناس

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 42 - 1،3،11

1- حضرت ابراهيم ( ع ) ، به خاطر بت پرستى آزر با او به بحث و گفت وگو پرداخت .

إذ قال لأبيه يأبت لِمَ تعبد ما لايسمع و لايبصر و لايغنى عنك شيئًا

چنانچه در سوره انعام آمده است، نام مخاطب ابراهيم(ع) «آزر» بوده است.

3- برخورد منطقى و استدلالى حضرت ابراهيم با انحراف عقيدتى و شرك آزر

لِمَ تعبد ما لايسمع و لايبصر

ص: 288

1- مناظرات ابراهيم ( ع ) با آزر در مورد نفى بت پرستى ، بسيار مهم و

شايسته يادآورى و بزرگداشت است .

واذكر فى الكتب إبرهيم . .. إذ قال لأبيه ... ما لايسمع و لايبصر و لايغنى عنك شيئ

«إذ» در «إذ قال» بدل از ابراهيم و در حقيقت مفعول براى «اذكر» است. بيان نحوه استدلال ابراهيم(ع) و مواد به كار رفته در قياس هاى آن، گوياى آن است كه اين مجموعه داراى ارزش و سزاوار يادكرد است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 46 - 1،4

1- اظهار شگفتى و ناباورى نسبت به عقايد توحيدى حضرت ابراهيم ( ع ) ، پاسخ آزر به منطق توحيدى و بت ستيزى آن حضرت بود .

قال أراغب أنت عن ءالهتى يأبرهيم

همزه در «أراغب» براى استفهام توبيخى است كه تعجب نيز از آن فهميده مى شود.

4- آزر ، با سوگند بر سنگساركردن ابراهيم ( ع ) ، در صورت ادامه مبارزه با بت پرستى ، او را براى مدتى طولانى از خانه اش بيرون كرد .

واهجرنى مليًّا

«مليّاً» به معناى مدت طولانى است (لسان العرب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 52 - 1،5،7

1- ابراهيم ( ع ) در حضور پدر و قومش ، بت پرستى را زير سؤال برد و آشكارا با آن به مخالفت برخاست .

إذ قال لأبيه و قومه ما هذه التماثيل

ص: 289

ستفهام در «ما هذه التماثيل. ..» سؤال از حقيقت بت ها است، نه نام آنها. و از آن جايى كه ابراهيم(ع) از حقيقت آنها آگاه بود و نيازى به سؤال نداشت، استفهام ايشان به منظور زير سؤال بردن و محكوم كردن بت پرستى و نوعى اظهار مخالفت با آن بوده است.

5- مبارزه با انديشه هاى خرافى و شرك آلود ، تبلور رشد و كمال ابراهيم ( ع ) بود .

و لقد ءاتينا إبرهيم رشده . .. إذ قال لأبيه و قومه ما هذه التماثيل

; يعنى، اعطاى رشد به ابراهيم(ع) هنگامى بود كه او به پدر و قومش گفت. ...

7- مخالفت با عقايد انحرافى پدر ، آغاز مبارزه ابراهيم ( ع )

إذ قال لأبيه و قومه

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه تقدم لفظى «أبيه» بر «قومه» دلالت بر تقدم زمانى داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 54 - 2

2- مخالفت قاطع و صريح ابراهيم ( ع ) با شرك و تقليد كوركورانه پدر و قوم خويش

إذ قال لأبيه و قومه . .. لقد كنتم أنتم و ءاباؤكم فى ضلل مبين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 57 - 3،4،7

3- تصميم ابراهيم ( ع ) بر نابودى بت و بت پرستى ، پس از يك سلسله كار فرهنگى و فكرى او براى هدايت و اصلاح انديشه مردمان بود .

لقد كنتم

ص: 290

. .. فى ضلل مبين ... ربّكم ربّ السموت ... و تاللّه لأكيدنّ أصنمكم بعد

برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه حضرت ابراهيم(ع) در آغاز مخالفت با بت پرستى، پدر و قومش را مخاطب قرار داد و يك سلسله دلايل روشن بر اثبات توحيد و نفى شرك به آنان ارائه كرد. سپس در مرحله دوم تهديد نمود كه بت ها را نابود خواهد كرد و در نهايت به تهديد خود عمل كرد و همه بت ها را نابود ساخت.

4- حضرت ابراهيم ( ع ) در مبارزه عليه بت پرستى ، داراى عزمى راسخ و شجاعت بسيار بود .

تاللّه لأكيدنّ أصنمكم

تأكيد كلام حضرت ابراهيم(ع) به وسيله «تاء» و «لام» قسم (تاللّه لأكيدنّ . ..)، دليل بر عزم راسخ آن حضرت است. اظهار چنين كلام مؤكدى در حضور بت پرستان - كه حرف خطاب «كم» در «أصنامكم» و نيز مخاطب آمدن فعل «تولّوا» بر آن دلالت دارد - گوياى شجاعت بسيار ايشان است.

7- « عن أبى جعفر ( ع ) : . . . فلمّا تولّوا عنه مدبرين إلى عيد لهم دخل إبراهيم ( ع ) إلى آلهتهم بقدوم فكسرها إلاّ كبيراً لهم ;

از امام باقر(ع) روايت شده: چون نمروديان از ابراهيم(ع) دور شدند و به طرف محل جشن ويژه خود رفتند، آن حضرت با تيشه داخل بتخانه شد و غير از بت بزرگ، همه بت ها را شكست. ..».

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 65 - 6

6-

ص: 291

بت پرستان ، استدلال هاى ابراهيم ( ع ) بر بطلان شرك را نادرست انگاشته و او را به خاطر شكستن بت ها مجرم دانستند .

فسلوهم إن كانوا ينطقون . .. ثمّ نكسوا على رءوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون

جمله «لقد علمت ما هؤلاء ينطقون» پاسخ مشركان به كلام ابراهيم(ع) (فسئلوهم إن كانوا ينطقون) است; يعنى، تو مى دانى كه بت ها از سخن گفتن عاجزاند، پس چرا ما را به سؤال كردن از بت ها حواله مى دهى. لابد سؤال تو

براى فرار از اتهام بت شكنى است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 85 - 1

1 - ابراهيم ( ع ) ، آيين شرك و بت پرستى پدر و قومش را زير سؤال برد و آن را محكوم كرد .

إذ قال لأبيه و قومه ماذا تعبدون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 97 - 4،5

4 - ابراهيم ( ع ) ، در آغاز مبارزه اش با شرك و بت پرستى ، قدرت اجتماعى و جايگاه نيرومندى در ميان قوم خود نداشت .

قالوا ابنوا له بنينًا فألقوه فى الجحيم

تصميم بر نابودى ابراهيم(ع) با سوزاندن او، در انبوهى از آتشى كه مردم هيزم آور آن بودند - بدون اين كه احدى از او دفاع كند - مى تواند گوياى برداشت بالا باشد.

5 - ابراهيم ( ع ) ، مظهر يكتاپرستى و الگوى مقاومت

ص: 292

در مبارزه با شرك و بت پرستى

أئفكًا ءالهة دون اللّه تريدون . .. و اللّه خلقكم و ما تعملون . قالوا ابنوا له بن

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف -

43 - 26 - 2،7

2 - داستان مبارزه حضرت ابراهيم ( ع ) با شرك و بت پرستى ، داستانى زنده و درس آموز براى هميشه تاريخ

و إذ قال إبرهيم

كلمه «إذ» در محل نصب و مفعول به براى فعل محذوف است; يعنى، «واذكر إذ قال. ..».

