امان نامه گناه

مشخصات کتاب

سرشناسه:سلیمیان، بیتا، ‫1365 -

عنوان و نام پدیدآور:امان نامه گناه/ ‫ بیتا سلیمیان.

مشخصات نشر:شهر ری: بیتا سلیمیان، ‫1397.

مشخصات ظاهری: ‫80 ص. : ‫مصور (رنگی).

شابک: ‫ ‮ 978-622-00-1049-4

وضعیت فهرست نویسی:فیپا

یادداشت: ‫کتابنامه.

موضوع:اسلام -- مطالب گوناگون

موضوع:Islam -- Miscellanea

رده بندی کنگره: ‫ ‮ BP11 ‫ /س855‮الف 8 1397

رده بندی دیویی: ‫‮ 297/02

شماره کتابشناسی ملی:5307421

ص:1

اشاره

تصویر

ص:1

امان نامه گناه

تصویر

نویسنده : بیتا سلیمانی

ص:3

مقدمه نویسنده

ستایش وسپاس خداوندی را سزاست که سیطره سماوات وفی الارضش در خیال نگنجد والطاف بی دریغش بنده را خجل کرده ودراین فانی غریق رحمت خویش را ارزانی داشته است.این مجموعه تحفه ای است که به یاری خداوند منان خواننده را به سرمنشا هستی متصل کند واز گسستگی های گاه وبی گاه که ازطرف دو عنصر خطرناک هوای نفس ونفس شیطان ملعون برادمی وارد می شود اگاه ساخته تا بتواند برهد ف اصلیش از خلقت که همان عبودیت است ومیسرنمی شود مگر با ترک معصیت وگناه.وچه ریباست سخن ایت الله کوهستانی که رحمت خدا براوباد در اواخر عمرمکرر می فرمودند مگر راهی غیراز خدا هم هست؟

لازم به ذکر است که کتاب در زمینه ترویج این فریضه بزرگ الهی حجاب وقف گردیده است.امیدوریم که بتوان از این گذار برای درک بهتر وبیشتر این فریضه وتبعات منفی این منکر زشت بدحجابی گامی هرچند ناچیز در راه امام حسین علیه السلام در اصلاح جامعه امت اسلامی برداریم وجامعه رااز لوث این منکر قبیح وزشت برهانیم.

در این نوشتار سعی برآن است که برای خواص وعوام مفید ومستفید وطالب علم وزهاد سودمند اید وامید که مولف را نیزبه طلب مغفرت یاد نمایید.

باشد که مورد قبول دایره قطب امکان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف واقع گردد.

22شعبان المعظم 1438

ص:4

ص:5

ص:6

ص:7

تصویر

ص:8

فصل اول

1-1مقدمه

تصویر

در رحمت به روی خلق باز است**کلید این در زیبا نماز است

فرصت وصال ونیایش وخلوت با محبوب برای محب وعاشق بسیار مغتنم ولذت بخش است .ونماز یکی از فرصت هایی طلایی برای برای وصال با محبوب حقیقی ومطلق هستی است.لذا عاشقان دل باخته الهی به خللوت ونیایش با محبوب اهتمام می ورزند. نماز امری است الهی که تحقق آن همانند سایرامور دارای ظاهروباطن است.بس حقیقت نمازهم چون سلیر امور در باطن وروح اونهفته شده است بس نمازی که فقط ظاهر داشته باشد وفاقد روح باشدمقبول نخواهد بود.

1-2حضور قلب درنماز

وقتی انسان مشغول نمازشدشیطان ملعون می اید سرراهش وتحریکش می کند تااز نمازدورگرددودراین موقع جنگ ونزاع بین نمازگزاروشیطان بربا می شود گاهی شیطان غالب می شودوتوجه انسان را از نمازبیرون می بردوگاهی انسان این زد وخورد تااخرنماز ادامه دارد.از همین روی به جایگاه نمازگزارمحراب می گویند.

ص:9

بنابراین وقتی به خود می آید که سلام نماز راگفته در صورتی که هیچ توجهی به آن نداشته است در تمام مدت با فکر دنیا مشغول بوده است.این است که چهل ، پنجاه سال نماز در دل اثری جزظلمت وکدورت ندارد.

امام باقر علیه السلام می فرمایند همانا بالا می رود از نماز بنده از برای او نصف یاربع یا خمسش بس بالا نمی رود برای او مگر انجه را اقبال نموده است برآن.

امام صادق علیه السلام نیز در این رابطه می فرمایند : وقتی احرام بستی در نماز اقبال کند برآن زیرا که وقتی اقبال نمودی خداوند عزوجل به تو اقبال فرماید واگر اعراض نمایی خداوند از تو اعراض کند.بس گاهی بالا نمی رود از نماز مگر ثلث ربع یا سادس به آن قدر که نماز گزار اقبال به نماز نموده وخداوندتبارک وتعالی عطا نمی فرماید به غافل چیزی.

حضرت محمد صلی الله وعلیه واله می فرمایند خداوند عزوجل نماز بنده ای را که دلش همراه تنش نیست را نمی پذیرد.{معراج السعاده صفحه 668}

کسی که دلش با نماز نیست واز یاد خدا غافل می شود صورتش مانند الاغ مسخ می شود ناگهان قلب بنده متوجه فلانی که زبون تر وناتوان تر از خودمی گردد وازحضرت حق غافل می شود.

رسوایی چنین کسی بیش ملایکه بسیار زشت وقبیح است.نماز ما بویی از عبودیت نداشته که ثمره اش خاکساری وتواضع باشد بس نماز گزاردن دشوار نیست بربا داشتن نمازی که تواضع را در انسان افزون کند وخود بینی وغفلت را برطرف نماید دشوار است.

پس بیایید در نماز راستگو باشیم.اگذ نماز انسان صادقانه باشد این نماز معراج است.بنابراین عروج نتیجه صداقت است.

رسول خدا صلی الله علیه واله می فرمایند همانا نماز ستون دین واولین کردار انسان است که در قیامت مورد برررسی قرار می گیرد بس اگر بذسرفته شد سایراعمال نیز برررسی می شود واگر بذیرفته نشد به سایر اعمال تیز رسیدگی نمی شود.{تهذیب جلد 2 صفحه 237 حدیث936}

بنابراین برای ادای این فریضه واجب الهی که حضور قلب در آن ملاک بذیرفته شدن آن است به راهکارهایی زیر اشاره می کنیم:

ص:10

1-انچه که قبل ودر خارج از نماز بایستی مورد ملاحظه وعمل شود این است که انسان گناه نکند قلب را سیاه نکند معصیت روح را تیره ومکدرمی کند نورانیت دل را می برد.واما هنگام نماز خود انسان بایستی سیمی دور خودش بکشد تا غیر خدا داخل نشود وبایستی انسان قلبش را از غیرخدا منصرف کند.{فریادگر توحید- آیت الله بهجت}

پس در تمام بیست وچهار ساعت شبانه روز باید حواس باصره ، سامعه و...... خود را کنترل کنیم زیرا برای تحصیل حضور قلب باید مقدماتی فراهم کرد و تمامی اعضا وجوارح خود را کنترل کنیم.

2-آیت الله قاضی افضل اعلم می فرمودند نمازتان را تحفیظ کنید وآن را بازاری نکنید.به گونه ای که نماز را زیبا بخوانید وقتی نماز را باتمام ارکان وآداب ظاهری وباطنی انجام دهید خواهید دهید که این نماز چقدر شما را به اعلا علیین می برد.

3-یکی از راهکارهایی که در نماز گزاردن به آن توجه خواهیم کرد معانی لغوی کلمات نماز است.همان طور که دربالا اشاره شدنماز معاشقه ای با محبوب است.برای به بیش محبوب خودمان را اراسته می کنیم وخوب دقت می کنیم که چه می گوییم برای مثال سوره حمد عصاره ی دل انگیزی است که به خداوند عزوجل می گوییم

سپاس خداوندی را که بروردگار جهانیان است آیه اول تشکر می کنیم که خداوندی داریم :

که از دست وزبان که برآید

کز عهده شکرش به در آید

چگونه است که نزد بزرگی می رویم ابتدا از او برای وقتی که به ما اختصاص داده تشکر می کنیم بس از خداوند منان تشکر می کنیم واز او تعریف می کنیم اینجا با خداوند معاشقه ای می کنیم وبه او می گوییم تو خیلی مهربانی.

مالک یوم الدین فقط تو استحقاق مالکیت روز جزا را داری من به این امر واقفم همان طور که به همان شخص مهم می گوییم این بست شایسته توست.

ایاک نعبد وایاک نستعین این جا از طرف خودمان حرف می زنیم من تنها تورا می برستم وتنها تورا عبادت می کنم اقرار می کنیم که خدایا من اگر تورا ستایش نکنم بوچ وهیچم واز دست هیچ کس کاری برایم برنمی آید.

ص:11

اهدنا صراط المستقیم ر این ایه در خواست خودرا از خداوند عزوجل مطرح می کنیم به او می گوییم خدایا مرا به راه راست هدایت کن وهمچنین در ایه اخراز او می خواهیم که از گمراهان نباشیم .یکی از راههایی که بتوان شیطان ملعون رااز نماز گزار دور کرد توجه به معانی سوره ها وایه هایی است که درتمام تکرار می شود.

1-3شرط بذیرفته شدن نماز

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

هرکس می خواهد بداند آیا نمازش قبول شده است یانه باید ببینیید آیا نمازش او را از گناهان باز می دارد به هر اندازه بازدارنده باشد به همان اندازه نماز او پذیرفته شده است.

1-4سبک شمردن نماز ومصادیق ان

امام موسی کاظم عایه السلام می فرمایند کسی که نماز را ترک کند از اسلام بهره ونصیبی نبرده است.{بحارالانوار جلد2 صفحه 233}

امام صادق علیه السلام می فرمایند کسی که نماز را سبک بشمارد در روز قیامت به شفاعت ما نمی رسد .{المحاسن جلد1 صفحه 80}

پیامبراکرم صلی الله علیه واله فرمودند:

ای شیطان لعین دوستان تو از امت مسلمین چقدراند؟ ملعون به دوازده نفر اشاره کرد که دهمی آنها کسانی هستند که در نماز سستی می کنند و توجهی به آن نمی کنند. از کتاب شیطان در کمین گاه اثر حجت الاسلام صالحی

وهمچنین فرمودند کسی که نماز صبح نخواند قران کریم از او بیزار است.اسرار الصلوه صفحه 34

از مصادیق سبک شمردن نماز:

1-تندخواندن نماز

2-یادنگرفتن مسایل نماز احکام

3-ترجیح دادن کارهای دیگر به نماز

4-شروع کردن کاری که می دانیم به نماز نمی رسیم

ص:12

5-بی توجهی به نماز مثلا بازی با انگشتان یا دکمه لباس

6-نماز را بدون دلیل از وقتش تاخیرانداختن

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند :

کسی که نماز را از وقتش تاخیربیندازد فردای قیامت به شفاعت من نمی رسد.{محاسن جلد یک}

1-5 تارک الصلاه

1-5 چه کسی هم جنس شیطان است وقتی می گوییم هم جنس یعنیاز همان قماش است که با اوبرابری می کند بس چه کسی دوست دارد با شیطان ملعون ومطرود هم جنس باشد؟

او کسی نیست جز تارک الصلوه یعنی کسی که به عمد نماز را ترک کرده است

شیطان هزار مرتبه بهتر ز بی نماز

کرد سجده برآدم و این برخدا نکرد

1-6نماز اول وقت

نماز اول وقت علاوه بران که فضیلت بسیار دارد واقتدا کردن به امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است باعث قبولی آن می شود که ناراحتی شیطان ملعون را زیاد می کند .خالی از لطف نیست که به توصیه شیخ نخودکی نماز اول وقت شاه کلید است.

یکی از راهکارهایی که اولیا الهی یرای کنترل نفس اماره بیشنهاد داده اند بیداری شب ونماز اول وقت است.وهمچنین حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله که در بالا مصادیق سبک شمردن نماز بدان اشاره شد امام باقر علیه السلام می فرمایند: هرکس نماز را در وقت معین خود به جایی آورد از غافلین و بی خبران محسوب نگردد.{کافی جلد3 صفحه 270}

وایضا حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله فرمودند :

بنده ای نیست که به وقت های نماز اهمیت بدهد مگر اینکه من سه چیز را برای او ضمانت کنم :

1.برطرف شدن گرفتاری ها و ناراحتی ها

2.آسایش و خوشی به هنگام مردن

3. نجات از آتش {سفینه البحار ج 2 صلی الله علیه و اله 41}

ص:13

هنگامی که خداوند از آسمان آفتی بفرستد سه گروه از آن در امان می مانند :

1.حاملان قرآن 2.کسانی که وقت های نماز را محافظت می کنند 3.کسانی که مساجد را آباد می کنند

{الصلاه فی الکتاب و السنه ج1 ص329}

1-7عوامل موثردر بالارفتن سطح کیفی نماز

1-نمازگزاری که در اغاز نماز اذان واقامه گفته باشد هفتاد صف از ملایکه بشت سرش می ایستند

2-همراه داشتن انگشتر عقیق در نماز ثواب آن را برابر هزار رکعت می نماید.

3-عطر زدن وخوش بو شدن در هنگام نماز ثواب آن را معادل هفتاد برابر می نماید.

4-امام جواد علیه السلام فرمودند نمازی که در آن سوره قدر خوانده شود با قبولی چند برابر به علیین یعنی عالی ترین مقام بهشت می رسد.کتاب سوره قدر وجلوه گاه ولایت

5-امام صادق علیه السلام فرمودند:

هرکس در نماز واجب سوره قدر را تلاوت کند منادی از طرف خداوند به او می گوید خداوند گناهان گذشته تورا بخشیده اعمالت را از نو اغاز کن.{جامع احادیث شیعه جلد15 صفحه137}

6-بعداز هر نماز خواندن تسبیحات حضرت فاطمه زهراء سلام الله علیها که برابر است با هزار رکعت نماز {کافی 15 -343 13}

7-مستحب است وقت نماز بعداز تکبیره الاحرام اعوذبالله من الشیطان الرجیم بگوید که ثواب آن به عدد هر مویی در بدن انسان است عبادت یک سال در نامه عملش نوشته می شود.

{کتاب شیطان در کمین گاه}

8- خواندن سوره تکاثر که ثواب صد شهید وجهل صف ازملایکه بشت سر نماز گزار می ایستند.

آیت الله کشمیری درکتاب عارف شیدا سخن نغزی را عنوان می کند که قطعا برای بسیاری از رهروان جایی تامل است ایشان می فرمودند:

از مستحبات نماز این است که انسان قبل از نماز سرسجاده بنشیند چرا که او زایرخداست .انسان برای اینکه موقع نماز متوجه باشد واز مشغولیات روزمره دور باشد مستحب است قبل از نماز کمی بنشییند یک غفور یک رحیم یک جواد یک واحد یک وتر یک احد و یک صمد بخواند .

ص:14

1-8ادعیه بعد از نماز

امام محمد باقر علیه السلام فرمودند: دعا بعد از نماز واجب افضل از گزاردن نماز نافله است.کتاب مفتاح الفلاح

بس دعا بعد از نمازهایی یومیه می تواند در ارتقا کاستی هایی نماز که از عدم حضور قلب در نماز ایجاد می گردد تکمیل گردد

تاکید موکد تمامی اولیا الهی برای بعداز نماز هایی فریضه برتسبیحات حضرت فاطمه سلام الله علیها می باشد.

