فهرستگان نسخه های خطی حدیث و علوم حدیث شیعه جلد 9

مشخصات کتاب

سرشناسه:صدرایی خویی، علی، - 1342

عنوان و نام پدیدآور:فهرستگان نسخه های خطی حدیث و علوم حدیث شیعه جلد 9/ مولف علی صدرایی خویی

مشخصات نشر:قم: دار الحدیث، - 1382.

شابک:964-7489-14-525000ریال:(ج.1)

وضعیت فهرست نویسی:فهرستنویسی قبلی

موضوع:حدیث -- علم الرجال -- نسخه های خطی -- فهرستگانها

موضوع:حدیث -- علم الدرایه -- نسخه های خطی -- فهرستگانها

موضوع:محدثان شیعه -- نسخه های خطی -- فهرستها

موضوع:حدیث -- علم الرجال -- کتابشناسی

موضوع:محدثان شیعه -- کتابشناسی

رده بندی کنگره:Z7835 /الف5ص 43

رده بندی دیویی:016/297264

شماره کتابشناسی ملی:م 82-37070

ص :1

اشاره

ص :2

فهرستگان نسخه های خطی حدیث و علوم حدیث شیعه جلد 9

مولف علی صدرایی خویی

ص :3

بسم الله الرحمن الرحیم

ص :4

ادعیه شیعه (خ - ق)

خ

3850 . خاتم سلیمان

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

دعایی است که گفته شده است از سوی پروردگار متعال به حضرت سلیمان وحی شده است.

آغاز: بسمله و من الله و الی الله و هذا کتاب من الله العظیم من نقش خاتم سلیمان بن داود.

نسخه ها:

23727 - قم، مدرسه حجازیها: 9118/60/58، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سوم مجموعه، 3 برگ، 15 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

3851 . خاتم سلیمانی

(فارسی)

از: محمد غنی بن رفیع الدین محمد حسینی (قرن 11ق)

مجموعه دعاهایی است که مؤلف از کتابهای مختلف جمع آوری نموده است.

وی این کتاب را در سی سالگی برای شاه سلیمان صفوی تألیف کرده و در یک مقدمه و پنج فص و خاتمه تدوین نموده ، با این عناوین:

مقدمه: در آداب داعی ؛ فص اول: در اعمال متعلقه به طلوع صبح و تعقیب صلوات خمس و متعلقات آن ؛ فص دوم: در ادعیه متعلقه به هنگام نوم و برخاستن به نماز شب و آداب آن ؛ فص سوم: در حجب و ادعیه مرویه از ائمه

ص:5

هدی علیهم السلام ؛ فص چهارم: در فضیلت قرآن خواندن و خواص بعضی از سور و آیات قرآنی و ادعیه متفرقه برای قضای حاجات و شفای امراض ؛ فص پنجم: در آداب سفر و ادعیه متعلقه به آن ؛ خاتمه: در فضیلت تختم به عقیق و سایر انگشترها .

[فهرست مجلس: 315/35]

آغاز: الحمد لله الذی خلق الانسان من طین و جعل نسله.

نسخه ها:

23728 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12356، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد قاسم شریف بن محمد صالح یزدی، 1096ق، 93 برگ [فهرست مجلس: 315/35].

3852 . ختوم ، رساله در...

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

آغاز: الحمد... اما بعد این رساله ای است مشتمل بر ختومی چند بر جهت توسعه رزق.

نسخه ها:

23729 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبر1497، آغاز: برابر نمونه، سید احمد صفایی خوانساری، بدون تاریخ کتابت، در هشت باب و ناقص است، «10صفحه» 5 برگ [فهرست اهدایی رهبری: 386].

3853 . ختومات ، رساله در...

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

آغاز: بسمله. در بیان جمله ای از ختوم مجربه و اسرار که بعض از آن از جمله عنایات و افاضات ربانیه است.

نسخه ها:

23730 - یزد، وزیری: 2438، آغاز: برابر نمونه، نسخ، رضا بن حاج عباس، 1280ق، رساله اول مجموعه، «122-144» 23 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1294/4].

ص:6

3854 . ختومات ، رساله در...

(فارسی)

از: محمد بن محمد صادق شریف موسوی خوانساری (قرن 13ق)

مؤلف از شاگردان میرزا محمد شهشهانی (1287ق) است و مطالب این رساله را از مجموعۀ میرزا محمد نواب نقل نموده است.

آغاز: و بعد فیقول جامع هذه اللئالی المخزونة المکنونة أقل الخلائق... إن هذه مما التقطته من مجموعة شریفة لطیفة نظیفة جمعها مولانا... الحاج میرزا محمد الشهیر بنواب.

نسخه ها:

23731 - مشهد، آستان قدس رضوی: 10637، آغاز: برابر نمونه، محمد بن محمد صادق شریف موسوی خوانساری (مؤلف)، 1265ق، این رساله در ضمن یک مجموعه است [فهرست آستان قدس: 429/15].

3855 . ختومات سوره های قرآنی ، رساله در...

(فارسی)

از: محمد مهدی شیرازی (قرن 13ق)

آغاز: قسم اول در ختمیات سوره های کلام الله و خاصیت وبرکت هر یک.

نسخه ها:

23732 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12718، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد مهدی شیرازی (مؤلف)، 1292ق [فهرست آستان قدس: 433/15].

3856 . ختومات مجربه

(فارسی و عربی)

از: محمد باقر بن محمد حسین حسینی استرآبادی (میر داماد) (م 1040ق)

رساله مفصلی است در بیان ختمهای تجربه شده ، که برای رفع حاجات و دفع مصایب و آفات مفید هستند.

[الذریعه:141/7]

ص:7

نسخه ها:

23733 - قم، گلپایگانی: 5557/27/227، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: توسعه رزق و توانگریست و آن سی و هفت ختم می باشد الاول ختم آیه شریفه من یتق الله یجعل له مخرجا، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 78 برگ، 14 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

3857 . ختومات

(فارسی)

از: احمد بن علی اکبر موسوی جزائری حکیم (قرن 14ق)

نسخه ها:

23734 / 1 - تهران، محمد تقی حکیم: 90، نسخ، سید احمد بن علی اکبر موسوی جزائری حکیم(مولف)، 1342ق، رساله دوم مجموعه [ کتابداری و اطلاع رسانی: 12 / 90].

23735 / 2 - تهران، محمد تقی حکیم: 94، نسخ، سید علی اکبر بن احمد حکیم، قرن 14ق، رساله دوم مجموعه [ کتابداری و اطلاع رسانی: 12 / 90].

3858 . خزانة الاسرار

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

مجموعه ای در ادعیه مختلف است.

[الذریعه:156/7]

نسخه ها:

23736 - یزد، وزیری: 3125، از وسط افتادگی دارد، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 123 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1541/5].

3859 . خزانة الاسرار

(فارسی)

از: محمد بن بهاء الدین علی قاری (قرن 10ق)

خواص سوره های قرآن کریم است که مؤلف از ترجمۀ الدر النظیم فی خواص

ص:8

القرآن الکریم اثرِ عبدالعلی بیرجندی ، استخراج و به تنظیم آن در سال 962ق شروع نموده است.

[منزوی:112/1]

آغاز: الحمد لله الذی أنزل القرآن علی عبده لیکون للعالمین نذیراً و یهدی للتی هی أقوم... أعجز باطنه البلغاء من إتیان بمثله.

نسخه ها:

23737 - قم، گلپایگانی: 2721/14/171، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، یکشنبه ربیع الثانی 1011ق، رساله دوم مجموعه، 52 برگ، 15 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

3860 . خزائن الجواهر سلطانی

(فارسی)

از: محمدحسین بن محمدصالح حسینی خاتون آبادی اصفهانی، سید (م 1151ق)

مؤلف در این کتاب دعاها و اعمالی را که در روزها و شبهای دوازده ماه سال به جا آورده می شود ، در یک فاتحه و دوازده خزینه و یک خاتمه گرد آوری نموده است. فاتحه در آداب دعا و دوازده خزینه در اعمال دوازده ماه که از ماه رجب شروع می شود و خاتمه در اعمال و دعاهای متفرقه. مؤلف در ضمن ذکر اعمال ، به بعضی از مسائل شرعیه و پاره ای از فوائد مختلفه ای - که از کتب قدما استفاده نموده - اشاره می نماید.

[الذریعه: 154/7 ؛ فهرست مرعشی: 327/2]

آغاز: جواهر خزائن ثنائی که زیب و زینت در دوش شاهدان حجال.

نسخه ها:

1/23738 - قم، مرعشی: 6223، نسخ معرب، بدون نام کاتب، عصر مؤلف، 342 برگ [فهرست مرعشی: 215/16].

2/23739 - قم، مرعشی: 731، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد جعفر بن محمد مهدی اصفهانی، رجب 1154ق، 323 برگ [فهرست مرعشی: 328/2].

3/23740 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 828، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 228 برگ [فهرست مجلس: 49/3].

ص:9

4/23741 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3815، مجلد اول از خزینه سوم در اعمال ماه رمضان، آغاز: الحمد لله رب العالمین... اما بعد چنین گوید... که این خزینه سوم است از کتاب خزائن الجواهر سلطانی، انجام: و این نوع تابع حقیقت و بطلان نجوم است و علی ای تقدیر مراعات آن ضرر ندارد و الله تعالی یعلم، نستعلیق، محمد حسین بن محمد صالح حسینی خاتون آبادی اصفهانی (مؤلف)، قرن 12ق، تصحیح شده با خط خوردگی و اضافات در حاشیه، در دو برگ اول فهرست مطالب کتاب آمده، برخی از ادعیه به خط دیگری است، 251 برگ، مختلف سطر، 18/5*24/5 [ فهرست مرکز احیاء: /10مخطوط].

5/23742 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12471، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد رضا اصفهانی، 1222ق، 300 برگ [فهرست مجلس: 424/35].

6/23743 - مشهد، آستان قدس رضوی: 6453، آغاز: برابر نمونه، نسخ، رفیع بن محمد علی اصفهانی، 1252ق، 362 برگ [فهرست آستان قدس: 229/6].

7/23744 - تهران، سازمان مدارک فرهنگی: 185، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد رضا، 7 رجب 1263ق، با حواشی و تصحیح، 348 برگ، 19/5*31 [ فهرست سازمان مدارک: 167].

8/23745 - قم، مرعشی: 6201، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 264 برگ [فهرست مرعشی: 199/16].

3861 . خصائص دعا

از: علاء رافعی

نسخه ها:

23746 - مشهد، دانشکده الهیات: 690، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله چهل و پنجم مجموعه، «3 صفحه» 2 برگ [فهرست الهیات مشهد: 541/1].

3862 . خطب و ادعیه

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

بیاضی است که در آن خطبه هایی مناسب منبر در مناسبتهای مختلف برای نماز

ص:10

جمعه و عیدین و خطبه نکاح و... جمع آوری شده است.

آغاز: الحمد للّه ربّ العالمین... أیها الناس إن من طلب الدنیا وجد الحسرة و الندامة.

نسخه ها:

23747 - قم، دار الحدیث: 363، آغاز: برابر نمونه، انجام: و العنهم فی بلادک و أسکنهم أسفل نارک و أحط بهم أشد عذابک و أصلهم حر نارک، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 198 برگ، 6*13بیاض [فهرست دار الحدیث].

3863 . خطب و مناجات

(عربی و فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

رساله متوسطی است شامل دعاهای زیر: خطبه های روز جمعه ، دو خطبه وداع ماه رمضان ، چند مناجات فارسی به جهت فاتحه طعام و صلوات ، ختم دعای باران ، فاتحه طلب باران ، و دیگر دعاها.

آغاز: خطبة یوم الجمعة بسمله الحمد لله ملک الملوک و رب الأرباب خالق الخلق و مالک الرقاب غافر الذنب و قابل التوب.

نسخه ها:

23748 - قم، گلپایگانی: 1888/10/198، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، جمعه 14 رجب 1275ق، 56 برگ، 12 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

3864 . خلاصه

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته (قرن 12ق)

رسالۀ متوسطی است در دعا، شامل 12 باب و یک خاتمه در 12 فایده. باب دوازدهم آن در بعضی ادعیه منقول از انبیاء و اوصیای گذشته در سه فصل ؛ و خاتمه در زیارات پیامبر و ائمه علیهم السلام می باشد. این کتاب در سال 1104ق تألیف شده است. گویا این کتاب همان خلاصة الدعوات محمد کاظم بن محمد علی سبزواری است که پس از این معرفی خواهد شد.

ص:11

نسخه ها:

23749 - مشهد، دانشکده الهیات: 1145، نسخ، از آغاز و انجام افتادگی دارد،بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 81 برگ، 20 سطر، 12*22/5 [فهرست الهیات مشهد: 274/2].

3865 . خلاصۀ ادعیه و اعمال سنه

(فارسی)

از: محمد قاضی بن فخر الدین (قرن 10ق)

رساله کوتاهی مشتمل بر تعقیبات فرائض یومیه و زیارات و خلاصۀ ادعیه و اعمال شهور سال و اعمال نوروز است که مؤلف آنها را از مصباح کفعمی و عدة الداعی ابن فهد حلی انتخاب نموده است. این کتاب به یکی از دختران پادشاه صفوی هدیه شده ، و مؤلف از علمای دورۀ شاه طهماسب صفوی است.

[فهرست آستان قدس رضوی: 187/15]

آغاز: الحمد لله الملک القدیم و الصلاة و السلام علی محمد الداعی إلی المنهج القویم.

نسخه ها:

1/23750 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3144، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 10ق، 26 برگ، 13و14 سطر، 12/5*18 [فهرست آستان قدس: 256/2 و187/15].

2/23751 - مشهد، دانشکده الهیات: 1163، عنوان معرفی: خلاصة الأدعیة، از اول افتادگی دارد، آغاز: فصل در بیان تسبیح مخصوص این ماه شریف... روایت کند ابو سعید خدری، نسخ و نستعلیق، محمد صادق بن حسین سمنانی، چهارشنبه 27 ربیع الثانی 1041ق [فهرست الهیات مشهد: 294/2].

3/23752 - مشهد، اصغر زاده: بدون شماره، عنوان معرفی: خلاصة الأدعیة، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [نشریه نسخه های خطی: 768/7].

3866 . خلاصة الأذکار

(فارسی)

از: عبد الصمد بن عبد الکریم شیخ الاسلام ، شیخ

در فضیلت و آداب و شرایط دعا و دعاهای کوتاهی که در اوقات مختلف

ص:12

روز و شب می توان خواند. این رساله در یک مقدمه و یک مطلب و یک خاتمه ، تنظیم شده و به نواب علیخان تقدیم گردیده ، که فهرست مطالب آن چنین است: مقدمه: متضمن دوازده شرط؛ مطلب: در دعاهای ساعات و تعقیبات در دوازده فصل؛ خاتمه: دارای چند ختم.

[فهرست مرعشی: 239/20]

آغاز: لآلی حمدی که چون کیمیای سعادت از مخزن الاسرار گنجینه سینه تحفة الابرار زبان هدایت تبیان گردد.

انجام: یا غنی یا ملی یا وفی به جهت هر مهمی مداومت نماید مجرب است.

نسخه ها:

23753 - قم، مرعشی: 7908، آغاز: برابر نمونه، نسخ زیبا، بدون نام کاتب، 17 جمادی الاول 1235ق، 94 برگ، 12 سطر، 13*21 [فهرست مرعشی: 239/20].

3867 . خلاصة الأذکار و اطمئنان القلوب

(عربی)

از: محمد محسن بن مرتضی فیض کاشانی (م 1091ق)

کتاب مهم و معروفی است در اذکار و دعاهایی که در کتاب و سنت آمده است و در حالات مختلف و هنگام شب و روز خوانده می شود . مشتمل بر یک مقدمه و دوازده فصل و یک خاتمه ، که در اوایل سال 1033ق تألیف شده است. فهرست عناوین کتاب چنین است:

المقدمة: فی فضیلة الذکر و اقسامه ؛ الفصل الاول: فیما یتعلق بما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس ؛ الفصل الثانی: فیما یتعلق بما بین طلوع الشمس الی الزوال ؛ الفصل الثالث: فیما یتعلق بما بین الزوال الی انتصاف اللیل ؛ الفصل الرابع: فیما یتعلق بما بین انتصاف اللیل الی طلوع الفجر ؛ الفصل الخامس: فیما یتعلق بالجمعة و سائر الحنفیات ؛ الفصل السادس: فیما یتعلق بالتزویج ؛ الفصل السابع: فیما یتعلق بالعادات؛ الفصل الثامن: فیما یتعلق بالحوادث ؛ الفصل التاسع: فیما یتعلق بالمطالب؛ الفصل العاشر: فیما یتعلق بالشهور و السنین؛الفصل الحادی عشر: فیما یتعلق بالسفر ؛ الفصل الثانی عشر: فیما یتعلق بالموتی ؛ الخاتمه: فی فوائد مهمّة .

ص:13

این کتاب ترجمه های متعددی به فارسی دارد .

چاپ: طهران ، 1303ق ، سنگی ؛ طهران ، 1311ق ، سنگی ، وزیری ، ناشر میرزا هادی اصفهانی ، 190 صفحه (به همراه منهاج النجاح و بشارة الشیعة و ضیاء القلوب) .

[الذریعه: 211/7 ؛ مشار عربی: 334 ؛ التراث العربی: 453/2 ؛ فهرست های خود نوشت فیض: 170-173]

آغاز: ربنا لولا ما وجب علینا من قبول أمرک لنزهناک عن ذکرنا إیاک و لولا ما ندبتنا إلیک من تمجیدک و ثنائک.

نسخه ها:

1/23754 - تهران، دانشگاه تهران: 3014، نسخ، محمد محسن بن مرتضی فیض کاشانی (مؤلف)، قرن 11ق، 142 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 1953/10].

2/23755 - تهران، ملی تهران: /1195ع، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، محمد محسن بن مرتضی فیض کاشانی (مؤلف)، قرن 11ق، 66 برگ [فهرست ملی تهران: 183/9].

3/23756 - تهران، دانشگاه تهران: 48، نسخ و نستعلیق، علم الهدی محمد بن محمد محسن فیض کاشانی، 1057ق، 65 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 105/1].

4/23757 - قم، مرعشی: 3481، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، رضی الدین محمد بن محمد امین بن اسماعیل اصفهانی، 1072ق، رساله سوم مجموعه، «211پ-273پ» 63 برگ [فهرست مرعشی: 277/9].

