تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه

اشارة

شماره بازیابی : ۵-۱۵۹۹۶
امانت : امانت داده می شود
سرشناسه : حرعاملی، محمدبن حسن، ۱۰۳۳ - ۱۱۰۴ق.
عنوان و نام پدیدآور : تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه[نسخه خطی]/ حر عاملی
آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز:افتاده: ...باب اشتراط [ناخوانا] الامام و اذنه و تحریم الجهاد مع غیر الامام العادل محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی...
انجام:...بالمعروف غیر المنکر فقد جازت وصیة اقول و تقدم ما یدل علی ذلک عموما تم الجزو الرابع من کتاب تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه یتلوه ان شاءالله تعالی فی الجزو الخامس کتاب النکاح و کتب بید مولفه محمد بن الحسن بن محمد الحر العاملی فی اوایل رجب ثمانین بعد الالف
مشخصات ظاهری : ۳۲۵برگ، ۲۵سطر: ۱۲۰×۱۸۰؛ قطع: ۱۸۵×۲۲۵
یادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط:نسخ
نوع کاغذ:اصفهانی نخودی
تزئینات متن:عناوین و خط بالای برخی از عبارات به شنگرف
نوع و تز ئینات جلد:مقوا، روکش کاغذی نخودی روشن، عطف کاغذ نخودی تیره، اندرون جلد آستر کاغذی
خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:نسخه در حاشیه تصحیح شده و حواشی با نشان "ص، مجمع، م‌م، ۱۲، شرح لمعه"
امتیاز:نسخه مقابله شده است.
معرفی نسخه : کتابی است در حدیث در۶جلد [۱.طهارت، ۲.صلوة، ۳.زکات، ۴.جهاد، ۵.نکاح، ۶.مواریث] ضمن سه بخش تقسیم شده است: الف.مقدمه عبادات ضمن ۳۱ باب در احادیث نیت و چگونگی عمل مکلف و غیره، ب. بخش اصلی شامل ۵۱ کتاب مطابق کتب فقهی از طهارت تا دیات، ج.خاتمه مشتمل بر۱۲فایده در حدیث و رجال و هر کتاب آن دارای چندین باب است. این کتاب شامل ۳۵۸۵۰ حدیث است که از صد و هشتاد کتاب در جمع و ترتیب آن استفاده شده و طی ۲۰ سال گردآوری و در سال ۱۰۸۸ق. باتمام رسیده است. این کتاب برای نخستین بار در سه مجلد بزرگ در تهران چاپ سنگی شده و پس از آن نیز بارها به چاپ رسیده است و چاپ علمی آن به تصحیح میرزا عبدالرحیم ربانی شیرازی در ۲۰مجلد در سال ۱۴۰۳ق. در تهران انجام یافته است. نسخه حاضر جزء چهارم از کتاب تفصیل وسائل الشیعه شامل کتاب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تجارت، رهن، حجر، ضمان، صلح، شرکة، مضاربه، مزارعه و مساقاة، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالة، وقوف و صدقات، سکنی و الحبیس، هبه، سبق و الرمایة و وصایا است.
یاداشت تملک و سجع مهر : شکل و سجع مهر:مهر بیضی[یا باقر العلوم] (برگ۳۲۵ب)
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .آذر۱۳۸۷.لبه اوراق موش‌خورده و اکثر اوراق وصالی شده و آثار آب افتادگی در اوراق دیده می‌شود.
یادداشت کلی : زبان: عربی
منابع اثر، نمایه ها، چکیده ها : ذریعه ۳۲۵:۴، مجلس ۲۱۵:۱۲، دایره المعارف تشیع ۱:۵، قدس(الفبایی): ۶۰۲، مرعشی ۳۶۰:۳، مشار(عربی): ۹۸۹، ملی ۱۱۶:۸، ریحانه ۳۱:۲
عنوانهای دیگر : وسائل الشیعه
موضوع : احادیث شیعه -- قرن ۱۲ق
احادیث احکام -- قرن۱۲ق.

المجلد1

اشاره

شماره بازیابی : ۵-۱۵۹۹۶
امانت : امانت داده می شود
سرشناسه : حرعاملی، محمدبن حسن، ۱۰۳۳ - ۱۱۰۴ق.
عنوان و نام پدیدآور : تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه[نسخه خطی]/ حر عاملی
آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز:افتاده: ...باب اشتراط [ناخوانا] الامام و اذنه و تحریم الجهاد مع غیر الامام العادل محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی...
انجام:...بالمعروف غیر المنکر فقد جازت وصیة اقول و تقدم ما یدل علی ذلک عموما تم الجزو الرابع من کتاب تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه یتلوه ان شاءالله تعالی فی الجزو الخامس کتاب النکاح و کتب بید مولفه محمد بن الحسن بن محمد الحر العاملی فی اوایل رجب ثمانین بعد الالف
مشخصات ظاهری : ۳۲۵برگ، ۲۵سطر: ۱۲۰×۱۸۰؛ قطع: ۱۸۵×۲۲۵
یادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط:نسخ
نوع کاغذ:اصفهانی نخودی
تزئینات متن:عناوین و خط بالای برخی از عبارات به شنگرف
نوع و تز ئینات جلد:مقوا، روکش کاغذی نخودی روشن، عطف کاغذ نخودی تیره، اندرون جلد آستر کاغذی
خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:نسخه در حاشیه تصحیح شده و حواشی با نشان "ص، مجمع، م‌م، ۱۲، شرح لمعه"
امتیاز:نسخه مقابله شده است.
معرفی نسخه : کتابی است در حدیث در۶جلد [۱.طهارت، ۲.صلوة، ۳.زکات، ۴.جهاد، ۵.نکاح، ۶.مواریث] ضمن سه بخش تقسیم شده است: الف.مقدمه عبادات ضمن ۳۱ باب در احادیث نیت و چگونگی عمل مکلف و غیره، ب. بخش اصلی شامل ۵۱ کتاب مطابق کتب فقهی از طهارت تا دیات، ج.خاتمه مشتمل بر۱۲فایده در حدیث و رجال و هر کتاب آن دارای چندین باب است. این کتاب شامل ۳۵۸۵۰ حدیث است که از صد و هشتاد کتاب در جمع و ترتیب آن استفاده شده و طی ۲۰ سال گردآوری و در سال ۱۰۸۸ق. باتمام رسیده است. این کتاب برای نخستین بار در سه مجلد بزرگ در تهران چاپ سنگی شده و پس از آن نیز بارها به چاپ رسیده است و چاپ علمی آن به تصحیح میرزا عبدالرحیم ربانی شیرازی در ۲۰مجلد در سال ۱۴۰۳ق. در تهران انجام یافته است. نسخه حاضر جزء چهارم از کتاب تفصیل وسائل الشیعه شامل کتاب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تجارت، رهن، حجر، ضمان، صلح، شرکة، مضاربه، مزارعه و مساقاة، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالة، وقوف و صدقات، سکنی و الحبیس، هبه، سبق و الرمایة و وصایا است.
یاداشت تملک و سجع مهر : شکل و سجع مهر:مهر بیضی[یا باقر العلوم] (برگ۳۲۵ب)
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .آذر۱۳۸۷.لبه اوراق موش‌خورده و اکثر اوراق وصالی شده و آثار آب افتادگی در اوراق دیده می‌شود.
یادداشت کلی : زبان: عربی
منابع اثر، نمایه ها، چکیده ها : ذریعه ۳۲۵:۴، مجلس ۲۱۵:۱۲، دایره المعارف تشیع ۱:۵، قدس(الفبایی): ۶۰۲، مرعشی ۳۶۰:۳، مشار(عربی): ۹۸۹، ملی ۱۱۶:۸، ریحانه ۳۱:۲
عنوانهای دیگر : وسائل الشیعه
موضوع : احادیث شیعه -- قرن ۱۲ق
احادیث احکام -- قرن۱۲ق.

الجزء الأول‌

المقدّمة [للتحقیق]

اشاره

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم‌

[کلام حول الکتابة فی عهد النبی صلی الله علیه و آله]

بعث رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، و من یحسن الکتابة فی ارض الجزیرة قلیلون جدا، حتی لقد کان الکتّاب فی مکة المکرمة یعدون علی الأصابع. و لذا فقد کانت مدة البعثة فی مکة متخصصة- فی الأعم الأغلب- لبناء الشخصیة الاسلامیة و تربیة المسلمین القلائل الذین منّ اللّه علیهم بدینه.
و کانت هذه القلة القلیلة من المسلمین المتعلمین تتحمل عب‌ء کتابة الوحی علی القراطیس و العسب و الأحجار الخفاف و الأدم (الجلود).
و لما هاجر الرسول الأعظم صلی اللّه علیه و آله إلی المدینة حث المسلمین علی تعلم الکتابة، و کتابة القرآن و حفظه، فکان رجال من صحابته مختصّین بکتابة الوحی.
و لما وقعت غزوة بدر و أسر المسلمون فیها عددا من المشرکین کان فیهم من یعرف الکتابة، فجعل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فکاک أسرهم لقاء تعلیمهم عشرة من صبیان المسلمین القراءة و الکتابة.
فکان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أول ناشر للکتابة فی الاسلام فی مدینته المنورة و بین أصحابه المسلمین.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 6
بل کان جماعة فی عهده صلی اللّه علیه و آله یحفظون القرآن و هو عندهم مکتوب، کما یروی ذلک عن أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام و عبد اللّه بن مسعود.

[کلام حول النهی عن کتابة الحدیث و أول صحیفة کتبت فی عهد النبی صلی الله علیه و آله]

و هذا الأمر یتناقض مع ما ذهب الیه القائلون بالنهی عن تدوین الحدیث و نسبة ذلک النهی الی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، فانا نقول حتی و ان صح نهی النبی صلی اللّه علیه و آله عن تدوین حدیثه الذی هو وحی یوحی، و تفسیر ما غمض و تفصیل ما اجمل من القرآن الکریم، فیمکننا أن نحمل هذا النهی علی اوائل البعثة النبویة خوفا من التباس القرآن بغیره، إلّا انه- و هذا مما لا شک فیه- ان العرب و بعد فترة قلیلة عرفوا بذوقهم اللغوی کلام القرآن الذی یعلو کل کلام.
و کیفما کان فقد سمح رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لاصحابه بکتابة حدیثه فی حیاته بل کانت له صلی اللّه علیه و آله صحیفة کتبت باشرافه المباشر، معلقة بقراب سیفه، و هی التی اعطاها صلی اللّه علیه و آله لعلی علیه السلام فاشتهرت باسم صحیفة علی بن أبی طالب علیه السلام.
و قد روی عنها الشیعة و السنة احادیث.
و هذه الصحیفة صغیرة فیها العقل و مقادیر الدیات و احکام فکاک الاسیر، و غیر ذلک و قد اخرج عنها من العامة: البخاری فی صحیحه فی کتاب الدیات و باب الدیة علی العاقلة و ابن ماجه فی سننه‌1 و احمد فی مسنده‌2.
و کتبت فی عهده صلی اللّه علیه و آله صحائف اخری،
منها:
1- صحیفة علی بن أبی طالب، و هی کتاب ضخم، افصح الائمة الاطهار علیهم السلام عن ضخامة حجمها فقالوا: انها صحیفة طولها سبعون ذراعا، املاها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله علی علی علیه السلام، فکتبها علی بخطه.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 7
و هو أول کتاب جمع فیه العلم عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله.
2- صحیفة أبی رافع المدنی (- 35 ه) مولی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و قال النجاشی: لأبی رافع کتاب السنن و الاحکام و القضایا3.
و کان ابن عباس یأتی أبا رافع فیقول: ما صنع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله یوم کذا؟ ما صنع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله یوم کذا؟ و مع ابن عباس ألواح یکتب فیها4.
3- صحیفة عبد اللّه بن عمر و التی سماها بالصادقة. و قد اشتملت علی الف حدیث، روی بعضها أحمد فی مسنده.
و تعتبر احدی الوثائق التاریخیة التی تثبت تدوین الحدیث فی زمن النبی صلی اللّه علیه و آله.
و روی عبد اللّه هذا فقال: کنت اکتب کل شی‌ء أسمعه من رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) ارید حفظه، فنهتنی قریش، و قالوا: تکتب کل شی‌ء سمعته من رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) و رسول اللّه بشر یتکلم فی الغضب و الرضا. فامسکت عن الکتاب، و ذکرت ذلک لرسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) فأومأ باصبعه الی فیه و قال:
اکتب فو الذی نفسی بیده ما خرج منه الّا حق‌5.
4- صحیفة سعد بن عبادة الانصاری (- 15 ه) فیها طائفة من أحادیث رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله‌6.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 8
و یری البخاری ان هذه الصحیفة کانت نسخة من صحیفة عبد اللّه بن أبی أوفی الذی کان یکتب الاحادیث بیده و کان الناس یقرؤن علیه ما جمعه بخطه‌7.
5- صحیفة جابر بن عبد اللّه الانصاری ذکرها ابن سعد فی طبقاته‌8، و عبد الرزاق فی مصنفه‌9، و الذهبی فی تذکرته‌10 و روی مسلم فی صحیحه انها کانت فی مناسک الحج، و یحتمل ان یکون فیها ذکر حجة الوداع التی القی فیها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله خطبته الجامعة، و عین علیها علیه السلام وصیا و خلیفة و اماما للناس بعده.
و کان قتادة بن دعامة السدوسی یکبر من قیمة هذه الصحیفة و یقول: لأنا لصحیفة جابر أحفظ منی لسورة البقرة11.
و یعتبر جابر من الصحابة البارزین الذین دعوا الی عملیة التدوین فضلا عن ممارستها، فلم یقتصر علی کتابة الصحیفة بل کان یملی الاحادیث علی تلامذته من التابعین‌12 و کتب عنه جماعة منهم: محمد بن الحنفیة، و سلیمان بن قیس الیشکری، و عبد اللّه بن محمد بن عقیل، و غیرهم.
و لم تتحدد کتابة الحدیث النبوی بالاسماء التی ذکرنا بل کان لغیر هؤلاء من الصحابة عمل مماثل و مصنفات اخری کأبی ذر الغفاری، و رافع بن خدیج الانصاری و سلمان الفارسی و عبد اللّه بن عباس.
هذه الصحف و ما ورد من اجازته- بل امره صلی اللّه علیه و آله- بالکتابة
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 9
لعبد اللّه بن عمرو و غیره و احادیثه المتکثرة فی ذلک و التی منها.
1- اکتبوا و لا حرج‌13.
2- قیدوا العلم بالکتاب‌14.
3- اکتبوا لابی فلان‌15.
4- استعن بیمینک‌16.
دلیل واضح علی اجازته لکتابة الحدیث.
قال الدکتور عتر: وردت احادیث کثیرة عن عدد من الصحابة تبلغ بمجموعها رتبة التواتر، فی اثبات وقوع الکتابة للحدیث النبوی فی عهده صلی اللّه علیه و آله‌17.
----------------------
1. ( 1) سنن ابن ماجة 2: 887/ 2658.
2.( 2) مسند أحمد 1: 79.
3.( 1) رجال النجاشیّ: 4 ترجمة 1.
4.( 2) طبقات ابن سعد 2: 371، و الإصابة 2: 332.
5.( 3) تقیید العلم: 74، سنن الدارمیّ 1: 125، سنن أبی داود 3: 318/ 3646.
6.( 4) علوم الحدیث: 13.
7.( 1) علوم الحدیث: 13، و السنة قبل التدوین: 342.
8.( 2) طبقات ابن سعد 7: 229.
9.( 3) المصنّف 11/ 20277.
10.( 4) تذکرة الحفاظ 1: 123.
11.( 5) التاریخ الکبیر 7: 125/ 827.
12.( 6) تقیید العلم: 104.
13.( 1) تقیید العلم 72- 73، مجمع الزوائد 1: 151، کنز العمّال 10: 232/ 29222.
14.( 2) محاسن الاصطلاح 298 و 299.
15.( 3) صحیح البخاریّ 1: 39.
16.( 4) تقیید العلم: 65.
17.( 5) منهج النقد فی علوم الحدیث: 40.

[أبو بکر و منع کتابة الحدیث]

و لما وصل أبو بکر الی الخلافة أجمع علی تدوین الحدیث عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، و جمع خمسمائة حدیث و کتبها. و لکنه- کما تروی عائشة ابنته- بات لیلته یتقلب، قالت: فغمنی تقلبه، فلما أصبح قال لی: أی بنیة هلمی الاحادیث التی عندک، فجئته بها فأحرقها18.
ثم منعهم من التحدیث عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بشی‌ء. فعن مراسیل ابن ابی ملیکة ان ابا بکر جمع الناس و قال: انکم تحدثون عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله احادیث تختلفون فیها، و الناس بعدکم أشد اختلافا، فلا تحدثوا عن رسول اللّه شیئا، فمن سألکم فقولوا: بیننا و بینکم کتاب اللّه فاستحلوا حلاله
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 10
و حرموا حرامه‌19.
و لم تطل أیام أبی بکر، و لذلک لم یصدر منه کلام کثیر حول تدوین الحدیث فی عصره، و لکن هناک اشارات الی ان الصحابة لم یبالوا بنهیه و استمروا علی الکتابة.
-------------------
18.( 6) تذکرة الحفاظ 1: 5.
19.( 1) تذکرة الحفاظ 1: 3.

[عمر و منع کتابة الحدیث]

و عندما استخلف عمر فکر فی اول أمره- کما فکر قبله أبو بکر- فی ان یکتب السنن، ثم لم یلبث ان عدل عن ذلک.
فعن عروة بن الزبیر، أن عمر بن الخطاب اراد أن یکتب السنن، فاستفتی اصحاب النبی فی ذلک، فأشاروا علیه بأن یکتبها، فطفق عمر یستخیر اللّه شهرا ثم اصبح یوما و قد عزم اللّه له، فقال: انی کنت ارید ان اکتب السنن، و انی ذکرت قوما کانوا قبلکم کتبوا کتبا، فاکبوا علیها و ترکوا کتاب اللّه، و انی و اللّه لا اشوب کتاب اللّه بشی‌ء أبدا20.
و عن القاسم بن محمد بن ابی بکر قال: ان الاحادیث کثرت علی عهد عمر ابن الخطاب فأنشد الناس أن یأتوه بها، فلما أتوه بها أمر بتحریقها21.
و هذا یدل علی ان الصحابة استمروا علی الکتابة، و لم یبالوا برأیه فیها- کما مرّ فی الحدیث السابق- و لذا اضطر أن یناشدهم لیأتوه بما عندهم من مجامیع الحدیث. و حرقها.
و بعد ذلک تشدد فی المنع فکتب الی الامصار: من کان عنده شی‌ء فلیمحه‌22.
و استمرت هذه السنة من سنن عمر، کما استمرت غیرها من سننه، و قد ساعد علی بقائها طول المدة، و دقة الخطة فی المنع، و شدة الأمر.
فمما یدلّک علی دقة خطة المنع ما رواه قرظة بن کعب، قال:
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 11
لما سیرنا عمر الی العراق مشی معنا عمر الی صرار، ثم قال: أتدرون لم شیعتکم؟ قلنا: أردت أن تشیعنا و تکرمنا، قال: ان مع ذلک لحاجة، انک تأتون أهل قریة لهم دوی بالقرآن کدوی النحل فلا تصدوهم بالاحادیث عن رسول اللّه و أنا شریککم، قال قرظة: فما حدثت بعده حدیثا عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله.
و فی روایة اخری: فلما قدم قرظة بن کعب قالوا: حدثنا، فقال: نهانا عمر23.
و روی الذهبی ان عمر حبس ثلاثة: ابن مسعود، و أبا الدرداء، و أبا مسعود الانصاری، و قال لهم: أکثرتم الحدیث عن رسول اللّه‌24.
و کان یقول للصحابة: اقلوا الروایة عن رسول اللّه الّا فی ما یعمل به‌25.
و بالاضافة الی هذا کله فقد منع الصحابة من مغادرة المدینة المنورة الی الامصار الاخری، و بذلک فقد احکم الحصار حول التدوین و سدّ أی منفذ یمکن ان یؤدی الیه و کادت عملیة التطویق هذه تفعل فعلها علی مرور السنوات حتی جاء جیل من المسلمین لا یستحل کتابة الحدیث، و ینهی عنها، فهذا عبیده السلمانی (- 73 ه) یقول لابراهیم بن زید التمیمی (- 93 ه) حین علم أنّه یکتب عنه: لا تخلدن عنی کتابا26.
و کره ابراهیم النخعی أن تکتب الاحادیث فی الکراریس، و تشبه بالمصاحف‌27.
و هذا عامر الشعبی (- 103) یقول: ما کتبت سوداء فی بیضاء، و لا سمعت من رجل حدیثا فأردت أن یعیده علیّ‌28.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 12
و اما فی عهد بنی امیة فان أمر عمر بقی ساری المفعول، فقد جاء فی الاخبار أن معاویة- فی وقت تسلطه علی الخلافة- استقدم عبید بن شریة الجرهمی فکتب له کتاب (الملوک و اخبار الماضین)29، و لم یستقدم من یحدثه بحدیث رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله.
---------------
20.( 2) جامع بیان العلم و فضله 1: 64، و تقیید العلم: 50.
21.( 3) طبقات ابن سعد 5: 188 ترجمة القاسم بن محمّد بن أبی بکر.
22.( 4) جامع بیان العلم و فضله 1: 64- 65.
23.( 1) تذکرة الحفاظ 1: 7.
24.( 2) تذکرة الحفاظ 1: 7.
25.( 3) البدایة و النهایة 8: 107.
26.( 4) طبقات ابن سعد 6: 94.
27.( 5) جامع بیان العلم و فضله 1: 67، و تقیید العلم: 48.
28.( 6) جامع بیان العلم 1: 67.
29.( 1) فهرست الندیم: 102.

[ادعاء الخلیفة الثانی لمنعه عن تدوین الحدیث]

و لنا هنا وقفة مع ادعاء الخلیفة الثانی ان منعه لتدوین الحدیث کان خوفا من اختلاطه بالقرآن الکریم فیظن انه منه، و قد صرح عمر بهذا لما فرض المنع الرسمی لتدوین الحدیث، کما مرّ.
و هو ادعاء غیر مقبول و لا معقول، لان القرآن متمیز ببلاغة فائقة و بمسحة الهیة تجعله فوق مستوی کلام البشر حتی کلام النبی صلی اللّه علیه و آله، و القرآن له دلیل علیه من نفسه، فنسق کلامه و القرائن التی تحف به تمیزه عن أی کلام غیره، و لهذا انبهر العرب باعجازه بمجرد سماعه، و کانوا یمیزونه عن کل کلام.
و بالاضافة الی ذلک فقد أحاط النبی صلی اللّه علیه و آله القرآن بسیاج من الاحکام الشرعیة منها تحریم مس کتابته لغیر المتطهر، و وجوب الانصات له عند سماعه.
فکیف یختلط علی الصحابة- الذین نزل القرآن بین أظهرهم- القرآن بغیره؟
و مع ذلک کله فهل یمکن لمدع ان یدعی ان کتابة الحدیث- الشارح للقرآن- محرمة؟!
ألیس ذلک إلّا تعریضا للحدیث الشریف الی الاندراس و النسیان؟ مع ما یترتب علیهما من آثار و نتائج؟
و اذا تم ذلک- و هو لم یتم- فان القرآن سیستبهم علی المسلمین، لان فیه ما لا یعرفه إلّا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 13
و لو صح هذا المنع لکان فی اول الاسلام، و لا شک انه ارتفع بعد نزول جملة من القرآن حددت خصائصه و أبانت معالمه و میزته عن کل کلام.
و مع ذلک فان من المقطوع به ان النبی صلی اللّه علیه و آله أمر بالکتابة، و سمح لجماعة من الصحابة أن یکتبوا الحدیث، و کانت له صلی اللّه علیه و آله صحیفة معلقة بقراب سیفه ورثها عنه أمیر المؤمنین علی علیه السلام.
و النبی صلی اللّه علیه و آله أولی من غیره بحیاطة القرآن و الحفاظ علی سلامة نصه، فلو کان التدوین یختلط بالقرآن لمنعه قبل غیره، هذا اذا کانت کتابة الحدیث مع القرآن فی صفحة واحدة، فکیف اذا کانت کتابة الحدیث منفصلة، و تسمی باسم خاص کصحیفة علی علیه السلام، و صحیفة عبد اللّه بن عمرو، فهل یمکن لمدع أن یدعی اختلاط الحدیث بالقرآن؟!
لذلک لم یر الصحابة ان المنع یمثل الزاما شرعیا یجب ان یخضعوا له بقدر ما اعتبروه رأیا ارتآه البعض لمصالح خاصة و کذلک جماعة من التابعین دعت و مارست عملیة التدوین و لم یبالوا بأمر المنع، و منهم: محمد بن الحنفیة ابن الامام أمیر المؤمنین و میثم بن یحیی التمار و حجر بن عدی الکندی و عروة بن الزبیر و سعید بن جبیر و الحارث بن عبد اللّه الهمدانی و ابو حمزة الثمالی و زید بن وهب الجهنی و سلیم بن قیس العامری الهلالی و الاصبغ بن نباتة و الحسن بن محمد بن الحنفیة و سالم بن أبی الجعد و عطاء بن ابی رباح و الضحاک بن مزاحم.
و نعتقد ان المنع من التدوین یخفی اسبابا أعمق من التی علل بها، فهذه تبطن غیر ما تظهر، و لا تثبت للنقد الصحیح بأی حال. فلم یکن یراد للحدیث النبوی أن یأخذ مداه الطبیعی و الصحیح بل ارید له أن یتشکل بحسب الصورة التی آلت الیها الاوضاع بعد وفاة الرسول صلی اللّه علیه و آله، و لیس بحسب الحدود و المعالم التی رسمها الرسول صلی اللّه علیه و آله.
و بعبارة اخری، ان یساعد علی اقصاء أهل البیت عن مرکز هم الحقیقی، و ان یساعد علی تثبیت السلطة القائمة، و الامران لم یکن للحدیث النبوی فیهما أی
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 14
مصداق.
و یدلک علی ذلک ما رواه الخطیب البغدادی بسنده عن عبد الرحمن بن الاسود عن أبیه قال: جاء علقمة بکتاب من مکة- أو الیمن- صحیفة فیها احادیث فی أهل البیت، بیت النبی صلی اللّه علیه و آله، فاستأذنا علی عبد اللّه فدخلنا علیه، قال: فدفعنا الیه الصحیفة، قال: فدعا الجاریة ثم دعا بطست فیها ماء.
فقلنا له: یا أبا عبد الرحمن انظر فیها، فأن فیها احادیث حسانا، فجعل یمیثها فیه و یقول: نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْکَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِما أَوْحَیْنا إِلَیْکَ هذَا الْقُرْآنَ‌30 القلوب أوعیة فاشغلوها بالقرآن، و لا تشغلوها بما سواه‌31.
و لهذا- أیضا- لم یشمل المنع الاحکام، لان الاحکام لا تمس السلطة بشی‌ء، و لذلک نری عمر یقول: اقلوا الروایة عن رسول اللّه إلّا فیما یعمل به‌32.
و کان هذا المنع- و ما رافقه و جاء بعده من امور- سببا لما عرف ب (وضع الحدیث).
و إذا عرفنا معنی الوضع و انه الکذب بعینه و یندرج تحت عقوبة الحدیث الشریف "من کذب منّ متعمدا .." امکننا القول ان الوضع بدأ منذ عصر الرسول صلی اللّه علیه و آله حیث أخرج الطحاوی فی مشکل الآثار عن بریدة قال:
جاء رجل الی قوم فی جانب المدینة، فقال: ان رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) أمرنی أن أحکم برأیی فیکم، فی کذا و کذا و قد کان خطب إمرأة منهم فی الجاهلیة، فأبوا أن یزوجوه، فبعث القوم الی النبی (صلی اللّه علیه و اله) یسألونه، فقال: "کذب عدو اللّه". ثم أرسل رجلا فقال: "إن أنت وجدته حیا فاضرب عنقه، و ما أراک تجده حیا، و ان وجدته میتا فاحرقه". فوجده قد لدغ فمات، فحرقه، فعند ذلک قال النبی:
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 15
صلی اللّه علیه و آله): "من کذب علیّ منعمدا فلیتبوّأ مقعده من النار"33.
و لکن هذا الوضع لم یقدّر له ان یستمر و یستحکم و یلبس لباس الصدق، بفضل وجود الرسول الأعظم صلی اللّه علیه و آله، فکان هذا الوضع (الکذب) لا یلبث ان یقبر و هو فی مهده.
و یمکننا ان نعتبر بدایة الوضع الحقیقی الذی صدقته- بعد زمان- جماعات من المسلمین، هو ما حدث حین وفاة رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله.
فقد روی ابن عباس: لما حضرت النبی (صلی اللّه علیه و آله) الوفاة و فی البیت رجال فیهم عمر بن الخطاب قال: "هلمّ اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده"، قال عمر: ان النبی غلبه الوجع و عندکم کتاب اللّه، فحسبنا کتاب اللّه، و اختلف أهل البیت فمنهم من یقول ما قال عمر، فلما اکثروا اللغط و الاختلاف قال: "قوموا عنّی، لا ینبغی عندی التنازع"34.
و کان هذا فتحا لباب الوضع لغرض سیاسی، هدفه الاساسی اقصاء الخلافة عن صاحبها الحقیقی، لتکون لمن غلب، و لذا جاء بعدها رأسا حدیث "نحن معاشر الأنبیاء لا نورث" المصادم للشرع الشریف، و الذی سمع أول ما سمع من الخلیفة الاول حین طالبته الزهراء علیها السلام بارثها من أبیها.
و علی هذا فقد فتح الباب علی مصراعیه امام هذا الانحراف الخطیر فی أیام الخلفاء، الذین جندوا لغرضهم هذا جماعة ممن لم یدخل الایمان فی قلوبهم.
و مع الوضع کانت العوامل الهدامة الاخری تنخر فی جسم الحدیث الشریف، و تجعل أمامه شرعا آخر یجبر الناس علی التمسک به و تطبیقه، و کان من ذلک الاجتهاد فی مقابل النص، و تشریع أشیاء لم تکن علی عهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله.
فقد کان من ذلک فی عهد الخلیفة الاول تجویز قتل المسلمین المؤمنین بسبب
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 16
احقاد و عداوات جاهلیة، او بسبب عدم الخضوع للسلطة القائمة لأن المسلمین قد اعطوا بیعتهم للخلیفة الحق الذی نصبه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله.
و مع هذا التجویز کان التبریر و کان المدح المشعر بأنه حدیث عن المعصوم، فخرج الخلفاء بجملة اقوال تنطبق و ما یریدون، و تقف حائلا و سدا منیعا أمام الوضوح الشرعی، و الدلیل القاطع فی مسائل الدین المختلفة حتی و ان قوبلت بالرفض و الاستنکار کما حدث فی قضیة مالک بن نویرة و قول الخلیفة الاول: ما کنت أغمد سیفا سلّه اللّه.
و إلیک تفصیل الواقعة:
عن ابن ابی عون و غیره ان خالد بن الولید ادعی ان مالک بن نویرة ارتد بکلام بلغه عنه، فانکر مالک ذلک، و قال: أنا علی الاسلام ما غیرت و لا بدلت، و شهد له بذلک ابو قتادة، و عبد اللّه بن عمر، فقدمه خالد و أمر ضرار بن الازور الأسدی فضرب عنقه، و قبض خالد امرأته؟ فقال‌35 لأبی بکر: انه قد زنا فارجمه، فقال أبو بکر:
ما کنت لارجمه تأول فاخطأ، قال: فانه قد قتل مسلما فاقتله: قال: ما کنت لأقتله تأول فأخطأ، قال: فاعزله، قال: ما کنت لاشیم سیفا سلّه اللّه علیهم ابدا36.
و رویت هذه الواقعة أیضا بالشکل التالی:
قال الاستاذ هیکل فی کتابه "الصدیق أبو بکر": ان أبا قتادة الأنصاری غضب لفعلة خالد، اذ قتل مالکا و تزوج امرأته، فترکه منصرفا إلی المدینة مقسما ان لا یکون ابدا فی لواء علیه خالد، و ان متمم بن نویرة أخا مالک ذهب معه، فلما بلغا المدینة ذهب ابو قتادة و لا یزال الغضب آخذا منه مأخذه فلقی ابا بکر فقص علیه أمر خالد، و قتله مالکا و زواجه من لیلی، و اضاف انه أقسم ان لا یکون أبدا فی لواء علیه خالد. قال: لکن أبا بکر کان معجبا بخالد و انتصاراته، و لم یعجبه أبو قتادة، بل
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 17
أنکر علیه منه أن یقول فی سیف الاسلام ما یقوله!
قال هیکل: تری الانصاری- یعنی أبا قتادة- هاله غضب الخلیفة فاسکته؟
کلا، فقد کانت ثورته علی خالد عنیفة کل العنف، لذلک ذهب الی عمر بن الخطاب فقص علیه القصة، و صور له خالدا فی صورة الرجل الذی یغلب هواه علی واجبه، و یستهین بأمر اللّه ارضاء لنفسه. قال: و اقره عمر علی رأیه و شارکه فی الطعن علی خالد و النیل منه، و ذهب عمر إلی أبی بکر و قد اثارته فعلة خالد أیّما ثورة، و طلب الیه ان یعزله، و قال ان فی سیف خالد رهقا37 و حق علیه ان یقیده و لم یکن أبو بکر یقید من عماله‌38، لذلک قال حین ألح عمر علیه غیر مرة: هبه یا عمر، تأول فاخطأ، فارفع لسانک عن خالد.
و لم یکتف عمر بهذا الجواب، و لم یکف عن المطالبة بتنفیذ رأیه فلما ضاق أبو بکر ذرعا بالحاح عمر، قال: لا یا عمر ما کنت لاشیم‌39 سیفا سلّه اللّه علی الکافرین‌40.
و خالد هذا الذی اصبح "سیفا من سیوف اللّه"! کان فی زمن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فاتکا غادرا یؤاخذ فی الاسلام بأحن الجاهلیة و عداواتها.
فقد ارسله (صلی اللّه علیه و آله)، داعیا الی الاسلام‌41، و لم یبعثه مقاتلا، و کان بنو جذیمة قتلوا فی الجاهلیة عمه الفاکه بن المغیرة. فلما جاءهم بمن معه قال لهم:
ضعوا أسلحتکم فان الناس قد أسلموا. فوضعوا اسلحتهم، و أمر بهم فکتفوا ثم عرضهم علی السیف فقتل منهم مقتلة عظیمة42. فلما انتهی الخبر الی النبی (صلی اللّه
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 18
علیه و آله) رفع یدیه الی السماء فقال: اللّهم إنی أبرأ الیک مما صنع خالد بن الولید.
مرتین‌43.
---------------------
30.( 1) یوسف 12: 2.
31.( 2) تقیید العلم: 54، و قد توسّع السیّد الحسینی الجلالی فی البحث عن« تدوین الحدیث» فی کتاب مستقلّ، وفّقه اللّه لنشره.
32.( 3) البدایة و النهایة 8: 107.
33.( 1) مشکل الآثار 1: 164.
34.( 2) طبقات ابن سعد 2: 244، و راجع بقیة مصادره فی باب بعث أسامة فی کتاب عبد اللّه بن سبأ ج 1.
35.( 1) کذا فی مطبوعة کنز العمّال الأخیرة. و لکن فی وفیات الأعیان 5: 16 تصریح بذکر القائل انه( عمر) فی ترجمة وثیمة.
36.( 2) کنز العمّال 5: 619 ح 14091.
37.( 1) الرهق السفه و الخفة و رکوب الشر و الظلم و غشیان المحارم.
38.( 2) و هذا من اجتهاده مقابل النصّ فان اللّه تعالی یقول« و کتبنا علیهم ان النفس بالنفس»( الآیة).
39.( 3) اشیم: اغمد و الشیم یستعمل فی کل من السل و الاغماد.
40.( 4) النصّ و الاجتهاد 140- 141- عن الصدیق أبو بکر لمحمّد حسین هیکل 147 فما بعد.
41.( 5) فی ثلاثمائة من المهاجرین و الأنصار، و کان ذلک فی شوال بعد فتح مکّة و قبل وقعة حنین.
42.( 6) لم یقتصر خالد هنا علی مخالفة النصّ الصریح فی عهد النبیّ إلیه فی بنی جذیمة، بل کان فی بطشته-- هذه بهم خارجا علی عدة من قواعد الإسلام الاساسیة کهدر دماء الجاهلیة، و ککون الإسلام یجب ما قبله. و کقوله عز من قائل فی محکم فرقانه العظیم( و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل) و قد اسرف هذا الرجل فی القتل، علی أن عمه کان مهدور الدم لا قیمة له، و علی أنّه لا ولایة له علی عمه، ففعله هذا مع کونه مرسلا من قبل رسول اللّه، من افحش المنکرات التی لا تنسی الی یوم القیامة، و لا تقل عن منکراته یوم البطاح.
43.( 1) تاریخ الطبریّ 3: 67 حوادث سنة 8 ه.

[الوضع و الاجتهاد فی مقابل النص فی عهد الخلیفة الثانی]

اشاره

و فی عهد الخلیفة الثانی کان النمو الحقیقی لأمرین: الوضع و ما یترتب علیه من آثار اجتماعیة و سیاسیة تخالف النص النبوی الشریف، و الاجتهاد فی مقابل النص الذی یجعل من الرسول صلی اللّه علیه و آله مجتهدا یصح بحقه الخطأ، و تتیح للرأی الآخر أن یقف مقابله، فکانا بذلک- الوضع و الاجتهاد مقابل النص- یرسمان الخطوات العملیة للانحراف الاعمق الذی اصاب الامة الاسلامیة.

[أما الاجتهاد فی مقابل النص]

[النهی عن المتعتین]

اما الأمر الثانی فکان للخلیفة الثانی فیه الباع الطویل، و من اجتهاداته المخالفة للقرآن الکریم و لنصوص رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، ما جاء به فی شأن متعة النساء و متعة الحج.
فقد روی السیوطی فی الدر المنثور عن سعید بن المسیب قال: نهی عمر عن المتعتین متعة الحج و متعة النساء44.
و فی بدایة المجتهد: روی عن عمر أنه قال: متعتان کانتا علی عهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله انا انهی عنهما و اعاقب علیهما: متعة الحج و متعة النساء45.
هذا و قد نص القرآن علی مشروعیة متعة النساء حیث یقول "فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً"46.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 19
و قد کان المسلمون یتمتعون بالقبضة من التمر و الدقیق علی عهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و علی عهد أبی بکر47.
ففی صحیح مسلم عن جابر بن عبد اللّه أنه قال: کنا نستمتع بالقبضة من التمر و الدقیق الأیام علی عهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و ابی بکر، حتی نهی عنه عمر فی شأن عمرو بن حریث‌48.
و الأحادیث فی تحلیلها کثیرة معتبرة
و قد عارض الخلیفة فی اجتهاده هذا جماعة من الصحابة و التابعین منهم: عبد اللّه بن مسعود، و أبو سعید الخدری، و ابنه عبد اللّه بن عمر، و الزبیر بن العوّام، و خالد ابن مهاجر، و عمرو بن حریث، و ابّی بن کعب، و سعید بن جبیر، و طاووس الیمانی، و السدی، و زفر بن أوس المدنی، و جابر بن عبد اللّه الانصاری.
و علی رأسهم سیدهم و أعلمهم أمیر المؤمنین علی علیه السلام.
و کان عبد اللّه بن عباس متشددا فی تحلیلها، و کان حین یذکر تحریم الثانی لها یقول: ما کانت المتعة إلّا رحمة من اللّه تعالی رحم بها امة محمد صلی اللّه علیه و آله، و لولا نهیه عنها لما احتاج الی الزنا إلّا شفی‌49.
و فی مصنف عبد الرزاق: ان علیّا قال بالکوفة: لولا ما سبق من رأی عمر ابن الخطاب- أو قال: رأی ابن الخطاب- لأمرت بالمتعة ثم ما زنی إلّا شقی‌50.
أما تحریمه لمتعة الحج فقد کان اول المخالفین له ابنه عبد اللّه بن عمر، ففی صحیح الترمذی ان عبد اللّه بن عمر سئل عن متعة الحج، قال: هی حلال، فقال له السائل: ان أباک قد نهی عنها، فقال: أرأیت إن کان أبی نهی عنها و صنعها رسول اللّه، أ أمر أبی نتبع أم أمر رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله)؟ فقال الرجل: أمر رسول اللّه
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 20
(صلی اللّه علیه و آله). قال لقد صنعها رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله).
الی کثیر من أمثال هذه الصحاح الصراح فی إنکار النهی عنها51.
-----------------------
44.( 2) الدّر المنثور 2: 141.
45.( 3) بدایة المجتهد 1: 346.
46.( 4) سورة النساء 4: 24.
47.( 1) فتح الباری 9: 141.
48.( 2) صحیح مسلم- باب نکاح المتعة- 2: 1023 ح 1405.
49.( 3) احکام القرآن للجصاص 2: 147، و الشفی: القلیل من الناس.
50.( 4) المصنّف لعبد الرزاق 7: 500/ 14029.
51.( 1) سنن الترمذی 1: 157.

[جملة أخری من اجتهادات الخلیفة الثانی فی مقابل النصّ]

اشاره

و توالت اجتهادات الخلیفة الثانی و کثرت حتی أصبحت جملة کبیرة نذکر عدة منها:

1- رجم المجنونة:

حیث حکم علی مجنونة قد زنت فاخذت لیقام علیها الحدّ، فاجتاز علیهم علی علیه السلام فسألهم عن أمرها فأخبروه، فأمر بارجاعها، و قال للخلیفة: أما تذکر أن رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) قال: رفع القلم عن ثلاث: عن الصبی حتی یبلغ، و عن النائم حتی یستقیظ، و عن المعتوه حتی یبرأ، و ان هذه معتوهة بنی فلان، لعل الذی أتاها، أتاها و هی فی بلائها، فخلّ سبیلها. فجعل عمر یکبّر، و أمر باطلاق سراحها52.
------------------
52.( 2) ارشاد الساری 12: 101، و فیض القدیر 4: 357.

2- رجم من ولدت لستّة أشهر:

و من غریب هذه الاجتهادات حکمه برجم امرأة ولدت لستة أشهر، فردّ الامام علی علیه السلام حکمه و قال له: ان اللّه تعالی یقول (و حمله و فصاله ثلاثون شهرا)53، و قال تعالی (و فصاله فی عامین)54 فالحمل ستة أشهر و الفصال فی عامین، فترک عمر رجمها و قال: لولا علی لهلک عمر55.
-------------------
53.( 3) الأحقاف 46: 15.
54.( 4) لقمان 31: 14.
55.( 5) الدّر المنثور 1: 288، و السنن الکبری 7: 442.

3- إقامة الحدّ علی جعدة بن سلیم:

قدم برید علی الخلیفة فنثر کنانته، فبدرت صحیفة فقرأها الخلیفة فاذا فیها:
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 21 ألا ابلغ ابا حفص رسولا فدا لک من أخی ثقة إزاری قلائصنا هداک اللّه انا
شغلنا عنکم زمن الحصار فما قلص وجدن معقلات قفا سلع بمختلف البحار قلائص من بنی سعد بن بکر
و أسلم أو جهینة أو غفار یعقلهن جعدة من سلیم معیدا یبتغی سقط العذار
فأمر عمر باحضار جعدة فجلده مائة معقولا56.
و لم تقم البینة علی انه ارتکب جریمة الزنی، سوی هذه الابیات، و هی لا تصلح للاعتماد علیها.
------------------
56.( 1) طبقات ابن سعد 3: 286.

4- اجتهاده فی حکم الطلاق:

فقد جعل التلفظ بالثلاثة فی مجلس واحد ثلاثة تطلیقات، خلافا لما کانت علیه سنة الرسول صلی اللّه علیه و آله‌57.
--------------------
57.( 2) مسند أحمد 1: 314، مستدرک الحاکم 2: 196، سنن البیهقیّ 7: 336.

5- تبدیله (حیّ علی خیر العمل)،

فی الاذان ب (الصلاة خیر من النوم) فی صلاة الصبح‌58.
-----------------
58.( 3) موطأ مالک: کتاب الصلاة الباب الأوّل الحدیث الثامن.

6- حکمه فی المتزوّجة فی عدّتها:

و ذلک ان امرأة تزوجت فی عدتها، فأمر الخلیفة بالتفریق بینهما و جعل صداقها من بیت المال، و بلغ ذلک علیّا علیه السلام فأنکر علیه و قال: ما بال الصداق و بیت المال، انهما جهلا، و ینبغی للامام أن یردهما الی السنة.
و سئل علی علیه السلام عن السنة فقال: الصداق بما استحل من فرجها، و یفرق بینهما، و لا جلد علیهما، و تکمل عدتها من الاول‌59.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 22
----------------
59.( 4) احکام القرآن للجصاص 1: 425.

7- نقص حدّ شارب الخمر:

فقد جی‌ء له بشارب خمر فبعث به الی مطیع بن الأسود لیقیم علیه الحدّ، و اجتاز علیه فرآه یضربه ضربا شدیدا فقال له: "قتلت الرجل، کم ضربته؟" قال:
"ستین"، فقال الخلیفة: انقص عنه بعشرین، فجعل شدة الضرب قصاصا بالعشرین التی بقیت من الحدّ60.
-----------------
60.( 1) السنن الکبری للبیهقیّ 8: 317، 318.

8 أقوال العلماء فیه و ثناؤهم علیه:

فقد اقام عمرو بن العاص علیه الحد حینما شرب الخمر فی مصر، و ذلک بمحضر من أخیه عبد اللّه، فلما بلغ الخلیفة ذلک کتب الی ابن العاص ان یحمله علی قتب بغیر وطاء و ان یشدّد علیه، فأرسله عمر و بالحالة التی أمره بها، و قد کتب الیه باقامة الحدّ علیه، و بعث بالکتاب مع ولده عبد اللّه فلما انتهی الی عمر- و هو لا یستطیع المشی لمرضه و إعیائه، و أبصره، أمر باحضار السیاط، فقال له عبد الرحمن ابن عوف: انه قد اقیم علیه الحدّ، و شهد بذلک أخوه عبد اللّه فلم یلتفت الیه، و أخذ السیاط، و جعل یضر به و هو یستغیث، و یقول: "انا مریض، و أنت و اللّه قاتلی".
و بعد ان أقام علیه الحدّ حبسه شهرا فمات‌61.
فبأی وجه شرعی اقام الحد علیه ثانیا، فالمریض- کما هو معلوم- لا یقام علیه الحد حتی یشفی من مرضه.
---------------
61.( 2) إرشاد الساری 12: 53، و النصّ و الاجتهاد: 267.

9- و قال فی مجلسه یوما: ما ترون فی حد الخمر،

فقال له عبد الرحمن بن عوف: أری ان تجعله کأخف الحدود، فجعله ثمانین‌62.
-----------------
62.( 3) سنن البیهقیّ 8: 319.

10- صلاة التراویح:

المعروف عن سیرة الرسول صلی اللّه علیه و آله ان صلاة نافلة شهر رمضان لم تشرع لها الجماعة، و انما الجماعة فی الفریضة و ما شرعت له.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 23
و کان الناس یصلون نافلة شهر رمضان فرادی و استمروا علی ذلک مدة خلافة ابی بکر، و لما جاء الخلیفة الثانی استحسن ان یوحدهم بصلاة إمام واحد، ففعل و عمم أمره الی سائر البلدان الاسلامیة، متحدیا السنة بالاستحسان و کان یقول نعمت البدعة هذه‌63.
نقول ان ما مر ذکره من اجتهادات الخلیفة الثانی لیست إلّا غیضا من فیض فمساهمة الخلیفة الثانی بنفسه فی تقویة هذا الوضع، و توهین أمر السنة الشریفة، اکثر من ان یتم حصره فی هذه الصفحات القلیلة، فلمزید من الاطلاع یراجع کتاب النص و الاجتهاد للامام شرف الدین، و الغدیر للعلامة الکبیر الامینی و غیرهما.
-------------------
63.( 1) موطأ مالک 1: 114، کنز العمّال 8: 407/ 23466.

[أما وضع الحدیث]

[تربیة کعب الاحبار علی ید عمر و قصة أبی حریرة مع کعب]

و اما الأمر الاول- وضع الحدیث- فلعلّ القاء اضواء یسیرة علی حیاة من اشتهروا بذلک ککعب و وهب کافیة للتدلیل علی مدی المجال الذی فسح لهم فی عهد الخلیفة الثانی.
و أشهر من کوّنه الخلیفة و ربّاه علی عینه کعب أحبار الیهود المعروف بکعب الاحبار64.
فکعب قدم الی المدینة فی خلافة عمر شیخا شارف السبعین من عمره، و لم یجئ الیها حین کان نور رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله یغمر ارضها و قلوب الناس فیها، و لا فی خلافة أبی بکر، بل جاء الی المدینة و قد أسلمت جزیرة العرب کلها لیدعی انه یرید أن یسلم. فأسلم- کما یقولون- علی ید عمر، و استبقاه عنده فی المدینة، و کان یسأله عن مبدأ الخلق و قضایا المعاد و تفسیر القرآن و غیر ذلک.
فأخذ کعب الیهودی یبث سمومه فی المسلمین، و قد بلغ من علو شأنه انه
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 24
کان یلقی دروسه فی المسجد، فقد جاء فی طبقات ابن سعد حکایة عن رجل دخل المسجد فاذا عامر بن عبد اللّه بن عبد القیس جالس الی کعب، و بینهما سفر من اسفار التوراة، و کعب یقرأ65.
و روی ابن سعد أیضا فی طبقاته الکبری عن عبد اللّه بن شقیق أن أبا هریرة جاء الی کعب یسأل عنه، و کعب فی القوم، فقال کعب: ما ترید منه؟ فقال: أما انی لا أعرف أحدا من أصحاب رسول اللّه أن یکون أحفظ لحدیث رسول اللّه منی!! فقال کعب: أما انک لم تجد طالب شی‌ء إلّا سیشبع منه یوما من الدهر إلّا طالب علم، أو طالب دنیا! فقال ابو هریرة: أنت کعب؟ فقال: نعم، فقال: لمثل هذا جئتک‌66.
اننی جئتک لأطلب عندک العلم، و أستقی من معینک الغزیر.
و قد وجد کعب بغیته فی ابی هریرة الذی یزعم أنه أحفظ الناس لحدیث رسول اللّه، فکان نعم التلمیذ النجیب الذی یحمل عنه ما یرید بثه مما یفسد عقائد المسلمین‌67.
و قد بلغ من دهاء کعب الأحبار و استغلاله لسذاجة ابی هریرة و غفلته أن کان یلقنه ما یرید بثه فی الدین الاسلامی من خرافات و أساطیر حتی اذا رواها ابو هریرة، عاد هو فصدق ابا هریرة، لیؤکد هذه الاسرائیلیات و لیمکن لها فی عقول المسلمین کأن الخبر قد رواه ابو هریرة عن النبی، و هو فی الحقیقة عن کعب الأحبار!
-----------------
64.( 2) هو کعب بن ماتع الحمیری الیمانی، الذی کان یهودیا فأسلم بعد وفاة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله، و قدم المدینة من الیمن فی أیّام عمر، فجالس أصحاب محمّد صلّی اللّه علیه و آله: فکان یحدثهم عن الکتب الاسرائیلیة و یحفظ عجائب، توفی بحمص فی اواخر خلافة عثمان. سیر أعلام النبلاء 3: 489 فما بعد ترجمة 111.
65.( 1) طبقات ابن سعد 7: 110.
66.( 2) شیخ المضیرة: 90 عن الطبقات 4: 332، و قال الحاکم فی المستدرک 1: 92: صحیح علی شرط الشیخین.
67.( 3) شیخ المضیرة أبو هریرة: 90.

فمن الأحادیث التی رواها ابو هریرة عن النبی (صلی اللّه علیه و آله) و هی فی الحقیقة من الاسرائیلیات:

روی احمد و البخاری و مسلم و غیرهم عن (أبی هریرة) أن رسول اللّه قال:
"انّ فی الجنة لشجرة یسیر الراکب فی ظلها مئة عام و لا یقطعها" اقرؤوا ان شئتم
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 25
"وَ ظِلٍّ مَمْدُودٍ".
و لم یکد هذا الحدیث یبلغ کعبا! حتی أسرع فقال- کما روی ابن جریر-:
صدق و الذی أنزل التوراة علی موسی! و الفرقان علی محمد، لو أن رجلا رکب (حقة) أو (جذعة)68 ثم دار بأعلی تلک الشجرة ما بلغها حتی یسقط هرما! إن اللّه تعالی غرسها بیده، و نفخ فیها من روحه، و إن أفنانها لمن وراء ستار الجنة، و ما فی الجنة نهر إلّا و هو یخرج من أصل هذه الشجرة69.
------------------
68.( 1) الحقة من الإبل هی ابنة ثلاث سنین و دخلت فی الرابعة، و الجذعة الناقة التی بلغت الخامسة.
69.( 2) أبو هریرة 101- 102

[کعب و معاویة و المغیبات]

و من کید کعب أنه کان یتکهن بالمغیبات، و لنضرب لذلک- هنا- مثلا واحدا نجتزئ به، فعندما اشتعلت نیران الفتنة فی زمن عثمان و اشتد زفیرها، حتی التهمت عثمان فقتلته و هو فی بیته، لم یدع هذا الکاهن الماکر هذه الفرصة تمرّ دون ان یهتبلها، بل أسرع ینفخ فی نارها و یسهم بکیده الیهودی فیها ما استطاع إلی ذلک سبیلا، و قد کان من کیده فی هذه الفتنة أن أرهص- بیهودیته- بأن الخلافة بعد عثمان ستکون لمعاویة! فقد روی وکیع عن الأعمش عن ابی الصباح‌70 أن الحادی کان یحدو بعثمان یقول:
إن الأمیر بعده علی و فی الزبیر خلق رضی
فقال کعب الأحبار: بل هو صاحب البغلة الشهباء! (یعنی معاویة) و کان یراه یرکب بغلة. فبلغ ذلک معاویة فأتاه فقال: یا ابا اسحاق ما تقول هذا! و هاهنا علی و الزبیر و اصحاب محمد (صلی اللّه علیه و سلم)! قال: أنت صاحبها. و لعله أردف ذلک بقوله: إنی وجدت ذلک فی الکتاب الاول!!71.
و فی زمان معاویة کان کعب فی الشام، و قد قربه و أدناه و کان یسأله عن امور
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 26
المبدأ و المغیبات و تفسیر القرآن، و قد ذکر ابن حجر العسقلانی فی الاصابة: أن معاویة هو الذی أمر کعبا بأن یقص فی الشام‌72، و کان من ثمار ذلک ما وردنا من احادیث کثیرة موضوعة عن فضائل الشام و أهلها.
یقول الاستاذ الفاضل الشیخ محمود أبو ریة:
ان الأستاذ سعید الأفغانی نشر مقالا بمجلة الرسالة المصریة قال فیه: ان وهب بن منبه الصهیونی الأول، فصححت هذا الرأی بمقال نشر فی العدد 656 من هذه المجلة أثبت فیه بالأدلة القاطعة أن کعب الاحبار هو الصهیونی الأول.
و ما کاد هذا المقال ینشر حتی هب فی وجهنا شیوخ الأزهر و أمطرونا و ابلا من طعنهم المعروف و قالوا: کیف تصف (سیدنا کعبا) بأنه الصهیونی الأول، و هو من کبار التابعین و خیار المسلمین. و مما یؤسف له أنهم لا یزالون یذکرون اسمه بالسیادة إلی الیوم‌73!
--------------------
70.( 3) ص 51 من رسالة النزاع و التخاصم فیما بین بنی أمیّة و بنی هاشم للمقریزی.
71.( 4) أضواء علی السنة المحمدیة: 180.
72.( 1) الإصابة 3: 316.

[وهب بن منبه و الإسرائلیات]

و یبرز الی جانب کعب اسم وهب بن منبه الذی یروی عن النبی صلی اللّه علیه و آله مرسلا، و ادرک عدة من الصحابة، و قد کانت مادة حدیثه التوراة و الانجیل و شروحهما و حواشیهما، فکانت المنبع الضخم للقصاص، و دخلت فی التفاسیر و فی کتب الحدیث.
و لذا قال الذهبی فی سیر أعلامه: و روایته (أی وهب) للمسند قلیلة، و انما غزارة علمه فی الاسرائیلیات، و من صحائف أهل الکتاب‌74. و ظل أثرها السیّئ یسری فی فکر المسلمین إلی أن یشاء اللّه.
و کان لوهب تلامذة کثیرون: و لداه عبد اللّه و عبد الرحمن، و عمرو بن دینار، و سماک بن الفضل، و همام بن نافع أبو عبد الرزاق، و جماعة کثیرون عد منهم الذهبی
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 27
فی السیر أکثر من عشرین ثم قال: و خلق سواهم‌75.
و ثالثهم: تمیم الداری الذی أسلم فی أیام رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، و کان یحدث بقصة الجساسة و الدجال و نزول عیسی و غیر ذلک. و قد روی حدیث الجساسة مسلم فی صحیحه من طریق فاطمة بنت قیس اخت الضحاک بن قیس و کانت من المهاجرات الأولیات‌76.
و کان تمیم أول من قص، و ذلک فی عهد عمر77.
و رابعهم: عبد اللّه بن سلام أبو الحارث الاسرائیلی، أسلم قدیما بعد أن قدم النبی صلی اللّه علیه و آله المدینة، و هو من أحبار الیهود، روی عنه أبو هریرة و أنس ابن مالک و جماعة.
قال فیه وهب بن منبه- الأصل الثانی للاسرائیلیات-: کان أعلم أهل زمانه، و مات سنة 40 ه و قد کان أهل الکتاب هؤلاء، البذرة الاولی للقصّاص الذین کانوا یجلسون فی المساجد، و یتکلمون بما یتناسب مع أذهان العامة، و کانت مدرسة القصّاص مغضوبا علیها من قبل صالحی الصحابة، فقد جاء فی کتاب الاصابة: ان اول من قصّ فی مسجد البصرة هو الاسود بن سریع التمیمی السعدی، و لکنه لم یجد قبولا بین مجتمع لا یزال فیه ثلة من الصحابة الأتقیاء الحافظین لعهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، فقد جلس لیقص فارتفعت الاصوات، فجاء مجالد بن مسعود السلمی و له صحبة. فقال: أوسعوا له، فقال: إنی و اللّه ما جئتکم لأجلس إلیکم، و لکنی رأیتکم صنعتم شیئا أنکره المسلمون، فایاکم و ما انکره المسلمون‌78.
و لکن هذا الأنکار و غیره بدا صفیقا فی نهایة الأمر امام توسع دائرة الوضع التی قویت باحتضان و رعایة بعض الخلفاء من جانب، و غذتها عوامل و ظروف
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 28
اجتماعیة و سیاسیة من جانب آخر. ثم اتخذ الوضع بعد ذلک صورة اخری صاغها الوضاعین الزنادقة کعبد الکریم بن ابی العوجاء، و بیان بن سمعان المهدی فلقد وضعوا ما یفسدوا به الدین و یشوهوا کرامته لدی العقلاء و المثقفین، و لینحدروا بعقیدة العامة الی درجة من السخف تثیر سخریة الملحدین، کما یقول الدکتور السباعی، و من امثلة هذه الاحادیث المکذوبة: "ینزل ربنا عشیة عرفة، علی جمل أورق، یصافح الرکبان، و یعانق المشاة". "إن اللّه اشتکت عیناه فعادته الملائکة". "النظر إلی الوجه الجمیل عبادة" ... و لسنا هنا بصدد الحدیث عن الاثار التی ترتبت- سابقا و لا حقا- علی عملیة الدس و الوضع، و لکن یکفی أن نعرف أن ثانی مصدر تشریعی للاسلام یتعرض لکل هذا ضمن عملیة غالبها الاعم الاستهداف و التنظیم، لکی ندرک مدی جسامة و فداحة الأمر، و ما اصوب ما قاله احدهم ان وضع الحدیث علی رسول اللّه کان أشد خطرا علی الدین و أنکی ضررا بالمسلمین من تعصب أهل المشرقین و المغربین، و إن تفرق المسلمین الی شیع و فرق و مذاهب و نحل لهو أثر من آثار الوضع فی الدین‌79
------------------------
73.( 2) شیخ المضیرة: 93.
74.( 3) سیر أعلام النبلاء 4: 545.
75.( 1) سیر أعلام النبلاء 4: 545.
76.( 2) رواه ابن حجر فی الإصابة 1: 183.
77.( 3) الإصابة 1: 184.
78.( 4) الإصابة 1: 44- 45 ترجمة الأسود بن سریع التمیمی السعدی.
79.( 1) اضواء علی السنة: 119.

[عثمان و عملیة الاجتهاد مقابل النص]

اشاره

اما عثمان فکان دوره تواصلیا مع دور الخلیفة الثانی فی ترسیخ عملیة الاجتهاد مقابل النص، و من ذلک:

1- اتمام الصلاة فی السفر:

فان السنة فی الصلاة انها فی السفر رکعتین و فی الحضر أربع‌80.
و لکن عثمان فی السنة السادسة من خلافته أتم الصلاة بمنی و اتخذ ذلک سنة معتذرا بان الناس قد کثروا فی عامهم فصلی اربعا لیعلمهم ان الصلاة أربع‌81. و هو اعتذار مهلهل کما تری.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 29
------------------
80.( 2) صحیح مسلم 1: 479، و احکام القرآن للجصاص 2: 351، و مسند أحمد 2: 45.
81.( 3) سنن البیهقیّ 3: 144.

2- تقدیم الخطبة فی صلاة العیدین:

فقد جرت السنة فی صلاة العیدین أن یصلی الامام بالناس أولا ثم الخطبة بعد ذلک‌82. و لکن عثمان خالف هذه السنة فقدم الخطبة و أخر الصلاة83.
----------------
82.( 1) صحیح مسلم 2: 602، صحیح البخاریّ 2: 22، 23، فتح الباری 2: 363.
83.( 2) فتح الباری 2: 361.

3- الجمع بین الاختین:

و هو من غریب الاحکام المصادمة لصریح قوله تعالی (وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ)84. و قد أجاز عثمان الجمع بین الاختین فی النکاح اذا کانتا ملک یمین‌85.
-----------------
84.( 3) النساء 4: 23.
85.( 4) موطأ مالک 2: 180 و المحلی لابن حزم 9: 522، تفسیر القرطبیّ 5: 117.

4- حکمه فی غسل الجنابة:

اشاره

حیث سأل زید بن خالد الجهنی عثمان: أرأیت اذا جامع الرجل امراته و لم یمن؟ فقال عثمان: یتوضأ کما یتوضأ للصلاة، و نسبه الی انه سمعه من رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله‌86. و الحکم الذی لا یجهله مسلم ان غسل الجنابة واجب اذا التقی الختانان.
-----------------
86.( 5) صحیح مسلم 1: 270/ 347.

5- تعطیل القصاص فی قاتل الهرمزان]

و بالإضافة الی هذا و ذاک فقد استقبل خلافته بتعطیل القصاص، و ذلک بعفوه عن عبید اللّه بن عمر، الذی ثار لمقتل أبیه، فقتل- بغیر حق- الهرمزان و جفینة و بنت أبی لؤلؤة، و اراد قتل کل صبی فی المدینة، فانتهی أمره إلی سعد بن أبی وقاص فساوره و قابله بناعم القول حتی انتزع منه سیفه، و أودعه فی السجن کی ینظر الخلیفة فی أمره.
و لما تمت البیعة اعتلی الخلیفة أعواد المنبر و عرض قصة عبید اللّه علی المسلمین فقال لهم: ان الهرمزان من المسلمین، و لا وارث إلّا المسلمون عامة، و أنا إمامکم و قد عفوت.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 30
و أنکر علیه أمیر المؤمنین علی علیه السلام ذلک و قال له: أقد هذا الفاسق فقد أتی عظیما، قتل مسلما بلا ذنب و ثار أمیر المؤمنین علی علیه السلام فی وجه عبید اللّه، و قال له: لئن ظفرت بک لأقتلنک بالهرمزان‌87.
و قد أنکر علی الخلیفة أیضا خیار المسلمین و صلحاؤهم هذا العفو، لأنه کان تعطیلا لحدود اللّه، و کان زیاد بن لبید اذا لقی عبید اللّه قال له:
الا یا عبید اللّه مالک مهرب و لا ملجأ من ابن أروی و لا خفر
أصبت دما و اللّه فی غیر حله حراما و قتل الهرمزان له خطر
علی غیر شی‌ء غیر أن قال قائل اتتهمون الهرمزان علی عمر
فقال سفیه و الحوادث جمة نعم اتهمه قد أشار و قد أمر
و کان سلاح العبد فی جوف بیته یقلبه و الأمر بالأمر یعتبر
و شکاه عبید اللّه الی عثمان فدعا زیادا و نهاه عن ذلک فلم ینته، و تناول عثمان بالنقد فقال:
ابا عمرو عبید اللّه رهن فلا تشکک بقتل الهرمزان
فإنک ان غفرت الجرم عنه و اسباب الخطا فرسا رهان
اتعفو اذ عفوت بغیر حق فما لک بالذی تحکی بدان‌88
و غضب عثمان علی زیاد و زجره حتی انتهی.
ثم اخرج عثمان عبید اللّه من المدینة الی الکوفة، و أنزله دارا فنسب الموضع الیه، فقیل: کویفة ابن عمر89.
و کان عمل الخلیفة هذا مخالفا لحکم اللّه تعالی و سنة رسوله صلی اللّه علیه و آله، فان الشارع قد الزم الولاة باقامة الحدود و عدم التسامح فیها، لصیانة النفوس و حفظ النظام، و لیس لحاکم أن یتهاون فی هذا الأمر مهما عظم شأن المعتدی.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 31
---------------------
87.( 1) أنساب الأشراف القسم الرابع- الجزء الأول: 510/ 1322.
88.( 2) تاریخ الیعقوبی 2: 164، تاریخ الطبریّ 4: 243، و الکامل فی التاریخ 3: 75.
89.( 3) تاریخ الیعقوبی 2: 164.

[6- تبعیة النهی عن متعة الحج]

و تابع الخلیفة الثالث سلفه فی النهی عن متعة الحج، فقد جاء فی مسند أحمد عن عبد اللّه بن الزبیر، قال: و اللّه إنا لمع عثمان بن عفان بالجحفة و معه رهط من أهل الشام فیهم حبیب بن مسلمة الفهری اذ قال عثمان، و ذکر له التمتع بالعمرة الی الحج:
ان اتم للحج و العمرة ان لا یکونا فی اشهر الحج فلو اخرتم هذه العمرة حتی تزوروا هذا البیت زورتین کان أفضل، فان اللّه تعالی قد وسع الخیر. و علی بن أبی طالب فی بطن الوادی یعلف بعیرا له قال: فبلغه الذی قال عثمان فاقبل حتی وقف علی عثمان فقال: اعمدت الی سنة سنها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و رخصة رخص اللّه تعالی بها للعباد فی کتابه تضیق علیهم فیها و تنهی عنها و قد کانت لذی الحاجة و لنائی الدار، ثم أهلّ بحجة و عمرة معا. فأقبل عثمان علی الناس فقال: و هل نهیت عنها؟ إنی لم أنه عنها، إنما کان رأیا أشرت به فمن شاء أخذ به و من شاء ترکه‌90.
-------------------
90.( 1) مسند أحمد 1: 92.

[7- رعایة جانب اقربائه]

و راعی جانب اقربائه حتی لو کان فاسقا أو شارب خمر، فولّاهم علی أمصار المسلمین، و لم یولّ أجلة الصحابة الذین هم أبصر بالسیاسة و بالشریعة و الدین من اولئک الصبیان الفسقة.
و قد مهد لملک معاویة و لولاه لما اتیح لمعاویة نقل الخلافة ذات یوم الی آل أبی سفیان و تثبیتها فی بنی امیة.
قال الدکتور طه حسین: و الشی‌ء الذی لیس فیه شک هو أن عثمان ولّی الولید علی الکوفة بعد عزل سعد بن ابی وقاص، و ولّی عبد اللّه بن عامر علی البصرة بعد أن عزل أبا موسی الاشعری، و جمع الشام کلها لمعاویة، و بسط سلطانه علیها الی أبعد حد ممکن، بعد أن کانت الشام و لایات تشارک فی ادارتها قریش و غیرها من أحیاء العرب، و ولّی عبد اللّه بن سرح مصر بعد أن عزل عنها عمرو بن العاص، و کل هؤلاء الولاة من ذوی قرابة عثمان، منهم أخوه لامه و منهم أخوه فی الرضاعة و منهم خاله، و منهم من یجتمع معه فی نسبه الأدنی الی امیة بن عبد شمس، کل هذه حقائق لا
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 32
سبیل الی انکارها91.
و قد اتبع الخلیفة الثالث اجتهاد سلفه فی منع ذوی القربی من سهامهم من الخمس، و أخذ یوزعه علی أقاربه بدون حساب، فاعطی خمس غزوة افریقیا الاولی الی عبد اللّه بن أبی سرح ابن خالته و أخیه من الرضاعة، و اعطی خمس الغزوة الثانیة ابن عمه و صهره مروان بن الحکم، اضافة الی اعطائه فدک.
و أقطع الحارث ابن عمه و صهره سوق المدینة (المهزور) و کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله تصدیق به علی المسلمین‌92 و أعطی عمه الحکم صدقات قضاعة.
و کان اذا أمسی عامل الصدقة علی سوق المسلمین أتی بها الی عثمان فیقول له عثمان:
ادفعها الی الحکم‌93.
و کان عثمان یقرب بنی امیة و یستخلصهم لنفسه، فقرب مروان بن الحکم، و اختص به و اتخذه لنفسه وزیرا و مشیرا و أمر له بمئة ألف، و کان قد زوجه ابنته ام أبان ثم أقطعه فدک التی کانت ملکا للنبی، و کانت فاطمة رضی اللّه عنها طلبتها من أبی بکر فدفعت عنها بحدیث أوردوه، و نصه کما قالوه "لا نورث ما ترکناه صدقة"94.
و للاستاذ أبی ریة کلام لطیف حول موضوع فدک جاء فیه:
کنا نشرنا کلمة بمجلة الرسالة المصریة عن موقف ابی بکر من الزهراء فی هذا المیراث ننقل منها ما یلی "اننا إذا سلمنا بأن خبر الآحاد الظنی یخصص الکتاب القطعی، و انه قد ثبت أن النبی قال: إنا لا نورث. و انه لا تخصیص فی عموم هذا الخبر فان أبا بکر کان یسعه ان یعطی فاطمة رضی اللّه عنها بعض ترکة أبیها کأن یخصها
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 33
بفدک، و هذا من حقه الذی لا یعارضه فیه أحد، اذ یجوز للامام أن یخص من یشاء بما شاء، و قد خص هو نفسه الزبیر بن العوام و محمد بن مسلمة و غیرهما ببعض متروکات النبی علی ان فدک هذه التی منعها ابو بکر من فاطمة لم تلبث ان أقطعها عثمان لمروان"95.
--------------
91.( 1) ص 135 من کتاب الفتنة الکبری( عثمان)، عن أبو هریرة 168.
92.( 2) العقد الفرید 5: 35، شرح نهج البلاغة 1: 198.
93.( 3) تاریخ الیعقوبی 2: 168.
94.( 4) العقد الفرید 5: 36.
95.( 1) مجلة رسالة الإسلام العدد 518 من السنة الحادیة عشرة.

[مخالفة عائشة للسنة النبویة]

اشاره

أما عائشة فیحار الکاتب من أی قضایاها یبدأ، و لکننا مضطرّون أن نبدأ من مخالفاتها القطعیة للسنة النبویة.

1- صلاتها تماما فی السفر:

أخرج مسلم من عدة طرق عن الزهری عن عروة عن عائشة: أن الصلاة أول ما فرضت رکعتین، قالت عائشة: فاقرت صلاة السفر و اتمت صلاة الحضر96.
و لکن المتواتر عن عائشة و عثمان- و حدهما من بین الامة- الاتمام فی السفر.
---------------
96.( 2) صحیح مسلم 1: 478/ 685.

2- تشکیکها بنبوة الرسول صلی اللّه علیه و آله.

و ذلک أنها غضبت یوما و کلمها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فکان مما قالت له: أنت الذی تزعم انک نبی اللّه‌97.
ثم الیک بعض عظائمها.
-----------------
97.( 3) احیاء علوم الدین للغزالی 2: 43 فی آداب النکاح.

3- تهییجها الفتنة بین المسلمین.

و ذلک برکبوها جملها الأدبّ (عسکر) و التحاقها بطلحة و الزبیر الی البصرة خروجا علی إمام زمانها أمیر المؤمنین علی علیه السلام، و قد تمت له البیعة من المسلمین
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 34
فضلا عن نص الرسول الأمین عن رب العالمین و قد ظهرت الدلائل عند ماء الحوأب‌98 و لکنها مرت علی غلوائها و لم یردعها ذلک.
و لم تکتف بما فعلت بل أرسلت عائشة إلی حفصة و غیرها من امهات المؤمنین (کما نص علیه غیر واحد من اثبات أهل الأخبار) تسألهن الخروج معها الی البصرة فما اجابها الی ذلک منهنّ إلّا حفصة، لکن أخاها عبد اللّه أتاها فعزم علیها بترک الخروج، فحطت رحلها بعد أن همت‌99.
و کان ما کان یوم الجمل من دماء مسفوکة، و حرمات مهتوکة، فصلّها أصحاب الأخبار، و کانت کما یقول العلامة السید عبد الحسین شرف الدین أساسا لصفین و النهروان و مأساة کربلاء و ما بعدها حتی نکبة فلسطین فی عصرنا هذا100.
(و کان خروجها مخالفة لقوله تعالی (و قرن فی بیوتکنّ و لا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی و أقمن الصلاة و آتین الزکاة و أطعن اللّه و رسوله)101).
و مخالفة لقوله صلی اللّه علیه و آله لنسائه بعد حجة الوداع: (هذه، ثم ظهور الحصر) یعنی الجلوس فی البیوت.
و خلاصة القول فی مسیرها قول سید البلغاء فی خطبة له:
أیها الناس، إن عائشة سارت إلی البصرة و معها طلحة و الزبیر، و کل منهما یری الأمر له دون صاحبه، أما طلحة فابن عمها، و أما الزبیر فختنها! و اللّه إن راکبة الجمل الأحمر ما تقطع عقبة، و لا تحل عقدة، إلّا فی معصیة اللّه و سخطه‌102.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 35
-------------------
98.( 1) و ذلک بتحذیر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لها أن تکون صاحبة الجمل الأدب و تنبحها کلاب الحوأب.
99.( 2) شرح نهج البلاغة 6: 225.
100.( 3) النصّ و الاجتهاد: 312.
101.( 4) الأحزاب: 33.
102.( 5) أبی هریرة: 171 عن تاریخ أبی الفداء 1/ 78.

4- الوضع الصریح للحدیث:

و روی الزهری أن عروة بن الزبیر حدثه قال: حدثتنی عائشة، قالت: کنت عند رسول اللّه إذ أقبل العباس و علی فقال: یا عائشة ان هذین یموتان علی غیر ملتی! أو قال: دینی!.
و روی عبد الرزاق عن عمر قال: کان عند الزهری حدیثان عن عروة عن عائشة فی علی، و الحدیث الثانی زعم فیه أن عائشة حدثته قالت: کنت عند النبی إذ أقبل العباس و علی فقال: یا عایشة إن سرک أن تنظری الی رجلین من أهل النار، فانظری الی هذین قد طلعا، فنظرت فاذا العباس و علی بن أبی طالب‌103.
و هذا مصادم للقرآن الکریم الناطق بتطهیر أهل البیت، و علی اولهم بعد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، و قد نزلت فیه سورة (هل أتی) باجماع المفسرین کما و ان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قد حدّث بفضل أخیه و وصیه و صهره و أبی ذریته علی علیه السلام بما جاوز حد الاحصاء.
---------------------
103.( 1) أبو هریرة: 199.

5- موقفها فی دفن الحسن علیه السلام:

لما توفی الحسن علیه السلام مسموما و خرج به أخوه الحسین علیه السلام لیجدد به العهد بقبر جده صلی اللّه علیه و آله، خرجت عائشة علی بغلة شهباء یحف بها بنو امیة و هی تصیح: لا تدخلوا بیتی من لا أحب، إن دفن الحسن فی بیتی لتجز هذه، و أومأت الی ناصیتها104.
و لیت شعری الم تسمع ام المؤمنین!! قول جده رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فی حقه: اللّهم إنی احبه و احب من یحبه‌105.
و قوله صلی اللّه علیه و آله: اللّهم ان هذا ابنی و انا احبه، فاحبه و احب من
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 36
یحبه‌106.
و قوله صلی اللّه علیه و آله: من سره أن ینظر الی سید شباب أهل الجنة فلینظر الی الحسن‌107.
و هو أحد أصحاب آیة التطهیر و سورة هل أتی.
و لکن البغض یعمی و یصم، و قد صدق فیها قول الشاعر:
حفظت أربعین ألف حدیث و من الذکر آیة تنساها
و قول الآخر:
نسیت "قرن فی بیوتکنّ" و کانت تحفظ الذکر، ما الذی أنساها؟!
و من العجب أن عائشة لم تغیر موقفها فی تأیید معاویة مع أنه قتل أخویها محمد بن أبی بکر و عبد الرحمن؟ و کان اخوها محمدا قد قتل فی صورة بشعة، حینما ولاه أمیر المؤمنین علی علیه السلام علی مصر، فقتله معاویة بالسم، و مثل به جلاوزته أبشع تمثیل فالقوه بعد قتله فی جیفة حمار108 و أحرقوه، لذا کانت عائشة لا تأکل الشواء بعد ذلک.
نعم أیدت عائشة معاویة بن ابی سفیان الذی استتب له الأمر بالخلافة بعد معرکة صفین و وفاة أمیر المؤمنین علیه السلام و صلح الحسن علیه السلام.
-----------------
104.( 2) تاریخ الیعقوبی 2/ 225، و شرح ابن أبی الحدید 16: 50.
105.( 3) صحیح مسلم 4: 1882/ 2421، تاریخ دمشق لابن عساکر ترجمة الامام الحسن: 37.
106.( 1) کنز العمّال 13: 652/ 37653، و مجمع الزوائد 9/ 176.
107.( 2) البدایة و النهایة 8/ 35.
108.( 3) شرح نهج البلاغة 6: 87.

[سلطة معاویة]

[افتتاح سلطته حین بلغه نعی أمیر المؤمنین علی علیه السلام]
افتتح معاویة سلطته حین بلغه نعی أمیر المؤمنین علی علیه السلام، و ذلک فی وقت الضحی فقام فصلی ست رکعات، ثم أمر بنی امیة بروایة الاحادیث فی فضلها.
و هذه الصلاة لم یصلها النبی صلی اللّه علیه و آله و لا أبو بکر و لا عمر109.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 37
و لکن محدّث الدولة أبو هریرة لم یلبث أن وضع حدیثا فیها، فقال: أوصانی خلیلی بثلاث لا أدعهن حتی أموت: صوم ثلاثة أیام فی کل شهر، و صلاة الضحی، و نوم علی وتر110.
[أمره بسب أمیر المؤمنین علیه السلام]
و کان أول عمل قام به بعد احتلاله کرسی الخلافة أمره بسب أمیر المؤمنین علی علیه السلام علی منابر المسلمین، فقد روی أن معاویة بن أبی سفیان لما ولی المغیرة بن شعبة الکوفة فی جمادی سنة 41 دعاه و قال له: أردت ایصاءک باشیاء کثیرة، فأنا تارکها اعتمادا علی بصرک بما یرضینی، و یسعد سلطانی و یصلح به رعیتی، و لست تارکا ایصاءک بخصلة، لا تتحمّ! (أی لا تتجنب) عن شتم علی و ذمه، و الترحم علی عثمان و الاستغفار له، و العیب علی أصحاب علی، و الاقصاء لهم، و ترک الاستماع منهم، و باطراء شیعة عثمان و الادناء لهم و الاستماع منهم ... فاقام المغیرة علی الکوفة عاملا لمعاویة سبع سنین و اشهرا و هو من احسن شی‌ء سیرة و اشده حبا للعافیة، غیر أنه لا یدع ذم علی و الوقوع فیه ... إلی آخره‌111.
و روی الزبیر بن بکار فی الموفقیات، عن المطرف بن المغیرة بن شعبة قال:
دخلت مع أبی علی معاویة، فکان أبی یأتیه فیتحدث معه، ثم ینصرف إلّی فیذکر معاویة و عقله، و یعجب بما یری منه، إذ جاء ذات لیلة فأمسک عن العشاء، و رأیته مغتما فانتظرته ساعة، و ظننت أنه لأمر حدث فینا فقلت: مالی أراک مغتما منذ اللیلة؟ فقال:
یا بنی، جئت من أکفر الناس و اخبثهم. قلت: و ما ذاک؟ قال: قلت له و قد خلوت به:
إنک قد بلغت سنّا یا أمیر المؤمنین فلو أظهرت عدلا، و بسطت خیرا فانک قد کبرت، و لو نظرت إلی اخوتک من بنی هاشم فوصلت أرحامهم، فو اللّه ما عندهم الیوم شی‌ء تخافه، و إن ذلک مما یبقی لک ذکره و ثوابه؟ فقال: هیهات هیهات! أی ذکر أرجو بقاءه؟
ملک أخو تیم فعدل و فعل ما فعل، فما عدا أن هلک حتی هلک ذکره إلّا أن یقول قائل:
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 38
أبو بکر. ثم ملک أخو عدی، فاجتهد و شمر عشر سنین، فما عدا أن هلک حتی هلک ذکره، إلّا أن یقول قائل: عمر.
و ان ابن أبی کبشة112 لیصاح به کل یوم خمس مرات (أشهد أن محمدا رسول اللّه) فأی عمل یبقی؟ و أی ذکر یدوم بعد هذا لا أبا لک؟ لا و اللّه إلّا دفنا دفنا113.
و روی المدائنی فی کتاب الأحداث قال: کتب معاویة نسخة واحدة الی عماله بعد عام الجماعة: أن برئت الذمة ممن روی شیئا من فضل أبی تراب و أهل بیته.
و کتب الیهم: أن انظروا من قبلکم من شیعة عثمان و محبیه و أهل ولایته و الذین یروون فضائله و مناقبه فادنوا مجالسهم، و قربوهم و اکرموهم، و اکتبوا إلّی بکل ما یروی کل رجل منهم و اسمه و اسم أبیه و عشیرته. ففعلوا ذلک حتی اکثروا فی فضائل عثمان و مناقبه، لما کان یبعث الیهم معاویة من الصلات و الکساء و الحباء و القطائع، و یفیضه فی العرب منهم و الموالی، فکثر ذلک و تنافسوا فی المنازل و الدنیا، فلیس یجی‌ء أحد مردود من الناس عاملا من عمال معاویة فیروی فی عثمان فضیلة أو منقبة إلّا کتب اسمه و قربه و شفعه، فلبثوا بذلک حینا.
[الدفاع عن عثمان]
ثم کتب الی عماله: ان الحدیث فی عثمان قد کثر و فشا فی کل مصر و فی کل وجه و ناحیة، فاذا جاءکم کتابی هذا فادعوا الناس الی الروایة فی فضائل الصحابة و الخلفاء الأولین، و لا تترکوا خبرا یرویه أحد من المسلمین فی أبی تراب إلّا و اتونی بمناقض له فی الصحابة مفتعلة فان هذا أحب إلّی، و أقر لعینی، و أدحض لحجة أبی تراب و شیعته، و أشد علیهم من مناقب عثمان و فضله، فقرئت کتبه علی الناس، فرویت اخبار کثیرة فی مناقب الصحابة مفتعلة لا حقیقة لها.
و جدّ الناس فی روایة ما یجری هذا المجری حتی أشادوا بذکر ذلک علی المنابر، و ألقی إلی معلمی الکتاتیب فعلموا صبیانهم و غلمانهم حتی رووه و تعلموه کما
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 39
یتعلمون القرآن، بل علموه بناتهم و نساءهم و خدمهم، فلبثوا بذلک ما شاء اللّه. فظهر حدیث کثیر موضوع، و بهتان منتشر، و مضی علی ذلک الفقهاء و القضاة و الولاة.
و کان أعظم الناس فی ذلک القراء المراؤون الذین یظهرون الخشوع و النسک و یفتعلون الاحادیث لیحظوا بذلک عند ولاتهم و یقربوا مجالسهم و یصیبوا به الأموال و الضیاع و المنازل، حتی انتقلت تلک الأخبار و الأحادیث الی أیدی الدیانین الذین لا یستحلون الکذب و البهتان، فقبلوها و رووها و هم یظنون أنها حق، و لو علموا أنها باطلة لما رووها و لا تدینوا بها114.
و قد ورث معاویة عن أبیه قسوته و کیده و دهاءه، و لم تکن ام معاویة بأقل من أبیه تنکرا للاسلام و بغضا لأهله و حفیظة علیهم، و هم قد و تروها یوم بد فثأر لها المشرکون یوم احد، و لکن ضغنها لم یهدأ و حفیظتها لم تسکن، حتی فتحت مکة فاسلمت کارهة کما أسلم زوجها کارها و کما أسلم کذلک ابنها معاویة بعد اسلام أبیه کارها.
و هند هذه هی التی اغرت وحشیا بحمزة عم النبی حتی قتله ثم اعتقته، و لما قتل حمزة بقرت بطنه، و لاکت کبده، و فعلت فعلاتها بجثته!
و اذا کان معاویة قد ورث بغض علی عن آبائه- مما حدثناک عنه- فان هناک أسبابا اخری تسعّر من نار هذا البغض، منها أن علیا قتل أخاه حنظلة یوم بدر، و خاله الولید بن عتبة و غیرهما کثیرین من أعیان و أماثل عبد شمس. و من أجل ذلک کان معاویة أشد الناس عداوة لعلی یتربص به الدوائر دائما، و لا یفتأ یسعی فی الکید له سرا و علانیة، قولا و فعلا115.
قال أبو جعفر الاسکافی: إن معاویة وضع قوما من الصحابة و قوما من التابعین علی روایة أخبار قبیحة فی علی علیه السلام تقتضی الطعن فیه و البراءة منه،
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 40
و جعل لهم علی ذلک جعلا یرغب فی مثله، فاختلقوا ما أرضاه، منهم ابو هریرة و عمر و ابن العاص و المغیرة بن شعبة، و من التابعین عروة بن الزبیر116.
و من الغریب اننا لا نجد لمعاویة فضیلة معترفا بها، و قد افرد له البخاری فی صحیحه بابا عنونه ب (ذکر معاویة) بینما عنون لغیره ب (فضائل) فلان و فلان مع انه لم یأت فی هذا الباب بأحادیث مرفوعة الی النبی صلی اللّه علیه و آله.
و حکی ابن الجوزی فی الموضوعات عن اسحاق بن راهویه- شیخ البخاری-:
إنه قال لم یصح فی فضائل معاویة شی‌ء.
و قد أکد العلماء المحققون جریمة معاویة الکبری فی حق الاسلام و المسلمین حین صرف الخلافة بحقده و مکره عن صاحبها الأصلی.
فقد قال ابن رشد الفیلسوف المعروف: إن معاویة أقام دولة بنی امیة و سلطانها الشدید، ففتح بذلک بابا للفتن التی لا تزال إلی الآن قائمة قاعدة حتی فی بلادنا هذه الأندلس‌117.
----------------------------
109.( 4) صحیح البخاریّ 2: 73.
110.( 1) سنن النسائی 3: 229.
111.( 2) شیخ المضیرة: 202 و انظر تاریخ الطبریّ 4: 132، الکامل فی التاریخ 3: 413، شرح نهج البلاغة 4: 69.
112.( 1) یعنی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، و هی من تسمیات المشرکین الحاقدین.
113.( 2) شرح ابن أبی الحدید 5/ 129- 130 عن الموفقیات للزبیر بن بکار.
114.( 1) شرح ابن أبی الحدید 3/ 15- 16.
115.( 2) شیخ المضیرة: 174 عن کتاب( علی و بنوه) للدکتور طه حسین: 61.
116.( 1) شرح ابن أبی الحدید 4/ 63.
117.( 2) ابن رشد و فلسفته: 60.

[عَلَم الوضاعین أبو هریرة الدوسی]

[قدومه لی المدینة المنورة]

و اما علم الوضاعین أبو هریرة الدوسی فقد قدم إلی المدینة المنورة کما قدم غیره من الدوسیین و الاشعریین بعد إنتصار النبی صلی اللّه علیه و آله فی وقعة خیبر سنة 7 هجریة، ثم ذهب إلی البحرین فی ذی القعدة سنة 8 ه. و لم یرجع للمدینة بعد ذلک إلّا بعد وفاة رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله.
اذن فهو لم یصحب النبی صلی اللّه علیه و آله: إلّا سنة واحدة و تسعة أشهر118، و قیل ثلاث سنین و مع هذا کان أکثر الصحابة حدیثا عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، فقد ذکر ابن حزم أن مسند بقی بن مخلد قد احتوی من حدیث أبی هریرة علی 5374 روی البخاری منها 446.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 41
و قد اعترف ابو هریرة بذلک فقال: ما من أصحاب النبی صلی اللّه علیه و آله أحد أکثر حدیثا منی، إلّا ما کان من عبد اللّه بن عمرو، فقد کان یکتب و لا أکتب‌119.
و لم یکن ابن عمر و أکثر منه حدیثا، فقد أحصیت أحادیثه فی مسند أحمد فبلغت 722 حدیثا120.
------------------------
118.( 3) انظر تحقیق ذلک فی الاضواء علی السنة المحمدیة: 200.
119.( 1) البدایة و النهایة 8: 106، اضواء علی السنة المحمدیة: 201.
120.( 2) اضواء علی السنة المحمدیة: 200.