امام صادق علیه السلام فرمودند:

هرکه بعد از نماز فریضه تسبیح حضرت فاطمه سلام الله علیها را بگوید و بعداز آن لااله الاالله بگوید خدا او را بیامرزد وهمچنین استغفار کند خدا اورا بیامرزد و در حالت تشهد خوانده شود هراینه جمیع گناهان او آمرزیده می شود. {تسبیحات حضرت زهرا صفحه 10 به نقل از علل الشرایع وکتاب اسرار واثار تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها صفحه 12 به نقل از تهذیب جلد 2 صفحه 105}

دومین موردی که مورد توجه است خواندن ایه عظیم الشان ایه الکرسی است.

رسول اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند:

یاعلی برتو باد به خواندن آیه الکرسی بعداز هرنماز واجب.زیرابه غیر از پیغمبر و صدیق و شهید کسی به خواندن آن بعد از هرنمازمحافظت نمی کند.

>>خواص آیات قرآنی

خداوند متعال می فرمایند به عزت وجلال خودم سوگند هیچ کس آیه الکرسی را بعداز هرنماز نخواند مگراینکه او را در مرتبه بالای قدس جای دهم که از نعمت های آن استفاده کند وهرروز هفتاد بار به او نظر رحمت خود بنگرم و هرروز هفتاد حاجت اورا براورم.هرچندکه گناه کرده باشدکه کمترین آن دعاها وحاخت ها امرزش گناهان باشد.اورا از هر دشمنی بناه می دهم وبرای بیروزی برهردشمنی یاری اش می دهم ومانعی جز مرگ برای بهشت رفتن او نباشد.

امام صادق علیه السلام فرمودند کسی که در حال سجده ایه الکرسی بخواند هیچ گاه داخل اتش جهنم نخواهد شد.

{جامع الاخبار صفحه53}

امام محمد باقر علیه السلام فرمودند : هرکس بعد از نماز فریضه قبل از آنکه پاهای خود را بگرداند سه مرتبه این دعا را بخواند خداوند گناهان اورا بیامرزد اگرچه مانند کف دریا باشد.

ص:15

استغفرالله الذی لا اله الا هوالحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیه

{مفاتیح الجنان بخش تعقیبات مشترک نماز}

بعداز هرنماز فریضه ده مرتبه سوره توحید خداوند ازحورالعین به او تزویج نماید رحمت از اسمان برسرش فرو میریزد وخداوند گناهان او را بیامرزد. { فلاح السایل صفحه 150}

امام علی علیه السلام می فرماید:

هرکس دعای زیر را بعداز نماز واجب بخواند خداوند گناهان اورا می آمرزد اگرچه به قدر ستارگان آسمان ها ویا قدر قطرات باران باشد.

یامن لایشغله سمع عن سمع یامن لایغلطه السایلون ویا من لایبرمه الحاح الملحین اذقنی برد عفوک ومغفرتک وحلاوه رحمتک { گنجینه هایی معنوی صفحه 15}

پیامبراکرم صلی الله علیه و آله فرمودند :

هرکه سه مرتبه این ایات را بس از نماز مغرب بخواند آن چه رااز ثواب در روز گذشته از او فوت شده دریابد ونمازش پذیرفته شود .

واگر بعداز هرنماز واجب ومستحب بخواند به عدد ستارگان اسمان وقطرات باران برگ درختان ذرات خاک برایش حسنات نوشته می شود.

فسبحان الله حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السموات والارض وعشیا وحین تظهرون یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعدموتها وکذلک تخرجون

سبحان ربک رب العزه عما یصفون وسلام علی المرسلین .الحمدالله رب العالمین.{مفاتیح الجنان }

دعایی که هرگاه بخوانم ایمان من کامل گردد وزایل نشود

امام صادق علیه السلام فرمودند:

بگو بعداز هرنماز واجب : رضیت بالله ربا وبمحمد صلی الله علیه واله نبیا وبالاسلام دینا وبالقران کتابا وبالکعبه قبله وبعلی ولیا واماما وبالحسن والحسین وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفربن محمد وموسی بن جعفر وعلی بن موسی ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والحجه بن الحسن صلوات الله علیهم ایمه الللهم انی رضیت بهم ایمه فارضنی لهم انک علی کل شی قدیر {مفاتیح الجنان در ذیل دعایی عدیله}

شیخ برقی به سند موثق از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که:

ص:16

هرکه بعداز فارغ شدن از نماز بیش از انکه زانوهای خود را از جای حرکت دهد ده مرتبه این تهلیل را بخواند حق تعالی چهل هزار هزار گناه اورا محو کند وچهل هزار هزار حسنه برای او بنویسد وچنان باشد که دوازده مرتبه قران را ختم کرده باشد

اشهد آن لااله الا الله وحده لاشریک له الها واحدا صمدا لم یتخذ صاحبه ولاولدا {مفاتیح الجنان}

در بلدالامین از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و اله روایت کرده است که هرکه بخواند خداوند تبارک وتعالی اورا در قیامت براعمال بداو مطلع نگرداند ودیوان گناهان اورا نگشایند باید که بعداز هرنماز بخواند

اللهم آن مغفرتک ارجی من عملی وان رحمتک اوسع من ذنبی اللهم آن کان ذنبی عندک عظیما فعفوک اعظم من ذنبی اللهم آن لم اکن اهلا آن ترحمنی فرحمتک اهل آن تبلغنی وتسعنی لانها وسعت کل شی برحمتک یا ارحم الراحمین

وبرخی از تعقیبات مخصوص هر نمازبه شرح زیراست:

1-بعداز نماز صبح صدمرتبه صلوات از گرمای اتش دوزخ مصون می دارد

2- بعدازنماز صبح هفتادمرتبه استغفار هفتاد گناه را در روز محو می کند

3-هرکس بعد از نماز صبح یک مرتبه سوره توحید ویک مرتبه سوره قدر را بخواند تلاشهایی شیطان بیهوده می شود وهمچنین یازده مرتبه سوره توحید با تمام تلاشهایی شیطان ملعون گناهی براو نوشته نخواهد شد.

4-بعداز نماز عصرهفتاد مرتبه استغفار موجب غفران هفتصد گناه می شود.

5-امام جواد علیه السلام فرمودند هرکس بعداز نماز عصر ده مرتبه سوره قدر را تلاوت کند گویا تمام اعمال خوب بندگان در نامه عملش نوشته می شود. { برکات سوره قدر}

6- هرکس بعداز نماز مغرب یا صبح سه مرتبه بگوید اعوذبالله من الشیطان الرجیم وسه ایه اخر سوره حشررا تلاوت کند ملائکه برای او تا فردا همان موقع استغفار می کنند. {تفسیرآسان جلد 1 صفحه9}

ص:17

7-هرکس بعداز نماز عشا دو ایه اخر سوره بقره را بخواند چنان باشد که همه شب را احیا کرده است واین دو ایه از کنج های بهشت است وپروردگار دو هزار سال قبل از انکه آسمان وزمین را بیافریند به دست قدرت خود آن را نوشته است. {فضایل القران جلد یک صفحه 349}

1-9سخن ذوات مقدس معصومین علیه السلام در رابطه با نماز

1-حضرت علی علیه السلام فرمودند نماز گناهان را هم چون برگ های باییزی می ریزد وغل وزنجیرهای معاصی رااز گردن ها می گشاید.{ بحارالانوار جلد 82 صفحه 224}

2-حضرت علی علیه السلام فرمودند :

اگر نماز گزار بداند که جقدر مشمول رحمت الهی است هرگز سرخود را از سجده برنخواهد داشت.{غررالحکم حدیث7592}

3-امام جواد علیه السلام فرمودند :

هرکس رکوع نمازش را به طور کامل وصحیح انجام دهد وحشت قبر به او وارد نخواهد شد.{کافی جلد 3صفحه321}

4-امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف می فرمایند:

هیچ چیز به مانند نماز بینی شیطان ملعون را به خاک نمی مالد بس نماز گزار وبینی شیطان لعین را به خاک بمال.{کمال الدین جلد 2صفحه 520}

1-10تلنگرستان

در روزگاری که ما زندگی می کنیم افکار غلطی برباورهایی جامعه سایه افکنده که در خیال خام خودمان حقیقت می بنداریم اگر مسلمانی وحضرت محمد صلی الله علیه و اله به عنوان اورنده دین مبین اسلام قبول داری پس به سخنش گوش کن وعمل کن که هیچ عمل نیکی از تو پذیرفته نخواهد شد به واسطه قبول رکن اصلی دینت یعنی نماز .

بس ای مسلمان که خروار خروار عمل خیر وکارهایی انسان دوستانه می کنی اما نمازهایت قضا می شود بدان وآگاه باش که به پشیزی نمی ارزد و تو از زیانکاران خواهی بود برو ونمازت را اصلاح کن.به فرموده مولایمان علی علیه السلام اعمال تو تابع نماز توست. پس اعمال نیکت وکمکت به خیریه ها برای حظ نفس است نه برای رضای خدا که اگر برای رضای خدا بود آن عملت برروی گناهت بدحجابی تاثیر می گذاشت وحرف خدا را تکه تکه نمی کردی عمل نیک را قبول داری ولی حجاب را نه معاذالله ما به کجا می رویم

ص:18

خود فریبی به چه حد خسته شدم زین همه رنگ

من که درویش نیم این همه هواز چه کنم

1-11شعربیا ای دل خدا رابندگی کن

بیا ای دل خدا را بندگی کن

خدایی شو خدایی زندگی کن

خدا را در نماز اری توان یافت

معطر شد دلی کز گل نشان یافت

بیا چون ماه در اغوش شبها

به محراب سحر سجاده بگشا

عبادت کن که این باغ گل افشان

طراوت می دهد برگلشن جان

ان را که جز به درگه ایزد نیاز نیست

راهش نماز باشد وراهی دراز نیست

ص:19

1-12نمازشب

تصویر

تصویر

ص:20

هربنده ای که در آخرشب برخیزد وهشت رکعت نماز گزارد وسپس دو رکعت نماز شفع ویک رکعت نماز وتر به جای اورد ودر قنوت آن هفتاد بار از خدا طلب امرزش نماید از عذاب قبر وآتش در پناه ایزدی قرار بگیرد وعمرش طولانی شود و وسعت رزق یابد.

وهمچنین امام رضا علیه السلام فرمودند :

نماز شب موجب خشنودی خداست و برشما لازم است که دربه جای آوردن نمازشب کوشا باشید. {بحارالانوار جلد 78 صفحه 161 حدیث53}

برنماز شب وتهجد مراقبت ومداومت کنید زیرا که نماز شب احترام به ساحت مقدس است آن موجب افزایش روزی می گردد وچهره ها را زیبا می سازد و رزق آن روز را ضمانت می کند.

در نماز وتر درنگ و وقوف بسیار کنید زیرا که در حدیث آمده است که هرکس در نماز وتر خود درنگ کند وقوف و درنگ او در محشر و روز قیامت اندک خواهد گشت.{نشان از بی نشان ها صفحه 427}

نماز شب وقتی تاثیرفراوان بر روح ومعنویت انسان می گذارد که در خلوت وبه دوراز چشم دیگران به طور مکرر ومداوم انجام شود انوار الهی برقلب او خواهد تابید.

امام رضا علیه السلام از پدرشان وایشان هم از جدشان نقل فرموده اند :

از امام زین العابدین سوال شد چرا کسانی که نماز شب می خوانند از خوش رو ترین مردمانند

حضرت در پاسخ فرمود: زیرا آن ها با خدا خلوت کرده اند وخداوند نیز ایشان را از نور خود پوشانده است. {عیون اخبارالرضا جلدیک حدیث 28}

1-13 ثواب نمازشب

1-باعث خشنودی خدا 2-دوستی ملایکه 3-مباهات خدا برفرشتگان 4-کفاره گناهان

5-تابش نور خدا به او می شود 6-نه صف از ملایکه بشت سرنمازگزار می ایستند

7-چراغی برای تاریکی وبرطرف کردن وحشت قبر

ص:21

1-14 سخان ذوات مقدس معصومین علیه السلام در رابطه با نمازشب

امام صادق علیه السلام فرمودند: نمازشب گناهان روز را پاک می کند{شمع سحر سیداحمد فهری صفحه21}

امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که نماز شب نمی خواند از شیعیان مانیست.{روضه الواعظین جلد2 صفحه 321}

وهمچنین فرمودند :نماز شب را رها نکن به درستی که گول خورده کسی است که از نماز شب محروم شود. {میزان الحکمه حدیث13}

>> علت محرومیت از نماز شب

مردی از حضرت علی علیه السلام برسید من از نماز شب محروم شدم

امام علی علیه السلام فرمودند :تو کسی هستی که گناهان تو مقیدت نموده است

یعنی تو آزاد نیستی ودر قید وبند گناهانی{بحارالانوار جلد 78 صفحه 140}

1-15سخن اولیا الهی در رابطه با نماز شب

توصیه موکد آیت الله قاضی که رحمت خدا براو باد به شاگردش علامه طباطبایی

ای فرزند دنیا می خواهی نماز شب بخوان آخرت می خواهی نماز شب بخوان

سید هاشم حداد نفس بیداری شب موجب نورانی شدن دل وقلب سالک می شود .

کم ز خروس مباش مشتی بر

از سرشب تا سحر ذکر خدا می کند

شهید مرتضی مطهری آدمی گاهی یک دروغ می گوید و به سبب آن از نماز شب محروم می شود وهنگامی که از نماز شب محروم شد از لذت و بهجت محروم می شود.لذتی که یک نماز شب خوان واقعی می برد هیچ وقت یک آدم عیاش در کاباره ها احساس نمی کند.

کسی که روز زبانش به تبهکاری باز شود شب به یاد حق وبه زمزه حق گویان نخواهد بود بنابراین ممکن نیست که سیه دل وتبهکار روز شب زنده دار سحر وپارسای شب باشد.

ص:22

فصل دوم

تصویر

ص:23

تصویر

>> احادیث ارزشمند معصومین علیه السلام

احادیث بسیاری در کتب گوناگون توسط شاگردان راستین ائمه هدی گردآوری شده وبه دست ما رسیده که درون هرکدام دریایی از معرفت وحکمت است که به کار بستن آنها دنیایی از شگفتی ها را برایمان ایجاد می کند که لحظاتی قبل از آنها بی بهره بودیم .

امیداست که با عمل کردن به دستورات ائمه علیهم السلام که در کنار قرآن کریم یادگارانی هستند که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند:

این دو در کنار هم می توانند نجات بخش مسلمین بوده هستند وخواهند بود .

به جرات می توان گفت تمامی مسائل کشورهای اسلامی وحتی غیراسلامی وتمامی مسلمانان وحتی لاییک ها فقط وفقط با نظر به احادیث این

ص:24

بزرگواران وعمل به دستورات کتب اسمانی ما مسلمین قرآن کریم است که حل خواهد شد .

گام برداشتن زیر سایه ثقلین است که موجب می شود بفهمی راهی که ائمه اطهار بدان اشاره کرده اند یگانه راهی است که زندگی هایی متلاطم شهری را آرام می کند .

