فهرست مناسك حج

مشخصات كتاب

نام كتاب: فهرست مناسك حج

نويسنده: محمد جواد انوارى

موضوع: احكام و مناسك

زبان: فارسى

تعداد جلد: 1

ناشر: نشر مشعر

مكان چاپ: تهران

نوبت چاپ: 1

ص:1

اشاره

ص:2

ص:3

ص:4

ص: 5

المقدمه

بسمه تعالى

با سلام و درود به ارواح پاك ائمّه اطهار عليهم السلام و شهيدان راه حق.

نظر به اينكه مسائل و احكام حج داراى وسعت و گستردگى فراوانى مى باشد و مسائل مورد ابتلا حجاج بيت اللَّه الحرام تقريباً در مناسك حج حضرت امام خمينى قدس سره جمع آورى و مراجع عظام تقليد غالباً نظرات خود را در حاشيه و پاورقى آورده اند، لذا براى سهولت و دسترسى آسان حجاج خصوصاً روحانيون محترم كاروان ها به مسائل مورد نياز خود فهرست موضوعى بدينگونه تنظيم شده كه با مطالعه هر مسأله يا سؤال عنوان يا عناوين مختلف را استخراج و در فهرست موضوعى قرار داده شده است.

بايد توجّه داشت: م/ علامت مسأله، س/ علامت سؤال، ص/ علامت صفحه مى باشد.

لازم است از همكارى كليه دوستانى كه در چاپ فهرست موضوعى، ما را يارى نموده اند قدردانى و تشكّر شود.

خداوند انشاء اللَّه قبول فرمايد.

حاج شيخ محمّدجواد انوارى

10/ 9/ 1384

ص: 6

ص: 7

«الف»

استقرار حجّ در صورت كوتاهى كردن م/ 3

اذن ولى در حج استحبابى براى بچه مميز شرط نيست. م/ 7

استطاعت از جهت مال و صحت بدن ص/ 23- م/ 41

استطاعت مالى چيست م/ 15 م/ 97

استطاعت و مخارج برگشتن م/ 15

استطاعت و داشتن ضروريات زندگى و نيازمنديهاى معيشت م/ 16

استطاعت و نياز به ازدواج م/ 18

ازدواج و استطاعت م/ 18

استطاعت كسى كه از ديگرى طلب دارد م/ 19

استطاعت با قرض كردن مصارف حج م/ 74- م/ 20 م/ 65

استطاعت شخص بدهكار م/ 21- م/ 106

استطاعت كسى كه خمس و زكات بدهكار است م/ 22

استقرار حج با تصرف در مال و خروج از استطاعت مالى م/ 23

استطاعت و خرج هاى مقدماتى م/ 25

استطاعت و زيادى قيمت اجناس و پول هواپيما م/ 26

استطاعت با فروش ملك به كمتر از قيمت معمولى م/ 27

استطاعت با فروش كتب زيادى يا كتابهاى ملكى م/ 28

استطاعت در صورتيكه شك دارد مال به اندازه استطاعت هست يا نه م/ 29

استطاعت و نذر كردن كه روز عرفه كربلا باشد م/ 30

اعتقاد دارد مستطع نيست قصد حج استحبابى كند بعد معلوم شود مستطيع بوده است. م/ 32

اخلال در زندگى در صورت قبول حج بذلى م/ 33

ص: 8

استطاعت از راه اجير شدن براى خدمت در راه حج م/ 37

اجير شدن براى خدمت در راه حج و استطاعت م/ 37

استطاعت از راه نيابت م/ 38

استطاعت و مخارج عائله تا برگشت از حج م/ 39

استطاعت و رجوع به كفايت م/ 40

استطاعت و نياز به زكات و خمس م/ 90- م/ 58- م/ 40- م/ 50

استقرار حج در صورت ترك حج م/ 42

استطاعت زن با ارث شوهر و بيمارى زن م/ 46

استطاعت زن با مهريه م/ 47

استطاعت با وجوه شرعيد (سهم امام و سهم سادات) م/ 48- م/ 90

استطاعت با تفاوت منزل گرانقيمت و منزل ارزان قيمت م/ 49

استطاعت در صورت نياز به منزل مسكونى م/ 51

استطاعت حج بلدى ندارد ولى استطاعت حج ميقاتى دارد م/ 54

استطاعت مالى دارد ولى در قرعه كشى و ثبت نام تأخير كند م/ 76- م/ 55

استطاعت مالى فرق نمى كند در ماههاى حج باشد يا قبل از آن م/ 57

اجير شدن براى حج نيابى و حاصل شدن استطاعت مالى در همان سال م/ 56

استطاعت خدمه كاروان ها و روحانيون كاروان ها م/ 58

استطاعت پزشكان همراه مأموريت آنان م/ 59

احتمال مى دهد حج سالهاى قبل صحيح نبوده يا احتمال مى دهد مستطيع نبوده م/ 61

اعاده حج بقصد ما فى الذمه م/ 62

اعاده حج با وجود تقليد صحيح م/ 63

استطاعت با مهريه هاى سنگين م/ 69

استطاعت فرزند بعد از فوت پدر با ثبت نام پدر م/ 70- م/ 71

استطاعت براى كسى كه فاقد مسكن و اتومبيل شخصى است. م/ 77

اذن شوهر در حج واجب شرط نيست م/ 87

ص: 9

استطاعت در صورت نداشتن پول قربانى م/ 89

استطاعت در ميقات م/ 92

استطاعت و ازدواج براى نوه م/ 98

استطاعت با ترك ترياك م/ 99

استطاعت از راه منافع خمس و زكات م/ 100

استطاعت با فروش مقدارى از سرمايه يا ابزار كار م/ 101

استطاعت با فروش باغ م/ 102

استيجار كسى كه وظيفه اش عدول به حج افراد است م/ 114

اجير اگر بعد از دخول حرم بميرد م/ 110- م/ 119

اجرت اجير چگونه محاسبه مى شود م/ 120

اجير بعد ازعمل نيابت يك عمره مفرده براى خودش انجام دهد م/ 121

اجير براى حج تمتع مى تواند اجير ديگرى شود براى طواف يا ذبح يا سعى يا عمره مفرده م/ 122

اجير اگر از بعض اعمال معذور باشد. م/ 123

ايمان نائب در تمام اعمال شرط است در ذبح- رمى- طواف م/ 143

استنا به براى پدر بدون تذكر دادن به پدر م/ 144

اجير از بلد شده ولى غافل بوده از بلد نيت كند م/ 147

استطاعت از راه ارث م/ 151

اجير شرط كند در طواف نساء نائب بگيرد م/ 157

احتمال قوى عقلائى مى دهد كه نتواند اعمال را به نحو عادى انجام دهد. م/ 158

اجير اگر وقوف اختيارى مشعر را ترك كند م/ 161

اجرت نائب اگر از معذورين است م/ 164

اجاره دادن خود و حج انجام دادن مستحب است. م/ 170

اقسام عمره (واجب و مستحب) م/ 171

احرام براى دخول مكه م/ 172

اقسام حج (تمتع- قران- افراد) م/ 99

ص: 10

اعمال عمره و حج را لازم نيست قبل از ورود به آنها بداند م/ 183

احرام براى عمره تمتع قبل از انجام طواف نساء در عمره مفرده م/ 185

اجرت گرفتن براى عمره مفرده دوم كه در فاصله كمتر از يك ماه انجام شده م/ 188

احتمال حيض بدهد آيا مى تواند عمره مستحبى انجام دهد م/ 193

اشتباهاً قصد عمره مفرده بجاى عمره تمتع كرده است م/ 195

احرام بستن از داخل مسجد شجره م/ 220- م/ 202

احرام بستن جنب و حائض در حال عبور از مسجد م/ 203

احرام از محاذات ميقات م/ 208- م/ 207

احرام از جده يا جحفه م/ 212

احرام قبل از ميقات صحيح نيست. م/ 217

احرام از جده- حديبيه- جحفه- مسجد شجره م/ 222

احرام از وادى عقيق بجاى قرن المنازل م/ 231

احرام از جده براى عمره تمتع م/ 239

احرام از ميقات و رفتن بر خلاف جهت مكه م/ 240

احرام از مسجد شجره و برگشتن به مدينه م/ 240

احرام حائض يا جنب كه عصيانا وارد مسجد شجره شده توقّف كرده محرم شود م/ 248

احرام در جحفه و مسجد تنعيم خصوص مسجد نيست م/ 236

احرام كسانيكه موقتاً در مكه اقامت پذيرفته اند. م/ 249

اقامت موقت در مكه و محرم شدن م/ 249

احرام و نيت ترك محرمات احرام هنگام نيت م/ 252- م/ 251

اضطرار پيدا كردن محرم به لباس دوخته قبا- پيراهن م/ 283

احرام در لباس دوخته عمداً م/ 289- م/ 286

احرام بستن و پاك نبودن از حدث اصغر و اكبر م/ 288

احرام را اگر فراموش كند بعد از اتمام واجبات يا بعد از اعمال حج يادش بيايد م/ 290

احرام را قصد كند لازم نيست. م/ 291

ص: 11

احرام و يك پارچه اضافى بين پاها م/ 293

اخرس و لال چگونه تلبيه بگويد م/ 294

احرام و مستحبات آن م/ 302

احرام و مكروهات آن م/ 303

استعمال حنا پيش از احرام م/ 389- م/ 303

استمناء از محرمات احرام است. م/ 334

استعمال عطريات از محرمات احرام است ص/ 171 پنجم- م/ 338- م/ 335

اضطرار به خوردن چيزى كه بوى خوش دارد يا لباس خوشبو م/ 337

استعمال خلوق كعبه م/ 344

استعمال بوى خوش اگر مكرر شود م/ 345

اجتناب از مطلق دوخته هر چند كم باشد م/ 347

انداختن شپش و كك. نقل دادن م/ 385- م/ 384- م/ 383

انگشتر بدست كردن براى زينت م/ 387- ص/ 186

استعمال حنا براى محرم م/ 388

ازاله مو از بدن خود يا غير خود از محرمات احرام است. م/ 401- ص/ 189

ازاله مو از روى ضرورت م/ 402

افتادن مو در حال غسل يا وضو م/ 403

ازاله مو يا كندن يا تراشيدن م/ 404

افتادن مو بخاطر دست كشيدن به سر يا ريش م/ 409

استظلال م/ 511- م/ 446- م/ 443- م/ 437

استظلال در شب م/ 485- م/ 444

استظلال براى سواره و پياده م/ 445

استظلال براى عذر م/ 447

آمپول تزريق كردن در حال احرام م/ 487

استظلال از منزل بطرف مسجد الحرام م/ 490

ص: 12

التذاذ شوهر غير محرم از زوجه محرم م/ 494- م/ 493

استعمال صابون و شامپو م/ 495

استعمال پماد در حال ضرورت م/ 500

ازاله مو غير محرم از محرم و كفاره آن م/ 502

استظلال از مسجد الحرام تا منزل م/ 513- م/ 508

استظلال از تنعيم تا مسجد الحرام م/ 510- م/ 509

استظلال اضطراراً م/ 511

استظلال در خواب و بعد از بيدار شدن م/ 511

استظلال در ماشين در حال ايستادن ماشين م/ 512

استظلال در مسير مزدلفه به منى م/ 514

استظلال با تابش عمودى يا مايل خورشيد م/ 515

استظلال بر سر يا شانه م/ 516

استظلال مربوط به سقف يا ديوار ماشين م/ 517

استظلال در عرفات م/ 518

استظلال در تونلهاى مكه م/ 519

استظلال بمحض رسيدن بمكه م/ 520

استظلال در منى و زير مسقف تا جمرات رفتن م/ 521

آداب دخول مسجد الحرام م/ 530

اميد دارد عذرش از وضو يا غسل مرتفع شود بايد صبر كند م/ 554

آب و چيزى كه به آن تيمم كند موجود نباشد م/ 561

احرام بچه نابالغ كه ختنه نشده م/ 572

اباحه در ستر عورت در طواف ص/ 240

استراحت كردن بين طواف م/ 713- م/ 636

اشكال در چند شوط از طواف و توجّه بعد از حج تمتع م/ 643

احتمال راه رفتن در حال بوسيدن كعبه م/ 648

ص: 13

اشتباهاً وارد حجر اسماعيل شده و بر مى گردد و ادامه مى دهد م/ 659

اتمام و اعاده طواف مجدداً قطع طواف پيش آيد م/ 673

اعتماد به ديگرى در عدد اشواط طواف و سعى و رمى جمرات م/ 712

احساس ترى و نجاست در طواف عمره تمتع و اعتنا نكردن م/ 715

استحاضة قليله شدن در بين طواف م/ 729

استحاضه بودن زنى كه حيض نمى شود ولى هر دو ماه يكبار د وسه روزى لك مى بيند م/ 734

استحاضه بودن زن قرشيه بعد از شصت سال و غير قرشيه بعد از پنجاه سال م/ 735

استحاضه بودن زنى كه قرص مى خورد و در ايام عادت لك مى بيند م/ 736

اعمال حج و غسل مس ميت بگردن داشتن م/ 737

استيناف طواف پس از پيمودن مقدارى از طواف م/ 741

اتمام و اعاده و رعايت ترتيب بين آندو م/ 748

اكل و شرب در طواف م/ 757

ادامه دادن طواف بدون تصحيح قسمتى كه اشكال پيدا كرده م/ 763

آب خوردن در مسير سعى م/ 860

احرام حج بعد از تمام شدن عمره تمتع واجب است. م/ 937

احرام حج روز ترويه مستحب است م/ 945

احرام حج را فراموش كند و در عرفات يا بعد از تمامى اعمال يادش آمد م/ 948- م/ 947

احرام حج را نبندد جهلًا م/ 949

احرام حج را عمداً ترك كند م/ 950

احرام حج از محلات جديد مكه م/ 954- م/ 951

اعمال مكه را بر وقوفين بدون احرام انجام داده م/ 952

اعمال مكه بعد از حلق بايد انجام شود م/ 1144

اعمال مكه كه بعد از اعمال منى بايد انجام شود م/ 1173

اعمال مكه را نمى تواند به نائب واگذار كند در صورتيكه با تأخير مى تواند انجام دهد م/ 1199

احرام در لباس دوخته براى معذور و كفاره دادن م/ 1364- م/ 1319

ص: 14

ارتكاب محرمات نسياناً و غفلتاً كفاره ندارد م/ 1320

احرام به عمره تمتع ورود به مكه و فوت حج و عدول به عمره مفرده و خارج شدن از احرام م/ 1326

اعمال حج و عمره را با وضوء باطل انجام داده م/ 1362

ارز و تبديل آن به پول ايرانى م/ 1363

ابطال عمره و حج با قصد نمى شود م/ 1368

احرام عمره بست و مريض شد چگونه از احرام خارج شود م/ 1381

احرام حج بست مريض شد چگونه از احرام خارج شود م/ 1382

ازدواج قبل از طواف نساء و حكم فرزندان م 1207

استحباب عمره مفرده بعد از اعمال حج م/ 1311

احرام را نميتواند برهم بزند مگر اعمال را انجام دهد م 1318

اعمال عمره تمتع را انجام داده اكنون نمى تواند حج تمتع انجام دهد/ س/ 11- استفتائات جديد

القاب ائمه اطهار را بدون وضو مس كردن/ س/ 18 استفتائات جديد

اتصال صفوف در نماز جماعت برقرار نيست/ س/ 20- استفتائات جديد

احرام از فرودگاه جده براى عمره مفرده/ س/ 21- استفتائات جديد

احرام در ميقات به نيت عمره تمتع براى كارمندى كه ممكن است از مكه خارج شود/ س/ 26- استفتائات جديد

اجير در مدينه براى حج نائب شده آيا مى تواند از جحفه محرم شود/ س 28/ استفتائات جديد

استراحت در پايان شوط طواف و شك بين پنجم و ششم/ س/ 29- استفتائات جديد

ص: 15

«ب»

بالغ شدن كودك مميز محرم در وقت درك مشعر الحرام و كفايت از حجة الاسلام م/ 5

بچه مميز و حج استحبابى و عدم نياز به اذن ولى م/ 7

بلوغ طفل قبل از ميقات و حجة الاسلام او م/ 14

بدهكار و استطاعت م/ 21

بدهكارى خمس و زكات و استطاعت او م/ 22

بدهكار و استطاعت م/ 21

بذل مال و قبول بذل براى حج م/ 34

باذل مى تواند از بذلش برگردد م/ 35

بخشش مال بعد از مستطيع شدن م/ 75

بذل نفقه حج براى مريض م/ 91

بينه شرعيه براى تعيين ميقات م/ 206

بدون احرام از ميقات عبور كند چه وظيفه اى دارد م/ 219- م/ 216- م/ 215- م/ 226

بازگشت به جحفه براى آوردن وسايل خود م/ 238

بعد از ميقات متوجه مى شود تلبيه نگفته يا نيّت نكرده يا احرام باطل بوده م/ 245

بدون احرام عمداً يا جهلًا يا سهواً وارد مكه شده است م/ 250

بعد از تلبيه فراموش كند نيت عمره تمتع كرده يا حج تمتع م/ 265

بدن محرم اگر نجس شد تطهير كند م/ 278

بوى بد و فرار كردن از آن و دماغ گرفتن از آن م/ 341

بوى خوش را اگر مكرر استعمال كند م/ 345

به بعض بدن سر را بپوشاند م/ 412

بند مشگ را بر سر گذاشتن م/ 417

ص: 16

بيرون آوردن خون از بدن از محرمات احرام است ص/ 201

بيرون آوردن خون از بدن ديگرى- حجامت كردن- دندان كشيدن م/ 450

بيرون آوردن خون به مثل خراشيدن- مسواك كردن م/ 451

بيرون آوردن خون در حال احتياج و ضرورت م/ 452

بطلان حج در صورت جماع قبل از وقوفين م/ 492

بوسيدن شوهر غير محرم زن محرم خود را م/ 494

بطلان عمره و انجام حج افراد و اعاده حج در سال بعد م/ 533

بچه نابالغ كه ختنه نشده وادار به احرام كنند م/ 572

بچه ختنه كرده بدنيا بيايد م/ 573

بعض از اشواط داخل حجر اسماعيل م/ 590

بعض از اشواط روى ديوار حجر اسماعيل م/ 591

بعض از اشواط اگر از پشت مقام ابراهيم انجام شود م/ 594

بوسيدن كعبه در حال طواف- بر گرداندن صورت م/ 648- م 635

بعض شوطها را نائب گرفتن در طواف و سعى م/ 675

بوسيدن كعبه و شك در اينكه طواف را از همان نقطه ادامه داده است. م/ 696

بعد از تقصير عمره تمتع فهميد طواف و سعى باطل بوده م/ 705

بدون نماز و سعى تقصير كرده است م/ 813

بطلان تقصير و انجام محرمات احرام و عدم كفاره در صورت جهل م/ 895

بين عمره تمتع و حج تمتع ماشين كردن سر م/ 912

بدون احرام وارد مكه شود وقت تنگ باشد تبديل به حج افراد مى شود. م/ 923

بدون احرام وارد مكه شده بدون عذر وقت تنگ باشد حج افراد انجام دهد. م/ 924

بدون احرام بين عمره تمتع و حج خارج شود و بر گردد و حج آورد. م/ 944

بدل ذبيحه روزه گرفتن است. م/ 1051

بدل ذبيحه در صورت عدم قدرت بر ذبح م/ 1052

بيتوته به منى شب يازدهم و دوازدهم م/ 1220

ص: 17

بيتوته به منى شب سيزدهم. م/ 1223- م/ 1221

بيتوته در شبهاى يازدهم و دوازدهم و سيزدهم براى چه كسانى واجب نيست. م/ 1222

بيتوته به منى و مقدار آن از اول شب تا نصف شب م/ 1224

بيتوته به منى در نيمه دوم شب م/ 1225

بيتوته و نيت آن. م/ 1227

بيتوته اگر قسمتى از اول شب درك نشود يا زودتر از نيمه شب خارج شود. م/ 1235

بيتوته در زمين هاى متصل بمنى كفاره دارد. م/ 1239

بيتوته شب سيزدهم براى كسيكه قبل از غروب دوازدهم خارج و بعد از غروب برگشته لازم نيست م/ 1240

بيتوته و چگونگى محاسبه نيمه شب م/ 1226

بيتوته در خارج منى كفاره دارد. م/ 1241

بعض اعمال عمره تمتع قبل از شوال بقيه در شوال فايده ندارد. م/ 1325

برطرف كردن عين نجاست در تطهير مسجد الحرام. م/ 1349

بستن ساعتى كه بند آن دوخته است براى مرد محرم. س/ 23- استفتائات جديد

بدون وضو عمره مفرده براى پدر انجام داده بعد براى مادر محرم مى شود. س/ 33- استفتائات جديد

بدون احرام وارد مكه مى شود بعد از آنكه يك ماه در مكه مانده است. س/ 34- استفتائات جديد

بقاء بر تقليد ميت. ص/ 568

ص: 18

«پ»

پول قربانى در حج بذلى بر عهده باذل است. م/ 36

پدر وصيت به حج مى كند و پسر بعد از فوت پدر مستطيع مى شود. م/ 86- م/ 88

پاك بودن از حدث اصغر و اكبر در احرام بستن شرط نيست م/ 288

پارچه اضافى بين پاها م/ 293

پرندگان و ملخ جزو شكار صحرائى است. م/ 309

پرنده اگر پر در نياورده م/ 312

پوشيدن چيز دوخته از محرمات احرام است. ص/ 174 ششم

پوشيدن شبيه دوخته م/ 346

پوشيدن هميان هر چند دوخته باشد. م/ 348

پوشيدن جوراب- گيوه براى مردان م/ 369

پوشيدن چيزى كه روى پا را مى گيرد در صورت احتياج م/ 370

پوشيدن زيور براى زن از محرمات احرام است. م/ 187

پوشانيدن سر از محرمات احرام است. م/ 191

پوشانيدن سر به حنا- دوا و گل م/ 410

پوشانيدن سر با گذاشتن بار بر سر م/ 411

پوشانيدن سر به بعض بدن «دست روى سر گذاشتن» م/ 412

پوشانيدن صورت براى مردان م/ 416

پشه بند و پارچه را روى كمان گذاشتن م/ 420

پوشانيدن سر از روى غفلت م/ 423

پوشاندن زن صورت خود را از محرمات احرام است. م/ 429- م/ 428- ص/ 194

پوشاندن صورت زن با دستها م/ 430

ص: 19

پوشيدن نعلينى كه بندهاى عريض دارد. م/ 484

پماد و استفاده از آن در حال احرام و حال ضرورت م/ 500

پا گذاشتن روى اشياء مردم از قبيل ساعت واحرامى در حال طواف م/ 663- م/ 662

پشت مقام ابراهيم عرفى است. م/ 821- م/ 819

پول پيدا كردن در مكه يا مدينه م/ 1355

پولى كه بحساب عمره مفرده ريخته خمس دارد يا ندارد. س/ 17- استفتائات جديد

پوشيدن دمپائى دوخته براى مرد محرم. س/ 22- استفتائات جديد.

