المفصل فی صنعه الإعراب

اشاره

سرشناسه : زمخشری، محمودبن عمر، 467 - 538ق.

عنوان و نام پدیدآور : المفصل فی صنعه الإعراب/ تالیف أبی القاسم محمود بن عمر الزمخشری؛ و بذیله الکتاب المفضل فی شرح أبیات المفصل / قدم له و بوّبه الدکتور علی بو ملحم

مشخصات نشر : بیروت : دار و مکتبه الهلال ، 1413ق = 1993 = 1371

مشخصات ظاهری : 560 صفحه

موضوع : زبان عربی -- نحو -- متون قدیمی تا قرن 14

موضوع : زبان عربی -- اعراب -- متون قدیمی تا قرن 14

موضوع : زبان عربی -- تحقیق -- متون قدیمی تا قرن 14

شناسه افزوده:بو ملحم، علی

توضیح : «المفصل فی صنعه الاِعراب» تالیف ابوالقاسم محمود بن عمر زمخشری( م 538 ق) اثری فاخر و ارزشمند در بیان و آموزش قواعد زبان عربی می باشد که به قلمی رسا و بیانی شیوا، در سال 515 ق، به رشته تحریر درآمده است.در ذیل کتاب، حاشیه ای با عنوان «المفضل فی شرح ابیات المفصل» نیز چاپ گردیده که برای شرح و توضیح بیشتر عبارت های کتاب بسیار سودمند بوده و توسط محمد بدرالدین ابی فراس النعسانی الحلبی نگاشته شده است.

روش نویسنده در تألیف کتاب بدین گونه است که بعد از بیان نظر خود در یک مسأله، به نقد و بررسی دیدگاه دو مکتب کوفه و بصره در این موضوع می پردازد وبه دلیل این که وی متمایل به مدرسه بصره است، از این جهت در بیشتر مواقع، نظریات کوفیین را ضعیف شمرده و مذهب بصریین را با آوردن شواهدی از آیات قرآن کریم و اشعار مختلف، تقویت می نماید.

نویسنده در تقسیم بندی مباحث کتاب، به گونه ای عمل کرده است که خواننده در همان ابتدا با ساختار کلی کتاب آشنا می گردد. وی، کتاب را به چهار بخش ( اسماء، افعال، حروف و کلمات مشترک بین آن ها) تقسیم نموده است.

از زمان تألیف کتاب، نام و آوازه آن در مراکز علمی و آموزشی بلند بوده است تا جایی که- علاوه بر این که خود مولف، بر کتاب خود شرحی نوشته است، در حدود بیست و یک شرح مختلف نیز توسط دیگر دانشمندان زبان و ادبیات عربی برای آن نگاشته شده است که برخی از آن ها عبارتند از:

1- التخمیر، نوشته قاسم بن الحسین خوارزمی (م 617).

2- المحصل، ابوالبقاء عبدالله بن ابی عبدالله الحسین العکبری (م 616).

3- شرح المفصل فی صنعه الاعراب، ابوالبقاء بن یعیش (م 643).

4- المفضل، علی بن محمد بن عبدالصمد سخاوی (م 643).

ص: 1

اشاره

ص: 2

ص: 3

ص: 4

مقدمه

«المفصل فی صنعه الاعراب» کما سماه صاحبه ، والمفصّل فی النحو کما دعاه یاقوت الحموی وابن خلّکان وبروکلّمان ، والمفصل فی علم العربیه وفقا لأحدی طبعاته ، کتاب لا یحتاج إلی تعریف ، أو لأن یعرف ، لأنه منذ تألیفه سنه 515 ه ، 1121 م سار فی الآفاق وأقبل علیه طلاب العلم والباحثون یتدارسونه ویشرحونه. وقد أحصی بروکلمان له نحو واحد وعشرین شرحا. واقدم شرح له وضعه مؤلفه الزمخشری ذاته ، ثم توالت الشروحات علی الشکل التالی :

* التخمیر للقاسم بن الحسین الخوارزمی المتوفی سنه 617 ه 1220 م.

* المحصل لأبی البقاء عبد الله بن أبی عبد الله الحسین العکبری المتوفی سنه 616 ه 1219 م.

* شرح لأبی البقاء بن یعیش المتوفی سنه 643 ه 1245 م.

* المفضل لعلی بن محمد بن عبد الصمد السخاوی المتوفی سنه 643 ه 1245 م.

ص: 5

* سفر الصلاه وسفر الإفاده للسخاوی السابق.

* الإیضاح للقمان بن عمر بن الحاجب المتوفی سنه 646 ه 1249 م.

* المفضل لعبد الواحد بن عبد الکریم الأنصاری المتوفی سنه 651 ه 1253 م.

* المکمل لمظهر الدین الشریف الرضی محمد أکمله سنه 659 ه 1261 م.

* المحصل لکشف أسرار المفصل للمؤید یحیی بن حمزه بن السید المرتضی ابن رسول الله المتوفی سنه 749 ه 1348 م.

* الأقلید لأحمد بن قاسم الجندی الأندلسی من أعلام القرن الثامن الهجری.

* شرح لمجهول.

* شرح لأبی القاسم بن أحمد الصدیقی الأندلسی.

* شرح لمحمد بن محمد الخطیب فخر القسرخانی.

* المحصل لمحمد بن سعد المروزی.

* التاج المکلل للمهدی لدی الله أحمد بن یحیی المرتضی المتوفی سنه 840 ه 1437 م.

* شرح الشواهد لعمران بن الخوارزمی.

* الوشاح الحامدی المفضل علی مخدرات المفصّل لمحمد طیب المکی الهندی ، طبع فی المطبعه السعیدیه سنه 1318 ه.

ص: 6

* ذکر معانی أبنیه الأسماء الموجوده فی المفصل لابن مالک.

* شرح الشواهد لمجهول.

وآخر شرح للکتاب اضطلع به محمد بدر الدین أبی فراس النعسانی الحلبی ودعاه «المفضل فی شرح شواهد المفصل» وفرغ من تسویده ظهر یوم الخمیس سابع شهر شعبان سنه 1323 ه ، وطبع بالقاهره فی السنه نفسها علی هامش کتاب المفصل بعنوان : «کتاب المفصل فی علم العربیه» للإمام الزمخشری مع شرح شواهده للسید محمد بن بدر الدین أبی فراس النعسانی الحلبی.

وقد اعتمدنا هذا الشرح الأخیر الذی أفاد من الشروحات السابقه وأکملها (1). ولکننا رأینا من الخیر إدخال تعدیلات علیه أهمها تبویب الکتاب تبویبا جدیدا ، لأن الطبعه السابقه تفتقر إلی التبویب الواضح الشامل. ولقد راعینا تقسیم الزمخشری له إلی أربعه أقسام : قسم الأسماء ، وقسم الأفعال ، وقسم الحروف ، وقسم المشترک بینها. ولکننا فرعنا کل قسم إلی أبواب وأنواع وفصول. وهذا العمل الذی سها عنه المؤلف والشارح ، لا بد منه لیسهل علی القاریء الإحاطه بالموضوع. وعدا ذلک قمنا بمهمه أخری هی وضع عناوین فرعیه للفقر لنیسر علی القاریء تناول الماده وفهمها. هذا بالإضافه إلی إعاده النظر بتقسیم الفقر ، وتقسیم الجمل التی یتألف منها النص ، ووضع علامات الوقف بینها من نقطه وفاصله وقاطعه وإشاره استفهام وتعجب إلخ.

ص: 7


1- اعترف النعسانی فی شرحه بأنه أفاد من الشراح السابقین ولا سیما ابن یعیش.

وإذا رغبنا فی معرفه سبب سیروره هذا الکتاب وخلوده وجدناه فی أسلوبه المحکم الذی یتماز بالشمول والدقه والوضوح.

یتمثل الشمول ببحث جمیع المسائل التی تتعلق بقواعد اللغه العربیه ، لم یغادر منها شیئا ذا بال. تلک المسائل طرقها الذین سبقوه وقتلوها تنقیبا ونظرا ، وأماطوا اللثام عن غوامضها ، واسرفوا فی الجدال حولها ، وکونوا مذاهب ومدارس تمیزت عن بعضها البعض باختلاف الرؤیه إلی مسائل النحو ، وتباین مناهج الإستقراء والإستنباط والتقعید ، أهمها مدرسه البصره ومدرسه الکوفه ومدرسه بغداد. ونبغ أعلام کبار أرسوا أسس علم النحو ورفعوا بنیانه أمثال الخلیل بن أحمد الفراهیدی (1) (100 - 170) وسیبویه (2) (.. - 180 ه) والکسائی (3) (.. - 189 ه) والاخفش (.. - 215 ه) (4) وسواهم. وقد اطلع الزمخشری علی تصانیفهم وآرائهم ، وأشار إلی ذلک فی کتابه هذا. فهو یذهب مثلا إلی أن المنع من الصرف یحتاج إلی توافر اثنین من تسعه ، وتکرر واحد منها هی : العلمیه ، والتأنیث اللازم لفظا أو معنی ، ووزن الفعل ، والوصفیه ، والعدل من صیغه إلی أخری ، والجمع علی مفاعل ومفاعیل ، والترکیب ، والعجمه ، والألف والنون المضارعتان لألفی التأنیث فی نحو

ص: 8


1- ولد ومات بالبصره (100 - 170 ه) وعاش فقیرا صابرا. وهو استاذ سیبویه وواضع علم العروض وعلم المعجم. له کتاب العروض وکتاب العین.
2- سیبویه هو عمر بن عثمان الحارثی بالولاء. تتلمذ علی الخلیل فی البصره وناظر الکسائی فی بغداد فأجازه الرشید. ووضع «الکتاب» فی النحو.
3- هو علی بن حمزه الأسدی بالولاء ، امام فی اللغه والنحو والقراءه. نشأ فی الکوفه ، وسکن بغداد ، وتوفی بالری. أدب الرشید وولده الأمین. ألف «معانی القرآن».
4- هو سعید بن مسعده المجاشعی بالولاء ، نحوی وعالم باللغه ، من أهل بلخ ، سکن البصره وأخذ العربیه عن سیبویه. اهم کتبه تفسیر معانی القرآن ، والاشتقاق ، والقوافی. واکتشف بحر الخبب.

سکران وعثمان ، إلا لضروره الشعر. أما السبب الواحد فلیس مانعا أبدا برأیه. ثم یقول : «وما تعلق به الکوفیون فی إجازه منعه فی الشعر لیس یثبت. وما أحد سببیه أو أسبابه العلمیه فحکمه الصرف عند التنکیر کقولک رب سعاد وقطام لبقائه بلا سبب أو علی سبب واحد ، إلا نحو أحمر فإن فیه خلافا بین الأخفش وصاحب الکتاب. وما فیه سببان من الثلاثی الساکن الحشو کنوح ولوط منصرف فی اللغه الفصیحه التی علیها التنزیل لمقاومه السکون أحد السببین ، وقوم یجرونه علی القیاس فلا یصرفونه وقد جمعها الشاعر فی قوله :

لم تتلفع بفضل مئزرها

دعد ولم تسق دعد فی العلب».

فهو کما تری یبدی رأیه فی المسأله ثم یناقش آراء أصحاب مدرستی الکوفه والبصره ، فیشک فی رأی الکوفیین ، ویشیر إلی خلاف البصریین ، ویحکم القرآن والشعر.

وعند ما بحث فی الفاعل وعامله ذهب مذهب البصریین فی وجوب إعمال الأقرب من فعلین یسبقان الفاعل نحو ضربت وضربنی قومک ویقول : «قال سیبویه : ولو لم تحمل الکلام علی الآخر لقلت ضربت وضربونی قومک. وهو الواحد المختار الذی ورد به التنزیل ، وقال الله تعالی : (آتُونِی أُفْرِغْ عَلَیْهِ قِطْراً) وقال : (هاؤُمُ اقْرَؤُا کِتابِیَهْ) وإلیه ذهب أصحابنا البصریون. وقد یعمل الأول وهو قلیل ، ومنه قول عمر ابن أبی ربیعه : «تنخل فاستاکت به عود إسحل» وعلیه الکوفیون». فالزمخشری یعلن نسبته إلی مدرسه البصره ، وابتعاده عن مدرسه الکوفه.

ویؤثر ما ورد فی القرآن علی ما ورد فی الشعر العربی.

ویقف الزمخشری الموقف ذاته بصدد مسأله العامل فی إسم إن وخبرها. فیؤید البصریین الذین ینعتهم بأصحابه ، والذین یذهبون إلی أن رفع

ص: 9

خبر إن ونصب اسمها إنما هو أن إنّ ذاتها بنظرهم حرف مشبه بالفعل تعمل عمل الفعل. ویشرح مذهبهم ویستشهد علیه. بینما یشیر إلی رأی الکوفیین إشاره خاطفه بقوله : «وعند الکوفیین هو مرتفع (أی خبر إن) بما کان مرتفعا به فی قولک زید أخوک ، ولا عمل للخلاف فیه».

ویؤکد الزمخشری انحیازه إلی البصریین وابتعاده عن الکوفیین مره أخری عند ما یقول بشأن بناء فعل الأمر «وهو مبنی علی الوقف عند أصحابنا البصریین. وقال الکوفیون هو مجزوم بلام مضمره. وهذا خلف من القول».

ویبدو اعتماده الشدید علی سیبویه فی رجوعه الکثیر إلیه فی معظم المسائل ، وتبنیه آراءه ، وعدم مناقشته أو مخالفته. وکأنه وضع کتابه ، أی کتاب سیبویه فی النحو ، أمامه ، وراح یتتبع مسائله ، وکثیرا ما یورد کلامه حرفیا ، أو یورد الشواهد التی ساقها ، ویقول : وشاهد الکتاب کذا وکذا ، وعند سیبویه کذا وکذا ، وقال سیبویه.

ونراه یکثر الرجوع بعد سیبویه إلی الأخفش. وکثیرا ما اختلف هذان النحویان ، وتعارضت أفکارهما. ونلقی الزمخشری یذکر آراءهما دون أن یتخذ موقفا مؤیدا أو معارضا لأحدهما. فیقول مثلا بصدد ما التی تسبق فعل التعجب : «واختلفوا فی ما. فهی عند سیبویه غیر موصوله ولا موصوفه ، وهی مبتدأ ما بعده خبره. وعند الأخفش موصوله صلتها ما بعدها ، وهی مبتدأ محذوف الخبر. وعند بعضهم فیها معنی الإستفهام کأنه قیل : أی شیء أکرمه». ویؤکد هذا الموقف المحاید بین ذینک العالمین بصدد زیاده من فی الإضافه ویقول : «وهی مزیده فی نحو ما جاءنی من أحد راجع إلی هذا ، ولا تزاد عند سیبویه إلا فی النفی ، والأخفش یجوز الزیاده فی الإیجاب ویستشهد بقوله عز وعلا (یَغْفِرْ لَکُمْ

ص: 10

مِنْ ذُنُوبِکُمْ)».

ویمکن القول بصوره عامه إنّ الزمخشری یتبنی النحو البصری ویعتمده فی مفصله ، ولا یورد آراء النحویین الکوفیین إلا لتسفیهها أو نقدها. یبدو هذا فی قوله مثلا بصدد لیت : «لیت هی للتمنی کقوله تعالی : (یا لَیْتَنا نُرَدُّ). ویجوز عند الفراء (1) أن تجری مجری أتمنی فیقال : لیت زیدا قائما ، کما یقال أتمنی زیدا قائما. والکسائی یجیز ذلک علی إضمار کأن. والذی غرهما منها قول الشاعر : یا لیت أیام الصبا رواجعا». وقد ذکرت ما هو علیه عند البصریین». ولم یخرج عن هذا المنهج إلا نادرا ، فتسمعه یقول بصدد حرف التعلیل کی «... واختلف فی إعرابها ، فهی عند البصریین مجروره وعند الکوفیین منصوبه بفعل مضمر ، کأنک قلت : کی تفعل ما ذا. وما أری هذا القول بعیدا عن الصواب».

غیر أن خاصه الشمول التی یمتاز بها الکتاب یشوبها عیبان : نقص فی بعض المسائل ، وتجاوز للحد فی مسائل أخری. فمن المسائل التی لم یستوف البحث فیها اسم المفعول واسم الآله والفعل الماضی ، وحروف الإستثناء ، ونائب الفاعل. ومن المسائل التی جاوز فیها حد التقعید ذکر اللغات المختلفه فی المسأله الواحده. فهو عند ما یتحدث عن الوقف فی الکلمات المعتله الآخر وما قبله ساکن یقول إنّ حکمه حکم الصحیح ،

ص: 11


1- هو یحیی بن زیاد بن عبد الله الدیلمی (144 - 207 ه) امام الکوفیین واعلمهم باللغه والنحو. ولد فی الکوفه وانتقل الی بغداد ، وتولی تربیه ولدی المأمون فیها وتوفی فی طریق مکه وکان مع نبوغه فی اللغه والنحو فقیها متکلما ینزع الی الاعتزال. اهم کتبه : الممدود والمقصور ، ومعانی القرآن ، واللغات ، وما تلحن به العامه.

وإذا «کان الآخر ألفا قالوا فی الأکثر الأعرف هذه عصا وحبلی ، ویقول ناس من فزاره وقیس حبلی بالیاء ، وبعض طیء حبلو بالواو ، ومنهم من یسوی فی القلب بین الوقف والفصل ، وزعم الخلیل أن بعضهم یقلبها همزه فیقول هذه حبلأ ورأیت حبلأ ، وهو یضربها. وألف عصا فی النصب هی المبدله فی التنوین ، وفی الرفع والجر هی المنقلبه عند سیبویه ، وعند المازنی هی المبدله فی الأحوال الثلاث».

وفی مسأله التقاء الساکنین یقول «وقد حرکوا فی نحو ردّ ولم یرد بالحرکات الثلاث ، ولزموا الضم عند ضمیر الغائب ، والفتح عند ضمیر الغائبه. فقالوا ردّه وردّها. وسمع الأخفش ناسا من بنی عقیل یقولون مده وعضّه بالکسر ، ولزموا فیه الکسر عند ساکن یعقبه فقالوا : رد القوم ، ومنهم من فتح وهم بنو أسد فقال : فغضّ الطرف إنّک من نمیر .. وقد جد فی الهرب من التقاء الساکنین من قال دأبه وشأبه ، ومن قرأ : ولا الضألین ، ولا جأن. وهی عند عمرو بن عبید ومن لغته النقر فی الوقف».

وفی مسأله إبدال الحروف تطغی الخلافات علی معظم الحروف وتنفرد کل قبیله بلغه خاصه بحیث یعسر وضع قاعده عامه. فالهاء مثلا تبدل من الهمزه مخالفه طی فیقولون وهن فعلت فعلت بدل أن فعلت فعلت ، وهی مبدله من الألف المنقلبه عن الواو فی هنوات ، ومن الیاء فی هذه أمه الله ، ومن التاء فی طلحه وحمزه فی الوقف. وحکی قطرب أن فی لغه طیء : کیف البنون والبناه ، وکیف الأخوه والأخواه».

أما خاصه الدقه فتظهر فی التعاریف التی یضعها ، وهی تعاریف جامعه مانعه مختصره تخلو من الحشو والنافل وتنأی عن التعقید والإخلال بالفکره. فهو یعرف الکلمه مثلا فیقول : «الکلمه هی اللفظه الداله علی

ص: 12

معنی مفرد بالوضع». ویعرف الاسم بقوله : «الاسم هو ما دل علی معنی فی نفسه دلاله مجرده عن الإقتران». ویعرف الصفه بقوله : «هی الأسم الدال علی بعض أحوال الذات نحو طویل وقصیر وعاقل وأحمق وقائم وقاعد وسقیم وصحیح وفقیر وغنی وشریف ووضیع ومکرم ومهان».

بید إنّ الإمعان فی الإیجاز واستعمال الکلمات الدقیقه المعنی أو المصطلحه یسیء أحیانا إلی الوضوح ویسبب الإبهام. فهو مثلا فی کلامه علی انتصاب المنادی یقول إنّه ینصب لفظا أو محلا. «فانتصابه لفظا إذا کان مضافا کعبید الله ، أو مضارعا له لقولک یا خیرا من زید ویا ضاربا زیدا ویا مضروبا غلامه ، ویا حسنا وجه الأخ ، ویا ثلاثه وثلاثین ، أو نکره لقوله :

فیا راکبا إمّا عرضت فبلغا

ندامای من نجران ألا تلاقیا

وانتصابه محلا إذا کان مفردا معرفه لقولک یا زید ویا غلام ویا أیها الرجل ، أو داخله علیه لام الإستعانه أو لام التعجب ..». فقوله «إذا کان مفردا معرفه» مبهم لأنه یعنی بالمفرد غیر المضاف وشبهه ، ویعنی بالمعرفه ما کان معینا سواء کان علما أو غیر علم.

ومع ذلک نستطیع القول إنّ المفصّل یمتاز بالوضوح. ویعزی ذلک الوضوح إلی عاملین أساسیین هما کثره الأمثله وجلاء التصمیم. فالمؤلف لا یذکر قاعده أو یضع تحدیدا إلا ویسارع إلی ضرب الأمثله العدیده التی توضح ما یعنی وتزیل کل إبهام أو التباس یخامر الذهن. تلک الأمثله یستقیها من مصدرین کبیرین هما الشعر والقرآن ، أو یضعها بنفسه ، ویستعین بعلماء اللغه الذین سبقوه کأبی عمرو بن العلاء والخلیل بن أحمد الفراهیدی وثعلب وقطرب وسواهم وکثیرا ما یتبنی الشواهد التی ذکرها سیبویه فی الکتاب.

ص: 13

أما جلاء التصمیم فیتمثل فی تقسیم مسائل النحو تقسیما محکما متماسکا بینا یستطیع القاریء أن یطل علی هذا العلم أو یشرف علیه فیری مختلف جوانبه وأجزائه وکأنه یری مدینه عامره من برج عال.

لقد قسم الکتاب أربعه أقسام هی الأسماء والأفعال والحروف والمشترک. وصنف الأسماء إلی معربه ومبنیه ، ومثناه ، وجموع ، ومعرفه ونکره ، ومذکر ومؤنث ، ومصغر ، ومنسوب ، وعدد ، ومقصور وممدود ، وشبه فعل ، ومصدر ، واسم فاعل ، واسم مفعول ، وصفه مشبهه ، وافعل تفضیل ، وإسمی الزمان والمکان واسم الآله ، والأسم الثلاثی ، والاسم الرباعی. وفصل الأسماء المعربه إلی مرفوعات ومنصوبات ومجرورات وتوابع. فالمرفوعات تشمل الفاعل ، والمبتدأ والخبر ، واسم کان واخواتها ، وخبر ان واخواتها ، وخبر لا النافیه للجنس. وتضم المنصوبات المفعول به ، والمفعول المطلق ، والمنادی والاختصاص والتحذیر ، والمفعول فیه ، والمفعول معه ، والمفعول له ، والحال ، والتمیز ، والاستثناء ، وخبر ما ولا المشبّهتین بلیس ، والخبر والاسم فی بابی کان وإنّ. والتوابع تحوی التأکید والصفه والوصف بالجمل والبدل والبیان. أما المبنیه من الأسماء فهی سبعه : الضمائر والاشاره والوصل واسماء الأفعال والأصوات والظروف والمرکبات والکنایات.

والقسم الثانی من الکتاب یتناول الأفعال. ویصنفها المؤلف إلی مضارع ، وماض ، وأمر ، ومتعد وغیر متعد ، ومجهول ، وأفعال قلوب ، وأفعال ناقصه ، وأفعال مقاربه ، ومدح وذم ، وتعجب ، وثلاثی ومزید ورباعی.

والقسم الثالث یشمل الحروف التی یصنفها المؤلف إلی حروف

ص: 14

الإضافه ، والحروف المشبهه بالفعل ، وحروف عطف ، وحروف نفی ، وحروف تنبیه ، وحروف نداء ، وحروف تصدیق ، وإعجاب ، وحروف خطاب ، وحروف صله وحروف التفسیر ، وحروف مصدریه ، وحروف تخصیص ، وحروف تقریب ، وحروف استقبال ، وحروف استفهام ، وحروف شرط ، وحروف تعلیل ، واللامات ، وتاء التأنیث ، ونون التأکید وهاء السکت ، وشین الوقف ، والتنوین ، وحرف الإنکار ، وحروف التذکیر والقسم.

أما القسم الرابع من الکتاب فهو یدعوه المشترک ویبحث فی الإماله ، والوقف ، والتقاء الساکنین ، وحکم أوائل الکلم ، وزیاده الحروف ، وإبدال الحروف ، والإعتدال ، والإدغام ..

هذا هو کتاب المفصل الذی جاء آیه فی إحکامه وإحاطته ووضوحه مما جعله عمده فی علم النحو أو صنعه الإعراب حسب تعبیر المؤلف ، وحمل الناس علی اعتماده فی التدریس والتحصیل علی مر العصور. ولعلّ هذا ما توخاه الزمخشری عند ما قال فی مقدمه الکتاب : «لقد ندبتنی ما بالمسلمین من الأرب إلی معرفه کلام العرب ، وما بی من الشفقه والحدب علی أشیاعی من حفده الأدب لأنشاء کتاب فی الإعراب محیط بکافه الأبواب ، مرتب ترتیبا یبلغ بهم الأمد البعید بأقرب السعی ، ویملأ سجالهم بأهون السقی ، فأنشأت هذا الکتاب المترجم بکتاب المفصل فی صنعه الإعراب ...».

وثمه دافع آخر حمله علی تألیف الکتاب أفصح عنه فی المقدمه أیضا هو الرد علی الشعوبیه الذین یکرهون العربیه ولغتهم ویجحدون فضلها وینهون عن تعلمها وتعلیمها. ویذهب إلی أن العربیه هی لغه القرآن ولا یمکن فهم القرآن والإسلام بدون التضلع من اللغه العربیه. وإن جمیع

ص: 15

العلوم الإسلامیه من فقه وکلام وتفسیر وأخبار تفتقر إلی العربیه «ومن یجتریء علی تعاطی تأویل القرآن بدون تحصیل الأعراب رکب عمیاء ، وخبط خبط عشواء ، وقال ما هو تقول وافتراء وهراء ، وکلام الله منه براء».

بهذا الکلام خاطب أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشری الشعوبیین الذین استشری أمرهم فی زمنه ووطنه حتی نادوا بعدم تعلم اللغه العربیه أو تعلیمها. وأعلن أنه براء منهم وأنه علی العکس متعصب للعرب ولغتهم ، فخور بأنه أحد علماء العربیه. وقد نسب إلی مسقط رأسه زمخشر حیث أبصر النور سنه 467 ه 1075 م. وقام بعده أسفار فی طلب العلم وأخذ عن أبی مضر محمود بن جریر الطبی الأصبهانی وغیره. ووقع فی أحد أسفاره عن الدابه وهو ذاهب إلی بخاری فقطعت رجله ، وقیل إنّ قطعها کان بسبب البرد الشدید ، أو بسبب دعاء أمه علیه عند ما رأته یربط عصفورا بخیط ویقطع قائمته. واضطر إلی أن یتخذ رجلا من خشب.

وحج إلی مکه حیث جاور مده من الزمن فلقب بجار الله. وکان معتزلی المذهب مجاهرا بذلک حتی إنه کتب فی مقدمه کتاب الکشاف فی تفسیر القرآن : الحمد لله الذی خلق القرآن. فقیل له : لن یقرأه أحد ، فغیر الجمله بقوله : الحمد لله الذی جعل القرآن. وله عدا الکشاف والمفصل کتب عدیده فی النحو والبلاغه والأدب والحکم وأصول الدین وفروعه (1).

ص: 16


1- راجع حول ترجمه المؤلف وکتبه : یاقوت الحموی ، معجم البلدان ، ج 7 ، ص 147 - 151 ، طبعه مرجلیوث ، القاهره. - ابن خلکان ، وفیات الاعیان ، ج 5 ، 168 - 174 ، طبعه دار الثقافه ، بیروت. بروکلمان ، تاریخ الأدب العربی ، ج 5 ، دار المعارف ، القاهره.

مقدمه المؤلف

قال الأستاذ الإمام الأجلّ فخر خوارزم رئیس الأفاضل القاسم محمود ابن عمر الزمخشریّ رحمه الله علیه «الله أحمد» علی أن جعلنی من علماء العربیه. وجبلنی علی الغضب للعرب والعصبیه. وأبی لی أن أنفرد عن صمیم أنصارهم وأمتاز ، وأنضوی إلی لفیف الشّعوبیه وأنحاز. وعصمنی من مذهبهم الذی لم یجد علیهم إلا الرشق بألسنه اللاعنین ، والمشق بأسنه الطاعنین. وإلی أفضل السابقین والمصلین ، أوجه أفضل صلوات المصلین ، محمد المحفوف من بنی عدنان بجماجمها وأرحائها ، النازل من قریش فی سره بطحائها ، المبعوث إلی الأسود والأحمر بالکتاب العربیّ المنوّر. ولآله الطیبین أدعو الله بالرّضوان ، وأدعوه علی أهل الشقاق والعدوان.

**********

مقدمه الشارح

الحمد لله حمدا یلیق بجلاله ، وصلّی الله علی سیدنا محمد وصحبه وآله ، وسلم تسلیما کثیرا ، وبعد فهذا مختصر من القول فی شرح أبیات المفصل للأستاذ علامه الدنیا فخر خوارزم جار الله أبی القاسم محمود بن عمر الزمخشری تغمده الله برحمته ورضوانه ، وأسکنه فسیح جنانه. فسرت به غریب ألفاظها ، وأعربت عن غامض وجوه إعرابها ، وأزالت به اللبس عن خفی من معانیها ، وبینت فیه مواضع الاستشهاد فیها. ونسبت کل بیت إلی قائله إلا ما لم ار نسبته إلی أحد فأقول لم أر من نسبه إلی قائله فإن کان فی قائله اختلاف ذکرت کلام العلماء فیه

ص: 17

ولعل الذین یغضّون من العربیه ویضعون من مقدارها ، ویریدون أن یخفضوا ما رفع الله من منارها ، حیث لم یجعل حیره رسله وخیر کتبه فی عجم خلقه ولکن فی عربه ، لا یبعدون عن الشعوبیه منابذه للحقّ الأبلج ، وزیغا عن سواء المنهج. والذی یقضی منه العجب حال هؤلاء فی قله إنصافهم ، وفرط جورهم واعتسافهم. وذلک أنهم لا یجدون علما من العلوم الإسلامیه فقهیّا وکلامها وعلمی تفسیرها وأخبارها إلا وافتقاره إلی العربیه بین لا یدفع ، ومکشوف لا یتقنّع. ویرون الکلام فی معظم أبواب أصول الفقه ومسائلها مبنیا علی علم الإعراب والتفاسیر مشحونه بالروایات عن سیبویه والأخفش والکسائیّ والفراء وغیرهم من النحویین البصریین والکوفیین والإستظهار فی مآخذ النصوص بأقاویلهم ، والتشبث بأهداب فسرهم وتأویلهم. وبهذا اللسان مناقلتهم فی العلم ومحاورتهم ، وتدریسهم ومناظرتهم. وبه تقطر فی القراطیس أقلامهم. وبه تسطر الصکوک والسجلات حکامهم. فهم ملتبسون بالعربیه أیه سلکوا غیر منفکین منها أینما وجّهوا کلّ علیها حیثما سیّروا. ثمّ إنهم فی تضاعیف ذلک یجحدون فضلها وتعلیمها ، ویدفعون خصلها ، ویذهبون عن توقیرها وتعظیمها ، وینهون عن تعلّمها وتعلیمها ، ویمزقون أدیمها ، ویمضغون لحمها. فهم فی ذلک علی المثل السائر : الشعیر یؤکل ویذمّ ، ویدّعون الإستغناء عنها. وإنهم لیسوا فی شقّ منها. فإن صحّ ذلک فما بالهم لا یطلّقون اللغه رأسا والإعراب ، ولا یقطعون بینهما وبینهم

**********

وان کان فی ألفاظ البیت اختلاف فی الروایه سردتها وعزوت کل روایه إلی راویها أو إلی الکتاب الذی وجدتها فیه مع بیان معناها ، وختمت الکلام علی کل بیت ببیان معناه إن کان فی المعنی غموض وإجمال وإلا ترکت ذلک واعتمدت علی ذهن القاریء فی فهم المعنی ولم أنقل من ألفاظ القصیده التی منها بیت الشاهد إلا مطلع القصیده غالبا أو ما یتوقف علیه فهم معنی البیت أو ظهور وجه الاعراب فیه علی الدوام. واقتصرت من وجوه الاعراب علی المذهب المشهور والقول المنصور وما لا یحتاج فی تصحیحه أو توضیحه إلی تقدیر بعید أو نکلف شدید. وأعرضت عما سوی هذا من مهجور الأقوال وشاذها فانما المقصود من علم العربیه إقامه اللسان ومجانبه الخطأ فی الاعراب واللحن فی القول لیتوسل بذلک إلی فهم معانی کلام

ص: 18

الأسباب؟ فیطمسوا من تفسیر القرآن آثارهما ، وینفضوا من أصول الفقه غبارهما. ولا یتکلموا فی الإستثناء فإنه نحو ، وفی الفرق بین المعرّف والمنکر فإنه نحو ، وفی التعریفین تعریف الجنس وتعریف العهد فإنهما نحو ، وفی الحروف کالواو والفاء وثم ولام الملک ومن التبعیض ونظائرها ، وفی الحذف والإضمار ، وفی أبواب الإختصار والتکرار ، وفی التطلیق بالمصدر واسم الفاعل ، وفی الفرق بین أنّ وإنّ وإذا ومتی وکلما وأشباهها مما یطول ذکره ، فإن ذلک کلّه من النحو. وهلّا سفهوا رأی محمد بن الحسن الشیبانیّ رحمه الله فیما أودع کتاب الإیمان؟ وما لهم لم یتراطنوا فی مجالس التدریس وحلق المناظره ، ثم نظروا هل ترکوا للعلم جمالا وأبّهه؟ وهل أصبحت الخاصه بالعامه مشبّهه؟ وهل انقلبوا هزأه للساخرین وضحکه للناظرین؟ هذا وإن الإعراب أجدی من تفاریق العصا. وآثاره الحسنه عدید الحصی. ومن لم یتق الله فی تنزیله ، فاجترأ علی تعاطی تأویله ، وهو غیر معرب ، فقد رکب عمیاء وخبط خبط عشواء ، وقال ما هو تقوّل وافتراء وهراء ، وکلام الله منه براء. وهو المرقاه المنصوبه إلی علم البیان ، المطلع علی نکت نظم القرآن ، الکافل بإبراز محاسنه ، الموکل بإثاره معادنه ، فالصّادّ عنه کالسّادّ لطرق الخیر کیلا تسلک ، والمرید بموارده أن تعاف وتترک.

ولقد ندبنی ما بالمسلمین من الإرب ، إلی معرفه کلام العرب ، وما بی من الشفقه والحدب ، علی أشیاعی من حفده الأدب ، لإنشاء کتاب فی

**********

الله جل شأنه والاحاطه بأسرار تنزیله. ومثل هذا الذی ذکرنا لک أننا خاشینا الخوض فیه إن لم یکن صارفا عما ذکرنا من الغرض من علم الاعراب فهو من غیر شک إضاعه للوقت فیما لا یفید وأشغال للنفس بلا جدوی. وجدیر بذی اللب أن لا یصرف شیئا من أمره فی مثل هذا. وما زال علم العربیه سهلا علی محاوله قریبا من ید متناوله والناس فی معرفته سواسیه غیر نفر کانوا فی عداد الانعام حتی أدخل العلماء فیه ما لیس منه وشوهوا وجه محاسنه وضیقوا مسالکه فشق علی طالبیه وقل جدا عدد المشتغلین فیه. ثم لبس بعد الألف من الهجره النبویه ثوبا غیر ثوبه الثانی فصار أشبه شیء بعلم التوحید فی العصرین الأول والثانی من تدوینه وإقبال العلماء علیه. وصارت تقام البراهین وتشاد الأقیسه علی مسائله وملحقاتها ومستتبعاتها

ص: 19

الإعراب ، محیط بکافه الأبواب ، مرتب ترتیبا یبلغ بهم الأمد البعید بأقرب السعی ، ویملأ سجالهم بأهون السقی. فأنشأت هذا الکتاب المترجم بکتاب المفصل فی صنعه الاعراب مقسوما أربعه أقسام : القسم الأول فی الأسماء. القسم الثانی فی الأفعال. القسم الثالث فی الحروف. القسم الرابع فی المشترک من أحوالها. وصنفت کلا من هذه الأقسام تصنیفا ، وفصلّت کل صنف منها تفصیلا. حتی رجع کلّ شیء إلی نصابه واستقرّ فی مرکزه. ولم أدّخر فیما جمعت فیه من الفوائد المتکاثره ونظمت من الفرائد المتناثره مع الإیجاز غیر المخل ، والتلخیص غیر الممل ، مناصحه لمقتبسیه أرجو أن أجتنی منها ثمرتی. دعاء یستجاب ، وثناء یستطاب. والله سبحانه وعزّ سلطانه ولیّ المعونه علی کلّ خیر والتأیید. والملیء بالتوفیق فیه والتسدید.

**********

وما ضم الیها وقرن معها کما تقام علی المطالب العقلیه والمسائل النظریه. وجعل ذلک کله بین تلک القواعد الصغیره القلیله. وأطلق علی هذا المزیج اسم العربیه فیبست بعد الذبول أزهاره ، واندرست بعد العفاء آثاره ، وصار أعقد من ذنب الضب ، فربما اشتغل به طالبه وهو فی قماطه ومات بعد أن جاوز أرذل العمر وهو لم ینته إلی أوساطه. وهذا من سوء اختیار المتوسطین وشده جمود المتأخرین. ولو وفق الناس المشتغلون بهذا العلم للرجوع إلی ما ألفه المتقدمون فیه لحصلوا منه الکثیر فی الزمن الیسیر. والله المسؤول أن یوفقنا لاکماله کما شرعنا فیه وأن یصرف وجوهنا إلی صوب الصواب فی بیان معانیه ، وهذا أوان الشروع فی المقصود بعون الله الملک المعبود.

ص: 20

القسم الأول : الأسماء

اشاره

ص: 21

ص: 22

الباب الأول : اسم الجنس واسم العلم

معنی الکلمه والکلام

الکلمه هی اللفظه الداله علی معنی مفرد بالوضع. وهی جنس تحته ثلاثه أنواع : الأسم والفعل والحرف. والکلام هو المرکب من کلمتین أسندت إحداهما إلی الأخری. وذاک لا یتأتی إلا فی إسمین کقولک : زید أخوک ، وبشر صاحبک. أو فی فعل وإسم نحو قولک : ضرب زید ، وانطلق بکر. وتسمی الجمله.

الأسم هو ما دل علی معنی فی نفسه دلاله مجرده عن الإقتران. وله خصائص منها جواز الإسناد إلیه ، ودخول حرف التعریف والجرّ والتنوین والإضافه.

ومن أصناف الأسم اسم الجنس ، وهو ما علق علی شیء وعلی کل ما أشبهه. وینقسم إلی اسم عین ، واسم معنی. وکلاهما ینقسم إلی اسم غیر صفه ، واسم هو صفه. فالأسم غیر الصفه نحو رجل وفرس وعلم وجهل. والصفه نحو راکب وجالس ومفهوم ومضمر.

أنواع العلم

ومن أصناف الأسم العلم ، وهو ما علق علی شیء بعینه غیر متناول ما أشبهه. ولا یخلو من أن یکون اسما کزید وجعفر ، أو کنیه کأبی عمرو وأم

ص: 23

کلثوم ، أو لقبا کبطه وقفه. وینقسم إلی مفرد ومرکب ومنقول ومرتجل. فالمفرد نحو زید وعمرو ، والمرکب إما بالجمله نحو برق نحره تأبط شرا وذرّی حبّا وشاب قرناها ویزید فی مثل قوله :

نبّئت أخوالی بنی یزید

ظلما علینا لهم فدید (1)

وأما غیر جمله إسمان جعلا إسما واحدا نحو. معد یکرب وبعلبک وعمرویه ونفطویه. أو مضاف ومضاف إلیه کعبد مناف وامریء القیس والکنی. والمنقول علی سته أنواع ، منقول عن اسم عین کثور وأسد ،

ص: 24


1- لم أر أحدا نسبه إلی قائله غیر العینی فانه ذکر فی شرح شواهد الالفیه انه لرؤبه ابن العجاج. ولیس هو فی دیوان شعره والله أعلم. اللغه : نبئت علی صیغه المجهول بمعنی أخبرت وأصله من النبأ وهو الخبر. یقال نبأ تنبئه بمعنی أعلم إعلاما. وهو من الأفعال التی تتعدی إلی ثلاثه مفاعیل. والأصل فی نبأ أنه بمعنی أخبر إلا أنه لما استلزم معنی الاعلام من حیث أن الاخبار المستقیم لا یکون إلا عن ظن أو علم عدی تعدیته. (أخوالی) : جمع خال وهو أخو الأم. (بنی یزید) مرکب إضافی أصله بنین لیزید فلما أضیف حذفت النون واللام. ویزید علم شخص وهو بالیاء وقال ابن یعیش صوابه بالتاء اسم رجل والیه تنسب البرود الیزیدیه (والظلم) وضع الشیء فی غیر موضعه (والفدید) الصباح. وفی الحدیث إن الجفاء والقسوه فی الفدّادین وهو أصواتهم فی حروثهم ومواشیهم. الإعراب : نبئت فعل ماض مبنی لما لم یسم فاعله. وضمیر المتکلم فیه مفعول أول أقیم مقام الفاعل. (وأخوالی) منصوب تقدیرا علی أنه مفعول ثان له (وبنی یزید) منصوب علی أنه بدل من اخوالی أو عطف بیان منه. (وظلما) مفعول من أجله أو مصدر فی محل الحال. والحال جمله محذوفه تقدیرها فی حال کونهم یظلمون علینا ظلما کما هو مختار أبی علی الفارسی فی قولهم أرسلها العراک أی تعترک العراک. وقوله (لهم فدید) جمله ابتدائیه فی موضع مفرد منصوب علی أنه مفعول ثالث لنبئت تقدیره فادین (والشاهد) فیه أن یزید اسم علم منقول عن المرکب الاسنادی لأن یزید فیه جزآن الفعل وضمیر الفاعل فإذا سمی به فإما أن یسمی بکلا الجزأین وحینئذ یبنی علی الضم دائما وإما أن یسمی بالجزء الأول وحینئذ یمنع من الصرف للعلمیه ووزن الفعل. فلما جاء هنا مضموما دل ذلک علی أنه منقول عن المرکب الاسنادی. (والمعنی) أن لهؤلاء الأقوام فدیدا وصیاحا من أجل ظلمهم علینا.

ومنقول عن اسم معنی کفضل وإیاس ، ومنقول عن صفه کحاتم ونائله ، ومنقول عن فعل إما ماض کشمر وکعسب ، وإما مضارع کتغلب ویشکر ، وإما أمر کاصمت فی قول الراعی :

أشلی سلوقیّه باتت وبات بها

بوحش إصمت فی أصلابها أود (1)

وأطرقا فی قول الهذلی :

علی أطرقا بالیات الخیام

إلا الثّمام وإلا العصیّ (2)

ومنقول عن صوت کببّه ، وهو نبز عبد الله بن الحارث بن نوفل ،

ص: 25


1- ذکر فی لسان العرب أنه للراعی واسمه عبید بن حصین النمری من قصیده یمدح بها عبد الله بن معاویه بن أبی سفیان وأولها : طاف الخیال بأصحابی وقد هجدوا من أم علوان لا نحو ولا صدد اللغه : أشلی کلبه بالصید أغراه به. وسلوقیه نسبه إلی سلوق قریه بالیمن تنسب الیها الدروع ، والکلاب السلوقیه. وإصمت اسم علم علی المفازه سمیت بذلک لأن سالکها یقول لرفیقه اسکت لا یشعر بنا أحد. وأصلاب جمع صلب وهو من الظهر کل شیء فیه فقار وأود إعوجاج. الاعراب : أشلی فعل ماض فاعله ضمیر یعود إلی الصائد. وسلوقیه صفه موصوف محذوف هو المفعول أی کلابا سلوقیه. وقوله بها متعلق بباتت. وقوله بوحش إصمت متعلق ببات. وقد تنازع هنا الفعلان باتت وبات فی معمول ظاهر بعدهما وهو بوحش إصمت فذهب الشاعر مذهب البصریین فاعمل الثانی وأضمر المعمول فی الأول وهو بها. وجمله باتت وبات بها فی محل نصب صفه لسلوقیه. وقوله فی أصلابها أود جمله ابتدائیه صفه لسلوقیه أیضا. (والشاهد فیه) أن إصمت اسم علم منقول عن فعل الأمر وإنما کسرت میمه مع أنه من باب نصر ینصر والقیاس یقتضی ضمها لأنه جاء صمت یصمت من باب ضرب یضرب. وقیل إنما کسرت المیم إشعارا بالنقل (والمعنی) أن الصائد أغری کلابا سلوقیه باتت تلک الکلاب وبات ذلک الصائد بذلک الموضع. وأن فی أصلاب تلک الکلاب اعوجاجا. وإنما وصفها بذلک لیدل علی شده سرعتها فی عدوها.
2- البیت لأبی ذؤیب خویلد بن خالد الهذلی من قصیده طویله مطلعها : عرفت الدیار کرقم الدوی یزبرها الکاتب الحمیری. اللغه : أطرقا اسم علم علی المفازه من أطرق أی أسکت وانظر إلی الأرض کأن السائر فیها یقول لرفیقیه اسکتا وانظرا إلی الأرض لا تضلا فتهلکا. وبالیات جمع بالیه. والثمام نبت یسد به جوانب الخیمه والعصی جمع عصا. الاعراب : علی اطرقا متعلق بعرفت فی البیت قبله. وبالیات منصوب علی انه حال من الدیار فی البیت قبله أیضا. واضافه بالیات إلی الخیام اضافه البیان نظیر قولهم أخلاق ثیاب. ویروی بالیات بالرفع فهو مبتدأ خبره علی أطرقا. وقوله الا الثمام وإلا العصی استثناء منقطع لأنه استثناء من موجب یروی إلا الثمام بالنصب والرفع. فالأول ظاهر لأنه استثناء من موجب کما قلنا. والرفع علی الابتداء والخبر محذوف والتقدیر إلا الثمام وإلا العصی لم تبل (والشاهد فیه) ان أطرقا علم منقول عن فعل الأمر (والمعنی) معرفت دیار المحبوبه علی هذه المفازه وقد بلیت خیامها إلا ثمامها وإلا عصیها.

ومنقول عن مرکب وقد ذکرناه. والمرتجل علی نوعین قیاسی وشاذ. فالقیاسی نحو غطفان وعمران وحمدان وفقعس وحنتف ، والشاذ نحو محبب وموهب وموظب ومکوزه وحیوه.

إضافه الأسم إلی اللقب : وإذا اجتمع للرجل اسم غیر مضاف ولقب أضیف اسمه إلی لقبه فقیل هذا سعید کرز ، وقیس قفه ، وزید بطه. وإذا کان مضافا أو کنیه أجری اللقب علی الأسم فقیل هذا عبد الله بطه وهذا أبو زید قفه.

أعلام الحیوانات الألیفه : وقد سموا ما یتخذونه ویألفونه من خیلهم وإبلهم وغنمهم وکلابهم وغیر ذلک بأعلام کل واحد منها مختصّ بشخص بعینه یعرفونه به کالأعلام فی الأناسی ، وذلک نحو أعوج ولاحق وشدقم وعلیان وخطه وهیله وضمران وکساب.

أعلام الحیوانات غیر الألیفه للجنس : وما لا یتخذ ولا یؤلف فیحتاج إلی التمییز بین أفراده کالطیر والوحوش وأحناش الأرض وغیر ذلک فإن العلم فیه للجنس بأسره لیس بعضه أولی به من بعض. فإذا قلت أبو براقش ، وابن دأیه ، وأسامه ، وثعاله ، وابن قتره ، وبنت طبق ، فکأنک قلت الضرب

ص: 26

الذی من شأنه کیت وکیت. ومن هذه الأجناس ماله اسم جنس واسم علم کالأسد وأسامه والثعلب وثعاله ، وما لا یعرف له اسم غیر العلم نحو ابن مقرض ، وحمار قبّان.

أسماء وکنی الحیوانات : وقد صنعوا فی ذلک نحو صنیعهم فی تسمیه الأناسیّ ، فوضعوا للجنس اسما وکنیه ، فقالوا للأسد أسامه وأبو الحرث ، وللثعلب ثعاله وأبو الحصین ، وللضبع حضاجر وأم عامر ، وللعقرب شبوه وأم عریط ومنها ما له اسم ولا کنیه له کقولهم قثم للضبّعان ، وما له کنیه ولا اسم له کأبی براقش وأبی صبیره وأم رباح وأم عجلان.

أسماء وکنی المعانی : وقد أجروا المعانی فی ذلک مجری الأعیان فسموا التسبیح بسبحان ، والمنیه بشعوب وأم قشعم ، والغدر بکیسان ، وهو فی لغه بنی فهم. قال :

إذا ما دعوا کیسان کانت کهولهم

إلی الغدر أدنی من شبابهم المرد (1)

ص: 27


1- البیت قال ابن الأعرابی إنه لضمره بن ضمره بن جابر بن قطن. وقال ابن درید إنه للنمر بن تولب فی بنی سعد وهم أخواله وقبله : إذا کنت فی سعد وامک منهم غریبا فلا یغررک خالک فی سعد اللغه : کیسان اسم علم للغدر. وکهول جمع کهل وهو من جاوز الأربعین. وأدنی أقرب. وشباب جمع شاب ومصدر بمعنی الحداثه. والمرد جمع أمرد وهو من لم یبلغ سن نبات الشعر فی وجهه. الاعراب : إذا ظرف لما یستقبل من الزمان وفیه معنی الشرط. وما زائده. ودعوا فعل وفاعل. وکیسان مفعوله. وکهولهم اسم کان الناقصه. وإلی الغدر متعلق بأدنی. وأدنی فی محل نصب خبر کان. ومن شبابهم متعلق بأدنی. ویجوز أن یتعلق شیئآن أو أشیاء بشیء واحد إذا اختلفت جهات التعلق کما هنا فإن إلی الغدر متعلق بأدنی من جهه التعدی ، ومن شبابهم متعلق به من جهه التفضیل. (والشاهد فیه) ان کیسان اسم علم علی الغدر بدلیل مجیئه ممنوعا من الصرف للعلمیه والألف والنون ، مع ان الغدر لیس من الأعیان بل هو من المعانی. (والمعنی) ان الغدر عم فی هذه القبیله حتی صاروا ینادون به فإذا قیل یا غدراه یا کیساناه کان کهولهم أهل الوقار والتؤده اسرع إلی الغدر من شبانهم وضعفاء الأحلام فیهم.

ومنه کنوا الضربه بالرجل علی مؤخر الإنسان بأم کیسان ، والمبره ببره والفجره بفجار ، والکلّیّه بزوبر. قال الطرماح :

إذا قال غاو من تنوخ قصیده

بها جرب عدّت علیّ بزوبرا (1)

وقالوا فی الأوقات لقیته غدوه وبکره وسحر وفینه وقالوا فی الأعداد سته ضعف ثلاثه وأربعه نصف ثمانیه.

أوزان بعض الأعلام : ومن الأعلام الأمثله التی یوزن بها فی قولک فعلان الذی مؤنثه فعلی ، وأفعل صفه لا ینصرف ، ووزن طلحه وإصبع فعله وأفعل.

العلم اسم شائع : وقد یغلب بعض الأسماء الشائعه علی أحد المسمین به فیصیر علما له بالغلبه. وذلک نحو ابن عمر وابن عباس وابن مسعود ،

ص: 28


1- نسبه هنا إلی الطرماح ، ونسبه غیره إلی ابن أحمر. قال ابن بری لم یسمع بزوبرا هذا إسما علما إلا فی شعره. أقول وقد أتی ابن أحمر هذا بألفاظ کثیره لا تعرفها العرب منها انه سمی النار ماموسه فی قوله یصف بقره : تطایح الطل عن أعطافها صعدا کما تطایح عن ماموسه الشرر وسمی حوار الناقه بابوسا فی قوله : حنت قلوصی إلی بابوسها جزعا فما حنینک أم ما أنت والذکر اللغه غاو ضال من الغوایه وهی الضلال ویروی عاو بالعین مهمله. وتنوخ إسم قبیله ویروی من معد. والروایتان فی لسان العرب. وجرب عیب وعدت نسبت. وبزوبرا أی بکلیتها. وقال محمد بن حبیب : الزوبر الداهیه. الاعراب قصیده مفعول قال والقول ینصب الجمل وما فی معناها کهذا. وجرب مبتدأ خبره بها والذی سوغ کونه مبتدأ مع کونه نکره تخصصه بتقدم الخبر علیه کما صح فی الدار رجل وجمله المبتدأ والخبر فی محل نصب صفه قصیده. وبزوبرا متعلق بعدت (والشاهد فیه) ان بزوبرا إسم علم للکله بدلیل وقوعه ممنوعا من الصرف للعلمیه والتأنیث المعنوی مع أن الکلیه من المعانی. (والمعنی) انه یعجب کیف ینسب إلیه من القصائد المعیبه ما لیس له ولم یصدر عنه.

غلبت علی العبادله دون من عداهم من أبناء آبائهم ، وکذلک ابن الزّبیر غلب علی عبد الله دون غیره من أبناء الزبیر ، وابن الصّعق وابن کراع وابن رألان غالبه علی یزید وسوید وجابر بحیث لا یذهب الوهم إلی أحد من إخوتهم.

أعلام یدخلها أل التعریف : وبعض الأعلام یدخله لام التعریف وذلک علی نوعین لازم وغیر لازم فاللازم فی نحو النجم للثریا والصعق وغیر ذلک مما غلب من الشائعه. ألا تری إنهما کهذا معرفین باللام إسمان لکل نجم عهده المخاطب والمخاطب ولکل معهود ممن أصیب بالصاعقه ثم غلب النجم علی الثریا والصعق علی خویلد بن نفیل بن عمرو بن کلاب. فاللام فیهما والإضافه فی ابن رألان وابن کراع مثلان فی انهما لا تنزعان. وکذلک الدّبران والعیّوق والسماک والثریا لأنها غلبت علی الکواکب المخصوصه من بین ما یوصف بالدّبور والعوق والسّموک والثروه. وما لم یعرف باشتقاق من هذا النوع فملحق بما عرف. وغیر اللازم فی نحو الحرث والعباس والمظفر والفضل والعلاء وما کان صفه فی أصله أو مصدرا.

وقد یتأول العلم بواحد من الأمه المسماه به فلذلک من التأول یجری مجری رجل وفرس فیجترأ علی إضافته وإدخال اللام علیه. قالوا مضر الحمراء وربیعه الفرس وأنمار الشاه. وقال :

علا زیدنا یوم النقا رأس زیدکم

بأبیض ماضی الشفّرتین یمان (1)

ص: 29


1- هو لرجل من طیء. وکان رجل منهم من ولد عروه بن زید الخیل قتل رجلا من بنی أسد یقال له زید ثم أقید به بعد فقال ذلک وبعده : فإن تقتلوا زیدا بزید فإنما أقادکم السلطان بعد زمان اللغه علاه بالسیف ضربه به. ویوم النقا أی یوم الحرب عند النقا وکل ما تراه من هذا القبیل فإنما معناه هذا. والنقا الکثیب من الرمل. ورواه صاحب اللسان وغیره الحمی. وأنکر البغدادی غیرها ولیس بشیء فإن ابن جنی نقل الروایه الأولی. وأبیض وما بعده صفه السیف وماضی الشفرتین قاطع الحدین نافذهما. الاعراب علا فعل ماض. وزید فاعله. ورأس زیدکم مضاف ومضاف الیه مفعول علا مباشره. وقوله بأبیض صفه موصوف محذوف أی بسیف أبیض والجار والمجرور فی محل نصب علی انه مفعول بواسطه حرف الجر. وماضی ویمان وصفان لأبیض مجروران تقدیرا. ویمان أصله یمنی حذفت منه إحدی یاءی النسبه علی غیر قیاس وعوضت عنها الألف فی غیر موضعها ثم أعل اعلال قاض فصار یمان. (والشاهد فیه) انه أجری زیدا فی الموضعین مجری النکرات فأضافه. وقد جعله بعض النحاه من قبیل إضافه الموصوف إلی القائم مقام الوصف أی علا زید صاحبنا رأس زید صاحبکم.

وقال أبو النجم :

باعد أمّ العمرو من أسیرها

حرّاس أبواب علی قصورها (1)

وقال الآخر :

رأیت الولید بن الیزید مبارکا

شدیدا بأحناء الخلافه کاهله (2)

ص: 30


1- البیت لأبی النجم ، قال الشیبانی اسمه المفضل ، وقال ابن الاعرابی اسمه الفضل ابن قدامه. وهو من رجاز الاسلام الفحول المقدمین وفی الطبقه الأولی منهم. وأحسن ارجوزه قالتها العرب ارجوزته التی مطلعها : الحمد لله العلی الأجلل الواسع الفضل الوهوب المجزل اللغه باعد بمعنی ابعد. وام العمرو کنیه المعشوقه. والأسیر فعیل بمعنی مفعول معناه المتیم المستعبد بالعشق. وحراس جمع حارس معناه الحافظ. الاعراب باعد فعل ماض. وأم العمرو مضاف ومضاف إلیه مفعوله مباشره. ومن أسیرها جار ومجرور ومضاف ومضاف إلیه مفعول باعد أیضا بواسطه حرف الجر. وحراس مرفوع علی انه فاعل باعد. وأبواب جر بالاضافه إلیه. وعلی قصورها جار ومجرور ومضاف ومضاف إلیه یتعلق بحراس (والشاهد فیه) دخول الألف واللام علی عمرو لتقدیر الشیوع فیه. (والمعنی) ابعد المحبوبه عن أسیرها المتیم یرید بذلک نفسه حراس أبواب قصورها.
2- البیت لابن میاده واسمه الرماح بن یزید من قصیده طویله یمدح بها الولید بن الیزید أولها. ألا تسأل الربع الذی لیس ناطقا وانی علی أن لا یبین لسائله وأول المدیح فیها وزعم العینی انه أول القصیده ولیس کذلک. هممت بقول صادق ان أقوله وانی علی رغم العدو لقائله اللغه، رأیت أبصرت أو علمت. والاحناء جمع حنو المراد به هنا السرج کنی به عن أمور الخلافه. ویروی باعباء وهو جمع عبء وهو الحمل والکاهل ما بین الکتفین. الاعراب رأیت ان کانت بصریه تنصب مفعولا واحدا فالولید مفعولها وابن الیزید صفه المفعول ومبارکا حال منه. وشدیدا صفه مبارکا. وباحناء الخلافه متعلق به. وکاهله فاعل شدیدا لأنه صفه مشبهه وان کانت علمیه تقتضی مفعولین فمبارکا مفعولها الثانی. (والشاهد فیه) دخول الألف واللام علی الولید والیزید لتقدیر التنکیر فیهما. وقال ابن یعیش الولید من باب العباس لا شاهد فیه.

وقال الأخطل :

وقد کان منهم حاجب وابن أمه

أبو جندل والزّید زید المعارک (1)

وعن أبی العباس إذا ذکر الرجل جماعه اسم کل واحد منهم زید قیل له فما بین الزید الأول والزید الآخر ، وهذا الزید أشرف من ذاک الزید ، وهو قلیل.

وکل مثنی أو مجموع من الأعلام فتعریفه باللام نحو أبانین وعمایتین وعرفات وأذرعات. قال :

ص: 31


1- البیت للأخطل واسمه غیاث بن غوث ویکنی أبا مالک ، وکان نصرانیا خبیث الهجاء. والأخطل لقب غلب علیه وکان السبب فیه ان کعب بن جعیل کان شاعر تغلب وکان لا یأتی قوما منهم الا اکرموه وضربوا له قبه حتی انه کان تمد له حبال بین وتدین فتملأ له غنما ، فأتی فی مالک بن جشم ففعلوا ذلک به فجاء الأخطل وهو غلام فأخرج الغنم وطردها وکعب ینظر إلیه فقال إن غلامکم هذا لأخطل. والأخطل السفیه الأحمق. اللغه حاجب اسم شخص. وأبو جندل کنیه آخر. ویروی أبو خندف والمعارک جمع معرکه محل الحرب. الاعراب کان من الأفعال الناقصه تقتضی اسما مرفوعا وخبرا منصوبا. ومنهم خبرها مقدم. وحاجب إسمها. وأبو جندل عطف بیان من ابن أمه أو بدل منه. والزید معطوف علی حاجب. وزید المعارک بدل من الزید أو عطف بیان منه. (والشاهد فیه) کالذی قبله.

وقبلی مات الخالدان کلاهما

عمید بنی جحوان وابن المضلّل (1)

أراد خالد بن نضله وخالد بن قیس بن المضلل : وقالوا لکعب بن کلاب وکعب بن ربیعه ، وعامر بن مالک بن جعفر وعامر بن الطفیل ، وقیس ابن عتّاب وقیس بن هرمه ، الکعبان والعامران والقیسان. وقال :

* أنا ابن سعد أکرم السّعدینا (2) *

وفی حدیث زید بن ثابت رضی الله عنه ، هؤلاء المحمدون بالباب.

وقالوا طلحه الطلحات ، وابن قیس الرّقیّات. وکذلک الأسامتان والأسامات ، ونحو ذلک.

وفلان وفلانه وأبو فلان وأم فلانه کنایات عن أسامی الأناسی وکناهم.

وقد ذکروا أنهم إذا کنوا عن أعلام البهائم أدخلوا اللام فقالوا الفلان والفلانه وأما هن وهنه فللکنایه عن أسماء الأجناس.

ص: 32


1- البیت للأسود بن یعفر وصواب انشاده فقبلی بالفاء لأن الذی قبله فان یک یومی قد دنا وأخاله کوارده یوما إلی ظمء منهل اللغه قال ابن السکیت فی اصلاح المنطق. الخالدان خالد بن نضله بن جحوان بن فقعس ، وخالد بن قیس بن المضلل بن مالک الأصغر بن منقذ بن طریف. والعمید الرئیس. وبنی جحوان قبیله نسبوا إلی جدهم جحوان. وابن المضلل رجل من بنی أسد. الاعراب قبلی ظرف مضاف إلی یاء المتکلم منصوب تقدیرا - وعمید عطف بیان أو بدل من الخالدان. (والشاهد فیه) إدخال الألف واللام فی تثنیه العلم (والمعنی) ان کان قد دنا یومی واقترب أجلی فلست بأول الموتی وقبلی مات الخالدان وهما سیدان عظیمان.
2- نسبه ابن یعیش إلی رؤیه بن العجاج ولم یذکر له سابقا ولا لاحقا. الاعراب انا مبتدأ. وابن خبره. وسعد مضاف إلیه. واکرم منصوب علی المدح أی امدح اکرم السعدینا ، ولو خفض علی انه نعت لسعد لجاز ، ولکن الروایه بالفتح ، (والشاهد) فی السعدینا حیث دخلت الألف واللام فی جمعه. (والمعنی) یقول انا ابن سعد اکرم من تسمی بهذا الاسم وذلک لأن السعود فی العرب کثیر منهم سعد بن مالک فی ربیعه ، وسعد بن ذبیان فی غطفان ، وسعد بن بکر فی هوازن ، وسعد بن هذیم فی قضاعه ، والشاعر من سعد بن زید مناه بن تمیم ، وفیهم الشرف والعدد الجم.

الباب الثانی : الإسم المعرب

موقعه

الکلام فی المعرب ، وإن کان خلیقا من قبل إشتراک الأسم والفعل فی الإعراب بأن یقع فی القسم الرابع ، إلا أن اعتراض موجبین صوب إیراده فی هذا القسم : أحدهما أن حق الإعراب للأسم فی أصله والفعل إنما تطفل علیه فیه بسبب المضارعه. والثانی أنه لا بد من تقدم معرفه الإعراب للخصائص فی سائر الأبواب.

تحدید الإسم المعرب

اشاره

والأسم المعرب ما اختلف آخره باختلاف العوامل لفظا بحرکه أو بحرف ، أو محلا.

فاختلافه لفظا بحرکه فی کل ما کان حرف إعرابه صحیحا أو جاریا مجراه کقولک جاء الرجل ورأیت الرجل ومررت بالرجل.

واختلافه لفظا بحرف فی ثلاثه مواضع فی الأسماء السته مضافه وذلک نحو جاءنی أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذو مال ، ورأیت أباه ومررت بأبیه ، وکذلک الباقیه.

وفی کلا مضافا إلی مضمر تقول : جاءنی کلاهما ورأیت کلیهما ومررت بکلیهما.

ص: 33

وفی التثنیه والجمع علی حدها تقول : جاءنی مسلمان ومسلمون ورأیت مسلمین ومسلمین ومررت بمسلمین ومسلمین.

واختلافه محلا فی نحو العصا وسعدی والقاضی فی حالتی الرفع والجر وهو فی النصب کالضارب.

ص: 34

النوع الأول : المنصرف وغیر المنصرف

والأسم المعرب علی نوعین : نوع یستوفی حرکات الأعراب والتنوین کزید ورجل ویسمی المنصرف. ونوع یختزل عنه الجر والتنوین لشبه الفعل. ویحرک بالفتح فی موضع الجر کأحمد ومروان إلا إذا أضیف أو دخله لام التعریف ویسمی غیر المنصرف. واسم المتمکن یجمعها. وقد یقال للمنصرف الأمکن.

