苏勒盖得尔注释

图书规格

苏勒盖得尔注释

| 作者:阿亚图拉纳赛尔买科力木设拉子

翻译员:苏莱曼,白志所

第一次印刷:伊朗历 1394年 / 公历 2015年

出版者:穆斯塔法国际出版翻译中心

印刷厂:诺朗吉斯坦

印数:300

国际标准书号:978-964-195-481-1

----

سرشناسه:مکارم شیرازی، ناصر، 1305 -

عنوان قراردادی:تفسیر نمونه. چینی. برگزیده

عنوان و نام پدیدآور:Tafsire sureye Ghadr/ Naser Makarem Shirazi; Solyeman bay Ji So Motarjem.

مشخصات نشر:Qum: Al-Mustafa International Translation and Publication Center, 2015= 1393.

مشخصات ظاهری:14ص.

فروست:مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)؛ پ1393/309/215. نمایندگی المصطفی در چین؛ 15.

شابک:978-964-195-481-1

وضعیت فهرست نویسی:فیپا

یادداشت:چینی.

یادداشت:این کتاب ترجمه بخشی از کتاب تفسیر نمونه با عنوان تفسیر سوره قدر میباشد.

موضوع:تفاسیر (سوره قدر)

موضوع:تفاسیر شیعه -- قرن 14

شناسه افزوده:سو، سلیمان بای جی، 1966 - م.، مترجم

شناسه افزوده:So, Solyeman Bay Ji

شناسه افزوده:جامعه المصطفی(ص) العالمیه. مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)

شناسه افزوده:Almustafa International University‪Almustafa International Translation and Publication center

رده بندی کنگره:BP98/م7ت704953 1393ج

رده بندی دیویی:297/179

شماره کتابشناسی ملی:3656268

ص: 1

提示

Tafsire sureye Ghadr/ Naser Makarem Shirazi; Solyeman bay Ji So Motarjem.

ص: 2

苏勒盖得尔注释

阿亚图拉纳赛尔买科力木设拉子

译者:

苏莱曼,白志所

穆斯塔法国际出版翻译中心

ص: 3

苏勒盖得尔注释

| 作者:阿亚图拉纳赛尔买科力木设拉子

翻译员:苏莱曼,白志所

第一次印刷:伊朗历 1394年 / 公历 2015年

出版者:穆斯塔法国际出版翻译中心

印刷厂:诺朗吉斯坦

印数:300

国际标准书号:978-964-195-481-1

تفسیر سوره قدر

ناشر: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی سال

مؤلف: آیت الله ناصر مکارم شیرازی

مترجم: سلیمان بای جی سو

چاپ دوم: 1394ش / 2015م

چاپخانه: نارنجستان

قیمت: 50000 ریال

© Al-Mustafa International Publication and Translation Center

Stores:

OIRAN, Qom; Muallim avenue western , (Hujjatia). Tel-Fax: +98 25-37839305 - 9

IRAN, Qom; Boulevard Muhammad Ameen, Y-track Salariyah. Tel: +98 25-32133106,

Fax: +98 25-32133146

www.pub.miu.ac.ir

miup@pub.miu.ac.ir

感谢为此书出版付出辛劳者

ص: 4

出版宣言

随着伊斯兰革命的胜利及时代的信息化,伊斯兰学者面临着

好多棘手的问题和严峻的挑战,给这个时代一个具有挑战性的考

验。曾经一个关联着宗教和传统的时期,很多国家都陷入其中。

因此,考察、研究及宗教领域的运用都必须根据世人承认的标准

和纯洁的思想本源阻止迷信思想及宗教领域的研究。应该受到所

有这一奠基人周全的照顾,尤其是伊斯兰革命伟大的创始人伊麻

目霍美尼(真主怜悯他)及伊斯兰的精神领袖(真主保佑他)

国际穆斯塔法(真主赐福他及他的后裔)大学,为了完成这

一伟大的使命和穆圣的出版创建了《国际穆斯塔法翻译出版社》

我们感谢为次著作的出版付出的每位尊敬的同胞,我们祈求

给予我们高贵的品级及珍贵的认识以便我们享用自己的成果

ص: 5

第九十七章 盖德尔

(麦加类,全章共计5节)

奉普慈特慈的安拉之名

[1]我的确在盖德尔夜降示了它(《古兰经》),

[2]你怎能知道盖德尔夜是什么?