بیهوده به دنبال تن آرامی وریلکسیشن نروید که وقتی روحت در گناه باشد هیچ ورزشی آرامت نمی کند وفقط بازگشت به صراط مستقیم است که می تواند روح نارامت را که از روح خدا در آن دمیده شده آرامش دهد وقلبت با یاد خدا آرام می گیرد الا به ذکرالله تطمین القلوب

1-امام علی علیه السلام فرمودند: تو مراقب اخرتت باش دنیا ذلیلانه بیش تو می آید. { غررالحکم ودررالکلم حدیث7172}

2-امام علی علیه السلام فرمودند: از غیبت دوری کن زیرا که آن نانخورش سگان دوزخ است. غررالحکم حدیث1144

3-امام علی علیه السلام فرمودند: خوش رویی احسانی بی هزینه است . {غررالحکم حدیث1503}

4-امام علی علیه السلام فرمودند: تند خویی نوعی دیوانگی است زیرا تند خو بشیمان می شود واگر بشیمان نشود یقینا دیوانگیش بابرجا وبایدار شده است. {بحارالانوار جلد 70 صفحه236}

5-امام علی علیه السلام فرمودند :خودتان را برخوش اخلاقی تمرین وریاضت دهید زیرا که بنده مسلمان با خوش اخلاقی خود به درجه روزه گیر شب زنده دار می رسد.{تحف العقول صفحه 111}

6-امام علی علیه السلام فرمودند :سرلوحه کتاب مومن خوش خویی است.{جامع الاخبار صفحه 107}

7-امام صادق علیه السلام فرمودند: خوش خویی گناه را ذوب می کند همچنان که افتاب یخ را.{العشیره وسایل الشیعه بخش اداب معاشرت حدیث6}

8-رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: هیچ نشانی برای ایمان بهتراز اخلاق خوب نیست. {کافی جلد 2 باب حسن الخلق حدیث 1}

ص:25

9-امام صادق علیه السلام فرمودند: فریب نماز وروزه دیگران را نخورید که گاه انسان چنان به نماز وروزه عادت می کند که اگر رها کند وحشت می کند اما آن ها را با صداقت در گفتار وامانت داری امتحان کنید.{کافی جلد 11 صفحه 105 حدیث 2}

10- رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: شش چیز را برای من ضمانت کنید تا من بهشت را برای شما ضانت کنم

1-راشتی در گفتار 2-وفای به عهد 3-برگرداندن امانت4-باکدامنی5-چشم بستن از گناه 6- نگه داشتن دست از غیرحلال {نهج الفصاحه حدیث321}

11-رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: از خنده زیاد ببرهیز که دل را می میراند {معانی الاخبار 335}

12-رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: هر نعمت بزرگ وکوچکی را که خداوند متعال به بنده اش عطا کند وبگوید الحمدالله حق آن نعمت را ادا کرده است. {جواهرالمواعظ صفحه 283}

13-امام کاظم علیه السلام فرمودند همانا شیعه علی علیه السلام کسی است که کارهایش گفته هایش را تصدیق کند.{کافی جلد 8صفحه278حدیث290}

14-تلاش بی نتیجه ابلیش ملعون

امام علی علیه السلام فرمودند: اگر کسی قبل از طلوع خورشید سوره توحید وقدر را بخواند در آن روز گناه نکند اگرچه ابلیس تلاش زیادی بکند که او را به گناه اندازد.

15- رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: شیاطیت ملعون دو نوع هستند شیطان جنی که با گفتن لا حول ولا قوه الا بالله دور می شوند وشیاطین انسی که با فرستادن صلوات برمحمد وال محمد دور می شوند.

{از کتاب جنگ ابلیس علیه انسان نویسنده محمد تقی صرفی}

16-رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: اگر می خواهید چشم شیطان همیشه براشک وگریه باشد وزخم هایش درمان نشود به اطاعت عبادت وذکروحمدخدا ورسولش صلی الله علیه و اله را فراموش نکنید .

{کتاب شیطان در کمین گاه اثر حجت الاسلام صالحی}

17-امام حسین علیه السلام فرمودند: عقل کامل نمی گردد مگربابیروی ازحق. {بحارالانوار جلد78 صفحه127}

ص:26

18-امام حسین علیه السلام فرمودند: از نشانه هایی نادانی جدل بابی فکران است.{تحف العقول صفحه248}

19-امام علی علیه السلام فرمودند: با فروگذاشتن کارهای بیهوده خردت کامل می گردد.{میزان الحکمه جلد7 صفحه538}

20-امام علی علیه السلام فرمودند: دوری از تجملات میوه عقل است. {غررالحکم 5399}

21-امام علی علیه السلام فرمودند :عاقل کسی است که زبانش بسته باشد مگراز ذکرخدا. {امدی جلد1صفحه426}

بنابراین کسی که از باطل ومعصیت بیروی می کند عقلش ناقص است .گناه باعث می شود برده ای برروی عقلش انداخته شود وانقدر در دام گناه فرو رود تا اینکه آثار گناه در زندگیش هویدا وآشکار شود.

چون که بدکردی زبدایمن مباش

زان که تخم است وبرویاندش خداش

22-امام علی علیه السلام فرمودند: هرچیزی نشانه ای دارد ونشانه خردمندان اندیشه ونشانه اندیشه سکوت است.

کافی جلد1صفحه113

23-امام علی علیه السلام فرمودند: خردمند نصفش تحمل وبردباری ونصفش نادیده گیری.شرح غررالحکم صفحه356

24-امام علی علیه السلام فرمودند: تو به ادب خود ارزش می یابی بس آن را با بردباری زینت بخش.

میزان الحکمه جلد1 صفحه98

25-امام علی علیه السلام فرمودند هرگاه خداوند عزوجل بنده ای را دوست داشته باشد اورا به ارامش وبردباری زینت می بخشد.غررالحکم صفحه175

26-امام علی علیه السلام فرمودند اگر بردبار نیستی خودرا به برباری وادار کن .زیرا کمتر دیده شده کسی خود را شبیه گروهی کند وسرانجام از انها نشود. نهج البلاغه حکمت 207صفحه506

ص:27

27-امام صادق علیه السلام فرمودند کمال ادب ومروت در هفت چیز است 1-عقل 2- بردباری3-صبر4-سکوت5-خوش اخلاقی 7- مدارا معدن الجواهر وریاضیه الخواطر صفحه59

ص:28

فصل سوم

تصویر

ص:29

تصویر

>> دعاهای بخشش گناهان

1-امام صادق علیه السلام فرمودند :هرکس ده مرتبه سوره قدر را بخواندهزارگناه را خداوند متعال از او محو می کند.اگربا صدای اهسته بخواند مانند کسی است که در راه جهاد درخون غلطیده وبا صدای لند تلاوت شود درراه جهاد خدا شمشیرکشیده است. کافی جلد 2 صفحه454

2-پیامبراکرم صلی الله علیه و آله فرمودند : هرکس قبل از نماز صبح روز جمعه سه مرتبه بگوید

استغفرالله الذی لااله الا هوالحی الثیوم واتوب الیه

گناهان او امرزیده می شود اگرچه زیادتر از کف دریاها باشد.

بحارالانوار جاد89 صفحه359

3-هرکس در شب جمعه ده مرتبه بگوید

ص:30

یا دائم الفضل البریه یا باسط الیدین بالعطیه یا صاحب المواهب السنیه صل علی محمد واله خیذالوری سجیه واغفرلنا یا ذاالعلی العشیه

در نامه عمل او هزارهزار حسنه ثبت می گردد وهزار هزار سئیه از نامه اعمالش زدوده می شود ودر بهشت هزارهزار درجه برایش منظور می شود وخداوند تبارک وتعالی سه مرتبه فرمودند اورا در درجه حضرت ابراهیم علیه السلام قرار می دهم. مفاتیح الجنان صفحه 67

4-اگر مومنی در روز چهل گناه کبیره بکند واز روی ندامت این استغفار را بخواند خداوند گناهان اورا بیامرزد

استغفرالله الذی لااله الاهوالحی القیوم بدیع السموات والارض ذو الجلال والاکرام واسئله آن یتوب علی

فلاح السائل صفحه150

5-امام رضا علیه السلام فرمودند: هرکه نمی تواند از عهده کفاره گناهانش براید برمحمد والش صلوات بفرستد چرا که صلوات گناهان را ریشه کن می کند. میزان الحکمه جلد 4 صفحه310

6-امام صادق علیه السلام فرمودند :کسی که هنگام خواب سه مرتبه بگوید

الحمدالله الذی علا فقهر والحمدالله الذی بطن فخبرالحمدالله الذی ملک فقدر والحمدلله الذی یحیی الموتی ویمیت الاحیا وهوعلی کل شی قدیر

مانند روزی که از مادر متولد شده است از گناهان بیرون می اید.ثواب الاعمال جلد2 صفحه 153

7-پیامبراکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: ای فاطمه س هرکه برتو صلوات فرستد خدای متعال همه گناهان اورا بدون استثنا می بخشد وهرجا که من در بهشت باشم خدا اورا در بهشت به من ملحق می کند .

اللهم صل علی فاطمه وابیها وبعلها وبنیها بعدد مااحاط به علمک

مستدرک سیده النسا الی الامام الجواد علیه السلام محقق ومصحح موحد البطحی اصفهانی

8- هرکس تسبیحات اربعه را با تسبیح تربت امام حسین علیه السلام بگوید شش هزار گناه اومحو شود شش هزار حسنه برایش نوشته می شود شش هزار درجه او بالا می رود وشش هزار شفاعت برایش منظور می گردد.{مفاتیح الجنان- بخش تربت امام حسین علیه السلام}

9-رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند :هرکس سه ایه اخر سوره حشررا قرائت نماید گناهان کذشته واینده اش بخشیده خواهد شد. مجمع البیان جلد 9 صفحه 439

ص:31

10-امام جعفرصادق علیه السلام که می فرمایند

صلوات الله وصلوات ملائکته وانبیائه ورسله وجمیع خلقه علی محمد وال محمد والسلام علیه ورحمه الله وبرکاته

عرض کردم ثواب آن چه خواهد بود فرمودند به خداقسم از کناهان بیرون می ایی مانند روزی که از مادر متولد شده ای. منازل الاخره شیخ عباس قمی فصل ششم

11-هر که بعداز وضو این دعا را بخواند تمامی گناهان فرد می ریزد همان طور که برگ از درخت می ریزد.

خدا به هرقطره ی اب قطره ی اب وضو فرشته ای می افریند که پیوسته صلوات بفرستد وثواب همه دکرها برای پرونده او می نویسند .ودر قیامت به شکل فرد خوش سیمایی می اید وسلام می کند وانقدر در بهشت به او نعمت می دهد که کسی نمی تواند بشمارد وخداوند تبارک وتعالی تمام گناهانش را می امرزد ووقتی به مکان نمازش رود خداوند به ملائکه اش وحی می کند به این بنده ام نگاه کنید از خلایق امیداش را بریده ووضو گرفته وامیدش دم خانه ی ماست.

شما را شاهد میگیرم که اورا داخل رحمت وکرامت خاص خودم می کنم .ودعا این است=سبحانک اللهم وبحمدک اشهد لااله الا انت استغفرک واتوب الیک واشهد آن محمدا عبدک ورسولک واشهد آن محمدا عیا ولیک وخلیفتک بعدنبیک علی خلقک وان اولیائه خلفاوک واوصیائه وازصیائک

مراه الکمال جلد1 صفحه296

12-امام رضا علیه السلام فرمودند: هرکس هنگام وضو گرفتن سوره قدر را تلاوت کند از گناهان بیرون می اید مانند روزی که از مادر متولد شده است. فقه الرضا صفحه70

13-امام صادق علیه السلام فرمودند: هرکس بعداز نمازمغرب چهاررکعت نماز بخواند ودرهر رکعت بعداز حمد پانزده مرتبه سوره توحید را بخواند هنگامی که نماز تمام شود بین او وخداوند عزوجل گناهی نمی ماند که خدا آن را نبخشیده باشد.فلاح السائل صفحه172

ص:32

فصل چهارم

اشاره

تصویر

ص:33

تصویر

رهنمودهایی اخلاقی

1-امام صادق علیه السلام فرمودند :روزی گروهی از اسیران جنگی از کفار را به محضرپیامبر صلی الله علیه و اله اوردند وحضرت صلی الله علیه و اله به کشتن همه جز یکی از انها فرمان داد.اسیربه حضرت محمد صلی الله علیه و اله گفت پدرومادرم فدایت ازمیان اینان چه شد مرا ازادکردی

حضرت محمد صلی الله علیه و اله فرمودند جبرئیل از جانب خداوند عزوجل به من خبرداد که تو پنچ خصلت داری که خداوند انها را دوست دارد1-نسبت به ناموست غیرت داری2-اهل جود وسخا وبخشنده هستی

3-اراسته به حسن خلقی 4-زبانی راستگو داری5-اهل شجاعتی

هنگامی که اسیر این حقایق را شنید مسلمان شد وبعدها در جهادی دررکاب پیامبر صلی الله علیه و اله بعداز دلاوری های بسیار به شرف شهادت نایل امد. {مجله وزین قدر}

ص:34

2-پیلی برچشمه ای اب خورد خودرا در اب می دید ومی رمید .او می پنداشت که از دیگری می رمد .همه اخلاق بد از ظلم وکین وحسد وحرص وبی رحمی وکبر چون در توست نمی رنجی چون آن را در دیگری می بینی می رمی ومی رنجی. فیه ما فیه مولانا

3-بیایید واز خواب خرگوشی برخیزید وبپرهیزید از اینکه به بازی دنیا فریب خورده والوده شوید .من دیدم وهر عاقلی می بیند که محبت خدا از هر محبتی شیرین تر واطاعت فرمانش از اطاعت شیطان وشهوت نفس گرامی تراست. وصیت شهید سید نواب صفوی دی 1323

4-این دو بیتی را شاید بارها وبارها شنیده باشید لکن به معنایش بی توجه بوده اید

ابروباد ومه وخورشید وفلک در کارند

تاتو نانی به کف اری وبه غفلت نخوری

همه از بهرتو سرگشته وفرمانبردار

شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری

اگر هنوز وجدانی برایت باقی مانده باشد ولوح وجودت را گناه سیاه نکرده است معنای شعر در تو اثر خواهدکرد وگرنه توهم ابوجهلی هستی که مسلمان شدنی نیست .

این کائنات ومنظومه شمسی از بهروجود تو ای انسان فرمان بردارند وتو نان خدا را می خوری وفرمان از شیطان میبری معاذالله

5-امام حسن مجتبی علیه السلام به گروهی تهی دست رسید.روی زمین نشسته بودند ونان خشک می خوردند .امام حسن علیه السلام راکه دیدند دعوتش کردند به غذا.ایشان از مرکب پیاده شدند ودر کنارشان نشستند وفرمودند خداوند متکبران را دوست ندارد.

6-ممکن است کسی از کبرنجات یابد حضرت محمد صلی الله علیه و اله فرمودند اری کسی که لباس ساده بپوشد ومرکبش تکبراور نباشد وهمنشین فقرا ومساکین باشد

دراین دنیای بی حاصل چرا مغرور می گردی

سلیمان گرشوی اخر نصیب مورمیگردی

وهمچنین ایت الله شاه ابادی که رحمت خدا براو باد دراین خصوص فرمودند یقین بدان که از اینجا به جای دیگر خواهی رفت که سلاطین ومساکین یکسان باشند پس برکسی تکبر مکن.

7-گفتند فلان کس در یک لحظه از شهری به شهری می رود.ابوسعید ابوالخیر علیه الرحمه گفت شیطان ملعون نیز دریک دم ازشرق عالم به غرب آن میرود.این چنین چیزها چندان مهم وقیمتی نیست.مرد آن باشد که در میان خلق بنشیند وبامردم دادو ستد کند وبا انان درامیزد ویک لحظه از خدای عزوجل غافل نباشد.