ص: 20

«ت»

تهيه مقدمات سفر واجب است. م/ 3

تصرف كردن در مال و خارج شدن از استطاعت مالى م/ 93- م/ 23- 24

تحقيق در مال در صورت شك آيا باندازه استطاعت هست يا نه م/ 29

تزاحم حج با ترك واجب يا فعل حرام م/ 31- م/ 72

ترك حج موجب استقرار حج مى شود. م/ 42

تصرف در اموال ميّت قبل از حج ميت. م/ 45

تصرف در مال قبل از ماههاى حج و خروج از استطاعت م/ 57

تقليد صحيح بوده مجتهد بعدى بعض امور را شرط مى داند اعاده لازم نيست م/ 63

تقديم حج يا ازدواج براى نوه م/ 98

ترك وقوف اختيارى مشعر براى همراهان بيماران و عجزه م/ 135

تراشيدن سر با ماشين ته زن در منى م/ 137

تبرع حج براى مجنون و ديوانه م/ 145

تقدم حج خود بر حج پدر م/ 151

تبرع حج براى مستطيعى كه الان قدرت مالى ندارد م/ 153

تقدم حج نيابى بر حج خودش م/ 155

تكرار عمره مفرده و فاصله بين آنها م/ 173

تأخير عمره مفرده در حج افراد م/ 192

تقصير را در عمره مفرده جهلًا يا نسياناً بجا نياورده و مجدداً براى عمره تمتع محرم شده م/ 196

تأخير احرام از مسجد شجره در صورت ضرورت م/ 201

تأخير احرام از ميقات از روى علم و عمد براى مستطيع م/ 218- م/ 210

تأخير احرام از محاذات ميقات م/ 218

ص: 21

تغيير مسير و احرام از ميقات ديگر م/ 231

تنعيم و احرام از آن خصوص مسجد نيست. م/ 236

ترك محرمات احرام در نيت احرام م/ 938- م/ 252- م/ 251

تلبيه م/ 259

تلبيه و صحيح گفتن آن م/ 260

تلبيه و تلقين آن م/ 261

تلبيه و نائب گرفتن در آن م/ 262

تلبيه را اگر فراموش كند چه وظيفه اى دارد. م/ 264- م/ 263

تلبيه را بگويد بعد فراموش كند نيت عمره تمتع كرده يا حج تمتع م/ 265

تأخير تلبيه از ميقات م/ 266

تلبيه و تكرار آن و مقدار واجب آن و استحباب تكرار آن م/ 267

تلبيه و ترك آن در عمره و حج م/ 268

ترك تلبيه در عمره و حج م/ 3027- م/ 268

تطهير بدن در حال احرام اگر نجس شود. م/ 278

تطهير نكردن بدن يا لباس احرام محرم كفاره ندارد. م/ 279

تلبيه را غلط گفتن. م/ 296

تلبيه را غلط گفتن و بعد از وقوفين متوجه شدن م/ 297

ترجمه تلبيه م/ 298

تكرار كفاره در صورت پوشيدن چند لباس دوخته م/ 355

تكرار استظلال م/ 483

تزريق آمپول در حال احرام م/ 487

ترك طواف جهلًا عالماً موجب بطلان عمره است. م/ 532

ترك طواف سهواً م/ 535

تقديم سعى بر طواف و اعاده سعى م/ 536

تيمم بدل از وضو يا غسل در طواف م/ 552

ص: 22

تيمم بدل از غسل و عارض شدن حدث اصغر م/ 553

تكلم كردن- شعر خواندن- خنده كردن در طواف م/ 634

توجه به اشكال در چند شوط از طواف بعد از حج تمتع م/ 643

توجه به بطلان وضو بعد از تقصير در عمره تمتع م/ 647

تقصير در عمره مفرده كرده بعد متوجه مى شود وضو باطل بوده م/ 647

توهّم كرده مقدارى از طواف را در اثر فشار جمعيت برده شده. م/ 654

ترك طواف در حج تمتع م/ 670

تيمم كرده و طواف كرده با آنكه امكان وضو بوده م/ 679

ترك نماز و سعى جهلًا يا نسياناً و تقصير كردن م/ 813

تقديم سعى بر طواف از روى فراموشى يا جهالت. م/ 833

تأخير سعى تا شب يا فردا م/ 861- م/ 840- م/ 839

تقصير در دور ششم سعى روى كوه صفا م/ 859

تقصير در شوط پنجم سعى م/ 863

ترك سعى در عمره تمتع م/ 864

توجه به صفا يا مروه در حال سعى حكم وضعى است. م/ 869

ترديد و شك در سعى و با حال ترديد سعى كردن و بعد يقين پيدا كردن. م/ 886

تقصير يعنى كوتاه كردن مو يا ناخن ولى بهتر است اكتفا به ناخن نكند. م/ 888

تراشيدن سر در تقصير در عمره تمتع كفايت نمى كند. م/ 888

تقصير عبادت است ريا نكند. م/ 905- م/ 889

تقصير را فراموش كند تا بستن احرام حج م/ 890

تقصير را عمداً ترك كند تا احرام بستن به حج م/ 891

تقصير و حلال شدن محرمات بغير از تراشيدن سر در عمره تمتع م/ 893

تقصير و كندن مو بهر وسيله و عدم اكتفا به كندن موى زير بغل م/ 894

تقصير باطل است انجام محرمات و عدم كفاره در صورت جهل م/ 895

تقصير بعد از سعى بعد شك در صحت تقصير م/ 896

ص: 23

تقصير با كندن مو كافى نيست و احرام بعد صحيح نيست. م/ 897

تقصير را فراموش كند هر كجا باشد مى تواند تقصير كند. م/ 898

تقصى سنى براى شيعه اشكال ندارد. م/ 899

تقصير و كندن مو در عمره تمتع و انجام حج تمتع م/ 900

تقصير بعد از نماز طواف جهلًا يا سهواً م/ 901

تقصير بعد از سعى براى كسانيكه اعمال حج را بر وقوفين مقدم مى دارند. م/ 902

تقصير در منزل مانع ندارد. م/ 904

تقصير در اثناى سعى جهلًا يا نسياناً م/ 906

تقصير و ترك جهلى آن. م/ 907

ترك تقصير جهلًا م/ 907

ترك تقصير عمداً- جهلًا يا نسياناً در عمره مفرده و انجام طواف نساء م/ 908

تراشيدن صورت بين عمره تمتع و حج تمتع م/ 915

تبدل جج تمتع به افراد م/ 928 الى م/ 924- م/ 923- م/ 922- م/ 921

تنگى وقت و مراد و مقصود از آن م/ 925

ترك احرام حج سهواً جهلًا- عمداً م/ 950- م/ 949- م/ 948- م/ 947

تلبيه را در احرام حج نگفته در عرفات يا منى فهميد م/ 953

تأخير انداختن از اول ظهر در وقوف به عرفات م/ 960

ترك مقدار وقوف ركنى عرفات عمداً م/ 963

ترك وقوف اضطرارى عرفه م/ 969

ترك وقوف اختيارى عرفه م/ 968

ترك وقوف اختيارى عرفه و درك وقوف اضطرارى عرفه و اختيارى مشعر م/ 970

ترك وقوف اختيارى مشعر و درك وقوف اضطرارى آن. م/ 993

ترك اختيارى مشعر و درك اضطرارى آن بخاطر خواب رفتن در منى م/ 994

تأخير قربانى از روز عيد قربان م/ 1108

تقصير يا حلق بعد از ذبح م/ 1120

ص: 24

ترك وقوف اختيارى عرفات و مشعر م/ 988- م/ 987

ترك وقوف اختيارى مشعر بگفته مدير كاروان م/ 991

تأخير قربانى از روز عيد بواسطه عذر م/ 1033

ترتيب بين قربانى و حلق م/ 1110

تخم هاى گوسفند اگر كوبيده يا تابيده باشد. م/ 1111

تقصير و سر تراشيدن براى خنثى مشكل م/ 1121

تقصير و كيفيت و مقدار آن. م/ 1123

تقصير و قصد قربت م/ 1124

تقصير خودش باشد يا سلمانى انجام دهد م/ 1125

تيغ كشيدن به سر بجاى سر تراشيدن م/ 1127- م/ 1126

تراشيدن ريش كفايت از تقصير نمى كند. م/ 1128

تقصير موى زير بغل يا عانه كافى نيست. م/ 1129

تقصير و محل آن. م/ 1130

تأخير تقصير يا سر تراشيدن از روز عيد م/ 1131

ترك تقصير و سر تراشيدن و خروج از منى. م/ 1132- م/ 1133

ترتيت بين اعمال در روز عيد قربان. م/ 1142- م/ 1140- م/ 1139

تقصير در منى و آنچه بعد از آن حلال مى شود. م/ 1141

تأخير حلق تا آخر ايام تشريق م/ 1143

تقصير ديگرى قبل از تقصير خود. م/ 1160- م/ 1146

تقصير كفار مسلخ جديد. م/ 1170- م 1149

تقصير در غير منى و انجام اعمال مترتبه م/ 1151- م/ 1150- م/ 1148

تقصير بجاى حلق براى كسيكه وظيفه اش حلق است. م/ 1152

تقصير در سال دوم كه به نيابت بحج آمده است. م/ 1153

تيغ زدن مقدارى از سر و ماشين كردن بقيه م/ 1155

تقصير براى كسيكه از حلق كردن معذور است. م/ 1164

ص: 25

تأخير قربانى عمداً و تقصير يا حلق كردن. م/ 1165

تقصير يا حلق كردن روز عيد قربان براى كسيكه پول قربانى را گم كرده است. م/ 1166

تراشيدن ريش براى تقصير نسبت به غير صروره م/ 1167

تأخير اعمال مكه بعد از اعمال منى تا آخر ذى حجه م/ 1200- م/ 1172

تقديم اعمال مكه بر وقوف به عرفات م/ 1178- م/ 1177- م/ 1176- م/ 1175

تقديم طواف نساء سهواً بر سعى م/ 1185

ترك طواف واجب جهلًا و بازگشت به محل م/ 1188

تقديم اعمال حج براى كسيكه ترس از ازدحام جمعيت دارد. م/ 1189

تقديم اعمال حج بخاطر خوف حيض م/ 1190

تقديم اعمال حج براى نائب اگر خوف حيض يا مرض داشته باشد. م/ 1191

تقديم اعمال حج بدون سعى نمى شود. م/ 1192

تقديم اعمال مكه براى ذوى الاعذار جايز است نه لازم م/ 1193

تقديم اعمال حج و رعايت اقرب زمان به موقفين م/ 1194

تشخيص عذر براى تقديم اعمال حج بعهده خود مكلف است. م/ 1195

تقديم اعمال مكه براى كسيكه بايد با تخت او را طواف دهند م/ 1196

تقديم اعمال مكه بدون طواف نساء م/ 1197

تقديم اعمال مكه بدون احرام جهلًا م/ 1198

ترك طواف نساء حج را باطل نمى كند. م/ 1212

ترك طواف نساء براى پير مردان و پير زنان م/ 1218

ترك بيتوته بمنى و كفاره آن م/ 1229

ترك رمى جمرات سه گانه به حج ضرر نمى رساند. م/ 1253

تأخير ذبح از روز عيد قربان م/ 1288

تخيير بين قصر و اتمام در مكه و مدينه م/ 1316

تقصير در عمره تمتع و كفاره اش در مكه و تقصير در حج كفاره اش را در منى ذبح كند. م/ 1317

تقليد از كسى نمى كرده و حج انجام داده است. م/ 1345

ص: 26

تيمّم بدل از غسل جنابت در مسجد الحرام م/ 1348

تطهير مسجد الحرام با برطرف كردن عين نجاست. م/ 1349

تبعيت در حكم قاضى كه فلان روز عيد قربان است. م/ 1360- م/ 1352

تبديل ارز به پول ايرانى م/ 1363

ترك وقوفين و فساد حج و كيفيت خروج از احرام م/ 1367

تحقق مصدود در حج چگونه است. م/ 1378

تحقق محصور چگونه است. م/ 1385

تصادف در احرام حكم محصور را دارد. م/ 1391

محمول متنجس در طواف چه حكمى دارد. س/ 5- استفتائات جديد.

مستحبات مدينه و مكه كه بايد نائب انجام دهد. س/ 7- استفتائات جديد

محرم به احرام عمره تمتع شد بعد زندانى مى شود بعد از ايام تشريق آزاد مى شود. س/ 10- استفتائات جديد

مأمور سازمان حج است ايام تشريق بايد در مكه باشد ولى عمره تمتع را انجام داده س/ 11- استفتائات جديد

ميقات حديبيه براى حج و عمره براى زائران ايرانى س/ 15 استفتائات جديد

محرم شدن از حديبيه در عمره و حج براى زائران ايرانى س/ 15 استفتائات جديد

مسّ القاب ائمه اطهار بدون وضو س/ 18- استفتائات جديد

ص: 27

«ث»

ثبت نام براى سوريه كرده، خرج حج هم معادل مخارج سوريه است بايد به حج برود م/ 68

ثواب حج استحبابى را هديه كند م/ 169

ثوب احرام و لباس احرام م/ 277- م/ 271- م/ 270- م/ 269

ثوب احرام و نيت كردن م/ 273

ثوب احرام و شرط آنكه نماز در آنها صحيح باشد م/ 274

ثوب احرام و نجس نبودن م/ 274

ثوب احرام و بدن نما بودن م/ 275

ثوب احرام زن حرير نباشد م/ 276

ثوب احرام زن م/ 277

ثوب احرام اگر نجس شد تطهير يا تبديل شود م/ 278

ثوب احرام پوست نباشد م/ 280

ثوب احرام اگر بافتنى نباشد م/ 281

ثوب احرامى كه در آن محرم شده با آن طواف كند م/ 282

ثوب احرام لازم نيست هميشه در بر داشته باشد م/ 284

ثوب احرام را مى تواند دو سه تا يا بيشتر بپوشد م/ 301- م/ 285

ثوب احرام را عمداً نپوشد و در لباس دوخته محرم شود م/ 289- م/ 286

ثوب احرام و گره زدن آن و سنگ گذاشتن در آن م/ 287

ثوب احرام و پارچه اضافى بين پاها م/ 293

ثوب احرام و مقدار واجب آن م/ 301

ص: 28

«ج»

جزء باطل و اعاده حج به نيت ما فى الذمه م/ 62

جنب و حائض در حال عبور از مسجد شجره محرم شود م/ 203

جنب و تيمم كردن و داخل مسجد شجره محرم شدن م/ 204

جحفه و احرام از آن خصوص مسجد نيست م/ 236

جده و محرم شدن از آنجا براى عمره تمتع م/ 239

جماع و هر نوع لذت و تمتع از محرمات احرام است ص/ 161

جماع در عمره تمتع م/ 1366- م/ 314

جماع در احرام حج تمتع م/ 1366- م/ 316

جماع در احرام حج بعد از وقوفين م/ 318

جدال از محرمات احرام است م/ 375- م/ 374- م/ 373

جماع در احرام حج قبل از وقوف بعرفات و قبل از مشعر الحرام م/ 492

جنب اگر محرم باشد چگونه طواف كند در صورت ضرر داشتن آب م/ 753

جبل الرّحمة و كراهت صعود در وقت وقوف م/ 972

جماع بعد از شوط چهارم طواف نساء م/ 1211

ص: 29

«ح»

حجة الاسلام يك مرتبه در عمره واجب است م/ 1

حج وجوبش فورى است م/ 2

حج غير بالغ م/ 4

حج بر كودك و ديوانه واجب نيست ص/ 19- اول- دوم

حج زمان كودكى كفايت از حجة الاسلام نمى كند م/ 7

حج بچه مميز مستحب است و نياز به اذن ولى ندارد م/ 7

حرّيت از شرائط وجوب حج ص/ 23

حَرج و مشقت در صورت زيادى قيمت هواپيما و اجناس م/ 26

حَرج و مشقت در صورت فروش ملك به كمتر از قيمت معمولى م/ 27

حج رفتن اگر موجب ترك واجب يا فعل حرامى بشود م/ 31

حج استحبابى را قصد كند بعد معلوم شود مستطيع بوده است م/ 32

ص: 30

«چ»

(1) 1

فهرست مناسك حج ؛ ؛ ص30

نه زن جزو صورت زن است م/ 505

چند متر از طواف خراب كرده يك شوط كامل انجام مى دهد م/ 706

چيزهائى كه بعد ازتقصير يا حلق در منى برمحرم حلال مى شود م/ 1141


1- محمد جواد انوارى، فهرست مناسك حج، 1جلد، نشر مشعر - تهران، چاپ: 1.

ص: 31

«ح»

حج بذلى م/ 33- م/ 94

حج نيابى مقدم بر حج خودش مى باشد م/ 88- م/ 86- م/ 38- م/ 56

حج نيابى يا حج استحبابى براى مستطيع م/ 44

حج مستقر شود بجا نياورد تا فوت كند بايد از تركه برايش حج بدهند م/ 45

حج ميقاتى يا بلدى براى ميتى كه حج برايش مستقر شده است م/ 45- م/ 81

حج سالهاى قبل را احتمال مى دهد صحيح نبوده م/ 61

حج را با وجود تقليد صحيح انجام داده الان از مجتهد ديگرى تقليد مى كند كه بعض امور را شرط مى داند اعاده لازم است يا نه م/ 63

حج را به خيال آنكه مستطيع است انجام داده بعد معلوم شود مستطيع نبوده است م/ 66

حج آمدن اگر موجب كمك كردن بحكومت كمونيستى باشد م/ 72

حج انجام دادن با قرض داشتن م/ 74

حج نيابتى مستطيع م/ 155- م 151- م/ 136- م/ 82- م 118

حج واجب براى زن مستطيعه نياز به اذن شوهر ندارد م/ 87

حج از طرف نهاد يا ارگان حج بذلى است م/ 94

حج مقدم است يا ازدواج براى نوه م/ 98

حج واجب را يك نفر از چند نفر نيابت مى كند م/ 140- م/ 115

حج تبرعى معذور م/ 123

حلق با ماشين ته زن در منى م/ 137

حج تبرعى براى ديوانه و مجنون م/ 145

حج بلدى داشت ولى نائب فراموش مى كند از بلد نيت كند م/ 147

حج بلدى را چند ماه قبل از بلد نيت مى كند بعد به شهر خود مى رود م/ 150

ص: 32

حج پدر مقدم است يا حج خودتان م/ 151

حج تبرعى براى پدر م/ 153

حج به نيابت حضرت ولى عصر (ع) م/ 154

حج استحبابى و تكرار آن براى كسانيكه شرائط وجوب حج را ندارند م/ 165

حج تبرعى براى خويشاوندان و معصومين اگر در مكه نباشند م/ 166

حج كردن با مال حرام و مشتبه م/ 168

حج استحبابى انجام دهد و ثواب آنرا هديه كند م/ 169

حج تمتع- قِران- افراد م/ 199- ص/ 99

حج افراد و صورت آن م/ 174

حج افراد و خارج شدن از احرام م/ 174

حلال شدن محرمات احرام در عمره مفرده م/ 179

حج تمتع بعد از عمره مفرده اى كه در ماههاى حج انجام داده است م/ 182

حج تمتع و صورت اجمالى آن ص/ 102

حيض شدن زن بعد از احرام عمره مفرده م/ 189

حكم نماز طواف عمره مفرده مستحبى م/ 190

حائض و جنب در حال عبور از مسجد شجره محرم شوند م/ 203

حائض و محرم شدن نزديك مسجد شجره م/ 205

حج افراد براى زن حائض كه در ميقات يقين دارد نمى تواند عمره تمتع را انجام دهد م/ 221

حالت روانى در مدينه يا جده م/ 243

حائض نزديك مسجد شجره محرم مى شود بعد در ماشين خواب مى رود. م/ 244

حائض يا جنب عصياناً وارد مسجد شجره شده توقف مى كند و محرم مى شود م/ 248

حج را اگر به ريا باطل كند م/ 255

حج تمتع را بجاى عمره تمتع نيت كند م/ 257

حجة الاسلام را در حج مستحبى نيت كردن م/ 295

حنا استعمال كردن پيش از احرام م/ 389- م/ 303

ص: 33

حرام دائمى شدن زن اگر در حال احرام عقد كند م/ 329

حنا استعمال كردن براى محرم م/ 388

حج فاسد را به اتمام برساند از احرام خارج مى شود م/ 489

حمل شى دوخته و قمقمه آب در محفظه دوخته م/ 496

حج افراد براى كسى كه عمره خود را باطل كرده است م/ 533

حدث عارض شدن قبل و بعد از دور چهارم طواف م/ 550- م/ 549

حدثص اكبر در اثناى طواف م/ 551

حدث اصغر يا اكبر داشته شك در وضو يا غسل مى كند م/ 556

حجر الاسود و ابتداء و انتهاء طواف م/ 579- م/ 578- م/ 577- م/ 576- م/ 575

حدث در شوط آخر طواف و تمام كردن طواف م/ 653

حج كسانيكه سال خمسى ندارند م/ 667

حج تمتع و فقط خواندن نماز طواف و انجام دادن بقيه اعمال م/ 670

حائض شدن زن در عمره تمتع بعد از سه شوط و نيم و پاك نشدن قبل از عرفات م/ 721

حائض شدن زن در عمره تمتع بعد از چهار شوط طواف و پاك نشدن قبل از عرفات م/ 722

حائض شدن زن بعد از عمره تمتع و توجه به اينكه طواف باطل بوده م/ 723

حج زنى كه بعد از پاك شدن از حيض نيت غسل جنابت كرده م/ 724

حجاب زن در طواف و نماز م/ 754

حائض شدن زن قبل از نماز طواف م/ 811

حلال شدن محرمات با تقصير در عمره تمتع م/ 893

حلق و سر تراشيدن بجاى تقصير در عمره تمتع و عدم كفايت آن م/ 903

حج مستحبى انجام مى دهد وارد مكه شده وقت تنگ است عدول به حج افراد كند م/ 926

حج افراد بدون عمره مفرده م/ 926

حج تمتع تبديل به حج افراد مى شود م/ 928 الى 921

حج افراد بجاى حج تمتع براى خدمه م/ 933

حج افراد و ميقات آن م/ 933

ص: 34

حج افراد تبديل به عمره تمتع يا عمره مفرده نمى شود م/ 934

حج افراد براى كسى كه عمره تمتع انجام داده است م/ 935

حج افراد براى كسى كه در حرم هست م/ 936

حدود عرفات و مشعر با علائم مشخص كننده م/ 971

حلق يا تقصير بعد از ذبح م/ 1120

حلق در منى و آنچه بعد از آن حلال مى شود م/ 1141

حلق در شب م/ 1143

حلق كردن ديگرى قبل از آنكه خودش حلق كرده باشد م/ 1160- م/ 1146

حلق و سر تراشيدن توسط سلمانى و مشغول ناخن گرفتن م/ 1147

حلق در غير منى و انجام اعمال مترتبه م/ 1151-/ م/ 1150-/ م/ 1149-/ م/ 1148-/ م/ 1154-/ م/ 1156