7 - ابراهيم ( ع ) ، نماد شجاعت و اسوه مبارزه با شرك و بت پرستى

و إذ قال إبرهيم لأبيه و قومه

از يادآورى داستان ابراهيم(ع)، اسوه بودن آن حضرت در مبارزه با بت پرستى و از موضع گيرى ايشان در برابر جامعه خويش - حتى نزديك ترين خويشاوندان خود - شجاعت آن حضرت استفاده مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ممتحنه

- 60 - 4 - 23

23 - قيام ابراهيم ( ع ) ، عليه محيط اجتماعى و خويشاوندى شرك آلود

إذ قالوا لقومهم إنّا برءؤا منكم و ممّا تعبدون من دون اللّه

379- شفاعت ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود -

11 - 74 - 4

4- ابراهيم ( ع ) ، از پيشگاه خداوند درباره هلاكت قوم لوط شفاعت كرد و خواهان نازل نشدن عذاب بر آنان شد .

يجدلنا فى

ص: 293

قوم لوط

آيه 76 (قد جاء أمر ربك . ..) گوياى محتواى جدال و چون و چراى ابراهيم(ع); يعنى، برطرف شدن عذاب از قوم لوط است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود -

11 - 76 - 7

7- جر و بحث ابراهيم ( ع ) با فرشتگان و شفاعت او درباره قوم لوط ، پيش از اطلاع او بر قطعى شدن عذاب آنان بوده است .

يجدلنا فى قوم لوط . .. يإبرهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك

380- شك در حقانيت ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 55 - 1

1- قوم ابراهيم نسبت به حق بودن سخن ابراهيم ( ع ) و جدى بودن او در نفى شرك و بت پرستى ، ترديد داشته و آن را بعيد مى دانستند .

قالوا أجئتنا بالحقّ أم أنت من اللّ-عبين

381- شكرگزارى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم

- 14 - 37 - 16

16- حضرت ابراهيم ( ع ) از خداوند توفيق يافتن مردم و ذريه اش براى شكر نعمت هاى الهى را خواستار گرديد .

ربّنا إنى أسكنت من ذرّيتى . .. فاجعل أفئدة من الناس ... و ارزقهم من الثمرت لعلّه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل -

16 - 121 - 1

1- شكرگزارى در برابر نعمت هاى الهى ، از اوصاف و ويژگى

ص: 294

هاى حضرت ابراهيم ( ع )

إن إبرهيم كان . .. شاكرًا لأنعمه

382- شيعيان و دين ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام -

6 - 161 - 12

12 - عن الحسين بن على(ع): ما احد على ملة إبراهيم إلا نحن و شيعتنا . .. .

از امام حسين(ع) روايت شده است: هيچ كس، جز ما و شيعيان ما، پيرو آيين ابراهيم نيست . .. .

383- صبر ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه -

9 - 114 - 18

18 - بردبارى و شكيبايى ابراهيم ( ع ) در راه هدايت مردم و انجام تكاليف الهى

إن إبرهيم لأوّه حليم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 47 - 12

12- برخورد ابراهيم ( ع ) با بت پرستان ، همراه با شكيبايى و سعه صدر بود .

سلم عليك سأستغفر لك ربّى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 111 - 7

7 - حضرت ابراهيم ( ع ) ، اسوه و الگوى مقاومت و شكيبايى در برابر دشمنان و مخالفان دعوت الهى

و إنّ من شيعته لإبرهيم . .. قالوا ابنوا له بنينًا فألقوه فى الجحيم ... إنّه من

بيان داستان ابراهيم(ع) براى پيامبراسلام وايمان آورندگان به آن حضرت در مكه، مى تواند براى ارائه الگو در مسير دعوت الهى باشد.

384- صحف ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره -

ص: 295

سوره - آيه - فيش

20 - اعلى -

87 - 19 - 5

5 - صحيفه هاى حضرت ابراهيم و موسى ( ع ) ، از نخستين كتاب هاى آسمانى بوده است .

لفى الصحف الأُولى . صحف إبرهيم و موسى

وصف «الاُولى» (در آيه قبل)، ممكن است در مقايسه با زمان نزول قرآن بوده و تنها ناظر به تقدم «صحف» بر قرآن باشد همچنين مى تواند به معناى حقيقى آن بوده و به دوران آغازين نزول كتاب هاى آسمانى، نظر داشته باشد. برداشت ياد شده، ناظر به احتمال دوم است.

385- صداقت ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 41 - 5،6

5- حضرت ابراهيم ( ع ) از صدّيقان و از پيامبران الهى بود .

واذكر فى الكتب إبرهيم إنّه كان صدّيقًا نبيًّا

6- حضرت ابراهيم ( ع ) ، شخصيتى در اوج راستى و درستى و يگانگى در گفتار و كردار بود .

إنّه كان صدّيقًا

(مفردات راغب).

386- صفات ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 135 - 7،8

7 - ابراهيم ( ع ) ، انسانى حق گرا و گريزان از باطل

ملة إبرهيم حنيفاً

«حنيف» به كسى گفته مى شود كه از ضلالت روى برتابد و به طريق مستقيم روى آورد. (مفردات راغب)

8 - ابراهيم ( ع ) ، هرگز به شرك گرايش پيدا نكرد و از مشركان نبود .

و ما كان من المشركين

جلد

ص: 296

- نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه -

9 - 114 - 15

15 - ابراهيم ( ع ) ، اهل دعا و نيايش بسيار و شخصيتى حليم و بردبار بود .

إن إبرهيم لأوّه حليم

در روايتى از امام باقر(ع) نقل شده كه حضرت فرمودند: «لأوّاه الدعاء»: يعنى اوّاه كسى است كه بسيار دعا و نيايش كند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر -

15 - 52 - 5

5- پذيرش مهمان - هر چند كه ناشناس باشد - از خلق و خوى ابراهيم ( ع ) بود .

و نبّئهم عن ضيف إبرهيم . إذ دخلوا عليه ... قال إنا منكم وجلون

ترس و اضطراب ابراهيم(ع) از حضور مهمانان (إنا منكم وجلون) نشان مى دهد كه آنان براى ابراهيم(ع) ناشناخته بودند و اگر آن حضرت آنان را مى شناخت هراس برنمى داشت. پذيرش مهمان ناشناخته گوياى برداشت فوق است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر -

15 - 57 - 6

6- حضرت ابراهيم ( ع ) از جهت فرايند جسمى و حالات روحى و نيز در روابط موجود ميان انسان ها ، همانند ساير مردم بود .

و نبّئهم عن ضيف إبرهيم . .. قال إنا منكم وجلون ... مسّنى الكبر ... قال فما خطبكم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل -

16 - 121 - 1

1-

ص: 297

شكرگزارى در برابر نعمت هاى الهى ، از اوصاف و ويژگى هاى حضرت ابراهيم ( ع )

إن إبرهيم كان . .. شاكرًا لأنعمه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 83 - 2

2 - ابراهيم ( ع ) ، داراى اوصاف و ويژگى هاى نوح ( ع )

و إنّ من شيعته لإبرهيم

برداشت ياد شده با توجّه به اين نكته است كه لازمه پيرو بودنِ ابراهيم(ع) در سير و سلوك زندگى، دارا بودن همان سير و سلوك نوح پيامبر(ع) است.

387- طواف در دين ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - حج -

22 - 26 - 17

17 - طواف و نماز ، از تكاليف مقرر در شريعت حضرت ابراهيم ( ع )

و طهّر بيتى للطّائفين و القائمين و الركّع السجود

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 125 - 21

21 - طواف خانه خدا و اعتكاف در آن جايگاه ، از احكام شريعت ابراهيم

أن طهرا بيتى للطائفين و العكفين

388- ظالمان نسل ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 113 - 2

2 - از نسل ابراهيم و اسحاق ( عليهماالسلام ) ، برخى نيكوكار و برخى ظالم به خويشتن گشتند .

