معرفت معاد

مشخصات کتاب

سرشناسه :ملکی میانجی ، علی

عنوان و نام پدیدآور :معرفت معاد/ علی ملکی میانجی .

مشخصات نشر :تهران : نبا، 1392.

مشخصات ظاهری :408 ص .

شابک  :100000 ریال : 9 _ 007 _ 264 _ 600 _  978

وضعیت فهرست نویسی :فیپا

موضوع :معاد

موضوع :معاد _ _ جنبه های قرآنی

موضوع :دوزخ _ _ جنبه های قرآنی

موضوع :مرگ _ _ جنبه های مذهبی _ _ اسلام

موضوع :برزخ _ _ جنبه های قرآنی

موضوع :بهشت (اسلام ) _ _ جنبه های قرآنی

رده بندی کنگره :1391 6 م 73 م / 222 BP

رده بندی دیویی :44/297

شماره کتابشناسی ملی :2796663

----------------------------------------

« معرفت معاد »

مؤلّف : علی ملکی میانجی / ویرایش : عبدالحسین طالعی

حروفچینی : انتش_ارات نب_أ / چاپ : دالاهو / چاپ اوّل :  1392

شمارگ_ان : 1000 نسخه / قیم_ت : 100000 ری_ال / کد کت_اب : 160 /  201

ناش_ر : انتشارات نب_أ / ته_ران ، خیاب_ان ش_ریعت_ی ، روب_روی مل_ک ، خی_ابان

شبستری ، خیابان ادیبی ، شماره 26     تلفکس : 77506602 _  77504683

شابک : 9 _ 007 _ 264 _ 600 _ 978        ISBN : 974 - 600 - 264 - 007 - 9

ص: 1

اشاره

ص: 2

ص: 3

بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 4

ص: 5

فهرست مطالب

پیشگفتار       19

1. اهمیت معاد     21

1 _ 1. پیشینه تاریخی اعتقاد به معاد         23

2 _ 1. آثار اعتقاد به معاد    24

3 _ 1. ابعاد معاد در متون اسلامی  24

2. معانی معاد        25

1 _ 2. معنای لغوی   25

2 _ 2. معنای اصطلاحی      25

3 _ 2. مناسب ترین واژه برای معاد 26

4 _ 2. دو واژه پرکاربرد در معاد   27

3. دلایل معاد       29

1 _ 3. علم و قدرت مطلق خداوند متعال  30

2 _ 3. آفرینش نخستین      32

3 _ 3. نمونه های رستاخیز در طبیعت        33

4 _ 3. تذکر به مراحل خلقت انسان         35

4. نمونه هایی از زنده شدگان در دنیا        36

1 _ 4. داستان حضرت ابراهیم و زنده شدن مرغان        36

ص: 6

2 _ 4. داستان عزیر (علیه السلام)   37

3 _ 4. حادثه کشته بنی اسرائیل      39

4 _ 4. داستان اصحاب کهف        39

5 _ 4. زنده شدن هفتاد نفر از بنی اسرائیل 40

6 _ 4. زنده شدن گروهی به دعای حزقیل (علیه السلام)         40

7 _ 4. زنده شدن مردگان از سوی حضرت عیسی (علیه السلام)        41

5. ضرورت معاد   43

1 _ 5. دلیل حکمت 43

2 _ 5. دلیل عدالت   45

6. چگونگی معاد  49

1 _ 6. معاد و نحله های فلسفی و عرفانی   50

1 _ 1 _ 6. معاد روحانی      55

2 _ 1 _ 6. معاد مثالی          56

3 _ 1 _ 6. معاد با جسم اختراعی    56

2 _ 6. معاد جسمانی یا معاد وحیانی        58

1 _ 2 _ 6. معاد جسمانی در قرآن  60

2 _ 2 _ 6. معاد جسمانی در روایات        62

7. گستره معاد      64

1 _ 7. معاد برای همه انسان هاست 64

2 _ 7. حشر فرشتگان و اجنّه         65

3 _ 7. معاد وحوش و حیوانات      66

8. شبهات منکران معاد   68

1 _ 8. منشأ رفتاری   68

2 _ 8. منشأ اعتقادی و فکری        70

1 _ 2 _ 8. تناسخ      70

ص: 7

2 _ 2 _ 8. شبهه آکل و مأکول      73

3 _ 2 _ 8. بحث اعاده معدوم و معاد        75

9. پیدایش جهان 77

1 _ 9. نخستین حادث        78

2 _ 9. حدوث حقایق غیرمادّی      78

3 _ 9. حدوث مخلوقات مادّی      79

4 _ 9. ماء بسیط مادّه اوّلیه خلقت  79

5 _ 9. تقسیم مادّه اوّلیّه به علّیّین و سجّین 80

6 _ 9. منشأ اختلاف موجودات     81

7 _ 9. مادّه عالم مشهود و عالم آخرت    82

10. عوالم پیشین  83

1 _ 10. عالم طینت   84

2 _ 10. عالم ارواح  85

3 _ 10. عالم ذرّ       86

4 _ 10. خلقت حضرت آدم (علیه السلام)         87

11. انسان در دنیا 89

1 _ 11. عقل و علم  90

2 _ 11. روح  92

1 _ 2 _ 11. اطلاقات روح   94

2 _ 2 _ 11. کیفیّت تعلّق روح به بدن       94

3 _ 11. بدن  95

4 _ 11. خلقت انسان از خاک      96

5  _ 11. مراتب خلقت انسان         97

12. انسان و حیات دنیوی       99

1 _ 12. دنیای ملعون 100

ص: 8

2 _ 12. دنیای بلاغ   102

3 _ 12. دنیا جایگاه تلاش و توشه اندوزی         103

4 _ 12. دنیا و پاسداری از گذر سالم       105

13. احتضار 107

1 _ 13. احتضار؛ تلفیف دنیا به آخرت     108

2 _ 13. سکرات موت        109

3 _ 13. احتضار، جایگاه آگاهی از سرنوشت     110

4 _ 13. وحشت محتضر از رویارویی با عوالم اخروی و فراق دوستان 111

5 _ 13. چگونگی احتضار مؤمنان  112

6 _ 13. چگونگی احتضار کافران  114

7 _ 13. رؤیت پیامبر اسلام و ائمه (علیهم السلام) و فرشتگان توسط محتضر 115

14. مرگ   118

1 _ 14. ماهیّت مرگ         119

2 _ 14. مرگ ، سرنوشتی گریزناپذیر      120

3 _ 14. اجل محتوم و اجل موقوف         122

4 _ 14. مرگ ، پایان آزمون بزرگ        123

5 _ 14. پرونده اعمال با مرگ بسته نمی شود      124

6 _ 14. پند گرفتن از مرگ          125

7 _ 14. رویکردهای متفاوت نسبت به مرگ      125

8 _ 14. آمادگی برای مرگ         127

9 _ 14. مرگ خوش فرجام و مرگ بدفرجام     128

10 _ 14. چشانندگان مرگ          129

15. انسان و حیات اخروی      131

1 _ 15. گستره جهان آخرت        132

ص: 9

2 _ 15. سنجش دنیا و آخرت       133

3 _ 15. ظهور کامل مالکیّت الهی در آخرت     134

16. عالم برزخ      136

1 _ 16. سؤال قبر     137

1 _ 1 _ 16. حیات برزخی انسان به هنگام سؤال  139

2 _ 1 _ 16. سؤال قبر همگانی نیست        141

2 _ 16. فشار قبر      141

3 _ 16. آلام برزخی و عوامل مؤثّر در پیدایش یا پیشگیری و برطرف شدن آن       142

4 _ 16. تمثّل اعمال در قبر  144

5 _ 16. قرارگاه ارواح        144

6 _ 16. بهشت و دوزخ برزخی     145

17. ارتباط عالم برزخ و عالم دنیا     148

1 _ 17. آگاهی اهل برزخ از احوال دنیا   149

2 _ 17. بازگشت از حیات برزخی به حیات دنیوی      150

3 _ 17. قیامت صغری        151

18. نشانه های قیامت      152

1 _ 18. چگونگی گستره زمانی انهدام جهان     154

2 _ 18. شکاف در آسمان ها         154

3 _ 18. انهدام و تاریک شدن خورشید و ماه و ستارگان        156

4 _ 18. متلاشی شدن کوهها و زمین لرزه های ویرانگر  157

5 _ 18. دگرگونی سهمگین دریاها         159

19. نفخ صور        160

1 _ 19. فرشته نفخ صور     161

2 _ 19. نفخه اوّل     162

3 _ 19. نفخه دوم    163

ص: 10

20. فنای جهان    165

1 _ 20. گستره زمانی فنا     166

2 _ 20. چگونگی فنا          166

3 _ 20. گستره شمول فنا    167

1 _ 3_ 20. مرگ فرشتگان  168

2 _ 3_ 20. مرگ شیطان     168

3 _ 3 _ 20. تلاشی و مرگ ارواح  168

4 _ 20. ندای خداوندی پس از فنا 169

21. قیامت  170

1 _ 21. تأکیدهای فراوان بر حتمی بودن معاد    170

2 _ 21. نام های رستاخیز     171

3 _ 21. آگاهی از زمان وقوع قیامت ویژه خداست       172

4 _ 21. بعث و حشر و چگونگی آن       173

5 _ 21. مواقف قیامت        175

6 _ 21. احوال خوبان و بدان        176

7 _ 21. نمایان شدن آثار عقاید و اعمال در قیامت       179

22. حساب  184

1 _ 22. عَرْضِ اکبر  185

2 _ 22. یوم الفصل    186

3 _ 22. چرایی حسابرسی   186

4 _ 22. عدالت در حسابرسی        187

5 _ 22. ابعاد حسابرسی      187

6 _ 22. سرعت در حسابرسی        188

7 _ 22. انواع حسابرسی      189

8 _ 22. عوامل تخفیف و تشدید حسابرسی        190

ص: 11

9 _ 22. سؤال 191

10 _ 22. سؤال از رسولان و اوصیا 192

23. کتاب   193

1 _ 23. آگاهی یافتن هر کس از تمام اعمالش   194

2 _ 23. نویسندگان نامه عمل       195

3 _ 23. دریافت کارنامه های اعمال         198

4 _ 23. اصناف مردم از نظر اعمال 199

24. شهود و گواهان اعمال    201

1 _ 24. گواهی خداوند متعال       201

2 _ 24. گواهی پیامبران و امامان (علیهم السلام) 203

1 _ 2 _ 24. گواهان امّت های پیشین        203

2 _ 2 _ 24. گواهان امّت اسلامی   204

3 _ 2 _ 24. شاهد همه شهیدان      205

3 _ 24. گواهی فرشتگان    206

4 _ 24. گواهی اعضای بدن انسان 207

5 _ 24. گواهی زمین         208

6 _ 24. گواهی زمان         208

25. میزان   209

1 _ 25. حقیقت میزان        210

2 _ 25. مصادیق میزان        212

3 _ 25. کمیّت میزان          212

4 _ 25. احوال گروهها در موقف میزان   213

5 _ 25. اعمال اثرگذار در میزان    214

26. صراط  215

1 _ 26. دو صراط    216

ص: 12

2 _ 26. صراط و چگونگی عبور مردمان  217

3 _ 26. جواز عبور از صراط         219

27. جایگاه پیامبر (صلی الله علیه و آله) و اهل بیت (علیهم السلام) در آخرت   220

1 _ 27. جایگاه پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) در آخرت   220

1 _ 1 _ 27. دارنده وسیله    221

2 _ 1 _ 27. دارنده حوض   221

2 _ 27. جایگاه امیرمؤمنان (علیه السلام) در آخرت      222

1 _ 2 _ 27. ساقی حوض کوثر      222

2 _ 2 _ 27. صاحب لواء     223

3 _ 2 _ 27. بروز همگانی جایگاه امیرمؤمنان (علیه السلام) در قیامت  224

4 _ 2 _ 27. تقسیم کننده بهشت و دوزخ   224

5 _ 2 _ 27. فریادگر میان بهشتیان و دوزخیان در قیامت 225

3 _ 27. مقام های دیگر معصومان (علیهم السلام) در آخرت    226

4 _ 27. نخستین واردشوندگان به بهشت  226

5 _ 27. فراخوان هر گروهی با امامشان    227

28. شفاعت 229

1 _ 28. ماهیّت شفاعت      230

2 _ 28. اهمیّت شفاعت      231

3 _ 28. گستره شفاعت       232

4 _ 28. شفاعت کنندگان    232

1 _ 4 _ 28. شفاعت عقل    233

2 _ 4 _ 28. شفاعت قرآن کریم     233

3 _ 4 _ 28. شفاعت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله)، مقام محمود، شفاعت کبری          233

4 _ 4 _ 28. شفاعت حضرت فاطمه (علیها السلام)        234

5 _ 4 _ 28. شفاعت امامان (علیهم السلام)         234

ص: 13

6 _ 4 _ 28. شفاعت فرشتگان        235

7 _ 4 _ 28. شفاعت مؤمنان 235

8 _ 4 _ 28. سایر شفاعت کنندگان 236

5 _ 28. شفاعت شوندگان  236

29. توبه      238

1 _ 29. بازگشت خدای تعالی      238

2 _ 29. بازگشت بندگان    240

3 _ 29. وجوب توبه 241

4 _ 29. اقسام توبه    242

5 _ 29. تحقّق توبه   243

6 _ 29. فراوانی رحمت خداوند    244

30. جزا      245

1 _ 30. حقیقت جزا 245

2 _ 30. کمیّت جزا   246

3 _ 30. مکان جزا    247

4 _ 30. جزا در دنیا  248

5 _ 30. جزا در آخرت       249

6 _ 30. رابطه عمل با جزای عمل  250

7 _ 30. تمثّل اعمال  253

31. حبط و تکفیر 257

1 _ 31. معانی لغوی 257

2 _ 31. معنای کلامی        257

3 _ 31. حبط 258

1 _ 3 _ 31. ردّ حبط 259

2 _ 3 _ 31. حبط به معنای بطلان عمل از اساس 260

ص: 14

3 _ 3 _ 31. حبط به معنای بطلان عمل فاقد شرایط صحّت در مؤمنان 262

4 _ 3 _ 31. حبط غیرحتمی در تزاحم میان ثواب وعقاب در برخی از اعمال 262

5 _ 3 _ 31. جواز حبط       263

4 _ 31. تکفیر          264

32. اعراف  267

1 _ 32. سروران اعراف      267

2 _ 32. واماندگان اعراف   269

1 _ 2 _ 32. نجات یابندگان از اعراف       270

2 _ 2 _ 32. ماندگاران در اعراف  271

3 _ 2 _ 32. افراد بلاتکلیف در اعراف     272

33. سرنوشت اطفال و اتمام حجّت نشدگان       273

1 _ 33. اطفال مؤمنان         273

2 _ 33. اطفال کافران         275

3 _ 33. اتمام حجّت نشدگان         277

4 _ 33. مرجون لامرالله       278

5 _ 33. فرجام فاسقان اهل ایمان و مستضعفان عامّه      279

6 _ 33. درآمیزندگان اعمال نیک و بد    280

7 _ 33. سرنوشت اولاد زنا  281

34. ویژگی های واردان در بهشت و جهنّم         283

1 _ 34. اسلام و ایمان        283

2 _ 34. ایمان عامل ورود به بهشت         286

3 _ 34. کفر و نفاق ، عامل ورود به جهنّم         287

4 _ 34. انکار امامت امامان (علیهم السلام) عامل ورود به جهنّم        288

5 _ 34. برخی از گناهان عامل ورود به جهنّم     291

35. آفرینش بهشت و دوزخ    292

ص: 15

1 _ 35. ماهیّت بهشت و دوزخ      292

2 _ 35. بهشت و جهنّم هم اکنون موجودند        293

3 _ 35. خلقت منازل انسان در بهشت و جهنّم    294

4 _ 35. بهشت و دوزخ دنیا 295

5 _ 35. بهشت حضرت آدم         296

36. بهشت   297

1 _ 36. معنای واژه جنّت    297

2 _ 36. جایگاه ارجمند بهشت      298

3 _ 36. ناتوانی انسان از شناخت نعمت های بهشتی       298

4 _ 36. ویژگی های ممتاز بهشت   300

5 _ 36. تنوّع و فراوانی نعمت های بهشت 301

6 _ 36. دسترسی تمام به خواسته ها در بهشت     302

7 _ 36. اراده انسان ، عامل دسترسی به نعمت ها در بهشت      303

8 _ 36. تعدّد بهشت و درجات آن          303

9 _ 36. درهای بهشت        306

10 _ 36. کلیدداران بهشت 306

11 _ 36. آب و هوا و روشنایی و سرسبزی بهشت        307

12 _ 36. جایگاه بهشتیان و منازل و لوازم آنها   310

13 _ 36. مرکب های سواری بهشت         311

14 _ 36. خوردنی ها و آشامیدنی های بهشت      311

15 _ 36. لباس ها و زینت های بهشتی       312

16 _ 36. زنان بهشتی         314

17 _ 36. خدمتکاران بهشتی         317

18 _ 36. مراوده و دوستی بهشتیان 319

19 _ 36. سرور سرشار بهشتیان     319

ص: 16

20 _ 36. نغمه ها و آوازهای بهشتی         320

21 _ 36. امنیّت و آرامش همه جانبه بهشت        321

22 _ 36. احترام و عزّت بهشتیان   322

23 _ 36. اقتدار بهشتیان      323

24 _ 36. رضوان خداوند، بهترین کرامت بهشتی          324

37. اسباب بهره مندی از بهشت        325

1 _ 37. پایبندی به مجموعه ای از ارزش های اخلاقی     326

2 _ 37. پایبندی به فرائض و احکام و سنن الهی  331

3 _ 37. ارجگذاری ایمان   332

38. جهنّم    333

1 _ 38. معنای واژه جهنّم    333

2 _ 38. نام های جهنّم         334

3 _ 38. نام برخی مکان ها و وادی های جهنّم      336

4 _ 38. دَرْک ها و درهای جهنّم   338

5 _ 38. ویژگی های جهنّم   339

1 _ 5 _ 38. ابعاد جهنّم       340

2 _ 5 _ 38. آتش جهنّم      340

1 _ 2 _ 5 _ 38. انسان جهنّمی در شمار هیزم جهنّم        342

2 _ 2 _ 5 _ 38. باد سوزان و دود بسیار سیاه       343

3 _ 5 _ 38. تاریکی جهنّم   343

4 _ 5 _ 38. خروش جهنّم   344

6 _ 38. تنوّع عذاب های جهنّم      345

7 _ 38. شدّت عذاب های جهنّم    345

8 _ 38. چرایی شدّت عذاب         349

9 _ 38. موکّلان جهنّم        351

ص: 17

1 _ 9 _ 38. زبانیه     352

2 _ 9 _ 38. فرشتگان غلاظ و شداد         353

3 _ 9 _ 38. نوزده فرشته نگهبان وادی سقر        353

4 _ 8 _ 38. مالک رئیس خازنان جهنّم    354

10 _ 38. ورود جهنّمیان به جهنّم   355

11 _ 38. تنگی جایگاه جهنّمیان    356

12 _ 38. آشامیدنی ها و غذاهای جهنّمیان          356

13 _ 38. لباس های جهنّمیان         360

14 _ 38. کند و زنجیر و گرزهای جهنّم   361

15 _ 38. سوختن در آب جوشان  362

16 _ 38. داغ نهادن جهنّمیان        363

17 _ 38. گزندگان موذی جهنّم    363

18 _ 38. سیمای جهنّمیان   364

19 _ 38. فریاد جهنّمیان      365

20 _ 38. همدم شیطانی جهنّمیان   365

21 _ 38. نزاع و جدال اهل جهنّم  366

22 _ 38. تحقیر و سرزنش جهنّمیان         367

23 _ 38. حسرت و اندوه بی پایان جهنّمیان        368

24 _ 38. محروم بودن جهنّمیان از رحمت پروردگار    370

25 _ 38. کمیّت عذاب جهنّم       370

39. اسباب ورود به جهنّم        372

1 _ 39. نافرمانی خدای تعالی و رسول (صلی الله علیه و آله)   372

2 _ 39. کفر و نفاق  373

3 _ 39. تکذیب و فراموشی آخرت         374

4 _ 39. دشمنی با امیرمؤمنان (علیه السلام)        374

ص: 18

5 _ 39. دنیاگرایی    375

6 _ 39. طغیان و استکبار     375

7 _ 39. پیروی از شیطان     376

8 _ 39. ستم و ستمگری     377

9 _ 39. ترک خردمندی و حقایق وحیانی          377

10 _ 39. عدم پایبندی در عمل به احکام و فرایض و ترک محرمات  378

40. خلود    381

1 _ 40. معنای لغوی 381

2 _ 40. بهشت جاویدان     382

3 _ 40. انواع مقداری عذاب        384

1 _ 3 _ 40. درنگ های احقابی     384

4 _ 40. عذاب ابدی 385

5 _ 40. چرایی خلود عذاب          387

6 _ 40. اثر نیّت در چرایی خلود نعیم و عذاب آخرت  388

7 _ 40. نقد پاره ای از عقاید عرفانی و فلسفی     389

1 _ 7 _ 40. تأویل ناروای عذاب و ابدیّت آن     390

2 _ 7 _ 40. خلود شخصی و خلود نوعی  391

3 _ 8 _40. اقسام کیفر و عذاب ابدی       392

8 _ 40. مرگِ مرگ 393

9 _ 40. روند آفرینش پس از پایان سرنوشت این انسان 395

فهرست منابع 397

ص: 19

پیشگفتار

فرجام هستی و موجودات بویژه سرنوشت انسان و پایان کار او از مهمّترین دغدغه های فراروی بشر است . در دین اسلام که آخرین و کامل ترین دین آسمانی برای راهنمایی انسان هاست . این مهمّ مورد توجّه اکید قرار گرفته است ؛ به طوری که اعتقاد به معاد و زنده شدن آدمیان یکی از اصول مسلّم و قطعی این آیین پاک به شمار می رود.

نوشتار حاضر در تشریح و تبیین این اصل بنیادین سامان یافته است تا بلکه بتواند تصویری نسبتآ جامع ولی مجمل و موجز از آن را عرضه نماید، باشد که این اقدام هرچند ناچیز، گامی در ترویج حقایق اعتقادی محسوب شده و با قبول در درگاه اقدس پروردگار مهربان ره توشه ای برای سفر طولانی و پرخطر پس از مرگم قرار گیرد. یادآوری این نکته ضروری است که طرح جامع مبحث معاد به لحاظ گستردگی مطلب آن به صورت ایجاز مشکل است با این همه تلاش گردید که تا حد امکان این مهمّ به انجام رسد امّا شرح و تفصیل بسیاری از مطالب و عرضه نکات بیشتر ممکن نگردید.

در این جا لازم می دانم از افاضل و دانشوران گرامی حضرات آقایان محمّد بیابانی اسکویی ، آقا سیّد رضا ملکی ، علی نقی خدایاری ، حسین طالعی و مصطفی یزدیان تشکّر و سپاس خود را ابراز دارم که در مشاوره های علمی و ویراستاری و تصحیح این اثر تلاش شایسته نمودند.

ص: 20

نیز از کوشش های پی گیر و خالصانه مدیریت محترم انتشارات نبأ قدردانی نموده و توفیق همگان را در ظلّ عنایات حضرت ولیّ عصر «عج » در ترویج معارف ارجمند اعتقادی اسلامی از درگاه ربوبی خواستارم .

در پایان متذکر می شود با وجود اراده جدّی در ارائه دقیق مطالب ، به یقین این مکتوب خالی از کاستی و نقصان نیست که امید است با ارشادات اهل نظر در رفع آن توفیق حاصل شود.

و من الله التوفیق و علیه التکلان

علی ملکی میانجی

1391 _  ق_م

ص: 21

1. اهمیت معاد

اشاره

یکی از حقایق زندگی بشر موضوع مرگ است که گاه به صورت ناگهانی همچون حوادث و تصادفات و یا امراض کشنده رخ می دهد یا در اثر طیّ مراحل رشد و رسیدن به سن پیری و ناتوانی . و هیچ کس را هم یارای گریز از آن نیست .

این حقیقت یکی از دلمشغولی های اصلی زندگی انسان است و همواره نگران است که سرانجام سرنوشت او چه خواهد شد؟ و کنش های او در اندیشه و گفتار و کردار این جهان با دنیای پس از آن چیست؟ این پرسش ها نیازمند پاسخ های مناسب است . و بشر از ابتدای پیدایش خویش همواره در پی یافتن این پاسخ ها و چیره شدن بر دغدغه ها و نگرانی های زندگی پس از مرگ است .

برخی از افراد ستمگر و لاابالی برای فرار از مسئولیت و یا ارتکاب اعمال لجام گسیخته، به ظاهر خود را نسبت به مرگ بی دغدغه نشان می دهند هرچند در درون خود این چنین نیستند. امّا اکثریت انسان ها در برون و درون ، موضوع فرجام آدمی را مهمّ می شمارند. نگاهی به تاریخ موجود اندیشه های بشری و یا مطالعه باستان شناسان در آثار بر جای مانده از تمدن های کهن مختلف ، نشانگر اعتقاد راسخ انسان ها به زندگی اخروی است . هرچند این اعتقاد با ناخالصی ها و اوهام درآمیخته است .

به لحاظ اهمیّت موضوع ، زندگی اخروی از اصول و پایه های اعتقادی ادیان الهی

ص: 22

و آسمانی را تشکیل می دهد. چنانکه علّامه حلّی ، اعتقاد به معاد را از عقاید مورد اتّفاق ملّیون _ادیان آسمانی _ دانسته است . (1)به ویژه در دین مبین اسلام ، آخرین دین

جامع الهی ؛ معاد به عنوان یکی از ارکان اعتقادی آن به شمار می رود. و در کتاب ها ورساله های فقیهان در تعریف اسلام ، از جمله باور داشتن به معاد ذکر شده است . (2)

در آیین اسلام و متون مقدّس آن قرآن مجید و احادیث نبوی و ولوی ، صدها آیه وحدیث به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مسئله معاد و ابعاد گوناگون آن پرداخته است . این اهمیّت تا بدانجا مورد تأکید قرار گرفته که در چندین سوره قرآنی ایمان به معاد و روز واپسین در کنار ایمان به خدا مطرح شده است . و آیه (مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ) (3)یا تعابیری شبیه به آن در لفظ و مضمون در جای جای قرآن ذکر شده است .

برخی 1400 آیه _حدود یک چهارم قرآن _ را مربوط به عالم پس از مرگ نوشته اند. (4)

یکی از ارکان اصلی و اساسی معرفتی آموزه های دین نجات بخش اسلام باور به معاد است . از این رو قرآن مجید به تبیین امکان معاد و ضرورت آن می پردازد و با تمسک به استدلال های فراوان ، به شبهات منکران و معاندان پاسخی درخور می دهد. نیز به تبیین ارتباط وثیق کردار و گفتار این جهان با جهان آخرت می پردازد و نعمت ها و عذاب های اخروی را محصول و نتیجه این جهان برمی شمارد _الدنیا مزرعة الاخرة؛ (5)جهان به منزله کشتزار آخرت است ._ و انسان ها را به پاکی و نیکی و پرهیز از

بدی و تباهی و فساد فرامی خواند.

این آموزه ها که حجم زیادی از قرآن را تشکیل می دهد، از سوی پیامبر (صلی الله علیه و آله) وامامان معصوم (علیهم السلام) مورد تأکید قرار گرفته و با شرح و بسط لازم عرضه شده است .


1- کشف المراد، ص 405.
2- العروة الوثقی ، ص 28.
3- البقره ، 177، المائدة ، 69؛ التوبه ، 18 و....
4- به سوی جهان ابدی ، ص 91.
5- تنبیه الخواطر و نزهة النواظر، ج 1، ص 183.

ص: 23

مجموعه این معارف بلند، افزون بر شرح حیات اخروی و عرضه ساختار نظام معنوی ، از بنیان های نظام مادّی و اجتماعی و سیاسی اسلام نیز محسوب می شود. یعنی در این نظام ، سرای واپسین محل پژواک کوچکترین کنش و واکنش مثبت و منفی در زندگی فردی و اجتماعی است و هر نوع خدمت و نیکی یا بدی و خیانت انسان ها ثبت و ضبط و سرانجام مورد بازخواست قرار خواهد گرفت و این موضوع یکی از تفاوت های اساسی نظام حیات دنیوی اسلام با دیگر نظام هاست و درنتیجه تفاوت در راهبردها و اصول و برنامه های مختلف زندگی در آیین اسلام و دیگر آیین ها را در پی دارد.

1 _ 1. پیشینه تاریخی اعتقاد به معاد

مطالعه در تاریخ زندگی ملّت های گذشته _اعم از اقوام متمدّن و یا غیرمتمدّن و وحشی _ این حقیقت را به خوبی برای ما روشن می کند که غالب انسان ها در جمیع ادوار زندگی ، در هر نقطه ای که زیست می کرده و در هر رتبه و مقامی که بوده اند از یک باور درونی برخوردار هستند، مبنی بر این که از پس این دنیا، جهانی دیگر هست که در آن روز هر کسی به جزای اعمال خود خواهد رسید. منتها در اثر نادانی و جهل یا اندیشه های گروهها و اشخاص گمراه و ستمگر، این باور با ناراستی ها و انحراف و کژی ها آمیخته شده است .

مطالعه در فرهنگ اقوام و ملل کهن در پنج قارّه جهان _آسیا، اقیانوسیه ، افریقا، اروپا و امریکا_ نیز مراکز عمده تمدّن های باستان همانند چین ، هند، ایران ، بین النهرین ، یونان ، مصر، آمریکای مرکزی و... این حقیقت را به وضوح نشان می دهد. همچنین در ادیان توحیدی و آسمانی پیش از اسلام همانند دین حضرت ابراهیم (علیه السلام) و تورات و انجیل بر مسأله معاد تأکید شده است . اخبار قرآن مجید از عقاید انبیاء گذشته درباره معاد و کتاب های یهود و نصاری ؛ عهد عتیق و جدید، بیان گر این مطلب است . همانند کتاب اشعیای نبی ، سموئیل ، مزامیر داود، انجیل متّی و انجیل یوحنّا. (1)


1- ر.ک : پیام قرآن ، ج 5، ص 381 _ 384.

ص: 24

2 _ 1. آثار اعتقاد به معاد

ایمان به معاد تأثیر بسیار عمیق و گسترده ای در اعمال انسانها دارد. اصولا اعمال انسان بازتاب اعتقادات اوست . معاد یعنی این که انسان بداند تمام اعمالش بی کم و کاست به زودی در دادگاهی مورد بررسی قرار می گیرد که قضاتش از همه چیز آگاهند، نه توصیه ای در آن مؤثّر است و نه رشوه ای ، و نه حکم دادگاهش تجدیدنظر دارد، سپس بر طبق آن پاداش و کیفر می بیند، پاداشی که مایه آبرو یا سرشکستگی ، آرامش یا شکنجه اوست و به دنبال آن سعادت جاودان یا عذاب همیشگی است . مسلمّآ چنین کسی نه فقط در اصلاح خود می کوشد، بلکه در انجام اعمال گوناگونش سختگیر و هراسان است . (1)

انجام اعمال شایسته ، آرامش روح و روان ، حق بینی و استقامت در دفاع و پایداری در پاسداری از آیین حق ، از محورهای مهمّ آثار اعتقادی به معاد هستند؛ چنانکه انکار معاد سبب انواع آلودگی هاست . این موضوعات در قرآن و روایات ، بازتاب گسترده ای یافته و بر آن تأکید شده است . (2)

3 _ 1. ابعاد معاد در متون اسلامی

آیات و روایت بسیاری به اصل مهمّ و محوری اعتقادی معاد روز قیامت اختصاص یافته است . در این بخش از متون دینی با شرح و تبیین زوایا و ابعاد مختلف موضوع معاد، اطّلاعات جامع و مفیدی عرضه شده است ، همانند :

گزاره هایی در باب وقوع معاد و امکان زندگی پس از مرگ ؛ دلائلی در پاسخ منکران و مخالفان معاد؛ دلائلی در بیان ضرورت معاد؛ توصیفی کامل از سیمای معاد و ماهیّت آن و مراحل مختلف جهان آخرت .


1- ر.ک : پیام قرآن ، ج 5، ص 385. مناهج البیان (جزء سی ام )، ص 195.
2- ر.ک : پیام قرآن ، ج 5، ص 385 _ 413.

ص: 25

2. معانی معاد

اشاره

برای معاد از نظر واژه و اصطلاح معناهایی بیان شده است .

1 _ 2. معنای لغوی

المعاد: المصیر و المرجع و الاخرة؛ (1)سر منزل و جای بازگشت و آخرت .

معاد در لغت به سه معنی به کار رفته است : اوّل _ بازگشت به جایی یا به حالی که از آن منتقل شده باشد. دوم _ مکان بازگشت ؛ سوم _ زمان بازگشت . (2)

معاد به فتح میم و عین ، مصدر میمی از عاد یعود عودآ ای رجع؛ (3)به معنای

بازگشت است .

2 _ 2. معنای اصطلاحی

در مباحث اعتقادی و کلامی ، تعریفاتی برای معاد عرضه شده است . علّامه مجلسی در معنای واژه معاد، سه گزینه را آورده است ؛ مکان یا زمان بازگشت یا بازگشت به حالت


1- لسان العرب ، ج 3، ص 317.
2- حقّ الیقین ، ص 369.
3- ر.ک : کفایة الموحّدین ، ج 4، ص 2.

ص: 26

زندگی دوباره . آنگاه نوشته است هر سه معنا به یک حقیقت برمی گردد که معاد روحانی و جسمانی است . یعنی در قیامت ارواح به بدن ها برمی گردند و نیکوکاران در بهشت از لذّت های روحی و جسمی بهره مند می شوند و بدکاران در جهنّم از آلام روحی و جسمی برخوردار می شوند. علّامه مجلسی معاد روحانی و جسمانی را اعتقاد جمع زیادی از متکلّمان شیعه و سنّی می داند. (1)

معاد جسمانی و روحانی از ویژگی های دانش پیامبران و قرآن مجید و خاتم الانبیاء (صلی الله علیه و آله) و اولاد پاکش می باشد. (2)در این باور، روح پس از جدایی از بدن ، در

جهانی به نام برزخ _که واسطه بین دنیا و آخرت است _ تا روز رستاخیز، متنعّم یا معذّب خواهدبود. و در روز نشور، ارواح تمام مردم به جسدهای عنصری آنان باز خواهد گشت . و آن روز، که روز حساب و جزا و شفاعت است ، گروهی بهره مند از نعمت های ابدی خواهندشد و دسته ای گرفتار عذاب همیشگی . آن جهان ، دارای بهشت و جهنّم و لذّت ها و عذاب های روحی و جسمی می باشد. آیات قرآن مجید در این موضوع به قدری است که شمارش آن دشوار است . (3)

3 _ 2. مناسب ترین واژه برای معاد

واژه معاد یکی از نام های «قیامت » است و «قیامت » یکی از مراحل پس از مرگ است . در حقیقت واژه معاد با تسامح ، در معنایی گسترده تر و فراتر از خود، و بر تمامی مراحل پس از مرگ به کار می رود. بهترین واژه معادل «معاد»، بلکه برتر از آن واژه «آخرت » است . آخِر به معنای پایان ، فرجام و انجام است . الآخرة یعنی زندگانی پس از مرگ . (4)در قرآن مجید حدود 140 مورد واژه «الیوم الآخر» یا «الآخرة» آمده است .


1- ر.ک : حقّ الیقین ، ص 369 و 370.
2- ر.ک : بیان الفرقان ، ص 477.
3- ر.ک : بیان الفرقان ، ص 477 و 478.
4- فرهنگ نوین ، ص 23.

ص: 27

آنچه در برابر دنیا قرار دارد، آخرت نامیده می شود. جهان آخرت دارای گستره وسیع و در برگیرنده موجودات و عوالم و حقایق فراوانی است . عالم برزخ ، قیامت ، بهشت و دوزخ ، از جمله مراحل مهمّ عالم آخرت هستند که هرکدام در درون خود، مراحل و درجاتی دارند.

4 _ 2. دو واژه پرکاربرد در معاد

برخی از اسامی «قیامت » از نظر کاربردی ، نزدیک به معاد و پرکاربرد هستند. دو واژه «لقاءالله» و «رجوع الی الله» در زمره این اسم ها هستند.

لقاءالله : امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در این باره فرموده است : لقاء به معنی مشاهده با چشم نیست ، بلکه همان قیامت و زنده شدن بندگان است . (1)

رجوع الی الله : به معنای بازگشت به سوی پروردگار است . این واژه در معنای معاد در چندین آیه از قرآن آمده است  :

(وَاتَّقُوا یَوْماً تُرْجَعُونَ فِیهِ إِلَی اللَّهِ ) (2)

بترسید از روزی که در آن ، به سوی خدا بازگردانده می شوید.

(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ )؛ (3)

ما از آنِ خداییم و همه به سوی او برمی گردیم .

امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرموده است  :

اِنّ قولنا: «إنالله» اقرار علی انفسنا بالملک ، و قولنا: «و انّا الیه راجعون » اقرارٌ علی انفسنا بالهُلک ؛ (4)


1- التوحید، ص 267.
2- البقرة ، آیه 281.
3- البقرة ، آیه 156.
4- نهج البلاغه ، حکمت 99.

ص: 28

این که می گوییم «انالله» اقرار می کنیم که ما مملوک خدا هستیم . و این که می گوییم : «إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ » اقرار می کنیم که همه سرانجام از دنیا می رویم .

رجوع الی الله و بازگشت به سوی خدا، یعنی بازگشت به سرای آخرت و معاد. (1)


1- مناهج البیان (جزء دوم )، ص 44.

ص: 29

3. دلایل معاد

اشاره

موضوع معاد و سرای دیگر از اصول اساسی اعتقادی اسلام است . این اصل اصیل اعتقادی متّکی به دلایل فراوان عقلی و نقلی است .

قرآن مجید مهمّترین منبع استناد دینی ، در آیات متعدّدی ، دیدگاههای مخالفان معاد را نقل می کند، که مبتنی بر گمان بی اساس بوده و فاقد منطق و دلیل عقلی است . آنان حیات اخروی را بعید شمرده و عجیب می پنداشتند یا در شمار افسانه ها واسطوره های پیشینیان می دانستند. گاه طرح مسأله حیات پس از مرگ را نشانه جنون ویا تهمت بر خداوند می پنداشتند و گوینده آن را درخور تمسخر و استهزاء می دانستند :

(وَقَالُوا أَئِذَا کُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِیدًا؛) (1)

و گفتند آیا هنگامی که ما استخوان پوسیده و پراکنده ای شده ایم ، دگربار با آفرینش تازه ای برانگیخته خواهیم شد؟!

(فَقَالَ الْکَافِرُونَ هَذَا شَیْءٌ عَجِیبٌ * أَئِذَا مِتْنَا وَکُنَّا تُرَابًا ذَلِکَ رَجْعٌ بَعِیدٌ)؛ (2)

و کافران گفتند: این چیز عجیبی است! * آیا هنگامی که ما مردیم و خاک شدیم دوباره به زندگی باز می گردیم؟! این بازگشتی بعید است .


1- الإسراء، آیه 49.
2- ق ، آیه 2 و 3.

ص: 30

(وَقَالَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَئِذَا کُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ * لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِیرُ الأَوَّلِینَ ) (1)

و کافران گفتند: آیا هنگامی که ما و پدرانمان خاک شدیم ، (زنده می شویم ) و از دل خاک بیرون می آییم؟ این وعده ای است که به ما و پدرانمان از پیش داده شده ، اینها همان افسانه های خرافی پیشینیان است!

(إِنَّ هَؤُلاَءِ لَیَقُولُونَ * إِنْ هِیَ إِلاَّ مَوْتَتُنَا الأُولَی وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِینَ )؛ (2)

اینها (مشرکان ) می گویند مرگ ما جز همان مرگ اوّل نیست و هرگز برانگیخته نخواهیم شد.

در متون مقدّس دینی (قرآن و روایات رسیده از معصومان ) پاسخ های قاطع و متینی در برابر منکران و مخالفان معاد عرضه شده است و با استدلال های روشن به اثبات معاد پرداخته اند. در این متون نه تنها از امکان معاد، بلکه از ضرورت وقوع آن سخن به میان آمده است . در این راستا و برای امکان و ضرورت معاد دلایل متعدّدی بیان شده است .

در بررسی و تحقیق پیرامون دلایل معاد، راههای گوناگونی ارائه گردیده است که مهمترین آنها را می توان چنین نام برد: 1. قدرت و علم مطلق خداوند متعال ، 2.آفرینش نخستین ، 3. نمونه های رستاخیز در طبیعت ، 4. تذکر به مراحل خلقت انسان ، 5.نمونه های عینی و تاریخیِ زنده شدن مردگان .

1 _ 3. علم و قدرت مطلق خداوند متعال

اعتقاد به معاد با توحید عجین شده است . معاد در شمار حقایقی است که دور از دسترس انسانها و متعلق به عالم غیب و نهان است . حتی بسیاری از فیلسوفانی که کار خود را شناخت جهان می دانند معاد را استثنا کرده و شناخت آن را در حوزه دین دانسته اند.


1- النمل ، آیه 67 و 68.
2- الدخان ، آیه 34 و 35.

ص: 31

یکی از راههای اثبات معاد، توجّه به علم و قدرت و توانایی بی پایان خداوند است . در اعتقاد به توحید، دو صفت خداوند، علم و قدرت مطلقه یعنی دانایی وتوانایی بر هر چیز مطرح است . عجایب خلقت ، آسمان ها و ستارگان و کهکشان ها و انواع موجودات متنوع عالم هستی به ویژه حیات و خلقت انسان ، جملگی از

آیات و نشانه های این علم و قدرت بی پایان به شمار می روند. در آیات و روایات زیادی به این هر دو اشاره شده است . از جمله خداوند بزرگ در قرآن مجید

فرموده است  :

(وَضَرَبَ لَنَا مَثَلا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ یُحْیِ الْعِظَامَ وَهِیَ رَمِیمٌ * قُلْ یُحْیِیهَا الَّذِی أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِکُلِّ خَلْقٍ عَلِیمٌ )؛ (1)

و برای ما مثالی زد و آفرینش خود را فراموش کرد و گفت : چه کسی این استخوان ها را زنده می کند در حالی که پوسیده است . بگو همان کسی آن را زنده می کند که نخستین بار آن را آفرید و او بر هر خلقی دانا است .

(أَوَلَیْسَ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَی أَنْ یَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَی وَهُوَ الْخَلاَقُ الْعَلِیم ). (2)

آیا کسی که آسمان ها و زمین را آفرید، قادر نیست که مانند ایشان را بیافریند؟ بلی و او آفریدگار داناست .

(أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلَمْ یَعْیَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَی أَنْ یُحْیِیَ الْمَوْتَی بَلَی إِنَّهُ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ)، (3)

آیا آنها نمی دانند خداوندی که آسمان ها و زمین را آفرید و از آفرینش

آنها ناتوان نشده است ، می تواند مردگان را زنده کند؟ آری او بر همه چیز

توانا است .


1- یس ، آیه 78 و 79.
2- یس ، آیه 81.
3- الاحقاف ، آیه 33.

ص: 32

(أَنَّهُ یُحْیِ الْمَوْتَی وَأَنَّهُ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ)، (1)

اوست که مردگان را زنده می کند و بر هر چیزی تواناست .

امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرمود :

واستعینه قاهرآ قادرآ، (2)

از او یاری می جوییم چون توانا و پیروز است .

امام صادق (علیه السلام) فرمود :

لیس لعلمه منتهی؛ (3)

علم خدا را نهایتی نیست .

با توجّه به علم و قدرت مطلق خداوند بزرگ ، شک و تردید در زنده شدن مردگان بی مورد است و آیات پیشگفته با بیان روشن به شرح این حقیقت پرداخته است .

2 _ 3. آفرینش نخستین

یکی از دلایل اعتقاد به معاد، یادآوری آفرینش نخستین است . قرآن مجید با بیان های قوی و رسا، استدلال می کند کسی که نخستین بار انسان را آفرید، آفرینش دوباره برای او آسان تر است . در این جا به چند آیه از قرآن کریم اشاره می شود.

(وَهُوَ الَّذِی یَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَیْهِ )؛ (4)

او کسی است که آفرینش را آغاز می کند، سپس آن را بازمی گرداند، و این کار برای او آسان تر است .


1- الحج ، آیه 6.
2- نهج البلاغه ، خطبه 83.
3- التوحید، ص 134.
4- الروم ، آیه 27.

ص: 33

(أَوَلَمْ یَرَوْا کَیْفَ یُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ إِنَّ ذَلِکَ عَلَی اللَّهِ یَسِیرٌ)؛ (1)

آیا آنان ندیدند چگونه خداوند آفرینش را آغاز می کند، سپس آن را بازمی گرداند؟ این کار برای خدا آسان است .

(کَمَا بَدَأَکُمْ تَعُودُونَ )؛ (2)

همان گونه که در آغاز شما را آفرید باز می گردید.

در آیه 78 و 79 سوره یس که پیشتر اشاره شد آمده است : (آن شخص منکر گفت :) چه کسی این استخوان های پوسیده را زنده می کند؟ بگو: همان کسی آن را زنده می کند که نخستین بار آن را آفرید.

این پرسش و پاسخ به قدری استدلال قوی است که از ابونصر فارابی فیلسوف شهیر نقل شده است : آرزو می کنم که ارسطو بر این حجّت قوی که خداوند، در آیه (قُلْ یُحْیِیهَا الَّذِی أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِکُلِّ خَلْقٍ عَلِیمٌ ) بیان فرموده ، مطلع می شد. زیرا تفصیل آن ، چنین خواهد بود: خداوند؛ در ابتدای امر، این استخوان ها را آفرید و زنده کرد، و هر کسی بتواند چیزی را در ابتدا بیافریند، او حتمآ خواهد توانست بار دیگر آن را خلق کند. نتیجه این قیاس ، چنین خواهد شد که خداوند، این استخوان ها را بار دیگر، می تواند بیافریند و زنده کند. (3)

3 _ 3. نمونه های رستاخیز در طبیعت

یکی دیگر از استدلال ها و یادآوری ها برای معاد، یادآوری تحوّلات ژرف و دائمی در عالم طبیعت است . با اندکی توجّه درمی یابیم تغییرات فصل ها و در نتیجه دگرگونی آب و هوا و تأثیر آن در حیات گیاهی ، نمونه ای از تداوم چرخه مرگ و حیات است .


1- العنکبوت ، آیه 19.
2- الاعراف ، آیه 29.
3- به سوی جهان ابدی ، ص 242.

ص: 34

نباتات در فصل پاییز شادابی خود را از دست می دهند و در زمستان به خواب عمیق می روند و برخی از بین می روند؛ امّا با آمدن بهار، رویش مجدّد گیاهان آغاز

می شود. قرآن مجید در استدلال بر معاد به این تغییر و تحوّل دائمی طبیعت

تذکّر می دهد :

(یُخْرِجُ الْحَیَّ مِنْ الْمَیِّتِ وَیُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنْ الْحَیِّ وَیُحْیِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَکَذَلِکَ تُخْرَجُونَ )؛ (1)

او زنده را از مرده بیرون می آورد و مرده را از زنده و زمین را بعد از مرگش حیات می بخشد، و به همین گونه _ از گورها _ بیرون آورده می شوید.

(وَاللَّهُ الَّذِی أَرْسَلَ الرِّیَاحَ فَتُثِیرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَی بَلَدٍ مَیِّتٍ فَأَحْیَیْنَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا کَذَلِکَ النُّشُورُ)؛ (2)

خداوند کسی است که بادها را فرستاد تا ابرهایی را به حرکت درآورند؛ سپس ما این ابرها را به سوی زمین مرده ای راندیم . و به وسیله آن ، زمین را پس از مردنش زنده می کنیم ، رستاخیز نیز همین گونه است .

(وَتَرَی الأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَیْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ

کُلِّ زَوْجٍ بَهِیجٍ * ذَلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ یُحْیِ الْمَوْتَی وَأَنَّهُ عَلَی کُلِّ

شَیْءٍ قَدِیرٌ)؛ (3)

زمین را خشکیده می بینی و(لی ) چون آب بر آن فرود آوریم به جنبش در می آید و نمو می کند و از هر نوع (رستنیهای ) نیکو می رویاند. این (قدرت نماییها) بدان سبب است که (بدانید) خداوند حقّ است ؛ و اوست که مردگان را زنده می کند و (هم ) اوست که بر هر چیزی تواناست .


1- الروم ، آیه 19.
2- فاطر، آیه 9.
3- الحجّ ، 5 و 6.

ص: 35

4 _ 3. تذکر به مراحل خلقت انسان

انسان و جسم و روح او و مراحل خلقت و تکاملش با هزاران شگفتی همراه است . بدین رو، یکی از نشانه های بزرگ برای معرفت خداوند متعال و اصل مهمّ توحید است . ازسویی نیز برای یادآوری امکان معاد و دلیل این اصل مهمّ اعتقادی به شمار می رود. خداوند متعال در چند آیه قرآن مجید در مورد مراحل خلقت تذکّر می دهد و از جمله می فرماید :

(یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنْ کُنْتُمْ فِی رَیْبٍ مِنْ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ

مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَیْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَیِّنَ لَکُمْ وَنُقِرُّ

فِی الأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی ثُمَّ نُخْرِجُکُمْ طِفْلا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّکُمْ وَمِنْکُمْ مَنْ یُتَوَفَّی وَمِنْکُمْ مَنْ یُرَدُّ إِلَی أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِکَیْلاَ یَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ

عِلْمٍ شَیْئًا)؛ (1)

ای مردم اگر در رستاخیز شک دارید ما شما را از خاک آفریدیم ، سپس از نطفه و بعد از خون بسته شده ، سپس از مضغه (چیزی شبیه گوشت جویده شده ) از پیش خلق شده و از پیش خلق نشده آفریدیم ، تا (قدرت خود را) بر شما روشن گردانیم و آنچه را اراده می کنیم تا مدّتی معین در رحم ها قرار می دهیم آنگاه شما را (به صورت ) کودک بیرون می آوریم سپس (حیات شما را ادامه می دهیم ) تا به حد رشدتان برسید و برخی از شما (زودرس ) می میرند و برخی از شما به غایت پیری می رسند به گونه ای که پس از دانستن (بسی چیزها) چیزی نمی دانند. (2)


1- الحجّ ، آیه 5.
2- مُخَلَّقَةٍ و غیر مُخَلَّقَةٍ یعنی از پیش خلق شده و از پیش خلق نشده (ر.ک : انسان و معاد، ص 68).

ص: 36

4. نمونه هایی از زنده شدگان در دنیا

اشاره

قرآن مجید افزون بر دلایلی که پیشتر برای اثبات معاد ذکر شد، به چندین نمونه از زنده شدن مردگان در این دنیا اشاره می کند، چون _ به دلیل عقل _ وقوع امری بهترین دلیل بر امکان آن است . و این نمونه ها، از دلایل قوی بر امکان معاد و تکرار آن رخدادهاست . این موارد عبارت است از :

1. داستان حضرت ابراهیم (علیه السلام) و زنده شدن مرغ های چهارگانه .

2. داستان عُزیر (علیه السلام)، پیامبری که پس از صد سال مردن دوباره زنده شد.

3. حادثه کشته بنی اسرائیل و داستان گاو.

4. داستان اصحاب کهف .

5. زنده شدن هفتاد نفر از بنی اسرائیل .

6. زنده شدن گروهی به دعای حزقیل (علیه السلام)

7. زنده شدن مردگان به دست حضرت عیسی (علیه السلام)

1 _ 4. داستان حضرت ابراهیم (علیه السلام) و زنده شدن مرغان

یکی از نمونه های عینی معاد که قرآن مجید به آن تذکّر داده ، سرگذشت ابراهیم (علیه السلام)

ص: 37

و داستان پرندگان چهارگانه است  :

(وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ أَرِنِی کَیْفَ تُحْیِ الْمَوْتَی قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَی وَلَکِنْ لِیَطْمَئِنَّ قَلْبِی قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنْ الطَّیْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَیْکَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَی کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ یَأْتِینَکَ سَعْیًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ )؛ (1)

و هنگامی را که ابراهیم گفت : خدایا به من نشان بده چگونه مردگان را زنده می کنی؟ فرمود: مگر ایمان نیاورده ای؟ عرض کرد: چرا، ولی می خواهم قلبم آرامش یابد. فرمود: پس چهار پرنده برگیر، و آنها را قطعه قطعه کن ، سپس بر هر کوهی ، قسمتی از آن را قرار بده ، بعد آنها را بخوان ، به سرعت به سوی تو می آیند. و بدان که خداوند، عزیز و حکیم است .

در شأن نزول این آیه روایتی از امام جعفر صادق (علیه السلام) نقل شده که خلاصه آن چنین است : ابراهیم (علیه السلام) مرداری در ساحل دریا دید که نصفش در آب و نیمه دیگرش در خشکی است . و هر نیمه آن را درندگان آبی و خشکی می خورند. و این حیوانات در نزاع با یکدیگر، برخی طعمه دیگری می شود. ابراهیم (علیه السلام) از دیدن این صحنه ها تعجّب کرد و گفت : پروردگارا چگونه مردگان را زنده می کنی؟ خطاب رسید: آیا ایمان نداری؟ گفت : بلی ولکن می خواهم قلبم آرام گیرد. خداوند فرمان داد که چهار تا از پرندگان را برگیرد و قطعه قطعه کند و درآمیزد، سپس جزئی از هر کدام را بر کوهی نهد و آنان را بخواند تا سوی وی آیند. وی چنان کرد، مرغان زنده شدند و به سوی او شتافتند. (2)

2 _ 4. داستان عزیر (علیه السلام)

یکی دیگر از نمونه های زنده شدن مردگان ، داستان زنده شدن یکی از پیامبران به


1- البقره ، آیه 260.
2- ر.ک : تفسیر نورالثقلین ، ج 1، ص 335.

ص: 38

نام عزیر است . (1)قرآن مجید در توصیف این حادثه فرموده است  :

(أَوْ کَالَّذِی مَرَّ عَلَی قَرْیَةٍ وَهِیَ خَاوِیَةٌ عَلَی عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّی یُحْیِی هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ کَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ یَوْمًا أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَی طَعَامِکَ وَشَرَابِکَ لَمْ یَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَی حِمَارِکَ وَلِنَجْعَلَکَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَی الْعِظَامِ کَیْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَکْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ)؛ (2)

یا همانند کسی که بر یک آبادی عبور کرد در حالی که بامهایش یکسر فروریخته بود (و با خود می )گفت : چگونه خدا اینها (اهل ویرانکده ) را پس از مرگشان زنده می کند؟ خداوند او را یکصد سال میراند، سپس زنده کرد؛ و به او گفت چقدر درنگ کردی؟ گفت : یک روز یا بخشی از یک روز. فرمود : نه یکصد سال درنگ کردی! نگاه کن به غذا و نوشیدنی خود (که همراه داشتی که با گذشت سال ها) هیچ گونه تغییر نیافته است! و به الاغ خود نگاه کن . برای این که تو را نشانه ای برای مردم (در مورد معاد) قرار می دهیم . به استخوان ها بنگر که چگونه آنها را برداریم و به هم پیوند می دهیم و گوشت بر آن می پوشانیم! هنگامی که (این حقایق ) بر او آشکار شد گفت : می دانم خدا بر هر کاری تواناست .

از امیرمؤمنان (علیه السلام) روایت شده هنگامی که عزیر خانواده و همسرش را ترک گفت ، 50 سال داشت و همسرش حامله بود. پس از این که خداوند صد سال وی را میراند، سپس به همان شکل 50 ساله زنده کرد. عزیر نزد خانواده اش بازگشت ، زمانی که پسری صد ساله داشت که از پدر، بزرگتر بود. (3)


1- برخی این پیامبر را «ارمیا» دانسته اند. التبیان ، ج 2، ص 320؛ مجمع البیان ، ج 2، ص 639. لازم به ذکراست در این جا نام حضرت خضر نیز به عنوان یکی از مصادیق احتمالی شخص زنده شده و بدون استناد بهمعصوم (علیه السلام) ذکر شده است . در هر حال ، این اختلاف در نتیجه بحث هیچ گونه اثری نمی گذارد.
2- البقره ، آیه 259.
3- مجمع البیان ، ج 2، ص 641.

ص: 39

3 _ 4. حادثه کشته بنی اسرائیل

یکی دیگر از نمونه های معاد _ که قرآن مجید آن را در آیات 67 تا 73 سوره بقره بیان می کند _ داستان کشته شدن مردی از بنی اسرائیل و داستان گاو است .

از امام رضا (علیه السلام) روایت شده است : شخصی از بنی اسرائیل خویشان خود را کشت و جسد او را بر سر راه بهترین طایفه های بنی اسرائیل انداخت . سپس برای خونخواهی وی نزد حضرت موسی (علیه السلام) رفت . بنی اسرائیل از حضرت موسی (علیه السلام) خواستند که قاتل را آشکار کند. فرمورد: گاوی بیاورید. اگر هر گاوی می آورند، کافی بود. امّا سخت گرفتند در هر مرتبه که پرسیدند و خداوند نیز بر آنها سخت گرفت . تا آن که آن گاو با شرایط خاص ، منحصرآ نزد جوانی از بنی اسرائیل یافت می شد. چون از او طلب کردند، گفت : نمی فروشم مگر آن که پوستش را پر از طلا کنید. ناگزیر به آن قیمت خریدند و ذبح کردند. موسی (علیه السلام) امر کرد دم آن گاو را بر آن مقتول زدند، تا زنده شد و گفت : ای پیغمبر خدا پسر عمویم مرا کشته است نه آن کسانی که وی آنها را متّهم می کند.

شخصی به حضرت موسی (علیه السلام) عرض کرد: این گاو داستانی دارد. حضرت فرمود، داستانش چیست؟ عرض کرد: جوان صاحب گاو نسبت به پدر خود بسیار نیکوکار بود. روزی کالایی خریده بود، چون آمد قیمت آن را بپردازد، دید پدرش خوابیده و کلیدها زیر سر اوست . او را از خواب بیدار نکرد، از سود این تجارت چشم پوشید و کالا را پس داد. چون پدرش بیدار شد و این خبر را به او نقل کرد، گفت خوب کردی . من این گاو را به جای آن سودی که از کف دادی ، به تو می بخشم . حضرت موسی (علیه السلام) فرمود: نظر کنید که نیکی به پدر و مادر، نیکوکار را به چه مرتبه ای می رساند؟ (1)

4 _ 4. داستان اصحاب کهف

در سوره کهف ، آیه 9 تا 26 قضایای اصحاب کهف بیان شده است . خواب طولانی


1- ر.ک : حیوة القلوب ، ج 1، ص 274.

ص: 40

اصحاب کهف که 309 سال طول کشید، (1)یکی از نشانه های قدرت خداوند متعال و

دلایل امکان معاد به شمار می رود. در قرآن مجید آمده است  :

(وَکَذَلِکَ أَعْثَرْنَا عَلَیْهِمْ لِیَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لاَ رَیْبَ فِیهَ_ا)؛ (2)

این چنین مردم را از حال آنها آگاه کردیم تا بدانند که وعده خداوند حق است و در قیامت شکی نیست .

5 _ 4. زنده شدن هفتاد نفر از بنی اسرائیل

حضرت رضا (علیه السلام) فرمود: حضرت موسی بن عمران (علیه السلام) هفتاد نفر از قوم خود را برگزید و همراه خود به سوی طور سیناء برد تا سخن گفتن خداوند با وی را بشنوند. آنان را در دامنه کوه جای داد و سخن گفتن خداوند با موسی (علیه السلام) را در طور شنیدند، امّا به آن اکتفا نکردند و گفتند که تا خود خدا را نبینیم به تو ایمان نمی آوریم . در این موقع خداوند صاعقه ای فرستاد و آنان را به خاطر ستمشان هلاک کرد. سپس به درخواست و دعای حضرت موسی (علیه السلام) همگی زنده شدند. (3)خداوند بزرگ به وقوع این حادثه در

سه جای قرآن مجید اشاره کرده است . (4)

6 _ 4. زنده شدن گروهی به دعای حزقیل (علیه السلام)

خداوند متعال در قرآن مجید می فرماید :

(أَلَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ خَرَجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ


1- الکهف ، آیه 25.
2- الکهف ، آیه 21.
3- ر.ک : عیون اخبار الرضا (علیه السلام)، ج 1، ص 200.
4- البقرة ، آیه 55 و 56؛ النساء، آیه 153؛ الاعراف ، آیه 155.

ص: 41

لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْیَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَی النَّاسِ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ

لاَ یَشْکُرُونَ )؛ (1)

آیا (حال ) کسانی که از ترس مرگ ، از خانه های خود خارج شدند، و هزاران نفر بودند، خبر نیافتی؟ خداوند به آنها گفت بمیرید؛ سپس آنها را زنده ساخت ؛ خداوند نسبت به مردم صاحب بخشش است ، ولی بیشتر مردم ، سپاسگزاری نمی کنند.

گروهی از بنی اسرائیل بر اثر شیوع بیماری مسری طاعون ، دیار خود را ترک کردند. خداوند در میان راه جان آنان را گرفت و بر اثر مرگ ، بدنشان از هم گسیخت ، استخوان هایشان پوسید و خاک شدند. روزی یکی از پیامبران بنی اسرائیل به نام حزقیل (علیه السلام) که از آن دیار می گذشت دعا کرد و از خدا خواست که آنان را زنده سازد. خداوند دعای وی را پذیرفت و آنها را زنده کرد. تعداد این افراد _ که چند هزار نفر بودند _ دقیق مشخص نشده است . البته در برخی از احادیث 70 هزار خانواده ذکر شده است . (2)این حادثه هم نمونه ای از زنده شدن دوباره انسان ها است .

7 _ 4. زنده شدن مردگان از سوی حضرت عیسی (علیه السلام)

قرآن مجید _ افزون بر نمونه های زنده شدن مردگان که پیشتر بیان گردید _ یکی از معجزات حضرت عیسی (علیه السلام) را زنده کردن مردگان به اذن خدا دانسته است .

(وَأُحْیِ الْمَوْتَی بِإِذْنِ اللَّهِ )؛ (3)

و مردگان را با اذن خدا زنده می کنم .

(وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَی بِإِذْنِی )؛ (4)

و آنگاه که مردگان را به اذن من (زنده از قبر) بیرون می آوری .


1- البقرة ، آیه 243.
2- تفسیر شریف لاهیجی ، ج 1، ص 235؛ تفسیر البرهان ، ج 2، ص 233.
3- آل عمران ، آیه 49..
4- المائده ، آیه 110.

ص: 42

از امام جعفر صادق (علیه السلام) سؤال شد: آیا عیسی کسی را زنده کرد که دوباره زندگی و تغذیه کند و صاحب فرزند شود؟ پاسخ حضرت مثبت بود و به یک مورد اشاره فرمود که پس از زنده شدن دوباره ، 20 سال زندگی او تداوم یافته و صاحب فرزند نیز شده است . (1)روایت دیگری نیز در مورد زنده کردن مردگان از سوی حضرت عیسی (علیه السلام)

نقل شده است . (2)

این معجزات نیز، بیان گر نمونه هایی از زنده شدن مجدّد انسانها است .


1- ر.ک : تفسیر العیّاشی ، ج 1، ص 174.
2- الکافی ، ج 3، ص 260.

ص: 43

5. ضرورت معاد

اشاره

برای اثبات ضرورت معاد، شواهد و دلایل فراوانی وجود دارد. از مهمترین این دلیل ها می توان به دلیل حکمت و عدالت اشاره کرد.