حلق در كنار مسلخ جديد م/ 1149

حلق در سال اول براى صرورة م/ 1153

حلق در غير منى براى معذور و كسيكه وقوفين اضطرارى مى كند م/ 1156

حلق و تقصير براى كسى كه دو موضع سرش شكسته است م/ 1157

حج بجا آوردن براى كسيكه قربانى و حلق را خارج منى انجام داده م/ 1158

حلق كردن در صورتيكه سرش خون مى آيد م/ 1161

حلق كردن براى صروره و رجوع به مجتهد ديگر م/ 1169- م/ 1162

حلق را فراموش كرده و اعمال بعد را انجام داده م/ 1163

حلق كردن بدون نيت كردن م/ 1168

حلق و مستحبات آن م/ 1171

حلال شدن محرمات احرام حج به تدريج در سه موقع م/ 1179

حرمت مطلق تلذذ از زن قبل از طواف نساء م/ 1205

حيض شدن زن بعد از سعى در صورت تقديم اعمال مكه م/ 1214

حلق قبل از رمى براى كسى كه روز عيد نمى تواند رمى كند جايز نيست. م 1298

حائض و جنب و عبور از مقدار توسعه يافته مسجد الحرام و مسجد النبى صلى الله عليه و آله م/ 1340

ص: 35

حج انجام داده از كسى تقليد نمى كرده است. م/ 1345

حج انجام داده بدون اينكه خمس بپردازد م/ 1351- م/ 1350

حرج و مشقت نوعى است يا شخصى م/ 1361

حج را انجام داده فهميد وضويش باطل بوده است م/ 1362

حج متوفى به كمتر از فيش با نيابت انجام مى شود س/ 1- استفتائات جديد

حج با فيش ميت اگر خود تمام شرايط ديگر را دارد س/ 2- استفتائات جديد

حج ميت اگر پسر بزرگ را براى حج مشخص كرده باشد س/ 3- استفتائات جديد

حج بلدى را به نيابت انجام داده لازم نيست به شهر منوب عنه بر گردد س/ 8- استفتائات جديد

حديبيه و محرم شدن از آنجا براى زائران ايرانى در عمره و حج س/ 15- استفتائات جديد

حج نيابى براى كسيكه بعد از استقرار حج ديوانه شده است س/ 25- استفتائات جديد

ص: 36

«خ»

خمس و زكات بدهكار است چگونه مستطيع مى شود م/ 22

خمس و زكات و نياز به آنها و استطاعت م/ 40- م/ 90

خدمه كاروان ها و روحانيون و استطاعت آنها م/ 58

خيال كرده مستطيع است حج را انجام داده بعد معلوم شود مستطيع نبوده است. م/ 66

خيال مى كرد مستطيع نيست به نيت استحبابى عمره تمتع را انجام مى دهد بعد متوجه شده مستطيع است. م/ 67

خمس و زكات جزء تركه ميت است م/ 100

خارج شدن از احرام در حج افراد م/ 174

خدمه كاروانها كه مى خواهند از مكه خارج شوند ابتداء عمره مفرده انجام دهند م/ 229

خدمه كاروان ها به مكه مى آيند بعد به جده يا به مدينه مى روند چه فرق دارد م/ 237

خارج شدن از مكه بعد از عمره تمتع م/ 238

خارج شدن از مكه بعد از حج تمتع م/ 241

خروج از ميقات و توجه پيدا كردن كه تلبيه نگفته يا نيت نكرده يا احرام باطل باشد م/ 245

خمس لباس احرامى كه معلوم نيست از درآمد منبر است يا وجوهات شرعيه م/ 299

خوردن گوشت شكار بر محرم حرام است م/ 304

خواستگارى كردن در حال احرام م/ 327

خوردن چيزى كه در آن بوى خوش است مانند زعفران م/ 339- م/ 336

خريد و فروش عطريات براى محرم م/ 342

خلوق كعبه و استعمال آن م/ 344

خوردن روغن اگر بوى خوش ندارد م/ 398

خشك كردن سر با حوله و دستمال م/ 422

ص: 37

خون بيرون آوردن از بدن م/ 451- م/ 450

خارج شدن از احرام در حج فاسد با اتمام حج فاسد است. م/ 489

خشك كردن صورت زن با حوله م/ 506

خون كمتر از درهم در طواف م 562

خون قروح و جروح در طواف م 565- م/ 564- م/ 563

ختنه كردن در حق مردان و بچه هاى نا بالغ م/ 572- ص/ 239

خروج طواف كننده از خانه و آنچه از آن محسوب است ص/ 248

ختم كردن هر شوط طواف به ركن يمانى م/ 665

خون بينى در طواف يا دستمال نجس همراه داشتن. م/ 694

خروج مدفوع و مبتلا به آن در طواف چه وظيفه اى دارد م/ 739

خوردن و آشاميدن در طواف م/ 757

ختنه در طواف مستحبى م/ 767

خروج از مكه بعد از عمره تمتع م/ 944- م/ 943- م/ 920- م/ 911- م/ 910- س/ 6، استفتاءات جديد

خروج از مكه بعد از عمره تمتع براى نائب م/ 917

خروج از مكه بين عمره تمتع و حج تمتع براى كسانيكه منزلشان خارج مكه است م/ 918

خروج از عرفات قبل از غروب شرعى م/ 964

خروج از عرفات قبل از غروب سهواً يا جهلًا م/ 967- م/ 966

خروج از مشعر الحرام عمداً و بدون عذر قبل از طلوع صبح م/ 984

خروج از مكه بعد از اعمال منى قبل از انجام اعمال مكه م/ 1202

خروج از منى قبل از غروب و بازگشت بعد از غروب واجب نيست شب را بماند م/ 1240

خواب رفتن بمكه بجاى عبادت كردن شبهاى دوازدهم و سيزدهم كفاره دارد م/ 1244

خدمه كاروان همراه معذورين شب دوازدهم از منى خارج مى شوند م/ 1248

خروج از منى نيمه شب دوازدهم و برگشتن صبح يا بعد از ظهر دوازدهم م/ 1249

خروج از منى قبل از ظهر روز دوازدهم توسط مدير كاروان م/ 1250

ص: 38

خروج از احرام عمره تمتع با انجام عمره مفرده در صورت فوت حج م/ 1326

خوردن هدى يا خوردن از گوشت گوسفند كفاره م/ 1328

خمس اموال را نداده و حج انجام داده است م/ 1351- م/ 1350

خارج شدن مصدود از احرام چگونه است م/ 1374- م/ 1373- م/ 1372

خارج شدن از احرام اگر از او پول طلب مى كنند م/ 1375

خروج از احرام براى كسيكه پا يا كمرش شكسته يا خونريزى دارد م/ 1388

خروج از مكه بعد از عمره تمتع و رفتن بمدينه و عبور از ميقات س/ 6- استفتائات جديد

خوردن نعنا و سبزيهاى خوشبو در حال احرام س/ 9- استفتائات جديد

خروج از احرام براى كسيكه محرم به احرام عمره تمتع شده بعد زندانى مى شود بعد از ايام تشريق آزاد مى شود س/ 10- استفتائات جديد

خاك و سنگ از حرم- صفا و مروه- عرفات و مشعر برداشتن س/ 12- استفتائات جديد

خمس پولى كه براى عمره مفرده بحساب ريخته است س/ 17- استفتائات جديد

ص: 39

«د»

ديوانه شدن بعد از عمره تمتع م/ 103

دختر بچه 3 ساله را مادر محرم مى كند و اعمال را از طرف او انجام مى دهد م/ 104

دين داشتن و استطاعت م/ 106

دستگير كردن محرم در روز عيد قربان قبل از حلق يا تقصير م/ 129

ديوانه و مجنون شدن در مدينه و نيابت براى او م/ 145

دخول مكه بايد با احرام باشد م/ 172

در حج مستحبى نيت حجة الاسلام كردن م/ 295

دوخته و مطلق دوخته هر چند كم باشد م/ 347

دستكش بدست كردن براى زنها م/ 353

دست را روى سر گذاشتن م/ 412

دستمال را براى سر درد به سر بستن م/ 418

دوش حمام وزير آبشار رفتن م/ 421

درخت خرما و درختان ميوه را كندن مانع ندارد م/ 473

دست زدن شوهر غير محرم به زوجه محرم از روى التذاذ م/ 493

دوربين عكاسى و عكس گرفتن و نگاه در آئينه آن م/ 498

دندان كندن محرم از غير م/ 524

دستور دادن در حال احرام م/ 527

دخول مسجد الحرام براى زن مستحاضه م/ 561

دخترى كه در كودكى جنب شده ازدواج نكرده و حج بجا آورده م/ 677

درك وقف اضطرارى عرفه و اختيارى مشعر م/ 970

درك وقوف اختيارى عرفات و مشعر يا ترك آندو م/ 988- م/ 987

ص: 40

درك وقوف اختيارى عرفه و اضطرارى نهارى مشعر م/ 989

درك اختيارى مشعر و اضطرارى عرفه م/ 989

درك اختيارى عرفه و اضطرارى شب مشعر م/ 989

درك اضطرارى عرفه و اضطرارى شب مشعر م/ 989

درك اضطرارى عرفه و اضطرارى روز مشعر م 989

درك اختيارى عرفه فقط م/ 989

درك اضطرارى عرفه فقط م/ 989

درك اختيارى مشعر فقط م/ 989

درك اضطرارى شب مشعر م/ 989

درك اضطرارى روز مشعر فقط م/ 989

درك وقوف ركنى مشعر براى نائب م 992

درك اضطرارى مشعر بخاطر خواب رفتن در منى م/ 994

ديوانه شدن بعد از احرام عمره تمتع م/ 1365

دمپائى دوخته براى مرد محرم س/ 22- استفتائات جديد

ديوانه شدن بعد از استقرار حج س/ 25- استفتائات جديد

ص: 41

«ذ»

ذمه منوب عنه چه زمانى فارغ مى شود م/ 110

ذابح چگونه نيت كند. م/ 156

ذبح كردن صيد توسط محرم در حكم ميته است م/ 306

ذبح و خوردن حيوانات اهلى بر محرم حرام نيست م/ 308

ذبح و قربانى در حج تمتع واجب است م/ 1020

ذبح و قربانى بصورت مشترك م/ 1021

ذبح و قربانى غير از سه حيوان جايز نيست. م/ 1022

ذبح و شرايط قربانى م/ 1023

ذبح خصى اگر غير از آن يافت نشود م/ 1024

ذبح گاو ميش م/ 1025

ذبح حيوانى كه شاخ خارج شكسته باشد م/ 1026

ذبح حيوان اگر گوش سوراخ يا شكاف داشته باشد م/ 1027

ذبح بايد بعد از رمى جمره عقبه باشد م/ 1028

ذبح اگر در موعد مقرر انجام نشد و محرم محصور محل شد و با زن نزديكى كرد 1384

ذبح گوسفند و مواعده در عمره و حج چه زمانى باشد م/ 1389

ص: 42

«ر»

رجوع به كفايت در حج بذلى م/ 33

رجوع به كفايت شرط استطاعت است م/ 40- م/ 92

رابغ محاذى جحفه هست يا نه م/ 224

ريا موجب بطلان عمل مى شود م/ 256- م/ 255- م/ 254

رجوع كردن به زن در طلاق رجعى براى محرم م/ 328

روغن مالى از محرمات احرام است م/ 395- ص/ 187

روغن مالى اگر بوى خوش داشته باشد م/ 396

روغن مالى از روى اضطرار م/ 397

روغن خوردن اگر بوى خوش ندارد م/ 398

ريا در طواف م/ 542- م/ 541

رمى جمرات و اعتماد به ديگرى در عدد رمى م/ 712

ركن و مقدار ركنى وقوف به عرفات م/ 962- م/ 961

رمى جمره عقبه واجب است ص/ 409

رمى جمره و شرط است كه به آن حصى گفته شود م/ 996

رمى جمره و شرط آنكه سنگ ها از حرم باشد م/ 997

رمى جمره و شرط آنكه سنگ ها بكر باشد م/ 998

رمى جمره و شرط آنكه سنگ ها مباح بوده غصبى نباشد م/ 999

رمى جمره و وقت سنگ زدن م/ 1256- م/ 1000

رمى جمرات را اگر فراموش كند م/ 1000

رمى جمرات و واجبات رمى م/ 1001

رمى با سنگى كه شك دارد ديگرى استعمال كرده است م/ 1002

ص: 43

رمى با سنگى كه احتمال مى دهد از خارج حرم آورده اند م/ 1003

رمى با سنگى كه شك دارد به آن حصى مى گويند م/ 1004

رمى و شك در عدد انداختن و شك در خوردن به جمره م/ 1005

رمى اگر به جمره نرسد دوباره بيندازد م/ 1006

رمى اگر چند سنگ را با هم بياندازد م/ 1007

رمى پياده يا سواره م/ 1008

رمى با دست نه فلاخن م/ 1009

رمى و شك در نقيصه بعد از فراغ م/ 1010

رمى و شك در انداختن سنگ بعد از ذبح يا سر تراشيدن م/ 1011

رمى و شك در دُرست انداختن بعد از فارغ شدن م/ 1012

رمى و ظن در رسيدن سنگ و عدد آن م/ 1013

رمى و طهارت سنگها يا طهارت از حدث يا خبث م/ 1014

رمى بچه ها و مريض ها و نيابت از طرف آنها م/ 1017- م/ 1016- م/ 1015

رمى در شب براى معذور- شب قبل م 1257- م/ 1018

روزه گرفتن بجاى قربانى و هدى م/ 1062- م/ 1063- م/ 1064- م/ 1061- م/ 1059- م/ 1058- م/ 1057

روزه در ايام تشريق جايز نيست م/ 1060

روزه واجب در سفر بجاى قربانى م/ 1064

روزه گرفتن و تمكن از هدى م/ 1065

روزه بجاى قربانى را اگر تا پايان ذى حجه نگيرد م/ 1066

روزه گرفتن بجاى قربانى بعد از احرام به عمره تمتع م/ 1067

روزه گرفتن بجاى قربانى و كيفيت آن م/ 1073- م/ 1072- م/ 1071- م/ 1070

روزه بجاى قربانى و فرا رسيدن مرگ قبل از روزه گرفتن م/ 1074

روزه گرفتن بجاى قربانى در غير بلد خود م/ 1075

روزه گرفتن بجاى قربانى اگر سه روز را در مكه نگيرد م/ 1076

ص: 44

رمى جمرات سه گانه در چه روزهائى انجام مى شود م/ 1253

رمى جمرات براى كسيكه شب سيزدهم بيتوته مى كند م/ 1254

رمى جمرات و شرائط و كيفيت انداختن مانند رمى جمره عقبه مى باشد م/ 1255

رمى جمرات در شب جايز نيست مگر براى معذور م/ 1288- م/ 1257- م/ 1256- م/ 1305

رمى جمرات و ترتيب بين آنها م/ 1261- م/ 1260- م/ 1259- م/ 1258

رمى جمرات را اگر فراموش كند بايد قضا كند م/ 1262

رمى جمرات و تقديم قضا بر ادا م/ 1266- م/ 1263

رمى جمرات و قضاى آن در ايام تشريق و بعد از ايام تشريق م/ 1267

رمى جمرات و قضاى آن در سال بعد م/ 1269- م/ 1268

رمى جمرات و نيابت گرفتن براى معذور م/ 1308- م/ 1272- م/ 1270

رمى جمرات و نيابت گرفتن با اذن و بدون اذن م/ 1273

رمى جمرات و شك در روز بعد م/ 1274

رمى جمرات و شك در عدد، قبل از داخل شدن در جمره بعد م/ 1277

رمى جمره عقبه براى زنان و مراقبين آنها در شب عيد م/ 1283

رمى جمرات در طبقه دوم م/ 1284

رمى جمرات در شب براى معذور، شب قبل يا شب بعد م/ 1285

رمى در شب براى نائب جائز نيست م/ 1290- م/ 1289

رمى جمره اگر ابتدا به ديوار بخورد بعد به جمره م/ 1291

رمى جمره و شك در عدد و رها كردن و شروع از اول م/ 1292

رمى جمره و نيابت زن در حج و كوچ كردن شب دهم م/ 1293

رمى جمره از پشت و رو بقبله كافى نيست. م/ 1299- م/ 1294

رمى در روز عيد را نمى تواند نبايد حلق كند م/ 1298

رمى با سنگريزه هائى كه در مشعر است و معلوم است از خارج آورده اند م/ 1300

رمى جمره عقبه غلط انجام شده روز سيزدهم چگونه قضا شود م/ 1301

رمى جمرات اگر از اول قصد زياده داشته باشد م/ 1302

ص: 45

رمى جمرات روز يازدهم اگر هنوز ذبح و حلق نكرده باشد م/ 1303

رمى جمرات زنيكه احتمال بدهد رمى باعث قاعدگى او مى شود و نيابت در رمى م/ 1304

رمى زنان در شب يازدهم و دوازدهم م/ 1305

رمى جمرات اگر بيش از 7 سنگ زده است. م/ 1307

ص: 46

«ز»

زكات و خمس و نياز به آنها و استطاعت م/ 40- م/ 90

زن اگر از ارث شوهر مستطيع شود و لى استطاعت بدنى ندارد م/ 46

زنى كه مهريه اش وافى براى مخارج حج باشد م/ 47

زن اگر به حج برود موجب به زحمت افتادن شوهر شود م/ 53

زن مستطيعه اگر نوبت حج را به شوهرش واگذار كند م/ 73

زن مستطيعه در حج واجب نياز به اذن شوهر ندارد م/ 87

زن در روز نهم ديوانه مى شود آيا مى شود براى او نائب بگيرند م/ 133

زن مى تواند نائب شود و وقوف اضطرارى مشعر كافى است م/ 138

زن بعد از احرام عمره مفرده حائض شده و تمام روزهائى كه در مكه است در حال حيض است م/ 189

زنى كه احتمال مى دهد حيض ببيند آيا مى تواند عمره مفرده مستحبى انجام دهد م/ 193

زن حائض اگر در ميقات محرم نشود م/ 216

زن حائض در ميقات يقين مى كند نمى تواند عمره تمتع انجام دهد چه وظيفه اى دارد م/ 221

زن حائض در خارج مسجد شجره محرم شود و در حدود محاذات جحفه تلبيه بگويد م/ 230

زن حائض مى تواند بانذر در مدينه منوره محرم شود م/ 232

زن اگر بخواهد نذر كند بايد با اذن شوهر باشد م/ 232

زن حائض با كمى فاصله از مسجد شجره با نذر محرم مى شود م/ 233

زن حائض داخل مسجد شجره محرم شد و از همان در برگشت م/ 234

زن حائض نزديك مسجد شجره محرم مى شود بعد در ماشين خواب مى رود م/ 244

زن بدون اذن شوهر نذر مى كند و محرم مى شود م/ 246

زن لباس احرامش حرير نباشد م/ 276

ص: 47

زن و لباس احرام او م/ 277

زن قبل از احرام مى داند عادتش ده روز است و اعمال عمره تمتع را نمى تواند انجام دهد. م/ 292

زنبور و كشتن آن در حال احرام م/ 310

زن را در حال احرام عقد كند حرام ابدى مى شود. م/ 330- م/ 329

زن اگر احرام بسته باشد و مرد غير محرم او را عقد كند م/ 332

زعفران و خوردن آن م/ 336

زنها مى توانند لباس دوخته بپوشند م/ 353

زنها و پوشيدن قفازين (دستكش) م/ 353

زيور پوشيدن براى زن م/ 391- ص/ 187

زيورهائى كه قبل از احرام همراه داشته م/ 393- م/ 392

زير دوش حمام يا زير آبشار آب رفتن م/ 421

زن صورت خود را بپوشاند حرام است. م 429- م/ 428- ص/ 194

زن صورت را با دست بپوشاند. م/ 430

زن صورت خود را روى بالش بگذارد م/ 431

زن براى نماز كمى از اطراف صورت را بپوشاند م/ 432

زن صورت را از نامحرم بپوشاند م/ 434- م/ 433

زن نبايد چانه را بپوشاند چانه جزو صورت است م/ 505

زن نمى تواند صورت را با حوله پاك كند. م/ 506

زن چگونه مقنعه را از سر بردارد. م/ 507

زن در غير ايام عادت لك ديده و به اعتقاد پاكى طواف كرده م/ 644

زن قادر بر طواف نيست با تخت خارج مطاف يا نامحرم پشت كند و طواف دهد م/ 672

زن عادت وقتيه و عدديه بعد پاكى و انجام اعمال لك مى بيند م/ 719

زنان با خوردن قرص نظم عادت ماهانه بهم مى خورد مدت طولانى خون و لك مى بيند م/ 720

زن در عمره تمتع بعد از سه شوط و نيم حائض مى شود تا قبل از عرفات پاك نشود م/ 721

زن در عمره تمتع بعد از چهار شوط حائض مى شود تا وقوف به عرفات پاك نشود م/ 722

ص: 48

زن عمره تمتع را انجام داده متوجه شود طواف باطل است بعد عذر زنانه پيدا مى شود. م/ 723

زن بعد از پاك شدن از حيض نيت غسل جنابت كرده م/ 724

زن كه پنجاه سال شمسى دارد يائسه است م/ 726

زن مستحاضه كثيره براى طواف و نماز چه وظيفه اى دارد م/ 725

زن مستحاضه چه وظيفه اى در نماز و طواف دارد. م/ 727

زن بعد از وقوفين حيض مى شود با مصرف قرص قطع و اعمال انجام مى دهد لك مى بيند. م/ 728

زن مستحاضه قليله مى شود در حال طواف م/ 729

زن مستحاضه بعد از غسل و وضو مشغول طواف شده لك مى بيند. م/ 730

زن به تصور پاكى طواف مى كند در اثناى سعى متوجه مى شود پاك نشده م/ 731

زن مستحاضه نزديك مسجد الحرام غسل كند م/ 732

زن مستحاضه طبق وظيفه وضو و غسل و طواف مى كند بين طواف نماز شروع مى شود م/ 733

زنى كه حيض نمى شود هر دو ماه يكبار دو سه روزى لك مى بيند م/ 734

زن قرشيه بعد از شصت سال غير قرشيه بعد از پنجاه سال چند روز متوالى خون مى بيند. م/ 735

زن قرص مى خورد ايام عادت يك يا دو لك مى بيند. م/ 736

زنان و طواف مستحبى و نگاه به بدن مردان م/ 766

زن نماز طواف را در حجر اسماعيل خوانده بعد حائض شده است. م/ 795

زن و تقدم و تأخر بين مرد و زن در نماز طواف م/ 808

زن قبل از نماز طواف عمره تمتع حائض مى شود م/ 811

زن حائض سعى را بايد خودش انجام دهد م/ 862

زن و پيدا بودن بعض مواضع بدن غير از وجه و كفين در سعى م/ 885

زن حائض اگر اعمال عمره تمتع را كلًا انجام دهد م/ 914

زنى محرم به احرام عمره تمتع شد بعد حائض شد تبديل به حج افراد كند م/ 922

زن حائض است روز هفتم پاك شده اعمال انجام مى دهد دوباره لك مى بيند روز يازدهم مجدداً لك مى بيند م/ 931

ص: 49

زن روز هشتم لك ديد بخيال حيض احرام را تبديل به حج افراد كرد در عرفات فهميد استحاضه است. م/ 932

زن بعد از حيض و پاكى و انجام اعمال عمره تمتع روز عرفه لك مى بيند. م/ 975- م/ 974

زن اعمال مكه را مقدم مى دارد بعد از سعى حائض مى شود م/ 1214

زمان كوچ كردن روز دوازدهم و سيزدهم از منى م/ 1236

زنان در كوچ كردن حكم مردان را دارند. م/ 1238

زنيكه احتمال قاعدگى در رمى بدهد آيا مى تواند نائب بگيرد م/ 1304

زنان آيا مى توانند شب يازدهم و دوازدهم رمى كنند. م/ 1305

زن چگونه بر محصور حلال مى شود م/ 1383

زمان مواعده براى ذبح در عمره و حج م/ 1389

زندانى شدن بعد از احرام عمره تمتع و آزاد شدن بعد از ايام تشريق س/ 10- استفتائات جديد