5/23758 - قم، مرعشی: 5836، نسخ، احمد بن محمد محسن، اواخر رجب 1074ق، 15 برگ [فهرست مرعشی: 219/15].

6/23759 - قم، مرعشی: 4677، نسخ، حسین بن منصور سبزواری، 1076ق، رساله دوم مجموعه، «43پ-158پ» 116 برگ [فهرست مرعشی: 263/12].

7/23760 - قم، گلپایگانی: 874/5/164، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد طاهر ابهری، 1087ق، در حاشیه تصحیح و نسخه بدل آمده است، 150 برگ، 15 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

8/23761 - قم، مرعشی: 8308، نسخ، بدون نام کاتب، در عصر مؤلف، 131 برگ [فهرست مرعشی: 270/21].

ص:14

9/23762 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2852، آغاز و انجام افتاده، آغاز: اما بعد فیقول افقر فقراء باب الله و خادم اهل الله محمد بن مرتضی الملقب بمحسن، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، تصحیح شده ، دارای حواشی مختصر بعضا با عناوین «منه دام ظله» ، 51 برگ، 18 سطر [فهرست مرکز احیاء: /7مخطوط].

10/23763 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3437، نسخ، محمد نصیر معلم، اواخر محرم 1093ق، با حواشی و تصحیح ، رساله اول مجموعه، 137 برگ، 14 سطر [فهرست مرکز احیاء: /9مخطوط].

11/23764 - قم، مرعشی: 10826، نستعلیق، محمد شفیع بن شرف الدین علی طباطبایی، یکشنبه 25 ذی حجه 1095ق، 105 برگ [فهرست مرعشی: 247/27].

12/23765 - تهران، دانشگاه تهران: 9003، نسخ، بدون نام کاتب، رمضان المبارک 1096ق، 101 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 271/17].

13/23766 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2562، آغاز: برابر نمونه، نسخ، احمد بن حسین بن محمد بن یحیی خطی، پنجشنبه جمادی الثانی 1097ق، تصحیح شده، 139 برگ، 15 سطر [فهرست مرکز احیاء: /7مخطوط].

14/23767 - تهران، دانشگاه تهران: 3810، نسخ، یزید بن نظام الدین عبد الرزاق بسطامی، 1099ق، 97 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 2792/12].

15/23768 - تهران، ملک: 5747، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد بن احسائی، 1099ق، رساله اول مجموعه [فهرست ملک: 17/9].

16/23769 - تهران، سپهسالار: 2171، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 119 برگ [فهرست سپهسالار: 379/4].

17/23770 - تهران، ملک: 1792، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 111 برگ [فهرست ملک: 202/1].

18/23771 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15281، آغاز: برابر نمونه، نسخ، ابراهیم بن عبد الله طبسی، 1103ق، 151 برگ [فهرست آستان قدس: 188/15].

19/23772 - تهران، مدرسه چهل ستون: 81، نسخ، شاه علی بن عباس، 1104ق [آشنایی با چند نسخه خطی: 320].

20/23773 - تبریز، سید محمد علی قاضی طباطبایی: بدون شماره، بدون نام کاتب، 1109ق [نشریه نسخه های خطی: 515/7].

ص:15

21/23774 - قم، گلپایگانی: 6663/34/33، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد باقر، 15 رمضان المبارک 1110ق، پس از اتمام رساله فوایدی در ادعیه دفع وبا و طاعون و غیر آن درج شده است ، رساله اول مجموعه، 110 برگ، 15 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

22/23775 - مشهد، عبد الحمید مولوی: 468، نسخ و نستعلیق، محمد باقر شهمیرزادی، 1121ق، رساله دوم مجموعه [نشریه نسخه های خطی: 66/5].

23/23776 - مشهد، گوهر شاد: 1031، آغاز: برابر نمونه، نسخ، عبد الوهاب بن حاج محمد صادق کاشانی، 1123ق [فهرست گوهر شاد: 1411/3].

24/23777 - قم، مسجد اعظم: 2611، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، محمد محسن بن ملا محراب، 27 ذی قعده 1124ق، 134 برگ، 16 سطر، رقعی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 163؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

25/23778 - قم، مسجد اعظم: 3009، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد بن علی بن عبد الله بلادی بحرانی، دوشنبه 13 رمضان المبارک 1139ق، رساله دوم مجموعه، 79 برگ، 19 سطر [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 607؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

26/23779 - شیراز، خانقاه احمدیه: 276، بدون نام کاتب، مقابله در 1144ق [نشریه نسخه های خطی: 212/5].

27/23780 - قم، مدرسه فیضیه: 2012، نسخ، بدون نام کاتب، 3 شوال 1098 یا 1198ق، 126 برگ [فهرست مدرسه فیضیه: 105/1].

28/23781 - قم، گلپایگانی: 21/158، محمد صالح بن محمد تقی، قرن 12ق، 22 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، قدیم: 232/2].

29/23782 - تهران، سپهسالار: 5830، نسخ، باقر بن ملک مرتضی، قرن 12ق، 167 برگ [فهرست سپهسالار: 379/4].

30/23783 - تهران، ملک: 107، بدون نام کاتب، سده 11 و 12ق، 106 برگ [فهرست ملک: 202/1].

31/23784 - تهران، ملک: 115، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 132 برگ [فهرست ملک: 202/1].

32/23785 - مشهد، گوهر شاد: 1163، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق [فهرست گوهر شاد: 1620/3].

ص:16

33/23786 - تهران، دکتر علی اکبر فیاض: 37، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق [نشریه نسخه های خطی: 696/7].

34/23787 - قم، آستان معصومیه (س): 4: 97-5847، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 162 برگ [فهرست آستان معصومیه(س)، دانش پژوه: 117].

35/23788 - قم، گلپایگانی: 4274/21/194، آغاز: برابر نمونه، نسخ، حسن بن محمد ابراهیم خوانساری، 1233ق، 60 برگ، 20 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 29/1؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

36/23789 - تهران، ملک: 2251، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، عبد المحمد بن سید عابد کرهرودی، 1248ق، 85 برگ [فهرست ملک: 202/1].

37/23790 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 11، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1260ق، 138 برگ [فهرست مجلس: 7/2].

38/23791 - مشهد، مرتضوی: 82، محمد حسن قزوینی، 1266ق، این نسخه در ضمن کتاب دعایی آمده است [ فهرست مکتبه مرتضوی: 26؛ مجله تراثنا:

131/68].

39/23792 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 3754، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1269ق، «274صفحه» 137 برگ [فهرست مجلس: 1738/10].

40/23793 - قم، گلپایگانی: 1571/9/121، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، علی بن محمد موسوی، شنبه 28 محرم 1271ق، در حاشیه تصحیح شده و فهرست مطالب قبل از شروع کتاب آمده است ، در آخر نسخه ادعیه ای پراکنده درج شده است ، رساله دوم مجموعه، 124 برگ، 15 سطر، سابقه: حاج اسماعیل هدایتی [فهرست گلپایگانی ، جدید؛ مجله تراثنا: 94/3].

41/23794 - تهران، سپهسالار: 2170، نسخ، محمد حسین، 1274ق، 162 برگ [فهرست سپهسالار: 379/4].

42/23795 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2687، نسخ، محمد حسن طالقانی قزوینی، 1277ق، توسط کاتب تصحیح شده، 103 برگ، 14 سطر [فهرست مرکز احیاء: /7مخطوط].

43/23796 - قم، آستان معصومیه (س): 84، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 2 محرم 1293ق، رساله اول مجموعه، «1پ-75پ» 75 برگ [فهرست آستان معصومیه(س): 103/1].

ص:17

44/23797 - قم، مرعشی: 11266، آغاز: فی الملا و الخلاء و اللیل... اما بعد فیقول افقر فقراء باب الله، نسخ، محمد حسین جدید الاسلام، قرن 13ق، رساله دوم مجموعه، 63 برگ، 23 سطر [فهرست مرعشی: 396/28].

45/23798 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3145، تا اوایل فصل دهم، از آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، تصحیح شده ، در اول این نسخه فهرست کتاب که به وسیله خود مؤلف تهیه شده موجود است، 165 برگ [فهرست آستان قدس: 256/2و189/15].

46/23799 - تهران، ملی تهران: /2706ف، آغاز: برابر نمونه، نسخ و شکسته نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله شانزدهم مجموعه، «120-164» 45 برگ [فهرست ملی تهران: 299/7].

47/23800 - گلپایگان، مسجد جامع: 23، نستعلیق، جواد بن رضا گلپایگانی، 1330ق، رساله اول مجموعه، «1پ-98پ» 98 برگ، 11/5*17/5 [ فهرست کتابخانه های گلپایگان: 202].

48/23801 - قم، مرعشی: 6335، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 155 برگ [فهرست مرعشی: 301/16].

49/23802 - مشهد، آستان قدس رضوی: 10643، از اول افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، با حواشی طالبی و حاج محمد یزدی و دیگران، 123 برگ [فهرست آستان قدس: 188/15].

50/23803 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3341، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 79 برگ [فهرست آستان قدس: 231/6].

51/23804 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 14426، از اول و آخر افتادگی دارد، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، «9ر-136پ» 128 برگ [فهرست مجلس: 562/38].

52/23805 - تهران، دانشگاه تهران: 932، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 138 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 105/1].

53/23806 - تهران، سپهسالار: 8152، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه [فهرست سپهسالار: 379/4].

ص:18

54/23807 - یزد، وزیری: 2106، آغاز: بسمله... فیقول جامع کتاب خلاصة الاذکار واطمینان القلوب، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 128 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1167/4].

55/23808 - یزد، وزیری: 3292، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، مقابله شده، 136 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1604/5].

56/23809 - یزد، وزیری: 3835، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست کتابخانه وزیری: 1815/5].

57/23810 - مشهد، دانشکده الهیات: 1300، برگ آخر افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست الهیات مشهد: 439/2].

58/23811 - مشهد، دانشکده الهیات: 199، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 114 برگ [فهرست الهیات مشهد: 104/1].

59/23812 - شیراز، ملی فارس: 246، از آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 115 برگ [فهرست ملی فارس: 220/1].

60/23813 - مشهد، ادبیات مشهد: 97، از آخر افتادگی دارد، آغاز: بسمله اما بعد الحمد والصلوة فیقول جامع، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست ادبیات مشهد: 56].

61/23814 - مشهد، عبد الحمید مولوی: بدون شماره، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [نشریه نسخه های خطی: 25/5].

62/23815 - تهران، اسدالله خاکپور: بدون شماره، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [نشریه نسخه های خطی: 564/2].

63/23816 - قائن، مدرسه جعفریه: 106، افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه، «ص1-138» 66 برگ، سطر، 12/5*19 [فهرست مدرسه جعفریه].

3868 . خلاصة الاعمال

(فارسی)

از: محمد ربیع حسینی امامی (قرن 12ق)

گروهی از دوستان مؤلف از وی درخواست کردند که نسخه ای صغیر الحجم تألیف نماید که حاوی عبادات مهم و دعاهای سال باشد. مولف این کتاب را در

ص:19

پاسخ آنها نوشته و به شاه سلطان حسین صفوی تقدیم و در ششم ربیع الثانی 1107ق به پایان رسانیده است. این کتاب در یک مقدمه و ده فصل و یک خاتمه ، تنظیم شده ، با این عناوین: در آداب دیدن هلال ماه نو ؛ فصل اول: در اعمال ماه محرم ؛ فصل دوم: در اعمال ماه صفر ؛ فصل سوم: در اعمال ماه ربیع الاول ؛ فصل چهارم: در اعمال ماه رجب ؛ فصل پنجم: در اعمال ماه شعبان ؛ فصل ششم: در اعمال ماه رمضان ؛ فصل هفتم: در اعمال شب و روز عید فطر ؛ فصل هشتم: در اعمال ماه ذی القعذه ؛ فصل نهم: در اعمال ماه ذی الحجه ؛ خاتمه: در گزاردن بعضی از نوافل.

آغاز: الحمد لله رب العالمین حمد الداعین الراکعین الساجدین... و بعد چون به میامین عنایت الهی و رواشح فیوض نامتناهی.

انجام: و هرگاه که از این رساله منتفع گردند این غریق بحر عصیان را به استدعای رحمت و مغفرت یاد آوری نمایند.

نسخه ها:

23817 - کاشان، اداره فرهنگ و ارشاد کاشان: 45، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 96 برگ، 16 سطر، 9*15/5 [فهرست اداره فرهنگ و ارشاد کاشان: 53].

3869 . خلاصه تحفه الزائر

(فارسی)

از: محمد صادق بن محمد رضا حسینی استرآبادی (قرن 13ق)

خلاصه ای از کتاب تحفة الزائر علامه محمد باقر بن محمد تقی مجلسی است.

نسخه ها:

23818 - قم، مرعشی: بدون شماره، نسخ و نستعلیق، محمد صادق بن محمد رضا حسینی استرآبادی (مؤلف)، 1228ق، رساله اول مجموعه [مجله میراث شهاب:

17/20].

ص:20

3870 . خلاصة الدعوات

(فارسی)

از: محمد کاظم بن محمد علی سبزواری (زنده در 1103ق)

مؤلف در این کتاب ، خلاصه ای از ادعیه را با استفاده از کتابهای علامه مجلسی و سفینة النجاة قزوینی و مفاتیح النجاة خراسانی ، جمع آوری و در یک مقدمه و دوازده باب و یک خاتمه تنظیم نموده است.

[الذریعه: 227/7]

نسخه ها:

1/23819 - تهران، سپهسالار: 5648، از اول افتادگی دارد، نستعلیق، محمد علی هزارجریبی، 1225ق، 220 برگ [فهرست سپهسالار: 384/4].

2/23820 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 831، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، دوشنبه 12 جمادی الاول 1261ق، 157 برگ، مختلف سطر، 10*16 [فهرست مرکز احیاء: 40/3].

3871 . خواص الآیات و خواص چند سوره قرآن

(عربی و فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

رسالۀ کوتاهی در خواص الآیات به زبان عربی ، که به ضمیمۀ آن خواص چند سوره به زبان فارسی نیز بیان شده است.

آغاز: قال الحکیم من کتب الفاتحه فی رق غزال بزعفران و ماء ورد لیلة الجمعة بعد صلاة العشاء.

نسخه ها:

23821 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15023، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست آستان قدس: 437/15].

3872 . خواص آیات و سور قرآن

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

رساله کوتاهی است در بیان خواص آیات و سوره های قرآن کریم ، که به ترتیب

ص:21

سوره ها و با استفاده از روایات تألیف شده است.

آغاز: بسمله در بیان بعضی از خواص سوره های قرآن و خواص بعضی آیات.

نسخه ها:

23822 - قم، مسجد اعظم: 3042، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله دوم مجموعه، 17 برگ، 14 سطر [فهرست مسجد اعظم ،جدید].

3873 . خواص بعضی از آیات

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

آغاز: سوره فاتحه هزار خاصیت دارد ظاهر و باطن اگر بر رنجور سه بار بخوانند.

نسخه ها:

23823 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12718، نسخ، بدون نام کاتب، 1292ق [فهرست آستان قدس: 433/15].

3874 . خواص خطبه حضرت آدم علیه السلام

(عربی و فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

رسالۀ مختصری است در ذکر خواص خطبۀ حضرت آدم ، در ابتدای آن متن این خطبه آمده و سپس خواص آن بیان شده است.

آغاز خطبه: الحمد ثنایی هو الله الذی لا إله إلا هو الوهیتک و وحدانیتک.

نسخه ها:

23824 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12505، آغاز: برابرآغاز خطبه ، آغاز افتاده خواص: دوستی تمام بیند... این خطبه را به مشک، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله نهم مجموعه، «ص72-75» 2 برگ [فهرست مجلس:

11/36].

ص:22

3875 . خواص دعای جوشن کبیر

از: مؤلف ناشناخته

دعای جوشن کبیر شامل صد بند است ، در این رساله برای هر بند دعای آن خواصی در یک فصل و مجموعاً در یکصد فصل ، ذکر شده است.

نسخه ها:

23825 - تهران، ملی تهران: /3982ع، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، به آخر رساله ای در دعا که دارای مقدمه و دوازده فصل و خاتمه است ملحق شده، 11 سطر، 11*17 [فهرست ملی تهران: 273/17].

3876 . خواص دعای جوشن کبیر

(فارسی)

از: محمد حسین طبیب

رساله ای است در بیان خواص بندهای مختلف دعای جوشن کبیر که شامل صد بند و هزار اسم خداوند است ، مؤلف هر بندی را در یک فصل قرار داده و در ابتدا کیفیت و خواص خواندن آن را آورده و سپس متن دعا و بعد از آن لوح آن را که اعداد و حروفی به رمز است ، ذکر نموده است.

آغاز: بسمله ثم الحمد لله و الصلاة علی أنبیائه و امنائه... اما بعد بر ضمیر منیر برادران دینی و اخلاء روحانی.

نسخه ها:

23826 - قم، گلپایگانی: 39/226، از آغاز تا فصل شصت و هفتم، از آخر افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 14ق، 35 برگ، 16 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

3877 . خواص دعای سیفی و شرح آن

(فارسی)

از: محمد خوارزمی حسینی

مؤلف گوید که به تجربه خواص فراوانی را برای دعای سیفی یافته و در این رساله

ص:23

چهل خاصیت ، از آن خواص را ذکر نموده و در ابتدا سفارش حضرت پیامبر علیه السلام را درباره این دعا به امام علی علیه السلام ، متذکر شده است.

آغاز: الحمد للّه ربّ العالمین... اما بعد می گوید این بنده ضعیف نحیف.

انجام: به برکت این حرز مبارک مقاصدش حاصل شده بود و الحمد لله رب العالمین.

نسخه ها:

23827 - تهران، ملی تهران: /727ف، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 10ق، رساله دوم مجموعه، «ص111-123» 7 برگ [فهرست ملی تهران: 233/2].

3878 . خواص سور واذکار

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

رسالۀ متوسطی است در بیان فضیلت تلاوت قرآن و فضایل سوره ها و آیات قرآنی ، در آن مطالبی در بارۀ اذکار و اوراد نیز آمده است.

آغاز: در بیان فضیلت تلاوت قرآن و نگاه داشتن قرآن است از حضرت.

انجام: دیگر نمازها و دعاها و اعمال بسیار است و از کتب مبسوطه علما طلب می باید نمود.

نسخه ها:

23828 - قم، شیخ حیدر علی مؤید: 1277، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 49 برگ [فهرست مؤید: 229/3] .

