رساله زکات مال

مشخصات کتاب

نام کتاب: رساله زکات مال موضوع: فقه فتوایی نویسنده: دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری تاریخ وفات مؤلف: 1281 ه ق زبان: فارسی قطع: وزیری تعداد جلد: 1 تاریخ نشر: ه ق نوبت چاپ: اول مکان چاپ: قم- ایران محقق/ مصحح: محمد یوسف استرآبادی ملاحظات: این کتاب همراه با سه رساله دیگر" صیغ العقود و الإیقاعات، رضاعیه و زکات فطره" در یک جلد چاپ شده است

[مقدمه]

رسالۀ زکات مال

رساله زکات مال، ص: 231

تصویر صفحه اول رساله زکات مال، چاپ شده به تاریخ 1270 ه. ق.

رساله زکات مال، ص: 232

تصویر صفحه آخر رساله زکات مال، چاپ شده به تاریخ 1270 ه. ق.

رساله زکات مال، ص: 233

فی الزکاه المالیّه بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

بدان که اجناس زکوی، یعنی مالی که زکات به آن تعلق می گیرد نه چیز است.

اول طلا، دوم نقره، سوم گوسفند، چهارم شتر، پنجم گاو، ششم گندم هفتم جو، هشتم مویز، نهم خرما.

و از برای هر یک نصابی است در شرع به تفصیلی که خواهد آمد، پس زکات در هر یک از این نه چیز واجب می شود به شرط آنکه به نصاب برسد و مادامی که به نصاب نرسد اگر چه به چیز قلیلی باشد در غلات زکات واجب نمی شود، چنانچه در غلات اربعه اگر بعد از نصاب چیزی زیاد بیاید و لو قلیلا در آن زائد قلیل هم زکات واجب است.

نصاب غلات اربعه:

و نصاب هر یک از غلات اربعه مذکور پنج وسق است.

و هر وسقی شصت صاع است.

و هر صاعی چهار مدّ است.

و هر مدی دو رطل و ربع عراقی است، و یک رطل و نیم مدنی.

و هر رطل عراقی صد و سی درهم، یعنی نود و یک مثقال شرعی می باشد.

رساله زکات مال، ص: 234

و هر درهمی نصف مثقال شرعی و خمس آن است، که نیم مثقال صیرفی و ربع عشر آن است.

و مثقال شرعی سه ربع مثقال صیرفی است، که هجده نخود باشد.

و مثقال صیرفی یک مثقال و ثلث شرعی است که بیست و چهار نخود باشد.

پس معلوم شد که هر صاعی نه رطل عراقی است، و شش

رطل مدنی است.

پس نصاب دو هزار و هفتصد رطل عراقی است، و هزار و هشتصد رطل مدنی است.

پس از آنچه ذکر شد معلوم گردید که نصاب هر یک از غلات اربع سیصد صاع است، و هر صاعی یک هزار و صد و هفتاد درهم است، که هشتصد و نوزده مثقال شرعی و ششصد و چهارده مثقال و ربع صیرفی است.

پس مجموع نصاب صد و هشتاد و چهار هزار و دویست و هفتاد و پنج مثقال صیرفی می باشد.

و به حساب من تبریزی «ششصد و چهل مثقال صیرفی»، که الآن در بلاد محروسه متداول و متعارف است، دویست و هشتاد و هشت من تبریز الّا چهل و پنج مثقال صیرفی، نصاب هر یک می باشد.

و من تبریز چهل سیر است، و هر سیری شانزده مثقال صیرفی است.

بعد از بلوغ به حدّ نصاب مذکور، واجب است اخراج عشر از هر یک از غلات مزبوره در بلادی که آب خوردن زراعت موقوف بر چرخ چاه و مانند آن نباشد، و اگر به ندرت گاهی به دلو و چرخ چاه و امثال آن آب خورد به نحوی که عرفا صدق کند سقی آن زراعت به سیح، اگر چه

رساله زکات مال، ص: 235

به حفر نهر و قنات بوده باشد ضرر ندارد.