زنان در لباس احرام چه شرطى را بايد رعايت كنند س/ 27- استفتائات جديد

ص: 50

«س»

سقوط حج از معذور بعد از عمل نائب م/ 117

سؤال كردن اجير و مستأجر از يكديگر كه مقلد چه كسى هستند لازم نيست م/ 149

سبزى هاى خوشبو يا گلها را بايد اجتناب كرد م/ 338

سيب و ميوه هاى خوشبو و خوردن آنها براى محرم م/ 340

سوزن به لباس احرام زدن م/ 352

سرمه كشيدن به سياهى كه در آن زينت باشد از محرمات احرام است. م/ 359

سرمه كشيدن اختصاص به زن ندارد بر مرد نيز حرام است م/ 360

سرمه كشيدن و كفاره آن م/ 361

سرمه كشيدن در صورت احتياج م/ 362

سر را با بعض بدن بپوشاند م/ 412

سر را زير آب كردن. م/ 415- م/ 414- م/ 413

سر را روى بالش گذاشتن م/ 419

سر را پوشاندن بدون التفات م/ 423

سايه قرار دادن مرد بالاى سر خود م/ 440- م/ 439- م/ 438- ص/ 197

سايه قرار دادن براى زنها و بچه ها م/ 437

سايه قرار دادن در منزل- منى م/ 438

سلاح برداشتن (شمشير- نيزه- تفنگ) از محرمات است. م/ 480

سايه هاى ثابت مانند پل ها و محل هاى بنزين. م 488- م/ 482

تكرار سايه بر سر قرار دادن م/ 483

سايه هاى ثابت و متحرك م/ 488

سوگند و قسم خوردن معمولى در حال احرام م/ 499

ص: 51

سر را با چيز دوخته بپوشاند دو كفاره بايد بدهد. م/ 526

سعى را اگر قبل از طواف انجام داده باشد. م/ 536

ستر عورت از واجبات طواف است. ص/ 240

سعى بين صفا و مروه و متوجه شدن به ترك طواف م/ 630

سعى بين صفا و مروه و متوجه شدن به نقص طواف م/ 631

سعى و نماز جماعت م/ 646

سعى به جهتى باطل شده و بدون توجه تقصير كرده م/ 650

سعى و شك در اشواط و ادامه دادن بعد يقين به صحت پيدا كردن. م/ 660

سال خمسى ندارد حج انجام مى دهد. م/ 667

سعى و اعتماد به ديگرى در عدد اشواط سعى م/ 712

سعى زنى كه در اثناى آن متوجه مى شود پاك نشده م/ 731

سعى را قطع مى كند و از محاذى آن نقطه شروع مى كند. م/ 743

سعى بين كوه صفا و مروه م/ 827- م/ 826- م/ 825

سعى اگر از مروه شروع كند م/ 858- م/ 828

سعى از اول جزء صفا يا از روى كوه م/ 829

سعى سواره يا پياده م/ 830

سعى و طهارت و ستر عورت م/ 831

سعى بعد از طواف و نماز م/ 832

سعى و تقديم آن بر طواف از روى فراموشى يا جهالت م/ 833

سعى بايد از راه متعارف باشد م/ 834

سعى از طبقه دوم م/ 876- م/ 856- م/ 835

سعى از طبقه زير زمين م/ 836

سعى و توجه به صفا و مروه- عقب عقب يا به پهلو رفتن م/ 875- م/ 837

سعى و استراحت كردن روى كوه صفا و مروه يا بين راه م/ 838

سعى و تأخير آن تا شب براى رفع خستگى يا تخفيف گرمى م/ 839

ص: 52

سعى و تأخير آن تا فردا بدون عذر م/ 861- م/ 840

سعى عبادت است نيت خالص لازم دارد. م/ 841

سعى ركن است مانند طواف م/ 842

سعى و زيادى عمدى م/ 843

سعى و زيادى از روى فراموشى م/ 844

سعى و كم كردن سهواً م/ 845

سعى كردن يك شوط يا كمتر و فراموش كردن بقيه م/ 846

سعى و حلال نشدن محرمات م/ 847

سعى درعمره تمتع و فراموش كردن بعض سعى و خروج از احرام و نزديكى با زن و كفاره م/ 848

سعى در عمره تمتع و فراموش كردن بعض سعى و تقصير و نزديكى با زن و كفاره م/ 849

سعى و شك در اشواط بعد از تقصير يا بعد از فراغت از عمل م/ 850

سعى و شك در صحت سعى يا صحت هر دور يا جزء بعد از فراغت م/ 851

سعى و شك در هفت يا زيادتر در مروه، شك بين هفت و نه م/ 852

سعى و شك در هفت و كمتر قبل از رسيدن به مروه م/ 852

سعى و شك در سعى در روز بعد و بعد از طواف م/ 853

سعى را چهارده دور انجام داده است. م/ 854

سعى را شب و طواف را بعد از ظهر روز قبل انجام داده است م/ 855

سعى و اثناء سعى متوجه شود كه طواف بيش از هفت شوط بوده است. م/ 857

سعى و تقصير در دور ششم روى كوه صفا م/ 859

سعى و آب خوردن در مسير سعى م/ 860

سعى را در روزهاى بعد انجام داده م/ 861

سعى براى زن حائض نيابت ندارد. م/ 862

سعى و تقصير در شوط پنجم م/ 863

سعى را در عمره تمتع انجام نداده م/ 864

سعى و رفت و آمد از يك طرف خيابان سعى م/ 865

ص: 53

سعى و برگشتن و هروله كردن م/ 866

سعى و راه رفتن عرضى روى كوه صفا و مروه م/ 867

سعى و ابتداء كردن از همانجا كه مريض ها را با چرخ مى برند. م/ 868

سعى و توجّه به صفا يا مروه حكم وضعى است. م/ 869

سعى حائض اگر ناچار است از مسجد الحرام عبور كند م/ 870

سعى و زيادى از روى جهل م/ 871

سعى با چرخ يا نيابت م/ 872

سعى را در شوط سوم قطع و از سر گرفتن سعى ديگر م/ 873

سعى را به نيت 14 دور شروع ولى به هفت شوط ختم مى كند م/ 874

سعى و عقب عقب رفتن بين سعى م/ 875

سعى و به عقب برگشتن م/ 877

سعى اگر ده شوط انجام دهد. م/ 878

سعى و بالا رفتن به كوه صفا يا مروه و برگشتن و دوباره طى كردن م/ 879

سعى و قطع كردن و وضو گرفتن و از سر شروع كردن. م/ 880

سعى و دانستن قدر متيقن و شك در شوط بعدى م/ 881

سعى را فراموش و تقصير كرده م/ 882

سعى و شك بين هفت و نه قبل از رسيدن به مروه م/ 883

سعى و موالات عرفيه در اشواط سعى م/ 884

سعى و پيدا بودن بعض مواضع بدن زن غير از وجه و كفين م/ 885

سعى و شك در اشواط و با حال ترديد ادامه دادن و يقين پيدا كردن. م/ 886

سعى و مستحبات آن م/ 887

سر تراشيدن بجاى تقصير در عمره تمتع و عدم كفايت آن م/ 903

سر تراشيدن و تقصير كردن براى خنثى مشكل م/ 1121

سر تراشيدن بايد تمامش باشد م/ 1122

سر تراشيدن خودش باشد يا سلمانى م/ 1125

ص: 54

سر تراشيدن و تيغ كشيدن م/ 1126

سر تراشيدن و محل آن م/ 1130

سعى قبل از تقصير يا سر تراشى در منى م/ 1138- م/ 1137- م/ 1134

سر تراشيدن در منى و آنچه بعد از آن حلال مى شود م/ 1141

سر تراشيدن براى ديگرى قبل از سر تراشيدن خود م/ 1146

سر تراشيدين براى كسيكه سرش خون مى آيد م/ 1161

سر تراشيدن براى صروره و رجوع به مجتهد ديگر م/ 1169- م/ 1162

سر تراشيدن را فراموش كرده و اعمال مترتبه را انجام داده م/ 1163

سر تراشيدن بدون نيت كردن م/ 1168

سعى و طواف در صورت تقديم اعمال حج م/ 1192

سعى و طواف در صورت تقديم اعمال حج م/ 1192

سر تراشيدن قبل از رمى جايز نيست م/ 1298

سنگريزه هائى كه در مشعر است و معلوم است از خارج آورده اند. م/ 1300

سجده كردن بر سنگ هاى مسجد الحرام و مسجد النبى صلى الله عليه و آله م/ 1314

سجده كردن روى حصيرهاى حجاز كه با نخ مخلوط است. م/ 1338

سجده بر پشت دست. م/ 1342

سنگ صفا و مروه يا مشعر را برداشتن. س/ 12 استفتائات جديد- م/ 1347

سكته قلبى بعد از احرام حج تمتع م/ 1393

سبزيهاى خوشبو و نعنا خوردن در حال احرام س/ 9- استفتائات جديد

سوره سجده دار در نماز خواندن وظيفه مأموم چيست س/ 16- استفتائات جدبد

سعى كودك مميز در كالسكه در حالت خواب س/ 19- استفتائات جديد

ساعتى كه بند آن دوخته است براى مرد محرم س/ 23- استفتائات جديد

ص: 55

«ش»

شرائط وجوب حجة الاسلام «بلوغ و عقل» ص/ 19

شرائط وجوب حجة الاسلام (حريت- استطاعت) ص/ 23

شرائط نائب م/ 107

شرائط منوب عنه م/ 108

شك در نيت نيابت بعد از وارد شدن بمكه م/ 132

شرط ايمان نائب در اصل نيابت حج- در ذبح- در سعى- طواف- رمى م/ 143

شرط نيست در احرام بستن پاك بودن از حدث اصغر و اكبر م/ 288 (1) 2

فهرست مناسك حج ؛ ؛ ص55

ار صحرائى كه وحشى باشد از محرمات احرام است ص/ 159

شكار و خوردن گوشت آن بر محرم حرام است. م/ 304

شكار و نشاندادن آن به شكارچى بر محرم حرام است. م/ 305

شكار دريايى بر محرم حرام نيست م/ 307

شكار صحرائى (پرندگان- ملخ- زنبور) م/ 310- م/ 309

شكار و تخم و جوجه آن م/ 313

شاهد شدن محرم براى عقد جايز نيست م/ 325

شهادت دادن محرم بر عقد م/ 326

شبيه دوخته را پوشيدن جايز نيست م/ 346

شپش و كك را در بدن كشتن- نقل مكان دادن م/ 385- م/ 384- م/ 383

شتر را جايز است رها كند علف بخورد م/ 477

شرائط طواف ص/ 228

شك كند كه حدث عارض شده اگر قبلًا وضو يا غسل داشته م/ 555

شك در وضو يا غسل بعد از طواف م/ 559- م/ 557


1- محمد جواد انوارى، فهرست مناسك حج، 1جلد، نشر مشعر - تهران، چاپ: 1.

ص: 56

شك در وضو دراثناء طواف م/ 558

شك در طهارت و طواف م/ 559

شك در غسل در اثناء طواف م/ 560

شك در طهارت بدن و لباس و طواف كردن م/ 567

شك در زياده يا نقيصه بعد از انصراف از طواف م/ 622

شك در صحيح بجا آوردن طواف بعد از طواف م/ 623

شك در زياده در حجر الاسود و آخر دور م/ 624

شك در زياده قبل از حجر الاسود م/ 625

شك بين شش و هفت و هر چه پاى نقيصه باشد در آخر دور يا اثناى آن م/ 626

شك در عدد دورها در طواف مستحبى م/ 627

شك در صحت شوط سابق م/ 649

شوط ششم طواف نجاست در بدن ديده يقين كرده از شوطهاى قبل بوده م/ 651

شوط آخر طواف محدث شده و بدون طهارت تمام كرده م/ 653

شك در اشواط طواف بنا گذاشتن طبق گمان و يقين به صحت طواف 655

شوط چهارم را تا حجر اسماعيل پيموده بدون نيت تا حجر الاسود رفته مجدداً نيت دور چهارم كرده م/ 656

شك در طواف- سعى- نماز كرده ادامه داده بعد يقين به صحت پيدا كند م/ 660

شك دارد پول متعلق خمس است با آن احرام خريده طواف مى كند م/ 669

شروع طواف قبل از حجر الاسود و ختم به آنجا م/ 762- م/ 680

شك در اشواط طواف بطلان طواف شروع طواف جديد و يقين بدورهاى طواف اول م/ 687

شك در شوط دوم طواف كه آيا براى منوب عنه آغاز كرده يا براى خودش م/ 695

شك دارد بعد از بوسيدن كعبه طواف را از همان نقطه ادامه داده م/ 696

شوط اول طواف را خارج مطاف بعد قطع كرده طواف جديد شروع مى كند م/ 701

شوط كامل بجاى چند متر خراب كردن طواف م/ 706

شك در مطاف بعد از فراغ از طواف م/ 707

ص: 57

شوط ناقص اول را رها مى كند و شش شوط ديگر مى آورد بعد نقيصه شوط اول را مى آورد م/ 711

شوط و دو شوط در طواف مستحب نيست م/ 745

شك در چند گام جلو رفتن هنگام بلند كردن شخصى در طواف م/ 758

شك در بهم خوردن شوط طواف م/ 763

شوط احتياطى بعد طواف آوردن م/ 763

شرايط طواف مستحبى با طواف واجب فرق دارد م/ 765

شرط ختنه در طواف مستحبى م/ 767

شوط طواف مستحبى براى يك نفر م/ 769

شك و ظن در نماز طواف م/ 776

شك در اشواط طواف بعد از انصراف م/ 823

شك در اشواط سعى بعد از تقصير يا بعد از فراغت از عمل م/ 850

شك در صحت سعى يا صحت هر دور يا جزء قبل بعد از فراغت م/ 851

شك در هفت و نه در مروه م/ 852

شك در هفت و كمتر قبل از رسيدن به مروه م/ 852

شك در سعى روز بعد و بعد از طواف م/ 853

شك در شوط بعد و دانستن قدر متيقن م/ 881

شك در سعى بين هفت و نه قبل از رسيدن به مروه م/ 883

شك در اشواط سعى و ادامه دادن در حال ترديد و يقين پيدا كردن. م/ 886

شك در صحت تقصير بعد از تقصير در عمره تمتع م/ 896

شرط است در رمى جمره كه به آن حصى گفته مى شود م/ 996

شرط است در رمى جمره كه سنگها از حرم باشد 997

شرط است در رمى جمره كه سنگها غصبى نباشد مباح باشد م/ 999

شك كند سنگ را ديگرى استعمال كرده مى تواند رمى كند م/ 1002

شك كند به سنگ حصى مى گويند نمى تواند رمى كند م/ 1004

شك در عدد رمى و شك در خوردن به جمره م/ 1005

ص: 58

شك در نقيصه بعد از فراغ از رمى م/ 1010

شك در انداختن سنگ بعد از ذبح يا سر تراشيدن م/ 1011

شرط است در رمى جمره كه سنگها بكر باشند م/ 998

شك در درست انداختن بعد از فارغ شدن از رمى م/ 1275- م/ 1012

شرايط هدى و قربانى م/ 1023

شك در مومن بودن ذابح م/ 1117

شك در انجام طواف نساء بعد از مراجعت از مكه م/ 1210

شرايط گوسفند كفاره مانند شرايط هدى نيست م/ 1327- م/ 1233

شك در رمى جمرات در روز بعد م/ 1274

شك در جمره اولى هنگام رمى جمره عقبه م/ 1276

شك در عدد قبل از آنكه داخل جمره بعد شود م/ 1277

شك در عدد جمره قبل بعد از داخل شدن در جمره بعد م/ 1279

شك در عمره تمتع بعد از مشغول شدن به حج تمتع م/ 1323

شك در اعمال عمره و حج بعد از ورود به عمل بعد م/ 1324

شرايط لباس احرام بانوان چيست س/ 27- استفتائات جديد

شك در شوط پنجم و ششم بعد از استراحت در طواف س/ 29- استفتائات جديد

شك در بين طواف نداند چند شوط بجا آورده س/ 31- استفتائات جديد

ص: 59

«ص»

صورت حج افراد و عمره مفرده م/ 174

صورت حج تمتع اجمالًا ص/ 102

صرورة و انجام عمره مفرده در ماههاى حج قبل از عمره تمتع م/ 191

صحت حج زن كه بدون اذن شوهر نذر مى كند و محرم مى شود و بعد از حج بفهمد م/ 246

صيد و نگاه داشتن آن م/ 311

صورت را مردان مى توانند بپوشند م/ 416

صابون و بعض شامپوها م/ 495

صورت را نبايد زن با حوله پاك كند م/ 506

صبر كند تا عذرش از وضو يا غسل مرتفع شود م/ 554

صاحب عادت وقتيه و عدديه بعد از پاكى و طواف لك مى بيند م/ 719

صبى مميز حج انجام داده از صروره خارج مى شود م/ 1159

صرورة و خروج از آن براى صبى مميّز كه حج بجا مى آورد م/ 1159

ص: 60

«ض»

ضروريات زندگى را در حج صرف كند كفايت از حجة الاسلام نمى كندم/ 17

ص: 61

«ط»

طلبكار بودن و استطاعت حج م/ 19

طواف نساء را نائب چگونه قصد كند م/ 112

طواف نساء را اگر نائب صحيحاً انجام ندهد م/ 113

طواف استحبابى به نيابت چند نفر و نيت همه را كردن م/ 128

طواف عمره تمتع يا طواف حج را نائب در غير موسم حج انجام دهد م/ 152

طواف مستحبى براى كسانيكه در مكه نباشند م/ 166

طواف نساء در عمره مفرده كجا بايد انجام شود م/ 181

طواف نساء در عمره مفرده انجام نداده آيا مى تواند محرم به عمره تمتع شود م/ 185

طواف نساء و تقصير را در عمره مفرده بجا نياورده محرم به عمره تمتع شده م/ 196

طواف كردن با لباس احرامى كه در آن محرم شده م/ 282

طواف هفت شوط است م/ 531

طواف از اركان عمره است م/ 532

طواف و ترك آن جهلًا يا عالماً م/ 532

طواف و وقت فوت آن در عمره تمتع م/ 534

طواف و ترك سهوى آن م/ 535

طواف شخص مريض اگر نشد طواف بدهند اگر نشد نائب بگيرند م/ 538- م/ 537

طواف و نيت آن م/ 544- م/ 543- م/ 540- م/ 539

طواف و ريا در آن م/ 541

طواف و طهارت از حدث اكبر و اصغر م/ 548- م/ 545- ص/ 229

طواف مستحبى و شرط نبودن طهارت از حدث اكبر و اصغر م/ 547- م/ 546

طهارت در طواف مستحبى شرط نيست م/ 547

ص: 62

طواف با حدث اكبر و اصغر باطل است م/ 548

طواف و حدث عارض شدن بعد و قبل از دور چهارم م/ 550- م/ 549

طواف و عارض شدن حدث اكبر د راثناى آن م/ 551

طواف براى كسى كه عذر از وضو و غسل دارد م/ 552

طواف و شك در وضو يا غسل بعد از طواف م/ 559- م/ 557

طواف و شك در وضو در اثناء طواف م/ 558

طواف و شك در طهارت م/ 559

طواف و شك در غسل در اثناء طواف م/ 560

طواف و طهارت بدن و لباس ص/ 236

طواف و نجاست خون كمتر از درهم كه در نماز عفو شده م/ 562

طواف و خون قروح و جروح م/ 565- م/ 564- م/ 563

طواف و علم به نجاست بعد از طواف م/ 566

طواف و شك در طهارت بدن و لباس م/ 567

طواف و نجاست بدن يا لباس در بين طواف م/ 569- م/ 568

طواف و علم به نجاست در بين طواف م/ 570

طواف و فراموش كردن نجاست م/ 571

طواف بچه اى كه ختنه كرده بدنيا بيايد م/ 573

طواف و اباحه ستر عورت و غصبى نبودن ص/ 240

طواف و موالات عرفيه م/ 574

طواف و ابتداء كردن از حجر الاسود م/ 578- م/ 577- م/ 576- م/ 575- م/ 579

طواف و ختم كردن به حجر الاسود ص/ 242

طواف در حاليكه كعبه در طرف چپ طواف كننده باشد م/ 583- م/ 581- م/ 580

طواف كسيكه او را ديگرى با فشار دور مى دهد م/ 585- م/ 582

طواف اگر بر خلاف متعارف عقب عقب يا پشت بكعبه انجام شود م/ 584

طواف سواره- پياده- با دوچرخه م/ 586

ص: 63

طواف دور حجر اسماعيل ص/ 244

طواف از داخل حجر اسماعيل باطل است م/ 589- م/ 588- م/ 587

طواف بعض اشواط از داخل حجر اسماعيل م/ 686- م/ 590

طواف كردن بعض اشواط از روى ديوار حجر اسماعيل م/ 591

طواف بين كعبه و مقام ابراهيم م/ 592- ص/ 246

طواف از پشت مقام ابراهيم م/ 594- م/ 593

طواف در طرف حجر اسماعيل م/ 637- م/ 596- م/ 595

طواف و شاذروان م/ 598- م/ 597

طواف و دست به ديوار كعبه گذاشتن م/ 599

طواف و دست روى ديوار حجر اسماعيل گذاشتن م/ 600

طواف بايد هفت دور باشد. ص/ 249

طواف اگر از اول قصد كمتر يا بيشتر داشته باشد. م/ 601

طواف اگر در اثناى طواف قصد زيادتر يا كمتر آوردن بكند م/ 602

طواف اگر قصد هشت دور دارد دور آخر براى تبرك م/ 603

طواف اگر قصد كند هفت دور واجب يك دور مستحب آورد م/ 605- م/ 604

طواف را اگر يك دور يا كمتر را كم كند م/ 606

طواف و كم كردن از طواف و فوت موالات عرفيه م/ 607

طواف و كم كردن سهوى قبل از نصف و بعد از نصف م/ 609- م/ 608

طواف را ناقص انجام داده در وطن متذكر مى شود م/ 610

طواف و قران بين دو طواف م/ 744- م/ 612- م/ 611

طواف و زياد كردن دور بقصد آنكه جزو طواف ديگر باشد م/ 612

طواف اگر از اول يا در اثناى طواف قصد زياده كند يا بعد از تمام شدن قصد زياده كند م/ 613

