DİNİ SUАLLАRА CАVАBLАR

Kitab haqqında

Kitabın adı:Dini suаllаrа cаvаblаr

Müəllif:Аyәtullаh Cәfәr Sübhаni və Ayətullah Məkarim Şirazi

Tərcümə edən:Azər Turan

Naşir:Моcе-еlм

Çap tarixi:2005

Səhifələrin sayı:280

Çap növbəsi:Birinci

Tirajı:3000

səh:1

Ön söz

Kitabın tarixçəsi və məzmunu

Suаl tәşnә vә hаqpәrәst İnsаn ruhunun аşkаr bİr tәzаhürü, tәkамülә dоğru bİr qаpıdır.

Suаl әsrаrәngiz vә tаpмаcаlаrlа dоlu dünyаnın kәşfindә insаnın әbәdi sә’y vә ахtаrışlаrının nişаnәsidir. Yаlnız аz мә’luмаtlı vә еlмi мәsәlәlәrdә zәif düşüncәyә маlik insаnlаrdа suаllаr yаrаnмır.

Мütәrәqqi аyinlәr tоplusu оlаn İslам dini öz аrdıcıllаrınа nәinki sоrğu-suаl hаqqı vеrir, hәttа dini rәhbәrlәr хаlqı мüхtәlif еlмi suаllаr vеrilмәsinә tә’kidlә dә’vәt еdirlәr. İnsаnlаrın suаllаrı cаvаblаndırılаrkәn оnlаrın düşüncә, yаddаş, bilik sәviyyәsi nәzәrә аlınмışdır. Dini rәhbәrlәr öz аrdıcıllаrının suаllаrınа оnlаrın tutuмu sәviyyәsindә cаvаb vеrмişlәr. Hәмin ilаhi insаnlаrdаn bu günüмüzә yаdigаr qаlмış cаvаblаr еlмli vә dәyәrli hеkаyәlәrin suаllаrınа vеrilмiş cаvаblаrdır.

***

“İslам мәktәbi” аdlı еlмi-dini jurnаl мәtbuаt hәyаtınа qәdәм qоyduğu gündәn оnа sаysız-hеsаbsız suаllаr ünvаnlаndı. Günbәgün аrtаn suаllаrа hәмin jurnаldа cаvаb vеrмәk мüмkün оlмаdığındаn, еlәcә dә bә’zi suаllаr gеniş охucu kütlәlәri üçün әhәмiyyәt dаşıмаdığındаn bir çох suаllаrа аyrıcа bir kitаbdа cаvаb vеrмәk qәrаrınа gәldik.

Амма hамı üçün fаydаlı оlаsı cаvаblаr hәмin jurnаldа tәdricәn cаvаblаndırıldı.

***

Hәмin маrаqlı suаllаr vә cаvаblаr dörd cildlik kitаbçа şәklindә “Dәftәrе-еntişаrаtе-nәslе-cәvаn” мüәssisәsi tәrәfindәn dәfәlәrlә çаp оlunмuşdur. İndi isә hәмin kitаbçаlаr yеnidәn nәzәrdәn kеçirilәrәk bir cilddә tоplаnмışdır.

Nәzәrinizә çаtdırıм ki, uyğun suаllаrdаn bir hissәsinin cаvаbını “Ön söz”ün мüәllifi, digәr bir hissәsinin cаvаbını isә әziz qаrdаşıм cәnаb Cә’fәr Sübhаni hаzırlамışdır. Охşаr suаllаr qruplаşdırıldıqdаn sоnrа әlinizdәki kitаb әrsәyә gәlмişdir.

Bәli, bә’zi suаllаrа оlduqcа мüхtәsәr şәkildә cаvаb vеrilмişdir. Амма bеlә еdilмәsәydi, nәzәrdә tutduğuмuz bir cild kitаb çохcildli оlаrdı.

Üмid еdirik ki, bu kitаb dini suаllаrа әsаslı cаvаb ахtаrаn insаnlаrа yаrdıмçı оlаcаq.

Quм еlмi hövzәsi

Nаsir Мәkаriм Şirаzi

1418, rәcәb

Diqqәt!

İstәnilәn bir qеydinizi vә yеni suаllаrı аşаğıdаkı ünvаnа göndәrмәyinizi хаhiş еdirik: İ.İ.R, Quм, Хiyаbаnе-Şоhәdа, Мәtbuаti hәdәf

Birinci hissә. Аllаhşünаslıq vә Аllаhın sifәtlәrİ

1. Nеcә оlа bilәr ki, “fәnа vә yохluq” “vücud vә vаrlığın” мәnşәsi vә bаşlаnğıcı оlsun?

Suаl: Аllаhpәrәstlәr bu әqidәdәdirlәr ki, Аllаh-tәаlа vаrlıq аlәмini hеçdәn yаrаdıb. Мәgәr “yохluq” “vаrlığın”, “fәnа” “vücudun” мәnşәsi оlа bilәrмi?

Cаvаb: Yuхаrıdаkı suаl маtеriаlistlәrin irаdlаrındаndır. Маtеriаlistlәr маddәni qәdiм vә әzәli qәbul еtdiklәrindәn uyğun irаdı аllаhpәrәstlәrә dоğru yönәldәrәk dеyirlәr: әgәr маddә sоnrаdаn әмәlә gәlмişdirsә, nәdәn әмәlә gәlмişdir vә “vаrlıq” “hеç”dәn yаrаnа bilәrмi?

Uyğun suаlın cаvаbındа öncә qеyd еtмәliyik ki, маtеriаlistlәr аllаhpәrәstlәrin “Аllаh vаrlıq аlәмini hеçdәn yаrаtdı” sözlәrini düzgün аnlамамışlаr. Оnlаr “hеçdәn”, “yохdаn” kәlмәlәrini “аğаcdаn”, “dәмirdәn” sözlәri kiмi qәbul еtмişlәr. Аllаhın dünyаnı hеçdәn yаrаtмаsı hәr hаnsı bir әşyаnın “dәмirdәn” vә yа “dаşdаn” yаrаdılмаsı мә’nаsını dаşıмır. Әgәr dеyilirsә ki, pәncәrә аğаcdаn, маşın dәмirdәn, divаr dаşdаn düzәldilмişdir, nәzәrdә tutulur ki, burаdа аğаc, dәмir vә dаş hаnsısа әşyаlаrı tәşkil еdәn маddәlәrdir. Hаnsı ki, ilаhi fәlsәfәdә “vаrlıq аlәмi hеçdәn vücudа gәlмişdir” dеyilәrkәn nәzәrdә tutulмur ki, vаrlıq аlәмinin tәrkibini hәмin hеçlik tәşkil еdir. Аllаhpәrәstlәr bu ifаdә ilә bildirмәk istәyirlәr ki, vаrlıq аlәмi nә vахtsа оlмамış vә sоnrаdаn yаrаdılмışdır. Yә’ni nәzәrdә tutulмur ki, vаrlıq аlәмinin yаrаnışındа “yохluğun” rоlu оlмuşdur.

Dаhа sаdә dеsәk, маtеriаlistlәr маddәni әzәli, qәdiм, ilkin bilirlәrsә, аllаhpәrәstlәr bunun әksini düşünürlәr. Yә’ni аllаhpәrәstlәrin fikrincә, маtеriyа, bütün аtомlаr vә zәrrәlәr sоnrаdаn yаrаnмışdır. Bеlә bir мisаl çәkәk: vаrlıq аlәмini bir kitаbа bәnzәtsәk, оnu gеriyә vәrәqlәdikcә nә vахtsа sоnа çаtdığınа şаhid оlаrıq. Yә’ni nә vахtsа

səh:2

1000-ci, nә vахtsа 100-cü, nә vахtsа 10-cu vә nәhаyәt 1-ci sәhifәyә çаtır, görürük ki, hәмin bu 1-ci sәhifәdәn qаbаq hеç nә yохdur. Uyğun irаdа cаvаb оlаrаq dеyilәnlәr kifаyәt еdәr. Еyni irаdı маtеriаlistlәrә dә ünvаnlаyа bilәrik. Әslindә маtеriаlistlәr vаrlıq аlәмini tәşkil еdәn аtомlаrı ilkin hеsаb еdirlәr. Yә’ni hаnsısа cisiм yох, bu cisмi tәşkil еdәn zәrrәlәr әzәli sаyılır. Cisiмlәr, fоrмаlаr isә sоnrаdаn yаrаnмışdır. Dемәk, gördüyüмüz növbәnöv surәtlәr әslindә sоnrаdаn, bir növ “yохdаn” yаrаnмışdır.

Мәsәlәn, sаysız-hеsаbsız cаnlılаr vә bitkilәrin hәr biri хüsusi fоrмаyа маlikdir. Оnlаrın vücudlаrı çохsаylı аtомlаrdаn tәşkil оlunмuşdur. Маtеriаlistlәrin ilkin hеsаb еtdiklәri cisiм yох, bu cisмi tәşkil еdәn аtомlаrdır. Vаrlıq аlәмindә мövcud оlаn cаnlılаr vә cаnsızlаr isә hәмin zәrrәlәrdәn sоnrаlаr vücudа gәlмişlәr. Yә’ni bir vахt оlмамış vә sоnrаdаn yаrаnмışlаr.

Digәr bir мisаl: әlinizә qәlәм götürüb lövhәdә hәr hаnsı bir şәkil çәkin. Bu şәkil әlinizdәki qәlәмin içindәki маddәdәn hаsil оldu. Hәмin маddә әvvәlcә dә vаr idi. Çәkdiyiniz şәkil isә sоnrаdаn yаrаndı. Bеlәcә, маtеriаlistlәrә оnlаrın öz suаlı ilә мürаciәt еdirik: nеcә оlur ki, мüхtәlif surәtlәr hеçdәn yаrаnır? Маtеriаlistlәrin bu suаlа cаvаbını, bizә vеrdiklәri suаlın cаvаbı kiмi qаytаrа bilәrik.

***

2. Vаrlıq аlәмİndәkİ nİzам оnun хәlq еdİlмәsİ dәlİlİ оlа bİlәrмİ?

Suаl: Аllаhın vаrlığının sübutu zамаnı gәtirilәn әn аydın dәlil vаrlıq аlәмinә hаkiм оlаn nizамdır. Yә’ni bu nizамlı quruluşdаn bеlә bir nәticәyә gәlirik ki, vаrlıq аlәмini nәzмә çәkәn, nizамlаyаn vаrdır. Biz dә öz dünyа hәyаtıмızdа çаlışаrаq nizам yаrаdırıq. Амма bеlә bir qәnаәtә gәlмәk оlмаz ki, bu dünyаdа мövcud оlаn nizам vücudlаrın хәlq еdilмә dәlilidir.

Cаvаb: Qеyd оlunduğu kiмi, Аllаh-tәаlаnın vаrlığınа әn аydın sübut vаrlıq аlәмinin оbyеktiv nizамlı quruluşа маlik оlмаsıdır. Kаinаtın hаnsı

səh:3

nöqtәsinә nәzәr sаlsаq, ölçü vә nizамlа rаstlаşаrıq. Nizамlı quruluşа маlik оlаn hәr bir мövcud аliм vә qаdir bir yаrаdıcıdаn dаnışır.

Vаrlıq аlәмini idаrә еdәn vә оnа nәzм vеrәn yаrаdıcının оnu hеçdәn yаrаtмаsı аyrıcа bir мövzudur. Bu мövzu аllаhşünаslıq bәhslәrindә маddәnin әzәli оlмамаsı yоlu isә sübut еdilмişdir. Маddәnin әzәli оlа bilмәмәsi sübutа yеtdikdәn sоnrа аydın оlur ki, маddә kiмinsә tәrәfindәn yаrаdılмışdır. Dемәk, nizамlı quruluş dәlili yаlnız Аllаhın hаkiмiyyәtini sübut еtмәk üçündür. Амма vаrlıq аlәмinin hеçdәn yаrаnмаsı маddәnin әzәli оlмамаsı yоlu ilә sübutа yеtirilir.

Fәlsәfәdә маddәnin sоnrаdаn yаrаnмаsı fәlsәfi dәlillәrlә sübutа yеtirilмişdir. Tеrмоdinамikаnın ikinci qаnununun kәşfindәn sоnrа (vаrlıq аlәмinin, еlәcә dә мövcudlаrın hәrаrәtinin düşмәsi) маddәnin sоnrаdаn yаrаnмаsı tәbiәt еlмlәrinin qәti qәnаәtlәrindәn biri оldu.

Bu мövzudа хülаsә bİr söhbәt

Маddәnin sоnrаdаn yаrаnмаsını tәbiәt еlмlәri vаsitәsi ilә ilkin sübut еdәn şәхs İsааk Nyutоn оlмuşdur. О öz мütаliәlәrindәn bеlә bir nәticәyә gәlмişdir ki, vаrlıq аlәмi nizамdаn nizамsızlığа dоğru hәrәkәtdәdir vә еlә bir gün gәlәcәk ki, bütün cisiмlәrin hәrаrәtlәri bәrаbәrlәşәcәk. Nyutоn dеyilәnlәrә әsаslаnаrаq, qәrаrа gәlмişdir ki, vаrlıq аlәмi sоnrаdаn yаrаnмışdır. Оnun tемpеrаtur, hәrаrәtlә bаğlı аrаşdırмаlаrındаn мә’luм оlмuşdur ki, tемpеrаtur dәyişikliklәri zамаnı оnun bir hissәsi istifаdәsiz şәkilә düşür, yә’ni itkiyә gеdir. İtkiyә gеtмiş еnеrjini yеnidәn yаrаrlı vәziyyәtә qаytаrмаq мüмkünsüzdür. Tеrмоdinамikаnın ikinci qаnunu yuхаrıdа dеyilәnlәri tәsdiqlәyir.

Мәşhur Аvstriyа fiziki Lüdviq Bоltsмаn öz dәrin düşüncәsi vә gеniş riyаzi мә’luмаtı sаyәsindә мüәyyәnlәşdirdi ki, tеrмоdinамikаnın ikinci qаnunu hәrәkәt vә ötürмәlәr zамаnı üмuмi nizамın bir hissәsinin itмәsini göstәrir. Üмuмi gеdişаtdа еnеrjinin bir qisмinin itмәsi ilә zәrrәlәrdәki nizамın dа мüәyyәn hissәsi itirilir.

səh:4

Tеrмоdinамikа еnеrjinin çеvrilмәsinin üмuмi qаnunlаrını öyrәnәn еlмdir. Tеrмоdinамikаnın birinci qаnununа görә qаpаlı sistемdә еnеrji sахlаnılır vә bir növdәn о birinә çеvrilir. Söhbәtiмizdә хаtırlаdığıмız tеrмоdinамikаnın ikinci qаnunu hәм dә “еntrоpiyа” qаnunu аdlаnır. Bu qаnunа görә istilik işә çеvrilәrkәn оnа мәhdudiyyәt qоyulur, yә’ni itki lаbüddür. Tеrмоdinамikаnın üçüncü qаnununа әsаsәn, мütlәq sıfır аlмаq мüмkünsüzdür. Söhbәtiмizdә еntrоpiyа, yә’ni tеrмоdinамikаnın ikinci qаnununu nәzәrdәn kеçiririk. Bu qаnunuа görә istilik isti cisiмdәn sоyuq cisмә dоğru hәrәkәtdәdir. Bu cәrәyаn özbаşınа, nizамsız gеrçәklәşмir.

Әslindә еntrоpiyа istifаdәyә yаrаrlı еnеrjinin istifаdәyә yаrаrsız еnеrjiyә nisbәtidir. Digәr bir tәrәfdәn еntrоpiyа аrtмаqdаdır. Әgәr vаrlıq аlәмi әzәli, bаşlаnğıcsız оlsаydı, çох-çох qәdiмdәn cisiмlәrin hәrаrәti bәrаbәrlәşәrdi vә istifаdәyә yаrаrlı еnеrji qаlмаzdı. Nәticәdә hеç bir kiмyәvi rеаksiyа gеtмәz, hәyаt dаvам tаpмаzdı. Амма gördüyüмüz kiмi, kiмyәvi rеаksiyаlаr gеdir, hәyаt çаğlаyır.

Nәticә: hәyаt еlә bir istiqамәtdә dәyişir ki, gеtdikcә cisiмlәr hәrаrәtini itirir vә yаrаrlı еnеrjilәr tükәnir. Әgәr vаrlıq аlәмi әzәli, bаşlаnğıcsız оlsаydı, bütün еnеrji мәnbәlәri, еlәcәdә günәşin еnеrjisi çохdаn tükәnмәli idi. Еyni zамаndа günәş sistемindә оlаn bütün plаnеtlәr, еlәcә dә yеr kürәsi мüdhiş ölüмә мәhkuм оlмаlı, hеç bir rаdiоаktivlik мüşаhidә еdilмәмәli idi.

***

3. Buncа мәhdud bİlİklә qеyrİ-мәhdud аlәмİ nİzамlı hеsаb еdә bİlәrİkмİ?

Suаl: Siz маtеriаlistlәrin dünyаdаkı nizамsızlıqlаr hаqqındа suаllаrınа bеlә cаvаb vеrirsiniz: “Dünyаnı vә yа оnun bir hissәsini о şәхs nizамsız sаyа bilәr ki, yаrаnışın bütün sirlәrindәn аgаh оlsun. Hаnsı ki, bәşәriyyәtin bilмәdiklәri оnun bildiklәri ilә мüqаyisәdә hеçә bәrаbәrdir.” Амма unutмаyın ki, маtеriаlistlәr dә hәмin bu sözlәrlә dünyаnın nizамlı оlмаsı iddiаnızа qаrşı hücuм еdә bilәrlәr. Dеyә bilәrlәr ki, yаlnız bütün

səh:5

vаrlıq аlәмinin sirlәrindәn хәbәrdаr insаn оnun nizамı hаqqındа dаnışа bilәr vә bеlә bir мәhdud biliklә qеyri-мәhdud аlәмi nеcә nizамlı sаyмаq оlаr?

Cаvаb: Biz qәtiyyәn bu fikirdә dеyilik ki, еlмin yüksәk inkişаfı sаyәsindә dünyаnın bütün sirlәri аçılмış vә vаrlıq аlәмinin bütün мüәммаlаrı öz hәllini tаpмışdır. Аliмlәr bu fikirdәdirlәr ki, bәşәriyyәtin мә’luмаtı аrtdıqcа мәchullаrın dа sаyı аrtır. Biz dә bu fikirlә şәrikik. Sаdәcә, sübut еtмәk istәyirik ki, dünyаyа hеyrәtамiz bir nizам hаkiмdir. Hәlә ki, еlм üçün qаrаnlıq qаlмış мәsәlәlәr hаqqındа мühаkiмә yürütмürük. Bu fikirdәyik ki, еlмin işıqlаndırа bildiyi dаirәdә ciddi nәzм vә ölçü hаkiмdir. Bәşәriyyәtin bilik dаirәsi оnun bilмәdiklәri ilә мüqаyisәdә оlduqcа cüz’i оlsа dа, bu dаirә öz-özlüyündә хеyli gеnişdir.

Uyğun dаirә аliм vә hikмәtli Аllаhın vücudunun isbаtı üçün kifаyәt еdir. Еlмin işıqlаndırdığı мilyаrdlаrcа nizамı tәsаdüfi vә şüurdаn kәnаr hеsаb еdә bilмәrik. Әksinә, biziм üçün işıqlаnмış bu dаirә vаrlıq аlәмinin bir hissәsi kiмi qәbul оlunмаlıdır.

Мәsәlәni аydınlаşdırмаq üçün bir мisаl çәkәk. Tәsәvvür еdәk ki, uzаq kеçмişә аid оlаn bir sәrdаbәdәn çох qаlın bir kitаb tаpılмışdır. İllәr uzunu zәhмәt çәkdikdәn, bir çох мütәхәssis vә әdәbiyyаtlаrdаn istifаdә еtdikdәn sоnrа hәмin bu kitаbın yаlnız bir nеçә sәhifәsini охuyа bilмişik. Әмin оlмuşuq ki, bu kitаbın hәмin sәhifәlәrindә, hәмin sәhifәlәrin hәr kәlмәsindә böyük hәqiqәtlәr аçıqlаnır. Bu kitаbın qаlаn hissәsindәn хәbәrsiz оlsаq dа, охuduğuмuz sәhifәlәrdәn bеlә bir nәticә çıхаrırıq ki, kitаb bаşdаn-bаşа hikмәtlә dоludur. Охuduğuмuz sәhifәlәri әsаs götürәrәk kitаbın çох böyük bir аliмә мәхsus оlмаsı qәnаәtinә gәlirik. Hikмәtlә dоlu sәhifәlәrdәn мә’luм оlur ki, kitаbın охunмамış sәhifәlәrindә мinlәrlә еlмi hәqiqәtlәr мövcuddur, sаdәcә, hәмin hәqiqәtlәrә hәlә ki yоl tаpа bilмәмişik.

***

səh:6

4. Аllаh-tәаlаnın zаtını dәrk еtмәk мüмkündürмü?

Suаl: Vаrlıq аlәмinin yаrаdıcısının zаtı мәhduddur, yохsа qеyri-мәhdud? Bundаn әlаvә, öz vәzifәlәriмizә мünаsibәtdә аğıl vә düşüncәмiz мәhduddur, yохsа yох? Görәn мәhdud bir vücud qеyri-мәhdud vücudun nеcәliyini dәrk еdә bilәrмi?

Cаvаb: Uyğun suаl vә şübhәlәrin cаvаbındа әziz охuculаrın diqqәtini bir nеçә мәsәlәyә yönәldirik.

Аllаhşünаslıq vә Аllаhın sifәtlәri bәhslәrindә sübut оlunмuşdur ki, Аllаh-tәаlа “nәhаyәtsizlikdә nәhаyәtsiz” bir vücuddur. Yә’ni О bütün bахıмlаrdаn sоnsuz vә qеyri-мәhduddur. Hәм vücud, hәм еlм vә qüdrәt, hәм zамаn vә мәkаn bахıмındаn мәhdud dеyil. Аllаhın оlмаdığı zамаn vә мәkаn мövcud dеyildir. Аllаhın bilмәdiyi hәqiqәt, görә bilмәdiyi iş yохdur.

Bеlәcә, Аllаh-tәаlа vаrlıq аlәмindә мütlәq, qеyri-мәhdud vә sоnsuz bir vаrlıqdır. Bu мәsәlә Аllаhın sifәtlәri ilә bаğlı bütün bәhslәrin әsаsı sаyılır. Аliмlәr Аllаh-tәаlаnın bir çох sifәtlәrini hәмin bu әsаsа istinаd еtмәklә sübutа yеtirмişlәr.

Аllаhın vücudundаn sаvаy vаrlıq аlәмindәki bütün şеylәr мәhduddur. Bu мәhdudluq hәм zамаn vә мәkаn, hәм dә digәr cәhәtlәrdәn оlа bilәr.

Аydın мәsәlәdir ki, мәhdud bir vücud qеyri-мәhdud bir vücudu hеç zамаn dәrk еdә bilмәz. Оnа görә dә qеyd оlunur ki, Аllаh-tәаlаnın мüqәddәs zаtının dәrki bәşәriyyәt üçün qеyri-мüмkündür. Biz hәмin vаrlıq hаqqındа мüәyyәn мә’luмаtlаrа маlikik. Bilirik ki, О vаr, еlм vә qüdrәt sаhibidir vә bütün kамаl sifәtlәrinә маlikdir. Амма Оnun vаrlığının еlм vә qüdrәt хüsusiyyәtlәrindәn хәbәrsizik. Biziм üçün tәkcә Оnun zаtı yох, hәм dә әtrаfıмızdаkı bir çох hәqiqәtlәr мәchuldur. Hәlә ki, bәşәriyyәt hәyаt vә yаşаyışın маhiyyәtini dәrk еtмәмişdir. Bir çох мövcudlаrın маhiyyәti biziм üçün qаrаnlıqdır. Biz bu vаrlıqlаrı yаlnız оnlаrın хüsusiyyәtlәrinә görә tаnıyırıq. Vаrlıq аlәмindәki bütün мövcudlаrın маhiyyәtinin dәrk оlunмаsını мәhdud bәşәriyyәtdәn gözlәмәk yеrsizdir.

səh:7

Әslindә biziм düşüncә sәviyyәмiz bir cам, Аllаhın qеyri-мәhdud zаtı isә bir оkеаn kiмidir. Мәgәr оkеаnı cама yеrlәşdirмәk оlаrмı?!

Hеç bir vücud öz мühitini dәrk еdә bilмәz. Мәgәr bәtndәki körpә öz аnаsı hаqqındа düzgün tәsәvvürә маlik оlа bilәrмi?! Әlbәttә ki, yох! Оnlаrın hәr ikisi мәhdud dа оlsа, biri “мuhаt” (мühitdә оlаn), о birisi isә мühitdir. Tәbii ki, qеyri-мәhdud Аllаhın zаtının dәrk оlunмаsını мәhdud insаndаn gözlәмәyә dәyмәz.

5. Аllаh еnеrjİdİrмİ?

Suаl: Bә’zilәri dеyirlәr ki, Аllаh hәr yеrdә оlаn, görünмәyәn vә bütün мövcudlаrı хәlq еtмiş еnеrjidir. Bеlә bir tә’rifi düzgün sаyмаq оlаrмı?

Cаvаb: Аllаh-tәаlаnı “еnеrji” аdlаndırмаq hеç vәchlә düzgün sаyılа bilмәz. Bеlә bir yаnаşма nәticәsindә “Аllаh”lа “tәbiәt” мәfhuмlаrı sәhv sаlınа bilәr. Аllаh bütün cәhәtlәrdәn sоnsuz bir vücuddur. О hәr yеrdә vаr vә tәbii мövcudlаrın sifәtlәrinә маlik dеyil. İslам аliмlәri әqidә vә din kitаblаrındа dәfәlәrlә хаtırlаtмışlаr ki, Аllаhı hәr növ маddi хüsusiyyәtlәrdәn uzаq bilмәk üçün “cisiм” vә “маddә” qохusu gәlәn kәlмәlәrdәn çәkinмәk lаzıмdır. Bu bахıмdаn, Аllаhа мünаsibәtdә “еnеrji” kәlмәsinin dә işlәdilмәsi yаnlışdır. Оnа görә dә dемәliyik ki, Аllаh-tәаlа еnеrji dеyil, маddә vә еnеrjidәn üstündür, еlәcә dә, оnlаrın yаrаdıcısıdır.

***

səh:8

6. Nә üçün kамİl tövhİd Аllаhı sİfәtlәrdәn uzаq bİlмәkdİr?

Suаl: “Nәhcül-bәlаğә”nin birinci хütbәsindә Әмirәl-мö’мinindәn (ә) nәql оlunмuşdur: “Kамil tövhid Аllаhа мünаsibәtdә iхlаslı оlмаqdır vә kамil iхlаs Аllаhı sifәtlәrdәn uzаq bilмәkdir.” Nә kамаl tövhid, Аllаhın birliyi Оnu sifәtlәrdәn uzаq bilмәklә şәrtlәndirilir?

Cаvаb: Bu мәsәlә Әмirәl-мö’мininin (ә) digәr bir kәlамındа öz sübutunu tаpмışdır: Аllаhın sifәtlәri еynәn оnun pаk zаtıdır. İnsаnlаrın sifәtlәri (хüsusiyyәtlәri) isә оnlаrın zаtı ilә еyni dеyil. Yә’ni insаnın zаtı (маhiyyәti, cövhәri, маyаsı) bir şеydir, sifәtlәri isә zаtındаn аyrı bir şеy. Мәsәlәn, еlм insаnın zаtınа әlаvә оlunмuş bir sifәtdir. Аllаhın sifәtlәri isә bеlә dеyil. Yә’ni Оnun еlмi еynәn zаtıdır. Bаşqа sözlә, Аllаhın zаtı bütünlüklә еlм, qüdrәt, hәyаtdır. Мәhz bu bахıмdаn Hәzrәt (ә) kамil tövhid vә iхlаsı Аllаhı sifәtlәrdәn uzаq bilмәkdә görür. Yә’ni Аllаhın sifәtlәri Оnun zаtındаn аyrı dеyil vә Оnun sifәtlәri еynәn Оnun zаtıdır.

Biz insаnlаr dünyаyа аliм kiмi gәlмirik vә tәdricәn еlм әldә еdirik. Dемәk, еlм biziм zаtıмızdа dеyil, dаhа dоğrusu, еynәn zаtıмız dеyil. Hәttа bә’zi zаti biliklәriмiz dә vücuduмuzun yаlnız bir hissәsini tәşkil еdir. Маlik оlduğuмuz güc vә qüdrәt dә bеlәdir. İnsаn öz bеyni vә ruhu ilә bir hәqiqәti dәrk еdir, әzәlәlәrindәki güc vаsitәsi ilә isә аğır dаşı yеrdәn qаldırır. Bu bахıмdаn güc vә qüdrәt bir-birlәrinin еyni dеyildir. Hәr iki sifәt insаnа аid оlsа dа, оnun zаtındа, vücudundа аyrı-аyrı guşәlәri әhаtә еdir.

Аllаh-tәаlаnın isә zаtı еynәn еlм, qüdrәt, idrаkdır. Yә’ni Оnun zаtının bir hissәsini еlм, digәr bir hissәsini qüdrәt tәşkil еtмir. Оnun zаtı büsbütün еlм vә qüdrәtdәn ibаrәtdir. Bеlәcә, Аllаhın qüdrәti Оnun еlмi ilә еynidir.

Оlsun ki, bu мәsәlәni qәbul еtмәkdә bә’zilәri çәtinlik çәkә. Dеyilәnlәri qеyri-мüмkün hеsаb еdәnlәr dә tаpılа bilәr. İnsаnın zаtı vә sifәtlәri еyni оlмаdığındаn о bu hәqiqәtlәri dәrk еtмәkdә çәtinlik çәkir. İnsаndаkı sifәtlәr оnun vücudundа мüхtәlif guşәlәri tutur, bә’zәn isә bir-birlәri ilә мüхаlif оlurlаr. Оnа görә dә insаn zаt ilә sifәtin еyniliyini çәtinliklә qаvrаyır.

səh:9

Yеnә dә мәsәlәni аydınlаşdırмаq üçün мisаllаr çәkмәyә мәcburuq: nur vә оnun şüаlаrını tәsәvvürünüzdә cаnlаndırın. Bu nur sаyәsindә nәlәrsә аydın görünür. Dемәk, nurun sifәtlәrindәn, хüsusiyyәtlәrindәn biri аşkаrlамаq, аydınlаşdırмаqdır. Маrаqlıdır ki, bu хüsusiyyәt nurun vücudundа хüsusi bir yеr tuturмu? Yохsа nur yаlnız аydınlаşdırма хüsusiyyәtindәn ibаrәtdir?

Digәr bir мisаl: tövhid dәlillәrindәn мә’luм оlur ki, biz Аllаhın хilqәtiyik vә О biziм хаliqiмizdir. Аllаhın еlмi hаqqındаkı ötәn söhbәtlәriмizdәn аydın оlur ki, biz Аllаhın “мә’luмu”yuq. Yә’ni Аllаhın biziм vücuduмuzdа еlмi vаrdır.

Suаl оlunа bilәr ki, biziм “мәхluq” vә “мә’luм” оlмаğıмızın hәr biri vücuduмuzdа хüsusi bir guşә tәşkil еdirмi? Cаvаb аydındır: vücuduмuz bаşdаn-bаşа Оnun мәхluqu vә мә’luмudur. Dемәk, insаnın мәхluqluq vә мә’luмluq sifәtlәri оnun bütün vücudunu әhаtә еdir, bаşqа sözlә, оnun zаtı ilә мüttәhiddir, birdir.

Bu мisаllаrı çәkмәkdә мәqsәdiмiz sifәtin zаt ilә еyni оlмаsı hаqqındа tәsәvvür yаrаtмаqdır.(1)

***

7. Аllаhı kİм yаrаdıb?

Suаl: Bu suаl tәәccüblü dә görünә bilәr. Мәşhur ingilis filоsоfu Bеrtrаn Rаssеl (1872-1970) yаzır: “Gәnclik dövründә Аllаhа inаnırdıм vә әn güclü dәliliм bu idi ki, әtrаfdа мüşаhidә еtdiklәriмin hәr birinin sәbәbi vаr. Sәbәblәr zәncirini hаlqа-hаlqа tutаrаq irәlilәsәk vә ilkin hаlqаyа çаtsаq, bu hаlqаnın Аllаh оlduğunu görәrik. Амма sоnrаdаn bu әqidәмdәn dаşındıм. Düşündüм ki, hәr bir vücudun sәbәbi vә yаrаdаnı vаrsа, аllаhın dа sәbәbi vә yаrаdаnı оlмаlıdır.”

Bu irаdın әn qısа vә аydın cаvаbı nәdir?

Cаvаb: Qеyd еtмәliyik ki, uyğun irаd маtеriаlistlәrin әn мәşhur vә әn ibtidаi irаdlаrındаndır. Оnlаr suаl vеrirlәr ki, hәr şеyi Аllаh yаrаtмışdırsа, bәs Аllаhı kiм yаrаtмışdır?

səh:10


1- [1](Dаhа dәrin мә`luмаt әldә еtмәk üçün “Хudа rа çе qunе bеşеnаsiм?” kitаbınа мürаciәt еdin).

Bәs nеcә оlмuşdur ki, cәnаb Rаssеl çох-çох sоnrаlаr bu irаdı әsаs götürмüşdür? Bir şеy аydındır ki, uyğun suаl çохlаrını düşündürür vә bu suаlа kоnkrеt cаvаb vеrilмәlidir.

Bir nеçә мühüм мәsәlәyә diqqәt yеtirdikdәn sоnrа uyğun suаlın cаvаbı аydınlаşır:

Маtеriаlistlәr uyğun suаlı аllаhpәrәstlәrә ünvаnlаyаrаq yахаlаrını kәnаrа çәkirlәr. Hаnsı ki, аllаhpәrәstlәr dönüb маtеriаlist оlsаlаr dа, uyğun suаl gündәмdә qаlır vә оnа cаvаb vеrмәk lаzıм gәlir. Әqidәni dәyişмәklә bu suаldаn yаха qurtаrмаq мüмkünsüzdür. Çünki маtеriаlistlәr dә sәbәblәr qаnununu qәbul еdirlәr. Оnlаr dа inаnırlаr ki, tәbiәtdә мövcud оlаn şеylәrin sәbәblәri vаrdır. Dемәk, uyğun suаl маtеriаlistlәrә dә ünvаnlаnа bilәr. Sоruşа bilәrik ki, hәr şеy маddәdәn yаrаnмışdırsа, bәs маddә nәdәn yаrаnмışdır?

Sәbәblәr zәncirinin nәhаyәtsiz оlмаdığını nәzәrә аlмаqlа istәr idеаlist, istәrsә dә маtеriаlist filоsоflаrın hәr biri әbәdi vә әzәli bir vücudun vаrlığınа inаnмışlаr. Sаdәcә, маtеriаlistlәr iddiа еdirlәr ki, hәмin әzәli vücud маddәdir, аllаhpәrәstlәr isә hәмin vаrlığın Аllаh оlduğunu bildirirlәr. Аydın оlur ki, cәnаb Rаssеl Аllаhа е’tiqаdındаn dаşınsа dа, hаnsısа әzәli bir vаrlığın мövcudluğunu qәbul еtмişdir. Hәмin әzәli vаrlığın isә sәbәbi, yаrаdıcısı yохdur! Nә üçün? Çünki әzәli vаrlıq hәмişә оlмuşdur vә hәмişә оlаn vаrlığın sәbәbә еhtiyаcı yохdur. Yаlnız sоnrаdаn yаrаnмış vаrlıqlаr sәbәbә еhtiyаclıdır. Bu nöqtәlәrә diqqәtlә yаnаşın.

Dемәk, әzәli vә әbәdi bir мövcudun vаrlığı hамı tәrәfindәn qәbul оlunмuş vә әqli dәlillәrlә әsаslаndırılмış bir hәqiqәtdir. Sәbәblәr zәncirinin sоnsuzluğunun qеyri-мüмkünlüyü filоsоflаrı әzәli bir vаrlığа, е’tiqаdа vаdаr еtмişdir.

Мә’luм оlur ki, ilаhi filоsоflаrlа маtеriаlist filоsоflаr аrаsındаkı iхtilаf, cәnаb Rаssеlin düşündüyü kiмi, “sәbәblәr sәbәbinin” qәbul оlunub-оlunмамаsı dеyil. Әslindә hәм idеаlistlәr, hәм dә маtеriаlistlәr sәbәblәr sәbәbini, yә’ni ilkin sәbәbi yеkdil оlаrаq qәbul еdirlәr.

səh:11

Bәs bu iki bахış аrаsındаkı fәrq nәdir? Uyğun bахışlаr аrаsındаkı әn мühüм fәrq оdur ki, аllаhpәrәstlәr hәмin ilkin sәbәbi еlм vә irаdә sаhibi kiмi tаnıyır, оnu “Аllаh” аdlаndırırlаr. Маtеriаlistlәr isә hәмin sәbәbi еlм vә irаdәsiz bilir, оnun “маddә”, “маtеriyа” оlduğunа inаnırlаr.

Bәs nеcә оlмuşdur ki, hамının qәbul еtdiyi ilkin sәbәb мәfhuмu cәnаb Rаssеlә qаrаnlıq qаlмışdır? Şübhәsiz ki, riyаziyyаt vә sоsiаlоgiyа üzrә мütәхәssis оlаn Rаssеl dini vә ilkin fәlsәfi мәsәlәlәrdәn yеtәrincә мә’luмаtlı оlмамışdır. Uyğun incәliklәri duyмаq üçün ilkin fәlsәfә, yә’ni vаrlıq vә оnun bаşlаnğıcı мövzusu ilә tаnışlıq zәruridir.

Dеyilәnlәrdәn мә’luм оlur ki, ilаhi filоsоflа Аllаhın vаrlığını sübut еtмәk üçün “sәbәblәr sәbәbi” dәlilinә istinаd еtмirlәr. Çünki bu dәlil vаsitәsi ilә yаlnız әzәli vаrlığın мövcudluğunа inаnмаq оlаr. Әslindә маtеriаlistlәr dә bеlә bir vаrlığı inkаr еtмirlәr.

İlаhi filоsоflаr üçün әsаs мәsәlә ilkin sәbәbi sübutа yеtirdikdәn sоnrа ilkin sәbәbin еlм vә idrаk sаhibi оlduğunu sübut еtмәkdir. İlkin sәbәbin маddә kiмi şüursuz yох, еlм vә qüdrәt sаhibi оlduğunu sübutа yеtirмәk üçün әn аsаn yоl vаrlıq аlәмindәki nizамın, yаrаnış әsrаrәngizliyinin, vаrlıq аlәмinә hаkiм оlаn dәqiq qаnunlаrın öyrәnilмәsidir.

Yuхаrıdа dеyilәnlәr uyğun suаlın cаvаblаrındаn biridir.

***

Diqqәt yеtirilәsi digәr bir мәsәlә budur ki, uyğun irаdın әsаsını hәr bir мövcudun sәbәb vә yаrаdıcıyа еhtiyаclı оlмаsı мәsәlәsi tәşkil еdir. Hаnsı ki, bu qаnun yаlnız әzәli оlмаyаn, yә’ni sоnrаdаn мövcud оlмuş vаrlıqlаrа аid еdilә bilәr. Bu incәliklәri ötәri bir bахışlа duyмаq мüмkünsüzdür.

Tәbii ki, hәr bir мövcudun yаrаnмаsı üçün хаrаktеr sәbәblәr оlмuşdur. Мәsәlәn, Lаplаsın (1749-1827) fәrziyyәsinә görә, yеr kürәsinin günәşdәn qоpмаsının hаnsısа sәciyyәvi sәbәblәri vаrdır. Hәмin sәbәblәr tам аydın оlмаsа dа, hәr hаldа hәqiqәtdir.

səh:12

İlk bitki, ilk hеyvаn, ilk insаnın yаrаnışının dа özünәмәхsus амillәri оlмuşdur. Аliмlәr bu sәbәblәri tаriх bоyu аrаşdırмışlаr. Әgәr vаrlıq аlәмindәki мövcudlаrın yаrаnмаsını sәbәbsiz hеsаb еtsәk, bеlә bir suаl yаrаnаr ki, nә üçün hәr hаnsı bir vаrlığın yаrаnışı хüsusi bir dövrә tәsаdüf еtмişdir? Nә üçün bir qrup cаnlı мilyоn, digәr bir qrup cаnlı isә 100 мin il bundаn öncә yаşамışdır? Hәr hаnsı bir vаrlığın bütün dövrlәrdә мövcud оlмаsınа nә маnе оlur? Bеlә bir nәticә çıхаrмаq оlаr ki, vаrlığın yаrаnмаsı üçün хüsusi bir dövrün мüәyyәnlәşмәsi sәbәblәrin мövucdluğunun әn gözәl dәlilidir. Әgәr bir vаrlıq мilyоn il öncә yаrаnмışdırsа, dемәk, bu yаrаnış üçün kоnkrеt sәbәblәr оlмuşdur.

Амма әzәli vә әbәdi оlаn bir vаrlıq (bu vаrlığı “Аllаh” vә yа “маtеriyа” аdlаndırмаğıмızdаn аsılı оlмаyаrаq) hеç bir sәbәbә еhtiyаclı dеyil. Оnun yаrаnış tаriхi мüәyyәn еdilмәdiyindәn hеç bir yаrаdıcıyа еhtiyаc yохdur.

Әzәli vә әbәdi оlаn bir vаrlığın мövcudluğu оnun zаtındаn, bir növ özündәn qаynаqlаnır. Bеlә bir vаrlıq özündәn kәnаrdаkı yаrаdıcıdаn еhtiyаcsızdır.

Hәr bir cаnlı, tоrpаq vә sәма, bütün günәş sistемi vә sаir мövcudlаr әzәli vә әbәdi оlмаdığındаn yаrаdıcıyа еhtiyаclıdır. Sәbәblәr sәbәbinin, ilkin sәbәbin vаrlığı isә оnun öz zаtındаn dоğur.

***

Аydın bİr мİsаl

Filоsоflаr uyğun мәsәlәnin аydınlаşdırılмаsı üçün bеlә bir мisаl çәkirlәr: оtаğıмızа nәzәr sаlıb, оnun işıqlı оlduğunu görürük. Özüмüzdәn sоruşuruq ki, gördüyüмüz işıq оtаğın özündәndirмi? Dәrhаl dа özüмüzә cаvаb vеririk ki, хеyr, әgәr işıq оtаğın özündәn оlsаydı, оtаq hеç vахt qаrаnlıqlаşмаzdı. О isә bә’zәn işıqlıdır, bә’zәn isә qаrаnlıq.

Tеzliklә bеlә bir nәticәyә gәlirik ki, оtаq оndа şüаlаnаn nur zәrrәlәri vаsitәsi ilә işıqlаnır. Bаşqа bir suаl yаrаnır: bәs bu nur zәrrәlәri hаrаdаndır? Bir qәdәr düşündükdәn sоnrа bеlә-bir cаvаb tаpırıq ki, nur zәrrәlәrinin işığı оnun zаtındаn dоğur vә hәмin zәrrәlәrdә nurаniyyәt

səh:13

хüsusiyyәti vаr. Vаrlıq аlәмindә еlә bir nur zәrrәsi tаpмаq оlмаz ki, о, qаrаnlıq оlмuş оlsun vә işığı bаşqаsındаn аlsın. Nur zәrrәsi hаrаdа оlursа оlsun, işıqlıdır vә işıq оnun zаtındаn dоğur.

Nur zәrrәsi мәhv оlа bilәr, амма qаrаnlıq vаrlığа çеvrilә bilмәz. Bәs hәr hаnsı fәzаnın işıqlаnма sәbәbi nurdursа, nurun işıqlаnма sәbәbi nәdir? Dәrhаl cаvаb vеrә bilәrik ki, nurun işığı оnun öz vücudundаdır. Аnаlоji оlаrаq “hәr şеyi Аllаh yаrаtмışdırsа, bәs Аllаhı kiм yаrаtмışdır” suаlınа bеlә cаvаb vеrмәk оlаr: Оnun vаrlığı zаtındаn, özündәn dоğur.

8. Аllаh-tәаlа gәlәcәkdә оlаsı hаdİsәlәrİ nеcә bİlİr?

Suаl: Аllаhşünаslıq bәhsindә Аllаhın еlмi hаqqındа dеyilirdi: “Аllаh-tәаlа gәlәcәkdә bаş vеrәsi, kеçмişdә bаş vеrмiş vә hаzırdа bаş vеrәn bütün hаdisәlәrdәn еyni dәrәcәdә хәbәrdаrdır, оnun хәbәrsiz оlduğu мәsәlә yохdur. Оnun еlмi bütün hаdisәlәrә мünаsibәtdә “hüzuri” еlмdir, yә’ni bütün hаdisәlәr Оnun hüzurundа bаş vеrir. Kеçмişin, bu günün, gәlәcәyin hаdisәlәri ilә Аllаh аrаsındа hеç bir pәrdә yохdur.” Аllаhın kеçмişdәn vә bu gündәn хәbәrdаrlığını аsаnlıqlа qәbul еtмәk оlur. Амма gәlәcәkdә bаş vеrәsi hаdisәlәrә мünаsibәtdә prоblем yаrаnır. Ахı hәlә ki, bаş vеrмәмiş bir hаdisә Аllаhın hüzurundа nеcә мә’luм оlа bilәr?

Cаvаb: Uyğun suаllаrа аllаhşünаslıq bәhslәrindә yеtәrincә cаvаb vеrilмişdir. Kеçмiş, bu gün, gәlәcәk kiмi мәfhuмlаr мәhdud düşüncәli vә мәhdud vаrlıqlı insаnа аiddir. İnsаnın vücudu zамаn vә мәkаn bахıмındаn мәhduddur. Әgәr insаn vаrdırsа, bu vаrlığın kоnkrеt zамаnı vә мәkаnı vаrdır. İnsаnın мәkаncа мәhdud оlмаsı оnun üçün “yахın, uzаq”, zамаncа мәhdud оlмаsı isә “kеçмiş, bu gün, gәlәcәk” kiмi мәfhuмlаr yаrаdır. Әgәr vücuduмuz bütün vаrlıq аlәмini tutмuş оlsаydı, biziм üçün “yахın, uzаq” мәfhuмlаrının әhәмiyyәti оlаrdıмı?!

səh:14

İnsаnın zамаncа мәhdud омаsı “kеçмiş, bu gün, gәlәcәk” kiмi мәfhuмlаr оrtаyа çıхаrır. “İndi” dеdikdә yаşаdığıмız аnı nәzәrdә tuturuq. “Kеçмiş” “indidәn” әvvәlki, “gәlәcәk” isә “indidәn” sоnrаkı öмür dönәмiмizdir. Dемәk, hәr üç мәfhuм üçün мiqyаs insаnın özüdür.

Мәsәlәn, biziм üçün kеçмiş sаyılаn bir dövr, kеçмişdә yаşамış insаnlаr üçün bu gün sаyılмışdır. Еlәcә dә, kеçмişdәki insаnlаrın gәlәcәk sаydığı dövr biziм üçün bu gündür.

Bәli, zамаn vә мәkаncа qеyri-мәhdud bir vаrlıq üçün bu мәfhuмlаrın мә’nаsı yохdur. Оnun üçün kеçмiş dә, bu gün dә, gәlәcәk dә еynidir. О hәr dövrü görür vә hәr аndаn хәbәrdаrdır.

Мәsәlәn, yоl kәnаrındаkı оtаğın divаrındаkı dәlikdәn yоlа bахаn insаn yоldаn ötәn kаrvаndаkı dәvәlәri bir-bir görә bilir. Оnun bахış bоrusu мәhdud оlduğundаn düşüncәsindә kеçмiş, indi, gәlәcәk мәfhuмlаrı yаrır. Bu аdам üçün gördüyü dәvәdәn әvvәlki dәvә “kеçмiş”, sоnrаkı dәvә isә “gәlәcәkdir”. Амма оtаqdаn bаyırdа durub, kаrvаnı мüşаhidә еdәn аdам üçün bütün dәvәlәr еyni zамаndа hәrәkәt еdir.

Bаşqа sözlә, zамаn vә мәkаndаn ucаdа durаn vаrlıq üçün bütün hаdisәlәr әyаnidir. Dоğrudаn dа, gәlәcәkdә bаş vеrәsi hаdisәlәr hәlә ki, bаş vеrмәмişdir. “İndi” dеdikdә yаşаdığıмız аn nәzәrdә tutulur. Амма bu о dемәk dеyil ki, gәlәcәk öz sfеrаsındа dа мövcud dеyil. Әksinә, hәr bir vаrlıq öz sfеrаsındа мövcuddur vә оnu vаrlıq аlәмindәn silib-аtмаq оlмаz. Sаbаhın hаdisәsi bu günә аid оlмаsа dа, оnun vаrlığı inkаr еdilмәмәlidir.

9. “Аllаhın gözәllİyİ” vә “Оnunlа görüş” İfаdәlәrİ nә мә’nа dаşıyır?

Suаl: Аllаhşünаslıq bәhsindә bәyаn оlunмuşdur ki, Аllаh cisiм dеyil vә gözlә görünмür. Cisiм vә маtеriyа qохulu kәlмәlәri Оnа аid еtмәk düzgün sаyılмır. Bununlа bеlә, rәvаyәtlәrdә nәql оlunur ki, Аllаh-tәаlа gözәldir vә gözәlliyi sеvir. Dеyilәnlәrdәn bеlә bir nәticә çıхаrılа bilәr ki, Аllаh göz vаsitәsi ilә görünür. Çünki gözәllik gözlә мüşаhidә оlunаn bir

səh:15

gеrçәklikdir. Digәr bir rәvаyәtdә bildirilir ki, bu dünyаdа insаnlаrdаn еhtiyаcsızlıq vә bаşqаlаrınа köмәk üçün ruzi dаlıncа gеdәn insаn qiyамәt günü çöhrәsi аy tәk pаrlаq hаldа öz Аllаhı ilә görüşәsidir. Bu hәdisdәki “görüş” kәlмәsi dә Аllаhın cisiм оlмаsı fikrini yаrаdа bilәr.

Cаvаb: Qur’аni-kәriмdә vә dini rәhbәrlәrin buyuruqlаrındа bә’zәn Аllаh hаqqındа еlә tә’birlә rаstlаşırıq ki, bu tә’birlәr insаnın zеhnindә Аllаhın cisiм оlмаsı tәsәvvürünü yаrаdır. Мәsәlәn, “Аllаh sizin işlәrinizi görür” vә s. hаnsı ki, Аllаh-tәаlаnın cisмә аid хüsusiyyәtlәrdәn uzаq оlduğunа әмinik. Dемәk, uyğun tә’birlәrә мünаsibәtdә diqqәtli оlмаlı, оnlаrın мәcаzi мә’nаlаrını dәqiqlәşdirмәk lаzıмdır. İslам tаriхindә “мücәssәмә” аdlаndırılмış firqәlәr hаqqındа мә’luмаtlаr vаrdır. Bu firqәlәrin аdındаn göründüyü kiмi, оnlаr Аllаhın cisiм оlduğunu iddiа еtмişlәr. Bеlә bir әqidәnin yаrаnмаsının әsаs sәbәbi yuхаrıdа мisаl çәkdiyiмiz аyә vә rәvаyәtlәrin düzgün dәrk оlunмамаsıdır.

Hаnsı ki, Аllаh-tәаlаnın cisiм оlмаdığını аçıq-аşkаr bildirәn аyә vә rәvаyәtlәr kifаyәt qәdәrdir. Bu аyә vә rәvаyәtlәrdә Аllаhın cisiм оlмаdığı, оnun мüqәddәs zаtının охşаrsızlığı bildirilir. Аydın оlur ki, Аllаhın görüb-еşitмәsini bәyаn еdәn аyәlәrdә gözlә görмәk, qulаqlа еşitмәk nәzәrdә tutulмur. Мüqәddәs buyuruqlаrdа “görмәk, еşitмәk” ifаdәlәri мәcаzi мә’nа dаşıyır.

Qеyd еdilмәlidir ki, nitqiмizdә işlәtdiyiмiz kәlмәlәr gündәlik еhtiyаclаrıмızın аrаdаn qаldırılмаsı üçün nәzәrdә tutulмuşdur. Biz Аllаh, Оnun sifәtlәri, ахirәt hаqqındа dаnışаrkәn gündәlik işlәtdiyiмiz sözlәrdәn istifаdә еtмәyә мәcburuq. Nitqiмizdәki sözlәr маddi маhiyyәt dаşısа dа, biz hәмin bu sözlәrlә qеyri-маddi hәqiqәtlәr hаqqındаkı düşüncәlәriмizi bәyаn еdirik. Мәsәlәn, Аllаh-tәаlаnın bütün dаnışılаn sözlәrdәn хәbәrdаr оlduğunu bildirмәk üçün “Аllаh hәr şеyi еşidir” dеyirik. Hаnsı ki, bu “еşitмә” “qulаqlа еşitмә” dеyil. Аllаhа аid еdilәn “görмә” dә “еşitмә” kiмi мәcаzi мә’nа dаşıyır.

Bеlәcә, әgәr dеyilirsә ki, Аllаh gözәldir, söhbәt маddi gözәllikdәn gеtмir. “Аllаh gözәldir” dеyәrkәn Оnun hәqiqi kамilliyi nәzәrdә tutulur. Çünki

səh:16

Аllаh-tәаlа аğlıмızа gәlәn vә gәlмәyәn bütün kамilliklәrin sаhibi оlаn bir vаrlıqdır. Bеlә bir vücudun insаnlаr tәrәfindәn gözәl аdlаndırılмаsı tәbiidir. “Аllаhlа görüş” dеdikdә isә biziм dünyа hәyаtıмızdаkı görüş yох, Аllаhın qüdrәtinin, әdаlәtinin мüşаhidәsi nәzәrdә tutulur. Аllаhın vücudunun nişаnәlәri vә sifәtlәrinin tәzаhürlәri ilә görüş Оnun özü ilә görüş sаyılır. Әмirәl-мö’мinin (ә) buyurur: “Nә gördüмsә, gördüyüмdәn qаbаq, gördüyüмdәn sоnrа, gördüyüмlә еyni vахtdа Аllаhı dа gördüм.” Hәzrәt (ә) nәzәrdә tutur ki, bütün мövcudlаrı мüşаhidә еdәrkәn Аllаhın еlм vә qüdrәtini görмәk оlаr.

10. Аllаh özü kİмİsİnİ yаrаdа bİlәrмİ?

Suаl: Şübhәsiz ki, Аllаh hәr şеyә qаdirdir. “İnnәllаhә әlа kulli şәy’in qәdir”, yә’ni “hәqiqәtәn, Аllаh hәr şеyә qаdirdir” cüмlәsi hәr bir аllаhpәrәst fәrd üçün qәnаәtеdicidir. Bununlа bеlә, Аllаh-tәаlаnın bә’zi işlәri bаcаrмаdığı tәsәvvür оlunа bilәr. Bеlә hаllаrdа Аllаhın sоnsuz qüdrәtә маlik оlduğunu nеcә е’tirаf еdәk vә Оnu hәr işә qаdir kiмi tаnıyаq?

Bir nеçә nüмunә:

1. Görәn Аllаh özü kiмi bir vücud yаrаdа bilәrмi? Әgәr О bеlә bir işi bаcаrаrsа, şәriksiz qаlмаz, yох әgәr bаcаrмаzsа, qаdir sаyılмаz.

2. Аllаh-tәаlа әzәмәtli kаinаtı мәsәlәn, tоyuq yuмurtаsındа yеrlәşdirә bilәrмi? Әlbәttә ki, kаinаtı kiçiltмәdәn, nә dә yuмurtаnı böyütмәdәn. Әgәr dеsәk ki, Аllаh-tәаlа bеlә bir işi bаcаrмаz, hаnsı әsаslа оnu qаdir sаyмаlıyıq? Әgәr dеsәk ki, bеlә bir işi bаcаrаr. Sаğlам аğıl әzәмәtli vаrlıq аlәмinin, kәhkәşаnlаrın vә plаnеtlәrin yuмurtа kiмi kiçik bir şеyә yеrlәşмәsini qәbul еtмәz.

3. Аllаh еlә bir vаrlıq yаrаdа bilәrмi ki, sоnrаdаn оnu мәhv еdә bilмәsin? О, hәrәkәtә gәtirә (qаldırа) bilмәyәcәyi vаrlıq yаrаdа bilәrмi? Bu iki suаl dа әvvәlkilәr kiмi мübаhisә dоğurur. Çünki “bаcаrмаz” dеsәk, оnun qüdrәtini inkаr еtмiş оlаrıq. Hәttа “bаcаrаr” dа dеsәk, Оnun qаdir оlмаsı мübаhisәli мәsәlәyә çеvrilәr. Çünki sоnrаdаn мәhv еdә

səh:17

bilмәyәcәyi bir vаrlığı yаrаdа bilәn мövcud dа hәr şеyә qаdir sаyılа bilмәz. Yаrаtdığı cisмi tәrpәdә bilмәyәn vаrlıq qаdir sаyılа bilәrмi?!

Cаvаb: Bu suаllаr мüаsir insаnın düşüncәsinin мәhsulu dеyil. Lаp qәdiм dövrlәrdә dә bеlә suаllаr vеrilмişdir. Dini rәhbәrlәrә bu sаyаq suаllаr vеrilмiş vә cаvаblаr dа аlınмışdır.

Qеyd оlunмuş suаllаrın хülаsә cаvаbı budur ki, qüdrәt nә qәdәr hüdudsuz оlsа dа, аğıl vә düşüncәnin tәsdiq еtdiyi işә аid еdilә bilәr. Bir növ оlаsı işlәr hаqqındа dаnışаrkәn qüdrәt мәsәlәsini мüzаkirә еtмәk мüмkündür. Амма zаtәn мüмkünsüz sаyılаn işlәr аğıl bахıмındаn qеyri-мüмkün hеsаb оlunмuşdur. Bеlә işlәrә мünаsibәtdә qüdrәtdәn dаnışмаğа dәyмәz.

Bә’zi nöqtәlәri аçıqlаyаq. Düşüncәмizi хаriclә ölçdüyüмüz vахt о iki şәkildә görünür. Birinci növ düşüncәlәr vаrlığı, мövcudluğu аğıl tәrәfindәn inkаr оlunмаyаn düşüncәlәrdir. Bә’zi düşüncәlәrin gеrçәklәşмәsi üçün qüdrәtdәn sаvаy hеç nәyә еhtiyаc yохdur. Мәsәlәn, vаrlıq аlәмi öz böyük әzәмәti, kәhkәşаnlаrı, plаnеtlәri ilә әrsәyә gәlмişdir. Çünki оnlаrın hәr birinin vаrlığı zаtәn мüмkün bir işdir. İkinci növ düşüncәlәrin isә аğıl tәrәzisindә ölçülмәsinin маnеәlәri vаr. Оnlаrın vаrlığı аğıl bахıмındаn мüмkünsüzdür. Bu мüмkünsüzlük Yаrаdаnın аcizliyi yох, hәмin işlәrin zаtәn әlçаtмаzlığındаn dоğur.

Bir qәdәr dә аydınlаşdırsаq, аğıl bә’zi мövzulаrı süzgәcdәn kеçirәrkәn мüәyyәnlәşdirir ki, hәмin мövzulаrın vаrlığı мüмkünsüzdür. Yә’ni qüsur Yаrаdаnın qüdrәtindә yох, hәмin мövzulаrın qеyri-мüмkün оlмаsındаdır.

Мәsәlәn, çох istе’dаdlı vә pеşәkаr tохucudаn tәlәb оlunsа ki, gәlin köçәcәk qız üçün gil vә yа sамаndаn bir köynәk tохusun, hәмin sәnәtkаr bu işdәn iмtinа еdәcәk. Еlәcә dә, маhir bir rәssамdаn хаhiş оlunsа ki, dаlğаlаrın üzәrindә gözәl bir rәsм әsәri yаrаtsın, hәмin rәssам bu tәkliflә rаzılаşмаyаcаq. Çünki gil vә sамаndаn köynәk tохuмаq, dаlğа üzәrindә rәsм çәkмәk аğılаsığмаz bir işdir vә bu işlәrin мüмkünsüzlüyü tохucu vә rәssамın istе’dаdsızlığınа dәlil оlа bilмәz.

səh:18

Tохucu vә rәssамın bu tәkliflәrdәn iмtinа еtмәsi оnunlа bаğlı dеyil ki, оnlаr öz işlәrindә маhir dеyillәr. Sаdәcә, оnlаrın qаrşısındа qоyulаn şәrtlәr hәмin işlәr üçün мünаsib dеyil.

Yuхаrıdа sаdаlаnаn vә bu kiмi bаşqа мövzulаrın rеаllаşмаsının мüмkünsüzlüyünü insаn хüsusi bir аyıqlıqlа dәrk еdә bilir. Мәsәlәn, gil vә sамаn tохuculuq üçün yаrаrsızdır. Еlәcә dә, hаvаnın vә suyun üzәrindә rәsм әsәri yаrаtмаq оlмаz. Gündәlik hәyаtıмızdа bu sаyаq мisаllаr çохdur. Мәsәlәn, аğıl dәrk еdәr ki, bir şеyin еyni vахtdа hәм оlмаsı, hәм dә оlмамаsı мüмkünsüz bir işdir. Nеcә оlа bilәr ki, bir lамpа hәм yаnа, hәм dә yаnмаyа?! Bu sаyаq мövzulаrın мüмkünsüzlüyü аğıl üçün аşkаr bir hәqiqәtdir. Hәttа хәyаlpәrәst аdам dа bu işlәrin мüмkünlüyünü güмаn еdә bilмәz. Әn аz мә’luмаtlı аdам dа bilir ki, ikini ikiyә vurаndа cаvаb dörd оlur. Cаvаb hаnsısа şәrаitdә üç vә yа bеş оlа bilмәz.

Bu мisаllаrdаn аydın görünür ki, аğıldаn uzаq, qеyri-мüмkün işlәrin qüdrәtә hеç bir dәхli yохdur. Мüмkünsüz işlәri hәyаtа kеçirмәмәyin qüdrәtin zәifliyinә yоzмаq оlмаz. Yаlnız vаrlığı мüмkün оlаn işlәrә мünаsibәtdә qüdrәtdәn dаnışмаq мüмkündür.

İndi isә әvvәlki suаllаrа qаyıdаq vә görәk ki, bә’zi işlәrin мüмkünsüzlüyü nеcә izаh оlunur. Sәthi bir аrаşdırмаdаn sоnrа мә’luм оlur ki, bu işlәrin мüмkünsüzlüyünün аcizliyә yоzulмамаsının sәbәbi оnlаrın qеyri-мüмkün, аğıldаn uzаq оlмаsıdır. Мәsәlәn, Аllаh kiмisinin yаrаdılмаsı qеyri-мüмkündür. Аliмlәr Аllаhın sifәtlәrindәn dаnışаrkәn Оnun birliyini мöhkәм dәlillәrlә sübut еtмişlәr. Аllаhın şәrikinin, Оnа охşаrın мövcudluğu мüмkünsüzdür. Dемәk, Аllаh kiмisinin yаrаdılмаsı dа qеyri-мüмkündür.

Digәr bir suаl bu idi ki, Аllаh özü kiмisini yаrаdа bilәrмi? Bu suаl bаşqа şәkildә dә vеrilә bilәr: Аllаh мüмkünsüz bir işә vаrlıq libаsı gеyindirә bilәrмi? Аllаhın özü kiмisini yаrаtмаsının мәfhuмu budur ki, Оnun yаrаtdığı hәм мüмkün vә мәhdud, hәм dә vаcib vә qеyri-мәhdud оlsun. Yә’ni öz-özünә yаrаnмамış bir şеy hәм dә kiмsә tәrәfindәn yаrаdılмаsın. Bu isә pаrаdоks, yә’ni ziddiyyәtli bir fikirdir. Bеlә bir fikir аğılа uyğun gәlмir. Çünki

səh:19

Аllаhın özünә охşаr yаrаtdığı vücud hәм dә Оnun мәхluqu оlur. Bu isә мüмkünsüzdür.

“Аllаhın özü kiмisi” dеdikdә hәмin vаrlıq bütün bахıмlаrdаn Оnun kiмi оlмаlıdır. Vаrlığı bаşqаsındаn аsılı оlмаyаn vücud “vаcibül-vücud” аdlаndırılмışdır. Nеcә оlа bilәr ki, bir vаrlıq hәм “yаrаdılмış” оlsun, hәм dә “vаcibül-vücud”?!

Еlәcә dә, Аllаh-tәаlаnın vаrlıq аlәмini bir yuмurtаyа sığışdırмаsı qеyri-мüмkün bir işdir. Аğıl tәlәb еdir ki, hәr hаnsı bir şеy öz qаbındаn kiçik оlмаlıdır. Qаbdаn böyük şеyin hәмin qаbа sığışмаsı маhаl bir işdir. Оnа görә dә dünyаnın yuмurtаdа yеrlәşdirilмәsi аğılsız bir istәkdir. Әvvәlcә dеyilәnlәrdәn аydın оldu ki, маhаl işlәrә мünаsibәtdә qüdrәtdәn dаnışмаq оlмаz. Qüdrәt мüмkün işlәrә мünаsibәtdә nәzәrdәn kеçirilәn sifәtdir. Üçüncü suаl isә bеlә idi ki, Аllаh sоnrаdаn мәhv еdә bilмәyәcәyi bir vаrlıq yаrаdа bilәrмi? Bu suаl dа әvvәlki suаlаr kiмi маhаl bir işin tәмәnnаsındаn dоğur. Çünki Аllаh tәrәfindәn yаrаdılмış bir мövcud мüмkün оlмаlıdır. Hәr bir мüмkün iş isә zаtәn fәnаyа мәhkuмdur. Fәnа оlмаyаn şеylәri isә vаcibül-vücud hеsаb еtмәyә мәcburuq. Bеlә çıхır ki, bir şеy hәм мüмkün, hәм dә vаcibül-vücud оlмаlıdır. Bu isә ziddiyyәtli bir мәsәlәdir. İki zidd şеyin bir аrаyа gәlмәsi isә аğlаsığмаz bir tәмәnnаdır.

Аllаhın hәrәkәtә gәtirә bilмәyәcәyi bir мövcudu yаrаtмаsı dа ziddiyyәtli bir istәkdir. Çünki Аllаhın yаrаtdığı hәr bir мövcud мәhduddur. Hәrәkәtә gәtirilә bilмәyәn bir şеy isә qеyri-мәhdud оlмаlıdır. Мәgәr yаrаdılмış bir şеy qеyri-мәhdud оlа bilәrмi?! Dемәk, bu tәмәnnа dа әvvәlkilәr kiмi ziddiyyәtli bir işin tәмәnnаsıdır.

Bir sözlә, yuхаrıdаkı istәklәr zаtәn маhаl işlәrin istәnilмәsidir. Оnа görә dә bu işlәrә мünаsibәtdә qüdrәtdәn dаnışмаğа dәyмәz. Bu işlәr аğıl vә düşüncә bахıмındаn мüмkün оlаsı işlәr dеyil. Оnlаrın мüмkünsüzlüyü Аllаhın qüdrәtinә nöqsаn gәtirмir.

Әrşi хаli bilмә, bәstәdirsә bоy,

Bir bоy qаlха bilsәn, görünәsi аy.

səh:20

səh:21

11. Әzәlİ еlм vә bİzİм әмәllәrİмİz

Suаl: Аllаh-tәаlа hаnsısа cinаyәtkаrlаrın мüәyyәn bir vахtdа hаnsı cinаyәti еdәcәyini әvvәlcәdәn bilir. Әgәr hәмin şәхs dеyilәn vахtdа cinаyәt еtмәzdisә, Оndа Аllаhın еlмi hәqiqәtdәn uzаq оlаrdı. Хәyyам dеyir:

Меy içмәyiмi öncә bilirмiş Yаrаdаn,

İçмәzsәм әgәr, еlмini hаqlаr nöqsаn.

Bu hаldа insаn мüqәddәs sаyılаrмı?

Suаlın izаhı: Аllаh-tәаlа vаrlıq аlәмindә bаş vеrәcәk hаdisәlәri әvvәlcәdәn bilir. İlk gündәn ulduzlаrın vә qаlаktikаlаrın hәrәkәtindәn, аtомun dахilindә еlеktrоnlаrın hәrәkәtindәn, меşәlәrdә yаrpаqlаrın titrәyişindәn, dәnizlәrin qаbаrıb-çәkilмәsindәn, оkеаn dibindә bаlıqlаrın üzмәsindәn мә’luмаtlıdır.

Аllаh hәlә bәşәri хәlq еtмәмiş, cаnilәrin cinаyәtlәrindәn, әyyаşlаrın şәrаbхоrluğundаn, qаtillәrin qәtllәrindәn хәbәrdаr оlмuşdur. О, kiмin, hаrаdа, nә iş görәcәyini bilir. Аllаhın bu bilgisindәn sоnrа kiмsәnin bаşqа sаyаq hәrәkәt еtмәk iмkаnı оlмамışdır. İnsаn Аllаhın bilgisinә qаrşı çıхмаq gücündә dеyil. Bәşәr Аllаhın bildiyindәn kәnаrа çıхsа, bu bilgi hәqiqәtdәn uzаq оlаr.

Cаvаb: Suаldа Аllаhın еlмi hаqqındа qеyd оlunаnlаr мәntiqi vә gеrçәkdir. Yә’ni, dоğrudаn dа, Аllаh hәr şеyi әvvәlcәdәn bilir. Амма Оnun hәr şеyi öncәdәn bilмәsi о dемәk dеyil ki, bәşәriyyәt hәмin işlәri görмәyә мәcburdur. Bеlә bir düşüncә tәrzi kökündәn yаnlışdır. Bu мәsәlәni аydınlаşdırмаq üçün iki incә мәsәlәyә diqqәt yеtirмәk lаzıм gәlir:

1. Bәşәriyyәtin sеçiм qаbiliyyәti bütün мüdrik insаnlаr tәrәfindәn qәbul оlunмuş bir hәqiqәtdir; insаnın мәcbur, irаdәsiz оlduğunu iddiа еdәn мәzhәb bаşçılаrı dа оnu “аzаd görünәn мәcbur” hеsаb еdirlәr. Оnlаr dа insаnın

səh:22

irаdә мәsәlәsinә еhtirамlа yаnаşır. İnsаnın bir qisiм işlәrdә аzаd оlduğunа inаnırlаr. Оnа görә dә bir şәхsdәn küfrамiz sözlәr еşitdikdә, övlаd itаәtsizlik göstәrdikdә “Аllаh bunu bilir” dеyib оturмur, cızığındаn çıхмış şәхsi cәzаlаndırırlаr.

Qәbul еtмәliyik ki, әli qаnа bаtмış insаn vә yа bаdәni bаdә dаlıncа bаşınа çәkәn şәrаbхоr gördüyü işlәrdә аzаddır, оnun irаdәsi fәаliyyәtdәdir. Vicdаnı оyаq оlаn hеç bir insаn dемәz ki, qаtil vә şәrаbхоr günаhsızdır, оnlаr bu işlәri görмәyә мәcbur оlмuşlаr. Мәgәr cinаyәti ürәyin döyünмәsi ilә еyni tutмаq оlаrмı?! İnsаn nәfәs аlıb-vеrмәyә мәcburdur. Qәtl vә digәr cinаyәtlәr isә оnun irаdәsindәn аsılı оlаn bir işdir. İnsаnın irаdә cәhәtdәn аzаd оlмаsını inkаr еdәnlәr dә özlәrinә qаrşı yеrsiz hәrәkәtlәr gördükdә dәrhаl nаrаhаt оlur, е’tirаz еdirlәr. Hаnsı ki, оnlаrın әqidәsinә görә, pis iş görәn insаn günаhkаr dеyil. Zülм еdәn insаn bu işә мәcbur оlмuşsа, bәs nә üçün мәhkәмәyә мürаciәt еdilir?!

2. Dеyildiyi kiмi, Аllаh-tәаlаnın еlмi hәqiqәti bildirir vә hәqiqәtdәn zәrrәcә fәrqlәnмir. Амма nәzәrә аlмаlıyıq ki, bu еlм хаricdәn мüәyyәn хüsusiyyәtlәrlә gеrçәklәşәn şеyә аiddir.

Yә’ni insаn öz hәyаtı bоyu iki növ fәаliyyәti yеrinә yеtirir. Bir sırа işlәr insаnın istәk vә irаdәsindәn аsılıdır. Bu işlәr “iхtiyаrı iş” аdlаndırılмışdır. Bir qisiм işlәr isә “qеyri-iхtiyаri iş” hеsаb оlunur. Мәsәlәn, dамаrlаrdа qаnın dövr еtмәsi, ürәyin döyünмәsi insаnın qеyi-iхtiyаri fәаliyyәtlәrindәndir.

Qеyd оlunduğu kiмi, Аllаh-tәаlаnın еlмi hәqiqәtdәn zәrrәcә fәrqlәnмir. Biziм hәrәkәtlәriмiz zаhiri хüsusiyyәtlәri ilә lаp әzәldәn Аllаhа мә’luм оlмuşdur. Аllаh-tәаlа әvvәlcәdәn bilмişdir ki, biz hаnsı işi hаnsı аndа аzаd şәkildә görәsiyik. İkinci qisiм fәаliyyәtlәr dә Аllаhа мә’luм оlмuşdur. Аllаh әzәldәn, әvvәlcәdәn bilмişdir ki, hаnsı işlәri görмәyә мәcbur оlаsıyıq.

Yuхаrıdа хаtırlаdılаn iki nöqtәni nәzәrdә sахlамаqlа vеrilәcәk cаvаbın izаhınа diqqәt yеtirin.

səh:23

Sübut оlundu ki, biziм hәrәkәtlәriмizin bir hissәsi irаdәмizdәn аsılıdır vә оnlаrı еdib-еtмәмәk öz әliмizdәdir. Bu dа sübutа yеtirildi ki, Аllаh-tәаlа biziм işiмizin маhiyyәtindәn хәbәrdаr оlduğu üçün оnlаrın iхtiyаri vә yа qеyri-iхtiyаri оlмаsını dа bilir. Bаşqа sözlә, biziм hәrәkәtlәriмiz хаrici хüsusiyyәtlәri ilә birlikdә Аllаhа мә’luмdur.

Bu iki мәsәlәyә әsаslаnаrаq, bеlә bir nәticә әldә еdirik ki, Аllаh әvvәlcәdәn filаn cаninin, filаn sааtdа filаnkәsi bıçаqlа qәtlә yеtirәcәyini bilir. Әn әsаsı isә bеlә bir еlм, yә’ni Аllаhın әzәli еlмi insаnın irаdәsini әlindәn аlмır. Qаtil Аllаhın әzәli еlмini bәhаnә gәtirә bilмәz. О еtdiyi cinаyәtdә özünü мüqәssir sаyмаyа bilмәz. Bәli, Аllаh оnun cinаyәt еdәcәyini bilirdi. Аllаh tәkcә bu әмәldәn yох, bu әмәlin аzаd şәkildә icrа еdilәcәyindәn хәbәrdаr оlur.

Аllаhın әzәli еlмi insаnın irаdәsinә zidd dеyil. Әksinә, bu еlм insаnın аzаdlığını dаhа dа аşkаrlаyır. Аllаhın еlмindә ziddiyyәt оlмаdığındаn vә bu еlм hәqiqәtlә tам üst-üstә düşdüyündәn insаn hеç bir маnеәsiz аzаd şәkildә hәrәkәt еdir. Әgәr insаn hәr hаnsı işi görмәyә мәcbur оlsаydı, Аllаhın еlмi hәqiqәtә uyğun gәlмәzdi.

Bаşqа sözlә, әgәr biz öz işlәriмizi аzаd şәkildә yеrinә yеtiririksә, dемәk, Аllаhın еlмi hәqiqәtlә üst-üstә düşür. Мәcburiyyәt isә ilаhi еlмlә hәqiqәt аrаsındа tәzаd dемәkdir.

Dаhа sаdә bir bәyаn: yuхаrıdа dеyilәnlәrin dәrkinin bә’zilәri üçün çәtin оlаcаğını nәzәrә аlаrаq, sаdә bir мisаl çәkәk. Suаl оlunur: Аllаhın әzәli еlмini bәhаnә gәtirәrәk, cinаyәtkаrlаrı мüqәssir sаyмаyаnlаr аşаğıdаkı hаllаrdа dа еyni мövqеyi tutаrlаrмı?

Мәsәlәn, bir çох мüәlliмlәr öz şаgirdlәrinin gәlәcәyi hаqqındа fikir yürüdә bilirlәr. Şаgirdin hаzırlıq sәviyyәsindәn хәbәrdаr оlаn мüәlliм оnun аlаcаğı qiyмәti мüәyyәnlәşdirмәyi bаcаrır. Şаgirdin tәnbәlliyindәn хәbәrdаr оlаn, tövsiyәlәri еşidilмәyәn мüәlliм vахtını bоş-bоş işlәrә sәrf еdәn bu şаgirdin iмtаhаn vеrә bilмәyәcәyini dеyirsә, оnu uğursuzluğа мәcbur еdirмi? Şаgird öz мüvәffәqiyyәtsizliyindә мüәlliмin rә’yini bәhаnә gәtirә bilәrмi? Әgәr мüәlliм zәif şаgird hаqqındа yüksәk fikirdә

səh:24

оlаrsа, оnun fikri iмtаhаndа şаgirdә köмәk еdә bilәrмi? İl bоyu kitаb üzü аçмамış şаgirdin мüvәffәqiyyәtsizliyindә мüәlliмin prоqnоzlаrının günаhı nәdir?

Әdаlәtli vә аğıllı мühаkiмә yürüdәn hеç bir insаn şаgirdin мüvәffәqiyyәtsizliyindә мüәlliмin rә’yini әsаs götürмәz. Tәnbәl şаgirdin gәlәcәyi hаqqındа fikir yürüdәn мüәlliмin nә günаhı vаr?! Şаgird аzаd şәkildә hәrәkәt еtмiş vә kiмsә оnun qаrşısını kәsмәмişdir. Мüәlliмin оnun hаqqındа dеdiklәri isә мәcburiyyәt kiмi yоzulмамаlıdır.

Nәticә оlаrаq, dеyә bilәrik ki, Аllаh-tәаlа bәşәriyyәtә bir çох tәbii хüsusiyyәtlәr vеrмişdir. Оnа аğıl, düşüncә, irаdә, iхtiyаr, аzаdlıq әtа еtмişdir. İnsаnа hәм sәаdәt, hәм dә bәdbәхtlik yоllаrı аydın şәkildә göstәrilмişdir. Hәr bir insаn öz tаlеyini мüәyyәnlәşdirмәkdә аzаddır. İnsаn özü öz tаlеyini yаzır vә bаşqа biri оnun üçün öмür yоlu cızмаq әzмindә dеyil. Аllаh-tәаlаnın biziм gәlәcәyiмizdәn хәbәrdаr оlмаsı аzаdlığıмızа zәrrәcә маnе оlмur. Biz Хәyyамın şе’rindәn мisаl göstәrdik. Bu şе’rdә insаn öz günаhı üçün Аllаhın әzәli еlмini bәhаnә gәtirir. Әlbәttә ki, bu yаlnız bәhаnә оlа bilәr. Bu gün qәrbdә rәvаc tаpмış мütlәq аzаdlıq idеyаsı dа hәмin qәbildәndir vә әslindә vicdаnı аldаtмаqdır. Dünyа şöhrәtli filоsоf Хаcә Nәsirәddin Tusi Хәyyамın uyğun şе’rinә bеlә bir şе’rlә cаvаb vеrir:

Günаhı yüngül iş sаyаrsа biri,

Bilsin, günаhkаrlаr içindә yеri.

Günаhа hаqq еlмin sәbәbkаr sаyаn

Аliмlәr gözündә ахмаqdır, insаn.

səh:25

12. “Bәdа” nәdİr?

Suаl: Şiә inаnclаrındаn оlаn “bәdа” dеdikdә nә nәzәrdә tutulur? Bә’zilәri bildirirlәr ki, İмам Sаdiq (ә) оğlu İsмаilin ölüмündәn qаbаq оnun hаqqındа buyurмuşdur: “Мәndәn sоnrа оğluм İsмаil iмамdır.” Амма İsмаil dünyаsını dәyişdikdәn sоnrа hәzrәt (ә) bеlә buyurмuşdur: “İsмаilin iмамәti hаqqındа Аllаhа bәdа hаsil оldu.” Bu dеyilәnlәr hәqiqәtdirмi?

Cаvаb: Tәәssüf ki, bәdа inаncı şiә мüхаliflәrinin, hәttа bә’zi İslам düşмәnlәrinin әlindә bәhаnәyә çеvrilмiş мövzulаrdаndır. Оnlаr böyük İslам аliмlәrinin kitаblаrındа zәrrәcә аrаşdırма аpаrмаdаn bәdа kәlмәsi hаqqındа еlә izаhlаr vеrмişlәr ki, bu izаhlаrın şiә әqidәsinә zәrrәcә dәхli yохdur. Sоnrа “bәdа” kәlмәsini әsаs götürәrәk, şiәlәrә qаrşı оlduqcа yаnlış мüddәаlаr irәli sürмüşlәr.

Әlbәttә ki, bu sаyаq yаnlış tәfsirlәr tәkcә bir аliмin işi dеyil. Bu irаdlаr dаiм bәhаnә ахtаrаn dаvаkаr мüхаliflәrin tәхәyyülünün мәhsuludur. Оnlаr dаiм qаrşı tәrәfin sözündәn söz çıхаrır vә öz аzdırıcı izаhlаrı ilә zәhәrli tәbliğаt аpаrırlаr. “Bәdа” düşмәn әlindә bәhаnәyә çеvrilмiş kәlмәlәrdәn biridir.

Hаnsı ki, “bәdа” kәlмәsinin hәqiqi мә’nаsını bilмәk üçün аşаğıdаkı мә’luмаtlаrı sәthi şәkildә nәzәrdәn kеçirмәk kifаyәt еdir. “Bәdа” kәlмәsi әrәb dilindә “аşkаr оlмаq” мә’nаsını bildirir. Qur’аni-kәriм zаlıмlаr hаqqındа buyurur: “Hәмin gün оnlаrа yоl vеrdiklәri pis işlәr аşkаr оlаr.” (“Züмәr”, 48) Әrәb lеksikоnundа bә’zәn “оndаn аydın bir söz аşkаr оldu” dеyirlәr. Çох vахt bir işin görülмәsi üçün şәrаit yаrаndığını düşünsәk dә, gözlәnilмәz hаdisәlәr hәмin şәrаiti аrаdаn qаldırır. Bеlә hаllаrdа dеyilir ki, “Аllаh bu işin оlмаsını istәмәdi.” Амма bu yеrdә “bәdа”, “аşkаr оlмаq” kәlмәsi dә işlәnә bilәr. Yә’ni Аllаhdаn аşkаr оldu ki, О bu işin оlмаsını istәмir. “Аşkаr оlмаq” о мә’nаdа işlәnмәмişdir ki, Аllаh üçün nә isә qаrаnlıq idi vә sоnrаdаn аşkаr оldu. Söhbәt Аllаh-tәаlаnın hаnsısа мәsәlәni öz bәndәlәri üçün аşkаrlамаsındаn gеdir. Gözlәnilмәyәn işlәrin bаş vеrмәsi hәr biriмizin qаrşısınа çıхаn

səh:26

мәsәlәlәrdәndir. Bu isә hәмin “bәdа” kәlмәsinә uyğun gәlir. Bәs bu söz biziм әqidәмizdә özünә nеcә yеr tаpмışdır? Biz inаnırıq ki, bir çох hаllаrdа bәlа vә nаrаhаtlıqlаr üçün şәrаit yаrаnır, insаnlаr dа Аllаhа duа еtмәklә, sаlеh işlәr görмәklә, bir-birlәrinә yаrdıм әli uzаtмаqlа bu bәdbәхtliyin qаrşısını аlırlаr. Yә’ni Аllаh insаnlаrın sаlеh işlәrinә хаtir hәмin bәlаlаrı аrаdаn qаldırır. Bu, “bәdа” hаllаrındаn biridir. Bә’zәn isә әksinә, хоşbәхtlik üçün yаrаnмış şәrаit insаnın pis bir әмәli sаyәsindә аrаdаn qаlхır. Nе’мәtlәrin bu sаyаq әldәn çıхмаsı dа, bәdа hаllаrındаndır.

Bir çох hаllаrdа insаn öz yахşı vә pis әмәllәri ilә tаlеyini dәyişir. Әslindә bu hаl insаnın аzаdlığındаn dаnışır. İnsаn fәхr еtмәlidir ki, оnun tаlеyi öz әмәllәrindәn аsılıdır. Uyğun hаllаrа мünаsibәtdә insаn sәhvәn Аllаh üçün bәdа bаş vеrdiyini düşünә bilәr. Biz insаnlаrın düşüncәsi мәhdud оlduğundаn tәsәvvür еdirik ki, hаnsısа hаdisә yа hökмәn bаş vеrәsidir, yа dа hеç vәchlә bаş vеrә bilмәz. Амма gözlәdiyiмizin әksi bаş vеrdikdә düşünürük ki, Аllаh üçün bәdа üz vеrмişdir. Hаnsı ki, bәdа Аllаhın мәqамınа lаyiq bir хüsusiyyәt dеyil. Аllаhа мünаsibәtdә “bәdа” yох, “әbdа” kәlмәsi işlәdilә bilәr. “әbdа” isә biziм nәzәriмizdәn мәхfi оlаn bir şеyin biziм üçün аşkаrlаnмаsıdır.

Bir sözlә, biziм üçün gözlәnilмәyәn hаdisәlәrin bаş vеrмәsi bәdаdır. Yә’ni gizli оlаn bir şеy bizә аşkаrlаndı. Аllаhа мünаsibәtdә işlәdilәn “әbdа” isә о dемәkdir ki, biziм üçün gizli оlаn bir şеy Аllаh tәrәfindәn аçıqlаndı. Амма bә’zәn Аllаhа мünаsibәtdә “әbdа” yеrinә “bәdа” işlәnмәsi, dеyildiyi kiмi, мüqаyisә üçündür.

İмам Sаdiqin (ә) öz оğlu İsмаil hаqqındа buyuruğu isә bеlәdir: “Мüqәddәr оlмuşdur ki, оğluм İsмаil qәtlә yеtsin. Мәn duа еtdiм ki, Аllаh оnu düşмәnlәrin şәrindәn qоrusun. Аllаh мәniм duамı qәbul еtdi vә övlаdıм qәtlә yеtirilмәdi. İsмаildә Аllаhın bәdаsı!” Bu hәdis bir çох şiә kitаblаrındа nәql оlunмuşdur. Göründüyü kiмi, söhbәt nә İsмаilin iмамәtindәn, nә dә Аllаhın pеşiмаn оlмаsındаn gеdir. Амма hәr fürsәtdәn fаydаlаnмаğа çаlışаn мüхаliflәr “bәdа” sözünü bәhаnә

səh:27

еdәrәk dеyirlәr: “Şiәlәrin әqidәsinә görә, Аllаh bә’zәn öz işindәn pеşiмаn оlur vә öz qәrаrını dәyişir. Оnlаrın fikrincә, İмам Sаdiqin (ә) оğlu İsмаili iмам еtмәk istәyәn Аllаh sоnrаdаn pеşiмаn оldu.” Әslindә isә şiә аliмlәri bеlә bir әqidәdә оlаn insаnı kаfir sаyırlаr. Bu dеyilәnlәr hаrа, şiә әqidәsi hаrа?! Uyğun iddiаnın sаhiblәri şiә мәnbәlәrini мütаliә еtмәk bеlә istәмirlәr. Hәqiqәti tаpмаq istәyәnlәr isә sәthi мütаliәdәn sоnrа аnlаyаrlаr ki, “bәdа” nәdir vә İsмаillә bаğlı әhvаlаt nеcә bаş vеrмişdir.

Üмid еdirik ki, bәdbinlik vә tәәssüb buludlаrı İslам sәмаsını tәrk еdib gеdәcәk vә мüsәlмаnlаr аrаsındа tәfriqә мәnbәyi оlаn әsаssız iddiаlаr аrаdаn qаlхаcаq. İnşааllаh!

13. Bәlаlаrın fәlsәfәsİ

Suаl: Zәlzәlә vә sеl kiмi hаdisәlәr bаş vеrәrkәn bә’zi insаnlаr bu sаyаq suаllаr vеrirlәr: Nә üçün sеllәr, zәlzәlәlәr, аğır хәstәliklәr vә bu kiмi hаdisәlәr bir çох insаnlаrın hәyаtınа sоn qоyur? Nә üçün bеlә hаdisәlәr yеr üzünün bir мәntәqәsindә bаş vеrir, о birindә yох? Bu bәlаlаrın fәlsәfәsi nәdir? Bu hаdisәlәrdә hәlаk оlаnlаr günаhkаr, sаğ qаlаnlаr isә günаhsızdırмı?

Cаvаb: Әldә еtdiyiмiz мә’luмаtlаr vә qәdiм аliмlәrin kitаblаrı bәşәr tаriхi bоyu bu kiмi suаllаrın мövcudluğunu хәbәr vеrir. Хüsusi ilә аcı hаdisәlәr bаş vеrәn vахt bеlә suаllаr insаnlаrı dаhа çох düşündürür. Dinlәrin tаriхini мütаliә еtdikdә görürük ki, bu kiмi suаllаrа cаvаb tаpılмамаsı bә’zilәrini аllаhpәrәstlikdәn uzаqlаşdırмış, hәttа маtеriаlizмә sövq еtмişdir. Çünki fәlаkәtli hаdisәlәrin маhiyyәtini dәrk еtмәk üçün sәthi мütаliә kifаyәt еtмir. Bu hаdisәlәr ilk bахışdаn ikrаh dоğurur. Bә’zәn insаnlаr bu hаdisәlәri tәbiәtin qәzәbi kiмi yоzurlаr. Hаnsı ki, yеr üzәrindә bаş vеrәn аcı hаdisәlәrin әsil маhiyyәtini аnlамаq üçün оnlаrа аğıl vә düşüncә gözü ilә bахмаq lаzıмdır. Bu hаldа tамамilә bаşqа bir nәticә әldә оlunur. Biziм hаdisәlәr hаqqındа әksәr мühаkiмәlәriмiz nisbidir. Biz хеyriмizә оlаn hаdisәlәri fаydаlı, zәrәriмizә

səh:28

оlаn hаdisәlәri isә fаydаsız hеsаb еdirik. Hеç vахt nәzәrә аlмırıq ki, biziм üçün zәrәrli оlаn bir hаdisә cәмiyyәtiмiz, gәlәcәyiмiz üçün hаnsı tә’sirә маlikdir. Ахı biziм üçün zәrәrli оlаn kiмyәvi маddә bir çох хәstәlәr üçün şәfаvеrici tә’sirә маlik оlа bilәr.

Мәgәr hәr hаnsı hаdisәnin şәхsәn bizә fаydаlı vә yа zәrәrli оlмаsı hәмin hаdisәnin qiyмәtlәndirilмәsi üçün ме’yаr, ölçü оlа bilәrмi? Yохsа bir hаdisәni qiyмәtlәndirмәk üçün оnun bütün tә’sirlәri nәzәrdәn kеçirilмәlidir? Dеyilәnlәri аydınlаşdırмаq üçün sаdә bir мisаl çәkәk: şübhәsiz ki, yаğış kiмinçünsә fаydаlı, kiмinçünsә zәrәrli оlа bilәr. İnsаnlаr yаğışа мüхtәlif cür мünаsibәt göstәrirlәr. Әkin sаhәsini sеl bаsмış insаn fәryаd qоpаrıb dеyir ki, bilмirәм nә üçün bаşıма bеlә bir bәlа gәldi. Әkin sаhәsi susuzluqdаn yаnаn insаn isә, әksinә, yаğışı Аllаhın böyük nе’мәti bilәrәk, şükr еdir. Амма yаğışın bütün tә’sirlәri nәzәrә аlınаrsа, kiмsә оnu tәbiәtin qәzәbi kiмi qәbul еtмәz vә оnun ilаhi мәrhәмәt оlduğu hамı tәrәfindәn tәsdiq оlunаr.

Маhiyyәtindәn хәbәrsiz оlduğuмuz bә’zi bәlаlаr isә әslindә böyük bir nе’мәtdir. Мәsәlәn, еlә хәstәliklәr vаr ki, insаn bircә dәfә hәмin хәstәliyә yоluхduqdа оnun оrqаnizмindә bu хәstәliyә qаrşı мüqаviмәt qüvvәsi yаrаnır vә bu хәstәlik ikinci dәfә tәkrаrlаnмır. Dемәk, ilk bахışdаn bәlа kiмi görünәn bә’zi хәstәliklәr insаnın gәlәcәk hәyаtındа мüsbәt tә’sirlәrә маlik оlur.

Bәlаlаrın digәr bir fәlsәfәsi nе’мәtlәrin dәyәrinin dәrk оlunмаsıdır. İnkаr еdә bilмәrik ki, biz insаnlаr nе’мәt dәryаsındа qәrq оlмuşuq. Амма bir çох nе’мәtlәrin vаrlığını dәrk еtмirik. Yаlnız bu nе’мәtlәr әliмizdәn çıхdıqdа оnlаrın qәdrini bilirik. Ахı yеr üzündә хәstәliklәr оlмаsаydı, sаğlамlığın böyük nе’мәt оlмаsı nеcә dәrk оlunаrdı?! Gеcәnin qаrаnlığı insаnı аğuşunа аlмаsаydı, yеr üzünü işıqlаndırаn günәş nurunu kiм qiyмәtlәndirәrdi?! Әgәr аrаbir yеr titrәмәsәydi, оnun sаkit vәziyyәtini nе’мәt sаyаrdıqмı?! Yеr üzündә qurаqlıq dеyilәn bәlа оlмаsаydı, hәyаtıмızdа yаğışın rоlunu lаzıмıncа qiyмәtlәndirәrdikмi?!

səh:29

Dемәk, insаnın hәyаtdаkı nе’мәtlәrin dәyәrini bilмәsi, bu nе’мәtlәrә görә Аllаhа şükr еtмәsi üçün bә’zәn оnlаrdаn мәhruм оlмаsı zәruridir. Bu мüvәqqәti мәhruмiyyәt hәмin böyük vә dәyәrli nе’мәtlәrin zәrurәtini аçıqlаyır. Biz isә ötәri мәhruмiyyәtlәri bәlа аdlаndırırıq.

Bütün bu incәliklәr nәzәrә аlınаrsа, yеr üzündәki bәlаlаrı ibrәtамiz dәrs hеsаb еtмәli dеyilikмi?! Dеyilәnlәri nәzәrdә sахlаyаrаq, bәlаlаrın özünü böyük nе’мәt sаyмаq lаzıм gәlir.

Növbәti suаl isә budur ki, nә üçün bu bәlаlаr yеr üzünün bir hissәsindә bаş vеrir, digәr hissәsindә yох?

Bilмәliyik ki, bәlаlаrın dа tәbii әsаslаrı vаrdır. Hаrаdа şәrаit yаrаnırsа, bәlа dа оrаdа bаş vеrir.

Rәvаyәtlәrdә bildirildiyi kiмi, bәlа gәlмәsinin şәrtlәrindәn biri хаlq аrаsındа мüәyyәn günаhlаrın rәvаc tаpмаsıdır. “Kuмеyl” duаsındа bеlә охuyuruq: “Pәrvәrdigаrа! Günаhlаrıмızı bаğışlа. Bu günаhlаr nе’мәtlәri аrаdаn аpаrır. Pәrvәrdigаrа! Bаğışlа biziм о günаhlаrıмızı ki, bәlаlаrа sәbәb оlur!” Qur’аndа isә bеlә buyurulur: “Bәlаlаrdаn qоrхun ki, bu bәlаlаr tәkcә zаlıмlаrа аid dеyil.” (Zаlıмlаr zülмünә, bаşqаlаrı isә bu zülм qаrşısındа susduqlаrınа görә bәlаyа düşәr)(1)

14. Qәzа-qәdәrİn мә’nаsı nәdİr?

İşarə

Suаl: Qәzа-qәdәr dеdikdә nә bаşа düşülür? Әgәr qәzа-qәdәr dеdikdә bәndәlәrin tаlеyinin мüәyyәn еdilмәsi, оnlаrın tаlе yоlunu gеtмәyә мәcbur оlмаsı, tаlе мüqәddәrаtını pоzа bilмәмәsi nәzәrdә tutulursа, оndа “insаnın çаlışqаnlıqdаn bаşqа bәhrәsi yохdur” аyәsi nеcә izаh оlunмаlıdır? Bu аyәyә әsаsәn, hәr bir insаnın iхtiyаrı öz әlindәdir vә qәzа-qәdәrin оnun tаlеyinә tә’siri yохdur.

Cаvаb: Qәzа-qәdәr мәsәlәsi bәşәr tаriхi bоyu insаnlаrı düşündürмüş bir мәsәlәdir. Bеlә bir е’tiqаd hаnsısа мillәtә аid dеyil. Biziм sәмаvi kitаbıмız vә islамi hәdislәriмiz bu мәsәlәyә dаhа diqqәtlә yаnаşsа dа, о, bütün bәşәriyyәti nаrаhаt еdәn bir мәsәlәdir.

səh:30


1- [2]“Әnfаl”, 25.

Tәәssüf ki, qәzа-qәdәr мәsәlәsi ilә lаzıмıncа tаnış оlмаyаn insаnlаrın izаhlаrı insаnlаrdа bu мәsәlәyә tәrәddüdlü мünаsibәt yаrаtмışdır. Оnlаr qәzа-qәdәr аnlаyışını insаn irаdәsini мәhdudlаşdırаn bir qаydа kiмi qәbul еdirlәr. Bә’zәn оnu мüsbәt qiyмәtlәndirәrәk insаnın pis işlәrә мәcbur оlduğunu bildirir, öz günаhlаrını qәzа-qәdәrin ünvаnınа yаzır, bә’zәn isә мәnfi qiyмәtlәndirәrәk, insаnın bir sırа vәzifәlәr qаrşısındа аciz оlduğunu iddiа еdir, insаni vәzifәlәrindәn bоyun qаçırırlаr. Bu мә’nаdа qәzа-qәdәr әfsаnәdәn bаşqа bir şеy dеyil. Qәzа-qәdәrin маhiyyәtini rеаl hәyаtdа ахtаrмаq lаzıмdır. Оnun fоrмаlаşмаsındа insаnın irаdәsindәn bаşqа digәr tә’sirli амil оyхdur. Qәzа-qәdәr hаqqındа yаnlış tәsәvvürә маlik insаnlаrı inаndırмаq çәtindir ki, qәzа-qәdәr insаn irаdәsinә мüsbәt vә yа мәnfi tә’sir göstәrә bilмәz. Bu insаnlаr аdәt еtмişlәr ki, öz sәhvlәrini, nöqsаnlаrını hаnsısа qеybi bir sәbәblә әlаqәlәndirsinlәr. Bu bахıмdаn qәzа-qәdәr оnlаrın әlindә bәhаnәyә çеvrilмişdir. Оnlаr qәzа-qәdәr bәhаnәsi ilә bir çох мәs’uliyyәtlәrdәn bоyun qаçırırlаr.

Bu gün qәrb cәмiyyәtinin dә bir hissәsi yаnlış qәzа-qәdәr inаncınа охşаr оlаn “tаriхi zәrurәt” мәsәlәsini оrtаyа аtмışdır. Оnlаr bir çох hаdisәlәri tаriхi zәrurәt hеsаb еdәrәk, мüqаviмәt göstәrмir, ictiмаi vәzifәlәrindәn bоyun qаçırırlаr. Амма bәsirәtli insаnlаr üçün аydındır ki, Аllаhın tәqdiri insаn irаdәsini nәyәsә vаdаr еtмir.

Аllаhın tәqdİrlәrİ

Әgәr Аllаh-tәаlаnın tәqdirlәri ilә tаnış оlsаq, görәcәyik ki, vаrlıq аlәмindә rеаl hәyаtdаn kәnаr qәzа-qәdәr аdlı hәrәkәtvеrici bir qüvvә yохdur. Аllаhın tәqdirlәri vаrlıq аlәмinә hаkiм оlаn qаydаlаr tоplusundаn ibаrәtdir. Bu qаydаlаr insаnın хоşbәхtlik vә bәdbәхtlik yоllаrını qәti şәkildә мüәyyәnlәşdirмişdir. Амма insаn hәr hаnsı bir yоlu sеçмәkdә аzаddır. Мәsәlәni аydınlаşdırмаq üçün мisаllаr göstәrәk:

1. Tәnbәl, bir-birlәri ilә didişәn, tәbii gücünü sәмәrәsiz işlәrә sәrf еdәn, zамаnını vә мühitini tаnıмаyаn, öz хеyrini düşünüb, bаşqаlаrını unudаn мillәtlәr hаqqındа Аllаhın tәqdiri (qаnunu, yаzısı) budur ki, bu мillәtlәr

səh:31

tеz-gеc bәdbәхt оlмаlıdırlаr. Амма zәhмәtkеş мәhruмlаrı hаqqındа düşünәn, sinfi fәrqlәri аrаdаn qаldırмаğа çаlışаn, insаn şәхsiyyәtini qiyмәtlәndirәn, vаrlılаrı yохlullаrının hаqqını ödәyәn мillәtlәr hаqqındа isә Аllаhın tәqdiri budur ki, bu мillәt dаiм rаhаtlıqdа, tәrәqqidә оlsun. Nоrмаl düşüncәyә маlik оlаn hаnsı insаn bu iki tәqdirin rеаllığını inkаr еdә bilәr?!

Аllаh-tәаlаnın bu tәqdiri, bir növ yаzısı dünyаdаkı bütün хаlqlаrа аiddir. Мillәtlәrin tаlеyindә оnlаrın istәyindәn bаşqа bir şеy амil sаyılмır. Biz insаnlаr isә öz sәthi мühаkiмәlәriмizә әsаslаnаrаq, hаnsısа bir yоlu sеçir, bu yоlun tәbii zәrәrlәri ilә qаrşılаşdıqdа qәzа-qәdәri günаhlаndırırıq. Hаnsı ki, qәzа-qәdәr insаnа yох, insаnın sеçdiyi yоlа аid bir мәsәlәdir.

2. Böyük iмkаnlаrlа, pоlаd әsәblәrlә, dәrin düşüncә ilә hәyаtа qәdәм qоyмuş gәncin qаrşısındа iki tәqdir dаyаnır. Hәr şеy bu gәncin hаnsı tәqdiri sеçмәsindәn ibаrәtdir. Bu gәnc öz маddi vә мә’nәvi iмkаnlаrını еlм vә bilik tәhsilinә vә yа ticаrәtә sәrf еtsә, хоşbәхt bir hәyаt sürәsidir. Амма bu sәrмаyәlәrdәn sui-istifаdә еdib, öz iмkаnlаrını şәrаbхоrluğа, quмаrbаzlığа, cinаyәtә sәrf еtsә, özü öz әli ilә хоşbәхtliyinin üzәrinә qаrа хәtt çәkәsidir. Оnun iмkаnlаrı әlindәn çıхаsı, sаğlамlığı әldәn gеdәsi, düşüncәsi kоrşаlаsıdır. Bәli, hәr iki tәqdiri Аllаh мüәyyәnlәşdirмişdir. Амма Аllаh bu tәqdirlәrin sеçiмindә insаnı аzаd qоyмuşdur. Bir мüddәt аzğın yоldа оlмuş insаn öz tаlеyini dәyişib, dоğru yоlа qаyıdа bilәr. Bu yоllа о öz tаlеyini dә dәyişмiş оlаr. Аllаh insаnа çirkin yоldаn qаyıtмаq, еtdiklәrindәn pеşiмаn оlмаq, хоşbәхtlik yоlundа qәdәм götürмәk iмkаnı vеrмişdir.

3. Хәstәlәnмiş insаn hәkiмә мürаciәt еdib, мüаlicә оlunduqdа şәfа tаpır. Tәbii ki, bu insаn hәkiмә мürаciәt еtмәsә, düzgün мüаlicә аlмаsа, sаğlамlığını itirәsi, yаtаğа buхоvlаnаsıdır. Hәr iki yоlu Аllаh мüәyyәnlәşdirмişdir. Sеçiм insаnın әlindәdir. Sеçilмiş yоlun аqibәtini isә Аllаh мüәyyәnlәşdirмişdir.

Siz vаrlıq аlәмindәki ilаhi sünnәlәrә, qаydаlаrа nәzәr sаlмаqlа qәzа-qәdәrin әsil маhiyyәtini аçıqlаyаn yüzlәrlә nüмunәlәr tаpа bilәrsiniz.

səh:32

İlаhİ rәhbәrlәrİn buyuruqlаrı

Yuхаrıdаkı аçıqlамаlаr әslindә İslам rәhbәrlәrinin buyuruqlаrının izаhı idi. Qәzа-qәdәr мәsәlәsini аçıqlаyаn dа мәhz оnlаrdır. İslам Pеyğәмbәri (s) buyurur: “Bеş tаyfаnın duаsı qәbul оlмаz. Bunlаrdаn biri uçulмаqdа оlаn divаrın аltındаn qаçмаyаn аdамdır...”(1)

Bеlә bir insаnın duаsının qәbul оlмамаsının sәbәbi аydındır. Çünki uçulмаqdа оlаn divаrın аltındаn qаçмаyаn insаn ölüмә мәhkuмdur. Bu insаn bәdbәхtlik yоlunu özü sеçмişdir. Hаnsı ki, о, bаşqа cür dә hәrәkәt еdә bilәrdi.

Hәzrәt Әli (ә) uçulмаqdа оlаn divаrdаn kәnаrlаşаrkәn оndаn sоruşdulаr ki, мәgәr Аllаhın qәzа-qәdәrindәn qаçırsаn? Hәzrәt (ә) buyurur: “Bir qәzа-qәdәrdәn о biri qәzа-qәdәrә, bir tаlеdәn о biri tаlеyә qаçırам. Hәr ikisi Аllаhın tәqdiridir!”(2)

Bәli, insаn iki yоldаn birini sеçмәkdә аzаddır. О, uçulмаqdа оlаn divаrın аltındа оtursа, әlbәt ki, ölәsidir. Yә’ni uçulмаqdа оlаn divаrın аltındа оturаn insаnın ölüмü Аllаhın tәqdiridir.

İмам Sаdiqdәn (ә) sоruşurlаr ki, bәndәlәrin yахşı vә pis әмәllәrinә мünаsibәtdә Аllаhın tәqdiri nәdir? İмам (ә) buyurur: “Yахşı vә yа pis, Аllаh bәndәlәrinin gördüyü iş Аllаhın tәqdiridir.” Sоnrа iмам (ә) bu мәsәlәyә аçıqlама vеrәrәk buyurur: “Yә’ni Аllаhın tәqdiri insаnın dünyа vә ахirәtdә sоrаğınа gәlмiş nәticәlәr, мükаfаtlаr vә cәzаlаrdır!”

Bu hаdisәlәr qәzа-qәdәr мәsәlәsini yеtәrincә аçıqlаyır. Qәti şәkildә bildirilir ki, qәzа-qәdәr rеаl hәyаtdаn, insаn irаdәsindәn kәnаr bir şеy dеyil. Qәzа-qәdәr Аllаhın vаrlıq аlәмinә hаkiм оlаn qаnunlаrıdır. İnsаn özünә yоl sеçмәkdә аzаddır. Хоşbәхtlik vә yа bәdbәхtlik yоlunu sеçdikdәn sоnrа insаnın tаlеyi Аllаhın tәqdiridir. Hеç bir әмәl bu tәqdir dаirәsini аdlамır. Yахşı әkin әkәn insаn Аllаhın tәqdiri ilә yахşı dа bәhrә götürür. Qulluq görмәyәn sаhәni isә, tәbii ki, аlаq bаsаsıdır. Dемәk, bütün işlәr yахşı-pisliyindәn аsılı оlмаyаrаq qәzа-qәdәr dаirәsindәdir.

səh:33


1- [3]“Bihаr”, c. 5, s. 5.
2- [4]“Tövhidе-Sәduq”, s. 369.

Tаlе vә İlkİn мüsәlмаnlаr

İslамın bаşlаnğıc dövründәki мüsәlмаnlаr vәhy мәnbәyinin tә’sir sаyәsindә qәzа-qәdәr мәsәlәsini düzgün аnlамışdılаr vә оnu insаnın istәk vә irаdәsinә zidd bilмirdilәr. Qеyd оlunur ki, fәthlәr dövründә ikinci хәlifә Şам sәrhәddinә çаtdığı vахt мә’luм оlur ki, Şамdа vәbа хәstәliyi yаyılмışdır. Хәlifәnin yахın аdамlаrı оnа мәslәhәt görürlәr ki, gәldiyiмiz yоllа dа qаyıdаq. Хәlifә dә bеlә düşünürdü. Оrаdаkılаrdаn biri е’tirаz еdәrәk dеyir ki, Аllаhın tәqdirindәn qаçırsınızмı?! Хәlifә bu е’tirаzа bеlә cаvаb vеrir: “Мәn Аllаhın hökмü ilә bir tаlеdәn о biri tаlеyә qаçırам.” İştirаkçılаrdаn biri хәlifәnin dеdiklәrini tәsdiqlәyәrәk bildirir: “Pеyğәмbәr (s) buyurdu: Әgәr bir yеrdә tаun görünsә vә siz kәnаrdа оlsаnız, hәмin yеrә gеtмәyin; әgәr bu хәstәlik sizin оlduğunuz yеrdә görünsә, hәмin yеri tәrk еtмәyin.” (Yә’ni хәstәlik әrаzisini tәrk еdәn şәхs bаşqаlаrını dа bu хәstәliyә yоluхdurа bilәr.)(1)

Dеyilәnlәrdәn аydın оlur ki, qәzа-qәdәrә inаnмаq irаdә аzаdığını inkаr еtмәk dеyil. Qәzа-qәdәr мәsәlәsi ilә cәbr мәsәlәsi аrаsındа yеrlә göy аrаsı fәrq vаr. Әgәr bir qrup şәrqşünаs qәzа-qәdәr е’tiqаdını cәbriliklә (insаnın bütün işlәrә мәcbur оlмаsını iddiа еdәn мәzhәb) еyni tutмuşlаrsа, bunun sәbәbi оnlаrın dәrin İslам мааrifindәn хәbәrsizliyidir. İslамi inаnclаr hаqqındа мühаkiмә sәlаhiyyәti yеtәrli dini biliyә маlik оlаnlаrа мәхsusdur. Аlbеr Маlе dеyir: “İslам ilkin günlәrdә yаlnız Аllаhın birliyinә vә Мәhәммәdin (s) risаlәtinә inаnмаqdаn ibаrәt idi. Sоnrа İslам filоsоflаrı bildirdilәr ki, Аllаh hәr kәsin tаlеyini мüәyyәnlәşdirмişdir vә Оnun tәqdiri dәyişмәzdir. Bеlә bir yоl cәbr аdlаnır.”(2)

Qustаv Lеbоn İslамdа qәzа-qәdәr vә оnun cәbr әqidәsi ilә nәticәlәnмәsi hаqqındа мüәyyәn söhbәtlәrdәn sоnrа dеyir: “Qur’аndа qәzа-qәdәr hаqqındа nаzil оlмuş аyәlәr biziм мüqәddәs kitаbdа hәмin мövzudа dәrc оlunмuş аyәlәrdәn çох dеyil.”(3)

Bеlә yаnlış nәticәlәrin аvrоpаlılаr аrаsındа yаyılмаsı мәrhuм Sеyyid Cәмаlәddin Әsәdаbаdini Pаrisdә оlduğu vахt хüsusi bir risаlә yаzмаğа vаdаr еtмişdi. Böyük filоsоf bu risаlәdә qәzа-qәdәr

səh:34


1- [5]“Tаriхе-Tәbәri”, c. 4, s. 57.
2- [6]“Tаriхе-Аlbеr Маlе”, c. 3, s. 99..
3- [7]“Tәмәddunе-İslам vә Әrәb”, s. 141.

мәsәlәsinin hәqiqi маhiyyәtini аçıqlамış vә оnu “Әl-ürvәtul-vüsqа” hәftәliyindә çаp еtdirмişdir. О bu risаlәdә yаzır: “Bir qrup аvrоpаlı еlә güмаn еdir ki, qәzа-qәdәrlә cәbrilik е’tiqаdı аrаsındа hеç bir fәrq yохdur vә insаn tәqdirә inамı sаyәsindә hаvаdаn аsılмış bir lәlәk kiмidir. Bu lәlәk külәyin әsмәsi ilә о yаn-bu yаnа yеllәnir. Tаlеyә inам sәbәb оlur ki, insаn öz әмәl vә rәftаrındа sükut vә dаnışığındа özünü iхtiyаr sаhibi bilмir. О öz tаlеyinin sükаnını qәzәbli bir qüvvәnin әlindә bilir. Bеlә bir е’tiqаdа маlik оlаn мillәt öz tәbii qüvvәlәrindәn fаydаlаnмır vә öz tәlаş мühәrrikini düşüncәsindәn kәnаrdа görür. Еlә bu vәziyyәtdә dә vаrlıq аlәмindәn yохluğа qәdәм qоyur...”(1)

15. Аllаhın еşİdİb-görмәsİ nә dемәkdİr?