[رأی الخلفاء فی أبی هریرة]

لقد کان أمیر المؤمنین علی علیه السلام سی‌ء الرأی فی أبی هریرة، فقد روی عنه أنه قال: لا أحد أکذب من هذا الدوسی علی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله‌121.
حتی ان عمر تنبه إلی خطر أبی هریرة فی ما ینسبه إلی النبی صلی اللّه علیه و آله، فدعاه و زجره و نهاه عن الحدیث و هدده بالنفی إلی أرض دوس‌122.
قال ابن قتیبة:
لما أتی أبو هریرة عنه (صلی اللّه علیه و آله) ما لم یأت بمثله من صحبه من جلة الصحابة و السابقین الأولین إلیه، اتهموه و انکروا علیه و قالوا: کیف سمعت هذا وحدک و من سمعه معک؟ و کانت عائشة أشدهم انکارا علیه لتطاول الأیام بها و به‌123.
و روی حدیثا فی المشی فی الخف الواحد، فبلغ عائشة فمشت فی خف واحد، و قالت: لأخالفن أبا هریرة.
و روی أن الکلب و المرأة و الحمار تقطع الصلاة، فقالت عائشة رضی اللّه عنها:
ربما رأیت رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله و سلم) یصلی وسط السریر و أنا علی السریر معترضة بینه و بین القبلة.
قال: و بلغ علیا أن أبا هریرة یبتدئ بمیامنه فی الوضوء و فی اللباس، فدعا
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 42
بماء فتوضأ فبدأ بمیاسره و قال: لأخالفن أبا هریرة124.
و کان من إنکار عائشة علی أبی هریرة الذی ذکره ابن قتیبة آنفا أنها قالت له یوما: إنک لتحدّث حدیثا ما سمعته من النبی (صلی اللّه علیه و آله)، أجابها بجواب لا أدب فیه و لا وقار! فقال لها- کما روی البخاری و ابن سعد و ابن کثیر و غیرهم- شغلک عنه (صلی اللّه علیه و آله) المرآة و المکحلة، و فی روایة: ما کانت تشغلنی عنه المکحلة و الخضاب، و لکنی أری ذلک شغلک.
و روایة الذهبی أن عائشة قالت له: أکثر یا أبا هریرة علی رسول اللّه، فکان جوابه: ما کانت تشغلنی عنه المرآة و لا المکحلة، و لا المدهن‌125.
و کان أبو هریرة فی أول إسلامه و قبله و بعده إلی أیام عمر فقیرا لا یملک قوت بطنه، ففی حدیث رواه أحمد و الشیخان عن الزهری، عن عبد الرحمن بن الأعرج قال: سمعت أبا هریرة یقول: إنی کنت امرءا مسکینا أصحب رسول اللّه علی مل‌ء بطنی‌126.
و قد کان عمر بن الخطاب أول من أنعم علی أبی هریرة حیث ولاه علی البحرین سنة 20 ه- کما روی الطبری- و بعد ذلک بلغ عمر عنه أشیاء تخل بأمانة الوالی فعزله و ولی مکانه عثمان بن أبی العاص الثقفی، و لما عاد وجد معه لبیت المال أربعمائة ألف درهم فقال له: أظلمت أحدا؟ فقال: لا. قال: فما جئت لنفسک؟ قال:
عشرین ألفا. قال: من این أصبتها؟ قال: کنت اتجر. قال: انظر رأس مالک و رزقک فخذه، و اجعل الآخر فی بیت المال؛ ثم أمر عمر بان یقبض منه عشرة آلاف، و فی روایة اثنا عشر ألفا.
و فی روایة ابن سعد فی طبقاته أن عمر قال له: عدوا للّه و للاسلام.- و فی روایة عدوا للّه و لکتابه- سرقت مال اللّه. و فی روایة: أسرقت مال اللّه؟
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 43
و قد روی البلاذری مثل ذلک فی فتوح البلدان.
و فی روایة أن عمر قال له: هل علمت من حین أنی استعملتک علی البحرین و أنت بلا نعلین، ثم بلغنی أنک ابتعت افراسا بألف دینار و ستمائة دینار.
قال: کانت لنا أفرس تناتجت و عطایا تلاحقت.
قال: قد حسبت لک رزقک و مؤونتک، و هذا فضل فأدّه.
قال: لیس لک ذلک.
قال له عمر: بلی و اللّه، و أوجع ظهرک. ثمّ قام إلیه بالدرة فضربه حتی أدماه.
ثم قال له: إیت بها.
قال: احتسبتها عند اللّه.
قال: ذلک لو اخذتها (من حلال!) وادیتها طائعا، أجئت من أقصی حجر بالبحرین یجبی الناس لک؟ لا للّه و لا للمسلمین، ما رجعت بک امیمة إلّا لرعیة الحمر!
و ما أجود ما قاله الاستاذ ابو ریة فی کتابه أضواء علی السنة المحمدیة:
و اذا کان قد بلغ من فاقة أبی هریرة وجوعه أن یخر مغشیا علیه، فیضع الناس أرجلهم علی عنقه! فهل تراه یدع دولة بنی امیة ذات السلطان العریض و الأطعمة الناعمة، و ینقلب إلی علی الزاهد الفقیر الذی کان طعامه القدید؟ إن هذا لمما تأباه الطباع الانسانیة، و لا یتفق و الغرائز النفسیة! اللّهم إلّا من عصم ربک، و قلیل ما هم.
و لقد عرف بنو امیة صنیعه معهم، و قدروا موالاته لهم، فأغدقوا علیه من افضالهم، و غمروه برفدهم و أعطیتهم! فلم یلبث أن تحول حاله من ضیق إلی سعة، و من شظف العیش إلی دعة، و من فقر إلی ثراء، و بعد أن کان یستر جسمه بنمرة بالیة صار یلبس الخز و الکتان الممشق‌127.
و نعقب علی کل ما مر بأن الفقر بذاته لیس عیبا، و انما یکون الفقر عیبا اذا
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 44
کان صاحبه یتوسل الی شبع بطنه ببیع دینه و کرامته.
و بعد هذا کله فان من الطبیعی أن یکیل أبو هریرة المدح للخلفاء و لمعاویة و اشباهه، و یناوئ أمیر المؤمنین علیا علیه السلام، و هو ولی نعمته فی الدین، و اولئک اولیاء نعمته فی الدنیا!
و کانت طریقة أبی هریرة فی حدیثه أن یرفع الحدیث إلی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، و لم یسمعه منه، و هذا هو التدلیس، و هو عیب یرد الحدیث لأجله.
فقد قال بسر بن سعید: اتقوا اللّه و تحفظوا فی الحدیث، فو اللّه لقد رأیتنا نجالس أبا هریرة فیحدث عن رسول اللّه (صلی اللّه علیه [و آله] و سلم) و یحدثنا عن کعب، ثم یقوم فأسمع بعض من کان معنا، یجعل حدیث رسول اللّه عن کعب، و یجعل حدیث کعب عن رسول اللّه‌128.
و قد کان شعبة یقول: أبو هریرة کان یدلس.
فقد حدث أبو هریرة بحدیث "من أصبح جنبا فلا صیام له" و لما حوقق علیه قال: أخبرنیه مخبر و لم أسمعه من رسول اللّه‌129.
و أخرج الطحاوی عن أبی هریرة: "إذا حدثتم عنی حدیثا تعرفونه و لا تنکرونه فصدقوا به، قلته أم لم أقله، فانی أقول ما یعرف و لا ینکر، و اذا حدثتم عنی حدیثا تنکرونه و لا تعرفونه فکذبوا به، فانی لا أقول ما ینکر و لا یعرف"130.
----------------
121.( 3) شرح ابن أبی الحدید 1: 360.
122.( 4) البدایة و النهایة 8: 106، و سیر أعلام النبلاء 2: 433.
123.( 5) تأویل مختلف الحدیث: 41.
124.( 1) تأویل مختلف الحدیث: 28.
125.( 2) سیر أعلام النبلاء 2: 604.
126.( 3) سیر أعلام النبلاء 2: 595، الإصابة لابن حجر 4: 207.
127.( 1) اضواء علی السنة المحمدیة: 198 عن ثمار القلوب 86- 87.
128.( 1) سیر اعلام النبلاء: 2: 106.
129.( 2) البدایة و النهایة: 8: 109.
130.( 3) کنز العمّال 10: 230 الحدیث 29211، تاریخ بغداد 11: 391.

نماذج من احادیث أبی هریرة:

کان أبو هریرة متحاملا علی علی علیه السلام و یتوسل بموضوعاته فی الحدیث لینفّس عن هذا الحقد.
فقد روی الأعمش قال: لما قدم أبو هریرة العراق مع معاویة عام الجماعة
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 45
(سنة 41) (و هو فی الحقیقة عام الفرقة) جاء الی مسجد الکوفة، فلما رأی کثرة من استقبله من الناس جثا علی رکبتیه، ثم ضرب صلعته مرارا و قال: یا أهل العراق! اتزعمون أنی (أکذب) علی رسول اللّه و أحرق نفسی بالنار! (و اللّه)!! لقد سمعت رسول اللّه یقول: إن لکل نبی حرما، و إن حرمی المدینة ما بین عیر إلی ثور، فمن أحدث فیهما حدثا فعلیه لعنة اللّه و الملائکة و الناس أجمعین، و أشهد باللّه أن علیا أحدث فیها، فلما بلغ معاویة قوله أجازه و أکرمه و ولاه إمارة المدینة131.
و من أحادیثه فی مدح أولیاء نعمته أنه نظر الی عائشة بنت طلحة- و کانت مشهورة بالجمال الفائق- فقال: سبحان اللّه! ما احسن ما غذاک أهلک! (و اللّه) ما رأیت وجها احسن منک إلّا وجه معاویة علی منبر رسول اللّه‌132.
و هکذا فشا الوضع، و کثر الوضاعون، و دخل فیهم کل معاد للدین زندیق لم یخرج دینه الأول- یهودیا أو نصرانیا- من قبله. و کانت نتیجة ذلک ان کثر الحدیث الموضوع کثرة فاحشة.
فقد روی عن سهل بن السری الحافظ انه قال: وضع أحمد بن عبد اللّه الجوبیاری، و محمد بن عکاشة الکرمانی، و محمد بن تمیم الفارابی علی رسول اللّه أکثر من عشرة آلاف حدیث.
لذا یقول البخاری: احفظ مائة ألف حدیث صحیح، و مائتی ألف حدیث غیر صحیح‌133.
و کان عبد الکریم بن أبی العوجاء یدس الاحادیث فی کتاب جده لامه حماد ابن سلمة وجی‌ء به الی محمد بن سلیمان بن علی أمیر البصرة لیقتله، فلما ایقن بالموت قال: و اللّه لقد وضعت فیکم أربعة آلاف حدیث، احرم فیها الحلال، و أحل فیها الحرام،
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 46
و لقد فطرتکم فی یوم صومکم، و صومتکم فی یوم فطرکم.
و کان حماد بن زید یقول: وضعت الزنادقة علی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أربعة عشر ألف حدیث.
و اشهر وضاعی الزنادقة عبد الکریم بن أبی العوجاء قتله محمد بن سلیمان إبن علی أمیر البصرة، و بیان بن سمعان المهدی، قتله خالد بن عبد اللّه القسری، و محمد بن سعید المطلوب، قتله أبو جعفر المنصور134.
و قد کان وضعهم الحدیث لأسباب کثیرة، منها کتاب معاویة الذی نقلناه قبل هذا، و منها التقرب للملوک، و منها بسبب العصبیة المذهبیة، و منها العداء القلبی للاسلام و أهله، و منها لأسباب تافهة.
قال ابن الصلاح: و اشد هذه الاصناف ضررا أهل الزهد، لأنهم للثقة بهم و توسم الخیر فیهم یقبل موضوعاتهم کثیرا ممن هم علی نمطهم فی الجهل ورقة فی الدین.
قال الحافظ ابن حجر: و یلحق بالزهاد فی ذلک المتفقهة الذین استجازوا نسبة مادل علیه القیاس الی النبی صلی اللّه علیه و آله‌135.
لنستعرض نماذج مما وضعوه.
أخرج أبو یعلی عن أبی هریرة، قال رسول اللّه: عرج بی الی السماء فما مررت بسماء إلّا وجدت فیها اسمی (محمد رسول اللّه و أبو بکر الصدیق خلفی).
و أخرج أبو یعلی کذلک عن ابن عمر أن النبی قال: ان الملائکة لتستحی من عثمان کما تستحی من اللّه و رسوله‌136.
و فی حدیث أن رسول اللّه قال: فضل عائشة علی النساء کفضل الثرید علی
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 47
سائر الطعام‌137 ... و فی حدیث أن صورتها قد جاءت النبی فی سرقة من حریر مع جبریل و قال له: "هذه زوجتک فی الدنیا و الآخرة"138!!
و فی حدیث آخر: خذوا نصف دینکم عن هذه الحمیراء139.
و فی روایة "خذوا شطر دینکم ..." الی آخره‌140.
و من الاحادیث التی أملتها العصبیة الحدیث التالی:
"یکون فی امتی رجل یقال له محمد بن ادریس أضر علی امتی من ابلیس، و یکون فی امتی رجل یقال له أبو حنیفة هو سراج امتی"، قالوا: و فی اسناده وضاعان أحدهما مأمون بن أحمد السلمی و الآخر أحمد بن عبد اللّه الخونباری. و قد رواه الخطیب عن أبی هریرة مرفوعا، و اقتصر علی ما ذکره فی أبی حنیفة، و قال، مرفوع وضعه محمد بن سعید المروزی البورقی، ثم قال: هکذا حدث به فی بلاد خراسان ثم حدث به فی العراق و زاد فیه "و سیکون فی امتی رجل یقال له محمد بن ادریس فتنته أضر علی امتی من فتنة ابلیس"141.
و قد وضعت الشافعیة مقابل هذا حدیثا فی امامهم.
و أما الاحادیث التی املاها البعض للتقرب الی الملوک فکثیرة جدا نذکر منها المثال التالی: جی‌ء الی المهدی بعشرة محدثین، فیهم غیاث بن ابراهیم، و کان المهدی یحب الحمام، فقیل لغیاث: حدث أمیر المؤمنین. فحدثه بحدیث أبی هریرة ان النبی صلی اللّه علیه و آله قال: (لا سبق الا فی نصل او خف او حافر): "أو جناح". فأمر له المهدی بعشرة آلاف درهم، فلما قام، قال المهدی: اشهد أن قفاک قفا کذاب علی رسول اللّه‌142 وسایل الشیعه ؛ المقدمة ؛ ص47
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 48
(صلی اللّه علیه و آله) و إنما استجلبت ذلک انا. و امر بالحمام فذبحت‌143.
و قد بلغ من أمرهم انهم یضعون الحدیث لأسباب تافهة، و من أمثلة ذلک ما اسنده الحاکم عن سیف بن عمر التمیمی قال: کنت عند سعد بن طریف فجاء ابنه من الکتاب یبکی! فقال له مالک؟ قال: ضربنی المعلم. قال: لاخزینهم الیوم! حدثنا عکرمة، عن ابن عباس مرفوعا: "معلموا صبیانکم شرارکم، اقلهم رحمة للیتیم و اغلظهم علی المساکین"144.
و الاخبار فی ذلک أکثر من أن تحصی.
و لعل أحسن ما یتبین فیه موقف الملوک و الخلفاء و الامراء المتأخرین هو قول الدکتور السباعی فی کتابه السنة و مکانتها فی التشریع: ما کان لتساهل الخلفاء و الامراء مع الوضاعین من أثر سی‌ء جر علی الدین کثیرا من البلاء، و لو وقفوا منهم موقف الجد وقضوا علی رؤسائهم، کما هو حکم اللّه فی مثل هذه الحالة، لما انتشرت هذا الانتشار، بل راینا مع الأسف ان خلیفة کالمهدی مع اعترافه بکذب غیاث بن ابراهیم و زیادته فی الحدیث تقربا الی هواه کافأه بعشرة آلاف درهم.
و ما تقوله الروایة من أنه أمر بذبح الحمام لأنه کان سببا فی هذه الکذبة، فهو مدعاة للعجب إذا کان خیرا للمهدی أن یؤدب هذا الکاذب الفاجر و یترک الحمام من غیر ذبح بدلا من أن یذبح الحمام و یترک من یستحق الموت حرا طلیقا ینعم بمال المسلمین.
بل نحن نری للمهدی تساهلا آخر مع کذاب آخر هو مقاتل بن سلیمان البلخی، فقد قال له مقاتل: إن شئت وضعت لک أحادیث فی العباس و بنیه فقال له المهدی؟ لا حاجة لی فیها ثم لم یفعل معه شیئا145.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 49
--------------------------------------
130.( 3) کنز العمّال 10: 230 الحدیث 29211، تاریخ بغداد 11: 391.
131.( 1) شرح ابن أبی الحدید 4: 67.
132.( 2) العقد الفرید 7: 118.
133.( 3) اضواء علی السنة المحمدیة: 144 عن تحذیر الخواص للسیوطی.
134.( 1) مباحث فی تدوین السنة المطهرة: 31- 32.
135.( 2) مقدّمة ابن الصلاح: 212 بتصرف.
136.( 3) اضواء علی السنة المحمدیة: 127.
137.( 1) صحیح البخاریّ 5: 36، سنن الترمذی 5: 706/ 3887.
138.( 2) سنن الترمذی 5: 704/ 3880.
139.( 3) اضواء علی السنة المحمدیة: 127.
140.( 4) النهایة لابن الأثیر 1: 438.
141.( 5) تاریخ بغداد 5: 309.
142.حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
143.( 1) الموضوعات لابن الجوزی 3: 78، مباحث فی تدوین السنة المطهرة: 39.
144.( 2) اضواء علی السنة المحمدیة: 139.
145.( 3) السنة و مکانتها فی التشریع: 104، عن مباحث فی تدوین السنة:

عود علی بدء: [فی کتابة و جمع الحدیث]

[أمر عمر بن عبد العزیز (99- 101 ه) بجع الحدیث]

انتهی القرن الأول و الحدیث یتناقل- فی الأعم الأغلب- روایة، و کانت الأحادیث ممزوجة بفتاوی الصحابة و قضایاهم.
و لما ولی عمر بن عبد العزیز (99- 101 ه)، و کان المحذور الذی یخشاه الخلفاء قد زال، فأمر بجمع الحدیث و تدوینه رسمیا، و اصدر أمره بذلک لابن حزم الأنصاری أن یجمع حدیث النبی صلی اللّه علیه و آله، و کان محمد بن شهاب الزهری متولی عملیة الجمع و التدوین.
فقد حدّث معمر عن الزهری قال: کنا نکره کتاب العلم حتی اکرهنا علیه هؤلاء الامراء فرأینا ألّا نمنعه أحدا من المسلمین‌146 و قال ایضا: استکتبنی الملوک فاکتبتهم فاستحییت اللّه اذ کتبها الملوک ألا اکتبها لغیرهم.
و لکن لم یصلنا من هذا التدوین السلطانی أثر مکتوب، غیر ان الباب فتح علی مصراعیه لمن شاء، ان یکتب الحدیث- غیر اؤلئک الذین سبق ذکرهم و أنهم دونوا الحدیث فی أوج شدة المنع- فألف کثیرون و جمعوا من الحدیث الشریف مجامیع، و لکنها لازالت تشمل الی جانب الحدیث النبوی فتاوی الصحابة و قضایاهم.
و علی هذا، فان تکوین الحدیث و جمعه لم یتطور تطورا جدیا، و لم یحقق تقدما ملموسا إلّا بعد فتح باب التدوین و رفع المنع.
و قد وصلتنا اسماء جماعة ممن دوّن الحدیث فی القرن الثانی نذکر جملة منهم.
1- أبو محمد عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج توفی سنة 150 ه بمکة.
2- محمد بن اسحاق توفی سنة 151 ه بالمدینة.
3- معمر بن راشد توفی سنة 153 ه بالیمن.
4- سعید بن أبی عروة توفی سنة 156 ه بالمدینة.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 50
5- أبو عمرو عبد الرحمن بن عمر الاوزاعی توفی سنة 156 ه فی بیروت من بلاد الشام.
6- محمد بن عبد الرحمن بن أبی ذئب توفی سنة 158 ه بالمدینة.
7- الربیع بن صبیح توفی سنة 160 ه بالمدینة.
8- شعبة بن الحجاج توفی سنة 160 ه بالبصرة.
9- ابو عبد اللّه سفیان بن سعید الثوری توفی سنة 161 ه بالکوفة.
10- اللیث بن سعد توفی سنة 172 ه بمصر.
11- ابو سلمة حماد بن سلمة بن دینار توفی سنة 176 ه بالبصرة.
12- الامام مالک بن أنس توفی سنة 179 ه بالمدینة.
13- عبد اللّه بن المبارک توفی سنة 181 ه بخراسان.
14- هشیم بن بشیر توفی 188 ه بواسط.
15- جریر بن عبد الحمید الضبی توفی سنة 188 ه بالری.
16- سفیان بن عیینة توفی سنة 198 ه بمکة147.
و هؤلاء کلهم من رجال القرن الثانی، و لم یصلنا من کتب هؤلاء إلّا القلیل، و أشهر ما وصلنا من هذه الفترة موطأ مالک، و لذلک ذکر بعضهم انه اول کتاب دوّن فی الحدیث
------------------------
146.( 1) تقیید العلم: 107.
147.( 1) مباحث فی تدوین السنة: 147.

[کتب أهل السنة لجمع الحدیث]

موطأ مالک‌

لأبی عبد اللّه مالک بن أنس بن مالک بن ابی عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحی الیمانی‌148.
ولد سنة 93 ه علی أصح الأقوال‌149 و توفی سنة 179 ه و نشأ فی رفاهیة
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 51
و تجمل‌150.
و یذکر المؤرخون ان الامام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام کان من شیوخ مالک.
و اذا صح ما رواه صاحب الدیباج من ان لمالک عدة کتب فی الفلک و الریاضیات، فلعله أخذ ذلک عن جعفر الصادق علیه السلام‌151.
و قد جمع أبو بکر الخطیب البغدادی کتابا کبیرا فی الرواة عن مالک و شی‌ء من روایتهم عنه‌152.
و المعروف عن مالک انه کان یفضل عثمان علی علی علیه السلام‌153.
و اما موطأه فهو من اقدم المؤلفات عند الجمهور و الذی صنفه بأمر أبی جعفر المنصور.
قال الحافظ ابن عبد البر فی کتاب الانتفاء: إن محمد بن سعد قال: سمعت مالک بن أنس یقول: لما حج أبو جعفر المنصور دعانی فدخلت علیه، فحادثته و سألنی فأجبته فقال: انی عزمت أن آمر بکتبک هذه التی وضعت (یعنی الموطأ) فتنسخ نسخا، ثم أبعث الی کل مصر من أمصار المسلمین منها نسخة، و آمرهم أن یعملوا بما فیها و لا یتعدوها الی غیرها! فانی رأیت أصل العلم روایة أهل المدینة و علمهم.
قال: فقلت: یا أمیر المؤمنین لا تفعل هذا، فان الناس قد سبقت الیهم أقاویل، و سمعوا أحادیث، و رووا روایات، و أخذ کل قوم بما سبق الیهم و عملوا به و دانوا من أختلاف اصحاب رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) و غیرهم، و ان ردهم عما اعتقدوه شدید فدع الناس و ما هم علیه، و ما اختار أهل کل بلد لأنفسهم، فقال لعمری، لو طاوعتنی علی ذلک لأمرت به.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 52
و فی روایة اخری ان المنصور طلب منه ان یضع للناس کتابا یتجنب فیه تشدیدات ابن عمر، و رخص ابن عباس، و شواذ ابن مسعود154.
قال ابن معین: ان مالکا لم یکن صاحب حدیث، بل کان صاحب رأی.
و قال اللیث بن سعد: أحصیت علی مالک سبعین مسألة و کلها مخالفة لسنة الرسول، و قد اعترف مالک بذلک.
و قد ألف الدارقطنی جزءا فیما خولف فیه مالک من الأحادیث فی الموطأ و غیره، و فیه أکثر من عشرین حدیثا.
و مما یؤخذ علی مالک أیضا انه روی عن شیخه الصادق علیه السلام خمس روایات مسندة، و أربعة منقطعة، و الروایات المسندة مرجعها الی حدیث واحد مسند و هو حدیث جابر، و الاربعة منقطعة.
و یمکننا هنا أن نقول: ان مالک لم یکن وفیا لاستاذه الصادق علیه السلام، الذی أغنی بحدیثه أربعة الآف رجل جمع اسماءهم الحافظ ابن عقدة فی کتاب خاص، و الذی ألف من حدیثه عن آبائه عن جده المصطفی صلوات اللّه علیهم أربعمائة کتاب.
و باحصائیة بسیطة تبین لنا کثرة روایة مالک عن نافع مولی ابن عمر، و عن الزهری، و هما لا یصلان فی العلم بحدیث رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله عشر معشار علم الصادق علیه السلام به.
و یؤاخذ مالک أیضا بعدم روایته عن أمیر المؤمنین علی علیه السلام بینما یروی عن نافع و امثاله؟!
أ لیس هذا و ذاک یدلان علی حسیکة فی نفس مالک لأهل البیت علیهم السلام؟!
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 53
و اتخذت طریقة تدوین الحدیث بعد القرن الثانی صورة اخری تعتبر متطورة عما سبقتها، و ذلک بافرادها الحدیث النبوی خاصة بدون أن یلابسه شی‌ء من فتاوی الصحابه او غیرها.
فصنف جماعة فی ذلک، و من کتبهم:
1- جامع عبد اللّه بن وهب (ت 197 ه).
2- مسند الطیالسی (ت 204 ه).
3- مسند عبید اللّه بن موسی العبسی الکوفی (ت 213 ه).
4- مسند عبد اللّه بن الزبیر الحمیدی (ت 219 ه).
5- مسند مسدد بن مسرهد (ت 228 ه).
6- مصنف بن أبی شیبة (ت 235 ه).
7- مسند إسحاق بن راهویه (ت 238 ه).
8- مسند أحمد بن حنبل (ت 241 ه).
9- مسند عبد اللّه بن عبد الرحمن الدارمی (ت 255 ه).
و لئن کانت هذه المسانید و المصنفات قد افردت للحدیث النبوی فقط، و لم تخلط به أقوال الصحابة، و لکنها کانت تجمع بین الصحیح و الضعیف و الموضوع من الحدیث.
و استمر التألیف علی هذا النمط الی ان ظهرت طبقة البخاری، فدخل التدوین حینئذ مرحلة جدیدة، و خطی خطوة نحو الأمام، و یمکن أن نسمی هذا الدور دور التنقیح و الاختیار.
و فی هذه الفترة الفت عند الجمهور الکتب الستة المعروفة باسم الصحاح الستة، و هی:
أ- صحیح البخاری، تالیف محمد بن إسماعیل (ت 256 ه).
ب- صحیح مسلم تألیف مسلم بن الحجاج النیسابوری (ت 261 ه).
ج- سنن ابن ماجة، تألیف محمد بن یزید القزوینی (ت 273 ه).
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 54
د- سنن أبی داود، تألیف سلیمان بن الاشعث السجستانی (ت 275 ه).
ه- سنن الترمذی، تألیف محمد بن عیسی الترمذی (ت 279 ه).
و- سنن النسائی، تألیف أحمد بن شعیب النسائی (ت 303 ه).
و بعضهم یستبدل الأخیر ب (سنن الدارمی) تألیف عبد اللّه بن عبد الرحمن (ت 255 ه) من الصحاح الستة.
---------------------
148.( 2) سیر اعلام النبلاء 8: 48.
149.( 3) الموطأ: طی.
150.( 1) سیر اعلام النبلاء 8: 49.
151.( 2) الموطأ: بک.
152.( 3) سیر اعلام النبلاء 8: 82.
153.( 4) الموطأ: جک.
154.( 1) الانتقاء لابن عبد البر: 41.

صحیح البخاری:

لأبی عبد اللّه محمد بن إسماعیل بن المغیرة بن بروز به، ولد فی 13 شوال سنة 194 ه ببخاری، و توفی فی لیلة عید الفطر سنة 256 ه.
و قد خصّه الجمهور بمنزلة عالیة لا یمکن لکتاب آخر أن یرقی الیها.
فقد قال عنه الحافظ الذهبی: و اما جامع البخاری الصحیح فأجل کتب الاسلام و أفضلها بعد کتاب اللّه تعالی، فلو رحل الرجل لسماعه من الف فرسخ لما ضاعت رحلته.
و قال ابن الصلاح فی جزء له: ما اتفق البخاری و مسلم علی اخراجه فهو مقطوع بصدق مخبره ثابت یقینا، لتلقی الامة ذلک بالقبول‌155.
و لکن مما یضعف هذه المنزلة فی نفوسنا طریقة البخاری فی کتابة الحدیث.
فقد روی الخطیب البغدادی عنه انه قال رب حدیث سمعته بالبصرة کتبته بالشام، و رب حدیث سمعته بالشام کتبته بمصر! فقیل له: یا ابا عبد اللّه، بکماله؟
فسکت‌156.
و قال أحید بن أبی جعفر والی بخاری: قال لی محمد بن إسماعیل یوما: رب حدیث سمعته بالبصرة کتبته بالشام، و رب حدیث سمعته بالشام کتبته بمصر! فقلت
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 55
له: یا ابا عبد اللّه بتمامه؟ فسکت‌157.
و مما یؤکد ذلک أیضا ان البخاری مات قبل ان یتم تبییض کتابه. فقد ذکر ابن حجر فی مقدمة الفتح، ان ابا إسحاق إبراهیم بن أحمد المستملی قال: انتسخت کتاب البخاری من أصله الذی کان عند صاحبه محمد بن یوسف الفربری، فرأیت فیه أشیاء لم تتم، و أشیاء مبیضة، منها تراجم لم یثبت بعدها شیئا، و منها أحادیث لم یترجم لها، فأضفنا بعض ذلک إلی بعض‌158.
و أیضا فان علماء الرجال قد تکلموا فی 80 رجلا من رجالاته، و اتهموهم بالضعف‌159، و انتقدوا من أحادیثه نحو 80 حدیثا160.
و لم یرو البخاری فی صحیحه عن الامام الصادق علیه السلام، و قد أجاد العلامة الکبیر السید عبد الحسین شرف الدین فی نقد هذه المسألة حیث قال:
و أنکی من هذا کله عدم احتجاج البخاری فی صحیحه بأئمة أهل البیت النبوی، اذ لم یرو شیئا عن الصادق و الکاظم و الرضا و الجواد و الهادی و الزکی العسکری و کان معاصرا له، و لا روی عن الحسن بن الحسن، و لا عن زید بن علی ابن الحسین، و لا عن یحیی بن زید، و لا عن النفس الزکیة محمد بن عبد اللّه الکامل بن الحسن الرضا بن الحسن السبط، و لا عن أخیه إبراهیم بن عبد اللّه، و لا عن الحسین الفخی بن علی بن الحسن بن الحسن، و لا عن یحیی بن عبد اللّه بن الحسن، و لا عن اخیه ادریس بن عبد اللّه، و لا عن محمد بن جعفر الصادق، و لا عن محمد بن إبراهیم بن إسماعیل بن إبراهیم بن الحسن بن الحسن المعروف بابن طباطبا، و لا عن اخیه القاسم الشرسی، و لا عن محمد بن زید بن علی، و لا عن محمد بن القاسم بن علی بن عمر الاشرف بن زین العابدین صاحب الطالقان المعاصر للبخاری- و لا
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 56
عن غیرهم من أعلام العترة الطاهرة و أغصان الشجرة الزاهرة، کعبد اللّه بن الحسن و علی بن جعفر العریضی و غیرهما. و لم یرو شیئا من حدیث سبطه الأکبر و ریحانته من الدنیا أبی محمد الحسن المجتبی سید شباب أهل الجنة مع احتجاجه بداعیة الخوارج و أشدهم عداوة لأهل البیت (عمران بن حطان) القائل فی ابن ملجم و ضربته لامیر المؤمنین علیه السلام:
یا ضربة من تقی ما اراد بها الا لیبلغ من ذی العشر رضوانا
انی لأذکره یوما فاحسبه اوفی البریة عند اللّه میزانا161
--------------------------------------
155.( 1) مقدّمة أبی الصلاح: 100.
156.( 2) تاریخ بغداد 2: 11.
157.( 1) هدی الساری: 487.
158.( 2) مقدّمة فتح الباری: 8.
159.( 3) اضواء علی السنة المحمدیة: 302.
160.( 4) اضواء علی السنة المحمدیة: 302.
161.( 1) الفصول المهمة: 339- 340.
هذا، و قد روی عن اناس متهمین بالکذب، کاسماعیل بن عبد اللّه بن اویس ابن مالک المتوفی عام 226 و زیاد بن عبد اللّه العامری المتوفی 282 هجریة، لکنه لم یرو عن الامام الصادق الذی أجمع الکلّ علی صدق حدیثه و درایته بکلّ شی‌ء، و الأخذ باقواله و آرائه، حیث کان فی الکوفة وحدها ألف شیخ محدث، کلّ یقول: حدثنی جعفر ابن محمّد.
و روی عن الضعفاء، و یعدونهم ب (ثمانین) منهم الحسن بن ذکوان البصری، و أحمد بن أبی الطیب البغدادی، و سلمة بن رجاء التمیمی، و بسر بن آدم الضریر، و عبد اللّه بن أبی لبید، و عبد اللّه بن أبی نجیح المکی، و کهمس بن منهال السدوسی، و هارون بن موسی الازدی، و سفیان بن سلیمان، و عبد الوارث بن سعید، و غیرهم.
کما و روی عن اناس مشهورین بعدائهم و نصبهم لأهل بیت العصمة و الطهارة، کالسائب بن فروخ، و اسحاق بن سوید العدوی، و بهز بن أسد، و حریز بن عثمان، و حصین بن نمیر الواسطی، و خالد بن سلمة بن عاص بن هشام المعروف بالفأفاء، و عبد اللّه بن سالم الاشعری أبی یوسف الحمصی، و قیس بن أبی حازم‌162.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 57

صحیح مسلم:

لأبی الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری النیسابوری، أحد الحفاظ، ولد بنیسابور سنة 204 ه، و توفی عشیة یوم الأحد لخمس- و قیل: لست- من شهر رجب سنة 261 ه بنیسابور، و عمره خمس و خمسون سنة.
و لما وضع کتابه الصحیح عرضه علی أبی زرعة الرازی، فأنکر علیه و تغیظ و قال: سمیته الصحیح! فجعلت سلما لأهل البدع و غیرهم فاذا روی لهم المخالف حدیثا یقولون: هذا لیس فی صحیح مسلم.
و قد جرد مسلم الصحاح و لم یتعرض للاستنباط و نحوه، وفاق البخاری فی جمع الطرق و حسن الترتیب.
و فی رجال مسلم 160 رجلا تکلم فیها علماء الرجال بالضعف.
و انتقد علیه نحو 130 حدیثا.
کما و یروی عن رجال ترکهم البخاری لشبهة فی نفسه.
و هنا کلام لا بد أن یذکر، فابو زرعة- و هو العلم المشهور فی الجرح و التعدیل یراه سلما لأهل البدع، فلیس من المعقول فی کتاب کهذا ان ننسب کل ما فیه الی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و نحکم علیه بالصحة المطلقة، فلو خیّرنا بین ما یشین مقام الرسول الکریم صلی اللّه علیه و آله، أو تضعیف راو او حدیث او کتاب فلا نتردد فی ان نختار الثانی.
و لا بد أن الذین جعلوا کتاب مسلم فی هذه المرتبة العالیه غافلون عن هذه المحاذیر التی هی ملازمة للکتاب ملازمة الظل لاصله.

سنن الترمذی:

لأبی عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمذی الضریر ولد سنة 209 ه
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 58
بترمذ و توفی سنة 279 ه تتلمذ و تخرج علی ید البخاری، و منه أخذ علم الحدیث و تفقه فیه و تمرن بین یدیه.
یقول ابن الاثیر: فی سنن الترمذی ما لیس فی غیرها من ذکر المذاهب و وجوه الاستدلال، و تبیین أنواع الحدیث من الصحیح و الحسن و الغریب.
و علی کل حال فقد اتخذت سنن الترمذی مکانتها بین الصحاح الستة، و قد سماه بعضهم ب (صحیح الترمذی).

سنن النسائی:

لأبی عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علی بن بحر بن سنان بن دینار النسائی، ولد سنة 215 ه بنساء من بلاد خراسان.
و امتحن فی دمشق محنة کانت فیها وفاته.
فقد خرج النسائی من مصر سنة اثنتین و ثلاثمائة الی دمشق فسأله اصحاب معاویة من اهل الشام تفضیله علی علی علیه السلام فقال: الا یرضی معاویة راسا براس حتی یفضل؟
سألوه ایضا عما یرویه لمعاویة من فضائل، فقال: ما اعرف له فضیلة الا "لا اشبع اللّه بطنه".
فما زال به اهل الشام یضربونه فی خصییه بارجلهم حتی اخرجوه من المسجد، ثم حمل الی الرملة فتوفی بها163.
و قد قال الحافظ ابو الحسن الدارقطنی: لما امتحن الامام النسائی بدمشق طلب ان یحمل الی مکة فحمل الیها و توفی بها164.
و قد کانت وفاته سنة 303 و هکذا مضی النسائی الی ربه یشکو النواصب
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 59
من أعداء اهل بیت نبیه صلوات اللّه علیهم اجمعین.
و لم یرع النواصب حرمة شیخ نیف علی الثمانین، و هو من رجالهم الذین یعدونهم من الثقات، و کان إماما من ائمتهم فی الحدیث، و لا یزال کتابه احد الصحاح الستة التی علیها المدار عند الجمهور فی الاعتماد و الوثاقة.
فقد نقل التاج السبکی عن والده و عن شیخه الذهبی ان النسائی احفظ من مسلم صاحب الصحیح، و ان سننه اقل السنن حدیثا ضعیفا بعد الصحیحین.
------------------
162.( 2) تدریب الراوی- للسیوطی-: 229.
163.( 1) شذرات الذهب 2: 240.
164.( 2) اضواء علی السنة المحمدیة: 319.

سنن أبی داود:

لابی داود سلیمان بن الاشعث الازدی السجستانی، ولد سنة 202 ه، و توفی سنة 275 ه.
و قال الخطابی: لم یصنف فی علم الحدیث مثل سنن ابی داود و هو احسن وضعا و اکثر فقها من الصحیحین، حدث عنه الترمذی و النسائی، و قال ابن کثیر فی مختصر علوم الحدیث: ان الروایات لسنن أبی داود کثیرة، فی بعضها ما لیس فی الاخری.
و من اشهر رواة السنن عنه ابو سعید ابن الاعرابی، و ابو علی اللؤلؤی و ابو بکر ابن داسة.

سنن ابن ماجة:

لأبی عبد اللّه محمد بن یزید بن ماجة القزوینی، ولد سنة 209 ه، و توفی فی رمضان سنة 273165.
أما کتابه (السنن) فهو مؤلف من 32 کتابا، ضمّها 1500 باب، تشتمل علی أربعة آلاف حدیث کما ذکره الذهبی‌166.
و لکن مجموع أحادیث کتاب السنن الذی حققه محمد فؤاد عبد الباقی بلغ
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 60
4341 حدیثا.
و قد أفرد زوائد السنن أحمد بن زین الدین البوصیری فی کتاب و خرجّها، و تکلم علی اسانیدها بما یلیق بها من صحة و حسن و ضعف.
قال ابن حجر: إن فی کتابه- یعنی السنن- أحادیث ضعیفة جدا، حتی بلغنی أن السری کان یقول: مهما انفرد بخبر فهو ضعیف غالبا167. بینما قدمه بعضهم علی موطأ مالک.
----------------
165.( 1) سیر أعلام النبلاء 13/ 277.
166.( 2) تذکرة الحفاظ 2/ 636.
167.( 3) تهذیب التهذیب: 468 ترجمة محمّد بن یزید بن ماجة

الشیعة و التدوین:

[الشیعة لم یکونوا بحاجة فعلیة إلی التدوین]

و هکذا بعد أن تتبعنا تاریخ التدوین عند العامة، من منعه إلی إباحته، بعد نحو مائة سنة، و بعد أن عرجنا علی کتبهم الحدیثیة، و انتهینا إلی الصحاح الستة المعتمدة عندهم، ننتقل بعد هذا الی تدوین الحدیث عند الشیعة فنقول:
إن الشیعة لم یکونوا بحاجة فعلیة إلی التدوین کما احتاج الجمهور إلیه، لان فترة منع او اباحة التدوین عندهم کانت تمثل عندنا استمرارا لعصر النص فلم ینقطع بموت الرسول الاعظم صلی اللّه علیه و آله، و انما استمر الی عصر غیبة الامام الثانی عشر عجل اللّه فرجه و کنا طول هذه الفترة نستقی العلم من معینه- من المعصوم- الذی لا ینضب.

[الامام علی امیر المؤمنین علیه السلام اول من دون الحدیث فی مدرسة اهل البیت علیهم السلام]

و یعتبر الامام علی امیر المؤمنین علیه السلام اول من دون الحدیث فی مدرسة اهل البیت علیهم السلام بأمر من رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله حیث کتب الصحیفة التی علقت بقراب سیف رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ثم ورثها منه علی علیه السلام، کما تقدم.
و کتب أمیر المؤمنین- أیضا- صحیفة کبیرة تسمی عند أهل البیت علیهم
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 61
السلام ب (الجامعة).
ففی الکافی عن أبی بصیر، قال: دخلت علی أبی عبد اللّه فقلت له: جعلت فداک إنی أسألک عن مسألة، فهل ها هنا أحد یسمع کلامی؟ قال: فرفع أبو عبد اللّه علیه السلام سترا بینه و بین بیت آخر فاطلع فیه، ثم قال: یا أبا محمّد، سل عما بدا لک.
قال: قلت جعلت فداک إن شیعتک یتحدثون أن رسول اللّه علم علیا علیه السلام بابا یفتح منه ألف باب- إلی قوله-: فقال: یا أبا محمد! إن عندنا الجامعة و ما یدریهم ما الجامعة!
قال: قلت: جعلت فداک و ما الجامعة؟
قال: صحیفة طولها سبعون ذراعا بذراع رسول اللّه، و أملائه من فلق فیه و خط علیّ بیمینه، فیها کل حلال و حرام و کل شی‌ء یحتاج إلیه الناس حتی الأرش فی الخدش، و ضرب بیده إلیّ، فقال: تأذن لی یا أبا محمد!
قال: قلت: جعلت فداک، إنما أنا لک فاصنع ما شئت.
قال: فغمزنی بیده و قال: حتی أرش هذا- کأنه مغضب-.
قال: قلت: هذا و اللّه العلم .. الحدیث‌168.
و لا عجب فقد کانت لأمیر المؤمنین علی علیه السلام عند رسول اللّه منزلة رفیعة، و کان أخاه و نجیه و صفیه و حبیبه و صهره و أبا ذریته، فکان یغرّه العلم غرّا.
و الشواهد فی ذلک اکثر من ان تحصی فقد روی ابن سعد فی طبقاته.
عن محمد بن عمر بن علی بن أبی طالب، قال: قیل لعلی: مالک أکثر اصحاب رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله حدیثا؟ فقال: إنی کنت إذا سألته أنبأنی، و إذا سکت ابتدأنی.
و عن سلیمان الأحمسی، عن أبیه، قال: قال علی: و اللّه ما نزلت آیة إلّا و قد علمت فی ما نزلت، و أین نزلت، و علی من نزلت، إن ربی وهب لی قلبا عقولا و لسانا
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 62
طلقا.
و عن أبی الطفیل، قال: قال علیّ: سلونی عن کتاب اللّه فانه لیس من آیة إلا و قد عرفت بلیل نزلت أم بنهار، فی سهل نزلت أم فی جبل‌169.
و قد بقیت الجامعة عند أهل البیت علیهم السلام یتوارثونها، و فی أیام السجاد علیه السلام احتفل بتسلیمها إلی ولده الامام الباقر علیه السلام أمام إخوته، حیث نظر السجاد علیه السلام إلی ولده- و هم مجتمعون عنده- ثم نظر إلی ابنه محمد الباقر علیه السلام فقال: یا محمد، خذ هذا الصندوق فاذهب به إلی بیتک. و قال: أما إنه لم یکن دینار و لا درهم، و لکن کان مملوءا علما.
و فی أیام الباقر علیه السلام لما احتج علیه الحکم بن عتیبة- من أهل الرأی- فی مسألة فقال لابنه الصادق علیه السلام: یا بنی قم، فأخرج کتابا مدروجا عظیما، و جعل ینظر حتی أخرج المسألة فقال: هذا خط علیّ و إملاء رسول اللّه، و أقبل علی الحکم و قال: یا أبا محمد! أذهب أنت و سلمة و أبو المقدام حیث شئتم یمینا و شمالا، فو اللّه لا تجدون العلم أوثق منه عند قوم کان ینزل علیهم جبرئیل!
و قد ذکرها صاحب کشف الظنون فقال:
الجفر و الجامعة کتابان جلیلان أحدهما ذکره الامام علی بن أبی طالب (رضی اللّه عنه) و هو یخطب بالکوفه علی المنبر، و الآخر أسرّه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و أمره بتدوینه، فکتبه علی (رضی اللّه عنه) حروفا متفرقة علی طریقة سفر آدم فی جفر، یعنی، فی رق قد صنع من جلد البعیر، فاشتهر بین الناس به لأنه وجد فیه ما جری للأولین و الآخرین‌170.
و ذکرت لأمیر المؤمنین علیه السلام کتب اخری، منها کتاب الدیات المنسوب إلی ظریف بن ناصح، و کان أمیر المؤمنین علیه السلام قد کتبه بخطه- أو أملاه-
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 63
و أرسله إلی عماله علی البلاد لیعملوا بمقتضاه، و کتبه شیعته و توارثوه یدا عن ید، حتی إذا انتهی الأمر إلی الصادق علیه السلام عرضوه علیه فقال: نعم هو حق و قد کان أمیر المؤمنین یأمر عماله بذلک.
ثم عرضوه بعد فترة علی الامام الرضا علیه السلام فقال لأحدهم: نعم هو حق، قد کان أمیر المؤمنین یأمر عماله بذلک.
و قال للثانی: هو صحیح.
و قال للثالث: ارووه فانه صحیح.
و قد فرق الکلینی فی الکافی أحادیثه علی أبواب الدیات، و أورده الصدوق کله فی باب واحد فی کتاب الفقیه، و اورده الشیخ الطوسی کله فی التهذیب.
-------------------
168.( 1) أصول الکافی 1: 185/ 1.
169.( 1) طبقات ابن سعد 2: 338.
170.( 2) کشف الظنون 1: 591.

[أصحاب أمیر المؤمنین و شیعته و التدوین]

و قد مارس أصحاب أمیر المؤمنین و شیعته التدوین- کأبی ذر و سلمان الفارسی و غیرهم- و لم یبالوا بأمر المنع.

[عصر الامام الصادق و الأئمة علیهم السلام و کتابة الحدیث]

و استمر أمر الشیعة علی إباحة التدوین حتی جاء عصر الامام الصادق علیه السلام، فقد ألقت إلیه الامة المسلمة بأفذاذ أکبادها لیرتووا من معین علمه.
و بلغ عدد طلاب مدرسته أکثر من أربعة آلاف شخص، جمع أسماءهم ابن عقدة فی کتاب مستقل‌171.
و کتبوا من حدیث جده رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أربعمائة کتاب عرفت عند الشیعة بالاصول‌172 الأربعمائة، و قد تضمنتها الموسوعات الحدیثیة المؤلفة بعد هذه
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 64
الفترة، و بقیت جملة منها إلی هذا الزمان.
و فی عصر الامام الکاظم علیه السلام کان جماعة من أصحابه و شیعته یحضرون مجلسه و فی أکمامهم ألواح آبنوس لطاف و أمیال، فاذا نطق أبو الحسن الکاظم علیه السلام بکلمة أو أفتی فی نازلة دونوها.
و قد بلغ ما دونته الشیعة من الحدیث الشریف منذ عهد أمیر المؤمنین علیه السلام إلی عهد الحسن العسکری علیه السلام ستة آلاف کتاب.
و فی عصر الغیبة بدأ علماء الشیعة المدونات الحدیثیة السابقة من الکتب الستة آلاف و الاصول الأربعمائة، فظهرت الکتب الجامعة. و التی سمیت باسماء مختلفة- کما سیأتی- و لکنها لم تسمّی ب (الصحاح) و لم یضفی علیها صفة قداسة خاصة بخلاف العامة.
فمدرسة اهل البیت علیهم السلام لا تلتزم بصحة جمیع ما فی هذه الکتب، بل و لم تلتزم بالصحة المطلقة لأی کتاب ما عدا کتاب اللّه العزیز فهذه الکتب معرّضة کغیرها للنقد و التمحیص فی السند و المتن ...
و سنتناول بشی‌ء من التفصیل الکتب التی سمیت بالکتب الاربعة، و التی اصبحت منذ تألیفها و الی الیوم مدار البحث فی الحلقات التدریسیة فی الحوزات العلمیة، و علیها المعوّل فی الفتیا و الاستنباط.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 65
----------------------
171.( 2) الإرشاد للمفید: 271.
172.( 1) الأصل: عنوان صادق علی بعض کتب الحدیث خاصّة، کما أن الکتاب عنوان یصدق علی جمیعها.

[الشیعة و الکتب الحیثیة]

الکافی:

للشیخ محمد بن یعقوب الکلینی المتوفی سنة 329 ه. اشتهر لوثاقته عند الفریقین بثقة الاسلام.
قال فیه ابن الاثیر: الامام علی مذهب أهل البیت، عالم فی مذهبهم کبیر، فاضل مشهور، وعد من مجددی مذهب الامامیة علی رأس المائة الثالثة173.
و الکافی اول موسوعة حدیثیة جامعة الفّت بمدرسة اهل البیت حاول مؤلفه أن یجمع فیه الاصول و المدونات الحدیثیة الصغیرة، فجمع فیه ستة عشر الفا و مائة و تسعین حدیثا، بعد تفحص استمر عشرین سنة، قضاها متنقلا بین البلاد طلبا للحدیث و أهله.
و یمتاز الکافی بقربه من الاصول المعتمدة المعول علیها، و بدقة ضبطه، وجودة ترتیبه، و حسن تبویبه، و إیجاز عناوینه، فلا تجد فیه حدیثا ذکر فی غیر بابه، کما أنه لم ینقل الحدیث بالمعنی أصلا و لم یتصرف فیه.
و مع جلالة الکاتب و علوّ شأن الکتاب لم یقل أحد بوجوب الاعتقاد بکل ما فیه، و لم یسم صحیحا کما سمی البخاری و مسلم. و غایة ما قیل فیه أنه استخرج أحادیث کتابه من الاصول المعتبرة.
قال الفیض الکاشانی فی معرض ثنائه علی الکتب الاربعة: الکافی أشرفها و أوثقها و أتمها و أجمعها لاشتماله علی الاصول من بینها، و خلوه من الفضول و شینها.
قال العلامة الطهرانی عنه: و هو أجل الکتب الاربعة الاصول المعتمدة علیه، لم یکتب مثله فی المنقول من آل الرسول. مشتمل علی أربعة و ثلاثین کتابا، و ثلاثمائة و ستة و عشرین بابا، و أحادیثه حصرت فی ستة عشر ألف حدیث‌174، و قد بلغ من شهرة
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 66
الکافی أنه کان یقرأ فی المساجد، فقد قال النجاشی:
کنت اتردد إلی مسجد اللؤلؤی أقرأ القرآن علی صاحب المسجد، و جماعة من أصحابنا یقرأون الکافی علی أبی الحسین أحمد بن أحمد الکوفی الکاتب‌175.
و یقول المولی محمد أمین الاسترابادی: سمعنا عن مشایخنا و علمائنا أنه لم یصنف فی الاسلام کتاب یوازیه أو یدانیه.
------------------
173.و إطلاق الأصل علی هذا البعض لیس بجعل حادث من العلماء، بل یطلق علیه الأصل بحالة من المعنی اللغوی، ذلک لأن کتاب الحدیث إن کانت جمیع أحادیثه سماعا من مؤلّفه عن الإمام علیه السلام، أو سماعا عمن سمع من الإمام علیه السلام، فوجود تلک الأحادیث فی عالم الکتابة من صنع مؤلّفها وجود أصلی بدوی ارتجالی غیر متفرع من وجود آخر، فیقال له الأصل لذلک، و إن کان جمیع أحادیثه أو بعضها منقولا عن کتاب آخر سابق وجوده علیه، و لو کان هو أصلا، و ذکر صاحبه لهذا المؤلّف أن مرویاته عن الإمام علیه السلام، و أذن له کتابتها و روایتها عنه-- لکنّه لم یکتبها عن سماع الأحادیث عنه بل عن کتابته و خطه، فیکون وجود تلک الأحادیث فی عالم الکتابة من صنع هذا المؤلّف فرعا عن الوجود السابق علیه و هذا مراد الأستاذ الوحید البهبهانی. من قوله: الأصل هو الکتاب الذی جمع فیه مصنفه الأحادیث التی رواها عن المعصوم أو عن الراوی عنه.
174.من الواضح أن احتمال الخطأ و الغلط و النسیان و السهو و غیرها فی الأصل المسموع شفاها عن الامام أو عمن سمع عنه أقل منها فی الکتاب المنقول عن کتاب آخر، لتطرق احتمالات زائدة فی النقل عن الکتاب، فالاطمئنان بصدور عین الألفاظ المندرجة فی الأصول أکثر و الوثوق آکد، فإذا کان مؤلف الأصل من الرجال المعتمد علیهم الواجدین لشرائط القبول یکون حدیثه حجة لا محالة و موصوفا بالصحة کما علیه بناء القدماء. الذریعة 2: 126.

من لا یحضره الفقیه:

لأبی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی المعروف بالصدوق، و المتوفی سنة 381 ه بالری.
نشأ بقم و رحل إلی الری و استراباد و جرجان و نیشابور، و مشهد الرضا علیه السلام و مرو الروذ و سرخس و إیلاق و سمرقند و بلاد ما وراء النهر و همدان و بغداد و الکوفة و مکة و المدینة و فید.
أخذ عن کثیر من المشایخ یبلغ عددهم 260 شیخا. و روی عنه أکثر من 20 رجلا.
الف الکثیر من الکتب، من اشهرها و اهمها کتاب (من لا یحضره الفقیه) الذی احصیت احادیثه فکانت خمسة آلاف و تسعمائة و ثلاثة و ستین حدیثا، منها ألفان و خمسون حدیثا مرسلا. و هو المنقول عن الشیخ البهائی فی شرحه للکتاب، و المولی مراد التفریشی فی (التعلیقة السجادیة).
و قال المحدث البحرانی فی اللؤلؤة (قال بعض مشایخنا: أما الفقیه فیشتمل مجموعه علی أربع مجلدات یشتمل علی ستمائة و ستة و ستین بابا)176.
و قال الشیخ سلیمان الماحوزی فی البلغة: رأیت جمعا من الأصحاب یصفون
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 67
مراسیله بالصحة، و یقولون: إنها لا تقصر عن مراسیل محمّد بن أبی عمیر، منهم العلامة فی المختلف، و الشهید فی شرح الارشاد، و المحقق الداماد.
--------------------
175.( 1) جامع الأصول 11: 323.
176.( 2) الذریعة 17: 245/ 96.

التهذیب و الاستبصار:

لشیخ الطائفة ابی جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی ولد فی شهر رمضان 385 ه. و توفی فی 22 محرم الحرام سنة 460 ه.
تجاوز عدد مشایخه الخمسین من اعلام الفریقین، و اما تلامذته ففیهم ثلاثمائة فقیه.
و بلغ من جلالته ان جعل له الخلیفة العباسی القائم بامر اللّه بن القادر باللّه کرسی الکلام و الافادة، و هو منصب ما کان یمنح إلّا لوحید عصره.
و قد ثقل وجوده علی خصومه فوشوا به الی الخلیفة القادر باللّه، فاحضره الخلیفة و استفهمه عن الوشایة فاجابه بما رفع منزلته عنده.
و عندما اثار المتعصبون و الجهلة الفتن اضطر الشیخ ان یرحل من بغداد، و هبط الی النجف الاشرف علی طرف البادیة سنة 448 ه، حیث أسّس حوزة النجف العلمیة التی استمرت قائمة الی الیوم.
و من اهم کتبه الحدیثیة کتابان من الکتب الاربعة المعتمدة هما التهذیب و الاستبصار: و هما من المکانة و الجلالة بمکان یسمو بهما عن التعریف و الوصف و لکنا نجتزئ هنا بما افاض به یراع السید بحر العلوم- قدس سره- فی الثناء علی المؤلف و کتابیه:
و اما الحدیث فالیه تشد الرحال و به تبلغ رجاله غایة الآمال و له فیه من الکتب الأربعة التی هی أعظم کتب الحدیث منزلة و اکثرها منفعة کتاب تهذیب الاحکام و کتاب الاستبصار، و لهما المزیة الظاهرة باستقصاء ما یتعلق بالفروع من الاخبار خصوصا (التهذیب) فانه کان للفقیه فیما یبتغیه من روایات الاحکام مغن عما سواه فی الغالب و لا یغنی عنه غیره فی هذا المرام مضافا الی ما اشتمل علیه الکتابان
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 68
من الفقه و الاستدلال و التنبیه علی الاصول و الرجال و التوفیق بین الأخبار و الجمع بینهما بشاهد النقل و الاعتبار. و کتاب التهذیب شرح فیه الشیخ الطوسی رحمه اللّه کتاب (المقنعة) تألیف استاذه الشیخ المفید رحمه اللّه و ابتدأ بتألیفه و هو ابن خمس و عشرین سنة. انجز منه فی حیاة استاذه تمام کتاب الطهارة الی اول الصلاة، ثم أکمل بقیته بعد وفاته.
أما طریقته فی تألیفه فقد وصفها بنفسه- قدس سره- فقال: (کنا شرطنا فی أول هذا الکتاب ان نقتصر علی ایراد شرح ما تضمنته الرسالة المقنعة، و ان نذکر مسألة مسألة و نورد فیها الاحتجاج من الظواهر و الأدلة المفضیة الی العلم، و نذکر مع ذلک طرفا من الأخبار التی رواها مخالفونا، ثم نذکر بعد ذلک ما یتعلق بأحادیث اصحابنا- رحمهم اللّه- و نورد المختلف فی کل مسألة منها المتفق علیها و وفینا بهذا الشرط فی اکثر ما یحتوی علیه کتاب الطهارة ثم انا رأینا له انه یخرج بهذا البسط عن الغرض و یکون مع هذا الکتاب مبتورا غیر مستوف فعدلنا عن هذه الطریقة الی ایراد احادیث اصحابنا رحمهم اللّه المختلف فیه و المتفق، ثم راینا بعد ذلک ان استیفاء ما یتعلق بهذا المنهاج اولی من الاطناب فی غیره فرجعنا و اوردنا من الزیادات ما کنا اخللنا به، و اقتصرنا من ایراد الخبر علی الابتداء بذکر المصنف الذی اخذنا الخبر من کتابه او صاحب الاصل الذی اخذنا الحدیث من اصله).
و قد بلغت ابواب التهذیب 390 بابا و احادیثه 13590 حدیثا.
و أما الاستبصار فقد احصیت ابوابه فی 925 أو 915 بابا، و احادیثه 5511 حدیثا.
و فی القرن الحادی عشر برزت کذلک مجامیع حدیثیة ضخمة لها أهمیتها الخاصة و مکانها المتمیز ألفها المحمدون الثلاثة: محمد الفیض الکاشانی، و محمد باقر المجلسی، و محمد بن الحسن الحر العاملی. و عاشوا فی عصر واحد تقریبا.
*** وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 69

الوافی:

لمحمد بن مرتضی بن محمود المدعو بالمولی محسن الکاشانی و الملقب بالفیض، ولد فی رابع عشر صفر سنة 1007 هجریة، و توفی فی الثانی و العشرین من ربیع الآخر سنة 1091 هجریة، کما صرح به ولده العلامة علم الهدی و هو أول المحمدین الثلاثة المتأخرین و قد أخذ عن عدة من المشائخ العظام، منهم:
1- والده الشاه مرتضی المتوفی سنة 1091.
2- المولی صدر الدین الشیرازی المتوفی سنة 1050.
3- السید میر محمد باقر الداماد المتوفی سنة 1041.
4- الشیخ بهاء الدین العاملی المتوفی سنة 1030.
5- الشیخ محمد بن الشیخ حسن بن الشهید الثانی المتوفی سنة 1030.
6- المولی خلیل القوینی المتوفی نسة 1089.
7- المولی محمد صالح المازندرانی المتوفی سنة 1081.
و روی عنه تلامذة کثیرون، منهم:
1- المولی محمد باقر المجلسی المتوفی سنة 1110 ه.
2- السید نعمة اللّه الجزائری.
و قد ألف موسوعته الکبیرة الموسومة ب (الوافی) جمع فیها أحادیث الکتب الأربعة، و رتبها علی مقدمة و أربعة عشر کتابا و خاتمة، و جملتها فی خمسة عشر جزءا یبدأ کل جزء بخطبة و ینتهی بخاتمة.
و صدّر الکتاب بثلاث مقدمات و ثلاثة تمهیدات و ذیله بخاتمة رجالیة فی بیان أسانیده.
و قد علق علی الأحادیث ببیانات نافعة حتی أن أحدهم جرد من بیاناته علی
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 70
اصول الکافی کتابا مستقلا جعله بمثابة الشرح لاصول الکافی‌177.
---------------------
177.( 1) رجال النجاشیّ: 377.

بحار الأنوار:

للشیخ محمد باقر بن الشیخ محمد تقی المجلسی، شیخ الاسلام و کبیر المحدثین ولد سنة 1037 ه.
و توفی قدس سره فی 1110 ه
و قد تخرج- قدس سره- فی الدرس علی ایدی مشایخ کبار، منهم:
1- ابو الحسن المولی حسن علی التستری ابن عبد اللّه الاصفهانی.
2- القاضی أمیر حسین.
3- المولی خلیل بن الغازی القزوینی.
4- الشیخ علی ابن الشیخ محمد ابن الشیخ حسن ابن الشهید الثانی.
5- السید علی خان ابن السید نظام الدین احمد بن محمد معصوم الحسینی الشیرازی المدنی، شارح الصحیفة و الصمدیة.
6- والده المعظم الشیخ محمد تقی المجلسی.
7- شیخ المحدثین محمد بن الحسن الحر العاملی صاحب کتاب وسائل الشیعة.
8- الشیخ محمد بن مرتضی المشتهر بالفیض الکاشانی صاحب کتاب الوافی.
و تتلمذ علیه عدة کثیرة من علماء الطائفة، و کان مجلس درسه مجمعا للفضلاء، و کان یحضره علی ما قیل ألف رجل أو أکثر، أورد العلامة النوری فی الفیض القدسی جمعا ممن تتلمذ علیه او استجازه، و اهم هؤلاء هم:
1- الشیخ احمد ابن الشیخ محمد بن یوسف الخطّیّ البحرانیّ، مؤلف ریاض
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 71
الدلائل و حیاض المسائل.
2- الشیخ سلیمان بن عبد اللّه بن علی بن الحسن بن احمد بن یوسف بن عمار الماحوزی البحرانی.
3- آغا میرزا عبد اللّه ابن العالم الجلیل عیسی بن محمد صالح الجیرائی التبریزی ثم الاصفهانی، الشهیر بالافندی. مؤلف کتاب ریاض العلماء.
4- الشیخ عبد اللّه بن نور الدین صاحب العوالم.
5- صدر الدین السید علی خان الشیرازی.
6- الشیخ محمد بن الحسن الحر العاملی صاحب کتاب وسائل الشیعة.
7- المولی محمد بن علی الأردبیلی مؤلف کتاب جامع الرواة.
8- السید نعمة اللّه الجزائری.
أما کتابه بحار الأنوار فهو غنی عن المدح و الثناء، فقد حاول مؤلفه قدس سره جمع ما امکن جمعه من الأحادیث النبویة و الولویة التی لم تتعرض لها الکتب الأربعة لیصونها من الضیاع و الاندراس، و رتبه ترتیبا بدیعا حیث استهل الباب بذکر الآیات التی لها علاقة بعنوان الباب ثم شرحها، و أردف ذلک بالأحادیث، و له فی بیان غوامضها و حل مشکلاتها، و الجمع بینها بیانات شافیة.
قال فی مقدمة الکتاب متحدثا عن هدفه و منهجه فی تصنیفه:
"ثم بعد الاحاطة بالکتب المتداولة المشهورة، تتبعت الاصول المعتبرة المهجورة التی ترکت فی الأعصار المتطاولة و الأزمان المتمادیة ... فطفقت أسال عنها فی شرق البلاد و غربها حینا، والح فی الطلب لدی کل من اظن عنده شیئا من ذلک و ان کان به ضنینا.
و لقد ساعدنی علی ذلک جماعة من الاخوان ضربوا فی البلاد لتحصیلها و طلبوها فی الاصقاع. و الأقطار طلبا حثیثا، حتی اجتمع عندی بفضل ربی کثیر من الاصول المعتبرة التی کان علیها معول العلماء فی الأعصار الماضیة فالفیتها مشتملة علی فوائد جمة خلت عنها الکتب المشهورة المتداولة، و اطلعت فیها علی مدارک کثیر
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 72
من الأحکام، اعترف الاکثرون بخلو کل منها عما یصلح أن یکون مأخذا له، فبذلت غایة جهدی فی ترویجها و تصحیحها و تنسیقها و تنقیحها. و لما رایت الزمان فی غایة الفساد، و وجدت أکثر أهلها حائرین عما یؤدی الی الرشاد خشیت أن ترجع عما قلیل الی ما کانت علیه من النسیان و الهجران، و خفت أن یتطرق الیها التشتت لعدم مساعدة الدهر الخوّان، و مع ذلک کانت الأخبار المتعلقة بکل مقصد منها متفرقا فی الأبواب، متبددا فی الفصول، قلما یتیسر لأحد العثور علی جمیع الأخبار المتعلقة بمقصد من المقاصد منها، و لعل هذا أیضا کان أحد أسباب ترکها و قلة رغبة الناس فی ضبطها.
فعزمت بعد الاستخارة من ربی ... علی تألیفها و نظمها و ترتیبها و جمعها فی کتاب متّسقة الفصول و الأبواب مضبوطة المقاصد و المطالب، علی نظام غریب، و تألیف عجیب، لم یعهد مثله ... فجاء بحمد اللّه کما أردت ..."178.
و قد طبع الکتاب طبعتین، أولها حجری فی 25 مجلدا، و ثانیها حروفی فی 110 مجلدا بالحجم الوزیری باشراف جمع من المحققین الفضلاء.
و قد شاع فی الآفاق، و استفاد منه الکثیرون، و ما ذاک إلّا ببرکة النیة الخالصة لخدمة شریعة سید المرسلین و آله المعصومین صلوات اللّه علیه و علیهم أجمعین.
-------------------
178.( 2) لؤلؤة البحرین: 395.

وسائل الشیعة:

لمحمد بن الحسن بن علی المعروف بالحر العاملی.
و هو کتابنا- الماثل بین یدیک- الذی نتشرّف بتحقیقه و تصحیحه و نشره ثانیة، لذا سنتحدث عنه بشی‌ء من التفصیل، تسبقه ترجمة واسعة للمؤلف.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 73

ترجمة المؤلّف‌

اشاره

هو المحدث الکبیر و الفقیه النحریر، صاحب التألیفات القیّمة و الآثار الحمیدة، شیخ الاسلام و زعیم الشیعة فی عصره، محمد بن الحسن بن علی بن محمد ابن الحسین، المعروف بالحر العاملی، أحد المحمدین الثلاثة المتأخرین الجامعین لأحادیث الأئمة المعصومین.

نسبه:

محمد بن الحسن بن علی بن محمد بن الحسین بن عبد السلام بن عبد المطلب ابن علی بن عبد الرسول بن جعفر بن عبد ربه بن عبد اللّه بن مرتضی بن صدر الدین بن نور الدین بن صادق بن حجازی بن عبد الواحد بن المیرزا شمس الدین ابن المیرزا حبیب اللّه بن علی بن معصوم بن موسی بن جعفر بن الحسن بن فخر الدین بن عبد السلام بن الحسین بن نور الدین بن محمد بن علی بن یوسف بن مرتضی بن حجازی بن محمد بن باکیر بن الحر الریاحی، المستشهد مع الامام السبط الشهید یوم الطف، سلام اللّه علیه و علی أصحابه.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 74

ولادته:

ولد فی قریة مشغرة179- إحدی قری جبل عامل‌180- لیلة الجمعة ثامن شهر رجب المرجب، عام ثلاث و ثلاثین بعد الألف من الهجرة النبویة.
-----------------
179.( 1) الذریعة 3: 184 رقم 656.

اسرته:

نشأ الحر و ترعرع فی أحضان العلم و المعرفة، فبیت آل الحر من البیوت الکبیرة العریقة الأصیلة، التی غذت الطائفة بثلة من أعاظم الفقهاء و المجتهدین.
فقد کان والده عالما، فاضلا، ماهرا، صالحا، أدیبا، فقیها، ثقة، حافظا، عارفا بفنون العربیة و الفقه و الأدب، مرجوعا إلیه فی الفقه و خصوصا المواریث، قرأ علیه نجله الحر جملة من کتب العربیة و الفقه و غیرها، دفن فی مشهد الرضا علیه السلام، حیث توفی و هو فی طریقه الیه سنة 1062 و رثاه ابنه بقصیدة طویلة.
یقول عنه ولده الحر العاملی: سمعت خبر وفاته فی منی، و کنت حججت فی تلک السنة، و کانت الحجة الثانیة، و رثیته بقصیده طویلة.
و منهم عمه الفاضل و شیخه الکامل الباذل، الشیخ محمد بن علی بن محمد
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 75
الحر العاملی، ابن بنت الشیخ حسن ابن الشهید الثانی، ذکره الحر فی "الأمل" بمثل هذا العنوان ثم قال: و له کتاب سماه "الرحلة" فی ذکر ما اتفق له فی أسفاره، و حواش و تعلیقات و فوائد و دیوان شعر کبیر.
و منهم ابن عمه الشیخ حسن بن محمد بن علی، و هو من الفضلاء فی العربیة و غیرها.
و منهم جده الشیخ علی بن محمد الحر العاملی، الذی وصفه- أیضا- فی "الأمل" بالعلم و الفضل و العبادة و حسن الأخلاق، و جلالة القدر و الشأن، و الشعر و الأدب و الإنشاء. ثم قال: قرأ علی الشیخ حسن و السید محمد و غیرهما، أروی عن والدی عنه، و له شعر لا یحضرنی الآن منه شی‌ء، و توفی بالنجف مسموما.
و منهم جد والده الشیخ محمد بن الحسین الحر العاملی، الذی قال- فی "الأمل" أیضا- فی حقه: کان أفضل أهل عصره فی الشرعیّات، و کان ولده الشیخ محمد بن محمد الحر العاملی أفضل أهل عصره فی العقلیات، تزوج الشهید الثانی بنته و قرأ عند الشهید الثانی، و له منه إجازة.

موطنه (جبل عامل):

جبل عامل من البلاد العریقة فی التشیع، فمنذ الکلمة الطیبة التی غرسها أبا ذر فی جبل عامل- عندما نفی الی الشام بأمر عثمان و منها الیها بأمر معاویة- والی الآن ما زالت هذه البلده تؤتی اکلها کل حین باذن ربها.
فکان أبو ذر رضوان اللّه علیه مصباحا من مصابیح الهدایة، صنعه الرسول الأعظم صلی اللّه علیه و آله علی عینه فجاء علی قدر، و صدّق آمال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فیه ... فکان .. "ما أظلت الخضراء و لا أقلّت الغبراء أصدق لهجة من أبی ذر".
فحبیب رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وجد فی جبل عامل أرضا خصبة و عقولا سلیمة و فطرا لم تلوث. فکان لهم سراجا و هاجا یحمل لهم ذکری ندیّة من نور النبوة الکریم فنشر الحدیث الصحیح و الاسلام الخالص و الولاء الحق لآل رسول اللّه، کما
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 76
قرره النبی صلی اللّه علیه و آله بقوله: "إنی تارک فیکم الثقلین کتاب اللّه و عترتی أهل بیتی".
و بارک اللّه فی جبل عامل فاستمر فیها التشیع إلی یومنا هذا، مع مامر به الجبل و ساکنوه من ظلم الطواغیت و حکم الجزارین، فکان الجبل البقعة الملقیة قیادها لأهل البیت (علیهم السلام) و لکن الکلمة الطیبة أصلها ثابت و فرعها فی السماء.
نعم خرّج الجبل أعاظم الرجال من الهداة إلی الحق و المجاهدین دونه، أمثال الشهیدین العظیمین اللذین لا زالت الحوزات العلمیة تدرس کتابیهما اللمعة الدمشقیة و الروضة البهیة فی مرحلة السطوح.
و خرّج أیضا قبل الشهیدین و بعدهما المئات من العلماء الذین لم یقتصر جهادهم- فی سبیل مذهب أهل البیت (علیهم السلام) و نشر علومهم- علی بلاد لبنان، بل تعداها إلی البلد الکبیر الواسع إیران، فکانوا علماءه العاملین، و شیوخ الاسلام فیه المثبتین لدعائم التشیع، کالمحقق الکرکی و الشیخ البهائی و شیخنا الحر العاملی. و لو أراد الکاتب أن یجرد منهم قائمة طویلة الذیل لفعل.
قال الحر فی کتابه أمل الآمل: سمعت من بعض مشایخنا أنه اجتمع فی جنازة فی قریة من قری جبل عامل سبعون مجتهدا فی عصر الشهید الثانی رحمه اللّه‌181.
و قال العلامة صاحب الأعیان: خرج من جبل عامل من علماء الشیعة الامامیة ما ینیف عن خمس مجموعهم، مع أن بلادهم بالنسبة إلی باقی البلدان أقل من عشر العشیر.
ففی مثل هذا البلد العابق بالولاء للاسلام و لنبیه صلی اللّه علیه و آله و لآله الکرام علیهم السلام ... هذا البلد المعروف بالعطاء العلمی الزاخر، فتح شیخنا الحر عینیه لیری أین سیکون موقعه فیه!
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 77
--------------
180.( 1) بحار الأنوار 1: 4.
181.( 1) مشغرة: قریة من قری دمشق من ناحیة البقاع. معجم البلدان 5: 134.

دراسته و مشایخه:

قرأ الشیخ الحر فی وطنه (جبل عامل) المقدمات عند أساتذة کانت لهم الید الطولی فی التدریس، و قد ترکوا الأثر الطیب فی نشوئه و نموه إلی أن استوی عوده عالما مجتهدا.
فقرأ علی أبیه (المتوفی 1062 ه) و عمه الشیخ محمد بن علی الحر (المتوفی 1081 ه) وجده لامه الشیخ عبد السلام بن محمد الحر، و خال أبیه الشیخ علی بن محمود العاملی و غیرهم.
و قرأ فی قریة جبع علی عمه- أیضا- و علی الشیخ زین الدین بن محمد بن الحسن صاحب المعالم ابن زین الدین الشهید الثانی، و علی الشیخ حسین الظهیری و غیرهم.
و یروی الشیخ الحر بالاجازة عن أبی عبد اللّه الحسین بن الحسن بن یونس العاملی، و عن العلامة المجلسی، و هو آخر من أجاز له حین مروره بأصفهان، و قد أنس أحدهما بالآخر و استجازه، و الاجازة بینهما مدبجة182- علی اصطلاح المحدثین-.
و قال رحمه اللّه: و هو آخر من أجاز لی و أجزت له. و ذکر المجلسی رحمه اللّه نظیر ذلک فی مجلد الاجازات من البحار.
-----------------
182.( 2) جبل عامل و فی الأصل یقال: جبال عاملة، ثمّ لکثرة الاستعمال قیل: جبل عامل: نسبة إلی عاملة بن سبأ، و سبأ هو الذی تفرق أولاده بعد سبیل العرم حتّی ضرب بهم المثل، فقیل: تفرقوا أیدی سبأ، کانوا عشرة تیامن منهم ستة: الأزد، و کندة، و مذحج، و الأشعرون، و أنمار، و حمیر. و تشاءم أربعة: عاملة، و جذام، و لخم، و غسان. فسکن عاملة بتلک الجبال، و بقی فیها بنوه، و نسبت إلیهم.

تلامذته و المجازون منه:

کان مجلس درس الشیخ مجلسا عامرا بالطلبة المخلصین المجدین فی طلب علوم آل البیت (علیهم السلام) و قد لقوا استاذا رفیقا بهم حانیا علیهم، و هو أحد حملة هذه العلوم الأوفیاء لها، و کان بحرا من بحار العلوم فاغترفوا من نمیره ما وسعته أفکارهم.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 78
و کان من المجازین منه- کما سبق- الشیخ المجلسی صاحب البحار.
و الشیخ محمد فاضل بن محمد مهدی المشهدی.
و السید نور الدین بن السید نعمة اللّه الجزائری، و تأریخ إجازته له سنة 1098 ه.
و الشیخ محمود بن عبد السلام البحرانی، کما فی مستدرک الوسائل‌183.
---------------
183.و فی أعیان الشیعة، عن تاریخ المغربی، ان جبل عامل واقع علی الطرف الجنوبی من بلدة دمشق الشام، فی سعة ثمانیة عشر فرسخا من الطول، فی تسعة فراسخ من العرض. و الصواب أنّه فی الجانب الغربی من دمشق لا الجنوبی.

أسفاره:

أقام الشیخ الحر فی بلده جبل عامل أربعین سنة، ثم سافر إلی العراق لزیارة المراقد المقدسة، و من ثم الی إیران لزیارة مرقد ثامن الحجج الامام الرضا علیه السلام بطوس، عام 1073 کما صرح هو- قدس سره- بذلک، و طابت له مجاورة الامام الثامن الضامن، فحط رحله هناک، و کانت طوس مأنس نفسه و مجلس درسه، فتجمع حوله طلاب العلم و عمر بهم مجلسه الشریف، و خرّج جماعات کانوا رسل هدی فی البلدان و القری، ینشرون العلم و الهدی و الخیر.
و مر فی سفره بأصفهان، و التقی فیها بالعلامة المجلسی و أجاز أحدهما الآخر.
هذا و قد حج الحر العاملی إلی بیت اللّه الحرام مرتین عامی 1087 و 1088 کما فی خلاصة الاثر.
و فی حجته الثانیة مر بالیمن لحادثة سیأتیک نبؤها.

من طرائف ما حدث له:

حیاة طویلة عریضة کحیاة شیخنا الحر، و أسفار واسعة جال فیها أقطارا کثیرة من البلاد الاسلامیة فیها مختلف المذاهب و الألسن و القومیات ... لا یخلوان بطبیعة الحال من طرائف الحوادث.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 79
فقد حکی أنه ذهب- اثناء إقامته باصفهان- إلی مجلس الشاه سلیمان الصفوی، فدخل بدون استئذان، و جلس علی ناحیة من المسند الذی کان الشاه جالسا علیه، فسأل عنه الشاه فاخبر أنه عالم جلیل من علماء العرب، یدعی محمد بن الحسن الحر العاملی، فالتفت إلیه و قال: "فرق میان حر و خر چقدر است" أی: کم هو الفرق بین حر و خر؟ و خر بالفارسیة معناها الحمار.
فقال له الشیخ علی الفور: "یک متکی" أی مخدة واحدة، فعجب الشاه من جرأته و سرعة جوابه‌184.
و بعد مضی زمان علی توطنه المشهد المقدس اعطی منصب قاضی القضاة و شیخ الاسلام فی تلک الدیار، و صار بالتدریج من أعاظم علمائها185.
و نقل من غریب ما اتفق فی بعض مجامع قضائه أنه شهد لدیه بعض طلبة العصر فی واقعة من الوقائع، فقیل له: إن هذا الرجل یقرأ زبدة شیخنا البهائی فی الاصول، فرد رحمه اللّه شهادته من أجل ذلک‌186.
و مما نقل- أیضا- من شدة ذکائه، ما نقله المحبی فی خلاصة الأثر أنه قال:
قدم مکة فی سنة 1087 أو 1088، و فی الثانیة منها قتلت الأتراک بمکة جماعة من الفرس لما اتّهموهم بتلویث البیت الشریف حین وجد ملوثا بالعذرة، و کان صاحب الترجمة قد أنذرهم قبل الواقعة بیومین و أمرهم بلزوم بیوتهم، فلمّا حصلت المقتلة فیهم خاف علی نفسه فالتجأ إلی السید موسی بن سلیمان أحد اشراف مکة الحسنیین، و سأله أن یخرجه من مکة إلی نواحی الیمن، فأخرجه مع أحد رجاله إلیها فنجا187.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 80
-----------------
184.( 1) أمل الآمل 1: 15.
185.( 1) الاجازة المدبجة: هی أن یجیز کل من العالمین للآخر مرویاته، و تقع غالبا بین أکابر العلماء.
186.( 1) خاتمة مستدرک الوسائل 3: 390.
187.( 1) أعیان الشیعة 9: 167.

أقوال العلماء فیه و ثناؤهم علیه:

لقد عرفنا- من خلال مامر- أنّ الشیخ الحر أحد الشخصیات العلمیة الکبیرة، التی أغدقت علی الطائفة الکثیر من العطاء. و ترکت فی سجلاتها الواسعة آثارا تستحق الثناء و التقدیر.
فقد تمکن شیخنا المترجم- بفضل ثقته العالیة بنفسه و بعقیدته، و تبحره فی العلوم- أن یخلّف آثارا عظمی، فکان حلقة من حلقات مشایخ الاجازات التی تصل الخلف بالسلف، إلی أن تصل إلی أهل البیت علیهم السلام.
و تمکن- أیضا- من تدوین مؤلفات کانت غررا فی جبین الدهر، حفظ بها حدیث النبی الأکرم و آله المیامین صلوات اللّه علیه و علیهم أجمعین، منها کتابنا هذا و الذی أصبح منذ عهد مؤلفه إلی الآن مورد اعتماد الفقهاء، و مرجع استنباطهم للأحکام.
و لذا فقد حظی الشیخ الحر بثناء الکثیرین من الأعلام البارعین الذین یعتبر ثناؤهم شهادة علمیة راقیة لم ینالها إلّا القلیل، و هذا الأمر لیس بمستغرب لشیخنا الحر، و هو الذی سهر علی حفظ آثار المعصومین علیهم السلام، و ضحی بکل غال و رخیص فی سبیل عقیدته و مبدئه.
فآثاره ماثلة للعیان، و لأیادیه البیضاء مآثر خالدة تذکر و یذکر معها صاحبها و یتحرم علیه، و ما عند اللّه خیر.
و ممن أثنی علیه معاصره، السید علی خان شارح الصحیفة السجادیة حیث قال فی السلافة:
الشیخ محمد بن الحسن بن علی بن محمد الحر الشامی العاملی، علم علم لا تباریه الأعلام، و هضبة فضل لا یفصح عن وصفها الکلام، أرّجت أنفاس فوائده أرجاء الأقطار، و أحیت کل أرض نزلت بها فکأنها لبقاع الأرض أمطار. تصانیفه فی جبهات الأیام غرر، و کلماته فی عقود السطور درر.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 81
و هو الآن قاطن بأرض العجم، ینشد لسان حاله:
أنا إبن الذی لم یخزنی فی حیاته و لم أخزه لمّا تغیب فی الرجم
و یحیی بفضله مآثر أسلافه، و ینتشی مصطحبا و مغتبقا برحیق الأدب و سلافه، و له شعر مستعذب الجنی، بدیع المجتلی و المجتنی‌188.
ثم ذکر قطعة من شعره التی تلوح فیه آثار التدین و الحث علی مکارم الأخلاق.
و قال صاحب مقابس الأنوار: العالم الفاضل، الأدیب الفقیه، المحدث الکامل، الأدیب الوجیه، الجامع لشتات الأخبار و الآثار، المرتب لأبواب تلک الأنوار و الأسرار، الشیخ محمد بن الحسن الحر العاملی المشغری الطوسی، عامله اللّه بفضله القدوسی‌189.
و قال العلامة الأمینی فی کتابه الغدیر بعد کلام طویل فی ترجمته:
فشیخنا المترجم له درة علی تاج الزمن، و غرة علی جبهة الفضیلة، متی استکنهته تجد له فی کل قدر مغرفة، و بکل فن معرفة، و لقد تقاصرت عنه جمل المدح و زمر الثناء، فکأنه عاد جثمان العلم و هیکل الأدب و شخصیة الکمال البارزة، و إن من آثاره أو من مآثره تدوینه لأحادیث أئمة أهل البیت علیهم السلام فی مجلدات کثیرة، و تألیفه لهم بإثبات إمامتهم و نشر فضائلهم، و الاشادة بذکرهم، و جمع شتات أحکامهم و حکمهم، و نظم عقود القریض فی إطرائهم، و إفراغ سبائک المدح فی بوتقة الثناء علیهم، و لقد ابقت له الذکر الخالد کتبه القیمة190.
و ممن أثنی علیه أیضا، ثلة من أفاضل العلماء من الطائفتین- الشیعة و السنّة-
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 82
و من هؤلاء الأعلام: الافندی فی ریاض العلماء191، و الأردبیلی فی جامع الرواة192، و النوری فی خاتمة مستدرکه‌193، و البغدادی فی هدیة العارفین‌194، و الزرکلی فی الأعلام‌195، و کحالة فی معجم المؤلفین‌196، و غیرهم‌197.
---------------------
188.( 2) أعیان الشیعة 9: 167.
189.( 3) روضات الجنّات 7: 104.
190.( 4) خلاصة الأثر: 3: 234.
191.( 1) سلافة العصر: 359.
192.( 2) مقابس الأنوار: 17.
193.( 3) الغدیر: 11/ 336.
194.( 1) ریاض العلماء 5: 67.
195.( 2) جامع الرواة 2: 90.
196.( 3) مستدرک الوسائل 3: 390.
197.( 4) هدیة العارفین 6: 304.

شعره:

امتلک شیخنا الحر عدة الشاعر و سلاحه، فمن خلفیة فکریة استوعبت القرآن الکریم و الحدیث الشریف الی مشاعر قلب نابض و فیاض ترکّز بحب النبی و آله علیهم السلام الی لسان اتقن لغة الضاد، فانطلق شاعرا مبرزا یجول فی میادین الشعر المختلفة فتجمعت لدیه ما یقارب عشرین الف بیت ضمّها دیوانه و اکثرها فی مدح أو رثاء النبی و الائمة علیهم السلام. و یحتوی دیوانه ایضا منظومة فی المواریث و الزکاة و الهندسة، و تواریخ النبی و الأئمة علیهم السلام. و یتمیز شعره بطول النفس فی النظم بحیث تجد له قصائد کثیرة فی مدح النبی و آله علیهم السلام جاوزت کل منها مائة بیت، و منها همزیّته التی نیفت علی الأربعمائة بیت، و منها قوله:
کیف تحظی بمجدک الاوصیاء و به قد توسل الأنبیاء
ما لخلق سوی النبی و سبطیه السعیدین هذه العلیاء
فبکم آدم استغاث و قد مسّ ته بعد المسرة الضراء
یوم أمسی فی الأرض فردا غریبا و نأت عنه عرسه حواء
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 83 و بکی نادما علی ما بدا من ه و جهد الصب الکئیب البکاء
فتلقی من ربه کلمات شرفتها من ذکرکم أسماء
و قد حوت هذه الهمزیة معاجز جمة من معاجز النبی صلی اللّه علیه و آله، و جملة وافرة من فضائل أهل البیت علیهم السلام التی نطق بها القرآن الکریم أو جاء ذکرها فی الحدیث الشریف.
و کذا طرق فنونا من الشعر صعبة المرتقی قل أن یبرز فیها غیر الشاعر المجید، فمن ذلک تسع و عشرون قصیدة محبوکة الطرفین علی ترتیب حروف المعجم فی مدح الآل (علیهم السلام)، فمن أحداها و هی فی قافیة الهمزة.
أغیر أمیر المؤمنین الذی به تجمع شمل الدین بعد ثناء
أبانت به الأیام کل عجیبة فنیران بأس فی بحور عطاء
و من اخری محبوکة الأطراف الأربعة یقول:
فإن تخف فی لوصف من اسراف فلذ بمدح السادة الأشراف
فخر لهاشمی أو منافی فضل سما مراتب الآلاف
فعلمهم للجهل شاف کافی فضلهم علی الأنام وافی
فاقوا الوری منتعلا و حافی فضل به العدو ذو اعتراف
فهاکها محبوکة الأطراف فن غریب ما قفاه قاف
و له من قصیدة (ثمانین بیتا) خالیة من الألف فی مدحهم علیهم السلام:
ولیی علیّ حیث کنت ولیه و مخلصه بل عبد عبد لعبده
لعمرک قلبی مغرم بمحبتی له طول عمری ثم بعد لولده
و هم مهجتی هم منیتی هم ذخیرتی و قلبی بحبهم مصیب لرشده
و کل کبیر منهم شمس منیر و کل صغیر منهم شمس مهده
و کل کمی منهم لیث حربه و کل کریم منهم غیث و هده
بذلت له جهدی بمدح. مهذب بلیغ- و مثلی- حسبه- بذل- جهده
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 84
و یدلک علی شدة تعلقه بأهل البیت علیهم السلام قوله:
أنا حرّ عبد لهم فإذا ما شرفونی بالعتق عدت رقیقا
إنا عبد لهم فلو اعتقونی ألف عتق ما صرت یوما عتیقا
و من لطیف شعره مزجه المدح بالغزل حیث یقول:
لئن طاب لی ذکر الحبائب إننی أری مدح أهل البیت أحلی و اطیبا
فهن سلبن العلم و الحلم فی الصبا و هم وهبونا العلم و الحلم فی الصبا
هواهن لی داء هواهم دواؤه و من یک ذا داء یرد متطببا
لئن کان ذاک الحسن یعجب ناظرا فانّا رأینا ذلک الفضل أعجبا
و له یصور صدق التوکل علی اللّه تعالی:
کم حازم لیس له مطمع إلّا من اللّه کما قد یجب
لأجل هذا قد غدا رزقه جمیعه من حیث لا یحتسب
و هو یشیر بهذا الی قوله تعالی (و من یتق اللّه یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب)198 و هو- کما تری- تضمین بدیع.
و من حکمیاته اللطیفة قوله:
یا صاحب الجاه کن علی حذر لا تک ممن یغتر بالجاه
فان عزّ الدنیا کذلتها لا عزّ إلّا بطاعة اللّه
و نکتفی بهذا المقدار من أشعاره، و من شاء الزیادة فلیراجع دیوانه الذی سیطبع قریبا إن شاء اللّه تعالی.