طواف و زياده آوردن سهواً م/ 698- م/ 614

طواف و قطع آن در طواف واجب و نافله م/ 615

طواف و قطع آن بدون عذر بعد از دور چهارم م/ 616

ص: 64

طواف را قطع كند و منافى نياورده باشد م/ 617

طواف و عذر مانند مرض- حيض- حدث بى اختيار اتفاق افتادن م/ 618

طواف و وقت نماز واجب م/ 620

طواف و نماز جماعت يا وقت فضيلت نماز واجب م/ 646- م/ 621

طواف و شك در زياده يا نقيصه بعد از انصراف از طواف م/ 622

طواف و شك در صحيح بجا آوردن بعد از طواف م/ 623

طواف و شك در زياده در آخر دور نزد حجر الاسود م/ 624

طواف و شك در زياده قبل از رسيدن به حجر الاسود م/ 625

طواف و شك بين 6 و 7 و هر چه پاى نقيصه باشد در اثنايا آخر دور م/ 626

طواف مستحبى و شك در عدد دورها م/ 627

طواف كثير الشك م/ 628

طواف و گمان و ظن در عدد دورها م/ 629

طواف را بجا نياورده در سعى متوجه مى شود م/ 630

طواف را ناقص آورده در سعى متوجه مى شود م/ 631

طواف بدون وضو سهواً غفلتاً جهلًا 632

طواف مى كند مريض يا طفلى را حمل مى كند و طواف مى دهد م/ 633

طفل يا مريض را با خود طواف مى دهد م/ 633

طواف و تكلم كردن- خنده كردن و شعر خواندن م/ 634

طواف و برگرداندن صورت يا بوسيدن كعبه م/ 648- م/ 635

طواف و استراحت كردن و فوت موالات عرفيه م/ 713- م/ 636

طواف بايد در مطاف باشد اگر نشد الاقرب فالاقرب م/ 747- م/ 714- م/ 638

طواف ولو در وقت خلوت اگر نشد الاقرب فالاقرب م/ 714- م/ 676- م/ 640- م/ 638

طواف و ايجاد اشكال در چند قدم از طواف م/ 643- م/ 641- م/ 639

طواف و بردن بى اختيار در چند قدم م/ 703- م/ 641- م/ 640- م/ 639

طواف و همراه داشتن پول خمس نداده م/ 642

ص: 65

طواف زنى كه در غير ايام عادت لك ديده و به اعتقاد پاكى طواف كند م/ 644

طواف جوانى كه ختنه برايش ضرر دارد م/ 645

طواف و احتمال راه رفتن در حال بوسيدن كعبه م/ 648

طواف و شك در صحت شوط سابق م/ 649

طواف به جهتى باطل شده و بدون توجه تقصير كرده م/ 650

طواف و ديدن نجاست در شوط ششم و يقين كرده از شوطهاى قبل بوده م/ 651

طواف را قطع و از سر شروع كردن م/ 761- م/ 664- م/ 661- م/ 657- م/ 652- م/ 671- م/ 741

طواف و محدث شدن در شوط آخر م/ 657- م/ 653

طواف و توهم اينكه مقدارى از طواف را در اثر فشار جمعيت برده شده م/ 654

طواف و شك در اشواط بناء گذاشتن طبق گمان بعد يقين به صحت طواف م/ 655

طواف و پيمودن دور چهارم تا حجر اسماعيل و بدون نيت رفتن تا حجر الاسود و نيت مجدد كردن م/ 656

طواف با تخت روان يا نائب گرفتن براى معذور م/ 658

طواف و اشتباهاً وارد حجر اسماعيل شدن و برگشتن و ادامه دادن م/ 659

طواف و شك در اشواط و ادامه دادن بعد يقين به صحت پيدا كردن م/ 660

طواف و پا گذاشتن روى اشياء مردم از قبيل ساعت و احرامى م/ 663- م/ 662

طواف و ختم كردن هر شوط بر ركن يمانى م/ 665

طواف و مأمورين نظافت و خارج شدن از مطاف م/ 671- م/ 666

طواف كسى كه سال خمسى ندارد م/ 667

طواف كسيكه با پول خمس نداده طواف كند م/ 668

طواف با پولى كه شك دارد متعلق خمس است م/ 669

طواف را در حج تمتع ترك كرده و فقط نماز طواف خوانده م/ 670

طواف و اتمام و اعاده و قطع مجدد م/ 673

طواف و غش كردن در طواف م/ 674

طواف و نائب گرفتن در بعض شوطهاى طواف يا سعى م/ 683- م/ 675

ص: 66

طواف در وضعيت فعلى خارج مطاف م/ 676

طواف دخترى كه در كودكى جنب شده ازدواج نكرده و حج بجا آورده م/ 677

طواف كسى كه محدث شده و خجالت كشيده بگويد م/ 678

طواف كسى كه خوابش برده و با تيمم طواف كرده م/ 679

طواف را قبل از حجر الاسود شروع و به همانجا ختم كرده م/ 680

طواف در خارج مطاف و داخل مطاف عاجز است آيا مى شود نائب گرفت م/ 685

طواف و شك در اشواط و بطلان آن و شروع طواف جديد و يقين بطواف قبل م/ 687

طواف بقصد چهارده معصوم م/ 688

طواف را تمام كرده مقدارى به قصد جزئيت اضافه مى آورد م/ 681

طواف را چهار شوط و سعى را دو شوط آورده و تقصير كرده م/ 682

طواف عمره را فراموش يا ناقص انجام داد در عرفات متوجه مى شود م/ 689

طواف را جهلًا بيش از هفت شوط آورده م/ 690

طواف حج را غلط انجام داده و بعداً چندين حج نيابى انجام داده م/ 691

طواف را انجام داده و دو شوط رجاءً براى جبران نقص احتمالى مى آورد م/ 692

طواف و پيش آمدن عذر در دور پنجم م/ 693

طواف و خون بينى يا همراه داشتن دستمال نجس م/ 694

طواف و شك كردن در اينكه بعد از بوسيدن كعبه از همان نقطه ادامه داده م/ 696

طواف و رانده شدن به جلو و آوردن شوط ديگر م/ 697

طواف در خارج مطاف در اثر شلوغى م/ 699

طواف با وضوى جبيره اى بدون تيمم م/ 700

طواف و شوط اول را خارج مطاف قطع كرده مجدداً طواف جديد شروع مى كند م/ 701

طواف را از ركن يمانى شروع و به همانجا ختم كرده م/ 762- م/ 702

طواف كسى كه مى داند مقدارى از طواف را بدون اختيار مى برند م/ 703

طواف به قصد اعم از تمام و اتمام م/ 704

طواف و سعى را بعد از تقصير فهميد باطل بوده است م/ 705

ص: 67

طواف و چند متر از آن را خراب كردن و يك شوط كامل انجام مى دهد. م/ 706

طواف و شك در مطاف بودن بعد از فراغ از طواف م/ 707

طواف و نماز جماعت در شوط اول و قطع طواف و از سر گرفتن م/ 708

طواف و تماس با بدن زن و متلذذ شدن م/ 709

طواف را فراموش كرده در ماه هاى غير حج انجام دهد م/ 710

طواف و رها كردن شوط ناقص اول و آوردن شش شوط ديگر بعد تكميل نقيصه اول م/ 711

طواف و اعتماد به ديگرى در عدد اشواط آن م/ 712

طواف عمره تمتع و احساس ترى و نجاست و اعتنا نكردن م/ 716

طواف و يقين به هل خوردن و طواف خارج مطاف م/ 715

طواف در مطاف و يقين به برخورد با اجنبى يا اجنبيه م/ 718

طواف صاحب عادت وقتيه و عدديه بعد پاكى و طواف لك مى بيند م/ 719

طواف زن در عمره تمتع باطل بوده متوجه مى شود حائض است م/ 723

طواف و مستحاضه قليله شدن زن بين طواف م/ 729

طواف و لك ديدن زن مستحاضه بعد از غسل و وضو در اثناى طواف م/ 730

طواف زنى كه به تصور پاكى طواف مى كند در اثناى سعى متوجه مى شود پاك نشده م/ 731

طواف زن مستحاضه و شروع نماز بين طواف م/ 733

طواف و غسل مس ميت بگردن داشتن م/ 737

طواف مبطون و كسى كه مبتلا به خروج ريح است م/ 738

طواف كسى كه مبتلا به خروج مدفوع است م/ 739

طواف كسى كه كيسه بول و ادرار به خود بسته است م/ 740

طواف وسواسى م/ 763- م/ 742

طواف را قطع مى كند از محاذى شروع مى كند. م/ 743

طواف و قران م/ 756- م/ 744

طواف مستحب و مستحب نبودن يك شوط يا دو شوط م/ 745

طواف نائب در لباس مخيط م/ 749

ص: 68

طواف مسلوس م/ 750

طواف محرم در لباس دوخته م/ 752

طواف محرم جنب كه آب برايش ضرر دارد م/ 753

طواف و حجاب زن در آن م/ 754

طواف و ظاهر بودن موهاى سر زن م/ 755

طواف دلچسب ديگر در عمره تمتع م/ 756

طواف و اكل و شرب در طواف م/ 757

طواف و بلند كردن شخصى از روى زمين و احتمال چند گام جلو رفتن م/ 758

طواف كودك نابالغ كه با اذن پدر محرم شده نيمه كاره رها مى كند م/ 759

طواف را در شوط ششم رها مى كند و براى شوط هفتم نائب مى گيرد و نماز مى خواند م/ 760

طواف و شك كردن كه اين شوط طواف بهم خورده يا نه م/ 763

طواف و ايجاد اشكال در قسمتى از طواف و ادامه دادن بدون تصحيح م/ 763

طواف و يقين كردن به اينكه 5 متر در شوط اوّل و 5 متر در شوط سوم بى اختيار انجام شده م 764

طواف مستحبى و شرايط آن م/ 765

طواف مستحبى زنان و نگاه به بدن مردان م/ 766

طواف مستحبى قبل از اعمال عمره تمتع و مفرده و بعد از احرام به حج تمتع م/ 1201- م/ 768

طواف مستحبى خارج از حد مطاف م/ 770

طواف مستحبى بعد از برگشتن از منى و قبل از انجام طواف واجب م/ 1201- م/ 771

طواف را بعد از ظهر و سعى را شب انجام داده است م/ 855

طواف را انجام داده در اثناء سعى متوجه شود طواف بيش از هفت شوط بوده م/ 857

طواف و نماز را انجام داده سعى را به روزهاى بعد انداخته م/ 861

طواف و نماز را زن حائض نائب گرفته سعى را بايد خودش انجام دهد. م/ 862

طواف نساء در عمره تمتع و محل آن م/ 892

طواف نساء را اگر قبل از تقصير انجام دهد بايد اعاده كند يا نائب بگيرد م/ 1209- م/ 898

ص: 69

طواف نساء بعد از تقصير اگر عمداً- جهلًا يا نسياناً تقصير را ترك كرده باشد. م/ 908

طهارت در رمى جمرات شرط نيست. م/ 1014

طواف حج قبل از تقصير يا سر تراشى م/ 1137- م/ 1136- م/ 1135- م/ 1134- م/ 1138

طواف نساء را سهواً قبل از سعى انجام دهد م/ 1185

طواف نساء را سهواً بجا نياورد و بوطن برگردد م/ 1186

طواف واجب چه طواف عمره يا طواف حج يا طواف نساء را فراموش كند و با زن نزديكى كند م/ 1187

طواف را بجا نياورد و به محل برگردد از روى جهل به مسأله م/ 1188

طواف نساء براى چند عمره مفرده م/ 1203

طواف نساء و نيت آن براى نائب م/ 1204

طواف نساء و حرمت مطلق تلذذ از زن قبل از آن م/ 1205

طواف نساء و تأخير آن تا چند روز م/ 1206

طواف نساء را انجام نداده ازدواج كرده صاحب فرزند شده م/ 1207

طواف رجال بجاى طواف نساء نيت كرده م/ 1208

طواف نساء بدون تقصير در عمره مفرده م/ 1209

طواف نساء و شك در انجام آن بعد از مراجعت از مكه م/ 1210

طواف نساء و جماع كردن بعد از شوط چهارم م/ 1211

طواف نساء را ترك كند حج باطل نمى شود م/ 1212

طواف نساء را اگر نائب انجام ندهد م/ 1215

طواف نساء در عمره مفرده را فراموش كرده محرم به احرام عمره تمتع شده است م/ 1216

طواف نساء در حج افراد كفايت از طواف نساء در عمره مفرده مى كند م/ 1217

طواف نساء و ترك آن براى پيرمردان و پير زنان م/ 1218

طواف وداع م/ 1312

طواف و نماز عمره تمتع استحبابى را انجام داد و مريض شد م/ 1390

طواف كودك در بغل ديگران س/ 13- استفتائات جديد

ص: 70

طفل را بغل گرفته طواف مى دهد س/ 13- استفتائات جديد

طواف كودك و طهارت بدن و لباس او و وارسى بين طواف س/ 14- استفتائات جديد

طهارت بدن و لباس كودك در طواف س/ 14- استفائات جديد

طفل مميز در سعى در كالسكه خواب مى رود س/ 19- استفتائات جديد

طواف را در پايان شوط براى استراحت رها مى كند بعد شك بين پنجم و ششم مى كند س/ 29- استفتائات جديد

طواف در اثر فشار جمعيت س/ 30- استفتائات جديد

طواف اگر در بين آن نداند چند شوط بجا آورده س/ 31- استفتائات جديد

طواف و نماز در عمره مفرده بدون وضو انجام داده بعد براى مادر محرم مى شود. س/ 33- استفتائات جديد

ص: 71

«ظ»

ظاهر بودن موهاى سر زن در طواف م/ 755

ظن و گمان در ركعات و افعال نماز طواف م/ 776

ظن به رسيدن سنگ به جمره و عدد آنها م/ 1013

ص: 72

«ع»

عاقل شدن مجنون محرم قبل از درك مشعر الحرام و كفايت از حجة الاسلام م/ 5

عمره تمتع را استحباباً انجام مى دهد بعد متوجه مى شود مستطيع است م/ 67

عدول كردن نائب به حج افراد و عدم اجزاء م/ 114

عذر منوب عنه اگر برطرف شود قبل از احرام يا بعد از احرام م/ 117

عمره مفرده بعد از حج نيابى نائب براى خودش انجام دهد م/ 121

عمره مفرده به نيابت چند نفر و نيت همه را كردن م/ 128

عدول از نيت احرام چه حكمى دارد م/ 131

عذر طارى براى نائب م/ 160- م/ 159- م/ 139

عمره مفرده براى نائبى كه وقوف اختيارى مشعر را درك نكرده م/ 161

عمره واجب و مستحب 171

عمره مفرده و تكرار آن و فاصله بين دو عمره م/ 186- م/ 173

عمره مفرده و صورت آن م/ 174

عمره تمتع و عمره مفرده و فرق بين آندو م/ 176

عمره تمتع كفايت از عمره مفرده مى كند. م/ 178

عمره مفرده براى كسانيكه به نيابت حج مى كنند واجب نيست. م/ 179

عمره مفرده براى نائى كسانيكه 16 فرسخ از مكه دور هستند واجب نيست. م/ 179

عمره مفرده در ماههاى حج بجاى عمره تمتع م/ 196- م/ 182

عمره مفرده و مريض شدن در اثناى آن، در شوط پنجم سعى م/ 184

عمره مفرده را بدون طواف نساء انجام داده آيا مى تواند براى عمره تمتع محرم شود. م/ 185

عمره مفرده زن و حائض شدن بعد از احرام م/ 189

عمره مفرده در ماههاى حج قبل از عمره تمتع م/ 191

ص: 73

عمره مفرده در حج افراد و تأخير آن م/ 192

عمره مفرده مستحبى براى زنيكه احتمال مى دهد خون حيض ببيند م/ 193

عمره مفرده بعد از عمره تمتع در فاصله كمتر از يك ماه م/ 194

عمره مفرده را بجاى عمره تمتع قصد كرده است. م/ 195

عدول از عمره مفرده به عمره تمتع در اشهر حج م/ 196

عمره مفرده مربوط به حج افراد را سال بعد پس از اعمال حج انجام دهد م/ 197

عبور از محاذات دو ميقات م/ 208

عبور از محاذات غير مسجد شجره م/ 209

عبور از ميقات بدون احرام چه وظيفه اى دارد م/ 226- م/ 219- م/ 215

عبور از محاذات ميقات م/ 218

عمره مفرده در غير ماههاى حج و ماندن در مكه تا ماههاى حج م/ 225

عمره تمتع از ادنى الحل براى چه كسى جايز است. م/ 227

عمره تمتع از خارج حرم براى چه كسى جايز است م/ 227

عمره مفرده براى خدمه كاروانها كه مى خواهند از مكه خارج شوند م/ 229

عمره مفرده در مرتبه دوم رجاءً انجام دهند م/ 229

عبور از ميقات براى كسى كه عمره مفرده انجام داده است س/ 4- استفتائات جديد- م/ 242

عمره مفرده را انجام داده است بخواهد بدون احرام از ميقات تجاوز كند م/ 242

عمره تمتع زنى كه بدون اذن شوهر نذر كند و محرم شود و بعد از عمره تمتع بفهد م/ 246

عمره مفرده را اگر به ريا باطل كند م/ 254

عدول كردن زن از عمره تمتع به حج افراد م/ 292

عدم كفارة در صورت جهل و نسيان و غفلت در جماع م/ 323

عقد كردن از محرمات احرام است. م/ 331- ص/ 168

عقد كردن غير محرم زن محرمه را م/ 332

عقد كردن زن را براى محرم م/ 333

عطر و استعمال آن از محرمات احرام است م/ 335- ص/ پنجم 171

ص: 74

عطريات و خريد و فروش آنها براى محرم م/ 342

عينك زدن براى زينت و غير زينت م/ 365

عرفات و منى زير سايه رفتن م/ 518

عمره اگر باطل شد بايد حج افراد انجام دهد م/ 533

عارض شدن حدث قبل و بعد از دور چهارم طواف م/ 550- م/ 549

عارض شدن حدث اصغر بعد از تيمم بدل از غسل م/ 553

علم به نجاست بعد از طواف م/ 566

علم به نجاست بين طواف م/ 570

عذر پيش آمدن بين طواف مانند مرض- حيض- حدث بى اختيار م/ 619- م/ 618

عذر پيش آمدن در دور پنجم طواف م/ 693

عمره تمتع را انجام داد بعد از تقصير فهميد طواف و سعى باطل بوده م/ 705

عدول به حج افراد براى زنيكه بعد از سه شوط و نيم طواف حائض تا قبل عرفات پاك نشود م/ 721

عمره مفرده مستحبى براى كسيكه نمازش غلط است. 812

عمره تمتع و طواف نساء م/ 892

عمره مفرده بين عمره تمتع و حج تمتع م/ 909

عمره مفرده انجام داده و از مكه خارج مى شوند به جده مى روند م/ 910

عمره تمتع و خارج نشدن از مكه م/ 910

عمره تمتع تبديل به حج افراد م/ 922- م/ 921

عمره تمتع و تأخير عمدى و تنگى وقت و حج افراد م/ 927

عمره تمتع و يقين دارد كه نمى رسد از اول حج افراد انجام دهد م/ 927

عمره مفرده چه وقت تبديل به حج افراد مى شود م/ 929

عمره مفرده نيت كرده محرم شود دوباره نيت عمره تمتع كرده تلبيه مى گويد م/ 930

عمره مفرده در ماههاى حج و تبديل به عمره تمتع م/ 929

عمره مفرده انجام دهند و حج تمتع استحبابى نياورند م/ 933

ص: 75

عرفات و مشعر و حدودى كه براى آنها مشخص كرده اند. م/ 971

عدول به حج افراد براى زنيكه در عرفات يا مشعر لك مى بيند م/ 975

عدول به عمره مفرده براى كسيكه وقوفين را درك نكرده م/ 989

عقد ازدواج قبل از طواف نساء و حكم فرزندان م/ 1207

عبادت در غير مكه بجاى بيتوته در منى جايز نيست م/ 1228

عبادت در مكه بجاى بيتوته بمنى م/ 1244- م/ 1231

عمره مفرده و استحباب آن بعد از اعمال حج م/ 1311

عمره تمتع و حج تمتع در يك سال انجام مى شود م/ 1321

عمره مفرده بجاى عمره تمتع قرار نمى گيرد م/ 1322

عمره تمتع و حج تمتع بايد در ماههاى حج باشد م/ 1325

عمره مفرده براى خروج از احرام عمره تمتع در صورت فوت حج م/ 1326

عمره مفرده براى خروج از احرام م/ 1367- م/ 1333

عبور حائض و جنب از مقدار توسعه يافته مسجد الحرام و مسجد النبى صلى الله عليه و آله م/ 1340

علم به نجاست در تطهير مسجد الحرام با برطرف كردن عين نجاست م/ 1349

عبور از مشعر الحرام بدون توقف و ذبح بدست غير مؤمن خارج منى م/ 1357

عرفات و مشعر و منى و نماز قصر و اتمام در آنها م/ 1358

عمره مفرده انجام داده به مدينه برگشته عبور از ميقات بدون احرام س/ 4- استفتائات جديد

عبور از ميقات براى كسيكه عمره تمتع انجام داده و از مكه خارج شده س/ 6- استفتائات جديد

عمره تمتع را انجام داده از طرف سازمان حج مأمور است ايام تشريق در مكه باشد س/ 11- استفتائات جديد

عمره مفرده و احرام آن از فرودگاه جده س/ 21- استفتائات جديد

عمره تمتع براى كارمندى كه ممكن است از مكه خارج شود س/ 26- استفتائات جديد

عمره تمتع از جحفه براى كسيكه از مدينه براى حج تمتع اجير شده س/ 28- استفتائات جديد

عمره مفرده استحبابى به نيت خود و به نيابت تبرعى ديگران س/ 32- استفتائات جديد

عمره مفرده به نيابت پدر روز بعد براى مادر محرم شده متوجه مى شود طواف و نماز عمره اول بدون وضو انجام شده س/ 33- استفتائات جديد

ص: 76

«غ»

غير مميز را اگر پدر و مادر محرم كند م/ 105

غسل احرام براى حائض و نفساء م/ 288

غلط گفتن تلبيه چه حكمى دارد م/ 296

غلط گفتن تلبيه و متوجه شدن بعد از وقوفين م/ 297

غسل احرام و موارد اعاده آن م/ 302

غش كردن در طواف م/ 674

غسل جنابت بجاى غسل حيض م/ 724

غسل مس ميت به گردن دارد بعد از اعمال حج متوجه مى شود م/ 737

غار حراء و رفتن به آنجا بين عمره تمتع و حج تمتع م/ 919- م/ 916

غسل مستحبى براى طواف هست يا نه س/ 24- استفتائات جديد

ص: 77

«ف»

فوت مستطيع بعد از احرام بستن م/ 80

فوت مريض در مكه مكرمه م/ 83

فوت نائب بعد از دخول حرم م/ 110- م/ 119

فاصله بين دو عمره مفرده م/ 188- م/ 186- م/ 173

فرق بين حج تمتع با حج افراد م/ 174

فاصله بين دو عمره يك ماه يا سى روز است م/ 187

فرق بين جده و مدينه براى كارمندانى كه بآنجا رفت و آمد مى كنند م/ 237

فراموش كردن احرام و بعد از اعمال يادش بيايد م/ 290

فراموش كردن نيت بخاطر تلقين تلبيه بديگران م/ 300

فساد حج بواسطه جماع و تمام كردن آن و اعاده در سال بعد م/ 317

فرق بين عقد دائمى و صيغه در حرمت ندارد. م 331

فتق بند گر چه دوخته باشد براى ضرورت م/ 349

فرقى بين زن و مرد در حرمت نگاه كردن به آينه نيست. م/ 363

فسوق- فحش دادن- فخر كردن از محرمات احرام است م/ 372

فراموش كردن نجاست و طواف كردن م/ 571

فوت موالات عرفيه بخاطر استراحت در بين طواف م/ 636

فراموش كردن طواف و انجام در ماه هاى غير حج م/ 710

فاصله بين طواف و نماز طواف م/ 820- م/ 807- م/ 777

فراموش كردن نماز طواف م/ م/ 782

فراموش كردن نماز طواف و دربين سعى يادش آمد م/ 783

فراموش كردن نماز طواف و انجام بقيه اعمال/ اعاده آنها ديگر لازم نيست. م/ 784

ص: 78

فراموش كردن نماز طواف و برگشتن به وطن م/ 785

فراموش كردن نماز و از دنيا رفتن م/ 786

فراموش كردن نماز طواف جهلًا و سهواً م/ 787

فاصله بين طواف و نماز به خواندن نماز مستحبى م/ 807

فراموش كردن سعى و تقصير كردن م/ 882

فراموش كردن تقصير تا بستن احرام حج م/ 890

فراموش كند احرام حج تمتع را م/ 947

فراموش كند احرام حج را بعد از تمامى اعمال يادش آمد م/ 948

فراموش كردن حلق و انجام اعمال مترتبه م/ 1163

فراموش كردن طواف واجب و نزديكى با زن م/ 1187

فراموش كردن طواف نساء و محرم شدن به احرام عمره تمتع م/ 1216

فقير نمى تواند گوشت كفاره را به مصرف نفقه خور خود برساند م/ 1353

فاسد شدن عمره و حج بواسطه جماع يا ترك طواف يا ترك احد الموقفين م/ 1366

فاسد شدن حج با ترك وقوفين و چگونه از احرام خارج شود م/ 1367

فيش حج متوفى به مبلغ زيادى خريدارى مى شود و به كمتر از آن مى توان نائب گرفت س/ 1- استفتائات جديد

فرودگاه جده و احرام از آنجا براى عمره مفرده س 1/ 21- استفتائات جديد.