3879 . خواص فاتحة الکتاب و چند ادعیه

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

آغاز: الحمد للّه رب العالمین و العاقبة للمتقین.

ص:24

نسخه ها:

23829 - شیراز، ملی فارس: 278، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، 5 برگ [فهرست ملی فارس: 260/1].

1 خواص ناد علیا...

از : مؤلف ناشناخته

رجوع کنید به: شرح «ناد علیا مظهر العجائب»

د

3880 . درّ البیضاء (شرح ناد علی)

(فارسی)

از: وحید شیرازی (قرن 11ق)

رساله مختصری است در شرح و بیان خواص نادعلی که مؤلف برای شاه صفی صفوی تألیف نموده است. او می گوید که در محفل قاسم بیک بن عباس علی بودم و مولانا قاضی اسد نوربخشی نیز حضور داشت که دربارۀ ناد علی سخن رفت و پس از آن تصمیم گرفت که رساله حاضر را در شرح ناد علی بنگارد . او این کلمه را بر حسب زبر و بینات ابجدی شرح نموده و در آن از مولانا حیدر خوانساری و دو کتاب او به نام «مضیء الأعیان» و «زبدة التصانیف» یاد کرده است.

آغاز: الحمد لله رب العالمین حمد می گویم خالقی را که خلق گردانید آدم را به خوبترین صورتی که لقد خلقنا الإنسان فی أحسن تقویم... اما بعد این رساله ای است مسمی به در البیضاء.

نسخه ها:

23830 - قم، گلپایگانی: 5077/25/167، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، 1074ق، رساله دوم مجموعه، 24 برگ، 11 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

3881 . در منثور در شرح دعای شبُّور (شرح دعای سمات)

(فارسی)

از: عبد الجلیل بن نصر الله (قرن 13ق)

دعای شبُّور - که همان دعای سمات است - در این رساله در یک مقدمه ، یک فائده

ص:25

و یک فصل ، به نام نجفقلی خان رئیس ایل افشار شرح شده و در یکشنبه چهارم شعبان 1247ق به پایان رسیده است. مقدمه در وجه تسمیه دعا ، فائده در آداب داعی و فصل در شرح دعا است که در آن ابتدا قطعه ای از دعا را ترجمه و سپس با استفاده از آیات و روایات آن را شرح کرده است.

[فهرست مرعشی: 376/6]

آغاز: الحمد لله الذی وعد الإجابة للأنام بالاستدعاء بقوله تعالی.

نسخه ها:

23831 - قم، مرعشی: 2395، کامل است، نستعلیق، عبد الجلیل بن نصر الله (مؤلف)، بدون تاریخ کتابت، 73 برگ [فهرست مرعشی: 376/6].

1 الدرر المنظومة المأثورة فی جمع لآلی الأدعیة السجادیة المشهورة

از : عبد الله بن عیسی تبریزی اصفهانی افندی (صاحب ریاض العلماء)

رجوع کنید به: الصحیفة السجادیة الثالثة

3882 . الدرع الحصین

(عربی)

از: ابراهیم بن علی کفعمی عاملی ، تقی الدین (م 905ق)

این کتاب در فهرست دانشگاه (507/17) چنین معرفی شده است: «الدرع الحصین للشیعة الموالین لعلی امیر المؤمنین و اولاده الغرّ المیامین الراغبین فی الدعاء لله رب العالمین، در این کتاب در میانه ارجوزة الصوم المستحبۀ او (مؤلف) است و در پایان خاتمة فی ذکر الکتب المجموعة که فهرست مآخذ اوست از کتاب المتهجد تا کتاب العروة ، کتاب التتمه، روی هم 226 کتاب». در فهرست، اطلاعات دیگری در بارۀ این نسخه ذکر نشده است. ولی به نظر می رسد این کتاب نسخه ای از مصباح کفعمی موسوم به جنة الامان الواقیة و جنة الایمان الباقیة باشد چون ارجوزه صوم کفعمی در اثنای کتاب مصباح نیز آمده است. و گویا عنوانی که در بالا آمده وصفی بوده که کاتب نسخه برای کتاب ذکر نموده و

ص:26

فهرستنگار آن را اسم کتاب تلقی نموده است. شایان ذکر است بلد الأمین (اثرِ دیگر کفعمی) به نام بلد الامین و الدرع الحصین نیز نامیده می شود.

نسخه ها:

23832 - تهران، دانشگاه تهران: 10019، از اول افتادگی دارد، نسخ معرب، مهدی بن احمد، رجب 1194ق، 208 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 526/17].

4883 . درمان امراض به وسیلۀ ادعیۀ منقوله

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

در این رساله روایات مختلفی که از ائمه معصومین علیهم السلام و برخی از بزرگان در مداوای بعضی امراض رسیده ، گرد آوری شده است.

نسخه ها:

23833 - خوانسار، فاضل خوانساری: 262، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، «26ر-48پ» 23 برگ [فهرست کتابخانه فاضل خوانساری: 238/1].

3884 . الدروع الواقیة من الأخطار فی ما یعمل کلّ شهر علی التکرار

(عربی)

از: علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن محمد طاووس حلی ، رضی الدین ، ابو القاسم (سید بن طاووس) (م 664ق)

در دعاها و اعمالی که در هر ماه انجام می شود و از بلاها و پیشامدهای ناگوار مانند زره انسان را حفظ می کند . این کتاب جلد پنجم از کتابهای دعائی سید بن طاووس است که به نام تتمات مصباح المتهجد شیخ طوسی در ده جلد تألیف نموده و هر کدام را به نام خاصی نامیده شده است. این کتاب دارای بیست و دو فصل است ، با این عناوین:

الفصل الاول: فی صلاة بسورة الانعام فی اول لیلة من الشهر ، الفصل الثانی: فیما یؤکل اول الشهر لئلا ترد له حاجة فیه ، الفصل الثالث: فیما یعمل اول کل شهر من صلاة و دعاء و صدقة ، الفصل الرابع: فیما یذکر من صوم داود علیه السلام ، الفصل الخامس:

ص:27

فیما یذکر من صوم جماعة من الانبیاء علیهم السلام ، الفصل السادس: فیما یذکر من صیام اول خمیس من کل شهر ، الفصل السابع: فیما یذکر فی أدب الصائم ، الفصل الثامن:

فیما یذکر فی سبب الصوم فی هذه الایام ، الفصل التاسع: فیما یذکر فی الروایة فی هذه الایام ، الفصل العاشر: فی تعیین اول خمیس من الشهر ، الفصل الحادی عشر:

فیما اذا صام خمیسان ، الفصل الثانی عشر: فیما یعمله الانسان اذاضعف عن الصیام ، الفصل الثالث عشر: فی انه یجزی مد من الطعام عن الیوم ، الفصل الرابع عشر: فی صیام ایام البیض من الشهر ، الفصل الخامس عشر: فی فضل قرائة سورة الاعراف فی کل شهر ، الفصل السادس عشر: فی فضل قرائة سورة الانفال فی کل شهر ، الفصل السابع عشر: فی فضل قرائة سورة النحل فی کل شهر ، الفصل الثامن عشر: فی فضل من یزور الحسین علیه السلام فی کل شهر ، الفصل التاسع عشر: فی أدعیة فی ثلاثین فصلا لکل یوم من الشهر ، الفصل العشرون: فی روایة اخری مثل تلک ، الفصل الحادی و العشرون: فی تعیین ایام الشهور، الفصل الثانی و العشرون: فی الیوم الذی یرفع الاعمال فیه کل شهر.

چاپ: تهران ، سنگی ، 1330 ، 67 صفحه.

[الذریعه: 146/8 ؛ التراث العربی: 37/3 ؛ معجم المطبوعات فی ایران: 332 ؛ مشار عربی: 354]

آغاز: الحمد للّه (أحمد اللّه) جلّ جلاله بما وهب لی من القدرة علی حمده و أثنی علیه.

نسخه ها:

1/23834 - قم، مرعشی: 1567، نسخ، ابو نصر بن ابی سعید شریف، 3 صفر 957ق، 413 برگ [فهرست مرعشی: 377/4].

2/23835 - قم، مرعشی: 442، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، 964ق، رساله سوم مجموعه، «27پ-87ر» 61 برگ [فهرست مرعشی: 44/2].

3/23836 - مشهد، آستان قدس رضوی: 19601، آغاز: برابر نمونه، نور الدین علی قمی، 982ق، تصحیح مصطفی صفایی خوانساری ، رساله دوم مجموعه، 80 برگ، سابقه: آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 982 [فهرست آستان قدس: 191/15؛ فهرست اهدایی رهبری: 316].

ص:28

4/23837 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12157، آغاز: ببیان مقال النعل رجاء لتمام رحمة و حمله عن عبده، نسخ، علی بن قاسم حسینی عریضی، 997ق، حواشی و تصحیح و مقابله از صدر الدین موسوی ، دو برگ ضمیمه در ادعیه علاجیه، 125 برگ [فهرست آستان قدس: 190/15].

5/23838 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 972، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، 1007ق، مقابله شده [فهرست اهدایی رهبری: 122].

6/23839 - قائن، مدرسه جعفریه: 87، آغاز: برابر نمونه، نسخ، احمد بن محمد بن ماجد بحرانی، 1033ق، رساله دوم مجموعه، «ص245-379» 68 برگ، 18 سطر، 14*23/5 [فهرست مدرسه جعفریه].

7/23840 - خوی، مدرسه نمازی: 9، آغاز: برابر نمونه، ثلث، ابو مسلم بن محمد علی جشوقانی، 1040ق، رساله سوم مجموعه [فهرست مدرسه نمازی ، جلد اول: 24].

8/23841 - تهران، ملک: 790، نسخ، بدون نام کاتب، 1042ق، 104 برگ [فهرست ملک: 1 / 212].

9/23842 - اصفهان، دانشگاه اصفهان: 111(17023)، بندی از کتاب در باره سی روز ماه، آغاز: برابر نمونه، نسخ، راشد بن محمد بن شاه ولی، 1056ق، رساله دوم مجموعه [نشریه نسخه های خطی: 925/11].

10/23843 - تهران، دانشگاه تهران: 896، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 5 جمادی الثانی 1081ق، 59 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 109/1].

11/23844 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2723، آغاز افتاده، آغاز: مالک الکریم و الجود فعمر بها من شرف بها منزل، نسخ، سدید بن قطب الدین، 1084ق، تصحیح شده ، برای علم الهدی محمد بن محمد بن مرتضی (پسر فیض کاشانی) از روی نسخه سال 749ق استنساخ شده است، 75 برگ، 18 سطر [فهرست مرکز احیاء:

/7مخطوط].

12/23845 - مشهد، آستان قدس رضوی: 6893، نسخ، بدون نام کاتب، 1092ق، 252 برگ [فهرست آستان قدس: 231/6].

13/23846 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12440، نسخ، محمد شفیع، 1093ق، رساله اول مجموعه [فهرست مجلس: 392/35].

ص:29

14/23847 - مشهد، آستان قدس رضوی: 20528، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، تصحیح مصطفی صفایی خوانساری، 204 برگ [فهرست آستان قدس: 191/15].

15/23848 - اصفهان، عمومی اصفهان: 2813، بخشی از کتاب، بدون نام کاتب، قرن 11ق، رساله پنجم مجموعه، 3 برگ، سابقه: دانشگاه تهران: میکرو فیلم 2523 [نشریه نسخه های خطی: 473/4؛ فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران: 710/1].

16/23849 - قم، گلپایگانی: 3368/17/148،از آغاز افتادگی دارد، آغاز: لتقدیس مجده و اطوف بلسان حال العقل حول حمی... و اشهد ان لا اله الا هو شهادة تلقاة العقل من مولی رحیم کامل القدرة، نسخ، علی خان بن علی نقی، دهه آخر جمادی الاول 1102ق، 79 برگ، 18 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

17/23850 - مشهد، رجایی مغزی: بدون شماره، غیاث الدین محمد بن عبد المطلب علایی، 1108ق [مجله تراثنا: 99/20].

18/23851 - تهران، ملک: 5778، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 173 برگ [فهرست ملک: 212/1].

19/23852 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 7348، نسخ، محمد حسنی، 15 جمادی الثانی 1204ق، رساله اول مجموعه، «1پ-106پ» 106 برگ [فهرست مجلس:

325/25].

20/23853 - قم، گلپایگانی: 6793/34/163، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، در آخر نسخه تملکی به سال 1251ق، در حاشیه تصحیح و نسخه بدل دارد، 103 برگ، 14 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

21/23854 - تهران، سپهسالار: 5642، نسخ، عیسی بن علی دزفولی، 1252ق، رساله دوم مجموعه، «65پ-161پ» 97 برگ [فهرست سپهسالار: 418/4].

22/23855 - قم، مدرسه فیضیه: 1890، نسخ، ابو تراب بن عبد الله، 1340ق [فهرست مدرسه فیضیه: 145/2].

23/23856 - قم، مرعشی: 5566، نستعلیق، حاج میرزا یحیی بن محمد شفیع بید آبادی اصفهانی، بدون تاریخ کتابت، 84 برگ [فهرست مرعشی: 332/14].

24/23857 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3317، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 95 برگ [فهرست آستان قدس: 231/6].

ص:30

25/23858 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 1154، آغاز: برابر نمونه، نسخ، ابراهیم بن علی جبعی کفعمی، بدون تاریخ کتابت، 92 برگ، مختلف سطر، 10/5*18 [ فهرست مرکز احیاء: 396/3 ].

26/23859 - تهران، دانشکده الهیات: 228 د، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «131پ-136ر» 6 برگ [فهرست الهیات تهران: 262/1].

27/23860 - تبریز، تربیت: 17، نسخ، عبد الرزاق، بدون تاریخ کتابت [فهرست کتابخانه تربیت: 10].

28/23861 - قم، شیخ حیدر علی مؤید: 882، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 63 برگ، 19 سطر [فهرست مؤید: 315/2].

1 الدرة البیضاء

از : محمد باقر بن محمد حسین حسینی استرآبادی (میر داماد)

رجوع کنید به: الاربعة أیام

3885 . الدرة الحمراء فی شرح کیفیة زیارة العاشوراء

از: مهدی بن ابی الحسن شهداوی مصاحبی نایینی (قرن 13ق)

شرح و توضیحی است بر زیارت معروف عاشوراء ، این شرح در سال 1269ق تألیف شده است.

چاپ: قم ، میراث حدیث شیعه ، دفتر بیستم ، 1378 ش ، با تحقیق مهدی باقری سیانی.

آغاز: الحمد لله الذی شرفنا بدین الإسلام.

نسخه ها:

23862 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 697، سید احمد صفایی خوانساری، قرن 14ق، رساله پنجم مجموعه، «44ص» 22 برگ [فهرست اهدایی رهبری: 286 ].

ص:31

3886 . الدرة الرضویة فی شرح الزیارة الجوادیة

(فارسی)

از: عبد الرحیم بن کرم علی اصفهانی پاچناری (زنده در 1293ق)

شرح مفصلی است بر زیارت جوادیّۀ حضرت امام رضا علیه السلام ، که علامه مجلسی در بحار الانوار از بعضی تألیفات قدمای اصحاب نقل نموده است. تألیف این کتاب در 28 رمضان 1293ق پایان یافته است.

آغاز: الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و آله هم الذین رضی الله عنهم.

نسخه ها:

23863 - قم، گلپایگانی: 4385/22/105، آغاز: برابر نمونه، نسخ، عبد الرحیم بن کرمعلی اصفهانی پاچناری (مؤلف)، 28 رمضان المبارک 1293ق، این نسخه را فرزند مؤلف (محمود) همراه با سی و یک جلد دیگر از تألیفات پدرش همه را در اصفهان در پنجم رجب 1300ق وقف نموده است، 75 برگ، 17 سطر، خشتی [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 72/2؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

3887 . الدرة الفاخرة فی زیارة العترة الطاهرة

(عربی)

از: محمد صادق بن محمد یمینی لنکرانی ، مولا

چون مؤلف برای بار دوم به زیارت عتبات مشرف شده ، زیاراتی که برای مشاهد مشرفه از ائمه اطهار علیهم السلام نقل شده است را در این کتاب جمع آوری نموده و در هفت باب تنظیم کرده است که عناوین آنها چنین است:

1 -فی زیارة مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام ، در دو فصل ؛ 2 -فی زیارة سید الشهداء علیه السلام ، در دو فصل ؛ 3 -فی زیارة الامامین المعصومین موسی بن جعفر و محمد بن علی الجواد علیهما السلام فی مقابر قریش ببغداد ؛ 4 -فی زیارة الامام علی بن موسی الرضا علیه السلام ؛ 5 -فی زیارة الامامین الهمامین ابی الحسن علی بن محمد و ابی محمد الحسن بن علی علیهما السلام بسرمن رأی ؛ 6 -فی زیارة الصاحب صلوات الله علیه ؛ 7 -فی زیارات الجامعه .

آغاز: الحمد لله الذی شرفنا بولایة محمد و آله و کرمنا بمحبتهم و مودتهم.

ص:32

نسخه ها:

23864 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2437، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد صادق بن محمد یمینی لنکرانی (مؤلف)/ظاهرا، قرن 13ق، 255 برگ [فهرست مرکز احیاء: 7 / مخطوط].

3888 . درة الفرید

(فارسی)

از: محمد شفیع بن اسد گرمرودی ایکمشچقی (قرن 14ق)

در بیان ادعیه ، اوراد ، مناجات و تعقیبات که قبل و بعد از نماز صبح خوانده میشود ، مشتمل بر یک مقدمه ، سه باب و یک خاتمه ، که به درخواست یکی از دوستان و بنام ناصر الدین شاه قاجار تألیف شده ، و دارای این عناوین است:

مقدمه: در فضیلت تعقیب ؛ باب اول: در تعقیبات مخصوص به نماز صبح ؛ باب دوم: در اعمال بعد از نماز صبح ؛ باب سوم: در ادعیه ای که در کتب علما مذکور است ؛ خاتمه: در بیان بعضی سور و دعاهایی که اجر بسیار برای داعی دارد .

[فهرست آستان قدس رضوی: 192/15]

آغاز پس از خطبه: مقصود از خلقت مخلوق عبادت واجب الوجود بالذات است.

انجام: احدی مأذون نیست که اگر خواهد این کتاب را بنویسد بر ادعیه اش تغییر و تبدیل ندهد و کم و زیاد ننویسد.

نسخه ها:

23865 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15401، نسخ و نستعلیق، محمد شفیع بن اسد گرمرودی ایکمشچقی (مؤلف)/ظاهرا، 1307ق، 65 برگ [فهرست آستان قدس: 192/15].