[3]盖德尔夜比一千个月更优越,

[4] 在那夜,众天使和精神奉他们养主的命令降临,完成各

项事情。

[5]那夜平安吉祥,直至黎明显著。

概述:

本章开头指出《古兰经》是在盖德尔夜下降,随即讲述了盖

德尔夜的高尚和尊贵。本章章名源于第一节经文。

本章究竟是在麦地那还是在麦加下降的,经注家们有不同的

看法,但大多数学者认为,此章是在麦加下降的。

ص: 6

诵读本章将得到安拉的巨大回赐。穆圣说:“谁诵读一遍《

盖德尔》章,等于封了一个月的斋。

伊玛目巴基尔说:“谁大声诵读一遍《盖德尔》章,犹如手

握宝剑为主道圣战:谁低声诵读此章,犹如为主道流血奋战的勇

士一样。”

当然,仅仅诵读《古兰经》而不理解其含义,不遵循其教导

,是不可能获得如此巨大的回赐的。

注释:

盖德尔夜降示《古兰经》

根据《古兰经》一些经文,《古兰经》是在莱麦丹月降示的

,“赖买丹月中,开始降示《古兰经》,指导世人,昭示明证,

以便遵循正道,分别真伪。”(2:185)《盖德尔》章第一节经

文说:“我的确在盖德尔夜降示了它。”即降示了《古兰经》。

根据这两节经文,可以肯定,盖德尔夜是莱麦丹月的某一个夜,

但究竟是哪一夜,《古兰经》没有明确指出,圣训也没有确定,

所以,学者们对此有不同的看法。

众所周知,《古兰经》是在先知穆罕默德传教的23年时间内

根据不同的历史背景零星降示的,但根据以上两节经文,《古兰

经》的确是在莱麦丹月降示的,而且是在“盖德尔”夜晚降给穆

圣的。

对此《古兰经》注疏家们有不同的观点,大多数学者认为,

《古兰经》以两种形式降示,第一种是《古兰经》一次性降示在

ص: 7

穆圣的心灵里,一说,降示在最低一层天,一说降示在“贝特玛

尔穆尔”。另一种形式是根据不同的历史背景在23年内零星降示

有的学者主张,《古兰经》是在莱麦丹月的盖德尔夜开始降

示,随后零星降示给穆圣,但这一观点与本章第一节经文的意思

不符,因为经文指的是在盖德尔夜降示了整部《

古兰经》。

值得注意的一点是,在《古兰经》中“下降”一词,如果用

的是“تنزیل ”(Tanzil),指的是零星下降,如果用的是“انزال;

”(Enzal)指的是整部下降。

你怎能知道盖德尔夜是什么?

盖德尔夜比一千个月更优越,

这两节经文阐述了盖德尔夜的尊贵和重要,经文说,“盖德

尔夜比一千个月更优越”,我们可以计算一下,一千个月等于八

十多年,等于人的一生,也就是说,如果在盖德尔夜礼一番拜,

将得到八十多年礼的拜的回赐。而且有经注家认为,此处的数字

“一千”不是指实际数字,而是表示多。也就是说,盖德尔夜的

尊贵远远超过一千个月。这一夜有如此的尊贵和高尚,是因为《

古兰经》在这个夜下降,这一点说明了《

古兰经》的伟大,没有

《古兰经》,怎么可能有这么尊贵的一夜呢?