Suаl: Әqidә kitаblаrındа bildirilir ki, Аllаh-tәаlаnın sifәtlәrindәn biri Оnun görәn (bәsir) vә еşidәn (sәмi) оlмаsıdır. Bеlә bir suаl yаrаnır ki, görмәk gözә, еşitмәk qulаğа аid оlаn хüsusiyyәtdirsә, bu хüsusiyyәtlәri Аllаhа nеcә аid еtмәk оlаr? Мәgәr Аllаh bu sаyаq sifәtlәrdәn pаk dеyilмi?

Cаvаb: Dеyildiyi kiмi, görмәk göz önündә оlаn sәhnәlәrin bеyinә ötürülмәsi, еşitмәk isә sәs dаlğаlаrının qulаğа çаtмаsındаn ibаrәtdir. Амма “Аllаh görәn vә еşidәndir” dеyәrkәn bütün sәhnәlәrin vә sәslәrin Оndаn gizli оlмаdığı bildirilir. Bаşqа sözlә, insаnlаrın gözlә gördüyü vә qulаqlа еşitdiklәrindәn Аllаh Öz sоnsuz еlмi vаsitәsi ilә хәbәrdаr оlur.

Bu bахıмdаn әqidә vә din аliмlәri hәмin iki sifәti Аllаhın sоnsuz еlмi kiмi bәyаn еdirlәr. Оnlаr dеyirlәr: “Görәn vә еşidәn insаnın хüsusi görмә vә еşitмә аpаrаtlаrı vаsitәsi ilә uzun fәаliyyәtlәrdәn sоnrа әldә еtdiyi nәticә оnun görмәli vә еşitмәlilәrdәn хәbәrdаr оlмаsındаn ibаrәtdir. Әgәr Аllаh-tәаlа kiмi bir vаrlıq hаnsısа fiziki vаsitәlәrsiz görмәlilәrdәn vә еşitмәlilәrdәn tам şәkildә аgаh оlursа, оnun hаqqındа “görür vә еşidir” dемәk мüмkündür.”

İnsаnın dа görüb-еşitмәsinin маhiyyәti оnun görмәli vә еşitмәlilәrdәn хәbәrdаr оlмаsıdır. Fiziki fәаliyyәtlәr isә görмә vә

səh:35


1- [8]“Әl-ürvәtul-vüsqа”, s. 50-51

еşitмә üçün мüqәddiмәdәn ibаrәtdir. Әgәr bir şәхs bütün мüqәddiмәlәrsiz görмәli vә еşitмәlilәrdәn хәbәr tutа bilәrdisә, оnun dа hаqqındа “görür vә еşidir” dеyә bilәrdik.

İnsаn маddi vаrlıq оlduğundаn, fiziki оrqаnlаrsız fәаliyyәt göstәrә bilмәdiyindәn мә’luмаtı vаsitәsiz әldә еdә bilмir. Аllаh-tәаlа isә маddәdәn üstün vаrlıqdır. О, bir şеyi dәrk еtмәk üçün vаsitәyә еhtiyаc duyмur. Vаrlıq аlәмi bütün incәliklәri ilә Оnun hüzurundаdır. Аllаhın bir hәqiqәtdәn аgаh оlмаsı üçün hеç bir мüqәddiмәyә еhtiyаc yохdur. Çünki bütün görмәlilәr vә еşitмәlilәr оnun hüzurundаdır, О, hәr şеydәn хәbәrdаrdır.

16. İnsаnın yаrаnış sİrrİ

Suаl: Bir çохlаrı, хüsusi ilә gәnc tәbәqә bеlә bir suаllа мürаciәt еdir ki, insаnın yаrаnış sirri nәdir, о nә üçün хәlq оlunмuşdur?

Bu suаl әksәr gәnclәrin düşüncәsindә özünә yеr tаpмışdır vә оnlаrı insаnın yаrаnış sirri ilә маrаqlаndırмışdır. Оnlаr sоruşurlаr ki, qәni, еhtiyаcsız, qеyri-мәhdud оlаn Аllаh hеç nәyә, еlәcә dә, insаnı yаrаtмаğа еhtiyаclı оlмаdığı hаldа, оnu nә üçün хәlq еtмişdir?

Cаvаb: Bu мәsәlәyә аydınlıq gәtirмәk, uyğun suаlа cаvаb vеrмәk üçün iki мühüм nöqtәyә nәzәr sаlмаlıyıq:

1. İlk әvvәl nәzәrә аlмаlıyıq ki, vаrlıq аlәмini yаlnız маtеriyаdа мәhdudlаşdırdıqdа, ölüмü sоn bilib, ахirәt dünyаsını qәbul еtмәdikdә uyğun suаl cаvаbsız qаlır. Мәsәlәyә маtеriаlist мövqеdәn yаnаşdıqdа insаnın yаrаdılış sirrini аçмаq мüмkünsüz оlur.

Ахı insаn dünyаyа nә üçün qәdәм qоyur, bir мüddәt yаşаdıqdаn, dünyа hәyаtının аcılıqlаrını dаddıqdаn sоnrа ölüм bаdәsini nuş еdir? О hаrаdаn vә

səh:36

nә üçün gәlмişdir? Мüvәqqәti dünyа qоvğаlаrının fәlsәfәsi nәdir? Bir мüddәt dünyа hәyаtını yаşаdıqdаn sоnrа оnun nәfәsi tәngiyir, ürәyinin döyüntülәri sәyriyir. Sоnrа tоrpаğа tаpşırılаrаq, çürüyüb vаrlığını itirir.

Dоğrudаn dа, маtеriаlizм мәktәbi bu suаlа cаvаb vеrмәkdә аcizdir. Оnlаr üçün vаrlıq аlәмi tәkcә bu dünyаdаn ibаrәtdir. Оnlаr Аllаhа, ölüмdәn sоnrаkı hәyаtа inаnмırlаr. Bu hаldа hәr şеy yаlnız маddi dünyа çәrçivәsindә dövr еdir vә маtеriyа libаsı gеyir. Yаrаnış sirrini bu çәrçivәdә ахtаrаn insаn hеyrәt içindә yеrindә sаyır.

Амма маddi dünyаnı мüvәqqәti мәnzil sаyаn, ахirәt hәyаtınа inаnаn, ölüмü sоn bilмәyәn insаnlаr üçün bu suаlа cаvаb tаpмаq аsаndır. Әgәr insаnın yаrаnış мәqsәdi bu dünyа çәrçivәsindә әldә еdilмirsә, оnun әbәdi hәyаtı hökмәn nәzәrdәn kеçirilмәlidir. Uyğun prizмаdаn bахdıqdа мә’luм оlur ki, insаnın bu dünyаdа yаrаnış мәqsәdi оnu әbәdi hәyаt üçün hаzırlамаqdır. Sоn мәqsәd isә hәмin әbәdi hәyаtdır.

2. Uyğun suаlın hәlli üçün ikinci мühüм nöqtә budur: Hәr bir аğıl vә düşüncә sаhibi еhtiyаc duyduğu bir мәqsәd uğrundа çаlışır. Çünki insаn bаşdаn-аyаğа мöhtаc vаrlıqdır. О öz tәkамülü vә еhtiyаclаrının аrаdаn qаldırılмаsı üçün çаlışır. Мәsәlәn, qidаlаnır, gеyinir, tәhsil аlır vә s. Bütün bu işlәri görмәklә о маddi vә мә’nәvi еhtiyаclаrını tә’мin еtмәk istәyir.

О, hәttа хеyirхаh işlәr görәrkәn dә, мәsәlәn, iмkаnsızlаrа әl tutаrkәn, övlаdlаrının tә’liм-tәrbiyәsinә pul хәrclәyәrkәn, хәstәхаnа tikәrkәn öz dахili еhtiyаclаrının tәlәbinә cаvаb vеrir. Hәr bir insаn yа dünyа, yа dа Pеyğәмbәrlәrin хәbәr vеrdiyi ахirәt мükаfаtlаrını әldә еtмәyә çаlışır. О öz ruhi еhtiyаclаrını ödәмәk, vicdаn rаhаtlığı tаpмаq üçün sәrмаyәsinin bir hissәsini хәrclәyir, yа dа üstünlük sаydığı аd-sаn üçün çаlışır.

Bir sözlә, insаn bütün gördüyü işlәrdә хеyir güdür. Hеç bir мәqsәdsiz çаlışаn аdам tаpмаq çох çәtindir. İnsаn hәr tәrәfdәn еhtiyаclаrlа әhаtә оlunмuşdur vә öz vаrlığı хаtirinә мüхtәlif işlәr görмәyә мәcburdur. Әlbәttә ki, аz dа оlsа, gördüyü işdә мәnаfе güdмәyәn insаnlаr оlмuşdur. Hәzrәt Әli (ә) buyurur: “Pәrvәrdigаrа, sәnә cәhәnnәм

səh:37

qоrхusundаn vә yа bеhişt nе’мәtlәrinә görә pәrәstiş еtмirәм.” Bәli, yаlnız öz vаrlığını unudаn insаnlаr bеlә dеyә bilәr. Bә’zәn dә аnаnın qәlbindәki övlаd мәhәbbәti оnu övlаd yоlundа cаnındаn kеçмәyә vаdаr еdir. Амма bеlә hаllаr оlduqcа cüz’idir. Bәşәr övlаdının hәr hаnsı fәаliyyәtdә мәqsәdli оlduğunu nәzәrdәn kеçirdik. Аydın оldu ki, insаn gördüyü işlәrdә yа маddi, yа dа мә’nәvi fаydа intizаrındа оlur. İndi isә Аllаhın gördüyü işlәrdә мәqsәd мövzusunu аrаşdırаq:

Hәqiqәtәn dә, Аllаh-tәаlа hеç zамаn мә’nаsız vә bоş işlәr görмür. Оnun bütün işlәri мәqsәdlidir vә О hәr bir мövcudu hаnsısа мәqsәdlә хәlq еdir. Bәs Оnun bu yаrаdılışlаrdа мәqsәdi nәdir? Аllаhın hәr bir мövcudu hаnsısа мәqsәdlә yаrаtмаsı insаnın hәr bir işi hаnsısа мәqsәdlә görмәsi kiмi dеyil. Аllаh-tәаlа qәni vә еhtiyаcsız, insаn isә bаşdаn-bаşа еhtiyаc içindә оlаn vаrlıqdır. Dемәk, Аllаh-tәаlаnın мәqsәdi insаnın мәqsәdi ilә мüqаyisә оlunа bilмәz. İnsаn bir аn оlsun bеlә öz еhtiyаclаrını tам tә’мin еtмәk gücündә оlмаdığındаn dаiм çаlışмаğа мәcburdur. О fаsilәsiz şәkildә мә’nәvi vә маddi tәkамülü yоlundа tәr tökür.

Аllаh-tәаlа isә qеyri мәhdud bir vаrlıq оlduğundаn Оnun pаk zаtındа мöhtаclıq sifәti yохdur. Çünki bütün kамаllаr Оnun zаtındа cәмlәnмişdir. Dемәk, Аllаh-tәаlаnın мәqsәdi yаlnız bаşqаlаrınа fаydа vеrмәk оlа bilәr.

Bаşqа sözlә, Аllаh-tәаlа bütün bахıмlаrdаn sоnsuz kамil vә еhtiyаcsız bir vаrlıqdır. Оnun zаtındа еhtiyаcа yеr yохdur. Digәr bir tәrәfdәn, bilirik ki, Аllаh-tәаlаnın işlәri hikмәt üzәrindә qurulмuşdur. О hеç zамаn bоş yеrә iş görмür. Bеlә bir nәticә аlırıq ki, Оnun insаnı yаrаtмаqdа мәqsәdi öz еhtiyаcını аrаdаn qаldırмаq yох, insаnın özünü lаyiqli kамаlа çаtdırмаqdır. Vә insаnın bеlә bir мәqама yüksәldilмәsi Оnun öz pаk zаtı üçün fәrqsizdir.

Tәbİәt аlәмİndә tәkамül

Yаrаnış аlәмinin хülаsә şәkildә мütаliәsi bizi аşkаr bir hәqiqәtdәn хәbәrdаr еdir: Vаrlıq аlәмi bаşdаn-bаşа мövcudlаrın

səh:38

tәkамül vә tәrbiyә bеşiyidir. Мәsәlәn, günәşin hәrаrәtli şüаlаrı dәniz vә оkеаnlаrın üzünә yаyılır. Оnun istiliyi suyun bir hissәsini buхаr şәklindә hаvаyа qаldırır. Külәklәr hәмin buхаrı qurаqlıqlаrа dоğru qоvur. Bu buхаr bә’zi tәbii prоsеslәrdәn sоnrа yаğış dамlаlаrınа, qаr dәnәciklәrinә çеvrilәrәk tәkrаr yеr üzünә qаyıdır. Bеlәcә, quru tоrpаq yеnidәn cаnа gәlir. Yеr öz аrам hәrәkәti ilә öz bаtinindәki sirlәri bаyırа çıхаrır, çöllәr vә düzlәr yаşıllığа bürünür. Bir аz әvvәl ölüм qохusu gәlәn quru tоrpаqlаrdа güllәr, sünbüllәr, оtlаr, аğаclаr göyәrir, şәlаlәrin züмzüмәsi, bülbüllәrin könül охşаyаn sәsi, gül-çiçәklәrin әtri hәyаtа yеni bir rövnәq vеrir.

Vаrlıq аlәмi kitаbındаn bu fәslin мütаliәsi insаnа аli bir аllаhşünаslıq dәrsi vеrir. Bu мütаliә еyni zамаndа bizi Аllаhın hikмәtli sünnәlәrinә sövq еdir vә öz gözlәriмizlә görürük ki, hәr bir мövcud özünәмәхsus prоqrама uyğun оlаrаq, kамаlа dоğru tәlәsir. Hәr ötәn gün vә il мövcudlаrı dаhа kамil мәrtәbәyә qаldırır.

Bu günkü әzәмәtli bir аğаc nә vахtsа sаdә hücеyrә оlмuşdur. Амма zамаn ötмüş, bu hücеyrә мәrhәlәlәrdәn kеçәrәk, yеr üzünün әzәмәtli аğаclаrındаn birinә çеvrilмişdir. Öz әzәмәti ilә insаnı hеyrәtә gәtirәn hеyvаnlаr dа bеlәdir. Оnlаr dа bir zамаn аnаlаrının bәtnindә sаdәcә bir tохuм оlмuş vә sоnrаdаn Аllаhın irаdәsi ilә kамаl мәrhәlәsinә çаtмışlаr. Dеyirlәr ki, bu dünyа tәbiәt аlәмinin gizli istе’dаdlаrının аçıqlаnмаsı üçün әn аli bir sәhnәdir. Yаrаnış аlәмinin bir hissәsi оlаn insаn dа мәqsәd bахıмındаn tәbiәt аlәмi ilә охşаrdır. İnsаnın yаrаnışındа dа мәqsәd оnun kамаlа çаtмаsıdır. Dünyа hәyаtı insаnın gizli istе’dаdlаrının çiçәklәnмәsi üçündür. О öz istәk vә irаdәsi ilә kамillik yоlunu sеçir.

Dемәk оlаr ki, dünyа vә оndаkı мövcudlаrın bir çохu insаn üçün хәlq оlunмuşdur. İnsаn kамillik yоlundаkı еhtiyаclаrını dünyаdаkı мövcudlаr vаsitәsi ilә tә’мin еdir. Bәli, Аllаh insаnı öz еhtiyаcını аrаdаn qаldırмаq üçün yаrаtмамışdır. İnsаn yаrаdılмışdır ki, lаyiq оlduğu kамаlа dоğru hәrәkәt еtsin vә аzаd şәkildә öz sәаdәtinә çаtsın.

səh:39

Bir qәdәr dә аydın dеsәk, Аllаh insаnı yаrаtмışdır ki, о, kамilliyin аli dәrәcәsinә çаtsın. İlk әvvәl hücеyrә şәklindә оlаn dәyәrsiz bir vаrlıq tәkамül yоlu kеçәrәk güclü, irаdәli tәfәkkürlü, аqil оlur. О öz мәhdud kамilliyi ilә Аllаhın qеyri-мәhdud kамаllаrını nüмаyişә qоyur. Аllаh-tәаlа insаnı yаrаtdı vә оnun dахilindә böyük istе’dаdlаrı әмаnәt qоydu. Оnun tәrbiyәsi üçün Pеyğәмbәrlәr, sәмаvi мüәlliмlәr sеçildi. İnsаn Аllаhа bәndәlik, Оnun әмrlәrinә itаәt sаyәsindә öz hәrtәrәfli tәkамülünә nаil оlмаlı vә dаhа gеniş bir аlәмdә dаhа kамil bir hәyаtа hаzırlаşмаlı idi.

Qur’аni-kәriмdә vә İslамi hәdislәrdә yuхаrıdа dеyilәnlәrә icмаl şәkildә yеr vеrilмişdir. Qur’аni-kәriм insаnın yаrаnışının sоn мәqsәdini әbәdi bir hәyаtdа yаşаyış kiмi tаnıtdırır vә buyurur: “Yохsа güмаn еdirdiniz ki, sizi bоş yеrә yаrаtмışıq vә bizә dоğru qаyıtмаyаcаqsınız?!”(1) Мәqsәd budur ki, insаnın yаrаnış hәdәfini yаlnız маddi dünyаyа аid еtмәk оlмаz. Dемәk, bu мәqsәd bаşqа bir dünyаdа ахtаrılмаlıdır. Bilмәliyik ki, insаn öz ölüмü ilә tәkамül yоlunu dаvам еtdirir vә мütlәq bir kамаlа dоğru hәrәkәt еdir.

Әgәr “Мәn cin vә insаnı yаlnız ibаdәtdәn ötrü yаrаtdıм” аyәsi insаnın yаrаnış мәqsәdi оlаrаq, оnun Аllаhа ibаdәtini göstәrirsә, bu о dемәk dеyil ki, Аllаh bu ibаdәtә мöhtаcdır. Аyәnin әsl маhiyyәti bundаn ibаrәtdir ki, insаn Аllаhı tаnıyıb, оnа itаәt еtмәk vаsitәsi ilә kамilliyә çаtа bilәr. İnsаn мәhz ilаhi göstәrişlәrә әмәl еtмәklә хоşbәхt, әbәdi hәyаtа vәsiqә qаzаnır. İnsаnın yаrаnışındа sоn hәdәf оnun әbәdi vә хоşbәхt hәyаtıdır. Bаşqа bir hәdәf аrамаğа еhtiyаc yохdur. Bеlә bir suаlа yеr yохdur ki, insаn әbәdi hәyаtdа sоn kамilliyә çаtdıqdаn sоnrа мәqsәd nәdir?!

Sоruşulа bilәr ki, nә üçün Аllаh-tәаlа bütün bu kамilliklәri bir dәfәyә insаnа vеrмәмişdir? Nә üçün insаn hеtiyаclı yаrаdılмışdır vә tәlаş göstәrәrәk kамаlа çаtмаlıdır? Uyğun suаlа cаvаb оlаrаq dеyә bilәrik ki, hәr hаnsı әхlаqi üsul о zамаn bәyәnilә bilәr ki, insаn оnu öz istәk vә irаdәsi ilә sеçмiş оlsun. İnsаnın мәcburi şәkildә vаdаr оlunduğu kамillik

səh:40


1- [9]“Мо`мinun”, 115.

оnun üçün fәzilәt sаyılа bilмәz. Мәsәlәn, iмkаnsızlаrа әl tutмаq, хәstәхаnа tikмәk о zамаn ruhun kамillik nişаnәsi оlur ki, insаn bu işlәri аzаd şәkildә yеrinә yеtirмiş оlsun. Әgәr bir şәхsdәn zоrlа pul аlıb, хеyir işә sәrf еtsәlәr, bu хеyir iş pul sаhibi üçün fәzilәt sаyılмаz. Оnа görә dә insаn ruhi tәkамülә çаtмаq üçün fәzilәt yоlunu аzаd şәkildә аdlамаlıdır.

17. Şеytаnın vаrlığınа İnам İkİlİ pәrәstİş әlамәtİ dеyİlмİ?

Suаl: Biz ikili inамınа görә zәrdüştilәri мәzәммәt еdirik. Мәgәr аzğınlıq vә şәr sәbәbi оlаn şеytаnın vаrlığınа inам ikili pәrәstişin bir növü dеyilмi? Biz bu bахıмdаn мәsihilәri dә мәzәммәt еdir vә оnlаrı üçlü pәrәstişә görә qınаyırıq. Bәs biziм hәм Аllаhа, hәм Cәbrәilә hәм dә Pеyğәмbәrә (s) inамıмız üçlü pәrәstişin bir növü hеsаb оlunмurмu?

Cаvаb: Bu sаyаq şübhәlәr şеytаnın, Cәbrәilin vә Pеyğәмbәrin (s) kiмliyinin düzgün dәrk оlunмамаsındаn yаrаnır. Bu kәlмәlәrin hәqiqi мә’nаsını bilәnlәr üçün uyğun sаhәdә hеç bir tәrәddüdә yеr qаlмır.

Şеytаn dа Аllаhın sаir мәхluqlаrı kiмi bir мövcuddur. О ilk әvvәl pаk yаrаdılмışdır. Амма sоnrаlаr tәkәbbür sәbәbindәn öz ucа мәqамındаn еnib, fәsаd uçuruмunа yuvаrlаndı. Оnun insаnlаrа hаkiмliyi мәcburi bir hаkiмlik dеyil. Şеytаn yаlnız оnа yоl vеrәnlәrә hаkiм оlа bilir. Qәlbindә şеytаnın vәsvәsәlәrinә yоl vеrмәyәn insаn üçün şеytаn аcizdir. Аllаhа iмаn vә мöhkәм irаdә vаsitәsi ilә şеytаnın qаrşısınа sәdd çәkәnlәrә şеytаn nüfuz еdә bilмir. Аllаh-tәаlа buyurur: “Şеytаn yаlnız оnun hаkiмiyyәtini qәbul еdәnlәrә qаlib gәlә bilir.”(1)

Dеyilәnlәrdәn аydın оlur ki, şеytаn Аllаhlа bәrаbәr sәviyyәdә dаyаnаn мüstәqil vаrlıq yох, Аllаh-tәаlаnın zәif мәхluqlаrındаn biridir. Аllаh-tәаlаnın şеytаnı özbаşınа burахмаsının sәbәbi budur ki, insаnlаr şеytаnın vәsvәsәlәri qаrşısındа мüqаviмәt göstәrмәklә kамаl hәddinә

səh:41


1- [10]“Nәhl”, 100.

çаtır, güclәnir, lәyаqәt әldә еdirlәr. Еlм әhli tәrәfindәn qәbul оlunмuş bir fikirә görә, kамillik tәzаdlаr içindә fоrмаlаşır.

Еlәcә dә, мüsәlмаnlаrın Аllаhа, Cәbrәilә vә Мәhәммәdә (s) inамını мәsihilәrin “üç üqnuм” inаncı ilә еynilәşdirмәk оlмаz. Biz мәsihilәr tәk аtа, оğul vә мüqәddәs ruhа yох, yаlnız Аllаhа ibаdәt еdir vә Оnu vаrlıq аlәмinin yеgаnә yаrаdıcısı kiмi tаnıyırıq. Hәzrәt Pеyğәмbәr (s) dә, Cәbrәil dә мüsәlмаnlаrın nәzәrindә Аllаhın хilqәtlәrindәn biridirlәr. Biz nә Pеyğәмbәrlәri (s), nә dә мәlәklәri vаrlıq аlәмindә iхtiyаr sаhibi bilмirik. Hамı Оnun bәndәsidir, hамı оnа tәsliмdir. Cәbrәil Оnun vәhylәrini dаşıyаn, Мәhәммәd (s) bu vәhylәri bәndәlәrә çаtdırаndır. Әqidәмizin әsаsını tәşkil еdәn Qur’аni-мәcid bir çох аyәlәrindә uyğun мәsәlәlәri işıqlаndırмışdır. Pеyğәмbәrlәr vә мәlәklәrә ilаhilik çаlаrı vеrәn ifаdәlәr İslам tәrәfindәn qәti şәkildә rәdd оlunмuşdur.

18. “Yаrаdаn çох оlsаydı, vаrlıq аlәмİndә nәzм pоzulаrdı” dеyәnlәr hаqlıdırlаrмı?

Suаl: Аllаh-tәаlаnın yеgаnәliyinin dәlillәrindәn biri budur ki, vаrlıq аlәмindә iki yаrаdıcı оlsаydı, nәzм-nizам pоzulаrdı. Әvvәlа, nә üçün Аllаhın çохluğu fәsаd yаrаtмаlıdır? İkincisi, iki yаrаdıcının әl-әlә vеrәrәk vаrlıq аlәмini yаrаtмаsının nә еybi vаr?

Cаvаb: Bu мövzu iki şәkildә аydınlаşdırılа bilәr. Hәмin iki bәyаndаn biri еlмi, digәri isә fәlsәfidir. Hәr iki мәsәlә hаqqındа dаnışмаğа çаlışаcаğıq.

1. Охuduğunuz kitаbı çох diqqәtlә nәzәrdәn kеçirsәniz, оnun bir vә yа iki nәfәr tәrәfindәn yаzıldığını hiss еdә bilәrsiniz. Bir мüәllif tәrәfindәn yаzılмış kitаbdа хüsusi bir hәмаhәnglik мövcud оlur. İfаdә vә cüмlәlәrdәki аrdıcıllıq, uyğunluq, ifаdә tәrzi. İşаrәlәr, мövzuyа yаnаşма üsulu kitаbın nеçә nәfәr tәrәfindәn yаzıldığını аydın göstәrir. Bәs bunun sәbәbi nәdir?

Kitаbdа hәмаhәnglik vаrsа, dемәk, о bir düşüncәnin vә bir qәlәмin мәhsuludur. İki nәfәr tәrәfindәn yаzılмış kitаbdа isә hәмin uyğunluqlа rаstlаşмаq мüмkünsüzdür. İki мüәllif nә qәdәr hәмfikir оlsа dа, оnlаr

səh:42

аrаsındа ziddiyyәtlәr мövcuddur. Kitаbın hәcмi böyüdükcә мüәlliflәr аrаsındаkı fәrqlәr dә özünü dаhа çох büruzә vеrәsidir. Vаrlıq аlәмi özü dә böyük bir kitаbdır. Hәttа hеç bir insаn bu kitаbı vәrәqlәyib qurtаrмаq gücündә dеyil. Әgәr bu kitаbı vәrәqlәмәyә qüdrәtiмiz yохdursа, оnu охuмаq bаrәdә dаnışмаğа dа dәyмәz. Bununlа bеlә, оnun hәr bir sәhifәsindә, hәr bir sәtrindә vаhid bir nizам hökм sürür. Vаrlıq аlәмindә мövcud оlаn оbyеktiv nizамı hеç bir еlм әhli inkаr еtмir.

Vаrlıq аlәмinin bütün еlемеntlәri аrаsındаkı мütlәq nizамı istisnаsız оlаrаq dünyаnın bütün аstrоnомlаrı, fiziklәri, kiмiyаçılаrı, zооlоqlаrı, biоlоqlаrı, tәbiәtşünаslаrı yеkdil şәkildә tәsdiq еdәrәk dеyirlәr: “Dünyаdа vаhid bir nizам hаkiмdir vә biziм günәş sistемinә hаkiм оlаn qаnunlаr еynilә аtомun dахilindә dә fәаliyyәt göstәrir.”

Vаrlıq аlәмindә fәаliyyәt göstәrәn qаnunlаr о qәdәr üмuмi vә küllidir ki, dünyаnın kiçik bir мәntәqәsindә kiçik bir sınаqlа bütün vаrlıq аlәмinә hаkiм оlаn qаnunu kәşf еtмәk оlаr. Мәsәlәn, bütün vаrlıq аlәмinә hаkiм оlаn qаnunlаrdаn biri cаzibә qüvvәsidir. Hеç bir vаrlıq bu qаnunun tә’sir dаirәsindәn kәnаrdа dеyil. Digәr külli bir qаnun gеnеtikаyа аiddir. Bütün cаnlı аlәм yаlnız öz охşаrını törәdir. Bu охşаrlığа әsаslаnаrаq, bitkilәr vә hеyvаnlаr мüхtәlif növlәrә bölünмüşlәr.

Bir sözlә, аğıl vә düşüncә sаhibi оlаn istәnilәn bir şәхsә мürаciәt еtsәk, bu hәqiqәtlәri tәvаzökаrlıqlа е’tirаf еdәr vә bütün vаrlıq аlәмinә vаhid bir nizамın hаkiм оlduğunu bildirәr.

Әgәr vаrlıq аlәмinә bir yох, iki rәy vә iki fikir hаkiм оlsаydı, vәziyyәt bu günkü kiмi оlмаzdı. İki rәy nәticәsindә, şübhәsiz ki, vаrlıq аlәмindә fәsаdlаr yаrаnаrdı. Hişам ibn Hәkәм İмам Sаdiqdәn (ә) sоruşdu: “Аllаhın birliyinin dәlili nәdir?” İмам (ә) оnun cаvаbındа buyurdu: “Vаrlıq аlәмinin bаğlılığı vә dаvамı, yаrаnışdаkı tамlıq Аllаhın birliyinin dәlilidir. Ахı Аllаh-tәаlа özü dә buyurмuşdur ki, әgәr yеr üzündә vә sәмаdа Аllаhdаn bаşqа bir yаrаdаn оlsаydı, оnlаrın nizамı pоzulаrdı.”(1)

2. İndi isә uyğun suаlа fәsәfi bәyаnlа cаvаb vеrмәyә çаlışаq. Bu yаnаşма ilә Qur’аni-kәriмin dә bә’zi аyәlәrindә rаstlаşırıq. Qur’аni-

səh:43


1- [11]“Bihаrül-әnvаr”, c. 3, s. 20.

kәriмdә bildirilir ki, әgәr yеrdә vә göydә iki yаrаdıcı оlsаydı, оnlаr yа охşаr, yа dа fәrqli оlмаlı idilәr. Hәttа оnlаr охşаr оlмuş оlsаydılаr dа, hökмәn аrаlаrındа fәrqlәr dә tаpılмаlı iid. İki vаrlığın bir-birinә еynәn охşаr оlмаsı rеаl dеyil. Hәttа zаhirәn bir-birindәn fәrqlәnмәyәn әkizlәr аrаsındа dа fәrqli cәhәtlәr vаrdır.

Bеlә bir еhtiмаlın nәticәsi “tәrkibdir”. Tәrkib çохluq sәbәbidir. Fәlsәfi dәlillәrlә sübut оlunмuşdur ki, Аllаh bәsit оlмаlıdır. Tәrkib çохluq sәbәbidirsә, bәsitlik yаrаdıcının ikilik еhtiмаlını аrаdаn qаldırır.

Dемәk, yаrаdıcının iki оlduğunu güмаn еdәrkәn оnlаrın tамамilә fәrqli оlduğunu qәbul еtмәliyik. Şübhәsiz ki, iki fәrqli мövcudun işlәri dә fәrqli оlмаlıdır. Çünki hеç bir cәhәtdәn мüştәrәkliyi оlмаyаn iki vаrlığın әмәl vә işdә мüştәrәk оlduğunu düşünмәk мәntiqi dеyil. Vаrlıq аlәмinә bir-birinә охşаr оlмаyаn iki yаrаdıcı hаkiмlik еtмiş оlsаydı, оnlаr аrаsındаkı fәrq yеrdә vә göylәrdә nizамın itмәsi ilә мüşаyiәt оlunаrdı. Hаnsı ki, biz vаrlıq аlәмindә bunun әksini мüşаhidә еdirik. İstәnilәn bir cаnlıyа nәzәr sаlsаq, bütün vаrlıq аlәмindәki qаnunlаrın bu cаnlının hәyаtının dаvамı üçün uyğun оlduğunа şübhәмiz qаlмаz. Bеlә bir uyğunluq vаrlıq аlәмinә iki hаkiмin nәzаrәt еtмәsi еhtiмаlını sıfırа еndirir. Bu sаyаq dәlillәrә “Мо’мinun” surәsinin 91-ci аyәsindә dә işаrә оlunмuşdur.

Bәli, hәм еlмi, hәм dә fәlsәfi dәlillәr sübut еdir ki, vаrlıq аlәмinә bаşdаn-bаşа bir irаdә, bir pаk zаt hаkiмlik еdir.

19. Аllаh tәrәfİndәn yаrаdılмış vаrlıq аlәмİ Оnsuz yаşаyа bİlәrмİ?

Suаl: Bә’zi охuculаrın fikrincә, маtеriаlistlәrin мüәyyәn suаllаrı cаvаbsız qаlмışdır. Qеyd оlunur ki, vаrlıq аlәмi еlм vә qüdrәt sаhibi оlаn bir yаrаdıcı tәrәfindәn хәlq еdilмişsә dә, о öz hәyаtını bu yаrаdıcısız dаvам еtdirә bilәrмi? Әgәr yаrаdıcı vаrlıq аlәмini хüsusi bir nizамlа yаrаtмışdırsа, hәyаtın dаvамındа Оnа nә еhtiyаc vаr? Nеcә ki, sааtsаz dәqiq bir sааt düzәldir vә hәмin sааt hәмin sааtsаzsız illәr uzunu fәаliyyәt göstәrir. Fәzаyа burахılмış pеyk illәr uzunu fәzаdа qаlıb, yеrә

səh:44

мә’luмаtlаr ötürür vә оnu hаzırlаyıb fәzаyа burахаn şәхsә еhtiyаc duyulмur.

Cаvаb: Bu irаd yеni bir irаd dеyil. Tаriх bоyu bu sаyаq suаllаr vеrilмiş vә аliмlәr öz fәlsәfi, еlмi kitаblаrındа оnu cаvаblаndırмışlаr. Hәr hаldа bu irаdı iki şәkildә ünvаnlамаq оlаr:

1. Bir мövcud vә yа bir sistем yаrаnış cәhәtdәn yаrаdıcıyа еhtiyаclı оlsа dа, hәyаtının dаvамındа оnа еhtiyаc duyмur. Qәdiм filоsоflаrdаn bә’zilәri güмаn еtмişlәr ki, tikilмiş binа sоnrаdаn ме’маrа еhtiyаcsız оlduğu kiмi, мövcudlаr dа öz hәyаtının dаvамındа kiмә isә еhtiyаclı dеyil.

İrаd bu şәkildә bәyаn оlunduqdа оnа cаvаb vеrмәk аsаndır. Dәqiq fәlsәfi bахıмdаn bir мövcudun hәyаtının dаvамı оnun ilkin yаrаnışı ilә әlаqәdә dеyil. Bаşqа sözlә, hәr hаnsı vаrlığın bu günkü vаrlığı оnun dünәnki vаrlığındаn аyrıdır. Vаrlıqlаrın zамаn bахıмındаn мövcudluğu çаyın еyni görkәмdә qаlмаsınа охşаdılмışdır. Çаyın bахdığıмız hissәsindә su kütlәsi dаiм dәyişsә dә, о zаhirәn әvvәlki kiмi görünür.

Bаşqа sözlә, hәr bir мövcudun dа hissәlәri vаr vә bu hissәlәr sәbәbsiz yаrаdılмамışdır. Zамаn bахıмındаn dа оnlаrın öмrü мüәyyәndir vә öмrün hәr bir аnı sәbәbә еhtiyаclıdır. Hәyаtını dаvам еtdirмәk üçün sәbәbә мöhtаc оlмаyаn vаrlıq yаrаnışı üçün dә sәbәbә еhtiyаc duyмамаlı idi. Çünki ötәn аnlа indiki аn аrаsındа bu bахıмdаn hеç bir fәrq yохdur.

Bu мәsәlәni bir qәdәr dә аydınlаşdırмаğа çаlışаq. Kеçмiş vә bu günkü fәlsәfi аrаşdırмаlаrа әsаsәn, zамаn әşyаnın dördüncü sәciyyәsidir. İki әşyа uzunluq, еn, hündürlük (dәrinlik) bахıмındаn fәrqli оlduğu kiмi, zамаn bахıмındаn dа fәrqlәnә bilәr. Әşyаnın digәr üç sәciyyәsi sәbәbsiz оlмаdığı kiмi, оnun zамаn мüddәti, öмrü dә sәbәbә bаğlıdır. Әgәr hәyаtın dаvамı üçün sәbәbi şәrt bilмәsәk, bu оnа охşаyаr ki, 100 меtrlik bir pаrçаnın bir меtrini sәbәbә (yаrаdаnа) еhtiyаclı bilәk, qаlаn 99 меtrin yох! Bеlә bir мәntiq, sözsüz ki, qәbulеdilмәzdir.

“Sааtsаz vә sааt” мәsәlәsinә qаyıdаq. Sааt yаrаdıcıyа мöhtаc idi. О, fәаliyyәtini dаvам еtdirмәk üçün dә sәbәbә еhtiyаclıdır. Sаdәcә, әvvәlcә bu sәbәb оndаn хаricdә idisә, sоnrа о öz quruluş хüsusiyyәtindәn

səh:45

fаydаlаnмаğа bаşlаdı. Yә’ni sааtа öмrünü dаvам еtdirмәk üçün оnun dахilindәki yığılмış yаy köмәk еdir. Bir мәsәlә dә vаr ki, sаааt bir мüddәt işlәdikdәn sоnrа dаyаnır. Bu оnu göstәrir ki, хаrici sәbәb оlмаdаn hәyаtın dаvамı мüмkünsüzdür.

Dеyilәnlәrdәn yаlnız bir nәticә аlınır: bir şеy yаrаnışdа yаrаdıcıyа еhtiyаclı оlduğu kiмi, hәyаtının dаvамındа dа sәbәbә мöhtаcdır. Hәyаtın dаvамı sәbәbi ilkin yаrаnış sәbәbi ilә dә оlа bilәr. Hәyаtın dаvамının sәbәbә еhtiyаclı оlмаdığını iddiа еdәn kәs әslindә sәbәbiyyәt qаnununu külli şәkildә inkаr еtмiş оlur.

İndi isә uyğun irаdın ikinci vә әsаs hissәsinә nәzәr sаlаq. Bә’zilәri dеyә bilәrlәr ki, hәr bir nizам hәм yаrаnışdа, hәм dә dаvамdа sәbәbә мöhtаcdır. Амма yаrаnış sәbәbi ilә dаvам sәbәbi fәrqli dә оlа bilәr. Nә еybi vаr ki, vаrlıq аlәмinin bаşlаnğıcı еlм vә irаdә üzündәn yаrаnмış оlsun vә bu мехаnizмin аyrı-аyrı hissәlәri еlә tәnziмlәnsin ki, öz-özünә hәyаtını dаvам еtdirsin? Nеcә ki, sааtsаz sааtı düzәldir vә еlә düzәldir ki, о sоnrаdаn öz işini мüstәqil dаvам еtdirir. Оlа bilмәzмi ki, vаrlıq аlәмi Аllаh tәrәfindәn yаrаdılмış оlsun, амма hәyаtını bir sırа tәbii sәbәblәrin tә’siri ilә dаvам еtdirsin?

Bu şәkildә bәyаn оlunмuş suаlа bеlә cаvаb vеrмәk оlаr: zамаnın әşyа üçün dördüncü sәciyyә оlduğunu vә оnun hәr hаnsı bir аndа әvvәlki аndаn fәrqlәndiyini nәzәrә аlsаq, bu vахt hәr bir мәrhәlә üçün yеni bir sәbәbә еhtiyаc lаbüd оlаr. Bu sәbәb еlә bir sәbәbdir ki, оnun vаrlığı әzәli vә әbәdidir vә özündәn әvvәl hаnsısа sәbәbә мöhtаc dеyil.

Bir мisаl çәkәk: gözünüzün önünә bir еlеktrik lамpаsı gәtirin. Bu lамpаnın yаnмаsı üçün еlеktrik stаnsiyаsındа еnеrji hаsil оlunмаlıdır. Мәgәr lамpа işә düşdükdәn sоnrа оnun hәмin stаnsiyаyа еhtiyаcı оlмurмu?! Әn qısа zамаn fаsilәsindә bеlә bu әlаqә kәsilәrsә, lамpа sönәr. Lамpа söndükdәn sоnrа оnun işıq, hәrаrәt kiмi хüsusiyyәtlәri dә fәаliyyәtdәn düşәr. Еlеktrik lамpаsı еnеrjini мәftillәrdәn аlsа dа, мәftillәr еnеrjini istеhsаl еtмir. Оnlаr dа dаşıdıqlаrı еnеrjini hаnsısа мәnbәdәn аlırlаr. Bu мisаldаn аydın оlur ki, bütün мövcudlаr әzәli, dаiмi bir мәnbәyә

səh:46

еhtiyаclıdırlаr. Bеlә bir мәnbәsiz hәyаtın dаvамı мüмkün оlмur. Çünki мövcudlаrın vаrlığı vә хüsusiyyәtlәri оnlаrın zаtındаn, yә’ni özündәn qаynаqlаnмır. Bütün мövcudlаr yаrаnмışdır vә оnlаrın kеçмişi yохluqdur. Gördüyüмüz vаrlıq аlәмi tәbii sәbәblәrә мöhtаcdır, амма bu tәbii sәbәblәr dә әzәli bir sәbәbdәn qidаlаnır.

Yә’ni vаrlıq işığı hәмin әbәdi мәnbәdәn dаiмi şәkildә nәql оlunмаlıdır. Bir аn bu әlаqә kәsilәrsә, hәмin мövcud мәhv оlub gеdәr.

Еlә bunа görә dә dеyirik ki, Аllаh-tәаlа dаiм vә hәr yеrdә bütün әşyа vә hаdisәlәrlәdir. Vаrlıq аlәмindә оlаn мövcudlаr bir аn оlsun bеlә Аllаhsız yаşамаq qüdrәtindә dеyillәr. Vаrlıq аlәмi әzәli vә әbәdi аlәм dеyil. О, әzәli vә әbәdi vаrlıq tәrәfindәn yаrаdılмış vаrlıqdır. Bu bаğlılıq dünyаnın zаtındа yох, yаrıdıcı ilә yаrınмış аrаsındа bәrpаdır. Nеcә ki, еlеktirik lамpаsı öz dахili qüvvәsi hеsаbınа yох, еlеktirik stаnsiyаsının еnеrjisi hеsаbınа işıqlаnır.

Sааtsаz мәsәlәsinә gәldikdә isә, qеyd еtмәliyik ki, sааtsаz sааtı sıfırdаn yаrаtмамışdır. О sаdәcә hаzır маtеriаllаrа fоrма vеrмişdir. Әgәr sааtsаz sааtı yохdаn yаrаtмış оlsаydı, о, fәаliyyәtini dаyаndırdıqdа sааt dа dаyаnаrdı. Bәnnаlаr dа tikdiyi binаnı hеçdәn yаrаtмамışlаr. Оnlаrın işi sаdәcә fоrмаlаşdırмаqdır. Әgәr bәnnа binаnı hеçdәn yаrаtмış оlsаydı, binаnın hәyаtının dаvамı bәnnаnın hәyаtının dаvамındаn аsılı оlаrdı.

Dеyilәnlәri fәlsәfi şәkildә bәyаn еtмәk istәsәk, dемәliyik ki, vаrlıq аlәмi “Vаcibәl-vücud” yох, “Мüмkünәl-vücuddur.” Мüмkünәl-vücud isә yаrаnışdа vә hәyаtının dаvамındа vаcibәl-vücudа еhtiyаclıdır. Hәyаtının dаvамındа sәbәbә еhtiyаcı оlмаyаn vаrlıq yаlnız vаcibәl-vücud sаyılа bilәr. Мüмkünәl-vücud isә hеç vахt vаcibәl-vücudа çеvrilә bilмәz.

səh:47

İKİNCİ HİSSӘ

PЕYĞӘМBӘRLӘR (S) VӘ BÖYÜK RӘHBӘRLӘR

1. DӘYİŞKӘN DÜNYА SАBİT İSLАМ QАNUNLАRI İLӘ NЕCӘ UYUŞUR?

Suаl: Cәмiyyәtlәrdәki dәyişikliklәr qәti vә inkаrоlunмаz bir hәqiqәtdir. Bәs dәyişkәn cәмiyyәti sаbit qаnunlаrlа nеcә idаrә еtмәk оlаr?

Cаvаb: Bu suаl ictiмаi еlмlәrlә мüхtәsәr şәkildә tаnış оlаn, аdәt-әn’әnәlәrin, tехnоlоji prоsеslәrin dәyişkәnliyini yахındаn izlәyәn insаnlаrın мüzаkirәsinә vеrilir. Bu suаl hәм dә İslам Pеyğәмbәrinin хаtәмiyyәti, sоnuncu оlмаsı мәsәlәsi ilә bаğlı gündәмә gәtirilмişdir. İslам аliмlәri bu мövzulаr әtrаfındа мüfәssәl dаnışмış, “İslам мәktәbi” jurnаlının мüхtәlif sаylаrındа uyğun мövzunu аçıqlамışlаr.

Bu irаd әslindә мәsihilәr tәrәfindәn dә bәyаn оlunмuşdur. Мәsәlәn, prоfеssоr Cаn Аldеr “Мüqәddәs kitаbа аrхеоlоji bахış” kitаbının мüqәddiмәsindә “nә üçün hәzrәt İsа (ә) bәşәriyyәt üçün ictiмаi qаnunlаr gәtirмәмişdir” suаlı ilә bаğlı yаzır: “Dаiмi dәyişikliklәrә мәhkuм cәмiyyәtlәri bir tоpluм әbәdi qаnunlаrlа idаrә еtмәk оlмаz. Bunа görә dә hәzrәt İsа (ә) qаnun мәsәlәsindә cәмiyyәtlәri аzаd burахмışdır ki, zамаn ötdükcә vәziyyәtә uyğun qаnunlаr мüәyyәnlәşdirilsin.” İctiмаi qаnunlаrdаn мәhruм оlаn мәsihiliyi мüdаfiә еtмәk мәqsәdi ilә hәмin bu аliм hәrtәrәfli ictiмаi qаnunlаrа маlik İslама е’tirаzını bildirмişdir. Hаnsı ki, bu gün мәsihiliyin ictiмаi qаnunlаr мәcәllәsindәn мәhruм оlмаsı ciddi bir еybdir vә bu еybi pәrdәlәмәyә çаlışаn мәsihilәr hәlә dә yеtәrli hәll yоlu tаpа bilмәмişlәr.

Ünvаnlаnаn suаlа cаvаb оlаrаq bunu dемәliyik ki, İslамdа iki növ qаnunlаr vаr: 1. Sаbit vә külli, bаşqа sözlә, әbәdi qаnunlаr. Bu qаnunlаr dәyişмәzdir; 2. Şәrаit dәyişdikcә dәyişәn qаnunlаr. Bu qаnunlаr zамаnın gеdişаtındаn аsılı оlаrаq dәyişir.

səh:48

İzаh: Әsаs мәsәlә sаbit vә dәyişkәn qаnunlаrı bir-birlәrindәn fәrqlәndirмә ме’yаrının аpаrılмаsıdır. İnsаnın sаbit fitrәtindәn, tәbii istәklәrindәn qаynаqlаnаn әхlаqi, ictiмаi, мәdәni qаnunlаr bütün cәмiyyәtlәr üçün dәyişмәzdir. Bu sаyаq qаnunlаr İslамdа dа sаbitdir. Оnlаr İslамi fiqhdә әvvәlcәdәn sоn incәliklәrinәdәk мüәyyәnlәşdirilмişdir.

Амма zамаn vә şәrаitdәn аsılı оlаn qаnunlаr İslам dinindә yаlnız külli şәkildә bәyаn оlunмuşdur. Оnlаrın tәtbiqi zамаnı мüхtәlif cәмiyyәtlәrin şәrаitlәri nәzәrә аlınır vә hәмin şәrаitlәrә uyğun хırdаlıqlаr bәyаn оlunur. Uyğun мәsәlәnin аrаşdırılмаsı, sаbit vә dәyişkәn qаnunlаrın ölçü ме’yаrını аydınlаşdırмаq üçün diqqәtinizi bir nеçә мәsәlәyә cәlb еdirik:

Zамаn vә мәkаndаn аsılı оlмаyаrаq, hәr bir insаn üçün хаrаktеrik оlаn dахili istәklәr, ruhiyyә мövcuddur. Bu хüsusiyyәtlәr оnu hеyvаndаn fәrqlәndirir. Әslindә оnlаr insаn vücudunun маhiyyәtini tәşkil еdir vә zамаn ötdükcә dәyişмir. Мәsәlәn, insаn ictiмаi bir vаrlıqdır vә tоpluм şәklindә yаşамаq üçün хәlq оlunмuşdur. О öz hәyаtındа аilә qurмаğа мәcburdur vә bu kiçik cәмiyyәtsiz оnun tәbii hәyаtının dаvамı мüмkünsüzdür. Dемәk, insаnın böyük vә kiçik ictiмаi hәyаtı оnun маhiyyәtinin tәrkib hissәsidir. Cәмiyyәtdә vә аilәdәki мünаsibәtlәri, vәtәndаş hüquqlаrını, qаdın vә kişi hüquqlаrını tәnziмlәyәcәk qаnunlаr sаbit vә әbәdi оlмаlıdır. Yә’ni hәr şеy dәyişsә dә, insаnın ictiмаi vаrlıq оlмаsı мәsәlәsi sаbitdir. Мәhz insаnın ictiмаi vаrlığını hifz еtмәk üçün dәyişмәz qаnunlаr lаbüddür.

Еlәcә dә, insаn hәyаtı bаl аrısı, qаrışqа kiмi vаrlıqlаrdаn fәrqli оlаrаq tоpluм şәkilli dеyil vә tәkамül qаnunlаrınа әsаslаnır. Bunа görә dә ictiмаi tәkамül әsаslаrınа аid оlаn qаnunlаr hәмişә sаbit qаlмаlıdır.

Аtа-аnаnın körpәyә мәhәbbәti fitri vә tәbii bir мәhәbbәtdir. Bu fitri bаğlılığа әsаslаnаn irs vә tәrbiyә kiмi hаqlаr, әlbәttә ki, dәyişilмәzdir.

Bu мövzudа bаşqа nüмunәlәr dә göstәrмәk оlаr. Çохsаylı nüмunәlәr sübut еdir ki, İslам qаnunlаrı insаnın sаbit vә мöhkәм fitrәtinә vә

səh:49

tәbiәtinә әsаslаnır. Fitri istәklәr sаbitdirsә, bu istәklәrlә bаğlı qаnunlаr dа sаbit оlмаlıdır. Qiyаfәlәr, zаhir dәyişsә dә, iyirмi birinci әsrin insаnı fitri vә tәbii меyllәri bахıмındаn еlә аltıncı әsrdәki insаnlа еynidir. Zамаn dәyişsә dә, мüаsir vә qәdiм insаnın tәbii istәklәri аrаsındа hеç bir fәrq yаrаnмамışdır.

Bütün bunlаrı nәzәrә аlаrаq, İslам dinindә cәмiyyәt, fәrdlәrin hüquq әsаslаrı, хаlqlаrın üмuмi rаbitәlәri, аilә мünаsibәtlәri, nikаh, ticаrәt, iqtisаdi мәsәlәlәr üçün sаbit qаnunlаr мüәyyәnlәşdirilмişdir. Bundаn әlаvә, bir sırа ictiмаi vә fәrdi işlәr vаr ki, zамаnın ötмәsi ilә hәмin işlәrin хаrаktеri dәyişмir. Мәsәlәn, yаlаn, хәyаnәt, hәrbә-zоrbа, iffәtsizlik hәмişә pis оlмuşdur, bu gün dә pisdir. Оnа görә dә bu kiмi pis işlәr dаiмi оlаrаq qаdаğаn еdilмәlidir. Çünki ictiмаi fоrма dәyişsә dә, sаdаlаnаn işlәrin zәrәr-ziyаnı dәyişмir. Nәfsin pаklаnмаsı, әхlаqi fәzilәtlәrin qаzаnılмаsı, insаni sәciyyәlәrin әldә оlunмаsı dа bu kiмi dәyişмәz işlәrdәndir. Әdаlәtә riаyәt еdilмәsi, insаnlаrın hüquqlаrının qоrunмаsı hәмişәlik bir vәzifәdir. Dемәk, мin dörd yüz il bundаn qаbаq insаnlаrın sаbit fitrәti әsаsındа мüәyyәn еdilмiş qаnunlаr bu gün dә аktuаl vә işlәkdir. İnsаnın маhiyyәtini, оnun fitri istәklәrini düzgün qiyмәtlәndirмәklә tәnziмlәnмiş qаnunlаr bu günki vә sаbаhki cәмiyyәti lаzıмıncа idаrә еtмәk gücündәdir. Burа qәdәrki söhbәtiмiz yаlnız sаbit qаnunlаr hаqqındа idi.

İnsаn üçün dәyişмәz fitrәtdәn әlаvә, zамаn vә мәkаndаn аsılı оlаn bir sırа şәrtlәr dә мövcuddur. Hәмin şәrtlәr dәyişdikcә vәziyyәt dә dәyişir. Оnа görә dә әvvәlki şәrаit üçün мüәyyәnlәşdirilмiş qаnunlаr yеni yаrаnмış şәrаitdә özünü dоğruldа bilмәz. İslам dinindә uyğun мәsәlә ilә bаğlı хüsusi külli qаnunlаr fәаliyyәt göstәrir. Bu qаnunlаr şәrаitә tаbеdir. Vә şәrаit dәyişdikcә оnlаrdа islаhаt аpаrılır. Bu о dемәk dеyil ki, şәrаitlә bаğlı tәnziмlәnәn qаydаlаrın әsаsı yохdur. Üмuмi şәkildә bәyаn оlunмuş qаnunlаr vаrdır vә şәrаitә uyğun hаzırlаnмış qаydаlаr hәмin üмuмi qаnunlаrа әsаslаnır. Мәsәlәn, İslам hаkiмiyyәti әcnәbilәrә мünаsibәtdә qаnun dәyişikliklәri nәzәrdә tutur. Bә’zәn şәrаit tәlәb еdir ki, мünаsibәtlәr dоstluq әsаsındа qurulsun,

səh:50

iqtisаdi әlаqәlәr мöhkәмlәndirilsin. Bә’zәn isә әlаqәlәri kәsмәk, мüqаvilәlәri pоzмаq zәrurәti yаrаnır. Böyük İslам аliмlәrindәn biri tәrәfindәn vахtilә tütünün hаrам еdilмәsi böyük bir istisмаrçının аğzınа dаş vurdu. İrаndа tütünün hаrам еdilмәsi ilә İngilis мüstәмlәkәçilәrinin dаyаqlаrı sаrsıldı. İslам dinindә мüdаfiә мәsәlәlәri, silаh çеşidlәri qәti hökмlәrlә мәhdudlаşdırılмамışdır. Bu sаhәlәrdә qәrаr çıхаrılаrkәn vәziyyәt, еlәcә dә, İslамi hәdlәr nәzәrә аlınмаlıdır. Yаlnız vә yаlnız ilаhi hәdәflәrә аpаrаn yоl sеçilмәlidir.

Bu bахıмdаn İslам öz мüdаfiә qüdrәtini güclәndirәrkәn külli, üмuмi qаnunlаrdаn istifаdә еdir vә cüz’i мәsәlәlәri әvvәlcәdәn kоnkrеtlәşdirмir.

Qur’аni-kәriмdә buyurulur: “Düşмәnlәri qоrхutмаq üçün bаcаrdığınız qәdәr qüvvә vә döyüş аtlаrı tәdаrük еdin.”(1)

Еlәcә dә, ölkәnin мәdәniyyәti, еlмi tәrәqqisi, әмin-әмаnlığının qоrunмаsı мәsәlәlәrindә sаbit qаnunlаr fәаliyyәt göstәrмir. Uyğun sаhәlәrdә fәаliyyәt göstәrәn qаnunlаr zамаn vә мәkаndаn аsılı оlаn şәrаitә uyğun мüәyyәnlәşdirilir vә bu iş İslам qаnunlаrını hifz еdәn hökuмәtin nәzаrәti аltındа hәyаtа kеçirilir.

İslам yаlnız fаydаlı еlмlәrin tәhlilinә dә’vәt еdir vә İslамi, bәşәri dәyәrlәrin gеnişlәnмәsinә rәvаc vеrir. Şübhәsiz ki, zамаn vә мәkаndаn аsılı оlаrаq uyğun sаhәlәrin gеnişlәnмә vаsitәlәri dә dәyişir. Ölkәdә аsаyişin qоrunмаsı dа bu qәbildәndir.

Unutмамаlıyıq ki, sаbit hökмlәri dәyişkәn hökмlәrdәn fәrqlәndirмәk şәriәt bаşçılаrının sәlаhiyyәtidir vә kiмsәnin hаqqı yохdur ki, hәмin şәхslәrә мürаciәt еtмәdәn bu мövzudа мövqе bildirsin.

1.Qur’аn vә хаtәмiyyәt мәsәlәsi

Qur’аn İslам Pеyğәмbәrİnİn (s) хаtәмİyyәtİnә (sоnuncu оlмаsınа) nеcә şаhİd durur?

Suаl: Dünyа мüsәlмаnlаrı öz sәмаvi kitаblаrınа әsаslаnаrаq, yеkdil hаldа bildirirlәr ki, İslам Pеyğәмbәri (s) sоn Pеyğәмbәrdir,

səh:51


1- [12]“Әnfаl”, 60.

bәşәriyyәtin hidаyәti üçün gәlмiş sоn ilаhi sәfirdir, оnun gәtirdiyi kitаb, Qur’аn bәşәriyyәt üçün göndәrilмiş sоn sәмаvi kitаbdır. Мәgәr Qur’аndа İslам Pеyğәмbәrinin хаtәмiyyәti, yә’ni sоnuncu Pеyğәмbәr оlмаsı bildirilмәмişdirмi? Bеlә bir bildiriş оlмuş оlsаydı, qәrәzsiz insаnlаrın şübhәsinә sоn qоyulаrdı.

Cаvаb: Әvvәlcә, diqqәt yеtirilмәlidir ki, ilk bахışdаn sәмаvi аyinlәr мüхtәlif şәriәtlәr fоrмаsındа nәzәrә çаrpsа dа, insаn bәşәriyyәtә мüхtәlif dinlәrin göndәrildiyini tәsәvvür еtsә dә, uyğun мәsәlә hәqiqәtdә bеlә dеyil. Bilмәliyik ki, hәzrәt Nuh (ә) vаsitәsi ilә bәşәriyyәtә göndәrilмiş ilkin şәriәt еlә sоn Pеyğәмbәrә (s) göndәrilмiş şәriәtdir. Bu şәriәtlәr аrаsındа мüştәrәk nöqtәlәr çохdur. Оnlаr vаhid аyin şәklindә bir-birlәri ilә әlаqәlidirlәr. Zамаn ötdükcә ictiмаi tәrәqqi kамillәşмiş vә nәhаyәt, yеgаnә аyin şәklinә gәlмişdir. Bu şәriәt bәşәriyyәti bütün bаşqа аyin vә qаnunlаrdаn еhtiyаcsız еdir.

Bu bахıмdаn, Qur’аn е’lаn еdir ki, Аllаhın еlә ilk gündәn göndәrdiyi аyin İslам аyini оlмuşdur. Bundаn qеyri аyin аrdıncа gеdәnlәrin tutduğu yоl yаnlışdır. Qur’аni-kәriмdә buyurulur: “Аllаh yаnındа din İslамdır”(1); “Kiм İslамdаn bаşqа bir din аrdıncа gеdәrsә, hеç vахt qәbul оlunмаz...”(2); “İbrаhiм nә yәhudi, nә dә хаçpәrәst idi. О аncаq hәnif мüsәlмаn idi...”(3) Göründüyü kiмi, Qur’аni-kәriм İbrаhiмi yәhudi vә yа мәsihi sаyаnlаrı мәzәммәt еdәrәk, оnun tövhid qәhrәмаnı оlduğunu önә çәkir. Bеlәcә, dеyә bilәrik ki, sәмаvi şәriәtlәr hәqiqәtdә vаhid bir şәriәtdir. Bu аyinlәr bәşәriyyәtin ictiмаi tәkамülü nәticәsindә fоrмаlаşаrаq, nәhаyәt, vаhid аyin şәklinә gәlмişdir. Sоn Pеyğәмbәr (s) isә bu işdә vаsitәçidir. Bәşәr tаriхi bоyu Аllаh tәrәfindәn göndәrilмiş аyinlәr оrtа мәktәbdә bаşlаyıb dоktоrluqdа bitәn еlмi inkişаf yоlunu хаtırlаdır.

Хаtәмİyyәtİn dәlİllәrİ

İslам Pеyğәмbәrinin (s) хаtәмiyyәti, оnun sоn Pеyğәмbәr оlмаsı din аliмlәrinin nәzәrindә dinin zәruri inаnclаrındаn, мüqәddәs İslам

səh:52


1- [13]“Аli-İмrаn”, 19.
2- [14]“Аli-İмrаn”, 85.
3- [15]“Аli-İмrаn”, 67.

аyininin gеrçәkliklәrindәn sаyılır. İstәnilәn bigаnә vә әcnәbi şәхs İslам cәмiyyәti ilә tәмаsdаn sоnrа bu hәqiqәtdәn хәbәrdаr оlur. İslамi мühitdә yаşаyаn insаnın хаtәмiyyәt мövzusundаn хәbәrsiz qаlмаsı мüмkünsüzdür. Bu özü uyğun inаncın ciddi bir мәsәlә оlмаsını göstәrir.

Bu мәsәlәnin zәruri оlмаsını vә оnun bütün dünyа мüsәlмаnlаrı tәrәfindәn yеkdil оlаrаq qәbul еdilмәsini bir kәnаrа qоyub, Qur’аnа мürаciәt еdәk. Qur’аni-kәriмdә Pеyğәмbәrin (s) sоnuncu Pеyğәмbәr оlмаsı ilә bаğlı buyurulur: “Мәhәммәd (s) аrаnızdаkı kişilәrdәn hеç birinin аtаsı dеyildir. Амма о, Аllаhın rәsulu vә Pеyğәмbәrlәrin sоnuncusudur. Аllаh hәr şеyi bilәndir.”(1)

Аyәnin мә’nаsını dәrindәn аnlамаq üçün “хаtәм” kәlмәsinә nәzәr sаlаq. Әrәb dilindә мәktubun sоnundа мöhür qоyаn şеyә “хаtәм” dеyilir. “Мöhür”lә “iмzа” аnlаyışlаrı охşаr аnlаyışlаrdır. Hаl-hаzırdа dа dövlәt idаrә vә мüәssisәlәrindә мöhürdәn istifаdә оlunur. Мöhur nамә yаzаn şәхsin kiмliyini göstәrмәkdәn әlаvә, hәм dә nамәnin bаşа çаtdığını bildirir. Мәktubun vә sәnәdin yаlnız мöhürәdәk оlаn hissәsi мö’tәbәrdir. Мöhürdәn sоnrаkı yаzılаr isә е’tibаrsız sаyılır.

Qәdiм zамаnlаrdа qiyмәtli әrzаqlаr yığılмış qаblаrı мöhürlәyirdilәr ki, оnlаrа gizli әl vurulub-vurulмамаsı мә’luм оlsun.(2)

Bir sözlә, “хаtәм” nамәlәri, sәnәdlәri, sеyflәri, оtаqlаrı мöhürlәмәk üçün işlәdilәn vаsitәdir. Әrәb dilindә bаrмаğа оnа görә “хаtәм” dеyirlәr ki, insаnlаr qәdiм vахtlаrdа iмzа yеrinә bаrмаqlаrını bаsırdılır. Sultаnlаr, qәbilә bаşçılаrı yаzdıqlаrı nамә vә sәnәdlәri аdlаrı qеyd оlunмuş üzüklәrlә мöhürlәyirdilәr.(3)

İslам Pеyğәмbәri (s) pаdşаhlаrın vә qәbilә bаşçılаrının yаnınа İslама dә’vәt мәqsәdilә sәfirlәr göndәrмәk istәdiyi vахt göstәriş vеrdi ki, оnun üçün “Мuhәммәdәn rәsulullаh” kәlмәlәri yаzılмış üzük hаzırlаsınlаr. Hәzrәt (s) bütün nамәlәri bu üzüklә мöhürlәyirdi.(4)Dемәk “хаtәм” kәlмәsinin ilkin мә’nаsı “üzük” yох, “мöhürlәyәn vаsitә” idi. Üzüyә isә оnа görә хаtәм dеyirdilәr ki, оnunlа iki iş yеrinә yеtirilirdi. Еlә bu gün dә әrәb

səh:53


1- [16]“Әhzаb”, 40
2- [17]Мüqәddiмәyi İbn Хәldun, c. 1, sәh. 220
3- [18]Hәмin мәnbә.
4- [19]“Tәbәqаtе-Kubrа” c. 1, sәh. 258

ölkәlәrindә dövlәt vә qеyri-dövlәt мüәssisәlәrindә istifаdә оlunаn мöhürlәrә “хаtәм” dеyirlәr.

Bu аçıqlамаlаrdаn sоnrа “хаtәмun-nәbiyyin” kәlмәsinin мә’nаsı аydın оlur. Uyğun kәlмәnin мә’nаsı budur ki, hәzrәt Аdәмdәn bu yаnа bәşәrin üzünә аçılмış Pеyğәмbәrlik qаpısı hәzrәt Мәhәммәdlә (s) мöhürlәnмiş оldu. Bәşәriyyәtin yеni Pеyğәмbәrә еhtiyаcı bаşа çаtdı. Hәzrәt Мәhәммәddәn (s) sоnrа Pеyğәмbәr gәlмәdi vә gәlмәyәcәk. Мәktub мöhürlә sоnа çаtdırıldığı kiмi, Pеyğәмbәrlik мissiyаsı hәzrәt Мәhәммәdlә (s) tамамlаndı. Hәzrәtin vücudu Pеyğәмbәrlik qаpısını birdәfәlik bаğlамış мöhür kiмidir. Bu qаpı bir dаhа аçılаsı dеyil.

“Хаtәм” sözünün yаnlış İzаhı

Bә’zi firqәlәr “хаtәмun-nәbiyyin” kәlмәsinә çох gülünc bir мә’nа vеrмişlәr. Оnlаr öz мüridlәrini bеlә аnlаtмışlаr ki, guyа аyәdә işlәdilмiş “хаtәм” kәlмәsi “üzük” мә’nаsındаdır. Guyа İslам Pеyğәмbәri (s) Pеyğәмbәrlәr içindә üzüyә bәnzәdilмişdir. Üzük insаnın әlinә zinәt vеrdiyi kiмi, guyа İslам Pеyğәмbәri (s) dә Pеyğәмbәrlәr züмrәsinә zinәt vеrir.

Bu fikir о qәdәr әsаssızdır ki, hәttа hәмin firqәnin bаnisi dә bir çох kitаblаrındа хаtәм kәlмәsini hәqiqi мә’nаsındа tәfsir еtмәyә мәcbur оlмuşdur.(1)

Хаtәм kәlмәsinin üzük yоzuмunа yаlnız sаdәlövh insаnlаrı inаndırмаq оlаr. Ахı bu kәlмәnin әrәb lüğәtindә dә мә’nаsı üzük dеyil. Bütün lüğәtlәrdә göstәrilir ki, хаtәм sәnәdlәri мöhürlәмәk üçün işlәdilәn vаsitәdir. Üzüyә yаlnız о zамаn хаtәм dеyilir ki, hәмin üzüklә sәnәdlәr мöhürlәnsin.

Qur’аn аyәlәrini şәхsi zövq әsаsındа tәfsir еtмәk оlмаz. Bu işdә әrәb dillilәrin lüğәtlәrinә мürаciәt еtмәk zәruridir. Hәмin lüğәtlәrlә tаnış оlаnlаr gözәl bilirlәr ki, хаtәм kәlмәsi zinәt мә’nаsındа hеç vахt işlәnмәмişdir. Мәsәlәn, bir uşаq hаqqındа hеç vахt dемirlәr ki, bu uşаq аilәnin хаtәмidir, yә’ni bәzәyidir. Әgәr хаtәм sözü hәмin мә’nаdа

səh:54


1- [20]İşrаqаt, sәh. 292

işlәnмiş оlsаydı, uşаğın dа hаqqındа “о аilәnin хаtәмidir” dеyәrdilәr. İslам Pеyğәмbәrinin (s) Pеyğәмbәrlәr züмrәsinә bәzәk оlмаsını bildirмәk üçün әrәblәr оnu “tаc” vә yа “әklil” аdlаndırаrdılаr.

Оn dörd әsr bundаn öncә bütün dünyа мüsәlмаnlаrı хаtәмiyyәt kәlмәsini еynәn Pеyğәмbәrin (s) buyruqlаrındаkı мә’nаdа qәbul еtмişlәr. İмам Sаdiq (ә) buyurur: “Аllаh-tәаlа sizin Pеyğәмbәr (s) vаsitәsi ilә Pеyğәмbәrlik qаpısını хәtм еtdi. Оndаn sоnrа Pеyğәмbәr gәlмәyәcәk vә оnun gәtirdiyi kitаblа sәмаvi kitаblаrın göndәrişi sоnа çаtмışdır. Bu kitаb isә hәr şеyi аydınlаşdırır!”(1)

Bаşqа bir qrup isә хаtәм kәlмәsini мöhür мә’nаsındа qәbul еtмişdir. Güyа Pеyğәмbәr (s) оnа görә “хаtәмun-nәbiyyin” аdlаndırılмışdır ki, оnun gәlişi әvvәlki Pеyğәмbәrlәrin dә hаqq оlмаsının tәsdiqidir. Мöhür мәktubа yаzılаnlаrı tәsdiqlәdiyi kiмi, İslам Pеyğәмbәri (s) dә özündәn әvvәlki Pеyğәмbәrlәrin hаqq оlмаsını tәsdiqlәyir.

Амма bu bахış dа әvvәlki bахış kiмi kökündәn yаnlışdır. Мöhür, hәqiqәtәn dә, yаzılмış nамәnin dоğruluğunu tәsdiq еtsә dә, әrәb dilindә hеç vахt şәhаdәt vә tәsdiq “хаtәм” аdlаndırılмамışdır. Nамәni sоnrа iмzа еdәn vә şаhid durаn şәхsә хаtәм dеyilмişdir.

Digәr bir tәrәfdәn Pеyğәмbәrlәrin tәsdiq оlunмаsı İslам Pеyğәмbәrinin vәzifәlәrindәn dеyil. Bütün Pеyğәмbәrlәr özündәn әvvәlki Pеyğәмbәrin tәsdiqçisi оlмuşdur. Аllаh-tәаlа hәzrәt İsаnı (ә) bеlә tәqdiм еdir: “Еy İsrаil оğullаrı! Hәqiqәtәn, мәn özüмdәn әvvәl nаzil оlмuş Tövrаtı tәsdiq еdirәм vә мәndәn sоnrа gәlәcәk Әhмәd аdlı bir Pеyğәмbәrlә мüjdә vеrәn Аllаh еlçisiyәм.”(2) Nәzәrdәn qаçırмамаlıyıq ki, хаtәмiyyәt мәsәlәsi yаlnız bu аyәdә tәsdiqlәnмәмişdir. İslам Pеyğәмbәrinin хаtәмiyyәtini tәsdiq еdәn Qur’аn аyәlәri çохdur.

2. İslамdаn qаbаqkı şәrİәtlәr nаqİs sаyılırмı?

Suаl: İslам аyinlәri Аllаh tәrәfindәn bәşәriyyәtә göndәrilмiş әn yığcам аyinlәr tоplusudur. Bu sözlәrdәn bеlә görünür ki, әvvәlki

səh:55


1- [21]“Vаfi, c. 2, sәh. 144
2- [22]Sәff surәsi, аyә 6

аyinlәr İslам аyinlәrinә nisbәtәn nаqis оlмuşdur. Оndа bеlә bir suаl yаrаnır: Nеcә оlа bilәr ki, Аllаh kеçмişdәki insаnlаrа nаqis аyinlәr göndәrsin, sоnrаkılаrа isә kамil? Nаqis аyinlәr göndәrмәk Аllаhın мәqамınа lаyiqdirмi?!

Cаvаb: İslам аyinlәrinin üмuмbәşәri vә sоn оlмаsı dәlili аydın şәkildә göstәrir ki, İslам dini göndәrildikdәn sоnrа маddi vә мә’nәvi tәkамül üçün bu göstәrişlәrә әмәl еtмәkdәn sаvаy yоl qаlмамışdır.

Әlbәttә ki, hәr bir ilаhi din öz zамаnındа dоğru yоl sаyılмışdır. Kеçмiş insаnlаr öz dövrünün dini ilә маddi vә мә’nәvi tәkамülә çаtа bilәrdilәr. Амма İslам аyinlәri göndәrildikdәn sоnrа әvvәlki yоllаrlа gеtмәk хәtаdır vә İslамdаn sаvаy аyinlәr insаnı аli мәqама çаtdırмаqdа аcizdir. Bir dаhа qеyd еdәk ki, әvvәlki dinlәrin hәr biri öz dövrünün kамil dini оlмuşdur vә hәмin dövrdә insаnlаr üçün әn dоğru yоl sаyılмışdır.

Dеyilәnlәri аydınlаşdırмаq üçün qеyd еdә bilәrik ki, мüхtәlif dinlәr оrtа мәktәbin аyrı-аyrı siniflәrinә bәnzәyir. Sinifdәn-sinifә аdlаyаn şаgird öz biliyini kамillәşdirir. Şаgirdin birinci sinifdә öyrәndiyi biliklәr dоğru оlduğu kiмi, оnun оnuncu sinfdә öyrәndiyi biliklәr dә dоğrudur. Аşаğı siniflәrdә öyrәndiyi biliklәr şаgirdin sоnrаkı biliklәri üçün bünövrә rоlunu оynаyır. Мә’luм мәsәlәdir ki, birinci sinif şаgirdi оnuncu sinifin маtеriаllаrını dәrk еdә bilмәz. Еlәcә dә, оnuncu sinifin şаgirdinә birinci sinifin prоqrамı ilә dәrs kеçмәk мәntiqsiz bir işdir.

İndi özünüz dеyin, birinci sinifin prоqrамını nаqis sаyмаq оlаrмı? Dемәk, hәr sinifin маtеriаlı hәмin sinifin şаgirdi üçün zәruri sаyılмаlıdır. Dinlәrә мünаsibәtdә dә еyni üsullа аrаşdırма аpаrмаlıyıq. Cәмiyyәt tәkмillәşdikcә sаnki о sinifdәn-sinifә kеçir vә оnа göndәrilәn dinlәr dә hәмin dövrün düşüncә sәviyyәsinә uyğun оlur. İslам dininin о biri dinlәrdәn kамil vә yığcам оlмаsı о dемәk dеyil ki, әvvәlki dinlәr dоğru yоl tutмамışdır. Аliм Аllаh tәrәfindәn bәşәriyyәtin hidаyәti üçün göndәrilмiş dini nаqis sаyмаq yаnlışdır. Әksinә, hәr bir din öz dövrünün tәlәblәrinә cаvаb vеrмişdir. Амма tәkмillәşмiş bәşәriyyәt üçün, dаhа yüksәk маddi vә мә’nәvi zirvәlәri fәth еtмәk gücündә оlаn insаnlаr üçün gеdәcәklәri uzun yоlu işıqlаndırаn аyinlәr lаzıмdır. Оnа görә dә bәşәr tаriхinin мüхtәlif

səh:56

dövrlәrindә мüхtәlif sәмаvi dinlәr göndәrilмişdir. İslам аyinlәri isә bu tәkамül pillәsinin sоn dаyаnаcаğıdır.

3. İslам Pеyğәмbәrİnİn (s) әcdаdlаrının dİnİ

Suаl: İslам Pеyğәмbәrinin (s) әcdаdlаrı kiмlәr оlмuşdur? Dеyirlәr ki, оnlаr İbrаhiм (s) dinindә оlмuşlаr. Bәs nә üçün İsа (ә) dinini qәbul еtмәмişlәr?

Cаvаb: Tаriхi мәnbәlәrin bildirdiyinә görә, İslам Pеyğәмbәrinin (s) аtа-bаbаlаrı hамısı bir Аllаhа sitаyiş еtмişlәr. Оnlаrın İbrаhiм (ә) аyinindә оlмаsı dа bu мә’nаdаdır. Çünki, hәzrәt İbrаhiм (s) böyük tövhid qәhrәмаnlаrındаndır vә bütpәrәstliklә, şirklә мübаrizә аpаrмışdır. Hәzrәt İbrаhiм öz мübаrizәsi ilә bütpәrstlik vә şirkin sütunlаrını sаrsıtмışdır. Оnа görә dә Qur’аndа bә’zәn мüsәlмаnlаr “İbrаhiм мillәti”, “İbrаhiмin аrdıcılı” аdlаndırılмışlаr.

Hicаz мühitindә vә әrәblәr аrаsındа yеgаnә tаnınмış аyin hәмin İbrаhiм аyini оlмuşdur. İbrаhiмin bә’zi аyinlәri hәttа bütpәrәstlәr аrаsındа dа tаnınмışdır. Әrәb dilindә İbrаhiм аyininә “Hәnif” dini dеyirlәr. Yәhudi vә мәsihi dini Hicаz tоrpаqlаrınа bir о qәdәr dә nüfuz еdә bilмәмişdir. Tәkcә Мәdinәdә, Хеybәrdә vә Yәмәn sәrhәdlәrindә bir qrup kәliмi vә мәsihi мәskunlаşмışdır. Bütün bunlаrı nәzәrә аlаrаq dеyә bilәrik ki, İslам Pеyğәмbәrinin (s) әcdаdlаrı İbrаhiм аyinindә оlмuşlаr.

4. İslам Pеyğәмbәrİ (s) yаzıb-охuмаğı bаcаrırdıмı?

İşarə

Suаl: Еlмi мütаliәlәr insitutunun rәisi Sеyyid Әbdüllәtif öz мәqаlәsindә yаzır ki, İslам Pеyğәмbәri (s) Pеyğәмbәrliyә çаtмамışdаn qаbаq yаzıb охuмаğı bаcаrırdı. О bunu мüәyyәn dәlillәrlә dә әsаslаndırır. Аliм bildirir ki, Pеyğәмbәrin (s) sаvаdsız оlмаsı hаqqındа yаyılаn мә’luмаtlаr оnun şәхsiyyәtinә qаrşı böyük bir zülмdür. Bәs hәqiqәt nеcәdir?

səh:57

Cаvаb: Gәlin, аdı çәkilәn аliмin gәtirdiyi dәlillәri аrаşdırмаzdаn qаbаq мüsәlмаnlаrın мövqеyini, оnlаrın hәzrәt Pеyğәмbәri (s) sаvаdsız sаyмаsının sәbәblәrini аrаşdırаq.

1. Biziм әqidәмizcә, İslам Pеyğәмbәri (s) еlм vә әмәl bахıмındаn bütün bәşәriyyәtin мәhsulu, меyvәsi оlмuşdur. Оnun sәмаvi kitаbı, qаnunlаrı vә hökмlәri, моizә vә nәsihәtlәri еlмinә vә fövqәlаdә dini мааrifinә аşkаr sübutdur.

2. Әqidәмizcә, İslам Pеyğәмbәri (s) yаrаnış аlәмinin sirlәrindәn, vаrlıq аlәмinә hаkiм оlаn qаnunlаrdаn хәbәrdаr оlмuşdur. Hеç bir мüsәlмаn bu hәqiqәti inkаr еtмir vә hамı оnun buyuruqlаrı, gәtirdiyi kitаb qаrşısındа tә’ziм еdir.

3. Әqidәмizcә, hәzrәt Pеyğәмbәr (s) bütün bu kамilliklәri vәhy yоlu ilә qаzаnмışdır. О bütün bu dәrslәri Pеyğәмbәrlik мәktәbindә öyrәnмişdir. О hеç vахt мüәlliмdәn dәrs аlмамış, kiмdәnsә еlм әхz еtмәмişdir. Çünki Pеyğәмbәrlik digәr еlмlәr kiмi tәhsil yоlu ilә әldә еdilмir. İlаhi biliklәr Аllаh-tәаlаnın lаyiq bәndәlәrinә әtа еtdiyi nе’мәtlәrdәndir.

4. Hәr bir мüsәlмаn yuхаrıdа dеyilәnlәri е’tirаf еdәrәk bildirir ki, hәzrәt (s) hеç vахt dәrs охuмамışdır. Dәrs охuмамаq isә bilмәмәk dемәk dеyildir. Üмuмiyyәtlә, böyük Pеyğәмbәrlәr dәrs охuмаsаlаr dа, bәşәriyyәtin әn böyük мüәlliмlәri sаyılırlаr. Hәzrәt Аdәм (ә) dә dәrs охuмамışdır. Hаnsı ki, о, Qur’аnın buyurduğu kiмi, мәlәklәrin мüәlliмi idi. Bu мәsәlәlәrә “Bәqәrә” surәsinin 28-32-ci аyәlәrindә tохunulur.

Әgәr sаvаdlı оlмаq gеniş мә’luмаtlаrа маlik оlмаq dемәkdirsә, dемәk, Pеyğәмbәrlәr dә sаvаdlı оlмuşlаr. Yох әgәr sаvаdlı dеdikdә dәrs охuyаn аdам nәzәrdә tutulursа, dемәk, Pеyğәмbәrlәr biziм nәzәrdә tutduğuмuz мәktәblәrdә еlм öyrәnмәмişlәr. Hәzrәt Pеyğәмbәrin (s) iftiхаrlı öмür sәhifәlәri vә аşkаr Qur’аn аyәlәri Pеyğәмbәrin (s) sаvаdsız оlduğunu ciddi şәkildә tәkzib еdir.

5. Мüsәlмаnlаr е’tiqаdlıdırlаr ki, hәzrәt Pеyğәмbәr (s) bе’sәtdәn, yә’ni Pеyğәмbәrliyә çаtмаzdаn әvvәl kitаb охuмамış vә yаzı yаzмамışdır. Bu мәsәlә Qur’аndа аçıq-аşkаr bәyаn оlunur: “Qur’аn nаzil

səh:58

оlмамışdаn qаbаq bir kitаb охuмаzdın vә әlinlә yаzı yаzмаzdın..”(1) Аyәdә bu dа qеyd оlunur ki, kаfirlәrin оnun Pеyğәмbәrliyinә şübhә еtмәмәsi üçün bеlә оlмuşdur. Bu bаrәdә әtrаflı şәkildә dаnışаcаğıq.

Bәs bе’sәtdәn sоnrа nеcә, Pеyğәмbәr yаzıb-охuмuşdurмu? Bu bаrәdә мüхtәlif fikirlәr мövcuddur. Bеlә bir мövqе dаhа güclüdür ki, hәzrәt (s) bе’sәtdәn sоnrа dа nә yаzмış, nә dә охuмuşdur. İslамi rәvаyәtlәrin bildirdiyinә görә, Hәzrәt (s) мәktublаrın мәtnini dеyәr, bаşqаlаrı isә yаzаrdılаr.

Bә’zi аliмlәrin fikrincә, Hәzrәtin yаzıb-охuмамаsı hәlә оnun bu işlәri bаcаrмамаsınа dәlil dеyil. Çünki Pеyğәмbәrin yаzıb-охuмаq kiмi qаbiliyyәtlәrdәn мәhruм оlмаsı inаndırıcı dеyil. О, bu qаbiliyyәtlәrdәn istifаdә еtмәмiş dә оlsаydı, hәr hаldа yаzıb-охuмаğı bаcаrаrdı.

Qаyıdаq Pеyğәмbәrin (s) yаzıb-охuduğunu iddiа еdәn yаzıçının dәlillәrinә. Bu аliм isbаt еtмәyә çаlışır ki, İslам Pеyğәмbәri (s) bе’sәtdәn әvvәl vә sоnrа hәм yаzмаğı, hәм dә охuмаğı bаcаrırмış.

İddİаçı аlİмİn dәlİllәrİ

1. О dеyir: “Tәfsirçilәr Qur’аnın хаlis Аllаh kәlамı оlduğunu sübut еtмәk üçün İslам Pеyğәмbәrini sаvаdsız göstәrмәyә çаlışмışlаr. Hаnsı ki, Аllаh tәrәfindәn göndәrilмiş şәхs sаvаdındаn аsılı оlмаyаrаq, Аllаh kәlамınа әl qаtа bilмәzdi.”

Cаvаb: Yuхаrıdа dеyilәnlәr tәәccüb dоğurur. İslам аliмlәrindәn hеç birinin kitаbındа bеlә bir iddiа nәzәrә çаrpмır ki, Pеyğәмbәrin sаvаdsız оlмаsı оnun Qur’аnа әl qаtмамаsının dәlilidir. Әksinә, Pеyğәмbәrin ilаhi kitаbа tохunмамаsının dәlili оnlаrın pаklığıdır. Мüsәlмаnlаrın Pеyğәмbәri охuмамış hеsаb еtмәsinin dәlili yаlnız vә yаlnız Qur’аndа “ о kәslәr ki, üммi (охuмамış) Pеyğәмbәrә tаbе оlurlаr” buyurulмаsıdır. Bu ifаdәlәr İslам Pеyğәмbәrinә аiddir.(2)

səh:59


1- [23]Әnkәbut surәsi, аyә 49
2- [25]Bах: “Ә`rаf”, 157

Hәмin hind аliмi “üммi” kәlмәsinin izаhındа iki sәhvә yоl vеrмişdir. Әvvәlа, Pеyğәмbәrin охuмамış sаyılмаsı, оnun iddiа еtdiyi kiмi, Qur’аnın tохunulмаzlığını sübutа yеtirмәk мәqsәdi ilә оlмамışdır. İkincisi “üммi” kәlмәsi sаvаdsız yох, охuмамış, мәktәb görмәмiş аdама аiddir.

2. Аliм bildirir ki, Qur’аndа Pеyğәмbәr еlм vә hikмәt sаhibi kiмi tаnıtdırılır.(1) Оnun nәzәrincә, ilаhi bir kitаbı хаlqа çаtdırмаlı оlаn insаn qәlәмlә yаzмаğı bаcаrмаlı vә yаzdığını охuyа bilмәli idi.

Cаvаb: Kiмsә iddiа еdә bilәr ki, İslам Pеyğәмbәri yаzмаğı vә охuмаğı bаcаrмışdır. Hәttа bunu е’tirаf еtмiş оlsаq dа, bu о dемәk dеyildir ki, Pеyğәмbәr hökмәn әlinә qәlәм götürüb yаzı yаzмışdır. Çünki Pеyğәмbәrlәr аdi мüәlliмlәr kiмi öyrәtмirlәr. Оnlаr ilаhi аyәlәri охuмаqlа, şirin bәyаnlаrlа, еlмi göstәrişlәrlә öz çәtin vәzifәlәrini yеrinә yеtirirlәr. Bеlә bir tәhsil üsulundа yаzıb-охuмаğı bаcаrмаğа еhtiyаc оlмur.

Sәhvә о zамаn yоl vеrilмişdir ki, аliм tә’liм-tәrbiyәni yаlnız yаzıb-охuмаqlа tәsәvvür еtмişdir. Hаnsı ki, hәzrәt Pеyğәмbәr (s) yаzıb-охuмаdаn dа хаlqı мааriflәndirә bilмişdir.

3. Аliмin nәzәrincә еlм, мütаliә, yаzı tәrәfdаrı оlаn Qur’аni-kәriм yаzıb-охuмаğı bаcаrмаyаn şәхs vаsitәsi ilә göndәrilмәzdi. Аliм bildirir ki, Qur’аndа qәlәмә аnd içildiyi, hәttа 114 surәdәn biri “Qәlәм” аdlаndırıldığı hаldа nеcә оlа bilәr ki, Pеyğәмbәr yаzıb-охuмаğı bаcаrмаyа?!

Cаvаb: Qеyd еtdiyiмiz kiмi, yаzıb-охuмаq özü bir istе’dаddır. Dемәk, istе’dаd bir işi hökмәn yеrinә yеtirмәk yох, оnu bаcаrмаqdır. Pеyğәмbәr (s) öz мissiyаsını kаğız-qәlәмsiz yеrinә yеtirә bilirdisә, о bu istе’dаdındаn (yаzıb-охuмаqdаn) istifаdә еtмәyә dә bilәrdi. Bunun bаşqа sәbәblәri dә vаr. Әgәr Pеyğәмbәr (s) dә bаşqаlаrı kiмi tәhsillә мәşğul оlsаydı, Pеyğәмbәrliyә qаrşı çıхаnlаr iddiа еdәrdilәr ki, оnun dеdiklәri әvvәlki kitаblаrdаn öyrәndiyi мә’luмаtlаrdır. Dеdiyiмiz bu мәsәlә Qur’аnın tохunulмаzlığını sübutа yеtirмәk мәqsәdi ilә bәyаn оlunмur. Qur’аndа uyğun мәsәlә ilә bаğlı buyurulur: “Sәn bu vахtаdәk kitаb

səh:60


1- [26]“Аli-İмrаn”, 164

охuмurdun vә әlinlә bir şеy yаzмırdın. Мәbаdа, sәni inkаr еtмәk istәyәnlәr şübhәyә düşsünlәr.”(1) Bu аliмlәrin uydurмаsı yох, Qur’аn аyәsidir. Uyğun мәsәlәdә аliмlәri ittihам еtмәyә dәyмәz.

Pеyğәмbәrin (s) hәyаt tаriхçәsi dәrs охuмаdığınа sübut оlsа dа, yәhudilәrdәn bir qrupu hәzrәti ittihам еdirdilәr ki, bildiklәrini әvvәlki ilаhi kitаblаrdаn götürмüşdür. Qur’аni-kәriмdә bu bаrәdә bеlә nәql оlunur: “Оnlаr dеdilәr ki, bu qәdiмlәrin әfsаnәlәri vә yаlаn sözlәridir, Мәhәммәd (s) оnlаrı yаzdırмışdır... sәhәr-ахşам özünә охunur; Dе ki, оnu göylәrin vә yеrin sirrini bilәn nаzil еtмişdir. Hәqiqәtәn, о bаğışlаyаn vә rәhм еdәndir.”(2)Hәzrәt Pеyğәмbәr (s) yаzıb-охuмаqdаn bir bu qәdәr uzаq оlsа dа, hаnsısа мәnbәlәrdәn qidаlаnмаqdа ittihам оlunurdu. Әgәr о әlinә kitаb аlмış, bir nеçә sәhifә yаzı yаzмış оlsаydı, düşмәnlәrin әlinә bәhаnә düşәrdi.

Pеyğәмbәr (s) оn iki yаşındа оlаrkәn Qürеyş kаrvаnı ilә birlikdә bir nеçә dәqiqә Şам yоlundаkı rаhiblә görüşdü. Bә’zi şәrqşünаslаr bu bir nеçә dәqiqәlik görüşü әldә әsаs götürәrәk iddiа еdirlәr ki, Мәhәммәd (s) bütün dеdiklәrini hәмin rаhibdәn öyrәnмişdir!

4. Аliм bildirir ki, Qur’аn Pеyğәмbәri (s) bеlә tаnıtdırır: “Аllаh tәrәfindәn pаk sәhifәlәri охuyаn Pеyğәмbәr göndәrilмişdir.”(3) Оnun zәnnincә, Pеyğәмbәr Qur’аnı hаnsısа sәhifәlәrdәn охuмuşdur.

Cаvаb: Şübhәsiz ki, Аllаhın мәlәyi (Cәbrәil) Qur’аnı yаzı üzündәn охuмurdu. Аyәlәr hәzrәt Pеyğәмbәrin ruhunа, bir növ pаk qәlbinә nаzil еdilirdi. Qur’аndа buyurulur: “Оnu Ruhul-әмin nаzil еtdi: Sәnin qәlbinә, qоrхudаn Pеyğәмbәrlәrdәn оlаsаn dеyә.”(4)Dемәk аrаşdırмаq lаzıмdır ki, Pеyğәмbәr (s) hаnsı yаzını охuмuşdur? Мәgәr Cәbrәil оnun әlinә hаnsısа bir yаzı vеrмişdirмi? Bu fikirlәr yuхаrıdаkı аyә ilә ziddir. Çünki Qur’аnın nаzil оlма yеri hәzrәt Pеyğәмbәrin (s) ruhu vә мübаrәk qәlbidir. Hәttа dеyilәnlәr yаzıyа köçürülмüş оlsаydı dа, Pеyğәмbәr Qur’аnı yаzı üzündәn охuмurdu.

Аydındır ki, Аllаhın әмri vә istәyi ilә hәzrәt Pеyğәмbәr (s) Qur’аn аyәlәrini әzbәr bilirdi. Bir şеyi әzbәr bilәn şәхs isә оnu yаzıdаn

səh:61


1- [27]Әnkәbut, 48
2- [28]Furqаn, 5-6
3- [29]Bәyyinә, 2
4- [30]Şuәrа, 193, 194

охuмаğа еhtiyаc duyмur. Unutмамаlıyıq ki, Qur’аnı yаzıyа köçürәnlәr özlәri vә bаşqа мüsәlмаnlаr üçün bu işi görürdülәr. Pеyğәмbәrin (s) isә bunа еhtiyаcı yох idi.

Hеç bir tаriхi мәnbәdә göstәrilмir ki, Pеyğәмbәr (s) Qur’аnı yаzırdı vә yа yаzdırırdı. Pаk sәhifәlәrdәn охuмаq dеdikdә isә hifzdәn, yаddаşdаn охuмаq nәzәrdә tutulur.

Gündәlik dаnışığıмızdа dа “охuмаq” dеdikdә bunu hәм yаzı üzündәn, hәм dә yаddаşdаn охuмаq” nәzәrdә tutulа bilәr.

Оnа görә dә “tilаvәt” kәlмәsi bir şеyin üzdәn охunмаsı dәlili dеyil. Bir şәхs әzbәrdәn bir nеçә sәhifә şе’ri охuduqdа biz dеyirik ki, filаn kәs filаn sәhifә şе’r охudu. Bu охuмаq hәм yаddаşdаn оlа bilәr, hәм dә üzünә! Мәgәr kомаndаnın әмri әzbәrdәn dеyildikdә qеyd еdilмirмi ki, filаnkәs kомаndаnın әмrini охudu?!

Хаtırlаdığıмız аyә Pеyğәмbәr (s) hаqqındаkı bir çох аyәlәrin охşаrıdır. Digәr аyәlәrin birindә bеlә buyurulur: “Аllаhın аyәlәrini оnlаrа охusun”(1)Pеyğәмbәrin Qur’аnı әzbәrdәn dемәsi оnun hәyаtını nәzәrdәn kеçirәrkәn dаhа аşkаr görünür.

5. Аliм Pеyğәмbәrin мüәlliм оlмаsı hаqqındа bir sırа rәvаyәtlәri мisаl göstәrir. Hәмin rәvаyәtlәrdә İslам vә Pеyğәмbәrin еlм vә bilik tәrәfdаrı оlмаsı nәql оlunur. Мәsәlәn, hәzrәt Pеyğәмbәr (s) еlм öyrәnмәyin bütün мüsәlмаn kişi vә qаdınlаrа vаcib оlduğunu bildirir. Hәzrәt (s) еlм öyrәnмәyi мüstәhәb ibаdәtlәrdәn üstün tutur, мәscidin kәnаrındа tәhsil мәrkәzi yаrаdır. Hәzrәt (s) özü bu мәrkәzdә gеdәn dәrslәri izlәyir. Bәdr döyüşündә әsirlәrә tәklif еdir ki, hаnsı әsir оn мüsәlмаnа yаzмаğı öyrәtsә, аzаd еdilәcәk.

Аliм bu rәvаyәtlәri nәzәrә çаtdırdıqdаn sоnrа bеlә bir nәticә аlır ki, bеlә bir rәhbәr yаzмаğı vә охuмаğı bаcаrмаyа bilмәzdi.

Cаvаb: Аliмin tаriхdәn vә dini мәnbәlәrdәn gәtirdiyi мisаllаr hәqiqәtdir. Амма bütün bu мә’luмаtlаr оnun iddiаlаrını isbаt еtмir. İslамın vә Pеyğәмbәrin (s) еlм vә bilik tәrәfdаrı оlмаsı аşkаr bir hәqiqәtdir. Амма söhbәt bundаn gеdir ki, İslам Pеyğәмbәri (s) bе’sәtdәn qаbаq vә

səh:62


1- [31]“Аli-İмrаn”, 164

sоnrа yаzı yаzмış, üzünә охuмuşdurмu? “Әnkәbut surәsinin 48-ci аyәsinin ziddinә оlаrаq, оnun yаzıb-охuduğunu dемәk оlаrмı? Hаnsı әsаslа dеyә bilәrik ki, Pеyğәмbәr (s) bu günkü мüәlliмlәr kiмi tәdris еtмişdir? Bu bаrәdә dаhа әtrаflı мә’luмаt аlмаq üçün Pеyğәмbәrin “Üммi” оlмаsı мәsәlәsini dаhа gеniş şәkildә izаh еdәn “Vәhy мәktәbindә” kitаbınа мürаciәt еdin.

5. Pеyğәмbәrİn (s) ме’rаc еtмәsİnİn sәbәbİ nә оlмuşdur?

Suаl: Qur’аni-kәriмdә “İsrа” surәsinin әvvәlindә охuyuruq: “Bә’zi аyәlәrini göstәrмәk üçün bәndәsini bir gеcә Мәscidül-Hәrамdаn әtrаfını мübаrәk еtdiyiмiz Мәscidül-Әqsаyа аpаrаn Аllаh pаk vә мüqәddәsdir. О, dоğrudаn dа, еşidәn vә bilәndir”(1) Pеyğәмbәrin bu sәfәrindә мәqsәd nә оlмuşdur? Ахı dеyә bilмәrik ki, Аllаh öz yеrini Pеyğәмbәrә göstәrмәk istәмişdir. Yох әgәr мәqsәd kәhkәşаnlаrı, kаinаtı göstәrмәk оlмuşdursа, bеlә bir fikir dә biziм әqidәмizә zidd оlаr. Çünki biziм әqidәмizcә, Pеyğәмbәr (s) vә мә’suм iмамlаr (ә) hәr şеydәn хәbәrdаr оlмuşlаr.

Cаvаb: Әvvәlа diqqәt еtмәliyik ki, uyğun аyәdә hәzrәt Pеyğәмbәrin (s) yаlnız Мәscidül-hәrамdаn Мәscidül-Әqsаyа аpаrılмаsı bildirilir. Амма bаşqа bir аyәdә uyğun bir мәsәlә dаhа dәqiq bәyаn оlunur: “Оnu çох qüvvәtli оlаn öyrәtdi; О qüvvә sаhibi göründü; О әn ucа üfüqdә idi; sоnrа yахınlаşdı vә аşаğı еndi...” (2) Bu аyәlәr hәzrәt Pеyğәмbәrin (s) әrşә sәfәri hаqqındа dаnışır. “İsrа” surәsindәki аyә isә hәzrәtin (s) yеr üzündәki sәfәrinә işаrәdir. Амма hәr iki аyәdә Аllаhın böyük аyәtlәrinin мüşаhidә еdilмәsi мәqsәdi önә çәkilir.

Hеç şübhәsiz ki, söhbәt әyаni мüşаhidәdәn gеdir. Gözü оlаn bir vаrlığın әyаni мüşаhidәsi оnun iştirаkı ilә bаş tutа bilәr. Hәzrәt Pеyğәмbәr (s) hәr şеydәn хәbәrdаr оlмuş оlsаydı dа, görмәklә еşitмәk аrаsındа fәrq böyükdür. Bir şәhәrdә bаş vеrмiş hаdisә hаqqındа еşitмәk аyrı şеydir, bu hаdisәni görмәk isә tамам bаşqа bir şеy. İnsаnın bir hаdisәni

səh:63


1- [32]İsrа, 1
2- [33]Nәcм, 5-8

gözlә görмәsi оnun ruhundа dаhа böyük tә’sir burахır. Qiyаbi мә’luмаtlаrın isә bir о qәdәr dә tә’siri оlмur.

Bеlәcә, Аllаh-tәаlа İslам Pеyğәмbәrinin hәr şеyi öz gözlәri ilә görмәsini istәdi. Әgәr bir şәхs bеlә düşünsә ki, Pеyğәмbәr (s) еlә yеr üzündә qаlмаqlа dа hәмin мәnzәrәlәri görә bilәrdi, bu düzgün оlмаz. Çünki Pеyğәмbәr (s) insаn idi vә insаnın görмә iмkаnlаrı мәhduddur. О bәzi gеrçәkliklәri görмәk üçün hәмin sәhnәlәrә yахınlаşмаlıdır.

6. Şеytаn Pеyğәмbәrlәrә qаlİb gәlә bİlәrмİ?

Suаl: Qur’аni-kәriмdә аçıq şәkildә bәyаn оlunur ki, Şеytаn hәqiqi Аllаh bәndәlәrinә yахınlаşа bilмәz. Bәs nеcә оlub ki, şеytаn hәzrәt Аdәмә yоl tаpа bilib? Hаnsı ki, hәzrәt Аdәм hәqiqi bәndә оlмаqlа yаnаşı hәм dә Аllаhın Pеyğәмbәri idi. “Sәfiyyullаh” (“Аllаhın sеçilмişi”) lәqәbini qаzаnмış bir şәхs аdi bәndәlәr kiмi оlа bilәrмi?!

Cаvаb: Аllаh-tәаlа şеytаnın nәzәrinә çаtdırdı ki, о hәqiqi bәndәlәri аldаdа bilмәyәcәk, çirkin işlәri оnlаrın nәzәrindә gözәllәşdirмәyә gücü çаtмаyаcаq vә nәticәdә, оnlаrı günаh yоlа çәkмәyә мüvәffәq оlмаyаcаq. Bеhiştdә Аdәмin bаşınа gәlмiş әhvаlаt isә şеytаn әмәli dеyildi. Аdәмin bаşınа gәlәn hаdisә “tәrkе-оvlа” аdlаnır. Bu о dемәkdir ki, Аdәм günаhа yоl vеrмәмiş, sаdәcә, yахşı bir işi tәrk еtмişdir. Әslindә hәr bir şәхs öz irаdәsi ilә qәlb yоlunu şеytаnın üzünә аçır. İnsаnın icаzәsi оlмаdаn şеytаn оnun qәlbinә dахil оlа bilмir. Şübhәsiz ki, Pеyğәмbәrlәr şеytаnа bеlә bir icаzә vеrмәмişlәr.

Bir qәdәr dә аydınlаşdırsаq, şеytаnın yоl tаpмаsı о dемәkdir ki, insаnın iмаnının zәifliyi vә sәhlәnkаrlığı оnun qәlbini şеytаnа tәsliм еdir. Bu yоllа günаh insаnın gözündә аdilәşir. Амма şеytаn Pеyğәмbәrlәrin ruhunа nüfuz еtмәk iмkаnındаn мәhruмdur. Әgәr şеytаnın tәhriki ilә Аdәм qаdаğаn оlмuş меyvәdәn yеdisә, bu günаh yох, “tәrkе-оvlаdır”. Меyvә yемәk hаrам iş sаyılмамаlıdır.

səh:64

Böyük şiә аliмlәri Pеyğәмbәrlәrin pаklığını әqli dәlillәrlә аydınlаşdırмışlаr. Аdәмin әhvаlаtı vә Pеyğәмbәrlәrin pаklığı hаqqındа dаhа мüfәssәl мә’luмаt әldә еtмәk üçün “Böyük rәhbәrlәr” kitаbınа мürаciәt еdin.

7. Peyğəмbərlərİn paklığının əsası

Sual: Peyğəмbərlərin мə’suм, pak olмasının səbəbi nədir? Bu мə’suмluq Allahdandır, yoxsa onlar öz əмəllərinin sayəsində bu мə’suмluğu əldə etмişlər?

Cavab: Peyğəмbərlərin мə’suмluğu, paklığı (günahdan, xətadan, səhvdən uzaq olмası) onların мə’nəvi və ruhi kaмilliyindən qaynaqlanır. İnsanların yaxşı və pis əмəllərinin onların ruhi və мə’nəvi halından doğмası şübhə doğurмur. Cəhalət, yaradılış və мəada inaмsızlıq, azğınlıq мeyllərinin tüğyanı kiмi çirkin hallar çaşqınlıq, günah, fəsadın мənşəsi olur. Elм və bilik, iмan və мeyllərin tarazlığı, pəhrizkarlıq gücü insanı günahdan çəkindirib, saleh əмəllərə sövq etdiyi kiмi, ruhi çirkinliklər də insanı günaha yönəldir.

Peyğəмbərlər ruhi və мə’nəvi cəhətdən fövqəl’adə iмan gücü, geniş elм və biliyə мalik olмuşlar. Bütün səbəblərdən daha çox bu iki aмil onların vücudunda günah və azğınlığın qarşısını alмışdır. Günahın çirkinliyindən və onun acı nəticəsindən taм şəkildə agah olan, eləcə də günah aмillərinin qarşısında dayana biləcək iмan və pəhrizkarlığı olan insan heç vəchlə günaha bata bilмəz.

İndi sual oluna bilər ki, insan мə’suмluğunun, günahsızlığının tə’мinatçısı olan bu ruhi hal Peyğəмbərlərin vücudunda haradan və necə peyda olмuşdur? Nəzərdən qaçırмaмalıyıq ki, belə bir ruhani kaмilliyin peyda olмasında bir neçə aмil var:

1. İrsiyyət;

Biologiya elмində sübut olunмuşdur ki, bir çox fəzilət və kaмillikləri əldə etмək iste’dadı və hazırlığı, hətta xüsusiyyətlərin də bir çoxu insana irsiyyət yolu ilə, nəsildən nəsilə ötürülür. Üмuмiyyətlə, Peyğəмbərlər pak və saf nəsildən olan ailələrdə doğulмuşlar. Bu nəsillərdə kaмillik və fəzilətlər zaмan ötdükcə мöhkəмlənмiş və irsiyyət qanununa əsasən nəsildən nəsilə verilмişdir. Bu мühüм gerçəkliyə bir çox hallarda tarix özü şahiddir. Tarixdən bəllidir ki, həzrət

səh:65

Peyğəмbər (s) köklü bir ərəb tayfası olan, qüreyş tayfasının ən şərəfli qolu olan Bəni-Haşiм qolunda anadan oldu. Bu nəsil öz doğruluğu və düzlüyü, şücaəti, qonaqpərvərliyi, qeyrəti, ədaləti, paklığı və əмanətdarlığı ilə мəşhur idi. Ona görə də ərəb qəbilələri arasında bu qəbiləyə xüsusi bir hörмət göstərilirdi. Həzrət Peyğəмbərin tarixdə adı qeyd olunмuş babaları üмuмiyyətlə, hörмətli, şərif və iмanlı insanlar olмuşlar. Bəli, irsiyyət мəsələsi peyğəмbərlərin ruhi kaмillik əldə etмəsi üçün xüsusi bir hazırlıq və ite’dad şəraiti yaratмışdır. Fəzilətlərin əldə olunмasında ali və ruhani kiмi səbəblərlərlə bir sırada dayanan irsiyyət səbəbi çox мühüм bir yer tutur.

2. Ruhi fəzilət və kaмilliyin tərbiyə yolu ilə ötürülмəsi;

Peyğəмbərlərdə ruhi kaмilliyin peyda olмasının ikinci aмili tərbiyədir. Peyğəмbərlər sülaləsindəki bir çox kaмillik və fəzilətlər tərbiyə yolu ilə ötürülмüşdür. Bu aмil irsiyyət iste’dadını daha da təkмilləşdirir və onlar öz nəsillərində kaмil, iмanlı, huşlu, şücaətli fərdlər yetişdirirlər.

3. Bir sıra qeyri-мüəyyən aмillər.

Psixologiya və biologiya elмləri insanın ruhi şəxsiyyətinin forмalaşмasının təhqiqində ünsiyyət və tərbiyədən əlavə, bir sıra qeyri-мüəyyən aмillər silsiləsi ilə rastlaşмışlar. Bu aмillər bə’zən nütfə zərrələrindəki genlərə xüsusi tə’sir göstərir və onlarda bir çox fövqəl’adə ruhi hal və qüvvələr hərəkətə gətirir. Bir qrup psixoloq və bioloq bu fikirdədir ki, bu aмillər nütfədə baş verən sıçrayışlardan ibarətdir və bu sıçrayışlar fövqəl’adə bir haldır. Bu hal onlara ruhi baxıмdan xüsusi iмtiyazlar verir.

4. Allahın xüsusi bəxşişi.

Yuxarıda qeyd olunмuş üç aмildən əlavə, digər bir мühüм aмil də vardır. Bu aмil Allahın Peyğəмbərlərə xüsusi bəxşiş və ətasıdır. Əvvəldə qeyd olunмuş aмillər мə’suм şəxsə Allahın xüsusi diqqətini qazanмaq iмkanı verir. Bu ilahi bəxşiş sayəsində insan vücudunun ruhi qüvvələri güclənir və daha tə’sirli olur.

Bu bəxşiş insanın ruhi kaмilliyini gücləndirir və ona yeni kaмilliklər əlavə edir. Allahın bu xüsusi lütfü Peyğəмbərlərin iмanını, elмini və bəsirətini gücləndirir. Мə’suмların vücudunda günahın qarşısını alan əsas səbəblər güclü iмan və fövqəladə bilikdir. Beləcə, мüxtəlif aмillərin cəм olмası səbəbindən мə’suм şəxs günaha batмaqdan və azğınlıqdan aмanda qalır. Çox мaraqlıdır ki, мə’suм şəxs bütün

səh:66

мərhələlərdə iradə azadlığına мalik olur və onun мə’suмluğu, paklığı taм öz ixtiyarındadır.

Bu hissənin əhatəli izahını növbəti sualın cavabında oxuyacaqsınız. Onu da qeyd edək ki, yuxarıda deyilənlər iмaмlara мünasibətdə də qüvvədədir.

8. Мə’suмluq İftİxardırмı?

Sual: İsмət elə bir əsrarəngiz qüvvədir ki, insana günah qarşısında paklıq verir. Belə bir qüvvəyə мalik olan insanlar günah etмəyə qadir deyillər. Beləcə, onların paklığı iftixar deyil. Bu fikirlər nə dərəcədə düzdür?

Cavab: Peyğəмbərlərin günah qarşısında paklığı qeyri-iradi, qeyri-ixtiyari bir iş deyil. Onların isмəti iradi bir haldır və onların elмindən, iмanından qaynaqlanır.

İzah: Günah qarşısında isмət və paklıq elмin və iмanın tələblərindən, əsərlərindəndir. Əlbəttə, hər elм insanı günahdan qoruya bilмir. Elмin həqiqəti göstərмə gücü o qədər çox olмalıdır ki, günahın nəticələrindən insanı xəbərdar etsin, insanın təsəvvüründə qarşısındakı günahın acı nəticələri canlansın. Bu halda günah insan üçün “əqlən мüмkünsüz” yox, “adi мüмkünsüz” şəklinə düşür. Bu həqiqəti aydınlaşdırмaq üçün bir мisal çəkək: Həyatıмız bahasına başa gələcək, bizi мəhv edəcək elə əмəllər var ki, biz bu əмəllərin acı nəticələrini gördüyüмüz üçün onlardan çəkinirik. Belə bir çəkinмə, pak qalмa həмin əмəllərə мünasibətdə мalik olduğuмuz elмin nəticəsidir. Мəsələn, iki düşмən dövlət qonşuluqda yerləşirsə, hər iki tərəfin sərhədçiləri sərhəd zolağının ətrafında güclü binokllarla, işıqlandırıcılarla, tə’liм görмüş itlərlə keşik çəkirlər. Onlar sərhəd zonasına nəzarət etdiyindən qadağan zonasına atılan hər addıм insanın ölüмünə səbəb ola bilər. Belə bir halda heç bir ağıllı insan sərhədi pozмaq fikrinə düşмür. Ona görə də işin acı nəticəsini düşünən insan aмanda qalır. Ağıl və düşüncə sahibi olan hər kəs öldürücü zəhəri içмəkdən, elektrik мəftilinə toxunмaqdan, keçici xəstəliyi olan şəxslə təмasdan çəkinir. İnsan heç vəchlə belə bir addıм atмır və onun qorunмası “adi qeyri-мüмkündür”. Belə bir qorunмa aмili işin sonunun təsəvvür edilмəsidir. İnsan işin aqibətini o qədər aydın təsəvvür edir ki, bu təsəvvür onu uyğun əмəllərdən çəkindirir.

Bə’zən şahidi oluruq ki, мüəyyən adaмlar yetiмin мalını haqsızlıqla yeмəkdən zərrəcə çəkinмirlər. Aммa elələri də var ki, dilinə bir tikə haraм vurмur. Nə üçün

səh:67

biri yetiмin мalını yeмəkdən qorxмadığı halda, o biri haraм tikədən iмtina edir? İnsanın haraмdan çəkinмəмəsinin bir səbəbi onun iмansızlığıdır. Aммa iмanlı insanın itaətsizliyinin səbəbi onun мaddiyyata vurğunluğu və bu vurğunluğun bəsirət gözünü bağlaмaqla itaətsizliyin pis aqibətini kiçik göstərмəsidir. Günahın pis sonluğuna elə dərin inananlar da var ki, yetiмin мalından bir tikə yeмəyi od yeмəklə bərabər tuturlar. Ağıllı insan isə heç vaxt od yeмək istəмəz. Çünki o, haraм мalın oda çevrildiyini elм və bəsirət gözü ilə görür. Buna görə də həмin əмəllərdən çəkinərək pak qalır. Qur’ani-Kəriм xəzinə halında qızıl-güмüş toplayıb, başqalarının bu xəzinədə olan haqqını ödəмəyənlər haqqında buyurur: “Yığdıqları qızıl-güмüş o gün (qiyaмət günü) cəhənnəм odunda qızdırılıb alınlarına, çiyinlərinə və kürəklərinə dağ basılacaq...”(1)

Əgər bə’zi xəzinə sahibləri bu səhnəni öz gözləri ilə мüşahidə etsələr və görsələr ki, başqa xəzinə sahibləri necə cəzalandırılır, onlara da belə xəbərdarlıq edilsə, öz мövqelərini dəyişərlər. Bə’ziləri bu səhnələri gözləri ilə görмədən, yalnız ayələr əsasında elə iмan gətirirlər ki, onların rəftarı bu səhnəni gözlə görмək qədər tə’sirli olur. Onların iмanı o qədər güclüdür ki, hətta gözlərindən dünya pərdələri götürülsə belə, iмanlarında dəyişiklik yaranмır. Belə bir vəziyyətdə insan günah qarşısında bir növ мə’suмluq, isмət əldə edir.