و من ذرّيّتهما محسن و ظالم لنفسه

389- عبادت ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 -

ص: 298

بقره -

2 - 134 - 1

1 - ابراهيم ، اسماعيل ، اسحاق ، يعقوب و فرزندان آنان ، امتى پرستشگر خدا و تسليم در برابر او

تلك أمة قد خلت

مشاراليه «تلك» پيامبران ياد شده در آيه قبل و فرزندانشان است. به كارگيرى «تلك» براى اشاره به مذكر به لحاظ خبر (أمة) مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 141 - 1

1 - ابراهيم ، اسماعيل ، اسحاق و يعقوب ( ع ) ، امتى پرستشگر خدا و تسليم در برابر او

تلك أمة قد خلت

مشار اليه «تلك» پيامبران ياد شده در آيه قبل است. به كارگيرى «تلك» براى اشاره به مذكر و لحاظ خبر (أمة) مى باشد.

390- عبادت نسل ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 134 - 1

1 - ابراهيم ، اسماعيل ، اسحاق ، يعقوب و فرزندان آنان ، امتى پرستشگر خدا و تسليم در برابر او

تلك أمة قد خلت

مشاراليه «تلك» پيامبران ياد شده در آيه قبل و فرزندانشان است. به كارگيرى «تلك» براى اشاره به مذكر به لحاظ خبر (أمة) مى باشد.

391- عبادتگاه ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

2 - آل عمران

- 3 - 97 - 4

4 - كعبه ، عبادتگاه حضرت ابراهيم ( ع ) *

فيه ايات بيّنات مقام ابرهيم

بنابراينكه مراد از «مقام ابراهيم»، مقام عبادت آن

ص: 299

حضرت باشد ; چنانچه علامه طباطبائى احتمال داده اند.

392- عبرت از زندگى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم

- 14 - 35 - 1

1- زندگى حضرت ابراهيم ( ع ) و كيفيت و نوع دعايش ، درس آموز و شايسته يادآورى است .

و إذ قال إبرهيم ربّ اجعل هذا البلد ءامنًا

«و إذ قال» متعلق به «اذكر» و يا «اذكروا» در تقدير است. روشن است كه تذكر به يادآورى داستان حضرت ابراهيم(ع) نشانگر اهميت و درس آموزى آن است.

393- عبرت از قصه ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 41 - 3

3- زندگى ابراهيم ( ع ) و خصوصيات او ، سازنده و درس آموز است .

واذكر فى الكتب إبرهيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء

- 26 - 69 - 2

2 - سرگذشت ابراهيم ، ماجرايى مهم و شايان درس آموزى

و اتل عليهم نبأ إبرهيم

«نبأ» به ماجرايى گفته مى شود كه داراى فايده اى بزرگ باشد (مفردات راغب).

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

13 - شعراء

- 26 - 103 - 1

1 - سرگذشت ابراهيم و قوم او ، نشانه الهى و درس عبرتى بزرگ براى همه انسان ها

و اتل عليهم نبأ إبرهيم . .. إنّ فى ذلك لأية

به كارگيرى اسم اشاره بعيد (ذلك) و نكره آوردن «آية»، بيانگر آن است كه ماجراى

ص: 300

ميان ابراهيم(ع) و قومش، از رخدادهاى بسيار مهم تاريخ و در بردارنده آموزه هاى گرانسنگى براى انسان ها است. گفتنى است كه واژه «آية» در اين جا معادل «عبرة» مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص -

38 - 45 - 2

2 - سرگذشت ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) ، درس آموز و سازنده براى پيامبر (صلی الله علیه و آله) و مؤمنان

و اذكر عبدنا إبرهيم و إسحق و يعقوب

توصيه خداوند به پيامبر(صلی الله علیه و آله)، مبنى بر يادآورى سرگذشت حضرت ابراهيم(ع) و. .. مى تواند به منظور درس آموزى و سازندگى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف -

43 - 26 - 2

2 - داستان مبارزه حضرت ابراهيم ( ع ) با شرك و بت پرستى ، داستانى زنده و درس آموز براى هميشه تاريخ

و إذ قال إبرهيم

كلمه «إذ» در محل نصب و مفعول به براى فعل محذوف است; يعنى،

«واذكر إذ قال. ..».

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات

- 51 - 24 - 1

1 - سرگذشت ابراهيم ( ع ) و ميهمانان گرامى او ، شايان شنيدن و درس آموزى

هل أتيك حديث ضيف إبرهيم المكرمين

394- عبرت از مهمانان ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات

- 51 - 24 - 1

1 - سرگذشت ابراهيم ( ع )

ص: 301

و ميهمانان گرامى او ، شايان شنيدن و درس آموزى

هل أتيك حديث ضيف إبرهيم المكرمين

395- عبوديت ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 111 - 1،2

1 - حضرت ابراهيم ( ع ) ، از بندگان مؤمن خدا

إنّه من عبادنا المؤمنين

2 - حضرت ابراهيم ( ع ) ، از بندگان برجسته و مقرب خداوند

إنّه من عبادنا

برجسته و مقرب بودن ابراهيم(ع) از اضافه «عباد» به ضمير جلاله «نا» به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص -

38 - 45 - 3

3 - ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) ، از بندگان حقيقى و بلندمرتبه خداوند

عبدنا إبرهيم و إسحق و يعقوب

تصريح به عبد بودن ابراهيم، اسحاق و يعقوب (ع) - با آن كه همه انسان ها عبد هستند - و نيز اضافه آن به ضمير جلاله (نا)، مى تواند گوياى برداشت ياد شده باشد.

396- عصمت ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء -

4 - 125 - 5

5 - حضرت ابراهيم ( ع ) ، انسانى متعادل و به دور از هرگونه انحراف و گرايش به باطل

و اتبع ملة إبرهيم حنيفاً

در برداشت فوق كلمه «حنيفاً»، توصيف براى «ابراهيم» گرفته شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف -

12 - 38 -

ص: 302

16

16- اعتقاد ابراهيم ، اسحاق ، يعقوب و يوسف ( ع ) و ديگر پيامبران به توحيد و مصونيتشان از هرگونه شركورزى ، تفضّلى از ناحيه خدا بر آنان بود .

ما كان لنا أن نشرك بالله من شىء ذلك من فضل الله علينا

397- عصيان از ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم

- 14 - 36 - 10

10- عصيان كنندگان از فرمان ها و رهنمود هاى حضرت ابراهيم ( ع ) ، هر

چند از فرزندان او باشند ، از تقرب به خداوند دور و فاقد منزلت هستند .

فمن تبعنى فإنه منّى و من عصانى فإنّك غفور رحيم

398- عطاياى خدا به ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام -

6 - 84 - 1

1 - اسحاق و يعقوب(ع)، موهبت خداوند به ابراهيم(ع) بودند.

و وهبنا له إسحق و يعقوب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 100 - 2

2 - فرزنددار شدن حضرت ابراهيم ( ع ) ، هبه و بخشش الهى به ايشان بود .

ربّ هب لى من الصلحين

399- عقلانيت دين ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 130 - 1

1 - آيين ابراهيم ، آيينى خردمندانه و پيروى از آن خردمندى است .

و من يرغب عن ملة إبرهيم إلا من سفة نفسة

400- عقيده ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه

ص: 303

- فيش

5 - انعام -

6 - 80 - 13

13 - ابراهيم(ع) ترس مفروض از پديده هاى جهان را به خواست و مشيت خداوند دانست، نه تأثير مستقل پديده ها و ربوبيت آنها

و لا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربى شيئا

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر -

15 - 56 - 1

1- در پى توصيه ملائكه به ابراهيم ( ع ) براى اجتناب از يأس ، او تنها گمراهان را مأيوس از رحمت خداوند خواند .

فلاتكن من القنطين . قال و من يقنط من رحمة ربّه إلاّ الضالّون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل -

16 - 123 - 8

8- داشتن انديشه و آيين درست و بى انحراف ( توحيدى ) ، ويژگى اصلى و برجسته حضرت ابراهيم ( ع ) بود .