| 在那夜,众天使和精神奉他们养主的命令降临,完成各项事

情。

ص: 8

在这节经文中“降临”一词用的是现在式动词,也就是说,

众天使与精神在这一夜降临是长期性的,每年的盖德尔夜都要降

临,而非局限于穆圣时期。

经文中的“精神”指吉布伊勒大天使,他专门负责传达启示

,享有“忠实的精神”之美称。也有注疏家们认为,此处的“精

神”一词的意思是启示,《古兰经》其他地方也有此用法,如《

古兰经》第四十二章第52节经文:“我如此把我命令中的精神

(《古兰经》)启示给你。”此节经文中的“精神”指《古兰

经》的启示。如果把“精神”作启示讲,那么,经文的意思就是

,在盖德尔,众天使带着安拉的启示降临人间,完成安拉的使命

还有一种解释:经文中的“精神”比天使还要高尚。有人曾

问伊玛目萨迪格,《盖德尔》章中的“精神”是否指吉布伊勒天

使?伊玛目萨迪格回答说:“吉布伊勒属于天使,而经文中说,

众天使和精神'。”意思是,此处众天使和精神用的是并列句

,有并列的意思,而非从属关系,所以,此处的“精神”不是天

使,而是比天使还要高贵。

“完成各项事情”大多数注疏家们认为,这里的意思是,天

使奉安拉之命,完成人一年中的命运定夺,所以,盖德尔夜也被

称作定夺命运之夜。《古兰经》说:

“我确实在一个吉祥之夜降示它,我确是警告者。所有智慧的事

,在那夜判决。”(44:3-4)

ص: 9

所以,伊斯兰教要求人们,在这一夜彻夜不眠,赞念和祈求

安拉,在新的一年中,幸福健康。

那夜平安吉祥,直至黎明显著。这一夜的确是平安、吉祥、

光明的一夜,因为《古兰经》在这一夜降示,众天使在这一夜降

临,给人类送来平安和祝福。伊布拉欣圣人晚年时,天使降临,

向他报喜和祝福,他将喜得贵子。伊布拉欣圣人得到天使的祝福

,心里无比高兴,比拥有世界的宝藏还要愉快。可想而知,在盖

德尔夜,众天使降临,向彻夜赞主赞圣和祈求安拉的信士道安祝

福,这难道不是巨大的恩惠吗?伊布欣圣人宣扬正教,捣毁偶像

,破除迷信,被多神教徒投入火中。安拉派天使对他说“色兰”

,烈火就变得凉爽,伊布拉欣圣人虽然身陷烈火之中,却安然无

差。天使在盖德尔夜降临,为信士们祝福,道“色兰”,这难道

不能抵抗后世火狱的烈火吗?

学者们一致认为,盖德尔夜在莱麦丹月,但究竟是哪一夜,

分歧颇多,有以下几种说法:莱麦丹月的第一夜、七夜、十九夜

、二十一夜、二十三夜、二十七夜和二十九夜。大多数学者认为

,盖德尔夜在莱麦丹下旬的某一个夜。据传述,一进入莱麦丹月

下旬,穆圣就彻夜不眠,礼拜赞主。逊尼派学者大多主张盖德尔

夜是莱麦丹的第二十七和二十九夜,什叶派学者大多主张二十一

和二十三夜。有人曾问伊玛目萨迪格,盖德尔夜是哪一夜,他回

答说,是莱麦丹的第二十一和二十三夜。还有学者主张,莱麦丹

月第十九夜初步定夺命运,第二十一夜进一步完善定夺,第二十

三夜正式定夺。

ص: 10

为何盖德尔夜隐密不显?

有许多学者认为,盖德夜隐藏在一年之中,换言之,每一

夜都有可能是盖德尔,但大多数学者认为,盖德尔夜隐藏在莱麦

丹月,其主要目的是为了让人们重视莱麦丹的每一个夜,鼓励人

们在莱麦丹月多礼拜、赞主赞圣,远离罪恶,认真遵循安拉的命

令。盖德尔的隐藏具有深奥的哲理,犹如安拉的喜悦隐藏在功修

之中,安拉的恼怒隐藏在罪恶之中,安拉的朋友隐藏在茫茫人海

之中,安拉的佐助隐藏在祈求之中,安拉伟大的尊名隐藏在《古

兰经》之中。

盖德尔夜功修

伊玛目萨迪格对艾布赫姆泽说:“盖德尔夜在莱麦丹的第二

十一和二十三夜,在这两夜,最好先洗大净,然后礼一百拜副功

拜,直到黎明虔心赞主。”艾布赫姆泽问:“如果我不能够站着

礼一百拜,怎么办呢?”“那你就坐着礼一百拜。”伊玛目回答

。艾布赫姆泽又问:“如果不能坐着礼怎么办?”伊玛目回答说

:“那就躺着礼。也可以在这两夜先小睡一会,然后起来礼拜,

赞主。在整个斋月,乐园和恩慈的大门敞开着,恶魔被套上加锁

,信士的善举被接受。莱麦丹月是多么美好的月份啊!”