ص:35

8-اتش ابراهیم علیه السلام را نسوراند

کارد اسماعیل علیه السلام را نکشت

دریا موسی علیه السلام را غرق نکرد

ماهی یونس علیه السلام را نخورد

پس با خدا باش وغمگین مباش

9-ممکن است افراد ضعیف بپندارند که برای رسیدن به اعداف بلند انسان باید یابه مالکن زر وابسته باشد یا به صاحبان زور درحالی که بینش الهی رمز موفقیت ادمی را توکل به خداوند متعال برمی شمرد.الیس الله بکاف عبده ایا خدا برای بنده اش کافی نیست

از کتاب طلایه دار فرهنگ اسلامی در عصراختناق

10-تنها راه خوشبختی ورستگاری تزکیه نفس است وتزکیه نفس یهنی پاک کردن خوداز انواع الودگی های معنوی ودریک کلام تنفراز گناه .وهیچ چیز وسیله رسیدن به توحید ناب نیست الا تزکیه نفس ودر حقیقت شکستن بت نفس اولین واخرین گام در زدودن شرک ورسیدن به توحید است در نتیجه اگر سعی نکنی با هواوهوس نبرد کنی که بهشتی نمی شوی لکن باید جلوی خودرا از گناه بگیری.

11-ارزش انسان به خانه وباغ واتومبیل نیست.وهمه از طرف خدا خواهی انسان است وکمال مطلق خداوند متعال است که در فطرت همه انسانها رسیدن به اوست پس اگرباز هم همه دنیا را به کسی بدهند برای او کافی نیست .وچه زیباست حدیث نبوی که فرمودند اگر ادمی زاد دره ای ازمال داشت دره دوم را می خواست شکم فرزند ادم جز با خاک پرنشود. نهج الفصاحه صفحه79

پس ارزش واقعی انسان چیست حضرت علی علیه السلام فرمودند ارزش هرانسانی به اندازه چیزی است که دوست میدارد حالا کسی که عشق به گناه ومعصیت داشته باشد چقدر پست وبی ارزش است.

نزهه الناظروتنبیه الخواطر صفحه 41حدیث12

12- اندر نتیجه غیبت وبدگویی پشت سردیگران

هرکه عیب دگران پیش تواورد وشمرد

بی گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد

ص:36

13-مبدا خداست مقصد لقاالله است

از چه راهی می توانیم به مقصدبرسیم عمل صالح وصراط مستقیم که همان بندگی است

پس غرض از خلقت انسان معرفت الهی ورسیدن به درجه محبت الهی است

که این دو حاصل می شود مگر با تصفیه وجلای دل واین حاصل نخواهد شد به جز بایادوذکرخدا

14-صمت وجوع وسهروعزلت وذکربه دوام

ناتمامان جهان را کند این پنج تمام

سکوت گرسنگی شب نخفتن گوشه نشینی

15-علما به اتفاق چهار سخن از چهار کتاب برگزیده اند

1-از تورات قناعتکار سیرشود 2- اززبور ساکت سالم ماند 3-از انجیل گوشه گیررستگاراست 4-از قران هرکه به خدا متمسک شود به راه راست هدایت یافته

16-از چهارپیغمبرچهارسخن مانده است

1-حضرت موسی علیه السلام فرمودند هرکه از رفیق بد ببرد گویا به تورات عمل کرده است .

2-حضرت داوود علیه السلام فرمودند هرکه از هوا وهوس خودداری کند چنان است که به زبور عمل کرده است

3-حضرت عیسی علیه السلام فرمودند آن کس که به قسمت خدایی رضا دهد گویی انجیل را به کاربسته است.

4-پیامبرمهرورحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و اله فرمودند کسی که زبانش را نگه دارد گویا به همه ی قران عمل کرده است

17-سفارش برای جوانان جویای سعادت

1-اهمیت به واجبات به خصوص نماز ورعایت اوقات آن

2-اخلاص در همه کارها که اولین راه بستن نفوذشیطان نیزقلمداد می شود

3-مواظبت گوش چشم قلب وزبان از ناپاکی ها

4-اجتناب از گناه به ویزه حق الناس

5-حدالامکان سوره واقعه را حفظ باشید

6-ملازمت تقوا وپرهیزگاری وپیروی از اوامر خداوند منان واجتناب از نواهی

7-تلاوت قران کریم همراه باتدبر

8-مداومت برنمازشب به عنوان نیرومنترین وسیله سعادت وتوفیق

9-تلاش برای حسن خلق

10-پیمودن راه احتیاط در کارهای حرام وشبهه ناک که طریق نجات است.

11-عدم اشتغال به کارهایی بیهوده ولغو کارها وافکاری که انسان رااز یاد خدا غافل می سازد.

12-بی عفتی 13-توبه عاجل یکی از راهکارهای رستگاری است.

ص:37

18-ادم دین دارجون می اندیشد ارامش برجان او حاکم است

جون خضوع می کند متواضع است

چون قناعت می کند بی نیاز است

به آن چه داده شده خشنوداست

چون تنهایی را برگزیده ازدوستان بی نیاز است

چون هواوهوس را رها کرده ازاداست

چون دنیا را فروگذارده ازبدی ها وگزندهای آن درامان است

چون حسادت را دورافکنده محبتش اشکاراست

مردم را نمی ترساند پس از انان نمی هراسدوبه انان تجاوز نمی کند پس از گزندشان درامان است به هیچ چیز دل نمی بندد پس به رستگاری وکمال فضیلت دست می یابد وعافیت را به دیده بصیرت می نگرد پس کارش به پشیمانی نمی کشد. امالی مفید

19-مهم ترین چیز برای طالب قرب جدوسعی تمام در ترک معصیت است تا این خدمت را انجام ندهی نه ذکرت ونه فکرت به حال قلبت فایده نخواهد بخشید.

کسانی که به عزت بندگی رسیده اند وشیفته جمال محبوب شده اند نیازی به گناه ومعصیت نمی بینند وبه لوث معاصی الوده شوند .رواوردن به گناه که منشا آن حب نفس وعلاقه به دنیا است از خلا روحی که نتیجه غفلت ودوری از خداست حکایت دارد .کمبودهای روحی وخلا معنوی را با کالاهای دنیا ولذات وارایش بیرون جبران کنند که این ها همه نتیجه غفلت از خدا وسرسپردگی به شیطان که خودفراموشی را نیز در پی دارد وعامل غسق وفجور وسقوط می گردد.

ایت الله بهجت علیه الرحمه دراین رابطه می فرمایند گناه سم است شد یکبار ته استکان زهربنوشید حقیقت گناه هم سم وزهراست.

ان زمانی که کنی قصدگناه

گرکندکودکی از دور نگاه

شرم داری زگنه درگذری

پرده عفت خودرا ندری

شرم بادت زخداوند جهان

که بودواقف اسرارجهان

20-سالک دوست دارد شبیه محبوب خود یعنی خدای متعال گردد پس تقرب به خدا در حقیقت اتصاف بنده است به صفات ملکوتی وروحانی به معنایی دیگر.

تخلقوا بالاخلاق الله واتصفوا بصفات الله

متخلق شوی به اخلاق خدایی وبه صفات خدایی خود را بیارایید

ص:38

در واقع تهذیب روح از اخلاق ناپاک وبه مکارم اخلاق اراسته گردید توفیق مراحلی که حاصل نخواهد شد مگرباتلاش واخلاص . توفیق متاعی است که به هرکس ندهندش

21-حضرت محمد صلی الله علیه و اله فرمودند ایا میل دارید به کسی که زورمنترازاونباشد خبر بدهم

وان مردی است که دیگری دشنامش گوید واو بردباری به خرج دهد وبرنفس وخشم خود وشیطان خویش حریف وپیروز گردد. مجموعه ورام صفحه340

وهمچنین در حدیثی زیبا از حضرت علی علیه السلام می فرمایند هرکس به تو بی احترامی کرد خودت را در مرتبه او قرار مده. میزان الحکمه جاد10صفحه 164

در نصایح امام صادق علیه السلام به عنوان بصری نیز این نکته به چشم میخود که ایشان فرمودند اگرکسی به تو گفت که اگر یکی بگویی ده تا می شنوی .به او بگو اگر ده تا بگویی یکی هم نمی شنوی

عفت کلام داشته باش واز نزاع بپرهیز.

حاج اقا دولابی در این راستا می گفتند اگر کسی به شما فحش داد شما هم جوابش را دادی معلوم می شود زورت کم است نتوانستی مقاومت کنی زود از کوره در رفتی.اصلا زور نداری اما اگر سکوت کردی معلوم می شود زورت زیاد است.

اگر ظرفیت روح وکرامت نفس داشتی وتوانستی پرخاشها دیگران رابا متانت ونرمش جواب بدهی انگاه لذت پیروزی بدون لشگر ویاور را خواهی چشید وعقب نشینی وحریف را خواهی دید.

نصیحت حضرت علی علیه السلام به قنبر ای قنبر اهسته وارام باش ودشنام دهنده خودرا از روی بی اعتناعی رها کن تا پروردگارا خشنود وشیطان ملعون را غضبناک ودشمنت را با بی اعتنایی وسخن گفتن عقوبت نمایی.

بدی را با بدی سهل باشد جزا

اگر مردی احسن الی من اسا

22-اگر می خواهی با خدا حرف بزنی نماز بخوان اگر می خواهی خدا با تو حرف بزند قران بخوان.

{هزارویک کلمه جلد2صفحه278}

ص:39

خدا با همه سخن می گوید حدیث حضرت علی علیه السلام که فرمودند فعله قول خدا با کارهایش باما حرف می زند.پس نکته این نیست که خدا با چه کسی سخن می گوید نکته این است که چه کسی گوش می دهد

هرلحظه به اختلاف اواز وصدا

ازشمس ندا می رسد از ذره ندا

اواز خدا همیشه در گوش دل است

کودل که دهد گوش به اواز خدا فواد کرمانی

23-در کلام معصومین علیه السلام امده است که شریف ترین اخلاق تواضع است. غررالحکم ودررالکلم حدیث5142

لکن از نشانه هایی تواضع این است

1-انسان به پایین مجلس رضایت دهد.

2-به هر کسی که رسید سلام کند.

3-مجادله را رها کند هرچند حق با او باشد.

4-اگربدی دید آن را با خوبی جواب دهد.

5-از لوازم تواضع همنشینی با مستمندان است.

6-شرف به تواضع است.

7-تامتواضع نباشی زاهدنباشی

8-تواضع از یرترین عبادات است.حضرت علی ع

9-فروتنی نشانه عظمت روح ادمی است.

زخاک افریدت خداوند پاک

پی توای بنده افتادگی کن چوخاک

ص:40

24-اگر امروز فقط می توانی یک چیز باشی مهربان باش عنایتی برای عبد عظیم تر از رقت قلب مهرومهرورزی نیست.انسان بودن زیاد سخت نیست کافی است مهربانی کنی زبانت نیش نداشته باشد وکسی را نرنجاند همین انسانیت است وقتی برای همه خیربخواهی همین انسانیت است.

من یکبار بیشتر از این جهان وزندگی عبور نمی کنم پس اگر می توانم خوبی کنم ویااگر می توانم مهربانی ومحبت را نثار دیگران کنم این کار راهمین الان انجام دهم ودریغ نکنم.

برخورد کریمانه بادیگران مرتبه ای والاتر از کمال روحی را نشان می دهد ونشانه عظمت روحی وهمت بلند است واین یک هنراست.

بنابراین لطیف باشبد تا لطیف نباشید چیزی گیرتان نمی ایدعلامه طباطبایی تماما لطافت بود به حدی که در طول عمر باکسی دعوا نکرد اگر می خواهید به جایی برسید لطیف بودن را شروع کنید.

گذشت ودل نوازی را عزیزم از درخت اموز

که سایه از سر هیزم شکن هم برنمی دارد

احادیث نبوی در رابطه با مهربانی

م.من نرم خو وملایم است تا انجا که از نرم خویی احمقش بپنداری وهمچنین مومن نرم خو وملایم است چون شتر دست اموز که اگر بکشندش برود واگر برسنگی بخوابانندش بخوابد.وهرکه اسان گیر نرم وملایم باشد خدا اورا به جهنم حرام کند. نهج الفصاحه صفحه256

24-هرچه که هستی بیا

گرچه که پستی بیا

توبه شکستی بیا

یار نظر می کند

نیمه شبان خلوت است

مظهر هر رافت است

عاشق شوریده را

یار نظرمی کند

ای شده غرق گناه

خواب گران تابه کی

چاره درد تورا

دیده تر می کند

هرچه که هستی بیا

گرچه که پستی بیا

ص:41

بنده شرم گونه را

یارنظرمی کند

توبه اثرمی کند

توبه اثرمی کند

ص:42

فصل پنجم

اشاره

تصویر

ص:43

تصویر

مذمت دنیا

1-5 مقدمه

شاید به جرات بتوان کفت بهترین تعریف از دنیا در کلام مولایمان حضرت علی علیه السلام مشهوداست واز کاملترین تعارف می توان برشمرد که ایشان فرمودند دنیا در نظرمن به مانند روده خوک است که در دست جذامی نیز باشد ودر جایی دیگر می فرمایند دنیا برو دست از سرمن بردار ودیگری را فریب بده.

الا ایهاالحال در دعای ابوحمزه ثمالی می خوانیم که ارج حب الدنیا فی قلبی خدایا حب دنیارا از قلبم خارج کن.

2-5دنیا از منظر ایمه هدی علیه السلام

امام صادق علیه السلام فرمودند دنیا برای تو به مانند سایه است هرچه پی او بروی به آن نخواهی رسی وجز خستگی ورنج وتعب چیزی عاید تو نخواهد کرد ولی اگران را رها کنی وبه دنبالش نروی به مقداری که احتیاج داری از طریق کوشش صحیح باتو خواهد بود وتو در این صورت راحت خواهی بود.

عرفان اسلامی جلد8صفحه112

ص:44

از سرزده هایی حکمت امیز امام حسن علیه السلام

ای مردم لذایذ دنیوی پایدار نیستند وبدانید نشستن زیرسایه ای که ناپایدار است حماقت وسبک سری است. ماهنامه امام زاده صالح ع

حضرت علی علیه السلام فرمودند دنیا سایه ای نابودشدنی است. نهج البلاغه صفحه108

وهمچنین فرمودند اهل دنیا چون کاروانی باشند که هنوز بارانداز نکرده کاروان سالارشان بانگ برمی دارد بارببندند وبروند. بخشی از حکمت 415 نهج البلاغه

امام کاظم علیه السلام فرمودند در دنیا مانند کسی باش که در خانه ای ساکن است که مال او نیست ومنتظر رفتن است. تحف العقول صفحه 398

پیامبراکرم صلی الله علیه و اله فرمودند مرابا دنیا چه کار من در دنیا چون مسافری هستم که درسایه درختی نشست رفت وان را واگذاشت. نهج الفصاحه صفحه452

وهمچنین در این زمینه فرمودند به خدا قسم دنیا نسبت به اخرت چنان است که یکیتان انگشت خویش به دریا نهد بنگرد چه می اورد نهج الفصاحه صفحه56

اگر ادمی این کلام موکد به سوگند پیامبر صلی الله علیه و اله را عمیقا دریابد که اگر دنیا به قدر بال مگسی در نزد خدا ارزش داشت جرعه ای از آن را خداوند به کفار نمی نوشاند محال است که بتواند به دنیا رغبتی از خود نشان دهد.

3-5 سخن اولیا در مورد مذمت دنیا

دنیا دکان وبازار شیطان ملعون است.به این بازار نرو وچیزی نخر.

اویس قرنی در رابطه با ناپایداری دنیا گفت

فریفته دنیا مشو وبرای این سفر دور مرکب راه تهیه کن که سفری بس داز در پیش داری.

هردم از رهگذری زنگ سفر می شنوم

تکیه برعمرچنین بسته به مواز چه کنم

پس هرچی که انسان را از یاد خدا باز می دارد دنیا است ومردار است

هرچه که مارا از خدا دور وبه غیر حق مشغول کند دنیاست پس انچه بد است دنیا پرستی است.