ملّة إبرهيم حنيفًا و ما كان من المشركين

از اينكه خداوند از ميان اوصاف چهارگانه اى كه براى ابراهيم(ع) در آيات پيش بيان داشت، وصف «حنيف» را ملاك پيروى پيامبر(صلی الله علیه و آله) از ايشان قرار داد، برداشت فوق به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 46 - 2

2- آزر ، پيش از دعوت شدن به توحيد از سوى ابراهيم ( ع ) ، از عقايد توحيد آن حضرت بى خبر بود .

قال أراغب أنت عن ءالهتى

اظهار

ص: 304

شگفتى و ناباورى آزر از عقايد توحيدى ابراهيم(ع)، دال براين است كه تا پيش از آن آزر او را در عقايد، همراه خود مى ديده و به همين خاطر است كه پس از اظهارات حضرت ابراهيم(ع)، وى دچار شگفتى و ناباورى مى شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 48 - 12

12- ابراهيم ( ع ) ، خداوند را مربى و پرورش دهنده خود مى دانست و به

ربوبيت او دل بسته بود .

سأستغفر لك ربّى . .. و أدعوا ربّى عسى ألاّ أكون بدعاء ربّى شقيًّا

تكرار «ربّى» در كلام حضرت ابراهيم، گوياى نكته ياد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت

- 29 - 26 - 6

6 - حضرت ابراهيم ( ع ) ، خود را مورد توجه ويژه پروردگار مى دانست .

إنّى مهاجر إلى ربّى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

17 - زخرف -

43 - 27 - 7

7 - اعتقاد راسخ حضرت ابراهيم ( ع ) ، به برخوردار شدن از هدايت الهى در پرتو برائت از شرك و بت پرستى

إنّنى براء ممّا تعبدون . .. فإنّه سيهدين

401- عقيده به دين ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 130 - 6

6 - اعتقاد به آيين ابراهيم ، مستلزم پذيرش اسلام است .

ربنا وابعث فيهم رسولا .

ص: 305

.. و من يرغب عن ملة إبرهيم إلا من سفه نفسه

جمله «ربنا وابعث . ..»- كه اشاره به بعثت پيامبر اسلام دارد - بيانگر اصلى از اصول آيين ابراهيم است. بنابراين باور به آيين ابراهيم، در پى دارنده باور به حقانيت دين اسلام است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل -

16 - 123 - 7

7- اعتقاد به مرام ابراهيمى ( ع ) ، ناسازگار با هرگونه شرك به خدا

ملّة إبرهيم حنيفًا و ما كان من المشركين

برداشت فوق، با توجه به اين نكته است كه عبارت «ما كان من المشركين» تعريضى باشد به مشركان مكه كه از يك سو به حضرت ابراهيم(ع)، بنيان گذار كعبه، ارج مى نهادند، ولى از سوى ديگر شرك مىورزيدند.

402- علايق ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 124 - 15

15 - علاقه ابراهيم ( ع ) به ذريه خود و تمناى او براى رسيدن آنان به

مقامات معنوى

و من ذرّيتى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 128 - 3

3 - علاقه ابراهيم و اسماعيل ( ع ) به ذريه خويش

من ذريتنا أمة مسلمة لك

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 132 - 12

12 - علاقه به ايجاد گرايش هاى صحيح دينى در فرزندان ، از

ص: 306

خصلت هاى پيامبرانى ، چون ابراهيم و يعقوب ( ع )

و وصى بها إبرهيم بنيه و يعقوب يبنى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر -

15 - 53 - 4

4- حضرت ابراهيم ( ع ) ، به فرزنددار شدن و بقاى نسل خود علاقه مند بود .

نبشّرك بغلم

واژه «بشارت» در جايى به كار مى رود كه مورد علاقه و مايه سرور باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات

- 51 - 28 - 8،13

8 - حضرت ابراهيم ( ع ) در اشتياق داشتن فرزند

و بشّروه بغلم

13 - حضرت ابراهيم ( ع ) ، به فرزنددار شدن و بقاى نسل خود علاقه مند بود .

و بشّروه بغلم عليم

واژه «بشارت»، در جايى به كار مى رود كه مورد علاقه و مايه سرور باشد.

403- علم ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر -

15 - 58 - 5

5- حضرت ابراهيم ( ع ) از عذاب قوم لوط پيش از نزول آن ، توسط فرشتگان آگاه شده بود .

قال فما خطبكم . .. قالوا إنا أُرسلنا إلى قوم مجرمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 43 - 1،5،14

1- حضرت ابراهيم ( ع ) ، برخوردار از دانش و آگاهى هاى ويژه براى هدايت ديگران

يأبت إنّى

ص: 307

قد جاءنى من العلم ما لم يأتك

5- ابراهيم ( ع ) ، پيش از مناظره اش با آزر ، موحدى هدايت يافته و آگاه بود .

يأبت إنّى قد جاءنى من العلم ما لم يأتك فاتّبعنى أهدك صرطًا سويًّا

14- آگاهى هاى ويژه حضرت ابراهيم ( ع ) ، هدايت گر انسان ها به راه راست و به دور از افراط و تفريط

إنّى قد جاءنى من العلم ما لم يأتك فاتّبعنى أهدك صرطًا سويًّا

«سوىّ» به چيزى گفته مى شود كه از افراط و تفريط مصون باشد(مفردات راغب). و « صراطاً سويّاً»، يعنى راهى كه از تعادل كامل برخوردار و از افراط و تفريط به دور باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص -

38 - 45 - 7

7 - ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) ، مردان علم و عمل

إبرهيم و إسحق و يعقوب أُولى الأيدى و الأبصر

برداشت ياد شده مبتنى بر اين ديدگاه است كه «الأبصار» كنايه از علم و «الأيدى» كنايه از عمل باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات

- 51 - 31 - 2

2 - پى بردن حضرت ابراهيم ( ع ) به منحصر نبودن مأموريت فرشتگان در بشارت اعطاى فرزند به ايشان

و بشّروه بغلم . .. قال فما خطبكم أيّها المرسلون

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه در آيه شريفه سخنى از وجود رسالتى افزون بر

ص: 308

بشارت فرزند به ميان نيامده است و فرشتگان خود آن را آشكار نكرده اند; اما ابراهيم(ع) به اين نكته پى برده و رسالت اصلى فرشتگان را جويا شده است.

404- عمل به تكليف ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 106 - 2

2 - آشكار شدن درجه ايمان و خلوص ابراهيم ( ع ) و اسماعيل ( ع ) در جريان قربانى

إنّ هذا لهو البلؤا المبين

برداشت ياد شده از آن جا است كه آزمايش مؤمنان براى نماياندن درجه ايمان و اخلاص آنان است و ابراهيم(ع) و اسماعيل(ع) با سربلند بيرون آمدن از اين آزمايش بزرگ الهى، خلوص خود را در بلندترين مرتبه نشان دادند.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص -

38 - 45 - 7

7 - ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) ، مردان علم و عمل

إبرهيم و إسحق و يعقوب أُولى الأيدى و الأبصر

برداشت ياد شده مبتنى بر اين ديدگاه است كه «الأبصار» كنايه از علم و «الأيدى» كنايه از عمل باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - نجم -

53 - 37 - 1،8،9

1 - تلاش كامل و پيگير حضرت ابراهيم ( ع ) ، در اداى رسالت

و إبرهيم الذى وفّى

8 - « عن أبى حمزه عن أبى جعفر ( ع ) قال قلت له : ما عنى بقوله « و إبراهيم الذى وفّى » قال

ص: 309

كلمات بالغ فيهنّ ، قلت : و ما هنّ قال كان إذا أصبح قال : أصبحت و ربّى محموداً ، أصبحت لا اُشرك باللّه شيئاً و لا أدعوا إلهاً و

لا اتّخذ من دونه وليّاً - ثلاثاً - و إذا أمسى قال ها ثلاثاً ، قال : فأنزل اللّه عزّوجلّ فى كتابه « و إبراهيم الذى وفّى » . . . ;

ابى حمزه گويد: به امام باقر(ع) عرض كردم: خداوند از اين سخن «و إبراهيم الذى وفّى» چه قصد كرده است؟ فرمود: كلماتى بود كه ابراهيم(ع) مكرر آنها را مى خواند. عرض كردم: آن كلمات چه بود؟ فرمود: چون وارد صبح مى شد، مى گفت: «أصبحت و ربّى محموداً...» و اين كلمات را [صبحگاهان] سه بار تكرار مى كرد و چون وارد شب مى شد، سه بار همان كلمات را مى گفت. امام فرمود: پس خداوند در كتاب خود نازل فرمود: «و إبراهيم الذى وفّى».