والأسم یمتنع من الصرف متی اجتمع فیه اثنان من أسباب تسعه أو تکرر واحد منها. وهی العلمیه ؛ والتأنیث اللازم لفظا أو معنی فی نحو سعاد وطلحه ؛ ووزن الفعل الذی یغلبه فی نحو أفعل فإنه فیه أکثر منه فی الأسم أو یخصه فی نحو ضرب إن سمی به ؛ والوصفیه فی نحو أحمر ؛ والعدل من صیغه إلی أخری فی نحو عمر وثلاث لأن فیه عدلا ووصفیه ؛ وأن یکون جمعا [فی نحو منازل] ومصابیح ، إلا ما اعتل آخره نحو جوار فإنه فی الرفع والجر کقاض وفی النصب کضوارب ، وحضاجر وسراویل فی التقدیر جمع حضجر وسرواله ؛ والترکیب فی نحو معد یکرب وبعلبک ؛ والعجمه فی الأعلام خاصه ؛ والألف والنون المضارعتان لألفی التأنیث فی نحو سکران وعثمان. إلا إذا اضطر الشاعر یصرف وأما السبب الواحد فغیر مانع أبدا. وما تعلق به الکوفیون فی إجازه منعه فی الشعر لیس بثبت. وما أحد سببیه أو أسبابه

ص: 35

العلمیه فحکمه الصرف عند التنکیر کقولک ربّ سعاد وقطام لبقائه بلا سبب أو علی سبب واحد ، إلا نحو أحمر فإن فیه خلافا بین الأخفش وصاحب الکتاب وما فیه سببان من الثلاثی الساکن الحشو کنوح ولوط منصرف فی اللغه الفصیحه التی علیها التنزیل لمقاومه السکون أحد السببین. وقوم یجرونه علی القیاس فلا یصرفونه وقد جمعهما الشاعر فی قوله :

لم تتلفع بفضل مئزرها

دعد ولم تسق دعد فی العلب (1)

وأما ما فیه سبب زائد کماه وجور فإن فیهما ما فی نوح ولوط مع زیاده التأنیث فلا مقال فی امتناع صرفه ، والتکرر فی نحو بشری وصحراء ومساجد ومصابیح نزّل البناء علی حرف تأنیث لا یقع منفصلا بحال ، والزنه التی لا واحد علیها منزله تأنیث ثان وجمع ثان.

ص: 36


1- البیت لجریر بن عطیه بن حذیفه الخطفی وانما لقب حذیفه الخطفی لقوله : یرفعن باللیل إذا ما أسدفا اعناق جنان وهاما رجفا وعنقا بعد الرسیم خیطفا اللغه تلفعت المرأه بمرطها أی التفت به. والفضل ما یفضل ویزید. والعلب جمع علبه وهی جلده تؤخذ من جنب جلد البعیر إذا سلخ وهو فطیر فتسوی مستدیره ثم تملأ رملا ثم تضم اطرافها ویشد علیها بحبل ثم تترک حتی تجف ثم یقطع رأسها فتکون کالقصعه المدوره. الاعراب ظاهر (والشاهد فیه) مجیء الثلاثی الساکن الوسط منصرفا وغیر منصرف. (ومعناه) ان هذه المرأه لا تغطی وجهها بما یفضل من مئزرها عن جسمها بل لها نقاب وبرقع. ولا تشرب من العلب وانما تشرب من الکأس. یرید أنها من من قوم ذوی غنی وشرف وغنی لا من الصعالیک.
النوع الثانی : المرفوعات / وجوه الإعراب
اشاره

وجوه الإعراب هی الرفع والنصب والجر وکل واحد منها علم علی معنی :

فالرفع علم الفاعلیه والفاعل واحد لیس إلا. وأما المبتدأ وخبره وخبر إن وأخواتها ولا التی لنفی الجنس واسم کان وأخواتها واسم ما ولا المشبّهتین بلیس فملحقات بالفاعل علی سبیل التشبیه

وکذلک النصب علم المفعولیه. والمفعول أضرب : المفعول المطلق والمفعول فیه والمفعول معه والمفعول له. والحال والتمییز والمستثنی المنصوب والخبر فی باب کان والأسم فی باب إنّ والمنصوب بلا التی لنفی الجنس وخبر ما ولا المشبهتین بلیس. ملحقات بالمفعول.

والجر علم الإضافه.

وأما التوابع فهی فی رفعها ونصبها وجرها داخله تحت أحکام المتبوعات ینصبّ عمل العامل علی القبیلین انصبابه واحده.

وأنا أسوق إلیک هذه الأجناس کلها مرتبه مفصله بعون الله وحسن تأییده.

ص: 37

الفصل الأول : الفاعل
اشاره

الفاعل هو ما کان المسند إلیه من فعل أو شبهه مقدما علیه أبدا کقولک ضرب زید وزید ضارب غلامه وحسن وجهه. وحقه الرفع. ورافعه ما أسند إلیه. والأصل فیه أن یلی الفعل لأنه کالجزء منه فإذا قدم علیه غیره کان فی النیه مؤخرا ومن ثم جاز ضرب غلامه زید وامتنع ضرب غلامه زیدا.

إضمار الفاعل : ومضمره فی الإسناد إلیه کمظهره تقول ضربت وضربنا وضربوا وضربن وتقول زید ضرب فتنوی فی ضرب فاعلا وهو ضمیر یرجع إلی زید شبیه بالتاء الراجعه إلی أنا وأنت فی أنا ضربت وأنت ضربت.

ومن إضمار الفاعل قولک ضربنی وضربت زیدا ، تضمر فی الأول اسم من ضربک وضربته إضمارا علی شریطه التفسیر ، لأنک لما حاولت فی هذا الکلام أن تجعل زیدا فاعلا ومفعولا فوجهت الفعلین إلیه استغنیت بذکره مره. ولما لم یکن بدّ من إعمال أحدهما فیه أعملت الذی أولیته إیاه. ومنه قول طفیل الغنویّ أنشده سیبویه :

وکمتا مدمّاه کأن متونها

جری فوقها واستشعرت لون مذهب (1)

ص: 38


1- البیت لطفیل بن عوف بن ضبیس الغنوی من قصیده طویله یصف فیها الخیل والخباء. أولها : وبیت تهب الریح فی حجراته بأرض فضاء بابه لم یحجب اللغه : کمتا جمع أکمت ولیس بجمع کمیت لأن المصغر لا یجوز جمعه لزوال علامه التصغیر بالجمع. وقال سیبویه سألت الخلیل عن کمیت فقال هو بمنزله حمید یرید انه من الأسماء المصغره التی لا تکبیر لها. والکمته حمره یخالطها سواد لم یخلص. (ومدماه) من دمی یدمی مدمی ، یرید انها شدیده الحمره مثل الدم (ومتون) جمع متن وهو الظهر (وجری) سال (واستشعرت) جعلت لنفسها ذلک شعارا والشعار من الثیاب ما یلی الجسد والدثار ما فوقه. (ومذهب) اسم مفعول من الاذهاب وهو التمویه بالذهب. وقیل المذهب من أسماء الذهب. الاعراب : وکمتا عطف علی قوله وفینا رباط الخیل فی البیت الذی قبله وهو وفینا رباط کل مطهم وخیل کسرحان الغضی المتأوب أی تری فینا کمتا. ومدماه صفه کمتا کأن للتشبیه. ومتونها اسمه والضمیر فیه إلی الکمت. وجری فعل ماض فاعله مستتر فیه. وفوقها نصب علی الظرفیه أی فوق المتون. واستشعرت عطف علی جری. وفاعله مستتر فیه. ولون مفعول به. ومذهب مضاف إلیه. وجمله جری مع معطوفها فی محل رفع خبر کأن. وجمله کأن مع إسمها وخبرها فی موضع نصب صفه کمتا. (والشاهد فیه) ان جری واستشعرت لما توجها إلی معمول واحد ظاهر بعدهما اعمل الأقرب وأضمر فی الأسبق علی طریقه البصریین والمعنی ظاهر.

وکذلک إذا قلت ضربت وضربنی زید رفعته لإیلائک إیاه الرافع ، وحذفت مفعول الأول استغناء عنه. وعلی هذا أعمل الأقرب أبدا فتقول ضربت وضربنی قومک. قال سیبویه ولو لم تحمل الکلام علی الآخر لقلت ضربت وضربونی قومک. وهو الوجه المختار الذی ورد به التنزیل قال الله تعالی : (آتُونِی أُفْرِغْ عَلَیْهِ قِطْراً) و (هاؤُمُ اقْرَؤُا کِتابِیَه) وإلیه ذهب أصحابنا البصریون وقد یعمل الأول وهو قلیل ومنه قول عمر بن أبی ربیعه :

تنخّل فاستاکت به عود إسحل (1)

ص: 39


1- هذا عجز البیت وصدره (إذا هی لم تستک بعود اراکه). وقد نسبه المصنف هنا إلی عمر بن أبی ربیعه. ونسبه الحرمی إلی المقنع الکندی. والصواب ما قاله الأصمعی من انه لطفیل الغنوی من قصیده طویله شبب فیها بامرأه تسمی سعدی ، منها : دیار لسعدی إذ سعاد جدایه من الادم خمصان الحشی غیر خنثل اللغه لم تستک من الاستیاک یقال سوک فاه واستاک. والأراکه واحده الاراک الشجر الذی تتخذ منه المساویک وتنخل اختیر. والاسحل شجر دقیق الأغصان یشبه الاثل تتخذ منه المساویک. الاعراب : إذا ظرفیه شرطیه وهی ضمیر منفصل لتعذر اتصاله بعد حذف عامله مثله قوله تعالی (قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِکُونَ) تقدیره لو تملکون فحذف الفعل الذی هو عامل فی الضمیر المتصل فصار المتصل منفصلا ثم جیء بالفعل بعده تفسیرا لذلک الفعل المحذوف. ولم تستک جازم وفعل مضارع مجزوم فاعله مستتر فیه. وبعود اراکه متعلق به. وقوله تنخل فعل ماض مبنی لما لم یسم فاعله جزاء الشرط. وعود اسحل نائب الفاعل. وقوله فاستاکت عطف علی تنخل وهو فعل ماض وفاعله ضمیر مستتر فیه. وبه جار ومجرور فی محل نصب مفعول استاکت. (والشاهد فیه) انه اعمل الفعل الأول وأضمر فی الثانی لأن تقدیر الکلام تنخل عود اسحل فاستاکت به ولو أنه اعمل الثانی لقال تنخل فاستاکت بعود اسحل. (والمعنی) أن هذه المرأه إذا لم تجد الاراک لتستاک به تتخیر لها عود اسحل فتستاک به. یرید أنها نظیفه لا تترک السواک بحال.

وعلیه الکوفیون. وتقول علی المذهبین قاما وقعد أخواک وقام وقعد أخواک ولیس قول امریء القیس :

کفانی ولم أطلب قلیل من المال (1)

من قبیل ما نحن بصدده إذ لم یوجه فیه الفعل الثانی إلی ما وجه إلیه الأول. ومن إضماره قولهم إذا کان غدا. فائتنی أی إذا کان ما نحن علیه غدا.

إضمار عامل الفاعل

وقد یجیء الفاعل ورافعه مضمر. یقال من فعل؟ فتقول زید ، بإضمار فعل ومنه قوله تعالی : (یُسَبِّحُ لَهُ فِیها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ رِجال) فیمن قرأها

ص: 40


1- صدره (ولو أن ما أسعی لأدنی معیشه) والبیت کما قال لامریء القیس بن حجر الکندی من قصیده طویله أولها : ألا عم صباحا أیها الطلل البالی وهل یعمن من کان فی العصر الخالی الاعراب لو لامتناع شیء لامتناع غیره تقول لو أن لی مالا لتصدقت منه أی امتنع التصدق لامتناع المال. وإن من الحروف المشبهه بالفعل أی لو أن سعیی والمصدر اسم أن. ولأدنی معیشه خبره. وکفانی جواب لو. ویاؤه مفعوله. وقلیل فاعله. ومن المال متعلق بقلیل. وقوله ولم أطلب : الواو للعطف. ولم أطلب جازم ومجزوم. وفاعله ضمیر المتکلم. ومفعوله محذوف تقدیره الملک أو المجد المؤثل بدلیل قوله فی البیت بعده : ولکنما أسعی لمجد مؤثل وقد یدرک المجد المؤثل أمثالی (ومحل الکلام) فیه أن کفانی ولم أطلب لم یتوجها إلی معمول واحد وإن کان ظاهرهما یوهم انهما من باب التنازع. وجعله أبو علی الفارسی من باب التنازع بأن جعل الواو فی قوله ولم أطلب للحال. والمعنی علیه لو کان سعیی لأدنی معیشه کفانی قلیل من المال حال کونی غیر طالب له. ومعنی البیت علی التقدیرین ظاهر مما سبق.

مفتوحه الباء أی یسبحه رجال وبیت الکتاب.

لیبک یزید ضارع لخصومه

ومختبط مما تطیح الطّوائح (1)

أی لیبکه ضارع. والمرفوع فی قولهم : هل زید فاعل فعل مضمر یفسره الظاهر. وکذلک فی قوله تعالی : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجارَکَ). وبیت الحماسه :

* إن ذو لوثه لانا (2) *

وفی مثل العرب لو ذات سوار لطمتنی وقوله عز وجل : (وَلَوْ أَنَّهُمْ

ص: 41


1- وقع فی قائل هذا البیت اختلاف کثیر : فقیل هو للحارث بن نهیک النهشلی. وقیل انه لضرار النهشلی. وقیل لمزرد أخی الشماخ. وقیل إنه لمهلهل بن ربیعه. والصواب أنه لنهشل ابن جری بن ضمره النهشلی من قصیده یرثی بها أخاه یزید بن نهشل أولها : لعمری لئن أمسی یزید بن نهشل حشا جدث تسفی علیه الروائح اللغه ضارع من الضراعه وهی التذلل والخضوع ، یقال ضرع فلان وأضرعه غیره. والمختبط الذی یطلب المعروف بلا وسیله ولا سابق معرفه وأصله الخبط وهو ضرب الشجره لیسقط ورقها. ویروی ومستمنح أی مستجد. وقوله مما تطیح الطوائح أی مما تهلک المهلکات. یقال طاح یطوح ویطیح إذا هلک ، والطوائح جمع علی غیر قیاس لأن فعله رباعی ، یقال أطاحه وطوحه. فقیاس جمعه مطیحات ومطاوح فجمع هکذا بحذف الزوائد. قال الجوهری وهو نادر. ونقل الأصمعی أن العرب تقول طاح الشیء وطاحه غیره بمعنی أبعده وعلیه فالطوائح جمع طائحه من المتعدی قیاسا لا شذوذ فیه. الاعراب لیبک اللام لام الأمر. ویبک مبنی لما لم یسم فاعله مجزوم بها. ویزید نائب الفاعل وهو ممنوع من الصرف للعلمیه ووزن الفعل. وضارع مرفوع بفعل محذوف. ولخصومه متعلق به. وقوله ومختبط عطف علی ضارع. وقوله مما جار ومجرور متعلق بمختبط وما فیه حرف مصدری. وتطیح فعل مضارع مؤول بالمصدر أی من اطاحه والطوائح فاعله. (والشاهد فیه) أن ضارع ارتفع بفعل مقدر وهذا علی روایه یبک بالبناء للمفعول. أما علی روایته بالبناء للفاعل فضارع فاعله ویزید مفعوله ، ولا شاهد ولا حذف. وجعل العسکری هذه الروایه هی الثابته وعد الأولی من تصحیف النحویین واوهامهم. والمعنی لیبک یزید کل أحد ، ولیبکه ضارع ومختبط. وإنما خص بعد التعمیم لیدل علی انهما أولی بالبکاء علیه لأنهما أعظم الناس مصابا فیه. هذا بعض البیت وتمامه : إذا لقام بنصری معشر خشن عند الحفیظه إن ذو لوثه لانا والبیت لقریط بن أنیف العنبری من قصیده یهجو بها قومه ویذکر تقاعسهم عن نصرته. وذلک أن قوما من بنی شیبان أغاروا علیه فأخذوا له ثلاثین بعیرا فاستنجد قومه فلم ینجدوه ، ثم أتی مازن تمیم فرکب معه نفر منهم فاطردوا لبنی شیبان مائه بعیر فدفعوها له ، فقال یمدحهم ویهجو قومه ، وقبل البیت وهو أول القصیده : لو کنت من مازن لم تسبح إبلی بنو اللقیطه من ذهل بن شیبانا اللغه المعشر اسم للجماعه یکون أمرهم واحدا. وخشن جمع بکسر الشین وهو الشدید. وقیل أخشن والجمع خشن بسکون الشین نحو قوله : ألین مسا فی حوایا البطن من یثربیات قناذ خشن وضم الشین ضروره. والحفیظه الغضب للشیء یجب علیک حفظه ، یقال کلمه فأحفظه. واللوثه بضم اللام الضعف. وهی الروایه الثابته وبالفتح الشده والقوه. الاعراب إذا حرف مصدری ونصب ومعناها الجواب والجزاء دائما ، ولو تقدیرا وقوله لقام أللام للقسم أی والله لقام وبنصری متعلق بقام ومعشر فاعله وخشن صفه الفاعل ، وجمله إذا لقام الخ جواب لو المقدره ، أی لو فعلوا ذلک إذا لقام بنصری ولیس بدلا من قوله فی البیت قبله لم تستبح ابلی کما جعله ابن هشام فی مغنیه. وعند الحفیظه متعلق بخشن. وذو فاعل مرفوع بفعل محذوف یدل علیه المذکور. وجواب الشرط محذوف یدل علیه السیاق أی قام بنصری معشر خشن. (والشاهد فیه) فی ذو حیث وقع مرفوعا بفعل مقدر یدل علیه الظاهر. (والمعنی) لو استباح بنو اللقیطه ابلی وکنت من بنی مازن لقام بنصری منهم أشداء علی الأعداء مجیبون للنداء ان قعد الضعیف عن نصری قاموا به.

صَبَرُوا حَتَّی تَخْرُجَ إِلَیْهِمْ) علی معنی ولو ثبت. ومنه المثل الأحظیّه فلا ألیه أی إن لا تکن لک فی النساء حظیه فإنی فی غیر ألیه.

ص: 42

الفصل الثانی : المبتدأ والخبر
تعریفهما

هما الإسمان المجردان للإسناد نحو قولک زید منطلق. والمراد بالتجرید اخلاؤهما من العوامل التی هی کان وإنّ وحسبت وأخواتها ، لأنهما إذا لم یخلوا منها تلعبت بهما وغصبتهما القرار علی الرفع. وإنما اشترط فی التجرید أن یکون من أجل الإسناد لأنهما لو جرّدا للإسناد لکانا فی حکم الأصوات التی حقها أن ینعق بها غیر معربه لأن الإعراب لا یستحق إلا بعد العقد والترکیب. وکونهما مجردین للإسناد هو رافعهما لأنه معنی قد تناولهما معا تناولا واحدا من حیث أن الإسناد لا یتأتی بدون طرفین مسند ومسند إلیه. ونظیر ذلک أن معنی التشبیه فی کأن لما اقتضی مشبها ومشبها به کانت عامله فی الجزءین وشبههما بالفاعل أن المبتدأ مثله فی أنه مسند إلیه والخبر فی أنه جزء ثان من الجمله.

أنواع المبتدأ

والمبتدأ علی نوعین معرفه وهو القیاس ، ونکره إمّا موصوفه کالتی فی قوله عز وجل : (وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ) وإمّا غیر موصوفه کالتی فی قولهم أرجل فی الدار أم امرأه ، وما أحد خیر منک ، وشرّ أهرّ ذا ناب ، وتحت رأسی سرج ، وعلی أبیه درع.

ص: 43

أنواع الخبر

والخبر علی نوعین مفرد وجمله. فالمفرد علی ضربین خال عن الضمیر ومتضمن له وذلک زید غلامک وعمرو منطلق. والجمله علی أربعه أضرب فعلیه واسمیه وشرطیه وظرفیه. وذلک زید ذهب أخوه ، وعمرو أبوه منطلق ، وبکر ان تعطه یشکرک ، وخالد فی الدار.

ولا بد فی الجمله الواقعه خبرا من ذکر یرجع إلی المبتدأ وقولک فی الدار معناه استقرّ فیها. وقد یکون الراجع معلوما فیستغنی عن ذکره وذلک فی مثل قولهم الکرّبستین ، والسمن منّوان بدرهم. وقوله تعالی : (وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذلِکَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ).

تقدّم الخبر علی المبتدأ

ویجوز تقدیم الخبر علی المبتدأ کقولک تمیمی أنا ، ومشنوء من یشنؤک ، وکقوله تعالی : (سَواءً مَحْیاهُمْ وَمَماتُهُمْ ، وَسَواءٌ عَلَیْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ،) المعنی سواء علیهم الإنذار وعدمه. وقد التزم تقدیمه فیما وقع فیه المبتدأ نکره والخبر ظرفا وذلک قولک فی الدار رجل. وأما سلام علیک وویل لک وما أشبههما من الأدعیه فمتروکه علی حالها إذا کانت منصوبه منزله منزله الفعل. وفی قولهم أین زید وکیف عمرو ومتی القتال.

حذف المبتدأ أو الخبر

ویجوز حذف أحدهما. فمن حذف المبتدأ قول المستهل : الهلال والله ، وقولک وقد شممت ریحا : المسک والله ، أو رأیت شخصا فقلت : عبد الله وربی. ومنه قول المرقش :

ص: 44

لا یبعد الله التلبّب وال

غارات إذ قال الخمیس نعم (1)

ومن حذف الخبر قولهم خرجت فإذا السبع ، وقول ذی الرّمه :

فیا ظبیه الوعساء بین جلاجل

وبین النقا آأنت أم أمّ سالم (2)

ص: 45


1- البیت للمرقش الأکبر واسمه عمرو وقیل عوف وانما سمی المرقش لقوله فی هذه القصیده الدار قفر والرسوم کما رقش فی ظهر الأدیم قلم اللغه : یبعد من قولهم أبعده الله نحاه عن الخیر. والتلبب أخذ السلاح للقتال والتأهب للکفاح. والغارات جمع غاره وهی دفع الخیل علی العدو. والخمیس الجیش له خمسه أقسام مقدمه وساقه وجناحان وقلب. ونعم واحد الانعام وهی المال الراعیه من إبل وبقر وشاه. وقال ابن الاعرابی النعم الإبل خاصه والأنعام یعم الأصناف الثلاثه ولیست نعم هذه حرف جواب کما أعربه بعض المعربین ثم طلب الشاهد فی البیت فلم یجده. الاعراب لا ناهیه. ویبعد فعل مضارع مجزوم وحرک للساکنین. ولفظ الجلاله فاعله. والتلبب مفعوله. والغارات عطف علیه. وإذ ظرف زمان بمعنی حین. ونعم خبر مبتدأ محذوف ، أی هذه نعم (والشاهد) فی نعم حیث وقعت خبرا عن مبتدإ محذوف (والمعنی) لا یبعد الله التشمر للقاء الأعداء ودفع الخیل لمقاتلتهم حین یقول الجیش هذا نعم یحث علی مقاتله الأعداء واستلاب ماشیتهم ویتأسف علی الغیر سیما فی أوقات الغنائم.
2- البیت لذی الرمه واسمه غیلان العدوی. وانما قیل له ذا الرمه لقوله فی أرجوزه له لم یبق أبد الأبید غیر ثلاث ما ثلاث سود وغیر مشجوج القفاه موتود فیه بقایا رمه التقلید یقول لم یبق من دیار المحبوبه الا أحجار الأثافی والاوتد فی رأسه بقیه من رمه الطنب الذی کان معقودا فیه. اللغه : الوعساء الأرض اللینه ذات الرمل. وجلاجل موضع. ویروی حلاحل بحائین مهملتین. والنقا الکثیب من الرمل. وأم سالم کنیه میه صاحبته. الاعراب : أیا حرف نداء. وظبیه منادی مضاف منصوب. والوعساء مضاف إلیه. بین ظرف مکان منصوب. وجلاجل مضاف إلیه وبین النقا معطوف علی بین الأول. وقوله آ أنت بهمزتین بینهما ألف وإنما زیدت الألف بینهما لاستثقال إجتماعهما واستقامه الوزن بها. وأنت مبتدأ خبره محذوف تقدیره آ أنت ظبیه. وأم حرف عطف. وأم سالم عطف علی الخبر المقدر. (والشاهد فیه) حذف خبر المبتدأ وهو أنت (والمعنی) یقول انه لما بین الظبیه وأم سالم من تمام المشابهه وکمال المشاکله قد أشکل علیه التمییز بینهما حتی صار لا یعرف إحداهما من الأخری.

ومنه قوله تعالی : (فَصَبْرٌ جَمِیلٌ) یحتمل الأمرین أی فأمری صبر جمیل أو فصبر جمیل أجمل. وقد التزم حذف الخبر فی قولهم لو لا زید لکان کذا لسد الجواب مسدّه. ومما حذف فیه الخبر لسد غیره مسده قولهم أقائم الزیدان ، وضربی زیدا قائما ، وأکثر شربی السّویق ملتوتا ، وأخطب ما یکون الأمیر قائما وقولهم کل رجل وضیعته.

وقد یقع المبتدأ والخبر معرفتین کقولک زید المنطلق ، والله إلهنا ، ومحمد نبینا. ومنه قوله أنت أنت وقول أبی النجم :

* أنا أبو النجم وشعری شعری (1) *

ولا یجوز تقدیم الخبر هنا بل أیّهما قدمت فهو المبتدأ.

تعدد الخبر

وقد یجیء للمبتدأ خبران فصاعدا منه قولک هذا حلو حامض. وقوله تعالی : (وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِیدُ فَعَّالٌ لِما یُرِیدُ).

ص: 46


1- تقدمت ترجمه أبی النجم قریبا وهذه الفقره من ارجوزه له یقول فیها بعدها لله دری ما اجن صدری من کلمات باقیات قفر تنام عینی وفؤادی یسری مع العفاریت بأرض قفر الاعراب أنا ضمیر المتکلم مبتدأ. وإنما ظهرت الألف إقامه للوصل مقام الوقف. وأبو خبر المبتدأ مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسه. والنجم مضاف إلیه. وانما ساغ وقوعه خبرا لتضمنه نوع وصفیه واشتهاره بالکمال. والمعنی أنا ذلک المعروف بالکمال (والشاهد) وقوع المبتدإ والخبر معرفتین.
دخول الفاء علی الخبر

إذا تضمن المبتدأ معنی الشرط جاز دخول الفاء علی خبره ، وذلک علی نوعین الأسم الموصول والنکره الموصوفه إذا کانت الصله أو الصفه فعلا أو ظرفا کقوله تعالی : (الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّیْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِیَهً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ) وقوله : (وَما بِکُمْ مِنْ نِعْمَهٍ فَمِنَ اللهِ ،) وقولک کل رجل یأتینی أو فی الدار فله درهم. وإذا أدخلت لیت أو لعل لم تدخل الفاء بالإجماع. وفی دخول إنّ خلاف بین الأخفش وصاحب الکتاب (1)

ص: 47


1- صاحب الکتاب یعنی سیبویه وله کتاب فی النحو إسمه (الکتاب).

الفصل الثالث : خبر إن وأخواتها

سبب رفع خبر إن

هو المرفوع فی نحو قولک إن زیدا أخوک ، ولعل بشرا صاحبک. وارتفاعه عند أصحابنا بالحرف لأنه أشبه الفعل فی لزومه الأسماء والماضی منه فی بنائه علی الفتح فألحق منصوبه بالمفعول ومرفوعه بالفاعل. ونزل قولک إن زیدا أخوک منزله ضرب زیدا أخوک. وکأن عمرا الأسد منزله فرس عمرا الأسد. وعند الکوفیین هو مرتفع بما کان مرتفعا به فی قولک زید أخوک ولا عمل للحرف فیه.

وجمیع ما ذکر فی خبر المبتدأ من أصنافه وأحواله وشرائطه قائم فیه ، ما خلا جواز تقدیمه إذا وقع ظرفا کقولک إن فی الدار زیدا ، ولعل عندک عمرا ، وفی التنزیل : (إِنَّ إِلَیْنا إِیابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنا حِسابَهُمْ).

حذف خبر إن

وإنّ عمرا أی إنّ لنا وقال الأعشی :

إنّ محلّا وإنّ مرتحلا

وإنّ فی السّفر اذ مضوا مهلا (1)

ص: 48


1- إسمه میمون بن قیس بن جندل ، وکنیته أبو بصیر ، فحل من فحول الجاهلیه سلک فی شعره کل مسلک ، وله الدالیه المشهوره التی قالها یمدح بها النبی صلّی الله علیه وسلّم وکان وفد علیه مسلما فصده المشرکون عنه بمال اعطوه إیاه. وهذا البیت مطلع قصیده مدح بها سلامه ذا فائش الحمیری وبعده : استأثر الله بالوفاء وبالعد ل وولی الملامه الرجلا. اللغه المحل والمرتحل مصدران میمیان بمعنی الحلول والارتحال ، أو إسما زمان أی وقت حلول ووقت ارتحال ، والحلول بالمکان النزول فیه ، والارتحال الانتقال عنه ، وسفر جمع سافر وهو من خرج إلی السفر. قال فی الصحاح : سفرت اسفر سفورا خرجت إلی السفر. هذا عند الأخفش. وعند سیبویه هو مفرد وضع لمعنی الجمع بدلیل تصغیره علی لفظه ، والخلاف بینهما فی کل ما یجیء من ترکیبه إسم یقع علی الواحد أما نحو غنم ورهط فانه اسم جمع اتفاقا. والمهل السبق. وقال ابن الحاجب المهل التأنی والانتظار کأنه یقول إن فیمن مضی قبلنا إمهالا لنا ویروی مثلا أی عظه واعتبارا. الاعراب إن حرف توکید ونصب. ومحلا إسمها. وخبرها محذوف ، أی لنا. وإن مرتحلا معطوف علی إن محلا مثله. وفی السفر إسم إن الثالثه ومهلا خبرها. وجمله إذ مضوا معترضه بین إسم إن وخبرها. (والشاهد فیه) حذف خبر إن. والمعنی یقول إن لنا فی الدنیا حلولا وإن لنا عنها إلی الآخره ارتحالا وان فی رحیل من رحل قبلنا مهلا أی سبقا وتقدما.

وتقول إن غیرها إبلا وشاء أی إن لنا. وقال :

* یا لیت أیام الصّبی رواجعا (1) *

وقد حذف فی قولهم إنّ مالا وإنّ ولدا وإنّ عددا أی إن لهم مالا.

ص: 49


1- تمامه إذ کنت فی وادی العقیق راتعا وهو من الأبیات التی لم یعرف لها قائل. کذا ذکره البغدادی. وذکر السیوطی فی شرح شواهد المغنی نقلا عن الجمحی أنه للعجاج ، وإسمه عبد الله بن رؤبه ، ویکنی أبا الشعشاء. وإنما سمی العجاج لقوله (حتی یعج عندها من عجعجا). الاعراب یا اداه النداء والمنادی محذوف أی یا قوم أو یا هؤلاء. تمن ونصب. وأیام إسمها وخبرها محذوف ، أی لنا. ورواجعا حال من الضمیر فی متعلق الخبر المحذوف. والتقدیر یا لیت أیام الصبا استقرت لنا فی حال کونها رواجعا. والعامل فیها معنی الفعل وهو استقرت. وذو الحال فاعل استقرت وهو ضمیر الغائبه. وذهب الکوفیون إلی أن لیت تنصب مفعولین مثل أتمنی ، وعلیه فرواجع منصوب علی أنه مفعول ثان له ، وأیام مفعول أول. (والشاهد فیه) حذف خبر لیت. وهذا انما یتمشی علی طریقه البصریین أما علی طریقه الکوفیین فلا. والصواب أن الشاعر تمیمی جری علی لغته من نصب الجزأین بلیت.

ویقول الرجل للرجل هل لکم أحد من الناس علیکم فیقول إن زیدا أی یا لیت لنا. ومنه قول عمر بن عبد العزیز رضی الله عنه لقرشی متّ إلیه بقرابه : فإنّ ذاک. ثم ذکر حاجته فقال : لعل ذاک. أی فإن ذاک مصدّق ولعل مطلوبک حاصل. وقد التزم حذفه فی قولهم لیت شعری.

ص: 50

الفصل الرابع : خبر لا التی لنفی الجنس

هو فی قول أهل الحجاز لا رجل أفضل منک ولا أحد خیر منک ، وقول حاتم :

* ولا کریم من الولدان مصبوح (1) *

ص: 51


1- نسبه هنا إلی حاتم وتبعه بعض المعربین وذکر قبله. قد رد جازرهم حرفا مصرمه فی الرأس منها وفی الاصلاب تملیح إذ اللقاح غدت ملقی اصرتها ولا کریم من الولدان مصبوح ولیس ذلک بصواب وإنما هو لبعض بنی النبیت وذلک ان حاتما اتی ماویه بنت عفزر یخطبها فوجد عندها النابغه الذبیانی ورجلا من النبیت یخطبانها فقالت انقلبوا الی رحالکم ولیقل کل واحد منکم شعرا یذکر فیه فعاله ومنصبه فانی متزوجه اکرمکم فصبحها القوم فانشدها النابغه : هلا سألت هداک الله ما حسبی إذا الدخان تغشی الاشمط البرما انی اتم أیساری وامنحهم مثنی الأیادی واکسو الجفنه الادما وانشدها النبیتی هلا سألت هداک الله ما حسبی عند الشتاء إذا ما هبت الریح ورد جازرهم حرفا مصرمه فی الرأس منها وفی الاصلاب تملیح إذا اللقاح غدت ملقی اصرتها ولا کریم من الولدان مصبوح وانشدها حاتم : أماویّ إن المال غاد ورائح ویبقی من المال الأحادیث والذکر فی أبیات کثیره فاختارت حاتما فکأن منشأ الاشتباه وجود حاتم فی هذه القصه. اللغه اللقاح ذوات الالبان من النوق واحدتها لقوح ولقحه وملقی من القیت الشیء إذا طرحته. واصره جمع صرار وهو خیط یشد فوق خلف الناقه لئلا یرضعها ولدها. والمصبوح من الصبوح وهو شرب اللبن صباحا. الاعراب إذا ظرف لما یستقبل. واللقاح مرفوع بفعل محذوف یفسره المذکور أی إذا غدت اللقاح. وغدت من الأفعال الناقصه. وضمیرها إسمها. وملقی خبرها واصرتها فاعل ملقی لأنه إسم مفعول یعمل عمل فعله. ولا نافیه للجنس. وکریم إسمها مبنی علی الفتح. ومصبوح خبرها. هذا عند الحجازیین. وعند تمیم هو صفه محموله علی محل الموصوف وهو اسم لا. وذاک مرفوع بالابتداء. فکذا صفته وجواب إذا محذوف لدلاله السیاق علیه.

یحتمل أمرین : أحدهما أن یترک فیه طائیته إلی اللغه الحجازیه ، والثانی أن لا یجعل مصبوحا خبرا ولکن صفه محموله علی محل لا مع المنفیّ وارتفاعه بالحرف أیضا لأن لا محذوّ بها حذو إنّ من حیث انها نقیضتها ولازمه للأسماء لزومها.

حذف خبر لا

ویحذفه الحجازیون کثیرا فیقولون : لا أهل ، ولا مال ، ولا بأس ، ولا فتی إلا علیّ ولا سیف إلا ذو الفقار. ومنه کلمه الشهاده ومعناها لا إله فی الوجود إلا الله. وبنو تمیم لا یثبتونه فی کلامهم أصلا.

ص: 52

الفصل الخامس : اسم ما ولا المشبهتین بلیس

هو فی قولک ما زید منطلقا ولا رجل أفضل منک. وشبههما بلیس فی النفی والدخول علی المبتدأ والخبر إلا أن ما أوغل فی الشبه بها لاختصاصها بنفی الحال ، ولذلک کانت داخله علی المعرفه والنکره جمیعا فقیل ما زید منطلقا ، وما أحد أفضل منک. ولم تدخل لا إلا علی النکره فقیل لا رجل أفضل منک ، وامتنع لا زید منطلقا. واستعمال لا بمعنی لیس قلیل ومنه بیت الکتاب :

من صدّ عن نیرانها

فأنا إبن قیس لا براح (1)

ص: 53


1- هو لسعد بن مالک من قصیده یذکر فیها حرب بکر وتغلب ویعرض بالحارث بن عباد ویذکر قعوده عنها. وهی من أبیات الحماسه وأولها : یا بؤس للحرب التی وضعت أراهط فاستراحوا اللغه صد أعرض. وقیس جد الشاعر. وانما أضاف نفسه إلیه لشهرته به. والبراح مصدر برح الشیء براحا من باب تعب إذا زال من مکانه. الاعراب من حرف شرط جازم. وصد فعل ماض. وفاعله ضمیر فیه یعود إلی من. وعن نیرانها جار ومجرور ومضاف ومضاف إلیه متعلق بصد والضمیر فیه إلی الحرب وهی مؤنثه. قال الله تعالی حتی تضع الحرب أوزارها. وانا مبتدأ. وابن قیس خبره لتضمنه الوصف. أی أنا المشهور بالنجده. ویجوز نصب ابن قیس علی الاختصاص ، فتکون جمله لا براح خبر المبتدأ وهذا أجود لأنه لو جعل خبرا کان قصد الشاعر إلی تعریف نفسه عند المخاطبین وهو لا یخلو عن خمول فیه وجهل من المخاطبین بشأنه ، ولو نصب علی الاختصاص والمدح لأمن من ذلک فکأنه یقول أنا من لا یخفی شأنه ولا تجهل منزلته افعل کیت وکیت. وقوله لابراح : لا بمعنی لیس ، وبراح إسمها ، والخبر محذوف أی لی. وجمله لابراح یصح ان تکون استثنافیه کأنه قال أنا ابن قیس الذی عرف بالثبات ثم ابتدأ کلاما آخر فقال لیس لی براح وان تکون حالا مؤکده لقوله أنا ابن قیس کأنه قال أنا ابن قیس ثابتا فی الحرب. ومجیء الحال بعد أنا ابن فلان کثیر کقوله. أنا ابن داره مشهورا بها نسبی وهل بداره یا للناس من عار ویصح أن تکون فی محل رفع خبرا بعد خبر. (والشاهد فیه) اجراء لا مجری لیس (والمعنی) من اعرض عن نیران هذه الحرب اتقاء شرها فأنا ابن قیس لا أرهب منها ولا اتحول کما خاف منها وقعد عنها من یخاف بأسها ویتقی شرها.

أی لیس براح لی والمعنی لا أبرح بموقفی.

ص: 54

النوع الثالث : المنصوبات
الفصل الأول : المفعول المطلق
تعریفه

المفعول المطلق هو المصدر سمّی بذلک لأن الفعل یصدر عنه. ویسمیه سیبویه الحدث والحدثان وربما سماه الفعل. وینقسم إلی مبهم نحو ضربت ضربا. وإلی مؤقت نحو ضربت ضربه وضربتین.

نائب المفعول المطلق

وقد یقرن بالفعل غیر مصدره مما هو بمعناه ؛ وذلک علی نوعین : مصدر وغیر المصدر. فالمصدر علی نوعین : ما یلاقی الفعل فی اشتقاقه کقوله تعالی : (وَاللهُ أَنْبَتَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً ،) وقوله تعالی : (وَتَبَتَّلْ إِلَیْهِ تَبْتِیلاً). وما لا یلاقیه فیه کقولک قعدت جلوسا ، وحبست منعا. وغیر المصدر کقولک ضربته أنواعا من الضرب ، وأیّ ضرب ، وأیّما ضرب. ومنه رجع القهقری ، واشتمل الصماء ، وقعد القرفصاء ، لأنها أنواع من الرّجوع والإشتمال والقعود. ومنه ضربته سوطا.

ص: 55

أنواع المفعول المطلق الذی اضمر فعله

والمصادر المنصوبه بأفعال مضمره علی ثلاثه أنواع : ما یستعمل إظهار فعله وإضماره ، وما لا یستعمل إظهار فعله ، وما لا فعل له أصلا. وثلاثتها تکون دعاء وغیر دعاء فالنوع الأول کقولک للقادم من سفره خیر مقدم ، ولمن یقرمط فی عداته. مواعید عرقوب وللغضبان غضب الخیل علی اللجم. ومنه قولهم سقیا ورعیا وخیبه وجدعا وعقرا وبؤسا وبعدا وسحقا وحمدا وشکرا لا کفرا وعجبا وافعل ذلک وکرامه ومسره ونعم ونعمه عین ونعام عین ولا أفعل ذلک ولا کیدا ولا هما ولا فعلن ذلک ورغما وهوانا. ومنه إنما أنت سیرا سیرا وما أنت إلا قتلا قتلا وإلّا سیر البرید وإلا ضرب الناس وإلا شرب الإبل. ومنه قوله تعالی : (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً). ومنه مررت به فإذا له صوت صوت حمار ، وإذا له صراخ صراخ الثّکلی ، وإذا له دقّ دقک بالمنحاز حبّ القلقل. ومنه ما یکون توکیدا إمّا لغیره کقولک هذا عبد الله حقا ، والحقّ لا الباطل ، وهذا زید غیر ما تقول ، وهذا القول لا قولک ، وأجدّک لا تفعل کذا ، أو لنفسه کقولک له علیّ ألف درهم عرفا ، وقول الأحوص :

إنی لأمنحک الصدود وإننی

قسما إلیک مع الصّدود لأمیل (1)

ص: 56


1- هو الأحوص بن محمد بن عبد الله بن عاصم. ولم یذکر له أحد إسما فکأن لقبه إسمه. والحوص ضیق فی مؤخر العین وقیل فی مؤخر العینین. وهذا البیت له من قصیده طویله یمدح بها عمر بن عبد العزیز رضی الله عنه وکان إذ ذاک والیا علی المدینه وقبله وهو أول القصیده : یا بیت عاتکه الذی اتعزل حذر العدا وبه الفؤاد موکل اللغه انی لأمنحک یروی بدله اصبحت امنحک. وامنح من المنح وهو الاعطاء. والصدود الهجر والاعراض. وامیل أکثر میلا واشد تعلقا. الاعراب إن حرف توکید ونصب. والیاء فی محل نصب إسمها. لأمنحک اللام للتأکید وأمنحک فعل مضارع فاعله ضمیر المتکلم. والکاف فی محل نصب مفعول أول. والصدود مفعول ثان. والجمله فی محل نصب خبر إن. واننی الواو لعطف الجمله. وقسما مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف تقدیره أقسم قسما. وإلیک جار ومجرور متعلق بأمیل. ومع منصوب علی الظرفیه. والصدود جر بالاضافه الیه. وقوله لأمیل اللام فیه للتأکید. وأمیل خبر إن. (والشاهد فیه) أن قسما تأکید للحاصل من الکلام السابق بسبب إن ولام التأکید یعنی أنه لما فی هذه الجمله من معنی القسم فکأنه قال أقسم قسما. (والمعنی) یقول إنی لأظهر للناس هجر هذا البیت ومن فیه وإنی مع ما أبدیه من الاعراض عنه شدید المیل له کثیر التعلق به.

ومنه قوله تعالی صنع الله ، ووعد الله ، وکتاب الله علیکم ، وصبغه الله ، وقولهم ألله أکبر دعوه الحق.

ومنه ما جاء مثنی وهو حنانیک ولبیک وسعدیک ودوالیک وهذاذیک.

ومنه ما لا یتصرف نحو سبحان الله ومعاذ الله وعمرک الله وقعدک الله.

والنوع الثالث نحو ذفرا وبهرا وأفّه وتفّه وویحک وویسک وویلک وویبک.

وقد تجری اسماء غیر مصادر ذلک المجری وهی علی ضربین : جواهر نحو قولهم تربا وجندلا وفاها لفیک ، وصفات نحو قولهم هنیئا مریئا وعائذا بک وأقائما وقد قعد الناس وأقاعدا وقد سار الرکب.

إضمار المفعول المطلق

ومن إضمار المصدر قولک عبد الله أظنه منطلق ، تجعل الهاء ضمیر الظن کأنک قلت عبد الله أظن ظنی منطلق. وما جاء فی الدعوه المرفوعه واجعله الوارث منا محتمل عندی أن یوجّه علی هذا.

ص: 57

الفصل الثانی : المفعول به

هو الذی یقع علیه فعل الفاعل فی مثل قولک ضرب زید عمرا وبلغت البلد. وهو الفارق بین المتعدی من الأفعال وغیر المتعدی. ویکون واحدا فصاعدا إلی الثلاثه علی ما سیأتیک بیانه فی مکانه إن شاء الله تعالی. ویجیء منصوبا بعامل مضمر مستعمل إظهاره أو لازم إضماره المنصوب بالمستعمل إظهاره هو قولک لمن أخذ یضرب القوم ، أو قال أضرب شرّ الناس زیدا بإضمار أضرب ؛ ولمن قطع حدیثه حدیثک ، ولمن صدرت عنه أفاعیل البخلاء : أکلّ هذا بخلا ، بإضمار هات وتفعل.

ومنه قولک لمن رکنت أنه یرید مکه : مکه ورب الکعبه. ولمن سدد سهما آلقرطاس والله. وللمستهلین إذا کبروا : الهلال والله ، تضمر یرید ویصیب وأبصروا ، ولرائی الرؤیا : خیرا وما سر ، وخیرا لنا وشرا لعدونا أی رأیت خیرا. ولمن یذکر رجلا. أهل ذلک وأهله أی ذکرت أهله. ومنه قوله :

لن تراها ولو تأملت إلّا

ولها فی مفارق الرأس طیبا (1)

ص: 58


1- نسبه سیبویه إلی ابن قیس الرقیات ، واسمه عبد الله وهل الرقیات تابع لقیس أو لابنه قال الرضی تبعا للفارسی إن قیسا هو الملقب بالرقیات لا خلاف فیه أه. وما ذکره من عدم الخلاف مردود والاکثرون انه لقب لابنه عبد الله وانما لقب بذلک لأنه کان یشبب بثلاث نسوه کل واحده منهن إسمها رقیه أو لأنه تزوج ثلاث نسوه کذلک. اللغه مفارق جمع مفرق وهو وسط الرأس وهو الذی یفرق فیه الشعر. والطیب ما یتطیب به. الاعراب لن حرف توکید ونصب. وتری فعل مضارع منصوب بها تقدیرا. وفاعله ضمیر المخاطب. وها مفعوله. ولو تأملت جمله معترضه تفید التأکید. وطیبا مفعول فعل مقدر أی تری. ولها جار ومجرور حال أو صفه أی ثابتا لها لهذا إن کانت تری من رؤیه البصر فإن کانت علمیه تنصب مفعولین. فقوله لها فی محل نصب مفعول ثان وقوله فی مفارق الرأس جار ومجرور ومضاف ومضاف إلیه فی محل نصب مفعول فیه (والشاهد فیه) أن طیبا نصب بفعل محذوف جوازا. وهذا علی روایه طیبا بالنصب. أما علی روایه الرفع فلا شاهد فیه (والمعنی) أن المحبوبه لا تزال متطیبه أبدا.

أی وتری لها. ومنه قوله کالیوم رجلا ، بإضمار لم أر. قال أوس :

حتی إذا الکلّاب قال لها

کالیوم مطلوبا ولا طلبا (1)

قال سیبویه وهذه حجج سمعت من العرب. یقولون اللهم ضبعا وذئبا. وإذا قیل لهم ما یعنون ، قالوا اللهم اجعل فیها ضبعا وذئبا. وسمع أبو الخطاب بعض العرب وقیل له لم افسدتم مکانکم؟ فقال الصبیان بأبی أی لم الصبیان. وقیل لبعضهم أما بمکان کذا وجذ؟ فقال بلی وجاذا أی أعرف به وجاذا.

ص: 59


1- اللغه الکلاب هو الصائد یریض الکلب علی الصید ثم یرسله علیه. الاعراب حتی حرف ابتداء وتفید معنی الانتهاء. وإذا ظرفیه. والکلاب مبتدأ. وقال فعل ماض فاعله ضمیر فیه یعود إلی الکلاب. ولها متعلق به. والجمله فی محل رفع خبر المبتدإ. وقوله کالیوم جار ومجرور فی محل نصب صفه مطلوبا. ومطلوبا منصوب علی أنه مفعول فعل مقدر أی لم أر. وتقدیر الکلام لم أر مطلوبا مثل مطلوب فی هذا الیوم. وقوله ولا طلبا عطف علی مطلوبا. وجمله لم أر کالیوم إلی آخره فی محل نصب بالقول. (والشاهد فیه) أن مطلوبا نصب بفعل مقدر محذوف جوازا (والمعنی) ما زالت الکلاب تقفو أثر الصید وتجد فی طلبه حتی عجب الصائد وقال لم أر کالکلاب طالبا فی هذا الیوم ولا کالصید مطلوبا.
الفصل الثالث : المنادی
اشاره

ومن المنصوب باللازم إضماره المنادی لأنک إذا قلت یا عبد الله فکأنک قلت یا أرید أو أعنی عبد الله. ولکنه حذف لکثره الإستعمال وصاریا بدلا منه.

ولا یخلو من أن ینتصب لفظا أو محلا. فانتصابه لفظا إذا کان مضافا کعبد الله أو مضارعا له کقولک یا خیرا من زید ویا ضاربا زیدا ویا مضروبا غلامه ویا حسنا وجه الأخ ویا ثلاثه وثلاثین. أو نکره کقوله :

فیا راکبا إمّا عرضت فبلغا

ندامای من نجران ألّا تلاقیا (1)

ص: 60


1- البیت من قصیده عدتها عشرون بیتا لعبد یغوث الحارثی الیمنی قالها بعد أن أسر فی یوم الکلاب الثانی کلاب تیم والیمن وقتل أسیرا. ولمالک بن الرّیب قصیده علی هذا الوزن والروی فیها بیت یشبه بیت الشاهد وهو : فیا صاحبی إمّا عرضت فبلغن بنی مازن والریب أن لا تلاقیا وهذا غیر ذاک فقول شراح أبیات سیبویه فی البیت الشاهد انه لعبد یغوث ویروی لمالک ابن الرّیب غیر جیّد وأول القصیده التی منها الشاهد : ألا لا تلومانی کفی اللوم ما بیا فما لکما فی اللوم خیر ولا لیا اللغه الراکب راکب الإبل ولا تسمی العرب راکبا علی الاطلاق إلا راکب البعیر أو الناقه وجمعه رکبان وأما رکب فهو اسم جمع عند سیبویه وجمع راکب عند غیره. وعرضت من عرض الرجل إذا أتی العروض وهی مکه والمدینه شرفهما الله وما حولهما. وقال شراح أبیات سیبویه عرضت بمعنی تعرضت وظهرت وقیل معناه بلغت العرض وهی جبال نجد وکلاهما غیر سدید. فإن قوله فبلغن ندامای من نجران یدل علی الأول لأن نجران کما فی معجم ما استعجم مدینه بالحجاز من شق الیمن. والندامی جمع ندمان بالفتح بمعنی ندیم وهو المشارب وقد یقال للمجالس ولو علی غیر شراب. الاعراب أیا حرف نداء مثل یا إلا أنها لا تستعمل إلا والمنادی مذکور ویروی فیا راکبا. وراکبا منادی منصوب لأنه نکره غیر مضافه ولا شبیهه بالمضاف. وقوله إما أصله إن ما فان حرف شرط وما زائده أدغمت النون فی المیم لقربهما فی المخرج وعرضت جمله من الفعل والفاعل جواب الشرط والمفعول محذوف أی إن عرضت العروض أی بلغتها. وقوله فبلغن الفاء للجزاء وبلغن فعل أمر. وفاعله ضمیر المخاطب. والنون نون التوکید الخفیفه. وقوله ندامای کلام اضافی منصوب تقدیرا علی أنه مفعول بلغن. ومن نجران فی محل نصب صفه ندامای أو حال منه. وقوله ألا أصله أن لا أدغمت النون فی اللام لقرب المخرج. وأن مخففه من الثقیله اسمها ضمیر الشأن. ولا نافیه للجنس. وتلاقیا اسمها. وخبرها محذوف. أی لنا. وجمله لا تلاقی فی محل رفع خبر أن المخففه. وجمله أن لا تلاقیا فی محل نصب علی أنه مفعول ثان لبلغن. ویصح أن تکون أن المدغمه فی لا زائده (والشاهد فیه) أنه نصب راکبا لأنه منادی نکره إذ لم یقصد به راکبا بعینه انما التمس راکبا من الرکبان یبلغ خبره لقومه ولو أراد راکبا بعینه لبناه علی الضم. وقال أبو عبیده أراد یا راکباه وللندبه فحذف الهاء کقوله تعالی (یا أَسَفی عَلی یُوسُفَ). وهو غریب فان الثقات رووه بالنصب والتنوین ، إلا الأصمعی فانه کان ینشده بلا تنوین. کذا ذکره ابن الانباری فی شرح المفضلیات. لا یقال إن حرف النداء للتعریف فکیف یدخل علی المفرد النکره ویبقی علی تنکیره لانا نقول المنادی یبقی علی تنکیره بعد دخول حرف النداء ، کما أن تعریفه یزیل تعریف العلمیه فی مثل یا زید وإلا لزم تحصیل الحاصل. ومعنی قولهم حرف النداء یفید التعریف أنه لا یعارضه. (والمعنی) ینادی راکبا أنه إذا بلغ العروض وانتهی إلیها فلیبلغ نداماه من تلک البلد أنه قد قتل ولم یبق أمل فی التلاقی.

وانتصابه محلا إذا کان مفردا معرفه کقولک یا زید ویا غلام ویا أیها الرجل.

أو داخله علیه لام الإستغاثه أو لام التعجب کقوله :

یا لعطّافنا ویا للریاح

وأبی الحشرج الفتی النفّاح (1)

ص: 61


1- أنشده سیبویه ولم یعزه لأحد. اللغه عطاف وریاح وأبو الحشرج أسماء رجال. والنفاح کثیر العطاء یقال نفحه بشیء إذا أعطاه. الاعراب یا حرف نداء ولعطافنا منادی ولامه مفتوحه لأنها داخله علی المستغاث به. وقوله ویا لریاح عطف علیه واللام فیه أیضا مفتوحه وانما تکسر اللام فی المعطوف إذا لم یکرر حرف النداء. وأبی الحشرج عطف علی ما قبله وتقدیره ویا لأبی الحشرج. والفتی بدل من أبی الحشرج. والنفاح صفته (والشاهد) دخول لام الاستغاثه علی المنادی المستغاث به. (والمعنی) أن الشاعر یرثی رجالا من قومه : یقول ذهب هؤلاء الرجال ولم یبق للعلا والمساعی من یقوم بها بعدهم.

وقولهم یا للماء ویا للدواهی. أو مندوبا کقولک یا زیداه.

حکم توابع المنادی

توابع المنادی المضموم غیر المبهم إذا أفردت حملت علی لفظه ومحله کقولک یا زید الطویل والطویل ، ویا تمیم أجمعون وأجمعین ، ویا غلام بشر وبشرا ، ویا عمرو الحارث والحارث ، وقریء والطیر رفعا ونصبا إلا البدل ، ونحو زید وعمرو من المعطوفات فإن حکمهما حکم المنادی بعینه ، تقول یا زید زید ویا زید وعمرو بالضم لا غیر وکذلک یا زید أو عمرو یا زید لا عمرو أو إذا أضیفت فانصب کقولک یا زید ذا الجمّه وقوله :

أزید أخا ورقاء کنت ثائرا

فقد عرضت أحناء أمر فخاصم (1)

ویا خالد نفیسه ، ویا تمیم کلّهم ، ویا بشر صاحب عمرو ، ویا غلام أبا عبد الله ویا زید عبد الله.

ص: 62


1- هو من الأبیات التی لم یعرف لها قائل. اللغه الثائر الذی لا یبقی علی شیء حتی یدرک ثأره. واحناء الأمور ما تشابه منها. الاعراب الهمزه للنداء. وزید منادی مبنی علی الضم. وأخا منصوب علی أنه صفه المنادی. وهو زید ، لا یجوز فیه غیر هذا. وورقاء مضاف إلیه. وإن حرف شرط جازم. وکنت فعل ناقص فعل الشرط. والتاء اسمها. وثائرا خبرها. وقوله فقد الفاء جواب الشرط. وقد حرف تحقیق. عرضت فعل ماض. وأحناء فاعله. وأمر جر بالاضافه إلیه. وقوله فخاصم عطف علی جمله فقد عرضت (والشاهد) فیه ان أخا لما کان وصفا للمنادی المفرد ومضافا کان منصوبا حتما. (والمعنی) قد ظهر من الأمور المشکله ما یوجب الخصام والنزاع فإن کنت مصرا علی الطلب بثأرک فقم فخاصم.

والوصف بابن وابنه کالوصف بغیرهما إذا لم یقعا بین علمین فإن وقعا أتبعت حرکه الأول حرکه الثانی کما فعلوا فی ابن وامریء تقول یا زید ابن أخینا ویا هند ابنه عمنا ویا زید بن عمرو ویا هند ابنه عاصم. وقالوا فی غیر النداء أیضا إذا وصفوا هذا زید بن أخینا وهند ابنه عمنا ، وهذا زید ابن عمرو ، وهند ابنه عاصم ، وکذلک النصب والجر. فإذا لم یصفوا فالتنوین لا غیر وقد جوزوا فی الوصف التنوین فی ضروره الشعر کقوله :

جاریه من قیس بن ثعلبه (1)

المنادی المبهم

والمنادی المبهم شیئان أیّ واسم الإشاره. فأیّ یوصف بشیئین بما فیه الألف واللام مقحمه بینهما کلمه التنبیه ، وباسم الإشاره ، کقولک یا أیها الرجل ، ویا أیهذا. قال ذو الرمه :

ألا أیهذا الباخع الوجد نفسه

لشیء نحته عن یدیه المقادر (2)

ص: 63


1- هذا صدر البیت وتمامه ، کریمه أخوالها والعصبه. وهو مطلع قصیده للأغلب العجلی الراجز وبعده : قباء ذات سره مقعبه کأنها حقه مسک مذهبه اللغه جاریه أراد بها امرأه من العرب اسمها کلبه کان بینهما مهاجاه. وقیس قبیله. وقباء ضامره البطن. والمقعبه الصره التی قد دخلت فی البطن وعلا ما حولها حتی کأنها القعب وهو القدح من الخشب. الاعراب جاریه خبر مبتدإ محذوف أی هذه. ومن قیس جار ومجرور صفه جاریه. وابن صفه لقیس. وثعلبه مضاف إلیه. وکریمه صفه جاریه. (والشاهد فیه) أن تنوین قیس شاذ لأن ابن وقع بین علمین مستجمع الشرائط فکان القیاس حذف تنوین قیس واضافته إلیه إلا أنه نونه لضروره الشعر. وهذا علی أن ابن صفه قیس. وذکر ابن جنی أنه بدل منه فلا شاهد فیه حینئذ لکن البدلیه بعیده والظاهر الوصفیه.
2- هو لذی الرمه غیلان من قصیده یمدح بها بلال بن أبی برده بن أبی موسی الأشعری رضی الله عنه أولها : لمیه أطلال بحزوی دواثر عفتها السوافی بعدنا والمواطر اللغه الباخع من قولهم بخع نفسه یبخعها قتلها غما أو غیظا. وفی القرآن الکریم (فلعلک باخع نفسک) أی مهلکها. ونحته بالتخفیف والتشدید بمعنی باعدته. والمقادر الأقدار أصله المقادیر فحذف الیاء ضروره. الاعراب ألا حرف استفتاح یراد به تنبیه المخاطب علی ما سیأتی بعده من الکلام. وأی منادی بحرف نداء مقدر مبنی علی الضم. وهذا فی محل رفع صفته. والباخع صفه أخری. وال فیه موصوله بمعنی الذی. والوجد فاعل اسم الفاعل وهو باخع. ونفسه مفعوله. هذا علی روایه الوجد بالرفع وعلی روایته بالنصب ففاعل الباخع ضمیر فیه تقدیره هو. ونفسه مفعول. والوجد مفعول لأجله ولشیء جار ومجرور متعلق بالباخع. ونحته فعل ماض والضمیر فیه مفعوله. والمقادر فاعله وعن یدیه متعلق بنحته. والجمله فی محل جر صفه لشیء (والشاهد فیه) إنه وصف المنادی المبهم وهو أی باسم الاشاره وهو هنا (والمعنی) یا من قتل الوجد نفسه غما لشیء عاقته عنه عوائق الأقدار إن ذلک لیس بمغن عنک.

واسم الإشاره لا یوصف إلا بما فیه الألف واللام کقولک یا هذا الرجل ویا هؤلاء الرجال. وأنشد سیبویه لخزز بن لوذان :

یا صاح یا ذا الضامر العنس (1)

ص: 64


1- نسبه هنا إلی خزز بن لوذان السدوسی ونسبه أبو الفرج فی الأغانی لخالد بن المهاجر وأنشده هکذا : یا صاح یا ذا الضامر العنس والرحل ذی الأنساع والحلس تسری النهار ولست تارکه وتجد سیرا کلما تمسی اللغه الضامر من ضمر الحیوان وغیره من باب قعد دق وقل لحمه. والعنس الناقه الصلبه الشدیده. والرحل کل ما یعد للرحیل من وعاء للمتاع ومرکب للبعیر وحلس ورسن والمراد هنا برذعه البعیر. والانساع جمع نسعه بکسر النون وهی جلده تنسج عریضه فتکون علی صدر البعیر. والحلس کساء یجعل علی ظهر البعیر تحت رحله. الاعراب یا حرف نداء وصاح منادی مرخم صاحب أو صاحبی وهو شاذ علی الوجهین. وذا اسم اشاره. والضامر مرفوع صفته. والعنس مضاف إلیه. ورواه الکوفیون بجر الضامر. علی أن ذا بمعنی صاحب. واعتلوا لذلک بوجوه منها أن صفه المنادی إذا کانت مضافه کانت منصوبه فلم رفعت ها هنا ومنها أن قوله بعده والرحل ذی الانساع والحلس معطوف علی العنس الموصوف بالضمور وهما لا یوصفان بذلک والجواب عن الأول أن آل فی الضامر بمعنی الذی لأن تقدیره یا ذا الذی ضمرت عنسه. والموصول مع صلته بمنزله المفرد وعن الثانی بان العطف من باب علفتها تبنا وماء باردا. وقول الشاعر : یا لیت زوجک قد غدا متقلدا سیفا ورمحا بان یحمل الثانی علی ما یلیق به ولا یخرج عن مقصد الأول فیکون معنی الضامر المتغیر. والرحل محمول علیه کأنه قال المتغیر العنس والرحل ولا امتناع فی وصف الرحل بالتغیر. (والشاهد فیه) مجیء ذی اللام وهو الضامر وصفا للاشاره.

ولعبید ابن الأبرص :

یا ذا المخوّفنا بمقتل شیخه

حجر تمنّی صاحب الأحلام (1)

وتقول فی غیر الصفه یا هذا زید وزیدا ویا هذان زید وعمرو وزیدا وعمرا وتقول یا هذا ذا الجمّه علی البدل.