مؤلّفاته:

کان الشیخ الحر قدس سره عالما عاملا دأب طول عمره الشریف علی خدمة الشریعة الغراء، فمع المشاغل التی تتطلبها منه مشیخته للاسلام، و مع انشغاله
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 85
بالتدریس و تربیة العلماء، فقد أثری المکتبة الاسلامیة بکتب کثیرة یکفیک أن أحدها، وسائل الشیعة الذی أصبح بعد تألیفه إلی الآن مورد استنباط الاحکام عند فقهاء أهل البیت علیهم السلام.
و لنذکر کتبه کما ذکرها هو رحمه اللّه فی أمل الآمل، و کما ذکرها المترجمون له:
1- تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة: و هو کتابنا الذی نقدم له و سیأتی الکلام حوله مفصلا.
2- فهرست وسائل الشیعة: یشتمل علی عناوین الأبواب، و عدد أحادیث کل باب، و مضمون الأحادیث، و لاشتماله علی جمیع ما روی من فتاواهم (علیهم السلام) سماه کتاب من لا یحضره الامام.
3- هدایة الامة إلی أحکام الأئمة (علیهم السلام): منتخب من وسائل الشیعة الکبیر مع حذف الأسانید و المکررات.
4- الفوائد الطوسیة: مجموع فوائد بلغت المائة فائدة فی مطالب متفرقة.
5- إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات: و یبحث فی الدلائل علی النبوة الخاصة و الامامة لکل إمام إمام حتی الامام الثانی عشر عجل اللّه فرجه، بلغت مصادره من کتب الشیعة و السنة اکثر من أربعمائة و تسعة و ثلاثین مصدرا.
6- أمل الآمل فی علماء جبل عامل: قسمه إلی قسمین: الأول خاص بعلماء جبل عامل، و الثانی عام لعلماء الشیعة فی سائر الأقطار.
7- الفصول المهمة فی اصول الأئمة (علیهم السلام): یشتمل علی القواعد الکلیة المنصوصة فی اصول الدین و اصول الفقه و فروع الفقه ...
8- العربیة العلویة و اللغة المرویة.
9- "الایقاظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعة": فیها أکثر من ستمائة حدیث و أربع و ستین آیة ...
10- رسالة الاثنی عشریة فی الرد علی الصوفیة: فیها نحو ألف حدیث فی الرد علیهم عموما و خصوصا فی کل ما اختص بهم.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 86
11- رسالة فی خلق الکافر و ما یناسبه.
12- "کشف التعمیة فی حکم التسمیة". و هی رسالة فی تسمیة المهدی علیه السلام.
13- رسالة الجمعة: و هی جواب من ردّ أدلة الشهید الثانی فی رسالته فی الجمعة.
14- رسالة "نزهة الأسماع فی حکم الاجماع".
15- رسالة تواتر القرآن.
16- رسالة الرجال.
17- رسالة أحوال الصحابة.
18- تنزیه المعصوم عن السهو و النسیان.
19- رسالة بدایة الهدایة فی الواجبات و المحرمات المنصوصة من أول الفقه الی آخره، و هی فی غایة الاختصار، انتهی فیها إلی أن الواجبات (1535) و المحرمات (1448).
20- الجواهر السنیة فی الأحادیث القدسیة، و هو أول من جمع هذه الاحادیث کما یقول صاحب الاعیان‌199.
21- الصحیفة السجادیة الثانیة، جمع فیها الأدعیة المنسوبة إلی الامام السجاد علیه السلام، و التی لا توجد فی الصحیفة الکاملة.
22- دیوان شعر یقارب عشرین ألف بیت، أکثره فی النبی صلی اللّه علیه و آله و الأئمة المعصومین علیهم السلام. و یتضمن کذلک بالاضافة الی الشعر النظم التعلیمی، ففیه:
منظومة فی المواریث،
منظومة فی الزکاة.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 87
منظومة فی الهندسة.
منظومة فی تواریخ النبی صلی اللّه علیه و آله و الأئمة علیهم السلام.
23- إجازات کثیرة لتلامذته.
24- کان عازما علی أن یشرح وسائل الشیعة بکتاب اسمه تحریر وسائل الشیعة و تحبیر مسائل الشریعة200، و لکن الأجل لم یمهله لتنفیذ ما عزم علیه فلم یصدر منه إلّا جزء واحد.
----------------------
198.( 5) الأعلام للزرکلی 6: 90.
199.( 6) معجم المؤلّفین 9: 204.
200.( 7) أمل الآمل 1: 145.

وفاته:

قال أخوه الشیخ أحمد الحر فی کتابه الدر المسلوک:
فی الیوم الحادی و العشرین، من شهر رمضان، سنة 1104 ه کان مغرب شمس الفضیلة و الافاضة و الافادة، و محاق بدر العلم و العمل و العبادة، شیخ الاسلام و المسلمین، و بقیة الفقهاء و المحدثین، الناطق بهدایة الامة و بدایة الشریعة، الصادق فی النصوص و المعجزات و وسائل الشیعة، الامام الخطیب الشاعر الادیب، عبد ربه العظیم العلی، الشیخ أبو جعفر محمد بن الحسن الحر العاملی، المنتقل الی رحمة باریه عند ثامن موالیه:
فی لیلة القدر الوسطی و کان بها وفاة حیدر الکرار ذی الغیر
یا من له جنة المأوی غدت نزلا ارقد هناک فقلبی منک فی سعر
طویت عنا بساط العلم معتلیا فاهنأ بمقعد صدق عند مقتدر
تاریخ رحلته عاما فجعت به أسری لنعمة باریه علی قدر
و هو أخی الأکبر، صلّیت علیه فی المسجد تحت القبة جنب المنبر، و دفن فی إیوان حجرة فی صحن الروضة الملاصق لمدرسة میرزا جعفر، و کان قد بلغ عمره اثنین و سبعین، و هو أکبر منی بثلاث سنین إلا ثلاثة أشهر201.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 88
----------------
201.( 1) الطلاق 65: 2.

وسائل الشیعة:

[تبویب الکتاب]

هو الکتاب الضخم الفخم الذی رسم المؤلف منهجیته بکتاب مستقل، ثم کتبه جامعا له من مصادر معتمدة کل منها مرجع فی حدیث آل البیت علیهم السلام عن جدهم صلی اللّه علیه و آله.
فهو کتاب جامع للأحادیث الفقهیة التی یعتمد علیها الفقهاء فی استنباط الأحکام الشرعیة، و قد جمع من الأحادیث النبویة و الولویة جملة وافرة تنیف علی عشرین ألف حدیث، استقاها من أهم المراجع الحدیثیة المعتبرة کالکتب الأربعة:
الکافی، الفقیه، التهذیب، الاستبصار، و جملة وافرة من الکتب المعتمدة الاخری زادت علی سبعین کتابا.
و قد استهلّ الکتاب باحادیث فی مقدمة العبادات، ثم قسّمه علی کتب الفقه المعروفة من الطهارة الی الدیات، ثم فصلّ لکل منها أبوابا عنونها بأحکام شرعیة بحیث استوعب جزءا کبیرا مما یمکن حصره من احکام الکتاب، ثم ادرج تحت کل باب أو عنوان أهم الاحادیث ذات الدلالة الواضحة علیه بتمام سندها، ثم و بعد ان یدرج الحدیث عن مصدر أساسی واحد یذیله اما بذکر طرقه الاخری ان روی باکثر من طریق او یذکر اختلافات صیغ الروایة ان وجدت أو کلا الأمرین معا.
ثم ذیل اکثر الابواب بما اصطلح علیه ب (تقدم) و (یأتی) یشیر فیها الی أی حدیث سابق أو متأخر علی هذا الباب، ذا دلالة جانبیة أو یستفاد منه بشکل أو آخر فی الحکم الشرعی للباب المعنی، فلو کان الباب المعنی فی الجزء الثامن مثلا، فأی حدیث له علاقة بهذا الباب من الاجزاء السبعة المتقدمة یعیّنه بقوله: (تقدم ما یدل علیه) أو أی حدیث آخر سیأتی فی الجزء التاسع و ما بعده یعینه بقوله (یأتی ما یدلّ علیه).
فإذا علمنا أن الکتاب حدود الثلاثین مجلدا فی طبعته الحدیثة، لا مکننا أن
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 89
نتصور مقدار الجهد المبذول فیه و الذی یحتاج إلی علم واسع و استحضار لکل الاحادیث، و صبر علی طول التفتیش و التنقیر.
و قد رزق هذا الکتاب ما لم یرزق غیره فکان علیه معول مجتهدی الشیعة من عصر مؤلفه الی الیوم، و ما ذاک إلّا لحسن ترتیبه و تبویبه‌202.
یقول الشیخ العلامة الامینی فی غدیره:
و أنت لا تقرأ فی المعاجم ترجمة لشیخنا الحر إلّا و تجد جمل الثناء علی کتابه الحافل (وسائل الشیعة) مبثوثة فیها، و قد أحسن و أجاد أخوه العلامة الصالح فی تقریظه بقوله:
هذا کتاب علا فی الدین مرتبة قد قصّرت دونها الأخبار و الکتب
ینیر کالشّمس فی جوّ القلوب هدی فتنتحی منه عن أبصارنا الحجب
هذا صراط الهدی ما ضلّ سالکه إلی المقامة بل تسمو به الرتب
إن کان ذا الدین حقّا فهو متّبع حقّا إلی درجات المنتهی سبب‌203
-----------------
202.( 1) أعیان الشیعة 9: 168.
و لما کان کتاب الوسائل موضع عنایة الفقهاء، فقد کثرت حوله المؤلفات من شروح و تعلیقات، أو إیضاحات لبعض ما أجمله.
فمن ذلک شرح المؤلف نفسه و أسماه "تحریر وسائل الشیعة و تحبیر مسائل الشریعة" ذکر العلامة الشیخ آغا بزرگ انه خرج منه مجلد واحد فی شرح جملة من مقدماته‌204.
و لمؤلفه- أیضا- شرح آخر علی نحو التعلیق، فیه بیان اللغات، و توضیح العبارات، أو دفع الاشکال عن متن الحدیث أو سنده، أو غیر ذلک، ذکره العلامة الطهرانی أیضا205.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 90
و شرحه بعد مؤلفه جمع من الأعلام، و لکن لم یتجاوزوا کتب العبادات، منهم:
الشیخ محمد بن علی بن عبد النبی المقابی المعاصر لصاحب الحدائق.
و الحاج المولی محمد رضی القزوینی الشهید فی فتنة الأفاغنة.
و الشیخ محمد بن سلیمان المقابی المعاصر للشیخ عبد اللّه السماهیجی، و اسم شرحه مجمع الاحکام.
و العلامة المحقق السید حسن الصدر.
و ألف آخرون فی حل بعض مغلقاته، منهم:
العلامة الشیخ عبد الصاحب حفید صاحب الجواهر (المتوفی 1353 ه) له کتاب (الاشارات و الدلالات إلی ما تقدم أو تأخر فی الوسائل). و طبع بالنجف الاشرف عام 1356 ه.
و سماحة آیة اللّه العظمی السید الخوئی له کتاب فی بیان ما تقدم و ما تأخر، و بیان ما یستفاد من أحادیث الباب زائدا علی ما استفاده صاحب الوسائل، و ذکر حدیث آخر لم یذکره الحر فی الباب مع انه یستفاد منه ما فی عنوان الباب.
هذا و قد استدرک علیه العلامة النوری کتابا کبیرا سماه مستدرک الوسائل‌206، أورد فی خاتمته فوائد نافعة.
و قد اهتم بعض العلماء بجرد حواشی الحر- رحمه اللّه- علی نسخته التی بخط یده، منهم العلامة المقدس الشیخ علی القمی، لکنه فاته تشخیص مواضع الحواشی من المتن.
و دونها ثانیا المیرزا محمد الطهرانی نزیل سامراء.
و قد ذکرت هذه الحواشی کلها فی هوامش طبعتنا هذه بتوقیع "منه رحمه اللّه".
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 91

منهج المؤلف:

صرّح المؤلف بما انتهجه فی الکتاب فی المقدمة بنحو إجمالی، فقال: ".. و لم أنقل فیه الأحادیث إلّا من الکتب المشهورة المعوّل علیها التی لا تعمل الشیعة إلّا بها، و لا ترجع إلّا إلیها.
مبتدئا باسم من نقلت الأحادیث من کتابه.
ذاکرا للطرق، و الکتب، و ما یتعلق بها فی آخر الکتاب"207.
و فصّل القول عن النهج الذی سار علیه، فی آخر الکتاب، فقال:
و صرّحت بأسم الکتاب الذی نقلت الحدیث منه، و ابتدأت بإسم مؤلّفه، و عطفت ما بعده علیه، إلّا الکتب الأربعة، فإنّی ابتدأت فی أحادیثها بأسماء مؤلّفیها، و لم اصرّح بأسمائها:
فما کان مبدوءا باسم "محمّد بن یعقوب" فهو من (الکافی) و کذا ما کان معطوفا علیه.
و ما کان مبدوءا بإسم "محمّد بن علّی بن الحسین" فهو من (کتاب من لا یحضره الفقیه).
و ما کان مبدوءا بإسم "محمّد بن الحسن" فهو من (التهذیب) أو من (الاستبصار)، و کذا ما کان معطوفا علیهما، و لا فرق بینهما، بل (الاستبصار) قطعة من (التهذیب)208.
و قد خفی منهج المؤلف فی ترتیب کتابه علی المبتدئین، أو علی من لا خبرة له بالعلم، فلم یعرف أغراض المؤلف مما بنی علیه أساس عمله، فاقتضی توضیحه، فنقول: إنّ الشیخ الحر رحمه اللّه قد التزم فی هذا الکتاب منهجا بدیعا، یتمیز بمیزات
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 92
فائقة، هی التی سببت له الرواج بین العلماء، نشیر الی بعضها:
1- تسهیل الأمر علی طالبی الحدیث، لسرعة العثور علی المطلوب، و ذلک بترتیب الکتاب علی ترتیب الکتب الفقهیة بما فیها من الأبواب، و حسب تسلسل المواضیع المطروحة فی الکتب المتداولة بین الفقهاء، و التی یتعلمها الطلبة فی المدارس الابتدائیة، و یزوا لها العلماء فی المراحل النهائیة.
و بذلک یتمکن الجمیع، و علی أساس ما یحفظونه من تسلسل المواضیع الفقهیة المدروسة، من العثور علی الحدیث فی الباب المعیّن.
2- ضمّ الحدیث الی ما یناسبه فی باب واحد، بحیث یتمکن الطالب من الوقوف علی جمیع ما یرتبط بالباب من الأحادیث الموحّدة فی الدلالة، او المتحدة فی الاسناد و المتن، فی مکان واحد، مجتمعة أمامه.
و هذا یمکّنه بسهولة و یسر من المقارنة بین الأحادیث، سندا و متنا، او دلالة و مفهوما، و بذلک تنکشف للطالب امور عدیدة، اضافة علی ما فی کل حدیث من زیادة او نقصان، بنظرة واحدة، من دون حاجة الی مراجعة المصادر المتعددة.
3- الجمع بین شتات الأحادیث المرتبطة بباب واحد، من مختلف المصادر، أو من مواضع متباعدة من مصدر واحد.
و هذا لم یتیسر للطالب إلّا ببذل کثیر من الجهد و الطاقة.
و فی کل هذه الامور، و غیرها من المزایا، توفیر الوقت العزیز، علی العلماء و الباحثین، بما لا یخفی أثره علی تقدم العلم و سرعة التوصل الی النتائج.
ان کل هذه الآثار انما ترتبت علی ما التزمه المؤلف العظیم من المنهج القویم.209 وسایل الشیعه ؛ المقدمة ؛ ص92
الشیخ مع سعة دائرة عمله یبدو شدید الحرص علی ضبط ما ینقله عن المصادر بدقة تامة، فأثبت ما فیها بشکل کامل بما فی ذلک اختلافات النسخ و تفاوتاتها بحذافیرها، و ذکرها کلها فی هوامش الکتاب، حتی فی الحروف، و الکلمات، فضلا عن الجمل، و الفقرات.
فنجده کثیرا ما یضع علی همزة (أو) علامة (نخ) للدلالة علی أن بعض
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 93
النسخ لم ترد فیه الهمزة بل وردت فیه (و) فقط.
و کذلک فی ضبط اسماء رجال السند، فقد أثبت- کذلک- کل ما جاء فی النسخ من اختلافات، و اشار الیها بوضع علامة (نخ) کلما خلت نسخة من کلمة، أو اختلفت مع أخواتها.
و کذلک، یستعمل هذا الاسلوب، عند اختلاف المصادر، و هنا یشیر الی اسم المصدر الذی ورد فیه الخلاف باختصار.
و لم یحاول فی أیّ مورد من موارد الاختلاف سواء فی السند أو المتن الاشارة الی ما هو المختار عنده، او الذی یجب أن تکون علیه اصول المصادر، من الصواب و الصحیح. و لا الی ما هو فی النسخ المنقول عنها من التصحیف و السهو.
و السبب فی ذلک کما یبدو لنا، هو:
اولا: هدفه من التالیف.
ان غرض المؤلف من الاقدام علی تالیف هذا الکتاب هو ما ذکره فی المقدمة بقوله:
"إن من طالع کتب الحدیث، و اطلع علی ما فیها من الأحادیث، و کلام مؤلفیها، وجدها لا تخلو من التطویل، و بعد التأویل، و صعوبة التحصیل، و تشتت الاخبار، و اختلاف الاختیار، و کثرة التکرار، و اشتمال الموسوم منها بالفقه علی ما لا یتضمن شیئا من الاحکام الفقهیة، و خلوّه عن کثیر من أحادیث المسائل الشرعیة، و ان کانت بجملتها کافیة لاولی الالباب"210.
فنجد ان الهدف الاساس للمؤلف، انما الجمع الکامل، و التنسیق و التهذیب، دون الشرح و التعلیق و التصحیح، فتوقّع مثل ذلک فی غیر محله و الاعتراض علیه بای شی‌ء من ذلک، خارج عن المنهج العلمی، و لا یقدم علیه إلّا من جهل اسالیب العلماء، و ابتعد عن أهدافهم.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 94
فإن المؤلف اذا رسم لنفسه منهجا معینا، فعلیه أن یلتزم به إلی آخر الکتاب، و لو خالف ذلک لا ستحق الاعتراض.
و ثانیا: ان دیدن المحدّثین- کما هو المشهور بینهم، و علیه عمل الکبار منهم- هو إثبات ما فی النسخ التی ینقلون عنها، من دون تصرّف، بل یعتبرون الذی یتصرف فی النسخ علی اساس من ظنّه، غیر أمین فی عمله و فنّه.
نعم منهم من یشترط تعریف الناقل بمواقع السهو المعلوم، کما هو مشروح فی کتب الدرایة و المصطلح.
أما من التزم بایراد ما فی النسخ کما هی، من دون تصرف فلا اعتراض علیه خاصة، اذا کان من أهل الورع و الاحتیاط فی الدین، فان الواجب الشرعی یفرض علیه النقل کما بلغه من دون تغییر أو تصحیح، و إلّا لکان ناسبا الی الراوی له، ما لم یقله.
و المؤلف و امثاله من أعلامنا منزهّون عن التعدی علی النصوص، و لو علی اساس من اجتهادهم أو ظنونهم فلا یحق للجاهل بعرفهم أن یعترض علیهم، و لا أن ینسب الیهم ما یجده فی المؤلفات الحاویة علی النصوص المنقولة من اختلافات.
نعم، لو کانوا بصدد الشرح أو التصحیح، فانهم یتعرضون لکل ما ورد من اختلافات، لاختیار الصواب، و هذا شأن کتب الشروح لا کتب النصوص.
و ثالثا: ان المؤلف قام بعملیة جمع هذا الکتاب و تألیفه فی مدة ثمانیة عشر سنة211 متنقلا بین جبل عامل و مدینة مشهد المقدسة، و أتمّ تالیفه سنة (1088)، و اعاد النظر فیه ثلاث مرّات علی الأقل.
فقدم به الی العلماء خدمة عظیمة، و هو من الموسوعات القلائل التی تتوّجت بالاتمام، بالرغم من سعة العمل و کبره، و صعوبة المهمة و خطورتها و قد و فی بکل ما وعد به، من اغراض تألیفه، و أودع فیه کل ما تمنّاه و أراده، و لو بعد طول المدّة، و تحمل کل شدة، حتی قام بکتابته ثلاث مرّات. لیتم ما أراد علی أحسن وجه.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 95
هذا کله، مع انه اقتصر علی إیراد النصوص و نقلها و تنظیمها فقط!
و لو أنّه کان تصدی لکل تلک الاختلافات الواقعة فی الأسانید أو المتون، لما أنجز من الکتاب إلّا معشاره، لما یقتضیه ذلک من الوقت و المدة. و هو مع ذلک لم یغفل هذا الجانب بالکلیة، فلقد قام فی فترة تألیفه للکتاب بالتعلیق علی موارد ضروریة من الکتاب، سواء فی السند، أو المتن، بتعالیق قیّمة، وجدت فی النسخة الثالثة التی قام بکتابتها بخط یده رضوان اللّه علیه.
و لقد کان من منّ اللّه علینا أن وقعت فی أیدینا فنقلنا جمیع تلک التعالیق فی هامش طبعتنا هذه و فی مجال التحقیق فی کل واحد واحد من الأحادیث و البحث عن مشکلاتها السندیة أو المتنیة، و إبداء رأیه فیها، و کذلک البتّ فی مفاداتها فقد تصدی له المؤلف فی شرحه العظیم الذی سماه "تحریر وسائل الشیعة" الذی لم یخرج منه إلّا جزؤه الأول‌212.
و لو تمّ عمله هذا، لتکوّن بذلک حجر یلقم به من عوی، و أراد التناول من قدسیة المؤلف، و الحطّ من شأنه.
و ان من الجفاء- بل الغباء- ان نتهم الشیخ المحدث العظیم الحرّ العاملی، بوقوفنا علی ما نراه فی کتابه من اختلافات النسخ التی وصلت الیه.
فإنا نجده فی مواضع عدیدة یورد نصّا فیه تصحیف واضح فی السند أو المتن.
لکنه لا یتصرف فیه و لا یعلق علیه، بل یورد بعده مباشرة، نفس النص و السند، من مصدر آخر، أو موضع آخر من نفس المصدر الأول، بشکله الصائب خالیا من التحریف أو التصحیف!
أفیتصور فی حق علم محدّث أمین، قضی عمره فی هذا الفن، و کتب الوسائل- ثلاث مرات- علی الاقل، و صرف عمره فیه تألیفا و تدریسا و شرحا و تحقیقا، و هو یکتب بخط یده الشریفة نصا بصورتین، مصحفا، و صوابا.
أفیتصوّر فی حقه أنه تخفی علیه نکتة التصحیف أو یخفی علیه وجه الصواب،
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 96
أو یعجز عن تصویب الخطأ.
إن ایراده للنص الصحیح بعد النص المصحف مباشرة، فی مواضع عدیدة، و مکررا، لدلیل واضح علی کمال تنبّهه الی ما ورد فی المورد الأول، و أن ترکه علی حاله انما کان عن معرفة و فطنة، لکنها الأمانة العلمیة، و الورع الدینی، و إتباع الحق فی أداء الحق الذی التزمه علی نفسه.
ثم إن انجاز العمل إنما تمّ بهذه السرعة فی (18) سنة، بعد التزامه العملی بترک البحث فی کل حدیث حدیث، مع قیامه باختزال الکتابة، کما یلی:
1- فهو یختصر الاسانید الواردة فی المصادر، کلها إلی حدّ کبیر، لا یخلّ بالمقصود، و ذلک بحذف ألفاظ الاداء و التحمل، و تبدیلها کلها بالحرف (عن)، و حذف الالقاب و الکنی و اعمدة النسب، کلما ذکرت فی الأسانید، و الاقتصار علی الأسماء، أو الألقاب المعروفه، مثلا یکتفی بکلمة (الحمیری) عن ذکر (عبد اللّه بن جعفر الحمیری).
2- الجمع بین الأسانید، إذا وردت بنص واحد عن مصدر واحد، فیما إذا إختلفت مواضعها، أو عن أکثر من مصدر، بالدمج و التلفیق.
فیظن من لا خبرة له بالفنّ وقوع سهو منه، لما یراه من زیادة فی السند.
3- عند إختلاف المصادر المتعددة فی نص بشکل طفیف، فإنّه ینقل النص من مصدر واحد ثم یعقبه بالمصدر الآخر قائلا "إلّا انه زاد ... کذا" أو "قال: کذا ...".
إنّ الشیخ الحر قدس اللّه روحه تمکن بهذا الاسلوب من جمع کل ما ورد من الحدیث مما یتعلق بجمیع أبواب الفقه فی هذه الموسوعة القیمة، و فی المدة المذکورة، بل تمکن من إعادة النظر فیه.
و لو لا ذلک لما تمّ هذا العمل الضخم قطعا فلو لم یختزل، و لم یدمج، و لم یختصر، لبلغت مجلدات کتابه العشرات.
و لو بدا له أن یتکلم فی کل حدیث حدیث متنا و سندا لبلغت مجلداته المئات.
و لو أطال فی ذلک، لما تم إنجاز هذا العمل لما یتطلبه الشرح من وقت و مدة تقصر عنه أعمار البشر!
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 97
و لا یدرک مغزی هذه الحقیقة إلّا أهل التحقیق و العلم و الفقه، ممن یزاول البحوث العلمیة، فیجدون أن مسألة واحدة من المسائل الفقهیة کم تستوعب من الوقت و الجهد، و کم تتشعب فیه البحوث اللغویة، و الاصولیة، و تحقیق المتون و نقد الأسانید، و ملاحظة المعارضات و الترجیحات، و دفع المناقضات و ما الی ذلک من جهود جبارة یبذلها الفقهاء العظام، لتحدید معالم الامة فی العلم و العمل، ببلورة المسائل و استنباطها.
رابعا- و أخیرا-:
إنّ فی ما قدّمه المؤلّف علی وضعه بإثباته ما فی النسخ، و عدم تصرفه فی المنقولات، فسح المجال للعلماء الذین یقفون علی النصّ بنسخه المختلفة لیتمکنوا من ابداء آراءهم، و إعمال خبراتهم فی انتخاب ما تؤدّی إلیه أفکارهم، دون ان یحمّلهم اختیاره للنصّ الذی أدی الیه نظره فقط، فیسد باب الانتخاب و الاجتهاد علیهم.
و رحم اللّه شیخنا الحر، فقد أدّی واجبه بأفضل ما یمکن، فی تبلیغ ما حمل من العلم حسب النسخ المتوفرة لدیه و التی احتاط فی التوصل الیها بأحوط ما لدیه من طرق و قد ذکر جمیع ذلک فی الفائدة الرابعة من الخاتمة بالاجمال.
ثم ان المؤلف الحر رحمه اللّه قد عقد الفائدة الرابعة من خاتمة الکتاب، لذکر مصادر الکتاب التی قسمها إلی مصادر نقل عنها بلا واسطة و هی 82 کتابا و الی مصادر نقل عنها بالواسطة و هی (96) کتابا و ذکر فی مقدمة هذه الفائدة ما یدل علی عنایته الفائقة بانتخاب النسخ الجیدة، حسب الامکانات المتوفرة له، بالطبع.
و هذا، وحده، کاف للحکم ببراءة ذمته عما ورد فی الکتاب من التصحیف المستند الی تلک النسخ.
و لکن الاخفاق الذی لحق بالحدیث لفترة مدیدة فی مدارسه حیث لم تجد لها بین المسلمین ذلک الاندفاع الذی کان فی عصر الازدهار بقیام الدروس لسماع الحدیث و قراءته، اثر فی إهمال هذا العلم من حیث الرعایة و المحافظة علی النسخ و فقدان النسخ الاصیلة للمؤلفات القدیمة، و التی تعتبر اصول الحدیث، من جهة اخری و التی
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 98
قام بتألیفها جهابذة الفن ممن کانت لهم الکلمة فی حل مشکلاته، و لا بد أن الاصول تلک لا تشوبها شائبة، لما تدل علیه سائر آثار اولئک من رسوخ القدم فی کل ما تعرضوا له.
ان فقدانها بلا ریب یؤثر فی وقوع کل هذا الاختلاف فی النسخ.
إلّا ان وجود هذا الکتاب بخط المؤلف، و ما اشبهه من المؤلفات التی تتمیز بالصحة و الضبط، و تشهد بذلک ما فیها من بلاغات السماع و القراءة علی علماء أعلام یخفّف من وطأة تلک الاختلافات، و یهون من أثر مضاعفاتها.
کما أن خبرة الفقهاء و بذلهم الجهود فی دروسهم العمیقة بامکانها حل المشاکل العالقة، بالحدیث الشریف، و نقاء المصادر مما خلّفته الأیام من آثار غیر مقبولة.
فرحم اللّه شیخنا المؤلف حیث أتعب نفسه المقدسة فی تهیئة هذا الکنز الثمین، و وفّر لنا هذه الجوهرة الغالیة، فأدّاها الینا کما بلغه بأمانة و دقة.
و بقی علینا أن نحسن رعایتها و الاستفادة منها.
و نشکر اللّه علی أن وفقنا للوقوف علی نسخة خط ید المؤلّف رضوان اللّه علیه و مکّننا من أداء الواجب العلمی بتقدیمنا نصّ ما أثبته رضوان اللّه علیه بشکل تام و متقن. وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 99

عملنا فی الکتاب:

ان الجهود التی بذلها اصحاب السماحة محققا الوسائل فی طبعته الحروفیة الاولی کانت بلا شک جهودا مبارکة، حیث أضنیا أنفسهما فی تصحیح الکتاب و تخریج احادیثه و التعلیق علیه، فأخرجاه من عالم الطباعة الحجریة الثقیل الظل الی حیث یمکن تداوله و قراءته بسهولة و یسر.
و نحن اذ نقدم لهذا الکتاب فی طبعته الحروفیة الثانیة لا بد لنا أولا من تثمین دور من سبقنا فی العمل و ذلک من باب عدم بخس الناس اشیاؤهم.
و لا بد لنا ثانیا من تقدیم مبررات منطقیة لاستئناف العمل بهذا الکتاب مرة ثانیة، و یمکن حصرها فیما یلی.
أولا: لقد کان الخلل الاساسی فی الطبعة الاولی هو عدم الاعتماد علی نسخة بخط المؤلف مع تواجد جلّ الکتاب فی مکتبات ایران، فقد اعتمد المحققان فی تصحیح نسختهما علی نسخة العلامة الطباطبائی- صاحب تفسیر المیزان- الذی طابقها علی نسخة سماحة الشیخ محمد الخمایسی، و الذی طابقها بدوره مع نسخة المؤلف الشیخ الحر العاملی.
بینما اعتمدنا فی عملنا علی نسخة بخط المؤلف شملت أقساما کبیرة من الکتاب، أی اننا اختصرنا المسافة بالاعتماد علی نسخة الام، و ذلک یؤدی بطبیعة الحال الی ضبط المتن بشکل أدق و أصح.
ثانیا: کتب المصنف علی هوامش نسخته شروحا و بیانات تتعلق بتوضیح عبارة أو تعریف مفردة لغویة أو دفع اشکال عن سند الحدیث أو متنه لم تدرج کلها فی الطبعة الاولی، بینما ادرجت فی هذه الطبعة فی الهوامش و ذیلت ب (منه قدس سره).
ثالثا: ان التطور الذی أصاب جوانب الحیاة المختلفة ... و تلک سنة اللّه عز و جل، قد شمل فیما شمل فنی التحقیق و الاخراج، و من المؤسف اننا نجد أغلب مصنفاتنا ما بین مخطوط قابع فی زوایا النسیان ینظر بحنان الی أیدی تخرجه الی عالم
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 100
النور، و ما بین طبعات قدیمة أصبحت بمرور الزمن غیر ملائمة لمستوی العصر.
و لم یکن هدف و طموح المؤسسة یقتصر علی الجانب الاول فقط، لذا أقدمت علی العمل ثانیة بتحقیق کتاب (وسائل الشیعة) کما هی عاکفة علی العمل بتحقیق (التبیان فی تفسیر القرآن) للشیخ الطوسی مع العلم انه قد طبع حروفیا فی النجف الاشرف قبل أکثر من عشرین عاما.
رابعا: ان الطبعة المتداولة لا تخلو من اخطاء و اشتباهات، و لعل ذلک قد زاد فی بعض المواضع عن الحد المعتاد، و قد توزعت هذه علی اشکال مختلفة منها:
1- الزیادة و النقصان فی مفردات الحدیث الواحد:
أ- الحدیث 5 من الباب 42 من أبواب الحیض ... قال: لا، لیس به بأس.
و الصواب: قال: لیس به بأس.
ب- الحدیث 12 من الباب 11 من أبواب لباس المصلی ... قال: لا بأس.
و الصواب قال: لا.
ج- الحدیث 7 من الباب 28 من أبواب الصوم المندوب فیه تکرار و زیادة واضحة فی الطبعة السابقة و غیر واردة فی النسخة الخطیة.
2- عدم ضبط سند الحدیث من حیث الاسم الصحیح للرواة أو غیر ذلک.
أ- الحدیث 1 من الباب 12 من ابواب مقدمة العبادات کان سابقا محمد بن یحیی العمرکی الخراسانی، و الصحیح محمد بن یحیی، عن العمرکی الخراسانی کما فی المخطوطة.
ب- الحدیث 4 من الباب 32 من ابواب المواقیت کان ... سفیان بن عیینة، عن الزبیر ...
و الصواب ... عن ابی الزبیر. کما فی المخطوطة.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 101
ج- الحدیث 6 من الباب 32 من أبواب صلاة الجماعة کان سابقا محمد بن علی بن محبوب، عن عبد الرحمن بن أبی الهاشم.
و الصواب محمد بن علی بن محبوب، عن محمد بن عیسی، عن عبد الرحمن ابن أبی الهاشم، کما فی المخطوطة.
3- عدم تخریج بعض الاحادیث التی نص المصنف انها رویت فی الکتاب الفلانی مثلا و اعتراف المحقق بعدم وجودها.
أ- الحدیث 7 من الباب 16 من أبواب القبلة عن المقنعة و ذکر المحقق عبارة: لم نجده فیه.
فی حین وجدناه فی المقنعة.
ب- الحدیث 3 من الباب 6 من أبواب الشفعة ذکر المصنف فی ذیل الحدیث:
و رواه الکلینی ... الی آخره. و ذکر المحقق فی الهامش: لیس هذا الحدیث فی النسخ المطبوعة من الکافی. فی حین انه موجود سندا و متنا.
4- الزیادة و النقصان فی أحادیث الباب الواحد.
أ- الباب 28 من ابواب الاذان و الاقامة ذکر المصنف فی الفهرست ان فیها 3 أحادیث.
و کان الموجود فی الطبعة السابقة اربعة احادیث علما بان النسخة الخطیة فیها ثلاثة أحادیث.
ب- الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب المواقیت کان المذکور فی الطبعة السابقة حدیث ملفق من حدیثین فی حین أن المصنف حذفه فی النسخة الخطیة.
5- تقدیم أو تأخیر بعض الاسطر عن مواقعها.
أ- الحدیث 10 و 11 من الباب 3 من أبواب آداب الصائم هناک تکرار واضح غیر مذکور فی النسخة الخطیة.
ب- الحدیث 4 من الباب 13 من أبواب أحکام الدواب، وردت عبارة فی ذیله ... و رواه البرقی ...
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 102
فی حین ان هذه العبارة تعود للحدیث رقم 3 حسب النسخة الخطیة.
ج- الحدیث 2 من الباب 20 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة. وردت فی ذیله عبارة ... و رواه الکلینی عن علی بن ابراهیم ... إلی آخره. فی حین ان هذه العبارة تعود للحدیث رقم 1.
نعرض کل هذا مع تقدیرنا و تثمیننا لصاحبی العمل الأول.

مراحل العمل:

اوّل ما قامت به المؤسسة هو تجمیع النسخ الخطیة بمعونة العلامة المحقق سماحة حجة الاسلام و المسلمین السید عبد العزیز الطباطبائی و الذی تفضّل مشکورا بإرشادنا لمظانّها و هی کالتالی.
1- النسخة المحفوظة فی مکتبة جامعة طهران برقم (1776) و هذه النسخة تبدأ من أول کتاب الوسائل (ابواب مقدمة العبادات) إلی آخر (کتاب الصلاة). تقع هذه النسخة فی 549 صفحة، و هی بخط المصنف قدس سره.
2- النسخة المحفوظة فی مکتبة ملک برقم (8069) و هذه النسخة تبدأ من أول الکتاب الی الباب الثالث من أبواب النفساء. و هی لیست بخط المصنف.
و قد أفادتنا هذه النسخة فی قراءة تعلیقات المصنف و حواشیه التی کانت مطموسة فی النسخة الاولی.
3- النسخة المحفوظة فی المکتبة الرضویة برقم (805) و هی تبدأ من اول کتاب الزکاة إلی آخر کتاب الحج. و عدد صفحاتها 419 صفحة. و هی لیست بخط المصنف أیضا.
و قد شرع فی کتابة هذه النسخة فی 6 من ذی القعدة 1112 ه و تم الفراغ منها فی 9/ ربیع الآخر/ 1114 ه.
و قد نسخ القسم الأول منها- و هو من بدایتها الی الباب الثانی و الأربعین
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 103
من ابواب ما یمسک عنه الصائم من کتاب الصیام- علی المسودة الثانیة التی اصلها بخط غیر خط المؤلف، و تصحیحاتها و إلحاقاتها بخطه قدس سره.
و اما القسم الثانی من هذه النسخة، و هو من الباب الثانی و الاربعین من ابواب ما یمسک عنه الصائم إلی آخر کتاب الحج، فقد نسخ من النسخة الثالثة التی هی بخط المصنف رحمه اللّه.
4- النسخة المحفوظة فی مکتبة آیة اللّه السید المرعشی النجفی، و هی مکتوبة بخط المصنف رحمه اللّه.
و تبدأ من کتاب الجهاد الی آخر کتاب الوصایا.
و هی غیر مرقمة الصفحات، و الظاهر أنها من ممتلکات المرحوم السید الحجة.
5- النسخة المحفوظة فی المکتبة الرضویة برقم (8987).
و هی فی 255 صفحة، بخط المصنف رحمه اللّه، و قد تم الفراغ منها فی أوائل شهر ربیع الأول سنة 1072 ه.
6- النسخة المحفوظة فی مکتبة آیة اللّه السید المرعشی النجفی برقم (1191) و هی بخط المصنف قدس سره، تقع فی 222 صفحة، و قد تم الفراغ من نسخها فی منتصف شهر رجب سنة 1082 ه.
7- نسخة کتاب من لا یحضره الامام، و هو فهرست للوسائل، صنفه المصنف رحمه اللّه.
و نسخته محفوظة فی المکتبة الرضویة برقم (1006) و عدد صفحاته 270 صفحة.
و قد شرع الحر رحمه اللّه فی تألیفه فی اوائل شهر ربیع الاول سنة 1088 ه، و کان فراغه منه فی لیلة الجمعة لثلاث بقین من ذی الحجة سنة 1088 ه.
و بهذه المخطوطات توفر لنا کتاب الوسائل کله.
و توجد فی النسخ المخطوطة شروح و تعلیقات و بیان للغات المشکلة و توضیح للعبارات و رفع الإشکالات عن متن الحدیث او سنده، و زعها الحر قدس سره فی
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 104
هوامش النسخ المخطوطة، و لم تذکر فی المطبوع سابقا من الوسائل، و قد أدرجناها کلها فی هامش هذه الطبعة. علما بأنّا التزمنا بالرسم الإملائی للکلمة حسبما انتهجه المؤلف فی کتابه.
و قد تبین لنا من مراجعة النسخ المخطوطة، و التمرس بها عند مقابلتها أن الکتاب قد مر خلال تألیفه فی ثلاث مراحل:
الاولی: مرحلة الجمع و التألیف و الاضافة و الحذف، و قد تم هذا کله فی سنة 1072 ه.
الثانیة: مرحلة التهذیب و الاخراج من المسودة الی المبیضة الثانیة، و قد تمت فی سنة 1082 ه.
الثالثة: مرحلة الدقة فی التهذیب و التصحیح و الامعان فی المقابلة، و قد تمت هذه المرحلة فی سنة 1088 ه.
و بهذا یظهر ان المؤلف قدس سره صرف من عمره الشریف عشرین عاما فی تألیف هذا السفر النفیس.
و کانت منهجیة العمل الجماعی الذی اختطتها المؤسسة تستدعی تشکیل عدة لجان تختص کل منها بعمل معین من فضلاء الحوزة، و من الشباب المؤمن الجامع بین الثقافة الدینیة و الدراسة العصریة. و کانت کالآتی:
1- لجنة المقابلة النسخ الخطیة- التی مر وصفها-، و تثبیت الاختلافات ان وجدت. و تشکلت من الاخوة الا ماجد الحاج عز الدین عبد الملک و محمد عبد علی و عبد الرضا کاظم کریدی و السید مظفر الحسن الرضوی و محمد حسین الجبوری.
2- لجنة تخریج الاحادیث: عنیت بتخریج الاحادیث و عزوها الی مصادرها الاولیة مع مقابلة تلک النصوص مع المصادر و تثبیت اختلافاتها و تشکلت من الاخوة الافاضل الشیخ شاکر آل عبد الرسول السماوی و اسعد هاشم و السید غیاث طعمة و فاضل الجواهری و حیدر الجواهری و السید جواد التوسلی و السید عبد الامیر احمد الشرع و علی موسی الکعبی.
وسایل الشیعه، المقدمة، ص: 105
3- لجنة تخریج ما اصطلح علیه الحر قدس سره ب (تقدم) و (یأتی) و هم أصحاب السماحة حجج الاسلام الشیخ محمد الباقری و السید محمد علی الطباطبائی و الشیخ جعفر المجاهدی و الشیخ محمد الکاظمی و الشیخ محمد الرسولی و الشیخ الربانی.
4- لجنة ضبط اسماء رجال الاسانید و تشکلت من اصحاب السماحة حجج الاسلام الشیخ الآهری و الشیخ حلیم البهبهانی.
5- لجنة ضبط النص و تقویمه: علمها السعی لتثبیت نص اقرب ما یکون لما ترکه المؤلف و تعیین المصحف من الصحیح و تشکلت من سماحة الاخ المحقق حجة الاسلام السید علی الخراسانی و الاستاذ الفاضل المحقق اسد مولوی و الاخ الفاضل المحقق السید مرتضی الحیدری.
6- لجنة صیاغة الهوامش: و تشکلت من صاحب الفضیلة السید مصطفی الحیدری و الاخوة الا ماجد مشتاق المظفر و احمد عبد الکریم.
7- مهمة الاشراف النهائی علی الکتاب کان علی عاتق سماحة حجة الاسلام العلامة المحقق السید محمد رضا الحسینی الجلالی الذی أسبر الغور فی زوایا الکتاب و مراجعته بدقّة للتأکد من سلامته و تسجیل ملاحظاته القیّمة علیه، فقد أجاد فیما أفاد، فللّه درّه و علیه أجره.
و آخر دعوانا ان الحمد للّه رب العالمین
جواد الشهرستانی
قم المقدسة
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 3

مقدمة المؤلف‌

اشاره

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم‌

[الخطبة]

الحمد للّه الذی فطر العقول علی معرفته، و وهبها العلم بوجوب وجوده، و وحدانیّته، و تنزیهة عن النقص، و کماله، و حکمته.
الذی عامل عباده بالفضل العمیم، فلم یرض لهم المقام علی الجهل الذمیم، بل أرسل الیهم رسلا یعلّمونهم دینه القویم، و یهدونهم الی الحق و الی صراط مستقیم، فأوضح بذلک القصد، لئلّا یکون للناس علی اللّه حجّة.
و أشهد أن لا اله إلّا اللّه وحده لا شریک له، الدالّ علی طریق الهدایة، بما أبان من براهین النبوّة و الولایة، و سهّل من مسالک الروایة و الدرایة.
و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله، أرسله رأفة و رحمة، و أتمّ علینا به النعمة، و کشف عنّا به کلّ غمة، و أکمل له الدین، و أیّده علی المعاندین، صلّی اللّه علیه و آله الهادین المهتدین صلاة دائمة إلی یوم الدین.

[فی فضیلة علم الحدیث]

أمّا بعد:
فیقول الفقیر إلی اللّه الغنیّ، محمّد بن الحسن، الحرّ العاملیّ، عامله اللّه بلطفه الخفیّ: لا شکّ أنّ العلم أشرف الصفات و أفضلها، و أعظمها مزیة
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 4
و أکملها، إذ هو الهادی من ظلمات الجهالة، المنقذ من لجج الضلالة، الذی توضع لطالبه أجنحة الملائکة الأبرار، و یستغفر له الطیر فی الهواء و الحیتان فی البحار، و یفضل نوم حامله علی عبادة العبّاد، و مداده علی دماء الشهداء یوم المعاد.
و لا ریب أنّ علم الحدیث أشرف العلوم و أوثقها، عند التحقیق، بل منه یستفید اکثرها بل کلّها صاحب النظر الدقیق، فهی ببذل العمر النفیس فیه حقیق.
و کیف لا؟ و هو مأخوذ عن المخصوصین بوجوب الاتّباع، الجامعین لفنون العلم بالنصّ و الإجماع، المعصومین عن الخطأ و الخطل، المنزّهین عن الخلل و الزلل.
فطوبی لمن صرف فیه نفیس الأوقات، و أنفق فی تحصیله بواقی الأیّام و الساعات، و طوی لأجله و ثیر مهاده، و وجّه الیه وجه سعیه و جهاده، و نأی عمّا سواه بجانبه، و کان علیه اعتماده فی جمیع مطالبه، و جعله عماد قصده، و نظام أمره، و بذل فی طلبه و تحقیقه جمیع عمره، فتنزّه‌213 قلبه فی بدیع ریاضه، و ارتوی صداه من نمیر حیاضه، و استمسک فی دینه بأوثق الأسباب، و اعتصم بأقوال المعصومین عن الخطأ و الارتیاب.
---------------------
203.( 1) أمل الآمل 1: 145.
204.( 2) الفوائد الرضویة: 476.
205.( 1) أعیان الشیعة 9: 168.
206.( 2) الغدیر 11: 336.
207.( 3) الذریعة 3: 393/ 1412.
208.( 4) الذریعة 4: 353.
209.( 1) حقق و نشر سنة 1407 ه من قبل مؤسّسة آل البیت لاحیاء التراث.
210.( 1) کتابنا هذا، 1/ 7.
211.( 2) کتابنا هذا، الجزء الأخیر، نهایة الکتاب.
212.حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
213.( 1) کتابنا هذا، 1/ 5.

[تألیف کتاب کاف فی العلم و العمل]

و قد کنت کثیرا ما اطالب فکری و قلمی، و أستنهض عزماتی و هممی، الی تألیف کتاب کافل ببلوغ الأمل، کاف فی العلم و العمل، یشتمل علی أحادیث المسائل الشرعیة، و نصوص الأحکام الفرعیة المرویّة فی الکتب المعتمدة الصحیحة التی نصّ علی صحّتها علماؤنا نصوصا صریحة، یکون مفزعا لی فی مسائل الشریعة، و مرجعا یهتدی به من شاء من الشیعة،
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 5
و أکون شریکا فی ثواب کل من اقتبس من أنواره‌214، و اهتدی بأعلامه و مناره، و استضاء بشموسه و أقماره.
و أیّ کنز أعظم من ذلک الثواب المستمرّ سببه و موجبه إن شاء اللّه الی یوم الحساب؟!
فإنّ من طالع کتب الحدیث، و اطّلع علی ما فیها من الأحادیث، و کلام مؤلّفیها وجدها لا تخلو من التطویل، و بعد التأویل، و صعوبة التحصیل، و تشتّت الأخبار، و اختلاف الاختیار، و کثرة التکرار، و اشتمال الموسوم منها بالفقه علی ما لا یتضمن شیئا من الأحکام الفقهیّة، و خلّوه من کثیر من أحادیث المسائل الشرعیّة.
و إن کانت بجملتها کافیة لاولی الألباب، نافیة للشک و الارتیاب، وافیة بمهمّات مقاصد ذوی الأفهام، شافیة فی تحقیق امّهات الأحکام.
و کنت کلّما برح بی الشغف و الغرام، و هممت بالشروع فی ذلک المرام، تأمّلت ما فیه من الخطب الجسیم، و الخطر العظیم، فلم أزل متوقّف الأنظار، لما فی ذلک الخاطر من الأخطار.
و دواعی الرغبة فی تهذیب العلم و تسهیل العمل لکامن العزم مثیرة، حتی استخرت اللّه، فظهر الأمر به مرارا کثیرة.
و تذکرت قول أمیر المؤمنین علیه السلام: إذا هبت أمرا فقع فیه، فإنّ شدّة توّقیة أعظم‌215 من الوقوع فیه.
و قوله علیه السلام: قرنت الهیبة بالخیبة، و الحیاء بالحرمان‌216.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 6
و خفت أن یکون الخاطر الذی عاقنی عن هذا المهمّ من خطوات‌217 الشیطان، لما فیه من عظیم النفع لی و للإخوان من أهل الإیمان.
فشرعت فی جمعه، لنفسی، و لولدی، و لمن أراد الاهتداء به من بعدی، و بذلت فی هذا المرام جهدی، و أعملت فکری فی تصحیحه و تهذیبه، و تسهیل الأخذ منه و إتقان ترتیبه.
ملتقطا لجواهر تلک الأخبار من معادنها، جامعا لتلک النصوص الشریفة من مظانّها، ناظما لغوالی تلک اللآلئ فی سلک واحد، مؤلّفا بین شوارد هاتیک الفوائد الفرائد، مفردا لکل مسألة بابا بقدر الإمکان، متتبّعا لما ورد فی هذا الشأن.
سواء کان الحکم من المسائل الضروریة، أم الأحکام النظریة، إلّا أنّی لا أستقصی کلّ ما ورد فی المسائل الضروریة و الآداب الشرعیة، و إنّما أذکر فی ذلک جملة من الأحادیث المرویّة، لأنّ الضروریّ و النظریّ یختلف باختلاف الناظرین، فما یکون ضروریا عند قوم یکون نظریا عند آخرین، و لیکون الرجوع الی أهل العصمة فی کلّ ما تخاف فیه زلة أو وصمة، و العمل بکلام الأئمة فی جمیع المطالب المهمّة تارکا للاحادیث التی لا تتضمّن شیئا من الأحکام، و للأخبار المشتملة علی الأدعیة الطویلة، و الزیارات، و الخطب المنقولة عنهم علیهم السلام.
--------------------
214.( 1) هذا الکتاب، الخاتمة، الفائدة 12، ترجمة المؤلّف« محمّد بن الحسن».
215.( 1) الذریعة 3/ 393 و 4/ 353 و 16/ 328.
216.( 1) کتب فی هامش النسخة( ب) هنا: یثیر.
217.( 1) إلی هنا کان فی المرعشیة، و من کلمة( أنواره) تبدأ نسخة مشهد و هی نسخة الأصل بخطّ المصنّف رحمه اللّه، و رمزنا لها ب( أ).

[منهجی فی جمع الکتاب]

مستقصیا للفروع الفقهیّة، و الأحکام المرویّة، و السنن الشرعیّة، و الآداب الدینیّة و الدنیویّة، و إن خرجت عمّا اشتملت علیه کتب فقه الإمامیّة لما فیه من الحفظ لأحادیث المعصومین، و جمع الأوامر و النواهی المتعلقة بأفعال المکلّفین، و لیکون الرجوع إلیهم لا إلی غیرهم فی امور الدنیا
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 7
و الدین.
و لم أنقل فیه الأحادیث إلّا من الکتب المشهورة المعوّل علیها، التی لا تعمل الشیعة إلّا بها، و لا ترجع إلّا إلیها.
مبتدئا باسم من نقلت الأحادیث عن کتابه.
ذاکرا للطرق، و الکتب، و ما یتعلّق بها فی آخر الکتاب، إبقاءا للإشعار بأخذ الأخبار من تلک الکتب، و حذرا من الإطناب، مقتدیا فی ذلک بالشیخ الطوسی، و الصدوق ابن بابویه القمیّ.
و أخّرت أسانیدهما إلی آخر الکتاب، لما ذکرناه فی هذا الباب.
و لم أقتصر فیه علی کتب الحدیث الأربعة، و إن کانت أشهر ممّا سواها بین العلماء، لوجود کتب کثیرة معتمدة، من مؤلّفات الثقات الأجلاء، و کلّها متواترة النسبة الی مؤلّفیها، لا یختلف العلماء و لا یشکّ الفضلاء فیها.
و ما أنقله من غیر الکتب الأربعة اصرّح باسم الکتاب الذی أنقله منه، و إن کان الحق عدم الفرق، و أنّ التصریح بذلک مستغنی عنه.
فعلیک بهذا الکتاب (الکافی) فی (تهذیب) (من لا یحضره الفقیه) ب (محاسن) (الاستبصار) الشافی من (علل الشرائع) أهل (التوحید) بدواء (الاحتجاج) مع (قرب الإسناد) الی (طبّ الأئمة) الأطهار، السالک ب (الإخوان) فی (نهج البلاغة) الی ریاض (ثواب الأعمال) و (مجالس) (مدینة العلم) و مناهل (عیون الأخبار)، الهادی الی أشرف (الخصال) ب (مصباح) (کمال الدین) و (کشف الغمة) عن أهل (البصائر) و الأبصار.
و من طالعه اطّلع علی ما اتفق لجماعة من الأصحاب فی هذا الباب، مثل:
حکمهم علی کثیر من الروایات بأنها ضعیفة.
مع وجودها بطرق اخری، هی عندهم أیضا صحیحة.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 8
و دعواهم فی کثیر من المسائل أنّها غیر منصوصة.
مع ورودها فی نصوص صریحة.
و حصرهم لأدلة بعض المسائل فی حدیث واحد، أو أحادیث یسیرة.
مع کون النصوص علیها کثیرة.
و لم أذکر فی الجمع بین الأخبار و تأویلها إلّا الوجوه القریبة، و التفسیرات الصادرة عن الأفکار المصیبة، مع مراعاة التلخیص و الاختصار، حذرا من الإطالة و الإکثار و سمّیته "کتاب تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة".
و أرجو من اللّه جزیل الثواب، و أن یجعله من أکبر الذخائر لیوم الحساب.
و ها أنا أشرع فی المقصود، مستعینا بالملک المعبود، مستمدّا للتوفیق من واجب الوجود، و مفیض الکرم و الجود
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 9

. فهرست الکتاب إجمالا

أبواب مقدّمة العبادات.
کتاب الطهارة.
کتاب الصلاة.
کتاب الزکاة.
کتاب الخمس.
کتاب الصیام.
کتاب الاعتکاف.
کتاب الحجّ.
کتاب الجهاد.
کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
کتاب التجارة.
کتاب الرهن.
کتاب الحجر.
کتاب الضمان.
کتاب الصلح.
کتاب الشرکة.
کتاب المضاربة.
کتاب المزارعة و المساقاة.
کتاب الودیعة.
کتاب العاریة.
کتاب الإجارة.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 10
کتاب الوکالة.
کتاب الوقوف و الصدقات.
کتاب السکنی و الحبیس.
کتاب الهبات.
کتاب السبق و الرمایة.
کتاب الوصایا.
کتاب النکاح.
کتاب الطلاق.
کتاب الخلع و المباراة.
کتاب الظهار.
کتاب الإیلاء و الکفّارات.
کتاب اللعان.
کتاب العتق.
کتاب التدبیر و المکاتبة و الاستیلاد.
کتاب الإقرار.
کتاب الجعالة.
کتاب الأیمان.
کتاب النذر و العهد.
کتاب الصید و الذبائح.
کتاب الأطعمة و الأشربة.
کتاب الغصب.
کتاب الشفعة.
کتاب إحیاء الموات.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 11
کتاب اللقطة.
کتاب الفرائض و المواریث.
کتاب القضاء.
کتاب الشهادات.
کتاب الحدود.
کتاب القصاص.
کتاب الدیات.
خاتمة الکتاب.
و اللّه الموفّق للصواب، و لنشرع فی التفصیل، سائلین من اللّه الهدایة و التسهیل.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 13

أَبْوَابُ مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ

1- بَابُ وُجُوبِ الْعِبَادَاتِ الْخَمْسِ الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْجِهَادِ

1- 1-219 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَی خَمْسٍ عَلَی الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الْوَلَایَةِ الْحَدِیثَ.
2- 2-220 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَی خَمْسَةِ أَشْیَاءَ عَلَی الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الْوَلَایَةِ قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ وَ أَیُّ شَیْ‌ءٍ مِنْ ذَلِکَ أَفْضَلُ فَقَالَ الْوَلَایَةُ أَفْضَلُ لِأَنَّهَا مِفْتَاحُهُنَّ وَ الْوَالِی هُوَ الدَّلِیلُ عَلَیْهِنَّ قُلْتُ ثُمَّ الَّذِی یَلِی ذَلِکَ فِی وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 14
الْفَضْلِ فَقَالَ الصَّلَاةُ قُلْتُ ثُمَّ الَّذِی یَلِیهَا فِی الْفَضْلِ قَالَ الزَّکَاةُ لِأَنَّهُ قَرَنَهَا بِهَا وَ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَهَا قُلْتُ فَالَّذِی یَلِیهَا فِی الْفَضْلِ قَالَ الْحَجُّ قُلْتُ مَا ذَا یَتْبَعُهُ قَالَ الصَّوْمُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْکُورِ221.
3- 3-222 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَ لَا أُخْبِرُکَ بِالْإِسْلَامِ أَصْلِهِ وَ فَرْعِهِ وَ ذِرْوَةِ سَنَامِهِ‌223 قُلْتُ بَلَی جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ أَمَّا أَصْلُهُ فَالصَّلَاةُ وَ فَرْعُهُ الزَّکَاةُ وَ ذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ ثُمَّ قَالَ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُکَ بِأَبْوَابِ الْخَیْرِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ الصَّوْمُ جُنَّةٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ‌224 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص نَحْوَهُ‌225 وَ
رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ الْجِهَادُ226.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 15
نَحْوَهُ‌227 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی‌228 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ229 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ‌230.
4- 4-231 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ لَا أَقُصُّ عَلَیْکَ دِینِی فَقَالَ بَلَی قُلْتُ أَدِینُ اللَّهَ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً (رَسُولُ اللَّهِ)232 ص وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِیتَاءِ الزَّکَاةِ وَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ حِجِّ الْبَیْتِ وَ الْوَلَایَةِ وَ ذَکَرَ الْأَئِمَّةَ ع فَقَالَ یَا عَمْرُو هَذَا دِینُ اللَّهِ وَ دِینُ آبَائِیَ الَّذِی أَدِینُ اللَّهَ بِهِ فِی السِّرِّ وَ الْعَلَانِیَةِ الْحَدِیثَ.
5- 5-233 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَی خَمْسَةِ أَشْیَاءَ عَلَی الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الْوَلَایَةِ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 16
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌234 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا235.
6- 6-236 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی جُمْلَةِ حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَی أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ص خَمْسَ فَرَائِضَ الصَّلَاةَ وَ الزَّکَاةَ وَ الصِّیَامَ وَ الْحَجَّ وَ وَلَایَتَنَا.
أَقُولُ: الْجِهَادُ مِنْ تَوَابِعِ الْوَلَایَةِ وَ لَوَازِمِهَا لِمَا یَأْتِی‌237 وَ یَدْخُلُ فِیهِ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیُ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌238.
7- 7-239 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: أَثَافِیُ‌240 الْإِسْلَامِ ثَلَاثَةٌ الصَّلَاةُ وَ الزَّکَاةُ وَ الْوَلَایَةُ لَا تَصِحُّ وَاحِدَةٌ (مِنْهَا إِلَّا بِصَاحِبَتِهَا)241.
8- 8-242 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 17
الثَّقَفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَعْطَی مُحَمَّداً ص شَرَائِعَ نُوحٍ وَ إِبْرَاهِیمَ وَ مُوسَی وَ عِیسَی إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ افْتَرَضَ عَلَیْهِ فِیهَا الصَّلَاةَ وَ الزَّکَاةَ وَ الصِّیَامَ وَ الْحَجَّ وَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ الْجِهَادَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ زَادَهُ الْوُضُوءَ وَ أَحَلَّ لَهُ الْمَغْنَمَ وَ الْفَیْ‌ءَ243 وَ جَعَلَ لَهُ الْأَرْضَ مَسْجِداً وَ طَهُوراً وَ أَعْطَاهُ الْجِزْیَةَ وَ أَسْرَ الْمُشْرِکِینَ وَ فِدَاهُمْ‌244 الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الثَّقَفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ مِثْلَهُ‌245.
9- 9-246 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَجْلَانَ أَبِی صَالِحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْقِفْنِی عَلَی حُدُودِ الْإِیمَانِ فَقَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ247 مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ صَلَاةُ الْخَمْسِ وَ أَدَاءُ الزَّکَاةِ وَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ حِجُّ الْبَیْتِ وَ وَلَایَةُ وَلِیِّنَا وَ عَدَاوَةُ عَدُوِّنَا وَ الدُّخُولُ مَعَ الصَّادِقِینَ.
10- 10-248 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ الزِّیَادِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 18
حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَی خَمْسٍ عَلَی الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَایَةِ وَ لَمْ یُنَادَ بِشَیْ‌ءٍ مَا249 نُودِیَ بِالْوَلَایَةِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌250 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌251.
11- 11-252 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَی خَمْسٍ‌253 الْوَلَایَةِ وَ الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْحَجِّ.
12- 12-254 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الدِّینِ الَّذِی افْتَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی الْعِبَادِ مَا لَا یَسَعُهُمْ جَهْلُهُ وَ لَا یَقْبَلُ مِنْهُمْ غَیْرَهُ مَا هُوَ فَقَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَ إِیتَاءُ الزَّکَاةِ وَ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْوَلَایَةُ الْحَدِیثَ.
13- 13-255 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 19
عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الْإِسْلَامُ هُوَ الظَّاهِرُ الَّذِی عَلَیْهِ النَّاسُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ‌256 وَ أَنَّ مُحَمَّداً (رَسُولُ اللَّهِ)257 ص وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَ إِیتَاءُ الزَّکَاةِ وَ حِجُّ الْبَیْتِ وَ صِیَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَهَذَا الْإِسْلَامُ.
14- 14-258 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ الْإِسْلَامِ وَ الْإِیمَانِ قَالَ وَ اجْتَمَعُوا عَلَی الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ فَخَرَجُوا بِذَلِکَ مِنَ الْکُفْرِ وَ أُضِیفُوا إِلَی الْإِیمَانِ.
15- 15-259 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَی خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِیتَاءِ الزَّکَاةِ وَ حِجِّ الْبَیْتِ وَ صِیَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ.
16- 16-260 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ الشِّیعَةَ لَوْ أَجْمَعُوا عَلَی تَرْکِ الصَّلَاةِ لَهَلَکُوا وَ لَوْ أَجْمَعُوا عَلَی تَرْکِ الزَّکَاةِ لَهَلَکُوا وَ لَوْ أَجْمَعُوا عَلَی تَرْکِ الْحَجِّ لَهَلَکُوا.
17- 17-261 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 20
قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِی عَنِ الْفَرَائِضِ الَّتِی فَرَضَ اللَّهُ عَلَی الْعِبَادِ مَا هِیَ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ إِقَامُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَ إِیتَاءُ الزَّکَاةِ وَ حِجُّ الْبَیْتِ وَ صِیَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْوَلَایَةُ فَمَنْ أَقَامَهُنَّ وَ سَدَّدَ وَ قَارَبَ وَ اجْتَنَبَ کُلَّ مُسْکِرٍ262 دَخَلَ الْجَنَّةَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‌263.
18- 18-264 قَالَ ابْنُ بَابَوَیْهِ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَی خَمْسَةِ أَشْیَاءَ عَلَی الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الْوَلَایَةِ.
19- 19-265 قَالَ وَ خَطَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَوْمَ الْفِطْرِ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَطِیعُوا اللَّهَ فِیمَا فَرَضَ عَلَیْکُمْ وَ أَمَرَکُمْ بِهِ مِنْ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِیتَاءِ الزَّکَاةِ وَ حِجِّ الْبَیْتِ وَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ.
20- 20-266 وَ فِی کِتَابِ الْمَجَالِسِ وَ کِتَابِ صِفَاتِ الشِّیعَةِ وَ کِتَابِ التَّوْحِیدِ وَ کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی الدَّقَّاقِ‌267 وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِی تُرَابٍ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 21
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی الرُّوبَانِیِ‌268 عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی سَیِّدِی عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فَقُلْتُ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَیْکَ دِینِی فَقَالَ هَاتِ یَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقُلْتُ إِنِّی أَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَقُولُ: إِنَّ الْفَرَائِضَ الْوَاجِبَةَ بَعْدَ الْوَلَایَةِ الصَّلَاةُ وَ الزَّکَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الْحَجُّ وَ الْجِهَادُ وَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیُ عَنِ الْمُنْکَرِ فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ع یَا أَبَا الْقَاسِمِ هَذَا وَ اللَّهِ دِینُ اللَّهِ الَّذِی ارْتَضَاهُ لِعِبَادِهِ فَاثْبُتْ عَلَیْهِ ثَبَّتَکَ اللَّهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَ فِی الْآخِرَةِ.
21- 21-269 وَ فِی کِتَابِ الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ النَّیْسَابُورِیِ أَنَّ الْعَالِمَ کَتَبَ إِلَیْهِ یَعْنِی الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع أَنَّ اللَّهَ لَمَّا فَرَضَ عَلَیْکُمُ الْفَرَائِضَ لَمْ یَفْرِضْ [ذَلِکَ]270 عَلَیْکُمْ بِحَاجَةٍ مِنْهُ إِلَیْهِ بَلْ رَحْمَةً مِنْهُ إِلَیْکُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِیَمِیزَ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّیِّبِ إِلَی أَنْ قَالَ فَفَرَضَ عَلَیْکُمُ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ وَ إِقَامَ الصَّلَاةِ وَ إِیتَاءَ الزَّکَاةِ وَ الصَّوْمَ وَ الْوَلَایَةَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی کِتَابِ الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ271 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِ‌272 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ
رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ بَعْضِ الثِّقَاتِ بِنَیْسَابُورَ قَالَ: خَرَجَ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 22
تَوْقِیعٌ مِنْ أَبِی مُحَمَّدٍ ع وَ ذَکَرَهُ بِطُولِهِ‌273.
22- 22-274 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ زَیْنَبَ بِنْتِ عَلِیٍّ ع قَالَتْ قَالَتْ فَاطِمَةُ ع فِی خُطْبَتِهَا فَرَضَ اللَّهُ الْإِیمَانَ تَطْهِیراً مِنَ الشِّرْکِ وَ الصَّلَاةَ تَنْزِیهاً عَنِ الْکِبْرِ وَ الزَّکَاةَ زِیَادَةً فِی الرِّزْقِ وَ الصِّیَامَ تَثْبِیتاً275 لِلْإِخْلَاصِ وَ الْحَجَّ تَسْنِیَةً276 لِلدِّینِ وَ الْجِهَادَ عِزّاً لِلْإِسْلَامِ وَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ مَصْلَحَةً لِلْعَامَّةِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِعِدَّةِ أَسَانِیدَ طَوِیلَةٍ277 وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ مِثْلَهُ‌278.
23- 23-279 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْعَبْدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ مَعْمَرٍ بن [عَنْ] قَتَادَةَ280 عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص جَاءَنِی جَبْرَئِیلُ فَقَالَ لِی یَا أَحْمَدُ الْإِسْلَامُ عَشَرَةُ أَسْهُمٍ وَ قَدْ خَابَ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ فِیهَا أَوَّلُهَا شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ هِیَ الْکَلِمَةُ وَ الثَّانِیَةُ الصَّلَاةُ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 23
وَ هِیَ الطُّهْرُ وَ الثَّالِثَةُ الزَّکَاةُ وَ هِیَ الْفِطْرَةُ وَ الرَّابِعَةُ الصَّوْمُ وَ هُوَ الْجُنَّةُ وَ الْخَامِسَةُ الْحَجُّ وَ هُوَ الشَّرِیعَةُ وَ السَّادِسَةُ الْجِهَادُ وَ هُوَ الْعِزُّ وَ السَّابِعَةُ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ هُوَ الْوَفَاءُ وَ الثَّامِنَةُ النَّهْیُ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ هُوَ الْحُجَّةُ وَ التَّاسِعَةُ الْجَمَاعَةُ وَ هِیَ الْأُلْفَةُ وَ الْعَاشِرَةُ الطَّاعَةُ وَ هِیَ الْعِصْمَةُ.
24- 24-281 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ جَعْفَرِ بْنِ سُلَیْمَانَ جَمِیعاً عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَی خَمْسٍ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِیتَاءِ الزَّکَاةِ وَ حِجِّ الْبَیْتِ وَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْوَلَایَةِ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ فَجُعِلَ فِی أَرْبَعٍ مِنْهَا رُخْصَةٌ وَ لَمْ یُجْعَلْ فِی الْوَلَایَةِ رُخْصَةٌ مَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ لَمْ تَکُنْ عَلَیْهِ الزَّکَاةُ وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ فَلَیْسَ عَلَیْهِ حَجٌّ وَ مَنْ کَانَ مَرِیضاً صَلَّی قَاعِداً وَ أَفْطَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ الْوَلَایَةُ صَحِیحاً کَانَ أَوْ مَرِیضاً أَوْ ذَا مَالٍ أَوْ لَا مَالَ لَهُ فَهِیَ لَازِمَةٌ.
25- 25-282 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبُنْدَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌283 جُمْهُورٍ الْحَمَّادِیِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْحِمْصِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَیَّاشٍ عَنْ شُرَحْبِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی أُمَامَةَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا نَبِیَّ بَعْدِی وَ لَا أُمَّةَ بَعْدَکُمْ أَلَا فَاعْبُدُوا رَبَّکُمْ وَ صَلُّوا خَمْسَکُمْ وَ صُومُوا شَهْرَکُمْ وَ حُجُّوا بَیْتَ رَبِّکُمْ وَ أَدُّوا زَکَاةَ أَمْوَالِکُمْ طِیبَةً بِهَا نُفُوسُکُمْ وَ أَطِیعُوا وُلَاةَ أَمْرِکُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّکُمْ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 24
26- 26-284 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الْمُحَمَّدِیَّةُ السَّمْحَةُ285 إِقَامُ الصَّلَاةِ وَ إِیتَاءُ الزَّکَاةِ وَ صِیَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ حِجُّ الْبَیْتِ الْحَرَامِ وَ الطَّاعَةُ لِلْإِمَامِ وَ أَدَاءُ حُقُوقِ الْمُؤْمِنِ.
27- 27-286 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِی مُعَاوِیَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ اللَّهِ مَا کَلَّفَ اللَّهُ الْعِبَادَ إِلَّا دُونَ مَا یُطِیقُونَ إِنَّمَا کَلَّفَهُمْ فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَ کَلَّفَهُمْ فِی کُلِّ أَلْفِ دِرْهَمٍ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ دِرْهَماً وَ کَلَّفَهُمْ فِی السَّنَةِ صِیَامَ ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ کَلَّفَهُمْ حَجَّةً وَاحِدَةً وَ هُمْ یُطِیقُونَ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ.
28- 28-287 وَ فِی کِتَابِ صِفَاتِ الشِّیعَةِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ مَنْ عَادَی شِیعَتَنَا فَقَدْ عَادَانَا إِلَی أَنْ قَالَ شِیعَتُنَا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ* وَ یَحُجُّونَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ وَ یَصُومُونَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ یُوَالُونَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یَبْرَءُونَ مِنْ أَعْدَائِنَا أُولَئِکَ أَهْلُ الْإِیمَانِ وَ التُّقَی وَ (الْأَمَانَةِ)288 مَنْ رَدَّ عَلَیْهِمْ فَقَدْ رَدَّ عَلَی اللَّهِ وَ مَنْ طَعَنَ عَلَیْهِمْ فَقَدْ طَعَنَ عَلَی اللَّهِ الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 25
29- 29-289 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَی خَمْسِ دَعَائِمَ عَلَی الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ وَلَایَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ ع.
30- 30-290 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَی عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ إِنَّ أَفْضَلَ مَا یَتَوَسَّلُ بِهِ الْمُتَوَسِّلُونَ إِلَی اللَّهِ الْإِیمَانُ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ الْجِهَادُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ کَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ فَإِنَّهَا الْفِطْرَةُ وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا الْمِلَّةُ وَ إِیتَاءُ الزَّکَاةِ فَإِنَّهَا مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ وَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ جُنَّةٌ مِنْ عَذَابِهِ وَ حِجُّ الْبَیْتِ فَإِنَّهُ مَنْفَاةٌ لِلْفَقْرِ وَ مَدْحَضَةٌ291 لِلذَّنْبِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا292 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌293.
31- 31-294 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 26
أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَی خَمْسِ دَعَائِمَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِیتَاءِ الزَّکَاةِ وَ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ حِجِّ بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ وَ الْوَلَایَةِ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ.
وَ رَوَاهُ الطَّبَرِیُّ فِی بِشَارَةِ الْمُصْطَفَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیِ مِثْلَهُ‌295.
32- 32-296 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَی عَشَرَةِ أَسْهُمٍ عَلَی شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ هِیَ الْمِلَّةُ وَ الصَّلَاةِ وَ هِیَ الْفَرِیضَةُ وَ الصَّوْمِ وَ هُوَ الْجُنَّةُ وَ الزَّکَاةِ وَ هِیَ الْمُطَهِّرَةُ وَ الْحَجِّ وَ هُوَ الشَّرِیعَةُ وَ الْجِهَادِ وَ هُوَ الْعِزُّ وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ هُوَ الْوَفَاءُ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ هُوَ الْحُجَّةُ وَ الْجَمَاعَةِ وَ هِیَ الْأُلْفَةُ وَ الْعِصْمَةِ وَ هِیَ الطَّاعَةُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌297 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ کَمَا مَرَّ298.
33- 33-299 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ هَارُونَ بْنِ عَمْرٍو أَبِی مُوسَی الْمُجَاشِعِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 27
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع وَ عَنِ الْمُجَاشِعِیِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَی خَمْسِ خِصَالٍ عَلَی الشَّهَادَتَیْنِ وَ الْقَرِینَتَیْنِ قِیلَ لَهُ أَمَّا الشَّهَادَتَانِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُمَا فَمَا الْقَرِینَتَانِ قَالَ الصَّلَاةُ وَ الزَّکَاةُ فَإِنَّهُ لَا تُقْبَلُ إِحْدَاهُمَا إِلَّا بِالْأُخْرَی وَ الصِّیَامِ وَ حِجِّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ خَتَمَ ذَلِکَ بِالْوَلَایَةِ الْحَدِیثَ‌300.
34- 34-301 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رُزَیْقٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَیُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ فَقَالَ مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ یَعْدِلُ هَذِهِ الصَّلَاةَ وَ لَا بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ وَ الصَّلَاةِ شَیْ‌ءٌ یَعْدِلُ الزَّکَاةَ وَ لَا بَعْدَ ذَلِکَ شَیْ‌ءٌ یَعْدِلُ الصَّوْمَ وَ لَا بَعْدَ ذَلِکَ شَیْ‌ءٌ یَعْدِلُ الْحَجَّ وَ فَاتِحَةُ ذَلِکَ کُلِّهِ مَعْرِفَتُنَا وَ خَاتِمَتُهُ مَعْرِفَتُنَا وَ لَا شَیْ‌ءَ بَعْدَ ذَلِکَ کَبِرِّ الْإِخْوَانِ وَ الْمُوَاسَاةِ بِبَذْلِ الدِّینَارِ وَ الدِّرْهَمِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَا رَأَیْتُ شَیْئاً أَسْرَعَ غِنًی وَ لَا أَنْفَی لِلْفَقْرِ مِنْ إِدْمَانِ حِجِّ هَذَا الْبَیْتِ وَ صَلَاةٌ فَرِیضَةٌ تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ أَلْفَ حَجَّةٍ وَ أَلْفَ عُمْرَةٍ مَبْرُورَاتٍ مُتَقَبَّلَاتٍ وَ لَحَجَّةٌ عِنْدَهُ خَیْرٌ مِنْ بَیْتٍ مَمْلُوٍّ ذَهَباً لَا بَلْ خَیْرٌ مِنْ مِلْ‌ءِ الدُّنْیَا ذَهَباً وَ فِضَّةً یُنْفِقُهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ الَّذِی بَعَثَ مُحَمَّداً ص بِالْحَقِّ بَشِیراً وَ نَذِیراً لَقَضَاءُ حَاجَةِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ تَنْفِیسُ کُرْبَتِهِ أَفْضَلُ مِنْ حَجَّةٍ وَ طَوَافٍ وَ حَجَّةٍ وَ طَوَافٍ حَتَّی عَقَدَ عَشَرَةً الْحَدِیثَ.
35- 35-302 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌303 عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 28
حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا مَا فَرَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْفَرَائِضِ فِی کِتَابِهِ فَدَعَائِمُ الْإِسْلَامِ وَ هِیَ خَمْسُ دَعَائِمَ وَ عَلَی هَذِهِ الْفَرَائِضِ بُنِیَ الْإِسْلَامُ فَجَعَلَ سُبْحَانَهُ لِکُلِّ فَرِیضَةٍ مِنْ هَذِهِ الْفَرَائِضِ أَرْبَعَةَ حُدُودٍ لَا یَسَعُ أَحَداً جَهْلُهَا أَوَّلُهَا الصَّلَاةُ ثُمَّ الزَّکَاةُ ثُمَّ الصِّیَامُ ثُمَّ الْحَجُّ ثُمَّ الْوَلَایَةُ وَ هِیَ خَاتِمَتُهَا وَ الْحَافِظَةُ لِجَمِیعِ الْفَرَائِضِ وَ السُّنَنِ الْحَدِیثَ.
36- 36-304 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ یَدْفَعُ بِمَنْ یُصَلِّی مِنْ شِیعَتِنَا عَمَّنْ لَا یُصَلِّی مِنْ شِیعَتِنَا وَ لَوْ أَجْمَعُوا عَلَی تَرْکِ الصَّلَاةِ لَهَلَکُوا وَ إِنَّ اللَّهَ یَدْفَعُ بِمَنْ یُزَکِّی مِنْ شِیعَتِنَا عَمَّنْ لَا یُزَکِّی مِنْ شِیعَتِنَا وَ لَوْ أَجْمَعُوا عَلَی تَرْکِ الزَّکَاةِ لَهَلَکُوا وَ إِنَّ اللَّهَ لَیَدْفَعُ بِمَنْ یَحُجُّ مِنْ شِیعَتِنَا عَمَّنْ لَا یَحُجُّ مِنْ شِیعَتِنَا وَ لَوْ أَجْمَعُوا عَلَی تَرْکِ الْحَجِّ لَهَلَکُوا وَ هُوَ قَوْلُهُ وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ‌305.
37- 37-306 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا کَلَّفَ اللَّهُ الْعِبَادَ إِلَّا مَا یُطِیقُونَ إِنَّمَا کَلَّفَهُمْ فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَ کَلَّفَهُمْ مِنْ کُلِّ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَ کَلَّفَهُمْ صِیَامَ شَهْرٍ فِی السَّنَةِ وَ کَلَّفَهُمْ حَجَّةً وَاحِدَةً وَ هُمْ یُطِیقُونَ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ الْحَدِیثَ.
38- 38-307 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدِّینِ‌308 الَّذِی لَا یَقْبَلُ اللَّهُ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 29
مِنَ الْعِبَادِ غَیْرَهُ وَ لَا یَعْذِرُهُمْ عَلَی جَهْلِهِ فَقَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَ صِیَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ حِجُّ الْبَیْتِ وَ الْإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ جُمْلَةً وَ الِائْتِمَامُ بِأَئِمَّةِ الْحَقِّ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ الْحَدِیثَ.
39- 39-309 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: عَشْرٌ مَنْ لَقِیَ اللَّهَ بِهِنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ الْإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَ إِیتَاءُ الزَّکَاةِ وَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ حِجُّ الْبَیْتِ وَ الْوَلَایَةُ لِأَوْلِیَاءِ اللَّهِ وَ الْبَرَاءَةُ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَ اجْتِنَابُ کُلِّ مُسْکِرٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ وَ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مُسْلِمٍ‌310 أَقُولُ: وَ الْأَحَادِیثُ فِی ذَلِکَ کَثِیرَةٌ جِدّاً قَدْ تَجَاوَزَتْ حَدَّ التَّوَاتُرِ وَ فِیمَا أَوْرَدْتُهُ کِفَایَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ تَکْبِیرِ الْجِنَازَةِ311 وَ کَیْفِیَّةِ الْوُضُوءِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌312.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 30
-------------------------------
218.-( 2) کذا صحّحه فی نسخة مشهد، و فی هامشه عن نسخة: مما عراک.
219.-( 3) نهج البلاغة 3/ 155 رقم 20.
220.-( 1) کذا فیهما.
221.-( 1)- الباب 1 فیه 39 حدیثا.
222.-( 2)- الکافی 2- 18- 3.
223.-( 3)- الکافی 2- 18- 5 صدر الحدیث 5، و تاتی قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 29 من هذه الأبواب و فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب من یصحّ منه الصوم.
224.-( 1)- المحاسن 86- 430 إلا انه رواه عن أبی عبد اللّه( علیه السلام).
225.-( 2)- الکافی 2- 23- 15.
226.-( 3)- کذا صححه المصنّف فی الأصل هنا و فیما یلی لکن الموجود فی المصادر کلها" و ذروته و سنامه" فی الموضعین.
227.-( 4)- المحاسن 289- 435.
228.-( 5)- التهذیب 2- 242- 958.
229.-( 6)- الزهد 13- 26.
230.-( 1)- الکافی 4- 62- 3.
231.-( 2)- التهذیب 4- 151- 419.
232.-( 3)- الفقیه 2- 75- 1775.
233.-( 4)- المحاسن 289- 434.
234.-( 5)- الکافی 2- 23- 14.
235.-( 6)- فی المصدر: عبده و رسوله.
236.-( 7)- الکافی 4- 62- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب الصوم المندوب.
237.-( 1)- التهذیب 4- 151- 418.
238.-( 2)- الفقیه 2- 74- 1770.
239.-( 3)- الکافی 8- 270- 399، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 29 من هذه الأبواب.
240.-( 4)- یأتی فی الحدیث 17 من الباب 42 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه و الحدیث 24 من الباب 1 و الحدیث 1 من الباب 5 و الحدیث 1 من الباب 9 و الحدیث 2 من الباب 10 و الحدیث 9 من الباب 12 من أبواب جهاد العدو و ما یناسبه.
241.-( 5)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 49 من أبواب أحکام الملابس.
242.-( 6)- الکافی 2- 18- 4.
243.-( 7)- الأثافی، واحدها الأثفیة: ما یوضع علیه القدر( لسان العرب 14- 113).
244.-( 8)- فی المصدر: منهن إلّا بصاحبتیها.
245.-( 9)- الکافی 2- 17- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب التیمم.
246.-( 1)- الفی‌ء: الغنیمة، و هو ما حصل للمسلمین من أموال الکفّار من غیر حرب و لا جهاد( لسان العرب 1- 126).
247.-( 2)- المراء فکاک الأسری و استنقاذهم من الأسر بالمال أو مبادلتهم برجال آخرین( راجع مجمع البحرین 1- 328 و لسان العرب 15- 150).
248.-( 3)- المحاسن 287- 431.
249.-( 4)- الکافی 2- 18- 2.
250.-( 5)- فی المصدر زیادة: به.
251.-( 6)- الکافی 2- 18- 1.
252.-( 1)- فی المصدر: کما.
253.-( 2)- المحاسن 286- 429.
254.-( 3)- الکافی 2- 21- 8 بزیادة فی ذیله: یوم الغدیر.
255.-( 4)- الکافی 2- 21- 7.
256.-( 5)- فی المصدر زیادة: دعائم.
257.-( 6)- الکافی 2- 22- 11.
258.-( 7)- الکافی 2- 24- 4.
259.-( 1)- فی المصدر زیادة: وحده لا شریک له.
260.-( 2)- فی المصدر: عبده و رسوله.
261.-( 3)- الکافی 2- 26- 5.
262.-( 4)- الکافی 2- 28- 1، و تاتی قطعة منه فی الحدیث 14 من الباب 2 من هذه الأبواب.
263.-( 5)- الکافی 2- 451- 1.
264.-( 6)- الفقیه 1- 204- 612( و فیه: قال سلیمان بن خالد للصادق جعلت فدی لک، أخبرنی ...).
265.-( 1)- فی المصدر: منکر، و هو الأنسب.
266.-( 2)- المحاسن 290- 437 و فیه أیضا: منکر.
267.-( 3)- الفقیه 2- 74- 1770.
268.--( 4)- الفقیه 1- 514- 1482.
269.-( 5)- أمالی الصدوق 278- 24، صفات الشیعة 48- 68، التوحید 81- 37، إکمال الدین 379- 1.
270.-( 6)- فی هامش الأصل المخطوط:" فی التوحید علی بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاق"،" منه قده".
271.-( 1)- فی أمالی الصدوق و التوحید و کمال الدین أبی تراب عبید اللّه بن موسی الرویانی.
272.-( 2)- علل الشرائع 249- 6.
273.-( 3)- أثبتناه من المصدر.
274.-( 4)- أمالی الطوسیّ 2- 268، و فیه: الحسین بن صالح بن شعیب( الحسن بن علیّ الجوهریّ).
275.-( 5)- فی الأمالی: العلوی.
276.( 1)- رجال الکشّیّ 2- 844- 1088.
277.( 2)- علل الشرائع 248- 2.
278.( 3)- فی نسخة: تبیینا، منه" قده".
279.( 4)- التسنیة من السناء: و هو المجد و الشرف و ارتفاع القدر و المنزلة( لسان العرب 14- 403، مجمع البحرین 1- 231).
280.( 5)- علل الشرائع الحدیث 3- 4.
281. ( 6)- الفقیه 3- 567- 4940، و رواه الطبرسیّ فی الاحتجاج 1- 99 بسند آخر و بزیادة یسیرة.
282.( 7)- علل الشرائع 249- 5، و یأتی مثله فی الحدیث 32 من هذا الباب.
283.( 8)- فی المصدر: معمر، عن قتادة.
284.( 1)- الخصال 278- 21.
285.( 2)- الخصال 321- 6.
286.( 3)- کذا فی المخطوط، و فی المصدر: محمّد بن محمّد بن جمهور.
287.( 1)- الخصال 328- 20 و یأتی ذیله فی الحدیث 20 من الباب 122 من أبواب أحکام العشرة.
288.( 2)- فی نسخة: السهلة، منه قده.
289.( 3)- الخصال 531- 9 و یأتی فی الحدیث 37 من هذا الباب و فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه.
290.( 4)- صفات الشیعة 3- 5.
291.( 5)- فی المصدر: و أهل الورع و التقوی.
292.( 1)- أمالی الصدوق 221- 14.
293.( 2)- الزهد 13- 27، و أورد ذیله فی الحدیث 13 من الباب 138 من أبواب أحکام العشرة و أورده فی الحدیث 4 من الباب 13 من أبواب الصدقة، و قطعة منه فی الحدیث 12 من الباب 1 من أبواب فعل المعروف.
294.( 3)- الدحض: الدفع( لسان العرب 7- 148).
295.( 4)- الفقیه 1- 205- 613.
296.( 5)- علل الشرائع 247- 1. و رواه ابن الشیخ فی الأمالی 1- 220 مثله، و رواه البرقی فی المحاسن 289- 346.
297.( 6)- أمالی الطوسیّ 1- 124.
298.( 1)- بشارة المصطفی 69. و فیه: أخبرنا الشیخ أبو علی الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسیّ.
299.( 2)- أمالی الطوسیّ 1- 43.
300.( 3)- الخصال 447- 47.
301.( 4)- مر فی الحدیث 23 من هذا الباب. و فیه: الطاعة و هی العصمة.
302.( 5)- أمالی الطوسیّ 2- 131.
303.( 1)-
304.\iُ\i و تمام الحدیث\E فانزل اللّه عزّ و جلّ\i الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دِیناً\E. المائدة 5: 3 ..\E
305.( 2)- أمالی الطوسیّ 2- 305.
306.( 3)- المحکم و المتشابه 77، و یأتی قسم منه فی الحدیث 17 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، و یأتی ذیله فی الحدیث 15 من الباب 8 من أبواب ممّا تجب فیه الزکاة.
307.( 4)- یأتی الاسناد فی آخر الفائدة الثانیة من الخاتمة- رقم 52.
308.( 1)- تفسیر القمّیّ 1- 83.
309.( 2)- البقرة 2- 251.
310.( 3)- المحاسن 296- 465، و تقدم فی الحدیث 27 بسند آخر من هذا الباب، و یأتی فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه.
311.( 4)- المحاسن 288- 433.
312.( 5)- کلمة( الدین) لیست فی المصدر.