9 - « عن أبى امامة قال رسول اللّه أتدرون ما قوله « و إبراهيم الذى وفّى » قالوا : اللّه و رسوله أعلم ، قال : وفّى عمل يومه بأربع ركعات كان يصلّيهنّ من أول النهار . . . ;

از ابى امامه نقل شده كه گفت: رسول خدا(صلی الله علیه و آله) فرمود: آيا مى دانيد مراد از اين سخن خدواند «و إبراهيم الذى وفّى» چيست؟ گفتند: خدا و رسولش آگاه ترند، حضرت فرمود: ابراهيم عمل خود را با چهار ركعت نماز - كه اول روز مى خواند - كامل مى كرد. ..».

405- عمل خير ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

-

ص: 310

21 - 73 - 11،12

11- ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( ع ) ، مأمور به انجام كار نيك ، برپاداشتن نماز و پرداخت زكات

و أوحينا إليهم فعل الخيرت و إقام الصلوة و إيتاء الزكوة

12- خداوند ، به ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( ع ) كار هاى نيك را شناساند و چگونگى انجام آنها را از طريق وحى به آنان آموخت .

و أوحينا إليهم فعل الخيرت

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه نصب «فعل الخيرات» به خاطر مفعول بودن آن براى «أوحينا» باشد. براين اساس وحى و الهام فعل خيرات مى تواند به اين معنا باشد كه خدا هر آن چه در ميزان الهى و در واقع، كار خير است به آنان شناساند و چگونگى انجام دادن آنها را از طريق وحى به آنان آموخت. و به سخن ديگر «أوحينا» متضمن معناى «علّمنا» است.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

11 - انبياء

- 21 - 90 - 15

15- انجام كار هاى خير ، مورد علاقه و سيره مستمر پيامبران الهى ، موسى ، هارون ، ابراهيم ، لوط ، اسحاق ، يعقوب ، نوح ، داوود ، سليمان ، ايوب ،

اسماعيل ، ادريس ، ذوالكفل ، يونس ، زكريا ، و يحيى ( عليهم السلام ) بود .

و لقد ءاتينا موسى و هرون . .. يحيى ... إنّهم كانوا يسرعون فى الخيرت

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - ص -

38 - 47

ص: 311

- 4

4 - ابراهيم ، اسحاق و يعقوب ( عليهم السلام ) ، از افراد خيّر و نيكوكار بودند .

و إنّهم . .. الأخيار

اخيار به دو معنا است: 1- جمع «خيّر» - با تشديد ياء - به معناى نيكوكار است. 2- جمع «خيْر» - به سكون ياء - در مقابل «شرّ» است. برداشت ياد شده مبتنى بر معناى نخست است.

406- عمل ناپسند در دوران ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات

- 51 - 28 - 3

3 - امتناع ميهمان از خوردن غذاى صاحب خانه ، امرى منفى و نگران كننده در فرهنگ مردم عصر ابراهيم ( ع ) *

قال ألا تأكلون . فأوجس منهم خيفة

نگران شدن ابراهيم(ع)، نشانگر اين است كه از نظر مردم عصر آن حضرت، نخوردن غذا به منزله تهديد به حساب مى آمده است.

407- عموميت برخورد با ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت

- 29 - 24 - 5

5 - واكنش خشونت آميز قوم ابراهيم به دعوت توحيدى او ، فراگير و عمومى بود .

فما كان جواب قومه إلاّ أن قالوا

408- عموى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 42 - 2

2- آزر ( پدر يا عموى حضرت ابراهيم ( ع ) ) ، مشرك و بت پرست بوده است .

إذ قال لأبيه يأبت لِمَ تعبد ما لايسمع

«آزر» يا پدر حضرت ابراهيم بوده است، چنانچه ظاهر برخى آيات

ص: 312

چنين

اقتضا دارد و برخى روايات نيز مؤيد آن است و يا اين كه مطابق برخى روايات ديگر عموى او بوده است. واژه «أب» در زبان عرب بر «عمو» نيز اطلاق مى گردد. در قرآن نيز در سوره بقره آيه صد و سى و سوم به همين معنا استعمال شده است (نعبد إلهك و إله آبائك إبراهيم و إسماعيل). دراين آيه لفظ «أب» در مورد «عمو» نيز به كار رفته، زيرا اسماعيل عموى يعقوب بوده است. گفتنى است كه برخى مفسران، آزر را جد مادرى ابراهيم دانسته اند.

409- عنايت به ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - عنكبوت

- 29 - 26 - 6

6 - حضرت ابراهيم ( ع ) ، خود را مورد توجه ويژه پروردگار مى دانست .

إنّى مهاجر إلى ربّى

410- عوامل اميدوارى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود -

11 - 74 - 6

6- بشارت يافتن ابراهيم ( ع ) به فرزنددار شدن در سن كهولت ، او را به پذيرش شفاعتش درباره قوم لوط ( برطرف شدن عذاب از آنان ) اميدوار ساخت .

فلما . .. جاءته البشرى يجدلنا فى قوم لوط

برداشت فوق، مقتضاى ترتب «يجادلنا . ..» بر «جاءته البشرى» است.

411- عوامل اندوه ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود -

11 - 70 - 2

2- خوددارى فرشتگان از خوردن غذاى ابراهيم ( ع ) ، موجب ناراحتى و ناخوشايندى او شد .

فلما رءآ أيديهم لاتصل إليه

ص: 313

نكرهم

412- عوامل برگزيدگى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 131 - 9

9 - تسليم بودن ابراهيم ( ع ) در برابر خدا ، دليل گزينش وى و شايستگى او

براى ملحق شدن به صالحان سراى آخرت

لمن الصلحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت

«إذ» در جمله «إذ قال . ..» حرف تعليل است، بيانگر علت گزينش ابراهيم و شايستگى او براى وارد شدن به جرگه صالحان مى باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل -

16 - 121 - 3

3- نقش عمده روحيه گوش به فرمان خدا بودن ، حق گرايى ، دورى از شرك و شكرگزارى حضرت ابراهيم ( ع ) ، در گزينش وى از سوى خدا

إن إبرهيم كان أُمّة قانتًا لله حنيفًا و لم يك من المشركين . شاكرًا لأنعمه اجتبه

خداوند، پس از بيان چهار صفت اكتسابى براى حضرت ابراهيم(ع)، مسأله انتخاب و برگزيده بودن او را مطرح ساخت. از ارتباط ميان اين دو كلام، استفاده مى شود كه كسب اوصاف معنوى و فضايل اخلاقى، در گزينش حضرت ابراهيم(ع) تأثير مهمى داشته است.

413- عوامل بى نيازى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 47 - 21

21- مهربانى و لطف خداوند به حضرت ابراهيم ( ع ) ، بى نيازكننده او از خانه و كاشانه آزر و محبت او

قال سلم عليك . .. إنّه كان بى حفيًّا

جمله

ص: 314

«إنّه كان بى حفيّاً» پاسخ ابراهيم(ع) به برخورد ناشايست آزر نيز مى باشد; يعنى اگر چه تو مرا از خانه طرد كرده و به رجم تهديد مى كنى، ولى لطف و عنايت خداوند براى من كافى است.

414- عوامل تربيت ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 131 - 4

4 - هدف از فرمان خداوند به ابراهيم ( لزوم تسليم بودن در برابر او ) رشد و تربيت وى بوده است .