ص: 79

«ق»

قصد وظيفه فعلية كردن و اشتباهاً برحج ندبى تطبيق كردن. م/ 6

قربانى براى حج بر عهده ولى طفل است. م/ 12

قرض كردن براى مصارف حج و عدم كفايت از حجة الاسلام م/ 20- م/ 65

قصد حج استحبابى كند بعد معلوم شود مستطيع بوده است. م/ 32

قصد وظيفه فعليه كند و حج استحبابى بجاآورد بعد معلوم شود مستطيع بوده است. م/ 32

قبول بذل مال براى حج م/ 34

قربانى در حج بذلى بر عهده باذل است م/ 36

قصد مافى الذمه در نيت حج م/ 62- م/ 61

قرض داشتن و انجام دادن حج م/ 74

قربانى جزء استطاعت نيست م/ 89

قربانى در حج نيابى بر عهده اجير و نائب است. م/ 111

قربانى و نيابت دادن و نيت كردن در قربانى م/ 156

قرائت نماز اگر صحيح نباشد نمى تواند نائب شود م/ 163

قرض كردن زاد و راحله و حج انجام دادن م/ 167

قصد عمره مفرده بجاى عمره تمتع م/ 195

قصد مجاورت در مكه و مستطيع شدن بعد از دو سال م/ 198

قصد احرام كردن لازم نيست ولى ضرر نمى زند. م/ 291

قفازين بدست كردن (دستكش) براى زنها م/ 353

قسم خوردن به اسم جلاله يا ساير اسماء م/ 375

قسم خوردن براى اثبات حق م/ 376

قسم خوردن معمولى در حال احرام م/ 499

ص: 80

قطع طواف واجب و مستحب م/ 615

قطع طواف بدون عذر بعد از دور چهارم م/ 616

قطع طواف و نياوردن منافى م/ 617

قطع طواف با عذر و نائب گرفتن م/ 619

قطع طواف و شروع كردن از سر م/ 664- م/ 661- م/ 657- م/ 652- م/ 671- م 741- م/ 761

قطع طواف قبل از دور چهارم بدون عذر م/ 759- م/ 684

قطع حيض با مصرف قرص و لك ديدن زنان م/ 728

قطع طواف و شروع از محاذى آن نقطه م/ 743 (1) 3

فهرست مناسك حج ؛ ؛ ص80

ان در طواف م/ 611- م/ 612- م/ 744

قطع طواف در شوط ششم و نائب گرفتن براى شوط هفتم و نماز خواندن م/ 760

قطع سعى و از سر گرفتن آن م/ 880- م/ 873

قربانى حد اقل بايد يك گوسفند باشد م/ 1029

قربانى اگر يافت نشود م/ 1030

قربانى بصورت مشترك م/ 1021

قربانى غير از سه حيوان جايز نيست. م/ 1022

قربانى و شرائط آن م/ 1023

قربانى خصى اگر غير از آن يافت نشود م/ 1024

قربانى اگر گاوميش باشد م/ 1025

قربانى اگر شاخ خارج آن شكسته باشد. م/ 1026

قربانى اگر گوش آن سوراخ يا شكاف داشته باشد. م/ 1027

قربانى بايد بعد از رمى جمره عقبه باشد م/ 1028

قربانى اگر ناقص يافت شود م/ 1031

قربانى از روز عيد تأخير نيافتد م/ 1032

قربانى اگر از روز عيد تأخير افتاد در ايام تشريق ذبح كند 1033

قربانى را به گمان صحت و سلامت ذبح كند بعد معلوم شود مريض يا ناقص بوده م/ 1034


1- محمد جواد انوارى، فهرست مناسك حج، 1جلد، نشر مشعر - تهران، چاپ: 1.

ص: 81

قربانى را به گمان چاقى ذبح كند بعد معلوم شود لاغر است. م/ 1035

قربانى را به گمان لاغرى خريد بعد معلوم شد چاق است م/ 1036

قربانى را اگر احتمال نمى داد چاق است و ذبح كرد م/ 1037

قربانى را با اعتقاد لاغرى ذبح كرد بعد معلوم شد چاق است. م/ 1038

قربانى را با اعتقاد ناقص بودن ذبح كرد بعد معلوم شد صحيح است. م/ 1039

قربانى و تقسيم آن به سه قسمت م/ 1040

قربانى و نيت كردن بهنگام ذبح خودش يا نائب م/ 1041

قربانى و مؤمن بودن ذابح م/ 1043- م/ 1042

قربانى و نيت خالص داشتن م/ 1044

قربانى و احتمال نقص يا مرض دادن و معاينه كردن م/ 1045

قربانى و احتمال نقص بعد از قربانى و ذبح م/ 1046

قربانى و نيابت دادن براى خريد و ذبح و بعد احتمال دهد نائب به شرائط عمل نكرده باشد م/ 1047

قربانى و نيابت دادن براى خريد و ذبح و علم يا اطمينان پيدا كردن به عمل نائب م/ 1048

قربانى و نائب بر خلاف دستور شرع در اوصاف عمل كردن م/ 1050- م/ 1049

قربانى و روزه بدل ذبيحه م/ 1051

قربانى و روزه گرفتن در صورت عدم قدرت بر ذبح م/ 1052

قربانى و قرض كردن براى ذبح م/ 1053

قرض كردن براى قربانى م/ 1053

قربانى با فروش چيزى كه زائد بر مؤونه سفر است م/ 1054

قربانى و تهيه كردن آن بوسيله كسب كردن م/ 1055

قربانى كردن با فروش لباس زائد م/ 1056

قربانى و روزه گرفتن بجاى آن م/ 1061- م/ 1059- م/ 1058- م/ 1057- م/ 1064- م/ 1063- م/ 1062

قربانى و روزه گرفتن بجاى آن در سفر م/ 1064

ص: 82

قربانى و روزه گرفتن بجاى آن تا آخر ذى حجه م/ 1066

قربانى و زمان روزه گرفتن. م/ 1068- م/ 1067

قربانى و كيفيت روزه گرفتن بجاى آن م/ 1071- م/ 1070- م/ 1069- م/ 1072- م/ 1073

قربانى و تقسيم آن به سه قسم م/ 1077

قربانى در مسلخ جديد م/ 1085- م/ 1078

قربانى و نائب گرفتن شخص ثالث براى آن م/ 1079

قربانى در شب م/ 1080

قربانى براى ديگرى در حال احرام م/ 1081

قربانى و پول روى هم گذاردن و با پول مشترك قربانى خريدن م/ 1082

قربانى توسط غير مؤمن م/ 1104- م/ 1099- م/ 1084- م/ 1083- م/ 1106- م/ 1118- م/ 1357- م/ 1092

قربانى و تحقيق در شرائط آن م/ 1086

قربانى با پولى كه از دزد مى گيرد م/ 1087

قربانى كردن بدون وكالت گرفتن م/ 1089- م/ 1088

قربانى و ذبح هر گوسفند براى يك نفر م/ 1090

قربانى و ذبح هر گوسفند براى يك نفر بدون رضايت صاحب گوسفند م/ 1091

قربانى و شك كردن نائب در قربانى يك نفر م/ 1093

قربانى با كارد استيل م/ 1094

قربانى و نيابت دادن در ذبح و فراموش كردن نائب م/ 1095

قربانى اگر گوشت آن تلف مى شود م/ 1097

قربانى براى غير قبل از قربانى خود م/ 1098

قربانى با پول غير مخمس م/ 1351- م/ 1350- م/ 1100

قربانى كردن گوسفندى كه تخم هاى آنرا كوبيده اند م/ 1101

قربانى و حلق قبل از آنكه نائب رمى كند م/ 1102

قربانى و نيابت دادن به دو نفر م/ 1103

ص: 83

قربانى و وكالت دادن نائب به ديگرى براى ذبح م 1105

قربانى و تكرار آن تا آخر ذى حجه م/ 1106

قربانى و تأخير آن از روز عيد قربان م/ 1108

قربانى و قطع گردن در حال زنده بودن بعد از قطع اوداج اربعه م/ 1109

قطع گردن در حال زنده بودن بعد از قطع او داج اربعه م/ 1109

قربانى و حلق و مراعات ترتيب م/ 1110

قربانى اگر تخم هاى آنرا كوبيده يا تابيده باشند م/ 1111

قربانى و قطع اوداج اربعه و انحراف از قبله م/ 1112

قربانى را انجام داده بعد متوجه شود سن هدى كمتر از حد نصاب بوده م/ 1113

قربانى و نجس شدن لباس احرام م/ 1114

قربانى در محله هايى كه در منى است. م/ 1116

قربانى و شك در مؤمن بودن ذابح م/ 1117

قربانى و مستحبات آن م/ 1119

قربانى اگر از روز عيد تأخير بيفتد م/ 1142

قربانى و حلق را خارج منى انجام داده و مى خواهد سال بعد حج بجا آورد م/ 1158

قربانى را عمداً تأخير مى اندازد آيا مى تواند حلق يا تقصير كند م/ 1165

قضاى رمى جمرات در صورت ترك عمدى يا فراموشى م/ 1264- م/ 1262

قضاى رمى جمرات بايد مقدّم بر ادا باشد م/ 1266- م/ 1263

قضاى رمى جمرات اگر بر خلاف ترتيب حاصل شده باشد م/ 1265

قضاى رمى جمرات در ايام تشريق و بعد از ايام تشريق م/ 1267

قضاى رمى جمرات در سال بعد اگر از مكه خارج شده است م/ 1268

قضاى رمى جمره عقبه در روز سيزدهم چگونه است م/ 1301

قصر و اتمام در مكه و مدينه م/ 1316

قصد كرده تا پايان روز ترويه در مكه بماند نمازها را تمام خوانده بعد خلاف آن ثابت گرديد م/ 1344

ص: 84

قرآن هاى مسجد الحرام را برداشتن چه حكمى دارد م/ 1346

قصر و اتمام در عرفات و مشعر و منى م/ 1358

قصر و اتمام در مكه در بازگشت از عرفات و منى م/ 1359

قصد ابطال عمره يا حج يا بعض اجزاء آن م/ 1368

ص: 85

«ك»

كفاره ارتكاب محرمات احرام در طفل م/ 11

كفاره نذر را بايد بدهد در صورت تخلف نذر و عدم حج م/ 30

كفارات در حج بذلى بر عهده كيست م/ 36

كفاره ارتكاب محرمات احرام بر عهده اجير و نائب است م/ 111

كفايت از حجة الاسلام اگر نائب بعد از دخول حرم بميرد م/ 110- م/ 119

كسانيكه بدون احرام مى توانند وارد مكه شوند م/ 172

كيفيت افعال حج افراد و حج تمتع و كيفيت افعال عمره تمتع و عمره مفرده م/ 177

كفايت عمره تمتع از عمره مفرده م/ 178

كسانيكه بقصد مجاورت در مكه مى مانند م/ 198

كشف خلاف براى زن حائض كه در ميقات به احرام حج افراد محرم شده م/ 221

كر و لال در ميقات چگونه محرم شود م/ 235

كسى كه از جده براى عمره تمتع محرم شده است م/ 239

كفاره ندارد اگر بدن يا لباس احرام نجس شود و تطهير نكند م/ 279

كفاره جماع در احرام عمره تمتع م/ 315

كفاره جماع در احرام حج تمتع م/ 318- م/ 316

كفاره بوسيدن زن م/ 319

كفاره نگاه كردن به غير زن خود و انزال شدن م/ 320

كفاره نگاه كردن به زن خود و انزال شدن م/ 321

كفاره دست بازى كردن با زن م/ 322

كفاره در صورت جهل و غفلت يا نسيان وجود ندارد در جماع م/ 323

كفاره مرديكه با زن محرم خود جماع كند م/ 324

ص: 86

كفاره كسى كه عقد كند زنى را براى محرم م/ 333

كفاره استمناء م/ 334

كفاره استعمال بوى خوش يك گوسفند است م/ 343

كفاره پوشيدن فتق بند م/ 349

كفاره پوشيدن لباس دوخته در صورت ضرورت م/ 1319- م/ 350

كفاره پوشيدن لباس دوخته م/ 354

كفاره براى هر لباس دوخته م/ 358- م/ 357- م/ 355

كفاره پوشيدن لباس دوخته شده در صورت اضطرار م/ 356

كفاره سرمه كشيدن اگر بوى خوش داشته باشد م/ 361

كفاره نگاه كردن در آينه م/ 366

كفاره براى پوشيدن روى پا نيست م/ 371

كفاره فسوق- فحش دادن و فخر كردن م/ 372

كفاره جدال و قسم خوردن م/ 381- م/ 380- م/ 379- م/ 378- م/ 377- م/ 382

كشتن جانوران در بدن مانند شپش و كك ص/ 184

كفاره كشتن جانوران بدن يا انتقال دادن م/ 386

كفاره انگشتر بدست كردن و حنا بستن م/ 390

كفاره در پوشيدن زيور ندارد م/ 394

كفاره در روغن مالى اگر بوى خوش ندارد م/ 399

كفاره روغن مالى اگر بوى خوش دارد م/ 400

كنده شدن مو در وقت غسل يا وضو م/ 403

كفاره سر تراشيدن به جهت ضرورت و غير ضرورت م/ 406- م/ 405

كفاره ازاله مو از زير بغل م/ 407

كفاره ازاله مو از سر به غير تراشيدن م/ 408

كفاره افتادن مو بخاطر دست كشيدن به سر يا ريش م/ 501- م/ 409

كفاره پوشاندن سر يا بعض سر م/ 424

ص: 87

كفاره پوشاندن سر اگر مكرر سر را بپوشاند م/ 426- م/ 425

كفاره پوشاندن سر از روى غفلت و سهو لازم ندارد م/ 427

كفاره پوشاندن صورت زن م/ 435- م/ 436

كفاره استظلال م/ 486- م/ 448- م/ 447- م/ 441

كفاره استظلال اگر تكرار شده باشد م/ 449

كفاره خون بيرون آوردن از بدن لازم نيست م/ 453

كفاره ناخن گرفتن م/ 462- م/ 461- م/ 460- م/ 459- م/ 458- م/ 467- م/ 466- م/ 464- م/ 463

كندن دندان از محرمات احرام است م/ 468

كفاره كندن دندان م/ 468

كندن درخت يا گياهى كه در حرم روئيده از محرمات احرام است م/ 479- م/ 478- ص/ 205

كندن گياه يا درخت در منزل محرم م/ 472- م/ 471- م/ 470- م/ 469

كندن درخت خرما و درخت هاى ميوه م/ 473

كفاره كندن درخت م/ 475- م/ 474

كفاره كندن گياه م/ 476

كفاره كندن گياه با راه رفتن بطور متعارف م/ 479

كفاره براى دستمال بستن بدور سر نيست م/ 481

كفاره براى زير سايه ثابت مانند پل ها رفتن وجود ندارد م/ 482

كفاره با تكرار استظلال تكرار نمى شود م/ 483

كشتن مارمولك و مانند آن در حال احرام م/ 491

كفاره جماع در احرام حج قبل از وقوفين در صورت عمد و جهل م/ 492

كنده شدن مو بخاطر دست كشيدن به دست و سر و صورت و كفاره آن م/ 501

كفاره ازاله مو غير محرم از محرم م/ 502

كفاره موى مصنوعى كه بر سر مى گذارند م/ 504

كفاره استظلال ولو اضطراراً م/ 514- م/ 511

ص: 88

كفاره استظلال در كجا بايد ذبح شود م/ 514

كفاره استظلال بدون نيابت صحيح نيست م/ 514

كندن دندان محرم از غير م/ 524

كندن دندان در اثر درد و ضرورت و كفارة آن م/ 525

كفاره كندن دندان در ضرورت و درد م/ 525

كفاره محرمى كه سر خود را با چيزى دوخته مى پوشاند م/ 526

كم كردن از طواف و فوت موالات عرفيه م/ 607

كثير الشك در طواف م/ 628

كفارة كسى كه طواف را در حج تمتع ترك كرده و فقط نماز طواف خوانده م/ 670

كسى كه كيسه بول و ادرار بخود بسته است م/ 740

كثير الشك و معيار آن م/ 746

كودك نابالغ طواف را نيمه كاره رها مى كند و از طبقه دوم سعى مى كند م/ 759

كفاره براى كسى كه بعض سعى را فراموش كرده و با زن نزديكى كرده است م/ 848

كفاره براى كسى كه بعض سعى را فراموش كرده و تقصير كرده و با زن نزديكى كرده م/ 849

كفاره فراموش كردن تقصير در عمره تمتع م/ 890

كفارة در صورت بطلان تقصير و انجام محرمات جهلًا وجود ندارد م/ 895

كندن مو در تقصير كافى نيست م/ 897

كندن مو در تقصير عمره تمتع و انجام حج م/ 900

كفارة سر تراشيدن بين عمره تمتع و حج تمتع م/ 913

كيفيت احرام بستن و لبيك گفتن در حج تمتع م/ 940

كفاره خروج عمدى از عرفات قبل از غروب شرعى م/ 965- م/ 964

كفارة خروج سهوى يا جهلًا از عرفات قبل از غروب شرعى م/ 967- م/ 966

كوچ كردن از مشعر الحرام بعد از نيمه شب براى معذورين- زنها- بچه ها- بيماران- پيرمردان- همراهان م/ 983

كفارة خروج از مشعر الحرام عمداً قبل از طلوع صبح م/ 984

ص: 89

كيفيت اعمال مكه م/ 1174

كفارة كسى كه طواف واجب را فراموش و با زن نزديكى كرده م/ 1187

كفارة كسى كه جهلًا طواف واجب را ترك و به محل برگشته م/ 1188

كفاره ملاعبه كردن و دست باز قبل از طواف نساء م/ 1213

كفارة ترك بيتوته بمنى م/ 1230- م/ 1229

كفارة كسيكه قسمتى از اول شب كه بايد در منى بيتوته كند درك نكند يا زودتر از نيمه شب خارج شود م/ 1235- م/ 1252- م/ 1242

كوچ كردن روز دوازدهم بايد بعد از ظهر باشد روز سيزدهم مختارند م/ 1236

كوچ كردن اگر صبح دوازدهم باشد براى نفر برگردد م/ 1237

كوچ كردن زنان حكم مردان را دارند م/ 1238

كوچ كردن قبل از غروب دوازدهم و برگشتن بعد از غروب و عدم لزوم بيتوته م/ 1240

كفاره براى كسانيكه خارج منى بيتوته كرده اند م/ 1245- م/ 1241

كفاره براى كسيكه قدرى از شب را در مكه بجاى عبادت كردن شب دوازدهم خواب برود م/ 1244

كفارة در نقطه اى كه يقين داريد منى است لازم نيست. م/ 1246

كسانيكه عذر از رمى در روز دارند مى توانند شب دوازدهم رمى كنند و از منى خارج شوند م/ 1247

كوچ كردن از منى در شب دوازدهم براى كسانيكه از رمى در روز معذورند م/ 1247

كفارة تقصير در عمره تمتع در مكه و كفارة در حج تمتع در منى ذبح شود يا در محل م/ 1317

كفاره احرام در لباس دوخته م/ 1364- م/ 1319

كفاره ارتكاب محرمات عمداً م/ 1320

كفاره و شرايط آن م/ 1327

كنسروهاى گوشت و ماهى خارجى م/ 1369

كسى كه بعلت شكستگى پا يا كمر يا خونريزى نتواند بمكه رود چه حكمى دارد م/ 1388

كسانى كه با فيش حج ميت و به نيابت از وى حج مى كنند اگر خود تمام شرايط ديگر را دارد س/ 2- استفتائات جديد

كودك را بغل گرفته طواف مى دهد س/ 13- استفتائات جديد

ص: 90

كودك و طهارت بدن و لباس او در طواف و وارسى كردن بين طواف س/ 14- استفتائات جديد

كفاره براى كسانى كه در زمين هاى متصل بمنى بتوته كرده اند م/ 1241- م/ 1239

كفاره براى كسى كه نصف اوّل شب را درك نكند در منى م/ 1243

كودك مميز در كالسكه سعى مى كند و خواب است س/ 19- استفتائات جديد

ص: 91

«گ»

گمان مى كرد كه بالغ نشده و قصد حج استحبابى كردن و عدم كفايت از حجة الاسلام م/ 6

گمان كند حج تمتع بر عمره تمتع مقدم است نيت حج تمتع مى كند م/ 258

گره زدن لباس احرام م/ 287

گنگ و لال چگونه تلبيه بگويد م/ 294

گلها و سبزى هاى خوشبو را بايد اجتناب كرد م/ 338

گره زدن لباس احرام م/ 351

گوش ها از سر محسوب مى شود. م/ 415

گذاشتن سر روى بالش م/ 419

گمان و ظن در عدد دورها حكم شك را دارد م/ 629

گوسفند كفاره لازم نيست شرايط هدى را داشته باشد. م/ 1327- م/ 1233

گوسفند كفاره و محل قربانى آن م/ 1354- م/ 1317- م/ 1234

گوشت گوسفند كفاره را نمى تواند بخورد بايد بفقراء بدهد. م/ 1353- م/ 1329- م/ 1328

ص: 92

«ل»