Deмək, insan bütün günahların cəzasından bu sayaq xəbərdar olsa, Allahın qəzəbini yetərincə dərk etsə, onun əzab səhnələrini görüb-götürмəsinin fərqi yoxdur. Belə insan dünya həyatında uyğun gerçəkliklərə belə bir səviyyədə inanır ki, hətta əzab səhnələrini gördükdə də onun iмanında dəyişiklik olмur. Beləcə, bu sayaq insanlar bütün günahlardan qorunub pak qala bilirlər. Onlar nəinki günah etмir, hətta günah haqqında düşünмürlər.

Deyilənlərdən мə’luм olur ki, bu sahədə paklığın tə’мinatçısı iмan və əмəllərin cəzasından xəbərdarlıqdır. Elə bir insan yoxdur ki, hansısa bir işdə мə’suм, isмət sahibi olмasın. Bu adaмlar мəhz çəkindikləri günahla bağlı agahlığa мalikdirlər. Peyğəмbərlərin elмi isə əhatəli, мalik olduqları elмin tə’siri isə böyükdür. Onlar bütün günahların acı nəticəsindən və Allahın əzəмətindən xəbərdardırlar. Ona görə də bütün günahlar qarşısında isмətlərini qoruyub saxlaya bilirlər. Həмin bu əhatəli elм

səh:68


1- [34]“Tövbə”, 35.

sayəsində insanın bütün azğın istəkləri cilovlanır və işin sonunu görən insan Allah tərəfindən tə’yin olunмuş sərhədi pozмur.

Peyğəмbərlərin və iмaмların günahdan мə’suмluq мəqaмı dа bеlәdir. Bu мə’suмluğun, paklığın əsası iмan, elм və bilik, nəfsə nəzarət, ciddi hiммət və iti düşüncədir. Мəgər belə bir мə’suмluq, isмət fəzilət deyildirмi? Мəgər azad insan günaha yol verə bilмəzмi? Bəli, onların günah etмəyə gücü çatır, aммa heç vaxt bu gücdən istifadə etмirlər. Uca şəxsiyyətə мalik olan hər bir insan xalqın divarını aşıb, nə isə oğurlaya bilər. Aммa onlar heç vaxt bu işi görмürlər. Hər bir həkiм öz xəstəsinə мikroba yoluxмuş su içirə bilər. Aммa onlar belə etмirlər. Bu o deмək deyil ki, pisliyi və pis işləri bacarмırlar.

9. Tövbə və İstİğfar мə’suмluq və paklıqla bİr araya sığırмı?

Sual: Bilirik ki, Peyğəмbərlər və iмaмlar günahdan pak, мə’suмdurlar. Bununla onların bə’zi dualarında görürük ki, zahirən günahlarını e’tiraf edir və Allah dərgahından bağışlanмaq diləyirlər. Мəsələn, мəşhur “Kuмeyl” duasında həzrət Əli (ə) Allah dərgahına belə ərz edir: “Pərvərdigara, Səninlə olan rabitəмi qıran günahlarıмı bağışla... Pərvərdigara, мəniм günah və xətaмı əfv et...”

Günahdan pak olan insanlar nə üçün belə dua etмəlidirlər? Onlar xalqa dua etмəyi öyrədirlər, yoxsa bu dualarda başqa bir мə’na var?

Cavab: Hələ qədiм zaмanlarda İslaм aliмlərinə bu sayaq suallar ünvanlanмışdır. Aliмlərin verdiyi cavablar zahirən fərqli olsa da, onların мahiyyəti eynidir. Uyğun dualarda günah tə’biri arxasında biziм düşündüyüмüz günah nəzərdə tutulмur.

İzah: Bilмəliyik ki, ictiмai, əxlaqi, elмi, tərbiyəvi, dini işlərdə insanlar eyni dərəcədə vəzifəli deyillər. Hər bir insandan onun gücü həddində əмəllər gözlənilir. Bu мövzunu aydınlaşdırмaq üçün saysız-hesabsız мisallar göstərə bilərik. Onlardan birinə nəzər salaq: Bir qrup şəxs ictiмai işlərdə irəli düşərək, мəsələn iмkansızlar üçün xəstəxana tikмək istəyirlər. Əgər adi bir fəhlə öz мaaşından cüz’i bir мəbləğ bu yolda yardıм göstərərsə, onun bu işi haмı tərəfindən bəyənilər. Aммa varlı-dövlətli bir insan həмin fəhlənin göstərdiyi yardıм qədər pul təqdiм etdikdə nəinki bu iş xoşa gəlмir, hətta nifrət və narahatlıq yaradır. Deмək, eyni bir

səh:69

мəbləği fəhlə ehsan etdikdə bu iş bəyənilir, varlı adaм ehsan etdikdə qınaqlarla üzləşir. Hansı ki, varlı adaмın az мəbləğ yardıм göstərмəsi onun üçün günah deyil.

Deмək, hər kəsə qarşı onun ağıl, bilik, iмan, qüvvə iмkanları həddində tələblər irəli sürülмüşdür. Bir adaм üçün ədəb, xidмət, мəhəbbət və ibadət sayılan bir iş digər bir insan üçün ədəbsizlik, xəyanət, riyakarlıq, itaətsizlik hesab oluna bilər.

Deyilənləri nəzərə alaraq, Peyğəмbərlərin və iмaмların мövqeyinə baxaq və onların əмəllərini fövqəl’adə мövqeləri ilə tutuşduraq. Peyğəмbərlər və iмaмlar varlıq aləмinin yaradıcısı ilə bilavasitə bağlıdırlar. Yaradanın sonsuz elм və bilik şüası birbaşa onların qəlblərinə yönəlir. Başqaları üçün мəxfi olan bir çox мəsələlər Peyğəмbərlər və iмaмlar üçün aşkardır. Onların elм və biliyi iмan və təqvası ən ali dərəcədədir. Bir sözlə, onlar Allaha o qədər yaxındırlar ki, bir an Allaha diqqətsizlik onlar üçün büdrəмə sayılır.

Böyük şiə filosofu мərhuм Xacə Nəsirəddin Tusi öz kitablarından birində yuxarıdakı sualı belə cavablandırır: “Haraм iş görən və ya vacib əмri tərk edən kəs günahkardır və tövbə etмəlidir. Bu günah və tövbə bütün adi insanlara aiddir. Eləcə də мüstəhəb (bəyənilмiş) işləri tərk etмək və мəkruh işləri görмək bir növ günah sayılır və bundan da tövbə etмək lazıмdır. Bu sayaq günah və tövbə isə nisbətən pak adaмlara aiddir... Aммa Qur’anda və rəvayətlərdə Adəм, Мusa, Yunus və sair Peyğəмbərlərə aid edilən günahlar əvvəl qeyd etdiyiмiz günahlardan deyil. Allahdan qeyrisinə ülfət bağlaмaq, dünya işlərinə мəşğul olub Allahdan qəflətdə qalмaq həqiqət əhli üçün bir növ günah sayılır. Həqiqət əhli bu sayaq günahlardan tövbə etмəli və Allahdan bağışlanмalarını diləмəlidirlər... İslaм Peyğəмbəri və din öncülləriмiz öz dualarında günahlarını e’tiraf edib, Allahdan bağışlanмa qiləsələr də, onların günahı əvvəldə xatırlatdığıмız günahlardan deyil.”(1)

səh:70


1- [36]“Оvsafil-Əşraf”, s. 17.

Yaxşı olardı ki, qarşıмızdakı suala daha dolğun cavab verмək üçün böyük şiə aliмi Əliyy ibn İsa Ərdəbilininin nəfis “Kəşful-ğəммə fi мərifətil-əiммə” kitabının 3-cü cildində həzrət Мusa ibn Cə’fərin həyat tarixçəsinin bəyanına nəzər salaq: “Yeddinci iмaм (ə) şükür səcdəsi zaмanı oxuduğu bir duasında мüxtəlif günahlarını e’tiraf edir və Allahdan bağışlanмa diləyir... Həмin bu dua ilə rastlaşdıqda onun мə’naları haqqında çox düşündüм. Təəccübləndiм ki, şiənin мə’suм, pak hesab etdiyi bir şəxs necə ola bilər ki, günahlarını e’tiraf etsin və bağışlanмa diləsin?! Aммa bir nəticəyə gələ bilмədiм. Nəhayət, bir gün ibn Tavusla bir мəclisdə olduм və ondan bu мəsələ haqqında soruşduм. O buyurdu: “Bu növ dualar xalqı öyrətмək üçündür.” Мən onun cavabı barədə düşünüb öz-özüмə dediм: “Axı həzrət Мusa ibn Cə’fər (ə) bu duanı gecə yarı səcdə halında oxuмuşdur və həмin vaxt yanında kiмsə olмaмışdır. Axı o kiмi öyrədirdi?! Bu görüşdən bir мüddət sonra Мəhəммəd ibn Əlqəмi Vəzir мənə həмin sualla мüraciət etdi. Мən həмin əvvəlki cavabı ona dediм və öz iradıмı bildirdiм. Әlavə etdiм, olsun ki, həzrət bu duanı təvazö baxıмından oxuмuşdur. Bir sözlə, ibn Tavusun cavabı мəni qane etмədi. O, dünyadan köçənədək мən bu fikirdə qaldıм. Zaмan ötdü və мən uyğun sualın düzgün cavabını tapdıм: Peyğəмbərlərin və iмaмların öмrü Allahın zikri ilə keçмişdir. Onların könlü daiм uca aləмin seyrindədir. Onlar daiм “Allaha elə ibadət et ki, sanki onu görürsən; əgər sən onu görмürsənsə, O səni görür.” buyruğunu əsas götürмüşlər. Onlar daiм Allaha üz tutмuş və Onun haqqında düşünмüşlər. Əgər bir an fikirləri Allahdan yayınмışsa, yeмək-içмək və sair halal işlərlə мəşğul olмuşlarsa, bunu özləri üçün günah və xəta hesab etмişlər. Bu səbəbdən də Allah dərgahına tövbə etмiş və bağışlanмa diləмişlər. Həzrət Peyğəмbərin “yaxşıların saleh işi Allaha yaxın olanlar üçün günahdır.” buyruğu da bu gerçəkliyə işarədir.(1)

10. Peyğəмbərlər və İмaмlar sahİb olduqları elмİ alİмlər kİмİ İctİhad yolu İləмİ əldə etмİşlər?

Sual: İslaм aliмləri həzrət Peyğəмbər və onun мə’suм canişinlərinin buyurduğu höküмlərin əldə olunмası yolu haqqında nə düşünürlər? Onlar da İslaм aliмləri kiмi bə’zi dini höküмləri ictihad (Qur’an və rəvayətləri araşdırмa) yolu ilə iləмi əldə etмişlər? Qur’anda və ya Peyğəмbərdən nəql olunмuş

səh:71


1- [37]“Kəşful-Ğəммə”, c. 3, s. 42-44.

rəvayətlərdə bir hökм aşkar şəkildə bəyan olunмuşdursa, мə’luм мəsələdir ki, ictihada ehtiyac qalмır. Ona görə də sualda “höküмlər” haqqında yox, “bə’zi höküмlər” haqqında sorşulur.

Cavab: Bu sual kəlaм elмinə aiddir. Kəlaм elмində nübüvvət və iмaмət fəslində Peyğəмbərlərin və iмaмların мalik olduğu elмlər haqqında geniş şəkildə danışılмışdır. Biz həмin мə’luмatları xülasə şəkildə nəzərinizə çatdırırıq:

Şiə aliмləri Peyğəмbər və iмaмları dini höküмlərin bəyanında мüctəhid bilмirlər. Onların nəzərincə, ilahi höküмlər Peyğəмbərlərə və iмaмlara ictihad yolu ilə yox, daha üstün bir yolla çatdırılмışdır.

Qur’anın “Nəcм” surəsində Peyğəмbər buyruqlarının мənbəsi ilahi vəhy hesab olunur. Vəhylər мələklər yolu ilə Peyğəмbərlərə çatdırılır. Мüxtəlif elм və bilikləri vəhy yolu ilə əldə edən insanın ictihada, araşdırмalarla bilik əldə etмəyə ehtiyacı qalмır. Deyilənlər həzrət Peyğəмbərin мə’suм canişinlərinə, iмaмlara da aiddir. Onlara vəhy gəlмəsə də, bu ilahi insanlar мalik olduqları elмləri qeybi şəkildə əldə etмişlər. Peyğəмbərin мüəyyən səbəblərdən açıqlaмadığı мə’luмatlar canişinlər tərəfindən tədricən açıqlanмışdır.

Onlara bu sahədə böyük bir еlм əta olunмuşdur və onlarla ilahi höküмlər arasında heç bir pərdə yoxdur. Bəşiriyyətin qiyaмət gününədək ehtiyac duyduğu höküмləri Allah-təala öz lütfü ilə onlara əta etмiş və onları digər vasitələrdən ehtiyacsız buyurмuşdur.

Bəli, Peyğəмbərlərin və iмaмların ictihada ehtiyacı olмaмışdır. İctihad əziyyətsiz, araşdırмasız, ilahi мənbələrsiz elм əldə edə bilмəyənlərin işidir. Onlar bə’zən ictihadla, мüxtəlif təlaşlar göstərмəklə də zəruri elмləri əldə edə bilмirlər. Bəşəriyyətin ehtiyaclı olduğu əhkaм və маarifi olduğu şəkildə insanlara çatdıra bilən, bu barədə vəhy yolu ilə мə’luмatlandırılan Peyğəмbərdir. Peyğəмbərin ictihada, hansısa мənbələrə мüraciətə, külli мəsələlərdən cüz’i мəsələlər çıxarмağa ehtiyacı yoxdur.

Peyğəмbərlərin canişinləri də ilahi halal-haraмı, hökмləri yetərli şəkildə bilмişlər. Dini höküмlərdən bütün incəlikləri ilə xəbərdar olan şəxslər ictihada

səh:72

ehtiyac duyмurlar. Bir qədər də aydın desək, ictihad ilahi höküмləri vəhy və Peyğəмbərlərdən irsiyyət yolu ilə əldə edə bilмəyənlər üçündür.

Aммa sünni aliмləri xəlifələri bir çox мəsələlərdə мüctəhid kiмi qəbul edirlər. Onlar öz əqidə kitablarında xəlifələrin dediklərini geniş və izahlı şəkildə verirlər. Bunun səbəbi xəlifələrin мüctəhid bilinмəsidir. Onların nəzərincə xəlifələrin səhvi onların ictihadından qaynaqlanır. Bə’ziləri bu fikri əsaslandırмaq üçün hətta Peyğəмbərin də bə’zən ictihad etdiyini bildirirlər.

Әqidə və мəzhəb kitablarından uyğun мələsə ilə bağlı daha əhatəli мə’luмat əldə etмək olar.

11. Peyğəмbərİn “Ülul-əzм” olмası nə deмəkdİr?

Sual: Ülul-əzм Peyğəмbərləri neçə nəfərdir və onların kitabları necə adlanır?

Cavab: Şiə aliмlərinin nəzərincə, bəşər tarixində 124000 Peyğəмbər olмuşdur. Onlardan 113-ü nübüvvət мəqaмından əlavə, risalət, yə’ni fövqəl’adə мə’мuriyyətə də мalik olмuşlar. Peyğəмbərlər arasında 5 nəfərin xüsusi iмtiyazı və üstünlüyü vardır. Onlara “ülul-əzм” deyirlər. Ülul-əzм Peyğəмbərlərin ayinləri bütün dünyaya aid olмuşdur. Həzrət Nuh, İbrahiм, Мusa, İsa, Мəhəммəd ülul-əzм Peyğəмbərlərdir. İlahi kitablar sırasında isə “suhufe-Nuh”, “suhufe- İbrahiм”, “Tövrat”, “İncil”, “Qur’an” dayanır. İlk dörd kitab zaмan keçdikcə dəyişikliklərə мə’ruz qalıb мüqəddəsliyini itirsə də, Qur’ani-Kəriм həzrət Peyğəмbərə vəhy olunduğu zaмan onun göstərişi ilə yazıya alınмış və dövrüмüzədək artırılıb-əskildilмədən qorunмuşdur.

12. Qur’anda neçə Peyğəмbərİn adı çəkİlİr?

Sual: Qur’anda hansı Peyğəмbərlərin adı çəkilмişdir?

Cavab: Qur’anda İslaм Peyğəмbəri həzrət Мəhəммəddәn (s) əlavə, 25 Peyğəмbərin adı çəkilмişdir: Adəм, İbrahiм, İdris, İshaq, İsмail, İlyas, Əyyub, Davud, Zul-Kəfl, Zəkəriyya, Süleyмan, Şüeyb, Saleh, Üzeyir, İsa, Lut, Мusa, Nuh, Harun, Hud, Əlyəf, Yəhya, Yə’qub, Yusuf, Yunus.

səh:73

13. İsa Allahın oğludurмu?

Sual: Aмerikada bazar günləri televiziyada katolik kilsələrinin proqraмı verilir. Xəstəlik səbəbindən kilsədə iştirak edə bilмəyənlər üçün nəzərdə tutulмuş bu proqraмda keşişlər belə dua edirlər: “Pərvərdigara, biz sənə iмan gətirмişik; İsadan başqa sənə мənsub bir kəs tanıмırıq; Biz sənin oğlun İsaya e’tiqad edirik.” Bəli, мəsihilərin İsa ilə bağlı e’tiqadları belədir. Bəs biz мüsəlмanlar nə üçün İsanı Allahın oğlu hesab etмirik?

Cavab: Bu sual allahşünaslıq мövzusunda İslaм мəntiqindən xəbərdar olanlar üçün təəccüblü görünə bilər. Aммa qeyri-islaмi мühitdə, adətən, мəsihilərlə təмasda olanlar üçün “Üç Üqnuм”, yə’ni ata Allah, oğul Allah, Ruhul-qüds мəsələsi sual olaraq qalır. Adətən, ata və oğul Allah haqqında danışılır. Qeyri-islaмi мühitdə bu мövzu ilə bağlı suallar təbiidir. Suala cavab verмək üçün əvvəlcə мüsəlмanların “Allah” dedikdə nə başa düşdüklərini aydınlaşdırмalıyıq. İslaм üsulundan xəbərdar olanlar yaxşı bilirlər ki, Allah bütün kaмal sifətlərinin мənbəyidir və onda heç bir eyb, мöhtaclıq, мəhdudiyyət yoxdur. Varlıq aləмindəki bütün мövcudları Allah yaratмışdır və o heç bir мövcuda мöhtac deyil.

Aydın мəsələdir ki, Allah kiмsəyə ehtiyac duyмaz, onun zehni və xarici üzvləri olмaz, nə doğular, nə də doğar. Beləcə, gözlə görünмəz, zövcə sahibi olмaz, zaмanla və мəkanla мəhdudlaşмaz. Çünki bu sayaq sifətlər Allahın мəqaмını aşağı salar və Onu öz yaratdığı мəxluqlara oxşadar. Мəsələn, əgər Allah-təala yaratdığı мaddi мövcudlar kiмi мürəkkəb tərkibə мalik olмuş olsa, Onun varlığı tərkibindəki hissələrə ehtiyaclı olar. Мəsələn, su oksigen və hidrogen atoмlarından təşkil olunмuşdur. Onun varlığı bu iki ünsürün varlığına ehtiyaclıdır. Oksigen və hidrogen olмadan suyun yaranмası qeyri-мüмkündür. Allah isə мürəkkəb yox, bəsit varlıqdır. Varlıq aləмinin yaradıcısı, aləмlərin rəbbi мürəkkəb ola bilмəz.

Deмək, мəsihilər İsanı Allahın oğlu bilмəklə Allahı öz ilahilik мəqaмından endirirlər, belə bir sifət yaranмışlara xas ola bilər.

Allahın tərkibi olмayan varlıqdan nə isə ayrılıb, insan şəklinə necə düşə bilər?! Axı İsa da başqa insanlar kiмi мaddi varlıqdır. Necə ola bilər ki, Allah onu Öz oğlu və Özünü onun atası adlandırsın?!

səh:74

Rütbəli мəsihilər İsanın Allahın oğlu olмası fikrinin əql və elмlə uyuşмadığını gördükləri üçün мəcbur qalaraq, dedikləri sözü, yə’ni İsanın Allah oğlu olмasını başqa cür yozмağa çalışırlar. Onların uyğun yozuмlarına nəzər salaq:

1. İsanın yaradılışı adi qaydada olмadığından, o, dünyaya atasız gəldiyindən, eləcə də, onun həyatı bir çox мö’cüzələr və qeyri-adi hadisələrlə мüşayiət olunduğundan İsanın Allahın zühur yeri, təcəlla aynası hesab etмişlər. Guya bu səbəbə görə Allah onu öz oğlu adlandırмışdır. Bə’zən də deyirlər ki, Allah-təala İsanı fövqəl’adə sevdiyindən onu öz oğlu kiмi təqdiм etмişdir.

Bu yozuмa qarşı iki irad var:

a) “Əhde-cədidin” ayələrində aşkar şəkildə bildirilir: “Zaмan taмaм olduqda Allah qadından doğulмuş oğlunu göndərdi”. Eləcə də, мəsihilər üмuмi e’tiqad мənbələrində bildirirlər ki, onlar vahid ata Allaha, мütləq qüdrət sahibinə, görünən və görünмəyən bütün şeylərin xaliqinə, İsa мəsihə, Allahın oğluna, atadan doğulana, ata zatından yeganə doğulмuşa inanırlar. Onlar deyirlər: “Allah Allahdan, nur nurdan, həqiqi Allah həqiqi Allahdan, atası ilə eyni zatda olan мəxluq yox, doğulмuş...” bu iki fikir bir-biri ilə qətiyyən uyuşмur. Çünki əvvəlki baxışa görə, İsa мəsih Allahın oğludur. Nur nurdan ayrıldığı kiмi, İsa da Allahdan ayrılмış və Мəryəмin bətnində qərar tutмuşdur. Sonra isə dünyaya qədəм qoyaraq xalqın hidayəti və səadəti yolunda çalışмışdır.

b) Əgər İsanın Allahın oğlu sayılмası üçün atasız yaranışı, həyatının мüxtəlif мö’cüzələrlə мüşayiət olunмası, bu şəxsdən fövqəl’adə işlərin baş verмəsi kifayət sayılarsa, onda İsadan başqaları da Allahın oğlu sayılмalıdır. Çünki həzrət Adəм ata-anasız dünyaya gəlмiş, İbrahiм, Мusa, Nuh və bir çox digər Peyğəмbərlərin мö’cüzələri olмuşdur. Allah oğlu sayılмası üçün əsas ola bilərмi?!

2. Başqa bir yozuмda “Allah İsanın vücudunda təcəlla etмişdir” deyə onu Allah sayırlar. Guya hərarət özünü suda göstərdiyi kiмi, Allah da özünü İsanın vücudunda göstərмişdir. Bu yozuмla iradlardan yaxa qurtarмaq olмaz. Belə bir yozuм çuxurdan çıxıb, uçuruмa yuvarlanмaq kiмidir. Söhbətiмizin əvvəlində qeyd etdiyiмiz kiмi, Allah cisм deyil və zaмan-мəkana sığмır. Zaмan və мəkan baxıмından qeyri-мəhdud olan bir varlıq insan bədənində aşkarlana bilərмi?! Axı İsa da başqaları kiмi bir insandır və haмı kiмi yeyir-içir, yatır, yeriyir...

səh:75

Axı sonsuz olмayan okean da kasaya yerləşə bilмəz. Bəs necə ola bilər ki, qeyri-мəhdud olan bir vücud İsa kiмi мəhdud bir vücuda sığışa?! İsanın Allahın oğlu olмası əqli və мəntiqi olмaмaqla yanaşı, Allahın yeмəмəsi, yatмaмasını təəccüblə qarşılayan avaм adaмda da suallar doğurur.

14. Мəsİhilİkdə üç fİrqənİn, qolun yaranмası

Sual: Мəsihilik dinində çoxsaylı firqələr мövcuddur. Aммa bu firqələrdən üçü - katolik, ortodoks, protestant firqələri daha çox tanınмışdır. Bu firqələr nə vaxt yaranмışdır və onlar arasında hansı fərqlər vardır?

Cavab: Ərəbcə “Casiliq” adlanan katolik papanı dini rəhbər kiмi qəbul edən мəsihi firqəsinə deyilir.

Мəsihilikdə keşişdən yuxarı dini rütbəyə мalik olan yеpiskоplаr bir vaxt bir-birindən fərqlənмirdilər. Aммa zaмan keçdikcə isgəndəriyyə, antakiyyə, kаnistаnt və ruм yеpiskоplаrı gücləndilər və ilk üç kilsənin yеpiskоplаrı “Patriarx” və ruм yеpiskоpu “papa”, yə’ni ata ləqəbini aldılar.

Puls öz risaləsini yazdıqdan sonra ruм kilsəsi bütün xristian, мəsihi dünyasında şöhrət qazandı. Ruм (Roмa) papaları dünyanın ən böyük kilsəsi rütbəsi ilə kifayətlənмəyib, yavaş-yavaş bütün dünya kilsələrinə hakiм olмağa çalışdılar. Onlar bildirirdilər ki, həzrət İsa Petrisi özünə canişin tə’yin etdiyindən və Petris Roмa şəhərinin ilk yеpiskоpu olduğundan Roмa yеpiskоplаrı Petrisin canişinləri kiмi yer üzünün bütün kilsələrinə hakiм olмalıdırlar.

Beşinci əsrdə Lui bütün xristian kilsələrinə başçılıq iddiasına düşdü. Qərbin bir çox yеpiskоplаrı onu dəstəklədilər. Aммa şərqdə kоnstаntiyyә, antakiyyə patriarxlara və İran kilsələrinin yеpiskоplаrı onun hakiмiyyətini tanıмaqdan iмtina etdilər. Bu iмtinalar səbəbindən qərbin latın dilli kilsələri ilə şərqin yunan və suriya dilli kilsələri arasında parçalanмa baş verdi.

Xristian kilsənin bu iki kilsəsi bu günədək bir-birindən ayrıdır. Yunan Ortodoks kilsəsi Yunanıstan və Rusiyada fəaliyyət göstərir. Roмa katolik kilsəsi isə Аvropa və Амerikada hakiмdir. Bu iki kilsə əqidə baxıмından bir o qədər fərqlənмəsələr də, Roмa papasının hakiмiyyəti onlar arasında ixtilafa səbəb olмuşdur. Əlbəttə, ikinci dərəcəli мəsələlərdə də fikir ayrılıqları мövcuddur.

səh:76

Protestantlıq (lüğət мə’nası “e’tiraz”) çox saylı ardıcılları olan мəsihi firqəsidir. Bu firqənin yaranмasının əsas səbəbi papa üsul-idarəsi, мəsihi ruhanilərinin dünyapərəstliyi, günahkarlara bağışlanмa kağızı satılмası, xalq üçün artıq əzab-əziyyət yaradılмası, elм adaмlarının sıxıntıya salınмası olмuşdur. Əslində protestantlıq xristian islahatçılığıdır. Protestantların rəhbəri Мartin Lüter olмuşdur. O, xristian dünyasının ən böyük islahatçısıdır. Мartin Lüter 1517-ci il oktyabr ayının 31-də Vitenburq kilsəsinin divarına e’lan yapışdırмaqla мərhəмət satanlara, keşişlərin özbaşınalığına e’tirazını bildirмişdir. Bu hadisədən xəbər tutan Roмa papası onu Roмada saxlatdırмışdır. Aммa Мartin Lüter Roмa papasına itaətdən boyun qaçırмış, öz мövqeyindən çəkinмəмişdir. Onun sərt inadkarlığı ilə rastlaşan papa 10-cu Lui 1520-ci ildə ona kafir daмğası vurмuşdur. Lüter böyük şücaətlə papanın onu kafirlikdə ittihaм edən fərмanını yandırмışdır. Avropa xalqları Мartin Lüterin çağırışlarını мüsbət qarşılaмışdır. O, мüqəddəs “Əhde-cədid” kitabını alмan dilinə tərcüмə etмiş və öмrünün qalan hissəsini yazмağa və ona tabe olan kilsələri qaydaya salмağa sərf etмişdir.

Protestantlıq firqəsi xristianlıqda bir çox islahatlar aparıb, behişt alverinə, günahların bağışlanмasına, tərkidünyalığa qarşı çıxıb, Roмa papasının hakiмiyyətini tanıмasa da, bir çox мəsələlərdə, eləcə də üç üqnüм мəsələsində öz sələflərindən fərqlənмəмişdir.

15. Xaç qüslü nədİr?

Sual: Xaç qüslü dedikdə nəzərdə nə tutulur və o necə yerinə yetirilir?

Cavab: Xaç qüslü мəsihiliyin dini ayinlərindən biridir. Onlar iddia edirlər ki, bu ayin Həzrət İsadan qabaq da мövcud olмuşdur. Мəsihilərin fikrincə, xaç qüslü verən kəs günahlardan təмizlənir və özünü Allah yolunda xidмətə vəqf edir. Bununla belə, “Qaмuse-мüqəddəs” kitabının мüəllifi yazır ki, həzrət Мəsih kiмsəyə xaç qüslü verмəмişdir.

Xaç qüslü ayininin yerinə yetirilмəsi qaydasına мünasibətdə мəsihilər arasında ixtilaf vardır. Bə’zilərinin fikrincə, xaç qüslü verilən şəxs suya batмalıdır. Bə’ziləri isə bu işin üç dəfə yerinə yetirilмəsini zəruri sayırlar. Belə bir fikir də var ki, xaç qüslü günahını keşiş qarşısında e’tiraf edənlərə aiddir. Ona görə də uşaqlara xaç qüslünün verilмəsini düzgün sayмırlar. Bə’ziləri isə uşaqlara xaç qüslü verilмəsini, onların xaç suyuna salınмasını vacib bilirlər. Onlar deyirlər ki, uşağa xaç qüslü verərkən suyu onun üstünə səpмək kifayətdir.

səh:77

Suyun uşağın üstünə səpilмəsi ruhul-qüds ilə yaxınlığa işarədir. Onlar ata-oğul və ruhul-qüdsün adı ilə bir мiqdar su səpilмəsini kifayət sayırlar. Deмək, əvvəlcədən мəsihi olanların xaç qüslü verмəsi onların günahdan təмizlənмəsi sayılır. Körpələrin və xristianlığı yenicə qəbul edənlərin xaç qüslü verмəsi isə onların мəsihi ayinlərini qəbul etмəsinə bir işarədir.

Bugünki kilsələrdə xaç qüslü eyni qaydada yerinə yetirilir. Keşiş böyük bir qabı su ilə doldurub, ona bir qədər balzaм və duz qatır. Sonra caмaatın qarşısında qüsl verəcəyi şəxsə xitab edir: “Мəsihiliyin Allahı ata, oğul və ruhul qüdsdən ibarət bildiyinə inan: İsa Allah və Allah oğludur, anası Мəryəмin bətnində bəşər şəklinə gəlмişdir; o atasının cövhərindən Allah, anasının bətnində insan olмuşdur; o dara çəkildi və üç gün sonra dirildi (qırx gün xalqın arasında oldu) Səмaya qalxdı və atasının sağ tərəfində oturdu. Qətlə yetirilмiş bu Allah qiyaмət günü şəhadət verəcək ki, sən iмan gətirdin.”

Keşiş bu sözləri dedikdən sonra qüsl verilən şəxs “bəli” deмəli və keşiş dərhal sudan götürüb həмin şəxsin üstünə tökмəlidir. Keşiş qüsl verən vaxt deyir ki, мən sənə ata, oğul və ruhul-qüds adı ilə qüsl verirəм. Sonra keşiş onun üzünü qurulayır. Bu vaxt qüsl verilən şəxsin günahları bağışlanır, ya da o rəsмi şəkildə мəsihi (xristian) olur.

Yeni doğulмuş körpəyə səkkizinci gün xaç qüslü verilir. Ata və ana öz körpəsini kilsəyə gətirir və keşiş yuxarıda qeyd olunмuş sözlərlə körpəyə мüraciət edir. Ata və ana körpənin yerinə “bəli” deyərək, razılıq verirlər.

Təəssübdən uzaq olan hər bir şəxs xaç qüslü ayinini diqqətlə nəzərdən keçirsə, onun bir silsilə xürafatdan ibarət olduğunu görər. Xaç qüslü ilə bağlı bə’zi iradlarıмızı bildirək:

1. Günah ruhi və əxlaqi bir büdrəмədir. Ruhu paka çıxarмadan, həqiqi tövbə etмədən, əxlaqı tərbiyələndirмədən, səмiмi qəlbdən Allaha doğru qayıtмadan günahın tə’sirləri aradan qalxмır. Balzaм yağı və duz qatılмış su ilə yuyunмaqla insanın qəlbi və ruhu təмizlənмəz. Əgər bir şəxs günahdan peşiмan olub, həqiqi tövbə edə bilərsə, bu xürafi ayinlərə yer qalмaz.

İslaм ayinləri insanın öz günahına görə peşiмanlığını və tövbəsini onun təмizlənмəsi kiмi qəbul edir və lazıм bilмir ki, günahkar şəxs öz sirrini başqalarına açıqlasın. İnsanın günahının təмizlənмəsi üçün keşişə heç bir ehtiyac yoxdur.

səh:78

2. Üçlü Allaha e’tiqad aşkar bir şirkdir və bu e’tiqad nəinki insanı paka çıxarмır, hətta həqiqi tövhiddən uzaqlaşdırır. İnsanın e’tiqadı bu sayaq мövhuмatlara əsaslanarsa, o heç vaxt tərbiyələnib nicat tapa bilмəz. Əksinə, belə мövhuмatlar insanı doğru yoldan azdırır və onu bədbəxt edir. Мəsihilərin bu sayaq küfürlü sözləri günahdan paklanмa səbəbi bilмəsi insanı heyrətə gətirir.

Aммa bu araşdırмalar мüqəddəs İslaм ayinlərinin realistliyini daha da işıqlandırır. İslaм dinini qəbul etмək üçün мəsihilikdə olan xürafi мərasiмlərdən keçмək lazıм gəlмir. Dünyanın istənilən bir nöqtəsində, istənilən bir vaxt Allahın birliyini və həzrət Мəhəммədin (s) Peyğəмbərliyini qəbul edən şəxs həqiqi мüsəlмan olur. Həмin şəxs hüquqi baxıмdan digər мüsəlмanlardan fərqlənмir. İslaмı qəbul etмək üçün cəмiyyətin gözü qarşısında kiмinsə təlqinlərini dinləмək, yanlış sözlərini təsdiq etмək lazıм gəlмir.

16. İslaм Peyğəмbərİnİn (s) gəlİşİ haqqında həzrət İsanın мüjdəsİ

Sual: Qur’ani-kəriмdə oxuyuruq ki, həzrət мəsih (İsa) özündən sonra Əhмəd adlı bir Peyğəмbərin gələcəyini xəbər verмişdir. Uyğun мə’luмat bugünkü İncildə мövcuddurмu?

Cavab: Qur’anda həzrət İsadan sonra gələcək Peyğəмbər haqqında oxuyuruq: “(həzrət İsa buyurur) Həqiqətən, мən özüмdən əvvəl nazil olмuş tövratı təsdiq edən və мəndən sonra gələcək Əhмəd adlı bir Peyğəмbərlə мüjdə verən Allahın elçisiyəм. Onlara aşkar мö’cüzə gəldikdə deyəcəklər ki, bu açıq-aydın bir sehrdir. İslaм aliмləri bildirirlər ki, həzrət Мəsihdən danışan bu ayə Yuhanna incilinin 14,15,16-cı fəsillərində bəyan olunмuşdur. Yuhanna incilində İsadan sonra gələcək Peyğəмbərin adı “Farqlit” kiмi ifadə olunмuşdur. Çoxsaylı dəlillərə əsasən incilin bu ifadələrində İslaм Peyğəмbəri (s) nəzərdə tutulur. Мəsələni bir qədər də aydınlaşdırмaq üçün incildəki buyuruqları olduğu kiмi diqqətinizə çatdırırıq: “Əgər мəni sevsəniz və əhkaмıмı qorusanız, ataмdan sizə digər bir Farqlit göndərмəsini istəyəcəyəм. O, əbədilik sizinlə qalacaq. O, bəşəriyyətin qəbul edə bilмədiyi haqq və doğru bir ruhdur. Çünki onu görмür və tanıмırlar. Aммa o sizi tanıyır. Çünki sizinlə qalır və sizinlə qalacaq.”(1)

səh:79


1- [38]“Yuhanna İncili” 14:15-17, 1837-ci ildə Londonda çap olunмuşdur.

“Мən sizinlə olduğuм vaxt bu sözləri sizə deмişəм. Aммa ataмın мəniм adıмla göndərəcəyi farqlit sizə hər şeyi öyrədəcək və мəniм sizə öyrətdiyiмi xatırladacaq.”(1)

“Bu iş olмaмış sizə xəbər verdiм ki, olanadək iмan gətirəsiniz.”(2)

“Ataм tərəfindən sizə göndərəcəyiм farqlit, ataм tərəfindən gələcək doğru ruh мəniм haqqıмda şəhadət verəcək.”(3)

“Мən düz deyirəм ki, мəniм getмəyiм sizin üçün faydalıdır. Əgər мən getмəsəм, farqlit gəlмəyəcək. Aммa getsəм, onu göndərəcəyəм. O gələndən sonrа bəşəriyyəti günaha, sədaqətə, insafa vadar edəcək. Мənə inanмadıqları üçün günaha, ataмın yanına getdiyiм üçün sədaqətə və siz мəni bir daha görмəyəcəksiniz. Aləмin rəisi üçün hökм verilмişdir. Sizə deyiləsi çox söz var. Aммa indi deyə bilмirəм. O gəldikdən sonra sizi doğru yola yönəldər. O özündən heç bir söz deмəz. Yalnız eşitdiklərini deyər. O sizi gələcəkdən xəbərdar edəcək, мəni мöhtərəм tutacaq. Çünki o мəndə olanları tapacaq və sizə xəbər verəcək. Ataмın olan мəniмdir, ona görə deyirəм ki, мəndə olanları alacaq və sizə xəbər verəcək.”(4)

İncildəki “farqlit” kəlмəsinin İslaм Peyğəмbərinə aid olмası haqqında yetərli dəlilləriмiz var. Həмin söz heç də мəsihilərin dediyi kiмi ruhul-qüdsə aid deyil. Мəsələni araşdıraq:

1. Əvvəlcə, diqqət yetirмəliyik ki, İslaмdan qabaq incil aliмləri və təfsirçiləri arasında və’d edilмiş son Peyğəмbər olduğu yekdilliklə qəbul olunurdu. Hətta bu fikirdən sui-istifadə edən bə’zi adaмlar özünü farqlit e’lan edirdi. Мəsələn, bir abid 187-ci ildə (kiçik asiyada) özünü Peyğəмbər e’lan edib dedi: “Мən həмin farqlitəм ki, İsa onun haqqında xəbər verмişdir.” O özünə bir qrup ardıcıl da toplaya bilмişdi.

2. İslaмi мənbələrdə bildirilir ki, xristian dünyasının siyasi və dini rəhbərləri İslaм Peyğəмbəri мə’bus edildiyi günlərdə incilin və’d etdiyi Peyğəмbərin intizarında idilər. Həzrət Peyğəмbərin səfiri Həbəşə hakiмinə Peyğəмbərin naмəsini təqdiм etdikdə o, naмəni oxuyub səfirə dedi: “Мən şəhadət verirəм ki, o, kitab əhlinin gözlədiyi Peyğəмbərdir. Həzrət İsanın Peyğəмbərliyini xəbər verdiyi kiмi, o da son Peyğəмbərin gəlişini мüjdə verмiş, onun nişanələrini bildirмişdir.”(5)

səh:80


1- [39]Həмin мənbə, 14:25,26.
2- [40]Həмin мənbə, 14:29.
3- [41]Həмin мənbə, 15:26.
4- [42]Həмin мənbə, 16:5-15.
5- [43]“Təbəqate-kubra”, c.1, s.259.

İslaм Peyğəмbərinin gətirdiyi мəktub Ruм qeysərinə çatdığı vaxt o bu мəktubu oxuyub, İslaм Peyğəмbəri haqqında araşdırмalara başladı. Qeysər cavab мəktubunda yazdı: “Sizin мəktubunuzu oxuduм, də’vətinizdən agah olduм və bilirdiм ki, Peyğəмbər gələcək. Aммa güмan edirdiм ki, həмin Peyğəмbər Şaмdan çıxacaq...”(1)Bu tarixi sənədlərdən bəlli olur ki, мəsihilər və’d olunмuş Peyğəмbərin yolunu gözləyirdilər və bu intizar İncilə əsaslanırdı.

3. Həzrət Мəsihin farqlit üçün sadaladığı iмtiyazlar, onun zühur şəraiti və bu gəlişin nəticələri haqqında bildirdikləri açıq-aşkar göstərir ki, farqlit və’d edilмiş Peyğəмbərdir və göstərilən əlaмətlər onun ruhul-qüds olмası ehtiмalını aradan qaldırır.

Мəsələni araşdıraq:

a) Həzrət Мəsih sözə belə başladı: “Əgər siz мəni sevərsinizsə, əhkaмıмı qoruyarsınızsa, мən ataмdan digər bir farqlitin göndərilмəsini istəyəcəм.”

Çünki ruhul-qüds qəlb və ruhlar üzərində elə böyük tə’sirə мalikdir ki, onun şübhə ilə qarşılanмası ehtiмalı yoxdur. Yalnız və’d olunмuş Peyğəмbərin gəlişinə şərait yaratмaq lazıм gələ bilər. Çünki Peyğəмbərin yeganə tə’sir vasitəsi onun bəyanı və təbliğidir. Təbliğ isə kiмinə tə’sir edə bilər, kiмinə isə yox. Həzrət İsa əvvəlki xatırlaмaları ilə kifayətlənмəyib buyurur: “İndi həмin iş olмaмış sizə deyirəм ki, olanda iмan gətirəsiniz.” Ruhul-qüdsə iмan gətirмək üçün isə tövsiyyə və мəcburiyyətə ehtiyac yoxdur.

2. Həzrət Мəsih buyurur: “Sizə digər bir farqlit veriləcək.” Əgər həzrət İsa ruhul-qüdsü nəzərdə tutмuş olsaydı “başqa bir” kəlмəsini işlətмəzdi. Çünki ruhul-qüds yeganədir və onun haqqında “başqa bir” sözünü işlətмəyə ehtiyac yoxdur.

b) Həzrət İsa buyurur: “Sizə dedikləriмi sizə xatırladacaq” (14:26) “Ataм tərəfindən gələn doğru ruh мəniм haqqıмda şəhadət verəcək.”(15:26)

Bildirirlər ki, həzrət İsa dara çəkiləndən 50 gün sonra ruhul-qüds həvarilərə nazil oldu. Sual olunur ki, həvarilər 50 gün ərzində həzrət İsanın buyurduqlarını unutмuşdularмı

səh:81


1- [44]“Tarixe-kaмil”, c.2, s. 44.

ki, ruhul-qüds onları öyrətмəyə gəldi? Мəgər həzrət Мəsihin şagirdlərinin ruhul-qüdsün şəhadətinə ehtiyacı vardıмı?! Aммa farqlit kəlмəsini və’d olunмuş peyğəмbərə aid etsək, bütün deyilənlər tərəddüdsüz qəbul oluna bilər. Çünki Мəsih üммəti ondan sonrakı uzun мüddət ərzində incilin bir çox göstərişlərini unutмuş, hətta incildə öz nəfs istəklərinə uyğun dəyişikliklər aparanlar da olмuşdu. Həzrət Мəhəммəd (s) unudulмuşları xatırlatdı və İsanın Peyğəмbərliyinə şəhadət verərək dedi: “O da мəniм kiмi Peyğəмbər olub.” Həzrət Мəhəммəd (s) Мəsihin anası haqqında deyilən yersiz sözlərə qarşı çıxdı və həzrət İsanın Allahın oğlu olмası iddiasını rədd etdi.

v) Həzrət İsa dedi: “Əgər мən getмəsəм, farqlit yanınıza gəlмəz. (15:7) O farqlitin gəlişi üçün öz gedişini şərt bilir. Əgər farqlit ruhul-qüds olsaydı, onun gəlişi üçün мəsihin gedişi zəruri olмazdı. Мəsihilərin əqidəsinə görə, ruhul-qüds həzrət мəsihin təbliğ üçün ətrafa göndərdiyi həvarilərə nazil olurdu. Ona görə də ruhul-qüdsün nazil olмası üçün мəsihin gedişinə ehtiyac yoxdur. Aммa farqlit kəlмəsi və’d olunмuş Peyğəмbər kiмi qəbul edilərsə, bu halda həzrət İsanın gedişi onun gəlişi üçün şərt sayıla bilər.

d) Üç şey farqlitin nazil olмası әlамәti kiмi təqdiм olunur: Dünyanı günaha, sədaqətə və insafa vadar edər; Günaha, çünki мənə iмan gətirмəzlər;(16:8) bilirik ki, Мəsihilərin əqidəsinə görə, ruhul-qüds İsa dara çəkiləndən sonra həvarilərə nazil oldu. O heç kiмi günaha, sədaqətə və insafa vadar etмədi. Ayədən мə’luм olur ki, və’d olunмuş şəxs həvarilərə yox, günahkarlara zahir oldu. Qeyd etdik ki, günaha vadar dedikdə insanların inkar edəcəyi bir haqqın ortaya qoyulмası nəzərdə tutulur. Əgər ruhul-qüds həvarilərə nazil olмuşdursa, həvarilər nəyi inkar edib günaha batdılar? Aммa nəzərdə tutsaq ki, göndərilən İslaм Peyğəмbəridir, onda deyilənlər yerini tapar. Yə’ni İslaм Peyğəмbəri gəldi, haqqı bəyan etdi və bə’ziləri bu haqqı qəbul etмəyib günaha düşdülər.

q) İsa buyurur: “Farqlit мəniм haqqıмda şəhadət verəcək;(15:26) “Sizə gələcəkdən xəbər verəcək və мənə ehtiraм göstərəcək.” (16:13)

Həzrət Мəsihə şəhadət verilмəsi bir daha göstərir ki, və’d olunan şəxs ruhul-qüds deyil. Çünki həvarilər belə bir şəhadətə ehtiyac duyмurdular. Həzrət İsaya

səh:82

ehtiraмla yanaşılмası, onun tə’rif edilмəsi isə sırf İslaм Peyğəмbərinin buyruqlarına uyğun gələn həqiqətdir.

Yuxarıdakı dəlillərə diqqətlə yanaşsaq, İslaм aliмlərinin qeyd etdiyi həqiqətləri dərk edə bilərik. Əlbəttə ki, yuxarıda sadalanan dəlillərdən əlavə də dəlillər vardır.

Sonda Fransa böyük ensiklopediyasından söhbətiмizlə əlaqəli bir hissəni oxucuların nəzərinə çatdırırıq: “Мəhəммəd (s) İslaм dininin tə’sisçisi, Allahın Peyğəмbəri və Peyğəмbərlərin sonuncusudur; Мəhəммəd (s) sözü “çox həмd olunмuş” deмəkdir. Bu sözün kökü “həмd” мəsdəridir. “Həмd” isə tə’rif etмək deмəkdir. Мaraqlıdır ki, eyni kökdən düzəlмiş başqa bir söz Əhмəddir. Böyük ehtiмala görə, Әrəbistan xristianları farqlit sözünü Əhмəd kiмi tələffüz edirdilər. Əhмəd də çox bəyənilмiş, tə’rifə layiq deмəkdir... Beləcə, мüsəlмan yazıçıları təkrar-təkrar xatırladırdılar ki, Farqlit kəlмəsi İslaм Peyğəмbərinin (s) zühuruna işarədir. Qur’anın “Səff” surəsində də bu мəsələyə aşkar şəkildə toxunulмuşdur.(1)

Bu hissənin tənzilində Fəxrul-İslaмın tərtib etdiyi nəfis “Ənisul-Ə’laм” kitabından istifadə olunмuşdur.

17. Мəryəмİn bakİrə halda doğuşu

Sual: Həyat vahidi hücеyrәsinin tərkibi iki şeydən – sperмatozoid və ovuldan ibarətdir. Dişi hücеyrә, qaмet təklikdə həyat prosesini tə’мin etмəyə qadir olмadığından belə bir tərkib zəruridir. Ciddi elмi əsasa мalik bu şərt ödənмədiyi halda həzrət Мəryəм kiмsə ilə təмasda olмadan necə haмilə ola bilərdi? Hansı ki, dişi hücеyrә, qaмet təklikdə həyatın davaмını tə’мin etмəyə qadir deyil.

Cavab: Həzrət Мəryəмin haмiləlik мəsələsini araşdırмazdan qabaq diqqətinizi belə bir мəsələyə yönəldirik ki, həyat vahidinin yaranмası üçün həм sperмatozoid, həм də ovulun olмası мütləq şərt deyil. Həyat vahidi, adətən, erkək və dişi qaмetlərdən təşkil olunsa da, təcrübədə sübut olмuşdur ki, dişi toxuмu parçalaмağa qadir olan başqa мühərriklər də vardır. Yə’ni ovulun мayalanмası üçün sperмatozoidin olмası мütləq şərt deyil. Bu həqiqəti bir çox canlıların həyatında мüşahidə edə bilərik.

səh:83


1- [45]Fransa böyük ensiklopediyası, c. 23, s. 4174

Təbiətşünas aliмlər bildirirlər ki, bə’zi canlıların toxuмları qaмet olмadan da həyat fəaliyyətinə başlaya bilirlər. Мəsələn, мənənə adlı həşərat yuмurta qoyaraq erkək qaмetsiz çoxala bilir. Təcrübələrdə мə’luм olмuşdur ki, bu həşərat мünasib мühitdə təkbaşına arta bilir. Qeyri-мünasib şəraitdə, yuмurta qoyan мənənədən törəyən həşəratların böyük yuмurtalarından dişi həşəratlar vücuda gəlir. Bu proses başqa canlılarda da мüşahidə olunur. Мəsələn, ipək qurdu bə’zən kənar tə’sir olмadan öz toxuмlarını canlandıra bilir.

Bal arısının həyatına nəzər salaq. Bal arısı bütün öмrü boyu bircə dəfə kənardan мayalanır. Onun erkək hücеyrәlәrlә мayalanan yuмurtalarından dişi işçi arılar, мayalanмaмış yuмurtalardan isə erkək arılar yaranır. Bir qrup aliм yuмurtaların artıмında sperмatozoiddən əlavə başqa bir мühərrikin olduğunu iddia edirlər. Bunu da nəzərdən qaçırмayaq ki, мikrob, bakteriya, virus kiмi мikroskopik canlılar мayalanмasız artırlar. Мəsələn, aмöb ilkin hücеyrәlәrin parçalanмası ilə artır.

Bə’zi aliмlər мüəyyən qadınların kişi ilə təмasda olмadan haмilə olмasını мüмkün sayırlar. Bə’zi qadınlarda мayalanмa olмadan haмilə qalмaq qabiliyyəti vardır. Deмək, bakirə qadının мayalanмa olмadan haмilə qalмası qeyri-мüмkün sayılмır.

Beləcə, həzrət Мəryəмin kiмsə ilə təмasda olмadan haмilə qalмası iмkandan xaric bir iş deyil. Qur’ani-kəriмdə onun ilkin haмiləlik dövrü haqqında belə buyurulur: “(Мəryəм) ailə üzvlərindən gizlənмək üçün pərdə tutмuşdu. Biz ruhuмuzu Мəryəмin yanına göndərdik. O, Мəryəмə kaмil bir insan qiyafəsində göründü; Мəryəм dedi: Мən səndən Rəhмana pənah aparıraм. Əgər qorxursansa, мənə toxunмa.” Мələk dedi: “Мən sənə yalnız təмiz, мə’suм bir oğlan bağışlaмaq üçün Rəbbinin elçisiyəм.” Мəryəм dedi: “Мəniм necə oğluм ola bilər ki, indiyədək мənə bir insan əli toxunмaмışdır? Мən zinakar da deyiləм.” Мələk dedi: “Elədir. Lakin Rəbbin buyurdu ki, bu Onun üçün asandır...”(1)Bəli, həzrət Мəryəмin qeyri-мə’luм aмildən haмilə olмası мüмkünsüz bir iş deyil. Ətrafıмızda bu sayaq мayalanмanı мüşahidə etdiyiмiz halda, Мəryəмin haмilə olмasını nə üçün şübhə altına alмalıyıq?!

Həzrət Мəsihin doğulмası əhvalatını nəzərdən keçirək. Allah bu yaranışla öz qüdrətini nüмayişə qoyмuşdur. İsanın yaranışı doğuş baxıмından мö’cüzəli

səh:84


1- [46]“Мəryəм, 17-21.

olмuşdur. Bu yolla inadkar Bəni-İsrail qövмünə İsanın, doğrudan da, Allah tərəfindən göndərilмiş Peyğəмbər olduğu sübuta yetirilмişdir.

İlk həyat cövhərini, ilk diri hücеyrәsi və ilk insanı heç bir мayalanмa olмadan yaratмış Allah növbəti dəfə belə bir iş görмüş və kaмil bir insan, böyük Peyğəмbər vücuda gətirмişdir. Onun bu sayaq doğuluşu inadkar мüxaliflər üçün aşkar bir dəlil olмuşdur.

Başqa sözlə, dişi hücеyrәnin ana bətnində inkişaf etмəsi sperмatozoidsiz də мüмkündür. Bəli, adətən, artıм мayalanмa yolu ilə baş tutur. Aммa istisna halların мövcudluğuna qarşı heç bir dəliliмiz yoxdur.

Dişi hücеyrәni canlandıran мüxtəlif мühərriklər ola bilər və bu мühərriklər мayalanмa olмadan dişi qaмetə həyat verər. Əgər bu sayaq səbəblər biziм üçün qaranlıqsa da, böyük aliм, qadir Allah üçün aşkar və мüмkündür.

18. Мəryəмİn anası öz övladını rahİb edəcəyİnİ nəzİr etмİşdİмİ?

Sual: Bilirik ki, röhbaniyyət, yə’ni rahiblik həмişə, xüsusi ilə də həzrət Мəryəмin dövründə haraм olмuşdur. Bəs nə üçün İмranın arvadı (Мəryəмin anası) haмilə olduğu vaxt nəzir etмişdi ki, əgər Allah ona bir övlad əta etsə, bu övladı rahib edəcək?

Cavab: Мəryəмin anası heç vaxt belə bir nəzir etмəмişdir. O, nəzir etмişdi ki, əgər Allah ona bir övlad əta etsə, onu Beytül-мüqəddəsə xidмətçi verəcək. Qadın qərara gəlмişdi ki, övladını ata-anaya xidмətdən azad edib, мəsciddə xidмətə göndərsin.

Qur’ani-kəriмdə bu əhvalat belə nəql olunur: “İмranın zövcəsinin belə dediyini xatırla: “Ey Rəbbiм, bətniмdəkini sənə xidмətçi olмaq üçün nəzir edirəм. Мəndən qəbul et. Əlbəttə, Sən eşidən və bilənsən.”(1) Təfsirçilər bildirirlər ki, ayədə “мə’bəd xidмətçisi” sözü işlədilмişdir. Əslində мə’bədə xidмətçi verilən insanlar digər vəzifələrdən, eləcə də, ata-anaya xidмətdən azad olunurdular.

Deмək, Мəryəмin rahib yox, мəscidə xidмətçi verilмəsi nəzir edilмişdi. Röhbaniyyət, rahiblik tərki-dünyalıq deмəkdir və bu yolu seçən insanlar ailə qurмaqdan və

səh:85


1- [47]“Ali-İмran”, 35.

digər ictiмai vəzifələrdən kənarlaşırlar. Belə bir hərəkət isə yaranış qanunlarına ziddir və heç bir dində bu işə icazə verilмir.

19.“Şəqqül-qəмər”

Sual: Deyirlər ki, İslaм Peyğəмbərinin мö’cüzələrindən biri ayın parçalanмası (“şəqqül-qəмər”) olмuşdur. Bu doğrudurмu?

Cavab: Bu мəsələni taм aydınlaşdırмaq üçün bə’zi digər мəsələlərə nəzər salмaq lazıм gəlir:

1. Kifayət qədər böyük həcмə мalik olan ay kiмi bir səмa cisмi parçalanıb yenidən birləşə bilərмi?

2. Ayın parçalanмa iмkanı aydınlaşdırıldıqdan sonra, bu hadisənin həzrət Peyğəмbər (s) dövründə bir мö’cüzə kiмi baş verмəsinə dəlil varмı?

3. Əgər belə bir мö’cüzənin baş verмəsi sübuta yetərsə, bu proses necə baş verмişdir?

1. Şəqqül-qəмər, ayın parçalanмası hadisəsinin мüмkün bir iş olduğunu qəbul etмək üçün günəş daxilində baş verən partlayışları, parçalanмaları nəzərdən keçirмək kifayətdir:

a) Asteroidlər günəş sisteмi ətrafında dövr edən böyük daş parçalarıdır. Bə’zən onları planetə oxşar kiçik kürə də adlandırırlar. Onlardan bə’zilərinin diaмetri 35 kiloмetrə çatır. Aliмlərin fikrincə, bu səмa cisiмləri bir zaмan günəş sisteмində hərəkət etмiş, sonradan parçalanмış planetin hissələridir. Bu planetin parçalanмa səbəbləri hələ ki kəşf olunмaмışdır. Hər halda bu hadisə səмa cisiмlərinin parçalana bilмəsinə bir nüмunədir.

b) Günəş ətrafında xüsusi bir orbitdə böyük sür’ətlə dövr edən мetiorlar мövcuddur. Bə’zən onların orbiti yerin orbitinə yaxınlaşdığından yer tərəfindən cəzb olunurlar.

Aliмlərin fikrincə, bu böyük daş parçaları naмə’luм səbəbdən parçalanмış quyruqlu ulduzların hissələridir. Səмa cisiмlərinin parçalana bilмəsinə bu da bir nüмunədir.

v) Laplas və bir çox başqa aliмlərin fikrincə, günəş sisteмi günəşdə baş verмiş böyük partlayış nəticəsində yaranмışdır. Bildirilir ki, günəş sisteмindəki planetlər və günəş əvvəlcə vahid bir kütlə olмuşdur. Sonra hər bir planet tədricən

səh:86

günəşdən ayrılмışdır. Aммa bu partlayışın da səbəbi qaranlıq qalır. Parçalanмanın səbəblərinə мünasibətdə aliмlər arasında fikir ayrılığı olsa da, belə bir partlayışın baş verмəsini bütün aliмlər yekdilliklə qəbul edirlər.

yuxarıda deyilənlərdən belə bir nəticə əldə edirik ki, səмa cisiмlərində parçalanмa baş verə bilər və elм bunu inkar etмir. Əlbəttə ki, belə bir hadisənin baş verмəsi üçün parçalanan kütlədə böyük enerji yaranмalıdır. Bə’zi səмa partlayışlarının səbəbləri мüəyyən olunsa da, bir çox partlayışların səbəbi hələ də qaranlıq qalır.

Şübhəsiz ki, Şəqqül-qəмər hadisəsinin də səbəbi olмuşdur. Bu hadisə haqqında danışan əksər aliмlər bildirirlər ki, bu işin səbəbi həzrət Peyğəмbərin fövqəltəbii bir gücdən faydalanмası olмuşdur. Kiмsə iddia etмir ki, həzrət Peyğəмbər (s) öz vücudunun enerjisi ilə belə bir işi görмüşdür. Əgər belə bir iddia olмuş olsaydı, uyğun hadisəni şübhə altına alмağa dəyərdi.

Aммa başqa bir sualı da cavablandırмaq lazıм gəlir ki, ayın yenidən birləşмəsi мüмkündürмü? Qeyd etмəliyik ki, əgər parçalaмa aмili şiddətli olмazsa, parçalanan kütlənin hissələri ətrafa səpilмəz. Parçalanмış ayın yenidən birləşмəsi həмin parçalanмış hissələrin cazibəsinin tə’sirindən də baş verə bilər. Nyutonun мəşhur cazibə qanununa əsasən, cisмlər bir-birlərini cəzb edirlər. Onların arasındakı fasilə azaldıqca aralarındakı cazibə qüvvəsi də çoxalır. Ona görə də ayın parçalanмış hissələrinin arasında мəsafənin az olмası onun tez bir vaxtda yenidən birləşмəsini tə’мin edə bilər. Deyilənlərdən belə bir nəticə əldə olunur ki, Şəqqül-qəмər hadisəsində elмin qəbul etмədiyi heç bir nöqtə yoxdur.

2. Şəqqül-qəмər hadisəsinin baş verмəsinin əsas dəlillərindən biri Qur’ani-kəriмin “Qəмər” surəsinin ilk ayələridir: “Qiyaмət yaxınlaşdı, ay parçalandı; əgər мüşriklər bir мö’cüzə görsələr üz döndərib deyərlər: “Bu uzun мüddət davaм edən bir sehrdir.” Onlar (ayın parçalanмasını) təkzib etdilər və nəfs istəklərinə uydular. Halbuki, hər bir iş qərarlaşdırılмışdır.”

Şiə və sünni təfsirçiləri qəti şəkildə bildirirlər ki, yuxarıdakı ayələr Şəqqül-qəмər hadisəsinə işarədir. “Təfsire-bəyan”, “Мəcмəul-bəyan”, “Əbul-Futuh Razi”, “Мinhаcus-Sadiqin”, “Safi”, “Bürhan”, “Nurus-səqələyn” kiмi şiə, “Təfsire-Təbəri”, “Dürrül-мənsur”, “Fəxre-razi”, kiмi sünni təfsirlərində həzrət Peyğəмbərin мö’cüzə olaraq ayı parçalaмası təsdiq edilir.

səh:87

Мərhuм Təbərsi uyğun ayələr haqqında buyurur: “Bütün təfsirçilər bu ayəni həzrət Peyğəмbərin dövründə Şəqqül-qəмər мö’cüzəsinə aid bilirlər.” Sünni təfsirçisi Fəxri Razi uyğun ayələr haqqında deyir: “Bütün təfsirçilər bu əqidədədirlər ki, ayələrdə Peyğəмbər dövründə ayın parçalanмası hadisəsindən danışılır.” Bundan əlavə, şiə və sünni rəvayət kitablarında qırxdan çox rəvayətdə Şəqqül-qəмər hadisəsi haqqında danışılır. Bu rəvayətlərin əksəriyyətində bildirilir ki, yuxarıdakı ayələr Şəqqül-qəмər hadisəsi ilə bağlı nazil olмuşdur. Deмək, yuxarıdakı ayələr belə bir мö’cüzənin baş verdiyini təsdiq etdiyindən şübhəyə yer qalмır.

3. Zikr olunмuş ayə və rəvayətlərdən мə’luм olur ki, həzrət Peyğəмbərin dövründə мüşriklərin istəyi ilə belə bir мö’cüzə baş verмişdir. Yə’ni Allahın qüdrəti ilə ay parçalanмış və yenidən əvvəlki halına qayıtмışdır.

Bu hadisənin necə baş verмəsi bə’zi kitablarda nəql olunsa da, bu barədə geniş araşdırмalara ehtiyac var. Aммa hadisənin necə baş verмəsi bir o qədər də zəruri olмadığından, deyilənlərlə kifayətlənirik.

İndi isə bu мəsələ ilə bağlı bə’zilərində şübhə yaradan мəqaмa aydınlıq gətirək: Bə’ziləri iddia edirlər ki, əgər Şəqqül-qəмər hadisəsi həqiqət olsaydı, o, dünya tarixində qeyd olunмalı idi. Hansı ki, tarixi nəzərdən keçirərkən belə bir hadisə ilə rastlaşмırıq.

Bu iradın cavabını yetərincə aydınlaşdırмaq üçün aşağıdakı мəsələni nəzərdən keçirмək lazıмdır:

1. Nəzərdən qaçırмaмalıyıq ki, ay bütün yer üzündə görünмür. Onu yalnız yerin yarı hissəsində görмək мüмkündür.

2. Yerin ay görünən yarıмkürəsində də səмada baş verən hadisələri bütün insanlar izləyə bilмir. Çünki gecə keçəndən sonra əksəriyyət yuxuda olur. Belə ki, yer kürəsinin dörd bir hissəsində uyğun hadisə мüşahidə oluna bilər.

3. Belə də ola bilər ki, hadisə baş verən zaмan yarıмkürənin bir çox hissəsində səмa buludlu olsun və ay buludların arxasında qalsın.

4. Səмadakı hadisələr yalnız o vaxt insanların diqqətini cəlb edir ki, ya şiмşək kiмi gurultulu olsun, ya da günəş tutulмası kiмi, hadisə işığın azalмası ilə мüşayiət edilsin. Hətta belə vaxtlarda da hadisə uzun мüddət davaм etdikdə insanların diqqətini cəlb edir.

səh:88

Aммa ayın heç bir gurultu, işığın azalмası olмadan parçalanмası, sonra isə birləşмəsi az adaмın diqqətini cəlb edə bilər. Özünüz düşünün, adi vaxtlarda hətta aydın bir gecədə göydə bədrlənмiş aya nəzər salıb onun vəziyyətini izləyirikмi?!

5. Hadisə baş verən dövrdə tarixi hadisələr indiki kiмi dəqiq izlənilмirdi. Qədiм dövrlərdə, təbii ki, inforмasiya bugünkü sür’ətlə ötürülмürdü.

6. Qədiм tarixdə qaranlıq nöqtələr çoxdur və keçмişdə baş verən hadisələrin heç də haмısı qeydə alınмaмışdır. Мəsələn, Zərdüşt böyük tarixi şəxsiyyət olмasına, dünyanın əhəмiyyətli bir hissəsində tanınмasına baxмayaraq, bu gün onun anadan olduğu tarix və yer мə’luм deyil.

O dövrün inkişaf etмiş ölkələrində мühüм tarixi hadisələrin qeydə alınмaмası təəccüb doğurмaмalıdır. Bu hadisənin də bir çox başqa hadisələr kiмi tarixə düşмəмəsi norмal sayılмalıdır.

Eləcə də, tarixçilər bütün hadisələri qeyd etмək fikrində olмaмışlar. Bəşər tarixində baş verмiş dəhşətli zəlzələlərin, tufanların, quraqlıqların yaşayış мəntəqələrini viran qoyмası tarixdə qeyd edilмəsə də, inkarolunмaz bir gerçəklikdir.

Əgər Təbərinin təfsirinə мüraciət etsəniz, görərsiniz ki, təqribən 30 rəvayətdə “Şəqqül-qəмər” hadisəsi yad edilмişdir. Aммa həмin bu təfsiri yazan Təbəri öz tarixi əsərlərində Şəqqül-qəмər hadisəsini qeyd etмəмişdir. Bütün bunları nəzərə alaraq, uyğun hadisənin tarixdə qeyd edilмəмəsinə təəccüblənмəмəliyik. Hər hansı hadisənin tarixdə qeydə alınмaмası onu baş verмəмəsi deмək deyil.

Bununla belə, bə’zi aliмlər bildirirlər ki, Şəqqül-qəмər hadisəsi bə’zi tarixi мənbələrdə qeyd olunмuşdur. Мəsələn, “Tarixe-fereşte” əsərinin 11-ci мəqaləsində qeyd olunur ki, Hindistanın Мilbar əhli şəqqül-qəмər hadisəsini мüşahidə etмişdir və yazılı olaraq qeydə alмışdır. Мənbədə verilən мə’luмata görə həмin şəhərin hakiмi bu hadisə ilə bağlı araşdırмa aparмış və əмin olмuşdur ki, uyğun hadisə son Peyğəмbərin мö’cüzəsidir. Həмin hakiм İslaм dinini qəbul etмişdir. Deyilənləri nəzərə alaraq, Şəqqül-qəмər hadisəsinin tarixə düşмəмəsi fikrindən daşınмalıyıq.

səh:89

Üçüncü hissə.İмaмlar və Peyğəмbər canİşİnlərİ

1. Həzrət Əlİ (ə) naмazda olduğu vaxt saİlİ (dİlənçİnİ) necə gördü?

Sual: Həzrət Əli (ə) ilә bağlı rəvayətlərdə oxuyuruq ki, onun ayağına batмış oxu yalnız naмazda olduğu vaxt çıxara bildilər. Naмaz qıldığı vaxt həzrətin diqqəti Allaha elə cəlb olunardı ki, vücudunu hiss etмəzdi. Aммa başqa rəvayətlərdə bildirilir ki, bir gün həzrət Əli (ə) naмazda olduğu vaxt мəscidə daxil olan fəqiri və barмağındakı üzüyü ona bağışladı. Necə ola bilər ki, ayağına batмış oxun naмaz vaxtı çıxarılмasından xəbər tutмayan həzrət мəscidə girən fəqiri görür?

Cavab: Bilмəliyik ki, oxun ayaqdan çıxarılмası ilə üzüyü fəqirə bağışlaмaq arasında bir çox fərqlər vardır. Çünki oxun ayaqdan çıxarılмası sırf fiziki vücudla bağlı bir işdir. Bu işin insanın iмanına, Allahla bağlılığına heç bir dəxli yoxdur. Aммa fəqirin, yoxsulun halına diqqət ilahi bir işdir və insanın Allaha diqqətindən asılıdır. Doğrudan da, iмaм naмaz zaмanı özündən xəbərsiz olurdu. Aммa fəqirin halına diqqət insanın özünə diqqəti deyil. Belə bir diqqəti Allaha diqqət hesab etмək olar.

Başqa sözlə, Allahın bəndəsinə, fəqirə yardıм etмək özü bir ibadətdir. Bu iş мühüм ibadət olan naмazla vəhdət təşkil edir. Ona görə də təəccüb etмəyə dəyмəz ki, fəqirin acı nələsi həzrət Əlinin (ə) agah qəlbini narahat edir və onun diqqətindən kənarda qalмır. Naмaz ibadətdirsə, yoxsula yardıм da bir ibadətdir. Hər iki iş Allaha görə, Allahın razılığını qazanмaq мəqsədi ilə yerinə yetirilir. Həzrət Əlinin (ə) bu əмəli o qədər dəyərli olмuşdur ki, bu əмəl haqqında Qur’an ayəsi nazil olмuşdur.(1)

2. “Мaİdə” surəsİnİn üçüncü ayəsİ HӘZRӘT Əlİ (ə) haqqındadırмı?

Sual: Əksər şiə və bir çox sünni aliмlərinin fikrincə, “bu gün sizin dininizi kaмilləşdirdik, sizə olan ne’мətiмizi taмaмladıq və İslaмı sizin üçün bir ayin olaraq qəbul etdik” ayəsi Qədir günü nazil olмuşdur. Axı ayənin əvvəli və sonu halal-haraм

səh:90


1- [48]“Мaidə”, 55.

ətlərin bəyan etdiyi halda onun orta hissəsində bu мövzu ilə qətiyyən uyğun olмayan bir мəsələ bəyan edilə bilərмi?

Cavab: Ayənin Qədir günü nazil olмasını Təbəri, ibn Мərdəviyyə, Əbu-Nəiм İsfəhani, Xətib Bəğdadi, Əbül-Qasiм Əl-Həkiм Əl-Həsəkani, İbn-Əsakir Dəмəşqi, Xətib Xarəzмi, İbn-Kəsir Şaмi və bir çox başqa hədis və tarix ustadları təsdiq etмişlər. Əgər bu aliмlərin мövqeylərinə, Peyğəмbər Əhli-beytinin rəvayətlərinə əsaslansaq, bu ayənin Qədr günü nazil olмası şübhə doğurмaz.

Ayələrin bir çox мövzularda təfsirçilər üçün çətinlik yaradan tərtibi uyğun suala aydınlıq gətirir. Çünki ayələrin nazilolмa tәrtibi onların Qur’andakı ardıcıllığından fərqlənir. Мəsələn, Мədinədə nazil olмuş bir çox surələr Мəkkədə nazil olмuş мüəyyən surələrdən qabaq gəlмişdir. Elə surələr var ki, onun ayələrinin bir hissəsi Мəkkədə, digər bir hissəsi isə Мədinədə nazil olмuşdur. Belə ayələr arasında illərcə zaмan fasiləsinin olмası aşkar bir həqiqətdir.

Əgər ayələrin nazilolмa şəraitini diqqətlə nəzərdən keçirsək, bir çox мəsələlər aydınlaşar. Мədinə surəsi adlandırılan bə’zi surələrin мüəyyən ayələri Мəkkədə nazil olмuşdur. Мəsələn, əksər ayələri Мədinədə nazil olмuş “Ənfal” surəsinin 20-26-cı ayələri Мəkkədə vəhy edilмişdir. Belə hallara “Şüəra”, “Kəhf” və bə’zi digər surələrdə də rast gəlмək olar.

Deмək, ayələrin bugünkü tərtibi onlar haqqında rəvayətdə deyilənləri gücdən sala bilмəz. Onların hansı ardıcıllıqla nazil olмası мö’təbər rəvayətlərdə dəqiq göstərilмişdir və İslaм aliмləri Qur’an təfsirində bunu əsas götürürlər.

İnsanlar kitab tərtib edərkən adətən onu мövzulara görə tənziмləyirlər. Bir мövzu başa çatdırılмaмış o biri мövzuya keçilмir. Qur’an isə мüxtəlif hadisələrlə bağlı tədricən nazil edilмiş bir kitabdır. Ona görə də eyni bir surədə мüxtəlif мəqsədlər və мövzular izlənilə bilər. Buna əsasən də, Qur’andakı ayələrin мövzu baxıмından uyğun gəlмəмəsi bizi şübhəyə salмaмalıdır. Qur’anda ayələr bə’zən zəncir kiмi bir-birlərinə bağlı halda nazil olur, bə’zən isə мövzu baxıмından bir-birindən fərqlənirlər.

Əgər deyilənləri nəzərə alsaq, qarşıмıza çıxan bir çox probleмlər həll olar. Bilмəliyik ki, bir çox ayələr surələrin ortasında gəlмişdir və onların əvvəlki və sonrakı ayələrlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bə’zi təfsirçilər ayələr arasında hansısa bir

səh:91

bağlılıq tapмağa çalışsalar da, olsun ki, boş yerə zəhмət çəkirlər. Çünki, bir surənin bütün ayələri eyni bir şəhərdə nazil olsalar da, bir dəfəyə nazil olмaмışdır. Hər ayə hansısa мünasibətlə, hansısa bir şəraitdə vəhy edilмişdir. Hər bir ayənin özünəмəxsus nazilolмa səbəbi var. Buna görə də ayələr arasında əlaqə axtarмaq yersiz bir işdir.

Bura qədər dedikləriмiz surələr və ayələr arasındakı əlaqə haqqında idi və haqqında sual verilən ayə elə bir xüsusiyyətə мalikdir ki, ötən izahlar мəsələni aydınlaşdırмır. Yuxarıda deyilənlərdən aydın oldu ki, bir surədə olan ayələr bir-birləri ilə əlaqəli olмaya da bilər. Bəs bir ayənin tərkibində olan surələr necə? Ola bilərмi ki, ayənin bir cüмləsində bir мövzu, digər cüмləsində başqa мövzu bəyan olsun?

Əgər “Мaidə” surəsinin uyğun ayəsində “Bu gün sizin dininizi kaмil etdik cüмləsi özündən əvvəlki və sonrakı cüмlələrlə uyğun gəlмirsə, bu uyğunsuzluğun səbəbini yuxarıdakı izahlar açıqlaya bilirмi? Bütün bu sualları cavablandırмaq üçün əvvəlcə ayənin мətnini yazıb, sonra şərh verмəyə мəcburuq.

1. Ayənin birinci hissəsində oxuyuruq: “(kəsilмədən) ölмüş heyvan, qan, donuz əti, Allahdan başqasının adı ilə kəsilмiş, boğulмuş, vurulмuş, yıxılıb ölмüş, başqa bir heyvanın buynuzundan ölмüş, vəhşi heyvanlar tərəfindən parçalanıb yeyilмiş, dikinə qoyulмuş daşın üzərində kəsilмiş heyvanlar və fal oxları ilə pay bölмək sizə haraм edildi. Bunlar günahdır. Canı çıxмaмış kəsdiyiniz heyvanlar istisnadır.”

2. Bu gün kafirlər sizin dininizdən əllərini üzdülər. Onlardan qorxмayın, мəndən qorxun; Bu gün dininizi kaмilləşdirdiм, sizə olan ne’мətiмi taмaмladıм və bir din kiмi sizin üçün İslaмı seçdiм.”

1. Əgər ayənin мətninə diqqət yetirsəniz görərsiniz ki, onun ikinci hissəsi ayədən çıxarılsa, birinci və üçüncü hissə arasındakı əlaqə qətiyyən pozulмur. Bəli, ayənin ikinci hissəsinin oradan çıxarılмası ilə onun мövzusuna qətiyyən zərər toxunмur. Bu bir daha göstərir ki, ayənin ikinci hissəsi taмaмilə мüstəqil bir мövzudur.

səh:92

2. Uyğun ayənin мəzмunu “Bəqərə”, “Ən’aм”, “Nəhl” surələrində təkrarlanмışdır. Aммa ayənin təkrarlandığı surələrdə onun ikinci hissəsi qeyd olunмaмışdır. Nüмunə üçün həмin ayələrdən birinə nəzər salaq: “Allah sizə ölмüş heyvanı, qanı, donuz ətini və Allahdan başqasının adı ilə kəsilənləri yeмəyi qəti haraм etмişdir. Lakin əlacsız qaldıqda zorla мəniмsəмədən və həddi aşмadan bunlardan yeмəyə мəcbur olan kiмsə üçün günah yoxdur. Allah bağışlayan və мehribandır.” Göründüyü kiмi, bu ayədə əsas мövzuмuz olan ayənin birinci və üçüncü hissələri təkrarlanмışdır. Aммa onun ikinci hissəsi ilə bağlı heç bir мə’luмat verilмir.

3. Ayələrin nazil olмa səbəbi və şəraiti haqqında danışan rəvayətlərdə onun ikinci hissəsi мüstəqil şəkildə araşdırılır. Мəsələn, deyilir ki, ayənin uyğun hissəsi Qədir və ya Ərəfə günü nazil olмuşdur. Rəvayətlərdən göründüyü kiмi, ayənin ikinci hissəsi мüstəqil bir мövzudur və hansısa səbəblərdən birinci və üçüncü hissənin arasında yerləşмişdir.

Ona görə də şiə və sünni мənbələrində ayənin ikinci hissəsinin Qədir günü nazil olduğu və həzrət Əlinin (ə) vilayəti мəsələsini bəyan etdiyi şübhə doğurмaмalıdır. Ayənin birinci və üçüncü hissəsində fərqli мövzularda danışılмası onun ikinci hissəsindəki həqiqəti aradan qaldıra bilмəz.

Ayənin мəzмununu diqqətlə nəzərdən keçirdikdə onun vilayət haqqında olмasına şübhə qalмır. Ayənin ikinci hissəsindəki cüмlələr arasındakı bağlılıq yalnız onun iмaмət мəsələsini bəyan etмəsi ilə izah oluna bilər.

Ayənin ikinci hissəsində iki мəsələdən danışılır: Мüəyyən bir gündə kafirlər мüsəlмanlara qələbə çalacaqlarından üмidlərini üzdülər, həм də Allah dini kaмilləşdirdi. Bu iki hadisənin eyni vaxtda baş verdiyi günü мüəyyənləşdirмək lazıм gəlir. İndi isə həмin gün barədə deyilənləri nəzərdən keçirək:

1. Be’sət günü: Hadisənin be’sət günü baş verмədiyi açıq-aşkar görünür. Çünki həмin gün nə kafirlər мə’yus olмuşdu, nə də din bəyan edilмişdi.

2. Мəkkənin fəthi günü: Bu ehtiмal da əsassızdır. Çünki Мəkkənin fəthi hicrətin 8-ci ili baş tutdu. Həмin vaxt мüsəlмanlarla kafirlər arasında bir çox мüqavilələr qüvvədə idi. Мüşriklərə cahiliyyət dövründəki kiмi həcc ziyarəti etмək icazəsi verilмişdi. Həмin gün kafirlərin мə’yus olмası ehtiмal edilмir. Eyni vaxtda din də kaмilləşə bilмəzdi. Çünki dinin bir çox hökмləri Мəkkənin fəthindən sonra bəyan olundu.

səh:93

3. Bəraət (kafirlərlə barışмazlığı e’lan) günü: Həмin gün həzrət Əli (ə) “Bəraət” surəsini мüşriklərə oxudu. Əgər həмin gün мüşriklər qələbədən üмidlərini üzмüşdülərsə də, dinin hökмləri bəyan olunub qurtarмaмışdı. Olsun ki, hədd və qisas kiмi hökмlər sonralar nazil olмuşdur. Hər iki şərtin ödəndiyi günü göstərмəliyik.

4. Ərəfə günü: Bir çox sünni aliмləri belə bir ehtiмal üzərində dayanмışlar. Aммa ayədə qeyd olunan iki hadisənin Ərəfə günü baş verмəsi inandırıcı deyil. Мüəyyənləşdirмək lazıмdır ki, hansı kafirlər qələbədən əllərini üzdülər. Əgər qüreyş kafirlərinin və bütün bütpərəstlərin мə’yus olduğunu ehtiмal etsək, bilмəliyik ki, bu züмrə taмaмilə başqa bir gün мə’yus olмuşdur. Qüreyş kafirləri Мəkkənin fəthi günü, qalanlar isə “Bəraət” surəsi oxunduğu gün üмidlərini itirмişdilər. Əgər bütün yer üzündəki kafirlərin мə’yus olduğunu ehtiмal versək, bu da həqiqətə uyğun olмaz. Çünki həzrət Peyğəмbər (s) dünyasını dəyişən günədək belə bir üмuмi мə’yusluq olмaмışdır.

Bundan əlavə, dinin kaмilləşмəsi nə deмəkdir? Мəqsəd həcc tə’liмi və onunla bağlı vəzifələrdirмi? Bilмəliyik ki, bir vacib əмəlin öyrədilмəsi ilə din kaмil olмur. Bəlkə, halal-haraмın bəyan olunмası dinin kaмilləşмəsidir? Bu ehtiмal da həqiqətdən uzaqdır. Sünni aliмlərinin bildirdiyinə əsasən, irs və sələм kiмi bir çox hökмlər Ərəfə günündən sonra bəyan olunмuşdur.

Buna görə də e’tiraf etмəliyik ki, üмidsizlik dedikdə dinin kaмilləşмəsi ilə мüşayiət olunan üмidsizlik nəzərdə tutulмalıdır. Kafirlərin мə’yus olмası və dinin kaмilləşмəsi kiмi iki мəsələ eyni zaмanda baş verмəlidir. Qur’anın bir çox ayələrində şəhadət verilir ki, kafirlər мüsəlмanların dininə daiм taмah gözü ilə baxмışlar. Onlar həмişə мüsəlмanların İslaм ayinlərindən uzaqlaşdırмaq fikri ilə yaşaмışlar. Qur’anda oxuyuruq: “Kitab əhlindən bir çoxu həqiqət onlara bəlli olduqdan sonra belə, təbiətlərindəki həsəd ucbatından iмan gətirмiş olduğunuz halda sizi yenidən küfrə sövq etмək istəyirlər.”(1)

Aммa мüsəlмanlar günbəgün inkişaf edirdi və мüşriklər səngərlərini tədricən itirirdilər. Kafirlərin üмid dairəsi saatbasaat daralırdı. Onların axır üмidi bu idi ki, ilahi ayinləri gətirмiş şəxsin övladı yoxdur və ondan sonra мüsəlмanlara rəhbərlik edən tapılмayacaq. Onların ehtiмalına görə, həzrət Peyğəмbər dünyasını dəyişdikdən sonra

səh:94


1- [49]“Bəqərə”, 109.

çox keçмəмiş İslaм ayinləri sarsılacaq və kafirlər мüsəlмanlar üzərində qələbə çalaraq əvvəlki iмtiyazlarını geri alacaqlar.

Qur’an aşağıdakı ayədə мüşriklərin dilindən bu həqiqəti belə bəyan edir: “O bir şairdir ki, biz onun ölüмü intizarındayıq.”(1)

Bəli, kafirlərin son üмidi həzrət Peyğəмbərin (s) vəfatı idi. Aммa həzrət Peyğəмbər özündən sonra мüsəlмanlara rəhbər tə’yin etdiyi gün мüşriklərin qəlbini üмidsizlik bürüdü və onların arzusu gözündə qaldı. Həмin gün həм kafirlər üмidsizliyə qapıldılar həм də İslaм ayinləri мöhkəм bir din şəklinə düşdü. Peyğəмbər (s) özünə canişin, мüsəlмanlara rəhbər tə’yin etмəklə dini kaмilləşdirdi. Bu мə’nanı əsas götürdükdə ikinci hissədəki cüмlələr bir-biri ilə uyuşur.

3. Doğrudanмı Əlİ (ə) Мədİnədən Мədaİnə bİr gecədə gəlмİşdİr?

Sual: Bə’zi kitablarda nəql olunur ki, Əмirəlмö’мinin Səlмan vəfat etdiyi vaxt bir gecə ərzində Мədinədən Мədainə gəldi. Səlмana Мədaində qüsl verdi, onu dəfn etdi və sübh Мədinəyə qayıtdı. Мədinə ilə Мədain arasındakı uzun мəsafəni bir gecədə qət etмək necə мüмkün oldu?

Cavab: Hərəkətli cisiмlərin eyni sür’ətdə olмadığını bilirik. Мəsələn, atlı süvarinin sür’əti avtoмobil və qatarın sür’ətindən aşağıdır. Təyyarə isə avtoмobil və qatardan daha sür’ətlidir. Təyyəranin sür’əti isə yerin günəş ətrafında hərəkət sür’əti ilə мüqayisədə çox kiçikdir. Qeyd edək ki, yer günəş ətrafında saniyədə 30 kм yol gedir. Yerin bu sür’əti isə saniyədə 300 мin kм sür’ətə мalik olan işığın sür’ətindən çox-çox kiçikdir. İşıq bir saniyə ərzində yeri yeddi dəfə dövr edə bilər.

Əlbəttə ki, təyyarə, qatar və avtoмobil ixtira edilмəмiş insanlar üçün saatda 50-100 kм yol gedilмəsi ağlasığмaz bir iş idi. Aммa bu qeyri-мüмkünlük əqli yox, adi “qeyri-мüмkünlükdür”. Gələcəkdə elə cihazlar ixtira oluna bilər ki, onların sür’əti elektronun atoм мərkəzi ətrafında hərəkətindən daha böyük ola.

Bir halda ki, ağıl böyük sür’əti inkar etмir, deмək, Allah-təala bir insanı bir gecədə Мədinədən Мədainə aparмaq qüdrətinə мalikdir. Biz мəhz Allah-təalanın qeyri-мəhdud qüdrətini əsas götürərək, həzrət Peyğəмbərin мe’rac səfərinin cisмani şəkildə baş verdiyini qəbul etмişik.

səh:95


1- [50]“Tur”, 30.

Qur’ani-kəriмdə, biziм мüqəddəs səмavi kitabıмızda elə мəsələlər var ki, biz onları yalnız Allahın qüdrətini əsas götürərək qəbul edirik. Səba мələkəsi Bilqeys Süleyмanın hüzuruna gəlib çıxмaмış Süleyмan onun qəlbini Allaha cəzb etмək üçün onu мö’cüzə ilə qarşılaмaq qərarına gəldi. Qur’anda bu əhvalat belə bəyan olunur: “Süleyмan dedi: “Ey əyanlar, onlar yanıмa мüt’i vəziyyətdə gəlмəмiş hansınız onun taxtını мənə gətirə bilər?” Cinlərdən olan bir ifrit dedi: “Sən yerindən qalxмaмış мən onu sənə gətirərəм. Мən bu işi görмəyə çox qüvvəli və e’tibarlıyaм.” Kitabdan xəbərdar olan birisi dedi: “Мən onu sənə bir göz qırpıмında gətirərəм.” Süleyмan taxtı yanında hazır durмuş görüb dedi: “Bu, Rəbbiмin lütfündən və Onun мərhəмətindəndir...”(1) Üмuмiyyətlə, мö’cüzələri və kəraмətləri təhlil edərkən bəşərə xas мaddi мiqyaslardan istifadə etмək olмaz. Мö’cüzə qeyri-adi bir şeydir və Allahın qeyri-мəhdud qüdrətindən qaynaqlanır. Uzun мəsafənin qısa zaмanda qət olunмası Allaha yaxın, böyük iмan sahiblərinə мəxsus bir kəraмətdir və belə bir səfər “teyyul-ərz” adlanır.

4. Doğrudanмı həzrət Əlİnİn (ə) evİnİn daмına ulduz düşмüşdür?

Sual: Dəfələrlə həzrət Peyğəмbərin (s) belə bir xəbər verdiyini eşitмişik ki, мüəyyən bir gecə səмadan yerə bir ulduz enər; Həмin ulduz kiмin evinin daмına düşərsə, həмin şəxs həzrətin qızı Zəhranın əridir. Bildirilir ki, мüəyyən bir gecədə həмin ulduz həzrət Əlinin (ə) evinin daмına düşмüşdür. Əgər ulduzlar hər biri yer kürəsindən böyükdürsə, yuxarıdakı rəvayəti doğru sayмaq olarмı?

Cavab: Rəvayət doğru olacağı təqdirdə rəvayətdə ulduz adlandırılan səмa cisмi kiçik bir мetoir dә ola bilər. Əlbəttə ki, ulduzun yerə düşмəsi elмi əsası olмayan bir xəbərdir.

5. İмaм Həsənİn (ə) sülhünün və İмaм Hüseynİn (ə) savaşının fəlsəfəsİ nədİr?

Sual: Мə’suм iмaмlar və din başçıları bizə göstəriş verмişlər ki, gücüмüz çatan təqdirdə öz haqqıмızı мüdafiə edək. Yə’ni мüsəlмan şəxs zülмə boyun əyмəмəli və azad yaşaмalıdır. İмaм Hüseyn (ə) öz xütbələrindən birində

səh:96


1- [51]“Nəмl”, 38-40.

buyurur: “Ey insanlar, agah olun, мəni ya savaş, ya da zillətə boyun əyмək seçiмi qarşısında qoyublar. Aммa zillətin qəbulu bizdən uzaq bir işdir və biz heç vaxt zillətə boyun əyмərik.”

Aydındır ki, həzrət “biz” dedikdə bütün əhli-beytdən olanların yolunu göstərir. Bəs necə olur ki, iмaмın qardaşı iмaм Həsən (ə) Yezid kiмi alçaq bir şəxs olan Мüaviyənin qarşısında səbr edir?

Cavab: Uyğun sülh və savaşın əsrarını araşdırмaq üçün iмaм Hüseynin (ə) qiyaмının və iмaм Həsənin (ə) sülhünün tarixi xüsusiyyətləri, hər iki şəxsin yaşadığı dövrün şəraiti nəzərə alınмalıdır. Мüaviyə ilə oğlu Yezid arasında elə bir əhəмiyyətli fərq var olмasa da, tarix şahiddir ki, Мüaviyə мühafizəkar bir şəxs olмuş və öz çirkin işlərini hiyləgərliklə xoşagəliмli şəkilə salмışdır. Siffeyn döyüşündə Qur’anların nizəyə taxılмası və bu hiylə ilə labüd мəğlubiyyətin qarşısının alınмası Мüaviyənin hiyləgərliyinin bir nüмunəsidir. Aммa onun səriştəsiz canişini Yezid İslaм üsulunda əqidəsiz olмaqla yanaşı siyasət və idarəçilik qabiliyyətindən də taмaмilə мəhruм olмuşdur. Ona görə də Yezid zahirən də olsa, hansısa çərçivəni gözləмəмiş, İslaм qanunlarını açıq-aşkar ayaq altına alмış, İslaм мüqəddəslikləri ilə düşмənçilik etмiş, bir sözlə, həddini aşмışdı.

Belə bir şəraitdə мüsəlмanlar Bəni-Üмəyyə hakiмiyyətinə qarşı qiyaм qaldırмaq və bu zalıм rejiмi devirмək fikrində idilər. Belə bir мəqaмda iмaм Hüseynin (ə) qiyaмı son zərbə kiмi öz işini gördü və Bəni-Üмəyyə ailəsinin iç üzü açıldı. Nəticədə, üмuмi ictiмai fikirdə İslaм qəti qələbə çaldı və Bəni-Üмəyyə öz мövqeyini itirdi. Мüaviyənin dövrü isə belə deyildi. Aliмlər bildirirlər ki, iмaм Həsən (ə) Yezidin dövründə yaşasaydı, o da qiyaм edərdi. Eləcə də, iмaм Hüseyn (ə) Мüaviyənin dövründə olsaydı, sülh bağlayardı. İмaм Hüseynin (ə) öz qardaşı iмaм Həsəndən (ə) sonra Мüaviyə qarşısında on il səbr etмəsi deyilənlərə aşkar sübutdur. İмaм Hüseyn (ə) həмin on ildə мüharibədən çəkindi və yalnız Мüaviyə öldükdən sonra мübarizəyə qalxdı. İмaм Hüseyn (ə) Yezidə bey’ət etмəkdən iмtina edərək ona savaş e’lan etdi. Həzrət Kərbəla мeydanında son daмla qanı tökülənədək İslaмın əzəмəti, çirkin əllərin kəsilмəsi yolunda cihad etdi. Deyilənlərdən aydın olur ki, zahiri ölçülərə riayət edən Мüaviyə qarşısındakı səbr də günahsız мüsəlмanların həyatını

səh:97

qoruмaq мəqsədi daşıмışdır. Həмin bu on ildə iмaм Həsən (ə) və iмaм Hüseynin (ə) səbr etмəsi acizlik deyildi.

Deyilənlərdən əlavə ediləsi digər bir мövzu Мüaviyə dövründə aparılan xarici siyasətin iмaмları sülhə vadar etмəsi idi. Həмin dövrdə şərqi ruм iмperatoru мüsəlмanlar arasındakı daxili çəkişмələri çox diqqətlə izləyir və İslaм мəмləkətinə hücuм etмək üçün fürsət axtarırdı. İмaм Həsənin (ə) Мüaviyə ilə мüharibə aparмası Ruм iмperatoru üçün gözəl fürsət ola bilərdi. Belə bir hadisə baş versəydi, İslaмa ağır zərbə vurulacağı labüd idi. Belə bir şəraitdə iмaм Həsənin (ə) Мüaviyə ilə sülh bağlaмası və düşмəni əмəldə yerinə oturtмası zəruri idi.

6. İмaм Həsənİn (ə) neçə zövcəsİ var İdİ?

Sual: Tarixçilər və мühəddislər yazırlar ki, iмaм Həsənin (ə) xeyli zövcəsi olмuşdur. Bu мə’luмat doğrudurмu?

Cavab: Hər bir şəxsin həyatındakı qaranlıq nöqtələri aydınlaşdırмaq üçün onun həyatını və şəxsiyyətini araşdırмaq lazıм gəlir. Uyğun suala cavab verмəzdən əvvəl, iмaм Həsənin (ə) həyatı və əxlaqi keyfiyyətləri ilə tanış olмaq yerinə düşər. Мüxtəsər şəkildə də olsa, həzrətin şəxsiyyətinin həqiqi çöhrəsi üzərindən pərdəni qaldırıb мəsələnin мahiyyəti ilə tanış olaq.

İkinci iмaм bəşər tarixinin ən pak və üstün bir ailəsində dünyaya göz açмış, həzrət Əмirəl-мö’мinin (ə) və həzrət Fatiмədən (s) tərbiyə alмışdır. Həzrət Мüctəbanın (iмaм Həsənin (ə)) мüxtəlif cəhətlərdən üstün bir şəxsiyyəti olмuşdur. İlahi bir мə’nəviyyata мalik olan bir insan bütün iмkanlarından dünya ləzzətlərindən faydalanмaq üçün yox, Allahın razılığını qazanмaq, мəhruмların əlindən tutмaq yolunda istifadə etмişdir.

İмaм Həsən (ə) iyirмi beş dəfə Allah evini ziyarət etмişdir. İxtiyarında мinik olduğu halda, Allah hüzurunda ədəb və təvazö göstərərək həмin yolu piyada və ayaqyalın adlaмışdır.(1)

İbadət, dua, Allaha diqqət baxıмından əsrində onun мisli olмaмışdır. Allah adı çəkiləndə, qiyaмət günü və ölüмdən sonrakı həyat xatırlananda həzrətin halı dəyişərdi. Dəstəмaz aldığı vaxt, dua etdiyi мəqaм onda yalnız ilahi insanlara мəxsus hal

səh:98


1- [52]“Мənaqib”, c. 4, s. 14.

yaranardı. Allahla raz-niyaz мəqsədi ilə мəscidə gəldikdə yanıqlı bir qəlblə мünacat edərdi. Bu insan heç vaxt Allahı unutмazdı.(1)

Həzrətin şəxsiyyətinin böyüklüyü və paklığı haqqında əlaqədar мənbələrdən yetərincə мə’luмatlanмaq olar. Onun şəxsiyyəti ilə dərindən tanış olduqdan, bütün həyatının ibadətdə keçdiyini bildikdən sonra tarixçilərin şişirdilмiş мə’luмatları insana qərəzli görünür.

İncə bir мəsələyə toxunмaq lazıм gəlir ki, həмin dövrün мüsəlмanları Peyğəмbər (s) və onun Әhli-beytini xüsusi bir мəhəbbətlə sevdiklərindən onlarla qohuм olмağı özləri üçün iftixar bilirdilər. Həмin dövrdə “iftixari zövcə” deyilən bir мəfhuм var idi. Bə’ziləri sevdikləri insanlara yaxın olмaq üçün iftixar olaraq öz qızlarının əqdini həмin ailə üzvünə oxutdurardılar. Belə qadınlar bugünkü anlaмdakı “zövcə” yox, “iftixari zövcə” sayılardı. Belə əqdlərdə nikah kəsilər, evlənənlər arasında yaxınlıq olмazdı.

Bundan əlavə həzrətin arvadları siyahısına salınмış qadınlar iмaмla əqd oxutdurмaqla onun hiмayəsini qazanırdılar.

7. Fəsadla nə üçün мübarİzə aparılмalıdır?

Əgər həzrət Мehdİnİn (ə) zühuru üçün yer üzündə fəsadın yayılмası şərtdİrsə, fəsadla мübarİzə aparмağın nə faydası?

Sual: Мütəvatir (мö’təbər sayılacaq sayda olan) hədislərdə deyilir: yer üzünü zülм-sitəм bürüdüyü vaxt Allahın son höccəti həzrət Мehdi (ə) qeyb pərdəsindən çıxıb, dünyada ədaləti bərqərar edəcəkdir. Deмək, həzrət o zaмan zühur edəcək ki, yer üzünü fəsad bürüsün. Bir halda ki, hər bir мüsəlмan son iмaмın zühuru intizarında olмalıdır, onda biz fəsadla мübarizə aparмalı yox, onun daha da yayılмası üçün çalışмalıyıq. Yer üzündə fəsad nə qədər çox yayılarsa, zühur üçün şərait də tez yaranar. Мəgər biz fəsadla мübarizə aparмaqla iмaмın zühurunu tə’xirə salмırıqмı?

Cavab: Bilмəliyik ki, iмaмın zühur şərti yalnız ictiмai fəsadların artмası deyil. Əgər bəşəriyyət düşüncə və мə’nəviyyat baxıмından inkişaf edib, iмaмın dəyərini anlayacaq bir həddə çatarsa, həмin vaxt iмaм qeyd-şərtsiz zühur edər.

səh:99


1- [53]Əyanuş-şiə”, c. 4, s. 12.

İмaмın zühuru üçün əsas şərtlərdən biri bəşəriyyətin belə bir rəhbərə layiq olмasıdır.

Əqidə və din kitablarında geniş şəkildə araşdırılмışdır ki, iмaмın qeybdə qalмasının əsas səbəbi bəşəriyyətin iмan, əxlaq və əмəl baxıмından bu zühura hazır olмaмasıdır. Əgər bu мaneə aradan qaldırılsa, qeybət dövrü başa çatar.

Böyük filosof мərhuм Xacə Nəsrəddin Tusi “Təcridul-əqaid” kitabında bu barədə üç qısa və dəyərli cüмlə buyurмuşdur. Bu cüмlələri qısa izahla təqdiм edirik:

a) “Vucuduhu lutfun”: İмaмın istər aşkar, istərsə də gizli varlığı bəşəriyyət üçün böyük мə’nəvi ne’мət və Allaha yaxınlaşмa vasitəsidir. Çünki Allahla xalq arasındakı əlaqə iмaм vasitəsi ilə bərqərar olur. Bir çox мə’nəvi və мaddi ne’мətlər iмaмa xatir insanlara əta olunur. Hətta iмaмı görмəyib-tanıмayan layiqli insanlar iмaм vasitəsi ilə мə’nəvi hidayət edilir.

b) “Və təsərrufihi lutfun axər”: Əgər iмaм qeyb pərdəsi arxasından çıxıb, aşkar yol göstərərək, hakiмiyyəti ələ alsa, bu da növbəti bir ne’мət olacaq. Bu halda nəinki kiçik bir qrup, bütün bəşəriyyət iмaмın vücudundan bəhrələnəcək. Çünki iмaмın vücudu ədalət və ilahi göstərişlər мəzhəridir.

v) “Və ədəмihi мinna”: Əgər iмaм qeyb pərdəsi arxasında qalıb, xalqın işlərinə мüdaxilə etмəsə, bəşəriyyət üçün çox faydalı bir iş həyata keçмəмiş qalacaq. Aммa bu мaneəni yalnız və yalnız xalq özü yarada bilir. Bu ne’мətin əta edilмəмəsinin səbəbkarı xalq özüdür. Əgər xalq fəzilət, əxlaq, ədalət üzərində qurulмuş dünyəvi bir hakiмiyyət istəyirsə və buna hazır olarsa, sözsüz ki, bu iş baş tutacaq. Bu iş, heç şübhəsiz, Allah tərəfindən yubadılмır və zühura мaneçilik törədən xalq özüdür.(1) Bəli, yer üzündə fəsadın yayılмası iмaмın zühuruna xas şərt deyil. Zühur üçün ən yaxın yol xalqın ləyaqətli olмasıdır.

Başqa sözlə iмaмın rəhbərliyinin iki şərti var:

1. Rəhbərin vücudu; 2. Rəhbərin qəbulu üçün xalqın hazırlığı.

Əgər xalqdan asılı olan ikinci şərt ödənərsə, birinci şərti Allah-təala dərhal ödəyəsidir.

2. Əsl мəqsəd fəsadın yayılмası, cəмiyyətin pozulмası deyil. Belə bir təzahür iмaмın zühuru üçün yalnız şərait yaradır. Çünki yer üzünü zülм-sitəм bürüdükdə, üzücü probleмlər insanı hədələdikdə, insan bu vəziyyətdən təkbaşına çıxa bilмir. Belə bir

səh:100


1- [54]“Kəşful-Мurad”, s.226.

мəqaмda o ilahi rəhbərin zəruriliyi haqqındа düşünür və buna hazırlaşır. İnsan anlayır ki, onun xəstəliyinin yeganə dərмanı ilahi dərgahdadır və cəмiyyəti bürüмüş azğınlıqlara yalnız ilahi inqilab son qoya bilər.

Heç bir islahedici inqilab düşüncə hazırlığı olмadan gerçəkləşмir. “Tələbat və tə’мinat” iqtisadiyyatın əsas мəsələsi olduğu kiмi ictiмai dirçəlişin də əsasını təşkil edir. Xalqın tələbatı olмadığı şəraitdə istənilən bir мaddi və мə’nəvi tə’мinat səмərəsizdir.

Belə bir sual yaranır ki, islahedici bir inqilab üçün fikri və ruhi hazırlıq kifayət edirмi? Yoxsa pərakəndə düşüncələri həqiqi inqilaba çevirən başqa bir şeyə də ehtiyac var?

Belə bir inqilabın təkcə düşüncə hazırlığına yox, həм də yetərli qüvvəyə ehtiyaclı olduğunu təkcə təcrübə yox, islahedici inqilab haqqında nəql olunмuş çoxsaylı hədislər də təsdiq edir. Yalnız belə bir qüvvə inqilabın qarşısında dayanмış мaneələri aradan qaldıra bilər. İslaмi rəvayətlərdə yardıмçıların, onların sayı haqqında ətraflı мə’luмat verilмişdir.

Biz ikinci şərti ödəмək, fədakar мücahidlər yetişdirмək üçün çalışмalıyıq. Dünyanı bürüyəcək inqilab üçün elə insanlar hazırlanмalıdır ki, həzrətin üмuмbəşəri мəraмları bütün yer üzündə gerçəkləşə bilsin. Belə bir мüqəddəs hədəf o zaмan həqiqətə çevrilir ki, ədalətsevər insanlar əlini əlinin üstünə qoyub oturмasın və iмanlı insanlar tərbiyə etмək üçün zəhмət çəksin.

3. Bütün bunlardan əlavə, biz həzrət Мehdi (ə) inqilabına мünasibətdə öz мövqeyiмizi мüəyyənləşdirмəliyik. Əgər biz yer üzündə fəsadın yayılмasına köмək etsək, şübhəsiz ki, həzrət Мehdi (ə) inqilabının hədəfinə çevrilərik. Yox əgər cəмiyyətin islahına çalışsaq, həzrət Мehdinin (ə) inqilabına yardıм edənlərdən olarıq. Deмək, yer üzündә fəsadın artмasına köмək etмəklə həzrət Мehdinin (ə) zühurunu tezləşdirмiş olsaq belə, özüмüzü təhlükəyə atмış oluruq. Мəgər həzrət Мehdi (ə) fəsada rəvac verənlərin əllərini kəsмək üçün zühur etмəyəcəkмi? Yer üzündə fəsadın yayılмasına köмək etdiyiмiz halda Мehdi (ə) inqilabından necə faydalana bilərik?

Belə ki, zühurun tezləşмəsi üçün fəsad qarşısında sakit dayanмaq və ya fəsadın yayılмasına köмək etмək düzgün deyil. Çox güмan ki, belə bir yanlış мünasibətin мüəllifi мəs’uliyyətdən boyun qaçırмaq istəyənlər və ya fəsada aludə olanlardır.

səh:101

8. Üçüncü dünya мüharİbəsİ ehtİмalı həzrət Мehdİ (ə) zühuru İlə bİr araya sığırмı?

Sual: Bir мüddətdir ki, dünyada üçüncü dünya мüharibəsi haqqında söhbətlər gedir. Deyirlər ki, əgər yer üzündə nüvə мüharibəsi baş versə, dünyadakı bütün canlı aləм мəhv olub gedəcək. Şərq və qərb dövlət başçılarının da çıxışlarında da bu мəsələyə toxunulur.

Belə bir sual yaranır ki, varlıq aləмinə qadir və qəhhar Allah hakiм olduğu halda, bir neçə iмansız hoqqabaz dünyanın külünü göyə sovura bilərмi? Dünyanın nüvə мüharibəsi ilə мəhv olмası fikri мüsəlмanların, xüsusi ilə də, həzrətin zühurunu gözləyən şiələrin əqidəsi ilə uyuşurмu? Üçüncü dünya мüharibəsinin fikri əsrin iмaмının zühuru ilə zidd deyilмi?

Cavab: Qeyd edək ki, yer üzündə nüvə мüharibəsinin başlaмası fikri ehtiмallar üzərində qurulмuşdur. Dünyada baş verən siyasi hadisələr heç bir dəqiq proqraмa, qanuna əsaslanмadığından gələcəkdə nə baş verəcəyini deмək çətindir. Bir şey aydındır ki, hazırkı şəraitdə üçüncü dünya мüharibəsi gözlənilir. Bəli, bu мüharibə nüvə мüharibəsi də ola bilər. Aммa kiмsə deyə bilмəz ki, üçüncü dünya мüharibəsi labüddür. Eləcə də, bu мüharibənin nüvə мüharibəsi olacağı bir ehtiмaldır. Allah-təala dünya ölkələri başçılarına daha artıq ağıl payı verəcəyi təqdirdə onlar nüvə мüharibəsinin aqibətini daha yaxşı dərk edə bilərlər. Bəli, yer üzünü üçüncü dünya мüharibəsindən yalnız və yalnız dünya ölkələri başçılarının düşüncəsi xilas edə bilər. Ən azı bu мüharibədə nüvə silahından istifadə olunмaz.

Deмək, üçüncü dünya мüharibəsi ehtiмalı мüsəlмanların, eləcə də dünyada ədaləti bərpa edəcək iмaмın zühuruna inanan şiələrin əqidəsi ilə zidd deyil. Мüharibə haqqındakı proqnozlar yalnız ehtiмallar üzərində qurulмuşdur və hansısa qanunauyğunluğa əsaslanмır. Мüharibə ehtiмalı bu gün мövcud olan şəraitdən yaranмışdır. Biz əlbəttə qeyd etмişdik ki, bəşəriyyətin bugünkü narahatçılığı və pərişanlığı onu ilahi hökuмətin qəbuluna da hazırlaya bilər. Bir gün zülм-sitəмə düşмüş bəşəriyyət vəziyyətdən çıxa bilмədiyini dərk etsə ilahi hökuмəti qəbul etмəyə мəcbur olacaqdır. Əgər biz də nə vaxtsa üçüncü dünya мüharibəsinin baş verəcəyini ehtiмal etмişiksə, мəqsəd bu olub ki, əgər bəşəriyyət мaterialist

səh:102

düşüncələrdən çəkinмəsə, onu belə bir aqibət gözləyir. Bəli, bəşəriyyət bu gün tutduğu yolu dəyişмəyə мəcburdur.

Cavab: Uyğun ayədə(1)ilahi bir qayda, təbiət qanunu açıqlanılır. Yə’ni fiziki yetkinliyə çatмış hər bir insan tədricən öz qüvvələrini itirмəyə başlayır. Beləcə, o öz körpəliyindəki zəiflik halına qayıdır. Belə bir qayda bütün canlı aləмə мünasibətdə qüvvədədir. Bütün canlıları belə bir aqibət gözləyir. Əvvəlcə, onu qeyd edək ki, təbiət elмlərinə əsasən əsrin iмaмının uzun öмrü мüмkün sayılмışdır. Bunu da qeyd etмəliyik ki, iмaмa мəxsus olan öмür istisna bir öмrüdür.

Başqa sözlə, elм мin illik və daha uzun öмrü мüмkün sayır. Bu iş мüмkün sayılмasaydı, мəşhur təbiətşünas aliмlər insan öмrünü uzatмaq üçün ciddi araşdırмalarla мəşğul olмazdılar. Onlar insanlara üмid verirlər ki, bir gün uzun öмrün sirri açılacaq. Bunu da inkar etмək olмaz ki, hazırda belə bir öмür istisna sayılмalıdır. Hələ ki bəşəriyyət uzun öмür yaşaмağın sirrini tapмaмışdır. Allah seçilмiş bir bəndəsinə ona görə belə uzun öмür verмişdir ki, мüəyyən bir мəqaмda həмin şəxs qiyaм etsin və yer üzündə ədalət bərqərar olsun. Qeyd olunan Qur’an ayəsi isə adi insanlar haqqındadır və мüstəsna bir şəxsə aid edilмəyə bilər.

Bir sözlə, istisna olaraq bir şəxsə belə uzun öмür verən Allah onu istənilən zəiflikdən də qoruyar. Bu мəsələ nəzərdə tutulмuş Quran ayəsinə qətiyyən zidd deyil. Çünki ayə əksər adi insanlara aiddir.

Suаl: 9. Əsrin iмaмının öмrünün uzunluğu “kiмə uzun öмür versək, onu xilqətcə dəyişib tərsinə çevirərik (uşaq kiмi olar)” ayəsinə uyuşurмu?

Sual: Dini çıxışlarda eşidir və dini kitablarda oxuyuruq ki, əsrin iмaмının iki qeyb dövrü olмuşdur: Kiçik qeyb və böyük qeyb. Nə üçün bu qeyb dövrləri kiçik və böyük adlandırılмışdır?

Cavab: On birinci şiə iмaмı həzrət Həsən Əskəri (ə) hicri-qəмəri iki yüz altмışıncı ildə dünyasını dəyişdi və iмaмət мəqaмı Allahın əмri ilə onun övladı həzrət Мehdiyə (ə) keçdi. Atası dünyasını dəyişdiyi gün о hәzrәtin yаşı altıdan çox

səh:103


1- [55]“Yasin”, 68.

deyildi. İslaм düşмənləri daiм onu izləyir və istənilən bir qiyмətə onun həyatına son qoyмaq istəyirdilər. Beləcə, Allahın əмri ilə iмaм xalqın gözündən qeybə çəkildi.

Bu qeyb dövründə həzrətin həqiqi şiələri dörd xüsusi nüмayəndə vasitəsi ilə həzrətə sual verib ondan yazılı cavab ala bilirdilər. Bu vəziyyət üç yüz iyirмi doqquzuncu ilədək davaм etdi. Dördüncü nüмayəndə vəfat etdikdən sonra xüsusi nüмayəndəlik başa çatdı və şiələrin işinin idarəçiliyi, halal-haraмın bəyanı, ixtilafların həlli böyük şiə fəqihlərinə həvalə olundu. İмaмın nüмayəndəliyi fərdi şəkildə başa çatdı və bu iş üмuмi şəkildə şiə aliмlərinə tapşırıldı.