1 _ 5. دلیل حکمت

علّامه مجلسی عالم نامدار شیعی ، در تبیین توحید و صفات الهی نوشته است  : یکی از صفات خداوند متعال ، «حکیم » است . یعنی کارهایش منوط به حکمت ومصلحت است و فعل عبث و بیهوده از او صادر نمی شود و در افعالش هدف های درست و حکمت های بزرگ لحاظ شده است . وی شیعه امامیّه را در شمار مذاهب وگروه هایی آورده است که بر حکیم بودن خداوند بزرگ اتّفاق کرده اند. (1)

با دقّت در پدیده های هستی ، ستارگان ، کهکشان های بزرگ ، کوههای حیرت آور، دریاها، انواع جانداران و گیاهان و... و از همه بالاتر دستگاه پیچیده خلقت آدمی ، هرکس متوجّه می شود که حیات این پدیده ها، با نظمی دقیق و حساب شده به وجود آمده و تداوم می یابد. ناگزیر زندگی انسان محدود به زندگی کوتاه مدّت نخواهد بود.


1- حقّ الیقین ، ص 18.

ص: 44

خداوند بزرگ بر هدفمند بودن خلقت آسمان و زمین و سایر پدیده ها و انسان تأکید نموده است .

(وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا لاَعِبِینَ )؛ (1)

و ما آسمان ها و زمین را و آنچه را که در میان این دو است ، به بازی (و بی هدف ) نیافریدیم .

(أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاکُمْ عَبَثًا وَأَنَّکُمْ إِلَیْنَا لاَ تُرْجَعُونَ )؛ (2)

آیا گمان کردید شما را بیهوده آفریده ایم و اینکه شما به سوی ما بازگردانیده

نمی شوید؟!

(أَیَحْسَبُ الإِنسانُ أَنْ یُتْرَکَ سُدیً ) (3)

آیا انسان گمان می کند بیهوده رها می شود؟

آفرینش مرگ و حیات و آزمون بزرگ زندگی در عمل به تکالیف ، حاکی از هدفمند بودن خلقت انسان است .

(الَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلا)؛ (4)

آن کس که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک از شما بهتر عمل می کنید.

حقیقت این است اکه اگر انسانها با اعمال گوناگون خوب و بد و سرنوشت های مختلف ، بهره مند و غیر بهره مند از نعمت های دنیای مشهود بدون برخورداری از فرجام و عاقبت درست ، به مرگ و نیستی ختم می شد، به یقین در دیدگاه عقلا، خلقت کاری بیهوده و پوچ می نمود، همان طور که نیهیلیست ها و شکّاکان مطرح کرده اند.


1- الدخان ، آیه 38.
2- المؤمنون ، آیه 115.
3- القیامة ، آیه 36.
4- الملک ، آیه 2.

ص: 45

امّا وجود جهانی دیگر _ آن هم با نظامی دقیق که در آن به جزئیات کردارهای نیک و بد رسیدگی خواهدشد و پاداشی متناسب با رفتارها را در پی خواهد داشت _ منطبق با یک نظام هدفمند و حکیمانه و فعلی منتسب به فاعلی حکیم است .

امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در مورد هدفمندی آفرینش و ضرورت معاد می فرماید :

ایّها الناسُ ، اتقوا الله، فما خلق امْرؤُ عبثاً فیلهو، و لا تُرِک سُدیً فیلغو، و ما دُنْیَاهُ الّتی تَحَسّنت له بِخَلَفٍ مِن الاخرةِ التی قَبّحها سُوءُ النظر عنده ؛ (1)

ای مردم ، از خدا پروا دارید! هیچ کس بیهوده و عبث آفریده نشده که به لهو و بازی بپردازد، و سرخود رها نگردیده تا به کارهای لغو و بی ارزش مشغول شود. دنیایی که خود را برای او زیبا جلوه داده است ، جای آخرتی را نگیرد که با بدنگری زشت شمرده ، می شود.

همچنین حضرتش فرموده است  :

واعلموا، عباد الله، أنّه لم یخلقکم عبثاً و لم یرسلکم هملا؛ (2)

ای بندگان خدا! آگاه باشید. خداوند شما را بیهوده نیافریده و مهمل و خودسر رها نکرده است .

آنگاه آن حضرت به امتحان الهی و احاطه کامل آن ذات مقدّس بر نیّات و اعمال و رفتار انسان اشاره فرموده و تقوی پیشگی را موجب عزّت و در امان ماندن از صحنه های هولناک و دهشت آور جهان آخرت دانسته است .

2 _ 5. دلیل عدالت

متکلّمان عدل گرا نسبت دادن کارهای ناپسند و ظالمانه به خداوند را نمی پذیرند و این موضوع را در ادوار پیشین در بخش افعال حق تعالی بررسی می کردند، چنانکه


1- نهج البلاغه ، حکمت 370.
2- نهج البلاغه ، خطبه 195.

ص: 46

در شرح تجرید _ مشهورترین اثر کلامی شیعی _ در بخش آغازینِ فصلِ افعال پروردگار بررسی شده است . (1)علّامه مجلسی عالم نامدار شیعه نیز در کتاب پرارجش حقّالیقین ،

فصلی را به افعال خداوند اختصاص داده است . وی در آنجا می نویسد: خالق جهان ، کار ناپسند نمی کند و این مسئله محال است . وی سپس صورت های احتمالی ارتکاب کارهای قبیح را طرح می کند، آنها را ناشی از جهل یا نیاز و یا سفاهت و بی خردی می داند و می نویسد که هر چهار مورد بر خداوند بزرگ محال است . (2)

نفی انتساب افعال ناپسند به خداوند، یعنی اعتقاد به عدل حق تعالی ، حقیقتی است که در آثار عالمان متأخر با عنوان عدل الهی مطرح شده است . سیداسماعیل طبرسی با این عنوان در این مسئله بحث می کند. وی در مورد عدل الهی می نویسد : واژه عدل در برابر واژه ستم و جور است . عدل به این معنا محلّ اختلاف و اشکال نیست بلکه اعتقاد به آن از اصول دین است . وی اعتقاد به عدل را _ که در مقابل ظلم قرار دارد _ از بدیهیات دین شمرده و منکر آن را خارج از اسلام معرفی کرده است . وی در این باره می نویسد: عدلی مذهبان _ شیعه و معتزله _ با اعتقاد به حسن و قبح عقلی ، به عدل الهی باور دارند. امّا چون اشاعره منکر حسن و قبح عقلی هستند؛ باوجود اعتقاد به عدالت الهی در گفتار، لازمه دیدگاه آنان _العیاذ بالله _ انتساب ظلم و جور به خداوند است . (3)

اعتقاد به عدل الهی _ که در شمار اصول اعتقادی مسلمانان است و با برهان های روشن عقلی نیز قابل اثبات است _ وجود سرایی دیگر را لازم و حتمی می کند؛ چراکه اگر مردن پایان سرنوشت بشر به حساب آید، آن وقت تفاوتی میان نیکان و بدان ، ظالمان و عادلان و انسان های برخوردار از نعمت و گرفتار و محروم نخواهدبود. همچنین حیات این جهانی به لحاظ محدودیت های خود ظرفیت همه پاداش ها و کیفرها


1- کشف المراد، ص 302.
2- حقّ الیقین ، ص 16.
3- کفایة الموحّدین ، ج 1، ص 444 و 443.

ص: 47

را ندارد. از این رو به مقتضای عدل الهی ، سرنوشت بشر با مردن پایان نمی یابد و انسان ها در سرای واپسین ، با نظامی عادلانه به جزا یا سزای کردار خود خواهند رسید. خداوند بزرگ در قرآن مجید، به شکل های گوناگون از این نظام عادلانه خبر داده است . بخشی از آیات به صورت کلّی ، نیکان و بدان را مقایسه کرده و آنان را یکسان ندانسته است . برخی آیات دیگر، شامل بشارت و انذار و وعده و وعید برای صالحان و طالحان است و بعضی دیگر موارد و مصادیق پاداش ها و کیفرها را شرح می دهد. خدای تعالی فرموده است  :

(أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِینَ کَالْمُجْرِمِینَ * مَا لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ )؛ (1)

پس آیا فرمانبرداران را چون بدکاران قرار خواهیم داد؟ شما را چه شده؟ چگونه داوری می کنید؟

(أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِینَ کَالْفُجَّارِ)؛ (2)

یا پرهیزگاران را چون پلیدکاران قرار می دهیم؟

(وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَی کُلُّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ وَهُمْ لاَ یُظْلَمُونَ )؛ (3)

خداوند آسمانها و زمین را به حقّ آفریده است ، و تا هر کسی در برابر اعمالی که انجام داده است جزا داده شود، و به آنها ستمی نخواهد شد.

(فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَه* وَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَه )؛ (4)

پس هر کس هموزن ذرّه ای نیکی کند آن را خواهد دید و هر کس هم وزن ذرّه ای بدی کند آن را خواهد دید.


1- القلم ، آیه 35 و 36.
2- ص ، آیه 28.
3- الجاثیه ، آیه 22.
4- الزلزال ، آیه 7 و 8.

ص: 48

حسابرسیِ خداوند متعال بسیار دقیق و عادلانه است . از پیامبر بزرگوار اسلام (صلی الله علیه و آله) روایت شده است زمین یکی از گواهان جهان آخرت است و اعمال هر مرد و زنی را که بر روی آن انجام شده ، خبر خواهد داد. (1)


1- نورالثقلین ، ج 8، ص 287.

ص: 49

6. چگونگی معاد

اشاره

مسأله معاد، یکی از ارکان اعتقادی اسلام است که دارای اجزاء و ابعاد گسترده است همانند: مرگ ، برزخ ، نفخه های صور، حوادث روز قیامت ، حساب ، صراط ، میزان ، اعراف ، شفاعت ، دوزخ و بهشت و...

در بررسی از حقیقت این مسائل جهان آخرت ، اصول و کلیاتی در متون دینی ، قرآن کریم و احادیث ارجمند معصومان (علیهم السلام) به صورت روشن و بدیهی بیان شده است و شرح تفاصیل آن با تبیین صاحب نظران مسائل اعتقادی به دست می آید.

تصویر روشن از معاد در اسلام ، این است : انسان می میرد. روح او از بدن جدا می شود. در جهانی به نام برزخ _ که واسطه بین دنیا و آخرت است _ تا روز رستاخیز، برخوردار از نعمت یا گرفتار عذاب خواهد بود. آنگاه پس از انهدام دنیا و برپایی

روز قیامت ، روح به بدنش باز می گردد و دوباره زنده می شود و در آن جا به اعمال پسندیده یا ناپسندش رسیدگی می کنند. خوبان در بهشت ، زندگی جاوید خواهند داشت . عدّه ای که حجّت بر آنان تمام شده و کافر و معاندند، در جهنّم دچار عذاب ابدی خواهند شد. گناهکاران اهل ایمان _به تناسب گناهشان _ در مواقف و مراحل مختلف جهان آخرت ، گرفتار عذاب و مجازات الهی می شوند، و سرانجام پاک

شده ونجات می یابند و به بهشت خواهند رفت . و گروهی نیز _ به شرحی که گفته

ص: 50

شده است ؛ (1) _ در مکانی به غیر از بهشت و دوزخ به نام اعراف ساکن می شوند. این

زنده شدن و حیات مجدّد به شکل توأمان جسمی و روحی است .

این تبیین ، دلالت بر حقیقت جسمانی و روحانی معاد دارد که در آیات بیشمار و روایات فراوان معصومان (علیهم السلام) بر آن تأکید شده است و از بدیهیات غیرقابل انکار عقاید اسلامی است که در اصطلاح به آن «معاد جسمانی و روحانی (2) »، «معاد

جسمانی (3) » و «معاد بدنی (4) » گفته می شود. البته در مورد حقیقتِ جسمی و روحی

معاد تردیدی نیست . دو اصطلاح اخیر معاد جسمانی و بدنی ، بر معادِ توأمان روحی و جسمی ، اطلاق می شود. این کاربرد به لحاظ تأکید بر جسمانیت و بازگشت بدن است که بر حقیقتی انکارناپذیر و مسلّم تأکید می کند. این تأکید در برابر کسانی است که بُعد جسمانی و مادّی معاد را باور ندارند یا تأویل و توجیه می کنند. ناباوری و ناهمسویی در تمامیّت حقیقت معاد، ناشی از گرایش های فکری برخی از نحله ها و فرقه هاست . در این جا باید شرح کوتاهی در تفاوت میان چگونگی معاد قرآنی و دیگر نحله ها عرضه گردد.

1 _ 6. معاد و نحله های فلسفی و عرفانی

اشاره

عوامل چندی در تکوین و تطوّر اندیشه های اعتقادی مسلمانان مؤثّر بوده است . بررسی سیر تاریخی این عوامل ، بیشترین تأثیر را از سوی دو جریان نشان می دهد. نخستین جریان پیدایش مذاهب فقهی و کلامی متعدّد توسّط خلفای ستمگر بود که داعیه جانشینی پیامبر (صلی الله علیه و آله) را داشتند. دیگری گسترش اندیشه های وارداتی نهضت ترجمه _ بویژه فلسفه یونان _ در جهان اسلام است .


1- فصل 32 و 33 همین کتاب .
2- ر.ک : قواعدالمرام ، ص 156.
3- کشف المراد، ص 405؛ اللوامع الالهیة ، ص 420.
4- ارشاد الطالبین ، ص 409؛ باب الحادی عشر، ص 207.

ص: 51

در این میان ، بحث معاد به لحاظ اهمیّت و گستردگی آن ، از این تأثیرها برکنار نبوده است . برای نمونه بنا بر نصّ قرآن ، خوردنی های بهشت دائم و عطای آن قطع نخواهد شد و عذاب جهنّم برای برخی همیشگی است . (1)همه مسلمانان از شیعه و

سنّی اعتقاد دارند که اهل بهشت به صورت همیشگی در نعمت اند و کافران اهل جهنّم تا ابد در عذاب هستند. (2)در برابر این عقیده مسلّم اسلامی و اجماع مسلمانان ،

معدودی از افراد منحرف ، با تمسّک به سخنان واهی و سست ، اندیشه ای ناسازگار با معاد قرآن ابراز کرده و منکر خلود شده اند. (3)

یکی از سخت ترین چالش هایی که منشأ اختلاف آرا در حوزه مسائل اعتقادی می شود، رویارویی اندیشه های فکری وارداتی نهضت ترجمه _به ویژه جهان شناسی یونانی _ با مبانی اعتقادات اسلامی است . این اختلاف ها محدود به اندیشه صرف نمی شود، بلکه حوزه کیهان شناسی ، هیئت ، نجوم و طبیعیات را نیز در بر می گیرد.

در انسان شناسی و علوم طبیعی و هیئت کهن بطلمیوسی ، دیدگاههایی در مورد حقیقت انسان ، افلاک ، ستارگان ، زمین و چگونگی تداوم حیات آنها وجود دارد که در سده های گذشته و پس از رنسانس در اروپا، جایگاه خود را در برابر علوم تجربی از دست داد. بیشترین چالش های اعتقادات اسلامی ، با همان ایده های کهن یونانی است که امروزه اعتبار علمی خود را از دست داده است . در اینجا به چند مورد از این اختلافات به صورت کوتاه اشاره می شود: فیلسوفان پیشین و هواداران آنها به عقول عشره (ده عقل ) و نُه فلک معتقد بوده اند (4)و نظام خلقت و آفرینش را وابسته به عقول

دهگانه می دانسته اند. در باور آنها، حرکت ستارگان و افلاک ، تمام و دائمی است ؛


1- تبصرة العوام ، ص 56.
2- مقالات الاسلامیین، ص 95؛ کشف المراد، ص 414، شرح مقاصد، ج 5، ص 131؛ حقیقة عالم الموت ، ص 658.
3- مقالات الاسلامیین، ص 95؛ اسفار، ج 9، ص 495؛ تفسیر القرآن الکریم (تعلیقات ملّاعلی نوری )، ج 1، ص 460.
4- تبصرة العوام ، ص 5.

ص: 52

کواکب و افلاک همه زنده هستند و تغییری در آنها روا نیست!! (1)بدین روی ، آنان

انهدام افلاک و فرو ریختن ستارگان را محال می دانسته اند. (2)

این اندیشه فیلسوفان پیشین و هوادارانشان در جهان اسلام ، با ظهور رنسانس و انقلاب علمی در غرب و طرح دیدگاه های کوپرنیک و گالیله برهم ریخت و بی اعتبار گردید. امّا اندیشمندان صاحب نظر در نجوم و کلام و اعتقادات مسلمان ، نقد جهان شناسی یونانی را، سده ها پیش از رنسانس انجام داده اند.

حسن بن موسی نوبختی دانشمند بزرگ سده سوم جهان اسلام نابغه نجوم و کلام شیعی _کتابی در نقد اندیشه فیلسوفان یونانی گرا نوشته است به نام «الرّد علی من زعم انّ الفلک حیّ ناطق». (3)خواجه نصیر توسی ریاضی دان و متکلّم بزرگ شیعه نیز در

تداوم جهت گیری نوبختی ، دیدگاه نجومی و فلکی کهن را _ که پایه افسانه های خرافی یونان بود و جمعی از فیلسوفان مسلمان هم آن را از یونانیان فرا گرفته بودند_ از پایه منهدم و ویران ساخت . (4) همچنین خواجه نصیر توسی در جاهای مختلف آثار کلامی

خود _ از جمله در ابتدای بحث معاد _ به صورت استدلالی دیدگاه فیلسوفان کهن و تابعان آنها را _ که خلقت جهان دیگری را غیرممکن می دانند _ ردّ کرده است . نیز در مبحث معاد، علی رغم دیدگاه آنان ، با استدلال عقلی و نقلی بر معاد جسمانی و بدیهی بودن آن در اسلام تأکید می کند. (5)

علّامه حلّی دانشمند جامع فقیه ، اصولی ، متکلّم ، فیلسوف ، ریاضی دان ، ستاره شناس و... «علّامه مطلق جهان تشیع » (6)در جای جای آثار کلامیِ خویش _از جمله


1- تبصرة العوام ، ص 4 و 5.
2- ر.ک : ج 2، الشفاء (الطبیعیات )، مقدّمه ص (م و ن ) و فنّ دوم فی السماء و العالم ، ص 76 _ 1 در موردکیهان شناسی فلسفی بحث شده است . نیز تلبیس ابلیس ، ص 36؛ کشف المراد، ص 407.
3- رجال النجاشی ، ص 63.
4- فلاسفه شیعه ، ص 297.
5- کشف المراد، ص 400 و 405.
6- ریحانة الادب ، ج 4، ص 167.

ص: 53

در بحث معاد _ به نقد اندیشه های فیلسوفان پیشین و تابعان آنها پرداخته است . مثلا نوشته است : رخنه در افلاک و فرو ریختن ستارگان ، محال نیست . او محال بودن اینها را استبدادی از سوی فیلسوفان دانسته و با استدلال ، سخنانشان را ردّ کرده است . (1)

همچنین بر اثبات معاد جسمانی و بدنی استدلال کرده و آن را از بدیهیات دین حضرت محمّد (صلی الله علیه و آله) دانسته و فلاسفه را نافی آن برشمرده است . (2)

علّامه مجلسی عالم شهیر عصر صفوی در این باره به نقد اندیشه کیهان شناسی فلسفی پرداخته و مواردی همچون اعتقاد به قدم عقول (عشره ) و افلاک ، متصّل دانستن آنها به یکدیگر، نداشتن فاصله بینشان ، محال دانستن شکاف و التیام در فلکیّات و بودن عناصر در آنها و... را با اعتقاد به معاد و بهشت و جهنّم ناسازگار می داند. (3)

شیخ مجتبی قزوینی _از اساتید بزرگ معارف اعتقادی شیعی سده چهاردهم هجری _ نوشته است : از مسلّمات بین مسلمانان بلکه میان تمام ملّیین (صاحبان کتاب آسمانی ) امکان خراب این عالم موجود و خلقت عالم دیگر جسمانی است . امّا اعتقاد فلاسفه _ یونانی و تابعان مسلمان آن _ بر بقای دائم جهان و عدم فنای آن است . (4)

آنگاه با برهان های عقلی و نقلی به نقد این دیدگاه می پردازد.

استاد مرتضی مطهّری _ از صاحب نظران برجسته فلسفی معاصر _ با وجود علاقه مندی و اعتقاد فراوان به علوم فلسفی و فلسفه ملّاصدرا، تصویر ملّاصدرا از معاد جسمانی را به نقد می کشد، آن را غیر منطبق با معاد قرآنی و متأثر از حاکمیّت علوم کهن دانسته و نوشته است : در این جا _ مسأله معاد _ نه این که امثال ملّاصدرا کمیت شخصشان لنگ بوده بلکه علم قدیم قاصر بوده به شکلی که اجازه نمی داده است یک قدم جلوتر بروند. ولی علم امروز در این جا جلوی ما را باز کرده است .


1- کشف المراد، ص 407، ارشاد الطالبین الی نهج المسترشدین ، ص 401.
2- کشف المراد، ص 405 و 406.
3- حقّ الیقین ، ص 467.
4- بیان الفرقان ، ص 531.

ص: 54

چون براساس فلکیّات قدیم ، افلاک حقایق ازلی و تا ابد بوده اند و زمین هم موجودی بوده که برای همیشه باید در مرکز عالم باقی بماند. این که خورشید و ماه پیر شوند و یک روزی از بین بروند و زمین ما ساقط شود، خراب شدن عالم بطور کلّی برای آنها نمی توانسته از نظر علمی _ مفهوم داشته باشد.

مرحوم مطهّری در ادامه ، با اشاره به یک آیه از قرآن مجید در مورد انهدام آسمانها و تغییرات سهمگین در کیهان نوشته است : حالا که قرآن می گوید: (وَالأَرْضُ جَمِیعًا قَبْضَتُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِیَّاتٌ بِیَمِینِهِ ) (1)تصریح قرآن است : زمین در آن روز

[یکسره ] در قبضه خداست و آسمان ها به دست قدرت الهی در هم پیچیده می شود. وی آنگاه اندیشه های ملّاصدرا در تبیین معاد قرآنی را ناتوان دانسته است . (2)

در بررسی اختلاف جهان شناسی وحیانی و فلسفی و عرفانی همان طور که گفته شد روشن می شود که اصول و کلّیات معاد در دین اسلام بدیهی است و زیربنای اعتقادی هر مسلمان به شمار می رود. امّا رسوخ اندیشه های برون دینی بویژه یونانیان ، در جهان اسلام ، نظریّات ناهمسو با قرآن کریم پیرامون این اصل بدیهی اسلامی را پدید آورد. مهمترین این دیدگاهها عبارت است : «معاد روحانی »، «معاد مثالی » و «معاد با جسم اختراعی ».

در بررسی تاریخ اندیشه در جهان اسلام ، این تصاویر فلسفی سه گانه مشائی ، اشراقی ، صدرایی از معاد، نتوانست موفقیّت چندانی به دست آورد. می توان عناصر مهمّ این نامرادی و عدم توفیق را چنین برشمرد :

1. کثرت ، فراوانی و صراحت متون دینی قرآن و روایات در موضوع معاد، و حمایتِ تقریبآ تمامیِ فرق اسلامی از کلیّت معاد قرآنی .

2. پشتوانه مستحکم عقلی .


1- الزمر، آیه  67
2- ر.ک : مجموعه آثار، ج 4، ص 792 _ 793.

ص: 55

3. ضعف مبانی نظریات فلسفی مطرح در معاد و اتّکا به جهان شناسی خرافی کهن یونان ، چنانکه پیشتر بیان گردید.

4. ناتوانی عنصر تأویل در عرضه معارف قرآنی معاد. در این جا باید متذکّر شوم معانی تأویل و مُجاز و غیرمُجاز آن ، بخشی درازدامن و خارج از حوصله این نوشتار است . امّا در سخنی کوتاه می توان گفت : تأویل مُجاز، عرضه مراداتی از آیات قرآن از سوی معصومان (علیهم السلام) است که از ظهور آیات قابل برداشت نباشد و نتیجه آن نیز معارض با ظواهر نخواهد بود. و امّا تأویل غیرمُجاز یعنی برداشتی متضادّ با نصوص و ظواهر آیات و روایات ، همراه با تغییر و تحریف معانی آن برای توجیه یک دیدگاه و نظریّه .

5. عدم وفاداری بسیاری از فیلسوفان جهان اسلام _ حتی فیلسوفان بنیانگذار و مبدع دستگاههای فلسفی _ نسبت به اندیشه فلسفی معاد.

شواهد و موارد بالا در شرح و تبیین ابعاد معاد، در این نوشتار عرضه شده است .

1 _ 1 _ 6. معاد روحانی

بسیاری از فیلسوفان ، حقیقت انسان و هویّت او را تنها نفس و روح می دانند. (1)به

ویژه فیلسوفان مشائی . در نظر این دسته از فلاسفه در سرای دیگر روح محشور می گردد و از حشر ابدان خبری نیست . به هنگام مرگ روح از بدن جدا می شود و ارواح نیکان و بدان هرکدام به کمالات یا صفات بدی کسب کرده اند متنعم و مسرور یا معذّب و مغموم خواهند گردید. (2)

بوعلی سینا _ که از بزرگان فلاسفه و از سران فلسفه مشاء به شمار می رود _ در تقریر معاد، برخلاف بنیان اندیشه فلسفی خویش ، اذعان می کند که معاد جسمانی را با پذیرش خبر نبوّت و از طریق شریعتِ حقّ نبوی باید پذیرفت . (3)


1- اسفار، ج 9، ص 266.
2- المبدأ و المعاد، ج 2، ص 625؛ حقّ الیقین ، ص 369؛ مجموعه آثار، ج 4، ص 631.
3- الشفاء «الهیّات »، ص 423.

ص: 56

2 _ 1 _ 6. معاد مثالی

در فلسفه اشراق که به عالم مثال اعتقاد دارند، بهشت و دوزخ را با جسم مثالی (1)  

می دانند که عالمی متوسّط میان جسمانیات و عالم مجردات مانند عالم خواب است . در این دیدگاه ، روح با بدن برزخی محشور می شود که طول و عرض دارد ولی مادّه ندارد. این دیدگاه مربوط به شیخ اشراق در مورد متوسّطان از مردم است ، که با معاد قرآنی انطباق ندارد. امّا دیدگاه وی در مورد کاملان ، با نفی «معاد بدنی » آشکارا در تعارض و تضاد با آرای بدیهی دینی است . (2)شیخ اشراق در بیان احوال نفوس انسان

بعد از مفارقت از بدن ، در مورد کاملان چنین نوشته است : از کالبد انسانی رهایی یافته و به جهان نور محض روند و در آن جا مقام گزیده و در زمره انوار قدسیّه درآیند. سهروردی در مورد متوسّطان نوشته است : نیک بختانی که در دانش و عمل میانه اند و زاهدانی که پاک و منزّهند _ در بُعد عملی نه علمی _ چون از کالبدهای جسمانی به عالم مثال معلقه ای که مظهر و محلّ آن برازخ علویه بود بپیوندند... (3)

3 _ 1 _ 6. معاد با جسم اختراعی

ملّاصدرا _ فیلسوف مشهور عصر صفوی _ بر مبنای فلسفه تلفیقی خود، چنین تصویری از معاد ارائه می کند: نفس انسان پس از جدایی از بدن باقی می ماند و تمام پاداش ها و عذاب های اخروی از انشائات و ابداعات و اختراعات نفس است . امور آخرتی _ از بهشت و جهنّم و نعمت ها و عذاب ها _ همگی قائم به نفس و روح است


1- در سده سیزدهم هجری ، شیخ احمد احسایی سخنانی پیرامون مسائل اعتقادی از جمله معاد ابراز داشت .برخی از پژوهشگران دیدگاه معادی وی را مثالی دانسته و مشابه آرای غزالی و سهروردی نوشته اند (ر.ک  :دانشنامه امام علی (علیه السلام)، ج 2، ص 400). آرای شیخ احمد مبتنی بر مطالب غلوآمیز و ضعیف و سست بودومورد نقد فقها و متکلّمان شیعه قرار گرفت و جایگاه علمی نیافت . پیروان وی به شیخیّه مشهور شدند.
2- ر.ک : حکمة الاشراق ، ص 353 و 359 _ 362؛ حقّ الیقین ، ص 466؛ معاد انسان و جهان ، ص 146.
3- حکمة الاشراق ، ص 353 _ 363.

ص: 57

و بیرون از آن نیست . باید توجّه داشت این تصویر معاد که در آن جسم دارای صورت و فاقد مادّه است ، تنها شامل متوسّطین از مردم می شود. در این نظریه ، شهدا و صلحا حتی از معاد جسمانی صوری هم بی بهره اند. (1)همچنین دیدگاه ملّاصدرا پیرامون

خلود عذاب دوزخیان ، با مبانی دینی در تعارض است . وی ابتدا به پیروی از ابن عربی _ که از بزرگان عرفان نظری است _ منکر خلود شده ، سپس با تغییر موضع گفته است : جهنّم جای نعمت و راحت نیست ، بلکه سرای درد و رنج است و عذاب آن همیشگی است . وی این بار به «خلود نوعی » معتقد شده است که همچنان با دیدگاه خلود قرآنی _ که «خلود شخصی » است _ انطباق ندارد. (2)

این تصویر ملّاصدرا از معاد، مورد انکار فقها و متکلّمان بلکه شماری از فیلسوفان بزرگ علاقه مند به مکتب وی نیز قرار گرفت و مخالفت ها و نقدهای چندی در شرح عدم انطباق این نظر با معاد قرآن و دین عرضه گردید. (3)می توان گفت این  

معاد هم در حقیقت ، همان معاد روحانی است که با تغییر نام مطرح شده است . استاد معارف اعتقادی شیخ مجتبی قزوینی نوشته است : جمهور فلاسفه معاد را منحصر به معاد روحانی دانسته اند و آن هم نه برای همه ارواح . (4)مرحوم مطهّری با وجود

علاقه مندی و هواداری از فلسفه ملّاصدرا، در نقد دیدگاه معادی وی نوشته است  :

امثال ملّاصدرا گفته اند معاد، جسمانی است امّا همه معاد جسمانی را برده اند در داخل خود روح و عالم ارواح . (5)


1- اسفار، ج 9، ص 275 _ 282؛ تفسیرالقرآن الکریم ، ج 6، ص 74.
2- ر.ک : اسفار، ج 9، ص 496؛ العرشیة ، ص 66؛ معاد (تقریرات دروس استاد سیّد جعفر سیّدان )، ص 122.
3- شرح این نکته خارج از حوصله این اثر است و فقط به نام برخی از این فیلسوفان اشاره می شود: ملّا اسماعیلخواجویی ، ملّا مهدی نراقی ، ملّا علی زنوزی ، سیّد ابوالحسن رفیعی قزوینی ، محمّدتقی آملی ، میرزا احمدآشتیانی و سیّد احمد خوانساری و....
4- ر.ک : بیان الفرقان ، ص 559.
5- مجموعه آثار، ج 4، ص 792.

ص: 58

2 _ 6. معاد جسمانی یا معاد وحیانی

اشاره

دقّت در مفاهیم واژگان مهمّ است . یکی از این واژه ها «معاد جسمانی » است . این واژه دو نوع کاربرد دارد: یکی «معاد جسمانی صِرف » و دیگری واژه مشهور و متعارف «معاد جسمانی ». واژه نخست ، «معاد جسمانی صرف » (1)دیدگاه برخی از

متکلّمان بوده است که معاد را منحصرآ جسمانی می دانسته اند. این عقیده ناشی از دیدگاه آنان درباره اصالت بدن و فرود جایگاه روح در حقیقت انسان بوده است . چون در مورد حقیقت روح ، میان دانشمندان اسلامی آرای متفاوتی عرضه شده است که در ادامه و در بخش آفرینش ارواح به آن اشاره می شود. کسانی که معاد را جسمانیِ صرف می دانند، برای روح حقیقتی ماورای جسم و بدن قائل نیستند، روح را درون همین هیکل محسوس می پندارند و تصویرهای مختلفی از این پیوستگی روح و بدن عرضه می دارند. (2)اینان در مورد جایگاه روح درست برعکس فیلسوفان

می اندیشیدند. امروزه ظاهرآ در جوامع علمی شیعه ، این اندیشه طرفداری ندارد.

امّا «معاد جسمانی » یا «معاد بدنی » اصطلاحی است که بر معاد قرآن و احادیث گفته می شود. معاد جسمانی و بدنی درحقیقت همان معاد توأمان روحی و جسمی انسان است . یعنی انسانِ دارای روح و جسم ، مجددآ در جهان آخرت زنده شده و با روح و جسم به حیات اخروی خود تا ابد تداوم خواهدداد. کاربرد واژه «جسمانی و بدنی » تأکید بر نفی اندیشه معاد روحانی صِرف در نظام های مختلف فکری فلسفی است و این که مادّی و جسمانی بودن معاد و بازگشت بدن مادّی ، بخشی از حقیقت بدیهی و مسلّم و تردیدناپذیر دین مبین اسلام است .

یکی از اصطلاحات دیگر، کاربرد «معاد جسمانی عنصری » برای معاد قرآنی است که به معنای معاد جسمانی مادّی است . این عبارت برای مرزبندی دقیق تر


1- ر.ک : حقّ الیقین ، ص 379؛ بیان الفرقان ، ص 559.
2- شرح مقاصد، ج 3، ص 305؛ به سوی جهان ابدی ، ص 114.

ص: 59

شناخت مدعیان ناصواب از صواب در مورد جسمانیت معاد است . برای نمونه «معاد جسمانی عنصری » در برابر «معاد جسمانی صوری » و «معاد جسمانی اختراعی » ملّاصدرا، روشنگر آن است که معاد جسمانی صوری معاد جسمانی نیست . و استفاده ناصواب از واژه جسم ، تحریف حقایق است .

آنچه در متون دینی قرآن کریم و احادیث شریف معصومان (علیهم السلام) به صراحت و مکرر در موضوع معاد و حقیقت آن تأکید شده ، این است که : مرگ ، پایان زندگی انسان نیست ، بلکه همین انسان با ترکیب روح و جسم دوباره زنده شده و پس از حسابرسی ، پاداش یا کیفر کارهای خود را درخواهد یافت و از زندگی همیشگی برخوردار خواهد گردید. در این راستا، متکلّمان و فقها، در ابرام و دفاع از اصل مهمّ معاد در دین اسلام با ویژگی جسمانی و مادی آن تأکید نموده اند و منکر معاد جسمانی را کافر و خارج از دین برشمرده اند.

علّامه مجلسی از فخر رازی از علمای مشهور عامّه نقل کرده است  :

انصاف آن است که جمع کردن میان ایمان بدانچه پیامبر (صلی الله علیه و آله) آورده و میان انکار حشر جسمانی ممکن نیست . (1)

سعدالدین تفتازانی دیگر متکلّم سنّی نوشته است : اثبات حشر جسمانی از ضروریّات دین است و انکار آن به یقین کفر است . (2)

علّامه حلّی نوشته است : فیلسوفان پیشین منکر معاد جسمانی شدند، امّا اهل ادیان آسمانی بر قبول آن اتّفاق دارند. (3)

شهید اوّل نوشته است : بدان که معاد بدنی و روحانی هر دو قطعی است . و امّت اسلام _ شَرَّ فها الله تعالی _ بر آن اجماع دارند. (4)


1- حقّ الیقین ، ص  369
2- شرح مقاصد، ج 5، ص 93.
3- کشف المراد، ص 400 و 405.
4- رسائل الشهید الاوّل ، رسالة الأربعینیّة ، ص 137 و 151.

ص: 60

شهید ثانی نوشته است : اعتقاد به معاد و زنده شدن جسدها _ معاد بدنی _ و برانگیخته شدن ارواح برای پاداش نیکوکاران و کیفر نافرمانان واجب است . برای این که پیامبری که عصمتش ثابت شده از آن خبر داده است و قرآن گویای آنست . (1)

علّامه جلال الدین دوانی در شرح عقاید عضدیه می گوید: معاد جسمانی حق است به اجماع پیروان ملل سه گانه _ یهود، نصاری و اسلام _ و اعتقاد به آن واجب است و کسی که آن را انکار کند کافر است . (2)

شیخ جعفر کاشف الغطاء نابغه فقه شیعی ، انکار معاد جسمانی را همانند انکار خداوند بزرگ می شمارد. (3)

آیت الله خویی فقیه بزرگ معاصر، در تبیین محدوده کفر و اسلام ؛ چهار موضوع را شرط اسلام دانسته است . 1_ اعتقاد به خدا 2_ اعتقاد به یگانگی خدای بزرگ 3_ ایمان به پیامبری حضرت محمّد (صلی الله علیه و آله)  4_ معاد جسمانی . آنگاه در شرح این موضوع نوشته است  :

چهارم : ایمان به معاد جسمانی و اقرار به روز قیامت و حشر و نشر و جمع کردن استخوانهای پوسیده و بازگشت ارواح به آنهاست . هر کسی منکر معاد شود یا منکر جسمانیّت معاد شود، بدون تردید کافر است . (4)

آیت الله خویی در ادامه همین بحث ، انکار هر یک از چهار موضوع یاد شده را کفر می داند، چه از روی عناد و تقصیر باشد و چه از روی غفلت یا قصور. (5)

1 _ 2 _ 6. معاد جسمانی در قرآن

معاد جسمانی معادل معاد قرآن است و تمام آیاتی که پیشتر در دلایل و امکان معاد


1- رسائل الشهید الثانی ، «الاسطنبولیّة فی الواجبات العینیة »، ص 732.
2- بحارالانوار، ج 7، ص 48.
3- کشف الغطاء، چاپ سنگی ، باب طهارت .
4- مصباح الفقاهه ، ج 1، ص 246.
5- مصباح الفقاهه ، ج 1، ص 383.

ص: 61

و نمونه های عینی آن عرضه گردید؛ همانند داستان حضرت ابراهیم (علیه السلام) و زنده شدن مرغهای چهارگانه ، داستان عزیر یا ارمیای نبی و حادثه کشته بنی اسرائیل و دیگر موارد که همگی بیانگر معاد جسمانی هستند. می توان گفت : در قرآن کریم صدها آیه دلالت بر معاد جسمانی دارند. در این جا از میان آن صدها آیه ، برای نمونه به چند آیه دیگر به صورت کوتاه اشاره می شود :

خداوند متعال در قرآن فرموده است  :

(وَضَرَبَ لَنَا مَثَلا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ یُحْیِ الْعِظَامَ وَهِیَ رَمِیمٌ * قُلْ یُحْیِیهَا الَّذِی أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِکُلِّ خَلْقٍ عَلِیمٌ )؛ (1)

و برای ما مثلی آورد و آفرینش خود را فراموش کرد. گفت : چه کسی این استخوانها را زنده می کند در حالی که پوسیده است . بگو: همان کسی آن را زنده می کند که نخستین بار آن را آفرید و او به هر خلقی دانا است .

(أَیَحْسَبُ الإِنسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ * بَلَی قَادِرِینَ عَلَی أَنْ نُسَوِّیَ بَنَانَهُ )، (2)

آیا انسان می پندارد که هرگز استخوان های او را جمع نخواهیم کرد؟ آری ، قادریم که سرانگشتان او را هم کامل کنیم .

(إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا بِآیَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِیهِمْ نَارًا کُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَیْرَهَا لِیَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَزِیزًا حَکِیماً)؛ (3)

کسانی که به آیات ما کافر شدند، به زودی آنها را در آتشی درآوریم که هرچه پوستهایشان بریان شود، پوست های دیگری به جای آن قرار می دهیم تا عذاب را بچشند. خداوند عزیز و حکیم است .

شهید اوّل از ارکان و نوابغ فقهای شیعه، معاد بدنی و روحانی را عقیده عموم مسلمانان


1- یس ، آیه 78 و 79.
2- القیامة ، آیه 3 و 4.
3- النساء، آیه 56.

ص: 62

دانسته و گفته است : قد نطق به القرآن العزیز فی عدّةِ مواضع؛ قرآن عزیز نیز چندین

جا از آن سخن گفته است ، نیز می گوید: اعتقاد و پذیرش اخبار پیامبر (صلی الله علیه و آله) از بهشت وجهنّم واجب است . (1)

از علّامه دوانی عالم بزرگ سده دهم هجری نقل شده است : نصوص قرآن مجید در مواضع متعدّد گواه معاد و جسمانیّت آن است طوری که نمی شود آن را تأویل کرد. (2)

2 _ 2 _ 6. معاد جسمانی در روایات

همچنانکه آیات فراوانی در مورد معاد جسمانی وجود دارد، روایات زیادی نیز در این موضوع وجود دارد که برای نمونه به چند مورد اشاره می شود.

امیرمؤمنان علی (علیه السلام) می فرماید :

تا وقت آنچه خداوند درباره مردم تعیین نموده به سر آید، و مقدّرات عالم پایان یابد و آخرین مخلوق به اولّین آن ملحق گردد (و همه بمیرند) و فرمان خداوند برای تجدید خلق _ (زنده شدن مردگان ) که به آن اراده می نماید برسد. (آنگاه ) آسمان را به حرکت آورد و ازهم بشکافد. و زمین را بلرزاند وبه سختی تکان دهد. کوهها از جا کنده و از هیبت جلال و سطوتش به یکدیگر کوبیده و متلاشی شوند و با خاک یکسان گردند. هر کس را که در زمین به خاک رفته است ، بیرون آورد و پس از پوسیدن آنان را دوباره بسازد (زنده شان کند) وبعد از پراکندگی ایشان را جمع نماید. سپس آن ها را بعد از پرسش هایی که از اعمال مخفی و کارهای پنهانی شان می کند ازهم جدا ساخته ، دو دسته نماید: به عدّه ای نعمت می بخشد و به جمعی دیگر کیفر می دهد. (3)

همچنین امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در خطبه ای دیگر می فرماید :

پس هرگاه (بر اثر مرگ خلائق ) رشته کارها ازهم گسیخت و روزگار سپری


1- رسائل الشهید الاوّل ، رسالة الاربعینیّة ، ص 137 و 151.
2- حقّ الیقین فی معرفة اصول الدین ، ج 2، ص 37.
3- خطبه 108 نهج البلاغه فیض الاسلام ؛ دانشنامه امام علی (علیه السلام)، ج 2، ص 398.

ص: 63

گردید و انگیختن مردم نزدیک شد (قیامت برپا گردید) خداوند آنان را از میان قبرها و آشیانه پرندگان (اگر آنها را خورده باشند) و لانه درندگان (اگر ایشان را طعمه خود کرده باشند) و میدان های جنگ (اگر کشته شده باشند) بیرون می آورد، در حالتی که آماده انجام امر و فرمان حقّ تعالی بوده به سوی معاد و جای بازگشت که خداوند برای آنها قرار داده به سرعت و تندی می روند. (1)

هشام بن حکم نقل می کند که زندیقی به حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) عرض کرد : چگونه روح برانگیخته می شود، در حالی که بدن پوسیده شده و اعضای آن پراکنده می شود، عضوی از سوی درندگان سرزمین خورده می شود و عضوی دیگر از سوی حشرات دریده می شود و عضوی نیز خاک شده و با گِل آن دیوار ساخته می شود. امام جعفر صادق (علیه السلام) پاسخ داد :

همان کسی که انسان را بدون مادّه پدید آورد و بدون شکل و نمونه پیشین شکل داد، تواناست که او را بازگرداند، همان طوری که آغاز کرده بود. (2)


1- نهج البلاغه ، خطبه 82.
2- بحارالانوار، ج 7، ص 37.

ص: 64

7. گستره معاد

اشاره

یکی از مباحث مهمّ پیرامون معاد، گستره و حوزه شمول آن است. بنابر اخبار متون دینی، این گستره افزون بر تمامی انسانها، شامل فرشتگان ، اجنّه و حیوانات و وحوش نیز هست .

1 _ 7. معاد برای همه انسان هاست

اعتقاد به رجعت و بازگشت عدّه ای از مردگان به این جهان ، از عقاید مسلّم شیعه است . این بازگشت و زنده شدن ، همگانی نیست و اختصاص به عدّه خاصی در این دنیا دارد. امّا حوزه عقیده به معاد فراگیر و همگانی است و تمام انسان ها را در بر می گیرد. یعنی حضرت آدم و تمامی نسل وی در عالم آخرت زنده خواهند شد.

شواهد و دلایل معاد همگانی متعدّد است و می توان آن را به دو گروه تقسیم کرد : یکی آن که عقاید دینیِ مطرح در برخی از فروع بحث معاد _ همانندِ زنده شدن اطفال حتی فرزندان سقط شده _ یا اعتقاد به معاد در ادیان و پیامبران گذشته ، شاهدی صریح بر معاد همگانی است . دیگر آن که در متون دینی فراوانی بر معاد مطلق انسان تأکید شده است .

در این آیات و روایات ، مطلق انسان مورد خطاب قرار گرفته و بر حیات مجدّد او در سرای دیگر تأکید شده است ، همانند: یا ایّها النّاس ؛ ایحسب الانسان ، اَلناس ، اِنّکم و....

ص: 65

در این رابطه خداوند می فرماید :

(وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً)؛ (1)

آنان را گرد می آوریم و هیچ یک را فرو گذار نمی کنیم .

(رَبَّنَا إِنَّکَ جَامِعُ النَّاسِ لِیَوْمٍ لاَ رَیْبَ فِیهِ )؛ (2)

پروردگارا، به یقین ، تو در روزی که هیچ تردیدی در آن نیست ، گردآورنده (جمله ) مردمانی .

در تفسیر این آیه شریفه آمده است : اعتراف و اقرار به این حقیقت که «خداوند، تمامی خلائق را در روزی که تردیدی در آن نیست ، جمع خواهد کرد»، از حقایق اصیل قرآنی است که بر ایمان و گواهی آن اصرار شده است . (3)

امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در توصیف بعث و حشر همگانی می فرماید :

حتّی اذا بلغ الکتاب اُجلهُ ، والأمر مقادیره ، وأَلحَق آخرالخلق بأوّله ، و جاء من امرِالله مایریده من تجدید خلقه ؛ (4)

و این وضع همچنان ادامه می یابد تا عمر جهان پایان گیرد و مقدّرات به انتها برسد و آخرین مخلوق به نخستین ملحق گردد _ همه بمیرند _ و فرمان خدا درباره تجدید خلقت صادر گردد.

2 _ 7. حشر فرشتگان و اجنّه

ملائکه در آخرت محشور شده و وارد بهشت می شوند. همچنین شیاطین و اجنّه در قیامت محشور خواهند شد تا کیفر یا پاداش اعمال خود را دریابند. (5)


1- الکهف ، آیه 47.
2- آل عمران ، آیه 9.
3- مناهج البیان (جزء سوم ): ص 148.
4- نهج البلاغه ، خطبه 109.
5- ر.ک : حقّ الیقین ، ص 423.

ص: 66

3 _ 7. معاد وحوش و حیوانات

یکی از مسائل مطرح در معاد، اعتقاد به حشر وحوش و حیوانات است . در قرآن مجید آمده است  :

(وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِی الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ یَطِیرُ بِجَنَاحَیْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُکُمْ مَا فَرَّطْنَا فِی الْکِتَابِ مِنْ شَیْءٍ ثُمَّ إِلَی رَبِّهِمْ یُحْشَرُونَ )؛ (1)

و هیچ جنبنده ای در زمین ، و هیچ پرنده ای که با دو بال خود پرواز می کند، نیست مگر این که امّت هایی همانند شما هستند. ما هیچ چیز را در این کتاب فرو گذار نکردیم ، سپس (همه ) به سوی پروردگارشان محشور می گردند.

(وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ )؛ (2)

و آن هنگام که وحوش محشور می شوند.

این آیات به صراحت ، از اصل محشور شدن تمامی جانوران روی زمین و پرندگان در هوا خبر داده است . (3)همچنین خداوند بزرگ حیوانات و پرندگان را همانند انسان

دارای امّت های مختلفی دانسته است .

در منابع روایی ، از برخی از حیوانات به اسم یاد شده است که آن ها محشور خواهند شد. از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) روایت شده است که اسبان غازیان _ جهادگران _ در دنیا، اسبان ایشان در بهشت است . (4)از حضرت صادق (علیه السلام) روایت شده است که هر

شتری که سه حجّ _ و به روایت دیگر هفت حجّ _ بر آن انجام دهید، آن را از چهارپایان بهشت می گردانند. (5)نیز از آن حضرت نقل شده است که الاغ بلعم باعور و ناقه صالح


1- الانعام ، آیه 38.
2- التکویر، آیه 5.
3- مناهج البیان (جزء سی ام )، ص  192
4- حقّ الیقین ، ص 423.
5- حقّ الیقین ، ص 423.

ص: 67

و گرگ یوسف (علیه السلام) و سگ اصحاب کهف داخل بهشت خواهند شد. (1)

علّامه مجلسی از ظواهر آیات و اخبار استفاده کرده است که یکی از فلسفه های حشر وحوش دادخواهی از ستمی است که بر آنان روا رفته است . وی می نویسد: ابن بابوبه به سند معتبر روایت کرده است که پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) ناقه ای دید که پایش را بسته اند و بار بر پشت آن است . فرمود: کجا است صاحب ناقه ؛ بگویید مهیّا باشد که این ناقه در قیامت با او خصومت خواهد کرد. (2)

همچنین عالم بزرگ شیعه شیخ الطائفه توسی نیز نوشته است : خداوند متعال وحوش را محشور خواهد نمود تا به بازیافت حقوق از دست رفته خود از ستم هایی که بر آنان روا یافته برسند و یا از همدیگر دادخواهی نمایند. (3)همچنین فاضل مقداد _

فقیه و متکلم شهیر شیعی _ در مسأله وجوب عقلی و سمعی معاد، به جهت «عوض »؛ در کنار حقوق انسانها، از حقوق حیوانات اهلی و وحشی هم نام برده است . (4)

اصل معاد حیوانات و وحوش با توجّه به آیات یادشده و روایات وارده پیرامون آن ، مسلّم است ، ولی کیفیّت حشر آن ها روشن نیست . (5)نیز گفته شده است : حیوانات

و پرندگان ، امّت هایی موّحد و خداپرستند و نزد خداوند محشور خواهند شد. و بنا بر دو آیه فوق و روایات پیرامون آن ، اصل محشور شدن حیوانات برای ثواب و جزا اثبات می شود؛ امّا این که اوضاع و احوال آنان از نظر بقا و فنا و نعمت و عذاب چه خواهد بود و سرنوشتشان چه خواهد شد، خدا عالم است و در آیات و روایات به تفصیل حال آنان دست نیافتم . (6)


1- تفسیر القمی ، ج 2، ص 33؛ بحارالأنوار، ج 8، ص 195.
2- حقّ الیقین ، ص 423.
3- التبیان ، ج 10، ص 281.
4- باب الحادی عشر، ص 53.
5- انسان و معاد، ص 89.
6- مناهج البیان (جزء سی ام )، ص 193 و 195.

ص: 68

8. شبهات منکران معاد

اشاره

با مرور در مباحث گذشته ، روشن می شود که دلایل فراوان عقلی و نقلی بر وقوع حتمی معاد وجود دارد. امّا با این حال ، از گذشته های دور همواره برخی درصدد شبهه افکنی و انکار اصل معاد یا چگونگی آن هستند. این مخالفت ها ناشی از دو منشأ است : نخست : منشأ رفتاری . دوم : منشأ اعتقادی و فکری .

1 _ 8. منشأ رفتاری

حقیقت انسان به گونه ای است که می تواند رفتاری شایسته و نیک داشته باشد. یا این که به مخالفت با خواست خداوند و نور عقل بپردازد و تسلیم هواهای نفسانی و شیطان شود. بیشترین منکران و شبهه افکنان در موضوع معاد، متأثر از منشأ رفتاری هستند. این افراد، اعتقاد به معاد را مزاحم اعمال و کردار پلید خود می دانند، همانند ستمکاران و جبّاران و حاکمان زورگو یا فاجران و فاسدانی که غرق در شهوات و پلیدی ها هستند. در این جا به نمونه ای از سزای ستمگران و فاجران و فاسدان در سرای آخرت اشاره می شود، تا معلوم شود که ستم و هرزگی با اعتقاد به معاد قابل جمع نیست . کسی که می خواهد خود را رها از قیود متعالی اخلاقی ببینید و دچار لجام گسیختگی شود، باور به جهان دیگر را مزاحم رفتار ناشایست خود می داند.

ص: 69

خداوند متعال می فرماید :

(إِنَّ جَهَنَّمَ کَانَتْ مِرْصَادًا * لِلْطَّاغِینَ مَآبًا* لاَبِثِینَ فِیهَا أَحْقَابًا* لاَ یَذُوقُونَ فِیهَا بَرْدًا وَلاَ شَرَابًا* إِلاَّ حَمِیماً وَ غَسَّاقًا* جَزَاءً وِفَاقًا* إِنَّهُمْ کَانُوا لاَ یَرْجُونَ حِسَابًا* وَکَذَّبُوا بِآیَاتِنَا کِذَّابًا)؛ (1)

(آری ) جهنّم (از دیرباز) کمینگاهی بوده ، (که ) برای سرکشان ، بازگشتگاهی است . روزگاری دراز در آن درنگ کنند. در آنجا نه خنکی می چشند و نه شربتی ، جز آب جوشان و چرکابه ای ، این کیفری است مناسب (با جُرم آنها). آنان بودند که به (روز) حساب امید نداشتند؛ و آیات ما را سخت تکذیب می کردند.

از حضرت صادق (علیه السلام) روایت شده است که در جهنّم ، یک وادی _ درّه _ وجود دارد برای متکبّران که آن را «سقر» گویند. شکایت کرد به سوی خدا از شدّت حرارت خود، و درخواست کرد که نفسی بکشد. چون رخصت یافت و نفسی کشید، جمیع جهنّم سوخت . (2)

از حضرت امام محمّد باقر (علیه السلام) روایت شده که فرمود :

«اثام » رودی است از ارزیز (نوعی فلزّ) (3)گداخته ، و در پیش آن رود

سنگستانی از آتش است . و آنها جای کسی است که غیر خدا را پرستیده باشد یا کسی را به ناحق کشته باشد. و زناکاران نیز در آن جا خواهند بود. (4)

از حضرت امام موسی کاظم (علیه السلام) روایت شده است که فرمود :

اگر از کوهی به زیر بیفتم و پاره پاره شوم ، دوست تر می دارم از آن که سرپرست عملی از اعمال ظالمان شوم یا بر بساط یکی از ایشان راه روم ، مگر از برای


1- النبأ، آیات 21 _ 28.
2- حقّ الیقین ، ص 506.
3- ارزیز = فلزی است سفید، نقره فام ، (حلبی )؛ قلع . (ر.ک . فرهنگ فارسی معین ، ج 1 ص 213.)
4- حقّ الیقین ، ص 506.

ص: 70

آن که غمی از مؤمنی بردارم یا اسیر و محبوسی را خلاص کنم یا قرض مؤمنی را ادا نمایم . به درستی که کمتر چیزی که با یاران ظالمان می کنند، آن است

که بر سر ایشان سراپرده ای از آتش می زنند تا حق تعالی از حساب خلایق فارغ شود. (1)

2 _ 8. منشأ اعتقادی و فکری

اشاره

بخشی از مخالفت با معاد نیز منشأهای اعتقادی و فکری دارد. بیشتر این شبهات ، از اعتقاد به جهان شناسی کهن فلسفی و نظام فکری فلسفه قدیم سرچشمه می گیرند که امروزه به خاطر فرو ریختن بنیادها و اساس های این اندیشه های کهن ، خود به خود منتفی شده اند. امّا سه مورد از شبهات مشهور، پیرامون معاد قرآنی و حقیقت و چگونگی آن وجود دارد: اینهمانی با تناسخ ، شبهه آکل و مأکول و اعاده معدوم که در این جا به صورت فشرده و کوتاه ، مورد بررسی قرار می گیرد.

1 _ 2 _ 8. تناسخ

فراهیدی و جوهری از ادیبان کهن فرهنگ عربی در شرح واژه نسخ ، تناسخ را تناسخ در ورثه و میراث و مرگ ورثه ای پس از ورثه دیگر و تقسیم نشدن میراث نوشته اند. فراهیدی افزون بر این ، تناسخ در ازمنه را به معنای قرنی پس از قرنی آورده است . (2)همچنین در معنای واژه تناسخ ، تتابع ، پی در پی ، پشت سر هم ذکر شده

است . (3)امّا ابن منظور، افزون بر آنچه گفته شد، معانی دیگری ذیل تناسخ آورده است ،

از جمله : دست به دست گشتن و جابه جایی و دگرگونی از حالی به حال دیگر. (4)


1- عین الحیاة ، ص 505.
2- العین ، ص 956؛ الصحاح ، ج 1، ص 433.
3- فرهنگ نوین ، ص 702.
4- لسان العرب ، ج 3، ص 61.

ص: 71

یکی از متون کهن ملل و نحل در شرح تناسخ نوشته است  :

مذهب تناسخ : این گروه گویند این جان ها یکی است و تناسخ به چهار گونه است  : نَسْخْ ، مَسْخْ ، فَسْخْ و رَسْخْ. هر جانی که از تن آدمی بیرون شود و در تن آدمی دیگر شود آن را نسخ گویند. و هر جانی که از تن آدمی بیرون شود و در تن جانوران شود آن را مسخ گویند. و هر جان که از تن آدمی بیرون شود و در حشرات زمین و گزندگان شود، آن را فسخ گویند. و آنچه در درختان و نبات ها شود آن را رسخ گویند. (1) ...

در ادامه مطلب آمده است که تناسخیان عالم را نامتناهی می دانند و عقوبت ارواح را به اندازه گناه می دانند. برای مثال اگر مردی ستمکار باشد، پس از مردن ، روح او در تن چهارپا یا درنده ای داخل می شود. و اگر نیکوسیرت باشد، به تن مرد پارسا یا مَلکی تعلّق می گیرد. (2)عقیده به تناسخ ابتدا از سرزمین اسرارآمیز هند و آیین های

باستانی آن جا ریشه گرفته ، از قبیل آیین های «ودایی »، «برهمایی »،  «جینی » و «هندو». آنگاه در آیین «بودا» به حد نهایی کمال خود رسیده و کم کم وارد فلسفه و مسائل علمی ادیان دیگر شده است . (3)

بوداییان ، مسیر تکامل انسان و رسیدن به سکون مطلق و نیستی را از مسیر تناسخ و تحمّل رنج و درد آن می دانند. همچنان که شخص بودا _ طبق اقرار خود _ روزی خرگوش و روزی هم گاو بوده و بالاخره به مقام بودایی رسیده است . (4)

بدین گونه می توان گفت اعتقاد به تناسخ در سرزمین هند بسیار راسخ و کهن وفراگیر است . (5)همچنانکه این اعتقاد در آیین های شرق آسیا نیز ریشه دار و مشهود

است . آیت الله شیخ مجتبی قزوینی ، شرحی درازدامن پیرامون آرای موافق و مخالف


1- بیان الادیان ، ص 21.
2- بیان الادیان ، ص 21.
3- به سوی جهان ابدی ، ص 46. 
4- به سوی جهان ابدی ، ص 47.
5- ر.ک : الملل و النحل ، ج 2، ص 297.

ص: 72

تناسخ میان فلاسفه اشراقی یونانی و فرس و اسلامی و ازسویی موارد نقد فیلسوفان نافی تناسخ بر تناسخیان را در مبحث معاد عرضه می دارد و در پایان مقدّمات و برهان های طرفین را _ یعنی معتقدان به تناسخ و مخالفان فلسفی آن را _ یقینی و منتجّ به یقین ندانسته است ، به ویژه بسیاری از قواعد و باورهای فلسفی که امروزه در شمار آرای منسوخ و باطل به حساب می آیند. (1)

وی اساس معاد قرآنی را _ که ازپشتوانه استوارعقلی و شرعی برخوردار است _ مخالف هر دو اندیشه فلسفی و تناسخی می داند و می نویسد: بطلان تناسخ از ضروریات (دین ) و قائل به آن کافر است ، و اساس قرآن بر ضدّ قول به تناسخ است . (2)

مرحوم قزوینی ، مخالفت اندیشه های تناسخی با معاد جسمانی قرآن را بدیهی می داند. آنگاه کلام برخی از فیلسوفان مسلمان یونان گرا را می آورد که برخی از عقاید اسلامی _ چون مسخ ، احیای اموات ، زنده شدن مردگان در رجعت و قیامت و حشر و نشر _ را با تناسخ مشابه می دانند. و آن را ناشی از کم اطلّاعی و ناآشنایی آنان به معارف قرآن دانسته است . (3)در تبیین وی ، مسخی که قرآن مجید بیان می کند، تبدیل صورت

نوعیه و بدن انسان است به بدن حیوان ، برای عذاب کردن یهود و عبرت دیگران . و درحقیقت تبدیل اَعراض پیشین به اَعراض دیگر است با این که روح و بدن آنها عین روح و بدن اوّلیّه است . این امر، معجزه و فعل الهی است برای اظهار قدرت و عذاب نمودن برای عبرت و مصالح و حکمت های دیگر. (4)در دیدگاه اساتید معارف و کلام

مسلمان ، حقیقت مسخ و زنده شدن انسانها با تناسخ ربطی ندارد. چند نکته در این مورد قابل تذکّر است  :

1. در مسخ ، حقیقت انسان تبدیل به حیوان _ مثل میمون _ نمی شود؛ بلکه ظاهرآ


1- ر.ک : بیان الفرقان ، ص 520 _ 528.
2- بیان الفرقان ، ص 528.
3- بیان الفرقان ، ص 528.
4- بیان الفرقان ، ص 529.

ص: 73

مراد از مسخ تغییر صورت حسنای انسانی است که از سوی خداوند متعال با وصف «احسن تقویم »؛ (1)یعنی بهترین صورت و نظام از آن یاد شده است و در اثر مسخ به

شکل حیوانی زشت و کریه متحوّل می گردد. (2)مرحوم سیّد اسماعیل طبرسی نوری با

نقل برخی احادیث نوشته است : از این اخبار استفاده می شود که حقیقت انسانی ، از مسخ شدگان گرفته نمی شود و فهم و شعور و ادراک آنان باقی می ماند. (3)

2. حشر انسان و زنده شدن او، برگشت روح هر انسان به ابدان عنصری همان است نه غیر آن .

3. تناسخ در عالم ذرّ نیز منتفی است ، چون هر بدنی روح خود را دارد و هر روحی بدن خود را. مشخصه های انسان در عوالم پیشین و دنیا محفوظ است و ابدان ذرّی عینآ در ابدان دنیوی موجود هستند. این کیان و شخصیّت انسان ، در زنده شدن در عالم آخرت نیز باقی خواهند ماند. (4)

4. امامان شیعه از تناسخیان به سختی انتقاد فرموده اند. از امام جعفر صادق (علیه السلام) روایت است که فرمود: تناسخیان راه دین را وا نهاده اند و گمراهی و ضلالت را برای خویشتن آراسته اند و به شهوات روی آورده اند. نیز در مورد عقیده آنان ، از جمله به تعلّق ارواح از قالبی به قالب دیگر اشاره فرمودند. (5)از حضرت رضا (علیه السلام) در مورد اعتقاد به

تناسخ پرسیده شد. در پاسخ فرمود: هر کس به تناسخ معتقد باشد، کافر است . (6)

2 _ 2 _ 8. شبهه آکل و مأکول

در بررسی و مطالعه دانش زیست شناسی مشاهده می شود که ساختمان بدن انسان ، از


1- التین ، آیه 4.
2- مناهج البیان (جزء اوّل )، ص 243.
3- کفایة الموحّدین ، ج 4، ص 57.
4- توحید الامامیّه ، ص 153.
5- الاحتجاج ، ج 2، ص 344.
6- عیون اخبارالرضا (علیه السلام)، ج 2، ص 202.

ص: 74

یک نظام علمی حیرت آور، برخوردار است و با پیشرفت دانش و فناوری جدید، هر روز ابعاد دیگری از آن کشف می شود. به ویژه توسعه و گسترش تحقیقات علوم زیستی ، شناخت بیشتر از سلّول های بنیادی و ژن ها و ساختمان آنها و محفظه بایگانی جزئیات اجزا و اعضای بدن را فراهم آورده و تصویر حیات دوباره انسان پس از مرگ را آسان کرده است .