لباس احرام در حج نيابى بر عهده اجير و نائب است م/ 111

لبيك واجب را مى گويد بعد فراموش مى كند نيت عمره تمتع كرده يا حج تمتع م/ 265

لبيك و مقدار واجب آن و استحباب تكرار آن م/ 267

لباس احرام براى مردان لنگ ورداء م/ 269- م/ 270- م/ 271- م/ 272- م/ 277

لباس احرام و نيت كردن م/ 273

لباس احرام و احتياج واجب قبل از نيّت ولبيك بپوشد م/ 269

لباس احرام و شرط آنكه نماز در آنها صحيح باشد. م/ 274

لباس احرام و نجس نبودن م/ 274

لباس احرام زن حرير نباشد م/ 276

لباس احرام زن م/ 277

لباس احرام اگر نجس شد تطهير يا تبديل شود م/ 278

لباس احرام پوست نباشد م/ 280

لباس احرام اگر بافتنى نباشد م/ 281

لباس احرامى كه در آن محرم شده با آن طواف كند م/ 282

لباس احرام لازم نيست هميشه در برداشته باشد م/ 284

لباس احرام را اگر متعدد دو سه تا يا بيشتر بپوشند م/ 301- م/ 285

لباس احرام را عمداً نپوشد و در لباس دوخته محرم شود م/ 289- 286

لباس احرام را گره زدن و سنگ در آن گذاشتن م/ 287

لباس احرام و يك پارچه اضافى بين پاها م/ 293

لال و گنگ چگونه تلبيه بگويد م/ 294

لباس احرامى كه معلوم نيست از شهريه است يا درآمد منبر خمس ندارد م/ 299

ص: 93

لباس احرام و مقدار واجب آن م/ 301

لذت و هر نوع تمتع از زن بر محرم حرام است ص/ 161

لباس دوخته را پوشيدن از محرمات احرام است ص/ 174

لباس دوخته را در حال ضرورت و احتياج پوشيدن م/ 350

لباس احرام را گره زدن م/ 351

لباس احرام با سوزن يا چيز ديگر وصل كردن م/ 352

لباس دوخته براى زنها م/ 353

لك ديدن صاحب عادت وقتيه و عدديه بعد پاكى و طواف م/ 719

لك و خون ديدن زنان با خوردن قرص و بهم خوردن نظم عادت ماهانه م/ 720

لباس احرام و بدن نما بودن م/ 275

لك ديدن زنى كه بعد از وقوفين حيض شده با مصرف قرص قطع مى كند م/ 728

لك ديدن زن مستحاضه بعد از غسل و وضو در حال طواف م/ 730

لك ديدن زنى كه قرص مى خورد م/ 736

لك ديدن زنى كه حيض نمى شود م/ 734

لباس احرام در اثر ذبح نجس شده است م/ 1107

لباس احرام را بكند از احرام خارج نمى شود مگر با انجام اعمال م/ 1318

لقطه حرم و احكام آن م/ 1355- م/ 1332- م/ 1331- م/ 1330

ليالى مقمره و نماز صبح با جماعت م/ 1343

لباس احرام با پول غير مخمس م/ 1351- م/ 1350

لقطه در مكه يا مدينه م/ 1355

لباس احرام بانوان چه شرطى دارد س/ 27- استفتائات جديد

ص: 94

«م»

مقدمات سفر را بايد فراهم كرد م/ 3

مستحب است ولى طفل غير مميز طفل را محرم كند م/ 8

محرمات احرام براى طفل محرم م/ 10

مخارج برگشتن از شرائط استطاعت است م/ 15

مصرف كردن ضروريات زندگى در حج كفايت از حجة الاسلام نمى كند م/ 17

مديون اگر نتواند طلب خود را بپردازد طلبكار مستطيع نمى شود م/ 19

مستطيع اگر پول ندارد لكن ملك دارد بايد بفروشد و به حج برود م/ 27

مستطيع شدن با اجرت نيابت م/ 38

مخارج عائله تا برگشت از حج شرط استطاعت است م/ 39

مستقر شدن حج در صورت ترك حج م/ 42

مستطيع بايد خودش به حج برود حج ديگرى از طرف او كفايت نمى كند م/ 43

مستطيع نمى تواند حج نيابى يا حج استحبابى انجام دهد م/ 44- م/ 146

ميت اگر مال نداشته باشد بر وارث حج واجب نمى شود م/ 45

مطالبه زن مهريه خود را اگر موجب نزاع شود م/ 47

منزل گرانقيمت اگر زائد بر شئون شخص باشد استطاعت مى آورد م/ 49

مستطيع شدن در صورت نياز به منزل مسكونى م/ 51

مستطيع اگر بخاطر كسالت نتواند با هواپيما سفر كند چگونه نايب بگيرد م/ 52

مستطيع در محل خود نيست ولى استطاعت حج ميقاتى دارد م/ 54

مستطيع اگر در قرعه كشى و ثبت نام تأخير كند م/ 76- م/ 55

مريض و كسى كه در مدينه سكته كرده و حمل او براى اعمال مشكل است م/ 60

مريض شدن بعد از عمره تمتع و انصراف از حج م/ 64

ص: 95

مستطيع شدن با مهريه هاى سنگين م/ 69

مستطيع شدن بعد از فوت پدر با ثبت نام پدر م/ 70

مستطيع نمى تواند مال خود را ببخشد م/ 75

مستطيع اگر در رفتن به حج مسامحه كرد تا نوبت او از دست رفت م/ 78

مستطيع اگر با سفارش و توصيه و پارتى بازى به حج برود م/ 78

مستطيع پس از ثبت نام به پول سپرده احتياج پيدا مى كند م/ 79

مستطيع اگر بعد از احرام فوت كند م/ 80

مرگ بعد از احرام بستن 80

مرگ مريض در مكه مكرمه م/ 83

مهريه زن اگر حج قرار داده شود م/ 84

مريض مى تواند براى حج خود نائب بگيرد م/ 85

مريض اگر نفقه حج را باو بذل كنند م/ 91

مريض، بذل نفقه حج و نائب گرفتن م/ 91

مستطيع شدن در ميقات م/ 92

مستطيع نمى تواند پول حج را خرج كند و خود را از استطاعت بيندازد م/ 93

مصارف حج از اموال صغير جايز نيست م/ 96

مستطيع اگر معتاد به ترياك باشد م/ 99

منافع خمس و زكات و استطاعت م/ 100

مجنون و ديوانه شدن بعد از عمره تمتع م/ 103

محرم كردن دختر بچه 3 ساله و انجام اعمال از طرف او م/ 104

محرم كردن بچه هاى غير مميز م/ 105

مريض چه وقت بايد نائب بگيرد م/ 106- م/ 116

منوب عنه و شرائط آن م/ 108

مرگ نائب بعد از دخول حرم م/ 110- م 119

مجزى نبودن حج افراد از حج تمتع براى منوب عنه م/ 114

ص: 96

مستطيع اگر به نيابت ديگرى عمره تمتع انجام داده باشد م/ 124

مصدود شدن محرم در روز عيد قربان قبل از حلق يا تقصير م/ 129

مجنون شدن زن در روز نهم چه حكمى دارد م/ 133

مريض بعد از احرام قادر به انجام اعمال نمى باشد م/ 134

مجنون شدن در مدينه و نيابت براى او م/ 243- م/ 145

مستطيع به حج نرفته الان قدرت مالى ندارد حج تبرعى براى او چه حكمى دارد م/ 153

معذور به چه كسى گفته مى شود م/ 162

منوب عنه مى داند كه نائب جزو معذورين است م/ 164

معذور و طواف مستحبى براى او م/ 166

مال حرام و مشتبه و حج كردن با آن م/ 168

مستحب است با اجاره دادن خودش و نيابت حج انجام دهد م/ 170

محرمات احرام در عمره مفرده و زمان حلال شدن آنها م/ 180

مريض شدن در شوط پنجم سعى در عمره مفرده م/ 184

محرم شدن به احرام عمره تمتع قبل از انجام طواف نساء در عمره مفرده م/ 185

مريض احتمال دهد نتواند اعمال عمره مفرده را انجام دهد آيا مى تواند محرم شود م/ 193

محرم شدن براى عمره و حج قبل از آنكه عمره مفرده حج افراد را بجا آورد م/ 197

ميقات- مسجد شجره- ذو الحليفه و ... م/ 220- م/ 200

ميقات با بينه شرعيه- ظن به ميقات كافى است م/ 223- م/ 206

محاذات ميقات م/ 208- م/ 207

محاذات دو ميقات م/ 208

محاذات غير مسجد شجره م/ 209

مستطيع اگر احرام را از روى علم و عمد تأخير اندازد م/ 210

محاذات را نمى داند چه وظيفه اى دارد م/ 211

محاذات چيست و مراد از آن چيست؟ م/ 213

محاذات ثابت مى شود با علم و دو شاهد عادل يا گمان از قول مطلع م/ 214

ص: 97

ميقات براى عمره مفرده و عمره تمتع م/ 222

محاذى جحفه اگر ثابت نباشد م/ 224

ميقات عمره مفرده براى كسانيكه بمكه مى روند م/ 226

ميقات عمره تمتع براى كسى كه در مكه است و معذور است از رفتن به مواقيت معروفه م/ 227

ميقات عمره تمتع و عمره مفرده براى شاغلين در جدّه م/ 228

ميقات جحفه و تنعيم خصوص مسجد نيست م/ 236

مسجد شجره و محرم شدن از آنجا و رفتن به مدينه م/ 240

مجنون و حالت روانى در مدينه يا جده م/ 243

محرم اگر اضطرار به لباس دوخته پيدا كند مانند پيراهن و قبا م/ 283

محرم اگر پيراهن بپوشد م/ 289

مستحبات احرام م/ 302

مكروهات احرام م/ 303

محرمات احرام در عمره تمتع و حج تمتع م/ 941- ص/ 159

محرم اگر صيد را ذبح كند در حكم ميته است م/ 306

ملخ جزو شكار صحرائى است م/ 309

ميوه هاى خوشبو مانند سيب و اجتناب از آنها م/ 340

مطلق دوخته را بايد اجتناب كرد م/ 347

محرم سرش تر است براى وضو چه وظيفه اى دارد م/ 503

موى مصنوعى محرم و كفاره آن م/ 504

مقنعه را زنان چگونه از سر بردارند م/ 507

مكه منزل است بمحض رسيدن مى توان استظلال كرد م/ 520

مستحبات دخول حرم م/ 528

مستحبات دخول مكه معظمه م/ 529

مستحبات دخول مسجد الحرام م/ 530

مريض اگر نتواند طواف كند او را طواف بدهند اگر نشد نائب بگيرند م/ 538- م/ 537

ص: 98

محدث به حدث اصغر يا اكبر بوده شك كند وضو يا غسل انجام داده م/ 556

مستحاضه بدون بجا آوردن غسل ها مى تواند وارد مسجد الحرام شود م/ 561

موالات عرفيه در طواف م/ 574

مريض يا طفل را همراه خود طواف مى دهد م/ 633

محدث شدن در شوط آخر و تمام كردن بدون طهارت م/ 653

معذور را با تخت روان طواف دهند يا نائب بگيرند م/ 658

محدث شدن در بين طواف و خجالت كشيده بگويد م/ 678

مقدارى به قصد جزئيت بطواف اضافه كرده 681

محرم مى تواند قبل از اعمال واجب خود براى معذور نائب شود م/ 715

مستحاضه كثيره براى طواف چه كند م/ 725

مستحاضه چه وظيفه اى براى طواف و نماز دارد م/ 727

مصرف قرص و قطع شدن حيض و لك ديدن م/ 728

مستحاضه قليله شدن زن در حال طواف م/ 729

مستحاضه نزديك مسجد الحرام غسل كند م/ 732

مستحاضه غسل و وضو انجام داده بين طواف، نماز شروع مى شود م/ 733

مستحاضه بودن زن قرشيه بعد از شصت سال و غير قرشيه بعد از پنجاه سال م/ 735

مستحاضه بودن زنى كه قرص مى خورد و ايام عادت لك مى بيند م/ 736

مبطون و كسى كه مبتلا به خروج ريح است م/ 738

مسلوس چه وظيفه اى دارد م/ 750- م/ 740

محاذى و قطع طواف م/ 743

معيار در كثير الشك م/ 746

محرم و طواف و سعى با لباس دوخته م/ 752

موهاى سر زن در طواف ظاهر باشد م/ 755

مستحبات طواف م/ 772

مبادرت به نماز طواف فورى است م/ 820- م/ 777

ص: 99

مقام ابراهيم و پشت آن نماز خواندن تا چه حدّى صادق است م/ 821- م/ 819

مستحبات نماز طواف م/ 824

موالات عرفيه در سعى م/ 884

مستحبات سعى م/ 887

ماشين كردن سر بين عمره تمتع و حج تمتع م/ 912

مراد از تنگى وقت انجام عمره تمتع چيست م/ 925

ميقات حج افراد مواقيت معروفه است م/ 936- م/ 935- م/ 933

مستحب است روز ترويه احرام حج ببندد م/ 945

محل احرام حج شهر مكه است م/ 946

محلات جديد مكه براى احرام حج م/ 954- م/ 951

معذورين اعمال مكه را بدون احرام تقديم داشته اند م/ 952

مستحبات احرام حج تا وقوف به عرفات م/ 955

مقدار ركنى وقوف به عرفات م/ 962- م/ 961

مغمى عليه شدن بعد از وقوف به عرفات م/ 973

مستحبات وقوف به عرفات م/ 977

مشعر الحرام كوچ كردن و بيتوته در شب دهم م/ 979- م/ 978

مشعر و بيتوته و وقوف در آن بعد معلوم شد آنجا مشعر نبوده است م/ 990

مستحبات وقوف به مشعر الحرام م/ 995

مستحبات رمى جمرات م/ 1019

محرم قبل از قربانى خود براى ديگرى قربانى مى كند م/ 1098

مستحبات هدى و قربانى م/ 1119

محرماتى كه بعد از تقصير يا حلق در منى بر محرم حلال مى شود م/ 1140

ماشين كردن سر و بعد سر تراشيدن و حلق كردن م/ 1145

ماشين كردن مقدارى از سر و تيغ زدن مقدار ديگر م/ 1155

مستحبات حلق م/ 1171

ص: 100

محرمات احرام حج در سه موقع به تدريج حلال مى شود م/ 1179

مطلق تلذذ از زن قبل از طواف نساء حرام است م/ 1205

ملاعبه و دست بازى كردن قبل از طواف نساء م/ 1213

مستحبات طواف حج و نماز آن و سعى م/ 1219

مشعر الحرام و كوچ كردن براى معذورين مثل زنها- بچه ها- بيماران- پيرمردان بعد از نيمه شب م/ 983

محل ذبح گوسفند كفاره م/ 1234

معذور از رمى در روز مى تواند نائب بگيرد تا در روز رمى كند م/ 1286

مستحبات منى م/ 1309

مستحبات ديگر مكه معظمه 1310

محل ذبح كفاره تقصير در عمره تمتع مكه و در حج منى يا در محل مى باشد م/ 1354- م/ 1317

ماههاى حج م/ 1325

ملاك شروع عمره تمتع در ماه شوال است نه ختم آن م/ 1325

مصرف كفارات فقراء و مساكين م/ 1353- م/ 1329

مشقت و حرج نوعى است يا شخصى م/ 1361

ملاك مشقت و حرج م/ 1361

محرم شدن در لباس دوخته براى كارمندان م/ 1364

مجنون شدن بعد از احرام عمره تمتع م/ 1365

مصرف كنسروهاى گوشت و ماهى خارجى م/ 1369

مصدود و محصور به چه كسى گفته مى شود م/ 1370

محرم بايد عمره يا حج را تمام كند والا به احرام باقى است م/ 1371

مصدود چگونه از احرام خارج شود م/ 1375-/ م/ 1374- م/ 1373- م/ 1372

مطالبه پول براى ورود بمكه و كيفيت خروج از احرام م/ 1375

مصدود اگر راه ديگر دارد بايد برود م/ 1376

مصدود اگر حج از او فوت شد با عمره مفرده از احرام خارج شود م/ 1377- م/ 1376

ص: 101

مصدود اگر خوف دارد حج فوت شود م/ 1377

مصدود در حج چگونه محقق مى شود م/ 1378

مصدود اگر اميد يا گمان برطرف شدن مانع را داشته باشد م/ 1380

مقدار شب براى عبادت در مكّه تا اذان صبح است م/ 1251

محصور چگونه از احرام خارج شود م/ 1391- م/ 1382- م/ 1381

محصور در حج چگونه از احرام خارج شود م/ 1382

محصور در حج چگونه زن بر او حلال مى شود م/ 1383

محصور اگر محل شد با زن نزديكى كرد بعد معلوم شد ذبح انجام نشده است م/ 1384

محصور چگونه محقق مى شود م/ 1385

محصور بعد از فرستادن هدى حالش خوب شود م/ 1386

مريض بعد از فرستادن هدى حالش خوب شود م/ 1386

مصدود اگر رفع منع شود م/ 1387

مواعده براى ذبح گوسفند در عمره و حج چه زمانى باشد م/ 1389

مريض شدن بعد از طواف و نماز عمره تمتع م/ 1390

محصور شدن بعد از طواف و نماز عمره تمتع م/ 1390

مصدوم شدن در مدينه منوره م/ 1394

مريض شدن در مدينه منوره م/ 1394

ميت اگر پسر بزرگ را براى حج مشخص كرده باشد س/ 3- استفتائات جديد

ص: 102

«ن»

نياز به ازدواج و استطاعت م/ 18

نذر كند روز عرفه كربلا باشد لكن مستطيع بوده يا مستطيع شود م/ 30

نفقه برگشتن به وطن در صورتيكه باذل از بذلش بر گردد م/ 35

نياز به شهريه و استطاعت م/ 50- م/ 58

نياز به منزل مسكونى و استطاعت م/ 51

نائب گرفتن براى مستطيع كه بخاطر كسالت نمى تواند سوار هواپيما شود م/ 52

نائب گرفتن براى مستطيع كه بخاطر كسالت نمى تواند سوار هواپيما شود م/ 52

نائب گرفتن براى كسيكه بعد از عمره تمتع مريض شده است م/ 64

محصور و مريض شدن بعد از عمره تمتع م/ 1392

نوبت حج را اگر زن مستطيعه به شوهرش واگذار كند م/ 73

نيابت مستطيع (نائب شدن او) م/ 146- م/ 141- م/ 136- م/ 82- م/ 124

نائب گرفتن براى مريض م/ 116- م/ 85- م/ 106

نگهدارى پول براى ثبت نام م/ 95

نائب و شرائط آن م/ 107

نائب چگونه نيت كند م/ 109

نائب اگر بعد از دخول حرم بميرد م/ 110

نائب در طواف نساء چگونه قصد كند م/ 112

نائب اگر طواف نساء را صحيحاً انجام ندهد م/ 113

نائب اگر وظيفه اش عدول به حج افراد شود م/ 114

نيابت يك نفر از چند نفر در حج واجب در يك سال- و در حج غير واجب م/ 115

نيابت نائب اگر حج بر او واجب يا مستقر باشد. 118

ص: 103

نيابت از غير در صورتيكه حج بر خودش واجب باشد م/ 118

نائب بعد از انجام حج يك عمره مفرده براى خودش بجا آورد م/ 121

نيابت در طواف يا ذبح يا سعى براى كسى كه نائب ديگرى است م/ 122

نيابت معذور م/ 160- م/ 159- م/ 157- م/ 138- م/ 1296- م/ 125- م/ 123- م/ 126

نائب معذور آيا مى تواند در بعض اعمال نائب بگيرد- يا در اصل حج نائب بگيرد م/ 125

نائب اگر وقوف اختيارى مشعر را درك نكند و از مشعر عبور كند م/ 126

نيابت ميقاتى براى زنده كافى است م/ 127

نائب گرفتن ديگرى براى زنده كافى نيست م/ 144- م/ 127

نائب گرفتن براى مصدود و دستگير شده م/ 129

نائب اگر در ميقات غافل از نيابت شود و محرم شود م/ 130

نيت احرام كرده تلبيه مى گويد بعد مى خواهد عدول كرده براى ديگرى محرم شود م/ 131

نائب بعد از وارد شدن بمكه شك مى كند نيت نيابت كرده يا نه م/ 132

نائب اگر عمره تمتع مستحبى انجام مى دهد آيا مى تواند در حج نائب شود م/ 134

نائب اگر همراه بيماران از مشعر عبور كند و وقوف اختيارى مشعر را درك نكند م 139- م 135

نائب و عذر طارى م/ 139

نائب بعد از عمره تمتع به ايران برگشته است م/ 142

نائب و شرط ايمان در تمام اعمال- طواف- رمى- ذبح م/ 143

نائب گرفتن براى پدر بدون تذكر دادن به پدر م/ 144

نيابت و تبرع حج براى مجنون و ديوانه م/ 145 (1) 4

فهرست مناسك حج ؛ ؛ ص103

ابت پسر از پدر در صورتيكه پسر استطاعت مالى داشته و در ثبت نام كوتاهى كرده است م/ 146

نيابت حج بلدى داشته ولى غافل بود از بلد نيت كند م/ 147

نائب بايد بفتوى مرجع تقليد خود عمل كند م/ 149- م/ 148

نائب چند ماه قبل از حج به بلد منوب عنه مى رود و نيت مى كند م/ 150

نائب طواف عمره تمتع يا طواف حج را در غير موسم حج انجام دهد م/ 152

نيابت از مستطيعى كه الان قدرت مالى ندارد م/ 153


1- محمد جواد انوارى، فهرست مناسك حج، 1جلد، نشر مشعر - تهران، چاپ: 1.