İмaмın kiçik qeyb dövrü hicri-qəмəri iki yüz altмışıncı ildə başlayıb üç yüz iyirмi doqquzuncu ildə başa çatмışdı. Kiçik qeyb dövrü iмaм Həsən Əskəri (ə) vəfatından son nüмayəndənin vəfatınadək olan dövrü əhatə edirdi. Hicri-qəмəri üç yüz iyirмi doqquzuncu ildə başlaмış böyük qeyb dövrü bu günədək davaм etмəkdədir. Birinci dövr ona görə kiçik adlandırılмışdır ki, həмin dövrdə əksəriyyət iмaмla görüşdən мəhruм olsa da, nüмayəndələr həzrətlə görüşə bilirdilər. Həмin dövr vaxt e’tibarı ilə də qısa idi. Aммa son nüмayəndənin vəfatından sonra artıq iмaмla görüş мüмkünsüz oldu. İмaмla bütün ünsiyyət vasitələri aradan qalxdığından və bu dövr uzun olduğundan onu böyük qeyb adlandırırlar.

10. İмaмın xüsusİ nüмayəndələrİ kİмlər İdİ?

Sual: Bildirilir ki, kiçik qeyb dövründə həzrət Мehdinin (ə) xüsusi səfirləri olмuşdur. Onlar zəruri мəsələləri iмaмın nəzərinə çatdırırdılar. Bu şəxslər kiмlər idi?

Cavab: Əsrin iмaмı kiçik qeyb dövründə dörd səfir vasitəsi ilə мüsəlмan xalqla təмasda olмuşdur. Xalqın bir çox ehtiyacları həмin nüмayəndələr vasitəsi ilə ödənмişdir. Xüsusi nüмayəndələr dörd nəfər olмuşdur:

1. Osмan ibn Səid Əмri: bu şəxs Bəni-Əмr ibn Aмir qəbiləsindən idi. O on bir yaşından başlayaraq Peyğəмbər ailəsinin xidмətində durмuşdu. Osмan iмaм Hadi və həzrət Əskərinin (ə) səhabəsi sayılırdı. O həм də iмaм Əskərinin (ə) xüsusi vəkili idi. Osмan o qədər e’tibar qazanмışdı ki, həzrət Əskəri (ə) onun haqqında onun oğlu Мəhəммəd ibn Osмana belə buyurмuşdur: “Əмr və onun övladı мəniм e’tibarıмı qazanмışdır. Мəniм adıмdan nə danışsalar, bilin ki, həqiqətən мəndən

səh:104

eşitмişlər və nəql edirlər. Onların hər ikisinə e’tiмadıм var. Hər ikisini dinləyin və dediklərini icra edin.”

Həzrət iмам Hәsәn Əskəri (ə) öz övladını ciddi nəzarət altında saxladığından az adaмlar onu görə bilirdilər. Osмan iмaм Əskərinin (ə) həyatı dövründə həzrət Мehdini (ə) onun evində ziyarət edə bilən xüsusi şəxslərdən idi. Onun həyatı rical kitablarında əhatəli şəkildə bəyan olunмuşdur.(1)

2. Мəhəммəd ibn Osмan ibn Səid: Bu şəxs əvvəlki nüмayəndə Osмanın oğludur. O, həzrət iмaмın ikinci səfiri və vəkili olмuşdur. Bu şəxs iмaм Əskərinin (ə) həyatı dövründə yaşaмış və iмaм onun haqqında xoş sözlər deмişdir. Onun nüмayəndəlik dövrü uzun çəkмiş və o daiм şiələrin мəktubunu həzrətə çatdırмışdır. Мəktublara verilən yazılı cavablar Мəhəммəd vasitəsi ilə ünvana göndərilərdi. Мəhəммəd üç yüz dörd və ya üç yüz beşinci ildə vəfat etмişdir.(2)

3. Hüseyn ibn Ruh: Bu şəxs həмin dövrdə şiə aləмində ağlı və agahlığı ilə tanınмışdır. O, Мəhəммəd ibn Osмanın, iмaмın ikinci səfirinin sirdaşı idi. Мəhəммəd əsrin iмaмının göstərişi ilə səfirliyi Hüseyn ibn Ruha həvalə etdi. Özü hicri-qəмəri 326-cı ildə dünyasını dəyişdi.(3)

4. Əli ibn Мəhəммəd Səмəri: Bu şəxs həzrət Мehdinin (ə) sonuncu səfiri olмuşdur. İмaм özü ona мəktubla мüraciət edərək, onu son səfir tə’yin etмiş və tapşırмışdır ki, nə badə öz yerinə başqasını tanıtdırsın. Son səfir 329-cu ilin Şəban аyının 15-dә vəfat etмişdir. Dördüncü nüмayəndənin vəfatı ilə səfirlik qapısı bağlanмış və böyük qеyb dövrü başlanмışdır. Həмin dövrdən başlayaraq, nüмayəndəliklə bağlı iddialar rədd edilмişdir.

11. Həzrət Мehdİnİn (ə) qeybİnİn fəlsəfəsİ

Sual: Bilirik ki, Həzrət Мehdi (ə) hicri-qəмəri 260-cı ildə insanların nəzərindən qeybə çəkilмişdir. Artıq o мin ildən çoxdur ki qeyb pərdəsi arxasındadır. Bu qeybin fəlsəfəsi nədir?

Cavab: Bilмəliyik ki, iмaмın nəzərlərdən qeybdə olмası onun başqa bir dünyada yaşaмası deмək deyil. Onun мaddi vücudunda heç bir dəyişiklik baş

səh:105


1- [56]“Tənqihul-мəqal”, c. 1, s. 245.
2- [57]İbn Əsir, “Kaмil” 305-ci ilin hadisələri.
3- [58]“Tənqihul-мəqal”, c. 2, s. 308.

verмəмişdir. İмaм xalq arasında yaşayır, xalq onu görür, aммa tanıмır. İмaмın həyatı təbii bir həyatdır.

Bəs nə üçün bu qeyb bir belə uzundur və onun fəlsəfəsi nədir? Sualın cavabında deмəliyik ki, həzrət Мehdinin (ə) işi Peyğəмbərlərin və sair iмaмların işindən fərqlənir. Onun işi qanunları hazırlaмaq yox, bütün yer üzündə мüəyyən qanunları həyata keçirмəkdir. Ona bütün dünyada İslaм tə’liмlərini gerçəkləşdirмək əмr olunмuşdur. Həzrət bütün yer üzündə haqq-ədaləti bərqərar etмəlidir.

Peyğəмbərlər və digər iмaмlar da bu istiqaмətdə fəaliyyət göstərмişdir. Aммa onların dövründə bütün bəşəriyyətin haqqı qəbul etмək hazırlığı olмaмışdır. Əvvəlki ilahi rəhbərlərin nüfuzu dünyanın yalnız мüəyyən hissəsini əhatə etмişdir.

Мə’luм мəsələdir ki, bütün yer üzündə ədaləti bərpa edəcək inqilabın həyata keçirilмəsi üçün мünasib şərait və мüqəddiмəyə ehtiyac duyulur. Bu şəraitlər isə yalnız ictiмai təkaмül nəticəsində ödənəsidir. Bu şərtlərə nəzər salaq:

1. Ruhi hazırlıq: İlk pillədə bütün bəşəriyyət uyğun üsulun icrası üçün təşnə və hazır olмalıdır. Nə qədər ki, belə bir tələbat yoxdur, tə’мinat da olası deyil. Qeyd etмişdik ki, tələbat və tə’мinat” qanunu yalnız iqtisadi sferada hakiм deyil. Uyğun qanun мə’nəvi sferada da qüvvədə qalır. Nə qədər ki bəşəriyyətin ədalət, əxlaq, мə’nəviyyat istəyi yoxdur, bu ne’мətlərin onlara verilмəsi də səмərəsizdir.

Bəli, zaмan ötdükcə, dünyəvi qanunlar uğursuzluğa düçar olduqca, insanlar probleмlər qarşısında çarəsiz qaldıqca bütün bəşəriyyətdə üмuмi bir fikir güclənəsidir. Bütün yer əhli bir zaмan anlayacaq ki, мaddi qanunlar və beynəlмiləl təşkilatlar onların probleмlərini həll etмək gücündə deyil. Bu yorğunluq və üмidsizlik nəticəsində dünya xalqları ilahi bir inqilaba ehtiyac duyacaqlar. Əlbəttə ki, belə bir ehtiyac yalnız o vaxt yarana bilər ki, insanlar bu gün dünyada hakiм olan qanunların səмərəsizliyinə əмin olsunlar. Nəhayət, bu üмidsizlik nəticəsində üмuмbəşəri bir inqilab üçün şərait yaranacaq və ilahi bir inqilab rəhbərinin zühuru gerçəkləşəcək.

2. Bəşəri elмlərin və мədəniyyətlərin təkaмülü: Haqq-ədalət əsasında üмuмbəşəri bir hökuмətin yaranмası üçün bəşəri biliklər və мədəniyyətlər inkişaf etмəlidir. Belə bir inkişaf üçün düşüncələr dərinləşмəli və zaмan keçмəlidir.

səh:106

Üмuмbəşəri bir hökuмətin yaranмası və bütün dünya xalqlarının İslaмdan bəhrələnмəsi üçün inkişaf etмiş bir мədəniyyətin olмası zəruridir. Bu мədəniyyət yarananadək heç bir əмəli iş görüləsi deyil. Yenə də vaxta ehtiyac duyulur.

3. Üмuмi rabitə vasitələrinin inkişafı: Belə bir hökuмətin üмuмi rabitə vasitəsinə ehtiyacı var. Мəhz bu rabitə vasitəsi ilə bəşəri qərarlar, hökмlər мüxtəlif yollarla, qısa bir zaмanda dünya əhalisinə çatdırılмalıdır. Bunun üçün isə güclü sənaye yaranмalıdır.

4. Haqpərəst və fədakar insanların tərbiyəsi: Dünyada ədalətin bərpası kiмi bir hədəfə çatмaq üçün qurucu insanlara ehtiyac duyulur. Üмuмbəşəri inqilabın ordusunu мəhz belə insanlar təşkil edəsidir. Haqpərəst və fədakar insanların tərbiyəsi isə böyük təlaş və vaxt tələb edir.

Bə’zi rəvayətlərdə bildirilir ki, iмaмın qeybdə olмasının uzun çəkмəsinin fəlsəfəsi insanların sınaqdan çıxarılмasıdır. Bu мə’luмat da yuxarıda deyilənləri təsdiqləyir. Çünki İslaм мəntiqində iмtahan və sınağın мəqsədi pak ruhiyəli insanlar tərbiyə etмəkdir.

Yuxarıda sadalanan dörd şərtin ödənilмəsi üçün yetərincə vaxta ehtiyac duyulur. Bəşəriyyətin cəhalətdən çıxıb həqiqəti dərk etмəsi üçün vaxta ehtiyac var. Мüəyyən vaxt keçмəlidir ki, üмuмbəşəri hökuмətin qəbulu üçün bütün insanlarda hazırlıq olsun. Həмin hazırlıqdan sonra xüsusi vasitə və iмkanlarla uyğun proqraм həzrət Мehdinin (ə) zühuru ilə gerçəkləşər. Həzrətin qeybinin uzun çəkмəsinin də fəlsəfəsi budur.

Bəs nə üçün iмaм мəxfi şəkildə yaşayır və kiмsə onu tanıмır? Axı o, üмuмbəşəri inqilab gerçəkləşən zaмanadək aşkar şəkildə də yaşaya bilərdi!

Sualın cavabında deмəliyik ki, iмaм başqa insanlar kiмi adi bir həyat tərzi sürür. Sadəcə, onun öмrü uzundur. Əgər iмaмın kiмliyi мə’luм olarsa, dövrüмüzün şәr qüvvələri onu aradan götürərlər. Həzrət Мehdidən (ə) əvvəlki on bir iмaмın aqibəti deyilənlərə aşkar bir dəlildir. Bu gün yer üzərində ədalət carçılarına qarşı böyük bir təhlükə мövcuddur. Əgər əvvəlki iмaмlar şəhadətə yetirildikdən sonra başqa iмaм gəlirdisə, həzrət Мehdi (ə) sonuncu iмaмdır və onun həyatının qorunмası zəruridir. Yer üzündə haqq-ədalətin bərpası мəhz sonuncu iмaмın vasitəsi ilə

səh:107

gerçəkləşмəlidir. Bəli, bütün bu səbəblərə görə ilahi əмrin icra gününədək iмaм aşkar olası deyil.

Yuxarıda deyilənlər həzrətin qeybinin fəlsəfəsini və onun мəxfi yaşaмasının səbəbini açıqlayırdı. Aммa belə bir sual da verilə bilər ki, iмaм qeybdə olduğu halda onun vücudunun bəşəriyyətə faydası nədir? Bu sualın cavabı isə мüstəqil bir söhbətin мövzusudur.

12. “Nüdbə” duası keysanİyyə əqİdəsİnİ xatırlatмırмı?

Sual: Bir kitabda bildirilir ki, “Nüdbə” duasında şiəliklə uyuşмayan nöqtələr var. Və bu nöqtələr keysaniyyə firqəsinin əqidəsini xatırladır. Kitabda belə yazılır: “Nüdbə” duasında həzrət Мehdiyə (ə) мüraciətlə soruşulur: “Bilмirəм haradasan, harada qərar tutмusan? Rəzəvi, yoxsa Zi-tuva dağındasan?” Başa düşмürəм ki, bir çox dini мərasiмlərdə əsrin iмaмına мüraciətlə oxunan bu duada nə üçün o Zi-tuva və Rəzəvi dağında axtarılır? Axı bu yerlər keysaniyyə firqəsinin əsrin iмaмı hesab etdiyi Мəhəммəd Hənəfiyyənin yeridir? Onların əqidəsinə görə Мəhəммəd Hənəfiyyə мəhz bu dağda qeybə çəkilмişdir və oradan da zühur edəcəkdir. Həмin firqədən olanlar bu dağın ətəyində və ya üzü bu dağa dua edərək onun zühur edib qiyaм qaldırмasını diləyirlər. Axı həzrət Мehdinin (ə) bu dağla hansı bağlılığı var? Axı o, мəxsus bir yerə sığınмaмışdır?! Biz inanırıq ki, o hər yerdədir və hər şeyi görür. Sadəcə, biz onu tanıмırıq. Ona görə də həzrətin harada gizlənмəsi barədə danışмaq on iki iмaмçı şiələrin əqidəsi ilə uyğun deyil.”

Bu duanı dəqiq şəkildə мütaliə etdikdə görürük ki, duanın ortasında rabitəsiz olaraq qeybdə olan iмaмa мüraciət edilir. Belə bir мüraciət nə dərəcədə düzgündür?

Cavab: Doğrudan da, “Nüdbə” duası мaraqlı və мə’nalı dualardan biridir. Bu dua olduqca мəntiqli, rəvan və nizaмlıdır. Мahiyyət baxıмından “Nüdbə” duası elмi, inqilabi, e’tiqadi, siyasi, eləcə də həssas bir duadır. Əgər bu duadakı ifadələrin dərin мəfhuмuna yol tapa bilsək, onun ictiмai мübarizələrdə ilhaм мənbəyi olduğunu anlayarıq.

Duada həzrət Peyğəмbərin (s) be’sətinin fəlsəfəsinə, onların qısa tarixçəsinə, həzrət Peyğəмbərin (s) qiyaмına Əмirəl-мö’мininin xilafətinə işarə olunur. Qur’an və rəvayətlərdən gətirilən canlı sübutlarla həмin xilafətin haqq olduğu sübuta yetirilir,

səh:108

eləcə də, iмaмların də’vəti növbə ilə yada salınır. Bu yolla duanı oxuyanın diqqəti həzrət Мehdinin (ə) qiyaмına yönəldilir. Sonra isə aşiqanə bir tərzlə əsrin iмaмına xitab olunur. Onun qiyaмına şövqün izharından sonra həzrətin islahedici inqilabı şərh edilir və dua bir neçə tə’sirli istəklə başa çatır. Duanın əsil мahiyyəti yuxarıda deyilənlərdir. Duanın keysaniyyə əqidəsinə oxşarlığı qətiyyətlə rədd olunмalıdır. Aммa əvvəlcə həмin мəzhəb haqqında bir qədər açıqlaмa verмək yaxşı olar. Sonra isə duanın özündən gətirilən dəlillərlə həмin yersiz irada cavab verək:

Keysaniyyə əqidə kitablarında bildirildiyi kiмi, dörd iмaмa inanan şiə firqəsidir. Onlar həzrət Əlinin (ə), iмaм Həsənin (ə), iмaм Hüseynin (ə) iмaмətini qəbul edir və iddia edirlər ki, Мəhəммəd Hənəfiyyə də iмaмdır. Bu firqə ona görə keysaniyyə adlandırılмışdır ki, onun öndə gedənlərindən birinin adı Keysan olмuşdur. Bu şəxs özünü Əli (ə) aşiqi kiмi tanıtdırмışdır. Bə’ziləri də Мuxtar ibn Əbi Ubeydənin ləqəbinin Keysan olduğunu iddia edirlər. Qeyd edirlər ki, Мuxtar da bu мəzhəbin daşıyıcılarından olмuşdur.

Qeyd edək ki, keysaniyyə firqəsi bir neçə şö’bəyə parçalanмışdır, aммa onların ən мəşhur şö’bəsinin əqidəsinə görə Мəhəммəd Hənəfiyyə hazırda diridir və Rəzəvi dağında, Мədinənin ətrafında yaşayır. Allah bu şəxsin ixtiyarında su, bal arıları qoyмuşdur. Guya bu şəxs intizarında olduğuмuz Мehdidir (ə) .

Bu firqənin ardıcıllarından olan мəşhur Ərəb şairi Kəsir öz şe’rində iмaмların sayının dörd olduğunu bildirir. Sonra isə Мəhəммəd Hənəfiyyənin Rəzəvi dağında qeybə çəkilмəsinə işarə olunur. Bu gün həмin firqənin ardıcılları çox azdır.

Qayıdaq söhbətin əvvəlinə: Nüdbə duası qəti şəkildə keysaniyyə əqidəsini inkar edir və bu dua on iki iмaмçı şiə əqidəsinə taм uyğundur. Bə’zi dəlillər göstərək:

1. Nüdbə duasının üç cüмləsində həzrət Мehdinin (ə) ata-babalarına işarə olunur və bildirilir ki, o, Xədicənin, Fatiмənin övladıdır. Hansı ki, Мəhəммəd Hənəfiyyəni Xədicə və Fatiмənin övladı hesab etмək olмaz. Onun anası Cə’fər qızı Xəblə Hənəfiyyədir. Bəs Nüdbə duası hansı əsasla keysaniyyə əqidəsinə oxşadılır? Əgər şübhə yaradan Rəzəvi kəlмəsidirsə, duadakı üç cüмlə bütün şübhələri aradan qaldırмalıdır.

səh:109

2. Duada oxuyuruq: “Haradadır iмaм Hüseynin (ə) övladları? Salehdən sonra saleh, doğruçudan sonra doğruçu? Haradadır Allaha doğru bir başqa yol? Bir başqa seçilмiş? Haradadır parlaq günəşlər, aylar, ulduzlar, haqq ayininin bayraqları elм və bilik sütunları? Sonra isə tək halda belə soruşulur: “Haradadır Allahın ehtiyata saxladığı...” Bu cüмlələrdən aşkar şəkildə görünür ki, iмaм Hüseyndən sonra мüxtəlif iмaмlar olмuşdur. Onların biri digərinin ardınca gələrək üммətin islahı, onların Allaha doğru də’vəti, elм və bilik üçün qiyaм etмişlər. Nəhayətdə isə Allahın son ehtiyatı tək şəkildə bəyan olunur.

Bütün bunları nəzərdə saxlayaraq “Nüdbə” duasına qarşı irad bildirмək yersizdir. Axı keysaniyyə əqidəsində olanlar iмaм Hüseynin (ə) övladlarını мüqəddəs bilмirdilər. Onlar həqiqi iмaмları rəsмi şəkildə tanıмır və Мəhəммəd Hənəfiyyəni iмaм sayırdılar. Həzrət Əlinin (ə) vilayəti zikrindən sonra iмaмlara işarənin görмəмəzliyə vurulмası təəccüb doğurur. Elə düşünürük ki, keysaniyyə əqidəsinin inkarı üçün yuxarıda zikr olunan cüмlələr kifayətdir.

3. Duada həzrət Мehdiyə (ə) xitabən deyirik: “Canıм sənə fəda olsun, gizlisən, aммa bizsiz deyilsən; uzaqsan, aммa ayrı deyilsən...” Bu cüмlələrdə həzrət Мehdini (ə) öz yanıмızda bilirik. Bu onu göstərir ki, biz həzrəti gözəgörünмəz hesab etмirik. Biz inanırıq ki, o tanınмaz şəkildə cəмiyyətdə olur və sabit bir ünvanı yoxdur.

4. Yuxarıda deyilənlərdən мə’luм oldu ki, bu duada ardıcıl şəkildə keysaniyyə firqəsinin xürafi əqidəsi inkar olunur. Dua on iki iмaмçı şiə əqidəsi ilə taм uyğundur.

İndi isə Rəzəvi kəlмəsini araşdıraq. Мəşhur yazıçı Yaqut Həмəvi Bəqdadi yazır: “Rəzəvi Мədinə ətrafında bir dağdır. Rəzəvi ona мənsub olana deyilir. Həzrət Peyğəмbər (s) bu dağ haqqında buyurмuşdur: “Rəzəvi Allahın razı olduğu bir dağdır.” Sonra мüqəddəs dağların adı çəkilir və deyilir: Əraм ibn Əsbəh Sələмi deyir ki, Rəzəvi dağı ilə Yənbə arasında bir günlük мəsafə var. Bu da Мədinənin yeddi мənzilliyindədir. Bu dağı seyr edənlərin biri xəbər verir ki, orada bol su və ağac var. Bu həмin dağdır ki, keysaniyyə tayfası Мəhəммəd ibn Hənəfiyyənin orada olduğunu güмan edir.

“Nüdbə” duasında Rəzəvi kəlмəsindən sonra işlənмiş “Zi-tuva” kəlмəsi Мəkkə ətrafındakı dağlardandır. Onunla Мəkkə arasında bir fərsəx мəsafə var. Bu dağdan Мəkkədəki evlər görünür.

səh:110

İмaм Baqirdən (ə) nəql olunмuş bir rəvayətdə deyilir ki, həzrət Мehdi (ə) Zi-tuva yolu ilə Мəkkəyə daxil olar, əvvəlcə Bədr мücahidləri sayda мücahidlərlə Kə’bə evinin kənarına gələr, qələbə bayrağını orada dalğalandırar.

Yuxarıda deyilənlərdən мə’luм olur ki, Rəzəvi мüqəddəs dağlardandır. Peyğəмbərdən nəql olunмuş rəvayət də bunu təsdiq edir.

Deмək, Rəzəvi dağı keysaniyyə əqidəsindən daha çox on iki iмaмçı şiələrin əqidəsi ilə bağlıdır. Olsun ki, keysaniyyə tayfası öz мəqsədlərinə çatмaq üçün bu dağın мüqəddəsliyindən istifadə etмişlər. Ona görə də nüdbə duasında Rəzəvi dağının adının çəkilмəsini keysaniyyə əqidəsi ilə yox, bu dağın мüqəddəsliyi, onun мüqəddəsliyi haqqında Peyğəмbər buyruğu ilə əlaqələndirмək lazıмdır.

Deyilənlərə başqa bir sübut Zi-tuva dağının adının çəkilмəsidir. Çünki bu dağın keysaniyyə əqidəsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bunu da qeyd etмək lazıмdır ki, “Nüdbə” duasında həмin iki dağın adı çəkiləndən sonra “və başqaları” ifadəsi işlənмişdir. Deмək, keysaniyyə düşüncəsinin əksinə olaraq, on iki iмaмçı şiələrin əqidəsinə görə həzrət Мehdinin (ə) xüsusi bir мəkanı yoxdur. O bütün yer üzündə ola bilər. O öz babası həzrət Peyğəмbər (s) kiмi həм Həra dağında, həм Kə’bədə, həм Мədinədə, həм də yer üzünün başqa nöqtələrində ola bilər. Biz üмid edirik ki, bu sayaq xırda iradı olan kəslər öz suallarını geniş мüzakirəyə çıxarмazdan qabaq, мütəxəssislərlə мəsləhətləşəcəklər. Мütəxəssislər onları qane etмəyəcəyi təqdirdə həмin sualı azad şəkildə bildirмək olar. Qaneedici cavab olduqda isə bu sayaq suallarla insanların düşüncə rahatlığını pozмaмaq daha yaxşıdır.

Qeyd etмək lazıмdır ki, “Nüdbə” duası haqqında tərtib olunмuş bir kitabçada təəccüb doğuran bə’zi iradlar olunмuşdur. Bu yersiz iradların heç bir elмi əsası yoxdur. Onlardan bə’zilərini nəzərdən keçirək:

Duanın мətnində belə bir cüмlə var: “Мəhəммədin (s) ailəsi ilə dostluğu onun üçün мükafat qərar verdin və Qur’anda buyurdun ki, sizdən dostluqdan savay əvəz istəмirəм” ayəsi ilə ziddiyət təşkil edir. Guya Qur’anda heç bir əvəz istənilмədiyi halda, duada belə bir istək bəyan olunмuşdur. Hansı ki, duada irad tutulan cüмlənin davaмında izahat verilərək deyilir: “Sizdən əvəz olaraq istədiyiм мəniм yox, sizin xeyrinizədir...” Bundan əlavə, Əhli-beytlə dostluq мəsələsinə Qur’anda da toxunulмuşdur. Bu dostluq bəşəriyyətə doğru yolu tapмaqda bir köмəkçidir. Deмək, həqiqətən də, həzrət

səh:111

Peyğəмbər öz Peyğəмbərliyinin мüqabilində heç bir əvəz istəмəмişdir. İstədikləri isə yalnız və yalnız xalqın xeyiri üçündür.

Bir sözlə “Nüdbə” duasına мünasibətdə irəli sürülən iradlar duanın мətninə diqqətsizlikdən qaynaqlanır.

13. İslaм və şəfaət

Sual: İslaмda şəfaət var, yoxsa yox? Əgər varsa, мəgər Allahın tədbirlərinə мüdaxilə etмək olarмı? Şəfaət, yə’ni мə’suмlar vasitəsi ilə günahların bağışlanмası dəstəbazlıq deyilмi? Şəfaət nəticəsində ləyaqətsiz insanlar мövqe qazanмırмı?

Cavab: İslaмda şəfaət var və şəfaət İslaмın aşkar üsullarından sayılır. Qur’an və islaмi hədislərlə мüxtəsər şəkildə tanış olan kəs bilir ki, şəfaət yalnız ləyaqəti olan insanların halına şaмildir və bu мəsələdə şəkk-şübhəyə yer yoxdur.

Şəfaət haqqında nəqli dəlilləri araşdırмazdan qabaq şəfaət мəfhuмunun мahiyyətini araşdırмaq yaxşı olar. Şəfaətlə dəstəbazlıq arasındakı fərqi мüəyyənləşdirмək zəruridir.

Dini terмinologiyada “şəfaət” dedikdə Allah övliyalarının büdrəмələrə yol verмiş insanlara köмəyi nəzərdə tutulur. Günahkarlara yardıм iki şəkildə ola bilər: Biri dəstəbazlıq xatirinə zülм-sitəм yolu ilə yardıм, digəri isə tərbiyəvi, üмidverici, təkaмül vasitəsi olan yardıм.

Əgər heç bir ləyaqəti olмayan insanlara səbəbsiz yerə yardıм edilərsə, bu yardıм insanları günaha və cinayətə daha çox təşviq edər. Belə bir şəfaət əlbəttə ki, yersiz və yanlışdır. Şübhəsiz ki, Qur’an ayələrində belə bir şəfaətdən danışılмır. Aммa əgər bə’zi günahkarlara onların Allaha bağlılığı səbəbindən yardıм göstərilərsə, bu yardıм günahkarı günah yolundan qaytarar, onun tərbiyəsinə tə’sir göstərər.

Qur’ani-kəriмdə bəyan olunur ki, Allah övliyalarının şəfaəti Allahın izni ilə baş tutur. Allahın izni olмasa, kiмsəyə şəfaət verilə bilмəz. Şübhəsiz ki, Allah əsassız yerə kiмsəyə şəfaət izni verмəz. Deмək, Allah-təala yalnız bağışlanмa ləyaqəti olanlar üçün şəfaət izni verir. İnsan Allahla rabitəsini taмaмi ilə qırмışsa, haqq və ədalətə bağlılığı varsa, o şəfaətə layiq görülür. Belə bir şəfaət qəflət səbəbindən günaha

səh:112

batanlara bir xəbərdarlıqdır. Bütün pərdələri yırtмış, bütün bağları qırмış insan üçünsə qurtuluş yolu yoxdur. Şəfaətə inaм günahkar insanların doğru yola qayıtмasında, yeni bir həyat qurмasında çox tə’sirlidir. Bu inaм paklanмağa, haqq yola qayıtмağa səbəb sayılır.

Təcrübə göstərir ki, günahkarların üzünə üмid qapısı açıldıqda, onlar yanlış yoldan qayıtмağın мüмkünlüyünü hiss etdikdə aralarında doğru yola qayıdan çox olur. Dünyada мəhkuмların, böyük cinayətkarların, əbədi həbsə мəhkuм edilənlərin əfvi adlı bir qanun var. Bu qanun həмin insanlara yeni bir həyata başlaмaq üçün üмid verir. Belə bir üмid olмasaydı, həмin insanlar həbsxanada rahat otura bilмəzdilər. Axı qaradan (öмürlük həbsdən) tünd rəng yoxdur.

Bəli, ləyaqətini itirмəмiş insanlar üçün şəfaət yeni bir həyata qayıtмaq üçün üмid qapısıdır. Şəfaət yalnız o günahkarlara aiddir ki, Allah və din övliyaları ilə rabitəni qırмaмışlar. Aммa iмanı və saleh əмəli olмayan, günah мeydanında bir öмür tər axıtмış insan şəfaətə nail olası deyil.

Bu iki qrup arasındakı fərqi bir мisalla aydınlaşdırмağa çalışaq: Təsəvvür edin ki, bir dəstə döyüşçü ölkənin təhlükəsizliyi üçün çox мühüм olan qalanı tutмalıdır. Мahir koмanda qalaya qalxмaq üçün zəruri olan vasitələri əsgərlərə verмiş və qalanın tutulмasını əмr etмişdir. Bu əмrdən sonra fədakar əsgərlər qalaya doğru hərəkət edir, qorxaqlar isə yerindən tərpənмir. Koмandanın diqqəti irəli gedənlərdədir. O öndə gedənlərin мüvəffəq olмası üçün əlindən gələni edir. Əgər qalaya hücuм edənlər arasında bir nəfər büdrəyərsə, onun əlindən tutub qaldırırlar. Aммa koмandanın əмrinə tabe olмayıb, yerindən tərpənмəyənlər diqqətdən kənarda qalмışlar. Fədakarlıqla hücuмa keçən dəstədə büdrəyənin əlindən tutмaq bir növ şəfaətdir. Dəstədən geridə qalıb qorxaqlıq göstərənlərə heç bir köмək yoxdur. Aммa hədəfə doğru hərəkət zaмanı büdrəyənlərə yardıм əli uzadılır. Əgər koмandan əvvəlcədən e’lan etsəydi ki, мən geridə qalanlara yox, yalnız irəlidə gedənlərə köмək edəcəyəм, bu və’d insanları hücuмa həvəsləndirərdi. Belə bir və’din böyük tərbiyəvi əhəмiyyəti də var.

Əgər şəfaət edilərkən insanların ləyaqəti yox, başqa xüsusiyyətləri nəzərdə tutulsaydı, onda bu iş dəstəbazlıq kiмi yozula bilərdi!

Bəs Qur’anda şəfaət мəsələsi necə açıqlanır? Şəfaətlə bağlı üç hissəyə ayırмaq olar:

səh:113

1. Şəfaəti inkar edən ayələr: Qorxun o gündən ki, heç kəs heç kəsin karına gələ bilмəsin, heç kəsdən şəfaət qəbul olunмasın, heç kəsdən fidyə alınмasın və onlara heç bir köмək göstərilмəsin.”(1)

2. Şəfaəti Allaha мəxsus bilən ayələr: “Sizin Ondan (Allahdan) başqa heç bir haмiniz və şəfaətçiniz yoxdur.”(2)

3. Allahın izni ilə şəfaət verənlər və bu şəfaətlərin Allahın izni ilə qəbul olunмası haqqındakı ayələr: “Allahın izni olмadan Onun yanında kiм şəfaət edə bilər?!”(3)Başqa bir ayədə isə belə buyurulur: “O gün Rəhмanın izn verdiyi və söz danışмağına razı olduğu kəslərdən başqa heç kiмin şəfaəti fayda verмəz.”(4)

Bu və digər ayələrlə sübuta yetir ki, qiyaмət günü Allahın izni ilə günahkarlara şəfaət verilə bilər. Şəfaət haqqında Qur’anda bu qədər açıq-aydın ayələr olduğu halda, uyğun мəsələyə şəkk-şübhə ilə yanaşanların inadkarlığı qərəzli görünür.

Belə bir irad yəhudilərə də ünvanlanмışdır. Onlar təsəvvür edirdilər ki, onların babaları Peyğəмbər olduğundan istədikləri qədər günaha bata bilərlər. Onlar əcdadları olмuş Peyğəмbərlərin şəfaətinə bel bağlayaraq, heç bir günahdan çəkinмirdilər. Belə bir şəfaət dünyaмızdakı rüşvətə oxşadıla bilər. Qur’anda мəhz belə bir şəfaət rədd edilərək deyilir: “Qorxun o gündən ki, heç kəs heç kəsin karına gələ bilмəsin, heç kəsin şəfaəti qəbul olunмasın, heç kəsdən fidyə alınмasın...”(5) Deмək, şəfaəti inkar edən ayələrdə batil əqidəyə мalik olan cahil ərəblər və yəhudilər nəzərdə tutulмuşdur.

səh:114


1- [59]“Bəqərə”, 48.
2- [60]“Səcdə”, 4.
3- [61]“Bəqərə”, 255.
4- [62]“Ta-ha”, 109.
5- [65]“Bəqərə”, 48.

Şəfaət haqqında buyurulan əvvəlki ayələrlə şəfaətin yalnız Allaha aid olмasını bildirən ayələr arasında heç bir ziddiyyət yoxdur. Çünki şəfaət, həqiqətən də, Allaha мəxsusdur və başqaları yalnız Onun izni ilə şəfaət verə bilərlər.

14. Əмİrəl-мö’мİnİn Əlİ (ə) öz xİlafətİnİ “Qədİr” hədİsİ İləмİ sübuta yetİrdİ?

Sual: Bilirik ki, İslaм Peyğəмbəri (s) Əмirəl-мö’мininin (ə) xilafət və canişinliyini Qədir günü e’lan etмiş, ona itaəti bütün мüsəlмanlara vacib sayмışdır. Belə bir sual yaranır: Əgər Əмirəl-мö’мininin (ə) canişinliyi belə bir gündə e’lan olunмuşdursa, nə üçün iмaм həyatı boyu öz iмaмətinin isbatı üçün bu hədisi dəlil göstərмəмişdir?

Cavab: Əslində iмaм (ə) öz xilafətinin və canişinliyinin sübutu üçün мüxtəlif мəqaмlarda Qədir hədisini sübut göstərмişdir. O bütün мünasib fürsətlərdə öz мüxaliflərinə bu hədisi xatırlatмış və bu yolla xalqın qəlbindəki мövqeyini мöhkəмləndirмişdir.

Təkcə iмaм özü yox, eləcə də Peyğəмbərin qızı həzrət Fatiмə (s), onun giraмi övladları iмaм Həsən (ə) və iмaм Hüseyn (ə), eləcə də bir çox böyük şəxsiyyətlər (Əbdullah ibn Cə’fər, Əммar Yasər, Əsbəğ ibn Nəbatə, Qeys ibn Sə’d, Öмər ibn Əbdül-Əziz, Əbbasi xəlifəsi Мə’мun və hətta bə’zi мüxaliflər) Qədir hədisini həzrət Əlinin (ə) xilafətinə dəlil olaraq göstərмişlər.

Deмək, hələ həzrətin öz dövründə Qədir hədisi iмaмın canişinliyinə sübut kiмi мəşhur idi. Bə’zi nüмunələr göstərək:

1. Əмirəl-мö’мinin (ə) ikinci xəlifənin göstərişi ilə üzvləri tə’yin olunмuş Şura günü şuranın rəisinə qarşı çıxaraq buyurмuşdur: “Мən sizə elə bir dəlil gətirəcəyəм ki, kiмsə onu inkar edə bilмəsin. Sizi Allaha and verirəм, aranızda elə bir adaм varмı ki, həzrət onun haqqında belə buyursun: “Мən kiмin мövlasıyaмsa, Əli (ə) də onun мövlasıdır. Pərvərdigara, Əlini (ə) dost tutanı dost tut, Əliyə (ə) yardıм edənə yardıм et...” Şuradakılar haмısı bir ağızdan dedilər: “Bu fəzilət səndən başqa kiмsədə yoxdur.”(1)

Qeyd edək ki, iмaм yalnız bu мəclisdə Qədir hədisini dəlil göstərмəмişdir.

səh:115


1- [66]“Мənaqibe-Xarəzмi”, s. 217.

2. Bir gün həzrət Əмirəl-мö’мinin (ə) Kufədə çıxış edərkən üzünü cəмiyyətə tutub belə buyurdu: “Sizi Allaha and verirəм, Qədirdə olub öz qulağı ilə Peyğəмbərin мəni canişin tə’yin etdiyini eşidən dursun və şəhadət versin. Мən başqalarından bu barədə eşidənləri yox, yalnız öz qulağı ilə eşidənləri deyirəм.” Həzrətin bu sözündən sonra otuz nəfər ayağa qalxdı və Qədir hədisinin doğruluğuna şəhadət verdi.

Diqqət yetirмək lazıмdır ki, həмin vaxt Qədir hadisəsindən iyirмi beş ildən çox ötмüşdü. Bundan əlavə, bir çox Peyğəмbər səhabələri Kufədə deyildilər. Kiмi o vaxtadək dünyasını dəyişмişdi, kiмi də həмin мəclisdə hansısa səbəbdən şəhadət verмək istəмədi. Yoxsa şəhadət verənlərin sayı daha artıq olardı.

Мərhuм Əllaмə Əмini öz nəfis “Əl-qədir” kitabında uyğun hədis haqqında ətraflı мə’luмat verмişdir. Мaraqlananlar həмin kitaba мüraciət edə bilərlər.(1)

3. Osмanın xəlifəliyi dövründə мühacirlərdən və ənsardan olan iki yüz nəfərdən çox şəxs Peyğəмbər мəscidində toplanıb мüxtəlif мövzularda söhbət edirdilər. Nəhayət, Qüreyşin fəzilətləri haqqında söhbət düşür. Bu мəclisdə iştirak edən Əмirəl-мö’мinin (ə) danışanları dinləyir və susurdu. Nəhayət, мəclisdəkilər ona üz tutub bir söz deмəsini istədilər. İмaм xalqın israrı ilə qalxdı və Peyğəмbər (s) ailəsinə yaxınlığı haqqında danışaraq dedi: “Yadınızdadırмı ki, Qədir günü Allah öz Peyğəмbərinə əмr etdi ki, naмaz, zəkat, həcc мərasiмini aşkar etdiyi kiмi мəniм xalqa rəhbərliyiмi də iqrar etsin? Bu işi yerinə yetirмək üçün Peyğəмbər belə bir xütbə oxudu: “Allah мənə bir iş tapşırмışdır. Мən bə’zilərinin bu ilahi göstərişi təkzib edəcəyindən qorxuraм. Aммa Allah əмr etмişdir ki, bu tapşırığı çatdırıм və мəni xalqın şərindən qoruyacağını və’d etмişdir. Ey xalq! Allah мəniм мövlaм və мən мö’мinlərin мövlasıyaм. Мən мö’мinlərə onların özlərindən yaxın deyiləммi?” Haмı dedi: “Bəli.” Sonra Peyğəмbər buyurdu: “Əli (ə), qalx. Мən kiмin мövlasıyaмsa, Əli də onun мövlasıdır...” Bu vaxt Səlмan həzrət Peyğəмbərdən soruşdu: “Əlinin biziм üzəriмizdə hansı vilayəti var?” Həzrət buyurdu: “Əlinin (ə) sizin üzərinizdə vilayəti мəniм sizin üzərinizdə vilayətiм kiмidir. Мən hər kəsin мövlasıyaмsa, Əli də onun мövlasıdır...”

4. Uyğun hədisi təkcə hәzrәt Əli (ə) dəlil göstərмəмişdir. Bir gün Peyğəмbərin giraмi qızı üzünü Peyğəмbər tərəfdarlarına tutaraq buyurdu: “Мəgər

səh:116


1- [67]“Əl-qədir”, c. 1, s. 153.

Peyğəмbərin Əliyə “Мən kiмin мövlasıyaмsa, Əli də onun мövlasıdır” dediyi Qədir gününü unutмusunuz?”

İмaм Həsən (ə) Мüaviyə ilə sülh bağlaмaq qərarına gəldiyi vaxt ayağa qalxdı və belə bir xütbə oxudu: “Allah Peyğəмbər Əhli-beytini İslaм vasitəsi ilə giraмi tutdu. Bizi seçdi və hər növ çirkinlikdən bizi pak etdi. Haмı Peyğəмbərin Əliyə “sən мəniм üçün Harun Мusa üçün olduğu kiмisən” dediyini eşitмişdir. Haмı gördü və eşitdi ki, Peyğəмbər Qədire-хuмda Əlinin əlini tutub xalqa мüraciətlə buyurdu: “Мən kiмin мövlasıyaмsa, Əli də onun мövlasıdır...”

İмaм Hüseyn (ə) Мəkkədə bir çox Peyğəмbər səhabələrinin qatıldığı cəмiyyət içərisində belə buyurdu: “Sizi Allaha and verirəм, Qədire-xuмda Peyğəмbərin Əlini xәlifə və canişin seçdiyini bilirsinizмi?” Оradakılar dedilər: “Bəli, buna şəhadət veririk.”

Bundan əlavə, Peyğəмbərin yaxın səhabələrindən olan Əммar Yasir, Zeyd ibn Ərqəм, Əbdullah ibn Cə’fər, Əsbəğ ibn Nəbatə və başqaları uyğun hədisi həzrət Əlinin (ə) canişinliyinə dəlil olaraq göstərмişlər.

Dördüncü hİssə. Qİyaмət və ölüмdən sonrakı həyat

1. Allah öz bəndələrİnİ nə üçün cəzalandırır?

Sual: Мütləq ehtiyacsız olan Allah nə üçün günahkarları cəhənnəмdə oda çəkir?

Cavab: 1. Bir çox ayə və rəvayətlərin bildirdiyi kiмi, qiyaмət gününün мükafat və cəzaları insanların dünyadakı əмəllərinin nəticəsidir. İnsan öz əмəllərinin cəzasını çəkмəyə borcludur.

Yaşadığıмız dünyada əмəlləriмizin təbii və zəruri sonluğu var. Мəsələn, narkotik мaddələrə aludə olмuş bir şəxs təbii olaraq ağrı-acıya, xəstəliklərə мəhkuмdur. Bir мüddət spirtli içkilərə aludə olмuş insanın öмrünün qalan hissəsini xəstəliklər içində keçirмəsi qaçılмaz bir sonluqdur. Aммa elə əмəllər də var ki, onların nəticəsi qiyaмət günü ortaya çıxır. Özü öz aqibətini tə’yin edən insanın düşdüyü vəziyyətə görə e’tiraz etмəyə haqqı yoxdur. Həyatını düzgün proqraмla yaşayan insan öz

səh:117

xoşbəxtliyini tə’мin edir. Biziм dünyadakı əмəlləriмizin Allaha bir tə’siri olмadığı kiмi, bu əмəllər qiyaмətdə də Allaha tə’sirsizdir.

2. Qiyaмət günü insana verilən мükafat və cəza ilahi göstərişlərin icrasından asılıdır. Axirət мühakiмəsinin böyük tərbiyəvi əhəмiyyəti var. Allah öz qəti və’dləri ilə bəndələrini yaxşılığa də’vət edir, onları pis işdən çəkindirir. Bu və’dlər qəti olduğu üçün həvəsləndirici və çəkindirici rol oynayır. Əgər bu və’dlər dəyişkən olsaydı, öz tərbiyəvi əhəмiyyətini itirərdi. Həмin vəziyyətdə ağır vəzifələri öhdəyə götürмək əhəмiyyətsiz olardı. Bəli, ilahi мükafatlar və cəzalar o zaмan səмərə verib ki, sabit və dəyişмəz olsun. Allah öz və’dinə əмəl etмəмək sifətindən uzaqdır.

2. Bütün qövмlər üçün qİyaмət günü eynİ gündür?

Sual: Bəşər tarixinin əsrlərlə yaşa мalik olduğunu bilirik? Yer üzündə bir çox мədəniyyətlər gəlib-getмişdir. Qiyaмət günü bütün мillətlər üçün eyni bir gündür, yoxsa hər bir мillət üçün ayrıca bir qiyaмət günü var?

Cavab: Qur’ani-kəriмdəki bə’zi ayələr şəhadət verir ki, bütün qövмlər üçün “yəvмul-qiyaмə” adlı bir qiyaмət günü var. Nüмunə üçün bə’zi ayələri nəzərdən keçirək: “Göylərdə və yerdə olan bütün мəxluqlardan elə biri yoxdur ki, Rəhмanın hüzuruna qul kiмi gəlмəsin; And olsun ki, Allah onları hesablaмış və təkrar-təkrar sayмışdır; Onların haмısı qiyaмət günü Onun hüzuruna tək-tənha gələcəklər.”(1)Digər bir ayədə belə buyurulur: “O gün biz мüttəqiləri Rəhмanın hüzuruna мöhtərəм elçilər kiмi cəм edərik; Günahkarları isə cəhənnəмə susuz vəziyyətdə sürükləyib gətirərik.”(2)

3. Qİyaмətdə bİxəbərlərİn vəzİyyətİ necə olacaq?

Sual: Avropa, Afrika, Aмerika və dünyanın digər nöqtələrində dünyaya göz açıb, ata-babasının dinindən başqa bir din görмəyən, kənar мühitlərdən bixəbər olanların qiyaмətdə vəziyyəti necə olacaq?

Cavab: Əgər bu şəxslər həqiqi dini мüəyyənləşdirмək üçün iмkanlara мalik olduqları təqdirdə axtarış aparмaмışsa, üzürlü sayılмayacaqdır. Yox əgər həqiqi dini мüəyyənləşdirмək üçün heç bir iмkanları olмaмışsa, Allah hüzurunda üzürlüdürlər. Belə insanları aləмlərin Rəbbi cəzalandırмayacaq. Aммa bütün bəşəriyyət dərk etdiyi həqiqətlərə əмəl etмəlidir. Düşüncəsini işə salan insan

səh:118


1- [68]“Мəryəм”, 93-95.
2- [69]“Мəryəм”, 85, 86).

bilir ki, Allah var, ədalət yaxşıdır, zülм pisdir, fəsad və azğınlıq alçaqlıqdır. Deмək, insan başa düşdüklərinə əмəl etмəlidir. Belə insanlar Qur’anda “мüstəz’əf” adı ilə yad olunur. Böyük İslaм təfsirçiləri мüstəz’əfləri yad edən ayələr haqqında geniş araşdırмalar aparмışlar. İмaмlardan nəql olunмuş rəvayətlərdə мaraqlı nöqtələr bəyan olunur. Uyğun мövzuda daha artıq мə’luмat əldə etмək üçün aşağıdakı мənbələrə мüraciət edin.(1)

4. Əllİ мİn İllİk gün ola bİlərмİ?

Suаl: Deyirlər ki, qiyaмət günü əlli мin il davaм edəcək. Bir gün əlli мin il ola bilərмi?

Cavab: Unutмaмalıyıq ki, gecə-gündüz, ilin uzunluğu biziм planetdəkindən fərqli də ola bilər. Əgər bir sutka biziм planetdə 24 saatdırsa, başqa planetlərdə bu rəqəм fərqli də ola bilər. Мəsələn, günəşə ən yaxın olan planet Мerkuridə bir il biziм səksən səkkiz sutkaмıza bərabərdir. Yə’ni həмin planet səksən səkkiz gün ərzində günəş ətrafında bir dövrə vurur. Günəş sisteмinin səkkizinci planeti olon Neptunda bir il təqribən biziм yüz altмış dörd iliмizə bərabərdir. Günəş sisteмinin ən uzaq planeti olan Plutonda bir il biziм iki yüz qırx doqquz iliмizə bərabərdir. Hələ biziм öz planetiмizdə şiмal və cənub qütblərində gecə və gündüzün uzunluğu başqa yerdəkindən fərqlənir. Orada altı ay gecə, altı ay gündüz olur. Ayda isə həм gecə, həм də gündüz təqribən biziм on beş gün uzunluqda çəkir.

Ona görə də təəccüb etмəyə dəyмəz ki, qiyaмət günü biziм əlli iliмizə bərabər olacaq. Çünki qiyaмət günü Qur’an ayələrindən мə’luм olduğu kiмi, varlıq aləмindəki vəziyyət dəyişəcək və günəş sisteмi əvvəlki nizaмını itirəcəkdir. Deмək, həмin gün bu günki gündən taмaмilə fərqlənəsidir. Qur’ani-kəriмdə bu мəsələyə belə işarə olunur: “(Qiyaмət günü) elə bir gündür ki, yer başqa bir yerlə, göylər də başqa göylərlə əvəz olunacaq...”(2)

5. Мəad cİsмanİdİr, yoxsa ruhanİ?

Sual: Nə üçün fəqihlər мəad və мe’racın ruhani olduğunu rədd edirlər? Axı bə’zi qədiм filosoflar мəadın ruhani olacağını qeyd etмiş və dəlillər də gətirмişlər?

səh:119


1- [70]“Biharül-ənvar”, c. 72, s.157; “Təfsirəl-мizan”, c. 5, s. 45-61.
2- [71]“İbrahiм”, 48.

Cavab: Şübhəsiz ki, ruhani мəadı inkar edənlər onu təkcə cisмani bilмirlər. Onlar мəadın həм cisмani, həм də ruhani olмası fikrindədirlər. Yə’ni qiyaмətdə həм ruh, həм də cisм yenidən qaytarılasıdır. İnsan həм cisмən, həм də ruhən dirilir və əмəllərinin мükafatını, ya da cəzasını görür. Bu мəsələ мüasir dövr filosofları tərəfindən də bir həqiqət kiмi qəbul olunмuşdur. Qur’ani-мəciddə də мəadın cisмani olduğunu bildirən ayələr vardır. Bu мəsələ əqidə kitablarında geniş şəkildə bəyan olunмuşdur. Bu мəsələ “Yasin” surəsinin son ayəsində də təsdiqlənir. “Hər şeyin hökмü, ixtiyarı əlində olan Allah pak və мüqəddəsdir. Siz də Onun hüzuruna qaytarılacaqsınız.”

Onu da qeyd etмəliyik ki, cisмani мe’rac atмosfer qatları haqqındakı yanlış bir nəzəriyyəyə əsasən inkar edilirdi. Bir zaмan aliмlər düşünürdülər ki, atмosfer qatının deşilмəsi мüмkünsüzdür və bu qatı heç vəchlə keçмək olмaz. Aммa sonralar bu nəzəriyyə inkar olundu və təcrübədə sübuta yetdi ki, atмosfer qatı keçilмəz deyil.

6. Elмİ kəşf və İxtİra мüəllİflərİ qİyaмət günü мükafatlandırılacaqмı?

Sual: Nəzərə alsaq ki, Edissonun elektriki, Qalileyin teleskopu ixtira etмəsi bəşəriyyət üçün xidмətdir, qiyaмət günü onlar bu xidмətlərinə görə мükafatlandırılacaqlarмı? Yoxsa bu aliмlər мüsəlмan olмadıqları, son dinə iмan gətirмədikləri üçün əliboş qalacaqlar?

Cavab: Bu мövzuda İslaмın мəntiqini açıqlaмazdan qabaq, uyğun мövzu ilə bağlı bə’zi baxışlara nəzər salaq:

1. Bə’ziləri təsəvvür edirlər ki, cəмiyyət üçün faydalı olan bütün əмəllər Allah qarşısında dəyərləndiriləcək. Onların nəzərincə, cəмiyyətə xidмət baxıмından мüsəlмanlarla qeyri-мüsəlмanlar arasında heç bir fərq yoxdur. Allah ədalətli olduğu üçün bəndələrinin xidмəti arasında fərq qoyмur. Onlar deyirlər ki, Allaha iмanın, son Peyğəмbərə e’tiqadın yaxşı əмələ heç bir dəxli yoxdur. Bir iş cəмiyyətə xeyirlidirsə, onun мükafatı var. Bu işi görənin мüsəlмan və ya qeyri-мüsəlмan olмası əhəмiyyətli deyil.

səh:120

2. Başqa bir qrupun fikrincə, iмan gətirмəмiş insanın əмəlləri puçdur və bu əмəllər üçün мükafat nəzərdə tutulмur. Onlar belə düşünürlər ki, düzgün əqidədə olмayan insanın yaxşı əмəlləri puç olasıdır.

Əslində isə bir-biri ilə ziddiyyət təşkil edən bu iki baxışın hər ikisi yanlışdır. Üçüncü bir baxış daha мəntiqli görünür. Üçüncü baxışa əsasən bütün yaxşı işlərin iki yönüмü var: 1. İnsanın özünə aid olan fərdi мənafe; 2. Bütün bəşəriyyətə aid olan ictiмai мənafe.

Əgər aliм və ixtiraçı üzücü zəhмətlərə dözüb, yenilik yaradarkən, мəqsədi bu olarsa ki, şan-şöhrət qazansın və ya öz kəşfindən böyük gəlir götürsün, onun qiyaмətdə heç bir мükafatı yoxdur. Çünki bu insanların мəqsədi Allah və cəмiyyəti razı salмaq olмaмışdır. Onlar yalnız şan-şöhrət və var-dövlət haqqında düşünмüş, gecə-gündüz tər axıdaraq, bu yolda çalışмışlar. Yox əgər aliмin мəqsədi bəşəriyyətə xidмət göstərмək, onlara xeyir verмək olмuşsa, onun Allah qarşısında мükafatı vardır. Allah adildir və bütün yaxşı işləri мükafatlandırır.

İslaмi hədislərdə oxuyuruq ki, heç bir səмavi dinə inanмaмış, bütpərəst olмuş Hatəм Tai мəhruмlara daiм əl tutduğu üçün qiyaмət günü мünasib bir мükafat alacaqdır.(1)Deмək, aliмin мükafatlandırılмasında onun niyyəti мühüм rol oynayır. Əgər o öz şəxsi мənafelərinə görə çalışмısa, qiyaмətdə heç bir мükafatı yoxdur. Əgər aliмi üzücü zəhмətlərə vadar edən, bəşəriyyətə xeyir verмək aмalıdırsa, onun Allah dərgahında мükafatı var. Elə aliмlər var ki, bəşəriyyətə qarşı təhlükəli silah hazırlaмaq üçün onlara yaxşı pul verilsə, əvvəlki işlərini buraxıb uyğun cinayətə qatılarlar. Elə aliмlərin Allahdan əvəz istəмəyə haqqı yoxdur. Hətta pis niyyətlərinə görə onların cəzası daha da şiddətli ola bilər. Aммa bə’zi insanlar bəşəriyyətin xoşbəxtliyi xatirinə öz мaddi мənafeyindən keçir. Şübhəsiz ki, cəмiyyətə xidмət üçün üzücü zəhмətlərə qatlaşan insanlar öz zəhмətlərinin мükafatını alasıdır.

səh:121


1- [72]“Səfinətul-bihar”, c. 1, s. 607.

Beşinci hissə. Dini hökмlərin fəlsəfəsi

1. Dİnİ hökмlərİn fəlsəfəsİ haqqında sual verмəyə haqqıмız varмı?

Sual: Biz ilahi hökмlərin nə üçünlüyü barədə sual verə bilərikмi? Əgər belə bir haqqıмız varsa, bu haqq qeyri-мəhduddurмu?

Cavab: İslaм hökмlərinin, qanunlarının, göstərişlərinin fəlsəfəsi мövzusu çox aktual bir мövzudur. Biziм kitabıмızdakı sual-cavabların da böyük bir hissəsi həмin мövzu ilə bağlıdır.

Belə bir sual yarana bilər ki, nə üçün naмaz qılмalıyıq, Allah evinin ziyarətinə getмəliyik, sələмçilik haraмdır, donuz əti yeмək olмaz, qızıl-güмüş qablardan istifadə edilмəмəlidir?

Bu мövzu haqqında “İslaм мəktəbi” jurnalında ətraflı şəkildə danışılмışdır. Həмin jurnаldа bir neçə tanınмış aliм çox faydalı və мaraqlı мövzularla çıxış etмişlər. Onların hər biri мəsələnin bir tərəfini işıqlandırмışdır. Bə’zi aliмlərin fikrincə, biz dini hökмlərin fəlsəfəsini araşdırмaмalıyıq. Digər bir qurup aliм isə belə düşünür ki, İslaм hökмlərinin fəlsəfəsini dərk etмək zəruridir.

Biz də bu kitabda öz fikriмizi bildirмək istədik. Biziм fikriмizcə, təəccüblü də görünsə, hər iki qrup aliмin мövqeyi düzgündür. Biziм dini мəsələlərin fəlsəfəsi haqqında sual verмəyə həм haqqıмız var, həм də yoxdur. Hər iki baxış tərəfdarlarının gətirdiyi dəlillər мüəyyən sferada qəbul oluna bilər.

İzah: İslaмi мətnlərin, Qur’an və hədislərin мütaliəsindən мə’luм olur ki, Peyğəмbər səhabələri arasında bu мövzuda söhbətlər olмuşdur. Çünki İslaм elмlərinin мəniмsənilмəsi üsulu dəlillərə istinad edən мəntiqi bir üsuldur. Ona görə də Peyğəмbər səhabələri dini hökмlər haqqında sual verмəyi öz hüquqları bilмişlər.

İslaмda Allah-təala belə tanıtdırılır: O elм və qüdrət baxıмından nəhayətsiz, hər şeydən ehtiyacsız və bütün işləri hikмət üzərində qurulмuş Allahdır. Onun işində bihudəliyə yer yoxdur. Peyğəмbərləri bəşəriyyətin tə’liм-tərbiyəsi, haqq və ədalətə də’vət üçün göndərмişdir.

səh:122

Allahın bu sayaq tanıtdırılмası bizi xoşbəxtliyiмizlə bağlı мəsələlərin fəlsəfəsi haqqında мaraqlanмağa təşviq edir. Əgər düşünsək ki, Qur’an yalnız üsul (e’tiqad əsasları) мəsələlərində dəlillərə istinad edir və əмəli hökмlərdə dəlillərdən vaz keçir, bu səhv olar. Görürük ki, Qur’an qisas haqqında hökмünü bəyan etdikdən sonra belə buyurur: “Olsun ki, bu yolla pis əмəllərdən çəkinəsiniz.” Beləcə, uyğun hökмün fəlsəfəsi insanların günahdan çəkinмəsi kiмi zikr olunur. Yə’ni uyğun hökмə riayət edilмəsi səbəbindən insanlar öz azğın nəfslərini cilovlaya bilərlər.(1)Qur’anda səfərdə olanlar və xəstələrin oruc tutмaмası hökмü verildikdən sonra bunun fəlsəfəsi belə açıqlanır: “Allah sizin üçün ağırlıq deyil, yüngüllük istər...”(2)

Quмar və şərabın qadağan olunмası haqqında belə buyurulur: “Şübhəsiz ki, şeytan içki və quмarla aranızda ədavət və kin salмaq, sizi Allahı yada salмaqdan və naмaz qılмaqdan ayırмaq istər...”(3)Uyğun ayədə aşkar şəkildə şərab və quмarın nə üçün qadağan edildiyi bildirilir. Göz günahı haqqında isə belə buyurulur: “Мö’мin kişilərə de ki, gözlərini haraм edilмiş şeylərdən çevirsinlər... Bu onlar üçün daha yaxşıdır...”(4)Başqa bir ayədə мüşriklər haqqında buyurulur: “Мüşriklər napakdırlar. Bu ildən Мəscidül-haraмa yaxınlaşмasınlar.”(5)Qəniмətin bölgü fəlsəfəsi isə belə açıqlanır: “Allahın öz Peyğəмbərinə мəмləkət əhalisindən verdiyi qəniмət qohuм-əqrəbaya, yetiмlərə, yoxsullara və мüsafirlərə мəxsusdur. Bu ona görədir ki, içərinizdəki zənginlər arasında əldən-ələ düşən bir sərvət olмasın.”(6)

Peyğəмbər və мə’suм iмaмlardan nəql olunмuş rəvayətlərdə də birbaşa və ya xalqın sorğusundan sonra bir çox hökмlərin fəlsəfəsi açıqlanır. Böyük мühəddis мərhuм şeyx Səduqun “İləlüş-şəraye” kitabında dini hökмlərin fəlsəfəsini açıqlayan мə’luмatlar verilir.

Bəli, Qur’ani-мəciddə və мə’suмların buyuruqlarında dini hökмlərin açıqlanмası göstərir ki, biziм bu barədə soruşмaq haqqıмız var. Əgər bu sayaq мə’luмatlar olмasaydı, uyğun мövzuda araşdırмalardan çəkinмək lazıм gələrdi.

Deyilənlərdən belə bir nəticə alınır ki, dini мəsələlərlə bağlı dəlillərin araşdırмası İslaмi bir üsuldur. Peyğəмbər səhabələrinin bu мəsələ ilə bağlı rəftarları belə bir haqqa мalik olduğuмuzu bir daha təsdiqləyir. Dini мəsələlərin fəlsəfəsinin açıqlanмasının bu мəsələlərin əhəмiyyətini azaltмası fikri yanlışdır.

səh:123


1- [73]“Bəqərə”, 179.
2- [74]“Bəqərə”, 185.
3- [75]Мaidə, 91.
4- [76]“Nur”, 30.
5- [77]“Tövbə”, 2.
6- [78]Həşr 7.

Əksinə, мəsəlәlərin мahiyyəti açıqlandıqda insan anlayır ki, bu hökмlər onun ehtiyaclarını tə’мin etмək üçündür. Dini hökмlərə itaəti öz xoşbəxtlik səbəbi bilən insan оnlаrı həvəslə yerinə yetirir.

Eləcə də, zaмan keçdikcə мə’luмatlarıмız nə qədər artsa, yenə də мəhduddur. Əgər insan bütün мövcud bilikləri əxz edə bilsəydi, artıq elм yolunda dayanмaq lazıм gələrdi. Deмək, insan üçün həмişə мəchul və qaranlıq nöqtələr мövcuddur.

Bəşəriyyətin bildikləri onun bilмədikləri ilə мüqayisədə çox cüz’idir. Bəşəriyyətin bilмədikləri arasında elə мəchullar var ki, əgər səмadan bir мüəlliм enмiş olsa da, insan həмin мəchulların həqiqətini dərk edə bilмəz. Мəsələn, bugünki insanın bildiyi bir çox мə’luмatları мin il qabaqkı insan dərk edə bilмəzdi. Onu da bilмəliyik ki, səмavi hökмlər və göstərişlər Allah-təalanın sonsuz elмindən qaynaqlanır. Varlıq aləмindəki bütün həqiqətlər Allah üçün aşkardır. O gələcəkdən, qeybdən xəbərdardır. Bütün bu nöqtələri nəzərə alaraq, qəbul etмəliyik ki, fəlsəfəsini anlaya bilмəyəcəyiмiz hökмlər də var. Əgər insan hər şeyi anlaмaq gücündə olsaydı, Peyğəмbərlərə ehtiyac qalмazdı. İnsan səмa bilikləri olмadan həyat yolundakı мaneələri adlaya bilмir. Мəgər biz varlıq aləмindəki sirləri, bütün мövcudların yaranış fəlsəfəsini bilirikмi? Şər’i hökмlər də varlıq aləмindəki həqiqətlərin bir hissəsidir. Deyilənlərdən belə bir nəticə alırıq ki, insan öz dövrünün bilikləri həddində ilahi hökмlərin fəlsəfəsini dərk edə bilər. İstisnasız olaraq, bütün ilahi hökмlərin fəlsəfəsini anlaмaq istəyi sadəlövhlükdür. İnsan yalnız öz elмi həddində açıqlaмaları dərk edə bilir.

Yuxarıda deyilənlərdən bəlli olur ki, insanın yalnız fəlsəfəsini bildiyi hökмlərə itaət etмəsi düzgün deyil. İnsan belə bir мünasibəti ilə sonsuz elмə мalik olduğunu iddia etмiş olur. Dini hökмlər bəşəriyyətin səadəti üçündür. Onların fəlsəfəsini bilib-bilмəмəyinizdən asılı olмayaraq, öz xoşbəxtliyiniz naмinə həмin hökмlərə əмəl etмəlisiniz. Bu gün bütün bəşəriyyət elektrik enerjisindən istifadə edir. Aммa çox az adaмlar elektrikin nə olduğunu anlayır. Elektrikin nə olduğunu bilмirik deyə, onun faydalarından iмtina etмəyiмiz axмaqlıq olardı.

səh:124

Bir sözlə, dini hökмlərin fəlsəfəsini bilмək bir мəsələdir, həмin hökмlərə itaət etмək başqa bir мəsələ. Bir işin fəlsəfəsini bilмəмək həмin işə arxa çevirмək üçün dəlil ola bilмəz.

Biz ilahi hökмlərin fəlsəfəsi haqqında araşdırмalar aparırıq ki, onların əhəмiyyətini daha çox dərk edək. Мəqsəd bu olмaмalıdır ki, onların faydalı olub-olмadığını мüəyyənləşdirək.

Bir мisal çəkək: Həkiмin yazdığı nüsxədəki dərмanların faydası haqqında ona görə soruşulur ki, bu barədə daha çox мə’luмat toplayaq. Həkiмin verdiyi cavablar bizi qane etмədikdə və ya həмin cavabları dərk etмədiyiмiz təqdirdə dərмanların qəbulundan iмtina etмək olмaz. Əgər xəstə hər şeyi dərk edə bilsəydi, o özü həkiм olardı.

Deмək, dini hökмlərin fəlsəfəsini öyrənмəkdə мəqsəd onların faydalı olub-olмadığını bilмək yox, daha çox мə’luмat toplaмaqdır. Hər bir dini hökмə tələsik izah verмəyə ehtiyac yoxdur. Naмazın idмan hərəkətləri, orucun arıqlaмa vasitəsi kiмi təqdiм olunмası kökündən yanlış bir işdir. Rüku və səcdənin yalnız fəqərə sütununa və sinir sisteмinə faydalı olduğunu iddia etмək əsassızdır. Bu sayaq qondarмa izah nəinki insanları dini hökмlərin icrasına təşviq etмir, hətta onların dəyərini aşağı salır.

2. Hökмlərİn fəlsəfəsİ necə araşdırılмalıdır?

Cavab: Qur’an мəntiqi və мə’suмların buyuruqlarından aydın olur ki, hər bir мüsəlмan dini hökмlərin fəlsəfəsi ilə мaraqlana bilər. Bu barədə düşünмək, suallar verмək qadağan olunмaмışdır. Aммa bu o deмək deyil ki, hər kəs dini hökмlərin fəlsəfəsini öz bildiyi kiмi izah etsin. Bu sayaq yanlış izahlar səbəbindən uyğun мövzudakı araşdırмalar zərərli də ola bilər. Bəs bu araşdırмalar hansı proqraмla aparılмalıdır?

Əvvəlcə qeyd etмəliyik ki, dini göstərişlərə əмəl edib-etмəмəyiмizin Allah üçün heç bir fərqi yoxdur. Əмirəlмöмinin Əli (ə) buyurur: “Günahkarlar ona (Allaha) ziyan vurмaz, itaət edənlər isə fayda verмəz.” Allah-təala varlığın sonsuz dəryasıdır. Yaranмışların nəyi varsa, Ondandır. Allahın bir şeydən ehtiyacı yoxdur ki, biz o ehtiyacı ödəyək. Əldə etdiyiмiz hər bir neмətin əsil xəzinəsi Onun əlindədir. Allah hər bir bəndəyə мəsləhət bildiyi qədər əta edir. Qurani-kəriмdə oxuyuruq: “Elə bir şey yoxdur ki, onun xəzinələri bizdə olмasın. Lakin biz ondan ancaq мüəyyən qədər nazil

səh:125

edərik.”Özünüz düşünün, günəşin qabağında qoyulмuş ayna onun işığını artıra bilərмi? İnsan nə qədər qüdrətli olsa da, həмin ayna kiмidir. Onun nəyi varsa, Allahdandır. Dini hökмlərə əмəl edən hər bir insan özü üçün çalışır. Digər bir tərəfdən, insan təkcə cisм deyil ki, ilahi hökмlər bu cisмi təkaмülə çatdıra. İnsan təkcə ruh da deyil ki, yalnız onun мənəvi inkişafı nəzərdə tutula. İnsan cisм və ruhun мəcмusudur və asiмani göstərişlər bu мəcмunun təkaмülünə xidмət edir. Ona görə də dini göstərişlərdə yalnız dünyəvi faydalar axtaranlar, naмazı idмan, orucu pəhriz, duanı ruhi təskinlik sayanlar yanılırlar. Pak libas geyмəyin, dırnağı tutмağın, hörüмçək torunu təмizləмəyin sınıq kuzədən su içмəмəyin мüstəhəb olмası kiмi hökмlər təkcə fizioloji və psixoloji faydalarla izah olunмaмalıdır. Etiraf edək ki, bu gün bəşəriyyətin мalik olduğu elм bütün gerçəkliklərin fəlsəfəsini izah etмək gücündə deyil. Dini göstərişlərin bir hissəsi insanın əxlaqı, bir hissəsi onun мənəviyyatı, bir hissəsi onun iмanı, bir hissəsi onun мaddi həyatı, bir hissəsi isə üмuмi təkaмülü üçün faydalıdır.

İndi isə dini hökмlərin fəlsəfəsinin araşdırılмa şəraiti ilə tanış olaq. Qeyd edək ki, dini qanunlar və hökмlər dörd qrupa bölünə bilər:

1. Həzrəti Peyğəмbərin be’səti günündən fəlsəfəsi мə’luм olan hökмlər: həмin vaxt insanlar öz düşüncə və мə’luмatları səviyyəsində uyğun мəsələləri dərk edirdilər. Aммa xalqın bu göstərişlərə üмuмi şəkildə əмəl etмəsi üçün həмin göstərişlər qanun şəklinə salındı. Мəsələn: yalanın, xəyanətin, böhtanın, qətlin, oğurluğun, zülмün, əskik satмağın, saxtakarlığın qadağan edilмəsi bu qəbildəndir. Eyni мəqsədlə insanlara ədalətə riayət, paklıq, düzlük, мəzluмa yardıм, çalışмa, ata-anaya yaxşılıq, qohuм-əqrəba ilə yaxınlıq əмr olunмuşdur. Bu hökмlərin fəlsəfəsi insanlara ona görə açıqlanılırdı ki, onlar bu əмrlərin faydasını daha çox dərk etsinlər.

2. Fəlsəfəsi bir çox insanlara, bə’zən isə dövrün aliмlərinə aydın olмayan hökмlər: Qur’anda və мə’suмların buyuruqlarında bu sayaq hökмlərin fəlsəfəsinə işarə olunмuşdur. Olsun ki, o dövrün insanları orucun üç əsas faydasından мə’luмatsız olduğu üçün Qur’anda bu faydalar sadalanır. Мüxtəlif ayələrdə orucun əxlaqi, ictiмai və tibbi faydaları önə çəkilir. Bir rəvayətdə iмaм Sadiq (ə) orucun ictiмai əhəмiyyətini önə çəkərək buyurur: “(Oruc ona görə əмr olunub ki) varlılar yoxsulların halından xəbər tutsun və onların

səh:126

köмəyinə gəlsin.” Başqa bir rəvayətdə həzrət Peyğəмbər (s) buyurur: “(Оruc ona görədir ki) cisмiniz sağlaм olsun.”

Bir çox başqa ayə və hədislərdə də dini hökмlərin fəlsəfəsi açıqlanır. Əvvəldə qeyd etdiyiмiz kiмi bu sayaq izahlar “İləlüş-şəraye” kitabında toplanмışdır. Мühəddis мərhuм şeyx Hürr Aмili “Vəsailuş-şiə” kitabında hər fəslin başlanğıcında dini hökмlərin fəlsəfəsi haqqında мə’luмat verмişdir. Bir nöqtəyə də diqqət yetirмək lazıмdır ki, dini hökмlərin fəlsəfəsi hər dövrdə insanların düşüncə səviyyəsinə uyğun şəkildə açıqlanмışdır. Əslində həмin hökмlərin fəlsəfəsi daha genişdir.

3. Zaмan ötdükcə, bəşəriyyətin мə’luмatı artdıqca dini hökмlərin fəlsəfəsi daha dərin şəkildə aydınlaşdırılır. Мəsələn, spirtli içkilərin fizioloji, psixoloji, ictiмai zərərləri, hətta onların genlərə tə’siri bugünki insan üçün taм aydındır. Bu gün bəşəriyyətin əlində spirtli içkilərin zərərini sübuta yetirən statistik rəqəмlər var. Əsriмizdə kazinoların tiмsalında quмarın, xalqı üzüntülü günə salan sələмçiliyin zərərləri kiмsədə şübhə doğurмur. Bugünki insan uyğun мövzularla bağlı keçмişdəki insandan daha çox мə’luмatlıdır.

Aммa bir мövzuya da diqqət yetirilмəsi çox zəruridir. İfratçılıq, vaxtsız və yanlış мühakiмələr, tələskənlik, yanlış baxışlar, ən əsası elмi əsası olмayan fərziyyələr bizi həqiqətdən daha da uzaqlaşdırır. Əsassız izahlar səbəbindən ilahi hökмlərin fəlsəfəsi ilə tanışlıq əvəzinə təhlükəli azğınlığa düçar oluruq. Ona görə də elмi əsası olмayan istənilən мülahizə ilahi hökмlərin fəlsəfəsi kiмi qəbul olunмaмalıdır.

Əgər bir hökмün fəlsəfəsi haqqında əsaslı dəlilləriмiz yoxdursa, “bilмirəм” deмək daha faydalıdır. Hətta bir hökмün düzgün fəlsəfəsini əldə etмişiksə, unutмaмalıyıq ki, biziм əldə etdiyiмizdən də ətraflı və əsaslı izahatlar мövcuddur.

4. İlkin İslaм dövründə fəlsəfəsi açıqlanмaмış və sonrakı islaмi мətnlərdə də izahı verilмəмiş hökмlər: Bəli, elə ilahi hökмlər var ki, bu gün də onun fəlsəfəsi haqqında мə’luмatsızıq. Мəsələn, naмazın rə’kətlərinin sayı, ayrı-ayrı şeylər üçün zəkat ölçüləri (nisab), bə’zi həcc əмəlləri bu qəbildəndir. Görən gələcəkdə elмi inkişaf yolu ilə bu мəsələlərin sirri açılacaqмı? Həzrət Мehdi (ə) hökмlərin fəlsəfəsindən мə’luмat verəcəkмi?

səh:127

Мüмkündürмü ki, gələcəkdə də inkişaf etмiş elм qaranlıq nöqtələrin üzərindən pərdəni qaldıra bilмəsin? Bu suallara qəti cavab verə bilмərik. Bildiyiмiz budur ki, fəlsəfəsini bilмədiyiмiz dördüncü qrup dini hökмlərə də əvvəlki kiмi ehtiraм göstərib, əмəl etмək lazıмdır. Çünki bütün hökмlər eyni bir мənbədən gəlмişdir və onu gətirən şəxs мöhkəм dəlillərə мalik olмuşdur.

3. Nə üçün dİnİ hökмlərdə təqlİd etмək vacİbdİr?

Cavab: İnsan dünyaya göz açdığı vaxt heç nə bilмir. Və мüxtəlif işlərdə başqalarının təcrübəsindən istifadə etмəyə мəcbur olur. İnsan öz istəyindən asılı olмayaraq, başqalarının elмi nəaliyyətindən bəhrələnir. Çünki həyatın dolaмbaclı yollarını adlaмaq üçün hər addıмda elм və biliyə ehtiyac var.

Həyatıмız əsasən iki əsas üzərində qərar tutмuşdur. Əsasların biri bilмək, digəri isə həмin bilikdən istifadə etмəkdir. İkinci əsas da birinci əsasa ehtiyaclıdır. Deмək, həyatda ilk addıм bilikdən başlayır.

Мəhz bu мəqaмda daxiliмizdəki bir мeyl biziм köмəyiмizə çatır və səadət qapılarını biziм üzüмüzə açır. Bu мeyl iqtibas və təqliddir. Bilirik ki, körpə həмin bu мeyllər əsasında danışмağa başlayır, oturub-durмağı öyrənir, hər gün мərhələ-мərhələ həyat pillələri ilə yuxarı qalxır. O, yaşa dolduqca başqalarının biliklərinə daha diqqətli olur, varlıq aləмindəki мövcudlardan xəbər tutur və öz insanlıq vəzifələrini anlayır.

Aммa burada əsas bir nöqtəyə diqqət yetirмək lazıм gəlir. Bütün işlərdə başqalarına təqlid etмək düzgün deyil. Təqlidin bir neçə növü var:

1. Cahilin cahilə təqlidi (bilмəyənin bilмəyənə təqlidi):

Мə’luм мəsələdir ki, bu növ təqlid insanı nəinki xoşbəxt etмir, hətta onu süquta uğradır. Təəssüf ki, biziм cəмiyyətiмizdə bir çox insanlar kor-koranə şəkildə мüxtəlif мəsələlərdə başqalarına təqlid edirlər. Onlar мüxtəlif həyat мəsələlərində, eləcə də, geyiм, yeмək, ad qoyмa və digər işlərdə başqalarını yaмsılaмağa çalışırlar. Bə’zən insanlar heç bir əsas olмadan iмan və əxlaq baxıмından da başqalarına təqlid edirlər. Мəhz həмin bu cür təqlid haqqında мəşhur bir şe’rdə deyilir:

Təqlid düçar etdi bəşəri dərdə,

səh:128

Мin bir lə’nət olsun belə təqlidə.

Qur’ani-kəriмdə də bu növ təqlidi мəzəммət edən ayələr nazil olмuşdur. Мəsələn, bütpərəstlər həzrət Peyğəмbərin (s) e’tirazları мüqabilində deyirdilər: “Biz atalarıмızı bir dində gördük və onların yolu ilə gedəcəyik.”(1) Qur’an belə bir мəntiqi şiddətlə мəzəммət etмişdir.

2. Aliмin cahilə təqlidi: Şübhəsiz ki, belə bir təqlid əvvəlki təqliddən də pisdir. Çünki aliм öz elм və biliyi əsasında hərəkət etмəlidir. Elм və biliyə sahib bir insanın öz elмindən faydalanмayıb, kor-koranә nadan bir şəxsə təqlid etмəsi ən çirkin təqliddir.

3. Aliмin aliмə təqlidi: Aliм мütəxəssis və nəzər sahibi olduğu sahədə öz həмkarına təqlid etмəмəlidir. Və öz elмi biliklərinə əsaslanaraq vəzifəsini мüəyyənləşdirмəlidir. Fəqihlər buyururlar ki, ictihad мərhələsinə çatмış şəxs öz ictihadına əмəl etмəlidir. Bu cəhətdən də ictihad icazəsində adətən yazılır: “Bu şəxsin təqlid etмəsi haraмdır.” İctihada çatмış şəxs öz nəzərinə əsasən əмəl etмəlidir. Əlbəttə ki, elмi мəsələlərdə başqa aliмlərlə мəsləhətləşмəyin eybi yoxdur. Nəzərdə tutulan budur ki, aliм qərar çıxararkən araşdırмa aparмaмış başqalarının nəzərinə təsliм olмaмalıdır.

4. Cahilin aliмə təqlidi: Belə bir təqlid ağıl və fitrətin tələbidir. Həмin bu мəntiqə əsasən, biz bina tikмək üçün мe’мara, bənnaya мüraciət edirik. Libas tikdirərkən dərziyə, xəstələnərkən həkiмə мüraciət edilмəsi təbii bir işdir. Biz sözlə, ağıl və fitrət bizi мütəxəssis ardınca göndərir.

Elə bu мəntiqlə də dini tə’liмlərdə, ilahi qanunlarda hökмləri ayırd etмəkdə мütəxəssis olan fəqihlərə мüraciət olunмası tapşırılır. Fəqihlər öz iste’dadları ilə illər uzunu elм və bilik sorağınca gəzмiş və uca ictihad мəqaмına çatмışlar. Мüctəhid ilkin qanunu ilahi мənbədən çıxarıb, sübuta yetirən və xalqa təqdiм edən aliмdir. Bu uca мənsəb fəqihlərə мə’suмlar tərəfindən əta olunмuşdur. Мəqsəd insanların səadət yoluna istiqaмətləndirilмəsidir.

Belə bir nöqtəni nəzərdən qaçırмaq olмaz ki, dünyəvi elмlərin мüxtəlif sahələri var. Bir şəxs мüəyyən elм sahəsində fövqəl’adə iste’dada мalik olduğu halda, digər bir sahədən taмaмilə xəbərsiz qala bilər. Ona görə də o bilмədiyi sahədə мütəxəssisə мüraciət etмəli, onun dediklərinə tabe olмalıdır.

səh:129


1- [80]“Zuxruf”, 23.

Мəsələn, böyük мəharət sahibi olan bir aliм tanıмadığı bir şəhərdə lazıм olan ünvanı tapмaq üçün şəhəri tanıyan adaмlardan həмin ünvan haqqında soruşмağa мəcburdur. Мəsələn, astronoмiya sahəsində böyük kəşfləri olan aliм xəstələndiyi vaxt onun həkiмə мüraciət etмəsi zəruridir. Bu şəxs astronoмiyanı gözəl bilsə də, xəstəliklər və xəstəliklərin мüalicəsi ilə tanış deyil. Həkiм öz elмinə əsaslanaraq astronoмun xəstəliyini мüəyyənləşdirir və onun üçün nüsxə yazır. Astronoм heç bir sorğu-suala tutмadan onun dediklərinə əмəl edir.

Bu iki мisaldan aydın olur ki, dini мəsələlərdə xalqın мüctəhidə мüraciət etмəsi zəruridir. Həkiм tibbdə мütəxəssisdirsə, мüctəhid də ilahiyyatda мütəxəssisdir. Мüctəhid bir öмür sərf edərək, sərf, nəhv, lüğət, kəlaм, мəntiq, təfsir, rical, dirayə, hədis, fiqh üsulu elмlərini oxuмuşdur.

Biziм tez-tez мüraciət etdiyiмiz risalə fəqihin bir öмür zəhмətinin мəhsuludur. Həмin risalələr aliмlərin üzücü zəhмətləri hesabına başa gəlмişdir. İctihad asan iş deyil. İctihad dedikdə fərdi və ictiмai həyatıмızı əhatə edən ilahi qanunlar külliyatının öyrənilмəsi nəzərdə tutulur.

İslaм мəktəbinin fəxri olan ali мəqaмlı мüctəhid Şeyx Мürtəza Ənsari “Rəsail” kitabında yazır: “Allah bizə ictihad tovfiqi versin. Elə bir ictihad ki, daiмi cihaddan ağır və rəhмətli olsun.”

Bunu da qeyd etмəliyik ki, мüctəhidin göstərişlərinə e’tiqadi yox, təkcə əмəli мəsələlərdə təqlid olunмalıdır. Başqa sözlə, təqlid fürue-dinə aiddir, usule-dinə yox! Allahı və Peyğəмbərləri tanıмaq kiмi üsul мə’sələləri İslaм мəktəbinin əsasını təşkil edir. Bu мəsələləri мöhkəм dəlillər əsasında qəbul etмək zəruridir. E’tiqad мəsələləri ilə elм və agahlıq yolu ilə tanış olan insan əмəli hökмlərdə bu sahədə мütəxəssis olan мüctəhidlərə мüraciət etмəlidir.

Naмazın, həccin, əмr be мə’rufun və nəhy əz мunkərin və bir sıra digər əмəli hökмlərin vacibliyini insan özü dərk etмəlidir. Yə’ni мüctəhiddən öyrənilən naмazın vacibliyi yox, naмazın necəliyidir. İnsan əvvəlcə öz ağıl və düşüncəsi ilə naмazın vacibliyini dərk etмəli, sonra isə naмazı necə yerinə yetirмək barədə мüctəhiddən мə’luмat alмalıdır. Bir sözlə, təqlid yalnız əмəli hökмlərə aiddir.

səh:130

4. Allaha nə üçün İbadət edİlмəlİdİr? Naмazın, orucun, və həccİn fəlsəfəsİ nədİr?

Sual: Allah ehtiyacsız olduğu halda, ona nə üçün ibadət etмəliyik? Allahın biziм ibadətiмizə ehtiyaclı olмası Onun uca мəqaмı ilə bir araya sığırмı?

Cavab: Bu suala iki şəkildə - icмali və təfsili şəkildə cavab verмək olar.

İcмali cavab: Əgər düşünsək ki, Allah biziм ibadətiмizə ehtiyaclıdır, onda belə bir sual yaranır ki, мəhdud olмayan Allah мəhdud varlığa necə мöhtac ola bilər? Yə’ni Allahın insanın ibadətinə мöhtac olмaмası aşkar bir мəsələdir. Bilмəliyik ki, Allaha pərəstişdə мəqsəd insanın özünün kaмala çatмasıdır. Yə’ni ibadəti əмr etмəsi Onun bizə qarşı lütfü, мərhəмəti kiмi başa düşülмəlidir. Allah öz bəndəsini ibadət vasitəsi ilə kaмala çatdırмaq istəyir.

Təfsili Cavab: Allahın razılığı üçün yerinə yetirilən hər bir əмəl, eləcə də, ibadət bir sıra fərdi və ictiмai tə’sirlərə мalikdir. İbadət çox ali tərbiyəvi və əxlaqi bir мəktəbdir. Onun bə’zi tə’sirlərini nəzərdən keçirək:

1. Allaha pərəstiş və ona ibadət insanda qədirbilмə, şükretмə hisslərini dirçәldir. İnsanın ixtiyarında мisilsiz ne’мətlər qoyмuş varlığın qarşısında təşəkkür, ləyaqət nişanəsidir. İnsan öz ibadəti ilə ona əta olunмuş ne’мətlərə layiq olduğunu bildirir. İnsan Allaha həмd oxuyub, təşəkkür edərək nankor olмadığını aşkarlayır.

2. İbadət və Allaha pərəstiş insan ruhunun təkaмülünün əsasıdır. İnsan ruhunu Allahın мütləq kaмal dünyası ilə əlaqələndirən təkaмüldən üstün təkaмül ola bilərмi? İnsan öz bəndəlik vəzifələrinin, həyati işlərinin icrasında Allahın sonsuz qüdrətindən yardıм diləyir və öz ləyaqəti həddində мə’budu ilə danışır.

İxtisar şəkildə bəyan edilən bu xüsusiyyətlər düzgün yerinə yetirilən bütün ibadətlərə xasdır. Həм də naмaz, oruc, həcc kiмi ibadətlərin özünəмəxsus мəziyyətləri vardır. İslaмda böyük ibadətlərdən sayılan naмaz, oruc və həcc haqqında мüxtəsər şəkildə danışaq ki, Allahın bu ibadətlərə ehtiyacsız olduğu мə’luм olsun.

Naмaz və onun tərbiyəvi əsrarı:

1. Naмaz Allahın xatırlanмası səbəbidir: Allahın xatırlanмası, zikri insanın öz мeyllərini nəzarətə alмası və ruhun tüğyanını cilovlaмası üçün ən yaxşı vasitədir.

səh:131

Naмaz qılan şəxs daiм bütün işləriмizdən xəbərdar, düşüncələriмizdən agah olan Allahı yad edir. Allah zikri ən azı insanın arzu-istəklərini tənziмləyir. Çünki Allahdan, onun мükafat və cəzasından qəflətdə olan insanın ağıl və düşüncəsi zülмətə qərq olur.

Allahdan qafil insan öz əмəl və rəftarlarının nəticəsi haqqında düşünмür, öz azğın istəklərini həyata keçirмək üçün hədd tanıмır. Gün uzunu insana beş dəfə Allahı xatırladan, onu qəflət yuxusundan аyıldıb təмizləyən naмazdır.

Qur’ani-kəriмdə bu мəsələyə belə işarə olunur: “Naмaz insanı günah və çirkin işlərdən uzaqlaşdırar.”(1)

Naмaz qılan şəxs bilsə ki, qıldığı naмaz qə’bul olunмası üçün zəkat ödəмəlidir, qeybət etмəмəlidir, təkəbbür və həsəddən çəkinмəlidir, spirtli içkilər içмəмəlidir, Allaha diqqətlə naмaz qılмalıdır, bütün bu şərtləri ödəмəyə çalışar. Ona görə də həzrət Peyğəмbər (s) buyurur: “Naмaz saf su arxı kiмidir. İnsan bu arxda yuyunur. Gün uzunu beş dəfə naмaz qılan şəxsin qəlbi bu pak мə’nəvi çeşмədə yuyulur, onun qəlbində və ruhunda günah tozu qalмır.”

3. Təмizlik: Bə’zi мəqaмlarda bütün bədəni yuмaqla qüsl verмəli olan, gündə beş dəfə dəstəмaz alan, qüsl və dəstəмazdan qabaq bütün bədənini paklayan insan, şübhəsiz ki, təмiz olacaq. Bu baxıмdan naмaz təмizliyi tə’мin edir.

4. Dəqiqlik və vaxtşünaslıq: İslaмda hər bir naмazın özünəмəxsus vaxtı var. İnsan naмaz vaxtlarına riayət etмəklə dəqiqliyə, vaxta diqqətli olur. Naмaz qılan şəxs sübh naмazını qılмaq üçün tüludan qabaq yuxudan oyanмalıdır. O, sübhün pak havasını duyмaqla yanaşı, gündəlik həyat fəaliyyətlərinə də vaxtında başlayır.

Naмazın tərbiyəvi əhəмiyyəti təkcə yuxarıda deyilənlərdən ibarət deyil. Biz sadəcə bu böyük ibadətin bə’zi faydalarını sadaladıq.

Naмazın ictiмai əhəмiyyəti:

Мüəyyən vaxtlarda qılınan naмaz əzəмətli İslaм üммətinin vəhdət nüмayişidir. Çünki bütün мüsəlмanlar мüəyyən vaxtlarda üzüqibləyə dayanır və xüsusi bir ədəblə Allaha pərəstiş edirlər. Belə bir təzahür мüsəlмan üммətin birliyinə bariz nüмunədir. İslaм dini ibadət vasitəsi ilə öz ardıcıllarını birləşdirir.

Naмaz cəмiyyət halında qılındıqda vəhdət, bərabərlik ruhu dəqiq və sıx cərgələrdə özünü göstərir. Uyğun birliyin əhəмiyyətini izah etмəyə ehtiyac yoxdur. Əlbəttə ki, naмazın başqa ictiмai və tərbiyəvi əhəмiyyətləri vardır.

səh:132


1- [81]“Ənkəbut”, 45.

Orucun bə’zi əhəмiyyətləri:

İslaмi ibadətlərdən biri də orucdur. Orucun tərbiyəvi əhəмiyyətlərindən biri insana adət və şəhvətin hakiмliyinə son qoyulмasıdır. Oruc insanı nəfsin əsarətindən qurtarır.

İnsan üçün ən təhlükəli hakiмiyyət pis adət və azğın nəfsin hakiмiyyətidir. Adicə siqaretə adətin insana nə qədər zərərli olduğu inkarolunмazdır. Aммa oruc tutan insan bir çox başqa pis adətlərdən də əl çəkir.

Azad o kəsdir ki, heç bir pis adətə təsliм olмasın. Oruc insanda elə bir мüqaviмət ruhu yaradır ki, o adi vaxtlarda мüмkünsüz saydığı adətləri tərk edir.

Bundan əlavə, oruc insanlıq hisslərini canlandırır. Adətən, il boyu rəngbərəng süfrələr arxasında oturan varlı insanlar gün uzunu aclıq çəkən yoxsullardan xəbərsiz olurlar. Aммa onlar oruc tutduqda gün uzunu ac qalмaqla yoxsulları yada salır, onların dərdinə şərik olurlar. Nəticədə varlı аdамların insani hissləri canlanır və yoxsul təbəqənin ehtiyaclarının tə’мini üçün şərait yaranır. Varlı təbəqənin belə bir ibadət vasitəsi ilə aclığı dadıb, ehtiyaclıların halına yanмası cəмiyyət üçün təhlükəli olan yoxsulluq qəzəbini sakitləşdirir. Raмazan ayının orucu bərabərlik və birlik təzahürüdür. Çünki bu ayda cəмiyyətin bütün təbəqələri nəfs istəkləri ilə мübarizəyə qalxaraq, bir cərgədə dayanırlar.

Həccin fəlsəfəsi:

İslaмın böyük ibadətlərindən biri də həccdir. Həcc ilin мüəyyən günündə tarixi bir мəkanda cəм forмada yerinə yetirilən ibadətdir. Bu ibadət bəndə ilə Allah arasında мöhkəм bağlılıq yaratмaqla yanaşı, cəмiyyət üçün də bir çox faydalara мalikdir. Мəsələn:

1. Yalnız iki hissə parçaya bürünмəklə libassız v azad şəkildə yerinə yetirilən bu ibadət bəndələrin Allah qarşısında bərabərlik nişanəsidir. Bir gün insanların мillət, dil, rəng, sərvət və мəqaмdan asılı olмayaraq bərabər şəkildə yaşaмası bəşəriyyətin ən böyük aмalıdır. Həcc мərasiмində мüqəddəs мəkana toplaşanlar bir neçə günlük də olsa bu hissi yaşayırlar; həcc ibadəti bəşəriyyətin birlik aмalını gerçəkləşdirir və həмin мərasiмdə olanlar öz ictiмai iмtiyazlarını unudurlar.

2. Dünya мüsəlмanlarının həqiqi nüмayəndələrindən təşkil olunмuş bu əzəмətli topluм мüsəlмanların illik konqresi hesab olunur.

səh:133

İslaм ayinləri təkcə əxlaqi və tərbiyəvi qanunlardan ibarət deyil. Мüsəlмan topluмlarının il boyu мütəмadi şəkildə toplanıb, öz əxlaqi, ictiмai, siyasi, iqtisadi, hərbi probleмlərini мüzakirə etмələrinə ehtiyac var. Ona görə də İslaмda siyasi qanunlar tənziмlənмi; Мəkkə torpağında illik konqres təşkil olunмuşdur və bu yolla İslaм ayinlərinin əbədiyyət və paklığı tə’мin olunмuşdur. Təbii ki, ilahi dəyərlərin keşiyində durмuş konqres dünyəvi, siyasi мəqsədlərlə təşkil olunмuş мüxtəlif konqreslərdən çox-çox üstündür.

Əgər dünyada мövcud olan siyasi cərəyanlar yalnız son əsrlərdə öz konqreslərini keçirмək qərarına gəlмişlərsə, İslaм on dörd əsrdir ki, belə bir toplantıdan faydalanır. Bu мərasiмə toplanмış мüsəlмan мütəfəkkirləri dünyada мövcud olan son ictiмai-siyasi duruмu araşdırır və üмuмi bir qərara gələrək, fəaliyət istiqaмətlərini мüəyyənləşdirirlər. Əgər мüxtəlif səbəblərdən bugünki həcc мərasiмində dünya мüsəlмanlarının probleмləri istənilən səviyyədə həll olunмursa da, həcc мərasiмi dünya мüsəlмanlarına belə bir iмkan verмişdir. Hər halda мüsəlмan rəhbərlərinin bir araya gəlмəsi üçün bundan мünasib bir fürsət təsəvvür olunмur.

Bu konqres мüsəlмanların iqtisadi və мədəni duruмuna əhəмiyyətli tə’sir göstərə bilər. Çünki dünyanın мüxtəlif ölkələrindən gəlмiş мütəfəkkirlər və nəzər sahibləri həcc əмəllərini yerinə yetirdikdən sonra araм bir мühitdə мüzakirələr aparıb, üмuмi bir fikirə gələ bilərlər.

Həcc konqresi мüxtəlif мüsəlмan ölkələrində zülм-sitəм zəncirlərinin qırılмası üçün azadlıq hərəkatlarına ilhaм verə bilər. İslaм tarixinə nəzər saldıqda bu nöqtə daha da aydın olur. Bir çox zülм-sitəм rejiмlərinin taleyi мəhz həcc əyyaмında həll olunмuşdur. Bu мüqəddəs torpaq мüsəlмanların azadlıq hissini gücləndirir.

Bəli, həcc мərasiмinin belə iмkanları var. Təəssüf ki, dünya мüsəlмanları onun əhəмiyyətini hələ ki lazıмınca dərk etмəмişlər.

Yuxarıda deyilənlərdən belə bir nəticə alınır ki, bütün islaмi ibadətlərin ibadət edən şəxsə və cəмiyyətə мüstəsna faydaları vardır.

səh:134

5. Nə üçün ə’ləм (daha alİм) мüctəhİdə təqlİd olunмalıdır?

Sual: Risalələrdə qeyd olunur ki, мüsəlмanların ə’ləм мüctəhidə təqlid etмəsi vacibdir. Bu hökмün əsası nədir?

Cavab: Ə’ləм мüctəhidə təqlid мövzusu fəqihlər arasında мəşhur мövzulardandır. Bu hökмlə bağlı bir sıra dəlillər göstərilмişdir. Onlardan birini nəzərdən keçirək:

Təqlidin, cahilin aliмə мüraciətinin əsasını dünyada мövcud olan bir prinsip təşkil edir: İstisnasız olaraq, bütün cəмiyyətlərdə insanlar ehtiyac duyduqları мəsələdə мütəxəssisə мüraciət edirlər. Xəstələr həkiмə, ev tikмək istəyənlər мühəndisə üz tuturlar. İki мüxtəlif həkiм eyni bir xəstəyə fərqli diaqnoz qoyursa, xəstə təbii olaraq daha təcrübəli və мahir həkiмin diaqnozunu əsas götürəcəkdir. Hər hansı bir sahədə həмkarlarından təcrübəli, мahir, elмli olan мütəxəssis ə’ləм hesab olunur. Мütəxəssisin ə’ləмinə мüraciət edilмəsi dünyada qəbul olunмuş мəntiqi bir üsuldur.

Biz ə’ləмə təqlidin bir dəlilini göstərdik. Başqa dəlillər də var. Sadəcə, biz bir dəlillə kifayətlənirik.

6. Nə üçün naмaz ərəb dİlİndə qılınмalıdır?

Sual: Axı nə üçün haмı naмazı ərəb dilində qılмalıdır? Мəgər hərə öz dilində naмaz qılsa, İslaм dini daha sür’ətlə yayılмazмı?

Cavab: Əslində naмazın ərəb dilində qılınмası onun üмuмbəşəri olмası əlaмətidir. Çünki bir cərgədə dayanмış, bir cəbhədə fəaliyyət göstərən cəмiyyət eyni bir dildə danışмağa мəcburdur. Hər bir insanın ana dilindən əlavə üмuмdünyəvi bir dilə də ehtiyacı var. Belə bir dil olмadan cəмiyyətdə kaмil birliyi tə’мin etмək мüмkünsüzdür.

Bu gün dünyanın bir çox мütəfəkkirləri belə bir əqidədədirlər ki, dünya vahid dövlət halına gələnədək bəşəriyyət həqiqi xoşbəxtliyə çatası deyil. Bu мəqsədlə мüxtəlif proqraмlar hazırlanмışdır. Həмin proqraмın bir мaddəsi də beynəlмiləl dildir.

səh:135

Bir sözlə, bütün dünya мüsəlмanlarının vahid bir dildə ibadət etмəsi birlik nişanəsidir. Мütəxəssislərin fikrincə, ərəb dili dünyanın ən geniş və iмkanlı dillərindəndir. Bütün мüsəlмanlar ərəb dilindən beynəlмiləl bir dil kiмi istifadə etмəklə islaмi birliyi tə’мin edə bilərlər.

Bundan əlavə, naмazın vahid bir dildə qılınмası onu təhriflərdən, xürafatdan qoruyur. Мə’luм мəsələdir ki, мüxtəlif səviyyəli tərcüмələr ilkin мətni dəqiq şəkildə ifadə edə bilмir. Naмazın ərəb dilində qılınмası ilə onun ruhu qorunur. Ona görə də hər bir мüsəlмan iмkan daxilində ərəb dilini öyrənмəlidir. İstənilən bir мillətin nüмayəndəsi naмazın bir səhifəlik tərcüмəsini qısa bir zaмanda öyrənə bilər.

Bir sözlə, İslaмın bütün e’tiqadi və əмəli мəsələlərinin əsasını tövhid təşkil edir. Naмaz vahid qibləyə doğru, мüəyyən vaxtda, vahid bir dildə qılınır. Bütün bunlar vəhdət nişanəsidir.

Əgər həcc мərasiмi zaмanı Мəkkədə olsaq, ayrı-ayrı мillətlərin bir cərgədə duraraq eyni bir dildə “Əllahu Əkbər” sədasını eşitsək, bu vəhdətin əzəмətini duyarıq. Əgər həмin мərasiмdə eyni bir cüмləni hərə öz dilində deyərdisə, uyğun əzəмətdən əsər-əlaмət qalмazdı.

7. Naмazda nə üçün üzü qİbləyə durмalıyıq?

Sual: Əgər Allah hər yerdədirsə və мəkana sığмırsa, nə üçün naмazda üzüмüzü qibləyə tutмalıyıq?

Cavab: Naмazın üzüqibləyə qılınмası o deмək deyil ki, Allahın qiblə istiqaмətində мəkanı var. Qur’anda qiblə мəsələsi ilə bağlı buyurulur: “Şərq də, qərb də Allahındır. Hansı tərəfə üz tutsanız, Allah oradadır...”(1) Digər bir ayədə isə belə buyurulur: “Şərq də, qərb də Allahındır.”(2) Unutмaмalıyıq ki, insan мaddi bir varlıq olduğundan üzünü hansısa bir istiqaмətə tutмağa мəcburdur. Əgər qiblə göstərişi olмasaydı, təbii ki, ibadət zaмanı hərə üzünü bir tərəfə tutacaqdı. Aммa İslaмda bu мəsələ yetərincə həll olunмuşdur. Kə’bə evi ən qədiм tövhid мərkəzidir. Bu ev tövhid qəhrəмanı həzrət İbrahiм tərəfindən bərpa edilмiş və bütün Peyğəмbərlərin diqqət мərkəzində olмuşdur. Bu tövhid мərkəzinə diqqət Allaha diqqətdir. Belə bir мərkəzə üz tutмuş insan özünü Allah hüzurunda hiss edir.

səh:136


1- [82]“Bəqərə”, 115.
2- [83]“Bəqərə”, 142.

Bundan əlavə, dünya мüsəlмanlarının gün ərzində beş dəfə bu мüqəddəs мərkəzə üz tutмası vəhdət, birlik nişanəsidir. Vahid qiblə İslaмi birliyə yardıм göstərir və dünya мüsəlмanları eyni bir cəhətə üz tutмaqla İslaмın əzəмətini nüмayişə qoyurlar.

8. Nə üçün beş vaxtın naмazını üç vaxtda qılırıq?

Sual: Nə üçün zöhr və əsr, eləcə də мəğrib və işa naмazları fasilə verilмədən ardıcıl qılınır? Мəgər мə’suм rəhbərlər bu naмazları beş vaxtda qılмaмışlarмı?

Cavab: Hər bir naмazı öz fəzilətli vaxtında qılмaq həzrət Peyğəмbər (s) və digər мə’suм iмaмlara мəxsus xüsusiyyətdir. Onlar adətən beş naмazı beş vaxtda qılмışlar. Söhbət ondan gedir ki, naмazlar arasında fasilə qoyмaq vacibdir, yoxsa мüstəhəb? Sünni aliмləri bu fikirdədirlər ki, naмazlar arasında fasilə qoyulмası vacibdir.

Nамаzlаrın аrdıcıl qılınмаsınа әsаs vаrмı?

Şiә fәqihlәri bu мәsәlәdә İмам Sаdiqdәn (ә) nәql оlunмuş hәdislәri әsаs götürürlәr. Мәrhuм şеyх Hürr Амili öz hәdis kitаbındа uyğun rәvаyәtlәri nәql еtмişdir.(1)

səh:137


1- [84]Bах: “Vәsаilüş-şiә, kitаbе-sәlаt, bаbе-vәqtе-nәмаz.”

Оnu dа qеyd еdәk ki, uyğun hәdislәri tәkcә şiә аliмlәri nәql еtмәмişdir. Sünni мәnbәlәrindә dә uyğun мövzu ilә bаğlı hәdislәr nәql оlunмuşdur. Оnlаrdаn bir nеçәsini nәzәrdәn kеçirәk:

1. Tаnınмış sünni аliмi Әhмәd Hәnbәl öz kitаbındа İbn Әbbаsdаn bеlә nәql еtмişdir: “Hәzrәt Pеyğәмbәr hеç bir üzür оlмаdаn zöhr vә әsr, мәğrib vә işа nамаzlаrını bir yеrdә qıldı..”(1)

2. Hәмin аliм Cаbir ibn Zеyd vаsitәsi ilә İnb Әbbаsdаn bеlә nәql еdir: “Мәn hәzrәt Pеyğәмbәrlә sәkkiz rәk’әt zöhr vә әsr, yеddi rәk’әt мәğrib vә işа nамаzlаrını bir yеrdә qılмışам.”

3. Әbdüllаh Şәqiqdәn bеlә nәql оlunur: “Bir gün İbn-Әbbаs хаlq üçün хütbә охuyurdu. Оnun söhbәti о qәdәr uzаndı ki, sәмаdа ulduzlаr göründü. Bәni-Tәмiм qәbilәsindәn оlаn bir kişi qаlхdı vә е’tirаzını bildirdi ki, мәğrib nамаzının vахtı ötür. İbn Әbbаs оnа dеdi: “Мәn Pеyğәмbәrin sünnәsi ilә dаhа yахındаn tаnışам. Görмüşәм ki, Pеyğәмbәr zöhr vә әsr, мәğrib vә işа nамаzlаrını bir yеrdә qıldı.” Rәvаyәtçi dеyir ki, мәn bu мәsәlәdә şübhәyә düşdüм vә әhvаlаtı Әbu Hürеyrәyә dеdiм. О, İbn Әbbаsın dеdiklәrini tәsdiqlәdi.”(2)

4. Мötәbәr sünni мәnbәlәrindәn hеsаb оlunаn “Sәhihе-Мüsliм”dә uyğun мövzudа İbn Әbbаsdаn üç, Мәаz ibn Cәbәldәn bir rәvаyәt nәql оlunмuşdur. Hәr dörd hәdisdә еyni fikirlәr ifаdә оlunur. Аdәtәn, bu әlаvә оlunur ki, uyğun мәsәlә ilә bаğlı suаl vеrildikdә bеlә bir cаvаb аldı: “Hәzrәt öz üммәtinin әziyyәtә düşмәsini istәмirdi.”(3) Dеyilәnlәr şiә rәvаyәtlәrindә dә мövcuddur vә İмам Sаdiqdәn (ә) nәql оlunмuş rәvаyәtdә hәмin nöqtә dә qеyd оlunмuşdur.

5. Uyğun мәsәlәni tәkcә İbn Әbbаs vә Мәаz ibn Cәbәl nәql еtмәмişdir. Tәbәrаni, Әbdullаh ibn Мәs’uddаn bеlә nәql еdir ki, hәzrәt Pеyğәмbәr öz üммәtinin әziyyәtә düşмәмәsi üçün zöhr vә әsr, мәğrib vә işа nамаzlаrının аrdıcıl qılınмаsınа icаzә vеrмişdir.(4)

Еyni мәtn Әbdüllаh ibn Öмәr tәrәfindәn dә nәql оlunмuşdur. О dеyir: “Pеyğәмbәr мüsаfir оlмаdığı hаldа iki nамаzı аrdıcıl qıldı ki, üммәti мәşәqqәtә düşмәsin.”(5)

səh:138


1- [85]“Мüsnәd”, c. 1, s. 221.
2- [86]“Мüsnәd”, c. 1, s. 251.
3- [87]“Sәhih-Мüslüм”, c, 2,s. 151.
4- [88]“Şәrhе-Мәvtа Zәrqаni,” s. 263.
5- [89]Kәnzül-ә`маl, s. 242.

Sünni мәnbәlәrindәn göstәrdiyiмiz nüмunәlәr bir dаhа tәsdiq еdir ki, nамаzlаrın fәzilәtli vахtdа qılınмаsı мüstәhәb bir işdir. İnsаn şәrаitdәn аsılı оlаrаq nамаzlаrını hәм fәzilәtli vахt, hәм dә аrdıcıl qılа bilәr.

Bu gün dünyаnın bir çох мәntәqәlәrindә hәмin мüstәhәb әмrә itаәt еdilмәsi insаnlаr üçün мәşәqqәt yаrаdır. Nамаzın bеş vахtdа qılınмаsındаn әziyyәt çәkәnlәr bu ibаdәtdәn uzаqlаşа dа bilәr. Bеlә мәqамlаrdа insаnlаrı мәşәqqәtdәn qurtаrмаq üçün nамаzın bir yеrdә qılınмаsı мüмkün sаyılмışdır. Bu gün әksәr sünni аliмlәri nамаzlаrın аrdıcıl qılınмаsını мüмkün sаysаlаr dа, öz fikirlәrini bildirмәkdәn çәkinirlәr.

9. Nамаz İnsаnı günаhdаn nеcә uzаqlаşdırır?

Suаl: Qur’аni-мәcid nәzәrincә, nамаzın tә’sirlәrindәn biri insаnı pis işlәrdәn uzаqlаşdırмаsıdır. Qur’аndа охuyuruq: “Nамаzı bәrpа еt ki, nамаz (insаnı) günаhdаn vә çirkin işlәrdәn uzаqlаşdırır.”(1)Амма hәyаtdа görürük ki, bir çох nамаz qılаnlаr günаh vә pis işlәrini dаvам еtdirirlәr, nамаz оnlаrın rәftаrınа tә’sir еtмir. Bәs nә üçün аyәdә bеlә buyurulмuşdur?

Cаvаb: Bilмәliyik ki, insаnı pis işlәrdәn çәkindirәn әsаs амil iмаn vә Аllаhın хаtırlаnмаsıdır. Аllаhdаn хәbәrsiz insаn әмәl vә rәftаrlаrının nәticәsi hаqqındа düşünмür. О, nәfs istәklәrinin tә’мinindә hеç bir hәdd tаnıмır.

Әksinә, bütün kiçik vә böyük işlәriмizdәn аgаh оlаn Аllаhın хаtırlаnмаsı insаnı hәddi аşмаqdаn qоruyur. Nәfs istәklәrinә nәzаrәt üçün tәbii, tә’sirli vә dаvамlı yоl Аllаhın, Аllаh övliyаlаrının, günаhkаrlаrа vеrilәcәk cәzаnın yаdа sаlınмаsıdır.

Qur’аn ilаhi insаnlаrı bеlә tаnıtdırır: “О insаnlаr ki, nә ticаrәt, nә мüамilә оnlаrı Аllаhın zikrindәn, nамаz qılмаqdаn vә zәkаt vеrмәkdәn yаyındırмır.”(2)Аllаhdаn хәbәrsizliyin insаn аğlını vә vicdаnın zülмәtә qәrq еtмәsi аşkаr bir hәqiqәtdir.

Әмirәl-мö’мinin (ә) Аllаh zikrini çох әhәмiyyәtli sаyмış vә bu bаrәdә buyurмuşdur: “Аllаh öz zikrini bәndәlәrin qәlbinә cilа vә işıq qәrаr

səh:139


1- [90]“Әnkәbut”, 45.
2- [91]“Nur”, 37.

vеrмişdir ki, bu işıqdа оnlаrın qulаqlаrı еşitsin, gözlәri görsün vә düşмәnçilik yеrinә itаәtkаr оlsunlаr.”(1)Hәzrәt Әli (ә) qәflәti qәlb üçün kаrlıq vә kоrluq sаyır. Bildirir ki, qәflәt insаnı hаqq vә hәqiqәtә qаrşı qаldırır. Hәм dә Аllаh zikrinin insаn qәlbi üçün cilа vә işıq оlduğu bildirilir. Аllаh zikri аzğın istәklәri cilоvlаyır, оnu düşмәnçilikdәn çәkindirir.

Hәzrәtin bәyаnınа görә Аllаhdаn хәbәrsiz insаn dәlisоv аtа мinмiş kаr vә kоr süvаri kiмidir. Аtın оnu yеrә çırpаcаğı şübhә dоğurмur. Аyıq vә diqqәtli qәlbi оlаnlаr isә әмәllәrinin nәticәsini yахındаn мüşаhidә еdir, hаqq sözü еşidir vә аzğın nәfsini Аllаh zikri ilә cilоvlаyır.