2- بَابُ ثُبُوتِ الْکُفْرِ وَ الِارْتِدَادِ بِجُحُودِ بَعْضِ الضَّرُورِیَّاتِ وَ غَیْرِهَا مِمَّا تَقُومُ الْحُجَّةُ فِیهِ بِنَقْلِ الثِّقَاتِ‌

40- 1-314 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کُلُّ شَیْ‌ءٍ یَجُرُّهُ الْإِقْرَارُ وَ التَّسْلِیمُ فَهُوَ الْإِیمَانُ وَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ یَجُرُّهُ الْإِنْکَارُ وَ الْجُحُودُ فَهُوَ الْکُفْرُ.
41- 2-315 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ الرَّقِّیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع سُنَنُ رَسُولِ اللَّهِ ص کَفَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ فَرَائِضَ مُوجَبَاتٍ عَلَی الْعِبَادِ فَمَنْ تَرَکَ فَرِیضَةً مِنَ الْمُوجَبَاتِ فَلَمْ یَعْمَلْ بِهَا وَ جَحَدَهَا کَانَ کَافِراً وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِأُمُورٍ کُلُّهَا حَسَنَةٌ فَلَیْسَ مَنْ تَرَکَ بَعْضَ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‌316 بِهِ عِبَادَهُ مِنَ الطَّاعَةِ بِکَافِرٍ وَ لَکِنَّهُ تَارِکٌ لِلْفَضْلِ مَنْقُوصٌ مِنَ الْخَیْرِ.
42- 3-317 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الْکُفْرُ أَعْظَمُ مِنَ الشِّرْکِ فَمَنِ اخْتَارَ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَبَی الطَّاعَةَ وَ أَقَامَ عَلَی الْکَبَائِرِ فَهُوَ کَافِرٌ وَ مَنْ نَصَبَ دِیناً غَیْرَ دِینِ الْمُؤْمِنِینَ فَهُوَ مُشْرِکٌ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 31
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ کَمَا یَأْتِی‌318.
43- 4-319 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِی حَدِیثٍ الْکُفْرُ أَقْدَمُ مِنَ الشِّرْکِ ثُمَّ ذَکَرَ کُفْرَ إِبْلِیسَ ثُمَّ قَالَ فَمَنِ اجْتَرَی عَلَی اللَّهِ فَأَبَی الطَّاعَةَ وَ أَقَامَ عَلَی الْکَبَائِرِ فَهُوَ کَافِرٌ یَعْنِی مُسْتَخِفٌّ کَافِرٌ.
44- 5-320 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّا هَدَیْناهُ السَّبِیلَ إِمَّا شاکِراً وَ إِمَّا کَفُوراً321 قَالَ إِمَّا آخِذٌ فَهُوَ شَاکِرٌ وَ إِمَّا تَارِکٌ فَهُوَ کَافِرٌ.
أَقُولُ: التَّرْکُ هُنَا مَخْصُوصٌ بِمَا کَانَ عَلَی وَجْهِ الْإِنْکَارِ أَوِ الْکُفْرُ بِمَعْنًی آخَرَ غَیْرِ مَعْنَی الِارْتِدَادِ لِمَا مَضَی‌322 وَ یَأْتِی‌323.
45- 6-324 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ یَکْفُرْ بِالْإِیمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ‌325 فَقَالَ تَرْکُ‌326 الْعَمَلِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 32
الَّذِی أَقَرَّ بِهِ مِنْهُ الَّذِی یَدَعُ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّداً لَا مِنْ سُکْرٍ وَ لَا مِنْ عِلَّةٍ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ نَحْوَهُ‌327.
46- 7-328 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنْ ذَلِکَ أَنْ یَتْرُکَ الصَّلَاةَ مِنْ غَیْرِ سُقْمٍ وَ لَا شُغْلٍ.
47- 8-329 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ الْعِبَادَ إِذَا جَهِلُوا وَقَفُوا وَ لَمْ یَجْحَدُوا لَمْ یَکْفُرُوا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ بِالْإِسْنَادِ330.
48- 9-331 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الزُّبَیْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکُفْرُ فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی خَمْسَةِ أَوْجُهٍ فَمِنْهَا کُفْرُ الْجُحُودِ332 عَلَی وَجْهَیْنِ وَ الْکُفْرُ بِتَرْکِ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ وَ کُفْرُ الْبَرَاءَةِ وَ کُفْرُ النِّعَمِ فَأَمَّا کُفْرُ الْجُحُودِ فَهُوَ الْجُحُودُ بِالرُّبُوبِیَّةِ وَ الْجُحُودُ عَلَی مَعْرِفَةٍ333 وَ هُوَ أَنْ یَجْحَدَ الْجَاحِدُ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ حَقٌّ قَدِ اسْتَقَرَّ عِنْدَهُ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ جَحَدُوا بِها وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 33
وَ اسْتَیْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ‌334 إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْوَجْهُ الرَّابِعُ مِنَ الْکُفْرِ تَرْکُ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ أَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْکِتابِ وَ تَکْفُرُونَ بِبَعْضٍ‌335 فَکَفَّرَهُمْ‌336 بِتَرْکِ مَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ وَ نَسَبَهُمْ إِلَی الْإِیمَانِ وَ لَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُمْ وَ لَمْ یَنْفَعْهُمْ عِنْدَهُ فَقَالَ فَما جَزاءُ مَنْ یَفْعَلُ ذلِکَ مِنْکُمْ إِلَّا خِزْیٌ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ یَوْمَ الْقِیامَةِ یُرَدُّونَ إِلی أَشَدِّ الْعَذابِ‌337 الْحَدِیثَ.
49- 10-338 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرْتَکِبُ الْکَبِیرَةَ فَیَمُوتُ هَلْ یُخْرِجُهُ ذَلِکَ مِنَ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ عُذِّبَ کَانَ عَذَابُهُ کَعَذَابِ الْمُشْرِکِینَ أَمْ لَهُ مُدَّةٌ وَ انْقِطَاعٌ فَقَالَ مَنِ ارْتَکَبَ کَبِیرَةً مِنَ الْکَبَائِرِ فَزَعَمَ أَنَّهَا حَلَالٌ أَخْرَجَهُ ذَلِکَ مِنَ الْإِسْلَامِ وَ عُذِّبَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَ إِنْ کَانَ مُعْتَرِفاً أَنَّهُ ذَنْبٌ‌339 وَ مَاتَ عَلَیْهَا أَخْرَجَهُ مِنَ الْإِیمَانِ وَ لَمْ یُخْرِجْهُ مِنَ الْإِسْلَامِ وَ کَانَ عَذَابُهُ أَهْوَنَ مِنْ عَذَابِ الْأَوَّلِ.
50- 11-340 وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ فَقِیلَ لَهُ أَ رَأَیْتَ الْمُرْتَکِبَ لِلْکَبِیرَةِ یَمُوتُ عَلَیْهَا أَ تُخْرِجُهُ مِنَ الْإِیمَانِ وَ إِنْ عُذِّبَ بِهَا فَیَکُونُ عَذَابُهُ کَعَذَابِ الْمُشْرِکِینَ أَوْ لَهُ انْقِطَاعٌ قَالَ یَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ إِذَا زَعَمَ أَنَّهَا حَلَالٌ وَ لِذَلِکَ یُعَذَّبُ بِأَشَدِّ الْعَذَابِ وَ إِنْ کَانَ مُعْتَرِفاً بِأَنَّهَا کَبِیرَةٌ وَ أَنَّهَا341 عَلَیْهِ حَرَامٌ وَ أَنَّهُ یُعَذَّبُ عَلَیْهَا وَ أَنَّهَا غَیْرُ حَلَالٍ فَإِنَّهُ مُعَذَّبٌ عَلَیْهَا وَ هُوَ أَهْوَنُ عَذَاباً مِنَ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 34
الْأَوَّلِ وَ یُخْرِجُهُ مِنَ الْإِیمَانِ وَ لَا یُخْرِجُهُ مِنَ الْإِسْلَامِ.
51- 12-342 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ فِی رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ قَالَ یَنْظُرَانِ إِلَی مَنْ کَانَ مِنْکُمْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی اللَّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّهِ.
52- 13-343 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قِیلَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص کَانَ مُؤْمِناً قَالَ فَأَیْنَ فَرَائِضُ اللَّهِ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ فَمَا بَالُ مَنْ جَحَدَ الْفَرَائِضَ کَانَ کَافِراً.
53- 14-344 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمَّا أَذِنَ لِمُحَمَّدٍ ص فِی الْخُرُوجِ مِنْ مَکَّةَ إِلَی الْمَدِینَةِ أَنْزَلَ عَلَیْهِ الْحُدُودَ وَ قِسْمَةَ الْفَرَائِضِ وَ أَخْبَرَهُ بِالْمَعَاصِی الَّتِی أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْهَا وَ بِهَا النَّارَ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 35
وَأَنْزَلَ فِی بَیَانِ الْقَاتِلِ وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِیها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِیماً345 وَ لَا یَلْعَنُ اللَّهُ مُؤْمِناً وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْکافِرِینَ وَ أَعَدَّ لَهُمْ سَعِیراً. خالِدِینَ فِیها أَبَداً لا یَجِدُونَ وَلِیًّا وَ لا نَصِیراً346 وَ أَنْزَلَ فِی مَالِ الْیَتَامَی إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامی ظُلْماً إِنَّما یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیراً347 وَ أَنْزَلَ فِی الْکَیْلِ وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ‌348 وَ لَمْ یَجْعَلِ الْوَیْلَ لِأَحَدٍ حَتَّی یُسَمِّیَهُ کَافِراً قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ یَوْمٍ عَظِیمٍ‌349 وَ أَنْزَلَ فِی الْعَهْدِ إِنَّ الَّذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَیْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِیلًا أُولئِکَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ350 الْآیَةَ وَ الْخَلَاقُ النَّصِیبُ فَمَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ نَصِیبٌ فِی الْآخِرَةِ فَبِأَیِّ شَیْ‌ءٍ یَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَ أَنْزَلَ بِالْمَدِینَةِ الزَّانِی لا یَنْکِحُ إِلَّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ الزَّانِیَةُ لا یَنْکِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ‌351 فَلَمْ یُسَمِّ اللَّهُ الزَّانِیَ مُؤْمِناً وَ لَا الزَّانِیَةَ مُؤْمِنَةً وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ یَمْتَرِی‌352 فِیهِ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّهُ قَالَ لَا یَزْنِی الزَّانِی حِینَ یَزْنِی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ خُلِعَ عَنْهُ الْإِیمَانُ کَخَلْعِ الْقَمِیصِ وَ نَزَلَ بِالْمَدِینَةِ وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ إِلَی قَوْلِهِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِینَ تابُوا353 فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مَا کَانَ مُقِیماً عَلَی الْفِرْیَةِ مِنْ أَنْ یُسَمَّی بِالْإِیمَانِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ أَ فَمَنْ کانَ مُؤْمِناً کَمَنْ کانَ فاسِقاً لا یَسْتَوُونَ‌354 وَ جَعَلَهُ اللَّهُ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 36
مُنَافِقاً قَالَ اللَّهُ إِنَّ الْمُنافِقِینَ هُمُ الْفاسِقُونَ‌355 وَ جَعَلَهُ مَلْعُوناً فَقَالَ إِنَّ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ356.
54- 15-357 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ یَخْرُجُ مِنَ الْإِیمَانِ بِخَمْسِ جِهَاتٍ مِنَ الْفِعْلِ کُلُّهَا مُتَشَابِهَاتٌ مَعْرُوفَاتٌ الْکُفْرِ وَ الشِّرْکِ وَ الضَّلَالِ وَ الْفِسْقِ وَ رُکُوبِ الْکَبَائِرِ فَمَعْنَی الْکُفْرِ کُلُّ مَعْصِیَةٍ عُصِیَ اللَّهُ بِهَا بِجِهَةِ الْجَحْدِ وَ الْإِنْکَارِ وَ الِاسْتِخْفَافِ وَ التَّهَاوُنِ فِی کُلِّ مَا دَقَّ وَ جَلَّ وَ فَاعِلُهُ کَافِرٌ وَ مَعْنَاهُ مَعْنَی کُفْرٍ358 مِنْ أَیِّ مِلَّةٍ کَانَ وَ مِنْ أَیِّ فِرْقَةٍ کَانَ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ‌359 بِهَذِهِ الصِّفَاتِ فَهُوَ کَافِرٌ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِنْ کَانَ هُوَ الَّذِی مَالَ بِهَوَاهُ إِلَی وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْمَعْصِیَةِ بِجِهَةِ الْجُحُودِ وَ الِاسْتِخْفَافِ وَ التَّهَاوُنِ فَقَدْ کَفَرَ وَ إِنْ هُوَ مَالَ بِهَوَاهُ إِلَی التَّدَیُّنِ بِجِهَةِ التَّأْوِیلِ وَ التَّقْلِیدِ وَ التَّسْلِیمِ وَ الرِّضَا بِقَوْلِ الْآبَاءِ وَ الْأَسْلَافِ فَقَدْ أَشْرَکَ.
55- 16-360 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّا هَدَیْناهُ السَّبِیلَ إِمَّا شاکِراً وَ إِمَّا کَفُوراً361 قَالَ إِمَّا آخِذٌ فَشَاکِرٌ وَ إِمَّا تَارِکٌ فَکَافِرٌ.
56- 17-362 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ فِی کِتَابِ عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 37
مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ الْقُمِّیِ‌363 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَی عَبْدِهِ وَ لَا یُزَکِّیهِ إِذَا تَرَکَ فَرِیضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ أَوِ ارْتَکَبَ کَبِیرَةً مِنَ الْکَبَائِرِ قَالَ قُلْتُ: لَا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِ قَالَ نَعَمْ قَدْ أَشْرَکَ بِاللَّهِ قُلْتُ أَشْرَکَ بِاللَّهِ قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَهُ بِأَمْرٍ وَ أَمَرَهُ إِبْلِیسُ بِأَمْرٍ فَتَرَکَ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ وَ صَارَ إِلَی مَا أَمَرَ بِهِ إِبْلِیسُ- فَهَذَا مَعَ إِبْلِیسَ فِی الدَّرْکِ السَّابِعِ مِنَ النَّارِ.
57- 18-364 وَ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ قَالَ وَ أَوْرَدَهُ فِی جَامِعِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ الْقَصِیرِ365 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الْإِسْلَامُ قَبْلَ الْإِیمَانِ وَ هُوَ یُشَارِکُ الْإِیمَانَ فَإِذَا أَتَی الْعَبْدُ بِکَبِیرَةٍ مِنْ کَبَائِرِ الْمَعَاصِی أَوْ صَغِیرَةٍ مِنْ صَغَائِرِ الْمَعَاصِی الَّتِی نَهَی اللَّهُ عَنْهَا کَانَ خَارِجاً مِنَ الْإِیمَانِ وَ ثَابِتاً عَلَیْهِ اسْمُ الْإِسْلَامِ- فَإِنْ تَابَ وَ اسْتَغْفَرَ عَادَ إِلَی الْإِیمَانِ وَ لَمْ یُخْرِجْهُ إِلَی الْکُفْرِ وَ الْجُحُودِ وَ الِاسْتِحْلَالِ وَ إِذَا قَالَ لِلْحَلَالِ هَذَا حَرَامٌ وَ لِلْحَرَامِ هَذَا حَلَالٌ وَ دَانَ بِذَلِکَ فَعِنْدَهَا یَکُونُ خَارِجاً مِنَ الْإِیمَانِ وَ الْإِسْلَامِ إِلَی الْکُفْرِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ مِثْلَهُ‌366.
58- 19-367 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی کِتَابِ بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 38
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- أَ رَأَیْتَ مَنْ لَمْ یُقِرَّ (بِأَنَّکُمْ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ کَمَا ذُکِرَتْ)368- وَ لَمْ یَجْحَدْهُ قَالَ أَمَّا إِذَا قَامَتْ عَلَیْهِ الْحُجَّةُ مِمَّنْ یَثِقُ بِهِ فِی عِلْمِنَا فَلَمْ یَثِقْ بِهِ فَهُوَ کَافِرٌ وَ أَمَّا مَنْ لَمْ یَسْمَعْ ذَلِکَ فَهُوَ فِی عُذْرٍ حَتَّی یَسْمَعَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ.
59- 20-369 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی لَیْثَ بْنَ الْبَخْتَرِیِّ الْمُرَادِیَّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- أَ رَأَیْتَ الرَّادَّ عَلَیَّ هَذَا الْأَمْرِ کَالرَّادِّ عَلَیْکُمْ فَقَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَنْ رَدَّ عَلَیْکَ هَذَا الْأَمْرَ فَهُوَ کَالرَّادِّ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ وَ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ مِثْلَهُ‌370.
60- 21-371 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنِ اجْتَرَی عَلَی اللَّهِ فِی الْمَعْصِیَةِ وَ ارْتِکَابِ الْکَبَائِرِ فَهُوَ کَافِرٌ وَ مَنْ نَصَبَ دِیناً غَیْرَ دِینِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِکٌ.372 وسایل الشیعه ؛ ج‌1 ؛ ص38
61- 22-373 مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمَرَاغِیِّ قَالَ وَرَدَ تَوْقِیعٌ عَلَی الْقَاسِمِ بْنِ الْعَلَاءِ374 وَ ذَکَرَ تَوْقِیعاً شَرِیفاً یَقُولُ فِیهِ فَإِنَّهُ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِینَا فِی التَّشْکِیکِ فِیمَا یُؤَدِّیهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا قَدْ عَرَفُوا بِأَنَّا نُفَاوِضُهُمْ سِرَّنَا وَ نُحَمِّلُهُمْ إِیَّاهُ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 39
إِلَیْهِمْ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَوَائِلِ کُتُبِ الْعِبَادَاتِ وَ فِی کِتَابِ الْحُدُودِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی ثُمَّ إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ مُطْلَقٌ یَتَعَیَّنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّفْصِیلِ السَّابِقِ لِلتَّصْرِیحِ بِهِ کَمَا عَرَفْتَ‌375.
------------------
313. ( 1)- المحاسن 13- 38.
314. ( 2)- ثواب الأعمال 30.
315. ( 3)- یأتی فی الحدیث 14 و 15 و 16 من الباب 5 من صلاة الجنازة.
316. ( 4)- یأتی فی الحدیث 25، و 26 من الباب 15 من أبواب الوضوء.
317. ( 1)- الباب 2 فیه 22 حدیثا.
318. ( 2)- الکافی 2- 387- 15.
319. ( 3)- الکافی 2- 383- 1.
320. ( 4)- لتوضیح المراد انظر الوافی 3- 40 و مرآة العقول 11- 109.
321. ( 5)- الکافی 2- 383- 2.
322. ( 1)- یأتی الحدیث 21 من هذا الباب.
323. ( 2)- الکافی 2- 384- 3.
324. ( 3)- الکافی 2- 384- 4.
325. ( 4)- الإنسان 76: 3.
326. ( 5)- لما مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب.
327. ( 6)- یأتی فی:
أ-الباب 11 و فی الحدیث 4 من الباب 18 من أبواب أعداد الفرائض.
ب-الباب 4 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
328.ج- و فی الحدیث 1 من الباب 2 من أحکام شهر رمضان.
329.د- الباب 7 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه.
330.ه- و فی الحدیث 11 من الباب 12 من أبواب صفات القاضی.
331. ( 7)- الکافی 2- 387- 12 و أورده الشیخ المصنّف" قده" مختصرا.
332. ( 8)- المائدة 5: 5.
333. ( 9)- فی المصدر: من ترک.
334. ( 1)- المحاسن 79- 4.
335. ( 2)- الکافی 2- 384- 5.
336. ( 3)- الکافی 2- 388- 19، و أورده فی الحدیث 11 من الباب 12 من أبواب صفات القاضی.
337. ( 4)- المحاسن 216- 103.
338. ( 5)- الکافی 2- 389- 1 و قد اختصره المصنّف.
339. ( 6)- فی المصدر زیادة: و الجحود.
340. ( 7)- فی المصدر: معرفته.
341. ( 1)- النمل 27- 14.
342. ( 2)- البقرة 2- 85.
343. ( 3)- فی نسخة: فکفروا،( منه قده).
344. ( 4)- البقرة 2- 85.
345. ( 5)- الکافی 2- 285- 23.
346. ( 6)- فی المصدر: أذنب.
347. ( 7)- الکافی 2- 280- 10، و یأتی صدره فی الحدیث 13 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس.
348. ( 8)- فی نسخة: و هی( منه قده).
349. ( 1)- الکافی 1- 67- 10، و رواه أیضا الشیخ فی التهذیب 6- 301- 845، و الصدوق فی الفقیه 3- 8- 3233، و الطبرسیّ فی الاحتجاج 355 فی باب احتجاج الإمام الصّادق( علیه السلام) علی الزنادقة، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب صفات القاضی.
350. ( 2)- الکافی 2- 33- 2.
351. ( 3)- الکافی 2- 28- 1.
352. ( 1)- النساء 4- 93.
353. ( 2)- الأحزاب 33- 64- 65.
354. ( 3)- النساء 4- 10.
355. ( 4)- المطففین 83- 1.
356. ( 5)- مریم 19- 37.
357. ( 6)- آل عمران 3- 77.
358. ( 7)- النور 34- 3.
359. ( 8)- الامتراء فی الشی‌ء: الشک فیه( لسان العرب 15- 278).
360. ( 9)- النور 24- 4- 5.
361. ( 10)- السجدة 32- 18.
362. ( 1)- التوبة 9- 67.
363. ( 2)- النور 24- 23.
364. ( 3)- تحف العقول 224.
365. ( 4)- فی المصدر: الکفر.
366. ( 5)- و فیه: تکون منه معصیة.
367. ( 6)- تفسیر القمّیّ 2- 398.
368. ( 7)- الإنسان 76- 3.
369. ( 8)- عقاب الأعمال 294- 1.
370. ( 1)- فی المصدر النوفلیّ بدل( القمّیّ).
371. ( 2)- التوحید 226.
372. ( 3)- فی المصدر: قال کتبت علی یدی عبد الملک بن أعین الی أبی عبد اللّه( علیه السلام): جعلت فداک.
373. ( 4)- الکافی 2- 27- 1، و أورده فی الحدیث 50 من الباب 10 من أبواب حدّ المرتد و الحدیث 3 من الباب 6 من أبواب بقیة الحدود.
374. ( 5)- بصائر الدرجات 244- 15.
375. ( 1)- فی المصدر: بما یاتیکم فی لیلة القدر کما ذکر.

3- بَابُ اشْتِرَاطِ الْعَقْلِ فِی تَعَلُّقِ التَّکْلِیفِ‌

62- 1-377 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنِی عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی الْعَطَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ اسْتَنْطَقَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی مَا خَلَقْتُ خَلْقاً هُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْکَ وَ لَا أَکْمَلْتُکَ إِلَّا فِیمَنْ أُحِبُّ أَمَا إِنِّی إِیَّاکَ آمُرُ وَ إِیَّاکَ أَنْهَی وَ إِیَّاکَ أُعَاقِبُ وَ إِیَّاکَ أُثِیبُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌378 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌379.
63- 2-380 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 40
عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ فَقَالَ وَ عِزَّتِی مَا خَلَقْتُ خَلْقاً أَحْسَنَ مِنْکَ إِیَّاکَ آمُرُ وَ إِیَّاکَ أَنْهَی وَ إِیَّاکَ أُثِیبُ وَ إِیَّاکَ أُعَاقِبُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ مِثْلَهُ‌381.
64- 3-382 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا یُدَاقُ‌383 اللَّهُ الْعِبَادَ فِی الْحِسَابِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- عَلَی قَدْرِ مَا آتَاهُمْ مِنَ الْعُقُولِ فِی الدُّنْیَا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ مِثْلَهُ‌384.
65- 4-385 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الثَّوَابَ عَلَی قَدْرِ الْعَقْلِ الْحَدِیثَ.
66- 5-386 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا بَلَغَکُمْ عَنْ رَجُلٍ حُسْنُ حَالٍ فَانْظُرُوا فِی حُسْنِ عَقْلِهِ فَإِنَّمَا یُجَازَی بِعَقْلِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 41
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِ مِثْلَهُ‌387.
67- 6-388 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی مَا خَلَقْتُ خَلْقاً هُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْکَ بِکَ آخُذُ وَ بِکَ أُعْطِی وَ عَلَیْکَ أُثِیبُ.
68- 7-389 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِیدِ الْوَصَّافِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ أَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی ع- أَنَا أُؤَاخِذُ عِبَادِی عَلَی قَدْرِ مَا أَعْطَیْتُهُمْ مِنَ الْعَقْلِ.
69- 8-390 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْعَقْلَ فَقَالَ لَهُ أَقْبِلْ [فَأَقْبَلَ]391- ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدْبِرْ [فَأَدْبَرَ]392- (ثُمَّ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ)393- ثُمَّ قَالَ لَا394 وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی مَا خَلَقْتُ شَیْئاً أَحَبَّ إِلَیَّ مِنْکَ لَکَ الثَّوَابُ وَ عَلَیْکَ الْعِقَابُ.
70- 9-395 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْهُمْ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْعَقْلَ فَقَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ فَقَالَ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی مَا خَلَقْتُ شَیْئاً أَحْسَنَ مِنْکَ وَ أَحَبَّ إِلَیَّ مِنْکَ بِکَ آخُذُ وَ بِکَ أُعْطِی.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 42
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌396.
------------------
376. ( 2)- المحاسن 185- 194.
377. ( 3)- الکافی 8- 146- 120.
378. ( 4)- المحاسن 209- 75.
379. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
380. ( 5)- رجال الکشّیّ 2- 816- 1020.
381. ( 6)- فی المصدر: ورد علی القاسم بن العلاء نسخة.
382. ( 1)- یأتی أیضا فی الباب 11 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها، و الباب 4 من أبواب ما تجب فیه الزکاة و ما تستحب فیه، و الباب 7 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، و الباب 5 من أبواب جهاد العدو و ما یناسبه، و الباب 10 من أبواب حد المرتد.
383. ( 2)- الباب 3 فیه 9 أحادیث.
384. ( 3)- الکافی 1- 10- 1، و یأتی فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب جهاد النفس.
385. ( 4)- المحاسن 192- 6.
386. ( 5)- أمالی الصدوق 340.
387. ( 6)- الکافی 1- 26- 26.
388. ( 1)- المحاسن 192- 5. و فیه: عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه( علیهما السلام).
389. ( 2)- الکافی 1- 11- 7.
390. ( 3)- المداقة: هی المناقشة فی الحساب و الاستقصاء فیه( مجمع البحرین 5- 162، و لسان العرب 10- 102).
391. ( 4)- المحاسن 195- 16.
392. ( 5)- الکافی 1- 11- 8.
393. ( 6)- الکافی 1- 12- 9.
394. ( 1)- المحاسن 194- 14. و فیه: النوفلیّ و جهم بن حکیم المدائنی، عن السکونی.
395. ( 2)- المحاسن 192- 7.
396. ( 3)- المحاسن 193- 10.

4- بَابُ اشْتِرَاطِ التَّکْلِیفِ بِالْوُجُوبِ وَ التَّحْرِیمِ بِالاحْتِلَامِ أَوِ الْإِنْبَاتِ مُطْلَقاً أَوْ بُلُوغِ الذَّکَرِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ الْأُنْثَی تِسْعَ سِنِینَ وَ اسْتِحْبَابِ تَمْرِینِ الْأَطْفَالِ عَلَی الْعِبَادَةِ قَبْلَ ذَلِکَ‌

71- 1-398 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَوْلَادَ الْمُسْلِمِینَ مَوْسُومُونَ‌399 عِنْدَ اللَّهِ شَافِعٌ وَ مُشَفَّعٌ فَإِذَا بَلَغُوا اثْنَتَیْ عَشْرَةَ سَنَةً کُتِبَتْ‌400 لَهُمُ الْحَسَنَاتُ فَإِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ کُتِبَتْ عَلَیْهِمُ السَّیِّئَاتُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 43
عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ مِثْلَهُ‌401.
72- 2-402 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع قُلْتُ لَهُ مَتَی یَجِبُ عَلَی الْغُلَامِ أَنْ یُؤْخَذَ بِالْحُدُودِ التَّامَّةِ وَ تُقَامَ عَلَیْهِ وَ یُؤْخَذَ بِهَا قَالَ إِذَا خَرَجَ عَنْهُ الْیُتْمُ وَ أَدْرَکَ قُلْتُ فَلِذَلِکَ حَدٌّ یُعْرَفُ بِهِ فَقَالَ إِذَا احْتَلَمَ أَوْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَشْعَرَ أَوْ أَنْبَتَ قَبْلَ ذَلِکَ أُقِیمَتْ عَلَیْهِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ أُخِذَ بِهَا وَ أُخِذَتْ لَهُ قُلْتُ فَالْجَارِیَةُ مَتَی تَجِبُ عَلَیْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ تُؤْخَذُ بِهَا وَ یُؤْخَذُ لَهَا403- قَالَ إِنَّ الْجَارِیَةَ لَیْسَتْ مِثْلَ الْغُلَامِ إِنَّ الْجَارِیَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ ذَهَبَ عَنْهَا الْیُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَیْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ وَ أُقِیمَتْ عَلَیْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ أُخِذَ لَهَا بِهَا قَالَ وَ الْغُلَامُ لَا یَجُوزُ أَمْرُهُ فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ وَ لَا یَخْرُجُ مِنَ الْیُتْمِ حَتَّی یَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ یَحْتَلِمَ أَوْ یُشْعِرَ أَوْ یُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ عَنْ حُمْرَانَ‌404.
73- 3-405 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْجَارِیَةُ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ ذَهَبَ عَنْهَا الْیُتْمُ وَ زُوِّجَتْ وَ أُقِیمَتْ عَلَیْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ لَهَا وَ عَلَیْهَا الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 44
74- 4-406 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی غُلَامٍ صَغِیرٍ لَمْ یُدْرِکْ ابْنِ عَشْرِ سِنِینَ زَنَی بِامْرَأَةٍ مُحْصَنَةٍ قَالَ لَا تُرْجَمُ لِأَنَّ الَّذِی نَکَحَهَا لَیْسَ بِمُدْرِکٍ وَ لَوْ کَانَ مُدْرِکاً رُجِمَتْ.
75- 5-407 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَعْفَرٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَخَلَ بِعَائِشَةَ- وَ هِیَ بِنْتُ عَشْرِ سِنِینَ وَ لَیْسَ یُدْخَلُ بِالْجَارِیَةِ حَتَّی تَکُونَ امْرَأَةً.
76- 6-408 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْیَتِیمِ مَتَی یَنْقَطِعُ یُتْمُهُ قَالَ إِذَا احْتَلَمَ وَ عَرَفَ الْأَخْذَ وَ الْعَطَاءَ.
77- 7-409 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع مَا حَدُّ الْبُلُوغِ قَالَ مَا أَوْجَبَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ الْحُدُودَ.
78- 8-410 وَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ قَالَ: عَرَضَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْمَئِذٍ یَعْنِی بَنِی قُرَیْظَةَ عَلَی الْعَانَاتِ فَمَنْ وَجَدَهُ أَنْبَتَ قَتَلَهُ وَ مَنْ لَمْ یَجِدْهُ أَنْبَتَ أَلْحَقَهُ بِالذَّرَارِیِّ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 45
79- 9-411 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ یَا عَلِیُّ لَا یُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ.
80- 10-412 قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ عَلَی الصَّبِیِّ إِذَا احْتَلَمَ الصِّیَامُ وَ عَلَی الْمَرْأَةِ إِذَا حَاضَتِ الصِّیَامُ.
81- 11-413 وَ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّکُونِیِّ عَنِ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ ابْنِ ظَبْیَانَ‌414 قَالَ: أُتِیَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ‌415 فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ عَلِیٌّ ع- أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ یُرْفَعُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِیِّ حَتَّی یَحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّی یُفِیقَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّی یَسْتَیْقِظَ.
82- 12-416 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلَامِ مَتَی تَجِبُ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ فَقَالَ إِذَا أَتَی عَلَیْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً فَإِنِ احْتَلَمَ قَبْلَ ذَلِکَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَ جَرَی عَلَیْهِ الْقَلَمُ وَ الْجَارِیَةُ مِثْلُ ذَلِکَ إِنْ أَتَی لَهَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ حَاضَتْ قَبْلَ ذَلِکَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَیْهَا الصَّلَاةُ وَ جَرَی عَلَیْهَا الْقَلَمُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی حُصُولِ الِاحْتِلَامِ أَوِ الْإِنْبَاتِ لِلْغُلَامِ فِی الثَّلَاثَ
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 46
عَشْرَةَ سَنَةً وَ عَدَمِ عَقْلِ الْجَارِیَةِ قَبْلَهَا لِمَا مَضَی‌417 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی التَّمْرِینِ فِی مَحَلِّهِ‌418 وَ یُمْکِنُ حَمْلُ حُکْمِ الْغُلَامِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ حُکْمِ الْجَارِیَةِ عَلَی أَنَّ مَفْهُومَ الشَّرْطِ غَیْرُ مُرَادٍ.
-------------------
397. ( 4)- المحاسن 192- 4.
398. ( 5)- أثبتناه من المصدر.
399. ( 6)- أثبتناه من المصدر.
400. ( 7)- لیس فی المصدر.
401. ( 8)- فی المصدر. قال له بدل( قال: لا).
402. ( 9)- المحاسن 194- 13.
403. ( 1)- یأتی فی:
أ-الحدیث 11 من الباب التالی.
ب-الباب 3 من أبواب من تجب علیه الزکاة و من لا تجب علیه من کتاب الزکاة.
404.ج- الباب 4 من أبواب زکاة الفطرة من کتاب الزکاة.
405.د- الباب 46 من أبواب أحکام الوصایا من کتاب الوصایا.
406.ه- البابین 32 و 34 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه من کتاب الطلاق.
407.و- البابین 20 و 21 من کتاب العتق.
408.ز- الباب 8 و 19 من أبواب مقدمات الحدود و أحکامها العامّة من کتاب الحدود و التعزیرات.
409.ح- الباب 21 من أبواب حدّ الزنا من کتاب الحدود و التعزیرات.
410.ط- الباب 36 من أبواب القصاص فی النفس من کتاب القصاص.
411. ( 2)- الباب 4 فیه 12 حدیثا.
412. ( 3)- الکافی 6- 3- 8.
413. ( 4)- الموسوم: المتحلی بسمة معینة( لسان العرب 12- 636).
414. ( 5)- فی نسخة: کانت،( منه قده).
415. ( 1)- التوحید 392- 3.
416. ( 2)- الکافی 7- 197- 1.
417. ( 3)- فی المصدر: و تؤخذ لها، و یؤخذ بها.

5- بَابُ وُجُوبِ النِّیَّةِ فِی الْعِبَادَاتِ الْوَاجِبَةِ وَ اشْتِرَاطِهَا بِهَا مُطْلَقاً

83- 1-420 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِیَّةٍ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 47
84- 2-421 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَزْدِیِّ عَنْ أَبِی عُثْمَانَ الْعَبْدِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا قَوْلَ إِلَّا بِعَمَلٍ وَ لَا قَوْلَ وَ422 عَمَلَ إِلَّا بِنِیَّةٍ وَ لَا قَوْلَ وَ423 عَمَلَ وَ424 نِیَّةَ إِلَّا بِإِصَابَةِ السُّنَّةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ مُرْسَلًا عَنِ الرِّضَا ع نَحْوَهُ‌425 وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا426 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ بِالْإِسْنَادِ427.
85- 3-428 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: لَا حَسَبَ لِقُرَشِیٍّ وَ لَا عَرَبِیٍّ إِلَّا بِتَوَاضُعٍ وَ لَا کَرَمَ إِلَّا بِتَقْوًی وَ لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِیَّةٍ (وَ لَا عِبَادَةَ إِلَّا بِتَفَقُّهٍ)429 الْحَدِیثَ.
86- 4-430 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَزْدِیِّ عَنْ أَبِی عُثْمَانَ الْعَبْدِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 48
اللَّهِ ص لَا قَوْلَ إِلَّا بِعَمَلٍ (وَ نِیَّةٍ)431 وَ لَا قَوْلَ وَ لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِیَّةٍ432.
87- 5-433 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عُرْوَةَ السُّلَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ یَحْشُرُ النَّاسَ عَلَی نِیَّاتِهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
88- 6-434 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِیُّ قَالَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ.
89- 7-435 قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ وَ إِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَی.
90- 8-436 وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‌437 عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ قَالَ: یَا أَبَا ذَرٍّ لِیَکُنْ لَکَ فِی کُلِّ شَیْ‌ءٍ نِیَّةٌ حَتَّی فِی النَّوْمِ وَ الْأَکْلِ.
91- 9-438 وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا حَسَبَ إِلَّا بِالتَّوَاضُعِ وَ لَا کَرَمَ إِلَّا بِالتَّقْوَی وَ لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِیَّةٍ.
92- 10-439 وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ الْعَبَّاسِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 49
الْمُوسَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ هَذَا عَنْ أَخِیهِ وَ هَذَا عَنْ أَبِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ وَ لِکُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَی فَمَنْ غَزَا ابْتِغَاءَ مَا عِنْدَ اللَّهِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ غَزَا یُرِیدُ عَرَضَ الدُّنْیَا أَوْ نَوَی عِقَالًا لَمْ یَکُنْ لَهُ إِلَّا مَا نَوَی.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌440.
--------------------
418. ( 4)- السرائر 428.
419. ( 5)- الکافی 7- 198- 2، و أورده کاملا فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب مقدمات الحدود و أحکامها من کتاب الحدود و التعزیرات.
420. ( 1)- الکافی 7- 180- 1.
421. ( 2)- الکافی 7- 388- 1.
422. ( 3)- قرب الإسناد 119.
423. ( 4)- قرب الإسناد 175.
424. ( 5)- قرب الإسناد 63.
425. ( 1)- الفقیه 4- 361- 5762.
426. ( 2)- الفقیه 2- 122- 1907.
427. ( 3)- الخصال 93- 40 و الخصال 175- 233 أورده المصنّف باختصار.
428. ( 4)- فی المصدر: عن أبی ظبیان.
429. ( 5)- فی المصدر: فجرت، بدل( زنت).
430. ( 6)- التهذیب 2- 380- 1588.
431. ( 1)- مضی فی الحدیثین 3 و 4 من هذا الباب.
432. ( 2)- یأتی فی:
أ-البابین 1 و 2 من أبواب من تجب علیه الزکاة و من لا تجب علیه من کتاب الزکاة.
ب-الباب 4 من أبواب زکاة الفطرة من کتاب الزکاة.
433.ج- الباب 29 من أبواب من یصحّ منه الصوم من کتاب الصیام.
434.د- الباب 12 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه من کتاب الحجّ ه- الباب 14 من أبواب عقد البیع و شروطه من کتاب التجارة.
435.و- البابین 44 و 45 من أبواب أحکام الوصایا من کتاب الوصایا.
436.ز- الباب 74 من أبواب أحکام الأولاد من کتاب النکاح.
437.ح- فی الحدیث 9 من الباب 6 من أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد من کتاب النکاح.
438.ط- الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه من کتاب الطلاق.
439.ی- الباب 22 من أبواب الشهادات من کتاب الشهادات.
440.ک- الباب 9 من أبواب حدّ الزنا من کتاب الحدود و التعزیرات

6- بَابُ اسْتِحْبَابِ نِیَّةِ الْخَیْرِ وَ الْعَزْمِ عَلَیْهِ‌

93- 1-442 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ الْفَقِیرَ لَیَقُولُ یَا رَبِّ ارْزُقْنِی حَتَّی أَفْعَلَ کَذَا وَ کَذَا مِنَ الْبِرِّ وَ وُجُوهِ الْخَیْرِ فَإِذَا عَلِمَ اللَّهُ ذَلِکَ مِنْهُ بِصِدْقِ نِیَّةٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَا یَکْتُبُ لَهُ لَوْ عَمِلَهُ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ کَرِیمٌ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌443.
94- 2-444 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 50
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ‌445 الْحُسَیْنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ حَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حَدِّ الْعِبَادَةِ الَّتِی إِذَا فَعَلَهَا فَاعِلُهَا کَانَ مُؤَدِّیاً فَقَالَ حُسْنُ النِّیَّةِ بِالطَّاعَةِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ‌446.
95- 3-447 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِیَّةُ الْمُؤْمِنِ خَیْرٌ مِنْ عَمَلِهِ وَ نِیَّةُ الْکَافِرِ شَرٌّ مِنْ عَمَلِهِ وَ کُلُّ عَامِلٍ یَعْمَلُ عَلَی نِیَّتِهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِ مِثْلَهُ‌448.
96- 4-449 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا خُلِّدَ أَهْلُ النَّارِ فِی النَّارِ لِأَنَّ نِیَّاتِهِمْ کَانَتْ فِی الدُّنْیَا أَنْ لَوْ خُلِّدُوا فِیهَا أَنْ یَعْصُوا اللَّهَ أَبَداً وَ إِنَّمَا خُلِّدَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِی الْجَنَّةِ- لِأَنَّ نِیَّاتِهِمْ کَانَتْ فِی الدُّنْیَا أَنْ لَوْ بَقُوا فِیهَا أَنْ یُطِیعُوا اللَّهَ أَبَداً فَبِالنِّیَّاتِ خُلِّدَ هَؤُلَاءِ وَ هَؤُلَاءِ ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَی قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلی شاکِلَتِهِ‌450- قَالَ عَلَی نِیَّتِهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ451 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 51
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌452.
97- 5-453 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ وَ النِّیَّةُ أَفْضَلُ مِنَ الْعَمَلِ أَلَا وَ إِنَّ النِّیَّةَ هِیَ الْعَمَلُ ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَی قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلی شاکِلَتِهِ‌454 یَعْنِی عَلَی نِیَّتِهِ.
98- 6-455 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی جَعَلَ لآِدَمَ فِی ذُرِّیَّتِهِ أَنَّ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ یَعْمَلْهَا کُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ وَ عَمِلَهَا کُتِبَتْ لَهُ عَشْراً وَ مَنْ هَمَّ بِسَیِّئَةٍ456 لَمْ تُکْتَبْ عَلَیْهِ وَ مَنْ هَمَّ بِهَا وَ عَمِلَهَا کُتِبَتْ عَلَیْهِ سَیِّئَةٌ.
99- 7-457 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَیَهُمُّ بِالْحَسَنَةِ وَ لَا یَعْمَلُ بِهَا فَتُکْتَبُ لَهُ حَسَنَةٌ وَ إِنْ هُوَ عَمِلَهَا کُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَیَهُمُّ بِالسَّیِّئَةِ أَنْ یَعْمَلَهَا فَلَا یَعْمَلُهَا فَلَا تُکْتَبُ عَلَیْهِ.
100- 8-458 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بُکَیْرٍ459 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَالَ لآِدَمَ ع یَا آدَمُ- جَعَلْتُ لَکَ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 52
أَنَّ مَنْ هَمَّ مِنْ ذُرِّیَّتِکَ بِسَیِّئَةٍ لَمْ تُکْتَبْ عَلَیْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا کُتِبَتْ عَلَیْهِ سَیِّئَةٌ وَ مَنْ هَمَّ مِنْهُمْ بِحَسَنَةٍ فَإِنْ لَمْ یَعْمَلْهَا کُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَ إِنْ هُوَ عَمِلَهَا کُتِبَتْ لَهُ عَشْراً الْحَدِیثَ.
101- 9-460 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَنَّاطِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ فُلَاناً یَا عَلِیُّ لَمْ تَشْهَدْ جَنَازَتَهُ قُلْتُ لَا قَدْ کُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَشْهَدَ جَنَازَةَ مِثْلِهِ فَقَالَ قَدْ کُتِبَ لَکَ ثَوَابُ ذَلِکَ بِمَا نَوَیْتَ.
102- 10-461 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا هَمَّ الْعَبْدُ بِالسَّیِّئَةِ لَمْ تُکْتَبْ عَلَیْهِ وَ إِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ کُتِبَتْ لَهُ.
103- 11-462 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُثَنَّی الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ حَسُنَتْ نِیَّتُهُ زَادَ اللَّهُ تَعَالَی فِی رِزْقِهِ.
104- 12-463 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ یُونُسَ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ خُذُوا ما آتَیْناکُمْ بِقُوَّةٍ464- أَ قُوَّةٌ فِی الْأَبْدَانِ أَوْ قُوَّةٌ فِی الْقَلْبِ قَالَ فِیهِمَا جَمِیعاً.
105- 13-465 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا بَلَغَ بِهِ خَیْثَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِیَّ قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 53
سَأَلَ عِیسَی بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ مَا الْعِبَادَةُ فَقَالَ حُسْنُ النِّیَّةِ بِالطَّاعَةِ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِی یُطَاعُ اللَّهُ مِنْهُ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ قَالَ حُسْنُ النِّیَّةِ بِالطَّاعَةِ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِی أُمِرَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِیلِ قَالَ وَ کَتَبْتُ مِنْ کِتَابِهِ بِإِسْنَادِهِ یَرْفَعُهُ إِلَی عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِ نَحْوَهُ‌466 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ خَیْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ‌467.
106- 14-468 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ بَابَوَیْهِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع مَا ضَعُفَ بَدَنٌ عَمَّا قَوِیَتْ عَلَیْهِ النِّیَّةُ.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا469 وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ‌470.
107- 15-471 وَ فِی کِتَابِ الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَبِیبِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَبِیحٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی سَمِعْتُکَ تَقُولُ نِیَّةُ الْمُؤْمِنِ خَیْرٌ مِنْ عَمَلِهِ فَکَیْفَ تَکُونُ النِّیَّةُ خَیْراً مِنَ الْعَمَلِ قَالَ لِأَنَّ الْعَمَلَ رُبَّمَا کَانَ رِیَاءً لِلْمَخْلُوقِینَ وَ النِّیَّةُ خَالِصَةٌ لِرَبِّ الْعَالَمِینَ فَیُعْطِی عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 54
النِّیَّةِ مَا لَا یُعْطِی عَلَی الْعَمَلِ.
108- 16-472 قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْعَبْدَ لَیَنْوِی مِنْ نَهَارِهِ أَنْ یُصَلِّیَ بِاللَّیْلِ فَتَغْلِبُهُ عَیْنُهُ فَیَنَامُ فَیُثْبِتُ اللَّهُ لَهُ صَلَاتَهُ وَ یَکْتُبُ نَفَسَهُ تَسْبِیحاً وَ یَجْعَلُ نَوْمَهُ عَلَیْهِ صَدَقَةً.
109- 17-473 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ نِیَّةُ الْمُؤْمِنِ أَفْضَلُ مِنْ عَمَلِهِ وَ ذَلِکَ لِأَنَّهُ یَنْوِی مِنَ الْخَیْرِ مَا لَا یُدْرِکُهُ وَ نِیَّةُ الْکَافِرِ شَرٌّ مِنْ عَمَلِهِ وَ ذَلِکَ لِأَنَّ الْکَافِرَ یَنْوِی الشَّرَّ وَ یَأْمُلُ مِنَ الشَّرِّ مَا لَا یُدْرِکُهُ.
110- 18-474 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ‌475 بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَمَنَّی شَیْئاً وَ هُوَ لِلَّهِ رِضًا لَمْ یَخْرُجْ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی یُعْطَاهُ.
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌476 وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِسْحَاقَ التَّاجِرِ مِثْلَهُ‌477.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 55
111- 19-478 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّازِیِّ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ صَدَقَ لِسَانُهُ زَکَا عَمَلُهُ وَ مَنْ حَسُنَتْ نِیَّتُهُ زَادَ اللَّهُ فِی رِزْقِهِ وَ مَنْ حَسُنَ بِرُّهُ بِأَهْلِهِ زَادَ اللَّهُ فِی عُمُرِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌479.
112- 20-480 وَ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ یَعْمَلْهَا کُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ فَإِنْ عَمِلَهَا کُتِبَتْ لَهُ عَشْراً وَ یُضَاعِفُ اللَّهُ لِمَنْ یَشَاءُ إِلَی سَبْعِمِائَةٍ وَ مَنْ هَمَّ بِسَیِّئَةٍ فَلَمْ یَعْمَلْهَا لَمْ تُکْتَبْ عَلَیْهِ حَتَّی یَعْمَلَهَا فَإِنْ لَمْ یَعْمَلْهَا کُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ481 وَ إِنْ عَمِلَهَا أُجِّلَ تِسْعَ سَاعَاتٍ فَإِنْ تَابَ وَ نَدِمَ عَلَیْهَا لَمْ تُکْتَبْ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَتُبْ وَ لَمْ یَنْدَمْ عَلَیْهَا کُتِبَتْ عَلَیْهِ سَیِّئَةٌ.
113- 21-482 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: لَوْ کَانَتِ النِّیَّاتُ مِنْ أَهْلِ الْفِسْقِ یُؤْخَذُ بِهَا أَهْلُهَا إِذاً لَأُخِذَ کُلُّ مَنْ نَوَی الزِّنَا بِالزِّنَا وَ کُلُّ مَنْ نَوَی السَّرِقَةَ بِالسَّرِقَةِ وَ کُلُّ مَنْ نَوَی الْقَتْلَ بِالْقَتْلِ وَ لَکِنَّ اللَّهَ عَدْلٌ کَرِیمٌ لَیْسَ الْجَوْرُ مِنْ شَأْنِهِ وَ لَکِنَّهُ یُثِیبُ عَلَی نِیَّاتِ الْخَیْرِ أَهْلَهَا وَ إِضْمَارِهِمْ عَلَیْهَا وَ لَا یُؤَاخِذُ أَهْلَ الْفِسْقِ‌483 حَتَّی یَفْعَلُوا الْحَدِیثَ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 56
114- 22-484 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ الْهَاشِمِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: نِیَّةُ الْمُؤْمِنِ أَبْلَغُ مِنْ عَمَلِهِ وَ کَذَلِکَ (نِیَّةُ)485 الْفَاجِرِ.
115- 23-486 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی الْوَلِیدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الصَّیْقَلِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ صَدَقَ لِسَانُهُ زَکَا عَمَلُهُ وَ مَنْ حَسُنَتْ نِیَّتُهُ زِیدَ فِی رِزْقِهِ وَ مَنْ حَسُنَ بِرُّهُ بِأَهْلِ بَیْتِهِ زِیدَ فِی عُمُرِهِ.
116- 24-487 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ قَالَ: یَا أَبَا ذَرٍّ هُمَّ بِالْحَسَنَةِ وَ إِنْ لَمْ تَعْمَلْهَا لِکَیْ لَا تُکْتَبَ مِنَ الْغَافِلِینَ.
117- 25-488 وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ بِکَرَمِهِ وَ فَضْلِهِ یُدْخِلُ الْعَبْدَ بِصِدْقِ النِّیَّةِ وَ السَّرِیرَةِ الصَّالِحَةِ الْجَنَّةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌489 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌490.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 57
--------------------------------------
441.ل- الباب 5 من أبواب حدّ القذف من کتاب الحدود و التعزیرات.
442.م- الباب 28 من أبواب حدّ السرقة من کتاب الحدود و التعزیرات.
443.ن- الباب 36 من أبواب القصاص فی النفس من کتاب القصاص.
444. ( 3)- الباب 5 فیه 10 أحادیث.
445. ( 4)- الکافی 2- 84- 1، و یأتی فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب النیة من کتاب الصلاة.
446. ( 1)- الکافی 1- 70- 9.
447. ( 2)- فی المصدر زیادة- لا.
448. ( 3)- فی المصدر زیادة- لا.
449. ( 4)- فی المصدر زیادة- لا.
450. ( 5)- التهذیب 4- 186- 520.
451. ( 6)- المقنعة 48.
452. ( 7)- المحاسن- 222- 134. و رواه الطوسیّ فی الأمالی 1- 346 و الأمالی 1- 396.
453. ( 8)- الخصال- 18- 62، و رواه الکلینی فی الکافی 8- 234- 312.
454. ( 9)- لیس فی المصدر.
455. ( 10)- بصائر الدرجات 31- 4 ذیل الحدیث 4، و یأتی صدره فی الحدیث 4 من الباب 10 من أبواب الذکر من کتاب الصلاة.
456. ( 1)- لیس فی المصدر.
457. ( 2)- فی المصدر زیادة- و لا نیة إلّا باصابة السنة.
458. ( 3)- المحاسن- 262- 325.
459. ( 4)- التهذیب 4- 186- 518، و یأتی فی الحدیث 11 من الباب 2 من أبواب وجوب الصوم و نیته.
460. ( 5)- التهذیب 1- 83- 218 و التهذیب 4- 186- 519، و یأتی فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب النیة من کتاب الصلاة، و الحدیث 12 من الباب 2 من أبواب وجوب الصوم و نیته.
461. ( 6)- الوصیة المذکورة موجودة فی أمالی الطوسیّ 2- 138 لکنها خالیة من هذه القطعة، و رواها الطبرسیّ ضمن الوصیة فی مکارم الأخلاق 464، و عنه فی البحار 77- 82.
462. ( 7)- یأتی فی الفائدة الثانیة برقم 49 من الخاتمة.
463. ( 8)- أمالی الطوسیّ 2- 202.
464. ( 9)- أمالی الطوسیّ 2- 231 باختلاف فی السند و المتن.
465. ( 1)- یأتی فی- أ- الحدیثین 1 و 5 من الباب 6 من هذه الأبواب.
466.ب- الباب 1 من أبواب النیة من کتاب الصلاة.
467.ج- الباب 56 من أبواب المستحقین للزکاة من کتاب الزکاة.
468.د- الأحادیث 11، 12، 13 من الباب 2 من أبواب وجوب الصوم.
469.ه- الحدیث 5 من الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس.
470. ( 2)- الباب 6 فیه 25 حدیثا.
471. ( 3)- الکافی 2- 85- 3.
472. ( 4)- المحاسن 261- 320.
473. ( 5)- الکافی 2- 85- 4.
474. ( 1)- کذا فی الأصل، و فی الوافی-" عن"، و فی المصدر- بن الحسین عن عمرو.
475. ( 2)- المحاسن 261- 321 بسند آخر.
476. ( 3)- الکافی 2- 84- 2.
477. ( 4)- المحاسن- 260- 315.
478. ( 5)- الکافی 2- 85- 5.
479. ( 6)- الاسراء 17- 84.
480. ( 7)- المحاسن 331- 94.
481. ( 1)- علل الشرائع- 523- 1.
482. ( 2)- الکافی 2- 16- 4، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 8 من أبواب مقدّمة العبادات.
483. ( 3)- الاسراء 17- 84.
484. ( 4)- الکافی 2- 428- 1.
485. ( 5)- فی المصدر زیادة- و لم یعملها.
486. ( 6)- الکافی 2- 428- 2.
487. ( 7)- الکافی 2- 440- 1، و یأتی ذیله فی الحدیث 1 من الباب 93 من أبواب جهاد النفس.
488. ( 8)- فی المصدر- ابن بکیر.
489. ( 1)- مختصر بصائر الدرجات- 99.
490. ( 2)- الزهد 72- 192.

7- بَابُ کَرَاهَةِ نِیَّةِ الشَّرِّ

118- 1-492 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَقُولُ مَنْ أَسَرَّ سَرِیرَةً رَدَّاهُ اللَّهُ رِدَاهَا إِنْ خَیْراً فَخَیْرٌ وَ إِنْ شَرّاً فَشَرٌّ.
أَقُولُ: هَذَا شَامِلٌ لِلنِّیَّةِ وَ الْعَمَلِ وَ مِثْلُهُ کَثِیرٌ.
119- 2-493 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مِنْ عَبْدٍ یُسِرُّ خَیْراً إِلَّا لَمْ تَذْهَبِ الْأَیَّامُ حَتَّی یُظْهِرَ اللَّهُ لَهُ خَیْراً وَ مَا مِنْ عَبْدٍ یُسِرُّ شَرّاً إِلَّا لَمْ تَذْهَبِ الْأَیَّامُ حَتَّی یُظْهِرَ اللَّهُ لَهُ شَرّاً.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌494.
120- 3-495 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السَّائِحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَلَکَیْنِ هَلْ یَعْلَمَانِ بِالذَّنْبِ إِذَا أَرَادَ الْعَبْدُ أَنْ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 58
یَفْعَلَهُ أَوِ الْحَسَنَةِ فَقَالَ رِیحُ الْکَنِیفِ وَ الطَّیِّبِ سَوَاءٌ قُلْتُ لَا قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا هَمَّ بِالْحَسَنَةِ خَرَجَ نَفَسُهُ طَیِّبَ الرِّیحِ فَقَالَ صَاحِبُ الْیَمِینِ لِصَاحِبِ الشِّمَالِ قُمْ فَإِنَّهُ قَدْ هَمَّ بِالْحَسَنَةِ فَإِذَا فَعَلَهَا کَانَ لِسَانُهُ قَلَمَهُ وَ رِیقُهُ مِدَادَهُ فَأَثْبَتَهَا لَهُ وَ إِذَا هَمَّ بِالسَّیِّئَةِ خَرَجَ نَفَسُهُ مُنْتِنَ الرِّیحِ فَیَقُولُ صَاحِبُ الشِّمَالِ لِصَاحِبِ الْیَمِینِ قِفْ فَإِنَّهُ قَدْ هَمَّ بِالسَّیِّئَةِ فَإِذَا هُوَ فَعَلَهَا کَانَ لِسَانُهُ قَلَمَهُ وَ رِیقُهُ مِدَادَهُ فَأَثْبَتَهَا عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ صِفَاتِ الشِّیعَةِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌496.
121- 4-497 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ فِی کِتَابِ عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَیَنْوِی الذَّنْبَ فَیُحْرَمُ رِزْقَهُ.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌498.
122- 5-499 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ لِی یَا جَابِرُ یُکْتَبُ لِلْمُؤْمِنِ فِی سُقْمِهِ مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ مَا کَانَ یُکْتَبُ فِی صِحَّتِهِ وَ یُکْتَبُ لِلْکَافِرِ فِی سُقْمِهِ مِنَ الْعَمَلِ السَّیِّئِ مَا کَانَ یُکْتَبُ فِی صِحَّتِهِ ثُمَّ قَالَ: قَالَ یَا جَابِرُ مَا أَشَدَّ هَذَا مِنْ حَدِیثٍ.
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ‌500 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ عَلَی
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 59
الْکَرَاهَةِ501.
-------------------
491. ( 3)- المحاسن- 261- 318.
492. ( 4)- المحاسن 261- 319.
493. ( 5)- البقرة 2- 63.
494. ( 6)- المحاسن- 261- 321.
495. ( 1)- الکافی 2- 83- 4.
496. ( 2)- معانی الأخبار 240- 1.
497. ( 3)- الفقیه 4- 400- 5859.
498. ( 4)- المواعظ 95.
499. ( 5)- أمالی الصدوق 270- 6.
500. ( 6)- علل الشرائع 524- 1.
501. ( 1)- علل الشرائع 524- 1.

8- بَابُ وُجُوبِ الْإِخْلَاصِ فِی الْعِبَادَةِ وَ النِّیَّةِ

123- 1-503 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ حَنِیفاً مُسْلِماً504- قَالَ خَالِصاً مُخْلِصاً لَیْسَ فِیهِ شَیْ‌ءٌ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ.
124- 2-505 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ وَ بِالْإِخْلَاصِ یَکُونُ الْخَلَاصُ.
125- 3-506 وَ عَنْهُمْ‌507 عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَقُولُ طُوبَی لِمَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ الْعِبَادَةَ وَ الدُّعَاءَ وَ لَمْ یَشْغَلْ قَلْبَهُ بِمَا تَرَی عَیْنَاهُ وَ لَمْ یَنْسَ ذِکْرَ اللَّهِ بِمَا وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 60
تَسْمَعُ أُذُنَاهُ- وَ لَمْ یَحْزُنْ صَدْرَهُ بِمَا أُعْطِیَ غَیْرُهُ.
126- 4-508 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الْإِبْقَاءُ عَلَی الْعَمَلِ حَتَّی یَخْلُصَ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَلِ وَ الْعَمَلُ الْخَالِصُ الَّذِی لَا تُرِیدُ أَنْ یَحْمَدَکَ عَلَیْهِ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
127- 5-509 وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِلَّا مَنْ أَتَی اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ‌510 قَالَ السَّلِیمُ‌511 الَّذِی یَلْقَی رَبَّهُ وَ لَیْسَ فِیهِ أَحَدٌ سِوَاهُ قَالَ وَ کُلُّ قَلْبٍ فِیهِ شَکٌّ أَوْ شِرْکٌ فَهُوَ سَاقِطٌ وَ إِنَّمَا أَرَادُوا بِالزُّهْدِ فِی الدُّنْیَا لِتَفْرُغَ قُلُوبُهُمْ لِلْآخِرَةِ.
128- 6-512 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: کُنَّا جُلُوساً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَ تَخَافُ‌513 أَنْ أَکُونَ مُنَافِقاً فَقَالَ لَهُ إِذَا خَلَوْتَ فِی بَیْتِکَ نَهَاراً أَوْ لَیْلًا أَ لَیْسَ تُصَلِّی فَقَالَ بَلَی فَقَالَ فَلِمَنْ تُصَلِّی قَالَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَکَیْفَ تَکُونُ مُنَافِقاً وَ أَنْتَ تُصَلِّی لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا لِغَیْرِهِ.
129- 7-514 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ حَنِیفاً مُسْلِماً515- قَالَ خَالِصاً مُخْلِصاً لَا یَشُوبُهُ شَیْ‌ءٌ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 61
130- 8-516 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ رَبَّکُمْ لَرَحِیمٌ یَشْکُرُ الْقَلِیلَ إِنَّ الْعَبْدَ لَیُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ یُرِیدُ بِهِمَا وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَیُدْخِلُهُ اللَّهُ بِهِمَا الْجَنَّةَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌517.
131- 9-518 وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ أَنَا خَیْرُ شَرِیکٍ مَنْ أَشْرَکَ مَعِی غَیْرِی فِی عَمَلِهِ لَمْ أَقْبَلْهُ إِلَّا مَا کَانَ لِی خَالِصاً.
132- 10-519 وَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا أَحْسَنَ الْمُؤْمِنُ ضَاعَفَ اللَّهُ عَمَلَهُ لِکُلِّ حَسَنَةٍ سَبْعَمِائَةٍ فَأَحْسِنُوا أَعْمَالَکُمُ الَّتِی تَعْمَلُونَهَا لِثَوَابِ اللَّهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ کُلُّ عَمَلٍ تَعْمَلُهُ لِلَّهِ فَلْیَکُنْ نَقِیّاً مِنَ الدَّنَسِ.
133- 11-520 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا بَیْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ إِلَّا قِلَّةُ الْعَقْلِ قِیلَ وَ کَیْفَ ذَلِکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَیَعْمَلُ الْعَمَلَ الَّذِی هُوَ لِلَّهِ رِضًا فَیُرِیدُ بِهِ غَیْرَ اللَّهِ فَلَوْ أَنَّهُ أَخْلَصَ لِلَّهِ لَجَاءَهُ الَّذِی یُرِیدُ فِی أَسْرَعَ مِنْ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ‌521
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 62
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌522.
-----------------------
502. ( 2)- علل الشرائع 524- 2.
503. ( 3)- الخصال 4- 7.
504. ( 4)- فی نسخة" الحسین".
505. ( 5)- ثواب الأعمال 220- 1.
506. ( 6)- أمالی الصدوق 463- 12.
507. ( 1)- الخصال 87- 21.
508. ( 2)- الکافی 8- 219- 269.
509. ( 3)- التوحید 408- 7.
510. ( 4)- فی المصدر زیادة- بترکه فعلها.
511. ( 5)- قرب الإسناد 6.
512. ( 6)- فی المصدر- الفسوق.
513. ( 1)- أمالی الطوسیّ 2- 69.
514. ( 2)- لیس فی المصدر.
515. ( 3)- أمالی الطوسیّ 1- 250.
516. ( 4)- أمالی الطوسیّ 2- 150.
517. ( 5)- أمالی الطوسیّ 2- 214.
518. ( 6)- تقدم فی الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات.
519. ( 7)- یأتی فی- أ- الأبواب 7، 11، 12 من أبواب مقدّمة العبادات.
520.ب- الحدیث 18 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس من کتاب الجهاد.
521. ( 1)- الباب 7 فیه 5 أحادیث.
522. ( 2)- الکافی 2- 294- 6 و الکافی 296- 15، و أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 11 من أبواب مقدّمة العبادات

9- بَابُ مَا یَجُوزُ قَصْدُهُ مِنْ غَایَاتِ النِّیَّةِ وَ مَا یُسْتَحَبُّ اخْتِیَارُهُ مِنْهَا

134- 1-524 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعِبَادَةُ ثَلَاثَةٌ قَوْمٌ عَبَدُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَوْفاً فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْعَبِیدِ وَ قَوْمٌ عَبَدُوا اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی طَلَبَ الثَّوَابِ فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْأُجَرَاءِ وَ قَوْمٌ عَبَدُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حُبّاً لَهُ فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ وَ هِیَ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ.
135- 2-525 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ الْمَجَالِسِ وَ الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی الْحَبَّالِ الطَّبَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْخَشَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِحْصَنٍ‌526 عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع إِنَّ النَّاسَ یَعْبُدُونَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ فَطَبَقَةٌ یَعْبُدُونَهُ رَغْبَةً فِی ثَوَابِهِ فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْحُرَصَاءِ وَ هُوَ الطَّمَعُ وَ آخَرُونَ یَعْبُدُونَهُ خَوْفاً527 مِنَ النَّارِ فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْعَبِیدِ وَ هِیَ رَهْبَةٌ وَ لَکِنِّی أَعْبُدُهُ حُبّاً لَهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْکِرَامِ وَ هُوَ الْأَمْنُ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ یَوْمَئِذٍ آمِنُونَ‌528 وَ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ‌529- فَمَنْ أَحَبَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَحَبَّهُ اللَّهُ تَعَالَی کَانَ مِنَ الْآمِنِینَ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 63
136- 3-530 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ الْمُوسَوِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً فَتِلْکَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْعَبِیدِ وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ شُکْراً فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ.
أَقُولُ: وَ تَأْتِی أَحَادِیثُ مَنْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ عَلَی عَمَلٍ فَعَمِلَهُ طَلَباً لِذَلِکَ الثَّوَابِ وَ هِیَ دَالَّةٌ عَلَی بَعْضِ مَضْمُونِ هَذَا الْبَابِ‌531 وَ مِثْلُهَا أَحَادِیثُ کَثِیرَةٌ جِدّاً تَقَدَّمَ بَعْضُهَا532 وَ یَأْتِی بَاقِیهَا فِی تَضَاعِیفِ الْأَبْوَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
-------------------
523. ( 3)- الکافی 2- 295- 12.
524. ( 4)- الکافی 2- 293- 4.
525. ( 5)- الکافی 2- 429- 3.
526. ( 1)- صفات الشیعة 38- 62.
527. ( 2)- عقاب الأعمال 288- 1.
528. ( 3)- المحاسن 116- 119.
529. ( 4)- المحاسن 260- 316.
530. ( 5)- تقدم فی الباب السابق.
531. ( 1)- یأتی فی- أ- البابین 11 و 12 من أبواب مقدّمة العبادات.
532.ب- الحدیث 13 من الباب 40 من أبواب جهاد النفس من کتاب الجهاد.

10- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْوَسْوَسَةِ فِی النِّیَّةِ وَ الْعِبَادَةِ

137- 1-534 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: ذَکَرْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلًا مُبْتَلًی بِالْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ وَ قُلْتُ هُوَ رَجُلٌ عَاقِلٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَیُّ عَقْلٍ لَهُ وَ هُوَ یُطِیعُ الشَّیْطَانَ فَقُلْتُ لَهُ وَ کَیْفَ یُطِیعُ الشَّیْطَانَ فَقَالَ سَلْهُ هَذَا الَّذِی یَأْتِیهِ مِنْ أَیِّ شَیْ‌ءٍ هُوَ فَإِنَّهُ یَقُولُ لَکَ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌535.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 64
------------------
532.ب- الحدیث 13 من الباب 40 من أبواب جهاد النفس من کتاب الجهاد.
533.ج- الحدیث 14 من الباب 43 من أبواب جهاد النفس من کتاب الجهاد.
534. ( 2)- الباب 8 فیه 11 حدیثا.
535. ( 3)- الکافی 2- 15- 1.

11- بَابُ تَحْرِیمِ قَصْدِ الرِّیَاءِ وَ السُّمْعَةِ بِالْعِبَادَةِ

138- 1-537 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ فَضْلٍ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا یَصْنَعُ أَحَدُکُمْ أَنْ یُظْهِرَ حَسَناً وَ یُسِرَّ سَیِّئاً أَ لَیْسَ یَرْجِعُ إِلَی نَفْسِهِ فَیَعْلَمَ أَنَّ ذَلِکَ لَیْسَ کَذَلِکَ وَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ بَلِ الْإِنْسانُ عَلی نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ538- إِنَّ السَّرِیرَةَ إِذَا صَلَحَتْ قَوِیَتِ الْعَلَانِیَةُ.
وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
139- 2-539 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ عَابِدٌ فَأُعْجِبَ بِهِ دَاوُدُ ع- فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ لَا یُعْجِبْکَ شَیْ‌ءٌ مِنْ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ مُرَاءٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ مِثْلَهُ‌540.
140- 3-541 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَظْهَرَ لِلنَّاسِ مَا یُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ بَارَزَ اللَّهَ بِمَا کَرِهَهُ لَقِیَ اللَّهَ وَ هُوَ مَاقِتٌ لَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 65
141- 4-542 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَیَأْتِی عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ تَخْبُثُ فِیهِ سَرَائِرُهُمْ وَ تَحْسُنُ فِیهِ عَلَانِیَتُهُمْ طَمَعاً فِی الدُّنْیَا لَا یُرِیدُونَ بِهِ مَا عِنْدَ رَبِّهِمْ یَکُونُ دِینُهُمْ‌543 رِیَاءً لَا یُخَالِطُهُمْ خَوْفٌ یَعُمُّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ فَیَدْعُونَهُ دُعَاءَ الْغَرِیقِ فَلَا یَسْتَجِیبُ لَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌544.
142- 5-545 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: إِنِّی لَأَتَعَشَّی مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ بَلِ الْإِنْسانُ عَلی نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ وَ لَوْ أَلْقی مَعاذِیرَهُ‌546- ثُمَّ قَالَ‌547 مَا یَصْنَعُ الْإِنْسَانُ أَنْ یَتَقَرَّبَ‌548 إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِخِلَافِ مَا یَعْلَمُ اللَّهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَقُولُ مَنْ أَسَرَّ سَرِیرَةً رَدَّاهُ اللَّهُ رِدَاهَا إِنْ خَیْراً فَخَیْراً وَ إِنْ شَرّاً فَشَرّاً549.
143- 6-550 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِعَبَّادِ بْنِ کَثِیرٍ الْبَصْرِیِّ فِی الْمَسْجِدِ وَیْلَکَ یَا عَبَّادُ إِیَّاکَ وَ الرِّیَاءَ فَإِنَّهُ مَنْ عَمِلَ لِغَیْرِ اللَّهِ وَکَلَهُ اللَّهُ إِلَی مَنْ عَمِلَ لَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 66
144- 7-551 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ ص مَا زَادَ خُشُوعُ الْجَسَدِ عَلَی مَا فِی الْقَلْبِ فَهُوَ عِنْدَنَا نِفَاقٌ.
145- 8-552 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَةَ قَالَ: قَالَ لِیَ الرِّضَا ع وَیْحَکَ یَا ابْنَ عَرَفَةَ- اعْمَلُوا لِغَیْرِ رِیَاءٍ وَ لَا سُمْعَةٍ فَإِنَّهُ مَنْ عَمِلَ لِغَیْرِ اللَّهِ وَکَلَهُ اللَّهُ إِلَی مَا عَمِلَ وَیْحَکَ مَا عَمِلَ أَحَدٌ عَمَلًا إِلَّا رَدَّاهُ اللَّهُ بِهِ إِنْ خَیْراً فَخَیْراً وَ إِنْ شَرّاً فَشَرّاً553.
146- 9-554 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ بَشِیرٍ النَّبَّالِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ‌555 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْقَلِیلِ مِنْ عَمَلِهِ أَظْهَرَ اللَّهُ لَهُ أَکْثَرَ مِمَّا أَرَادَهُ بِهِ وَ مَنْ أَرَادَ النَّاسَ بِالْکَثِیرِ مِنْ عَمَلِهِ فِی تَعَبٍ مِنْ بَدَنِهِ وَ سَهَرٍ مِنْ لَیْلِهِ أَبَی اللَّهُ إِلَّا أَنْ یُقَلِّلَهُ فِی عَیْنِ مَنْ سَمِعَهُ.
147- 10-556 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع اخْشَوُا اللَّهَ خَشْیَةً لَیْسَتْ بِتَعْذِیرٍ557- وَ اعْمَلُوا لِلَّهِ فِی غَیْرِ رِیَاءٍ وَ لَا سُمْعَةٍ فَإِنَّهُ مَنْ عَمِلَ لِغَیْرِ اللَّهِ وَکَلَهُ اللَّهُ إِلَی عَمَلِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 67
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ558 وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ.
148- 11-559 وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ عَبْداً عَمِلَ عَمَلًا یَطْلُبُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَ أَدْخَلَ فِیهِ رِضَی أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ کَانَ مُشْرِکاً وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ عَمِلَ لِلنَّاسِ کَانَ ثَوَابُهُ عَلَی النَّاسِ یَا زُرَارَةُ560 کُلُّ رِیَاءٍ شِرْکٌ وَ قَالَ ع قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ عَمِلَ لِی وَ لِغَیْرِی فَهُوَ لِمَنْ عَمِلَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ وَ الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ مِثْلَهُ‌561.
149- 12-562 وَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَ الشَّیْطَانُ وَ الْحَقُّ وَ الْبَاطِلُ وَ الْهُدَی وَ الضَّلَالَةُ وَ الرُّشْدُ وَ الْغَیُّ وَ الْعَاجِلَةُ وَ الْعَاقِبَةُ وَ الْحَسَنَاتُ وَ السَّیِّئَاتُ فَمَا کَانَ مِنْ حَسَنَاتٍ فَلِلَّهِ وَ مَا کَانَ مِنْ سَیِّئَاتٍ فَلِلشَّیْطَانِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 68
أَبِیهِ مِثْلَهُ‌563.
150- 13-564 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ قَالَ فِی رِوَایَةِ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ تَفْسِیرِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنْ کانَ یَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا یُشْرِکْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً565 فَقَالَ مَنْ صَلَّی مُرَاءَاةَ النَّاسِ فَهُوَ مُشْرِکٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مُرَاءَاةَ النَّاسِ فَهُوَ مُشْرِکٌ وَ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ عَمَلَ مُرَاءٍ566.
151- 14-567 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَزَیَّنَ لِلنَّاسِ بِمَا یُحِبُّ اللَّهُ وَ بَارَزَ اللَّهَ فِی السِّرِّ بِمَا یَکْرَهُ اللَّهُ لَقِیَ اللَّهَ وَ هُوَ عَلَیْهِ غَضْبَانُ لَهُ مَاقِتٌ.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌568.
152- 15-569 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عِیسَی الْفَرَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ الصَّادِقَ ع یَقُولُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ کَانَ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 69
ظَاهِرُهُ أَرْجَحَ مِنْ بَاطِنِهِ خَفَّ مِیزَانُهُ.
وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌570.
153- 16-571 وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سُئِلَ فِیمَا النَّجَاةُ غَداً فَقَالَ إِنَّمَا النَّجَاةُ فِی أَنْ لَا تُخَادِعُوا اللَّهَ فَیَخْدَعَکُمْ فَإِنَّهُ مَنْ یُخَادِعِ اللَّهَ یَخْدَعْهُ وَ یَخْلَعْ مِنْهُ الْإِیمَانَ وَ نَفْسَهُ یَخْدَعُ لَوْ یَشْعُرُ قِیلَ لَهُ فَکَیْفَ یُخَادِعُ اللَّهَ قَالَ یَعْمَلُ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ ثُمَّ یُرِیدُ بِهِ غَیْرَهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِی الرِّیَاءِ فَإِنَّهُ الشِّرْکُ بِاللَّهِ إِنَّ الْمُرَائِیَ یُدْعَی یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِأَرْبَعَةِ أَسْمَاءٍ یَا کَافِرُ یَا فَاجِرُ یَا غَادِرُ یَا خَاسِرُ حَبِطَ عَمَلُکَ وَ بَطَلَ أَجْرُکَ فَلَا خَلَاصَ لَکَ الْیَوْمَ فَالْتَمِسْ أَجْرَکَ مِمَّنْ کُنْتَ تَعْمَلُ لَهُ.
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ‌572 وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ وَ مَعَانِی الْأَخْبَارِ أَیْضاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْفَامِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ‌573 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌574 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌575.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 70
---------------------------------------
536. ( 4)- آل عمران 3- 67.
537. ( 5)- الکافی 2- 468- 2.
538. ( 6)- الکافی 2- 16- 3.
539. ( 7)- علق المؤلّف هنا بقوله-" و عنهم" فی هذا الباب و غیره من باب الاستخدام، لان العدة التی تروی عن ابن خالد غیر العدة التی تروی عن سهل و هذا- مع جوازه- لطیف یناسب الاختصار.
540.ثمّ هذه( ظ)[ الروایات] بعضها دال علی الوجوب و بعضها[ علی] مطلق الرجحان، و هو محمول( ظ) کذا فی نسخة الأصل، و باقی الهامش لا یقرأ کما ان ما بین المعقوفات کذلک. فلاحظ.
541. ( 1)- الکافی 2- 16- 4، و تقدمت قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 6 من أبواب مقدّمة العبادات.
542. ( 2)- الکافی 2- 16- 5.
543. ( 3)- الشعراء 26- 89.
544. ( 4)- فی المصدر- القلب السلیم.
545. ( 5)- معانی الأخبار 142- 1.
546. ( 6)- فی المصدر- أ تخاف علی.
547. ( 7)- المحاسن 251- 269.
548. ( 8)- آل عمران 3- 67.
549. ( 1)- المحاسن 253- 276.
550. ( 2)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 28 من أبواب مقدّمة العبادات عن الصدوق و الشیخ، و فی الحدیث 4 من الباب 12 من أبواب أعداد الفرائض عن الشیخ.
551.و فی الحدیث 11 من الباب 1 من أبواب الصوم المندوب نحوه عن الکلینی.
552. ( 3)- المحاسن 252- 270، و رواه الکلینی" قده" فی الکافی 2- 295- 9.
553. ( 4)- المحاسن 254- 283 لم نعثر علی الحدیث فی الکافی.
554. ( 5)- المحاسن 254- 280.
555. ( 6)- الکافی 1- 28- 33.
556. ( 1)- یأتی فی أ- البابین 11 و 12 من أبواب مقدّمة العبادات.
557.ب- الحدیث 31 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس من کتاب الجهاد.
558. ( 2)- الباب 9 فیه 3 أحادیث.
559. ( 3)- الکافی 2- 84- 5 و فی نسخة منه- العباد ثلاثة.
560. ( 4)- علل الشرائع 12- 8، الأمالی 41- 4، الخصال 188- 259.
561. ( 5)- فی العلل محسن.
562. ( 6)- فی نسخة- فرقا، منه قده.
563. ( 7)- النمل 27- 89.
564. ( 8)- آل عمران 3- 31.
565. ( 1)- نهج البلاغة 3- 205- 237.
566. ( 2)- تاتی فی- أ- الحدیث 3 من الباب 16 من أبواب مقدّمة العبادات.
567.ب- أحادیث الباب 18 من أبواب مقدّمة العبادات.
568.ج- الحدیث 7 من الباب 20 من أبواب مقدّمة العبادات.
569.د- الحدیث 5 من الباب 22 من أبواب مقدّمة العبادات.
570.ه- الحدیث 7 من الباب 27 من أبواب مقدّمة العبادات.
571. ( 3)- تقدم فی الحدیث 10 من الباب السابق.
572. ( 4)- الباب 10 فیه حدیث واحد.
573. ( 5)- الکافی 1- 12- 10.
574. ( 6)- یأتی فی الباب 16 و 31 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة.
575. ( 1)- الباب 11 فیه 16 حدیثا.

12- بَابُ بُطْلَانِ الْعِبَادَةِ الْمَقْصُودِ بِهَا الرِّیَاءُ

154- 1-577 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ فِی کِتَابِ عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ الْخُرَاسَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ص قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُؤْمَرُ بِرِجَالٍ إِلَی النَّارِ إِلَی أَنْ قَالَ فَیَقُولُ لَهُمْ خَازِنُ النَّارِ یَا أَشْقِیَاءُ مَا (کَانَ)578 حَالُکُمْ قَالُوا کُنَّا نَعْمَلُ لِغَیْرِ اللَّهِ فَقِیلَ لَنَا خُذُوا ثَوَابَکُمْ مِمَّنْ عَمِلْتُمْ لَهُ.
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ‌579.
155- 2-580 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا عَلَی أَحَدِکُمْ لَوْ کَانَ عَلَی قُلَّةِ581 جَبَلٍ حَتَّی یَنْتَهِیَ إِلَیْهِ أَجَلُهُ أَ تُرِیدُونَ تُرَاءُونَ النَّاسَ إِنَّ مَنْ عَمِلَ لِلنَّاسِ کَانَ ثَوَابُهُ عَلَی النَّاسِ وَ مَنْ عَمِلَ لِلَّهِ کَانَ ثَوَابُهُ عَلَی اللَّهِ إِنَّ کُلَّ رِیَاءٍ شِرْکٌ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 71
156- 3-582 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص إِنَّ الْمَلَکَ لَیَصْعَدُ بِعَمَلِ الْعَبْدِ مُبْتَهِجاً بِهِ فَإِذَا صَعِدَ بِحَسَنَاتِهِ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اجْعَلُوهَا فِی سِجِّینٍ إِنَّهُ لَیْسَ إِیَّایَ أَرَادَ بِهِ‌583.
157- 4-584 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُلُّ رِیَاءٍ شِرْکٌ إِنَّهُ مَنْ عَمِلَ لِلنَّاسِ کَانَ ثَوَابُهُ عَلَی النَّاسِ وَ مَنْ عَمِلَ لِلَّهِ کَانَ ثَوَابُهُ عَلَی اللَّهِ.
158- 5-585 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ اجْعَلُوا أَمْرَکُمْ هَذَا لِلَّهِ وَ لَا تَجْعَلُوهُ لِلنَّاسِ فَإِنَّهُ مَا کَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِلَّهِ وَ مَا کَانَ لِلنَّاسِ فَلَا یَصْعَدُ إِلَی اللَّهِ‌586.
159- 6-587 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنْ کانَ یَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا یُشْرِکْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً588 قَالَ الرَّجُلُ یَعْمَلُ شَیْئاً مِنَ الثَّوَابِ لَا یَطْلُبُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِنَّمَا یَطْلُبُ تَزْکِیَةَ النَّاسِ یَشْتَهِی أَنْ یُسْمِعَ بِهِ النَّاسَ فَهَذَا الَّذِی أَشْرَکَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ أَسَرَّ خَیْراً فَذَهَبَتِ الْأَیَّامُ أَبَداً حَتَّی یُظْهِرَ اللَّهُ لَهُ خَیْراً وَ مَا مِنْ عَبْدٍ یُسِرُّ شَرّاً فَذَهَبَتِ الْأَیَّامُ حَتَّی یُظْهِرَ اللَّهُ لَهُ شَرّاً.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 72
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ589 وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ مِثْلَهُ.
160- 7-590 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ أَنَا خَیْرُ شَرِیکٍ فَمَنْ عَمِلَ لِی وَ لِغَیْرِی فَهُوَ لِمَنْ عَمِلَهُ غَیْرِی.
161- 8-591 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: کَمْ مِنْ صَائِمٍ لَیْسَ لَهُ مِنْ صَوْمِهِ إِلَّا الظَّمَأُ وَ الْجُوعُ وَ کَمْ مِنْ قَائِمٍ لَیْسَ لَهُ مِنْ قِیَامِهِ إِلَّا [السَّهَرُ وَ]592 الْعَنَاءُ حَبَّذَا صَوْمُ‌593 الْأَکْیَاسِ‌594 وَ إِفْطَارُهُمْ.
162- 9-595 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ التَّمَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ یَحْیَی بْنِ دَاوُدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِی عَمْرٍو عَنِ الْمَقْبُرِیِّ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِیَامِهِ الْجُوعُ وَ الْعَطَشُ وَ رُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِیَامِهِ السَّهَرُ.
163- 10-596 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یُجَاءُ بِالْعَبْدِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ قَدْ صَلَّی فَیَقُولُ یَا رَبِّ قَدْ صَلَّیْتُ ابْتِغَاءَ وَجْهِکَ فَیُقَالُ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 73
لَهُ بَلْ صَلَّیْتَ لِیُقَالَ مَا أَحْسَنَ صَلَاةَ فُلَانٍ اذْهَبُوا بِهِ إِلَی النَّارِ ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَ ذَلِکَ فِی الْقِتَالِ وَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَ الصَّدَقَةِ.
164- 11-597 وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی أَنَا أَغْنَی الْأَغْنِیَاءِ عَنِ الشَّرِیکِ فَمَنْ أَشْرَکَ مَعِی غَیْرِی فِی عَمَلٍ‌598 لَمْ أَقْبَلْهُ‌599 إِلَّا مَا کَانَ لِی خَالِصاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌600.
-----------------------------------
576. ( 2)- الکافی 2- 295- 11.
577. ( 3)- القیامة 75- 14.
578. ( 4)- الکافی 7- 405- 11، و یأتی بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 90 من أبواب الدفن من کتاب الطهارة.
579. ( 5)- الزهد 66- 175.
580. ( 6)- الکافی 2- 295- 10.
581. ( 1)- الکافی 2- 296- 14.
582. ( 2)- فی المصدر- أمرهم.
583. ( 3)- عقاب الأعمال 301- 3.
584. ( 4)- الکافی 2- 294- 6 و الکافی 296- 15 أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
585. ( 5)- القیامة 75- 14.
586. ( 6)- فی المصدر زیادة- یا أبا حفص.
587. ( 7)- فی نسخة- أن یعتذر،( منه قده).
588. ( 8)- فی المصدر- إن خیرا فخیر، و إن شرا فشر.
589. ( 9)- الکافی 2- 293- 1.
590. ( 1)- الکافی 2- 396- 6.
591. ( 2)- الکافی 2- 294- 5.
592. ( 3)- فی المصدر- ان خیرا فخیر، و ان شرا فشر.
593. ( 4)- المحاسن 255- 284 و الکافی 2- 296- 13.
594. ( 5)- فی هامش الأصل( الکافی- عن أبیه) بدل( عمن ذکره).
595. ( 6)- المحاسن- 254- 282.
596. ( 7)- فی هامش المخطوط، منه قده ما نصه-" العذر معروف، و أعذر- أبدی عذرا و قصر و لم یبالغ و هو یری أنّه مبالغ، و عذره تعذیرا- لم یثبت له عذرا"، القاموس المحیط 2- 88.
597. ( 1)- الکافی 2- 297- 17.
598. ( 2)- المحاسن 122- 135.
599. ( 3)- فی المصدر- یا یزید، و قد ورد الحدیث فی الکافی 2- 293- 3. بإسناده عن یزید بن خلیفة.
600. ( 4)- عقاب الأعمال- 289- 1، و لم نعثر علی الروایة فی الأمالی

13- بَابُ کَرَاهِیَةِ الْکَسَلِ فِی الْخَلْوَةِ وَ النَّشَاطِ بَیْنَ النَّاسِ‌602

165- 1-603 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ لِلْمُرَائِی یَنْشَطُ إِذَا رَأَی النَّاسَ وَ یَکْسَلُ إِذَا کَانَ وَحْدَهُ وَ یُحِبُّ أَنْ یُحْمَدَ فِی جَمِیعِ أُمُورِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 74
مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: یَا عَلِیُّ لِلْمُرَائِی ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌604.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌605 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌606.
-----------------
601. ( 5)- المحاسن 251- 268.
602. ( 1)- الکافی 2- 15- 2.
603. ( 2)- تفسیر القمّیّ 2- 47.
604. ( 3)- الکهف 18- 110.
605. ( 4)- فی المصدر- مراءاة.
606. ( 5)- قرب الإسناد 45.

14- بَابُ کَرَاهَةِ ذِکْرِ الْإِنْسَانِ عِبَادَتَهُ لِلنَّاسِ‌

166- 1-608 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَلا تُزَکُّوا أَنْفُسَکُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقی‌609 قَالَ قَوْلُ الْإِنْسَانِ صَلَّیْتُ الْبَارِحَةَ وَ صُمْتُ أَمْسِ وَ نَحْوَ هَذَا ثُمَّ قَالَ ع إِنَّ قَوْماً کَانُوا یُصْبِحُونَ فَیَقُولُونَ صَلَّیْنَا الْبَارِحَةَ وَ صُمْنَا أَمْسِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع لَکِنِّی أَنَامُ اللَّیْلَ وَ النَّهَارَ وَ لَوْ أَجِدُ بَیْنَهُمَا شَیْئاً لَنِمْتُهُ.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ610 أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْمُبَالَغَةِ أَوْ عَلَی نَوْمِ بَعْضِ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ أَوْ عَلَی احْتِقَارِ عِبَادَةِ نَفْسِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی مَا یَسْتَحِقُّهُ اللَّهُ مِنَ الْعِبَادَةِ فَجَعَلَ عِبَادَتَهُ بِمَنْزِلَةِ النَّوْمِ‌611.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 75
167- 2-612 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الْإِبْقَاءُ عَلَی الْعَمَلِ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَلِ قَالَ وَ مَا الْإِبْقَاءُ عَلَی الْعَمَلِ قَالَ یَصِلُ الرَّجُلُ بِصِلَةٍ وَ یُنْفِقُ نَفَقَةً لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ فَکُتِبَتْ لَهُ سِرّاً ثُمَّ یَذْکُرُهَا فَتُمْحَی فَتُکْتَبُ لَهُ عَلَانِیَةً ثُمَّ یَذْکُرُهَا فَتُمْحَی وَ تُکْتَبُ لَهُ رِیَاءً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌613 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌614.
-------------------
607. ( 6)- الزهد 69.
608. ( 7)- الفقیه 4- 404- 5870.
609. ( 1)- أمالی الصدوق 8397.
610. ( 2)- عقاب الأعمال 303- 1.
611. ( 3)- معانی الأخبار 340- 1.
612. ( 4)- أمالی الصدوق 466- 22، و لم نجده فی النسخة المطبوعة من معانی الأخبار بهذا السند،.
613. ( 5)- تقدم فی الحدیث 15 من الباب 6 من أبواب مقدّمة العبادات. و فی الباب 8 من أبواب مقدّمة العبادات.
614. ( 6)- یأتی فی- أ- الباب التالی

15- بَابُ عَدَمِ کَرَاهَةِ سُرُورِ الْإِنْسَانِ بِاطِّلَاعِ غَیْرِهِ عَلَی عَمَلِهِ بِغَیْرِ قَصْدِهِ‌

168- 1-616 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَعْمَلُ الشَّیْ‌ءَ مِنَ الْخَیْرِ فَیَرَاهُ إِنْسَانٌ فَیَسُرُّهُ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ هُوَ یُحِبُّ أَنْ یَظْهَرَ لَهُ فِی النَّاسِ الْخَیْرُ إِذَا لَمْ یَکُنْ صَنَعَ‌617 ذَلِکَ لِذَلِکَ.
169- 2-618 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَسَدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ619 الْمَرْزُبَانِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْجَعْدِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 76
عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ الْجُونِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- الرَّجُلُ یَعْمَلُ لِنَفْسِهِ وَ یُحِبُّهُ النَّاسُ قَالَ تِلْکَ عَاجِلُ بُشْرَی الْمُؤْمِنِ.
----------------
615.ب- الباب 14 من أبواب مقدّمة العبادات.
616.ج- الحدیث 12 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس من کتاب الجهاد.
617.د- الحدیث 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس من کتاب الجهاد.
618.ه- الحدیث 1 من الباب 51 من أبواب جهاد النفس من کتاب الجهاد.
619. ( 1)- الباب 12 فیه 11 حدیث.

16- بَابُ جَوَازِ تَحْسِینِ الْعِبَادَةِ لِیُقْتَدَی بِالْفَاعِلِ وَ لِلتَّرْغِیبِ فِی الْمَذْهَبِ‌

170- 1-621 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی حَدِیثٍ کُونُوا دُعَاةً إِلَی أَنْفُسِکُمْ بِغَیْرِ أَلْسِنَتِکُمْ وَ کُونُوا زَیْناً وَ لَا تَکُونُوا شَیْناً.
171- 2-622 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُونُوا دُعَاةً لِلنَّاسِ بِغَیْرِ أَلْسِنَتِکُمْ لِیَرَوْا مِنْکُمُ الْوَرَعَ وَ الِاجْتِهَادَ وَ الصَّلَاةَ وَ الْخَیْرَ فَإِنَّ ذَلِکَ دَاعِیَةٌ.
172- 3-623 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَدْخُلُ فِی الصَّلَاةِ فَیُجَوِّدُ صَلَاتَهُ وَ یُحَسِّنُهَا رَجَاءَ أَنْ یَسْتَجِرَّ624 بَعْضَ مَنْ یَرَاهُ‌625 إِلَی هَوَاهُ قَالَ لَیْسَ هَذَا مِنَ الرِّیَاءِ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 77
-----------------
620. ( 2)- عقاب الأعمال 266- 1.
621. ( 3)- لیس فی المصدر.
622. ( 4)- علل الشرائع 466- 18.
623. ( 5)- علل الشرائع 560- 4.
624. ( 6)- قلة الجبل- أعلاه( راجع لسان العرب 11- 565).
625. ( 1)- الکافی 2- 294- 7.

17- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعِبَادَةِ فِی السِّرِّ وَ اخْتِیَارِهَا عَلَی الْعِبَادَةِ فِی الْعَلَانِیَةِ إِلَّا فِی الْوَاجِبَاتِ‌

173- 1-627 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ مِنْ أَغْبَطِ أَوْلِیَائِی عِنْدِی عَبْداً مُؤْمِناً ذَا حَظٍّ مِنْ صَلَاحٍ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَ عَبَدَ اللَّهَ فِی السَّرِیرَةِ وَ کَانَ غَامِضاً فِی النَّاسِ فَلَمْ یُشَرْ إِلَیْهِ بِالْأَصَابِعِ وَ کَانَ رِزْقُهُ کَفَافاً فَصَبَرَ عَلَیْهِ فَعُجِّلَتْ بِهِ الْمَنِیَّةُ فَقَلَّ تُرَاثُهُ وَ قَلَّتْ بَوَاکِیهِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ نَحْوَهُ‌628.
174- 2-629 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مِرْدَاسٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِیعاً عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا عَمَّارُ الصَّدَقَةُ وَ اللَّهِ فِی السِّرِّ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ فِی الْعَلَانِیَةِ وَ کَذَلِکَ وَ اللَّهِ الْعِبَادَةُ فِی السِّرِّ أَفْضَلُ مِنْهَا فِی الْعَلَانِیَةِ.
175- 3-630 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ کَذَلِکَ وَ اللَّهِ عِبَادَتُکُمْ فِی السِّرِّ مَعَ إِمَامِکُمُ الْمُسْتَتِرِ فِی دَوْلَةِ الْبَاطِلِ وَ تَخَوُّفُکُمْ مِنْ عَدُوِّکُمْ فِی دَوْلَةِ الْبَاطِلِ وَ حَالِ الْهُدْنَةِ أَفْضَلُ مِمَّنْ یَعْبُدُ اللَّهَ فِی ظُهُورِ الْحَقِّ مَعَ إِمَامِ الْحَقِّ الظَّاهِرِ فِی دَوْلَةِ الْحَقِّ الْحَدِیثَ.631 وسایل الشیعه ؛ ج‌1 ؛ ص78
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 78
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ حَیْدَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ‌632.
176- 4-633 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ مِنْ أَغْبَطِ أَوْلِیَائِی عِنْدِی رَجُلًا خَفِیفَ الْحَالِ ذَا حَظٍّ مِنْ صَلَاةٍ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ بِالْغَیْبِ وَ کَانَ غَامِضاً فِی النَّاسِ جُعِلَ رِزْقُهُ کَفَافاً فَصَبَرَ عَلَیْهِ عُجِّلَتْ مَنِیَّتُهُ فَقَلَّ تُرَاثُهُ وَ قَلَّتْ بَوَاکِیهِ.
177- 5-634 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَحْسَنَ مِنَ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ أَوْ یَتَوَضَّأُ فَیُسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ یَتَنَحَّی حَیْثُ لَا یَرَاهُ أَنِیسٌ فَیُشْرِفُ عَلَیْهِ وَ هُوَ رَاکِعٌ أَوْ سَاجِدٌ الْحَدِیثَ.
178- 6-635 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یُوسُفَ عَنِ الْحُصَیْنِ بْنِ مُخَارِقٍ عَنِ الصَّادِقِ ع (عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّ رَجُلًا وَفَدَ إِلَیْهِ)636 مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ- فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع هَلْ فِی بِلَادِکَ قَوْمٌ قَدْ شَهَرُوا أَنْفُسَهُمْ بِالْخَیْرِ لَا یُعْرَفُونَ إِلَّا بِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ فِی بِلَادِکَ قَوْمٌ قَدْ شَهَرُوا أَنْفُسَهُمْ بِالشَّرِّ لَا یُعْرَفُونَ إِلَّا بِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 79
فَهَلْ فِی بِلَادِکَ قَوْمٌ یَجْتَرِحُونَ السَّیِّئَاتِ وَ یَکْتَسِبُونَ الْحَسَنَاتِ قَالَ نَعَمْ قَالَ تِلْکَ خِیَارُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ (ص)637 النُّمْرُقَةُ638 الْوُسْطَی یَرْجِعُ إِلَیْهِمُ الْغَالِی وَ یَنْتَهِی إِلَیْهِمُ الْمُقَصِّرُ.
179- 7-639 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمُکَتِّبِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ شَهَرَ نَفْسَهُ بِالْعِبَادَةِ فَاتَّهِمُوهُ عَلَی دِینِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَکْرَهُ شُهْرَةَ الْعِبَادَةِ وَ شُهْرَةَ اللِّبَاسِ‌640 ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا فَرَضَ عَلَی النَّاسِ فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ رَکْعَةً مَنْ أَتَی بِهَا لَمْ یَسْأَلْهُ اللَّهُ عَمَّا سِوَاهَا وَ إِنَّمَا أَضَافَ إِلَیْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص مِثْلَیْهَا لِیَتِمَّ بِالنَّوَافِلِ مَا یَقَعُ فِیهَا مِنَ النُّقْصَانِ وَ إِنَّ اللَّهَ لَا یُعَذِّبُ عَلَی کَثْرَةِ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ لَکِنَّهُ یُعَذِّبُ عَلَی خِلَافِ السُّنَّةِ.
180- 8-641 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَعْظَمُ الْعِبَادَةِ642 أَجْراً أَخْفَاهَا.
181- 9-643 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: الِاشْتِهَارُ بِالْعِبَادَةِ رِیبَةٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (ع)644
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 80
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ‌645 أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِغَیْرِ الْعِبَادَاتِ الْوَاجِبَةِ مِنَ الصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ وَ غَیْرِهَا وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الزَّکَاةِ وَ غَیْرِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی‌646.
-----------------------------
626. ( 2)- فی المصدر- بها.
627. ( 3)- الکافی 2- 293- 3، و رواه الحسین بن سعید الأهوازی فی الزهد 65- 173.
628. ( 4)- الکافی 2- 293- 2.
629. ( 5)- لم نعثر علی هذا الحدیث فی کتاب الزهد للاهوازی.
630. ( 6)- الکافی 2- 293- 4.
631. ( 7)- الکهف 18- 110.
632. ( 1)- الزهد 67- 177.
633. ( 2)- المحاسن 252- 271.
634. ( 3)- نهج البلاغة 3- 185- 145.
635. ( 4)- أثبتناه من المصدر.
636. ( 5)- فی نسخة- نوم،( منه قده).
637. ( 6)- الأکیاس- جمع کیس و هو العاقل.( مجمع البحرین 4- 101).
638. ( 7)- أمالی الطوسیّ 1- 168.
639. ( 8)- الزهد 62- 166.
640. ( 1)- الزهد 63- 167.
641. ( 2)- فی المصدر- عمله.
642. ( 3)- فی المصدر زیادة- و لا أقبل.
643. ( 4)- تقدم فی- أ- الحدیث 15 من الباب 6 من أبواب مقدّمة العبادات.
644.ب- البابین 8 و 11 من أبواب مقدّمة العبادات.
645. ( 5)- الباب 13 فیه حدیث واحد.
646. ( 6)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- لا یلزم من تحریم الریاء تحریم علامات المرائی کما لا یخفی علی أنّها لیست بکلیة بل هی أغلبیة فقد ینشط المرائی بین الناس بقصد الریاء و ینشط وحده بقصد الإخلاص و قد یحب أن یحمد فی جمیع أموره أولا یکون مرائیا و یمکن اختصاص العلامات بالمرائی الکامل الریاء الذی قد عدم الإخلاص بالکلیة سرا و جهرا و ذلک فی الحقیقة هو المنافق الخارج عن الایمان و الإسلام و مع ذلک لا یلزم تحریم علاماته فتامل،( منه قده).

18- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِتْیَانِ بِکُلِّ عَمَلٍ مَشْرُوعٍ رُوِیَ لَهُ ثَوَابٌ عَنْهُمْ ع‌

182- 1-648 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ بَابَوَیْهِ فِی کِتَابِ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ شَیْ‌ءٌ مِنَ الثَّوَابِ عَلَی (شَیْ‌ءٍ مِنَ الْخَیْرِ)649 فَعَمِلَهُ کَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِکَ (وَ إِنْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ یَقُلْهُ)650.
183- 2-651 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَمَنْ یُرِدِ اللَّهُ أَنْ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 81
یَهْدِیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ‌652 قَالَ مَنْ یُرِدِ اللَّهُ أَنْ یَهْدِیَهُ بِإِیمَانِهِ فِی الدُّنْیَا إِلَی جَنَّتِهِ وَ دَارِ کَرَامَتِهِ فِی الْآخِرَةِ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلتَّسْلِیمِ لِلَّهِ وَ الثِّقَةِ بِهِ وَ السُّکُونِ إِلَی مَا وَعَدَهُ مِنْ ثَوَابِهِ حَتَّی یَطْمَئِنَّ إِلَیْهِ الْحَدِیثَ.
184- 3-653 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِیِّ ص شَیْ‌ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَعَمِلَهُ کَانَ أَجْرُ ذَلِکَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ یَقُلْهُ.
185- 4-654 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِیِّ ص شَیْ‌ءٌ مِنَ‌655 الثَّوَابِ فَفَعَلَ ذَلِکَ طَلَبَ قَوْلِ النَّبِیِّ ص کَانَ لَهُ ذَلِکَ الثَّوَابُ وَ إِنْ کَانَ النَّبِیُّ ص لَمْ یَقُلْهُ.
186- 5-656 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ وَعَدَهُ اللَّهُ عَلَی عَمَلٍ ثَوَاباً فَهُوَ مُنْجِزُهُ لَهُ وَ مَنْ أَوْعَدَهُ عَلَی عَمَلٍ عِقَاباً فَهُوَ فِیهِ بِالْخِیَارِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌657.
187- 6-658 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 82
عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَمِعَ شَیْئاً مِنَ الثَّوَابِ عَلَی شَیْ‌ءٍ فَصَنَعَهُ کَانَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَی مَا بَلَغَهُ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ الَّذِی هُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْأُصُولِ عَنِ الصَّادِقِ ع مِثْلَهُ‌659.
188- 7-660 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ مِنَ اللَّهِ عَلَی عَمَلٍ فَعَمِلَ ذَلِکَ الْعَمَلَ الْتِمَاسَ ذَلِکَ الثَّوَابِ أُوتِیَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ الْحَدِیثُ کَمَا بَلَغَهُ.
189- 8-661 أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی قَالَ رَوَی الصَّدُوقُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ بِطُرُقِهِ إِلَی الْأَئِمَّةِ ع أَنَّ مَنْ بَلَغَهُ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْخَیْرِ فَعَمِلَ بِهِ کَانَ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ مَا بَلَغَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ الْأَمْرُ کَمَا نُقِلَ إِلَیْهِ.
190- 9-662 عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِقْبَالِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْخَیْرِ فَعَمِلَ بِهِ کَانَ لَهُ [أَجْرُ]663 ذَلِکَ وَ إِنْ (لَمْ یَکُنِ الْأَمْرُ کَمَا بَلَغَهُ)664.
--------------
647. ( 7)- الکافی 2- 295- 8.
648. ( 1)- الفقیه 4- 361- 5762.
649. ( 2)- تقدم فی- أ- البابین 11 و 12 من هذه الأبواب.
650.ب- الحدیث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب.
651. ( 3)- یأتی فی الحدیث 16 من الباب 20 من هذه الأبواب.
652. ( 4)- الباب 14 فیه حدیثان.
653. ( 5)- معانی الأخبار 243- 1.
654. ( 6)- النجم 53- 32.
655. ( 7)- الزهد 66- 174.
656. ( 8)- ورد فی هامش النسخة الثانیة من المخطوط ما نصه- یدلّ علی أنّه لیس شی‌ء من الأوقات خارجا عن اللیل و النهار و یؤید ما ذکرناه، ما ذکره الشیخ بهاء الدین فی أول مفتاح الفلاح.( منه قده) راجع مفتاح الفلاح 4.
657. ( 1)- الکافی 2- 296- 16.
658. ( 2)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 12 من هذه الأبواب.
659. ( 3)- یأتی فی الباب 17 من هذه الأبواب.
660. ( 4)- الباب 15 فیه حدیثان.
661. ( 5)- الکافی 2- 297- 18.
662. ( 6)- فی نسخة- یصنع،( منه قده).
663. ( 7)- معانی الأخبار 322- 1.
664. ( 8)- فی المصدر زیادة" بن".

19- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ حُبِّ الْعِبَادَةِ وَ التَّفَرُّغِ لَهَا

191- 1-666 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 83
عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی التَّوْرَاةِ مَکْتُوبٌ- یَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِی أَمْلَأْ قَلْبَکَ غِنًی وَ لَا أَکِلْکَ‌667 إِلَی طَلَبِکَ وَ عَلَیَّ أَنْ أَسُدَّ فَاقَتَکَ وَ أَمْلَأَ قَلْبَکَ خَوْفاً مِنِّی وَ إِنْ لَا تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِی أَمْلَأْ قَلْبَکَ شُغُلًا بِالدُّنْیَا ثُمَّ لَا أَسُدَّ فَاقَتَکَ وَ أَکِلْکَ إِلَی طَلَبِکَ.
192- 2-668 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَفْضَلُ النَّاسِ مَنْ عَشِقَ الْعِبَادَةَ فَعَانَقَهَا وَ أَحَبَّهَا بِقَلْبِهِ وَ بَاشَرَهَا بِجَسَدِهِ وَ تَفَرَّغَ لَهَا فَهُوَ لَا یُبَالِی عَلَی مَا أَصْبَحَ مِنَ الدُّنْیَا عَلَی عُسْرٍ أَمْ عَلَی یُسْرٍ.
193- 3-669 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَا عِبَادِیَ الصِّدِّیقِینَ تَنَعَّمُوا بِعِبَادَتِی فِی الدُّنْیَا فَإِنَّکُمْ تَتَنَعَّمُونَ بِهَا فِی الْآخِرَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ مِثْلَهُ‌670.
194- 4-671 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِیرِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ کَفَی بِالْمَوْتِ مَوْعِظَةً وَ کَفَی بِالْیَقِینِ غِنًی وَ کَفَی بِالْعِبَادَةِ شُغُلًا.
195- 5-672 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 84
الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهِیکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا مَعْنَی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ‌673 فَقَالَ خَلَقَهُمْ لِلْعِبَادَةِ.
196- 6-674 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ قَالَ خَلَقَهُمْ لِلْعِبَادَةِ قُلْتُ خَاصَّةً أَمْ عَامَّةً قَالَ لَا بَلْ عَامَّةً.
197- 7-675 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ قَالَ خَلَقَهُمْ لِیَأْمُرَهُمْ بِالْعِبَادَةِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا یَزالُونَ مُخْتَلِفِینَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّکَ وَ لِذلِکَ خَلَقَهُمْ‌676 قَالَ خَلَقَهُمْ لِیَفْعَلُوا مَا یَسْتَوْجِبُونَ بِهِ رَحْمَتَهُ فَیَرْحَمَهُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌677 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌678.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 85
------------------
665. ( 1)- الباب 16 فیه 3 أحادیث.
666. ( 2)- الکافی 2- 77- 9، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 20 من أبواب مقدّمة العبادات و تمامه فی الحدیث 10 من الباب 21 من أبواب جهاد النفس.
667. ( 3)- الکافی 2- 78- 14 و یأتی فی الحدیث 13 من الباب 21 من أبواب جهاد النفس.
668. ( 4)- السرائر 490.
669. ( 5)- یستجر- یجتذب( لسان العرب 4- 125).
670. ( 6)- فی المصدر- رآه.
671. ( 1)- الباب 17 فیه 9 أحادیث.
672. ( 2)- الکافی 2- 141- 6، و یأتی فی الحدیث 1 من الباب 16 من أبواب النفقات من کتاب النکاح.
673. ( 3)- قرب الإسناد 20.
674. ( 4)- الکافی 4- 8- 2، و یأتی فی الحدیث 3 من الباب 13 من أبواب الصدقة من کتاب الزکاة و رواه الشیخ الصدوق فی الفقیه 2- 67- 1736.
675. ( 5)- الکافی 1- 333- 2، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 6 من أبواب صلاة الجماعة.
676. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
677. ( 1)- اکمال الدین 645- 7.
678. ( 2)- الکافی 2- 140- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 16 من أبواب النفقات من کتاب النکاح.

20- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الْجِدِّ وَ الِاجْتِهَادِ فِی الْعِبَادَةِ

198- 1-680 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدِ بْنِ هِلَالٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ أُوصِیکَ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ الْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ.
199- 2-681 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ جَبْرَئِیلُ ع إِلَی النَّبِیِّ ص- فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّکَ مَیِّتٌ وَ أَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّکَ مُفَارِقُهُ وَ اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّکَ لَاقِیهِ.
200- 3-682 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ سَلَمَةَ بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا أَخَذَ کِتَابَ عَلِیٍّ ع فَنَظَرَ فِیهِ قَالَ مَنْ یُطِیقُ هَذَا مَنْ یُطِیقُ ذَا قَالَ ثُمَّ یَعْمَلُ بِهِ وَ کَانَ إِذَا قَامَ إِلَی الصَّلَاةِ تَغَیَّرَ لَوْنُهُ حَتَّی یُعْرَفَ ذَلِکَ فِی وَجْهِهِ وَ مَا أَطَاقَ أَحَدٌ عَمَلَ عَلِیٍّ ع وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 86
مِنْ وُلْدِهِ مِنْ بَعْدِهِ إِلَّا عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع.
201- 4-683 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ عَلَیْکَ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ الْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی أُسَامَةَ مِثْلَهُ‌684.
202- 5-685 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ أَبِی کَهْمَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْصِنِی قَالَ أُوصِیکَ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ الْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ الْحَدِیثَ.
203- 6-686 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَّانٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْخُرَاسَانِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شِیعَتُنَا الشَّاحِبُونَ‌687 الذَّابِلُونَ النَّاحِلُونَ الَّذِینَ إِذَا جَنَّهُمُ اللَّیْلُ اسْتَقْبَلُوهُ بِحُزْنٍ.
204- 7-688 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ عَنْ مُفَضَّلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِیَّاکَ وَ السَّفِلَةَ فَإِنَّمَا شِیعَةُ عَلِیٍّ ع مَنْ عَفَّ بَطْنُهُ وَ فَرْجُهُ وَ اشْتَدَّ جِهَادُهُ وَ عَمِلَ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 87
لِخَالِقِهِ وَ رَجَا ثَوَابَهُ وَ خَافَ عِقَابَهُ فَإِذَا رَأَیْتَ أُولَئِکَ فَأُولَئِکَ شِیعَةُ جَعْفَرٍ ع.
205- 8-689 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ شِیعَةَ عَلِیٍّ ع کَانُوا خُمْصَ‌690 الْبُطُونِ ذُبُلَ الشِّفَاهِ أَهْلَ رَأْفَةٍ وَ عِلْمٍ وَ حِلْمٍ یُعْرَفُونَ بِالرَّهْبَانِیَّةِ فَأَعِینُوا عَلَی مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ بِالْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ.
206- 9-691 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: أَمَا وَ اللَّهِ لَقَدْ عَهِدْتُ أَقْوَاماً عَلَی عَهْدِ خَلِیلِی رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ إِنَّهُمْ لَیُصْبِحُونَ وَ یُمْسُونَ شُعْثاً غُبْراً خُمْصاً بَیْنَ أَعْیُنِهِمْ کَرُکَبِ الْمِعْزَی یَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَ قِیَاماً یُرَاوِحُونَ بَیْنَ أَقْدَامِهِمْ وَ جِبَاهِهِمْ یُنَاجُونَ رَبَّهُمْ وَ یَسْأَلُونَهُ فَکَاکَ رِقَابِهِمْ مِنَ النَّارِ وَ اللَّهِ لَقَدْ رَأَیْتُهُمْ مَعَ هَذَا وَ هُمْ خَائِفُونَ مُشْفِقُونَ.
وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع نَحْوَهُ‌692.
207- 10-693 وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عِیسَی النَّهْرَسِیرِیِ‌694 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ عَرَفَ اللَّهَ وَ عَظَّمَهُ مَنَعَ فَاهُ مِنَ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 88
الْکَلَامِ وَ بَطْنَهُ مِنَ الطَّعَامِ وَ عَنَّی‌695 نَفْسَهُ بِالصِّیَامِ وَ الْقِیَامِ قَالُوا بِآبَائِنَا وَ أُمَّهَاتِنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ- هَؤُلَاءِ أَوْلِیَاءُ اللَّهِ قَالَ إِنَّ أَوْلِیَاءَ اللَّهِ سَکَتُوا فَکَانَ سُکُوتُهُمْ ذِکْراً وَ نَظَرُوا فَکَانَ نَظَرُهُمْ عِبْرَةً وَ نَطَقُوا فَکَانَ نُطْقُهُمْ حِکْمَةً وَ مَشَوْا فَکَانَ مَشْیُهُمْ بَیْنَ النَّاسِ بَرَکَةً لَوْ لَا الْآجَالُ الَّتِی قَدْ کُتِبَتْ عَلَیْهِمْ لَمْ تَقِرَّ أَرْوَاحُهُمْ فِی أَجْسَادِهِمْ خَوْفاً مِنَ الْعِقَابِ‌696 وَ شَوْقاً إِلَی الثَّوَابِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ697 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِ مِثْلَهُ‌698.
208- 11-699 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَبَاهُ قَالَ لِجَمَاعَةٍ مِنَ الشِّیعَةِ- وَ اللَّهِ إِنِّی لَأُحِبُّ رِیحَکُمْ وَ أَرْوَاحَکُمْ فَأَعِینُوا700 عَلَی ذَلِکَ بِوَرَعٍ وَ اجْتِهَادٍ وَ اعْلَمُوا أَنَّ وَلَایَتَنَا لَا تُنَالُ إِلَّا بِالْعَمَلِ وَ الِاجْتِهَادِ مَنِ ائْتَمَّ مِنْکُمْ بِعَبْدٍ فَلْیَعْمَلْ بِعَمَلِهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌701.
209- 12-702 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 89
أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ اللَّهِ إِنْ کَانَ عَلِیٌّ ع لَیَأْکُلُ أَکْلَ الْعَبْدِ وَ یَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ إِنْ کَانَ لَیَشْتَرِی الْقَمِیصَیْنِ السُّنْبُلَانِیَّیْنِ‌703 فَیُخَیِّرُ غُلَامَهُ خَیْرَهُمَا ثُمَّ یَلْبَسُ الْآخَرَ فَإِذَا جَازَ أَصَابِعَهُ قَطَعَهُ وَ إِذَا جَازَ کَعْبَهُ حَذَفَهُ وَ لَقَدْ وَلِیَ خَمْسَ سِنِینَ مَا وَضَعَ آجُرَّةً عَلَی آجُرَّةٍ وَ لَا لَبِنَةً عَلَی لَبِنَةٍ وَ لَا أَقْطَعَ قَطِیعاً وَ لَا أَوْرَثَ بَیْضَاءَ وَ لَا حَمْرَاءَ وَ إِنْ کَانَ لَیُطْعِمُ النَّاسَ خُبْزَ الْبُرِّ وَ اللَّحْمَ وَ یَنْصَرِفُ إِلَی مَنْزِلِهِ وَ یَأْکُلُ خُبْزَ الشَّعِیرِ وَ الزَّیْتَ وَ الْخَلَّ وَ مَا وَرَدَ عَلَیْهِ أَمْرَانِ کِلَاهُمَا لِلَّهِ رِضًا إِلَّا أَخَذَ بِأَشَدِّهِمَا عَلَی بَدَنِهِ وَ لَقَدْ أَعْتَقَ أَلْفَ مَمْلُوکٍ مِنْ کَدِّ یَدِهِ وَ تَرِبَتْ فِیهِ یَدَاهُ وَ عَرِقَ فِیهِ وَجْهُهُ وَ مَا أَطَاقَ عَمَلَهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ وَ إِنْ کَانَ لَیُصَلِّی فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ أَلْفَ رَکْعَةٍ وَ إِنْ کَانَ أَقْرَبُ النَّاسِ شَبَهاً بِهِ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع- وَ مَا أَطَاقَ عَمَلَهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ بَعْدَهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ نَحْوَهُ‌704.
210- 13-705 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْبَرْمَکِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْهَیْثَمِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ مَوْلَاةً لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع بَعْدَ مَوْتِهِ فَقُلْتُ صِفِی لِی أُمُورَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ- فَقَالَتْ أُطْنِبُ أَوْ أَخْتَصِرُ فَقُلْتُ بَلِ اخْتَصِرِی قَالَتْ مَا أَتَیْتُهُ بِطَعَامٍ نَهَاراً قَطُّ وَ لَا فَرَشْتُ لَهُ فِرَاشاً بِلَیْلٍ قَطُّ.
211- 14-706 وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِیسَی عَنْ مُوسَی بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُوسَی بْنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 90
جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَنْسَ نَصِیبَکَ مِنَ الدُّنْیا707- قَالَ لَا تَنْسَ صِحَّتَکَ وَ قُوَّتَکَ وَ فَرَاغَکَ وَ شَبَابَکَ وَ نَشَاطَکَ أَنْ تَطْلُبَ بِهَا الْآخِرَةَ.
212- 15-708 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ فِی حَدِیثٍ أَنَّ الرِّضَا ع (کَانَ رُبَّمَا یُصَلِّی)709 فِی یَوْمِهِ وَ لَیْلَتِهِ أَلْفَ رَکْعَةٍ وَ إِنَّمَا یَنْفَتِلُ‌710 مِنْ صَلَاتِهِ سَاعَةً فِی صَدْرِ النَّهَارِ وَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ عِنْدَ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ فَهُوَ فِی هَذِهِ الْأَوْقَاتِ قَاعِدٌ فِی مُصَلَّاهُ یُنَاجِی رَبَّهُ.
213- 16-711 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ کَانَ ع قَلِیلَ النَّوْمِ بِاللَّیْلِ کَثِیرَ السَّهَرِ یُحْیِی أَکْثَرَ لَیَالِیهِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَی الصُّبْحِ وَ کَانَ کَثِیرَ الصِّیَامِ فَلَا یَفُوتُهُ صِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی الشَّهْرِ وَ یَقُولُ ذَلِکَ صَوْمُ الدَّهْرِ وَ کَانَ کَثِیرَ الْمَعْرُوفِ وَ الصَّدَقَةِ فِی السِّرِّ وَ أَکْثَرُ ذَلِکَ یَکُونُ مِنْهُ فِی اللَّیَالِی الْمُظْلِمَةِ فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ رَأَی مِثْلَهُ فِی فَضْلِهِ فَلَا تُصَدِّقْهُ.
214- 17-712 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع یَا أَبَا الْمِقْدَامِ إِنَّمَا شِیعَةُ عَلِیٍّ ع الشَّاحِبُونَ النَّاحِلُونَ الذَّابِلُونَ ذَابِلَةٌ شِفَاهُهُمْ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 91
خَمِیصَةٌ بُطُونُهُمْ مُتَغَیِّرَةٌ أَلْوَانُهُمْ مُصْفَرَّةٌ وُجُوهُهُمْ إِذَا جَنَّهُمُ اللَّیْلُ اتَّخَذُوا الْأَرْضَ فِرَاشاً وَ اسْتَقْبَلُوا الْأَرْضَ بِجِبَاهِهِمْ کَثِیرٌ سُجُودُهُمْ کَثِیرَةٌ دُمُوعُهُمْ کَثِیرٌ دُعَاؤُهُمْ کَثِیرٌ بُکَاؤُهُمْ یَفْرَحُ النَّاسُ وَ هُمْ (مَحْزُونُونَ)713.
215- 18-714 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ کُلْثُومٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: وَ اللَّهِ مَا أَکَلَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع مِنَ الدُّنْیَا حَرَاماً قَطُّ حَتَّی مَضَی لِسَبِیلِهِ وَ مَا عُرِضَ لَهُ أَمْرَانِ (کِلَاهُمَا)715 لِلَّهِ رِضًا إِلَّا أَخَذَ بِأَشَدِّهِمَا عَلَیْهِ فِی دِینِهِ‌716 وَ مَا نَزَلَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ ص نَازِلَةٌ قَطُّ إِلَّا دَعَاهُ ثِقَةً بِهِ (وَ مَا أَطَاقَ أَحَدٌ)717 عَمَلَ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ غَیْرُهُ وَ إِنْ کَانَ لَیَعْمَلُ عَمَلَ رَجُلٍ کَانَ وَجْهُهُ بَیْنَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ یَرْجُو ثَوَابَ هَذِهِ وَ یَخَافُ عِقَابَ هَذِهِ وَ لَقَدْ أَعْتَقَ مِنْ مَالِهِ أَلْفَ مَمْلُوکٍ فِی طَلَبِ وَجْهِ اللَّهِ وَ النَّجَاةِ مِنَ النَّارِ مِمَّا کَدَّ بِیَدَیْهِ وَ رَشَحَ مِنْهُ جَبِینُهُ وَ إِنْ کَانَ لَیَقُوتُ أَهْلَهُ بِالزَّیْتِ وَ الْخَلِّ وَ الْعَجْوَةِ718 وَ مَا کَانَ لِبَاسُهُ إِلَّا الْکَرَابِیسَ‌719- إِذَا فَضَلَ شَیْ‌ءٌ عَنْ یَدِهِ (دَعَا بِالْجَلَمِ)720 فَقَطَعَهُ وَ مَا أَشْبَهَهُ مِنْ وُلْدِهِ وَ لَا أَهْلِ بَیْتِهِ أَحَدٌ أَقْرَبُ شَبَهاً بِهِ فِی لِبَاسِهِ وَ فِقْهِهِ مِنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع- وَ لَقَدْ دَخَلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع ابْنُهُ عَلَیْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ بَلَغَ مِنَ الْعِبَادَةِ مَا لَمْ یَبْلُغْهُ أَحَدٌ فَرَآهُ قَدِ اصْفَرَّ لَوْنُهُ مِنَ السَّهَرِ وَ رَمَصَتْ عَیْنَاهُ مِنَ الْبُکَاءِ وَ دَبِرَتْ‌721 جَبْهَتُهُ وَ انْخَزَمَ‌722 أَنْفُهُ مِنَ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 92
السُّجُودِ وَ وَرِمَتْ سَاقَاهُ وَ قَدَمَاهُ مِنَ الْقِیَامِ فِی الصَّلَاةِ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- فَلَمْ أَمْلِکْ حِینَ رَأَیْتُهُ بِتِلْکَ الْحَالِ الْبُکَاءَ فَبَکَیْتُ رَحْمَةً لَهُ فَإِذَا هُوَ یُفَکِّرُ فَالْتَفَتَ إِلَیَّ بَعْدَ هُنَیْهَةٍ مِنْ دُخُولِی فَقَالَ یَا بُنَیَّ أَعْطِنِی بَعْضَ تِلْکَ الصُّحُفِ الَّتِی فِیهَا عِبَادَةُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع- فَأَعْطَیْتُهُ فَقَرَأَ فِیهَا شَیْئاً یَسِیراً ثُمَّ تَرَکَهَا مِنْ یَدِهِ تَضَجُّراً وَ قَالَ مَنْ یَقْوَی عَلَی عِبَادَةِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع.
216- 19-723 وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یُصَلِّی فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ أَلْفَ رَکْعَةٍ وَ کَانَتِ الرِّیحُ تُمِیلُهُ مِثْلَ السُّنْبُلَةِ.
217- 20-724 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُوسَوِیُّ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی خُطْبَةٍ لَهُ قَالَ: وَ عَلَیْکُمْ بِالْجِدِّ وَ الِاجْتِهَادِ وَ التَّأَهُّبِ وَ الِاسْتِعْدَادِ وَ التَّزَوُّدِ فِی مَنْزِلِ الزَّادِ.
218- 21-725 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی قَالَ: رُوِیَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع خَرَجَ ذَاتَ لَیْلَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ کَانَتْ لَیْلَةً قَمْرَاءَ فَأَمَّ الْجَبَّانَةَ726 وَ لَحِقَهُ جَمَاعَةٌ یَقْفُونَ أَثَرَهُ فَوَقَفَ عَلَیْهِمْ ثُمَّ قَالَ مَنْ أَنْتُمْ قَالُوا شِیعَتُکَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- فَتَفَرَّسَ فِی وُجُوهِهِمْ ثُمَّ قَالَ فَمَا لِی لَا أَرَی عَلَیْکُمْ سِیمَاءَ الشِّیعَةِ- قَالُوا وَ مَا سِیمَاءُ الشِّیعَةِ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- قَالَ صُفْرُ الْوُجُوهِ مِنَ السَّهَرِ عُمْشُ‌727 الْعُیُونِ مِنَ الْبُکَاءِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 93
- حُدْبُ الظُّهُورِ مِنَ الْقِیَامِ خُمْصُ الْبُطُونِ مِنَ الصِّیَامِ ذُبُلُ الشِّفَاهِ مِنَ الدُّعَاءِ عَلَیْهِمْ غَبَرَةُ الْخَاشِعِینَ.
219- 22-728 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هِلَالِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ الدِّعْبِلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَلِیٍّ أَخِی دِعْبِلِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِخَیْثَمَةَ أَبْلِغْ شِیعَتَنَا أَنَّا لَا نُغْنِی مِنَ اللَّهِ شَیْئاً وَ أَبْلِغْ شِیعَتَنَا أَنَّهُ لَا یُنَالُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِالْعَمَلِ وَ أَبْلِغْ شِیعَتَنَا أَنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ حَسْرَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَنْ وَصَفَ عَدْلًا ثُمَّ خَالَفَهُ إِلَی غَیْرِهِ وَ أَبْلِغْ شِیعَتَنَا أَنَّهُمْ إِذَا قَامُوا بِمَا أُمِرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
أَقُولُ: وَ الْأَحَادِیثُ فِی ذَلِکَ کَثِیرَةٌ جِدّاً وَ قَدْ تَقَدَّمَ بَعْضُهَا729 وَ یَأْتِی جُمْلَةٌ أُخْرَی مِنْهَا مُتَفَرِّقَةً730.
-----------------------
679. ( 3)- الکافی 3- 264- 2، و یأتی بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 10 من أبواب السجود.
680. ( 4)- أمالی الطوسیّ 2- 262.
681. ( 5)- فی المصدر- عن أبیه- أن علیا( علیه السلام) وفد إلیه رجل.
682. ( 1)- فی المصدر زیادة- تلک.
683. ( 2)- النمرقة- الوسادة، و أراد هنا مجازا- المستند( مجمع البحرین 5- 242).
684. ( 3)- أمالی الطوسیّ 2- 263.
685. ( 4)- فی المصدر- الناس.
686. ( 5)- قرب الإسناد 64.
687. ( 6)- فی المصدر- العبادات.
688. ( 7)- الفقیه 4- 394- 5840.
689. ( 8)- معانی الأخبار 195- 1.
690. ( 1)- أمالی الصدوق 27- 4.
691. ( 2)- یأتی فی- أ- الباب 22 من أبواب الدعاء من کتاب الصلاة.
692.ب- الباب 13 من أبواب الصدقة من کتاب الزکاة.
693. ( 3)- الباب 18 فیه 9 أحادیث.
694. ( 4)- ثواب الأعمال- 160- 1.
695. ( 5)- فی المصدر- خیر.
696. ( 6)- و فی نسخة- و ان لم یکن علی ما بلغه، منه قده.
697. ( 7)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 1- 131- 27.
698. ( 1)- الأنعام 6- 125.
699. ( 2)- المحاسن 25- 2.
700. ( 3)- المحاسن 25- 1.
701. ( 4)- فی المصدر- فیه.
702. ( 5)- المحاسن 246- 243.
703. ( 6)- التوحید 406- 3.
704. ( 7)- الکافی 2- 87- 1.
705. ( 1)- الاقبال 627.
706. ( 2)- الکافی 2- 87- 2.
707. ( 3)- عدّة الداعی 9.
708. ( 4)- إقبال الأعمال 627.
709. ( 5)- أثبتناه من المصدر.
710. ( 6)- فی المصدر- کان رسول اللّه( صلّی اللّه علیه و آله) لم یقله.
711. ( 7)- الباب 19 فیه 7 أحادیث.
712. ( 8)- الکافی 2- 83- 1.
713. ( 1)- أی لا یخلی اللّه تعالی بینه و بین طلبه( راجع مجمع البحرین 5- 495).
714. ( 2)- الکافی 2- 83- 3.
715. ( 3)- الکافی 2- 83- 2.
716. ( 4)- أمالی الصدوق 247- 2.
717. ( 5)- الکافی 2- 85- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 26 من أبواب مقدّمة العبادات.
718. ( 6)- علل الشرائع 13- 11.
719. ( 1)- الذاریات 51- 56.
720. ( 2)- علل الشرائع 14- 12.
721. ( 3)- علل الشرائع 13- 10.
722. ( 4)- هود 11- 118 و 119.
723. ( 5)- تقدم فی الباب 9 من أبواب مقدّمة العبادات.
724. ( 6)- یأتی فی الباب التالی.
725. ( 1)- الباب 20 فیه 22 حدیثا.
726. ( 2)- الکافی 2- 76- 1 قطعة من الحدیث 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 21 من أبواب جهاد النفس.
727. ( 3)- الکافی 3- 255- 17، و رواه الحسین بن سعید فی کتاب الزهد 79- 214 و یأتی بسندین مختلفین عن الخصال فی الحدیثین 3 و 27 من الباب 39 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة.
728. ( 4)- الکافی 8- 163- 172.
729. ( 1)- الکافی 2- 77- 9، و یأتی بتمامه فی الحدیث 10 من الباب 21 من أبواب جهاد النفس و ما یناسبه.
730. ( 2)- المحاسن 18- 50.

21- بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِوَاءِ الْعَمَلِ وَ الْمُدَاوَمَةِ عَلَیْهِ وَ أَقَلُّهُ سَنَةٌ

220- 1-732 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ إِنِّی لَأُحِبُّ أَنْ أَقْدَمَ عَلَی رَبِّی وَ عَمَلِی مُسْتَوٍ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 94
221- 2-733 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ إِنِّی لَأُحِبُّ أَنْ أُدَاوِمَ عَلَی الْعَمَلِ وَ إِنْ قَلَّ.
222- 3-734 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ نَجِیَّةَ735 عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا مِنْ شَیْ‌ءٍ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ عَمَلٍ یُدَاوَمُ عَلَیْهِ وَ إِنْ قَلَّ.
223- 4-736 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کَانَ الرَّجُلُ عَلَی عَمَلٍ فَلْیَدُمْ عَلَیْهِ سَنَةً ثُمَّ یَتَحَوَّلُ عَنْهُ إِنْ شَاءَ إِلَی غَیْرِهِ وَ ذَلِکَ أَنَّ لَیْلَةَ الْقَدْرِ یَکُونُ فِیهَا فِی عَامِهِ ذَلِکَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ یَکُونَ.
224- 5-737 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ: أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا دَاوَمَ‌738 الْعَبْدُ عَلَیْهِ وَ إِنْ قَلَّ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌739.
225- 6-740 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 95
خَالِدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِیَّاکَ أَنْ تَفْرِضَ عَلَی نَفْسِکَ فَرِیضَةً فَتُفَارِقَهَا اثْنَیْ عَشَرَ هِلَالًا.
226- 7-741 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا أَقْبَحَ الْفَقْرَ بَعْدَ الْغِنَی وَ أَقْبَحَ الْخَطِیئَةَ بَعْدَ الْمَسْکَنَةِ وَ أَقْبَحُ مِنْ ذَلِکَ الْعَابِدُ لِلَّهِ ثُمَّ یَدَعُ عِبَادَتَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌742.
----------------
731. ( 3)- الکافی 2- 78- 11، و یأتی فی ذیل الحدیث 2 من الباب 21 من أبواب جهاد النفس.
732. ( 4)- الکافی 2- 233- 7.
733. ( 5)- شحب جسمه- إذا تغیر( لسان العرب 1- 484). و فی نسخة- السائحون.
734. ( 6)- الکافی 2- 233- 9، و یأتی مثله بسند آخر عن صفات الشیعة فی الحدیث 13 من الباب 22 من أبواب جهاد النفس.
735. ( 1)- الکافی 2- 233- 10، و یأتی أیضا فی الحدیث 16 من الباب 3 من أبواب جهاد النفس.
736. ( 2)- خمص- جمع خمیص و هو الضامر البطن من الجوع و غیره( لسان العرب 7- 30).
737. ( 3)- الکافی 2- 235- 21.
738. ( 4)- الکافی 2- 236- 22.
739. ( 5)- الکافی 2- 237- 25.
740. ( 6)- فی هامش الأصل عن نسخة-" النهریری".
741. ( 1)- عنی بالعین المهملة و النون المشددة أی أتعب نفسه( مجمع البحرین 1- 308)، و فی المصدر- عفی.
742. ( 2)- فی المصدر- العذاب.

22- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاعْتِرَافِ بِالتَّقْصِیرِ فِی الْعِبَادَةِ

227- 1-744 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: قَالَ لِبَعْضِ وُلْدِهِ یَا بُنَیَّ عَلَیْکَ بِالْجِدِّ لَا745 تُخْرِجَنَّ نَفْسَکَ مِنْ حَدِّ التَّقْصِیرِ فِی عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ طَاعَتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا یُعْبَدُ حَقَّ عِبَادَتِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌746 وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‌747
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 96
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌748.
228- 2-749 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: أَکْثِرْ مِنْ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِی مِنَ الْمُعَارِینَ وَ لَا تُخْرِجْنِی مِنَ التَّقْصِیرِ قَالَ قُلْتُ: أَمَّا الْمُعَارُونَ فَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ الرَّجُلَ یُعَارُ الدِّینَ ثُمَّ یَخْرُجُ مِنْهُ فَمَا مَعْنَی لَا تُخْرِجْنِی مِنَ التَّقْصِیرِ فَقَالَ کُلُّ عَمَلٍ تُرِیدُ بِهِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَکُنْ فِیهِ مُقَصِّراً عِنْدَ نَفْسِکَ فَإِنَّ النَّاسَ کُلَّهُمْ فِی أَعْمَالِهِمْ فِیمَا بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ اللَّهِ مُقَصِّرُونَ إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
229- 3-750 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنَ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ لَا تَسْتَکْثِرُوا کَثِیرَ الْخَیْرِ وَ لَا تَسْتَقِلُّوا قَلِیلَ الذُّنُوبِ الْحَدِیثَ.
230- 4-751 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقِیِّینَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّی الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَا جَابِرُ لَا أَخْرَجَکَ اللَّهُ مِنَ النَّقْصِ وَ التَّقْصِیرِ.
231- 5-752 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ لَا یَتَّکِلِ الْعَامِلُونَ لِی عَلَی أَعْمَالِهِمُ الَّتِی یَعْمَلُونَهَا لِثَوَابِی فَإِنَّهُمْ لَوِ اجْتَهَدُوا وَ أَتْعَبُوا أَنْفُسَهُمْ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 97
أَعْمَارَهُمْ‌753 فِی عِبَادَتِی کَانُوا مُقَصِّرِینَ غَیْرَ بَالِغِینَ فِی عِبَادَتِهِمْ کُنْهَ عِبَادَتِی فِیمَا یَطْلُبُونَ عِنْدِی مِنْ کَرَامَتِی وَ النَّعِیمِ فِی جِنَانِی‌754 وَ رَفِیعِ الدَّرَجَاتِ الْعُلَی فِی جِوَارِی وَ لَکِنْ بِرَحْمَتِی فَلْیَثِقُوا وَ فَضْلِی فَلْیَرْجُوا وَ إِلَی حُسْنِ الظَّنِّ بِی فَلْیَطْمَئِنُّوا الْحَدِیثَ.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌755 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ756 وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌757 وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْرَوَیْهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ‌758.
232- 6-759 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ عُمَرَ760 بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: ثَلَاثٌ قَاصِمَاتُ الظَّهْرِ رَجُلٌ اسْتَکْثَرَ عَمَلَهُ وَ نَسِیَ ذُنُوبَهُ وَ أُعْجِبَ بِرَأْیِهِ.
وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 98
الْحَمِیدِ مِثْلَهُ‌761.
233- 7-762 وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ إِبْلِیسُ‌763- إِذَا اسْتَمْکَنْتُ مِنِ ابْنِ آدَمَ فِی ثَلَاثٍ لَمْ أُبَالِ مَا عَمِلَ فَإِنَّهُ غَیْرُ مَقْبُولٍ مِنْهُ إِذَا اسْتَکْثَرَ عَمَلَهُ وَ نَسِیَ ذَنْبَهُ وَ دَخَلَهُ الْعُجْبُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌764 وَ فِی أَدْعِیَةِ الصَّحِیفَةِ وَ غَیْرِهَا مِنَ الْأَدْعِیَةِ الْمَأْثُورَةِ دَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَی ذَلِکَ‌765.
-------------------
743. ( 3)- أمالی الصدوق 249- 7.
744. ( 4)- أمالی الصدوق 444- 6.
745. ( 5)- أمالی الصدوق 500- 4.
746. ( 6)- فی المصدر- فاعینونی.
747. ( 7)- الکافی 8- 212- 259.
748. ( 8)- أمالی الصدوق 232- 14.
749. ( 1)- ثوب سنبلانی- أی سابغ فی الطول، أو منسوب الی بلدة سنبلان بالروم( مجمع البحرین 5 393).
750. ( 2)- مجمع البیان 5- 88.
751. ( 3)- علل الشرائع 232- 9.
752. ( 4)- معانی الأخبار 325- 1.
753. ( 1)- القصص 28- 77.
754. ( 2)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 183- 6، و یأتی صدره فی الحدیث 4 من الباب 30 من أبواب أعداد الفرائض.
755. ( 3)- فی المصدر- لأنّه ربما صلی.
756. ( 4)- انفتل فلان عن صلاته- أی انصرف( لسان العرب 11- 514).
757. ( 5)- عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 184.
758. ( 6)- الخصال 444- 40.
759. ( 1)- فی المصدر- یحزنون.
760. ( 2)- الإرشاد 255.
761. ( 3)- فی المصدر- قط هما.
762. ( 4)- فی نسخة- بدنه، منه قده.
763. ( 5)- فی المصدر- و ما( أطاق) قدر.
764. ( 6)- العجوة- ضرب من التمر یقال هو ما غرسه النبیّ( صلّی اللّه علیه و آله) بیده( لسان العرب 15- 31).
765. ( 7)- الکرابیس- جمع کرباس و هو القطن( لسان العرب 6- 195).

23- بَابُ تَحْرِیمِ الْإِعْجَابِ بِالنَّفْسِ وَ بِالْعَمَلِ وَ الْإِدْلَالِ بِهِ‌

234- 1-767 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ تَعَالَی إِنَّ مِنْ عِبَادِیَ الْمُؤْمِنِینَ لَمَنْ یَجْتَهِدُ فِی عِبَادَتِی فَیَقُومُ مِنْ رُقَادِهِ وَ لَذِیذِ وِسَادِهِ فَیَجْتَهِدُ لِیَ اللَّیَالِیَ فَیُتْعِبُ نَفْسَهُ فِی عِبَادَتِی فَأَضْرِبُهُ بِالنُّعَاسِ اللَّیْلَةَ وَ اللَّیْلَتَیْنِ نَظَراً مِنِّی لَهُ وَ إِبْقَاءً عَلَیْهِ فَیَنَامُ حَتَّی یُصْبِحَ فَیَقُومُ وَ هُوَ مَاقِتٌ لِنَفْسِهِ زَارِئٌ عَلَیْهَا وَ لَوْ أُخَلِّی بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مَا یُرِیدُ مِنْ عِبَادَتِی لَدَخَلَهُ الْعُجْبُ مِنْ ذَلِکَ فَیُصَیِّرُهُ الْعُجْبُ إِلَی الْفِتْنَةِ بِأَعْمَالِهِ فَیَأْتِیهِ مِنْ ذَلِکَ مَا فِیهِ هَلَاکُهُ لِعُجْبِهِ بِأَعْمَالِهِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 99
وَ رِضَاهُ عَنْ نَفْسِهِ حَتَّی یَظُنَّ أَنَّهُ قَدْ فَاقَ الْعَابِدِینَ وَ جَازَ فِی عِبَادَتِهِ حَدَّ التَّقْصِیرِ فَیَتَبَاعَدُ مِنِّی عِنْدَ ذَلِکَ وَ هُوَ یَظُنُّ أَنَّهُ یَتَقَرَّبُ إِلَیَّ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الطُّوسِیُ کَمَا تَقَدَّمَ‌768.
235- 2-769 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَعْمَلُ الْعَمَلَ وَ هُوَ خَائِفٌ مُشْفِقٌ ثُمَّ یَعْمَلُ شَیْئاً مِنَ الْبِرِّ فَیَدْخُلُهُ شِبْهُ الْعُجْبِ بِهِ فَقَالَ هُوَ فِی حَالِهِ الْأُولَی وَ هُوَ خَائِفٌ أَحْسَنُ حَالًا مِنْهُ فِی حَالِ عُجْبِهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌770.
236- 3-771 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ مُوسَی بْنُ عِمْرَانَ ع لِإِبْلِیسَ- أَخْبِرْنِی بِالذَّنْبِ الَّذِی إِذَا أَذْنَبَهُ ابْنُ آدَمَ اسْتَحْوَذْتَ‌772 عَلَیْهِ قَالَ إِذَا أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ وَ اسْتَکْثَرَ عَمَلَهُ وَ صَغُرَ فِی عَیْنِهِ ذَنْبُهُ وَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِدَاوُدَ یَا دَاوُدُ- بَشِّرِ الْمُذْنِبِینَ وَ أَنْذِرِ الصِّدِّیقِینَ قَالَ کَیْفَ أُبَشِّرُ الْمُذْنِبِینَ وَ أُنْذِرُ الصِّدِّیقِینَ قَالَ یَا دَاوُدُ بَشِّرِ الْمُذْنِبِینَ أَنِّی أَقْبَلُ التَّوْبَةَ وَ أَعْفُو عَنِ الذَّنْبِ وَ أَنْذِرِ الصِّدِّیقِینَ أَنْ لَا یُعْجَبُوا بِأَعْمَالِهِمْ فَإِنَّهُ لَیْسَ عَبْدٌ أَنْصِبُهُ لِلْحِسَابِ إِلَّا هَلَکَ.
237- 4-773 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 100
الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَیُذْنِبُ الذَّنْبَ فَیَنْدَمُ عَلَیْهِ وَ یَعْمَلُ الْعَمَلَ فَیَسُرُّهُ ذَلِکَ فَیَتَرَاخَی عَنْ حَالِهِ تِلْکَ فَلَأَنْ یَکُونَ عَلَی حَالِهِ تِلْکَ خَیْرٌ لَهُ مِمَّا دَخَلَ فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌774.
238- 5-775 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعُجْبِ الَّذِی یُفْسِدُ الْعَمَلَ فَقَالَ الْعُجْبُ دَرَجَاتٌ مِنْهَا أَنْ یُزَیَّنَ لِلْعَبْدِ سُوءُ عَمَلِهِ فَیَرَاهُ حَسَناً فَیُعْجِبَهُ وَ یَحْسَبَ أَنَّهُ یُحْسِنُ صُنْعاً وَ مِنْهَا أَنْ یُؤْمِنَ الْعَبْدُ بِرَبِّهِ فَیَمُنَّ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلَّهِ عَلَیْهِ فِیهِ الْمَنُّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ‌776.
239- 6-777 وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی عَنْ مُوسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَیْمُونِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ دَلِیلٌ عَلَی ضَعْفِ عَقْلِهِ.
240- 7-778 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ رَجُلٍ یَرْفَعُهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَلِمَ أَنَّ الذَّنْبَ خَیْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الْعُجْبِ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ مَا ابْتُلِیَ مُؤْمِنٌ بِذَنْبٍ أَبَداً.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 101
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ‌779.
241- 8-780 وَ عَنْهُ‌781 عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی عَامِرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَهُ الْعُجْبُ هَلَکَ.
242- 9-782 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ نَضْرِ بْنِ قِرْوَاشٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی عَالِمٌ عَابِداً فَقَالَ لَهُ کَیْفَ صَلَاتُکَ فَقَالَ مِثْلِی یُسْأَلُ عَنْ صَلَاتِهِ وَ أَنَا أَعْبُدُ اللَّهَ مُنْذُ کَذَا وَ کَذَا قَالَ فَکَیْفَ بُکَاؤُکَ فَقَالَ أَبْکِی حَتَّی تَجْرِیَ دُمُوعِی فَقَالَ لَهُ الْعَالِمُ فَإِنَّ ضَحِکَکَ وَ أَنْتَ خَائِفٌ أَفْضَلُ مِنْ بُکَائِکَ وَ أَنْتَ مُدِلٌ‌783- إِنَّ الْمُدِلَّ لَا یَصْعَدُ مِنْ عَمَلِهِ شَیْ‌ءٌ.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌784.
243- 10-785 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی دَاوُدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: دَخَلَ رَجُلَانِ الْمَسْجِدَ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَ الْآخَرُ فَاسِقٌ فَخَرَجَا مِنَ الْمَسْجِدِ وَ الْفَاسِقُ صِدِّیقٌ وَ الْعَابِدُ فَاسِقٌ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ یَدْخُلُ الْعَابِدُ الْمَسْجِدَ مُدِلًّا بِعِبَادَتِهِ یُدِلُّ بِهَا فَتَکُونُ فِکْرَتُهُ فِی ذَلِکَ وَ تَکُونُ فِکْرَةُ الْفَاسِقِ فِی التَّنَدُّمِ عَلَی فِسْقِهِ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مِمَّا صَنَعَ مِنَ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 102
الذُّنُوبِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنِ الصَّادِقِ ع نَحْوَهُ‌786.
244- 11-787 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ خَالِدٍ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَوَّضَ الْأَمْرَ إِلَی مَلَکٍ مِنَ الْمَلَائِکَةِ فَخَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَ سَبْعَ أَرَضِینَ فَلَمَّا رَأَی أَنَّ الْأَشْیَاءَ قَدِ انْقَادَتْ لَهُ قَالَ مَنْ مِثْلِی فَأَرْسَلَ اللَّهُ إِلَیْهِ نُوَیْرَةً مِنَ النَّارِ قُلْتُ وَ مَا النُّوَیْرَةُ قَالَ نَارٌ مِثْلُ الْأَنْمُلَةِ فَاسْتَقْبَلَهَا بِجَمِیعِ مَا خَلَقَ فَتَخَیَّلَ‌788 لِذَلِکَ حَتَّی وَصَلَتْ إِلَی نَفْسِهِ لِمَا دَخَلَهُ الْعُجْبُ‌789.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ790 عَنْ أَبِی خَالِدٍ الصَّیْقَلِ مِثْلَهُ‌791.
245- 12-792 وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ ثَلَاثٌ مُهْلِکَاتٌ شُحٌ‌793 مُطَاعٌ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 103
وَ هَوًی مُتَّبَعٌ وَ إِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ.
246- 13-794 وَ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ ثَلَاثٌ مُوبِقَاتٌ شُحٌّ مُطَاعٌ وَ هَوًی مُتَّبَعٌ وَ إِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِ مِثْلَهُ‌795.
247- 14-796 وَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو النَّصِیبِیِّ عَنِ السَّرِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: لَا مَالَ أَعْوَدُ مِنَ الْعَقْلِ وَ لَا وَحْدَةَ أَوْحَشُ مِنَ الْعُجْبِ الْحَدِیثَ.
248- 15-797 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ ثَلَاثٌ مُهْلِکَاتٌ شُحٌّ مُطَاعٌ وَ هَوًی مُتَّبَعٌ وَ إِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ.
249- 16-798 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 104
عُثْمَانَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِنْ کَانَ الْمَمَرُّ عَلَی الصِّرَاطِ حَقّاً فَالْعُجْبُ لِمَا ذَا.
250- 17-799 وَ فِی الْعِلَلِ وَ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ طَاهِرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْهَرَوِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ یَحْیَی عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِیِّ ص عَنْ جَبْرَئِیلَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مَا یَتَقَرَّبُ إِلَیَّ عَبْدِی بِمِثْلِ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَیْهِ وَ إِنَّ مِنْ عِبَادِیَ الْمُؤْمِنِینَ لَمَنْ یُرِیدُ الْبَابَ مِنَ الْعِبَادَةِ فَأَکُفُّهُ عَنْهُ لِئَلَّا یَدْخُلَهُ عُجْبٌ فَیُفْسِدَهُ.
251- 18-800 وَ فِی الْأَمَالِی وَ یُقَالُ لَهُ الْمَجَالِسُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَادِی‌801 عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ دَخَلَهُ الْعُجْبُ هَلَکَ.
252- 19-802 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَا أَنَّ الذَّنْبَ خَیْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الْعُجْبِ مَا خَلَّی اللَّهُ بَیْنَ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ وَ بَیْنَ ذَنْبٍ أَبَداً.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 105
253- 20-803 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنِ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ- إِنَّ مِنْ عِبَادِی لَمَنْ یَسْأَلُنِی الشَّیْ‌ءَ مِنْ طَاعَتِی لِأُحِبَّهُ فَأَصْرِفُ ذَلِکَ عَنْهُ لِکَیْلَا یُعْجِبَهُ عَمَلُهُ.
254- 21-804 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثٌ مُنْجِیَاتٌ خَوْفُ اللَّهِ فِی السِّرِّ وَ الْعَلَانِیَةِ وَ الْعَدْلُ فِی الرِّضَا وَ الْغَضَبِ وَ الْقَصْدُ فِی الْغِنَی وَ الْفَقْرِ وَ ثَلَاثٌ مُهْلِکَاتٌ هَوًی مُتَّبَعٌ وَ شُحٌّ مُطَاعٌ وَ إِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ.
255- 22-805 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ الْمُوسَوِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: سَیِّئَةٌ تَسُوؤُکَ خَیْرٌ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ حَسَنَةٍ تُعْجِبُکَ.
256- 23-806 قَالَ وَ قَالَ ع الْإِعْجَابُ یَمْنَعُ الِازْدِیَادَ.
257- 24-807 قَالَ وَ قَالَ ع عُجْبُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ أَحَدُ حُسَّادِ عَقْلِهِ.
258- 25-808 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْرَوَیْهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الْمُلُوکُ حُکَّامٌ عَلَی النَّاسِ وَ الْعِلْمُ حَاکِمٌ عَلَیْهِمْ وَ حَسْبُکَ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ تَخْشَی اللَّهَ وَ حَسْبُکَ مِنَ الْجَهْلِ أَنْ تُعْجَبَ بِعِلْمِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 106
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌809 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی‌810.
----------------------------
766. ( 8)- فی المصدر- من کمه دعا بالمقراض، و الجلم- المقص( لسان العرب 12- 102).
767. ( 9)- الدبرة- قرحة تتکون من ملازمة الجلد لشی‌ء خشن، و تکون فی جبهة الإنسان من أثر السجود علی الأرض بلا حائل.( انظر لسان العرب 4- 273).
768. ( 10)- فی المصدر- و انخرم، و الخزم- الثقب،( راجع لسان العرب 12- 170 و لسان العرب 12- 175).
769. ( 1)- الإرشاد 256.
770. ( 2)- نهج البلاغة 2- 251- 225.
771. ( 3)- أمالی الطوسیّ 1- 219.
772. ( 4)- فی المصدر- فاتی الجبانة، و الجبانة بالتشدید- الصحراء و تسمی بها المقابر لأنّها تکون فی الصحراء تسمیة للشی‌ء بموضعه( لسان العرب 13- 85).
773. ( 5)- العمش- أن لا تزال العین تسیل الدمع و لا یکاد الأعمش یبصر بها ...( لسان العرب 6 320).
774. ( 1)- أمالی الطوسیّ 1- 380.
775. ( 2)- تقدم ما یدلّ علیه- أ- فی الحدیث 2 من الباب 16 من أبواب مقدّمة العبادات.
776.ب- و تدلّ علیه أیضا أحادیث الباب 19 من هذه الأبواب.
777. ( 3)- تاتی جملة أخری- أ- فی الحدیث 1 من الباب 22 من أبواب مقدّمة العبادات.
778.ب- فی الحدیث 14، 16، 31 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس.
779. ( 4)- الباب 21 فیه 7 أحادیث.
780. ( 5)- الکافی 2- 83- 5.
781. ( 1)- الکافی 2- 82- 4.
782. ( 2)- الکافی 2- 82- 3.
783. ( 3)- فی المصدر- نجبة.
784. ( 4)- الکافی 2- 82- 1.
785. ( 5)- الکافی 2- 82- 2، و یأتی صدره فی الحدیث 11 من الباب 27 من هذه الأبواب. و تمامه فی الحدیث 10 من الباب 3 من أبواب المواقیت.
786. ( 6)- فی هامش المخطوط- دام( منه قده).
787. ( 7)- السرائر 480.
788. ( 8)- الکافی 2- 83- 6.
789. ( 1)- الکافی 2- 84- 6.
790. ( 2)- یأتی فی أ- الحدیث 10 من الباب 28 من هذه الأبواب.
791.ب- الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب اعداد الفرائض.
792.ج- الحدیث 2 من الباب 26 من أبواب اعداد الفرائض.
793. ( 3)- الباب 22 فیه 7 أحادیث.
794. ( 4)- الکافی 2- 72- 1.
795. ( 5)- فی الأصل عن نسخة-( و لا).
796. ( 6)- الفقیه 4- 408- 5885 باختلاف.
797. ( 7)- السرائر 481 و یأتی ذیله فی الحدیث 4 من الباب 66 من أبواب جهاد النفس.
798. ( 1)- أمالی الطوسیّ 1- 215.
799. ( 2)- الکافی 2- 579- 7 الکافی 2- 73- 4.
800. ( 3)- الکافی 2- 457- 17.
801. ( 4)- الکافی 2- 72- 2.
802. ( 5)- الکافی 2- 60- 4 قطعة من حدیث طویل.
803. ( 1)- فی المصدر- و أتعبوا أعمارهم.
804. ( 2)- فی نسخة- جناتی، منه قده.
805. ( 3)- الکافی 2- 71- 1.
806. ( 4)- التوحید 404- 12 قطعة أخری من حدیث الکافی 2- 60- 4 و هی القطعة الواردة فی الحدیث 1 من الباب الآتی.
807. ( 5)- أمالی الطوسیّ 1- 215.
808. ( 6)- أمالی الطوسیّ 1- 168.
809. ( 7)- الخصال 111- 85.
810. ( 8)- فی المصدر- عمرو.

24- بَابُ جَوَازِ السُّرُورِ بِالْعِبَادَةِ مِنْ غَیْرِ عُجْبٍ وَ حُکْمِ تَجَدُّدِ الْعُجْبِ فِی أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ

259- 1-812 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَ سَاءَتْهُ سَیِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ.
260- 2-813 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَمْرٍو النَّخَعِیِّ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ سُلَیْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ النَّبِیُّ ص عَنْ خِیَارِ الْعِبَادِ فَقَالَ الَّذِینَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا وَ إِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا وَ إِذَا أُعْطُوا شَکَرُوا وَ إِذَا ابْتُلُوا صَبَرُوا وَ إِذَا غَضِبُوا غَفَرُوا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ النَّخَعِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌814.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 107
261- 3-815 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قِیلَ لَهُ وَ أَنَا حَاضِرٌ الرَّجُلُ یَکُونُ فِی صَلَاتِهِ خَالِیاً فَیَدْخُلُهُ الْعُجْبُ فَقَالَ إِذَا کَانَ أَوَّلَ صَلَاتِهِ بِنِیَّةٍ یُرِیدُ بِهَا رَبَّهُ فَلَا یَضُرُّهُ مَا دَخَلَهُ بَعْدَ ذَلِکَ فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ وَ لْیَخْسَأِ الشَّیْطَانَ‌816.
262- 4-817 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ صِفَاتِ الشِّیعَةِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَ سَاءَتْهُ سَیِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ.
------------------
811. ( 1)- معانی الأخبار 343- 1.
812. ( 2)- الخصال 112- 86.
813. ( 3)- فی المصدر زیادة- لعنة اللّه علیه لجنوده.
814. ( 4)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 من الباب الآتی.
815. ( 5)- الدعاء 12 فی الاعتراف و طلب التوبة إلی اللّه من أدعیة الصحیفة السجّادیة.
816. ( 6)- الباب 23 فیه 25 حدیثا.
817. ( 7)- الکافی 2- 60- 4.

25- بَابُ جَوَازِ التَّقِیَّةِ فِی الْعِبَادَاتِ وَ وُجُوبِهَا عِنْدَ خَوْفِ الضَّرَرِ

263- 1-819 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ‌820 وَ أَمَّا الرُّخْصَةُ الَّتِی صَاحِبُهَا فِیهَا بِالْخِیَارِ فَإِنَّ اللَّهَ نَهَی الْمُؤْمِنَ أَنْ یَتَّخِذَ الْکَافِرَ وَلِیّاً ثُمَّ مَنَّ عَلَیْهِ بِإِطْلَاقِ الرُّخْصَةِ لَهُ عِنْدَ التَّقِیَّةِ فِی الظَّاهِرِ أَنْ یَصُومَ بِصِیَامِهِ وَ یُفْطِرَ بِإِفْطَارِهِ وَ یُصَلِّیَ بِصَلَاتِهِ وَ یَعْمَلَ بِعَمَلِهِ وَ یُظْهِرَ لَهُ اسْتِعْمَالَ ذَلِکَ مُوَسَّعاً وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 108
عَلَیْهِ فِیهِ وَ عَلَیْهِ أَنْ یَدِینَ اللَّهَ تَعَالَی فِی الْبَاطِنِ بِخِلَافِ مَا یُظْهِرُ لِمَنْ یَخَافُهُ مِنَ الْمُخَالِفِینَ الْمُسْتَوْلِینَ عَلَی الْأُمَّةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی لا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِی شَیْ‌ءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَ یُحَذِّرُکُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ‌821- فَهَذِهِ رَحْمَةٌ822 تَفَضَّلَ اللَّهُ بِهَا عَلَی الْمُؤْمِنِینَ رَحْمَةً لَهُمْ لِیَسْتَعْمِلُوهَا عِنْدَ التَّقِیَّةِ فِی الظَّاهِرِ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ أَنْ یُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ کَمَا یُحِبُّ أَنْ یُؤْخَذَ بِعَزَائِمِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی أَحْکَامِ التَّقِیَّةِ فِی الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ823.
------------------
818. ( 1)- تقدم فی ذیل الحدیث 5 من الباب السابق، إلّا أن الطوسیّ لم یرو هذه القطعة فی أمالیه، و انما وردت فیه قطعة الحدیث 5 المذکور.
819. ( 2)- الکافی 2- 314- 7.
820. ( 3)- المحاسن 122- 135.
821. ( 4)- الکافی 2- 314- 8.
822. ( 5)- استحوذ- غلب( لسان العرب 3- 487).
823. ( 6)- الکافی 2- 313- 4.

26- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاقْتِصَادِ فِی الْعِبَادَةِ عِنْدَ خَوْفِ الْمَلَلِ‌

264- 1-825 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اجْتَهَدْتُ فِی الْعِبَادَةِ وَ أَنَا شَابٌّ فَقَالَ لِی أَبِی یَا بُنَیَّ دُونَ مَا أَرَاکَ تَصْنَعُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَحَبَّ عَبْداً رَضِیَ مِنْهُ بِالْیَسِیرِ.
265- 2-826 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُکَرِّهُوا إِلَی أَنْفُسِکُمُ الْعِبَادَةَ.
266- 3-827 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 109
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَّ بِی أَبِی وَ أَنَا بِالطَّوَافِ وَ أَنَا حَدَثٌ وَ قَدِ اجْتَهَدْتُ فِی الْعِبَادَةِ فَرَآنِی وَ أَنَا أَتَصَابُّ عَرَقاً فَقَالَ لِی یَا جَعْفَرُ یَا بُنَیَّ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْداً أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ وَ رَضِیَ عَنْهُ بِالْیَسِیرِ.
267- 4-828 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْداً فَعَمِلَ [عَمَلًا]829 قَلِیلًا جَزَاهُ بِالْقَلِیلِ الْکَثِیرَ وَ لَمْ یَتَعَاظَمْهُ أَنْ یَجْزِیَ بِالْقَلِیلِ الْکَثِیرَ لَهُ.
268- 5-830 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِیرِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَلَا إِنَّ لِکُلِّ عِبَادَةٍ شِرَّةً831 ثُمَّ تَصِیرُ إِلَی فَتْرَةٍ فَمَنْ صَارَتْ شِرَّةُ عِبَادَتِهِ إِلَی سُنَّتِی فَقَدِ اهْتَدَی وَ مَنْ خَالَفَ سُنَّتِی فَقَدْ ضَلَّ وَ کَانَ عَمَلُهُ فِی تَبَارٍ832 أَمَا إِنِّی أُصَلِّی وَ أَنَامُ وَ أَصُومُ وَ أُفْطِرُ وَ أَضْحَکُ وَ أَبْکِی فَمَنْ رَغِبَ عَنْ مِنْهَاجِی وَ سُنَّتِی فَلَیْسَ مِنِّی وَ قَالَ کَفَی بِالْمَوْتِ مَوْعِظَةً وَ کَفَی بِالْیَقِینِ غِنًی وَ کَفَی بِالْعِبَادَةِ شُغُلًا.
269- 6-833 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ هَذَا الدِّینَ مَتِینٌ فَأَوْغِلُوا834 فِیهِ بِرِفْقٍ وَ لَا تُکَرِّهُوا عِبَادَةَ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 110
إِلَی عِبَادِ اللَّهِ فَتَکُونُوا کَالرَّاکِبِ الْمُنْبَتِ‌835 الَّذِی لَا سَفَراً قَطَعَ وَ لَا ظَهْراً أَبْقَی.
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُقَرِّنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌836.
270- 7-837 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا عَلِیُّ إِنَّ هَذَا الدِّینَ مَتِینٌ فَأَوْغِلْ فِیهِ بِرِفْقٍ وَ لَا تُبَغِّضْ إِلَی نَفْسِکَ عِبَادَةَ رَبِّکَ إِنَّ الْمُنْبَتَّ یَعْنِی الْمُفْرِطَ لَا ظَهْراً أَبْقَی وَ لَا أَرْضاً قَطَعَ فَاعْمَلْ عَمَلَ مَنْ یَرْجُو أَنْ یَمُوتَ هَرِماً وَ احْذَرْ حَذَرَ مَنْ یَتَخَوَّفُ أَنْ یَمُوتَ غَداً.
271- 8-838 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ مَا مِنْ أَحَدٍ أَبْغَضَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ رَجُلٍ یُقَالُ لَهُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَفْعَلُ کَذَا وَ کَذَا فَیَقُولُ لَا یُعَذِّبُنِیَ اللَّهُ عَلَی أَنْ أَجْتَهِدَ فِی الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ کَأَنَّهُ یَرَی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص تَرَکَ شَیْئاً مِنَ الْفَضْلِ عَجْزاً عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ‌839.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 111
272- 9-840 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی وَ یُقَالُ لَهُ الْمَجَالِسُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عُمَرَ بْنِ مَهْدِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ تَمِیمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: اقْتِصَادٌ فِی سُنَّةٍ خَیْرٌ مِنِ اجْتِهَادٍ فِی بِدْعَةٍ ثُمَّ قَالَ تَعَلَّمُوا مِمَّنْ عَلِمَ فَعَمِلَ.
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌841 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌842.
------------------
824. ( 1)- الزهد 67- 178.
825. ( 2)- الکافی 2- 313- 3.
826. ( 3)- معانی الأخبار 243.
827. ( 4)- الکافی 1- 27- 31.
828. ( 5)- الکافی 2- 313- 1.
829. ( 1)- علل الشرائع 579.
830. ( 2)- الکافی 2- 313- 2.
831. ( 3)- و هذه عبارة الکلینی و الظاهر أن ضمیر عنه راجع الی أحمد لا إلی محمد( منه قده).
832. ( 4)- الکافی 2- 313- 5.
833. ( 5)- المدل- المتکل علی عمله ظانا بانه هو الذی ینجیه( مجمع البحرین 5- 372).
834. ( 6)- الزهد 63- 168 باختلاف یسیر.
835. ( 7)- الکافی 2- 314- 6.
836. ( 1)- علل الشرائع 354- 1.
837. ( 2)- المحاسن 123- 139.
838. ( 3)- فی نسخة- فتخللت،( منه قده) و فی المصدر- فتخبل.
839. ( 4)- هذا یشعر بان بعض العجب غیر محرم لما تقرر من عصمة الملائکة و لعله أول مراتبه فتدبر،( منه قده).
840. ( 5)- کذا فی المصدر و کان فی الأصل أبی العلاء.
841. ( 6)- عقاب الأعمال 299- 1.
842. ( 7)- المحاسن 3- 3.

27- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْجِیلِ فِعْلِ الْخَیْرِ وَ کَرَاهَةِ تَأْخِیرِهِ‌

273- 1-844 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا هَمَّ أَحَدُکُمْ بِخَیْرٍ فَلَا یُؤَخِّرْهُ فَإِنَّ الْعَبْدَ رُبَّمَا صَلَّی الصَّلَاةَ أَوْ صَامَ الْیَوْمَ فَیُقَالُ لَهُ اعْمَلْ مَا شِئْتَ بَعْدَهَا فَقَدْ غُفِرَ845 لَکَ.
274- 2-846 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ إِذَا هَمَمْتَ بِخَیْرٍ فَبَادِرْ فَإِنَّکَ لَا تَدْرِی مَا یَحْدُثُ.
275- 3-847 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ ثَقَّلَ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 112
الْخَیْرَ عَلَی أَهْلِ الدُّنْیَا کَثِقْلِهِ فِی مَوَازِینِهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ إِنَّ اللَّهَ خَفَّفَ الشَّرَّ عَلَی أَهْلِ الدُّنْیَا کَخِفَّتِهِ فِی مَوَازِینِهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
276- 4-848 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع افْتَتِحُوا نَهَارَکُمْ بِخَیْرٍ وَ أَمْلُوا عَلَی حَفَظَتِکُمْ فِی أَوَّلِهِ خَیْراً وَ فِی آخِرِهِ خَیْراً یُغْفَرْ لَکُمْ مَا بَیْنَ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
277- 5-849 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ مِنَ الْخَیْرِ مَا یُعَجَّلُ.
278- 6-850 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا هَمَمْتَ بِشَیْ‌ءٍ مِنَ الْخَیْرِ فَلَا تُؤَخِّرْهُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رُبَّمَا اطَّلَعَ عَلَی الْعَبْدِ وَ هُوَ عَلَی شَیْ‌ءٍ مِنَ الطَّاعَةِ فَیَقُولُ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَا أُعَذِّبُکَ بَعْدَهَا أَبَداً وَ إِذَا هَمَمْتَ بِسَیِّئَةٍ فَلَا تَعْمَلْهَا فَإِنَّهُ رُبَّمَا اطَّلَعَ اللَّهُ عَلَی الْعَبْدِ وَ هُوَ عَلَی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْمَعْصِیَةِ فَیَقُولُ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَا أَغْفِرُ لَکَ بَعْدَهَا أَبَداً.
279- 7-851 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَشِیرِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ شَیْئاً مِنَ الْخَیْرِ فَلَا تُؤَخِّرْهُ فَإِنَّ الْعَبْدَ یَصُومُ الْیَوْمَ الْحَارَّ یُرِیدُ مَا عِنْدَ اللَّهِ فَیُعْتِقُهُ اللَّهُ بِهِ مِنَ النَّارِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِ مِثْلَهُ‌852.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 113
280- 8-853 وَ عَنْهُمْ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ هَمَّ بِخَیْرٍ فَلْیُعَجِّلْهُ وَ لَا یُؤَخِّرْهُ فَإِنَّ الْعَبْدَ رُبَّمَا عَمِلَ الْعَمَلَ فَیَقُولُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی قَدْ غَفَرْتُ لَکَ وَ لَا أَکْتُبُ عَلَیْکَ شَیْئاً أَبَداً وَ مَنْ هَمَّ بِسَیِّئَةٍ فَلَا یَعْمَلْهَا فَإِنَّهُ رُبَّمَا عَمِلَ الْعَبْدُ السَّیِّئَةَ فَیَرَاهُ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ فَیَقُولُ لَا وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَا أَغْفِرُ لَکَ بَعْدَهَا أَبَداً.
281- 9-854 وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا هَمَّ أَحَدُکُمْ بِخَیْرٍ أَوْ صِلَةٍ فَإِنَّ عَنْ یَمِینِهِ وَ شِمَالِهِ شَیْطَانَیْنِ فَلْیُبَادِرْ لَا یَکُفَّاهُ عَنْ ذَلِکَ.
282- 10-855 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنْ هَمَّ بِشَیْ‌ءٍ مِنَ الْخَیْرِ فَلْیُعَجِّلْهُ فَإِنَّ کُلَّ شَیْ‌ءٍ فِیهِ تَأْخِیرٌ فَإِنَّ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ نَظْرَةً.
283- 11-856 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: اعْلَمْ أَنَّ أَوَّلَ الْوَقْتِ أَبَداً أَفْضَلُ فَتَعَجَّلِ الْخَیْرَ مَا اسْتَطَعْتَ الْحَدِیثَ.
284- 12-857 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ الزَّیَّاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَلَامَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَامِرِیِّ عَنْ أَبِی مَعْمَرٍ عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ عَیَّاشٍ عَنِ الْفُجَیْعِ الْعُقَیْلِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ ع وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 114
قَالَ: إِذَا عَرَضَ لَکَ شَیْ‌ءٌ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ فَابْدَأْ بِهِ وَ إِذَا عَرَضَ لَکَ شَیْ‌ءٌ مِنْ أَمْرِ الدُّنْیَا فَتَأَنَّهُ حَتَّی تُصِیبَ رُشْدَکَ.
285- 13-858 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی ذَرٍّ فِی وَصِیَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: یَا أَبَا ذَرٍّ اغْتَنِمْ خَمْساً قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابَکَ قَبْلَ هَرَمِکَ وَ صِحَّتَکَ قَبْلَ سُقْمِکَ وَ غِنَاکَ قَبْلَ فَقْرِکَ وَ فَرَاغَکَ قَبْلَ شُغْلِکَ وَ حَیَاتَکَ قَبْلَ مَوْتِکَ یَا أَبَا ذَرٍّ إِیَّاکَ وَ التَّسْوِیفَ‌859 بِأَمَلِکَ فَإِنَّکَ بِیَوْمِکَ وَ لَسْتَ بِمَا بَعْدَهُ یَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَکَ بِالْمَسَاءِ وَ إِذَا أَمْسَیْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَکَ بِالصَّبَاحِ وَ خُذْ مِنْ صِحَّتِکَ قَبْلَ سُقْمِکَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌860.
-------------------
843. ( 8)- الشح- البخل( لسان العرب 2- 494).
844. ( 1)- المحاسن 4- 4، و تاتی قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 54 من أبواب الوضوء من کتاب الطهارة و قطعة منه أیضا فی الحدیث 19 من الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة من کتاب الصلاة. و یأتی تمامه فی الحدیث 17 من الباب 5 من أبواب ما تجب فیه الزکاة من کتاب الزکاة عن الخصال و الزهد.
845. ( 2)- معانی الأخبار 314- 1، و الخصال- 83- 10.
846. ( 3)- المحاسن 16- 47.
847. ( 4)- الفقیه 4- 361- 5762، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 54 من أبواب الوضوء من کتاب الطهارة.
848. ( 5)- الفقیه 4- 393- 5836.
849. ( 1)- علل الشرائع 12- 7 و التوحید 398- 1.
850. ( 2)- أمالی الصدوق 362 ذیل الحدیث 9.
851. ( 3)- فی المصدر- عن أبی جعفر محمّد بن علیّ الرضا( علیه السلام).
852. ( 4)- أمالی الطوسیّ 2- 184.
853. ( 1)- الزهد- 68- 179.
854. ( 2)- الزهد 68- 180.
855. ( 3)- نهج البلاغة 3- 163- 46.
856. ( 4)- نهج البلاغة 3- 193- 167.
857. ( 5)- نهج البلاغة 3- 201- 212.
858. ( 6)- أمالی الطوسیّ 1- 55.
859. ( 1)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 22 من أبواب مقدّمة العبادات.
860. ( 2)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 55 و الحدیث 2 من الباب 75 من أبواب جهاد النفس

28- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ اسْتِقْلَالِ شَیْ‌ءٍ مِنَ الْعِبَادَةِ وَ الْعَمَلِ اسْتِقْلَالًا یُؤَدِّی إِلَی التَّرْکِ‌

286- 1-862 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَشِیرِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا تَسْتَقِلَّ مَا یُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَوْ شِقَّ تَمْرَةٍ.
287- 2-863 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 115
عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حَدِیثٌ رُوِیَ لَنَا أَنَّکَ قُلْتَ إِذَا عَرَفْتَ فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَالَ قَدْ قُلْتُ ذَلِکَ قَالَ قُلْتَ وَ إِنْ زَنَوْا أَوْ سَرَقُوا أَوْ شَرِبُوا الْخَمْرَ فَقَالَ لِی إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ وَ اللَّهِ مَا أَنْصَفُونَا أَنْ نَکُونَ أُخِذْنَا بِالْعَمَلِ وَ وُضِعَ عَنْهُمْ إِنَّمَا قُلْتُ إِذَا عَرَفْتَ فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ مِنْ قَلِیلِ الْخَیْرِ وَ کَثِیرِهِ فَإِنَّهُ یُقْبَلُ مِنْکَ.
288- 3-864 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ فِی حَدِیثٍ تَصَدَّقْ بِالشَّیْ‌ءِ وَ إِنْ قَلَّ فَإِنَّ کُلَّ شَیْ‌ءٍ یُرَادُ بِهِ اللَّهُ وَ إِنْ قَلَّ بَعْدَ أَنْ تَصْدُقَ النِّیَّةُ فِیهِ عَظِیمٌ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ‌865.
289- 4-866 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِیَّاکُمْ وَ الْکَسَلَ إِنَّ رَبَّکُمْ رَحِیمٌ یَشْکُرُ الْقَلِیلَ إِنَّ الرَّجُلَ لَیُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ تَطَوُّعاً یُرِیدُ بِهِمَا وَجْهَ اللَّهِ فَیُدْخِلُهُ اللَّهُ بِهِمَا الْجَنَّةَ- وَ إِنَّهُ لَیَتَصَدَّقُ بِالدِّرْهَمِ تَطَوُّعاً یُرِیدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَیُدْخِلُهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ- وَ إِنَّهُ لَیَصُومُ الْیَوْمَ تَطَوُّعاً یُرِیدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَیُدْخِلُهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا867 وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 116
الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ868 وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَسَارٍ مِثْلَهُ‌869.
290- 5-870 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا رُوِیَ عَنْ أَبِیهِ- إِذَا عَرَفْتَ فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ وَ أَنَّهُمْ یَسْتَحِلُّونَ بَعْدَ ذَلِکَ کُلَّ مُحَرَّمٍ فَقَالَ مَا لَهُمْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ إِنَّمَا قَالَ أَبِی ع إِذَا عَرَفْتَ الْحَقَّ فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ مِنْ خَیْرٍ یُقْبَلُ مِنْکَ‌871.
291- 6-872 وَ فِی الْخِصَالِ وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَخْفَی أَرْبَعَةً فِی أَرْبَعَةٍ أَخْفَی رِضَاهُ فِی طَاعَتِهِ فَلَا تَسْتَصْغِرَنَّ شَیْئاً مِنْ طَاعَتِهِ فَرُبَّمَا وَافَقَ رِضَاهُ وَ أَنْتَ لَا تَعْلَمُ وَ أَخْفَی سَخَطَهُ فِی مَعْصِیَتِهِ فَلَا تَسْتَصْغِرَنَّ شَیْئاً مِنْ مَعْصِیَتِهِ فَرُبَّمَا وَافَقَ سَخَطُهُ (مَعْصِیَتَهُ)873 وَ أَنْتَ لَا تَعْلَمُ وَ أَخْفَی إِجَابَتَهُ فِی دَعْوَتِهِ فَلَا تَسْتَصْغِرَنَّ شَیْئاً مِنْ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 117
دُعَائِهِ فَرُبَّمَا وَافَقَ إِجَابَتَهُ وَ أَنْتَ لَا تَعْلَمُ وَ أَخْفَی وَلِیَّهُ فِی عِبَادِهِ فَلَا تَسْتَصْغِرَنَّ عَبْداً مِنْ عَبِیدِ اللَّهِ‌874- فَرُبَّمَا یَکُونُ وَلِیَّهُ وَ أَنْتَ لَا تَعْلَمُ.
292- 7-875 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ خَالِهِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ لِمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ یَا مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ لَا یَغُرَّنَّکَ النَّاسُ مِنْ نَفْسِکَ فَإِنَّ الْأَمْرَ یَصِلُ إِلَیْکَ دُونَهُمْ وَ لَا تَقْطَعَنَ‌876 النَّهَارَ عَنْکَ کَذَا وَ کَذَا فَإِنَّ مَعَکَ مَنْ یُحْصِی عَلَیْکَ وَ لَا تَسْتَصْغِرَنَّ حَسَنَةً تَعْمَلُهَا877 فَإِنَّکَ تَرَاهَا حَیْثُ (تَسُرُّکَ وَ لَا تَسْتَصْغِرَنَّ سَیِّئَةً تَعْمَلُ بِهَا فَإِنَّکَ تَرَاهَا حَیْثُ)878 تَسُوؤُکَ وَ أَحْسِنْ فَإِنِّی لَمْ أَرَ شَیْئاً قَطُّ أَشَدَّ طَلَباً وَ لَا أَسْرَعَ دَرْکاً مِنْ حَسَنَةٍ مُحْدَثَةٍ لِذَنْبٍ قَدِیمٍ.
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‌879.
293- 8-880 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع اعْلَمُوا أَنَّهُ لَا یَصْغَرُ مَا ضَرَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ لَا یَصْغَرُ مَا یَنْفَعُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- فَکُونُوا فِیمَا أَخْبَرَکُمُ اللَّهُ کَمَنْ عَایَنَ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 118
294- 9-881 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ الْمُوسَوِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: افْعَلُوا الْخَیْرَ وَ لَا تُحَقِّرُوا مِنْهُ شَیْئاً فَإِنَّ صَغِیرَهُ کَبِیرٌ وَ قَلِیلَهُ کَثِیرٌ وَ لَا یَقُولَنَّ أَحَدُکُمْ إِنَّ أَحَداً أَوْلَی بِفِعْلِ الْخَیْرِ مِنِّی فَیَکُونَ وَ اللَّهِ کَذَلِکَ إِنَّ لِلْخَیْرِ وَ لِلشَّرِّ أَهْلًا فَمَهْمَا تَرَکْتُمُوهُ مِنْهُمَا کَفَاکُمُوهُ أَهْلُهُ.
295- 10-882 وَ قَالَ ع قَلِیلٌ مَدُومٌ عَلَیْهِ خَیْرٌ مِنْ کَثِیرٍ مَمْلُولٍ مِنْهُ.
296- 11-883 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْوَابِشِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَحْسَنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ ضَاعَفَ اللَّهُ عَمَلَهُ بِکُلِّ حَسَنَةٍ سَبْعَمِائَةِ ضِعْفٍ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ اللَّهُ یُضاعِفُ لِمَنْ یَشاءُ884.
---------------------
861. ( 3)- الباب 24 فیه 4 أحادیث.
862. ( 4)- الکافی 2- 232- 6.
863. ( 5)- الکافی 2- 240- 31.
864. ( 6)- أمالی الصدوق 19- 4.
865. ( 1)- الکافی 3- 268- 3.
866. ( 2)- یخسأ الشیطان- یسکته صاغرا مطرودا( مجمع البحرین 1- 121).
867. ( 3)- صفات الشیعة 32- 44.
868. ( 4)- الباب 25 فیه حدیث واحد.
869. ( 5)- المحکم و المتشابه 36- 37.
870. ( 6)- اختلفت عبارة هذا الحدیث فی النسخ المطبوعة من المصدر، ففیها تقدیم و تاخیر، انظر ذلک فی الطبعة الحجریة.
871. ( 1)- آل عمران 3- 28.
872. ( 2)- فی المصدر- رخصة.
873. ( 3)- یأتی فی الأبواب- 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30 من أبواب الأمر و النهی من کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
874. ( 4)- الباب 26 فیه 9 أحادیث.
875. ( 5)- الکافی 2- 87- 5.
876. ( 6)- الکافی 2- 86- 2.
877. ( 7)- الکافی 2- 86- 4.
878. ( 1)- الکافی 2- 86- 3.
879. ( 2)- أثبتناه من المصدر.
880. ( 3)- الکافی 2- 85- 1، و قد مر ذیله فی الحدیث 4 من الباب 19 من أبواب مقدّمة العبادات.
881. ( 4)- الشرة- الرغبة و النشاط( لسان العرب 4- 401).
882. ( 5)- فی نسخة- تباب، منه قده، و تبار، بمعنی الهلاک( مجمع البحرین 3- 232)، و التباب- الخسران و الهلاک( مجمع البحرین 2- 12).
883. ( 6)- الکافی 2- 86- 1.
884. ( 7)- أوغلوا- ادخلوا( لسان العرب 11- 732).