و اگر زراعتی آب خوردن آن محتاج باشد به چرخ و مانند آن، مثل زراعتی که به آب چاه عمل می آید یا به آب نهری که باید از چرخ کشید، نصف عشر لازم است داده شود، اگر چه گاهی به ندرت آن زراعت به آب باران و نحو آن آب خورده شود، به نحوی که صدق اسم سقی به آب

چاه و دلو مثلا باقی بماند.

پس اعتباری ندارد باران معتادی که می بارد در ایام سال در زراعاتی که سقی آنها به دلو و نحو آن باشد.

بلی اگر متساوی بوده باشد هر دو أمر به نحوی که صدق مزبور و خلاف آن هیچ یک متحقق نشود، بلکه عرفا صدق کند سقی زراعت به هر دو هم به سیح و هم به غیر آن، در این صورت باید از نصف آن زراعت اخراج عشر نمود و از نصف دیگر آن زراعت باید اخراج نصف عشر نمود، و به عبارت اخری از مجموع چنین زراعت سه ربع عشر باید زکات اخراج شود.

و اگر شک واقع شود در صدق در بعضی از موضوعات، احوط رعایت اخراج قدر اکثر است در زکات.

و وقت تعلّق وجوب زکات در گندم و جو صدق: اسم است، و آن حاصل می شود به بستن دانه، و در خرما به سرخ شدن و زرد شدن و بسر شدن، و در مویز به غوره شدن، پس ضامن است مالک حصه فقیر را اگر تصرف نماید در وقت بسریّت و خلال شدن یا رطب بودن خرما و غوره یا انگور بودن، پس اگر بخواهد در وقت غوره و رطب بودن بچیند واجب است بر او در این صورت اداء و اخراج زکات به همین حالت، و لازم است بر ساعی و جمع کننده زکات قبول آن.

رساله زکات مال، ص: 236

و اما اگر مالک قبل از خشک شدن بنای چیدن نداشته باشد و ساعی زکات مطالبۀ زکات را از او نماید قبل از یبوست بعد از خرص و تخمین، واجب نیست بر مالک اجابت، و اگر مالک خود در

مقام بذل برآید پیش از خشک شدن، واجب است بر ساعی قبول بنابر اقوی.

پس اگر مالک تأخیر بیندازد دادن زکات را در گندم و جو از پاک شدن، و در انگور و رطب از مویز و خرما شدن، بی عذر ضامن است، و تأخیر تا به تصفیۀ دانه و خشک شدن مویز و خرما جایز است بدون ضمان، و زکات تعلق به عین مال زکوی می گیرد نه به قیمت، اگر چه جائز است اخراج و دادن زکات از قیمت.

و اگر مالک بعد از تعلق زکات بمیرد باید بیرون کرد زکات را از اصل مال، و اگر دین میّت زاید بر اصل ترکه باشد حق زکات مقدم است بر دین.

و شرط است در هر یک از غلات اربعه که مالک آنها را پیش از وقت وجوب مالک شده باشد، چه به زراعت یا غرس یا مساقات، و چه بیع یا هبه یا صلح یا مهر یا نحو آن، پس اگر منتقل شود بعد از تعلق وجوب زکات واجب است بر ناقل دادن زکات.

و احوط اعتبار نصاب است قبل از وضع جمیع مؤن و اخراجات زراعت چه اخراجات پیش از تعلّق وجوب بوده باشد و چه اخراجات بعد از تعلّق.

بلکه احوط این است که مالی را که سلاطین می گیرند به اسم خراج اگر چه شیعه باشند، خصوصا از اراضی غیر خراجیّه، آن را نیز اخراج و وضع ننمایند در اعتبار نصاب، پس قبل از وضع اخراجات اعتبار نصاب نمایند اگر به حد نصاب است آن وقت اخراجات را بیرون کرده هر قدر

رساله زکات مال، ص: 237

باقی بماند زکات آن قدر را بدهند، اگر چه قلیلی باقی

بماند بعد از وضع مخارج.