یکی از مشهورترین شبهات پیرامون معاد جسمانی ، شبهه آکل و مأکول است . خلاصه این شبهه این است که : در نظام موجود دنیایی ، اجزای بدن انسانی ، جزء بدن انسان دیگر می شود، چه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم . و از راه تغذیه و در حقیقت اختلاط به وجود می آید. با در نظر گرفتن عملکرد انسانها که متفاوت است و نیک و بد و متوسّط دارد، به هنگام بازگشت روح به بدن ، این اجزاء جزء کدامیک از بدن ها خواهد بود؟

صاحب نظران مسائل کلامی و اعتقادی از دیرباز تاکنون کوشیده اند که پاسخهایی در برابر این شبهه عرضه دارند. این مهمّ به صورت چند طرح در مسائل کلامی و اعتقادی مطرح شده و توانسته است بخشی از ابهامات را بزداید. شرح و بررسی این طرح ها، اتقان ، جامعیت و درستی کامل آنها نیازمند پژوهش و بررسی دقیق است .

امّا به گواهی عقل و دین ، مهمّترین و گویاترین و کامل ترین برهان بر پاسخ این شبهه ، دانش و قدرت نامحدود خداوند است . همان سان که انسان _ این موجود پیچیده _ را در مرحله نخست و بدون سابقه و نمونه پیشین پدید آورد، می تواند به راحتی پس از مرگ زنده کند.

روایت شده است که زندیقی از امام جعفر صادق (علیه السلام) پرسید که چگونه روح برانگیخته می شود، در حالی که بدن پوسیده شده و اعضای آن پراکنده می شود و عضوی در سرزمینی طعمه درندگان می شود و عضوی دیگر از سوی حشرات دریده می شود، عضوی هم خاک شده و همراه گِل در دیوار قرار می گیرد؟!

آن حضرت نخست به صورت کلّی پاسخ داد: خدایی که ابتدا بدون مادّه و نقشه

ص: 75

پیشین ، آن بدن و اعضا را آفریده ؛ قادر است که دوباره آنها را جمع و زنده کند. سپس فرمود: همه اجزای مردگان در دل زمین محفوظ است و خداوند متعال از همه آن ذرّات آگاه است . و خاک مردگان در زمین مانند خاک طلا در میان خاک های دیگر است . هرگاه خداوند بخواهد مردگان را زنده کند، به اراده او باران بر زمین می بارد و خاک های زمینی را سخت در هم می آمیزد همانند به هم خوردن مشک . در این هنگام خاک بشر از دیگر خاک ها جدا می شود، مانند جدا شدن طلا از خاک به هنگامی که با آب شسته می شود، و مانند جدا شدن کره از شیر هنگامی که مشک به هم زده می شود. پس خاک هر بدنی جمع می شود و به اذن خدا به شکل پیشین خود باز می گردد و روح در آن داخل می شود. آنگاه وقتی کامل شد، چیزی از خودش را ناآشنا نمی یابد. (1)

3 _ 2 _ 8. بحث اعاده معدوم و معاد

یکی از مسائل مشهور اختلافی میان متکلّمان و فیلسوفان ، نزاع پیرامون جواز یا امتناع اعاده معدوم است . در نظام فکری فلسفی بر امتناع و غیرممکن بودن آن تأکید شده است . (2)امّا بسیاری از متکلّمان اعاده معدوم را قبول دارند. (3)خواجه نصیر توسی

با دلایل فلسفی بر جواز عدم ، حکم داده است . با این وجود، رأی وی در زنده شدن افراد، جمع اعضای پراکنده است ، چنانکه در داستان زنده شدن مرغان حضرت ابراهیم (علیه السلام) آمده است . (4)بیشتر متکلّمان امامیّه در موضوع زنده شدن مردگان به جمع

اجزای پراکنده اعتقاد دارند. (5)یعنی افراد، پس از مرگ و متلاشی شدن و بر هم

خوردن ترکیب و شکل خود مجدّدآ از میان همین اجزای پراکنده شکل می یابند


1- ر.ک : بحارالانوار، ج 7، ص 37؛ انسان و معاد، ص 193.
2- شرح مبسوط منظومه ، ج 2، ص 194.
3- شرح مبسوط منظومه ، ج 2، ص 195.
4- کشف المراد، ص 402.
5- حقّ الیقین ، ص 419.

ص: 76

و زنده خواهند شد. به نظر این گروه ، موضوع اعاده معدوم ربطی به معاد ندارد. امّا عدّه ای دیگر با تأکید بر برخی براهین استدلالی و نصوص دینی بر این باورند که با مرگ ، فنا و نیستی مطلق رخ خواهد داد و با قدرت مطلق خداوند، مردگان آفرینشی دوباره خواهند یافت بسان آفرینش نخست که مسبوق به عدم است و در حقیقت اعاده معدوم روی خواهد داد.

امّا در زنده شدن مردگان ، تفاوتی نمی کند که فنای مطلق روی دهد یا موادّ بدن باقی مانده باشد؛ بلکه هرکدام باشد تردیدی نیست که خداوند بزرگ ، انسان را پس از زوال و متلاشی شدن دوباره خواهد آفرید و زندگی نوین و پایداری به وی خواهد بخشید.

ص: 77

9. پیدایش جهان

اشاره

بررسی بحث معاد و فرجام هستی ، ناگزیر با پیدایش آن در ارتباط است . از این رو در این بخش مباحثی کوتاه و فشرده در مورد تکوّن جهان عرضه شده است .

تمام عوالم _ از آسمان ها و زمین و کرات متفاوت و هر آنچه جز خداوند متعال باشد _ به اتّفاق تمامی صاحبان ادیان و کتاب های آسمانی حادث حقیقی است و خداوند متعال با قدرت کامل خود آن را ابداع و ایجاد و خلق نموده است . (1)جهان

خلقت و ما سوی الله به سه بخش تقسیم شده است : 1_ انوار مجرّد و ابداع 2_ عالم حروف و بسائط اوّلیّه 3_ عالم مرکبّات و انواع مصنوعات محسوس . (2)تمام این

عوالم ، حادث واقعی و مسبوق به عدم حقیقی هستند و ابتدای آفرینش آنان به «لا مِن شَیْء» ختم می شود و ازلیّت منحصر به ذات پاک پروردگار عالم است . بدین معنا که با خداوند متعال _ چه در مرتبه الوهیّت و چه در مرتبه مخلوقات _ چیزی نبود، آنگاه خداوند موجودات را پدید آورد. (3)


1- بیان الفرقان ، ص 479.
2- بیان الفرقان ، ص 489.
3- حدوث ماسوی الله _ حتی مجردات و حقایق غیرمادّی _ قطعی و مسلّم است . متکلّمان امامیّه با اعتقاد به اینحقیقت ، به دو دسته تقسیم شده اند: عدّه ای اصولاً به عناصر غیرمادّی جز خداوند اعتقاد ندارند، امّا عدّه ایدیگر که به حقایق غیرمادّی اعتقاد دارند، آن را مشابه و مسانخ خداوند ندانسته ، بلکه مخلوق و دارای ابتداوآغاز می دانند.

ص: 78

1 _ 9. نخستین حادث

نخستین حادث «مشیّت » است . خداوند متعال ، ابتدا «مشیّت » را آفرید و سپس تمام اشیا و مخلوقات را به وسیله آن آفرید. امام جعفر صادق (علیه السلام) فرموده است  :

خلق الله المشیّة قبل الاشیاء، ثم خلق الاشیاء بالمشیّة ؛ (1)

خداوند مشیّت را پیش از اشیاء آفرید و سپس اشیا را به مشیّت آفرید.

«مشیّت » از صفات افعالی خداوند متعال بوده و غیر از «علم » است که در شمار صفات ذاتی حق تعالی است . مشیّت از مراتب تعیّن فعل الهی است . پس از «مشیّت »؛ «اراده »، «قدر»، «قضا»، «اذن »، «اجل » و «کتاب » در شمار این مراتبند. (2)

2 _ 9. حدوث حقایق غیرمادّی

مشیّت ، نخستین مخلوق غیرمادّی است که تمام اشیای مادّی و غیرمادّی به وسیله آن آفریده شده اند. (3)در دیدگاه برخی از صاحب نظران علوم اعتقادی ، عقل و علم

وقدرت ، در شمار مخلوقات مجرّد هستند. (4)مشیّت منشأ مخلوقات نیست ، بلکه از

مراتب فعل الهی است که به وسیله آن آفریده ها ایجاد می شوند. تمام اشیای مادّی وغیرمادّی مسبوق به عدم واقعی هستند و خداوند آنها را ابداع کرده و پدید آورده است . ازلیّت منحصر به ذات اقدس باری تعالی است و با خداوند سبحان چیزی


1- التوحید، ص 339.
2- توحید الامامیّه ، ص 318.
3- بیان الفرقان ، ص 487.
4- بیان الفرقان ، ص 487؛ توحید الامامیّه ، ص 18 و 21.

ص: 79

نبود، چه در مرتبه الوهیت و چه در مرتبه مخلوقات _ نفی معیّت عرضی و طولی _، آنگاه خداوند متعال موجودات را پدید آورد.

3 _ 9. حدوث مخلوقات مادّی

تعیین نخستین مخلوق مادّی در احادیث اعتقادی ، از لحنی یکسان برخوردار نیست . مرحوم شیخ مجتبی قزوینی ، پس از نقل پاره ای از این احادیث ، تلاش نموده با ارائه تحلیلی به رفع تعارض ظاهری آنان بپردازد و در نهایت ، در یک استنتاج از مجموعه احادیث وارده ، به این نظر می رسد که آب اوّل مخلوق است آنگاه ویژگیهای آن را شرح داده است .

4 _ 9. ماء بسیط مادّه اوّلیه خلقت

مرحوم قزوینی نوشته است : آب اوّل مخلوق است که به صورت شکل نیافته و عنصر بسیط و ساده ایجاد گردید. خلقت آن ابداعی است یعنی نوظهور است و ابتدا نبوده که «بود» شده است . این مخلوق مادّی و جسمانی است . با این که آب نامگذاری شده است ؛ امّا همانند آبِ موجود نیست . آن مادّه اوّلیّه بسیط که آب نامیده شده ، منشأ پیدایش موجودات (مادّی ) است . خداوند متعال تمام موجودات و مخلوقات مادّی را به صورت ترکیب و ترکّب از آن مادّه (ماء) آفرید. اختلاف اشیاء از جهت مادّه و جوهر نیست ، بلکه به اَعراض و حدود است . (1)

باید دانست دامنه موجوداتِ پدید آمده به موجودات دنیایی محدود نمی شود، بلکه تمام مخلوقات آسمانی و زمینی و دنیوی و اخروی ، از همان مادّه ساده که آب نام دارد با اشکال و خواص مختلف پدید آمده اند و در اصل و ریشه از آن مادّه اوّلیّه هستند. بدین روی ، اگر موجودی بر اثر تغییر و تحوّل عارضی ، فاقد خواصّ


1- بیان الفرقان ، ص 486.

ص: 80

و اَشکال شود، در نتیجه دچار انحلال مشخصّات می شود. و آنچه از او می ماند همان مادّه اوّلیّه که موسوم به «ماء» است . (1)

5 _ 9. تقسیم مادّه اوّلیّه به علّیّین و سجّین

مادّه اوّلیّه «ماء» ذاتآ فاقد نور علم و حیات و قدرت بود. امّا پس از اعطای

قدرت و علم از سوی خداوند متعال ، دارای استطاعت گردید. سپس مورد تکلیف

و آزمایش قرار گرفت . در نتیجه قسمتی از «ماء» اطاعت و قسمت دیگری عصیان کرد. بخش مطیع ، در اثر اطاعت مورد تفضّل و لطف خداوند واقع گردید و بخش عاصی در اثر سرپیچی ، مورد کیفر الهی قرار گرفت . باید توجّه کرد، که شیرینی وگوارایی و شوری و تلخی ، نتیجه عملکرد دو بخش از آب است یعنی تفضّل الهی

به «ماء» مطیع به صورت شیرینی و گوارایی ، و عدل و کیفر الهی به «ماء»

عاصی ، به صورت شوری و تلخیِ اعمال گردید. (2)خداوند متعال ، درباره علّیّین

و سجّین می فرماید :

(کَلاَّ إِنَّ کِتَابَ الفُجَّارِ لَفِی سِجِّینٍ )؛ (3)

هرگز! همانا نوشته شده است _ قضای الهی بر آن است _ که جایگاه بدکاران در سجّین _ دوزخ _ است .

(کَلاَّ إِنَّ کِتَابَ الاَْبْرَارِ لَفِی عِلِّیِّینَ )؛ (4)

هرگز! همانا نوشته شده است _ قضای الهی بر آن است _ که جایگاه نیکان در علّیّین _ بهشت _ است .


1- ر.ک : معاد از دیدگاه قرآن ، حدیث و عقل ، ص 67.
2- معاد از دیدگاه قرآن ، حدیث و عقل ، ص 69.
3- المطفّفین ، آیه 7.
4- المطفّفین ، آیه 19. در ترجمه این آیه و آیه هفتم همین سوره از مناهج البیان (جزء سی ام )، ص 256 و  265استفاده شده است .

ص: 81

در تفسیر این آیات شریفه روایت مفصّلی از امام محمّدباقر (علیه السلام) (1)نقل شده است که

خلقت ابدان و ارواح ائمّه (علیهم السلام) و شیعیان از علّیّین است و دشمنان ائمّه (علیهم السلام) و پیروانشان از سجّین آفریده شده اند.

از امام جعفر صادق (علیه السلام) نقل شده است  :

انّ الله خلقنا من علّیّین و خلق ارواحنا من فوق ذلک و خلق ارواح شیعتنا من علّیّین وخلق اجسادهم من دون ذلک ، فمن أجل ذلک القرابة بیننا وبینهم و قلوبهم تحنّ إلینا؛ (2)

به راستی خدا ما را از علّیّین آفریده و ارواح ما را از مرتبه بالای آن آفریده و ارواح شیعیان ما را از علّیّین آفریده و بدن آنها را از مرتبه پایین آن آفریده ، از این جهت میان ما و آنان خویشی و نزدیکی است و دل های آنها به سوی ما مشتاقند.

در تفسیر آیات مذکور از سوره مبارکه المطفّفین گفته شده است : که سجّین و علّیّین ، مادّه آفرینش دوزخ و بهشت و دوزخیان و بهشتیان است . همچنین دو واژه سجّین و علّیّین بر خود دوزخ و جنّت هم گفته می شود. (3)

از امام جعفر صادق (علیه السلام) روایت شده است  :

انّ الله خلق المؤمن من طینة الجنّة . و خلق الناصب من طینة النار؛ (4)

به راستی خدا مؤمن را از طینت بهشت آفرید و ناصبی را از طینت آتش .

6 _ 9. منشأ اختلاف موجودات

از شماری از روایات برمی آید که خداوند متعال ، طینت نیک را از آب شیرین و طینت گندیده را از آب تلخ آفرید. آب شیرین را علّیّین و آب تلخ را سجّین نامید.


1- الکافی ، ج 2، ص 4.
2- الکافی ، ج 1، ص 389.
3- مناهج البیان (جزء سی ام )، ص 252 _ 265..
4- بصائرالدرجات ، ص 16.

ص: 82

پس از آن ارواح و ابدان مؤمنان و هر آنچه را که شایسته آن هاست _ از بهشت و نعمت هایش _از علّیّین آفرید، و ابدان و ارواح کافران و هر آنچه را که شایسته آن هاست _ از آتش وعذاب های جهنّم _ از سجّین خلق نمود. (1)

گفته شده است : علّیّین و سجّین هرکدام مراتب و درجاتی دارند که ارواح و ابدان انسان های مطیع و عاصی _ با تفاوتی که در مراتب اطاعت و عصیان داشتند _ از آن آفریده شده اند. بر این اساس ، ارواح نیکان ، از علّیّین و بدکاران از سجّین ، با مراتب و درجات متفاوت خلق شده اند. این قانون در خلقت بدن های نیکان و بدان نیز جاری است ، با این تفاوت که ابدان خالص نیستند؛ یعنی بدن نیکان _ با وجود این که از علّیّین آفریده شده _ اجزایی از عالم سجّین نیز با آن مخلوط شده است . و بالعکس اجزایی از عالم علّیّین در ابدان بدکاران مخلوط شده است . (2)

7 _ 9. مادّه عالم مشهود و عالم آخرت

به مشیّت و اراده حق تعالی ، با مخلوط شدن مادّه علّیّین و مادّه سجّین ، دنیای مشهود و کنونی آفریده شد. عالم آخرت نیز، از دو مادّه علّیّین و سجّین پدید آمد. بهشت و نعمت ها و اهل بهشت از مادّه نخست ، و جهنّم و عذاب ها و اهل جهنّم از مادّه دومی آفریده شدند. به هنگام ظهور نشانه های رستاخیز، دنیا متلاشی و دچار انحلال می گردد و ترکیبات آن ازبین می رود. در نتیجه اجزای متلاشی شده ، هرکدام به اصل و عنصر خود، علّیّین یا سجّین باز می گردند. به هنگام حشرِ انسانِ خوب ، مواد علّیّینی بدنش از خاک گرفته شده و روح به آن تعلّق می گیرد و با زیباترین صورت محشور می شود برعکس در حشر انسانِ بد، مواد سجّینی بدنش از خاک گرفته شده و روح به آن تعلّق می گیرد و با زشت ترین صورت محشور می شود. (3)


1- تنبیهات حول المبدأ و المعاد، ص 215.
2- تنبیهات حول المبدأ و المعاد، ص 220؛ مناهج البیان (جزء سی ام )، ص 265. شرح بیشتر در ص 133 همین کتاب .
3- معاد از دیدگاه قرآن و حدیث و عقل ص 81 و 453؛ مناهج البیان (جزء سی ام )، ص 280 و (جزء دوم )، ص 44.

ص: 83

10. عوالم پیشین

اشاره

شناخت عوالم پیشین در برخی از مباحث اعتقادی ، نقش مهمّ و محوری دارد، همانند حوزه معرفت شناسی ، معرفت الله، معاد و انسان شناسی که مستقیم و غیرمستقیم درارتباط با عوالم پیشین است .

آیات و روایات با صراحت بیان می کنند که انسانِ موجود در این دنیا، پیش از این دنیای فعلی ، وجود داشته است و در این مطلب هیچ جای شک و شبهه نیست . در این جا، منظور از انسان ، شامل تمام انسان ها است ، اعمّ از پیامبران مرسل ، صدیقان ، مؤمنان ، ستمگران ، مستکبران و کافران . (1)

از احادیث بر می آید که عوالم پیشین ، دربرگیرنده «عالم ارواح و اظلّه »، «عالم طینت » و «عالم ذرّ» است . البته به عالمی به نام «عالم ذرّ اوّل » نیز اشاره شده است که احتمال دارد مقصود از «ذرّ اوّل » همان عالم طینت باشد. (2)در میان این عوالم مهمتر از

همه «عالم ذر» است . (3)

وجود عوالم پیشین از نظر قرآن و حدیث ، از امور واضح و روشن است . و روایات


1- توحید الامامیّه ، ص 112.
2- توحید الامامیّه ، ص 122.
3- توحید الامامیّه ، ص 120.

ص: 84

در مورد آن ، از حدّ تواتر گدشته است و پس از حذف مکرّرات و متشابهات ، به  113 روایت می رسد. (1)

در این جا مناسب است به یکی از شواهد روایی عوالم پیشین اشاره شود و آن روایت مسعودی مورّخ شهیر قرن چهارم است که خطبه ای از امیرمؤمنان (علیه السلام) را در فصول آغازین کتاب مشهورش مروج الذهب نقل می کند. این خطبه ، حاوی مطالبی در پیدایش جهان و مبدأ هستی ، معرفت خداوند متعال و یگانگی وی ، جایگاه پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) وامامان معصوم (علیهم السلام) به هنگام آفرینش موجودات و عالم ذرّ و در این جهان ، ختم حجّت ها به رهاننده امّت و نهایت نور و مصدر امور حضرت مهدی «عج » است . و در مورد عالم ذرّ به صراحت می فرماید :

... فَصَل محمّداً (صلی الله علیه و آله) فی طاهر القنوات ، فدعا الناس ظاهراً وباطناً، وندبهم سِرّاً وإعلاناً، واستدعی التنبیه علی العهد الذی قَدَّمه إلی الذَّرِّ قبل النسل ؛ (2)

تا اینکه محمّد (صلی الله علیه و آله) را از اصلاب پاک بیرون آورد. پس مردم را در ظاهر و باطن و پنهانی و آشکار [به سوی خدا] فراخواند و از او خواست مردم را بر عهدی که در عالم ذرّ پیش از نسل تقدیم داشته بود متنبّه کند.

گفتیم که عوالم پیشین ، مادّی است و همه اجزای آن از مادّه اوّلیّه خلقت «ماء بسیط » آفریده شدند. هم ارواح و هم ابدان، همه مادّی هستند گرچه از نظر ترکیب وسادگی، متفاوتند.

1 _ 10. عالم طینت

یکی از عوالم پیش از این جهان ، موقف طینت است که انسان ها در آن جا به صورت


1- توحید الامامیّه ، ص 122.
2- مروج الذهب ، ج 1، ص 43؛ بحارالأنوار، ج 57، ص 214. نسخه مروج الذهب مورد استناد در بحارالأنوار، بانسخه های چاپی موجود آن تفاوت هایی دارد.

ص: 85

ذرّات پراکنده از گِل آفریده شدند و مورد آزمون الهی قرار گرفتند و اصحاب یمین و اصحاب شمال ، نیکان و بدان مشخص شدند، هرچند فرصت آزمون دیگر برای اصحاب شمال ، از سوی خداوند مهربان وجود دارد. (1)

عالم طینت پیش از خلقت حضرت آدم بوده است و خداوند متعال آنگاه که آن ذرّات پراکنده را دوباره به صورت گِل درآورد، حضرت آدم را از آن آفرید. (2)

در منابع حدیثی به عالمی به نام «عالم ذرّ اوّل » اشاره شده است که احتمال دارد مراد از آن ، همان عالم طینت باشد. (3)

2 _ 10. عالم ارواح

عالم ارواح _ که از آن به عالم اظلّه تعبیر شده _ یکی از عوالم پیشین است . «روایات فراوانی به صراحت دلالت دارند که خداوند متعال ، ارواح همه انسان ها را دوهزار سال پیش از بدن هایشان خلق فرمود و آن ها را علم و شعور و اختیار و آزادی و قدرت مخالفت عطا فرمود. آنگاه اموری را به آنان تکلیف کرد؛ گروهی اطاعت کردند و برخی مخالفت ورزیده ، از دستور الهی سرپیچی کردند. این امر موجب شد که ارواح به دو دسته اطاعت کنندگان و عاصیان تقسیم شوند. دوستی و دشمنی هم به همین پایه در میان آنان پدید آمد و هر گروهی با همگون های خود ائتلاف و دوستی برقرار کردند و با گروه دیگر دشمنی و مخالفت ورزیدند». (4)

از زندگی ارواح در عالم اظلّه و پیش از آفریده شدن ابدان ، گزارش کامل و روشنی در دست نیست . (5)نیز چگونگی تعلّق حیات به روح ، بر ما مجهول است و باید توجّه


1- توحید الامامیّه ، ص 138.
2- توحید الامامیّه ، ص 138.
3- توحید الامامیّه ، ص 122.
4- انسان و معاد، ص 32.
5- انسان و معاد، ص 34.

ص: 86

نمود که روح مادّی و جسم لطیف و حقیقت حیات ، امری غیر از مادّه و روح است . (1)

حیات در شمار آفریده های خدای متعال است . برخی آن را مخلوقاتی همانند عقل و علم دانسته اند.

3 _ 10. عالم ذرّ

یکی از عوالم پیش از این جهان و مهمترین آنها «عالم ذرّ» است . (2)خداوند متعال

در جهان پیشین ، هر انسانی را به صورت ذرّی _ موجودات ریز _ آفرید و روح و عقل به او کرامت فرمود و آزمود. انسان ، همان طور که در این دنیا دارای بدن ، روح و عقل است ، در عالم پیشین نیز چنین بوده است . از بدن ، روح و عقل ؛ تعبیر به طبیعت ، روح و نور شده است . انسان ها در آزمایش عالم پیشین دو گروه شدند: آنان که فرمان بردند، خوشبخت شدند و آنان که نافرمانی کردند، تیره بخت گردیدند. با این وجود، این جهان ، فرصت دوباره ای برای آزمون است که سرنوشت تیره بختان تغییر کند و خوشبخت شوند. این تغییر با بدا در افعال الهی و با مشیّت جدید مقدّس حق تعالی ممکن است . (3)

آیات متعدّد و روایات فراوانی در مورد عالم ذرّ وجود دارد. یکی از آیات مشهور در این موضوع آیه اخذ میثاق است که خداوند متعال می فرماید :

(وَإِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَی أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ قَالُوا بَلَی شَهِدْنَا...)، (4)

و هنگامی را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم ، ذریّه آنان را برگرفت ؛ و آنها را بر خودشان گواه ساخت که آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: چرا گواهی دادیم ....


1- بیان الفرقان ص 107.
2- توحید الامامیّه ، ص 120.
3- بیان الفرقان ، ص 503.
4- اعراف ، آیه 172.

ص: 87

عالم ذرّ به عالم میثاق ، عهد و الست نیز نامبردار است . این اوصاف به جهت اخذ پیمان و مورد خطاب قرار گرفتن انسانها با واژه «الست » در عالم ذرّ است .

4 _ 10. خلقت حضرت آدم (علیه السلام)

آیت الله مجتبی قزوینی نوشته است : از قرآن مجید و احادیث حضرت خاتم الانبیاء (صلی الله علیه و آله) و ائمه هدی  : استفاده می شود که حدوث و خلقت حضرت آدم ابوالبشر در بهشت دنیا و به صورت غیرذرّی بوده است ؛ به این معنی که خداوند متعال ، به علم و حکمت و قدرت کامل خود، حضرت آدم را بدون تولید و تولّد در عالمی غیر این عالم و زمین محسوس ما آفرید. و وجودهای ذریّه بشر را در صلب او _ به جهت تداوم نسل و تولید و تولد _ به ودیعه نهاد. (1)چنانکه پیشتر گذشت ، عوالم

پیشین مراحل مختلفی دارند. خلقت غیر ذرّی حضرت آدم و عدم انطباق آن با هیچیک از مراحل این خلقت ؛ نیازمند تحقیق است . نیز آرا در مورد جنّت آدم و تبیین تعلّق آن به عوالم دنیا و عقبا متفاوت است (2)و نیاز به پژوهش بیشتر دارد.

امّا طبرسی در مورد خلقت همسر حضرت آدم نوشته است : بیشتر مفسّران اعتقاد دارند که وی از دنده ای از دنده های حضرت آدم آفریده شده است و از امام محمّد باقر (علیه السلام) روایت شده است که حوّا از مازاد گِلی آفریده شده است که حضرت آدم از آن آفریده شد. (3)علّامه مجلسی اخبار خلقت حوّا از دنده حضرت آدم را حمل بر تقیّه

می کند. (4)نیز در این مورد گفته شده است : صرف نظر از این که این اخبار، از آحاد

به شمار می روند، در میان سنّی ها رواج دارد و اعتراض امامان اهل بیت (علیهم السلام) به این روایات ، موجب سوءظن به آنها می شود. پس مانعی نیست که روایات بیان گر


1- بیان الفرقان ، ص 516.
2- بحارالانوار، ج 11، ص 143.
3- مجمع البیان ، ج 3، ص 5.
4- بحارالانوار، ج 11، ص 116.

ص: 88

«خلقت حوّا از مازاد گل حضرت آدم » _ که از دلالت روشن و بیان صریح برخوردار است _ اخذ شود. (1)


1- مناهج البیان (جزء چهارم )، ص 248.

ص: 89

11. انسان در دنیا

اشاره

یکی از مسائل مهّم و اساسی بحث معاد، شناخت انسان است . چون حیات اخروی ارتباط وثیقی با اجزاء و ابعاد حقیقت انسان دارد و بدون انسان شناسی ، احوال جهان آخرت به درستی شناخته نخواهد شد.

در جهان شناسی دینی _ شیعی _ انسان با سه جهان درارتباط است ؛ عوالم پیش از این جهان ، دنیا و آخرت . نیز ساحت انسان به سه بخش جسم ، روح و عقل تقسیم می شود. شرح مختصر جهان پیش از این دنیا، در فصل گذشته به صورت کوتاه و فشرده بیان گردید. انسان در آخرت نیز بیشترین بخش های این مکتوب را تشکیل می دهد که به مناسبت عرضه شده است . این فصل ، ویژه شرح کوتاهی از ارتباط انسان با دنیا و ابعاد و اجزای حقیقت انسان است .

پیش تر روشن گردید که انسان ، پیش از این جهان در عوالم طینت و ارواح و ذرّ وجود داشته است . پس در تداوم سلسله مراتب وجودی انسان ، این جهان پس از عالم ذرّ قرار می گیرد. انسان موجود در این جهان ، ابتدایش نطفه است و بعد، علقه و مضغه و طفل و جوان و پیر می شود و می میرد و با مرگ ، جهان آخرت آغاز می شود.

ساحت انسان به سه بخش بدن ، روح و عقل تقسیم می شود. دو بخش بدن و روح ،

ص: 90

حقیقت انسان را تشکیل می دهند. (1)روح و بدن هردو، مهمّ و اثرگذارند. به خلاف

برخی از نحله های فلسفی یونان گرا، که حقیقت انسان را تنها روح پنداشته اند. (2)امّا

عقل ، نوری خارج از حقیقت انسان است که از آن بهره مند می شود.

1 _ 11. عقل و علم

یکی از مخلوقات ارجمند نوری ، عقل است . عقل جزء حقیقت انسان نیست و فقدان آن موجب سلب حیات نمی شود. امّا با این همه شاخص انسان از دیگر موجودات است و انسانیّت انسان به عقل اوست ، چنانکه مولی الموحّدین امیرمؤمنان (علیه السلام) در توصیفی بسیار زیبا فرموده است  :

الانسان بعقله ؛

انسانیّت انسان به عقل اوست . (3)

والد ارجمند، فقیه و مفسّر قرآن و استاد معارف اهل بیت (علیهم السلام) آیت الله محمّدباقر ملکی میانجی ؛ در تعریف عقل نوشته است  :

العقلُ فی الکتابِ و السُّنَّة ، هُوَ النورُ الصریحُ الذی أفاضَهُ الله _ سُبحانَه _ عَلی الأرواح الإنسانیّة . وَ هُوَ الظاهرُ بذاتِه ، و المُظهِرُ لِغیِرهِ ؛ و هو حُجةٌ إلهیّةٌ معصومٌ بالذّات . ممتنعٌ خَطَأُه . و هو قِوامُ حجّیّة کلِّ حجّةٍ . و هو مِلاکُ التکلیف و الثوابِ و العقاب ؛ و بِهِ یَجِبُ الایمانُ و ما یَتَرَتَّبُ عَلَیه ، و تصدیقُ الأنبیاءِ و الإذعان بِهِم ، وَ بِه یُمَیَّزُ الحّقُ مِنَ الباطل ، و الْشَرُّ مِنَ الخیر، و الرُّشدُ من الغَیِّ ، و بِه یُعرَفُ الحَسنُ والقبیح ، و الجیِّدُ و الرَّدئ و الواجباتُ و المحرَّماتُ الضروریّةُ العقلیّةُ


1- مناهج البیان (جزء 29) ، ص 8.
2- ر.ک : العرشیة ، ص 29 _ 33؛ المیزان ، ج 10، ص 118.
3- تصنیف غررالحکم ، ص 49.

ص: 91

الذّاتیّة ، و مکارم الأخلاقِ وَ مَحاسِنُها، و مَساوی الأعمال و رذائلُها؛ (1)

«عقل » در کتاب و سنت ، همان نور آشکاری است که خداوند سبحان به ارواح انسانها عطا کرده است . عقل ذاتآ ظاهر است و ظاهرکننده چیزهای دیگر است . حجّت الهی است و ذاتآ عصمت دارد و خطا بر او محال است . عقل ، اساس حجّت بودن هر حجّتی است و ملاک تکلیف و پاداش و کیفر است . ایمان به خدا و آنچه بر آن مترتّب می شود، تصدیق پیامبران و اعتقاد به آنها، به واسطه عقل ، واجب می شود. و با عقل ، حق از باطل ، و شرّ از خیر و هدایت از گمراهی تمییز داده می شوند. همچنین حسن و قبح اعمال و برتری و پستی و واجب ها و حرام های بدیهی ذاتی عقلی ، اخلاق والا و خوب و کارهای بد و پست به وسیله عقل شناخته می شود.

علم حقیقی نیز در شمار مخلوقات غیرمادّی است که خارج از حقیقت انسان است و خداوند متعال به بندگان خویش افاضه می فرماید و آنان در مراتب و درجات مختلف آن را دریافت می کنند. عقل و علم ، هر دو دارای عصمت و عاری از خطا و برخوردار از کشف ذاتی هستند و تفاوت آنها به حسب متعلَّق (معقول ، معلوم ) آنهاست . در عقل بازدارندگی ، یا ترغیب و تشویق به انجام کارهای راجح یا مرجوح ، مورد عنایت است ، ولی متعلّق علم حقیقی فاقد چنین عنایتی است . همانند این قاعده عقلی : اجتماع نقیضین و ارتفاع آن دو محال است . (2)

یکی دیگر از ویژگی های مهمّ عقل ، مراتب درجات و شدّت و ضعف آن است . گفته شده است : مراتب عقل و ادراک و شعور مختلف است و اوّل مرتبه آن «روح الحیات » است که در رحم مادر عطا می شود. (3)مباحث معرفت شناسی و

وجودشناسیِ عقل و علم دامنه ای گسترده دارد و با مبحث انسان شناسی نیز در ارتباط

است . در این جا به ضرورت و در راستای شناخت حقیقت انسان و ابعاد وجودیش


1- توحید الامامیّه ، ص 21.
2- توحید الامامیّه ، ص 18 و 45.
3- بیان الفرقان ، ص 524.

ص: 92

اشاره ای کوتاه به آنها گردید. و روشن شد که علم و عقل ، حقیقتی بیرون از انسان است و به ارواح افاضه می شود و غیر از ارواح است .

2 _ 11. روح

اشاره

عوامل چندی _ از جمله نفوذ فرهنگ و اندیشه های فلسفه و عرفان یونانی و هندی در دنیای اسلام ، سیاست های فرهنگی خلفا و شاهان ستمگر و پدید آمدن فرقه های مختلف _ موجب تشتّت و اختلاف آرا گردید. این اختلاف در برخی از حوزه ها بسیار پررنگ نمایان شد. شناخت حقیقت روح یکی از این حوزه های پرچالش است که برخی آن را در شمار پراختلاف ترین موضوع در مسائل فلسفی و کلامی دانسته اند. (1)

علّامه حلّی گوید :

مردم در ماهیّت نفس اختلاف نمودند که آیا جوهر است یا عَرَض . و آنها که گفتند جوهر است اختلاف کردند که آیا مجرد است یا نیست . (2)

علّامه مجلسی نیز گوید :

در حقیقت روح انسان ، خلاف بسیار است . و فقیر در کتاب بحارالانوار زیاده از بیست قول نقل کرده ام . و بعضی گفته اند که چهل قول در این باب هست . (3)

سیداسماعیل طبرسی ، نظرات برخی دانشمندان در مورد روح را مطرح می کند، ازجمله آرای شیخ بهایی ، سیّد جزایری ، علی بن یونس عاملی . (4)شیخ مجتبی قزوینی

نیز ضمن اشاره به اختلاف آرا در مورد روح ، یکی از عوامل این اختلاف را چند معنایی واژه روح دانسته است . (5)


1- کفایة الموحّدین ، ج 4، ص 23.
2- کشف المراد، ص 138.
3- حقّ الیقین ، ص 376.
4- ر.ک : کفایة الموحّدین ، ج 1، ص 283.
5- بیان الفرقان ، ص 128.

ص: 93

مهمترین اختلاف پیرامون روح ، در مجرّد و مادّی بودن آن است . اعتقاد به تجرّد روح ، دیدگاه بیشتر فلاسفه و برخی از متکلّمان است . (1)امّا بسیاری از علما و متکلّمان

سنّی ، تجرّد روح را نفی کرده و این نفی را به جمهور و اکثریّت نسبت داده اند. همانند فخر رازی ، تفتازانی و ایجی . (2)در بررسی آرای متکلّمان شیعه روشن می شود که

شماری از صاحب نظران مباحث اعتقادی با الهام از متون دینی ، روح را جسم لطیف و مادّی می دانند چنانکه سیّداسماعیل طبرسی نوری دانشمند بزرگ کلامی سده 13 و 14 هجری نوشته است  :

نفس از اجسام لطیفه ربّانیه است که صادر از عالم امر است ، و متصرّف در بدن است به تصرف تدبیر، چنانکه قول اکثر محقّقین از علمای متشرعین _ از اهل اسلام و غیر هم _ می باشد. (3)

شیخ مجتبی قزوینی گوید :

از روایات ، ظاهر و روشن است که روح انسان غیر علم و عقل و بدن است و جسمی رقیق و لطیف که غیر اجسام محسوسه ما است . (4)

پیشتر گفته شد که تمامی مخلوقات مادّی _ از جمله روح _ در عالم ارواح و پیش از ابدان ذرّی ، از ماده اوّلیّه خلقت «ماء بسیط » آفریده شده اند. طبرسی نوری گوید : ظواهر اخبار طینت _ که قریب به حد تواتر، بلکه فوق تواتر است _ به صراحت دلالت می کند که نفوس قدسی انبیاء و مؤمنان ، از مازاد طینت آفرینش محمّد و آل محمّد صلوات الله علیهم اجمعین آفریده شده اند، و نفوس شریره دشمنان ایشان ، از «سجّین » و «حماء مسنون » خلق شده اند. (5)


1- شرح مواقف ، ج 7، ص 247؛ شرح المقاصد، ج 3، ص 304؛ اللوامع الالهیة ، ص 113؛ بیان الفرقان ، ص 102.
2- المطالب العالیة ، ج 7، ص 35؛ شرح مقاصد، ج 3، ص 304؛ شرح مواقف ، ج 7، ص 247.
3- کفایة الموحّدین ، ج 4، ص 24.
4- بیان الفرقان ، ص 127.
5- کفایة الموحّدین ، ج 4، ص 24.

ص: 94

1 _ 2 _ 11. اطلاقات روح

روح ، عقل ، نفس و قلب ، از واژگان چند معنایی هستند. در کتاب های مرجع ومهمّ فلسفی و کلامی ، بخشی به تحلیل حقیقت این واژگان و تقسیمات آنان اختصاص یافته است . یکی از مهمترین کاربردهای این واژگان ، کاربرد نفس به معنای روح است . (1)

در احادیث ، روح اطلاقاتی دارد. ازجمله روح ، به «روح بخاری »، «روحِ قدیمه »، که در وجود ذرّی بوده و «روح العقل » اطلاق شده است . (2)نیز قلب به جسم صنوبری

شکل _ دل _ و به روح انسانی نیز گفته می شود. (3)

2 _ 2 _ 11. کیفیّت تعلّق روح به بدن

روح و بدن دو موجود مستقل و جدا از هم هستند. خداوند متعال با نظر لطف و رحمت خود، روح ها را در بدن های خاصّ خویش قرار داد و آن دو را باهم جمع و ترکیب نمود. روح و بدن ، از نظر جنس مادّه باهم اشتراک دارند، ولی کیفیّت مادّه روح با مادّه بدن متفاوت است . بنابراین ترکیب آن دو، به صورتی نیست که آن دو یکی شوند، بلکه ترکیب میان آن دو، ترکیب صناعی انضمامی است . یعنی روح به آن بدن تعلّق و احاطه دارد، نه این که با آن درآمیخته باشد. (4)

حقیقت انسان مرکّب از روح و بدن است . هیچ یک از روح و بدن تنها، انسان نیستند، بلکه هرکدام جزئی از آن می باشند. به همین جهت وقتی می خواهند یکی از آن دو را به طور مشخص و معین بیان کنند، با اضافه ، به کار می برند و می گویند: روح من ، بدن من .


1- لسان العرب ، ج 2، ص 462 و ج 6، ص 233، التعریفات ، ص 50 و 107.
2- بیان الفرقان ، ص 128.
3- بیان الفرقان ، ص 128، التعریفات ، 50 و 77. جرجانی گوید: در فلسفه و عرفان یکی از اطلاقات قلب ، نفسو روح است .
4- انسان و معاد، ص 47.

ص: 95

پس ترکیب روح و بدن ، امتزاجی و اختلاطی نیست ، بلکه ترکیبی انضمامی است . یعنی وقتی این دو باهم ترکیب می شوند و در کنار هم قرار می گیرند، انسان تحقّق می یابد. و با جدایی آنها از همدیگر، انسان بودن انسان نیز از میان می رود. بنابراین کارهایی که از انسان سر می زند محصول روح و بدن است . (1)

از امام زین العابدین (علیه السلام) نقل شده است  :

فَالرَّوحُ بِغَیْرِ جَسَدٍ لا یَحُسُّ ، و الْجَسَدُ بِغَیْرِ روحٍ صُورَةٌ لا حَرَاکَ بِهَا. فَإِذَا اجْتَمَعَا قَوِیاَ وَ صَلُحَا؛ (2)

پس روح بدون بدن درک نمی کند و بدن بدون روح ، شکلی فاقد حرکت است . هنگامی که این دو باهم شوند، نیرومند و شایسته می گردند.

3 _ 11. بدن

خداوند متعال ، دوهزار سال پیش از خلقت بدن ها، ارواح را آفرید و از آن ها پیمان گرفت ؛ آنگاه از جزئی دیگر از «ماء بسیط »، مادّه اوّلیّه خلقت را که به صورت خاک درآورده بود، آفرید، و برای هر روحی بدنی مناسب با آن پدید آورد. یعنی برای نیکان که روح هایشان از علّیّین و آب شیرین بود، بدنی از همان جنس آفرید. و برای بدان که ارواحشان از سجّین و آب شور و تلخ آفریده شده بود، بدنی از همان جنس آفرید. (3)

انسان در سیر حیات خود، پس از طی عوالم پیشین ، در این جهان از طریق تناسل و توالد در رحم مادر قرار می گیرد؛ به تدریج رشد می کند، و مراحل مختلف جنینی را می گذراند و پا به این جهان می گذارد. گفته شده است : «روح انسان در این عالم ، عین ارواح عالم ذرّی است که دارای عقل و شعور و بدن است . و بدن این جهان نیز عین آن


1- انسان و معاد، ص 48.
2- التوحید، ص 366.
3- تنبیهات حول المبدأ و المعاد، ص 220.

ص: 96

بدن ذرّی است . و اختلاف ها به عوارض رخدادهای غیرمرتبط به اجزای اصلیّه می باشد. امّا در روح و ذرّات اصلیّه بدن ذرّی ، تغییری حاصل نمی شود. و تغییرات ، منحصر در صفات و کمال و عوارض پیش آمده ضروری و غیرضروری این جهان است . (1) »

نیز گفته شده است : بدن های ذرّی دارای روح هستند و در عالم ذرّ، به آن ها عقل و امری که شایسته تکلیف باشد عنایت شده ، سپس علم و عقل را از آنان گرفته اند. این روح را «روح قدیمه » می خوانند. و روحی که در رحم پس از چهار ماه دمیده می شود، روح الحیات و روح العقل است . خداوند متعال دوباره در این جهان به انسان عقل و شعور عطا فرموده است . مراتب عقل و ادراک و شعور، مختلف است و اوّل مرتبه آن ، روح الحیات است که در رحم عطا می شود. (2)

بنابر آنچه نقل شد، «روح قدیمه » همان روح مخلوق مادّی در عالم پیشین است که از مادّه اوّلیّه خلقت آفریده شده است . و «روح الحیات » و «روح العقل » که در چهار ماهگی جنین عطا می شود، غیرمادّی و از سنخ روح نیست .

4 _ 11. خلقت انسان از خاک

آیات و روایات متعدّد، خلقت انسان ها از خاک و گل را بیان می دارد. واقعیّت

این است که آفرینش نخستین انسان ، حضرت آدم (علیه السلام) از خاک است . همچنین مطابق نظام جهان شناسی و انسان شناسی دینی ، انسان ها به صورت ذرّی در عوالم پیشین ، از خاک آفریده شده و سپس در این جهان از طریق تناسل و توالد، چشم به جهان گشوده اند. خاک منشأ پیدایش غیرمستقیم نطفه و جنین در اثر تغذیه نیز هست . انسان از خاک برآمده و بر خاک خواهدرفت و از خاک محشور خواهدشد. چنانکه امیرمؤمنان علی (علیه السلام) به هنگام ضربت خوردن سر مبارکش با قرائت آیه ای از قرآن کریم


1- بیان الفرقان ، ص 516.
2- ر.ک : بیان الفرقان ، ص 524؛ مناهج البیان (جزء سوم )، ص 144.

ص: 97

به این حقیقت اشاره فرمود :

و أحاط الناس بأمیرالمؤمنین علیه السلام و هو فی محرابه یشّد الضربة و یأخذ التراب و یضعه علیها. ثم تلا قوله تعالی : (مِنْهَا خَلَقْنَاکُمْ وَفِیهَا نُعِیدُکُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُکُمْ تَارَةً أُخْرَی ) (1) ؛ (2)

مردم پیرامون امیرمؤمنان (علیه السلام) حلقه زده بودند و آن حضرت در محرابش بود. زخم را می بست و خاک را برمی داشت و بر محلّ زخم می ریخت سپس سخن پروردگار متعال را خواند: ما شما را از آن (زمین ) آفریدیم ؛ و در آن باز می گردانیم ؛ و بار دیگر (در قیامت ) شما را از آن بیرون می آوریم .

5  _ 11. مراتب خلقت انسان

انسان در عوالم پیشین مراحلی را گذرانده و از طریق تناسل و توالد به این جهان قدم می گذارد. خلقت تناسلی انسان تا بدو تولّد، خود دارای چندین مرحله است . برخی با احتساب طینت خاکی ، شش مرتبه برای آفرینش انسان ذکر کرده اند: اوّل  : عصاره خاک ؛ دوم : نطفه ، سوم : علقه (خون بسته )، چهارم : مضغه (چیزی شبیه گوشت جویده شده )، پنجم : آفرینش استخوان ها؛ ششم : پوشاندن گوشت بر استخوان ها. (3)خداوند متعال در قرآن کریم در این مورد فرموده است  :

(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِینٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِی قَرَارٍ مَکِینٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَکَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ )؛ (4)

و همانا انسان را از عصاره ای از گل آفریدیم ؛ سپس او را _به صورت _ نطفه ای


1- سوره طه ، آیه 55.
2- بحارالانوار، ج 42، ص 282.
3- کفایة الموحّدین ، ج 4، ص 7.
4- المؤمنون ، آیه 12 _ 14.

ص: 98

در جایگاهی استوار قرار دادیم ؛ سپس نطفه را به صورت علقه ، و علقه را به صورت مضغه ، و مضغه را به صورت استخوان هایی درآوردیم ؛ و بر استخوان ها گوشت پوشاندیم ؛ سپس خلقی دیگرش کردیم ، پس مبارک است خداوند که بهترین آفرینندگان است .

قرآن کریم در آیه ای دیگر با اشاره بیشتر به مراحل پیشگفته در آفرینش انسان ، به بیان مراحل دیگری از سیر زندگی تکاملی وی در این جهان و تا مرگ را بیان کرده است  :

(وَنُقِرُّ فِی الأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی ، ثُمَّ نُخْرِجُکُمْ طِفْلا، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّکُمْ . وَمِنْکُمْ مَنْ یُتَوَفَّی وَمِنْکُمْ مَنْ یُرَدُّ إِلَی أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِکَیْلاَ یَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئًا)؛ (1)

و آنچه را اراده می کنیم تا مدّتی معین در رحم ها قرار می دهیم آنگاه شما را (به صورت ) کودک بیرون می آوریم سپس (حیات شما را ادامه می دهیم ) تا به حد رشدتان برسید و برخی از شما (زودرس ) می میرند و برخی از شما به غایت پیری می رسند به گونه ای که پس از دانستن (بسی چیزها) چیزی نمی دانند.

در این آیه شریفه ، به مراتب دوران طفولیّت ، رشد و بلوغ ، مرگِ پیش از پیری برخی و دوران پیری و فرتوتی و پایان زندگی انسان اشاره شده است .


1- الحجّ ، آیه 5.

ص: 99

12. انسان و حیات دنیوی

اشاره

یکی از مراحل مهمّ و سرنوشت ساز انسان ، حیات دنیایی و این جهانی او است . گذار خوب و آگاهانه موجب سعادت جاوید وی خواهد شد. به عکس گذار نامناسب و ناروا  و انحرافی ، موجب عذاب و دردسر و چه بسا حرمان و محرومیّت ابدی گردد.

در جهان بینی اسلامی ، دنیا معبر و مسیر است و آخرت ، مقصد و هدف . دنیا فانی و متلاشی خواهدشد و آخرت همیشگی و پایدار و جاوید است . از امیرمؤمنان علی (علیه السلام) روایت شده است  :

الدنیا معبرة الآخرة ؛ (1)

دنیا گذرگاه آخرت است .

الدنیا امدُ _ الآخرة ابد؛ (2)

دنیا دارای نهایت و پایان است . آخرت همیشگی است .

دنیا یک معبر ساده نیست بلکه محلّ آزمون بزرگ زندگی انسان است . در این گذار مهمّ ، سرنوشت انسانها رقم می خورد؛ گروهی مردود شده و عدّه ای پذیرفته می شوند، درست همان گونه که در کشت کشاورزان و برداشت محصولهای گوناگون از سوی


1- تصنیف غررالحکم ، ص 147.
2- تصنیف غررالحکم ، ص 133.

ص: 100

آنان یا تجارت تاجران می بینیم . امیرمؤمنان علی (علیه السلام) می فرماید :

من زرع شیئاً حصده ؛ (1)

هر کسی چیزی بکارد، نتیجه آن را درو خواهد کرد.

الأعمالُ فی الدنیا تِجارةُ الآخرة ؛ (2)

کردارهای در دنیا تجارتی بر آخرت است .

فی الدنیا عملٌ و لاحساب _ فی الاخرةِ حسابٌ و لا عمل ؛ (3)

دنیا محلّ کردار است نه حسابرسی _ آخرت جایگاه حسابرسی است نه عمل .

تبیین حیات دنیوی و اخروی و سنجش میان این دو، نیازمند شناختی درست و بررسی متعادل پیرامون آنهاست ، چنانکه عدم شناخت و ارزیابی صحیح موجب خسران و تیره بختی و چه بسا هلاک ابدی می گردد.

در جهان شناسی اسلامی ، نگاهی متعادل به دنیا و آخرت وجود دارد. در این جهان شناسی ، دنیا و آخرت ، حقایق متفاوت دارند. جهان آخرت ، ابدی و همیشگی و دنیا محدود و فانی شونده است . دو حقیقت _ پایا و میرا یکسان نیستند. امّا با این همه ، نقش دنیا با ماهیّتی دوگانه و متضادّ در تعیین سرنوشت انسان تعیین کننده و مهمّ است . برخی ، از این نقش دوگانه با نام «دنیای ملعون » و «دنیای بلاغ » یاد کرده اند، (4)

که درحقیقت دو تصویر زشت و نیکو از این گذرگاه پرخطر است .

1 _ 12. دنیای ملعون

دنیای ملعون همان دنیایی است که غافلان و دنیاطلبان و مفسدان به زخارف آن


1- تصنیف غررالحکم ، ص 147.
2- تصنیف غررالحکم ، ص 147.
3- تصنیف غررالحکم ، ص 148؛ در خطبه 42 نهج البلاغه نیز همین مضمون آمده است .
4- مناهج البیان (جزء سی ام )، ص 404.

ص: 101

دل بسته و از پاکی و سعادت و جهان آخرت و رضای خداوند متعال روی گردانیده اند. خداوند بزرگ در قرآن فرموده است  :

(بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا * وَالآخِرَةُ خَیْرٌ وَأَبْقَی )؛ (1)

لیکن شما زندگی دنیا را بر می گزینید؛ با آن که آخرت بهتر و پایدارتر است .

در تفسیر این آیات گفته شده است : مقایسه میان دو سرای زوال پذیر و جاویدان _که یکی راه است و دیگری هدف _ درست نیست . بلکه این آیات کریمه ، در مقام سرزنش و توبیخ کسانی است که از رستگاری و پاکی روی گردانیده و به زخارف دنیوی روی آورده و آن را در برابر رضای خداوند سبحان و جهان آخرت انتخاب کرده اند. (2)

در روایات بسیاری نیز دنیا مورد مذمّت و نکوهش واقع شده است . امیرمؤمنان علی (علیه السلام) با بیانی شیوا انسان را از فریب دنیا بر حذر می دارد. از جمله می فرماید :

لا تدوم حبرتها و لاتؤمن فجعتها، غرارة ضرارة ، حائلة زائلة ، نافدة

بائدة ؛؛ (3)

شادمانی و نعمت آن پایدار نیست ؛ از دردها و مشکلات آن ایمن نتوان بود. سخت فریبنده و زیانبار است . متغیر و زوال پذیر فناپذیر و نابودشدنی است .

الدنیا تَغُرُّ و تَضُّر و تَمُرّ؛ (4)

دنیا می فریبد و زیان می رساند و می گذرد.

عَبْدُ الدُنیا مُؤبَّدُ الفِتْنَة وَ الْبَلاء؛ (5)

فتنه و بلای برده دنیا پایدار است .


1- الأعلی ، آیه 15 و  16
2- ر.ک : مناهج البیان (جزء سی ام )، ص 403.
3- نهج البلاغه ، خطبه 111.
4- نهج البلاغه ، حکمت 415.
5- تصنیف غرر الحکم ، ص 137.

ص: 102

می توان گفت : دنیای ملعون ، همان دنیایی است که بسیاری از انسان های غافل یا پست ، در فرازهای زندگی خود بر می گزینند؛ آنها که در هنگام روبرو شدن با خواهش های نفسانی در مورد پذیرش حق و طرد باطل ، مقام و ریاست ، مال و ثروت یا شهوت و بی بندباری ، خدا را از یاد می برند، و مرتکب کردارهای ناشایست می گردند، به جبهه باطل می پیوندند و در منجلاب تاریکی ها فرو می غلطند. روشن است که خیل گمراهان و دلبستگان به دنیا، همگی از جرمی یکسان برخوردار نیستند. برخی با فضل و عنایت خداوندی و توجّه اولیای معصوم الهی می توانند از خطر هلاکت نجات یابند و از دنیای ملعون فاصله گیرند، امّا برخی به خاطر رسوخ اعمال مجرمانه و شدّت تباهی ، به صفوف زیان کاران ابدی می پیوندند.

2 _ 12. دنیای بلاغ

نقطه مقابل «دنیای ملعون »، «دنیای بلاغ » قرار دارد. «دنیای بلاغ » یعنی دنیایی که گذرگاه به سوی آخرت و رساننده به آن است . (1)این دنیا، تلقّی انسان های دین باور از

حیات دنیوی است . گفتیم که دنیای ملعون بر نفی حق و دوری از خدا و سر سپردن به هواهای نفسانی و دل بستن به زخارف دنیوی استوار است . امّا «دنیای بلاغ » مبتنی بر ایمان به عقاید و قوانین اسلامی و مذهب حقّه جعفری و بهره مندی مشروع از مواهب دنیوی است .

حیات دنیوی با رویکرد و تلقّی و باور به «دنیای بلاغ » ارزشمند است . بر مبنای متون دینی ، مؤمنان و پرهیزگاران برای استفاده کردن از آن سزاوارتر از دیگرانند. در ق_رآن مجید و دعاها و روایات ، بهره مندی از حسنات دنیا _ توأم با حسنات آخرت _ از ساحت قدس ربوبی مسئلت شده است . خداوند متعال در قرآن مجید می فرماید :

(وَمِنْهُمْ مَنْ یَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الاَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ


1- مناهج البیان (جزء سی ام )، ص 404.

ص: 103

النَّارِ * أُوْلَئِکَ لَهُمْ نَصِیبٌ مِمَّا کَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِیعُ الْحِسَابِ )؛ (1)

و برخی از آنها می گویند: پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما؛ و ما را از عذاب آتش نگاه دار. آنان از آنچه به دست آورده اند نصیبی دارند، و خداوند سریع الحساب است .

پس باید توجّه کرد که هشدار در دوری از «دنیای ملعون »، به معنی گوشه نشینی وانزوا و سستی و تنبلی نیست . بلکه توجّه به استفاده از دنیا در چارچوب قانونی ومشروع است . در این چارچوب ، تلاش و کوشش و ترقّی همه جانبه مادّی و معنوی دنیایی ، خود یک ارزش به شمار می رود، راهی است در بهره مندیِ بهتر از «دنیای بلاغ » و نزدیک تر شدن به نظام آرمانی دین حق . چنانکه در خطبه ای از امیرمؤمنان

علی (علیه السلام) _که مسعودی مورّخ شهیر _ نقل کرده است ، حضرت مهدی «عج »

رهایی بخش امّت و واپسین نور از انوار مقّدس الهی شمرده شده است . (2)امامی که

با دولت کریمه خود زیباترین مدینه فاضله آرمانی این جهانی و دنیای حسنه را برپا خواهدکرد.

3 _ 12. دنیا جایگاه تلاش و توشه اندوزی

دنیا گذرگاه آخرت و محلّ آزمون بزرگ الهی است ؛ بویژه برای کسانی که

حجّت الهی بر آنها تمام شده ، آخرین آزمون به شمار می رود. موفقیّت در این

آزمون ، تلاش و توشه اندوزی برای آزمون سرنوشت زندگی همیشگی است . خداوند بزرگ در قرآن کریم ، به تلاش انسان در جهان و عواقب و نتایج آن در آخرت را اشاره می فرماید :

(وَأَنْ لَیْسَ لِلاِْنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَی * وَأَنَّ سَعْیَهُ سَوْفَ یُرَی * ثُمَّ یُجْزَاهُ


1- البقرة ، آیه 200 و 201.
2- مروج الذهب، ج 1، ص 43.

ص: 104

الْجَزَاءَ الأَوْفَی )؛ (1)

و این که برای انسان بهره ای جز تلاش او نیست . و این که کوشش او به زودی دیده می شود سپس هرچه تمامتر وی را پاداش دهند.

(یَوْمَ یَتَذَکَّرُ الإِنسَانُ مَا سَعَی )؛ (2)

روزی که انسان تلاشهای خود را به یاد می آورد.

بر طبق این آیه شریفه ، جایگاه تلاش و عمل انسان در عالم دنیاست . و در روز هولناک قیامت ، انسان هر آنچه را که در دنیا انجام داده است به یاد می آورد. (3)

نیز خداوند متعال در قرآن مجید فرموده است  :

(وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ * لِسَعْیِهَا رَاضِیَةٌ * فِی جَنَّةٍ عَالِیَةٍ )؛ (4)

چهره هایی در آن روز شادابند، از کوشش خود خوشنودند، در بهشت برین اند.

در تفسیر آیه شریفه «لسعیها راضیه » آمده است : تلاش و کوشش و تحمّل سختی های انسان در کارهای شایسته ، موجب فلاح و رستگاری او شده است . و ظاهر آن است که مراد، حصول نتایج کوشش های انسان و ثمره گوارا و مبارک آن است که بهشت و کرامت و رضوان خدا می باشد. (5)

امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرموده است  :

فتزودوا من ایّام الفناء لایّام البقاء؛ (6)

از روزگار فانی برای جهان باقی توشه برگیرید.


1- النجم ، آیه 39 _ 41.
2- النازعات ، آیه 35.
3- ر.ک : مناهج البیان (جزء سی ام )، ص 136.
4- الغاشیة ، آیه 8 _ 10.
5- مناهج البیان (جزء سی ام )، ص 421.
6- نهج البلاغه ، خطبه 157.

ص: 105

انّما الدنیا دار مجاز و الآخرة دار قرار، فخذوا من ممّرکم لمقرّکم ؛ (1)

دنیا سرای گذر است و آخرت جایگاه ماندگاری . از گذرگاهتان برای محل قرارتان توشه برگیرید.

ما اعظم المصیبة فی الدنیا مع عظم الفاقة غداً؛ (2)

چه مصیبت بزرگی است در دنیا، با وجود تهیدستی بزرگ فردا (آخرت ).

4 _ 12. دنیا و پاسداری از گذر سالم

یکی از آفات بزرگ تداوم و سیر حیات دنیوی ، وجود موانع سخت و کمین گاههای خطرناک است . عبور سالم از آن ها نیازمند استقامت و بیداری و پاسداری انسانها از کرامت و سعادت خویش با ابزاری قوی و راهکاری قویم است . خداوند متعال در قرآن مجید، بهره مندی از وعده های الهی برای بهشتیان را باز می گوید و یکی از ویژگی های اخلاقی آنان را این چنین یاد کرده است  :

(هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِکُلِّ أَوَّابٍ حَفِیظٍ )؛ (3)

این همان است که وعده یافته اید برای هر بازگشت کننده ای که عهد خدا را حفظ می کند.

پاسداری از حدود الهی ، ابزار کارآمد برای عبور سالم از معبر خطرناک دنیاست . امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در خطبه ای ، راضی نگه داشتن خداوند متعال ، زنده ساختن عقل ، بکارگیری قلب و میراندن خواهش های نفسانی را از ویژگی های پویندگان راه خدا برشمرده و فرموده است : این ابزارها موجب یافتن راه هدایت ، پیمودن راه درست ، پشت سر گذاشتن فرازهای مختلف (گذرگاه دنیا)، رسیدن به سرمنزل


1- نهج البلاغه ، خطبه 203.
2- تصنیف غررالحکم ، ص 141.
3- ق ، آیه 32.

ص: 106

سعادت جاودانی و دست یابی به جایگاه امن و راحت است . (1)

نیز امیرمؤمنان علی (علیه السلام) دنیاگرایی (مذموم ) را نفی کرده و بهای انسان را بهشت دانسته و هشدار داده است که به غیر آن فروخته نشود :

الا حرٌ یَدع هذه اللماظة لأهلها؟ إنّه لیس لأنفسکم ثَمنٌ إلّا الجنّة ، فلا تبیعوها إلّا بها، (2)

آیا آزادمردی نیست که این ته مانده طعام در دهان (دنیای پست ) را برای اهلش رها کند؟ برای نَفْسهای شما بهایی جز بهشت نمی باشد پس آنها را جز با آن بها نفروشید.

این سخن گهربار تأکیدی بر دوری از مفاسد دنیا، پاسداری از دام های گمراه کننده در رسیدن به بهشت موعود الهی است و هشدار نسبت به ارزان فروشی انسان ، غبن و زیان و خسران همیشگی در معامله بزرگ زندگی جاوید است .


1- ر.ک : نهج البلاغه ، خطبه 220.
2- نهج البلاغه ، حکمت 456.

ص: 107

13. احتضار

اشاره

احتضار حالت مرگ و جان کندن انسان را گویند. این حالت به جهت حضور فرشتگان یا دوستان و آشنایان در کنار انسان ، احتضار نامیده می شود. از آن به خاطر کنده شدن روح از بدن ، «نزع »؛ و به جهت بیرون راندن روح از بدن ، «سَوْق » تعبیر شده است . (1)

سیّدعلی خان مدنی در شرح صحیفه سجّادیّه ، این فقره از دعای امام سجّاد (علیه السلام) به هنگام ختم قرآن را می آورد: قد تجلّی ملک الموت من حجب الغیوب ؛ فرشته مرگ از حجاب های غیبی آشکار می شود. سپس می نویسد :

احادیث متواتر رسیده است که میّت آشکارا ملک الموت را مشاهده می کند و او را به هنگام برطرف شدن پرده ها مورد خطاب قرار می دهد. این هنگام ، «معاینه » نامیده می شود. (2)

امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در خطبه ای ، قرارگرفتن انسان در چنگال مرگ را با واژگان مقبوضون احتضارآ _با احتضار قبض روح می شوند _ بیان فرموده است . (3)موضوع

احتضار به لحاظ اهمیّت آن در حیات انسان ، در قرآن مجید و روایات معصومان مورد توجّه قرار گرفته که به مناسبت ، در اجزای این فصل از نوشتار عرضه شده است .


1- کشف الغطاء، ج 2، ص 250؛ انسان و معاد، ص 122.
2- ریاض السالکین ، ص 418.
3- نهج البلاغه ، خطبه 83.