ص: 65


1- کان من سبب قول عبید هذا الشعر ان بنی أسد قوم عبید بن الأبرص قتلوا حجرا أبا امریء القیس وهو ابن أم قطام فتوعدهم امرؤ القیس بقوله : والله لا یذهب شیخی باطلا حتی أبید مالکا وکاهلا ومالک وکاهل حیان من أسد. فقال عبید بن الأبرص هذا الشعر یکذب وعیده ویبین ان ما تمناه فیهم غیر واقع وانه کأضغاث الأحلام وبعد هذا البیت. لا تبکنا سفها ولا ساداتنا واجعل بکاءک لابن أم قطام. اللغه شیخه أراد به أباه حجرا. والأحلام ما یراه النائم فی نومه جمع حلم. الاعراب یا حرف نداء. وذا منادی مبنی علی السکون فی محل رفع. والمخوف صفه المنادی. ونا مضاف إلیه فی محل نصب مفعول به. وال فی المخوف بمعنی الذی أی یا ذا الذی خوفنا. وبمقتل متعلق بالمخوف. وشیخه مضاف إلیه من اضافه المصدر إلی مفعوله أی بسبب قتلنا شیخه. وحجر بدل من شیخه أو عطف بیان له. وقوله تمنی منصوب علی انه مصدر حذف عامله أی تمنیت تمنی. وصاحب مضاف إلیه. والأحلام مضاف إلی صاحب. (والشاهد فیه) وقوع المخوف وهو معرف بأل صفه لاسم الاشاره المنادی لأنه فی معنی مفرد مثله وان کان فی اللفظ مضافا إلی مفعوله. (والمعنی) انک لا تقدر علی الانتقام منا وتحقیق ما توعدتنا به من اباده قبائلنا.
حکم المنادی المعرّف بأل

ولا ینادی ما فیه الألف واللام إلا الله وحده لأنهما لا تفارقانه کما لا تفارقان النجم مع انهما خلف عن همزه إله. وقال :

من اجلک یا التی تیّمت قلبی

وأنت بخیله بالوصل عنی (1)

حکم المنادی المکرّر

وإذا کرر المنادی فی حال الإضافه ففیه وجهان أحدهما أن ینصب الإسمان معا کقول جریر :

یا تیم تیم عدیّ أبالکم

یلقینّکم فی سوءه عمر (2)

وقول بعض ولده :

ص: 66


1- البیت من شواهد الکتاب التی لم یعرف لها قائل. اللغه من أجلک یقرأ بنقل حرکه الهمزه إلی نون من وتیّمت ذللت واستعبدت ومنه تیم اللات أی عبد اللات. وکان القیاس أن یقول تیّمت بتاء التأنیث علی الغیبه إلا انه جاء علی نحو قوله. أنا الذی سمتن أمی حیدره. وکان الوجه أن یقول سمته وعنی أی علی. وحروف المعانی ینوب بعضها عن بعض (والشاهد فیه) نداء ما فیه أل وهو التی.
2- هو من قصیده له یهجو بها عمر بن لجأ وقومه. وکان عمر هجا جریرا وأکثر القول فیه وجریر لا یجیبه بشیء خمس سنین. ثم کلم قومه فی أن یکفوا لسانه عنه فلم یفعلوا. فقال یهجوهم ویتوعدهم. فلما أتاهم وعیده أتوه بعمر موثقا وحکموه فیه فأعرض عن هجوهم. وقبل هذا البیت : والتیم عبد لأقوام یلوذ بهم یعطی المقاده إن أوفوا وان غدروا. اللغه تیم هو ابن عبد مناف ابن ادّ بن طابخه وانما أضافه إلی عدی لیفرق بینها وبین تیم مرو وتیم غالب فی قریش وتیم قیس بن ثعلبه وتیم شیبان وتیم ضبه. وقوله لا أبالکم للغلظه فی الخطاب وأصله ان ینسب المخاطب إلی غیر أب معلوم سبا له ثم کثر حتی صار یستعمل فی کل خطاب فیه غلظه. وقوله لا یلقینکم من الالقاء وهو الطرح. وقال العینی لا یلفینکم من ألفی إذا وجد ولیس بسدید. وقال العسکری انه من تصحیف الرواه. والسوأه الفعله القبیحه. الاعراب یا حرف نداء. وتیم منادی مضاف منصوب. وحذف المضاف إلیه من الأول لدلاله الثانی علیه. ولا نافیه للجنس. وأبا لکم اسمها تشبیها له بالمضاف. ولا یلقینکم : لا ناهیه جازمه. ویلقینکم فی محل جزم به. والضمیر مفعوله. وعمر فاعله وفی سوأه متعلق بیلقینکم. (والشاهد) فی قوله یا تیم تیم عدی حیث نصبا جمیعا. ویجوز أن یکون تیم الأول مضموما لأنه منادی علم (والمعنی) یا بنی تیم کفوا شاعرکم عن هجوی فانکم إن لم تفعلوا ذلک أوقعکم فی فعله شنیعه من هجوی إیاکم.

یا زید زید الیعملات الذّبّل

تطاول اللیل علیک فأنزل (1)

والثانی أن یضم الأول :

حکم المنادی المضاف إلی یاء المتکلم

وقالوا فی المضاف إلی یاء المتکلم یا غلامی ویا غلام ویا غلاما. وفی التنزیل (یا عِبادِ فَاتَّقُونِ) وقریء یا عبادی. ویقال یا ربا تجاوز عنی. وفی الوقف یا رباه ویا غلاماه. والتاء فی یا أبه ویا أمّه تاء تأنیث عوضت عن الیاء ألا تراهم یبدلونها هاء فی الوقف. وقالوا یا ابن أمی ویا ابن عمی ویا ابن أمّ ویا ابن عمّ ویا ابن أمّ ویا ابن عمّ. وقال أبو النجم :

یا ابنه عمّا لا تلومی واهجعی

ألم یکن یبیضّ لو لم یصلع (2)

ص: 67


1- نسبه هنا إلی بعض ولد جریر ولیس بذاک. وانما هو لعبد الله بن رواحه یخاطب به زید بن أرقم وکانا قد خرجا غازیین فی غزوه مؤته. وقیل المخاطب به زید بن حارثه ویبعده انه کان أمیر الجیش فی تلک الغزاه فلا یلیق أن یخاطب بمثل هذا. اللغه الیعملات جمع یعمله بفتح الیاء والمیم وهی الابل القویه علی العمل. والذبل جمع ذابل أی ضامره من طول السفر. وادمان السیر. وتطاول طال وعلیک یروی بدله هدیت وانما اضاف زیدا إلی الیعملات لأنه کان یقوم علیها ویحدو لها. الاعراب یا حرف نداء. وزید منادی مضاف فیکون منصوبا ویجوز فیه الضم علی انه مفرد معرفه. وزید الثانی منصوب علی الوجهین لأنه تأکید له. والیعملات مضاف إلیه والذبل صفه یعملات. وقوله تطاول فعل ماض واللیل فاعله وعلیک متعلق بتطاول. وقوله فانزل فعل امر فاعله ضمیر المخاطب. (والشاهد) فیه کما فی سابقه (والمعنی) یقول قد حدث للابل الکلال والاعیاء من کثره السیر فانزل عنها واحد لها لیزول عنها ما نزل بها.
2- البیت له من أرجوزه یخاطب بها امرأته وأولها. قد اصبحت ام الخیار تدعی علیّ ذنبا کله لم اصنع اللغه یا ابنه عما خطاب لامرأته ام الخیار وهی ابنه عمه. ورواه بعض شراح المفصل یا ابنه اما وهی روایه غریبه. واهجعی من الهجوع وهو النوم لیلا. ویصلع من الصلع وهو ذهاب شعر الرأس. الاعراب یا اداه نداء. وابنه عما منادی مضاف. لا تلومی : لا ناهیه. وتلومی فعل مضارع مجزوم بحذف النون. والیاء فاعل. وقوله واهجعی عطف علیه ویکن فعل الشرط مجزوم بلم. واسمها ضمیر فیه یعود إلی الرأس المذکور آنفا. ویبیض جمله فعلیه خبر کان. وجمله لو لم یصلع جواب الشرط. وجواب الشرط الثانی حذف لدلاله السیاق علیه (والشاهد فیه) إثبات الألف فی یا إبنه عما وإبدالها من الیاء لأنه أصله یا ابنه عمی (والمعنی) یقول یا ابنه عما دعی لومی علی صلع رأسی فإنه کان یشیب لو لم یصلع.

جعلوا السمین کاسم واحد.

حکم المندوب

ولا بد لک فی المندوب من أن تلحق قبله یا أو وا. وأنت فی إلحاق الألف فی آخره مخیر فتقول وازیداه أو وازید. والهاء اللاحقه بعد الألف للوقف خاصه دون الدرج. ویلحق ذلک المضاف إلیه فیقال وا أمی للمؤمنیناه. ولا یلحق الصفه عند الخلیل فلا یقال وازید الظریفاه. ویلحقها عند یونس. ولا یندب إلا الأسم المعروف فلا یقال وارجلاه ولم یستقبح ، وامن حفر بئر زمزماه لأنه بمنزله واعبد المطلباه.

ویجوز حذف حرف النداء عما لا یوصف به أی. قال الله تعالی : (یُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا). وقال : (رَبِّ أَرِنِی أَنْظُرْ إِلَیْکَ). وتقول أیها الرجل وأیتها المرأه ، ومن لا یزال محسنا أحسن إلی. ولا یحذف عما یوصف به أیّ فلا یقال رجل ولا هذا. وقد شذ قولهم أصبح لیل ، وافتد مخنوق ، وأطرق کرا (1).

ص: 68


1- قال البغدادی هو صدر بیت وهو : أطرق کرا أطرق کرا ان النعام فی القری وقد أورده غیر واحد من المؤلفین بلفظ. اطرق ان النعام فی القری. علی انه نثر لا نظم. والصواب ما قاله البغدادی. اللغه الکرا الکروان وهو الحجل وقیل الحباری والنعام الطائر المعروف. والقری جمع قریه. الاعراب اطرق فعل أمر فاعله ضمیر المخاطب. وکرا منادی مرخم کروان حذفت منه اداه النداء واطرق کرا الثانیه مثلها. وإن حرف توکید ونصب. والنعامه اسمها. وفی القری خبرها. (والشاهد فیه) أن کرا حذف منه حرف النداء علی انه یوصف به أی وهو شاذ. وفیه شذوذان آخران الترخیم والتغییر وهذا علی أن کرا مرخم کروان. وذکر المحقق الرضی أن الکرا ذکر الکروان ولیس مرخما منه وذکر غیره أن کرا اسم وکروان اسم آخر وعلیهما فلیس فیه الا شذوذ حذف النداء (والمعنی) تواضع فقد تواضع من هو أشرف منک واعز یضرب مثلا لمن تکبر وقد تواضع من هو خیر منه.

و* جاری لا تستنکری عذیری* (1)

ولا عن المستغاث والمندوب وقد التزم حذفه فی اللهم لوقوع المیم خلفا عنه.

الأختصاص

وفی کلامهم ما هو علی طریقه النداء ویقصد به الإختصاص لا النداء ، وذلک قولهم أما أنا فأفعل کذا أیها الرجل ، ونحن نفعل کذا أیها القوم ،

ص: 69


1- نسبه بعض شراح المفصل والعینی فی شرح شواهد الالفیه للعجاج وتمامه. سیری واشفاقی علی بعیری اللغه جاری مرخم جاریه. والاستنکار عد الشیء منکرا والعذیر الأمر الذی یحاوله الانسان مما یعذر علیه اذا فعله وجمعه عذر بضمتین. والاشفاق الشفقه. الاعراب جاری مرخم جاریه منادی بحرف نداء محذوف. وقوله لا تستنکری : لا ناهیه. وتستنکری فعل مضارع مجزوم بحذف النون. والیاء فاعله. وعذیری مفعوله. وسیری بدل منه. ویجوز أن یکون عذیری مبتدأ وما بعده خبره واشفاقی عطف علی سیری وعلی بعیری یتعلق باشفاقی (والشاهد فیه) أن جاری حذفت منه اداه النداء شذوذا (والمعنی) لا تنکری علیّ یا جاریه ما أنا معذور فی فعله.

واللهم اغفر لنا أیتها العصابه. جعلوا أیا مع صفته دلیلا علی الإختصاص والتوضیح ، ولم یعنوا بالرجل والقوم والعصابه إلا انفسهم وما کنوا عنه بأنا ونحن والضمیر فی لنا. کأنه قیل أما أنا فأفعل کذا متخصصا بذلک من بین الرجال ، ونحن نفعل متخصصین من بین الأقوام ، واغفر لنا مخصوصین من العصائب. ومما یجری هذا المجری قولهم إنا معشر العرب نفعل کذا. ونحن آل فلان کرماء. وإنا معشر الصعالیک لا قوه بنا علی المروه. إلا أنهم سوغوا دخول اللام ههنا فقالوا نحن العرب أقری الناس للضیف. وبک الله نرجو الفضل. وسبحانک الله العظیم. ومنه قولهم الحمد لله الحمید. والملک لله أهل الملک. وأتانی زید الفاسق الخبیث. وقریء حماله الحطب. ومررت به المسکین والبائس. وقد جاء نکره فی قول الهذلی :

ویأوی إلی نسوه عطّل

وشعثا مراضیع مثل السّعالی (1)

ص: 70


1- اسمه أبو عائذ والبیت له من قصیده عدتها سته وسبعون بیتا أوردها السکری فی أشعار الهذلیین أولها : ألا یا لقومی لطیف الخیال یؤرق من نازح دلال إلا أنه أنشد بیت الشاهد هکذا : له نسوه عاطلات الصدو روعوج مراضع مثل السعالی اللغه یأوی أی یأتی إلی مأواه ومنزله. وعطل جمع عاطل قال فی الصحاح والعطل بالفتح مصدر عطلت المرأه إذا خلا جیدها من القلائد فهی عطل بالضم وعاطل ومعطال. وقد یستعمل فی الخلو من الشیء کما هنا یقال عطل الرجل من المال والأدب فهو عطل بضمه وبضمتین. وشعث جمع شعثاء من شعث الشعر من باب تعب تغیر وتلبد لقله تعهده بالغسل والدهن. ومراضیع جمع مرضاع بالکسر وهی التی ترضع کثیرا. والسعالی الغیلان وأحدها سعلی بالکسر للذکر ، وسعلاه للأنثی ویقال هی ساحره الجن ، وهی من خرافات العرب یزعمون انها تعرض للرجل فی المفازه فلا تزال به حتی تغویه عن الطریق فتهلکه ، ویقال انها عرضت مره لحسان بن ثابت رضی الله عنه فی بعض طرق المدینه وهو غلام قبل أن یقول الشعر فبرکت علی صدره وقالت أنت الذی یرجو قومک أن تکون شاعرهم؟ قال نعم. قالت فقل ثلاثه أبیات علی رویّ واحد وإلا قتلتک فقال : إذا ما ترعرع فینا الغلا م فما أن یقال له من هوه إذا لم یسد قبل شد الازا ر فذلک فینا الذی لاهوه ولی صاحب من بنی الشیصبا ن فحینا أقول وحینا هوه الاعراب یأوی فعل مضارع مرفوع بضمه مقدره. وفاعله ضمیر یعود إلی الصائد. وإلی نسوه متعلق به فی محل نصب مفعول به. وعطل صفه نسوه. وقوله وشعثا الواو إذا ادخلت بین الصفه والموصوف کانت لتأکید لحاق الصفه بالموصوف نظیره قول الشاعر. إلی الملک القرم وابن الهما م ولیث الکتیبه فی المزدحم وشعثا منصوب باضمار فعل لأنه لما قال لنسوه عطل علم انهن شعث فکأنه قال وإذ کرهن شعثا إلا أن هذا فعل لا یظهر لأن ما قبله دل علیه فأغنی عن ذکره. وأنشده سیبویه فی مواضع من کتابه بجر شعثا عطفا علی عطل ومراضیع. ومثل السعالی صفتان لشعثا (والشاهد فیه) ان شعثا منصوب علی الترحم بفعل محذوف (والمعنی) ان هذا الصیاد یغیب عن أهله فإذا عاد الیهن رآهن مثل السعالی فی سوء الحال.

وهذا الذی یقال فیه نصب علی المدح والشتم والترحم.

الترخیم

ومن خصائص النداء الترخیم إلا إذا اضطر الشاعر فرحم فی غیر النداء. وله شرائط إحداهما أن یکون الأسم علما. والثانیه أن یکون غیر مضاف. والثالثه أن لا یکون مندوبا ولا مستغاثا. والرابعه أن تزید عدته علی ثلاثه أحرف إلا ما کان فی آخره تاء تأنیث فإن العلمیه والزیاده علی الثلاثه فیه غیر مشروطتین. یقولون یا عاذل ، ویا جاری ، لا تستنکری ، ویا ثب اقبلی ، ویا شا ارجنی ، وأما قولهم یا صاح وأطرق کرا فمن الشواذ.

والترخیم حذف فی آخر الأسم علی سبیل الإعتباط. ثم إما أن یکون المحذوف کالثابت فی التقدیر وهو الکثیر ، أو یجعل ما بقی کأنه اسم برأسه فیعامل بما تعامل به سائر الأسماء. فیقال علی الأول یا حار ، ویا هرق ، ویا ثمو ، ویا بنو فی المسمی ببنون. وعلی الثانی یا حار ، ویا هرق ، ویا ثمی ، ویا بنی.

ص: 71

ولا یخلو المرخم من أن یکون مفردا أو مرکبا فإن کان مفردا فهو علی وجهین أحدهما أن یحذف منه حرف واحد کما ذکرت لک. والثانی أن یحذف منه حرفان. وهما علی نوعین إما زیادتان فی حکم زیاده واحده کاللتین فی أعجاز أسماء ومروان وعثمان وطائفیّ. وإما حرف صحیح ومده قبله وذلک فی نحو منصور وعمار ومسکین. وإن کان مرکبا حذف آخر الأسمین بکماله فقیل یا بخت ویا عمرو ویا سیب ویا خمسه فی بخت نصّر وعمرویه وسیبویه ، والمسمی بخمسه عشر. وأما نحو تأبط شرا وبرق نحره فلا یرخم.

حذف المنادی

وقد یحذف المنادی فیقال یا بؤس لزید بمعنی یا قوم بؤس لزید ومن أبیات الکتاب :

یا لعنه الله والأقوام کلّهم

والصّالحون علی سمعان من جار (1)

وفی التنزیل (أَلَّا یَسْجُدُوا)

ص: 72


1- هو من شواهد الکتاب التی لم یعرف لها قائل. اللغه سمعان اسم رجل یروی بفتح السین وکسرها وکلاهما قیاس فمن فتح فهو کقحطان ومروان ومن کسر فهو کحطان وعمران. الاعراب یا حرف نداء. والمنادی محذوف أی یا قوم. ولعنه مبتدأ. ولفظ الجلاله مضاف إلیه. والأقوام معطوف علی لفظ الجلاله. وکلهم تأکید. والصالحون یروی بالرفع والجر فالرفع علی حذف المضاف وإقامه المضاف إلیه مقامه أو علی العطف علی محل لفظ الجلاله لأنه فاعل فی المعنی لا بالعطف علی محل الأقوام کما ذکره العینی لأنه وان کان فاعلا فی المعنی أیضا إلا أن المعاطیف بالواو إذا تکررت فالعطف علی الأول. وعلی سمعان فی موضع رفع خبر المبتدإ السابق. وقوله من جار فی محل نصب علی أنه تمییز عن الجمله (والشاهد فیه) حذف المنادی بیا لأن اللعنه لیست مناداه إذ لو کانت مناداه لنصبها لأنها مضافه (والمعنی) یا قوم لعنه الله والأقوام والصالحین علی سمعان من جهه کونه جارا.
الفصل الرابع : التحذیر

ومن المنصوب باللازم إضماره قولک فی التحذیر إیاک والأسد ، أی إتّق نفسک أن تتعرض للأسد والأسد أن یهلکک. ونحوه رأسک والحائط ، وماز رأسک والسیف. ویقال إیای والشر ، وإیای وأن یحذف أحدکم الأرنب ، أی نحنی عن الشر ، ونح الشر عنی ، ونحنی عن مشاهده حذف الأرنب ، ونح حذفها عن حضرتی ومشاهدتی ، والمعنی النهی عن حذف الأرنب. ومنه شأنک والحجّ ، أی علیک شأنک مع الحج ، وامرأ ونفسه أی دعه مع نفسه. وأهلک واللیل ، أی بادرهم قبل اللیل. ومنه عذیرک أی أحضر عذرک أو عاذرک. ومنه هذا ولا زعماتک. وقولهم کلیهما وتمرا أی إعطنی وکلّ شیء ولا شتیمه حرّ أی إئت کلّ شیء ولا ترتکب شتمه حر. ومنه قولهم انته أمرا قاصدا لأنه لما قال انته علم أنه محمول علی أمر یخالف المنهی عنه قال الله تعالی : (انْتَهُوا خَیْراً لَکُم) ویقولون حسبک خیرا لک ، ووراءک أوسع لک. ومنه من أنت زیدا أی تذکر زیدا أو ذاکرا زیدا. ومنه مرحبا وأهلا وسهلا ، أی أصبت رحبا ضیقا ، وأتیت أهلا لا أجانب ، ووطئت سهلا من البلاد لا حزنا. وأن تأتنی فأهل اللیل وأهل النهار أی فإنک تأتی أهلا لک باللیل والنهار. ومنه قولهم کالیوم رجلا بإضمار لم أر. قال أوس :

ص: 73

حتی إذا الکلّاب قال لها

کالیوم مطلوبا ولا طلبا (1)

ویقولون الأسد الأسد والجدار الجدار والصبی الصبی إذا حذّروه الأسد والجدار المتداعی وإیطاء الصبی. ومنه أخاک أخاک أی إلزمه ، والطریق الطریق أی خلّه وهذا إذا ثنی لزم إضمار عامله وإذا أفرد لم یلزم.

ص: 74


1- تقدم فی فصل. وتقول لمن رکنت الخ من باب المفعول به وتقدم شرحه هناک.
الفصل الخامس : التفسیر
اشاره

ومن المنصوب باللازم إضماره ما أضمر عامله علی شریطه التفسیر فی قولک زیدا ضربته ، کأنک قلت ضربت زیدا ضربته. إلا أنک لا تبرزه استغناء عنه بتفسیره قال ذو الرّمه :

إذا ابن أبی موسی بلالا بلغته

فقام بفأس بین وصلیک جازر (1)

ص: 75


1- اللغه الفأس معروفه وهی مهموزه ویروی بدلها بنصل بفتح النون. والنصل حدیده. السیف والسکین. والوصل بکسر الواو المفصل وهو ملتقی کل عظمین وهو واحد الأوصال. والمراد بوصلیها المفصلان اللذان عند موضع نحرها. والجازر من جزر الناقه إذا ذبحها. الاعراب إذا ظرف لما یستقبل وفیه معنی الشرط. وابن منصوب بفعل محذوف یفسره المذکور أی إذا بلغت ابن أبی موسی بلغته. وبلالا بدل من ابن أو عطف بیان له. وبلغته فعل ماض والتاء فاعله والهاء مفعوله. وقوله فقام جواب إذا وانما دخلت الفاء علی الفعل الماضی لأنه دعاء. تقول ان زرتنی فجزاک الله خیرا ولو کان خبرا لم یجز دخول الفاء. وبفأس متعلق بقام. وبین نصب علی الظرفیه مضاف إلی ما یلیه. وجازر فاعل قام. (والشاهد فیه) ان ابن انتصب بفعل مقدر دل علیه المذکور هذا علی روایه ابن بالنصب. فأما علی روایه الرفع فهو مرفوع علی انه نائب فاعل فعل محذوف یدل علیه المذکور أی إذا بلغ ابن أبی موسی وبلالا ان کان مرفوعا أیضا فظاهر لأنه بدل منه أو عطف بیان له وان کان منصوبا فهو منصوب بفعل محذوف یفسره المذکور أی بلغت بلالا بلغته. ولیس ابن مرفوعا بالابتداء لأن إذا من حروف المجازاه فلا یجوز أن یرتفع ما بعدها علی الابتداء لأن حروف المجازاه تلیها الأفعال دون الأسماء (والمعنی) یدعو علی ناقته بالذبح إذا بلغ بها دیار الممدوح حتی یلقی عصا التسیار عنده فلا یتحول عنه إلی غیره. وقد عیب علیه هذا المعنی وهو حسن لا عیب فیه ومثله قول الشماخ : إذا بلغتنی وحملت رحلی عرابه فاشرقی بدم الوتین

ومنه زیدا مررت به ، وعمرا لقیت أخاه ، وبشرا ضربت غلامه ، بإضمار جعلت علی طریقی ولابست وأهنت قال سیبویه : النصب عربی کثیر والرفع أجود.

النصب اختیارا ولزوما

ثم إنک تری النصب مختارا ولازما. فالمختار فی موضعین (أحدهما) أن تعطف هذه الجمله علی جمله فعلیه کقولک لقیت القوم حتی عبد الله لقیته ، ورأیت عبد الله وزیدا مررت به ، وفی التنزیل : (یُدْخِلُ مَنْ یَشاءُ فِی رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِینَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِیماً). ومثله : (فَرِیقاً هَدی وَفَرِیقاً حَقَّ عَلَیْهِمُ الضَّلالَهُ). فأما إذا قلت زیدا لقیت أخاه وعمرا مررت به ذهب التفاضل بین رفع عمرو ونصبه لأن الجمله الأولی ذات وجهین ، فإن اعترض بعد الواو ما یصرف الکلام إلی الإبتداء کقولک لقیت زیدا وأما عمر فقد مررت به ، ولقیت زیدا وإذا عبد الله یضربه عمرو ، وعادت الحال الأولی جذعه.

وفی التنزیل : (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَیْناهُمْ). وقریء بالنصب.

(والثانی) أن یقع موقعا هو بالفعل أولی وذلک أن یقع بعد حرف الإستفهام کقولک أعبد الله ضربته ، ومثله آلسوط ضرب به عمرو ، وآلخوان أکل علیه اللحم ، وأزیدا أنت محبوس علیه ، وأزیدا أنت مکابر علیه ، وأزیدا سمیت به. ومنه أزیدا ضربت عمرا وأخاه ، وأ زیدا ضربت رجلا یحبه ؛ لأن الآخر ملتبس بالأول بالعطف أو بالصفه. فإن قلت أزید ذهب به فلیس إلا بالرفع ، وأن یقع بعد إذا وحیث کقولک إذا عبد الله تلقاه فأکرمه وحیث زیدا تجده فأکرمه ، وبعد حرف النفی کقولک ما زیدا ضربته وقال جریر :

فلا حسبا فخرت به لتیم

ولا جدا إذا ازدحم الجدود (1)

ص: 76


1- البیت له من قصیده طویله یهجو بها الفرزدق وعمر بن لجأ وهی إحدی القصائد الثلاث التی هی خیر قصائده ومنها : لئام العالمین کرام تیم وسیدهم وان زعموا مسود اللغه الحسب الکرم وشرف الانسان فی نفسه وأخلاقه. وفخرت أی غلبت بالفخر به فهو من باب المغالبه یقال فاخرته ففخرته وشاعرته فشعرته أی غلبته بالفخر والشعر. والجد أبو الأب وقیل الجد هنا الحظ. الاعراب لا نافیه. وحسبا منصوب بفعل محذوف متعد إلیه بنفسه فی معنی الفعل الظاهر والتقدیر فلا ذکرت حسبا فخرت به بمنزله قولک زیدا مررت به أی جعلت علی طریقی زیدا مررت به. ولا یجوز إضمار الفعل المتعدی بحرف الجر لأن ذلک یؤدی إلی إضمار حرف الجر أیضا وهو ممنوع لأنه مع المجرور کشیء واحد ولأن عمله ضعیف فلا یجوز أن یتصرف فیه بالاثبات والحذف. وفخرت فعل وفاعل وبه متعلق به فی محل نصب. ولتیم متعلق بالفعل المحذوف. ولا جدا عطف علی حسبا (والشاهد فیه) ان حسبا وقع بعد النفی منصوبا بفعل مقدر یناسب المذکور. ویجوز فیه الرفع علی انه مبتدأ. وجمله فخرت به صفه. ولتیم خبره. والنصب أجود (والمعنی) یقول انک لم تذکر لتیم نسبا شریفا لأنک لم تجد لها نسبا طاهرا ولم تذکر لها فی مفاخرتک بها جدا یعول علیه فی المفاخره إذا ازدحم الناس علی المفاخره بجدودهم أو لم تذکر لها حظا فی علو الشأن وجمیل السمعه.

وأن یقع فی الأمر والنهی کقولک زیدا أضربه ، وخالدا أضرب أباه ، وبشرا لا تشتم أخاه ، وزیدا لیضربه عمرو ، وبشرا لیقتل أباه عمرو. ومثله أمّا زیدا فاقتله ، وأما خالدا فلا تشتم أباه. والدعاء؟ بمنزله الأمر والنهی ، تقول اللهم زیدا فاغفر له ذنبه ، وزیدا أمرّ الله علیه العیش. قال أبو الأسود الدؤلیّ :

فکلّا جزاه الله عنی بما فعل (1)

وأما زیدا فجدعا له ، وأما عمرا فسقیا له. واللازم أن تقع الجمله بعد حرف لا یلیه إلا الفعل کقولک إن زیدا تره تضربه قال الشاعر :

لا تجزعی أن منفسا أهلکته (2)

ص: 77


1- هو ظالم بن عمرو بن سفیان واضع علم النحو بارشاد أمیر المؤمنین علی کرم الله وجهه وکان من وجوه شیعته واستعمله علی البصره بعد ابن عباس رضی الله عنهما. قال الجاحظ : أبو الأسود معدود فی طبقات من الناس وهو فیها کلها مقدم. کان معدودا فی التابعین والفقهاء والمحدثین والشعراء والاشراف والأمراء والدهاه والنحویین وحاضری الجواب والشیعه والبخلاء والصلع والفرج والمفالیج. وکان من شأن هذا الشعر أن أبا الأسود کان یختلف إلی إبن عباس وهو علی البصره فیصله ویقضی حوائجه فلما ولی البصره ابن عامر جفاه ومنعه حوائجه. فقال : ذکرت ابن عباس بباب ابن عامر وما مر من عیشی ذکرت وما فضل أمیران کانا صاحبی کلاهما فکلا جزاه الله عنی بما فعل فإن کان شرا کان شرا جزاؤه وان کان خیرا کان خیرا إذا عدل الاعراب أمیران خبر مبتدإ محذوف أی هما. وکان ناقصه. وضمیرها اسمها. وصاحبی خبرها. وکلاهما تأکید لاسم کان. وکلا منصوب بفعل محذوف یفسره المذکور. وجزاه فعل ومفعول. والله فاعله. وعنی متعلق بجزاه. وقوله بما فعل یحتمل أن تکون ما فیه مصدریه وأن تکون موصوله وعلی الثانی فالعائد محذوف (والشاهد فیه) أن کلا انتصب مقدر لوقوعه فی الدعاء الذی هو بمنزله الأمر.
2- تمام البیت. وإذا هلکت فعتد ذلک فاجزعی. وهو للنمر بن تولب من قصیده یصف لها نفسه بالکرم ویعاتب امرأته علی لومه فیه. وکان قد نزل به أضیاف فنحر لهم أربع قلائص واشتری لهم زق خمر فلامته علی ذلک وأول القصیده : قامت لتعذلنی من اللیل اسمعی سفه تبیتک الملامه فاهجعی اللغه الجزع الحزن مطلقا أو ما یصرف منه المرء عما هو بصدده وأصله من الجزع وهو القطع یقال جزعت الحبل قطعته نصفین وجزعت الوادی قطعته عرضا والمنفس ما یرغب ویتنافس فیه. الاعراب لا ناهیه. وتجزعی فعل مضارع مجزوم بحذف النون. والیاء فاعله. وان حرف شرط جازم. ومنفسا منصوب بفعل محذوف یفسره المذکور. واهلکته فعل وفاعل ومفعول. وقوله وإذا الواو لعطف الجمله الشرطیه علی الشرطیه التی قبلها وأنشده العینی بالفاء وقال ان المقام لا یناسب الفاء ولیست الروایه إلا بالواو. وإذا ظرف. وهلکت فعل وفاعل وقوله فعند الفاء زائده وعند ظرف وذلک مضاف إلیه وقوله فاجزعی الفاء للجزاء واجزعی فعل أمر فاعله ضمیر المخاطبه. وجواب ان محذوف یدل علیه السیاق ، أی ان أهلکت منفسا فلا تجزعی (والشاهد) ان منفسا انتصب بفعل مقدر وهذا علی روایه البصریین. ورواه الکوفیون مرفوعا علی اضمار فعل رافع لمنفس أی إن هلک منفس أو أهلک منفس (والمعنی) یقول لزوجته لیس لک أن تحزنی إذا أنفقت نفائس الأموال فانی اعوضها لک واجزعی إذا أنا هلکت لأنک لا تجدین خلفا منی.

وهلا وألّا ولو لا ولوما بمنزله إن لأنهن یطلبن الفعل ولا یبتدأ بعدها الأسماء.

ص: 78

حذف المفعول به

وحذف المفعول به به کثیر. وهو فی ذلک علی نوعین : أحدهما أن یحذف لفظا ویراد معنی وتقدیرا. والثانی أن یجعل بعد الحذف نسیا منسیا کأن فعله من جنس الأفعال غیر المتعدیه کما ینسی الفاعل عند بناء الفعل للمفعول به. فمن الأول قوله عز وجل : (اللهُ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشاءُ وَیَقْدِرُ). وقوله تعالی : (لا عاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ). لأنه لا بد لهذا الموصول من أن یرجع إلیه من صلته مثل ما تری فی قوله تعالی : (الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطانُ مِنَ الْمَسِ) وقریء قوله تعالی : (وَما عَمِلَتْهُ أَیْدِیهِمْ) وما عملت. من الثانی قولهم فلان یعطی ویمنع ویصل ویقطع. ومنه قوله عز وجل : (وَأَصْلِحْ لِی فِی ذُرِّیَّتِی) وقول ذی الرّمه :

وان تعتذر عن ذی ضروعها

إلی الضّیف یجرح فی عراقیبها نصلی (1)

ومن حذف المفعول به حذف المنادی یقال یا بؤس لزید بمعنی یا قوم بؤس لزید ومن أبیات الکتاب :

ص: 79


1- البیت له من قصیده شبب فیها بمی صاحبته ووصف فیها القفار وناقته وقبله. فما لام یوما من أخ وهو صادق أخای ولا اعتلت علی ضیفها إبلی إذا کان فیها الرسل لم تأت دونه فصال ولو کانت عجافا ولا أهلی اللغه المحل انقطاع المطر ویبس الأرض من الکلأ والفعل منه محل کتعب. وقوله عن ذی ضروعها أراد به اللبن کما یقال ذو بطونها ویراد الولد ومعنی اعتذارها للضیف أن لا یری فیها محتلبا من شده الجدب والزمان. وعراقیب جمع عرقوب وعرقوب الدابه فی رجلها بمنزله الرکبه فی یدها. قال الأصمعی کل ذی قوائم أربع عرقوباه فی رجلیه ورکبتاه فی یدیه. والنصل حدیده السیف والسکین. الاعراب ان حرف شرط جازم. وتعتذر فعل مضارع مجزوم. وفاعله ضمیر فیه یعود إلی الإبل. وبالمحل متعلق به. وعن ذی متعلق به أیضا. ویجرح فعل مضارع مجزوم فی جواب الشرط. وفی عراقیبها متعلق به ونصلی فاعله ومفعوله محذوف (والشاهد فیه) انه حذف مفعول یجرح والمراد یجرحها فحذف المفعول لتضمنه معنی یؤثر فکأنه قال یؤثر نصلی فی عراقیبها بالجرح. وفی مغنی اللبیب انه ضمن یجرح معنی یعیث أو یفسد فان العیث لازم یتعدی بفی. یقال عاث الذئب فی الغنم أی أفسد وکذلک الافساد ا ه والمعنی علیه یعیث الجرح فی عراقیبها نصلی جعل لازما ثم عدی کما یعدی اللازم مبالغه (والمعنی) ان اعتذرت الإبل إلی الضیف من قله لبنها عقرتها لتکون هی بدل اللبن.

یا لعنه الله والأقوام کلهم

والصالحون علی سمعان من جار (1)

ص: 80


1- تقدم فی فصل حذف المنادی وتقدم شرحه هناک ومحل الاستشهاد واحد فی الموضعین.
الفصل السادس : المفعول فیه
اشاره

هو ظرفا الزمان والمکان : وکلاهما منقسم إلی مبهم ، ومؤقت ، ومستعمل إسما وظرفا ، ومستعمل ظرفا لا غیر. فالمبهم نحو الحین والوقت والجهات الست. والمؤقت نحو الیوم واللیله والسوق والدار. والمستعمل إسما وظرفا ما جاز أن تعتقب علیه العوامل. والمستعمل ظرفا لا غیر ما لزم النصب نحو قولک وسرنا ذات مره وبکره وسحر وسحیرا وضحی وعشاء وعشیه وعتمه ومساء ، إذا أردت سحرا بعینه وضحی یومک وعشیته وعشاءه وعتمه لیلتک ومساءها. ومثله عند وسوی وسواء. ومما یختار فیه أن یلزم الظرفیه صفه الأحیان ، تقول سیر علیه طویلا وکثیرا وقلیلا وقدیما وحدیثا.

وقد یجعل المصدر حینا لسعه الکلام. فیقال کان ذلک مقدم الحاج ، وخفوق النجم ، وخلافه فلان ، وصلاه العصر ؛ ومنه سیر علیه ترویحتین ، وانتظرنه نحر جزورین ، وقوله تعالی : (وَإِدْبارَ النُّجُومِ).

وقد یذهب بالظرف عن أن یقدر فیه معنی فی اتساعا ، فیجری لذلک مجری المفعول به ، فیقال الذی سرته یوم الجمعه وقال :

ص: 81

ویوم شهدناه سلیما وعامرا

قلیل سوی الطعن النّهال نوافله (1)

ویضاف إلیه کقولک یا سارق اللیله أهل الدار ، وقوله تعالی : (بَلْ مَکْرُ اللَّیْلِ وَالنَّهارِ). ولو لا الإتساع لقلت سرت فیه وشهدنا فیه.

إضمار عامل المفعول فیه

وینصب بعامل مضمر کقولک فی جواب من یقول لک متی سرت؟ یوم الجمعه. وفی المثل السائر : أسائر الیوم وقد زال الظّهر؟ ومنه قولهم لمن ذکر أمرا قد تقادم زمانه حینئذ : الآن ، أی کان ذلک حینئذ. واسمع الآن.

ویضمر عامله علی شریطه التفسیر کما صنع فی المفعول به. تقول الیوم سرت فیه وأیوم الجمعه ینطلق فیه عبد الله ، مقدرا أسرت الیوم وأینطلق عبد الله یوم الجمعه.

ص: 82


1- لم أر من نسبه إلی قائله غیر أن ابن یعیش ذکر فی شرحه علی هذا الکتاب انه لرجل من بنی عامر وقوله فی البیت شهدناه. سلیما وعامرا. یبعده. اللغه شهدنا أی حضرنا. وسلیم وعامر قبیلتان. والنهال جمع ناهل وهو العطشان وقد یراد منه الریان فهو من الاضداد. والنوافل جمع نافله وهی العطیه. الاعراب الواو بمعنی رب. ویوم مجرور بها أو بتقدیر رب بعدها. وحضرناه أصله حضرنا فیه فهو فعل وفاعل. وسلیما مفعوله. وعامرا عطف علیه. والجمله فی محل جر صفه یوم. وقلیل صفه یوم أیضا. وسوی ظرف وهو أداه استثناء. والطعن جر بالاضافه إلیه. والنهال جر علی انه صفه موصوف محذوف أی بالرماح النهال. ونوافله رفع علی انه فاعل قلیل لأنه صفه مشبهه (والشاهد فیه) انه لم یظهر فی حین اضمره لأنه جعله مفعوله مجازا ولو جعله ظرفا لقال شهدنا فیه (والمعنی) رب یوم حضرنا فیه هاتین القبیلتین فلم یکن بیننا عطاء إلا الطعن بالرماح العطاش.
الفصل السابع : المفعول معه

وهو المنصوب بعد الواو الکائنه بمعنی مع. وإنما ینصب إذا تضمن الکلام فعلا کقولک ما صنعت وأباک ، وما زلت أسیر والنیل ومن أبیات الکتاب :

فکونوا أنتم وبنی أبیکم

مکان الکلیتین من الطحال (1)

ومنه قوله عز وجل : (فَأَجْمِعُوا أَمْرَکُمْ وَشُرَکاءَکُمْ ،) أو ما هو بمعناه نحو قولک مالک وزیدا ، وما شأنک وعمرا ، لأن المعنی ما تصنع وما تلابس وکذلک حسبک وزیدا درهم ، وقطک وکفیک مثله لأنها بمعنی کفاک. قال :

ص: 83


1- استشهد به غیر واحد من النحاه ولم یذکر احد منهم قائله ولا ذکر له سابقا ولا لاحقا. الاعراب فکونوا الفاء للعطف علی ما قبله إن تقدمه شیء وإلا فلتزیین الکلام. وکونوا من کان الناقصه واسمها الضمیر المستتر فیها وهو أنتم وأنتم تأکید للضمیر المستتر مثله قوله تعالی «اسْکُنْ أَنْتَ وَزَوْجُکَ». وقوله وبنی أبیکم کلام إضافی بمعنی مع. وقوله مکان الکلیتین مضاف ومضاف إلیه منصوب علی أنه خبر کان (والشاهد فیه) أن قوله وبنی أبیکم منصوب علی أنه مفعول معه والواو بمعنی مع والعامل فیه الفعل الظاهر ویجوز رفعه بالعطف علی اسم کان وهو أنتم (والمعنی) کونوا مع اخوتکم فی اتفاق وتقارب کقرب الکلیتین من الطحال.

فما لک والتلدّد حول نجد

وقد غصّت تهامه بالرجال (1)

وقال :

إذا کانت الهیجاء وانشقّت العصا

فحسبک والضّحاک سیف مهند (2)

ولیس لک أن تجره حملا علی المکنی. فإذا جئت بالظاهر کان الجرّ الإختیار کقولک ما شأن عبد الله وأخیه یشتمه ، وما شأن قیس والبرّ تسرقه ، والنصب جائز.

ص: 84


1- البیت لمسکین الدارمی وهو ربیعه بن عامر بن أنیف ، وانما قیل له المسکین لقوله. وسمیت مسکینا وکانت لجاجه وانی لمسکین إلی الله راغب اللغه التلدد الذهاب والمجیء حیره واضطرابا. ونجد وتهامه بلاد معروفه. وغصت امتلأت. الاعراب ما اسم استفهام مبتدأ. ولک جار ومجرور ، خبره. والتلدد نصب بفعل مضمر تقدیره تصنع أو تلابس. وحول ظرف منصوب. ونجد جر بالاضافه إلیه. وقوله وقد غصت الخ جمله فعلیه فی محل نصب علی الحالیه (والشاهد فیه) کما فی سابقه (والمعنی) مالک تقیم بنجد وتتردد فیها مع جدبها وتترک تهامه مع لحاق الناس بها وتنافسهم فیها لخصبها.
2- لم أر أحدا نسبه إلی قائله. اللغه الهیجاء الحرب. وانشقاق العصا کنایه عن تفرق الکلمه واختلاف الرأی. وحسبک بمعنی یکفیک. الاعراب إذا ظرف. وکانت تامه. والهیجاء فاعل. وقوله وانشقت العصا جمله فعلیه عطف علی جمله کانت. وقوله فحسبک الفاء للجزاء وحسب مبتدأ مضاف إلی کاف المخاطب والضحاک نصب علی انه مفعول معه. وسیف خبر المبتدأ. ومهند صفته. (والشاهد فیه) انه نصب الضحاک لامتناع حمله علی الضمیر المجرور فحمل علی المعنی إذ المعنی یکفیک والضحاک. (والمعنی) إذا استعرت نار الحرب وتفرقت کلمه الأقوام فیکفیک مع الضحاک سیف مهند.

وأما فی قولک ما أنت وعبد الله وکیف أنت وقصعه من ثرید ، فالرفع قال :

یا زبرقان أخا بنی خلف

ما أنت ویب أبیک والفخر (1)

وقال :

وکنت هناک أنت کریم قیس

فما القیسیّ بعدک والفخار (2)

ص: 85


1- هو للمخبل السعدی واسمه ربیعه بن مالک من قصیده یهجو بها الزبرقان بن بدر. وکان کثیرا ما یهجوه ویذکر اخته خلیده. واتفق أنه مر بها یوما وقد أصابه کسر وهو لا یعرفها فآوته وجبرت کسره فلما عرفها قال : لقد ضل حلمی فی خلیده ضله سأعتب نفسی بعدها وأتوب واشهد والمستغفر الله اننی کذبت علیها والهجاء کذوب وبعد بیت الشاهد : هل انت إلا فی بنی خلف کالاسکتین علاهما البظر اللغه بنی خلف رهط الزبرقان بن بدر. وویب کویل وویح وویس أربعه الفاظ بمعنی واحد لا خامس لها تقول ویبک بفتح الموحده وکسرها وویب لک وویب لزید وویبا له وویب له بالحرکات الثلاث مع اللام خطابا وغیبه. الاعراب زبرقان منادی مبنی علی الضم. واخا صفه منصوب لاضافته. وقوله ما أنت مبتدأ وخبر. وقوله والفخر عطف علی الخبر. وویب نصب نصب المصادر أی ألزمه الله الویل وهو مع المضاف إلیه معترض بین المتعاطفین (والشاهد فیه) أن قوله والفخر وان جاء بعد واو المعیه لکنه لا یجوز نصبه علی أنه مفعول معه لعدم العامل لفظا ومعنی.
2- لم أر من نسبه إلی قائله. الاعراب کنت من کان الناقصه والضمیر المتصل إسمها. وهناک اسم اشاره للمکان البعید. وکریم خبر کان. وقیس مضاف إلیه. وقوله فما القیسی مبتدأ وخبر. والفخار عطف علی الخبر (والشاهد فیه) کما فی سابقه (والمعنی) أن الشاعر یرثی رجلا من قیس یقول قد کنت وأنت حی کریم هذه القبیله وکبیرهم ورجلها الذی تفاخر به فلما مت ترکت قیس المفاخره لأنها لم یبق لها من تفاخر الناس به.

إلا عند ناس من العرب ینصبونه علی تأویل ما کنت أنت وعبد الله ، وکیف تکون أنت وقصعه من ثرید. قال سیبویه لأن کنت وتکون تقعان ههنا کثیرا وقال :

فما أنا والسیر فی متلف

یبرّح بالذکر الضابط (1)

وهذا الباب قیاس عند بعضهم وعند آخرین مقصور علی السماع.

ص: 86


1- هو لاسامه بن الحارث بن حبیب الهذلی. وکان أصحابه سألوه أن یسافر معهم إلی الشام فأبی. وقال هذه القصیده وبیت الشاهد مطلعها وبعده : وبالبزل قدد مهانیها وذات المدارأه العائط اللغه المتلف علی صیغه إسم الفاعل المفازه لأنها تتلف السالک فیها. ویبرح من برح به الأمر تبریحا إذا بلغ منه الجهد والبرح البارح الشده الشدیده ویروی تعبر أی تحمله علی ما یکره یقال عبر بعینه إذا أراه ما یکره. والذکر أراد به الذکر من الإبل لأنه یکون أقوی من الأنثی فإذا برح بالذکر کان أحری أن یبرح بالأنثی. والضابط القوی علی السیر. الاعراب ما أنت مبتدأ وخبر. والاستفهام للانکار. والسیر منصوب علی أنه مفعول معه لأن أصله ما تصنع والسیر. فلما حذف الفعل انفصل الضمیر المستتر وانتصب السیر بذلک المحذوف. ویروی برفع السیر. والواو للعطف وهو الوجه کما فی قوله ما أنت وزید. وفی متلف یتعلق بالسیر. ویبرح فعل مضارع ضمیره یعود إلی المتلف وبالذکر متعلق به والضابط صفته والجمله فی محل جر صفه متلف.
الفصل الثامن : المفعول له

هو عله الإقدام علی الفعل. وهو جواب لمه. وذلک قولک فعلت کذا مخافه الشر وإدخار فلان ، وضربته تأدیبا له ، وقعدت عن الحرب جبنا ، وفعلت ذلک أجل کذا ؛ وفی التنزیل حذر الموت.

وفیه ثلاث شرائط أن یکون مصدرا ، وفعلا لفاعل الفعل المعلل ، ومقارنا له فی الوجود. فإن فقد شیء منها فاللام کقولک جئتک للسمن واللبن ولإکرامک الزائر ، وخرجت الیوم لمخاصمتک زیدا أمس.

ویکون معرفه ونکره وقد جمعهما العجاج فی قوله :

یرکب کلّ عاقر جمهور

مخافه وزعل المحبور

والهول من تهوّل الهبور (1)

ص: 87


1- هذا من أرجوزه له یصف بعیره فیها بسرعه السیر ویشبهه بثور الوحش. اللغه العاقر العظیم من الرمل الذی لا نبات فیه شبه بالعاقر التی لا تلد. والجمهور الرمله المشرفه علی ما حولها وهی المجتمعه. والزعل النشاط وهو مصدر زعل من باب فرح والوصف زعل بالکسر. والمحبور اسم مفعول من حبره الشیء إذا سره. والهول مصدر هاله الأمر أی أفزعه والتهول تفعل منه وهو أن یعظم الشیء فی نفسک حتی یهولک أمره ویروی من تهور. والتهور الانهدام والهبور جمع هبر بفتح فسکون وهو ما اطمأن من الأرض وحوله مرتفع. الاعراب یرکب فعل مضارع فاعله ضمیر یعود إلی ثور الوحش. وکل مفعوله. وعاقر جر بالاضافه إلیه. وجمهور صفه عاقر. ومخافه منصوب علی أنه مفعول لأجله. وزعل عطف علیه مضاف إلی المحبور. قال البغدادی من اضافه المصدر إلی فاعله فلا یکون مفعولا لأجله لاختلاف الفاعل وانما هو مصدر تشبیهی أی زعلا کزعل المحبور. والهول عطف علی مخافه. ومن تهول الهبور متعلق بیرکب (والشاهد فیه) أن مخافه وقع مفعولا له وهو نکره وزعل والهول کذلک وهما معرفتان. وهذا مذهب سیبویه. وأنکر الریاشی مجیء المفعول له معرفه. ولا أدری کیف فعل فی الشاهد. ووافقه الجرمی واعتل له بأن المفعول له حال فی المعنی فکما یشترط التنکیر فی الحال یشترط فیه أیضا وعلی هذا فمخافه منصوب علی التمییز مع جواز کونه مفعولا له لکن الأول أقرب. وزعل منصوب علی أنه مصدر تشبیهی مضاف إلی فاعله. والهول معطوف علی مفعول یرکب وهو کل. (والمعنی) أن هذا الثور یصعد تلال الرمل من خوف الصائد ونشاط فیه ویرکب الفزع من خوف الأماکن المنخفضه لئلا یکون الصائد قد کمن له فیها.

ص: 88

الفصل التاسع : الحال
شبه المفعول والظرف

شبه الحال بالمفعول من حیث أنها فضله مثله جاءت بعد مضی الجمله. ولها بالظرف شبه خاص من حیث أنها مفعول فیها ومجیئها لبیان هیأه الفاعل أو المفعول وذلک قولک ضربت زیدا قائما تجعله حالا من أیهما شئت وقد تکون منهما ضربه علی الجمع والتفریق کقولک لقیته راکبین. قال عنتره :

متی ما تلقنی فردین ترجف

روانف ألیتیک وتستطارا (1)

ص: 89


1- البیت له من قصیده طویله یهجو بها عماره بن زیاد وکان یحسد عنتره ویقول لقومه انکم قد أکثرتم من ذکره والله لوددت انی لقیته خالیا حتی أعلمکم انه عبد فلما بلغ ذلک عنتره قال ذلک وأولها : أحولی تنفض استک مذرویها لتقتلنی فها أنا ذا عمارا اللغه تلقنی من اللقی. وفردین منفردین. والروانف جمع رانفه وهی طرف الألیه. وتستطار أی تطیر فزعا وخوفا. الاعراب متی أداه شرط جازم. وتلقنی فعل وفاعل ومفعول مجزوم بالشرط. وفردین حال من الفاعل والمفعول معا أی أنا فرد وأنت فرد. وترجف مجزوم فی جواب الشرط. وروانف فاعله مضاف إلی ألیتیک. وقوله وتستطار أظهر الوجوه فیه ان الضمیر فیه مفرد یعود إلی المخاطب والألف بدل من نون التوکید والأصل تستطارن فابدل من النون الفا کما فی قول الأعشی (ولا تعبد الشیطان والله فاعبدا) (والشاهد فیه) مجیء الحال وهو فردین لبیان هیئه الفاعل والمفعول معا.

ولقیته مصعدا ومنحدرا.

عوامل الحال

والعامل فیها إما فعل وشبهه من الصفات ؛ أو معنی فعل کقولک فیها زید مقیما ، وهذا عمرو منطلقا ، وما شأنک قائما ، ومالک واقفا ، وفی التنزیل : (وَهذا بَعْلِی شَیْخاً ،) و (فَما لَهُمْ عَنِ التَّذْکِرَهِ مُعْرِضِینَ ؛) ولیت ولعل وکأن ینصبها أیضا لما فیها من معنی الفعل ، فالأول یعمل فیها متقدما ومتأخرا ولا یعمل فیها الثانی إلا متقدما. وقد منعوا فی مررت راکبا بزید أن یجعل الراکب حالا من المجرور.

وقد یقع المصدر حالا کما تقع الصفه مصدرا فی قولهم قم قائما ، وقوله :

ولا خارجا من فیّ زور کلام (1)

وذلک قتلته صبرا ، ولقیته فجاءه وعیانا وکفاحا ، وکلمته مشافهه ، وأتیته رکضا وعدوا ومشیا ، وأخذت عنه سمعا ، أی مصبورا ومفاجئا ومعاینا. وکذلک البواقی ولیس عند سیبویه بقیاس وأنکر اتانا رجله وسرعه ، وأجازه

ص: 90


1- هو عجز بیت للفرزدق همام بن غالب ویکنی أبا فراس وصدره : علیّ حلفه لا أشتم مسلما. وقبله. ألم ترنی عاهدت ربی واننی لبین رتاج قائما ومقام الاعراب علیّ حلفه متعلق بعاهدت فی البیت قبله. ولا نافیه. واشتم فعل مضارع فاعله ضمیر المتکلم. والدهر ظرف. ومسلما مفعول اشتم. وخارجا منصوب لوقوعه موقع المصدر الموضوع موضع الفعل علی مذهب سیبویه. والتقدیر عاهدت ربی لا یخرج من فی زور کلام خروجا. ومن فی متعلق بخارجا. وزور فاعله (والشاهد فیه) انه نصب خارجا لوقوعه موقع المصدر. وجوز عیسی بن عمران أن یکون خارجا منصوب علی الحال. والمعنی عاهدت ربی غیر شاتم ولا خارج أی عاهدته صادقا (والمعنی) انه قد تاب عن الهجاء وقذف المحصنات وعاهد الله علی ذلک بین رتاج باب الکعبه ومقام ابراهیم علیه السّلام.

المبرد فی کل ما دل علیه الفعل.

والأسم غیر الصفه والمصدر بمنزلتها فی هذا الباب ، تقول هذا بسرا أطیب منه رطبا ، وجاء البر قفیزین وصاعین ، وکلمته فاه إلی فیّ ، وبایعته یدا بید ، وبعت الشاء شاه ودرهما ، وبینت له حسابه بابا بابا.

تنکیر الحال

ومن حقها أن تکون نکره ، وذو الحال معرفه. وأما ارسلها العراک ، ومررت به وحده ، وجاؤا قضهم بقضیضهم ، وفعلته جهدک وطاقتک ، فمصادر قد تکلم بها علی نیه وضعها فی موضع ما لا تعریف فیه ، کما وضع فاه إلی فیّ موضع شفاها ، وعنی معترکه ، ومنفردا وقاطبه وجاهدا. ومن الأسماء المحذوّ بها حذو هذه المصادر قولهم مررت بهم الجمّاء الغفیر. وتنکیر ذی الحال قبیح إلا إذا قدمت علیه کقوله :

لعزّه موحشا طلل قدیم (1)

ص: 91


1- تتمه البیت. عفاه کل اسحم مستدیم. والبیت رواه بعضهم لعزه موحشا فقال هو لکثیر عزه. ورواه آخرون لمیه فنسبه إلی ذی الرمه غیلان فان میه اسم محبوبته. اللغه الموحش القفر الذی لا أنیس فیه. والطلل ما شخص من آثار الدیار. وعفاه درسه وغیره یتعدی ولا یتعدی یقال عفت الریاح المنزل وعفا المنزل. والاسحم الأسود یرید به السحاب لأنه إذا کان ذا ماء یری أسود لامتلائه. والمستدیم الذی یمطر مطر الدیمه. والدیمه مطر أقلها ثلث النهار أو ثلث اللیل. الاعراب لعزه خبر مقدم. وطلل مبتدأ مؤخر. وموحشا حال من طلل تقدمت علیه لکون ذی الحال نکره. وقدیم صفه طلل. وعفاه فعل ومفعول. وکل فاعل. واسحم مضاف إلیه ممنوع من الصرف للعلمیه ووزن الفعل. ومستدیم صفه کل. وجمله عفاه فی محل رفع صفه طلل. (والشاهد فیه) تقدم ذی الحال علی صاحبها المنکر وقال ابن الحاجب یجوز أن یکون موحشا حال من الضمیر فی لمیه. ولا شک أن مجیء الحال من المعرفه أکثر من مجیئها من النکره.
الحال المؤکده

والحال المؤکده هی التی تجیء علی إثر جمله عقدها من اسمین لا عمل لهما لتوکید خبرها وتقریر مؤدّاه ونفی الشک عنه ، وذلک قولک رید أبوک عطوفا ، وهو زید معروفا ، وهو الحق بینا ، ألا تراک حققت بالعطوف الأبوه ، وبالمعروف والبین أن الرجل زید وأن الأمر حق ، وفی التنزیل : (هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ) وکذلک أنا عبد الله آکلا کما یأکل العبید ، فیه تقریر للعبودیه وتحقیق لها. وتقول أنا فلان بطلا شجاعا وکریما جوادا فتحقق ما أنت متسم به وما هو ثابت لک فی نفسک ، ولو قلت زید أبوک منطلقا أو أخوک أحلت إلا إذا أردت التبنّی والصداقه. والعامل فیها أحقّ أو أثبت مضمرا.

الجمله الحالیه

والجمله تقع حالا. ولا تخلو من أن تکون اسمیه فعلیه فإن کانت اسمیه فالواو إلا ما شذ من قولهم کلمته فوه إلی فیّ ، وما عسی أن یعثر علیه فی الندره. وأما لقیته علیه جبه وشی ، فمعناه مستقره علیه جبه وشی. وإن کانت فعلیه لم تخل من أن یکون فعلها مضارعا أو ماضیا. فإن کان مضارعا لم یخل من أن یکون مثبتا أو منفیا. فالمثبت بغیر واو : وقد جاء فی المنفی الأمران. وکذلک فی الماضی. ولا بد معه من قد ظاهره أو مقدره.

ویجوز إخلاء هذه الجمله عن الراجع إلی ذی الحال إجراء لها مجری الظرف لانعقاد الشبه بین الحال وبینه ، تقول أتیتک وزید قائم ، ولقیتک والجیش قادم ، وقال :

وقد أغتدی والطیر وکناتها

بمنجرد قید الأوابد هیکل (1)

ص: 92


1- هو لامریء القیس بن حجر الکندی من معلقته المشهوره التی أولها : قفا نبک من ذکری حبیب ومنزل بسقط اللوی بین الدخول فحومل اللغه أغتدی اخرج غدوه. والوکنات جمع وکنه بضم فسکون مقر الطائر لیلا وعشه الذی یبیض فیه. ویروی وکراتها بضمتین جمع وکر بضم فسکون وهو جمع وکر بفتح فسکون. والمنجرد من الخیل الماضی فی السیر وقیل القلیل الشعر القصیره. وقید الأوابد مقید الأوابد أو ذی قید علی حد قولهم زید عدل. والأوابد جمع آبده وهی الوحوش. والهیکل الفرس العظیم الجرم. الاعراب قد حرف تحقیق. اغتدی فعل مضارع فاعله ضمیر المتکلم. والطیر الواو للحال والطیر مبتدأ. وفی وکناتها خبر. والجمله حال من ضمیر المتکلم أی اغدو إلی الصید ملابسا لهذه الحاله. وقوله بمنجرد متعلق بقوله اغتدی. وقید صفه منجرد. وهیکل صفه أخری. (والشاهد فیه) خلو الجمله الحالیه من ضمیر یرجع إلی ذی الحال.
إضمار عامل الحال

ومن انتصاب الحال بعامل مضمر قولهم للمرتحل راشدا مهدیا ومصاحبا معانا بإضمار إذهب وللقادم مأجورا مبرورا أی رجعت. وإن انشدت شعرا أو حدثت حدیثا قلت صادقا ، بإضمار قال. وإذا رأیت من یتعرض لآمر قلت متعرّضا لعنن لم یعنه ، أی دنا منه متعرّضا. ومنه أخذته بدرهم فصاعدا أو بدرهم فزائدا ، أی فذهب الثمن صاعدا أو زائدا. ومنه أتمیمیا مره وقیسیا أخری ، کأنک قلت أتحول. ومنه قوله تعالی : (بَلی قادِرِینَ) أی نجمعها قادرین.

التمییز
تعریفه

ویقال له التبیین والتفسیر وهو رفع الإبهام فی جمله أو مفرد بالنص علی أحد محتملاته. فمثاله فی الجمله طاب زید نفسا ، وتصبب الفرس عرقا ، وتفقأ شحما وأبرحت جارا ، وامتلأ الإناء ماء ، وفی التنزیل : (وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیْباً وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُیُوناً ، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً ، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِیثاً). ومثاله فی المفرد عندی راقود خلّا ، ورطل زیتا ، ومنوان عسلا ، وقفیزان برا ، وعشرون درهما ، وثلاثون ثوبا ، وملأ الإناء عسلا ،

ص: 93

وعلی التمره مثلها زبدا وما فی السماء. وضع کفّ سحابا. وشبه الممیز بالمفعول أن موقعه فی هذه الأمثله کموقعه فی ضرب زید عمرا وفی ضارب زیدا وضاربان زیدا وضاربون زیدا وضرب زید عمرا.

عوامل التمییز

ولا ینتصب الممیّز عن مفرد إلا عن نام. والذی یتم به أربعه أشیاء التنوین ونون التثنیه ونون الجمع والإضافه. وذلک علی ضربین زائل ولازم.

فالزائل التمام بالتنوین ونون التثنیه لأنک تقول عندی رطل زیت ، ومنوا سمن. واللازم التمام بنون الجمع والإضافه لأنک لا تقول. کلا عسل ولا مثل زبد ولا عشرو درهم.

وتمییز المفرد أکثره فیما کان مقدارا کیلا کقفیزان أو وزنا کمنوان أو مساحه کموضع کف أو عدد کعشرون أو مقیاسا کملؤه ومثلها. وقد یقع فیما لیس إیاها نحو قولهم ویحه رجلا ، ولله درّه فارسا ، وحسبک به ناصرا.

تقدیم الممیز وتأخیره عن عامله

ولقد أبی سیبویه تقدم الممیز علی عامله. وفرق أبو العباس بین النوعین فأجاز نفسا طاب زید ، ولم یجز لی سمنا منوان. وزعم أنه رأی المازنی. وأنشد قول الشاعر :

أتهجر لیلی بالفراق حبیبها

وما کان نفسا بالفراق تطیب (1)

ص: 94


1- هو للمخبل السعدی واسمه ربیع بن ربیعه ویقال انه لأعشی همدان ونسبه ابن سیده إلی قیس بن معاذ اللوح وهو أول القصیده وبعده : إذا قیل من ماء الفرات وطیبه تعرض لی منها أغن غضوب الاعراب الهمزه للاستفهام. وتهجر فعل مضارع. ولیلی فاعله. وحبیبها مفعوله. وقوله بالفراق متعلق بتهجر. وما نافیه. واسم کان ضمیر الشأن المستتر فیه. وتطیب جمله فعلیه خبرها ونفسا نصب علی التمییز. وبالفراق یتعلق بتطیب (والشاهد فیه) إن نفسا تمییز عن قوله تطیب مقدم علیه. وقد جوز هذا الکوفیون والمبرد والمازنی وابن مالک والجمهور علی أنه ضروره فلا یقاس علیه. وروی الزجاج وما کان نفسی وعلیها فلا شاهد فیه (والمعنی) کیف تهجر لیلی محبها بمفارقتها إیاه وما کان الشأن تطیب لیلی نفسا بذلک.
أصل التمییز

واعلم أن هذه الممیزات عن آخرها أشیاء مزاله عن أصلها. ألا تراها إذا رجعت إلی المعنی متصفه بما هی منتصبه عنه ومنادیه. علی أن الأصل عندی زیت رطل ، وسمن منوان ، ودراهم عشرون ، وعسل ملء الإناء ، وزبد مثل التمره ، وسحاب موضع کف. وکذلک الأصل وصف النفس بالطیب ، والعرق بالتصبب ، والشیب بالإشتعال ، وأن یقال طابت نفسه ، وتصبب عرقه ، واشتعل شیب رأسی. لأن الفعل فی الحقیقه وصف فی الفاعل. والسبب فی هذه الإزاله قصدهم إلی ضرب من المبالغه والتأکید.

ص: 95

الفصل العاشر : الإستثناء
أنواع المستثنی

المستثنی فی إعرابه علی خمسه أضرب. أحدها منصوب أبدا وهو علی ثلاثه أوجه : ما استثنی بإلّا من کلام موجب وذلک جاءنی القوم إلا زیدا ، وبعدا وخلا بعد کل کلام. وبعضهم یجر بخلا وقیل بهما ، ولم یورد هذا القول سیبویه ولا المبرّد. فأما ما عدا وما خلا فالنصب لیس إلا. وکذلک لیس ولا یکون. وذلک جاءنی القوم أو ما جاءنی عدا زیدا وخلا زیدا وما عدا زیدا وما خلا زیدا. قال لبید :

ألا کلّ شیء ما خلا الله باطل

وکلّ نعیم لا محاله زائل (1)

ص: 96


1- هذا البیت له من قصیدته المشهوره التی أولها : ألا تسألان المرء ما ذا یحاول انحب فیقضی أم ضلال وباطل وهو أصدق بیت قالته العرب. وقد اعترض علیه بنعیم الجنه فانه لا یزول وروی ذلک عن عائشه وعثمان رضی الله عنهما. والکلام انما هو فی نعیم الدنیا. والشعراء إذا ذکروا مثل هذا فانما القصد إلی ما ذکرنا. الاعراب ألا حرف استفتاح. وکل مبتدأ. وشیء مضاف إلیه. وما خلا حرف استثناء. ولفظ الجلاله نصب علی الاستثناء. وباطل خبر المبتدأ. وقوله وکل الواو لعطف الجمله. وکل مبتدأ. ونعیم مضاف إلیه. وزائل خبر المبتدأ. وقوله لا محاله لا لنفی الجنس ومحاله اسمها وخبرها محذوف. أی لا تحول عن هذا (والشاهد فیه) نصب المستثنی بما خلا (والمعنی) کل شیء سوی الله هالک وکل نعیم مما یتنعم به المرء فی الدنیا زائل لا تحول عن هذا ولا انفکاک عنه بحال من الأحوال.