29- بَابُ بُطْلَانِ الْعِبَادَةِ بِدُونِ وَلَایَةِ الْأَئِمَّةِ ع وَ اعْتِقَادِ إِمَامَتِهِمْ‌

297- 1-886 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کُلُّ مَنْ دَانَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِعِبَادَةٍ یُجْهِدُ فِیهَا نَفْسَهُ وَ لَا إِمَامَ لَهُ مِنَ اللَّهِ فَسَعْیُهُ غَیْرُ مَقْبُولٍ وَ هُوَ ضَالٌّ مُتَحَیِّرٌ وَ اللَّهُ شَانِئٌ لِأَعْمَالِهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنْ مَاتَ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ مَاتَ مِیتَةَ کُفْرٍ وَ نِفَاقٍ وَ اعْلَمْ یَا وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 119
مُحَمَّدُ إِنَّ أَئِمَّةَ الْجَوْرِ وَ أَتْبَاعَهُمْ لَمَعْزُولُونَ عَنْ دِینِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَ أَضَلُّوا فَأَعْمَالُهُمُ الَّتِی یَعْمَلُونَهَا کَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّیحُ فِی یَوْمٍ عاصِفٍ لا یَقْدِرُونَ مِمَّا کَسَبُوا عَلی شَیْ‌ءٍ ذلِکَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِیدُ.
298- 2-887 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: ذِرْوَةُ الْأَمْرِ وَ سَنَامُهُ وَ مِفْتَاحُهُ وَ بَابُ الْأَشْیَاءِ وَ رِضَی الرَّحْمَنِ الطَّاعَةُ لِلْإِمَامِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ أَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَامَ لَیْلَهُ وَ صَامَ نَهَارَهُ وَ تَصَدَّقَ بِجَمِیعِ مَالِهِ وَ حَجَّ جَمِیعَ دَهْرِهِ وَ لَمْ یَعْرِفْ وَلَایَةَ وَلِیِّ اللَّهِ فَیُوَالِیَهُ وَ یَکُونَ جَمِیعُ أَعْمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ إِلَیْهِ مَا کَانَ لَهُ عَلَی اللَّهِ حَقٌّ فِی ثَوَابِهِ وَ لَا کَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِیمَانِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ بِالْإِسْنَادِ888.
299- 3-889 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ لَمْ یَأْتِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- بِمَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ حَسَنَةٌ وَ لَمْ یُتَجَاوَزْ لَهُ عَنْ سَیِّئَةٍ.
300- 4-890 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ فِی حَدِیثٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِعَبَّادِ بْنِ کَثِیرٍ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا یَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنْکَ شَیْئاً حَتَّی تَقُولَ قَوْلًا عَدْلًا.
301- 5-891 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 120
أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ إِبْلِیسَ سَجَدَ لِلَّهِ بَعْدَ الْمَعْصِیَةِ وَ التَّکَبُّرِ عُمُرَ الدُّنْیَا مَا نَفَعَهُ ذَلِکَ وَ لَا قَبِلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَا لَمْ یَسْجُدْ لآِدَمَ کَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَسْجُدَ لَهُ وَ کَذَلِکَ هَذِهِ الْأُمَّةُ الْعَاصِیَةُ الْمَفْتُونَةُ892 بَعْدَ نَبِیِّهَا ص وَ بَعْدَ تَرْکِهِمُ الْإِمَامَ الَّذِی نَصَبَهُ نَبِیُّهُمْ ص لَهُمْ فَلَنْ یَقْبَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَمَلًا وَ لَنْ یَرْفَعَ لَهُمْ حَسَنَةً حَتَّی یَأْتُوا اللَّهَ مِنْ حَیْثُ أَمَرَهُمْ وَ یَتَوَلَّوُا الْإِمَامَ الَّذِی أُمِرُوا بِوَلَایَتِهِ وَ یَدْخُلُوا مِنَ الْبَابِ الَّذِی فَتَحَهُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ لَهُمْ.
302- 6-893 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ لَا یَعْرِفِ اللَّهَ وَ مَا یَعْرِفِ الْإِمَامَ مِنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ- فَإِنَّمَا یَعْرِفُ وَ یَعْبُدُ غَیْرَ اللَّهِ هَکَذَا وَ اللَّهِ ضَلَالًا.
303- 7-894 وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ نَجِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: النَّاسُ سَوَادٌ وَ أَنْتُمُ الْحَاجُّ.
304- 8-895 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ)896 عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 121
ع قَالَ: أَمَا وَ اللَّهِ مَا لِلَّهِ عَزَّ ذِکْرُهُ حَاجٌّ غَیْرُکُمْ وَ لَا یَتَقَبَّلُ إِلَّا مِنْکُمْ الْحَدِیثَ.
305- 9-897 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِی طَلْحَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ کَثِیرٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ إِنَّ أَهْلَ الْمَوْقِفِ لَکَثِیرٌ فَقَالَ غُثَاءٌ898 یَأْتِی بِهِ الْمَوْجُ مِنْ کُلِّ مَکَانٍ لَا وَ اللَّهِ مَا الْحَجُّ إِلَّا لَکُمْ لَا وَ اللَّهِ مَا یَتَقَبَّلُ اللَّهُ إِلَّا مِنْکُمْ.
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌899.
306- 10-900 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْکَلْبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ مَا أَکْثَرَ السَّوَادَ یَعْنِی النَّاسَ قُلْتُ أَجَلْ فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ مَا یَحُجُّ (أَحَدٌ)901 لِلَّهِ غَیْرُکُمْ.
307- 11-902 وَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا عَبَّادُ مَا عَلَی مِلَّةِ إِبْرَاهِیمَ أَحَدٌ غَیْرُکُمْ وَ مَا یَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا مِنْکُمْ وَ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا لَکُمْ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 122
308- 12-903 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: قَالَ لَنَا عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع- أَیُّ الْبِقَاعِ أَفْضَلُ فَقُلْنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ ابْنُ رَسُولِهِ أَعْلَمُ فَقَالَ لَنَا أَفْضَلُ الْبِقَاعِ مَا بَیْنَ الرُّکْنِ وَ الْمَقَامِ- وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا عُمِّرَ مَا عُمِّرَ نُوحٌ فِی قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِینَ عَاماً یَصُومُ النَّهَارَ وَ یَقُومُ اللَّیْلَ فِی ذَلِکَ الْمَکَانِ ثُمَّ لَقِیَ اللَّهَ بِغَیْرِ وَلَایَتِنَا لَمْ یَنْفَعْهُ ذَلِکَ شَیْئاً.
وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ‌904 وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ‌905.
309- 13-906 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ کَرَّامٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ أَبِی الصَّامِتِ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا مُعَلَّی لَوْ أَنَّ عَبْداً عَبَدَ اللَّهَ مِائَةَ عَامٍ مَا بَیْنَ الرُّکْنِ وَ الْمَقَامِ- یَصُومُ النَّهَارَ وَ یَقُومُ اللَّیْلَ حَتَّی یَسْقُطَ حَاجِبَاهُ عَلَی عَیْنَیْهِ وَ یَلْتَقِیَ تَرَاقِیهِ هَرَماً جَاهِلًا بِحَقِّنَا لَمْ یَکُنْ لَهُ ثَوَابٌ.
310- 14-907 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ الْبِقَاعِ مَا بَیْنَ الرُّکْنِ الْأَسْوَدِ وَ الْمَقَامِ- وَ بَابِ الْکَعْبَةِ وَ ذَاکَ حَطِیمُ إِسْمَاعِیلَ- وَ وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ عَبْداً908 وسایل الشیعه ؛ ج‌1 ؛ ص122 وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 123
صَفَّ قَدَمَیْهِ فِی ذَلِکَ الْمَکَانِ وَ قَامَ اللَّیْلَ مُصَلِّیاً حَتَّی یَجِیئَهُ النَّهَارُ وَ صَامَ النَّهَارَ حَتَّی یَجِیئَهُ اللَّیْلُ وَ لَمْ یَعْرِفْ حَقَّنَا وَ حُرْمَتَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ- لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ شَیْئاً أَبَداً.
311- 15-909 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ السُّلَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: نَزَلَ جَبْرَئِیلُ ع عَلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ السَّلَامُ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ خَلَقْتُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَ مَا فِیهِنَّ وَ الْأَرَضِینَ السَّبْعَ وَ مَا عَلَیْهِنَّ وَ مَا خَلَقْتُ مَوْضِعاً أَعْظَمَ مِنَ الرُّکْنِ وَ الْمَقَامِ- وَ لَوْ أَنَّ عَبْداً دَعَانِی مُنْذُ خَلَقْتُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرَضِینَ ثُمَّ لَقِیَنِی جَاحِداً لِوَلَایَةِ عَلِیٍّ لَأَکْبَبْتُهُ فِی سَقَرَ.
312- 16-910 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ أَیُّ الْبِقَاعِ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالَ قُلْتُ: اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ ابْنُ رَسُولِهِ أَعْلَمُ قَالَ یَا مُیَسِّرُ مَا بَیْنَ الرُّکْنِ وَ الْمَقَامِ رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ- وَ مَا بَیْنَ الْقَبْرِ وَ الْمِنْبَرِ رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ- وَ وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ عَبْداً عَمَّرَهُ اللَّهُ مَا بَیْنَ الرُّکْنِ وَ الْمَقَامِ- وَ مَا بَیْنَ الْقَبْرِ وَ الْمِنْبَرِ یَعْبُدُهُ أَلْفَ عَامٍ ثُمَّ ذُبِحَ عَلَی فِرَاشِهِ مَظْلُوماً کَمَا یُذْبَحُ الْکَبْشُ الْأَمْلَحُ ثُمَّ لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِغَیْرِ وَلَایَتِنَا لَکَانَ حَقِیقاً عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُکِبَّهُ عَلَی مَنْخِرَیْهِ فِی نَارِ جَهَنَّمَ.
313- 17-911 وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْفَضْلِ بْنِ کَثِیرٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ سَعِیدِ بْنِ أَبِی سَعِیدٍ الْبَلْخِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 124
الْحَسَنِ ع یَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ فِی وَقْتِ کُلِّ صَلَاةٍ یُصَلِّیهَا هَذَا الْخَلْقُ لَعْنَةً قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ لِمَ قَالَ بِجُحُودِهِمْ حَقَّنَا وَ تَکْذِیبِهِمْ إِیَّانَا.
314- 18-912 وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع کَتَبَ إِلَیْهِ کِتَاباً فِیهِ أَنَّ اللَّهَ لَمْ یَبْعَثْ نَبِیّاً قَطُّ یَدْعُو إِلَی مَعْرِفَةِ اللَّهِ لَیْسَ مَعَهَا طَاعَةٌ فِی أَمْرٍ وَ لَا نَهْیٍ وَ إِنَّمَا یَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْعِبَادِ913 بِالْفَرَائِضِ الَّتِی افْتَرَضَهَا اللَّهُ عَلَی حُدُودِهَا مَعَ مَعْرِفَةِ مَنْ دَعَا إِلَیْهِ وَ مَنْ أَطَاعَ وَ حَرَّمَ الْحَرَامَ ظَاهِرَهُ وَ بَاطِنَهُ وَ صَلَّی وَ صَامَ وَ حَجَّ وَ اعْتَمَرَ وَ عَظَّمَ حُرُمَاتِ اللَّهِ کُلَّهَا وَ لَمْ یَدَعْ مِنْهَا شَیْئاً وَ عَمِلَ بِالْبِرِّ کُلِّهِ وَ مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ کُلِّهَا وَ تَجَنَّبَ سَیِّئَهَا [وَ مَنْ]914 زَعَمَ أَنَّهُ یُحِلُّ الْحَلَالَ وَ یُحَرِّمُ الْحَرَامَ بِغَیْرِ مَعْرِفَةِ النَّبِیِّ ص- لَمْ یُحِلَّ لِلَّهِ حَلَالًا وَ لَمْ یُحَرِّمْ لَهُ حَرَاماً وَ أَنَّ مَنْ صَلَّی وَ زَکَّی وَ حَجَّ وَ اعْتَمَرَ وَ فَعَلَ ذَلِکَ کُلَّهُ بِغَیْرِ مَعْرِفَةِ مَنِ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهِ طَاعَتَهُ فَلَمْ یَفْعَلْ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ إِلَی أَنْ قَالَ لَیْسَ لَهُ صَلَاةٌ وَ إِنْ رَکَعَ وَ إِنْ سَجَدَ وَ لَا لَهُ زَکَاةٌ وَ لَا حَجٌّ وَ إِنَّمَا ذَلِکَ کُلُّهُ یَکُونُ بِمَعْرِفَةِ رَجُلٍ مَنَّ اللَّهُ عَلَی خَلْقِهِ بِطَاعَتِهِ وَ أَمَرَ بِالْأَخْذِ عَنْهُ الْحَدِیثَ.
315- 19-915 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ إِنِّی لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدی‌916- قَالَ أَ لَا تَرَی کَیْفَ اشْتَرَطَ وَ لَمْ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 125
تَنْفَعْهُ التَّوْبَةُ وَ الْإِیمَانُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ حَتَّی اهْتَدَی وَ اللَّهِ لَوْ جَهَدَ أَنْ یَعْمَلَ‌917 مَا قُبِلَ مِنْهُ حَتَّی یَهْتَدِیَ قَالَ قُلْتُ: إِلَی مَنْ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ قَالَ إِلَیْنَا.
أَقُولُ: وَ الْأَحَادِیثُ فِی ذَلِکَ کَثِیرَةٌ جِدّاً918.
------------------
885. ( 1)- الراکب المنبت- هو الذی أتعب دابته حتّی عطب ظهره، فبقی منقطعا به لا سفرا قطع و لا ظهرا أبقی( لسان العرب 2- 7).
886. ( 2)- الکافی 2- 86- 1.
887. ( 3)- الکافی 2- 87- 6.
888. ( 4)- الفقیه 2- 81- 1785.
889. ( 5)- الکافی 4- 90- 3.
890. ( 1)- أمالی الطوسیّ 1- 270.
891. ( 2)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 17، و فی الحدیث 21 من الباب 23 من هذه الأبواب.
892. ( 3)- یأتی فی- أ- الحدیث 10 من الباب 28 من أبواب مقدّمة العبادات.
893.ب- الحدیث 4، 5، 8، 11 من الباب 16 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها.
894. ( 4)- الباب 27 فیه 13 حدیثا.
895. ( 5)- الکافی 2- 142- 1.
896. ( 6)- فی المصدر- غفر اللّه.
897. ( 7)- الکافی 2- 142- 3.
898. ( 8)- الکافی 2- 143- 10.
899. ( 1)- الکافی 2- 142- 2.
900. ( 2)- الکافی 2- 142- 4.
901. ( 3)- الکافی 2- 143- 7.
902. ( 4)- الکافی 2- 142- 5.
903. ( 5)- أمالی الصدوق 300- 11.
904. ( 1)- الکافی 2- 142- 6.
905. ( 2)- الکافی 2- 143- 8.
906. ( 3)- الکافی 2- 143- 9.
907. ( 4)- السرائر 480، و یأتی بتمامه فی الحدیث 10 من الباب 3 من أبواب المواقیت.
908. ( 5)- أمالی الطوسیّ 1- 6.
909. ( 1)- أمالی الطوسیّ 2- 139.
910. ( 2)- التسویف- التاخیر. من قولک- سوف أفعل( لسان العرب 9- 164).
911. ( 3)- یأتی فی الباب 2 و الباب 9 من أبواب فعل المعروف.
912. ( 4)- الباب 28 فیه 11 حدیثا.
913. ( 5)- الکافی 2- 142- 5.
914. ( 6)- الکافی 2- 464- 5.
915. ( 1)- الکافی 4- 4- 10، و فیه- بعد کلام- مر الصبیّ فلیتصدق بیده بالکسرة و القبضة و الشی‌ء و ان قل، و یأتی تمامه فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب الصدقة من کتاب الزکاة.
916. ( 2)- الزلزال 99- 7، 8.
917. ( 3)- التهذیب 2- 238- 941 باختلاف یسیر، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 8 من هذه الأبواب و فی الحدیث 4 من الباب 12 من أبواب أعداد الفرائض.
918. ( 4)- الفقیه 1- 209- 631.

30- بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ مُؤْمِناً ثُمَّ کَفَرَ ثُمَّ آمَنَ لَمْ یَبْطُلْ عَمَلُهُ فِی إِیمَانِهِ السَّابِقِ‌

316- 1-920 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ کَانَ مُؤْمِناً فَحَجَّ وَ عَمِلَ فِی إِیمَانِهِ ثُمَّ أَصَابَتْهُ فِی إِیمَانِهِ فِتْنَةٌ فَکَفَرَ ثُمَّ تَابَ وَ آمَنَ قَالَ یُحْسَبُ لَهُ کُلُّ عَمَلٍ صَالِحٍ عَمِلَهُ فِی إِیمَانِهِ وَ لَا یَبْطُلُ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ.
أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ ظَاهِرُ آیَاتِ التَّوْبَةِ وَ أَحَادِیثِهَا وَ غَیْرِهَا وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
--------------
919. ( 1)- ثواب الأعمال 61.
920. ( 2)- المحاسن- 253- 276

31- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ قَضَاءِ الْمُخَالِفِ عِبَادَتَهُ إِذَا اسْتَبْصَرَ سِوَی الزَّکَاةِ إِذَا دَفَعَهَا إِلَی غَیْرِ الْمُسْتَحِقِّ وَ الْحَجِّ إِذَا تَرَکَ رُکْناً مِنْهُ‌

317- 1-922 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 126
أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کُلُّ عَمَلٍ عَمِلَهُ وَ هُوَ فِی حَالِ نَصْبِهِ‌923 وَ ضَلَالَتِهِ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ عَرَّفَهُ الْوَلَایَةَ فَإِنَّهُ یُؤْجَرُ عَلَیْهِ إِلَّا الزَّکَاةَ فَإِنَّهُ یُعِیدُهَا لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِی غَیْرِ مَوَاضِعِهَا لِأَنَّهَا لِأَهْلِ الْوَلَایَةِ- وَ أَمَّا الصَّلَاةُ وَ الْحَجُّ وَ الصِّیَامُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ الْحَجُّ الَّذِی لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً مِنْ أَرْکَانِهِ لِمَا یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی‌924
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: کَتَبَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ" الْحَجِّ"925.
318- 2-926 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ وَ کَذَلِکَ النَّاصِبُ إِذَا عَرَفَ فَعَلَیْهِ الْحَجُّ وَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ.
أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی تَرْکِ بَعْضِ الْأَرْکَانِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
319- 3-927 وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْهَمْدَانِیُّ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع- إِنِّی حَجَجْتُ وَ أَنَا وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 127
مُخَالِفٌ وَ کُنْتُ صَرُورَةً928 فَدَخَلْتُ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَعِدْ حَجَّکَ.
320- 4-929 مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الرَّحْمَةِ لِسَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مُسْنَداً عَنْ رِجَالِ الْأَصْحَابِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: قَالَ سُلَیْمَانُ بْنُ خَالِدٍ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا جَالِسٌ إِنِّی مُنْذُ عَرَفْتُ هَذَا الْأَمْرَ أُصَلِّی فِی کُلِّ یَوْمٍ صَلَاتَیْنِ أَقْضِی مَا فَاتَنِی قَبْلَ مَعْرِفَتِی قَالَ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ الْحَالَ الَّتِی کُنْتَ عَلَیْهَا أَعْظَمُ مِنْ تَرْکِ مَا تَرَکْتَ مِنَ الصَّلَاةِ.
وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْبَرَاثِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ فَارِسٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِ‌930 قَالَ الشَّهِیدُ یَعْنِی مَا تَرَکْتَ مِنْ شَرَائِطِهَا وَ أَفْعَالِهَا وَ لَیْسَ الْمُرَادُ تَرْکَهَا بِالْکُلِّیَّةِ.
321- 5-931 وَ فِی الذِّکْرَی نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ کُوفِیَّانِ کَانَا زَیْدِیَّیْنِ- فَقَالا932 إِنَّا کُنَّا نَقُولُ بِقَوْلٍ وَ إِنَّ اللَّهَ مَنَّ عَلَیْنَا بِوَلَایَتِکَ فَهَلْ یُقْبَلُ شَیْ‌ءٌ مِنْ أَعْمَالِنَا فَقَالَ أَمَّا الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الْحَجُّ وَ الصَّدَقَةُ فَإِنَّ اللَّهَ یُتْبِعُکُمَا ذَلِکَ وَ یُلْحِقُ بِکُمَا وَ أَمَّا الزَّکَاةُ فَلَا لِأَنَّکُمَا أَبْعَدْتُمَا حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ أَعْطَیْتُمَاهُ غَیْرَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی کِتَابِ الزَّکَاةِ وَ فِی کِتَابِ الْحَجِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی‌933
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 128
وَ اعْلَمْ أَنَّهُ تَأْتِی أَیْضاً مِنْ أَحْکَامِ الْعِبَادَاتِ وَ آدَابِهَا أَشْیَاءُ کَثِیرَةٌ مُتَفَرِّقَةٌ فِی أَبْوَابِ جِهَادِ النَّفْسِ وَ غَیْرِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی لِأَنَّ تِلْکَ الْمَوَاضِعَ أَشَدُّ مُنَاسَبَةً بِهَا وَ اللَّهُ الْمُوَفِّقُ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 129
-------------
921. ( 3)- معانی الأخبار 181.
922. ( 4)- جاء فی هامش المخطوط، منه قده-" فیه ردّ علی الصوفیة القائلین بسقوط التکلیف عند الکشف و کمال المعرفة، و قد تقدم مثله( ح 2) بهذا الباب أیضا عن أبی عبد اللّه( علیه السلام)".
923. ( 5)- الخصال 209- 31 و معانی الأخبار 112- 1 و إکمال الدین 296- 4.
924. ( 6)- لیس فی المصدرین الأخیرین.
925. ( 1)- فی المصدر- من عباد.
926. ( 2)- علل الشرائع 599- 49.
927. ( 3)- فی المصدر- تقطع.
928. ( 4)- و فیه- تعمل بها.
929. ( 5)- ما بین القوسین لیس فی المصدر.
930. ( 6)- کتاب الزهد 16- 31.
931. ( 7)- المحاسن 249- 257.
932. ( 1)- نهج البلاغة 3- 254- 422.
933. ( 2)- نهج البلاغة 3- 259- 444.

کِتَابُ الطَّهَارَةِ

اشاره

وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 133

أَبْوَابُ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ‌

1- بَابُ أَنَّهُ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ یَرْفَعُ الْحَدَثَ وَ یُزِیلُ الْخَبَثَ‌

322- 1-935 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ التُّرَابَ طَهُوراً کَمَا جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً.
323- 2-936 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع کُلُّ مَاءٍ طَاهِرٌ إِلَّا مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ قَذِرٌ.
324- 3-937 قَالَ وَ قَالَ ع الْمَاءُ یُطَهِّرُ وَ لَا یُطَهَّرُ938.
325- 4-939 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 134
فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ بَنُو إِسْرَائِیلَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَهُمْ قَطْرَةُ بَوْلٍ قَرَضُوا لُحُومَهُمْ بِالْمَقَارِیضِ وَ قَدْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَیْکُمْ بِأَوْسَعِ مَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ جَعَلَ لَکُمُ الْمَاءَ طَهُوراً فَانْظُرُوا کَیْفَ تَکُونُونَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا940.
326- 5-941 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُنْشِدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَاءُ کُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّی یُعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ‌942 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُنْشِدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌943 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ بِإِسْنَادٍ لَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ‌944.
327- 6-945 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَاءُ یُطَهِّرُ وَ لَا یُطَهَّرُ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 135
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌946 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
328- 7-947 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنِ ابْنِ أُخْتِ الْأَوْزَاعِیِّ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ الْیَسَعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع الْمَاءُ یُطَهِّرُ وَ لَا یُطَهَّرُ.
وَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص مِثْلَهُ.
329- 8-948 وَ سَیَأْتِی فِی أَحَادِیثِ الْوُضُوءِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَقُولُ عِنْدَ النَّظَرِ إِلَی الْمَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً وَ لَمْ یَجْعَلْهُ نَجِساً.
330- 9-949 جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ قَالَ: قَالَ ع خَلَقَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُوراً لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ‌ءٌ إِلَّا مَا غَیَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِیحَهُ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ مُرْسَلًا فِی أَوَّلِ السَّرَائِرِ وَ نَقَلَ أَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَی رِوَایَتِهِ‌950.
331- 10-951 مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: أَفْطِرْ عَلَی الْحُلْوِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فَأَفْطِرْ عَلَی الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثَ کَثِیرَةٍ جِدّاً952.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 136
---------------------
934. ( 3)- أمالی الطوسیّ 1- 228.
935. ( 4)- البقرة 2- 261.
936. ( 5)- الباب 29 فیه 19 حدیثا.
937. ( 6)- الکافی 1- 183- 8.
938. ( 1)- الکافی 2- 18- 5.
939. ( 2)- المحاسن 286- 430.
940. ( 3)- الکافی 8- 33- 6.
941. ( 4)- الکافی 8- 107- 81.
942. ( 5)- الکافی 8- 270- 399.
943. ( 1)- الفتنة- الابتلاء، و الامتحان، و الاختبار( لسان العرب 13- 317).
944. ( 2)- الکافی 1- 181- 4.
945. ( 3)- الکافی 4- 523- 12، و یأتی تمامه فی الحدیث 5 من الباب 9 من أبواب العود إلی منی.
946. ( 4)- الکافی 8- 288- 434.
947. ( 5)- فی المصدر- علی بن الحسن.
948. ( 1)- الکافی 8- 237- 318.
949. ( 2)- الغثاء- الهالک البالی من ورق الشجر الذی إذا خرج السیل رأیته مخالطا زبده، یرید أرذال الناس و سقطهم.( لسان العرب 15- 116).
950. ( 3)- أمالی الطوسیّ 1- 188.
951. ( 4)- المحاسن 145- 49.
952. ( 5)- لیس فی المصدر.

2- بَابُ أَنَّ مَاءَ الْبَحْرِ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ وَ کَذَا مَاءُ الْبِئْرِ وَ مَاءُ الثَّلْجِ‌

332- 1-954 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ أَ طَهُورٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ‌955.
333- 2-956 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ أَ طَهُورٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُمَا الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌957.
334- 3-958 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ أَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
335- 4-959 جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ قَالَ: قَالَ ع وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 137
مَیْتَتُهُ‌960.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌961 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌962 وَ أَحَادِیثُ مَاءِ الثَّلْجِ تَأْتِی فِی بَحْثِ التَّیَمُّمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌963 وَ أَحَادِیثُ مَاءِ الْبِئْرِ تَأْتِی قَرِیباً964.
--------------
953. ( 6)- المحاسن 147- 56.
954. ( 1)- الفقیه 2- 245- 2313.
955. ( 2)- عقاب الأعمال 243- 2.
956. ( 3)- أمالی الشیخ الطوسیّ 1- 131.
957. ( 4)- عقاب الأعمال 243- 1.
958. ( 5)- عقاب الأعمال 244- 3.
959. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
960. ( 1)- عقاب الأعمال 250- 15.
961. ( 2)- عقاب الأعمال 250- 16.
962. ( 3)- عقاب الأعمال 248- 8، و رواه فی علل الشرائع 602- 62.
963. ( 1)- علل الشرائع 250- 7.
964. ( 2)- فی المصدر زیادة- العمل.

3- بَابُ نَجَاسَةِ الْمَاءِ بِتَغَیُّرِ طَعْمِهِ أَوْ لَوْنِهِ أَوْ رِیحِهِ بِالنَّجَاسَةِ لَا بِغَیْرِهَا مِنْ أَیِّ قِسْمٍ کَانَ الْمَاءُ

336- 1-966 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: کُلَّمَا غَلَبَ الْمَاءُ عَلَی رِیحِ الْجِیفَةِ فَتَوَضَّأْ مِنَ الْمَاءِ وَ اشْرَبْ فَإِذَا تَغَیَّرَ الْمَاءُ وَ تَغَیَّرَ967 الطَّعْمُ فَلَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌968.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 138
337- 2-969 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ یَعْنِی ابْنَ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَاءِ الْآجِنِ‌970 یُتَوَضَّأُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَجِدَ مَاءً غَیْرَهُ فَتَنَزَّهَ مِنْهُ‌971.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌972 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌973 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی حُصُولِ التَّغَیُّرِ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ بِمُجَاوَرَةِ جِسْمٍ طَاهِرٍ لِمَا مَضَی‌974 وَ یَأْتِی‌975 وَ هُوَ حَسَنٌ.
338- 3-976 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ النَّقِیعِ تَبُولُ فِیهِ الدَّوَابُّ فَقَالَ إِنْ تَغَیَّرَ الْمَاءُ فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ تُغَیِّرْهُ أَبْوَالُهَا فَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ کَذَلِکَ الدَّمُ إِذَا سَالَ فِی الْمَاءِ وَ أَشْبَاهُهُ‌977.
339- 4-978 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 139
عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الْمَاءِ یَمُرُّ بِهِ الرَّجُلُ وَ هُوَ نَقِیعٌ فِیهِ الْمَیْتَةُ وَ979 الْجِیفَةُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ کَانَ الْمَاءُ قَدْ تَغَیَّرَ رِیحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَلَا تَشْرَبْ وَ لَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ یَتَغَیَّرْ رِیحُهُ وَ طَعْمُهُ فَاشْرَبْ وَ تَوَضَّأْ.
340- 5-980 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ کُرٍّ مِنْ مَاءٍ مَرَرْتُ بِهِ وَ أَنَا فِی سَفَرٍ قَدْ بَالَ فِیهِ حِمَارٌ أَوْ بَغْلٌ أَوْ إِنْسَانٌ قَالَ لَا تَوَضَّأْ981 مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ مِنْهُ.
قَالَ الشَّیْخُ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا تَغَیَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رَائِحَتُهُ وَ اسْتَدَلَّ بِأَحَادِیثَ کَثِیرَةٍ تَأْتِی أَقُولُ: وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی الْکَرَاهَةِ مَعَ وُجُودِ غَیْرِهِ بِقَرِینَةِ اشْتِمَالِهِ عَلَی مَا لَیْسَ بِنَجَاسَةٍ.
341- 6-982 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُرُّ بِالْمَاءِ وَ فِیهِ دَابَّةٌ مَیْتَةٌ قَدْ أَنْتَنَتْ قَالَ إِذَا کَانَ النَّتْنُ الْغَالِبَ عَلَی الْمَاءِ فَلَا یَتَوَضَّأْ وَ لَا یَشْرَبْ.
342- 7-983 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحِیَاضِ یُبَالُ فِیهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا غَلَبَ لَوْنُ الْمَاءِ لَوْنَ الْبَوْلِ.
343- 8-984 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 140
عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَاوِیَةٌ مِنْ مَاءٍ سَقَطَتْ فِیهَا فَأْرَةٌ أَوْ جُرَذٌ أَوْ صَعْوَةٌ985 مَیْتَةٌ قَالَ إِذَا تَفَسَّخَ فِیهَا فَلَا تَشْرَبْ مِنْ مَائِهَا وَ لَا تَتَوَضَّأْ وَ صُبَّهَا وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ مُتَفَسِّخٍ فَاشْرَبْ مِنْهُ وَ تَوَضَّأْ وَ اطْرَحِ الْمَیْتَةَ إِذَا أَخْرَجْتَهَا طَرِیَّةً وَ کَذَلِکَ الْجَرَّةُ وَ حُبُّ الْمَاءِ وَ الْقِرْبَةُ وَ أَشْبَاهُ ذَلِکَ مِنْ أَوْعِیَةِ الْمَاءِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- إِذَا کَانَ الْمَاءُ أَکْثَرَ مِنْ رَاوِیَةٍ لَمْ یُنَجِّسْهُ شَیْ‌ءٌ تَفَسَّخَ فِیهِ أَوْ لَمْ یَتَفَسَّخْ إِلَّا أَنْ یَجِی‌ءَ لَهُ رِیحٌ تَغْلِبُ عَلَی رِیحِ الْمَاءِ986.
344- 9-987 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا کَانَ الْمَاءُ أَکْثَرَ مِنْ رَاوِیَةٍ وَ ذَکَرَ بَقِیَّةَ الْحَدِیثِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌988 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ إِذَا بَلَغَ حَدَّ الْکُرِّ وَ کَذَلِکَ أَوْعِیَةُ الْمَاءِ حَمَلَهَا عَلَی أَنَّهَا تَسَعُ الْکُرَّ لِمَا یَأْتِی مِنَ الْمُعَارِضَاتِ الصَّرِیحَةِ989 مَعَ احْتِمَالِ هَذَا وَ أَمْثَالِهِ لِلتَّقِیَّةِ فَیُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَیْهَا.
345- 10-990 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا یُفْسِدُهُ شَیْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ یَتَغَیَّرَ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 141
346- 11-991 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ غَدِیرٍ أَتَوْهُ وَ فِیهِ جِیفَةٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْمَاءُ قَاهِراً وَ لَا تُوجَدُ مِنْهُ الرِّیحُ فَتَوَضَّأْ.
347- 12-992 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا یُفْسِدُهُ‌993 شَیْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ یَتَغَیَّرَ رِیحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَیُنْزَحُ حَتَّی یَذْهَبَ الرِّیحُ وَ یَطِیبَ طَعْمُهُ لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً.
348- 13-994 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ غَدِیرٍ فِیهِ جِیفَةٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْمَاءُ قَاهِراً لَهَا لَا یُوجَدُ الرِّیحُ مِنْهُ فَتَوَضَّأْ وَ اغْتَسِلْ.
349- 14-995 قَالَ وَ قَالَ الرِّضَا ع لَیْسَ یُکْرَهُ مِنْ قُرْبٍ وَ لَا بُعْدٍ بِئْرٌ یَعْنِی قَرِیبَةً مِنَ الْکَنِیفِ یُغْتَسَلُ مِنْهَا وَ یُتَوَضَّأُ مَا لَمْ یَتَغَیَّرِ الْمَاءُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌996 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌997 وَ بَعْضُ أَحَادِیثِ هَذَا الْبَابِ مُطْلَقٌ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی تَقْیِیدِهِ فِی غَیْرِ الْجَارِی وَ الْبِئْرِ بِبُلُوغِ الْکُرِّیَّةِ998.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 142
-------------------
965. ( 3)- أثبتناه من المصدر.
966. ( 4)- تفسیر القمّیّ 2- 61.
967. ( 5)- طه 20- 82.
968. ( 1)- فی المصدر زیادة- عملا.
969. ( 2)- تقدم منها فی الباب 1 من هذه الأبواب، و یأتی فی الحدیث 15 من الباب 86 من أبواب جهاد النفس و غیرها.
970. ( 3)- الباب 30 فیه حدیث واحد.
971. ( 4)- التهذیب 5- 459- 1597.
972. ( 5)- الباب 31 فیه 5 أحادیث.
973. ( 6)- التهذیب 5- 9- 23، و یأتی فی الحدیث 1، 3 من الباب 3 من أبواب مستحقین الزکاة.
974. ( 1)- الناصب- و هو الذی یتظاهر بعداوة أهل البیت( علیهم السلام)( مجمع البحرین 2- 173).
975. ( 2)- یأتی فی الباب 23 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه.
976. ( 3)- الکافی 3- 536- 5 باختلاف.
977. ( 4)- الکافی 4- 273- 1، و یأتی فی الحدیث 5 من الباب 23 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه.
978. ( 5)- الکافی 4- 275- 5، و یأتی فی الحدیث 6 من الباب 23 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه.
979. ( 1)- الصرورة- یقال للذی یحج لأول مرة( انظر مجمع البحرین 3- 365).
980. ( 2)- ذکری الشیعة 136.
981. ( 3)- رجال الکشّیّ 2- 652- 667.
982. ( 4)- ذکری الشیعة 136.
983. ( 5)- فی المصدر زیادة- لا جعلنا لک أعداء.
984. ( 6)- یأتی فی الباب 3 من أبواب المستحقین للزکاة، و فی الباب 23 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه.
985. ( 1)- الباب 1 فیه 10 أحادیث.
986. ( 2)- الفقیه 1- 109- 224، و أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 23 من أبواب التیمم، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 24 من أبواب التیمم.
987. ( 3)- الفقیه 1- 5- 1.
988. ( 4)- الفقیه 1- 5- 2.
989. ( 5)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- المراد بقوله الماء یطهر و لا یطهر أنّه یطهر غیره و لا یطهره غیره ذکره جماعة من علمائنا لأن الماء النجس یطهر بإلقاء کر علیه و باتصاله بالجاری و نحوه لما یأتی و لا یطهر باتمامه کرا لما یأتی فی الماء المضاف و المستعمل( منه قده).
990. ( 6)- التهذیب 1- 356- 1064 و أورده فی الحدیث 3 من الباب 31 من أبواب أحکام الخلوة.
991. ( 1)- الفقیه 1- 10- 13.
992. ( 2)- التهذیب 1- 216- 621.
993. ( 3)- الکافی 3- 1- 3.
994. ( 4)- التهذیب 1- 215- 619.
995. ( 5)- الکافی 3- 1- 2.
996. ( 6)- الکافی 3- 1- 1.
997. ( 1)- التهذیب 1- 215- 618.
998. ( 2)- المحاسن 570- 4.

4- بَابُ الْحُکْمِ بِطَهَارَةِ الْمَاءِ إِلَی أَنْ یُعْلَمَ وُرُودُ النَّجَاسَةِ عَلَیْهِ فَإِنْ وُجِدَتِ النَّجَاسَةُ فِیهِ بَعْدَ اسْتِعْمَالِهِ وَ شُکَّ فِی تَقَدُّمِ وُقُوعِهَا وَ تَأَخُّرِهِ حُکِمَ بِالطَّهَارَةِ

350- 1-1000 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَجِدُ فِی إِنَائِهِ فَأْرَةً وَ قَدْ تَوَضَّأَ مِنْ ذَلِکَ الْإِنَاءِ مِرَاراً أَوِ اغْتَسَلَ مِنْهُ أَوْ غَسَلَ ثِیَابَهُ وَ قَدْ کَانَتِ الْفَأْرَةُ مُتَسَلِّخَةً فَقَالَ إِنْ کَانَ رَآهَا فِی الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ أَوْ یَتَوَضَّأَ أَوْ یَغْسِلَ ثِیَابَهُ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِکَ بَعْدَ مَا رَآهَا فِی الْإِنَاءِ فَعَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ ثِیَابَهُ وَ یَغْسِلَ کُلَّ مَا أَصَابَهُ ذَلِکَ الْمَاءُ وَ یُعِیدَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا رَآهَا بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ ذَلِکَ وَ فَعَلَهُ فَلَا یَمَسَّ مِنْ ذَلِکَ‌1001 الْمَاءِ شَیْئاً وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ لِأَنَّهُ لَا یَعْلَمُ مَتَی سَقَطَتْ فِیهِ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا سَقَطَتْ فِیهِ تِلْکَ السَّاعَةَ الَّتِی رَآهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی‌1002 مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌1003.
351- 2-1004 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَاءُ کُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 143
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً1005 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌1006.
----------------
999. ( 3)- یأتی فی الباب 16 من أبواب الوضوء من کتاب الطهارة.
1000. ( 4)- المعتبر 9.
1001. ( 5)- السرائر 8.
1002. ( 6)- المقنعة 51 و أورده فی الحدیث 16 من الباب 10 من أبواب آداب الصائم.
1003. ( 7)- یأتی فی- أ- الباب 36 من أبواب الوضوء من کتاب الطهارة.
1004.ب- الأحادیث 10 و 11 و 14 من الباب 26 من أبواب الجنابة من کتاب الطهارة.
1005.ج- الحدیث 3 من الباب 98 من أبواب جهاد النفس.
1006. ( 1)- الباب 2 فیه 4 أحادیث

5- بَابُ عَدَمِ نَجَاسَةِ الْمَاءِ الْجَارِی بِمُجَرَّدِ الْمُلَاقَاةِ لِلنَّجَاسَةِ مَا لَمْ یَتَغَیَّرْ

352- 1-1008 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَبُولَ الرَّجُلُ فِی الْمَاءِ الْجَارِی وَ کُرِهَ أَنْ یَبُولَ فِی الْمَاءِ الرَّاکِدِ.
353- 2-1009 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبُولُ فِی الْمَاءِ الْجَارِی قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا کَانَ الْمَاءُ جَارِیاً.
354- 3-1010 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْبَوْلِ فِی الْمَاءِ الْجَارِی.
355- 4-1011 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَاءِ الْجَارِی یُبَالُ فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 144
356- 5-1012 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُرُّ بِالْمَیْتَةِ فِی الْمَاءِ قَالَ یَتَوَضَّأُ مِنَ النَّاحِیَةِ الَّتِی لَیْسَ فِیهَا الْمَیْتَةُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا عَلَی الْجَارِی وَ الْکُرِّ مِنَ الرَّاکِدِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1013.
357- 6-1014 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ مِیزَابَیْنِ سَالا أَحَدُهُمَا مِیزَابُ بَوْلٍ وَ الْآخَرُ مِیزَابُ مَاءٍ فَاخْتَلَطَا ثُمَّ أَصَابَکَ مَا کَانَ بِهِ بَأْسٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌1015 أَقُولُ: الْمَاءُ هُنَا وَ إِنْ کَانَ مُطْلَقاً إِلَّا أَنَّ أَقْوَی أَفْرَادِهِ وَ أَوْلَاهَا بِهَذَا الْحُکْمِ الْمَاءُ الْجَارِی وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ مَاءِ الْحَمَّامِ وَ مَاءِ الْمَطَرِ وَ مَاءِ الْبِئْرِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌1016.
---------------
1007. ( 2)- الکافی 3- 1- 4.
1008. ( 3)- فی هامش الأصل المخطوط( منه قده) ما لفظه-" قد خالف فی حکم ماء البحر بعض العامّة و هو غلط" راجع المعتبر 8.
1009. ( 4)- الکافی 3- 1- 5.
1010. ( 5)- التهذیب 1- 216- 622 و 623.
1011. ( 6)- قرب الإسناد 84.
1012. ( 7)- المعتبر 7.
1013. ( 1)- فی هامش المخطوط منه- قده- ما لفظه-" قوله- الحل میتته، إشارة إلی إباحة السمک إذا أخرج من الماء حیا ثمّ مات، فانه بحسب الظاهر میتة و هو طاهر".
1014. ( 2)- تقدم فی الباب السابق.
1015. ( 3)- یأتی فی الباب 7 من أبواب الماء المطلق من کتاب الطهارة.
1016. ( 4)- تاتی فی الباب 10 من أبواب التیمم.

6- بَابُ عَدَمِ نَجَاسَةِ مَاءِ الْمَطَرِ حَالَ نُزُولِهِ بِمُجَرَّدِ مُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ

358- 1-1018 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 145
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّطْحِ یُبَالُ عَلَیْهِ فَتُصِیبُهُ السَّمَاءُ فَیَکِفُ‌1019 فَیُصِیبُ الثَّوْبَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَاءِ أَکْثَرُ مِنْهُ.
359- 2-1020 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَیْتِ یُبَالُ عَلَی ظَهْرِهِ وَ یُغْتَسَلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ یُصِیبُهُ الْمَطَرُ أَ یُؤْخَذُ مِنْ مَائِهِ فَیُتَوَضَّأُ بِهِ لِلصَّلَاةِ فَقَالَ إِذَا جَرَی فَلَا بَأْسَ بِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُرُّ فِی مَاءِ الْمَطَرِ وَ قَدْ صُبَّ فِیهِ خَمْرٌ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ هَلْ یُصَلِّی فِیهِ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَهُ فَقَالَ لَا یَغْسِلُ ثَوْبَهُ وَ لَا رِجْلَهُ وَ یُصَلِّی فِیهِ وَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ1021.
360- 3-1022 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْکَنِیفِ یَکُونُ فَوْقَ الْبَیْتِ فَیُصِیبُهُ الْمَطَرُ فَیَکِفُ فَیُصِیبُ الثِّیَابَ أَ یُصَلَّی فِیهَا قَبْلَ أَنْ تُغْسَلَ قَالَ إِذَا جَرَی مِنْ مَاءِ الْمَطَرِ فَلَا بَأْسَ‌1023.
وَ
رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ وَ زَادَ وَ یُصَلَّی فِیهَا.
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ‌1024.
361- 4-1025 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مِیزَابَیْنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 146
سَالا أَحَدُهُمَا بَوْلٌ وَ الْآخَرُ مَاءُ الْمَطَرِ فَاخْتَلَطَا فَأَصَابَ ثَوْبَ رَجُلٍ لَمْ یَضُرَّهُ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌1026 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ‌1027.
362- 5-1028 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ یَسِیلُ عَلَیَّ مِنْ مَاءِ الْمَطَرِ أَرَی فِیهِ التَّغَیُّرَ وَ أَرَی فِیهِ آثَارَ الْقَذَرِ فَتَقْطُرُ الْقَطَرَاتُ عَلَیَّ وَ یَنْتَضِحُ‌1029 عَلَیَّ مِنْهُ وَ الْبَیْتُ یُتَوَضَّأُ عَلَی سَطْحِهِ فَیَکِفُ عَلَی ثِیَابِنَا قَالَ مَا بِذَا بَأْسٌ لَا تَغْسِلْهُ کُلُّ شَیْ‌ءٍ یَرَاهُ مَاءُ الْمَطَرِ فَقَدْ طَهُرَ1030.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّ الْقَطَرَاتِ وَ مَا وَصَلَ إِلَی الثِّیَابِ مِنْ غَیْرِ
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 147
النَّاحِیَةِ الَّتِی فِیهَا التَّغَیُّرُ وَ آثَارُ الْقَذَرِ لِمَا مَرَّ1031 أَوْ أَنَّ التَّغَیُّرَ بِغَیْرِ النَّجَاسَةِ وَ الْقَذَرَ بِمَعْنَی الْوَسَخِ وَ یَخُصُّ بِغَیْرِ النَّجَاسَةِ.
363- 6-1032 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی طِینِ الْمَطَرِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ یُصِیبَ الثَّوْبَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ إِلَّا أَنْ یُعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ نَجَّسَهُ شَیْ‌ءٌ بَعْدَ الْمَطَرِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1033 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ1034 وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌1035.
364- 7-1036 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ یَعْنِی الصَّادِقَ ع عَنْ طِینِ الْمَطَرِ یُصِیبُ الثَّوْبَ فِیهِ الْبَوْلُ وَ الْعَذِرَةُ وَ الدَّمُ فَقَالَ طِینُ الْمَطَرِ لَا یُنَجِّسُ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِوَقْتِ نُزُولِ الْمَطَرِ أَوْ بِزَوَالِ النَّجَاسَةِ وَقْتَ الْمَطَرِ.
365- 8-1037 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکَنِیفِ یَکُونُ خَارِجاً فَتَمْطُرُ السَّمَاءُ فَتَقْطُرُ عَلَیَّ الْقَطْرَةُ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 148
366- 9-1038 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَطَرِ یَجْرِی فِی الْمَکَانِ فِیهِ الْعَذِرَةُ فَیُصِیبُ الثَّوْبَ أَ یُصَلِّی فِیهِ قَبْلَ أَنْ یُغْسَلَ قَالَ إِذَا جَرَی بِهِ الْمَطَرُ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِعُمُومِهِ وَ إِطْلَاقِهِ‌1039 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1040.
--------------------
1017. ( 5)- تاتی فی هذه الأبواب من الباب 14 الی الباب 24.
1018. ( 6)- الباب 3 فیه 14 حدیثا.
1019. ( 7)- التهذیب 1- 216- 625، و رواه أیضا فی الاستبصار 1- 12- 19.
1020. ( 8)- فی المصدر- أو تغیر.
1021. ( 9)- الکافی 3- 4- 3.
1022. ( 1)- التهذیب 1- 217- 626، و رواه فی الاستبصار 1- 12- 20.
1023. ( 2)- فی هامش المخطوط، منه قده" الآجن- الماء المتغیر الطعم و اللون" القاموس المحیط 4- 196.
1024. ( 3)- علق المصنّف علی هامش الأصل هنا- قوله-" فتنزّه منه" موجود فی الکافی و فی التهذیب و الاستبصار حیث رواه بإسناده عن علی بن إبراهیم. و غیر موجود فی التهذیب و الاستبصار حیث رواه بإسناده عن محمد ابن یعقوب، و هو سهو منه،" منه قده".
1025. ( 4)- الکافی 3- 4- 6.
1026. ( 5)- التهذیب 1- 408- 1286.
1027. ( 6)- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب.
1028. ( 7)- یأتی فی الأحادیث 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 11 من هذا الباب.
1029. ( 8)- التهذیب 1- 40- 111، و رواه فی الاستبصار 1- 9- 9.
1030. ( 9)- فی هامش المخطوط، منه قده-" یمکن إرادة بول الدوابّ الماکولة اللحم و یکون اعتبار التغیر إشارة الی سلب الإطلاق و صیرورة الماء مضافا و إن کان الحکم فی الدم و أشباهه بسبب النجاسة و یمکن إرادة بول الدوابّ الغیر الماکولة اللحم فیکون الحکم بسبب النجاسة".
1031. ( 10)- التهذیب 1- 40- 112، و رواه فی الاستبصار 1- 9- 10.
1032. ( 1)- کتب المصنّف علی( الواو) علامة نسخة، و لم ترد الواو فی التهذیب.
1033. ( 2)- التهذیب 1- 40- 110، و رواه فی الاستبصار 1- 8- 8.
1034. ( 3)- فی الاستبصار- لا تتوضأ.
1035. ( 4)- التهذیب 1- 216- 624، و رواه فی الاستبصار 1- 12- 18.
1036. ( 5)- التهذیب 1- 415- 1311، و رواه فی الاستبصار 1- 22- 53.
1037. ( 6)- التهذیب 1- 412- 1298، و رواه فی الاستبصار 1- 7- 7.
1038. ( 1)- الصعوة- طائر من صغار العصافیر أحمر الرأس( مجمع البحرین 1- 262).
1039. ( 2)- فی هامش المخطوط، منه قده-" یمکن حمل وجه الشبه بین الروایة و الجرة و ما بعدها علی الحکم الأول من حکمی الروایة دون الثانی و یقربه أن لفظة ذلک إشارة إلی البعید دون القریب".
1040. ( 3)- الکافی 3- 2- 3.

7- بَابُ عَدَمِ نَجَاسَةِ مَاءِ الْحَمَّامِ إِذَا کَانَ لَهُ مَادَّةٌ بِمُجَرَّدِ مُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ

367- 1-1042 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی مَاءِ الْحَمَّامِ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ الْجَارِی.
368- 2-1043 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَمَّامُ یَغْتَسِلُ فِیهِ الْجُنُبُ وَ غَیْرُهُ أَغْتَسِلُ مِنْ مَائِهِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ أَنْ یَغْتَسِلَ مِنْهُ الْجُنُبُ وَ لَقَدِ اغْتَسَلْتُ فِیهِ ثُمَّ جِئْتُ فَغَسَلْتُ رِجْلَیَّ وَ مَا غَسَلْتُهُمَا إِلَّا مِمَّا لَزِقَ بِهِمَا مِنَ التُّرَابِ.
369- 3-1044 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 149
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع جَائِیاً مِنَ الْحَمَّامِ وَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ دَارِهِ قَذَرٌ فَقَالَ لَوْ لَا مَا بَیْنِی وَ بَیْنَ دَارِی مَا غَسَلْتُ رِجْلِی وَ لَا نَحَیْتُ‌1045 مَاءَ الْحَمَّامِ.
370- 4-1046 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَاءُ الْحَمَّامِ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا کَانَتْ لَهُ مَادَّةٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌1047.
371- 5-1048 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ الْحَمَّامِ فَقَالَ ادْخُلْهُ بِإِزَارٍ وَ لَا تَغْتَسِلْ مِنْ مَاءٍ آخَرَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ فِیهِمْ‌1049 جُنُبٌ أَوْ یَکْثُرَ أَهْلُهُ فَلَا یُدْرَی فِیهِمْ جُنُبٌ أَمْ لَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی عَدَمِ الْمَادَّةِ وَ أَقْرَبُ مِنْهُ حَمْلُهُ عَلَی جَوَازِ الِاغْتِسَالِ بِغَیْرِ مَائِهِ حِینَئِذٍ وَ زَوَالِ مَرْجُوحِیَّةِ الِاغْتِسَالِ بِمَاءٍ آخَرَ بَلْ هَذَا عَیْنُ مَدْلُولِهِ إِذْ لَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَی النَّجَاسَةِ حَتَّی یَحْتَاجَ إِلَی التَّأْوِیلِ ذَکَرَهُ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی‌1050 وَ غَیْرُهُ.
372- 6-1051 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرِّجَالِ یَقُومُونَ عَلَی وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 150
الْحَوْضِ فِی الْحَمَّامِ لَا أَعْرِفُ الْیَهُودِیَّ مِنَ النَّصْرَانِیِّ وَ لَا الْجُنُبَ مِنْ غَیْرِ الْجُنُبِ قَالَ تَغْتَسِلُ مِنْهُ وَ لَا تَغْتَسِلُ مِنْ مَاءٍ آخَرَ فَإِنَّهُ طَهُورٌ.
373- 7-1052 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ أَخْبِرْنِی عَنْ مَاءِ الْحَمَّامِ یَغْتَسِلُ مِنْهُ الْجُنُبُ وَ الصَّبِیُّ وَ الْیَهُودِیُّ وَ النَّصْرَانِیُّ وَ الْمَجُوسِیُّ فَقَالَ إِنَّ مَاءَ الْحَمَّامِ کَمَاءِ النَّهَرِ یُطَهِّرُ بَعْضُهُ بَعْضاً.
374- 8-1053 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: ابْتَدَأَنِی فَقَالَ مَاءُ الْحَمَّامِ لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ‌ءٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1054 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1055.
----------------
1041. ( 4)- التهذیب 1- 42- 117، و الاستبصار 1- 6- 4.
1042. ( 5)- یأتی فی الباب 8 من أبواب الماء المطلق.
1043. ( 6)- الکافی 3- 5- 2.
1044. ( 1)- الکافی 3- 4- 4.
1045. ( 2)- الاستبصار 1- 33- 87، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 14. من أبواب الماء المطلق.
1046. ( 3)- فی المصدر- لا ینجسه.
1047. ( 4)- الفقیه 1- 16- 22.
1048. ( 5)- الفقیه 1- 18- 23.
1049. ( 6)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق.
1050. ( 7)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 14 من أبواب الماء المطلق.
1051. ( 8)- یأتی فی- أ- الحدیث 11 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق.
1052.ب- الأحادیث 1، 4، 6، 7، 10 من الباب 14 من أبواب الماء المطلق.
1053.ج- الحدیث 4 من الباب 19 من أبواب الماء المطلق.
1054.د- الحدیث 7 من الباب 22 من أبواب الماء المطلق.
1055. ( 1)- الباب 4 فیه حدیثان.

8- بَابُ نَجَاسَةِ مَا نَقَصَ عَنِ الْکُرِّ مِنَ الرَّاکِدِ بِمُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ لَهُ إِذَا وَرَدَتْ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَتَغَیَّرْ

375- 1-1057 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ فَامْتَخَطَ فَصَارَ بَعْضُ ذَلِکَ الدَّمِ قَطْراً1058 صِغَاراً فَأَصَابَ إِنَاءَهُ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 151
هَلْ یَصْلُحُ لَهُ الْوُضُوءُ مِنْهُ فَقَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ شَیْئاً یَسْتَبِینُ فِی الْمَاءِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ شَیْئاً بَیِّناً فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وَ هُوَ یَتَوَضَّأُ فَتَقْطُرُ قَطْرَةٌ فِی إِنَائِهِ هَلْ یَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهُ قَالَ لَا1059.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌1060 أَقُولُ: الَّذِی یُفْهَمُ مِنْ أَوَّلِ الْحَدِیثِ إِصَابَةُ الدَّمِ الْإِنَاءَ وَ الشَّکُّ فِی إِصَابَةِ الْمَاءِ کَمَا یَظْهَرُ مِنَ السُّؤَالِ وَ الْجَوَابِ فَلَا إِشْکَالَ فِیهِ.
376- 2-1061 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِیهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِی أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا یَدْرِی أَیُّهُمَا هُوَ وَ لَیْسَ یَقْدِرُ عَلَی مَاءٍ غَیْرِهِ قَالَ یُهَرِیقُهُمَا جَمِیعاً وَ یَتَیَمَّمُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ1062 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1063 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِ مِثْلَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 152
377- 3-1064 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ الْجُنُبِ یَسْهُو فَیَغْمِسُ یَدَهُ فِی الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَهَا أَنَّهُ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ یَکُنْ أَصَابَ یَدَهُ شَیْ‌ءٌ.
378- 4-1065 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْهُمْ ع قَالَ: إِذَا أَدْخَلْتَ یَدَکَ فِی الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ تَغْسِلَهَا فَلَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَصَابَهَا قَذَرٌ بَوْلٌ أَوْ جَنَابَةٌ فَإِنْ أَدْخَلْتَ یَدَکَ فِی الْمَاءِ1066 وَ فِیهَا شَیْ‌ءٌ مِنْ ذَلِکَ فَأَهْرِقْ ذَلِکَ الْمَاءَ.
379- 5-1067 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ مُیَسِّرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ یَنْتَهِی إِلَی الْمَاءِ الْقَلِیلِ فِی الطَّرِیقِ وَ یُرِیدُ أَنْ یَغْتَسِلَ مِنْهُ وَ لَیْسَ مَعَهُ إِنَاءٌ یَغْرِفُ بِهِ وَ یَدَاهُ قَذِرَتَانِ قَالَ یَضَعُ یَدَهُ ثُمَّ یَتَوَضَّأُ1068 ثُمَّ یَغْتَسِلُ هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ‌1069.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1070 أَقُولُ: هَذَا مُحْتَمِلٌ لِلتَّقِیَّةِ فَلَا یُقَاوِمُ مَا سَبَقَ‌1071 وَ یَأْتِی‌1072 وَ قَرِینَةُ التَّقِیَّةِ ذِکْرُ الْوُضُوءِ مَعَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَیُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقَذَرِ
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 153
الْوَسَخُ لَا النَّجَاسَةُ أَوِ الْمُرَادُ بِالْمَاءِ الْقَلِیلِ مَا بَلَغَ الْکُرَّ مِنْ غَیْرِ زِیَادَةٍ فَإِنَّهُ قَلِیلٌ فِی الْعُرْفِ.
380- 6-1073 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ مَاءٍ شَرِبَتْ مِنْهُ دَجَاجَةٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ فِی مِنْقَارِهَا قَذَرٌ لَمْ تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَمْ تَشْرَبْ وَ إِنْ لَمْ یُعْلَمْ فِی مِنْقَارِهَا قَذَرٌ تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ اشْرَبْ.
381- 7-1074 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُدْخِلُ یَدَهُ فِی الْإِنَاءِ وَ هِیَ قَذِرَةٌ قَالَ یُکْفِئُ الْإِنَاءَ.
قَالَ فِی الْقَامُوسِ کَفَأَهُ کَمَنَعَهُ کَبَّهُ وَ قَلَبَهُ کَأَکْفَأَهُ‌1075 أَقُولُ: الْمُرَادُ إِرَاقَةُ مَائِهِ وَ هُوَ کِنَایَةٌ عَنِ التَّنْجِیسِ.
382- 8-1076 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَرَّةِ تَسَعُ مِائَةَ رِطْلٍ مِنْ مَاءٍ یَقَعُ فِیهَا أُوقِیَّةٌ مِنْ دَمٍ أَشْرَبُ مِنْهُ وَ أَتَوَضَّأُ قَالَ لَا.
383- 9-1077 وَ عَنْهُ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ أَصَابَ الرَّجُلَ جَنَابَةٌ فَأَدْخَلَ یَدَهُ فِی الْإِنَاءِ فَلَا بَأْسَ إِذَا لَمْ یَکُنْ أَصَابَ یَدَهُ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْمَنِیِّ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 154
384- 10-1078 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَمَسُّ الطَّسْتَ أَوِ الرَّکْوَةَ1079 ثُمَّ یُدْخِلُ یَدَهُ فِی الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ یُفْرِغَ عَلَی کَفَّیْهِ قَالَ یُهَرِیقُ مِنَ الْمَاءِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَتْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَأَدْخَلَ یَدَهُ فِی الْمَاءِ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَصَابَ یَدَهُ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْمَنِیِّ وَ إِنْ کَانَ أَصَابَ یَدَهُ فَأَدْخَلَ یَدَهُ فِی الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ یُفْرِغَ عَلَی کَفَّیْهِ فَلْیُهَرِقِ الْمَاءَ کُلَّهُ.
385- 11-1080 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ یَحْمِلُ الرَّکْوَةَ أَوِ التَّوْرَ1081 فَیُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فِیهِ قَالَ وَ قَالَ إِنْ کَانَتْ یَدُهُ قَذِرَةً فَأَهْرَقَهُ‌1082- وَ إِنْ کَانَ لَمْ یُصِبْهَا قَذَرٌ فَلْیَغْتَسِلْ مِنْهُ هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ‌1083.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ النَّوَادِرِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ یَعْنِی ابْنَ عَمْرٍو عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ‌1084.
386- 12-1085 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ‌1086 عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ الْکُوفِیِّ عَنْ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَائِطٍ لَهُ فَحَضَرَتِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 155
الصَّلَاةُ فَنَزَحَ دَلْواً لِلْوُضُوءِ مِنْ رَکِیٍّ لَهُ فَخَرَجَ عَلَیْهِ قِطْعَةُ عَذِرَةٍ یَابِسَةٍ فَأَکْفَأَ1087 رَأْسَهُ وَ تَوَضَّأَ بِالْبَاقِی.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی عَذِرَةِ مَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ فَإِنَّهَا لَا تُنَجِّسُ الْمَاءَ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبَاقِی مَا بَقِیَ فِی الْبِئْرِ لَا فِی الدَّلْوِ وَ عَلَی أَنَّ الدَّلْوَ کَانَ کُرّاً وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
387- 13-1088 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّجَاجَةِ وَ الْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهِمَا تَطَأُ الْعَذِرَةَ ثُمَّ تَدْخُلُ فِی الْمَاءِ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْمَاءُ کَثِیراً قَدْرَ کُرٍّ مِنْ مَاءٍ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌1089.
388- 14-1090 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِیهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِی أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا یَدْرِی أَیُّهُمَا هُوَ (وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ)1091 وَ لَیْسَ یَقْدِرُ عَلَی مَاءٍ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 156
غَیْرِهِمَا قَالَ یُهَرِیقُهُمَا جَمِیعاً وَ یَتَیَمَّمُ.
389- 15-1092 عَلِیُّ بْنُ عِیسَی الْإِرْبِلِیُّ فِی کِتَابِ کَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الدَّلَائِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا کَانَ فِی اللَّیْلَةِ الَّتِی وُعِدَ فِیهَا عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع- قَالَ لِمُحَمَّدٍ یَا بُنَیَّ ابْغِنِی‌1093 وَضُوءاً قَالَ فَقُمْتُ فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَقَالَ لَا تَبْغِ هَذَا فَإِنَّ فِیهِ شَیْئاً مَیْتاً قَالَ فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ بِالْمِصْبَاحِ فَإِذَا فِیهِ فَأْرَةٌ مَیْتَةٌ فَجِئْتُهُ بِوَضُوءٍ غَیْرِهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ [عَنْ رَجُلٍ]1094 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌1095 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عُمَارَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع)1096.
390- 16-1097 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَرَّةِ1098 مَاءٍ فِیهِ أَلْفُ رِطْلٍ وَقَعَ فِیهِ أُوقِیَّةُ بَوْلٍ هَلْ یَصْلُحُ شُرْبُهُ أَوِ الْوُضُوءُ مِنْهُ قَالَ لَا یَصْلُحُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْکُرِّ1099 وَ النَّجَاسَاتِ‌1100
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 157
وَ الْأَسْآرِ1101 وَ تَعْلِیلِ غَسْلِ الْیَدَیْنِ بِاحْتِمَالِ النَّجَاسَةِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ مِمَّا هُوَ کَثِیرٌ جِدّاً1102 وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ1103 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ ذَلِکَ‌1104 وَ هُوَ عَامٌّ قَابِلٌ لِلتَّخْصِیصِ أَوْ مُطْلَقٌ قَابِلٌ لِلتَّقْیِیدِ مَعَ إِمْکَانِ حَمْلِهِ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِمَذَاهِبِ کَثِیرٍ مِنَ الْعَامَّةِ وَ مُخَالَفَتِهِ لِإِجْمَاعِ الشِّیعَةِ أَوِ الْمَشْهُورِ بَیْنَهُمْ وَ لَا یُوَافِقُهُ إِلَّا الشَّاذُّ النَّادِرُ مَعَ مُخَالَفَةِ الِاحْتِیَاطِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌1105.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 158
----------------------
1056. ( 2)- الفقیه 1- 20- 26.
1057. ( 3)- کتب المصنّف علی( ذلک) علامة نسخة.
1058. ( 4)- التهذیب 1- 418- 1322.
1059. ( 5)- التهذیب 1- 419- 1323.
1060. ( 6)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق.
1061. ( 1)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق.
1062. ( 2)- یأتی فی- أ- الحدیث 3 من الباب 13 من أبواب الماء المضاف.
1063.ب- الباب 37 من أبواب النجاسات.
1064. ( 3)- الباب 5 فیه 6 أحادیث.
1065. ( 4)- التهذیب 1- 31- 81 و التهذیب 1- 43- 121.
1066. ( 5)- التهذیب 1- 43- 120، و رواه فی الاستبصار 1- 13- 22.
1067. ( 6)- التهذیب 1- 43- 122، و رواه فی الاستبصار 1- 13- 24.
1068. ( 7)- التهذیب 1- 34- 89، و رواه فی الاستبصار 1- 13- 21.
1069. ( 1)- التهذیب 1- 408- 1285.
1070. ( 2)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 9 من أبواب الماء المطلق.
1071. ( 3)- الکافی 3- 12- 2.
1072. ( 4)- التهذیب 1- 411- 1296.
1073. ( 5)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی- أ- الحدیث 2، 3، 9 من الباب 6 و الحدیث 1، 7 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق.
1074.ب- الحدیث 8 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف.
1075. ( 6)- الباب 6 فیه 9 أحادیث.
1076. ( 7)- الفقیه 1- 7- 4.
1077. ( 1)- فی هامش المخطوط- وکف البیت- أی قطر.( منه قده).
1078. ( 2)- الفقیه 1- 8- 6 و 7 و مسائل علی بن جعفر 204- 433.
1079. ( 3)- التهذیب 1- 411- 1297 و التهذیب 1- 418- 1321.
1080. ( 4)- قرب الإسناد 83 و قرب الإسناد 89.
1081. ( 5)- قرب الإسناد 89.
1082. ( 6)- مسائل علی بن جعفر 192- 368.
1083. ( 7)- الکافی 3- 12- 1.
1084. ( 1)- التهذیب 1- 411- 1295.
1085. ( 2)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب السابق.
1086. ( 3)- الکافی 3- 13- 3 أورد صدره فی الحدیث 3 الباب 13 من أبواب الماء المضاف.
1087. ( 4)- ینتضح- یرش( لسان العرب 2- 618).
1088. ( 5)- ورد فی کتاب مستدرک الوسائل تعلیقة حول هذا الحدیث فی نفس الباب إلیک نصها-" و اعلم أن ممّا یجب التنبیه علیه و إن کان خارجا عن وضع الکتاب إن مرسلة الکاهلیّ و هی عمدة أدلة عنوان الباب المروی عن الکافی، مشتملة علی أسئلة ثلاثة
1089.\iُ\i أسقط الشیخ فی الأصل أولها و نقل متن ثانیها هکذا\E قال قلت یسیل علی من ماء المطر أری فیه التغیر و أری فیه آثار القذر فتقطر القطرات علی و ینتضح علی منه ... الخ.\E
1090.و صدر هذا السؤال لا یلائم ذیله فان السیلان غیر القطر و النضح. فلا یمکن جعله بیانا له، کقولهم توضأ فغسل و رؤیة التغیر و آثار القذارة فی الماء المنزل بعید، إلّا أن یکون المراد السائل من المیزاب و شبهه، و هو خلاف الظاهر فلا بدّ من ارتکاب بعض التکلفات، و متن الخبر فی بعض نسخ الکافی و
1091.\iُ\i نسخة صاحب الوافی هکذا\E قلت و یسیل علی الماء المطر.\E
1092.بحذف من و خفض الماء و رفع المطر .. الخ و علیه فلا یحتاج توضیح السؤال علی تکلف خصوصا علی ما رأیت بخط المجلسی( ره) إن فی نسخة المزیدی فیطفر القطرات .. الخ، و ما ذکره الشیخ فی الأصل فی توجیه الخبر یناسب النسخة المذکورة لا نسخته. و اللّه ولی التوفیق" مستدرک الوسائل 1- 193 ج 1 ص 193 ...... فتامل.
1093. ( 1)- مر فی الحدیث 5 من الباب 5، و فی الحدیث 1 و 10 من الباب 3 و الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق.
1094. ( 2)- الکافی 3- 13- 4، أورد تمامه فی الحدیث 1 من الباب 75 من أبواب النجاسات.
1095. ( 3)- الفقیه 1- 70- 163.
1096. ( 4)- التهذیب 1- 267- 783.
1097. ( 5)- السرائر 486.
1098. ( 6)- الفقیه 1- 8- 5.
1099. ( 7)- التهذیب 1- 424- 1348.
1100. ( 1)- مسائل علی بن جعفر 130- 115.
1101. ( 2)- تقدم فی الأبواب السابقة، و یدلّ علیه الحدیث 6 من الباب 5 من أبواب الماء المطلق.
1102. ( 3)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 7 من الباب 16 و الحدیث 3 و 6 من الباب 27 من أبواب النجاسات.
1103. ( 4)- الباب 7 فیه 8 أحادیث.
1104. ( 5)- التهذیب 1- 378- 1170.
1105. ( 6)- التهذیب 1- 378- 1172، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف.

9- بَابُ عَدَمِ نَجَاسَةِ الْکُرِّ مِنَ الْمَاءِ الرَّاکِدِ بِمُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ بِدُونِ التَّغْیِیرِ

391- 1-1107 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِیُّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ تَبُولُ فِیهِ الدَّوَابُّ وَ تَلَغُ فِیهِ الْکِلَابُ وَ یَغْتَسِلُ فِیهِ الْجُنُبُ قَالَ إِذَا کَانَ الْمَاءُ قَدْرَ کُرٍّ لَمْ یُنَجِّسْهُ شَیْ‌ءٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیَّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ‌1108 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ1109 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1110.
392- 2-1111 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ یَعْنِی ابْنَ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ الْمَاءُ قَدْرَ کُرٍّ لَمْ یُنَجِّسْهُ شَیْ‌ءٌ.
393- 3-1112 وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا تَشْرَبْ مِنْ سُؤْرِ الْکَلْبِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ حَوْضاً کَبِیراً یُسْتَقَی مِنْهُ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 159
394- 4-1113 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّجَاجَةِ وَ الْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهِمَا تَطَأُ الْعَذِرَةَ ثُمَّ تَدْخُلُ فِی الْمَاءِ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْمَاءُ کَثِیراً قَدْرَ کُرٍّ مِنْ مَاءٍ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌1114.
395- 5-1115 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ یَعْنِی ابْنَ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْغَدِیرُ فِیهِ مَاءٌ مُجْتَمِعٌ تَبُولُ فِیهِ الدَّوَابُّ وَ تَلَغُ فِیهِ الْکِلَابُ وَ یَغْتَسِلُ فِیهِ الْجُنُبُ قَالَ إِذَا کَانَ قَدْرَ کُرٍّ لَمْ یُنَجِّسْهُ شَیْ‌ءٌ الْحَدِیثَ.
396- 6-1116 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا کَانَ الْمَاءُ قَدْرَ کُرٍّ لَمْ یُنَجِّسْهُ شَیْ‌ءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1117.
397- 7-1118 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 160
الْمَاءِ الَّذِی لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ‌ءٌ فَقَالَ کُرٌّ قُلْتُ وَ مَا الْکُرُّ1119 قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ فِی ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ1120 وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ مِثْلَهُ‌1121.
398- 8-1122 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ الْمَاءُ فِی الرَّکِیِّ کُرّاً لَمْ یُنَجِّسْهُ شَیْ‌ءٌ قُلْتُ وَ کَمِ الْکُرُّ قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٌ عُمْقُهَا فِی ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ عَرْضِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‌1123 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُخَالَفَةِ حُکْمِ الْبِئْرِ لِحُکْمِ الْغَدِیرِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی کَوْنِ الْبِئْرِ غَیْرَ نَابِعٍ فَإِنَّهُ یَصْدُقُ عَلَیْهِ اسْمُ الْبِئْرِ عُرْفاً وَ إِنْ لَمْ یَصْدُقْ عَلَیْهِ شَرْعاً لِمَا یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌1124 وَ قَدْ أَشَارَ إِلَیْهِ الشَّیْخُ أَیْضاً.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 161
399- 9-1125 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْمَاءِ السَّاکِنِ تَکُونُ فِیهِ الْجِیفَةُ قَالَ یُتَوَضَّأُ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ وَ لَا یُتَوَضَّأُ مِنْ جَانِبِ الْجِیفَةِ.
400- 10-1126 قَالَ: وَ أَتَی أَهْلُ الْبَادِیَةِ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ حِیَاضَنَا هَذِهِ تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَ الْکِلَابُ وَ الْبَهَائِمُ فَقَالَ لَهُمْ ص لَهَا مَا أَخَذَتْ أَفْوَاهُهَا وَ لَکُمْ سَائِرُ ذَلِکَ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص أَتَی الْمَاءَ فَأَتَاهُ أَهْلُ الْمَاءِ فَقَالُوا وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ‌1127.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی بُلُوغِ الْکُرِّ لِأَنَّ تِلْکَ الْحِیَاضَ لَا تَنْقُصُ عَنِ الْکُرِّ بَلْ تَزِیدُ عَلَیْهِ غَالِباً وَ لِمَا مَضَی‌1128 وَ یَأْتِی‌1129.
401- 11-1130 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ یَعْنِی الْبَرْمَکِیَّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: أَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ فَابْتَدَأَنِی فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَسَلْ یَا شِهَابُ- وَ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْنَاکَ بِمَا جِئْتَ لَهُ قُلْتُ أَخْبِرْنِی قَالَ جِئْتَ تَسْأَلُنِی عَنِ الْغَدِیرِ یَکُونُ فِی جَانِبِهِ الْجِیفَةُ أَتَوَضَّأُ مِنْهُ أَوْ لَا قَالَ نَعَمْ قَالَ تَوَضَّأْ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ إِلَّا أَنْ یَغْلِبَ (الْمَاءَ الرِّیحُ فَیُنْتِنَ)1131 وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 162
وَ جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْمَاءِ الرَّاکِدِ (مِنَ الْکُرِّ مِمَّا لَمْ یَکُنْ فِیهِ تَغَیُّرٌ أَوْ رِیحٌ غَالِبَةٌ قُلْتُ فَمَا التَّغَیُّرُ)1132 قَالَ الصُّفْرَةُ فَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ کُلُّ مَا غَلَبَ [عَلَیْهِ]1133 کَثْرَةُ الْمَاءِ فَهُوَ طَاهِرٌ.
402- 12-1134 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحِیَاضِ الَّتِی مَا بَیْنَ مَکَّةَ إِلَی الْمَدِینَةِ1135 تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَ تَلَغُ فِیهَا الْکِلَابُ وَ تَشْرَبُ مِنْهَا الْحَمِیرُ وَ یَغْتَسِلُ فِیهَا1136 الْجُنُبُ وَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ وَ کَمْ قَدْرُ الْمَاءِ قَالَ إِلَی نِصْفِ السَّاقِ وَ إِلَی الرُّکْبَةِ فَقَالَ تَوَضَّأْ مِنْهُ.
403- 13-1137 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَاءِ السَّاکِنِ وَ الِاسْتِنْجَاءِ مِنْهُ وَ الْجِیفَةُ فِیهِ‌1138 فَقَالَ تَوَضَّأْ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ وَ لَا تَتَوَضَّأْ مِنْ جَانِبِ الْجِیفَةِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1139 إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: تَکُونُ فِیهِ الْجِیفَةُ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ الِاسْتِنْجَاءِ مِنْهُ.
وَ قَدْ جَمَعَ بَیْنَهُمَا الشَّیْخُ فِی مَوْضِعٍ آخَرَ1140 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ1141
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 163
وَ
رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ إِلَی الرُّکْبَةِ وَ أَقَلَّ قَالَ تَوَضَّأْ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی بُلُوغِ الْکُرِّیَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ‌1142.
404- 14-1143 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُسَافِرُ فَرُبَّمَا بُلِینَا بِالْغَدِیرِ مِنَ الْمَطَرِ یَکُونُ إِلَی جَانِبِ الْقَرْیَةِ فَتَکُونُ فِیهِ الْعَذِرَةُ وَ یَبُولُ فِیهِ الصَّبِیُّ وَ تَبُولُ فِیهِ الدَّابَّةُ وَ تَرُوثُ فَقَالَ إِنْ عَرَضَ فِی قَلْبِکَ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ فَقُلْ هَکَذَا یَعْنِی افْرِجِ الْمَاءَ بِیَدِکَ ثُمَّ تَوَضَّأْ فَإِنَّ الدِّینَ لَیْسَ بِمُضَیِّقٍ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ‌1144.
أَقُولُ: مِثْلُ الْغَدِیرِ الْمَذْکُورِ یَزِیدُ عَنِ الْکُرِّ غَالِباً أَوْ مَحْمُولٌ عَلَی الْکُرِّ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یُرَادَ مِنَ السُّؤَالِ حَالَ نُزُولِ الْمَطَرِ لِمَا مَرَّ1145.
405- 15-1146 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی مَنْ یَسْأَلُهُ عَنِ الْغَدِیرِ یَجْتَمِعُ فِیهِ مَاءُ السَّمَاءِ وَ یُسْتَقَی فِیهِ مِنْ بِئْرٍ فَیَسْتَنْجِی فِیهِ الْإِنْسَانُ مِنْ بَوْلٍ أَوْ یَغْتَسِلُ فِیهِ الْجُنُبُ مَا حَدُّهُ الَّذِی لَا یَجُوزُ فَکَتَبَ لَا تَوَضَّأْ1147 مِنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ إِلَیْهِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی بُلُوغِ الْکُرِّیَّةِ وَ اسْتِحْبَابِ الِاجْتِنَابِ مَعَ عَدَمِ الضَّرُورَةِ وَ لَوْ لِحُصُولِ النِّفْرَةِ بِسَبَبِ الِاسْتِنْجَاءِ.
406- 16-1148 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زَکَّارِ بْنِ فَرْقَدٍ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 164
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌1149 أَکُونُ فِی السَّفَرِ فَآتِی الْمَاءَ النَّقِیعَ وَ یَدِی قَذِرَةٌ فَأَغْمِسُهَا فِی الْمَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ.
قَالَ الشَّیْخُ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا کَانَ الْمَاءُ کُرّاً.
407- 17-1150 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَکَّارِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَضَعُ الْکُوزَ الَّذِی یَغْرِفُ بِهِ مِنَ الْحُبِّ فِی مَکَانٍ قَذِرٍ ثُمَّ یُدْخِلُهُ الْحُبَّ قَالَ یَصُبُّ مِنَ الْمَاءِ ثَلَاثَةَ أَکُفٍّ ثُمَّ یَدْلُکُ الْکُوزَ.
أَقُولُ: یَحْتَمِلُ کَوْنُ الْحُبِّ کُرّاً وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یُرَادَ بِقَوْلِهِ ثُمَّ یُدْخِلُهُ الْحُبَّ ثُمَّ یُرِیدُ إِدْخَالَهُ الْحُبَّ کَمَا فِی قَوْلِهِ تَعَالَی إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ‌1151 وَ غَیْرِ ذَلِکَ فَمَعْنَاهُ یَغْسِلُ الْکُوزَ أَوَّلًا قَبْلَ إِدْخَالِهِ الْحُبَّ بِقَرِینَةِ الدَّلْکِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یُرَادَ بِالْقَذَرِ الْوَسَخُ دُونَ النَّجَاسَةِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی مَضْمُونِ الْبَابِ‌1152 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1153.
-------------------------------
1106. ( 7)- التهذیب 1- 379- 1173.
1107. ( 1)- فی نسخة- تجنبت،( منه قده).
1108. ( 2)- التهذیب 1- 378- 1168.
1109. ( 3)- الکافی 3- 14- 2.
1110. ( 4)- التهذیب 1- 379- 1175.
1111. ( 5)- فی نسخة" فیه"،( منه قده).
1112. ( 6)- المنتقی 1- 54.
1113. ( 7)- التهذیب 1- 378- 1171، و أورد قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 7 من أبواب الأسار.
1114. ( 1)- الکافی 3- 14- 1.
1115. ( 2)- قرب الإسناد 128.
1116. ( 3)- تقدم فی الحدیث 12 من الباب 3 من أبواب الماء المطلق.
1117. ( 4)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیثین 6 و 7 من الباب 14 من أبواب الماء المطلق و الباب 9 من أبواب الماء المضاف، و یأتی ما ظاهره المنافاة فی الباب 11 من أبواب الماء المضاف.
1118. ( 5)- الباب 8 فیه 16 حدیثا.
1119. ( 6)- الکافی 3- 74- 16، و التهذیب 1- 412- 1299، و الاستبصار 1- 23- 57.
1120. ( 7)- کذا فی المتن، و کتب المؤلّف فوقه" قطعا" عن نسخة، و فی المصدر المطبوع فی البحار- قطرا قطرا.
1121. ( 1)- فی هامش الأصل المخطوط" منه. قده" ما لفظه-" قد ظنّ بعضهم دلالته علی عدم نجاسة الماء بما لا یدرکه الطرف من الدم، و الحق أنّه لا دلالة فیه کما فهمه المتاخرون، و قد ذکرناه، و قد نازع بعضهم فی دلالته علی النجاسة و دلالة أمثاله لعدم لفظ النجاسة و هو تعسف، لأن أحادیث النجاسات أکثرها کذلک لا تزید عن هذه العبارات، مع أن مضمون الباب مجمع علیه بین الأصحاب إلّا من ابن أبی عقیل، و یؤید هذه الأحادیث أیضا ما یأتی مع مخالفة التقیة و موافقة الاحتیاط و الإجماع و غیر ذلک. علی أن أحادیث نجاسة الماء بالتغیر لیس فیها لفظ النجاسة".
1122. ( 2)- مسائل علی بن جعفر 119- 64.
1123. ( 3)- الکافی 3- 10- 6، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب التیمم، و یأتی صدره فی الحدیث 6 من الباب 9 من أبواب الأسار، و الحدیث 4 من الباب 35 من أبواب النجاسات.
1124. ( 4)- التهذیب 1- 249- 713، و الاستبصار 1- 21- 48.
1125. ( 5)- التهذیب 1- 229- 662.
1126. ( 1)- الکافی 3- 11- 3، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب الأسار.
1127. ( 2)- الکافی 3- 11- 1.
1128. ( 3)- فی المصدر- فی الاناء.
1129. ( 4)- الکافی 3- 4- 2.
1130. ( 5)- فی نسخة- و یتوضا( هامش المخطوط).
1131. ( 6)- الحجّ 22- 78.
1132. ( 7)- التهذیب 1- 149- 425، و الاستبصار 1- 128- 438. و رواه ابن إدریس فی السرائر 473.
1133. ( 8)- سبق فی الأحادیث 1- 4 من هذا الباب.
1134. ( 9)- یأتی فی الأحادیث 6- 11، 13، 14 من هذا الباب.
1135. ( 1)- الفقیه 1- 13- 18، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب الأسار عن الشیخ و فی الحدیث 4 من الباب 4 عن الشیخ و الصدوق.
1136. ( 2)- التهذیب 1- 39- 105.
1137. ( 3)- القاموس المحیط 1- 27.
1138. ( 4)- التهذیب 1- 418- 1320، و الاستبصار 1- 23- 56. و أورده فی الحدیث 2 من الباب من أبواب الماء المطلق.
1139. ( 5)- التهذیب 1- 37- 99، و الاستبصار 1- 20- 47. و أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 28 من أبواب الوضوء.
1140. ( 1)- التهذیب 1- 38- 102.
1141. ( 2)- الرکوة- إناء صغیر من جلد یشرب فیه الماء، و الجمع رکاء( النهایة 2- 261).
1142. ( 3)- التهذیب 1- 308- 103، و رواه فی الاستبصار 1- 20- 46 بسند آخر.
1143. ( 4)- التور- إناء من صفر أو حجارة کالاجانة و قد یتوضا منه( لسان العرب 6- 96).
1144. ( 5)- فی المصدر- فلیهرقه.
1145. ( 6)- الحجّ 22- 78.
1146. ( 7)- کتاب السرائر 473.
1147. ( 8)- التهذیب 1- 416- 1313، و رواه فی الاستبصار 1- 42- 119.
1148. ( 9)- فی الأصل- القاسم بن.
1149. ( 1)- أکفا الشی‌ء- أماله( لسان العرب 1- 141).
1150. ( 2)- التهذیب 1- 419- 1326، و رواه فی الاستبصار 1- 21- 49. و أورده أیضا فی- الحدیث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب.
1151.و یأتی ذیله فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب الأسار.
1152.الحدیث 1 من الباب 33 من أبواب النجاسات.
1153.و أخرج ذیله أیضا عن قرب الإسناد فی ذیل الحدیث 6 من الباب 6 من أبواب ما یکتسب به.

10- بَابُ مِقْدَارِ الْکُرِّ بِالْأَشْبَارِ

408- 1-1155 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 165
الْمَاءُ الَّذِی لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ‌ءٌ قَالَ ذِرَاعَانِ عُمْقُهُ فِی ذِرَاعٍ وَ شِبْرٍ سَعَتُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا1156 أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالسَّعَةِ کُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطُّولِ وَ الْعَرْضِ فَفِیهِ اعْتِبَارُ أَرْبَعَةِ أَشْبَارٍ فِی الْعُمْقِ وَ ثَلَاثَةٍ فِی الطُّولِ وَ ثَلَاثَةٍ فِی الْعَرْضِ لِمَا یَأْتِی فِی أَحَادِیثِ الْمَوَاقِیتِ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالذِّرَاعِ الْقَدَمَانِ‌1157.
409- 2-1158 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ الْکُرَّ هُوَ مَا یَکُونُ ثَلَاثَةَ أَشْبَارٍ طُولًا فِی ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ عَرْضاً فِی ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ عُمْقاً.
410- 3-1159 وَ فِی کِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ الْکُرَّ ذِرَاعَانِ وَ شِبْرٌ فِی ذِرَاعَیْنِ وَ شِبْرٍ.
أَقُولُ: یُمْکِنُ أَنْ یُرَادَ بِالذِّرَاعِ هُنَا عَظْمُ الذِّرَاعِ وَ هُوَ یَزِیدُ عَنِ الشِّبْرِ یَسِیراً فَیَصِیرُ مُوَافِقاً لِرِوَایَةِ أَبِی بَصِیرٍ.
411- 4-1160 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ وَ مَا الْکُرُّ قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ فِی ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِأَحَدِ الْبُعْدَیْنِ الْعُمْقُ وَ بِالْآخَرِ کُلٌّ مِنَ الطُّولِ وَ الْعَرْضِ فَهُوَ مُوَافِقٌ لِرِوَایَةِ الْمَجَالِسِ.
412- 5-1161 وَ تَقَدَّمَ حَدِیثُ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 166
قَالَ: قُلْتُ وَ کَمِ الْکُرُّ قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٌ عُمْقُهَا فِی ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ عَرْضِهَا.
أَقُولُ: ذِکْرُ الْعَرْضِ یُغْنِی عَنْ ذِکْرِ الطُّولِ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ یُسَاوِیَهُ أَوْ یَزِیدَ عَلَیْهِ.
413- 6-1162 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکُرِّ مِنَ الْمَاءِ کَمْ یَکُونُ قَدْرُهُ قَالَ إِذَا کَانَ الْمَاءُ ثَلَاثَةَ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ [نِصْفاً] فِی مِثْلِهِ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٌ فِی عُمْقِهِ فِی الْأَرْضِ فَذَلِکَ الْکُرُّ مِنَ الْمَاءِ.
414- 7-1163 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکُرُّ مِنَ الْمَاءِ نَحْوُ حُبِّی هَذَا وَ أَشَارَ إِلَی حُبٍّ مِنْ تِلْکَ الْحِبَابِ الَّتِی تَکُونُ بِالْمَدِینَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1164 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ قَالَ الشَّیْخُ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ الْحُبُّ یَسَعُ مِنَ الْمَاءِ مِقْدَارَ الْکُرِّ.
415- 8-1165 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَیْنِ لَمْ یُنَجِّسْهُ شَیْ‌ءٌ وَ الْقُلَّتَانِ جَرَّتَانِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1166
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 167
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ وَرَدَ مَوْرِدَ التَّقِیَّةِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ مِقْدَارُ الْقُلَّتَیْنِ هُوَ مِقْدَارَ الْکُرِّ لِأَنَّ الْقُلَّةَ هِیَ الْجَرَّةُ الْکَبِیرَةُ فِی اللُّغَةِ انْتَهَی وَ نَقَلَ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ عَنِ ابْنِ الْجُنَیْدِ أَنَّهُ قَالَ الْکُرُّ قُلَّتَانِ وَ مَبْلَغُ وَزْنِهِ أَلْفٌ وَ مِائَتَا رِطْلٍ وَ عَنِ ابْنِ دُرَیْدٍ أَنَّهُ قَالَ الْقُلَّةُ فِی الْحَدِیثِ مِنْ قِلَالِ هَجَرَ وَ هِیَ عَظِیمَةٌ زَعَمُوا أَنَّ الْوَاحِدَةَ تَسَعُ خَمْسَ قِرَبٍ‌1167 انْتَهَی ثُمَّ إِنَّ اخْتِلَافَ أَحَادِیثِ الْأَشْبَارِ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی اخْتِلَافِ وَزْنِ الْمَاءِ خِفَّةً وَ ثِقْلًا وَ الْحَمْلَ عَلَی اخْتِلَافِ الْأَشْبَارِ طُولًا وَ قَصْراً وَ الْحَمْلَ عَلَی أَنَّ الْأَقَلَّ کَافٍ وَ اعْتِبَارَ الْأَکْثَرِ عَلَی وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ وَ الِاحْتِیَاطِ ذَکَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا وَ هَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ‌1168.
-------------------
1154. ( 3)- قرب الإسناد 84.
1155. ( 4)- التهذیب 1- 248- 712، و فی التهذیب 1- 407- 1281 بسند آخر و أورده فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب الماء المطلق و الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب التیمم، و تقدم مثله عن الکافی فی الحدیث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.
1156. ( 5)- ما بین القوسین لیس فی المصدر.
1157. ( 1)- کشف الغمّة 2- 110.
1158. ( 2)- ابغنی- اطلب لی( النهایة 1- 143).
1159. ( 3)- أثبتناه من بصائر الدرجات للصفار و الکافی.
1160. ( 4)- مختصر بصائر الدرجات 7 و رواه الصفار فی البصائر 503- 11.
1161. ( 5)- الکافی 1- 468- 4.
1162. ( 6)- مسائل علی بن جعفر 197- 420.
1163. ( 7)- فی المصدر- حبّ.
1164. ( 8)- یأتی ما یدلّ علیه فی عدة من الأحادیث من الباب 9 من هذه الأبواب و الحدیث 14 من الباب 14 من هذه الأبواب.
1165. ( 9)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 4 من الباب 35 و الحدیث 6 من الباب 38 من أبواب النجاسات.
1166. ( 1)- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 1 و الحدیث 3 من الباب 2 و الأحادیث 2- 4 من الباب 4 من أبواب الأسار.
1167. ( 2)- یأتی ما یدلّ علیه فی البابین 27 و 28 من أبواب الوضوء و الباب 26، و فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 45 من أبواب الجنابة.
1168. ( 3)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 1 و الأحادیث 1، 3، 4، 6، 7 من الباب 3 من أبواب الماء المطلق.