و اما نصاب طلا و نقره:

پس از برای هر یک دو نصاب است:

نصاب اول طلا: پانزده مثقال صیرفی است،

پس باید در این وقت اخراج نماید ربع مثقال صیرفی و ثمن آن از پانزده مثقال.

نصاب دوّم: سه مثقال صیرفی است:

پس در این وقت باید عشر مثقال شرعی اخراج شود.

و اما نصاب اول نقره: دویست درهم است،

و آن صد و پنجاه مثقال صیرفی است، و از این نصاب باید اخراج شود دو مثقال صیرفی و پنج ثمن آن.

و نصاب دوّم نقره: چهل درهم است،

که بیست و یک مثقال صیرفی باشد.

و نصاب دوّم معتبر است بعد از نصاب اول، چه در طلا و چه در نقره به هر جا که برسد، به این معنی که مادامی که مال به نصاب اول نرسد یا در میان دو نصاب باشد زکات واجب نیست، پس اگر بعد از رسیدن به نصاب اول اخراج زکات شد و بعد زیاد شد لکن هنوز به نصاب دوّم نرسید، چیزی واجب نیست بلکه عفو است.

و باید اخراج شود از نصاب دوّم نقره نیم مثقال صیرفی و ربع عشر آن.

و ضابطۀ کلّی بعد از رسیدن هر یک از طلا و نقره به نصاب،- چه به نصاب اول هر یک باشد، و چه به نصاب دوّم- در اخراج زکات این است که از قرار چهل و یک باید بشود، اگر چه به این قاعده گاهی اتفاق می افتد که چیز قلیلی زیادتر داده می شود، و لکن أمر در آن سهل است.

رساله زکات مال، ص: 238

و شرط است در وجوب زکات در هر یک از طلا و نقره، علاوه بر مالک بودن نصاب مذکور را بعد از بلوغ و عقل و آزادی و ممکن التصرف بودن، آنکه یک سال تمام بر آن بگذرد، و متحقق می شود سال به داخل شدن ماه دوازدهم، لکن وجوب زکات به مجرّد دخول ماه دوازدهم مستقر نمی شود بلکه متزلزل است تا تمام شدن آن و دخول ماه سیزدهم بنابر اقوی، اگر چه احوط استقرار و عدم تزلزل است به دخول ماه دوازدهم.

پس بنابر

اقوی ماه دوازدهم از سال اول محسوب است نه از سال دوّم، و اگر در تمام سال نصاب مستمر باقی نماند واجب نمی شود.

و نیز شرط است که هر یک از طلا و نقره مسکوک باشد به سکۀ معامله، چه سکۀ اسلام باشد یا نه، و چه سکۀ قدیمه باشد یا جدیده، رایج باشد در معامله یا نه، خلیط باشد یا صافی.

و امّا در زکات شتر:

اشاره

پس از برای آن دوازده نصاب است:

نصاب اول تا نصاب پنجم: هر یک پنج شتر است،

و در هر نصابی از این پنج نصاب یک گوسفند باید بدهد، پس مادامی که شتر به پنج نرسیده چیزی واجب نیست و همین که به پنج رسید یک گوسفند زکات آن است که واجب است دادن آن.

و دیگر واجب نمی شود چیزی مگر اینکه برسد به نصاب دوّم: که آن نیز پنج شتر است، پس همین که رسید به پنج دوّم نیز واجب است دادن یک گوسفند از برای این پنج شتر دوّم که با پنج شتر اول ده عدد می شود.

پس اگر نه عدد بشود شتر، همان یک گوسفند برای پنج شتر اول لازم است دادن و در چهار شتر دیگر عفو است، چیزی لازم نیست دادن، و هکذا در هر یک از این پنج نصاب.

رساله زکات مال، ص: 239

نصاب ششم: بیست و شش شتر است،

و در آن واجب است که یک شتر ماده که یک سال تمام بر او گذشته باشد و داخل در سال دوّم شده باشد بدهد.