ولیس زیدا ولا یکون زیدا. وهذه أفعال مضمر فاعلوها. وما قدم من المستثنی کقولک ما جاءنی إلا أخاک أحد قال الکمیت :

وما لی إلّا آل أحمد شیعه

وما لی إلّا مذهب الحقّ مذهب (1)

وما کان استثناؤه منقطعا کقولک ما جاءنی إلا حمارا وهی اللغه الحجازیه. ومنه قوله عز وجل : (لا عاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ ،) وقولهم ما زاد إلا ما نقص وما نفع إلا ما ضر.

والثانی جائز فیه النصب والبدل وهو المستثنی من کلام تام غیر موجب کقولک ما جاءنی أحد إلا زیدا وإلا زید. وکذلک إذا کان المستثنی منه منصوبا أو مجرورا.

ص: 97


1- هو کمیت بن زید الأسدی ، شاعر إسلامی ، وهو الکمیت الأصغر ، والکمیت الأوسط هو ابن معروف ، والأکبر هو ابن ثعلبه ، وهو جد الکمیت الأوسط ، والکمیت الأصغر أکثرهم شعرا إلا أنه کان یتهم بالسرقه وکان یتشیع لأهل البیت ویمدحهم ومع هذا فقد کان شعره فی الأمویین أجود من شعره فی الطالبیین وذاک لأنه کان یمیل إلی الطالبین بالرأی والهوی ویمیل إلی الأمویین بقوه الحرص علی الدنیا وتفضیل عاجلها علی آجل الآخره. والبیت المذکور من قصیده طویله یمدح بها الطالبین أولها : طربت وما شوقا إلی البیض أطرب ولا لعبا منی وذو الشیب یلعب اللغه شیعه الرجل أنصاره وأعوانه. والمذهب الطریق. ویروی إلا مشعب الحق مشعب والمشعب الطریق أیضا. الاعراب ما بمعنی لیس. وشیعه اسمها. ولی خبرها. وإلا أداه استثناء وآل نصب علی الاستثناء مقدم علی المستثنی منه وهو شیعه ولو لا تقدمه لصح فیه الوجهان النصب والبدل. وانما امتنع الابدال مع التقدم لأن المبدل من حیث أنه تابع لا یتقدم علی المبدل منه والشطر الثانی کالأول (والشاهد) أن المستثنی وهو آل لما تقدم علی المستثنی منه تعین فیه النصب.

والاختیار البدل قال الله تعالی : (ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِیلٌ مِنْهُمْ). وأما قوله عز وجل : (إِلَّا امْرَأَتَکَ) فیمن قرأ بالنصب فمستثنی من قوله تعالی : (فَأَسْرِ بِأَهْلِکَ).

والثالث مجرور أبدا وهو ما استثنی بغیر وحاشا وسوی وسواه. والمبرّد یجیز النصب بحاشا.

والرابع جائز فیه الجرّ والرفع وهو ما استثنی بلا سیما وقول امریء القیس :

ولا سیّما یومّ بداره جلجل (1)

یروی مجرورا ومرفوعا وقد روی فیه النصب.

والخامس جار علی إعرابه قبل دخول کلمه الإستثناء وذلک ما جاءنی إلا

ص: 98


1- هذا عجز البیت وصدره. ألا رب یوم صالح لک منهما. وهو من معلقه امریء القیس. اللغه سی بمعنی مثل واصله سو. وقال ابن جنی أصله سوی من سویته فتسوی فلما اجتمعت الواو والیاء وسبقت إحداهما بالسکون قلبت الواو یاء وأدغمت فی الیاء. وداره جلجل قال البکری فی معجم ما استعجم اسم موضع بدیار کنده. الاعراب لا لنفی الجنس. وسی اسمها. وما مضاف إلیه. والخبر محذوف. أی لنا وقوله یوم یجوز فیه الجر والرفع والنصب فالجر علی الاضافه. وما إما زائده وإما نکره غیر موصوله. ویوم بدل منها. والرفع علی أنه خبر لمبتدأ محذوف. والجمله صله ما إن کانت موصوله أو صفتها إن کانت نکره موصوفه تقدیره لا مثل الذی هو یوم أو لا مثل شیء هو یوم. وعلی هذین الوجهین ففتحه سی فتحه اعراب لأنه مضاف. وأما النصب فقد اختلف فی توجهه علی أقوال : فقیل إنه تمییز وما نکره تامه مضافه إلی سی کأنه قیل لا مثل شیء جیء بالتمییز. وقال الفارسی ما حرف کاف عن الاضافه وعلیه ففتحه سی فتحه بناء. وقیل إنه منصوب بفعل مقدر أی أعنی یوما وقیل علی الاستثناء (والشاهد فیه) ظاهر والمعنی رب یوم لک منهن سرور وغبطه بوصال النساء وعیش ناعم معهن ولیس یوم من الأیام مثل یوم داره جلجل. وهذا من شر شعره فقد جمع فیه بین رکه المبنی وخسه المعنی.

زید ، وما رأیت إلا زیدا ، وما مررت إلا بزید. والمشبه بالمفعول منها هو الأول والثانی فی أحد وجهیه وشبهه به لمجیئه فضله. وله شبه خاص بالمفعول معه لأن العامل فیه بتوسط حرف.

حکم غیر

وحکم غیر فی الإعراب حکم الأسم الواقع بعد إلا تنصبه فی الموجب والمنقطع وعند التقدیم وتجیز فیه البدل والنصب فی غیر الموجب. وقالوا إنما عمل فیه المتعدی لشبهه بالظرف لإبهامه.

الشبه فی المعنی بین إلا وغیر

واعلم أن إلا وغیرا یتقارضان ما لکل واحد منهما. فالذی لغیر فی أصله أن یکون وصفا یمسه إعراب ما قبله ، ومعناه المغایره وخلاف المماثله. ودلالته علیها من جهتین : من جهه الذات ومن جهه الصفه. تقول مررت برجل غیر زید ، قاصدا إلی أن مرورک کان بإنسان آخر أو بمن لیست صفته صفته ، وفی قوله عز وجل : (لا یَسْتَوِی الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أُولِی الضَّرَرِ وَالْمُجاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللهِ ،) الرفع صفه للقاعدون والجر صفه للمؤمنین والنصب علی الإستثناء. ثم دخل علی إلا فی الإستثناء وقد دخل علیه إلا فی الوصفیه. وفی التنزیل : (لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَهٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا.)

أی غیر الله. ومنه قوله :

وکلّ أخ مفارقه أخوه

لعمر أبیک إلّا الفرقدان (1)

ص: 99


1- نسبه المبرد فی الکامل والجاحظ فی البیان والتبیین وأبو زید فی الجمهره إلی عمرو بن معد یکرب الزبیدی ونسبه الآمدی فی المؤتلف والمختلف إلی حضرمی بن عامر فی قصیده طویله أولها : ألا عجبت عمیره أمس لما رأت شیب الذؤابه قد علانی الاعراب الواو لعطف هذه الجمله علی وکل قرینه فی البیت قبله وهو : وکل قرینه قرنت بأخری ولو ضنت بها ستفرقان وکل مبتدأ. وأخ مضاف إلیه. مفارقه خبر المبتدأ. وأخوه فاعل مفارق. ولعمر اللام للتأکید وعمر مبتدأ مضاف إلی أبیک. والخبر محذوف. أی قمسی. وإلا للاستثناء المنقطع أی لکن الفرقدان فانهما لا یفترقان وهذا علی مذهب الجاهلیه من اعتقاد بقاء الأشیاء. وقد استشکل بأن قائل البیت صحابی لأنه عمرو بن معد یکرب فی إحدی الروایتین. واعتذر عنه المبرد فی الکامل بانه قاله فی الجاهلیه. أقول لا إشکال أصلا فان المراد من کونهما لا یفترقان أنهما یبقیان ما بقیت الدنیا لا أنهما یبقیان علی الدوام. وکل من یقول مثل هذا فانما یرید مثل هذا المعنی وقیل إلا صفه کل قال فی المغنی والوصف هنا مخصص لأن ما بعد إلا مطابق لما قبلها إذ المعنی کل أخوین غیر هذین الکوکبین متفارقان ولیست إلا استثنائیه وإلا لقال إلا الفرقدان لأنه بعد کلام تام موجب اه أقول وفی جعل إلا صفه بمعنی غیر هذا الاشکال بعینه وعلی تسلیم ما ذکره فیصح أن یکون الفرقدان منصوب بفتحه مقدره علی الألف علی لغه من یلزم المثنی الألف فی الأحوال کلها. وهی لغه بنی الحرث بن کعب. علی أن فی جعل الاستثناء منقطعا کما ذهب إلیه المبرد وهو الظاهر الموافق للمعنی خروجا عن الاشکال من أصله. هذا أحسن الکلام فی هذا المقام وللمؤلفین فی هذا المحل کلام لا یخلو عن تعسف.

ولا یجوز اجراؤه مجری غیر إلا تابعا ، لو قلت : لو کان فیهما إلا الله کما تقول لو کان فیهما غیر الله لم یجز. وشبهه سیبویه بأجمعون.

وتقول ما جاءنی من أحد إلا عبد الله وما رأیت من أحد إلا زیدا ولا أحد فیها إلا عمرو فتحمل البدل علی محل الجار والمجرور لا علی اللفظ ، وتقول لیس زید بشیء إلا شیئا لا یعبأ به. قال طرفه :

أبنی لبینی لستم بید

إلا یدا لیست لها عضد (1)

ص: 100


1- هو طرفه بن العبد أول الشعراء المسمین بهذا الاسم وصاحب المعلقه المشهوره. وثم غیره ثلاثه یسمون بهذا الاسم طرفه بن ألاءه من بنی دارم ، وطرفه الجذمی من بنی جذیمه العبسی ، وطرفه من بنی عامر بن ربیعه. الاعراب الهمزه للنداء. وبنی منادی مضاف إلی لبین. ولستم فعل ماض ناقص. والضمیر اسمها. وقوله بید الباء حرف جر زائد. وید مجرور فی محل نصب اسم لستم. وإلا أداه استثناء ویدا بدل من محل الخبر وهو ید. وقوله لیس لها عضد فعل ماض ناقص ثم خبر مقدم ثم اسم (والشاهد) انه أبدل یدا من محل المبدل منه فنصبه وإلا لجره (والمعنی) یا بنی هذه القبیله انکم لا تقدرون علی القتال والدفاع عن حوزتکم کما لا تستطیع الید التی لیست لها عضد الدفاع والبطش.

وما زید بشیء لا یعبأ به بالرفع لا غیر.

حکم تقدیم المستثنی علی صفه المستثنی منه

وان قدمت المستثنی علی صفه المستثنی منه ففیه طریقان : أحدهما وهو اختیار سیبویه أن لا تکترث للصفه وتحمله علی البدل. والثانی أن تنزل تقدیمه علی الصفه منزله تقدیمه علی الموصوف ، وذلک قولک ما أتانی أحد إلا أبوک خیر من زید ، وما مررت بأحد إلا عمرو خیر من زید ، أو تقول إلا أباک وإلا عمرا.

حکم تثنیه المستثنی

وتقول فی تثنیه المستثنی ما أتانی إلا زیدا إلا عمرا أو إلا زیدا إلا عمرو ترفع الذی أسندت إلیه الفعل وتنصب الآخر. ولیس لک أن ترفعه لأنک لا تقول ترکونی إلّا عمرو. وتقول ما أتانی إلا عمرا إلا بشرا أحد ، منصوبین لأن التقدیر ما أتانی إلا عمرا أحد إلا بشر ، علی إبدال بشر من أحد فلما قدمته نصبته.

الفعل المستثنی

وإذا قلت ما مررت بأحد إلا زید خیر منه کان ما بعد إلّا جمله ابتدائیه واقعه صفه لأحد ، وإلا لغو فی اللفظ معطیه فی المعنی فائدتها جاعله زیدا خیرا من جمیع من مررت بهم.

وقد أوقع الفعل موقع الأسم المستثنی فی قولهم نشدتک بالله إلا فعلت ، والمعنی ما أطلب منک إلا فعلک ؛ وکذلک أقسمت علیک إلا فعلت. وعن ابن عباس : بالإیواء والنصر إلا جلستم. وفی حدیث عمر : عزمت علیک لمّا ضربت کاتبک سوطا بمعنی إلا ضربت.

حذف المستثنی

والمستثنی یحذف تخفیفا وذلک قولهم لیس إلّا ولیس غیر.

ص: 101

الفصل الحادی عشر : الخبر والاسم فی بابی کان وإنّ

لما شبه العامل فی البابین بالفعل المتعدی شبه ما عمل فیه بالفاعل والمفعول.

ویضمر العامل فی خبر کان فی مثل قولهم الناس مجزیون بأعمالهم إن خیرا فخیر وإن شرا فشر ، والمرء مقتول بما قتل به ان خنجرا فخنجر وإن سیفا فسیف ، أی إن کان عمله خیرا فجزاؤه خیر وإن کان شرا فجزاؤه شر. والرفع أحسن فی الآخر ومنهم من یرفعهما ویضمر الرافع أی أن کان معه خنجر فالذی یقتل به خنجر قال النعمان بن المنذر :

قد قیل ذلک إن حقا وإن کذبا (1)

ص: 102


1- تمامه. فما اعتذارک من قول إذا قیلا. وهذا البیت من جمله أبیات کتب بها النعمان بن المنذر بن ماء السماء إلی الربیع بن زیاد العبسی ندیمه وصاحبه فی جواب أبیات کان کتب بها الربیع إلیه بعد أن ترک منادمته والتحقق بأهله لنفره الملک منه بسبب قول لبید فیه یخاطب الملک : مهلا أبیت اللعن لا تأکل معه إن استه من برص ملمعه وانه یدخل فیها أصبعه یدخلها حتی یواری أشجعه کانه یطلب شیئا ضیعه الاعراب قد حرف تحقیق. وقیل فعل ماض مجهول. وأصله قول نقلت حرکه الواو إلی القاف بعد سلب حرکتها فصار قول بکسر القاف وسکون الواو قلبت الواو یاء لتحرکها فی الأصل وانکسار ما قبلها فصار قیل. وذلک إسم إشاره نائب الفاعل. وإن حرف شرط جازم. وحقا منصوب علی أنه خبر کان المقدره مع إسمها. والتقدیر إن کان القول حقا. وکان المقدره فعل الشرط. وجوابه محذوف دل علیه السیاق أی فقد قیل. وکذا القول فی قوله وإن کذبا. وقوله فما اعتذارک جمله أسمیه. ومن قول متعلق باعتذارک. وإذا ظرفیه شرطیه. وقیل فعل ماض. ونائب الفاعل ضمیر فیه یعود علی القول. وجواب إذا مقدر یدل علیه ما قبله (والشاهد) فی حقا وکذبا حیث حذف العامل فیها وهو کان. والحذف شائع بعد إن ولو لا نکیر فیه.

ومنه الإطعام ولو تمرا وائتنی بدابه ولو حمارا. وان شئت رفعت بمعنی ولو یکون تمر وحمار ، وادفع الشر ولو إصبعا. ومنه أما أنت منطلقا انطلقت ، والمعنی لأن کنت منطلقا ، وما مزیده معوضه من الفعل المضمر.

ومنه قول الهذلی :

أبا خراشه أمّا أنت ذا نفر (1)

وروی قوله :

ص: 103


1- هذا صدر البیت وتمامه (فان قومی لم تأکلهم الضبع). وقد نسبه المصنف هنا إلی الهذلی ومتی أطلق فالمراد به أبو ذؤیب ونسبه غیر واحد إلی العباس بن مرداس من أبیات یخاطب بها خفاف بن ندبه السلمی وبعده : السلم تأخذ منها ما رضیت به والحرب یکفیک من أنفاسها جرع اللغه أبو خراشه کنیه خفاف بن ندبه. والنفر فی أصل معناه اسم لما دون العشره. والمراد هنا القوم والجماعه. والضبع السنه المجدبه. قیل إن ذلک اسم لها وقیل بل اطلاقه علیها علی سبیل التشبیه کأنه شبه نقص السنه المجدبه لمن تأتی علیه بأکل الضبع. الاعراب أبا خراشه منادی مضاف بحرف نداء محذوف. وأما بفتح الهمزه مرکبه من کلمتین أن وما عوض عن المحذوف. وأصل الکلام لأن کنت حذفت اللام من لأن ثم حذفت کان لکثره الاستعمال ، ثم جیء بالضمیر المنفصل بدلا من المتصل ، ثم عوضت عن کان ما فی محلها ، ثم أدغمت النون فی المیم بعدها لقرب المخرج فصار أما أنت. هذا علی رأی البصریین. وعند الکوفیین أما مرکبه من إن الشرطیه وما التی للتأکید. وذا نفر خبر کان المقدره. وان حرف توکید ونصب. وقومی اسمها. ولم تأکلهم الضبع جمله فعلیه خبر إن (والشاهد) فی أما أنت حیث حذف فیه کان بعد أن المصدریه (والمعنی) یا أبا خرشه إن کنت ذا جماعه کثیره فان قومی لم تأکلهم السنون المجدبه لکثرتهم.

إمّا أقمت وأما أنت مرتحلا

فالله یکلّا ما تأتی وما تذرا (1)

بکسر الأول وفتح الثانی.

المنصوب بلا التی لنفی الجنس
حکم اسم لا

هی کما ذکر محموله علی إن فلذلک نصب بها الأسم ورفع الخبر ، وذلک إذا کان المنفی مضافا کقولک لا غلام رجل أفضل منه ، ولا صاحب صدق موجود ؛ أو مضارعا له کقولک لا خیرا منه قائم هنا ، ولا حافظا للقرآن عندک ، ولا ضاربا زیدا فی الدار ، ولا عشرین درهما لک. فإذا کان مفردا فهو مفتوح وخبره مرفوع کقولک لا رجل أفضل منک ، ولا أحد خیر منک.

ویقول المستفتح ولا إله غیرک. وأما قوله : لا نسب الیوم ولا خلّه (2)

ص: 104


1- لم أر من نسبه إلی قائله ولا من استشهد به. والکلام فیه کالکلام فی البیت الذی قبله.
2- (تمامه) کما أنشده القالی (اتسع الفتق علی الراتق). ورواه بعضهم بلفظ (اتسع الخرق علی الراقع) والأول الصواب لأن قبله : لا صلح بینی فاعلموه ولا بینکم ما حملت عاتقی سیفی وما کنا بنجد وما قرقر قمر الواد بالشاهق وهو لأنس بن عباس بن مرداس وقیل بل هو لأبی عامر جد العباس بن مرداس. اللغه النسب القرابه والخله الصداقه. والراتق الذی یرتق ما فی الثوب من خرق ویخیطه. الاعراب لا لنفی الجنس. ونسب اسمها مبنی علی الفتح. والیوم ظرف. والخبر محذوف. أی بیننا. وقوله ولا خله الواو لعطف الجمله. وخله منصوب بفعل مقدر أی أری. وقوله اتسع الفتق جمله فعلیه. وعلی الراتق متعلق باتسع (والشاهد) أن خله منصوب بفعل مقدر وقد استشهد به النحاه علی أن خله نصب علی تقدیر أن لا الثانیه زائده وخله عطف علی محل اسم لا الأولی تنزیلا لحرکه البناء العارضه بسبب عارض منزله حرکه الاعراب.

فعلی إضمار فعل ، کأنه قال ولا أری خله کما قال الخلیل فی قوله :

ألا رجلا جزاه الله خیرا (1)

کأنه قال ألا تروننی رجلا وزعم یونس أنه نوّن مضطرا.

وحقه أن یکون نکره. قال سیبویه واعلم أن کل شیء حسن لک أن تعمل فیه رب ، حسن لک أن تعمل فیه لا. وأما قول الشاعر :

ص: 105


1- تمامه (یدل علی محصله تبیت) قال الأزهری هو لرجل من الاعراب أراد أن یتزوج امرأه بمتعه. وقال الزمخشری فی شرح شواهد أبیات الکتاب انه لعمرو بن قنعاس المرادی أولها : ألا یا بیت بالعلیاء بیت ولو لا حب أهلک ما أتیت وبعده : ترجل لمتی وتقم بیتی وأعطیها الأتاوه ان رضیت اللغه المحصله المرأه التی تحصل الذهب من تراب المعدن کذا فی القاموس وهو معنی رکیک. ورواه الأزهری بفتح الصاد علی البناء للمفعول أی مستأجره فان القائل کان یطلب امرأه یتزوجها متعه وتبینت رواه بعضهم تبیث بالثاء المثلثه وقال العرب تقول بثت الشیء بوثا إذا استخرجته أراد امرأه تعینه علی استخراج الذهب وهو کلام فاسد. الاعراب ألا للتحضیض وهو طلب الشیء بعنف وشده أو للعرض وهو طلبه بلین ورفق. ورجلا منصوب بفعل مقدر دل علیه المعنی. وجزاه الله خیرا جمله من فعل وفاعل ومفعول. ویدل فعل مضارع فاعله ضمیر یعود إلی الرجل. وعلی محصله متعلق بیدل. وتبیت من بات الناقصه واسمها ضمیر یعود إلی المحصله. والخبر قوله فی البیت بعده ترجل لمتی الخ (والشاهد فیه) أن رجلا نصب بفعل مقدر وهذا علی روایه رجلا بالنصب. وقد روی بالرفع والجر أیضا فأما الرفع فعلی أنه فاعل فعل محذوف یفسره یدل أو مبتدأ تخصص بالاستفهام. والجر علی اضمار من وهو ضعیف لأن فیه حذف الجار وإبقاء عمله. ویجوز علی روایه النصب أن تکون ألا للتمنی. ورجلا اسمها نون للضروره. وعلیه فلا شاهد فیه. ولکن النصب علی حذف الفعل أولی لأنه لا ضروره فیه بخلاف التنوین.

لا هیثم اللیله للمطّی. (1)

وقول ابن الزبیر الأسدی :

أری الحاجات عند أبی خبیب

نکدن ولا أمیّه بالبلاد (2)

ص: 106


1- هو من شواهد الکتاب التی لم یعرف لها قائل وقد أورد أبو عبید فی الغریب هذا الشطر مع أبیات قبله وهی : قد جنها اللیل بعصلبی مهاجر لیس باعرابی أروع خراج من الدوی عمرّس کالمرس الملوی لا هیثم اللیله للمطی ولا فتی مثل ابن خیبری اللغه هیثم اسم رجل والمراد به الهیثم بن الأشتر کان مشهورا بحسن الصوت فی الحداء للإبل وکان أعرف أهل زمانه بالفلوات والمفازه ومجاهل الأرض. والمطی الإبل وابن خیبری جمیل صاحب بثینه نسب إلی أحد أجداده وکان شجاعا ذا نجده وفتک. وقیل أراد بابن خیبری علی بن أبی طالب رضی الله عنه. وقیل أراد مرحبا الذی بارز علیا یوم خیبر وکلاهما بعید. الاعراب لا نافیه للجنس. واسمها محذوف أی مثل. ویصح أن یکون هیثم اسمها علی تأویل العلم باسم الجنس. وللمطی خبر لا. وقوله ولا فتی الخ اعرابه ظاهر (والشاهد فیه) أن لا النافیه للجنس لا تدخل علی العلم. وهذا البیت مؤول إما بتقدیر مضاف أو بتأویل العلم باسم الجنس (والمعنی) قد ذهب هیثم ولم یبق بعده من یحسن القیام علی الإبل والحداء لها. وذهب ابن خیبری ولیس بعده من یذود عنها.
2- نسبه هنا إلی عبد الله بن الزبیر الأسدی. ونقله الحصری فی زهر الآداب عن أبی عبیده. قال وفد عبد الله بن الزبیر الأسدی علی عبد الله بن الزبیر بن العوام وکان شدید البخل فقال یا أمیر المؤمنین إن بیننا وبینکم رحما من قبل فلانه الکاهلیه وهی عمتنا ، وقد ولدتکم فقال ابن الزبیر هذا کما وصفت وان نکرت فی هذا وجدت الناس کلهم یرجعون إلی أب واحد وأم واحده. فقال یا أمیر المؤمنین ان نفقتی قد نفذت قال ما کنت ضمنت لأهلک ان تکفیک حتی ترجع إلیهم. قال ان ناقتی قد دبرت ونقبت قال انجد بها یبرد خفها وارقعها بسبب واخصفها بهلب وسر علیها البردین تصح. قال انما جئتک مستحملا ولم آتک مستوصفا فلعن الله ناقه حملتنی إلیک. فقال ابن الزبیر ان وراکبها فخرج الأسدی وهو یقول (أری الحاجات) فی أبیات کثیره. وقال أبو الفرج فی الأغانی الأبیات لعبد الله ابن فضاله وهو صاحب القصه مع ابن الزبیر. اللغه أبو خبیب بالتصغیر کنیه عبد الله بن الزبیر ویکنی أیضا بأبی عبد الرحمن وأبی بکر إلا انه إذا هجی کنی بأبی خبیب. ونکدن من نکد من باب تعب یقال نکد الأمر إذا تعسر ونکد العیش إذا اشتد. وأمیه أبو قبیله من قریش. وهما أمیتان الأکبر والأصغر والأمویون معاویه بن أبی سفیان وذووه من أمیه الأکبر. الاعراب أری فعل مضارع فاعله ضمیر المتکلم. والحاجات مفعول أول. ونکدن فعل ماض. ونون النسوه فاعل. والجمله فی محل نصب مفعول ثان لأری. ولا نافیه للجنس اسمها محذوف أی أمثال. وبالبلاد خیر. (والشاهد فیه) کما فی الذی قبله (والمعنی) یقول أری حاجاتی عند أبی خبیب قد تعسرت وتعذر قضاؤها ولا أمثال أمیه فی البلاد فنطلب حوائجنا عندهم. أو ولا أجواد فی البلاد علی تأویل العلم باسم الجنس وهو الأجواد لشهره بنی أمیه بالجود.

وقولهم لا بصره لکم وقضیه ، ولا أبا حسن لها ، فعلی التنکیر. وأما لا سیما زید فمثل لا مثل زید.

وتقول لا أب لک. قال نهار بن توسعه الیشکری :

أبی الإسلام لا أب لی سواه

إذا افتخروا بقیس أو تمیم (1)

ولا غلامین لک ولا ناصرین لک. وأما قولهم لا أبا لک ولا غلامی لک ولا ناصری لک فمشبه فی الشذوذ بالملامح والمذاکیر ولدن غدوه. وقصدهم فیه إلی الإضافه وإثبات الألف وحذف النون لذلک ، وإنما أقحمت اللام المضیفه توکیدا للإضافه. لا ألا تراهم لا یقولون لا أبا فیها ، ولا رقیبلأ علیها ، ولا مجیری منها ، وقضاء من حق المنفی فی التنکیر بما یظهر بها من

ص: 107


1- قال ابن قتیبه هو من بکر بن وائل وکان اشعر بکر بن وائل وبعد البیت : وعی القوم ینصر مدعیه فیلحقه بذی النسب الصمیم الاعراب أبی خبر مقدم. والاسلام مبتدأ مؤخر. ولا نافیه للجنس. وأب اسمها فی محل نصب. ولی خبرها. وسواه مضاف ومضاف إلیه صفه أب. وإذا ظرفیه شرطیه. وافتخروا فعل وفاعل. وبقیس متعلق به أو تمیم عطف علی قیس (وموضع) الاستشهاد فیه بین (والمعنی) إذا افتخر الناس بآبائهم فحسبی الاسلام أبا أفتخر به.

صوره الإنفصال. وقد شبهت فی أنها مزیله ومؤکده بتیم الثانی فی یا تیم تیم عدی. والفرق بین المنفی فی هذه اللغه وبینه وبین الأولی أنه فی هذا معرب وفی تلک مبنی ، فإذا فصلت فقلت لا یدین بها لک ولا أب فیها لک ، امتنع الحذف والإثبات عند سیبویه وأجازهما یونس. وإذا قلت لا غلامین ظریفین لک لم یکن بد من إثبات النون فی الصفه والموصوف.

حکم صفه اسم لا

وفی صفه المفرد وجهان أحدهما أن یبنی معه علی الفتح کقولک لا رجل ظریف فیها ، والثانی أن تعرب محموله علی لفظه أو محله کقولک لا رجل ظریفا فیها أو ظریف ، وان فصلت بینهما أعربت. ولیس فی الصفه الزائده علیها إلا الإعراب ، فإن کررت المنفی جاز فی الثانی الإعراب والبناء وذلک قولک لا ماء ماء باردا ، وإن شئت لم تنوّن.

حکم معطوف اسم لا

وحکم المعطوف حکم الصفه إلا فی البناء.

قال :

فلا أب وابنا مثل مروان وابنه (1)

ص: 108


1- هو من شواهد الکتاب التی لم یعرف لها قائل وذکر ابن هشام انه لرجل من بنی عبد مناه بن کنانه یمدح مروان بن الحکم وابنه عبد الملک بن مروان. قال البغدادی وقد کذب هذا الشاعر فی المدح فان النبی صلّی الله علیه وسلّم قال فی حق مروان الوزغ بن الوزغ اه أقول هذا الحدیث مستفیض بین الخاصه والعامه ولیس هو فی شیء من کتب الصحاح. ومروان هذا ثقه عدل عند أهل الحدیث وقد أخرج له البخاری فی صحیحه غیر حدیث والله أعلم. وتمام بیت الشاهد. إذا هو بالمجد ارتدی وتأزرا. ورواه ابن الأنباری. إذا ما ارتدی بالمجد ثم تأزرا. والروایه الأولی أصوب فإن الائتزار قبل الارتداء والواو لا تفید الترتیب علی خلاف ثم. اللغه المجد الشرف والسؤود. وارتدی لبس الرداء. والرداء ما یستر النصف الأعلی من البدن. وتأزر لبس الازار وهو ما یستر النصف الأسفل .. الاعراب لا نافیه للجنس. وأب اسمها مبنی علی الفتح. وابنا عطف علی أب منصوب. ومثل أما خبر أو صفه. فان کان خبرا فهو مرفوع لا غیر. وان کان صفه فیحتمل أمرین النصب علی اللفظ والرفع علی المحل. ومروان جر بالاضافه ممنوع من الصرف. وابنه عطف علیه ، وإذا ظرف وهو مبتدأ. وبالمجد متعلق بارتدی. وارتدی جمله فعلیه خبر المبتدأ السابق. وتأزر عطف علی ارتدی. (والشاهد) فی إبنا حیث عطف بالنصب علی لفظ اسم لا ویجوز فیه الرفع أیضا لأن لا إذا لم تکرر وعطف علی اسمها وجب فتح الأول وجاز فی الثانی النصب والرفع. (والمعنی) لا أب مثل مروان ولا ابن مثل ابنه فی الکرم والشرف إذا لبس المجد وجعل الخبر عن أحدهما خبرا عن الاثنین اختصارا وکان اللازم أن یقول إذا هما ارتدیا بالمجد وتأزرا به.

وقال :

لا أمّ لی إن کان ذاک ولا أب (1)

ص: 109


1- اختلف فی قائله اختلافا کثیرا فقال سیبویه فی الکتاب هو لرجل من مذحج. وقال أبو الریاش انه لهمام بن مره أخو جساس بن مره. وزعم ابن الاعرابی انه لرجل من بنی عبد مناف قبل الاسلام بخمسمائه عام. وقال الحاتمی هو لابن أحمر وقال أبو الفرج انه لضمره بن ضمره. وکان لقائل هذا الشعر أخ یدعی جندبا وکان أهله یؤثرونه علیه فقال : وإذا تکون کریهه أدعی لها وإذا یحاس الحیس یدعی جندب هذا وجدکم الصغار بعینه لا أم لی ان کان ذاک ولا أب اللغه وجدکم یروی بدله لعمرکم وهو بفتح العین یستعمل فی القسم من عمر الرجل بکسر المیم یعمر عمرا وعمرا بفتح العین وضمها علی غیر قیاس لأن قیاس مصدره التحریک. والصغار الذل والهوان. الاعراب هذا مبتدأ. والصغار خبره. وجدکم قسم معترض بین المبتدأ والخبر. وکذا لعمرکم. وعمرکم مبتدأ خبره محذوف وجوبا أی قسمی. وقوله بعینه تأکید للصغار. والباء فیه زائده أو هو فی موضع الحال أی هذا الصغار حقا. ولا نافیه. وأم اسمها ولی متعلق بالخبر أی موجوده لی. وان حرف شرط. وکان فعل ماض تام فعل الشرط. وذاک فاعله. وقوله ولا أب عطف علی محل اسم لا المتقدمه. وجواب الشرط محذوف لدلاله ما قبله علیه (والشاهد) فی أب حیث جاء معربا وهو معطوف علی المبنی وهو أم (والمعنی) هذا الذی تصنعونه بی هو الذل والهوان بعینه فان وجد منی قبول تلک الحاله فأنا لقیط لا یعرف لی بین الناس أب ولا أم.

وان تعرّف فالحمل علی المحل لا غیر کقولک لا غلام لک ولا العباس.

حکمه إذا کرر

ویجوز رفعه إذا کرر قال تعالی : (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ ،) وقال :

(لا بَیْعٌ فِیهِ وَلا خُلَّهٌ). فإن جاء مفصولا بینه وبین لا أو معرفه وجب الرفع والتکریر کقولک لا فیها رجل ولا امرأه ، ولا زید فیها ولا عمرو. وقولهم لا نولک أن تفعل کذا کلام موضوع موضع لا ینبغی لک أن تفعل کذا وقوله :

وأنت امرؤ منّا خلقت لغیرنا

حیاتک لا نفع وموتک فاجع (1)

وقوله :

قضت وطرا واسترجعت ثمّ آذنت

رکائبها أن لا إلینا رجوعها (2)

ص: 110


1- نسبه شراح أبیات الکتاب لرجل من بنی سلول. وقال العسکری فی کتاب التصحیف انه للضحاک بن هنام الرقاشی. وذکر بعده بیتین هما : وأنت علی ما کان منک ابن حره أبی لما یرضی به الخصم ضائع رفع صفه امرؤ أیضا. وحیاتک مبتدأ مضاف. ولا نافیه لا عمل لها. ونفع خبر. وموتک مبتدأ. وفاجع خبر «والشاهد فیه» أن لا یجوز عدم تکریرها مع المنکر غیر المفصول مع الغائها. وما ورد من ذلک کما هنا فهو شاذ. قال الأعلم وسوغ الافراد هنا ان ما بعده یقوم مقام التکریر فی المعنی لأن قوله وموتک فاجع یدل علی ان حیاته لا تضر «والمعنی» یقول هو منا فی النسب إلا أن نفعه لغیرنا فحیاته لا تنفعنا لعدم مشارکته لنا وموته یفجعنا لأنه واحد منا.
2- هو من شواهد الکتاب التی لم یعرف لها قائل. اللغه استرجعت یحتمل أن یکون من الاسترجاع عند الحزن أی قالت إنا لله وإنا إلیه راجعون وأن تکون السین والتاء للطلب أی طلبت الرجوع عن الرحیل کراهه فراق الأحبه وآذنت أشعرت وأعلمت. الاعراب قضت فعل ماض فاعله ضمیر یعود إلی المحبوبه. وطرا مفعوله. ویروی بکت جزعا وهو مفعول لأجله أو مفعول مطلق نوعی أی بکاء جزع. واسترجعت مثل بکت. وثم للعطف. وآذنت فعل ماض. ورکائبها فاعله. وأن تفسیریه. وهی التی تقع بعد فعل فیه معنی القول دون حروفه. وجعلها بعضهم أن المخففه. قال والأصل بانه. والضمیر للشأن. ولا نافیه. ورجوعها مبتدأ. والخبر محذوف تقدیره موجود أو واقع. والینا للتبیین کما فی قوله «إنی لکما لمن الناصحین». (والشاهد فیه) عدم جواز ترک تکریر لامع المفصول. وقد استشهد به سیبویه علی عدم تکریر لامع المعرفه. «والمعنی» انها بکت فرقا من فراق الأحبه حین رأت الرکائب قد زمت للرحیل واسترجعت ثم سارت الرکائب فأعلمت أن لا سبیل لرجوعها إلینا.

ضعیف لا یجیء إلا فی الشعر. وقد أجاز المبرّد فی السعه أن یقال لا رجل فی الدار ولا زید عندنا.

إعراب لا حول ولا قوه إلا بالله

وفی لا حول ولا قوه إلا بالله سته أوجه : أن تفتحهما ، وأن تنصب الثانی ، وأن ترفعه ، وأن ترفعهما ، وأن ترفع الأول علی أن لا بمعنی لیس ، أو علی مذهب أبی العباس وتفتح الثانی ، وأن تعکس هذا.

حذف اسم لا

وقد حذف المنفی فی قولهم لا علیک أی لا بأس علیک.

ص: 111

الفصل الثانی عشر : خبر ما ولا المشبهتین بلیس

هذا التشبیه لغه أهل الحجاز. وأما بنو تمیم فیرفعون ما بعدهما علی الإبتداء ، ویقرؤن : ما هذا بشر ، إلا من دری کیف هی فی المصحف.

فإذا انتقض النفی بإلّا أو تقدم الخبر بطل العمل فقیل : ما زید إلا منطلق ، ولا رجل إلا أفضل منک ، وما منطلق زید ، ولا أفضل منک رجل.

ودخول الباء فی الخبر نحو قولک ما زید بمنطلق إنما یصح علی لغه أهل الحجاز لأنک لا تقول زید بمنطلق.

لات

لات وهی لا التی یکسعونها بالتاء وهی المشبهه بلیس بعینها ولکنهم أبوا إلا أن یکون المنصوب بها حینا. قال الله تعالی : (وَلاتَ حِینَ مَناصٍ) أی لیس الحین حین مناص.

ص: 112

النوع الرابع : المجرورات
اشاره

لا یکون الأسم مجرورا إلا بالإضافه وهی المقتضیه للجرّ ، کما أن الفاعلیه والمفعولیه هما المقتضیان للرفع والنصب. والعامل ههنا غیر المقتضی کما أن ثمه ، وهو حرف الجر أو معناه فی نحو قولک مررت بزید ، وزید فی الدار ، وغلام زید ، وخاتم فضه.

الإضافه

وإضافه الأسم للأسم علی ضربین : معنویه ولفظیه. فالمعنویه ما أفاد تعریفا کقولک دار عمرو ، أو تخصیصا کقولک غلام رجل. ولا تخلو فی الأمر العام من أن تکون بمعنی اللام کقولک مال زید وأرضه وأبوه وابنه وسیده وعبده ، أو بمعنی من کقولک خاتم فضه وسوار ذهب وباب ساج.

واللفظیه أن تضاف الصفه إلی مفعولها فی قولک هو ضارب ید ، وراکب فرس ، بمعنی ضارب زیدا وراکب فرسا ؛ وإلی فاعلها کقولک زید حسن الوجه ومعمور الدار ، وهند جائله الوشاح ، بمعنی حسن وجهه ومعموره داره وجائل وشاحهها. ولا تفید إلا تخفیفا فی اللفظ والمعنی کما هو قبل الإضافه. ولاستواء الحالین وصف النکره بهذه الصفه مضافه کما وصف بها مفصوله فی قولک مررت برجل حسن الوجه وبرجل ضارب أخیه.

ص: 113

تجرید المضاف من التعریف

وقضیه الإضافه المعنویه أن یجرّد لها المضاف من التعریف وما تقبّله الکوفیون من قولهم الثلاثه الأثواب والخمسه الدراهم فبمعزل عند أصحابنا عن القیاس واستعمال الفصحاء. قال الفرزدق :

فسما وأدرک خمسه الأشبار (1)

وقال ذو الرّمّه :

ص: 114


1- صدره «ما زال مذ عقدت یداه ازاره» وهو من قصیده یمدح بها یزید بن المهلب ابن أبی صفره وقبله : وإذا الرجال رأوا یزید رأیتهم خضع الرکاب نواکس الأبصار وبعده : یدنی کتائب من کتائب تلتقی للطعن یوم تجاول وغوار اللغه عقد الأزار قیل انه علی حقیقته وقیل انه کنایه عن سعیه فی طلب المجد وعلو الشأن وحسن السمعه. وسما علا وارتفع. الاعراب ما نافیه. وزال من اخوات کان. واسمها ضمیر یعود علی الممدوح. ومذ ظرف مضاف إلی الجمله الفعلیه. وعقدت فعل ماض. ویداه فاعله. وازاره مفعوله. وقوله فسما الفاء لعطف هذه الجمله علی جمله عقدت. والفاعل ضمیر یعود علی الممدوح. وقوله وأدرک مثله. وخمسه مفعول أدرک. والاشبار مضاف إلیه. وخبر زال یدنی فی البیت بعده. «والشاهد فیه» ان العدد إذا أضیف لما فیه أل جرد المضاف من أل کما فعل هنا خلافا للکوفیین فیما جوزوه من قولهم الخمسه الاشبار والثلاثه الأثواب. واستشهد ابن هشام فی المغنی بهذا البیت علی إیلاء مذ الجمله الفعلیه «والمعنی» ما زال هذا الرجل الممدوح مذ قدرت یداه علی عقد إزاره وبلغ خمسه أشبار بشبر نفسه یتولی قیاده الجیوش ویخوض بها غمار الموت. یقول ان ذلک دیدنه ودأبه من أول عمره. ومن شب علی شیء شاب علیه. ولهم فی تفسیر هذا البیت کلام کثیر.

ثلاث الأثافی والدّیار البلاقع (1)

وتقول فی اللفظیه مررت بزید الحسن الوجه ، وبهند الجائله الوشاح ، وهما الضاربا زید ، وهم الضاربو زید. قال الله تعالی : (وَالْمُقِیمِی الصَّلاهِ ،) ولا تقول الضارب زید ، لأنک لا تفید فیه خفه بالإضافه کما أفدتها فی المثنی والمجموع ، وقد أجازه الفراء. وأما الضارب الرجل فمشبه بالحسن الوجه.

المضاف إلی ضمیر متصل

وإذا کان المضاف إلیه ضمیرا متصلا جاء ما فیه تنوین أو نون وما عدم واحدا منهما شرعا فی صحه الإضافه. لأنهم لما رفضوا فیما یوجد فیه التنوین أو النون أن یجمعوا بینه وبین الضمیر المتصل جعلوا ما لا یوجد فیه له تبعا فقالوا الضاربک والضارباتک والضاربی والضارباتی ، کما قالوا لضارباک والضارباک والضاربوک والضاربی کما قال عبد الرحمن بن حسان :

أیّها الشاتمی لیحسب مثلی

إنما أنت فی الضّلال تهیم (2)

ص: 115


1- صدره. وهل یرجع التسلیم أو یکشف العمی. اللغه یرجع بمعنی یرد. والتسلیم السّلام. والعمی الالتباس. والأثافی جمع أثفیه وهی الأحجار التی تنصب علیها القدر. والبلاقع جمع بلقع وهی الخالیه التی لا أنیس فیها. الاعراب هل حرف استفهام والمراد الانکار. ویرجع فعل مضارع. والتسلیم مفعوله. وقوله أو یکشف العمی مثله. وقوله ثلاث فاعل تنازعه الفعلان قبله ویجب إعمال الأقرب ، علی ما هو رأی البصریین فی التنازع. والأثافی مضاف إلیه. وقوله والدیار عطف علی ثلاث. والبلاقع صفه الدیار. «والشاهد فیه» کالذی فی سابقه «والمعنی» کیف یرد السّلام أو یزیل اللبس بشرح حال الأحبه وما صاروا إلیه أحجار القدور والدیار الخالیه. یرید أن دیارهم أقفرت من السکان ولم یبق فیها من یرد سلام المسلم أو یجیب عن سؤال السائل.
2- الاعراب أیها منادی بحرف نداء محذوف. والشاتمی صفه أی. ولتحسب اللام لام کی. وتحسب فعل مضارع منصوب بلام کی وضمیر المخاطب نائب الفاعل. ومثلی مفعوله. وإن ملغاه عن العمل لدخول ما علیها. وأنت مبتدأ. وفی الضلال متعلق بتهیم.وتهیم جمله فعلیه خبر المبتدأ (والشاهد فیه) ان الشاتم لما أضیف إلی یاء المتکلم حذفت منه النون قال ابن یعیش والصواب ان الیاء فی موضع نصب اتفاقا.

وقوله :

هم الآمرون الخیر والفاعلونه (1)

مما لا یعمل علیه.

الإضافه إلی غیر ومثل وشبه

وکل اسم معرفه یتعرف به ما أضیف إلیه إضافه معنویه ، إلا أسماء توغلت فی إبهامها فی نکرات وإن أضیفت إلی المعارف ، وهی نحو غیر

ص: 116


1- تمامه إذا ما خشوا من حادث الدهر معظما. وأنشد المبرد الشطر الأول. هم الفاعلون الخیر والآمرونه. ولم یذکر أحد ممن تکلم علی هذا البیت له قائلا. اللغه المعظم اسم مفعول الأمر الذی یعظم دفعه ورواه الجوهری فی هاء السکت إذا ما خشوا من معظم الأمر مفظعا. ومفظع اسم فاعل من أفظع الأمر افظاعا وفظع فظاعه إذا جاوز الحد فی القبح. وخشوا أصله خشیوا بکسر الشین فحذفت الکسره ونقلت ضمه الیاء إلیها ثم حذفت الیاء للساکنین. الاعراب هم ضمیر منفصل مبتدأ. والآمرون خبر. والخیر مضاف إلیه. وقوله والفاعلونه عطف علی الآمرون وهو مضاف إلی الضمیر. وإذ ظرف فیه معنی الشرط. وما زائده وهی کذلک اطرادا بعد إذا. وخشوا فعل وفاعل. ومن حادث الدهر جار ومجرور ومضاف ومضاف إلیه یتعلق بخشوا. ومعظما مفعول خشوا وجواب إذا حذف لدلاله الکلام علیه. (والشاهد فیه) انه قد جمع فی قوله والفاعلونه بین النون والضمیر ضروره. وصوابه والفاعلوه بحذف نون الجمع للاضافه فان حکم الضمیران یعاقب النون والتنوین لأنه بمنزلتهما فی الضعف والاتصال. وذکر المبرد ان مثل هذا غلط لأن المجرور لا یقوم بنفسه ولا ینطق به وحده. فإذا اتی بالتنوین فقد فصل ما لا ینفصل وجمع بین زائدین. وذکر سیبویه ان هذا البیت مصنوع ویمکن توجیهه بأن الکلام من باب الحذف والایصال والأصل والآمرون به فحذفت الیاء واتصل الضمیر به. وهذا التوجیه انما یستقیم علی روایه المبرد وأما علی روایه هم الآمرون الخیر والفاعلونه فلا لأن أمر یتعدی بالیاء. یقال أمرته بکذا بخلاف فعل فانه متعد بنفسه.

ومثل وشبه. ولذلک وصفت بها النکرات فقیل مررت برجل غیرک ومثلک وشبهک ودخل علیها رب قال :

یا ربّ مثلک فی النّساء غریره (1)

اللهم إلا إذا شهر المضاف بمغایره المضاف إلیه کقوله عز وجل : (غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ ،) أو بمماثلته.

أنواع الأسماء المضافه

والأسماء المضافه إضافه معنویه علی ضربین : لازمه للإضافه وغیر لازمه لها. فاللازمه علی ضربین : ظروف وغیر ظروف. فالظروف نحو فوق وتحت وأمام وقدام وخلف ووراء وتلقاء وتجاه وحذاء وحذه وعند ولدن ولدی وبین ووسط وسوی ومع ودون. وغیر الظروف نحو مثل وشبه وغیر وبید وقید وقدا وقاب وقیس وأی وبعض وکل وکلا وذو ومؤنثه ومثناء ومجموعه وأولو

ص: 117


1- هذا صدر البیت وتمامه. بیضاء قد متعتها بطلاق. وهو لأبی محجن الثقفی واسمه مالک بن حبیب ، وقیل عبد الله بن حبیب ، وقیل کنیته اسمه. وهو من الشعراء المجیدین والفرسان المعدودین. وکان مولعا بالخمر لا یکاد یقلع عنها وقد جلده فیها عمر بن الخطاب رضی الله عنه سبع مرات ثم نفاه إلی جزیره وهو القائل فی الخمر : إذا مت فادفنی إلی جنب کرمه تروی عظامی بعد موتی عروقها ولا تدفننی فی الفلاه فاننی أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها اللغه غریره أی مغتره بلین العیش غافله عن صروف الدهر. ویروی عزیزه من العز ومتعتها أی أعطیتها شیئا تتمتع به. الاعراب یا حرف نداء. والمنادی محذوف أی یا هذه. ورب مثلک جار ومجرور. وغریره صفه مثل وبیضاء صفه ثانیه. وقوله قد متعتها بطلاق جمله فعلیه فی محل جر صفه مثل أیضا (والشاهد فیه) دخول رب علی مثل ورب لا تدخل إلا علی النکرات. (والمعنی) کثیر من النساء مثلک فی الحسن والجمال داخلها الغرور وغفلت عما تحدثه الأیام من صروفها فطلقّتها یهدد بذلک زوجته ویخوفها عاقبه الغرور.

وأولات وقد وقط وحسب.

وغیر اللازمه نحو ثوب وفرس ودار وغیرها مما یضاف فی حال دون حال.

حکم أی

وأی اضافته إلی اثنین فصاعدا إذا أضیف إلی المعرفه کقولک أی الرجلین وأی الرجال. عندک ، وأیهما وأیهم وأی من رأیت أفضل ، وأی الذین لقیت أکرم. وأما قولهم أیی وایک کان شرا فأخزاه الله ، فکقولک اخزی الله الکاذب منی ومنک وهو بینی وبینک ، والمعنی أینا ومنا وبیننا. قال العباس بن مرداس :

فأیی ما وأیّک کان شرّا

فقید إلی المقامه لا یراها (1)

وإذا أضیف إلی النکره أضیف إلی الواحد والإثنین والجماعه کقولک أی رجل وأی رجلین وأی رجال ، ولا تقول أیا ضربت وبأی مررت إلا حیث جری ذکر ما هو بعض منه کقوله عز وجل : (أَیًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ

ص: 118


1- البیت من قصیده یخاطب بها خفاف بن ندبه السلمی فی أمر شجر بینهما أولها : الا من مبلغ عنی خفافا ألو کا بیت أهلک منتهاها اللغه قید مجهول قاد الأعمی. ویروی فسیق من السوق. والمقامه بضم المیم وفتحها المجلس ولا یراها أی لا یبصرها. الاعراب أی مبتدأ مضاف إلی یاء المتکلم. وما زائده للتأکید. وایک عطف علی أی. وکان ناقصه واسمها ضمیر فیها أی أینا. وشرا خبرها. والجمله خبر المبتدأ وقید فعل ماض مبنی للمجهول ، ونائب الفاعل ضمیر فیه. وانما دخلت الفاء علی الماضی لکونه دعاء. والمعنی جعله الله بحیث یقاد وإلی المقامه متعلق بقید. وقوله لا یراها لا نافیه ویراها فعل وفاعل ومفعول. والجمله فی محل نصب علی الحال أی قید ملتبسا بهذه الحاله (والشاهد فیه) انه اضاف أی إلی المفرد فقال الی وإلیک. والوجه اضافته إلی اثنین فصاعدا «والمعنی» من کان مناشرا من صاحبه اعماه الله فی الدنیا فلا یبصر حتی یقاد إلی مجلسه.

الْحُسْنی). ولاستیجابه الإضافه عوضوا منها توسیط المقحم بینه وبین صفته فی النداء.

حکم کلا

وحق ما یضاف إلیه کلا أن یکون معرفه ومثنی أو ما هو فی معنی المثنی ، کقوله :

فإنّ الله یعلمنی ووهبا

ویعلم أن سیلقاه کلانا (1)

وقوله :

إنّ للخیر وللشّرّ مدی

وکلا ذلک وجه وقبل (2)

ص: 119


1- البیت للنمر بن تولب. الاعراب ان حرف توکید ونصب. ولفظ الجلاله اسمها. ویعلمنی فعل مضارع وفاعل ومفعول. ووهبا عطف علی المفعول. ویعلم فعل مضارع فاعله ضمیر یعود إلی الله. وان مخففه من الثقیله اسمها ضمیر الشأن. وسیلقاه فعل ومفعول. وکلانا فاعله. والجمله من الفعل والفاعل فی محل رفع خبر ان. «والشاهد فیه» انه اضاف کلا إلی نا وهو ضمیر الجمع مع انه انما یضاف إلی المثنی لأنه حمل الکلام علی المعنی لأنه عنی نفسه ووهبا وهما اثنان (والمعنی) ان الله یعلمنی ویعلم انه سیلقاه کل واحد منا.
2- البیت لعبد الله بن الزبعری من قصیده طویله یخاطب بها حسان بن ثابت رضی الله عنه ویذکر فیها ما نال المسلمین فی وقعه أحد من الانکسار ، ویعرض فیها بالنبی صلّی الله علیه وسلّم وأصحابه وهو یومئذ علی الشرک ثم اسلم بعد ذلک وقبل النبی صلّی الله علیه وسلّم اسلامه وأمنه وأول القصیده یا غراب البین أسمعت فقل انما تنطق شیئا قد فعل وقد أجابه عنها حسان رضی الله عنه بقصیده رد فیها عن النبی صلّی الله علیه وسلّم وعرض بوقعه بدر وانخذال المشرکین فیها ومطلعها : ذهبت یا ابن الزبعری وقعه کان منا الفضل فیها لو عدل اللغه المدی الغایه التی ینتهی الیها الشیء وقبل بکسر القاف وفتح الموحده الجهه. الاعراب ان حرف توکید ونصب. وللخیر خبرها مقدم. وللشر عطف علیه. ومدی اسم إن مؤخر. وکلا مبتدأ مضاف إلی اسم الاشاره. ووجه خبر المبتدأ. وقبل عطف علیه (والشاهد فیه) ان کلا أضیف إلی ذلک وهو وان کان مفردا فی اللفظ إلا أنه فی المعنی مثنی لأنه یرجع إلی شیئین الخیر والشر (والمعنی) ان لکل من الخیر والشر غایه ینتهی الیها فلا هذا یدوم ولا ذاک. وکلا الأمرین له وجه وجهه من المصلحه فربما نزل بالانسان مکروه آلمه وأزعجه وهو فی الحقیقه خیر له.

ونظیره (عوان بین ذلک). ویجوز التفریق فی الشعر کقولک کلا زید وعمرو.

وحکمه إذا أضیف إلی الظاهر أن یجری مجری عصا ورحا ، تقول جاءنی کلا الرجلین ، ورأیت کلا الرجلین ، ومررت بکلا الرجلین. وإذا أضیف إلی المضمر أن یجری مجری المثنی علی ما ذکر.

ومن العرب من یقر آخره علی الألف فی الوجهین.

حکم إضافه أفعل التفضیل

وأفعل التفضیل یضاف إلی نحو ما یضاف إلیه أی ، تقول هو أفضل الرجلین وأفضل القوم ، وتقول هو أفضل رجل ، وهما أفضل رجلین ، وهم أفضل رجال ، والمعنی فی هذا إثبات الفضل علی الرجال إذا فضلوا رجلا رجلا واثنین اثنین وجماعه جماعه. وله معنیان : أحدهما أن یراد أنه زائد علی المضاف إلیهم فی الخصله هو وهم فیها شرکاء ، والثانی أن یؤخذ مطلقا له الزیاده فیها إطلاقا ثم یضاف لا للتفضیل علی المضاف إلیهم لکن لمجرد التخصیص ، کما یضاف ما لا تفضیل فیه وذلک نحو قولک الناقص والأشج أعدلا بنی مروان ، کأنک قلت عادلا بنی مروان. فأنت علی الأول یجوز لک توحیده فی التثنیه والجمع وأن لا تؤنثه قال الله تعالی : (وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلی حَیاهٍ ،) وعلی الثانی لیس لک إلا أن تثنیه وتجمعه وتؤنثه وقد اجتمع الوجهان فی قوله علیه السّلام (ألا أخبرکم بأحبکم إلیّ وأقربکم منی مجالس یوم القیامه أحاسنکم أخلاقا الموطؤن أکنافا الذین یألفون ویؤلفون ألا

ص: 120

أخبرکم بأبغضکم إلیّ وأبعدکم منی مجالس یوم القیامه أساوئکم أخلاقا الثرثارون المتفیهقون). وعلی الوجه الأول لا یجوز أن تقول یوسف أحسن أخوته ، لأنک لما أضفت الأخوه إلی ضمیره فقد أخرجته من جملتهم من قبل أن المضاف حقه أن یکون غیر المضاف إلیه ، ألا تری أنک إذا قلت هؤلاء إخوه زید فی عداد المضافین إلیه ، وإذا خرج من جملتهم لم یجز إضافه أفعل الذی هو هو إلیهم ، لأن من شرطه إضافته إلی جمله هو بعضها. وعلی الوجه الثانی لا یمتنع. ومنه قول من قال لنصیب أنت أشعر أهل جلدتک کأنه قال أنت شاعرهم :

إضافه الشیء إلی غیره

ویضاف الشیء إلی غیره بأدنی ملابسه بینهما کقول أحد حاملی الخشبه لصاحبه خذ طرفک وقال :

إذا کوکب الخرقاء لاح بسحره (1)

ص: 121


1- لم أر من ذکر قائله وتمامه. سهیل أذاعت غزلها فی القرائب. وبعده : وقالت سماء البیت فوقک منهج ولما تیسر أحبلا للرکائب اللغه الخرقاء التی لا تحسن عملا لعزتها علی أهلها أو من الخرق بضم الخاء المعجمه وهو الجهل والحمق ، ولاح ظهر. وأذاعت من أذاع الخبر إذا نشره وأفشاه والقرائب جمع قریبه. الاعراب إذا ظرف. وکوکب مرفوع بفعل محذوف یفسره المذکور أی لاح. والخرقاء مضاف إلیه. ولاح فعل ماض فاعله ضمیر یعود إلی الکوکب. وبسحره متعلق به. وسهیل بدل من الکوکب أو عطف بیان. وأذاعت فعل ماض فاعله ضمیر یعود الی الخرقاء. وغزلها مفعوله. وفی القرائب متعلق باذاعت. (والشاهد فیه) أن اضافه کوکب إلی الخرقاء لأدنی ملابسه بینهما وهی انها کانت تجتهد فی العمل عند طلوعه. (والمعنی) ان هذه المرأه لحمقها تترک العمل فی الصیف فإذا لاح سهیل وبدت علامات الشتاء وأقبل البرد اجتهدت فی نسج غزلها وأشاعته بین قریباتها لیساعدنها فیه.

أضاف الکوکب إلیها لجدها فی عملها إذا طلع وقال :

إذا قال قدنی قال بالله حلفه

لتغنی عنی ذا إنائک أجمعا (1)

لملابسه له فی شربه وهو لساقی اللبن.

امتناع إضافه الشیء إلی نفسه

والذی أبوه من إضافه الشیء إلی نفسه أن تأخذ الأسمین المعلقین علی عین أو معنی واحد کاللیث والأسد وزید وأبی عبد الله والحبس والمنع ونظائرهن فتضیف أحدهما إلی الآخر فذلک بمکان من الإحاله. فأما نحو قولک جمیع القوم وکل الدراهم وعین الشیء ونفسه فلیس من ذلک.

عدم جواز إضافه الموصوف إلی صفته

ولا یجوز إضافه الموصوف إلی صفته ولا الصفه إلی موصوفها وقالوا دار

ص: 122


1- البیت لحریث بن عناب بتشدید النون الطائی وقبله : دفعت إلیه رسل کوماء جلده وأغضیت عنه الطرف حتی تضلعا اللغه قدنی أی یکفینی وقال الثانیه یروی بدلها قلت وهو الصواب وبالله یروی بدله آلیت. ولتغنی أی لتبعد. وقال بعضهم هو من قولک أغن وجهک عنه أی اجعله بحیث یکون غنیا عن رؤیته. وذا إنائک یرید به اللبن. الاعراب إذا ظرف. وقال فعل ماض وفاعله ضمیر یعود إلی الضیف. وقدنی مفعوله. وقلت فعل وفاعل جواب اذا. وحلفه مفعول مطلق وقوله لتغنی بکسر اللام للتعلیل. وتغنی منصوب بلام کی. واستشهد به الأخفش علی اجابه القسم بلام کی. وقال غیره الجواب محذوف. أی لتشربن لتغنی عنی ویروی لتغنن بلام مفتوحه ونون مکسوره هی عین الفعل المؤکد قد تحذف وتبقی الکسره دلیلا علیها : وهی لغه فزاره یقولون أرضن وابکن. وفاعل تغنی ضمیر المخاطب. وذا إنائک مفعوله واجمعا تأکید للمفعول. (والشاهد فیه) انه أضاف الاناء إلی الضیف وان کان هو للمضیف لأدنی ملابسه وهی الشرب منه. وفیه شاهدان آخران جواز لحاق نون الوقایه لقد التی بمعنی حسب وجواز التأکید باجمع بدون کل. (والمعنی) إذا قال الضیف یکفینی ما شربته من اللبن قلت أقسم بالله لتشرب اللبن الذی فی الإناء کله.

الآخره وصلاه الأولی ومسجد الجامع وجانب الغربی وبقله الحمقاء علی تأویل دار الحیاه الآخره وصلاه الساعه الأولی ومسجد الوقت الجامع وجانب المکان الغربی وبقله الحبه الحمقاء وقالوا علیه سحق عمامه وجرد قطیفه وأخلاق ثیاب وهل عندک جائبه خبر ومغرّبه خبر علی الذهاب بهذه الأوصاف مذهب خاتم وسوار وباب ومائه لکونها محتمله مثلها لیلخص أمرها بالإضافه کفعل النابغه فی إجراء الطیر علی العائذات بیانا وتلخیصا لا تقدیما للصفه علی الموصوف حیث قال :

والمؤمن العائذات الطیر یمسحها

رکبان مکّه بین الغیل والسّند (1)

ص: 123


1- هو للنابغه واسمه زیاد بن معاویه. ویکنی أبا امامه وأبا عقرب بابنتین له. وهو أحد شعراء الجاهلیه. وأحد فحولهم عده رواه الشعر فی الطبقه الأولی بعد امریء القیس. وانما قیل له النابغه لقوله. فقد نبغت لنا منهم شؤون. وقیل لأنه لم یقل الشعر حتی کبر وأسن. والبیت من قصیده یمدح بها النعمان بن المنذر وهی أجود قصائده فیه وأولها. یا دار میه بالعلیاء فالسند اقوت وطال علیها سالف الأمد اللغه المؤمن اسم فاعل من آمنه یؤمنه. والعائذات جمع عائذه من عاذ بفلان فأعاذه أی لجأ إلیه فحماه مما یخاف ویحذر. ویمسحها أی یتبرک بها. ورکبان جمع راکب أو اسم جمع له. والغیل ماء کان یجری فی أصل أحد. والسند موضع دوین أحد. الاعراب والمؤمن الواو حرف قسم. والمؤمن مقسم به. والعائذات جر بالاضافه إلیه أو مفعول به. والطیر تابع للعائذات فی حالیه. ویمسحها فعل مضارع ومفعول والضمیر فیه یعود إلی الطیر. ورکبان فاعله. ومکه جر بالاضافه إلیه وهو ممنوع من الصرف للعلمیه والتأنیث. وبین منصوب علی الظرفیه. والغیل جر بالاضافه إلیه والسند عطف علی الغیل والمقسم علیه قوله فی البیت بعده : ما ان أتیت بشیء أنت تکرهه إذا فلا رفعت سوطی إلی یدی والشاهد فیه) انه أجری الطیر علی العائذات بیانا ولیس هو من قبیل تقدیم الصفه علی الموصوف. (والمعنی) اقسم بالذی یؤمن الطیر العائذات إلی الحرم ما أتیت بشیء أنت تکرهه.
إضافه المسمی إلی اسمه

وقد أضیف المسمی إلی اسمه فی نحو قولهم لقیته ذات مره وذات لیله ومررت به ذات یوم وداره ذات الیمین وذات الشمال وسرنا ذات صباح قال أنس بن مدرکه الخثعمی :

عزمت علی إقامه ذی صباح

لأمر ما یسوّد من یسود (1)

وقال الکمیت :

إلیکم ذوی آل النبی تطلّعت

نوازع من قلبی ظماء وألبب (2)

وقالوا فی نحو قول لبید :

إلی الحول ثم اسم السّلام علیکما

ومن یبک حولا کاملا فقد اعتذر (3)

ص: 124


1- الاعراب عزمت فعل وفاعل. علی اقامه متعلق بعزمت فی محل نصب به. واقامه مضاف إلی ذی. وذی مضاف إلی صباح. وقوله لأمر متعلق بیسود وما صله للتأکید أو صفه. ویسود فعل مضارع مبنی للمجهول. ونائب الفاعل. من وهی موصوله. ویسود فعل مضارع فاعله ضمیر یعود إلی من. والجمله صله الموصول (والشاهد فیه) انه اضاف ذی إلی صباح وهو اسمه. (والمعنی) عزمت علی اقامه صباح لأمر یسودنی فان الناس لا یجعلون أحدا سیدا علیهم الا اذا کان فیه من الأخلاق ما یستوجب السیاده.
2- هذا البیت من جمله أبیات قصیدته التی أولها طربت وما شوقا إلی البیض اطرب. اللغه تطلعت تشوفت ونوازع جمع نازعه من نزعت النفس إلی الشیء إذا اشتاقت إلیه. والظماء العطاش واحده ظمآن للذکر وظمأی للأنثی. وانما وصف النوازع بالعطش للمبالغه فی قوتها وشدتها. وألبب جمع لب وهو العقل وهو شاذ والقیاس ألب بالإدغام. الاعراب الیکم یتعلق بتطلعت. وذوی منادی بحرف نداء محذوف. وتطلعت فعل ماض. ونوازع فاعله. ومن قلبی متعلق بصفه نوازع. وظماء صفه نوازع. وألبب عطف علی نوازع (والشاهد فیه) انه اضاف ذوی إلی آل النبی وذلک من اضافه المسمی إلی الاسم أی یا أصحاب هذا الاسم وهذا مذهب الأکثرین. وذهب البعض إلی زیاده ذی «والمعنی» یا أصحاب هذا الاسم الیکم تشوفت نوازع من قلبی عطاش إلی رؤیاکم وعقول مشتاقه الیکم.
3- یروی ان لبیدا لما حضرته الوفاه قال لابنتیه : تمنی ابنتای أن یعیش أبوهما وهل أنا إلا من ربیعه أو مضر فقوما فقولا بالذی تعلمانه ولا تخمشا وجها ولا تحلقا شعر وقولا هو المرء الذی لا صدیقه أضاع ولا خان الخلیل ولا غدر إلی الحول البیت ولیس ذلک من قوله یرثی أخاه لأمه وهو أربد کما ذکره بعضهم. اللغه اعتذر بمعنی أعذر أی صار ذا عذر بحیث لا یلحقه لوم. الاعراب إلی الحول متعلق بقوله قبله فقوما فقولا الخ ثم لعطف الجمله علی ما قبلها. واسم مبتدأ. والسّلام جر بالاضافه إلیه. وعلیکما خبر. ومن حرف شرط جازم. ویبک فعل مضارع مجزوم بها. وحولا نصب علی الظرف. وکاملا صفته. وقوله فقد اعتذر جمله فعلیه جواب الشرط (والشاهد فیه) اقحام المضاف وهو اسم (والمعنی) إذا مت فقوما حولا کاملا فابکیانی واذکرانی بما أنا أهله فإذا تم الحول فالسلام علیکما لا أرید منکما غیر هذا فإن من یبک حولا کاملا فقد أعذر. وقد أشکل علی کثیر من الناظرین معنی البیت فغلطوا فیه.