ص:45

دنیا همه ساعتی وعمر تو دمی

از بهر دمی عمر ابد را مفروش

ایت الله شبیری علیه الرحمه به یاددارم که ایت الله بروجردی ره در موعظه اخر درس می فرمودند

دنیا می گدرد وفریب می دهد

دنیا همه هیچ واهل دنیا همه هیچ

ای هیچ برای هیچ برهیچ مپیچ

4-5داستان حضرت عیسی ع ودنیا پرستان

در روزگار عیسی علیه السلام سه مرد در راهی می رفتند .به گنجی گران مایه رسیدند .گفتند یکی را بفرستیم تا مارا خوردنی اورد.پس یکی را فرستادند تا طعامی اورد .ان مرد برفت وطعام بخرید.با خود گفت زهردر این طعام باید کردن تا ایشان بخوذند وبمیرند وگنج برای من بماند وان دوتای دیگر تصمیم گرفتند که چون این مرد بازاید وطعام بیاورد اورا بکشیم تا گنج ما دو کس را باشد.چون او طعام زهر الود را بیاورد اورا بکشتند وطعام بخوردند .هردو بمردند وگنج هم چنان برجایگاه بماند.عیسی علیه السلام از انجا بگذشت .بدید .به حواریون گفت در دنیا بنگرید که هر سه را چگونه هلاک کرد واز هرسه باز مانده است .وای برجویندگان دنیا از دنیا.

نصیحت الملوک غزالی

ص:46

فصل ششم

اشاره

تصویر

ص:47

تصویر

برنامه زندگی براساس قران کریم

همان طور که در بخش احادیث نیز اشاره شد ثقلین اهل بیت علیه السلام وقران کریم هستند که در این بخش سعی داریم به رهنمودهایی گوهر بار کلام خداوند تبارک وتعالی بپردازیم که می تواند راه گشایی تزکیه نفس ودر نتیجه رستگاری بیانجامد که قد افلح من زکها در قران به همین موضوع اشاره دارد .کسی رستگار می شود که تزکیه نفس داشته باشد.بنابراین تا جایی که می توانید قران بخوانید سوره مزمل ایه 20

1-6احادیث ذوات مقدی معصومین علیه السلام در مورد قرآن

1-امام علی علیه السلام فرمودند قرآن بخوان بدرستی که قران بهار دل هاست. جامع الاخبار والاثار جلد1صفحه211

ص:48

2-پیامبراکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: قران سفره ضیافت خداست پس تا می توانید از ضیافت او فرا گیرید. میزان الحکمه جلد10صفحه482

3-پیامبراکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: برتریت عبادت خواندن قران است. وسائل الشیعه جلد 6صفحه168

4-پیامبراکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: بنده ای که قران خواند فقیرنشود اورا بلاتر ارقران بی نیازی نیست . نهج الفصاحه

5-پیامبراکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: ای سلمان برتوباد تلاوت قران به درستی که تلاوت قران کفاره گناهان وحجاب از اتش وامان از عذاب وبرای کسی که قران خواند به ازای هرایه ثواب صدشهید نوشته می شود.

بحارالانوار جلد 92صفحه 17

پیامبراکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: اگر زندگی سعادتمندان مرگ شهدا نجات روز جزا امنیت در هراس نور در ظلمت سایبان در روز حرارت شدید سیراب شدن در روز عطش ارزش وسنگینی در روز سبکی اعمال را می خواهی پس قران مطالعه کن چرا که قران یاداورخدای رحمان حافظ شیطان وعامل برتری درترازوی اعمال است. میزلن الحکمه جلد8 صفحه74

2-6 داستانهایی از برکات سوره های قرآنی

ذکر دو داستان در رابطه با حیث هایی مطروحه خالی از لطف نیست که بشرامروزی فقط شتابان در پی روزی می گردد اما به برکت آن متاسفانه هیچ توجهی ندارد.ان کس که در قنداق به تو روزی داد ایا حالا نمی دهد این شتابهایی خلق همه ناشی از کفراست. کتاب ایمان اثر دستغیب

شخصی به یکی از خلفای دوران خود مذاجعه ودرخواست کرد تا دربارگاه او به کاری گمارده شود.خلیفه از او پرسید قران می دانی اوگفت نمی دانم ونیاموخته ام .

خلیفه گفت از به کار گماردن کسی که قران نیاموخته است معذوریم .مرد بازگشت وبه امید دست یافتن به مقام مورد علاقه ی خود به اموختن قران پرداخت.مدتی گذشت تا اینکه از برکت خواندن وفهم قران به مقامی رسید که دیگر دردل نه ارزوی مقام ومنصب داشت ونه تقاضای ملاقات ودیدار با خلیفه .پس از چندی خلیفه اورا دید وپرسید چه شد که دیگر سراغی از ما نمی گیری؟

ص:49

آن آزاد مرد پاسخ داد چون قرآن یاد گرفتم چنان توانگر شدم که از خلق بی نیاز گشتم.خلیفه پرسید کدام آیه تورا این گونه بی نیاز کرد مرد پاسخ داد من یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب

هرکس از خدا پروا بدارد وحدود الهی را رعایت نماید خدا برای بیرون شدن از تنگناها راهی برایش پدید می آورد واز جایی که تصور نمی کند به او روزی می رساند ونیازهای زندگی اش را برطرف می سازد.

سوره طلاق ایه 2و3

عثمان بن عفان به عیادت عبدالله بن مسعود رفت وبه او چنین گفت امر نکنم به تو عطیه بدهند

گفت در وقتی که احتیاج داشتم به من ندادی الحال که مستغنی ام می دهی

گفت انچه می دهم جهت دختران تو بوده باشد گفت ایشان را حاجتی نیست جهت اینکه ایشان را امر کرده ام به خواندن سوره واقعه .

واز حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و اله شنیدم که می فرمودند هرکه بخواند سوره واقعه را در هر شب هرگز به او پریشانی نرسد و از حضرت صادق علیه السلام نقل است که هر که بخواند سوره واقعه را هر شب پیش از انکه بخوابد ملاقات کند خدای عزوجل را در حالتی که روی آن شخص چون ماه شب چهارده باشد وهمچنین فرمودند هرکه مشتاق باشد به بهشت وبه وصف بهشت سوره واقعه را تلاوت نماید.

3-6 میزان حق و برنامه زندگی انسان در ایات قران کریم

مبحث اصلی که در مورد آن سخن برانیم از حدیث گوهرباریدر مورد امیرالمومنیت حضرت علی علیه السلام است که اگر دریاها مرکب شوند ودرختان قلم شوند فضایل علی علیه السلام را نمی توان نوشت وما درصددیم به گوشه ای بدان اشاره کنیم که راهگشایی سالکین وزاهدین قرارگیرد.

در حدیث نبوی امده است که امام علی علیه السلام میزان حق است .اگر دنبال حقید ببینیدببینید علی علیه السلام کجا ایستاده است او چه می کند وانگشت اشاره او به کدام سمت است چس منطق علی علیه السلام سلوک راه خداست .ایشان در سخنی گرانبها در رابطه با قران کریم به نکته نغزی اشاره می کنند که برای سالک راه حق بسیار حائز اهمیت است .ایشان می فرمایند تاریخ گذشتگان وایندگان وبرنامه زندگی شما در قران است.

بحارالانوار جلد92صفحه32

لکن از هر کسی در زندگیتان پیروی نکنید که طبق فرمایش مولایی متقیان وامام شیعیان برنامه

زندگی و وظایف یک مسلمان در تمام طول عمرش در قران است. که در اینجا به بخشی از آن اشاره می کنیم

ص:50

1-بالوالدین احسانا به پدر ومادر خوبی نیکی کنید سوره نسا ایه 36

2-ایا دیدی کسی را هوای خویش را خدای خود قرار داده است سوره جاثیه ایه 23

3-انحراف از راه راست همان سازواواز است.ودرروایتی امده است که شنیدن ساز واواز نفاق

را در قلب می رویاند همان طور که اب زراعت را می رویاند .

وغنا از گناهانی است که وعده اتش بران داده شده است.وانان کسانی هستند که عذابی خوارکننده

برایشان است. سوره لقمان ایه6

4-شیطان ملعون گفت به خدا کافرشو پس به او گفت من از تو بیزارم واز عذاب پروردگار عالمیان می ترسم. سوره حشرایه16

5-مبادا به دنبال چیزی بروی که حقانیت آن را نمی دانی زیرا گوش وچشم ودل همه را بدان بازخواست کنند. سوره اسرا ایه 7

6-خوبی های شما به خودتان برمی گردد وبدی های شما به خود شما باز می گردد. سوره اسرا ایه 7

این ایه مصداق این بیت شعر است که می گوید

هرچه کنی به خود کنی

گرهمه نیک وبد کنی

7-ونیافریدم جن وانس را مگر مرابپرستید. سوره ذاریات ایه 56

8-اگراهل اندیشه وتعقل بودیم واهل درک بودیم امروز اینجا نبودیم واز اصحاب سعیر نمی شدیم.

سوره ملک ایه 10 چقدر زیباست این حدیث حضرت علی علیه السلام که درزمینه این ایه می فرمایند

یک عده از مردم در جهالت ونادانی زندگی می کنند ودر گمراهی می میرند.از کتاب حکمتها واندرزها استادشهید مرتضی مطهری

9-ویل لکل همزه لمزه(وای برهرعیب جویی سخن چین) سوره همزه ایه1

10-چگونه می توان از کمترین فاصله باخدا نجوی کرد

سجده کن وخودرا به خدا نزدیک گردان سوره علق ایه 19

11-وخداوند دانا ودارای حلم است سوره نسا ایه 12

پسری در دربار یکی از خلفایی عباسی حاضرشد ووقتی گستاخی اورا نسبت به خداوند منان وائمه هدی

ع دید به او این چنین گفت خلیفه حیاکن واز حلم خداوند سواستفاده نکن.

ص:51

هرروز که از خواب برمی خیزی در فکر کلاه گداشتن سر هم نوعانت هستی وفکر می کنی هیچ وقت به سزای اعمالت زشت وپلیدت نمرسی پس از حلم خداوند استفاده نکن .

این بیت شعر چه زیبا حق مطلب را ادا می کند که می گوید

گیرم که به حیلتی فریفتی خلق را

با دار مکافات طبیعت چه می کنی

12-خشم خودرا فرو می برند واز حطای مردم در می گذرند وخداوند نیکوکاران را دوست دارد

سوره ال عمران ایه 134

13-پیوسته در غفلت وهوسرانی به سر می برید وبرای خدا سجده کنید و او را بپرستید

سوره نجم ایه 61و62

14-به اندازه مثقالی خوبی کنی میبینی وبه اندازه مثقالی بدی می کنی میبینی سوره زلزال ایه 7و8

15-تجسس نکنید وغیبت یکدیگررا نکنید که همانا گوشت برادر مرده خودرا خورده اید سوره ایه 11

15-مروا اکراما من می گذرم در مقابل حرف های ناروا سوره فرقان ایه 72

16-مومنان برای طهارت روح خویش به سوی زنان جلب نشوند. غص بصر سوره نور ایه31

17-زهره الحیوه الدنیا(چشمانت را به مواهب مادی دیگران مدوز) سوره طه ایه 131

اینها شکوفه هایی ناپایدار زندگی دنیاست زهره در لغت عرب به معنای شکوفه است .چقدر شکوفه تازه است.زود پزمرده می شود .طولی نمی کشد که همین پارچه جدید ساختمان نو همین زرق وبرقها همه اش از بین می رود .باید خدارا بزرگ دانست.الله اکبر همه کوچک حقیرند. این حیات فانی هرچه زرق وبرق داشته باشد برایش ارزش ندارد.

18-با مردم بازبان خوش سخن بگویید سوره بقره ایه 83

ص:52

حدیث حضرت علی علیه السلام درهمین رابطه که می فرمایند بت نیکی کردن دلها تصرف می شود ومهرورزیدن نیمی از ایمان است.

چنان با نیک وبد خوکن که بعداز مردنت عرفی

مسلمان به زمزم شوید وهندو بسوزاند

19-کسانی که تنها بخشی از دین را پذیرفته اند از امت پیامبر صلی الله علیه و اله محسوب نخواهد شد اینها هیچ گونه ارتباطی با مکتب توندارند زیرا مکتب تو توحیدویکتاپرستی وصراط مستقیم هم که یکی بیش نیست.

متاسفانه این ایه به فرموده حدیث حضرت علی علیه السلام که ابتدای بحث بدان اشاره شد تاریخ ایندگان نیز در کتاب خداوند عزوجل امده است ودر عصرما مصداق عینی پیداکرده است .برخی از مسلمانان نماز می خوانند ذوزه می گیرند اما حجاب که دستور صریح خداوند متعال درکتاب نورانی قران امده است را رعایت نمی کنند .اینها کسانی هستند که بخشی از دین را قبول کرده اند وبخشی از آن را که به نفع شان نیست قبول نمی کنند به دلیل عدم اعتماد به نفس می خواهند هم رنگ جماعت شوند وگرنه از جماعت کم می اورند چقدر قبیح است که بوقلمون صفت باشیم

20-کل ذائقه الموت هرانسانی مرگ را می چشد سوره عنکبوت ایه 57

علامه طباطبایی ره می فرمودند مهم ترین مسئله زندگی انسان مرگ است ولی از نظر ما بی اهمیت ترین تلقی می شود این تذهبون

مواردی که بدان اشاره شد ذره ای ناچیزاز اقیانوس بی انتهایی معارف قران کریم است که به کارگیری آن سبب ایجاد مکارم اخلاق درفرد می گردد که حضرت محمد صلی الله علیه و اله فرمودند من برای مکارم اخلاق مبعوث شدم.

4-6 ادعیه وثواب آن

جایی بسی خوش وقتی است که به موضوعی بپردازیم که صاحبان دلان بسیاری به آن پرداخته اند ودر حدیث نبوی در نهج الفصاحه امده است که دعا وصبر سلاح مومن است وهمچنین سلاح انبیا دعا شمرده می شود .وایه صریح قران است که خداوند متعال می فرمایند ادعوا استجیب لکم

بخوانید تا اجابت کنم شمارا

ص:53

عاجزترین فرد کسی است که دعا نکند.ادعیه بسیاری در کتب معتبر

اسلامی به ما رسیده است که از معارف عمیقی ولطیفی دران نهفته است.

یکی از ادعیه ای که خواندنش به نظر حقیر وهمچنین از نظر شیخ رجبعلی خیاط معاشقه با محبوب

است دعای بستشیر می باشد .

شیخ عباس قمی در ماتیح الجنان برای آن ثوابهایی بیشماری ذکرکرده است که درکتاب مهج الدعوات

به آن پرداخته شده است ومارا بران داشت تا به آن کتاب عظیم رجوع کرده تا از ثوابهایی آن مطلع گردیم

باشد که ازاین رهگذر خواننده گرامی به آن توجه کرده وتلاوت روزانه این دعارا ترک نکند.ان شاالله تعالی

1-صاحب این دعا در هنگامی که آن را می خواند خداوند عزوجل براو نیکویی از فرق سراو از طبقه های اسمان تا به زمین نثار کرده می شود.

2-خدای تعالی براو ارامش وسنجیدگی را نازل می سازد.

3-اورا دررحمت خود فرو می برد.

4-واز برای دعا منتهایی نزد عرش پروردگار نیست.

5-واز برای اوست اوازی مثل اواز زنبور عسل

6-نجات از عذاب قبر

7-پس هرگاه روز قیامت شود صاحب این دعا برشتری نجیب از در سفید سوار خواهد شد.