ص: 108

1 _ 13. احتضار؛ تلفیف دنیا به آخرت

در قرآن مجید، واژه «ساق ؛ امر شدید» در مورد اوصاف برخی از مواقف عالم آخرت به کار رفته است .

(یَوْمَ یُکْشَفُ عَنْ سَاقٍ )؛ (1)

روزی که کار بر آنان سخت گردد.

(وَالْتَفَّتْ السَّاقُ بِالسَّاقِ )؛ (2)

پایان شدّت دنیا به آغاز شدّت آخرت پیچیده می شود. (3)

امام محمّد باقر (علیه السلام) فرمود :

والتفّت الساق بالساق : التفّت الدنیا بالاخرة ؛

دنیا به آخرت پیچیده می شود. (4)

«لفَّ » یعنی «پیچید» (5) . در نتیجه تلفیف یعنی «پیچیدن »، و لفِّ چیزی به چیزی ،

یعنی «چسباند» و «متّصل نمود».

تردیدی در این حقیقت قرآنی یعنی تلفیف امر دنیا به امر آخرت _ اتّصال دنیا به آخرت _ نیست . انسان ، زمانی که در آخرین ساعت از ساعات عمر و دنیایش قرار دارد، نخستین ساعت از ساعت های آخرت او آغاز می شود. پرده ها و حجاب ها کنار می رود، انسان بر عالم آخرت اشراف می یابد و اشخاص اخروی را می بیند و در این جا، بشارت و کرامت می یابد یا _ همانند کافران و منافقان _ از خواری و نقمت باخبر می شود. (6)


1- القلم ، آیه 42.
2- القیامة ، آیه 29.
3- مناهج البیان (جزء 29)، ص 53.
4- البرهان ، ج 10، ص 128؛ تفسیر نمونه ، ج 25، ص 312.
5- فرهنگ نوین ، ص 628.
6- مناهج البیان (جزء 29)، ص 274.

ص: 109

2 _ 13. سکرات موت

علّامه مجلسی نوشته است : سکرات موت یعنی سختی ها و ناملایمات مرگ و بیهوشی حاصل از آن که بر عقل چیره می گردد. (1)

خداوند متعال در قرآن مجید می فرماید :

(وَجَاءَتْ سَکْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِکَ مَا کُنْتَ مِنْهُ تَحِیدُ)؛ (2)

سکره مرگ به حق آمد؛ این همان است که از آن می گریختی .

امیرمؤمنان علی (علیه السلام) با بیان گویایی به ترسیم سکرات مرگ پرداخته است  :

سکرات مرگ ، و حسرت از دستِ دادن آنچه داشتند به آنها هجوم آورد. اعضای بدنشان سست گردید و در برابر آن رنگ خود را باختند، سپس کم کم مرگ در آنها نفوذ کرد.

آنگاه امیرمؤمنان (علیه السلام) به اندیشه های انسان محتضر در مورد گذراندن زندگی و ثروت اندوزی و پشیمانی وی اشاره می کند، و به از دست دادن پی در پی زبان ، گوش و چشم را یادآور می شود، و بیان می کند که چگونه چنگال مرگ تمام وجود انسان را فرا می گیرد. (3)

نیز از آن حضرت نقل شده است  :

انّ للموت غمراتٍ هی افظعُ ان تستغرق بصفة او تَعتدِلَ علی عقول

أهلِ الدنیا؛ (4)

برای مرگ سختی هایی است که ترسناک تر از آن است که توصیف شود یا با معیار عقل های دنیایی سنجیده شود.


1- بحارالانوار، ج 6، ص 149.
2- ق ، آیه 19.
3- نهج البلاغه ، خطبه 109.
4- غررالحکم ، ج 2، ص 589؛ نهج البلاغه ، خطبه 221.

ص: 110

از حضرت رضا (علیه السلام) روایت شده است که آن حضرت از سه موضع به عنوان وحشتناک ترین مواضع حیات انسان نامبرده است : لحظه تولّد؛ روزی که می میرد و در آن حال ، آخرت و اهل آن را می بینید؛ روزی که برانگیخته می شود و احکامی را می بیند که در دنیا ندیده بود. (1)

3 _ 13. احتضار، جایگاه آگاهی از سرنوشت

احتضار یکی از مواقف آگاهی از سرنوشت است . در قرآن مجید آمده است  :

(کَلاَ سَیَعْلَمُونَ )؛ (2)

نه ؛ به زودی خواهند دانست .

در تفسیر این آیه آمده است : قدر متیقّن از تحقّق این وعید و تهدید، موقف احتضار است . میّت بر حقایق اخروی اشراف می یابد و هر کسی _ متناسب با عمل خویش در دنیا _ از کرامات خداوند برای نیکوکاران و سطوت و خواری برای بدکاران و مجرمان آگاه خواهد گردید. مقام احتضار به ناگزیر یکی از مصادیق منطبق بر آیه است . این آگاهی در مواقف دیگر هم رخ خواهد نمود و نباید آیه را ویژه آن مواقف دانست . (3)

همچنین خداوند متعال در آیه دیگر فرموده است  :

(فَلَوْلاَ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ * وَأَنْتُمْ حِینَئِذٍ تَنظُرُونَ )؛ (4)

پس چرا هنگامی که جان به گلوگاه می رسد و شما در این حال نظاره می کنید.

از حضرت صادق (علیه السلام) روایت شده است  :

زمانی که جان به گلوگاه می رسد، منزل او را در بهشت نشان می دهند. می گوید


1- عیون اخبار الرضا (علیه السلام)، ج 1، ص 257.
2- النبأ، آیه 4.
3- مناهج البیان (جزء سی ام )، ص 7.
4- الواقعة ، آیه 83 و 84.

ص: 111

مرا به دنیا بازگردانید تا خانواده ام را خبر کنم از آنچه دیده ام . به او گفته می شود: نمی توانی برگردی . (1)

4 _ 13. وحشت محتضر از رویارویی با عوالم اخروی و فراق دوستان

امیرمؤمنان علی (علیه السلام) می فرماید :

کسی از شما که می میرد، حقایقی می بیند. اگر شما آن حقایق را می دیدید، وحشت می کردید و می ترسیدید، (سخنان حق ) را می شنیدید و اطاعت می کردید. ولی آنچه آنها دیدند، از شما پنهان است . امّا بزودی پرده ها کنار می رود (و شما نیز خواهید دید). (2)

از سخنان امیرمؤمنان (علیه السلام) برمی آید که آگاهی از اسرار عوالم اخروی ، موجب

سلب آسایش روحی ، غلبه ترس و وحشت و گردن نهادن به طاعت پروردگار را

در پی دارد.

از حضرت امام حسن مجتبی (علیه السلام) روایت شده است  :

إِنّما أَبکی لخصلتین : لهول المُطَّلعِ وفراق الأَحبّة ؛ (3)

برای دو چیز می گریم؛ ترس از روز قیامت (اشراف بر آخرت) و دوری از دوستان.

خداوند متعال در قرآن مجید حالت احتضار را این چنین بیان داشته است:

(کَلاَ إِذَا بَلَغَتْ التَّرَاقِیَ * وَقِیلَ مَنْ رَاقٍ * وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ )؛ (4)

نه ، آنگاه که جان به گلوگاه رسد و گفته شود: آیا کسی هست که نجات دهد؟ به جدایی از دنیا یقین پیدا می کند.


1- نورالثقلین ، ج 7، ص 256.
2- نهج البلاغه ، خطبه 20.
3- الکافی ، ج 1، ص 461.
4- القیامة ، آیه 26 _ 28.

ص: 112

امام محمّد باقر (علیه السلام) در مورد آیه (وَقِیلَ مَنْ رَاقٍ ) فرمود: آن زمانی که مرگ فرزند آدم فرا رسد گوید: طبیبی هست ؟ و در مورد آیه (وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ) فرمود: یقین کرد به جدایی از دوستان . (1)

در برابر این سختی های جدایی ، برای مؤمنان الطاف و کرامت هایی درنظر گرفته شده است . حضرت صادق (علیه السلام) از امام سجّاد روایت کرده است  :

خداوند متعال زمانی که اجل کسی رسید، آن را به تأخیر نمی اندازد و در برابر کراهت مؤمن از مرگ ، دو گل ازبهشت برای وی می فرستد به نامهای «مسخیّه » و «منسیّه » که اوّلی موجب بی رغبتی مؤمن به مال دنیا و دومی فراموشی امر دنیا می شود. (2)

5 _ 13. چگونگی احتضار مؤمنان

به لحاظ جایگاه ارزشمند اهل ایمان در نزد خداوند متعال ، بنابر مستندات و متون دینی ، مؤمنان به هنگام احتضار و جان دادن ، مشمول الطاف و کرامت های الهی می گردند. در این جا اشاره ای کوتاه به بخشی از این متون شده است . خداوند متعال در قرآن می فرماید :

(یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِی إِلَی رَبِّکِ رَاضِیَةً مَرْضِیَّةً )؛ (3)

ای نفس مطمئنه ، خشنود و پسندیده به سوی پروردگارت بازگرد.

این آیه در موقف احتضار و «معاینه آخرت » است . این امر و ندای خداوند، تشریف و تکریم به بازگشت مؤمن به سوی پروردگار خویش و دار کرامت است . (4)


1- ر.ک : البرهان ، ج 10، ص 128.
2- امالی شیخ توسی ، ص 414.
3- الفجر، آیه 27 و 28.
4- مناهج البیان (جزء سی ام)، ص 475.

ص: 113

امام صادق (علیه السلام) به سدیر فرمود :

مؤمن خروج روحش را احساس نمی کند و کلامش را به این آیات شریفه مستند فرمود. (1)

نیز در احادیث معصومان آمده است  :

فرشته مرگ با روی گشاده و چهره نورانی و زیبا با انسان مؤمن روبرو می شود. (2)

مؤمن خروج روحش را احساس نمی کند. (3)

ملک الموت به هنگام مرگ مؤمن در برابر وی همچون برده ای گوش به فرمان صاحب برده است . (4)

مرگ نسبت به مؤمن ، همچون خوشبوترین عطری است که آن را می بوید و از بوی آن حالتی خواب آلود به وی دست می دهد به گونه ای که تمام رنج و دردش برطرف می شود و برای کافر همانند گزیدن افعی ها و نیش عقرب ها یا شدیدتر

از آن است . (5)

با وجود شمول لطف و کرامت خداوندی برای مؤمنان ، احتضار همه افراد یکسان نیست . در حدیثی از امام جعفر صادق (علیه السلام) با اشاره به قبض روح مؤمن به بهترین صورت آمده است  :

پس مردم می گویند مرگ برای فلانی چقدر سخت بود. در حالی که طولانی شدن جان دادن آن مؤمن به جهت آسان نمودن _ به صورت تدریجی و آرام آرام _ قبض روح اوست. (6)


1- محاسن ، ج 1، ص 177.
2- عوالی اللالی ، ج 1، ص 274.
3- محاسن ، ج 1، ص 177.
4- من لا یحضره الفقیه ، ج 1، ص 135.
5- بحارالانوار، ج 6، ص 152.
6- الکافی ، ج 3، ص 135.

ص: 114

در حدیثی دیگر از امام جعفر صادق (علیه السلام) نقل شده است  :

راحت جان دادنِ مؤمن ، پاداش عاجل اوست . و سخت جان دادنش برای پاک کردن وی از گناهان است تا پاک و پاکیزه وارد آخرت شود و مستحقّ ثواب ابدی گردد، زیرا برای رسیدن به این پاداش مانعی جز گناهانش

وجود ندارد. (1)

6 _ 13. چگونگی احتضار کافران

کافران و فاجران _ به دلیل پشت کردن به حقیقت و عمل و اعتقاد نادرست _ مورد خشم و غضب خداوند متعال هستند. از این رو در مراحل مختلف حیات ، با سطوت و عذاب الهی مواجهند و یکی از این مواقف ، حالت احتضار است .

خداوند بزرگ در قرآن مجید می فرماید :

(وَلَوْ تَرَی إذ الظَّالِمُونَ فِی غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلاَئِکَةُ بَاسِطُوا أَیْدِیهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَکُمْ الْیَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا کُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَی اللَّهِ غَیْرَ الْحَقِّ وَکُنتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَکْبِرُونَ )؛ (2)

و اگر ببینی آنگاه که این ستمکاران در کام سختی های مرگ درافتند، و فرشتگان دست های خود را گشوده (گویند): جان های خویش را برآرید که امروز به عذاب خواری و زبونی جزا داده می شوید. به کیفر آن سخنانی که ناروا به خدا نسبت می دادید و از قبول آیات او گردن فرازی می نمودید.

طبرسی از مفسّران بزرگ شیعه در تفسیر این آیه ازجمله آورده است : فرشتگان ، دستهای خود را بر عذاب _ کافران _ گشودند. (3)

نیز در تفسیر آیه شریفه «التفّت الساق بالساق » _ که پیشتر در این بخش به آن اشاره


1- علل الشرایع ، ص 298.
2- الانعام ، آیه 93.
3- جوامع الجامع ، ج 1، ص 594.

ص: 115

شد _ گفته شده است : این آیه اشاره به احوال محتضر کافر است که روح وی به سختی قبض خواهدشد و دچار شداید دیگر هم خواهدشد. (1)در این راستا از پیامبر گرامی

اسلام روایت شده است  :

اِنَّ ملک الموت إذا نزل لیقبض روح الفاجر نزل معه بسفّودٍ من نار فینزع روحه به فتصیح جهنّم ؛ (2)

هنگامی که ملک الموت برای قبض روح فاجر فرود می آید، با او سیخ های آتشین فرود می آید. با آن روح فاجر را می کَنَد، آنگاه جهنّم فریاد برمی آورد.

حضرت صادق (علیه السلام) در مورد جان کندن کافران فرموده است  :

راحت جان دادن کافر، پاداش کارهای نیک او در دنیا است تا وارد

آخرت شود. در حالی که برای او چیزی جز موجب عذاب نیست . و سخت جان دادن کافر در این جا، آغاز عذاب خداوندی برای اوست پس از اتمام پاداش کارهای نیکش . و همه اینها بیانگر آن است که خداوند، عادل است وستم نمی کند. (3)

7 _ 13. رؤیت پیامبر اسلام و ائمه (علیهم السلام) و فرشتگان توسط محتضر

روایات فراوانی بیان گر آن است که پیامبر (صلی الله علیه و آله) و حضرت فاطمه (علیها السلام) و امامان معصوم (علیهم السلام) بلکه فرشتگان بزرگوار، بر بالین کسی که درحال جان کندن است ، جمع می شوند. محتضر، اگر از مؤمنان و شیعیان باشد، مورد عنایت و لطف آنان واقع می شود و به فرشته مرگ رعایت حال او را سفارش می کنند. امّا حضور آنان بر بالین کافر و معاند، موجب زیادی درد و رنج او می شود. (4)


1- مناهج البیان (جزء 29)، ص 54.
2- التهذیب ، ج 6، ص 224.
3- ر.ک : علل الشرایع ، ص 298.
4- انسان و معاد، ص 72. نیز ر.ک : حقّ الیقین ، ص 385.

ص: 116

سیّداسماعیل نوری طبرسی ؛ از متکلّمان شیعی با تأکید بر کثرت روایات حضور امیرمؤمنان (علیه السلام) بر بالین محتضر نوشته است  :

روایات کثیری ویژه حضور امیرمؤمنان (علیه السلام) در نزد هر محتضری چه مؤمن چه منافق وجود دارد. حضور آن بزرگوار برای مؤمن نعمت و راحت است و برای غیر مؤمن عذاب و نقمت است. (1)

شیخ مفید متکلّم مشهور شیعه نوشته است  :

امامیّه اجماع نموده اند بر اعتقاد به این حقیقت که محتضر، رسول خدا (صلی الله علیه و آله) وامیرمؤمنان (علیه السلام) را به هنگام مرگ می بیند. اخبار متواتر امامان راستین بر آن رسیده است و سخن امیرمؤمنان (علیه السلام) به حارث همدانی در این موضوع آمده است : هر که می میرد _ خواه مؤمن باشد یا منافق _ مرا رو در رو می بیند...! (2)

خداوند متعال در قرآن مجید فرموده است  :

(الَّذِینَ آمَنُوا وَکَانُوا یَتَّقُونَ * لَهُمُ الْبُشْرَی فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَفِی الآخِرَةِ لاَ تَبْدِیلَ لِکَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ )؛ (3)

همانان که ایمان آورده و پرهیزگاری ورزیده اند، در زندگانی دنیا و در آخرت ، مژده برای آنان است ، کلمات خدا را دگرگونی نیست . این همان کامیابی بزرگ است .

(إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمْ الْمَلاَئِکَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِی کُنْتُمْ تُوعَدُونَ )؛ (4)

کسانی که گفتند پروردگار ما خداست ، سپس پایداری کردند، فرشتگان بر آنان فرود آیند که بیم مدارید و اندوه نخورید، و مژده باد شما را به بهشتی که وعده یافته بودید.


1- کفایة الموحّدین ، ج 4، ص 219.
2- اوائل المقالات ، ص 73.
3- یونس ، آیه 63 _ 64.
4- فصّلت ، آیه 30.

ص: 117

در تفسیر دو آیه نخست (سوره یونس )، روایات زیادی آمده است که جایگاه این بشارت در موقف احتضار است . رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و امیرمؤمنان (علیه السلام)، نزد محتضر حاضر می شوند و او را بشارتی می دهند که موجب روشنایی چشمش گردد. در تفسیر آیه دوم (سوره فصّلت ) عدّه ای از روایات بیان گر نزول ملائکه در موقف احتضار است . در روایتی از امام محمّد باقر (علیه السلام) موقف نزول فرشتگان به هنگام مرگ و روز قیامت ذکر شده است . (1)


1- مناهج البیان (جزء 29)، ص 275.

ص: 118

14. مرگ

اشاره

یکی از فرازهای حسّاس و خطرناک انسان ، مرگ است . میراندن ، از افعال خداوند متعال است چنانکه در قرآن مجید آمده است  :

(الَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ )؛ (1)

آن کسی که مرگ و حیات را آفرید.

امام محمّدباقر (علیه السلام) فرمود :

الموت و الحیوة خلقان من خلق الله؛ (2)

مرگ و زندگی دو آفریده از آفریدگان خداوندند.

موت و حیات ، دو حقیقت متضادّ از مخلوقات پروردگارند که مبتنی بر حکمت و مصلحت پدید آمده اند. شیخ مفید عالم بزرگ شیعی نیز با اشاره به این دو حقیقت متضاد، مرگ را از افعال الهی برشمرده که از دست کسی جز خدا برساخته نیست . (3)

مرگ بنا بر مشیّت و خواست خداوند متعال ، نعمت گرانبهای حیات و زندگی را از


1- الملک ، آیه 2.
2- الکافی ، ج 3، ص 259.
3- تصحیح الاعتقاد، ص 94.

ص: 119

انسان سلب می کند، و زندگی این جهانی و آمال و آرزوهای وی را به پایان می رساند. از آن پس سفر پر فراز و نشیب آخرت با ورود به عالم برزخ آغاز می شود و تا روز قیامت تداوم می یابد. امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرموده است  :

الموت باب الاخرة ؛ (1)

مرگ دروازه آخرت است .

و مابین احدکم و بین الجنّة والنار الّا الموت أن ینزل به ؛ (2)

فاصله میان هر کدام از شما با بهشت یا دوزخ ، بیش از فرا رسیدن مرگ نیست .

1 _ 14. ماهیّت مرگ

در شناخت انسان گفته شد که حقیقت انسان ، متشکل از روح و بدن است. هیچ یک از روح و بدن تنها انسان نیستند، بلکه هرکدام جزئی از آن می باشند. نیز گفته شد خداوند متعال با نظر لطف خود، روح ها را در بدن خاصّ خویش قرار داد و آن دو را باهم جمع و ترکیب نمود. ترکیب میان آن دو، ترکیب صناعی انضمامی است یعنی روح به آن بدن تعلّق و احاطه دارد، نه این که با آن درآمیخته باشد. امّا با جداییِ روح از بدن انسان ، مرگ وی فرا می رسد. (3)

تبیین شایسته حقیقت مرگ ، نیازمند بررسی آیات و روایات در این زمینه است . از نظر آیات و روایات اهل بیت (علیهم السلام) معنای مرگ ، ارتباط نزدیکی با خواب دارد. مرگ و خواب در یک مسأله باهم مشترک دانسته شده اند و آن خروج روح از بدن در هر دو حالت است . (4)خداوند می فرماید :

(اللَّهُ یَتَوَفَّی الأَنْفُسَ حِینَ مَوْتِهَا وَالَّتِی لَمْ تَمُتْ فِی مَنَامِهَا فَیُمْسِکُ الَّتِی قَضَی


1- تصنیف غرر الحکم ، ص 161.
2- نهج البلاغه ، خطبه 64.
3- مناهج البیان (جزء سی ام )، ص 170.
4- انسان و معاد، ص 115.

ص: 120

عَلَیْهَا الْمَوْتَ وَیُرْسِلُ الأُخْرَی إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی )؛ (1)

خداوند، ارواح را به هنگام مرگ قبض می کند و ارواحی را که نمرده اند نیز به هنگام خواب می گیرد؛ سپس ارواح کسانی که فرمان مرگشان صادر کرده نگه می دارد و ارواح دیگری را بازمی گرداند تا سرآمدی معین .

مطابق کلام الهی ، در مرگ و خواب ، روح از بدن خارج می شود. روحی که در خواب از بدن شخصی خارج می شود، اگر قضای الهی بر مردن وی جاری شده باشد، نگه داشته می شود و گرنه رها می شود.

2 _ 14. مرگ ، سرنوشتی گریزناپذیر

در آموزه های اسلامی ، مرگ ، سرنوشت محتوم همه انسانهاست و پایان زندگی انسان ، با مرگ وی فرا می رسد. افزون بر انسانها آفریدگان دیگر نیز خواهند مرد. علّامه مجلسی در شرح اعتقادات دینی نوشته است : باید اقرار کرد که برای هر زنده ای جز خداوند متعال ، مرگ می باشد. (2)قرآن کریم در موارد متعدّدی مسأله مرگ را مطرح کرده است .

(کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ )؛ (3)

هر کسی مرگ را می چشد.

(إِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَیِّتُونَ )؛ (4)

قطعاً تو می میری و آنها نیز خواهندمرد.

(أَیْنَمَا تَکُونُوا یُدْرِککُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ کُنتُمْ فِی بُرُوجٍ مُشَیَّدَةٍ )؛ (5)

هرجا باشید مرگ شما را در می یابد، هر چند در برج های محکم باشید.


1- الزمر، آیه 42.
2- حقّ الیقین ، ص 383.
3- آل عمران ، آیه 185.
4- الزمر، آیه 30.
5- النساء، آیه 78.

ص: 121

از امیرمؤمنان علی (علیه السلام) روایت شده است  :

الموت یأتی علی کلّ حی ؛ (1)

مرگ ، تمام زندگان را درخواهد یافت .

غایة الحیاةِ الموت ؛ (2)

نهایت زندگی مرگ است .

و بالموت تختم الدنیا؛ (3)

با مرگ دنیا پایان می یابد.

نیز امیرمؤمنان (علیه السلام) در نامه ای به محمّدبن ابی بکر نوشته است  :

و انتم طرداء الموت ، إن اقمتم له اخذکم ، و أن فررتم منه ادرککم ، و هو الزم لکم من ظلّکم . الموت معقود بنواصیکم ؛ (4)

شما تبعیدشدگان مرگید! اگر بایستید دستگیرتان خواهد کرد، و اگر از آن بگریزید، به شما خواهد رسید. مرگ با شما همراه تر از سایه شما است و در پیشانی شما مهر مرگ زده شده است .

سالار شهیدان امام حسین (علیه السلام) در شب عاشورا به خواهر گرامیش حضرت زینب  (علیها السلام) فرمود :

و اعلمی أنّ اهل الارض یموتون و أهل السماء لایبقون و أنّ کلّ شیءٍ هالک إلّا وجه الله تعالی ؛ (5)

بدان که اهل زمین خواهند مرد و اهل آسمان نیز باقی نمی مانند. و همه چیز جز وجه خدای تعالی از بین خواهد رفت .


1- تصنیف غررالحکم ، ص 161.
2- تصنیف غررالحکم ، ص 161.
3- نهج البلاغه ، خطبه 156.
4- نهج البلاغه ، نامه 27.
5- الارشاد، ج 2، ص 94.

ص: 122

3 _ 14. اجل محتوم و اجل موقوف

چشیدن انسان ها از مرگ محتوم و گریزناپذیر که تحت امر و فرمان خالق قادر است ، از سوی آن ذات مقدّس به دو گونه تحقّق می یابد: أجل محتوم و أجل موقوف . از حضرت صادق (علیه السلام) درباره آیه (ثُمَّ قَضَی أَجَلاً وَأَجَلٌ مُسَمًّی عِنْدَهُ ) (1)پرسیدند. آن

حضرت فرمود :

هما أجلان : أجل موقوف یصنع الله ما یشاء و أجل محتوم ؛ (2)

دو اجل است : اجلی موقوف (نامتعیّن ) خداوند درباره آن هرچه می خواهد انجام می دهد. و دیگری اجل حتمی است .

به دو گونه اجل ، اجل مسمّا و غیرمسمّا نیز گفته می شود. أجل مسمّا آن است که خداوند متعال ، حدود آن را مطابق با واقع تعیین کرده و آن را به حاملین علم القا نموده است . و اجل غیرمسمّا آن است که پس از تعلّق قضای الهی بر چیزی ، تاکنون معین نشده و موقوف و درحال انتظار است . (3)خداوند متعال در قرآن می فرماید :

(إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلاَ یَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ یَسْتَقْدِمُونَ )؛ (4)

آنگاه که اجلشان فرا رسد پس نه ساعتی (از آن ) تأخیر کنند و نه پیشی گیرند.

حضرت صادق (علیه السلام) اجل در این آیه را اجل مسمّا خوانده و فرمود :

این همان اجل است که در شب قدر به ملک الموت خوانده می شود...

اجل غیرمسمّا اجلی است بسته به مشیّت الهی ؛ اگر خواست آن را پیش یا

پس می اندازد. (5)


1- الانعام، آیه 2.
2- تفسیر العیّاشی ، ج 1، ص 354.
3- ر.ک : توحید الامامیّه ، ص 367.
4- یونس ، آیه 49.
5- ر.ک : تفسیرالعیّاشی ، ج 1، ص 354.

ص: 123

حضرت امام محمّد باقر (علیه السلام) در مورد مرگ فرموده است  :

هو النوم الذی یأتیکم کلّ لیلة إلّا إنّه طویلٌ مدّته لا یُنْتَبَهُ منه إلّا یوم القیامة ؛ (1)

مرگ همان خواب است که هر شب شما را فرا می گیرد جز این که مدّت آن طولانی است . کسی از آن بیدار نمی شود جز در قیامت .

پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) هر گاه از خواب بیدار می شد، می فرمود :

الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیه النشور؛ (2)

ستایش خداوند را که زنده کرد مرا پس از آن که میراند و بازگشت به سوی اوست .

آن حضرت در روایتی دیگر، خواب و بیداری را به مردن و زنده شدن تشبیه کرده است . (3)می توان گفت : خواب و مرگ هر دو یک حقیقت اند و بیداری و برخاستن از

هر دو وجود دارد. (4)

4 _ 14. مرگ ، پایان آزمون بزرگ

برای انتخاب راه درست یا نادرست ، فرصت محدود است . تا وقتی که انسان از حیات دنیوی بهره مند است می تواند از این موهبت و فرصت استفاده کند. مرگ ، پایان آزمون بزرگ و رقم خوردن سرنوشت محتوم شقاوت یا سعادت برای انسان است . خداوند متعال در قرآن مجید می فرماید :

توبه برای کسانی نیست که کافر بمیرند. (5)


1- معانی الاخبار، ص 289.
2- من لا یحضره الفقیه ، ج 1، ص 480.
3- ر.ک : بحارالانوار، ج 7، ص 47.
4- ر.ک : انسان و معاد، ص 117.
5- النساء، آیه 18.

ص: 124

5 _ 14. پرونده اعمال با مرگ بسته نمی شود

مرگ پایان آزمون بزرگ و پایان عمل است . امّا چون چگونگی اعمال متفاوت است ، این قانون استثنا و تبصره دارد و باید گفت : آثار برخی اعمال ، تا پس از مرگ نیز تداوم دارد. از این رو، پرونده اعمال اشخاص بر این نوع اعمال ، پس از مرگ هم باز است . همانند ترویج سنن خوب یا بد، بناهای خیر یا اعمال شرورانه و غصب و ستم و یا حبس بی گناهان که ثواب و عقاب آن ، پس از مرگ نیز به عمل کننده آن می رسد. خداوند متعال در قرآن مجید می فرماید:

(إِنَّا نَحْنُ نُحْیِ الْمَوْتَی وَنَکْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ )؛ (1)

این ماییم که مردگان را زنده می کنیم و آنچه را پیش فرستادند و آثار آنها

را می نویسیم .

«وَنَکْتُبُ مَا قَدَّمُوا» شامل اعمال خوب و بدی است که از پیش فرستاده شده است . «و آثارهم» آثار برجای مانده از اعمال نیک و بد پس از مرگ است . (2)

همچنین در تفسیر آیه شریفه (عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ) (3)_ آنگاه است که هر

کسی بداند آنچه را که پیش فرستاده و پس از خود روانه داشته است _ آورده اند: آگاهی انسان از اعمال پیش و پس ، شامل مطلق اعمال وی در پیش و پس از مرگ است . یعنی تقدّم و تأخّر دربرگیرنده اعمال پیش از مرگ که به صورت ترتیبی به جای آمده است . و هم دربرگیرنده آثار برجای مانده از اعمال پیشین و پس از مرگ است . و در حقیقت ، تقدّم و تأخر اعمال نسبت به مرگ سنجیده نمی شود. امّا آیه شریفه «وَنَکْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ» صریح و روشن در سنجشِ پیش و پسِ اعمال نسبت به مرگ است . (4)


1- یس ، آیه 12.
2- تفسیر شریف لاهیجی ، ج 3، ص 736.
3- الانفطار، آیه 5.
4- مناهج البیان (جزء سی ام )، ص 224.

ص: 125

6 _ 14. پند گرفتن از مرگ

موضوع مرگ ، افزون بر یک حقیقت غیرقابل انکار از سوی دارندگان باورهای مختلف ، یکی از مهمترین فرازهای پند گرفتن انسان هاست و مهمّترین هشدار

برای کسانی است که در صدد زیاده روی در بهره مندی از امکانات زندگی هستند. طبرسی مفسّر شهیر شیعی ذیل آیه (خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ لِیَبْلُوَکُمْ ) (1)_همان که مرگ و

زندگی را پدید آورد تا شما را بیازماید._ یکی از حکمت های آفرینش مرگ را پندآموزی از آن دانسته است . (2)

پیامبر بزرگ اسلام (صلی الله علیه و آله) فراوان به اصحاب خویش یادآوری مرگ را توصیه می کرد و می فرمود :

اکثروا ذکر الموت فإنّه هادم اللّذات ، حائل بینکم و بین الشهوات ؛ (3)

فراوان یاد مرگ نمایید که از بین برنده لذّت ها و جلوگیرنده میان شما و شهوات است .

امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرمود :

عجبتُ لمن نسَی الموت و هو یری الموتی ؛ (4)

در شگفتم از آن کس که مرگ را از یاد برد، با این که مردگان را می بیند.

7 _ 14. رویکردهای متفاوت نسبت به مرگ

یکی از مهمترین نگرانی های بشر، روبرو شدن با مرگ است . خداوند متعال در قرآن کریم با اشاره به این حقیقت ، مرگ را گریزناپذیر می داند.


1- الملک ، آیه 2.
2- مجمع البیان ، ج 10، ص 484.
3- الامالی ، شیخ توسی ، ص 28.
4- نهج البلاغه ، حکمت 126.

ص: 126

(قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِی تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاَقِیکُمْ )؛ (1)

بگو: مرگی که از آن می گریزید، قطعآ دیدارکننده شما خواهد بود.

در بررسی رویکردهای مختلف نسبت به مرگ ، می توان دیدگاههای مختلفی دید. عدّه ای که گرایشهای الحادی دارند، جز به دنیا و زندگی آن نمی اندیشند. مرگ در دیدگاه آنان ، پایان آمال و آرزوهاست . بدین روی ، از موضوع مرگ ، وحشت فوق العاده ای دارند.

در برابر آنان گروه ، ایمان آورندگان به دین و جهان آخرتند که رویکرد آنان به مرگ ، با گروه نخست تفاوت دارد. امّا این گروه خود به دسته های مختلفی تقسیم می شوند: دسته ای در اوج معرفت و علم و عمل هستند و هیچ ترسی از مرگ ندارند. امیرمؤمنان علی (علیه السلام) موضع خویش را نسبت به مرگ ، این چنین اعلام می دارد :

والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی اُمّه ؛ (2)

به خدا سوگند، علاقه پسر ابوطالب به مرگ ، بیشتر از علاقه طفل به پستان مادر است .

گزارش تاریخی گفتگوهای سالار شهیدان امام حسین (علیه السلام) و خاندان مطهّر واصحاب گرامیش در وقایع عاشورا، نمونه های روشنی از عدم هراس و بی اعتنایی به مرگ است . گروه دیگری از مردم با ایمان ، فاقد شناخت صحیح از مرگند. بدین رو، از مرگ در هراسند. به امام نهم حضرت جواد (علیه السلام) گفته شد: برای چه این مسلمانان مرگ را ناخوش می شمارند؟ فرمود :

برای این که به آن جهل دارند. و اگر بدان آگاهی داشتند و از اولیای الهی بودند آن را دوست می داشتند و می دانستند که آخرت برای آنان بهتر از دنیا است . (3)

در این راستا روایت شده است که امام دهم حضرت هادی (علیه السلام) نزد مریضی از اصحابش


1- الجمعه ، آیه 8.
2- نهج البلاغه ، خطبه 5.
3- معانی الاخبار، ص 290.

ص: 127

وارد شد که می گریست و از ترس مرگ بی تابی می کرد. امام (علیه السلام) به او فرمود: ای بنده خدا! از مرگ می ترسی ، چون آن را نمی شناسی . سپس امام (علیه السلام) مرگ را به حمّامی تشبیه کرد که انسان با شست وشو در آن ، آلودگی های آزار دهنده و تشدید شده چرک و بدبویی بدنش و زخم و خارش های پدیدآمده در آن را برطرف نماید. (1)

برخی دیگر نیز به خاطر عملکرد ناصواب و طغیان و معصیت ، از روبرو شدن با مرگ در هراس و وحشتند. مردی از امام حسن مجتبی (علیه السلام) پرسید: برای چه ما مرگ را ناخوش می داریم و دوست نداریم . حضرت در پاسخ فرمود :

إنّکم أخربتم آخرتکم و عمّرتم دنیاکم ، فأنتم تکرهون النقلة من العمران إلی الخراب ؛ (2)

زیرا شما آخرت تان را ویران ساخته اید و دنیایتان را آباد کرده اید، پس خوش ندارید که از آبادانی به ویرانی جابجا شوید.

مشابه این گفتگو از ابوذر صحابی بزرگ پیامبر (صلی الله علیه و آله) نیز نقل شده است . (3)

8 _ 14. آمادگی برای مرگ

مرگ ، سفری طولانی و با راههای پرخطر است ؛ و عبور سالم از آن ، بدون آمادگی و تجهیزات غیرممکن است و غفلت و تسامح در این زمینه : موجب بدبختی انسان می شود. امیرمؤمنان (علیه السلام) پیشوای برحق و دلسوز انسان ، بکرات خطرات این راه را هشدار داده و توصیه به آمادگی نموده است . از جمله فرموده است  :

استعدّوا للموت فقد اَظَلَّکُم ، (4)

برای مرگ آماده شوید که بر شما سایه افکنده است .


1- معانی الاخبار، ص 209.
2- معانی الاخبار، ص 390.
3- الکافی ، ج 2، ص 458؛ ارشاد القلوب دیلمی ، ج 1، ص 182.
4- نهج البلاغه ، خطبه 64.

ص: 128

9 _ 14. مرگ خوش فرجام و مرگ بدفرجام

بنابر نصوص صریح آیات قرآنی و احادیث معصومان (علیهم السلام)، عقیده درست و انتخاب مذهب حق ، سرنوشت ساز و تعیین کننده فرجام انسانهاست . از این رو اعتقاد به دین اسلام و مذهب حقّه جعفری و ولایت امیرمؤمنان و اهل بیت (علیهم السلام) عامل خوش فرجامی در پایان حیات دنیوی انسان است . در قرآن کریم آمده است  :

(وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَیْرٌ مِمَّا یَجْمَعُونَ )؛ (1)

اگر در راه خدا کشته شوید یا بمیرید، البتّه آمرزش و رحمتی از سوی خدا (که به شما می رسد) بهتر است از آنچه گرد می آورند.

در تأویل این آیه شریفه از امام محمّد باقر (علیه السلام) نقل شده است که فرمود :

سبیل الله، علی (علیه السلام) و ذریّه اوست . و هر کس به ولایت آن حضرت کشته شود، فی سبیل الله کشته شده است . و هر کس به ولایت آن حضرت بمیرد، فی سبیل الله مرده است. (2)

ولایت امیرمؤمنان علی (علیه السلام) و ولایت ذریّه آن حضرت از اعظم خیرات و از افضل مصادیق آیه شریفه است . (3)در روایتی از پیامبر بزرگ اسلام (صلی الله علیه و آله) آمده است  :

من مات علی حب آل محمّد مات شهیدا؛ (4)

هر کس با دوستی آل محمّد بمیرد، شهید مرده است .

در روایات دیگری ، از مردن بر عقیده دوستی آل محمّد :، با اوصاف ارجمندی


1- آل عمران ، آیه 157.
2- معانی الاخبار، ص 167.
3- مناهج البیان (جزء چهارم )، ص 128.
4- جامع الاخبار، ص 473.

ص: 129

همانند آمرزیده شده ؛ تائب ، بشارت یافتن از سوی ملک الموت برای بهشت یاد شده است . (1)در برابر آنها کسانی که دشمنی به آل محمّد دارند، در شمار کافران محشور

خواهند شد و هرگز بوی بهشت را استشمام نخواهند کرد. (2)

مرگ آغاز شقاوت و تیره بختی برای بدکرداران است . امّا بنابر آنچه از امیرمؤمنان علی (علیه السلام) روایت شده است  :

مرگ برترین هدیه برای مؤمن و راحتی سعدا و نیک بختان است . (3)

10 _ 14. چشانندگان مرگ

خداوند متعال ، مالک مطلق و خالق همه چیز است . برخی از امور در جهان ، از افعال مستقیم آن ذات مقدّس است و بعضی دیگر به واسطه «مدبّران امور» انجام می پذیرد. آنان فرشتگانی هستند که خداوند متعال آفریده و معصوم هستند و به امر خداوند متعال و اذن او، به تدبیر امور می پردازند. از میان این گروه ستاننده ارواح ، فرشته مرگ حضرت عزرائیل است که یارانی دارد (4)و در صحیفه سجّادیّه به هنگام

درود بر حاملان عرش و ملائکه ، با نام «ملک الموت و یارانش » یاد شده است . (5)

در آیات قرآنی ، در جایی قبض روح به ملک الموت منسوب است و در جای دیگر، این فعل به خداوند نسبت داده شده است  :

(قُلْ یَتَوَفَّاکُمْ مَلَکُ الْمَوْتِ الَّذِی وُکِّلَ بِکُمْ )؛ (6)

بگو: فرشته مرگ که بر شما گمارده شده است ، روح شما را می گیرد.


1- جامع الاخبار، ص 474.
2- جامع الاخبار، ص 474.
3- تصنیف غرر الحکم ، ص 165.
4- بحارالانوار، ج 56، ص 207.
5- صحیفه کامله سجّادیّه ، دعای سوم .
6- السجده ، آیه 11.

ص: 130

(اللَّهُ یَتَوَفَّی الأَنْفُسَ حِینَ مَوْتِهَا)؛ (1)

خداوند روح ها را در هنگام مرگشان می گیرد.

قبض ارواح به دست فرشته مرگ ، به امر و اذن خداوند است . و فرشتگان هر

آنچه را به آن دستور یافته اند انجام می دهند و معصومند. صحیح و جایز است که اعمالشان منسوب به خودشان شود، همان گونه که رواست که افعالشان به خدا منسوب گردد. (2)


1- الزمر، آیه 42.
2- مناهج البیان (جزء سی ام )، ص 95.

ص: 131

15. انسان و حیات اخروی

اشاره

مهمّترین بخش نظام حیات انسان را «حیات اخروی » تشکیل می دهد. این مهمّ به لحاظ جایگاه و ارزش حیات اخروی است ؛ چون برمبنای اعتقاد دینی ، حیات دنیوی فانی و زایل شونده است ، اما حیات اخروی باقی و پایدار است . خداوند متعال در آیات متعدّدی ، از خلود و جاودانگیِ نعمت های بهشت و عذاب های جهنّم خبر داده و زندگی حقیقی را زندگی آخرت دانسته است .

(إِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِیَ الْحَیَوَانُ لَوْ کَانُوا یَعْلَمُونَ )، (1)

به راستی سرای آخرت است که زندگانی حقیقی است ، اگر می دانستند.

امیرمؤمنان علی (علیه السلام) از آخرت با این اوصاف یاد کرده است : دارالاقامة، سرای جاودانی ، (2)دار قرار، (3)جایگاه ماندگاری ، ایّام بقاء، (4)روزگار باقی . نیز آن حضرت ،

آخرت را غایت خلقت انسان ، بیان کرده است  :

إِنّک مخلوق للاخرة فاعمل لها؛ (5)

تو برای آخرت آفریده شده ای پس برای آن کار کن .


1- .العنکبوت ، آیه 64..
2- نهج البلاغه ، خطبه 220.
3- نهج البلاغه ، خطبه 157..
4- نهج البلاغه ، خطبه 203.
5- تصنیف غررالحکم ، ص 145. نیز در نهج البلاغه (نامه 31) آمده است : انّک خلقت للاخرة .

ص: 132

1 _ 15. گستره جهان آخرت

جهان آخرت گستره وسیعی دارد. امیرمؤمنان (علیه السلام) مرگ را دروازه آخرت (1)جدایی

از سرای فانی و کوچیدن به سرای باقی ، (2)و سر آغاز عدالت آخرت می داند. (3)

این سخن بیان گر آن است که اِعمال عدل الهی ، از مرگ آغاز می شود و مرگ در قلمرو جهان آخرت به شمار می رود.

تمام آنچه در برابر دنیا قرار دارد، آخرت نامیده می شود. آخرت از بزرگترین مصادیق غیب است . آخرت و دنیا همانند غیب و شهودند. تمامی عوالم بعد از این جهان و آنچه از حقایق و موجودات در آنها هست ، مشمول عالم آخرت است ، یعنی برزخ و تک تک مواقفی که به «عرض اکبر» یعنی موقف حساب در قیامت ختم می شود، و پس از آن عوالم بهشت و جهنّم و استقرار اهل آنها در آن عوالم ، همگی در شمار جهان آخرتند. (4)در نتیجه ، قبر نخستین منزل از منازل آخرت است . (5)به این

سخن ، در روایتی از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) تصریح شده است . (6)

در این جا توجّه به دو نکته ضروری است  :

نخست آن که مواقف آغازین آخرت ، با مواقف بعدی آن تفاوت دارد. و وجود برخی ویژگیهای دنیایی در آن ؛ نفی کننده آخرتی بودن آن نیست .

حالت احتضار نقطه پایانی حیات دنیوی و آغاز حیات اخروی است . همچنان که قبر _ با وجود قرار گرفتن در دنیا _ در شمار نخستین منزل آخرت است . (7)


1- تصنیف غررالحکم ، ص 161.
2- تصنیف غررالحکم ، ص 161.
3- تصنیف غررالحکم ، ص 161.
4- مناهج البیان (جزء اوّل )، ص 140.
5- مناهج البیان (جزء اوّل )، ص 140.
6- بحارالانوار، ج 6، ص 242.
7- ر.ک : مناهج البیان (جزء اوّل )، ص 140.

ص: 133

نکته دوم : موقف «قیامت » معادل آخرت نیست ، بلکه آخرت اعم از قیامت است و قیامت یکی از مواقف آن است . همچنان که برزخ ، بهشت و جهنّم ، از دیگر مواقف آخرت هستند.

2 _ 15. سنجش دنیا و آخرت

پیشتر گفته شد که خلقت دنیا و آخرت ، همگی از «ماء بسیط» و مادّی است ، و مادّی بودن حقیقت عالم آخرت ، از بدیهیّات و قطعیّات قرآن مجید و روایات معصومان (علیهم السلام) است .

دنیا نشانه ای از آخرت و آخرت نشانه ای از دنیاست ، اما این دو، یکی نیستند. یکی از تفاوت های دنیا و آخرت در این است که با وجود مادّی بودن هر دو، مادّه آخرتی از تأثیری شدیدتر و نیرومندتر از دنیا برخوردار است . (1)و در برخی از

روایات به این موضوع اشاره شده است .

نیز، از مهمّترین تفاوت های نظام آفرینش دنیا و آخرت ، خالص تر بودن موادّ آخرتی است . در روایات اهل بیت (علیهم السلام) مادّه آفرینش ابدان شیعیان از مادّه «علّیّین »، وکافران و دشمنان اهل بیت (علیهم السلام) از «سجّین » است . اما در عالم دنیا، در هر دو گروه ناخالصی هایی از سجّین و علّیّین هست . یعنی در ابدان نیکان ، مخلوطی از سجّین ودر ابدان بدان ، مخلوطی از علّیّین وجود دارد. همین اختلاط موجب بروز برخی رفتارهای ناشایست در میان خوبان و بالعکس برخی از خصلت های نیکو در میان بدان شده است . در آخرت ، ناخالصی سجّینی از ابدان مؤمنان زدوده خواهد شد

و به صورت علّیّین خالص ، ارواح به آنان تعلّق گرفته و به زیباترین صورت تجدید حیات خواهند گردید؛ همان گونه مواد علّیّینی از ابدان بدان سلب خواهد شد، لذا ارواح به ابدان سجّینی خالص آنان تعلّق گرفته و به زشت ترین صورت تجدید حیات


1- مناهج البیان ، (جزء دوم )، ص 45؛ (جزء سی ام )، ص 531.

ص: 134

خواهند گردید؛ چون مادّه بهشت و بهشتیان از «علّیّین » و دوزخ و دوزخیان از «سجّین » است . (1)

گفته شده است : علّیّین و سجّین به جهت اطاعت و عصیان ، درجات و مراتب مختلف دارند. روح و بدن کافر، از «طینت سجّین » خلق شده و ارواح و ابدان پیامبران و ائمه و مؤمنان ، از مراتب مختلف طینت علّیّین آفریده شده اند. مادّه خلقت ارواح در اصل با ابدان در جوهر اصلی یعنی «ماء بسیط » و منشأ علّیّین و سجّیین اشتراک دارند، ولی از نظر عوارض با هم متفاوتند. (2)

3 _ 15. ظهور کامل مالکیّت الهی در آخرت

تردیدی نیست که خداوند متعال ، مالک مطلق دنیا و آخرت در تمامی ابعاد است و مالکیّت اشخاص و افراد در دنیا نیز در طول مالکیّت الهی و به تملیک آن وجود مقدّس است . در جهان آخرت ، ظهور مالکیّت الهی تمام و کمال خواهد بود و آگاهی ها چنان روشن خواهد بود که کسی را مجال انکار و عناد نباشد. پرده ها کنار خواهد رفت و جبابره و فراعنه ذلیل خواهند شد، (3)چنانچه خداوند بزرگ می فرماید :

(وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَیِّ الْقَیُّومِ )؛ (4)

و چهره ها برای آن (خدای ) زنده پاینده ، خضوع می کنند.

(مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ )، (5)

(خداوند) صاحب روز جزا (است ).


1- ر.ک : مناهج البیان ، (جزء دوم )، ص 44.
2- ر.ک : انسان و معاد، ص 25. شرح تفصیلی این موضوع در مباحث جهان شناسی و طبیعیّات دینی ، عقایدشیعی قابل بررسی است .
3- مناهج البیان (جزء سی ام )، ص 531.
4- طه ، آیه 111.
5- الفاتحة ، آیه 4.

ص: 135

(یَوْمَ لاَ تَمْلِکُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَیْئًا وَالأَمْرُ یَوْمَئِذٍ لِلَّهِ )؛ (1)

روزی که کسی برای کسی هیچ اختیاری ندارد؛ و در آن روز، فرمان از آنِ خدا است .

خداوند، مالک تمام ایّام است . و در روز قیامت این مالکیّت ، تجلّی و ظهور تامّ خواهد یافت . (2)


1- الانفطار، آیه 19.
2- ر.ک : مناهج البیان (جزء اوّل )، ص 117؛ (جزء سی ام )، ص 240 و 531.

ص: 136

16. عالم برزخ

اشاره

برزخ در لغت به حایل و مانع میان دو چیز گفته می شود. (1)اما در اصطلاح علوم کلامی و

اعتقادی ، فاصله ای میان دنیا و آخرت ، از زمان مرگ تا قیامت است . انسان با مردن وارد عالم برزخ می شود. (2)زندگی برزخی زندگی موقّت است که به پایان می رسد. در میان مسلمانان،

سخنی در انکار عالم برزخ گفته نشده است ، بلکه از عقائد مسلّم دین اسلام به شمار می رود. (3)

در قرآن مجید آیات زیادی بیان گر وجود عالم برزخ است . از جمله آمده است  :

(وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَی یَوْمِ یُبْعَثُونَ )؛ (4)

و فرارویشان برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند.

امیرمؤمنان علی (علیه السلام) با اشاره به مرگ پیشینیان فرموده است :

سلکوا فی بطون البرزخ سبیلا؛ (5)

راهی در درون عالم برزخ پیش گرفتند و رفتند.


1- لسان العرب ، ج 3، ص 8؛ القاموس المحیط ، ج 1، ص 354.
2- ر.ک : گوهر مراد، ص 649، حقّ الیقین ، ص 388.
3- مناهج البیان (جزء چهارم )، ص 163 و 205.
4- المؤمنون ، آیه 100.
5- نهج البلاغه ، خطبه 221.

ص: 137

در روایاتی از معصومان (علیهم السلام) واژه «قبر» معادل عالم برزخ دانسته شده است . (1)

امام سجّاد (علیه السلام) در برابر پرسشی درباره برزخ ؛ قبر را از هنگام مرگ تا روز قیامت ، برزخ می داند. (2)

در برخی از متون کلامی سده های نخستین و میانی اسلامی نیز، به جای کاربرد واژه برزخ ، از «مسأله قبر» استفاده شده است . چنانکه در اعتقادات شیخ صدوق و حاشیه شیخ مفید بر آن و سخنان علّامه حلّی ، از اعتقاد به حقّانیّت «مسأله قبر» سخن به میان آمده است . (3)

مسائل مهمّی در عالم برزخ مطرح می شود، از جمله : سؤال قبر، فشار قبر، بهشت و دوزخ برزخی ، عوامل مؤثّر در آلام برزخی و یا رفع آن و ارتباط عالم برزخ با دنیا.

1 _ 16. سؤال قبر

اشاره

یکی از عقاید مسلّم و قطعی اسلامی ، سؤال قبر است . از امام جعفر صادق (علیه السلام) روایت شده است  :

من أَنکر ثلاثة اشیاءَ فلیس من شیعتنا: المعراج و المساءَلَة فی القبر والشفاعة ، (4)

هر کس سه چیز را انکار کند، از شیعیان ما نیست : معراج ، سؤال قبر و شفاعت .

علّامه مجلسی می گوید: بدان که اجماعیِ مسلمانان است که در قبر سؤال می باشد و روح را برای سؤال به بدن بر می گردانند بلکه از ضروریات دین اسلام است و منکرش کافر است . (5)


1- الخصال، ص 119.
2- الکافی ، ج 3، ص 242.
3- ر.ک : الاعتقادات ، ص 58؛ تصحیح الاعتقاد، ص 98؛ کشف المراد، ص 424.
4- امالی صدوق ، ص 294.
5- حقّ الیقین ، ص 100.

ص: 138

شیخ صدوق اعتقاد به سوال قبر را حق و گریزناپذیر دانسته و نوشته است : هر کس پاسخ صحیح بدهد موفق به بهره مندی از گل و نسیم در قبر می شود و به بهشت نعیم در آخرت دست می یابد. و هر کس پاسخ درست ندهد در قبر با حمیم (آبی جوشان ) پذیرایی می شود و در آخرت فرو افتادن و سوختنی در دوزخ در پیش روی اوست . (1)

شیخ مفید نیز می گوید: اخبار صحیح از پیامبر (صلی الله علیه و آله) رسیده است که فرشتگان بر کسانی که در قبر دفن شده اند فرود می آیند و از ادیان آنان می پرسند. وی حدیثی در این زمینه نقل می کند که دو فرشته خداوند ناکر و نکیر نام دارند و بر میّت وارد می شوند و درباره خداوند و پیامبر و دین و امام وی می پرسند. اگر پاسخش حق باشد او را به فرشتگان نعمت می سپارند، اما پاسخش روشن نباشد وی را به فرشتگان عذاب می سپارند. و گفته می شود: در برخی از اخبار، فرشتگانِ فرود آمده بر میّتِ کافر، «ناکر و نکیر»، و فرشتگانِ واردِ بر مؤمنان «مبشّر و بشیر» نام دارند. (2)

در صحیفه مبارکه سجّادیّه افزون بر دو فرشته «نکیر و منکر»، از فرشته ای به نام «رومان » با وصف آزمایش کننده قبور نام برده شده است . (3)

علّامه مجلسی در مورد نام فرشتگان سؤال کننده نوشته است : در بیشتر احادیث ، از دو فرشته به نام های منکر و نکیر نام برده شده است که کار پرسش مؤمن و غیر مؤمن از سوی آنان انجام می شود و در بعضی از روایات وارد شده است که نسبت به مؤمنان مبشّر و بشیر می باشند و نسبت به مخالفان منکر و نکیر هستند؛ زیرا که نزد مؤمنان با چهره های خوب حاضر می شوند و آنها را به ثواب ها و نعمت های بی انتها مژده می دهند، و برای کافران و مخالفان با صورتی ترسناک می آیند و آنان را وعده عذاب می دهند. (4)


1- الاعتقادات ، ص 58.
2- تصحیح الاعتقاد، ص 98.
3- صحیفه سجّادیّه ، دعای سوم .
4- حقّ الیقین ، ص 392؛ بحارالانوار، ج 59، ص 234.

ص: 139

علّامه مجلسی در مورد پرسش های قبر، افزون بر سؤال از اعتقادات _ در مورد خداوند متعال و پیامبر (صلی الله علیه و آله) و دین و امام (علیه السلام) _ از امام جعفر صادق (علیه السلام) روایت کرده است که درباره نماز، زکات ، حج ، روزه و ولایت ما اهل بیت (علیهم السلام) از میّت پرسش می شود. (1)

نیز روایتی از امام سجّاد (علیه السلام) آورده است که در میان سوألهای قبر، در باب چگونگی گذران عمر و کسب مال و هزینه آن پرسش می شود. (2)

ثبات و استقامت در اعتقادات درست ، از عوامل مهمّ پیروزی و سعادت دنیوی و اخروی است . برخی استواری در عقاید درست در حیات اخروی را موکول به سؤال قبر دانسته اند. خداوند متعال در قرآن فرموده است  :

(یُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَفِی الآخِرَةِ )؛ (3)

خدا کسانی را که ایمان آورده اند با سخن ثابت در زندگانی دنیوی و اخروی استوار می دارد.

طبرسی مفسر بزرگ شیعه نوشته است : منظور در آخرت ، یعنی از آنها در قبر پرسش می شود درباره اعتقاداتشان و دینشان و پیامبرشان . (4)

1 _ 1 _ 16. حیات برزخی انسان به هنگام سؤال

شیخ مفید نوشته است : فرشتگان جز بر زندگان فرود نمی آیند. و پرسش نمی کنند جز از کسانی که سؤال را بفهمند و معانی آن را بدانند. و این موضوع ، بیان گر آن است که خداوند متعال ، انسان را پس از مرگش برای سؤال زنده می کند. (5)

علّامه حلّی با استناد به آیات قرآن و دلایل کلامی ، بر زنده شدن در قبر و عذاب آن


1- حقّ الیقین ، ص 401.
2- حقّ الیقین ، ص 402.
3- ابراهیم ، آیه 27.
4- جوامع الجامع ، ج 2، ص 283.
5- تصحیح الاعتقاد، ص 100.

ص: 140

تأکید کرده است . (1)شریف لاهیجی مفّسر شیعی سده یازدهم _ با اشاره به دو بار

میراندن و دو بار زنده کردن که در سوره «غافر» (2)آمده است _ یکی از معانی محتمل در

آن را میراندن در دنیا پس از زندگی و دیگری در قبر پیش از قیامت و زنده کردن در قبر برای سؤال و زنده کردن به هنگام قیامت دانسته است . (3)

علّامه مجلسی نوشته است : به هنگام سؤال ، ارواح به تمام بدن یا بخشی از آن که قدرت بر فهم خطاب و سؤال و جواب داشته باشند؛ بر می گردد. سؤال و فشار قبر در این بدن است و سایر امور برزخ با روح است . (4)

طبرسی نوری گوید :

اهل شرایع حقّه و معتقدان به ما جاء به النبی (صلی الله علیه و آله) _ هر آنچه از وحی بر پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرود آمده است _ اعتقاد دارند که سؤال و عذاب قبر، از برای همین جسد عنصری دنیوی خواهد بود و لاغیر. (5)

گفته شده است : پس از خارج شدن روح از بدن و نهادن جسد در قبر، روح میّت از سر تا میانه بدن او بر می گردد. سپس دو فرشته می آیند و از وی سؤال می کنند و از قبرش بر او فشار می آید. و اگر دفن نشده باشد، هوا وی را می فشارد. ظاهر آن است که سؤال و فشار نسبت به بدن ، پس از ورود روح در آن است . درباره فشار قبر در روایت آمده است که به واسطه آن ، دنده های شخص درهم فرو می روند. سپس بدن برمی گردد به حالت پیشین یعنی جسدی بی روح . پس از آن سایر امور برزخ غالبآ فقط به روح مرتبط است . بالجمله اعتقاد به زنده ماندن روح در عالم برزخ واجب است . (6)


1- کشف المراد، ص 425.
2- غافر، آیه 11.
3- تفسیر شریف لاهیجی ، ج 3، ص 906.
4- حقّ الیقین ، ص 388 و 412.
5- کفایة الموحّدین ، ج 4، ص 241.
6- تنبیهات حول المبدأ و المعاد، ص 246.

ص: 141

گفته شده است : بازگشت روح به بدن به هنگام سؤال قبر، به نحوی نیست که حیات کامل به بدن افاضه شود. بلکه این بازگشت برای سؤال و جواب و چشیدن عذاب می باشد. (1)

2 _ 1 _ 16. سؤال قبر همگانی نیست

از نظر شیخ مفید، سؤال قبر از سوی دو فرشته ، ویژه کسانی است که دارای ایمان محض یا کفر محض باشند. غیر این دو گروه به حال خود وانهاده می شود. (2)

علّامه مجلسی نیز گوید: مشهور میان متکلّمان امامیّه آن است که سؤال قبر عمومی نیست ، بلکه مخصوص مؤمن کامل و کافر خالص است و مستضعفان و دیوانگان را سؤالی نیست . همچنین کسی را که بعد از گذاشتن میّت در قبر تلقین کنند، از او سؤال نمی کنند و شیخ شهید _ شهید اوّل _ گفته است : بر راستی سؤال قبر اجماع شده است ، مگر کسی که او را تلقین کرده باشند. (3)

2 _ 16. فشار قبر

یکی از مسائل مطرح در عالم برزخ ، فشار قبر است . برخی این آلام را از آلام ویژه برزخی و دارای احکام و شمول خاص خود می دانند. علّامه مجلسی گوید: از احادیث معتبر ظاهر می شود که ضغطه (فشار) قبر در بدن اصلی است . (4)

فشار، اختصاص به دفن شدگان در زمین ندارد، بلکه مطابق روایتی از امام رضا (علیه السلام) آنان که به دار کشیده می شوند، از سوی هوا بر آنان فشار وارد می شود. (5)و در روایت


1- انسان و معاد، ص 146.
2- تصحیح الاعتقاد، ص 100.
3- حقّ الیقین ، ص 392.
4- حقّ الیقین ، ص 402.
5- الکافی ، ج 3، ص 241. 

ص: 142

منقول از امام جعفر صادق (علیه السلام)، فشار هوا بر میّت شدیدتر از فشار قبر است . (1)

فشار قبر و ثواب و عقاب در آن ، فی الجمله اجماع تمام مسلمانان است . (2)امّا در

مورد گستره شمول آن دیدگاهی یکسان میان صاحب نظران کلامی عرضه نشده است .

3 _ 16. آلام برزخی و عوامل مؤثّر در پیدایش یا پیشگیری و برطرف

شدن آن

در احادیث منقول از معصومان (علیه السلام) حکمت وجودی آلام برزخی و عوامل مؤثّر پیدایش یا پیشگیری و برطرف شدن آن بیان شده است . در این راستا پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) فرموده است :

فشار قبر برای مؤمن ، کفّاره تضییع نعمت ها از سوی اوست . (3)آن حضرت برسر

قبر دخترش رقیّه ایستاده و می گریست و آب دیده مبارکش بر قبر می ریخت . آن حضرت دعا می کرد. آنگاه فرمود که من ضعف او را می دانستم ، بدین روی از خدا خواستم که او را از فشار قبر امان دهد. (4)حضرتش ، از فشار قبر برای سعدبن معاذ

انصاری خبر داد و علّت آن را کج خلقی با خانواده اش دانست . (5)امیرمؤمنان (علیه السلام) از

عوامل دیگر آلام برزخی را بی مبالاتی در نجاست بول و سخن چینی و دوری گزیدن مرد از همسر خویش دانسته است . (6)امام جعفر صادق (علیه السلام) نیز می فرماید: عمده عذاب

قبر در بی مبالاتی به بول است . (7)


1- الکافی ، ج 3، ص 241.
2- حقّ الیقین ، ص 402.
3- ثواب الاعمال ، ص 197.
4- حقّ الیقین ، ص 403.
5- حقّ الیقین ، ص 402.
6- وسائل الشیعه ، ج 1، ص 339.
7- المحاسن ، ج 1، ص 78.

ص: 143

در روایات ، از عوامل مؤثّر در پیشگیری از فشار و عذاب قبر نیز یاد شده است که در این جا به مواردی اشاره می شود :

وضو، (1)خواندن آیة الکرسی ، (2)سوره نساء، (3)سوره ملک ، (4)رکوع کامل ، (5)حج

گزاردن ، (6)چهار بار حج گزاردن ، (7)سه گروه از زنان : تحمل غیرت شوهر، بداخلاقی

شوهر، بخشیدن مهر، (8)گذاشتن دو چوب تر همراه میّت را که «جریده » گفته

می شود، (9)آب پاشیدن بر روی قبر، (10)مرگ در روز پنجشنبه بعد از ظهر تا ظهر روز

جمعه ، (11)مرگ در روز یا شب جمعه . (12)چهار روز از ماه رجب را روزه داشتن . (13)

در مورد عامل برطرف شدن آلام برزخی نیز سخن به میان آمده است . از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) روایت شده که عیسی (علیه السلام) به قبری گذشت که صاحبش را عذاب می کردند. سال دیگر به همان قبر گذشت امّا او را عذاب نمی کردند. از حق تعالی در این باره سؤال کرد. خدای تعالی وحی کرد به وی ، فرزند صالحی از او به کمال رسیده و راهی را اصلاح کرد و یتیمی را جای داد، به جهت کار فرزندش او را آمرزیدم . (14)


1- امالی صدوق ، ص 230.
2- امالی صدوق ، ص 98.
3- ثواب الاعمال ، ص 131.
4- الکافی ج 2، ص 633.
5- حقّ الیقین ، ص 404.
6- الکافی ، ج 4، ص 262.
7- الخصال ، ج 1، ص 216.
8- وسائل الشیعه ، ج 21، ص 285.
9- الکافی ، ج 3، ص 153.
10- علل الشرایع ، ص 307.
11- من لایحضره الفقیه ، ج 4، ص 411.
12- من لایحضره الفقیه ، ج 1، ص 138.
13- ثواب الاعمال ، ص 79.
14- ر.ک : الکافی ، ج 6، ص 4؛ بحارالأنوار، ج 14، ص 287؛ حقّ الیقین ، ص 403.