وفی قول ذی الرّمه :

داع ینادیه باسم الماء مبغوم (1)

ص: 125


1- صدره. لا ینعش الطرف إلا ما تخونه. هو لذی الرمه من قصیدته التی شبب فیها بمحبوبته خرقاء وأولها : أإن توهمت من خرقاء منزله ماء الصبابه من عینیک مسجوم اللغه نعش کرفع وزنا ومعنی ویروی لا یرفع والطرف جفن العین. والتخون التعهد ومبغوم من بغمت الناقه إذا صوتت بصوت لم تفصح به. الاعراب ینعش فعل مضارع فاعله ضمیر یعود إلی ساجی الطرف المذکور فی البیت قبله وهو : کأنها أم ساجی الطرف أخذلها مستودع ضمر الوعساء. مرخوم والطرف مفعوله وقوله إلا استثناء من عموم الأحوال أی لا یرفع الطرف فی حال من الأحوال إلا فی حال تخون داع. وما مصدریه. وتخونه فعل ماض. والهاء مفعوله. وداء فاعله. وجعل بعض المعربین تخونه فعلا مضارعا حذفت منه احدی التاءین. وجعل الفاعل ضمیرا فیه یعود إلی الظبیه. وداع بدلا من ضمیر الفاعل ولیس بسدید. وقوله ینادیه باسم الماء جمله فعلیه فی محل رفع صفه داع. ومبغوم صفه أخری. (والشاهد فیه) أن باسم مقحم وقال ابن الحاجب فی شرح المفصل النداء انما هو باللفظ أی لفظ ماء فلو حمل الاسم علی اللفظ لاختل المعنی والذی یجعل الاسم المسمی فی قوله. ثم اسم السّلام من باب ذات یوم ویتأول قوله باسم الماء علی أن المراد بمسمی هذا اللفظ ویجعله دالا علی قولک ماء وهو حکایه بغام الظبیه. ویقوی ذلک استعماله استعمال رجل وفرس بادخال اللام علیه وخفضه واضافته. ولو لا تقدیره اسما لذلک لم یجر هذا المجری أه ووافقه ابن جنی فی الخصائص «والمعنی» یقول ان هذا الخشف لا یرفع طرفه ولا جفن عینیه من شده نعاسه إلا أن تأتی إلیه أمه فیسمع حسها أو صوتها فعند ذلک ینتعش ویقوم.

وقوله :

تداعین باسم الشیب فی متثلّم (1)

أن المضاف یعنون الأسم مقحم خروجه ودخوله سواء وحکوا هذا حی زید وأتیتک وحی فلان قائم وحی فلانه شاهد وأنشدوا :

ص: 126


1- البیت لذی الرمه أیضا من قصیده یمدح بها ابراهیم بن هشام بن الولید بن المغیره وتمامه. جوانبه من بصره وسلام. وقبله : وکم عسفت من منهل متخطأ أفل وأقوی فالجمام طوامی اللغه الشیب حکایه أصوات الإبل عند الشرب والمتثلم المتکسر والمتهدم. وانما أراد فی حوض متثلم فحذف الموصوف. والبصره حجاره فیها بیاض وبه سمیت البصره. والسّلام بکسر السین جمع سلمه بفتحها وکسر اللام وهی الحجاره. الاعراب تداعین فعل ماض ونون النسوه فاعله والنون ضمیر القلص وهی النوق الشواب. وباسم متعلق بتداعین. والشیب جر بالاضافه إلیه. وفی متثلم متعلق بتداعین أیضا. وجوانبه من بصره وسلام جمله من مبتدأ وخبر فی محل جر صفه متثلم (والشاهد فیه) اقحام لفظ اسم ورده بعضهم بانه لو کان البیت علی اقحام اسم لقال باسم شیب بدون الألف ولم یقل باسم الشیب لأن لفظهما غیر موجود فی أصوات الإبل وانما أراد الشاعر تداعین بصوت یشبه فی اللفظ صوت الشیب جمع أشیب أه أقول وجود أل لا یضر فانها زیدت فی الحکایه لا انها من المحکی. علی ان الصاغانی نقل فی العباب ان الشیب بأل حکایه أصوات مشافر الإبل «والمعنی» انه یصف إبلا قد وردت علی حوض تهدم فشربت منه فیقول دعا بعض الإبل بعضا إلی الشرب بصوت مشافرها عند الشرب من ذلک الحوض.

یا قرّ إنّ أباک حیّ خویلد

قد کنت خائفه علی الإحماق (1)

وعن الأخفش إنه سمع إعرابیا یقول فی أبیات قالهن حیّ رباح بإقحام حی والمعنی هذا زید وإن أباک خویلدا وقالهن رباح ومنه قول الشماخ :

ونفیت عنه مقام الذّئب (2)

ص: 127


1- نسبه أبو زید فی النوادر إلی جبار بن سلمی بن مالک قال وهو جاهلی وأورد بعده : وکان حیا قبلکم لم یشربوا فیها بأقلبه أجن زعاق اللغه قر مرخم قره وهو اسم رجل. والإحماق مصدر أحمق الرجل إذا ولد له ولد أحمق وکذا احمقت المرأه. واما حمق بدون الهمزه فهو من الحمق بالضم وهو فساد العقل. الاعراب یا أداه نداء. وقر منادی مرخم مفرد علم. وان حرف توکید ونصب. وأباک اسمها. وحی خویلد بدل أو عطف بیان من أباک. وقد حرف تحقیق. وکنت کان واسمها وخائفه خبرها. وعلی الاحماق متعلق به. والجمله من کان واسمها وخبرها فی محل رفع خبر إن. (والشاهد فیه) اقحام لفظ حی وکذا ذکره البیضاوی فی اللب وتعقبه بعض شارحیه بانه غیر زائد من جهه المعنی فانه یفید نوعا من تحقیر ما أضیف إلیه حی کأنه یقول هذا شخص لیس سوی انه حی قال بعض الفضلاء ولا یخفی ان هذه النکته قاصره علی هذا البیت لا تتمشی فی غیره (والمعنی) قد کنت أری من أبیک مخایل أخشی منها أن یولد له ولد أحمق وقد تحقق هذا الذی کنت اتخوفه بولادته ایاک یرید وصف المخاطب بالحمق إلا أنه عدل إلی هذا الطریق مع بعده لزیاده المبالغه وتمام التأکید بکونه أحمق.
2- هذا قطعه من البیت وقد نسبه هنا إلی الشماخ وزعم غیره انه لذی الرمه ولیس بصواب. والصواب انه للشماخ واسمه معقل بن ضرار من قصیده یمدح بها عرابه بن أوس الأنصاری. وذلک انه خرج فی رکب یرید المدینه فصحب عرابه هذا فسأله عما یرید بالمدینه فقال أمتار لأهلی. وکان معه بعیران فأکرمه وأوقر بعیریه برا وتمرا فقال : وماء قد وردت لوصل أروی علیه الطیر کالورق اللجین ذعرت به القطا ونفیت عنه مقام الذئب کالرجل اللعین اللغه ذعرت خوفت ونفرت والقطا طائر معروف. ونفیت طردت وأبعدت. والرجل اللعین المقصی المنفی المبعد. الاعراب ذعرت فعل وفاعل وبه متعلق بذعرت. والباء بمعنی فی. والضمیر یعود إلی الماء المذکور فی البیت قبله. والقطا مفعول ذعرت. وقوله ونفیت عنه مقام الذئب کالجمله التی قبلها (والشاهد فیه) اقحام لفظ مقام ولمثل هذا استشهد به البیضاوی فی اللب. واعترضه بعض شارحیه بمثل ما اعترض به علی الشاهد قبله. والجواب عنه کالجواب عن الأول «والمعنی» قد وردت الماء فذعرت عنه القطا وطردت عنه الذئب ففر کأنه الرجل المبعد. وانما خص القطا والذئب لأنهما لا یردان إلا میاه المفاوز والمجاهل التی لم تدمثها الخطا. لیشعر بذلک بکمال قوته وجرأته وفضل خبرته بمخارم الأرض ومجاهل طرقها وقله مبالاته بأهوالها ومهلکاتها.

أی الذئب.

إضافه أسماء الزمان والمکان

وتضاف أسماء الزمان إلی الفعل قال الله تعالی : (هذا یَوْمُ یَنْفَعُ الصَّادِقِینَ صِدْقُهُمْ ،) وتقول جئتک إذ جاء زید ، وآتیک إذا احمرّ البسر ، وما رأیتک منذ دخل الشتاء ومذ قدم الأمیر. وقال :

حنّت نوار ولات هنا حنّت (1)

ص: 128


1- هو لحجل بن نضله وکان أسر بنت عمرو بن کلثوم ورکب بها المفاوز فلما ابتعدت عن دیارها حنت إلیها فقال : حنت نوار ولات هنا حنت وبدا الذی کانت نوار أجنت لما رأت ماء السلی مشروبا والفرث یعصر فی الاناء أرنت وفی البیت الثانی الاقواء وهو حذف من فاصله البیت وکان یستوی بأن یقول متشربا ومثله قول الربیع بن زیاد : أفبعد مقتل مالک بن زهیر ترجوا النساء عواقب الاطهار ولو قال ابن زهیره لاستقام الوزن وخلص من هذا. اللغه حنت من الحنین وهو الشوق وتوقان النفس. ونوار اسم بنت عمرو بن کلثوم او أصل معناه المرأه العفیفه التی لا تطلع إلی الرجال. ولات اختلفوا فی کل من حقیقتها وعملها فقالوا فی حقیقتها أربع مذاهب. الأول أنها کلمه واحده وانها فعل ماض. واختلف هؤلاء علی قولین أحدهما أنها فی الأصل لات بمعنی نقص ومنه (لا یلتکم من أعمالکم) ثم استعملت للنفی. ثانیهما ان أصلها لیس بالسین کفرح فأبدلت سینها تاء ثم انقلبت الیاء ألفا لتحرکها وانفتاح ما قبلها فلما تغیرت اختصت بالحین. المذهب الثانی أنها کلمتان لا النافیه لحقتها تاء التأنیث لتأنیث اللفظ أو لتأکید المبالغه فی النفی. الثالث أنها حرف مستقل لیس أصله لیس ولا لا النافیه بل هو لفظ بسیط موضوع علی هذه الصیغه. الرابع أنها کلمه وبعض کلمه لا النافیه والتاء مزیده فی أول حین. وأما الاختلاف فی عملها فعلی أربعه أقوال أیضا : الأول أنها لا تعزل شیئا فان ولها مرفوع فمبتدأ حذف خبره أو منصوب فمفعول حذف فعله الناصب له وهو قول الأخفش. والثانی أنها تعمل عمل أن وهو قول الکوفیین. والثالث أنها حرف جر وهو مذهب الفراء. والرابع أنها تعمل عمل لیس وهو قول الجمهور وقیده ابن هشام بشرطین کون معمولها اسمی زمان وحذف أحدهما وهنا فی الأصل للمکان استعیر هنا للزمان وبدا ظهر وأجنت کتمت وأخفت ومنه سمی الجنین جنینا لاستتاره فی بطن أمه. الاعراب حنت نوار فعل وفاعل. ولات تعمل عمل لیس. واسمها محذوف. وهنا خبرها. وحنت فعل ماض فاعله ضمیر یعود إلی نوار. وبدا فعل ماض. والذی فاعله. وکان ناقصه. ونوار اسمها. وأجنت جمله فعلیه فی محل نصب خبر کان. وجمله کان مع اسمها وخبرها فی محل نصب مفعول به. وعائد الذی محذوف أی أجنته (والشاهد فیه) اضافه اسم الزمان وهو هنا إلی الفعل وهو حنت (والمعنی) حنت نوار إلی أهلها ولیس الحین حین حنین وبدا من نوار ما کانت تستره من الشوق إلی دیارها.

وتضاف إلی الجمله الإبتدائیه أیضا کقولک أتیتک زمن الحجاج أمیر ، وإذ الخلیفه عبد الملک. وقد أضیف المکان إلیهما فی قولهم اجلس حیث جلس زید وحیث زید جالس.

ومما یضاف إلی الفعل آیه لقرب معناها من معنی الوقت قال :

بآیه یقدمون الخیل شعثا

کأنّ علی سنابکها مداما (1)

ص: 129


1- هو من شواهد الکتاب ولم یذکر له ولا شارحو أبیاته قائلا : اللغه الشعث المتغیره من السفر والجهد. والمدام الخمر شبه ما ینصب من عرقها علی سنابکها ممزوجا بالدم بالمدام. والسنابک جمع سنبک وهو مقدم الحافر. الاعراب بآیه متعلق بفعل قبله أی أبلغهم عنی کذا بآیه. وتقدمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعله. والخیل مفعوله. وشعثا صفه الخیل. والجمله من الفعل والفاعل فی محل جر باضافه آیه الیه. ومداما اسم أن مؤخر. وعلی سنابکها خبر مقدم.

وقال آخر :

ألا من مبلغ عنی تمیما

بآیه ما یحبون الطعاما (1)

وذو فی قولهم اذهب بذی تسلم واذهبا بذی تسلمان واذهبوا بذی تسلمون. أی بذی سلامتک والمعنی بالأمر الذی یسلمک.

الفصل بین المضاف والمضاف إلیه

ویجوز الفصل بین المضاف والمضاف إلیه بالظرف فی الشعر. من ذلک قول عمرو بن قمیئه :

لله درّ الیوم من لامها (2)

ص: 130


1- قال شارح أبیات الکتاب هو لزید بن عمرو بن الصعق الکلابی وسماه غیره بزید. والصعق هذا اسمه خویلد. وانما قیل له الصعق لأن بنی تمیم ضربوه علی رأسه فأدمته فکان اذا سمع الصوت الشدید صعق فذهب عقله یهجو بها بنی تمیم. الاعراب الا اداه استفتاح. ومن اسم استفهام مبتدأو مبلغ خبرها. وعنی متعلق بمبلغ. ومبلغ اسم فاعل فاعله ضمیر فیه یعود إلی من. وتمیما مفعوله. وبآیه متعلق بمبلغ. وما زائده. ویحبون الطعاما جمله فعلیه فی محل جر باضافه آیه إلیه والقول فیه کالقول فی الذی قبله.
2- عمرو هذا هو رفیق امریء القیس إلی ملک الروم وإیاه عنی امرؤ القیس بقوله. قد سألتنی بنت عمرو عن الا رض التی تنکر أعلامها لما رأت ساتیدما استعبرت لله در الیوم من لامها تذکرت أرضا بها أهلها أخوالها فیها وأعمامها اللغه ساتیدما اسم جبل بین میافارقین. وسعرت واستعبرت بکت وانما أراد نفسه لا ابنته فکنی عن نفسه بها. الاعراب لما حینیه. ورأت فعل ماض. والتاء للتأنیث. وهی بصریه. وفاعلها ضمیر یعود إلی ابنه عمرو. وساتیدما مفعوله. واستعبرت جواب لما وهو فعل ماض وفاعله ضمیر یعود إلی ابنه عمرو أیضا. ولله خبر مقدم. ودر مبتدأ. ومن اسم موصول فی محل جر باضافه در إلیه. ولامها فعل وفاعل ومفعول. والیوم ظرف فصل به بین المتضایفین (والشاهد فیه) الفصل بین المتضایفین بالظرف. ولا یجوز اضافه در إلی الیوم علی نحو قولهم عجبت من ضرب الیوم زیدا لأن درا لا تجری مجری المصدر ولا تعمل عمل الفعل ، فلو أضیفت إلی الیوم لبقی قوله من لامها لا محل له لأنه لیس کالمصدر فیکون منصوبا به ولا یصح أن یکون من معمولا للامها لأنه فی حیز الصله وما هو کذلک لا یصح أن یعمل فیما قبله (والمعنی) لما رأت هذا الجبل بکت من وحشه الغربه وألم البعد عن الأهل فلله در من لامها الیوم علی استعبارها وجزعها لأنها قد خرجت مختاره فی طلب العلی والسؤدد فلا یحق لها البکاء کما قال له رفیقه امرؤ القیس یلومه علی بکائه : فقلت له لا تبک عینک إنما نحاول ملکا أو نموت فنعذرا هذا أحسن ما یقال فی تفسیر هذا البیت وبیان معناه وقیل فیه غیر ذلک والله أعلم.

وقول درنا :

هما أخوا فی الحرب من لا أخا له (1)

ص: 131


1- نسبه المصنف إلی درنا. ونسبه الطائی فی الحماسه إلی عمره الخثعمیه من قصیده ترثی بها ابنیها أولها : لقد زعموا أنی جزعت علیهما وهل جزع إن قلت وابأباهما هما اخوا فی الحرب من لا أخا له إذا خاف یوما نبوه فدعاهما اللغه النبوه ارتفاع السیف عن الضریبه کنی به هنا عن قصور الباع فی الحرب. الاعراب هما مبتدأ. وأخوا خبره. ومن فی محل جر باضافه أخوا إلیه. ولا أخا له صله الموصول. وقوله فی الحرب فصل به بین المتضایفین. وإذا ظرفیه شرطیه. وخاف فعل ماض فعل الشرط وفاعله ضمیر یعود إلی من. ویوما ظرف. ونبوه مفعول خاف. وقوله فدعاهما جمله من فعل. وفاعل ومفعول وقعت جواب الشرط (والشاهد فیه) فصل الجار والمجرور بین المتضایفین (والمعنی) انهما أخوان لمن أسلمه إخوته وترکوا نصره لضیق ما هو فیه وقصرت باعه عن تخلیص نفسه ترید أن من عادتهما اغاثه الملهوف.

وأما قول الفرزدق :

بین ذراعی وجبهه الأسد (1)

وقول الأعشی :

إلا علاله أو بداهه سابح (2)

ص: 132


1- صدره. یا من رأی عارضا أسر به. اللغه العارض السحاب الذی یعترض الأفق. وأسر أی أفرح. ویروی أکفکفه أی أمسحه مره بعد أخری. ویروی أرقت له أی سهرت من أجله. والذراعان والجهه من منازل القمر الثمانیه والعشرین فالذراعان أربعه کواکب کل کوکبین منها ذراع. قال الزجاج فی کتاب الانواء ذراع الأسد المقبوضه وهو کوکبان نیران بینهما کواکب صغار یقال لها الأظفار کأنها فی موضع مخالب الأسد فلذلک قیل لها الأظفار ، وانما قیل لها الذراع المقبوضه لأنها لیست علی سمت الذراع فی الآخر وهی مقبوضه عنها. ونورها یکون للیلتین تمضیان من کانون الثانی یسقط الذراع فی المغرب غدوه وتطلع البلده. والنسر الطائر فی المشرق غدوه وفیه یجمد الماء ویشتد البرد. والجهه أربعه کواکب فیها عوج أحدها براق وهو الیمانی منها وانما سمیت الجبهه لأنها جبهه الأسد. ونورها یکون لعشر تمضی من شباط تسقط الجبهه فی المغرب غدوه ویطلع سعد السعود من المشرق غدوه أه وانما خص الشاعر هاتین المنزلتین لأن السحاب الذی ینشأ بنوء من منازل الأسد یکون مطره أغزر. الاعراب یا حرف نداء والمنادی محذوف أی یا قوم. ومن اسم استفهام مبتدأ. ورأی فعل ماض وفاعله ضمیر یعود إلی من. وعارضا مفعوله. واسر به جمله من الفعل ونائبه فی محل نصب صفه عارضا. وبین منصوب علی الظرفیه. وذراعی جر بالاضافه إلیه وهو مضاف إلی محذوف بقرینه المضاف إلیه الثانی. وجبهه عطف علی ذراعی. والأسد مضاف إلیه (والشاهد فیه) حذف المضاف إلیه لأنه لما لم یجز الفصل بین المتضایفین بغیر الظرف تعین أن یکون المضاف إلیه محذوفا لدلاله الکلام علیه.
2- هذا قطعه من بیت للأعشی میمون من قصیده یخاطب بها شیبان بن شهاب وقبله : وهناک یکذب ظنکم أن لا اجتماع ولا زیاره ولا براءه للبری ولا عطاء ولا خفاره إلا علاله أو بدا هه سابح نهد الجزاره اللغه العلاله بقیه جری الفرس وبقیه کل شیء أیضا. والبداهه أول جری الفرس. ووقع فی بعض الروایات تقدیم بداهه علی علاله والقارح من الخیل الذی بلغ أقصی أسنانه ، یقال قرح ذو الحافر یقرح بفتح العین فیهما قروحا انتهت اسنانه. وذلک إنما یکون إذا بلغ الخامسه من سنی عمره ویروی بدله سابح وهو الذی یدحو الأرض بیدیه فی العدو والنهد الضخم المرتفع. والجزاره الرأس والیدان والرجلان وهذا فی الأصل فیما یذبح لأن الجزار یأخذها فی مقابله ذبحها فبقی هذا الاسم علیها. الاعراب الا علاله إستثناء منقطع من قوله فی البیت قبله أن لا اجتماع أی لکن نزورکم بالخیل وبداهه عطف علی علاله وسابح جر بالاضافه إلیه. ونهد الجزاره صفه سابح وما اضیف إلیه علاله محذوف أی علاله سابح (والشاهد فیه) کالذی قبله (والمعنی) إذا غزوناکم علمتم ان ظنکم بأننا لا نغزوکم کذب ، وهو زعمکم أننا لا نجتمع ولا نزورکم بالخیل غازین.

فعلی حذف المضاف إلیه من الأول استغناء عنه بالثانی وما یقع فی بعض نسخ الکتاب من قوله :

فزججتها بمزجّه

زجّ القلوص أبی مزاده (1)

فسیبویه بریء من عهدته.

ص: 133


1- لم یسم أحد قائله ولا ذکر له سابقا ولا لاحقا. اللغه زججتها أی ضربتها بالزج. والزج کعب الرمح. والمزجه بکسر المیم والفتح غلط رمح قصیر یسمی المزراق. والقلوص الشابه من الإبل کالفتی من الرجال. وأبو مزاده کنیه رجل. الاعراب زججتها فعل وفاعل ومفعول. وبمزجه متعلق به. وزج منصوب بنزع الخافض أی زججتها زجا کزج والقلوص منصوب علی أنه مفعول المصدر فصل به بین المتضایفین. وأبی مزاده جر باضافه زج إلیه (والشاهد فیه) الفصل بین المتضایفین بغیر الظرف والجار والمجرور وهو المفعول. وذلک جائز عند الکوفیین. واحتجوا له بهذا البیت وبأبیات أخر منها قوله : بطعن بجوزی المراتع لم یزل بوادیه من قرع القسی الکنائن والتقدیر من قرع الکنائن القسی وبقوله : وأصبحت بعد خط بهجتها کأن قعرا رسومها قلما والتقدیر بعد بهجتها. وبأنه قد سمع من العرب هذا غلام والله زید وان الشاه لتجتر فتسمع صوت والله ربها قالوا فإذا جاء هذا فی منثور الکلام ففی الشعر أولی. والبصریون منعوا هذا وقالوا إن المتضایفین فی قوه شیء واحد فلا یجوز الفصل بینهما الا أن العرب توسعت فی الظروف والجار والمجرور ما لم تتوسع فی غیرها. وأجابوا عن الشواهد الشعریه بأنها لم یعرف لها قائل فلا یصح الاحتجاج بها. فربما کان قائلها ممن لا یحتج بکلامه سیما وان بعضهم ذکر ان قوله (فزججتها بمزجه) البیت لبعض المولدین من المدنیین وعن المنثور بأن الفصل انما جاء فی الیمین والایمان انما تدخل فی کلامهم للتأکید فکأنهم لما جازوا بها موضعها استدرکوا ذلک بوضع الیمین حیث أدرکوا من الکلام. ولهذا لم یجیء الفصل بغیر الیمین فی منثور الکلام. بقی أن ابن عامر أحد القراء السبعه قرأ (وکذلک زین لکثیر من المشرکین قتل أولادهم شرکائهم) بنصب أولادهم وجر شرکائهم. وهی تصلح حجه للکوفیین فانه قد فصل فیها بین المتضایفین بالمفعول. فأجاب البصریون عن ذلک بأنه قد وقع الاجماع علی امتناع الفصل فی منثور الکلام بالمفعول. وإذا کان کذلک سقط الاحتجاج فی الاضطرار. قالوا وقراءه ابن عامر وهم منه وانما دعاه إلی ذلک انه وجد فی مصحف أهل الشام شرکائهم مکتوبا بالیاء. ولا وجه لاثبات الیاء إلا جر شرکائهم فظن انه قد جر باضافه قتل الیه ولیس کذلک. وانما جر علی البدل من أولادهم. فان أولاد الناس شرکاء آبائهم فی أحوالهم وأموالهم. فأما قراءه ابن عامر فلا وجه لها فی القیاس وفی مصاحف أهل العراق والحجاز شرکاؤهم بالواو فکان ذلک دلیلا علی صحه ما ذهبنا الیه. وقد وقع کثیر من العلماء کالفراء واین الانباری وأبی عبیده والزمخشری وغیرهم فی ابن عامر ، وتکلموا فیه رضی الله عنه بما لا یلیق سیما الزمخشری فلقد کان عفا الله عنه أشدهم وطأه علیه فقد قال وأما قراءه ابن عامر فشیء لو کان فی مکان الضروره لکان سمجا مردودا کما سمج ورد (زج القلوص أبی مزاده) فکیف به فی الکلام المنثور فکیف به فی القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته. والذی حمله علی ذلک أنه رأی فی بعض المصاحف شرکائهم مکتوبا بالیاء ولو قرأ بجر الأولاد والشرکاء لأن الأولاد شرکاؤهم فی أموالهم لوجد فی ذلک مندوحه من هذا الارتکاب اه وکل هذا لا وجه له فان ابن عامر لم یعتمد فی قراءته علی ما رآه فی بعض المصاحف من کتابه شرکائهم بالیاء کما زعموا لأن هذا وان صح الاعتماد علیه فی جر شرکائهم الا انه لا یصح الاعتماد علیه والتمسک به فی نصب أولادهم إذ المصحف مهمل من شکل ونقط ، وانما اعتمد علی النقل الصحیح والروایه المتواتره. وقد ورد فی السنه ما یؤیدها قال صلّی الله علیه وسلّم هل أنتم تارکو لی صاحبی ففصل فی الاختیار بین المضاف والمضاف إلیه بالجار والمجرور. علی ان مخالفه الجمهور لیست صریحه فی الخطأ سیما إذا کان المخالف من أهل اللسن والفصاحه ، فربما کان ذلک وقع إلیه من لغه قدیمه طال عهدها کما ذکر ذلک ابن جنی فی الخصائص. فظهر ان قراءه ابن عامر صحیحه من حیث اللغه ثابته من جهه النقل ولا التفات إلی قول من طعن فیها ولو کان من الائمه الکبار هذا تحریر الکلام فی هذا المقام. ثم ان هذا البیت ورد فی بعض نسخ الکتاب. وقال المصنف : سیبویه بریء من عهدته وذلک لأن سیبویه لا یری الفصل بغیر الظرف والجار والمجرور ، فکیف یحتج بما یخالف مذهبه ، وهو من زیادات أبی الحسن الأخفش فی هوامش کتاب سیبویه فأدخله الناس فیه هکذا قیل والله أعلم بالصواب.
حذف المضاف

وإذا أمنوا الألباس حذفوا المضاف وأقاموا المضاف إلیه مقامه وأعربوه بإعرابه. والعلم فیه قوله تعالی : (وَسْئَلِ الْقَرْیَهَ) لأنه لا یلبس أن المسؤول

ص: 134

أهلها لا هی. ولا یقولون رأیت هندا یعنون رأیت غلام هند. وقد جاء الملبس فی الشعر قال ذو الرمه :

عشیه فرّ الحارثیون بعد ما

قضی نحبه فی ملتقی القوم هوبر (1)

وقال :

بما أعی النّطاسیّ حذیما (2)

ص: 135


1- اللغه قضی نحبه أی فاضت روحه. وملتقی القوم حیث تلاقوا للقتال. وهوبر اسم رجل. الاعراب عشیه منصوب علی الظرفیه. وفر فعل ماض. والحارثیون فاعل. وبعد ظرف مضاف إلی ما. وما مصدریه. وقضی فعل ماض. ونحبه مفعوله. وفی ملتقی القوم جار ومجرور ومضاف ومضاف إلیه متعلق بقضی. وهوبر أصله ابن هوبر وهو فاعل قضی ، فلما حذف المضاف أقیم المضاف إلیه مقامه وأعطی حکمه. والشاهد والمعنی ظاهران وفی الاستشهاد به کلام یأتی فی البیت الشاهد بعده.
2- صدره (فهل لکم فیها إلی فاننی. طبیب) وهو لاوس بن حجر من قصیده یخاطب بها بنی الحارث بن سدوس بن شیبان. وکان أوس أغری بهم عمرو بن المنذر بن ماء السماء ثم جاور فیهم فاقتسموا معزاه ومطلعها : فان یأتکم منی هجاء فانما حباکم به منی جمیل بن ارقما اللغه الطب الحذق والفطنه ومنه سمی الطبیب لحذقه وفطانته. ویروی بدله بصیر والبصیر العالم الخبیر وقد بصر بالضم بصاره وأعیاه الأمر إذا لم یهتد إلی وجهه. والنطاسی بفتح النون وکسرها العالم الشدید النظر فی الأمور. وابن حذیم رجل من أطباء العرب کان أطب من الحارث بن کلده. حذف المضاف وهو ابن. الاعراب هل حرف استفهام. وکم خبر مبتدأ محذوف أی میل وقوله فیها الضمیر فیه للمعزی وفیه حذف مضاف أی فهل لکم میل فی رد المعزی إلی. واننی أن حرف توکید ونصب. والیاء اسمها. وطبیب خبرها. وما موصوله فی محل جر بالیاء. وأعی فعل ماض فاعله ضمیر یعود إلی ما. والنطاسی مفعوله. وحذیما بدل منه. (والشاهد فیه) انه حذف المضاف وهو ابن. وأقام المضاف الیه مقامه کما حذف من البیت السابق لأن العالم بالطب والمشهور فیه هو ابن حذیم نفسه. وفی الأمثال أطب من ابن حذیم. وقد جعل المصنف هذا البیت من باب الحذف مع الالباس وذکر فی تفسیر الکشاف ما یخالفه فقد قال عند الکلام علی قوله تعالی (شهر رمضان الذی أنزل فیه القرآن) التسمیه واقعه علی المضاف والمضاف إلیه جمیعا. وأما ما یرد من نحو قوله علیه الصلاه والسّلام : من صام رمضان إیمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهو من باب الحذف لا من الالباس ، کما حذف الشاعر ابن من ابن حذیم اه فقد جعله من باب ما لا لبس فی حذفه. والصواب ما فی الکشاف فإن الالباس وعدمه إنما یکون بالنسبه إلی المخاطب لا بالنسبه إلی کل واحد. ومثل هذا واضح عند المخاطب به. علی ان صاحب القاموس قال فی ماده ح ذم حذیمه رجل من تیم الرباب وکان متطببا عالما. وسبقه إلی مثل ذلک ابن السکیت. وعلیه فالطبیب هو حذیم نفسه لا ابنه ولا حذف ولا شاهد (والمعنی) هل لکم میل فی رد المعزی إلی فأننی طبیب حاذق بالداء الذی عجز أشهر الأطباء عن مداواته وعلاجه. یرید أنه قادر علی کیدهم والانتقام منهم کیف کان شأنهم.

أی ابن هوبر وابن حذیم. وکما أعطوا هذا الثابت حق المحذوف فی الإعراب فقد أعطوه حقه فی غیره قال حسان :

یسقون من ورد البریص علیهم

بردی یصفّق بالرّحیق السّلسل (1)

ص: 136


1- هو له من قصیده جیده جدا یمدح بها آل جفنه ملوک الشام أولها : أسألت رسم الدار أم لم تسأل بین الجوابی فالبضیع فحومل اللغه الورد المجیء وانما عداه بعلی لتضمنه معنی النزول. والبریص بالصاد المهمله کما فی معجم ما استعجم موضع بأرض دمشق. وهکذا ضبطه ابن یعیش فی شرح المفصل بالصاد. إلا أنه قال فیه هو نهر یتشعب من بردی. وضبطه بعضهم بالضاد المعجمه. وقال هو واد فی دیار العرب. أو من البرض وهو الماء القلیل. والأول أجود. وبردی نهر دمشق. ویصفق أی یمزج یقال صفقت الخمر إذا مزجتها بالماء. والرحیق الخمر والسلسل السهل. الاعراب یسقون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. والواو فاعله. ومن مفعوله. وورد فعل ماض فاعله ضمیر یعود إلی من. والبریص مفعوله. وعلیهم متعلق بورد. وبردی مفعول ثان. ویصفق بالرحیق جمله من الفعل ونائب الفاعل فی محل نصب صفه المفعول. والسلسل صفه رحیق (والشاهد فیه) أن المضاف إلیه قد یقوم مقام المضاف فی التذکیر کما قام هنا بردی مقام ماء بدلیل قوله یصفق بضمیر المذکر ولو لا ذلک لوجب أن یقال تصفق بالتاء للتأنیث لأن بردی من صیغ المؤنث وهو غیر متعین فانه یصح أن یقال ذکر الضمیر مراعاه للمعنی لأن بردی نهر. وقد رواه صاحب الأغانی هکذا. کأسا تصفق بالرحیق السلسل. وعلیه فلا شاهد فیه (والمعنی) ان هؤلاء القوم لشده کرمهم وجودهم یسقون من نزل علیهم هذا الموضع من ماء هذا النهر ممزوجا بالخمر ولا یسقونه الماء قراحا.

فذکر الضمیر فی یصفق حیث أراد ماء بردی وقد جاء قوله عز وجل :

(وَکَمْ مِنْ قَرْیَهٍ أَهْلَکْناها فَجاءَها بَأْسُنا بَیاتاً أَوْ هُمْ قائِلُونَ). علی ما للثابت والمحذوف جمیعا.

وقد حذف المضاف وترک المضاف إلیه فی إعرابه فی قولهم ما کل سواء تمره ولا بیضاء شحمه. قال سیبویه کأنک أظهرت کل فقلت ولا کل بیضاء قال أبو دؤاد :

أکلّ امرء تحسبین امرأ

ونار توقّد باللیل نارا (1)

ص: 137


1- أبو دؤاد اسمه جاریه بن الحجاج وقال الأصمعی هو حنظله بن الشرقی. الاعراب الهمزه للاستفهام. وکل امریء منصوب علی انه مفعول أول لقوله تحسبین. وامرأ مفعوله الثانی. ونار بالجر لأن أصله وکل نار فلما حذف المضاف بقی علی حاله. وتحسبین فیه أیضا مقدره لأن المعنی وتحسبین کل نار. وتوقد جمله فعلیه فی محل جر صفه نار. ونارا مفعول ثان لتحسبین المقدره. (والشاهد فیه) انه حذف المضاف وترک المضاف إلیه وهو نار علی أصله لم یقم مقام المضاف. (والمعنی) اتحسبین کل من هو علی صوره الرجال رجلا کاملا وکل نار تضرم باللیل نارا انما الرجل من یرکب الأخطار وانما النار ما أوقد لقری الزوار.

ویقولون ما مثل عبد الله یقول ذلک ولا أخیه. ومثله ما مثل أخیک ولا أبیک یقولان ذاک. وهو فی الشذوذ إضمار الجار.

حذف المضاف إلیه

وقد حذف المضاف إلیه فی قولهم کان ذلک إذ وحینئذ ، ومررت بکل قائما. وقال الله تعالی : (وَکُلًّا آتَیْنا حُکْماً وَعِلْماً) وقال تعالی : (وَرَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ ،) وقال : (لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ،) وفعلته أوّل یریدون إذ کان کذا وکلهم وبعضهم وقبل کل شیء وبعده وأول کل شیء.

حذف الإثنین

وقد جاءا محذوفین معا فی نحو قول أبی دؤاد یصف البرق :

أسال البحار فانتحی للعقیق (1)

وقول الأسود :

وقد جعلتنی من حزیمه إصبعا (2)

قال الفسوی أی أسال سقیا سحابه وذا مسافه إصبع.

ص: 138


1- صدره (أیا من رأی لی رأی برق شریق). اللغه رأی أی لمع وتلألأ. وشریق مشرق. وبحار جمع بحر والمراد به الودیان. والعقیق اسم واد بعینه. وانتحی أی قصد إلیه وعمد نحوه. الاعراب أیا حرف نداء. ومن منادی. ورأی فعل ماض. ولی متعلق به. ورأی مفعوله. وبرق مضاف إلیه. وشریق صفه برق. وأسال فعل ماض فاعله ضمیر یعود إلی البرق والبحار مفعوله. وقوله فانتحی عطف علی أسال (والشاهد فیه) انه حذف المضاف والمضاف إلیه الأول واکتفی بالمضاف إلیه الثانی.
2- صدره (فادرک ابقاء العراده ظلعها) وقد نسبه هنا إلی الأسود وکأنه ابن یعفر ونسبه بدر الدین إبن أبی مالک إلی الکلحبه الیربوعی وهو کلحبه بن عبد الله وقیل اسمه هبیره ، والکلحبه لقبه من قصیده یصف بها فرسا أولها: فان تنج منها یا حزیم بن طارق فقد ترکت ما خلف ظهرک بلقعا اللغه الابقاء ما تبقیه الفرس من العدو لأن من الخیل ما لا تعطی کل ما عندها من العدو بل تبقی منه شیئا إلی وقت الحاجه. یقال فرس مبقیه إذا کانت تأتی بعدو عند انقطاع عدوها. ویروی أنقاء وهو بفتح الهمزه جمع نقو بالکسر ، وهو کل عظم ذی مخ ، یرید أن ظلعها وصل إلی عظامها ، ویروی إرقال وهو السیر السریع. والعراده بفتح العین والراء والدال اسم فرس الکلحبه والظلع العرج الیسیر وهو فی الإبل خاصه ولا یکون فی ذی الحافر الا استعاره. الاعراب الفاء استئنافیه. وادرک فعل ماض. وإبقاء مفعوله. وظلعها فاعله. وقوله وقد الواو للحال. وقد حرف تحقیق وجعلتنی فعل وفاعل ومفعول أول. ومن حزیمه متعلق بجعلتنی وأصبعا مفعول ثان لجعلتنی (والشاهد فیه) انه حذف فیه المضاف والمضاف إلیه وأقیم المضاف إلیه الثانی وهو أصبع مقام المحذوف ، أی ذا مسافه أصبع. وجعل بعضهم المحذوف ثلاث کلمات متضایفات أی ذا مقدار مسافه أصبع ، وهی زیاده لا حاجه إلیها. فان المسافه تغنی عن ذکر المقدار (والمعنی) انه تبع حزیمه وقد هرب منه فلما لم یبق بینه وبینه إلا قدر إصبع أدرک فرسه العرج ففاته ولو لا ذلک لقتله أو أسره.
حکم المضاف إلی یاء المتکلم

وما أضیف إلی یاء المتکلم فحکمه الکسر نحو قولک فی الصحیح والجاری مجراه غلامی ودلوی ، إلا إذا کان آخره ألفا أو یاء متحرکا ما قبلها أو واوا أما الألف فلا یتغیر إلا فی لغه هذیل فی نحو قوله :

سبقوا هویّ وأعنقوا لهواهم (1)

ص: 139


1- تمامه (فتخرموا ولکل جنب مصرع) وهو لأبی ذؤیب خویلد بن خالد الهذلی من قصیده یرثی بها بنیه. وکان له بنون خمسه هاجروا إلی مصر فماتوا بالطاعون فی سنه واحده وأولها : أمن المنون وریبها تتوجع والدهر لیس بمعتب من یجزع اللغه هویّ بمعنی هوای وهی لغه هذیل ، وهکذا یفعلون فی کل مقصور. واعنقوا أی تبع بعضهم بعضا أو ساروا العنق وهو ضرب من السیر سریع. وتخرموا أی اخترمتهم المنیه واختطفتهم واحدا بعد آخر. الاعراب سبقوا فعل وفاعل. وهویّ مفعوله. وقوله واعنقوا جمله فعلیه عطف علی الجمله الأولی. ولهواهم جار ومجرور فی محل نصب مفعول اعنقوا. ولکل جنب خبر مقدم. ومصرع مبتدأ مؤخر. (والشاهد) فی هویّ حیث قلبت فیه الألف المقصوره وأدغمت فی الیاء.

وفی حدیث طلحه رضی الله عنه : فوضعوا اللّجّ علی قفیّ ، یجعلونها إذا لم یکن للتثنیه یاء ، ویدغمونها. وقالوا جمیعا لدی ولدیه کما قالوا علی وعلیه وعلیک. ویاء الإضافه مفتوحه إلا ما جاء عن نافع محیای ومماتی وهو غریب. وأما الیاء فلا تخلو من أن ینفتح ما قبلها کیاء التثنیه ویاء الأشقین والمصطفین والمرامین والمعلّین أو ینکسر کیاء الجمع. والواو لا تخلو من أن ینفتح ما قبلها کالأشقون وأخواته أو ینضم کالمسلمون والمصطفون. فما انفتح ما قبله من ذلک فمدغم فی یاء المتکلم یاء ساکنه بین مفتوحین ، وما انکسر ما قبله من ذلک أو انضم فمدغم فیها یاء ساکنه بین مکسور ومفتوح.

والأسماء السته متی أضیفت إلی ظاهر أو مضمر ، ما خلا الیاء ، فحکمها ما ذکرنا. فأما إذا أضیفت إلی الیاء فحکمها حکمها غیر مضافه ، أی تحذف الأواخر ، إلا ذو فإنه لا یضاف إلا إلی أسماء الأجناس الظاهره.

وفی شعر کعب :

صبحنا الخزرجیّه مرهفات

أبار ذوی أرومتها ذووها (1)

وهو شاذ.

ص: 140


1- اللغه صبحنا الخزرجیه أی أتیناهم وقت الصباح. والمرهفات السیوف القوالع. وأبار أباد أو أفنی والأرومه الأصل. الاعراب صبحنا فعل وفاعل. والخزرجیه مفعوله. ومرهفات مفعول ثان أی بسیوف مرهفات. وأبار فعل ماض. وذوی مفعوله. وأرومتها جر بالاضافه إلیه. وذووها فاعل. والجمله فی محل نصب صفه مرهفات. (والشاهد فیه) اضافه ذو إلی الضمیر وهو إنما یضاف إلی اسم جنس ظاهر (والمعنی) صبحنا هؤلاء القوم بسیوف قواطع أفنی أصحاب تلک السیوف أرومه تلک القبیله.

وللفم مجریان أحدهما مجری اخواته وهو أن یقال فمی والفصیح فیّ فی الأحوال الثلاث. وقد أجاز المبرّد أبیّ وأخیّ وأنشد :

وأبیّ مالک ذو المجاز بدار (1)

ص: 141


1- صدره (قدر احلک ذا المجاز وقد أری) قال ثعلب انشد الکسائی بزنبویه قربه من قری الجبل قبل أن یموت. قدر احلک ذا المجاز وقد أری وأبیّ مالک ذو النجیل بدار الا کدارکم بذی بقر الحمی هیهات ذو بقر من المزدار اللغه القدر حکم الله وقضاؤه. واحلک بمعنی انزلک. والهمزه فیه للتصییر أی صیرک حالا. وذا المجاز سوق کانت للعرب فی الجاهلیه علی فرسخ من عرفه. وفی الصحاح إنها بمعنی ولیس بشیء فان العرب فی الجاهلیه ما کانوا یبیعون ولا یبتاعون بمنی ، ولا عرفات إعظاما لهما. ورواه ثعلب ذو النجیل بضم النون وفتح الجیم موضع من أعراض المدینه وینبع. ویروی ذو النخیل بالخاء قال ابن الأثیر وهو عین قرب المدینه وأخری قرب مکه وموضع دوین حضرموت. الاعراب قدر مبتدأ قال ابن هشام فی مغنیه : والذی سوغ الابتداء به مع کونه نکره وصفه بصفه محذوفه کالذی فی قولهم شرأهر ذائاب أی قدر لا یغالب وشرأی شر. وأحلک فعل ماض. وفاعله ضمیر یعود إلی القدر. والکاف مفعوله. وذا المجاز مفعول ثان. والجمله الفعلیه فی محل رفع خبر المبتدأ. وقد حرف تحقیق. وأری بمعنی أعلم تنصب مفعولین إلا أنها علقت عن العمل بما النافیه. والجمله بعدها سدت مسد مفعولیها. وأبی الواو للقسم وأبی مقسم به. وجواب القسم محذوف یدل علیه مفعول أری. وجمله القسم معترضه بین أری ومفعوله. ورواه بعضهم بلا النافیه بدل قد. وزعم أن الجمله المنفیه جواب القسم. وان مفعولی أری محذوفان. والتقدیر ولا أراک أهلا لذی المجاز. وهذه الروایه منکره ثم ان المعنی لا یوافق اعرابه. وما نافیه. وذو المجاز فاعل لک لاعتماده علی النفی أو مبتدأ. ولک خبره. وعلیهما فقوله بدار حال وصاحبها ذو المجاز علی الأول وضمیره المستتر فی لک علی الثانی أو هو خبر المبتدأ ولک کان فی الأصل صفه لدار فلما قدم صار حالا (والشاهد فیه) ان أبی عند المبرد مفرد رد لامه فی الاضافه إلی الیاء کما ردت فی الاضافه إلی غیرها فیکون أصله أبویّ قلبت الواو یاء وادغمت فیها ثم ابدلت الضمه کسره لئلا تعود الواو. وانکر المصنف ما ذهب إلیه المبرد فقال وصحه محمله علی الجمع فی قوله (وفدیننا بالابینا) تدفع ذلک یرید ان أبی جاء علی لفظ الجمع ولا قرینه تخلصه للافراد فتعارض الاحتمالان فحمل علی الجمع وسقط الاحتجاج به فی محل الاختلاف فیکون أصله علی هذا أبین. سقطت النون للاضافه وادغمت الیاء التی هی یاء الجمع فی یاء المتکلم فوزنه علی هذا فعی لا فعلیّ (والمعنی) ان الشاعر یخاطب نفسه یقول قضاء الله احلک فی هذا الموضع وقد اعلم انه لیس لک فی هذا الموضع منزل تقیم فیه بل ترتحل عنه.

وصحه محمله علی الجمع فی قوله :

وفدّیننا بالابینا (1)

تدفع ذلک.

ص: 142


1- هذا قطعه من بیت وهو : ولما تبین اصواتنا بکینا وفدیننا بالابینا وهو لزیاد بن واصل السلمی من قصیده یفتخر فیها بقومه ویذکر فیها بلاءهم فی القتال أولها : عزتنا نساء بنی عامر فسمنا الرجال هوانا مبینا اللغه تبین أی تعرفن وبه روی أیضا ومعناه لما عرفن أصواتنا معرفه بینه وفدیننا بالابینا معناه قلن لنا جعل الله آباءنا فداءکم ویروی بدل بکین رثمن ومعناه عطفن. الاعراب لما ظرف بمعنی حین. وتعرفن فعل وفاعل. وأصواتنا مفعوله. وقوله بکین فعل وفاعل جواب لما. وفدیننا جمله من فعل وفاعل ومفعول عطف علی جمله بکین. وبالابینا متعلق بفدیننا معرب اعراب جمع المذکر السالم (والشاهد فیه) أن أب جمع جمع المذکر السالم فقیل فیه ابین (والمعنی) انهم لما رجعوا من الحرب التی ابلوا فیها البلاء الحسن وفعلوا فیها بالاعداء ما فعلوا وعرف نسوتهم اصواتهم خرجن الیهم باکیات من الفرح یقلن لهم جعل الله آباءنا فداء لکم. وقیل فی بیان المعنی غیر هذا الا أن الأقرب ما ذکرناه.
النوع الخامس : التوابع
اشاره

هی الأسماء التی لا یمسها الأعراب إلا علی سبیل التبع لغیرها وهی خمسه أضرب تأکید وصفه وبدل وعطف بیان وعطف بحرف

ص: 143

ص: 144

الفصل الأول : التأکید
التأکید صریح وغیر صریح

هو علی وجهین تکریر صریح وغیر صریح. فالصریح نحو قولک رأیت زیدا زیدا. وقال أعشی همدان :

مرّ إنی قد امتدحتک مرّا

واثقا أن تثیبنی وتسرا (1)

مرّ یا مرّ مرّه بن تلید

ما وجدناک فی الحوادث غرّا

وغیر الصریح نحو قولک فعل زید نفسه وعینه والقوم أنفسهم وأعیانهم والرجلان کلاهما ، ولقیت قومک کلهم والرجال أجمعین والنساء جمع.

ص: 145


1- اللغه مراسم الممدوح واثقا أی متیقنا. وتثیبنی تنعم علیّ. وغرا مغفلا. الاعراب مرّ مرخم مره وهو منادی بحرف نداء محذوف. وإنی حرف توکید ونصب. والیاء اسمها. وقد حرف تحقیق. وامتدحتک فعل وفاعل ومفعول. والجمله خبر إن. ومرا تأکید لمر والألف فیه للاطلاق. واثقا حال من فاعل امتدحتک. وأن حرف مصدری ونصب. وتثیبنی فعل مضارع منصوب بأن وضمیر المخاطب فاعله والیاء فی محل نصب مفعوله. وقوله وتسرا عطف علی تثیبنی وقوله مر یا مر تأکید لفظی لمر السابق. ومره بن تلید إما تأکید آخر أو عطف بیان منه. وما نافیه. وجدناک فعل ماض وفاعل ومفعول. وفی الحوادث متعلق به. وغرا مفعول ثان لوجدناک (والشاهد فیه) أنه أکد مرا تأکیدا لفظیا. (والمعنی) إنی قد امتدحتک یامر وأنا علی یقین من انک ستنعم علیّ وتسرنی باحسانک إلیّ ولقد اختبرناک عند الشدائد وحلول المصائب فما وجدناک حینئذ غرا مغفلا لا تهتدی لوجوه الخروج منها.
جدوی التأکید

وجدوی التأکید أنک إذا کررت فقد فررت المؤکد وما علق به فی نفس السامع ومکنته فی قلبه ، وامطت شبهه ربما خالجته أو توهمت غفله أو ذهابا عما أنت بصدده فأزلته ، وکذلک إذا جئت بالنفس والعین ، فإن لظان أن یظن حین قلت فعل زید أن اسناد الفعل إلیه تجوّز أو سهو أو نسیان. وکل وأجمعون یجدیان الشمول والإحاطه.

التأکید یشمل الأسم والفعل والحرف

والتأکید بصریح التکریر جار فی کل شیء فی الأسم والفعل والحرف والجمله والمظهر والمضمر. تقول ضربت زیدا زیدا. وضربت ضربت زیدا ، وإن إنّ زیدا منطلق ، وجاءنی زید جاءنی زید ، وما أکرمنی إلا أنت أنت.

تأکید المضمر بالمضمر

ویؤکد المظهر بمثله لا بالمضمر ، والمضمر بمثله وبالمظهر جمیعا. ولا یخلو المضمران من أن یکونا منفصلین کقولک ما ضربنی إلا هو هو ، أو متصلا أحدهما والآخر منفصلا کقولک زید قام هو وانطلقت أنت ، وکذلک مررت بک أنت وبه هو وبنا نحن ، ورأیتنی أنا ورأیتنا نحن.

ص: 146

تأکید المضمر بالمظهر

ولا یخلو المضمر إذا أکد بالمظهر من أن یکون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. فالمرفوع لا یؤکد بالمظهر إلا بعد أن یؤکد بالمضمر ، وذلک قولک زید ذهب هو نفسه وعینه ، والقوم حضروا هم أنفسهم وأعیانهم ، والنساء حضرن هن انفسهن وأعیانهن ، سواء فی ذلک المستکن والبارز. وأما المنصوب والمجرور فیؤکدان بغیر شریطه ، تقول رأیته نفسه ومررت به نفسه.

التأکید بنفس وعین

والنفس والعین مختصان بهذه التفصله بین الضمیر المرفوع وصاحبیه ، وفیما سواهما لا فصل فی الجواز بین ثلاثتها. تقول الکتاب قریء کله ، وجاءنی کلهم ، وخرجوا أجمعون.

التأکید بکل وأجمع

ومتی أکدت بکل وأجمع غیر جمع فلا مذهب لصحته حتی تقصد أجزاءه ، کقولک قرأت الکتاب کله ، وسرت النهار کله وأجمع وتجرت الأرض وسرت اللیله کلها وجمعاء.

ولا یقع کل وأجمعون تأکیدین للنکرات. لا تقول رأیت قوما کلهم ولا أجمعین وقد أجاز ذلک الکوفیون فیما کان محدودا کقوله :

قد صرّت البکره یوما أجمعا (1)

ص: 147


1- لم یعرف قائله قال العینی وصدره. انا إذا خطافنا تقعقما. قال الأدیب البغدادی وفیه نظر من وجهین. الأول أن بیت الشاهد بیت من الرجز ولیس مصراعا من بیت حتی یکون ما ذکره صدره. الثانی أنه غیر مرتبط ببیت الشاهد فان بیت الشاهد لا یصح أن یکون خبرا عن قوله إنا ولا جوابا لإذا اللهم الا إن قدر الرابط أی صرت البکره فیه وتکون الجمله الشرطیه خبرا لإنّا فافهم. اللغه البکره من الإبل بمنزله الفتاه من النساء. وصرت أی شد علیها الصرار وهو خیط یشد فوق خلف الناقه لئلا یرضعها وله ها. والخلف لذوات الخف کالثدی للانسان. الاعراب صرت فعل ماض مبنی للمجهول. والبکره نائب الفاعل. ویوما ظرف واجمعا توکید له. (والشاهد فیه) توکید النکره المحدوده وهو جائز عند الکوفیین ممنوع عند البصریین. واجاب البصریون عن هذا البیت بان قائله مجهول لم یعرف فلا یصح التمسک به وبان اجمع هذه لیست هی التی للتأکید التی مؤنثها جمعاء. ولکن التی فی قولک اخذت المال بأجمعه فحذف حرف الجر ثم ابدل الهاء الفا فصار أجمعا وقال العینی الروایه الصحیحه. (یوما اجمع) علی أن یوما من غیر تنوین واصله یومی فالألف منقلبه عن یاء المتکلم فاجمع توکید للمعرفه اه وکأنه اخذ جوابه من جواب البصریین عن احتجاج الکوفیین بقوله. یا لیت عده حول کله رجب. فانهم قالوا بان الروایه (عده حولی) لکن إن کان یومی ظرفا فلم لم ینصب أجمع وان کان غیر ذلک فما هو ثم انه ذکر ان صدر البیت (انا اذا خطافنا تقعقعا) فکیف اختلفت القافیه مع ان البیت من الرجز الذی لا یجوز اختلاف قوافیه والحق ما ذهب الیه الکوفیون ، وما ذکره البصریون فی دفع احتجاجاتهم لا یخلو عن تعسف ظاهر.

وأکتعون وأبتعون وأبصعون إتباعات لأجمعون لا یجئن إلا علی أثره.

وعن ابن أیسان تبدأ بأیتهن شئت بعدها. وسمع أجمع أبصع وجمع کتع وجمع بتع وعن بعضهم جاءنی القوم أکتعون.

ص: 148

الفصل الثانی : الصفه
تعریفها

هی الأسم الدال علی بعض أحوال الذات وذلک نحو طویل وقصیر وعاقل وأحمق وقائم وقاعد وسقیم وصحیح وفقیر وغنی وشریف ووضیع ومکرم ومهان.

الغایه من الصفه

والذی تساق له الصفه هو التفرقه بین المشترکین فی الأسم. ویقال إنها للتخصیص فی النکرات وللتوضیح فی المعارف.

وقد تجیء مسوقه لمجرد الثناء والتعظیم کالأوصاف الجاریه علی القدیم سبحانه. أو لما یضاد ذلک من الذم والتحقیر ، کقولک فعل فلان الفاعل الصانع کذا. وللتأکید کقولهم أمس الدابر وکقوله تعالی : (نَفْخَهٌ واحِدَهٌ).

الوصف بأسماء الفاعل والمفعول والصفه المشبهه

وهی فی الأمر العام إما أن تکون اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفه مشبهه. وقولهم تمیمی وبصری علی تأویل منسوب ومعزوّ. وذو مال وذات سوار متأول بمتموّل ومتسوّره أو بصاحب مال وصاحبه سوار. وتقول مررت برجل أیّ رجل وأیما رجل علی معنی کامل فی الرّجولیه. وکذلک أنت الرّجل کل الرّجل ، وهذا العالم جدّ العالم وحق العالم یراد به البلیغ الکامل فی

ص: 149

شأنه. ومررت برجل رجل صدق وبرجل رجل سوء کأنک قلت صالح وفاسد ، والصدق ههنا بمعنی الصلاح والجوده ، والسّوء بمعنی الفساد والرداءه. وقد استضعف سیبویه أن یقال مررت برجل أسد علی تأویل جریء.

الوصف بالمصدر

ویوصف بالمصادر کقولهم رجل عدل وصوم وفطر وزور ورضی ، وضرب هبر ، وطعن نثر ، ورمی سعر ، ومررت برجل حسبک وشرعک وهدّک وهمّک وکفیک ونحوک ، بمعنی محسبک وکافیک ومهمک ومثلک.

ویوصف بالجمل التی یدخلها الصدق والکذب. وأما قوله :

جاؤا بمذق هل رأیت الذئب قط (1)

ص: 150


1- قال أبو العباس المبرد فی الکامل العرب تختصر التشبیه وربما أومأت به إیماء. قال أحد الرجاز : بتنا بحسان ومعزاه یئط ما زلت اسعی بینهم والتبط حتی اذا کاد الظلام یختلط جاؤا بمذق هل رأیت الذئب قط اللغه حسان اسم رجل ینصرف ان کان من الحسن ویمنع منه ان کان من الحس بتشدید السین. والمعزی من الغنم خلاف الضأن. ویئط أی تصوت اجوافها من الجوع. وفسره بعضهم هنا بتصویت الرحل والإبل من ثقل احمالها وهو لا یناسب المعنی والتبط اعدو. وکاد بمعنی قارب. ویختلط یشتد سواده. والمذق اللبن الممزوج بالماء. الاعراب حتی للانتهاء. وإذا ظرفیه. وکاد فعل ماض ناقص. والظلام اسمها. ویختلط جمله فعلیه خبرها. وجاؤا فعل وفاعل جواب اذا. وبمذق متعلق به فی محل نصب مفعوله. وهل حرف استفهام. ورأیت بصریه فعل وفاعل. والذئب مفعوله. وقط تأکید للماضی المنفی لأن الاستفهام أخو النفی. (والشاهد فیه) ان قوله هل رأیت وقع صفه مذق بتقدیر القول لأن الجمله انما تکون صفه اذا کانت خبریه أما الجمله الانشائیه فلا (والمعنی) یقول ما زلت أسعی بین هؤلاء القوم وأعدو فی طلب معروفهم فلما اختلط الظلام جاؤا بلبن ممزوج بالماء کأن لونه لکثره ما أضیف الیه من الماء لون الذئب فی غبرته وکدورته.

فبمعنی مقول عنده هذا القول لو رقته لأنه سمار. ونظیره قول أبی الدرداء رضی الله تعالی عنه : وجدت الناس أخبر تقله ، أی وجدتهم مقولا فیهم هذا المقال. ولا یوصف بالجمل إلا النکرات.

وقد نزلوا نعت الشیء بحال ما هو سببه منزله نعته بحاله هو ، نحو قولک مررت برجل کثیر عدوّه وقلیل من لا سبب بینه وبینه.

الصفه تتبع الموصوف

وکما کانت الصفه وفق الموصوف فی إعرابه فهی وفقه فی الأفراد والتثنیه والجمع والتعریف والتنکیر والتأنیث ، إلا إذا کانت فعل ما هو من سببه فإنها توافقه فی الإعراب والتعریف والتنکیر دون سواهما ، أو کانت صفه یستوی فیها المذکر والمؤنث نحو فعول وفعیل بمعنی مفعول أو مؤنثه تجری علی المذکر نحو علّامه وهلباجه وربعه ویفعه.

وصف العلم

والمضمر لا یقع موصوفا ولا صفه ، والعلم مثله فی أنه لا یوصف به ، ویوصف بثلاثه بالمعرّف باللام وبالمضاف إلی المعرفه وبالمبهم. کقولک مررت بزید الکریم وبزید صاحب عمرو وصدیقک وراکب الأدهم وبزید هذا.

والمضاف إلی المعرفه مثل العلم یوصف بما یوصف به. والمعرف باللام یوصف بمثله وبالمضاف إلی مثله کقولک مررت بالرجل الکریم صاحب القوم. والمبهم یوصف بالمعرف باللام إسما أو صفه. واتصافه باسم الجنس ما هو مستبدّ به عن سائر الأسماء وذلک مثل قولک أبصر ذاک الرجل وأولئک القوم ویا أیها الرجل ویا هذا الرجل.

ومن حق الموصوف أن یکون أخص من الصفه أو مساویا لها ولذلک امتنع وصف المعرف باللام بالمبهم وبالمضاف إلی ما لیس معرّفا باللام لکونها أخص منه نحو جاءنی الرجل صاحب عمرو.

ص: 151

جواز حذف الموصوف

وحق الصفه أن تصحب الموصوف إلا إذا ظهر أمره ظهورا یستغنی تبّع (1) عن ذکره فحینئذ یجوز ترکه وإقامه الصفه مقامه کقوله :

وعلیهما مسرودتان قضاهما

داود أو صنع السّوابغ

وقوله :

ربّاء شماّء لا یاوی لقلّتها

إلّا السّحاب وإلّا الأوب والسّبل (2)

ص: 152


1- لم یسم قائله. اللغه المسروده الدرع وسرد الدرع نسجها أی أدخل الحلق بعضها فی بعض. وقضاهما صنعهما والصنع الذی یحسن العمل بیدیه. والسوابغ جمع سابغه وهی الدرع الوافیه الواسعه. وتبع لقب لکل من ملک الیمن. الاعراب علیهما خبر مقدم. ومسرودتان مبتدأ مؤخر. وقضاهما فعل ومفعول. وداود فاعل. والجمله فی محل رفع صفه مسرودتان. وقوله أو صنع هو عطف علی داود. والسوابغ جر بالاضافه الیه. وتبع بدل من صنع (والشاهد فیه) حذف الموصوف واقامه الضفه مقامه أی علیهما درعان مسرودتان.
2- هو للمتنخل الهذلی واسمه مالک بن عمرو. وقیل ابن عویمر. والمتنخل لقبه. وهو علی صیغه اسم الفاعل من تنخل یقال تنخلته اذا تخیرته وانما قیل له المتنخل لحسن اختیاره فی شعره. وهو من قصیده طویله یرثی بها ابنه أثیله (مصغرا) وهو آخر القصیده وأولها : ما بال عینک أمست دمعها خضل کما وهی سرب الاحزاب منبزل اللغه رباء قال فی الصحاح المربأه وکذلک المربأ والمرتبأ وکذلک ربأت القوم وارتبأتهم أی رقبتهم : وذلک اذا کنت لهم طلیعه فوق شرف أی موضع مرتفع ، یقال ربأ لنا فلان وارتبأ اذا اعتان ، وربأت المربأه وارتبأتها أی علوتها والربیء والربیئه الطلیعه فالرباء صفه مبالغه. وشماء مؤنث اشم من الشمم وهو الارتفاع ، اراد هضبه شماء فحذف الموصوف بدلیل قوله لا یأوی لقلتها لأن القله رأس الجبل. والأوب النحل لأنها ترعی وتؤوب إلی مکانها. ویروی النوب بضم النون جمع نائب وهو النحل أیضا. وقیل هو الریح. وقیل هو المطر لأن الله یرجعه وقتا بعد آخر. وإلیه مال صاحب الکشاف فی تفسیر قوله تعالی (والسماء ذات الرجع) والسبل المطر المنسبل أی النازل وهذا مما یقرب أن المراد بالأوب النحل. الاعراب رباء خبر مبتدإ محذوف أی هو رباء. وشماء مضاف الیه مجرور بالفتحه. ولا نافیه. ویأوی فعل مضارع مرفوع بضمه مقدره ولقلتها متعلق به. والا اداه استثناء والسحاب رفع علی البدلیه والا الثانیه تأکید للأولی. والاوب والسبل معطوفان علی السحاب (والشاهد فیه) أن الموصوف قد یحذف عند القرینه الداله علیه کما هنا فان التقدیر رباء هضبه شماء وقال بعضهم رباء صفه قله یقال قله رباء وکأنه لم یقرأ القصیده فان رباء صفه الرجل الرابیء وزنته فعال لا فعلاء (والمعنی) أن هذا الرجل طلاع هضبه شماء مرتفعه لا یصل إلی قلتها إلا السحاب وإلا النحل والمطر.