8-امربه کرامت از سوی خداوند عزوجل

9-خطاب می رسد بنده من در بهشت هرجا که خواهی قرار گیر.

10-درحالی که از جانب خداوند بخشش ها وکرامت ها ی است که نه چشمی دیده ونه گوشی شنیده وبه دل مخلوقات خطور ننموده باشد وبه زبان جاری نشده است.

11-اگرچهل شب بانیت خالص تلاوت شود همه گناهان اورا بیامرزد.

ص:54

12-هرکس این دعا را بخواند پس در رختخواب خود بخوابد وثواب خودرا امیدداشته باشد خدای تعالی به برکت هرحرفی ازاین دعا هزار فرشته از کروبیان خلق می کند که روی های ایشان نیکوتر از افتاب وماه شب چهارده باشد.

5-6 بی ایمان نمردن دعایی عدیله

دعایی بعدی که خواندنش رابه هر مسلمانی توصیه می کنم خدای نکرده بی ایمان نمردن در لحظه احتضار است دعایی عدیله یکی ازدیگراز هزاران ادعیه ایست که کمک می کند باتوجه به تلقینات شیطان ملعون بی ایمان از دنیا نرویم.

6-6 خواندن زیارت عاشورا زیارت امین الله زیارت ال یاسین

زیارت امین الله برای نزدیک شدن حضرت علی علیه السلام وزیارت ال یاسین برای نزدیک شدن به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف وزیارت عاشورا برای نزدیک شدن به امام حسین علیه السلام نافع می باشد.

همچنین ایت الله قاضی ره می فرمودند اگر من می توانستم روزی دوبار زیارت عاشورا را می خواندم .

کل یوم عاشورا وکل ارض کربلا وقتی همیشه وهرلحظه جنگ بین خیروشر است وهمه روزها عاشوراست پس ترک آن برای یک مسلمان مناسب نیست.

7-6 ادعیه قبل از خواب

هنگامی که روز به پایان میرسد وشب با ماه وستارگان نمایان می شوند پس خدا را برای شکر نعمتهایی بی پایان روز شاکرباشیم .بیایید همه عمرمان را صرف این بدنی که قرار است سراخر غذای کرمها شود نکنید صرف یک چیزی بکنید که فرشتگان می خواهند بردارند وببرند.

بسیار نیکوست که قبل از خواب وضو بگیریم وبه رختخواب برویم .سوره واقعه را تلاوت کنیم

وسوره تکاثررا برای رهایی از عذاب قبر بخوانیم .از امام باقر علیه السلام نقل است که فرمودند هرکس سوره قدر را یازده مرتبه هنگام خواب بخواند خداوند نوری برایش می افریند که گستردگی آن جهان را در برمی گیرد ودرهر درجه آن هزار فرشته است که تا صبح برای قاری این سوره طلب مغفرت می کنند.

جامع احادیث شیعه جلد15 صفحه149

ص:55

امام صادق علیه السلام فرمودند هر کس شب را با گفتن تسبیحات حضرت فاطمه س بخوابد ازشمار مردان وزنانی است که بسیار یاد خدا می کنند. بحارالانوار جلد87 صفحه157

در مفاتیح الجنان چنین امده است که پیامبراکرم صلی الله علیه و اله فرمودند هرکس شب هنگام خواب صدمرتبه سوره توحیدرا بخواند گناهان پنجاه ساله اش امرزیده می شود.

ودر کتاب حلیه المتقین چنین امده است هرکس صدمرتبه سوره تکاثررا هنگام خواب تلاوت کند گناهان پنجاه ساله اینده اونیز امرزیده می شود.

صد مرتبه استغفار نیز گناهان را می ریزد همچنان که برگ از درخت می ریزد.وصد مرتبه تهلیل لااله الاالله یک خانه در بهشت برای او منظورمی گردد. همان منبع بخش اداب خواب

رسول اعظم صلی الله علیه و اله فرمودند هرگاه بنده ای هنگام خوابش بسم الله بگوید خداوند به فرشتگان می فرماید به تعداد نفس هایش تا صبح برایش حسنه بنویسید. لئالی الاخبار جلد3 صفحه337

وهمچنین به حضرت علی علیه السلام این چنین فرمودند

1-ثواب ختم قران درهرشب یک توحید معوذتین حمد وپنچ ایه اول سوره بقره

2-ثواب هزاردینارصدقه ده مرتبه اللهم صل علی محمد واهل بیته

3-ثواب یک بنده بخروازادکن ده مرتبه وادا قرات لااله الاالله وحده لاشریک له له الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهوعلی کل شی قدیر

4-ثواب ازادشدن از اتش جهنم ده مرتبه لاحول ولاقوه الابالله العلی العظیم

5-ثواب هزار رکعت نماز ده مرتبه یفعل الله مایشا به قدرته ویحکم مایرید به عزته

سخنرانی ایت الله مجتهدی

ص:56

فصل هفتم

اشاره

تصویر

ص:57

تصویر

صلوات وبرکات ان

نشود ناطقه ای لال به هنگام ممات

هرزبانی که فرستد به محمد صلی الله علیه و اله صلوات

1-پیامبراکرم صلی الله علیه و اله فرمودند درود فرستادن برمن صلوات نوری برروی صراط است. کنزالعمال جلد1 صفحه490

2-پیامبراکرم صلی الله علیه و اله فرمودند صلوات فرستادن شما برمن موجب پاکیزه شدن اعمال شماست.

ذکرهای شگفت عارفان

3-پیامبراکرم صلی الله علیه و اله فرمودند توخالی ترین مردم کسی است که نام من را مقابلش ببرند اما اوبرمن صلوات نفرستد. کافی جلد2 صفحه 89

4-پیامبراکرم صلی الله علیه و اله فرمودند نزدیک ترین افرادبه من درروز قیامت کسی است که بیش تربرمن صلوات فرستاده باشد.

ص:58

5-پیامبراکرم صلی الله علیه و اله فرمودند صلوات برمن نورصراط است هرکس برروی صراط بهره ای ازنور باشد از اهل آتش نخواهد بود.

6-پیامبراکرم صلی الله علیه و اله فرمودند روز قیامت من کنار میزان خواهم بود وهرکس بدی هایش سنگین تر از حسناتش باشد صلوات اورا می اورم تا حسناتش با آن سنگین شود. بحارالانوار جلد 91 صفحه 57

7-پیامبرارک صلی الله علیه و اله فرمودند کسی که برمن درود بفرستد داخل اتش نخواهدگردید وهرکس که درود فرستادن برمن را فراموش کند از راه بهشت به خطا رفته است. مستدرک الوسائل جلد1 صفحه 390

8-امام علی علیه السلام فرمودند صلوات فرستادن برپیامبر صلی الله علیه و اله گناهان را به سان ریختن آب براتش از بین می برد. ثواب الاعمال صفحه187

خوش رحمتی است یاران صلوات برمحمد صلی الله علیه و اله

گوییم از دل وجان صلوات برمحمد صلی الله علیه و اله

1-7 صلوات در آینه تعمق

1-کثرت صلوات یکی از عوامل جلب رحمت الهی است.

2-کسی که مدام دراین دنیاصلوات فرستاده باشد درروز یوم الحسرت حسرت چیزی را نمی خورد.

3-صلوات ذکراکبر است ودرپیشگاه الهی دارای جایگاه ویزه ای می باشد که ادمی با پرداختن به صلوات به خدا تزدیک شده وابروی خاصی به دست می اورد.

4- در مقابل صدصلوات خداوند تبارک وتعالی صدحاجت را براورده می کند .

5-شیطان را ذلیل وخوار می کند.

6-صلوات فرستادن انسان را شبیه ملائکه می کند واز رحمتی که فرشتگان در آن غرق هستند به او سهمی می رسد.

ص:59

این نکته لازم به ذکراست که احادیث این بخش وجملات نوشته شده در بخش 1-7 از کتب اثاروبرکات صلوات در دنیا برزخ وقیامت نوشته عباس عزیزی اقتباس شده وهمچنین کتاب شرح وفضایل صلوات ومجلات مذهبی ودینی برداشته شده تا خواننده گرامی ضمن استفاده از مضامین احادیث به این ذکر ارزشمند اهتمام ورزد.

ص:60

فصل هشتم

اشاره

تصویر

ص:61

تصویر

حجاب

1-8 تعریف حجاب

حجاب عبارتست از یک نحوه احترام گذاشتن وحرمت قائل شدن برای زن که نامحرمان اورا از دید حیوانی ننگرند.حجاب باعث ظهور شخصیت حقیقی ومحدود کردن جسم وازاد گذاشتن روح وعقل است.حجاب حقی است الهی چراکه عزت وحرمت وحیثیت زن حق الله است نه اختصاص به زن دارد ونه همسرونه دیگران.

اندام زن همه عورت است وشهوت انگیز تمام پیکر او شرمگاه است وتحریک کننده وزینتی زن مظهر جمال ومتمایل به خود نمایی است.

حجاب یک سیستم فکری ورفتاری است .

حجاب یکی از ابزارها برای به فعلیت دراوردن استعدادهای مختلف نهفته دروجود یک زن واز کلیدهای موفقیت در زندگی است.

2-8 حجاب در فهم عرفی

حجاب در فهم عرفی به معنای اینکه زن در معاشرت با مردان اندام وزیبایی هایی جدب کننده خود را

پوشانده وجلب توجه نکند ورابطه او با دیگران یک رابطه انسانی باشد نه یک رابطه جنسیتی .

بدحجابی به معنای استفاده از پوشش ناقص محدود نازک و جلب توجه کننده است.

ص:62

تاثیر مستقیم حجاب بر آرامش فردی امنیت اجتماعی صحت جسمی استقامت فکری سلامت روحی وروانی

وسعادت اخروی برکسی پوسیده نیست.

نمایان بودن موهای سر زیر چانه گردن گوش ها سینه بازوان دست ها تا مچ شکم وپاها تا نوک انگشتان برای خانم ها حرام بوده وباید مواضع را از نامحرم بپوشانندوفقط نمایان بودن صورت بدون آرایش و از مچ دست تا انگشتان بدون زینت اشکال ندارد وپوشیدن لباس ها وجوراب هایی که بدن نما هستند حرام است.

براساس شواهدتجربی پوشش انسان نشان دهنده میزان حیا در اوست.

امام صادق علیه السلام فرمودند: عقل ونیروهایش وجهل و نیروهایش را بشناسید تا بتوانید درست زندگی کنید ...

یکی از نیروهای عقل پوشاندن بدن وضدان ازنیروهای جهل است خودنمایی است.

3-8 نظر جمیع فقها ومجتهدین

همگی براین که حجاب از واجبات بوده وحداقل قطعی آن پوشاندن کامل موهای سروگردن وبرجستگی های بدن است اتفاق نظردارند.

فقط نمایان بودن صورت بدون ارایش واز مچ دست تا انگشتان بدون زینت اشکال ندارد وپوشیدن لباس ها وجوراب هایی که بدن نما هستند حرام است.

4-8 حدیث امام حسین علیه السلام وتغییرجامعه مسلمین

امام حسین علیه السلام فرمودند برچشم هیچ مومنی روا نیست که ببیند خدا نافرمانی می شود وچشم خود را فرو بندد مگر انکه آن وضع را تغییردهد. الامالی طوسی صفحه55

در اسلام به من چه وبه تو چه نداریم .خداوند به حضرت شعیب فرمود :ای شعیب ششصد نفرازبا ایمانهایی شهر و چهارصدنفراز بی ایمان هایی شهر عذاب می شوند .حضرت علیه السلام فرمودند پروردگارا نیکان را عذاب می کنی خداوند تبارک وتعالی فرمودند زیرا آنان با گناهکاران راه آمدند و به خاطر خشم من به خشم نیامدند

ص:63

در روزگارانی ابزار موسیقی وپخش موشیقی وآلات آن در کنار حرم مطهر امام حسین علیه السلام رواج یافته بود روزی روحانی که درحال سخنرانی بود گفت من با استمداد از حضرت امام حسین علیه السلام از فردا با هرکه این کار را دراطراف این بقاع متبرکه انجام دهد برخورد خواهم کرد.

از فردای آن روز هیچ موسیقی نواخته نشد وهیچ آلتی از الات لهو و لعب فروخته نشد وشیطان ملعون روسیاه شد.رعایت نکردن حجاب ودر پی آن فروپاشی خانواده ها واز هم گسیختگی جوانان وتحریک آنان به اختلاط با نامحرم وعدول از مرز الهی وایجاد شهوت در جامعه وتهییج آن به جایی رشد وبالندگی فکری هرچه بیشتر جوان.

ایا باز هم کسی روحانیان برجسته نباید برخیزد وفرمان دهد که مسامحه دراین زمینه کافی است ومن با استمداد از امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که دلش از دست گناهان ما خون است .تا یکی از ابزارهایی شیطان را از دست آن ملعون مطرود دراوریم وان را بیش از پیش روسیاه کنیم

مردان روزگار به اخلاق زنده اند

قومی که گشت فاقد اخلاق مردنی است

5-8 حزب الله وحزب شیطان ملعون

در قران کریم دو حزب بیشتر نداریم حزب الله وحزب شیطان .اگر جزحزب الله هستی لذا گفتاروکردارورفتارت خدای گونه وازسبک زندگی قرانی –اسلامی پیروی می کنی.

اگرخدای ناکرده از حزب شیطان هستی پس از پیروان آن ملعونی وازدستورات صریح شیطان بی چون وچرا تبعیت می کنی.

حال فرض کن سال شصت هجری قمری است وواقعه عاشورا درحال شکل گیری است وتودران مقطع تاریخی هستی که لکن هرروز عاشوراست

روز دهم محرم دو سپاه اخیاروابرار واشقیا وملعونین الی یوم القیامت روبه روی هم صف کشیده اند بنابراین ما وسط میدان نداریم یا از اشقیایی یا از اولیا .

یالااقل به مانند حرباش که ادمی ازفردای خویش بی خبراست وتوبه را به تاخیرمی اندازی تا وقتی که مرگ ناگهان ازراه میرسد وتو در اشقیاهستی والی الابد ملعون می مانی.

از هرچه غیراوست چرا نگذرد کسی

کافربه خاطربت از خدا گذشت

ص:64

امام حسین علیه السلام فرمودند رستگار نمی شوند مردمی که رضایت مخلوق را برغضب خالق خرید ند.

تاریخ طبری صفحه 239

مردم کوفه خودرا به سکه هایی پوچ عبیدالله بن زیاد ملعون فروختند وبه عذاب همیشگی دچار شدند تاریخ تکرار می شود عده ای از زنان هوس ران وبی بندوبار هستند که درعوض نگاه هایی مردان چشم ناپاک خودرا می فروشند وبه مانند مردم کوفه خسران اخروی را برای خودشان فراهم می کنند.

دلا غافل زسبحانی چه حاصل

مطیع نفس شیطانی چه حاصل

بود قدر توافزون از ملائک

توقدر خود نمی دانی چه حاصل

-مردان بی غیرت

امام علی علیه السلام فرمودند خدا لعنت کند کسی را که غیرت ندارد. وسائل الشیعه جلد14 صفحه174

امام صادق علیه السلام فرمودند هیچ غنیمتی مانند غنیمتی که از راه کنترل چشم به دست می اید نیست زیرا دیدگان از نگاه به نامحرم فروبسته می شود جزانکه درقلب او عظمت وجلال الهی مشاهده می شود.

مصباح الشریعه صفحه9

ابوبصیرمی گوید در کوفه به زنی قران می اموختم .روزی در خلوت بااو شوخی کردم .