11- بَابُ مِقْدَارِ الْکُرِّ بِالْأَرْطَالِ‌

416- 1-1170 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکُرُّ مِنَ الْمَاءِ الَّذِی لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ‌ءٌ أَلْفٌ وَ مِائَتَا رِطْلٍ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 168
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ الَّذِی لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ‌ءٌ1171.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا1172 قَالَ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ وَ عَلَی هَذِهِ عَمَلُ الْأَصْحَابِ وَ لَا أَعْرِفُ مِنْهُمْ رَادّاً لَهَا1173.
417- 2-1174 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ رُوِیَ لِی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْکُرَّ سِتُّمِائَةِ رِطْلٍ‌1175.1176 وسایل الشیعه ؛ ج‌1 ؛ ص168
418- 3-1177 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ یَعْنِی ابْنَ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ الْکُرُّ سِتُّمِائَةِ رِطْلٍ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْحَدِیثِ الْأَوَّلِ الرِّطْلُ الْعِرَاقِیُّ لِأَنَّهُ یُقَارِبُ اعْتِبَارَ الْأَشْبَارِ وَ لِأَنَّهُمْ أَفْتَوُا السَّائِلَ عَلَی عَادَةِ بَلَدِهِ وَ لِذَلِکَ اعْتُبِرَ فِی الصَّاعِ رِطْلُ الْعِرَاقِ وَ لِأَنَّهُ یُوَافِقُ حَدِیثَ السِّتِّمِائَةِ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ الرِّطْلُ الْمَکِّیُّ وَ هُوَ رِطْلَانِ بِالْعِرَاقِیِّ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یُرَادَ بِالسِّتِّمِائَةِ رِطْلُ الْعِرَاقِیِّ وَ لَا الْمَدَنِیِّ لِأَنَّهُ مَتْرُوکٌ بِالْإِجْمَاعِ ذَکَرَ ذَلِکَ کُلَّهُ الشَّیْخُ وَ یَأْتِی فِی أَحَادِیثِ الْمَاءِ الْمُضَافِ مَا یَدُلُّ عَلَی إِطْلَاقِهِمُ الرِّطْلَ عَلَی
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 169
الْعِرَاقِیِ‌1178 وَ قَدْ تَقَدَّمَ تَقْدِیرَاتٌ مُجْمَلَةٌ لِلْکُرِّ کُلُّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَی التَّقْدِیرِ بِالْأَرْطَالِ أَوِ الْأَشْبَارِ لِوُضُوحِ دَلَالَتِهَا وَ اللَّهُ أَعْلَمُ‌1179.
-----------------------
1169. ( 4)- یأتی فی الحدیث 9، 10 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق.
1170. ( 5)- جاء فی هامش المخطوط من الشیخ المصنّف( قده) ما نصه-" قال العلامة فی التذکرة( 1- 3) الماء القلیل ینجس بملاقاة النجاسة، ذهب إلیه أکثر علمائنا، ثمّ نقله عن جماعة من العامّة إلی أن قال- و قال ابن أبی عقیل منا- لا فرق بین القلیل و الکثیر فی أنهما لا ینجسان إلّا بالتغیر، و هو مروی عن ابن عبّاس، و حذیفة، و أبی هریرة، و الحسن، و سعید بن المسیب، و عکرمة، و ابن أبی لیلی، و جابر بن یزید، و به قال مالک، و الأوزاعی، و الثوری، و داود، و ابن المنذر( انتهی) و فی آخر الکلام إشارة إلی الترجیح بما فی حدیث عمر بن حنظلة المشهور.
1171.و ما توهمه بعض المعاصرین من عدم الفرق بین ورود النجاسة علی الماء و وروده علیها یرده تواتر الأحادیث بالفرق کما فی أحادیث غسل الیدین قبل إدخالهما الاناء و قد عرفت التفصیل السابق فی حدیث سماعة، و یأتی مثله فی أحادیث متعدّدة و قد تضمنت جمیع أحادیث هذا الباب ورود النجاسة علی الماء و جمیع أحادیث تطهیر( ظ) النجاسات ورود الماء علی النجاسة فکیف لا[ یفرق بینهما]( منه قده).
1172. ( 1)- الباب 9 فیه 17 حدیثا.
1173. ( 2)- التهذیب 1- 39- 107 و التهذیب 1- 226- 651.
1174. ( 3)- الکافی 3- 2- 2.
1175. ( 4)- الاستبصار 1- 6- 1 و الاستبصار 1- 20- 45.
1176. ( 5)- الفقیه 1- 9- 12.
1177. ( 6)- الاستبصار 1- 6- 2، و رواه فی التهذیب 1- 40- 109 بسند آخر.
1178. ( 7)- التهذیب 1- 226- 650، و یأتی تمامه فی الحدیث 7 من الباب 1 من أبواب الأسار.
1179. ( 1)- التهذیب 1- 419- 1326، و تقدم فی الحدیث 13 من الباب السابق، و یأتی ذیله فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب الأسار و فی الحدیث 1 من الباب 33 من أبواب النجاسات.

12- بَابُ وُجُوبِ اجْتِنَابِ الْإِنَاءَیْنِ إِذَا کَانَ أَحَدُهُمَا نَجِساً وَ اشْتَبَهَا

419- 1-1181 قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ وَقَعَ فِی أَحَدِهِمَا قَذَرٌ وَ لَا یَدْرِی أَیُّهُمَا هُوَ وَ لَیْسَ یَقْدِرُ عَلَی مَاءٍ غَیْرِهِمَا قَالَ یُهَرِیقُهُمَا وَ یَتَیَمَّمُ.
وَ حَدِیثُ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌1182.
---------------
1180. ( 2)- مسائل علی بن جعفر 193- 403.
1181. ( 3)- التهذیب 1- 414- 1308، و الاستبصار 1- 11- 17، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب.
1182. ( 4)- الکافی 3- 2- 1.

13- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ النَّجِسِ فِی الطَّهَارَةِ وَ لَا عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ جَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ حِینَئِذٍ فِی الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ خَاصَّةً

420- 1-1184 قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وَ هُوَ یَتَوَضَّأُ فَتَقْطُرُ قَطْرَةٌ فِی إِنَائِهِ هَلْ یَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهُ قَالَ لَا.
421- 2-1185 وَ حَدِیثُ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 170
الْجَرَّةِ تَسَعُ مِائَةَ رِطْلٍ یَقَعُ فِیهَا أُوقِیَّةٌ مِنْ دَمٍ أَشْرَبُ مِنْهُ وَ أَتَوَضَّأُ قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ غَیْرُ ذَلِکَ مِمَّا یَدُلُّ عَلَی هَذَا الْمَعْنَی‌1186 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا وَ عَلَی حُکْمِ الِاضْطِرَارِ فِی کِتَابِ الْأَطْعِمَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی‌1187.
--------------
1183. ( 5)- التهذیب 1- 40- 109.
1184. ( 6)- الکافی 3- 3- 7.
1185. ( 1)- فی التهذیب- و کم الکر،( منه قده).
1186. ( 2)- التهذیب 1- 41- 115.
1187. ( 3)- التهذیب 1- 37- 101.

14- بَابُ عَدَمِ نَجَاسَةِ مَاءِ الْبِئْرِ بِمُجَرَّدِ الْمُلَاقَاةِ مِنْ غَیْرِ تَغَیُّرٍ وَ حُکْمِ النَّزْحِ‌

422- 1-1189 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا یُفْسِدُهُ شَیْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ یَتَغَیَّرَ بِهِ.
423- 2-1190 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَبْلِ یَکُونُ مِنْ شَعْرِ الْخِنْزِیرِ یُسْتَقَی بِهِ الْمَاءُ مِنَ الْبِئْرِ هَلْ یُتَوَضَّأُ مِنْ ذَلِکَ الْمَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ‌1191 بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِکَ الْمَاءِ مَاءُ الْبِئْرِ لَا مَاءُ الدَّلْوِ وَ إِنْ أُرِیدَ بِهِ
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 171
مَاءُ الدَّلْوِ فَإِنَّ الْحَبْلَ لَا یُلَاقِیهِ بَعْدَ الِانْفِصَالِ عَنِ الْبِئْرِ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ الدَّلْوِ کُرّاً.
424- 3-1192 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ شَعْرُ الْخِنْزِیرِ یُعْمَلُ حَبْلًا وَ یُسْتَقَی بِهِ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِی یُشْرَبُ مِنْهَا أَوْ یُتَوَضَّأُ مِنْهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
425- 4-1193 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الْبِئْرِ یَکُونُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الْکَنِیفِ خَمْسُ أَذْرُعٍ أَقَلُّ أَوْ أَکْثَرُ یُتَوَضَّأُ مِنْهَا قَالَ لَیْسَ یُکْرَهُ مِنْ قُرْبٍ وَ لَا بُعْدٍ یُتَوَضَّأُ مِنْهَا وَ یُغْتَسَلُ مَا لَمْ یَتَغَیَّرِ الْمَاءُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌1194 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌1195.
426- 5-1196 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِئْرٌ یُسْتَقَی مِنْهَا وَ یُتَوَضَّأُ بِهِ وَ غُسِلَ مِنْهُ الثِّیَابُ وَ عُجِنَ‌1197 بِهِ ثُمَّ عُلِمَ أَنَّهُ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 172
کَانَ فِیهَا مَیِّتٌ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا یُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَ لَا تُعَادُ مِنْهُ الصَّلَاةُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1198 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ‌1199.
427- 6-1200 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا یُفْسِدُهُ‌1201 شَیْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ یَتَغَیَّرَ رِیحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَیُنْزَحُ حَتَّی یَذْهَبَ الرِّیحُ وَ یَطِیبَ طَعْمُهُ لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً.
428- 7-1202 وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی رَجُلٍ أَسْأَلُهُ أَنْ یَسْأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع- فَقَالَ مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا یُفْسِدُهُ شَیْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ یَتَغَیَّرَ رِیحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَیُنْزَحُ مِنْهُ حَتَّی یَذْهَبَ الرِّیحُ وَ یَطِیبَ طَعْمُهُ لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً.
429- 8-1203 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ یَعْنِی ابْنَ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بِئْرِ مَاءٍ وَقَعَ فِیهَا زَبِیلٌ‌1204 مِنْ عَذِرَةٍ رَطْبَةٍ أَوْ یَابِسَةٍ أَوْ زَبِیلٌ مِنْ سِرْقِینٍ أَ یَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 173
عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ‌1205.
430- 9-1206 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ فَیَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ مِنْهَا وَ یُصَلِّی وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ أَ یُعِیدُ الصَّلَاةَ وَ یَغْسِلُ ثَوْبَهُ فَقَالَ لَا یُعِیدُ الصَّلَاةَ وَ لَا یَغْسِلُ ثَوْبَهُ.
431- 10-1207 وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ یَعْنِی ابْنَ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یُغْسَلُ الثَّوْبُ وَ لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ مِمَّا وَقَعَ فِی الْبِئْرِ إِلَّا أَنْ یُنْتِنَ فَإِنْ أَنْتَنَ غُسِلَ الثَّوْبُ وَ أَعَادَ1208 الصَّلَاةَ وَ نُزِحَتِ الْبِئْرُ.
432- 11-1209 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ لَا یُعْلَمُ بِهَا إِلَّا بَعْدَ مَا یُتَوَضَّأُ مِنْهَا أَ یُعَادُ الْوُضُوءُ1210 فَقَالَ لَا.
433- 12-1211 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ وَ أَبِی یُوسُفَ یَعْقُوبَ بْنِ عُثَیْمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَقَعَ فِی الْبِئْرِ الطَّیْرُ وَ الدَّجَاجَةُ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 174
وَ الْفَأْرَةُ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ قُلْنَا فَمَا تَقُولُ فِی صَلَاتِنَا وَ وُضُوئِنَا وَ مَا أَصَابَ ثِیَابَنَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
434- 13-1212 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عُیَیْنَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ قَالَ إِذَا خَرَجَتْ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ تَفَسَّخَتْ فَسَبْعَ دِلَاءٍ قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ فَلَا یَعْلَمُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا بَعْدَ أَنْ یَتَوَضَّأَ مِنْهَا أَ یُعِیدُ وُضُوءَهُ وَ صَلَاتَهُ وَ یَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ فَقَالَ لَا قَدِ اسْتَعْمَلَ أَهْلُ الدَّارِ وَ رَشُّوا وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی قَدِ اسْتَقَی مِنْهَا أَهْلُ الدَّارِ وَ رَشُّوا.
435- 14-1213 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی طَرِیقِ مَکَّةَ- فَصِرْنَا إِلَی بِئْرٍ فَاسْتَقَی غُلَامُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع دَلْواً فَخَرَجَ فِیهِ فَأْرَتَانِ‌1214 فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَرِقْهُ فَاسْتَقَی آخَرَ فَخَرَجَ فِیهِ فَأْرَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَرِقْهُ قَالَ فَاسْتَقَی الثَّالِثَ فَلَمْ یَخْرُجْ فِیهِ شَیْ‌ءٌ فَقَالَ صُبَّهُ فِی الْإِنَاءِ فَصَبَّهُ فِی الْإِنَاءِ.
وَ
رَوَاهُ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ نَحْوَهُ وَ زَادَ فِی آخِرِهِ (فَصَبَّهُ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ شَرِبَ)1215.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ مَا نَقَصَ عَنِ الْکُرِّ حَدِیثٌ قَرِیبٌ مِنْ هَذَا1216.
436- 15-1217 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 175
ع عَنِ الْبِئْرِ یَقَعُ فِیهَا زَبِیلُ عَذِرَةٍ یَابِسَةٍ أَوْ رَطْبَةٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ فِیهَا مَاءٌ کَثِیرٌ.
437- 16-1218 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی زِیَادٍ النَّهْدِیِّ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جِلْدِ الْخِنْزِیرِ یُجْعَلُ دَلْواً یُسْتَقَی بِهِ الْمَاءُ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1219 قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ یُسْتَقَی بِهِ لَکِنْ یُسْتَعْمَلُ ذَلِکَ فِی سَقْیِ الدَّوَابِّ وَ الْأَشْجَارِ وَ نَحْوِ ذَلِکَ.
438- 17-1220 وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبِئْرِ یَقَعُ فِیهَا الْفَأْرَةُ أَوْ غَیْرُهَا مِنَ الدَّوَابِّ فَتَمُوتُ فَیُعْجَنُ مِنْ مَائِهَا أَ یُؤْکَلُ ذَلِکَ الْخُبْزُ قَالَ إِذَا أَصَابَتْهُ النَّارُ فَلَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ.
439- 18-1221 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَجِینٍ عُجِنَ وَ خُبِزَ ثُمَّ عُلِمَ أَنَّ الْمَاءَ کَانَتْ فِیهِ مَیْتَةٌ قَالَ لَا بَأْسَ أَکَلَتِ النَّارُ مَا فِیهِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْمَاءِ هُنَا إِمَّا مَا بَلَغَ کُرّاً أَوْ مَاءُ الْبِئْرِ بِقَرِینَةِ مَا سَبَقَ وَ غَیْرِهِ وَ التَّعْلِیلُ غَیْرُ جَارٍ عَلَی الْحَقِیقَةِ وَ مِثْلُهُ کَثِیرٌ وَ یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ اعْتِبَارُ إِصَابَةِ النَّارِ لِزَوَالِ کَرَاهِیَةِ سُؤْرِ الْفَأْرَةِ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ صَرَّحَ بِأَنَّهُ فِی مَاءِ الْبِئْرِ1222.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 176
440- 19-1223 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ بَابَوَیْهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ عُثَیْمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ سَامِّ أَبْرَصَ وَجَدْنَاهُ فِی الْبِئْرِ قَدْ تَفَسَّخَ فَقَالَ إِنَّمَا عَلَیْکَ أَنْ تَنْزَحَ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ فَقَالَ لَهُ فَثِیَابُنَا قَدْ صَلَّیْنَا فِیهَا نَغْسِلُهَا وَ نُعِیدُ الصَّلَاةَ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ عُثَیْمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌1224 أَقُولُ: یَظْهَرُ مِنْ هَذَا أَنَّ النَّزْحَ لَا یَدُلُّ عَلَی النَّجَاسَةِ وَ لَهُ نَظَائِرُ تَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌1225.
441- 20-1226 قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع کَانَتْ فِی الْمَدِینَةِ بِئْرٌ وَسَطَ مَزْبَلَةٍ فَکَانَتِ الرِّیحُ تَهُبُّ وَ تُلْقِی فِیهَا الْقَذَرَ وَ کَانَ النَّبِیُّ ص یَتَوَضَّأُ مِنْهَا.
442- 21-1227 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی رَجُلٍ أَسْأَلُهُ أَنْ یَسْأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْبِئْرِ تَکُونُ فِی الْمَنْزِلِ لِلْوُضُوءِ فَیَقْطُرُ فِیهَا قَطَرَاتٌ مِنْ بَوْلٍ أَوْ دَمٍ أَوْ یَسْقُطُ فِیهَا شَیْ‌ءٌ مِنْ عَذِرَةٍ کَالْبَعْرَةِ وَ نَحْوِهَا مَا الَّذِی یُطَهِّرُهَا حَتَّی یَحِلَّ الْوُضُوءُ مِنْهَا لِلصَّلَاةِ فَوَقَّعَ ع بِخَطِّهِ فِی کِتَابِی یُنْزَحُ دِلَاءٌ مِنْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 177
وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَوْ یَسْقُطُ فِیهَا شَیْ‌ءٌ مِنْ غَیْرِهِ کَالْبَعْرَةِ1228.
أَقُولُ: هَذَا الْخَبَرُ مِنْ شُبُهَاتِ الْقَائِلِینَ بِانْفِعَالِ الْبِئْرِ بِالْمُلَاقَاةِ وَ لَیْسَ بِصَرِیحٍ فِی ذَلِکَ فَإِنَّ دَلَالَةَ التَّقْرِیرِ هُنَا ضَعِیفَةٌ لِأَنَّهُ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ عَلَی إِرَادَةِ الطَّهَارَةِ اللُّغَوِیَّةِ أَعْنِی النَّظَافَةَ وَ عَلَی اسْتِحْبَابِ الِاجْتِنَابِ قَبْلَ النَّزْحِ وَ عَلَی إِرَادَةِ دَفْعِ احْتِمَالِ التَّغَیُّرِ وَ زَوَالِ النِّفْرَةِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ الْإِجْمَالُ فِی هَذَا وَ فِی أَحَادِیثِ النَّزْحِ مِنْ أَمَارَاتِ الِاسْتِحْبَابِ مَعَ کَثْرَةِ الِاخْتِلَافِ جِدّاً کَمَا تَرَی وَ ثُبُوتِ النَّزْحِ مَعَ عَدَمِ النَّجَاسَةِ کَوُقُوعِ الْجُنُبِ وَ مَا لَا نَفْسَ لَهُ وَ وُجُودِ التَّصْرِیحِ بِجَوَازِ الِاسْتِعْمَالِ قَبْلَ النَّزْحِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ قَدْ حَقَّقَ ذَلِکَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی وَ غَیْرُهُ‌1229.
443- 22-1230 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ وَ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَتَیْتَ الْبِئْرَ وَ أَنْتَ جُنُبٌ فَلَمْ تَجِدْ دَلْواً وَ لَا شَیْئاً تَغْرِفُ بِهِ فَتَیَمَّمْ بِالصَّعِیدِ فَإِنَّ رَبَّ الْمَاءِ رَبُّ الصَّعِیدِ1231- وَ لَا تَقَعْ فِی الْبِئْرِ وَ لَا تُفْسِدْ عَلَی الْقَوْمِ مَاءَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی‌1232 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1233
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 178
أَقُولُ: وَ هَذَا أَیْضاً مِمَّا اسْتَدَلُّوا بِهِ لِلنَّجَاسَةِ وَ ضَعْفُهُ ظَاهِرٌ لِقِیَامِ الْقَرِینَةِ الْوَاضِحَةِ عَلَی أَنَّ الْمُسَوِّغَ لِلتَّیَمُّمِ عَدَمُ الْوُصْلَةِ إِلَی الْمَاءِ وَ أَنَّ الْمُقْتَضِیَ لِلنَّهْیِ عَنِ الْإِفْسَادِ مَا یَتَرَتَّبُ عَلَی الْوُقُوعِ مِنْ إِثَارَةِ الْحَمْأَةِ1234 وَ هِیَ بِالنَّظَرِ إِلَی الشُّرْبِ وَ نَحْوِهِ إِفْسَادٌ وَ هُوَ أَعَمُّ مِنَ النَّجَاسَةِ فَلَا یَدُلُّ عَلَیْهَا بِخِلَافِ الْإِفْسَادِ فِی خَبَرِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ فَإِنَّهُ شَامِلٌ بِعُمُومِهِ لِلنَّجَاسَةِ إِنْ لَمْ تَکُنْ مُرَادَةً بِخُصُوصِهَا قَالَهُ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی‌1235 وَ یُؤَیِّدُهُ أَنَّهُ لَیْسَ فِیهِ تَصْرِیحٌ بِوُجُودِ نَجَاسَةٍ عَلَی بَدَنِ الْجُنُبِ فَیَتَعَیَّنُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِفْسَادِ مَا ذُکِرَ أَوْ حُصُولُ النِّفْرَةِ أَوْ إِسْرَاعُ التَّغَیُّرِ أَوْ یَکُونُ النَّهْیُ عَنِ الْوُقُوعِ لِمَا فِیهِ مِنَ الْخَطَرِ وَ التَّعَرُّضِ لِلْهَلَاکِ الْمُوجِبِ لِفَسَادِ الْمَاءِ سَرِیعاً لَوْ مَاتَ فِیهَا وَ مَعَ قِیَامِ هَذِهِ الِاحْتِمَالاتِ وَ غَیْرِهَا لَا یَتِمُّ الِاسْتِدْلَالُ وَ مَا یَأْتِی مِنَ الْأَمْرِ بِالنَّزْحِ‌1236 لَا یَدُلُّ عَلَی النَّجَاسَةِ کَمَا لَا یَخْفَی وَ أَحَادِیثُ الطَّهَارَةِ أَوْضَحُ دَلَالَةً وَ أَبْعَدُ مِنَ التَّقِیَّةِ بَلْ لَا مُعَارِضَ لَهَا عِنْدَ التَّحْقِیقِ وَ یُؤَیِّدُهَا أَحَادِیثُ طَهَارَةِ الْمَاءِ وَ أَحَادِیثُ التَّغَیُّرِ وَ أَحَادِیثُ الْمَاءِ الْجَارِی لِأَنَّهُ فَرْدٌ مِنْهُ قَالَهُ جَمَاعَةٌ وَ فَسَّرُوا الْجَارِیَ بِالنَّابِعِ جَرَی أَمْ لَا وَ أَحَادِیثُ الْکُرِّ لِأَنَّهُ کُرٌّ غَالِباً وَ أَحَادِیثُ الْمَادَّةِ وَ غَیْرُ ذَلِکَ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اعْتِبَارِ الْکُرِّیَّةِ فِی مَاءِ الْبِئْرِ1237 وَ أَنَّ الشَّیْخَ حَمَلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 179 ------------------
( 4)- الکافی 3- 2- 4.
1189. ( 5)- التهذیب 1- 408- 1282 و الاستبصار 1- 33- 88 الا أن فیه زیادة فی بعض نسخه" ثلاثة أشبار و نصف طولها" لکن لم ترد فی النسخة المخطوطة بخط والد الشیخ محمّد بن المشهدیّ صاحب المزار المصحّحة علی نسخة المصنّف الطوسیّ. کذا فی هامش الاستبصار.
1190. ( 6)- یأتی فی الباب 14 من هذه الأبواب.
1191. ( 1)- الفقیه 1- 16- 21.
1192. ( 2)- الفقیه 1- 8- 10.
1193. ( 3)- التهذیب 1- 414- 1307.
1194. ( 4)- تقدم فی الأحادیث 1- 7 من هذا الباب.
1195. ( 5)- یأتی فی الحدیثین 11، 12 من هذا الباب.
1196. ( 6)- بصائر الدرجات 258- 13، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف و فی الحدیث 2 من الباب 45 من أبواب الجنابة.
1197. ( 7)- و فیه- علی الماء الریح.
1198. ( 1)- فی المصدر بدل ما بین القوسین هکذا- من البئر قال- فما لم یکن فیه تغییر أو ریح غالبة، قلت- فما التغییر.
1199. ( 2)- أثبتناه من المصدر.
1200. ( 3)- التهذیب 1- 417- 1317، و رواه فی الاستبصار 1- 22- 54 و الکافی 3- 4- 7.
1201. ( 4)- فی نسخة- و المدینة،( منه قده).
1202. ( 5)- فی المصدر- منها.
1203. ( 6)- التهذیب 1- 408- 1284، و رواه فی الاستبصار 1- 21- 50 باختلاف.
1204. ( 7)- نقل المؤلّف( و الجیفة فیه) عن الکافی 3- 4- 5.
1205. ( 8)- الفقیه 1- 16- 21.
1206. ( 9)- راجع الاستبصار 1- 22- 55، ذیل الحدیث 55.
1207. ( 10)- الکافی 3- 4- 5.
1208. ( 1)- تقدم فی الأحادیث- 1- 7 و الحدیث 11 من هذا الباب.
1209. ( 2)- التهذیب 1- 417- 1316، و رواه فی الاستبصار 1- 22- 55.
1210. ( 3)- الحجّ 22- 78.
1211. ( 4)- مر فی الباب 6 من هذه الأبواب.
1212. ( 5)- التهذیب 1- 150- 427 و التهذیب 4181- 1319، و رواه فی الاستبصار 1- 9- 11.
1213. ( 6)- فی التهذیب و الاستبصار- فلا تتوضأ.
1214. ( 7)- التهذیب 1- 39- 104 و 416- 1314، و رواه فی الاستبصار 1- 21- 52.
1215. ( 1)- فی نسخة- لأبی جعفر( علیه السلام)، منه قده.
1216. ( 2)- الکافی 3- 12- 6.
1217. ( 3)- المائدة 5- 6.
1218. ( 4)- تقدم فی الباب 3 و الحدیث 5 من الباب 5، و الحدیث 13 من الباب 8 من هذه الأبواب.
1219. ( 5)- یأتی فی الباب 10 و 11 من هذه الأبواب.
1220. ( 6)- الباب 10 فیه 8 أحادیث.
1221. ( 7)- التهذیب 1- 41- 14.
1222. ( 1)- المقنع 10.
1223. ( 2)- یأتی فی الأحادیث 1- 4 من الباب 8 من أبواب المواقیت.
1224. ( 3)- أمالی الصدوق 514.
1225. ( 4)- المقنع 10.
1226. ( 5)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 9 من هذه الأبواب.
1227. ( 6)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 9 من هذه الأبواب.
1228. ( 1)- الکافی 3- 3- 5 و رواه الشیخ فی التهذیب 1- 42- 116 و الاستبصار 1- 10- 14.
1229. ( 2)- الکافی 3- 3- 8.
1230. ( 3)- التهذیب 1- 42- 118، و الاستبصار 1- 7- 5.
1231. ( 4)- التهذیب 1- 415- 1309، و الاستبصار 1- 7- 6.
1232. ( 5)- الفقیه 1- 6- 3.
1233. ( 1)- المعتبر 10.
1234. ( 2)- فی هامش المخطوط، منه قده ما نصه-" ذکر جمع من الأصحاب أن المعتبر فی الکر مکسره، لأن( فی) للضرب. ذکره الشهید فی الذکری[ 8] و غیره، و الحدیث الأول یحتمل التوفیق بینه و بین الثانی بالحمل علی المستدیر فیضرب نصف القطر فی نصف المحیط و المجموع فی العمق یبلغ سبعا و عشرین فان المحیط إذا کان تسعة أشبار یکون قطره ثلاثة و هی سعته فنضرب واحدا و نصفا فی أربعة و نصف و المجموع فی أربعة، و یحتمل روایة الثلاثة أشبار و نصف ذلک أیضا فیکون المحیط عشرة و نصفا نضرب خمسة و ربعا فی واحد و ثلاثة أرباع و المجموع فی ثلاثة و نصف فلا یزید عن ثلاثین إلّا شبرا فیقارب الروایتین الأخرتین".
1235. ( 3)- الباب 11 فیه 3 أحادیث.
1236. ( 4)- التهذیب 1- 41- 113، و الاستبصار 1- 10- 15.
1237. ( 1)- الکافی 3- 3- 6.

15- بَابُ مَا یُنْزَحُ مِنَ الْبِئْرِ لِمَوْتِ الثَّوْرِ وَ الْحِمَارِ وَ الْبَعِیرِ وَ النَّبِیذِ وَ الْمُسْکِرِ وَ انْصِبَابِ الْخَمْرِ

444- 1-1239 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ سَقَطَ فِی الْبِئْرِ دَابَّةٌ صَغِیرَةٌ أَوْ نَزَلَ فِیهَا جُنُبٌ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ فَإِنْ مَاتَ فِیهَا ثَوْرٌ أَوْ صُبَّ فِیهَا خَمْرٌ نُزِحَ الْمَاءُ کُلُّهُ.
وَ
رَوَاهُ فِی مَوْضِعٍ آخَرَ وَ قَالَ: (إِنْ مَاتَ فِیهَا ثَوْرٌ أَوْ نَحْوُهُ)1240.
445- 2-1241 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ کُرْدَوَیْهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْبِئْرِ یَقَعُ فِیهَا قَطْرَةُ دَمٍ أَوْ نَبِیذٍ مُسْکِرٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ خَمْرٍ قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا ثَلَاثُونَ دَلْواً.
446- 3-1242 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ‌1243 عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ بَشِیرٍ1244 عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِئْرٌ قَطَرَتْ فِیهَا قَطْرَةُ دَمٍ أَوْ خَمْرٍ قَالَ الدَّمُ وَ الْخَمْرُ وَ الْمَیِّتُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ فِی ذَلِکَ کُلُّهُ وَاحِدٌ یُنْزَحُ مِنْهُ عِشْرُونَ دَلْواً فَإِنْ غَلَبَ الرِّیحُ نُزِحَتْ حَتَّی تَطِیبَ.
447- 4-1245 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 180
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْبِئْرِ یَبُولُ فِیهَا الصَّبِیُّ أَوْ یُصَبُّ فِیهَا بَوْلٌ أَوْ خَمْرٌ فَقَالَ یُنْزَحُ الْمَاءُ کُلُّهُ.
أَقُولُ: سَیَأْتِی حُکْمُ الْبَوْلِ‌1246 وَ أَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّغَیُّرِ.
448- 5-1247 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ یَعْنِی ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّا یَقَعُ فِی الْبِئْرِ مَا بَیْنَ الْفَأْرَةِ وَ السِّنَّوْرِ إِلَی الشَّاةِ فَقَالَ کُلَّ ذَلِکَ نَقُولُ سَبْعُ دِلَاءٍ قَالَ حَتَّی بَلَغْتُ الْحِمَارَ وَ الْجَمَلَ فَقَالَ کُرٌّ مِنْ مَاءٍ قَالَ وَ أَقَلُّ مَا یَقَعُ فِی الْبِئْرِ عُصْفُورٌ یُنْزَحُ مِنْهَا دَلْوٌ وَاحِدٌ1248.
449- 6-1249 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ یَعْنِی ابْنَ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَقَطَ فِی الْبِئْرِ شَیْ‌ءٌ صَغِیرٌ فَمَاتَ فِیهَا فَانْزَحْ مِنْهَا دِلَاءً وَ إِنْ وَقَعَ فِیهَا جُنُبٌ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ وَ إِنْ مَاتَ فِیهَا بَعِیرٌ أَوْ صُبَّ فِیهَا خَمْرٌ فَلْتُنْزَحْ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ زَادَ فِیهِ (فَلْیُنْزَحِ الْمَاءُ کُلُّهُ)1250.
أَقُولُ: ذَکَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا أَنَّ الْأَقَلَّ فِی هَذَا الْبَابِ وَ غَیْرِهِ مَحْمُولٌ عَلَی الْإِجْزَاءِ وَ الْأَکْثَرَ عَلَی الْأَفْضَلِیَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 181
---------------
1238. ( 2)- المقنع 10.
1239. ( 3)- المعتبر 10.
1240. ( 4)- التهذیب 1- 43- 119، و الاستبصار 1- 11- 16.
1241. ( 5)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- الکر بالمن التبریزی مائة و ستة و ثلاثون منا و نصف،( منه قده).
1242. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
1243. ( 6)- التهذیب 1- 414- 1308، و الاستبصار 1- 11- 17، و تقدم صدره فی الحدیث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب.
1244. ( 1)- یأتی فی ذیل الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب الماء المضاف.
1245. ( 2)- تقدم فی الحدیث 8 و 9 من الباب 3، و الحدیث 12 و 16 من الباب 9 و الباب 10 من هذه الأبواب.
1246. ( 3)- الباب 12 فیه حدیث واحد.
1247. ( 4)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.
1248. ( 5)- تقدم فی الحدیث 14 من الباب 8 من هذه الأبواب.
1249. ( 6)- الباب 13 فیه حدیثان.
1250. ( 7)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.

16- بَابُ مَا یُنْزَحُ مِنَ الْبِئْرِ لِبَوْلِ الصَّبِیِّ وَ الرَّجُلِ وَ غَیْرِهِمَا

450- 1-1252 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِی عِدَّةٌ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُنْزَحُ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ إِذَا بَالَ فِیهَا الصَّبِیُّ أَوْ وَقَعَتْ فِیهَا فَأْرَةٌ أَوْ نَحْوُهَا.
451- 2-1253 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَوْلِ الصَّبِیِّ الْفَطِیمِ یَقَعُ فِی الْبِئْرِ فَقَالَ دَلْوٌ وَاحِدٌ قُلْتُ بَوْلُ الرَّجُلِ قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْواً.
452- 3-1254 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ کُرْدَوَیْهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ بِئْرٍ یَدْخُلُهَا مَاءُ الْمَطَرِ فِیهِ الْبَوْلُ وَ الْعَذِرَةُ وَ أَبْوَالُ الدَّوَابِّ وَ أَرْوَاثُهَا وَ خُرْءُ الْکِلَابِ قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا ثَلَاثُونَ دَلْواً وَ إِنْ کَانَتْ مُبْخِرَةً1255.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ کُرْدَوَیْهِ مِثْلَهُ‌1256.
453- 4-1257 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی أَوَّلِ السَّرَائِرِ قَالَ: الْأَخْبَارُ مُتَوَاتِرَةٌ عَنِ الْأَئِمَّةِ الطَّاهِرَةِ ع بِأَنْ یُنْزَحَ لِبَوْلِ الْإِنْسَانِ أَرْبَعُونَ دَلْواً.
454- 5-1258 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ کُرْدَوَیْهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الْبِئْرِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 182
یَقَعُ فِیهَا قَطْرَةُ دَمٍ أَوْ نَبِیذٍ مُسْکِرٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ خَمْرٍ قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا ثَلَاثُونَ دَلْواً.
455- 6-1259 وَ حَدِیثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الرِّضَا ع فِی الْبِئْرِ یَقْطُرُ فِیهَا قَطَرَاتٌ مِنْ بَوْلٍ أَوْ دَمٍ قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ.
456- 7-1260 وَ حَدِیثُ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْبِئْرِ یَبُولُ فِیهَا الصَّبِیُّ أَوْ یُصَبُّ فِیهَا بَوْلٌ أَوْ خَمْرٌ قَالَ یُنْزَحُ الْمَاءُ کُلُّهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی حُصُولِ التَّغَیُّرِ وَ حَمَلَ حَدِیثَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَلَی الصَّبِیِّ الَّذِی لَمْ یَأْکُلِ الطَّعَامَ وَ قَالَ غَیْرُهُ إِنَّ الْأَقَلَّ یُجْزِی وَ الْأَکْثَرَ أَفْضَلُ.
---------------------
1251. ( 8)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 8 من هذه الأبواب.
1252. ( 1)- تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 3 و الحدیث 1 من الباب 4، و فی الأحادیث 1، 2، 6، 8، 13- 16 من الباب 8 و فی الأحادیث 4، 9، 13 من الباب 9 من هذه الأبواب.
1253. ( 2)- یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 14 من الباب 14 و فی الباب 24 من هذه الأبواب، و فی الأبواب 1، 56 من أبواب الأطعمة المحرمة.
1254. ( 3)- الباب 14 فیه 22 حدیثا.
1255. ( 4)- الکافی 3- 5- 2، و التهذیب 1- 409- 1287، و تقدم فی الحدیث 10 من الباب 3 من هذه الأبواب.
1256. ( 5)- الکافی 3- 6- 10.
1257. ( 6)- التهذیب 1- 409- 1289.
1258. ( 1)- الکافی 6- 258- 3، و تاتی قطعة منه فی الحدیث 2 و 3 من الباب 68 من النجاسات و أورد القطعة فی الحدیث 4 من الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة و یأتی بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 33 من الأطعمة المحرمة.
1259. ( 2)- الکافی 3- 8- 4، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 24 من هذه الأبواب و تقدم فی الحدیث 14 من الباب 3 من هذه الأبواب.
1260. ( 3)- الفقیه 1- 18- 23.

17- بَابُ مَا یُنْزَحُ مِنَ الْبِئْرِ لِلسِّنَّوْرِ وَ الْکَلْبِ وَ الْخِنْزِیرِ وَ مَا أَشْبَهَهَا

457- 1-1262 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِذَا مَاتَ الْکَلْبُ فِی الْبِئْرِ نُزِحَتْ وَ قَالَ أَبُو1263 جَعْفَرٍ ع إِذَا وَقَعَ فِیهَا ثُمَّ أُخْرِجَ مِنْهَا حَیّاً نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ نَزْحَ الْجَمِیعِ عَلَی التَّغْیِیرِ.
458- 2-1264 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 183
أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِئْرِ تَقَعُ فِیهَا الْحَمَامَةُ وَ الدَّجَاجَةُ وَ الْفَأْرَةُ أَوِ الْکَلْبُ أَوِ الْهِرَّةُ فَقَالَ یُجْزِیکَ أَنْ تَنْزَحَ مِنْهَا دِلَاءً فَإِنَّ ذَلِکَ یُطَهِّرُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.
459- 3-1265 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ فَقَالَ سَبْعُ دِلَاءٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّیْرِ وَ الدَّجَاجَةِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ قَالَ سَبْعُ دِلَاءٍ وَ السِّنَّوْرِ عِشْرُونَ أَوْ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ دَلْواً وَ الْکَلْبُ وَ شِبْهُهُ.
وَ رَوَاهُ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ‌1266.
460- 4-1267 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ أَوِ الطَّیْرِ قَالَ إِنْ أَدْرَکْتَهُ قَبْلَ أَنْ یُنْتِنَ نَزَحْتَ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ وَ إِنْ کَانَتْ سِنَّوْراً أَوْ أَکْبَرَ مِنْهُ نَزَحْتَ مِنْهَا ثَلَاثِینَ دَلْواً أَوْ أَرْبَعِینَ دَلْواً وَ إِنْ أَنْتَنَ حَتَّی یُوجَدَ رِیحُ النَّتْنِ فِی الْمَاءِ نَزَحْتَ الْبِئْرَ حَتَّی یَذْهَبَ النَّتْنُ مِنَ الْمَاءِ.
461- 5-1268 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ1269 أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْبِئْرِ تَقَعُ فِیهَا الدَّابَّةُ وَ الْفَأْرَةُ وَ الْکَلْبُ وَ الْخِنْزِیرُ1270 وَ الطَّیْرُ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 184
فَیَمُوتُ قَالَ یُخْرَجُ ثُمَّ یُنْزَحُ مِنَ الْبِئْرِ دِلَاءٌ ثُمَّ اشْرَبْ مِنْهُ وَ تَوَضَّأْ.
462- 6-1271 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْبِئْرِ یَقَعُ فِیهَا الْفَأْرَةُ أَوِ الدَّابَّةُ أَوِ الْکَلْبُ أَوِ الطَّیْرُ فَیَمُوتُ قَالَ یُخْرَجُ ثُمَّ یُنْزَحُ مِنَ الْبِئْرِ دِلَاءٌ ثُمَّ یُشْرَبُ مِنْهُ وَ یُتَوَضَّأُ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ الْإِجْمَالَ هُنَا عَلَی التَّفْصِیلِ السَّابِقِ.
463- 7-1272 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْفَأْرَةِ وَ السِّنَّوْرِ وَ الدَّجَاجَةِ وَ الْکَلْبِ وَ الطَّیْرِ قَالَ فَإِذَا1273 لَمْ یَتَفَسَّخْ أَوْ یَتَغَیَّرْ طَعْمُ الْمَاءِ فَیَکْفِیکَ خَمْسُ دِلَاءٍ وَ إِنْ تَغَیَّرَ الْمَاءُ فَخُذْ مِنْهُ حَتَّی تَذْهَبَ الرِّیحُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ1274 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1275 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ1276 أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی خُرُوجِ الْکَلْبِ حَیّاً1277.
464- 8-1278 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 185
السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ بِئْرٍ یَقَعُ فِیهَا کَلْبٌ أَوْ فَأْرَةٌ أَوْ خِنْزِیرٌ قَالَ تُنْزَحُ‌1279 کُلُّهَا.
465- 9-1280 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الدَّمُ وَ الْخَمْرُ وَ الْمَیِّتُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ فِی ذَلِکَ کُلُّهُ وَاحِدٌ یُنْزَحُ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْواً.
466- 10-1281 وَ حَدِیثُ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ یُنْزَحُ لِلسِّنَّوْرِ سَبْعُ دِلَاءٍ.
467- 11-1282 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یَقَعُ فِی الْآبَارِ فَقَالَ أَمَّا الْفَأْرَةُ وَ أَشْبَاهُهَا فَیُنْزَحُ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ إِلَّا أَنْ یَتَغَیَّرَ الْمَاءُ فَیُنْزَحُ حَتَّی یَطِیبَ فَإِنْ سَقَطَ فِیهَا کَلْبٌ فَقَدَرْتَ أَنْ تَنْزَحَ مَاءَهَا فَافْعَلْ وَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ وَقَعَ فِی الْبِئْرِ لَیْسَ لَهُ دَمٌ مِثْلُ الْعَقْرَبِ وَ الْخَنَافِسِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ1283 أَقُولُ: قَدْ تَقَدَّمَ وَجْهُ الْجَمْعِ هُنَا1284.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 186
------------------------------------
( 4)- التهذیب 1- 411- 1294، و الاستبصار 1- 46- 129.
1262. ( 5)- التهذیب 1- 234- 677، و الاستبصار 1- 32- 85.
1263. ( 6)- کتاب فی الأصل فوقه( و یعجن) عن نسخة.
1264. ( 1)- الفقیه 1- 14- 20.
1265. ( 2)- الکافی 3- 7- 12.
1266. ( 3)- الاستبصار 1- 33- 87، و تقدم أیضا فی الحدیث 12 من الباب 3 من هذه الأبواب.
1267. ( 4)- فی المصدر- لا ینجسه.
1268. ( 5)- التهذیب 1- 234- 676.
1269. ( 6)- التهذیب 1- 246- 709 قطعة من الحدیث 709، و الاستبصار 1- 42- 118.
1270. ( 7)- فی نسخة- زنبیل، منه قده. و الزبیل و الزنبیل- جراب، و قیل- وعاء یحمل فیه( لسان العرب 11- 300).
1271. ( 1)- قرب الإسناد 84.
1272. ( 2)- التهذیب 1- 233- 671.
1273. ( 3)- التهذیب 1- 232- 670، و الاستبصار 1- 30- 80.
1274. ( 4)- کذا فی الأصل و فی الاستبصار 1- 30- 80 و اعیدت.
1275. ( 5)- التهذیب 1- 233- 672، و الاستبصار 1- 31- 82.
1276. ( 6)- فی الاستبصار- أ تعاد الصلاة.
1277. ( 7)- التهذیب 1- 233- 674، و الاستبصار 1- 31- 84.
1278. ( 1)- التهذیب 1- 233- 673، و الاستبصار 1- 31- 83.
1279. ( 2)- التهذیب 1- 239- 693، و الاستبصار 1- 40- 112.
1280. ( 3)- فی نسخة- فارة،( منه قده).
1281. ( 4)- المعتبر 11.
1282. ( 5)- و تقدم فی الحدیث 12 من الباب 8 من هذه الأبواب.
1283. ( 6)- التهذیب 1- 416- 1312، الاستبصار 1- 42- 117.
1284. ( 1)- التهذیب 1- 413- 1301

18- بَابُ مَا یُنْزَحُ لِلدَّجَاجَةِ وَ الْحَمَامَةِ وَ الطَّیْرِ وَ الشَّاةِ وَ نَحْوِهَا

468- 1-1286 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ أَوِ الطَّیْرِ قَالَ إِنْ أَدْرَکْتَهُ قَبْلَ أَنْ یُنْتِنَ نَزَحْتَ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ.
469- 2-1287 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ قَالَ سَبْعُ دِلَاءٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّیْرِ وَ الدَّجَاجَةِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ قَالَ سَبْعُ دِلَاءٍ الْحَدِیثَ.
470- 3-1288 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ الدَّجَاجَةُ وَ مِثْلُهَا تَمُوتُ فِی الْبِئْرِ یُنْزَحُ مِنْهَا دَلْوَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ فَإِذَا کَانَتْ شَاةً وَ مَا أَشْبَهَهَا فَتِسْعَةٌ أَوْ عَشَرَةٌ.
471- 4-1289 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الدَّابَّةِ الصَّغِیرَةِ سَبْعُ دِلَاءٍ.
472- 5-1290 وَ عَنْهُ ع إِذَا وَقَعَ فِی الْبِئْرِ الطَّیْرُ وَ الدَّجَاجَةُ وَ الْفَأْرَةُ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 187
473- 6-1291 وَ عَنْهُ ع فِی الْعُصْفُورِ دَلْوٌ وَاحِدٌ.
474- 7-1292 وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الشَّاةِ سَبْعُ دِلَاءٍ.
475- 8-1293 وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الطَّیْرِ خَمْسُ دِلَاءٍ.
وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً تَقْدِیرَاتٌ مُجْمَلَةٌ وَ تَقَدَّمَ وَجْهُ الْجَمْعِ‌1294.
----------------------
1285. ( 2)- الفقیه 1- 10- 14.
1286. ( 3)- التهذیب 1- 413- 1303، و الاستبصار 1- 29- 74.
1287. ( 4)- التهذیب 1- 414- 1304، و الاستبصار 1- 29- 75.
1288. ( 5)- الفقیه 1- 14- 19 قطعة منه.
1289. ( 1)- الفقیه 1- 21- 32.
1290. ( 2)- الاستبصار 1- 41- 114 و التهذیب 1- 245- 707 و یأتی صدره فی الحدیث 7 من الباب 19 من هذه الأبواب.
1291. ( 3)- تاتی فی أکثر أحادیث الأبواب الآتیة من هذه الأبواب.
1292. ( 4)- الفقیه 1- 21- 33.
1293. ( 5)- الکافی 3- 5- 1.
1294. ( 1)- التهذیب 1- 244- 705، و الاستبصار 1- 44- 124.

19- بَابُ مَا یُنْزَحُ لِلْفَأْرَةِ وَ الْوَزَغَةِ وَ السَّامِّ أَبْرَصَ وَ الْعَقْرَبِ وَ نَحْوِهَا

476- 1-1296 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِی الْبِئْرِ فَتَسَلَّخَتْ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی فَتَفَسَّخَتْ‌1297.
477- 2-1298 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الْوَزَغَةِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا ثَلَاثُ دِلَاءٍ.
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌1299.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 188
478- 3-1300 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ قَالَ سَبْعُ دِلَاءٍ.
وَ تَقَدَّمَ حَدِیثٌ آخَرُ مِثْلُهُ‌1301 قَالَ الشَّیْخُ مَا تَضَمَّنَ السَّبْعَ دِلَاءٍ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهَا قَدْ تَفَسَّخَتْ وَ الثَّلَاثَةَ إِذَا لَمْ تَتَفَسَّخْ لِمَا سَبَقَ‌1302.
479- 4-1303 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ قَالَ إِذَا مَاتَتْ وَ لَمْ تُنْتِنْ فَأَرْبَعِینَ دَلْواً وَ إِذَا انْتَفَخَتْ فِیهِ وَ نَتُنَتْ نُزِحَ الْمَاءُ کُلُّهُ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّ الْوُجُوبَ فِی هَذَا الْمِقْدَارِ لَمْ یَعْتَبِرْهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِنَا.
480- 5-1304 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ جَمِیعاً عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الْعَقْرَبِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِکَ یَقَعُ فِی الْمَاءِ1305 فَیَخْرُجُ حَیّاً هَلْ یُشْرَبُ مِنْ ذَلِکَ الْمَاءِ وَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ یُسْکَبُ مِنْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قَلِیلُهُ وَ کَثِیرُهُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ یُشْرَبُ مِنْهُ وَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ غَیْرَ الْوَزَغِ فَإِنَّهُ لَا یُنْتَفَعُ بِمَا یَقَعُ فِیهِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِهَذَا اسْتِحْبَابُ الِاجْتِنَابِ لَا لِلنَّجَاسَةِ بَلْ لِخَوْفِ السَّمِّ کَمَا یُفْهَمُ مِنْ کَلَامِ الصَّدُوقِ‌1306.
481- 6-1307 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَدُلُ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 189
عَلَی الِاکْتِفَاءِ بِنَزْحِ ثَلَاثَةِ دِلَاءٍ لِلْفَأْرَةِ بَلْ دَلْوَیْنِ.
482- 7-1308 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ عُثَیْمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع سَامُّ أَبْرَصَ وَجَدْنَاهُ قَدْ تَفَسَّخَ فِی الْبِئْرِ قَالَ إِنَّمَا عَلَیْکَ أَنْ تَنْزَحَ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ.
483- 8-1309 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ الْجُعْفِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ السَّامِّ أَبْرَصَ (یَقَعُ فِی الْبِئْرِ)1310 فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ حَرِّکِ الْمَاءَ بِالدَّلْوِ (فِی الْبِئْرِ)1311.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ1312 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ عُثَیْمٍ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ‌1313 قَالَ الشَّیْخُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّ مَا لَیْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ لَا یَفْسُدُ بِمَوْتِهِ الْمَاءُ وَ السَّامُّ أَبْرَصَ مِنْ ذَلِکَ.
484- 9-1314 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ بِئْرٌ یَخْرُجُ فِی مَائِهَا قِطَعُ جُلُودٍ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ‌ءٍ إِنَّ الْوَزَغَ رُبَّمَا طُرِحَ جِلْدُهُ وَ قَالَ یَکْفِیکَ دَلْوٌ مِنْ مَاءٍ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 190
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ عُثَیْمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَّا أَنَّهُ قَالَ دَلْوٌ وَاحِدٌ1315.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ عُثَیْمٍ نَحْوَهُ‌1316.
485- 10-1317 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثَ مُتَعَدِّدَةٍ الْأَمْرُ بِنَزْحِ سَبْعِ دِلَاءٍ لِلْفَأْرَةِ.
486- 11-1318 وَ فِی بَعْضِهَا خَمْسُ دِلَاءٍ.
487- 12-1319 وَ فِی حَدِیثٍ یُنْزَحُ الْمَاءُ کُلُّهُ.
وَ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّغَیُّرِ.
488- 13-1320 وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ وُجُوبِ نَزْحِ شَیْ‌ءٍ لِلْعَقْرَبِ وَ أَشْبَاهِهِ‌1321.
489- 14-1322 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِی بِئْرٍ فَمَاتَتْ هَلْ یَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْ مَائِهَا قَالَ انْزَحْ مِنْ مَائِهَا سَبْعَ دِلَاءٍ ثُمَّ تَوَضَّأْ وَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِی بِئْرٍ فَأُخْرِجَتْ وَ قَدْ تَقَطَّعَتْ هَلْ یَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْ مَائِهَا قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْواً إِذَا تَقَطَّعَتْ ثُمَّ یُتَوَضَّأُ وَ لَا بَأْسَ.
490- 15-1323 وَ سَیَأْتِی فِی حَدِیثِ مِنْهَالٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْأَمْرُ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 191
بِنَزْحِ عَشْرِ دِلَاءٍ لِلْعَقْرَبِ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَ الِاخْتِلَافِ وَ وَجْهَ الْجَمْعِ سَابِقاً1324.
-------------------
( 2)- المنتقی 1- 57.
1296. ( 3)- التهذیب 1- 185- 535، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب التیمم.
1297. ( 4)- فی هامش المخطوط( منه قده) ما لفظه-" فی التهذیب 1- 149- 426 عن الکافی 3- 65- 9 فان ربّ الماء و ربّ الصعید واحد".
1298. ( 5)- الکافی 3- 65- 9.
1299. ( 6)- التهذیب 1- 149- 426 و الاستبصار 1- 127- 435.
1300. ( 1)- الحماة- الطین الأسود المتغیر( مجمع البحرین 1- 107).
1301. ( 2)- منتقی الجمان 1- 58.
1302. ( 3)- الأمر بالنزح الذی یأتی فی الحدیث 2 من الباب 17، لا یدلّ علی النجاسة بل فیه ما یدلّ علی عدمها، و یدلّ علی أن الأمر بالنزح فی غیرها لنظافة الماء و طیبته مثل- أ- الحدیث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.
1303.ب- و الحدیث 11 من الباب 17.
1304.ج- و الحدیث 5 و 8 من الباب 19، مضافا إلی ما ورد من الأمر بالنزح فیما یقع فی البئر ممّا لا نفس له.
1305. ( 4)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 9 من هذه الأبواب، و یأتی فی الحدیث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب.
1306. ( 1)- الباب 15 فیه 6 أحادیث.
1307. ( 2)- الاستبصار 1- 34- 93.
1308. ( 3)- التهذیب 1- 241- 695.
1309. ( 4)- التهذیب 1- 241- 698، و رواه فی الاستبصار 1- 35- 95، و الاستبصار 1- 45- 125.
1310. ( 5)- التهذیب 1- 241- 697، و رواه فی الاستبصار 1- 35- 96.
1311. ( 6)- فی هامش المخطوط منه" قده"- أبو إسحاق إبراهیم بن هاشم.
1312. ( 7)- فی نسخة- یاسین، منه" قده".
1313. ( 8)- التهذیب 1- 241- 696، و رواه فی الاستبصار 1- 35- 94.
1314. ( 1)- یأتی فی الحدیث 7 من الباب الآتی.
1315. ( 2)- التهذیب 1- 235- 679، و رواه فی الاستبصار 1- 34- 91.
1316. ( 3)- التهذیب 1- 235- 678 التهذیب 1- 235- 708 ذیل الحدیث 678 و فی 246- ذیل الحدیث 708 عن عمار الساباطی عن أبی عبد اللّه( علیه السلام).
1317. ( 4)- الکافی 3- 6- 7.
1318. ( 5)- التهذیب 1- 240- 694، و الاستبصار 1- 34- 92.
1319. ( 1)- الباب 16 فیه 7 أحادیث.
1320. ( 2)- التهذیب 1- 243- 701، و الاستبصار 1- 33- 89.
1321. ( 3)- التهذیب 1- 243- 700، و الاستبصار 1- 34- 90.
1322. ( 4)- التهذیب 1- 413- 1300، و الاستبصار 1- 43- 120.
1323. ( 5)- البخر- النتن یکون فی الفم و غیره( لسان العرب 4- 47).
1324. ( 6)- الفقیه 1- 22- 35 و فیه ماء الطریق.

20- بَابُ مَا یُنْزَحُ لِلْعَذِرَةِ الْیَابِسَةِ وَ الرَّطْبَةِ وَ خُرْءِ الْکِلَابِ وَ مَا لَا نَصَّ فِیهِ‌

491- 1-1326 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ الصَّفَّارِ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ بَحْرٍ1327 عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَذِرَةِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ فَقَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا عَشْرُ دِلَاءٍ فَإِنْ ذَابَتْ فَأَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَ دَلْواً.
492- 2-1328 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَذِرَةِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا عَشْرُ دِلَاءٍ فَإِنْ ذَابَتْ فَأَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَ دَلْواً.
493- 3-1329 وَ قَدْ سَبَقَ حَدِیثُ کُرْدَوَیْهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی بِئْرٍ یَدْخُلُهَا مَاءُ الْمَطَرِ فِیهِ الْبَوْلُ وَ الْعَذِرَةُ وَ أَبْوَالُ الدَّوَابِّ وَ أَرْوَاثُهَا وَ خُرْءُ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 192
الْکِلَابِ قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا ثَلَاثُونَ دَلْواً وَ إِنْ کَانَتْ مُبْخِرَةً1330.
494- 4-1331 وَ نُقِلَ عَنِ الشَّیْخِ فِی الْمَبْسُوطِ أَنَّهُ رَوَی عَنْهُمْ ع أَنَّهُمْ قَالُوا یُنْزَحُ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْواً وَ إِنْ کَانَتْ مُبْخِرَةً.
أَقُولُ: اسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ بِهَذَا عَلَی مَا لَا نَصَّ فِیهِ‌1332 وَ بَعْضُهُمْ بِمَا قَبْلَهُ‌1333 وَ بَعْضُهُمْ بِأَحَادِیثِ الطَّهَارَةِ عَلَی عَدَمِ وُجُوبِ نَزْحِ شَیْ‌ءٍ بِغَیْرِ نَصٍ‌1334 وَ بَعْضُهُمْ بِشُبُهَاتِ النَّجَاسَةِ عَلَی نَزْحِ الْجَمِیعِ.
495- 5-1335 وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ عَمَّارٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبِئْرِ یَقَعُ فِیهَا زِنْبِیلُ عَذِرَةٍ یَابِسَةٍ أَوْ رَطْبَةٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ فِیهَا مَاءٌ کَثِیرٌ.
496- 6-1336 وَ حَدِیثُ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بِئْرِ مَاءٍ وَقَعَ فِیهَا زِنْبِیلٌ مِنْ عَذِرَةٍ رَطْبَةٍ أَوْ یَابِسَةٍ أَوْ زِنْبِیلٌ مِنْ سِرْقِینٍ أَ یَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُمَا الشَّیْخُ عَلَی الْمَصْنَعِ الزَّائِدِ عَنِ الْکُرِّ أَوْ عَلَی أَنَّهُ لَا بَأْسَ بَعْدَ النَّزْحِ‌1337 وَ هُمَا بَعِیدَانِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ حُکْمُ هَذَا الِاخْتِلَافِ وَ أَمْثَالِهِ‌1338.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 193
-----------------
( 7)- السرائر 12.
1326. ( 8)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب.
1327. ( 1)- تقدم فی الحدیث 21 من الباب 14 من هذه الأبواب.
1328. ( 2)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب.
1329. ( 3)- الباب 17 فیه 11 حدیثا.
1330. ( 4)- التهذیب 1- 237- 687 و التهذیب 1- 415- 1310، و الاستبصار 1- 38- 103.
1331. ( 5)-( ابو)- لم ترد فی المصدر، و کتب المصنّف علیها علامة" نسخة".
1332. ( 6)- التهذیب 1- 237- 686، و الاستبصار 1- 37- 101.
1333. ( 1)- التهذیب 1- 235- 680 و التهذیب 1- 238- 690، و الاستبصار 1- 36- 97 و تاتی قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب الآتی و فی الحدیث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب.
1334. ( 2)- المعتبر 16.
1335. ( 3)- التهذیب 1- 236- 681، و الاستبصار 1- 36- 98، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب الآتی.
1336. ( 4)- التهذیب 1- 236- 682، و الاستبصار 1- 36- 99.
1337. ( 5)- فی التهذیب 1- 36- 99 أو.
1338. ( 6)- لیس فی المصدرین.

21- بَابُ مَا یُنْزَحُ مِنَ الْبِئْرِ لِمَوْتِ الْإِنْسَانِ وَ لِلدَّمِ الْقَلِیلِ وَ الْکَثِیرِ

497- 1-1340 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ شَاةً فَاضْطَرَبَتْ فَوَقَعَتْ فِی بِئْرِ مَاءٍ وَ أَوْدَاجُهَا تَشْخُبُ دَماً هَلْ یُتَوَضَّأُ مِنْ ذَلِکَ‌1341 الْبِئْرِ قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا مَا بَیْنَ الثَّلَاثِینَ إِلَی الْأَرْبَعِینَ دَلْواً ثُمَّ یُتَوَضَّأُ مِنْهَا وَ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ دَجَاجَةً أَوْ حَمَامَةً فَوَقَعَتْ فِی بِئْرٍ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یُتَوَضَّأَ مِنْهَا قَالَ یُنْزَحُ‌1342 مِنْهَا دِلَاءٌ یَسِیرَةٌ ثُمَّ یُتَوَضَّأُ مِنْهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَسْتَقِی مِنْ بِئْرٍ فَیَرْعُفُ فِیهَا هَلْ یُتَوَضَّأُ مِنْهَا قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ یَسِیرَةٌ1343.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع‌1344 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع‌1345 وَ رَوَی الصَّدُوقُ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَی بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ‌1346
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 194
وَ رَوَی الشَّیْخُ الْمَسْأَلَةَ الْأَخِیرَةَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌1347.
498- 2-1348 وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ طَیْراً فَوَقَعَ بِدَمِهِ فِی الْبِئْرِ فَقَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ هَذَا إِذَا کَانَ ذَکِیّاً فَهُوَ هَکَذَا وَ مَا سِوَی ذَلِکَ مِمَّا یَقَعُ فِی بِئْرِ الْمَاءِ فَیَمُوتُ فِیهِ فَأَکْثَرُهُ الْإِنْسَانُ یُنْزَحُ مِنْهَا سَبْعُونَ دَلْواً وَ أَقَلُّهُ الْعُصْفُورُ یُنْزَحُ مِنْهَا دَلْوٌ وَاحِدٌ وَ مَا سِوَی ذَلِکَ فِی مَا بَیْنَ هَذَیْنِ.
قَالَ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ إِنَّ رُوَاتَهَا ثِقَاتٌ وَ هِیَ مَعْمُولٌ عَلَیْهَا بَیْنَ الْأَصْحَابِ‌1349.
499- 3-1350 وَ قَدْ سَبَقَ حَدِیثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی الْبِئْرِ تَقْطُرُ فِیهَا قَطَرَاتٌ مِنْ بَوْلٍ أَوْ دَمٍ إِلَی أَنْ قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ.
500- 4-1351 وَ حَدِیثُ زُرَارَةَ قَالَ: الدَّمُ وَ الْخَمْرُ وَ الْمَیِّتُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ فِی ذَلِکَ کُلُّهُ وَاحِدٌ یُنْزَحُ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْواً.
501- 5-1352 وَ حَدِیثُ کُرْدَوَیْهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الْبِئْرِ یَقَعُ فِیهَا قَطْرَةُ دَمٍ أَوْ نَبِیذٍ مُسْکِرٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ خَمْرٍ قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا ثَلَاثُونَ دَلْواً.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 195
---------------
1339. ( 1)- التهذیب 1- 237- 685، و الاستبصار 1- 37- 100.
1340. ( 2)- التهذیب 1- 237- 684.
1341. ( 3)- فی نسخة-" ما"( منه قده)، کما فی المصدر.
1342. ( 4)- الکافی 3- 5- 3.
1343. ( 5)- التهذیب 1- 233- 675.
1344. ( 6)- الاستبصار 1- 37- 102.
1345. ( 7)- الاستبصار 1- 38- 102 ذیل الحدیث 102.
1346. ( 8)- التهذیب 1- 242- 699، و التهذیب 1- 284- 832، و الاستبصار 1- 38- 104، و یأتی فی الحدیث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب.
1347. ( 1)- فی المصدر- ینزف. و کذلک فی هامش الأصل عن نسخة.
1348. ( 2)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.
1349. ( 3)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب.
1350. ( 4)- الکافی 3- 6- 6.
1351. ( 5)- التهذیب 1- 230- 666.
1352. ( 6)- تقدم فی ذیل الحدیث 1 و 7 من هذا الباب و یأتی وجه الجمع فی الفارة فی الحدیث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب.

22- بَابُ مَا یُنْزَحُ لِوُقُوعِ الْمَیْتَةِ وَ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ‌

502- 1-1354 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْبِئْرِ یَقَعُ فِیهَا الْمَیْتَةُ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَهَا رِیحٌ نُزِحَ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْواً1355.
503- 2-1356 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ إِذَا دَخَلَ الْجُنُبُ الْبِئْرَ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ.
504- 3-1357 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ الْجُنُبُ الْبِئْرَ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعَةُ1358 دِلَاءٍ.
505- 4-1359 وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ یَدْخُلُ الْبِئْرَ فَیَغْتَسِلُ مِنْهَا1360 قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ.
506- 5-1361 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ زُرَارَةَ أَنَّهُ یُنْزَحُ لِلْمَیْتَةِ عِشْرُونَ دَلْواً.
507- 6-1362 وَ فِی حَدِیثِ الْحَلَبِیِ لِوُقُوعِ الْجُنُبِ سَبْعُ دِلَاءٍ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 196
508- 7-1363 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مِنْهَالٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْعَقْرَبُ تُخْرَجُ مِنَ الْبِئْرِ مَیْتَةً قَالَ اسْتَقِ مِنْهُ عَشَرَةَ دِلَاءٍ قَالَ قُلْتُ: فَغَیْرُهَا مِنَ الْجِیَفِ قَالَ الْجِیَفُ کُلُّهَا سَوَاءٌ إِلَّا جِیفَةً قَدْ أُجِیفَتْ فَإِنْ کَانَتْ جِیفَةً قَدْ أُجِیفَتْ فَاسْتَقِ مِنْهَا مِائَةَ دَلْوٍ فَإِنْ غَلَبَ عَلَیْهَا الرِّیحُ بَعْدَ مِائَةِ دَلْوٍ فَانْزَحْهَا کُلَّهَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ‌1364.
----------------
1353. ( 1)- الباب 18 فیه 8 أحادیث.
1354. ( 2)- التهذیب 1- 236- 681 صدر الحدیث 681، و التهذیب 1- 239- 690 قطعة من الحدیث 690 بسند آخر، و الاستبصار 1- 36- 98 و الاستبصار 1- 39- 109 و تقدم بتمامه فی الحدیث 4 من الباب السابق.
1355. ( 3)- التهذیب 1- 235- 680، و روی صدره فی الاستبصار 1- 39- 108 و تقدم بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب، و تاتی قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 18 و فی الحدیث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب.
1356. ( 4)- التهذیب 1- 237- 683، و الاستبصار 1- 38- 105، و الاستبصار 1- 43- 122.
1357. ( 5)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.
1358. ( 6)- تقدم فی الحدیث 12 من الباب 14 و الحدیث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب.
1359. ( 1)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب.
1360. ( 2)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب.
1361. ( 3)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 17 من هذه الأبواب.
1362. ( 4)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب.
1363. ( 5)- الباب 19 فیه 15 حدیثا.
1364. ( 6)- التهذیب 1- 239- 691، و الاستبصار 1- 39- 110.

23- بَابُ حُکْمِ التَّرَاوُحِ وَ مَا یُنْزَحُ مِنَ الْبِئْرِ مَعَ التَّغَیُّرِ

509- 1-1366 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: وَ سُئِلَ عَنْ بِئْرٍ یَقَعُ فِیهَا کَلْبٌ أَوْ فَأْرَةٌ أَوْ خِنْزِیرٌ قَالَ تُنْزَفُ‌1367 کُلُّهَا قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی إِذَا تَغَیَّرَ الْمَاءُ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنْ غَلَبَ عَلَیْهِ الْمَاءُ فَلْیُنْزَفْ یَوْماً إِلَی اللَّیْلِ یُقَامُ‌1368 عَلَیْهَا قَوْمٌ یَتَرَاوَحُونَ اثْنَیْنِ اثْنَیْنِ فَیَنْزِفُونَ یَوْماً إِلَی اللَّیْلِ وَ قَدْ طَهُرَتْ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 197
وَ قَدْ تَقَدَّمَ أَحَادِیثُ کَثِیرَةٌ مُتَفَرِّقَةٌ فِی الْأَبْوَابِ السَّابِقَةِ فِی حُکْمِ تَغَیُّرِ مَاءِ الْبِئْرِ بِالنَّجَاسَةِ وَقَعَ الْأَمْرُ فِی أَکْثَرِهَا بِنَزْحِ مَا یَذْهَبُ مَعَهُ التَّغَیُّرُ وَ فِی بَعْضِهَا بِنَزْحِ الْجَمِیعِ وَ یَنْبَغِی أَنْ یُحْمَلَ عَلَی عَدَمِ زَوَالِ التَّغَیُّرِ بِنَزْحِ الْبَعْضِ أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ إِنْ لَمْ یُحْمَلْ أَصْلُ النَّزْحِ فِی جَمِیعِ الصُّوَرِ مَعَ عَدَمِ التَّغَیُّرِ عَلَیْهِ لِمَا عَرَفْتَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ‌1369.
-----------------
1365. ( 7)- انظر التهذیب 1- 238- 687 و التهذیب 1- 238- 690.
1366. ( 8)- التهذیب 1- 238- 688 و التهذیب 1- 245- 706، و الاستبصار 1- 39- 106.
1367. ( 9)- التهذیب 1- 238- 689.
1368. ( 1)- التهذیب 1- 235- 680 و التهذیب 1- 238- 690.
1369. ( 2)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 17 و فی الحدیث 5 من الباب 18 من هذه الأبواب

24- بَابُ أَحْکَامِ تَقَارُبِ الْبِئْرِ وَ الْبَالُوعَةِ

510- 1-1371 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ کُلُّهُمْ قَالُوا قُلْنَا لَهُ بِئْرٌ یُتَوَضَّأُ مِنْهَا یَجْرِی الْبَوْلُ قَرِیباً مِنْهَا أَ یُنَجِّسُهَا قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَتِ الْبِئْرُ فِی أَعْلَی‌1372 الْوَادِی وَ الْوَادِی یَجْرِی فِیهِ الْبَوْلُ مِنْ تَحْتِهَا فَکَانَ بَیْنَهُمَا قَدْرُ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ أَوْ أَرْبَعَةِ أَذْرُعٍ لَمْ یُنَجِّسْ ذَلِکَ شَیْ‌ءٌ وَ إِنْ کَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ نَجَّسَهَا1373 قَالَ وَ إِنْ کَانَتِ الْبِئْرُ فِی أَسْفَلِ الْوَادِی وَ یَمُرُّ الْمَاءُ عَلَیْهَا وَ کَانَ بَیْنَ الْبِئْرِ وَ بَیْنَهُ تِسْعَةُ1374 أَذْرُعٍ لَمْ یُنَجِّسْهَا وَ مَا کَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ فَلَا یُتَوَضَّأُ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 198
مِنْهُ قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنْ کَانَ مَجْرَی الْبَوْلِ بِلَصْقِهَا1375- وَ کَانَ لَا یَثْبُتُ عَلَی الْأَرْضِ فَقَالَ مَا لَمْ یَکُنْ لَهُ قَرَارٌ فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ إِنِ اسْتَقَرَّ مِنْهُ قَلِیلٌ فَإِنَّهُ لَا یَثْقُبُ الْأَرْضَ وَ لَا قَعْرَ لَهُ‌1376 حَتَّی یَبْلُغَ الْبِئْرَ وَ لَیْسَ عَلَی الْبِئْرِ مِنْهُ بَأْسٌ فَیُتَوَضَّأُ مِنْهُ إِنَّمَا ذَلِکَ إِذَا اسْتَنْقَعَ کُلُّهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌1377 وَ
عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ‌1378 إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ فِی الْکِتَابَیْنِ قَوْلَهُ وَ إِنْ کَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ نَجَّسَهَا.
وَ عَلَی تَقْدِیرِ ثُبُوتِهَا لَا بُدَّ مِنْ تَأْوِیلِهَا لِأَنَّ الْعَلَّامَةَ قَالَ فِی الْمُنْتَهَی إِنَّ الْقَائِلِینَ بِانْفِعَالِ الْبِئْرِ بِالْمُلَاقَاةِ مُتَّفِقُونَ عَلَی عَدَمِ حُصُولِ التَّنَجُّسِ بِمُجَرَّدِ التَّقَارُبِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَأْوِیلِهِ عِنْدَهُمْ لِمُخَالَفَتِهِ لِإِجْمَاعِهِمْ‌1379 وَ ذَکَرَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّغَیُّرِ أَوْ عَلَی الِاسْتِقْذَارِ وَ أَنَّ التَّنْجِیسَ وَ النَّهْیَ مَحْمُولَانِ عَلَی غَیْرِ الْحَقِیقَةِ لِضَرُورَةِ الْجَمْعِ‌1380.
511- 2-1381 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ أَبِی زَیْدٍ الْجَمَّازِ1382 عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 199
سَأَلْتُهُ کَمْ أَدْنَی مَا یَکُونُ بَیْنَ الْبِئْرِ بِئْرِ الْمَاءِ وَ الْبَالُوعَةِ فَقَالَ إِنْ کَانَ سَهْلًا فَسَبْعُ أَذْرُعٍ وَ إِنْ کَانَ جَبَلًا فَخَمْسُ أَذْرُعٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْمَاءَ یَجْرِی إِلَی الْقِبْلَةِ إِلَی یَمِینٍ وَ یَجْرِی عَنْ یَمِینِ الْقِبْلَةِ إِلَی یَسَارِ الْقِبْلَةِ وَ یَجْرِی عَنْ یَسَارِ الْقِبْلَةِ إِلَی یَمِینِ الْقِبْلَةِ وَ لَا یَجْرِی مِنَ الْقِبْلَةِ إِلَی دُبُرِ الْقِبْلَةِ.
512- 3-1383 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَالُوعَةِ تَکُونُ فَوْقَ الْبِئْرِ قَالَ إِذَا کَانَتْ فَوْقَ الْبِئْرِ فَسَبْعَةُ أَذْرُعٍ وَ إِذَا کَانَتْ أَسْفَلَ مِنَ الْبِئْرِ فَخَمْسَةُ أَذْرُعٍ مِنْ کُلِّ نَاحِیَةٍ وَ ذَلِکَ کَثِیرٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ1384 وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
513- 4-1385 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ أَنَّهُ قَالَ: نَزَلْنَا فِی دَارٍ فِیهَا بِئْرٌ إِلَی جَنْبِهَا بَالُوعَةٌ لَیْسَ بَیْنَهُمَا إِلَّا نَحْوٌ مِنْ ذِرَاعَیْنِ فَامْتَنَعُوا مِنَ الْوُضُوءِ مِنْهَا فَشَقَّ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ فَدَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ تَوَضَّئُوا مِنْهَا فَإِنَّ لِتِلْکَ الْبَالُوعَةِ مَجَارِیَ تَصُبُّ فِی وَادٍ یَنْصَبُّ فِی الْبَحْرِ1386.
514- 5-1387 وَ فِی کِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ إِذَا کَانَ بَیْنَهُمَا ذِرَاعٌ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ مُبْخِراً إِذَا کَانَ الْبِئْرُ عَلَی أَعْلَی الْوَادِی.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 200
515- 6-1388 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبِئْرِ یَکُونُ إِلَی جَنْبِهَا الْکَنِیفُ فَقَالَ لِی إِنَّ مَجْرَی الْعُیُونِ کُلِّهَا مِنْ‌1389 مَهَبِّ الشَّمَالِ فَإِذَا کَانَتِ الْبِئْرُ النَّظِیفَةُ فَوْقَ الشَّمَالِ وَ الْکَنِیفُ أَسْفَلَ مِنْهَا لَمْ یَضُرَّهَا إِذَا کَانَ بَیْنَهُمَا أَذْرُعٌ وَ إِنْ کَانَ الْکَنِیفُ فَوْقَ النَّظِیفَةِ فَلَا أَقَلَّ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ ذِرَاعاً وَ إِنْ کَانَتْ تُجَاهاً بِحِذَاءِ الْقِبْلَةِ وَ هُمَا مُسْتَوِیَانِ فِی مَهَبِّ الشَّمَالِ فَسَبْعَةُ أَذْرُعٍ.
516- 7-1390 وَ قَدْ سَبَقَ حَدِیثُ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الْبِئْرِ یَکُونُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الْکَنِیفِ خَمْسَةُ أَذْرُعٍ وَ أَقَلُّ وَ أَکْثَرُ یُتَوَضَّأُ مِنْهَا قَالَ لَیْسَ یُکْرَهُ مِنْ قُرْبٍ وَ لَا بُعْدٍ یُتَوَضَّأُ مِنْهَا وَ یُغْتَسَلُ مَا لَمْ یَتَغَیَّرِ الْمَاءُ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْأَخْبَارَ الْمُتَقَدِّمَةَ کُلَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ‌1391.
517- 8-1392 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِئْرِ یَتَوَضَّأُ مِنْهَا الْقَوْمُ وَ إِلَی جَانِبِهَا بَالُوعَةٌ قَالَ إِنْ کَانَ بَیْنَهُمَا عَشَرَةُ أَذْرُعٍ وَ کَانَتِ الْبِئْرُ الَّتِی یَسْتَقُونَ مِنْهَا مِمَّا یَلِی الْوَادِیَ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ هَذَا وَ مَا أَشْبَهَهُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 201
-------------------------------------
( 3)- لما سبق فی الحدیث 1، 2 من هذا الباب.
1371. ( 4)- التهذیب 1- 239- 692، و الاستبصار 1- 40- 111.
1372. ( 5)- التهذیب 1- 238- 690، و الاستبصار 1- 41- 113.
1373. ( 6)- فی نسخة- البئر،( منه قده).
1374. ( 7)- راجع الفقیه 1- 21- 30 الفقیه 1- 21- 32.
1375. ( 8)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب.
1376. ( 1)- التهذیب 1- 245- 707، و الاستبصار 1- 41- 114 و الفقیه 1- 21- 32، و تقدم بتمامه فی الحدیث 19 من الباب 14 من هذه الأبواب.
1377. ( 2)- التهذیب 1- 245- 708، و الاستبصار 1- 41- 115.
1378. ( 3)- فی نسخة- فی البئر لیس قربه( هامش المخطوط). و فی المصدر- فی الماء.
1379. ( 4)- لیس فی المصدر.
1380. ( 5)- الفقیه 1- 21- 31.
1381. ( 6)- الکافی 3- 5- 5.
1382. ( 7)- الکافی 3- 6- 9.
1383. ( 1)- الفقیه 1- 21- 30.
1384. ( 2)- التهذیب 1- 419- 1325.
1385. ( 3)- تقدم فی الحدیثین 12، 13 من الباب 14 من هذه الأبواب.
1386.و فی الحدیث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب.
1387.و فی الأحادیث 3، 4، 11 من الباب 17 من هذه الأبواب.
1388.و فی الأحادیث 1، 2، 5 من الباب 18 من هذه الأبواب.
1389.و فی الحدیثین 1، 3 من هذا الباب.
1390. ( 4)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 17 من هذه الأبواب.
1391. ( 5)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 17 من هذه الأبواب.
1392. ( 6)- تقدم فی الحدیث 5 من هذا الباب، و فی آخر الحدیث 11 من الباب 17 من هذه الأبواب.

اَبْوَابُ الْمَاءِ الْمُضَافِ وَ الْمُسْتَعْمَلِ‌

1- بَابُ أَنَّ الْمُضَافَ لَا یَرْفَعُ حَدَثاً وَ لَا یُزِیلُ خَبَثاً

518- 1-1394 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ مَعَهُ اللَّبَنُ أَ یَتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ الْمَاءُ وَ الصَّعِیدُ.
519- 2-1395 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ یَعْنِی ابْنَ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِینَ قَالَ: إِذَا کَانَ الرَّجُلُ لَا یَقْدِرُ عَلَی الْمَاءِ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی اللَّبَنِ فَلَا یَتَوَضَّأْ بِاللَّبَنِ إِنَّمَا هُوَ الْمَاءُ أَوِ التَّیَمُّمُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَکْثَرُ أَحَادِیثِ کِتَابِ الطَّهَارَةِ الْمُتَفَرِّقَةِ فِی أَبْوَابِ
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 202
الْمَاءِ1396 وَ النَّجَاسَاتِ‌1397 وَ التَّیَمُّمِ‌1398 وَ الْوُضُوءِ1399 وَ الْغُسْلِ‌1400 وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌1401 وَ مَا یُوهِمُ خِلَافَ ذَلِکَ سَیَأْتِی وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ وَ کُلُّهُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ1402.
-------------------
1393. ( 7)- فی هامش المخطوط-" قد تقدم ما یدلّ علی عدم وجوب نزح شی‌ء للفأرة و غیرها"( منه قده)..
1394.و تقدم فی الأحادیث 9، 13، 14 من الباب 14 من هذه الأبواب.
1395. ( 8)- مسائل علی بن جعفر 198- 422.
1396. ( 9)- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 22 من هذه الأبواب.
1397. ( 1)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب.
1398. ( 2)- الباب 20 فیه 6 أحادیث.
1399. ( 3)- التهذیب 1- 244- 702 و الاستبصار 1- 41- 116. و یأتی صدره فی الحدیث 4 من الباب 22 من هذه الأبواب.
1400. ( 4)- فی نسخة- یحیی( هامش المخطوط).
1401. ( 5)- الکافی 3- 7- 11.
1402. ( 6)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب

2- بَابُ حُکْمِ النَّبِیذِ وَ اللَّبَنِ‌

520- 1-1404 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِینَ قَالَ: إِذَا کَانَ الرَّجُلُ لَا یَقْدِرُ عَلَی الْمَاءِ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی اللَّبَنِ فَلَا یَتَوَضَّأْ بِاللَّبَنِ إِنَّمَا هُوَ الْمَاءُ أَوِ التَّیَمُّمُ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الْمَاءِ وَ کَانَ نَبِیذاً فَإِنِّی سَمِعْتُ حَرِیزاً یَذْکُرُ فِی حَدِیثٍ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَدْ تَوَضَّأَ بِنَبِیذٍ وَ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الْمَاءِ.
قَالَ الشَّیْخُ أَجْمَعَتِ الْعِصَابَةُ عَلَی أَنَّهُ لَا یَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِیذِ1405 أَقُولُ: وَ یَأْتِی فِی النَّجَاسَاتِ وَ الْأَطْعِمَةِ مَا یَدُلُّ عَلَی نَجَاسَةِ النَّبِیذِ1406
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 203
وَ تَحْرِیمِهِ‌1407 وَ وُجُوبِ اجْتِنَابِهِ‌1408 فَیَجِبُ حَمْلُ هَذَا عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُعَارَضَةِ الْأَحَادِیثِ الْمُتَوَاتِرَةِ وَ لِلْإِجْمَاعِ وَ لِمُوَافَقَتِهِ لِأَشْهَرِ مَذَاهِبِ الْعَامَّةِ أَوْ یُحْمَلُ عَلَی مَا سَیَأْتِی فِی بَیَانِ النَّبِیذِ الْمَذْکُورِ1409.
521- 2-1410 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ أَخْبَرَنِی سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَیَّاطِ1411 عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْکَلْبِیِّ النَّسَّابَةِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّبِیذِ فَقَالَ حَلَالٌ فَقَالَ إِنَّا نَنْبِذُهُ فَنَطْرَحُ فِیهِ الْعَکَرَ وَ مَا سِوَی ذَلِکَ فَقَالَ شَهْ شَهْ‌1412 تِلْکَ الْخَمْرَةُ الْمُنْتِنَةُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَأَیَّ نَبِیذٍ تَعْنِی فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْمَدِینَةِ شَکَوْا إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص تَغَیُّرَ الْمَاءِ وَ فَسَادَ طَبَائِعِهِمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ یَنْبِذُوا فَکَانَ الرَّجُلُ یَأْمُرُ خَادِمَهُ أَنْ یَنْبِذَ لَهُ فَیَعْمِدُ إِلَی کَفٍّ مِنْ تَمْرٍ فَیَقْذِفُ بِهِ فِی الشَّنِ‌1413 فَمِنْهُ شُرْبُهُ وَ مِنْهُ طَهُورُهُ فَقُلْتُ وَ کَمْ کَانَ عَدَدُ التَّمْرِ الَّذِی فِی الْکَفِّ فَقَالَ مَا حَمَلَ الْکَفُّ فَقُلْتُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَیْنِ فَقَالَ رُبَّمَا کَانَتْ وَاحِدَةً وَ رُبَّمَا کَانَتِ اثْنَتَیْنِ فَقُلْتُ وَ کَمْ کَانَ یَسَعُ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 204
الشَّنُّ مَاءً فَقَالَ مَا بَیْنَ الْأَرْبَعِینَ إِلَی الثَّمَانِینَ إِلَی مَا فَوْقَ ذَلِکَ فَقُلْتُ بِأَیِّ الْأَرْطَالِ فَقَالَ أَرْطَالِ مِکْیَالِ الْعِرَاقِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1414.
522- 3-1415 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ بِالنَّبِیذِ لِأَنَّ النَّبِیَّ ص قَدْ تَوَضَّأَ بِهِ وَ کَانَ ذَلِکَ مَاءً قَدْ نُبِذَتْ فِیهِ تُمَیْرَاتٌ وَ کَانَ صَافِیاً فَوْقَهَا فَتَوَضَّأَ بِهِ.
أَقُولُ: فَالنَّبِیذُ الْمَذْکُورُ لَمْ یَخْرُجْ عَنْ کَوْنِهِ مَاءً مُطْلَقاً فَلَا إِشْکَالَ فِی شُرْبِهِ وَ الطَّهَارَةِ بِهِ لِمَا تَقَدَّمَ‌1416.
-----------------------
1403. ( 1)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه" وجد بخط الشیخ فی الاستبصار" مبخرة" بضم المیم و سکون الباء و کسر الخاء و معناه المنتنة، و یروی بفتح المیم و الخاء و معناه موضع النتن، قاله الشهید فی الشرح".
1404. ( 2)- المبسوط 1- 12.
1405. ( 3)- منهم العلامة فی القواعد راجع إیضاح الفوائد 1- 21 و المبسوط 1- 12.
1406. ( 4)- و هو الشهید الأول فی اللمعة 1- 38.
1407. ( 5)- راجع جواهر الکلام 1- 264.
1408. ( 6)- تقدم فی الحدیث 15 من الباب 14 من هذه الأبواب.
1409. ( 7)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 14 من هذه الأبواب.
1410. ( 8)- راجع الاستبصار 1- 42- 118 ذیل الحدیث 118.
1411. ( 9)- تقدم فی ذیل الحدیث 21 من الباب 14 من هذه الأبواب.
1412. ( 1)- الباب 21 فیه 5 أحادیث.
1413. ( 2)- التهذیب 1- 246- 709 قطعة من الحدیث 709، و التهذیب 1- 409- 1288.
1414. ( 3)- فی نسخة الفقیه 1- 20- 29 تلک،( منه قده).
1415. ( 4)- فی المصدر- ینزف.
1416. ( 5)- فی المصدر زیادة- ثمّ یتوضا منها.

3- بَابُ حُکْمِ مَاءِ الْوَرْدِ

523- 1-1418 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَغْتَسِلُ بِمَاءِ الْوَرْدِ وَ یَتَوَضَّأُ بِهِ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ ثُمَّ قَالَ هَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ أَجْمَعَتِ الْعِصَابَةُ عَلَی تَرْکِ الْعَمَلِ بِظَاهِرِهِ قَالَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِمَاءِ الْوَرْدِ الْمَاءَ الَّذِی وَقَعَ فِیهِ الْوَرْدُ فَإِنَّ ذَلِکَ یُسَمَّی مَاءَ وَرْدٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُعْتَصَراً مِنْهُ‌1419 أَقُولُ: وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ1420 وَ لَا رَیْبَ أَنَّ مَا أَشَارَ إِلَیْهِ
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 205
الشَّیْخُ لَمْ یَخْرُجْ عَنْ إِطْلَاقِ الِاسْمِ فَتَجُوزُ الطَّهَارَةُ بِهِ لِدُخُولِهِ تَحْتَ النَّصِّ.
-----------------
1417. ( 6)- الکافی 3- 6- 8.
1418. ( 7)- قرب الإسناد 84.
1419. ( 8)- الفقیه 1- 20- 29.
1420. ( 1)- الاستبصار 1- 44- 123.

4- بَابُ حُکْمِ الرِّیقِ‌

524- 1-1422 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: لَا یُغْسَلُ بِالْبُزَاقِ شَیْ‌ءٌ غَیْرُ الدَّمِ.
525- 2-1423 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یُغْسَلَ الدَّمُ بِالْبُصَاقِ.
526- 3-1424 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ لَا یُغْسَلُ بِالرِّیقِ شَیْ‌ءٌ إِلَّا الدَّمُ.
أَقُولُ: یَجِبُ حَمْلُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی جَوَازِ إِزَالَةِ الدَّمِ بِالرِّیقِ وَ إِنِ احْتَاجَ بَعْدَهُ إِلَی التَّطْهِیرِ بِالْمَاءِ لِمَا سَبَقَ وَ غَیْرِهِ‌1425.
------------------
( 2)- التهذیب 1- 234- 678.
1422. ( 3)- کتاب المعتبر 17.
1423. ( 4)- تقدم فی الحدیث 21 من الباب 14 من هذه الأبواب.
1424. ( 5)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.
1425. ( 6)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب.

5- بَابُ نَجَاسَةِ الْمُضَافِ بِمُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ وَ إِنْ کَانَ کَثِیراً وَ کَذَا الْمَائِعَاتُ‌

527- 1-1427 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 206
عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِی السَّمْنِ فَمَاتَتْ فَإِنْ کَانَ جَامِداً فَأَلْقِهَا وَ مَا یَلِیهَا وَ کُلْ مَا بَقِیَ وَ إِنْ کَانَ ذَائِباً فَلَا تَأْکُلْهُ وَ اسْتَصْبِحْ بِهِ وَ الزَّیْتُ مِثْلُ ذَلِکَ.
528- 2-1428 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ وَقَعَتْ فَأْرَةٌ فِی خَابِیَةٍ فِیهَا سَمْنٌ أَوْ زَیْتٌ فَمَا تَرَی فِی أَکْلِهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تَأْکُلْهُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ الْفَأْرَةُ أَهْوَنُ عَلَیَّ مِنْ أَنْ أَتْرُکَ طَعَامِی مِنْ أَجْلِهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع- إِنَّکَ لَمْ تَسْتَخِفَّ بِالْفَأْرَةِ وَ إِنَّمَا اسْتَخْفَفْتَ بِدِینِکَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمَیْتَةَ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ.
529- 3-1429 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع سُئِلَ عَنْ قِدْرٍ طُبِخَتْ وَ إِذَا فِی الْقِدْرِ فَأْرَةٌ قَالَ یُهَرَاقُ مَرَقُهَا وَ یُغْسَلُ اللَّحْمُ وَ یُؤْکَلُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ‌1430 وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1431 أَقُولُ: وَ النُّصُوصُ فِی ذَلِکَ کَثِیرَةٌ تَأْتِی فِی النَّجَاسَاتِ‌1432 وَ کِتَابِ الْأَطْعِمَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی‌1433.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 207
---------------------
1426.( 1)- الباب 22 فیه 7 أحادیث.
1427. ( 2)- الفقیه 1- 21- 34.
1428. ( 3)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- هذا فی الجملة یصلح شاهدا لکون وجوب النزح مقیدا بالتغیر فتدبر.( منه قده).
1429. ( 4)- التهذیب 1- 244- 703.
1430. ( 5)- التهذیب 1- 244- 704.
1431. ( 6)- کذا فی الأصل و فی المصدر- سبع.
1432. ( 7)- التهذیب 1- 244- 702.
1433. ( 8)- فی المصدر- فیها.