وقوله تعالی : (وَعِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ عِینٌ) وهذا باب واسع ومنه قول النابغه :

کأنّک من جمال بنی أقیش

یقعقع بین رجلیه بشنّ (1)

أی جمل من جمالهم وقال :

ص: 153


1- البیت للنابغه من قصیده یخاطب بها عینیه بن حصن الفزاری وذلک أن بنی عبس قتلوا رجلا من بنی أسد فقتلت بنو أسد رجلین من بنی عبس فأراد عیینه بن حصن الفزاری أن یعین بنی عبس علیهم وینقض الحلف الذی بین بنی ذبیان وبین بنی أسد فلامه النابغه علی ذلک وقال أتخذل بنی أسد وهم حلفاؤنا وتعین عبسا علیهم. وقبله وهو أول القصیده : أتخذل ناصری وتعز عبسا أیربوع بن غیظ للمعن اللغه بنو أقیش حی من عکل وجمالهم ضعاف تنفر من کل شیء فلا یکاد ینتفع بها فی شیء. والقعقعه تحریک الشیء الیابس. والشن بالفتح القربه البالیه وجمعها شنان وتقعقعها یکون بوضع الحصا فیها وتحریکها حتی یسمع منها صوت وهذا مما یزیدها نفورا. الاعراب کأنک الکاف اسم أن. وخبرها محذوف ، أی کأنک جمل ولا یجوز أن یکون من جمال هو الخبر لأنه حینئذ لا یوجد ما یعود علیه الضمیر فی قوله بین رجلیه. ومن جمال متعلق بمحذوف صفه جمل. وبنی جر باضافه جمال إلیه. وأقیش جر باضافه بنی إلیه. ویقعقع فعل مضارع مبنی للمجهول. ونائب الفاعل محذوف للعلم به. وخلف ظرف. ورجلیه جر باضافه خلف إلیه. وبشن متعلق بیقعقع. وجمله الفعل ونائبه فی محل رفع صفه جمل المحذوف (والشاهد فیه) حذف الموصوف للاستغناء عنه بدلاله الکلام علیه.

لو قلت ما فی قومها لم تیثم

یفضلها فی حسب ومیسم (1)

أی ما فی قومها أحد. ومنه :

أنا ابن جلا (2)

ص: 154


1- استشهد به سیبویه ونسبه لحکیم بن معیه بضم المیم وفتح العین وتشدید الیاء مصغر معاویه وهو أحد رجاز الاسلام. ونسبه ابن یعیش فی شرح هذا الکتاب للأسود الحمانی وبعده : عفیفه الجیب حرام المحرم من آل قیس فی النصاب الأکرم اللغه تیثم أصله تیثم کسرت التاء علی لغه من یکسر حروف المضارعه غیر الیاء وهم بنو أسد وذلک بعد أن قلبت الهمزه ألفا ثم قلبت الألف یاء لانکسار ما قبلها. ویروی لم تأثم من غیر إعلال ویفضلها یزید علیها من الفضل وهو الزیاده والحسب ما یفاخر به الانسان أراد به هنا شرف النسب وهو شرف الآباء. والمیسم الحسن والجمال. الاعراب لو شرطیه. وقلت فعل وفاعل فعل الشرط. وجمله لم تیثم جواب الشرط. وتیثم فعل مضارع مجزوم بلم فعل الشرط. وفاعله ضمیر المخاطب. وقوله ما فی قومها ما نافیه وفی قومها جار ومجرور خبر مبتدأ محذوف أی ما فی قومها أحد. والضمیر فی قومها یعود إلی الممدوحه. ویفضلها فعل وفاعل ومفعول. والجمله فی محل رفع صفه المبتدأ المحذوف (والشاهد فیه) أن جمله یفضلها وقعت صفه لموصوف محذوف وهو أحد کما تقدم (والمعنی) لو قال قائل لیس فی قبیله هذه المرأه من یفوقها ویزید علیها فی شرف النسب وجمال الذات لم یأثم ذلک القائل لأنه یکون صادقا فی قوله.
2- نسبه المحقق التفتازانی فی شرح المطول إلی العرجی ولیس بصواب وانما هو مطلع قصیده لسحیم بن وثیل الریاحی وکان رجل أتی الأبیرد الریاحی وابن عمه الأحوص یطلب منهما قطرانا لإبله فقالا له إذا أنت أبلغت سحیم بن وثیل هذا الشعر اعطیناک فقال قولا فقالا. فان بداهتی وجراء حولی لذو شق علی الحطم الحرون فلما أتاه وأنشده الشعر أخذ حصاه وانحدر إلی الوادی یقبل فیه ویدبر ویهمهم بالشعر ثم قال اذهب وقل لهما وأنشده : أنا ابن جلا وطلاع الثنایا متی أضع العمامه تعرفونی فی أبیات أخر فلما أتاهما ذلک أتیاه واعتذرا له. اللغه جلا فیه ثلاثه أقوال. الأول انه علم رجل کان فاتکا مشهورا بالغارات. والثانی انه اسم وهو انحسار الشعر عن مقدم الرأس. والثالث وهو الذی اختاره المصنف هنا أنه فعل ماض وهو الأقرب. وطلاع صیغه مبالغه. والثنایا جمع ثنیه وهی الطریق فی الجبل أو الرمل. الاعراب أنا مبتدأ. وابن خبر. وجلا فعل ماض وفاعله ضمیر یعود إلی رجل المحذوف. والجمله فی محل جر صفه رجل المحذوف. وطلاع عطف علی الخبر أو ما أضیف إلیه. ومتی حرف شرط جازم. واضع فعل مضارع فعل الشرط وحرک بالکسر لالتقاء الساکنین وفاعله ضمیر المتکلم. وتعرفونی فعل مضارع جواب الشرط مجزوم بحذف النون. وفاعله ضمیر المخاطبین. والنون للوقایه. والیاء مفعوله. (والشاهد فیه) أن جلا صفه لمحذوف أی رجل جلا (والمعنی) أنا ابن رجل کشف غیاهب المدلهمات بهمته وأنا طلاع الجبال الوعره أو ابن طلاعها. وقوله متی اضع العمامه الخ یرید به انه لشجاعته ومکانته عند نفسه لا یبرز إلی الحرب إلا حاسر الرأس حتی عرف بذلک واشتهر وصار علامه له ، فمتی رأوا رجلا حاسرا عرفوه انه هو. وفی معنی البیت کلام کثیر جدا لا یخلو عن ضعف واختلال.

أی رجل جلا. وقوله : بکفّی کان من أرمی البشر (1)

یعنی بکفی رجل وسمع سیبویه بعض العرب الموثوق بهم یقول ما منهما مات حتی رأیته فی حال کذا وکذا ، یرید ما منهما واحد مات. وقد

ص: 155


1- لم أر من نسبه إلی راجزه. وقبله : مالک عندی غیر سهم وحجر وغیر کبداء شدیده الوتر اللغه کبداء بفتح الکاف قوس واسعه المقبض. وأرمی أفعل التفضیل من الرمی أی أجود رمیا. الاعراب ما نافیه. ولک خبر المبتدأ وهو غیر سهم. حجر عطف علی سهم. وغیر کبداء کذلک. وشدیده الوتر صفه کبداء. ویرمی فعل وفاعله ضمیر یعود إلی القوس. ویکفی متعلق بیرمی. وحذفت النون لاضافته إلی رجل المحذوف. وکان فعل ماض ناقص. واسمها ضمیر یعود إلی رجل. ومن أرمی البشر فی محل نصب خبر کان. وکان مع اسمها وخبرها فی محل جر صفه رجل. (والشاهد فیه) حذف الموصوف وهو رجل (والمعنی) أن هذا القوس یرمی بکفی رجل من أقوی الناس وأقدرهم علی الرمی وأجودهم معرفه به.

یبلغ من الظهور أنهم یطرحونه رأسا کقولهم الأجرع والأبطح والفارس والصاحب والأکب والأورق والأطلس.

ص: 156

الفصل الثالث : البدل
أنواع البدل

هو علی أربعه أضرب : بدل الکل من الکل کقوله تعالی : (اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِیمَ صِراطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ). وبدل البعض من الکل کقولک رأیت قومک أکثرهم وثلثیهم وناسا منهم ، وصرفت وجوهها أولها. وبدل الإشتمال کقولک سلب زید ثوبه ، وأعجبنی عمرو حسنه ، وأدبه وعلمه ، ونحو ذلک مما هو منه أو بمنزلته فی التلبس به. وبدل الغلط کقولک مررت برجل حمار ، أردت أن تقول بحمار ، فسبقک لسانک إلی رجل ، ثم تدارکته. وهذا لا یکون إلا فی بدایه الکلام وما لا یصدر عن رویه وفطانه.

الغایه منه

وهو الذی یعتمد بالحدیث. وإنما یذکر لنحو من التوطئه ولیفاد بمجموعهما فضل تأکید وتبیین لا یکون فی الإفراد. قال سیبویه عقیب ذکره أمثله البدل أراد رأیت أکثر قومک وثلثی قومک وصرفت وجوه أولها. ولکنه ثنی الأسم توکیدا. وقولهم إنه فی حکم تنحیه الأول إیذان منهم باستقلاله بنفسه ومفارقته التأکید والصفه فی کونهما تمتینا لما یتبعانه لا أن یعنوا إهدار الأول وأطراحه. ألا تراک تقول زید رأیت غلامه رجلا صالحا فلو ذهبت تهدر الأول لم یسد کلامک.

والذی یدل علی کونه مستقلا بنفسه أنه فی حکم تکریر العامل بدلیل

ص: 157

مجیء ذلک صریحا فی قوله عز وجل : (لِلَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ) وقوله : (لَجَعَلْنا لِمَنْ یَکْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُیُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّهٍ). وهذا من بدل الإشتمال.

عدم تطابق المبدل والمبدل منه

ولیس بمشروط أن یتطابق البدل والمبدل منه تعریفا وتنکیرا بل لک أن تبدل أی النوعین شئت من الآخر قال الله تعالی : (إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ صِراطِ اللهِ) وقال : (بِالنَّاصِیَهِ ناصِیَهٍ کاذِبَهٍ ،) خلا أنه لا یحسن إبدال النکره من المعرفه إلا موصوفه کناصیه.

إبدال المظهر والمضمر

ویبدل المظهر من المضمر الغائب دون المتکلم والمخاطب. تقول رأیته زیدا ، ومررت به زید وصفت وجوهها أولها. ولا تقول بی المسکین کان الأمر ولا علیک الکریم المعول والمضمر من المظهر نحو قولک رأیت زیدا إیاه ومررت بزید به. والمضمر کقولک رأیتک إیاک ومررت بک بک.

ص: 158

الفصل الرابع : عطف البیان
تعریفه

هو اسم غیر صفه ، یکشف عن المراد کشفها ، وینزل من المتبوع منزله الکلمه المستعمله من الغریبه إذا ترجمت بها. وذلک نحو قوله :

أقسم بالله أبو حفص عمر

ما مسّها من نقب ولا دبر (1)

أراد عمر بن الخطاب رضی الله عنه فهو کما تری جار مجری الترجمه حیث کشف عن الکنیه لقیامه بالشهره دونها.

ص: 159


1- هو لأحد الاعراب. یروی أن اعرابیا أتی عمر بن الخطاب رضی الله عنه فقال یا أمیر المؤمنین إن أهلی بعید وإنی علی ناقه دبراء نقباء فاحملنی. فقال کذبت والله ما بها نقب ولا دبر. فانطلق الاعرابی فحل ناقته ثم استقبل البطحاء وهو یقول وهو یمشی خلف ناقته : أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر حقا ولا أجهدها طول السفر والله لو أبصرت لضوی یا عمر وما بها عمرک من سوء الأثر عددتنی کابن سبیل قد حصر فاغفر له اللهم إن کان فجر فرق له عمر رضی الله عنه وأمر له ببعیر ونفقه. ونسبه ابن حجر فی الاصابه إلی عبد الله إبن کیسبه بفتح الکاف وسکون الیاء. ونسبه ابن یعیش إلی رؤبه بن العجاج وهو خطأ لأن رؤبه لم یدرک عمر بن الخطاب رضی الله عنه ومات سنه خمس وأربعین بعد المائه ولم یعده أحد فی التابعین. الاعراب اقسم فعل ماض. وبالله متعلق به. وأبو حفص فاعله. وعمر عطف بیان له والشاهد والمعنی ظاهران.
الفرق بین عطف البیان والبدل

والذی یفصله لک من البدل شیئان أحدهما قول المرّار :

أنا ابن التارک البکریّ بشر

علیه الطیر ترقبه وقوعا (1)

لأن بشرا لو جعل بدلا من البکری والبدل فی حکم تکریر العامل لکان التارک فی التقدیر داخلا علی بشر. والثانی أن الاول ههنا هو ما یعتمد بالحدیث ، وورود الثانی من أجل أن یوضح أمره. والبدل علی خلاف ذلک إذ هو کما ذکرت المعتمد بالحدیث والأول کالبساط لذکره.

ص: 160


1- اللغه بشر اراد به بشر بن عمرو وکان قد جرح. وترقبه تنتظره لیموت فتنال من لحمه وأبوه الذی افتخر به هو جده خالد بن نضله العبسی ولم یکن هو قتل بشر بن عمرو وانما قتله سبع بن الحسحاس إلا ان خالدا لما کان أمیر الجیش یومئذ نسبه إلیه. الاعراب أنا مبتدأ. وابن خبر مضاف إلی التارک. والبکری جر باضافه التارک إلیه. وبشر عطف بیان للبکری. وعلیه یتعلق بوقوعا. والطیر مبتدأ. وترقبه فعل وفاعل ومفعول فی محل رفع خبر المبتدأ. ووقوعا نصب علی أنه مفعول لأجله. أی ترقبه لأجل الوقوع علیه. (والشاهد فیه) ان قوله بشر عطف بیان علی البکری لا یدل منه لأنه لو کان بدلا منه والمبدل منه فی حکم الطرح لکان التارک داخلا علی بشر وذلک غیر صحیح وإلا لکان منصوبا لأن المحلی بال لا یضاف إلی ما لیس فیه أل. وجوز سیبویه أن یکون بدلا من البکری ، کما جوز أن یکون عطف بیان علیه. وغلطه المبرد وقال الروایه بنصب بشر. واحتج بأنه إنما جاز أنا ابن التارک البکری تشبیها بالضارب الرجل فلما جئت ببشر وجعلته بدلا صار مثل أنا الضارب زیدا الذی لا یجوز فیه إلا النصب (والمعنی) أنا ابن الذی ترک بشرا البکری طریحا علی الأرض جریحا قد اطافت به الطیر ودارت به تنتظر موته لتأکل من لحمه.
الفصل الخامس : العطف بالحروف

هو نحو قولک جاءنی زید وعمرو. وکذلک إذا نصبت أو جررت یتوسط الحرف بین الاسمین فیشرکهما فی اعراب واحد. والحروف العاطفه تذکر فی مکانها ان شاء الله تعالی.

والمضمر منفصله بمنزله المظهر ، یعطف ویعطف علیه. تقول جاءنی زید وأنت ، ودعوت عمرا وإیاک ، وما جاءنی إلا أنت وزید ، وما رأیت إلا إیاک وعمرا. وأما متصله فلا یتأتی أن یعطف ویعطف علیه ، خلا أنه یشترط فی مرفوعه أن یؤکد بالمنفصل. تقول ذهبت أنت وزید ، وذهبوا هم وقومک ، وخرجنا نحن وبنو تمیم. وقال تعالی : (فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّکَ) وقول عمر بن أبی ربیعه :

قلت إذ أقبلت وزهر تهادی (1)

ص: 161


1- تمامه. کنعاج الفلا تعسفن رملا. اللغه زهر جمع زهراء. وتهادی تتبختر وتتمایل. ونعاج الفلا بقر الوحش. وتعسفن أی ملن عن الطریق واخذن فی غیرها. الاعراب قلت فعل وفاعل. وإذ ظرف بمعنی حین. وأقبلت فعل ماض فاعله ضمیر یعود إلی المحبوبه. وزهر عطف علی الضمیر فی اقبلت. وتهادی فعل مضارع أصله تتهادی حذفت منه إحدی التاءین اکتفاء. وفاعله ضمیر یعود إلی المحبوبه أیضا. والجمله فی محل رفع صفه زهر. وکنعاج جار ومجرور. والفلا مضاف إلیه. وتعسفن فعل ماض والنون فاعله. والجمله حال من النعاج. والعامل فیه تهادی. ورملا نصب علی الظرفیه أی فی رمل. (والشاهد فیه) فی قوله وزهر حیث عطف علی الضمیر المستتر المرفوع فی أقبلت من غیر توکید ولا فصل. وقد جوز ذلک الکوفیون واحتجوا بهذا البیت. وأجیب عنه بأن الواو غیر متعینه للعطف لأنها تصلح أن تکون للحال. وزهر مبتدأ وجمله تهادی خبر. والجمله فی محل نصب علی الحال. وأجاب المصنف عنه بأنه من ضروره الشعر ولا ضروره فیه لأنه کان یمکنه أن یقول وزهرا بالنصب علی أنه مفعول معه.

من ضرورات الشعر. وتقول فی المنصوب ضربتک وزیدا ولا یقال مررت به وزید ، ولکان یعاد الجار وقراءه حمزه والأرحام لیست بتلک القویه.

ص: 162

الباب الثالث : الاسم المبنی

تعریفه

وهو الذی سکون آخره وحرکته لا بعامل. وسبب بنائه مناسبته ما لا تمکّن له بوجه قریب أو بعید بتضمن معناه ، نحو أین وأمس أو شبهه کالمبهمات ، أو وقوعه موقعه کنزال ، أو مشاکلته للواقع موقعه کفساق وفجار ، أو وقوعه موقع ما أشبهه کالمنادی المضموم ، أو إضافته إلیه کقوله تعالی : (مِنْ عَذابِ یَوْمِئِذٍ ،) و (هذا یَوْمُ)

(لا یَنْطِقُونَ) فیمن قرأها بالفتح ، وقول أبی قیس بن رفاعه :

لم یمنع الشّرب منها غیر أن نطقت

حمامه فی غصون ذات أو قال (1)

ص: 163


1- نسبه هنا لأبی قیس بن رفاعه الأنصاری. وتبعه علیه شراحه. ولیس فی الصحابه من یقال له أبو قیس بن رفاعه. وانما الموجود قیس بن رفاعه. ونسبه المصنف فی الأحاجی إلی الشماخ ولیس هو فی دیوان شعره. والصحیح أنه لأبی قیس بن الأسلت. قال صاحب الأغانی لم یقع إلیّ اسمه قال ابن حجر فی الاصابه واسمه صیفی وقیل الحارث وقیل عبد الله وکان سیدا شریفا مطاعا فی قومه وکان قومه الأوس قد أسندوا إلیه أمرهم فی یوم بعاث فقام فی حربهم وآثرهم علی کل شیء حتی شحب وتغیر وانکره من کان یعرفه حتی امرأته وقیل البیت : ثم ارعویت وقد طال الوقوف بنا فیها فصرت إلی وجناء شملال اللغه نطقت صوتت وصدحت وعبر عنه بالنطق مجازا وفی بمعنی علی. والأوقال جمع وقل بفتح فسکون ثمر الدوم إذا یبس فان کان رطبا لم یدرک فهو البهش. الاعراب لم حرف جازم. ویمنع فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بلم. والشرب مفعول یمنع. ومنها الضمیر فیه إلی الوجناء فی البیت قبله. وغیر فاعل یمنع ولکنه بنی علی الفتح جوازا لاضافته إلی مبنی والرفع مرویّ أیضا. وان مصدریه. ونطقت فعل ماض وحمامه فاعله. وفی غصون متعلق بمحذوف صفه حمامه. وذات صفه غصون. وزعم العینی أنه بالرفع صفه حمامه وهو غلط (والشاهد فیه) أن غیرا یجوز بناؤه علی الفتح ویجوز اعرابه وقد استشهد النحاه بهذا البیت فی باب الاستثناء علی أن غیرا إذا أضیفت إلی أن وإن المشدده فلا خلاف فی جواز بنائها علی الفتح. وقد اعترض علیه هناک بأن أن حرف والحرف لا یضاف إلیه. وأجیب عنه بأنهم جعلوا ما یلاقی المضاف من المضاف إلیه کأنه المضاف إلیه (والمعنی) أن هذه الناقه لم یمنعها أن تشرب مع حاجتها إلی الماء إلا أنها صوتت حمامه فنفرت منها. یرید أنها حدیده النفس یخامرها فزع وذعر لحده نفسها وذلک محمود فی الإبل.

وقول النابغه :

علی حین عاتبت المشیب علی الصبی (1)

ص: 164


1- تمامه. فقلت ألما تصح والشیب وازع. وهو من قصیده له یستعطف بها النعمان بن المنذر وکان سأله إن یصف امرأته المتجرده وکانت أجمل نساء أهل زمانها فوصفها عضوا عضوا حتی انتهی إلی هنها فقال : وإذا طعنت طعنت فی مستهدف رابی المجسه بالعبیر مقرمد فحسده المنخل الیشکوی علی هذه القصیده ولحقته من أجلها غیره فقال للنعمان انه لا یستطیع احد أن یصف هذا الوصف إلا وقد جرب وشاهد. فلما بلغ النابغه ذلک خاف بطش الملک فهرب إلی ملوک غسان بالشام وکتب إلیه بهذه القصیده یستعطفه ویعتذر ومنها : فانک کاللیل الذی هو مدرکی وان خلت أن المنتأی عنک واسع فحملتنی ذنب امریء وترکته کذی العر یکوی غیره وهو راتع اللغه المشیب الشیب. والصبی التصابی. ووازع مانع یقال وزعه عن کذا إذا دفعه عنه. الاعراب علی حین جار ومجرور وحین مجرور بکسره ظاهره أو مبنی علی الفتح فی محل جر. وعاتبت فعل وفاعل. والمشیب مفعول. وعلی الصبی یتعلق بعاتبت. وقلت فعل وفاعل. وألما الهمزه فیه للاستفهام الانکاری. ولما جازمه. وتصح مجزوم بلما بحذف حرف العله. والجمله فی محل نصب بالقول. وقوله والشیب جمله ابتدائیه فی محل نصب علی الحال (والشاهد فیه) ان حینا یجوز اعرابه ویجوز بناؤه علی الفتح (والمعنی) کیف ینسب إلی القبیح بعد أن تولی الصبی وأقبل المشیب وارعوی القلب ولم یبق له فی ما ینسب إلیه مأرب.

البناء علی السکون هو القیاس

والبناء علی السکون هو القیاس. والعدول عنه إلی الحرکه لأجل ثلاثه أسباب : الهرب من التقاء الساکنین فی نحو هؤلاء. ولئلا یبتدأ بساکن لفظا أو حکما کالکافین التی بمعنی مثل والتی هی ضمیر. ولعروض البناء وذلک فی نحو یا حکم ، ولا رجل فی الدار ، ومن قبل ، ومن بعد ، وخمسه عشر. وسکون البناء یسمی وقفا. وحرکاته ضما وفتحا وکسرا.

أهم الأسماء المبنیه

اشاره

وأنا أسوق إلیک عامه ما بنته العرب من الأسماء ، إلا ما عسی أن یشذ منها. وقد ذکرناه فی هذه المقدمه فی سبعه أبواب وهی المضمرات وأسماء الإشاره والموصولات وأسماء الأفعال والأصوات وبعض الظروف والمرکبات والکنایات.

ص: 165

الفصل الأول : المضمرات
أنواع الضمائر

وهی علی ضربین متصل ومنفصل. فالمتصل ما لا ینفک عن اتصاله بکلمه ، کقولک أخوک وضربک ومرّ بک. وهو علی ضربین بارز ومستتر.

فالبارز ما لفظ به کالکاف. فی أخوک. والمستتر ما نوی کالذی فی زید ضرب. والمنفصل ما جری مجری المظهر فی استبداده کقولک هو وأنت.

ولکل من المتکلم والخاطب والغائب مذکره ومؤنثه ومفرده مثناه ومجموعه ضمیر متصل ومنفصل فی أحوال الإعراب ، ما خلا حال الجر فإنه لا منفصل لها. تقول فی مرفوع المتصل ضربت ضربنا وضربت إلی ضربتن ، وزید ضرب إلی ضربن. وفی منصوبه ضربنی ضربنا وضربک إلی ضربکن وضربه إلی ضربهن. وفی مجروره غلامی وغلامنا وغلامک إلی غلامکن وغلامه إلی غلامهن. وتقول فی مرفوع المنفصل أنا نحن وأنت إلی أنتن وهو إلی هن وفی منصوبه إیای إیانا وإیاک إلی إیاکن وإیاه إلی إیاهن.

الحروف التی تلحق بالضمائر

والحروف التی تتصل بأیّا من الکاف ونحوها لواحق للدلاله علی أحوال المرجوع إلیه. وکذلک التاء فی أنت ونحوها فی أخواته ولا محل لهذه اللواحق من الإعراب ، إنما هی علامات کالتنوین وتاء التأنیث ویاء النسب.

ص: 166

وما حکاه الخلیل عن بعض العرب إذا بلغ الرجل الستین فإیاه وایا الشّوابّ مما لا یعمل علیه.

عدم تسویغ ترک المتصل إلی المنفصل

ولأن المتصل أخصر لم یسوّغوا ترکه إلی المنفصل إلا عند تعذر الوصل. فلا تقول ضرب أنت ولا هو ولا ضربت إیاک إلا ما شذ من قول حمید الأرقط :

إلیک حتی بلغت إیاک (1)

وقول بعض اللصوص :

کأنا یوم قرّی

إنما نقتل إیانا (2)

ص: 167


1- صدره (أتتک عنس تقطع الاراکا). اللغه العنس بسکون النون الناقه الشدیده. وتقطع الاراکا أراد تقطع الأرضین التی هی منابت الاراک. الاعراب أتتک فعل ماض وضمیر المخاطب مفعوله. وعنس فاعله. وتقطع الاراکا جمله من الفعل والفاعل والمفعول فی محل رفع صفه عنس. والیک متعلق بتقطع. وحتی غائبه. وبلغت فعل ماض فاعله ضمیر یعود إلی العنس. وایاکا مفعوله. والألف فیه للاطلاق. (والشاهد فیه) انه وضع الضمیر المنفصل وهو إیاک موضع المتصل والکاف ضروره. وقال الزجاج أراد الشاعر حتی بلغنک إیاک فحذف الکاف ضروره اه یقول إن الضمیر المتصل لم یستغن عنه بالمنفصل حتی یکون شاذا وانما المنفصل مؤکد للمتصل إلا أنه حذف المؤکد بالفتح لضروره الشعر وفیه أن حذف المؤکد بالفتح وابقاء المؤکد مؤکدا لغیر موجود أقبح من الاستغناء بالمنفصل عن المتصل.
2- نسبه المصنف هنا وسیبویه فی الکتاب إلی بعض اللصوص. ونسبه القالی فی أمالیه لذی الأصبع العدوانی واسمه حرثان بن عمر. وقبله : لقینا منهم جمعا فاوفی الجمع مآنا اللغه قری موضع فی بلاد بنی الحارث بن کعب وهی قری ماءه من تباله ، وتباله بفتح التاء بلد فی الیمن وهی التی یضرب المثل بها فیقال أهون علی الحجاج من تباله. وکان الحجاج ولیها وهو أول عمل ولیه فلما قرب منها قال للدلیل أین هی قال تسترها عنک هذه الاکمه. قال أهون علیّ بعمل بلده تسترها عنی أکمه ثم کر راجعا. الاعراب کأنا أن حرف توکید ونصب. ونا اسمها ویوم نصب علی الظرفیه. وقری مجرور تقدیرا باضافه یوم إلیه. وانما ملغاه. ونقتل فعل مضارع وفاعل. وایانا مفعوله والجمله فی محل رفع خبر أن (والشاهد فیه) وضع ایانا موضع الضمیر المتصل فی نقتلنا والقبح فی هذا دون القبح فی البیت الذی قبله لأن اتصال الکاف ببلغت حسن بخلاف اتصال ضمیر الفاعل بالفعل فانه غیر صحیح إلا أن یکون من أفعال القلوب فلا یقال ضربتنی ولا أضربنی ولا ضربتک بفتح التاء ولا زید ضربه علی أن الضمیر عائد إلی زید ، ولکن یقال ضربت نفسی وضربت نفسک وزید ضرب نفسه ، وانما حظروا تعدی الفعل إلی ضمیر فاعله کراهه أن یکون الفاعل مفعولا فی اللفظ فاستعملوا فی موضع الضمیر النفس تنزیلا لها منزله الأجنبی ، واستجازوا ذلک فی أفعال العلم والظن الداخله علی جمله الابتداء فقالوا حسبتنی فی الدار. ولم یأت فی هذا الباب إلا فی فعلین عدمتنی وفقدتنی (والمعنی) شبه أولئک الذین قتلوا ذلک الیوم بنفسه وقومه فی السیاده والشرف فقال کأننا بقتلهم إنما نقتل أنفسنا. وقیل إن أولئک المقتولین کانوا بنی عمه فمن هذا قال ذلک.

وتقول هو ضرب والکریم أنت وإن الذاهبین نحن وقال :

ما قطّر الفارس إلا أنا (1)

وجاء عبد الله وأنت وإیاک أکرمت إلا ما أنشده ثعلب :

وما نبالی إذا ما کنت جارتنا

ألّا یجاورنا إلاک دیّار (2)

ص: 168


1- صدره. قد علمت سلمی وجاراتها. استشهد به جماعه ولم یسم أحد قائله ونسبه العسکری فی الصناعتین لعمرو بن معد یکرب. اللغه جارات جمع جاره. وقطر الفارس أی صرعه صرعه شدیده. الاعراب قد حرف تحقیق. وعلمت فعل ماض. وسلمی فاعله. وجاراتها عطف علی الفاعل. وما نافیه. وقطر فعل ماض. والفارس مفعوله. وإلا أنا فاعله (والشاهد فیه) أن الضمیر فی قوله إلا أنا جاء منفصلا لتعذر الاتصال للفصل بالا.
2- البیت لم یعرف له قائل. اللغه نبالی من المبالاه وهی الخوف. ودیار بمعنی أحد وهو من الألفاظ المستعمله فی النفی العام یقال ما فی الدیار دیار ودیور وهو فعال من الدور أو من الدار وأصله دیوار ففعل به ما فعل بأصل سید ولو کان فعال لکان دوار. الاعراب ما نافیه. ونبالی فعل مضارع وفاعل. وإذا ظرف. وما زائده. وکنت کان واسمها وجارتنا خبرها. وان مصدریه. ولا نافیه. ویجاورنا فعل مضارع منصوب بأن. ونا مفعوله. ودیار فاعله. والجمله فی محل نصب مفعول نبالی ، أما علی تقدیر حذف حرف الجر کقولک ما بالیت بزید أو علی أنه متعد بنفسه کقولک ما بالیت زیدا. والا حرف استثناء. والضمیر مستثنی من دیار متقدم علیه. وذکر العینی الا بمعنی غیر والمعنی لا یساعد علیه (والشاهد فیه) وقوع الضمیر المتصل بعد الا وهو شاذ والقیاس وقوعه بعدها منفصلا (والمعنی) إذا حصلت مجاورتک فانتفاء مجاوره کل أحد غیر مبالی بها لأن مجاورتک هی المقصوده دون غیرها.
حکم التقاء ضمیرین

فإذا التقی ضمیران فی نحو قولهم الدرهم اعطیتکه ، والدرهم اعطیتکموه ، والدرهم زید معطیکه ، وعجبت من ضربکه ، جاز أن یتصلا کما نری ، وأن یفصل الثانی کقولک اعطیتک إیاه ، وکذلک البواقی. وینبغی إذا اتصلا أن یقدم منهما ما للمتکلم علی غیره ، وما للمخاطب علی الغائب ، فتقول أعطنیک واعطانیه زید والدرهم اعطاکه زید وقال عز وجل :

(أَنُلْزِمُکُمُوها).

وإذا انفصل الثانی لم تراع هذا الترتیب ، فقلت اعطاه إیاک وأعطاک إیای وقد جاء فی الغائبین أعطاهاه وأعطاهوها ومنه قوله :

وقد جعلت نفسی تطیب لضغمه

لضغمهما ها یقرع العظم نابها (1)

ص: 169


1- البیت لمغلس بن لقیط من قصیده یرثی بها أخاه أطیطا وکان له ثلاثه أخوه أطیط بالتصغیر ومدرک ومره. وکان أطیط برا به دون أخویه. فلما مات أطیط أظهرا له العداوه فقال هذه القصیده واولها : أبقت لک الأیام بعدک مدرکا ومره والدنیا قلیل عتابها اللغه الضغمه العضه کنی بها عن المصیبه. وروی أبو الحسن علی بن عیسی الرابعی بیت الشاهد هکذا : فقد جعلت نفسی تهم بضغمه علی عل غیظ یقصم العظم نابها والعل بفتح العین التکرار والقصم الکسر مع الفصل. وعلی هذه الروایه فلا شاهد فیه والروایه الأولی أشهر. الاعراب قد حرف تحقیق. وجعلت فعل ماض من أفعال القلوب. ونفسی اسمها. وتطیب فعل مضارع فاعله ضمیر یعود إلی النفس. والجمله خبر تطیب. وقوله لضغمه متعلق بتطیب. واللام فیه بمعنی الباء ولیست بمعنی من لأنه لم یرد أن نفسه تطیب من أجل الضغمه وانما أراد أنها تطیب بها وقوله یقرع العظم نابها جمله من الفعل والفاعل وهو نابها والمفعول وهو العظم فی محل جر صفه ضغمه. وقوله لضغمهماها اللام فیه للتعلیل والضمیر الأول فی موضع جر بالاضافه وهو فاعل فی المعنی یرجع إلی الرجلین المذکورین فی البیت قبله وهو : سقیتکما قبل الظلام بشربه یمر علی باغی الظلام شرابها والضمیر الثانی فی محل نصب علی المفعولیه وهو عائد إلی الضغمه (والشاهد فیه) اجتماع الضمیرین وهو شاذ وکان القیاس فی الثانی الانفصال بأن یقول لضغمهما إیاها. قال سیبویه فی باب إضمار المفعولین إذا ذکرت مفعولین کلاهما غائب قلت اعطاهوها واعطاها هو جاز وهو عربی ولا علیک بأیّهما بدأت من قبل أن کلاهما غائب. وهذا أیضا لیس بالکثیر فی کلامهم والکثیر فی کلامهم أعطاه إیاها (والمعنی) یصف شده أصابه بها رجلان فقال وقد جعلت نفسی تثیب لاصابتهما بمثل الشده التی أصابانی بها. وضرب الضغمه مثلا. ثم وصف الضغمه فقال یقرع العظم نابها فجعل لها نابا علی السعه. والمعنی یصل وضرب الضغمه مثلا. ثم وصف الضغمه فقال یقرع العظم نابها فجعل لها نابا علی السعه. والمعنی یصل فیها الناب إلی العظم فیقرعه.

وهو قلیل ؛ والکثیر أعطاها إیاه ، وأعطاه إیاها ، والإختیار فی ضمیر خبر کان وإخواتها الإنفاصل کقوله :

لئن کان إیاه لقد حال بعدنا

عن العهد والإنسان قد یتغیّر (1)

ص: 170


1- هو من قصیده لعمر بن أبی ربیعه شبب فیها بمحبوبته نعم أولها : أمن آل نعم أنت غاد فمبکر غداه غد أم رائح فمهجر إلی أن قال : قفی فانظری أسماء هل تعرفینه أهذا المغیری الذی کان یذکر أهذا الذی اطربت ذکرا فلم أکن وعیشک أنساه إلی یوم أقبر فقالت نعم لا شک غیر لونه سری اللیل یحیی نصه والتهجر اللغه حال تغیر من قولهم حالت القوس أی انقلبت عن حالها التی عمرت علیها وحصل فی قالبها اعوجاج. وعن العهد أی عما عهدناه من شبابه وجماله. الاعراب اللام موطئه للقسم. وإن حرف شرط جازم. وکان ناقصه اسمها ضمیر فیها یعود إلی المغیری. وایاه خبرها. والجمله فعل الشرط. وقوله لقد اللام فیه للتأکید وقد حرف تحقیق. وحال فعل ماض. وفاعله ضمیر فیه. وبعدنا ظرف یتعلق بحال. وعن العهد یتعلق بحال أیضا. والجمله جواب الشرط. والانسان مبتدأ. وقد یتغیر جمله فعلیه خبره والجمله الابتدائیه حالیه. (والشاهد) فی قوله لئن کان إیاه حیث جاء خبر کان ضمیرا منفصلا قال المصنف وهو الاختیار. وقال بدر الدین فی شرح الألفیه الصحیح اختیار الاتصال لکثرته فی النثر والنظم الفصیح. والصحیح ما ذهب إلیه المصنف لأن منصوب کان خبر فی الأصل والأصل فی الخبر الانفصال (والمعنی) لئن کان هذا هو المغیری لقد تغیر بعد فراقنا له عما عهدناه علیه من الشباب والجمال وذلک غیر منکر فان الانسان عرضه للتغیر.

وقوله :

لیس إیّای وإیّا

ک ولا نخشی رقیبا (1)

وعن بعض العرب علیه رجلا لیسنی وقال :

إذ ذهب القوم الکرام لیسی (2)

ص: 171


1- هو لعمر بن أبی ربیعه أیضا وقیل هو لعبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان العرجی نسبه إلی العرج ، وهو من نواحی مکه. قال صاحب الأغانی لأنه ولد بها وقیل لأنه کان له بها مال فکان یختلف إلیها فنسب إلیها. وقبله : لیت هذا اللیل شهر لا نری فیه عریبا الاعراب لیس هنا تحتمل أمرین. الأول أن تکون فی موضع الوصف للاسم قبلها کأنه قال لا یری فیه أحدا غیری وغیرک. والثانی أن تکون استثناء بمنزله الا وقوله ولا نخشی رقیبا جمله من الفعل والفاعل والمفعول (والشاهد فیه) مجیء خبر لیس ضمیرا منفصلا.
2- قیل انه لرؤبه وصدره - عددت قومی کعدید الطیس - ویروی عهدی بقومی. اللغه الطیس کل ما علی وجه الأرض من الأنام وقیل هو کل خلق کثیر النسل نحو النمل والذباب والهوام وقیل هو الکثیر من الرمل والماء وغیرهما وأراد به رؤبه الرمل. وعددت من العد وهو الاحصاء. والعدید الاسم مثل العدد. الاعراب عددت فعل وفاعل. وقومی مفعول. وقوله کعدید الطیس حال من قومی أی عددتهم وهم فی هذه الکثره. وقال العینی انه صفه لمصدر محذوف أی عدا کعدید الطیس. وإذ ظرفیه. وذهب فعل ماض. والقوم فاعله. والکرام صفه قوم. وقوله لیسی لیس ناقصه. واسمها ضمیر فیها. والضمیر المتصل خبرها أی لیس الذاهب إیای (والشاهد فیه) مجیء خبر لیس ضمیرا متصلا وهو شاذ. وفیه شذوذ آخر وهو حذف نون الوقایه. وحقه أن یقول لیسنی (والمعنی) عددت قومی فوجدتهم فی عدد الرمل ومع هذا فلم أر فیهم کریما غیری.

والضمیر المستتر یکون لازما وغیر لازم. فاللازم فی أربعه أفعال إفعل وتفعل للمخاطب وافعل ونفعل. وغیر اللازم فی فعل الواحد الغائب وفی الصفات. ومعنی اللزوم فیه أن أسناد هذه الأفعال إلیه خاصه لا تسند البته إلی مظهر ولا إلی مضمر بارز ، ونحو فعل ویفعل یسند إلیه وإلیهما فی قولک عمرو قام وقام غلامه وما قام إلا هو. ومن غیر اللازم ما یستکن فی الصفه نحو قولک زید ضارب ، لأنک تسنده إلی المظهر أیضا فی قولک زید ضارب غلامه ، وإلی المضمر البارز فی قولک هند زید ضاربته هی ، والهندان الزیدان ضاربتهما هما ، ونحو ذلک مما أجریتها فیه علی غیر من هی له.

ضمیر الفصل

ویتوسط بین المبتدأ وخبره قبل دخول العوامل اللفظیه وبعده إذا کان الخبر معرفه أو مضارعا له فی امتناع دخول حرف التعریف علیه کافعل من کذا أحد الضمائر المنفصله المرفوعه ، لیؤذن من أول أمره بأنه خبر لا نعت ، ولیفید ضربا من التوکید. وتسمیه البصریون فصلا ، والکوفیون عمادا. وذلک فی قولک زید هو المنطلق ، وزید هو أفضل من عمرو ، وقال تعالی : (إِنْ کانَ هذا هُوَ الْحَقَّ ،) وقال تعالی : (کُنْتَ أَنْتَ الرَّقِیبَ عَلَیْهِمْ ،) وقال :

(وَلا یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَیْراً لَهُمْ ،) وقال تعالی : (إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْکَ مالاً وَوَلَداً.) ویدخل علیه لام الإبتداء ، تقول إن کان زید لهو ظریف ، وإن کنا لنحن الصالحون. وکثیر من العرب یجعلونه مبتدأ وما بعده مبنیا علیه. وعن رؤبه أنه یقول أظن زیدا هو خیر منک ویقرؤون : وما ظلمناهم ولکن کانوا هم الظالمون و (أَنَا أَقَلَّ.)

ص: 172

ضمیر الشأن

ویقدمون قبل الجمله ضمیرا یسمی ضمیر الشأن والقصه. وهو المجهول عند الکوفیین. وذلک نحو قولک هو زید منطلق ای الشأن والحدیث زید منطلق ، ومنه قوله عز وجل : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ). ویتصل بارزا فی قولک ظننته زید قائم ، وحسبته قام أخوک ، وأنه أمه الله ذاهبه ، وأنه یأتنا نأته ، وفی التنزیل : (وَأَنَّهُ لَمَّا قامَ عَبْدُ اللهِ ،) ومستکنا فی قولهم لیس خلق الله مثله وکان زید ذاهب ، وکان أنت خیر منه ، وکاد تزیغ قلوب فریق منهم.

ویجیء مؤنثا إذا کان فی الکلام مؤنث نحو قوله تعالی : (فَإِنَّها لا تَعْمَی الْأَبْصارُ ،) وقوله تعالی : (أَوَلَمْ یَکُنْ لَهُمْ آیَهً أَنْ یَعْلَمَهُ عُلَماءُ بَنِی إِسْرائِیلَ). وقال :

علی أنها تعفو الکلوم (1)

ص: 173


1- تمامه. (وإنما نوکل بالأدنی وإن جل ما یمضی) هو من قصیده لأبی خراش الهذلی ، یرثی بها أخاه عروه ویبکیه. ویذکر خلاص ابنه خراش من الأسر ، ویحمد الله علی ذلک. وأولها : حمدت إلهی بعد عروه إذ نجا خراش وبعض الشر أهون من بعض اللغه تعفو تنمحی وتبرأ من قولهم عفت الدار إذا اندرست وذهبت آثارها. والکلوم الجروح وأحدها کلم بفتح فسکون. ونوکل مبنیا للمفعول من قولهم وکلته بالأمر إذا فوضته إلیه وألزمته به. والأدنی الأقرب. الاعراب أن حرف مصدری ونصب وضمیر القصه اسمها. وتعفو الکلوم فعل وفاعل فی محل رفع خبر أن. ولم یحتج إلی الرابط لأن الخبر نفس المبتدأ فی المعنی. وانما کافه ومکفوفه. ونوکل فعل مضارع مبنی لما لم یسم فاعله. ونائب الفاعل ضمیر المتکلم وبالأدنی متعلق به. وان حرف شرط جازم. وجل فعل ماض فعل الشرط. وما موصوله فاعل جل. ویمضی فعل مضارع صله الموصول. وفاعله ضمیر یعود إلی ما وجواب الشرط یدل علیه ما قبله. (والشاهد فیه) أن الضمیر فی أنها ضمیر القصه لأن فی الکلام مؤنثا وهو الکلوم. ویجوز تذکیره أیضا علی اعتبار الشأن. وهذا مذهب البصریین. ومذهب الکوفیین أنه لا یؤنث ما لم یله مؤنث أو مذکر شبه به مؤنث نحو انها قمر جاریتک أو فعل بعلامه التأنیث کقوله تعالی : (فَإِنَّها لا تَعْمَی الْأَبْصارُ) فإذا وجد أحد هذه الأمور جاز التأنیث باعتبار القصه والتذکیر باعتبار الشأن (والمعنی) أن الکلوم تندمل ویذهب أثرها حتی لا یبقی لها أثر یذکرها المجروح به وإنما نحزن علی الأقرب فالأقرب من المصائب وننسی ما مضی وبعد عهده وان کان هو أجل وأوجع مما قرب منا وهذا یجری مجری الاعتذار عن قوله قبله وهو : فو الله لا أنسی قتیلا رزئته بجانب قوسی ما مشیت علی الأرض

والضمیر فی قولهم ربه رجلا نکره مبهم ، یرمی به من غیر إلی مضمر له ، ثم یفسر العدد المبهم فی قولک عشرون درهما ونحوه فی الإبهام والتفسیر والضمیر فی نعم رجلا.

وإذا کنی عن الأسم الواقع بعد لو لا وعسی فالشائع الکثیر أن یقال لو لا أنت ولو لا أنا وعسیت وعسیت قال تعالی : (لَوْ لا أَنْتُمْ لَکُنَّا مُؤْمِنِینَ) وقال :

(فَهَلْ عَسَیْتُمْ). وقد روی الثقات عن العرب لولاک ولولای وعساک وعسانی وقال یزید بن أم الحکم :

وکم موطن لولای طحت کما هوی

بأجرامه من قله النیق منهوی (1)

ص: 174


1- اللغه الموطن المشهد من مشاهد الحروب. وطحت من طاح یطوح ویطیح إذا هلک وسقط. واجرام جمع جرم وهو الجسد والقله أعلی الجبل والنیق أعلی الجبل أیضا والمنهوی الساقط. الاعراب کم للتکثیر مبتدأ. وموطن جر بالاضافه إلیه. والخبر محذوف تقدیره لک. ولولای قال سیبویه لو لا هنا حرف جر والضمیر بعدها فی محل جر بها وهذا الجار لا یحتاج إلی شیء یتعلق به. وقال غیره لو لا هنا حرف امتناع والیاء مبتدأ استعیر لفظ غیر المرفوع للمرفوع. وخبره محذوف. تقدیره حاضر. وطحت جمله من فعل وفاعل فی محل جر صفه موطن. والرابط محذوف تقدیره فیه. وهو جواب لو لا عند من یجعلها علی بابها. وعلی رأی سیبویه فجمله لولای طحت صفه موطن. وقوله کما هوی مفعول مطلق لطحت من غیر لفظه أی طحت طوحا کهوی الساقط. فما مصدریه وقیل کافه. وهوی فعل ماض وباجرامه متعلق بهوی وقد جعل أعضاءه اجراما توسعا کما قالوا شابت مفارقه. ومن قله النیق جار ومجرور ومضاف ومضاف إلیه یتعلق بهوی. ومنهوی فاعل هوی وهو مطاوع هوی. وقد طعن فیه المبرد قال انفعل لا یجیء مطاوع فعل الا حیث یکون علاج وتأثیر. وقال ابن جنی إن انفعل أصله من الثلاثی ثم تلحقها الزیادتان نحو قطعته فانقطع ولا یکاد یکون فعل منه الا متعدیا حتی تمکن المطاوعه والانفعال. وقد جاء فعل منه غیر متعد وهو. وکم موطن لولای طحت. البیت فانما هذه مطاوع هوی إذا سقط وهو غیر متعد کما تری. وقال الفارسی إنما بنی منهوی منفعلا لضروره الشعر (والشاهد فیه) مجیء الضمیر المشترک بین الرفع والجر علی قله بعد لو لا ولو جاءت علامه الاضمار علی القیاس لقال أنتم کما قال الله تعالی : (لَوْ لا أَنْتُمْ لَکُنَّا مُؤْمِنِینَ) ومذهب المبرد أنه لا یجوز أن یلیها من المضمرات الا المنفصل المرفوع کما جاء فی القرآن. ودفع الاحتجاج بهذا البیت بأن فی هذه القصیده شذوذا فی مواضع وخروجا عن القیاس بالاتفاق فلا معرج علیه ولا وجه للتمسک به. وهذا الدفع مدفوع بما سیأتی من الشواهد بعده. وثم مذهب ثالث وهو مذهب الأخفش الذی حکاه المصنف وهو أن الضمیر المتصل بعدها مستعار للرفع فیحکم بأن موضعه رفع بالابتداء وان کان بلفظ المضمر المنصوب أو المجرور (والمعنی) کم مشهد من مشاهد الحرب لو لا أنا موجود فیه أذب عنک لهلکت فیها کما هلک الساقط من أعلی الجبل.

وقال :

لولاک هذا العام لم أحجج (1)

وقال :

یا أبتا علّک أو عساکا (2)

ص: 175


1- هذا عجز البیت وصدره. أومت بعینیها من الهودج. ذکر التبریزی أنه للعرجی من قصیدته التی أولها : عوجی علینا ربه الهودج إنک إلا تفعلی تحرجی ولیس کذلک. ولیس هذا البیت فی القصیده ولا فی سائر دیوان العرجی. وانما هو مطلع قصیده لعمر بن أبی ربیعه. أنت إلی مکه أخرجتنی ولو ترکت الحج لم أخرج اللغه أومت من الإیماء وهو الاشاره. والهودج مرکب النساء فی السفر. الاعراب أومت فعل ماض فاعله ضمیر یعود إلی المحبوبه. وبعینیها متعلق بأومت من الهودج کذلک. ولولاک مثل لولای فی الشاهد السابق وفی ذا العام متعلق بأحجج. (والشاهد فیه) کالذی قبله (والمعنی) أشارت إلیّ بعینیها من الهودج تقول أنت الذی أخرجتنی إلی مکه ولو لا خروجک للحج لم أخرج إلیه ولا تجشمت مشقه السفر.
2- اختلف فی قائله فقیل هو العجاج. والاکثرون علی أنه رؤبه ابنه وصدره کما فی روح الشواهد. تقول بنتی قد أنی أناکا. قال ابن الاعرابی وهو خطأ من وجهین. الأول أن هذا الصدر صدر لبیت آخر من أرجوزه أخری لرؤبه یمدح بها الحارث ابن سلیم وهو : تقول بنتی قد أنی أناکا فاستعزم الله ودع عساکا أی حان ارتحالک فی سفر تطلب فیه الرزق فاطلب من الله أن یثبت عزمک علی الرحیل ودع عنک قول عسی أن لا أحصل من هذا السفر شیئا. الوجه الثانی أن قولهم (یا أبتا) تصحیف وانما هو (تأنیا علک أو عساکا) وصدر هذا البیت (تصغیر أیدی العرس المداکا). وهو من أرجوزه لرؤبه أیضا یمدح بها إبراهیم بن عربی هذا ما نقل عن ابن الاعرابی والله أعلم بصواب ذلک. اللغه انی بمعنی حان وقرب والإنی بکسر الهمزه والقصر الوقت کما فی قوله تعالی (غَیْرَ ناظِرِینَ إِناهُ) وذکر السیوطی فی شرح شواهد المغنی أنه بفتح الهمزه قال وأصله أناءک وهو اسم من فعل انی. الاعراب تقول فعل مضارع. وبنتی فاعله. وقد حرف تحقیق. وانی فعل ماض. وأناک فاعله. والجمله فی محل نصب مقول القول. وقوله یا أبتا یا حرف نداء وأبتا منادی مضاف. وقوله علک علّ حرف توکید ونصب والکاف اسمها. وخبرها محذوف تقدیره تظفر ببغیتک فی سفرک هذا. وقوله أو عساکا فیه الأقوال الثلاثه. فمذهب سیبویه أن الکاف منصوبه لا مجروره والا لقال عسای تنزیلا لها منزله لعل فان قیل إذا کانت بمنزله لعل اقتضت مرفوعا لأن المنصوب لا یکون بدون مرفوع. قیل إن مرفوعها محذوف ولیس هو عمده کالفاعل حتی یمتنع حذفه لأنها لما شبهت بلعل جاز أن یحذف مرفوعها کما جاز أن یحذف مرفوع لعل واخواتها لأن الأصل فی معمولیها المبتدأ والخبر وحذف اخبار المبتدآت لا حجر فیه. ومذهب المبرد أن الکاف مفعول مقدم والفاعل مضمر کأنه قال عساک الخیر والشر. المذهب الثالث الذی حکاه المصنف عن الأخفش وهو أن الضمیر بعدها للرفع کما تقدم شرحه فی الشاهد السابق. والشاهد والمعنی ظاهران.

وقال :

ولی نفس أقول لها إذا ما

تنازعنی لعلی أو عسانی (1)

واختلف فی ذلک : فمذهب سیبویه وقد حکاه عن الخلیل ویونس أن

ص: 176


1- البیت لعمران بن حطان الخارجی من قصیده یمدح بها الخوارج ویزعم أنهم أهل الحق وهو من رؤوس الخوارج وفضلائهم أخرج له البخاری وأبو داود واعتذر البخاری بأنه إنما أخرج عنه ما حدث به قبل أن یبتدع واعتذر أبو داود بأن الخوارج أصح أهل البدع حدیثا وهو القائل یمدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل أمیر المؤمنین علی ابن أبی طالب کرم الله وجهه. یا ضربه من تقی ما أراد بها إلا لیبلغ من ذی العرش رضوانا الاعراب لی خبر مقدم. ونفس مبتدأ مؤخر. وأقول فعل مضارع فاعله ضمیر المتکلم ولها متعلق بأقول. وإذا ظرف. وما زائده. وتنازعنی فعل مضارع وفاعل هو ضمیر یعود إلی النفس ومفعول هو الیاء. ولعل حرف توکید ونصب. والیاء اسمها. وخبرها محذوف. وکذلک عسانی علی الاختلاف السابق. وجمله لعلّی أو عسانی فی محل نصب مقول القول. (والشاهد فیه) فی قوله عسانی علی نحو ما مر (والمعنی) إذا نازعتنی نفسی فی حملها علی ما هو أصلح لها أقول لها طاوعینی یا نفس علی ما أرید بک وأحملک علیه لعلّی أظفر ببغیتی أو لعلی أجد السبیل إلی موافقتک علی ما تدعیننی إلیه ، فإذا قلت لها ذلک قرت وسکنت.

الکاف والیاء بعد لو لا فی موضع الجر ، وإن لو لا مع المکنی حالا لیس له مع المظهر ، کما أن للدن مع غدوه حالا لیست له مع غیرها. وهما بعد عسی فی محل النصب بمنزلتهما فی قولک لعلک ولعلی. ومذهب الأخفش أنهما فی الموضعین فی محل الرفع ، وأن الرفع فی لو لا محمول علی الجر ، وفی عسی علی النصب ، کما حمل الجرّ علی الرفع فی قولهم ما أنا کأنت والنصب علی الجر فی مواضع.

نون الوقایه

وتعمد یاء المتکلم إذا اتصلت بالفعل بنون قبلها صونا له من أخی الجرّ ، ویحمل علیه الأحرف الخمسه لشبهها به. فیقال إننی. وکذلک الباقیه ، کما قیل ضربنی ویضربنی. وللتضعیف مع کثره الإستعمال جاز حذفها من أربعه منها فی کل کلام. وقد جاء فی الشعر لیتی لأنها منها قال زید الخیل :

کمنیه جابر إذ قال لیتی

أصادفه وأفقد بعض مالی (1)

ص: 177


1- هو زید بن مهلهل الطائی. وفد علی النبی صلّی الله علیه وسلّم سنه تسع فأسلم وسماه علیه الصلاه والسّلام زید الخیر ، وقال له ما وصف لی أحد فی الجاهلیه فرأیته فی الاسلام إلا رأیته دون الصفه غیرک. وانما قیل له زید الخیل لخمسه أفراس کانت له. وهذا البیت له من أبیات قالها یذکر أن قوما ما تمنوا لقاءه فلما لقیهم تمنوا ان لم یکونوا لقوه. وقبله. تمنی مزید زیدا فلاقی اخا ثقه إذا اختلف العوالی اللغه المنیه بالضم اسم للتمنی وفی الأصل الشیء الذی یتمنی. وجابر رجل من غطفان کان تمنی لقاء زید فلما لقیه رأی منه ما یکره. وقیل ان المتمنی هو قیس بن جابر بدلیل قول زید فی قصیده أخری. ألا أبلغ الأقیاس قیس بن نوفل وقیس بن أهبان وقیس بن جابر فان صح ان المراد فی البیتین واحد فقوله کمنیه جابر فیه تسمیه الابن باسم أبیه کما قال الآخر. یحملن عباس بن عبد المطلب. وانما یرید عبد الله بن عباس علی أنه یمکن غیر هذا. ویروی حائن یعنی هالک یرید بن جابر المذکور وافقد بمعنی اعدم وهو من باب ضرب وبعض مالی یروی بدله جل مالی وجل الشیء معظمه وهذه الروایه انسب بالمقام. الاعراب کمنیه جابر جار ومجرور ومضاف ومضاف إلیه فی محل نصب علی انه مفعول مطلق ، أی تمنی مزید تمنیا کتمنی جابر. وإذ ظرف معمول لمنیه. وقال فعل ماض فاعله ضمیر یعود إلی جابر. ولیت حرف توکید ونصب. والیاء اسمها. وجمله اصادفه خبرها. وافقد فعل مضارع منصوب باضمار أن بعد واو المعیه الواقعه بعد التمنی. وفاعله ضمیر المتکلم. وقال العینی أفقد بالرفع جمله فعلیه عطف علی اصادفه کذا قیل وفیه نظر لأنه یلزم أن یکون فقد بعض ماله متمنی ولیس کذلک. والصحیح انه مرفوع علی انه خبر مبتدأ محذوف تقدیره وانا افقد. وتکون الواو للحال وبعض منصوب بأفقد ویقال أفقد منصوب لأنه جواب التمنی کما فی قوله تعالی : (یا لَیْتَنِی کُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِیماً) قلت هذا لا یتمشی إلا إذا قریء بالفاء فأفقد ولکن یجوز نصبه باضمار ان تقدیره لیتنی اصادفه وان افقد بعض مالی اه. کلامه اقول لا مانع علی الوجه الأول من جعل الواو للمعیه فیندفع الاشکال وأما قوله هذا لا یتمشی إلا إذا قریء بالفاء فهو غایه فی الغرابه فان المضارع ینصب باضمار أن بعد واو المعیه کما ینصب بعد فاء السببیه فی جواب أحد الأشیاء الثمانیه وجل من لا یسهو. (والشاهد فیه) حذف نون الوقایه من لیتنی وهو ضروره عند سیبویه (والمعنی) ان جابرا تمنی أن یلقی زیدا لیقتله فلما لقیه فر منه خوفا علی نفسه.

وقد فعلوا ذلک فی من وعن ولدن وقط وقد إبقاء علیها من أن تزیل الکسره سکونها وأما قوله :

قدنی من نصر الخبیبین قدی (1)

ص: 178


1- تمامه. لیس الامام بالشحیح الملحد. قال الجوهری وهو لحمید بن الأرقط ونسبه ابن یعیش فی شرح المفصل لأبی بحدله. والصحیح انه لحمید یذکر لعبد الملک بن مروان تقاعده عن نصره عبد الله بن الزبیر. اللغه قدنی بمعنی حسبی. والخبیبین قیل انه تثنیه خبیب. وقیل انه جمع له. وعلی الوجه الأول قیل ان المراد به عبد الله بن الزبیر وابنه خبیب ، وقیل المراد عبد الله واخوه مصعب. وعلی الوجه الثانی فالمراد عبد الله ومن کان علی رأیه. ورد البطلیوس فی شرح الکامل روایه التثنیه وقال إن حمیدا الأرقط قال ذلک فی حصار طارق ومصعب مات قبل ذلک بسنین اه وهذا لا یصلح منعا لاحتمال أن یکون المراد بالخبیبین عبد الله وابنه خبیبا لا أخاه مصعبا. والشحیح البخیل. والملحد الجائر المائل عن طریق الحق الظالم فی الحرم. الاعراب قدنی فی محل رفع علی أنه مبتدأ ومن نصر خبر ونصر مضاف إلی الخبیبین إضافه المصدر إلی مفعوله أی حسبی من نصری إیاهما. وقدی تأکید للأول. والامام اسم لیس. وبالشحیح خبرها. والباء زائده. والملحد صفه امام (والشاهد فیه) فی قوله قدی حیث اضیف قد إلی یاء المتکلم بلا نون الوقایه تشبیها له بحسبی. وفی الصحاح قدک بمعنی حسبک فهو اسم تقول قدی وقدنی أیضا بالنون علی غیر قیاس لأن هذه النون إنما تزاد فی الأفعال وقایه لها مثل شتمنی وضربنی ثم أنشد هذا البیت.

فقال سیبویه لما اضطر شبهه بحسبی وعن بعض العرب منی وعنی وهو شاذ ولم یفعلوه فی علیّ ولدیّ لأمنتهم الکسره فیها.

ص: 179

الفصل الثانی : أسماء الإشاره
تعدادها

ذا للمذکر ، ولمثناه ذان فی الرفع وذین فی النصب والجر ، ویجیء ذان فیهما فی بعض اللغات ومنه (إِنْ هذانِ لَساحِرانِ). وتا وتی وته وذه بالوصل وبالسکون. وذی بالمؤنث ولمثناه تان وتین ، ولم یثن من لغاته إلا تا وحدها. ولجمعها جمیعا أولا بالقصر والمدّ ، مستویا فی ذلک أولو العقل وغیرهم. قال جریر :

ذمّ المنازل بعد منزله اللوی

والعیش بعد أولئک الأیام (1)

ص: 180


1- هو له من قصیده بهجو بها الفرزدق أولها : سرت الهموم فبتن غیر نیام وأخو الهموم یروم کل مرام اللغه المنازل جمع منزل أو منزله کالمساجد والمحامد واللوی موضع. الاعراب ذم فعل أمر وفاعله ضمیر المخاطب. قال ابن هشام الأرجح فیه کسر المیم الذی هو واجب عند فک الادغام علی لغه الحجاز ودونه الفتح للتخفیف وهو لغه بنی أسد والضم ضعیف. ووجهه اراده الاتباع. والمنازل مفعول. وبعد نصب علی الظرفیه. ومنزله جر بالاضافه إلیه. واللوی فی محل جر بالاضافه إلی منزله. والعیش عطف علی المنازل. والأیام صفه لاسم الاشاره أو عطف بیان. (والشاهد فیه) ان أولاء یشار به إلی الجمع عاقلا کان أو غیره ویروی الأقوام بدل الأیام وعلی هذه الروایه فلا شاهد فیه وزعم بعضهم أن هذه الروایه هی الصحیحه.
تلحقها کاف الخطاب

ویلحق کاف الخطاب بأواخرها فیقال ذاک وذانک بتخفیف النون وتشدیدها ، قال تعالی : (فَذانِکَ بُرْهانانِ مِنْ رَبِّکَ ،) وذینک وتاک وتیک وذیک وتانک وتینک وأولاک وأولئک ویتصرف مع المخاطب فی أحواله من التذکیر والتأنیث والتثنیه والجمع ، قال تعالی : (کَذلِکَ قالَ رَبُّکَ) وقال : (ذلِکُما مِمَّا عَلَّمَنِی رَبِّی ،) وقال : (ذلِکُمُ اللهُ رَبُّکُمْ) وقال : (فَذلِکُنَّ الَّذِی لُمْتُنَّنِی فِیهِ).