نصاب هفتم: سی و شش شتر است،

و در آن واجب است دادن یک شتر مادۀ دو سال تمام که داخل در سال سوّم شده باشد.

نصاب هشتم: چهل و شش شتر است،

در آن واجب است دادن یک شتر مادۀ سه سال که داخل در سال چهارم شده باشد.

نصاب نهم: شصت و یک شتر است،

و در آن واجب است دادن یک شتر مادۀ چهارساله که داخل در سال پنج شده باشد.

نصاب دهم: هفتاد و شش است،

و در آن واجب است دادن دو شتر ماده که هر یک دو سالۀ که داخل در سال سوّم شده باشد.

نصاب یازدهم: نود و یک است،

و در آن واجب است دادن دو شتر مادۀ که هر یک سه ساله که داخل در سال چهارم شده باشد.

نصاب دوازدهم: صد و بیست و یک شتر است،

پس در هر پنجاه شتر واجب است دادن یک شتر مادۀ سه سالۀ که داخل شده باشد در سال چهارم، و در هر چهل شتر واجب است دادن یک شتر ماده که تمام کرده باشد سال دوّم را و داخل در سال سوّم شده باشد.

و آنچه پیش از نصاب اول یا در میان نصاب ها باقی باشد عفو است، در آن چیزی واجب نیست.

و آنچه گفته شد که از شتر داده شود باید ماده باشد نه نر، چنانچه ذکر شد.

و اما در زکات گاو:

اشاره

پس از برای آن دو نصاب است:

اول: سی گاو است،

یعنی همین که گاو به سی عدد رسید، یک رأس

رساله زکات مال، ص: 240

گاو یک سالۀ که داخل در سال دوّم شده باشد واجب است دادن، چه نر باشد و چه ماده.

نصاب دوّم: چهل است،

پس در آن واجب است دادن یک گاو مادۀ دوساله که داخل در سال سوّم شده باشد.

و بعد از این نصاب دوّم مخیّر است در اختیار کردن چهل یا سی در جایی که ممکن باشد اعتبار و اختیار هر دو، مثل صد و بیست.

پس اگر اختیار نماید در این صورت سی را پس در هر سی گاو یک گاو یک سالۀ پا در دو بدهد چه نر و چه ماده و اگر اختیار نماید چهل را پس در هر چهل گاو یک گاو مادۀ دو سالۀ پا در سه واجب است دادن، و اما اگر ممکن نباشد اعتبار و اجتماع هر دو نصاب پس متعین است اعتبار هر یک از نصابین که ممکن است.

و اما در گوسفند:

اشاره

پنج نصاب است:

نصاب اول: چهل گوسفند است،

در آن یک گوسفند یک ساله که داخل در سال دوّم شده باشد، واجب است دادن آن اگر گوسفند خواسته باشد بدهد، و اگر بز خواسته باشد بدهد واجب است بز دو سالۀ که داخل در سال سوّم شده باشد.

و علی ایّ حال، گوسفند و بز بیمار و پیر و عیب دار در زکات مجزی نیست، مگر اینکه همه چنین باشند.

نصاب دوّم: صد و بیست و یک گوسفند است،

و در آن دو گوسفند موصوف در نصاب اول واجب است دادن.

نصاب سوم: دویست و یک است،

و در آن سه گوسفند موصوف واجب است دادن.

نصاب چهارم: سیصد و یک است،

و در آن چهار گوسفند موصوف

رساله زکات مال، ص: 241

واجب است دادن.

نصاب پنجم: چهار صد است،

و در آن و در بیشتر از آن هر صد گوسفند، یک گوسفند موصوف واجب است دادن.

و شرط است در هر یک از شتر و گاو و گوسفند اینکه یک سال تمام بر آن بگذرد، یعنی نصاب مستمرّ باقی باشد بر ملک مالک در یک سال کامل، چنانچه در طلا و نقره گذشت.