3889 . دستور الزائرین

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

رسالۀ متوسطی است جامع زیارتهای بعضی از معصومین خصوصاً حضرت

ص:33

امیرالمؤمنین و حضرت سید الشهداء علیهما السلام . این رساله گویا فصلی از کتابی است که جداگانه تحریر شده است.

[الذریعه: 154/8]

آغاز: بدان هداک الله طریق الصواب که مطلق زیارت ائمه را علیهم السلام .

نسخه ها:

23866 - قم، مرعشی: 1766، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 128 برگ [فهرست مرعشی: 148/5].

3890 . دعا

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

کتابی است در دعا با عناوین «لمعه - لمعه» ، که هر لمعه مشتمل بر چند فصل است. مؤلف در این کتاب از مصباح صغیر شیخ طوسی و منهاج الصلاح علامه حلی نقل می کند و فهرست عناوین - در نسخۀ موجود از این کتاب - چنین است:

مقدمه: در چند فصل بدین ترتیب: فصل فیما یتقدم علی الدعاء ، فصل فیما یقارن الدعاء ، فصل فیما یتأخر عن الدعاء ؛

اللمعة الأولی: فی عبادات الأیام ، شامل: فصل فیما یتعلق بکلّ یوم عموماً ، فصل فیما یتعلق بکل یوم خصوصاً ؛

اللمعة الثانیة: فی عبادات الشهور ، شامل: فصل فیما یتعلق بکل شهر عموما ، فصل فیما یتعلق بکل شهر خصوصاً ؛

اللمعة الثالثة: فی عبادات السنة عموماً، شامل: فصل فی المناجات الشریفة التی لا یتعلق بوقت من الأوقات منها خمسة عشر مناجات لسید العابدین ، فی منهاج الصلاح الدعاء المعروف بدعاء العبرات.

نسخه ها:

23867 - قم، گلپایگانی: 6301/30/181، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: و قال النبی صلی الله علیه وآله و سلم ألا أدلکم علی سلاح ینجیکم من عدوکم و یدر أرزاقکم...فصل فیما یتقدم علی الدعاء و هو الطهارة و شم الطیب و الصدقة، نسخ، کلب علی بن مراد

ص:34

آشتیانی، قرن 12 یا 13ق، با تصحیح و نسخه بدل در حاشیه، 163 برگ، 17 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

3891 . دعا

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

کتاب مفصلی در دعا نظیر زاد المعاد علامۀ مجلسی ، که برای شاه سلیمان تألیف شده است. فصل اول در اعمال جمعه و فصل آخر دعای شب چهار شنبه است .

نسخه ها:

23868 - تهران، سپهسالار: 5711، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 204 برگ [فهرست سپهسالار: 446/4].

3892 . دعا (مجیب الدعوات)

(فارسی)

از: عبد الکریم بن عبد الحی (قرن 10ق)

در بیان ادعیه ای که در ماه های مختلف سال خوانده می شود ، در یک مقدمه و هشت باب و یک خاتمه ، که به شاه سلطان حسین صفوی هدیه گردیده است.

عناوین کتاب چنین است:

مقدمه: در بیان فضیلت ماهها و وجه تسمیه و برخی از امور متعلقه به آنها و فضیلت و شرائط دعا ، در دو فصل ؛ باب اول: در اعمال ماه رجب ، در چند فصل؛ باب دوم: در اعمال ماه شعبان ، در دو فصل ؛ باب سوم: در اعمال ماه رمضان ، در چند فصل ؛ باب چهارم: در اعمال ماه شوال ، در دو فصل ؛ باب پنجم: در اعمال ماه ذی قعدة ؛ باب ششم: در اعمال ماه ذی حجة ، در دو فصل؛ باب هفتم: در اعمال ماه محرم ؛ باب هشتم: (در نسخۀ موجوده از کتاب ، این باب وجود ندارد) ؛ خاتمه: در ذکر زیارات مخصوصه به لیالی و ایام متبرکه ، در چند فصل .

آغاز: خوشترین مقالی که به گزارش آن هم آواز سبحان مواضع ملکوت وهمراز.

ص:35

نسخه ها:

23869 - مشهد، گوهر شاد: 831، اعمال ماه رجب و شعبان و رمضان و شوال و ذی قعده و ذی حجه و محرم، از آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 170 برگ [فهرست گوهر شاد: 1127/3].

3893 . دعا

از: علی بن حجت الله طباطبایی شولستانی ، سید شرف الدین (م 1060ق)

دعاهای متفرقه ای است که توسط شولستانی گرد آوری و بوسیله حیدر بن نور الدین علی عاملی حسینی در کرمان مقابله و تصحیح شده و در روز پنجشنبه اول ربیع الاول 1094ق به پایان رسیده است.

آغاز: من الکفعمی ذکر صاحب کتاب حیاة الحیوان فیه ان النبی... قال انی.

نسخه ها:

23870 - تهران، سپهسالار: 2134، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد صالح کرمانی، 1094ق، رساله دوم مجموعه، «72پ-139پ» 68 برگ [فهرست سپهسالار:

440/4].

3894 . دعا

(عربی)

از: محمد باقر یزدی حائری ، میرزا

ترجمۀ خاتمۀ کتابی است در دعا ، که مترجم آن را برای فرزندش محمد صادق انجام داده است. مشتمل بر دو امر ، با این عناوین:

امر اول: در بیان پاره ای از اعمال و آداب و فرائض و نوافل یومیه و ادعیه مأثوره ؛

امر دوم: در ادعیۀ مطوله یوم و لیله ، هفته ، ماه و سال ، و بعد از آن فوائدی چند در ادعیه مجربه.

آغاز: الحمد للّه ربّ العالمین... الکلام فی خاتمة الکتاب در خاتمه کتاب وصیة مرسوله و نصیحة مبذوله است.

ص:36

نسخه ها:

23871 - قم، مسجد اعظم: 606، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، در پایان ملحقات در زیارات از محمد باقر بن محمد تقی آمده است، 150 برگ، 21 سطر، رقعی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 173؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

3895 . دعا

(فارسی)

از: محمد (قرن 13ق)

رسالۀ کوتاهی است مشتمل بر برخی از ادعیه ماه رمضان و غیره ، که مؤلف در سال 1241ق آن را جمع آوری نموده و فرزندش به نام «محمد» ، دعاها را به فارسی ترجمه و در سال 1242ق استنساخ نموده است.

نسخه ها:

23872 - تهران، مدرسه مروی: 609، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 70 برگ [فهرست مدرسه مروی: 133].

3896 . دعا

(عربی)

از: محمد بن حسین عاملی ، بهاء الدین (شیخ بهایی) (م 1030ق)

دعایی است که شیخ بهایی برای شاه عباس صفوی هنگامی که قصد سفر به قندهار را داشته، نوشته است.

نسخه ها:

23873 - تهران، دانشگاه تهران: 2896، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «صفحه85» 1 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 1741/10].

3897 . الدعا

(عربی)

از: عبد الله

مجموعه ای است مشتمل بر چند دعا و شعر با این عناوین: چند بیت شعر ، دعای

ص:37

عظیم الشأن ناد علی کبیر ، دعای قدح ، دعای جمیل ، دعای نور ، دعای فتح ، دعای بزرگوار و دیگر مطالب .

آغاز:

بسی کوه خاور بشد آشکار

نسخه ها:

23874 - قم، گلپایگانی: 5099/25/189، آغاز: برابر نمونه، نسخ و تحریری، بدون نام کاتب، 1269ق، 44 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

3898 . دعا

(فارسی و عربی)

از: محمد علی

آغاز: دعای حجب که در هر شب جمعه بخوانند: اللهم إنی أسألک.

نسخه ها:

23875 - قم، آستان معصومیه (س): 18، نسخ زیبا، محمد علی، رمضان المبارک 1240ق، 52 برگ [فهرست آستان معصومیه(س): 32/1].

3899 . دعا

از: مؤلف ناشناخته (یکی از شاگردان میرداماد)

کتابی است در دعا شبیه زاد المعاد علامه مجلسی ، که نگارندۀ آن از شاگردان امیر محمد باقر استر آبادی معروف به میر داماد (م 1040 ق) بوده و کتاب را در زمان حیات استادش نوشته است. او در مقدمه می گوید: هر جا لفظ «استادی» آوردم مراد میر داماد است. این کتاب در پنج باب تنظیم شده با این عناوین:

باب اول: در اعمال ماه رجب ؛ باب دوم: در اعمال ماه شعبان ؛ باب سوم: در اعمال ماه رمضان ؛ باب چهارم: در اعمال متفرقه سایر ماه ها ؛ باب پنجم: در بیان امور

ص:38

مرغوب فیها.

نسخه ها:

23876 - قم، مدرسه فیضیه: 1990، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 160 برگ [فهرست مدرسه فیضیه: 56/2].

3900 . دعا

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

کتاب متوسطی است در دعا ، مؤلف در مقدمه عنوان نموده که کتابش را در 12 فصل تنظیم نموده ، ولی در نسخۀ موجود از این کتاب ، بعد از فصل هشتم افتادگی زیاد وجود دارد و بعد از خاتمه، صد فصل دعای جوشن کبیر با خواص آن آورده شده است.

نسخه ها:

23877 - تهران، ملی تهران: /3982ع، از اول افتادگی دارد، آغاز: التی بذکره تطمئن القلوب و رتبته علی مقدمة و اثنی عشر فصلاً و خاتمة... المقدمة فی فضل الذکر، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 129 برگ، 11 سطر [فهرست ملی تهران:

273/17].

3901 . دعا ، کتاب...

(فارسی و عربی)

از: مؤلف ناشناخته

در فهرست چنین معرفی شده: «95 سورۀ کوچک قرآن ، نخستین نحل و آخری ناس از برگ اول تا 93 پ با ترجمه پارسی زیر آیه ها و برخی تفسیرات و مجربات در حاشیه ، و از 94 ر دعاها است بخشی از مهج الدعوات و سپس دعاهایی در تعقیبات نماز ، غیبة قائم ، نمازهای مستحب و تعقیبات آنها ، نماز فاطمه ، نماز جعفر طیار و روایت هایی دربارۀ نماز از جعفر صادق علیه السلام ».

آغاز: أتی أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه و تعالی عمّا یشرکون.

ص:39

نسخه ها:

23878 - همدان، آرامگاه بوعلی: 1279، نسخ و تستعلیق، محمد امین نائینی ، شعبان 1091 ق، 151 برگ [نشریه نسخه های خطی: 333/5].

3902 . دعا، کتاب . . .

(فارسی)

از: محمد ابراهیم بن نور محمد هزار جریبی (قرن 12 ق)

دعا ها و زیاراتی است که بدون ترتیب خاصی در متن و حاشیه نوشته شده است.

به همراه قصیده برده و مناجاتهای منظوم مترجم به فارسی.

نسخه ها:

23879 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 898، نسخ معرب و ترجمه نستعلیق، بدون نام کاتب، 27 ذی حجه 1117ق، 300 برگ، 13*23 [فهرست مرکز احیاء : 121/3].

3903 . دعا، کتاب...

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

در فهرست چنین آمده : «منتخباتی است از دعاهای هر روز ایام هفته و ماه و سال و تعقیب نمازهای پنجگانه، دارای ابوابی چند مشتمل بر فصول، و چون نسخه آغاز و انجام ندارد و برگها در هم صحافی شده معلوم نشد که کتاب چیست. دعاها در این کتاب با ذکر مأخذ ذکر شده این عناوین در نسخه حاضر دیده می شود. باب هفتم: در دعاها و تعقیبات صبح دارای دوازده فصل؛ باب هشتم در اعمال ایام و لیالی هفته دارای سه فصل ؛ باب نهم در آداب و اعمال مختلف دارای چهارده فصل ؛ باب دهم در بعضی چیزهای متفرقه.»

نسخه ها:

23880 - کرمانشاه، مدرسه آیت الله بروجردی: 50، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، پنجشنبه 9 رمضان المبارک 1115ق، 303 برگ، 14/5*23 [ فهرست مدرسه آیت الله بروجردی: 43 ].

ص:40

3904 . دعا، کتاب...

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

در فهرست چنین معرفی شده: چهارده باب است دارای اعمال و ادعیه و احرازی که در اوقات مختلف و برای مقاصد گوناگون و طلب حاجات خوانده می شود با ذکر منابع که بیشتر آنها از کتابهای معروف حدیث و دعا می باشد. مختصر عناوین ابواب چنین است: باب اول: در ذکر بعضی از نمازها ؛ باب دوم: در بعضی ادعیه مأثوره ؛ باب سوم: در اعمال توبه کردن ؛ باب چهارم: در ادعیه حاجات ؛ باب پنجم: در ادعیه طلب رزق و ادای قرض ؛ باب ششم: در آداب نفرین بر دشمنان دین و دنیا ؛ باب هفتم: در دعاهای ایمنی از جائران و خلاصی از زندان ؛ باب هشتم: در دفع هم و غم و خوف ؛ باب نهم: در پناه جستن از شیاطین و چشم بد و سحر ؛ باب دهم: در دفع علتها و مرضها ؛ باب یازدهم: در ازدیاد حافظه و دفع نسیان ؛ باب دوازدهم: در آداب استخاره ؛ باب سیزدهم: در آداب تزویج و طلب فرزند ؛ باب چهاردهم: در اعمال سفر و پناه جستن از شرور.

نسخه ها:

23881 - قم، مؤسسه امام صادق (علیه السلام): 114، از آغاز و انجام افتادگی دارد، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 12ق، با تصحیح، در حاشیه بعضی صفحات دعاهایی افزوده شده، 219 برگ، 13/5*19 [ فهرست موسسه امام صادق علیه السلام : 87].

3905 . دعا، کتاب ...

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

شامل ادعیه و حرزهای ائمه در ابواب و فصول .

[فهرست شریعتی قم: 86]

نسخه ها:

23882 - قم، حسن شریعتی: 47، از آغاز افتادگی داد، آغاز: می کردم در میان خفتگان تا وقتی که به میان رکن و مقام رسیدم، انجام: انک علی کل شئ قدیر و صلی الله علی

ص:41

محمد و آله، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 113 برگ، 18 سطر، 11*16/5 [ فهرست شریعتی قم: 86].

3906 . دعا و اذکار

(فارسی و عربی)

از: ابو الحسن بقال

نسخه ها:

23883 - قم، گلپایگانی: 24/142، بدون نام کاتب، 1229ق، 164 برگ [فهرست گلپایگانی، رایانه ای].

3907 . دعا و اشعار

(فارسی)

از: ابو الحسن مطلب اصفهانی

نسخه ها:

23884 - قم، گلپایگانی: 29/228، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 137 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

3908 . دعا و اعمال عبادی

(فارسی)

از: محمد محسن بن مرتضی فیض کاشانی (م 1091ق)

نسخه ای از رسالۀ لبّ الحسنات فیض کاشانی است که در فهرست وزیری یزد (575/2 ، نسخۀ ش 670) به جهت افتادگی آغاز نسخه ، با عنوان بالا معرفی شده است . این نسخه در ذیل لبّ الحسنات معرفی خواهد شد .

3909 . دعا و نیایش برای سلطان حسین

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته (قرن 12ق)

دعای و نیایش طولانی است در تعریف و تمجید و سلامتی شاه سلطان حسین

ص:42

صفوی بهادرخان (1106 - 1135 ق). در اثنای آن از وی چنین یاد نموده:

«السلطان بن السلطان و الخاقان بن الخاقان سلطان البرّین و البحرین، المفتخر بعنایات الملک المنان الشهنشاه المعظم المکرم السلطان الحسینی الموسوی الصفوی بهادر خان خلّد الله ملکه و سلطانه هو البحر جوداً...».

آغاز: الحمد لله الذی خلق الخلائق بقدرته وجعلهم آیة لربوبیته و دلالة لوحدانیته.

انجام: و اذلّ رقاب العباد بید الفتنة... و لو کره المشرکون العاذلون... و النبی المطلق و آله الطیبین الطاهرین المعصومین آمین رب العالمین..

نسخه ها:

1181/23885 - تهران، ملی تهران: /2200ع، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله نهم مجموعه، «179-214» 36 برگ [فهرست ملی تهران:

509/11].

3910 . دعا، کتاب...

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

در فهرست: «ابواب چندی است در اثر و فائده بعضی آیات قرآنی و دعاهای کوتاه و بعضی طلسمها، گویا نگارنده آنها را یاد داشت می کرده تا در کتابی منظم نماید این جنگ از دعا نویسی است گویا هندی و معلوم نیست که معلومات آن را از کجا آورده است.

نسخه ها:

23886 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 493، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: دیگر بر داخل بنویسید در زیر دندان نهد نیکو شود این است بسم الله الرحمن الرحیم ایها الضرس و الضروس.، تعلیق هندی مایل به ثلث، بدون نام کاتب، قرن 13ق، در هم صحافی شده، 266 برگ، 10*17/5 [فهرست مرکز احیاء: 111/2].

ص:43

3911 . دعا

(فارسی)

از: محمد ربیع حسینی امامی / احتمالا (قرن 12ق)

مختصری است شامل جمله ای از اذکار و تعقیب نمازهای روزانه واجب و مستحب و بعضی آداب دیگر که در روایات و احادیث از اهل بیت علیهم السلام روایت شده است. این کتاب در یک مقدمه و نه فصل و یک خاتمه تنظیم شده ، با این عنوانها:

مقدمه: در فضیلت تعقیب و دعا ؛ فصل اول: در تعقیب مطلق فرایض یومیه؛ فصل دوم: در آنچه مشترک است میان صبح و شام ؛ فصل سوم: در تعقیب نماز ظهر و نافلۀ آن ؛ فصل چهارم: در تعقیب نماز عصر و نافلۀ آن ؛ فصل پنجم: در تعقیب نماز شام و نافلۀ آن ؛ فصل ششم: در تعقیب نماز خفتن و نافلۀ آن ؛ فصل هفتم: در آداب هنگام خوابیدن ؛ فصل هشتم: در گزاردن نافلۀ شب و آداب آن ؛ فصل نهم:

در تعقیب نماز صبح ؛ خاتمه: در دعا و آداب سجده شکر.

آغاز: الحمد للّه ربّ العالمین... اما بعد چون به مودای اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان اشتغال به دعوات از اشرف قربات و اعظم عبادات بود.

انجام: و سجده شکر نزد مخالف مکن و عمل به تقیه نمای به اینجا ختم نمودم این رساله کثیر الفائده را.