ص: 104

نيابت حج از حضرت ولى عصر عليه السلام م/ 154

نيابت وصى در حج م/ 155

نيت در قربانى چگونه بايد باشد م/ 156

نائب در حج اگر در طواف نساء نائب بگيرد م/ 157

نيابت در حج در صورتيكه احتمال قوى عقلائى مى دهد نتواند اعمال را به نحو عادى انجام دهد م/ 158

نائب اگر وقوف اختيارى مشعر را درك نكند م/ 161

نماز اگر صحيح نباشد معذور است نمى تواند نائب شود م/ 163

نيابت از ديگرى و حج انجام دادن مستحب است م/ 170

نائب مى تواند براى عمره مفرده دوم در فاصله كمتر از يك ماه اجرت بگيرد يا نه م/ 188

نماز طواف عمره مفرده استحبابى پشت مقام خوانده شود م/ 190

نذر احرام قبل از محاذات ميقات م/ 211- م/ 209

نذر احرام قبل از ميقات م/ 232- م/ 217

نذر زن قبل از ميقات با اذن شوهر باشد م/ 232

نذر زن بدون اذن شوهر و محرم شدن م/ 246

نذر احرام قبل از ميقات براى نائب م/ 247

نائب قبل از ميقات با نذر محرم مى شود م/ 247

نيت احرام م/ 938- م/ 251

نيت ترك محرمات احرام در نيت احرام م/ 938- م/ 252- م/ 251

نيت خالص م/ 939- م/ 256- م/ 253

نيت حج تمتع به جاى عمره تمتع م/ 258- م/ 257

نيت حجة الاسلام كردن در حج مستحبى م/ 295

نيت را هنگام تلبيه فراموش كرده بخاطر تلقين تلبيه بديگران م/ 300

نشان دادن شكار به شكارچى بر محرم حرام است م/ 305

نگاه داشتن صيد م/ 311

ص: 105

نگاه كردن در آئينه از محرمات احرام است م/ 497- م/ 367- ص/ 178

نگاه كردن در آينه فرقى بين زن و مرد ندارد م/ 363

نذر احرام از جدّه م/ 212

نگاه كردن به اجسام صاف و در آب صاف م/ 364

نگاه كردن در آينه كفاره ندارد م/ 366

نگاه كردن به آينه گرچه براى زينت نباشد م/ 368

نذر احرام از تهران و استظلال م/ 486- م/ 441

نذر احرام از تهران و مبتلا شدن به استظلال و معصيت كردن م/ 442

ناخن گرفتن بعض ناخن ها م/ 455- م/ 454

ناخن گرفتن انگشت اضافى م/ 457

ناخن گرفتن در صورت احتياج م/ 467

نعلينى كه بندهاى عريضى دارد م/ 484

نگاه و نظر كردن در آينه براى ديدن خود يا ديدن ماشين م/ 497

نگاه كردن به آئينه دوربين عكاسى م/ 498

ناخن گرفتن محرم از غير محرم م/ 522

ناخن گرفتن محرم از محرم بقصد تقصير م/ 523

نائب گرفتن براى طواف در صورت ترك سهوى آن م/ 535

نيت طواف چگونه بايد باشد م/ 544- م/ 543- م/ 540- م/ 539

نائب گرفتن براى كسيكه آب يا چيزى كه تيمم كند پيدا نمى كند م/ 561

نجاست بدن و لباس در بين طواف م/ 569- م/ 568

نائب گرفتن براى كسى كه آب يا چيزى كه تيمم كند پيدا نمى كند م/ 561

نائب گرفتن براى بچه اى كه ختنه نشده م/ 572

نائب گرفتن براى كسيكه طواف را ناقص انجام داده و در وطن متذكر شده م/ 610

نائب گرفتن براى كسيكه با عذر طواف را قطع كند م/ 619

ناخن گرفتن از محرمات احرام است م/ 456- ص/ 202

ص: 106

نماز واجب با طواف مصادف شدن م/ 620

نماز جماعت با طواف مصادف شدن م/ 621

نائب گرفتن براى كسيكه ختنه برايش ضرر دارد م/ 645

نماز طواف به جهتى باطل شده بدون توجه تقصير كرده م/ 650

نجاست را در شوط ششم طواف ديده يقين كرده از شوطهاى قبل بوده م/ 651

نماز و شك در ركعت ادامه دادن بعد يقين به صحت پيدا كردن م/ 660

نماز طواف را در حج تمتع خوانده و بقيه اعمال را انجام داده م/ 670

نائب گرفتن براى بعض شوطهاى طواف و سعى م/ 683- م/ 675

نائب گرفتن براى كسى كه در خارج مطاف هم عاجز است م/ 685

نيت طواف به قصد اعم از تمام و اتمام م/ 704

نماز جماعت در شوط اول طواف م/ 708

نيابت محرم براى معذور قبل از انجام طواف واجب خود م/ 715

نيت غسل جنابت بجاى غسل حيض م/ 724

نيت طواف را در دل گذرانده بعد از مقدارى طواف بر مى گردد بر زبان مى آورد م/ 741

نيت طواف را در دل گذرانده بعد از مقدارى طواف بر مى گردد بر زبان مى آورد م/ 741

نماز پشت مقام ابراهيم دور يا نزديك م/ 747

نائب و طواف با لباس مخيط م/ 749

نائب گرفتن براى شوط هفتم و خودش نماز خواندن م/ 760

نيابت يك شوط براى ديگرى م/ 769

نيت يك شوط براى يك مؤمن م/ 769

نماز طواف م/ 780- م/ 779- م/ 775- م/ 774- م/ 773

نماز طواف و مبادرت فورى م/ 777

نماز طواف نزد مقام ابراهيم م/ 821- م/ 819- م/ 814- م/ 778

نماز طواف مستحب در هر جاى مسجد الحرام م/ 792- م/ 781

نماز طواف را فراموش كند م/ 823- م/ 782

ص: 107

نماز طواف را فراموش كرد بين سعى يادش آمد م/ 783

نماز طواف را فراموش كرد بقيه اعمال را بجا آورده اعاده آنها لازم نيست م/ 784

نماز طواف را فراموش كرد و به وطن برگشته م/ 823- م/ 785

نماز طواف را فراموش كرده و از دنيا برود م/ 786

نماز طواف را فراموش كرده جهلًا يا نسياناً م/ 787

نماز طواف و قرائت صحيح م/ 788

نماز طواف را غلط مى خواند نائب گرفتن براى نماز م/ 796- م/ 789

نائب گرفتن براى نماز طواف م/ 789

نماز طواف و وقت فوت نماز يوميه م/ 790

نماز طواف داخل حجر اسماعيل م/ 817- م/ 795- م/ 793

نماز طواف را بدون وضو خوانده است م/ 794

نماز طواف دور از مقام ابراهيم م/ 798- م/ 797

نماز طواف را به جماعت خواندن م/ 800- م/ 799

نائب شدن كسى كه نمازش غلط است تبرعاً در حج واجب م/ 802- م/ 801

نماز كسى كه مطمئن بوده نمازش صحيح است بعد معلوم شده غلط است م/ 803

نماز طواف را با حلقه زدن بخواند م/ 804

نماز طواف و تكرار ذكر م/ 805

نماز طواف و محمول نجس م/ 806

نماز مستحبى بين طواف و نماز م/ 807

نماز طواف و فشار زن و مرد- تقدم و تأخر آنها م/ 808

نماز طواف و مسامحه در ياد گرفتن قرائت م/ 810- م/ 791

نماز طواف و احتمال حركت و جابجا شدن م/ 809

نماز طواف و حائض شدن قبل از نماز م/ 811

نمازش غلط است عمره مفرده مستحبى انجام مى دهد م/ 812

نماز و سعى را جهلًا يا نسياناً ترك كرده و تقصير كرده م/ 813

ص: 108

نماز طواف در غير مقام ابراهيم به اعتقاد صحت و انجام بقيه اعمال 815

نماز پشت مقام ابراهيم اگر دو طبقه شود م/ 816

نماز طواف واجب را با نماز جماعت يوميه خواندن م/ 818

نماز طواف غلط دارد صبر كند تا اصلاح كند م/ 822

نيابت در سعى براى زن حائض جائز نيست م/ 862

نيابت در سعى يا سعى با چرخ م/ 872

نائب و خارج شدن از مكه بين عمره تمتع و حج تمتع م/ 917

نيت عمره مفرده كرده محرم مى شود دوباره نيت عمره تمتع مى كند تلبيه مى گويد م/ 930

نائب با زنان از مشعر عبور و براى درك وقوف ركنى به مشعر بر مى گردد م/ 992

نائب اگر وقوف اختيارى مشعر را ترك كند م/ 994

نيابت در رمى براى بچه ها و مريض ها م/ 1015

نيابت از مريض و بيهوش در رمى اگر مريض خوب شود م/ 1017

نائب اگر فراموش كند ذبح قربانى را م/ 1095

نائب اگر پول يك گوسفند را به صاحبش نداده باشد م/ 1096

نيابت به دو نفر در قربانى م/ 1103

نائب شخص ديگرى را براى ذبح انتخاب مى كند م/ 1105

نجس شدن لباس احرام براثر ذبح م/ 1114- م/ 1107

نيابت روحانى كه مى داند لباس احرامش در قربانگاه نجس مى شود م/ 1115

ناخن گرفتن بهنگام سر تراشيدن سلمانى م/ 1147

نائب اگر خوف حيض يا مرض داشته باشد مى تواند اعمال حج را بر وقوفين مقدم دارد م/ 1191

نائب نمى تواند اعمال مكه را انجام دهد اگر با تأخير خودش مى تواند انجام دهد م/ 1199

نيت طواف نساء براى نائب م/ 1204

نيت طواف رجال بجاى طواف نساء م/ 1208

نائب اگر طواف نساء را انجام ندهد م/ 1215

نيمه شب براى بيتوته چگونه محاسبه مى شود م/ 1226

ص: 109

نيت بيتوته در منى م/ 1227

نَفر بايد بعد از ظهر باشد اگر صبح بمكه برود بايد بر گردد م/ 1237

نائب گرفتن براى رمى جمرات جهت شخص معذور م/ 1272- م/ 1270

نائب اگر رمى جمرات را انجام داد بعد عذر بر طرف شود م/ 1271

نائب گرفتن در رمى جمرات با اذن يا بدون اذن م/ 1273

نائب در روز رمى كند براى كسيكه معذور از رمى در روز است م/ 1286

نيابت در رمى براى كسيكه قادر به رمى در بعد از ظهر است جايز نيست م/ 1287

نائب نمى تواند شب رمى كند م/ 1295- م/ 1290- م/ 1289

نيابت زنان با توجه به وقوف اضطرارى مشعر و رمى در شب عيد م/ 1293

نيابت كسى كه در بعض واجبات مثل رمى جمرات معذور است م/ 1296

نيابت در رمى جمرات براى چند نفر چگونه انجام دهد م/ 1297

نائب گرفتن براى زنيكه احتمال دهد رمى باعث قاعدگى او مى شود م/ 1304

نماز جماعت با عامه م/ 1313

نماز و سجده كردن بر سنگ هاى مسجد الحرام و مسجد النبى صلى الله عليه و آله م 1314

نماز استداره اى در مسجد الحرام م/ 1336

نماز جماعت در هتل و مسافرخانه ها در مكّه و مدينه م/ 1315

نماز قصر و اتمام در مكّه و مدينه م/ 1316

نيّت ازتكازى كافى است م/ 1322

نماز و سجده كردن روى فرش هاى مسجد النبى صلى الله عليه و آله م/ 1334

نماز فرادى و سجده كردن روى فرش هاى مسجد النبى صلى الله عليه و آله م/ 1337- م/ 1335

نماز فرادى در ساير مساجد مدينه منوره يا مكه معظمه م/ 1337

نماز و سجده كردن روى حصيرهاى حجاز كه با نخ مخلوط است م/ 1338

نماز خواندن اگر موافق نظر اهل سنت نباشد عدم اتصال و سجده بر پشت نماز گزاران م/ 1339

نماز عشاء خواندن بعد از نماز مغرب م/ 1341

نماز صبح با جماعت در ليالى مقمره م/ 1343

ص: 110

نمازها را تمام خوانده چون قصد كرده تا پايان ترويه در مكه بماند بعد معلوم شد ده روز نمى ماند م/ 1344

نيت تيمم بدل از جنابت در مسجد الحرام م/ 1348

نيابت شوهر از زنى كه قادر به سخن گفتن نيست م/ 1356

نماز قصر و اتمام در عرفات و مشعر و منى م/ 1358

نماز قصر و اتمام در مكه در باز گشت از عرفات و منى م/ 1359

نيابت براى ديوانه و مجنون صحيح نيست م/ 1365

نيابت با فيش حج ميت در صورتيكه خود تمام شرايط ديگر را دارد س/ 2- استفتائات جديد

نجاست معفو در نماز در طواف چه حكمى دارد س/ 5- استفتائات جديد

نائب چه مقدار از مستحبات مدينه و مكه را بايد انجام دهد س/ 7- استفتائات جديد

نائب لازم نيست به شهر منوب عنه بر گردد س/ 8- استفتائات جديد

نعنا و خوردن سبزيهاى خوشبو در حال احرام س/ 9- استفتائات جديد

نماز جماعت و عدم اتصال صفوف س/ 20- استفتائات جديد

نيابت حج براى كسيكه بعد از استقرار حج ديوانه شده س/ 25- استفتائات جديد

نيت عمره تمتع براى كارمندى كه ممكن است از مكه خارج شود س/ 26- استفتائات جديد

ص: 111

«و»

وجوب حج فورى است م/ 2

وظيفه فعليه را قصد كند بعد معلوم شود بالغ بوده است م/ 6

ولى طفل چه كسى است م/ 9

وظيفه ولى طفل در محرمات احرام م/ 10

وظيفه ولى طفل در تمام اعمال حج و عمره طفل م/ 13

وظيفه فعليه را قصد كند و حج استحبابى انجام دهد بعد معلوم شود مستطيع بوده است م/ 32

وجوب حج و رجوع به كفايت م/ 40

وصيت به حج استحبابى كرده پسر با نوبت پدر حج خود را انجام مى دهد م/ 71

وعده حج به زوجه و تخلف از آن م/ 84

وصيت در حج به پسر و مستطيع شدن پسر م/ 86- م/ 88

وقوف اختيارى را ترك مى كند و همراه بيماران و عجزه به منى مى رود م/ 135

وقوف اضطرارى مشعر براى زنان نائب كافى است م/ 138

وصيت به حج و تقدم حج نيابى بر حج خودش م/ 155

وظيفه زنى كه بعد از احرام عمره مفرده حائض شده است م/ 189

ورود به مكه بدون احرام عمداً يا جهلًا يا سهواً م/ 250

واجبات احرام م/ 251

وضو گرفتن براى محرمى كه سرش تر است م/ 503

وقت فوت طواف عمره تمتع م/ 534

واجبات طواف ص/ 228

وضو يا غسل داشته شك در حدث مى كند م/ 555

ورود به مسجد الحرام براى زن مستحاضه م/ 561

ص: 112

وقت نماز واجب و طواف م/ 620

وظيفه اش وضوى جبيره اى و تيمم بوده ولى بدون تيمم طواف كرده م/ 700

وظيفه زن مستحاضه كثيره در طواف و نماز م/ 725

وظيفه زن مستحاضه براى طواف و نماز م/ 727

وسواسى در طواف و اعمال حج م/ 742

وقوف به عرفات واجب است م/ 957- م/ 956

وقوف به عرفات اگر تمام وقت خواب يا بيهوش باشد م/ 958

وقت وقوف به عرفات م/ 959

وقوف به عرفات و تأخير انداختن از اول ظهر م/ 960

وقوف به عرفات و مقدار ركنى آن م/ 962- م/ 961

وقوف ركنى عرفات را عمداً ترك كند م/ 963

وقوف به عرفات و خارج شدن پيش از غروب شرعى و برگشتن م/ 964

وقوف اضطرارى عرفه م/ 968

وقوف اضطرارى عرفه و ترك عمدى آن م/ 969

وقوف اختيارى عرفه را ترك كرده وقوف اضطرارى عرفه و اختيارى مشعر را درك مى كند م/ 970

وقوف عرفات را درك كرده مغمى عليه شود م/ 973

وقوف اضطرارى عرفه و وقت آن م/ 976

وقوف به مشعر الحرام بين الطلوعين م/ 980

وقوف به مشعر الحرام و كوچ كردن كمى قبل از طلوع آفتاب م/ 981

وقوف ركنى مشعر الحرام م/ 982

وقوف اضطرارى نهارى مشعر الحرام را درك كند م/ 985

وقوف اختيارى و اضطرارى مشعر الحرام م/ 987- م/ 986

وقوف اختيارى عرفات و مشعر را درك يا ترك كند م/ 988- م/ 987

وقوف اختيارى عرفه و اضطرارى نهارى مشعر را درك كند م/ 989

وقت احرام حج تمتّع م/ 942

ص: 113

وقوف اختيارى مشعر و اضطرارى عرفه را درك كند م/ 989

وقوف اختيارى عرفه و اضطرارى شب مشعر را درك كند م/ 989

وقوف اضطرارى عرفه و اضطرارى روز مشعر را درك كند م/ 989

وقوف اختيارى عرفه را فقط درك كند م/ 989

وقوف اضطرارى عرفه را فقط درك كند م/ 989

وقوف اختيارى مشعر را فقط درك كند م/ 989

وقوف اضطرارى روز مشعر را فقط درك كند م/ 989

وقوف اضطرارى شب مشعر م/ 989

وقوف و بيتوته به مشعر كردند بعد معلوم شد آنجا مشعر نبوده م/ 990

وقوف اختيارى مشعر را بگفته مدير ترك كرده است م/ 991

وقوف ركنى مشعر را نائب درك كند م/ 992

وقوف اختيارى مشعر را ترك و اضطرارى آن را درك مى كند م/ 993

وقوف عرفات و مقدارى از وقوف ليلى مشعر را درك مى كند م/ 994

وقت سنگ زدن به جمرات م/ 994

واجبات در رمى جمرات م/ 1001

وكيل قربانى كند بعد حلق كند م/ 1144

واجبات مكه بعد از اعمال منى م/ 1174- م/ 1173- م/ 1172

وضو باطل بوده تمام اعمال عمره و حج را انجام داده است م/ 1362

وضونداشته عمره مفرده براى پدر انجام داده بعد براى مادر محرم مى شود س/ 33- استفتائات جديد

ص: 114

«ه»

هدى جزء استطاعت نيست م/ 89

هميان دوخته را به كمر بستن م/ 348

هدى و قربانى بصورت مشترك م/ 1021

هدى غير از سه حيوان جايز نيست م/ 1022

هدى و شرايط آن م/ 1023

هدى خصى اگر غير آن يافت نشود م/ 1024

هدى اگر گاو ميش باشد م/ 1025

هدى اگر شاخ خارج شكسته باشد م/ 1026

هدى اگر گوش سوراخ يا شكاف داشته باشد م/ 1027

هدى بايد بعد از رمى جمره عقبه باشد م/ 1028

هدى حد اقل يك گوسفند است م/ 1029

هدى اگر يافت نشود م/ 1030

هدى اگر ناقص يافت شود م/ 1031

هدى از روز عيد تأخير نيافتد م/ 1032

هدى اگر از روز عيد تأخير افتاد در ايام تشريق ذبح كند م/ 1033

هدى را به گمان صحت و سلامت ذبح كند بعد معلوم شود مريض يا ناقص بوده م/ 1034

هدى را به گمان چاقى ذبح كند بعد معلوم شود لاغر است م/ 1035

هدى را به گمان لاغرى خريد بعد معلوم شد چاق است م/ 1036

هدى را اگر احتمال نمى داد چاق است و ذبح كرد م/ 1037

هدى را با عتقاد به لاغرى ذبح كرد بعد معلوم شد لاغر است م/ 1038

هدى را با اعتقاد ناقص بودن ذبح كرد بعد معلوم شد صحيح است م/ 1039

ص: 115

هدى و تقسيم آن به سه قسمت م/ 1040

هدى و نيت كردن بهنگام ذبح خودش يا نائب م/ 1041

هدى و مؤمن بودن ذابح م/ 1043- م/ 1042

هدى و نيت خالص داشتن م/ 1044

هدى و احتمال نقص يا مرض دادن و معاينه كردن م/ 1045

هدى و احتمال نقص بعد از ذبح كردن م/ 1046

هدى و نيابت دادن براى خريد و ذبح و بعد احتمال دهد نائب به شرائط عمل نكرده باشد م/ 1047

هدى و نيابت دادن براى خريد و ذبح و علم يا اطمينان پيدا كردن به عمل نائب م/ 1048

هدى و نائب بر خلاف دستور شرع در اوصاف عمل كردن م/ 1050- م/ 1049

هدى و روزه بدل ذبيحه م/ 1051

هدى و روزه گرفتن در صورت عدم قدرت بر ذبح م/ 1052

هدى و قرض كردن براى ذبح كردن م/ 1053

هدى با فروش چيزى كه زائد بر مؤونه سفر است م/ 1054

هدى و كسب كردن براى آن م/ 1055

هدى با فروش لباس زائد م/ 1056

هدى و روزه گرفتن بجاى آن م/ 1061- م/ 1059- م/ 1058-/ م/ 1057- م/ 1063- م/ 1062

هدى و روزه گرفتن در سفر م/ 1064

هدى و روزه گرفتن بجاى آن و تمكن از قربانى م/ 1065

هدى و روزه نگرفتن بجاى آن تا آخر ذى حجة م/ 1066

هدى و زمان روزه گرفتن بجاى قربانى م/ 1068- م/ 1067

هدى و كيفيت روزه گرفتن بجاى آن م/ 1072- م/ 1071- م/ 1070- م/ 1069- م/ 1073

هدى و تقسيم آن به سه قسم م/ 1077

هدى در مسلخ جديد م/ 1085- م/ 1078

هدى و نائب گرفتن شخص ثالث براى آن م/ 1079

هدى در شب م/ 1080

ص: 116

هدى براى ديگرى در حال احرام م/ 1081

هدى و پول روى هم گذاردن و با پول مشترك قربانى خريدن م/ 1082

هدى توسط غير مؤمن م/ 1104- م/ 1099- م/ 1092- م/ 1084- م/ 1083-/ م/ 1106- م/ 1118

هدى و تحقيق در شرايط آن م/ 1086

هدى با پولى كه از دزد مى گيرند م/ 1087

هدى بدون وكالت گرفتن م/ 1089- م/ 1088

هدى و ذبح هر گوسفند براى يك نفر م/ 1090

هدى و ذبح هر گوسفند براى يك نفر بدون رضايت صاحب گوسفند م/ 1091

هدى با كارد استيل م/ 1094

هدى و نيابت دادن در ذبح و فراموش كردن نائب م/ 1095

هدى نمى كند چون گوشت آن تلف مى شود م/ 1097

هدى قبل از قربانى خود م/ 1098

هدى و شك كردن نائب در قربانى يك نفر م/ 1093

هدى با پول غير مخمس م/ 1100

هدى گوسفندى كه تخم هاى آنرا كوبيده اند م/ 1101

هدى و ذبح گوسفند قبل از آنكه نائب رمى كند م/ 1102

هدى و نيابت دادن به دو نفر م/ 1103

هدى و وكالت دادن وكيل به ديگرى براى ذبح م/ 1105

هدى و تكرار آن تا آخر ذى حجه م/ 1106

هدى و تأخير آن از روز عيد قربان م/ 1108

هدى و قطع گردن در حال زنده بودن بعد از فرى اوداج اربعة م/ 1109

هدى و حلق و مراعات ترتيب م/ 1110

هدى اگر تخم هاى آنرا كوبيده يا تابيده باشند م/ 1111

هدى و قطع اوداج اربعة و انحراف از قبله م/ 1112

هدى را انجام دهد بعد متوجه شود سنّ هدى كمتر از حد نصاب بوده م/ 1113

ص: 117

هدى و نجس شدن لباس احرام م/ 1114

هدى در محله هايى كه درمنى است م/ 1116

هدى و شك در مؤمن بودن ذابح م/ 1117

هدى و مستحبات آن م/ 1119

ص: 118

«ى»

يقين به هل خوردن در طواف و طواف خارج مطاف م/ 717

يقين به برخورد با اجنبى يا اجنبيه و طواف در مطاف م/ 718

يائسه شدن زن در سن پنجاه سال قمرى م/ 726

وقوف اضطرارى عرفه و اضطرارى شب مشعر را درك كند م/ 989

يك طواف نساء براى چند عمره مفرده م/ 1203

يقين كند يكى از جمرات را رمى نكرده است م/ 1278

يقين كند يك يا دو سنگ به يكى از سه جمره نزده است م/ 1280

يقين كند يكى از جمرات را از چهار كمتر انداخته است م/ 1281

يقين كند يك روز را رمى نكرده است م/ 1306- م/ 1282

يك ماه در مكه مانده به جده مى رود بدون احرام وارد مكه مى شود س/ 34- استفتائات جديد (1) 5


1- محمد جواد انوارى، فهرست مناسك حج، 1جلد، نشر مشعر - تهران، چاپ: 1.

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109