[شرائط نصاب]

و نیز شرط است که هر یک از شتر و گاو و گوسفند سائمه باشند، یعنی در تمام سال چریده باشند در علف صحرا، نه معلوفه، و مدار هر یک بر صدق اسم است، و متحقق می شود معلوفه بودن به خوردن چیزی که مملوک باشد، چه ملک مالک باشد یا ملک غیر مالک، چه به اذن هر یک باشد یا نه، خواه آن غیر مالک عوض بخواهد یا نه.

و اما در اولاد آنها، اعتبار به مادران آنها است در سائمه بودن و معلوفه بودن، و مدار در سال اولاد از حین ولادت و زائیده شدن است.

و شرط است در خصوص شتر و گاو- نه گوسفند- اینکه کارکن نیز نباشند، اگر چه سائمه باشند، و فرقی نیست در کار کردن میان زراعت کردن و آب کشی و سواری و آسیا کردن، و همچنین فرقی نیست میان آنکه مالک آنها را بر عمل داشته باشد یا غیر مالک خواه به اذن مالک باشد یا نه، و مدار بر صدق عرفی است در تمام سال که کارکن بنامند آنها را.

و الحمد للّه أولا و آخرا و ظاهرا و باطنا و صلّی اللّه علی محمّد و آله و لعنه اللّه علی أعدائهم أجمعین.

و المسئول من إخوانی المؤمنین أن لا ینسونی من الدعاء.

رساله زکات مال، ص: 242

حررّه

بعون اللّه سبحانه و توفیقه تعالی مؤلف هذا المختصر توضیحا و تسهیلا للعالمین مع توزع البال و تشتت الحواس و الأحوال و نهایه الاستعجال، بیده الفانیه، افقر العباد إلی ربّه الهادی محمد یوسف الاسترآبادی عفی اللّه عنه و عن والدیه بمحمّد و آله الطیبین الطاهرین.

________________________________________

دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، رساله زکات مال، در یک جلد، قم - ایران، اول، ه ق

درباره مركز

بسمه تعالی
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
آیا کسانى که مى‏دانند و کسانى که نمى‏دانند یکسانند ؟
سوره زمر/ 9

مقدمه:
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، از سال 1385 هـ .ش تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن فقیه امامی (قدس سره الشریف)، با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.

مرامنامه:
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی، و با توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب الوصول، و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی، سیاسی، قومی و فردی، بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت آثار تولید شده و انتشار یافته از سوی تمامی مراکز شیعه» تلاش می نماید تا مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین، و مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد.

اهداف:
1.بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام)
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی
3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های همراه ، تبلت ها، رایانه ها و ...
4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو
5.گسترش فرهنگ عمومی مطالعه
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مؤلفین برای دیجیتالی نمودن آثار خود.

سیاست ها:
1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی
2.ارتباط با مراکز هم سو
3.پرهیز از موازی کاری
4.صرفا ارائه محتوای علمی
5.ذکر منابع نشر
بدیهی است مسئولیت تمامی آثار به عهده ی نویسنده ی آن می باشد .

فعالیت های موسسه :
1.چاپ و نشر کتاب، جزوه و ماهنامه
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی، پانوراما در اماکن مذهبی، گردشگری و...
4.تولید انیمیشن، بازی های رایانه ای و ...
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به آدرس: www.ghaemiyeh.com
6.تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و...
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی
8.طراحی سیستم های حسابداری، رسانه ساز، موبایل ساز، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک، SMS و...
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی)
10.برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی)
11. تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه، تبلت، تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی:
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه :
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS
به سه زبان فارسی ، عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت موسسه به صورت رایگان .
درپایان :
از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان ها، نهادها، انتشارات، موسسات، مؤلفین و همه بزرگوارانی که ما را در دستیابی به این هدف یاری نموده و یا دیتا های خود را در اختیار ما قرار دادند تقدیر و تشکر می نماییم.

آدرس دفتر مرکزی:

اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109