الفرق بینهما

وقولهم ذلک هو ذاک زیدت فیه اللام. وفرّق بین ذا وذاک وذلک فقیل الأول للقریب والثانی للمتوسط والثالث للبعید. وعن المبرّد أن ذانّک مشدده تثنیه ذلک ، ومثل ذلک فی المؤنث تلک وتالک ، وهذه قلیله.

تسبقها ها التنبیه

وتدخل ها التی للتنبیه علی أوائلها فیقال هذا وها ذاک وهذان وهاتا وهاتی وهذی وهاتیک وهؤلاء.

ومن ذلک قولهم إذا أشاروا إلی القریب من الأمکنه هنا وإلی البعید هنّا. وقد حکی فیه الکسر. وثمّ. وتلحق کاف الخطاب وحرف التنبیه بهنا وهنّا فیقال هنالک کما یقال ذلک.

ص: 181

الفصل الثالث : الموصولات
تعدادها

الذی للمذکر ومن العرب من یشدد یاءه. واللذان لمثناه ومن العرب من یشدد نونه واللذین. وفی بعض اللغات اللذون لجمعه. والأولی واللاؤن فی الرفع. واللائین فی الجر والنصب. والتی لمؤنثه. واللتان لمثناه.

واللاتی واللات واللائی واللاء واللای واللواتی لجمعه. واللام بمعنی الذی فی قولهم الضارب أباه زید أی الذی ضرب أباه. وما ومن فی قولک عرفت ما عرفته ومن عرفته. وأیهم فی قولک أضرب أیهم فی الدار. وذو الطائیه الکائنه بمعنی الذی فی قول عارق :

لأنتحین للعظم ذو أنا عارقه (1)

ص: 182


1- صدره. لئن لم تغیر بعض ما قد صنعتم. وهو لعارق الطائی وعارق لقب غلب علیه وانما لقب به لقوله فی هذا البیت. ذو أنا عارقه. واسمه قیس بن جروه. اللغه أنتحین أقصدن. وذو بمعنی الذی. والعرق أخذ اللحم عن العظم بالسکین ویروی لانتحین العظم بنون التوکید الثقیله. الاعراب لئن اللام موطئه للقسم فی البیت قبله وهو : حلفت بهدی مشعر بکراته تخب بصحراء الغبیط درادقه وتغیر فعل مضارع مجزوم بلم. وفاعله ضمیر المخاطب. وبعض مفعوله. وما موصوله. وصنعتم جمله من الفعل والفاعل صلته. والموصول وصلته فی محل جر باضافه بعض إلیه. وقوله لانتحین جواب القسم. وانتحین فعل مضارع فاعله ضمیر المتکلم. والعظم متعلق به. وذو اسم موصول بمعنی الذی. وأنا عارقه جمله ابتدائیه صله الموصول. والموصول مع صلته صفه عظم. (والشاهد فیه) أن ذو بمعنی الذی (والمعنی) ان لم تغیر بعض صنعک لأقصدن فی مقابلته کسر العظم الذی صرت اعرقه جعل شکواه کالعرق وجعل ما بعده ان لم یغیر معاملته تأثیرا فی العظم نفسه وهذا علی سبیل التهدید.

وذا فی قولک ما ذا صنعت بمعنی أی شیء الذی صنعته؟

صله الوصل والراجع

والموصول ما لا بدله فی تمامه إسما من جمله تردفه من الجمل التی تقع صفات ، ومن ضمیر فیها یرجع إلیه. وتسمی هذه الجمله صله ، ویسمیها سیبویه الحشو. وذلک قولک الذی أبوه منطلق زید ، وجاءنی من عهده عمرو. واسم الفاعل فی الضارب فی معنی الفعل وهو مع المرفوع به جمله واقعه صله للام ویرجع الذکر منها إلیه کما یرجع إلی الذی. وقد یحذف الراجع کما ذکرنا. وسمع الخلیل عربیا یقول ما أنا بالذی قائل لک شیئا. وقریء (تماما علی الذی أحسن) بحذف شطر الجمله. وقد جاءت التی فی قولهم بعد اللّتیّا والتی محذوفه الصله بأسرها. والمعنی بعد الخطه التی من فظاعه شأنها کیت وکیت. وإنما حذفوا لیوهموا أنها بلغت من الشده مبلغا تقاصرت العباره عن کنهه.

تخفیف الموصول

والذی وضع وصله إلی وصف المعارف بالجمل وحق الجمله التی یوصل بها أن تکون معلومه للمخاطب کقولک هذا الذی قدم من الحضره لمن بلغه ذلک. ولا ستطالتهم إیاه بصلته مع کثره الإستعمال خففوه من غیر وجه فقالوا أللّذ بحذف الیاء ثم اللّذ بحذف الحرکه ، ثم حذفوه رأسا واجتزؤا عنه بالحرف الملتبس به وهو لام التعریف. وقد فعلوا مثل ذلک بمؤنثه فقالوا أللت وأللّت والضاربته هند أی التی ضربته هند. وقد حذفوا النون من مثناه

ص: 183

ومجموعه قال الأخطل :

أبنی کلیب إن عمی اللذا

قتلا الملوک وفککا الأغلالا (1)

وقال :

وإن الذی حانت بفلج دماؤهم (2)

ص: 184


1- نسبه هنا إلی الأخطل ونسبه غیر واحد إلی الفرزدق. قال العینی وممن نسبه إلی الفرزدق الزمخشری ولعل ذلک کان فی غیر هذا المؤلف والصحیح الأول فان رواه الأخبار اتفقوا علی ان عمیه اللذین افتخر بهما وقال انهما. قتلا الملوکا وفککا الأغلالا. علی الاختلاف فیهما هما من بنی تغلب وتغلب قوم الأخطل لا قوم الفرزدق. اللغه بنو کلیب قوم جریر. وعماه الذین افتخر بهما هما عمرو بن کلثوم قاتل عمرو ابن هند ، وعصم بن النعمان قاتل شرحبیل بن عمرو. وقال ابن قتیبه فی کتاب الشعر والشعراء یعنی بعمیه عمرا ومره ابنی کلثوم. والأغلال القیود واحدها غل. الاعراب أبنی الهمزه للنداء وبنی منادی منصوب لأنه مضاف إلی کلیب وعمی اسم إن وأصله عمین لی فلما أضیف إلی یاء المتکلم سقطت النون للاضافه. واللذا اسم موصول وقوله قتلا الملوک فعل وفاعل ومفعول. والجمله خبر أن. وقوله وفککا الأغلالا عطف علی قتلا الملوک. (والشاهد فیه) ان اللذا حذفت منه النون تخفیفا إذ أصله اللذان وهو لغه بنی الحارث وبعض بنی ربیعه. (والمعنی) یا بنی کلیب إنکم لن تستطیعوا هجوی فان عمی اللذان قتلا الملوک وأطلقا الأسری فمن أین لکم أن تنالوا نسبی بطعن.
2- تمامه. هم القوم کل القوم یا أم خالد. عزاه الجاحظ فی البیان والتبیین والآمدی فی المؤتلف والمختلف والحلوانی فی کتاب أسماء الشعراء المنسوبین إلی أمهم للأشهب بن رمیله. إلا أن الجاحظ أنشده بلفظه. إن الذی. بإسقاط الواو والآمدی بلفظ. فإن الذی. والحلوانی بلفظ. ان التی حارت. وعزاه أبو تمام فی کتاب مختار أشعار القبائل لحریث بن مخفض بلفظ. فان الأولی حانت. اللغه حانت دماؤهم أی ذهبت هدرا لم یؤخذ لهم بدیه ولا قصاص. وفلج موضع فی طریق البصره إلی مکه من بلاد مازن منه إلی مکه أربع وعشرون مرحله. الاعراب ان حرف توکید ونصب. والذی اسم موصول. وحانت دماؤهم فعل وفاعل صله الموصول. والمجموع اسم ان. وبفلج متعلق بحالت. وهم مبتدأ. والقوم خبره. وکل القوم صفه للقوم تأکید له لأجل المدح. وقوله یا أم خالد منادی مضاف منصوب. (والشاهد) فی قوله وان الذی حیث حذف الشاعر النون من الذین إذ أصله الذین فحذفت النون للتخفیف وذلک لغه هذیل. وهذا علی روایه الجاحظ والآمدی فأما علی روایه الحلوانی وأبی تمام فلا شاهد فیه. (والمعنی) ان الذین هلکوا بهذا الموضع هم القوم والرجال الکاملون فاعلمی ذلک وابکی علیهم یا أم خالد. ولم یرد بأم خالد إمرأه بعینها وانما هو علی عاده العرب من مخاطبه النساء بمثل هذا لحثهن علی البکاء.

وقال تعالی : (وَخُضْتُمْ کَالَّذِی خاضُوا).

الذی أوسع استعمالا من اللام

ومجال الذی فی باب الأخبار أوسع من مجال اللام التی بمعناه حیث دخل فی الجملتین الأسمیه والفعلیه جمیعا ، ولم یکن للام مدخل إلا فی الفعلیه ، وذلک قولک إذا أخبرت عن زید فی قام زید وزید منطلق : الذی قام زید ، والذی هو منطلق زید ، والقائم زید. ولا تقول الهو منطلق زید.

والإخبار عن کل اسم فی جمله سائغ إلا إذا منع مانع. وطریقه الإخبار أن تصدر الجمله بالموصول وتزحلق الإسم إلی عجزها واضعا مکانه ضمیرا عائدا إلی الموصول. بیانه أنک تقول فی الإخبار عن زید فی زید منطلق : الذی هو منطلق زید. وعن منطلق الذی هو زید! هو منطلق. وعن خالد فی قام غلام خالد : الذی قام غلامه خالد أو القائم غلامه خالد. وعن اسمک فی ضربت زیدا : الذی ضرب زیدا أنا أو الضارب زیدا أنا. وعن الذباب فی یطیر الذباب فیغضب زید : الذی یطیر فیغضب زید الذباب أو الطائر فیغضب زید الذباب. وعن زید الذی یطیر فیغضب زید أو الطائر فیغضب زید. ومما امتنع فیه الإخبار ضمیر الشأن لاستحقاقه أول الکلام ، والضمیر فی منطلق فی زید منطلق ، والهاء فی زید ضربته. ومنه فی السمن منوان منه بدرهم ، لأنها إذا عادت إلی الموصول بقی المبتدأ بلا عائد. والمصدر والحال فی نحو ضربی زیدا قائما ، لأنک لو قلت الذی هو زیدا قائما ضربی أعملت الضمیر ، ولو قلت الذی ضربی زیدا إیاه قائم أضمرت الحال ، والحال نکره أبدا والإضمار إنما یسوغ فیما یسوغ تعریفه.

ص: 185

ما

وما إذا کانت إسما علی أربعه أوجه موصوله کما ذکر. وموصوفه کقوله :

ربما تکره النفوس من الأم

- ر له فرجه کحلّ العقال (1)

ونکره فی معنی شیء من غیر صله ولا صفه کقوله تعالی : (فَنِعِمَّا هِیَ) وقولهم فی التعجب ما أحسن زیدا. ومضمنه معنی حرف الإستفهام أو الجزاء کقوله تعالی : (وَما تِلْکَ بِیَمِینِکَ یا مُوسی ، وَما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ). وهی فی وجوهها مبهمه تقع علی کل شیء. تقول لشبح رفع لک من بعید لا تشعر به ما ذاک ، فإذا شعرت أنه إنسان قلت من هو. وقد جاء سبحان ما سخرکن لنا ، وسبحان ما سبح الرعد بحمده.

قلب ألف ما وحذفه

ویصیب ألفها القلب والحذف. فالقلب فی الإستفهامیه جاء فی حدیث أبی ذؤیب : قدمت المدینه ولأهلها ضجیج بالبکاء کضجیج الحجیج أهلّوا بالإحرام فقلت مه؟ فقیل هلک رسول الله علیه الصلاه والسّلام. والجزائیه وذلک عند إلحاق ما المزیده بآخرها کقوله تعالی : (مَهْما تَأْتِنا بِهِ مِنْ آیَهٍ.)

والحذف فی الإستفهامیه عند إدخال حرف الجر علیها وذلک قولهم فیم وبم

ص: 186


1- نسبه بعضهم لامیه بن أبی الصلت. ونسبه فی الحماسه البصریه لحنیف بن عمیر الیشکری وقبله : صبر النفس عند کل ملم ان فی الصبر حیله المحتال اللغه الفرجه بالفتح الانفراج والخروج من ضیق العسر إلی فضاء الیسر والفرجه بالضم ما یری فی الحائط ونحوه. والعقال الحبل الذی یعقل به البعیر. الاعراب رب حرف جر. وما نکره موصوفه بمعنی شیء. وتکره النفوس جمله فعلیه صفه ما. ومن الأمر صفه ثانیه. وله فرجه جمله ابتدائیه صفه ثالثه. (والشاهد فیه) مجیء ما فی ربما نکره موصوفه (والمعنی) رب أمر من الأمور تکرهه النفس وتضیق ذرعا به له انفراج سهل سریع کحل العقال.

وعمّ ولم وحتّام والام وعلام.

من

ومن کما فی أوجهها ، إلا فی وقوعها غیر موصوله ولا موصوفه. وهی تختص بأولی العلم. وتوقع علی الواحد والإثنین والجمع والمذکر والمؤنث. ولفظها مذکر والحمل علیه هو الکثیر. وقد یحمل علی المعنی.

وقریء قوله تعالی : (وَمَنْ یَقْنُتْ مِنْکُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صالِحاً) بتذکیر الأول وتأنیث الثانی. وقال تعالی : (وَمِنْهُمْ مَنْ یَسْتَمِعُونَ إِلَیْکَ) وقال الفرزدق :

نکن مثل من یا ذئب یصطحبان (1)

وإذا استفهم بها الواقف عن نکره قابل حرکته فی لفظ الذاکر من حروف المد بما یجانسها. تقول إذا قال جاءنی منو ، وإذا قال رأیت رجلا منا ، وإذا قال مررت برجل منی ، وفی التثنیه منان ومنین ، وفی الجمع منون ومنین ، وفی المؤنث منه ومنتان ومنتین ومنات. والنون والتاء ساکنتان. وأما الواصل فیقول فی هذا کله من یا فتی بغیر علامه وقد ارتکب

ص: 187


1- صدره. تعش فان عاهدتنی لا تخوننی. وکان الفرزدق خرج فی بعض أسفاره فنزل لیله لیتعشی ، فطاف به ذئب فرمی إلیه بربع شاه کانت معه فأکله ، ثم ألقی إلیه الربع الآخر فشبع وتبختر. فأنشد الفرزدق قصیده یذکر فیها ذلک منها هذا البیت وأولها : وأطلس عسال وما کان صاحبا دعوت لناری موهنا فأتانی اللغه تعش أمر من تعشی یتعشی إذا أکل آخر النهار. ورواه سیبویه فی کتابه تعال. الاعراب تعش فعل أمر فاعله ضمیر المخاطب. وان حرف شرط جازم وعاهدتنی فعل ماض وفاعل هو ضمیر یعود إلی الذئب ومفعول هو الیاء. والجمله فعل الشرط. وقوله لا تخوننی قیل انه جواب الشرط. والوجه أن جواب الشرط هو قوله تکن مثل من یا ذئب. ولا تخوننی مرتبط بعاهدتنی ، أی ان عاهدتنی علی أن لا تخوننی. ومثل اسم تکن. ومن موصوله فی محل جر بالاضافه. ویصطحبان صله الموصول. (والشاهد فیه) انه راعی معنی من فقال یصطحبان بالثنیه وإلا فلفظه مفرد (والمعنی) انک إن عاهدتنی أن لا تخوننی أکون أنا وأنت کالشخصین یصطحبان فیکون کل واحد منهما للآخر ناصرا ومعینا.

من قال :

أتوا ناری فقلت مون أنتم (1)

شذوذین إلحاق العلامه فی الدرج وتحریک النون التی من حقها أن تکون ساکنه ، لأن من مبنی علی السکون. ومنهم من لا یزید إذا وقف علی الأحرف الثلاثه وحدّ أو ثنّی أم أنّث أم جمع. وأما المعرفه فمذهب أهل

ص: 188


1- تمامه. فقالوا الجن قلت عموا ظلاما. قد عزاه ابن الاعرابی فی نوادره لشمیر بن الحارث الضبی مصغر شمر فی أبیات أربعه وقال أبو الحسن شارحه سمیر المذکور بالسین المهمله. قال ابن السید فی شرح أبیات الجمل للزجاجی ذکر أبو القاسم الزجاج ان الناس یغلطون فی هذا الشعر فیروونه عموا صباحا. واستدل علی ذلک بما فی نوادر أبی زید. وأقول ان الشعر الذی أنکره نسبه بعض العلماء إلی جذع بن سنان الغسانی فی حکایه طویله زعم انها جرت له مع الجن وهو : أتوا ناری فقلت منون أنتم فقالوا الجن قلت عموا صباحا فی أبیات کثیره استوفاها المحقق البغدادی فی شرح شواهد الرضی. اللغه عموا ظلاما کلمه تحیه. وانما قال لهم عموا ظلاما لأنهم جن وانتشارهم باللیل فناسب أن یذکر الظلام کما یقال لبنی آدم إذا أصبحوا عموا صباحا ومعنی عموا أنعموا یقال عم صباحا بکسر العین وفتحها ویقال عم یعم من باب ومق یمق وذهب قوم إلی ان یعم محذوفه ینعم قالوا إذا قیل عم بفتح العین فهو محذوف من أنعم المفتوح وإذا قیل عم بالکسر فهو محذوف من ینعم المکسور العین. الاعراب أتوا فعل وفاعل. وناری مفعوله. فقلت الفاء عاطفه لقلت علی أتوا. قال الأدیب البغدادی عطف مفصل علی مجمل کما فی قوله تعالی : (فَأَزَلَّهُمَا الشَّیْطانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما) أقول ولیس بسدید فان القول یباین الاتیان بخلاف الاخراج من الجنه فانه لا یباین الاستزلال بل هو نوع منه. وقلت فعل وفاعل. ومنون مبتدأ وأنتم خبره أو بالعکس. والجمله فی محل نصب بالقول. وقوله فقالوا جمله من الفعل والفاعل عطف علی جمله فقلت. والجن خبر مبتدأ أی نحن والجمله فی محل نصب بالقول. وقلت فعل وفاعل. وعموا فعل أمر فاعله ضمیر المخاطبین. وظلاما ظرف أی انعموا فی ظلامکم. وقال ابن الحاجب ظلاما تمییز أی نعم ظلامکم ولا یجوز أن یکون ظرفا إذ لیس المراد انهم نعموا فی ظلام أو صباح وانما المراد انه نعم ظلامهم وصباحهم. والجمله فی محل نصب بالقول. (والشاهد) فی قوله منون فان فیه شذوذین زیاده الواو والنون فی الدرج الثانی تحریک النون وهی متحرکه. قال ابن الناظم وفیه شذوذ آخر وهو انه حکی مقدرا غیر مذکور اه وربما کان معنی کلامه ان الشاعر لم یر الجن ولم یجر له معهم حدیث فیکون قوله. أتوا ناری فقلت منون أنتم. کلاما مبتدأ لا حکایه لقول سابق.

الحجاز فیه إذا کان علما أن یحکیه المستفهم کما نطق به فیقول لمن قال جاءنی زیدا. من زیدا؟ ولمن قال مررت بزید : من زید؟ وإذا کان غیر علم رفع لا غیر ، تقول لمن قال رأیت الرجل : من الرجل؟ ومذهب بنی تمیم أن یرفعوا فی المعرفه البته. وإذا استفهم عن صفه العلم إذا قال جاءنی زید. المنی؟ أی القرشی أم الثقفی ، والمنیّان والمنیّون.

أی

وأی کمن فی وجوهها تقول مستفهما أیهم حضر؟ ومجازیا أیهم یأتنی أکرمه ، وواصلا أضرب أیهم أفضل ، وواصفا یا أیها الرجل. وهی عند سیبویه مبنیه علی الضم إذا وقعت صلتها محذوفه الصدر کما وقعت فی قوله تعالی : (ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ کُلِّ شِیعَهٍ أَیُّهُمْ أَشَدُّ) وأنشد أبو عمر الشیبانی فی کتاب الحروف :

إذا ما أتیت بنی عامر

فسلم علی أیّهم أفضل (1)

فإذا أکملت فالنصب کقولم عرفت أیّهم هو فی الدار وقریء أیّهم أشد.

وإذا استفهم بها عن نکره فی وصل قیل لمن یقول جاءنی رجل : أی؟

بالرفع ، ولمن یقول رأیت رجلا : أیا؟ ولمن یقول مررت برجل : أی؟ وفی التثنیه والجمع فی الأحوال الثلاث أیّان وأیون وأیّین وأیّین. وفی المؤنث أیه وأیات. وأما فی الوقف فإسقاط التنوین وتسکین النون. ومحله الرفع علی الإبتداء فی هذه الأحوال کلها وما فی لفظه من الرفع والنصب

ص: 189


1- هو لعمان بن عله بن مره أحد بنی مره بن عباد. الاعراب إذا ظرف. وما زائده. ولقیت فعل وفاعل. وبنی مالک کلام اضافی مفعول لقیت. وقوله فسلم الفاء واقعه فی جواب إذا وسلم فعل أمر فاعله ضمیر المخاطب. وأیهم مبنی علی الضم فی محل جر بعلی ویجوز فیه الاعراب کما أشار إلیه ابن مالک بقوله (وبعضهم اعرب مطلقا) وأفضل خبر مبتدأ محذوف أی هو أفضل. والجمله صله أی (والشاهد) فی أیهم حیث بنی علی الضم لاضافته وحذف صدر صلته أی هو أفضل.

والجر حکایه وکذلک قولک من زید ومن زیدا ومن زید من والأسم بعده مرفوع المحل مبتدأ وخبرا. ویجوز إفراده علی کل حال وأن یقال أیا لمن قال رأیت رجلین أو امرأتین أو رجالا أو نساء ، ویقال فی المعرفه إذا قال رأیت عبد الله أی عبد الله لا غیر.

ولم یثبت سیبویه ذا بمعنی الذی إلا فی قولهم ما ذا وقد أثبته الکوفیون وأنشدوا :

عدس ما لعباد علیک إماره

أمنت وهذا تحملین طلیق (1)

أی والذی تحملینه طلیق. وهذا شاذ عند البصریین. وذکر سیبویه فی ماذا صنعت بالرفع أحدهما أن یکون بمعنی أی شیء الذی صنعته وجوابه حسن بالرفع وأنشد للبید :

ألا تسألان المرء ما ذا یحاول

أنحب فیقضی أم ضلال وباطل (2)

ص: 190


1- هو لیزید بن ربیعه بن مفرغ الحمیری من أبیات یخاطب بها بغلته هو أولها. وکان یزید هذا قد صحب عباد بن زیاد ثم هجاه فأخذه عبید الله بن زیاد وأرسله إلی سجستان إلی أخیه عباد فاعتقله. ثم ان قوما من أهل الیمن دخلوا علی معاویه بن أبی سفیان رضی الله عنه وکلموه فی شأنه فأرسل إلی ابن عباد رسولا وامر الرسول أن یبدأ بالسجن فیطلق سراح إبن مفرغ قبل أن یعلم عباد بذلک فیغتاله. ففعل ذلک فلما خرج من السجن قربت إلیه بغله من بغال البرید لیرکبها فنفرت منه فقال هذه الأبیات. اللغه عدس زجر للبغال وربما سمی به البغل. واماره أی أمر وحکم. وطلیق بمعنی مطلق. الاعراب عدس منادی بحرف نداء محذوف أی یا عدس وهو مبنی علی السکون لأنه فی الأصل حکایه صوت. وما نافیه ولعباد خبر مقدم. وإماره مبتدأ مؤخر. ونجوت فعل وفاعل. وهذا موصول بمعنی الذی. وتحملین فعل مضارع مرفوع بثبوت النون فاعله ضمیر المخاطبه ومجموع الموصول مع صلته مبتدأ. وطلیق خبره (والشاهد) فی قوله وهذا حیث جاء بمعنی الذی علی رأی الکوفیین. وأما البصریون فیقولون هذا اسم اشاره وتحملین حال من ضمیر الخبر والتقدیر هذا طلیق محمولا.
2- اللغه تسألان خطاب للأثنین والمراد به واحد علی عاده العرب من خطاب الواحد بلفظ الاثنین. ویحاول أی یرید یقال حاولت الشیء إذا أردته وقصدت إلیه. والنحب النذر. الاعراب ألا أداه استفهام یقصد بها تنبیه السامع علی ما یلقی الیه من الخطاب. وتسألان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والألف فاعله. والمرء مفعوله. وما إسم استفهام مبتدأ. وذا خبره أو بالعکس. وذا موصول بمعنی الذی ویحاول جمله من الفعل والفاعل صله الموصول. وقوله أنحب بدل من قوله ما ذا یحاول بدل تفصیل. ویجوز انتصاب أنحب علی أن یکون ما معمولا لقوله یحاول. وتکون ذا زائده. ویکون أنحبا بدل من قوله ما ذا فحینئذ ینتصب لأنه بدل من المنصوب. وقوله فیقضی جمله فعلیه فی محل رفع علی انها أنحب ویجوز أن تکون فی محل نصب علی تقدیر انتصاب أنحب. وقوله أم ضلال عطف علی أنحب وباطل عطف علی ضلال (والشاهد) فی ما ذا فان ذا فیه بمعنی الذی. والجمله بعدها صلتها وذلک لأنه تقدمها استفهام وهذا بالاتفاق. (والمعنی) الا تسألان المرء بطلبه هذه الدنیا وحرصه فی الحصول علیها أنذر أوجبه علی نفسه أم ضلال وباطل.

والثانی أن یکون ما ذا کما هو بمنزله اسم واحد کأنه قیل أی شیء صنعت وجوابه بالنصب وقریء قوله تعالی : (ما ذا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ) بالرفع والنصب.

ص: 191

الفصل الرابع : أسماء الأفعال والأصوات
أسماء الأفعال التی للامر

هی علی ضربین ضرب لتسمیه الأوامر وضرب لتسمیه الأخبار.

والغلبه للأول وهو ینقسم إلی متعد للمأمور وغیر متعد له. فالمعتدی نحو قولک رویدا زیدا أی أروده وأمهله. ویقال تید زیدا بمعنی روید. وهلم زیدا أی قربه وأحضره. وهات الشیء أی أعطنیه. قال تعالی : (قُلْ هاتُوا بُرْهانَکُمْ). وها زیدا أی خذه. وحیّهل الثرید أی إئته. وبله زیدا أی دعه. وتراکها ومناعها أی اترکها وامنعها. وعلیک زیدا أی الزمه. وعلیّ زیدا أی أولنیه. (وغیر المتعدی) نحو قولک صه أی اسکت. ومه أی اکفف. وایه أی حدث. وهیت وهل أی اسرع. وهیّک وهیک وهیا أی اسرع فیما أنت فیه. قال :

فقد دجا اللیل فهیا هیا (1)

ص: 192


1- هو من رجز لابن میاده وقبله : لتقربن قربا جلذیا ما دام فیهن فصیل حیا اللغه القرب القرب من الورود بعد سیر إلیه ولیله القرب التی ترد الإبل فی صبیحتها الماء. جلذیا بجیم مضمومه وذال معجمه مکسوره بینهما لام ساکنه أی شدیدا. قال ابن سیده زعم الفارسی انه یجوز أن یکون صفه للقرب وأن یکون إسما للناقه علی انه ترخیم جلذیه مسمی بها أو جلذیه صفه. وقال ابن یعیش سریعا فجعله صفه للسیر المفهوم من لتقربن والفصیل ولد الناقه وهیا بمعنی الاستحثاث علی السیر ودجا اللیل أی أظلم. الاعراب قد حرف تحقیق ودجی فعل ماض واللیل فاعله. وهیا فعل أمر بمعنی أسرعی. وهیا الثانی تأکید لفظی له (والشاهد فیه) مجیء هیا بمعنی الأمر (والمعنی) أن الشاعر یخاطب ناقته یقول لتردن الماء بعد سیرک إلیه سیرا سریعا ما دام فی الأبل فصیل حیا وقد دجی اللیل فاسرعی فی السیر لتردیه قبل أن یحول الظلام بینک وبینه.

ونزال أی انزل. وقدک وقطک أی اکتف وانته. وإلیک أی تنح ، وسمع أبو الخطاب من یقال له إلیک فیقول إلیّ کأنه قیل له تنح فقال أتنحی.

ودع أی انتعش ، یقال دعا لک ودعدعا. وأمین وآمین استجب.

أسماء الأفعال التی للماضی والمضارع
اشاره

(وأسماء الأخبار) نحو هیهات ذاک أی بعد. وشتان زید وعمر أی افترقا وتباینا.

وسرعان ذا إهاله أی سرع. ووشکان ذا خروجا. أی وشک. وأف بمعنی أتضجر.

واوّه بمعنی أتوجع.

روید

فی روید أربعه أوجه هو فی أحدها مبنی وهو إذا کان إسما للفعل ، وعن بعض العرب : والله لو أردت الدراهم لأعطیتک روید ما الشعر. وهو فیما عداه معرب وذلک أن تقع صفه. کقولک ساروا سیرا رویدا ووضعه وضعا رویدا ، وکقولک للرجل یعالج شیئا رویدا أی علاجا رویدا ، وحالا کقولک ساروا رویدا ، ومصدرا فی معنی إرواد مضافا کقولک روید زید. وسمع من بعض العرب روید نفسه جعله مصدرا کضرب الرقاب.

هلم : مرکبه من حرف التنبیه مع لم محذوفه منها ألفها عند أصحابنا ، وعند الکوفیین من هل مع أم محذوفه همزتها. والحجازیون فیها علی لفظ واحد فی التثنیه والجمع والتذکیر والتأنیث. وبنو تمیم یقولون هلما هلموا هلمی هلممن. وهی علی وجهین متعدیه کهات ، وغیر متعدیه بمعنی تعال وأقبل. قال تعالی : (قُلْ هَلُمَّ شُهَداءَکُمُ) وقال : (هَلُمَّ إِلَیْنا) وحکی الأصمعی أن الرجل یقال له فیقول لا أهلمّ :

ص: 193

ها

ها بمعنی خذ ، فتلحق الکاف فیقال هاک ، وتصرف مع المخاطب فی أحواله. وتوضع الهمزه موضع الکاف فیقال هاء وتصرف تصریفها. ویجمع بینهما فیقال هاءک بإقرار الهمزه علی الفتح وتصریف الکاف. ومنهم من یقول هاء کرام ویصرفه تصریفه ومنهم من یقول هاء بوزن هب ویصرفه تصریفه.

حیهل

حیهل مرکب من حی وهل مبنی علی الفتح. ویقال حیهلا بالتنوین وحیهلا بالألف ، ذکر هذه اللغات سیبویه وزاد غیره حیّهل وحیهلا. وقد جاء معدی بنفسه وبالباء وبإلی وبعلی. وفی الحدیث إذا ذکر الصالحون فحیهلا بعمر. وقال :

بحیهلا یزجون کلّ مطیه

أمام المطایا سیرها المتقاذف (1)

ص: 194


1- البیت نسبه سیبویه فی کتابه إلی النابغه الجعدی وتبعه علی ذلک خدمه کنابه ونسبه بعض شراح أبیات المفصل إلی مزاحم بن الحارث العقیلی فی أبیات منها : وقالوا تعرفها المنازل من منی وما کل من وافی منی أنا عارف اللغه حیهلا اسم فعل أمر بمعنی اسرع. ویزجون یسوقون والاسم منه الازجاء. والمطیه الدابه لأنها تمطو فی السیر أی تمتد أو لأنها تمتطی أی ترکب والتقاذف الترامی فی السیر. الاعراب بحیهلا جار ومجرور قصد به لفظه لحکایته متعلق بیزجون. ویزجون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. والواو فاعله. وکل مفعوله. ومطیه جر بالاضافه إلیه. وأمام نصب علی الظرفیه. والمطایا جر بالاضافه إلیه. والظرف مع متعلقه فی محل جر صفه مطیه. وقوله سیرها المتقاذف جمله من مبتدأ وخبر. قال الأدیب البغدادی وأجود من هذا أن یکون سیرها فاعل الظرف لاعتماده علی الموصوف. والمتقاذف صفه سیر. (والشاهد فیه) أن حیهلا بلا تنوین محکی أرید به لفظه (والمعنی) انهم مسرعون فی السیر فهم یسوقون المطایا بهذا الصوت لتسرع فی سیرها وقال امام المطایا لأنها إذا سبقت الأولی فما بعدها أولی.

وقال الآخر :

وهیّج الحیّ من دار فظلّ لهم

یوم کثیر تنادیه وحیهله (1)

ویستعمل حی وحده بمعنی أقبل ، ومنه قول المؤذن حی علی الصلاه ، وهلا وحده. قال :

ألا أبلغا لیلی وقولا لها هلا (2)

ص: 195


1- ذکر سیبویه انه لرجل من بنی بکر بن کلاب ولم یسمعه. وقال غیره انه لرجل من بجبیله. اللغه هیج بمعنی أثار والحی القبیله. ودار معرفه لا تدخله الألف واللام. اسم واد بقرب هجر. ویروی بدله من کلب. وظل بمعنی استمر. والتنادی تفاعل من تنادی القوم إذا دعی بعضهم بعضا. الاعراب هیج فعل ماض فاعله ضمیر یعود إلی الجیش. والحی مفعوله. وظل فعل ماض. ویوم فاعله. وکثیر صفه یوم. وتنادیه فاعل کثیر. وحیهله عطف علی تنادیه (والشاهد) فی قوله حیهله فانه اعربه بالرفع لأنه جعله وان کان مرکبا من شیئین إسما للصوت بمنزله معد یکرب فی وقوعه اسما للشخص (والمعنی) أن الحی سمع حرکه الجیش وخاف منه فانتقل عن المحل وبادر بالانتقال قبل لحاقه.
2- تمامه. فقد رکبت أمرا أغر محجلا. وهو للنابغه الجعدی من أبیات یهجو بها لیلی الأخیلیه وکانت بینهما مهاجاه. اللغه أبلغا یروی حییا لیلی أی أبلغاها تحیتی علی طریق الهزء والسخریه. وهلا من حیهلا تأتی بمعنی اسرع وبمعنی اسکن. قال ابن الأثیر فی نهایته فی شرح حیهلا من حدیث ابن مسعود إذا ذکر الصالحون فحیهلا بعمر قال أی أقبل به وأسرع وهی کلمتان جعلتا کلمه واحده فحی بمعنی أقبل وهلا بمعنی أسرع وقیل بمعنی اسکن عند ذکره حتی تنقضی فضائله اه وقوله فقد رکبت أمرا أغر محجلا أی رکبت بسبب التعرض لمهاجاتی أمرا واضحا ظاهرا لا یخفی. وأنشده ابن قتیبه فی کتاب الشعر والشعراء. فقد رکبت أیرا أغر محجلا. وهو تصحیف من النساخ. الاعراب ألا أداه استفتاح. وحییا فعل أمر فاعله ضمیر المخاطبین. ولیلی مفعوله. وقولا عطف علی حییا. ولها متعلق به. وهلا اسم فعل أمر بمعنی اسکنی مقول القول. ورکبت فعل ماض فاعله ضمیر یعود إلی لیلی وأمرا مفعوله. وأغر محجلا صفتان للمفعول
بله

بله علی ضربین اسم فعل ومصدر بمعنی الترک ویضاف فیقال بله زید کأنه قیل ترک زید. وأنشد أبو عبیده قوله :

بله الأکفّ کأنها لم تخلق (1)

منصوبا ومجرورا. وقد روی أبو زید فیه القلب إذا کان مصدرا وهو قولهم بهل زید. وقد استعملت بله بمعنی کیف فیرتفع الأسم بعدها.

ص: 196


1- صدره. تذر الجماجم ضاحیا هاماتها. وهو لکعب بن مالک شاعر رسول الله صلّی الله علیه وسلّم من قصیده قالها فی وقعه الأحزاب أولها : من سره ضرب یرعبل بعضه بعضا کمعمعه الاناء المحرق اللغه الجماجم جمع جمجمه وهی عظم الرأس المشتمل علی الدماغ. والمراد من الجمجمه هنا الانسان نفسه. وضاحیا من ضحی یضحو إذا ظهر وبرز. والهامات جمع هامه وهی وسط الرأس ومعظمه. وبله إما اسم فعل بمعنی کف أو مصدر بمعنی ترکا أو استفهامیه بمعنی کیف. وهی علی حسب اعراب ما بعدها. وسیأتیک بیان ذلک فی اعراب البیت. الاعراب تذر فعل مضارع فاعله ضمیر یعود إلی الحرب. والجماجم مفعوله. وضاحیا حال من الجماجم سببیه. وهاماتها فاعل ضاحیا وبله علی روایه نصب الأکف اسم فعل. والمعنی علیها انک تری رؤوس الرجال بارزه عن محلها کأنها لم تخلق علی أبدانها فدع ذکر الأکف لأنها أهون من الرؤوس. وعلی روایه الجر فبله مصدر مضاف إلی الأکف والمعنی علیها أنک تری تطایر الرؤوس عن الأبدان فترکا لذکر الأکف أی اترک ذکرها ترکا فانها بالنسبه إلی الرؤوس أسهل. وعلی روایه الرفع فبله بمعنی کیف للاستفهام التعجبی. والمعنی علیها إذا کانت السیوف قد قطعت الرؤوس فکیف لا تقطع الأکف وکأنها الکاف للتشبیه. وان حرف توکید ونصب. وها اسمها. وقوله لم تخلق جمله فعلیه خبرها (والشاهد) فی بله حیث جاء اسم فعل ومصدرا وبمعنی کیف.
فعال

فعال علی أربعه أضرب التی فی معنی الأمر کنزال وتراک وبراک ودراک ونظار وبداد أی لیأخذ کل منکم قرنه. ویقال أیضا جاءت الخیل بداد أی متبدده ونعاء فلانا ، ودباب للضبع أی دبی ، وخراج لعبه للصبیان أی اخرجوا. وهی قیاس عند سیبویه فی جمیع الأفعال الثلاثیه. وقد قلت فی الرباعیه کقرقار فی قوله :

قالت له ریح الصّبا قرقار (1)

ص: 197


1- قال الصاغانی فی العباب قال أبو النجم یصف سحابا. حتی إذا کان علی مطار یمناه والیسری علی الثرثار قالت له ریح الصبا قرقار تمری خلایا هزم نثار اللغه مطار بضم المیم موضع ببلاد نجد. والثرثار آخر ببلاد الجزیره. وقرقار أی قرقر بالرعد. وتمری من مریت الناقه إذا مسحت ضرعها لتدر. والخلایا جمع خلیه بفتح الخاء الناقه مع أخری تعطفان علی حوار واحد فتدران علیه. وهزم أی منبعق لا یکاد یمسک ماءه. ونثار مبالغه ناثر. الاعراب قالت فعل ماض. وله متعلق به. وریح فاعله. والصبا مجرور تقدیرا بالاضافه إلیه. وقرقار اسم فعل أمر بمعنی قرقر وهو مقول القول. وجمله الفعل والفاعل جواب إذا فی البیت قبله. وتمری فعل مضارع فاعله ضمیر یعود إلی السحاب. وخلایا مفعوله. وهزم جر بالاضافه إلیه. ونثار صفته (والشاهد فیه) أن قرقار اسم فعل معدول عن قرقر کما ان نزال معدول عن أنزل إلا أن ذلک شاذ بخلاف الثانی. وهذا مذهب سیبویه قال وأما ما جاء معدولا عن حده من بنات الأربعه فقوله. قالت له ریح الصبا قرقار. فانما یرید بذلک قالت له قرقر بالرعد یا سحاب. وکذلک عرعار. وخالفه فی ذلک المبرد فقال غلط سیبویه ولم یأت فی الأربعه معدول انما أتی فی الثلاثی وحده. وقرقار وعرعار حکایه صوت نحو غاق غاق. وانتصر السیرافی لسیبویه واحتج لمذهبه بما لا محل لذکره هنا (والمعنی) ان السحاب إذا انتشر فی الأفق وعظم حتی صار طرفه الأیمن علی مطار وطرفه الأیسر علی ثرثار قالت له الریح قرقر یا سحاب بالرعد ومرت خلایاه حتی یسیل ماؤه فشبه ضرب الریح للسحاب وتحریکه من مکان إلی آخر بمری أخلاف الناقه حتی تدر.

وقال النابغه :

یدعو ولیدهم بها عرعار (1)

والتی فی معنی المصدر والمعرفه کفجار للفجره ، ویسار للمیسره ، وجماد للجمود ، وحماد للمحمده. ویقولون للظباء إذا وردت الماء فلا عباب ، وإذا لم ترد فلا أباب ، ورکب فلان هجاج أی الباطل. ویقال دعنی کفاف أی تکف عنی وأکف عنک ، ونزلت بوار علی الکفار ونزلت بلاء علی أهل الکتاب.

ص: 198


1- صدره (متکنفی جنبی عکاظ کلیهما) وهو للنابغه من قصیده حذر بها عمرو بن المنذر بن ماء السماء ملک الحیره من أعدائه وهم قوم النابغه وأخبره بأنهم قد أجمعوا علی غزوه والاغاره علی بلاده. وقال بعض شراح أبیات المفصل إنه مدح بهذه القصیده بنی غاضره من بنی أسد. ولیس کذلک وإنما تلک قصیده أخری له علی هذا الروی منها البیت المشهور : نبئت زرعه والسفاهه کاسمها یهدی إلیّ غرائب الأشعار اللغه متکنفی أی هم نزلوا بکنفیه والکنف الناحیه. وعکاظ سوق بقرب مکه کانت تقام فی الجاهلیه. والولید الصبی. وعرعار لعبه للصبیان إذا خرج الصبی من بیته فلم یجد أحدا من الصبیان یلعب معه صاح بأعلی صوته عرعار أی هلموا إلی العرعره فإذا سمعوا صوته خرجوا إلیه فلعبوا معه تلک اللعبه. الاعراب متکنفی حال من أصحاب الخیل المذکوره فی بیت سابق وهو : فیهم بنات العسجدی ولاحق ورق مراکلها من المضمار وهو جمع مذکر سالم وإنما حذفت النون منه للاضافه وإضافته لفظیه ولذا صح کونه حالا. وعکاظ ممنوع من الصرف للعلمیه والتأنیث. وکلیهما تأکید لجنبی. ویدعو فعل مضارع وولیدهم فاعله وبها متعلق بیدعو. والضمیر فیه یعود إلی عکاظ. وعرعار اسم فعل فی محل نصب بیدعو. (والشاهد فیه) علم مما قدمناه فی الشاهد قبله (والمعنی) أن هؤلاء قد نزلوا جنبی عکاظ وإنما ذکر یدعو ولیدهم بها عرعار لیدل بذلک علی أنهم خرجوا الیه عن بکره أبیهم لم یتخلف أحد منهم ولا الصبیان.
فعال المعدوله

والمعدوله عن الصفه کقولهم فی النداء یا فساق ویا خباث ویا لکاع ویا رطاب ویا دفار ویا خضاف ویا خزاق ویا حباق ؛ وفی غیر النداء نحو حلاق وجباذ للمنیّه ، وصرام للحرب ، وکلاع وجداع وأزام للسنه ، وحناذ وبراح للشمس ، وسباط للحمّی ، وطمار للمکان المرتفع. یقال هوی من طمار وأبنا طمار ثنیتان ، ووقع فی بنات طمار وطبار أی فی دواه ، ورماه الله ببنت طمار وسببته سبّه تکون لزام أی لازمه. ویقولون للرجل یطلع علیهم یکرهون طلعته : حداد حدّیه وکرار خرزه یؤخذن بها أزواجهن یقلن یا هصره أهصریه ویا کرار کرّته إن أدی فردّیه وإن أقبل فسریه وفی مثل فشاس فشیه من أسته إلی فیه. وقطاط فی قوله :

أطلت فراطهم حتی إذا ما

قتلت سراتهم کانت قطاط (1)

ص: 199


1- البیت لعمرو بن معد یکرب الزبیدی من أبیات یخاطب بنی مازن وکانوا قتلوا أخاه عبد الله فصالحهم علی دیته فعیرته أخته بذلک فنکث العهد ونقض الصلح وغزاهم فاثخن فیهم. وقال ذلک وکان ذلک منه قبل اسلامه رضی الله عنه. اللغه أطلت من الاطاله. وفراطهم أی إمهالهم والتأنی بهم. قال الأدیب البغدادی والصواب فراطکم بالخطاب بدلیل ما سیأتی اه یرید ما ذکر فی القصیده قبل هذا البیت وهو : أطلت فراطکم عاما فعاما ودین المذحجی إلی فراط أطلت فراطهم البیت أقول ولا مانع من حمله علی الالتفات وهو الانتقال من الخطاب إلی الغیبه ان صحت بهذا اللفظ روایه. وقال ابن السیرافی الفراط هو التقدم فکأنه یقول سبقت الیکم بالتهدد والوعید لتخرجوا عن حقی وسراه. قال أهل اللغه انه جمع سری ویرده أن فعیلا لا یجمع علی فعله بالتحریک ولذلک قال المحقق الرضی فی شرح الکافیه إنه اسم جمع لا جمع. وقال السهیلی إنه مفرد لا جمع ولا اسم جمع. وقال انه لا یصح أن یکون جمع سری لا علی القیاس ولا علی غیر القیاس وإنما هو مفرد مثل کاهل القوم وسنامهم وذلک لأن سراه یجمع علی سروات لأنه علی وزن فعله محرکا ومثل هذا البناء لا یجمع ، ثم قال وإنما سریّ فعیل من السرو وهو الشرف فان جمع قیل أسریاء کغنی واغنیاء اه وهو ان صح أن یکون مبطلا لکونه جمعا فلا یصح لابطال کونه اسم جمع وقطاط أی قاطه کافیه. الإعراب : أطلت : فعل فاعل. وفراطکم مفعول. وحتی للانتهاء. وإذا ظرف فیه معنی الشرط وما زائده. وقتلت فعل وفاعل. وسراتکم منصوب بالکسره کما هی القاعده فی جمع المؤنث السالم. وینبغی علی ما ذهب الیه السهیلی من انه مفرد ککاهل وسنام لا جمع ولا اسم جمع أن ینصب بالفتحه ولا یخلو عن شیء. وکانت من الأفعال الناقصه. واسمها ضمیر یعود إلی القتله المستفاده من قوله قتلت. وقطاط مبنیه علی الکسر فی محل نصب خبرها (والشاهد فیه) ان قطاط معدول عن قاطه أی کافیه (والمعنی) أننی أطلت إمهالکم أو التقدم الیکم بأن تخرجوا إلی عن حقی فلما قتلت سراتکم کانت تلک القتله کافیه لی ولثأری.

أی کانت تلک الفعله کافیه وقاطه لثاری أی قاطعه له ، ولا تبل فلانا عندی بلال أی باله. ویقال للداهیه صمی صمام وکویته وقاع وهی سمه علی الجاعرتین. وقیل فی طول الرأس من مقدمه إلی مؤخره قال :

وکنت إذا منیت بخصم سوء

دلفت له فأکویه وقاع (1)

ص: 200


1- نسبه ابن یعیش إلی عوف بن الأحوص قال فی اللسان ونسبه الأزهری لقیس بن زهیر ولا أظن الأزهری الاغالطا فان بیت قیس بن زهیر هو : وکنت إذا منیت بخصم سوء دلفت له بداهیه نآد من أبیات کثیره یذکر فیها ما لقی من حمل بن بدر واخوته حین تراهنوا علی داحس والغبراء. اللغه منیت أی ابتلیت. والخصم المخاصم. ودلفت له أی تقربت الیه. وأکویه من الکی بالثأر. ووقاع قال الکسائی کویته وقاع لا تکون إلا داره حیث کانت یرید انها لیس لها موضع معلوم وقال شمر کواه وقاع إذا کوی أم رأسه. الاعراب کنت کان الناقصه والتاء اسمها. وإذا ظرفیه شرطیه. ومنیت فعل ماض مجهول. والتاء نائب الفاعل. وبخصم متعلق به. ودلفت جمله فعلیه خبر کان. وله متعلق به. وقوله فاکویه عطف علی دلفت وأکویه فعل مضارع وفاعل هو ضمیر المتکلم. والهاء مفعوله. وجمله المتعاطفین جواب الشرط. ووقاع فی محل جر بحذف حرف الجر (والشاهد فیه) استعمال وقاع علما علی تلک الکلیه المخصومه (والمعنی) إذا بلیت فی الحرب بخصم شر کویته هذه الکلیه یرید قتلته.

والمعدوله عن فاعله فی الأعلام کحذام وقطام وغلاب وبهان لنسوه ، وسجاح للمتنبئه ، وکساب وخطاف لکلبتین ، وقثام وجعار وفشاح للضبع ، وخصاف وسکاب لفرسین ، وعرار لبقره یقال باءت عرار بکحل وظفار للبلد الذی ینسب إلیه الجزع. ومنها قولهم من دخل ظفار حمّر وملاع ومناع لهضبتین ، ووبار وشراف لأرضین ولصاف لجبل.

والبناء فی المعدوله لغه أهل الحجاز. وبنو تمیم یعربونها ویمنعونها الصرف ، إلا ما کان فی آخره راء کقولهم حضار لأحد المحلفین وجعار فأنهم یوافقون فیه الحجازیون إلا القلیل منهم کقوله :

ومرّ دهر علی وبار

فهلکت جهره وبار (1)

بالرفع.

هیهات

هیهات بفتح التاء لغه أهل الحجاز ، وبکسرها لغه أسد وتمیم ، ومن العرب من یضمها ، وقریء بهن جمیعا ، وقد تنوّن علی اللغات الثلاث ، وقال :

ص: 201


1- هو لأعشی قیس کما ذکره سیبویه فی الکتاب. اللغه الدهر الجمله الکبیره من الزمن. وبار أرض کانت لعاد غلبت علیها الجن. وقال اللیث وبار أرض کانت من محال عاد بین الیمن ورمال یبرین فلما هلکت عاد أورث الله دیارهم الجن فلا یتوطن بها أحد من الناس وجهره عیانا. الاعراب مر فعل ماض. ودهر فاعله. وعلی وبار جار ومجرور متعلق بمر. ووبار مبنی علی الکسر فی محل جر بعلی. وهلکت فعل ماض. ووبار فاعله. وجهره مصدر فی موضع الحال (والشاهد فیه) انه أعرب وبار الثانیه مع ان آخرها راء. وبنو تمیم مع الحجازیین فی بنائها علی الکسر. وانما جعل الشاعر تمیمیا لأنه من بنی قیس ومنازلهم بالیمامه وفیها بنو تمیم.

تذکرت أیاما مضین من الصّبی

فهیهات هیهات إلیک رجوعها (1)

وقد قریء قوله :

هیهات من مصبحها هیهات (2)

بضم الأول وکسر الثانی. ومنهم من یحذفها. ومنهم من یسکنها.

ص: 202


1- نسبه فی اللسان إلی الأحوص. اللغه تذکرت یروی تذکر علی صیغه المضارع المحذوف إحدی تاءیه. الاعراب تذکرت فعل وفاعل. وأیاما مفعوله. ومضین فعل ماض. ونون النسوه فاعله. وهو فی محل نصب صفه أیاما. ومن الصبی متعلق به. وهیهات إسم فعل ماض بمعنی بعد. ورجوعها فاعل. والیک متعلق برجوعها. ورجوع مصدر مضاف إلی فاعله. والجار والمجرور فی محل النصب مفعوله (والشاهد فیه) مجیء هیهات منونا وغیر منون (والمعنی) تذکرت ما مر من الشباب وتمنیت رجوعه وکیف برجوع ما مر وانقضی.
2- هو لحمید الأرقط من أبیات یصف إبلا قطعت بلادا حتی صارت فی القفار منها : یصبحن بالقفر أتاویات معترضات غیر عرضیات هیهات من مصبحها هیهات هیهات حجر من صنیعات اللغه أتاویات أی غربیات من صواحباتهن لتقدمهن وسبقهن وانقطاعهن فی المفاوز. ومعترضات أی نشیطات لم یکسلهن السفر. وقوله غیر عرضیات أی من غیر صعوبه وتکلف بل ذلک النشاط من طبعهن وشیمهن. وحجر بفتح الجیم الیمامه وهی التی تسمی الیوم الریاض وصنیبعات. قال یاقوت فی معجم البلدان موضع وأنشد هذا البیت ثم قال وقیل ماء نهشت عنده حیه إبنا صغیرا للحارث بن عمرو الغسانی وکان مسترضعا فی بنی تمیم. وبنو تمیم وبکر فی مکان واحد یومئذ فأتاهما الحارث فی إبنه فأتاه منهما قوم یعتذرون الیه فقتلهم جمیعا أه وکلام الشاعر صریح فی أن بین المکانین بعدا فاحشا بخلاف کلام یاقوت. الاعراب هیهات اسم فعل ماض وفاعله محذوف أی بعد تلاقیها من أجل إصباحها علی تلک الحال أو من زائده ومصبحها فاعل أی بعد مصبحها. وهیهات الثانی تأکید. وحجر فاعل هیهات الثالثه. ومن صنیبعات متعلق بهیهات (والشاهد فیه) ظاهر (والمعنی) أنهن خرجن من صنیبعات معتمات فلما أصبحن کن قد جاوزن مسافه بعیده ووصلن إلی الحجر وما أشد بعد حجر من صنیبعات.

ومنهم من یجعلها نونا. وقد تبدل هاؤها همزه. ومنهم من یقول أیاک وأیهان وأیها. وقالوا أن المفتوحه مفرده وتاؤها للتأنیث مثلها فی غرفه وظلمه ولذلک یقلبها الواقف هاء فیقول هیهاه. وألفها عن یاء لأن أصلها هیهیه من المضاعف کزلزله. وأما المکسوره فجمع المفتوحه وأصلها هیهیات فحذف اللام والوقف علیها بالتاء کمسلمات.

شتان

المعنی فی شتان تباین الشیئین فی بعض المعانی والأحوال. والذی علیه الفصحاء شتان زید وعمرو وشتان ما زید وعمرو. وقال :

شتان ما یومی علی کورها

ویوم حسّان أخی جابر (1)

ص: 203


1- هو للأعشی من قصیده طویله یهجو بها علقمه بن علاثه ویمدح عامر بن الطفیل أولها : شاقتک من نبله أطلالها بالشط فالوتر إلی حاجر ویقال ان علقمه بن علاثه لما بلغه ذلک أهدر دمه وجعل له علی کل طریق رصدا حتی وقع فی یدیه فعفا عنه وأنعم علیه وکساه وحمله علی ناقه وسیره إلی بلاده وأخرج معه من بنی کلاب من یبلغه مأمنه فقال الأعشی فی ذلک : علقم یا خیر بنی عامر للضیف والصاحب والزائر والضاحک السن علی همه والغافر العثره للعاثر اللغه شتان بمعنی بعد. والکور الرحل. وحیان وجابر ابنا عمیره من بنی حنیفه وکان حیان ندیما للأعشی. ویروی أن حیان کان أفضل من جابر فلما بلغ حیان هذا البیت غضب وقال عرفتنی بأخی وجعلته أشهر منی فقال له الأعشی انما اضطرتنی القافیه إلی ذلک فلم یقبل عذره وترک منادمته. الاعراب شتان اسم فعل ماض. وما صله للتأکید. ویومی فاعله. وعلی کورها متعلق بشتان. ویوم عطف علی یومی. وحیان ممنوع من الصرف للعلمیه وزیاده الألف والنون. وأخی بدل من حیان. وجابر جر بالاضافه إلیه. (والشاهد فیه) فی شتان حیث استعمله بدون زیاده لفظ بین (والمعنی) ان یومی علی کور هذه الناقه ویومی مع حیان بعیدان لا یتقاربان لأن أحدهما یوم سفر ونصب والثانی یوم لهو ولعب.

وقال :

شتان هذا والعناق والنّوم

والمشرب البارد فی ظل الدّوم (1)

وأما نحو قوله :

لشتان ما بین الیزیدین فی الندی

یزید سلیم والأغرّ ابن حاتم (2)

ص: 204


1- البیت للقیط بن زراره بن عدس أخی حاجب بن زراره صاحب القوس التی یضرب بها المثل وقبله : یا قوم قد حرقتمونی باللوم ولم أقاتل عامرا قبل الیوم اللغه العناق المعانقه والدوم شجر معروف وأنشده المبرد. والمشرب الدائم فی الظل الدوم. أی الدائم إقامه للمصدر مقام الوصف. والأولی روایه أبی عبیده وقد أنکرها الأصمعی قال لأنه لیس ببلاد الشاعر وهی تجد شجر الدوم. وانما الروایه فی الظل الدوم أی الدائم. الاعراب شتان فعل ماض. وهذا فاعله والمشار إلیه به هو المذکور فی البیت قبله من تحریق اللوم إیاه بنار اللوم. والعناق وما بعده عطف علی هذا. والبارد صفه المشرب. وفی ظل الدوم متعلق بمحذوف صفه مشرب. والدوم جر بالاضافه إلیه (والشاهد فیه) کالذی فی سابقه (والمعنی) افترق ما أنا فیه من حرقه استماع اللوم والمعانقه والنوم والماء العذب فی ظل هذا الشجر أو فی الظل الدائم.
2- البیت لربیعه الرقی من قصیده یمدح بها یزید بن حاتم المهلبی ویهجو یزید بن أسید مصغرا ابن سلیم. وکان ربیعه هذا قد مدحه وهو علی أرمینیه فقصر فی حقه ومدح یزید بن حاتم فبالغ فی صلته والاحسان إلیه وقبله : حلفت یمینا غیر ذی مثنویه یمین امریء آلی بها غیر آثم اللغه الندی الکرم والجود وألفه أصلها الواو یقال سنّ للناس الندا فندوا. والأغر من الغره وهو بیاض فوق الدرهم یکون فی جبهه الفرس استعیر للظهور والشهره. الاعراب شتان اسم فعل ماض وما صله للتأکید. وبین ظرف فاعل. والیزیدین مضاف إلیه وفی الندا متعلق بالظرف ویزید مع ما عطف علیه بدل من الیزیدین. وسلیم جر بالاضافه إلیه. والأغر عطف علی یزید سلیم (والشاهد فیه) زیاده لفظ ما بعد شتان. وقد أباه الأصمعی وطعن فی فصاحه قائله وقبله غیره من أهل اللغه والنحو. قال المرزوقی فی شرح فصیح ثعلب شتان موضوع موضع تشتت وإذا قلت شتان ما هما فما صله یتأکد بها الکلام وهما فی موضع الفاعل ولا یستغنی بواحد لأنه وضع لاثنین فصاعدا کما ان تشتت کذلک. والعامه تقول شتان ما بین فلان وفلان وکثیر من الناس یدفعونه حتی خطأ جماعه من النحویین ربیعه الرقی. وله وجه صحیح وهو أن یکون ما لأحوال الیزیدین وأوصافهما وجعلت ما بعده صله له فعرفته أو صفه له فنکرته لأنه حینئذ یصح دخول شتان وتشتت علیه ولا یکون لواحد اه أقول وهذا التوجیه یتمشی فی مثل قولهم شتان ما بین زید وعمرو. أما فی البیت الشاهد فلا وذلک لأن هذا التوجیه یقتضی أن یکون بین الیزیدین مشارکه فی الجود والبخل ان قدر فی البیت معطوف محذوف أو فی الجود فقط ان لم یقدر وذلک خلاف مقصود الشاعر فان مقصوده انفراد أحد الیزیدین بالکرم وانفراد الآخر بالبخل بدلیل قوله فی البیت بعده : فهم الفتی الأزدی إتلاف ماله وهم الفتی القیسی جمع الدراهم وقد تمحل جماعه لتوجیه هذا البیت فأتوا بما لا طائل تحته.

فقد أباه الأصمعی ولم یستبعده بعض العلماء عن القیاس.

أف

أف یفتح ویضم ویکسر ، وینوّن فی أحواله ، وتلحق به التاء منونا فی الأحوال.

أنواع أسماء الأفعال من حیث التعریف والتنکیر

وهذه الأسماء علی ثلاثه أضرب. ما یستعمل معرفه ونکره ، وعلامه التنکیر لحاق التنوین کقولک إیه وایه وصه ومه وغاق وغاق وأفّ وأفّ. وما لا یستعمل إلا معرفه نحو بله وآمین. وما التزم فیه التنکیر کإیها فی الکف ، وویها فی الإغراء ، وواها فی التعجب ، یقال واها له ما أطیبه. ومنه فداء له فلان بالکسر والتنوین أی لیفدک. قال :

مهلا فداء لک الأقوام کلّهم (1)

ص: 205


1- تمامه. (وما أثمر من مال ومن ولد) وهو للنابغه من قصیده یمدح بها النعمان بن المنذر ویتنصل له بها مما قذفوه به حین هرب منه إلی آل جفنه ملوک الشأم وقد تقدم خبر ذلک. اللغه مهلا بمعنی امهل. وتأن. والفداء ما یفتدی به الشیء. وأثمر أی أجمع وأصلح یقال ثمر فلان ماله إذا جمعه وأصلحه. الاعراب مهلا مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف أی امهل مهلا. وفداء بالکسر والتنوین اسم فعل أمر أی لیفدک وهو مبنی علی الکسر وانما کان کذلک لأنه قد تضمن معنی الحرف وهو لام الأمر لأن التقدیر لیفدک الأقوام کلهم. فلما کان بمعناه بنی وبنی علی الکسر لأنه وقع للأمر والأمر إذا حرک تحرک إلی الکسر. وانما نونوه لأنه نکره والأقوام فاعله. ویجوز نصب فداء علی أنه مصدر لفعله والأقوام بعده أیضا یکون فاعلا له. ویجوز رفع فداء علی أنه خبر عن الأقوام. وکلهم تأکید للأقوام. وقوله وما أثمر الواو لعطف هذه الجمله علی الأقوام. وما موصوله. والعائد محذوف أی أثمره. ومن مال متعلق بأثمر. وولد معطوف علی مال (والشاهد فیه) ان فداء مما التزم التنکیر من أسماء الأفعال کإیها فی الکف وویها فی الاغراء وواها فی التعجب وذکر بعض الفضلاء أن فداء یستعمل مکسورا منونا وغیر منون حملا علی أیه منونا وغیر منون (والمعنی) لا تعجل علی بالأنتقام فداک الأقوام وما أجمع من مال وولد.

ومن أسماء الفعل دونک زیدا أی خذه ، وعندک عمرا أی إلزمه ، وحذرک بکرا وجذارک ومکانک وبعدک إذا قلت تأخر أو حذرته شیئا خلفه ، وفرطک وأمامک إذا حذرته من بین یدیه شیئا أو امرأته أن یتقدم ، ووراءک أی أنظر إلی خلفک إذا بصّرته شیئا.

الأصوات

ومن الأصوات قول المتندم والمتعجب وی. تقول وی ما أغفله ، ویقال وی لمّه ، ومنه قوله تعالی : (وَیْکَأَنَّهُ لا یُفْلِحُ الْکافِرُونَ). وضربه فما قال حسّ ولا بسّ ، ومضّ أن یتمطلق بشفتیه عند ردّ المحتاج قال :

سألتها الوصل فقالت مضّ (1)

ص: 206


1- لم یسم أحد قائله وتمامه. وحرکت لی رأسها بالنفض. اللغه المض أن یقول الأنسان بطرف لسانه شبه لا. والنفض التحریک. وفی الصحاح وشرح القاموس سألت هل وصل بدل سألتها الوصل. الاعراب سألتها فعل وفاعل ومفعول. والوصل مفعول ثان. وقالت فعل ماض فاعله ضمیر یعود إلی المحبوبه. ومض مقول قالت وهی مبنیه وحرکه لالتقاء الساکنین وحرکت مثل قالت. ولی متعلق به. ورأسها مفعول حرکه (والشاهد فیه) استعمال مض وهی اسم صوت بمعنی لا (والمعنی) انه سألها الوصل فأشارت بلسانها ورأسها ان لا وصل.

ومن أمثالهم أن فی مضّ لمطمعا ، وبخّ عند الإعجاب وأخّ عند التکرّه قال :

وصار وصل الغانیات أخّا (1)

ویروی کخّا. وهلا زجر للخیل ، وعدس للبغل ، وقد سمی به. وهید بفتح الهاء وکسرها للإبل ، وهاد مثله ، ویقال أتاهم فما قالوا له هید ما لک إذا لم یسألوه عن حاله. وجه وده مثله ومنه الأده فلاده ، وحوب وحای وعای مثله. وسع حث للإبل. وجوت دعاء لها إلی الشرب. وأنشد قوله :

دعاهنّ ردفی فارعوین لصوته

کما رعت بالجوت الظماء الصوادیا (2)

ص: 207


1- صدره (وانثنت الرجل فکانت فخا) قیل هو للعجاج وقیل لاعرابیه تذکر زوجها وکان هرما وقبله : لا خیر فی الشیخ إذا ما اجلخا وسال غرب عینه ولخا وکان أکلا قاعدا وفسخا تحت رواق البیت یغشی الدخا اللغه أجلخ اعوج وأنحنت قامته وغرب عینه موقها ولخ إنهل دمع عینه فما یکاد یرقأ. وشخا یرید به کثر بوله وغائطه. والدخ بضم الدال وفتحها الدخان یرید أنه یغشی التنور یستطعم لعدم صبره علی الجوع لکبره. وفخا أی کالفخ فی التقوس والانحناء. وأخا أی مکروها. الاعراب وانثنت فعل ماض معطوف علی أجلخ فی البیت قبله. والرجل فاعله. والغانیات ناقصه واسمها ضمیر فیها یعود إلی الرجل. وفخا خبرها. ووصل اسم کان الثانیه. والغانیات جر بالاضافه إلیه. وأخا خبرها. (والشاهد فیه) ان اخا اسم فعل یقال عند النکره لکنه هنا جعله کالمصدر فأعربه.
2- هو لعویف القوافی الفزاری. وانما قیل له عویف القوافی لقوله فی هذه القصیده : سأکذب من قد کان یزعم أننی إذا قلت قولا لا أجید القوافیا اللغه دعاهن یروی بدله وأوده وهو بمعنی دعاهن. والردف الردیف. والارعواء حسن الرجوع عن الغی. ورعت بالخطاب من قولهم هذه شربه راع بها فؤادی أی برد بها غله قلبی ، أو من راعه الشیء بمعنی أعجبه وافزعه. وجوت بفتح الجیم مثلثه الآخر صوت تدعی به الإبل للماء والظماء العطاشی. والصوادیا جمع صادیه من الصدی وهو العطش. الاعراب دعاهن فعل ماض ومفعول وهو ضمیر النسوه. ورد فی فاعله. وارعوین فعل ماض. ونون النسوه فاعله. ولصوته متعلق به. وقوله کما الکاف للتشبیه. وما مصدریه. ورعت فعل وفاعل. وبالجوت متعلق به. والظماء مفعول رعت. والصوادیا صفه الظماء. (والشاهد فیه) دخول أداه التعریف علی اسم الصوت وهو جوت (والمعنی) ان ردیفه دعا النسوه فارعوین لصوته ورجعن إلیه کما لو دعوت إلی الشرب الإبل فالتففن وتضاممن للشرب.