امام باقرع با سرزنش رفتارم فرمود آن که حتی درپنهان مرتکب گناه شود خداوند به او اعتنا نمی کند .به آن زن چه گفتی ازشرمساری چهره ام را پوشاندم وتوبه کردم.امام باقرع فرمودند تکرارنکن.

بحارالانوار جلد 46 صفحه 247

6-8 تلنگرستان

1-ویل دورانت نویسنده کتاب تاریخ تمدن

زنان البته زنان عاقل دریافته اند که دست ودل بازی ها مایه تحقیرانهاست

زنان بی شرم جزدرموارد زودگذر برای مردان جذاب نیستند.

2-خدایا همیشه وهرلحظه یادم بینداز که نامحرم نامحرم است چه دردنیای حقیقی چه دردنیای مجازی

ص:65

یادم بینداز که حضرت فاطمه س راکه از نابینا رو می پوشاند

3- حواست باشد ،هرزگی مد است ، بی ابرویی کلاس است ، مستی ودود تفریح است، گرگ بودن رمز موفقیت است

بی فرهنگی تمدن است ، پشت به ارزش ها واعتقادات کردن نشانه رشدوبلوغ است ، وتوای همسنگر ، مواظب باش ،

حجاب خون بهای شهیدان .......

7-8 تعریف عفت

در لغت نامه دهخدا عفت این گونه معنا شده است

عفت آن است که شهوت مطیع عقل باشد تا تصرف او به اقتضای تشخیص او باشد واثرخیریت دراو ظاهر شود واز تعبد هوای نفس رها شود.

حضرت علی علیه السلام فرمودند نزدیک است که مردم پاکدامن درزمره ملائکه درایند.نهج البلاغه حکمت 474

انسان پاکدامن فرشته است .پاداش مجاهد شهیددرراه خدا بزرگتراز پاداش انسان عفیف پاکدامنی نیست که قدرت برانجام گناه دارد والوده نمی شود.همانا انسان عفیف پاکدامن فرشته ای از فرشته هاست.

درهمین راستا امام علی علیه السلام فرمودند حیا وعفت سرشت ازادگان وخوی نیکان است.غررالحکم حدیث 3605

وقتی خدا بخواهد براساس اراده سو وانتخاب مسیرنادرست توسط او اورا به جهنم بفرستد موقعیت های زندگی اورا به گونه ای پیش می اورد که روحیه حیا دراو ازبین می رود.

وقتی حیا ازبین رفت به کارهای خیانت امیز رو می اورد ووقتی این گونه شد روحیه امانت داری دراو از بین می رود وقتی این ازبین رفت فردی سنگدل وخشن خواهدشد وقتی این گونه شد چشم اوبه حقایق وایمان بسته شده وبه شیطانی لعنت تبدیل می گردد.

8-8 حیا از منظرذوات مقدس معصومین علیه السلام

رسول اکرم فرمودند الحیا من الایمان حیااز ایمان است. رواالبخاری باب 23

رسول اکرم فرمودند هرکس حیا ندارد اصلا دین ندارد نهج الفصاحه صفحه453 حدیث 1428

رسول اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند سرامدهرشری بی حیایی است. بحارالانوار جلد68 صفحه336

امام صادق علیه السلام فرمودند سرامد نفاق وشقاق وکفر بی حیایی است.بحارالانوار جلد 30 صفحه 349

ص:66

امام صادق علیه السلام فرمودند بی شرم ایمان ندارد. کافی جلد2 صفحه 106 حدیث 5

9-8 نکته اخربحث

یک نکته بسیار جالب شاید برخی با خواندن بخش حجاب موضوع دگماتیسم یا تعصب افراطی وخشک وبسته بودن را مطرح کند اینها همان هایی هستند که براساس رای قاضی شریح ملعون برامام حسین علیه السلام شمشیرکشیدند .خشک وبسته بودن بهتراز این است که تن به گناه بیالایم.

10-8 تعریف فرهنگ وبی فرهنگی

در این بخش در صددیم تا به ضرورت این مولفه حیاتی واساسی در جامعه پرداخته وان را هرچند مجمل کاوش کرد.با رشد روزافزون شهرنشینی لزوم فرهنگ وپیاده سازی آن اهم می نماید ولازمه یک جامعه پویا وشاداب فرهنگی است که برمردم آن حاکم می باشد.

برای درک بهتر مطلب از تعریف فرهنگ اغاز می کنیم

فرهنگ به مجموعه باورها عواطف خواسته ها وارزوهایی گفته می شود که در رفتار وگفتار ما عینیت وتبلور پیدا می کند .در معنایی دیگر نظام های رفتاری و فکری که در جامعه باید بدان عمل کنیم مجموعه ای را تشکیل می دهند که بدان فرهنگ اطلاق می گردد.

همان طور که در کلام معصوم مشهود است لزوم پیاده سازی فرهنگ صحیح از سرمایه های اقتصادی ومادی یک کشور حیاتی تراست.

حضرت علی علیه السلام فرمودند مردم به ادب فرهنگ وتربیت نیازمنترند تا به طلا ونقره.مشکاه الانوار صفحه433

بنابراین بی فرهنگی شاخصه ایست که بروز رفتارهایی هنجارشکن که به دلایلی به تربیت خانوادگی نادرست فرد برمی گردد ولذا در جامعه ای بافرهنگ صحیح حداقل شخص وانمود می کند که رفتارهایی متناسب با فرهنگ حاکم از خود بروز دهد.

11-8 فرهنگ اسلامی

ص:67

فرهنگ اسلامی به مجموعه باورها وارزش های اسلامی ونمود آن در پیشرفت علم وهنر وظهور نهادهای اجتماعی وسیاسی در بین ملل ومردمی است که اسلام را به عنوان دین خود پذیرفته اند.

دراین نوع فرهنگ رفتار انسانهای متدین ودینداری بررسی می گردد که کردار رفتار گفتارشان از ذوات مقدس معصومین علیه السلام الهام گرفته است وخط مشی وسیراخلاقی خودراثقلین قرار می دهند .

فرهنگ اسلامی برترین فرهنگی است که با قرار گرفتن در صراط آن می توان به زندگی سعادتمندانه دنیود واخروی دست یافت.

12-8 فرهنگ غربی

در مقابل فرهنگ اسلامی فرهنگ غربی است که نمی توان ادعا کرد تمامی فرهنگ غربی ناشایست است وبا موازین اخلاقی مطابقت ندارد.اما انچه که غرب سعی درتزریق آن به کشورهایی دیگردارد بی بندوباری اخلاقی و خوی پرخاشگری است که درصدد ترویج آن است پس این ترویج فرهنگ معمولا اعتقادات وباورهای جامعه را مورد هدف قرارمی دهد.

سبک رندگی غربی به تدرج ارزش ها را پس زده وضدارزش ها را جایگزین آن می کند بنابراین غرب وفرهنگ آن به عادی سازی گناه می پردازند واین همان سبک زندگی گناه الود وهویت زدا وضدمعنویت است .در واقع زندگی بدون اعتقاد سکولار لیبرالیستی همان زندگی حیوانی است که افراد عصبی دیوانه ومست هایی امریکا واروپا محصول زندگی های شتاب زده وناراحتی هستند که به اصطلاح به آن تمدن می گوییم وهمان طورکه می دانید تمدن ومدنیت بدون دین به توحش می انجامد.

لذا فرهنگ غرب را فرهنگ مهاجم نیز می نامند وپایه هایی فرهنگ غربی برمادی گرایی لیبرالیسم سکولاریسم وپوچ گرایی و.....بناشده است.

13-8 معایب فرهنگ غربی وسلطه ان

همان طور که در بالا به آن اشاره شد با ترویج فرهنگ غربی بستری اماده ومهیاست برای سلطه غربی ها که بدون جنگ وخونریزی که در جنگ هایی استراتزیک دیده می شود .دراین نوع جنگ کاملا ارام نوع افکار تصمیم گیری ها وشخصیت انسانها دچار تحول می شود که این دقیقا یکی از اهداف دشمن در جنگ نرم است که تزلزل بنیان خانواده که رکن اصلی جامعه است را نشان رفته است .

ص:68

واساس یک خانواده مسلمان تربیت دینی است که متاسفانه با گزاره هایی تهاجم فرهنگی شبیخون فرهنگی یا حتی پا فراتر رفته به غارت وقتل عام فرهنگی انجامیده است.واین باعث استحاله شخصیت ایرانی –اسلامی گردیده اند .

چه زیباست سخن امام خمینی بنیان گذار فقید جمهوری اسلامی که در بیانات گوهربارشان به مقوله فرهنگ اشاره کردند وفرمودند فرهنگ باید متحول شود بزرگترین تحولی که باید بشود در فرهنگ است برای اینکه بزرگترین شاخصه ای است که ملت را یا به تباهی فرهنگ غربی یا به اوج عظمت وقدرت فرهنگ اسلامی می کشد لکن کار مهم معنوی این است که باید فرهنگ را درست کنید.

صحیفه نور جلد 6

معایب سبک زندگی غربی در کلام مقام معظم رهبری امام خامنه ای دامت برکاته

1-مصرف گرایی 2-اسراف 3-رفاه طلبی افراطی 4-اشرافی گری5-مصرف کالای خارجی

14-8 فرهنگ مصرف گرایی

تعریف مصرف گرایی خارج شدن از محدوده قانون اقتصادی گرایش به مصرف وبی توجهی نسبت به درامد سالانه کشور را مصرف گرایی می نامند.

هنگامی که زیربنای مناسب تولید ودرامدی وجود نداشته باشد ودر عین حال برمصرف تاکید شود اسیب های متعددی بروز می کند.از انجا که مصرف گرایی برداشت بیش از اندازه ی هرفرد از منابع نادر وکمیاب خانواده است لاجرم این موضوع باعث فشارهای متعددی برخانواده می شود.بنابراین انسانهایی که از اعتماد به نفس کمتری برخوردارندوکمتردر مورد نقش شان در درون جامعه تفکرمی کنند سهل تر پذیرای روحیه ی مصرف گرایی در جامعه هستند.

همچنین مصرف گرایی سبب شکاف بین طبقات مختلف مردم است واین شکاف طبقاتی که منجر به افزایش تمایز اجتماعی شده در نتیجه افزایش نفوذ فرهنگ بیگانگان را خواهد داشت.

متاسفانه در جامعه کنونی ما مصرف گرایی به معضلی تبدیل شده که هرروز شاخ وبرگ تازه ای می دهد ونه تنها کمرنگ وقطع نمی گردد به مانند یک غده سرطانی بدخیم ریشه می دواند.

وسرانجام مصرف گرایان به انجایی ختم می شود که علاوه بر عقب ماندگی فرهنگی واقتصادی عمرخود را به بیهودگی بگدرانند .

عمر گران مایه دراین صرف شد

تا چه خورم صیف وچه پوشم شتا

ص:69

آثار روانی هرانسانی در پی افتادن در دام مصرف گرایی وگرفتن مدل شخصیت کاذب وبی هویت بیش از پیش به تلاش بیهوده در جهت به دست اوردن وسایل ولولزم غیرضروری همت گماشته وهرروز ابزار اشفتگی روح وروانی برای خود فراهم می نماید.

آثار تربیتی معمولا فرزندانی که در خانواده های رفاه طلب ومصرف گرا تربیت می شوند انسان هایی کم طاقت زودرنج واحیانا خودخواه هستند واحساس بی هویتی می کنند.علاوه براین انسانهای پرمدعا وخودکامه ای هستند که در جهل مرکب فرو رفته اند.

متاسفانه با کشاندن کودکان مسلمان ایران به سوی جمود فکری ومصرف گرایی ریشه تربیت سالم دیتی را به تباهی می کشد که خود زنگ خطری برای اینده نسل جوان است.

یکی از مصادیق بارز فرهنگ مصرف گرایی که به خانواده ها تحمیل می شود چشم وهم چشمی تجمل گرایی وتظاهرمی باشد.

در جامعه امروز همانند دیگران نبودن حکایت آن روباهی است که دم نداشت .او برای اینکه نداشتن چنین عضو مهمی اورا نزد دیگران خوار نکند به روباهان دیگر اعلام داشت که داشتن دم امری ناپسند است .همه روباهان باید دم خود را بکنند .روباهان ساده لوح برای همراهی وعقب نماندن از قافله ای که اوبه راه انداخته بود دم خود را بریدند.حال حکایت جامعه ماست یک عده ای که از کم عقلی رنج میبرند متاسفانه برای دیگران تصمیم می گیرند که چی بپوشند چی بخورند چه سبکی به مسافرت وتفریح بروند وچه عملهایی روی خودشان انجام دهند تا از دم کنده شده روباه عقب نمانند

تنها راه حل همان طور که قبلا هم اشاره کردم مراجعه به ثقلین است که حضرت علی علیه السلام این گونه بیان می فرمایند به دنبال بی نیازی بودم آن رانیافتم مگر در قناعت .برشما باد برقناعت که اگر قناعت کنید بی نیاز می شوید. بحارالانوار جلد 66 صفحه399

شیخ بهایی علیه الرحمه چه زیبا حق مطلب را ادا می کند واین چنین می سراید

گر نباشد جامه ی اطلس تورا

کهنه دلقی ساترتن بس تورا

ورمزعفرنبودت با قندومشک به معنایی زعفران

خوش بود دوغ وپیاز ونان خشک

ورنباشد مشربه از زر ناب

باکف دست می توانی خورد اب

ص:70

ورنباشد مرکب زرین لگام

می توانی زد به پای خویش گام

ورنباشد خانه هایی زرنگار

می توان بردن به سر در کنج غار

ورنباشد فرش ابریشم طراز

با حصیر کهنه ی مسجد بساز

ورنباشد شانه ای از بهرریش

شانه بتوان کرد باانگشت خویش

هرچه بینی در جهان دارد عوض

درعوض گردد تورا حاصل غرض

بی عوض دانی چه باشد درجهان

عمرباشد عمر قدران بدان

چرخه باطل طرح مطمح نظر امریکا واسرائیل ملعون فروپاشی خانواده ها

1-رعایت نکردن حجاب

2-ایجاد بی بندوباری

3-مسخ شدن جامعه

4-تجاوز وخیانت

5-ازدیادطلاق

6-فروپاشی خانواده ها

طنز اجتماعی

یک نکته بسیار جالبی که در بانوان بدحجاب دیده می شود این است که از سنهایی پایین فرض بفرمایید دختران دبیرستانی تا قشر تحصیل کرده مثلا فوق تخصص هردوگروه وهمچنین مشاغل دیگر تمامیشان خودشان را به مانند کارگرهایی جنسی دراورده وبه خیابان می ایند.ونکته طنزامیز اینجاست که عقل خانم تحصیل کرده درحد دختردبیرستانیه واین دو عقلشون را دادند دست گروهی که مقبولیت اجتماعی ندارند

وسوال اینجاست که بانوی مسلمان که خودرا به مانند عروسک خیمه شب بازی به معرض نمایش نامحرمان می گذارد الگویی بهتراز حضرت فاطمه زهرا س وحضرت زینب کبری س نعوذ بالله پیدا کرده است

این تذهبون

چرخه باطل طرح مطمح نظر امریکا و اسرائیل ملعون فروپاشی خانواده ها

ص:71

فصل نهم

اشاره

تصویر

ص:72

تصویر

امام حسین علیه السلام

1-9 ابرویم همه این شدکه شدم عبد حسین علیه السلام

ابرویم همه این شد که شدم عبد حسین علیه السلام

وای اگر نوکر این خانه حسابم نکنی

من که یک عمر شدم نوکرشش ماهه او

جلوی حرمله ملعون ای کاش عتابم نکنی

گرقرار است بسوزم بزن اتش اما

جلوی قاتل ارباب عذابم نکنی

2-9 ثواب اب خوردن با یاد امام حسین علیه السلام

امام صادق علیه السلام فرمودند هربنده ای که ابی بنوشد واز امام حسین علیه السلام وخاندانش س یادکند وبرقاتل وی نفرین بفرستد .خداوند منان درپرونده وی صدهزار نیکی بنویسد وهزار بدی ازان محو کند ومقام اورا