نسخه ها:

23887 - کاشان، اداره فرهنگ و ارشاد کاشان: 44، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 60 برگ، 16 سطر، 9*16 [ فهرست اداره فرهنگ و ارشاد کاشان: 52 ].

3912 . الدعاء

(عربی)

از: محمد قاسم جهادی

بیاض مفصلی است در دعا شامل: سوره یس و نبأ ، دعای صباح ، جوشن کبیر ، دعای کمیل با ترجمه زیر نویس فارسی ، دعای ایام هفته ، دعای هلال ، دعای

ص:44

مجیر ، حرزهای ائمه علیهم السلام ، دعای ابو حمزه ثمالی و دعاهای دیگر .

آغاز: بسمله یس و القرآن الحکیم إنک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انزل آباوئهم .

نسخه ها:

23888 - قم، گلپایگانی: 3443/17/223، از آخر افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه ، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 254 برگ، 13 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

3913 . الدعاء

(فارسی)

از: ابو القاسم

مؤلف در این رساله دعاهای مأثوره را در دوازده باب گردآوری و با این عناوین درج نموده است:

1- باب در توبه کردن ؛ 2- از برای روایی حاجتها ؛ 3 -در طلب رزق و ادای قرض؛ 4- در نفرین کردن دشمن دین و دنیا ؛ 5- ایمن شدن از حاکم جابر و خلاصی از زندان ؛ 6- از برای دفع هم و غم وخوف ؛ 7- پناه جستن از شیاطین جن وانس ؛ 8- از برای دفع علتها ؛ 9- از برای دفع نسیان و ازدیاد حافظه ؛ 10- در آداب استخاره و ادعیه گم شده و گریخته ؛ 11- ادعیه اعمال وقت اراده تزویج و وقت زفاف و طلب فرزند ؛ 12- ادعیه و اعمال وقت سفر.

این کتاب مرتب نیست و در آغاز و انجام آن دعاهای دیگری مانند دعای صباح و ایام هفته و غیره درج شده است .

آغاز: اللهم صلّ علی النبی الذی خلقت ببرکته السموات و الأرضین و فضلته علی جمیع الأنبیاء و المرسلین .

نسخه ها:

23889 - قم، گلپایگانی: 2304/12/194، آغاز: برابر نمونه، نسخ، سید محمد مهدی رضوی موسوی حسینی، 1266ق، نسخه نامرتب است، 186 برگ، 11 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

ص:45

3914 . الدعاء

از: کلب علی بن عباس (زنده در 1347 ق)

نسخه ها:

23890 - قم، گلپایگانی: 14/197، کلب علی بن عباس (مؤلف)، 1347، 33 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

3915 . الدعاء

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی ، علامه (م 1110ق)

سه نسخه در فهارس نسخ خطی با عنوان کتاب دعا از علامه مجلسی معرفی شده بدین ترتیب:

1 . آستان حضرت عبد العظیم ری: نسخۀ ش 329، نسخ، محمد تقی بن ملک محمد طاهر کازرونی، پنجشنبه 23 جمادی الاول 1147ق (نشریه نسخه های خطی: 436/3) . این نسخه در فهرست جدید این کتابخانه به شمارۀ 389 و با عنوانِ مقباس المصابیح معرفی شده (1) ، و در این فهرستگان نیز در ضمن نسخه های مقباس معرفی خواهد شد .

2 . آستان حضرت عبد العظیم ری: نسخۀ ش 370، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 82 برگ (نشریه نسخه های خطی: 436/3) . این نسخه در فهرست جدید این کتابخانه به شمارۀ 342 و با عنوانِ تعقیبات نمازها یا هفتاد دعا ، معرفی شده (2)و در این فهرستگان در ذیل عنوان تعقیبات الصلوة معرفی گردیده است .

3 . نسخۀ مدرسۀ سلطانی کاشان ، که در فهرست ، توضیحی دربارۀ آن داده نشده و در اینجا نیز در ذیل همین عنوان معرفی شده است .

نسخه ها:

23891 - کاشان، مدرسه سلطانی: 3/321، نستعلیق، بدون نام کاتب، 1228ق [فهرست مدرسه سلطانی ، قدیم: 20].

ص:46


1- (1) . فهرست نسخه های خطی آستانۀ عبد العظیم حسنی ، ابوالفضل حافظیان بابلی: ج 2 ، ص 616 .
2- (2) . همان: ج 1 ، ص 137 .

3916 . الدعاء

از: حسین بن علی واعظ کاشفی بیهقی سبزواری ، کمال الدین (م 910ق)

نسخه ها:

23892 - قم، مرعشی: بدون شماره، نسخ و نستعلیق، شیخ مرتضی تألهی همدانی، 1314ق، رساله دوم مجموعه [مجله میراث شهاب: 20/20].

3917 . دعاء ابو حمزه ثمالی

(عربی)

از: امام علی بن الحسین زین العابدین علیهما السلام

راوی این دعا هارون بن موسی تلعکبری است که با سند خودش از ابو حمزه ثمالی از یاران امام سجاد علیه السلام نقل می کند و روایت می کند که امام سجاد علیه السلام در شبهای ماه رمضان این دعا را می خوانده است.

[الذریعه: 186/8 و 246/13]

آغاز: إلهی لاتؤدبنی بعقوبتک و لا تمکر بی فی حیلتک.

نسخه ها:

23893 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 343، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، محمد علی اصفهانی، شعبان 1314ق، 43 برگ، 8 سطر، 11*17 [فهرست مرکز احیاء: 449/1].

3918 . دعاء الاحتجاب

(عربی)

دعایی است که از پیامبر گرامی اسلام و امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین علیهم السلام نقل شده و به دعای احتجاب معروف است.

[بحار الانوار: 175/19]

آغاز: بسمله احتجبت بنور وجه الله القدیم الکامل و تحصنت بحصین الله القوی الشامل.

ص:47

نسخه ها:

1/23894 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 53، دعای احتجاب با ترجمه فارسی، آغاز:

بسمله الهی ان ذنوبی وکثرتها قد غبرت وجهی عندک، نسخ ونستعلیق، احمد نیریزی، 1125ق، «26صفحه» 13 برگ، 10 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 477].

2/23895 - تهران، دکتر اصغر مهدوی: 645، نسخ، محمد اصفهانی، 1238ق [نشریه نسخه های خطی: 151/2].

3/23896 - مشهد، آستان قدس رضوی: 8489، نسخ، میرزا احمد نیریزی، بدون تاریخ کتابت، 8 برگ [فهرست آستان قدس: 232/6].

4/23897 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 2063، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 7 سطر، «22صفحه» 11 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی:

328].

5/23898 - تهران، حسین مفتاح: 1245، عنوان معرفی: شامل دعای احتجاب و ادعیه دیگر، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [نشریه نسخه های خطی:

152/7].

3919 . دعاء الاستفتاح (دعاء ام داود)

(عربی)

از: امام جعفر بن محمد صادق علیهما السلام (م 148ق)

دعایی که از حضرت امام صادق علیه السلام روایت شده ، و خواندن آن در نیمۀ رجب - در آخر عمل ام داوود - توصیه شده است.

آغاز: صدق الله العظیم الذی لا إله إلا هو الحی القیوم.

نسخه ها:

23899 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 1961، از آخر افتادگی دارد، آغاز: یستحب یوم النصف من الرجب أن یدعوا بدعاء الاستفتاح... صدق الله العظیم الذی لا إله إلا هو، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله پنجم مجموعه، «صفحه6-12» 4 برگ [فهرست مجلس: 672/9].

ص:48

3920 . دعاء الاعتصام

(عربی)

نسخه ها:

23900 - تهران، مجلس سنا: 199، نسخ، احمد نیریزی، بدون تاریخ کتابت، 22 برگ [فهرست مجلس سنا: 95/1].

1 دعاء ام داود

از : امام جعفر بن محمد صادق علیهما السلام

رجوع کنید به: دعاء الاستفتاح

3921 . دعاء الامان

(عربی)

آغاز: الهی الامان الامان یوم لا یستأخرون ساعة.

نسخه ها:

23901 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 2793، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد جعفر بن محمد قلی، 1128ق، رساله سوم مجموعه، «صفحه492-494» 2 برگ [فهرست مجلس: 50/10].

3922 . دعاء أهل البیت المعمور (یا من اظهر الجمیل)

(فارسی و عربی)

از: امام جعفر بن محمد صادق علیهما السلام (م 148ق)

دعایی است معروف به دعای اهل بیت المعمور و دعای یا من اظهر الجمیل ، که شیخ طوسی آن را در مصباح المتهجد از حضرت صادق علیه السلام نقل کرده است.

[الذریعه: 235/16]

آغاز: یا من اظهر الجمیل وستر القبیح.

نسخه ها:

1/23902 - تبریز، تربیت: 19، نسخ، محمد علی بن محمد شفیع تبریزی، 1296ق، شماره ثبت 203 [فهرست کتابخانه تربیت: 19].

ص:49

2/23903 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 3059، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله پنجم مجموعه، «صفحه37-38» 1 برگ [فهرست مجلس:

507/10].

3923 . دعاء باد

نسخه ها:

23904 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 13836، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله بیست و ششم مجموعه [فهرست مجلس: 397/37].

3924 . دعاء باران

(عربی و ترکی)

آغاز: بسمله اما بو آیت دهقانی خاصیت لاری اول.

نسخه ها:

23905 - مشهد، گوهر شاد: 207، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله هفتم مجموعه، 8 برگ [فهرست گوهر شاد: 178/1].

3925 . دعاء توسل

(عربی)

دعایی است موسوم به دعای توسل که علامه مجلسی آن را در بحار الانوار (مجلد مزار) از دو کتاب قدیمی نقل کرده است.

[الذریعه: 188/8]

آغاز: اللهم إنی أسألک و أتوجه إلیک بنبیک نبی الرحمة.

نسخه ها:

1/23906 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 2055، آغاز: برابر نمونه، نسخ، احمد نیریزی، 1116ق، «14صفحه» 7 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 375].

2/23907 - تهران، ملک: 100، نسخ، عبد العلی اشرف الکتاب یزدی، 1335ق [فهرست ملک: 3/5].

ص:50

3/23908 - کرمانشاه، سید مرتضی نجومی: بدون شماره، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، خوش خط و صفحه ها مجدول است. [دلیل المخطوطات: 232].

1 دعاء التوسل

از : امام علی بن الحسین زین العابدین علیهما السلام

رجوع کنید به: دعاء قضاء الحاجات

3926 . دعاء جبرئیل به حضرت یوسف علیه السلام

(عربی)

نسخه ها:

23909 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 2859، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، به همراه زیارت اثنا عشریه (دوازده امام) شیخ بهایی ، رساله نهم مجموعه [فهرست مجلس: 188/10].

3927 . دعاء جوشن صغیر و شرحی درباره ثواب و آثار آن

از: مؤلف ناشناخته

نسخه ها:

23910 - قم، گلپایگانی: 1249، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله پنجم مجموعه [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 240/2].

3928 . دعاء الجوشن الکبیر

(عربی)

از: امام علی بن الحسین زین العابدین علیهما السلام

از ادعیه معروف که حضرت سجاد علیه السلام از پدر گرامیش از پیامبر اکرم علیهم السلام از جبرئیل نقل فرموده است.این دعا مشتمل بر صد فقره و هر فقره مشتمل بر ده اسم از اسماء حسنای الهی است که در بعضی از کتب خواصی را برای هر یک از فقرات

ص:51

آن ذکر کرده اند. این دعا در بلد الامین و مصباح کفعمی ذکر شده و دارای شروح متعددی است.

[الذریعه: 287/5 ؛ فهرست آستان قدس رضوی: 194/15]

آغاز: اللهم إنی أسألک باسمک یا الله یا رحمن یا رحیم یا کریم یا مقیم.

نسخه ها:

1/23911 - قم، آستان معصومیه (س): 16-5982، نسخ، محمد کاظم بن حاجی محمد معلم شهمیرزادی، 1068ق، رساله دوم مجموعه [فهرست آستان معصومیه(س)، دانش پژوه: 189].

2/23912 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1153، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد حسین، 1270ق، «138صفحه» 69 برگ، 5 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 280].

3/23913 - شیراز، مدرسه امام عصر (عج): 183، نسخ، بدون نام کاتب، 1274ق، مقابله شده، 27 برگ [فهرست مدرسه امام عصر(عج): 42/1].

4/23914 - تهران، خانقاه نور بخش: 76، نسخ، محمد حسن مستوفی اصفهانی، 1291ق، «50صفحه» 25 برگ [فهرست خانقاه نوربخش: 106/1].

5/23915 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12719، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 27 برگ [فهرست آستان قدس: 194/15].

6/23916 - مشهد، آستان قدس رضوی: 19618، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، اهدایی رهبری، 67 برگ [فهرست آستان قدس: 194/15].

7/23917 - قم، مسجد اعظم: 2793، عنوان معرفی: جوشن کبیر و جوشن صغیر، از انجام افتادگی دارد، آغاز: روایت است از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام که روایت، نسخ جلی، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 51 برگ، 12 سطر [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 124؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

8/23918 - قم، مسجد اعظم: 814، آغاز: برابر نمونه، نسخ جلی، بدون نام کاتب، قرن 13ق، در حاشیه برخی از فصول دعا را شرح کرده است، 30 برگ، 9 سطر، رقعی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 174؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

9/23919 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 826، نسخ معرب، حسین بن محمد حسینی خونساری، 1319ق، 32 برگ، 9 سطر، 9/5*14/5 [ فهرست مرکز احیاء:

35/3 ].

ص:52

10/23920 - تهران، دانشگاه تهران: 10037، نسخ، بدون نام کاتب، سده 13 و14ق، 63 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 531/17].

11/23921 - مشهد، آستان قدس رضوی: 11803، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، به ضمیمه حرز امام جواد علیه السلام [فهرست الفبایی آستان قدس: 250].

12/23922 - تهران، دانشگاه تهران: 432/33، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «این نسخه در فهرست نسخه های نمایشگاه نسخه و اسناد خطی کتابخانه مرکزی، چاپ مهر، 1350ش، صفحه 56 و 126، شماره 220 معرفی شده است» ، سابقه: دانشگاه تهران: میکرو فیلم 4709 [فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران:

90/3].

13/23923 - قم، مسجد اعظم: 1377، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: که هزار و یک نام بزرگوار خود را نزد تو فرستادم، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه، 29 برگ، 14 سطر [فهرست مسجد اعظم ،جدید].

14/23924 - تهران، ملک: 138، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 59 برگ [فهرست ملک: 215/1].

15/23925 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 2050، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «70صفحه» 35 برگ، 10 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 379].

16/23926 - سمنان، میراث فرهنگی: 7، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 20 برگ، 9 سطر [فهرست میراث فرهنگی سمنان].

17/23927 - قم، مدرسه فیضیه: 1926، نسخ، اشرف الکتاب، بدون تاریخ کتابت، 37 برگ [فهرست مدرسه فیضیه: 109/1].

18/23928 - مشهد، اصغر زاده: بدون شماره، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [نشریه نسخه های خطی: 769/7].

19/23929 - تهران، محمود فرهاد معتمد: 94، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [نشریه نسخه های خطی: 178/3].

20/23930 - شیراز، خانقاه احمدیه: 288، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، به ضمیمه سور قرآنی [نشریه نسخه های خطی: 216/5].

ص:53

21/23931 - قم، شیخ حیدر علی مؤید: 1454، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله ششم مجموعه، 19 برگ [فهرست مؤید:

367/3].

3929 . دعاء حجب

(عربی)

دعایی است معروف به دعای حجب که از پیامبر صلی الله علیه و آله و حضرت علی علیه السلام نقل شده است.

آغاز: اللهم إنی أسألک یا من احتجب بشعاع نوره عن نواظر خلقه.

نسخه ها:

23932 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1126، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق و شکسته، محمد رضا منشی سرکاری، 1309ق [فهرست سلطنتی ، دینی: 383].

3930 . دعاء ختم قرآن

(عربی)

چندین دعاست در ختم قرآن که در نسخه های متفاوت آمده است.

نسخه ها:

1/23933 - تهران، ملک: 604، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 9ق، دعا ختم قرآن منقول از شهید اول که او آن را از قرآنی در کاظمین نقل کرده است ، رساله صد و یکم مجموعه، «صفحه376-379» 2 برگ [فهرست ملک: 111/5].

2/23934 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3345، عنوان معرفی: دعاء ختم قرآن و طریقه استخاره، آغاز: اللهم انک اعنتنی، نسخ، علاء الدین بن شمس الدین محمد تبریزی، 979ق [فهرست آستان قدس: 233/6].

3/23935 - تهران، دانشگاه تهران: میکروفیلم 4148، نسخ، سید حافظ محمد ذهنی، بدون تاریخ کتابت، رساله چهارم مجموعه [فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران: 22/3].

4/23936 - خوی، مدرسه نمازی: 608، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، 4 برگ [فهرست مدرسه نمازی ، جلد اول: 321].

ص:54

3931 . دعاء خضر

(عربی)

از: امام علی بن الحسین زین العابدین علیهما السلام /منسوب

آغاز: فی کتاب ادب الدنیا و الدین للماوردی عن مولانا زین العابدین علی بن الحسین علیه الصلاة والسلام قال کنت یوما من الایام سائرا فی بلد الحجاز فنزلت الی قعر واد فی طلب الماء فسمعتُ صوتا شجیا اسمعه ولا اری قائله یدعوا بهذا الدعاء یا جواد ما قصر عن جود.

نسخه ها:

23937 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3148، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 7 برگ [فهرست آستان قدس: 195/15؛ فهرست آستان قدس:

258/2].

3932 . دعاء دفع بلا و طاعون

(عربی)

نسخه ها:

1/23938 - قم، گلپایگانی: 14/201، عنوان معرفی: دعای طاعون، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله دوم مجموعه، 24 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

2/23939 - رشت، فرهنگ: 176، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه [فهرست فرهنگ رشت: 129].

3933 . دعاء رفع سحر

(عربی)

آغاز: اللهم رب موسی و خاصه بکلامه و هازم من کاده بسحره بعصاه.

نسخه ها:

23940 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 13350، آغاز: برابر نمونه، ثلث جلی معرب زیبا، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، مرقعات ، با ترجمه فارسی، 7 سطر [فهرست مجلس: 300/36].