ص: 144

4 _ 16. تمثّل اعمال در قبر

از اخبار استفاده می شود که چون میّت دفن شود، عمل وی برایش متمثّل می شود. اگر از اهل ایمان و سعادت باشد، عمل برایش به صورت بسیار زیبایی ظاهر می شود و می گوید که من عمل صالح تو هستم که همه جا با تو خواهم بود. (1)امام صادق (علیه السلام)

فرمود: و برای کافر به صورت شخصی در نهایت زشت رویی و بدبویی ظاهر می شود که میّت از او در وحشت و هراس باشد به او می گوید که تو کیستی؟ در جواب گوید که من بدی ها و اعمال ناشایست تو هستم که در دنیا انجام می دادی . و بر او نفخه ای از آتش جهنّم داخل می کند که بدن به آن معذّب خواهد شد. (2)

5 _ 16. قرارگاه ارواح

در متون حدیثی از قرارگاه ارواح یاد شده است . از امیرمؤمنان (علیه السلام) رسیده است  : هر مؤمنی که در هر نقطه ای بمیرد، به روح او می گویند که ملحق شو به «وادی السلام » که صحرای نجف اشرف است ، به درستی که آن مکانی از «جنّات عدن » است . (3)از

امام صادق (علیه السلام) روایت است : هیچ مؤمن در مشرق و مغرب زمین نمی ماند، مگر آن که پس از مردن ، خداوند متعال روح او را به «وادی السلام » در بیرون کوفه حشر می کند. (4)

در مورد ارواح کفّار، در روایتی از امام حسن مجتبی (علیه السلام) آمده است که پس از مردن در ناحیه «حضرموت » یمن جمع می شوند. (5)حَضْرَمَوت ، ناحیه ای وسیع در شرق

عدن در جوار دریا (اقیانوس هند) از یمن است و تا صنعا 72 فرسنگ فاصله دارد. (6)


1- کفایة الموحدین، ج 4، ص 232.
2- الکافی ، ج 3، ص 232.
3- حقّ الیقین ، ص 406.
4- حقّ الیقین ، ص 406.
5- حقّ الیقین ، ص 408.
6- معجم البلدان ، ج 2، ص 270.

ص: 145

کلینی به چندین سند از پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) و امیرمؤمنان (علیه السلام) روایت کرده که فرمودند: بدترین آبها در روی زمین برهوت است و آن یک وادی در حَضرَمَوت است که ارواح کفّار را در آن جا عذاب می کنند. (1)از امام محمّدباقر و امام جعفر صادق (علیهما السلام)

روایت هایی در مورد برهوت و عذاب ارواح کفّار در آن جا نقل شده است . (2)

6 _ 16. بهشت و دوزخ برزخی

غیر از بهشت و جهنّمی که خداوند متعال برای سکونت مؤمنان و کافران پس از وقوع قیامت آفریده است و از آن به «بهشت و دوزخ آخرت و ابدی » یاد می شود، بهشت و جهنّم دیگری آفریده که از آن به «بهشت و دوزخ دنیا و برزخی » تعبیر می گردد. (3)

یکی از بهره مندیهای حیات طیّبه برزخی زندگی شهدا است . (4)در قرآن کریم

آمده است  :

(وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ )، (5)

و کسانی را که در راه خدا کشته شدند، هرگز مرده مپندار، بلکه زندگانی هستند که نزد پروردگارشان روزی می خورند.

کلینی از امیرمؤمنان (علیه السلام) روایت کرده است : وادی السلام صحرای نجف اشرف _که قرارگاه ارواح مؤمنان است _ بقعه ای از جنّات عدن است . (6)

خداوند متعال در قرآن مجید، «نار خلد» (جهنّم همیشگی ) را با دوزخ و آتش


1- حقّ الیقین ، ص 409.
2- حقّ الیقین ، ص 409.
3- ر.ک : حقّ الیقین ، ص 408؛ تنبیهات حول المبدأ و المعاد، ص 244.
4- تفسیر شریف لاهیجی ، ج 1، ص 402.
5- آل عمران ، آیه 169.
6- الکافی ، ج 3، ص 243. 

ص: 146

بزرخی تفکیک فرموده است  :

(وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ * النَّارُ یُعْرَضُونَ عَلَیْهَا غُدُوًّا وَعَشِیًّا وَیَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ )؛ (1)

و فرعونیان را عذاب سخت فرا گرفت ، همان آتش که صبح و شام بر آن عرضه می شوند و روزی که قیامت برپا شود، خطاب آید: فرعونیان را به سخت ترین عذاب در آورید.

در این آیه شریفه از دو عذاب ، عذاب پیش از قیامت و پس از قیامت برای آل فرعون سخن به میان آمده است . امام جعفر صادق (علیه السلام) در تفسیر این آیه شریفه ، با تفکیک دوزخ به دو «دوزخ برزخی » و «دوزخ خُلد و ابدی » به تبیین چگونگی عذاب آل فرعون می پردازد. (2)

امیرمؤمنان (علیه السلام) پس از پایان جنگ با ناکثین جمل ، همراه با عدّه ای از یاران مانند عمّار یاسر، به سوی صحنه نبرد حرکت کردند تا به مقتولین رسیدند. آن حضرت از کنار یک یک کشتگان گذشت ، با تعدادی از آنان از جمله طلحه و کعب بن سور به گفت و گو پرداخت و خطاب به جسد هر یک از این دو فرمود: من آنچه خداوند وعده ام فرموده بود حق یافتم . آیا تو هم وعده پروردگارت را حق یافتی؟ مردی از قاریان به آن حضرت عرض کرد: با چه کسی سخن می گویی؟ آنها که مرده اند و کلامت را نمی شنوند و پاسخ نمی توانند بدهند. آن حضرت در پاسخ فرمود: به خدا سوگند، آنها کلام مرا می شنوند همان گونه که اصحاب چاه ، (3)سخن پیامبر (صلی الله علیه و آله) را 

می شنیدند. و اگر به آنان اجازه پاسخ می دادند، چیزی شگفت می دیدی . (4)


1- غافر، آیه های 45 و 46.
2- مجمع البیان ، ج 8، ص 818.
3- اصحاب چاه منظور مقتولان جنگ بدر هستند که اجسادشان در چاهی ریخته شده بود. ر.ک : سیرة ابن هشام ،ج 2، ص 292.
4- الجمل ، ص 392.

ص: 147

نیز امیرمؤمنان (علیه السلام) به هنگام بازگشت از جنگ صفّین به قبرستانی که بیرون دروازه کوفه قرار داشت رسید. رو به قبرستان کرد و با مردگان به گفت و گو پرداخت  :

ای ساکنان خانه های وحشتناک ، و مکانهای خالی و قبرهای تاریک! ای خاک نشینان! ای غریبان! ای تنهایان! ای وحشت زدگان! شما در این راه بر ما پیش قدم شدید و ما نیز به شما ملحق خواهیم شد. اما خانه هایتان را دیگران ساکن شدند، همسرانتان به ازدواج افراد دیگر درآمدند و اموالتان تقسیم شد، این خبری است که نزد ما است ، در نزد شما چه خبر است؟ سپس به اصحابش فرمود: اگر به آنها اجازه سخن داده شود، به شما خبر می دهند که بهترین زاد و توشه در سفر آخرت ، پرهیزکاری است . (1)

از امام سجّاد (علیه السلام) روایت شده است  :

إِنّ القبر لروضة من ریاض الجنّة او حفرة من حفر النّار، (2)

قبر باغی از باغ های بهشت یا گودالی از گودال های جهنّم است .

امام جعفر صادق (علیه السلام) با اشاره به پاداش و کیفر در قبر فرموده است  :

والله ما نخاف علیکم الا البرزخ ، (3)

به خدا سوگند نمی ترسیم بر شما مگر از برزخ .


1- نهج البلاغه ، حکمت 130.
2- الخصال ، ص 120.
3- الخصال ، ص 554.

ص: 148

17. ارتباط عالم برزخ و عالم دنیا

اشاره

عالم برزخ از مواقف اوّلیّه جهان آخرت است . با این حال ارتباطش با این جهان روشن است . در مورد چگونگی حیات برزخی و وضعیت ارواح در عالم برزخ ، گفته شده است که ارواح وقتی از بدن ها جدا می شوند، خودشان به همان صورت اصلی خویش که همانند صورت بدن دنیوی است ، ظاهر می شوند، همان طور که در خواب و رؤیا، روح به صورت همان شخص رؤیت می شود. (1)

روایت شده است : روزی امیرمؤمنان (علیه السلام) از کوفه خارج شد و نزدیک سرزمین غریّین (نجف ) (2)آمد و از آن گذشت . اصبغ بن نباته می گوید: ما به او رسیدیم ، در

حالی که دیدیم روی زمین دراز کشیده است . قنبر گفت : ای امیرمؤمنان : اجازه نمی دهی عبایم را زیرپای شما پهن کنم؟ فرمود: این جا سرزمینی است که خاک های مؤمنان در آن قرار دارد واین کار تو مزاحمتی برای آنهاست .

اصبغ می گوید: عرض کردم ، خاک مؤمن را فهمیدم چیست ، اما مزاحمت آنها چه


1- ر.ک : بیان الفرقان ، ص 552؛ انسان و معاد، ص 168. برخی از متکلّمان بزرگ ، «بدن مثالی » یا «قالبمثالی » و تعلّق روح به این قالب را مطرح کرده اند. امّا به نظر می رسد این نظر با توجّه به منشأ پیدایش ومستندات مربوطه ، از اتقان لازم برخوردار نیست .
2- غریّین در حومه کوفه قرار دارد. معجم البلدان ، ج 4، ص 198.

ص: 149

معنی دارد؟ فرمود: ای فرزند نباته! اگر پرده از مقابل چشم شما برداشته شود، ارواح مؤمنان را می بینید که در این جا حلقه حلقه نشسته اند، یکدیگر را ملاقات می کنند و سخن می گویند. این جا جایگاه مؤمنان است و ارواح کفّار در وادی برهوت هستند. (1)

1 _ 17. آگاهی اهل برزخ از احوال دنیا

بنابر مستندات روایی ، ارواح در عالم برزخ ، از امور دنیا آگاه هستند. اما با بررسی برخی از این مستندات روشن می شود که ارواح در برزخ ، از آزادی کامل برخوردار نیستند و آگاهی های آنها نسبت به امور دنیا محدود و مشروط به اذن خداوند است .

امیرمؤمنان (علیه السلام) می فرماید :

زوروا موتاکم فإنّهم یفرحون بزیارتکم و لیطلب احدکم حاجته عند قبر ابیه و عند قبر أمّه بما یدعو لهما؛ (2)

مردگان خود را زیارت کنید، که پس آنها از زیارت شما شاد می شوند. و هر یک از شما نیاز خویش را نزد قبر پدرش و قبر مادرش با دعا برای آنان ، از خدا بخواهد.

محمّد بن مسلم گوید: از امام جعفر صادق (علیه السلام) پرسیدم : به زیارت مردگان می رویم ، آگاه می شوند؟ فرمود: آری به خدا سوگند، آنها از آمدن شما آگاه و شاد می شوند و با شما انس می گیرند. (3)

از امام صادق (علیه السلام) و امام کاظم (علیه السلام) روایت شده است که آزادی عمل ساکنان اهل برزخ در دیدار خانواده خود، وابسته به عمل و نیکی های آنان است . (4)

امام کاظم (علیه السلام) فرمود: دیدار مؤمن اهل برزخ با خانواده اش در دنیا به اندازه نیکیهای


1- بحارالانوار، ج 6، ص 242؛ تفسیر نمونه ، ج 14، ص 342.
2- الکافی ، ج 3، ص 230.
3- من لایحضره الفقیه ، ج 1، ص 181.
4- من لایحضره الفقیه ، ج 1، ص 181؛ الکافی ، ج 3، ص 231.

ص: 150

او است . عدّه ای از آنها هر روز به دیدار خانواده خود می روند. برخی دو روز و... و آنانی که در پایین ترین درجه قرار دارند هر هفته دیدار می کنند. (1)در روایت دیگری از

آن حضرت آمده است که زیارت مردگان با خانواده اش به قدر منزلت وی در هفته یا ماه یا سال اتّفاق می افتد. (2)

آگاهی مؤمنان و کافران از دنیا متفاوت است . حضرت صادق (علیه السلام) فرمود: مرده مؤمن هنگامی که از خانواده اش دیدار می کند، آنچه را دوست دارد می بیند و آنچه را ناخوش دارد پنهان داشته می شود. و کافر به عکس در دیدار با خانواده اش ، آنچه را ناخوش دارد می بیند و آنچه را دوست دارد، پنهان داشته می شود. (3)

همچنین در روایتی دیگر از آن حضرت آمده است : هیچ مؤمن و کافری نیست مگر این که هر روز به هنگام زوال خورشید نزد خانواده اش می آید. اگر ببیند خانواده اش کارهای شایسته انجام می دهند خدا را بر آن سپاس می گوید. اما هنگامی که کافر می بیند خانواده اش کارهای نیک انجام می دهند، دچار حسرت می شود. (4)

2 _ 17. بازگشت از حیات برزخی به حیات دنیوی

توقّف اجل محتوم هیچ شخص ممکن نیست ، چنانکه خداوند متعال ، خواسته آنانی را که به هنگام فرا رسیدن مرگ ، خواهان بازگشت به این جهان برای انجام اعمال شایسته و جبران آنچه ترک کرده اند را تحقّق نمی بخشد و می فرماید: و فرا رویشان برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند. (5)بازگشت دوباره انسان از حیات برزخی


1- من لایحضره الفقیه ، ج 1، ص 181.
2- الکافی ، ج 3، ص 230.
3- الکافی ، ج 3، ص 230.
4- الکافی ، ج 3، ص 230.
5- المؤمنون ، آیه 99 و 100. (حَتَّی إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِی لَعَلِّی أَعْمَلُ صَالِحًا فِیمَا تَرَکْتُ کَلاَإِنَّهَا کَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَی یَوْمِ یُبْعَثُونَ ).

ص: 151

به حیات دنیوی ناممکن است . امّا این قانون الهی ، به جهت مصالحی مشمول دو استثناء مهمّ گردیده است .

اوّل _ زنده شدن اموات برای ارائه نمونه عینی معاد جسمانی که در قرآن کریم موارد آن یاد شده است ، همانند داستان زنده شدن مردگان بنی اسرائیل و...

دوم _ مسأله رجعت .

3 _ 17. قیامت صغری

یکی از استثناهای مهمِّ بازگشت حیات برزخی به حیات دنیوی ، «رجعت » است . رجعت یعنی زنده شدن و بازگشت گروهی از مردم به این جهان ، پیش از قیامت . رجعت کنندگان شامل دو گروه اند: یکی : بدانِ بسیار بد، از معاندان و منکران . دیگری : نیکان بسیار نیک ، از محبّین و موحّدین و در رأس آنها معصومان (علیهم السلام). شرح و تبیین آغاز و انجام این رویدادها و گستره شمول معصومان (علیهم السلام) و مصادیق دو گروه زنده شونده ، نیازمند بررسی تفصیلی و خارج از موضوع این نوشتار است . در برخی از منابع ، رجعت به عنوان «قیامت صغری » تعبیر شده است . (1)

رجعت ، از عقاید مسلّم شیعه است و بسیاری از بزرگان این مذهب ، از سده های نخستین تا عصر حاضر در آثار خود بر حقانیّت آن تأکید نموده اند. این بحث به مناسبت ، در کتب اعتقادی و کلامی و روایی و تفسیری ، و گاه به صورت کتاب مستقل عرضه شده است .


1- الایقاظ من الهجعه بالبرهان علی الرجعة ، ص 239؛ مرآة العقول ، ج 5، ص 128.

ص: 152

18. نشانه های قیامت

اشاره

یکی از مواقف و مراحل جهان آخرت ، «اشراط الساعه » است . «شَرَطْ » به معنی علامت و جمع آن «اشراط » است . (1)«الساعة » نیز به معنای قیامت است . (2)پس

«اشراط الساعة » به معنی «نشانه های رستاخیز» است . اشراط الساعة ، علامت هایی هستند که پیش از قیامت رخ می دهد و موجب انهدام جهان می گردد. (3)«نفخ صور اوّل »   

   

موجب مرگ همگانی می شود. آنگاه با «نفخ صور دوم » همه مردگان زنده می شوند


1- لسان العرب ، ج 7، ص 329.
2- تفسیر شریف لاهیجی ، ج 3، ص 544.
3- به غیر از نشانه های قیامت در پایان جهان ، نشانه هایی در پیش از پایان جهان و یا به عبارتی «نشانه هاینزدیکی قیامت » در متون دینی مطرح شده است که به صورت مفصّل یا مختصر در برخی از کتاب های کهن وجدید کلامی یا تفسیری و روایی از آنها سخن به میان آمده است . مانند خروج یأجوج و مأجوج ، بیرون آمدنآفتاب از جانب مغرب و فراگرفتن دود آشکاری آسمان را که مردم را فراخواهد گرفت و...برخی از این نشانه ها در شمار علائم ظهور حضرت مهدی «عج » و «رجعت » نیز ذکر شده است . از سوییتبیین تفصیلی برخی از این علایم مشکل است . چنانکه دانشمند آگاه علّامه مجلسی خروج یأجوج و مأجوجرا مطرح کرده و در ذیل آن نوشته است : پذیرش اجمالی آن لازم و بررسی جزئی آن غیرضرور است . از اینرو در شرح این علایم ، به همین مقدار بسنده گردید. طالبان تحقیق می توانند به کتاب کلامی و روایی اینموضوع همانند دایرة المعارف حدیثی «بحارالانوار» و کتاب کلامی «حقّ الیقین » از علّامه مجلسی و...مراجعه فرمایند.

ص: 153

و روز موعود قیامت برپا می شود. این نشانه ها که بسیار تکان دهنده و هولناک هستند و منجر به انحلال و انهدام دنیا می شوند، بخش مهمی از قطعیّات یقینی و غیر قابل تردید اصل مهمّ اعتقادی معاد را تشکیل می دهد و همواره یکی از بحث های چالش برانگیز میان متکلّمان و فیلسوفان یونان گرا بوده است . فیلسوفان پیشین و رهروان مسلمان آنها، در خلال سده ها بلکه هزاره های گذشته ، با رویکردی وهمی _ نظری جهان را تفسیر می کردند و تغییر اساسی در نظام کائنات را _ که یک باور قرآنی است ؛ محال می دانستند. امّا انقلاب علمی جهان که با شتاب روزافزون در حال حرکت است ، اساس نظام فلسفی کهن را در هم ریخت . بنابر اصول یقینی کیهان شناسی وحیانی ، تحوّل و انقلاب عظیم در وضعیت کائنات ، آسمان ها و خورشید و ماه و ستارگان و سیّارات و دریاها و زمین را دربر خواهد گرفت . در قرآن مجید و احادیث مأثور از معصومان (علیهم السلام) خبرهای متعدّد و فراوانی در این زمینه بیان شده که به گزارش کوتاهی از آنها بسنده می شود. پیش از ورود به بحث و عرضه گزارش ، توجّه به چند مورد در این بخش از مباحث ، ضروری است .

پیش تر اشاره شد که عالم آخرت مراحلی دارد. نشانه های قیامت یا «اشراط الساعه »، «نفخ صور اوّل »، «فنای عالم »، «نفخ صور دوم » و «وقوع قیامت » برخی از این مراحل هستند. در وجود اصل این گذارها تردیدی نیست و محکمات و قطعیّات دینی بر آن دلالت می کند؛ امّا تبیین دقیق تمام ابعاد و مصادیق و دامنه تقدّم و تأخر آن مشکل است .

برای نمونه اگر برخی از نشانه های مسلّم رستاخیز را نسبت به نفخه اوّل مقایسه کنیم ، روشن نیست که دامنه آن حادثه به تمامی پیش از نفخه اوّل بوده یا تا پس از آن هم تداوم خواهد یافت ، یا در میان دو نفخه رخ خواهد داد. همچنین برخی از نشانه ها به گونه ای است که هم می تواند درشمار نشانه های پایان جهان و انهدام عالم به شمار رود و هم می تواند جزء علایم قیامت و پس از زنده شدن به حساب آید.

در این جا سعی فراوان گردیده تا حدّ ممکن گزارشی شایسته از مراحل پیشگفته

ص: 154

جهان آخرت ، با توجّه به متون دینی و آرای صاحب نظران معارفی و کلامی عرضه شود. با این همه نمی توان گفت که این تلاش ها عاری از خطا و بیان گر تمام حقیقت است .

1 _ 18. چگونگی گستره زمانی انهدام جهان

آیا انهدام جهان و چگونگی گستره زمانی آن ، انهدام آنی است یا تدریجی؟ بنابر برخی از دیدگاهها، مراد از تغییر و انحلال و خرابی دنیا در بعضی از آیات ،

«انحلال تدریجی » است نه آنی و دفعی ، همان گونه که ایجاد آن ها در ابتدای آفرینش و سامان دهی به تدریج بوده است . از سویی در مواضعی دیگری از قرآن ، خبر از «انحلال دفعی و آنی » جهان داده است . این دو دسته آیات با هم منافات و تعارضی ندارند، بلکه هر دو نوع تغییر در انحلال جهان ، هر کدام حقایقی از نظام حاکم

بر تکوین هستند که با اراده قادر متعادل ، موجب زوال و انحلال این جهان

خواهند شد. (1)

2 _ 18. شکاف در آسمان ها

خداوند متعال در آیات متعدّد قرآن ، بر تغییر در نظام کیهان و شکافتن کرات آسمان _ به عنوان نشانه های رستاخیز _ تصریح فرموده است  :

(یَوْمَ تَکُونُ السَّمَاءُ کَالْمُهْلِ )؛ (2)

روزی که آسمان چون فلز گداخته شود.

(إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ )؛ (3)

آنگاه که آسمان ز هم بشکافد.


1- ر.ک : مناهج البیان (جزء سی ام )، ص 281.
2- المعارج ، آیه 8.
3- الانشقاق ، آیه 1.

ص: 155

(إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ )؛ (1)

آنگاه که آسمان ز هم بشکافد.

(وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ )، (2)

و آنگاه که آسمان بشکافد.

(یَوْمَ نَطْوِی السَّمَاءَ کَطَیِّ السِّجِلِّ لِلْکُتُبِ کَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِیدُهُ )؛ (3)

روزی که آسمان را همچون طومار درهم می پیچیم . همان گونه که بار نخست آفرینش را آغاز کردیم دوباره آن را باز می گردانیم .

(یَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا)؛ (4)

روزی که آسمان سخت در تب و تاب افتد.

(وَإِذَا السَّمَاءُ کُشِطَتْ )؛ (5)

و آنگاه که آسمان از جا کنده شود.

در ذیل آیه شریفه (إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ) گفته شده است : مراد از انشقاق ، شکاف تمام آنچه در آسمان است . یعنی انهدام تمامی ستارگان و خورشیدها و ماه های جای گرفته در آسمان . (6)نیز یادآوری شده است که اِخبار خداوند از تحوّل و برهم خوردن

آسمانها با واژگانی متفاوت آمده است و این واژگان با هم منافاتی ندارند، زیرا هر کدام از آنها بیان گر مرتبه ای و حقیقتی از این تحوّل است . برای نمونه واژگان انفراج و انشقاق به معنی شکاف ، ویژه مرحله نخست تغییرات در آسمان است ، سپس از واژگان موران و جریان و سیلان _ به معنی موج و حرکت و جنبش _ استفاده شده است


1- الانفطار، آیه 1.
2- المرسلات ، آیه 9.
3- الانبیاء، آیه 104.
4- الطور، آیه 9.
5- التکویر، آیه 11.
6- مناهج البیان (جزء سی ام )، ص 276.

ص: 156

که ویژه مرحله بعدی است . آنگاه در مرحله آخر که منجر به انهدام آسمان خواهد شد از واژه «کشطت » به معنی ریشه کن کرد، استفاده شده است . (1)

3 _ 18. انهدام و تاریک شدن خورشید و ماه و ستارگان

بخش مهمّی از علایم قیامت ، بروز حوادث هولناکی برای خورشید و ماه و ستارگان است . که منجر به فنای دنیا و برهم خوردن ترکیب ها و صورت ها و شکل های آن می شود. خداوند متعال در قرآن مجید فرموده است .

(إِذَا الشَّمْسُ کُوِّرَتْ * وَإِذَا النُّجُومُ انکَدَرَتْ )؛ (2)

آنگاه که خورشید به هم پیچد و آنگاه که ستارگان بی فروغ شوند.

(وَإِذَا الْکَوَاکِبُ انتَثَرَتْ )؛ (3)

آنگاه که ستارگان پراکنده شوند.

(فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ )، (4)

پس آنگاه که ستارگان محو شوند.

(فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ * وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ)، (5)

پس آن هنگام که دیده (از شدت ترس ) خیره شود، و ماه بی نور گردد، وخورشید و ماه یک جا جمع شوند.

دور نیست گفته شود اجتماع و تلاقی ماه و خورشید، به هنگام انحلال و برهم خوردن و از هم پاشیدن نظام جهان روی خواهد داد. (6)


1- مناهج البیان (جزء 29)، ص 358.
2- التکویر، آیه های 1 و 2.
3- الانفطار، آیه 2.
4- المرسلات ، آیه 8.
5- القیامة ، آیه های 7 _ 9.
6- مناهج البیان (جزء 29)، ص 245. 

ص: 157

4 _ 18. متلاشی شدن کوهها و زمین لرزه های ویرانگر

یکی دیگر از «اشراط الساعة » و نشانه های رستاخیز و انحلال دنیا، تغییرات شدید در وضعیت کوهها است . خداوند بزرگ در آیات متعدّد، این تحوّل و مراتب مختلف آن را بیان کرده است .

در این جا چند نمونه از آیات شریفه در مورد تغییرات کوهها در پایان جهان آمده است :

(یَوْمَ تَرْجُفُ الأَرْضُ وَالْجِبَالُ )؛ (1)

روزی که زمین و کوهها بلرزند.

(وَکَانَتْ الْجِبَالُ کَثِیبًا مَهِیلا)؛ (2)

و کوهها به سان ریگ روان گردند.

(وَتَسِیرُ الْجِبَالُ سَیْرًا)؛ (3)

و کوهها (جمله ) به حرکت درآیند.

(وَبُسَّتْ الْجِبَالُ بَسًّا * فَکَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا)؛ (4)

کوهها ریزه ریزه شوند و غباری پراکنده گردند.

(وَ تَکُونُ الْجِبالُ کَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ )؛ (5)

کوهها چون پشم رنگینِ زده شده درآیند.

(وَ سُیِّرَتِ الْجِبالُ فَکانَتْ سَرابًا)؛ (6)

کوهها را روان کنند و (چون ) سرابی گردند.


1- المزمل ، آیه 14.
2- المزمل ، آیه 14.
3- الطور، آیه 10.
4- الواقعة ، آیه های 5 و 6.
5- القارعه ، آیه 5.
6- النبأ، آیه 20.

ص: 158

تغییر و تحوّل کوهها در مراحل اوّلیّه به صورت زلزله و لرزه است . (1)لرزه ، از جا

کنده شدن ، به حرکت در آمدن ، درهم کوبیده شدن ، به صورت شنهای متراکم در آمدن و به صورت گردوغبار پراکنده در آمدن و... از مراحل مختلف تغییر کوهها به شمار می رود. (2)و سرانجام کوهها از میان می روند و زمین صاف و هموار می شود.

خداوند متعال می فرماید :

(وَیَسْأَلُونَکَ عَنْ الْجِبَالِ فَقُلْ یَنسِفُهَا رَبِّی نَسْفًا * فَیَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا * لاَ تَرَی فِیهَا عِوَجًا وَلاَ أَمْتًا)؛ (3)

و از تو درباره کوهها می پرسند. بگو: پروردگارم ذرّات آنها را کاملا پراکنده خواهد ساخت ، آنگاه زمین را به صورت دشتی صاف و هموار واگذارد، به طوری که هیچ ناهمواری و پستی و بلندی در آن را نبینی .

افزون بر کوهها، زمین نیز دچار زمین لرزه های سهمگین و انهدام و برهم خوردن کلّی خواهد بود. خداوند متعال در سوره المزمل (آیه 14)، از زلزله در زمین خبر داده است . نیز فرموده است  :

(إِذَا رُجَّتِ الأَرْضُ رَجًّا)؛ (4)

چون زمین با تکان (سختی ) لرزانده شود.

(یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَیْءٌ عَظِیمٌ * یَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ کُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ کُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَی النَّاسَ سُکَارَی وَمَا هُمْ بِسُکَارَی وَلَکِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِیدٌ)؛ (5)

ای مردم از پروردگارتان پروا کنید، چرا که زلزله قیامت امری هولناک است .


1- ر.ک : مناهج البیان (جزء 29)، ص 146.
2- ر.ک : پیام قرآن ، ج 6، ص 29 و 30.
3- طه ، آیه 105 _ 107.
4- الواقعة ، آیه 4.
5- الحجّ ، آیه 1 و 2.

ص: 159

روزی که آن را ببینید، هر شیردهنده ای از شیرخواره اش غافل گردد و هر بارداری جنین خود را سقط می کند. و مردم را مست می بینی و حال آن که مست نیستند، ولی عذاب خدا شدید است .

5 _ 18. دگرگونی سهمگین دریاها

یکی از نشانه های مهمّ رستاخیز، دگرگونی هولناک در دریاها است . خداوند متعال فرموده است :

(وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ )، (1)

آنگاه که دریاها روان گردد.

ابوالفتوح رازی در ترجمه این آیه گفته است : و چون دریاها در هم گشایند. (2)

همچنین خداوند بزرگ در قرآن کریم فرموده است : (وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ). (3)در

معنی و تفسیر این آیه شریفه ، نظرهای گوناگونی وجود دارد. از جمله گفته شده است : و آن هنگام که همه دریاها افروخته شوند، یعنی همه آتش گردند. (4)چنانچه

علی ابن ابراهیم در ذیل این آیه گفته است : دریاها آتش گردند. (5)


1- الانفطار، آیه 3.
2- روض الجنان و روح الجنان ، ج 20، ص 170.
3- التکویر، آیه 6.
4- تفسیر شریف لاهیجی ، ج 4، ص 719.
5- تفسیر القمی ، ج 2، ص 407.

ص: 160

19. نفخ صور

اشاره

یکی از وقایع و رخدادهای عالم آخرت ، «نفخ صور» است که دو بار روی خواهد داد: نخستین آن ناقوس مرگ است و بار دوم ، نفخه حیات و زنده شدن دوباره است . برخی با ابتنای به برداشتی ضعیف تعداد نفخه ها را بیش از دو تا دانسته اند که در نظر عدّه ای از صاحب نظران کلامی و معارفی مورد پذیرش قرار نگرفته و آن را قول نادر و فاقد پشتوانه حدیثی معتبر دانسته اند. (1)

«صور» به معنای شیپور و نفخ به معنای دمیدن است . (2)آیات و روایات بسیاری در

مورد این دو حادثه وجود دارد (3)و قرآن مجید با تعابیر گوناگون از آن یاد کرده است .

همانند: «نفخ صور؛ دمیدن در شیپور»، «صیحه ؛ فریاد»، (4)«صاخه ؛ صدای شدید و گوش

خراش (5) »، «نقر فی الناقور؛ (6)در صور دمیده می شود» و «زجره ؛ یک بانگ از اسرافیل » (7)


1- حقّ الیقین ، ص 416؛ کفایة الموحّدین ، ج 4، ص 266 و... 
2- فرهنگ نوین ، ص 384 و 720.
3- ر.ک : حقّ الیقین ، ص 415.
4- فرهنگ نوین ، ص 386.
5- القاموس المحیط ، ج 1، ص 364.
6- القاموس المحیط ، ج 2، ص 241.
7- مجمع البیان ، ج 8، ص 687.

ص: 161

از نظر فراوانی کاربرد این واژگان در قرآن مجید، «صور» ده بار و «صیحه » چهار بار آمده است .

1 _ 19. فرشته نفخ صور

یکی از فرشتگان مقرّب ، اسرافیل است . او در میان فرشتگان مقرّب نیز، جایگاه بالا و ممتازی دارد (1)و مأمور دمیدن در شیپور است . حضرت سجّاد (علیه السلام) در «صحیفه کامله »

فرموده است  :

و اسرافیل صاحب الصور الشاخص الّذی ینتظر منک الاذن ؛ (2)

اسرافیل صاحب صور که چشم گشوده و برهم نمی نهد، منتظر فرمان تو است .

روایت شده که اسرافیل پس از مرگ همگانی «نفخه اوّل » زنده می ماند. خداوند به وی نیز فرمان می دهد که بمیرد. وی نیز می میرد. (3)امّا سرانجام خداوند پیش از

نفخه دوم او را زنده می کند و فرمان می دهد که در صور خویش بدمد تا همگان زنده شوند (4)چنانکه امام سجّاد (علیه السلام) درباره اسرافیل فرموده است  :

و حلول الامر فینبه بالنفخة صرعی رهائن القبور؛ (5)

تا به دمیدن (در صور)، افتادگان گِرد گورها را آگاه گرداند (مردگان را زنده نماید).

علی بن ابراهیم روایتی طولانی از امام سجّاد (علیه السلام) آورده که در آن ، مرگ اسرافیل پس از صور اوّل ذکر شده است و دمیدن در صور و زنده شدن همگانی در نفخه دوم را به ذات اقدس الهی نسبت داده است . (6)


1- بحارالانوار، ج 59، 245 _ 265.
2- صحیفه سجّادیّه ، دعای سوم .
3- تفسیر القمی ، ج2، ص 252.
4- انسان و معاد، ص 181.
5- صحیفه سجّادیّه ، دعای سوم .
6- تفسیر القمی ، ج 2، ص 252.

ص: 162

2 _ 19. نفخه اوّل

نخفه اوّل یا مرگ همگانی ، هنگامی است که اسرافیل نخستین بار در صور می دمد و با این صدای مهیب همه می میرند. خداوند متعال در قرآن مجید می فرماید :

(وَنُفِخَ فِی الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِی الاَْرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِیهِ أُخْرَی فَإِذَا هُمْ قِیَامٌ یَنْظُرُونَ )؛ (1)

و در صور دمیده شود. پس هرکه در آسمان ها و هرکه در زمین است ، بیهوش گردد (و جان بسپارد) مگر آن کس که خدا خواهد، سپس بار دیگر در آن دمیده شود که ناگاه همه برپا ایستاده می نگرند.

در این آیه شریفه به هر دو نفخه اوّل و دوم اشاره شده است . در نفخه اوّل ، مردن با تعبیر بیهوشی ذکر شده است . طبرسی نوشته است که از شدت صدا خواهند مرد. (2)در

نفخه اوّل _ که از نشانه های رستاخیز و مقدّمه های آن است _ تمامی موجودات خواهند مرد، جز آنان که خواسته خداوند متعال بر تداوم حیاتشان باشد. با این نفخه ، نظام محسوس و مشهود جهان باطل و منحل خواهد شد آسمان شکافته شده و درهم می ریزد و ستارگان فرو خواهند ریخت. (3)

خداوند بزرگ در مورد ویژگیهای حادثه وحشتناک نفخه اوّل فرموده است  :

(مَا یَنظُرُونَ إِلاَّ صَیْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ یَخِصِّمُونَ * فَلاَ یَسْتَطِیعُونَ تَوْصِیَةً وَلاَ إِلَی أَهْلِهِمْ یَرْجِعُونَ )؛ (4)

آنان انتظار نمی برند جز یک بانگ سهمگین را که آنان را فرا گیرد، در حالی که با یکدیگر در حال ستیز و کشمکش اند. پس دیگر نه می توانند سفارشی کنند و نه به سوی کسان خود بازگردند.


1- الزمر، آیه 68.
2- مجمع البیان ، ج 8، ص 792.
3- مناهج البیان (جزء سی ام )، ص 180.
4- یس ، آیه 49 _ 50.

ص: 163

خداوند در این آیه ، در پاسخ کافران می فرماید که آنان به صورت ناگهانی با صدایی سهمگین مواجه خواهند شد که موجب مرگ همه خواهد شد، در حالی که آنان در حال ستیز و خصومت در دنیای خود یا در مورد موضوع معاد هستند. توان سفارشی در خانواده یا بازگشت به سوی آنان را نخواهند یافت و هر کدام از آنان را در همان حال و همان جا، مرگ فرا خواهد گرفت . (1)این صدای مهیب مرگبار، چنان

غافلگیرانه است که بر اثر آن شخصی که لقمه ای برداشته باشد، هنوز به دهانش نرسیده ، خواهد مرد. (2)

نفخه اوّل مرگ همگانی را در پی دارد جز آنان که خواسته خداوند متعال بر تداوم حیاتشان باشد. علّامه مجلسی در این مورد آورده است : گفته اند که جبرئیل ، اسرافیل ، میکائیل و عزرائیل در نفخ صور _ اوّل _ نمی میرند. (3)

باید توجّه نمود که این فرشتگان نیز تا پیش از نفخه دوم خواهند مرد.

3 _ 19. نفخه دوم

«نفخه دوم » یا «نفخه بعث » یا «نفخه حیات »، هنگامی روی می دهد که مشیّت خداوند بر زنده شدن موجودات پس از مرگ و فنای آنان است . با دمیدن در صور بار دیگر زنده می شوند و از قبرها بیرون می آیند تا وارد محشر شوند. خداوند متعال در آیات مختلفی ، از نفخه دوم سخن به میان آورده است  :

(وَنُفِخَ فِی الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنْ الاَْجْدَاثِ إِلَی رَبِّهِمْ یَنسِلُونَ )؛ (4)

و (بار دیگر) در صور دمیده شود که ناگاه ، از گورها به سوی پروردگارشان می شتابند.


1- مناهج البیان (جزء سی ام )، ص 179.
2- حقّ الیقین ، ص 416.
3- حقّ الیقین ، ص 415.
4- یس ، آیه 51.

ص: 164

(یَوْمَ یُنفَخُ فِی الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجاً)؛ (1)

روزی که در صور دمیده شود، پس گروه گروه (به صحنه محشر) می آیید.

مراد از «رادفه » در آیه (تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ) (2)نفخه دوم است که در دنباله «رجفه » به

وقوع خواهد پیوست (3)رجفه یعنی زلزله شدید و حرکات آشفته . (4)رجفه اشاره به آیه

(یَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ) (5)است که جمعی از مفسّران آن را منطبق بر نفخه اوّل می دانند. (6)


1- النبأ، آیه 18.
2- النازعات ، آیه 7. و از پی آن لزره ای (دگر) افتد.
3- مناهج البیان (جزء سی ام )، ص  100
4- ر.ک : مناهج البیان (جزء سی ام )، ص 98؛ قاموس المحیط ، ج 3، ص 147.
5- النازعات ، آیه 6. آن روز که لرزنده بلرزد.
6- ر.ک : تفسیر شریف لاهیجی ، ج 4، ص 700؛ تفسیر کنزالدقائق ، ج 14، ص 115. در انطباق رجفه بر نفخهاوّل ، دیدگاههای دیگری نیز مطرح شده است که بحث تفصیلی آن خارج از گنجایش این نوشتار است .

ص: 165

20. فنای جهان

اشاره

یکی از مراحل جهان آخرت ، فاصله زمانی دو نفخه اوّل و دوم و فنای جهان است . فنا به معنای نیستی ، نابودی ، پایان و زوال است .

بنابر نصوص قرآنی ، نفخه اوّل موجب مرگ همگانی خواهد گردید. امیرمؤمنان علی (علیه السلام) حوادث پس از نفخه (اوّل ) را که همراه با مرگ انسانها و انهدام کیهان است ، چنین توصیف می فرماید :

و ینفخ فی الصور، فتزهق کلّ مهجة و تبکم کلّ لهجة و تذّل (تدکّ ) الشمّ الشوامخ والصمّ الرواسخ ، فیصیر صلدها سرابآ رقرقآ، و معهدها قاعآ سملقآ، فلا شفیع یشفع ، ولا حمیم ینفع ، ولا معذرة تدفع ؛ (1)

در «صور» دمیده می شود، قلبها از کار می افتد، زبانها بند می آید، کوههای بلند و سنگهای محکم به هم خورد؛ آنچنان که قسمتهای سخت و محکم درهم ریخته ، نرم می شوند. جای آنها چنان صاف و هموار می گردد که گویا کوهی وجود نداشته است . در آن روز، نه شفیعی است که شفاعت کند و نه دوستی که سودی بخشد و نه عذر موجهی که کیفر را برطرف سازد.

حاصل نفخه اوّل ، فنا و مرگ همگانی است . و پس از این نفخه ، جهان به تمامی ،


1- نهج البلاغه ، خطبه 195.

ص: 166

کاملا ویران و منهدم خواهد شد و هیچ موجود زنده ای باقی نخواهد ماند جز این که مرگ او را فرا خواهد گرفت . (1)اما پرسش هایی پیرامون کمّ و کیف آن مطرح است .

مهمّترین آنها چنین است : گستره زمانی فنا، چگونگی فنا، گستره شمول فنا، ندای خداوندی «لمن الملک » پس از فنای جهان .

1 _ 20. گستره زمانی فنا

گستره زمانی فنا میان دو نفخه است . پس از نفخه اوّل و مرگ و انهدام همه موجودات و کیهان ، مرحله فنا است که تا نفخه دوم تداوم می یابد. در این مرحله ، همه مردم که به صورت مرده هستند، هر زمانی که خدا بخواهد توقف خواهند داشت و مدّت توقف و گستره زمانی این مرحله را جز خدا کسی نمی داند. (2)

علی بن ابراهیم در حدیثی آورده که از امام سجّاد (علیه السلام) در مورد فاصله دو نفخه پرسیدند. در پاسخ فرمود: هر آنچه خدا بخواهد. (3)در روایتی از امام صادق (علیه السلام)،

فاصله دو نفخه 400 سال ذکر شده است . (4)طبرسی در حدیثی مرفوع از عامّه ، فاصله

دو نفخه را 40 سال نقل کرده است . (5)

2 _ 20. چگونگی فنا

در مورد چگونگی فنای جهان ، دو دیدگاه کلامی متفاوت وجود دارد. به عقیده برخی ، همه موجودات _ چه زنده و چه جماد _ معدوم خواهند شد و هیچ موجودی جز خداوند متعال باقی نخواهد ماند. برخی دیگر گفته اند فنا به صورت مطلق نخواهد بود،


1- ر.ک : تفسیر القمی ، ج 2، ص 252.
2- ر.ک : حقّ الیقین ، ص 415 _ 420؛ مناهج البیان (جزء سی ام )، ص 191.
3- تفسیر القمی ، ج 2، ص 252.
4- ر.ک : حقّ الیقین ، ص 415 _ 420؛ الاحتجاج ، ج 2، ص 350.
5- مجمع البیان ، ج 8، ص 792.

ص: 167

بلکه موجودات متلاشی شده و صورت و ترکیبش برهم خواهد خورد و مادّه بسیط آن باقی خواهد ماند. گروه نخست ، زنده شدن موجودات را از راه اعاده معدوم می دانند و گروه دوم از راه اعاده صورت و جمع اجزای متفرّق و پراکنده می دانند.

مؤلف شرح یاقوت _ از متکلّمان نوبختی _ با پذیرش هر دو دیدگاه ، معتقد است که تحقّق نظر دوم ، مستلزم قبول نظر نخست است . (1)علّامه حلّی در شرح این کتاب نوشته

است : تمامی مسلمانان برخلاف فلاسفه ، بر اعاده اجساد اتّفاق نظر دارند. آنگاه وی به دو معنای اعاده ، «اعاده مطلق » یا «اعاده معدوم » و «اعاده غیر مطلق » یا «جمع اجزای پراکنده و منفصل » اشاره کرده و با پذیرش معنای دوم ، معنای نخست را نفی کرده است . (2)

وی در شرح تجرید، نیز معنای دوم را برگزیده و به داستان قرآنی زنده شدن پرندگان و جمع اجزای متفرّق آنان در داستان حضرت ابراهیم (علیه السلام) اشاره می کند. (3)بیشتر متکلّمان

امامیّه به نظر گروه دوم _ جمع اجزای پراکنده _ عقیده دارند. (4)

علّامه مجلسی در یک بررسی دقیق و ارزشمند، دلایل و شواهد دینی و عقلی هر دو گروه را عرضه داشته و می نویسد: جزم به هر یک از دو نظر، مشکل است . (5)امّا باید گفت : آنچه

مهمّ است ، اصل تحقّق اعاده است نه چگونگی آن . تردیدی نیست که خداوند بزرگ ، انسان را پس از زوال و مرگ و متلاشی شدن دوباره خواهد آفرید و زندگی جدید و پایدار به وی خواهد بخشید. خواه با اعاده معدوم صورت پذیرد یا با جمع اجزای پراکنده انجام شود.

3 _ 20. گستره شمول فنا

اشاره

یکی از حقایق اعتقادی ، تبیین گستره شمول فنا است . بنابر کلام الهی و سخنان


1- انوارالملکوت ، ص 191.
2- انوارالملکوت ، ص 191_192.
3- کشف المراد، ص 402.
4- ر.ک : حقّ الیقین ، ص 419.
5- ر.ک : حقّ الیقین ، ص 418 _ 420.

ص: 168

معصومان (علیهم السلام) مرگ و نابودی و فنا همگانی است . (1)امیرمؤمنان علی (علیه السلام) می فرماید :

همه جهان فانی خواهد شد و تنها خدای سبحان باقی خواهد ماند. (2)

1 _ 3_ 20. مرگ فرشتگان

بنابر روایت منقول از امام سجّاد (علیه السلام) در نفخه اولی ، هر ذی روحی می میرد به جز اسرافیل ، سپس اسرافیل هم می میرد. (3)نیز از امام صادق (علیه السلام) روایت شده است که

تمامی اهل زمین و آسمان خواهند مرد جز جبرئیل و میکائیل و حاملان عرش و ملک الموت . آنها نیز به ترتیب می میرند. (4)

2 _ 3_ 20. مرگ شیطان

از حضرت صادق (علیه السلام) روایت شده است که ابلیس در میان دو نفخه خواهد مرد. (5)

3 _ 3 _ 20. تلاشی و مرگ ارواح

از حضرت صادق (علیه السلام) روایت شده است که در نفخه اوّل روح متلاشی خواهد شد. زندیقی از آن حضرت پرسید: آیا روح پس از خروج از بدن باقی خواهند ماند یا نه؟ حضرتش فرمود: روح تا نفخ صور باقی است . در آن هنگام همه چیز باطل و فانی می شوند، پس نه حسّ می ماند و نه محسوس . (6)

امیرمؤمنان علی (علیه السلام) تصریح فرموده است جز خداوند سبحان همه چیز فانی خواهد شد. (7)بنابر برخی از احادیث ، ارواح در پایان ایّام برزخ ، مواهب الهی


1- ر.ک : حقّ الیقین ، ص 415 _ 420.
2- نهج البلاغه ، خطبه 186.
3- تفسیر القمی ، ج 2، ص 252.
4- الکافی ، ج 3، ص 256.
5- علل الشرایع ، ج 2، ص 402.
6- الاحتجاج ، ج 2، ص 350.
7- نهج البلاغه ، خطبه 186.

ص: 169

حیات و قدرت و علم ، را از دست می دهند. فقدان این مواهب به معنای مرگ

ارواح است . (1)

4 _ 20. ندای خداوندی پس از فنا

پس از نفخ صور اولی ، جهانی فانی می شود؛ خاموشی بر آن حاکم خواهد شد. و از سوی خداوند متعال ندایی خواهد رسید: لِمَنْ الْمُلْکُ الْیَوْمَ؛ امروز پادشاهی از آن کیست؟ در قرآن آمده است  :

(لِمَنْ الْمُلْکُ الْیَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ)؛ (2)

(ندا آید:) امروز فرمانروایی از آنِ کیست؟ (پاسخ آید:) از آنِ خدای یگانه قهّار است .

در تفسیر سوره الزمر آمده است که خداوند با صدای بلند ندا خواهد داد: امروز پادشاهی از کیست؟ هیچ جوابی از کسی داده نمی شود. آنگاه خدای جبّار در پاسخ خویش می گوید: از آن خدای واحد قهّار. و من همه خلایق را مقهور ساختم و آنها را میراندم . منم خدایی که جز من خدایی نیست . یگانه ام شریکی از برای من نیست . (3)


1- مناهج البیان (جزء چهارم )، ص 204.
2- غافر، آیه 16.
3- تفسیر القمی ، ج 2، ص 252.

ص: 170

21. قیامت

اشاره

برپایی قیامت ، یکی از حوادث بزرگ نظام تکوین بلکه مهمّترین حادثه ای است که در جهان رخ خواهد داد. حکم و قضای حتمی خداوند بر تحقّق و آمدن چنین روزی تعلّق گرفته است و با تمام ویژگیها و صحنه های هولناکش برپا خواهد شد. (1)

1 _ 21. تأکیدهای فراوان بر حتمی بودن معاد

اهمیت موضوع معاد و آخرت ، به گونه ای است که خدای بزرگ بر آن تأکید فراوان می کند. در این جا به بخشی از این تأکیدها اشاره می شود. خداوند متعال می فرماید :

(الْحَاقَّةُ * مَا الْحَاقَّةُ * وَمَا أَدْرَاکَ مَا الْحَاقَّةُ )؛ (2)

(روز رستاخیز) روزی است که به یقین واقع می شود. چه روز واقع شدنی! و تو چه می دانی آن روز واقع شدنی چیست؟

الحاقّة ، اسم فاعل از حَقَّ یَحِقُّ به معنی امر ثابت در تکوین یا تشریع است و مراد قیامت است . (3)


1- مناهج البیان (جزء 29)، ص 62.
2- الحاقّة ، آیه 1 _ 3.
3- مناهج البیان (جزء 29)، ص 61.

ص: 171

طبرسی نوشته است : الحاقّة اسمی از اسامی قیامت در آرای تمام مفسّران است . و این نامگذاری به جهت آن است که قیامت در شمار حقایق ثابت و صادق و حتمی الوقوع است . آیات دوم و سوم بیان گر بزرگی و عظمت قیامت و حاوی تهدید است . در آن جا چنان صحنه های هولناکی رخ خواهد داد که تا زمانی که کسی آنها را ندیده باشد، نمی داند چیست . (1)

نیز خداوند فرموده است  :

(رَبَّنَا إِنَّکَ جَامِعُ النَّاسِ لِیَوْمٍ لاَ رَیْبَ فِیهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ یُخْلِفُ الْمِیعَادَ)، (2)

پروردگارا، به یقین ، تو در روزی که هیچ تردیدی در آن نیست ، گردآورنده (جمله ) مردمانی . قطعاً خداوند در وعده (خود) خلاف نمی کند.

(اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَیَجْمَعَنَّکُمْ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ لاَ رَیْبَ فِیهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنْ اللَّهِ حَدِیثاً)؛ (3)

خدای یکتا که جز او خدایی نیست ، حتمآ شما را تا روز قیامت _ که تردیدی در آن نیست _ گرد خواهد آورد. راستگوتر از خدا در سخن کیست ؟

2 _ 21. نام های رستاخیز

دهها تعبیر و توصیف و نام درباره رستاخیز در قرآن مجید به کار رفته است . که به برخی از آنها اشاره می شود: یوم الحساب ، روز حسابرسی ؛ یوم عظیم ، روز بزرگ ؛ یوم الحسرة ، روز حسرت و تأسف ؛ یوم التغابُن ، روز پیدایی غبن ها _ فریب خوردنها_؛ یوم عسیر، روز سخت ؛ یوم معلوم ، روز شناخته شده ؛ یوم البعث ، روز رستاخیز و... از مشهورترین نام های رستاخیز، می توان از معاد، قیامت ، بعث و حشر


1- مجمع البیان ، ج 10، ص 516.
2- آل عمران ، آیه 9.
3- النساء، آیه 87.

ص: 172

نام برد. معنای این واژگان این چنین است  :

معاد: المصیر والمرجع والاخرة ؛ (1)سرمنزل و جای بازگشت و آخرت .

قیامت : این نام از مادّه قیام ؛ نهوض ، برخاستن گرفته شده است . (2)در قرآن مجید،

هفتاد مورد از روز رستاخیز با عبارت «یوم القیامة » نامبرده شده است . افزون بر واژه قیامت در قرآن کریم ، اشتقاقات لغت قیامت همانند تَقومُ ، یَقومُ ، قیام در مورد رستاخیز به کار رفته است .

بَعث : ابن منظور نوشته است : والبعث ؛ (3)زنده کردن مردگان از سوی خداوند. این

واژه در قرآن ، فراوان به کار رفته است .

حشر: حشر در لغت به معنای اجتماع و ازدحام است . (4)الحَشرُ؛ اجتماع روز

قیامت است . مَحشَر، محلّی است که مردم در آنجا گرد می آیند. (5)

3 _ 21. آگاهی از زمان وقوع قیامت ویژه خداست

از حضرت امام محمّدباقر (علیه السلام) روایت شده است که خداوند عزّوجل دو علم دارد : «علم مبذول » (علم اعطایی ) و «علم مکفوف (6) » (علم نگاه داشته شده ). نیز از آن

حضرت روایت شده که خداوند را دو علم است : علمی که جز او بر آن آگاه نیست و علمی را که به فرشتگان و رسولان و امامان آموخت . (7)

آگاهی از زمان وقوع قیامت ، ویژه خداوند و در شمار علم مکفوف است . پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)


1- لسان العرب ، ج 3، ص 317.
2- لسان العرب ، ج 12، ص 496؛ فرهنگ نوین ، ص 571.
3- لسان العرب ، ج 2، ص 117.
4- فرهنگ نوین ، ص 150.
5- لسان العرب ، ج 4، ص 190.
6- نورالثقلین ، ج 8، ص 30.
7- نورالثقلین ، ج 8، ص 30.

ص: 173

عالم به وقوع قیامت بود، اما زمان وقوع آن را نمی دانست و خداوند متعال این علم را به خود اختصاص داده است . (1)قرآن محید در چندین مورد به این مسئله تذکّر می دهد.

(یَسْأَلُونَکَ عَنْ السَّاعَةِ أَیَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّی لاَ یُجَلِّیهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ)؛ (2)

از تو درباره قیامت می پرسند که هنگام وقوع آن کی است؟ بگو علم آن تنها نزد پروردگار من است . کسی جز او آن را به وقتش آشکار نمی سازد.

(إِنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ أَکَادُ أُخْفِیهَا لِتُجْزَی کُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَی )؛ (3)

قطعآ قیامت آمدنی است . می خواهم وقت آن را پنهان دارم تا هر کسی به سعی و کوشش خویش جزا داده شود.

(قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ )؛ (4)

بگو این علم (وقوع قیامت ) تنها نزد خدا است .

(إِلَی رَبِّکَ مُنتَهَاهَا)، (5)

علم آن با پروردگار تو است .

4 _ 21. بعث و حشر و چگونگی آن

خداوند بزرگ در بیان مراحل عالم آخرت و تأکید بر رستاخیز، حادثه بعث را پس از پایان برزخ دانسته است .

(وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ لاَ رَیْبَ فِیهَا وَأَنَّ اللَّهَ یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ)؛ (6)


1- مناهج البیان (جزء سی ام )، ص 144.
2- الاعراف ، آیه 187.
3- طه ، آیه 15.
4- الملک ، آیه 26.
5- النازعات ، آیه 44.
6- الحج ، آیه 7.

ص: 174

و قطعآ قیامت آمدنی است ، شکی در آن نیست ، و خدا مردگان در گور را بر خواهد انگیخت (زنده خواهد کرد.)

حادثه بعث و زنده شدن موجودات ، با نفخه دوم یا نفخه حیات آغاز می شود. در قرآن مجید آمده است که پس از دمیدن در صور، ناگاه از گورها به سوی پروردگارشان می شتابند و گروه گروه به صحنه محشر می آیند. (1)گویی که ملخ هایی پراکنده

شده هستند. (2)

نیز خداوند بزرگ در مورد محشر و اجتماع روز قیامت فرموده است  :

(قُلْ إِنَّ الاَْوَّلِینَ وَالاْخِرِینَ * لَمَجْمُوعُونَ إِلَی مِیقَاتِ یَوْمٍ مَعْلُومٍ )؛ (3)

بگو: قطعاً پیشینیان و پسینیان ، همگی در موعد روزی معلوم گردآوری خواهند شد.

(ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ * ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ )؛ (4)

بعد او را میراند و در گور کرد سپس هرگاه بخواهد او را زنده می کند.

در منابع وحیانی ، زنده شدن مردگان به رویش مجدد زمین تشبیه شده است . در قرآن کریم آمده است  :

(فَانظُرْ إِلَی آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ کَیْفَ یُحْیِ الاَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِکَ لَمُحْی الْمَوْتَی وَهُوَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ)؛ (5)

پس به آثار رحمت خدا بنگر که چگونه زمین را پس از مرگش زنده می کند. بی گمان همان خدای ، زنده کننده مردگان است و او برهر چیزی تواناست .


1- النبأ، آیه 18.
2- القمر، آیه 7.
3- الواقعه ، آیه 49 و 50.
4- عبس ، آیه 21 و 22.
5- الروم ، آیه 50.

ص: 175

(یُحْیِ الاَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَکَذَلِکَ تُخْرَجُونَ )؛ (1)

زمین را پس از مرگش زنده می کند. و شما نیز همین گونه (از گورها) بیرون آورده می شوید.

از امام جعفر صادق (علیه السلام) روایت شده است:

اذا اراد الله ان یبعث الخلق أمطَرَ السماء علی الارض اربعین صباحآ فاجتمعت الاوصال . نبتت اللحوم ؛ (2)

هنگامی که خداوند اراده کند خلق را زنده کند، به مدت چهل روز از آسمان بر زمین باران می باراند، پس بندها به هم می پیوندند و گوشتها می رویند.

آن حضرت ویژگیهای هنگام برانگیخته شدن را این چنین فرموده است : باریدن باران بر زمین ، و رشد آن ، هم خوردن زمین مانند هم خوردن مَشک ، جدا شدن خاک انسان از دیگر خاک ها مانند جدا شدن طلا از خاک و گرفتن کره از شیر، آنگاه انتقال خاک هر بدنی به سوی روح خود و بازگشت صورت نخستین و زنده شدن انسان ها. (3)

5 _ 21. مواقف قیامت

از امام جعفر صادق (علیه السلام) روایت شده است که قیامت 50 موقف دارد. (4)امیرمؤمنان

علی (علیه السلام) در شرح گذار انسان در آخرت فرموده است  :

انّ امامکم عقبة کئودا و منازل مهولة لابدّ من الممّر بها و الوقوف علیها، فامّا برحمة من الله نجوتم و امّا بهلکة لیس بعدها انجبار؛ (5)


1- الروم ، آیه 19.
2- بحارالانوار، ج 7، ص 39.
3- بحارالانوار، ج 7، ص 37.
4- بحارالانوار، ج 7، ص 126.
5- تصحیح الاعتقاد، ص 113.

ص: 176

در پیش روی تان گردنه های سخت و دشوار و منزلگاههای هولناک است که ناگزیر باید از آنها عبور کرد و در آنها توقّف داشت . آنگاه یا با رحمتی از جانب خدا رهایی یابید و یا دچار هلاکتی شوید که بعد از آن جبرانی نیست .

شیخ صدوق نام عقبه ها و موقف های قیامت را اسامی هر یک از واجب و نهی و امر شرعی دانسته و عبور با عافیت از تمام آنها را رسیدن به سرمنزل مقصود؛ بهشت می داند. (1)

شیخ مفید، عقبات را اعمال واجب و پرسش از آنها و توقّف برای حسابرسی از آنها دانسته است . اما دیدگاه وی در ماهیّت عقبه با استادش متفاوت است . (2)

در تفسیر آیه شریفه (وَمَا أَدْرَاکَ مَا الْعَقَبَةُ ) (3)_ چه دانی که گردنه چیست؟_ می خوانیم :

عقبه بر تمام ارکان ایمان و بر برخی از اجزای آن _ همانند نبوّت و ولایت _ و بر فرائض ، بلکه اجتناب از گناهان کبیره صدق می کند و مراد از عقبه ، عقبه معنوی است . (4)

افزون بر مواقف قیامت ، در مورد مدّت مکث و توقّف در آن نیز، در منابع دینی مطالبی آمده است . از جمله علّامه مجلسی به نقل از کلینی روایتی از امام جعفر صادق (علیه السلام) آورده است : که در قیامت 50 موقف وجود دارد و هر موقفی مثل هزار سال از سالهای دنیا می ماند. (5)

6 _ 21. احوال خوبان و بدان

روز قیامت روزی بسیار سخت و هولناک است چنانکه خداوند بزرگ می فرماید :

(وَیَوْمَ یُنفَخُ فِی الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِی الاَْرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَکُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِینَ )؛ (6)


1- الاعتقادات ، ص 71.
2- تصحیح الاعتقاد، ص 112.
3- البلد، آیه 12.
4- مناهج البیان (جزء سی ام )، ص 488 و 489.
5- حقّ الیقین ، ص 465.
6- النمل ، آیه 87.

ص: 177

روزی که در صور دمیده شود پس هرکه در آسمان ها و در زمین است

به هراس افتد مگر آن کس که خدا خواهد، و همگی با زبونی رو به سوی

او آورند.

امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرموده است  :

اِحذروا یومآ تفحص فیه الاعمال ، و تکثر فیه الزلزال و تشیب فیه الاطف_ال ؛ (1)

حذر کنید از روزی که به کردارها رسیدگی می شود و زلزله های زیاد رخ می دهد و کودکان پیر می شوند.

آنچه موجب امان در صحنه وحشتناک آخرت می شود، عقیده صحیح و عمل شایسته است . بر این حقیقت در منابع وحی تأکید شده است . در قرآن کریم آمده است  :

(یَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِینَ إِلَی الرَّحْمَانِ وَفْداً * وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِینَ إِلَی

جَهَنَّمَ وِرْداً)؛ (2)

در آن روز که پرهیزگاران را گروه گروه به سوی خدای رحمن محشور می کنیم و مجرمان را تشنه کام به سوی دوزخ می رانیم .

متّقین (پرهیزکاران ) و مجرمین (بدکاران ) از نظر اعتقاد یا عملکرد یا هر دو عامل ، دو گروه متضادّ و مخالف هم هستند. در قیامت نیز با آنان به گونه ای متضادّ و متفاوت برخورد خواهد گردید. گروه نخست از عزّت و احترام برخوردار گردیده و از خدای بزرگ ، پاداش های نیکو دریافت خواهند کرد. گروه دوم با تحقیر و عذاب و مجازات های سخت الهی روبرو خواهند شد.

از امام جعفر صادق (علیه السلام) روایت شده است که حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) تفسیر آیه (نَحْشُرُ الْمُتَّقِینَ إِلَی الرَّحْمَانِ وَفْداً) را از پیامبر (صلی الله علیه و آله) پرسید. حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) در پاسخ


1- تصنیف غررالحکم ، ص 168؛ نهج البلاغه ، خطبه 157.
2- مریم ، آیه 85 و  86

ص: 178

خطاب به علی (علیه السلام) فرمود :

این گروه خداترس بودند، پس خداوند متعال آنها را دوست داشت و ایشان را به نعمت های خود ویژه ساخت و از کارهای خوبشان راضی شد، پس آنان را «متّقین » نامید. سپس فرمود: یا علی قسم به آن خدایی که دانه را در میان زمین شکافت و انسان را بر روی زمین آفرید، این متّقیان به هنگامی که از قبرهای خود بیرون می آیند، سفیدی چهره آنان مانند سفیدی برف و سفیدی جامه آنان مثل سفیدی شیر است و کفشهای آنان از طلا و بندهایش از مروارید درخشنده است . (1)

در حدیث دیگر، گزارشی از انواع احترام و تکریم و عزّت «متّقیان » تا وصول به بهشت و استقبال از آنها آمده است . (2)

در برابر، کافران و گناهکاران را چون چهارپایان تشنه کام به دوزخ می رانند. (3)در

قرآن مجید آمده است  :

(یَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ یَفْتَدِی مِنْ عَذَابِ یَوْمِئِذٍ بِبَنِیهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِیهِ * وَفَصِیلَتِهِ الَّتِی تُؤْویهِ * وَمَنْ فِی الاَْرْضِ جَمِیعاً ثُمَّ یُنجِیهِ )؛ (4)

گناهکار آرزو می کند که کاش برای رهایی از عذاب آن روز، می توانست فرزندان خود را فدا دهد. و (نیز) همسرش و برادرش را و قبیله اش را که به او پناه می دهد، و همه مردم روی زمین را و آنگاه خود را رها می کرد.