哈姆兰曾问伊玛目巴基尔,“盖德尔夜比一千个月更优越”

的意思是什么?伊玛目巴基尔回答说:“这节经文的意思是,在

盖德尔夜所做的一切善功,如礼拜、赞主、施舍等等,比不在盖

德尔夜做的善功优越一千个月。”

ص: 11

关于 中心

In the name of Allah

هَلْیَسْتَوِیالَّذِینَیَعْلَمُونَوَالَّذِینَلَایَعْلَمُونَ
Are those who know equal to those who do not know?
al-Zumar: 9

Introduction:
Ghaemiyeh Computer Research Institute of Isfahan, from 2007, under the authority of Ayatollah Haj SayyedHasanFaqihImami (God blesses his soul), by sincere and daily efforts of university and seminary elites and sophisticated groups began its activities in religious, cultural and scientific fields.

Manifesto:
Ghaemiyeh Computer Research Institute of Isfahan in order to facilitate and accelerate the accessibility of researchers to the books and tools of research, in the field of Islamic science, and regarding the multiplicity and dispersion of active centers in this field
and numerous and inaccessible sources by a mere scientific intention and far from any kind of social, political, tribal and personal prejudices and currents, based on performing a project in the shape of (management of produced and published works from all Shia centers) tries to provide a rich and free collection of books and research papers for the experts, and helpful contents and discussions for the educated generation and all classes of people interested in reading, with various formats in the cyberspace.
Our Goals are:
-propagating the culture and teachings of Thaqalayn (Quran and Ahlulbayt p.b.u.t)
-encouraging the populace particularly the youth in investigating the religious issues
-replacing useful contents with useless ones in the cellphones, tablets and computers
-providing services for seminary and university researchers
-spreading culture study in the publich
-paving the way for the publications and authors to digitize their works

Policies:
-acting according to the legal licenses
-relationship with similar centers
-avoiding parallel working
-merely presenting scientific contents
-mentioning the sources
It’s obvious that all the responsibilities are due to the author.

Other activities of the institute:
-Publication of books, booklets and other editions
-Holding book reading competitions
-Producing virtual, three dimensional exhibitions, panoramas of religious and tourism places
-Producing animations, computer games and etc.
-Launching the website with this address: www.ghaemiyeh.com
-Fabricatingdramatic and speech works
-Launching the system of answering religious, ethical and doctrinal questions
-Designing systems of accounting, media and mobile, automatic and handy systems, web kiosks
-Holding virtual educational courses for the public
-Holding virtual teacher-training courses
-Producing thousands of research software in three languages (Persian, Arabic and English) which can be performed in computers, tablets and cellphones and available and downloadable with eight international formats: JAVA, ANDROID, EPUB, CHM, PDF, HTML, CHM, GHB on the website
-Also producing four markets named “Ghaemiyeh Book Market” with Android, IOS, WINDOWS PHONE and WINDOWS editions
Appreciation:
We would appreciate the centers, institutes, publications, authors and all honorable friends who contributed their help and data to us to reach the holy goal we follow.

Address of the central office:
Isfahan, Abdorazaq St, Haj Mohammad JafarAbadei Alley, Shahid Mohammad HasanTavakkoly Alley, Number plate 129, first floor
Website: www.ghbook.ir
Email: Info@ghbook.ir
Central office Tel: 03134490125
Tehran Tel: 88318722 ـ 021
Commerce and sale: 09132000109
Users’ affairs: 09132000109

Introduction of the Center – Ghaemiyeh Digital Library