6- بَابُ کَرَاهَةِ الطَّهَارَةِ بِمَاءٍ أُسْخِنَ بِالشَّمْسِ فِی الْآنِیَةِ وَ أَنْ یُعْجَنَ بِهِ‌

530- 1-1435 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی عَائِشَةَ- وَ قَدْ وَضَعَتْ قُمْقُمَتَهَا فِی الشَّمْسِ فَقَالَ یَا حُمَیْرَاءُ مَا هَذَا قَالَتْ أَغْسِلُ رَأْسِی وَ جَسَدِی قَالَ لَا تَعُودِی فَإِنَّهُ یُورِثُ الْبَرَصَ‌1436.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا1437 وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ‌1438.
531- 2-1439 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی الْحُسَیْنِ الْفَارِسِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَاءُ الَّذِی تُسَخِّنُهُ الشَّمْسُ لَا تَتَوَضَّئُوا بِهِ وَ لَا تَغْتَسِلُوا بِهِ وَ لَا تَعْجِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ یُورِثُ الْبَرَصَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‌14401441 وسایل الشیعه ؛ ج‌1 ؛ ص207
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 208
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ أَجْمَعِینَ مِثْلَهُ‌1442.
532- 3-1443 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ یَعْلَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَتَوَضَّأَ الْإِنْسَانُ بِالْمَاءِ الَّذِی یُوضَعُ فِی الشَّمْسِ.
أَقُولُ: هَذَا یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ وَ مَا تَقَدَّمَ عَلَی الْکَرَاهِیَةِ1444 فَلَا مُنَافَاةَ بَیْنَهُمَا وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْکَرَاهَةِ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ فِی أَحَادِیثِ النُّورَةِ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ1445.
--------------------
1434. ( 9)- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.
1435. ( 10)- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 15 من هذه الأبواب.
1436. ( 1)- التهذیب 1- 231- 667، و الاستبصار 1- 27- 70.
1437. ( 2)- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.
1438. ( 3)- الباب 23 فیه حدیث واحد.
1439. ( 4)- التهذیب 1- 284- 832.
1440. ( 5)- نزفت ماء البئر نزفا، إذا نزحته کله، و أنزف القوم- إذا ذهب ماء بئرهم و انقطع.( لسان العرب 9- 326).
1441. ( 6)- فی نسخة-" ثم یقام".( منه قده)، و کذلک فی المصدر.
1442. ( 1)- تقدم فی- أ- الحدیثین 3 و 4 من الباب 15 من هذه الأبواب.
1443.ب- الأحادیث 1 و 4 و 6 و 7 و 10 من الباب 14 من هذه الأبواب.
1444.ج- الأحادیث 4 و 7 و 11 من الباب 17 من هذه الأبواب.
1445.د- الحدیث 4 من الباب 19 من هذه الأبواب.

7- بَابُ کَرَاهَةِ الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ الَّذِی یُسَخَّنُ بِالنَّارِ فِی غُسْلِ الْأَمْوَاتِ وَ جَوَازِهِ فِی غُسْلِ الْأَحْیَاءِ

533- 1-1447 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ1448 عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا یُسَخَّنُ الْمَاءُ لِلْمَیِّتِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی‌1449.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 209
534- 2-1450 وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تُصِیبُهُ الْجَنَابَةُ فِی أَرْضٍ بَارِدَةٍ وَ لَا یَجِدُ الْمَاءَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ ذَکَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ اضْطُرَّ إِلَیْهِ وَ هُوَ مَرِیضٌ فَأَتَوْهُ بِهِ مُسَخَّناً فَاغْتَسَلَ فَقَالَ لَا بُدَّ مِنَ الْغُسْلِ‌1451.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1452 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ بِعُمُومِهِ وَ إِطْلَاقِهِ‌1453.
-------------------
1446.ه- الحدیث 7 من الباب 22 من هذه الأبواب.
1447. ( 2)- الباب 24 فیه 8 أحادیث.
1448. ( 3)- الکافی 3- 7- 2، و التهذیب 1- 410- 1293.
1449. ( 4)- فی التهذیب 1- 410- 1293" فوق الوادی" منه قده.
1450. ( 5)- فی الکافی 3- 7- 2 ینجسها.
1451. ( 6)- فی نسخة" سبعة"، منه قده.
1452. ( 1)- فی نسخة" بلزقها"، هو لزقی و بلزقی و لزیقی- و بالسین و الصاد فی اللغات الثلاث- بجنبی- هامش المخطوط- عن الصحاح 4- 1549.
1453. ( 2)- فی التهذیب 1- 410- 1293" و لا یغوله"( منه قده).

8- بَابُ أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ فِی الْوُضُوءِ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ وَ کَذَا بَقِیَّةُ مَائِهِ‌

535- 1-1455 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ ص إِذَا تَوَضَّأَ أُخِذَ مَا یَسْقُطُ مِنْ وُضُوئِهِ فَیَتَوَضَّئُونَ بِهِ‌1456.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 210
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1457.
536- 2-1458 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا الْمَاءُ الَّذِی یَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِهِ فَیَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَ یَدَهُ فِی شَیْ‌ءٍ نَظِیفٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَأْخُذَهُ غَیْرُهُ وَ یَتَوَضَّأَ بِهِ.
537- 3-1459 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ عَلِیٌّ ع أَ یُتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِ وَضُوءِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِینَ- أَحَبُّ إِلَیْکَ أَوْ یُتَوَضَّأُ مِنْ رَکْوٍ أَبْیَضَ مُخَمَّرٍ قَالَ لَا بَلْ مِنْ فَضْلِ وَضُوءِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِینَ- فَإِنَّ أَحَبَّ دِینِکُمْ إِلَی اللَّهِ الْحَنِیفِیَّةُ السَّمْحَةُ السَّهْلَةُ.
538- 4-1460 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَشْرَبُ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ شَرِبَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ قَائِماً فَالْتَفَتَ إِلَی الْحَسَنِ ع فَقَالَ‌1461 یَا بُنَیَّ إِنِّی رَأَیْتُ جَدَّکَ رَسُولَ اللَّهِ ص صَنَعَ هَکَذَا1462.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1463.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 211
----------------
( 3)- التهذیب 1- 410- 1293.
1455. ( 4)- الاستبصار 1- 46- 128.
1456. ( 5)- المنتهی 19.
1457. ( 6)- منتقی الجمان 1- 66.
1458. ( 7)- الکافی 3- 8- 3، و رواه الشیخ فی التهذیب 1- 410- 1291 و الاستبصار 145- 127.
1459. ( 8)- فی المصدر-" الحمار".
1460. ( 1)- الکافی 3- 7- 1.
1461. ( 2)- التهذیب 1- 410- 1290، و الاستبصار 1- 45- 126.
1462. ( 3)- الفقیه 1- 19- 24.
1463. ( 4)- ورد فی هامش النسخة الثانیة من المخطوط ما نصه- یحتمل علمه( علیه السلام) بذلک و أن الاخبار به حقیقة لکنه بعید و یحتمل أن یکون قضیة ممکنة إشارة الی أن فرض ذلک مع احتماله و لو علی بعد یقتضی عدم النفرة من ذلک الماء و عدم الجزم بالملاقاة لما مر من أن کل ماء طاهر حتّی یعلم أنه قذر( منه قده).

9- بَابُ حُکْمِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ فِی الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ مَا یَنْتَضِحُ مِنْ قَطَرَاتِ مَاءِ الْغُسْلِ فِی الْإِنَاءِ وَ غَیْرِهِ وَ حُکْمِ الْغُسَالَةِ1465

539- 1-1466 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ یَغْتَسِلُ فَیَنْتَضِحُ مِنَ الْأَرْضِ فِی الْإِنَاءِ فَقَالَ لَا بَأْسَ هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ‌1467.
540- 2-1468 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَخْرُجُ مِنَ الْحَمَّامِ فَیَمْضِی کَمَا هُوَ لَا یَغْسِلُ رِجْلَیْهِ حَتَّی یُصَلِّیَ.
541- 3-1469 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَمَّامُ یَغْتَسِلُ فِیهِ الْجُنُبُ وَ غَیْرُهُ أَغْتَسِلُ مِنْ مَائِهِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ أَنْ یَغْتَسِلَ مِنْهُ الْجُنُبُ وَ لَقَدِ اغْتَسَلْتُ فِیهِ ثُمَّ جِئْتُ فَغَسَلْتُ رِجْلَیَّ وَ مَا غَسَلْتُهُمَا إِلَّا بِمَا لَزِقَ بِهِمَا مِنَ التُّرَابِ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 212
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ هَذَا وَ غَیْرُهُ بِمَعْنَاهُ فِی أَحَادِیثِ مَاءِ الْحَمَّامِ‌1470.
542- 4-1471 وَ عَنْهُ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَصَابَ الرَّجُلَ جَنَابَةٌ فَأَرَادَ الْغُسْلَ فَلْیُفْرِغْ عَلَی کَفَّیْهِ فَلْیَغْسِلْهُمَا دُونَ الْمِرْفَقِ ثُمَّ یُدْخِلُ یَدَهُ فِی إِنَائِهِ ثُمَّ یَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ لْیَصُبَّ عَلَی رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِلْ‌ءَ کَفَّیْهِ ثُمَّ یَضْرِبُ بِکَفٍّ مِنْ مَاءٍ عَلَی صَدْرِهِ وَ کَفٍّ بَیْنَ کَتِفَیْهِ ثُمَّ یُفِیضُ الْمَاءَ عَلَی جَسَدِهِ کُلِّهِ فَمَا انْتَضَحَ مِنْ مَائِهِ فِی إِنَائِهِ بَعْدَ مَا صَنَعَ مَا وَصَفْتُ لَکَ فَلَا بَأْسَ.
543- 5-1472 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الرَّجُلِ الْجُنُبِ یَغْتَسِلُ فَیَنْتَضِحُ مِنَ الْمَاءِ فِی الْإِنَاءِ1473 فَقَالَ لَا بَأْسَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ‌1474.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ1475 وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1476.
544- 6-1477 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْجُنُبِ یَغْتَسِلُ فَیَقْطُرُ الْمَاءُ عَنْ جَسَدِهِ فِی وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 213
الْإِنَاءِ وَ یَنْتَضِحُ الْمَاءُ مِنَ الْأَرْضِ فَیَصِیرُ فِی الْإِنَاءِ إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهَذَا کُلِّهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ نَحْوَهُ‌1478.
545- 7-1479 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَغْتَسِلُ فِی مُغْتَسَلٍ یُبَالُ فِیهِ وَ یُغْتَسَلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَیَقَعُ فِی الْإِنَاءِ مَا1480 یَنْزُو مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
546- 8-1481 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا یَقُولُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنِّی أَدْخُلُ الْحَمَّامَ فِی السَّحَرِ وَ فِیهِ الْجُنُبُ وَ غَیْرُ ذَلِکَ فَأَقُومُ فَأَغْتَسِلُ فَیَنْتَضِحُ عَلَیَّ بَعْدَ مَا أَفْرُغُ مِنْ مَائِهِمْ قَالَ أَ لَیْسَ هُوَ جَارٍ قُلْتُ بَلَی قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ عَنْ حَنَانٍ‌1482.
547- 9-1483 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ مُجْتَمَعِ الْمَاءِ فِی الْحَمَّامِ مِنْ غُسَالَةِ النَّاسِ یُصِیبُ الثَّوْبَ قَالَ لَا بَأْسَ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 214
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ1484 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1485.
548- 10-1486 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ أَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ فِی الْکَنِیفِ الَّذِی یُبَالُ فِیهِ وَ عَلَیَّ نَعْلٌ سِنْدِیَّةٌ فَأَغْتَسِلُ وَ عَلَیَّ النَّعْلُ کَمَا هِیَ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْمَاءُ الَّذِی یَسِیلُ مِنْ جَسَدِکَ یُصِیبُ أَسْفَلَ قَدَمَیْکَ فَلَا تَغْسِلْ [أَسْفَلَ]1487 قَدَمَیْکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ نَحْوَهُ‌1488.
549- 11-1489 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ ثَوْبُهُ قَرِیبٌ مِنْهُ فَیُصِیبُ الثَّوْبَ مِنَ الْمَاءِ الَّذِی یَغْتَسِلُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.
550- 12-1490 وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَغْتَسِلُ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 215
مِنَ الْجَنَابَةِ فَیَقَعُ الْمَاءُ عَلَی الصَّفَا فَیَنْزُو فَیَقَعُ عَلَی الثَّوْبِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ الْکُرِّ مَا یَتَضَمَّنُ جَوَازَ الْوُضُوءِ مِنْ مَاءٍ قَدِ اغْتَسَلَ فِیهِ الْجُنُبُ إِذَا کَانَ کُرّاً1491 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1492.
551- 13-1493 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ فَقَالَ الْمَاءُ الَّذِی یُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ أَوْ یَغْتَسِلُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ لَا یَجُوزُ أَنْ یُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ أَشْبَاهِهِ وَ أَمَّا [الْمَاءُ]1494 الَّذِی یَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِهِ فَیَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَ یَدَهُ فِی شَیْ‌ءٍ نَظِیفٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَأْخُذَهُ غَیْرُهُ وَ یَتَوَضَّأَ بِهِ.
أَقُولُ: یُمْکِنُ حَمْلُ هَذَا عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْعَامَّةِ وَ أَنْ یُحْمَلَ عَلَی وُجُودِ نَجَاسَةٍ تُغَیِّرُ الْمَاءَ بِقَرِینَةِ آخِرِهِ وَ أَنْ یُحْمَلَ عَلَی الْکَرَاهَةِ جَمْعاً بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مَا مَضَی‌1495 وَ یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌1496.
552- 14-1497 وَ رَوَی الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی وَ غَیْرِهِ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَهُ قَطْرَةٌ مِنْ طَشْتٍ فِیهِ وَضُوءٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ مِنْ بَوْلٍ أَوْ قَذَرٍ فَیَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 216
وَ رَوَی الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ1498 عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ‌14991500.
---------------------------
( 5)- المقنع 12.
1465. ( 1)- التهذیب 1- 410- 1292.
1466. ( 2)- فی نسخة" مع"( منه قده).
1467. ( 3)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 14، و فی الحدیث من الباب 3 من هذه الأبواب.
1468. ( 4)- التهذیب 1- 411- 1294، و الاستبصار 1- 46- 129.
1469. ( 5)- قرب الإسناد 16.
1470. ( 1)- الباب 1 فیه حدیثان.
1471. ( 2)- التهذیب 1- 188- 540، و رواه فی الاستبصار 1- 14- 26.
1472. ( 3)- التهذیب 1- 219- 628، و الاستبصار 1- 15- 28، و یأتی بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب الماء المضاف.
1473. ( 1)- تقدم فی الأحادیث 1، 3، 5، 10، 12 من الباب 3 من أبواب الماء المطلق و کذلک فی الحدیث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.
1474. ( 2)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 9 من أبواب النجاسات.
1475. ( 3)- یأتی فی الباب 1- 3 من أبواب التیمم.
1476. ( 4)- یأتی فی الباب 15 و الحدیثین 8، 11 من الباب 26 و الحدیثین 1، 2 من الباب 30 و الحدیث 1 من الباب 37 و الحدیث 2 من الباب 50 و الحدیث 1 من الباب 51 من أبواب الوضوء.
1477. ( 5)- یأتی فی الحدیثین 1، 2 من الباب 9 من أبواب الأغسال المسنونة.
1478. ( 6)- یأتی فی الأحادیث 10- 15 من الباب 26 من أبواب الجنابة.
1479. ( 7)- و ما یوهم خلاف ذلک یأتی فی الباب القادم.
1480. ( 8)- الباب 2 فیه 3 أحادیث.
1481. ( 9)- التهذیب 1- 219- 628 قطعة من حدیث 628، و الاستبصار 1- 15- 28.
1482. ( 10)- الخلاف- کتاب الطهارة- مسألة 6.
1483. ( 11)- یأتی فی الباب 38 من أبواب النجاسات.
1484. ( 1)- یأتی فی الأبواب 1، 17، 18، 24 من أبواب الأشربة المحرمة.
1485. ( 2)- یأتی فی الباب 13 من أبواب الأشربة المحرمة.
1486. ( 3)- یأتی فی الحدیث الآتی و الأحادیث 9، 11 من الباب 38 من أبواب النجاسات و کذلک الأحادیث 1، 3، 5 من الباب 24 من أبواب الأشربة المحرمة.
1487. ( 4)- الکافی 1- 350- 6 و فی الکافی 6- 416- 3، و أورد قطعا منه فی الحدیث 4 من الباب 38 من أبواب الوضوء و فی الحدیث 5 من الباب 29 من أبواب مقدّمة الطلاق و شرائطه و فی الحدیث 8 من الباب 2 من أبواب الأطعمة المحرمة.
1488. ( 5)- فی المصدر- الحناط،" راجع معجم رجال الحدیث 12- 84 و معجم رجال الحدیث 17- 58".
1489. ( 6)- شه- کلمة استقذار و استقباح" مجمع البحرین 6- 351".
1490. ( 7)- فی هامش الأصل،( منه قده) ما لفظه-" الشن- القربة الخلق". الصحاح 5- 2146.
1491. ( 1)- التهذیب 1- 220- 629، و الاستبصار 1- 16- 29.
1492. ( 2)- الفقیه 1- 15- 20 قطعة من الحدیث 20.
1493. ( 3)- تقدم فی الأحادیث السابقة من هذا الباب.
1494. ( 4)- الباب 3 فیه حدیث واحد.
1495. ( 5)- الکافی 3- 73- 12.
1496. ( 6)- التهذیب 1- 218- 627 و الاستبصار 1- 14- 27.
1497. ( 7)- تقدم فی ذیل الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
1498. ( 1)- الباب 4 فیه 3 أحادیث.
1499. ( 2)- التهذیب 1- 423- 1339.
1500. ( 3)- التهذیب 1- 425- 1350.

10- بَابُ اسْتِحْبَابِ نَضْحِ أَرْبَعِ أَکُفٍّ مِنَ الْمَاءِ لِمَنْ خَشِیَ عَوْدَ مَاءِ الْغُسْلِ أَوِ الْوُضُوءِ إِلَیْهِ کَفٍّ أَمَامَهُ وَ کَفٍّ خَلْفَهُ وَ کَفٍّ عَنْ یَمِینِهِ وَ کَفٍّ عَنْ یَسَارِهِ ثُمَّ یَغْتَسِلُ أَوْ یَتَوَضَّأُ

553- 1-1502 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِی قَتَادَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ الْمَاءَ فِی سَاقِیَةٍ أَوْ مُسْتَنْقَعٍ أَ یَغْتَسِلُ مِنْهُ لِلْجَنَابَةِ أَوْ یَتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ إِذَا کَانَ لَا یَجِدُ غَیْرَهُ وَ الْمَاءُ لَا یَبْلُغُ صَاعاً لِلْجَنَابَةِ وَ لَا مُدّاً لِلْوُضُوءِ وَ هُوَ مُتَفَرِّقٌ فَکَیْفَ یَصْنَعُ وَ هُوَ یَتَخَوَّفُ أَنْ تَکُونَ السِّبَاعُ قَدْ شَرِبَتْ مِنْهُ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ یَدُهُ نَظِیفَةً فَلْیَأْخُذْ کَفّاً مِنَ الْمَاءِ بِیَدٍ وَاحِدَةٍ فَلْیَنْضِحْهُ خَلْفَهُ وَ کَفّاً أَمَامَهُ وَ کَفّاً عَنْ یَمِینِهِ وَ کَفّاً عَنْ شِمَالِهِ فَإِنْ خَشِیَ أَنْ لَا یَکْفِیَهُ غَسَلَ رَأْسَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ جِلْدَهُ بِیَدِهِ فَإِنَّ ذَلِکَ یُجْزِیهِ وَ إِنْ کَانَ الْوُضُوءُ غَسَلَ وَجْهَهُ وَ مَسَحَ یَدَهُ عَلَی ذِرَاعَیْهِ وَ رَأْسِهِ وَ رِجْلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ الْمَاءُ مُتَفَرِّقاً فَقَدَرَ أَنْ یَجْمَعَهُ وَ إِلَّا اغْتَسَلَ مِنْ هَذَا وَ مِنْ هَذَا وَ إِنْ کَانَ فِی مَکَانٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ قَلِیلٌ لَا یَکْفِیهِ لِغُسْلِهِ فَلَا عَلَیْهِ أَنْ یَغْتَسِلَ وَ یَرْجِعَ الْمَاءَ فِیهِ فَإِنَّ ذَلِکَ یُجْزِیهِ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 217
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ نَحْوَهُ‌1503 وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ نَحْوَهُ‌1504 وَ
رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ ثُمَّ مَسَحَ جِلْدَهُ بِیَدِهِ قَالَ ذَلِکَ یُجْزِیهِ.
إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی‌1505 أَقُولُ: حَکَی الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ فِی تَفْسِیرِ نَضْحِ الْأَکُفِّ قَوْلَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ رَشُّ الْأَرْضِ لِتَجْتَمِعَ أَجْزَاؤُهَا فَیَمْتَنِعَ سُرْعَةُ انْحِدَارِ مَا یَنْفَصِلُ مِنْ بَدَنِهِ إِلَی الْمَاءِ وَ الثَّانِی أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ بَلُّ جَسَدِهِ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ لِیَتَعَجَّلَ قَبْلَ أَنْ یَنْحَدِرَ مَا یَنْفَصِلُ مِنْهُ وَ یَعُودَ إِلَی الْمَاءِ1506 قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَی وَ عَجُزُ الْخَبَرِ صَرِیحٌ فِی نَفْیِ الْبَأْسِ فَحُکْمُ النَّضْحِ لِلِاسْتِحْبَابِ وَ أَمْرُهُ سَهْلٌ وَ کَوْنُ مُتَعَلَّقِهِ الْأَرْضَ هُوَ الْأَرْضَی‌1507.
554- 2-1508 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ حَدَّثَنِی صَاحِبٌ لِی ثِقَةٌ1509 أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْتَهِی إِلَی الْمَاءِ الْقَلِیلِ فِی الطَّرِیقِ فَیُرِیدُ أَنْ یَغْتَسِلَ وَ لَیْسَ مَعَهُ إِنَاءٌ وَ الْمَاءُ فِی وَهْدَةٍ فَإِنْ هُوَ اغْتَسَلَ رَجَعَ غُسْلُهُ فِی الْمَاءِ کَیْفَ یَصْنَعُ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 218
قَالَ یَنْضِحُ بِکَفٍّ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ کَفّاً مِنْ خَلْفِهِ وَ کَفّاً عَنْ یَمِینِهِ وَ کَفّاً عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ یَغْتَسِلُ.
وَ رَوَاهُ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْجَامِعِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌1510 وَ نَقَلَهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ مِنْ کِتَابِ نَوَادِرِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُیَسِّرٍ مِثْلَهُ‌1511.
555- 3-1512 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْکَاهِلِیِ‌1513 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا أَتَیْتَ مَاءً وَ فِیهِ قِلَّةٌ فَانْضِحْ عَنْ یَمِینِکَ وَ عَنْ یَسَارِکَ وَ بَیْنَ یَدَیْکَ وَ تَوَضَّأْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ1514.
-----------------
( 4)- الکافی 3- 59- 8.
1502. ( 5)- لما سبق فی الباب 1 من هذه الأبواب.
1503. ( 6)- الباب 5 فیه 3 أحادیث.
1504. ( 7)- التهذیب 9- 85- 360، و أورده عن الکافی فی الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب ما یکتسب به من کتاب التجارة. و أورده کذلک عنه و عن الکافی فی الحدیث 2 من الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة.
1505. ( 1)- التهذیب 1- 420- 1327، و الاستبصار 1- 24- 60.
1506. ( 2)- الاستبصار 1- 25- 62، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 44 من کتاب الأطعمة المحرمة.
1507. ( 3)- الکافی 6- 261- 3.
1508. ( 4)- التهذیب 9- 86- 365.
1509. ( 5)- یأتی فی الحدیث 8 من الباب 38، و الحدیث 1 من الباب 51، و الحدیث 2 من الباب 64، و الحدیث 1 من الباب 14 من النجاسات.
1510. ( 6)- یأتی فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 5 و 7 من الباب 43، و الحدیث 1 من الباب 44، و الحدیث 3 من الباب 45 من أبواب الأطعمة المحرمة، و کذلک الباب 6 من أبواب ما یکتسب به.
1511. ( 1)- الباب 6 فیه 3 أحادیث.
1512. ( 2)- التهذیب 1- 366- 1113، و الاستبصار 1- 30- 79.
1513. ( 3)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- حکم المحقق فی المعتبر بصحة هذه الروایة و اعترض علیه صاحب المدارک بما لا وجه له یعتمد علی اصطلاحهم.( منه قده).
1514. ( 4)- المقنع 8.

11- بَابُ کَرَاهَةِ الِاغْتِسَالِ بِغُسَالَةِ الْحَمَّامِ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِنَجَاسَتِهَا وَ أَنَّ الْمَاءَ النَّجِسَ لَا یَطْهُرُ بِبُلُوغِهِ کُرّاً

556- 1-1516 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 219
الْأَوَّلِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ أَوْ سَأَلَهُ غَیْرِی عَنِ الْحَمَّامِ قَالَ ادْخُلْهُ بِمِئْزَرٍ وَ غُضَّ بَصَرَکَ وَ لَا تَغْتَسِلْ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِی یَجْتَمِعُ فِیهَا مَاءُ الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ یَسِیلُ فِیهَا مَا یَغْتَسِلُ بِهِ الْجُنُبُ وَ وَلَدُ الزِّنَا وَ النَّاصِبُ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ وَ هُوَ شَرُّهُمْ.
557- 2-1517 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْمَاءِ الَّذِی قَدِ اغْتُسِلَ فِیهِ فَأَصَابَهُ الْجُذَامُ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ فَقُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ أَهْلَ الْمَدِینَةِ یَقُولُونَ إِنَّ فِیهِ شِفَاءً مِنَ الْعَیْنِ فَقَالَ کَذَبُوا یَغْتَسِلُ فِیهِ الْجُنُبُ مِنَ الْحَرَامِ وَ الزَّانِی وَ النَّاصِبُ الَّذِی هُوَ شَرُّهُمَا وَ کُلٌّ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ ثُمَّ یَکُونُ فِیهِ شِفَاءٌ مِنَ الْعَیْنِ.
558- 3-1518 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا تَغْتَسِلْ مِنْ غُسَالَةِ مَاءِ الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ یُغْتَسَلُ فِیهِ مِنَ الزِّنَا وَ یَغْتَسِلُ فِیهِ وَلَدُ الزِّنَا وَ النَّاصِبُ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ وَ هُوَ شَرُّهُمْ.
559- 4-1519 وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَغْتَسِلْ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِی تَجْتَمِعُ فِیهَا غُسَالَةُ الْحَمَّامِ فَإِنَّ فِیهَا غُسَالَةَ وَلَدِ الزِّنَا وَ هُوَ لَا یَطْهُرُ إِلَی سَبْعَةِ آبَاءٍ وَ فِیهَا غُسَالَةُ النَّاصِبِ وَ هُوَ شَرُّهُمَا إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَخْلُقْ خَلْقاً شَرّاً مِنَ الْکَلْبِ وَ إِنَّ النَّاصِبَ أَهْوَنُ عَلَی اللَّهِ مِنَ الْکَلْبِ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 220
560- 5-1520 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِیَّاکَ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنْ غُسَالَةِ الْحَمَّامِ فَفِیهَا تَجْتَمِعُ غُسَالَةُ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ- وَ النَّاصِبِ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ وَ هُوَ شَرُّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَمْ یَخْلُقْ خَلْقاً أَنْجَسَ مِنَ الْکَلْبِ وَ إِنَّ النَّاصِبَ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ لَأَنْجَسُ مِنْهُ.
أَقُولُ: هَذِهِ الْأَحَادِیثُ لَهَا مُعَارِضَاتٌ تَقَدَّمَ بَعْضُهَا فِی هَذِهِ الْأَبْوَابِ‌1521 وَ بَعْضُهَا فِی أَحَادِیثِ مَاءِ الْحَمَّامِ‌1522 وَ یَأْتِی بَاقِیهَا فِی بَحْثِ النَّجَاسَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی‌1523 وَ لَهَا مُعَارِضَاتٌ عَامَّةٌ تُؤَیِّدُ جَانِبَ الطَّهَارَةِ وَ لِذَلِکَ حَمَلْنَا هَذِهِ الْأَحَادِیثَ عَلَی الْکَرَاهَةِ عَلَی أَنَّهُ قَدْ فُرِضَ فِیهَا الْعِلْمُ بِحُصُولِ النَّجَاسَةِ فَلَا إِشْکَالَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
-------------------
1515. ( 5)- علل الشرائع 281- 1 و عیون أخبار الرضا( علیه السلام) 2- 82- 18.
1516. ( 6)- الکافی 3- 15- 5.
1517. ( 7)- التهذیب 1- 379- 1177.
1518. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، 30جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث - قم، چاپ: اول، 1409 ه.ق.
1519. ( 1)- علل الشرائع- 281- 2.
1520. ( 2)- التهذیب 1- 366- 1114.
1521. ( 3)- تقدم فی الحدیث 2 من هذا الباب.
1522. ( 4)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 40 من أبواب آداب الحمام.
1523. ( 5)- الباب 7 فیه حدیثان.

12- بَابُ جَوَازِ الطَّهَارَةِ بِالْمِیَاهِ الْحَارَّةِ الَّتِی یُشَمُّ مِنْهَا رَائِحَةُ الْکِبْرِیتِ وَ کَرَاهَةِ الِاسْتِشْفَاءِ بِهَا

561- 1-1525 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: أَمَّا مَاءُ الْحَمَّاتِ‌1526 فَإِنَّ النَّبِیَّ ص- إِنَّمَا نَهَی أَنْ یُسْتَشْفَی بِهَا وَ لَمْ یَنْهَ عَنِ التَّوَضِّی بِهَا قَالَ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 221
وَ هِیَ الْمِیَاهُ الْحَارَّةُ الَّتِی تَکُونُ فِی الْجِبَالِ یُشَمُّ مِنْهَا رَائِحَةُ الْکِبْرِیتِ.
562- 2-1527 قَالَ وَ قَالَ ع إِنَّهَا مِنْ فَوْحِ‌1528 جَهَنَّمَ.
563- 3-1529 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الِاسْتِشْفَاءِ بِالْحَمَّاتِ‌1530- وَ هِیَ الْعُیُونُ الْحَارَّةُ الَّتِی تَکُونُ فِی الْجِبَالِ الَّتِی تُوجَدُ مِنْهَا رَائِحَةُ الْکِبْرِیتِ فَإِنَّهَا مِنْ فَوْحِ‌1531 جَهَنَّمَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1532 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ‌1533.
564- 4-1534 وَ عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ هَارُونَ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: إِنَّ النَّبِیَّ ص نَهَی أَنْ یُسْتَشْفَی بِالْحَمَّاتِ الَّتِی تُوجَدُ فِی الْجِبَالِ.
--------------------
( 6)- التهذیب 1- 322- 938، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب غسل المیت.
1525. ( 7)- لیس فی المصدر و ما فی المتن ورد فی الوافی 4- 150 المجلد 3 و ترتیب التهذیب 1- 80.
1526. ( 8)- یأتی فی الباب 10 من أبواب غسل المیت.
1527. ( 1)- التهذیب 1- 198- 576، و الاستبصار 1- 163- 564.
1528. ( 2)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- حدیث محمّد بن مسلم مخصوص بالاضطرار لأنا نقول لا نص فی الکراهة حال الاختیار و النصّ العام شامل للبارد و الحار.( منه قده).
1529. ( 3)- تقدم ما یدلّ علی الحکم الثانی فی الباب 7 من أبواب الماء المطلق.
1530. ( 4)- یأتی فی الباب 10 من أبواب غسل المیت، و الأحادیث 1 و 4 و 6 و 7 من الباب 1، و الحدیث 1 من الباب 13، و الحدیث 1 و 2 من الباب 27 من أبواب آداب الحمام.
1531. ( 5)- الباب 8 فیه 4 أحادیث.
1532. ( 6)- التهذیب 1- 221- 631.
1533. ( 7)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- ذکر الشهید فی الذکری أن الماء المستعمل فی نفل الغسل أولی بجواز الاستعمال من ماء الوضوء و ان الخلاف مخصوص بالمستعمل فی غسل الجنابة و رجح جواز استعماله کذلک جمع من المحققین.( منه قده). راجع الذکری 12 بتصرف.
1534. ( 1)- الفقیه 1- 12- 17.

13- بَابُ طَهَارَةِ مَاءِ الِاسْتِنْجَاءِ

565- 1-1536 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 222
عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الْأَحْوَلِ یَعْنِی مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَأَسْتَنْجِی بِالْمَاءِ فَیَقَعُ ثَوْبِی فِی ذَلِکَ الْمَاءِ الَّذِی اسْتَنْجَیْتُ بِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ وَ زَادَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ‌ءٌ1537.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1538.
566- 2-1539 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْعَیْزَارِ1540 عَنِ الْأَحْوَلِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ الرَّجُلُ یَسْتَنْجِی فَیَقَعُ ثَوْبُهُ فِی الْمَاءِ الَّذِی اسْتَنْجَی‌1541 بِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ فَسَکَتَ فَقَالَ أَ وَ تَدْرِی لِمَ صَارَ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ قُلْتُ: لَا وَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَ‌1542 الْمَاءَ أَکْثَرُ مِنَ الْقَذَرِ.
567- 3-1543 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ أَمُرُّ فِی الطَّرِیقِ فَیَسِیلُ عَلَیَّ الْمِیزَابُ فِی أَوْقَاتٍ أَعْلَمُ أَنَّ النَّاسَ یَتَوَضَّئُونَ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوُضُوءِ الِاسْتِنْجَاءُ.
568- 4-1544 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 223
عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَسْتَنْجِی ثُمَّ یَقَعُ ثَوْبِی فِیهِ وَ أَنَا جُنُبٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
569- 5-1545 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَی الْمَاءِ الَّذِی اسْتَنْجَی بِهِ أَ یُنَجِّسُ ذَلِکَ ثَوْبَهُ قَالَ لَا.
--------------------
( 2)- التهذیب 1- 221- 630، و رواه فی الاستبصار 1- 27- 71.
1536. ( 3)- الفقیه 1- 12- 16.
1537. ( 4)- المحاسن- 580- 50.
1538. ( 5)- فی المصدر زیادة- بابی أنت و أمی.
1539. ( 6)- ورد فی هامش النسخة الثانیة من المخطوط ما نصه- الشرب من قیام و یأتی تخصیصه بالنهار فی الاشربة( منه قده).
1540. ( 7)- یأتی فی الحدیث 13 من الباب 9 من هذه الأبواب.
1541. ( 1)- الباب 9 فیه 14 حدیث.
1542. ( 2)- جاء فی هامش المخطوط الأول ما نصه-" قال ابن إدریس- الظاهر من الآیات و الأخبار طهارة الماء المستعمل فی الوضوء و الغسل و رفع الحدث به، و حکم بانه طاهر و مطهر و کذا جماعة من علمائنا".
1543.و ورد فی هامش المخطوط الثانی تتمة له و هی-" ذکر الشهید فی الذکری أن الماء فی نفل الغسل أولی بجواز الاستعمال من ماء الوضوء و أن الخلاف مخصوص بالمستعمل فی غسل الجنابة و رجح جواز استعماله کذلک جمع من المحققین.( منه قده). راجع الذکری 12 بتصرف. و السرائر 17.
1544. ( 3)- التهذیب 1- 86- 225.
1545. ( 4)- الحجّ 22- 78.

14- بَابُ جَوَازِ الْوُضُوءِ بِبَقِیَّةِ مَاءِ الِاسْتِنْجَاءِ وَ کَرَاهَةِ اعْتِیَادِهِ إِلَّا مَعَ غَسْلِ الْیَدِ قَبْلَ دُخُولِ الْإِنَاءِ

570- 1-1547 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَوَضَّأُ فِی الْکَنِیفِ بِالْمَاءِ یُدْخِلُ یَدَهُ فِیهِ أَ یَتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِهِ لِلصَّلَاةِ قَالَ إِذَا أَدْخَلَ یَدَهُ وَ هِیَ نَظِیفَةٌ فَلَا بَأْسَ وَ لَسْتُ أُحِبُّ أَنْ یَتَعَوَّدَ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَغْسِلَ یَدَهُ قَبْلَ ذَلِکَ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 225
---------------------
1546. ( 5)- التهذیب 1- 379- 1174.
1547. ( 6)- التهذیب 1- 378- 1172.
1548. ( 1)- تقدم فی الحدیث 1، 3، 6، 7، 8 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق.

اَبْوَابِ الْأَسْآرِ

1- بَابُ نَجَاسَةِ سُؤْرِ الْکَلْبِ وَ الْخِنْزِیرِ

571- 1-1549 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفَضْلِ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَصَابَ ثَوْبَکَ مِنَ الْکَلْبِ رُطُوبَةٌ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ مَسَّهُ جَافّاً فَاصْبُبْ عَلَیْهِ الْمَاءَ الْحَدِیثَ.
572- 2-1550 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ خِنْزِیرٍ شَرِبَ مِنْ إِنَاءٍ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ قَالَ یُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ‌1551.
573- 3-1552 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْکَلْبِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 226
یَشْرَبُ مِنَ الْإِنَاءِ قَالَ اغْسِلِ الْإِنَاءَ الْحَدِیثَ.
574- 4-1553 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفَضْلِ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فَضْلِ الْهِرَّةِ وَ الشَّاةِ وَ الْبَقَرَةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْحِمَارِ وَ الْخَیْلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْوَحْشِ وَ السِّبَاعِ فَلَمْ أَتْرُکْ شَیْئاً إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّی انْتَهَیْتُ إِلَی الْکَلْبِ فَقَالَ رِجْسٌ نِجْسٌ لَا تَتَوَضَّأْ بِفَضْلِهِ وَ اصْبُبْ ذَلِکَ الْمَاءَ وَ اغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ بِالْمَاءِ.
575- 5-1554 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَلَغَ الْکَلْبُ فِی الْإِنَاءِ فَصُبَّهُ.
576- 6-1555 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ شُرَیْحٍ قَالَ: سَأَلَ عُذَافِرٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ سُؤْرِ السِّنَّوْرِ وَ الشَّاةِ وَ الْبَقَرَةِ وَ الْبَعِیرِ وَ الْحِمَارِ وَ الْفَرَسِ وَ الْبَغْلِ وَ السِّبَاعِ یُشْرَبُ مِنْهُ أَوْ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ فَقَالَ نَعَمِ اشْرَبْ مِنْهُ وَ تَوَضَّأْ قَالَ قُلْتُ: لَهُ الْکَلْبُ قَالَ لَا قُلْتُ أَ لَیْسَ هُوَ سَبُعٌ قَالَ لَا وَ اللَّهِ إِنَّهُ نَجَسٌ لَا وَ اللَّهِ إِنَّهُ نَجَسٌ.
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌1556.
577- 7-1557 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 227
لَیْسَ بِفَضْلِ السِّنَّوْرِ بَأْسٌ أَنْ یُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ یُشْرَبَ وَ لَا یُشْرَبُ سُؤْرُ الْکَلْبِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ حَوْضاً کَبِیراً یُسْتَقَی مِنْهُ.
578- 8-1558 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَخْلُقْ خَلْقاً أَنْجَسَ مِنَ الْکَلْبِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1559 وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ‌1560.
---------------------
1549. ( 2)- التهذیب 1- 132- 364، و یأتی فی الحدیث 8 من الباب 26 من أبواب الجنابة.
1550. ( 3)- الکافی 3- 13- 7.
1551. ( 4)- فی نسخة التهذیب 1- 132- 364 فی إنائه،( منه قده).
1552. ( 5)- الحجّ 22- 78.
1553. ( 6)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب.
1554. ( 7)- التهذیب 1- 86- 224.
1555. ( 8)- الکافی 3- 13- 6.
1556. ( 1)- بصائر الدرجات 258- 13، و یأتی صدره فی الحدیث 2 من الباب 45 من أبواب الجنابة، و تقدم ذیله فی الحدیث 11 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق.
1557. ( 2)- الکافی 3- 14- 8.
1558. ( 3)- فی المصدر- ماء بدل ما، و الملاحظ أن المصنّف لا یکتب الهمزة المتطرفة.
1559. ( 4)- الکافی 3- 14- 3.
1560. ( 5)- التهذیب 1- 378- 1169.

2- بَابُ طَهَارَةِ سُؤْرِ السِّنَّوْرِ وَ عَدَمِ کَرَاهَتِهِ‌

579- 1-1562 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْهِرَّةِ أَنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْبَیْتِ وَ یُتَوَضَّأُ مِنْ سُؤْرِهَا.
580- 2-1563 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع إِنَّ الْهِرَّ سَبُعٌ وَ لَا بَأْسَ بِسُؤْرِهِ وَ إِنِّی لَأَسْتَحْیِی مِنَ اللَّهِ أَنْ أَدَعَ طَعَاماً لِأَنَّ الْهِرَّ أَکَلَ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‌1564.
581- 3-1565 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 228
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْکَلْبِ یَشْرَبُ مِنَ الْإِنَاءِ قَالَ اغْسِلِ الْإِنَاءَ وَ عَنِ السِّنَّوْرِ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِنْ فَضْلِهَا إِنَّمَا هِیَ مِنَ السِّبَاعِ.
582- 4-1566 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ لَا تَدَعْ فَضْلَ السِّنَّوْرِ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ إِنَّمَا هِیَ سَبُعٌ.
583- 5-1567 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: إِنَّمَا هِیَ مِنْ أَهْلِ الْبَیْتِ.
584- 6-1568 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا وَلَغَ الْکَلْبُ فِیهِ وَ السِّنَّوْرُ أَوْ شَرِبَ مِنْهُ جَمَلٌ أَوْ دَابَّةٌ أَوْ غَیْرُ ذَلِکَ أَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ أَوْ یُغْتَسَلُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَجِدَ غَیْرَهُ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ.
أَقُولُ: حُکْمُ الْکَلْبِ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی بُلُوغِ الْمَاءِ کُرّاً لِمَا سَبَقَ فِی حَدِیثِ أَبِی بَصِیرٍ1569 وَ غَیْرِهِ‌1570 وَ قَالَ صَاحِبُ الْقَامُوسِ الْکَلْبُ کُلُّ سَبُعٍ عَقُورٍ وَ غَلَبَ عَلَی هَذَا النَّابِحِ‌1571 انْتَهَی أَقُولُ: فَیُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی السِّبَاعِ غَیْرَ الْکَلْبِ وَ الْخِنْزِیرِ.
585- 7-1572 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 229
إِنِّی لَا أَمْتَنِعُ مِنْ طَعَامٍ طَعِمَ مِنْهُ السِّنَّوْرُ وَ لَا مِنْ شَرَابٍ شَرِبَ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1573 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1574.
-------------------
1561 .( 6)- الکافی 3- 15- 4.
1562. ( 1)- التهذیب 1- 379- 1176.
1563. ( 2)- الفقیه 1- 12- 17.
1564. ( 3)- الفقیه 1- 27- 53، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 27 من أبواب الجنابة.
1565. ( 4)- أثبتناه من المصدر.
1566. ( 5)- التهذیب 1- 133- 367.
1567. ( 6)- التهذیب 1- 86- 226.
1568. ( 7)- التهذیب 1- 87- 229.
1569. ( 1)- تقدم فی الحدیث 2، 6 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق.
1570. ( 2)- و یأتی فی الحدیث 1، 2 من الباب 10 من أبواب الماء المضاف، و الحدیث 8 من الباب 26 من أبواب الجنابة.
1571. ( 3)- التهذیب 1- 221- 630، و الاستبصار 1- 27- 71، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.
1572. ( 4)- أثبتناه من المصدر.
1573. ( 5)- تقدم فی الأحادیث 1، 3- 9 من هذا الباب.
1574. ( 6)- یأتی فی الحدیث 1، 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.

3- بَابُ نَجَاسَةِ أَسْآرِ أَصْنَافِ الْکُفَّارِ

586- 1-1576 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سُؤْرِ الْیَهُودِیِّ- وَ النَّصْرَانِیِّ فَقَالَ لَا.
587- 2-1577 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ سُؤْرَ وَلَدِ الزِّنَا وَ سُؤْرَ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمُشْرِکِ- وَ کُلِّ مَا1578 خَالَفَ الْإِسْلَامَ- وَ کَانَ أَشَدُّ ذَلِکَ عِنْدَهُ سُؤْرَ النَّاصِبِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1579 وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
588- 3-1580 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 230
عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَتَوَضَّأُ مِنْ کُوزِ أَوْ إِنَاءِ غَیْرِهِ إِذَا شَرِبَ مِنْهُ عَلَی أَنَّهُ یَهُودِیٌّ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ مِنْ ذَلِکَ الْمَاءِ الَّذِی شَرِبَ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ ظَنَّهُ یَهُودِیّاً وَ لَمْ یَتَحَقَّقْهُ فَلَا یُحْکَمُ عَلَیْهِ بِالنَّجَاسَةِ إِلَّا مَعَ الْیَقِینِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النَّجَاسَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌1581.
-----------------
1575 .( 7)- ذکری الشیعة 9.
1576. ( 1)- المعتبر 22.
1577. ( 2)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- لا تصریح فی حدیث ابن سنان و لا فی حدیث العیص بن القاسم بنجاسة الغسالة و لا یحضرنی نص غیرهما و قد صرحوا بعدم نص غیر ذلک، لکن حکم جماعة من الأصحاب بالنجاسة بعد الانفصال و هو الأحوط و یأتی ما یدلّ علی طهارة ماء الاستنجاء و تقدم فی هذا الباب الطهارة و لیس بصریح و یأتی مثله( منه قده).
1578. ( 3)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 7 من أبواب الماء المطلق. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب، و یأتی فی أحادیث الباب 11 من هذه الأبواب ما ظاهره المنافاة.
1579. ( 4)- الباب 10 فیه 3 أحادیث.
1580. ( 5)- التهذیب 1- 416- 1315.
1581. ( 1)- التهذیب 1- 367- 1115.

4- بَابُ طَهَارَةِ أَسْآرِ أَصْنَافِ الْأَطْیَارِ وَ إِنْ أَکَلَتِ الْجِیَفَ مَعَ خُلُوِّ مَوْضِعِ الْمُلَاقَاةِ مِنْ عَیْنِ النَّجَاسَةِ

589- 1-1583 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فَضْلُ الْحَمَامَةِ وَ الدَّجَاجِ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الطَّیْرِ.
590- 2-1584 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَمَّا تَشْرَبُ مِنْهُ الْحَمَامَةُ فَقَالَ کُلُّ مَا أُکِلَ لَحْمُهُ فَتَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِهِ وَ اشْرَبْ وَ عَنْ مَاءٍ شَرِبَ مِنْهُ بَازٌ أَوْ صَقْرٌ أَوْ عُقَابٌ فَقَالَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ مِنَ الطَّیْرِ یُتَوَضَّأُ مِمَّا یَشْرَبُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَرَی فِی مِنْقَارِهِ دَماً فَإِنْ رَأَیْتَ فِی مِنْقَارِهِ دَماً فَلَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ.
وَ رَوَاهُمَا الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1585.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 231
591- 3-1586 وَ زَادَ فِی الْأَخِیرِ وَ سُئِلَ عَنْ مَاءٍ شَرِبَتْ مِنْهُ الدَّجَاجَةُ قَالَ إِنْ کَانَ فِی مِنْقَارِهَا قَذَرٌ لَمْ تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَمْ تَشْرَبْ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ فِی مِنْقَارِهَا قَذَراً تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ اشْرَبْ.
592- 4-1587 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بِالْإِسْنَادِ وَ ذَکَرَ الزِّیَادَةَ وَ زَادَ وَ کُلُّ مَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ فَلْیَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لْیَشْرَبْهُ وَ سُئِلَ عَمَّا1588 یَشْرَبُ مِنْهُ بَازٌ أَوْ صَقْرٌ أَوْ عُقَابٌ قَالَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ مِنَ الطَّیْرِ یُتَوَضَّأُ مِمَّا یَشْرَبُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَرَی فِی مِنْقَارِهِ دَماً1589- فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‌1590 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1591 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1592.
---------------
1582 .( 2)- قرب الإسناد 84.
1583. ( 3)- السرائر 485.
1584. ( 4)- المعتبر 22 باختلاف یسیر فی اللفظ.
1585. ( 5)- المنتقی 1- 68.
1586. ( 6)- التهذیب 1- 417- 1318، و الاستبصار 1- 28- 72.
1587. ( 7)- فی هامش المخطوط" الظاهر أن الذی وثقه ابن مسکان هو محمّد بن میسر، و اللّه أعلم"( منه قده).
1588. ( 1)- المعتبر 22.
1589. ( 2)- السرائر 473.
1590. ( 3)- الکافی 3- 3- 1.
1591. ( 4)- فی نسخة التهذیب- عبد اللّه بن یحیی،( منه قده). و هو الکاهلیّ.
1592. ( 5)- التهذیب 1- 408- 1283.

5- بَابُ طَهَارَةِ سُؤْرِ بَقِیَّةِ الدَّوَابِّ حَتَّی الْمُسُوخِ وَ کَرَاهَةِ سُؤْرِ مَا لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ‌

593- 1-1594 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِمَّا شَرِبَ مِنْهُ مَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 232
594- 2-1595 وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ یَکْرَهُ سُؤْرَ کُلِّ شَیْ‌ءٍ لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ.
595- 3-1596 وَ عَنْ أَبِی دَاوُدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ یُشْرَبُ سُؤْرُ شَیْ‌ءٍ مِنَ الدَّوَابِّ وَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ أَمَّا الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ الْغَنَمُ‌1597 فَلَا بَأْسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1598 وَ کَذَا مَا قَبْلَهُ‌1599.
596- 4-1600 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سُؤْرِ الدَّوَابِّ وَ الْغَنَمِ وَ الْبَقَرِ أَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ وَ یُشْرَبُ قَالَ لَا بَأْسَ.
597- 5-1601 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ شَیْ‌ءٍ یَجْتَرُّ1602 فَسُؤْرُهُ حَلَالٌ وَ لُعَابُهُ حَلَالٌ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 233
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا1603.
598- 6-1604 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ فَضْلِ‌1605 الْبَقَرَةِ وَ الشَّاةِ وَ الْبَعِیرِ یُشْرَبُ مِنْهُ وَ یُتَوَضَّأُ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1606 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1607.
----------------
1593. ( 6)- الباب 11 فیه 5 أحادیث.
1594. ( 7)- التهذیب 1- 373- 1143، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب آداب الحمام.
1595. ( 1)- الکافی 6- 503- 38.
1596. ( 2)- الکافی 6- 498- 10.
1597. ( 3)- الکافی 3- 14- 1.
1598. ( 1)- علل الشرائع 292.
1599. ( 2)- تقدم فی الباب 9 من هذه الأبواب.
1600. ( 3)- تقدم فی الباب 7 من أبواب الماء المطلق.
1601. ( 4)- یأتی فی الحدیث 9 من الباب 14 و الحدیثین 13، 14 من الباب 27 من أبواب النجاسات.
1602. ( 5)- الباب 12 فیه 4 أحادیث.
1603. ( 6)- الفقیه 1- 19- 24.
1604. ( 7)- الحمة- العین الحارة یستشفی بها المرضی،( منه قده). الصحاح 5- 1904.
1605. ( 1)- الفقیه 1- 19- 25.
1606. ( 2)- فی نسخة" فیح"، فاحت القدر تفوح- غلت،( منه قده). الصحاح 1- 393.
1607. ( 3)- الکافی 6- 389- 1.

6- بَابُ کَرَاهَةِ سُؤْرِ الْجَلَّالِ‌

599- 1-1610 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ‌1611 عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْکُلُوا لُحُومَ الْجَلَّالَةِ1612- فَإِنْ أَصَابَکَ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 234
أَقُولُ: وَ سَیَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَبْوَابِ النَّجَاسَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌1613 وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی کَرَاهِیَةِ سُؤْرِ مَا لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ‌1614 وَ هَذَا مِنْهُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الطَّهَارَةِ هُنَا کَحَدِیثِ الْفَضْلِ‌1615 وَ غَیْرِهِ‌1616.
-----------------
1608 .( 4)- فی المصدر- بالحمیات.
1609. ( 5)- و فیه- فیح.
1610. ( 6)- التهذیب 9- 101- 441.
1611. ( 7)- المحاسن 579- 47.
1612. ( 8)- المحاسن 579- 48، و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 24 من أبواب الأشربة المباحة من کتاب الأطعمة و الأشربة.
1613. ( 9)- الباب 13 فیه 5 أحادیث.
1614. ( 10)- الکافی 3- 13- 5.
1615. ( 1)- الفقیه 1- 70- 162.
1616. ( 2)- التهذیب 1- 85- 223.

7- بَابُ طَهَارَةِ سُؤْرِ الْجُنُبِ‌

600- 1-1618 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ فَقَالَ لَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ تَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِ الْجُنُبِ إِذَا کَانَتْ مَأْمُونَةً ثُمَّ تَغْسِلُ یَدَیْهَا قَبْلَ أَنْ تُدْخِلَهُمَا الْإِنَاءَ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَغْتَسِلُ هُوَ وَ عَائِشَةُ فِی إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَ یَغْتَسِلَانِ جَمِیعاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ‌1619.
601- 2-1620 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْعِیصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یَغْتَسِلُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فَقَالَ نَعَمْ یُفْرِغَانِ عَلَی أَیْدِیهِمَا قَبْلَ أَنْ یَضَعَا أَیْدِیَهُمَا فِی الْإِنَاءِ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 235
602- 3-1621 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْجُنُبِ یَسْهُو فَیَغْمِسُ یَدَهُ فِی الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَهَا أَنَّهُ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ یَکُنْ أَصَابَ یَدَهُ شَیْ‌ءٌ.
603- 4-1622 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَبُولُ وَ لَمْ یَمَسَّ یَدَهُ شَیْ‌ءٌ أَ یَغْمِسُهَا فِی الْمَاءِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ کَانَ جُنُباً.
604- 5-1623 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْهَاشِمِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَ هُوَ جُنُبٌ فَتَمَسُّ یَدُهُ الْمَاءَ قَبْلَ‌1624 أَنْ یَغْسِلَهَا قَالَ لَا بَأْسَ وَ قَالَ أَدْخُلُ الْحَمَّامَ فَأَغْتَسِلُ فَیُصِیبُ جَسَدِی بَعْدَ الْغُسْلِ جُنُباً أَوْ غَیْرَ جُنُبٍ قَالَ لَا بَأْسَ.
605- 6-1625 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی أَمَالِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ عَنِ الرَّزَّازِ عَنْ حَامِدِ بْنِ سَهْلٍ (عَنْ أَبِی غَسَّانَ)1626 عَنْ شَرِیکٍ عَنْ سِمَاکٍ عَنْ عِکْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَیْمُونَةَ قَالَتْ أَجْنَبْتُ أَنَا وَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَاغْتَسَلْتُ مِنْ جَفْنَةٍ وَ فَضَلَتْ‌1627 فِیهَا فَضْلَةٌ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَغْتَسِلُ‌1628 وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 236
فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّهَا فَضْلَةٌ مِنِّی أَوْ قَالَتْ اغْتَسَلْتُ فَقَالَ لَیْسَ الْمَاءُ جَنَابَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1629 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1630.
----------------
1617. ( 3)- علل الشرائع 287- 1.
1618. ( 4)- فی المصدر- العنزا.
1619. ( 5)- فی المصدر- یستنجی.
1620. ( 6)- و فیه- لأن.
1621. ( 7)- الکافی 3- 13- 3، و تقدم ذیله فی الحدیث 5 من الباب 6 من أبواب الماء المطلق.
1622. ( 8)- التهذیب 1- 86- 227.
1623. ( 1)- التهذیب 1- 86- 228، و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 من الباب 60 من أبواب النجاسات.
1624. ( 2)- الباب 14 فیه حدیث واحد.
1625. ( 3)- قرب الإسناد 84.
1626. ( 1)- الباب 1 فیه 8 أحادیث.
1627. ( 2)- التهذیب 1- 261- 759، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 26 و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب النجاسات.
1628. ( 3)- التهذیب 1- 261- 760، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب النجاسات.
1629. ( 4)- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- لم أجده فی الکافی و کذا لم یجده الشیخ بهاء الدین فی مشرق الشمسین و قال- کانه أخذه من غیر الکافی من مؤلّفات الکلینی.( منه قده).
1630. ( 5)- التهذیب 1- 225- 644 و الاستبصار 1- 18- 39، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب الآتی.

8- بَابُ طَهَارَةِ سُؤْرِ الْحَائِضِ وَ کَرَاهَةِ الْوُضُوءِ مِنْ سُؤْرِهَا إِذَا لَمْ تَکُنْ مَأْمُونَةً

606- 1-1632 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اشْرَبْ مِنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ وَ لَا تَتَوَضَّ مِنْهُ.
607- 2-1633 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ یُشْرَبُ مِنْ سُؤْرِهَا قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَتَوَضَّ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ‌1634.
608- 3-1635 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 237
أَ یَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ مِنْ فَضْلِ الْمَرْأَةِ قَالَ إِذَا کَانَتْ تَعْرِفُ الْوُضُوءَ وَ لَا تَتَوَضَ‌1636 مِنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ.
609- 4-1637 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ قَالَ تَشْرَبُ‌1638 مِنْ سُؤْرِهَا وَ لَا تَتَوَضَّأُ1639 مِنْهُ.
610- 5-1640 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ الْحَائِضِ قَالَ إِذَا کَانَتْ مَأْمُونَةً فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی هَذَا الْقَیْدِ أَیْضاً1641 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1642.
611- 6-1643 وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُؤْرُ الْحَائِضِ تَشْرَبُ مِنْهُ وَ لَا تَوَضَّأُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُ کَمَا مَرَّ1644.
612- 7-1645 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْأَحْمَرِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 238
عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ یُتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِ وَضُوءِ1646 الْحَائِضِ قَالَ لَا.
613- 8-1647 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ عَنْ أَبِی هِلَالٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الطَّامِثُ أَشْرَبُ مِنْ فَضْلِ شَرَابِهَا وَ لَا أُحِبُّ أَنْ أَتَوَضَّأَ مِنْهُ‌1648.
614- 9-1649 مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ سُؤْرَ الْحَائِضِ لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ إِذَا کَانَتْ تَغْسِلُ یَدَیْهَا.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَ الْجَمْعِ بَیْنَ الْأَخْبَارِ مِنَ الْعُنْوَانِ وَ هُوَ الَّذِی یُفْهَمُ مِنْ کَلَامِ الشَّیْخِ وَ غَیْرِهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ1650.
------------------
1631 .( 1)- التهذیب 1- 225- 646، و الاستبصار 1- 19- 40، و یأتی- صدره فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب النجاسات.
1632.ذیله فی الحدیث 1 من الباب 70 من أبواب النجاسات.
1633. ( 2)- التهذیب 1- 225- 645.
1634. ( 3)- التهذیب 1- 225- 647، و الاستبصار 1- 19- 41.
1635. ( 4)- التهذیب 1- 225- 648.
1636. ( 5)- التهذیب 1- 226- 650، و تقدم ذیله فی الحدیث 3 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق.
1637. ( 1)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف.
1638. ( 2)- یأتی فی الباب 12 و الباب 13 من أبواب النجاسات.
1639. ( 3)- یأتی ما ظاهره المنافاة فی الحدیث 6 من الباب القادم.
1640. ( 4)- الباب 2 فیه 7 أحادیث.
1641. ( 5)- التهذیب 1- 226- 652.
1642. ( 6)- التهذیب 1- 227- 655.
1643. ( 7)- الکافی 3- 9- 4.
1644. ( 8)- التهذیب 1- 225- 644، و الاستبصار 1- 18- 39.
1645. ( 1)- التهذیب 1- 227- 653.
1646. ( 2)- التهذیب 1- 227- 654.
1647. ( 3)- التهذیب 1- 226- 649.
1648. ( 4)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب السابق.
1649. ( 5)- تقدم فی الحدیث 1، 3- 5، 8 من الباب السابق.
1650. ( 6)- القاموس 1- 130.

9- بَابُ طَهَارَةِ سُؤْرِ الْفَأْرَةِ وَ الْحَیَّةِ وَ الْعَظَایَةِ وَ الْوَزَغِ وَ الْعَقْرَبِ وَ أَشْبَاهِهِ وَ اسْتِحْبَابِ اجْتِنَابِهِ وَ طَهَارَةِ سُؤْرِ الْخُنْفَسَاءِ

615- 1-1652 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 239
الْعَظَایَةِ1653 وَ الْحَیَّةِ وَ الْوَزَغِ یَقَعُ فِی الْمَاءِ فَلَا یَمُوتُ أَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِی حُبِّ دُهْنٍ وَ أُخْرِجَتْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ أَ یَبِیعُهُ مِنْ مُسْلِمٍ قَالَ نَعَمْ وَ یَدَّهِنُ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‌1654.
616- 2-1655 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع کَانَ یَقُولُ لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْفَأْرَةِ إِذَا شَرِبَتْ مِنَ الْإِنَاءِ أَنْ یُشْرَبَ مِنْهُ وَ یُتَوَضَّأَ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌1656.
617- 3-1657 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبٍ عَنْ حَفْصٍ‌1658 عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حَیَّةٍ دَخَلَتْ حُبّاً1659 فِیهِ مَاءٌ وَ خَرَجَتْ مِنْهُ قَالَ إِذَا وَجَدَ مَاءً غَیْرَهُ فَلْیُهَرِقْهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ‌1660.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 240
618- 4-1661 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ جَمِیعاً عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الْعَقْرَبِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِکَ یَقَعُ فِی الْمَاءِ فَیَخْرُجُ حَیّاً هَلْ یُشْرَبُ مِنْ ذَلِکَ الْمَاءِ وَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ‌1662- قَالَ یُسْکَبُ مِنْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قَلِیلُهُ وَ کَثِیرُهُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ یُشْرَبُ مِنْهُ وَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ غَیْرَ الْوَزَغِ فَإِنَّهُ لَا یُنْتَفَعُ بِمَا یَقَعُ فِیهِ.
619- 5-1663 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخُنْفَسَاءِ تَقَعُ فِی الْمَاءِ أَ یُتَوَضَّأُ بِهِ‌1664 قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَالْعَقْرَبُ قَالَ أَرِقْهُ.
620- 6-1665 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جَرَّةٍ وُجِدَ فِیهَا خُنْفَسَاءُ قَدْ مَاتَتْ قَالَ أَلْقِهَا وَ تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ عَقْرَباً فَأَرِقِ الْمَاءَ وَ تَوَضَّأْ مِنْ مَاءٍ غَیْرِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1666.
621- 7-1667 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی أَنَّ النَّبِیَّ ص نَهَی عَنْ أَکْلِ سُؤْرِ الْفَأْرِ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 241
622- 8-1668 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْفَأْرِ أَنْ یُشْرَبَ مِنْهُ وَ یُتَوَضَّأَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ1669.
----------------
1651 .( 7)- الفقیه 1- 9- 11.
1652. ( 1)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 4، 6، 7 من الباب 1 من أبواب الأسار.
1653. ( 2)- یأتی فی الحدیث 1، 5 من الباب 11 من أبواب النجاسات.
1654. ( 3)- الباب 3 فیه 3 أحادیث.
1655. ( 4)- الکافی 3- 11- 5، و رواه الشیخ فی التهذیب 1- 223- 638، و الاستبصار 1 18- 36، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 14 من أبواب النجاسات.
1656. ( 5)- الکافی 3- 11- 6.
1657. ( 6)- کتب المصنّف فوقها( من) عن نسخة.
1658. ( 7)- التهذیب 1- 223- 639، و الاستبصار 1- 18- 37.
1659. ( 8)- التهذیب 1- 223- 641، و الاستبصار 1- 18- 38.
1660. ( 1)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 14 من أبواب النجاسات.
1661. ( 2)- الباب 4 فیه 4 أحادیث.
1662. ( 3)- الکافی 3- 9- 2، و رواه الشیخ فی التهذیب 1- 228- 659.
1663. ( 4)- الکافی 3- 9- 5.
1664. ( 5)- التهذیب 1- 228- 660، و الاستبصار 1- 25- 64.
1665. ( 1)- الاستبصار 1- 25- 64، و التهذیب 1- 284- 832 قطعة من الحدیث 832.
1666. ( 2)- التهذیب 1- 284- 832 قطعة من الحدیث 832، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 53 من أبواب النجاسات.
1667. ( 3)- فی المصدر- عن ماء.
1668. ( 4)- فی المصدر زیادة- فان رأیت فی منقاره دما.
1669. ( 5)- الفقیه 1- 13- 18 و أورده فی الحدیث 6 من الباب 8 من أبواب الماء المطلق.

10- بَابُ طَهَارَةِ سُؤْرِ مَا لَیْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ وَ إِنْ مَاتَ‌

623- 1-1671 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْخُنْفَسَاءِ وَ الذُّبَابِ وَ الْجَرَادِ وَ النَّمْلَةِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ یَمُوتُ فِی الْبِئْرِ وَ الزَّیْتِ وَ السَّمْنِ وَ شِبْهِهِ قَالَ کُلُّ مَا لَیْسَ لَهُ دَمٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
624- 2-1672 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: لَا یُفْسِدُ الْمَاءَ إِلَّا مَا کَانَتْ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ.
625- 3-1673 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُلُّ شَیْ‌ءٍ یَسْقُطُ فِی الْبِئْرِ لَیْسَ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 242
لَهُ دَمٌ مِثْلُ الْعَقَارِبِ وَ الْخَنَافِسِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ.
626- 4-1674 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُفْسِدُ الْمَاءَ إِلَّا مَا کَانَتْ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1675.
627- 5-1676 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقْرَبِ وَ الْخُنْفَسَاءِ وَ أَشْبَاهِهِنَّ تَمُوتُ فِی الْجَرَّةِ أَوِ الدَّنِ‌1677- یُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1678 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1679.
------------------
( 6)- تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.
1671. ( 7)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب الآتی و الحدیث 1- 3 من الباب 11 من أبواب النجاسات.
1672. ( 8)- الباب 5 فیه 6 أحادیث.
1673. ( 9)- الکافی 3- 9- 1، و رواه الشیخ فی التهذیب 1- 224- 642.
1674. ( 1)- الکافی 3- 10- 7.
1675. ( 2)- الکافی 3- 9- 3.
1676. ( 3)- لفظ( و الغنم) لیس فی التهذیب 1- 227- 656( منه قده-.
1677. ( 4)- التهذیب 1- 227- 656.
1678. ( 5)- کذا فی الأصل و لم یرد الحدیث السابق فی التهذیب 1- 227- 656.
1679. ( 6)- التهذیب 1- 227- 657.

11- بَابُ حُکْمِ الْعَجِینِ بِالْمَاءِ النَّجِسِ‌

628- 1-1681 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ مَا أَحْسَبُهُ إِلَّا (عَنْ)1682 حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ: قِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 243
الْعَجِینِ یُعْجَنُ مِنَ الْمَاءِ النَّجِسِ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ قَالَ یُبَاعُ مِمَّنْ یَسْتَحِلُّ أَکْلَ الْمَیْتَةِ.
629- 2-1683 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُدْفَنُ وَ لَا یُبَاعُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ الْأَوَّلُ عَلَی الْجَوَازِ.
630- 3-1684 وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ الْبِئْرِ أَنَّ الْعَجِینَ الْمَذْکُورَ إِذَا أَصَابَتْهُ النَّارُ فَلَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ إِلَّا أَنَّ الْمَاءَ هُنَاکَ مِنْ مَاءِ الْبِئْرِ وَ قَدْ عَرَفْتَ عَدَمَ نَجَاسَتِهِ بِالْمُلَاقَاةِ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 245
---------------
1680. ( 7)- التهذیب 1- 228- 658.
1681. ( 8)- یجتر- هو من الاجترار و هو أن یجر البعیر من الکرش ما أکل إلی الفم فیمضغه مرة ثانیة( مجمع البحرین 3- 244) الجرة- ما یخرجه البعیر للاجترار، منه قده. الصحاح 2- 611.
1682. ( 1)- الفقیه 1- 8- 9.
1683. ( 2)- قرب الإسناد 84.
1684. ( 3)- فی المصدر- ماء.

أَبْوَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

1- بَابُ أَنَّهُ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا الْیَقِینُ بِحُصُولِ الْحَدَثِ دُونَ الظَّنِّ وَ الشَّکِ‌

631- 1-1686 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَنَامُ وَ هُوَ عَلَی وُضُوءٍ أَ تُوجِبُ الْخَفْقَةُ1687 وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَیْهِ الْوُضُوءَ فَقَالَ یَا زُرَارَةُ قَدْ تَنَامُ الْعَیْنُ وَ لَا یَنَامُ الْقَلْبُ وَ الْأُذُنُ فَإِذَا نَامَتِ الْعَیْنُ وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ وَجَبَ الْوُضُوءُ قُلْتُ فَإِنْ حُرِّکَ إِلَی جَنْبِهِ شَیْ‌ءٌ وَ لَمْ یَعْلَمْ بِهِ قَالَ لَا حَتَّی یَسْتَیْقِنَ‌1688 أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّی یَجِی‌ءَ مِنْ ذَلِکَ أَمْرٌ بَیِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَی یَقِینٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا تَنْقُضِ‌1689 الْیَقِینَ أَبَداً بِالشَّکِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِیَقِینٍ آخَرَ.
632- 2-1690 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُوجَبُ الْوُضُوءُ إِلَّا مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 246
أَوْ ضَرْطَةٍ تَسْمَعُ صَوْتَهَا أَوْ فَسْوَةٍ تَجِدُ رِیحَهَا.
633- 3-1691 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الشَّیْطَانَ یَنْفُخُ فِی دُبُرِ الْإِنْسَانِ حَتَّی یُخَیَّلَ إِلَیْهِ أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنْهُ رِیحٌ وَ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا رِیحٌ تَسْمَعُهَا أَوْ تَجِدُ رِیحَهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ‌1692.
634- 4-1693 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ أَخِیهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ الْحَدَثُ تَسْمَعُ صَوْتَهُ أَوْ تَجِدُ رِیحَهُ الْحَدِیثَ.
635- 5-1694 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ لِلصَّادِقِ ع أَجِدُ الرِّیحَ فِی بَطْنِی حَتَّی أَظُنَّ أَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ وُضُوءٌ حَتَّی تَسْمَعَ الصَّوْتَ أَوْ تَجِدَ الرِّیحَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ إِبْلِیسَ- یَجْلِسُ بَیْنَ أَلْیَتَیِ الرَّجُلِ فَیُحْدِثُ لِیُشَکِّکَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ‌1695 أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ الْوَسْوَسَةِ فِی النِّیَّةِ مَا یَدُلُّ عَلَی هَذَا الْمَعْنَی‌1696.
636- 6-1697 وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 247
الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: مَنْ کَانَ عَلَی یَقِینٍ فَشَکَّ فَلْیَمْضِ عَلَی یَقِینِهِ فَإِنَّ الشَّکَّ لَا یَنْقُضُ الْیَقِینَ الْوُضُوءُ1698 بَعْدَ الطَّهُورِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ فَتَطَهَّرُوا وَ إِیَّاکُمْ وَ الْکَسَلَ فَإِنَّ مَنْ کَسِلَ لَمْ یُؤَدِّ حَقَّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ تَنَظَّفُوا بِالْمَاءِ مِنْ نَتْنِ الرِّیحِ الَّذِی یُتَأَذَّی بِهِ تَعَهَّدُوا أَنْفُسَکُمْ فَإِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ مِنْ عِبَادِهِ الْقَاذُورَةَ الَّذِی یَتَأَنَّفُ بِهِ مَنْ جَلَسَ إِلَیْهِ إِذَا خَالَطَ النَّوْمُ الْقَلْبَ وَجَبَ الْوُضُوءُ إِذَا غَلَبَتْکَ عَیْنُکَ وَ أَنْتَ فِی الصَّلَاةِ فَاقْطَعِ الصَّلَاةَ وَ نَمْ فَإِنَّکَ لَا تَدْرِی‌1699 لَعَلَّکَ أَنْ تَدْعُوَ عَلَی نَفْسِکَ.
637- 7-1700 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا اسْتَیْقَنْتَ أَنَّکَ قَدْ أَحْدَثْتَ فَتَوَضَّأْ وَ إِیَّاکَ أَنْ تُحْدِثَ وُضُوءاً أَبَداً حَتَّی تَسْتَیْقِنَ أَنَّکَ قَدْ أَحْدَثْتَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‌1701 أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْوُضُوءِ مَعَ قَصْدِ الْوُجُوبِ لِمَا مَضَی‌1702 وَ یَأْتِی‌1703 مِنِ اسْتِحْبَابِ تَجْدِیدِ الْوُضُوءِ مِنْ غَیْرِ حَدَثٍ.
638- 8-1704 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُذُنَانِ وَ عَیْنَانِ تَنَامُ الْعَیْنَانِ وَ لَا تَنَامُ الْأُذُنَانِ وَ ذَلِکَ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَإِذَا نَامَتِ الْعَیْنَانِ وَ الْأُذُنَانِ انْتَقَضَ الْوُضُوءُ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 248
639- 9-1705 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَتَّکِئُ فِی الْمَسْجِدِ فَلَا یَدْرِی نَامَ أَمْ لَا هَلْ عَلَیْهِ وُضُوءٌ قَالَ إِذَا شَکَّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ وُضُوءٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ فِی الصَّلَاةِ فَیَعْلَمُ أَنَّ رِیحاً قَدْ خَرَجَتْ فَلَا یَجِدُ رِیحَهَا وَ لَا یَسْمَعُ صَوْتَهَا قَالَ یُعِیدُ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ وَ لَا یَعْتَدُّ بِشَیْ‌ءٍ مِمَّا صَلَّی إِذَا عَلِمَ ذَلِکَ یَقِیناً.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‌1706.
640- 10-1707 وَ رَوَی الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ عَنْهُ ع قَالَ: إِذَا وَجَدَ أَحَدُکُمْ فِی بَطْنِهِ شَیْئاً فَأَشْکَلَ عَلَیْهِ أَ خَرَجَ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ أَمْ لَا لَمْ یَخْرُجْ‌1708 مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّی یَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ یَجِدَ رِیحاً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1709. -------------------------
1685 .( 4)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 4، 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.
1686. ( 5)- یأتی فی الباب 6، 9 من هذه الأبواب.
1687. ( 6)- الباب 6 فیه حدیث واحد.
1688. ( 7)- جاء فی هامش المخطوط ما لفظه-" استدل علماؤنا علی کراهة سؤر الجلال بحدیث هشام و أحادیث ما لا یؤکل لحمه، و دلالة الثانی ظاهرة واضحة و دلالة الأول مبنیة علی أنهم أجمعوا علی تساوی حکم العرق و السؤر هنا، بل فی جمیع الأفراد، و الفرق إحداث قول ثالث و أیضا فان بدن الحیوان لا یخلو أبدا من العرق إمّا رطبا و إمّا جافا، فیتصل السؤر به فحکمه حکمه، و علی کل حال فضعف الدلالة منجبر باحادیث ما لا یؤکل لحمه" منه قده.
1689. ( 8)- الکافی 6- 250- 1 و أورده فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب النجاسات و فی الحدیث 1 من الباب 27 من أبواب الأطعمة المحرمة.
1690. ( 9)- فی المصدر زیادة- عن أبی حمزة.
1691.133- 135 و هدایة المحدثین 27 و الوافی 3- 16 کتاب الأطعمة و الأشربة.
1692. ( 10)- فی المصدر- الجلالات، و الجلالة من الحیوان- التی تاکل الجلة و العذرة( لسان العرب 11- 119).
1693. ( 1)- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 من الباب 15 من أبواب النجاسات.
1694. ( 2)- تقدم علی کراهة سؤر ما لا یؤکل لحمه فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
1695. ( 3)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.
1696. ( 4)- تقدم فی الحدیث 6، 7 من الباب 1، و الأحادیث 1، 4، 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.
1697. ( 5)- الباب 7 فیه 6 أحادیث.
1698. ( 6)- الکافی 3- 10- 2.
1699. ( 7)- التهذیب 1- 222- 633، و الاستبصار 1- 17- 31.
1700. ( 8)- الکافی 3- 10- 2، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 32 من أبواب الجنابة.
1701. ( 1)- الکافی 3- 11- 3، و تقدم فی الحدیث 3 من الباب 8 من أبواب الماء المطلق.
1702. ( 2)- الکافی 3- 12- 4، و أورده أیضا فی الحدیث 1 من الباب 28 من أبواب الوضوء.
1703. ( 3)- التهذیب 1- 378- 1171.
1704. ( 4)- کتب المصنّف فوق( یده) علامة نسخة و کتب( من غیر) بدل کلمة( قبل) عن نسخة.
1705. ( 5)- أمالی الطوسیّ 2- 6، و أورده أیضا فی الحدیث 6 من الباب 32 من أبواب الجنابة.
1706. ( 6)- لیس فی المصدر. راجع تهذیب التهذیب 4- 334.
1707. ( 7)- فی نسخة" ففضلت"( منه قده).
1708. ( 8)- فی المصدر- اغتسل منه.
1709. ( 1)- تقدم فی الباب 8 من أبواب الماء المطلق، و کذلک الباب 9 من أبواب الماء المضاف.

2- بَابُ أَنَّ الْبَوْلَ وَ الْغَائِطَ وَ الرِّیحَ وَ الْمَنِیَّ وَ الْجَنَابَةَ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ

641- 1-1711 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ وَ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 249
یَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَیْکَ أَوِ النَّوْمُ.
642- 2-1712 وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَقَالا مَا یَخْرُجُ مِنْ طَرَفَیْکَ الْأَسْفَلَیْنِ مِنَ الذَّکَرِ وَ الدُّبُرِ مِنَ الْغَائِطِ وَ الْبَوْلِ أَوْ مَنِیٍّ أَوْ رِیحٍ وَ النَّوْمُ حَتَّی یُذْهِبَ الْعَقْلَ وَ کُلُّ النَّوْمِ یُکْرَهُ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تَسْمَعُ الصَّوْتَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ‌1713 وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ حَتَّی یُذْهِبَ الْعَقْلَ‌1714.
643- 3-1715 وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عُثْمَانَ یَعْنِی ابْنَ عِیسَی عَنْ أُدَیْمِ بْنِ الْحُرِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَیْسَ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَیْکَ الْأَسْفَلَیْنِ.
644- 4-1716 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَالِمٍ أَبِی الْفَضْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَیْکَ الْأَسْفَلَیْنِ اللَّذَیْنِ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْکَ بِهِمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ‌1717.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 250
645- 5-1718 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرُّعَافِ وَ الْحِجَامَةِ وَ کُلِّ دَمٍ سَائِلٍ فَقَالَ لَیْسَ فِی هَذَا وُضُوءٌ إِنَّمَا الْوُضُوءُ مِنْ طَرَفَیْکَ اللَّذَیْنِ أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِمَا عَلَیْکَ.1719 وسایل الشیعه ؛ ج‌1 ؛ ص250 رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ الْمُرَادِیِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ ذَکَرَ بَدَلَ الرُّعَافِ الْقَیْ‌ءَ1720.
646- 6-1721 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ النَّاسُورِ1722 أَ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ إِنَّمَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ ثَلَاثٌ الْبَوْلُ وَ الْغَائِطُ وَ الرِّیحُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ1723 وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‌1724 أَقُولُ: الْحَصْرُ إِضَافِیٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَی النَّاسُورِ وَ نَحْوِهِ وَ کَذَا بَعْضُ أَحَادِیثِ الْحَصْرِ أَعْنِی مَا لَهُ مُخَصِّصٌ لَمْ یَظْهَرْ کَوْنُهُ مِنْ بَابِ التَّقِیَّةِ.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 251
647- 7-1725 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا وَجَبَ الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ مِنَ الطَّرَفَیْنِ خَاصَّةً وَ مِنَ النَّوْمِ دُونَ سَائِرِ الْأَشْیَاءِ1726- لِأَنَّ الطَّرَفَیْنِ هُمَا طَرِیقُ النَّجَاسَةِ وَ لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ طَرِیقٌ تُصِیبُهُ النَّجَاسَةُ مِنْ نَفْسِهِ إِلَّا مِنْهُمَا فَأُمِرُوا بِالطَّهَارَةِ عِنْدَ مَا تُصِیبُهُمْ تِلْکَ النَّجَاسَةُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ الْحَدِیثَ.
648- 8-1727 وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی عَنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلَ الْمَأْمُونُ الرِّضَا ع عَنْ مَحْضِ‌1728 الْإِسْلَامِ- فَکَتَبَ إِلَیْهِ فِی کِتَابٍ طَوِیلٍ وَ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا غَائِطٌ أَوْ بَوْلٌ أَوْ رِیحٌ أَوْ نَوْمٌ أَوْ جَنَابَةٌ.
649- 9-1729 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَیْکَ اللَّذَیْنِ جَعَلَ‌1730 اللَّهُ لَکَ أَوْ قَالَ اللَّذَیْنِ أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِمَا1731 عَلَیْکَ.
650- 10-1732 وَ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ فِی جَوَابِ الْعِلَلِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: وَ عِلَّةُ التَّخْفِیفِ فِی الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ لِأَنَّهُ أَکْثَرُ وَ أَدْوَمُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرَضِیَ فِیهِ بِالْوُضُوءِ لِکَثْرَتِهِ وَ مَشَقَّتِهِ وَ مَجِیئِهِ بِغَیْرِ إِرَادَةٍ مِنْهُمْ‌1733 وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 252
وَ لَا شَهْوَةٍ وَ الْجَنَابَةُ لَا تَکُونُ إِلَّا بِالاسْتِلْذَاذِ مِنْهُمْ وَ الْإِکْرَاهِ‌1734 لِأَنْفُسِهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1735 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ هُنَا وَ فِی کَیْفِیَّةِ الْوُضُوءِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ‌1736.
-------------------
1710 .( 2)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 32 من أبواب الجنابة، و الباب 28 من أبواب الوضوء.
1711. ( 3)- الباب 8 فیه 9 أحادیث.
1712. ( 4)- الکافی 3- 10- 1.
1713. ( 5)- الکافی 3- 10- 3.
1714. ( 6)- التهذیب 1- 222- 635، و الاستبصار 1- 17- 33.
1715. ( 7)- الکافی 3- 11- 4.
1716. ( 1)- فی المصدر- یتوضا.
1717. ( 2)- مسائل علی بن جعفر 142- 166.
1718. ( 3)- فی المصدر- یشرب.
1719. ( 4)- فی المصدر- یتوضا.
1720. ( 5)- التهذیب 1- 221- 632، و الاستبصار 1- 16- 30.
1721. ( 6)- تقدم ما یدلّ علی القید فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
1722. ( 7)- یأتی ما یدلّ علی القید فی الحدیث 9 من هذا الباب. و الحدیث 1 من الباب 18، و الحدیث 2 من الباب 28 من أبواب النجاسات.
1723. ( 8)- التهذیب 1- 222- 634، و الاستبصار 1- 17- 32.
1724. ( 9)- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب.
1725. ( 10)- التهذیب 1- 222- 636، و الاستبصار 1- 17- 34.
1726. ( 1)- وضوء- لیس فی المصدر.
1727. ( 2)- التهذیب 1- 222- 637، و الاستبصار 1- 17- 35.
1728. ( 3)- فی التهذیب 1- 222- 637 تتوضأ.
1729. ( 4)- السرائر 485.
1730. ( 5)- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 28 من أبواب النجاسات، و الحدیث 1 من الباب 46 من أبواب الجنابة.
1731. ( 6)- الباب 9 فیه 8 أحادیث.
1732. ( 7)- التهذیب 1- 419- 1326، و الاستبصار 1- 23- 58 و الاستبصار 1- 24- 61، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 33 من أبواب النجاسات.
1733. ( 1)- العظایة- و هی دویبة معروفة، و قیل- هو السام الأبرص( النهایة 3- 260).
1734. ( 2)- قرب الإسناد 84 و قرب الإسناد 113.
1735. ( 3)- التهذیب 1- 419- 1323، و الاستبصار 1- 26- 65.
1736. ( 4)- الفقیه 1- 20- 28.

3- بَابُ أَنَّ النَّوْمَ الْغَالِبَ عَلَی السَّمْعِ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ عَلَی أَیِّ حَالٍ کَانَ وَ أَنَّهُ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ شَیْ‌ءٌ مِنَ الْأَشْیَاءِ غَیْرُ الْأَحْدَاثِ الْمَنْصُوصَةِ

651- 1-1738 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ وَ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَیْکَ أَوِ النَّوْمُ.
652- 2-1739 وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‌1740 قَالا سَأَلْنَا الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَنَامُ عَلَی وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 253
دَابَّتِهِ فَقَالَ إِذَا ذَهَبَ النَّوْمُ بِالْعَقْلِ فَلْیُعِدِ الْوُضُوءَ.
653- 3-1741 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ نَامَ وَ هُوَ رَاکِعٌ أَوْ سَاجِدٌ أَوْ مَاشٍ عَلَی أَیِّ الْحَالاتِ فَعَلَیْهِ الْوُضُوءُ.
654- 4-1742 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا حَدَثٌ وَ النَّوْمُ حَدَثٌ.
655- 5-1743 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنَامُ وَ هُوَ سَاجِدٌ قَالَ یَنْصَرِفُ وَ یَتَوَضَّأُ.
656- 6-1744 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَخْفِقُ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَا یَحْفَظُ حَدَثاً مِنْهُ إِنْ کَانَ فَعَلَیْهِ الْوُضُوءُ وَ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ وَ إِنْ کَانَ یَسْتَیْقِنُ أَنَّهُ لَمْ یُحْدِثْ فَلَیْسَ عَلَیْهِ وُضُوءٌ وَ لَا إِعَادَةٌ.
657- 7-1745 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُهُ تَعَالَی إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ1746 وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 254
مَا یَعْنِی بِذَلِکَ إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ1747 قَالَ إِذَا قُمْتُمْ مِنَ النَّوْمِ- قُلْتُ یَنْقُضُ النَّوْمُ الْوُضُوءَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ یَغْلِبُ عَلَی السَّمْعِ وَ لَا یُسْمَعُ الصَّوْتُ.
658- 8-1748 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَفْقَةِ وَ الْخَفْقَتَیْنِ فَقَالَ مَا أَدْرِی مَا الْخَفْقَةِ وَ الْخَفْقَتَیْنِ‌1749- إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ بَلِ الْإِنْسانُ عَلی نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ1750- إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ مَنْ وَجَدَ طَعْمَ النَّوْمِ فَإِنَّمَا أُوجِبَ عَلَیْهِ الْوُضُوءُ.
659- 9-1751 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَنْ وَجَدَ طَعْمَ النَّوْمِ قَائِماً أَوْ قَاعِداً فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْوُضُوءُ.
660- 10-1752 وَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ یُرَخَّصُ فِی النَّوْمِ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الصَّلَاةِ.
661- 11-1753 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرْقُدُ وَ هُوَ قَاعِدٌ هَلْ عَلَیْهِ وُضُوءٌ فَقَالَ لَا وُضُوءَ عَلَیْهِ وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 255
مَا دَامَ قَاعِداً إِنْ لَمْ یَنْفَرِجْ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ1754 أَوْ عَلَی عَدَمِ غَلَبَةِ النَّوْمِ عَلَی السَّمْعِ لِمَا مَضَی‌1755 وَ یَأْتِی‌1756.
662- 12-1757 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَخْفِقُ رَأْسُهُ وَ هُوَ فِی الصَّلَاةِ قَائِماً أَوْ رَاکِعاً فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ وُضُوءٌ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ‌1758 وَ یَحْتَمِلُ الْإِنْکَارُ أَیْضاً.
663- 13-1759 وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِالسَّنَدِ الْآتِی عَنِ الْفَضْلِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: (إِنَّمَا)1760 وَجَبَ الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ مِنَ الطَّرَفَیْنِ خَاصَّةً وَ مِنَ النَّوْمِ دُونَ سَائِرِ الْأَشْیَاءِ1761- لِأَنَّ الطَّرَفَیْنِ هُمَا طَرِیقُ النَّجَاسَةِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا النَّوْمُ فَإِنَّ النَّائِمَ إِذَا غَلَبَ عَلَیْهِ النَّوْمُ یُفْتَحُ کُلُّ شَیْ‌ءٍ مِنْهُ وَ اسْتَرْخَی فَکَانَ أَغْلَبُ الْأَشْیَاءِ عَلَیْهِ‌1762 فِیمَا یَخْرُجُ مِنْهُ الرِّیحَ فَوَجَبَ عَلَیْهِ الْوُضُوءُ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ.
أَقُولُ: وَ أَحَادِیثُ الْحَصْرِ کَثِیرَةٌ تَقَدَّمَ بَعْضُهَا1763 وَ یَأْتِی الْبَاقِی‌1764.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 256
664- 14-1765 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُمْرَانَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْداً صَالِحاً ع یَقُولُ مَنْ نَامَ وَ هُوَ جَالِسٌ لَا یَتَعَمَّدُ النَّوْمَ فَلَا وُضُوءَ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: قَدْ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ‌1766.
665- 15-1767 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ بَکْرِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یَنَامُ الرَّجُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ فَقَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ إِذَا نَامَ الرَّجُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ مُجْتَمِعٌ فَلَیْسَ عَلَیْهِ وُضُوءٌ وَ إِذَا نَامَ مُضْطَجِعاً فَعَلَیْهِ الْوُضُوءُ.
666- 16-1768 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ هَلْ یُنْقَضُ وُضُوؤُهُ إِذَا نَامَ وَ هُوَ جَالِسٌ قَالَ إِنْ کَانَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی الْمَسْجِدِ فَلَا وُضُوءَ عَلَیْهِ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ فِی حَالِ ضَرُورَةٍ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی أَنَّهُ یَتَیَمَّمُ لِتَعَذُّرِ الْوُضُوءِ لِلتَّصْرِیحِ فِیهِ بِالضَّرُورَةِ وَ لِمَا یَأْتِی فِی التَّیَمُّمِ‌1769 وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ‌1770 وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‌1771.
وسایل الشیعه، ج‌1، ص: 257
------------------
1737 .( 5)- التهذیب 1- 413- 1302، و الاستبصار 1- 25- 63.
1738. ( 6)- کذا فی المخطوط و فی الاستبصار 1- 25- 63 و الکافی 3- 73- 15 وهیب بن حفص.
1739. ( 7)- فی التهذیب 1- 413- 1302 جبا.
1740. ( 8)- الکافی 3- 73- 15.
1741. ( 1)- التهذیب 1- 238- 690، و الاستبصار 1- 24- 59، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 19 من أبواب الماء المطلق.
1742. ( 2)- فی نسخة- به،( منه قده).
1743. ( 3)- التهذیب 1- 230- 664، و الاستبصار 1- 27- 69.
1744. ( 4)- کتب المصنّف علی( به) علامة نسخة و فی الاستبصار 1- 27- 69( منه).
1745. ( 5)- الکافی 3- 10- 6 قطعة من الحدیث 6، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 35 من أبواب النجاسات.
1746. ( 6)- التهذیب 1- 229- 662.
1747. ( 7)- الفقیه 4- 4- 4968.
1748. ( 1)- قرب الإسناد 70.
1749. ( 2)- یأتی فی- الباب الآتی، و فی الحدیث 14 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.
1750. ( 3)- الباب 10 فیه 5 أحادیث.
1751. ( 4)- التهذیب 1- 230- 665 و فی التهذیب 1- 284- 832 ذیل