این آیات شدّت عذاب در روز قیامت را بیان می دارد، به گونه ای که انسان مجرم حاضر است نزدیکان خود بلکه همه مردم دنیا را فدا کند تا خود نجات یابد.

خداوند بزرگ در آیاتی دیگر، احوال دو گروه حقّ و باطل در قیامت را خبر می دهد


1- بحارالانوار، ج 7، ص 172.
2- بحارالانوار، ج 7، ص 172 و 173.
3- ر.ک : مریم ، آیه 86.
4- المعارج ، آیه 11 _ 14.

ص: 179

که بسیار عبرت انگیز است . یک گروه ، شادان و شاداب و گروهی دیگر، غرق در عذاب و وحشت و حسرت و ذلّت است  :

(وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ * ضَاحِکَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ * وَوُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ عَلَیْهَا غَبَرَةٌ * تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ * أُوْلَئِکَ هُمْ الْکَفَرَةُ الْفَجَرَةُ )؛ (1)

در آن روز چهره هایی درخشانند؛ خندان (و) شادابند؛ و صورتهایی در آن روز غبارآلود است ؛ (و) آنها را تاریکی پوشانده ؛ آنان همان کافران فاجرند.

در دعای ابوحمزه ثمالی از امام سجّاد (علیه السلام) _ که در سحرهای ماه مبارک رمضان خوانده می شود _ این چنین آمده است  :

ابکی لخروجی من قبری عریانآ ذلیلا حاملا ثقلی علی ظهری ، أنظر مرّة عن یمینی ، و أخری عن شمالی ؛ إذ الخلائق فی شأن غیر شأنی . لکلّ امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه ، وجوه یومئذ مسفرة ضاحکة مستبشرة . ووجوه یومئذ علیها غبرة ، ترهقها قترة و ذلّة ؛ (2)

می گریم برای خارج شدن از قبرم ، در حالی که برهنه و ذلیل هستم با بار سنگین بر پشت ، می نگرم یک بار از سمت راستم و بار دیگر از سمت چپم ، در حالی که مردمان سرگرم کاری غیر از کار من اند. هر کسی را در آن روز، کاری هست که به آن بسنده کرده ، چهره هایی در آن روز گشاده و نورانی است ، خندان و مسرور است و صورتهایی در آن روز غبارآلوده است و دود تاریکی و ذلّت ، آن ها را پوشانده است .

7 _ 21. نمایان شدن آثار عقاید و اعمال در قیامت

آیات و روایات فراوانی پیرامون مبانی اعتقادی و عملکرد انسان و نمایان شدن


1- عبس ، آیه 38 _ 42.
2- اقبال الاعمال ، ص 72.

ص: 180

آثار آن در جهان آخرت _ از جمله روز قیامت _ وجود دارد که در این جا به مواردی از آنها اشاره می شود.

مبانی اعتقادی نقش کلیدی و بسیار مهمّ دارند. مطابق روایت های متواتر و قطعی ، دوستی امیرمؤمنان (علیه السلام) و اعتقاد به حقانیّت آن حضرت راه رستگاری و سعادت است و دشمنی با آن حضرت ، موجب خسران و هلاکت ابدی است . تأکید بر دوستی و پرهیز از دشمنی با امیرمؤمنان (علیه السلام) ویژه شیعه نیست ، بلکه دیگر فرق اسلامی غیرشیعی نیز آن را قبول دارند. فخر رازی مفسّر مشهور سنّی در حقّ امیرمؤمنان (علیه السلام) نوشته است  :

من اقتدی فی دینه بعلی بن ابی طالب فقد اهتدی ، و الدلیل علیه قوله علیه السلام : اللّهم ادر الحق مع علی حیث دار؛ (1)

هرکس در دینش از علی بن ابی طالب پیروی کند به تحقیق هدایت یافته است ؛ و دلیل آن فرمایش پیامبر _ سلام بر او باد _ است ؛ که فرمود: خدایا حق را با علی بگردان هرجا که او می گردد.

حضرت امام محمّدباقر (علیه السلام) فرمود: پیامبر (صلی الله علیه و آله) و علی (علیه السلام) و شیعیان آن حضرت در قیامت ، اندوهگین نمی شوند و وحشت نمی کنند، بلکه سایر مردم اندوهگین می شوند و وحشت می کنند. سپس این آیه را خواند: (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَیْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ یَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ) (2)و فرمود: به خدا سوگند! حسنه ، ولایت علی (علیه السلام) است .

سپس این آیه را قرائت کرد: (لاَ یَحْزُنُهُمُ الفَزَعُ الأَکْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ المَلاَئِکَةُ ). (3) _ (4)

آیات فوق ، خبر از ایمن بودن از ترس روز قیامت و اندوهگین نبودن در ترس و هراس بزرگ رستاخیز برای جمعی است . که از سوی امام پنجم (علیه السلام) این گروه همان


1- مفاتیح الغیب ، ج 1، ص 205.
2- النمل ، آیه 89. آنان که کار نیک آورند بر آنان پاداشی بهتر از آن باشد و آنان در آن روز از هر هراسی ایمنند.
3- الانبیاء، آیه 103. آن دلهره بزرگ _ رستاخیز _ آنان را اندوهگین نمی کند و فرشتگان از آنها استقبال می کنند.
4- تفسیر القمی ، ج 2، ص 77.

ص: 181

شیعیان علی (علیه السلام) هستند. از امام سجّاد (علیه السلام) نیز روایت شده که شیعیان علی (علیه السلام) هشتاد سال پیش از دیگر امّت ها داخل بهشت می شوند. (1)

یکی دیگر از مسائل مهمّ ، بروز آثار عملکرد انسان در حوزه احکام و اخلاق است . روایات متعدّدی در این زمینه رسیده که نمایان شدن آشکار آثار اعمال و رفتار انسان را بیان می دارد.

پیامبر بزرگوار اسلام در مورد آثار برخی از اعمال در روز قیامت ، در سخنان تکان دهنده ای ، از شکل های مختلف محشور شوندگان در قیامت و منشأ آن خبر داده است . سخن چینان به شکل میمون و بوزینه ؛ مال حرام خورندگان به شکل خوک ، رباخواران به شکل واژگونه و صورت به زمین و پاها در هوا، ظلم کنندگان به شکل کور؛ افراد خودپسند به شکل لال و کر محشور می شوند. عالمان و قاضیانی که به علم خود عمل نمی کنند، در حال جویدن زبان و گزیدن گوشت بدن خود هستند و چرک و خون از دهن های ایشان جاری است که بوی دهان ایشان ، اهل محشر را می آزارد. نیز از آن حضرت روایت شده است که گروهی در محشر در دو چشمشان ، دو میخ از آتش کوبیده می شود. آنها کسانی هستند که با چشم شهوت به نامحرمان می نگرند. (2)

از امیرمؤمنان علی (علیه السلام) روایت شده است که در روز قیامت ، وزش بادی متعفن و بدبو تمام اهل محشر را می آزارد، به طوری که راه نفسشان بسته می شود و از شدت آن بوی بد نمی توانند نفس بکشند. آنگاه به اهل محشر خطاب می شود این بوی بد چیست؟ آنان اظهار بی اطلّاعی می کنند. آنگاه ندا می رسد: این بوی بد، بوی مجرای تناسلی زناکاران است که در دنیا مرتکب زنا شده و توبه نکرده مرده اند. آنان را لعنت کنید : لعنت خدا بر آنان باد. تمامی اهل محشر می گویند: خدایا زناکاران را لعنت فرما. (3)


1- امالی صدوق ، ص 276.
2- کفایة الموحّدین ، ج 4، ص 281.
3- .. کفایة الموحّدین ، ج 4، ص 284.

ص: 182

پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) فرمود: هر کس با پسری لواط کند، روز قیامت جُنُب محشور می شود، و آب دنیا او را پاک نکند. (1)

نیز آن حضرت فرمود: هر مردی لواط دهد خداوند او را در پل دوزخ محبوس خواهد کرد تا از حساب مردمان فراغت یابد. آنگاه فرمان داده می شود او را به دوزخ برند، عذاب می شود در طبقات آن تا به پایین ترین طبقه دوزخ می رسد و از آن جا بیرون آورده نمی شود. (2)

شراب خوار در قیامت در حالتی محشور می شود که روی او سیاه و چشم های او کبود و زبانش از پشت سر او بیرون آمده است . (3)

پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: هر کس به مرد یا زن پاکدامنی تهمت زند، خداوند اعمال نیک او را حبط کند (بی نتیجه نماید) و هفتادهزار ملک در روز قیامت ، از پیش رو و پشت سر، او را تازیانه زنند و فرمان دهند که او را به آتش برند. (4)

در برابر اعمال ناشایست ، برخی رفتارهای پسندیده ، آثار ارجمندی در صحنه رستاخیز خواهد داشت . از امام جعفر صادق (علیه السلام) روایت شده است  :

آنها که برای خدا با یکدیگر دوستی می کنند، روز قیامت در جایگاه بلندی از

نور خواهند بود و نور سیما و پیکر و جایگاه بلندشان همه چیز را روشن خواهد کرد تا جایی به آن شناخته شوند. پس گویند: اینها کسانی اند که برای خدا با همدیگر دوستی می کنند. (5)

نیز آن حضرت از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) روایت کرده است  :

هر کس مؤمنی را یاری نماید، خداوند عزّوجل هفتاد و سه گرفتاری را از او


1- الکافی ، ج 5، ص 544.
2- الکافی ، ج 5، ص 544.
3- کفایة الموحّدین ، ج 4، ص 284.
4- وسائل الشیعه ، ج 28، ص 175.
5- الکافی ، ج 2، ص 125.

ص: 183

برطرف سازد: یکی در دنیا و هفتاد و دو به هنگام گرفتاری بزرگ . فرمود: آن جا که مردم سرگرم خودشان هستند. (1)

حضرت رضا (علیه السلام) فرمود :

هرکس از مؤمنی گره ای بگشاید، خدا روز قیامت گره از دلش بگشاید. (2)


1- الکافی ، ج 2، ص 199.
2- الکافی ، ج 2، ص 200.

ص: 184

22. حساب

اشاره

یکی از مراحل مهمّ قیامت ، «حساب » است . پرسش ، نامه اعمال ، شهادت شهود و میزان برای حسابرسی است . به جهت اهمیّت این مرحله ، یکی از نام های قیامت (یَوْمِ الْحِسَابِ )؛ (1)روز حساب » است . و در قرآن مجید با این نام یا با وصف (یَوْمَ یَقُومُ

الْحِسَابُ )؛ (2)روزی که حساب برپا می شود» نام برده شده است . حسابرسی بندگان از

بدیهیات کتاب و سنّت است . (3)خواجه نصیر توسی و علّامه حلّی ، «روز حساب » را از

عقاید دینی برشمرده و تصدیق آن را واجب می شمارند. (4)خداوند متعال فرموده است  :

(إِنَّ إِلَیْنَا إِیَابَهُمْ * ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنَا حِسَابَهُمْ )؛ (5)

به قطع ، بازگشت آنان به سوی ماست . آنگاه مسلّمآ حسابشان باما است .

(وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِی أَنفُسِکُمْ أَوْ تُخْفُوهُ یُحَاسِبْکُمْ بِهِ اللَّهُ )؛ (6)

اگر آنچه در دل دارید آشکار کنید یا پنهان سازید، خدا شما را به آن

محاسبه می کند.


1- ص ، آیه 16 و 53؛ غافر، آیه 37.
2- ابراهیم ، آیه 41.
3- مناهج البیان (جزء سی ام )، ص 288.
4- کشف المراد، ص 425.
5- الغاشیة ، آیه 25 و 26..
6- البقره ، آیه 284.

ص: 185

(اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِی غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ )؛ (1)

برای مردم (وقت ) حسابشان نزدیک شده است ، و آنان در بی خبری رویگردانند.

امیرمؤمنان علی (علیه السلام) در مورد روز حساب فرموده است  :

رستاخیز، روزی است که خداوند اوّلین و آخرین (همگان ) را برای رسیدگی به حساب دقیق و رسیدن به پاداش کردارشان جمع می کند، همه در حال خضوع برپا خیزند، عرق از سر و رویشان فرو می ریزد و اطراف دهانشان را احاطه کرده ، لرزش زمین تمام اندامشان را می لرزاند. نیکوترین و خوشحال ترین افراد در آن روز، کسی است که جای پایی پیدا کند و یا محلّی برای ایستادن خود به دست آورد. (2)

1 _ 22. عَرْضِ اکبر

از روز حساب به «عرض اعمال » و «عرض اکبر» نیز یاد شده است . این روز مهمّ ، موقف نهایی محاکمه انسان و عرض اعمال در نزد خداوند متعال است که منجر به صدور احکام بر مبنای گذشت و فضل یا دقّت و عدل از سوی آن ذات مقدّس خواهد گردید و نتیجه آن به رهایی یا هلاکت انسان ها خواهد انجامید. پیامبر گرامی اسلام فرمود :

یا اباذرّ حاسب نفسک قبل أن تحاسب ، فهو أهون لحسابک غدآ. و زن

نفسک قبل أن توزن و تجهّز للعرض الاکبر یوم تعرض لا تخفی علی الله

خافیة ، (3)

ای ابوذر به محاسبه نفس خویش پرداز پیش از آن که حسابرسی شود. پس این کار آسان تر است از محاسبه فردا. بسنج نفس خویش را پیش از آن که سنجیده شود. و آماده شو برای عرض اکبر (روز حساب ) روزی که عرضه می شوی ، که هیچ یک از کارهای شما بر خدا پنهان نمی ماند.


1- الانبیاء، آیه 1.
2- نهج البلاغه ، خطبه 102.
3- بحارالانوار، ج 77، ص 85.

ص: 186

امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرموده است  :

الغنی و الفقر بعد العرض علی الله، (1)

غنا و فقر آنگاه آشکار می شود که (اعمال ) بر خدا عرضه شود.

2 _ 22. یوم الفصل

خداوند متعال فرموده است  :

(إِنَّ یَوْمَ الْفَصْلِ کَانَ مِیقَاتاً)؛ (2)

همانا روز جدایی وعده گاه است .

یوم الفصل ، روز تفکیک و جدایی میان حق و باطل و محق و مبطل با قضای عادلانه الهی است که انطباق تامّ با موقف حساب دارد. در این موقف از آخرت ، خداوند عزیز و علیم ، تمام مردم از اوّلین تا آخرین را به حضور خود فرا خوانده ، قضا و حکم عادلانه و برحقِّ خویش را ثابت و محقّق خواهد فرمود، و اهالی بهشت و جهنّم هر کدام روانه جایگاه خود خواهند گردید. (3)

3 _ 22. چرایی حسابرسی

عرضه اعمال بندگان به پیشگاه الهی و حسابرسی از آنها، جهت اطلّاع و آگاهی نیست ، چون به فرموده قرآن : هیچ یک از کارهای انسان ، از خدا پنهان نیست ، (4)بلکه این

حسابرسی برای احتجاج علیه بندگان و عطای پاداش به آنها از روی عدل یا فضل است . (5)


1- نهج البلاغه ، حکمت 452.
2- النبأ، آیه 17.
3- مناهج البیان (جزء سی ام )، ص 18.
4- ر.ک : الحاقّة ، آیه 18.
5- مناهج البیان (جزء سی ام )، ص  293

ص: 187

4 _ 22. عدالت در حسابرسی

حسابرسی خداوند بزرگ ، عادلانه و دقیق است . در قرآن مجید در توصیف احوال مجرمین به هنگام دریافت کارنامه خود آمده است  :

(لاَ یَظْلِمُ رَبُّکَ أَحَداً)؛ (1)

پروردگارت به هیچ کس ستم نمی کند.

نیز در قرآن کریم آمده است  :

(وَنَضَعُ الْمَوَازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئاً وَإِنْ کَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَیْنَا بِهَا وَکَفَی بِنَا حَاسِبِینَ )؛ (2)

و ترازوهای عدل را در قیامت برپا می کنیم . پس هیچ کس کمترین ستمی نمی بیند. و اگر کار او به وزن یک دانه خردل باشد، آن را می آوریم . و همین بس که ما حساب کننده باشیم .

5 _ 22. ابعاد حسابرسی

ابعاد حسابرسی بندگان ، گسترده و شامل افکار و اعمال اوست و افعال جوانح (قلبی ) و جوارح (بیرونی )، بزرگ و کوچک ، مهمّ و ناچیز، پنهان و آشکار او مورد بررسی قرار می گیرد. در قرآن مجید آمده است  :

(یَوْمَ یَبْعَثُهُمْ اللَّهُ جَمِیعاً فَیُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ)؛ (3)

در آن روز که خداوند همه آنان را بر می انگیزد، آنان را از آنچه کرده اند خبر می دهد، خدا آن کارها را شمار کرده و آنان از یاد برده اند، و خدا بر همه چیز گواه است .


1- الکهف ، آیه 49.
2- الانبیاء، آیه 47.
3- المجادله ، آیه 6.

ص: 188

(یُنَبَّأُ الاِْنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ)؛ (1)

در آن روز آدمی از آنچه پیش فرستاده و آنچه پس از خود روانه ساخته است خبر داده شود.

(وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ مَا فِی أَنفُسِکُمْ فَاحْذَرُوهُ )؛ (2)

و بدانید که خدا آنچه را در ضمیر خود دارید می داند، پس اینک از او حذر کنید.

6 _ 22. سرعت در حسابرسی

حسابرسی خداوند متعال در روز قیامت ، بسیار سریع است . در جاهای مختلف قرآن این حقیقت بیان شده است  :

(إِنَّ اللَّهَ سَرِیعُ الْحِسَابِ )؛ (3)

همانا خدا سریع الحساب است .

(أَلاَ لَهُ الْحُکْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِینَ )؛ (4)

آگاه باشید، حکم از آن اوست ، و او سریعترین حسابگران است .

در مورد سرعت حسابرسی اعمال بندگان در احادیث مطالبی آمده است که حیرت آور است . رسیدگی حساب تمام بندگان در یک چشم برهم زدن یا به اندازه دوشیدن شیر گوسفندی انجام می شود. (5)از امیرمؤمنان علی (علیه السلام) نقل شده است که

حساب احدی خدا را مشغول نمی گرداند از حساب دیگری ، چنانکه او را روزی دادن دیگری مشغول نمی گرداند. (6)


1- القیامة ، آیه 13.
2- البقره ، آیه 235.
3- آل عمران ، آیه 19 و 199؛ المائده ، آیه 4؛ الرعد، آیه 41؛ ابراهیم ، آیه 51؛ النور، آیه 39؛ غافر، آیه 17.
4- الانعام ، آیه 62.
5- مجمع البیان ، ج 2، ص 531؛ ج 4، ص 484.
6- همان ، حقّ الیقین ، ص 431.

ص: 189

این سرعت عجیب ، همراه با دقّت و عدالت تمام است ، چنانکه پیشتر اشاره شد. در گذشته افراد ملحد یا ضعیف الایمان این گونه حقایق اعتقادی را انکار و یا تأویل می کردند. اما محاسبات ابر رایانه های پیشرفته ساخت دست بشر که مدام بر امکانات و تواناییهای آنان افزوده می شود، بهانه انکار یا تأویل و دور انگاشتن این حقایق را سلب کرده است .

این محاسبه سریع ، فعل الهی است ، اما اِعمال این محاسبه و تحقّق و ثبوت آن در دادگاه الهی ، در یک روند منظّم و قانون مند و متناسب با گروههای مختلف محاکمه شونده انجام می شود. در نتیجه ، نتایج دادگاه و طول تداوم آن متفاوت خواهد بود.

7 _ 22. انواع حسابرسی

در متون دینی گزارش هایی در مورد حسابرسی های متنوع وجود دارد. و مردم در حسابرسی به طبقات و گروههای مختلفی تقسیم می شوند. در این جا به صورت مجمل اشاره می شود و برای آگاهی از شرح مفصّل و تقسیم بندی کامل آن ، بایستی به منابع تفسیری و حدیثی مراجعه نمود.

1 _ بعضی بدون حساب به بهشت می روند. زیرا گرفتار چیزی از امر دنیا نشده اند و حساب در آن جا برای کسانی است که در این جا گرفتار دنیا شده اند. (1)

2 _ برخی با «حساب یسیر» (حساب آسان ) محاسبه می شوند و شادمان نزد خانواده خود برمی گردند. قرآن مجید این گروه را «اصحاب یمین » خوانده است  :

(فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ * فَسَوْفَ یُحَاسَبُ حِسَاباً یَسِیراً * وَیَنقَلِبُ إِلَی أَهْلِهِ مَسْرُوراً)؛ (2)

پس هرکه نامه او به دست راستش داده شد، به زودی حسابی آسان از او کشیده شود و شادمانه به سوی خانواده اش باز گردد.


1- الاحتجاج ، ج 1، ص 244؛ پیام قرآن ، ص 180.
2- الانشقاق ، آیه 7 _ 9.

ص: 190

امام محمّدباقر (علیه السلام) روایت می کند که پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) فرمود: «حساب یسیر» یعنی محاسبه با تسامح و گذشت . (1)

3 _ برخی به صورت «سوءالحساب » (حساب بد) با آنان رفتار می شود. از امام جعفر صادق (علیه السلام) در مورد «سوءالحساب » می فرماید: استقصا و دقّت و سخت گیری در محاسبه اعمال خوب و بد، و بدی آنان را به حساب آوردن و مؤاخذه نمودن و نپذیرفتن اعمال خوب آنان است . (2)

4 _ برای پیشوایان کفر و گمراهی ، سنجشی برپا نمی شود و به فرمان الهی در روز قیامت به آنان توجّهی نمی شود و همیشه در جهنّم خواهند بود. (3)

8 _ 22. عوامل تخفیف و تشدید حسابرسی

در روایات اسلامی ، برخی اعمال موجب آسانی یا سختی در حسابرسی شمرده شده است . پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) سه چیز را از هر کسی باشد، موجب حساب آسان و ورود به بهشت با رحمت الهی دانسته و فرموده است : عطا کنی به کسی که تو را محروم ساخته است ، و وصل کنی با کسی که از تو قطع کرده است ، و گذشت کنی از کسی که بر تو ستم کرده است . (4)نیز از آن حضرت روایت شده است که خوش خلقی موجب

آسانی حسابرسی انسان می شود. (5)

کسی که به خدا شرک می ورزد، پیشوای ستمگر، تاجر دروغ پیشه ، پیرمرد زناکار، کسانی هستند که بنابر احادیث نقل شده از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و امام جعفر صادق (علیه السلام) بدون حساب وارد دوزخ می شوند. (6)


1- معانی الاخبار، ص 262.
2- مناهج البیان (جزء سی ام )، ص 297.
3- الاحتجاج ، ج 1، ص 244.
4- کنزالدقائق ، ج 14، ص 199.
5- بحارالانوار، ج 68، ص 383.
6- بحارالانوار ، ج 70، ص 260، ج 72، ص 337.

ص: 191

9 _ 22. سؤال

در کتاب و سنّت ، سؤال و پرسش غیر از حسابرسی است . (1)از آیات و روایات

استفاده می شود که امور چندی از مردم مورد سؤال قرار می گیرد و حق تعالی احتجاجات چندی در موقف سؤال از بندگان خود می نماید. بزرگترین چیزی که

از آن سؤال می شود، ولایت امیرمؤمنان و اهل بیت طاهرین  : است . (2)قرآن

کریم می فرماید :

(ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنْ النَّعِیمِ )؛ (3)

سپس در آن روز از نعمتی که داشتید پرسش خواهید شد.

اخباری در تفسیر این آیه شریفه وارد شده است که مراد از پرسش «نعیم »

در روز قیامت ، محبّت و ولایت محمّد و آل محمّد : است . سنّی و شیعه

مضمون آن را به شکل تظافر ذکر کرده اند، بلکه در نزد شیعه در حد روایات

متواتر است . (4)

برخی از امور دیگر نیز مورد پرسش قرار می گیرند، همانند: نماز؛ قرآن ؛ چگونگی گذران عمر؛ حقوق حق تعالی در رعایت واجبات ، فرایض ، پرهیز از محرّمات چون زنا، لواط ، شرب خمر، رباخواری ، نظر به نامحرم ، هوای نفس ، حبّ دنیا، شهادت باطل ، غیبت ، سخن چینی ، دروغ ، فحش و قتل نفس ، رعایت حقوق والدین که اعظم حقوق است و حق اهل و عیال ، حقوق برادران ایمانی ، صله رحم و همسایگان و امر به معروف و نهی از منکر. (5)


1- مناهج البیان (جزء سی ام )، ص 655.
2- کفایة الموحّدین ، ج 4، ص 211.
3- التکاثر، آیه 8.
4- کفایة الموحّدین ، ج 4، ص 213.
5- کفایة الموحّدین ، ج 4، ص 214 _ 217.

ص: 192

10 _ 22. سؤال از رسولان و اوصیا

بنابر احادیث منقول ، رسولان و اوصیا نیز پیرامون عملکرد و انجام وظایف خطیر خود مورد سؤال قرار می گیرند. و در این پرسش ها، با شهادت شهود معصوم _ از میان فرشتگان و حجج الهی _ عملکردشان تأیید می شود. (1)


1- ر.ک : حقّ الیقین ص 438 و 439.

ص: 193

23. کتاب

اشاره

یکی از مسائل مهمّ آخرت که در آیات و روایات زیادی مطرح شده ، «نامه عمل » است . این نامه حاوی پرونده کامل و دقیق اعمال انسان است که در اختیارش قرار می گیرد. «نامه عمل » در چندین جای قرآن مجید با واژه «کتاب » بیان شده است . خداوند متعال فرموده است  :

(وَوُضِعَ الْکِتَابُ فَتَرَی الْمُجْرِمِینَ مُشْفِقِینَ مِمَّا فِیهِ وَیَقُولُونَ یَا وَیْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْکِتَابِ لاَ یُغَادِرُ صَغِیرَةً وَلاَ کَبِیرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا)؛ (1)

و نامه اعمال در میانه نهاده شود، پس مجرمان را از آنچه در آن است هراسان بینی ، و گویند: ای وای بر ما این نامه چیست که هیچ عمل کوچک و بزرگی را فرو گذار ننموده ، جز آن که به حساب آورده است .

(وَکُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِی عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ کِتَاباً یَلْقَاهُ

مَنشُوراً * اقْرَأْ کِتَابَکَ کَفَی بِنَفْسِکَ الْیَوْمَ عَلَیْکَ حَسِیباً)؛ (2)

و هر کسی آثار کردارش را در گردنش آویخته ایم و روز قیامت برای او نوشته ای بیرون می آوریم که آن را باز و گشوده خواهد دید. نوشته خود را بخوان ، امروز همین بس که خودت حسابگر خود باشی .


1- الکهف ، آیه 49.
2- الاسراء، آیه 13 و 14.

ص: 194

(وَکُلُّ شَیْءٍ فَعَلُوهُ فِی الزُّبُرِ * وَکُلُّ صَغِیرٍ وَکَبِیرٍ مُسْتَطَرٌ)؛ (1)

و هرچه کرده اند در نامه ها ثبت است ، و هر ریز و درشتی نگاشته شده است .

(وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ )؛ (2)

در آن هنگام که نامه های عمل گشوده شود.

1 _ 23. آگاهی یافتن هر کس از تمام اعمالش

گفته شده است : افزون بر نامه عمل ، خداوند متعال به انسان ، علم تکوینی روشنی عطا می کند که در موقف حساب به نحو احاطه بر گفتار و کردار خود _از طاعت وعصیان _ در دنیا با تمام خصوصیاتش آگاه می شود. (3)چنانکه خداوند متعال

فرموده است  :

(عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ )؛ (4)

هر کس بداند چه فراهم دیده .

(یَوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَیْنَهَا وَبَیْنَهُ أَمَداً بَعِیداً)؛ (5)

روزی که هر کس آنچه از نیکی و بدی کرده ، همه را حاضر شده می بیند. و آرزو کند که کاش میان او و آن روز (یا آن کار بدش ) فاصله ای دراز بود!

از حضرت صادق (علیه السلام) روایت شده است : انسان به یاد می آورد تمام اعمال و آنچه برای او نوشته شده ، گویی که هم اکنون آنها را انجام داده است . (6)


1- القمر، آیه 52 و 53.
2- التکویر، آیه 10.
3- مناهج البیان (جزء سی ام )، ص 223.
4- التکویر، آیه 14.
5- آل عمران ، آیه  30
6- بحارالانوار، ج 7، ص 314.

ص: 195

انسان فاقد این حضور و آگاهی و گرفتار نسیان است . اما در موقف حساب روز قیامت ، واجد آن می شود، چنانکه خداوند متعال می فرماید :

(یَوْمَ یَبْعَثُهُمْ اللَّهُ جَمِیعاً فَیُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ)؛ (1)

روزی که خداوند همه آنان را برمی انگیزد، پس آنان را از آنچه کرده اند خبر می دهد، خدا آن کارها را برشمرده و آنان از یاد برده اند. و خدا بر همه چیز گواه است .

این آگاهی و وجدان ، مطلق نیست ، چنانکه پیشتر فاقد بود و بعد او را آگاهانیدند. (2)

2 _ 23. نویسندگان نامه عمل

خداوند متعال برای نویسندگان نامه عمل فرشتگانی گمارده است . آنها ریز و درشت اعمال انسان را ثبت می کنند. خداوند بزرگ این فرشتگان را ستوده و با صفت «کریم » یعنی بزرگوار، از آنان یاد کرده است .

(وَإِنَّ عَلَیْکُمْ لَحَافِظِینَ * کِرَاماً کَاتِبِینَ * یَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ )؛ (3)

همانا بر شما نگاهبانانی هست ؛ (فرشتگان ) بزرگواری که نویسندگان (اعمال شما) هستند؛ آنچه را می کنید می دانند.

همچنین در قرآن مجید پیرامون نویسندگان نامه اعمال آمده است  :

(إِنْ کُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَیْهَا حَافِظٌ )؛ (4)

هیچ کس نیست جز آنکه بر او نگاهبانی است .


1- المجادله ، آیه 6.
2- مناهج البیان (جزء سی ام )، ص 200 و 224.
3- الانفطار، آیه 10 _ 12.
4- الطارق ، آیه 4.

ص: 196

(إِذْ یَتَلَقَّی الْمُتَلَقِّیَانِ عَنْ الْیَمِینِ وَعَنْ الشِّمَالِ قَعِیدٌ * مَا یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ)؛ (1)

آنگاه که دو (فرشته ) دریافت کننده که از راست و چپ مراقب نشسته اند. هیچ سخنی را بر زبان نمی آورد مگر آن که مراقبی آماده نزد آن هست .

امیرمؤمنان علی (علیه السلام) می فرماید :

قد وکّل بذلک حفظة کرامآ لایسقطون حقّآ ولا یثبتون باطلا؛ (2)

نگهبانان بزرگواری را قرار داده که حقی را از میان نمی برند و برخلاف حقیقت ثبت نمی کنند.

و حفّاظ صدق یحفظون اعمالکم ، و عدد انفاسکم ، لا تسترکم منهم ظلمة لیل داج ولا یکّنکم منهم باب ذو رِتاج ؛ (3)

و بدانید حساب گران راستین ، اعمال شما را ثبت می کنند و حتی عدد نفسهایتان را نگه می دارند، نه ظلمت شب تاریک شما را از آنها پنهان می دارد و نه درهای محکم و بسته .

از آیات و روایات استفاده می شود که فرشتگان نویسنده نامه اعمال ، از امانت و قداست برخوردارند و نگهبانان درستکار و عاری از خطا و دروغ هستند.

نویسندگان اعمال خوب و بد متفاوتند. امام جعفرصادق (علیه السلام) فرمود :

فرشته سمت راست نویسنده اعمال نیکوی انسان است و فرشته سمت چپ نویسنده کارهای بد او. (4)

به روایت شیخ صدوق ، امام امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) از کنار مردی گذشت که سخنان زاید


1- ق ، آیه 17 و 18.
2- نهج البلاغه ، خطبه 183.
3- نهج البلاغه ، خطبه 157.
4- علل الشرایع ، ج 2، ص 359.

ص: 197

بر زبان جاری می آورد. به او فرمود :

ای مرد تو نامه ای را به وسیله دو نویسنده عملت برای خدایت املا می کنی پس سخن بگو به آنچه در شأن تو است ، و رها کن چیزی را که مناسب تو نیست . (1)

فرشتگان نویسنده اعمال ، اگر کسی نیّت به عمل نیکویی کند و انجام ندهد، یک پاداش برای او می نویسند، و اگر عمل کند، ده پاداش . همچنین اگر کسی نیّت عمل بدی کند، تا وقتی آن را بجا نیاورد، چیزی نمی نویسند. و اگر بجا آورد، یک گناه برای او می نویسند. (2)

سیّد ابن طاووس نوشته است : بر هر انسانی دو فرشته گماشته شده است که خیر و شرّ او را می نویسند. و در اخبار وارد شده که دو فرشته، ویژه شب هستند و دو فرشته، مخصوصِ روز. شروع و پایان مأموریت این فرشتگان ، از فجر صبح تا غروب آفتاب است . (3)

حضرت امام سجّاد (علیه السلام) در نیایش خویش فرموده است  :

اللهمّ یسّر علی الکرام الکاتبین مؤنتنا، و املأ لنا من حَسَناتنا صحائفنا، ولا تُخزنا عندهم بسوء اعمالنا؛ (4)

بار خدایا زحمت و رنج ما را بر نویسندگان گرامی (فرشتگان نویسندگان اعمال ) آسان گردان . و نامه های _ اعمال _ ما را از حسنات و نیکیهای ما پرساز و ما را نزد آنان به بدی کردارهای خود رسوا مکن .

عبدالله فرزند حضرت موسی بن جعفر (علیه السلام) گفته : از پدرم پرسیدم : آیا هرگاه بنده اراده کند که گناه یا کار نیکی بجا آورد دو فرشته که بر اعمال او گماشته شده اند علم به آن دارند؟ فرمود: آیا بوی پلید و بوی پاکیزه یکسان است؟ گفتم نه ، فرمود: بنده


1- الاعتقادات ، ص 68.
2- الاعتقادات ، ص 68.
3- سعدالسعود، ص 360.
4- صحیفه سجّادیّه ، دعای ششم .

ص: 198

هرگاه اراده نیکو نماید، نَفَس او با بوی پاکیزه بیرون شود، پس فرشته سمت راست به فرشته سمت چپ می گوید: درنگ کن که اراده نیکو نموده است . و چون آن را بجا آورد، زبانش قلم و آب دهانش سیاهی مرکّب گردد و آن فرشته آن حسنه را برای او می نویسد. و هرگاه اراده گناه کند، نَفَس او با بوی پلید بیرون آید. پس فرشته سمت چپ به فرشته سمت راست می گوید: درنگ کن که اراده بدی نموده . و چون آن را بجا آورد، زبانش قلم و آب دهانش سیاهی شود و آن فرشته آن را برای او ثبت نماید. (1)

3 _ 23. دریافت کارنامه های اعمال

یکی از مراحل حسّاس صحنه قیامت ، دریافت کارنامه اعمال از سوی انسان ها است . بنا بر مستندات دینی ، این کارنامه ها متفاوت است ، چنانکه خداوند متعال می فرماید :

(وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَیَقُولُ یَا لَیْتَنِی لَمْ أُوتَ کِتَابِیَهْ * وَلَمْ أَدْرِ

مَا حِسَابِیَهْ )؛ (2)

هر که نامه عملش به دست چپ او داده شود، گوید: ای کاش ، نامه ام به من داده نمی شد و نمی دانستم حسابم چیست؟

(وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ * فَسَوْفَ یَدْعُو ثُبُوراً * وَیَصْلَی سَعِی_راً)؛ (3)

و امّا هر که نامه او از پشت سرش داده شد، زود است که فغان و واویلا بر آورد و به آتشی افروخته در آید و بسوزد.

هر دو آیه در شأن کفّار نازل شده است . آیه نخست شامل کسانی است که نامه عملشان به دست چپ داده می شود. آیه دوم هم شامل کسانی است که نامه عمل را از


1- الکافی ، ج 2، ص 429؛ صحیفه سجّادیّه ، ذیل ترجمه دعای ششم ، ص 73.
2- الحاقّة ، آیه 25 و 26.
3- الانشقاق ، آیه 10 _ 12.

ص: 199

پشت سر دریافت می کنند. پس گیرندگان نامه اعمال از دست چپ و گیرندگان نامه از «پشت سر» در دو آیه مذکور، کافران هستند. در برابر دو آیه مذکور، خداوند متعال در همان دو سوره ، به اصحاب الیمین اشاره کرده است . (1)

(فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَیَقُولُ هَاؤُمْ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ )؛ (2)

امّا هر که نامه عملش به دست راست او داده شود، گوید: بیایید نامه مرا بخوانید.

(فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ * فَسَوْفَ یُحَاسَبُ حِسَاباً یَسِیراً * وَیَنقَلِبُ إِلَی أَهْلِهِ مَسْرُوراً)؛ (3)

پس هر که نامه او به دست راستش داده شد، به زودی حسابی آسان از او کشیده شود و شادمانه به سوی خانواده اش باز گردد.

و ظاهر آن است که در این دو آیه ، «اصحاب یمین » مؤمنانی هستند که به بهشت دست یافته اند و از آتش جهنّم و صدای خروش آن دور هستند. و امّا در مورد «مرتکبان معاصی کبیره » از میان شیعیان ، نمی توان از آیات استفاده کرد که کارنامه اعمال اینان را به دست چپ یا دست راستشان خواهند داد. (4)

4 _ 23. اصناف مردم از نظر اعمال

مردم در قیامت از نظر عمل به چند دست تقسیم می شوند. کافران که نامه عمل را از دست چپ (اصحاب شمال ) یا پشت سر دریافت می کنند؛ اهل اعراف و بلاتکلیفان و مرتکبان معاصی کبیره از مؤمنان ، ابرار و مقرّبین .


1- مناهج البیان (جزء سی ام )، ص 309.
2- الحاقّة ، آیه 19.
3- الانشقاق ، آیه 7 _ 9.
4- مناهج البیان (جزء سی ام )، ص 309.

ص: 200

مقرّبین از نظر درجه ، برتر از ابرار هستند. (1)علی بن ابراهیم گوید: اصحاب یمین

جمعی از مؤمنان هستند که از آنان حسابرسی می شود. امّا سابقون بدون حساب به سوی بهشت می روند. مراد از سابقون ، انبیاء و اوصیا و خلّص اصحاب ایشانند. (2)در

تفسیر آیه شریفه : (وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُوْلَئِکَ الْمُقَرَّبُونَ * فِی جَنَّاتِ النَّعِیمِ )؛ (3)

(وپیشی گیرندگان ، پیشی گیرندگان ، آنانند مقرّبان ، در بهشت های پرنعمت جای دارند.) در حدیثی از امیرمؤمنان (علیه السلام) به نقل از پیامبر (صلی الله علیه و آله)، انبیاء و اوصیا و افضل انبیاء (حضرت رسول (صلی الله علیه و آله)) و افضل اوصیاء (علی بن ابی طالب (علیه السلام)) از مصادیق السابقون السابقون ذکر شده اند. (4)نیز برخی از اصحاب صادقین  : در شمار مصادیق این آیه اند. (5)


1- ر.ک : مناهج البیان (جزء سی ام )، ص 269.
2- تفسیر شریف لاهیجی ، ج 4، ص 352.
3- الواقعه ، آیه 10_12.
4- کمال الدین ، ج 1، ص 276.
5- تفسیر شریف لاهیجی ، ج 4، ص 352.

ص: 201

24. شهود و گواهان اعمال

اشاره

یکی از مسائل روز قیامت و حسابرسی اعمال ، شهادت شهود و گواهان اعمال است . این مسأله نیز در شمار عقاید مسلّم و قطعی دینی است . متون فراوانی در قرآن و احادیث در این زمینه موجود است و با تکیه بر آنها می توان شهود را به پنج مورد تقسیم نمود: خداوند متعال ، پیامبران و امامان (علیهم السلام)، فرشتگان ، زمان ، مکان های مختلف وقوع فعل ، اعضا و جوارح انسان .

با عنایت به جایگاه گواهان اعمال ، می توان به ماهیّت عادلانه و داوری کامل دادگاه آخرت پی برد. دادگاهی که امید تمامی ستمدیدگان تاریخ حیات بشر در استیفای تمام و کمال حقوق آنان است . (أَلَیْسَ اللَّهُ بِأَحْکَمِ الْحَاکِمِینَ )؛ (1)_ آیا خداوند بهترین

حکم کنندگان نیست! _ آری به حقیقت بهترین داور و حکم کننده است .

1 _ 24. گواهی خداوند متعال

در روز قیامت ، قاضی عادل خداوند متعال است . در عین حال ، این ذات مقدّس خود شاهد و گواه است . او بر همه چیز دانا است و از همه اسرار خلقت نهان و آشکار و ریز و درشت آگاهی کامل دارد.


1- التین ، آیه 8.

ص: 202

در قرآن مجید آمده است  :

(وَاللَّهُ شَهِیدٌ عَلَی مَا تَعْمَلُونَ )؛ (1)

و خدا بر آنچه می کنید گواه است .

(وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِی أَنفُسِکُمْ أَوْ تُخْفُوهُ یُحَاسِبْکُمْ بِهِ الله)؛ (2)

و اگر آنچه در دل دارید آشکار کنید یا پنهان سازید، خدا شما را به آن

محاسبه می کند.

(وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ)؛ (3)

و خدا به آنچه می کنید آگاه است .

(إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلَیْکُمْ رَقِیباً)؛ (4)

که خدا همواره مراقب شماست .

«الشهید»، «الحسیب »، «الخبیر» و «الرقیب »، از اسمای مقدّس الهی است . (5)

دقّت در معانی این اسما اهمیّت شهادت خالق منّان در دادگاه بزرگ موعود را می رساند.

الشهید: به معنی آگاهی خداوند است به هر آنچه تمام انسانها به جای می آورند. (6)و

هیچ چیز از او پنهان نمی ماند. (7)

الحسیب: به معنی آگاه از تعداد همه اشیا و دانا به آنها و پنهان نبودن هیچ چیز از او. معنی دیگر، حسابرسی اعمال بندگان و اعطای پاداش به آنان و نیز به معنی کفایت کننده است . (8)


1- آل عمران ، آیه 98.
2- البقره ، آیه 284.
3- آل عمران ، آیه 180.
4- النساء، آیه 1.
5- التوحید، ص 194 و 195.
6- مناهج البیان (جزء چهارم )، ص 20
7- القوائد والفوائد، ج 2، 171.
8- بحارالانوار، ج 4، ص 193.

ص: 203

الخبیر: به معنای دانا. (1)مراد از خبیر، عالم بودن به چیزی با آگاهی به تمام شئون

معلوم و جزییّات و اسرار و حکمت های آن . (2)

الرقیب: به معنای حافظ و نگهبان . (3)رقیب به معنای اشراف علم خداوند بر تمام ما

سوی الله بویژه بر اعمال بندگان ، به عنایت ملاحظه اعمال آنان است . (4)شهیداوّل در

معنای «الرقیب » نوشته است : علیم حفیظ . (5)

2 _ 24. گواهی پیامبران و امامان (علیهم السلام)

اشاره

یکی از گواهان اعمال انسان در آخرت ، پیامبران و امامان هستند. این گواهی شامل امّت اسلامی و امم پیشین نیز هست . گفته شده است : تمام امّت ها در تمام زمان ها دارای شهید هستند و اهل هر زمانی مورد شهادت آن شهید قرار می گیرند. شهدا گواه کارهای مردم در دنیا از جهت اعمال و کفر و ایمان و خلوص و وفا و نقض عهد و طاعتشان در دین هستند که در قیامت گواهی خواهند داد. (6)

1 _ 2 _ 24. گواهان امّت های پیشین

در قرآن مجید آمده است  :

(یَوْمَ نَدْعُو کُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ )؛ (7)

روزی که هر گروهی از مردم را به پیشوایشان بخوانیم .


1- بحارالانوار، ج 4، ص 206.
2- مناهج البیان (جزء چهارم )، ص  195
3- بحارالانوار، ج 4، ص 195.
4- مناهج البیان (جزء چهارم )، ص 256.
5- القواعد و الفوائد، ج 2، ص 168.
6- مناهج البیان (جزء دوم )، ص 11.
7- الاسراء، آیه 71.

ص: 204

(وَکُنتُ عَلَیْهِمْ شَهِیداً مَا دُمْتُ فِیهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِی کُنتَ أَنْتَ الرَّقِیبَ عَلَیْهِمْ وَأَنْتَ عَلَی کُلِّ شَیٍْ شَهِیدٌ)؛ (1)

و تا وقتی در میانشان بودم بر آنان گواه و مراقب بودم . و چون روح مرا گرفتی ، تو خود بر آن ها مراقب بودی . و تو بر همه چیز گواهی .

(فَکَیْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ کُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِیدٍ وَجِئْنَا بِکَ عَلَی هَؤُلاَءِ شَهِیداً)؛ (2)

پس چگونه است (حالشان ) آنگاه که از هر امّتی گواهی گیریم . و تو را بر آنان گواه آوریم .

از این آیات ، ظاهر می شود که گواهی پیامبران ویژه امّت اسلامی نیست و در میان امّت های پیشین نیز بوده است . (3)

2 _ 2 _ 24. گواهان امّت اسلامی

گواهان امّت اسلامی بر اعمال انسان ، پیامبر (صلی الله علیه و آله) و امامان معصوم (علیهم السلام) هستند در این موضوع در قرآن کریم آمده است  :

(وَکَذَلِکَ جَعَلْنَاکُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَدَاءَ عَلَی النَّاسِ وَیَکُونَ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَهِیداً)؛ (4)

و این گونه شما را امّت میانه قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر هم بر شما گواه باشد.

بدیهی است با بررسی ویژگیهای کلّی تمام امّت اسلامی ، مشخّص می شود مراد از «شهدای بر مردم » و «امّت وسط » از برای تمام امّت اسلامی نیست ، بلکه ویژه جمع


1- المائده ، آیه 117.
2- النساء، آیه 41.
3- مناهج البیان (جزء دوم )، ص 12.
4- البقره ، آیه 143.

ص: 205

خاصّی است که دارای علم و عصمت و توان خارق العاده هستند. و این جمع خاصّ نمی توانند کسانی جز امامان معصوم (علیهم السلام) باشند. در روایات ارجمند، با استناد به این آیه شریفه ، اوصاف و شئونی بر ائمه (علیهم السلام) بیان شده است ، از جمله شهادت و گواهی برافعال انسان ها. برید عجلی روایت کرده است : از حضرت صادق (علیه السلام) در مورد این سخن خداوند عزّوجل (وَکَذَلِکَ جَعَلْنَاکُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَدَاءَ عَلَی النَّاسِ ) پرسیدم . حضرت فرمود: ماییم امّت وسط ، ماییم گواهان خداوند بر خلقش و حجّت های او در زمین . (1)

نیز علی (علیه السلام) فرموده است : خداوند تبارک و تعالی ما _ اهل بیت _ را شهدای بر خلقش قرار داده . (2)حضرت امام هادی (علیه السلام) در زیارت جامعه کبیره در شأن امامان

اهل بیت (علیهم السلام) فرموده است  :

... شهداء علی خلقه ... انتم الصراط الاقوم ، و شهداء دارالفناء و شفعاء دارالبقاء؛ (3)

(خطاب به ائمه (علیهم السلام))  شاهدان بر خلقش هستید... شما صراط مستقیم و گواهان دنیا و شفیعان جهان آخرتید.

3 _ 2 _ 24. شاهد همه شهیدان

گواه و شهید همه امّت ها پیامبرانشان است . (4)و شاهد بر همه پیامبران ، حضرت

رسول (صلی الله علیه و آله) است ، چنانکه امیرمؤمنان فرموده است  :

پس جمع می شوند در جایگاهی که در آن جا تمام خلایق را به سخن در می آورند احدی سخن نمی گوید مگر کسی که خداوند رحمن او را رخصت


1- البقره ، آیه 143؛ الکافی ، ج 1، ص 190.
2- الکافی ، ج 1، ص 191.
3- عیون اخبار الرضا (علیه السلام)، ج 2، ص 274.
4- مناهج البیان (جزء سی ام )، ص  305

ص: 206

دهد و سخن حقّی بگوید. رسولان را باز می دارند و از ایشان سؤال می کنند، چنانکه فرموده است : (فَکَیْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ کُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِیدٍ وَجِئْنَا بِکَ عَلَی هَؤُلاَءِ شَهِیداً) و حضرت محمّد (صلی الله علیه و آله) بر شهدا گواه خواهد بود و شهدا پیامبرانند. (1)

از سویی شهید امّت اسلام ، وجود گرامی حضرت محمّد (صلی الله علیه و آله) و جانشینان معصومش  : می باشند. پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) واجد بالاترین رتبه در میان شهدا و گواهان و بزرگ ترین حامل عرش علم است . آن حضرت ، شهید بر مردم و نیز شهید بر شهدا است . و شهدای پس از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) اوصیای وی می باشند. (2)پس پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله)

شاهد بر شهیدان امّت های پیشین و امّت اسلامی ، رسولان و امامان معصوم است و شاهد همه شهیدان است .

3 _ 24. گواهی فرشتگان

در تفسیر آیه شریفه (وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ) (3)(و به گواه و مورد گواهی) با بررسی آیات

وروایاتی گفته اند: آنچه از این آیات کریمه و روایات مبارکه حاصل می شود، قدر متیقّن در معنی شاهد و شهید، خدای سبحان ، انبیاء و رسولان و امامان معصوم و فرشتگان بزرگوار و نگاهبانان از نویسندگان اعمال بندگان هستند. (4)

در تبیین آیه شریفه (وَجَاءَتْ کُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِیدٌ) (5)(و هر کس می آید در

حالی که یک سوق دهنده و یک گواه با اوست ) طبرسی نوشته است : سپس خداوند سبحان از حال مردم پس از زنده شدن آگاه گردانید که هر فردی از مکلّفان خواهد آمد در حالی که سوق دهنده ای از فرشتگان با آنها همراه است که آنها را به سوی حسابرسی


1- تفسیر العیّاشی ، ج 1، ص 242؛ حقّ الیقین ، ص 443.
2- مناهج البیان (جزء سی ام )، ص  305
3- البروج ، آیه 3.
4- مناهج البیان (جزء سی ام )، ص 325.
5- ق ، آیه 21.

ص: 207

می برند و گواهی از فرشتگان که علیه آنها شهادت دهد به آنچه از حالشان می داند و از آنها مشاهده کرده و علیه آنان نوشته است پس راهی برای گریز یا انکار نمی یابد. (1)

4 _ 24. گواهی اعضای بدن انسان

یکی از گواهان قیامت ، اعضای بدن انسان است . خداوند متعال در قرآن مجید فرموده است  :

(الْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلَی أَفْوَاهِهِمْ وَتُکَلِّمُنَا أَیْدِیهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا کَانُوا یَکْسِبُونَ )؛ (2)

امروز بر دهان آن ها مهر می نهیم و دستهای آنها با ما سخن می گوید و پاهایشان به اعمالی که انجام دادند گواهی می دهد.

(یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَیْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا کَانُوا یَعْمَلُونَ )؛ (3)

آن روز که زبان ها و دست ها و پاهایشان بر ضدّ آنها، نسبت به اعمالی که انجام داده اند، گواهی می دهد.

(حَتَّی إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَیْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا کَانُوا

یَعْمَلُونَ * وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَیْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِی أَنطَقَ کُلَّ شَیٍْ وَهُوَ خَلَقَکُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ * وَمَا کُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ یَشْهَدَ عَلَیْکُمْ سَمْعُکُمْ وَلاَ أَبْصَارُکُمْ وَلاَ جُلُودُکُمْ وَلَکِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لاَ یَعْلَمُ کَثِیراً مِمَّا تَعْمَلُونَ )؛ (4)

وقتی به آن می رسند، گوش ها و چشمها و پوستهاشان بر ضّد آنان بدانچه می کردند گواهی دهند. و به پوست های خود گویند: چرا بر ضدّ ما گواهی دادید؟ گویند: خدا ما را به سخن آورد، همان که هر چیزی را به سخن آورده


1- مجمع البیان ، ج 9، ص 219.
2- یس ، آیه 65.
3- النور، آیه 24.
4- فصّلت ، آیه 20 _ 22.

ص: 208

است . و اوست که شما را نخستین بار آفرید و به سوی او باز گردانده می شوید. و شما که خود را (در هنگام گناه ) پنهان می کردید، نه برای این بود که گوشها و دیدگان و پوست هاتان بر ضدّ شما گواهی ندهند (زیرا باور نداشتید که بتوانند گواهی دهند) بلکه پنداشتید که خدا بسیاری از آنچه را می کنید، نمی داند.

در روایتی از امام محمّدباقر (علیه السلام) گواهی اعضا ویژه کسانی شمرده شده است که فرمان عذاب بر آنها قطعی شده است نه برای مؤمن . زیرا نامه عمل مؤمن به دست راستش داده می شود. (1)

5 _ 24. گواهی زمین

یکی از گواهان اعمال انسان ، زمین است . در قرآن مجید آمده است  :

(یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا)؛ (2)

در آن روز (روز قیامت ) زمین تمام خبرهای خود را باز می گوید.

طبرسی در معنی آیه نوشته است : زمین خبر می دهد بر آنچه در آن انجام یافته است . (3)در روایتی نیز از گواهی مکان های اعمال انسان سخن رفته است . (4)

6 _ 24. گواهی زمان

یکی از گواهان اعمال انسان ، زمان است . در احادیث نقل شده از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) و امیرمؤمنان (علیه السلام)، زمان در شمار گواهان اعمال یاد شده است و پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) فرموده است : شبها و روزها و ماهها گواه اعمالند. (5)


1- تفسیر شریف لاهیجی ، ج 3، ص 757.
2- الزلزلة ، آیه 4.
3- مجمع البیان ، ج 10، ص 798.
4- ر.ک : حقّ الیقین ، ص 444. 
5- ر.ک : حقّ الیقین ، ص 444؛ بحارالانوار، ج 71، ص 181.

ص: 209

25. میزان

اشاره

میزان به معنی وسیله سنجش است که از «وزن » گرفته شده و جمع آن «موازین » است. (1)

«میزان » از عقاید مسلّم اسلامی است . اصل وجود میزان در شمار ضروریات دین شمرده شده است . (2)خواجه نصیر توسی و علّامه حلّی «میزان » را از امور ممکن

دانسته اند که به دلالت منابع وحیانی و خبر دادن خداوند متعال از وقوع آن ثابت و تصدیق آن واجب است . (3)فاضل مقداد سیوری نیز نظری همسان با «خواجه » و

«علّامه » دارد. (4)

آیات و روایات زیادی پیرامون «میزان » وجود دارد. در قرآن مجید آمده است  :

(وَالْوَزْنُ یَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ فَأُوْلَئِکَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِینُهُ فَأُوْلَئِکَ الَّذِینَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا کَانُوا بِآیَاتِنَا یَظْلِمُونَ )؛ (5)

و سنجش اعمال در آن روز حق است . پس کسانی که میزان های (عمل ) آنان


1- لسان العرب ، ج 13، ص 446.
2- کلم الطیّب ، ج 3، ص 121.
3- کشف المراد، ص 425.
4- الباب الحادی عشر، ص 54.
5- الاعراف ، آیه 8 و 9.

ص: 210

سنگین است ، رستگارانند. و کسانی که میزان های (عمل ) آنان سبک باشد، پس آنانند که به خود زیان زده اند چرا که به آیات ما ستم کرده اند.

در سوره های الکهف ، (1)الانبیاء، (2)المؤمنین (3)و القارعه (4)آیاتی پیرامون «میزان »

آمده است . در این آیات ، سبکی و سنگینی موازین و اعمال ، عدالت دقیق و بدون هیچگونه ستم ، بی ارجی کافران ، نتیجه سنجش اعمال و فرجام خوب یا بد بیان

شده است .

1 _ 25. حقیقت میزان

در اصل «میزان » _ به عنوان یکی از عقاید قطعی اسلامی _ تردیدی نیست و پیش تر این موضوع بیان گردید. امّا در چگونگی آن ، نظرات گوناگونی ابراز شده است . منظور از این نظریات ، دیدگاههای متکلّمان و مفسّران است نه دیدگاههای فلسفی وعرفانی . چون آرای فلسفی و عرفانی متأثّر از اندیشه های کهن یونانی است وجهان شناسی آن با جهان شناسی وحیانی و اعتقادات دینی تفاوت دارد.

علّامه مجلسی نوشته است : در اصل میزان شکّی نیست و انکار کلّی آن کفر است ، امّا در معنی آن اختلاف وجود دارد. بیشتر مفسّران و متکلّمان شیعه و سنّی ، میزان را بر همان معنای ظاهریش حمل کرده و می گویند حق جلّ و علا در قیامت ، ترازویی نصب می نماید و اعمال بندگان را در آن ترازو می سنجند. سپس وی به شرح اختلاف این گروه در چگونگی وزن کردن اعمال و قرار گرفتن آن در کفّه ترازو می پردازد. (5)

علّامه مجلسی در ادامه نوشته است : گروهی از متکلّمان شیعه و سنّی در مورد


1- الکهف ، آیه 105.
2- الانبیاء، آیه 47.
3- المؤمنین ، آیه 102 و 103.
4- القارعه ، آیه 6 تا 11.
5- حقّ الیقین ، ص 429.

ص: 211 حقیقت «میزان » اعتقاد دارند به آن که میزان ، کنایه از عدل است و موازنه میان مقادیر ثواب و عقاب اعمال ، بر وجه عدالت است . (1)

علّامه حلّی ، دیدگاه شیوخ معتزله را در مورد میزان ، همراه با گروه نخست دانسته و دیدگاه عبّاد (2)و گروهی از متکلّمان بصری و بغدادی را هم رأی با گروه دوم بر 

شمرده است . (3)شیخ مفید عالِم بزرگ شیعی ، نظراتی همسو با گروه دوم داشته و میزان

را تعدیل میان اعمال و جزای آن و عطای پاداش عادلانه و ایصال هر ذیحقّی به حقّ خود دانسته است . (4)

علّامه مجلسی با توصیه به احتیاط و پرهیز از جزم در دیدگاههای مطرح در این موضوع اعتقادی ، «ایمان اجمالی » در آن را کافی دانسته است . (5)

برای «میزان »، افزون بر دو معنای ذکر شده ، معانی و مصادیق متعدّد دیگری نقل شده است . فقیه و متکلّم مشهور شیعی فاضل مقداد سیوری و برخی دیگر از متکلّمان ، معانی و مصادیق مختلف «میزان » را که ماهیّت مادّی و معنوی دارد، نقل کرده و آنها را از «امور ممکن » و قابل تحقّق می دانند و همه آنها را قابل جمع و صحیح می دانند. (6)می توان گفت این گروه عقیده دارند میزان هر چیزی نسبت به همان چیز

است . مثل میزان اندازه گیری کمّی و کیفی اشیاء در طول ، مساحت ، حجم ، وزن ، رنگ و سایر ویژگیهای مادّی با میزان سنجش حقایق معنوی همانند حقّ و باطل با هم تفاوت دارد و در عین حال ، هر کدام در جای خود صحیح است . برای مثال ، می توان میزان را «عدل » یا «امام » یا قرآن گرفت ، که در جای خود درست است .


1- حقّ الیقین ، ص 429.
2- عبّاد بن سلیمان (م 250) که ابوالحسن اشعری ، او را در شمار معتزلیان برشمرده است . (مقالات الاسلامیین ،ص 100).
3- کشف المراد، ص 425.
4- تصحیح الاعتقاد، ص 114.
5- حقّ الیقین ، ص 429 و 430.
6- ر.ک : اللوامع الالهیة ، ص 426؛ کلم الطیّب ، ج 3، ص 122.

ص: 212

2 _ 25. مصادیق میزان

برای مصادیق میزان اقوال متعدّدی بیان شده است . از امیرمؤمنان (علیه السلام) نقل شده که میزان عدل است (1)از حضرت صادق (علیه السلام) پرسیدند: معنی میزان چیست؟ فرمود :

عدالت است . (2)نیز بنا نقل شیخ صدوق ، آن حضرت فرمود: انبیاء و اوصیاء «موازین »

هستند. (3)شیخ مفید می نویسد: در حدیث وارده ، امیرمؤمنان و امامان از ذریّه او

«موازین » هستند. (4)طبرسی اقوالی در مورد میزان نقل می کند، و بهترین نظر را همان

معنای عدل می داند و نظر دیگری را در رتبه دوم پسندیده که همان معنای واژه میزان (نصب ترازو با زبانه و دو کفّه ) است . حسن این نظر را موافقت با اخبار وارده در میزان و انطباق با ظاهر آن دانسته است . (5)

«مجازات »، حسابرسی ، ظهور ارزش مؤمن و خواری و ذلّت غیر مؤمن در نزد پروردگار و موازنه نفوس خلایق ، از دیگر معانی میزان است که در دیدگاههای شیعه و سنّی مطرح شده است . (6)

3 _ 25. کمیّت میزان

یکی از مباحث مطرح در میزان ، وحدت یا تعدّد آن است . استعمال واژه «موازین » که جمع میزان است ، موجب طرح این احتمال شده که میزان انواع متعدّدی دارد، همانند: سنجش اعمال تمام مکلّفان با یک میزان انجام می پذیرد یا یک میزان برای هر شخص وجود دارد و میزان هر مکلّفی با مکلّفان دیگر متفاوت است . بر فرض وجود


1- کفایة الموحّدین ، ج 4، ص 304.
2- الاحتجاج ، ج 2، ص 351.
3- الاعتقادات ، ص 74.
4- تصحیح الاعتقاد، ص 115.
5- مجمع البیان ، ج 4، ص 616.
6- کفایة الموحّدین ، ج 4، ص 305.

ص: 213

میزان مستقل برای اشخاص ، هر شخص از چندین میزان برخوردار است؟ عقاید، اعمال و انواع افعال وی هرکدام با ترازوهای متعدّد سنجیده می شوند؟

پاسخ این احتمالات و کمیّت میزان روشن نیست . علّامه مجلسی ایمان اجمالی را در این مورد کافی می داند. یعنی وجود سنجش و میزان قطعی است ولی کمیّت آن نامعلوم است . (1)

4 _ 25. احوال گروهها در موقف میزان

در برخی از متون کلامی و تفسیری ، وضعیت مردمان در موقف میزان این چنین دسته بندی شده است  :

گروه اوّل کسانی هستند که برای آنها میزانی نصب نمی شود و وارد بهشت می شوند، و این تفضّلی از سوی خداوند بر آنان است . این گروه «اصحاب یمین » هستند که بر طریق حق استقامت نموده و از اولیای الهی شده اند. آنان از خدا و پیامبر و امامان راستین پیروی می کنند و در محبّت امیرمؤمنان و اهل بیتش  : استوارند.