بالفتح محکیا مع الألف واللام. وجیء مثله. وحل زجر الناقه. وحب من قولهم للجمل حب لا مشیت. وهدع تسکین لصغار الإبل. ودوه دعاء للرّبع. ونخ مشدده ومخففه صوت عند إناخه البعیر. وهیخ وأیخ مثله.

وهس وهبح وفاع زجر للغنم. وبس دعاء لها. وهج وهجا خسیء للکلب.

قال :

سفرت فقلت لها هج فتبرقعت

فذکرت حین تبرقعت ضبّارا (1)

ص: 208


1- هو للحارث بن الخزرج الخفاجی وبعده : وتزینت لتروعنی بجمالها فکأنما کی الحمار خمارا فخرجت أعثر فی قوادم جبتی لو لا الحیاء اطرتها إحضارا اللغه سفرت کشفت البرقع عن وجهه. وهج صوت یزجر به الکلب. قال الأزهری ویقال للأسد والذئب وغیرهما هج بالتسکین. وضبار اسم کلب قال الزبیدی فی تاج العروس کذا وجد بخط أبی زکریا ومثله بخط الأزهری وأورده ابن درید فی الجمهره وکذلک هو فی کتاب المعانی. غیر ان فی نسخه الصحاح هبارا بالهاء کذا وجد بخط الجوهری أه ورواه صاحب اللسان فی ماده ه ج ج ضبارا وفی ماده ه ب ر هبارا. الاعراب سفرت فعل ماض فاعله ضمیر یعود إلی المرأه المذکوره قبل. وقلت فعل وفاعل. ولها متعلق به. وهج مقول القول. وتبرقعت فعل ماض فاعله ضمیر المرأه. وذکرت فعل وفاعل. وضبارا مفعول. وحین ظرف. وتبرقعت جمله فعلیه فی محل جر باضافه حین إلیها. (والشاهد) فیه ظاهر (والمعنی) ان هذه المرأه سفرت عن وجهها امامه فزجرها بما یزجر به الکلب فغطت وجهها ثانیه فذکر ذلک الکلب عند رؤیتها متبرقعه لتقارب صورتیهما.

وهیج صوت یصوت به الحادی. وحج وعه وعیز زجر للضأن. وثیء دعاء للتیس عند السفاد. ودج صیاح بالدجاجه. وسأوتشؤ دعاء للحمار إلی الشرب ، وفی المثل إذا وقف الحمار علی الرّدهه فلا تقل له سأ. وجاه زجر للسبع. وقوس دعاء للکلب. وطیخ حکایه صوت الضاحک. وعیط صوت للفتیان إذا تصایحوا فی اللعب. وشیب صوت مشافر الإبل عند الشرب.

وماء حکایه بغام الظبیه. وغاق حکایه صوت الغراب. وطاق حکایه صوت الضرب. وطق حکایه صوت وقع الحجاره بعضها ببعض. وقب حکایه وقع السیف.

ص: 209

الفصل الخامس : الظروف
اشاره

منها الغایات ، وهی قبل وبعد وفوق وتحت وأمام وقدام ووراء وخلف وأسفل ودون ومن عل. ومن الغایات وابدأ بهذا أول. وقد جاء ما لیس بظرف غایه ، نحو حسب ولا غیر ولیس وغیر. والذی هو حدّ الکلام وأصله أن ینطق بهن مضافات ، فلما اقتطع عنهن ما یضفن إلیه ، وسکت علیهن ، صرن حدودا ینتهی عندها ، فلذلک سمین غایات. وإنما یبنین إذا نوی فیهن المضاف إلیه. وإن لم ینو فالإعراب. کقوله :

فساغ لی الشراب وکنت قبلا

أکاد أغصّ بالماء الفرات (1)

ص: 210


1- أنشد أبو عبیده عجز البیت هکذا (اغص بنقطه الماء الحمیم) وقال انه لیزید بن الصعق من أبیات یذکر فیها انتقامه من الربیع بن زیاد العبسی وأخذه ثأره منه. وکان قد أغار قبل ذلک علیهم واستاق مواشیهم. ورواه العینی (أکاد أغص بالماء الحمیم) وقال انه لعبد الله بن یعرب بن معاویه وکان له ثأر فأدرکه فأنشده وهذه هی الروایه المشهوره. وأنشده جار الله والثعالبی (أکاد أغص بالماء الفرات) ولعله من شعر آخر. اللغه ساغ الشراب إذا سهل مدخله فی الحلق وأسغته جعلته سائغا ویتعدی بنفسه فی لغه. والشراب ما یشرب من المائعات. وأغص مضارع غصصت بالطعام غصصا من باب تعب ومن باب قتل لغه وهو هنا مستعمل مکان الشرق لأن الغصص خاص بالطعام والشرق مخصوص بالماء. والفرات العذب. الاعراب ساغ فعل ماض. ولی متعلق به. والشراب فاعله. وکنت کان واسمها وقبلا ظرف نکره ونون لأن المضاف إلیه حذف ولم ینو لفظه ولا معناه. وأکاد من أفعال المقاربه وفاعله ضمیر المتکلم. وأغص کذلک وبالماء متعلق بأغص. والفرات صفه الماء. وجمله أغص فی محل نصب مفعول أکاد. وجمله أکاد فی محل نصب خبر کان (والشاهد فیه) اعراب قبل لقطعه عن الاضافه وعدم نیه المضاف إلیه (والمعنی) انه أدرک بثأره وحل له ما کان حرم علی نفسه من الشراب.

وقد قریء (لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ). ویقال أبدأ به أوّلا ، وجئته من عل ؛ وفی معناه من عال ومن معال ومن علا. ویقال جئته من علو ومن علو ومن علو. وفی معنی حسب بجل. قال :

ردّوا علینا شیخنا ثم بجل (1)

حیث

وشبه حیث بالغایات من حیث ملازمتها الإضافه. ویقال حیث وحوث بالفتح والضم فیهما وقد حکی الکسائی حیث بالکسر. ولا یضاف إلی غیر الجمله إلا ما روی من قوله :

أما تری حیث سهیل طالعا (2)

ص: 211


1- صدره (نحن بنی ضبه أصحاب الجمل) وهو لأحد رجاز الاسلام قاله فی أبیات یوم الجمل. اللغه : الشیخ الجمل وبجل بمعنی حسب. الاعراب نحن مبتدأ. وبنی ضبه نصب علی الاختصاص. وأصحاب الجمل خبره. وردوا فعل ماض. والواو فاعله وشیخنا مفعوله. وعلینا متعلق بردوا فی محل نصب مفعوله الثانی. وثم للعطف وبجل مبنی علی السکون فی محل رفع خبر مبتدأ محذوف أی ثم ذلک حسب (والشاهد فیه) مجیء بجل بمعنی حسب (والمعنی) نحن أخص بنی ضبه أصحاب الجمل الذائدون عنه المقاتلون دونه ردوه علینا وذلک حسبنا فی الکف عن قتالکم.
2- لم یسم أحد قائله وتمامه. نجما یضیء کالشهاب ساطعا. اللغه سهیل نجم تنضج عند طلوعه الفواکه وینقضی فصل القیظ. وساطعا أی مرتفعا. الاعراب الهمزه فی أما زائده. وما نافیه. وتری فعل مضارع فاعله ضمیر المخاطب. وحیث معرب إما منصوب علی الظرفیه أو علی انه مفعول تری. وسهیل جر باضافه حیث إلیه. وطالعا مفعول ثان لتری إن کانت علمیه وحال من حیث ان کانت بصریه. وهذا علی روایه جر سهیل أما علی روایه رفعه فهو مبتدأ خبره محذوف أی موجود. وطالعا حال من ضمیر الخبر ونجما نصب علی المدح. وجمله یضیء کالشهاب صفه نجم وساطعا حال من ضمیر یضیء (والشاهد فیه) ان حیث أضیف إلی مفرد وذلک نادر وهذا علی روایه جر سهیل. أما علی روایه رفعه کما سبق فهو مضاف إلی جمله علی الشائع. وذکر المحقق الرضی فی شرح الکافیه ان حیث علی روایه جر سهیل یجوز اعرابها وبناؤها وعلی روایه رفعه یتعین اعرابها ومنع أن تکون ظرف تری علی کل تقدیر خلافا لما درج علیه کثیر من المعربین.

أی مکان سهیل وقد روی ابن الأعرابی بیتا عجزه :

حیث لیّ العمائم (1)

ویتصل به ما فیصیر للمجازاه.

منذ

ومنها منذ ، وهی إذا کانت إسما علی معنیین : أحدهما أول المده کقولک ما رأیته منذ یوم الجمعه ، أی أول المده التی انتفت فیها الرؤیه

ص: 212


1- لم یسم قائله وصدره. ونطعنهم حیث الحبی بعد ضربهم ببیض المواضی حیث لی العمائم هکذا أنشده ابن یعیش وأنشده بعض الرواه هکذا. ونحن سقینا الموت بالشام معقلا وقد کان منهم حیث لی العمائم اللغه الحبی جمع حبوه. والبیض المواضی السیوف القواطع. ومعقلا إسم رجل. واللی مصدر لواه. الاعراب حیث لی العمائم خبر کان علی الروایه الثانیه. ومفعول المصدر علی الروایه الأولی. (والشاهد فیه) إضافه حیث مبنیا إلی المفرد والقیاس إضافته إلی الجمله (والمعنی) علی الروایه الأولی نضرب بالسیوف القواطع سوق هؤلاء القوم وأعناقهم وهما مکان الحبی ومکان العمائم. وعلی الروایه الثانیه قتلنا معقلا بالشام وقد کان رأس قومه ورئیسهم.

ومبدؤها ذلک الیوم. والثانی جمیع المده کقولک ما رأیته منذ یومان ، أی مده انتفاء الرؤیه الیومان جمیعا. ومذ محذوفه منها. وقالوا هی لذلک أدخل فی الأسمیه. وإذا لقیها ساکن بعدها ضمت ردّا إلی أصلها.

إذ وإذا

ومنها إذ لما مضی من الدهر ، وإذا لما یستقبل منه. وهما مضافتان أبدا. إلا إذ تضاف إلی کلتا الجملتین ، وأختها لا تضاف إلا إلی الفعلیه.

تقول جئت إذ زید قائم ، وإذ قام زید ، وإذ یقوم زید ، وإذ زید یقوم. وقد استقبحوا إذ زید قام. وتقول إذا قام زید ، قال الله تعالی : (وَاللَّیْلِ إِذا یَغْشی وَالنَّهارِ إِذا تَجَلَّی).

إذا الرجال بالرجال التفت (1)

ارتفاع الأسم فیه بمضمر یفسره الظاهر. وفی إذا معنی المجازاه دون إذ إلا إذا کفت ، کقول العباس بن مرداس :

إذ ما دخلت علی الرسول فقل له

حقّا علیک إذا اطمأنّ المجلس (2)

ص: 213


1- هو لجحدر بن ضبیعه وتمامه (امخدج فی الحرب أم أتمت). اللغه إذا الرجال بالرجال یروی بدله إذا الکماه بالکماه ویروی إذا العوالی بالعوالی. والمخدج علی زنه اسم المفعول الولد یولد ناقصا وإن تمت أیام حمله. الاعراب إذا ظرف. والرجال مرفوع بفعل محذوف یفسره المذکور. (والشاهد فیه) مجیء إذا والاسم بعدها مرفوع بفعل محذوف. والکوفیون یجیزون وقوع المبتدأ والخبر بعدها.
2- الاعراب إذ ما للمجازاه. ودخلت فعل وفاعل. وعلی الرسول متعلق به. وقل له جمله من فعل أمر وفاعله وهی جزائیه. وحقا نصب علی المصدر أی حق القول علیک حقا. والمجلس فاعل اطمأن ومقول القول قوله فی البیت بعده : یا خیر من رکب المطی ومن مشی فوق التراب إذا تعد الأنفس (والشاهد فیه) جواز المجازاه بإذ إذا اتصلت بما.

وقد تقعان للمفاجأه کقولک بینا زید قائم إذ رأی عمرا ، وبینما نحن بمکان کذا إذا فلان قد طلع علینا ، وخرجت فإذا زید بالباب. قال :

وکنت أری زیدا کما قیل سیدا

إذا أنه عبد القفا واللهازم (1)

وکان الأصمعی لا یستفصح إلا طرحهما فی جواب بینا وبینما وأنشد :

فبینا نحن نرقبه أتانا

معلّق وفضه وزناد راعی (2)

وأمثالا له. ویجاب الشرط بإذا کما یجاب بالفاء ، قال تعالی : (وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَیِّئَهٌ بِما قَدَّمَتْ أَیْدِیهِمْ إِذا هُمْ یَقْنَطُونَ).

ص: 214


1- هو من شواهد الکتاب التی لم یعرف لها قائل. اللغه أری بضم الهمزه بمعنی أعلم. واللهازم جمع لهزمه وهی لحمه فی أصل الحنک. الاعراب کنت کان الناقصه واسمها. وأری فعل مجهول مفعوله الأول أقیم مقام فاعله. وزیدا مفعوله الثانی. وسیدا مفعوله الثالث. وقوله کما قیل الکاف للتشبیه. وما مصدریه. وإذا للمفاجأه. وان حرف توکید ونصب. والهاء إسمها. وعبد مبتدأ مضاف إلی القفا والخبر محذوف أی إذا عبودیته للقفا حاصله. (والشاهد فیه) وقوع إذا بمعنی المفاجأه (والمعنی) کنت أعلم زیدا سیدا من السادات فإذا هو علی غیر ذلک.
2- استشهد به قوم ولم یسم أحد قائله. اللغه نرقبه ننتظره. والوفضه الجعبه. وزناد جمع زند وهو الحجر الذی تقتدح به النار. الاعراب بینا أصله بین. والألف اشباع عن فتحه النون. وهی مضافه إلی محذوف وهو أوقات. والتقدیر بین أوقات نرقبه اتانا. وانما قدرنا ذلک لأنه قد أضیف إلی الجمله. وإنما یضاف إلی الجمله أسماء الزمان دون ما عداها. ونحن مبتدأ. وجمله نرقبه خبر. وأتانا جمله فعلیه جزائیه ومعلق حال من فاعل أتانا. وزناد عطف علی وفضه (والشاهد فیه) استعمال بینا بغیر إذ وهو الأفصح لأن إذ إذا أتی بها وأضیفت إلی الجواب لم یحسن إعماله فیما قبله وإنما أجاز ذلک من أجازه لأجل انه ظرف والظروف یتسع فیها ما لا یتسع فی غیرها. (والمعنی) بین أوقات نحن ننتظر مجیئه أتانا علی تلک الحال.
لدی

ومنها لدی والذی یفصل بینها وبین عند أنک تقول عندی کذا لما کان فی ملک حضرک أو غاب عنک ، ولدی کذا لما لا یتجاوز حضرتک. وفیها ثمانی لغات : لدی ولدن ولدن ولد بحذف نونها ، ولدن ولدن بالکسر لالتقاء الساکنین ، ولد ولد بحذف نونهما. وحکمها أن یجرّ بها علی الإضافه کقوله تعالی : (مِنْ لَدُنْ حَکِیمٍ عَلِیمٍ). وقد نصبت العرب بها غدوه خاصه قال :

لدن غدوه حتی ألاذ بخفها

بقیّه منقوص من الظل قالص (1)

تشبیها لنونها بالتنوین لما رأوها تنزع عنها وتثبت.

الآن

ومنها الآن وهو الزمان الذی یقع فیه کلام المتکلم. وقد وقعت فی أول أحوالها بالألف واللام ، وهی عله بنائها.

ص: 215


1- لم أر من نسبه إلی قائله علی کثره من استشهد به. اللغه لدن ظرف بمعنی من عند. تقول وقف الناس له من لدن کذا إلی المسجد ونحو ذلک ، إذا اتصل ما بین الشیئین. وکذلک من لدن طلوع الشمس إلی غروبها. والغدوه البکره ما بین صلاه الغداه وطلوع الشمس. وألاذ احاط یقال الاذ الطریق بالدار إذا أحاط بها من کل جانب. وقالص الظل إذا انزوی وانضم بعضه إلی بعض. الاعراب لدن ظرف بمعنی عند. قال سیبویه جزمت ولم تجعل کعند لأنها لم تمکن فی الکلام تمکن عند. وغدوه منصوب بلدن کأنه توهم ان هذه النون زائده تقوم مقام التنوین فنصب کما تقول ضارب زیدا. وقد أجاز الفراء فیها أیضا الرفع والجر فأما الرفع فلإجراء لدن مجری مذ. وأما الجر فلإجرائها مجری من وعن وحتی غائیه. وبخفها متعلق بألاذ. وبقیه فاعل ومن الظل متعلق بمنقوص. وقالص صفته. (والشاهد فیه) انتصاب غدوه بلدن (والمعنی) ما زالت هذه الناقه تسیر من قبل طلوع الشمس حتی أحاط الظل بخفها واجتمع حوله یرید إلی وقت الاستواء فانه إذا کان وقت الاستواء لم یبق للناقه ظل إلا ما یری حول خفها کقدر نصف أنمله.
متی وأین

ومتی وأین وهما یتضمنان معنی الإستفهام ومعنی الشرط ، تقول متی کان ذاک؟ ومتی یکون؟ ومتی تأتنی أکرمک؟ وأین کنت؟ وأین تجلس أجلس؟ ویتصل بهما ما المزیده فتزیدهما إبهاما. والفصل بین متی وإذا أنّ متی للوقت المبهم وإذا للمعین.

أیان

وأیان بمعنی متی إذا استفهم بها.

لمّا وأمس

ولمّا فی قولک لمّا جئت جئت ، بمعنی حین وأمس ، وهی متضمنه معنی لام التعریف ، مبنیه علی الکسر عند الحجازیین ، وبنو تمیم یعربونها ویمنعونها الصرف ، فیقولون ذهب أمس بما فیه وما رأیته مذ أمس ، وقال :

لقد رأیت عجبا مذ أمسا

عجائزا مثل السّعالی خمسا (1)

قطّ وعوض

وهما لزمانی المضی والإستقبال علی سبیل الإستغراق ، تقول : ما رأیته قط ، ولا أفعله عوض. ولا یستعملان إلا فی موضع النفی. قال الأعشی :

ص: 216


1- قیل إنه من رجز للعجاج وأنکر بعضهم ذلک وقال إنه من شواهد الکتاب التی لم یعرف لها قائل. اللغه عجائز جمع عجوز وهی المرأه الطاعنه فی السن. ولا تقول عجوزه. والسعالی جمع سعلاه أو سعلاء وهی الأنثی من الغیلان. ویروی مثل الأفاعی وهی جمع أفعی وهی أخبث الحیات ولا ینفع منها تریاق ولا رقیه. الاعراب اللام فی لقد موطئه للقسم. ورأیت فعل وفاعل. وعجبا مفعوله. ومذ حرف جر لابتداء الغایه. وأمسا مجرور به بالفتحه وهو ممنوع من الصرف للعلمیه والعدل. ولیس هی مبنیه علی الفتح کما زعمه بعضهم. وعجائز بدل من عجبا وما بعده صفه له (والشاهد فیه) مجیء أمس غیر منصرف.

رضیعی لبان ثدی أمّ تقاسما

بأسحم داج عوض لا نتفرّق (1)

وقد حکی قط بضم القاف ، وقط خفیفه الطاء وعوض مضمومه.

کیف وأنی

وکیف جار مجری الظروف. ومعناه السؤال عن الحال. تقول کیف زید؟ أی علی أی حال هو. وفی معناه أنّی قال الله تعالی : (فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّی شِئْتُمْ). وقال الکمیت :

ص: 217


1- هوله من قصیده طویله یمدح بها المحلق واسمه عبد العزی وکان تعرض للأعشی وهو یرید عکاظ فانزله عنده وأکرم نزله فقال فیه هذه القصیده وأولها : لعمری لقد لاحت عیون کثیره إلی ضوء نار فی یفاح تحرق اللغه رضیعی تثنیه رضیع ورضیع بمعنی مراضع کالجلیس معناه المجلس. واللبان لبن الآدمی. ولا یقال له لبن إنما اللبن لسائر الحیوانات ولیس بصحیح نعم اللبان فی بنی آدم أکثر من غیرهم. وتقاسما من القسم أی أقسم کل واحد منهما لا یفارق الآخر. والاسحم اختلفوا فی المراد منه علی أقوال أوجههما أن المراد به الرحم. وداج شدید الظلمه وعوض ظرف بمعنی أبدا أی لا نتفرق أبدا. الاعراب رضیعی صفه مقرورین المذکور فی البیت قبله وهو : تشب لمقرورین یصطلیانها وبات علی النار الندی والمحلق ولبان جر بالاضافه واضافه رضیعی إلی لبان لیس من الاضافه إلی المفعول به المصرح بل هو مفعول علی التوسع بحذف حرف الجر لأنه یقال هو رضیعه بلبان أمه فحذف الباء فانتصب لبان وأضیف إلیه الوصف. وقوله ثدی بالجر هو بدل من لبان. وعلی روایه النصب فهو منصوب بنزع الخافض أی من ثدی أم. وتقاسما فعل ماض فاعله ضمیر یعود إلی المقرورین. وبأسحم داج هو المقسم به. ولا نتفرق هو المقسم علیه. وعوض متعلق بقوله نتفرق. ولا النافیه مع مدخولها جواب القسم وان کان لها الصدر. ویمتنع عمل ما بعدها فیما قبلها. الا أن ابن هشام جوز ذلک لأنهم توسعوا فی الظروف ما لا یتوسع فی غیرها واحتج له بهذا البیت (والشاهد فیه) أن عوض لا تستعمل الا فی موضع النفی (والمعنی) ان المحلق والکرم رضعا من ثدی أم واحده فهما اخوان وتقاسما أن لا یفارق أحدهما الآخر أبدا.

أنّی ومن أین آبک الطرب (1)

ألا أنهم یجازون بأنی دون کیف قال لبید :

فأصبحت أنی تأتها تلتبس بها (2)

وحکی قطرب عن بعض العرب أنظر إلی کیف یصنع.

ص: 218


1- تمامه. من حیث لا صبوه ولا لعب. اللغه آبک عاودک وراجعک والطرب خفه تعتری الانسان من الفرح. والصبوه التصابی. الاعراب أنی بمعنی کیف. وآبک فعل ومفعول. والطرب فاعله. ولا نافیه للجنس. وصبوه اسمها. والخبر محذوف أی لک. ولا لعب عطف علی صبوه (والشاهد فیه) مجیء أنی بمعنی کیف إذ لو کانت هنا بمعنی أین لتکررت مع ما بعدها (والمعنی) یعجب من نفسه کیف عاوده الطرب بعد انقضاء أیام الصبی وأیام اللعب.
2- تمامه. کلا مرکبیها تحت رجلیک شاجر. وهو من أبیات له یعاتب بها عمه ویذکره قبیح ما أسدی إلیه وکان عمه عامر بن مالک ملاعب الأسنه ضرب جارا للبید بالسیف فغضب لذلک وکتب إلیه بهذه الأبیات. اللغه تلتبس معناه تشتبک. ویروی تشتجر. والمعنی واحد. ویروی تبتئس وهو من بؤس الحال ومرکبیها ناحیتیها اللتین ترام منهما وشاجر أی مضطرب. ویروی شاغر وهو بمعناه. الاعراب أصبحت فعل ناقص. والتاء اسمها. وأنی اسم شرط جازم مجرور بمن أی من أنی. وتأتها فعل مضارع فاعله ضمیر المخاطب مجزوم بانی ، وهو جزاء الشرط. وتلتبس جوابه. وکلا مبتدأ. وشاجر خبره. (والشاهد فیه) مجیء أنی شرطیه (والمعنی) یقول کیف أتیت هذه الداهیه التبس علیک أمرها وتعذر علیک الخروج عنها وکل جانب من جوانبها التی ترام للتخلص منها مضطرب مختلف لا یستقر علی حال.
الفصل السادس : المرکبات
هی ضربان

هی علی ضربین : ضرب یقتضی ترکیبه أن یبنی الإسمان معا ، وضرب لا یقتضی ترکیبه إلا بناء الأول منهما. فمن الضرب الأول نحو العشره مع ما نیّف علیها إلا اثنی عشر ، وقولهم وقعوا فی حیص بیص ، ولقیته کفّه کفّه ، وصحره بحره ، وهو جاری بیت بیت ، ووقع بین بین ، وآتیک صباح مساء ویوم یوم ، وتفرّقوا اشغر بغر وشذر مذر وخذع مذع ، وترکوا البلاد حیث بیث وحاث باث ومنه الخاز باز والضرب الثانی نحو قولهم أفعل هذا بادی بدی ، وذهبوا ایدی سبا ، ونحو معد یکرب ، وبعلبک ، وقالی قلا.

والذی یفصل بین الضربین أن ما تضمن ثانیه معنی حرف بنی شطراه لوجود علتی البناء فیهما معا أما الأول فلأنه تنزل منزله صدر الکلمه من عجزها ، وأما الثانی فلأنه تضمن معنی الحرف. وما خلا ثانیه من التضمن أعرب وبنی صدره.

الأعداد المرکبه

والأصل فی العدد المنیفّ علی العشره أن یعطف الثانی علی الأول ، فیقال ثلاثه وعشره ، فمزج الأسمان وصیرا واحدا ، وبنیا لوجود العلتین. ومن العرب من یسکن العین فیقول أحد عشر إحتراسا من توالی الحرکات فی کلمه. وحرف التعریف والإضافه لا یخلان بالبناء ، تقول الأحد عشر

ص: 219

والحادی عشر إلی التسعه عشر والتاسع عشر ، وهذا أحد عشرک وتسعه عشرک وکان الأخفش یری فیه الإعراب إذا أضافه ، وقد استرذله سیبویه. وإن سمی رجل بخمسه عشر کان فیه الإعراب والإبقاء علی الفتح.

الأسماء المرکبه
اشاره

وکذلک الأصل وقعوا فی حیص وبیص ، أی فی فتنه تموج بأهلها متأخرین ومتقدمین. ولقیته کفه وکفه ، أی ذوی کفتین کفه من اللاقی وکفه من الملقی ، لأن کل واحد منهما فی وهله التلاقی کفا لصاحبه أن یتجاوزه.

وصحره وبحره أی ذوی صحره وبحره ، أی انکشاف واتساع لا ستره بیننا.

وقال أخبرته بالخبر صحره بحره ، ویقولون صحره نحره ، فلا یبنون لئلا یمزجوا ثلاثه أشیاء. وهو جاری بیت إلی بیت ، أو بیت لبیت ، أی هو جاری ملاصقا ، ووقع بین هذا وبین هذا. قال عبید :

وبعض القوم یسقط بین بینا (1)

وأتیته صباحا ومساء ، ویوما ویوما ، أی کل صباح ومساء وکل یوم. وتفرّقوا شغرا وبغرا ، أی منتشرین فی البلاد هائجین من اشتغرت علیه ضیعته إذا فشت وانتشرت ، وبغرا النجم هاج بالمطر. قال العجاج :

ص: 220


1- هذا قطعه من بیت لعبید بن الأبرص الأسدی وهو : نحمی حقیقتنا وبعض القوم یسقط بین بینا. اللغه الحقیقه ما یحق علی الرجل حفظه من مال ونفس ویجب علیه أن یذود عنه. الاعراب نحمی فعل مضارع فاعله ضمیر المتکلم مع غیره. وحقیقتنا مفعوله. وبعض مبتدأ. ویسقط جمله فعلیه خبر المبتدأ. وبین بین حال من ضمیر یسقط (والشاهد فیه) استعمال بین بین بمعنی بین هذا وبین هذا (والمعنی) أننا بنی أسد نحمی ما یجب علینا حمایته وبعض القوم یعجز عن هذا. یعرض بقوم امریء القیس حیث عجزوا عن حمایه أبیه ملکهم حیث أسلموه للقتل وفروا عنه. وخبر ذلک مبسوط فی کتاب الشعر والشعراء فی ترجمه أمریء القیس.

بغره نجم هاج لیلا فانکدر (1)

وشذرا ومذرا من التشذر وهو التفرق والتبذیر ، والمیم فی مذر بدل من الباء. خذعا ومذعا أی منقطعین منتشرین من الخذع وهو القطع. ومن قولهم فلان مذّاع ، أی کذاب یفشی الأسرار وینشرها. وحیثا وبیثا من قولهم فلان یستحیث ویستبیث ، أی یستبحت ویستثیر.

خاز باز

وفی خاز باز سبع لغات ، وله خمسه معان. فاللغات خاز باز ، وخاز باز وخاز باز ، وخاز باز ، وخاز باء ، کقاصعاء وخز باز کقرطاس.

والمعانی ضرب من العشب قال :

والخاز باز السنم المجودا (2)

ص: 221


1- لم أر من ذکر له سابقا ولا لاحقا. اللغه بغره من بغر النجم أی سقط وهاج بالمطر أو من البغر وهو داء یأخذ الإبل فلا تروی وربما ماتت به. الاعراب بغره نصب علی المصدریه. ونجم جر بالاضافه إلیه. وهاج فعل ماض فاعله ضمیر یعود إلی النجم. ولیلا نصب علی الظرفیه. والجمله فی محل جر صفه نجم وانکدر فعل ماض فاعله ضمیر یعود إلی اللیل (والشاهد فیه) أن قولهم شغر بغر مأخوذ من بغر النجم إذا هاج والبیت دلیل علیه.
2- لم یسم قائله وتمامه. بحیث یدعو عامر مسعودا. اللغه الخاز باز نبتان أحدهما الدرماء والأخری الکحلاء. والسنم المرتفع الذی خرجت سنمته وهو ما یعلو رأسه کالسنبل. والمجود المطور الذی جاده الغیث. وعامر ومسعود راعیان. الاعراب الخاز باز عطف علی الصل فی البیت قبله وهو : أرعیتها أکرم عود عودا الصلّ والصفلّ والیعضیدا والسنم والمجود صفتان له. وبحیث متعلق بأرعیتها ویدعو عامر مسعودا جمله فعلیه صفه الظرف. والرابط محذوف أی یدعو فیه. والشاهد والمعنی ظاهران.

وذباب یکون فی العشب قال :

وجنّ الخاز باز به جنونا (1)

وصوت الذباب وداء فی اللهازم قال :

یا خاز باز أرسل اللهازما (2)

ص: 222


1- هو لعمرو بن أحمر وصدره. تفقأ فوقه القلع السواری. اللغه تفقأت السحابه عن مائها تشققت وتبعجت. والقلع قطع من السحاب کأنها الجبال واحدها قلعه بالتحریک. والسواری جمع ساریه وهی السحابه تنشأ لیلا. والخاز باز صوت الذباب سمی الذباب نفسه به. والهاء فی فوقه وبه عائده إلی هجل فی البیت قبله. وهو : بهجل من قسا ذفر الخزامی تهادی الجربیاء به الحنینا والجهل المطمئن من الأرض والجربیاء الشمال. الاعراب تفقأ فعل ماض. وفوق ظرف. والقلع فاعل. والسواری صفته. وجن فعل ماض مبنی لما لم یسم فاعله. والخازباز نائب الفاعل. وجنونا مصدر (ومحل الشاهد فیه) ظاهر (والمعنی) یصف هذا الوادی بالخصب یقول إن أغزر السحاب مطرا قد سقاه وجن هذا الذباب لکثره ما فیه من العشب.
2- لم یسم قائله وتمامه. إنی أخاف أن تکون لازما. اللغه الخازباز قرحه تأخذ فی الحلق ومنهم من خص هذا الداء بالإبل. واللهازم جمع لهزمه وهی لحمه فی أصل الحنک. الاعراب یا حرف نداء وخازباز منادی مبنی علی الکسر ومحله الضم. وأرسل فعل أمر فاعله ضمیر المخاطب. واللهازما مفعوله. وتکون منصوب بأن وضمیر المخاطب اسمها. ولازما خبرها. والجمله مؤوله بالمصدر مفعول أخاف وجمله أخاف خبر إن. (والشاهد فیه) (والمعنی) ظاهران.
بادی بدی

افعل هذا بادی بدی وبادی بدا أصله بادیء بدء وبادی بداء فخفف بطرح الهمزه والإسکان. وانتصابه علی الحال. ومعناه مبتدئا به قبل کل شیء. وقد یستعمل مهموزا فی حدیث زید بن ثابت أما بادیء بدء فإنی أحمد الله.

أیدی

ویقال ذهبوا أیدی سبا وأیادی سبا أی مثل أیدی سبأ بن یشحب فی تفرّقهم وتبدّدهم فی البلاد حین أرسل علیهم سیل العرم. والأیدی کنایه عن الأبناء والأسره ، لأنهم فی التقوّی والبطش بهم بمنزله الأیدی.

معد یکرب

فی معد یکرب لغتان : إحداهما الترکیب ومنع الصرف ، والثانیه الإضافه. فإذا أضیف جاز فی المضاف إلیه الصرف وترکه ، تقول : هذا معد یکرب ومعد یکرب ومعد یکرب. وکذلک قالی قلا وحضرموت وبعلبک ونظائرها.

ص: 223

الفصل السابع : الکنایات
ألفاظها

وهی کم وکذا وکیت وذیت. فکم وکذا کنایتان عن العدد علی سبیل الإبهام وکیت وذیت کنایتان عن الحدیث والخبر. کما کنی بفلان وهن عن الأعلام والأجناس : تقول کم مالک؟ وکم رجل عندی؟ وله کذا وکذا درهما ، وکان من القصه کیت وکیت ، وذیت وذیت.

کم
اشاره

وکم علی وجهین : استفهامیه وخبریه. فالإستفهامیه تنصب ممیزها مفردا کممیز أحد عشر. تقول کم رجلا عندک؟ کما تقول أحد عشر رجلا.

والخبریه تجرّه مفردا أو مجموعا کممیز الثلاثه والمائه ، تقول کم رجل عندی وکم رجال ، کما تقول ثلاثه أثواب ومائه ثوب.

إعراب کم

وتقع فی وجهیها مبتدأه ، ومفعوله ، ومضافا إلیها. تقول کم درهما عندک وکم غلام لک ، علی تقدیر أیّ عدد من الدراهم حاصل عندک ، وکثیر من الغلمان کائن لک ، وتقول کم منهم شاهد علی فلان ، وکم غلاما لک ذاهب ، تجعل لک صفه للغلام ، وذاهبا خبرا لکم. وتقول فی المفعولیه :

ص: 224

کم رجلا رأیت ، وکم غلام ملکت ، وبکم رجل مررت ، وعلی کم جذعا بنی بیتک. وفی الإضافه : رزق کم رجلا وکم رجل أطلقت ، وأنفس کم رجل أنقذت ، وبکم رجل مررت.

حذف ممیز کم

وقد یحذف الممیز فیقال کم مالک؟ أی کم درهما أو دینارا مالک ، وکم غلمانک؟ أی کم نفسا غلمانک ، وکم درهمک؟ أی کم دانقا درهمک ، وکم عبد الله ماکث؟ أی کم یوما أو شهرا ، وکذلک کم سرت؟ وکم جاءک فلان؟ أی کم فرسخا وکم مرّه أو کم فرسخ وکم مره.

إفراد کم وممیزها

وممیز الإستفهامیه مفرد لا غیر. وقولهم کم لک غلمانا؟ الممیز فیه محذوف ، والغلمان منصوبه علی الحال بما فی الظرف من معنی الفعل ، والمعنی کم نفسا لک غلمانا.

فصل کم الخبریه عن ممیزها

وإذا فصل بین الخبریه وممیزها نصب ، کقولک فی الدار رجلا قال القطامی :

کم نالنی منهم فضلا علی عدم (1)

ص: 225


1- تمامه. أن لا أکاد من الإقتار أحتمل. اللغه نالنی أصابنی. والعدم الفقر والاقتار سوء الحال. واحتمل من التحمل وهو الرحیل. ویروی اجتمل. والمعنی أجمع العظام وأخرج ودکها واتعلل به مأخوذ من الجمیل وهو الودک ومن رواه کذلک قال إذ لا أزال. الاعراب کم خبریه. وفضلا ممیزها. ونالنی فعل ومفعول وفاعله ضمیر یعود إلی کم. والجمله خبرکم. وإذ ظرف. ولا نافیه. وأکاد فعل ناقص واسمها ضمیر المتکلم. واحتمل جمله فعلیه خبرها. ومن الاقتار متعلق بأکاد. (والشاهد فیه) أنه لما فصل بین کم وممیزها نصب الممیز (والمعنی) أنه فی حال فقره وعدم وجود راحله عنده یرتحل علیها لطلب الرزق کانوا کثیرا ما یبرونه ویتفضلون علیه.

وقال :

تؤم سنانا وکم دونه

من الأرض محدودبا غارها (1)

وقد جاء الجرّ فی الشعر مع الفصل قال :

کم فی بنی سعد بن بکر سید

ضخم الدّسیعه - ماجد نفّاع (2)

الضمیر الراجع إلی الممیز

ویرجع الضمیر إلیه علی اللفظ والمعنی ، تقول کم رجل رأیته ورأیتهم ، وکم امرأه لقیتها ولقیتهن ، وقال تعالی : (وَکَمْ مِنْ مَلَکٍ فِی

ص: 226


1- قیل انه لزهیر بن أبی سلمی وقیل انه لابنه کعب ولیس هو فی دیوان شعرهما والله أعلم. اللغه سنان اسم الممدوح وهو سنان بن أبی حارثه المرّی والد هرم ممحدوح زهیر. ومحدودبا من الحدب وهو ما ارتفع من الأرض. وغارها أی غائرها فحذف عین الفعل کما حذف فی قولهم شاک وأصله شائک والغائر من الأرض المطمئن. الاعراب تؤم فعل مضارع وفاعله ضمیر یعود إلی الناقه. وسنانا مفعوله. وقوله وکم الواو للحال. وکم خبریه. ودونه نصب علی الظرفیه. ومن الأرض یتعلق بمحذوف ویجوز أن یکون فی موضع نصب علی الحال من غارها. والعامل فیه محذوف. ومحدودبا ممیزکم. وغارها مرفوع به (والشاهد فیه) الفصل بین کم وممیزها بالظرف والجار والمجرور (والمعنی) ان هذه الناقه تؤم سنانا لتنال من نواله ودونه من مطمئن الأرض ما یتعذر قطعه والخلوص منه إلیه یرید انه کلف نفسه وناقته فوق قدرتیهما فی الوصول إلیه.
2- استشهد به سیبویه فی کتابه ولم یذکر قائله. وأغفله شراحه. وزعم العینی أنه للفرزدق. وکذلک ذکر ابن یعیش. اللغه الدسیعه العطیه وهی من دسع البعیر بجرته إذا دفع بها ویقال هی الجفنه. الاعراب کم مبنی علی السکون فی محل رفع مبتدأو فی بنی سعد بن بکر خبره. وسید مجرور بکم ضروره. وزعم بعض شراح أبیات هذا الکتاب أن قوله فی بنی سعد بن بکر حال من سید وکان فی الأصل صفه له فلما قدم علیه صار حالا منه. وهو غلط وإلا فأین خبر المبتدأ. وضخم الدسیعه ماجد نفاع صفه سید (والشاهد فیه) جر سید بکم مع الفصل بینها وبینه بالظرف المستقر وهو جائز عند یونس ضروره عند غیره (والمعنی) ان الاشراف والسادات فی هذه القبیله کثیرون.

السَّماواتِ لا تُغْنِی شَفاعَتُهُمْ شَیْئاً).

وتقول کم غیره لک ، وکم مثله لک ، وکم خیرا منه لک ، وکم غیره مثله لک ، تجعل مثله لغیره فتنصبه نصبه.

وقد ینشد بیت الفرزدق :

کم عمه لک یا جریر وخاله

فدعاء قد حلبت علیّ عشاری (1)

علی ثلاثه أوجه : النصب علی الإستفهامیه ، والجرّ علی الخبر ، والرفع علی معنی کم مرّه حلبت علی عماتک.

سبق کم الخبریه بمن

والخبریه مضافه إلی ممیزها عامله فیه عمل کل مضاف فی المضاف إلیه ، فإذا وقعت بعدها من وذلک کثیر من استعمالهم منه قوله تعالی : (وَکَمْ مِنْ قَرْیَهٍ ، وَکَمْ مِنْ مَلَکٍ). کانت منوّنه فی التقدیر کقولک کثیر من

ص: 227


1- هو له من أبیات یهجو بها جریرا أولها : یا ابن المراغه إنما جاریتنی بمسبقین لدی الفعال قصار اللغه العمه أخت الأب. والخاله أخت الأم. وفدعاء فعلاء من الفدع وهو میل فی أصل القدم عند الکعب بینها وبین الساق وهو فی الکف أیضا میل بینها وبین الذراع عند الرسغ. وعشار جمع عشراء وهی الناقه التی دخلت فی الشهر العاشر من حملها. الاعراب کم إما خبریه أو استفهامیه. ویجوز فی عمه مع خاله المعطوفه علیها الحرکات الثلاث. الجر علی ان کم خبریه وعمه ممیزها. والنصب علی أنها ممیزکم الاستفهامیه والاستفهام علی سبیل الاستهزاء والتهکم. والرفع علی أن تکون عمه مبتدأ وصفت بقوله لک. وسوغ الابتداء به مع کونه نکره وصفه بقوله لک والخبر قوله قد حلبت وممیزکم علی هذا الوجه محذوف. وهذا الممیز إن قدر مجرورا فکم خبریه تقدیره کم مره. وإن قدر منصوبا فکم استفهامیه. وکم علی التقدیرین فی محل النصب بالظرف والعامل فیه قوله قد حلبت. وأما علی الوجهین الأولین فتکون کم فی محل الرفع بالابتداء. وقد حلبت خبره. وفدعاء صفه عمه وخاله. وإنما لم یقل فدعاوین لأنه حذف صفه أحدهما والتقدیر کم عمه لک فدعاء وخاله فدعاء. وعشاری مفعول حلبت. (والشاهد فیه) ظاهر (والمعنی) کم مره أو کم حلبه أو کثیر من عماتک وخالاتک حلبن عشاری علی کره منی یرید أنهن کن یطرحن أنفسهن لخدمته وکان ینفر من خدمتهن استقذارا لهن.

القری ومن الملائکه. وهی عند بعضهم منوّنه أبدا والمجرور بعدها بإضمار من.

کأین

وفی معنی کم الخبریه کأیّن. وهی مرکبه من کاف التشبیه وأیّ. والأکثر أن تستعمل مع من قال الله عز وجل : (وَکَأَیِّنْ مِنْ قَرْیَهٍ). وفیها خمس لغات کأیّن ، وکاء بوزن کاع ، وکیء بوزن کیع ، وکأی بوزن کعی ، وکإ بوزن کع.

کیت وذیت

وکیت وذیت مخففتان من کیّه وذیّه. وکثیر من العرب یستعملونهما علی الأصل ولا تستعملان إلا مکرّرتین. وقد جاء فیهما الفتح والکسر والضم والوقف علیهما ، کالوقف علی بنت وأخت.

ص: 228

الباب الرابع : الاسم المثنی

تعریفه

وهو ما لحقت آخره زیادتان : ألف أو یاء مفتوح ما قبلها ، ونون مکسوره ، لتکون الأولی علما لضم واحد إلی واحد ، والأخری عوضا مما منع من الحرکه والتنوین الثنتین فی الواحد. ومن شأنه إذا لم یکن مثنی منقوص أن تبقی صیغه المفرد فیه محفوظه. ولا تسقط تاء التأنیث إلا فی کلمتین خصیان وألیان قال :

کأن خصییه من التدلدل (1)

ص: 229


1- تمامه ظرف عجوز فیه ثنتا حنظل. قال ابن السیرافی انه لشماء الهذلیه من أبیات أولها : تقول یا رب ویا رب هل هل أنت من هذا مخل أحبلی قال البغدادی قوله ان البیت لشماء الهذلیه ینافیه أوله (تقول یا رب) البیت وما توهمه من المنافاه غیر واقع. اللغه الخصیتان الجلدتان اللتان فیهما البیضتان. والتدلدل تحرک الشیء المعلق واضطرابه. وظرف العجوز جرابها الذی تجعل فیه خبزها. الاعراب خصییه اسم أن وظرف عجوز خبرها. وقوله فیه ثنتا حنظل جمله ابتدائیه فی محل رفع صفه ظرف. (والشاهد فیه) أنه قال خصییه فی تثنیه خصی وهو من ضرورات الشعر. وکان القیاس أن یقول کأن خصیتیه (والمعنی) أنها تشبه خصیتیه حین شاب واسترخت جلده أسته بظرف عجوز فیه حنظلتان. وخص العجوز لأنها لا تستعمل الطیب ولا تتزین للرجال فلا یکون فی جرابها الطیب وانما تدخر الحنظل ونحوه من الأدویه.

وقال :

ترتجّ ألیاه ارتجاج الوطب (1)

وتسقط نونه بالإضافه کقولک غلاما زید ، وثوبی بکر ، وألفه بملاقاه ساکن کقولک التقت حلقتا البطان.

قلب ألف آخر الاسم فی التثنیه

ولا یخلو المنقوص من أن تکون ألفه ثالثه أو فوق ذلک. فإن کانت ثالثه وعرف لها أصل فی الواو أو الیاء ردت إلیه فی التثنیه کقولک قفوان وعصوان وفتیان ورحیان ، وإن جهل أصلها نظر فإن أمیلت قلبت یاء کقولک :

متیان وبلیان فی مسمین بمتی وبلی ، وإلا قلبت واوا کقولک : لدوان وإلوان فی مسمین بلدی وإلی ، وإن کانت فوق الثلاثه لم تقلب إلا یاء کقولک أعشیان وملهیان وحبلیان وحباریان. وأما مذروان فلأن التثنیه فیه لازمه کالتأنیث فی شقاوه وعضایه.

قلب همزه آخر الأسم فی الثنیه

وما آخره همزه لا تخلو همزته من أن یسبقها ألف أو لا. فالتی تسبقها ألف علی أربعه أضرب : أصلیه کقرّاء ووضاء ، ومنقلبه عن حرف أصل کرداء وکساء ، وزائده فی حکم الأصلیه کعلباء وحرباء ، ومنقلبه عن ألف تأنیث کحمراء وصحراء فهذه الأخیره تقلب واوا لا غیر کقولک حمراوان وصحراوان. والباب فی البواقی أن لا یقلبن وقد أجیز القلب أیضا. والتی لا

ص: 230


1- لم یسم قائله. وقبله : کأنما عطیه بن کعب ظعینه واقفه فی رکب الغه والظعینه المرأه تکون فی الهودج. والرکب أصحاب الإبل. والوطب سقاء اللبن. الاعراب ترتج فعل مضارع. وألیاه فاعله. وارتجاج الوطب نصب علی المصدریه. (والشاهد فیه) انه قال ألیان فی تثنیه ألیه وهو ضروره والقیاس ألیتان. (والمعنی) یصف هذا الرجل بعظم المکفل وارتخاء اللحم یقول کأن تحرک الیتیه تحرک سقاء اللبن.

ألف قبلها فبابها التصحیح کرشإ وحدإ.

قلب آخر المحذوف العجز

والمحذوف العجز یرد إلی الأصل ولا یرد ، فیقال أخوان وأبوان ویدان ودمان وقد جاء یدیان ودمیان قال :

یدیان بیضاوان عند محلم (1)

وقال :

ولو أنا علی حجر ذبحنا

جری الدّمیان بالخبر الیقین (2)

ص: 231


1- تمامه. قد تمنعانک أن تضام وتطهدا. لم یسم أحد قائله. اللغه یدیان قال الزمخشری هنا انه تثنیه ید ردت لأمه شذوذا. وقال ابن یعیش فی شرحه انه تثنیه یدا بالقصر فلما ثنی قلبت ألفه یاء کفتیان فی مثنی فتی لأن أصلها الیاء فان التثنیه من جمله ما یرد الشیء إلی أصله. وانما قلبت فی المفرد ألفا لانفتاح ما قبلها. ویؤیده ما قاله فی الصحاح. وبعض العرب یقول للید یدا مثل رحا قال الشاعر : یا رب ساریات ما توسدا الا ذراع العنس أو کف الیدا وتثنیتها علی هذه اللغه یدیان مثل رحیان قال الشاعر. یدیان بیضاوان. البیت اه ومحلم اسم ملک من ملوک الیمن. ویروی عند محرق وهو لقب عمرو بن هند ملک الحیره لأنه حرق مائه من بنی تمیم. ولقب الحارث بن عمرو ملک الشام لأنه أول من حرق العرب فی دیارهم. الاعراب یدیان مبتدأ. وبیضاوان صفته. وعند محرق صفه أخری. ویمنعانک فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والکاف مفعوله. وان تضام وتطهدا فی محل نصب مفعول ثان لتمنعانک. وجمله قد تمنعانک خبر المبتدأ (والشاهد فیه) انه ثنی یدا علی یدیان وقد علمت ما فیه (والمعنی) لهذا الملک یدان طاهرتان عن موجبات الذم یمنعان عنک أن تضام وأن تظلم.
2- هو لعلی بن بدال بن سلیم من أبیات یذکر بها رجلا کان بینهما عداوه. الاعراب ذبحنا جمله فعلیه خبر أنّ. وعلی حجر یتعلق به. وجری فعل ماض جواب لو. والدمیان فاعله. وبالخبر متعلق بجری. والیقین صفه خبر (والشاهد فیه) مجیء دمیان فی تثنیه دم. وقد اختلف فی دم أهو من الواوی أو الیائی وعلی انه واوی کما ذهب إلیه صاحب الصحاح فتثنیته علی یدیان شاذه (والمعنی) اننی لو ذبحت وإیاه علی حجر واحد لم یمتزج دمی بدمه لشده ما بیننا من العداوه بل جری دمی یمنه ودمه یسره. ویوضحه قول المتلمس : أحارث أنا لو تساط دماؤنا تزایلن حتی ما یمس دم دما یقول ان دماءنا لو خلطت لافترقت ثانیا حتی ما یلامس دم دما.

تثنیه الجمع

وقد یثنی الجمع علی تأویل الجماعتین والفرقتین وأنشد أبو زید :

لنا إبلان فیهما ما علمتم (1)

وفی الحدیث مثل المنافق کالشاه العائره بین الغنمین وأنشد أبو عبید :

لأصبح الحیّ أو بادا ولم یجدوا

عند التفرق فی الهیجا جمالین (2)

وقالوا لقاحان سوداوان. وقال أبو النجم :

ص: 232


1- تمامه. فعن آیه ما شئتم فتنکبوا. وهو لشعبه بن قمیر شاعر مخضرم. الاعراب لنا خبر مقدم. وابلان مبتدأ مؤخر. وفیهما ما فیها زائده علی معنی ان فی کل طائفه منها ما یدل علی أنها للأجواد. وفیها خبر مقدم. وما موصوله مبتدأ مؤخر. وعلمتم جمله فعلیه صله الموصول. والعائد محذوف أی علمتوه. والجمله صفه ابلان. وعن آیه متعلق بتنکبوا (والشاهد فیه) انه یجوز تثنیه اسم الجمع علی تأویل فرقتین. والقیاس یأباه لأن الغرض من الجمع الدلاله علی الکثره. والتثنیه تدل علی القلّه. فهما معنیان متدافعان ولو لا هذا التأویل لم یسغ ذلک بحال. (والمعنی) لنا ابلان فیهما ما علمتم من قری الأضیاف فاختاروا منها ما یرضیکم وتنکبوا واعدلوا عما لا یرضیکم منها.
2- هو لعمرو بن العدّاء الکلبی وکان معاویه رضی الله عنه استعمل ابن أخیه عمرو بن عتبه علی صدقاتهم فاعتدی فقال عمرو ذلک وقبله : سعی عقالا فلم یترک لنا سبدا فکیف لو قد سعی عمرو عقالین اللغه أوباد جمع وبد کفخذ وهو السیء الحال. ورواه فی الأغانی أوقاصا وهو جمع وقص وهو ما بین الفریضتین من نصب الزکاه مما لا یجب فیه شیء. والمعنی لأصبح مال الحی أوقاصا لا یجب فیه شیء فی الزکاه. وجمالین انما ثناها لأنه جعلها صنفین صنف یحملون علیه أثقالهم وصنف یقاتلون علیه. ویوضحه روایه الأغانی یوم الترحل والهیجا. الاعراب لأصبح اللام فی جواب قسم مقدر. والحی اسم أصبح أو فاعلها. وأوبادا خبرها أو حال من فاعلها. وجمالین مفعول یجدوا (والشاهد فیه) کالذی فی سابقه (والمعنی) ان هذا الرجل سعی فی صدقاتنا سنه فلم یترک لنا ذات شعر ولا ذات وبر فکیف لو تولی علینا سنتین إذا لأصبح رجال الحی علی أسوأ حال ولم یجدوا من صنفی الجمال شیئا یستعینون به فی ارتحالهم وقتالهم.

بین رماحی مالک ونهشل (1)

وتجعل الإثنان علی لفظ الجمع إذا کانا متصلین کقولک ما أحسن رؤسهما وفی التنزیل : (فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما). وفی قراءه عبد الله أیمانهما وفیه : فقد صغت قلوبکما.

وقال : ظهراهما مثل ظهور الترسین (2)

فاستعمل هذا والأصل معا ولم یقولوا فی المنفصلین أفراسهما ولا غلمانهما. وقد جاء وضعا رحالهما.

ص: 233


1- صدره. تبقلت من أول التبقل. وهو لأبی النجم من أرجوزته التی أولها الحمد لله العلی الأجلل. اللغه تبقلت الناقه وابتقلت رعت البقل. والبقل کل نبت اخضر له وجه الأرض. ومالک هو ضبیعه بن قیس بن هوازن. ونهشل أبو دارم قبیله من ربیعه. الاعراب تبقلت فعل ماض وفاعله ضمیر یعود إلی النوق المذکوره فی البیت قبله وهو : أعطی فلم یبخل ولم یبخل کوم الذرا من خول المخول وبین ظرف مضاف إلی رماحی وهو مضاف إلی مالک ولذلک سقطت نون التثنیه (والشاهد فیه) کالذی فی سابقه (والمعنی) ان بنی عجل قوم الشاعر جاؤوا إلی ذلک الموضع فرعوه ولم یخافوا رماح هذین الحیین وکان قد وقع بین بنی مالک ونهشل حروب فتجافی جمیعهم الرعی بین فلج والصمان مخافه الشر حتی عفا کلؤه وطال فذکر ان قومه رعوه ولم یخافوا أحدا لعزهم ومنعتهم.
2- هو من رجز لخطام المجاشعی. وقیل لهمیان بن قحافه. وصدره. ومهمهین قذفین مرتین. اللغه المهمه القفر المخوف. والقذف البعید من الأرض المتقاذف الأطراف. ویروی فدفدین والفدفد الأرض المستویه. ومرتین تثنیه مرت وهو الأرض التی لا نبات فیها ولا ماء. الاعراب ومهمهین الواو واو رب. ومهمهین مجرور بها. وقذفین ومرتین صفتا مهمهین. وظهراهما مبتدأ ومثل ظهور الترسین کلام اضافی خبره. والجمله صفه وجواب رب المقدره قوله بعده : جبتهما بالنعت لا بالنعتین علی مطار القلب سامی العینین (والشاهد فیه) انه جمع بین اللغتین فانه أتی بتثنیه المضاف فی ظهراهما وبجمعه فی ظهور الترسین (والمعنی) انه وصف فلاتین لا نبث فیهما ولا ماء ولا شخص یستدل به فشبههما بالترسین.

ص: 234

الباب الخامس : الاسم المجموع

أنواعه

وهو علی ضربین : ما صح فیه واحده ، وما کسر فیه. فالأول ما آخره واو ، أو یاء مکسور ما قبلها ، بعدها نون مفتوحه ، أو ألف أو تاء. فالذی بالواو والنون لمن یعلم فی صفاته وأعلامه کالمسلمین والزیدین ، إلا ما جاء من نحو ثبون وقلون وأرضون وأجرّون وأوزّون. والذی بالألف والتاء للمؤنث فی أسمائه وصفاته کالهندات والتمرات والمسلمات. والثانی یعم من یعلم وغیرهم فی أسمائهم وصفاتهم کرجال وأفراس وجعافر وظراف وجیاد. وحکم الزیادتین فی مسلمون نظیر حکمهما فی مسلمان : الأولی علم لضم الإثنین فصاعدا إلی الواحد ، والثانیه عوض عن الشیئین ، وتسقط عند الإضافه. وقد أجری المؤنث علی المذکر فی التسویه بین لفظی الجر والنصب ، فقیل رأیت المسلمات ومررت بالمسلمات ، کما قیل رأیت المسلمین ومررت بالمسلمین.

جمع القله وجمع الکثره

وینقسم إلی جمع قله وجمع کثره. فجمع القله العشره فما دونها ، وأمثلته افعل أفعال فعله ، کأفلس وأثواب وأجربه وغلمه. ومنه ما جمع بالواو والنون ، والألف والتاء. وما عدا ذلک جموع کثره.

ص: 235

وقد یجعل إعراب ما یجمع بالواو والنون فی النون. وأکثر ما یجیء ذلک فی الشعر ، ویلزم الیاء إذ ذاک. قالوا أتت علیه سنین. وقال :

دعانی من نجد فإن سنینه

لعبن بنا شیبا وشیبننا مردا (1)

وقال سحیم :

وما ذا یدّری الشعراء منی

وقد جاوزت حدّ الأربعین (2)

جمع الثلاثی المجرد

وللثلاثی المجرد إذا کسّر عشره أمثله : أفعال ، فعال ، فعول ، فعلان أفعل فعلان ، فعله ، فعله فعل ، فعل. فأفعال أعمها تقول أفراخ وأجمال وأرکان وأحمال وأعجاز وأعناق وأفخاذ وأعناب وأرطاب وآبال. ثم فعال تقول زناد وقداح

ص: 236


1- البیت للصمه بن عبد الله القشیری یذکر بها نجدا وما لقیه فیها من سوء الحال. وکان خطب من عمه ابنته فمنعه منها فخرج إلی الشام فما زال بها حتی مات وبعده : لحی الله نجدا کیف تترک ذا الندی بخیلا وحر الناس تحسبه عبدا اللغه دعانی أی اترکانی ویروی ذرانی. وکل ما ارتفع من تهامه إلی العراق فهو نجد والسنین جمع إما العام أو القحط والشیب جمع أشیب وهو الذی ابیض شعره. الاعراب دعانی فعل أمر وفاعل ومفعول. ومن نجد متعلق به. وان حرف توکید ونصب. وسنینه اسمها منصوب بالفتحه الظاهره. ولعبن فعل ماض ونون النسوه فاعله. وبنا متعلق به. وشیبا حال من بنا أی حال کوننا فی الشیب. وشیبننا عطف علی لعبن. ومردا حال من المفعول. والجمله خبر إن (والشاهد فیه) اجراء سنین مجری حین فی اعرابه بالحرکات (والمعنی) اترکانی من ذکر نجد فان سنیه لعبت بنا ونحن فی زمن الشیب وشیبتنا ونحن فی سن الشباب.
2- هو لسحیم بن وثیل الریاحی من قصیدته التی یقول فیها : أنا ابن جلا وطلاع الثنایا متی أضع العمامه تعرفونی اللغه یدری یفتعل من أدراه بمعنی ختله ویروی وما ذا یبتغی الشعراء. الاعراب ما اسم استفهام مبتدأ. وذا مبتدأ ثان. ویدری فعل مضارع. والشعراء فاعله. ومنی یتعلق بیدری. والجمله خبر المبتدأ الثانی. وجمله المبتدأ خبر المبتدأ الأول. وقوله وقد جاوزت جمله حالیه. وحد الأربعین مفعول جاوزت (والشاهد فیه) انه أعربه بالنون. وخالف ابن جنی ذلک فقال فی سر الصناعه فأما قول سحیم بن وثیل. وقد جاوزت حد الأربعین. فلیست النون اعرابا ولا الکسره فیها علامه جر الاسم وانما هی حرکه التقاء الساکنین وهما الیاء والنون وکسرت علی أصل حرکه التفاء الساکنین أ. ه.

وخفاف وجمال ورباع وسباع. ثم فعول وفعلان وهما متساویان تقول فلوس وعروق وجروح وأسود ونمور ورئلان وصنوان وعیدان وخربال وصردان. ثم أفعل تقول أفلس وأرجل وأزمن وأضلع. ثم فعلان وفعله وهما متساویان تقول بطنان وذؤبان وحملان وغرده وقرده وقرطه. ثم فعل تقول سقف وفلک. ثم فعله وفعل تقول جیره ونمر. وقد جاء حجلی فی جمع حجل قال :

حجلی تدرّج فی الشّربّه وقّع (1)

وما لحقته من ذلک تاء التأنیث فأمثله تکسیره فعال ، فعول أفعل ، فعل ، فعل ، فعل. نحو قصاع ولقاح وبرام ورقاب وبدور وحجوز وأنعم وأینق وبدر ولقح وتیر ومعد ونوب وبرق وتخم وبدن.

جمع الصفات فی الثلاثی

وأمثله صفاته کأمثله أسمائه ، وبعضها أعم من بعض. وذلک قولک أشیاخ وأجلاف وأحرار وأبطال وأجناب وأیقاظ وأنکاد وأعبد وأجلف وصعاب وحسان ووجاع. وقد جاء وجاعی ونحو حباطی وحذاری وضیفان وأخوان ووغدان وذکران وکهول ورطله وشیخه وورد وسحل ونصف وخشن. وقالوا سمحاء فی جمع سمح.

ص: 237


1- صدره. فارحم أصیبیتی الذین کأنهم. وهو لعبد الله بن الحجاج الثعلبی من أبیات یخاطب بها عبد الملک بن مروان ویعتذر الیه من صحبته عبد الله بن الزبیر وکان قد خرج معه. وبعده : ادنو لترحمنی وتقبل توبتی وأراک تدفعنی فأین المدفع فلما أنشده هذا البیت قال له عبد الملک الی النار. اللغه حجلی اسم جمع حجله وهو طائر معروف. وتدرج أی تمشی مشیا رویدا والشربه أرض لینه تنبت العشب. الاعراب حجلی خبر إن. وتدرج فعل مضارع أصله تتدرج حذفت منه إحدی التاءین وفاعله ضمیر یعود إلی الحجلی. والجمله صفه حجلی. وفی الشربه خبر مقدم. ووقع مبتدأ مؤخر. والجمله صفه حجلی (والشاهد فیه) انه جمع فعل علی فعلی ولم یجیء الجمع علی فعلی الا حرفان هذا وظربی جمع ظربان وهو دویبه منتنه.

والجمع بالواو والنون فیما کان من هذه الصفات للعقلاء الذکور غیر ممتنع کقولکم صعبون وصنعون وحسنون وجنبون وحذرون وندسون. وأما جمع المؤنث منها بالألف والتاء فلم یجیء فیه غیره وذلک نحو عبلات وحلوات وحذرات ویقظات الأمثال فعله فإنهم کسروه علی فعال کجعاد وکماش وعبال. وقالوا علج فی جمع علجه.

جمع المؤنث الساکن الحشو

والمؤنث الساکن الحشو لا یخلو من أن یکون اسما أو صفه. فإذا کان اسما تحرکت عینه فی الجمع إذا صحت بالفتح فی المفتوح الفاء کجمرات وبه ، وبالکسر فی المکسورها کسدرات وبه ، وبالضم فی المضمومها کغرفات ، وقد تسکن فی الضروره فی الأول ، وفی السعه فی الباقین فی لغه تمیم. فإذا اعتلت فالاسکان کبیضات وجوزات ودیمات ودولات ، إلّا فی لغه هذیل قال قائلهم :

أخو بیضات رائح متأوب (1)

وتسکن فی الصفه لا غیر. وإنما حرکوا فی جمع لجبه وربعه لأنها کأنهما فی الأصل اسمان وصف بهما کما قالوا امرأه کلبه ولیله غم.

وحکم المؤنث مما لا تاء فیه کا