إذ قال له ربه أسلم

برداشت فوق، با توجه به كلمه «رب» - كه به معناى مدبر و مربى - استفاده شده است.

415- عوامل ترس ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود -

11 - 70 - 4

4- خوددارى فرشتگان از تناول غذا ، عامل ترس ابراهيم ( ع ) از آنان شد .

فلما رءآ أيديهم لاتصل إليه نكرهم و أوجس منهم خيفة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات

- 51 - 28 - 2

2 - خوددارى ميهمانان از خوردن غذا ، مايه بيم و نگرانى حضرت ابراهيم ( ع )

قال ألا تأكلون . فأوجس منهم خيفة

«أوجس» معادل دو فعل «أحسّ و أضمر» مى باشد و تنوين «خيفة» براى تنويع است; يعنى، ابراهيم(ع) در درون خويش از آنان احساس نوعى ترس كرد.

416- عوامل خوشنامى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 50 - 4

4- خداوند

ص: 315

، خوش نامى و بلندآوازگى را ، به پاس پايدارى ابراهيم ( ع ) در توحيد ، به او و فرزندانش عنايت كرد .

فلمّا أعتزلهم . .. و جعلنا لهم لسان صدق عليًّا

417- عوامل خوشنامى فرزندان ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 50 - 4

4- خداوند ، خوش نامى و بلندآوازگى را ، به پاس پايدارى ابراهيم ( ع ) در توحيد ، به او و فرزندانش عنايت كرد .

فلمّا أعتزلهم . .. و جعلنا لهم لسان صدق عليًّا

418- عوامل ذكر ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 41 - 7

7- مقام نبوت و صدّيق بودن ابراهيم ( ع ) ، موجب تجليل و ياد از او در قرآن

واذكر فى الكتب إبرهيم إنّه كان صدّيقًا نبيًّا

جمله «إنّه كان صدّيقاً نبيّاً» به منزله تعليل براى «اذكر. ..» است.

419- عوامل رشد ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 131 - 4

4 - هدف از فرمان خداوند به ابراهيم ( لزوم تسليم بودن در برابر او ) رشد و تربيت وى بوده است .

إذ قال له ربه أسلم

برداشت فوق، با توجه به كلمه «رب» - كه به معناى مدبر و مربى - استفاده شده است.

420- عوامل رفع ترس ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود -

11 - 74 - 1

1- ترس و دلهره ابراهيم

ص: 316

( ع ) ، با پى بردن به ماهيت مهمانان خويش ( فرشته بودن آنان ) برطرف شد .

فلما ذهب عن إبرهيم الروع

«الروع» به معناى ترس و دلهره است و «ال» در آن عهد ذكرى است و اشاره به ترسى دارد كه به خاطر تناول نكردن فرشتگان از طعام ابراهيم(ع)، بر وى عارض شد.

421- عوامل رنج ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 106 - 3

3 - تكليف ابراهيم ( ع ) به ذبح فرزندش اسماعيل ، محنت و رنجى آشكار براى ايشان بود .

إنّ هذا لهو البلؤا المبين

يكى از معانى و كاربرهاى «بلاء»، محنت و رنج است و برداشت ياد شده با توجه به همين معنا و كاربرد مى باشد.

422- عوامل گمراهى مردم دوران ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم

- 14 - 36 - 1

1- از ديدگاه حضرت ابراهيم ( ع ) ، بت ها و بت پرستان عامل گمراهى

بسيارى از مردم در عصر او بودند .

اجنبنى و بنىّ أن نعبد الأصنام . ربّ إنّهنّ أضللن كثيرًا من الناس

423- عوامل هدايت ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل -

16 - 121 - 5

5- نقش عمده روحيه تسليم در برابر خدا ، حق گرايى ، دورى از شرك و شكرگزارى حضرت ابراهيم ( ع ) در هدايت شدنش به « صراط مستقيم »

إن إبرهيم كان أُمّة قانتًا لله حنيفًا و لم يك

ص: 317

من المشركين . شاكرًا لأنعمه اجتبه

424- عهد خدا با ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

14 - احزاب

- 33 - 7 - 3

3 - خداوند ، از پيامبراسلام (صلی الله علیه و آله) و نوح و ابراهيم و موسى و عيسى ( ع ) پيمان و تعهّدى شديد ، گرفته است .

و إذا أخذنا . .. و منك و من نوح و إبرهيم و موسى و عيسى ابن مريم و أخذنا منهم ميث

425- غضب ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 93 - 3

3 - شدت غضب و خشم ابراهيم ( ع ) ، به هنگام شكستن بت ها و معبودها

فراغ عليهم ضربًا باليمين

گفتوگوى ابراهيم(ع) با بت ها - با آن كه آن حضرت مى دانست كه آنها از سخن گفتن ناتوان اند - مى تواند به منظور تقويت روح غضب و خشم خود نيست به آنها باشد تا عمل شكستن آنها خشمگينانه انجام گيرد.

426- فرزند ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 110 - 3

3 - فرزنددار شدن ابراهيم ( ع ) و برجاى ماندن نام و آوازه نيك آن حضرت ، از پاداش هاى خداوند به ايشان

فبشّرنه بغلم حليم . .. سلم على إبرهيم . كذلك نجزى المحسنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

20 - بلد -

90 - 3 - 2

2 - اسماعيل ، فرزندى شايسته

ص: 318

براى ابراهيم ( ع )

و والد و ما ولد

تعبير «ما ولد» در مورد انسان - با آن كه درباره عاقلان، عبارت «من ولد» گفته مى شود - از تحسين برانگيز بودن موضوع حكايت دارد; زيرا كلمه «ما» - كه ابهام بيشترى دارد - نشان مى دهد كه حقيقت موضوع و عظمت آن، قابل تعريف نيست.

427- فرزند بزرگ ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم

- 14 - 39 - 8

8- اسماعيل ( ع ) ، پيش از اسحاق ( ع ) به دنيا آمد و از نظر سنى بزرگتر از او بود .

وهب لى على الكبر إسمعيل و إسحق

از تقدم ذكرى اسماعيل(ع) بر اسحاق(ع) در اين آيه و آيات مشابه تقدم سنى استفاده مى شود و تاريخ نيز مؤيد اين برداشت است.

428- فرزندان ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام -

6 - 84 - 1

1 - اسحاق و يعقوب(ع)، موهبت خداوند به ابراهيم(ع) بودند.

و وهبنا له إسحق و يعقوب

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف -

12 - 6 - 17

17- ابراهيم و اسحاق ( ع ) ، پدران يعقوب و يوسف ( ع ) بودند .

على أبويك من قبل إبرهيم و إسحق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم

- 14 - 35 - 10

10- حضرت ابراهيم ( ع )

ص: 319

از خداوند خواستار مصونيت خويش و فرزندانش از گرايش به بت پرستى شد .

و إذ قال إبرهيم ربّ . .. اجنبنى و بنىّ أن نعبد الأصنام

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم

- 14 - 39 - 4

4- اسماعيل و اسحاق ( ع ) ، فرزندان حضرت ابراهيم ( ع ) و هديه و بخشش الهى به او بود .

الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسمعيل و إسحق

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 49 - 5

5- اسحاق و يعقوب ( ع ) ، فرزندان ابراهيم و از پيامبران الهى بودند .

وهبنا له إسحق و يعقوب و كلاًّ جعلنا نبيًّا

اسحاق(ع)، فرزند ابراهيم(ع) بود، ولى يعقوب(ع) به دليل آيه بيست و هفتم سوره هود (و من وراء إسحاق يعقوب) فرزند اسحاق و نوه ابراهيم(ع) بوده است.