برای گروه دوم نیز میزانی نصب نمی شود و داخل جهنّم می شوند. اینان اهل شرک و کفّار و رهبران گمراهی اند، زیرا عمل صالح ندارند که سنجش شود، چه آن که ایمان شرط صحّت عمل است . (فَلاَ نُقِیمُ لَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَزْناً)، (2)_روز قیامت سنجشی برای

آنان (کافران ) به پا نکنیم_. امام سجّاد (علیه السلام) فرموده است : انّ اهل الشرک لا ینصب لهم الموازین ؛ برای اهل شرک میزانی نصب نمی شود. (3)

برای گروه سوم و چهارم میزان نصب می شود. گروه سوم کسانی هستند که میزان عمل آنها سنگین است که به نصّ قرآن مجید اینان رستگارانند (فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ


1- مجمع البیان ، ج 4، ص 16؛ بحارالانوار، ج 7، ص 246؛ حقّ الیقین ، ص 429؛ کفایة الموحّدین ، ج 4، ص 305.
2- الکهف ، آیه 105.
3- کفایة الموحّدین ، ج 4، ص 307.

ص: 214

فَأُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) (1) ؛ (2) گروه چهارم کسانی هستند که میزان عملشان سبک است و

ایشان زیانکار و گرفتار عذابند تا این که رحمت یا شفاعتی به واسطه ایمان ، شامل حالشان شود و نجات یابند. (3)

5 _ 25. اعمال اثرگذار در میزان

در روایات اسلامی ، برخی از اعمال موجب سنگینی میزان می شود و در مواردی هم عامل رستگاری می گردد.

حسن خلق ، صلوات بر محمّد و آل محمّد (صلی الله علیه و آله)، شهادتین ، اذکار الحمدلله، سبحان الله، الله اکبر و لا اله الا الله، از این اعمال محسوب می شوند. (4)

امام سجّاد (علیه السلام) از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) روایت کرده است : در روز قیامت ، آنچه در میزان هر کسی سنجش می شود، برتر از حُسن خلق نیست . (5)

از حضرت باقر و صادق (علیهما السلام) روایت شده است : در میزان چیزی سنگین تر از صلوات بر محمّد و آل محمّد (صلی الله علیه و آله) در میزان نیست . کسانی هستند که تمام اعمالشان را در میزان می گذارند، میزان آن را سبک نشان می دهد. در این جا صلوات بر پیامبر (صلی الله علیه و آله) را بیرون می آورد و بر آن می افزاید و میزانش سنگین می شود. (6)


1- الاعراف ، آیه 8. پس هر کس میزانهای (عمل ) او سنگین باشد آنان خود رستگارند.
2- کلم الطیّب ، ج 3، ص 126.
3- ر.ک : کلم الطیّب ، ج 3، ص 126.
4- الکافی ، ج 2، ص 494 و 547.
5- الکافی ، ج 2، ص 99.
6- الکافی ، ج 2، ص 494.

ص: 215

26. صراط

اشاره

واژه صراط به معنی راه است . (1)در حوزه عقاید، اعتقاد به صراط به عنوان یکی از

مواقف قیامت ، یعنی : «پلی بر روی جهنّم که همه از آن عبور خواهند کرد».

عقیده به صراط ، در شمار عقاید مسلّم و قطعی اسلامی است . شیخ صدوق (2)در

این موضوع به این آیه مبارکه استناد می کند :

(وَإِنْ مِنْکُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا کَانَ عَلَی رَبِّکَ حَتْماً مَقْضِیّاً * ثُمَّ نُنَجِّی الَّذِینَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِینَ فِیهَا جِثِیّاً)؛ (3)

و هیچ کس از شما نیست مگر (این که ) در آن (دوزخ ) وارد می گردد. این (امر) همواره بر پروردگارت حکمی قطعی است . آنگاه کسانی را که پروا پیشه کرده اند، می رهانیم و ستمکاران را به زانو در افتاده در (دوزخ )

رها می کنیم .

در ذیل تفسیر آیه شریفه (إِنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرْصَادِ) (4)(همانا پروردگار تو در کمینگاه


1- قاموس المحیط ، ج 2، ص 562.
2- الاعتقادات، ص 70.
3- مریم ، آیه 71 و 72.
4- الفجر، آیه 14.

ص: 216

است ) روایاتی وارد شده است ، از جمله روایتی از امام محمّد باقر (علیه السلام) که در آن به وصف صراط به عنوان پلی بر روی جهنّم پرداخته است . (1)

1 _ 26. دو صراط

در متون روایی و اعتقادی و کلامی ، صراط بر دو معنا به کار می رود: «صراط دنیوی » و«صراط اخروی ». صراط دنیوی : راه امیرمؤمنان (علیه السلام) و امامان از ذرّیه آن حضرت است . (2)

صراط مستقیم دنیا، دین حق ، راه ولایت و پیروی از امیرمؤمنان (علیه السلام) و امامان معصوم (علیهم السلام) است . (3)

صراط اخروی ، پلی است که بر روی جهنّم کشیده شده است و تمام مردم از آن عبور خواهند کرد. (4)

از امام جعفر صادق (علیه السلام) روایت شده است که فرمود :

صراط بر دو گونه است : یکی در دنیا و دیگری در آخرت . صراط در دنیا امامی است که طاعتش واجب است . هر کس وی را بشناسد و پیرو هدایتش باشد از صراطی _ که پل جهنّم در آخرت است _ عبور خواهد کرد. هر کس در دنیا وی را نشناسد، در صراط آخرت قدمش لغزیده و به آتش جهنّم می افتد. (5)

در کتابهای اعتقادی و کلامی به هنگام طرح عقیده پیرامون صراط در مبحث معاد و روز قیامت ، معمولا به هر دو صراط اشاره شده است . شیخ صدوق نوشته است  :

اعتقاد ما در صراط آن است که آن حقّ است و آن پل جهنّم است و تمام مردم از آن عبور خواهند کرد. صراط در وجه دیگر، اسم حجّت های خداوند


1- البحار، ج 8، ص 65.
2- تصحیح الاعتقاد، ص 108. 
3- حقّ الیقین ، ص 462.
4- ر.ک : بحارالانوار، ج 8، ص 64 _ 71؛ الاعتقادات ، ص 70.
5- معانی الاخبار، ص 32.

ص: 217

است . پس هر کس آنان را در دنیا شناخت و اطاعتشان نمود، خداوند جواز عبور از صراط _ که پل جهنّم در روز قیامت است _ به وی عطا خواهد فرمود. (1)

شیخ مفید می نویسد :

صراط پلی میان بهشت و دوزخ است که گامهای مؤمنان در آن استوار می گردد و گامهای کافران می لغزد و به جهنّم فرو می افتند. (2)وی معنای دیگر

صراط را ولایت امیرمؤمنان (علیه السلام) و امامان از ذریّه آن حضرت دانسته است . (3)

علّامه مجلسی نوشته است  :

یکی از ضروریّات دین که باید به آن ایمان آورد، صراط است و آن پلی است که بر روی جهنّم می کشند و تا  کسی از آن نگذرد، داخل بهشت نمی شود. و در احادیث معتبر شیعه و سنّی آمده است که از مو باریک تر و از شمشیر برنده تر و از آتش گرم تر است . و مؤمنان خالص در نهایت آسانی از آن می گذرند مانند برق جهنده . و بعضی به دشواری می گذرند امّا نجات می یابند و بعضی ، از عقبات آن به جهنّم می افتند. صراط در آخرت ، نمونه صراط مستقیم دنیا است که دین حق و راه ولایت و متابعت حضرت امیرمؤمنان (علیه السلام) و حضرات ائمه معصومین (علیهم السلام) از ذرّیه اوست . و هر که از این صراط ، عدول و میل به باطل کرده است ، در گفتار یا کردار، از همان عقبه از صراط آخرت می لغزد. (4)

2 _ 26. صراط و چگونگی عبور مردمان

علی بن ابراهیم و کلینی از حضرت باقر (علیه السلام) روایت کرده اند :

چون آیه (وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّم ) (5)(و در آن روز، جهنّم را بیاورند) نازل شد،


1- الاعتقادات ، ص 70.
2- اوائل المقالات ، ص 79.
3- تصحیح الاعتقاد، ص 108.
4- حقّ الیقین ، ص 462.
5- الفجر، آیه 23.

ص: 218

از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) معنی این آیه را پرسیدند. فرمود: روح الامین به من خبر داد که آن خدایی که جز او خدایی نیست ، هنگامی که خلائق را در محشر نگه دارد و اوّلین و آخرین را گرد آورد، در آن هنگام جهنّم را با هزار مهار بیاورند که هر مهاری را صدهزار فرشته خشن و سخت گرفته است . و آن را بانگ و ناله و فریادی است . و ناله ای زند که اگر خدای تعالی عذاب آن را تا پایان حساب عقب نینداخته بود، همه را هلاک می کرد. سپس از جهنّم زبانه و شعله ای برآید که همه خلایق را _ چه نیکوکار و چه بدکار _ فرا گیرد. در آن هنگام هیچ بنده ای از بندگان خدا نیست حتّی فرشته و پیمبر، مگر آن که فریاد زند: «پروردگارا! خودم را خودم را نجات ده ». وتنها تویی که می گویی : «پروردگارا! امّتم را، امّتم را نجات بخش ». سپس بر روی آن پلی بنهند که از مو باریک تر و از شمشیر تیزتر است ، و بر آن پل سه طاق (بازداشتگاه ) قرار دارد: روی طاق نخست امانتداری و رحمت (مهرورزی و صله رحم ) قرار دارد، و روی طاق دوم نماز است ، و بر طاق سوم حسابی است که خود پروردگار جهانیان _ که معبودی جز او نیست _ حساب کشد.

سپس مردم را تکلیف بر گذشتن از آن پل کنند. نخستین بار، رحمت و امانتداری آنان را باز دارد. و اگر از آن جا نجات یافتند، نماز آن ها را بازدارد. و اگر از آن جا هم نجات یافتند، پایان کار با پروردگار جهانیان است . و این است معنای گفتار تبارک و تعالی : (إِنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرْصَادِ) (1)همانا پروردگارت در کمینگاه است

و مردم که بر صراط بگذرند، گاهی پایشان بلغزد و آویزان شوند، و گاهی پایشان در جای خود قرار گیرد. و فرشتگان بر گرد آن ها باشند و فریاد زنند : ای خدای کریم و ای خدای بردبار! در گذر و چشم پوشی کن و به فضل خویش بدانها توجه کن و سالم دار. و مردم همچون پروانه در آتش بریزند. و چون کسی به رحمت خدا از آن نجات یابد، بدان بنگرد و گوید: ستایش خدایی را که پس از نومیدی ، ما را به فضل و رحمت خود، از این جا نجات داد. به راستی که پروردگار ما آمرزنده و سپاس پذیر است . (2)


1- الفجر، آیه 14.
2- الکافی ، ج 8 ص 312، تفسیر القمی ، ج 2، ص 421، حقّ الیقین ، ص 463، الروضة من الکافی یا گلستانآل محمّد، ج 2 ص  144

ص: 219

حضرت صادق (علیه السلام) فرموده است : مرصاد پاسگاهی است بر پل صراط که از آن عبور نمی کند بنده ای که دارای مظلمه ای است . (1)

3 _ 26. جواز عبور از صراط

جواز عبور از صراط ، اعتقاد به ولایت امیرمؤمنان (علیه السلام) و امامان پس از اوست . هر کس به آن دارا باشد، نجات می یابد و می گذرد و گرنه به جهنّم سقوط می کند. شیخ صدوق روایت کرده است  :

پیامبر (صلی الله علیه و آله) به علی (علیه السلام) فرمود: یا علی چون روز قیامت شود من و تو و جبرئیل به صراط بنشینیم ، و کسی بر صراط نگذرد مگر آن کسی که براتی از ولایت تو با او باشد. (2)

روایت دیگر به همین مضمون ، از شیخ مفید (3)و شیخ توسی (4)نقل شده است .


1- ثواب الاعمال ، ص 321.
2- الاعتقادات ، ص 70، حقّ الیقین ص 463.
3- تصحیح الاعتقاد، ص 108.
4- امالی توسی ، ص 290.

ص: 220

27. جایگاه پیامبر (صلی الله علیه و آله) و اهل بیت (علیهم السلام) در آخرت

اشاره

پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) آخرین و برترین فرستاده خداوند بزرگ و اشرف مخلوقات است . همچنین اهل بیت (علیهم السلام) و اوصیای آن حضرت (علیهم السلام) مقام شامخ و والایی دارند. این شرافت و سیادت پیامبر (صلی الله علیه و آله) و اهل بیت (علیهم السلام) به عنوان انسانهای برگزیده خداوند، منحصر به دنیا نیست و در آخرت نیز از جایگاه رفیعی برخوردارند :

1 _ 27. جایگاه پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) در آخرت

اشاره

از حضرت صادق (علیه السلام) روایت شده است رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود :

من اوّل کسی هستم که در روز قیامت ، نزد خدا می آیم (1)نیز از حضرت باقر (علیه السلام)

روایت شده است که فرمود: اوّل کسی را که از انسانها برای سؤال کردن (پیرامون انجام وظایف پیامبری ) فرا می خوانند، حضرت محمّد (صلی الله علیه و آله) است . خدا او را در نزدیک عرش خود جا می دهد و هیچ کس را در آن روز، قرب ومنزلت او نزد خدا مثل آن حضرت نخواهد بود. (2)


1- حقّ الیقین ، ص 434.
2- حقّ الیقین ، ص 439.

ص: 221

1 _ 1 _ 27. دارنده وسیله

از حضرت صادق (علیه السلام) روایت شده است که پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) فرمود :

هر گاه از خدا بخواهید، برای من ، «وسیله » را بخواهید. پرسیدند: وسیله چیست؟ فرمود: آن درجه من در بهشت است و هزار پایه از جواهر دارد.

سپس پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) از نصب آن در روز قیامت و ویژگی هایش در روشن شدن جایگاه ممتاز پیامبر (صلی الله علیه و آله) و جانشینش علی (علیه السلام) در میان خلایق و پیامبران و شهدا وصدیقان خبر می دهد. (1)

2 _ 1 _ 27. دارنده  حوض

در قرآن مجید آمده است  :

(اِنَّا أَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَرَ)؛ (2)

ما به تو کوثر (خیر فراوان ) عطا کردیم .

اقوال متعدّد در مصادیق کوثر، خیر کثیر اعطایی به پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) نقل شده است . محدّث بزرگ ، سیدعبدالله شبّر، مصادیقی همچون علم ، نبوّت ، قرآن ، شفاعت ، شرف دو جهان ، نهری در بهشت که حوض رسول الله (صلی الله علیه و آله) است ذریّه آن حضرت را که از طریق حضرت فاطمه (علیها السلام) تمام اقطار جهان را پر کرده است ، مشمول خیر کثیر دانسته است . (3)

علّامه مجلسی با اشاره به آرای مختلف در مورد کوثر نوشته است : مشهور میان مفسّران آن است که مراد «حوض کوثر» است و احادیث متواتر از طریق سنّی و شیعه بر این مضمون وارد شده است . (4)در یکی از این روایات ، امام باقر (علیه السلام) سختی و شدائد


1- تفسیر القمی ، ج 2، ص 324.
2- الکوثر، آیه 1.
3- تفسیر شبّر، ص 567.
4- حقّ الیقین ، ص 451.

ص: 222

حال مردمان در روز قیامت و جایگاه مهمّ حوض کوثر و شرایط بهره مندی مردم از حوض پیامبر رحمت را بازگو فرموده است . (1)یکی دیگر از منزلت های رفیع

پیامبر (صلی الله علیه و آله) شفاعت آن حضرت برای اهل ایمان است که در فصل آتی به صورت جداگانه مورد بررسی خواهد گرفت .

2 _ 27. جایگاه امیرمؤمنان (علیه السلام) در آخرت

اشاره

امیرمؤمنان علی (علیه السلام) همان طور که در این جهان شخصیّت ویژه ای داشت ، در جهان آخرت نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در روایت های فراوانی بر این مسأله تأکید شده است .

1 _ 2 _ 27. ساقی حوض کوثر

پیامبر بزرگوار اسلام (صلی الله علیه و آله) دارنده حوض کوثر و امیرمؤمنان (علیه السلام) ساقی آن است . از حضرت صادق (علیه السلام) از طریق پدرانش روایت شده است که رسول خدا فرمود: هر کس بخواهد از ترس روز قیامت رهایی یابد باید با ولیّ من دوستی نماید و از وصیّ و جانشین پس از من علی بن ابی طالب پیروی نماید. او ساقی حوض من است . دشمنان خود را از آن دور می کند، دوستان خود را آب می دهد. هر که را آب ندهد، همیشه تشنه خواهد بود و هرگز سیراب نخواهد شد. و هر که را یک شربت از آن بدهد، سختی نخواهد کشید و هرگز تشنه نخواهد شد. (2)

نیز از آن حضرت نقل شده است که پیامبر (صلی الله علیه و آله) به امیرمؤمنان (علیه السلام) فرمود :

یا علی! تو و شیعیانت هر که را دوست داشته باشید، در حوض او را

آب می دهید و هر که را که خوش نداشته باشید مانع می شوید و شما در

روز فزع اکبر (وحشت بزرگ ) قیامت در سایه عرش ایمن خواهید بود.


1- امالی مفید، ص 290؛ امالی توسی ، ص 67؛ بشارة المصطفی ، ص 19.
2- امالی صدوق ، ص 280.

ص: 223

مردم در هراس باشند و شما نباشید. و مردم در اندوه باشند و شما

اندوهگین نمی شوید. (1)

روایات متعدّد دیگری بالغ بر 33 روایت با محتوایی مشابه نقل شده است که در آن ، ویژگی های حوض کوثر و بهره مندی شیعیان امیرمؤمنان (علیه السلام) و محرومیّت دشمنان آن حضرت بیان شده است . (2)

2 _ 2 _ 27. صاحب لواء

لواء به معنی عَلَم ، پرچم ، درفش و بیرق است . (3)یکی از مناصب امیرمؤمنان (علیه السلام)

این است که آن حضرت ، پرچمدار و صاحب لوای حضرت محمّد (صلی الله علیه و آله) است .

پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) فرموده است : یاعلی! خداوند تو را پرچمدار من قرار داد و آن «لواءالله الاکبر» است . (4)نیز فرموده است : یاعلی! تو پرچمدار من در آخرتی ،

همان طور که پرچمدارم در دنیا هستی . (5)در روایات مختلف ، از این پرچم با عنوان

«لواء الحمد» یاد شده است . (6)در روایتی آمده است : بر روی پرچم این جملات

نوشته شده است : بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمدلله رب العالمین و لااله الّا الله محمّد رسول الله. (7)ودر روایتی دیگر آمده است : بر روی پرچم نوشته شده است : المفلحون

هم الفائزون بالجنّة. (8)

در روز قیامت ، حضرت آدم و تمامی خلق خدا در زیر سایه پرچم پیامبر (صلی الله علیه و آله) قرار


1- امالی صدوق ، ص 562.
2- ر.ک : بحارالانوار، ج 8، ص 16 _ 29.
3- فرهنگ نوین ، ص 639.
4- بحارالانوار، ج 8، ص 4.
5- علل الشرایع ، ج 1، ص 173.
6- بحارالانوار، ج 8، ص 1 و 3.
7- امالی صدوق ، ص 324.
8- عیون اخبارالرضا (علیه السلام)، ج 1، ص 278.

ص: 224

می گیرند و امیرمؤمنان (علیه السلام) پرچمدار پیامبر (صلی الله علیه و آله) خواهد بود. (1)و در حقیقت پرچمدار

قافله بزرگ تمامی خلق الله خواهد بود.

3 _ 2 _ 27. بروز همگانی جایگاه امیرمؤمنان (علیه السلام) در قیامت

بنابر کلام منقول از پیامبر (صلی الله علیه و آله) به هنگام بروز همگانی جایگاه آن حضرت در نصب «وسیله » در روز قیامت ، جایگاه امیرمؤمنان (علیه السلام) نیز به عنوان مقام عالی وصایت بر همگان بروز خواهد یافت . (2)

4 _ 2 _ 27. تقسیم کننده بهشت و دوزخ

از حضرت صادق (علیه السلام) روایت شده است : چون روز قیامت شود، منبری بگذارند که تمام خلایق آن را ببینند و حضرت امیرمؤمنان (علیه السلام) بر آن منبر بالا رود. و از جانب راستش فرشته ای ندا می کند که : ای گروه خلایق! این علی بن ابی طالب است . هر کس را که می خواهد داخل بهشت می کند و از جانب چپش فرشته ای ندا می کند که : ای گروه خلایق! این علی بن ابی طالب است هر که را می خواهد داخل جهنّم می کند. (3)

یحیی بن مساور گوید: به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم روایتی پیرامون علی (علیه السلام) برایم بگو. فرمود: علی (علیه السلام) دروازه هدایت است . هر کس از او پیشی گیرد کافر است و هر کس از او عقب ماند کافر است . گفتم بیشتر برایم بگو. فرمود که چون روز قیامت شود، از جانب راست عرش ، منبری نصب می کنند که 24 پایه دارد و علی (علیه السلام) می آید و پرچم در دستش می باشد. بر آن منبر بالا می رود و خلایق را بر او عرضه می دارند. هر که را بشناسد که شیعه او است ، داخل بهشت می کند و هر کس را شیعه خود نداند داخل دوزخ کند. به حضرت صادق (علیه السلام) عرض کردم : در این مورد از کتاب خدا


1- امالی صدوق ، ص 324.
2- معانی الاخبار، ص 116.
3- بصائرالدرجات ، ص 415.

ص: 225

چیزی هست؟ فرمود: بلی! در این آیه بیان می کند. خداوند متعال فرموده است  : (فَسَیَرَی اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ )؛ (1)که خدا و رسول او و مؤمنان عمل شما را

خواهند دید. به خدا سوگند او علی بن ابی طالب است . (2)علّامه مجلسی در ترجمه

آزاد این حدیث ، مؤمنان را علی (علیه السلام) و امامان از ذریّه او نوشته است . (3)

احادیث بسیار از طریق سنّی و شیعه روایت شده است که در تفسیر آیه شریفه (أَلْقِیَا فِی جَهَنَّمَ کُلَّ کَفَّارٍ عَنِیدٍ) (4)_ بیفکنید در دوزخ هر کفرپیشه عنادورزی را _ خطاب

به حضرت محمّد (صلی الله علیه و آله) و علی (علیه السلام) است . (5)

5 _ 2 _ 27. فریادگر میان بهشتیان و دوزخیان در قیامت

سیّدهاشم بحرانی هفت روایت در فضیلت امیرمؤمنان (علیه السلام) به عنوان مؤذن ؛ (نداکننده ) آورده است که پیرامون آیاتی از قرآن مجید در قرائت سوره برائت و گفت وگوی میان بهشتیان و دوزخیان است . (6)در قرآن کریم در موضوع این گفت وگو

و ندای مؤذن آمده است  :

اهل بهشت ندا کنند اهل آتش را که ما آنچه را پروردگارمان به ما وعده داد، راست و درست یافتیم . آیا شما نیز آنچه را پروردگارتان وعده داده است ، راست و درست یافتید؟ گویند: آری . پس مؤذّنی یعنی نداکننده ای در میان آنان نداکند که _ هر دو گروه بشنوند _ لعنت خدا بر ستمکاران باد، آنان که از راه خدا باز می داشتند و درصدد کج وانمودن آن بودند و به آخرت کافر بودند. (7)


1- التوبه ، آیه 105.
2- تفسیر العیّاشی ، ج 2، ص 109؛ حقّ الیقین ، ص 448.
3- حقّ الیقین ، ص 448.
4- ق ، آیه 24.
5- حقّ الیقین ، ص 448.
6- نهایة الاکمال ، ص 227.
7- الاعراف ، آیه 44 و 45.

ص: 226

در احادیث متواتره از طرق سنّی و شیعه وارد شده : مؤذنی که این ندا را خواهد داد، حضرت امیر (علیه السلام) خواهد بود. (1)

3 _ 27. مقام های دیگر معصومان (علیهم السلام) در آخرت

ابوبصیر از حضرت صادق (علیه السلام) روایت کرده است که چون روز قیامت شود، پیامبر (صلی الله علیه و آله) را فراخوانند و حلّه گلرنگی به او بپوشانند و او را از جانب راست عرش الهی جا می دهند. سپس حضرت ا براهیم را فراخوانند و او را از جانب چپ عرش الهی جای دهند. آنگاه امیرمؤمنان (علیه السلام) را فرا خوانند و حلّه گلرنگی بپوشانند و از جانب راست پیامبر (صلی الله علیه و آله) جای دهند. سپس اسماعیل را فرا خوانند و حلّه سفیدی بپوشانند و از جانب چپ ابراهیم جای دهند. آنگاه امام حسن سپس امام حسین (علیه السلام) و بقیه امامان دوازده گانه را یک یک فرا خوانند و با حلّه های گلرنگ از سمت راست امیرمؤمنان (علیه السلام) جای دهند. آنگاه شیعیان ایشان فراخوانده می شوند و در برابر آنان جای دهند، آنگاه فاطمه (علیها السلام) و زنان از فرزندان و شیعیان او. سپس همه بی حسابرسی داخل بهشت شوند. (2)

4 _ 27. نخستین واردشوندگان به بهشت

در بررسی روایات رسیده از معصومان (علیهم السلام) در چند روایت آمده است که امیرمؤمنان (علیه السلام) نخستین واردشونده در بهشت است . (3)در روایتی از امیرمؤمنان علی (علیه السلام) آمده است  :

پیامبر (صلی الله علیه و آله) به من فرمود :

تو نخستین کسی هستی که داخل بهشت می شود. به پیامبر خدا عرض کردم  :

من پیش از شما داخل بهشت می شوم؟ فرمود: بله . چون تو پرچمدار منی در


1- حقّ الیقین ، ص 511.
2- حقّ الیقین ، ص 447؛ تفسیر القمی ، ج 1، ص 128.
3- بشارة المصطفی ، ص 126 و 221، عیون اخبار الرضا (علیه السلام)، ج 1، ص 304، معالم الزلفی ، ج 3، ص 26 _ 29.

ص: 227

آخرت ، همان طور که در دنیا پرچمدار منی . و صاحب لوا و حامل پرچم ، پیشتاز است . (1)

در روایتی نیز آمده که پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: بهشت بر پیامبران حرام است تا آن که ابتدا من داخل شوم . (2)نیز به علی (علیه السلام) فرمود: من نخستین کسی هستم که داخل بهشت

می شوم و تو با من هستی . (3)

همچنین فرمود: ای علی! نخستین چهار نفری که وارد بهشت می شوند، من هستم و تو و حسن و حسین ، و فرزندانمان به دنبالمان ، و دوستدارانمان در پی فرزندانمان ، و پیروانمان از راست و چپ . (4)

5 _ 27. فراخوان هر گروهی با امامشان

خداوند متعال فرموده است  :

(یَوْمَ نَدْعُو کُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَأُوْلَئِکَ یَقْرَءُونَ کِتَابَهُمْ وَلاَ یُظْلَمُونَ فَتِیلاً * وَمَنْ کَانَ فِی هَذِهِ أَعْمَی فَهُوَ فِی الاْخِرَةِ أَعْمَی وَأَضَلُّ سَبِیلاً)؛ (5)

(یادآر) روزی را که هر گروهی از مردم را به پیشوایشان بخوانیم ، پس هر که نامه عملش به دست راستش داده شود، آنها نامه خود را بخوانند و کمترین ستمی نبینند و هر که در این دنیا کوردل باشد، در آخرت نیز کور و گمراه تر است .

علّامه مجلسی نوشته است  :

برقی و عیّاشی و کلینی و دیگران به سندهای بسیار در تفسیر سخن حقّ تعالی (یَوْمَ نَدْعُو کُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ) یعنی روزی که بخوانیم هر جماعتی را با امام


1- علل الشرایع ، ج 1 ص 173.
2- الخصال ، ج 2 ص 574.
3- کشف الغمّه ، ج 1 ص 398.
4- العمدة لابن البطریق ، ص 50..
5- الاسراء، آیه 71 و 72.

ص: 228

ایشان یا بنام ایشان ؛ یعنی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) را با اصحابش و امیرمؤمنین (علیه السلام) را با اصحابش و امام حسن (علیه السلام) و امام حسین (علیه السلام) را با اصحابشان و هر امامی را با اهل زمانش بطلبند. هر که از ایشان امام خود را بشناسد و پیروی امام خود کرده باشد، نامه او را به دست راست دهند و به سوی بهشت برند. هر که امام خود را نشناسد، او را به جهنّم می برند. پس در آن وقت آنها که پیروان امامان ضلالت بوده اند، از پیشوایان خود بیزاری می جویند و پیشوایان از ایشان بیزاری می جویند و یکدیگر را لعنت می کنند. (1)

سیّد ابن طاوس و دیگران به طرق متعدّد از ابوذر روایت کرده اند که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) از ورود دسته های مختلف امّت خود در حوض کوثر نزد خود خبر داده است . آن حضرت در این خبر، به شرح ورود گروههای مخالف امیرمؤمنان (علیه السلام) که روسیاه و تشنه به جایگاه عذاب رهسپار خواهند شد، پرداخته است . و امّا در مورد علی (علیه السلام) فرموده است  :

پس وارد می شود بر من امیرمؤمنان و پیشوای سفیدرویان (2)و چون برخیزم و دست او  

را بگیرم ، روی او و اصحابش سفید و نورانی شود. از ایشان بپرسم که بعد از من با ثقلین (قرآن و اهل بیت (علیهم السلام)) چه کردید؟ گویند بزرگتر (قرآن ) را تصدیق کردیم و پیروی نمودیم و کوچکتر (اهل بیت (علیهم السلام)) را یاری کردیم و با دشمنان او جنگ کردیم . پس گویم : بیایید و بیاشامید. پس شربتی از آن آب بخورند که هرگز تشنه نشوند و امام ایشان مانند آفتاب تابان باشد. و روهای بعضی از ایشان مانند بدر چهارده باشد، و بعضی مانند ستاره درخشان .

چون ابوذر این حدیث را نقل کرد، حضرت امیر (علیه السلام) و مقداد گواهی دادند که پیامبر (صلی الله علیه و آله) چنین فرموده است . (3)


1- حقّ الیقین ، ص 450.
2- در ترجمه عبارت قائد الغرّ ّالمحجّلین، در وصف امیرمؤمنان (علیه السلام)، ترجمه های مختلفی عرضه شده است . دراین جا از ترجمه کتاب الانصاف فی النّص علی الائمة الاثنی عشر :، پیرامون این عبارت ، که «پیشوایسفیدرویان » است بهره برده شده است . 
3- ر.ک : حقّ الیقین ، ص 451.

ص: 229

28. شفاعت

اشاره

یکی از عقاید اسلامی ، موضوع شفاعت است . شفاعت از نظر لغت به معنای زوج و جفت است . نیز گفته شده است : الشفاعة الحسنه یعنی دعا برای مؤمنان . شفیع به کسی می گویند که طلب عفو و بخشش برای دیگران بکند، و مشفَّع (به فتح فاء) یعنی کسی که شفاعتش پذیرفته شده است . (1)

امّا شفاعت در اصطلاح احادیث و شرع ، بر دو معنی اطلاق می شود: یکی دعا برای چشم پوشی از گناهان و جرائم . دومی درخواست برای اعطا و افاضه به دیگری از بلندی درجات و پذیرش دعا و دعا برای توفیق در طاعت و عمل صالح . این مقام به معنای عامّ شفاعت است . (2)

در متون دینی ، آیات و احادیث فراوانی در موضوع شفاعت موجود است . در این آیات و روایات ، موضوع شفاعت و محدوده آن ، موارد مجاز و غیر مجاز شفاعت کنندگان و شفاعت شوندگان مطرح شده است . (3)در بسیاری از کتاب های

کلامی و تفسیری و روایی این موضوع بحث شده است .


1- النهایة ، ج 2، ص 485؛ قاموس المحیط ، ج 3، ص 59؛ کفایة الموحّدین ، ج 4، ص 341.
2- کفایة الموحّدین ، ج 4، ص 341.
3- ر.ک : بحارالانوار، ج 8، ص 29 _ 63؛ رساله تفسیر موضوعی شفاعت در بدائع الکلام ، ص 174 _ 212.

ص: 230

1 _ 28. ماهیّت شفاعت

در تبیین ماهیّت شفاعت ، با استناد به آیاتی از قرآن مجید این چنین آمده است  : شفاعت مجاز، به تشریع خدای تعالی و با اذن و مشیّت و رضای آن وجود مقدّس است . پس هیچ کس از مقرّبین نمی تواند شفاعت کند مگر با اذن خدا. و بدیهی است هیچ کس مالک شفاعت نمی شود مگر پس از تملیک خداوند سبحان . (1)خدای تعالی می فرماید :

(قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِیعاً لَهُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالاَْرْضِ ثُمَّ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ )؛ (2)

شفاعت همه از آنِ خداست ، پادشاهی آسمانها و زمین تنها از آن اوست ، سپس به سوی او بازگردانیده می شوید.

(مَنْ ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ )؛ (3)

کیست که نزد او شفاعت کند جز به اذن او؟

این آیه کریمه نصّ صریح است در جواز شفاعت به اذن خدای تعالی و رخصت در آن ، و تملیک حقّ شفاعت برای کسی از بندگان صالح . (4)

شفاعت مجاز و مقبول ، به تشریع خداوند متعال و اذن و مشیّت اوست ، و «عبادت » محسوب می شود.

همان طور که حضرت آدم (علیه السلام) به امر الهی مسجود فرشتگان گردید و یا کعبه با تشریع الهی قبله گردید، همان گونه استشفاع به پیامبر بزرگ اسلام (صلی الله علیه و آله)، چون فقط مستند به امر الهی است ، عبادت است . تشریع شفاعت و استشفاع مبتنی بر کتاب وسنّت است ویکی از حقایق اصیل قرآنی محسوب می شود. تدیّن و تعبّد به آن واجب است واستنکاف و استکبار در برابر این حکم الهی حرام است . (5)


1- بدائع الکلام، ص 205.
2- الزمر، آیه 44.
3- البقره ، آیه 255.
4- ر.ک : بحارالانوار، ج 8، ص 29 _ 63؛ رساله تفسیر موضوعی شفاعت در بدائع الکلام ، ص 174 _ 212.
5- بدائع الکلام ، ص 210 و  211

ص: 231

اگر گفته شود با وجود عفو الهی ، چه نیازی به شفاعت است؟ در پاسخ باید گفت  : شفاعت راهی برای عفو و مغفرت الهی است ، همان گونه که در غیر شفاعت از اسباب آمرزش _ مثل دعا و استغفار و توبه _ عفو و مغفرت به دست می آید. پذیرش دعای گناهکاران ، موجب نزدیکی آنان به خداوند و همچنین پذیرش توبه نادمین موجب رهایی آنان از عصیان در برابر ساحت خداوند و کوری چشم شیطان می شود. پذیرش شفاعت از اولیای کرامش ، اکرام و گرامیداشت آنها و اعلان بر کرامت آنان در نزد پروردگار است و در پذیرش شفاعت ، امید برای گناهکاران و عدم انقطاع آنان از خداوند متعال و دور شدن از ناپاکی «قنوط » و ناامیدی است . (1)

2 _ 28. اهمیّت شفاعت

اعتقاد به شفاعت یکی از عقاید مسلّم اسلامی است . شیخ صدوق نوشته است  : پیامبر اسلام فرمود :

من لم یؤمن بشفاعتی فلا أناله الله شفاعتی ؛ (2)

هر کس به شفاعت من ایمان نیاورد، خداوند شفاعت مرا به او نرساند.

از حضرت صادق (علیه السلام) روایت شده است که فرمود :

من أَنکر ثلاثة اشیاء فلیس من شیعتنا: المعراج والمساءلة فی القبر والشفاعة ؛ (3)

هر کس سه چیز را انکار کند از شیعیان ما نیست: معراج و پرسش در قبر و شفاعت.

حضرت رضا (علیه السلام) چند ویژگی اعتقادی _ از جمله باور به شفاعت _ را لازمه ایمان

و شیعه بودن شمرده است . (4)


1- بدائع الکلام ، ص 206.
2- الاعتقادات ، ص 66.
3- الامالی صدوق ، ص 294.
4- بحارالانوار، ج 8، ص 197.

ص: 232

خواجه نصیر توسی و علّامه حلّی نوشته اند: اجماع و اتّفاق علما بر ثبوت شفاعت برای پیامبر (صلی الله علیه و آله) است . (1)

قوشچی متکلّم مشهور سنّی گوید: همه مسلمانان بر ثبوت شفاعت اتّفاق دارند. (2)

علّامه مجلسی نیز نوشته است : در میان مسلمانان درباره شفاعت ، اختلافی نیست و ضروری اسلام است . (3)

3 _ 28. گستره شفاعت

عدّه ای از صاحب نظران اسلامی گستره شفاعت را شامل همه عوالم _ اعمّ از دنیا واحتضار، برزخ ، قیامت ، دوزخ و بهشت و ارتقای درجات _ دانسته اند. (4)از

میان این عوالم در مورد عالم برزخ گفته شده است : ائمه (علیهم السلام) برزخ و عذاب آن را

زیاد مورد توجّه قرار داده و شیعیان را از گرفتاری آن برحذر داشته اند. و این

تحذیر در روایات به صورتی بیان شده است که نشان می دهد شفاعت در برزخ ،

اندک خواهد بود. (5)

4 _ 28. شفاعت کنندگان

اشاره

در آیات و روایات ، از شفاعت کنندگان نام برده شده است ، از جمله : عقل ؛ قرآن ، پیامبران ، اوصیا، فرشتگان ، مؤمنان ، علما، شهدا، توبه .

شیخ صدوق نوشته است : شفاعت برای انبیا و اوصیا و مؤمنان و فرشتگان است . (6)


1- کشف المراد، ص 416.
2- شرح تجرید، ص 387.
3- حقّ الیقین ، ص 456.
4- پیام قرآن ، ج 6، ص 528 و 530؛ کفایة الموحّدین ، ج 4، ص 345؛ بدائع الکلام ، ص 199 _ 212.
5- انسان و معاد، ص 248.
6- الاعتقادات ، ص 66.

ص: 233

1 _ 4 _ 28. شفاعت عقل

امیرمؤمنان علی (علیه السلام) از پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) روایت می کند که خداوند متعال با اوصاف ارجمندی از عقل یاد کرده است و جواز شفاعتش را برای بهره مندان از این نور مقدّس عطا فرموده است . (1)

2 _ 4 _ 28. شفاعت قرآن کریم

قرآن مجید کلام الهی و ثقل اکبر است . امیرمؤمنان علی (علیه السلام) قرآن کریم را در شمار شفیعان آورده است : فانّه شافع مشفّع ؛ قرآن شفاعت کننده ای است که شفاعتش پذیرفته می شود. (2)

3 _ 4 _ 28. شفاعت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله)، مقام محمود، شفاعت کبری

شفاعت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) و دیگر انبیا در قرآن مجید آمده است ، بدون این که فرقی میان زمان حیات پیامبر (صلی الله علیه و آله) و پس از وفاتش باشد. (3)درجات شافعان متفاوت است ؛

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) سردسته شفیعان است . (4)در قرآن مجید آمده است  :

(وَمِنْ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَکَ عَسَی أَنْ یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقَاماً مَحْمُوداً)؛ (5)

و پاسی از شب را زنده بدار تا برای تو (به منزله ) نافله ای باشد. امید که پروردگارت تو را به مقامی ستوده برانگیزد.

طبرسی نوشته است : تمامی مفسّران اجماع نموده اند بر این که «مقام محمود» همان مقام شفاعت است . و آن مقامی است که برای مردم شفاعت می کند و در آن ،


1- معالم الزلفی ، ج 2، ص 205.
2- نهج البلاغه ، خطبه 176.
3- بدائع الکلام ، ص 203.
4- مجمع البیان ، ج 6، ص 671.
5- الاسراء، آیه 79.

ص: 234

پرچم و لوای حمد به پیامبر (صلی الله علیه و آله) عطا می شود. پس در دست وی نهاده می شود، و تمامی انبیا و ملائکه در زیر این بیرق جمع خواهند شد. پس پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نخستین شافع (شفاعت کننده ) و نخستین مشفّع (شفاعت پذیرفته شده ) است . (1)

حضرت باقر (علیه السلام) فرمود: احدی از اوّلین و آخرین نخواهد بود مگر آن که محتاج به شفاعت محمّد (صلی الله علیه و آله) خواهد بود. (2)علی بن ابراهیم نوشته است : هیچ پیامبر و رسولی در

روز قیامت نمی تواند شفاعت کند مگر خداوند اذن دهد، جز پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) که خداوند پیش از قیامت به وی اذن شفاعت داده است . شفاعت ، از آنِ او و امامان از نسل اوست و پس از آن برای پیامبران است . (3)

4 _ 4 _ 28. شفاعت حضرت فاطمه (علیها السلام)

یکی از شفیعان روز قیامت ، حضرت زهرا (علیها السلام) است . از حضرت باقر (علیه السلام) روایت شده است : حضرت فاطمه (علیها السلام) مؤمنان و محبّان اهل بیت (علیهم السلام) را که مرتکب گناهان زیادی شده اند، از رفتن به آتش شفاعت نموده و وارد بهشت می کند. (4)ابن عباس از علی (علیه السلام) روایت

کرده است که حضرت فاطمه (علیها السلام) از خداوند طلب می کند که شیعیانش و شیعیان فرزندش (امام حسین (علیه السلام)) و شیعیانِ شیعیانش بخشوده شود؛ اجابت گردیده و بخشیده می شوند. در این جا است که مردم دوست دارند که در شمار «فاطمیّین » باشند. (5)

5 _ 4 _ 28. شفاعت امامان (علیهم السلام)

روایات و ادعیه مأثور از امامان اهل بیت (علیهم السلام) پر از توسّل و استشفاع به آن وجودهای


1- مجمع البیان ، ج 6، ص 671.
2- حقّ الیقین ، ص 459.
3- تفسیر القمی ، ج 2،ص 201.
4- علل الشرایع ، ج 1، ص 179.
5- بحارالانوار، ج 8،ص 54.

ص: 235

مقدّس است ، بدون این که فرقی میان زمان حیات ائمّه (علیهم السلام) و پس از وفاتشان باشد. (1)

حضرت صادق (علیه السلام) پیرامون آیه شریفه (فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِینَ ) (2)(در نتیجه شفاعتگرانی

نداریم) فرمود: شافعین ائمّه هستند (3)به خدا سوگند حتمآ شیعیانمان را شفاعت

می کنیم تا این که مردم غیر شیعه می گویند ما اکنون هیچ شفاعت کننده ای نداریم . (4)

6 _ 4 _ 28. شفاعت فرشتگان

فرشتگان نیز در شمار شفاعت کنندگان هستند. در قرآن کریم آمده است  : فرشتگان مأذونند از کسانی که خداوند از دین آنها راضی است شفاعت کنند.

(وَکَمْ مِنْ مَلَکٍ فِی السَّمَاوَاتِ لاَ تُغْنِی شَفَاعَتُهُمْ شَیْئاً إِلاَّ مِنْ بَعْدِ أَنْ یَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ یَشَاءُ وَیَرْضَی )؛ (5)

و چه بسیار فرشتگانی در آسمان ها هستند که شفاعتشان هیچ سودی ندهد، مگر پس از آن که خدا اجازه دهد برای هر که بخواهد و بپسندد.

7 _ 4 _ 28. شفاعت مؤمنان

مؤمنان هم می توانند شفاعت کنند. امام صادق (علیه السلام) ویژگی برخی از شیعیان را بر شمرده و فرمود: آنان هفتادهزار نفر از همسایگان و خویشان خود را شفاعت می کنند. (6)در روایتی از امام باقر (علیه السلام) آمده است : کمترین شفاعت مؤمن ، آن است که

می تواند از سی نفر شفاعت کند. (7)


1- بدائع الکلام ، ص 203.
2- الشعراء، آیه 100.
3- المحاسن ، ص 184.
4- مناقب آل ابی طالب ، ج 2، ص 164.
5- النجم ، آیه 26.
6- حقّ الیقین ، ص 459. 
7- الاعتقادات ، ص 66. 

ص: 236

8 _ 4 _ 28. سایر شفاعت کنندگان

امیرمؤمنان علی (علیه السلام) پیرامون شفاعت «توبه » فرموده است  :

لاشفیع انجح من التوبه ، (1)

شفاعت کننده ای کامیاب تر از توبه نیست .

حضرت صادق از پدرانش از امیرمؤمنان (علیه السلام) روایت می کند که پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) فرمود: سه گروه به سوی خداوند شفاعت می کنند و پذیرفته می شود: انبیا، سپس علما، سپس شهدا. (2)

5 _ 28. شفاعت شوندگان

شرط بهره مندی از شفاعت ، درستیِ اعتقاد است . شفاعت برای اهل شکّ و شرک و اهل کفر و انکار نمی باشد. (3)منکرین ولایت اولیای الهی ، از شفاعت بی بهره اند. (4)از

شروط نیل به شفاعت ایمان (یعنی تشیّع ) است . (5)در روایات اهل بیت (علیهم السلام) بر حرمان

ناصبیان از شفاعت تأکید شده است . حضرت باقر (علیه السلام) در این باره می فرماید :

انّ اعداء علی هم الخالدون فی النار، لاتدرکهم الشفاعة ؛ (6)

همانا دشمنان علی (علیه السلام) همیشه در آتشند و شفاعت به آنها نمی رسد.

منکران شفاعت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) نیز، از شفاعت آن حضرت بی بهره خواهند بود. (7)


1- نهج البلاغه ، کلمات قصار، 371.
2- الخصال ، ج 1، ص 156.
3- الاعتقادات ، ص 66.
4- انسان و معاد، ص 245.
5- کلم الطیّب ، ص 245.
6- بحارالانوار، ج 8، ص 361.
7- الاعتقادات ، ص 66.

ص: 237

آیات و روایات زیادی در موضوع شفاعت و بهره مندان و محرومان از آن _ به ویژه عنایات خاصّ پیامبر (صلی الله علیه و آله) و امامان (علیهم السلام) و حضرت زهرا (علیها السلام) و شفاعت سالار شهیدان امام حسین (علیه السلام) _ وارد شده است و علاقه مندان می توانند به منابع تفصیلی مراجعه نمایند. (1)


1- ر.ک : بحارالانوار، ج 8، ص 29 _ 63؛ کفایة الموحّدین ، ج 4، ص 341 _ 361؛ بدائع الکلام ، ص 174 _ 212.

ص: 238

29. توبه

اشاره

یکی از مسائل اعتقادی و فقهی و اخلاقی ، توبه است . توبه یعنی بازگشت . (1)این واژه

فعل لازم است که با بعضی حروف مانند: عن ، علی و الی متعدّی می شود. (2)توبه اطلاقاتی

دارد که در اساس بر دو بخش تقسیم می گردد: اطلاقات این واژه در خالق و مخلوق .

1 _ 29. بازگشت خدای تعالی

توبه خداوند متعال ، یعنی بازگشت خدای به سوی بندگان ، از روی کرامت و فضل و عفو و عطوفت . (3)موارد این بازگشت متفاوت است  :

_ توبه خداوند به سوی اولیایش ، بازگشت به سوی آنان با کرامات و عواطف خاصّ الهی است . (4)در قرآن کریم آمده است  :

(لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَی النَّبِیِّ وَالْمُهَاجِرِینَ وَالاَْنصَارِ)؛ (5)

همانا خدا، به لطف خود بر پیامبر (صلی الله علیه و آله) و مهاجران و انصار بازگشت .


1- معجم مقاییس اللغه ، ج 1، ص 357.
2- مناهج البیان (جزء چهارم )، ص 316.
3- مناهج البیان (جزء اوّل )، ص 212.
4- مناهج البیان (جزء اوّل )، ص 213.
5- التوبه ، آیه 117.

ص: 239

_ توبه خداوند به سوی کافران و فاسقان است ؛ زمانی که ایمان آوردند و از کفر و فسق خود بازگشتند، آنگاه خداوند به سوی آنان بازگشت می کند، با آمرزش بر آنچه در پیش تر از گناهان و بدی ها مرتکب شده اند. (1)

(إِلاَّ الَّذِینَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَیَّنُوا فَأُوْلَئِکَ أَتُوبُ عَلَیْهِمْ )؛ (2)

مگر آنان که توبه کرده و در صدد اصلاح برآیند و حق را آشکار سازند که من (با رحمت خود) به سوی آنان باز می گردم .

خدا توّاب است ، یعنی به سوی بنده اش به فضل خود بازگشت می کند وقتی که بنده از گناهش به سوی خدا بازگردد. (3)نیز گفته شده است : توبه خداوند متعال ، یعنی

بازگشت آن وجود مقدّس به سوی بندگان پس از رویگردانی از آنها که این بازگشت ، از روی فضل و عفو و عطوفت انجام می شود. (4)

یکی از اسمهای مقدّس الهی «توّاب » (بسیار بازگشت کننده ) است . خداوند متعال لایزال و بسیار، از روی فضل و عفو به سوی بندگانش باز می گردد پس از آنکه بر آنان خشم گرفته و از آنها رویگردان شده است . (5)نام مقدّس «توّاب » یکی از اسمای

حسنای الهی است که در مقام ثنا و تمجید بر خداوند متعال اطلاق می شود و در صدق مفهوم و اطلاق آن بر خداوند متعال ، شرط نیست که بازگشت حتمآ پس از رویگردانی و خشم باشد. (6)این سخن بدان معناست که بازگشت خداوند، در بخشی از موارد،

فضل و عنایت ابتدایی است و مسبوق به اعراض و سخط نیست .

پس معنی توبه در خداوند متعال ، بازگشت به سوی بندگان مؤمن با فضلی نو


1- مناهج البیان (جزء اوّل )، ص 213.
2- البقره ، آیه 160.
3- لسان العرب ، ج 1، ص 233.
4- مناهج البیان (جزء چهارم )، ص 316.
5- مناهج البیان (جزء چهارم )، ص 316.
6- مناهج البیان (جزء اوّل )، ص 213.

ص: 240

و رحمتی جدید و بر اولیای کرامش با کرامتی خوب و بر بندگان توبه کننده از گناهانشان آمرزشی برای گناهانشان است . واژه «توبه » در اطلاق بر خداوند با لفظ «علی » متعدّی می شود. (1)

سیّد علی خان مدنی در شرح دعای امام سجّاد (علیه السلام) در این فقره از دعا «انت التوّاب » نوشته است  :

توّاب از اسمای خداوند متعال است . او به سوی بندگانش با آمرزش باز می گردد وآنها را برای توبه ، بسیار کمک می کند. (2)

فقره آخر دعا، بیان گر عطای توفیق از سوی خداوند برای بازگشت بنده است . امیرمؤمنان علی (علیه السلام) فرمود:

من أعطی التوبة لم یحرم القبول ؛ (3)

کسی که توفیق توبه پیدا کند از قبول محروم نمی شود.

سیّد رضی این سخن آن حضرت را مورد تصدیق قرآن دانسته و به آیه 17 سوره النساء استشهاد نموده است . (4)

2 _ 29. بازگشت بندگان

توبه در بندگان ، بازگشت آنان به سوی خداست . و این بازگشت در گروههای مختلف متفاوت است  :

_ توبه و بازگشت صالحان و متّقیان و طلب آمرزش آنان . در این جا در صدق مفهوم تائب ؛ (توبه کننده ) شرط نیست که این برگشت پس از ارتکاب گناه باشد. بلکه بازگشت برای تجدید ایمان و تحکیم میثاق میان خدای تعالی و اولیای اوست .


1- مناهج البیان (جزء 29) ص 151.
2- ریاض السالکین ، ج 4، ص 476.
3- نهج البلاغه ، کلمات قصار، کلمه 135.
4- نهج البلاغه ، کلمات قصار، کلمه 135.

ص: 241

آنان وقتی که به عظمت و بزرگی خداوند متذکّر می شوند، تجدید ایمان و تحکیم پیمان می نمایند. (1)

_ توبه کافران و فاسقان ، یعنی بازگشت آنان از کفر و فسق و روی آوردن آنان به خدایشان و طلب آمرزش بر گناهشان . (2)

در بسیاری از فرهنگ های لغت ، توبه به معنای بازگشت از گناه آمده است . (3)که

این معنا فقط مورد دوم این تقسیم بندی را می پوشاند. پس می توان گفت : مراد از توبه در بندگان و بازگشت به سوی خداوند عبارت است از: پشیمانی از گناهانشان و تصمیم بر ترک آنها و یا تحکیم میثاق بندگی میان مخلوق با خالق و تعهد بر وفای به عهدی که خداوند در مرحله ایمان ، از آنان اخذ فرموده است . (4)

3 _ 29. وجوب توبه

توّابین یعنی بازگشت کنندگان به سوی خدا، با پشیمانی و طلب آمرزش ، پس از عصیان و ارتکاب گناهان . خواجه نصیر توسی توبه را واجب دانسته است . (5)علّامه

حلّی ، پس از تبیین توبه ، وجوب آن را اجماعی دانسته است . (6)نیز گفته شده است  :

وجوب توبه از مستقلّات عقلیّه است . و تمام آنچه در کتاب و سنّت امر بر توبه شده و بر آن تشویق و ترغیب شده است ، جنبه ارشادی و تذکّری دارد. احکام الهی _ از واجبات و محرّمات ، چه آنهایی که از مستقلّات عقلیّه هستند یا آنهایی که از تعبّدات شرعی مولوی هستند _ تردیدی در پذیرش و بجا آوردن آنها نیست و اهمال و سستی


1- مناهج البیان (جزء اوّل )، ص 213.
2- مناهج البیان (جزء اوّل )، ص 213.
3- الصحاح ، ج 1، ص 92؛ لسان العرب ، ج 1، ص 223؛ قاموس المحیط ، ج 1، ص 52.
4- مناهج البیان (جزء 29)، ص 151.
5- کشف المراد، ص 417.
6- کشف المراد، ص 418.

ص: 242

در آن موجب سلب وجوب پذیرش نمی شود. و این وجوب همچنان به حال خود باقی است . همچنان که وجوب امتثال اوامر و نواهی خداوند بدیهی است ، توبه هم واجب است . (1)

ایمان به خدا و التزام عملی بر اعمال واجب و ترک محرّمات ، عبادت شمرده می شود و پشیمانی از گناهان نیکوست و طلب آمرزش از لغزش ها عبادت است . (2) امیرمؤمنان (علیه السلام) بر

مقّدم داشتن توبه توصیه فرموده و شیطان را عامل تعلّل در توبه تا آشکارشدن مرگ در حالت غفلت کامل دانسته است . (3)نیز از آن حضرت روایت شده است  :

لا دین لمسوِّف بتوبته ؛ (4)

کسی که در توبه اش تعلّل نماید دین ندارد.

4 _ 29. اقسام توبه

شیخ مفید نوشته است : توبه از هر معصیت کار، تا زمانی که از حیات مأیوس نشده باشد، پذیرفته می شود. (5)شیخ محمّدجواد بلاغی گوید: و ظاهر در اجماع مسلمانان

بر پذیرش توبه راستین پیش از حضور مرگ است . (6)

بررسی حالات مختلف توبه کنندگان ، بیان گر آن است که ممکن است پنج حالت رخ نماید که سه حالت از آنها قابل پذیرش و دو حالت شان غیر قابل قبول است .

_ بنا بر قطعیّات کتاب و سنّت ، اسلامِ کسی که از کفر برگردد صحیح است . (7)


1- مناهج البیان (جزء دوم )، ص 229.
2- مناهج البیان (جزء دوم )، ص 230.
3- نهج البلاغه ، خطبه 64. 
4- تصنیف غررالحکم ، ص 194.
5- اوائل المقالات ، ص 85.
6- آلاء الرحمن ، ج 1، ص 309.
7- مناهج البیان (جزء سوم )، ص  302

ص: 243

_ پذیرش توبه کسانی که پس از معصیت زود توبه کنند و معصیت آنان از روی جهل باشد، بنابر وعده الهی حتمی القبول است . مراد از جهل ، حالت خواب آلودگی عقل و عدم بهره مندی گناهکار از نور عقل اوست ، مانند گناهکاری که گرفتار عصیان شده و مخذول گردیده و از عقل و علمش سود نجسته است . (1)

_ کسانی که در توبه کردن تعلّل نمایند امّا پیش از رسیدن مرگ توبه کنند، توبه آنها هر چند فاقد وعده الهی است . امّا به فضل خداوند متعال قابل پذیرش است . (2)

_ توبه مؤمنانی از اهل توحید که بر اثر تعلّل تا حضور مرگ توبه نکنند

پذیرفته نمی شود.

امّا معنای این عدم پذیرش توبه ، حتمی بودن کیفر الهی نیست . بلکه خداوند متعال به عدل یا فضل خود حکم خواهد فرمود. ممکن است حکم بر عقاب وی صادر شود و ممکن است حکم عفو بر او جاری گردد. (3)

_ کافرانی که تا لحظه اشراف به عالم موت توبه نکنند، نه ایمان آنها پذیرفته خواهد شد نه توبه آنها. (4)

5 _ 29. تحقّق توبه

در مواردی تحقّق توبه مشروط به اصلاح اعمال نیست . اگر کسی کافر باشد و مسلمان

شود و پیش از اصلاح بمیرد، قطعآ مسلمان است . همچنین فاسقی که از فسقش توبه کند و بدون اصلاح بمیرد، قطعآ تائب است . از سویی تردیدی نیست که تحقّق توبه در برخی موارد، وابسته بر انجام اعمالی پس از توبه است مثلا امری واجب را ترک کرده باشد که بایستی بجای آورد؛ یا حرامی را مرتکب می شود که باید ترک نماید. (5)


1- مناهج البیان (جزء چهارم ) ص 318.
2- مناهج البیان (جزء چهارم ) ص 326.
3- مناهج البیان (جزء چهارم ) ص 326 و 328.
4- مناهج البیان (جزء چهارم ) ص 327.
5- مناهج البیان (جزء سوم )، ص  301

ص: 244

چون بدی ها و معاصی گستره وسیع و تنوّع مختلف دارد، همانند کفر، شرک ، قتل نفس ، تعرّض به نوامیس و اموال مردم و دیگر فجور حدّآور، ترک واجبات و ارتکاب محرّمات ، اصرار بر گناهان کبیره و صغیره ، عدم توجه به حقّالله و حقّالناس . از این رو توبه از هر کدام از آنها، شرایط و حدود خاصّ خود را دارد. فقهای ارجمند و متکلّمان بزرگوار امامیّه در خلال مباحث فقهی و کلامی و یا در رسائل جداگانه ، با تبیین احکام مختلف توبه ، شرایط و حدود آن را روشن ساخته اند.

6 _ 29. فراوانی رحمت خداوند

از امام صادق (علیه السلام) روایت شده است : زمانی که قیامت شود، خداوند تبارک و تعالی رحمتش را می گسترد تا آنجا که حتی شیطان لعین در رحمت خدا طمع می کند. (1)در

قرآن کریم می فرماید :

(إِنَّ اللَّهَ لاَ یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِکَ لِمَنْ یَشَاءُ)؛ (2)

قطعاً خدا این را که به او شرک ورزیده شود را نمی بخشد و غیر آن را برای هر کس که بخواهد، می آمرزد.

این آیه بیان گر آنست که به جز کافران ، گناهکاران از اهل ایمان _ چه توبه کرده باشند و چه نکرده باشند _ می توانند مشمول رحمت حقّ گردند. سرنوشت این گناهکاران در دست خداوند است . پس مؤمن همواره میان خوف و رجا است تا خدای سبحان به فضل یا عدل خود حکم فرماید. (3)بدین روی ، نباید از رحمت خدا

مأیوس شویم و باید با تمام توان در اعمال نیکو و جلب رضای خداوند متعال بکوشیم و به یاری و رحمتش امیدوار باشیم .


1- کفایة الموحّدین ، ج 4، ص 333.
2- النساء، آیه 48 و  116
3- مناهج البیان (جزء چهارم )، ص 65.

ص: 245

30. جزا

اشاره

یکی از مباحث مهمّ اعتقادی موضوع پاداش و کیفر است که باید ماهیّت و گستره و ابعاد زمانی و مکانی آن روشن شود.

جزا در لغت ، هم به معنای ثواب (پاداش ) و هم به معنای عقاب (کیفر) استعمال شده است . (1)

در قرآن مجید نیز به هر دو معنا به کار رفته است : (ذَلِکَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِینَ )، (2)این

است پاداش نیکوکاران ؛ (فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُکُمْ )، (3)قطعآ دوزخ سزای شماست .

ثواب و مثوبة در لغت به معنای پاداش ، عوض ، اجر، جزا و تلافی آمده است . (4)

عقاب و عقوبت در لغت به معنای مجازات و کیفر آمده است . (5)

1 _ 30. حقیقت جزا

یکی از محکمات کتاب و سنّت ، عطای پاداش برای نیکوکاران به خاطر کردار نیک


1- لسان العرب ، ج 14، ص 143.
2- الزمر، آیه 34.
3- الاسراء، آیه 63.
4- فرهنگ نوین، ص 102.
5- فرهنگ نوین، ص 448.

ص: 246

و شایسته و کیفر بدکاران به جهت کردار بد و ناشایست است . عطای ثواب و پاداش نیکوکاران از سوی خداوند متعال ، به دلیل استحقاق و ایجاب نیست ، بلکه از روی تفضّل و اختیار انجام می پذیرد. امّا کیفر بدکاران از روی استحقاق است . بلکه استحقاق عقاب از مستقلّات عقلیّه است . و حقّ طلق خداوند و عین عدل است که خداوند متعال ، ستمکاران و اهل معصیت را به کیفر اعمالشان برساند. امّا در استیفای این حقّ ، ایجابی بر آن ذات مقدّس نیست . می تواند اغماض و عفو یا مجازات نماید. چنانکه براساس حکم و قضای الهی کافران و معاندان ابدالاباد در آتش معذّب خواهند بود. (1)

البته ثواب از روی تفضّل است و از روی استحقاق واجب نیست ، امّا وجوب آن وعدی است . چون خداوند وعده پاداش داده است و بد بودن خلف وعده بدیهی است ، البته خدای تعالی خلف وعده نخواهد کرد. با این همه ، این وجوب موجب ابطال قدرت خالق متعال نیست و عطای جزا فعل اختیاری خدای تعالی است . (2)

2 _ 30. کمیّت جزا

عطای پاداش و کیفر، از نظر کمّی معادل هم نیستند. زیرا عطای ثواب با فضل و کرم و تفضّل خداوندی ، چندین برابر معادل اعمال حسنه است . از سویی گناهان اهل ایمان را اغماض نموده و می بخشاید. نیز در عذاب بدکاران ، مطابق آنچه استحقاق دارند انجام خواهد شد نه بیشتر، یعنی در مجازات و کیفر به عدل رفتار خواهد شد. (3)

در قرآن مجید آمده است .

(ثُمَّ تُوَفَّی کُلُّ نَفْسٍ مَا کَسَبَتْ وَهُمْ لاَ یُظْلَمُونَ )؛ (4)


1- لطائف غیبیّه ، ص 535؛ مناهج البیان (جزء سی ام ) ص 513 و 514؛ رسالة فی الحبط والتکفیر، ص 22.
2- مناهج البیان (جزء سی ام ) ص 514.
3- .  مناهج البیان (جزء سوم)، ص 105.
4- البقره ، آیه 281.

ص: 247

سپس به هر کسی (پاداش ) آنچه به دست آورده تمام داده می شود و آنان مورد ستم قرار نمی گیرند.

(مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّیِّئَةِ فَلاَ یُجْزَی إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ یُظْلَمُونَ )؛ (1)

هر که نیک بیاورد ده برابر آن پاداش خواهد داشت و هر که کار بد بیاورد جز به مانند آن کیفر نبیند. و به آنان ستم نشود.

(لِیَجْزِیَهُمْ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَیَزِیدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ یَرْزُقُ مَنْ یَشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ )؛ (2)

تا خدا آنان را به بهترین کاری که کرده اند پاداش دهد و از فضل خویش بر پاداش آنان بیفزاید. و خدا هر که را خواهد بی حساب روزی می دهد.

(لَهُمْ مَا یَشَاءُونَ فِیهَا وَلَدَیْنَا مَزِیدٌ)؛ (3)

هرچه بخواهند در آن جا دارند و نزد ما بیش از آن (هم ) هست .