ص:55

3934 . دعاء روز عاشوراء

(فارسی)

نسخه ها:

23941 - تهران، مجلس شورای اسلامی: مجموعه طباطبائی 1046، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه، «صفحه2» 1 برگ [فهرست مجلس:

344/23].

3935 . دعاء السحر(دعاء البهاء)

(عربی)

از: امام محمد بن علی الباقر علیهما السلام (م 114ق)

[الذریعه: 189/8]

نسخه ها:

1/23942 - مشهد، آستان قدس رضوی: 11201، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، به ضمیمه صحیفه سجادیه [فهرست آستان قدس: 345/15].

2/23943 - قم، مسجد اعظم: 1574، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله پنجم مجموعه [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 521].

3/23944 - تهران، ملک: 1715، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه، «1ر-13پ» 13 برگ [فهرست ملک: 346/5].

1 دعاء الشاب المأخوذ بذنبه

از : امام علی بن ابی طالب علیه السلام

رجوع کنید به: دعاء مشلول

3936 . دعاء صنمی قریش

از: امام علی بن ابی طالب ، امیرالمؤمنین صلوات الله علیه (40ق)

دعایی است که در بلد الامین و مصباح کفعمی و برخی کتب دیگر از حضرت علی علیه السلام نقل شده است.

[الذریعه: 192/8]

ص:56

آغاز: اللهم صل علی محمد و آل محمد و العن صنمی قریش.

نسخه ها:

1/23945 - قم، مسجد اعظم: 2677، آغاز: برابر نمونه، نسخ با ترجمه نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 10ق، رساله اول مجموعه، 4 برگ، 14 سطر، رقعی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 578؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

2/23946 - قم، مدرسه فیضیه: 1989، عنوان معرفی: دعای صنمی قریش و شرح ثواب آن به فارسی، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 11ق، رساله پنجم مجموعه [فهرست مدرسه فیضیه: 161/2].

3/23947 - همدان، سید نصر الله بنی صدر: بدون شماره، محمد شفیع بن محمد علی تبریزی، 1237ق، مرقع در 12 قطعه [نشریه نسخه های خطی: 380/5].

4/23948 - تهران، دانشگاه تهران: 7946، عنوان معرفی: دعای صنمی قریش با شرح خواص آن، نسخ معرب، محمد شفیع تبریزی، 1262ق، 7 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 747/16].

5/23949 - تهران، مجلس سنا: 381، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله دوم مجموعه، «28پ-30پ» 3 برگ [فهرست مجلس سنا: 217/1].

6/23950 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 13350، آغاز: برابر نمونه، ثلث جلی معرب زیبا، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، مرقعات ، با ترجمه فارسی در زیر سطور، 7 سطر [فهرست مجلس: 300/36].

3937 . دعاء طایر رومی

(عربی)

نسخه ها:

23951 - تهران، ملک: 2842، ابو القاسم وفا، قرن 13ق، رساله سی و پنجم مجموعه، «صفحه529» 1 برگ [فهرست ملک: 134/6].

3938 . دعاء العبرات

(عربی)

دعای معروفی که سید بن طاووس در مهج الدعوات نقل نموده است.

آغاز: اللهم انی اسئلک یا راحم العبرات.

ص:57

نسخه ها:

1/23952 - قم، مرعشی: 9545، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب زیبا، محمد بدیع، قرن 12ق، 17 برگ [فهرست مرعشی: 290/24].

2/23953 - شیراز، مدرسه امام عصر (عج): 76، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله چهارم مجموعه [فهرست مدرسه امام عصر(عج): 86/1].

3939 . دعاء العرفة

(عربی)

از: امام حسین بن علی علیهما السلام

این دعا را ابن طاووس در اقبال الاعمال و کفعمی در بلد الامین نقل کرده ، و گفته اند که حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام آن را در روز عرفه در مکه در صحرای عرفات در میان حجاج خوانده است.

نسخه ها:

1/23954 - تهران، دانشکده الهیات: 211، بدون نام کاتب، 11 رمضان المبارک 1232ق، رساله اول مجموعه، «22پ-26پ» 5 برگ [فهرست الهیات تهران:

736/1و777].

2/23955 - مشهد، دانشکده الهیات: 1000، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سوم مجموعه [فهرست الهیات مشهد: 151/2].

3940 . دعاء العکاشة

(1)

(عربی)

دعایی است که اصیل الدین عبد اللّه واعظ دشتکی (زنده در 837 ق) در کتابِ غرفة حصن الحصین نقل نموده و به نقل از وی در برخی از مصادر دعا ذکر شده است .

[الذریعه: 44/16]

نسخه ها:

23956 - قم، آستان معصومیه (س): 4: 78-5779، نسخ ونستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 11ق، رساله چهارم مجموعه [فهرست آستان معصومیه(س)، دانش پژوه: 211].

ص:58


1- (1) . العکاشه: عنکبوت .

3941 . دعاء علوی مصری

(عربی)

از: امام عصر حجت بن الحسن عجل الله فرجه الشریف/منسوب

دعایی که ابن طاووس در مهج الدعوات و علامه مجلسی در بحار الأنوار به نقل از حضرت ولی عصر علیه السلام ، ذکر نموده اند . بر اساس آنها حضرت این دعا را به یکی از شیعیان مصر که مورد ظلم واقع شده بود در خواب تعلیم فرموده است.

[بحار الانوار: 266/95]

آغاز: بسمله رب من ذا الذی دعاک فلم تجبه و من ذا الذی سألک فلم تعطه.

نسخه ها:

1/23957 - تهران، دانشگاه تهران: 7529، با شأن نزول دعا به فارسی، نسخ ونستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 11ق، رساله اول مجموعه، 2 برگ [فهرست دانشگاه تهران:

612/16].

2/23958 - تهران، حسین مفتاح: 609، بدون نام کاتب، قرن 11ق، رساله دوم مجموعه [نشریه نسخه های خطی: 130/7].

3/23959 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 47، آغاز: بسمله الحمدلله معطی المسئلات ودافع البلیات والصلوة، نسخ و نستعلیق، احمد نیریزی، 1145ق، 20 سطر، «49صفحه» 25 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 442].

4/23960 - مشهد، آستان قدس رضوی: 10567، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد حسین محیط کرمانی، 1245ق، 45 برگ [فهرست آستان قدس: 201/15].

5/23961 - قم، گلپایگانی: 18/177، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله سوم مجموعه، 16 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

6/23962 - شیراز، شاه چراغ: 1219، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 224، 26 برگ [فهرست شاه چراغ: 223/1].

7/23963 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12346، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست مجلس: 304/35].

8/23964 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 1932، عنوان معرفی: دعای ابو حمزه ثمالی، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله ششم مجموعه، «صفحه65-77» 7 برگ [فهرست مجلس: 639/9].

ص:59

9/23965 - تهران، سپهسالار: 985، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست سپهسالار: 433/4].

10/23966 - خوی، مدرسه نمازی: 732، عنوان معرفی: الدعاء، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست مدرسه نمازی ، جلد اول:

394].

11/23967 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 46، آغاز: بسمله روایت کند راوی صحیح القول که علوی مصری را از جانب، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 10 سطر، «58صفحه» 29 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 444].

12/23968 - مشهد، فرخ: 54، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [نشریه نسخه های خطی: 88/3].

3942 . دعاء العوذة و أیام الاسبوع

از: مؤلف ناشناخته

نسخه ها:

1/23969 - تهران، دانشگاه تهران: 7529، نسخ ونستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 11ق، برخی به خط محمد بن باقر بن محمد تقی در 1103ق ، رساله دوم مجموعه [فهرست دانشگاه تهران: 612/16].

2/23970 - قم، طبسی حائری: 437، آغاز: بسمله عوذه هایی که برای جمیع امراض نافع است، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، ادعیه و اذکاری که برای علاج بیماریها از ائمه اطهار علیهم السلام روایت شده است را در این رساله جمع آوری نموده است و در آخر چند دارو برای درمان امراض ذکر کرده است ، رساله سوم مجموعه، 4 برگ [فهرست کتابخانه طبسی].

3943 . دعاء العهد

(عربی)

از: محمد بن علی بن حسن جباعی (قرن 9ق)

دعای عهد مشهوری که از جناب عمری (از نواب خاص حضرت امام زمان علیه السلام ) نقل شده است.

ص:60

نسخه ها:

1/23971 - تهران، ملک: 604، نسخ، محمد بن علی بن حسن بن محمد بن صالح جباعی، 875ق، رساله نود و سوم مجموعه (مجموعۀ جباعی)، «ص 349 - 353» 4 برگ [فهرست ملک: 111/5].

2/23972 - تهران، ملک: 2878، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، رساله دوم مجموعه [فهرست ملک: 149/6].

3944 . دعاء قضاء الحاجات (دعاء التوسل)

(عربی)

از: امام علی بن الحسین زین العابدین علیهما السلام

دعایی برای قضای حوائج که در آن به نام مبارک ائمه هدی علیهم السلام تمسک و توسل شده است و غیر از دعای توسل معروف و مرسوم است. این دعا در مهج الدعوات سید بن طاووس نقل شده است.

آغاز: یا حی قبل کل حی یا حی بعد کل حی یا حی مع کل حی یا حی حین لا حی تبقی و یفنی کل حی لا اله الا انت.

نسخه ها:

23973 - قم، مسجد اعظم: 2895، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 14ق، رساله دوم مجموعه، 4 برگ، 11 سطر [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 597؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

3945 . دعاء مشلول (دعاء الشاب المأخوذ بذنبه)

(عربی)

از: امام علی بن ابی طالب علیه السلام

دعای مشهوری است که کفعمی و ابن طاووس آن را روایت کرده اند . بر اساس نقل آنها حضرت علی علیه السلام به جوانی که به واسطه گناه و ستم در حق پدر و مادرش شل شده بود، این دعا را یاد داده و جوان شفا یافته است.

آغاز: اللهم انی اسألک باسمک بسم الله الر حمن الر حیم یا ذا الجلال و الاکرام یا حی یا قیوم.

ص:61

نسخه ها:

1/23974 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1161، نسخ، محمد اصفهانی، 1241ق، 7 سطر، «36صفحه» 18 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 473].

2/23975 - تهران، مدرسه چهل ستون: 95، نسخ، بدون نام کاتب، 1257ق [آشنایی با چند نسخه خطی: 321].

3/23976 - قم، گلپایگانی: 2426/13/106، آغاز: برابر نمونه، ثلث معرب، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 10 برگ، 9 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

4/23977 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 18، عنوان معرفی: دعاء مشلول و دعاء توسل، محمد موسوی هندی، 1301ق، 15 برگ [فهرست مجلس: 9/2].

5/23978 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1114، نسخ، محمد بن جلال حسینی تبریزی، 1305ق، 6 سطر، «41صفحه» 21 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 475].

3946 . دعاء ندبه

(عربی)

دعای معروفی است در ندبه و استغاثه به امام زمان علیه السلام . ابن مشهدی این دعا را در کتاب مزار خود آورده و دیگران از او نقل کرده اند.

[الذریعه:195/8]

آغاز: الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد نبیه و آله و سلم.

نسخه ها:

23979 - یزد، وزیری: 241، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، «223-228» 6 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1311/4].

3947 . الدعاء و الصلوات علی الرسول و الائمة علیهم السلام

(عربی)

از: محمد بن محمد محسن فیض کاشانی ، علم الهدی (م 1115ق)

آغاز: اللهم اجعل افضل صلواتک واسناها واجمل تحیاتک وابهاها.

ص:62

نسخه ها:

23980 - تهران، ملک: 2596، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، رساله پنجم مجموعه، «34ر-40ر» 7 برگ [فهرست ملک: 65/6].

3948 . دعاء الوباء

آغاز: نقل من خط... شمس الدین محمد الحدیثی و... الشیخ محمود الداعی... در خبر است که روزی در نزد حضرت رسالت محمد... می گفتند در زمان عیسی...

وبا واقع شد.

نسخه ها:

1/23981 - تهران، حسین مفتاح: 1306، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله اول مجموعه، 2 برگ [نشریه نسخه های خطی: 276/7].

2/23982 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 6272، عنوان معرفی: دعا وبا و طاعون، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله هفتم مجموعه، «صفحه16-17» 1 برگ [فهرست مجلس: 244/19].

3949 . الدعاء والصلوات علی النبی و الأئمّة علیهم السلام

(عربی)

از: محمد بن محمد محسن فیض کاشانی ، علم الهدی (م 1115ق)

آغاز: الحمد لله الذی فضلنا بحب آل محمد علی البشر.

انجام: المخصوص باستشارة المتقدمین بآثاره.

نسخه ها:

23983 - تهران، ملک: 2596، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، نسخه اصل ، رساله چهاردهم مجموعه، «112پ-118ر» 7 برگ [فهرست ملک: 66/6].

3950 . دعاء یا من تحل به عقد المکاره

(عربی)

دعای هفتم از دعاهای صحیفۀ سجادیه است که در دیگر کتب نیز نقل شده است.

ص:63

نسخه ها:

23984 - مشهد، دانشکده الهیات: 688، شکسته نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله نهم مجموعه، «1 صفحه» 1 برگ [فهرست الهیات مشهد: 522/1].

3951 . دعاء یوسف پیامبر علیه السلام

(عربی)

نسخه ها:

23985 - ترکیه *، اسلامبول، ایا صوفیا: 2910، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله هفتم مجموعه، سابقه: دانشگاه تهران: میکرو فیلم 1422 [فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران: 600/1].

1 دعاء«کفاک ربک کم یکفیک و اکفة»

رجوع کنید به: دعای چهل کاف

3952 . دعاهای ایام هفته (أدعیة الاُسبوع)

(فارسی)

از: علی اصغر بن علی رضا کربلایی (قرن 12ق)

مؤلف در این رساله دعاهای شبها و روزهای هفته را گرد آورده و چند دعای متفرقه در حاشیه بدان افزوده است. این تألیف در ذی قعده 1104ق به پایان رسیده است.

نسخه ها:

23986 - قم، گلپایگانی: 19/36، نسخ معرب، علی اصغر بن علی رضا کربلایی (مؤلف)، 1104ق، 77 برگ [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 304/1].

3953 . دعاهای ماه رمضان

(عربی)

از: اسد الله بن امین الدوله عبد الله خان

مؤلف در این رساله دعاهایی را که در ماه مبارک رمضان خواندن آنها مطلوب

ص:64

است به جهت عموم مؤمنان از کتابهای اقبال ، زاد المعاد و اختیارات سید بن الباقی و برخی کتب دیگر جمع آوری کرده است . او سند این دعاها را حذف نموده و در برخی موارد توضیحاتی آورده است.

آغاز: الحمد لله الذی لا تنفعه طاعة المطیعین.

نسخه ها:

23987 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12427، آغاز: برابر نمونه، ثلث، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، عربی، 338 برگ [فهرست مجلس: 382/35].

3954 . دعاهای هر روز ماه رمضان

از: محمد بن محمد امین حسینی ، سید (قرن 12ق)

[الذریعه: 398/1]

نسخه ها:

23988 - تهران، سپهسالار: 2157، نسخ، ابو القاسم بن سید محمد، 1123ق، 130 برگ [فهرست سپهسالار: 441/4].

3955 . دعای ام الصبیان

نسخه ها:

1/23989 - تهران، ملک: 2627، نسخ، عبد الله، 1129ق، رساله یازدهم مجموعه [فهرست ملک: 76/6].

2/23990 - قم، گلپایگانی: 19/171، از آخر افتادگی دارد، بدون نام کاتب، قرن 12ق، رساله اول مجموعه، 9 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

3956 . دعای تسخیر قلوب

این مجموعه شامل ادعیه جذب قلوب و حفظ تن و قضای حوائج است که به جهت استفاده ناصر الدین شاه قاجار ، فراهم شده است.

ص:65

آغاز: الحمد للّه ربّ العالمین یا حی یا قیوم اجب یا روقائیل و سخر لی قلوب جمیع المخلوقات.

نسخه ها:

23991 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1460، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد علی، 1251ق، «18صفحه» 9 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 911].

3957 . دعای چهل کاف (دعای: کفاک ربک کم یکفیک واکفة)

دعایی که سید بن طاووس از حضرت علی علیه السلام روایت نموده است.

نسخه ها:

23992 - مشهد، آستان قدس رضوی: 10637، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست آستان قدس: 429/15].

1 دعای حضرت خضر علیه السلام

از : امام علی بن ابی طالب ، امیرالمؤمنین صلوات الله علیه

رجوع کنید به: دعای کمیل

3958 . دعای سمات (دعای شبُّور)

(عربی)

از دعاهای مشهور است که توصیه شده در ساعات آخر روز جمعه خوانده شود.

این دعا را محمد بن عثمان عمری از حضرت امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت نموده است.

[الذریعه: 190/8]

آغاز: اللهم انی اسألک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم.

نسخه ها:

1/23993 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 1955، از انجام افتادگی دارد، نسخ، ابراهیم بن طیفور بسطامی، 1087ق، ضمیمه مفتاح الفلاخ شیخ بهایی نسحخ شماره 1955 مرکز احیا [فهرست مرکز احیاء: 384/5].

ص:66

2/23994 - تهران، دانشگاه تهران: 9874، عنوان معرفی: دعای سمات و دعای خطبه آدم، هر دو با مقدمه فارسی با عنوان شرح، نسخ ونستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، رساله چهارم مجموعه [فهرست دانشگاه تهران: 498/17].

3/23995 - قم، گلپایگانی: 7132/36/132، عنوان معرفی: دعای سمات و ادعیه دیگر، نسخ، محمد رفیع سالیانی، 1264ق، قبل و بعد از دعا جملات دعایی نوشته شده است، 26 برگ، 6 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

4/23996 - تهران، ملک: 1517، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله پنجم مجموعه [فهرست ملک: 282/5].

5/23997 - تهران، دانشگاه تهران: 4937، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 14ق، با دیباچه ای به فارسی در خواص آن [فهرست دانشگاه تهران: 4050/14].

6/23998 - تهران، دانشگاه تهران: 9136، دعای سمات با مقدمه فارسی، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 14ق، با حواشی لغوی، 6 برگ [فهرست دانشگاه تهران:

301/17].

7/23999 - تهران، ملی تهران: 3423ع، آغاز: بسمله یستحب ان یدعی بالدعاء السمات آخر ساعة من نهار الجمعة، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، «71-73» 3 برگ، 15 سطر، 12/5*19/5 [ فهرست ملی تهران:

238/15].

8/24000 - مشهد، فرخ: 55، عنوان معرفی: اسناد دعای سمات، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [نشریه نسخه های خطی: 86/3].