429- فرزندان ابراهيم(ع) و بت پرستى

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم

- 14 - 35 - 16

16- « عن أبى عبدالله ( ع ) . . . قال : . . . إن الله أمر إبراهيم ( ع ) أن ينزل إسماعيل بمكة ففعل فقال إبراهيم : « ربّ اجعل هذا البلد أمناً و اجنبى و بنىّ

أن نعبد الأصنام » فلم يعبد أحد من ولد إسماعيل صنماً قطُّ . . . ;

امام صادق(ع) . .. فرمود:... همانا خداوند به ابراهيم(ع) امر كرد كه اسماعيل را به

ص: 320

مكه اسكان دهد. پس ابراهيم(ع) بعد از انجام آن گفت: «ربّ اجعل هذا البلد أمناً و اجنبى و بنىّ أن نعبد الأصنام». پس هيچ يك از فرزندان اسماعيل هرگز بتى را نپرستيدند...».

430- فرزنددارى ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم

- 14 - 39 - 12،13

12- اسحاق و اسماعيل ( ع ) ، ثمره استجابت دعاى حضرت ابراهيم ( ع )

الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسمعيل و إسحق إن ربّى لسميع الدعاء

13- حضرت ابراهيم ( ع ) تا سالخوردگى فاقد فرزند و از فرزنددار شدنش از راه عوامل طبيعى و عادى مأيوس بود .

الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسمعيل و إسحق إن ربّى لسميع الدعاء

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر -

15 - 54 - 1

1- ابراهيم ( ع ) از دريافت خبر فرزنددار شدنش در دوران پيرى به شدت

شگفت زده شد .

قال أبشّرتمونى على أن مسّنى الكبر فبم تبشّرون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر -

15 - 55 - 1

1- تأكيد فرشتگان بر تحقق و عينيت يافتن بشارت پسردار شدن ابراهيم ( ع ) در دوران پيرى

قالوا بشرنك بالحقّ

مقصود از «بالحق» در آيه فوق يا خبر مطابق با واقع است و يا به معناى اين است كه بشارت ما حقيقت دار است (مجمع البيان). در هر صورت گوياى اين نكته است كه:

ص: 321

آنچه بشارت داده شد، تحقق يافتنى است و به وقوع خواهد پيوست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر -

15 - 56 - 3،4

3- شگفتى ابراهيم ( ع ) از فرزنددار شدن ، به خاطر نااميدى از رحمت خداوند نبود ; بلكه به سبب بعيد دانستن بچه دار شدن در كهنسالى بود .

فبم تبشّرون . .. فلاتكن من القنطين. قال و من يقنط من رحمة ربّه إلاّ الضالّون

ابراهيم(ع) در پاسخ توصيه فرشتگان به او كه «از فرزنددار شدن مأيوس نباش» فرمود: تنها گروه گمراهان از رحمت خدا مأيوسند. از اين پاسخ به دست مى آيد كه شگفتى ابراهيم(ع) از فرزنددار شدنش، به خاطر يأس از رحمت خدا نبود; بلكه صرفاً آن را يك امر شگفت آور مى دانست.

4- ابراهيم ( ع ) اميدوار به فرزنددار شدن در كهنسالى ، در پرتو لطف و رحمت الهى

فبم تبشّرون . .. فلاتكن من القنطين . قال و من يقنط من رحمة ربّه إلاّ الضالّون

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر -

15 - 57 - 2

2- بشارت به فرزنددار شدن ابراهيم ( ع ) كار فرعى و عذاب قوم لوط مأموريت اصلى و مهم فرشتگان بود .

إنا نبشّرك بغلم . .. قال فما خطبكم أيّها المرسلون

از اينكه حضرت ابراهيم(ع) پس از شناخت فرشتگان و دريافت بشارت فرزنددار شدن از مأموريت اصلى و مهم آنان سؤال كرد (فما خطبكم . ..) و اين مأموريت

ص: 322

طبق آيه بعد عذاب قوم لوط بود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

15 - صافات

- 37 - 100 - 3

3 - ابراهيم ( ع ) تا پيش از افكنده شدن در آتش و هجرت از موطن خود ، بى فرزند بود .

و قال إنّى ذاهب إلى ربّى سيهدين . ربّ هب لى من الصلحين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

18 - ذاريات

- 51 - 31 - 2

2 - پى بردن حضرت ابراهيم ( ع ) به منحصر نبودن مأموريت فرشتگان در بشارت اعطاى فرزند به ايشان

و بشّروه بغلم . .. قال فما خطبكم أيّها المرسلون

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه در آيه شريفه سخنى از وجود رسالتى افزون بر بشارت فرزند به ميان نيامده است و فرشتگان خود آن را آشكار نكرده اند; اما ابراهيم(ع) به اين نكته پى برده و رسالت اصلى فرشتگان را جويا شده است.

431- فضايل ابراهيم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

1 - بقره -

2 - 124 - 4،6،19

4 - ابراهيم ( ع ) ، همه آزمون هاى الهى را با موفقيت كامل به پايان رسانيد .

و إذ ابتلى إبرهيم ربه بكلمت فاتمهن

«اتمام» (مصدر أتمَّ) به معناى انجام دادن كار به طور كامل است. بنابراين «أتمهن»; يعنى، ابراهيم(ع) آن تكاليف را به طور كامل به انجام رسانيد.

6 - موفقيت ابراهيم ( ع ) در آزمون هاى

ص: 323

الهى ، موجب شايستگى او براى مقام امامت شد .

فاتمهن قال إنى جاعلك للناس إماماً

19 - ابراهيم ( ع ) ، از هرگونه ستمكارى مبرا و منزه بود .

إنى جاعلك للناس إماماً . .. قال لاينال عهدى الظلمين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

4 - نساء -

4 - 125 - 5،10

5 - حضرت ابراهيم ( ع ) ، انسانى متعادل و به دور از هرگونه انحراف و گرايش به باطل

و اتبع ملة إبرهيم حنيفاً

در برداشت فوق كلمه «حنيفاً»، توصيف براى «ابراهيم» گرفته شده است.

10 - پرهيز ابراهيم ( ع ) از انحراف و گرايش به باطل ، دليل گزينش وى به دوستى خداوند

ملة إبرهيم حنيفاً و اتخذ اللّه إبرهيم خليلا

بنابراين كه وصف «حنيفاً» زمينه چينى باشد براى «و اتخذ اللّه . ..» ; يعنى چون ابراهيم پيراسته از كجى و انحراف بود، خداوند او را به دوستى خويش برگزيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام -

6 - 79 - 6،7

6 - حقگرايى و گرايش به راه راست از ويژگيهاى حضرت ابراهيم(ع)

إنى وجهت وجهى للذى . .. حنيفا

7 - حنيف بودن ابراهيم(ع) زمينه رو كردن همه جانبه او به سوى خداى يگانه بود.

وجهت وجهى للذى . .. حنيفا

«حنف» به معناى گرايش از گمراهى به راه مستقيم و حق است. (راغب). چون «حنيفا» حال براى فاعل «وجهت» است، توصيفى براى

ص: 324

بيان ريشه و اساس اين گرايش مى تواند محسوب شود.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام -

6 - 84 - 10

10 - كثرت پيامبران و هدايت يافتگان در ذريه ابراهيم(ع)، پاداش نيكوكار بودن آن حضرت است.

و من ذريته . .. و كذلك نجزى المحسنين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام -

6 - 86 - 3

3 - ابراهيم، اسحاق، يعقوب، نوح، داوود، سليمان، ايوب، يوسف، موسى و هارون(ع) پيامبرانى بودند كه بر همه مردم عصر خويش برترى يافته بودند.