شریف لاهیجی نوشته است : پاداش ده برابر آن عمل حسنه ، اوّل اضعافی (فزونی ) است که حق تعالی آن را به مؤمنان وعده داده است و اکثر آن هفتاد تا هفتصد است . بعضی گفته اند که مراد از ده ، کثرت است نه عدد معیّن . (4)

3 _ 30. مکان جزا

بنابر نصوص دینی ، گستره مکانیِ جزا وسیع است . ابتدای آن در دنیا و در پی اعمال انسان ، آغاز می شود و تمام مراحل سیر حیات و ممات و حیات مجدّد انسان را


1- الانعام ، آیه 160.
2- النور، آیه 38.
3- ق ، آیه 35.
4- تفسیر شریف لاهیجی ، ج 1، ص 852.

ص: 248

دربر می گیرد. به عبارتی بهره مندی از جزا شامل دنیا، برزخ ، قیامت و بهشت و جهنّم است . در میان این عوالمی که یاد شد، فقط بهشت و دوزخ ویژه جزا و ثواب و عقاب است . و دیگر عوالم همانند دنیا و برزخ و قیامت ، مشمول بهره مندی از جزا هستند، امّا فقط مخصوص جزا نیستند.

4 _ 30. جزا در دنیا

بخش مهمّی از برخورداری از ثواب و عقاب در حیات دنیوی است . یعنی به دنبال برخی معتقدات و اعمال انسان ، جزایش مطابق خواست و مشیّت الهی در همین جهان تحقّق می یابد. این جزا، گاهی پاداش و ثواب و کرامت الهی معنوی و مادّی برای صالحان و گاهی عقوبت های روحی و جسمی بر ظالمان و معصیتکاران در این جهان است . آیات و روایات فراوانی با عبارت و بیان های گویا و اثرگذار در شرح این موارد آمده است که پرداختن به آنها خارج از حوصله این نوشتار است و با اشاره ای کوتاه به بخشی از عناوین بسنده می شود: نعمت های معنوی همانند هدایت ، تقوی و توفیق کسب رضای الهی ، نعمت های مادّی مانند فراوانی مال و وفور نعمت به عنوان پاداش این جهانی برای صالحان است . از سویی عقاب و نقمت های خداوند بر ظالمان و گناهکاران با عذاب های روحی همانند سلب هدایت ، مهر نهادن بر دلهایشان ، عدم توفیق کارهای خدا پسندانه وعذاب های مادّی خارجی همانند مسخ ، خسف ، طوفان ، قحطی و... در این جهان بر آنان عارض می گردد.

اصولا یکی از مهمترین بخش عقاید دینی ، شرح و هدایت انسانها و اخبار از

نتایج اعمال انسان در دنیا و آخرت ا ست و آیات و روایات زیادی به تفصیل در

این زمینه وجود دارد. یکی از آثار شیخ صدوق _ محدّث بزرگ قرن چهارم شیعه _

کتابی با عنوان «ثواب الاعمال » است که در بیان ثواب و عقاب دنیوی و اخروی

اعمال مختلف ، تدوین شده است . این گونه آیات و روایات ، بسیاری از اعمال وپاداش دنیایی و آخرتی آن را گوشزد می کنند. برای نمونه می توان پاداش

ص: 249

پرداخت صدقه و صله ارحام و شکر نعمت را در آیات و روایات دید.

صدقه بلاها را از انسان دور می کند، در مداوی بیماران مؤثّر است ، موجب برکت در مال و نابودی گناهان می شود... (1)صله ارحام موجب طول عمر و قطع رحم

موجب کوتاهی آن می گردد. (2)شکر نعمت موجب فزونی نعمت می گردد و کفر

نعمت ، عذاب الهی را در پی دارد.

(لَئِنْ شَکَرْتُمْ لاََزِیدَنَّکُمْ وَلَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِی لَشَدِیدٌ)؛ (3)

اگر سپاس گزارید، بر نعمت شما خواهم افزود. و اگر ناسپاسی کنید، قطعآ عذاب من بسی سخت است .

5 _ 30. جزا در آخرت

نیکوکاران و بدکاران و گناهکاران درحال احتضار و مرگ و برزخ و قیامت ، از جزای اعمال خود برخوردارند که در فصول گذشته شرحی کوتاه از آنها عرضه گردید. امّا مهمترین بخش جزای اعمال و فرجام انسان ، بهشت و دوزخ است . که در فصول آینده شرح موجزی از آنها خواهد آمد. این دو مکان ویژه جزا و دریافت پاداش و عقاب هستند. یکی منزلگاه امن و آسایش ابدی و دیگری جایگاه حرمان و حسرت و عذاب (همیشگی برای کافران ) است . یکی نماد ثواب و پاداش است و دیگری نماد کیفر و عقاب ، که در دادگاه عادلانه خداوند جزای هر کسی روشن خواهد شد.

(الْیَوْمَ تُجْزَی کُلُّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ )؛ (4)

امروز هر کسی به آنچه کرده جزا داده می شود.


1- تصنیف غررالحکم ، ص 395؛ ثواب الاعمال ، ص 168.
2- تصنیف غررالحکم ، ص 405؛ تفسیر العیّاشی ، ج 2، ص 220.
3- ابراهیم ، آیه 7.
4- غافر، آیه 17.

ص: 250

6 _ 30. رابطه عمل با جزای عمل

برخی از طرفداران عرفان و تصوّف نظری و فلسفه نوافلاطونی عقاید بدیهی اسلامی و وجود بهشت و جهنّم خارجی را انکار کرده (1)و نعمت ها و عذاب ها را از انشائات روح

و قائم به آن شمرده اند. در این دیدگاه ، انسان طبق آنچه روح از خوبی ها و بدی ها به دست آورده ، پاداش یا کیفر می بیند. امّا ثواب و عقاب حور و قصور یا آتش ، بهشت وجهنّم و خوشی ها و آلام آنها، چیزی ورای روح و فعالیّت های آن نیست و جملگی صور ادراکی فاقد مادّه هستند. (2)معتقدین به این نحله ، ثواب و عقاب را در نشأت اخرویّه

به صورت تجسّم اعمال دانسته و معتقدند جزای عمل عین عمل است و نیکی ها و بدی های کسب شده از سوی روح در دنیا عینآ در عوالم اخروی مجسّم خواهد شد و نتیجه عمل هر فردی بدین طریق برای او نمودار خواهد شد. یعنی منشأ نیکی و بدی و پاداش و کیفر بهشت و دوزخ در جهان آخرت ، آثار روح است و نمی تواند از آن جدا باشد. (3)

روشن است که کلّیّت این تلّقی ، از نظر شکل و محتوا مخالف و مغایر با مبانی عقاید وحیانی است . طبق عقاید قطعی و بدیهی اسلام ، انسان پس از مردن دوباره زنده می شود و روح به بدن باز می گردد و پس از رسیدگی اعمال ، خوبان به بهشت مادّی جسمانی و بدان به جهنّم مادّی جسمانی خواهند رفت . از این رو اندیشه ملّاصدرا _ که بر مبنای انکار آخرت و بهشت و جهنّم مادّی خارجی استوار است _ از اساس مغایر اندیشه وحیانی می باشد و در ابعاد مختلف با آن ناهمسو است .

ثواب و عقاب در اندیشه وحیانی عین و معادل عمل نیست و ویژگی های متفاوت با جهان شناسی معادی عرفان نظری دارد، از جمله در این جهات  :

_ قطعیّات و محکمات قرآن مجید و احادیث متواتر از معصومان (علیهم السلام) این است


1- اسفار، ج 9، ص 335.
2- اسفار، ج 9، ص 268.
3- العرشیه ، ص 35؛ فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملّاصدرا، ص 142.

ص: 251

که جزا فعل خداوند متعال و خارج از ذات انسان است و خدای تعالی با پاداش ها و کرامت ها، نیکان و پرهیزگاران را جزا می دهد و کافران و عاصیان را به خواری و عذاب ، کیفر می دهد. (1)

_ بهشت و جهنّم جسمانی مادّی که هم اکنون موجودند، جایگاه ابدی نیکان و بدان است و تمامآ برای جزا و پاداش و کیفر از سوی خداوند آفریده شده اند.

_ توبه و عفو و بخشودگی خداوند، شفاعت ، حبط و تکفیر در محاسبه جزا و تحقّق آن مؤثّر است . و این عامل ، عینیّت عمل با جزا را نفی می کند.

_ برخی تجسّم اعمال یا تمثّل اعمال را، به عنوان گونه ای از جزا در برخی از مواقف قیامت پذیرفته اند. تسرّی آن بر کلّ ثواب و عقاب ، انکار جزا و بهشت و جهنّم موعود موجود است . نیز ماهیّت تمثّل اعمال در عقاید دینی با تجسّم اعمال در جهان شناسی تصوّف نظری کاملا تفاوت دارد. در جهان شناسی ، دینی تمثّل اعمال به معنای عینیّت عمل با پاداش نیست و این تجسّم ، نه در درون انسان بلکه در بیرون از روح و جسم انسان و آن هم در جهان آخرتی مادّی رخ خواهد داد. در حالی که در جهان شناسی ملّاصدرا، جزا منحصر به همین تجسّم است که در اندرون روح _ به شکل صور غیرمادّی ، آن هم فقط برای متوسّطین از مردم نه جملگی انسانها _ خواهد بود (2)با ویژگی های دیگرِ ناهمسو با عقاید وحیانی .

_ در آیات و روایات آمده است : کسی که زکات مالش را نپرداخته باشد، آن مال در روز قیامت به ماری بزرگ تبدیل خواهد شد که بر گردن او حلقه زده و گوشت های وی را می کند تا از حساب فارغ شود. (3)یا آنهایی که با اندوختن زر و سیم از پرداخت

زکات آن خودداری می کنند؛ روزی (در آخرت ) که بر آن طلاها و نقره ها بدمند (تا خوب


1- مناهج البیان (جزء 29)، ص 322.
2- العرشیه ، ص 35.
3- الکافی ، ج 3، ص 502.

ص: 252

گداخته شود) و با آنها بر پیشانی و پهلو و پشت آنان داغ نهند. (1)یا آنان که به ناحق از

اموال یتیمان ارتزاق نمایند تنها آتش می خورند. (2)از این آیات هم نمی توان بر عینیّت

جزا و عمل استشهاد کرد. زیرا در آیات نیامده است که عمل تبدیل به آتش می شود، بلکه با اشیای خارجی همانند مال دریغ شده در زکات و مالِ به ناحق گرفته از یتیم ، گناهکار به کیفر خواهد رسید.

_ در آیات قرآن مجید، دلیلی بر عینیّت عمل و جزا یافت نشد. (3)امّا در روایتی از

حضرت امام محمّد باقر (علیه السلام) تصریح دارد که در برابر پاداش ذکرهای سبحان الله، و الحمدلله، و لااله الّا الله و الله اکبر، خداوند پرنده ای می آفریند که خدا را تا برپایی قیامت تسبیح می کند. (4)خلق پرنده در این روایت ، جزای کامل نیست و تا زمانی معیّن

و پیش از قیامت تداوم دارد، ولی نفی هم نمی کند که این پرنده جزئی از جزای آن عمل نباشد. (5)نیز پرنده یک آفریده مادّی خارجی است و تا پیش از برپایی قیامت ، خداوند

را تسبیح می کند. امّا تجسّم اعمالی که در عرفان نظری مطرح است ، بروز اعمال توسط صورت های فاقد مادّه در درون روح و از فعالیت های آن و در جهان آخرت است .

_ نگاه دین و وحی در موضوع عمل و جزای عمل برخلاف نحله های باطل ، نگاهی است اعتدالی . در این نگاه ، جزا گستره عظیمی دارد که از دنیا آغاز و به بهشت و دوزخ ختم می شود؛ با حقایقی متنوع ، اعمّ از دنیایی ، آخرتی ، مادّی و معنوی که هر کدام در جای خود درست هستند. حتی معتقدان به تمثّل اعمال از متکلّمان نیز آن را گونه ای از جزا در برخی از مواقف می دانند که با دیگرگونه های پاداش و عقاب هیچ نوع تزاحمی ندارد. تأویل گرایی ناصواب که نوعی تحریف گرایی است ، نمی تواند


1- التوبه ، آیه 34 و 35؛ تفسیر شریف لاهیجی ، ج 2، ص 255.
2- النساء، آیه 10.
3- انسان و معاد، ص 223.
4- ثواب الاعمال ، ص 27.
5- انسان و معاد، ص 223.

ص: 253

پاداش و کیفر قیامت و جزای همیشگی آن را _که بهشت و دوزخ است _ نفی کند. به فرمایش امیرمؤمنان علی (علیه السلام) بهشت برترین غایت (1)و جزای مطیعان و تمام مؤمنان

نیکوکار است (2)و دوزخ فرجام کوتاهی کنندگان است . (3)صدها آیه و روایت با

صراحت از این دو غایت خوش و ناخوش سخن گفته اند و از عقاید بدیهی اسلامی به شمار می روند و این حقایق را نمی توان با هیچ ترفندی مخدوش کرد.

7 _ 30. تمثّل اعمال

یکی از شاخه های بحث جزا «تمثّل اعمال » است . «مَثَلَ » یعنی نمایان شد، پدیدار شد. و «مثال » یعنی همانندی و شباهت . (4)«تمثّل اعمال » به معنی نمایان شدن اعمال

به صورت های خوب یا بد است . و به آن «تجسّم اعمال » نیز می گویند که در صحّت این اطلاق مناقشه است . (5)

«تجسّم اعمال » یعنی : به صورتی در آمدن و مجسّم شدن اعمال . همچنین برخی برای این بحث از واژه «تجسّد اعمال » استفاده می کنند. «تجسّد اعمال » به معنی جسد پیدا کردن و مجسّم شدن اعمال است .

امّا در بررسی ماهیّت «تمثّل اعمال » در مصادر کلامی و اعتقادی مشاهده می شود برخی از مؤلفان این مصادر نوشته اند: تمثّل اعمال یعنی ظاهر شدن اعمال خوب و بد، به صورت های نیک و بد، به هنگام مرگ و برزخ و قیامت . (6)آنان بر این دیدگاه

خود به پاره ای از روایات تمسّک نموده اند که در ذیل به برخی از آنان اشاره می شود.


1- تصنیف غررالحکم ، ص 168.
2- تصنیف غررالحکم ، ص 168.
3- نهج البلاغه ، خطبه 157.
4- فرهنگ نوین ، ص 642 و 643.
5- همان ، الرشاد فی المعاد، ص 211.
6- ر.ک : کفایة الموحّدین ، ج 4، ص 232؛ انسان و معاد، ص 144؛ معاد از دیدگاه قرآن ، حدیث و عقل ، ص 398.

ص: 254

پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) به قیس بن عاصم فرمود :

انّه لابدّ لک یا قیس من قرین یدفن معک و هو حیّ ، و تدفن معه و أنت میّت . فاِن کان کریمآ اکرمک و ان کان لیئمآ اسائک ، ثمّ لایحشر الّا معک ولا تبعث الّا معه ولا تسئل الّا عنه . فلا تجعله الّا صالحآ، فانّه ان صلح آنست به و ان فَسد لا تستوحش الّا منه ؛ و هو فعلک ؛ (1)

ای قیس ناگزیر برای تو همراهی است که با تو دفن می شود، او زنده است . با

او دفن می شوی ، و تو مرده ای . پس اگر او بزرگوار باشد، تو را گرامی

خواهد داشت و اگر فرومایه باشد به تو بدی خواهد کرد. او محشور نمی شود جز با تو، و تو مبعوث نمی شوی مگر با او، و از تو پرسش نمی شود جز درباره او. پس آن را جز شایسته و نیک قرار مده . اگر او شایسته باشد، با وی

انس می یابی . و اگر فاسد شود در وحشت نخواهی بود جز از او. و آن

کردار توست .

شیخ کلینی از حضرت صادق (علیه السلام) روایت کرده است که فرمود :

اگر کسی مؤمنی را شاد گرداند، خداوند عزّوجل از آن شادی ، آفریده ای می آفریند که به هنگام مرگ مؤمن با وی دیدار می کند و به وی می گوید : مژده ات می دهم ای دوست خدا به کرامت و رضوانی از خدا، سپس همواره همراه وی است و همانند این سخن را در قبر و هنگام برانگیخته شدن در قیامت و در همه مواقع ترسناک تکرار می کند. پس مؤمن به وی می گوید: خدا رحمت کند تو را، کیستی تو؟ می گوید: من همان شادی هستم که بر فلان کس وارد نمودی . (2)

شیخ صدوق نیز روایتی در همین مضمون از آن حضرت نقل کرده است . (3)علّامه


1- الخصال ، ص 114.
2- الکافی ، ج 2، ص 190.
3- ثواب الاعمال ، ص 180.

ص: 255

مجلسی به نقل از کلینی روایت دیگری از حضرت صادق (علیه السلام) آورده است (1)که مشابه

روایت بالاست ، با این تفاوت که از آفریده حاصل از شاد گرداندن مؤمن با واژه «مثال » یاد شده است و فقط از نقش آفرینیِ مثال در قیامت یاد شده است .

در بررسی آرای کلامی و اعتقادی پیرامون تمثّل اعمال مشاهده می شود که این مبحث ، در بسیاری از کتاب های کلامی در طول سده های مختلف ، با عنوان مستقل یا درخور اهمیّت مطرح نشده است . حتی در بسیاری از کتاب های حدیثی و اعتقادی نیز صرفآ روایاتی آمده است که بر تمثّل استناد می شود بدون این که نامی از تمثّل یا تجسّم اعمال ذکر شود. علّامه مجلسی در دایرة المعارف بزرگ بحارالانوار _ که بزرگترین مجموعه حدیثی جهان اسلام از سنی و شیعه به شمار می رود _ (2)فصل یا

بخشی را به این موضوع اختصاص نداده است . بلکه در چند مورد ذیل شرح روایات ، تجسّم اعمال را مطرح کرده و در یکی از موارد نوشته است بنابر تجسّم اعمال که برخی معتقدند چنین است . (3)و در یک مورد نیز «تجسّم اعمال » را نقد کرده

و نوشته است : احتمال دارد این سخن که «من سرور هستم » در حدیث را حمل بر مجاز و سببیّت در خلقت (آن صورت ها) دانست . وی در ادامه می نویسد: ممکن است آیات و اخبار را حمل بر آن کرد که خداوند متعال به ازای اعمال بد و خوب ، صورت های نیکو و بد آفریده تا حسن و قبح اعمال را نشان دهد. (4)آنگاه علّامه

مجلسی به نقد شدید آرای فلسفی و عرفانی اشراقیان و تأویل گران هواخواه تصوّف نظری پیرامون معاد پرداخته و آن ها را مستلزم انکار ضروریات دینی و خروج از اسلام بر شمرده است .

تجسّم اعمال یا تمثّل اعمال را نباید تأویل به مُثُل مجرده نمود یا قطعیات و بدیهیّات


1- الکافی ، ج 2، ص 190.
2- علّامه مجلسی اخباری یا اصولی ؛ ص 42.
3- بحارالانوار، ج 81، ص 258.
4- بحارالانوار، ج 74، ص 292.

ص: 256

دین پیرامون جزا و تمامی وعد و وعیدها را نفی کرد. (1)چنانکه در نظام های فکری

اشراقی و عرفانی نظری و صدرایی ، این چنین می شود. در این جا می توان دیدگاه های موافق با تجسّم اعمال را به سه گروه تقسیم کرد :

_ پذیرش تجسّم اعمال یا تمثّل اعمال در نزد عدّه ای از معتقدان به کلام و معارف اعتقادی قطعی است . امّا آنان با تمام وجود به عقاید حقّه دینی در ثواب و عقاب اعتقاد دارند و تمثّل را هم یکی از گونه های جزا می دانند که در پاره ای از مواقف در کنار دیگر جزاها رخ خواهد نمود.

_ عدّه ای نیز با اعتقاد به عقاید مسلّم دینی در ثواب و عقاب و در کنار تأکید بر حفظ این عقاید، در تلاشند رابطه عمل و نتیجه آن را با توسّل به برخی از کشفیّات علوم تجربی تحلیل نمایند.

_ پاره ای از معتقدان عرفان نظری نیز _ که ثواب و عقاب را از انشائات نفس می دانند_ تمام جزا را به تجسّم اعمال محدود کرده و بدیهیّات عقاید دینی پیرامون جزا را تأویل و انکار می نمایند.


1- الرشاد فی المعاد، ص 210 _ 214.

ص: 257

31. حبط و تکفیر

اشاره

یکی از مباحث تفسیری و کلامی درخور اهمیّت که در آن از چگونگی محاسبه اعمال بد و خوب و رابطه میان آنها و دیگر عوامل بیرونی مؤثّر گفت و گو می شود، موضوع حبط و تکفیر است .

1 _ 31. معانی لغوی

حبط : یعنی بطلان ؛ (1)احبطه الله عمله ای أبطله ؛ خداوند عملش را حبط نمود.

یعنی عَمَلش را باطل گردانید. (2)

تکفیر: از مشتقّات کفر است و کفر به معنی سَتر (پوشش ) و تغطیه (پوشانیدن ) است . (3)

تکفیر در معاصی همانند احباط در ثواب است . (4)پس تکفیر به معنای پوشاندن است .

2 _ 31. معنای کلامی

حبط یعنی ابطال ثواب حاصل از طاعت ها و نیکی ها، و تکفیر یعنی ابطال عقاب


1- معجم مقاییس اللغة ، ج 2، ص 129.
2- النهایة ، ج 1، ص 321.
3- معجم مقاییس اللغه ، ج 5، ص 191.
4- لسان العرب ، ج 5، ص 148؛ قاموس المحیط ، ج 2، ص 216.

ص: 258

گناهان و بدیها. این دو واژه دارای کارکردی متضادّ هستند. حبط و تکفیر به صراحت در قرآن مجید و روایات مطرح شده است و حقایقی از آن مسلّم و تردیدناپذیر است . امّا در تبیین تفصیلی و یا تمام مسائل مطرح در این موضوع ، میان نحله های کلامی ، آرای گوناگونی عرضه شده است که خارج از حوصله این نوشتار است و در این جا به تقریری کوتاه بسنده می شود.

3 _ 31. حبط

اشاره

مراد از احباط در اصطلاح کلامی این است که اعمال صالح یک انسان به وسیله عمل بد، پوچ و نابود گردد. به عبارت دیگر گناه جدید، اعمال صالح پیشین را ابطال کند و در مقابل آن تکفیر است که عمل صالح ، عمل ناشایست را بپوشاند و سیّئه را از اثر بیندازد. (1)

آرا در مورد پذیرش و یا ردّ کلّی یا جزئی احباط و تکفیر متفاوت است . معتزلیان به اثبات حبط و تکفیر اقدام نموده اند. (2)امّا در برابر، متکلّمان اشعری و شیعه امامیّه به

مخالفت و نقد دیدگاه آنان پرداخته اند. (3)علّامه مجلسی نوشته است : بدان که مشهور

میان متکلّمان امامیّه ، بطلان احباط و تکفیر است ، بلکه آنان عقاب و ثواب را مشروط به موافات می دانند. (4)موافات یعنی بقای ایمان تا آخر عمر. (5)

به نظر می رسد این مخالفت متکلّمان امامیّه با دیدگاه معتزله ، در اطلاق و تعمیم اصل حبط و تکفیر به مسأله عقاب و ثواب است ، نه پذیرشِ بخشی و موردی

از این اصل .


1- معاد انسان و جهان ، ص 272.
2- بحارالانوار، ج 5، ص 332.
3- بحارالانوار، ج 5، ص 332 و 333.
4- بحارالانوار، ج 5، ص 332.
5- کلم الطیّب ، ج 3، ص 129.

ص: 259

اعتقادات معتزله در پاداش و عقاب با اکثریّت مسلمانان تفاوت دارد و دیدگاه آنان در موضوع احباط نیز متأثر از مبانی اعتقادی شان است . خواجه نصیرالدین توسی وعلّامه حلّی دو تن از مشاهیر کلامی شیعه نوشته اند: احباط ، باطل و مستلزم ظلم است . آنگاه به نقد آرای معتزلیان در موضوع حبط و تکفیر و موازنه اعمال پرداخته اند. (1)امّا این به معنای نفی مطلق احباط نیست . بلکه تمام مکاتب کلامی ،

احباط را به صورت جزئی پذیرفته اند و اختلاف آنان با معتزله ، در کلّی بودنِ این اصل است نه پذیرش جزئی آن . (2)

شایسته دقّت است که پذیرندگان جزئی احباط در میان امامیّه ، از نظریّاتی یکسان برخوردار نیستند و مسائل ذیل در عرضه آرای آنان اثرگذار بوده است .

تفسیر واژه احباط به معنای بطلان ثواب است یا بطلان عمل؟ و موارد آنها چیست؟ ثواب ، استحقاقی بندگان است یا تفضّل خداوند متعال؟ ثمرات عقاب و ثواب ، ویژه آخرت است یا در دنیا هم بروز و ظهور دارد؟ پذیرش و عدم پذیرش موافات در موضوع حبط و تکفیر و اجر و ثواب و جایگاه هر کدام از آنان چگونه است؟ در ادامه به مناسبت به این مباحث اشاره خواهد شد.

در بررسی موارد مردود و مجاز نظریّه حبط ، پنج حالت قابل مشاهده است : ردّ حبط ؛ حبط به معنای بطلان عمل از اساس در کافران ؛ حبط به معنی بطلان عمل فاقد شرایط صحّت در مؤمنان ؛ حبط غیر حتمی در تزاحم میان ثواب و عقاب در برخی از اعمال ؛ جواز حبط . (3)

1 _ 3 _ 31. ردّ حبط

اعمال حسنه ای که مؤمنان انجام می دهند و در پی آن دچار معصیت می شوند. این


1- کشف المراد، ص 413.
2- معاد انسان و جهان ، ص 275.
3- مناهج البیان (جزء سوم )، ص 173 _ 176.

ص: 260

معاصی نمی تواند اعمال حسنه را باطل کند، زیرا اعمال نیکوی مؤمن که با شرایطی صحیح انجام گرفته ، آثار خود را دارد و گناهان هم آثار خود را دارند. و میان عمل خوب و بد هیچگونه تحابطی نیست ، یعنی عمل بد مؤمن نمی تواند عمل نیکویش را باطل کند. (1)امّا اثرات عمل خوب در عمل بد که به موضوع تکفیر مربوط است ، در

ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

2 _ 3 _ 31. حبط به معنای بطلان عمل از اساس

یکی از استعمال های حبط به معنای بطلان عمل از اساس است نه به معنای بطلان ثواب عمل . در حقیقت این برداشت از حبط ، نفی حبط به معنای اصطلاحی مشهور است . این حالت ، خود به سه بخش تقسیم می شود: حبط اعمال کافران معاند؛ حبط اعمال ناصبیان و منافقان ؛ حبط اعمال کفّار غیر معاند. (2)

حبط در لغت به معنی بطلان است . حبط عمل کافران ، بطلان فقهی است . یعنی از اساس باطل است ، چون فاقد شرایط صحّت ، ایمان و قصد قربت است و بدون ایمان و قصد قربت ، چیزی از اساس منعقد نمی شود. (3)

با وجود بطلان عمل کافران ، باید دقّت نمود که آنان به چند گروه تقسیم می شوند.

_ کافران و مشرکان معاند: آیات و روایات زیادی در مورد حبط اعمال کفّار و مشرکان وارد شده است که به نقل مواردی از آنها اکتفا می شود.

(أُولَئِکَ الَّذِینَ کَفَرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ )؛ (4)

آنانند که به آیات پروردگار خود و دیدار او (روز قیامت ) کافر شدند، پس اعمالشان تباه گردید.


1- مناهج البیان (جزء دوم )، ج 2، ص 197.
2- مناهج البیان (جزء سوم )، ص 175.
3- مناهج البیان (جزء سوم )، ص 173.
4- الکهف ، آیه 105.

ص: 261

( لَوْ أَشْرَکُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ )؛ (1)

و اگر شرک ورزیده بودند، قطعاً آنچه انجام می دادند، نابود می گشت .

(أُوْلَئِکَ الَّذِینَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِی الدُّنْیَا وَالاْخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِینَ )؛ (2)

آنان کسانی اند  که اعمالشان در دنیا و آخرت تباه شده و یاورانی نخواهند داشت .

تمامی اعمال کافران معاند، باطل است و از پاداش دنیوی و اخروی بی بهره اند. (3)

_ کافران متظاهر به اسلام : ناصبیان و منافقان با وجود انجام اعمال مسلمانان مثل نماز و روزه و حجّ ، اعمالشان همانند گروه نخست باطل است . (4)کلینی و صدوق

از حضرت باقر (علیه السلام) روایت کرده اند که اعمال افراد ناصبی و کسانی که امام منصوبی از سوی خداوند ندارند نابود شده و غیر مقبول است . (5)

_ کافران غیرمعاند: کافرانی که با خدا و اولیای وی دشمنی نمی ورزند، روی زمین با قتل پیامبران فساد نمی کنند، به تحریف ادیان نمی پردازند، به احسان و نیکوکاری و گرامیداشت همسایه می پردازند، و به مهمان نوازی و صله ارحام و ایتام اقدام می کنند. از فضل و کرم الهی دور نیست که در دنیا به آنان احسان فرماید و این پاداشی برای اعمال نیکوی آنان است و در آخرت هم با وجود خلود در آتش ، عذابشان تقلیل یابد. چون عذاب جهنّم برای همه یکسان نیست . (6)چنانکه در روایت

آمده است : ابن جذعان به خاطر اطعام و احسان از سبکترین عذاب شوندگان در جهنّم است . (7)


1- الانعام ، آیه 88.
2- آل عمران ، آیه 22.
3- مناهج البیان (جزء سوم )، ص 175.
4- مناهج البیان (جزء سوم )، ص 175.
5- علل الشرایع ، ص 606؛ الکافی ، ج 1، ص 183.
6- مناهج البیان (جزء سوم )، ص 174.
7- بحارالانوار، ج 8، ص 316.

ص: 262

3 _ 3 _ 31. حبط به معنای بطلان عمل فاقد شرایط صحّت در مؤمنان

یکی از موارد حبط ، بطلان عمل فاقد شرایط صحّت در مؤمنان است . برای نمونه در عمل های خوبی که با حرام در می آمیزد _ مانند نماز در مکان غصبی ، انفاق با ریا _ عمل باطل می شود یا در برخی از اعمال که به لحاظ فقدان جزئی از شرایط عمل فاقد شرایط صحّت است ، این اعمال هم حبط و باطل می شود. پس می توان گفت عامل چه فاسق باشد چه عادل ، اعمالی که فاقد شرایط صحّت است ، حبط و باطل می گردد. امّا اعمالی که واجد شرایط صحّت اند اگر معصیتی پیش یا پس از آن انجام پذیرد، وجهی برای حبط و بطلان آن عمل صحیح نیست . (1)جز در مواردی از اعمال که حالت

خاصّ خود را دارد و در ذیل توضیح آن عرضه شده است .

4 _ 3 _ 31. حبط غیرحتمی در تزاحم میان ثواب وعقاب در برخی از اعمال

آیا پس از انجام اعمال صحیح ، تزاحمی میان ثواب آنها و عقاب گناهانِ پیش یا پس از آن اعمال صحیح وجود دارد؟ پاسخ این مسأله عقلی نیست و سمعی است . از کتاب و سنّت استفاده می شود که در این جا، پاداش از روی فضل است نه استحقاق . نیز فعل اختیاری خداوند متعال است و ایجابی بر آن نیست . بلکه خدای سبحان حسنات را به بار می نشاند و رشد می دهد و از گناهان چشم می پوشد و حتّی از آنان می گذرد. امّا در این قسم از طاعات مختلط به معاصیِ پیش یا پس از آن ، خداوند متعال برخی از طاعات را به خاطر برخی از گناهان نمی پذیرد، هر چند این طاعات صحیح باشد.

در روایات آمده است که حبس زکات مانع پذیرش نماز می شود و برخی موارد دیگر که به روشنی در روایات آمده است . و فرجام این حرمان و عدم پذیرش ، عدل الهی است . جائز است که خداوند به عدل خود، ثواب آن عمل صحیح را حبط کند، چنانکه ممکن است که خداوند سبحان با گذشت از آن گناه بزرگ ، آن را وسیله ای


1- مناهج البیان (جزء سوم ) ص 176.

ص: 263

برای حبط اعمال درست قرار ندهد. انسان می تواند به سوی خداوند سبحان تضرّع کند و بگوید، همان گونه که امام سجّاد (علیه السلام) در دعایش به درگاه الهی عرضه داشت  :

ولا تحبط حسناتی بما یشوبها مِن معصیتک ؛ (1)

_ خداوندا _ نیکی هایم را به آنچه از نافرمانی هایت آمیخته می شود، باطل نگردان .

باید دقّت شود که این تزاحم میان ثواب و عقاب و حبط ثواب به وسیله عدل الهی که ممکن است روی دهد عمومیّت ندارد. یعنی شامل تمام اعمال نمی شود و فقط دربر گیرنده اعمالی است که در کتاب و سنّت از آنها یاد می شود. (2)برخی نیز این

تزاحم و موانع در برابر پذیرش برخی از اعمال را به معنای عدم قبول و ردّ کلی ندانسته ، بلکه عدم قبول را قلّت و کمی ثواب می دانند. (3)

5 _ 3 _ 31. جواز حبط

بر بطلان و حبط اعمال مرتدّان به صراحت تأکید شده است . کسانی که ابتدا مؤمن و مسلمان باشند و پس از آن کافر و مرتد شوند، ثواب اعمال آنها حبط و باطل خواهد گردید، از تفضّل الهی در عطای پاداش محروم می شوند و در چنگ عدالت الهی گرفتار خواهند شد. (4)

(وَمَنْ یَرْتَدِدْ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَیَمُتْ وَهُوَ کَافِرٌ فَأُوْلَئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِی الدُّنْیَا وَالاْخِرَةِ وَأُوْلَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ )؛ (5)

و هر که از شما از دینش باز گردد و در حال کفر بمیرد، چنین کسانی اعمالشان در دنیا و آخرت تباه می شود و آنان اهل آتشند و در آن جاودانند.


1- صحیفه سجّادیّه ، دعای 47.
2- مناهج البیان (جزء سوم )، ص 176.
3- کلم الطیّب ، ج 3، ص 130.
4- مناهج البیان (جزء دوم )، ص 198.
5- البقره ، آیه 217.

ص: 264

در تفسیر این آیه آمده است : در این آیه اِشعاری است به این مطلب که پیش از مرگ به سوی ایمان برگردد توبه اش پذیرفته می شود. (1)علّامه مجلسی پس از بیان احکام مجازات

شرعی ارتداد و احکام توبه مرتد و آرای فقهی مرتبط با آن ، (2)نوشته است : در دیدگاه     

اکثر، اعتقاد آن است که توبه مرتد میان او و خداوند قبول است . (3)نیز نوشته شده

است : مؤمنی که مرتد می شود و بعد از ارتداد دوباره ایمان بیاورد، خداوند دوباره اعمال او را محاسبه کرده و ثواب آنها را برایش در نظر می گیرد. پس توبه ، همان طور که اعمال بد انسان را پاک می کند، اعمال خوب انسان را نیز دوباره احیا می کند. (4)

4 _ 31. تکفیر

پیشتر گفته شد که تکفیر، یعنی این که اعمال شایسته و خوب ، اعمال بد را بپوشاند و به ابطال عقاب بیانجامد. تکفیر فی الجمله ، با تعاریف و ضوابط خاص خود مورد پذیرش است که در این جا شرح کوتاهی از آن عرضه می شود.

_ توبه صادق و راستین (5)همراه با ایمان و عمل صالح ، نه تنها معاصی را از

پرونده انسان پاک می کند، بلکه خداوند سبحان به جای آنها اعمال خوب ثبت می کند. (6)


1- مناهج البیان (جزء دوم )، ص 193.
2- بسیاری از فقهای شیعه مرتد را دو قسم می دانند: فطری و ملّی . توبه مرتد زن را قبول می دانند، امّا در مرداندر ملّی توبه پذیرفته می شود و در فطری پذیرفته نمی شود و قتلش واجب و همسرش از او جدا می شود و عدّهوفات نگه می دارد و مالش میان وارثانش تقسیم می شود. این احکام جدا از احکام توبه میان خدای متعال وشخصی است که مرتد شده است . ابن جنید از علمای شیعه ، مرتد را یک نوع می داند، خواه ملّی باشد خواهفطری . و توبه او را قبول می داند. علّامه مجلسی نیز این قول را خالی از قوّتی نمی داند.(شرایع الاسلام ، ج 4،ص 961، حقّ الیقین ، ص 552 و 553؛ منهاج الصالحین ، ج 3، ص 500.)
3- حقّ الیقین، ص 552. 
4- انسان و معاد، ص 236.
5- توبه قابل قبول در آیات 17 و 18 سوره النساء مقیّد به دو شرط شده است به فصل 29 این اثر (توبه ) مراجعه شود.
6- مناهج البیان (جزء دوم )، ص 198؛ مناهج البیان (جزء چهارم )، ص 223؛ انسان و معاد، ص 230.

ص: 265

(إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَکَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِیماً)؛ (1)

مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و کاری شایسته انجام دهد، که خدا گناهان چنین کسانی را به نیکی ها تبدیل می کند و خدا همواره بسیار بخشنده و مهربان است .

(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَی اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَی رَبُّکُمْ أَنْ یُکَفِّرَ عَنْکُمْ سَیِّئَاتِکُمْ وَیُدْخِلَکُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الاَْنْهَارُ)؛ (2)

ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه ای راستین کنید، امید است پروردگارتان بدی شما را محو نماید و شما را به بهشت هایی در آورد که از زیر آنها جویبارها روان است .

(لاَُکَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَیِّئَاتِهِمْ )؛ (3)

بی شک گناهانشان را از آنان می زدایم .

سنّت خداوند، تفضّل بر نیکوکاران است . احسان و ثواب افزون برای پاداش خوبان عطا می فرماید و با احسان خود، بدیهای آنان را محو و تبدیل به حسنات می نماید. این احسان و اکرام ، از باب تضادّ دو استحقاق (عقاب و ثواب ) نیست ، بلکه خداوند متعال از روی تفضّل ، گناهانشان را عفو نموده و بدیهایشان را محو می کند. زیرا قیام به وعید برای خداوند واجب نیست . نیز از باب تفضّل برای اعمال صالح ، اجر عطا می فرماید. (4)

_ ایمان بعد از کفر هم آثار کفر را محو کرده و انسان را داخل بهشت می کند. تکفیر در این دو صورت مورد اتّفاق همه است . (5)


1- الفرقان ، آیه 70.
2- التحریم ، آیه 8.
3- آل عمران ، آیه 195.
4- مناهج البیان (جزء چهارم )، ص 223.
5- انسان و معاد، ص 230.

ص: 266

_ گذشته از دو مورد فوق ، تکفیر اعمال بد به وسیله اعمال خوبی که به دنبال آنها می آیند، نیز ثابت شده است . امّا تبیین تفصیلی و طرح دیدگاهها در این مسأله ، خارج از حوصله این نوشتار است و به اشاره ای کوتاه در مورد آن بسنده می شود.

برخی عقیده دارند: توبه موجب تکفیر تمام معاصی می گردد. همچنین بسیاری از اخلاق حمیده و اعمال صالحه ، عقوبت بعضی از معاصی را از بین می برد. (1)نیز گفته

شده است : تقوای الهی و دوری از گناهان بزرگ موجب می شود که خداوند، گناهان پیشین انسان را محو کند. (2)

در قرآن کریم آمده است  :

(إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ یَجْعَلْ لَکُمْ فُرْقَاناً وَیُکَفِّرْ عَنکُمْ سَیِّئَاتِکُمْ )؛ (3)

اگر از خدا پروا کنید، برای شما (نیروی ) تشخیص (حقّ از باطل ) قرار می دهد؛ و گناهانتان را از شما می زداید.

(إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئَاتِکُمْ )؛ (4)

اگر پرهیز کنید از گناهان بزرگی که از آنها نهی شده اید بدیهای شما (یعنی گناهان کوچکتان ) را از شما می زداییم .

آیه ، بیان گر آن است که پرهیز از گناهان بزرگ موجب محو گناهان صغیره است . (5)

در روایات اهل بیت (علیهم السلام) موارد فراوانی ذکر شده است که موجب غفران گناهان و محو آنها می شود. (6)به عنوان مثال ، از حضرت صادق (علیه السلام) روایت شده است که خداوند سبحان برای زائر امام حسین (علیه السلام) به ازای هر قدمی که بر می دارد، یک گناه محو می کند. (7)


1- کلم الطیّب ، ج 3، ص 131.
2- انسان و معاد، ص 231.
3- الأنفال ، آیه 29.
4- النساء، آیه 31.
5- مناهج البیان، (جزو سی ام)، ص 417.
6- انسان و معاد، ص 231..
7- ثواب الاعمال ، ص 116.

ص: 267

32. اعراف

اشاره

یکی از مواقف جهان آخرت ، اعراف است . اعراف جمع «عُرْف » به معنی جای مرتفع و بلند است . (1)و در احادیث به معنی مکان مرتفع میان بهشت و دوزخ به کار

رفته است . (2)به نظر می رسد اعراف ایستگاهی است که بهشتیان و دوزخیان از آن جا

عبور کرده و راهی بهشت و دوزخ می شوند. (3)مهمترین ویژگی این موقف ، وجود دو

گروه متمایز در آن است . دسته نخست ، انبیا و اوصیا هستند و دسته دوم افرادی که هنوز فرجام نیک و بد آنان روشن نشده است . (4)نام سوره ای در قرآن مجید

«الاعراف » است و چند آیه از آن پیرامون اعراف و رجال و اصحاب آن و برخی گفت و گوهاست . (5)در ادامه ، شرح و تبیین مضامین آن خواهد آمد.

1 _ 32. سروران اعراف

دو گروه متمایز در اعراف وجود دارند: انبیا و اوصیا و کسانی که فرجامشان


1- لسان العرب ، ص 156 و  157
2- کفایة الموحّدین ، ج 4، ص 361.
3- کفایة الموحّدین ، ج 4، ص 361.
4- الاعتقادات ، ص 70.
5- الاعراف ، آیه 46 _ 49.

ص: 268

نامشخص است . برخی از نویسندگان معارف کلامی و اعتقادی ، هر دو گروه را در شمار «اصحاب اعراف » آورده اند. اصحاب اعراف در حقیقت به معنای اعرافیان یا افراد وابسته به اعراف هستند.

گروه نخست ، انبیا و اوصیا و صلحا، شفاعت کنندگان و حاکمان و سروران اعراف هستند. گروه دوم ، واماندگان اعراف به شمار می روند و وضعیّت مطلوبی ندارند که در حالت بلاتکلیفی به سر می برند و برخی از آنان ، از شفاعت بهره مند می شوند.

بررسی فصل احادیث موجود باب اعراف در دایرة المعارف حدیثی بحارالانوار نشان می دهد که در اغلب احادیث ، از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) و علی (علیه السلام) و دیگر معصومان (علیهم السلام) وبرخی نیکان با عنوان «اصحاب اعراف »، «رجال اعراف » مذکور در قرآن کریم و «اعراف » یاد شده است . فقط در یک حدیث ، افراد بلاتکلیف نیز با عنوان «اصحاب اعراف » آمده است . (1)

در صدر سروران اعراف _ بنابر احادیث _ پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) و امیرمؤمنان (علیه السلام) و ائمه (علیهم السلام) هستند. (2)حضرت فاطمه (علیها السلام) (3)و پیامبران و جانشینان آنها نیز در شمار سرورانند. (4)

همچنین مطابق برخی از روایات و اقوال ، معدودی چون جعفر و حمزه یا فرشتگان نیز از کسانی هستند که بر اعراف اند. (5)

نکته مورد توجّه این است که اعراف ، محلّ سکونت و استقرار دائمی سروران اعراف نیست ، بلکه آنها صاحب عالی ترین درجه بهشت هستند و مطابق روایات وارده ، کارشان در اعراف ، انجام شفاعت یا وسیله اِعمال فضل یا عدل الهی هستند. (6)


1- بحارالانوار، ج 8، ص 329 _ 341.
2- ر.ک : بحارالانوار، ج 8، ص 329 _ 341.
3- بحارالانوار، ج 8، ص 337.
4- حقّ الیقین ، ص 514.
5- حقّ الیقین ، ص 512.
6- حقّ الیقین ، ص 512 _ 515.

ص: 269

زاذان از سلمان روایت می کند که از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) بیش از ده بار شنیدم که می فرمود: یا علی تو و جانشینان پس از تو، اعراف میان بهشت و دوزخید. وارد بهشت نمی شود مگر کسی که شما را بشناسد و شما او را بشناسید. و داخل آتش نمی شود مگر کسی که شما را منکر باشد و شما اورا منکر باشید. (1)بنابر نوشته علّامه

مجلسی ، احادیث بسیاری با مضمون حدیث زاذان ، از ائمه (علیهم السلام) وارد شده است . (2)

در قرآن می فرماید :

(وَعَلَی الاَْعْرَافِ رِجَالٌ یَعْرِفُونَ کُلّاً بِسِیمَاهُمْ )؛ (3)

و بر بلندی های آن ، مردانی قرار دارند که هر گروه را به سیمایشان می شناسند.

حضرت باقر (علیه السلام) در مورد آیه شریفه فرمود: آنان (رجال اعراف ) آل محمّد (صلی الله علیه و آله) هستند. وارد بهشت نمی شود مگر کسی که آنان را بشناسد. و آنان او را بشناسند ووارد آتش نمی شود مگر کسی که آنان را منکر شود و آنان او را منکر شوند. (4)

2 _ 32. واماندگان اعراف

اشاره

واماندگان اعراف ، کسانی هستند که هنوز فرجام نیک و بد آنان روشن نشده است . فاسقان شیعه که حسنات و سیّئات ایشان برابر باشد، مستضعفانِ عامّه ، مُرجَونَ لاَِمرِالله (به فرمان خدا واگذاشته شدگان )، و گروه هایی که در دنیا مکلّف نبودند واطفال کفّار را در شمار واماندگان ذکر کرده اند. (5)

بر اساس برخی از روایات و اقوال ، برای واماندگان سه حالت ممکن است رخ نماید :

_ بر اثر شفاعت سروران اعراف ، مورد بخشش قرار گرفته و وارد بهشت شوند.


1- تفسیر العیّاشی ، ج 2، ص 18.
2- حقّ الیقین ، ص 512.
3- الاعراف ، آیه 46.
4- تفسیر العیّاشی ، ج 2، ص 18.
5- حقّ الیقین ، ص 512؛؛ بحارالانوار، ج 5، ص 279 و ج 8، ص 340؛ الاعتقادات ، ص 70.

ص: 270

_ برای همیشه در اعراف بمانند.

_ فرجام نیک و بد عدّه ای فقط نزد خدا روشن است . از این عدّه با عنوان «مُرجَون لامرالله» (به فرمان خدا واگذاشته شدگان ) یاد شده است .

هر کدام از حالت های بالا مشمول گروه یا گروه هایی است . امّا قطعیّت ثبوت همه این گروهها و یا تعریف یکسان از آنها، مورد مناقشه و اختلاف است که در خلال تبیین و تشریح ، به این موارد اشاره خواهد شد.

1 _ 2 _ 32. نجات یابندگان از اعراف

علّامه مجلسی مطابق یک تبیین و جمع بندی میان روایات نوشته است : رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و ائمه هدی  : حاکمان اعراف ، اوّل مرتبه ، مؤمنان حقیقی را از صراط می گذرانند وروانه بهشت می گردانند و دشمنان خود و کفّار و مخالفان متعصّب را به جهنّم می فرستند. و جمعی از فاسقان شیعه و مستضعفان عامّه که اهل اعراف هستند، در آن جا می مانند. و سرانجام همه اینها به شفاعت حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) و اهل بیت (علیهم السلام) داخل بهشت می شوند و یا بعضی از ایشان که قابل شفاعت هستند داخل بهشت می شوند وبعضی همیشه در اعراف می مانند. و هر دو محتمل است . (1)

یکی از مسائل مهمّ اعراف ، رهایی شیعیان گناهکار است که آیات 46_50 سوره مبارکه الاعراف و روایات ذیل آن به بیان چگونگی این رهایی پرداخته است . در این جا به گزارش مجمل آن بسنده می شود :

امامان (علیهم السلام) بر اعراف می ایستند و بعضی از شیعیان گناهکار نیز همراه آنان هستند، زمانی که مؤمنان کامل بدون حسابرسی به بهشت رفته اند. به این شیعیان گناهکار می گویند: نظر کنید به سوی برادران مؤمن خود که بدون حسابرسی داخل بهشت شده اند. بر ایشان سلام می کنند و امیدوارند که به شفاعت امامان به آنها ملحق گردند.


1- حقّ الیقین ، ص 513.

ص: 271

امامان به این شیعیان می گویند: به سوی دشمنان خود در جهنّم نظر کنید، آنها چون نظر کنند استغاثه می کنند که پروردگارا ما را به ایشان ملحق مگردان . آنگاه امامان

به سوی آن کسانی از دشمنان که در آتشند، ندا می کنند: اینان شیعیان و برادران

من هستند که شما در دنیا سوگند یاد می کردید که رحمت خدا شامل حال ایشان

نخواهد شد. پس امامان به شیعیان خود گویند: داخل بهشت شوید که بر شما

خوفی و اندوهی نیست . جهنّمیان بهشتیان را ندا می کنند که بر ما از آب بریزید یا

آنچه خدا بر شما روزی کرده است . بهشتیان در پاسخ گویند: خدا اینها را بر کافران حرام کرده است . (1)

2 _ 2 _ 32. ماندگاران در اعراف

علّامه مجلسی نوشته است : اکثر گفته اند که اطفال کفّار از اهل اعراف خواهند بود. (2)همچنین نوشته است : متکلّمان شیعه اعتقاد دارند که اطفال کفّار، یا وارد بهشت

می شوند یا در ا عراف سکونت می کنند. (3)

شیخ مفید نیز گوید: گفته اند اعراف محل سکونت گروههایی نیز هست که در زمین مکلّف نبوده اند که به اعمال خود مستحقّ بهشت یا جهنّم گردند. خداوند آنها را در این مکان ساکن می گرداند و ایشان را بر رنج هایی که در دنیا بر آنان رسیده است ، عوض می دهد به نعمتهایی پایین تر از نعمت های اهل ثواب از بهشتیان که به اعمال خود به آن رسیده اند. (4)همچنین علّامه مجلسی سرنوشت احتمالی بعضی از

مستضعفان عامّه را سکونت همیشگی در اعراف دانسته است . (5)


1- تفسیر القمی ، ج 1، ص 231؛ حقّ الیقین ، ص 515.
2- حقّ الیقین ، ص 425.
3- بحارالانوار، ج 5، ص 221.
4- تصحیح الاعتقاد، ص 107.
5- حقّ الیقین ، ص 513.

ص: 272

3 _ 2 _ 32. افراد بلاتکلیف در اعراف

فرجام نیک و بد عدّه ای جز نزد خدا روشن نیست . «مُرجون لاِمرالله» (به فرمان خدا واگذاشته شدگان ) از این دسته اند، (1)که در فصل آتی این نوشتار، شرح بیشتری از

آنان ارائه خواهد شد.


1- الاعتقادات ، ص 70.

ص: 273

33. سرنوشت اطفال و اتمام حجّت نشدگان

اشاره

یکی از مسائل عالم آخرت ، چگونگی سرنوشت اطفال و کسانی است که حجّت بر آنها تمام نشده است . در این جا باید شرح موجزی از احوال اطفال مؤمنان و غیر مؤمنان و تبیین افراد و گروه هایی که حجّت بر آنها تمام نشده است ، عرضه شود.

1 _ 33. اطفال مؤمنان

اطفال مؤمنان که پیش از بلوغ از دنیا می روند، داخل بهشت می شوند و در این مسأله میان شیعه امامیّه اختلافی نیست . (1)نه از جهت استحقاق ، چون قلم تکلیف بر

آنها جاری نشده و ایمان در آنها محقّق نگردیده است ، بلکه به واسطه کرامت و احترام پدران و مادران آنها. (2)

علّامه مجلسی گوید: در میان شیعه اختلافی نیست در آن که اطفال مؤمنان با پدران خود در بهشت می روند چنانچه خداوند فرموده است  :

(وَالَّذِینَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّیَّتُهُمْ بِإِیمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ


1- ر.ک : بحارالانوار، ج 5، ص 296؛ کلم الطیّب ، ج 3، ص 141.
2- کلم الطیّب ، ج 3، ص 141.

ص: 274

مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَیْءٍ)؛ (1)

و آنان که ایمان آوردند و فرزندانشان از آنان پیروی کردند، فرزندانشان را به آنان ملحق سازیم و هیچ از کردارشان نکاهیم .

علّامه مجلسی سپس می نویسد: احادیث بسیار وارد شده است که این آیه در باب اطفال مؤمنان نازل شده است که ایشان را با پدران خود به بهشت می برند. (2)طبرسی

ذریّه در آیه را مشمول اولاد کبیر و صغیر مؤمن می داند. (3)علّامه مجلسی شمول آیه بر

اطفال را نظر ظاهرتر و مشهورتر دانسته است . (4)

علی بن ابراهیم از حضرت صادق (علیه السلام) روایت کرده است که اطفال شیعیان ما را حضرت فاطمه (علیها السلام) تربیت می کند و در قیامت به پدرانشان به هدیه می دهد. (5)

شیخ صدوق از حضرت صادق (علیه السلام) روایت کرده است که چون یکی از اطفال مؤمنان بمیرد، اگر یکی از پدر یا مادر و یا خویشان مؤمن مرده باشد، طفل را به او می دهند که او را غذا دهد وگرنه به حضرت فاطمه (علیها السلام) می دهند که او را غذا بدهد تا یکی از پدر و مادر و خانواده مؤمن بمیرد که حضرت فاطمه (علیها السلام) طفل را به آنها می دهد. (6)

در روایتی از حضرت کاظم (علیه السلام) آمده است که فرزندان برای پدران استغفار می کنند و حضرت ابراهیم (علیه السلام) آنها را محافظت می کند و ساره هم تربیت می کند در کوهی از مشک و عنبر و زعفران . (7)

شیخ صدوق از حضرت صادق (علیه السلام) روایت کرده است که حق تعالی اطفال مؤمنان


1- الطور، آیه 21.
2- حقّ الیقین، ص 424.
3- مجمع البیان ، ج 9، ص 249.
4- حقّ الیقین ، ص 424.
5- تفسیرالقمی ، ج 2، ص 332.
6- من لایحضره الفقیه ، ج 3، ص 490.
7- النوادر راوندی ، ص 115.

ص: 275

را به حضرت ابراهیم و ساره می دهد که که در بهشت آنان را غذا دهند. (1)در این

روایت و روایت دیگری شرح و تفصیل تغذیه اطفال مؤمنان از سوی حضرت ابراهیم (علیه السلام) و ساره آمده است . (2)

علّامه مجلسی در شرح این احادیث نوشته است : ممکن است بعضی اطفال را به حضرت فاطمه (علیها السلام) بدهند و بعضی دیگر را به ابراهیم و ساره ، یا اوّل به حضرت فاطمه (علیها السلام) بدهند و آن حضرت به ابراهیم و ساره دهد. (3)

2 _ 33. اطفال کافران

سرنوشت اطفال غیر مؤمنان و کافران ، با اطفال مؤمنان تفاوت دارد. منشأ این تفاوت نیز روشن است . پدران و مادران اطفال کفّار کرامتی ندارند. خودشان هم به سنّ تکلیف نرسیده اند که ایمان و تکلیف و ثواب و عقابی برایشان محقّق شود. یعنی آنها نمی توانند نه از راه تبعی و نه بالاصالة واجد پاداش شوند و نه مکلّف به عمل بوده اند که مستحقّ عذاب و کیفر شوند. (4)

پیرامون سرنوشت اطفال کفّار، دیدگاههای مختلفی عرضه شده که با مناقشات کلامی شیعی و برون شیعی و درون شیعی همراه است و پرداختن به همه آنها خارج از حوصله این نوشتار است . از این رو به شرحی کوتاه و گزیده بسنده می شود.

علّامه مجلسی گوید: پیرامون اطفال کفّار دو نظریه وجود دارد :

_ متکلّمان شیعه معتقدند که اطفال کفّار، داخل جهنّم نمی شوند، پس یا وارد بهشت می شوند یا در اعراف ساکن می شوند. (5)


1- من لایحضره الفقیه ، ج 3، ص 490.
2- بحارالانوار، ج 5، ص 294.
3- بحارالانوار، ج 5، ص 294.
4- ر.ک : کفایة الموحّدین ، ج 4، ص 362؛ کلم الطبیب ، ج 3، ص 141.
5- ر.ک : الانوارالجلالیّة ، ص 182. فاضل مقداد در این جا نوشته است : اطفال ، چه پدرانشان مؤمن باشد یاکافر، از روی تفضّل الهی وارد بهشت می شوند.

ص: 276

_ بیشتر محدّثان شیعه عقیده دارند به آنچه احادیث صحیح رهنمون می سازد که در روز قیامت به اطفال کفّار تکلیف خواهد شد که داخل آتشی که برای آنان افروخته شده ، شوند. (1)اگر در این آزمون ، اطاعت نمودند، آتش بر آنها سرد و

سلامت خواهد بود و اگر طاعت نکردند وارد جهنّم می شوند. (2)برخی نوشته اند: پس

از توفیق در این امتحان ، این اطفال ، از خدمتگزاران بهشت (وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ) خواهند بود. (3)

عالمان شیعه با دیدگاه حشویّه (اهل سنّت ) در مورد سرنوشت اطفال کفار مخالفند. علّامه حلّی گوید: حشویّه (اهل سنت ) معتقدند که خداوند، اطفال مشرکان را عذاب خواهد کرد و لازمه سخنان اشاعره نیز تجویز این سخن است . تمامی عدلیه (شیعه و معتزله ) آن را ردّ می کنند و این سخن از نظر عقلی قبیح است . (4)

و خواجه نصیر توسی نیز تعذیب غیر مکلّف را قبیح شمرده است . (5)

علّامه مجلسی ذیل چند روایت در کتب شیعی که اولاد مشرکان را همراه پدرانشان در آتش دانسته است ، به تبیین آنها و مرادهای احتمالی صحیحشان پرداخته و سرانجام می نویسد: اظهر آن است که این روایات را به جهت موافقت با روایات سنّی ها و آرای اکثرشان باید حمل بر تقیّه کرد. (6)

کلینی به سند صحیح از زراره روایت کرده است که گفت : از حضرت صادق (علیه السلام) پرسیدم که چه می فرمایی در اطفالی که پیش از بلوغ بمیرند؟ فرمودند: از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) درباه احوال ایشان پرسیدند. فرمود: خدا داناتر است به آنچه ایشان خواهند کرد.


1- بحارالانوار، ج 5، ص 297.
2- بحارالانوار، ج 5، ص 295.
3- حقّ الیقین ، ص 428.
4- کشف المراد، ص 318.
5- کشف المراد، ص 318.
6- بحارالانوار، ج 5، ص 295.

ص: 277

حضرت فرمود که یعنی دست از ایشان بردارید و در باب ایشان سخن مگویید و علم ایشان را به خدا واگذارید. (1)

علّامه مجلسی در ذیل روایات فرجام اطفال مشرکان ، شرح و بیانی دارد که بخشی از آن چنین است  :

پس چنانکه در این حدیث صحیح (حدیث منقول زراره ) وارد شده است ، علم ایشان (آگاهی از سرنوشت اطفال مشرکان ) را به خدا باید گذاشت . و باید دانست که حق تعالی آنچه مقتضی عدالت است ، با آنها سلوک می کند و ظلم و جور نسبت به ایشان نمی کند. و بدون اتمام حجّت ، آنان را عذاب نمی کند. (2)

3 _ 33. اتمام حجّت نشدگان

اینان کسانی هستند همانند دیوانگان و مستضعفان و قاصران که حجّت بر آنها تمام نشده است . عدم اتمام حجّت ، یا از جهت ضعف عقل آنهاست یا از جهت نرسیدن دعوت به آنها یا از جهت کری و کوری و لالی آنها. (3)

عدّه ای معتقدند که بر اساس برخی از روایات رسیده از معصومان (علیهم السلام) فرجام

اتمام حجّت نشدگان ، در آخرت همانند اطفال کفّار است : مورد آزمایش قرار می گیرند و آزمایش آنان تکلیف ورود به آتش افروخته شده است . اگر اطاعت نمودند آتش بر آنها سرد و سلامت خواهد بود. و اگر طاعت نکردند، وارد جهنّم می شوند. (4)این استنتاج از روایات ، مورد پذیرش همگان نیست . گفته شده است  :

سکوت در این مورد بهتر است . بالجمله باید دانست که به دلیل عقل ، ثابت و محقّق شده است که خداوند عادل است و تا اتمام حجّت به بندگان ننماید، آنان را عذاب


1- الکافی ، ج 3، ص 249؛ حقّ الیقین ، ص 428.
2- حقّ الیقین ، ص 428.
3- کلم الطیّب ، ج 3، ص 142.
4- کفایة الموحّدین ، ج 4، ص 364.

ص: 278

نمی کند. (1)فاضل مقداد فقیه و متکّلم شهیر امامیّه نوشته است : دیوانگان و افراد ابله که

اصلا دارای فهم نیستند، از روی تفضّل الهی وارد بهشت خواهند شد. (2)

4 _ 33. مرجون لامرالله

«مُرجَونَ لاَِمرِالله» یعنی به فرمان خدا واگذاشته شدگان . اینان کسانی هستند که فرجام نیک و بدشان جز نزد خدا روشن نیست . در قرآن مجید آمده است  :

(وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لاَِمْرِ اللَّهِ إِمَّا یُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا یَتُوبُ عَلَیْهِمْ )؛ (3)

برخی دیگر به فرمان خدا واگذار شده اند، یا آنان را عذاب می کند و یا به لطف خود بر آنان باز می گردد.

در تفسیر این آیه ، روایات متظافر، وارد شده است که مرجون لامرالله، گروهی از مشرکان بودند که با پیامبر (صلی الله علیه و آله) جنگیدند و حمزه و جعفر و امثال ایشان از مؤمنان را کشتند. سپس از شرک بیرون آمده و داخل در شرف اسلام شدند. (4)آنها، نه ایمان قلبی

داشتند که در شمار مؤمنان باشند و بهشت برای آنها واجب گردد. و نه جحد و عناد ورزیدند که مستحقّ عذاب شوند. آنان در این حال ، در شمار مُرجون لامرالله (به فرمان خدا واگذاشته شدگان ) هستند. ممکن است خداوند آنان را کیفر دهد و ممکن است عفو فرماید. (5)

برخی نوشته اند: اکثر روایات وارد شده در این آیه ، بیان مصادیق است نه این که انحصار را برساند. (6)


1- کلم الطیّب ، ج 3، ص 142.
2- الانوارالجلالیّه ، ص 182.
3- التوبة ، آیه  106
4- کفایة الموحّدین ، ج 4، ص 366.
5- معالم الزلفی ، ج 2، ص 394 _ 396.
6- کلم الطیّب ، ج 3، ص 143.

ص: 279

از حضرت صادق (علیه السلام) روایت شده است که مراد از «مُرجون لامرالله» مستضعفان هستند که نه ایشان را می توان از اهل ایمان دانست و نه از اهل کفر. (1)

علّامه مجلسی در یک تبیین کلامی نوشته است : جمعی از آنها که عقلشان ضعیف است و تمیز میان حق و باطل نتوانند کرد یا جمعی که دور از بلاد اسلام باشند و تفحّص دین نتوانند کرد یا در زمان جاهلیّت و فترت باشند و حجّت بر ایشان تمام نشده باشد، داخل مرجون لامرالله هستند و احتمال نجات در باب ایشان هست . (2)

علّامه مجلسی همچنین مرجون لامرالله را در شمار واماندگان اعراف ذکر کرده است بدون این که به سکونت دائم یا موقّت آنان اشاره کند. (3)

شیخ صدوق مرجون لامرالله را از ساکنان اعراف بر شمرده است که ممکن است خداوند، آنان را عذاب کند و ممکن است آنها را بیامرزد و داخل بهشت فرماید. (4)