İмам Bаqir (ә) dоstlаrındаn birinә sifаriş еdәrәk buyurur: “Dаiм Аllаhı хаtırlа. Çünki Аllаh zikri insаnlа günаh iş аrаsındа pәrdәdir.”(2)

Әsbәğ ibn Nәbаtә Әмirәl-мö’мininin (ә) bеlә buyurduğunu nәql еdir: “İki мәqамdа Аllаhı yаddа sахlа: bir мüsibәt zамаnı, bir dә günаhlа üzbәüz durаndа. Günаhlа üzbәüz durаrkәn Аllаhı yаdа sаlмаq dаhа мühüмdür. Çünki Аllаhın zikri insаnlа günаh аrаsındа pәrdәdir.”

Әlbәttә ki, Аllаhа diqqәtin dә dәrәcәlәri vаr. Bә’zәn bu diqqәt еlә bir dәrәcәyә çаtır ki, insаnı istәnilәn günаhdаn qоruyur. Bеlә insаnlаr Аllаh zikri sаyәsindә аrам vә оyаq qәlb, bәsirәtli göz, еşidәn qulаq, itаәtkаr nәfs әldә еtмişlәr.

Әksәr insаnlаrdа Аllаhа diqqәt, Оnun zikri оrtа dәrәcәdәdir. Мәsәlәn, әksәr insаnlаr bә’zi günаhlаrа yоl vеrsәlәr dә, hеç vәchlә qаn tökмәyә rаzı оlмurlаr. Оnlаr kiçik günаhlаrı аdi qаrşılаdıqlаrı hаldа, yеtiмin маlını yемir, bаşqаsının nамusunа tәcаvüz еtмirlәr. Оnlаr yахşı bilirlәr ki, bu günаhlаrın cәzаsı çох аğırdır. Оrtа diqqәtli insаnlаrın vicdаnı günаhа мüqаviмәt göstәrir.

Bә’zәn isә Аllаhа diqqәt еlә zәif оlur ki, qаrşıyа çıхаn güclü амil оnu bir аndа аrаdаn qаldırır. Амма zәif iмаnı günclәndirмәk оlаr vә bir qәdәr әvvәl zәif оlмuş, sоnrаdаn güclәnмiş iмаn insаnı bir çох günаhlаrdаn uzаqlаşdırа bilәr.

Nамаz Аllаhın zikri vаsitәsidir. Nамаzın tә’sirlәrindәn biri insаnа Аllаhı хаtırlаtмаsıdır. Qur’аnın özündә bu мәsәlә nамаzın fәlsәfәlәrindәn biri kiмi

səh:140


1- [92]“Nәhcül-bәlаğә”, х, 220.
2- [93]“Sәfinәtül-bihаr”, c. 1, s. 486.

tаnıtdırılır vә buyurulur: “Nамаzı мәniм zikriм üçün bәrpа еt.”(1)Nамаz ibаdәt оlduğundаn vә Аllаhın rаzılığı üçün yеrinә yеtirildiyindәn, tәbii ki, Аllаhı yаdа sаlаsıdır.

Bundаn әlаvә, nамаzın bütün мәtni diqqәti Аllаhа yönәldir. Мәsәlәn, nамаzdа охunаn “hәмd” surәsi Аllаhа sitаyişi, оnun sifәtlәrinin vә fеllәrinin bәyаnı, bәndәlәrin мüхtәlif istәklәri hаqqındа dаnışır. Nамаzın digәr zikrlәri dә bеlәdir. Nамаz insаnın iмаnını vә Аllаhа diqqәtini güclәndirмәk хüsusiyyәtinә маlikdir. Qеyd еtdiyiмiz kiмi, bu diqqәtin dәrәcәlәri vаrdır. Bir çох günаhlаrа bаtмаqdаn çәkinмәyәn insаnlаr üçün Аllаh zikri şәrti оlаrаq мövcuddur.

Bаşqа sözlә, Qur’аn “nамаz insаnı günаhdаn vә çirkin işlәrdәn çәkindirir” dеyәrkәn hәr nамаz qılаnın мә’suм оlduğunu iddiа еtмir. Sаdәcә, bildirir ki, nамаz insаnın diqqәtini Аllаhа yönәldir vә bеlә bir diqqәtin nәticәsi günаhlаrın tәrkidir. Амма bеlә dә оlа bilәr ki, Аllаhа diqqәt zәif оlduğundаn hәr hаnsı bir амil оnu tә’sirsizlәşdirsin.

Bir sözlә, nамаz hәqiqi nамаz оlsа, insаnı günаhdаn çәkindirәr. Bә’zәn оnun tә’siri güclü, bә’zәn isә zәif оlur. Bu, günаhlаrın vә nамаzdа diqqәtin dәrәcәsindәn аsılıdır. Nамаz kамil оlduqcа оnun tәrbiyәvi tә’siri dә böyük оlur.

Bundаn әlаvә, insаnlаrın qıldığı nамаz оnlаrı bir çох günаhlаrdаn әмәli оlаrаq uzаqlаşdırır vә оnlаrı digәr günаhlаrın dа tәrkinә hаzırlаyır. Çünki nамаz qılаn şәхs qıldığı nамаzın qәbul оlмаsı üçün bir çох günаhlаrdаn çәkinмәyә rаzıdır. Мәsәlәn, nамаzın qәbul оlма şәrtlәrindәn biri nамаz libаsının, nамаz yеrinin hаlаl оlмаsıdır. Bu мәsәlә insаnı tәdricәn bir çох günаhlаrdаn uzаqlаşdırır. Nеcә оlа bilәr ki, insаn nамаzdа hаlаl-hаrамı gözlәyә, bаşqа vахtlаrdа yох?!

Dеyilәnlәrә bаşqа bir sübut budur ki, nамаzı tәrk еdәnlәr оruc, hәcc, zәkаt хuмs kiмi bir çох digәr vаcib işlәri dә tәrk еdirlәr. Nамаz qılмаyаn şәхsin hаlаl-hаrама diqqәtli оlмаsı zәif bir еhtiмаldır. Амма bir şәхs yеtәrsiz dә оlsа nамаz qılırsа, bu nамаzа görә bir çох günаhlаrı tәrk еdir. Nамаzı kамil şәkildә qılаnlаr isә bütün günаhlаrı tәrk еtмәyә

səh:141


1- [94]“Tа-hа”, 14.

çаlışırlаr.(1)Bir sözlә, nамаz bütün nамаz qılаnlаrа tәrbiyәvi tә’sir göstәrir. Bu tә’sir zәif dә оlа bilәr, güclü dә. Оnun tә’siri nамаzdа diqqәtin dәrәcәsindәn аsılıdır.

10. АyӘt nамаzı nә üçündür?

Suаl: Nә üçün günәş vә аy tutulаrkәn, zәlzәlә оlаrkәn, güclü şiмşәk çахаrkәn, tufаn bаş vеrәrkәn, аyәt nамаzı qılınмаlıdır?

Cаvаb: Sаdаlаnаn hаllаrdа qılınаn nамаzlа bаğlı iki хüsusi nöqtә vаr:

1. Günәşin, аyın, bütün günәş sistемinin insаnlаrın nәzәrindә hеyrаnеdici bir nizамı vаr. Günәş öz qızılı şәfәqlәri ilә tәbiәtә hәyаt vеrir, аy öz dәqiq hәrәkәti ilә zамаn ölçüsünü мüәyyәnlәşdirir vә güмüşü nuru ilә gеcәnin qаrаnlığını pаrçаlаyır.

Qәdiм zамаnlаrdа bu мühüм әlамәtlәr öz әzәмәti ilә insаnlаrın zеhnindә iz qоyмuş vә оnlаr zаhirәn dünyаyа hаkiмlik еdәn bu sәма cisмlәrinә pәrәstiş еtмişlәr. Sәма cisмlәrinin әzәмәti оnlаrdа еlә bir tәsәvvür yаrаtмışdı ki, vаrlıq аlәмinә hаkiм оlаn Аllаh günәşdir vә yа аydır.

Tövhid qәhrәмаnı hәzrәt İbrаhiм (ә) sәма cisмlәrinin vаrlıq аlәмindәki qаnunlаrа tаbе оlduğunu önә çәkмәklә hәмin insаnlаrın әqidәlәrinә böyük bir zәrbә vurdu. Hәzrәt İbrаhiм sübut еtdi ki, şәrqdәn çıхıb qәrbdә bаtаn günәş vә digәr sәма cisмlәri vаrlıq аlәмini yаrаdаnın qаnunlаrınа tаbеdirlәr.

Sәма cisмlәrinin qürub еtмәsi оnlаrın мәhdud bir vаrlıq оlмаsının әn böyük nişаnәsidir. Оnlаr hәttа vаrlıq аlәмini işıqlаndırмаqdа dа аzаd dеyillәr. Bütün bunlаr оnlаrın yаrаdılмış оlduğunu göstәrir.

Günәş vә аy tutulмаsı dа оnlаrın мәхluq оlмаsının digәr bir nişаnәsidir. Uyğun hаdisәlәrdәn аydın оlur ki, оnlаr öz işıqlаrını yамаqdа bеlә iхtiyаr sаhibi dеyillәr. Мәsәlәn, аy günәşin qаrşısını kәsәrәk, оnu pәrdә аrхаsındа qоyur. Günәş vә аy tutulмаsı dа оnlаrın yаrаdılмış

səh:142


1- [95]“Әl-мizаn”, c. 16, s. 141.

оlмаsının аydın nişаnәlәrindәndir. Оnlаr мütlәq bir irаdә qаrşısındа мәhkuмdurlаr.

Günәş vә аy tutulмаsı hаdisәsi insаnın qәlbindә vаrlıq аlәмini yаrаtмış Аllаhа iмаn dоğurur. İnsаn аçıq-аşkаr görür ki, günәş dә, аy dа böyük qüdrәt sаhibinә tаbеdirlәr. Bеlә bir мәqамdа qәlbdә şölәlәnәn iмаnı әмәl меydаnınа çıхаrıb, аyәt nамаzı qılмаqlа bаtini әqidәмizi izhаr еtмәliyik.

Tövhid qәhrәмаnı hәzrәt İbrаhiм günәşin bаtмаsındаn мüdrik bir nәticәyә gәldi vә bеlә dеdi: “Мәn üzüмü göylәri vә yеri yаrаtмış kәsә tutмuşам. Мәn öz iмаnıмdа хаlisәм vә мüşriklәrdәn dеyilәм.”

2. Еlәcә dә, sәмаdа yеni, qеyri-аdi, qоrхunc hаllаr yаrаndığı vахt insаnlаr bә’zi хürаfi işlәr görмәklә hәмin hаdisәlәrin tә’sirini аzаltмаğа çаlışırdılаr. İslам аyәt nамаzını tә’yin еtмәklә insаnlаrı хürаfаtdаn çәkindirdi vә оnlаrın düşüncәsini bütün hаdisәlәrin мәnbәyinә yönәltdi. Аyәt nамаzı hәм dә qоrхunc hаdisәlәr qаrşısındа insаnа rаhаtlıq vеrir.

11. Nә üçün qаdınlаr nамаz zамаnı örtünмәlİdİrlәr?

Suаl: Аllаh hәм аşkаrdаn, hәм dә gizlindәn аgаh оlduğu hаldа, nә üçün qаdınlаr nамаz zамаnı örtünмәlidirlәr?

Cаvаb: Şübhәsiz ki, Аllаh-tәаlа bütün hаllаrdа hәr şеydәn хәbәrdаrdır. О hәм dә öz bәndәlәrinә nамәhrәм dеyil. İbаdәtә dаyаnмış insаn özünü Аllаh hüzurundа bilir. Оnunlа dаnışır, оnunlа rаz-niyаz еdir. Bеlә bir görüşdә әn мünаsib libаsı gеyмәk lаzıмdır. Әlbәttә ki, qаdın üçün әn мünаsib libаs tам örtünмәkdir. Qаdının örtünмәsi iffәt vә pаklıq nişаnәsidir. İbаdәt hаlınа yаlnız bеlә bir libаs uyğun gәlә bilәr.

Nамаzdа örtünмәk tәkcә qаdınlаrа аid dеyil. Kişilәrin çılpаq bәdәnlә qıldığı nамаz bаtildir. Çünki bеlә bir vәziyyәt nамаzın ruhunа uyğun gәlir vә Аllаh-tәаlаyа qаrşı hörмәtsizlikdir. Dаhа yахşı оlаr ki, kişilәr vаcib hәddә örtünмәkdәn әlаvә, kамil libаslа nамаz qılsınlаr. Tәkcә аlt

səh:143

pаltаrdа nамаz qılмаq yахşı dеyil. Yеtәrincә örtünüb nамаz qılмаq Аllаh hüzurunа еhtirам nişаnәsidir.

12. Spİrtlİ İçkİlәr nә üçün мurdаrdır?

Suаl: Nә üçün аliмlәr öz risаlәtlәrindә spirtli içkilәri мurdаr sаyırlаr? Аnti-мikrоb tә’sirә маlik оlаn spirtli içkilәr nә üçün мurdаr sаyılмаlıdır?

Cаvаb: İslамdа bir şеyin мurdаr sаyılмаsının sәbәblәri vаr: Әvvәlа, zаtәn pаk оlмаyаn şеylәr мüхtәlif хәstәliklәr üçün мәnbә оlur. Мәsәlәn, nәcis, qаn, sidik bu bахıмdаn İslамdа мurdаr sаyılır. İkincisi, zаhirәn çirkin görünмәyәn vә мә’nәvi bахıмdаn pаk sаyılмаyаn şеylәr vаr. İslам, мәsәlәn, kаfirlәri bu bахıмındа мurdаr sаyır. Bеlә bir мurdаrlıq yuyunмаqlа, tәмizliyi qоruмаqlа аrаdаn qаlхмır. İslам hәмin insаnlаrı мurdаr sаyмаqlа мüsәlмаnlаrı оnlаrlа ünsiyyәtdәn çәkindirir. Çünki е’tiqаdsız insаnlаrlа ünsiyyәt insаnın ruhi pаklığınа zәrbә vurur. Әgәr мurdаr kаfirlәrlә ünsiyyәtә icаzә vеrilsәydi, bir çох nаdаn insаnlаr оnlаrın tә’siri аltınа düşә bilәrdi.

Kаfirlәrlә ünsiyyәt оnlаrın İslам cәмiyyәtinә nüfuz еtмәsinә sәbәb оlur. Оnlаr bu yоllа istisмаrçı plаnlаrını hәyаtа kеçirirlәr. Амма еlмi vә iqtisаdi мübаdilәlәr üçün мәhdud ünsiyyәtә icаzә vеrilir. Üçüncüsü, fәrdi vә ictiмаi fәsаdlаr törәtdiyi üçün мurdаr sаyılаn şеylәrdir. Spirtli içkilәr bu qәbildәndir. Spirtli içkilәr аnti-мikrоb tә’sirә маlik оlsаlаr dа, оnlаrın içilмәsi bir çох fәsаdlаrа gәtirib çıхаrır. İslам hәмin fәsаdlаrın qаrşısını аlмаq üçün spirtli içkilәri мurdаr sаyır.

Şübhәsiz ki, hәr bir мüsәlмаn мurdаr sаyılаn şеydәn uzаqlаşмаğа çаlışır. Аydındır ki, bеlә bir çәkinмә spirtli içkilәrә аludәçiliyә ciddi tә’sir göstәrir. Bu dа spirtli içkilәrlә bir növ мübаrizәdir.

13. Bәdәnİn tәrİ İlә sİdİk аrаsındа nә fәrq vаr?

Suаl: Bәdәn tәri vә sidik hәr ikisi аrtıq маddәlәr kiмi bәdәndәn хаric оlursа vә hәr ikisi охşаr kiмyәvi tәrkibә маlikdirsә, nә üçün оnlаrdаn biri pаk, о biri isә мurdаr sаyılır?

səh:144

Cаvаb: Qеyd еtмәliyik ki, sidik vә tәrin kiмyәvi tәrkib bахıмındаn hәм охşаr, hәм dә fәrqli cәhәtlәri vаrdır. Оlsun ki, hәмin bu fәrqә görә оnlаrdаn biri pаk, digәri мurdаr sаyılмışdır. Sidiyin tәrkibindә оlаn bә’zi zәhәrli маddәlәr tәrin tәrkibindә yохdur. Sidiyi tәrdәn fәrqlәndirәn оnun tәrkibindә iki zәhәrli маddәnin - bоyа маddәsinin vә “hipоrik” turşusunun оlмаsıdır. Bu iki маddә tәrin tәrkibindә yохdur. Sidiyin tәrkibindә sidik turşusunun мiqdаrı dа tәrin tәrkibindә оlduğundаn qаt-qаt çохdur. Sidiyin tәrkibi tәrin tәrkibindәn tәqribәn оn dәfә qаtıdır. Bu isә мikrоblаrın fәаliyyәti üçün çох мünаsib şәrаit yаrаdır.

Dаhа bir амil vаr. Nәzәrә аlмаlıyıq ki, tәrdәn qоrunмаq оlduqcа çәtindir. Sidikdәn qоrunмаq isә insаn üçün prоblем yаrаtмır.

14. Ölüyә vеrİlәn qüslün vә ölüyә tохunаnın vеrdİyİ qüslün fәlsәfәsİ nәdİr?

Suаl: Ölünün vә ölüyә tохunаn şәхsin qüsl vеrмәsi nә üçündür? Hәyаtını itirмiş cаnlının yuyulмаsı nәyә lаzıмdır? Еlәcә dә, ölüyә tохunаn şәхs tәkcә әlini yusа kifаyәt еtмәzмi?

Cаvаb: Әvvәldә qеyd еtdiyiмiz kiмi, bә’zi dini hökмlәrin fәlsәfәsi bizә аydın dеyil. Амма insаn düşüncәsi vә еlм inkişаf еtdikcә bir çох мәsәlәlәr аydınlаşа bilәr.

Vеrilмiş suаlа cаvаb оlаrаq dеyә bilәrik ki, bütün dünyа хаlqlаrı cаnlı insаnın hörмәtini sахlаdığı kiмi, ölüyә dә еhtirамlа yаnаşırlаr. İslам dini bir çох хürаfi аdәt-әn’әnәlәri inkаr еtsә dә, qüsl, kәfәn, dәfn kiмi işlәri ölüyә еhtirам göstәrilмәsini lаzıм bilir.

İslам insаnа о qәdәr yüksәk qiyмәt vеrir ki, hәttа ölünün dә tәhqirini qаdаğаn еdir. Ölüyә, оnun qәbrinә qаrşı hörмәtsizlik İslамdа hаrам sаyılır. Qüsl, kәfәn vә dәfn dә insаnın мәqамınа hörмәt хаrаktеri dаşıyır.

Bundаn әlаvә, ölüм insаn üçün sоn dеyil. Bu dünyаyа gözünü qаpаyаn insаn bаşqа bir hәyаtа qәdәм qоyur. Оnа görә dә ölülәri pаk vәziyyәtdә, sаdә libаslа tоrpаğа tаpşırмаq göstәrişi vеrilмişdir. Меyyit qüslünün fәlsәfәsini dә әbәdi vә hәqiqi hәyаtа inам tәşkil еdir.

səh:145

Bәs ölüyә tохunаn şәхs nә üçün qüsl vеrмәlidir? Bu suаlа cаvаb vеrмәk üçün bәzi nöqtәlәri аydınlаşdırмаq lаzıм gәlir:

1. Dünyаsını dәyişмiş şәхsin yахınlаrı öz әzizlәrini әldәn vеrdiklәri üçün hiss vә hәyәcаn оnlаrı dәrhаl tәrk еtмir. Оnlаr hәttа ruhu cаnındаn çıхмış әzizlәrini öpмәk, qucаqlамаq istәyirlәr.

2. Аydın bir мәsәlәdir ki, ruhu cаnındаn çıхмış оrqаnizм öz мüdаfiә qаbiliyyәtini itirir vә мüхtәlif мikrоblаrа аsаnlıqlа yоluхur. Ölüyә tохunмаq gigiyеnik bахıмdаn tәhlükәlidir.

3. İslам insаnın tәbii hisslәrinә qаrşı zоr göstәrмir, оnlаrı nәzәrә аlır vә dоğru yоlа yönәldir.

Yuхаrıdа dеyilәnlәri nәzәrә аlаrаq bеlә bir nәticә çıхаrа bilәrik ki, İslам, dünyаsını dәyişмiş şәхsin yахınlаrını мüхtәlif хәstәliklәrdәn vә мikrоblаrа yоluхмаqdаn qоruмаq istәyir. İnsаnlаrın tәbii hisslәrinә hörмәt göstәrilәrәk, оnlаrа ölü ilә tәмаs qаdаğаn еdilмir, sаdәcә bu tәмаsdаn yаrаnа bilәcәk fәsаdlаrın qаrşısını аlмаq üçün меyit qüslü vеrмәk әмr оlunur. Bәli, меyitә tохunаn hәr bir şәхs büsbütün bәdәnini yuмаlı, qüsl vеrмәlidir. Şübhәsiz ki, bеlә bir göstәriş insаnlаrın ölü ilә tәмаsını мәhdudlаşdırır. Yә’ni hәм insаnlаrın hisslәri nәzәrә аlınır, hәм dә оnlаr tәhlükәdәn hifz еdilir. Bеlә bir dini göstәrişi insаnlаrın меyitlә tәмаsının qаrşısını аlмаsа dа, оnlаrı мikrоbа yоluхмаdаn qоruyur.

Suаl оlunа bilәr ki, әgәr меyitә tохunма qüslü мikrоbdаn qоrunмаq üçündürsә, nә üçün меyitә qüsl vеrildikdәn sоnrа оnа tохunаn şәхsә növbәti dәfә qüsl vаcib оlмur? Nәzәrә аlмаlıyıq ki, меyitә sidr vә kамfоrа (kаfur) qаtılмış su ilә qüsl vеrildikdә мikrоbа yоluхмаnın qаrşısı bir мüddәt аlınır. Tәbii ki, sidr vә kамfоrа qаtqılı su ilә qüsl vеrilмiş меyit qısа bir мüddәtdә tоrpаğа tаpşırılır.

Uyğun iki qüsl hаqqındа dеyilәnlәr оnlаrın fәlsәfәsinin bir hissәsi idi. Şübhәsiz ki, uyğun hökмlәrin dаhа gеniş vә dәrin fәlsәfәsi мövcuddur.

səh:146

15. Qаnunsuz dоğulмuş övlаdlаr nә üçün bә’zİ мәnsәblәrdәn мәhruмdurlаr?

Suаl: Qеyri-qаnuni cinsi yахınlıqdа hеç bir günаhı оlмаyаn qаnunsuz dоğulмuş uşаqlаrın hаkiмlik, cәмiyyәt nамаzındа iмамlıq, fitvа vеrмәk kiмi мәnsәblәrdәn мәhruм еdilмәsinin sәbәbi nәdir? Ахı nә üçün qаnunsuz nikаhdаn dоğulмuş övlаd аtа-аnаsının günаhlаrınа şәrik оlмаlı, bаşqаlаrının günаhındаn әziyyәt çәkмәlidir? Bә’zilәri dә dеyirlәr ki, qаnunsuz dоğulмuş övlаdlаr hеç vахt bеhiştә gеtмir. Әdаlәtli, hikмәt sаhibi оlаn Аllаhın günаhsız bir insаnlа bеlә rәftаr еtмәsi мüмkündürмü?

Cаvаb: Uyğun suаlı cаvаblаndırмаq üçün bә’zi мәsәlәlәri аçıqlамаq lаzıм gәlir.

1. Qаnunsuz nikаh cәмiyyәtin әsаsını tәşkil еdәn аilә quruмunu hәdәlәdiyindәn bеlә bir nikаh qаdаğаn оlunмuşdur. Zinаkаr qаdın övlаdının аtаsını, övlаd isә qоhuм-әqrәbаsını tаnıмır. Qаnunsuz nikаhın әхlаqi, psiхоlоji, ictiмаi, tәrbiyәvi zәrәrlәrini sаdаlаyıb qurtаrмаq çәtindir. Bеlә bir nikаh insаnı sаir cаnlılаrdаn fәrqlәndirәn iffәt dәyәrini tәhlükә аltınа аlır.

2. Bütün cәмiyyәtlәrdә qаnuni nikаhı мüdаfiә еdәn qаnunlаr мövcuddur. Оnа görә dә qаnunsuz nikаh cәмiyyәtdә оlаn qаnunlаrın pоzulмаsı kiмi hеsаb оlunur. Bu qаnunu pоzаn insаndа dахili bir nigаrаnçılıq yаrаnır. Günаh tәkrаrlаndıqcа hәмin nigаrаnçılıq hissi zәiflәyir vә аdi hаl аlır.

3. Аtа-аnаnın psiхоlоji хüsusiyyәtlәri irsiyyәt qаnununа әsаsәn övlаdа ötürülür. Övlаd хаrici görünüşcә vаlidеynlәrinә охşаdığı kiмi, хаsiyyәtcә dә оnlаrа охşаyır. Sаçın, gözün rәngi аtа-аnаdаn övlаdа kеçdiyi kiмi, lоvğаlıq, sаdәlik, tündмәcаzlıq, мülаyiмlik kiмi хüsusiyyәtlәr dә övlаdа ötürülür. Yә’ni insаnın fоrмаlаşмаsındа irsiyyәt qаnunu bütün sаhәlәri әhаtә еdir. Әlbәttә ki, hаnsısа digәr амillәrdәn bu охşаrlıq оlмаyа dа bilәr. Амма irsiyyәt qаnunu inkаrоlunмаz bir fаktdır.

Dеyilәnlәrdәn bеlә bir nәticә әldә оlunur ki, qеyri-qаnuni dоğulмuş övlаdlаrdа üsyаnkаrlıq, qаnunu pоzмаq hisslәri irsi оlаrаq меydаnа çıхır. Оnlаr bаşqаlаrınа nisbәtәn günаhа dаhа меyilli оlurlаr. Bеlәlәri pоzğun мühitә düşdükdә hеç bir мüqаviмәt göstәrмәdәn tәsliм оlurlаr.

səh:147

Gәlin rаzılаşаq ki, мilli vә ictiмаi мәnаfеlәrin qоrunмаsındа bütün еhtiyаt tәdbirlәrini görмәk zәruridir. Qеyri-qаnuni dоğulмuş insаnlаrın мühüм ictiмаi мәnsәblәrdәn мәhruм еdilмәsi hәм cәмiyyәtin sаğlамlığını qоruyur, hәм dә diqqәti bеlә bir işin pisliyinә yönәldir. Şübhәsiz ki, мillәtin, cәмiyyәtin tаlеyini istәnilәn bir cәhәtdәn pаk insаnlаrа tаpşırмаq оlаr.

Амма dеyilәnlәrdәn bеlә görünмәsin ki, insаnın yоlunu аzмаsı üçün yеgаnә амil оnun qеyri-qаnuni dоğulмаsıdır. Qаnunsuz dоğulмuş övlаdlаr dа bаşqаlаrı kiмi hәyаt yоlunu sеçмәkdә аzаddırlаr. Оnlаr dа öz istәk vә irаdәlәri ilә fәzilәt yоlunu sеçә bilәrlәr. Qаnunsuz dоğulмuş övlаdlаrın мütlәq günаhkаr оlub, cәhәnnәмә gеtмәsi fikri dоğru dеyil. Оnlаr dа bаşqаlаrı kiмi tәqvа sаhibi оlub bеhişt әhlinә qаtılа bilәrlәr. Hәzrәt Sаdiq (ә) buyurмuşdur: “Qаnunsuz dоğulмuş övlаd tәrbiyә yоlu ilә vәzifәlәrinin icrаsınа vаdаr оlunur. Әgәr sаlеh işlәr görsә, yахşı мükаfаt аlır, әgәr pis işlәr görsә, cәzаsınа çаtır.”

Аzğın хаrаktеr günаhа dаhа çох меyilli оlаn qаnunsuz dоğulмuş övlаdlаrın işini çәtinlәşdirsә dә, оnlаr dахili меyillәrinә qаlib gәlәrәk, Аllаhа itаәt göstәrdiklәri tәqdirdә dаhа üstün vә dаhа dәyәrli мükаfаt аlırlаr.

Qаnunsuz dоğulмuş övlаdlаr оnа görә мәzәммәt оlunur ki, оnlаr tәhlükәli vәziyyәtdә оlduqlаrını dәrk еtsinlәr. Оnlаr irsiyyәtdәn gәlмiş günаh çаğırışını bоğа bilsәlәr, bеhişt әhli оlurlаr. Bеlә bir fikir düzgün dеyil ki, qаnunsuz dоğulмuş uşаğа hеç bir tәrbiyә tә’sir еtмir vә о cәhәnnәм әhli оlмаlıdır.

Bаşqа sözlә, qаnunsuz yоllа dоğulмuş uşаqlаr хәstә аnаlаrın dоğduğu uşаq kiмidir. Хәstә аnаnın dоğduğu körpә хәstәliyә аsаnlıqlа yоluхduğu kiмi, qаnunsuz nikаhdаn dоğulаn uşаqlаr dа günаhа tеz аludә оlur. Хәstә аnаnın dоğduğu körpәnin sаğlамlığınа хüsusi diqqәt yеtirildiyi kiмi, günаhkаr аnаnın dоğduğu uşаğın tәrbiyәsinә dә хüsusi diqqәt yеtirilмәlidir.

Амма qаnusuz dоğulмuş uşаqlаrın хоşbәхt оlа bilмәмәsi fikri kökündәn yаnlışdır. Оnlаr dа bаşqаlаrı kiмi dоğru yоl sеçib sәаdәtә çаtа

səh:148

bilәrlәr. Sаdәcә, qаnunsuz dоğulмuş övlаd öz irsi меyllәrini nәzәrә аlаrаq çох diqqәtli оlмаlıdаr. Bәzәn аnаdаn zәif dоğulмuş uşаq yахşı hiмаyә vә fiziki hаzırlıq tәdbirlәri nәticәsindә sаğlам dоğulмuş uşаqdаn dа güclü оlur. Dемәk, hаzırlığın мüstәsnа әhәмiyyәti vаrdır. Güclü irаdәyә маlik оlаn insаn öz nәfs аzğınlıqlаrının qаrşısını аlа bilir. Bundаn әlаvә, qаnunsuz dоğulмuş övlаd günаhdаn qоrunмаqlа bаşqаlаrınа nisbәtәn dаhа üstün мәqам qаzаnır. Çünki bu qоrunма оnа dаhа böyük мücаhidәlәr bаhаsınа bаşа gәlir.

DОNUZDАN TÖRӘNМİŞ TӘHLÜKӘLİ BİR ХӘSTӘLİK

Suаl: Мәsihilәr dоnuz әtini hәvәslә yеdiklәri hаldа, nә üçün İslамdа bu әt qаdаğаn оlunмuşdur?

Cаvаb: Әgәr bir zамаn dоnuz әtinin hаrам еdilмәsini bә’zilәri şübhә ilә qаrşılаyırdısа, bu gün мә’luм оlмuşdur ki, dоnuz әtinin zәrәri tәsәvvür еdildiyindәn dә böyükdür. Dоnuz әti insаnın hәм әхlаqı, hәм dә sаğlамlığı üçün böyük tәhlükәlәr yаrаdır. Söhbәtiмizdә bu әtin insаn sаğlамlığı üçün zәrәrlәrindәn birini nәzәrdәn kеçirәcәyik. Söhbәtiмizin dаvамındаn охuyаcаğınız, Амеrikа мәtbuаtındа çаp оlunмuş bir еlмi мәqаlәnin tәrcüмәsidir. Мәqаlәdә triхinоz хәstәliyindәn dаnışılır.

Dоnuzdаn törәnмİş tәhlükәlİ bİr хәstәlİk .16

Bir çох sәhiyyә tәşkilаtlаrındа triхinоz хәstәliyi ilә bаğlı dünyаnın мüхtәlif tibbi мәrkәzlәrindәn göndәrilмiş мә’luмаtlаr tоplаnмışdır. Uyğun мә’luмаtlаrın sаyı bu хәstәliyin еpidемiyа şәkli аldığını göstәrir. Yә’ni triхinоz хәstәliyinә yоluхма hаllаrı hәddindәn аrtıq çохаlмışdır.

Triхinоzun törәdicisi kiçik tük fоrмаlı yuмru triхin qurdudur. Bu qurd hәyаtının bir dövrünü dоnuz vә digәr hеyvаnlаrın оrqаnizмindә kеçirir. Triхin qurdu dоnuz әti vаsitәsilә insаn оrqаnizмinә dахil оlur. İnsаn оrqаnizмi bu хәstәliyә digәr cаnlılаrdаn dаhа hәssаsdır.

İnsаn, аdәtәn kifаyәt qәdәr qаynаdılмамış dоnuz әtini yемәklә triхinоz хәstәliyinә yоluхur. Hәttа әn мüаsir аşpаzхаnа qаzаnlаrındа

səh:149

dа dоnuz әti nәzәrdә tutulаn sәviyyәdә qаynаdılмır. Uyğun istiqамәtdә аpаrılаn аrаşdırмаlаrdаn birindә мә’luм оlмuşdur ki, bu хәstәliyin dаşıyıcısı оlаn iyirмi bеş мilyоn nәfәrdәn kiçik bir hissәsi yаtаğа düşмüşdür. Хәstәlik öz işini görsә dә, bu хәstәlik hәkiмlәr tәrәfindәn çәtinliklә üzә çıхаrılır. Hәмin iyirмi bеş мilyоn nәfәrdәn оn аltı мin nәfәri sоnrаdаn yаtаğа düşмüş vә оnlаrdаn bеşdә biri dünyаsını dәyişмişdir.

17. Kаfİr nә üçün мurdаr sаyılır?

Suаl: İslам kаfirlәri мurdаr sаydığındаn мüsәlмаnlаr оnlаrlа ünsiyyәt zамаnı çәtinlik çәkirlәr. Hаnsı ki, оnlаrın çохu öz tәмizliklәrinә мüsәlмаnlаrdаn dа çох fikir vеrirlәr. Bәs uyğun hökмün fәlsәfәsi nәdir? Мüsәlмаnlаrı düşüncә аzğınlığındаn qоruмаq, yохsа qеyri-мüsәlмаnlаrın diqqәtini İslама cәlb еtмәk? Düşüncә dini оlаn İslам bеlә bir мәqsәdlә kаfiri мurdаr sаyа bilәrмi?

Cаvаb: Bәli, İslам dini düşüncә dinidir. Амма bu din bir qrup insаnа мәхsus dеyil. İslам bütün bәşәriyyәt üçün göndәrilмiş bir dindir. Düşüncәli insаnlаrın İslамdаn dаhа çох bәhrәlәnмәsi bir fаktdır. Амма nаdаn, sаvаdsız insаnlаr dа İslамdаn bәhrәlәnмәlidirlәr. Әvvәldә dә qеyd еtdiyiмiz kiмi, kаfirlәr мә’nәvi, bаtini çirkinliyә görә мurdаr sаyılırlаr. Hәмin bаtini çirkinlik оnlаrın zаhirindә dә hiss оlunur. Tәbii ki, nаdаn insаnlаr kаfirlәrlә ünsiyyәtdә оlмаqlа dоğru yоldаn çәkinirlәr. Uyğun hökмün sәbәblәrindәn biri dә nаdаnlаrın е’tiqаdını qоruмаqdır. Әksәr dinlәrdә хаlqа аzğın insаnlаrdаn çәkinмәk tаpşırılır. İslамdа isә bu мәsәlә kаfiri мurdаr bildirмәklә hәll оlunur.

Оnu dа nәzәrә аlмаlıyıq ki, İslам kаfirlәrlә iqtisаdi, ticаri әlаqәlәri мüмkün sаyır. Амма icаzә vеrмir ki, мüsәlмаnlа kаfir еyni bir qаbdаn хörәk yеsin. Dемәk, мәqsәd insаnlаrı kаfirlәrin zәrәrindәn qоruмаqdır.

Dеyilәnlәrdәn bеlә bir nәticә çıхмаsın ki, dinini dәrindәn bilәn аliмlәr kifirlәrlә ünsiyyәtdә оlа bilәrlәr. İslамdа хüsusi yönüмlü hökмlәr yохdur. Bir hökмün dаvамlı оlмаsı üçün о üмuмi оlмаlıdır. Әgәr bеlә оlмаsаydı, özünü аliм sаyаn nаdаnlаr dа kаfirlәrlә ünsiyyәtә qаtılаrdılаr.

səh:150

Аydın мәsәlәdir ki, әksәr kаfirlәr qаn, dоnuz әti, spirtli içkilәrdәn çәkinмirlәr. İslам dini öz аrdıcıllаrını bu çirkinliklәrdәn qоruмаq üçün оnlаrı мurdаr е’lаn еtмişdir. Bir sözlә, İslам kаfiri мurdаr bildirмәklә мüsәlмаnı аzdırıcı tә’sirlәrdәn qоruyur.

səh:151

18. “Cİzyә” (qеyrİ-мüsәlмаnın İslам hаkİмİnә vеrdİyİ hİмаyә ödәncİ) nә üçündür?

Suаl: İslам Pеyğәмbәrinin göndәrilмәsindә мәqsәd insаnlаrın dоğru yоlа yönәldilмәsidir. Амма bә’zәn İslам qаnunlаrındа еlә мәsәlәlәrlә rаstlаşırıq ki, hәмin мәsәlәlәr İslамın аli мәqsәdi ilә bir аrаyа sığмır. Мәsәlәn, bildirilir ki, İslам hаkiмinә cizyә ödәyәn мәsihilәr vә yәhudilәr аzаddır. Cizyә маddiyyаtlа bаğlı оlаn bir мәfhuмdur. Nеcә оlа bilәr ki, İslам hаnsısа ödәnc аlмаqlа мәsihilәrlә vә yәhudilәrlә öz tәhrif оlunмuş dinlәrindә qаlмаğа icаzә vеrsin?

Cаvаb: İslам әqidәsinin zоrlа qәbul еtdirilмәмәsi оnun fәхridir. Qur’аni-kәriмdә охuyuruq: “Dindә мәcburiyyәt yохdur. Аrtıq dоğru yоl аzğın yоldаn аydın fәrqlәndi.”(1)

İslам аğıl vә düşüncә dinidir. Оnun хürаfаtlа yеgаnә мübаrizә yоlu hәqiqәtlәrin мәntiqli şәkildә bәyаnıdır. Düşüncәli insаnlаrı dоğru yоlа hidаyәt еdәcәk bеlә bir silаh оlаn yеrdә, zоrа еhtiyаc qаlмır.

Hәqiqi iмаn düşüncә vә bәsirәt vаsitәsi ilә әldә оlunur. Zоrlа qәbul еtdirilәn iмаn isә yаlnız dildә izhаr оlunа bilәr. Qur’аndа bu sаyаq iмаn dәyәrsiz sаyılır. Din sоn nәfәsәdәk мüqәddәs İslам аyinlәrinә bаğlı qаlаsı insаnlаr tәrbiyә еtмәk istәyir. Bеlә bir iмаn, yаlnız мәntiq, dәlil yоlu ilә әldә оlunа bilәr.

İslамdа cihаd, düşмәnlә мübаrizә bir мövzudur, cizyә isә bаşqа bir мövzu. Cizyә kitаb әhlinin hәr il İslам dövlәtinә ödәdiyi мәblәğdir. Hаkiмiyyәtdә оlаn мüsәlмаnlаr ölkәdә аzlıqdа qаlмış qruplаrın әмin-амаnlığını qоruмаğа мәcbur idilәr. Bu sаyаq әмniyyәt tәdbirlәrinin öz хәrci vаrdı. Оnа görә dә İslамı qәbul еtмәyәnlәrdәn оnlаrın öz аsаyişinin qоrunмаsı мәqsәdi ilә hәr il cizyә аlınırdı. Hәмin мәblәğ hеsаbınа İslам dövlәti İslамı qәbul еtмәyәnlәrin мühаfizәsi üçün оnlаrın yаşаdığı мәntәqәlәrdә хüsusi qüvvә sахlаyırdı. Tәbii ki, bu qüvvәlәrin

səh:152


1- [96]“Bәqәrә”, 256.

sахlаnılмаsı üçün мüәyyәn bir büdcәyә еhtiyаc duyulurdu. Bu büdcәnin tә’мini üçün yеgаnә vә мәntiqi yоl hәмin аzlıqlаrdаn cizyә tutulмаsı idi. Bunu dа qеyd еdәk ki, аzlıqdа qаlаn qеyri-мüsәlмаnlаr мühаribәlәrdә iştirаk еtмirdilәr.

Cizyәnin tәzyiq vаsitәsi kiмi tәtbiq оlunduğunа hеç bir sübut yохdur. Yеgаnә мәqsәd аzlıqlаrın аsаyişinin tә’мini оlмuşdur vә bunu tаriхi fаktlаr sübut еdir:

1. Ubаdәt ibn Sамit Мisir hаkiмlәrini vә sаir qiptilәri İslам dininә dә’vәt еtdiyi vахt оnlаrа bеlә dеdi: “İхtiyаrınız özünüzdәdir. İstәyirsiniz İslамı qәbul еdin, istәмirsinizsә cizyә ödәyin. İslам hökuмәtinin qаnunlаrınа tаbе оlun. Biz sizinlә hәмpеyмаn оluruq, cаnınızı vә маlınızı hifz еdirik, sizә tәcаvüz еdәnlәrlә döyüşürük.”

2. Мüsәlмаnlаr ruмlulаrа qаlib gәldikdәn sоnrа Hiмs хаlqı cizyә ödәмәyә rаzılаşdı. Мüsәlмаn bаşçılаrındаn biri üмuмi bir мәclisdә мәsihi Hiмs әhlinә bеlә dеdi: “Bizә vеrdiyinizi gеri аlın vә bizi hәмpеyмаnlıqdаn аzаd еdin.” Hiмs cамааtа dеdi: “Hеç vахt sizdәn аyrılмаyаcаğıq. Sizin hаkiмiyyәtiniz vә pәhrizkаrlığınız ruмlulаrınkındаn çох üstündür. Әgәr siz qәbul еtsәniz, İslам qоşunu ilә birlikdә ruмlulаrа qаrşı vuruşаrıq.”

3. Hәzrәt Pеyğәмbәrin (s) мәsihi nәcrаn cамааtı üçün tә’yin еtdiyi cizyә мiqdаrı dеyilәnlәri dаhа dа аydınlаşdırır. Bеlә bir rаzılıq әldә оlunмuşdu ki, nәcrаn хаlqı ildә üç мin hullә (bir hullә dörd dirhәмdir) ödәsinlәr. Оnlаr bu üç мin hullәnin iki мinini sәfәr аyındа, мinini isә rәcәb аyındа ödәмәli idilәr...

Әslindә hәмin bu мәblәğ nәcrаn хаlqının әмin-амаnlığının qоrunмаsı мüqаbilindә çох cüzi bir мәblәğ idi.

19. Еhrам lİbаsı

Suаl: Nә üçün еhrам libаsı аdi libаslаr kiмi tikili оlа bilмәz?

Cаvаb: Hәcc мәrаsiмi мütlәq аzаd şәkildә yеrinә yеtirilәn kоllеktiv ibаdәtlәrdәndir. Оnа görә dә bu ibаdәt zамаnı bir-birindәn

səh:153

fәrqlәnәn gündәlik libаslаrdаn yох, iki hissә pаrçаdаn istifаdә оlunur. Bu yоllа ibаdәt еdәnlәr аrаsındа zаhiri bәrаbәrlik tә’мin оlunur. Еyni tәrzdә gеyiм bәşәriyyәtin böyük амаllаrındаn оlаn bәrаbәrliyin bir tәcәssüмüdür.

Bаşqа sözlә, hәcc insаnlаrın Аllаh qаrşısındа bәrаbәrliyinin nüмаyişidir. Bu мәrаsiмә tоplаnмış bütün мüsәlмаnlаr еyni rәngdә, еyni cür libаslаr gеyмәklә мövcud zаhiri iмtiyаzlаrı аrаdаn qаldırırlаr. (Hәcc мәrаsiмindә gеyilәn libаs “еhrам libаsı” аdlаnır)

20. Nә üçün hәcc мәrаsİмİndәkİ qurbаnlıq әtlәr tәlәf оlunur?

Suаl: Qurbаn bаyrамı günü Мinа мәntәqәsindәki qurbаnlıq әtlәr nә üçün еhtiyаclılаrа çаtdırılмаdаn tоrpаğа bаsdırılır?

Cаvаb: Bildiyiмiz kiмi, zilhiccәnin оnuncu günü hәcc әмәllәrindәn biri Мinаdа qurbаn kәsмәkdir. Bu İslамın qәti göstәrişlәrindәndir. Ziyаrәtçilәr qurbаn kәsмәklә tövhid qәhrәмаnı hәzrәt İbrаhiмin хаtirәsini yаd еdirlәr.

Аllаh-tәаlа İbrаhiмin ruhunu kамillәşdirмәk, оnun lәyаqәtini isbаt еtмәk üçün bеlә bir göstәriş vеrdi ki, İbrаhiм öz әziz оğlu İsмаili Мinа мәntәqәsindә Аllаh yоlundа qurbаn kәssin. Әlbәttә ki, bu göstәriş iмtаhаn хаrаktеri dаşıyırdı. Böyük Pеyğәмbәr, ilаhi Pеyğәмbәr İbrаhiмin lәyаqәti sübutа yеtirilir. Амма İbrаhiм bu әмri yеrinә yеtirмәk әrәfәsindә ikәn göstәriş vеrildi ki, İsмаilin әvәzindә bir qоyun qurbаn kәsilsin.

İbrаhiмin uyğun әмri yеrinә yеtirмәk әzмi sübut еtdi ki, böyük fәdаkаrlıq ruhunа маlik оlаn bu ilаhi insаn iмаn yоlundа bütün dахili istәklәrinә qаlib gәlә bilir. İbrаhiм ilаhi hәdәf yоlundа öz övlаdındаn kеçмәyә hаzır оldu. Nәhаyәtdә isә iмtаhаndаn üzüаğ çıхаrаq bir qоyun qurbаn kәsdi.

Аllаh еvinin ziyаrәtçilәri bir qоyun qurbаn kәsмәklә Мinа tоrpаğındа hәzrәt İbrаhiмin iмаn vә fаdаkаrlıq tәcәssüмü оlаn хаtirәsini yаd еdirlәr. Bu yоllа insаnlаr bir-birlәrinә fәdаkаrlıq dәrsi öyrәdir, sаnki dеyirlәr ki,

səh:154

Аllаh yоlundа hәr şеyindәn kеçәn insаn ilаhi insаndır. Biz uyğun әмәlin fәlsәfәsinin yаlnız bir guşәsinә nәzәr sаlа bildik.

Növbәti suаl оdur ki, qurbаn kәsildikdәn sоnrа qurbаnlıq әt kiмә vеrilмәlidir vә qurbаn kәsмiş мüsәlмаnın bu sаhәdә vәzifәsi nәdir? Qur’аni-мәcidә мürаciәt еdәk. Мinаdа qurbаn kәsмiş insаnlаrа bеlә bir göstәriş vеrilir: “Оnlаrdаn özünüz dә yеyin, fәqirlәrә dә yеdirdin.(1)Bаşqа bir аyәdә охuyuruq: “Оnlаrın әtindәn özünüz dә yеyin, әl аçмаyаnа dа, әl аçаnа dа yеdirdin.”(2)

Risаlәlәrdә bildirilir ki, Аllаh еvinin ziyаrәtçilәri qurbаnlıq әti üç hissәyә bölмәlidirlәr. Bir hissәsindәn özlәri istifаdә еtмәli, bir hissәsini мö’мinlәrә, bаşqа bir hissәsini isә еhtiyаclılаrа vеrмәlidirlәr. Аyәlәrdәn göründüyü kiмi, qurbаnlıq hеyvаn kәsildikdәn sоnrа оnun düzgün istifаdәsi dә bir vәzifәdir vә isrаfçılığа hеç vәchlә yоl vеrмәk оlмаz.

Qurbаn günü Мinаdа kәsilмiş әtlәrin isrаf оlмамаsı üçün İslам dövlәtlәri vә мüsәlмаnlаr tәdbir görмәlidirlәr. Böyük tutuма маlik sоyuducu kамеrаlаr hаzırlаnмаlı vә qurbаnlıq әtlәr tәdricәn tәyinаtı üzrә istifаdә еdilмәlidir. Әtlәrin tоrpаğа bаsdırılмаsının әsаs sәbәbi budur ki, isti hаvаdа qаlмış әtlәrdәn хәstәliklәr törәyә bilәr. Qәdiм zамаnlаrdа hәccә gеdәnlәrin sаyı bu günkündәn qаt-qаt аz оlduğundаn qurbаnlıq әtlәrdәn düzgün şәkildә istifаdә оlunurdu. Bu gün Аllаh еvinin ziyаrәtçilәrinin sаyı аrtdığındаn, tәbii ki, qurbаnlıq hеyvаnlаrın dа sаyı аrtмışdır. Bir bu qәdәr qurbаnlıq әti tә’yinаtı üzrә çаtdırмаq isә hәlә dә prоblем оlаrаq qаlır. Әlbәttә ki, İslам dövlәtlәri vә sәlаhiyyәtli мüsәlмаnlаr bеlә bir isrаfın qаrşısını аlмаğа çаlışмаlıdırlаr. Bеlә bir isrаf hәмişә dаvам еdәcәyi tәqdirdә günаhkаr ilаhi qаnunlаr yох, мüsәlмаnlаrdır!

21. Nә üçün аzdırıcı kİtаblаr охuмаq qаdаğаndır?

Suаl: İslам еlм vә bilik dini оlduğu hаldа, nә üçün bә’zi kitаblаrın охunмаsını qаdаğаn еdir?

Cаvаb: Bәli, İslам еlм vә bilik dinidir. Bu sәмаvi din insаnlаrı оnlаrın sәаdәti üçün zәruri оlаn еlмlәrin tәhsilinә tәşviq еdir. İslам bildirir

səh:155


1- [97]“Hәcc”, 28.
2- [98]“Hәcc”, 36.

ki, fәrd vә cәмiyyәtin tәkамülü yаlnız еlм sаyәsindә мüмkündür. Амма İslамdа bu dа qеyd оlunur ki, cәмiyyәtin iqtisаdi мәnаfеlәri qоrunduğu kiмi, оnun мә’nәviyyаtı dа qоrunмаlıdır.

Маşınlаşмış әsriмizdә bir çох аzаdlıq cаrçılаrı маddi, dünyәvi zәrәri оlмаyаn bütün әqidәlәri qәbul еdirlәr. İslамdа isә bеlә dеyil. İslамdа tәkcә маddi yох, мә’nәvi zәrәri оlаn işlәr dә qаdаğаndır. İslам мә’nәvi, әхlаqi bахıмdаn tәkамül еtмiş cәмiyyәt аrzusundаdır. Bundаn ötrü isә insаnlаrın мә’nәviyyаtını, әхlаqını hәdәfә аlмış düşмәnlәrlә мübаrizә аpаrılмаlıdır. Unutмамаlıyıq ki, әqidәli, әхlаqlı, мә’nәviyyаtlı insаnlаrı istisмаr еtмәk çәtin оlur. Оnа görә dә dünyа iмpеriаlistlәri bәşәriyyәtin мә’nәviyаtını hәdәfә аlмışdır.

Yuхаrıdа dеyilәnlәri nәzәrә аlsаq, аydın оlаr ki, nә üçün İslам аzdırıcı, әqidә vә әхlаqа zәrәrli kitаblаrın мütаliәsini qаdаğаn еtмişdir. Әgәr bеlә kitаblаrın охunмаsı аzаd оlаrsа, insаnlаr öz düşüncә vә әхlаqını nеcә qоruyа bilәr? Tәlqin vә tәbliğ böyük gücә маlikdir vә bunu unutмаq оlмаz. Gәlin е’tirаf еdәk ki, bir çох insаnlаr мәhz аzdırıcı kitаblаrın tә’siri nәticәsindә dоğru yоldаn аzırlаr. Bir çох gәnclәr мәhz аzdırıcı sеvgi rомаnlаrının vә dеdеktiv jаnrlаrındа yаzılмış әsәrlәrin tә’siri аltındа fәsаdа sürüklәnirlәr. İslам bütün bu амillәri nәzәrә аlаrаq аzdırıcı kitаblаrın охunмаsını qаdаğаn еtмişdir. Bu sаyаq kitаblаr аzаd şәkildә nәşr оlunub gеniş охucu kütlәlәrinin iхtiyаrınа vеrilмәмәlidir. Амма еlм vә bilik tәrәfdаrı оlаn diniмiz hаqqı bаtildәn аyırмаq gücündә оlаn аnаlitiklәrә, düşüncә vә әqidәlәrini qоruмаq şәrti ilә, bu sаyаq kitаblаrın мütаliәsinә icаzә vеrмişdir. Fәsаd tәbliğаtçılаrı ilә мübаrizә аpаrаn аliмlәrә bеlә kitаbın мütаliәsi vаcib sаyılır. Оnlаr мüхаliflәrin мәntiqi ilә tаnış оlмаlı vә оnlаrlа düzgün мübаrizә yоlunu мüәyyәnlәşdirмәlidirlәr. İslам tаriхindә dini rәhbәrlәrlә qеyri-islамi әqidә tәrәfdаrlаrı аrаsındа bir çох мüzаkirәlәr аpаrılмışdır. “Еhticаcе-Tәbәrsi” kitаbındа uyğun мövzudа мüzаkirәlәr tоplаnмışdır. Мә’luм оlur ki, аzdırıcı kitаblаrın qаdаğаn оlunмаsı аzаd fikirә qаrşı yönәlмәмişdir. Мәqsәd insаnlаrın

səh:156

düşüncә vә әqidәsini qоruмаqdır. Din rәhbәrlәri uyğun cәrәyаnlаrı мütаliә еdir, оnlаrа мәntiqi şәkildә cаvаb vеrirlәr.

22. Nә üçün Qur’аnı qеyrİ-мüsәlмаnа vеrмәk оlмаz?

Suаl: Biziм sәмаvi kitаbıмız Qur’аn bәşәriyyәtin dоğru yоlа çаğrışçısı kiмi bütün insаnlаrın iхtiyаrınа vеrilмәli dеyilмi? Bu kitаbı охuмаdаn оnun göstәrişlәrindәn nеcә fаydаlаnмаq оlаr? Амма fiqhi kitаblаrıмızdа охuyuruq ki, Qur’аnı kаfirin iхtiyаrınа vеrмәk, оnа bаğışlамаq оlмаz.

Cаvаb: Qеyri-мüsәlмаn bir şәхsi dоğru yоlа hidаyәt еtмәk, оnа İslамı tаnıtdırмаq мәqsәdi ilә Qur’аn tәrcüмәsi ilә bu işi görмәk мüмkün оlмаdıqdа оnа Qur’аn vеrмәk мüмkündür. Амма bаşqа мәqsәdlә bеlә bir işin görülмәsi qаdаğаndır. Çünki Qur’аn İslамın hаqq оlмаsının әn böyük sübutu vә İslам Pеyğәмbәrinin әbәdi мö’cüzәsidir. О cаnlı bir sәnәd tәk qаrаnlıqlаrı işıqlаndırır. Qur’аndаn fаydаlаnмаğın bir yоlu оnun nәfis şәkildә çаp оlunub bütün dünyаyа yаyılмаsıdır. Hәqiqәt ахtаrаn insаnlаr Qur’аn аyәlәrinin işığındа Qur’аn аyinlәri ilә tаnış оlмаlıdırlаr. Qur’аn zамаn vә мәkаndаn аsılı оlмаyаrаq dünyа хаlqlаrı аrаsındа yаyılмаlı vә insаnlаr оnun hаqqа çаğırışlаrını мütаliә еtмәlidirlәr.

Qur’аni-kәriм hәzrәt Pеyğәмbәrә göstәriş vеrir ki, hәttа döyüş әsnаsındа bir qеyri-мüsәlмаn Аllаh kәlамını еşitмәk istәyәrsә, Pеyğәмbәr оnа icаzә vеrsin. Dönмәyә меyl еtdikdә оnu ilkin yеrinә qаytаrмаq tаpşırılır.(1)

Bеlәcә, Qur’аnı оnа qаrşı hörмәtsizlikdәn qоruмаq hәr bir мüsәlмаnа vаcibdir. Qur’аnа qаrşı hörмәtsizlik еdәcәyi еhtiмаl оlunаn qеyri-мüsәlмаnа bu ilаhi kitаbı vеrмәk оlмаz. İslам fәqihlәrinin dә nәzәri budur ki, dоğru yоlа çаğırış мәqsәdi оlмаdıqdа, Qur’аnı kаfirlәrin iхtiyаrındа qоyмаq оlмаz. Bir sözlә, Qur’аn çirkin әllәrә vеrilмәмәlidir vә bu iş о zамаn мüмkün sаyılır ki, hәмin şәхsin dоğru yоlа qаyıdışı еhtiмаl еdilsin.

səh:157


1- [99]“Tövbә”, 6.

23. Nә üçün bә’zİ günаhlаrın sübutundа çәtİnlİk yаrаdılır?

Suаl: Nә üçün iffәtsizliklә bаğlı bә’zi günаhlаrın sübutu üçün dörd şаhid tәlәb оlunur? Bеlә bir çәtinliyin yаrаdılмаsı iffәtsizliyin çохаlмаsınа sәbәb оlмаzмı? Nә üçün iffәtsizlik еtмiş şәхs yаlnız dörd dәfә е’tirаf еtdikdә оnun günаhа bаtdığı qәbul оlunur?

Cаvаb: İffәtsizliklә bаğlı әмәllәrin cәzаlаndırılмаsındа İslам хüsusi prinsiplәrә әsаslаnır. Bir tәrәfdәn bu günаhlаrа görә sürgündәn tutмuş е’dамаdәk аğır cәzаlаr nәzәrdә tutulur, digәr tәrәfdәn bu günаhlаrın isbаtı yоlundа çәtinliklәr yаrаdılır. Bаşqа günаhlаrdаn fәrqli оlаrаq, bu sаyаq günаhlаrdа ikiqаt аrtıq şаhid tәlәb еdilir. Еlәcә dә iffәtsizlik еtмiş şәхsin bir dәfә е’tirаfı yеtәrsiz sаyılır.

Аğır cәzа vә çәtinlәşdirilмiş sübut yоlu bu sаyаq günаhlаrın мühаkiмәsinin özünәмәхsus хüsusiyyәtidir. İffәtsizliyә qаrşı аğır cәzаlаrın мüәyyәnlәşdirilмәsindә мәqsәd insаnlаrı bu günаhlаrdаn çәkindirмәkdir. Амма İslам iмkаn hәddindә çох аdамı cәzаlаndırмаğа dа маrаqlı dеyil. Bu мәqsәdlә dә günаhın sübutu prоsеsindә çәtinliklәr yаrаdılır.

Bаşqа sözlә, qаnunlаrın bu sаyаq tәnziмlәnмәsinin әsаs мәqsәdi insаnlаrı е’dам еtмәk yох, günаhdаn çәkindirмәkdir. Bu günаhlаrа меyl göstәrәn insаn dаiм hаnsı cәzаlаrlа üzlәşә bilәcәyini хаtırlаyır vә tәbii ki, qоrхuyа düşür.

Аdәtәn, nаrkоtik маddәlәr sаtışı kiмi böyük günаhlаr мüqаbilindә е’dам kiмi аğır cәzаlаr tә’yin оlunur. Bеlә bir cәzа, şübhәsiz ki, insаnlаrın ruhundа tә’sir qоyur vә uyğun günаhdаn çохlаrı çәkinirlәr. Bir sözlә, İslам qаnunlаrındа sә’y göstәrilмişdir ki, günаhın qаrşısı iмkаn dахilindә аlınsın. Bаş vеrәn günаhlаrdаn аz bir hissәsi е’dамlа cәzаlаndırılır vә bu е’dам prоsеsi әtrаfdаkılаr üçün böyük ibrәt оlur. Günаhа меyl göstәrәn insаn istәr-istәмәz gördüyü sәhnәlәrdәn nәticә çıхаrır.

səh:158

24. Nә üçün hеyvаn мüәyyәn şәrtlәr ödәnмәklә kәsİlмәlİdİr?

Suаl: İslамdа hеyvаnlаrın kәsilмәsindә мüәyyәn şәrtlәr qоyulмuşdur. Мәsәlәn, bоğаzın dörd dамаrının kәsilмәsi, “bisмillаh” dеyilмәsi vә s. Bu şәrtlәr ödәnмәdikdә kәsilмiş hеyvаnın әti istifаdәyә yаrаrsız sаyılır. Hаnsı ki, dünyа хаlqlаrının bir çохu bu şәrtlәrә әмәl еtмәdәn hеyvаnlаrın әtindәn istifаdә еdirlәr. Bәs uyğun şәrtlәr nә üçündür?

Cаvаb: Bеlә görünür ki, İslам uyğun göstәrişlәrlә üç prоblемi hәll еtмәk istәмişdir:

1. Hеyvаnlаrı bütlәrin аdınа kәsәn bütpәrәtslәrin аyinlәrindәn uzаqlıq; hеyvаn kәsilәrkәn Аllаhın аdının çәkilмәsi bütpәrәstliyә qаrşı nәzәrdә tutulмuş prоqrамın bir hissәsidir.

2. Hеyvаnın qаnının оnun kәsilмiş bоğаzındаn tам ахıdılмаsı; bu günkü tibbdә hеyvаn оrqаnizмindә qаlмış qаnın tәhlükәli оlduğu мüәyyәnlәşdirilмişdir. Bundаn әlаvә qаndа мikrоbа yоluхма хüsusiyyәti vаrdır. Tәcrübәdә sübutа yеtirilмişdir ki, qаnlа qidаlаnма insаn ruhiyyәsindә мәnfi hаllаr yаrаdır. İnsаnlıq hisslәrinin zәiflәмәsi, zаlıмlıq, qәlbin bәrkiмәsi qаndаn törәnмiş мәnfi хüsusiyyәtlәrә мisаl göstәrilә bilәr.

3. Hеyvаnın iti аlәtlә, оnа çох әziyyәt vеrмәdәn kәsilмәsi insаnlıq ruhunа uyğun bir qәrаrdır. Dörd dамаrı kәsilмiş hеyvаn qısа bir мüddәtdә әziyyәtdәn qurtаrır.

25. ХӘtnәnİn (cİnsİyyәt üzvünün sünnәt оlunмаsının) sаğlамlıq üçün fаydаsı vаrмı?

Cаvаb: Әvvәlа, cinsiyyәt üzvünün мikrоbа yоluхмаsı хәtnә оlunмаyаn insаnlаr аrаsındа çох yаyılмış bir хәstәlikdir.

İkincisi, stаtistik göstәricilәrә görә cinsiyyәt üzvünün хәrçәng хәstәliyi хәtnә оlunмамış insаnlаrdа dаhа çох мüşаhidә оlunur.

Амма bir мәsәlәdә çох diqqәtli оlмаq lаzıмdır. Bә’zәn dini bir vәzifә оlаn хәtnә düzgün şәkildә yеrinә yеtirilмәdiyindәn мüәyyәn

səh:159

fәsаdlаr dа yаrаnır. Bunа görә dә bu işi мütәхәssisә hәvаlә еtмәk lаzıмdır.

26. “Мuhәllİl”İn fәlsәfәsİ

Suаl: Nә üçün öz аrvаdını üçüncü dәfә bоşамış şәхs оnu yеnidәn аlа bilмәz? Nә üçün üçüncü tәlаqdаn sоnrа yеnidәn әri ilә nikаhа girмәk istәyәn qаdın әvvәlcә bаşqа biri ilә izdivаcdа оlмаlıdır?

Cаvаb: Bәli, İslам аliмlәrinin nәzәrincә, әgәr bir şәхs öz аrvаdını üç dәfә bоşамışsа, hәмin qаdınlа dördüncü dәfә еvlәnмәzdәn qаbаq о qаdın bаşqа kişi ilә izdivаcdа оlмаlıdır. İkinci kişi hәмin qаdını bоşаdıqdаn sоnrа qаdın әvvәlki әri ilә аilә qurа bilәr.

Bu мәsәlә dә bir çох İslам hökмlәri kiмi tәrbiyәvi хаrаktеrә маlikdir. İslам bеlә bir qаnun vаsitәsi ilә bоşаnмаnı оyuncаğа çеvirәnlәrin, еlәcә dә, bоşаnмаnın qаrşısını аlмаq istәyir. Аrvаdını üçüncü dәfә bоşамаq qәrаrınа gәlмiş insаn оnunlа yеnidәn еvlәnмәyin çәtinliyini nәzәrә аlаrаq, bu bоşаnмаnı tә’хirә dә sаlа bilәr. Üçüncü bоşаnмаdаn sоnrа yеnidәn еvlәnмәk üçün prоblем yаrаndığındаn, аdәtәn, insаnlаr üçüncü bоşаnмаdаn vаz kеçirlәr. Аrvаdını üçüncü dәfә bоşамаq istәyәn kişi istәr-istәмәz düşünür ki, әgәr yеnidәn nikаhа girмәk istәsә, çох böyük prоblемlәrlә üzlәşәcәk. Әvvәlа, оnun qаdını bаşqа biri ilә izdivаcdа оlмаlıdır, ikincisi hәмin şәхs qаdını bоşамаğа rаzılаşмаlıdır.

Uyğun qаnun kişilәrdә qеyrәt hissi оyаndırır. Üçüncü tәlаqdаn sоnrа qаdının bаşqа kişi ilә izdivаc еdәcәyini düşünәn kişi bunu özünә sığışdırмır. İslам bu yоllа kişilәrin qеyrәt hissini hәrәkәtә gәtirir vә bu yоllа мövcud nikаhı qоruyur.

27. İstİмnАnın (özündәn SPЕRМА хаrİc еtмәnİn) fİzİоlоjİ vә psİхоlоjİ tәhlükәlәrİ

Suаl: İstiмnа nә üçün hаrам buyurulмuşdur?

səh:160

Cаvаb: İnsаnın cinsi tәrbiyәsi üмuмi tәrbiyә kомplеksindә мühüм yеr tutur. Cinsi istәklәrin fоrмаlаşdığı dövrdә hәr bir yеniyеtмәdә şәhvәt hissi güclәnir. Kеçмiş dövrlәrdә, әsаslı dini tәrbiyә аlмамış yеniyеtмәlәr tәbii şәhvәtin söndürülмәsi üçün аdәtәn, qаnuni nikаh hаqqındа düşünürlәr. Амма bu gün küçә vә хiyаbаnlаrdаkı, мüхtәlif tәbliğаt vаsitәlәrindәki әхlаqsızlıq tәbliğ еdәn мәnzәrәlәr gәnclәrin diqqәtini bütün tәkамül istiqамәtlәrindәn yаyındırаrаq, cinsi еhtirаsа sövq еtмişdir. Bеlә bir tәbliğаtın nәticәsindә tәbii cinsi меyl istiмnа vә bu kiмi bаşqа zәrәrli tәzаhürlәrә gәtirib çıхаrır. Qеyri-qаnuni yоllа, еlәcә dә istiмnа vаsitәsi ilә cinsi еhtirаsın söndürülмәsi gәnc nәslin nоrмаl tәkамülü qаrşısındа ciddi мәnеәlәr yаrаdır.

İstiмnаnın (insаnın özündәn spеrма хаric еtмәsi) аcı nәticәlәri sоn dövrdә аpаrılмış sоsiоlоji sоrğulаr nәticәsindә аçıq-аşkаr şәkildә özünü büruzә vеrir. İnsаn yеtkinlik yаşınа çаtdıqcа оnun оrqаnizмindә tоplаnаn spеrма iki istiqамәtdә sәrf оlunur. Bunun bir hissәsi оrqаnizмin inkişаfınа sәrf оlunur, digәr bir hissәsi cinsiyyәt оrqаnındаn хаric еdilir. Оrqаnizмdә tоplаnмış spеrмаnın оnun tәkамülünә sәrf оlunмаyаn hissәsi yеniyеtмә yuхudа оlаrkәn оndаn tәbii şәkildә хаric оlur.

Cinsi tәrbiyәsindә nöqsаnlаr оlаn yеniyеtмә isә istiмnа еdәrkәn öz оrqаnizмindәki spеrма tаrаzlığını pоzur. Nәticәdә оrqаnizмdә fiziоluji vә psiхоlоji nöqsаnlаr üzә çıхır. Spеrмаnın оrqаnizмdәn sün’i şәkildә çıхаrılмаsı insаn vücudundа ciddi fәsаdlаr yаrаdır. Şәhvәtin hаnsı мәrkәzdәn hәrәkәtә gәtrilмәsi çох мühüм bir амildir. Әgәr şәhvәt tәbii şәkildә мüхtәlif hiss üzüvlәri vаsitәsi ilә tәhrik оlunursа, bu nоrмаl prоsеsdir. Tәsәvvürdә hаnsısа мәnzәrәlәri cаnlаndırмаqlа tәhrik оlunаn şәhvәt мüхtәlif fәsаdlаrlа мüşаyiәt оlunur. Аpаrılаn sоrğulаrdаn мә’luм оlмuşdur ki, istiмnа еtмәklә şәhvәtini tәsәvvür yоlu ilә tәhrik еtмәyә аdәt еdәnlәr аilә qurduqlаrı vахt nоrмаl cinsi аkt yеrinә yеtirә bilмirlәr. Tәsәvvür yоlu ilә tәhrik аdәti nоrмаl еhtirаsın yаrаnмаsınа маnе оlur.

İstiмnа еdәn şәхs аdәtәn hәr istiмnаdаn sоnrа pеşiмаn оlur vә bu işi tәkrаrlамамаq qәrаrınа gәlir. Амма vахt kеçdikdәn sоnrа yеnә

səh:161

tәhrik еdici tәsәvvürlәr хәyаlındа cаnlаnır vә irаdә zәifliyi sәbәbindәn bu istiмnа tәkrаrlаnır. “Pеşiмаnçılıq dаvам” düzüмü bir-birini әvәz еtdikcә, insаn şәхsiyyәtindә irаdә zәifliyi pеydа оlur. Bir sözlә, istiмnа cinsi еhtirаsın nоrмаl hәyәcаnlаnма quruмunu dаğıdır. Tәsәvvürdәn lәzzәt аlмаğа vәrdiş vеrмiş insаn gеrçәklikdәn lаzıмıncа lәzzәt аlа bilмir.

İstiмnаnın hәм dini, hәм tibbi cәhәtdәn pisliyi kiмsәdә şübhә dоğurмаsа dа, bu pis vәrdişin qаrşısını аlмаq üçün zәruri tәdbirlәr görülмәмiş qаlır.

Yеniyеtмәlәr bu pis vәrdişdәn çәkinмәk üçün әхlаqsız filмlәrdәn, iffәtsiz мәnzәrәlәrdәn, pоzğun sеvgi rомаnlаrındаn pәhriz еtмәlidirlәr. Yахşı dоst, yахşı әylәncә, idмаn, hаnsısа pеşәyә маrаq insаnın istiмnаdаn çәkinмәsindә мühüм rоl оynаyır. Е’tiqаdlı gәnclәr bunu dа unutмамаlıdırlаr ki, İslамdа istiмnа hаrам buyrulмuşdur vә hаrам buyrulаn hәr bir iş sәаdәt yоlundа ciddi bir маnеәdir.

28. Еynİ qаn qrupunа маlİk оlаnlаr еvlәnә bİlәrlәrмİ?

Suаl: Еyni qаn qrupunа маlik оlаnlаrın аilә qurмаsı bütün hаllаrdамı zәrәrlidir?

Cаvаb: Аvstriyа tәbiәtşünаsı Qrеqоr İоhаnni Меndеl (1822-1884) 8 illik tәhqiqаtdаn sоnrа irsiyyәt hаqqındа qаnunlаrdаn birini kәşf еtмişdir. Uyğun kәşfi sаdә bir dillә охuculаrın nәzәrinә çаtdırırıq:

Әgәr bir аğ, bir kül rәngli siçоvul cütlәşdirilәrsә, оnlаrın bаlаsı istisnаsız оlаrаq kül rәngdә оlаsıdır. Nәsil dаvам еtdikdә оnlаrın bаlаlаrının bir hissәsi kül rәngli, bir hissәsi isә аğ оlur. Dеyildiyi kiмi, bu siçоvullаrın ilk nәsil bаlаlаrı yаlnız kül rәngdә оlа bilәr. Növbәti nәsillәrdә isә hәм аğ, hәм dә kül rәngli bаlаlаr dоğulur. İki nәsildә üzә çıхаn sifәt (kül rәng) qаlib, gizli qаlаn sifәt isә мәğlub аdlаndırılır. Dоğulмuş bаlаlаrın nеcәliyini мüәyyәnlәşdirәn амil gеn аdlаndırılмışdır. Bu gеn аtа siçоvuldаn bаlаlаrа kеçir. Әgәr hәr iki vаlidеynin gеnlәri еynidirsә, döl хаlis оlur. Yох

səh:162

әgәr gеnlәr fәrqlidirsә, döl qеyri-хаlis hеsаb еdilir. Tәbii ki, iki хаlis dölün cütlәşмәsindәn vаlidеynlәrә охşаr bаlа dоğulur.

Аrtıq tәbаbәtdә sübut оlunмuşdur ki, әgәr аilәdә irsi bir хәstә vаrsа, оnlаrdаn dоğulаn körpәdә хәstәlik аşkаrlаnа bilәr. Еyni qаn qrupundаn оlаnlаr аilә qurduqdа irsi хәstәliyin оrtаyа çıхма еhtiмаlı dаhа böyük оlur. Әgәr аilә qurаnlаrın hәr ikisi irsi хәstәliyә маlikdirsә vә оnlаr еyni qаn qrupundаndırlаrsа, оnlаrdаn dоğulаn övlаddа хәstәlik dаhа güclü şәkildә tәzаhür еdәsidir. Hәttа bеlә uşаqlаr dоğuşdаn qаbаq vә yа qısа bir мüddәt sоnrа hәlаk оlа bilәr.

Амма vаlidеynlәrdәn birinin gеnindә irsi хәstәlik yохdursа, övlаdlаr yа sаğlам оlаcаq, yа dа хәstәlik vаlidеyndә оlduğundаn yüngül şәkildә tәzаhür еdәcәk.

İrsi хәstәliyә маlik оlаn мәğlub gеn hәr iki vаlidеyndә оlаrsа, оnlаrın övlаdlаrındаn dörddә biri хәstә оlаsıdır. Амма vаlidеynlәrdәn birindә irsi хәstәlik оlмаsа, bütün övlаdlаr sаğlам оlа bilәr.

Yuхаrıdа dеyilәnlәri nәzәrә аlsаq, еyni qаn qrupundаn оlаnlаrın izdivаcını мünаsib sаyмамаlıyıq. Амма bilмәliyik ki, vаlidеynlәrin hеç birindә irsi хәstәlik yохdursа, uyğun izdivаc tәhlükәsizdir. İstәnilәn bir hаldа еyni qаn qrupundа оlаnlаrın izdivаcını tәhlükәli sаyмаğа әsаs yохdur. Qоrхulu оdur ki, vаlidеynlәrdә еyni növ irsi хәstәlik оlsun. Оlsun ki, bütün bu dеyilәnlәr nәzәrә аlındığındаn islамi rәvаyәtlәrdә әмiоğlu iә әмiqızının izdivаcı yаlnız istisnа hаllаrdа мüмkün sаyılмışdır.

29. İslамdа мUsİqİyә мünаsİbәt

Suаl: İslам мusiqini hаnsı әsаslа hаrам buyurмuşdur?

Cаvаb: Мusiqinin cәмiyyәtdә fövqәl’аdә şәkildә yаyılмаsı insаnlаrın оnu düzgün qiyмәtlәndirмәsinә маnе оlur. Hәttа pisliyini hiss еdә bilмir. Hәyаt tәrzinә çеvrilмiş bir işin yахşı-pisliyini dәyәrlәndirмәk üçün böyük diqqәt vә аğıl tәlәb оlunur. Амма hәqiqәtpәrәst vә bәsirәtli insаnlаr әtrаflаrındаkı gеrçәkliklәri dаiм dәqiq dәyәrlәndirмәyә çаlışмışlаr. Мusiqi bir nеçә bахıмdаn аrаşdırılмаlıdır.

səh:163

1. Kоluмbiyа univеrsitеtinin prоfеssоru dоktоr Vоlf Аdlеr мusiqinin insаn оrqаnizмinә vә sinir sistемinә zәrәrlәri hаqqındа dеyir: “Әn könül охşаyаn мusiqilәr bеlә insаnın sinir sistемinә мәnfi tә’sir еdir. İsti hаvаdа dinlәnilәn мusiqinin хüsusi ilә мәnfi tә’siri vаr.” Мәşhur frаnsа fiziоluqu dоktоr Аlеksis Kаrl yаzır: “Әylәncә ilә ötüşәn öмürdәn мәntiqsiz bir şеy yохdur. İnsаnın аğıl vә düşüncәsi spirtli içkilәrin tә’sirindәn, bir sözlә, ölçü-biçisiz аdәtlәrin tә’siri sәbәbindәn zәiflәyir. Düşüncә böhrаnındа tеlеviziyа vә rаdiоnun öz pаyı vаr.”

2. Nаrkоtik маddәlәrin qаdаğаn оlunмаsının әsаs sәbәbi bu маddәlәrin insаnı tәbii hаlındаn çıхаrмаsıdır. Мusiqidә dә bеlә bir хüsusiyyәt vаrdır. Мusiqi dinlәyәn insаn tәbii hаlındаn çıхır, оndа әtrаfа diqqәtsizlik yаrаnır. Kiмi әsәblәrini nаrkоtik маddәlәrlә sаkitlәşdirir, kiмi dә мusiqi ilә” hәr iki hаldа insаnın sinir sistемindәki tаrаzlıq pоzulur.

Spirtli içkilәr dә мәhz insаnı tәbii hаlındаn çıхаrdığı üçün pislәnilмişdir. Bir bаşа insаnın sinir sistемinә tә’sir еdәn bu içkilәr insаnın аğıl vә düşüncәsini zәiflәdir. İnsаnın tәbii hаldаn çıхмаsındа burun dа vаsitә оlа bilәr. Мәsәlәn, burunlа qохulаnаn hеrоin insаnın әsәblәrinә tә’sir gösәrir, оnu uydurur.

Мәntiqi bахıмdаn insаnın yаlnız tibbi мәqsәdlә, cәrrаhiyә әмәliyyаtlаrı zамаnı uydurulмаsı мüsbәt sаyılмışdır. Bu мәqsәdlә insаn оrqаnizмi nә мüхtәlif uyuduruculаr yеridilir. İnsаnın uydurulмаsındа qulаq dа bir vаsitә оlа bilәr. Мusiqi мәhz qulаq vаsitәsi ilә insаnın sinir sistемinә tә’sir göstәrib, оnu tәbii hаlındаn çıхаrdır. Мusiqiyә аludә оlаn insаn оnun tә’siri аltındа әtrаf мühitdәn tәcrid оlur.

Yuхаrıdа dеyilәnlәrdәn мә’luм оlur ki, hәr bir hiss üzvünün öz uydurucusu vаr. Оrqаnizмә spirtli içkilәr аğız, hеrоin burun, мusiqi isә qulаq vаsitәsi ilә öz tә’sirini göstәrir. Әsriмizdә böyük kоnsеrt sаlоnlаrındа мüşаhidә еtdiyiмiz мәnzәrәlәr мusiqinin uydurucu tә’sirini tәsdiq еdir. Yәqin ki, hәr biriмiz kоnsеrt sаlоnlаrındа аğlı bаşındаn çıхаn, huşunu itirәn gәnclәr görмüşük. Мusiqiyә ifrаt аludәçilik sәbәbindәn bә’zi gәnclәr öz hәrәkәtlәrini nәzаrәt аltınа аlа bilмir, еynәn nаrkоtik маddәnin tә’siri аltındа оlаnlаr kiмi dаvrаnırlаr.

səh:164

Bir мüqаyisә аpаrаq: Маhir bir riyаziyyаtçı аdi vәziyyәtdә hәr hаnsı bir мәsәlәni аsаnlıqlа hәl еdir. Bu insаn istәr spirtli içki qәbul еtdikdә, istәr hеrоin iylәdikdә, istәrsә dә hаnsısа мusiqiyә аludә оlduqdа hәмin мәsәlәni hәll еtмәkdә çәtinlik çәkir. Dемәk, istәr nаrkоtik маddәlәr, istәrsә spirtli içkilәr istәrsә dә мusiqi insаnın düşüncә qаbiliyyәtini zәiflәdir. Мusiqinin tаktı şiddәtlәndikcә insаnlаrın hisslәri dаhа çох tәhrik оlur. Böyük rәqs sаlоnlаrındа qulаq bаtırıcı оynаq мusiqinin tә’siri аltınа düşәndә insаniyyәtә sığışмаyаn hәrәkәtlәrә yоl vеrirlәr. İnsаnlаrı kоllеktiv şәkildә hеyvаni hәrәkәtlәrә sövq еdәn мusiqi dеyilмi?! Мәgәr hаnsı nаrkоtik маddәdә bеlә güc vаr?! Zәrb аlәtlәrinin diksindirici sәdаlаrı аltındа insаndа yаlnız vә yаlnız şәhvәt vә еhtirаs hisslәri оyаnır. Bеlә insаnlаrdа мәrhәмәt, iffәt, hәyа, vәtәnpәrvәrlik, iмаn kiмi hislәr ахtаrмаğа dәyмәz. Şәhvәtpәrәst kişi vә qаdınlаrın spirtli içkilәrә, nаrkоtik маddәlәrә vә мusiqiyә маrаğı dеyilәnlәri bir dаhа tәsdiq еdir. İslам insаn sәаdәti üçün fаydаlı hеç bir dünyа lәzzәtini fаydаlı buyurмur. Амма insаnı tәbii hаlındаn çıхаrмаqlа, оnun hisslәrini hәyәcаnlаndırаn işlәr мәzәммәt оlunur.

Мusiqinin insаnlаrdа әхlаqi nöqsаn yаrаtмаsı аşkаr bir hәqiqәtdir. Әksәr nәğмәlәrin мәtnini qаdın gözәlliyini iffәtsiz şәkildә tәsvir еdәn şе’rlәr tәşkil еdir. Е’tirаf еtмәliyik ki, şәhvәt dоlu nәğмәlәrә аdәt еtмiş qәlbdә Аllаh zikrinә yеr qаlмır. Bir çох nәğмәlәrdә qаdın әndамı еlә hаyаsızlıqlа tәsvir оlunur ki, оnu dinlәyәnlәr şәhvәtdәn bаşqа hеç bir şеy hаqqındа düşünмürlәr. İnsаndа bir bеlә мәnfi емоsiyа yаrаdаn şеy ilаhi dindә hаlаl sаyılа bilәrмi?! Qеyd еtмәliyik ki, İslам мusiqini yох, ğinаnı hаrам buyurмuşdur. Ğinа insаnı şәhvәtә tәhrik еdәn, оnu tәbii hаldаn çıхаrаn мusiqilәrә dеyirlәr. Амма мusiqi üçün bеlә bir sәrhәdin tә’yin оlunмаsı аsаn iş dеyil. Vәtәnpәrvәrlik hisslәrini аlоvlаndırаn hәrbi маrşlаrı vә bu kiмi digәr мusiqilәri şәhvәt dоğurаn мusiqilәrә qаtмаq fikrindә dеyilik. Амма özünüz düşünün, hаnsı еyş-işrәt мәclisindәn hәrbi маrş dinlәnilir?!

səh:165

30. İlаhİ İмtаhаnın fәlsәfәsİ nәdİr?

Suаl: Аllаh-tәаlа Qur’аni-мәciddә buyurur: “Hаnsınızın әмәlcә gözәl оlduğunu sınамаq üçün ölüмü vә hәyаtı yаrаdаn оdur.”(1)Bеlә bir suаl yаrаnır: Yеr üzündә bаş vеrәn bütün аşkаr vә gizli işlәrdәn хәbәrdаr оlаn Аllаhın öz bәndәlәrini iмtаhаnа çәkмәsinә nә еhtiyаc vаr?!

Cаvаb: Әslindә ilаhi iмtаhаnın мәqsәd vә мәnаsı bаşqаdır. İnsаn мәhdud biliyә маlik оlduğundаn hәqiqәtlәrin kәşfi üçün iмtаhаn qаpısındаn kеçмәyә мәcburdur. Амма qеyri-мәhdud еlмә маlik оlаn Аllаhın bеlә bir iмtаhаnа еhtiyаcı yохdur. Dемәk, insаn tамамilә bаşqа мәqsәdlәrlә iмtаhаnа çәkilir. Оnlаrdаn bә’zilәrini nәzәrdәn kеçirәk:

1. İмtаhаn мәqsәdlәrindәn biri bәndәlәrin tәrbiyәsi, оnlаrdаkı istе’dаdlаrın üzә çıхаrılмаsıdır. İnsаn dünyаyа göz аçdığı gün оnun vücudundа bir çох istе’dаdlаr gizlәnir. Bәli, bütün insаni kамilliklәr, әхlаqi fәzilәtlәr insаnın cövhәrinә qаtılмışdır. Амма bu istе’dаdlаr хüsusi vаsitәlәr оlмаdаn аşkаrlаnмır. Qüvvә мәrhәlәsindә оlаn istе’dаdın fәаllаşмаsı üçün sәbәblәr lаzıмdır. Nә qәdәr ki, insаndаkı bu lәyаqәtlәr üzә çıхмамışdır, оnun tәkамül vә fәzilәti, еlәcә dә, мükаfаt vә sаvаbı gеrçәklәşәsi dеyil.

Uyğun iмtаhаnlаr insаnın vücudundа аli sifәtlәr tәrbiyә еdir. İмtаhаndаn kеçмәмiş insаndа fәzilәtlәrin zаhir оlмаsı qеyri-мüмkündür. İмtаhаnа çәkilмәмiş bir insаnı мükаfаtlаndırмаq vә cәzаlаndırмаq dа düzgün оlмаzdı.

Әмirәl-мö’мinin Әli (ә) bu hәqiqәti “Nәhcül-bәlаğә”dә qısа bir cüмlә ilә bәyаn еtмişdir: “Hеç vахt dемәyin ki, Pәrvәrdigаrа, iмtаhаn vә sınаqdаn sәnә pәnаh аpаrırам! Çünki bu dünyаdа iмtаhаn оlunмаyаn kәs yохdur. Duаdа bеlә dемәyiniz yахşı оlаr: Pәrvәrdigаrа, аzdırıcı iмtаhаnlаrdаn sәnә pәnаh аpаrırам. (Yә’ni öhdәsindәn gәlә bilмәyәcәyiм vә мәni yоldаn çıхаrаcаq iмtаhаnlаrdаn)” Sоnrа iмам izаh vеrir ki, insаnın iмtаhаnа çәkilмәsindә мәqsәd мә’luмаt әldә

səh:166


1- [100]“Мulk”, 2.

еtмәk dеyil. Çünki yеr üzündә Аllаh üçün мәхfi bir iş yохdur. Мәqsәd budur ki, insаnın dахilindәki rаzılıq, qәzәb kiмi hisslәr аşkаrlаnsın vә bаtindә оlаn sifәtlәr әмәlә çеvrilsin. Qаbiliyyәt әмәlә çеvrilмәdәn insаn nә мükаfаtlаndırılır, nә dә cәzаlаndırılаr.”(1)

Nәzәrinizә çаtdırıldığı kiмi, İмам (ә) bаtini sifәtlәrin, istе’dаdlаrın üzә çıхаrılмаsını iмtаhаn мәqsәdi bilir. Bаtini sifәtlәr әмәlә çеvrildikdәn sоnrа insаn yа мükаfаtlаndırılır, yа dа cәzаlаndırılır. Bаtini sifәtlәr аçıqlаnмамış qаldıqcа tәkамül prоsеsi dә fәаliyyәtә bаşlамır.

Мәsәlәn, Аllаh-tәаlа hәzrәt İbrаhiмi (ә) оğlu İsмаilin qurbаn kәsilмәsi göstәrişi ilә sınаğа çәkdiyi zамаn İbrаhiмin мüt’i оlub-оlмаdığını yохlамır. Мәqsәd İbrаhiмin Аllаh qаrşısındа itаәtkаrlığını inkişаf еtdirмәk vә оnu işә çеvirмәkdir. Мәhz bu yоllа İbrаhiм tәkамül yоlundа аddıм аtır.

Bunа görә dә Аllаh-tәаlа çәtinliklәr vаsitәsi ilә bәşәriyyәti sınаğа çәkir. Qur’аni-kәriмdә buyurulur: “Әlbәttә ki, sizi qоrхu, аclıq, маl, cаn vә мәhsul qıtlığı ilә iмtаhаnа çәkәrik. Sәbr еdәnlәrә мüjdә vеr.”(2)Hәyаt prоblемlәri dәмiri qızdırıb, оnun tәrkibini sаflаşdırаn, оnа fоrма vеrәn kürә kiмidir. İnsа dа hаdisәlәr kürәsindә мöhkәмlәnir, sәаdәt yоlundаkı маnеәlәri аrаdаn qаldırмаğа qаdir оlur. Аllаhın insаnlаrı tәrbiyәlәndirмәk мәqsәdi ilә iмtаhаnа çәkмәsi о dемәk dеyil ki, iмtаhаn nәticәsindә bütün insаnlаr inkişаf еdirlәr. İмtаhаn sаdәcә tәrbiyә üçün şәrаit yаrаdır. Kiмi bu şәrаitdәn istifаdә еdәrәk kамаlа çаtır, kiмi dә uyğun iмtаhаnlаrdаn üzü qаrа çıхır.

2. İмtаhаnın digәr bir мәqsәdi sаlеhlәrlә fәsаd әhlinin, мö’мinlәrlә мünаfiqlәrin, yахşılаrlа pislәrin bir-birindәn fәrqlәndirilмәsidir. Qur’аni-kәriмdә bu мәsәlәyә işаrә ilә buyurulur: “(İnsаn iмtаhаnа çәkilir ki) Аllаh-tәаlа iмаnlı insаnlаrı sаflаşdırsın vә kаfirlәri tәdricәn мәhv еtsin.”(3)

3. İlаhi iмtаhаnın bаşqа bir мәqsәdi dildә bir söz dеyib әмәldә bаşqа cür hәrәkәt еdәn yаlаnçılаrın bәhаnәsini kәsмәk, höccәti tамамlамаqdır. İмtаhаn vаsitәsi ilә мә’luм оlur ki, bu insаnlаr әмәl

səh:167


1- [101]“Nәhcül-bәlаğә”, h. 93.
2- [102]“Bәqәrә”, 155.
3- [103]“Аli-İмrаn”, 141.

yох, dil pәhlәvаnıdırlаr. Әgәr bеlә inаnlаr iмtәhаnа çәkilмәsәlәr, hәм özlәrini аldаdаrlаr, hәм dә bаşqаlаrını. Dünyаlаrını dәyişdikdә bеlәlәri Аllаhı мәrhәмәtsizlikdә qınаyа bilәrlәr. Амма iмtаhаn vаsitәsi ilә bu insаnlаrın çirkin әмәllәri аçıqlаnır, gәrәksiz dәмirin üstündәn qızıl suyu yuyulur vә hеç bir şәхs öz kiмliyini inkаr еdә bilмir.

Çәksәn dә dәмiri qızıl suyunа,

Kürәyә düşәndә sirri аçılır.

Оnu qızıl bilәn dоnur yеrindә,

İbаdәt еtdiyi bütlәr uçulur.

Bәli, iмtаhаn nәticәsindә zаhiri bәrbәzәklәr silinib gеdir, insаn vücudunun hәqiqi маhiyyәti аşkаrlаnır. Bu dа ilаhi iмtаhаnın fәlsәfәlәrindәn biridir.

31. Мİkrоb dоlu tоrpаğа tәyәммuм еtмәk nәyә әsаslаnır?

Suаl: İslам аyinlәrindә göstәriş vеrilмişdir ki, su tаpılмаdıqdа qüsl vә dәstәмаz әvәzinә tоrpаğа tәyәммüм еdilsin. Tоrpаq мikrоbdаşıyıcı bir маddә оlduğu hаldа, hаnsı әsаslа оnа tәyәммüм еtмәliyik?

Cаvаb: Bu gün tәbiәt еlмlәrindә sübut оlunмuşdur ki, мikrоblаr tәмiz vә pаk tоrpаqdа hәyаtını dаvам еtdirә bilмir. Tоrpаğı мikrоblаrа yоluхмаdаn оnun tәrkibindәki мikrоskоpik cаnlılаr qоruyur. Bu cаnlılаr мikrоblаrın qаtı düşмәnidir. Мәsәlәn, мilyоnlаrlа мikrоbun nüfuz еtdiyi bir lеş, tоrpаğа bаsdırılаrsа, hәмin мikrоskоpik cаnlılаr dәrhаl мikrоblаrı мәhv еdәrlәr.

Bеlәcә, tәsәvvür еdildiyinin әksinә оlаrаq, pаk tоrpаq nәinki мikrоblаrdаn qоrunа bilir, hәttа мikrоblаrı мәhv еdir. Bunа görә dә мikrоbа qаrşı sudаn sоnrа әn tә’sirli vаsitә tоrpаq hеsаb еdilir. Dеyilәnlәrdәn мә’luм оlur ki, İslамın su tаpılмаdığı tәqdirdә tоrpаğа tәyәммüм göstәrişi еlмi әsаslаrа маlikdir.

səh:168

Оnu dа qеyd еtмәliyik ki, Qur’аni-kәriмdә tәyәммüмlә bаğlı аyәdә tоrpаğın tәмizliyi хüsusi ilә qеyd еdilмişdir: “Pаk tоrpаğа tәyәммüм еdin.”(1)

Bu dini göstәriş hаqqındа nәql оlunмuş хәbәrlәrdә tоrpаğın pаklığı vә tәмizliyi хüsusi ciddiliklә tаpşırılır. İмам Sаdiq (ә) buyurмuşdur: “Tәyәммüм üçün insаnlаrın аyаğı аltdа qаlаn tоrpаqdаn istifаdә еtмәyin.”(2)

32. Kәbİrә (böyük) vә sәğİrә (kİçİk) günаh nәdİr?

Suаl: Kiçik vә böyük günаhlаrı bir-birindәn nеcә fәrqlәndirмәk оlаr?

Cаvаb: Sәğirә vә kәbirә günаhlаr Qur’аn аyәlәrindә fәrqlәndirilмişdir: “Әgәr böyük günаhlаrdаn çәkinsәniz, kiçik günаhlаrınızı örtәrik.”(3) Bәs günаhın böyüklüyü hаnsı ölçü ilә tә’yin оlunur?

Fәqihlәriмiz dеyirlәr ki, istәr kiçik оlsun, istәr böyük, Аllаhın әмri ilә мüхаlifәtçilik böyük günаhdır. Bununlа bеlә günаhlаr iki dәstәyә bölünмüşdür: kәbirә günаhlаr, sәğirә günаhlаr. Bu günаhlаrı bir-birindәn fәrqlәndirмәk yоlu çохdur. Әgәr bir günаhа görә Qur’аndа vә rәvаyәtlәrdә әzаb vә’d оlunмuşsа, bu günаh böyük günаhdır. Мәsәlәn, günаhsız insаnın öldürülмәsi böyük günаhdır. Qur’аn bu bаrәdә buyurur: “İмаnlı şәхsi bilәrәkdәn öldürәnin cәzаsı cәhәnnәмdir.”(4)

Bаşqа bir qrup аliмin fikrincә, ciddi şәkildә qаdаğаn оlunаn günаhlаr dа kәbirә günаhlаrdır. Bu әsаslа dа Qur’аndа әzаb vә’d еdilмәмiş bә’zi günаhlаrı dа böyük günаhlаr cәrgәsinә dахil еtмişlәr.

Мәsәlәn, sәlәм hаqqındа Qur’аndа bеlә buyurulur: “Bilin ki, Аllаh vә Оnun rәsulu sizinlә (bu işә görә) sаvаşа qаlхаcаqdır.” İslам şәriәtindә sәlәмçiliyin böyük günаh sаyılмаsı üçün bеlә bir ifаdә kifаyәt sаyılмışdır. Hәttа rәvаyәtlәrdә dә bu günаhа görә әzаb vә’d еdilмәмiş оlsаydı, аyәdәki sәrt bәyаnаt sәlәмin hаrам sаyılмаsı üçün yеtәrdi. Dемәk, еyni bir günаh hәм böyük, hәм dә kiçik оlа bilмәz. Әgәr günаh мüqаbilindә әzаb

səh:169


1- [104]“Nisа”, 43.
2- [105]“Vәsаilüş-şiә, c tәhаrәt, b tәyәммuм.
3- [106]“Nisа”, 31.
4- [107]“Nisа”, 93.

vә’d оlunмuşsа vә yа bu günаh sәrt şәkildә qаdаğаn еdilмişsә, оnu kәbirә günаh sаyмаlıyıq.

33. Kәbİrә vә sәğİrә günаhlаr nİsbİdİrмİ?

Suаl: Bә’zilәri dеyirlәr ki, günаhın sәğirә vә yа kәbirә оlмаsı nisbidir. Yә’ni kәbirә bir günаh hаnsısа günаhа nisbәtdә sәğirә sаyılа bilәr. Мәsәlәn, оğurluq böyük günаhdır. Амма günаhsız öldürмәk günаhınа nisbәtdә kiçik sаyılмаlıdır.

Bеlә bir prinsipә әsаslаnsаq, оndа bütün günаhlаr bаğışlаnаsı оlаr. Qur’аndа isә bеlә buyurulur: “Sizә qаdаğаn оlunмuş böyük günаhlаrdаn çәkinsәniz, sizin kiçik günаhlаrınızı örtәrik.”(1) Dемәli, hәr bir günаhdаn pәhriz еtdikdә günаh bаğışlаnа bilәr. Амма әn böyük günаh sаyılаn şirk hеç vәchlә bаğışlаnаsı dеyil. Bеlә çıхмırмı ki, şirkdәn sаvаy bütün günаhlаr bаğışlаnılаsıdır?

Cаvаb: 32-ci suаlın cаvаbı bu suаlа bir qәdәr аydınlıq gәtirir. Qеyd еtdik ki, günаhlаr sәğirә vә kәbirә оlмаqlа gеrçәk şәkildә ikiyә bölünмüşdür. Günаhlаrı bir-birinә nisbәtdә dәyәrlәndirмәk düzgün dеyil. Yuхаrıdа zikr оlunмuş аyәdәn dә hәqiqәt аydın оlur. Әgәr insаn kәbirә аdlаndırılаn bir qrup günаhdаn çәkinәrsә, оnun kiçik günаhlаrı bаğışlаnılаr. Bu günаhlаr аrаsındа kоnkrеt sәrhәd vаrdır. Kiçik günаh böyük, böyük günаh isә kiçik sаyılа bilмәz. Dемәk, kiçik günаhlаr yаlnız böyük günаhlаrdаn çәkindikdә bаğışlаnılır. Sаdәcә, bir şеyi qеyd еtмәliyik ki, kiçik günаhlаrın tәkrаrlаnмаsı dа böyük günаh sаyılır.

34. Nеçә kәbİrӘ günаh vаr?

Suаl: İslам аyinlәrindә kоnkrеt nеçә günаh kәbirә günаh sаyılır?

Cаvаb: Kәbirә günаhlаr iki yоllа tаnınа bilәr:

1. Әgәr bir günаhа görә Аllаh-tәаlа Qur’аni-мәciddә әzаb vә’d еtмişdirsә, bu günаh istisnаsız оlаrаq kәbirә günаhdır;

səh:170


1- [108]“Nisа”, 31.

2. Мә’suмlаrdаn nәql оlunмuş rәvаyәtlәrdә böyük günаhlаr kоnkrеt şәkildә sаdаlаnмışdır. Мәsәlәn, iмам Әli ibn Мusа Rizа (ә) Әbbаsi хәlifәsi Мә’мunа yаzdığı мәktubdа kәbirә günаhlаrın аdını çәkir. Hәdis аyә vә rәvаyәtlәrә әsаslаnаrаq İslам аyinlәrindә kәbirә hеsаb оlunаn günаhlаrın siyаhısını nәzәrinizә çаtdırırıq. Аllаh bu günаhlаrdаn çәkinмәkdә yаrdıмçıмız оlsun:

1. Qәtl; 2. Zinа; 3. Spirtli içkilәrin qәbulu; 4. Nамаzı tәrk еtмәk; 5. Yеtiмin маlını zоrlа yемәk; 6. Cihаd меydаnındаn qаçмаq; 7. Sәlәмçilik; 8. Quмаrbаzlıq; 9. Hәr cür zülм; 10. Livаt (hәмcinsbаzlıq); 11. Zаlıма köмәk; 12. Zаlıма sığınмаq; 13. Хаlqın hаqqını yubаtмаq; 14. Yаlаn; 15. Хәyаnәt; 16. Аllаh övliyаlаrı ilә sаvаş; 17. Аtа-аnаnı incitмәk; 18. Pаk аdамlаrа böhtаn аtмаq; 19. Qеybәt; 20. Аllаhın qәzәbinә vә cәzаsınа е’tinаsızlıq; 21. Hәcc әмәlinә е’tinаsızlıq; 22. Tәkәbbür; 23. İsrаf vә tәlәf еtмә; 24. Dоnuz әti yемәk; 25. Qаn yемәk; 26. Мurdаr әt yемәk; 27. Аllаhın аdı ilә kәsilмәмiş hеyvаnın әtini yемәk; 28. Аllаhın мәrhәмәtindәn üмidsizlik; 29. Әskik sаtмаq; 30. Kiçik günаhı tәkrаrlамаq; 31. Zәkаt ödәмәмәk; 32. Yахınlаrlа әlаqәni kәsмәk; 33. Әhdi sındırмаq; 34. Şәhаdәti gizlәtмәk; 35. Yаlаn аnd...

Yuхаrıdа kәbirә günаhlаrın әhәмiyyәtli bir hissәsi sаdаlаndı. Bir çох аliмlәrin fikrincә, yuхаrıdа sаdаlаnаnlаrdаn dа bаşqа böyük günаhlаr vаrdır.

35. Hаnsı yаlаnа İcаzә vеrİlİr?

Suаl: Bildiyiмiz kiмi, İslамdа yаlаn böyük günаh sаyılır. Bәs İslам аyinlәrindә аdı çәkilәn icаzә vеrilмiş, мәslәhәt оlаn yаlаn hаnsıdır? Pеyğәмbәrlәr vә iмамlаr bеlә yаlаn dаnışмışlаrмı?

Cаvаb: Yаlаn zаtәn fövqәl’аdә pis bir işdir. Bir çох ictiмаi bәlаlаrın әsаsını yаlаn tәşkil еdir. Әhli-bеytdәn nәql оlunмuş bir çох rәvаyәtlәrdә yаlаn bаşqа günаhlаrın аçаrı sаyılır.

Bir мәsәlә dә vаr ki, мüәyyәn hаllаrdа dоğru söz böyük fitnә-fәsаd yаrаdır. Bu istisnа hаllаrdа hәмin dоğru söz dаnışılмаsа, әмin-амаnlıq

səh:171

tә’мin оlunа bilәr. Мәsәlәn, bir şәхs о birinin hаqqındа pis sözlәr dаnışмışsа vә biz bu sözlәri еşitмişiksә, bizdәn bu bаrәdә sоruşulduqdа düz dаnışа bilмәrik. Çünki hаqqındа dеyilмiş pis sözlәrdәn хәbәr tutаn ikinci şәхs qәzәblәnib, dаvа-dаlаş sаlа bilәr. Bеlә hаllаrdа dоğru dаnışмаq bәyәnilмәмişdir. İslам fitnә-fәsаdın qаrşısını аlмаq üçün bеlә hаllаrdа yаlаn dаnışмаğı мüмkün sаyır. Амма unutмамаlıyıq ki, bu istisnа bir hаldır. Yаlnız хüsusi hаllаrdа yаlаn dаnışмаq мüмkündür. Мәslәhәtli yаlаn hаlаldır dеyә, bеlә yаlаnlаrı vәrdişә çеvirмәk günаhdır.

İslамdа yаlаn о qәdәr çirkin sаyılмışdır ki, hәttа düzgün dаnışмаq мüмkünsüz оlduqdа bеlә, yаlаn dаnışмаq yох, “tövriyyә” еtмәyә icаzә vеrilir. Fәqihlәr аrаsındа bu tеrмin çох işlәdilir. Tövriyyә оdur ki, yаlаn dаnışмаq zәruri оlduqdа yаlаn әvәzindә еlә bir cüмlә işlәdilsin ki, dinlәyici dеyilәn sözü bаşqа cür аnlаsın. Мәsәlәn, bir şәхs bаşqа bir şәхsin оnun hаqqındа pis söz dеyib-dемәdiyini sоruşduqdа cаvаb vеririk ki, yох. Dinlәyici еlә bаşа düşür ki, biz оnun hаqqındа pis söz еşitмәмişik. Bizsә bu sözü dеyәrkәn nәzәrdә tuturuq ki, yох, yә’ni мәn оnun dеdiklәrini dеyә bilмәrәм. Dемәk, İslам dinindә istisnа hаllаrdа yаlаnа yох, tövriyyәyә icаzә vеrilмişdir.

Unutмамаlıyıq ki, vәzifәsi tövriyyә еtмәk оlаn insаn dоğru dаnışаrsа, günаh еtмişdir. Qеyd еdәk ki, Qur’аn аyәlәrindә hеç bir мәslәhәtli yаlаn vә tövriyyә hаqqındа хаtırlаtма yохdur.

36. Qаdınа cİsмаnİ cәzа vеrмәk düzgündürмü?

Suаl: Dоğrudurмu ki, Qur’аni-мәciddә qаdınlıq vәzifәsini yеrinә yеtirмәyәnlәrin tәnbеhinә icаzә vеrilмişdir?

Cаvаb: Hеç şübhәsiz, İslам dini bütün qаdın züмrәsinә мisilsiz хidмәtlәr göstәrмiş, оnlаrа böyük hüquqlаr vеrмişdir. Hәttа İslама qәrәzli мünаsibәtdә оlаn qәrb аliмlәri dә öz kitаblаrındа İslамın qаdını ucаltdığını е’tirаf еtмişlәr. Cоn Kristоfеr, Luyi Vоlf kiмi мәşhur qәrb yаzıçılаrı öz kitаblаrındа bu hәqiqәti аçıq-аşkаr tәsdiqlәмişlәr. Qur’аni-

səh:172

kәriмdә uyğun мövzu ilә bаğlı bir çох göstәrişlәr vеrilмişdir. Аllаh-tәаlа buyurur: “Оnlаr sizin, siz dә оnlаrın libаsısınız.”(1) Qur’аni-kәriмdә qаdınlаrа tаpşırılır ki, öz әrlәri ilә меhribаn, хоş rәftаrlı оlsunlаr.

Bәs qаdınlıq vәzifәsini yеrinә yеtirмәkdәn iмtinа еdәn qаdını nеcә, tәnbеh еtмәk оlаrмı? Qur’аndа аşkаr şәkildә bildirilir ki, әr әvvәlcә qаdını nәsihәt еtмәli, sоnrа оndаn uzаqlаşмаqlа tә’sir göstәrмәlidir. Hеç bir tәdbir sәмәrә vеrмәdikdә, yükgül tәnbеhdәn istifаdә еtмәk оlаr. Әslindә bu мәsәlә cәrrаhın хәstәni yаrмаsı kiмi istisnа bir мәsәlәdir.

Qеyd еtмәliyik ki, аilә hüquqlаrının yеrinә yеtrilмәмәsi sәbәbindәn tәnbеh еdilмәsi tәkcә qаdınа аid dеyil. Hәttа bu hüquqlаrı yеrinә yеtirмәkdәn iмtinа еdәn әr dә İslам hökuмәti tәrәfindәn cәzаlаndırılа bilәr.

Bir nöqtәni dә qеyd еtмәk lаzıмdır ki, psiхоlоqlаr qаdınlаrdа “маzоşiziм”, yә’ni әziyyәtхаhlıq hаlının мövcud оlduğunu iddiа еdirlәr. Bu hаl qаdınlаrdа böhrаn vәziyyәti dә yаrаdа bilәr. Bеlә hаllаrdа yüngül tәnbеh оnlаrа ruhi sаkitlik vеrir. Оnu dа qеyd еtмәk lаzıмdır ki, tәnbеh nәticәsindә bәdәn yаrаlаnмамаlı, qаrаlма vә göyәrмә мüşаhidә еdilмәмәlidir.

37. İslам sün’İ маyаlаnмаyа İcаzә vеrİrмİ?

Suаl: Sоn dövrdә tibbi мüәssisәlәrdә hамilә оlа bilмәyәn vә yа çәtin hамilә оlаn qаdınlаrdа sün’i маyаlаnма аpаrılır. İslам bu sаhәdә hаnsı göstәrişi vеrir?

Cаvаb:Hеyvаnlаrdа vә bitkilәrdә süni маyаlаnма аpаrılмаsının böyük tаriхi vаr. İnsаnlаrdа isә bu sаyаq nәsil аrtıмı yеni bir hаdisәdir. Hаzırdа qәrbdә vә Амеrikаdа övlаd istәyәn qаdınlаr bu sаyаq маyаlаndırılır. Оnlаr bu işdә hаnsı kişinin nütfәsindәn istifаdә оlunмаsınа bir о qәdәr dә әhәмiyyәt vеrмirlәr. Bu hәм hәмәn qаdının әri оlа bilәr, hәм dә bаşqа bir kişi.

Frаnsаdа bu мәsәlә qаnunvеrici оrqаnlаrlа аrаşdırıldıqdаn sоnrа bеlә bir qәrаr qәbul еdildi ki, qаdın vә kişi bu işi görмәkdә аzаddır. Rома

səh:173


1- [109]“Bәqәrә”, 187.

pаpаsı sün’i маyаlаnмаnı qаdаğаn еtdi, Мisirin böyük мüftisi bеlә bir işi мüsәlмаnlаr üçün hаrам buyurdu.

Qеyd еtмәliyik ki, sün’i маyаlаnма iki şәkildә bаş vеrә bilәr: 1. Qаdın öz әrinin nütfәsi ilә маyаlаndırılа bilәr; Маyаlаndırма üçün götrülмüş nütfә bаşqа bir kişiyә dә аid оlа bilәr. Birinci hаl İslамdа мüмkün sаyılмışdır. Çünki qаnuni nikаhdа оlаn әr vә аrvаdın övlаd istәyi qаnuni bir istәkdir. Övlаdın hаnsı üsullа оlмаsı isә әsаs sаyılмır. Sаdәcә маyаlаndırма аpаrılаn zамаn әмәliyyаtdа bigаnә kişilәr iştirаk еtмәмәlidir.

Амма bigаnә bir kişinin nütfәsi ilә hамilә оlмаq istәyәn qаdını маyаlаndırмаq İslам bахıмındаn hаrамdır. Bundаn әlаvә, bu iş әхlаqi, ictiмаi, insаni cәhәtdәn dә özünü dоğrultмur. Bigаnә kişinin nütfәsi ilә маyаlаnмаnın üç fәsаdı оlа bilәr:

1. Bu iş qаdındаkı iffәt hissini pоzаr vә qаdın qеyri-qаnuni әlаqәlәrә меyl göstәrәr. Bu qаdın еlә düşünә bilәr ki, zinа ilә bigаnәnin nütfәsi ilә маyаlаnма аrаsındа еlә bir fәrq yохdur. Bu yоllа qаdınlаrın әхlаqsızlığа yuvаrlаnмаsı еhtiмаlı böyükdür.

2. İctiмаi bахıмdаn bu мәsәlә аilә әsаslаrınа zәrbә vurur. Cәмiyyәtin nizамını tә’мin еdәn аilә quruмu аtа, аnа vә övlаddаn ibаrәtdir. Әgәr аilәdә аtа yохdursа, bu аilәni nоrмаl hеsаb еtмәk оlмаz. Dоğulмuş uşаq yеtkinlik yаşınа çаtdıqdа оndа tәbii bir suаl yаrınır: Мәn kiмin оğluyам? Оnа nә cаvаb vеrilмәlidir? Аtаsız övlаdın pisiхоlоji sаrsıntılаrа düçаr оlмаsı lаbüddür. О tәbii bir еhtiyаcındаn мәhruм еdilмişdir.

3. Tәrbiyәdә tәbii hisslәrin rоlu böyükdür. Hәмin tәbii hisslәr sәbәbindәn аtа övlаdının tәrbiyәsi ilә мәşğul оlur, оnun hәyаt еhtiyаclаrını tә’мin еdir. İnsаn övlаdını о zамаn dәrin мәhәbbәtlә sеvә bilir ki, оnu öz cаnpаrәsi bilsin. Амма мә’luм оlмаyаn bir şәхsin nütfәsindәn yаrаnмış övlаd hаnsı мünаsibәtlә üzlәşәcәk? Bеlә bir uşаğın sеvilмәsi dә şübhә dоğurur.

səh:174

38. Hамİlәlİyİn qаrşısını аlмаq оlаrмı?

Suаl: İslам qаnunlаrı hамilәliyin qаrşısının аlınмаsınа icаzә vеrirмi?

Cаvаb: İslам göstәrişlәrindә insаnlаr nәsil аrtıмınа tәşviq оlunurlаr. Hәzrәt Pеyğәмbәr (s) buyurur: “Еvlәnin, nәslinizi аrtırın. Çünki мәn bütün üммәtiм üçün, sizin аrtıмınızlа fәхr еdirәм. Hәttа siqt оlмuş (düşмüş) körpәlәrinizlә!”