3959 . دعای سهم اللیل

(عربی)

این دعا را کفعمی در مصباح از حضرت ولی عصر علیه السلام روایت کرده است.

آغاز: اللهم بعزة تعزیز اعتزاز عزتک .

نسخه ها:

24001 - قم، گلپایگانی: 29/127، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، ذیل رساله هفتم مجموعه، «ص 107-108)1 برگ [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 41/3؛ فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

ص:67

1 دعای سیفی

از: امام علی بن ابی طالب ، امیرالمؤمنین صلوات الله علیه

رجوع کنید به: الحرز الیمانی

1 دعای شبُّور

رجوع کنید به: دعای سمات

3960 . دعای صباح

(عربی)

از: امام علی بن الحسین زین العابدین علیهما السلام

آغاز: الحمد لله الذی خلق اللیل و النهار بقوته و میز بینهما بقدرته.

نسخه ها:

24002 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 2059، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، احمد نیریزی، 1137ق، 7 سطر دعا و 7 سطر ترجمه، «22صفحه» 11 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 424].

3961 . دعای صباح

(عربی)

از: امام علی بن ابی طالب ، امیرالمؤمنین صلوات الله علیه (40ق)

این دعای شریف را سید بن باقی در اختیار المصباح ، به نقل از حضرت علی علیه السلام ، ذکر کرده و پس از وی ، مجلسی در بحارالانوار و دیگران ، به نقل از وی در کتب خود ذکر نموده اند. این دعا دارای شروح متعددی است .

[الذریعه: 190/8 ، 253/13]

آغاز: اللهم یا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه.

نسخه ها:

1/24003 - تهران، مجلس سنا: 876، عنوان معرفی: دعاء الصباح امیرالمؤمنین علیه السلام به نام مفتاح النجاح، نسخ معرب و ترجمه به نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 8ق، عربی و فارسی، «ص350-352» 2 برگ [فهرست مجلس سنا: 81/2].

ص:68

2/24004 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12443، نسخ و ثلث، علاء الدین بن شمس الدین محمد تبریزی، 981ق، 8 برگ [فهرست آستان قدس: 198/15].

3/24005 - قم، گلپایگانی: 19/27، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 19 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

4/24006 - تهران، دانشگاه تهران: 4652، نسخ، میرزا احمد نیریزی، 1120ق، 9 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 3597/14].

5/24007 - تهران، دانشگاه تهران: 7013، نسخ، سید محمد بن فاضل حسینی، 1123ق، رساله پنجم مجموعه، «33ر-36ر» 4 برگ [فهرست دانشگاه تهران:

429/16].

6/24008 - مشهد، آستان قدس رضوی: 10477، نسخ، احمد نیریزی، 1141ق، ضمیمه مجموعه [فهرست الفبایی آستان قدس: 250].

7/24009 - تهران، ملی تهران: /1ع، نسخ، محمد رضا تبریزی، قرن 12ق، رساله اول مجموعه، «ص1-7» 4 برگ [فهرست ملی تهران: 2/7].

8/24010 - تهران، سپهسالار: 5661، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 28 برگ [فهرست سپهسالار: 445/4].

9/24011 - مشهد، دانشکده الهیات: 223، نسخ، محمد شفیع تبریزی، 1235ق، 11 برگ، سابقه: عبد الحمید مولوی: 185 [فهرست الهیات مشهد: 117/1؛ نشریه نسخه های خطی: 28/5].

10/24012 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1171، نسخ، محمد حسن حسینی تبریزی، 1236ق، «15صفحه» 8 برگ، 7 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 409].

11/24013 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1117، نسخ، محمد حسنی حسینی، 1240ق، 5 برگ، 9 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 406].

12/24014 - تهران، مدرسه چهل ستون: 90، محمد رفیع سالیانی، 1243ق [آشنایی با چند نسخه خطی: 321].

13/24015 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1128، نسخ، محمد علی حسینی، 1248ق، 11 برگ، 7 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 428].

14/24016 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 3581، نستعلیق، رضا قلی بن احمد شاملو، 1252، «34صفحه» 17 برگ [فهرست مجلس: 1552/10].

ص:69

15/24017 - تهران، ملک: 58، نسخ، ام سلمه، 1255ق، 12 برگ [فهرست ملک:

215/1].

16/24018 - تهران، مدرسه چهل ستون: 92، نسخ، بدون نام کاتب، 1257ق [آشنایی با چند نسخه خطی: 321].

17/24019 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12، شکسته نستعلیق، میرزا خانلر، 1261ق، 9 برگ [فهرست مجلس: 7/2].

18/24020 - تهران، دانشگاه تهران: 9474، عنوان معرفی: دعای مفتاح النجاة من کلام سیدنا علی یا دعاء الصباح، نسخ، خاکی محمد طه قادری، ربیع الثانی 1264ق، رساله دوم مجموعه، «5-14پ» 10 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 379/17].

19/24021 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 2036، نسخ، محمد علی بن محمد شفیع تبریزی، 1264ق، 13 برگ، 5 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 422].

20/24022 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 595، بدون نام کاتب، چاپی در 1265ق با تذهیب خطی [فهرست اهدایی رهبری: 123].

21/24023 - تهران، دانشگاه تهران: 7421، محمد خراسانی کاتب العرفاء، شعبان 1266ق، خط کوفی، 15 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 556/16].

22/24024 - تهران، ملی تهران: /3ع، دعاء الصباح و مفتاح النجاح، نسخ، محمد علی حسینی کاشانی، 1266ق، رساله سوم مجموعه، «55-73» 19 برگ [فهرست ملی تهران: 5/7].

23/24025 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1087، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1275، «6صفحه» 3 برگ، 11 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 397].

24/24026 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 3174، نسخ و نستعلیق، سلطان یوسف بن منوچهر میرزا، 1276ق، «17صفحه» 9 برگ [فهرست مجلس: 759/10].

25/24027 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 446، نسخ معرب، محمد ابراهیم، 1276ق، 8 برگ، 7 سطر، 9*14 [فهرست مرکز احیاء: 446/1].

26/24028 - تهران، مجلس شورای اسلامی: فیروز 4، نسخ، احمد وقار بن محمد شفیع وصال شیرازی، 1291ق، «36صفحه» 18 برگ [فهرست مجلس: 76/21].

27/24029 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1157، نسخ و نستعلیق، محمد بن جلال حسینی تبریزی، 1293ق، «23صفحه» 12 برگ، 6 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی:

402].

ص:70

28/24030 - تهران، دانشگاه تهران: 7544، نسخ، عبد الله یزدی خوشنویس، قرن 13ق [فهرست دانشگاه تهران: 619/16].

29/24031 - تهران، دانشگاه تهران: 7180، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله دوم مجموعه [فهرست دانشگاه تهران: 477/16].

30/24032 - قم، گلپایگانی: 1947/11/47، آغاز: برابر نمونه، نسخ کوفی، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 9 برگ، 6 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

31/24033 - تهران، ملک: 62، نسخ، بدون نام کاتب، سده 12 و13ق، 11 برگ [فهرست ملک: 216/1].

32/24034 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، 1301ق، 16 برگ [فهرست مرکز احیاء: 10/1].

33/24035 - مشهد، آستان قدس رضوی: 13301، با ذکر تعقیبات واختتام دعا، محمد رضا سریری، 1309ق، 9 برگ [فهرست آستان قدس: 200/15].

34/24036 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1669، نستعلیق، سلطان محمد حسین شیرازی، 1312، مرقع، «10صفحه» 5 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 920].

35/24037 - مشهد، آستان قدس رضوی: 60، نسخ، بدون نام کاتب، 1312ق، نسخه برای فتحعلی شاه قاجار نوشته شده است، 21 برگ [فهرست آستان قدس: 258/2].

36/24038 - تهران، دانشگاه تهران: 4737، نسخ سفید در زمینه مشکی، بدون نام کاتب، رمضان المبارک 1316ق، 10 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 3700/14].

37/24039 - مشهد، آستان قدس رضوی: 10457، نستعلیق، عبد الکریم لشکر نویس لواسانی، 1320ق، 8 برگ [فهرست آستان قدس: 200/15].

38/24040 - یزد، میرزا محمد کاظمینی: 285، نستعلیق، محمد فهیم (فهیم الممالک سابق)، 1362ق، مطابق با 1322 شمسی، 16 برگ، 5 سطر، 13/5*20/5 [ فهرست کتابخانه میرزا محمد کاظمینی: 11/2].

39/24041 - مشهد، آستان قدس رضوی: 7016، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 22 برگ [فهرست آستان قدس: 233/6].

40/24042 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 1932، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله پنجم مجموعه، «62-65» 2 برگ [فهرست مجلس: 639/9].

ص:71

41/24043 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 2859، آغاز: روایت است از سلطان الاولیاء... علی بن موسی الرضا علیه السلام ... بر شما باد، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «صفحه36-41» 3 برگ [فهرست مجلس: 187/10].

42/24044 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 41، به ضمیمه اسناد و خواص دعا، آغاز:

بسمله هذا دعا الصباح من مولانا امیرالمؤمنین، نسخ و نستعلیق و ثلث و کوفی، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «33صفحه» 17 برگ، 10 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 399].

43/24045 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 48، دعای صبح و شام و حفظ از دشمن و نگاهداری از فتنه آخر الزمان و فتح، آغاز: صحیفة المؤمن عنوانها حب علی بن ابیطالب، نسخ، زین العابدین شریف صفوی، بدون تاریخ کتابت، 11 سطر، «2صفحه» 1 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 436].

44/24046 - تهران، مجلس سنا: 231، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «ص10-15» 3 برگ [فهرست مجلس سنا: 115/1].

45/24047 - تهران، دکتر اصغر مهدوی: 347، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [نشریه نسخه های خطی: 151/2].

3962 . دعای صباح با ترجمه فارسی

(عربی و فارسی)

ترجمه های متعددی از دعای صباح علی علیه السلام است ، که مترجمین آنها شناخته نشده است.

نسخه ها:

1/24048 - تهران، ملک: 5946، نستعلیق، عبد الکریم طباطبایی، 1265ق، با ترجمه فارسی، 8 برگ [فهرست ملک: 216/1].

2/24049 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1797، آغاز:بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان، نستعلیق، ابراهیم بن احمد، 1277ق، «42صفحه» 21 برگ، 8 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 418].

3/24050 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12679، به همراه ترجمه منظوم و منثور دعا، نستعلیق، حبیب الله، قرن 13ق، به انضمام یک برگ تعقیبات فرائض یومیه، 11 برگ [فهرست آستان قدس: 201/15].

ص:72

4/24051 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1157، نسخ، غلام علی بن محمد نائینی، 1314ق، 5 سطر دعا و 5 سطر ترجمه، «14صفحه» 7 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی:

413].

5/24052 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3147، نسخ و نستعلیق، میرزا محمد علی خوانساری، بدون تاریخ کتابت، به ضمیمه تعقیبات نمازها با ترجمه ، ترجمه نستعلیق، 21 برگ [فهرست آستان قدس: 198/15].

6/24053 - تهران، سپهسالار: 996، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 9 برگ [فهرست سپهسالار: 435/4].

7/24054 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 40، دعای صباح به ضمیمه اسناد وخواص قرائت دعا با ترجمه فارسی، نسخ ونستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، کوفی و نسخ و نستعلیق ، 12 سطر، «33صفحه» 17 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی:

400].

3963 . دعای طمطام

(عربی و فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

نسخه ها:

1/24055 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 1202، عنوان معرفی: شرح دعای طمطام، آغاز: وقت خواندن این دعا پیش از خواندن...ده مرتبه صلوات بفرستد، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله نود و دوم مجموعه، «2ص» 1 برگ، 17*22 [فهرست مجلس: 741/23 ].

2/24056 - یزد، وزیری: 2300، عنوان معرفی: دعای طمطام آمیخته با کلمات فارسی از زین العابدین بن محمد علی بن عبد المجید قزوینی، آغاز: بسمله یا نور یا قدوس صل علی محمد والائمه، انجام: و بپوشان مرا خلعت های بزرگواری و پسند، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، «ص 17-24» 8 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1240/4].

3/24057 - یزد، وزیری: 2300، عنوان معرفی: دعای طمطام آمیخته با کلمات فارسی از ابن الشریفین، آغاز: بسمله بعد از تشریف مطلع کلام به نام نامی و حمد سلام

ص:73

خاک بوس عرضه راز ابن الشریفین بر صفحه نیاز عرضه می دارد، انجام: از مرحمت خویش تو بازم گردان، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله چهارم مجموعه، «ص 41-46» 6 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1240/4].

3964 . دعای طول عمر

(عربی)

از: امام جعفر بن محمد صادق علیه السلام (م 148ق)

نسخه ها:

24058 - تهران، دانشگاه تهران: 2112، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله دوم مجموعه، 1 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 889/9].

3965 . دعای عدیله

(عربی)

دعای معروفی است متضمن اصول اعتقادات شیعه ، که یکی از عالمان شیعه آن را انشاء نموده است.

[ذریعه: 193/8]

آغاز: شهد الله انه لا اله الا هو والملائکة و الواالعلم قائما بالقسط.

نسخه ها:

1/24059 - مشهد، دانشکده الهیات: 224، نسخ، عبداللّه خوش حال ، 1127ق، 13 برگ، سابقه: عبد الحمید مولوی: بدون شماره [فهرست الهیات مشهد: 117/1؛ نشریه نسخه های خطی: 28/5].

2/24060 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 2022، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد شفیع بن محمد علی تبریزی، 1235، «18صفحه» 9 برگ، 8 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 439].

3/24061 - تهران، ملک: 59، نسخ، محمد شفیع بن محمد علی تبریزی، 1248ق، 10 برگ [فهرست ملک: 216/1].

4/24062 - تهران، ملی تهران: /2200ع، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم و هشتم مجموعه ، «61پ-64پ» و «175-179» 9 برگ [فهرست ملی تهران: 505/11 و 508].

ص:74

5/24063 - تهران، ملک: 787، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 140 برگ [فهرست ملک: 220/1].

6/24064 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 2043، عنوان معرفی: دعای عدیله و سوره توحید، نسخ و ثلث، محمد باقر، بدون تاریخ کتابت، «48صفحه» 24 برگ، 5 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 440].

7/24065 - تهران، خانقاه نور بخش: 9، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «28صفحه» 14 برگ [فهرست خانقاه نوربخش: 13/1].

3966 . دعای عشرات

(عربی)

از: امام محمّد بن علی باقر علیهما السلام

دعایی است که شیخ طوسی در مصباح المتهجد و سید بن طاووس در مهج الدعوات و دیگران با سند های متعدد از امام محمد باقر علیه السلام روایت نموده اند.

نسخه ها:

24066 - شیراز، ملی فارس: 88، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 13 برگ [فهرست ملی فارس: 78/1].

3967 . دعای عشرات ، اسناد...

(فارسی)

از: علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن محمد طاووس حلی ، رضی الدین ، ابو القاسم (سید بن طاووس) (م 664ق)

در این رساله کوتاه سند و خواص دعای عشرات به نقل از سید بن طاووس ، به فارسی ذکر شده است.

آغاز: سید بن طاووس و دیگران به سند های خود روایت کرده اند.

نسخه ها:

24067 - تهران، مجلس شورای اسلامی: بدون شماره، سید محمد صادق بن مهدی طباطبایی سنگلجی، قرن 13ق، رساله سوم مجموعه، 3 برگ، 11*17/5 [فهرست مجلس: 692/23].

ص:75

3968 . دعای عهد نامه

(عربی)

نسخه ها:

24068 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 1187، بدون نام کاتب، ق 13، «2ص» 1 برگ، 11/5*21 [فهرست مجلس: 685/23].

3969 . دعای غالب و مغلوب و اسم اعظم

(عربی و فارسی)

نسخه ها:

24069 - تهران، ملی تهران: /3835ع، آغاز: الظلمات بنوره خاصیة الکلمة الثانیة و الثلاثین انه اذا اراد المغلوب، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سوم مجموعه، 110 برگ، 16 سطر [فهرست ملی تهران: 73/17].

3970 . دعای قرشیا ، خواص و متن...

(فارسی)

آغاز: خاصیت اول هر که این دعا را بنویسد بر پوست آهو بمشک و زعفران و با خود آرد، بشیم ایل و احوم و حنون قرشیا و جلاء و ملاء دثویا.

نسخه ها:

24070 - تهران، مجلس شورای اسلامی: مج 847، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سوم مجموعه، «29ر-35ر» 7 برگ [فهرست مجلس: 137/23].

3971 . دعای کثرت رزق

(عربی)

نسخه ها:

24071 - مشهد، دانشکده الهیات: 681، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله یازدهم مجموعه [فهرست الهیات مشهد: 498/1].

3972 . دعای کلید محبت ، شرح...

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

آغاز: شرح دعای کلید جهت محبت روایت است از طنطنه خاتون که روز جمعه

ص:76

داخل شدم.

نسخه ها:

24072 - قم، مسجد اعظم: 3915، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، 11 برگ، جیبی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم:

646؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

3973 . دعای کمیل (دعای حضرت خضر علیه السلام )

(عربی)

از: امام علی بن ابی طالب ، امیرالمؤمنین صلوات الله علیه (40ق)

دعایی که حضرت علی علیه السلام آن را به کمیل بن زیاد نخعی (شهادت 83 ق)که از خواص اصحاب ایشان بود ، تعلیم نموده و فرموده اند که این دعا را حضرت خضر علیه السلام ، به من یاد داده است .

[الذریعه: 193/8]

آغاز: اللهم انی اسئلک برحمتک التی وسعت کل شی و بقوتک التی قهرت بها کل شی.

نسخه ها:

1/24073 - تهران، ملک: 54، نسخ، احمد نیریزی، 1126ق، 17 برگ [فهرست ملک:

216/1].

2/24074 - تهران، سپهسالار: 995، نسخ، احمد نیریزی، 1139ق، 22 برگ [فهرست سپهسالار: 435/4].

3/24075 - مشهد، آستان قدس رضوی: 10477، نسخ، احمد نیریزی، 1141ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 250].

4/24076 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 1383، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، 1235ق، دو دعا در آخر افزوده شده، در حاشیه روایاتی است درفضل دعا از حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و گفتارهای کوتاهی از حضرت امیر علیه السلام به خط ثلث طلایی و با رقم حاجی جعفر و به تاریخ 1238ق، 28 برگ، 8 سطر، 13*20 [فهرست مرکز احیاء: 211/4].