و وهبنا له إسحق و يعقوب . .. و كلا فضلنا على العلمين

برترى يافتن هر يك از پيامبران بر همه مردم - كه در اولين نظر از كلمه «العالمين» به ذهن مى آيد - مستلزم برترى يافتن هر يك از پيامبران بر ديگرى است. لذا نمى توان عموم «العالمين» را حقيقى دانست، بلكه داراى عموم عرفى بوده و ناظر به همه جوامع عصر خود آنهاست.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

5 - انعام -

6 - 161 - 10،11

10 - ابراهيم(ع)، مبرا از هر گونه انحراف

ملة إبرهيم حنيفا

11 - ابراهيم(ع)، انسانى موحد و به دور از شرك و مشركان

و ما كان من المشركين

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

7 - توبه -

9 - 114 - 15،17،18

15 - ابراهيم ( ع ) ،

ص: 325

اهل دعا و نيايش بسيار و شخصيتى حليم و بردبار بود .

إن إبرهيم لأوّه حليم

در روايتى از امام باقر(ع) نقل شده كه حضرت فرمودند: «لأوّاه الدعاء»: يعنى اوّاه كسى است كه بسيار دعا و نيايش كند.

17 - ابراهيم ( ع ) داراى رحمت فراوان نسبت به مردم و متأسف از هدايت ناپذيرى مشركان

إن إبرهيم لأوّه حليم

يكى ديگر از معانى كه اهل لغت براى «أوّاه» نوشته اند، رقّت و رحمت است. يعنى ابراهيم (ع) بسيار رقيق القلب و نسبت به مردم، بسيار مهربان بود. برداشت فوق بر اين اساس است كه جمله «إن إبراهيم لأوّاه» بيانگر علت وعده ابراهيم (ع) به آزر باشد ; يعنى، شدت رحمت ابراهيم (ع) سبب گرديد، براى جذب آزر به ايمان، وعده استغفار به وى بدهد.

18 - بردبارى و شكيبايى ابراهيم ( ع ) در راه هدايت مردم و انجام تكاليف الهى

إن إبرهيم لأوّه حليم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود -

11 - 69 - 10

10- حضرت ابراهيم ( ع ) ، از خصلت مهمان نوازى برخوردار بود .

فما لبث أن جاء بعجل حنيذ

تهيه غذايى نيكو و درنگ نكردن در آوردن آن، حكايت از روحيه مهمان نوازى ابراهيم(ع) دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - هود -

11 - 75 - 1

1- ابراهيم ( ع ) ، پيامبرى بردبار كه هرگز در مؤاخذه خطاكاران تعجيل نمى كرد .

إن إبرهيم لحليم

_______________________________

ص: 326

علل الشرايع، ص 550، ح 4، ب 340; نورالثقلين، ج 2، ص384، ح165.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

8 - يوسف -

12 - 6 - 21

21- فضيلت هاى يوسف ( ع ) و نعمت هاى عطا شده به او و حضرت ابراهيم و اسحاق ( ع ) و خاندان يعقوب ، جلوه هايى از ربوبيت خداوند

يجتبيك ربك . .. و يتم نعمته عليك و على ءال يعقوب ... إن ربك عليم

حكيم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم

- 14 - 36 - 13،14،15،16

13- حضرت ابراهيم ( ع ) الگو و مقتداى انسان ها و سير و سلوك او ، معيار حق و درستى رفتار آنهاست .

فمن تبعنى فإنه منّى و من عصانى

از اينكه حضرت ابراهيم(ع) اطاعت و عصيان از فرمانهاى خود را ملاك ارزش و خوبى قرار داد و خداوند نيز اين نكته را در مقام تحسين از او بيان فرمود، برداشت فوق به دست مى آيد.

14- ادب والا و عالمانه حضرت ابراهيم ( ع ) در سخن گفتن با خداوند متعال

و من عصانى فإنك غفور رحيم

از اينكه حضرت ابراهيم(ع) تكليف مخالفان خود را به خدا واگذاشته است استفاده مى شود كه عصيان از فرمان آن حضرت در حقيقت عصيان از امر خداست، پس حق تعيين تكليف بندگان هم با اوست.

15- شدت بردبارى حضرت ابراهيم ( ع ) در برخورد با مخالفان خويش

و من

ص: 327

عصانى فإنك غفور رحيم

اينكه حضرت ابراهيم(ع) تكليف مخالفان خود را به خدا واگذاشته و او را با

صفت غفران و رحمت ياد كرده است، بيانگر شدت بردبارى اوست.

16- شدت اميدوارى حضرت ابراهيم ( ع ) به غفران و رحمت الهى ، حتى نسبت به مردم هدايت ناپذير و مخالفان خود

و من عصانى فإنك غفور رحيم

از اينكه حضرت ابراهيم(ع) امر مخالفان خود را به خدا واگذاشته و صفت غفران و رحمت او را بر زبان جارى كرده است، برداشت فوق به دست مى آيد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - ابراهيم

- 14 - 37 - 8

8- حالت زارى و التماس حضرت ابراهيم ( ع ) در دعا و درخواست از خداوند

ربّ اجعل . .. ربّ إنّهنّ ... ربّنا إنى ... ربّنا ليقيموا ... ربّنا إنّك

برداشت فوق از تكرار كلمه «ربّ» و «ربّنا» استفاده گرديد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - حجر -

15 - 53 - 7

7- حضرت ابراهيم ( ع ) برخوردار از عنايت ويژه خداوند و بقاى نسل او ، مورد توجه خاص الهى بود .

قالوا لاتوجل إنا نبشّرك بغلم عليم

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل -

16 - 120 - 41

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل -

16 - 121 - 1

1- شكرگزارى

ص: 328

در برابر نعمت هاى الهى ، از اوصاف و ويژگى هاى حضرت ابراهيم ( ع )

إن إبرهيم كان . .. شاكرًا لأنعمه

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

9 - نحل -

16 - 122 - 1

1- ابراهيم ( ع ) ، برخوردار از مواهب و نيكى هاى خداوند در زندگى دنيوى

إن إبرهيم كان . .. و ءاتينه فى الدنيا حسنة

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 41 - 6،7

6- حضرت ابراهيم ( ع ) ، شخصيتى در اوج راستى و درستى و يگانگى در

گفتار و كردار بود .

إنّه كان صدّيقًا

(مفردات راغب).

7- مقام نبوت و صدّيق بودن ابراهيم ( ع ) ، موجب تجليل و ياد از او در قرآن

واذكر فى الكتب إبرهيم إنّه كان صدّيقًا نبيًّا

جمله «إنّه كان صدّيقاً نبيّاً» به منزله تعليل براى «اذكر. ..» است.

جلد - نام سوره

- سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 43 - 1،14

1- حضرت ابراهيم ( ع ) ، برخوردار از دانش و آگاهى هاى ويژه براى هدايت ديگران

يأبت إنّى قد جاءنى من العلم ما لم يأتك

14- آگاهى هاى ويژه حضرت ابراهيم ( ع ) ، هدايت گر انسان ها به راه راست و به دور از افراط و تفريط

إنّى قد جاءنى من العلم ما لم يأتك فاتّبعنى أهدك صرطًا سويًّا

ص: 329

سوىّ» به چيزى گفته مى شود كه از افراط و تفريط مصون باشد(مفردات راغب). و « صراطاً سويّاً»، يعنى راهى كه از تعادل كامل برخوردار و از افراط و تفريط به دور باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 47 - 12،18

12- برخورد ابراهيم ( ع ) با بت پرستان ، همراه با شكيبايى و سعه صدر بود .

سلم عليك سأستغفر لك ربّى

18- حضرت ابراهيم ( ع ) ، پيوسته مشمول نيكى و لطف ويژه خداوند بود .

إنّه كان بى حفيًّا

«حفىّ» يعنى كسى كه كمال نيكى و گراميداشت را در حق ديگرى دارد (برگرفته از «لسان العرب») و «كان» در اين موارد، مفيد ثبوت و دوام است، لذا مضمون جمله چنين است كه خداوند همواره مرا مورد عنايت و لطف خويش قرار داده است. از معانى «حفىّ»، «عالم» نيز مى باشد، ولى آنچه ذكر شد، با آيه تناسب بيشترى دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش

10 - مريم -

19 - 50 - 3

3- خداوند ، براى ابراهيم ، اسحاق و ي