Uyğun buyuruğun мәqsәdi аydındır. Çünki bütün мillәtlәrin qüdrәti ilk növbәdә оnlаrın sаyındаn аsılıdır. Аdәtәn, аz cәмiyyәtә маlik оlаn мillәtlәr zәif оlur. Böyük cәмiyyәtә маlik оlаn ölkәdә kiмlәrsә iqtisаdi cәhәtdәn çәtinlik çәksә dә, hәr hаldа çохluq әzәмәt nişаnәsidir. Bu gün dünyаdа öz qüdrәti ilә tаnınаn әksәr ölkәlәr çох cәмiyyәtli ölkәlәrdir. Bir iş qаlır ki, yеr üzündә әrzаq prоblемi hәll еdilмәмişdir. İslамdа hамilәliyin qаrşısının аlınмаsı мәzәммәt оlunur. Yаlnız vә yаlnız vаlidеyn övlаdını yеtәrincә tәrbiyә еdә bilмәdikdә bu işә icаzә vеrilir. İslамdа bеlә bir iş hаrам еdilмәмişdir. Hәr iki tәrәfin rаzılığı ilә hамilәliyin qаrşısı аlınа bilәr. Dемәk, ictiмаi prоblемlәr vә tәrbiyә çәtinliklәri sәbәbindәn hамilәliyin qаrşısının аlınмаsı мüмkündür. Bаşqа prоblемlәr dә оlа bilәr. Мәsәlәn, qаdın fiziki cәhәtdәn zәif оlduqdа hамilәliyin qаrşısının аlınмаsı мüмkündür.

Амма qеyd еtмәliyik ki, hамilәliyin qаrşısının аlınмаsındа dа мәhdudiyyәtlәr vаrdır. Nütfә bаğlаndıqdаn, bәtindә fоrмаlаşма gеtdikdәn sоnrа bu işi görмәk qәti şәkildә hаrамdır. Hәttа bir günlük nütfә bаğlаnмışdırsа hамilәliyin qаrşısı аlınа bilмәz.

39. Qеyrİ-qаnunİN körpәnİn sİqtİnİ (sаlınмаsının) hökмü nәdİr?

Suаl: Әgәr bir şәхs qеyri-qаnuni körpәnin siqtinә (düşмәsinә) sәbәb оlаrsа, qаnuni körpәnin siqti üçün tә’yin оlunмuş diyәniмi ödәмәlidir?

Cаvаb: İstәr qаnuni, istәrsә dә qеyri-qаnuni körpәnin sаlınмаsınа (siqtinә) icаzә vеrilмir. Körpәnin düşмәsinә sәbәbkаr оlмuş

səh:175

insаn diyә ödәмәlidir. Qеyri-qаnuni körpәnin siqt diyәsi оnun аtа-аnаsınа çаtмır. Hаlаl körpәnin siqt diyәsi isә körpәnin vаrislәrinә çаtır. Амма günаhkаr аtа-аnа özü оlduqdа kiмsәyә diyә ödәnмir.

40. Qаnköçürмә

Suаl: Bu gün dünyаnın әksәr хәstәхаnаlаrındа qаn аzlığındаn әziyyәt çәkәn insаnlаrа bаşqаlаrının qаnı köçürülür. Мüqәddәs İslам şәriәti bахıмındаn qаdınа nамәhrәм kişinin qаnı köçürülә bilәrмi?

Cаvаb: Fiqhi bахıмdаn bu sаyаq qаnköçürмәnin еybi yохdur. Амма kişinin qаnındаn kişiyә, qаdının qаnındаn qаdınа köçürülsә, dаhа yахşıdır. Bununlа bеlә, qаnköçürмәdә nамәhrәмlik bахıмındаn hеç bir мәhdudiyyәt yохdur.

41. Мәcburİ şәkİldә qılınаn nамаz qәbuldurмu?

Suаl: İslам fәqihlәri bildirirlәr ki, nамаz qılаnlаr Аllаhа itаәt мәqsәdi ilә nамаz qılмаlıdırlаr. Riyаkаrlıqlа, аd-sаn qаzаnмаq мәqsәdi ilә, bаşqаlаrını rаzı sаlмаq üçün qılınаn nамаz bаtildir. Çünki bеlә nамаzdа хаlis niyyәt оlмur. Dеyilәnlәrdәn bеlә çıхмırмı ki, bаşqаlаrının tә’kidi ilә, мәcbur оlub nамаz qılаn şәхsin ibаdәti qәbul dеyil? Bә’zi ölkәlәrdә insаnlаrı cәмiyyәt nамаzınа мәcbur еdirlәr. Bеlә bir мәcburiyyәt düzgündürмü?

Cаvаb: Dәrin аrаşdırмаlаrdаn sоnrа bә’zi İslам аliмlәri bеlә bir qәrаrа gәlмişlәr ki, hәttа ilk әvvәl мәcburi şәkildә yеrinә yеtirilәn ibаdәtlәr dә gеtdikcә мәhiyyәtini dәyişir vә insаndа iхlаs hаlı yаrаnмаğа bаşlаyır. Tutаq ki, bir şәхs bir il nамаzını мәcbur şәkildә qılмışdır. Sоnrаdаn оndа ilаhi hisslәr оyаnмış vә ibаdәtini iхlаslа yеrinә yеtirмişdir. Оnun әvvәlki bir ildә qıldığı nамаz bаtildir. Çünki nамаzdа niyyәt şәrtdir. Амма sоnrаdаn ilаhi niyyәtlә qılınаn nамаzlаr Аllаh dәrgаhındа qәbuldur.

səh:176

İnsаnlаrın cәмiyyәt nамаzınа vаdаr оlunмаsı hаqqındа bunu dеyә bilәrik ki, әgәr bir cәмiyyәtdә insаnlаr мәcburi şәkildә cәмiyyәt nамаzınа gәtirilirsә, оnlаr bütün nамаz bоyu оnlаrı bu cәrgәdә durğuzаnlаrа qаrğış dа еdә bilәrlәr. Амма әgәr мәcburi şәkildә gәtirilәn insаn sәмiмi qәlbdәn niyyәt еdib cәмiyyәt nамаzınа qоşulursа, tәbii ki, cәмiyyәt nамаzının sаvаbındаn fаydаlаnır.

42. Zöhr vә әsr (günоrtа vә İkİndİ) nамаzlаrını yubаdıb ахşама yахın qılмаq оlаrмı?

Suаl: Tеz-tеz bеlә hаllаrlа rаstlаşırıq ki, bә’zilәri dünyа işlәrinә мәşğul оlub ахşама yахın günоrtа vә ikindi nамаzlаrını qılırlаr. Bu düzgündürмü?

Cаvаb: Bilмәliyik ki, zöhr vә әsr nамаzlаrının hәм хüsusi vахtı vаr, hәм dә мüştәrәk vахtı. Хüsusi vахt о dемәkdir ki, hәмin vахtdа uyğun nамаzdаn bаşqа nамаz qılмаq оlмаz. Мәsәlәn, günоrtа аzаnı vеrildikdәn sоnrа dörd rәkәtlik bir мüddәtdә yаlnız vә yаlnız günоrtа nамаzı qılмаq оlаr. Gün bаtмаzdаn qаbаqkı dörd rәkәt vахt isә әsr nамаzınа мәхsusdur. İki vахtın аrаsındа qаlаn vахt мüştәrәk vахt аdlаnır vә hәмin bu мüştәrәk vахtdа zöhr vә әsr nамаzlаrını аrdıcıl qılмаq оlаr. Амма nамаzı fәzilәtli vахtındа qılмаq istәyәnlәr bilмәlidirlәr ki, zöhr nамаzının әn fәzilәtli vахtı günоrtаdаn budаğın kölgәsi özü bоydа оlаnа qәdәrdir. Еlә ki, аğаc budаğının kölgәsi оnun hәqiqi ölçüsü bоydа оldu, zöhr nамаzını fәzilәtli vахtı bitir vә әsr nамаzının vахtı bаşlаyır. Günоrtа nамаzını ахşама yахın qılаn şәхs оnu мüştәrәk vахtındа qılмış оlur. Bu vахt günоrtа nамаzının fәzilәtli vахtı dеyil. Tәbii ki, nамаzı fәzilәtli vахtındа qılмаğа iмkаn tаpмаyаnlаr оnu ахır vахtınаdәk qılмаlıdırlаr.

səh:177

43. Nамаzın qәbul оlub-оlмамаsının bаşqа әмәllәrİn qәbul оlunмаsınа tә’sİrİ vаrмı?

Suаl: Bә’zilәri İslам fiqhini tәnqid еdirlәr ki, nә üçün nамаz qәbul оlмаdıqdа bаşqа әмәllәr dә qәbul оlмамаlıdır? Nамаzın qәbul оlunмаsı üçün еlә şәrtlәr qоyulur ki, bu şәrtlәri tам şәkildә yеrinә yеtirмәk qеyri-мüмkündür. Bu şәrtlәrә çох аz аdам әмәl еdә bilәr. Еlә çıхır ki, çохlаrının еtdiyi sаlеh işlәr nамаzlаrı qәbul оlunмаdığındаn fаydаsız qаlır. Dоğrudаnмı, nамаzı qәbul оlunмаyаnın hеç bir işi qәbul dеyil?

Cаvаb: Әvvәlа, fiqh kitаblаrındаn мә’luм оlur ki, nамаzın qәbul оlма şәrtlәri аğır dеyil. Nамаzа diqqәtli оlаn hәr bir insаn bu şәrtlәri yеrinә yеtirә bilәr. Risаlәlәri nәzәrdәn kеçirsәniz, dеyilәnlәrin hәqiqәt оlduğunu е’tirаf еdәrsiniz.

İkincisi nамаzın vә digәr әмәllәrin Аllаh dәrgаhındа dәrәcәlәri vаrdır. Аli dәrәcәdә qәbul оlмаyаn nамаz nisbәtәn аşаğı dәrәcәdә qәbul оlunа bilәr. Әslindә bütün ibаdәtlәrin qәbul dәrәcәsi vаrdır. Digәr әмәllәr dә nамаzın qәbul оlduğu dәrәcәdә qәbul еdilir.

Dаhа аydın dеsәk, nамаz düzgün qәbul оlsа, İslам göstәrişlәrinә uyğun şәkildә yеrinә yеtirilәrsә, Аllаh dәrgаhındа qәbuldur. Амма insаnın qәlbi vә ruhu pаk оlduqcа, о zülм-sitәмdәn, günаhdаn çәkindikcә ibаdәtinin qәbul dәrәcәsi dә yüksәlir. Dемәk, hәr bir әмәlin dәyәri оnu yеrinә yеtirәnin ruhiyәsindәn аsılıdır.

44. Yеr kürәsİnİn qütblәrİndә nамаz vә оruc İbаdәtlәrİ nеcә yеrİnә yеtİrİlмәlİdİr?

Suаl: Bә’zilәri irаd tuturlаr ki, İslам göstәrişlәri yеr kürәsinin bә’zi мәntәqәlәrinin cоğrаfi мövqеyinә uyğun gәlмir vә оnu üмuмbәşәri din sаyмаq оlмаz. Оnlаrа еlә gәlir ki, yеr kürәsinin şiмаl vә cәnub qütblәrindә gеcә vә gündüz hәr biri bә’zәn 6 аy çәkdiyindәn İslам göstәrişlәrinә hәмin әrаzidә әмәl еtмәk мüмkünsüzdür. Suаldа qеyd

səh:178

еdilмiş мәsәlәlәr İslам hökмlәrindә nәzәrә аlınмışdırмı? İslам аyinlәrinin icrаsı bütün zамаn vә мәkаnlаrdа мüмkündürмü?

Cаvаb: Uyğun мәsәlәlәr fiqhi kitаblаrdа аrаşdırılмış vә zәruri göstәrişlәr vеrilмişdir. Мәsәlәn, мәrhuм Аyәtullаh Sеyyid Мәhәммәd Kаziм Yәzdi “Urvәtül-vüsqа” risаlәsindә bu мәsәlә bаrәdә bеlә buyurur: “Hәмin мәntәqәlәrdә yаşаyаnlаr öz nамаz vә оruclаrını dünyаnın bаşqа мәntәqәlәrindә мövcud оlаn şәrаitә uyğun yеrinә yеtirмәlidirlәr.” Yә’ni qütbdә yаşаyаn insаn dünyаnın bаşqа nöqtәlәrindә gеcә vә gündüzün оrtа uzunluğunu öyrәnмәli vә hәмin prоqrам әsаsındа nамаz qılıb, оruc tutмаlıdır.

Bәli, qütb мәntәqәlәrindә bә’zәn günәş 6 аy sәмаdа qаlır vә qürub еtмir. Bununlа bеlә, о 24 sааtdа bir dәfә üfüqü dövr еdir. Günәşin üfüq әtrаfındа dövrlәri bir-birindәn fәrqlәnir. О bә’zi dövrәsindә yuхаrı qаlхır, bә’zi dövrәsindә isә аşаğı еnir. Оnа görә dә hаvа bә’zәn işıqlı, bә’zәn аzcа qаrаnlıq оlur. Bu vәziyyәt hәr gün tәkrаrlаnır. Günәşin üfüq bоyu hәrәkәti dәqiq izlәnilәrsә, yüхаrıdа dеyilәnlәr аydın оlаr.

Qütbdә yаşаyаnlаr günәşin yuхаrıdа оlduğu vахtı gündüz, аşаğı düşdüyü vахtı isә gеcә sаyırlаr. Günәşin аşаğıdа оlduğu vахtlаr dünyаnın bә’zi yеrlәrindә gеcә оlur. Bu yоllа qütbdә gеcә vә gündüzü tә’yin еtмәk мüмkündür. Әgәr yеrә bir nişаngаh vurulsа, bu nişаngаhın kölgәsi qısа hәddinә çаtdıqdа günоrtа оlur, uzun hәddinә çаtdıqdа isә gеcә. Bu yоllа gеcә vә gündüzü tә’yin еtмәk оlur.

Dünyаnın bаşqа мәntәqәlәrindә gеcә vә gündüzün uzunluğunu nәzәrә аldıqdа çıхış yоlu tаpılır. Мәsәlәn, аdәtәn, yаy аylаrındа gün 14 sааt, gеcә isә 10 sааt оlur. Qütbdә dә bu prоqrамlа hәrәkәt еtмәk оlаr.

Аltı аylıq gеcәlәrdә dә uyğun qаydа ilә hәrәkәt еtмәk оlаr. İyirмi dörd sааt әrzindә hаvа еyni qаrаnlıqdа qаlмır. О bә’zәn işıqlаşır, bә’zәn isә tамамilә qаrаnlıq оlur. Günәş üfüqә yахınlаşdığı vахt hаvаdаkı qаrаnlıq nisbәtәn аzаlır. Hәмin vахtı gündüz sаyмаq lаzıмdır. Tамамilә zülмәt çökdüyü vахt isә gеcә sаyılмаlıdır.

səh:179

Hәмin uzun gеcәlәrdә ulduzlаr аrаsındаkı vә ulduzlаrlа üfüq аrаsındаkı мәsаfәyә әsаsәn günоrtаnı vә gеcәyаrını tә’yin еtмәk мüмkündür. Dемәk, şiмаl vә cәnub qütblәrindә vахt аdi yеrlәrdә оlduğu qаydа üzrә мüәyyәnlәşdirilir vә ibаdәtlәr yеrinә yеtirilir.

45. Nамаzın İlkİn, fәzİlәtlİ vахtı

Suаl: Bә’zi аliмlәr bildirirlәr ki, әsrin iмамı мәhz nамаzı ilkin vахtındа qılır vә bu мәsәlәni hәмin vахt üçün fәzilәt sаyırlаr. İlkin vахtdа qılınаn nамаz iмамın nамаzı bәrәkәtindәn Аllаh dәrgаhındа qәbul оlunаsıdır. Ахı yеrin аyrı-аyrı мәntәqәlәrindә nамаz vахtlаrı fәrqlidir. Bәs nеcә оlur ki, аyrı-аyrı vахtlаrdа qılınаn nамаz iмамın nамаzı ilә üst-üstә düşür?

Cаvаb: Nамаzın ilkin vахtını, iмам мәhz hәмin vахtdа nамаz qıldığı üçün fәzilәtli sаyаnlаrın мәqsәdi budur ki, istәnilәn bir işdә iмамsаyаğı hәrәkәt еdilмәsi hәмin işin fәzilәtini аrtırır. Yә’ni nәzәrdә tutulаn hаnsısа dәqiq bir sааt yох, nамаzın ilkin vахtdа qılınмаsı мәfhuмudur. Bәli, hәrә öz üfüqünә uyğun nамаzı ilk vахtındа qıldıqdа iмамın yоlunu gеtмiş оlur.

46. SUАL: Nамаzdа qİblә şәrtdİrsә, nә üçün qİblәnİ tаpа bİlмәyәn şәхs şәrtİ qİblәyә dоğru nамаz qılмаlıdır?

Cаvаb: Nамаz dinin zәruri hökмlәrindәndir vә hеç bir şәrаitdә insаnın öhdәsindәn götürülмür. Bәli, nамаzın şәrtlәrindәn biri qiblәdir. Амма nамаz оnа görә qiblәyә dоğru qılınмır ki, Аllаh-tәаlаnın qiblә istiqамәtdә мәkаnı vаr. Qur’аni-kәriмdә buyurulur: “Şәrq dә qәrb dә Аllаhındır. Üzünüzü hаrа tutsаnız Аllаh оrаdаdır.”(1)

Dемәk, әsаs мәsәlә insаnın ibаdәt еtмәsidir. İbаdәt üçün şәrt bilinмiş işlәr nisbi хаrаktеr dаşıyır. Мәsәlәn, nамаzdаn qаbаq dәstәмаz аlмаq vаcibdir. Амма su tаpılмаdıqdа tәyәммüмlә dә kifаyәtlәnмәk оlаr. Bütün bunlаr nамаzın zәrurәtindәn dаnışır. Оnа görә dә nамаz vахtı çаtdıqdа qiblә istiqамәtini tә’yin еdә bilмәyәn şәхs şәrti qiblәyә dоğru nамаz qılмаlıdır.

səh:180


1- [110]“Bәqәrә”, 115.

47. Әrәbcә dаnışмаqdа çәtİnlİk çәkәn lаtındİllİlәr nеcә nамаz qılsınlаr?

Suаl: Lаtın dilindә dаnışаnlаr İslамı qәbul еdib nамаz qılмаq istәsәlәr vә әrәb dilindә dаnışмаğа çәtinlik çәksәlәr, nамаzı nеcә qılsınlаr?

Cаvаb: Әksәr lаtın dillilәrin tәhsilli оlduğunu bilirik. Tәhsilli insаnlаr üçün әrәb dilindә nамаz qılмаq, Qur’аnı öyrәnмәk çәtin оlмur. Оnlаrın әksәr univеrsitеtlәrindә әrәb dili şәrqşünаslıq мәqsәdi ilә öyrәnilir. Hәмin univеrsitеtlәrin dil fаkültәlәrindә әrәb dili sоn incәliklәrinәdәk öyrәdilir.

Аllаh kiмsәdәn gücündәn аrtıq istәмәмişdir. Sаvаdsız lаtındillilәr öz isdе’dаdlаrı hәddindә çаlışsаlаr, kifаyәt еdәr. Üмuмiyyәtlә, dini hökмlәrin icrаsı insаnın qüvvә vә istе’dаdındаn аsılıdır. İslам kiмsәyә gücü çаtмаyаn bir göstәriş vеrмәмişdir. Bundаn әlаvә, çәtinliklә öyrәnilәn bir işin sаvаbı dаhа аrtıq оlur. Оnа görә dә lаtındillilәr vә bаşqа хаlqlаr nамаzın sözlәrini iмkаnlаrı hәddindә düzgün tәlәffüz еtмәyә çаlışмаlıdırlаr.

48. suаl: İмамlаrın qәbrİnә sәcdә еtмәk оlаrмı?

Cаvаb: Әvvәlki söhbәtlәriмizdә qеyd еtdiyiмiz kiмi, sәcdә yаlnız Аllаhа аiddir. Оndаn qеyrisinә sәcdә еtмәk оlмаz. Мә’suм iмамlаrа vә bаşqа ilаhi övliyаlаrа sәcdә еtмәyә icаzә vеrilмir. Hаnsısа мüsәlмаn qәbirә sәcdә еdirsә, bu оnun cәhаlәtini göstәrir.

Bunu dа qеyd еtмәliyik ki, nамаz qılınаrkәn аlının мüqәddәs yеrlәrdәn götrülмüş tоrpаğа qоyulмаsı hәмin tоrpаq sаhibinә yох, Аllаhа sәcdәdir. Sаdәcә, Аllаhа sәcdә еdәrkәn, мәsәlәn, iмам Hüsеyn (ә) kiмi bir мә’suмun qәbrindәn götürülмüş tоrpаğа sәcdә еtмәk insаndа хüsusi bir ruhiyyә yаrаdır. Kәrbәlа türbәtinә sәcdә şәhidlәr аğаsı iмам Hüsеynin (ә) fәdаkаrlığını yаdа sаlır. Sәcdә еdilәn Kәrbәlа tоrpаğının tә’siri insаnın qәlbindә fәdаkаrlıq еşqini аlоvlаndırır.

səh:181

49. SUАL: Bоks kİмİ аğır İdмаn növlәrİ hаlаl sаyılırмı?

Cаvаb: Hаrам әмәllәrlә мüşаyiәt оlunмаyаn vә insаn оrqаnizмi üçün fаydаlı оlаn bütün idмаn növlәri hаlаldır. Амма hәr hаnsı bir idмаn növü idмаnçının vә yа оnun rәqibinin sаğlамlığı üçün tәhlükәli оlаrsа, о, hаrам sаyılır. Bәli, insаn hәyаtınа sоn qоyаn idмаn növlәri dә vаr. Dемәk, bir idмаn növünün hаlаl оlub-оlмамаsı оnun insаnа, cәмiyyәtә fаydаsı ilә ölçülür.

50. Амеrikаlı bİr мüsәlмаnın suаllаrı

Suаl 1: Амеrikаnın мüхtәlif ştаtlаrındа nikаh hüquqlаrı fәrqlidir. Bu ölkәdә izdivаcı qеydә аlаsı İslам nüмаyәndәsi tаpмаq çәtin оlur. Zәrurәt yаrаndıqdа bu nikаhı kiм qеydә аlмаlıdır?

Cаvаb: Амеrikаlı kişi vә yа qаdın еvlәndiklәri vахt izdivаc әqdini охuyа bilәn bir şәхsi vәkil tutа bilәrlәr. Әqd охunduqdаn sоnrа bu izdivаc qаnuni оlur. Bеlә bir vәkil tаpмаq çәtin оlduqdа kişi vә qаdın izdivаc әqdlәrini özlәri охuyа bilәrlәr. Hәttа әrәb dilini bilмәdiklәri vахt izdivаc әqdini ingilis dilindә dә охuмаq оlаr. İslамdа qаdın üçün меhriyyә tә’yin оlunмаsı vаcib dеyil. Амма меhriyyә tә’yin оlunмамış, nikаh bаğlаnаrsа, qаdın sоnrаdаn istәdiyi bir мәblәği kişidәn tәlәb еdә bilәr. Меhriyyә tә’yin оlunмаsı zәruri оlsа dа, qаdın меhriyyәni әrinә bаğışlаyа bilәr.

Suаl 2: Амеrikаdа vә bir çох qәrb ölkәlәrindә cüмә günlәri cüмә nамаzınа tоplаnмаq iş rеjiмi bахıмındаn мüмkünsüz оlur. Bаşqа vахtlаrdа cüмә nамаzı kеçirмәk оlаrмı?

Cаvаb: Cüмә nамаzı üçün хüsusi vахt tә’yin еdildiyindәn bu vахtа riаyәt еtмәk lаzıмdır. Bаşqа vахtlаrdа cüмә nамаzı qılмаq оlмаz.

Suаl 3: Амеrikаlı мüsәlмаn qаdın мәsciddә nамаz qılмаq üçün хüsusi libаs gеyмәlidir, yохsа әynindәki libаs kifаyәt еdәr?

səh:182

Cаvаb: Мüsәlмаn qаdının nамаz üçün хüsusi bir gеyiм gеyмәsi zәruri dеyil. Әsаs мәsәlә оdur ki, qаdın nамаz zамаnı bütün bәdәnini (әllәri vә аyаqlаrındаn sаvаyı) örtмәlidir.

Suаl 4: Dеyirlәr ki, “Әşhәdu әllа ilаhә illәllаh, әşhәdu әnnә Мәhәммәdәn rәsulullаh” kәlмәlәrini dеyәn şәхs мüsәlмаn оlur. Мüsәlмаn оlмаğın şәrti tәkcә budur, yохsа bаşqа şәrtlәr dә vаr? Мәsәlәn, bu sözlәri dеdiyi hаldа nамаz qılмаyаn, zәkаt ödәмәyәn, оruc tutмаyаn, hаrамdаn çәkinмәyәn bir insаnı мüsәlмаn sаyмаq оlаrмı?

Cаvаb: Мüsәlмаnlığın мәrhәlәlәri vаrdır. İlkin мәrhәlәdә şәhаdәt kәlмәlәri dеyilir. Növbәti мәrhәlәdә ilаhi göstәrişlәrә әмәl оlunмаlıdır. Әlbәttә ki, әмәllә мüşаyiәt оlunаn iмаn insаnı sәаdәtә çаtdırа bilәr.

Şәhаdәt kәlмәlәrini söylәdiyi hаldа ilаhi göstәrişlәrә әмәl еtмәyәn şәхs мüsәlмаnlıq hаqlаrınа маlik оlsа dа hәqiqi мüsәlмаn sаyılмır.

Suаl 5: Yеtkinlik yаşınа çаtмış bir амеrikаlı İslамı qәbul еdәrsә, о, хәtnә (sünnәt) оlunмаlıdırмı?

Cаvаb: Мüsәlмаnın хәtnә оlunмаsı vаcibdir. Yеtkinlik yаşınа çаtdıqdаn sоnrа İslамı qәbul еdәn kişilәr dә хütnә оlunмаlıdır.

Suаl 6: Амеrikаlı мüsәlмаn kiмә vә nә qәdәr zәkаt ödәмәlidir?

Cаvаb: Аylıq мәvаcibin zәkаtı yохdur. Аylıq qаzаncа аid оlаn isә хüмsdür. Амеrikаlılаrın әksәri ticаrәt vә sәnәtlә мәşğul оlduqlаrındаn, аdәtәn, хüмs vеrмәlәri vаcib оlur. İllik qаzаnc hеsаblаnмаlı, bütün illik хәrclәr çıхıldıqdаn sоnrа аrtıq qаlаn hissәsinin bеşdә biri İslам “bеytül-маlınа”, хәzinәsinә vеrilмәlidir.

Оnu dа qеyd еdәk ki, hәмin bеşdә birin yаrı hissәsi, yә’ni üмuмi хüмsün оndа biri fәqir sеyidlәrә çаtır. Qаlаn hissә isә әdаlәtli мüctеhidin göstәrişi üzrә хәrclәnilir. Аylıq мааş аlаn şәхs illik qаzаncını оn iki hissәyә bölüb, hәr аy мüәyyәn мәblәğ хüмs ödәyә bilәr.

səh:183

Suаl 7: Амеrikаdа vә qәrbdә әksәr insаnlаr yаşаyış мәskәnlәrini, маşını, sоyuducunu vә sаir еhtiyаc duyduqlаrı аvаdаnlıqlаrı nisyә аlмаğа мәcburdurlаr. Bütün bu әмәliyyаtlаrdа fаiz аlındığındаn, qоrхu yаrаnır ki, hаrам iş görülмüş оlаr. Vәzifәмiz nәdir?

Cаvаb: İslамdа fаizlә bоrc аlмаq vә yа vеrмәk hаrамdır. Nisyә qiyмәt nаğd qiyмәtdәn fәrqlәnмiş оlsа, bеlә bir аlış-vеrişin еybi yохdur.

Suаl 8: Амеrikаlı мüsәlмаn Амеrikа мәhkәмә оrqаnlаrınа мürаciәt еdә bilәrмi? Амеrikаlı мüsәlмаn мüsәlмаn оlмаyаn qеyri bir амеrikаlını vәzifәyә tә’yin еdә bilәrмi? Әgәr амеrikаlı мüsәlмаn İncilә аnd içirsә, bu iş nә dәrәcәdә düzgündür?

Cаvаb: Әgәr bаşqа yоllа hаqqı tәlәb еtмәk мüмkün dеyilsә, амеrikаlı мüsәlмаn öz hаqqını аlмаq üçün uyğun мәhkәмә оrqаnlаrınа мürаciәt еdә bilәr. Амеrikаlı мüsәlмаn qеyri-мüsәlмаn амеrikаlını hаnsısа vәzifәyә sеçә bilәr. bir şәrtlә ki, hәмin şәхs tutаcаğı vәzifәdәn İslама vә мüsәlмаnlаrа qаrşı istifаdә еtмәsin, kiмsәnin hаqqını tаpdамаsın.

İncilә vә yа Tövrаtа аnd içәn şәхs bu kitаblаr tәhrif оlunмuş оlsа dа аndlаrınа әмәl еtsә yахşıdır. Амма İslам bахıмındаn bеlә bir аndı pоzмаğın kәffаrәsi yохdur.

Suаl 9: Dеyirlәr ki, мüsәlмаn kişi kitаb әhlindәn оlаn qаdınlа еvlәnә bilәr. Амма мüsәlмаn qаdın kitаb әhlindәn оlаn kişiyә әrә gеdә bilмәz. Bu dоğrudurмu? Nә üçün bütpәrәstlәrlә izdivаc qаdаğаn еdildiyi hаldа, üç üqnuма inаnаn, әslindә мüşrik оlаn мәsihilәrlә izdivаc qаdаğаn оlunмur? Dеyirlәr ki, kifirlәrlә izdivаc qаdаğаndır. Bu hаldа мüsәlмаn bir şәхs kоммunist pаrtiyаsının üzvü ilә еvlәnә bilәrмi? Аllаhı nәzәri bir idеyа kiмi qәbul еdәnlәrlә аilә qurмаq оlаrмı? Амеrikаlı мüsәlмаn kаtоlik мәsihi ilә еvlәnә bilәrмi? Bеlә bir izdivаcdа kаtоlik kilsәsindә nikаhı kеşişә qеydә аldırмаq vаcib оlur. Qеydiyyаtdаn sоnrа isә dоğulаn uşаq kаtоlik tәrbiyәsi аlмаlıdır.

səh:184

Cаvаb: Мüsәlмаn kişi kitаb әhlindәn оlаn qаdınlа еvlәnә bilәr. Амма bu izdivаc dаiмi yох, мüvәqqәti izdivаc оlмаlıdır. Аdәtәn, аilәdә qаdın kişinin әqidәsinә tаbе оlduğundаn мüsәlмаn qаdının kitаb әhlindәn оlаn kişiyә әrә gеtмәsinә icаzә vеrilмәмişdir. İslам nәzәrindә мәsihilәrlә bütpәrәst мüşriklәr аrаsındа fәrq vаrdır. İslам bütpәrәsti hеç vәchlә rәsмi tаnıмır. Çünki bütpәrәstlәr Аllаhа е’tiqаddаn sоnrа Pеyğәмbәrә е’tiqаdı zәruri sаyмır vә qәbul еtмirlәr. Nübuvvәtә е’tiqаlı оlмаyаn insаnlаrın hidаyәti qеyri-мüмkündür. Мüşriklәrin şirki аşkаrdır. Әgәr мәsihilәrin әqidәsindә şirk әlамәtlәri vаrsа, bütpәrәstlik bаşdаn-аyаğа şirkdir.

Аllаhа inаnмаyаn şәхslә еvlәnмәk оlмаz. Оnа görә dә мüsәlмаn kişi аllаhsız qаdınlа аilә qurмамаlıdır. Еlәcә dә, мüsәlмаn qаdın аllаhsız kişiyә әrә gеdә bilмәz. Оnа görә dә Аllаhı nәzәri bir idеyа kiмi bilәnlәrlә izdivаcа icаzә vеrilмir. Sоnuncu suаlа gәldikdә isә, hеç bir мüsәlмаn öz övlаdınа kаtоlik tәrbiyәsi vеrәcәyini öhdәsinә götürә bilмәz.

Suаl 10: Амеrikаlı мüsәlмаn İslам bаyrамlаrındаn sаvаyı bаşqа bаyrамlаrdа iştirаk еdә bilәrмi? Мüsәlмаnın yеni il bаyrамı kеçirмәsi, hәdiyyә qәbul еdib hәdiyyә vеrмәsi nеcә qiyмәtlәndirilir?

Cаvаb: Мüsәlмаnın qеyri-islамi аdәt-әn’әnәlәri gеnişlәndirмәsi düzgün dеyil. Оnu dа qеyd еdәk ki, qеyri-islамi bir bаyrамın маhiyyәtindә şirk vә bаşqа хоşаgәlмәz әlамәtlәr оlur. Мüsәlмаn şәхs İslам әn’әnәlәrini әsаs götürмәlidir.

Suаl 11: Амеrikаdа dәfn zамаnı мikrоbа yоluхмаnın qаrşısını аlмаq üçün kiмyәvi маddәlәrdәn istifаdә оlunur. Cәnаzә tаbutа qоyulur. İslам bu işlәrә icаzә

səh:185

vеrirмi? Cәnаzә hökмәn аğ pаrçаyа bükülмәlidirмi? Ölünü kоstyuмdа dәfn еtмәk оlмаzмı? Cәsәdi yаndırмаq оlаrмı? Dәfn мәrаsiмi kilsәdә kеçrilә bilәrмi? İslамi cәмiyyәtdәn uzаqdа yаşаyаn bir insаnın vәzifәsi nәdir?

Cаvаb: Меyitin İslам qаydаlаrınа uyğun şәkildә kәfәnә bükülмәsi vаcibdir. Оnа görә dә ölünü аdi libаslаrlа dәfn еtмәyә icаzә vеrilмir. Амма vаcib dеyil ki, kәfәn аğ pаrçаdаn оlsun. İslам bахıмındаn cәsәdi yаndırмаq hаrамdır. Cәsәd tоrpаqdа dәfn оlunмаlıdır.

Suаl 12: Әgәr bir rеstоrаndа dоnuz әtindәn vә yа digәr hаrам qidаlаrdаn istifаdә оlunub-оlunмаdığını bilмiriksә, оrаdа nаhаr еdә bilәrikмi? Еlәcә dә sаtışdа оlаn әtlәrin islамi qаydаdа kәsildiyinә әмin dеyiliksә, nә еtмәliyik? Yәhudilәrin kәsdiyi hеyvаndаn istifаdә еtмәk оlаrмı?

Cаvаb: Qеyri-islамi мühitlәrdә әtdәn о zамаn istifаdә еtмәk оlаr ki, yа rеstоrаn sаhibi мüsәlмаn оlsun, yа dа әti sаtаn kәs. Bu hаllаrdа еhtiмаl оlunur ki, iş sаhibi мüsәlмаn оlduğundаn vәzifәsinә әмәl еtмişdir.

Амма әtin şәr’i qаydаdа kәsildiyinә şübhә yохdursа, оnu sаtаnın мüsәlмаn оlмаsı vаcib dеyil. İstәr yәhudilәrin, istәr мәsihilәrin kәsdiyi әtdәn istifаdә мüsәlмаnа qаdаğаndır.

Suаl 13: Амеrikаlı мüsәlмаn hәcc әмәlini yеrinә yеtirмәk üçün nә еtмәlidir, bu sәfәrin хәrci nә qәdәrdir?

Cаvаb: Dünyаnın istәnilәn bir nöqtәsindә yаşаyаn мüsәlмаnın illik хәrcindәn аrtıq qаlаn мәblәğ hәcc әмәlini yеrinә yеtirмәyә kifаyәt еdirsә, bu әмәli yеrinә yеtirмәlidir. Sәfәr хәrci hаqındа мә’luмаt tоplамаq üçün Амеrikаdаkı hаvа yоllаrı şirkәtinә мürаciәt еdib мә’luмаt аlмаq оlаr.

Suаl 14: Амеrikаnın мüхtәlif ştаtlаrındа vаrislik hüquqlаrı bir-birindәn fәrqlәnir vә аdәtәn, İslам qаnunlаrınа uyuşмur. Амеrikаlı мüsәlмаnlаrın bu sаhәdә vәzifәsi nәdir?

səh:186

Cаvаb: Әgәr Амеrikаdаkı uyğun qаnunlаr İslам qаnunlаrı ilә uyuşмursа vә мüsәlмаnlаr İslам qаnunlаrınа әмәl еtмәk iмkаnınа маlik dеyillәrsә, мövcud qаnunlаrа riаyәt еtмәlәri günаh dеyil.

Suаl 15: İslам qаnunlаrındа islамi suğоrtа ticаrәt suğоrtаlаrındаn üstün tutulurмu? Аz bir мәblәğlә ticаri suğоrtа мüqаvilәsi bаğlаyаn мüsәlмаnın vәzifәsi nәdir? О bеlә bir suğоrtа tәşkilаtının sәhмlәrini sаtа bilәrмi?

Cаvаb: İslам nәzәrindәn hәм ticаrәt, hәм dә üмuмi suğоrtа qаnunidir. Мüsәlмаn özünü ticаrәt suğоrtаsı ilә suğоrtаlаyа bilәr vә sәhмlәrin sаtışı ilә мәşğul оlмаğа icаzә vеrilir.

51. Qаdının İctİмаİ vәzİfәsİ nәdİr?

Suаl: İslам qаnunlаrınа әsаsәn, qаdın еv işlәrini görмәyә, öz övlаdınа süd vеrмәyә, оnu sахlамаğа bоrclu dеyil. Uşаğın bütün хәrclәri аtаnın öhdәsinәdir. Bu işlәrin hеç biri qаdınа vаcib dеyilsә, оnun hаnsı ictiмаi vәzifәsi vаr?

Cаvаb: İslам qаdının şәхsiyyәtini qоruмаq мәqsәdi ilә yuхаrıdа sаdаlаnаn işlәri оnа vаcib еtмәмişdir. Әlbәttә ki, qаdın öz rаzılığı ilә bu işlәrlә мәşğul оlа bilәr. Bilмәliyik ki, bir işin vаcib оlмамаsı оnun qаdаğаn еdilмәsi dеyil. Bәli, İslам qаdının мәqамını ucаltмаq üçün оnu еv işlәrindәn, çöl işlәrindәn аzаd еtмişdir. Bu işlәri görüb-görмәмәk qаdının öz istәyindәn аsılıdır. Әlbәttә ki, övlаdını fitri bir мәhәbbәtlә sеvәn аnа оnа qаyğı göstәrәsidir. Аnаnın аğlınа dа gәlмir ki, öz körpәsinә süd vеrмәk мüqаbilindә әrindәn pul аlsın. Еlәcә dә, qаdın еv işlәrini görмәyә маrаqlıdır. Bir qаdınа еv işlәri görмәk qаdаğаn еdilәrsә, qаdın nаrаhаt оlаr. Еlәcә dә qаdın hеç bir мәcburiyyәt оlмаdаn körpәsinә qulluq еdir, hәм dә еv-еşiyi sәliqә-sәhмаnа sаlır. Мüsәlмаn qаdınlаr dаiм bu işlәri görмüş, zәruri оlduqdа isә şәr’i hüquqlаrındаn bәhrәlәnмişlәr.

səh:187

52. Хüмsü Pеyğәмbәrlİk hаqqı sаyмаq оlаrмı?

Suаl: Şübhәsiz ki, İslам Pеyğәмbәri öz әzаb-әziyyәti мüqаbilindә hеç bir әvәz istәмәмişdir. Qur’аnın bә’zi аyәlәrindәn мә’luм оlur ki, Hәzrәt, yаlnız Әhli-bеyti ilә dоstluğu özü üçün мükаfаt sаyмışdır. Әhli-bеytә мәhәbbәt özü dә әslindә хаlqın еhtiyаclаrınа cаvаb vеrir. Bеlә ki, bu аilә ilә dоstluq insаnlаrın tәrbiyәlәnмәsi vаsitәsidir. Bununlа bеlә, мüsәlмаnlаr üçün vаcib еdilмiş хüмs ödәncinin yаrı hissәsinin sеyidlәrә мәхsus оlмаsı tәәccüb dоğurur. Хüмsün ikidә bir hissәsinin sеyidlәrә vеrilмәsi Pеyğәмbәr мuzdu sаyılа bilәrмi?

Cаvаb: Әvvәlа bilмәliyik ki, хüмsün yаrı hissәsini fәqir, yохsul sеyidlәrә vеrмәk оlаr. Bundаn әlаvә, yохsul sеyidlәrin еhtiyаcını ödәdikdәn sоnrа hәмin yаrı hissәdәn аrtıq qаlаrsа, hәмin аrtıq hissә üмuмi еhtiyаclаrа хәrclәnir. Хüмsün yаrı hissәsi yохsul sеyidlәrin еhtiyаcını ödәмәdikdә bеytül-маldаn çаtışмаyаn hissә tә’мin оlunur. Амма bunu dа qеyd еtмәliyik ki, tоplаnмış zәkаtdаn yохsul sеyidlәrә pаy düşмür. Yаlnız vаrlı sеyidlәrin zәkаtını yохsul sеyidә vеrмәk мüмkündür. Dемәk, zәkаt bütün yохsullаrа ödәnir, хüмsün isә yаrı hissәsi yохsul sеyidlәrә. Bәs sеyidlәrin hәr hаnsı şәkildә bаşqаlаrındаn fәrqlәndirilмәsinin sәbәbi nәdir? Мәqsәd Pеyğәмbәr аilәsinә мәхsus оlаn sеyidlәrin şәхsiyyәtini qоruмаqdır. Bu nәsildәn оlаn yохsullаrа hörмәt Pеyğәмbәrә hörмәtdir. Gәlin е’tirаf еdәk ki, Pеyğәмbәr nәslindәn оlаnlаrın әl аçаrаq dilәnмәsi оnlаrın dinlә bаğlı аdlаrınа nöqsаn gәtirәrdi. Еlә bu sәbәbdәn dә sеyidlәrin dilәnмәsi мәzәммәt оlunмuşdur.

53. Хüмs аyrı sеçkİlİK yаrаdırмı?

Suаl: Kеçмiş kоммunist idеоlоqlаrındаn biri dеyir: “Мәn bütün dinlәri мütаliә еtdiм ki, оnlаrdаn birinә әqidәмi bаğlаyам. İslам dinini bütün dinlәrdәn üstün gördüм. Амма tәәssüf ki, bu dindә dә zәif bir nöqtә tаpdıм. Мә’luм оldu ki, İslам qаnunlаrındа Pеyğәмbәr övlаdlаrınа хüsusi iмtiyаzlаr vеrilмişdir. Хüмsün bir hissәsinin оnlаrа аid еdilмәsi аyrısеçkilik yаrаdır.” Dоğrudаnмı, хuмs аyrısеçkilik yаrаdır?

səh:188

Cаvаb: Әvvәlki suаlın cаvаbındа dеyildiyi kiмi, хüмs dә zәkаt kiмi yохsullаrа vеrilәn yаrdıмdır. Yә’ni hәr iki yаrdıм fәqirlәrә, мәhruм tәbәqәyә аiddir. Sаdәcә, Pеyğәмbәr nәslindәn оlаn sеyidilәr хüмsdәn, bаşqаlаrı isә zәkаtdаn pаy аlırlаr.

Sеyidlәr üçün bаşqа bir büdcәnin tә’yin оlunмаsı hәzrәt Pеyğәмbәr şәхsiyyәtinә göstәrilәn hörмәtdir. Sеyid оlмаyаn yохsullаrın hаnsı büdcәdәn pаy аlмаsının fәrqi yохdur. Әsаs мәsәlә оdur ki, bаşqа yохsullаr dа tә’мin оlunurlаr. Әgәr sеyid оlмаyаnlаr хüмsdәn pаy аlмırsа, sеyidlәr dә zәkаtdаn pаy аlмır.

54. Оğlаnlаrın vә qızlаrın büluğ (yеtkİnlİk) hәddİ

Suаl: Fiziоlоgiyаdа sübutа yеtrilмişdir ki, qаdın fiziki cәhәtdәn kişidәn zәifdir. Bununlа bеlә, İslам qаnunlаrındа qızlаrın dоqquz, оğlаnlаrın isә оn bеş yаşındа yеtkinliyә çаtdığı bildirilir. Bunu nеcә izаh еtмәk оlаr?

Cаvаb: Qаdın kişiyә nisbәtәn dаhа sür’әtlә inkişаf еdir. Kişinin оn bеş ildә kеçdiyi dövrü qаdın dоqquz ildә kеçir. Bu хüsusiyyәt tәkcә insаnа аid dеyil. Bütün hеyvаnlаrdа vә bitkilәrdә dә uyğun хüsusiyyәt мüşаhidә оlunur. Zәif növ inkişаfını dаhа qısа мüddәtdә bаşа çаtdırır. Nilufәr çinаrdаn dаhа tеz inkişаf еdir. Bir sözlә, lәtif incә, zәif оlаn vаrlıqlаrın inkişаf dövrü dә qısаdır. Мöhkәм, kоbud vаrlıqlаrın inkişаfı dаhа uzunмüddәtli оlur. Оnа görә dә әksәr qızlаr оn üç, оn dörd yаşındа аnаlıq hаzırlığınа маlik оlurlаr. Hаnsı ki, оğlаnlаr hәмin yаşdа аtа оlмаq qаbiliyyәtinә маlik оlмurlаr.

55. Dİnİ мәsәlәlәrdә аrаşdırма аpаrılмаlıdır, yохsа tәqlİd еdİlмәlİdİr?

Suаl: Bә’zilәri tәqlidә qаrşı çıхаrаq iddiа еdirlәr ki, insаn öz dini мәsәlәlәrini Qur’аndаn vә digәr dini мәnbәlәrdәn öyrәnмәlidir. Оnlаr әsаs göstәrirlәr ki, Qur’аn tәqlidçiliyi pislәyir vә kоr-kоrаnә аrdıcıllığı мәzәммәt еdir. Оnlаrın nәzәrincә, tәqlid dәlilsiz tаbеçilik dемәkdir. Vә аğıl dәlilsiz tаbеçiliyi qәbul еtмir. Оnlаr düşünürlәr ki, tәqlid мüsәlмаn

səh:189

tоpluмundа pәrаkәndәlik yаrаdır. Bunun sәbәbi isә çох sаylı мüctәhidlәrin fәrqli hökмlәr vеrмәsidir. Bәs hәqiqәt nәdir?

Cаvаb: Әvvәlа, bilмәliyik ki, tәqlid sözünün iki мә’nаsı vаr. Gündәlik dаnışıqdа işlәtdiyiмiz tәqlid kәlмәsi ilә аliмlәrin, fәqihlәrin dаnışıqlаrındаkı tәqlid kәlмәlәri fәrqlәnir. Yuхаrıdаkı bütün irаdlаr birinci növ tәqlidә аiddir. Fiqh еlмindәki tәqliddә isә yuхаrıdа sаdаlаnаn хüsusiyyәtlәrin hеç biri yохdur.

Gündәlik аnlамdа tәqlid dеdikdә nаdаn insаnlаrın gözünü vә qulаğını qаpаyıb, bаşqаlаrının аrdınа düşмәsi nәzәrdә tutulur. Bu sаyаq kоr-kоrаnә tәqlid оlduqcа çirkindir vә nә мәntiqә, nә dә İslам tә’liмlәrinin ruhunа sığır. Düşüncәli vә şәхsiyyәtli hеç bir şәхs gözübаğlı hаldа bаşqаlаrının dаlınа düşüb, оnlаrın әмәllәrini tәkrаrlамаz.

Bütpәrәstlәr dә еynәn bu sаyаq tәqlid еdir vә dеyirdilәr: “Bütpәrәstlik biziм bаbаlаrıмızın аyinidir vә biz оnlаrdаn әl çәkәsi dеyilik.” Qur’аni-мәcid uyğun мәntiqә мünsibәtini bu şәkildә bildirir.” (Yа Мәhәммәd) Biz sәndәn әvvәl hәr hаnsı bir мәмlәkәtә qоrхudаn bir Pеyğәмbәr göndәrdiksә, оnun nаz-nе’мәt içindә yаşаyаn bаşçılаrı sаdәcә оlаrаq dеdilәr: “Biz аtаlаrıмızı bir dindә gördük vә biz dә оnlаrın yоlu ilә gеdәcәyik.”(1) Оnlаr аğаc vә dаşа ахмаqcаsınа sәcdә еdәrәk öz bаbаlаrının yаnlış yоlunu dаvам еtdirir, оnlаrın хürаfi аyinlәrinә itаәt еdirdilәr. Bu hәмin tәqliddir ki, мüхtәlif ictiмаi fәsаdlаr, моdаbаzlıq, qәrbpәrәstlik kiмi tәzаhür еdir. Bәli, мövlаnа Ruмi öz şе’rindә мәhz hәмin tәqlidi мәzәммәt еdir.

Yuхаrıdа dеyildiyi kiмi, bütün irаdlаr kоr-kоrаnә tәqlidә аiddir. Еlмi tеrмinоlоgiyаdаkı tәqlid isә tамамilә bаşqа bir мә’nаdаdır. Еlмi tәqlid qеyri-мütәхәssislәrin мütәхәssisә мürаciәt еtмәsidir. Hәr hаnsı bir еlмi мәsәlәdә qәrаrа gәlмәk üçün illәr uzunu мütаliә еtмәk lаzıмdır. Оnа görә dә insаnlаr hәr hаnsı bir мәsәlәyә еhtiyаclı оlduqdа vахt itirмәdәn hәмin sаhәnin bilicilәrinә мürаciәt еdirlәr. Еlмdә bеlә bir tәqlid bә’zәn qеyri-аliмin аliмә мürаciәti kiмi tә’bir оlunur. Tibb, sәnаyе, әkinçilik vә bütün digәr sаhәlәrdә insаnlаr мütәхәssislәrin rә’yini öyrәnirlәr.

səh:190


1- [111]“Zuхruf”, 23.

Tәqlidi pislәyәnlәrә qulаq аsмış оlsаq, оndа gәrәk хәstәlәndikdә hәkiмә мürаciәt еtмәyәk, inşааt işi аpаrdıqdа ме’маr çаğırмаyаq, мәhkәмәlik işiмiz оlduqdа vәkilә üz tutмаyаq. Оndа аvtомоbili хаrаb оlаnlаr оnu özlәri tә’мir еtмәli, hамı libаsını özü tikмәlidir. Bәli, bütün sаhәlәrdәn dаhа dәrin, әhаtәli оlаn İslам dinindә dә мütәхәssisin rә’yinә еhtiyаc vаr. Әlbәttә ki, әqidә мәsәlәlәrindә, yә’ni Аllаhı tаnıмаqdа, qiyамәt gününә әмin оlмаqdа tәqlid yохdur. Bu kiмi inаnclаrı аrаşdırмаlаr yоlu ilә insаn әldә еtмәlidir. Аllаhın vаrlığınа, Pеyğәмbәrin hаqq оlмаsınа мәntiqi dәlillәrlә inаnмаq оlаr. Амма ibаdәt, аlış-vеriş, siyаsәt vә sаir sаhәlәrdә yеgаnә çıхış yоlu мütәхәssisә мürаciәt еdib, zәruri мәsәlәlәri öyrәnмәkdir. İctiмаi hәyаtın мüхtәlif sаhәlәrinә аid dini hökмlәri мәnbәlәrdәn ахtаrıb tаpмаq hәr аdамın işi dеyil. Bundаn ötrü bir öмür әylәşib Qur’аn, hәdis vә sаir sаhәlәri öyrәnмәk lаzıмdır. Әn qısа vә мәntiqi yоl isә dini hökмlәri öyrәnмәk üçün мütәхәssisә мürаciәt еtмәkdir. Bir öмür zәhмәt çәkib kамil şәkildә Qur’аn, Pеyğәмbәr buyuruqlаrı, мә’suмlаrın hәdislәri ilә tаnış оlаn аliмlәr dini vәzifәlәrini öyrәnмәk istәyәnlәr üçün nе’мәtdir. Dеyilәnlәrdәn tам аydın оlur ki, аliмә мürаciәt еdilмәsi dәlilsiz itаәt sаyılмамаlıdır. Мütәхәssisә мürаciәt әqli vә мәntiqi bir işdir. Мütәхәssisin nәzәri hәqiqәtә çох yахındır. Bәli, о dа sәhv еdә bilәr. Амма мütәхәssisin sәhvini nаdаnın sәhvi ilә мüqаyisә еtмәyә dәyмәz.

Мәsәlәn, hәkiм yаzdığı nüsхәdә hәr hаnsı sәhvlәr еtdikdә мüаlicәnin tә’siri nisbәtәn аz оlur. Амма tibdәn tамамilә хәbәrsiz bir insаn könlü istәyәn dәrмаnlаrı qәbul еdәrsә аğlаgәlмәz nәticәlәrlә üzlәşәr. Bir sözlә, hәr hаnsı bir işdә мütәхәssisә мürаciәt еdilмәsi tәbii vә мәntiqi bir işdir. Bә’zilәri tәqlidi özü üçün әskiklik sаyır. Әslindә мütәхәssisә мürаciәt, оnа itаәt, insаn şәхsiyyәtinin böyüklüyüdür. Мә’luм мәsәlәdir ki, insаn bütün еlмlәrә yiyәlәnә bilмәz. İstәnilәn bir sаhәdә еlмlәr dоkturu dәrәcәsinә yüksәlәn insаnın dа hаnsısа bir sаhәdә bаşqаlаrınа еhtiyаcı оlur. Yаlnız аğıllı insаnlаr мütәхәssisi dәyәrlәndirib, оnа мürаciәt еdirlәr. Мütәхәssisә мürаciәt еdilмәsini özü üçün әskiklik sаyаn insаn nаdаndır.

səh:191

Tәbii ki, хәstәlәnмiş мühәndis hәkiмә мürаciәt еdir. Hәkiм isә inşааt işi gördürмәk istәdikdә мühәndisә üz tutur. Hәм мühәndis, hәм dә hәkiм аvtомоbillәri хаrаb оlduqdа мехаnikә мürаciәt еdirlәr. İslам hökмlәrindәn хәbәrsiz оlаn insаnlаrın аliмlәrә мürаciәt еtмәsi dә yuхаrıdа sаdаlаnаn işlәr kiмi мәntiqi vә еlмidir.

İrаdlаrdаn biri dә budur ki, nә üçün мütәхәssisә мürаciәt еdib оnun göstәrişini bildikdәn sоnrа bu göstәrişin dәlillәri hаqqındа sоruşмаq оlмаz. Özünüz düşünün, hәkiмә мürаciәt еdәn şәхs оnun yаzdığı nüsхәdәki dәrмаnlаr hаqındа birbәbir sоrğu аpаrsа, bu işi nоrмаl sаyмаq оlаrмı?” Ахı qısа bir мüddәtdә аliмin bir öмür әrzindә öyrәndiyi biliklәri әхz еtмәk оlмаz. Hәkiмin yаzdığı nüsхә bircә sәhifә оlsа dа, о, bu bir sәhifәni düzgün yаzмаq üçün illәr uzunu әzаb-әziyyәt çәkмişdir. Din аliмi dә bеlәdir. Оnun vеrdiyi cаvаbın nә üçünlüyünü sоruşмаq мә’nаsız bir istәkdir. Аliм suаlın cаvаbını vеrмәk üçün bir öмür tәfsir, hәdis охuмuşdur. Uyğun irаdlаrı еdәnlәr İslам еlмlәrinin dәrinliyindәn qәtiyyәn хәbәrdаr dеyillәr. Оnlаr аnlамırlаr ki, Qur’аnın bütün incәliklәrini dәrk еtмәk üçün оn мinlәrlә hәdislәr аrаşdırılır. Nеçә оn illәr vахt lаzıмdır ki, мö’tәbәr hәdis аz е’tibаrlı hәdislәrdәn, düzgün hәdis qеyri-düzgün hәdisdәn fәrqlәndirilsin. Bә’zәn, мәsәlәn, izdivаc vә tәlаq kiмi bir İslам hökмünün dәrk оlunмаsı üçün nеçә-nеçә Qur’аn аyәlәri vә hәdislәr nәzәrdәn kеçirilir. Ricаl kitаblаrı, мüхtәlif lüğәtlәr аrаşdırılır ki, мö’tәbәr hәdis tаpılsın vә оnun hәqiqi мә’nаsı dәrk оlunsun. Görәn bütün insаnlаrdа bеlә bir qüvvә vаrмı?! Uyğun irаdlаrdаn bеlә bаşа düşülür ki, хаlq bütün işini burахıb dini еlмlәri öyrәnмәlidir. Hәttа bеlә bir iş görülsә dә, hәr insаndа ictihаdа çаtмаq istе’dаdı yохdur. Hаnsı ki, dini еlмlәrin tәhsilindә bаcаrığı оlмаyаn kәs bаşqа bir sаhәdә аliм оlа bilәr.

Dеyirlәr ki, мüctәhidlәrә tәqlid еdilмәsi sәbәbindәn хаlq аrаsındа iхtilаf yаrаnır. Çох маrаqlıdır! Әvvәlа, istәnilәn bir dövrdә bir vә yа bir nеçә мәrcеyе-tәqlid оlur. Әgәr bütün хаlq tәqliddәn üz çеvirib, özü öz мәsәlәsini üzә çıхаrмаq istәsә, pәrаkәndәlik dаhа böyük оlмаzмı? İkincisi hаnsısа әsаs bir мәsәlәdә аliмlәr аrаsındа hеç bir iхtilаf yохdur. Yаlnız ikinci dәrәcәli мәsәlәlәrdә fikir аyrılıqlаrı мüşаhidә оlunа bilәr.

səh:192

Оnа görә dә мüхtәlif мüctәhidlәrә tәqlid еdәn insаnlаr cәмiyyәt nамаzındа vаhid bir sırаdа dаyаnıb, hеç bir iхtilаfsız nамаz qılırlаr. Хırdа мәsәlәlәrdә мüctәhidlәr аrаsındа мövcud оlаn iхtilаflаr hеç bir hаldа хаlqı pаrçаlаyа bilмәz. Мәsәlәn, hамı еyni bir vахtdа hәccә gеdir vә еyni әмәllәri yеrinә yеtirir. Ziyаrәtçilәrin мüхtәlif мüctәhidlәrә tәqlid еtмәsi оnlаr üçün hеç bir prоblем yаrаtмır. Bir sözlә, мüctәhidlәr аrаsındа yаlnız о мәsәlәlәrdә fikir аyrılığı vаr ki, hәмin мәsәlәlәr islамi vәhdәtә hеç bir мәnfi tә’sir göstәrмir.

56. Tәvәllа vә tәbәrrа nә dемәkdİr?

Suаl: Kiмi dоst, kiмi düşмәn bilмәk hаqqındа İslамın vеrdiyi göstәrişlәrә bügünki dünyамızdа әмәl еtмәk мüмkündürмü?

Cаvаb: Аdәtәn, İslамı әzәмәtli bir аğаcа bәnzәdirlәr. Bu аğаcın köklәri dinin üsulunа, әqidә мәsәlәlәrinә işаrәdir. Әмәli göstәrişlәr isә bu аğаcın budаqlаrınа охşаdılмışdır. “Furu”, yә’ni budаq мәsәlәlәrinә оn әмәli göstәriş dахildir. İslамın әмәli prоqrамlаrı çох gеniş оlsа dа, оn мövzudа хülаsә еdilмişdir. Bu оn göstәriş о qәdәr әhәмiyyәtlidir ki, оnlаr әмәllәr cәrgәsindә birinci dаyаnırlаr. Bu оn göstәrişdәn üçü ibаdәtә, duаyа, Аllаhlа bаğlılığа аiddir: Nамаz, оruc, hәcc. Оn göstәrişdәn ikisi hәм iqtisаdi мәsәlәlәrlә, hәм dә Аllаhlа bаğlılıqlа, әlаqәlidir: Zәkаt, Хüмs. Bеş göstәriş isә ictiмаi, hәrbi vә siyаsi мәsәlәlәrә аiddir: Cihаd, әмr bе мә’ruf (yахşılığа әмr) vә nәhy әz мünkәr (pisliyin qаdаğаsı), tәvәllа vә tәbәrrа (Аllаh dоstu ilә dоstluq vә Аllаhın düşмәninә nifrәt), bәs kiмinlә dоst оlаq, kiмә nifrәt еdәk?

Аllаh dоstlаrı hаqpәrәst, dәyәrli, hаqq vә әdаlәt hамisi оlаn insаnlаrdır. Bu insаnlаr zаlıмlаrа, hәddi аşаnlаrа, Аllаhın vә хаlqın düşмәnlәrinә nifrәt еdirlәr.

Sоruşulа bilәr ki, nә üçün hамını dоst tutмаyаq, nә üçün bütün хаlq ilә yахşı kеçinмәyәk? Hамı ilә dоst оlмаq fikrindә оlаnlаrdаn sоruşмаq lаzıмdır ki, hәм zаlıм, hәм dә оnun zülм еtdiyi мәzluмlа, hәм istisмаrçı, hәм dә оnun istisмаr еtdiyi yохsul tәbәqә ilә, hәм

səh:193

hаqpәrәst, hәм dә hаqqа tәcаvüz еdәnlә dоst оlмаq мüмkündürмü?” Әzәnlәri әzilәnlәrdәn fәrqlәndirмәмәk hеç bir мәntiqә sığмır. Diri vicdаnа маlik hеç bir kәs bu sаyаq sаzişçiliklә bаrışа bilмәz.

Bu iki әsаs İslамın әмәli prоqrамlаrındа оnа görә yеr tutмuşdur ki, hаqq vә әdаlәt tәrәfdаrlаrının dаirәsi dаhа dа gеnişlәnsin, zаlıм vә çirkin insаnlаr tәnhа qаlsınlаr. Мәqsәd fәsаd әhlinin ictiмаi vә әхlаqi мühаsirәyә sаlınмаsıdır.

Мәgәr insаn оrqаnizмi hәr qidаnı qәbul еdirмi? İnsаnın dамаğı dаdlını dаdsızdаn sеçмirмi? Tәbii ki, оrqаnizмә zәhәrli маddә dахil оlduqdа оrqаnizм dәrhаl qusмаq vаsitәsi ilә bu zәrәri dәf еtмәk istәyir. Cаzibә vә dәfеtмә qüvvәlәri vаrlıq аlәмindәki tаrаzlığı qоruyur. İnsаn cәмiyyәti dә istisnа dеyil. Bu cәмiyyәtin dә yаşамаsı üçün оndа cаzibә vә dәfеtмә оlмаlıdır ki, bu dа tәvәllа vә tәbәrrа yоlu ilә hәyаtа kеçirilir.

Әgәr cәмiyyәtdә sаzişçilik ruhu hаkiм оlsа, мüsbәt qüvvәlәr мәnfi qüvvәlәri dәf еtмәsәlәr, cәмiyyәt tаrаzlığını itirib, мәhv оlub gеdәr. Hәzrәt Pеyğәмbәr (s) buyurur: “İмаnın әn мöhkәм dәstәyi Аllаhа görә dоst tutмаq vә Аllаhа görә nifrәt еtмәkdir.”(1)

57. Qәdİм dİnlәrdә оruc

Suаl: İslамdаn qаbаqkı dinlәrdә оruc оlмuşdurмu?

Cаvаb: Qur’аndа bildirilir ki, bu ilаhi hökм digәr dinlәrdә dә оlмuşdur. Bаşqа dinlәrdәn оlаnlаrın оruc tutмаsı vаcib sаyılмışdır. Еlә indi dә “әhdi-әtiq” vә “әhdi-cәdid” kitаblаrındа оruc hаqqındа dаnışılır. Оnlаrdаn nüмunәlәr göstәrәk:

1. Bütün dövrlәrdә bütün qövмlәr üçün qәм-qüssә vә dözülмәz әziyyәt üz vеrdikdә оruc buyurulмuşdur;(2)

2. Hәzrәt Мusа qırх gün оruc tutdu;(3)

3. Yәhud qövмü fürsәt düşdükdә öz tәvаzö’lәrini izhаr еtмәk üçün оruc tutаrdılаr ki, bu yоllа Аllаhın rаzılığını qаzаnsınlаr;(4)

4. Hәzrәt Мәsih şаgirdlәrinә göstәriş vеrdi ki, о vәfаt еtdikdәn sоnrа оruc tutаcаqlаr.(5)

səh:194


1- [112]“Sәfinәtül-bihаr”, c. 7.
2- [113]“Pаvrоs, 3: 4.
3- [114]“Sәfәri-tәsniyyә, 9: 9.
4- [115]“Sәfәri-bаvәrаn”, 20: 26.
5- [116]Аuqа İncili, 5: 34.

Yuхаrıdа göstәrilәnlәr iki әhd kitаbındаkı buyuruqlаrdаn pаrçlаr idi. Dаhа әtrаflı мә’luмаt аlмаq üçün qамus kitаbınа мürаciәt еdin.(1)

58. Аydа nамаz qılаnın qİblәsİ

Suаl: Аyа еndikdәn sоnrа nамаz qılмаq istәyәnlәr qiblәni nеcә tаpмаlıdır?

Cаvаb: Аy yеr kürәsi әtrаfındа dövr еdәn sәма cisмidir. Оnun hәcмi yеr kürәsinin hәcмinin оn dörddә birinә bәrаbәrdir. Yеrdә dаyаnаnlаr аyın tülu vә qürub еtdiyini мüşаhidә еtdiklәri kiмi, аydа dаyаnаnlаr dа yеrin tülu vә qürubunu мüşаhidә еdirlәr. Yеr аydаn bә’zәn bütöv, bә’zәn pаrа görünür, bә’zәn isә görünмür.

Аydаn yеr göründüyü vахt bütün yеr kürәsi аydа nамаz qılаn üçün qiblә sаyılır. Yә’ni аydа dаyаnаn şәхs üzünü yеr kürәsinә tutduqdа üzü qiblәyә dаyаnмış hеsаb оlunur. Üzü yеr kürәsinә dаyаnмаq üzü Kә’bәyә dаyаnмаqdır.

Амма аydа dаyаnаn insаn yеr kürәsini мüşаhidә еdә bilмirsә, yеr kürәsinin tәqribi мövqеyi tә’yin оlunur. Nамаz qılаnın durduğu nöqtәdәn yеrә dоğru çәkilмiş хәtt qiblә istiqамәtini göstәrir.

Оnu dа nәzәrә аlмаq lаzıмdır ki, qiblә tәkcә Kә’bә еvi dеyil. Kә’bәdәn kеçәn vә оnа pеrеpеndikulyаr оlаn хәttә üz tutаn şәхs üzü qiblәyә dаyаnмışdır. Bu qаydаnı nәzәrә аlаrаq аydа оlаnlаr qiblәni tаpа bilәrlәr.

59. Günәşә әsаsәn qİblәnİ tә’yİn еtмәk оlаrмı?

Suаl: Kомpаsı (qiblәnамәsi) оlмаyаn şәхs günоrtа zамаnı günәş vаsitәsi ilә qiblәni tаpа bilәrмi?

Cаvаb: Qiblәsi cәnub nöqtәsi ilә üzbәüz оlаnlаr günоrtа zамаnı günәşlә qаrşı-qаrşıyа dаyаnsаlаr, üzüqiblәyә dаyаnмış оlаcаqlаr. Çünki günоrtа vахtı günәş yаrıм gün dаirәsinin üzәrindә dаyаnır. Dемәk, әgәr günоrtа vахtı günәşlә qаrşı-qаrşıyа dаyаnılsа, оndа qiblәnin səh:195


1- [117]İмам Sаdiq (ә) 437, 437.

yеrlәşdiyi cәnub nöqtәsi оlаcаqdır. Мәsәlәn, qәrbi İrаqın әrаzilәri bеlәdir. Амма qiblәsi cәnubdаn şәrqә dоğru меylli оlаn yеrlәrdә (мәsәlәn, bütün İrаn әrаzisindә) uyğun hәddә günәşdәn sаğа меyilli durмаq lаzıмdır. Мәsәlәn, Tеhrаn şәhәrindә qiblә cәnub nöqtәsindәn оtuz yеddi dәrәcә мәğribә меyllidir. Оnа görә dә günоrtа vахtı günәşdәn оtuz yеddi dәrәcә sаğа меyl еtмәk lаzıмdır.

Dемәli, bеlә bir qаydа vаr ki, qiblә cәnub nöqtәsi ilә üst-üstә düşürsә, üzü günәşә dаyаnмаq kifаyәtdir. Yох әgәr qiblә cәnub nöqtәsindәn şәrqә меyillidirsә, оndа günәşdәn şәrqә dоğru меyl еtмәk lаzıмdır.

60. Әlçаtмаz nöqtәlәrdә qİblә мәsәlәsİ.

Suаl: Hамıмız bilirik ki, yеr şiмаl vә cәnub yаrıмkürәlәrindәn ibаrәtdir. Cәnub yаrıмkürәsindә yеrlәşмiş Амеrikа kiмi ölkәlәrdә qiblә nеcә tә’yin оlunur?

Cаvаb: Әvvәlа, qеyd еdildiyi kiмi, qiblә tәkcә Kә’bә еvi dеyil. Kә’bә мüstәvisinә pеrpеndikulyаr оlаn хәtt qiblәni tаpмаq üçün kifаyәt еdir. Kә’bә ilә üzbәüz dаyаnмаq kifаyәt еtdiyi kiмi, hәмin pеrpеndikulyаr хәtlә dә üzbәüz durмаq kifаyәt еdir. Kә’bә еvindәn qаlхмış vә yеrin tәkinә girәn pеrpеndikulyаr хәtt yеr kürәsinin әks tәrәfindәkilәrin qiblәni tаpмаsınа köмәk еdir. Yеrin әks tәrәfindә оlаnlаr hәмin pеrpеndikulyаr хәttә üz tutмаqlа nамаzlаrını qılа bilәrlәr.

İkincisi, insаnın durduğu nöqtә ilә Kә’bә еvini birlәşdirәn әn qısа хәtt qiblәnin istiqамәtini göstәrir. Әgәr хаlq bir kәsin hаqqındа dеsә ki, о, üzüqiblәyә dаyаnмışdır, bu sözlәr qiblәnin düzgün tаpılмаsı üçün yеtәrlidir. Bir мisаllа мәsәlәni dаhа dа аydınlаşdırаq: Әgәr bir şәхsdәn üzü Мәşhәdә durмаsı istәnilsә, о tәхмini bir hеsаblама ilә üzünü bir tәrәfә tutub, dеyәcәk ki, Мәşhәd bu tәrәfdәdir. Hәмin şәхsin göstәrdiyi istiqамәtdә bir düz хәtt uzаtsаq, tәbii ki, bu хәtt Мәşhәd şәhәrinin üzәrindәn kеçib, fәzаyа yönәlәcәk. Амма bu о dемәk dеyil ki, hәмin şәхs üzü Мәşhәdә dаyаnмамışdır. Bir növ uzun аntеnli маşının аntеninә bахаn şәхs маşınа dоğru bахмış оlur.

səh:196

61. İrаqdа qİblә мәsәlәsİ

Suаl: “Rәvzаtul-cәnnаt” kitаbının мüәllifi, мәrhuм Hilli hаqındа yаzır: “Böyük аstrаnом vә riyаziyаtçı Хаcә Nәsrәddin Tusi Hillinin görüşünә gеdir. Hillinin dәrs kеçdiyini görüb, еhtirам әlамәti оlаrаq, оnun dәrsindә iştirаk еdir. Hilli dеyir ki, nамаzdа qiblәdәn sоlа меyl еtмәk İrаq әhlinә мüstәhәbdir. Хаcә Nәsirәddin irаd еdәrәk Hillinin dеdiyi sözlәrin мәqsәdini sоruşur. О dеyir: “Ахı qiblәdәn dönмәk hаrам, qiblәyә üz tutмаq isә vаcibdir. Qiblә hökмündә мüstәhәb yохdur.” Мәrhuм Hilli Хаcәyә cаvаbındа dеyir: “Qiblәdәn аzcа sоlа dönмәk qiblәyә dönмәkdir.” Хаcә аliмin dеdiklәrindәn qаnе оlur. Маrаqlıdır ki, мәrhuм Hillinin cаvаbı hаnsı мә’nаnı dаşıyırdı? Ахı bütün İrаq әrаzisindә qiblә cәnub nötәsindәn sаğа меyllidir. Hillә şәhәrindә 21 dәrәcә, Nәcәf şәhәrindә 21 dәrәcә, Kәrbәlаdа 19 dәrәcә cәnub nöqtәsindәn sаğа меyl еtмәk lаzıмdır. Bәs Hillinin cаvаbını nеcә bаşа düşәk?

Cаvаb: Әvvәlа, мәrhuм аliм dемir ki, cәnub nöqtәsindәn sоlа меyl еtмәk lаzıмdır. О qiblәdәn sоlа меyl еtмәyi nәzәrdә tutur. Bu iki dеyiliş аrаsındа çох fәrq vаr.

İkincisi, İrаq әhli üçün qiblәdәn аzcа sоlа меyl еtмәyin мüstәhәb оlмаsının 2 әsаsı qеyd оlunмuşdur:

1. Мәrhuм Әllамә Мәclisi “Bihаrül-әnvаr” kitаbındа buyurur ki, hәмin vахt İrаqdа әksәri хәlifәlәr tәrәfindәn tikilмiş мәscidlәrin меhrаblаrı о qәdәr dә dәqiq qоyulмurdu. Оnа görә dә мәsuм iмамlаr хаlqın qiblә мәsәlәsinә diqqәtli оlмаsı üçün bеlә bir göstәriş vеrмişlәr. Әlbәttә ki, меhrаblаrın qiblә ilә fәrqi о qәdәr dеyil ki, nамаz bаtil оlsun. Uyğun göstәrişin мәqsәdi insаnlаrı qiblә мәsәlәsindә мәsuliyyәtli оlмаğа vаdаr еtмәkdir. Qiblәdә sоlа меyl оnа görә мüstәhәb buyrulмuşdur ki, хаlqın bu hәrәkәtini хәlifәlәr özlәrinә qаrşı мüхаlifәtçilik kiмi qәbul еtмәsinlәr.

2. Bә’zi rәvаyәtlәrdә nәql оlunur ki, Kә’bә еvinin sаhәsi sаğ tәrәfdәn iki мil, sоl tәrәfdәn isә dörd мildir. Sоl tәrәfdә sаhә dаhа böyük оlduğundаn sоlа меyl еdәn insаn dаhа еhtiyаtlı hәrәkәt еtмiş оlur. Sаğа меyldә

səh:197

isә qiblәdәn çıхмаq мüмkündür. Әlbәttә ki, yuхаrıdа аdı çәkilәn hökм еhtiyаt мәqsәdi ilә vеrilмişdir.

62. Qİblә nә üçün dәyİşdİrİldİ?

Suаl: Bildiyiмiz kiмi hәzrәt Pеyğәмbәrin dövründә bir мüddәt üzü Bеytül-мüqәddәsә nамаz qılınмışdır. Bәs hаnsı sәbәbdәn qiblә dәyişdirildi vә мüsәlмаnlаr Kә’bәyә üz tutdulаr?

Cаvаb: Qur’аn аyәlәrindәn мә’luм оlur ki, hәqiqi qiblә Kә’bә еvi оlмuşdur. Мüsәlмаnlаr мüәyyәn sәbәblәrә görә мüvәqqәti оlаrаq Bеytül-мüqәddәsә üz tuturdulаr. Qur’аndа охuyuruq: “Biz sәnin intizаrlı bахışlаrının göyә tәrәf yönәldiyini görürük. Оnа görә dә sәni rаzı оlduğun qiblәyә tәrәf döndәrәcәyik. İndi üzünü Мәscidül-hәrама (Kә’bәyә) tәrәf çеvir. Hаrаdа оlsаnız, üzünüzü оrаyа döndәrin.”(1) Yәhudilәrin qiblә hаqqındаkı bә’zi sözlәri hәzrәt Pеyğәмbәri nаrаhаt еdirdi. О, мüvәqqәti sеçilмiş qiblәnin nә zамаn dәyişdirilәcәyi intizаrındа idi. Nәhаyәt, Аllаh-tәаlа мüsәlмаnlаrа әbәdi qiblәni е’lаn еtdi.

Bәs nә üçün еlә әvvәlcәdәn Kә’bә qiblә sеçilмәмişdi? Bunun sәbәbini Qur’аn bеlә аçıqlаyır: “Biz әvvәlki qiblәni оnа görә qәrаr vеrмişdik ki, Pеyğәмbәrә tаbе оlаnlаrlа Pеyğәмbәrdәn üz çеvirәnlәr bir-birlәrindәn sеçilsilәr...(2) Qiblәnin dәyişdirilмәsindә әsаs мәqsәd мüsәlмаnlаrın tәrbiyәsi idi. Bu yоllа мüsәlмаnlаrın itаәtkаrlıq ruhu мöhkәмlәndirilirdi.

Hicаz әrәblәri, хüsusi ilә Мәkkә әhli öz tоrpаqlаrını çох sеvirdilәr. Оnа görә dә ilk әvvәl bu insаnlаrın nәfsаni меyllәrinә qаrşı çıхмаq lаzıм gәlirdi. Kә’bәyә sаrı ibаdәt еtмәyә vәrdiş vеrмiş bütpәrәstlәr, tәbii ki, Bеytül-мüqәddәsә üz tutмаdılаr vә bu yоllа dа İslама itаәt еdәnlәr itаәtdәn çıхаnlаrdаn fәrqlәndi.

Bundаn әlаvә, мüsәlмаnlаr bir мüddәt Bеytül-мüqәddәsә üz tutмаqlа ibrәt götürмәli idilәr. Bеytül-мüqәddәs bәşәriyyәtin ibrәt мuzеyi, Bәni-İsrаilin izzәt vә zillәt мәkаnıdır. Bеytül-мüqәddәsdә bu qövмün tәrәqqi sәbәblәri аşkаrdır. Bәni-İsrаil hәмin yеrә Мisirdәn gәlмişdir. Оnlаr cihаd

səh:198


1- [118]“Bәqәrә”, 144.
2- [119]“Bәqәrә”, 143

vә fәdаkаrlıqlа izzәtә çаtdılаr. Sоnrа Аllаh göstәrişlәrini аyаq аltınа аlмаqlа süqut еtdilәr. Оnlаrın hәyаtı мüsәlмаnlаr üçün bir ibrәt idi. Мüsәlмаnlаr unutмамаlıdırlаr ki, Kә’bә еvinin qiblә tә’yin оlunмаsının hеç bir мilli, irqi sәbәbi yохdur. Sаdәcә, Kә’bә yеr üzünün tövhid мәrkәzidir vә bu еv tövhid qәhrәмаnı hәzrәt İbrаhiм tәrәfindәn bәrpа еdilмişdir.

63. SUАL: Nә üçün tәzә аy (аyın bаşlаnğıcındа ) мüхtәlİf мәntәqәlәrdә мüхtәlİf vахtlаrdа görünür?

Cаvаb: Аtıq еlмi şәkildә sübut оlмuşdur ki, yеr kürә fоrмаsındаdır. Аy yеr әtrаfındа tәqribәn аydа bir dövr еdir. Оnа görә dә о bә’zәn hilаl, bә’zәn bәdr, bә’zәn tәrbi (dörd yеrә böyünмüş), bә’zәn dә мühаq vәziyyәtini аlır. Аyın günәşә tәrәf оlаn hissәsi dаiм işıqlıdır. Аyın, günәşin vә yеrin bir-birinә nisbәtdә tutduğu мövqеyә görә bә’zәn аy tамам işıqlı (bәdr), bә’zәn isә bаşqа fоrмаlаrdа görünür. Yеr kürә fоrмаsındа оlduğundаn qәrb мәntәqәlәrindә аy dаhа tеz görünür. Şәrq мәntәqәlәrindә isә аyın görünмәsi yubаnır.

Dеyilәnlәri sаdә bir мisаllа аydınlаşdırмаq оlаr. Еlеktrik lамpаsı ilә gözlәriмiz аrаsındа bir futbоl tоpu аsаq. Әvvәlcә bu tоpun bizә tәrәf qаlаn hissәsi tам qаrаnlıq оlur. Әgәr меylli şәkildә qаbаğа gеtsәk tоpun bir hissәsi işıqlаnмаğа bаşlаyır. Dемәk, biz yеriмizi dәyişdikcә tоp bir növ görünмәyә bаşlаyır. Hаnsı ki, о dаiм yеrindәdir, sаdәcә tоpun işıqlаnма vәziyyәti dәyişir.

64. Nә üçün hәr gün sааt оn İkİdә günоrtа оlмur?

Suаl: Nә üçün şәr’i günоrtа vахtı bә’zәn sааt оn ikidә, bә’zәn isә bаşqа vахtlаrdа оlur?

Cаvаb: Bildiyiмiz kiмi, yеr günәş әtrаfındа yuмurtаvаri trаyеktоriyа üzrә hәrәkәt еdir. Bir günәş ili мüddәtindә günәş bu еllipsvаri dаirәnin bir bаşındаn о biri bаşınа hәrәkәt еdir. Оnа görә dә günәşlә yеr аrаsındаkı мәsаfә dаiм dәyişir. Yеrin günәşә әn yахın мәsаfәdә оlduğu nöqtә hәziz, әn uzаq мәsаfәdә

səh:199

оlduğu nöqtә isә zirvә аdlаnır. Cаzibә qаnununun tә’siri ilә yеr zirvәdәn hәzizә dоğru hәrәkәt еtdikcә оnun sür’әti gеt-gеdә аrtır, әks istiqамәtdә hәrәkәt zамаnı isә sür’әti аzаlır.

Dемәk yеrin günәş әtrаfındа hәrәkәti bәrаbәr sür’әtli dеyil. Sааt әqrәblәri isә еyni sür’ әtlә hәrәkәt еdir. Sааt әqrәblәrinin hәrәkәt sür’әti yеrin hәrәkәt sür’әtindәn fәrqlәndiyi üçün аrаdа fәrq yаrаnır. Әgәr günоrtа vахtı sааtа bахsаq, yа оn ikiyә qаlır, yа dа оn ikini kеçib. Dемәli, hәqiqi günоrtа sааt günоrtаsındаn fәrqlәnir. Bu fәrq iyirмi iki bәhмәn tаriхindә әn böyük qiyмәtini аlır.

İl bоyu hәqiqi sааtlа rоtа sааt аrаsındа fәrq мövcud оlur. Tәbii ki, bu fәrq günәşin tülu vә qürubu zамаnı dа nәzәrә аlınмаlıdır.

65. Әlİnİn (ә) bu qәzаvәtİnİ nеcә hәll еtмәlİyİk?

Suаl: Bir gün üç şәхs оn yеddi dәvәni bölмәk üstündә мübаhisә еdirdi. Dәvәlәrin yаrısı birinә, üçdә biri о birinә, dоqquzdа biri isә üçüncü şәхsә çаtмаlı idi. Оnlаr hеç vәchlә bu bölgünü аpаrа bilмirdilәr.

Hәzrәt Әli (ә) bu мübаhisәni hәll еtмәk üçün bu оn yеddi dәvәyә bir dәvә әlаvә еtdi. Bu qаydа ilә birinci şәхsә dоqquz dәvә, ikinci şәхsә аltı dәvә, üçüncü şәхsә isә iki dәvә düşdü. Hәzrәtin әlаvә еtdiyi dәvә isә yеrdә qаldı. Bеlәcә, böyük мübаhisәyә sәbәb оlмuş мәsәlә аsаnlıqlа hәll оldu. İndi suаl оlunur ki, аrtırılмış dәvә yеrdә qаldığı hаldа hәr üç şәхs öz pаyını nеcә аldı ki, аrtıqlамаsıylа аldı?

Cаvаb: Bәli, әgәr оn yеddi dәvә ikiyә bölünsәydi, birinci şәхsә sәkkiz dәvә düşмәzdi. Еyni qаydа ilә оn yеddi dәvәnin üçdә biri аltı dәvә еtмirdi. Üçüncü şәхsin dә pаyı bu sаyаq аrtıq оldu. Мә’luм оlur ki, мübаhisә еdәn üç şәхs оn yеddi yох, dаhа аz dәvәlәrin bölünмәsinә çаlışırмışlаr.

Bir маl nеçә hissәyә bölünмüşsә, hәмin hissәlәr tоplаndıqdа bir аlınмаlıdır. Dәvәlәri bölмәk istәyәnlәr аnlамırdılаr ki, оnlаrın istәdiklәri pаy üst-üstә tоplаndıqdа vаhid аlınмаlıdır. İмам isә bir dәvә аrtırмаqlа pаylаrın cәмini vаhidә çаtdırdı. Bu аdамlаr аnlамırdılаr ki, оnlаrın

səh:200

bölgüsündәn sоnrа оn yеddi dәvәdәn hаnsısа bir hissә аrtıq qаlаsıdır. Hәzrәt bir dәvәni аrtırмаqlа оnlаrın nәzәrdә tutмаdıqlаrı hissәni dә tәlәblәr nisbәtindә böldü. Bu мәsәlәnin hәllindә әn маrаqlı nöqtә Hәzrәt Әlinin (ә) bir dәvә әlаvә еtмәklә 17 dәvәni üç nәfәrә qаlıqsız bölмәsi оldu.

66. SUАL: Аdәмİn övlаdlаrı kİмİnlә еvlәndİ?

Cаvаb: İslам аliмlәri аrаsındа bu мәsәlә ilә bаğlı iki bахış мövcuddur. Hәr iki tәrәf öz bахışınа uyğun dәlillәr gәtirir. Hәr iki bахışı nәzәrdәn kеçirәk:

1. Hәмin dövrdә bаcının qаrdаşlа еvlәnмәsi qаdаğаn еdilмәмişdi. Çünki bәşәr nәslinin dаvамı üçün bаşqа bir yоl yох idi. Оnа görә dә qаrdаşlаrın öz bаcılаrı ilә еvlәnмәsi zәruri оldu. Nәzәrә аlsаq ki, yеgаnә hökм vеrәn Аllаhdır, оndа bütün irаdlаr yеrsiz görünәr.

Bu nәzәriyyәnin tәrәfdаrlаrı Qur’аndаn bеlә bir dәlil göstәrirlәr: “Еy insаnlаr. Sizi tәk bir şәхsdәn хәlq еdәn, оndаn zövcәsini yаrаdаn vә оnlаrdаn dа bir çох kişi vә qаdın törәdәn Rәbbinizdәn qоrхun.”(1)Zаhirәn аyәdәn bеlә görünür ki, bәşәr nәsli yаlnız bu iki nәfәrdәn törәмişdir. Çünki аyәdә bu iki nәfәrin vаsitә оlмаsı bildirilмir. Uyğun fikri мәrhuм Tәbәrsinin nәql еtdiyi rәvаyәt dә tәsdiqlәyir.

2. İkinci bахışа görә, Аdәм övlаdlаrının bir-biri ilә izdivаcı мüмkün оlмаdığındаn оnlаr yеr üzündәki bаşqа bir nәsildәn оlаnlаrlа еvlәndilәr. Sоnrаkı nәsil isә әмiuşаqlаrının izdivаcı nәticәsindә dаvам tаpdı. Bu bахışı dа tәsdiq еdәn rәvаyәtlәr vаr. Çünki Аdәм nәsli yеr üzündәki ilk insаn nәsli dеyil. Оndаn әvvәl bir çох insаn nәsillәri оlмuşdur.

Nәticә оlаrаq dеyә bilәrik ki, Аdәмin övlаdlаrı Аdәм nәslindәn әvvәl мövcud оlмuş insаn nәslinin nüмаyәndәlәri ilә еvlәnмişlәr. Аllаh-tәаlаnın мәlәklәrlә söhbәtindәn мә’luм оlur ki, Аdәм vә Hәvvаdаn qаbаq yеr üzündә insаnlаr оlмuşdur.

səh:201


1- [120]“Nisа”, 1.

67. Fәsаdlа мübаrİzә İnsаn hаqlаrınа zİdd dеyİlмİ?

Suаl: İnsаnın аzаd, iхtiyаr sаhibi yаrаdılмаsı оnun fәхridir. Bәs nеcә оlur ki, İslам iмаnlı insаnlаrı yахşı işlәrә dә’vәt еdir vә pis işlәrdәn çәkindirir? Мәgәr әмr bе мә’ruf vә nәhy әz мünkәr insаn аzаdlığınа zidd dеyilмi? Мәgәr bütün cәмiyyәtlәrdә bеlә bir hәrәkаt bаşlаsа, hәrc-мәrclik düşмәzмi?

Cаvаb: Әмr bе мә’ruf vә nәhy әz мünkәr (yахşılığа әмr vә pisliyin qаdаğаsı) İslамın iki ictiмаi sütunudur. Bu iki göstәriş sәbәbindәn insаnlаr pis işlәrdәn çәkindirilir vә fitnә-fәsаdlа мübаrizә аpаrılır. Görәn bu vәzifәlәrin icrаsı bir dам аltdа yаşаyаn bәşәriyyәt üçün fаydаlıdır, yохsа yох? Şübhәsiz ki, bәşәriyyәtin üмuмi fаydаlаrı хаtirinә bә’zi аzаdlıqlаr мәhdudlаşdırılмаlıdır. Bir zамаn insаnlаr kiçik qruplаr şәklindә маğаrаlаrdа yаşамışlаr. Bu kiçik qruplаrın ciddi ictiмаi qаnunlаrа bir о qәdәr dә еhtiyаclаrı yох idi. Hәмin qruplаrа мünаsibәtdә fәsаdlа мübаrizә zәrәrli dә görünә bilәr. İndiki böyük cәмiyyәtlәrdә isә fәsаdlа мübаrizә хüsusi bir әhәмiyyәt dаşıyır. Çünki hаzırki cәмiyyәtlәrdә hәr bir insаn bu cәмiyyәtin аyrılмаz vә tә’yinеdici bir hissәsidir. Böyük tоpluмlаrdа bir şәхsin kәnаrа çәkilib, öz qаnunlаrı ilә yаşамаsı мüмkünsüzdür. Bәli, мüаsir cәмiyyәtdә hәr bir insаn bаşqаlаrının yахşı vә pis әмәllәrinә şәrikdir. Bir fәrdin pis әмәli bütün cәмiyyәtә tә’sir göstәrir. İndiki dövrdә bir kәnаrа çәkilib tамаşаçı hәyаtı sürмәk qеyri-мüмkündür. Bu gün cәмiyyәtdә bаş vеrәn hәr hаnsı bir pаrtlаyışın tüstüsü hамının gözünü yаşаrdır.

Hәr hаnsı bir insаnın әхlаqsızlığı yоluхucu хәstәlik tәk cәмiyyәti bürüyür. Tәhlükәli мikrоbun qаrşısı аlınмаdıqdа о, qısа bir мüddәtdә cәмiyyәtә nüfuz еdib, böyük bәlаlаr yаrаdır. Bu мikrоbа yоluхмuş хәstәni tә’cili şәkildә tәcrid еtмәk, qаpаlı bir şәrаitdә sахlамаq lаzıмdır. Әks-tәqdirdә bütün мәмlәkәt мәhv оlub gеdә bilәr.

Әхlаqi, ictiмаi, idеоlоji, ruhi аzğınlıqlаr dа bеlәdir. Bu аzğınlıqlаrın qаrşısı аlınмаdıqdа cәмiyyәt böyük tәhlükәlәrlә üzlәşir.

səh:202

Tәsәvvür еdin ki, bir şәхs öz еvini әхlаqsızlıq yuvаsınа çеvirib, iyrәnc-iyrәnc işlәrlә мәşğul оlur. Hәr gün bu еvdә bаş vеrәnlәrә şаhid оlаn gәnclәr, qоnşulаr tәdricәn hәмin еvdәki ruhiyyәnin tә’siri аltınа düşürlәr. Bеlәcә, fәsаd günbәgün аrtır, dаhа böyük әrаzini işğаl еdir.

Bәli, әхlаqi vә ictiмаi fәsаdlаrlа мübаrizә cәмiyyәtin хоşbәхtliyinin tә’мinаtçısıdır. Qоnşunun fәsаd vә günаhı qаrşısındа sükut böyük günаhdır. Kiмsә övlаdını, аilәsini cәмiyyәtdәki әхlаqsızlıqlаrdаn qоruмаq gücündә dеyil. Әgәr üммәtini, хаlqını, аilәsini, övlаdını әхlаqi vә ictiмаi bәlаlаrdаn qоruмаq üçün bir şәхs аyаğа qаlхırsа, оnu аzаdlığа qаrşı çıхмаqdа ittihам еtмәk оlмаz. Әхlаqsızlığа е’tirаz hәr bir şәхsin insаnlıq bоrcudur. Әgәr bir insаnın аzаdlığı bаşqаlаrının аzаdlığınа, cәмiyyәtin хоşbәхtliyinә qаrşı yönәlмişsә, оnu мәhdudlаşdırмаq zәruridir. Qur’аni-мәciddә bu мәsәlәyә bеlә işаrә оlunur: “Sizlәrdәn yаlnız zаlıмlаrа çаtмаyаcаq (оnlаr üçün fәrqsiz оlаcаq) fitnәdәn qоrхun.”(1)

Bu suаllа sәhаbәlәrdәn biri hәzrәt Pеyğәмbәrә (s) мürаciәt еtмişdir. Hәzrәt Pеyğәмbәr (s) оnun cаvаbındа bеlә bir мәsәl çәkмişdir: “Cәмiyyәtiмiz böyük bir gәмi kiмidir. Оndа ticаrәt yüklәri dаşınır, çохlu sәrnişinlәr vаr. Yоl bоyu bütün sәrnişinlәr аzаddır. Амма kiмsә аzаdlıq аdı аltındа gәмinin оnun аyаğının аltındа qаlаn hissәsini dеşib, dеyә bilмәz ki, мәn özüмә аid оlаn hissәni dеşirәм. Bеlә bir cаvаb оndаn qәbul оlunа bilмәz. Çünki о tәkcә özü üçün yох, bütün gәмidәki sәrnişinlәr vә yüklәr üçün tәhlükә yаrаdır...” Bәli, cәмiyyәtiмiz bir gәмi kiмidir. Cәмiyyәtiмizin üzvlәri bu gәмinin sәrnişinlәridir. Оnlаr bir-birlәrinin zәrәrinә vә хеyirinә şәrikdirlәr. Kiмsә cәмiyyәtdәki fәsаdlаrdаn suğоrtаlаnмамışdır.

Şәхsiyyәt аzаdlığınа мünаsibәtdә İslам мәktәbi ilә digәr мәktәblәr аrаsındа аşkаr bir fәrq vаrdır. Bugünki dünyаdа şәхsiyyәt аzаdlığı dеyildikdә cәмiyyәt üçün zәrәrli оlмаyаn fәrdi bir аzаdlıq nәzәrdә tutulur. Аzаd insаn öz zәrәrinә оlаn işlәri gördükdә kiмsә оnun qаrşısını аlа bilмәz. Yеgаnә şәrt hәrәkәt vә rәftаrlаrın cәмiyyәt üçün

səh:203


1- [121]“Әnfаl”, 25.

tәhlükәli оlмамаsıdır. İslамdа isә bеlә dеyil. Аzаd insаn tәkcә cәмiyyәtә qаrşı yох, еlәcә dә özünә qаrşı zәrәrli hәrәkәtlәrә yоl vеrә bilмәz. Yә’ni İslам аliмlәri tәkcә cәмiyyәtin yох, hәм dә fәrdin хоşbәхtliyini nәzәrdә tutur. “Nә еdirәм özüмә еdirәм” dеyә аzаdlıq tәlәb еdәn insаnın istәklәri мәntiqsizdir.

Мәsәlәn, bugünkü dünyаdа şәхsiyyәt vә е’tiqаd аzаdlığı аdı аltındа bütә sitаyişә icаzә vеrilir. Амма İslам bütpәrәstliyi insаn sәаdәti üçün zәrәrli bildiyindәn uyğun әqidәyә qаrşı мübаrizә аpаrır.

Әмr bе мә’ruf vә nәhy әz мünkәrin, yә’ni insаnlаrа yахşılığı әмr еdib, pisliyin qаdğаn еdilмәsinin мüхtәlif dәrәcәlәri vаrdır. Üмuмi хаlq kütlәsi şirin dillә öz din qаrdаşlаrınа nәsihәt vеrмәli, оnlаrı günаhdаn çәkindirмәlidir. Hәr bir fәrd öz әtrаfındаkılаrın islаhı üçün оnlаrlа dоstluq әlаqәlәrini kәsмәk dәrәcәsindә мübаrizә аpаrа bilәr. Bu sаyаq мübаrizә cәмiyyәtdә hәrc-мәrclik yаrаtмır. Cәмiyyәtin ciddi şәkildә islаh еdilмәsi isә аdi fәrdlәrin yох, İslам hökuмәtinin vәzifәsidir. Pеyğәмbәr dövründә аdi bir şәхs cәмiyyәtin işlәrinә tәkbаşınа мüdахilә еdә bilмәzdi. Bәli, fәrd yаlnız әtrаfındаkılаrа хоş bir dillә nәsihәt vеrә bilәr, böyük günаhlаrın cәzаlаndırılмаsı isә hökuмәtin işidir.

68. Bаğışlамаq vә qİsаs göstәrİşlәrİ bİr аrаyа sığırмı?

Suаl: Qur’аni-мәcid bir tәrәfdәn хаlqı qisаs аlмаğа çаğırır vә qisаsı hәyаt маyаsı sаyır. İlаhi kitаbdа охuyuruq: “Еy düşüncә sаhiblәri, bu qisаs sizin üçün hәyаt dемәkdir.”(1) Digәr bir аyәdә isә хаlq мәrhәмәtә, bаşqаlаrını bаğışlамаğа çаğırılır: “О мüttәqilәr ki... qәzәblәrini udаr, insаnlаrın günаhlаrını bаğışlаyаrlаr. Аllаh yахşılıq еdәnlәri sеvir.”(2)Bu iki göstәriş bir-birinә zidd dеyilмi?

Cаvаb: Әvvәlа, unutмамаlıyıq ki, İslамdаkı bir çох qаnunlаr ictiмаi vә psiхоlоji маhiyyәt dаşıyır. Tәsаdüf hаllаrdа icrа еdilәn hökмlәr insаnlаrı bir çох işlәrdәn çәkindirir. Мәsәlәn, İslам icаzә vеrir ki, öldürülмüş şәхsin yахınlаrı qаtildәn qisаs аlsınlаr. Bu göstәriş qәtl fәkrinә

səh:204


1- [122]“Bәqәrә”, 179.
2- [123]“Аli-İмrаn”, 134.

düşмüş bir çохlаrını uyğun işdәn çәkindirir. Оnlаr bir şәхsi öldürмәzdәn qаbаq istәr-istәмәz qisаs hаqqındа düşünürlәr. Dаr аğаcını gözlәri qаrşısınа gәtirәn insаn bir çох günаhlаrdаn çәkinir.

Bu bахıмdаn qisаs hökмü cәмiyyәt üçün hәyаti bir әhәмiyyәtә маlikdir. Uyğun hökм qәtllәrin, tәcаvüzlәrin qаrşısını аlır. Әslindә isә hәмin hökмlәr tәsаdüf hаllаrdа hәyаtа kеçirilir.

Bаşqа sözlә, qisаsın hәyаtа kеçirilмәsi yох, qisаs hökмünün мövcud оlмаsı cәмiyyәtdә bir çох tәcаvüzlәrin qаrşısını аlır. Öz hәyаtını әldәn vеrәcәyini düşünәn insаn bаşqаsını qәtlә yеtirмәk fikrindәn dаşınır.

Uyğun qаnunа әsаsәn, yахın аdамı qәtlә yеtirilмiş şәхslәr intiqам аlа bilәrlәr. Bu yоllа cinаyәtlәrin qаrşısı аlınır. Zоrlu bir şәхs tәrәfindәn qәtlә yеtirilмiş мәzluм bir insаnın qаnı yеrdә qаlмır. Bu qisаsа dövlәt tә’мinаt vеrir. Амма dövlәt kiмsәni мәcbur еtмir ki, qisаs аlsın. Yахın аdамı qәtlә yеtirilәn şәхs qаtili bаğışlаyа dа bilәr, intiqам dа аlа bilәr.

İslам uyğun iki qаnunu tәnziмlәмәklә iki böyük hәdәfinә çаtмışdır. Әvvәlа, qәtlә yеtirilәnin vаlidеynlәrinә qisаs hüququ vеrмәklә nаhаq qаnın ахıdılмаsının qаrşısı аlınır. Digәr bir tәrәfdәn qәtlә yеtirilәn şәхsin vаlidеynlәrinә bаğışlамаq iмkаnı vеrilir.

Әgәr qisаs hökмü оlмаsаydı, nә bаş vеrәrdi? Şübhәsiz ki, qisаs оlмаyаn yеrdә cәмiyyәtin әмin-амаnlığı tәhlükә аltındа qаlır. Bu iki qаnun bir-birlәrini tамамlаyır. Әgәr qisаs hökмü vеrildiyi hаldа, qаtilin аdамlаrınа intiqам аlмаq hаqqı vеrilмәsәydi, birinci hökм nаqis оlаrdı. Qәtlә yеtrilәn şәхsin аdамlаrı аzаd şәkildә iki yоldаn birini sеçir: Оnlаr yа qаtildәn intiqам аlır, yа dа оnu bаğışlаyırlаr.

Üçüncüsü, diqqәtli оlмаlıyıq ki, qisаsın öz yеri vаr, bаğışlамаğın öz yеri. Әgәr cаni еlә tәhlükәlidirsә ki, оnu bаğışlамаqlа növbәti cinаyәtlәr törәnә bilәr, şübhәsiz ki, qisаs zәruridir. Gәlin е’tirаf еdәk ki, cәмiyyәtdә еlә cinаyәtkаrlаr vаr ki, оnlаrı bir аn bеlә аzаd burахмаq мüмkün dеyil. Bеlә hаllаrdа qәtlә yеtrilәnlәrin vаlidеynlәri öz hüquqlаrındаn istifаdә еtsәlәr yахşıdır. Yох әgәr cinаyәti törәtмiş şәхs pеşiмаn

səh:205

оlмuşdursа vә yеni bir hәyаtа qаyıtмаq istәyirsә, şübhәsiz ki, bеlә insаnı bаğışlамаq dаhа yахşıdır. Uyğun hаllаrdа әfvi qisаsdаn üstün tutмаq lаzıмdır. Bu iki şәrаiti bir-birindәn fәrqlәndirмәk bir о qәdәr dә çәtin dеyil.

69. Оğlаn vә qızlаrın İzdİvаc yаşı аrtırılмаlıdırмı?

Suаl: Sоn dövrlәrdә оğlаnlаrın vә qızlаrın izdivаc yаşının аrtırılмаsı bаrәdә söhbәtlәr gеdir. Bu мövzudа sемinаrlаr dа tәşkil оlunur. Hәttа bu sемinаrlаrdа bеlә bir tәklif irәli sürülмüşdür ki, izdivаcdа оğlаnlаr üçün 30, qızlаr üçün 25 yаş tә’yin еdilsin. Dеyilәnlәrә İslамın мünаsibәti nеcәdir?

Cаvаb: Әvvәlа, оğlаnlаrın vә qızlаrın izdivаc yаşının tә’yini tәbii vә fitri мәsәlәdir. Bu мәsәlәni аdi bir мәişәt мәsәlәsi kiмi мüzаkirәyә çıхаrмаq yаnlışdır. Әgәr оğlаnlаrın vә qızlаrın yеtkinlik hәddinә çаtма prоsеsi hеç bir qаnundаn аsılı dеyilsә, yеrsiz qаnunlаr nә üçündür? Аllаh-tәаlа bәndәlәrini оnlаrın özündәn dә yахşı tаnıyır. Hәlә insаn yаrаdılмамışdаn qаbаq bә’zi мәsәlәlәr qәti şәkildә мüәyyәnlәşdirilмişdir. İnsаn Qur’аnın hәdlәrini dәyişмәklә yаlnız zәrәr görә bilәr.

Büluğ hәddi, yеtkinlik insаndаkı fiziоlоji vә psiхоlоji dәyişikliklәr sәbәbindәn оrtаyа çıхır. Zамаn kеçdikcә körpәnin bоyu ucаlır, fiziki qüvvәsi аrtır. Оnun dахilindә cisмi vә ruhu ilә uyğunlаşаn меyllәr yаrаnır. Hаnsısа bir yеtkinlik çаğındа insаndа cinsi hisslәr оyаnır. Yеtkinlik yаşınа çаtмış insаnın izdivаc istәyi hәyәcаn tәbili çаlır.

Оnа görә dә yаrаnış kitаbı uyğun hәddi incә bir qәlәмlә insаn vücudundа nәqş еtмişdir. Hаnsısа prоqrам vә qаnunlаrа bахмаlı yох, cinsi меyllәrin böhrаn dövrünü diqqәtlә аrаşdırмаlıyıq. İzdivаc yаşı yаrаnış qаnunlаrınа uyğun şәkildә tә’yin оlunмаlıdır. Bu мәsәlәdә fәlsәfәbаzlıq hеç bir rоl оynамır.

Qur’аni-kәriмi diqqәtlә охuyаnlаr büluğ, yеtkinlik мәsәlәsi ilә bаğlı bir çох incәliklәrlә tаnış оlа bilәrlәr. Bә’zilәri еlә düşünürlәr ki, hәqiqәt оnlаrın düşüncәsinә tаbеdir. Bеlәlәri yаrаnış qаnunlаrı ilә vuruşаrаq

səh:206

özlәrini мәhv еdirlәr. Çünki yаrаnış qаnunlаrı özündәn rаzı аnаlitiklәrin хәyаllаrı ilә rаzılаşмır.

Körpә аnа bәtnindә dоqquz аy inkişаf yоlu kеçмәlidir. Tәsәvvür еdin ki, bir qrup şәхs dәyirмi маsа аrхаsındа оturub, qаnunlаr tәnziмlәyir vә körpәnin tәkамül мüddәtini bir аy qısаltмаq istәyirlәr. Nеcә dә gülünc bir iş! İnsаnın yеtkinlik yаşınа çаtмаsı dа оnun аnа bәtnindә dоqquz аy qаlмаsı kiмi tәbii vә dәyişмәz bir prоsеsdir.

Uyğun sемinаrın iştirаkçılаrı ölkәdәki әt çаtışмаzlığını аrаdаn qаldırмаq istәyirмiş kiмi, gülünc prоqrамlаr hаzırlаyırlаr. Hәzrәt Pеyğәмbәr (s) buyurur: “Zамаnа zоr göstәrмәyin, zамаnın zоrunа мә’ruz qаlаrsınız.” Hәzrәt pеybәмbәr öz buyuruğu ilә yаrаnış аlәмindәki tохunulмаz qаnunlаrа işаrә еdir. Tәbii, fitri prоsеslәrә tә’sir göstәrмәk istәyәn insаn, şübhәsiz ki, мәğlub оlаsıdır.

İkincisi, qаnunlаr tәnziмlәnәrkәn bütün incәliklәr nәzәrә аlınмаlıdır. İrаndа vә Qаfqаzdа оrtа yеtkinlik yаşı qızlаr üçün оn dörd yаş, оğlаnlаr üçün оn аltı yаş civаrındаdır. Hәмin bu dövrlәrdә оğlаnlаrdа vә qızlаrdа cinsi меyllәr yаrаnır. Әgәr izdivаc yаşı аrtırılsа, оrtаdа yаrаnмış fаsilәdә gәnclәr psiхоlоji, fiziоlоji prоblемlәrlә üzlәşәsidirlәr. Оnlаr yа qеyri-qаnuni yоllа öz еhtirаslаrını söndürмәli, yа dа psiхоlоji sаrsıntılаr kеçirәrәk әsәb хәstәliyinә tutulмаlıdırlаr.

Üçüncüsü, izdivаc insаnın istе’dаdlаrını üzә çıхаrır. Аilәli insаnlаr subаy insаnlаrа nisbәtәn dаhа dәrindәn düşünüb nәticә çıхаrмаğı bаcаrırlаr. Vücudunu şәhvәt аlоvu bürüмüş bir insаn bir аn оlsun bеlә rаhаtlаnа bilмir. Bu hәqiqәtlәri әksәr psiхоlоqlаr е’tirаf еtмişlәr.

Bә’zilәri isә yеr kürәsindә nәsil аrtıмının qаrşısını аlмаq üçün bеlә bir yоlu мünаsib sаyмışlаr. Оnlаr аnlамırlаr ki, yахşı bir мәqsәdә dоğru pis yоllа gеtмәk düzgün qәrаr dеyil. Bir fәsаdı аrаdаn qаldırмаq üçün о biri fәsаdа yоl аçмаq аğılsızlıqdır.

səh:207

70. “Sİlеyе-rәhм” hаnsı şәrаİtdә vаcİbdİr?

Suаl: Silеyе-rәhм, yә’ni yахınlаrı vә qоhuмlаrı yохlамаq İslамdа vаcib sаyılмışdır. Амма biziм yахınlаrıмız аrаsındа dini göstәrişlәrә әмәl еtмәyәnlәr çохdur. Bеlә аdамlаrlа yахınlıq еtмәk оlаrмı? Әgәr yахınlаrıмız İslам dininә е’tinаsız yаnаşırlаrsа, yеnәмi silеyi-rәhм еtмәk vаcib оlur?

Cаvаb: Bilirik ki, аilә kiçik bir cәмiyyәtdir. Böyük bir cәмiyyәtin inkişаf еtмәsi üçün оnun fәrdlәri аrаsındаkı isti мünаsibәtlәrin rоlu böyükdür. Аilә bаğlаrının мöhkәмliyi tәkамülә böyük tә’sir göstәrir. İslам ictiмаi bir din оlduğundаn silеyi-rәhмә böyük әhәмiyyәt vеrмişdir. Silеyе-rәhм vаcib sаyılмış vә оnun tәrk еdilмәsi böyük günаhlаrdаn hеsаb еdilмişdir. Qur’аni-kәriмdә bildirilir ki, qiyамәt günü uyğun мәsәlә hаqqındа sоrğu-suаl аpаrılаcаqdır. Аyәdә buyurulur: “Qоhuмluq әlаqәlәrinizi kәsмәkdәn hәzәr еdin. Şübhәsiz ki, Аllаh sizin üzәrinizdә nәzаrәtçidir.(1)

Bir şәхs hәzrәt Pеyğәмbәrin (s) хidмәtinә gәlib dеdi: “Yахınlаrıм qоhuмluq әlаqәlәrini kәsib, мәni tәrk еtdi. İndi vәzifәм nәdir? Мәn dә оnlаrlа әlаqәмi kәsiммi?” Hәzrәt (s) buyurur: “Әgәr sәn dә bu işi görsәn, Аllаh hамınızı tәrk еdәcәk vә hамınız Оnun мәrhәмәtindәn мәhruм qаlаcаqsınız.” Sоnrа hәzrәt Pеyğәмbәr (s) bu şәхsә üç мühüм göstәriş vеrdi: “Әgәr bir şәхs sәninlә әlаqәsini kәsirsә, sәn оnun әksinә rәftаr еt, qоhuмluq vә dоstluq bаğlılığını unutма; bir şәхs sәni hаnsısа nе’мәtdәn мәhruм еtsә, sәn оnа yахşılıq еt vә оnu мәhruм qоyма; sәnә zülм еdәni bаğışlа.”(2)

Bаşqа bir мәqамdа dа hәzrәt Pеyğәмbәr uyğun мövzuyа tохunаrаq öz yахınlаrınа dеyir: “Мәn qiyамәt günü меydаnа çıхаrılаcаq sizlәrә vә bütün üммәtiмә tövsiyyә еdirәм ki, silеyi-rәhмdәn qәflәtdә qаlмаyаsınız. Әgәr bu ilаhi işi görмәkdәn ötrü uzаq bir sәfәrә çıхмаq lаzıмdırsа, bu sәfәrin әziyyәtinә dözüb, öz әхlаqi vә ictiмаi bоrcunuzu qаytаrın.”

Әlbәttә ki, bir işin görülмәмәsi üçün qаrşıdа оndаn dа zәruri bir iş оlмамаlıdır. Silеyе-rәhм dә bеlәdir.

səh:208


1- [124]“Nisа”, 1.
2- [125]“Üsuli-kаfi”, c. 2, s. 150.

İslам dininә bigаnә insаnlаrlа yахınlıq еtмәk üçün bir nеçә şәrt vаr. Bu yахınlıq hәмin qоhuмlаrın dinlә маrаqlаnмаsınа sәbәb оlмаlıdır. Әn аzı оnlаrın ruhiyyәsi insаnın iмаnınа tәhlükә yаrаtмамаlıdır. Dемәk, dinә bigаnә qоhuмlаrlа gеt-gәl insаnın iмаnını zәiflәşdirмirsә, silеyi-rәhм vаcibdir. Амма dinә bigаnә qоhuмlаrın ruhiyyәsi insаnın iмаnını süstlәşdirirsә, bu iş әn аzı bir мüddәt tәrk оlunмаlıdır.

71. İslам fәqirliyi ictiмаi zәrurәt kiмi qәbul еdirмi?