ص:73

صدهزار درجه بالا برد وگویا صدبرده ازاد کرده باشد.خداوند چنین بنده ای را درروز محشر بادلی خنک محشور گرداند. کافی جلد6 صفحه 391

3-9 ثواب زیارت امام حسین علیه السلام

1-امام صادق علیه السلام فرمودند کسی که خدا خیرخواه او باشد محبت امام حسین علیه السلام وشوق زیارتش را در دل او می اندازد وهرکس که خدا بدخواه او باشد کینه وخشم امام حسین علیه السلام وخشم زیارتش را در دل او می اندازد. بحارالانوار جلد 98 صفحه76

درخواست ملائکه برای زیارت امام حسین علیه السلام

2-هیچ فرشته ای دراسمانها وزمین نیست مگراینکه می خواهد خداوند متعال به او رخصت دهد به زیارت امام حسین علیه السلام مشرف شود چنین است که همواره فوجی از فرشتگان به کربلای معلی فرود ایند وفوجی دیگر عروج کنند واز انجا اوج می گیرند. ابن قولویه از کتاب کامل الزیارات صفحه 150

3-امام صادق علیه السلام فرمودند هیچ کس نیست درروز قیامت مگراینکه ارزو می کند ای کاش امام حسین علیه السلام رازیارت کرده بود آن هنگامی که می بیند با زوار امام حسین علیه السلام چه می کنند. وسائل الشیعه جلد 14 صفحه 424

4-امام باقر علیه السلام فرمودند: اگر مردم می دانستند چه ثوابی در زیارت امام حسین علیه السلام است از شدت شوق می مردند و نفس هایشان از روی حسرت بند می آمد .یکی از صحابه گفت عرض کردم چه فضیلتی دارد فرمودند : هرکس امام حسین علیه السلام را زیارت کند از روی اشتیاقی که به اودارد خدا برایش هزار حج مقبول وهزار عمره واجرهزار شهید از شهدا بدر واجرهزار روزه دار وثواب هزار صدقه قبول شده وثواب هزار بنده ازاد کردن که مراد از آن رضای خدا باشد می نویسد. وسائل الشیعه جلد14 صفحه 453

5-امام صادق علیه السلام فرمودند اگر زائر امام حسین بداند که با زیارتش چقدر دا رسول خدا صلی الله علیه و اله وامیرالمومنین علیه السلام وحضرت زهرا س وائمه هدی علیه السلام وشهدا از ما اهل بیت را شاد کرده است واگر بداند دعای ایشان شامل حال او شده وثواب های دنیوی واخروی وانچه برای وی نزد خدا ذخیره گشته هراینه دوست می داشت تا عمردارد منزلش نزدان حضرت علیه السلام بوده وازانجا هیچ گاه جدا نشود.زائر امام حسین علیه السلام وقتی به قصدزیارت از خانه اش خارج شد سایه اش برچیزی نمی افتد مگراینکه آن چیز برایش دعا می کند وهنگامی که افتاب برسرش بتابد گناهانش را می سوزاند همام طور که اتش هیزم را می سوزاند.

ص:74

کامل الزیارات صفحه279

6-امام رضا علیه السلام فرمودند اگر دوست داری درحالی که گناهی برتو نیست به ملاقات خداوند عزوجل بروی پس امام حسین علیه السلام را زیارت کن .

اگردوست داری درغرفه های بهشتی درکنار پیامبر صلی الله علیه و اله باشی دشمنان وقاتلان امام حسین علیه السلام را لعن کن.

اگر دوست داری که درثواب مثل شهدای کربلا باشی پس هرگاه یاد انها کردی بگو یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما

4-9 ثواب تلاوت زیارت عاشورا

از طرف خداوند برای تو صد هزار درجه بوده باشد مثل کسی که شهیدشده باشد با امام حسین علیه السلام تا مشارکت کنی ایشان را دردرجات ایشان وشناخته نشوی مگردر جمله شهیدانی که شهید شده اند با آن حضرت علیه السلام ونوشته شود برای تو ثواب زیارت هر پیغمبر ورسولی علیه السلام وثواب زیارت هرکه زیارت کرده امام حسین علیه السلام ررا از روزی که شهید شده است.

از برکات مداومت زیارت عاشورا امکان برقراری ارتباز قلبی با ذوات مقدس معصومین علیهم السلام وعاقبت بخیری ونیک سرانجامی است.

سلام خدا برآن حضرت واهل بیت ایشان علیهم السلام

5-9 معرفت توحیدی امام حسین علیه السلام

از امام حسین علیه السلام پرسیدند چگونه صبح کردی

حضرت امام حسین علیه السلام فرمودند

صبح نمودم در حالی که پروردگار بالای سرخودناظرمی بینم

اتش دوزخ را در پیش روی خود دارم

مرگ مرا می طلبد وحساب وکتاب الهی مرا احاطه کرده است

ومن در گرو اعمال خود هستم

انچه را دوست دارم نمی توانم بدست اورم

وانچه را دوست ندارم نمی توانم از خود دور کنم

زیرا زمام اموروکارها در دست دیگری است

اگر بخواهد عقاب واگر نخواهد می بخشاید

ایا نیازمندی هم چون من به خدای خویش نیازمند ومحتاج نیست بحارالانوار جلد75 صفحه113

ص:75

6-9 تلنگرستان

1-ان الحسین علیه السلام مصباح الهدی وسفینه النجاه

بدرستیکه امام حسین علیه السلام چراغ هدایت وکشتی نجات است

همان طور که در کتاب زیتون اشاره شده است این جمله را برروی عرش نوشته اند

2-بی عشق حسین علیه السلام اگر بمیرم چه کنم

3-ایا محبت امام حسین علیه السلام واهل بیتش توانسته از دل هایمان به اعمالمان جاری شود

4-می خواهم از آرزوهایم بنویسم کربلا وتمام

5-امروز هم سیدالشهدا در انتظار لبیک من وشماست .همیشه به یاد او بودن وراه ومرام اورا دنبال کردن از مصادیق بارز لبیک گفتن به هل من ناصرینصرنی ایا کسی هست که مرایاری کند است

5-فرازی از سید اهل قلم شهید مرتضی اوینی

ارزومند بیدارشو دنیا صراط اخرت است

اگر اینجا با حسینی علیه السلام آنجا نیز با حسینی علیه السلام

واگر اینجا با یزید ملعونی

نیک بنگر انک یزید ملعون است تورا به جهنم امامت می کند

6- کربلا منتظر ماست بیا تا برویم

ان سوی واقعه پیداست بیا تا برویم

ص:76

فصل دهم

اشاره

تصویر

ص:77

تصویر

امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف

اشاره

کی رفته ای زدل که تمنا کنم تورا

کی بوده ای نهفته که پیداکنم تورا

غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور

پنهان نگشته ای که هویدا کنم تورا

1-10 شناخت امام مهدی عج

رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمودند هرکس بمیرد وامام زمان خودش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است.

مناقب شهراشوب جلد 2 صفحه 246

شناختن به چه معناست چگونه می توان به شناخت دست یافت چگونه می توان شناخت درستی پیداکرد وبه کاربرد از چه مسیرهایی می توانیم به شناخت صحیح دست یابیم که به مرگ جاهلیت نمیریم

اساسا شناختن وشناسایی درمورد هرشی یا مکان یا فردی وقتی حاصل می شود که بتوانیم اطلاعات درست ومفیدی درموردش داشته باشیم.

ص:78

وقتی که از مسیراهل بیت عصمت وطهارت علیه السلام که در احادیث بدانها اشاره شده توانستیم درمورد اماممان به شناخت درستی دست یابیم وهمچنین توانستیم با خصوصیات اخلاقی بارز و والایی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بیشترازگذشته آشناشویم پس به شناخت کلی دست می یابیم.

هرچند که شهیداوینی درفرازی زیبا شناخت برخی مسلمانان را شناخت نادرستی دانسته ومی گوید شمرملعون هم امام زمانش را دید ونشناخت وکسی می تواند به آن امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ارتباط قلبی پیداکند که درخلق وخوی خود تجدیدنظر کرده وبه فرموده ایشان فاصله مااز شیعیانمان به اندازه گناهانشان است پس اللهم عجل لولیک الفرج یعنی گناه نکنیم.

به قول ایت الله بهجت علیه الرحمه مابرای امدنش دعا می کنیم امارفتارمان خدای ناخواسته برای تبعیدایشان است.کسی می تواند درخلق وخوی خداگونه شود که خدارا بشناسد وصفات جمال وکمال

اورابداند خداجمال مطلق است وتووقتی می توانی به خدا نزدیک شوی که صفات زیبای اورا داشته باشی

انچه دراوست درخودنیزفراهم اوری .بنابراین شما وقتی می توانی امامت را بشناسی که به صفات والایی ایشان برسی وآنها را درخود انشاء و املا کنی.

گفتم به کام وصلت خواهم رسید روزی

گفتاکه نیک بنگر شاید رسیده باشی

راه رسیدن به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف درخوب شدن ماست .شماخوب باشید ماخودمان شماراپیداکردم .

امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نورمطلق است من که صفات رذیله دارم چگونه می توانم بانورمطلق تماس پیداکنم.

2-10 نامه یک انسان به امام مهدی عج

امامم سلام

نمی دانم کجایی اما می دانم همه جایی .می دانم بدم اما باز هم هوام داری .نمی دانم انتظارچیست ومنتظرکیست اما می دانم تومهرمطلقی .تمام وجودم فریاد میزنند که روزی تومی ایی .ندیدمت اما دوستت دارم می دانم دوست داشتن تنها کافی نیست عمل به دستورات شماست که دوستی را اثبات می کند.

فقط یک جمله ازجدت شنیدم آن شالله بتوانم به همان عمل خواهم کرد.اعرابی بادیه نشینی ازراه دور نزد حضرت محمد صلی الله علیه و اله امد وگفت ای رسول خدا صلی الله علیه و اله مرا راهی دور است نصیحتی کن که برای تمام ایام عمرم آن رابه کاربندم .حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و اله فرمودند هرآنچه برای خودت نمی پسندی برای دیگران هم مپسند وهرانچه برای خودت می پسندی برای دیگران هم بپسند.

ص:79

من ازشما دورم مانند آن اعرابی اما امیدوارم که عمل به همین نصیحت من رابه شما نزدیک کند.امامم فقط یک خواهش وقتی دعای ندبه می خوانم به انجایی که این الطالب بدم مقتول بکربلا می رسم آن زمان که ظهور که ان شالله نزدیک است ظهور می فرمایید من درصف خون خواهان امام حسین علیه السلام باشم .

صلی الله علیک یااباعبدالله علیه السلام

صلی الله علیک یااباعبدالله علیه السلام

صلی الله علیک یااباعبدالله علیه السلام

یا لیتنی کنت معهم فافوزا فوزا عظیما

ای کاش من باشما بودم این رستگاری بزرگی است.

ای کاش مرا هم بپذیری .....بپسندی

راهم دهی درصف انصار تو باشم

حجت الاسلام عابدینی

3-10 تلنگرستان

السلام علیک یااباصالح المهدی ادرکنی

دل بی قرار نیست

[ادا درمی اوریم]

برلب دعای ندبه

ودل غرق شهوت است

این اتنظار نیست

[ادا در می اوریم]

ص:80

اقامحب واقعی ات درمیان ما

یک هزارنیست

[ادا در می اوریم]

سخن اخر در رابطه با اسلام هراسی

از زمان پیدایش اسلام همواره عده ای دنیاپرست فرصت طلب سعی بران داشتند تا دین خدا اسلام را به نحوی تحریف یابا شبهه افکنی دران ذهن جاهلان را منحرف کنند که به مقاصد شوم خود برسند واین همان تقابل خیروشر است که درپسران حضرت آدم علیه السلام دیدیم.

درتمامی کتب اسمانی که الهام ازادیان توحیدی است.دوستی مودت کمک به هم نوع ونیکی کردن وجه بارز انسانیت است.در انجیل کتاب مقدس حضرت عیسی علیه السلام می فرمایند

دشمنانت رادوست بدار انان را که نفرینت می کنند شادکن به انان که از تو متنفرند نیکی نما.وبه انان که از تو سواستفاده می کنند وتورا می ازارند دعا کن.

فرازی از کتاب انجیل مقدس به نقل از کتاب از کتاب چگونه برنگرانی واضطراب پیروز شدم نویسنده دیل کارنگی

برخلاف بسیاری از مسیحیان مومن تعداد کمی که کاریکاتور موهن وایجاد گروهک های تروریستی وکشتار مردم فلسطین یمن سوریه عراق افغانستان ومیانمارکه صراحتا خودشان را مادر داعش معرفی می کنند هیلاری کلینتون برکتاب مقدس عمل نمی کنند.

ان لحظاتی که تمام یاران باوفای امام حسین علیه السلام عصرعاشورا شهید شدند وایشان درقتلگاه بودند فقط یک جمله به دشمنان ملعون خویش فرمودند

اگردین ندارید لااقل ازاده باشید

ناگفته پیداست که عنادورزی انان به این روشنی به اسلام ومسلمین دلیلی جز انحراف افکاربین المللی وچپاول ملت های مظلوم نمی تواند باشد.درواقع رسانه های عمده کشورهایی غربی سعی دارند اسلام رابه خشونت ربط دهند.

ص:81

سوگندنامه مسلمانان تمام جهان

ما مسلمانان اعم از شیعه وسنی باوجود تمام ستیزه جویی ها وکارشکنی هایی معاندین باهم داریم وتمامی مردم جهان را فارغ از رنگ پوست ونزاد وزبان ومذهب دوست داریم وبه مخلوقات خدا عشق می ورزیم.هیچ مسلمانی در هیچ کجای جهان هیچ مخلوقی را نه تنها انسان ازار نمی دهد بلکه با پیروی ازپیامبرختمی مرتبت حضرت محمد صلی الله علیه و اله تیمارداردرماندگان مسکینان ومستضعقین کل جهان هستیم.

حال اگرکسی چیزی غیرازاین دیده وشنیده نه آن اسلام بوده ونه آن فردمسلمان.

اجرنا من النار یامجیر

پناهم ده از اتش ای پناه دهنده

ص:82

منابع ومواخذ

درپایان تشکر ویژه ای نثار یاران نیک اندیش خود کرده درکانال احادیث معصومین علیه السلام کتابخانه مرکز اسلامی واشنگتن مجله وزین قدر وپرمحتوا قدر باران میم امام زاده صالح علیه السلام افق حوزه بالاخص افق پارسایی مجله پاسدار اسلام وکتب قران درمانی جسمی وروحی نوشته محسن اشتیانی سید محسن موسوی درمان باقران نوشته محمدرضا کریمی ودیگرکتب ومجلاتی که درفرهنگ وبینش اسلامی می کوشند.

ایضا دیگر منابع :

1-بحارالانوار جلد 89 علامه مجلسی

2-جامع احادیث شیعه

3-مستدرک الوسائل جلد4

4-غررالحکم ودررالکلم

5-حلیه المتقین

6-تحف العقول

7-نهج الفصاحه

8-عیون الاخبارالرضا

9-موسسه فرهنگی دارالحدیث

10-منابع حدیثی پایگاه الشیعه

ص:83

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109