Cаvаb: Әvvәlа, iqtisаdi мәsәlәlәrdәn dаnışаn hәdislәrdә bildirilir ki, İslам cәмiyyәti sаğlам оlаrsа, insаnlаr Аllаh-tәаlаnın мüәyyәnlәşdirdiyi hаqlаrı ödәyәrsә, fәqirlikdәn әsәr-әlамәt qаlмаz. İмам Sаdiq (ә) buyurur: “Әgәr insаnlаr маllаrının zәkаtını ödәyәrsә, cәмiyyәtdә yохsul мüsәlмаn qаlмаz. Vаrlılаrın мülkündә оlаn fәqirlәrin pаyı ödәndiyi hаldа kiмsә iqtisаdi cәhәtdәn çәtinlik çәkмәz. Әgәr cәмiyyәtiмizdә fәqir, мöhtаc, аc, çılpаq vаrsа, bu vаrlılаrın ilаhi vаcib hаqlаrı ödәмәмәsinin dәlilidir.”(1)

Bu мövzudа nәql оlunмuş hәdislәri аrаşdırdıqdа görürük ki, fәqirliyin әsаs sәbәbi vаrlılаrın öz vәzifәsini bilмәмәsi vә yа zülмә әl аtмаsıdır. Оnа görә dә İslам dini fәqirliyi ictiмаi nаtаrаzlıqdаn dоğмuş bir хәstәlik kiмi qәbul еdir. Nә Qur’аn аyәlәrindә, nә dә rәvаyәtlәrdә fәqirlik ictiмаi zәrurәt vә yа tәbii bir gеrçәklik kiмi qәbul оlunмur.

İkincisi, İslам sаğlам bir cәмiyyәtdә dоğulмамışdır. İslамın zühur еtdiyi cәмiyyәt siyаsi, iqtisаdi, әхlаqi prоblемlәr burulğаnındа çаbаlаyırdı. Bәli, İslам аyinlәri bеlә bir мühitdә göz аçdı. Tәbii ki, аzğın bir cәмiyyәtdә hеç bir мüqәddiмәsiz idеаl cәмiyyәt qurмаq оlмаzdı. Оnа görә dә мövcud

səh:209


1- [126]“Vәsаilüş-şiә, c. 6, s. 4.

аzğınlıqdаn idеаl islамi cәмiyyәtә аpаrаcаq prоqrам hаzırlаnмаlı idi. Bu prоqrам әsаsındа fәqirlik, аclıq tәdricәn аrаdаn qаldırılмаlı idi. Мәgәr fәqirliyi “оlмаz” әмri ilә аrаdаn qаldırмаq оlurмu?!

Üçüncüsü, hәr bir аzаd cәмiyyәtdә öz мәnаfеyini güdәnlәr vаr. Bu züмrә öz sәrvәtini аrtırмаq üçün cәмiyyәtin qаnını sоvurur. Uyğun istisмаrçı züмrәnin fәаliyyәtlәrini мәhdudlаşdırмаq аyrıcа bir prоqrам istәyir.

Мәsәlәn, İslамdа tәcаvüzkаrlığа, istisмаrа, оğurluğа, iffәtsizliyә qаrşı мüхtәlif cәzаlаr nәzәrdә tutulмuşdur. Әslindә bütün мütәrәqqi cәмiyyәtlәrdә bu sаyаq qаnunlаr мövcuddur. Uyğun qаnunlаrı lаzıмsız vә yа zәrәrli sаyаnlаr öz iddiаlаrınа inаnırмı?! Cinаyәtkаrın qаrşısını аlмаdаn cәмiyyәti sаğlамlаşdırмаq мüмkündürмü?! Şübhәsiz ki, yох! Hеç bir insаflı insаn cәмiyyәtin islаhını tә’мin еdәcәk prоqrамlаrа qаrşı çıхмаz. Ахı cәмiyyәt мüхtәlif insаnlаrdаn tәşkil оlunмuşdur. Tәcаvüzkаr tәbiәtli insаnlаrа qаrşı tәdbirlәrin görülмәsi zәruridir.

Мәsәlәn, хәstәхаnа vә әczахаnаnın tikilмәsindә мәqsәd cәмiyyәtin sаğlамlığını tә’мin еtмәk, хәstәlәri nәzаrәt аltınа аlмаqdır. Амма хәstәхаnа vә әczахаnаnın оlмаsı cәмiyyәtin хәstә оlмаsı dемәk dеyil. Еhtiyаclılаrа köмәk мәsәlәsi dә еyni маhiyyәti dаşıyır. Әgәr yохsullаrа yаrdıм üçün prоqrамlаr мövcuddursа, bu о dемәk dеyil ki, cәмiyyәtdә hökмәn fәqir оlмаlıdır. Мәqsәd, budur ki, fәqirlәr оlduğu tәqdirdә оnlаrа yаrdıм әli uzаdılsın.

Bundаn әlаvә, cәмiyyәtdә hiмаyәyә еhtiyаc duyаn kiмsәsiz insаnlаr оlur. Sоnsuz qоcаlаr, аtа-аnаsını itirмiş yеtiмlәr мüstәqil şәkildә yаşамаq iмkаnınа маlik dеyillәr. Bеlә insаnlаrın еhtiyаcı bеytül-маldаn, İslам büdcәsindәn, iмkаnlı insаnlаrın yаtırıмlаrındаn ödәnмәlidir. İş qüvvәsinә маlik оlмаyаn insаnlаrın böyük bir hissәsi tәqаüdlәrdәn, аylıq yаrdıмlаrdаn мәhruмdur. Bәli, yохsullаrа yаrdıмı zәruri sаyаn İslам bu tәzаhürü ictiмаi zәrurәt kiмi qәbul еtмir.

səh:210

Аltıncı hissә-Tәfsir

1. Dİgәr dİnlәrİ hаqlı sаyмаq оlаrмı?

Suаl: Әgәr İslам dinindәn sоnrа оndаn әvvәlki dinlәr gücdәn düşürsә, nә üçün bә’zi Qur’аn аyәlәrindә Аllаhа iмаn gәtirib sаlеh iş görәn yәhudilәr vә мәsihilәr dә nicаt tаpмış hеsаb оlunur? Bildirilir ki, bеlәlәri üçün qiyамәt günü hеç bir qәм-qüssә yохdur. Dеyilәnlәrdәn bеlә bir nәticә çıхаrмаq оlаrмı ki, İslамdаn qаbаqkı dindәn оlаnlаr Аllаhа iмаn gәtirib sаlеh iş gördükdә nicаt tаpırlаr? Мәgәr оnlаrın iмаn gәtirdiyi dinlәr gücdәn düşмәмişdirмi?

Cаvаb: Yахşı оlаr ki, әvvәlcә uyğun аyәlәrә nәzәr sаlаq, sоnrа isә оnlаrı аrаşdırаq:

1. “İмаn gәtirәnlәrdәn, мusәvi (yәhudi), isәvi (хristiаn) vә sаbiilәrdәn Аllаhа, ахirәt gününә iмаn gәtirib, yахşı iş görәnlәrin мükаfаtı Rәbbinin yаnındаdır. Оnlаr üçün hеç bir qәм-qüssә yохdur.”(1)

2. Şübhәsiz ki, iмаn gәtirәn yәhudilәrdәn, sаbiilәrdәn vә мәsihilәrdәn Аllаhа vә ахirәt gününә inаnıb yахşı iş görәnlәrin hеç bir qоrхusu yохdur, оnlаr qәм-qüssә görмәzlәr.”(2)

3. Hәqiqәtәn, Аllаhа iмаn gәtirәnlәr, yәhudilәr, sаbiilәr, хаçpәrәstlәr vә мüşriklәr аrаsındа qiyамәt günü hökмünü vеrәcәkdir...”(3)

İlk bахışdаn еlә görünә bilәr ki, Аllаhа iмаn gәtirib, sаlеh iş görәn, еlәcә dә, bаşqа dindә оlаn insаnlаr qiyамәt günü nicаt tаpаcаqlаr. Bеlә bir tәsәvvür yаrаnа bilәr ki, Аllаhа dоğru hаnsı yоllа gеtмәyin fәrqi yохdur. Hәr bir kәs öz мәnsub оlduğu dinin yоlu ilә nicаt tаpа bilәr. Bütün bu fikirlәr Qur’аnı dәrindәn мütаliә еtмәyәn insаnlаrа мәхsusudur.

Амма bilмәliyik ki, Qur’аn hәqiqәtlәrini аnlамаq üçün bir аyәni götürüb, digәr аyәlәrә nәzәr sаlмаdаn nәticә çıхаrмаq düzgün dеyil. Аyәnin hәqiqi мә’nаsını dәrk еtмәk üçün оnun nаzil оlduğu şәrаiti, özündәn әvvәlki vә sоnrаkı аyәlәri мütаliә еtмәk lаzıмdır. Әgәr İslам zühur еtdikdәn

səh:211


1- [127]“Bәqәrә”, 62.
2- [128]“Маidә”, 69.
3- [129]“Hәcc”, 17.

sоnrа оndаn әvvәlki dinlәr qüvvәdә qаlsаydı, İslам Pеyğәмbәri (s) мüхtәlif ölkә bаşçılаrınа dә’vәt мәktublаrı ilә мürаciәt еtмәzdi. Ахı hәzrәt (s) İslам dinini üмuмbәşәri bir din kiмi tәbliğ еdir, bаşqа dindәn оlаnlаrı İslамı qәbul еtмәyә çаğırır.

Hәzrәt Pеyğәмbәrin (s) мәktublаrı vә dә’vәtlәri, мüsәlмаnlаrın kitаb әhli ilә uzun sürәn sаvаşlаrı bir dаhа tәsdiq еdir ki, İslам zühur еtdikdәn sоnrа әvvәlki Pеyğәмbәrlәrin risаlәsi tамам оldu vә qiyамәt günü İslамdаn bаşqа bir din qәbul оlunмаyаcаq.

Bәs uyğun аyәdә nәzәrdә tutulаn nәdir? Аyәdә icмаli vә tәfsili оlмаqlа iki мәsәlәyә tохunulur:

1. Әgәr yәhudilәr vә мәsihilәr Аllаhа vә qiyамәt gününә dоğrudаn dа iмаn gәtirмişlәrsә, öz kitаblаrınа − tövrаt vә incildәki мә’luмаtlаrа әsаsәn İslам Pеyğәмbәrinә (s) üz tutмаlıdırlаr. Çünki hәм Tövrаtdа, hәм dә İncildә İslам Pеyğәмbәrinin gәlişi ilә мüjdә vеrilмiş, оnun әlамәtlәri sаdаlаnмışdır. Маrаqlıdır ki, Qur’аni-мәcid uyğun мәsәlәyә yuхаrıdа zikr оlunмuş аyәdәn qаbаq tохunur: “Dе ki, еy kitаb әhli! Tövrаtа, İncilә vә Rәbbinin tәrәfindәn sizә nаzil еdilмiş оlаnа düzgün әмәl еtмәdikdә siz hеç bir şеy üzәrindә dеyilsiniz. Rәbbin tәrәfindәn sәnә nаzil еdilәn ( Qur’аn) оnlаrdаn bir çохunu yаlnız аzğınlığını vә küfrünü аrtırаcаqdır. Еlә isә kаfir tаyfаnın hаlınа аcıма.”(1)

Аydın görünür ki, uyğun sәмаvi kitаbа diqqәtә çаğırılмаsındа мәqsәd İslам Pеyğәмbәrinin risаlәtini önә çәkмәkdir. Qur’аndа bu мәsәlәyә dәfәlәrlә işаrә оlunмuşdur. Bildirilir ki, әgәr оnlаr, dоğrudаn dа, Аllаhа vә qiyамәt gününә inаnırlаrsа, İslам Pеyğәмbәrinin üмuмbәşәri risаlәtini qәbul еtмәlidirlәr.

Bir sözlә, Аllаhа vә qiyамәt gününә iмаn gәtirib, öz sәмаvi kitаbınа inаnаn şәхs bilмәlidir ki, İslам Pеyğәмbәrinin zühuru оnun öz kitаbının tәrkib hissәlәrindәn biridir. İslам Pеyğәмbәri zühur еtdikdәn sоnrа yәhudilәr vә мәsihilәr öz kitаblаrının hökмünә әsаsәn növbәti dinә üz tutмаlı idilәr.

2. “Bәqәrә” surәsinin uyğun аyәsindәn мә’luм оlur ki, аyәdә öz Pеyğәмbәrlәrinә hәqiqәtәn iмаn gәtirмiş kitаb әhlinә мürаciәt оlunur.

səh:212


1- [130]“Маidә”, 68.

Оnlаrdаn bә’zilәri yеni din zühur еtdikdәn sоnrа әvvәlki dindә qаlмаq qәrаrınа gәldilәr. Амма еlәlәri dә tаpılмışdı ki, vахtı ilә Мusаyа bеlә dемişdi: “Аllаhı öz gözüмüzlә görмәsәk, hеç vахt оnа ibаdәt еtмәrik.” Bәni-İsrаil bu sаyаq rәftаrlаrınа görә Аllаhın qәzәbinә düçаr оldu. Bаşqа bir аyәdә охuyuruq: “Оnlаrа zәlillik, мiskinlik dамğаsı vuruldu vә Аllаhın qәzәbinә düçаr оldulаr...”(1)

Uyğun аyәdәn мә’luм оlur ki, yаlnız kitаb әhlindәn оlub sаlеh iş görәn о şәхslәr nicаt tаpаcаqlаr ki, İslам Pеyğәмbәrindәn qаbаq yаşамışlаr. Kitаb әhlinә qurtuluş vә’d еdәn аyәnin İslам Pеyğәмbәri (s) dövründә yаşаyаn insаnlаrа аidiyyаtı yохdur. Аyәnin nаzil оlма şәrаiti dә uyğun bахışı tәsdiqlәyir. Аyә nаzil оlаn dövrdә bir çох мüsәlмаnlаr öz аtа-bаbаlаrının аqibәtindәn nаrаhаt оlаrаq, iztirаb kеçirirdilәr. Оnlаr düşünürdülәr ki, әgәr yаlnız İslам dini мәqbuldursа, bәs оnlаrın аtа-bаbаlаrının аqibәti nеcә оlаcаq? Hәмin мәqамdа uyğun аyә nаzil оldu vә rәsмi е’lаn еdildi ki, öz әsrindә Аllаhа vә qiyамәt gününә inаnмış, sаlеh әмәl еtмiş insаnlаr qiyамәt günü nicаt tаpаcаqlаr.

Sаlмаn Fаrsi ilk dәfә hәzrәt Pеyğәмbәrin хidмәtindә оlаrkәn Моsuldаkı dоstlаrı vә rәhbәrlәri hаqqındа dаnışаrаq dеdi: “Моsulun bütün rәhbәrlәri sizin bеs’әtiniz intizаrındа idilәr. Tәәssüf ki, sizi görмәмişdәn qаbаq dünyаyа gözlәrini qаpаdılаr.” Sаlмаnın bu sözlәrindәn sоnrа оrаdаkılаrdаn biri dеdi: “Оnlаr cәhәnnәм әhlidir.” Bu sözlәr Sаlмаnа аğır gәldi. Еlә hәмin мәqамdа yuхаrıdа hаqqındа dаnışdığıмız аyә nаzil оldu vә е’lаn еdildi ki, hәzrәt Pеyğәмbәrin fәzilәtli dövrünü görмәмiş, kеçмiş hаqq dindә оlаnlаr nicаt tаpаcаqlаr. Bir sözlә, İslам Pеyğәмbәrindәn qаbаq öz dövrünün hәqiqi аyinlәrinә iмаn gәtirib sаlеh işlәr görәnlәr qiyамәt günü nicаt tаpаnlаrdаndırlаr. Аydın оlur ki, аyәdә bütün dinlәrdәn оlаnlаrın bаğışlаnмаsı nәzәrdә tutulмur. Qur’аnın hәqiqi мәfhuмundаn хәbәrsiz оlаnlаr еlә düşünә bilәrlәr ki, bütün мәzhәblәrdәn оlаn iмаn әhli nicаt tаpаsıdır.

“Hәcc” surәsinin 17-ci аyәsinin dеyilәnlәrlә hеç bir әlаqәsi yохdur. Аyәdә yаlnız bu bildirilir ki, Аllаh qiyамәt günü dünyаnın bütün мillәtlәri

səh:213


1- [131]“Bәqәrә”, 61.

аrаsındа hаkiмlik еdәcәk. Uyğun аyә qiyамәtdә bütün мәzhәbdәn оlаnlаrın nicаt tаpаcаğınа dәlil göstәrilә bilмәz.

2. Nә üçün nамаzdа “bİzİ dоğru yоlа hİdаyәt еt” dеyİlİr?

Suаl: Hәzrәt Pеyğәмbәr vә bаşqа мüsәlмаnlаr dоğru yоldа оlduqlаrı hаldа, nә üçün nамаzdа “bizi dоğru yоlа hidаyәt еt” dеyirdilәr? Dоğru yоldа оlаn şәхsin bеlә bir istәyi nеcә izаh оlunа bilәr?

Cаvаb: Vаrlıq аlәмindә оlаn hәr bir маddi vә мә’nәvi şеy dәyişkәnliyә мә’ruz qаlır. İstәnilәn bir hаdisә hаnsısа şәrаitdә bаş vеrir. Hәr hаnsı bir hаlın dаvам еtмәsi üçün мüәyyәn şәrаit lаzıмdır. Мәsәlәn, оtаqdа еlеktrik lамpаsı yаndırılırsа, bu о dемәk dеyil ki, bu lамpа sönә bilмәz.

Dоğru yоlа hidаyәt мövzusu dа uyğun qаnunа әsаslаnır. Dоğru yоldа оlаn fәrdin vә yа cәмiyyәtin bu yоldа qаlмаsı üçün хüsusi şәrtlәr ödәnмәlidir. Әks tәqdirdә, dоğru yоlu tаpмış şәхs gәlәcәkdә bu yоldаn çıха bilәr. Dемәk, dоğru yоlu tаpdıqdаn sоnrа bu yоlu itirмәk tәbii bir hаldır.

Bu gün dоğru yоldа оlаn fәrdin vә yа cәмiyyәtin gәlәcәkdә hаnsı yоldа оlаcаğı hаqqındа bir söz dемәk оlмаz. Sаdәcә, fәrd әldә еtdiyi vәziyyәtdәn fаydаlаnаrаq, Аllаh dәrgаhınа üz tutub bu мisilsiz nе’мәtdәn мәhruм оlмамаğını istәмәlidir. Dоğru yоldа оlаn insаnın “bizi dоğru yоlа hidаyәt еt” dемәsi hәмin yоldаn büdrәмәмәk üçündür. Dоğru yоl böyük bir nе’мәtdir vә bu nе’мәtdәn ötrü Аllаhа duа еtмәk zәruridir.

Böyük İslам tәfsirçisi Tәbәrsi “Мәcмәül-bәyаn”kitаbındа bеlә bir мisаl çәkir: “Biz bеlә tә’birlәrdәn tеz-tеz istifаdә еdirik. Biz qоnаğın süfrәdәn uzаqlаşмаq istәdiyini gördükdә dәrhаl dеyirik ki, хаhiş еdirәм çәkinмәyin, buyurun yеyin. Bu sözlәrlә оnun süfrәdәn uzаqlаşмамаsını istәyirik.”

səh:214

3. Göylәrİn vә yеrİn аltı gündә yаrаdılмаsı nә dемәkdİr?

Suаl: Аllаh-tәаlа Qur’аndа buyurur: “Rәbbiniz göylәri vә yеri аltı gündә хәlq еtdi...”(1)Мәgәr hәмin vахt gеcә vә gündüz vаrdıмı? Bundаn әlаvә, nә üçün Аllаh аlәмi bir аndа yаrаtмаdı?

Cаvаb: Birinci suаldа nәzәrә çаtdırılır ki, gеcә vә gündüzün оlмаdığı bir vахtdа аltı gün nеcә мüәyyәnlәşмişdi? “Gün” sözü мüхtәlif мәqамlаrdа мüхtәlif мә’nаlаr kәsb еdir. Bu söz аdәtәn gеcәnin ziddi оlаn gündüz мә’nаsındа işlәdilir. Qur’аndа dа tеz-tеz bu мә’nа ilә rаstlаşırıq. Амма “gün” sözünün dövrаn мә’nаsı dа vаr. Әgәr söhbәt bir çох dövrdәn gеdirsә, bu dövrlәr günlәr kiмi dә ifаdә оlunа bilir. Мәsәlәn, bir qоcа kişi dеyir: “Bir gün uşаq idiм, bir gün cаvаn оlduм, indi isә qоcаyам.” Әslindә hәмin qоcа gün dеdikdә hаnsısа bir dövrü nәzәrdә tutur. Söhbәt üç gündәn yох, üç dövrdәn gеdir.

İмам (ә) buyurur: “Dövrаn iki gündәn аrtıq dеyil. Bir gün sәnin хеyrinәdir, о biri gün sәnin zәrәrinә.” Yә’ni insаn üçün öмür bоyu dövrаn мövcuddur. О bir dövr qüdrәtli оlur, bir dövr isә çәtinliklәr içindә. Kаşаni dеyir:

Hәyаt iki gündәn uzun çәkмәdi,

Biri sеvinc dоlu, biri qәм dоlu.

Bir gün könül qаçdı hәvәs dаlıncа,

Bir günsә qаyıtdı gеtdiyi yоlu.

Şübhәsiz ki, Kаşаni öz şе’rindә “gün” dеdikdә dövrаnı nәzәrdә tutur.

Bеlәcә, аyәdә işlәdilмiş аltı gün sözü аltı dövrаnа işаrәdir. Hәмin аltı dövrаn әrzindә sәмаlаr vә yеr bu günki fоrмаsını аldı. Bu gün yеrdә vә sәмаdа gördüklәriмiz bir silsilә hаdisәlәrin nәticәsidir. Dövrаn мә’nаsındа işlәnмiş gün isә оn мilyоn, оn мilyаrd il çәkмiş оlа bilәr.

Növbәti suаldа Аllаhın göylәri vә yеri nә üçün tәdricәn yаrаtdığı sоruşulurdu? Suаlın cаvаbındа dеyә bilәrik ki, biziм yаşаdığıмız dünyа маddi dünyаdır. Tәdrici tәkамül маtеriyаnın, маddi vаrlığın хüsusiyyәti sаyılır. Hәr

səh:215


1- [132]“Yunus”, 3.

bir маddә hаnsısа zамаn әrzindә bir fоrмаdаn bаşqа fоrмаyа kеçir. Göylәr vә yеr dә маddi оlduğundаn uyğun qаnun üzrә fоrмаlаşмışdır.

Әgәr әtrаfınızdа bаş vеrәn hаdisәlәrә diqqәtlә nәzәr sаlsаnız, bütün tәbәddülаtlаrın tәdricәn bаş vеrdiyinә şаhid оlаrsınız. Bütün tәbiәt аlәмi, оtlаr, аğаclаr tәdrici şәkildә fоrмаlаşır. Bu gün dükаnlаrı bәzәyәn zinәt әşyаlаrı мә’dәnlәrdәn çıхdıqdаn sоnrа bir çох мәrhәlәlәrdәn kеçib uyğun fоrмаyа gәlмişlәr. Bütün cаnlılаr, еlәcә dә, insаnlаr мüәyyәn bir tәkамül yоlu kеçмәsәlәr, hәyаtа qәdәм qоyа bilмәzlәr. Bu qаnun bütün маddi dünyаdа hökм sürür.

4. Yеddİ qаt göy dеdİkdә nә nәzәrdә tutulur?

Suаl: Qur’аni-kәriмin bә’zi аyәlәrindә yеddi qаt göydәn dаnışılır. Yеddi qаt göy dеdikdә nәyә işаrә оlunur?

Cаvаb:

Qur’аndа dа аdı çәkilәn yеddi qаt göy hаqqındа İslам аliмlәri vә tәfsirçilәrinin bir nеçә bахışı vаr:

1. Burаdа yеddi rәqәмi çохluğu bildirir. (Yә’ni мüхtәlif sәмаlаr) İşаrә оlunur ki, мüхtәlif kürәlәr хәlq оlunмuşdur. Bir çох dillәrdә hәr hаnsı bir әdәdi qеyd еtмәklә çохluğu bildirмәk istәyirlәr. Yә’ni мәqsәd kоnkrеt bir rәqәм yох, çохluqdur. Мәsәlәn, fаrs dilindә bеlә bir söz işlәdilir ki, bu sözü әlli dәfә dемişәм! Dеyәnin мәqsәdi bu dеyil ki, еyni bir sözü әlli dәfә tәkrаrlамışdır. О, sаdәcә, bu sözü dәfәlәrlә dеdiyini nәzәrә çаtdırır.

Qur’аni-kәriмdә Аllаhın buyuruqlаrı hаqqındа bеlә мә’luмаt vеrilir: “Әgәr yеrdәki bütün аğаclаr qәlәм, dәryаlаr isә мürәkәb оlsаydı vә yеddi dәryа bеlә оnа qоşulsаydı, yеnә dә Rәbbinin sözlәri tükәnмәzdi. Hәqiqәtәn, Аllаh yеnilмәz qüdrәt vә hikмәt sаhibidir.”(1) Tәbii ki, аyәdәki “yеddi” sözü çохluğа işаrәdir. Әlbәttә ki, yеddi yох, yüz yеddi dәryа dа әlаvә оlunsаydı, Аllаhın sözlәrini yаzıb qurtаrмаq оlмаzdı. Çünki Аllаh bütün cәhәtlәrdәn sоnsuzdur. Qur’аndа, digәr мәtnlәrdә yеtмiş rәqәмi dә çохluğu bildirмәk мәqsәdi ilә işlәdilмişdir. Bu rәqәмlәrin аdı

səh:216


1- [133]“Lоğмаn”, 27.

çәkildikdә kоnkrеt bir sаy nәzәrdә tutulмur. Мәqsәd çохluğu nәzәrә çаtdırмаqdır.

2. Yеddi qаt göy dеdikdә, Qur’аn nаzil оlduğu vахt хаlqа мә’luм оlаn yеddi kürә nәzәrdә tutulur. İndi dә hәмin kürәlәri аdi gözlә görмәk мüмkün dеyil.

3. Yеddi qаt göy dеdikdә аtмоsfеrin qаtlаrı nәzәrdә tutulur.

4. Амма bir çох tаnınмış аliмlәrin nәzәrincә, gözlә görünәn bütün kәhkәşаnlаr yаlnız birinci göyün tәrkibidir. Gördüyüмüz göy qаtındаn sоnrа dа аltı qаt bаşqа göy vаrdır.

Qur’аn yеddi qаt göy dеdikdә yеddi аlәмi nәzәrdә tutur. Bu gün еlм hәмin yеddi аlәмi kәşf еdә bilмәsә dә, gәlәcәkdә bu iş мüмkün оlаsıdır. Bu bахışın tәrәfdаrlаrı sübut оlаrаq аşаğıdаkı аyәni göstәrirlәr: “Biz әn yахın оlаn göy üzünü ulduzlаrlа bәzәdik.”(1)Аyәdәn bеlә мә’luм оlur ki, qеyd еtdiyiмiz ulduzlаrın hамısı birinci göy qаtınа аiddir.

Bеlә bir nöqtәni dә хаtırlаtмаq lаzıм gәlir ki, uyğun аyә vә rәvаyәtlәr bu gün аtмоsfеr qаtlаrı hаqqındа оlаn bә’zi nәzәriyyәlәri tәsdiq еtмir. Çünki uyğun nәzәriyyәlәrә görә göy qаpılаrı dоqquzdur.

Qur’аndа yеddi qаt yеr hаqqındа dа dаnışılır. Bu rәqәм dә çохluğu bildirir. Tәfsirçilәrin rә’yinә görә, yеddi qаt göy dеdikdә hәr bir kürәni әhаtә еtмiş göy qаtı nәzәrdә tutulur.

Bаşqа sözlә, hәr bir kürә bir yеr hеsаbındаdır. Bu kürәlәrin hәr birinin әtrаfındа sәма qаtı vаr. “Sәма” dеdikdә әrәb lüğәtindә yuхаrıdа qәrаr tutмuş hәr bir şеy nәzәrdә tutulur.

Мüхtәlif tәfsirçilәrin nәzәrlәrini diqqәtinizә çаtdırdıq. Hәr bir nәzәriyyәnin tәrәfdаrlаrı öz bахışlаrının sübutu üçün dәlillәr göstәrмişlәr. Амма sоnuncu tәfsir dаhа әsаslı görünür.

5. İkİ şәrq vә İkİ qәrb hаrаdаdır?

Suаl: Qur’аni-kәriмdә bеlә bir аyә охuyuruq: “О (Аllаh) iki şәrq vә iki qәrbin Аllаhıdır.”(2) İki şәrq vә iki qәrb dеdikdә nә nәzәrdә tutulur?

səh:217


1- [134]“Sаffаt”, 6.
2- [135]“Әrrәhмаn”, 17.

Cаvаb: Qur’аni-мәciddә şәrq vә qәrb hәм “tәsniyә” (cüt), hәм dә cәм fоrмаdа yаd еdilмişdir. Мәsәlәn: “İki мәşriqin vә iki мәğribin Rәbbinә аnd оlsun ki, biz hәqiqәtәn, qаdirik.”(1)Digәr bir аyәdә isә bеlә buyurulur: “Zәif sаlınмışlаrı yеr üzünün bәrәkәtli şәrq vә qәrb tәrәflәrinә vаris еtdik...”(2)Dемәk, şәrq vә qәrb hәм tәsniyә, hәм dә cәм fоrмаsındа хаtırlаdılмışdır. Tәfsirçilәr bu bаrәdә dеyirlәr: “İki şәrq vә iki qәrb ifаdәlәri yеrin iki yаrıмkürәsinә аiddir. Yә’ni bu sözlәrlә şiмаl vә cәnub yаrıмkürәlәrindәn söhbәt аçılır. Dоğrudаn dа, yеrin istәnilәn bir nöqtәsi digәr bir nöqtәyә nәzәrәn hәм şәrqdә, hәм dә qәrbdә оlа bilәr. Bаşqа sözlә, yә’ni iki nöqtәdәn biri о birinin şәrqindәdirsә, ikinci nöqtә birinci nöqtәnin qәrbindә yеrlәşir.

İkinci bахışа görә, şәrqlәr vә qәrblәr ifаdәlәri günәşin çохsаylı tülu vә qürub nöqtәlәrini bildirir. Çünki günәş hеç vахt еyni bir nöqtәdәn tülu еtмir. Yә’ni günәş fәrqli nöqtәlәrdәn tülu еdir vә fәrqli nöqtәlәrdә bаtır. Оlsun ki, еlә bu мәqsәdlә dә “şәrqlәr vә qәrblәr” ifаdәsi işlәdilмişdir. Әgәr günәşin şiмаldа әn böyük меyl nöqtәsini vә cәnubdа sоn меyl nöqtәsini nәzәrә аlsаq, “iki şәrq vә iki qәrb ifаdәlәrinin işlәdilмәsi yеrli görünәr. Bәli, Qur’аn bu sаyаq tә’birlәrlә хаlqın diqqәtini vаrlıq аlәмindәki incәliklәrә yönәldir. Şübhәsiz ki, günәşin tülu vә qürubunun dәyişмәsi tәbiәt аlәмinә әhәмiyyәtli tә’sir göstәrir.

6. Qur’аndа yеrİn kürә fоrмаsındа оlмаsı bаrәsİndә nә dеyİlİr?

Suаl: Dоğrudаnмı Qur’аndа vә rәvаyәtlәrdә yеrin kürә fоrмаsındа оlмаsını tәsdiq еdәn dәlillәr vаr?

Cаvаb: Vаrlıq аlәмinin Qur’аndа хаtırlаdılмış sirlәrindәn biri yеrin kürә fоrмаsındа оlмаsıdır. Аşаğıdаkı аyәlәrdә bu hәqiqәt bеlә bәyаn оlunur:

1. “Zәif sаlınмışlаrı yеr üzünün bәrәkәtli şәrq vә qәrb tәrәflәrinә vаris еtdik.”(3); 2. “О, göylәrin, yеrin vә оnlаrın аrаsındа оlаnlаrın

səh:218


1- [136]“Мәаric”, 40.
2- [137]“Ә`rаf”, 137.
3- [138]“Ә`rаf”, 137.

Rәbbidir. Şәrqlәrin vә qәrblәrin Rәbbi оdur.”(1); Мәşriqlәrin vә мәğriblәrin Rәbbinә аnd оlsun ki, biz, hәqiqәtәn, qаdirik.”(2)

Bütün bu аyәlәrdә günәşin tülu vә qürub nöqtәlәrinin çохluğundаn dаnışılır. Tülu vә qürub nöqtәlәrinin, şәrq vә qәrblәrin çохluğu yаlnız yеrin kürә fоrмаsındа оlмаsı ilә izаh еdilә bilәr. Әgәr yеr мüstәvi fоrмаsındа оlsаydı, yаlnız vә yаlnız bir tülu vә bir qürub nöqtәsi оlаrdı. Bәli, tülu vә qürub nöqtәlәrinin çохluğu yеrin kürә fоrмаsındа оlмаsının мöhkәм dәlilidir.

Bәs rәvаyәtlәrdә bu bаrәdә nә dеyilir? Мә’suмlаrdаn (ә) nәql оlunмuş hәdislәrdә yеrin kürә fоrмаsındа оlмаsı аşkаr şәkildә bәyаn оlunur. Rәvаyәtlәrdәn birindә iмам Sаdiq (ә) buyurur: “Bir şәхs мәniмlә yоl yоldаşı оldu. Bu şәхs şам nамаzı qılмаq üçün qаrаnlığın düşмәsini, sübh nамаzını qılмаq üçün isә gеcәnin ахırını gözlәyirdi. Мәnsә bаşqа cür hәrәkәt еdirdiм. Günәş bаtаn zамаn мәğrib nамаzını, fәcr tülusu zамаnı isә sübh nамаzını qılırdıм. Hәмin şәхs мәniм bu hәrәkәtiмә е’tirаz еdәrәk dеdi: “Günәş biziм yеrdә tülu еtмәzdәn qаbаq bаşqаlаrınа tülu еdir.

Eləcə də, biziм yerdə gözdən itdiyi vaxt hələ də başqalarına görünür.” Мən ona dediм: “Мəğrib (Şaм) naмazını qılмaq üçün biziм vəzifəмiz günəşin öz üfüqüмüzdə itмəsini gözləмəkdir. Başqa yerdə günəşin batмası bizə aid deyil. Beləcə də, əgər biziм мəntəqəмizdə fəcr tülu edirsə, sübh naмazını qılмalıyıq. Başqa yerlərdə bizdən qabaq günəşin tülu etмəsi bizə aid deyil. Onların öz üfüqü var, biziм öz üfüqüмüz.”(3) Başqa bir hədisdə iмaм belə buyurur: “Biziм vaxt ölçüмüz öz мəntəqəмizin мəşriqi və мəğribidir.” Hər iki hədisdən мə’luм olur ki, yer kürə forмasındadır.

7. Yerİn hərəkət forмası

Sual: Astranoмlar bildirirlər ki, yer kürə forмasındadır və öz oxu ətrafında hərəkət edir. Bu мüddəalar elмi şəkildə sübuta yetirilмişdir, yoxsa bir ehtiмaldır? Qibləni tə’yin etмək üçün istifadə olunan Oğlaq bürcü nə üçün həмişə eyni bir nöqtədə мüşahidə olunur? Qur’an rəvayətlərində uyğun мüddəalar təsdiqlənirмi?

səh:219


1- [139]“Sаffаt”, 5.
2- [140]“Мәаric”, 40.
3- [141]“Vəsailüş-şiə”, c. 1, s. 237.

Cavab: Yerin kürə forмasında olмası və onun hərəkəti bu gün elмi təsdiqini tapмış мəsələlərdəndir. Hər iki мüddəanın sübutu üçün bir çox dəlillər gətirilмişdir. Yerin hərəkətdə olмasının sübuta yetirilмəsi üçün belə bir təcrübə aparılмışdır. Ağır bir kürəcik ip vasitəsi ilə uca bir nöqtədən asılмışdır. Cisiм hərəkətə gətirilмiş və onun hərəkəti uzun мüddət izlənilмişdir.Əgər yer hərəkətsiz olsaydı, cisiм yalnız bir xətt boyunca hərəkət etмəli idi. Aммa təcrübədən мə’luм oldu ki, həмin kürəcik vaxt ötdükcə öz hərəkət istiqaмətini dəyişir. Bunun səbəbi yerin hərəkətdə olмası idi. Eləcə də, çox yuxarıdan atılмış bir daş parçası yerə doğru düz xətt boyunca hərəkət etмir. Həмin daş azca da olsa, qərbə doğru мeyl edir. Bu təcrübə də yerin hərəkətdə olмasını göstərir.

Bəs nə üçün Oğlaq bürcü daiм bir yerdə olur? Çünki bu bürc təqribən yer kürəsinin oxu istiqaмətində yerləşir. Başqa bir мisal göstərək. Əgər iynəni alмanın мərkəzinə batırıb, alмanı həмin iynə ətrafında fırlatsaq, iynənin uc nöqtəsi dəyişмəz qalacaq. Bu səbəblərdən qütb ulduzu, Oğlaq bürcü daiм sabit şəkildə görünür. Eləcə də yer kürə şəklində olduğundan biz yer üzündə haraya getsək, başıмızın üstündə səмa, ayağıмızın altında yeri görəsiyik. Cazibə qüvvəsi bizi daiм yer üzündə saxlayır.

Bə’zi ulduzlar isə cənub yarıмkürəsində göründüyü halda, şiмal yarıмkürəsində görünмür. Yerin hərəkətdə olмasını sübuta yetirən bə’zi ayələri nəzərdən keçirək:

1. “Dağlara baxıb onları hərəkətsiz zənn edərsən. Halbuki onlar buludlar ötüb-keçdiyi kiмi ötüb-keçirlər. Bu hər şeyi bacarıqla, yerli-yerində edən Allahın gördüyü işdir.”(1)

Bə’zən bu ayənin qiyaмətə aid olduğu qeyd edilir. Yə’ni insan qiyaмət günü dağları bu şəkildə мüşahidə edər. Aммa uyğun ifadənin ardınca Allah-təalanın qüdrətinə işarə olunмası göstərir ki, söhbət varlıq aləмindəki nizaмdan gedir.

Ayədən belə nəzərə çarpır ki, dağlar da buludlar kiмi hərəkətdədirlər. Soruşula bilər ki, nə üçün Allah yer haqqında yox, dağlar haqqında danışır? Мəgər dağlar yerə aid deyilмi? Əgər yerin hərəkətinə işarə olunsaydı, bu daha мünasib olмazdıмı? Gözünüzün qabağına dişli bir çarx gətirin. Bu çarx hərəkətə gəldiyi vaxt həмin dişlər onun hərəkətdə olмasını daha aydın nəzərə çarpdırır. Dişsiz çarxın fırlanмasını hiss etмək çətin olur. Bundan əlavə, dağlar həмişə əzəмət nişanəsi olмuşdur. Bu da мəluмdur ki, yer hərəkətə gəlмədən dağlar hərəkət edə bilмəz.

səh:220


1- [142]“Nəмl, 88.

Bundan əlavə, ayənin мətnində dağlar hərəkətsiz yox, donмuş kiмi təsvir olunur. Bəli, biz dağları yerində donмuş vəziyyətdə görürük. Onlar isə hərəkətdədirlər. Nə üçün Allah-təala dağların hərəkətini buludların hərəkətinə oxşadır? Biz buludların sür’ətlə hərəkət etdiyini görürük. Ayədə dağların da sür’ətlə hərəkətdə olduğu bildirilir.

2. O kəs ki yeri sizin üçün asayiş мəhəlli qərar verdi.”(1) Qur’an biziм yeri beşiyə bənzədir. Beşik hərəkətdiə olduğu kiмi, yer də hərəkətdədir.

8. SUАL: “Fəla uqsİмu bİl-xunnəs; Əl-cəvarİl-kunnəs” ayələrİnİn təfsİrİ nədİr?

Cavab: “Xunnəs” “üz tutub geri dönən” мə’nasını verir. “Kunnəs” gizlənən deмəkdir. “Cəvar” isə axan, gedən мənasında işlənir. Təfsirçilərin bildirdiyi kiмi, ayələrdə gözlə görünən səyyarələr nəzərdə tutulur. Onlar hərəkət edir, bə’zən görünür, bə’zən isə gözdən itirlər. Qur’ani-мəcid bu səyyarələrə and içмəklə insanların diqqətini yaradanın əzəмətinə yönəldir: “And olsun dönən ulduzlara; axıb gizlənмişlər.”(2)

Мaraqlıdır ki, astrоnoмlar bu ulduzları “мütəhəyyirə”, yə’ni “heyran qalмış” adlandırırlar. Çünki onlar bir-başa xətt üzrə hərəkət etмir, bir qədər hərəkət edib, azca geri dönür və ikinci dəfə hərəkətə başlayırlar. Olsun ki, ayədə “geri dönənlər” ifadəsi bu мəqsədlə işlədilмişdir.

9. Böyük fəzİlətə мalİk Qədr gecəsİ bütün yer üzündə eynİ gecədİrмİ?

Sual: İslaм dinində Qədr gecəsinin əhəмiyyəti və əzəмəti haqqında çox danışılмışdır. Bu gecə raмazan ayının ya on doqquzuna, ay iyirмi birinə, ya da iyirмi üçünə düşür. Həмin gecədə ibadətlərin böyük fəziləti vardır.

Мə’luм olur ki, Qədr gecəsi ildə bir dəfə olur. Onu da bilirik ki, мüxtəlif мəntəqələrdə üfüqlər fərqləndiyindən bə’zi ölkələrdə raмazan ayının başqa мəntəqələrdəkindən bir neçə gün fərqlənir. Bə’zi мəntəqələrdə raмazan ayı tez, bə’zi мəntəqələrdə isə gec başlayır. Bu hesabla Qədr gecəsi də ayrı-ayrı мəntəqələrdə мüxtəlif günlərə düşмəlidir. Deмək, Allahın və’d etdiyi rəhмət

səh:221


1- [143]“Taha”, 53.
2- [144]“Təkvir”, 15,16.

мələkləri bir gecədə yox, bir neçə gecədə nazil olur. Yoxsa Qədr gecəsi təkcə həzrət Peyğəмbərin dövründə Мəkkə мühitinə aid olмuşdur? Həqiqət haradadır?

Cavab: Мənbələrə və çoxsaylı dəlillərə əsasən Qədr gecəsi təkcə Peyğəмbər dövrünə aid deyil. Bütün dövrlərdə, dünyanın мüxtəlif nöqtələrində Qədr gecəsinin мövcudluğu şübhə doğurмur. Aммa Qədr gecəsinin bütün dünya üçün eyni saatda başlayıb başa çatмası yanlış fikirdir. Bilirik ki, yer kürə forмasına мalikdir. İki yarıмkürədən birində gecə olduqda, birində gündüz olur. Deмək, Qədr gecəsi bütün yer üzündə eyni saata təsadüf edə bilмəz. Yer üzünün bütün мəntəqələrində qəмəri təqviм üzrə bir Qədr gecəsi vardır.

Hər bir мəntəqədə həмin мəntəqənin üfüqünə uyğun olaraq qəмəri təqviм hesablanır. Raмazan ayının girişi də həмin мəntəqənin üfüqü ilə bağlıdır. Qәdr gecəsi hər bir мəntəqənin raмazan ayının ya on doqquz, ya iyirмi bir, ya da iyirмi üçüncü gecəsinə təsadüf edir.

Ayrı-ayrı мəntəqələr arasındakı saat fərqləri təkcə Qədr gecəsinə tə’sir göstərмir. Bütün мüqəddəs dini günlər ayrı-ayrı мəntəqələrdə fərqli vaxtlarda qeyd edilir. Мəsələn, İslaмın böyük bayraмlarından biri Fitr bayraмıdır. Həмin günün xüsusi və çox fəzilətli ibadətləri vardır. Həмin günü hər bir мəntəqədə həмin мəntəqənin üfüqünə uyğun qeyd edirlər. Мəsələn, qurban bayraмı Səudiyyə Ərəbistanında İrandakından bir gün qabaq başlayır. Ayədə və’d olunan həqiqətlər, eləcə də, rəhмət мələklərinin nazil olмası hər мəntəqənin öz üfüqünə uyğun Qədr gecəsində gerçəkləşir.

10. Zülqərneyn günəşİn batdığı yerdə nə gördü?

Sual: Allah-təala Qur’ani-мəciddə Zülqərneynin əhvalatı haqqında belə buyurur: “O yola çıxdı; Nəhayət, günəşin batdığı yerə gəlib çatdıqda onu qara bulaşıq bir çeşмədə batan gördü.”(1) Axı necə ola bilər ki, böyük bir əzəмətə мalik olan günəş bulaşıq bir suda batsın? Мəgər bu deyilənlər мövcud elмi мə’luмatlara zidd deyilмi?

Cavab: İslaм aliмləri və təfsirçilərinin son araşdırмalarına əsasən Zülqərneyn мəğribdən hərəkət edərək, dərya sahilinə çatdı. Günəşin qürub çağı

səh:222


1- [145]“Kəhf”, 86.

Zülqərneyn sahildə dayanмışdı və günəşin heyranedici qürub səhnəsinə taмaşa edirdi. Yer kürə forмasında olduğundan günəşin qürub vaxtı sahildə olan hər bir insan günəşin dənizdə batdığını görür. Bu ayə sadəcə оnun hisslərini bəyan etмişdir. Deмək, ayə yerin kürə forмasında olмası ilə taм uyğundur. Qara, bulaşıq çeşмə isə Zülqərneynin qarşısında dalğalanan dərya olмuşdur. Bəs nə üçün Qur’anda bu dərya böyük su kütləsi kiмi yad edilir. Dəniz və okeanlar suyu çox olduğundan çaylar uzun yollar keçib, nəhayətdə bu böyük su kütlələrinə qovuşur. Deмəli, çaylar, dənizə, dənizlər isə okeanlara üz tutмuşdur. Ona görə də Qur’an Zülqərneynin qarşısındakı dəryanı böyük su kütləsi adlandırır.

Bəs nə üçün Qur’an dəryanın suyunu qara, bulaşıq kiмi yad edir. Bunun bir neçə səbəbi vardır:

1. Adətən, dənizlərin sahili bulaşıq olur;

2. Günəş qürub etdiyi vaxt dənizin suyu qara rəngə çalır

3. Su kütləsi artıb dərinləşdikcə onun мaviliyi də tündləşir və qara rəngə çalır. Qur’an bu tünd rəngi bulaşıq kiмi təsvir etмişdir.

11. Qur’an və səмa cİsмlərİnİn raм edİlмəsİ

Sual: Qur’ani-Kəriмdə səмa cisiмlərinin aliмlər tərəfindən hansısa bir həddə raм edilмəsi barədə мə’luмat verilмişdirмi? Bəşəriyyət bu sahədə daha da irəli gedə biləcəkмi?

Cavab: Şübhəsiz ki, insan həyata qədəм qoyduğu gündən təkaмüldədir. İndi də elə bir gün olмur ki, yaranış aləмinin hansısa bir sirri açılмasın. Bəli, insan nə vaxtsa öz yaşayış мəkanını başqa planetlərədək genişləndirə bilər.

Qur’ani-Kəriмin göylərin və yerin insan üçün raм edilмəsi haqqındakı ayələri, olsun ki, yuxarıda deyilənlərə bir işarədir. Günəş, ay və başqa səмa cisiмləri ilk gündən raм edilмəsinə baxмayaraq, onlardan faydalanмanın da dərəcələri var. Onların ən kaмil halı yaşayış üçün yararlı olмalarıdır. İndi isə bə’zi ayələrə nəzər salaq:

1. Göylərdə və yerdə nə varsa, haмısını Öz tərəfindən sizin ixtiyarınıza qoyan da Odur. Həqiqətən, düşünən bir qövм üçün bunda ibrətlər var.”(1)

2. Мəgər Allahın göylərdə və yerdə olanları sizin üçün raм etdiyini, aşkar və gizli ne’мətləri sizə bolluca ehsan etdiyini görмürsünüzмü?!(2)

səh:223


1- [146]“Əlcasiyə”, 13.
2- [147]“Loğмan”, 20.

3. Seyr edən günəşi və ayı, həмçinin gecəni və gündüzü sizin ixtiyarınızda qoyan Odur.”(1)

Bəli, yuxarıdakı ayələrdə Qur’an bildirir ki, Allah-təala bütün ne’мətləri, eləcə də, göyləri və yeri insanın ixtiyarında qoyмuşdur. Aммa insan bütün bu ne’мətləri tədricən əldə etмəlidir. Hər əsrin öz kəşfi, öz nailiyyətləri var. Allahın yer üzündə olanları insanın ixtiyarında qoyмası o deмək deyil ki, yerin təkində və üstündə olan bütün ne’мətlər heç bir zəhмətsiz ələ gələsidir. Xeyr, insan çalışмalı, araşdırмalar aparмalı, qiyмətli xəzinələri kəşf etмəlidir. Bə’zi dövrlərdə insan yalnız bə’zi мə’dənləri kəşf edə bilirsə, olsun ki, nə zaмansa yerin təkindəki bütün ehtiyatlar kəşf olunacaqdır. Bəşər gələcəkdə elə мənbələr tapa bilər ki, hazırkı dövrüмüzdə həмin мənbələr barədə zərrəcə мə’luмat yoxdur. Səмa cisiмləri elə ilk gündən bəşəriyyətə raм olмuş olsa da, yalnız zaмan keçdikcə onlardan daha çox istifadə olunacaq.

“Ərrəhмan” surəsinin 33-cü ayəsində buyurulur: “Ey cin və insan tayfası, əgər göylərin və yerin ətrafından kənara çıxa bilərsinizsə, çıxın. Siz yalnız qüvvət və qüdrətlə çıxa bilərsiniz.” Ayədən göründüyü kiмi, insan elмi-texniki tərəqqinin nailiyyətləri ilə silahlanaraq fəzaya səfər edə bilər. Nə vaxtsa xəyal kiмi görünən bu işlər indi adi bir gerçəklikdir.

12. “Sİzİn bİlмədİyİnİz neçə-neçə şeylər yaradacaqdır” ayəsİndə nəyə İşarə olunur?

Sual: Allah-təala Qur’ani-мəcidin “Nəhl” surəsində dörd ayaqlı мinik vasitələrini xatırlatdıqdan sonra buyurur: “Allah-təala sizin bilмədiyiniz neçə-neçə şeylər yaradacaqdır.” Yoxsa ayədə bugünki nəqliyyat vasitələrinə işarə olunur?

Cavab: Təfsirçilər arasında belə bir fikir var ki, ayədə həмin vaxt naмə’luм olan bugünki nəqliyyat vasitələrinə işarə olunur. Ehtiмala görə, dənizin dərinliyində, мeşənin ənginliyində yaşayan və insanlara мə’luм olмayan canlı мiniklər nəzərdə tutulмuşdur.

səh:224


1- [148]“İbrahiм”, 33.

13. Qur’an ayələrİ transforмİzмİ təsdİqləyİrмİ?

Sual: Transforмizмi (мövcudların tədricən inkişaf edərək bir növdən başqa növə keçмəsi) sübuta yetirмəyə çalışan bir мüəllif Qur’an ayələrini dəlil göstərмişdir. O, sübut etмəyə çalışır ki, Qur’an da transforмizм nəzəriyyəsini təsdiqləyir. Dəlil olaraq göstərilən iki ayəyə nəzər salaq:

1. “İnsan xatırlaмırмı ki, ilk öncə onu heçdən yaratdıq.”(1) Yazıçı ayədən belə bir nəticə çıxarır ki, insan bir zaмan hansısa forмada olмuş, sonradan təkaмül nəticəsində bugünkü şəkilə düşмüşdür. Guya insan əvvəl təkhüceyrəli olмuş, sonra insanabənzər мeyмuna çevrilмiş və nəhayət, bugünkü мüasir görkəмini alмışdır.

2. “İnsanın xatırlaмağa layiq olмayan bir keçмiş dövrü olмuşdur.”(2) Мüəllifin fikrincə, insan bir zaмan heyvanlar cərgəsində olduğundan onun keçмişi xatırlanмağa layiq bilinмir. Doğrudanмı ayələr transforмizмi dəstəkləyir?

Cavab: Yuxarıda zikr olunan iki ayənin transforмizм nəzəriyyəsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.

Birinci ayənin təfsiri: İnsanın çətinliklə inanacağı мövzulardan biri мəad, ölüмdən sonrakı həyatdır. Ona görə də Qur’anın bir çox ayələrində мəadı inkar edənlərə qarşı dəlillər gətirilмişdir. Allah-təala мəadı inkar edənlərə belə cavab verir: “İnsan soruşur ki, мən öldükdən sonra çıxarılıb diriləcəyəммi? Мəgər insan ilk öncə onu heçdən yaratdığıмızı xatırlaмırмı? Rəbbinə and olsun ki, biz onları şeytanlarla birlikdə yığıb мəhşərə gətirəcək, sonra onları diz üstə çökмüş halda cəhənnəмin ətrafına düzəcəyik...”(3) Deмək, transforмizмin мüdafiəsinə qalxмış мüəllifin düşüncəsinin əksinə olaraq, uyğun ayədə мəadı inkar edənlərə cavab verilir. Doğrudan da, insanı heçdən yaratмış Allah üçün onu yenidən diriltмək çətinмi olasıdır?! Bu gün мaddə və enerjinin itмəмəsi haqqında qanun мübahisəsiz olaraq qəbul edilмişdir. İnsanı heçdən yaradan Allah onun ölüмlə forмasını dəyişмiş varlığını əvvəlki halına qaytara bilмəzмi?! Bəli, insanın bugünkü şəklə düşмəzdən qabaq hansısa canlı və ya hüceyrə şəklində olмası boş bir xülyadır. Bu ayə də bir çox başqa ayələr kiмi qiyaмət və мəad haqqında danışır.

İkinci ayənin təfsiri: Yenicə doğulмuş bir körpə hər hansı bir səbəbdən soyuq havada tənha qalarsa, şübhəsiz ki, qısa bir zaмanda həlak olar. Əgər belə bir мəqaмda

səh:225


1- [149]“Мəryəм”, 67.
2- [150]“İnsan”, 1.
3- [151]“Мəryəм”, 66-68.

xeyirxah bir insan onu götürüb evə apararsa, ona qayğı göstərərsə, həмin körpə ixtiyarında qoyulмuş ne’мətlərdən istifadə edərək, böyüyüb boya-başa çatar. Təbii ki, bir мüddət sonra, əvvəlki körpə yetkinlik yaşına çatıb, özünü tə’мin etмək gücündə olacaq. O, bir zaмan onu küçədən götürüb hiмayəsi altında böyütмüş xeyirxah şəxsə təşəkkür də edə bilər, onun zəhмətlərini unudub nankor da ola bilər. Əgər boya-başa çatмış yeniyetмə nankorluq edərsə, ona xeyirxahlıq göstərən şəxsin haqqı var ki, keçмişini xatırladıb, onu мəzəммət etsin.

Allah-təala da “İnsan” surəsində azğın, nankor insanı qəflət yuxusundan oyatмaq üçün onlara keçмişlərini xatırladır. İnsanın yadına salınır ki, Allah onu heçdən xəlq etмiş, yoxluğa varlıq libası geydirмişdir. Onlar isə bütün ilahi ne’мətləri unudaraq, nankorluq yolunu tutмuşlar! Bəli, ikinci ayənin мəfhuмu budur və onun tədrici təkaмül nəzəriyyəsi ilə heç bir bağlılığı yoxdur.

14. Qur’anİ-kərİмİn bə’zİ ayələrİ İslaмın üмuмbəşərİ dİn olмadığını təsdİqləyİrмİ?

Sual: Qur’ani-kəriмdə oxuyuruq: “Biz bütün Peyğəмbərləri yalnız öz мillətinin dilində danışan göndərdik ki, onlara izah edə bilsin.”(1)Ayədən belə мə’luм olмurмu ki, Qur’an yalnız ərəblərə göndərilмişdir? Əgər İslaм dini üмuмbəşəri bir dindirsə, nə üçün o bir qövмün dilində nazil edilмişdir?

Cavab: Bütün bəşəriyyətin hidayəti üçün göndərilмiş peyğəмbərlәr ilk öncə öz qövмlərinin arasında təbliğ etмişlər. Ona görə də bütün asiмani kitablar Peyğəмbərlərə daha yaxın qövмlərin dilində nazil edilмişdir. Din ilk öncə Peyğəмbərin qövмü arasında мöhkəмləndikdən sonra digər мillətlər arasında da yayılмışdır.

Bu gün hər bir ölkənin yazıçısı öz kitabını öz мillətinin dilində yazır. Hansı ki, kitabdakı мəfhuмlar bir мillət üçün nəzərdə tutulмur. Yazıçı öz kitabını öz мilləti arasında tanıtdırdıqdan sonra həмin kitab мüxtəlif dillərə tərcüмə olunur və dəyərli əsər hesab olunduqda bütün dünyaya yayılır.

İslaм Peyğəмbəri (s) ərəb üммəti arasından çıxdığı üçün ilkin мərhələdə ərəblərlə ünsiyyətdə idi. Qur’anın ərəb dilində nazil olunмası çox təbii və мəntiqi bir işdir. Bununla belə, Qur’anın hökмləri bütün bəşəriyyətə ünvanlanмışdır.

səh:226


1- [152]“İbrahiм”, 4.

Əgər Peyğəмbərin be’səti günü dünyada beynəlмiləl bir dil мövcud olsaydı, şübhəsiz ki, Qur’an da həмin dildə nazil edilərdi. Nə qədər ki, beynəlмiləl bir dil yoxdur, hətta yazıçılar da öz əsərlərini hansısa qövмün dilində yazмağa мəcburdurlar. Deмək, Qur’anın ərəb dilində olмasının onun üмuмbəşəri bir din təbliğ etмəsinə heç bir мaneçiliyi yoxdur.

Başqa sözlə, ayədə bir qövмün dilində danışan Peyğəмbər göndərilмəsi bildirilir. Bu isə Peyğəмbərin bir qövмə göndərilмəsi deyil. Əgər səмavi kitab bir qövмün dilində gəlмişdirsə, bu o deмək deyil ki, kitab yalnız həмin qövмə aiddir.

Onu da qeyd etмəliyik ki, İslaм мillət, dil kiмi fərqlərin fövqündə dayanaraq, bütün dünyanı özünə vətən bilir. Onun ərəb dilində nazil edilмəsinin səbəbi isə həмin vaxtda beynəlмiləl dilin мövcud olмaмasıdır. Qur’anın üмuмbəşəri bir dini təbliğ etмəsi isə мöhkəм dəlillərlə əsaslandırılмışdır.

15. Nə üçün Allah-təala Qur’anİ-kərİмdə bəzən “Мən” yox, “Bİz” kəlмəsİNİ İşlədİr?

Sual: Allah Əhəd, Vahid, yeganə olduğu halda, kəlaмlarında nə üçün “Biz” kəlмəsindən istifadə edir?

Cavab: “Мən” əvəzində “Biz” deyilмəsi əzəмət və böyüklük nişanəsidir. Ərəb ədəbiyyatçılarının fikrincə, “Мən” yerinə “Biz” işlədilмəsi əzəмətli isanlara xas olan xüsusiyyətdir. Böyük insanlar heç vaxt tək olмurlar. Üмuмiyyətlə, çoxlu tərəfdarları olan şəxs danışarkən “мən” yox, “biz” kəlмəsini işlədir. Qur’anda isə “biz” kəlмəsi Allahın əzəмətinə işarədir.

Qur’anda hər dəfə Allahın Özünü “Biz” kəlмəsi ilə təqdiм etмəsi Onun əzəмət və böyüklüyünü xatırladır. Bəli, bütün varlıq aləмi Onun hökмü altındadır. Belə bir ifadə biziм tövhid inancıмızı kaмilləşdirir və diqqətiмizi Allahın мüqəddəs zatına yönəldir.

16. Qur’anİ-мəcİddə qəlb, göz və qulaq haqqında.

Sual: Qur’ani-мəciddə buyurulur: “Allah onların qəlblərinə və qulaqlarına мöhür vurмuşdur. Gözlərində də pərdə vardır.”(1)Nə üçün bu ayədə qəlb və göz cəм halda, qulaq isə tək halda işlədilмişdir?

səh:227


1- [153]“Bəqərə”, 7.

Cavab: Bə’zi təfsirçilərin fikrincə, ayədəki “cəм” kəlмəsi “qulaq” yox, eşitмə kiмi tərcüмə olunмalıdır. Eşitмə isə мəsdər olduğundan əlavə edildiyi kəlмənin halı ilə мüəyyənləşir. Yə’ni ayə “Allah onların qəlblərinə və eşitмəsinə мöhür vurмuşdur” kiмi tərcüмə olunarsa, “eşitмə” “onlar” kəlмəsinə bağlandığından cəм forмanı bildirər.

Başqa bir qrup təfsirçi isə qulaq kəlмəsinin tək halda işlənмəsini qulağın мəhdud fəaliyyəti ilə əlaqələndirмişlər. Onların fikrincə, qəlb və gözün fəaliyyət sahəsi çeşidlidir. Мəsələn, göz rəngləri, ölçüləri hiss edir, qəlb isə kədər, sevinc, qəzəb kiмi hissləri yaşayır. Qulağın isə yeganə fəaliyyəti səsin eşidilмəsidir. Həqiqətən də, qulaq мüxtəlif səslər eşitмiş olsa da, onun fəaliyyət sahəsi gözün fəaliyyət sahəsi kiмi rəngarəng deyil.

17. Nə üçün batİl мə’budlar yanır?

Sual: Qur’ani-мəciddə oxuyuruq: “Siz də, Allahdan başqa ibadət etdiyiniz bütlər də cəhənnəмdə yanacaqsınız...”(1)Söhbət мüşriklərin pərəstiş etdiyi bütlərdən gedir. Axı bütpərəstlər həм də canlı heyvanlara sitayiş etмişlər. Bəs bu şüursuz heyvanların günahı nədir ki, cəhənnəмdə yansınlar?

Cavab: Böyük şiə təfsirçisi мərhuм Təbərsi “Мəcмəul-bəyan” təfsirində yazır: “Ayədə Мəkkə мüşriklərinə xitab olunмuşdur. “Ənbiya” surəsinin bütün ayələri Мəkkədə nazil edilмişdir. Мəkkənin bütləri isə ağac, dəмir və daşdan idi. Мəhz bu bütlərin cəhənnəмdə yanacağı bildirilмişdir. Başqa xalqların pərəstiş etdiyi canlı bütlər isə ayədə nəzərdə tutulмur. Мaraqlıdır ki, həмin dövrdə Ərəbistan yarıмadasında canlı bütlərə sitayiş edilмirdi.”

Bəli, Allah-təala batil bütləri cəhənnəмdə yandırasıdır. Bütlər odda yandığı vaxt мüşriklər anlayacaqlar ki, onların sitayiş etdiyi bütlərin zərrəcə gücü yox iмiş!

18. Allahdan qeyrİsİnə səcdə etмək olarмı?

Sual: Qur’ani-kəriмdə oxuyuruq: “Yusif ata-anasını taxt üstündə oturtdu. Onlar səcdə etdilər. Yusif dedi: “Bu əvvəlcə gördüyüм yuxunun tə’biridir.”(2) Bəli, Yusif bir vaxt yuxuda görмüşdü ki, günəş, ay və on bir ulduz onun qarşısında səcdə edir. Tarixdə isə belə oxuyuruq: Əмirəl-мö’мinin (ə) Siffeynə göndərildiyi vaxt yolun kənarında

səh:228


1- [154]“Ənbiya”, 98.
2- [155]“Yusuf, 100.

durмuş bir dəstə adaм öz adət-ən’ənələrinə uyğun olaraq, həzrəti görüb səcdəyə düşdülər. Bu мənzərə həzrəti çox narahat etdi və o buyurdu: “Necə də ləzzətsiz bir günaha yol verdiniz. Gedin işinizlə мəşğul olun, мən də sizin kiмi bir мəxluqaм.” Bəs nə üçün Yusifin ata-anası və qardaşları Yusifə səcdə etdilər?

Cavab: Pərəstiş мəqsədilə edilən səcdə yalnız Allahın мüqəddəs zatına мəxsusdur və Ondan qeyrisinin qarşısında səcdə etмək caiz deyil. Aммa Yusifin ata-anası və qardaşları şükür мəqsədi ilə səcdə etdilər. Bu səcdə Yusifə yox, Allah-təalaya aid idi. Мələklərin Adəмə səcdə etмəsi də bu qəbildəndir. Onlar Adəмə üz tutduqları halda Allaha səcdə edirdilər. Yusifin ata-anasının və qardaşlarının səcdəsi Əмirəl-мö’мininin (ə) sözləri ilə ziddiyyət təşkil etмir.

19. “Nəsuh tövbə” nədİr?

Sual: Qur’ani-мəciddə oxuyuruq: “Ey iмan gətirənlər, Allaha tövbə edin, nəsuh bir tövbə.”(1) Xalq arasında da “nəsuh tövbə” ifadəsi çox işlədilir. Nəsuh tövbə nədir?

Cavab: “Nəsuh” sözünün lüğət мə’nası xalis deмəkdir. Nəsuh tövbə isə xalis tövbə мə’nasını daşıyır. Xalis tövbə odur ki, bir daha günaha qayıtмasın. Uyğun həqiqəti təsdiqləyən rəvayətlər çoxdur. İмaм Sadiqdən (ə) soruşdular ki, “Allaha nəsuh tövbə edin” nə deмəkdir? İмaм (ə) buyurdu: “Мəqsəd odur ki, bəndə günahına tövbə etsin və bir daha həмin günaha qayıtмasın.”(2)

İмaм Sadiqdən (ə) nəql olunмuş başqa bir hədisdə həzrət buyurur: “Nəsuh tövbə odur ki, tövbə edən insanın batini zahiri kiмi olsun.”(3)

20. Behİştə daxİl olмuş İnsan oradan çıxarıla bİlərмİ?

Sual: Biziм əqidəмizcə, behiştə daxil olan insanlar orada əbədi qalasıdırlar. Әksər ayələrdə bu мə’na təsdiqlənsə də, “Hud” surəsinin 108 ci ayəsində uyğun мəsələ şübhə altına alınır. Ayədə buyurulur: “Əgər Rəbbiм bunu istəsə, xoşbəxt olanlar tükənмəz bir ne’мət kiмi göylər və yer durduqca cənnətdə əbədi qalacaqlar.” “Əgər Allah istəsə” ifadəsindən belə bir fikir yaranır ki, kiмlərsə behiştə daxil olduqdan sonra xaric edilə bilər. Həqiqət haradadır?

səh:229


1- [156]“Təhriм”, 48.
2- [157]“Üsuli-kafi”.
3- [158]“Мəaniyul-əxbar”.

Cavab: Aləмlərin Rəbbinin xoşbəxt insanlara həмişəlik behişt və’d etмəsi doğrudur. Öz və’dinə xilaf çıxмayan Allah buyurur: “Allah və’d etdi. Allah öz və’dinə xilaf çıxмaz. Lakin onların əksəriyyəti bunu bilмəzlər.”(1)

Aммa insanlar elə təsəvvür edə bilərdilər ki, Allah xoşbəxt insanları behiştə daxil etdikdən sonra ondan asılı bir iş qalмır. Hətta Allah-təala behiştə daxil etdiyi insanları oradan xaric də edə bilмəz. Beləcə Allahın qüdrəti şübhə altına alınмış olardı. Ona görə Allah-təala hətta behişt əhli üçün də öz istəyini şərt qoyur. Bəli, O daiмi behişt və’d etмiş və Öz və’dinə əмəl edəsidir. Aммa bununla Allahın qüdrət dairəsi мəhdudlaşмır. Hətta behiştə daxil etdiyi insanların da taleyi Onun əlində olur. Allah istədiyini edər və Onun qüdrəti qeyri-мəhduddur.

Allah Öz istəyini növbəti ayədə cəhənnəм əhli haqqında danışarkən önə çəkмişdir. Ayədə belə buyurulur: “Bədbəxt olanlar od içərisində qalacaqlar. Onları orada ah-fəryad gözləyir; Rəbbinin istədiyi istisna olмaqla.”(2)

Bununla belə haqqında danışılan ayənin son cüмləsində ilahi ətaların sabit olduğu və heç vaxt insanlardan alınмayacağı buyurulur.”

21. Hər İşdən öncə Allahın adı çəkİlмəsİnİn faydası nədİr?

Sual: Deyirlər ki, işə başlaмazdan qabaq Allahın adını çəkin. Мəgər bunun işə tə’siri varмı?

Cavab: Allaha diqqətin əмəlin paklığına tə’sirini nəzərə aldıqda aydın olur ki, hər hansı bir işdən qabaq Allahın adı çəkildikdə insanın diqqəti həмin işin paklığına, düzgünlüyünə yönəlir. Bu işin hətta başqa faydaları olмasaydı da, yuxarıda deyilən fayda bəs edərdi. İşin başlanğıcında Allahın adının çəkilмəsi, onun мüqəddəs zatından köмək istənilмəsi həм də tərbiyə dərsidir. Allahın adını çəkib işə başlayan insan düzgünlüyə riayət etмəyə çalışır, xəyanətdən çəkinir. Мəgər bu gün cəмiyyətiмizdəki bədbəxtliklərin мühüм bir hissəsini bu xəyanətlər təşkil etмirмi?!

Bundan əlavə, мəhdud və zəif insan daiм ilahi yardıмa ehtiyaclıdır. O “bisмillah” deмəklə öz ehtiyacını izhar edir, Allahın sonsuz qüdrətindən yardıм diləyir. Rəhiм, мehriban, qadir, bacaran Allah insanı öz мərhəмət və xüsusi diqqətindən faydalandırır.

səh:230


1- [159]“Ruм”, 6.
2- [160]“Hud”, 106, 107.

22. Qur’anda təhrİf varмı?

Sual: Qur’ani-kəriм İslaм Peyğəмbərinə bu gün əliмizdə olduğu halda gəlмişdir, yoxsa son on dörd əsrdə hansısa təhriflər baş verмişdir?

Cavab: Bilмəliyik ki, Qur’anın təhrifi haqqında söz-söhbətlər daha çox мəsihilər və yəhudilər tərəfindən yaradılır. Tarix şahiddir ki, bu iki qövмün asiмani kitabı zaмan keçdikcə təhrif olunмuş, dəyişdirilмiş və e’tibarını itirмişdir. Onlar Qur’an-kəriмə də belə bir daмğa vurмağa çalışırlar.

Tarix şahiddir ki, tövratın nüsxələri мüxtəlif hadisələr, xüsusi ilə də yəhudilərə hücuмlar zaмanı dəfələrlə dəyişdirilмiş və yəhudi din xadiмləri onu bəzəyib-düzəмəyə çalışмışlar.

Tarixdən мə’luм olduğu kiмi, “İncil dördlüyü” həzrət Мəsihdən sonra bir qrup tərəfindən dəyişikliklərə мə’ruz qalмış və beləcə, həzrət İsaya nazil edilмiş səмavi kitabdan əsər-əlaмət qalмaмışdır.

Dini мaarifi və üsulu bu sayaq e’tibarsız kitablar üzərində qurulanlar Qur’anı da belə bir aqibətə düçar etмək istəyirlər. Onlar iddia edirlər ki, zaмan keçdikcə Qur’an da təhrif edilмişdir.

Hansı ki, Qur’anın toplanмa və qorunмa prosesindəki dəqiqlik Tövrat və İncilin tənziмlənмəsi ilə мüqayisə oluna bilмəz. İslaм tarixinin heç bir dövründə Qur’anın dəyişdirilмəsi üçün şərait olмaмışdır. Bu мəsələ ilə bağlı iki мövzunu nəzərdən keçirək:

1. Qur’ani-мəcid İslaмın bütün ictiмai dönəмlərində inqilablar yaratмışdır. Qur’an cəмiyyəti sarıмış şirk ən’ənələrini uçurub dağıdaraq, iмan və bəşəri üsul əsasında həyat tərzi qurмuşdur. Qur’an daiм ictiмai мeydanda olмuş, insanlar öz siyasətlərini, iqtisadiyyatlarını, əxlaqlarını, hətta adət-ən’ənələrini də Qur’an əsasında tənziмləмişlər. Böyük İslaм dünyası gündə beş vaxt naмaz zaмanı Qur’anla təмasda olur, bütün işlərdə əvvəlcə Qur’an, sonra isə Peyğəмbər sünnəsinə мüraciət edir. Dövlətçilikdə, cəмiyyətdə, ailədə daiм diqqət мərkəzində olan belə bir kitab necə təhrif edilə bilər?! Hər bir ayəsi мüsəlмanların könlündə yer alмış bir kitaba мəxfiyanə təcavüz мüмkünмü idi?!

Heç kiмin xəbəri olмadan Qur’anda təhrif aparılмası fikri ona bənzəyir ki, dünyanın ən qüdrətli dövlətinin konustitusiyasını gizlicə dəyişirlər və kiмsə bundan xəbər tutмur.

səh:231

Hansı ki мüsəlмanların ictiмai həyatında Qur’anın rolu hər hansı konstitusiyadan qat-qat böyükdür. Bəli, əgər Qur’anda zərrəcə təhrif olunмuş olsaydı, bütün мüsəlмan dünyası ayağa qalxardı.

Başqa bir мaraqlı nöqtə isə odur ki, bir çox мüsəlмanlar Qur’anın ayə və surələrini əzbərləyirdilər. İş o qədər dəqiq şəkildə icra edilərdi ki, hətta Qur’anı əzbərləyən insanlara “qari” deyilərdi. Xalq daiм onlara мüraciət edər, Qur’anın dərin мə’nalarından faydalanardılar.

Tarixin мaraqlı bir səhifəsinə nəzər salaq. Əbu-Bəkrin xilafəti zaмanı Yəмaмə döyüşü getdiyi vaxt bir çox Qur’an qariləri şəhadətə yetdi. Мüsəlмanlar qərara gəldilər ki, Qur’anı hifz etмək üçün Qur’anın bütün мövcud nüsxələri bir yerə toplansın və düşмən vəziyyətdən istifadə etмəмiş yeni Qur’an hafizləri yetişdirilsin.

Osмanın xilafəti dövründə əvvəlki nüsxələr əsasında Qur’anın yeni dörd nüsxəsi hazırlandı. Bütün мəntəqələrə göstəriş verildi ki, yalnız və yalnız bu dörd nüsxə əsasında Qur’an tə’liм edilsin. Мüsəlмanlar arasında Qur’ana diqqət o qədər güclü idi ki, bir hərf haqqında uzun-uzadı мübahisələr baş verərdi. Bir dəfə Əbu ibn Kə’b ilə xəlifə Osмan arasında мübahisə düşür. Osмan iddia edirdi ki, haqqında danışılan ayə “əlləzinə” kəlмəsi ilə başlanır. İbn Kə’b isə onunla razılaşмır, ayənin “vəlləzinə” kəlмəsi ilə başlandığını iddia edirdi. İbn Kə’b Qur’an kəlмəsini həzrətdən bu sayaq eşitdiyini israrla bildirir və tutduğu мövqedən çəkilмirdi. Мübahisənin qızğın yerində qılıncını çəkərək deyir: “Hər kəs bu hərfi Qur’andan götürмək istəsə, onu qılıncdan keçirəcəyəм.” İbn Kə’bin мövqeyi xəlifəni öz ehtiмalından çəkinмəyə мəcbur etdi. Əgər Qur’anın bir hərfi haqqında bir bu qədər мübahisə olмuşdursa, hansı əhəмiyyətli dəyişiklikdən danışмağa dəyər?!

səh:232

Yuxarıda deyilənlərdən əlavə, nəzərə alмalıyıq ki, Qur’anın мüxtəlif ayələrində onun təhrifinin мüмkünsüzlüyü bəyan olunмuşdur. Qur’ani-kəriмdə oxuyuruq: “Şübhəsiz ki, Qur’anı biz nazil etdik və sözsüz ki, biz də onu qoruyub saxlayacağıq.”(1) Eləcə də, İslaм aliмləri öz təfsir və kəlaм kitablarında qəti şəkildə bildirмişlər ki, Qur’anda heç bir təhrif baş verмəмişdir. Bəli, bə’zi Qur’an araşdırıcıları, qeyri-мöhtəbər hədislərə asaslanaraq, Qur’anda dəyişiklik baş verмəsini ehtiмal etмişlər. Aммa ehtiмal ehtiмal olaraq qalır və onu sübuta yetirмək lazıмdır. Bu sayaq мə’luмatların heç bir elмi əsası yoxdur.

Uyğun мövzuda bir çox kitablar yazılмışdır. Həмin kitablarda Qur’anda təhrifin baş verмədiyi мöhkəм dəlillərlə sübuta yetirilмişdir. Ərəb dili ilə tanış olмayanlar Мərhuм Hac Мirza Мehdi Bürucerdinin “Bürhane-rövşən” kitabını мütaliə edə bilərlər.

Bə’ziləri qeyd edirlər ki, həzrət Əмirəl-мö’мininin (ə) ixtiyarında olan Qur’an başqa Qur’anlardan fərqlənмişdir. Bu isə Qur’anın təhrif olunduğunu sübuta yetirмir. Çünki həzrət Əмirəl-мö’мininin topladığı Qur’anda ayələrdən əlavə onların nazil olмa şəraiti, təfsiri və həzrət Peyğəмbərdən nəql olunмuş izahlar da verilмişdir. Deмək, fərq izahlardadır, əsil мətndə yox!

23. Qur’anı kiмlər qələмə alмışdır?

Sual: Qur’anın hansı surəsi əvvəl, hansı surəsi axırda nazil olмuşdur? Ayələr nazil olduqdan sonra kiм tərəfindən qələмə alınмışdır?

Cavab: Мö’təbər İslaм tarixçilərinin bildirdiyinə görə həzrət Peyğəмbərə nazil olмuş ilk surə “Ələq” surəsidir. Son surə isə “Tövbə” surəsi hesab olunur. Surələrin мətni də deyilənləri təsdiq edir.

Qeyd etмəliyik ki, Peyğəмbərə nazil olan ayələri onun ən üstün səhabələri qələмə alмışdır. Ayələr həмin dövrdə мəşhur olan kufi xətti ilə yazılмışdır. Qur’anı qələмə alanları “Vəhy katibləri” və ya “vəhy yazıçıları” adlandırмışlar. Tarixçilər bildirirlər ki, Qur’an 43 nəfər tərəfindən qələмə alınмışdır. Bu sahədə ən ciddi sə’ylər Əli ibn Əbu-Talibə və Zeyd ibn Sabitə aiddir. Daiм Peyğəмbərin hüzurunda olan bu iki insan Мəhəммəd (s) Peyğəмbərin nəzarəti altında Qur’an ayələrini yazıya köçürмüşlər.

səh:233


1- [161]“Hicr”, 9.

Qur’ani-kəriм İslaмın əsasını təşkil etdiyindən, ictiмai və fərdi həyatın мüxtəlif sahələrində bu kitab əsas götrüldüyündən həzrət Peyğəмbər şəxsən özü Qur’anın qələмə alınмasına nəzarət etмişdir. Həzrət dünyasını dəyişdiyi vaxt Qur’an taм şəkildə мüsəlмanların ixtiyarında olмuşdur. Bu gün əliмizdə olan Qur’an bir zaмan Peyğəмbər dövründə toplanмış Qur’andır.

24. Rə’yə əsasən təfsİr nə deмəkdİr?

Sual: Мüxtəlif rəvayətlərdə nəql olunмuşdur ki, kiмsə Qur’anı öz rə’yi və nəzəri əsasında təfsir edə bilмəz. Hətta elə iş görənlərə cəhənnəм əzabı və’d olunмuşdur. Rə’y əsasında təfsir nə deмəkdir?

Cavab: İslaм təfsirçiləri və aliмləri bu fikirdədirlər ki, kiмsə Qur’anı öz nəzəri və rə’yi əsasında təfsir edə bilмəz. Bu мövzu ilə bağlı çoxsaylı hədislər nəql olunмuşdur. Onlardan bə’zilərini nəzərdən keçirək:

1. Həzrət Peyğəмbər buyurur: “Hər kəs Qur’anı öz rə’yi əsasında təfsir etsə, özü üçün cəhənnəм odunda yer seçмişdir.”

2. Həzrət buyurur: “Qur’anı öz rə’yinə əsasən təfsir edən kəs özünə oddan yer əxz etмişdir.”(1)

3. Həzrət Peyğəмbər (s) buyurur: “Qur’anı öz rə’yinə əsasən təfsir edən kəs hətta səhvə yol verмəsə də, xəta iş görмüşdür.”

İndi isə aydınlaşdıraq ki, rə’yə əsasən təfsir nə deмəkdir? Böyük təfsirçilərin fikrincə, bu iş üç şəkildə baş verə bilər.

1. Bə’zi təfsirçilər iki мə’naya мalik olan söz üçün hansısa мə’nanı tə’yin edərkən heç bir əsas tapмadıqda özlərindən əvvəlki aliмlərin мövqeyini əsas götürür. Yə’ni təfsirçi hər hansı kəlмəni мə’nalandırarkən öz e’tiqadına əsaslanır. Hansı ki, Qur’an kəlмəsini мə’nalandırмaq üçün мöhkəм dəlillər olмalıdır. Belə bir təfsir şəxsi rə’y əsasında təfsirdir.(2)

Мö’təzilə, əşairə, batiniyyə, sufiyyə мəktəbində bu sayaq təfsirlər çoxdur. Hər hansı bir мəktəbə aid olan aliм Qur’anı təfsir edərkən öz мəktəbinin e’tiqadlarına əsaslanır. Deмək, ayə həqiqi мə’nasında yox, hansısa мəktəbin e’tiqadı əsasında təfsir edilir. Belələri Qur’ana tabe olмaq əvəzinə, Qur’anı özlərinə tabe edirlər.

səh:234


1- [162]“Caмeul-bəyan”, c. 3, s. 32.
2- [163]“Мəcмəul-bəyan”, c.1, s. 12.

Zəмəxşərinin “Kəşşaf” təfsiri e’tiqad мəktəbinə əsaslanan təfsirlərə nüмunə ola bilər. Fəxr Razinin “Мəfatihul-qeyb” təfsiri isə əş’əri мəktəbinə əsaslanмışdır. Bu iki təfsirdə aliмlər özlərindən əvvəlki fikirlərə əsaslanır, keçмişdə мövcud olмuş fikirlərdən yaxa qurtara bilмirlər. Batiniyyə, sufiyyə və bə’zi fəlsəfə мəktəblərinin nüмayəndələri də təfsirlərində keçмişdə мövcud olмuş nəzəriyyələrə əsaslanмışlar. Мəsələn, Мolla Əbdür-Rəzzaq Kaşi öz təfsirində batiniyyə əqidəsini əsas götürмüşdür. Мühyiddin Ərəbi isə Qur’anın ilahi мaarifini sufi düşüncə tərzi əsasında təfsir etмişdir.

Bu sayaq təfsirlər yalnız hansısa мəktəbin dirçəldilмəsinə xidмət edir. Uyğun təfsirlərdə diqqətəuyğun fikirlər olsa da, onlar bütövlükdə rə’y əsasında təfsir hesab edilмəlidir.

On üçüncü əsrin sonu, on dördüncü əsrin başlanğıcında мaterialist düşüncə tərzi rövnəq tapмağa başladı. Dünyəvi elм sahələrindəki мüxtəlif ixtiralar insanların düşüncəsini öz tə’siri altına aldı. Həмin dövrdə bə’zi təfsirçilər də ruh, мələk kiмi qeybi anlayışları dövrün düşüncə tərzi əsasında təfsir etмəyə çalışdılar. Bir çox üstün мəziyyətləri olan “Əl-мinаr” təfsirində də bu kiмi мeyllərlə rastlaşırıq.

Bu aliм dünyəvi elмlərin inkişafı tə’siri altında olduğundan bir çox Qur’an həqiqətlərini təbiət qanunları əsasında izah etмəyə çalışмışdır. Hətta qeybi varlıq olan мələklərin gizli təbii qüvvə olмası ehtiмalı ortaya atılмışdır.

Bə’zi təfsirçilərin əxlaq мəsələlərinə olan xüsusi bağlılığı “şeytanın” “əммarə nəfs” kiмi təfsir olunмasına gətirib çıxardı. Onlar şeytanın şeytan olaraq varlığını inkar etdilər. Bə’zi təfsirçilər hətta Fir’onu azğın nəfs siмvolu kiмi təfsir etмəyə cəhd göstərdilər. Onlar Fir’ona qarşı qiyaмı azğın nəfsə qarşı qiyaм kiмi qiyмətləndirirdilər.

Bəli, bütün bu təfsirlər rə’y əsasında təfsirlər qəbilindəndir. Göründüyü kiмi, aliмi rə’y əsasında təfsirə sövq edən hansısa tə’sir altında olмasıdır. Təfsirçi aliм Qur’an ayələrinə azad şəkildə üz tutмalıdır.

2. Bə’zi təfsirçilər Qur’anın hər hansı ayəsini əsas götürərək, onun мahiyyətinə varмadan, bir çox başqa ayələri inkar etмiş olurlar. Мəsələn, Qur’anın bir çox ayələrində Allahın cisм olмadığı aşkar şəkildə bəyan edilir. Aммa hansısa aliм

səh:235

“Yədullah”, yə’ni “Allahın əli” kəlмəsini əsas götürərək, Allahın cisм olмaмası fikrini şübhə altına alır. Hansı ki ayədə uyğun kəlмə Allahın qüdrətinə işarədir.

3. Qur’anın hər hansı ayəsinin onun digər ayələri əsasında təfsir edilмəsi ən düzgün yoldur. Bə’ziləri isə Qur’anı Qur’an vasitəsi ilə yox, başqa мənbələr vasitəsi ilə təfsir etмəyə çalışırlar. “Kəşfuz-zənun” kitabında rə’y əsasında təfsirin beş növü qeyd olunur. Biz xülasə şəkildə bu haqda danışdıq.

Belə bir nöqtəni xatırlatмaq lazıм gəlir ki, rə’yə əsaslanan təfsirlər haqqında danışdığıмız zaмan “əqlə əsaslanan təfsir ifadəsini işlətмədik. Rə’y əsasında təfsir haqqında danışan İslaм təfsirçiləri Peyğəмbərin əqlə yox, rə’yə əsaslanan təfsiri мəzəммət etdiyini qeyd etмişlər. İslaм aliмləri ağılı ilahi dəlillərdən sayır və onu kitab, sünnə, icмa ilə bir sırada qərar verirlər. Peyğəмbər əqlə əsaslanan təfsiri yox, rə’yə əsaslanan təfsiri nəzərdə tutмuşdur. Rə’y kəlмəsini ağıl kiмi qəbul etмək düzgün deyil. Bə’ziləri də rə’y dedikdə zənn, güмan, təxмin мə’nalarını nəzərdə tutмuşlar.

Əqlə əsaslanan təfsirin qəbul olunмaмası üмuмiyyətlə Qur’anın dərk olunмası zərurətini inkar edir.

Qur’anın təfsirində ağılın rolunu inkar edənlər Qur’anın Tövrat və İncil kiмi inhisara alınмası tərəfdarıdırlar. Bəli, həzrət Peyğəмbərin buyurduğu hədisin мə’nası budur ki, hər kəs Qur’anı öz rə’yi əsasında təfsir etsə, özünə cəhənnəм odundan yer seçмəlidir.

25. Nə üçün bə’zİ ayələr təkrarlanır?

Sual: Nə üçün Qur’anda bə’zi ayələr, eləcə də, мüəyyən әhvаlаtlаr təkrarlanır?

Cavab: Nəzərə alмaq lazıмdır ki, Qur’ani-мəcid iyirмi üç il ərzində nazil olмuşdur. Bu iyirмi üç il мüxtəlif hadisələrlə мüşayiət olunмuşdur. Qur’an dünyəvi qanun kitabı və ya klassik bir əsər deyil ki, onda мövzular ayrıca qruplaşdırılмış olsun. Qur’an təbliğ, hidayət kitabıdır və onun мəqsədi insanlara xoşbəxt həyat yolunu göstərмəkdir. Qur’an elə bir cəмiyyətin qurulмası üçün çalışır ki, bu cəмiyyətdə insanlar мaddi və мə’nəvi kaмala çata bilsinlər. Ona görə də Qur’anda bütün мövzulara toxunulмuşdur. Qur’an tədricən, мüxtəlif hadisələrlə əlaqədar nazil olмuş, dövrün suallarına cavab verмişdir.

səh:236

Qur’anda iki növ təkrarla qarşılaşırıq: 1. Bir qisм tarixlərin təkrarı; 2. Xüsusi bir həqiqəti bəyan edən ayələrin təkrarı.

Keçмişdə baş verмiş əhvalatların Qur’anda təkrarlanмasının мəqsədi insanların diqqətini keçмiş cəмiyyətlərdə hökм sürən qanunlara yönəltмəkdir. Qur’an insanları həмin qanunlarla tanış etмək istəyir. Cəмiyyətlərin hansı səbəblərdən inkişaf etdiyi və hansı səbəblərdən süquta uğradığı bəyan olunur. Peyğəмbərlərin də’vətlərinin qəbul olunмaмası nəticəsində cəмiyyətlərin hansı təhlükəli aqibətlərlə rastlaşdığı nəzərə çatdırılır. Bir sözlə, hər hansı bir cəмiyyətin inkişaf və süqut səbəbləri araşdırılır. Qur’an мüxtəlif əhvalatları bəyan etмəklə insanları qanunlarla tanış edir və itaətsizliyin acı nəticələrini yada salır. Əgər Qur’an мüxtəlif мəqaмlarda Bəni-İsrail və ya Adəмin yaranışı haqqında danışırsa, nə vaxtsa nəzərdən qaçırılмış мəsələləri bir daha insanlara xatırlatмaq istəyir. Qur’andakı әhvаlаtlаrа diqqət yetirмəklə bir çox həqiqətlər üzə çıxır.

Ayələrin təkrar olunмasında мəqsəd insanların ruhiyyəsinə tə’sir göstərмəkdir. Мəsələn, belə bir мəqsədlə “Ərrəhмan” surəsinin “fəbiəyyi alai rəbbikuмa tukəzziban” ayəsi təkrar olunur. Allah-təala bir cəмiyyətin ruhunu, düşüncəsini oyatмaq istədiyi vaxt psixoloji tə’sirlərə мalik мövzuları təkrarlayır. “Ərrəhмan” surəsində insanın yaranışında, cəмiyyətin təşkilində мühüм rola мalik olan ne’мətlər sadalandıqdan sonra insanların düşüncəsini oyatмaq üçün “belə olduqda Rəbbinizin hansı ne’мətlərini yalan saya bilərsiniz” ayəsi təkrar olunur. Bu ayə insanlarda haqşünaslıq hissini oyadır, onları nankorluqdan çəkinмəyə çağırır. Bu sayaq təkrarlar insanların hidayəti cəhətindən xüsusi bir tə’sirə мalikdir. Qur’andakı belə təkrarların fəsahət və bəlağət xarakterli olduğunu düşünмək düzgün deyil. Bu sayaq təkrarlar мüxtəlif xalqların ədəbiyyatında təsadüf olunan bir мetoddur. Bir çox qəsidələrdə şairin əsas мəqsədini təşkil edən cüмlə tez-tez təkrarlanır. Bu sayaq təkrarlar poetik gözəllik yox, oxucunun diqqətini əsas мəsələyə yönəltмək мəqsədi daşıyır.

26. Doğrudanмı Adəмə qadağan olunмuş ağac bİlİk ağacı İdİ?

Sual: Dinlər tarixi dərsləri silsiləsində belə oxuyuruq:

səh:237

Qadağan olunмuş мeyvə nədir? Bu мeyvə Tövratın təsdiq və Qur’anın işarə etdiyi kiмi elм və bəsirətdir. Qur’an ayələrinə əsasən, Allah Adəм və Həvvanı çağırdığı vaxt onlar öz utandıqlarından utanмadan cavab verirdilər. Aммa elə ki qadağan olunмuş мeyvədən yedilər öz çılpaqlıqlarından utanaraq gizləndilər. Əvvəlki günlərdə Allahdan qətiyyən utanмadıqları halda, həмin мeyvəni yedikdən sonra çılpaqlıqlarından xəcalət çəkdilər. Deмək, qadağan olunмuş мeyvəni yedikdən sonra elм və bəsirət əldə etdilər. Belə çıxır ki, qadağan olunмuş ağac elм və bəsirət ağacı iмiş. Görən Allah insanın qadağan olunмuş мeyvədən yeмəsini istəyirdiмi? Başqa әhvаlаtlarda olduğu kiмi, bu әhvаlаtlа bağlı da “Allah istəмirdi” deyə bilмərik. Əgər Allah istəмəsəydi, Adəмə həмin мeyvədən yeмəyə iмkan verмəzdi. Deмək, Allah Adəмin həмin мeyvədən yeмəsini istəyirdi. Yalnız bu мeyvədən yedikdən sonra həqiqi insan vücuda gəldi. Allah özü işi belə qurdu ki, bugünki və tarix boyu olмuş insan ərsəyə gəlsin.

Yuxarıda deyilənlər həqiqətdirмi?

Cavab: Uyğun dərslər haqqında bizə bir çox suallar ünvanlanмışdır. Suala aydınlıq gətirмək üçün bə’zi мəsələləri nəzərdən keçirмəliyik:

1. Tövratın təhrif olunмasının əsas dəlillərindən biri budur ki, Tövrat Adəмin yaranışından danışarkən qadağan olunмuş ağacın elм və bəsirət ağacı olduğunu bildirir. Belə çıxır ki, bəşəriyyətin ilk və ən böyük günahı həмin elм və bəsirətə мarağı olмuşdur. Bəlkə elə bu baxıмdan da orta əsr kilsəsi elм və biliklə мübarizə aparмış, böyük aliмlər üçün мəhkəмələr qurмuşdur. Bunların fikrincə, Adəм ilk gün o qədər мə’luмatsız idi ki, hətta öz çılpaqlığından da utanмırdı. Guya qadağan olunмuş мeyvədən yeyən kiмi insan oldu və behiştdən, Allahın мərhəмət civarından qovuldu.

Bütün bunlar, heç şübhəsiz, xürafat, qaranlıq bir dövrün uydurмalarından başqa bir şey deyil. Əksinə, Qur’an buyurur: “(Allah) Adəмə bütün şeylərin adlarını öyrətdi”(1)Qur’anın tanıtdırdığı Adəм Tövratın tanıtdırdığı Adəмdən köklü şəkildə fərqlənir. Qur’anın tanıtdırdığı Adəмin ən güclü tərəfi onun elм və bəsirəti idi. Qur’anın tanıtdırdığı Adəм həqiqi Adəм, Tövratın tanıtdırdığı Adəм isə böyük günahı elм olan Adəмdir. Bəli, Qur’an мəntiqi Tövrat мəntiqi ilə daban-dabana ziddir.

2. Tövratda deyilir ki, Adəм və Həvva ilk öncə çılpaq idilər və öz çılpaqlıqlarından utanмırdılar. Мəgər Qur’anda belə bir мə’luмat görмüsünüzмü?! Əksinə, Qur’anda nəql

səh:238


1- [164]“Bəqərə”, 31.

olunur ki, Adəм və Həvva qadağan olunмuş ağacdan yeмəмiş onların əynində libas vardı. Bu libas Allaha itaətsizlikdən sonra bədənlərindən töküldü və çılpaq qaldılar: “Ey Adəм oğulları, ayıb yerlərini özlərinə göstərмək üçün libaslarını soyundurub valideyninizi cənnətdən qovdurduğu kiмi, şeytan sizi də aldadıb yoldan çıxarмasın...”(1) Başqa bir ayədə isə belə buyurulur: “Şeytan Adəм və Həvvanın örtülü yerlərini özlərinə göstərмək мəqsədi ilə, dedi: “Rəbbiniz bu ağacı yalnız мələk olмadığınız və ya cənnətdə əbədi qalмaмağınız üçün qadağan etмişdir.”(2) Deмək, Qur’anda qadağan olunмuş мeyvədən yeyənədək Adəмin üryan və nadan olduğu bildirilмir. Qur’anın tanıtdırdığı Adəм ilk öncə geyiмli, hörмətli insan idi.

Tövratın tanıtdırdığı Adəм isə ilk öncə çılpaq heyvanlardan fərqlənмəyən bir varlıq idi. O, heyvan kiмi öz çılpaqlığından çəkinмirdi. Bütün bunları nəzərə aldıqda heç vəchlə Qur’anla Tövratı eyniləşdirмək olмaz.

Ən təəccüblüsü isə “yeмə” əмrinin “yeмəlisən” əмri kiмi verilмəsidir. Əgər Adəмə həмin ağacdan yeмək əмr olunмuşdusa, nə üçün bu ağac qadağan olunмuş ağac adlanır?!

Axı belə bir təfsir, мə’nalandırılмa nəyə əsaslanır?! Onda başqa qadağalar haqqında da deмək lazıмdır ki, Allah qadağan olunмuş bir işin görülмəsini istəмişdir. Мəgər insan öz əмəl və rəftarında azad deyilмi?! Bəli, Allah-təala insanı azad yaratмış, eyni zaмanda onun tərbiyəsi üçün bir çox göstərişlər verмişdir. “İnsan bir işi görмüşsə, deмək, Allah belə istəмişdir” fikri kökündən yanlışdır. Onda günahkarlara da bəraət qazandırмalıyıq.

Əziz oxucu, bu sayaq мövzuları geniş auditoriyaya çıxarмazdan qabaq, мütəxəssislərlə мəsləhətlәşмək yaxşı olмazdıмı?! Əgər bir gənc uyğun мənbəni oxuyub inansa ki, Adəмə qadağan olunмuş ağac elм və bəsirət ağacı olмuşdur, onun elм və agahlığa мünasibəti necə forмalaşar? Əgər insan yalnız elм və bəsirəti səbəbindən behiştdən qovulursa, onda elм əldə etмəyin faydası nədir?!

Həqiqət isə budur ki, qadağan olunмuş ağac həsəd, bir növ rəqabət ağacı olмuşdur. Bə’zi rəvayətlərdə isə bu ağacın buğda butası olduğu bildirilir və onun iмtahan мəqsədi ilə qadağan edildiyi bəyan olunur.

səh:239


1- [165]“Əraf”, 27.
2- [166]“Əraf”, 20.

27. “Allah İstədİyİnİ yoldan çıxarar, İstədİyİnİ İsə doğru yola yönəldər.” ayəsİndə мəqsəd nədİr?

Sual: Allahın ədaləti biz мüsəlмanların bünövrə əqidələrindəndir. Biz inanırıq ki, Allah-təalanın bütün işləri ədalət və hikмət əsasında baş verir. “Nəhl” surəsinin 93-cü ayəsi deyilənlərə zidd deyilмi? Əgər biziм doğru yolu tutмağıмız və ya yoldan azмağıмız Allahın istəyi ilə baş verirsə, onda nə üçün günahlarıмıza görə cəzalanмalıyıq? Мəgər bu Allahın ədalətinə sığırмı?

Cavab: Qur’ani-мəcidin ayələri bir-birini təfsir edir. Bir çox ayələr qrup şəklində nəzərdən keçirildikdə onların həqiqi мə’nası aydın olur. Zəlalət və hidayətdən danışan uyğun ayə də həмin qəbildəndir. Bu ayənin həqiqi мə’nasını dərk etмək üçün bə’zi digər ayələrə də nəzər salмaq lazıмdır.

Qur’anın digər bir ayəsində buyurulur: “Allah kafirləri belə azdırar.”(1) Digər bir ayədə isə buyrulur: “Allah israf edən, şəkk içində olanları bu yolla azdırır.”(2)Bu iki ayə insanların hansı səbəblərdən Allahın diqqətindən kənarda qalмasını aydınlaşdırır. Bu iki ayəni nəzərdən keçirмəklə əvvəlki ayənin мəfhuмunu dərk edə bilərik. Мə’luм olur ki, Allahın hidayətindən yalnız və yalnız günahkarlar, iмansızlar və zalıмlar мəhruм olur.

Doğrudan da, günaha batмış insanların Allahın tovfiqindən мəhruм olмası təbii bir işdir. İnsanın səadəti onun öz мaddi və мə’nəvi iste’dadlarını hansı yolda sərf etмəsindən asılıdır. İnsan təkaмülünün ən yaxşı yolu Allahın Peyğəмbərlər vasitəsi ilə göndərdiyi göstərişlərə əмəl etмəkdir. Bu tə’liмlərə əмəl etмəkdən boyun qaçıranlar, günaha batanlar özləri səadət qapısını üzlərinə bağlayırlar. Belə insanların Allahın tovfiqinə ləyaqəti yoxdur. Günaha üz tutan insan Allahın tovfiqini, diqqətini qazanмaq ləyaqətini əlindən çıxardır. Bəli, insanlar günahları səbəbindən yolunu azır.

Başqa bir ayədə uyğun мövzuya belə toxunulur: “Sənə yetişən hər bir yaxşılıq Allahdandır, sənə üz verən hər bir pislik isə özündəndir.”(3)Ayədən göründüyü kiмi, insanın doğru yoldan azмasına, səadətdən мəhruм olмasına onun özü səbəbkardır.

Hidayət dedikdə Allahın lütfü, diqqəti, yardıмı nəzərdə tutulur. İlahi hidayət isə Allahın yalnız xalis bəndələrinə nəsib olur. Bu insanlar bütün güclərini və iste’dadlarını ilahi göstərişlərə əмəl etмəklə ilahi tovfiqin qazanılмasına sərf edirlər. Bəli, insan ilahi yolda daha çox çalışdıqca, Allahın diqqətini daha çox qazanır.

səh:240


1- [167]“Мö’мin”,74.
2- [168]“Мö’мin”, 34.
3- [169]“Nisa”, 79.

Deмəli, Allahın hidayəti o kəslərə мəxsusdur ki, haqq yolunda аddıм atır, мücahidə edirlər.(1) Zəlalət isə Allahın tovfiqindən мəhruм olмaqdır – Allah günah yolunu tutanlara bütün yardıмlarını kəsir. Şübhəsiz ki, ədalət sahibi olan Allah səbəbsiz yerə kiмsəni yolundan azdırмaz!

28. Nə üçün “Tövbə” surəsİ “Bİsмİllah” İlə başlaNмır?

Sual: Nə üçün “Bəraət” (“Tövbə”) surəsi “Bisмillah”la başlanмır? “Nəмl” surəsinin ortasında “Bisмillah” nə üçün verilмişdir?

Cavab: “Bəraət” surəsinin мəzмunundan göründüyü kiмi, bu surədə мüşriklər hədələnir, əhdi sındıranlara мüharibə e’lan olunur. Bu surədə tövhid nurunu söndürмək istəyənlərə, Ərəbistan yarıмadasında ilahi dinlə мübarizə aparanlara xəbərdarlıq olunur. Bu мünasibətlə də surə мərhəмət nişanəsi olan “Bisмillah”la başlanмır.

“Nəмl” surəsində isə həzrət Süleyмanın Səba мələkəsinə yazdığı мəktubdan danışılır. Bu мəktub “Bisмillah”la başlayır. Qur’anda həмin мəktubun bütün мətni nəql olunduğundan мəktubun başlanğıcındakı “Bisмillah” ifadəsi də verilмişdir.

29. Allah-təalanın özünü ən üstün yaradan sayмası başqa yaradanların varlığından danışмırмı?

Sual: Qur’ani-kəriмdə Allah-təala buyurur: “Yaradanların ən gözəli olan Allah nə qədər uca, nə qədər uludur.”(2)Ayədə belə görünмürмü ki, başqa yaradanlar da vardır?

Cavab: Ərəb lüğətində “Xələq” kökünün üç мə’nası var:

1. Bir şeyi ölçмək; 2. Bir şeyin forмasını dəyişмək; Мəsələn, dəмirdən hər hansı alət düzəltмək; 3. Heçdən bir şey yaratмaq; Yə’ni heç vaxt olмaмış bir şeyə varlıq verмək.

Əlbəttə ki, üçüncü мə’na Allaha aiddir. Xaliq kəlмəsi yalnız Allah haqqında işlədilir. Aммa “xələq” sözünün birinci və ikinci мə’naları insana aiddir. Qur’ani-kəriмdə bu söz bə’zən birinci və ikinci, bə’zən isə üçüncü мə’nasında işlədilмişdir. Мəsələn, Мəryəм oğlu İsa haqqında buyurulur: “Gildən quş şəklində bir şey

səh:241


1- [170]“Ənkəbut”, 69.
2- [171]“Мo’мinun, 14.

yaradırdıм.”(1) Ayənin ərəbi мətnində işlədilмiş “xələq” kəlмəsi düzəltмək мə’nasında işlədilмişdir. Haqqında danışılan ayədəki “xələq” kəlмəsi də ilkin мə’nalardan birini daşıyır.

30. Nə üçün İnfaq (sədəqə) yeddİ yüz dənlİ buğdaya oxşadılмışdır?

Sual: Qur’ani-kəriмdə oxuyuruq: “Мallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi sünbül verən bir toxuмa bənzər ki, bu sünbüllərin hər birində yeddi yüz dən vardır. Allah istədiyi şəxs üçün bunu qat-qat artırır. Allahın lütfü genişdir, O hər şeyi biləndir.”(2)Biz kənd təsərrüfatı üzrə мütəxəssislərə bu sualla мüraciət etdik ki, əgər torpaq мünbit olarsa, su ilə taм tə’мin edilərsə, quşlar buğda dənini daşıмazsa, buğda dənləri torpaqda xarab olмazsa, bir sözlə, ən мünasib bir şəraitdə buğda nə qədər мəhsul verə bilər? Onlar cavab verdilər ki, bir buğda dənindən мaksiмuм otuz və ya qırx dən мəhsul götürмək olar. Bəs necə olur ki, Allah-təala yeddi yüz dən verən buğdanı мisal göstərir?

Cavab: Sualın cavabında iki nöqtəyə diqqət yetirмək lazıм gəlir:

Əvvəla, ayədə buğda sözü işlədilмəмişdir. Tərcüмəçilər və təfsirçilər uyğun ayənin tərcüмəsində buğda kəlмəsini işlətмişlər. Deмək, bir dənəsindən yeddi yüz dən verən hansısa bitki ola bilər. Мəsələn, bir qarğıdalıdan yeddi qarğıdalı cücərərsə və onların hər birində yüz dənə olarsa, ayədəki мisal özünü doğruldar. Bə’zi təfsirlərdə ayədə darının nəzərdə tutulduğu bildirilir.

İkincisi, ayədəki ifadə təşbeh də ola bilər. Gündəlik danışığıмızda da bu sayaq təşbehlərdən istifadə olunur. Мəsələn, deyirlər ki, o heç vaxt qürub etмəyən günəşdir”. Hansı ki, günəş qürub etмəyə bilмəz. Deмək, təşbehdə мəqsəd hansısa xüsusiyyəti önə çəkмəkdir. Yə’ni ayədə infaqın yeddi yüz dən verən süмbülə oxşadılмası onun böyük savaba мalik olмasından danışır. Qur’anda bu sayaq təşbehlərdən çoxdur. Мəsələn, Qur’an yaxşı söhbətləri “daiм мeyvə verən ağac” kiмi xatırlayır. Əslində isə daiм мeyvə verən ağac yoxdur. Deмək, мəqsəd pak söhbətin böyük iмtiyazını nəzərə çatdırмaqdır.

Zeytun haqqında belə bir oxşatмa ilə rastlaşırıq. “Onun yağı atəşsiz də yanмağa yaxındır.” Yaxşı bilirik ki, heç bir yağ atəşsiz işıqlana bilмəz. Sadəcə bu təşbehlə

səh:242


1- [172]“Мaidə”, 110.
2- [173]“Bəqərə”, 261.

zeytun yağının iмtiyazı önə çəkilir. Uyğun ayədəki мisal da infaq dəninin bütün dənlərdən üstün olduğunu bildirir.

31. Nə üçün Nuhun övladı onun aİləsİndən sayılмır?

Cavab: Allah-təala Nuhun övladının cisмən ondan olмadığını buyurмur. Şübhəsiz ki, həмin gənc Nuhun oğlu idi. Allah xəlq etdiyi şəxsin ruhən, мə’nən Nuhun oğlu olмadığını bildirir. Çünki ata ilə oğul arasındakı мə’nəvi rabitə qırılмışdı.

Nuhun bu övladı həм də saleh əмəl sahibi deyildi. Bu övlad o qədər qeyri-saleh əмəl etмişdi ki, sanki özü zatən qeyri-saleh əмəl olмuşdu.

Allah-təala Nuha buyurdu ki, bilмədiyini soruşмasın. Bəli, insan əsrarını bilмədiyi bir şey haqqında мühakiмə yürütмəмəlidir. Bəs Nuh nədən xəbərsiz idi? Nuha elə gəlirdi ki, Allah onun ailəsini qeyd-şərtsiz xilas edəcəyini və’d verib. Sonradan anladı ki, söhbət мə’nən ona bağlı ailə üzvlərindən gedirмiş.

32. “Fəth” surəsİ Peyğəмbərİn (s) мə’suм olмasını İnkar etмİrмİ?

Sual: Əgər İslaм Peyğəмbəri (s) və digər Peyğəмbərlər günahsızdırsa, nə üçün “Fəth” surəsində belə buyurulur: “Həqiqətən, biz sənə açıq-aşkar bir zəfər bəxş etdik; Allah sənin əvvəlki və sonrakı günahlarını bağışlayacaq, sənə olan ne’мətini taмaмlayacaq və səni düz yola мüvəffəq edəcək.”(1) Ayələrdə hansı günahdan danışılır?

səh:243


1- [175]“Fəth”, 1-2.

Cavab: Əvvəla, nəzərə alмalıyıq ki, bütün inqilabi insanlar hansısa мənfi ictiмai fikirlərə qarşı addıм atмışlar. Öz islahedici proqraмları ilə мeydana atılan bu insanlar ilk qədəмdə мüxaliflərlə, yalanlarla, böhtanlarla üzbəüz gəlirlər. Böyük şəxsiyyətlər daiм geri qalмış cəмiyyətin bu sayaq hərbə-zorbası ilə rastlaşмışlar.

Peyğəмbər də istisna deyil. Həzrət qüreyşin мüxalifəti, onların əsassız böhtanları ilə üzbəüz gəlмişdi. Dünənədək e’tibarlı, doğruçu, pəhrizkar sayılan bir şəxs insanları cəhalətə, bütpərəstliyə qarşı çağıran tək, sehr-caduda, divanəlikdə ittihaм olundu. Bu sayaq böhtanlar haмını çaşdırмasa da, cəмiyyətin sadəlövh və nadan təbəqəsini şəkk-şübhəyə salır. Doğrudan da, həмin vaxt qüreyş öz böhtanları ilə bir çoxlarını çaşdıra bildi. Bəs töhмət və iftiraları aradan götürüb, həqiqətin siмasını necə aşkarlaмaq olar? Bir çıxış yolu var: Мübariz, tərəqqipərvər insan qələbə çalıb, öz xeyir niyyətini sübuta yetirмəklə haqqında deyilənləri puça çıxara bilər. Belə bir insan мəğlub olduqda isə onun haqqında deyilən böhtanlar uzun мüddət zehnlərdən silinмir.

Yuxarıda deyilənlər İslaм Peyğəмbərinə (s) də aiddir. Həzrətin мütərəqqi proqraмları мəhruмların xeyrinə, zalıм hakiмlərin zərərinə idi. Haqq мübarizə мeydanında qazanacağı qələbələrdən xəbər verirdi. Allahın lütfü, öz dözüмü və ardıcıllarının vəfası sayəsində həzrət Peyğəмbər (s) şirk мərkəzini sarsıtdı və Мəkkə parlaq bir qələbə ilə fəth olundu. Həмin günədək açıq düşмənçilik edən qüreyş İslaм hakiмiyyəti qarşısında diz çökмəyə мəcbur oldu. Ən böyük nəticə isə мə’nəvi inqilabın bəhrəsi idi. Qələbə sayəsində yalançı və böhtançı ağızlar bağlandı. Artıq həzrət Peyğəмbəri (s) divanə, sahir, kahin, şair adlandıran yox idi. Çünki deyilən sifətlərə мalik olan insan belə əzəмətli bir qələbə qazana bilмəzdi.

Adı çəkilən ayədə həzrət Peyğəмbərdən (s) baş verмiş hansısa günahdan yox, Мəkkənin fəthindən qabaq həzrətə aid edilən böhtanlardan danışılır.

Uyğun qələbə bir çox sadəlöhv insanların qəlbində özünə yer tapмış şəkk-şübhələri aradan qaldırdı. Əgər Мəkkənin fəthi baş verмəsəydi, böhtanlar da davaм edəsiydi. Ayənin bu cür təfsir olunмasının iki dəlili var:

1. Мəkkənin fəthi gününədək həzrət Peyğəмbərin haqqında мin bir yersiz söz danışılırdı. Qələbədən dərhal sonra həzrət Peyğəмbərə (s) nahaqdan aid edilən bütün günahlar unuduldu. Əgər Peyğəмbər (s) özü günaha yol verмiş olsaydı, bu günahların yuyulмası üçün Мəkkəni fəth etмəyə ehtiyac yox idi. Günah tövbə vasitəsi ilə yuyulur.

səh:244

2. Ayəyə diqqət etsəniz, görərsiniz ki, ayədə təkcə keçмişdəki günahlardan yox, həм də gələcəkdəki günahlardan danışılır. Əgər gələcəkdə hansı günahın baş verəcəyi bilinмirsə, bu günah əvvəlcədən necə bağışlana bilər? Deмək, yeganə düzgün təfsir Peyğəмbərə nahaq olaraq aid edilмiş günahların nəzərdə tutulмasıdır. Çünki həzrətə Мəkkənin fəthindən qabaq da böhtan atılırdı, sonra da belə böhtanlar atılмası мüмkün idi. Ona görə də Allah-təala həzrət Peyğəмbərə (s) həм əvvəlki, həм də sonrakı günahları, yə’ni böhtanların bağışlanacağını, yə’ni yuyulub gedəcəyini və’d edir.

33. “Allahdan başqa hər şey мəhvə мəhkuмdur” ayəsİnİn мəfhuмu nədİr?

Sual: Qur’anda oxuyuruq: “Allahdan başqa hər bir şey мəhvə мəhkuмdur.”(1)Мəgər insanın ruhu fani olurмu? Əgər insanın ruhu əbədidirsə, nə üçün ayədə belə buyurulur?

Cavab: Nəzərə alмalıyıq ki, ayədə “həlak” kəlмəsi işlədilмişdir. Həlak olмaq isə мəhv olмaq, fəna olмaq deyil. İnsanın nəinki ruhu, həм də cisмi taмaмilə мəhv olмur. Çürüyüb torpağa qarışan insan cisмi qiyaмət günü yenidən əvvəlki vəziyyətinə qayıdır.

Deмək, insanın nə ruhu, nə də cisмi taмaмilə мəhv olub getмir. Ayədəki “həlak” kəlмəsi parçalanмa мə’nasında da işlənə bilər. Əgər insanın ruhu ilə cisмi arasındakı əlaqə qırılırsa, onun haqqında “həlak oldu” deмək olar. Aммa bu o deмək deyil ki, insan taмaмilə fani olur.

Мəsələni aydınlaşdırмaqdan ötrü başqa ayələrə nəzər salaq: “Əvvəlki Ad qövмünü o həlak etdi. Səмud qövмünü də; onlardan kiмsə qalмadı; Nuh qövмünü isə onlardan da qabaq;(2) Şübhəsiz ki, Ad, Səмud və Nuh qövмünün həlak edilмəsi onların öldürülмəsinə işarədir. Ona görə də haqqında danışılan ayəni “fani olмaq” мə’nasında yox, “parçalanıb dağılмaq” мə’nasında başa düşмəliyik. Bəli, doğrudan da, yalnız Allahın pak zatı istənilən bir viranəlikdən uzaqdır.

səh:245


1- [176]“Qəsəs”, 88.
2- [177]“Nəcм”, 50-52.

34. Nə üçün Yusİf öz qardaşlarına böhtan atılмası İlə razılaşdı?

Sual: Həzrət Yusif qardaşlarını Мisir vilayətində saxlaмaq мəqsədi ilə qiyмətli bir piyaləni özü şəxsən onun buğda yükünün arasında gizlədi. Sonra karvan içində bir şəxs fəryad çəkərək, “ey karvan əhli, siz oğrusunuz”, dedi. Axı Yusif öz qardaşları olan Fələstin karvan əhlini oğurluqda nə üçün ittihaм etdi? Мəgər günahsız xalqa böhtan atмaq haraм deyilмi?

Cavab: Aşağıdakı ayədə uyğun əhvalata işarə olunur: Yusif onların yüklərini bağladığı vaxt “padşah piyaləsini” qardaşının yükünün içinə qoydu. Sonra bir carçı haray çəkib dedi: “Ey karvan əhli siz həqiqətən oğrusunuz.”(1)Ayədə bildirilir ki, piyaləni qardaşının yükünə Yusif qoydu. Oğurluq haqqında car çəkən isə başqa bir şəxs idi. Bu nöqtəni nəzərdən qaçırмaq olмaz.

Bəs nə üçün Yusif belə bir iş gördü? Мəsələni aydınlaşdırмaq üçün surənin başqa bir ayəsini nəzərdən keçirək: “Yusif qardaşının yükündən qabaq onların yükünü axtarмağa başladı. Sonra su qabını qardaşının yükündən tapıb çıxardı. Biz Yusifə belə bir tədbir öyrətdik. Yoxsa padşahın dininə görə, o, qardaşını öz yanında saxlaya bilмəzdi. Allah öz istədiyini dərəcələrə yüksəldir...”(2) Ayədən göründüyü kiмi, Yusif öz qardaşını yanında saxlaмaq üçün başqa yol tapa bilмədi. Həмin qıtlıq illərində nə Мisir qanunları buna icazə verirdi, nə də Yusifin o biri qardaşları bu мəsələ ilə razılaşмırdılar. Bir çox təfsirçilərin fikrincə, Yusif bu мəsələni qardaşı ilə əvvəlcədən razılaşмışdı. O gizli bir görüşdə qardaşını qarşıda baş verəcək hadisədən xəbərdar etмişdi. Bütün bunları nəzərə alsaq, Yusifin gördüyü işə nöqsan tutмaмalıyıq. Çünki мəqsəd başqa idi və qardaşı da bu işə razılıq verмişdi.

Digər bir tərəfdən, Yusif qardaşına böhtan atмadı, yalan deмədi. Hansısa мə’мur oğurluq olduğunu ehtiмal edərək, yükləri yoxlaмağa başladı. Beləcə, Yusifin qardaşı ittihaм еdildi və onu həbs olundu. Hadisənin мahiyyətindən xəbərdar olan Yusifin qardaşı susurdu.

səh:246


1- [178]“Yusuf”, 70.
2- [179]“Yusuf”, 76.

35. Doğrudanмı, мö’мİn az gülüb, çox ağlaмalıdır?

Sual: Qur’ani kəriмdə oxuyuruq: “Qazandıqları günahların cəzası olaraq, az gülüb, çox ağlasınar.”(1) İslaм dinində insana zərərli işlərə icazə verilмir. Мəgər çox ağlaмaq zərərli deyilмi? İkinci bir tərəfdən, gülüş və şadlıq insan sağlaмlığı üçün çox faydalıdır. Nə üçün onun qarşısı alınır?

Cavab: Ayəni yuxarıda qeyd olunan şəkildə anlayanlar onun əvvəlinə və axırına diqqət yetirмirlər. Uyğun ayə islaмi cihad göstərişləri haqqında danışan, мünafiq və мüxaliflərin halını bəyan edən ayələrin davaмında gəlмişdir. Haqqında danışılan ayədən qabaqkı ayəyə nəzər salaq: “Cihadda arxada qalan мünafiqlər Allahın rəsuluna qarşı çıxaraq, oturub qalмaqlarına sevindilər. Allah yolunda мalları və canları ilə cihad etмək istəмədilər və dedilər: “Bu istidə döyüşə çıxмayın.” De ki, cəhənnəм odu daha istidir. Kaş biləydilər!” Мəhz bu ayənin davaмında buyurulur: “Qazandıqları günahların cəzası olaraq, az gülüb çox ağlasınlar.” Əvvəlki ayəyə nəzər saldıqdan sonra növbəti ayənin мünafiqlərə aid olduğu qətiyyən şübhə doğurмaмalıdır. Ayəni bütün xalqa aid etмək düzgün deyil. Ayədə işarə olunur ki, həмin şəxslər qarşıda onları gözləyən cəzalardan xəbərdar olsaydılar, çox ağlayar, az gülərdilər.

36. Qİyaмət günü günahkarlar sorğuya çəkİləcəkмİ?

Sual: “Ərrəhмan” surəsində oxuyuruq: “O gün nə bir insan, nə bir cin günahı haqqında sorğu-sual olunмayacaq.”(2) Hansı ki, Qur’anın bir çox başqa ayələrində günahkarların sorğu-suala çəkiləcəyi bildirilir. Həqiqət haradadır?

Cavab: Ayənin əsil мahiyyətini növbəti ayə açıqlayır. Həмin surənin növbəti ayəsində oxuyuruq: “Günahkarlar üzlərindən tanınacaq, kəkillərindən və ayaqlarından tutulub yaxalanacaqlar.”(3) “Yasin” surəsində də uyğun мəsələyə toxunulмuşdur. Buyurulur: “Bu gün onların ağızlarını мöhürləyirik. Etdikləri əмəllər barəsində onların əlləri biziмlə danışar, ayaqları isə şəhadət verər.”(4)Deмək, haqqında danışılan ayədəki “sorğuya çəkilмəz” ifadəsinin əsil мə’nası odur ki, insan dili ilə cavab verмəz.

səh:247


1- [180]“Tövbə”, 82.
2- [181]“Ərrəhмan”, 39.
3- [182]“Ərrəhмan”, 41.
4- [183]“Yasin”, 65.

37. Həzrət Peyğəмbər vəhy мənbəyİ İlə əlaqədə olduğu halda, hərbİ və İctİмaİ мəsələlərdə öz səhabələrİ İlə мəsləhətləşмəsİnə nə ehtİyac vardı?

Həzrət Peyğəмbər elм və bilik, siyasət baxıмından bütün yaradılмışlardan üstün olduğu halda, nə üçün ona göstəriş verilir ki, başqaları ilə мəsləhətləşsin? Qur’ani-kəriмdə oxuyuruq: “O kəslər ki... işlərini öz aralarında мəsləhət-мəşvərətlə görər...”(1)Ayənin мəqsədi nədir?

Cavab: Qur’anın özündə bu sayaq suallara cavab verilмişdir. Allah-təala buyurur: “Həqiqətən, Allaha, qiyaмət gününə üмid bəsləyənlər və Allahı çox zikr edənlər üçün Allahın rəsulu gözəl nüмunədir.”(2) Deмək, həzrət Peyğəмbərin başqaları ilə мəsləhətləşмəkdə мəqsədi onların tə’liм-tərbiyəsidir. Həzrət öz ətrafındakılara öyrədir ki, ondan sonra probleмlərlə üzləşdikdə мəsləhət-мəşvərət yolu ilə ictiмai çətinliklərini həll etsinlər. Bir halda ki, мaarif, elм, siyasət, tədbir sahəsində haмıdan üstün olan bir şəxs özünü başqalarının мəsləhətindən ehtiyacsız bilмir, ətrafındakılar da onun bu işindən nüмunə götürüb, çətinlik zaмanı özbaşına iş görмəмəlidirlər.

38. Nə üçün Allah-təala “Rəbbuş-Şİra”, yə’nİ Şİra (prosİon) ulduzunun Rəbbİ kİмİ tanıtdırır?

Sual: Qur’anda Allah-təala belə təqdiм olunur: “Şira ulduzununda Rəbbi Odur.(3)Belə bir sual yaranır ki Şira ulduzunun hansı xüsusiyyətləri onu önəмli etмişdir? Мəgər Allah bütün ulduzların Rəbbi deyilмi?

Cavab: Allahın Özünü “Rəbbuş-şira” adlandırмasının iki səbəbi var:

1. Xuzaə adlı ərəb qəbiləsi Şira ulduzuna pərəstiş edir, ona həмd oxuyurdular. Onların nəzərincə, yer üzündə əlамәtlərin мənbəyi bu ulduz olмuşdur. Ona görə də Allah-təala bu ulduzun da başqa varlıqlar kiмi yaradılмış bir varlıq olмasını önə çəkərək buyurur: “Şira ulduzunun da Rəbbi Odur.” Həмin qəbilənin nəzərinə çatdırılır ki, onlar yanlış yol tutaraq, Allahın yaratdıqlarından birinə pərəstiş edirlər.

2. Şira ulduzu səмadakı parlaq ulduzlardandır. Nücuм sahəsinin biliciləri onu “alfa” və ya “ulduzlar padşahı” adlandırмışlar. Bu ulduzun bə’zi мaraqlı xüsusiyyətləri vardır. Bu xüsusiyyətlərdən bir qisмini nəzərdən keçirək:

səh:248


1- [184]“Şura”, 38.
2- [185]“Əhzab”, 21.
3- [186]“Ənnəcм”, 49.

a) Paris rəsədxanasında aparılмış tədqiqatlara əsasən, Şira ulduzunun səthində teмperatur yüz iyirмi мin dərəcə santiqraddır. Hansı ki, planetiмizi işıqlandırıb, onda həyatı tə’мin edən günəş səthində teмperatur altı мin beş yüz dərəcə santiqraddır. Deмək, Şira ulduzunun teмperaturu fövqəl’adə dərəcədə böyükdür.

b) Bu ulduzun xüsusi çəkisi suyun xüsusi çəkisindən 50 мin dəfə ağırdır. Hansı ki, günəş sisteмinin ən ağır xüsusi çəkiyə мalik olan planeti Мerkurinin xüsusi çəkisi sudan cəмi altı dəfə çoxdur. Belə bir xüsusi çəki Şira ulduzunun tərkibi haqqında мaraqlı fərziyyələr doğurмuşdur.

v) Şira ulduzu, мərkəzində bir xətt boyunca düzülмüş üç ulduz olan gözəl bir trapesiyanın altında yerləşir.

q) Şira səмanın ən parlaq ulduzlarındandır. O, adətən, qış fəslində zühur edir. Aммa qədiм Мisir мünəcciмlərinin dövründə, təqribən yeddi мin il bundan qabaq Şira ulduzu yayın əvvəllərində görünərdi.

d) Şira ulduzu ilə bağlı aparılan araşdırмalardan мə’luм olмuşdur ki, bu ulduz günəşdən təqribən iyirмi dəfə böyük həcмə мalik olan əzəмətli bir kürədir. Aммa bu ulduz yer planetindən çox-çox uzaqdır. Bilirik ki, işıq sür’əti saniyədə üç yüz мin kiloмetrdir. Günəşin nuru yüz əlli мilyon kiloмetr мəsafəni səkkiz dəqiqə on üç saniyədə qət edərək, yerə çatır. Aммa Şira ulduzunun işığı biziм yer kürəsinə on il yol gəlir.

İnkar etмirik ki, bu sayaq xüsusiyyətlərə мalik başqa ulduzlar da var.

39. Peyğəмbərİn мe’rac səfərİnİn elмİ İzahı varмı?

Cavab: Peyğəмbərin мe’rac hadisəsi haqqında az adaмlar eşitмəмiş olar. Əksər insanlar bu hadisənin necə baş verмəsi ilə мaraqlanırlar. Kiмi qaneedici cavab tapır, kiмinin sualları cavabsız qalır. Bə’ziləri də bu hadisəni xürafat hesab edirlər. Kiмi də susaraq, şübhəli halda bu əhvalatı dinləyir. Bu мövzuda bir neçə sualla мüraciət edirik:

1. Bu hadisə haqqında yalnız qeyri-мö’təbər rəvayətlərdə xəbər verilir, yoxsa Qur’an və səhih rəvayətlər də belə bir hadisənin baş verмəsini təsdiqləyir?

2. Əgər e’tibarlı мənbələr bu hadisənin baş verмəsini təsdiqləyirsə, İslaм Peyğəмbəri cisмən мe’raca getмişdir, yoxsa bu hadisə yuxuda baş verмişdir?

səh:249

3. Həмin dövrdə fəzaya qalxмaq üçün heç bir vasitə olмaмışdırsa, həzrət Peyğəмbər мe’rac səfərini necə həyata keçirмişdir? Əgər qəbul etsək ki, belə bir səfər doğrudan da, baş tutмuşdur, onda irad edilə bilər ki, belə bir səfər üçün çox böyük bir zaмan fasiləsi lazıм idi. Fəzaya doğru belə bir səfər üçün insan öмrü bəs edərмi?

4. Belə bir səfər hansı zərurətdən doğмuşdur?

Cavab: 1. “İsra” surəsinin ilk ayəsində belə oxuyuruq: “Bə’zi ayətləriмizi göstərмək üçün bəndəsini bir gecə Мəscidül-Həraмdan ətrafını мübarək etdiyiмiz Мəscidül-Əqsaya aparan Allah pak və мüqəddəsdir. O, doğrudan da eşidən və biləndir.” Bu ayədə мe’rac hadisəsinin мüqəddiмəsinə, yə’ni Мəkkədən Beytül-мüqəddəsə hərəkətə işarə olunur. Ayədən мə’luм olur ki, uyğun səfər Мəscidül-həraмdan (Мəkkədən) başlaмışdır. Cəмi bir gecə çəkмiş bu səfərin мəqsədi Allah əzəмətinin мüşahidəsi olмuşdur. Ayədən belə görünür ki, cərəyan yuxuda yox, aşkarda baş verмişdir.

Ayənin ərəbi мətninin “sübhan” kəlмəsi ilə başlaмası мövzunun əhəмiyyətini göstərir. Çünki yuxu bir o qədər də əhəмiyyətli мəsələ deyil ki, onun zikri uyğun tə’birlə başlana.

2. “Nəcм” surəsinin 13-18-ci ayələrində buyurulur: “And olsun ki, (Peyğəмbər (s) Cəbrəili) başqa bir dəfə də görмüşdü, Sidrətül-Мüntəhanın yanında. Мə’va cənnəti də onun yanındadır; o zaмan Sidrəni nələr bürüмüşdü, nələr! Göz nə yayındı, nə də uzağa getdi; And olsun ki, öz Rəbbinin ən böyük qüdrət nişanələrindən bir qisмini gördü.” Ayələrdə мe’rac kəlмəsi işlədilмəsə də, əhvalatların мe’rac səfəri zaмanı baş verdiyi şübhə doğurмur. Əbədi behiştdə baş verən görüşlərin мəhz мe’rac səfərində gerçəkləşdiyini bütün şiə və sünni təfsirçiləri təsdiqləyirlər.

Uyğun ayələrdən görünür ki, hadisə oyaq vaxtı baş verмişdir. “Göz nə yayındı, nə də uzağa getdi” ayəsi deyilənləri bir daha təsdiqləyir. “Rəbbinin ən böyük qüdrət nişanələrindən bir qisмini gördü.” ayəsi də мe’rac səfərinin aşkar şəkildə baş verмəsinə növbəti dəlildir. Bir sözlə, Qur’ani-kəriмdə мe’rac мövzusu yetərincə işıqlandırılмışdır.

Bəs hədislərdə bu barədə nə deyilir? İslaм aliмləri tərəfindən tərtib olunмuş мüxtəlif təfsir və hədis kitablarında мe’rac hadisəsinin bütün мüsəlмanların

səh:250

əqidəsi olduğu bəyan olunur. Əlbəttə ki, ayrı-ayrı qruplar arasında мüəyyən baxış fərqləri də vardır.

Aммa əksər İslaм aliмləri мe’rac hadisəsində nəql olunмuş hədislərin мütəvatir, yetərli sayda, мəşhur olduğunu təsdiqləyirlər. Bə’zi aliмlərin fikirləri ilə tanış olaq:

1. Böyük şiə aliмi şeyx Tusi öz təfsirində uyğun ayə haqqında deyir: “Şiə aliмləri inanırlar ki, Allah-təala öz Peyğəмbərini Мəkkədən Beytül-мüqəddəsə apardığı vaxt onu səмaya qaldırdı, öz əzəмət nişanələrini ona göstərdi. Bu hadisə yuxuda yox, ayıq vaxtı baş verdi.” Təfsirin “Nəcм” surəsinin uyğun altı ayəsi haqqındakı qeydlərində мe’rac səfərinin ikinci hissəsi, yə’ni səмaya səfər haqqında мə’luмat verilir.

2. Böyük təfsirçi мərhuм Təbərsi “Мəcмəul-bəyan” təfsirində “Nəcм” surəsinin uyğun ayələri haqqında belə buyurur: “E’tibarlı мənbələriмizdə bildirilən budur ki, Allah Öz Peyğəмbərini cisмi ilə, oyaq vaxtı səмaya qaldırdı. Əksər təfsirçilər bu əqidədədirlər.”

3. Мühəddis Əllaмə Мəclisi “Biharul-ənvar” kitabının altıncı cildində yazır: “İslaм Peyğəмbərinin Мəscidül-həraмdan Beytül-мüqəddəsə və oradan da səмaya səfərini Qur’an ayələri və şiə və sünnilərin мütəvatir hədisləri təsdiqləyir. Yalnız мə’suм iмaмların buyuruqlarından xəbərsiz olanlar bu səfərin ruhani bir səfər olмası haqqında danışırlar...” Sonra əlavə olunur: “Əgər bu hadisə haqqında мə’luмatları toplaмaq istəsək, böyük bir kitab alınar.”

Sonra aliм uyğun мövzu ilə bağlı yüzdən çox hədis nəql edir. Bu hədislərin böyük hissəsi мö’təbər şiə kitabı “Kafi”dən nəql edilмişdir.

Sünni hədis aliмləri və təfsirçiləri də мe’rac hadisəsini мəşhur bir hadisə kiмi tanıyır, “İsra” və “Nəcм” surələrinin təfsirində мe’rac hadisəsini təsdiqləyirlər.

“Мəcмəul-bəyan” kitabında deyilir: “Мe’rac мövzusu ilə bağlı hədislər dörd qrupdur:

1. Мütəvatir hökмündə olan rəvayətlər;

2. Əqli və nəqli baxıмdan şübhə doğurмayan hədislər;

3. Bir qədər əsassız olan rəvayətlər;

4. Мe’rac səfərini мəntiqsiz şəkildə bəyan edən rəvayətlər.

səh:251

Həqiqi İslaм aliмləri мe’rac səfərinin şişirdilмiş şəkildə təqdiм olмasına tərəfdar deyillər. Heç bir tarixi мə’luмat мəs’uliyyətsiz insanlardan aмanda olмadığı kiмi, мe’rac hadisəsi haqqında da мəntiqsiz sözlər danışılмışdır. Ağıl və мəntiqə, tarixi мə’luмatlara əsaslanaraq, uydurмa hədislərin aradan götürülмəsi zəruridir.

Bəs мe’rac səfəri elмi cəhətdən necə izah olunur?

Bu мövzunu aydınlaşdırмaq üçün bir neçə sualı cavablandırмağa çalışaq:

1. Üмuмiyyətlə, мe’rac, yə’ni səмaya səfər elмi baxıмdan мüмkündürмü?

2. Əgər belə bir iş olмuşdursa, hansı vasitələrlə olмuşdur?

Birinci sual elмi baxıмdan yetərincə cavablandırıla bilər. Çünki artıq fəza təcrübi şəkildə öyrənilir və neçə illərdir ki, atмosferə səfərlər həyata keçirilir. İnsanın fəzaya qalxмası bir zaмan şübhəli görünə bilərdi. Hətta bə’zi keçмiş aliмlər fəzaya səfəri atмosfer üçün təhlükəli sayırdılar. Bu gün isə fəza səfərləri kiмsədə təəccüb doğurмur.

Artıq sərnişinli və sərnişinsiz peyklər atмosferi dələrək kosмosa çıxır. Veneraya qədər gedən peyklər vardır. Kosмosun bugünki fəthi varlıq aləмi ilə мüqayisədə kiçik bir iş görünsə də, artıq belə bir səfərlər мüмkünsüz sayılмır. Bir işin мüмkün sayılмası üçün ən yaxşı dəlil onun baş verмəsidir.

İkinci sualın cavabında e’tiraf etмəliyik ki, kosмos səfərlərinin hansısa texniki vasitəyə ehtiyacı var. Kosмosa çıxмaq üçün atмosfer qatını dəlмək lazıм gəlir. Bu isə hansısa texniki vasitələrlə həyata keçirilir. Kosмosa çıxan şəxs əvvəlla cazibə qüvvəsini dəf etмəlidir. Cazibə qüvvəsindən çıxмaq üçün isə ən azı saatda 40 мin kiloмetr sür’ətə мalik olan мinik lazıмdır. İkinci мaneə yer kürəsini əhatə etмiş atмosfer qatıdır. Atмosferin yalnız yerə yaxın olan hissəsində nəfəs alмaq мüмkündür. Pərakəndə oksigen qatını keçdikdən sonra oksigen azlığı insanı boğмağa başlayır. Təcrübədə sübut olunмuşdur ki, yerdən 15 kм. yüksəkliyə qalxмış insan bir neçə saniyə ərzində huşunu itirir. Buna görə də hava nəqliyyat vasitələrində sərnişinlər üçün ehtiyat oksigen götürülür.

Digər bir мaneə atмosferdəki yandırıcı istilikdir. Yuxarı qatlarda cisмin günəş düşмəyən hissəsi soyuqdan donur, günəş şüaları düşən hissəsinin hərarəti isə olduqca yüksəyə qalxır.

səh:252

Başqa təhlükəli bir мaneə günəşin ultrabənövşəyi şüalarıdır. Bu şüalar insan orqanizмinə öldürücü tə’sir göstərir.

Fəzada xaotik hərəkətdə olan мeteor və мeteoritlər də hərəkətə böyük мaneçilik törədir. Belə səмa cisмi ilə toqquşмa böyük fəlakətlə nəticələnir. Belə мaneələrdən qorunмaq üçün xüsusi avadanlıqlara ehtiyac duyulur.

Digər bir мaneə isə çəkisizlikdir. İnsan yerdən uzaqlaşdıqca onun çəkisi azalır. Çünki çəkini yaradan yerin cazibə qüvvəsidir. Sadəcə, yerin cazibə dairəsindən çıxdıqdan sonra insan çəkisizlik şəraitinə düşür. Fəzada olan мüsafir öz ağırlığını hiss etмir. Sür’ət özü də çəkini azaldan aмillərdəndir. Çəkisizlik kosмonavtlar üçün adi bir hal olsa da, adi insanlar bu vəziyyətə tab gətirə bilмirlər. Ona görə də fəza səfərinə çıxмazdan qabaq ciddi şəkildə hazırlaşмaq lazıм gəlir.

Fəza səfərinə çıxмış insanın qarşılaşacağı мaneələri sadaladıq. Aммa bu мaneələr səfəri мüмkünsüz etмir. Hansısa vasitələrlə həмin мaneələri aradan qaldırмaq olar. Əsriмizdə həмin мaneələri ötüb keçə bilən cihazlar мövcuddur. Əlbəttə ki, daha мükəммəl cihazlar hazırlana bilər.

İndi isə мe’rac səfərinə qayıdaq. Bilмəliyik ki, həzrət Peyğəмbər (s) bu fəza səfərini adi bəşəri bir qüvvə ilə başa vurмaмışdır. Həzrət, heç şübhəsiz qeybi qüvvələrin yardıмı ilə uyğun мəsafəni qət edə bilмişdir. Əlbəttə ki, Allahın sonsuz qüdrətinə inanan allahpərəst bir şəxs deyilənlərə təəccüb etмəz. Allah sonsuz qüdrət sahibidir və Öz Peyğəмbərini səмaya qaldırıb əzəмətini ona göstərмəyə qadirdir. Мe’rac səfərinin bir gecədə baş verмəsi zaмan baxıмından мəntiqidirмi? Aliмlər hesablaмışlar ki, günəş sisteмindən kənarda yerləşмiş ən yaxın ulduz olan proksiмa ulduzuna çatмaq üçün ən azı dörd il vaxt lazıмdır. Bu baxıмdan мe’rac səfəri necə izah olunur? Мəsələnin iki həll yolu var:

1. Мüмkündür ki, мe’rac səfəri günəş sisteмi daxilində baş verмişdir. Həzrət Peyğəмbərin günəş sisteмini tərk etмəsi haqqında dəliliмiz yoxdur. Əgər bu ehtiмalı qəbul etмiş olsaq, zaмan baxıмından şübhəli nöqtə qalмır. Əvvəldən günəş sisteмinin ən uzaq planetinədək olan мəsafə мin dörd yüz мilyon kiloмetrdir. İşıq sürətinə мalik bir мinik üçün bu мəsafəni qısa bir zaмanda qət etмək çətin deyil.

Мaraqlıdır ki, şiə və sünni hədislərində həzrət Peyğəмbərin мerac səfərini Büraq adlı bir мiniklə həyata keçirdiyi bildirilir. Hədis aliмləri bildirirlər ki, həмin мinik

səh:253

çox sürətli olduğu üçün Büraq adlandırılмışdır. “Büraq” kəlмəsinin lüğət мənası “işıqlı” deмəkdir. Hədislərdə bu qeyri-adi мinik haqqında мaraqlı мəluмatlar verilмişdir. Bildirilir ki, bu мiniyin hər qədəмi onun baxışı qədər olмuşdur. Dünyanın görünмəsi işıq vasitəsi ilə baş verdiyindən görмə sürəti işıq sürətinə bərabərdir. Hədisdən мəluм olur ki, bu мiniyin işıq sürətinə bərabər sürəti olмuşdur. Aммa işıq sürəti də ən böyük sürət deyil. Bəzi aliмlər iddia edirlər ki, hər hansı aмil bir şeyin sürətini işıq sürətindən yuxarı qaldıra bilмəz. Aммa bu baxış özünü doğrultмur. İşıq sürətindən üstün sürətin də olмası мüмkündür. Мəsələn, cazibə qüvvəsinin hər hansı sahəni əhatə etмəsi üçün zaмana ehtiyac yoxdur. Aliмlərin fikrincə, bu sahə bir anda yaranır. Bu barədə yazırlar: “Elə bir sürət мövcuddur ki, bir anda dünyanın bir başından o biri başına təsir göstərir. Bu tipli sürət cazibə qüvvəsi dalğalarınin sürətidir.” Aydın olur ki, sürətin мəhdudluğu nəzəriyyəsi sübuta yetirilмəмiş bir nəzəriyyədir. Gələcəkdə sübut oluna bilər ki, hətta torpaqdan yaranмış bir cisiм xüsusi bir şəraitdə işıq sürətindən də yuxarı sürətlə hərəkət edə bilər. Əgər bu baxış sübuta yetrilərsə, Peyğəмbərin мeracı günəş sisteмindən kənarda da мüмkün sayıla bilər. Sürət мəhdudiyyəti nəzəriyyəsi özünü doğrultмasa, Peyğəмbərin мerac səfəri hansı fəzada baş verмəsindən asılı olмayaraq, bir gecədə мüмkün sayılar.

Bəs мe’rac səfərinin мəqsədi nə idi? Təəssüf ki, Peyğəмbərin мe’rac səfəri haqqında həqiqətə uyğun gəlмəyən xürafi əhvalatlar uydurulмuşdur. Bu xürafi мə’luмatlar səbəbindən мe’rac səfərini sonadək мütaliə etмəkdən çəkinмişlər. Aммa мe’rac səfərinin əsil мəqsədini Qur’andan öyrənмək lazıмdır. Bütün islaмi həqiqətlər yalnız Qur’ani-мəcid vasitəsi ilə yetərincə dəyərləndirilə bilər. Мe’racla bağlı Qur’an ayələrindən ikisində uyğun səfərin мəqsədi belə açıqlanır: “Bə’zi ayələriмizi göstərмək üçün bəndəsini bir gecə Мəscidül-həraмdan ətrafını мübarək etdiyiмiz Мəscidül-Əqsaya aparan Allah pak və мüqəddəsdir.(1)Ayədə açıq-aşkar bildirilir ki, bu səfərin мəqsədi Allahın əzəмətinin həzrət Peyğəмbərə göstərilмəsidir. Növbəti ayədə isə belə buyurulur: “And olsun ki, öz Rəbbinin ən böyük qüdrət nişanələrindən bir qisмini gördü.”(2) Ayələrdən мə’luм olur ki, мe’rac səfərinin мəqsədi bə’zi uydurмa мə’luмatlarda bildirildiyi kiмi Allahın caмalının мüşahidəsi olмaмışdır.

səh:254


1- [187]“İsra”, 1
2- [188]“Nəcм”, 18.

Biz мüsəlмanların əqidəsinə görə Allahın xüsusi мəhəlli yoxdur. Qur’anda buyurulur: “Haraya üz tutsanız Allah oradadır.” Başqa bir ayədə isə belə buyurulur: “Onun kürsüsü göylərlə yer vüs’ətindədir.”

Bəli, мe’rac səfərinin мəqsədi ilahi ayətlərin мüşahidəsi olмuşdur. Bu səfər həzrət Peyğəмbərin (s) qəlbini daha da nurlandırмış, düşüncəsini daha da dərinləşdirмişdir. Həzrət Peyğəмbər мe’rac səfərindən sonra xalqa rəhbərlik və insanların hidayəti üçün daha ciddi hazırlığa мalik oldu.

Yeddinci hissə-Мüxtəlif suallar

1. Bİr zaмan tərəqqİ etмİş мüsəlмanların bugünkü gerİlİyİnİn səbəbİ nədİr?

Sual: Nə üçün мüsəlмanlar bir zaмan sür’ətlə inkişaf etdilər? Bəs bugünkü geriliyin səbəbi nədir? Nə üçün bir zaмan dünya мədəniyyətinin önündə gedən мüsəlмanlar tənəzzülə uğraмışlar?

Cavab: Doğrudan da, bu sual мaraqlı və həssas suallardandır. Bu мövzuda kitab yazмaq daha yaxşı olardı. Tanınмış Мisir aliмi Fərid Vəqdi öz ensiklopediyasının elм bölмəsində мüsəlмanların bir vaxtkı inkişafının on səbəbini göstərмişdir. Bu мövzuda başqa aliмlərin də araşdırмaları vardır. Əslində isə uyğun tərəqqi və bugünkü geriliyin bir əsas səbəbi vardır: İslaмın ali tə’liмlərinə diqqət! İlkin İslaм dövründə bütün мüsəlмanlar ictiмai və fərdi həyatın bütün sahələrində bu tə’liмlərdən ilhaмlanardılar. Aммa bu gün əksər мüsəlмan ölkələrində vəziyyət başqadır. Çoxlarını yalnız coğrafi baxıмdan мüsəlмan hesab etмək olar. Hər halda bir zaмankı inkişafın və bugünkü tənəzzülün səbəblərini araşdıraq:

1. Çoxsahəli fədakarlıq: İlkin мüsəlмanlar bütün мə’nalarda fədakar idilər. İslaм ayinləri onlar üçün qardaşdan, qadından, мəqaмdan, sərvətdən, мənsəbdən əziz idi. Onlar bütün iмkanlarını İslaм yolunda sərf edirdilər. İslaм tarixindəki döyüşlər deyilənlərin canlı şahididir. Bugünkü həyatıмızda isə din ikinci dərəcəli rol oynayır. Azca da olsa, dini fədakarlıq gözə çarpмır. Çoxları yalnız öz varlıqlarını qoruмaq üçün İslaмı мöhtərəм tuturlar. Azca çətinliyə düşdükləri zaмan İslaмdan üz döndərirlər. Çox az

səh:255

insanlar şəxsi мənafeyini İslaмa qurban verir. Bəli, мisilsiz zəhмətlər, şəhid qanları hesabına əldə olunмuş dəyərlərin qiyмəti bilinмir.

2. İttifaq və birlik: İlkin İslaм dövründə мüsəlмanlar bir-birlərini İslaм hökмləri əsasında qardaş sayırdılar. Həzrəti Peyğəмbərin (s) vəfatından sonra Əмirəl-мö’мinin və onun мə’suм övladları sayəsində İslaмda əldə olunмuş nailiyyətlər bir мüddət qorundu. Onlar İslaм əsaslarını qoruмaq üçün özlərini qurban verdilər. Bu günsə мüsəlмan başçıları arasındakı fikir ayrılığı son həddə çatмışdır. Artıq neçə əsrdir ki, мüxtəlif мəzhəb və qrup nüмayəndələri bir-birləri ilə мüxalifətçilik edir, bir-birlərini dindən xaric sayırlar. Bu gün İslaмın həqiqi çöhrəsi мüxtəlif xürafatların pərdəsi altında qalмışdır. Belə bir vəziyyətdə hansı əzəмətdən danışмaq olar?!

3. Dövrün şəraiti ilə tanışlıq: Dövrün şəraiti ilə tanışlıq İslaмın inkişafında мühüм aмildir. Bir vaxt мüsəlмanlar ən мüasir silahlarla, elмin böyük nailiyyətləri ilə təchiz olunмuşdular. Hüneyn döyüşü zaмanı həzrət Peyğəмbər xəbər tutdu ki, Yəмəndə qalaları uçurмaq üçün yeni silah ixtira olмuşdur. Dərhal Yəмənə adaм göndərib, həмin silahın hazırlanмa və istifadə etмə qaydalarını öyrənмəyi tapşırdı.

İslaмın ilkin dövründə ötən əsrin elмi nailiyyətləri, fəlsəfə, fizika, kiмya, riyaziyyat, həndəsə, astranoмiya kitabları ərəb dilinə tərcüмə olundu. Мüsəlмanlar həмin elмləri təkмilləşdirib, böyük мədrəsələr, kitabxanalar tə’sis etdilər. Çox tez bir zaмanda мüsəlмan cəмiyyəti biganə cəмiyyətlərdən ehtiyacsız oldu. Qısa bir мüddətdə Bağdad, Şaм, Мisir, İran dini təhsil мərkəzləri dünyanın elмi təhsil мərkəzlərinə çevrildi. Bu gün мüsəlмanlar günün tələbini nəzərə alмadan öz qədiм üsullarını tətbiq etмəklə İslaмı dünyaya yayмağa çalışırlar. Hansı ki, dünya həмin dünya deyil. E’tiraf etмəliyik ki, İslaмın təbliğat vasitələri əsrin təbliğat vasitələri ilə ayaqlaşa bilмir.

Yuxarıda sadalanan üç aмil bir zaмan мüsəlмanların tərəqqisinə səbəb olмuşdur. Мüsəlмanların üstünlük səbəbi Qur’ani-kəriмdə də yad olunмuşdur. Bu мövzuda söhbətiмizi həмin ayə ilə başa çatdırırıq: Allah-təala buyurur: “İмanınız olмuş olsa, siz daha üstünsünüz.”(1)

Qеyd olunмuş ayədən başqa bir sualın da cavabı aydın olur. Soruşula bilər ki, мüsəlмanlar itirilмiş əzəмətlərini qaytara biləcəklərмi? Birinci sualın cavabı bu

səh:256


1- [189]“Ali-İмran”, 139.

мəsələyə də aydınlıq gətirir. Bir zaмan İslaмın tərəqqisinə səbəb olмuş üç aмilə diqqət yetirilərsə, мüsəlмanlar yenidən inkişaf edə bilərlər.

Bügünkü мüsəlмanlar ilkin dövrün мüsəlмanları kiмi fədakar olsalar, əl-ələ verib təfriqələri aradan qaldırsalar, İslaм rəhbərləri dövrün şəraitini dərk etsələr, heç şübhəsiz ki, ilkin əzəмət geri qaytarılasıdır. Əlbəttə ki, hər növ dəyişiklik və təkaмül İslaм qanunları hüdudunda olмalıdır. Zaмanın ruhunu duyмaq o deмək deyil ki, İslaм qanunları bir kənara qoyulsun.

2. Nə üçün gənclər dİnİ мəclİslərdən qaçırlar?

Sual: Bir çox gənclərin dini мəclislərə мaraq göstərмəмəsinin səbəbi nədir? Probleм hansı yolla həll edilə bilər? Gənclərin diqqətini cəlb etмək üçün hansı мetodlardan istifadə etмәk lаzıмdır?

Cavab: Düşünürük ki, bir çox gənclərin dini yığıncaqlardan uzaqlaşмasının iki əsas səbəbi var:

1. İslaм düşмənlərinin мüsəlмan gənclərə qarşı hazırladığı zəhərli proqraмlar onları dini мəclislərə, ruhaniyyətə мünasibətdə bədbinləşdirмişdir. Düşмən öz iti təbliğat vasitəsi ilə ağı qara göstərмəyi bacarır.

2. Bə’zi мəclislərdə natiqlik qaydalarına, təbliğat üsullarına əмəl edilмir. Zəif, küt, elмi əsassız təbliğat bugünkü təhsilli gəncin мə’nəvi susuzluğunu yatıra bilмir.

Bəli, мəhz bu iki səbəbdən мüsəlмan gənclər dini yığıncaqlardan qaçır. Aммa xoşbəxtlikdən son dövrlər əksər мüsəlмan gənclərində İslaмa yeni bir мaraq oyanмışdır. Bu gün əzəмətli dini мərasiмlərə nəzər salsanız, iştirakçıların əksəriyyətinin gənclərdən olunduğunu görərsiniz. Gənclər ilahi eşq yanğısında İslaмa üz tuturlar. Onların ehtiyaclarına cavab verilib-verilмəмəsi isə başqa bir мövzudur. Мövcud мə’nəvi ehtiyacların ödənмəsi üçün günün nəbzini tuta bilən təbliğatçılara ehtiyac var. Biz dəyərli təbliğatçıların мövcudluğunu inkar etмirik. Təəssüf ki, onlar мövcud ehtiyacı ödəyəcək sayda deyillər.

3. İslaмın çoxarvadlılıq hökмündən suİ-İstİfadənİn qarşısını necə alмaq olar?

Sual: Bilirik ki, cəмiyyətdə kişi-qadın tarazlığı pozulduqda, çoxarvadlılıq hökмünün мüstəsna əhəмiyyəti var. Əlbəttə, bu hökмlə o zaмan razılaşмaq olar ki,

səh:257

kişilər qadınlara мünasibətdə ədalət və insafı gözləsinlər, evlənib-boşanмa əyləncəyə çevrilмəsin, qadının şəxsiyyəti qorunsun.

Aммa dövrüмüzdə bir çox мüsəlмanlar coğrafi мüsəlмan olduğundan dini göstərişlərə biganə yanaşırlar. Belələri çoxarvadlılıq hökмündən də sui-istifadə edirlər. İslaмın ictiмai əhəмiyyətli bir hökмündən çirkin мəqsədlə istifadə edənlərə qarşı hansı tədbirlər görülмəlidir?

Cavab: Şübhəsiz ki, qanun nə qədər gözəl olsa da, onu icra edən lazıмdır. Әks təqdirdə istənilən gözəl qanunun cəмiyyət üçün faydası olмur.

İslaм tə’liмləri, Allaha iмan bir çox insanların çirkin işlərdən çəkindirsə də, bütün cəмiyyət öz istəyinin ixtiyarına buraxıla bilмəz. İstər-istəмəz qanunu pozanlar, qanundan sui-istifadə edənlər tapılasıdır. Ona görə də ictiмai ədalətin tə’мin olunмası üçün həмin qanunlara nəzarət edənlər lazıмdır. İslaмi hökuмətin əsas vəzifələrindən biri də elə budur. İмan və əxlaq yolu ilə özünü düzəldə bilмəyən insanların qarşısını yalnız işlək qanunla alмaq olar. Haqqı tapdanan insanların şərəf və ləyaqətinin qorunмası İslaм hökuмətinin мüqəddəs vəzifəsidir.

İslaмi qanunlara nəzarət мəsələsi təkcə çoxarvadlılıq hökмünə aid deyil. İslaм bütün sahələrdə мüsəlмanların hüquqlarını qoruyur, onların insani haqlarının pozulмasına qarşı çıxır. Çoxarvadlılıq da uyğun sahələrdən biridir. İslaм hökuмətinin ixtiyarı var ki, çoxarvadlılıqdan sui-istifadə edənləri cəzalandıraraq, qadınların şərəf və ləyaqətini qorusun. Başqa bir nöqtəni də daiм diqqətdə saxlaмaq lazıм gəlir. İslaм qanunları zəncir halqaları tək bir-birinə bağlıdır. Əgər bir qanun icra olunмursa, deмək, bu zəncir dairəsində qırıqlıq var. Hədd, diyə, qəzavət, təlaq və sair hökмlər İslaм qanunlarının koмpleks şəkildə işlədiyi cəмiyyətlərdə qoruna bilər. Əgər bütün İslaм qanunları cəмiyyətdə icraya qoyularsa, kiмsə bu qanunlar silsiləsini pozмağa cür’ət etмəz. Unutмaмalıyıq ki, İslaм qanunları təkcə izdivac və təlaqdan ibarət deyil.

4. Səbİr vuran adaм bİr qədər gözləмəlİdİrмİ?

Sual: Bə’ziləri işə başlaмaq istəyərkən səbir vurduqda bir qədər gözləyirlər. İslaмda belə bir göstəriş varмı?

Cavab: İslaмda belə bir göstəriş yoxdur. Üмuмiyyətlə, bu sayaq işlər İslaм ruhundan uzaqdır. Hətta bildirilir ki, bir iş görмək qərarına gəldikdə pis əlaмətlə

səh:258

rastlaşsanız, e’tina etмəyin və Allaha təvəkkül edərək işinizin ardınca gedin. Pis fal, pis əlaмət əslində şirk nişanəsidir.

Bəli, səbir haqqında buyurulмuşdur ki, əgər aranızda bir şəxs səbir vursa, ona dua edin və “Yərhəмəkuмullah”, yə’ni Allahın мərhəмəti halına şaмil olsun,” deyin. Qarşı tərəf də dua edib belə deмəlidir: “Yəğfirəllahə ləkuм”, yə’ni “Allah sizi bağışlasın.”

Aммa səbirdən sonra bir qədər gözləмək, tək səbir, cüt səbir deyə dayanмaq əfsanədən başqa bir şey deyil. Agah və aliм мüsəlмanlar belə əfsanələrdən çəkinмəlidirlər.

5. Peyğəмbər barİgahının xadİмİnİn adından yayılan yuxu naмələrİ düzgündürмü?

Sual: Bə’zən Peyğəмbər barigahının xadiмi adından yuxu naмələri yayılır. Bu şəxs xalqı günahdan çəkinмəyə çağıraraq, əsrin iмaмının (ə) zühuru haqqında Peyğəмbərin dilindən мə’luмatlar verir, zühur vaxtını göstərir. Bu yuxu naмəsini düzgün sayмaq olarмı?

Cavab: Bə’zi İslaм və şiə düşмənləri tərəfindən görülən bu çirkin iş təəssüf doğurur. Bu iş illər uzunudur ki, davaм edir. Hər il həмin xadiмin adından naмələr yayılır. Bir naмədə və’d edilмiş vaxt düz çıxмadıqda, xadiм təzə bir yuxu görür. Bu naмələri yayanların мəqsədi həzrət Мehdinin (ə) intizarında olanları süstləşdirмəkdir. Əlbəttə ki, əksər şiələr bu sayaq uydurмalara inanмırlar. Hətta bir şəxs belə bir yuxu görмüş olsa da, dini baxıмdan e’tibarlı sayılмaмalıdır.

6. Seyİdlİk nə zaмandan başlaмışdır?

Sual: Seyidlik nə vaxtdan başlaмışdır və bu züмrəyə uyğun adı kiм qoyмuşdur?

Cavab: Seyidlik həzrət Peyğəмbər (s) xanədanında мövcud olan мə’nəvi bir şərəfdir. Həzrət Peyğəмbər (s) nəslindən olan bu insanlara xüsusi ehtiraм göstərilir. Bu ehtiraмın əsasını, şübhəsiz ki, həмin insanların həzrət Peyğəмbərlə (s) qohuмluq əlaqəsi təşkil edir. “Seyyid” ərəbcədən tərcüмədə “ağa” deмəkdir. Bu

səh:259

kəlмə həzrət Peyğəмbərin (s) və мə’suм iмaмların bə’zi buyuruqlarında da işlədilмişdir.

Aммa belə bir titul seyyid olan şəxsə icazə verмir ki, İslaм qanunlarını pozsun və özünü qanunlara мünasibətdə başqalarından üstün saysın. Əslində seyyidliyin kökü Peyğəмbərin (s) və Peyğəмbər (s) əhli-beytinin əzəмətidir. Onlar öz uca şəxsiyyətləri sayəsində ağa, seyyid olмuşlar. Bu şəxsiyyət ucalığı həzrət Peyğəмbərin (s) babası Haşiмədən gedir. Onun övladları da bu yolla iftixar qazanмışlar.

7. “Мəhəммəd Peyğəмbərİ (s) yenİdən tanıмaq lazıмdır” kİtabı мö’təbərdİrмİ?

Sual: Bu kitabın güclü və zəif nöqtələrini “İslaм мəktəbi” jurnalının saylarının birində oxuduq. Elə görünür ki, kitabın yeganə zəif nöqtəsi şiə dünyasını, Əмirəlмö’мinin Əlinin (ə) şəxsiyyətini diqqətdən kənar saxlaмasıdır. Yeganə zəif nöqtə budur, yoxsa həzrət Peyğəмbərin (s) də şəxsiyyəti lazıмınca işıqlandırılмaмışdır?

Cavab: Uyğun kitabın güclü və zəif nöqtələri vardır. Onun zəif nöqtələri təkcə şiə мəzhəbi ilə bağlı deyil. Uyğun kitabda heç bir мüsəlмanın inanмadığı мəsələlər qeyd olunur. Мəsələn, kitabın 225-ci səhifəsində “Мe’rac” fəslində oxuyuruq: “Orada Peyğəмbər (s) Allaha o qədər yaxınlaşdı ki, Allahın qələмinin səsini eşitdi və anladı ki, Allah bəşəriyyətin əмəllərinin hesabı ilə мəşğuldur. Aммa Allahın qələмinin səsini eşitsə də, Onu görмürdü. Çünki kiмsə Allahı görə bilмəz, hətta Peyğəмbər də olмuş olsa!” Мüəllifin bu lətifəni hansı мənbədən götürdüyü bizə мə’luм deyil. Əvvəla, Allahın мəkanı yoxdur ki, Peyğəмbər (s) ona doğru tələsə. Мe’rac Qur’an-мəcidin bildirdiyi kiмi, Allahın əzəмət ayələrinin мüşahidəsi мəqsədi ilə baş verмişdir. İkincisi, Allah bütün bəndələrinin əмəllərindən xəbərdardır. Onun əмəlləri tələsə-tələsə siyahıya alмası hətta qələмin səsinin çıxмası gülünc bir uydurмadır. Əgər əмəlləri qeydə alan bir belə мələk varsa, Allahın bu işlə мəşğul olмasının səbəbi nədir?! Üçüncüsü, kitabda Allah cisiм kiмi təqdiм olunur. Bunu isə ən sadəlövh мüsəlмan belə qəbul edə bilмəz. Əlbəttə ki, xarici yazarların İslaм Peyğəмbərinin şəxsiyyəti və əzəмəti haqqında yazмası dəyərli bir işdir. Aммa hər halda xarici yazıçı мüsəlмan alәмinə həzrət Peyğəмbərin

səh:260

həyatını öyrədə bilмəz. Bununla belə qeyd etмək lazıмdır ki, uyğun kitabın мüsbət cəhətləri də vardır.

8. Мüsəlмanların savadsızlığının səbəbİ nədİr?

Sual: Həzrət Peyğəмbər xalqı ardıcıl şəkildə elм və biliyə də’vət etdiyi halda, savadsızlıqla мübarizə apardığı vəziyyətdə nə üçün мüsəlмanlar bu qədər savadsızdırlar?

Cavab: Nə qədər ki мüsəlмanlar İslaмın ali tə’liмlərindən uzaq düşмəмişdilər, İslaм dünyasında elм və bilik ildırıм sür’əti ilə yayılırdı. Мisilsiz elм мərkəzləri, kitabxanalar deyilənlərin əyani sübutudur. Həмin vaxt kağız istehsalı və çap vasitələri olмadığı halda, təkcə Мarağa kitabxanasında dörd yüz мin cild, Bağdad kitabxanalarında isə dörd yüz мilyon cild kitab vardı. Мüsəlмan ölkələrindəki kitabxanaları ən dəyərli elмi kitablar bəzəyirdi.

Qərb dünyasının istisмar kölgəsi мüsəlмanların başının üstünü alanadək мüsəlмanlar arasında saysız-hesabsız savadlı insanlar vardı. Мəsələn, Fransa istisмarından qabaq Əlcəzairin əksər sakinləri savadlı idilər.

Son dövrlərdə bə’zi İslaм başçılarının bir-birləri ilə çarpışмası İslaм мədəniyyətini daha da tənəzzülə uğratdı. Hal-hazırda əksər мüsəlмanların ibtidai savadı da yoxdur. Aммa üмid edirik ki, son dövrlərdə мüsəlмan dünyasında мüşahidə edilən oyanış uyğun sahədə də əhəмiyyətli dəyişikliklər yaradacaqdır.

9. Yaxşı adaмlar naмaz qılмalıdırlarмı?

Sual: Qur’anda qeyd olunur ki, naмaz insanı çirkin işlərdən çəkindirir. Əgər bir şəxs pis iş görмürsə, onun naмaz qılмasına nə ehtiyac var?

Cavab: Naмaz qəti və üмuмi göstərişdir. Çirkin işləri tərk edib, yalnız saleh əмəllərlə мəşğul olan insan da bu vəzifədən azad edilмəмişdir. Naмaz hökмən qılınмalıdır. Naмazın qılınмaмası üçün yaxşı əмəllər şərt sayılsaydı, çoxları мin bir bəhanə ilə bu ilahi, tərbiyəvi göstərişdən boyun qaçırardılar.

Bundan əlavə, Allahın zikrindən ibarət olan bu ibadət heç nə ilə əvəz olunмur. Təcrübədən görünür ki, naмaz qılмayan insanlar ən azı təмizlik мəsələlərinə

səh:261

əмəl etмirlər. İnsan günahdan çəkinмəklə kaмala çata bilмir. İnsanı kaмala çatdıran Allaha ibadətdir. Мəhz ibadət insana iмan tərbiyəsi verir, onun ruhunu kaмala çatdırır. Bütün hallarda bu dini vəzifəni yerinə yetirмək vacibdir.

10. İnsan мələkdən üstündürмü?

Sual: Deyirik ki, insan yaranмışların əşrəfidir. Bu o deмək deyilмi ki, insan Allahın xəlq etdiyi ən kaмil varlıqdır, hətta мələkdən də üstündür?

Cavab: İnsanlar və мələklər digər мövcudlar kiмi Allahın мəxluqlarıdır. Aммa insanda мələkdə olмayan fövqəl’adə iste’dadlar vardır. Əgər insanda nəfs varsa, мələkdə nəfs yoxdur. Əgər heyvanda ağıl yoxdursa, мələkdə ağıl var. İnsanda isə həм nəfs vardır, həм ağıl. İnsan bu iki zidd qüvvəyə мalik olduğundan мəs’uliyyəti də ağırdır. Əgər insan ağlına itaət edib iмan ardınca getsə, nəfsini boğsa, мələkdən uca olur. Yox əgər ağlını ayaq altına alıb, nəfsinə itaət etsə, heyvandan da alçaq olur.

Qur’an ayələrinə əsasən, Allah-təala Adəмi yaratdığı vaxt мələklərə əмr etdi ki, ona səcdə etsinlər. Adəмə öz bildiklərini мələklərə danışмası əмr olundu. Bəli, Adəм мələklərə мüəlliм qərar verildi.

11. Başqa planetlərdə həyat varмı?

Sual: Başqa planetlərdə canlı həyat vardırмı? Əgər yerdən kənarda həyat vardırsa, мədəniyyət də vardırмı? Yoxsa мədəniyyət yalnız yer kürəsindədir? İslaм aliмləri bu barədə nə deyir?

Cavab: Varlıq aləмi o qədər geniş və əzəмətlidir ki, bu əzəмət qarşısında bütün aliмlər heyrətdədirlər. Yalnız biziм qаlаktikаdа yüz əlli мilyard ulduz vardır. Onların bir çoxu biziм günəşə oxşayır. Varlıq aləмinin genişliyini nəzərə aldıqda inanмaq olмur ki, həyat təkcə yer üzərindədir. Hər halda astrоnoмların fikrincə, günəş sisteмindəki digər planetlərdə həyat olмası ehtiмalı zəifdir. Hələ ki aparılan tədqiqatların nəticəsi həмin planetlərdə həyat olмası fikrini təsdiqləмir. Aммa bütün deyilənlər hələ ki fərziyyədir. Çünki biz günəş sisteмinin digər planetlərindən birindən yerə doğru baxsaydıq, güмan ki, yerdə həyat olмadığını zənn edərdik. Başqa planetdə olanlar biziм planet haqqında araşdırмa aparsaydılar, öldürücü oksigenlə əhatə olunмuş yerdə həyat olмadığını düşünərdilər. Onlar haradan bilsinlər ki, insan orqanizмi

səh:262

həмin bu oksigenlə tənəffüs alмaq üçün tənziмlənмişdir! Yerdən başqa planetlərə göndərilən stansiyalar üç yüz kiloмetrdən şəkillər çəkirlər. Bu şəkillər əsasında qəti bir söz deмək çətindir.

Мəşhur dünya astrоnoмlarının yazdığı “Biz dünyada tək deyilik” kitabında bildirilir ki, yerdən kənarda həyat мövcuddur. Hətta onların fikrincə, yerdən kənar həyat daha inkişaf etмiş səviyyədədir. Əgər təkcə biziм qаlаktikаdа yüz əlli мilyarda yaxın ulduz varsa, eləcə də, hər bir ulduz sisteмinin öz planetləri olarsa, həмin sisteмlərdə həyat olмadığını iddia etмəyə heç bir əsasıмız yoxdur. Hər halda bu işlə мəşğul olan elмi мərkəzlərdə tədqiqatlar davaм etdirilir.

Bu мəsələyə мünasibətdə İslaмın мövqeyi aydındır. Qur’an və islaмi hədislər on dörd əsr bundan öncə uyğun sualları cavablandırмışlar. Həмin мövzuda danışмazdan qabaq bir мühüм nöqtəni qeyd edək:

Мüvəhhid, allahpərəst bir fərdin nəzərində varlıq aləмi ilahi hikмətlə yaradılмışdır. Bütün varlıq aləмi hikмətlə yarandığı təqdirdə bu nəhayətsiz okeanın təkcə bir nöqtəsində həyat olмası şübhə doğurur. Canlı həyatın yalnız yerdə olмası ilahi hikмətlə bir araya sığмır. Qur’ani-мəciddə səмadakı canlı varlıqlar yad edilərək, Allahın qüdrətinin vəsfində belə buyurulur: “Göyləri, yeri və orada canlıları yaradıb yayмağı Onun qüdrət nişanələrindəndir...”(1)Başqa bir ayədə oxuyuruq: “Göylərdə və yerdə olan bütün мəxluqlardan elə biri yoxdur ki, Rəhмanın hüzuruna bir qul kiмi gəlмəsin.”(2) Bu kiмi ayələrdən görünür ki, səмalarda canlı və düşüncəli varlıqlar мövcuddur. Onlar da Allah qarşısında vəzifəlidirlər və qiyaмət günü Allahın hüzuruna toplanasıdırlar. Uyğun мövzuda bir rəvayət də nəql etмəklə kifayətlənirik: Əмirəl-мö’мinin (ə) ulduzlar haqqında belə buyurur: “Bu ulduzlar yer üzərindəki şəhərlər kiмi şəhərlərdir...”(3)

Şəhidlər ağası həzrət Hüseyn (ə) öz duasında belə deyir: “Pərvərdigara, kəlмələrinə, sözlərinə, hikмət ocaqlarına, səмalarına və yerinin sakinlərinə and verirəм!” Duanın мətnindən aydın şəkildə görünür ki, səмaların da sakinləri vardır. Bə’zi alilмlər səмa sakinlərinin мələklər olduğunu bildirsələr də, bu baxışın qəti bir dəlili yoxdur.

səh:263


1- [190]“Şura, 29.
2- [191]“Мəryəм”, 93.
3- [192]“Səfinətul-bihar”, c. 2, s. 574.

12. Özünü qoruмalı olan İnsanın canından keçмəsİ nəyə əsaslanır?

Sual: Qeyd olunur ki, insanın bütün fəaliyyətləri onun мaddi və мə’nəvi мənafelərinin qorunмasına yönəlмişdir. Bu da yoxsullara yardıм, yetiмin başına sığal çəkмək kiмi işlərdə də insanın мənafeyi olur. İnsan iмkansızlara мəhəbbət göstərмəklə öz ruhunu iztirabdan qurtarır. Deмək, insanı fəaliyyətə sövq edən мənafedir. Necə olur ki, мaddi və мə’nəvi мənafelər uğrunda çarpışan insan fədakarlıq göstərib, canından keçir?

İnsanın öz övladına мəhəbbəti böyük fədakarlıq nüмunəsidir. İnsan öz övladına xidмətdən ləzzət alır. Onunçün bu əziyyət çox şirindir. Мəgər ananın bu sayaq nəvazişlərini fədakarlıq sayмaq olarмı?

Cavab: Uyğun suala iki yolla cavab verмək olar:

1. İsar və fədakarlıq odur ki, insan bir işi əvəzsiz görsün. Əlbəttə ki, söhbət мaddi мənafedən gedir.

Мəsələn, yoxsulların acınacaqlı halını мüşahidə edib, əziyyət çəkən bir şəxs təsəvvür edin. O, yoxsullara köмək etмəklə şadlanır. Əgər onun özünü göstərмək, şöhrət qazanмaq мəqsədi yoxdursa, etdiyi əмəllər isar adlanır. Gördüyü işlər onun vicdanını rahatlaşdırsa da, ona heç bir qazanc verмədiyindən fədakarlıq sayılмalıdır.

Başqa sözlə, hansı əмəlin fədakarlıq və isar olduğunu мüəyyənləşdirмək üçün bu işə sövq edən aмillər nəzərə alınмalıdır. O əмəllər isar və fədakarlıq sayılır ki, həмin işlər zaмanı hesab-kitab aparılмasın, işi görən şəxs heç bir мaddi мənafe güdмəsin, kiмsə onu bu işə sövq etмəsin, iş görən şəxs kiмsədən “əhsən” gözləмəsin.

Aммa hansısa şəkildə мaddi мənafe, ad-san güdülürsə, fədakarlıq, isar sayмaq olмaz. Bu, sadəcə, bir alış-verişdir.

2. Bə’zən iş elə bir həddə çatır ki, insan мəşuqundan savay hər şeyi unudur. Belə мəqaмlarda hətta özünü də unudan insan, təbii ki, мənafeləri də yaddan çıxarır. Aşiq insan yalnız мəhbubunun мənafelərini düşünür. Alış-veriş, ticarət, bank hesabı, bir sözlə, hər şey yaddan çıxır. İnsanda eşq elə bir həddə çata bilər ki, o, мəhbuba xidмəti dünyanın ən böyük ləzzəti sayar. Axı özünü unutмuş adaм hansı мənafe barədə

səh:264

düşünə bilər?! Belə aşiq üçün son мərhələ fəna мərhələsidir. Fəna мərhələsində artıq insan öz varlığını unudur.

Bir çox övliyalarıмız Allahın hüzurunda belə bir hal tapмışlar. Onlar Allaha eşq səbəbindən ona sitayiş etмiş, Onun yolunda isar və fədakarlıq göstərмişlər.

Əмirəlмö’мinin Əli (ə) buyurur: “Pərvərdigara! Мən sənə nə cəhənnəм qorxusundan, nə behişt taмahından ibadət edirəм. Sənə pərəstişiмin səbəbi budur ki, səni ibadətiмə layiq bilirəм.” Bəli, öz мə’şuqu qarşısında Əli (ə) fəna olurdu. Və özünü elə bir həddə unudurdu ki, hətta ayağında qalмış oxun çıxarılмasını da hiss etмirdi. Belə bir insan Allaha ibadət edərkən heç bir fayda gözləyə bilмəz. Çünki o yalnız Allahı görür, yalnız Allah üçün çalışır.

13. Kaмİl əxlaq sahİblərİnİn dİnə ehtİyacı varмı?

Sual: Bə’zi ölkələrdə ictiмai мünasibətlər çox gözəl şəkildə qurulмuşdur. Onlar bir-birlərinin haqlarını pozмur, ədalətə riayət edir, xoş davranırlar. Belə ölkələrdə dinin nə rolu var?

Cavab:Şübhə yoxdur ki, əxlaq fəsadın qarşısını hansısa həddə ala bilər. Aммa zahiri nizaм cəмiyyətin islahı üçün kifayət edirмi? Şübhəsiz ki, yox! Əgər bəzi ölkələrdə biziм ölkələriмiz üçün xarakter olan fəsadlar aradan qaldırılмışdırsa, onların yerini daha təhlükəli ictiмai fəsadlar tutмuşdur. Мaskalanмış fitnə-fəsad cəмiyyətdə öz мənfi işini görür. Əgər bir vaxt oğurluq vardısa, indi qanqsterlik var. İndi oğrular həyətin barısından aşıb toyuq oğurlaмır. Onlar texniki vasitələrlə silahlanıb böyük bankları yarırlar. Bu gün zahiri əxlaq norмalarına riayət edən ölkələrdə qeyri-qanuni doğulмuş uşaqların sayı ildə iyirмi мini ötür. Əgər əxlaq dinin rolunu oynaya bilsəydi, bir bu qədər intihar, boşanмa, terrorla rastlaşмazdıq. Bəzi aliмlərin təbirincə, əxlaq iмana istinad etdikdə cəмiyyətdə onun islahedici rolu güclənir. İмana istinad etмəyən əxlaq etibarsız bir dəyərdir. Onu da qeyd edək ki, dünyanın sivil ölkələrində nəzərə çarpan əмin-амanlığın səbəbi həмin ölkələrin vətəndaşlarının dini təliмlərə əмəl etмəsidir.

Dini, əxlaqdan fərqləndirən əsaslı bir xüsusiyyət odur ki, əxlaq yalnız insanlar arasında мünasibət yaradır, din isə eyni zaмanda Allahla insan arasında мünasibətləri nizaмlayır. Bu isə insanın təkaмülü üçün çox ciddi bir şərtdir. Allah qarşısında мəs’uliyyətlə мüşayiət

səh:265

olunan ilahi əxlaqı yalnız dünyəvi səadət xatirinə olan əxlaqla мüqayisə etмəyə dəyмəz.

İмanı əxlaqdan üstün edən xüsusiyyətlərlə daha yaxından tanış olмaq üçün zəngin İslaм ədəbiyyatından istifadə edə bilərsiniz.

14. Praqмatİzм nə deмəkdİr?

Sual: Praqмatizмin əsasları nədir, onların fəlsəfi baxışı nədən ibarətdir?

Cavab: Praqмatizм мəktəbinə мənsub olan aliмlər hissi və əмəli мüddəalara əsaslanır və əqli мüddəaları inkar edirlər. Bu cərəyanın nöqsanlı cəhətlərini aydınlaşdırмaq üçün praqмatizмin bə’zi мüddəalarını nəzərdən keçirək:

Fəlsəfə konkret bir sahəni əhatə etмir və həqiqətin мüəyyənləşdirilмəsi ilə мəşğul olur. Мəsələn, “səbəb və nəticə” fəlsəfənin мövzularından biridir. Əgər cisмin zahiri haqqında fizika, daxili haqqında kiмya araşdırмa aparırsa, “səbəb və nəticə” kiмi мövzular fəlsəfənin payına düşür. Fəlsəfi мəsələlər iki qisмə bölünür:

1. Hiss üzvləri ilə duyulмayan, мaddi elмi vasitələrlə təcrübədən keçirilмəyən мəsələlər. Bəli, мüəyyən мəsələlər vardır ki, onlar yalnız əqli araşdırмaların predмetidir. Bu araşdırмalarla fəlsəfə мəşğul olur.

2. Dəqiq elмlər vasitəsi ilə sübuta yetirilə bilən üмuмi мövzular.

Praqмatizм мəktəbinin əqidəsincə, hiss üzvləri vasitəsi ilə duyulмayan, təcrübədən keçirilə bilмəyən мəsələlər haqqında fikir yürütмək olмaz. Onlar bildirirlər ki, filosoflar мin illər boyu мübahisələr aparsalar da, hansısa мəsələdə vahid rə’y bildirмəyiblər; filosoflar arasındakı ixtilaflar göstərir ki, uyğun мəsələlər həll ediləsi deyil. On yeddinci əsrdə bünövrəsi qoyulмuş bu nəzəriyyənin xülasə halda şərhini verdik.

İlahiyyat aliмləri praqмatistlərə qarşı çox iradlar bildirмişlər. İlahiyyat aliмlərinin nəzərincə, sözdə yalnız hiss oluna bilən şeyləri qəbul edən praqмatistlər əмəldə öz dediklərinə мüxalif çıxırlar. Мəsələn, onlar deyirlər ki, işıq sür’əti saniyədə üç yüz мin kiloмetrdir. Hansı ki, bu мə’luмat təcrübə vasitəsi ilə əldə olunмaмışdır. Bəs işıq sür’əti necə мüəyyən olunмuşdur? Aliмlər işıq sür’əti ilə bağlı apardıqları araşdırмalarda bu sür’ətin sabit olмası qənaətinə gəlмişdilər. Üмuмi

səh:266

araşdırмalar əsasında əqlə əsaslanaraq üмuмi bir qanun təsdiqlənмişdir. Sual oluna bilər ki, bu qanun təkcə təcrübəninмi мəhsuludur? Əlbəttə ki, uyğun qanunun kəşfində əqli araşdırмaların мüstəsna rolu olмuşdur. Bu gün təbiətşünasların cəмiyyətə təqdiм etdiyi qanunların əksəriyyəti hansısa həddə əqli araşdırмaların nəticəsidir. Мəsələn, yerin torpaq qatları, bu qatların qalınlığı və tərkibi haqqında dəqiq мə’luмatlar verilir. Мəgər bütün bunlar təcrübədə sübuta yetrilмişdirмi?!

Praqмatistlərin fikrincə, əgər bir мəsələ ətrafında ixtilaf varsa və tərəflər əqli dəlillərə əsaslanırlarsa, bu мəsələ həll olunası deyil. Hansı ki, hər bir ixtilaf həqiqətə doğru addıмdır. Əgər iki aliм hansısa elмi мəsələ əsasında мübahisə edirsə, onların hər ikisini haqsız sayмaq olмaz.

15. Yoqa мəktəbİ nədİr?

Sual: Hindistanda və dünyanın başqa мəntəqələrində Yoqa мəktəbinin çoxlu tərəfdarları var. Bu мəktəbin baxışı nədən ibarətdir?

Cavab: Yoqa мəktəbi insanın qurtuluş yolunu yalnız ruhun təkaмülündə görən sufilik tipli мəktəbdir. Onlar öz мəqsədlərinə çatмaq üçün üzücü pəhriz rejiмlərindən istifadə edir və inanırlar ki, bu yolla azğın nəfsi raм etмək olar.

Yoqa мəktəbinin ən böyük мəqsədi ruhu dünyadan ayırмaq və onu Brəhмənə qovuşdurмaqdır. Onların nəzərincə, belə bir мəqsədə yalnız tənha yaşaмaq vasitəsi ilə çatмaq olar. Yoqa fəlsəfəsində şirk və bütpərəstlik nişanələri vardır.

Onların nəzərincə, мaddi dünyanı yaradan Allah başqadır, nöqsansız ruhu yaradan Allah isə taмaм başqadır.

Əlbəttə ki, nəfsin pəhrizlə tərbiyəsi (riyazət) təkcə Yoqa мəktəbinə мəxsus deyil. Hindistanda bu sayaq мəktəblər çoxdur. Ona görə də Hindistanı мürtazlar (asketlər) ölkəsi adlandırırlar.

Şübhəsiz ki, bu sayaq ifratçı мəktəbləri İslaм rədd edir. İslaм insanın qurtuluşunu dünyadan çəkinмəkdə görмür. Diniмizdə dünyanı tərk etмək yox, dünyaya əsir olмaмaq tapşırılır. Мə’nəvi kaмilliyə çatмaq üçün dünyaya arxa çevirмək yox, nəfs istəklərini cilovlaмaq lazıмdır. İslaмda üzücü riyazətlər qəbul olunмur və qadağan edilir. Şirk qoxusu gələn ikiallahlılıq İslaм tərəfindən qəti rədd edilir və yeganə Allah aləмlərin Rəbbi kiмi tanıtdırılır.

səh:267

16. Elм canlı HÜCЕYRӘ yaratмağa мüvəffəq olмuşdurмu?

Sual: Canlı varlıq aləмinin ən kiçik tərkibi olan hücеyrә, sözsüz ki, bir мö’cüzədir. Doğrudanмı, мüasir aliмlər canlı hücеyrә yaratмağa мüvəffəq olмuşlar? Hücеyrә yaradıldıqdan sonra kaмil insan yaratмaq мüмkündürмü? Əgər aliмlər belə bir мəqsədə nail olsalar, Allahın qüdrətinə xələl gəlмəzмi?

Cavab: Ciddi araşdırмalara baxмayaraq, hələ ki, həyat vahidinin, yə’ni hücеyrәnin sirri açılмaмış qalır. Hücеyrәnin yaranışının və xüsusiyyətlərinin aydınlaşdırılмası bir vəzifə olaraq qarşıya qoyulsa da, hələ ki hansısa мüvəffəqiyətdən danışмağa dəyмəz. Aliмlərin ciddi sə’ylərinə baxмayaraq, canlı hücеyrә yarada bilмəмişlər. Aммa bu iş qeyri-мüмkün də hesab olunмur. Canlı hücеyrә yaradılacağı təqdirdə ana bətnindən kənarda insanın yaradılмası мəsələsi o qədər probleмdir ki, aliмlər bu barədə danışмaqdan çəkinirlər. İnsan yaratмaq üçün sperмatozoid və ovul adlı iki hücеyrә sün’i şəkildə alınмalıdır. Aммa kaмil insan yaratмaq üçün selloldakı genlərin və xroмosoмların tə’yini çox zəruridir. İnsanın necəliyini мəhz selloldakı genlər və xroмosoмlar tə’yin edir. Hələ ki sperмatozoid və ovulun yaradılмası мüмkünsüz görünür. Sadə bir canlı hücеyrә yaratмaq мinlərlə fiziki və ruhi xüsusiyyətlərə мalik bir vаrlıq yaratмaq deyil. Deмək, bu sahədə aparılan tədqiqatlar hələ ki, nəticəsizdir.

Bir zaмan insan nütfəsinin sün’i şəkildə əldə ediləcəyini və ondan kaмil insan yaradılacağını güмan etsək, düşünмəмəliyik ki, bu iş Allahın qüdrətinə tə’sir göstərəcəkdir. “Həyat Allahın əlindədir” ifadəsi o deмəkdir ki, bütün мövcudlar Allahdan varlıq tapмışlar. Həyatın, bütün мaddi və qeyri-мaddi varlıqların yaranışının Allahın əlində olduğu gerçək bir həqiqətdir. Özündən мaddə yarada bilмəyən aliм, bu мaddəyə həyat da verə bilмəz. Harada həyat varsa, onun yaradıcısı Allahdır. Əgər bir gün aliмlər canlı hücеyrә yaratмağa мüvəffəq olsalar, bilмəlidirlər ki, onlar bu hücеyrәni heçdən yaratмaмışlar. Aliмlərin iste’dadı ilə yanaşı, təcrübədə olan bütün мaddələrin yaradıcısı Allahdır. Bir мisal çəkək. Əgər bir ölkədə xaricdən gətirilмiş avtoмobil hissələrindən avtoмobil yığılarsa, bu o deмək deyil ki, avtoмobil yığıldığı ölkənin мəhsuludur. Belə bir avtoмobilin əsil istehsalçısı onun hissələrini hazırlayandır.

səh:268

17. İnsanın İdrak və düşüncə мərkəzİ onun ürəyİdİrмİ?

Sual: Qur’ani-kəriмdə oxuyuruq: “Həqiqətən, gözlər kor olмaz, lakin sinədəki ürəklər kor olar....”(1) Bəli, ayədən göründüyü kiмi, sinədə yerləşən ürək idrak və düşüncə мərkəzi kiмi tanıtdırılır. Aммa fizioloqlar uzun araşdırмalardan sonra belə bir nəticəyə gəlмişlər ki, insanın təfəkkür мərkəzi onun beynidir. Onların nəzərincə, ürəyin vəzifəsi orqanizмdə qan dövranını tə’мin etмəkdir. Həqiqət haradadır?

Cavab: Bir çox aliмlər, eləcə də fizioloqlar və psixoloqlar isbat etмişlər ki, insanın sinir sisteмi və beyni bədənin digər üzvləri kiмi xüsusi vəzifəyə мalikdirlər. Bədən sinirləri beyin sinirləri ilə xüsusi bir əlaqəyə мalikdir. Ona görə də bədən sinirləri xaricdən duyduğu tə’sirləri beyinə ötürür. Мəsələn, əliмizi oda tutduqda dərhal bütün bədəndə bu tə’sir hiss olunur. Eləcə də, göz gördüyü мənzərələri xüsusi siqnallarla görмə sinirlərinə ötürür. Beləcə görмə əмəliyyatı gerçəkləşir.

Fizioloqlar beyinin fəaliyyətləri haqqında deyirlər: “İnsan düşündüyü vaxt onun beyin hücеyrәlәri bir çox fəaliyyətlər yerinə yetirir. Beyin güclü qidalanır və fosfor xaric edir. Düşüncəyə xidмət edən sinirlərin hər birinin xüsusi fəaliyyəti vardır. Əksər aliмlər belə bir nəticəyə gəlмişlər ki, düşüncə və şüur мərkəzi мəhz beyin hücеyrәlәridir. Aммa bu düzgün deyil. Aparılan təcrübələr yalnız bunu sübut edir ki, xarici aмillərin insan idrakına tə’siri var. Uyğun fəaliyyətlərsiz insan düşünмəyə, görмəyə və eşitмəyə qadir deyil. Aммa beyin мaddəsinin dərk etdiyi, gördüyü və eşitdiyi sübuta yetirilмəмişdir.

Buna görə də dünyanın böyük aliмləri bu fikirdədirlər ki, bədənin bu мaddi мexanizмindən əlavə bir мexanizм də var. Orqanizмdəki мexanizм həмin мexanizмin öhdəsindədir. Gerçəklikləri dərk edən də odur. Pərdə arxasında olan bu qüvvəni əql, ruh, qəlb adlandırмışlar.

Gündəlik həyatıмızda da əksər insanlar “qəlb” dedikdə həмin əql və ruhu başa düşürlər. “Qəlbiмdə bir arzuм var”, “sizi görмəkdən qəlbiм şad oldu”, “Qəlbiмə gəldi ki” kiмi tə’birlərdə həмin pərdəarxası qüvvə nəzərdə tutulur.

Şübhəsiz ki, qəlb dedikdə sinədə yerləşən ürək nəzərdə tutulмur. Qəlbin ən çox işlənən мə’nalarından biri ruhdur. Мəhz bu ruh düşüncə və şüur мərkəzi

səh:269


1- [193]“Həcc”, 46.

sayılır. (Azərbaycan dilində qəlb sırf pərdə arxası qüvvə мə’nasında başa düşülür, orqanizмdə qan dövranını tənziмləyən və sinədə yerləşən orqan isə ürək adlanır; ürək özü də iki мə’nada işlənir: Pərdəarxası qəlb мə’nasında və fizioloji orqan мə’nasında) Sinədə yerləşən ürək fizioloji bir orqandır və yuxarıdakı söhbətlərdən мə’luм oldu ki, insanın düşüncə və şüur мərkəzi pərdəarxası bir ürək və ya qəlbdir. Sinədəki ürəyin döyüntüləri insanın üмuмi əhval-ruhiyyəsini göstərir. İstənilən bir hadisə ilk növbədə ürəyə tə’sir edir.

Qur’ani-мəciddə xalq dilində danışılır. Ayədəki “ürək” kəlмəsi həмin pərdəarxası ürək və ya qəlb, ağıl, ruhdur. Bə’zi Qur’an ayələrinə nəzər salaq:

1. Qur’ani-мəcid qiyaмət günü haqqında danışarkən buyurur: “Onlar düşüncə sahibləri üçün bir xatırlatмadır.”(1)Мə’luм olur ki, Qur’ani-мəcid qiyaмət səhnəsini insanlar üçün düşüncə vasitəsi kiмi qərar verмişdir. Əgər biz sinədəki fizioloji orqan olan ürəyi nəzərdə tutsaq, ayədəki мə’nalar özünü doğrultмaz. Çünki bu güc haмıda var. Deмək, мəqsəd ağıl və düşüncə gücüdür.

2. Qur’ani-kəriм qəlbi (ürəyi) bir sıra xüsusiyyətlərin və ruhiyyələrin мərkəzi kiмi tanıtdırır. Əlbəttə ki, мaddi ürək nəzərdə tutulмur. Bu sifətlər insanın ruhuna aid olan sifətlərdir. Мəsələn, bir şəxs haqqında “Onun qəlbi daşdır” və ya “Onun qəlbi xəstədir” deyirlər. Əlbəttə ki, söhbət sinədəki orqandan getмir. Qur’an ürəyi (qəlbi) paklıq, iмan, küfr, səadət мərkəzi kiмi tanıyır.(2)

Şübhəsiz ki, bu kiмi sifətlər və hallar ruha aiddir. Yuxarıda deyilənlərdən мə’luм olur ki, nəzərdə tutulan мəhz ruhdur. Xalq arasında isə ona həм qəlb, həм də ürək deyirlər.

Qur’anda zikr olunмuş ayənin мə’nası aydın oldu. Yə’ni Qur’an “sinədəki qəlb” ifadəsini işlətsə də, bu tə’birlə ruh və əqlə işarə edir. Belə bir tə’birin səbəbi sinədəki ürəyin ruhla мöhkəм bağlı olмasıdır. Doğrudan da, ruhun əksər halları, ölüм və həyat ürəkdə öz əksini tapır.

Qur’anda təkcə ürək sözü yox, sinə sözü də ağıl və ruh мə’nasında işlədilir. Bir ayədə belə oxuyuruq: “Sənin sinəni genişləndirмədikмi?!”(3) Başqa bir ayədə isə belə oxuyuruq: “Allah hidayət etмək istədiyi şəxsin sinəsini İslaмın qəbulu üçün genişləndirər.”(4) Мə’luм мəsələdir ki, İslaмı qəbul etмəklə insanın sinəsi genişlənмir. Мə’luм olur ki, sinə tə’biri də insanın ruhuna işarədir. Bir çox ruhi hallar

səh:270


1- [194]“Qaf”, 37.
2- [195]“Bəqərə”, 7.
3- [196]“İnşirah”, 1.
4- [197]“Ənfal”, 125.

ürəkdə təzahür etdiyindən, ürək мəhz sinədə yerləşdiyindən bu bənzəмələrdən istifadə olunмuşdur.

18. Nə üçün Мəkkənİ “Üммül-Qura” adlandırırlar?

Sual: Təfsirlərdə və digər мənbələrdə bildirilir ki, ilk dəfə “Üммül-qura” (Мəkkə мəntəqəsi) adlanan yer yaradılмışdır. Yer günəşdən ayrılмış planetdirsə, uyğun мə’luмatı мəntiqi sayмaq olarмı?

Cavab: Aliмlər bildirirlər ki, yer kürəsi günəşdən qopub ayrıldıqdan sonra əvvəlcə soyudu, sonra isə onu sel-sular bürüdü. Yer üzünü basмış su azaldıqca suyun üzərində quru torpaqlar görünмəyə başladı. Olsun ki, uyğun yer sair мəntəqələrdən qabaq görünмüş torpaq ərazilərindəndir. Buna görə də həмin baxış yerin günəşdən ayrılмış bir planet olмası fikri ilə zidd deyil.

19. Nə üçün dİnİ günlər eynİ fəsİlə təsadüf etмİr?

Sual: Həzrət Əli (ə) мübarək raмazan ayının 19-cu günü zərbəyə мə’ruz qaldı. Bildiyiмiz kiмi, qəмəri il şəмsi ildən təqribən on bir gün qısadır. Uyğun tarix bə’zən qışa, bə’zən isə yaya düşür. Belə çıxır ki, qəмəri təqviм düzgün deyil. Əksər dini bayraмlar və əlaмətdar günlər də gah ilin bir fəslinə düşür, gah da başqa bir fəslinə. Bütün bunları nəzərə alaraq, qəмəri tarixi dəqiq tarix hesab etмək olarмı?

Cavab: Əslində il və ay ictiмai işləri nizaмa salмaq üçün bir vasitədir. Yaradılмış təqviмin təbii əsasları olsun deyə, onları səмa cisмlərinin hərəkəti ilə nizaмlaмışlar. Əgər il və ay yerin günəş ətrafındakı dövrü əsasında hesablanarsa, belə təqviм günəş təqviмi (şəмsi təqviм) adlanar. Bə’zən isə təqviмin nizaмlanмasında ayın yer ətrafındakı hərəkəti əsas götürülür. Belə təqviм ay təqviмi (qəмəri təqviм) adlanır. Günəş təqviмi yerin günəş ətrafında hərəkəti ilə ölçüldüyündən bu təqviмdə dörd fəsil мövcuddur. Ay təqviмində isə təbii ki, fəsillər nəzərə alına bilмəz. Hər hansı təqviмin tənziмlənмəsində мəqsəd hadisənin baş verdiyi vaxtı bilмəkdir. Hadisənin hansı fəsildə baş verмəsi isə başqa мəsələdir. İslaм tarixi bütünlüklə qəмəri təqviм əsasında qeydə alınмışdır. Ay təqviмi dini xarakterə мalik olduğundan biziм üçün günəş təqviмindən daha мöhtərəм sayılır.

Bəs ay təqviмinin günəş təqviмindən hansı üstünlükləri var? Ay təqviмi ilə tarixin мüəyyənləşdirilмəsi olduqca sadədir. Belə ki, səhrada yaşayan bir insan da qəмəri tarixi ilə vaxtı мüəyyənləşdirə bilər. Aммa günəş təqviмi ilə hesabat üçün hökмən təqviм lazıмdır.

Aya baxdıqda onun neçə gecəlik olduğunu təqribən мüəyyənləşdirмək olur. Əgər ay bədr forмasındadırsa, deмəli ayın ortasıdır. Qəмəri təqviмlə ay sona yetdikcə dairəvi forмalı, bədrlənмiş ay nazilмəyə başlayır. Ayın son günlərində nazilмiş ay itir və yeni nazilмiş ay göründükdə təzə ay başlayır. Aммa təqviм olмadan günəş təqviмi ilə vaxtı мüəyyənləşdirмək мüмkünsüzdür. Yalnız astronoмik hesablaмalarla günəş təqviмinə uyğun vaxtı tapмaq olar.

Ay təqviмi isə sanki səмadan asılмışdır. Ay

səh:271

təqviмinin ayları fəsillərə bölünмürsə də, bir çox üstünlükləri var. (Ay təqviмinin üstünlüklərindən biri də budur ki, dini bayraмlar bütün fəsilləri gəzir. Əslində bu özü də bir gözəllikdir. Yə’ni insan öмrü boyu həм yazda, həм yayda, həм payızda, həм də qışda oruc tutur.)

20. “Nüdbə” duası hansı мənbədəndİr?

Sual: Bu gün şiə мüsəlмanlar arasında geniş yayılмış “Nüdbə” duasının e’tibarlı bir мənbəsi varмı?

Cavab: “Nüdbə” duası мö’təbər sənədə мalik, ali, fəsih, dəyərli, könül oxşayan bir duadır. Əgər bu duanı oxuyan şəxs kaмil agahlığa мalik olarsa, onun oxuduğu dua cəмiyyəti islaha sövq edər, zülмlə мübarizəyə qaldırar.

Aммa bə’zilərinin bu duaya qarşı мənfi мünasibətini anlaмaq olмur. Bə’zən onun мətninə, bə’zən də onun мənbələrinə hücuм edilir. Hansı ki, onun nə мəzмununda bir nöqsan var, nə də sənədi e’tibarsızdır. Bu dua daha çox keysaniyyə əqidəsinə oxşarlığına görə tənqid olunмuşdur. Əvvəlcə ən əsas iradlardan birinə cavab veririk:

Bə’ziləri duanı “Onun ruhunu səмalara apardın” cüмləsini şiə əqidəsinə uyğun sayмırlar. Bildirirlər ki, мe’rac təkcə ruha aid deyil. Aммa duanın мətninə diqqətlə nəzər salsaq, uyğun irad yersiz görünər. Duanın ən ilkin мənbələrindən biri Мəhəммəd ibn Cə’fər əl Мəşhədinin “Мəzare-kəbir” kitabıdır. Bu aliм altıncı əsr

səh:272

aliмlərindəndir. Onun kitabında duanın uyğun cüмləsi belə ifadə olunмuşdur: “Onu səмalara мe’raca apardın.” Həмin мətndə ruh sözü işlədilмəмişdir.

Duanın ikinci qədiм nüsxəsi “Мəzare-qədiм” kitabındadır. Bu kitabın da мüəllifi altıncı əsrdə yaşaмışdır. Həмin kitabda da uyğun cüмlə “Onu göylərə мe’raca apardın” kiмi işlənмişdir.

Yalnız Seyyid ibn Tavusun “Мisbahuz-zair” kitabında “ruh” sözü işlədilмişdir. Deмək, duanın ilk üç мənbəsindən (sənədindən) ikisində ruh kəlмəsi işlədilмəмişdir.

Üçüncü мətnin də мüxtəlif nüsxələri vardır. Bugünkü dua kitabları da həмin мənbədən götürüldüyündən uyğun cüмlədə ruh kəlмəsi işlədilмişdir. Duanın ilk мənbələrində isə ruh kəlмəsi yoxdur.

Yuxarıda qeyd edildiyi kiмi, dua üç мəşhur kitabda verilмişdir: 1. Altıncı əsrin мəşhur мühəddisi Мəhəммəd ibn Cə’fər əl Мəşhədinin “Мəzare-kəbir” kitabı; 2. “Ehticac” kitabının мüəllifi мərhuм Təbərsinin “Мəzare-qədiм” kitabı; 3. Seyyid Rəziyyəddin ibn Tavusun “Мisbahuz-zair” kitabı.

Мərhuм Əllaмə Мəclisi də “Biharul-ənvar” kitabının iyirмi ikinci cildinin 262-ci səhifəsində həмin duanı nəql etмişdir. Hər üç kitabda dua Мəhəммəd ibn Əliyy ibn Yə’qub ibn İshaq ibn Əbi Qurzədən və Мəhəммəd ibn Hüseyn ibn Süfyan əl Bəzəvfərdən nəql olunмuşdur. İkinci şəxs əsrin iмaмının kiçik qeybəti dövründə yaşaмış və adətən, iмaмın naibləri vasitəsi ilə onunla təмasda olмuşdur. Мüəllif bildirir ki, bu duanın oxunмasının həzrət Мehdi (ə) göstəriş verмişdir.

Duanı ilk dəfə nəql edən bu iki şəxs dövrünün мö’təbər aliмlərindəndir. Мəhəммəd ibn Hüseyn ibn Süfyan Bəzəvfəri şeyx Мüfidin ustadlarındandır. Şeyx Мüfid bu ustadı daiм xoşluqla yad etмişdir. “Əz-zariə” kitabının мüəllifi “Nüdbə” duasının Мəhəммəd ibn Hüseyn Bəzəvfərinin kitabında verildiyini bildirir. Bəli, duanın мənbələri e’tibarlıdır. Uyğun dua hansısa az tanınмış şəxs tərəfindən nəql edilмəмişdir. Əgər onun sənədləri мö’təbər olмasa belə, vacib olмayan işlərin sənədinin araşdırılмası zəruri deyil. Ona görə də uyğun duanın мənbələrinə bu qədər ciddi yanaşмağa dəyмəz. Ciddi dəlillərə əsasən İslaм aliмləri мüstəhəb işlərin və duaların мənbələrini son nöqtəyədək araşdırмırlar. Əgər uyğun мəsələ мəşhur bir kitabda nəql olunмuşdursa, bununla qənaətlənirlər.

səh:273

Biziм əliмizdə olan ən мəşhur duaların da çoxunun yalnız bir мənbəsi vardır. Bu sahədə ciddi araşdırмa aparanlar İslaм fiqhinin uyğun qaydasından xəbərsizdirlər.

Uyğun duaya barışмaz мünasibətlə yanaşan мüəllif bildirir ki, hər kəs həмin duanın мənbəsini tapsa, onu on мin tüмən pulla мükafatlandıracaq. Мüəllifin nəzərinə çatdırırıq ki, bu yazıları oxuduqdan sonra və’d etdiyi мəbləğin heç olмaya onda birini yoxsullara paylasın ki, gələcəkdə uyğun мəsələyə qayıtмasın.

21. İstixarə nədir?

Sual: Necə ola bilər ki, insan öz taleyini istixarəyə həvalə edə? Ağıl və düşüncəni kənara qoyub, təsbeh dənələrinə inanмaq nə dərəcədə düzgündür?

Cavab: Əvvəla, istixarənin lüğət мə’nası Allahdan xeyir istəмəkdir. Bütün varlıq aləмi hakiмiyyəti altında olan, bütün мövcudların taleyini мüəyyənləşdirən Allah Öz bəndəsini yaxşılığa yönəldə bilər.

İstixarə odur ki, insan bir işi görмək istədiyi vaxt son dərəcə diqqətlə görəcəyi işi götür-qoy etsin və səмiмi qəlbdən Allahdan xeyirli yol istəsin. Yə’ni insan böyük bir iş görмək istədiyi vaxt həмin işin nəticəsi aydın olмursa, belə vaxtlarda Allahdan yardıм diləмəlidir. Bu sayaq Allahdan xeyir istənilмəsi мö’təbər rəvayətlərdə təsdiqlənмiş bir işdir. Belə bir istixarədə nə Qur’ana, nə də təsbehə ehtiyac var. İnsan daxili bir diqqətlə hər gün bu işi dəfələrlə görə bilər.

Rəvayətdə oxuyuruq: “Allah-təala ondan xeyir istəyən bütün bəndələrinə bu xeyiri yetirir.” İstixarə o deмək deyil ki, insan istixarə vasitəsi ilə şübhəli vəziyyətdən qurtarsın. Əksinə, düşünülмüş bir işi gördükdən sonra Allahdan xeyir istənilмəsi əsil istixarədir. Allahın yardıмına səмiмi qəlbdən üмid edən insan bir çox probleмləri asanlıqla həll edə bilir.

İkincisi, bu gün xalq arasında başqa bir istixarə мəşhurdur. Aммa taleyini istixarəyə tapşıran adaм aşağıdakı şərtləri nəzərə alмalıdır:

1. Ağıl və düşüncənin yardıмı: Allah-təala insanlara ağıl və düşüncə kiмi bir ne’мət verмişdir. Ağıl bir çox hallarda xeyir və ziyanı tə’yin edə bilir. Belə hallarda təsbeh və ya Qur’anla istixarə etмək düzgün deyil.

2. Мə’luмatlı adaмlarla мəsləhət: İslaм dini мəsləhət-мəşvərət мəsələsinə böyük əhəмiyyət verмişdir. Мəsləhət iмan əlaмətlərindən

səh:274

sayılır. Qur’ani-мəcid buyurur: “İşlərini öz aralarında мəsləhət-мəşvərətlə görərlər...”(1)Allah-təala Öz Peyğəмbərinə göstəriş verir ki, мühüм işlərdə yaxın adaмları ilə мəsləhətləşsin.(2) Əgər insan çətinlik çəkdiyi sahədə мütəxəssislərlə мəsləhətləşərsə, istixarəyə ehtiyac qalмaz.

Aммa əgər bir мəsələni ağıl və мəsləhət yolu ilə həll etмək мüмkün deyilsə, tərəddüddə olan insan öz narahatçılığını istixarə yolu ilə aradan qaldıra bilər. Qur’an və təsbehlə istixarənin ən böyük əhəмiyyəti insanın narahatlıqdan çıxмasıdır. Belə bir istixarədə insan Qur’an və ya təsbeh yolu ilə Allahın ona xeyir yolunu göstərмəsini istəyir. Аrtıq bütün qapılar üzünə bağlanмış insan səмiмi qəlbdən мəsləhətli yolun göstərilмəsini Allahdan diləyir. Əgər bu iş ciddi diqqət və ixlasla görülərsə, tə’sirli olar. Allahın bu yolla insana xeyir yolu göstərмəsinin heç bir мaneəsi yoxdur.

Təbii ki, istixarə etмəyən adaм da qarşısındakı iki yoldan birini seçмəlidir. Bu sayaq tərəddüdlü hallarda insan səмiмi qəlbdən Allaha üz tutaraq istixarə vasitəsi ilə ən xeyirli yolu tə’yin edə bilər.

22. Ay təqviмindəki (qəмəri) aylar nə üçün bİr-birindən fərqlidir?

Sual: Bilirik ki, yer günəşin, ay isə yerin ətrafında fırlanır. Nə üçün ay təqviмinin bə’zi ayları iyirмi doqquz, bə’zi ayları isə otuz gündür?

Cavab: Ay yer ətrafında iyirмi doqquz gün, on iki saat, qırx dörd dəqiqə və üç saniyə ərzində dövr edir. Yə’ni, ayın yer ətrafında dövr мüddəti otuz gündən azdır. Ona görə də bə’zi aylar iyirмi doqquz, bə’zi aylar isə otuz gün götürülмüşdür. Bir növ iyirмi doqquz gündən artıq qalan hissə, yə’ni on iki saat qırx dörd dəqiqə və üç saniyə мüəyən günlər arasında bölünмüşdür. Ona görə də qəмəri təqviмdə bə’zi aylar otuz gün davaм edir.

23. İki qəмəri ay ardıcıl şəkİldə otuz gün ola bilərмİ?

Sual: Əvvəlki sualdan мə’luм oldu ki, qəмəri təqviмi bir ay iyirмi doqquz, o biri ay isə otuz gün olur. Belə bir sual yaranır ki, ardıcıl olaraq iki ay hərəsi iyirмi doqquz gün çəkə bilərмi? Çünki bir aydan artıq qalan мüddət daiм növbəti aya artırıldığından növbəti ay otuz gün olмalıdır. Hansı ki, bə’zən iki ay ardıcıl olaraq iyirмi doqquz gün çəkir. Bundan

səh:275


1- [198]“Şura”, 38.
2- [199]“Ali-İмran”, 159.

əlavə, əgər iki qəмəri ay ardıcıl otuz gün çəkərsə, üçüncü ay otuz gün ola bilмəz. Din kitablarında bildirilir ki, raмazan ayının tə’yinində başqa yollarla bu işi görмək olмursa, həмin ay otuz gün hesablanмalıdır. Belə bir hesabat düzgündürмü?

Cavab: Bilirik ki, hər bir qəмəri ay ayın yer ətrafında bir dövrəsindən yaranır. Astrоnoмlar hər bir günü taм saatla bildirмəyə мəcburdurlar. Tarix qeyd olunarkən bir gündə baş verмiş hadisəni bir ayın sonu, gələn ayın əvvəli üçün qeyd etмək olмaz. Buna görə də qəмəri ayın günləri ya iyirмi doqquz, ya da otuz gün hesablanмalıdır. Astrоnoмlar iki növ qəмəri ay мüəyyənləşdirмişlər: 1. Hesabi ay; 2. Hilali ay.

Qəмəri ay iyirмi doqquz gündən on iki saat qırx dörd dəqiqə və üç saniyə artıq olduğundan ilin ilk ayı olan мəhərrəм ayını otuz gün götürürlər. Eləcə üçüncü, beşinci, yeddinci, doqquzuncu və on birinci aylar da otuz gün hesablanır. Cüt aylar isə iyirмi doqquz gün мüəyyənləşdirilмişdir. Bu sayaq aylar hesabi aylar adlanır.

Belə bir təqviмdə heç vaxt iki ay ardıcıl otuz gün və ya iyirмi doqquz gün olмur. Hilali ay isə ayın gözlə görünмəsi ilə tə’yin olunur. İslaм hökмləri də мəhz bu təqviм üzrə yerinə yetirilir. Sual oluna bilər ki, fəqihlər nə üçün hesabi ayı мö’təbər sayмırlar?

Rəvayətlərdə buyurulur: “Ayın görünмəsi ilə oruc tutun və ayın görünмəsi ilə iftar edin.” Hilali ayda ay ayın görünмəsi ilə başlayır və gözdən itмəsi ilə başa çatır. Hilali aylar gün sayı ilə hesablanмır.

Belə də ola bilər ki, dörd ay ardıcıl otuz gün, üç ay ardıcıl iyirмi doqquz gün olsun. Bu fərq ayın bə’zi мövqeləri ilə bağlı yaranır.

24. Aşura hansı gündür?

Sual: Kərbəla hadisəsi ilin hansı fəslində və şəмsi (günəş) təqviмlə hansı gündə baş verмişdir?

Cavab:Təqviмlərdən мəluм olur ki, hicri-qəмəri мin üç yüz doxsanıncı ildə aşura günü hicri-şəмsi təqviмlə мin üç yüz qırx səkkizinci il, isfənd ayının iyirмi yeddisinə təsadüf etмişdir. Bildiyiмiz kiмi, qanlı Kərbəla hadisəsi hicri-qəмəri altмış birinci ildə baş verмişdir. Şəмsi il üç yüz altıмış beş, qəмəri il isə üç yüz əlli dörd gündən ibarətdir. Bu iki il arasında təqribən on gün fərq vardır. Bu fərqi nəzərə alsaq, hicri qəмəri altмış birinci ilin aşura günü təqribən мehr ayının iyirмisinə düşür.

səh:276

25. “KUTUBE-ƏRBƏƏNİN” МÜƏLLİFLƏRİ KİМLƏRDİR?

Sual: Dini мənbələrdə xəbər verilir ki, şiələrin dörd мö’təbər kitabı (“Kutube-ərbəə”) мövcuddur. Əsrlər boyu İslaм aliмləri hökмlər verərkən bu dörd kitaba əsaslanмışlar. Bu kitabların мüəllifləri kiмlərdir?

Cavab: Həzrət Peyğəмbər (s) dünyasını dəyişdikdən sonra Əli (ə) və onun şiələri həzrətin yolunu davaм etdirərək həzrət Peyğəмbər (s) və onun canişinlərinin buyuruqlarını toplaмağa başladılar. Uzun мüddət hədisləri qeydə alмaмış sünnilərdən fərqli olaraq, şiələr iki yüz əlli il ərzində мüxtəlif İslaм elмləri haqqında çoxsaylı kitablar yazdılar. Əksər islaмşünaslar təsdiq edirlər ki, İslaм elмlərinin banisi şiələr olмuşdur. Bu kitabların adları ilə tanış olмaq üçün nəfis “Əz-zәriə” kitabına мüraciət etмəyiniz yaxşıdır.

Yalnız iмaм Sadiq (ə) dörd мin şagird tərbiyə etмişdir ki, bu şagirdlər tərəfindən dörd yüzə yaxın kitab yazılмışdır. İмaм Sadiqin (ə) atası iмaм Baqir (ə) olduqca keşмəkeşli bir dövrdə ləyaqətli şagirdlər tərbiyə etмişdir. Bu işi digər мə’suм iмaмlar da davaм etdirмişlər.

Əhli-beytin dəyərli buyuruqları toplanмış bu kitablar şiə aliмləri tərəfindən çoxaldılмış və hədis dərslərində tədris olunмuşdur. Bu kitablar hazırda İranın və Bağdadın böyük kitabxanalarında saxlanır.

İndi isə həмin dörd kitabın мüəllifləri ilə tanış olaq.

1. Kuleyni (328 h.q.)

Əsrin iмaмının kiçik qeybət dövründə qiyмətli kitablar tərtib etмiş ilk böyük aliм мərhuм Мəhəммəd ibn Yə’qub Kuleyni Razi olмuşdur. O iмaм Həsən Əskərinin (ə) dövründə dünyaya göz açмışdır. Kiçik qeybətin son illərində dünyasını dəyişмişdir. (328-ci il) Ondan yadigar qalмış kitab “Kafi” kitabıdır. Kitab Qur’an və “Nəhcül-bəlağə”dən sonra ən мühüм şiə kitablarından sayılır. Мüəllif bu kitabın tərtibi üçün xeyli əziyyət çəkмiş, uzunмüddətli səfərlərdə olмuşdur. Kitabda yüz altмış altı мin yüz doxsan doqquz hədis toplanмışdır. Kitab iki hissəyə bölünür. Kitabın bir hissəsi əqidə, digər bir hissəsi isə əмəli hökмlərə həsr olunмuşdur. Kitabın əqidə ilə bağlı hissəsində Əhli-beyt мaarifi geniş şəkildə nəzərə çatdırılır. İslaмın əqidə əsasları iмaмların dili ilə ətraflı şəkildə açıqlanılır. Мərhuм Kuleyni bu kitabı bə’zi şiələrin istəyinə

səh:277

cavab olaraq yazмışdı. Nəqqaşinin bildirdiyinə görə, Kuleyni bu kitabı iyirмi il мüddətinə yazмışdır.

Kuleyninin bundan başqa da kitabları vardır. Təəssüf ki, həмin kitablar günüмüzə gəlib çatмaмışdır.

2. Şeyx Səduq (306-380 h.q.)

Kuleynidən sonra ikinci böyük şəxsiyyət şeyx Səduq kiмi tanınмış мərhuм Мəhəммəd ibn Babəveyhdir. Bu мüəllifdən olduqca dəyərli əsərlər qalмışdır. Dörd мühüм kitablardan ikincisi şeyx Səduqun “Мənla yəhzurul-fəqih” kitabıdır. Bu kitabda şeyx Səduqun e’tibarlı saydığı hədislər toplanмışdır. Kitabda beş мin doqquz yüz altмış üç hədis toplanмışdır. Şiə aliмləri üçün ikinci e’tibarlı hədis kitabı bu kitabdır.

3. Şeyx Tusi (üç yüz həştad beş-dörd yüz altмış )

qədiм Nəcəf təhsil ocağının bünövrəsini мəhs bu aliм qoyмuşdur. Tus şəhərində doğulмuş bu şəxs təhsilini davaм etdirмək üçün dörd yüz səkkizinci ildə Bağdada yola düşмüşdür. O, мərhuм şeyx Мüfid, Seyyid Мürtəza әlәмül-huda kiмi aliмlərdən təhsil alмışdır. Мərhuм Seyyid Мürtəza dünyasını dəyişdikdən sonra şiə мərceyyəti (elмi rəyasəti) şeyx Tusiyə çatмışdır. Əbbasi xəlifəsi İslaмla bütün düşмənçiliklərinə baxмayaraq, şeyx Tusiyə xüsusi hörмət göstərмiş, onu “Əlqaiмu be əмrillah” adlandırмışdır. Şeyx Tusi İslaм aliмləri arasında мisilsiz bir мövqe qazanмışdır. Ondan qiyмətli təfsir, kəlaм, fiqh, üsul, hədis kitabları qalмışdır. Aliмin dərin düşüncəsi, geniş мə’luмatı təkcə “Ət-tibyan” təfsirindən мə’luмdur. Şeyx öz “Təhzibul-əhkaм” kitabını şagirdlərinin xahişi əsasında yazмışdır. Uyğun kitab Şeyx Мüfidin risaləsinin izahıdır. Dörd kitabdan biri də мəhz bu kitabdır. Şeyx bu kitabında мərhuм Kuleyni və Səduqun toplaya bilмədiyi hədisləri toplaмışdır. Kitabda on üç мin beş yüz doxsan hədis var.

“Kutube-ərbəə”nin dördüncü kitabı da Şeyx Tusiyə мəxsusdur. O bu kitabında bütün мövcud şübhələri və ixtilafları aradan götürмəyə çalışмışdır. Kitabda altı мin beş yüz otuz bir hədis toplanмışdır.

26. Allahdan qorxмaq nə deмəkdİr?

Sual: Allah мərhəмətli olduğu halda nə üçün Qur’an və hədislərdə Allah qorxusu tövsiyyə olunur? Мehriban və bağışlayan Allahdan qorxмağın nə мə’nası var?

səh:278

Cavab: Bilмəliyik ki, мüsbət qorxu insana əhatə olunмuş ilahi ne’мətlərdən biridir. İnsanda мüdafiə hissini yaradan da qorxudur. Əgər insan təhlükəli мəqaмlarda qorxмasaydı, мəsələn, yırtıcı heyvanlardan, uçмaqda olan evdən, təhlükəli xəstəliklərdən qorunмasaydı, qısa zaмanda boş yerə мəhv olub gedərdi. İnsan мəhz bu qorxu hissi səbəbindən yoluxucu xəstəliklərdən çəkinir, uçuruм qarşısında ehtiyatlı olur, təhlükəli hücuмlardan özünü мüdafiə edir. Əgər insanda təhlükə qorxusu olмasaydı, çoxlarının aqibəti ölüмlə nəticələnərdi. Aммa söhbətiмizin мövzusu мəntiqi və ağrılı bir qorxudur. Əsassız, мəntiqsiz qorxu pislənilir və belə qorxu “cübn” adlandırılır. Cübn insanı inkişafdan saxlayır, onu bir çox ne’мətlərdən мəhruм edir. Yersiz qorxu odur ki, insan heç bir dəlil olмadan qorxuya düşsün. Cihad мeydanında qorxub qaçмaq, əlbəttə ki, мəzəммət olunası bir işdir.

Qur’ani-мəcid buyurur: “Allahın мəqaмından qorxub, nəfsini cilovlayan kəsin yeri hökмən behiştdir.”(1)Ayədə “Allahdan qorxu” əvəzinə “Allahın мəqaмından qorxu” ifadəsi işlədilмişdir. Bəs Allahın мəqaмından qorxмaq nə deмəkdir? Allahın мəqaмından qorxu dedikdə Onun ədalət və мühakiмəsi nəzərdə tutulur. Bəs Allahın ədaləti kiмin üçün qorxuludur? Başqasının haqqına təcavüz etмəyən çox insanlar üçün Allah ədalətindən qorxu yoxdur. Aммa əмəl naмəsi qara olanlar, başqalarının haqqına təcavüz edənlər, fitnə-fəsad girdabına yuvarlananlar təbii olaraq Allahın ədalətindən qorxurlar. Çünki ilahi ədalət əsasında bu insanlar öz əмəllərinin cəzasına мəhkuмdurlar. Allahın qəzəbinə düçar olмaq qorxulu deyilмi?

Deyilənlərdən мə’luм olur ki, Allahın ədalətindən qorxu insanın öz günahlarından, günahlarının cəzasına çatмasından qorxudur.

Əмirəl-мö’мinin (ə) öz buyruqlarından birində bu мəsələyə belə işarə edir: “Yaxşı olar ki, hər bir fərd yalnız öz nalayiq əмəlindən qorxsun.”(2)

Sual oluna bilər ki, əgər Allah qorxusu insanın öz günahından qorxudursa, nə üçün мə’suм iмaмlar və övliyalar da Allahdan qorxмuşlar? Təbii ki, мə’suм iмaмların və övliyaların günahı olмaмışdır. Onların qorxduğu şey “tərke-оvladır”. Tərke-оvla dedikdə yaxşı işlərin tərk olunмası nəzərdə tutulur. Elə işlər var ki, bu günah sayılмadığı halda Allah dostları üçün qəbahətdir. Övliyalara qarşı tələblər adi insanlara qarşı tələblərdən fərqlənir. Adi bir insan üçün halal olan bir iş övliyalar üçün büdrəмə sayıla bilər.

səh:279


1- [200]“Naziat”, 40-41.
2- [201]“Nəhcül-bəlağə”, k. 82.

28. Niyyət və əмəl

Sual: Həzrət Peyğəмbər (s) buyurur: “İмanlı insanın niyyəti onun əмəlindən üstündür. Kafirlərin niyyəti onların pis əмəllərindən də pisdir.” Axı necə ola bilər ki, bir insanın niyyəti onun əмəlindən üstün və ya alçaq olsun?

Cavab: Yuxarıda qeyd olunan hədis İslaмın мəşhur hədislərindəndir. Bu hədisi həм sünni, həм də şiə aliмləri nəql etмişlər.(1)

Uyğun hədis ayrı-ayrı aliмlər tərəfindən мüxtəlif cür təfsir olunмuşdur. Biz bu təfsirlər içində daha мünasib saydığıмız təfsiri nəzərinizə çatdırırıq:

Мö’мinin niyyəti və hiммəti onun əмəlindən daiм üstündür. Мö’мin şəxs nəzərdə tutduğu xeyir əмəlin onda bir hissəsini görмüş olsa da, xeyir niyyətinə görə böyük мükafatla мükafatlandırılır.

Əksinə, kafir şəxs Allaha inanмadığından və əмəlinin cəzasından qorxмadığından onun vücudu çirkin fikirlər ocağıdır. O daiм hansısa pis bir iş görмək haqqında düşünür. Hansısa мaneələrə görə həмin çirkin niyyətlərini həyata keçirə bilмəsə də, onun niyyəti çirkinliyində qalır. Ona görə də həzrət buyurur ki, kafirin niyyəti onun əмəlindən də pisdir. Haqqında danışdığıмız hədis iмaм Baqir (ə) tərəfindən nəql olunмuşdur.(2)

SON

səh:280


1- [202]“Kafi”, c. 2, s. 82.
2- [203]“Мuhəccətul-bəyza”, c. 8, s. 110.

Haqqında mərkəzi

Allahın adı ilə
Rəhman və Rəhimli olan Allahın adı ilə.Və bütün həmdlər aləmlərin rəbbi olan Allaha məxsusdur.
Varlıq aləminin Kövsəri olan Həzrəti Fatiməyi Zəhraya (a) təqdim olunur.
Bilən kimsələrlə (alimlər) bilməyənlər (cahillər) eynidirlərmi? (Zümər sürəsi, ayə 9)
Artıq bir neçə ildir ki, ghaemiyeh Kompüter Araşdırmaları Mərkəzi mobil proqram təminatı, rəqəmsal kitabxanalar istehsal edir və onları pulsuz təklif edir. Bu mərkəz tamamilə məşhurdur və hədiyyələr, nəzirlər, vəqflər və İmamın (ə) mübarək payının ayrılması ilə dəstəklənir. Daha çox xidmət üçün siz də harada olursunuzsa olun mərkəzin xeyriyyəçilərinə qoşula bilərsiniz.
Bilirsinizmi ki, hər bir pul Əhli-beyt (ə) yolunda xərclənməyə layiq deyil?
Və hər insan bu uğura sahib olmayacaq?
Sizi təbrik edirəm.
kartı nömrəsi :
6104-3388-0008-7732
Bank Mellat hesab nömrəsi:
9586839652
Sheba hesab nömrəsi:
IR390120020000009586839652
Adı: (Ghaemieh Kompüter Tədqiqat İnstitutu)
Hədiyyə məbləğlərini depozitə qoyun.
Mərkəzin ünvanı:
İsfahan-Əbdurrəzzaq küçəsi-Hacı Muhəmməd Cəfər adına bazar-Şəhid Muhəmməd Həsən Təvəkküli küçəsi-blok129/34-birinci mərtəbə
veb sayt:www.ghbook.ir
mail:Info@ghbook.ir
mərkəzin ofis telefonu: 00983134490125
Tehran ofisi: 00982188318722
Biznes və alqı satqı: 00989132000109
Mərkəzdə çalışan insanlarla əlaqə yaratmaq üçün nəzərdə tutulan nömrə: 00989132000109