ص:77

5/24077 - تهران، حسین مفتاح: 1437، دعای کمیل و تعقیبات نمازها، نسخ، ابو القاسم بن علی رضا شیرازی، 1240ق، 33 برگ [نشریه نسخه های خطی: 153/7].

6/24078 - تهران، ملی تهران: /1046ع، دعای کمیل و دعای سحر و سوره یس، آغاز:

بسمله یس و القرآن الحکیم، نسخ، سلطان یوسف بن منوچهر میرزا، 1265ق، 21 برگ [فهرست ملی تهران: 44/9].

7/24079 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1146، نسخ، علی رضا ملقب به آقا جان پرتو تخلص اصفهانی، 1266ق، «44صفحه» 22 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی:

455].

8/24080 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 2009، نسخ، یوسف بن منوچهر میرزا، 1271، «27صفحه» 14 برگ، 9 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 457].

9/24081 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 2057، نسخ و شکسته نستعلیق، محمد حسین بن عبد العلی یزدی، 1275ق، «48صفحه» 24 برگ، 7 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 461].

10/24082 - مشهد، آستان قدس رضوی: 13730، نسخ، محمد حسن هراتی، 1276ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 250].

11/24083 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1120، دعای کمیل و دعای صبح و شام و دفع اعداء، نسخ، احمد وقار بن محمد شفیع وصال شیرازی، 1281ق، «30صفحه» 15 برگ، 9 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 467].

12/24084 - قم، گلپایگانی: 5928/29/268، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 13ق، بیاضی است که در آغاز آن دعای کمیل به صورت ناتمام بدون هیچ توضیحی تحریر شده و باقی اوراق آن سفید مانده است، 23 برگ، 3 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

13/24085 - قم، طبسی حائری: 649، نسخ جلی زیبای معرب، بدون نام کاتب، 1323ق، 13 برگ، 9 سطر [مجله نور علم: 100/14؛ فهرست کتابخانه طبسی].

14/24086 - کرمانشاه، سید مرتضی نجومی: بدون شماره، جواد حسینی نجومی، 12 ربیع الاول 1378ق [دلیل المخطوطات: 232].

15/24087 - تهران، دکتر اصغر مهدوی: 641، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 14ق [نشریه نسخه های خطی: 151/2].

ص:78

16/24088 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3348، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 24 برگ [فهرست آستان قدس: 234/6].

17/24089 - قم، مسجد اعظم: 854، آغاز: در کتاب اقبال روایت کرده است که کمیل ابن زیاد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 12 برگ، 11 سطر [فهرست مسجد اعظم ،جدید].

18/24090 - قم، طبسی حائری: 437، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [مجله نور علم: 113/14].

19/24091 - تهران، حسین مفتاح: 1079، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 19 برگ [نشریه نسخه های خطی: 153/7].

3974 . دعای اللهم یا شاهد کل نجوی

(عربی)

از: امام جعفر بن محمّد الصادق علیهما السلام

دعایی است که از امام صادق علیه السلام روایت شده و خواندن آن در شبهای عرفه و جمعه توصیه شده و سید بن طاووس آن را در اقبال ذکر نموده است.

آغاز: بسمله از حضرت صادق علیه السلام منقولست که هر که در شب... اللهم یا شاهد کل نجوی و موضع کل شکوی و عالم کل خفیة.

انجام: وارزقنی من خزائنک التی لا تفنی و من رحمتک الواسعة ان عطائک لم یکن محظورا و انت علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین.

نسخه ها:

24092 - قم، دار الحدیث: 93، آغاز و انجام: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 14ق، در حاشیه نسخه تصحیح شده است، 20 برگ، 7 سطر، 10*16 [فهرست دار الحدیث].

3975 . دعای یا سامع الدعاء و یا رافع السماء (مخمس مناجات امیرالمؤمنین علی علیه السلام )

(عربی)

از: امام علی بن ابی طالب ، امیرالمؤمنین صلوات الله علیه/منسوب (40ق)

از مناجات های منظوم حضرت امیر علیه السلام است که شیخ عبد الله سماهیجی در

ص:79

الصحیفة العلویة آورده و سندی هم برای آن ذکر نکرده است.

آغاز:

یا سامع الدعاء و یا رافع السماء و یا دائم البقاء و یا واسع العطاء

نسخه ها:

1/24093 - قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی: 179، عنوان معرفی: مناجات امیر المومنین علیه السلام ، آغاز: برابر نمونه، انجام: الی المفرش الوطی الی الملبس البهی * الی المعظم الشهی الی المشرب الهنی * من السلسل الختیم، بدون نام کاتب، قبل از 893ق، به نقل از ابو علی بن فضل بن حسن بن فضل طبرسی ااز امام علی علیه السلام ، 3 برگ، 17*24 [فهرست مرکز مطالعات و تحقیقات: 149/1].

2/24094 - فردوس (تون)، مدرسه حبیبیه: 20، با ترجمه فارسی منثور که پس از ترجمه در دو بیت به نظم کشیده شده است، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، معین بن رفیع الدین منشی شیرازی ادهمی، 909ق، تبریز، رساله سی یکم در حاشیه، «405پ-412پ» 7 برگ، مختلف سطر، 18*25 [فهرست مدرسه حبیبیه فردوس (مخطوط)].

3/24095 - تهران، حسین مفتاح: 609، بدون نام کاتب، قرن 11ق، رساله سوم مجموعه [نشریه نسخه های خطی: 130/7].

4/24096 - مشهد، آستان قدس رضوی: 17731، عنوان معرفی: ترجمه مناجات منظوم مخمس امیرالمؤمنین علی علیه السلام ، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، ضمیمه منهاج الفلاح [فهرست آستان قدس: 510/15].

5/24097 - تهران، دانشگاه تهران: 5914، عنوان معرفی: مخمس مناجات امیرالمؤمنین علی علیه السلام ، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله هفتم مجموعه، «492-494» 3 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 150/16].

6/24098 - تهران، دانشگاه تهران: 5972، عنوان معرفی: سند مناجات امام علی، آغاز:

برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله چهارم مجموعه، 2 برگ، سطر [فهرست دانشگاه تهران: 171/16].

7/24099 - قم، گلپایگانی: 24/97، عنوان معرفی: دعاییی از علی علیه السلام ، به ترتیب حروف الفبا از انتهاء یا سامع الدعا... یا عالم الغیوب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 37/3].

ص:80

8/24100 - تهران، ملک: 4275، عنوان معرفی: دعای قضای حاجت، با ترجمه فارسی، آغاز: یا سامع الدعاء... می فرماید ای شنونده دعا، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله نهم مجموعه ، به ضمیمه مناجات، «25پ-31پ» 7 برگ [فهرست ملک: 323/7].

9/24101 - تهران، ملک: 6457، عنوان معرفی: مناجات امیرالمؤمنین، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دهم مجموعه، «51ر-58پ» 8 برگ [فهرست ملک:

405/9].

10/24102 - تهران، حسین مفتاح: 890، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله پنجم مجموعه [نشریه نسخه های خطی: 262/7].

3976 . الدعوات

(فارسی وعربی)

از: عبد العظیم بن عبد الحمید قزوینی (زنده در 1244ق)

کتاب مفصلی است در دعا، با این موضوعات: ادعیه وضو و نماز و تعقیبات آن، دعاهای شبانه روز، مناجات ، حرزها، قنوتها، تعویذها، حجاب ها، صلوات ها و ادعیه مختلف دیگر.

مؤلف مطالب آن را از کتاب های دعا جمع آوری و در سال 1244 ق، تألیف آن را به پایان رسانده است.

آغاز: الحمد لله الذی انزل علی عبده الکتاب وجعل له شرعا و منهجا... اما بعد فهذا مجموعة مشتملة علی ادعیة الوضوء و اثناء الصلوة... و رتبها علی مقدمة و ابواب و خاتمة.

نسخه ها:

24103 - تهران، ملی تهران: /2714ع، آغاز: برابر نمونه، نسخ، عبد العظیم بن عبد الحمید قزوینی (مؤلف) با مهر بیضوی با نقش «عبده عبدالعظیم»، 1244ق، 314 برگ [فهرست ملی تهران: 176/13].

ص:81

1 دعوات

از : محمد عبد الحسیب بن احمد علوی عاملی ، سید

رجوع کنید به: مجموعه ادعیه و احادیث

3977 . الدعوات

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

نسخه ها:

24104 - قم، مرعشی: بدون شماره، بدون نام کاتب، قرن 7ق، رساله اول مجموعه [مجله میراث شهاب: 150/17] .

3978 . دعوات

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

رسالۀ متوسطی شامل ادعیه و خواص الآیات است.

آغاز: از مولانا محمد تقی منقول است که هر کس در یک مجلس این دعا را هزار و یک بار.

انجام: وعلی اهل بیته الطاهرین و تعجل لی الفرج مما أنا فیه.

نسخه ها:

24105 - قم، شیخ حیدر علی مؤید: 1364، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نسخ، لطف الله بن محمد باقر، 4 رمضان المبارک 1240ق، 138 برگ، 9 سطر [فهرست مؤید: 301/3].

3979 . دعوات الصالحین و نجاة الطالحین

(فارسی)

از: مسعود بن محمود عماد الدین لطیفی، صلاح الدین (قرن 11ق)

کتاب مفصلی که مؤلف در آن خواص آیات و سور و تعقیب نمازها و دعاهای متفرقه را به درخواست جمعی از مؤمنین و رخصت استاد عالی مقام نصیرالدین

ص:82

محمد نصیر بروجردی گنجه ای در یک مقدمه و هشت باب و یک خاتمه و تتمیم گرد آورده و در هفتم جمادی الثانی سال 1093 ق در عباس آباد گنجه - هنگامی که عساکر درحوالی آنجا خیمه و خرگاه به پا کرده بودند - به پایان رسانده است .

عناوین کتاب چنین است:

مقدمه: شروط دعا؛ باب اول: خواص سوره ها و آیه ها؛ باب دوم: تعقیب نماز صبح؛ باب سوم: تعقیب ظهر؛ باب چهارم: تعقیب نماز عصر؛ باب پنجم: تعقیب نماز مغرب؛ باب ششم: تعقیب نماز عشاء؛ باب هفتم: دعاهای ایام هفته و بعضی از ایام دیگر؛ باب هشتم: دعاهای متفرقه؛ خاتمه: نود و نه نام الهی؛ تتمیم: آداب وصیت و میت .

آغاز: جواهر حمد و زواهر شکر که از معادن قلوب عبّاد عباد و از رشحات سحاب و هبوب روایح افواه زهاد ازهاد.

نسخه ها:

24106 - قم، مرعشی: 1629، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 214 برگ [فهرست مرعشی: 32/5].

3980 . دعوات مجربه

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

در این مجموعه دعاهای تجربه شده و امتحان شده ، در دو باب و یک خاتمه مشتمل بر فصول گرد آوری شده است. پاره ای از این اذکار و دعاها از احادیث اهل بیت علیهم السلام بدون ذکر مآخذ آنها گرفته شده و بعضی از آنها منقول از خط علما می باشد. عناوین اجمالی کتاب چنین است: باب اول: در طلب حاجات در ده فصل ؛ باب دوم : در دفع امراض و اعراض، دارای 34 فصل ؛ خاتمه: در دفع آفات گوناگون، دارای 20 فصل .

آغاز: الحمد للّه ربّ العالمین... این رساله مشتمل است بر دعوات مجربه و ادعیه ممتحنه که مداومت بر آن موجب خیر دنیا و آخرت است.

انجام: و هفت شب متواتر این نماز را به جا آورد غنی گردد انشاء الله تعالی.

ص:83

نسخه ها:

24107 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 1613، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نستعلیق ادعیه نسخ معرب، به خط مؤلف / احتمالا، جمعه 14 جمادی الثانی 1282ق، 100 برگ، 11*17/5 [ فهرست مرکز احیاء: 5 / 20].

3981 . دعوات منتخبه واحراز منتجبه

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

رسالۀ کوتاهی است مشتمل بر احراز و ادعیه رفع ملمّات و حصول مرادات به ترتیب مروی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تا حضرت ولی عصر علیه السلام . مؤلف مطالب آن را از کتابهای مصباح کفعمی و مجموع الرائق وغیره نقل نموده است .

آغاز: تنزیل من رب العالمین درود نامعدود پادشاهی را سزاست که دعا را باعث حصول مدعیات گردانیده . . . این مختصریست در دعوات منتخبه و احراز منتجبه جهت دفع بلیات و کفایت مهمّات که کلبی از کلاب آستانۀ مقدسه ثامن الائمة المعصومین صلوات اللّه علیه و علیهم اجمعین تحفۀ مجلس بهشت آیین نواب نایب جناب علیه عالیّۀ موسویّه صفویّه مظهر الطاف الهی و جوهر دریای پادشاهی خلّد اللّه ظلالها و ابّد رفعتها و جلالها گردانیده.

نسخه ها:

24108 - مشهد، آستان قدس رضوی: 14993، نسخ، سلطان محمد طبسی، قرن 11ق، 34 برگ [فهرست آستان قدس: 203/15].

3882 . الدعوات المهذبات (دعای توسل)

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

نسخه ها:

24109 - همدان، حبیب جواهری: 15(36)، نستعلیق، محمد حسن علوی رضوی، جمادی الاول 1291ق [فهرست کتابخانه های رشت و همدان: 1675].

ص:84

3983 . الدعوات و الفوائد

(عربی)

از: علی بن حسین بن عبد العالی کرکی عاملی ، محقق ثانی (م 940ق)

رسالۀ کوتاهی است در ادعیه ، شامل ادعیه متفرقه که بعضی به خط محقق کرکی و بعضی منقول از خط وی می باشد ، بدین ترتیب: دعا بعد از نمازهای فریضه ، ادعیه در خلاصی از امراض و شدائد ، طریقۀ استخاره به رقاع و دعا ارکان و اجنحه و حدیثی از پیامبر و استخاره به عدد ، بیان لغات خارقه قرآنیه اثباتاً و حذفاً و نماز ماه رجب ، مناجات امام سجاد علیه السلام ، صورت عقیده از خواجه نصیر ، رساله ای در غیب به خط محقق ، دعاء سمات ، دعا و حرز امام صادق علیه السلام ، دعای فراش ، دعای احتجاب امیرالمؤمنین علیه السلام ، دعاء عظیم القدر ، دعای کمیل ، دعای حفظ و فهم ، مناجات امیرالمؤمنین علیه السلام ، دعای غسل جنابت به نقل از مصباح صغیر ، دعا هنگام غروب شمس و دعای قنوت وتر ، صورت خطبه عقد نکاح ، زیارت مصافحه ، زیارت علی بن موسی الرضا علیه السلام ، احادیث در موضوعات متفرقه به خط محمد علی بن عبد العالی ، بخشی از کتاب البیع ارشاد ، افعال صلاة واجبه ، ادعیه به نقل از مصباح المتهجد ، عمل یوم استفتاح ، دعای روز نوروز ، دعایی منقول از کافی ، دعایی منقول از صدوق برای شب جمعه به خط خلیفه سلطان 1040ق ، قواعدی در تجوید ، دعای عدیله ، ادعیه منقول از مهج الدعوات و مصباح کفعمی ، حرز دافعه ، دعایی برای رفع تب و اسامی اولاد ذکور حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله ، دعایی در صلوات بر پیامبر و ائمه معصومین صلوات الله علیهم ، چند روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ، معمیات صیفی و زیارت وارث.

نسخه ها:

24110 - خوانسار، فاضل خوانساری: 239، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه، «1پ-47ر» 47 برگ [فهرست کتابخانه فاضل خوانساری:

199/1].

ص:85

1 دفع آفات و رفع بلیات

از : محمد محسن بن مرتضی فیض کاشانی

رجوع کنید به: الرفع و الدفع فی رفع الآفات و دفع البلیات بالقرآن و الدعاء

3984 . دلیل الدعاة فی شرح عین الحیاة

(فارسی)

از: محمد مهدی بن علی اصغر قزوینی (م 1129ق)

شرح مفصلی که مؤلف بر اثرِ دیگر خود «عین الحیاة» ، نگاشته است . او این شرح را در سال 1122 ق در قزوین برای حاکم آن شهر - که سَمیِّ علی بن موسی الرضا علیه السلام - بوده تألیف نموده و دعاها را به صورت زیر نویس به فارسی ترجمه کرده است.

[الذریعه: 257/8 ؛ مصفی المقال: 474]

نسخه ها:

1/24111 - قم، مرعشی: 5993، از اول افتادگی دارد، آغاز: اولوا الابصار در مقام تصور و تصویر آن به عجز و انکسار گراید، نسخ، بدون نام کاتب، 13 جمادی الثانی 1123ق، 164 برگ [فهرست مرعشی: 366/15].

2/24112 - قم، رضا استادی: بدون شماره، نسخ، بدون نام کاتب، 1123، جزء یکم، 147 برگ [فهرست یکصد و شصت نسخه خطی: 47].

3/24113 - مشهد، آستان قدس رضوی: 8881، آغاز: حمد له و الصلوة... اما بعد جزء الاخیر من کتاب دلیل الدعاة فی شرح عین الحیوة، نسخ، بدون نام کاتب، 1123ق، 199 برگ [فهرست آستان قدس: 235/6].

4/24114 - مشهد، عمومی امام هادی علیه السلام : 6، نسخ معرب، محمد محسن بن حاجی حسن قاری حافظ، 1123ق، در حاشیه تصحیح شده ، با حواشی مؤلف ، جزء اخیر کتاب، 129 برگ [فهرست کتابخانه امام هادی علیه السلام : 7].

5/24115 - مشهد، گوهر شاد: 913، آغاز: دوم دعای حمیدی که مرویست از حضرت پیغمبر (صلی الله علیه و آله) و آن این است: بسمله اللهم انک حمید مجید، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق [فهرست گوهر شاد: 1242/3].

ص:86

6/24116 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3350، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 72 برگ [فهرست آستان قدس: 236/6].

3985 . دلیل الزائرین

(فارسی)

از: محمد رضا بن محمد قاسم حسینی قزوینی ، سید (زنده در 1107ق)

کتاب مفصلی است در آداب زیارت و ذکر زیارت های مخصوص مشاهد مشرفۀ اهل بیت علیهم السلام . مؤلف این کتاب را در چند روضه و هر روضه در چند بقعه ، تنظیم نموده است.

[الذریعه: 258/8]

آغاز: الحمد لله الذی جعل الامکنة المشرفة ذریعة لاستجابة دعاء الداعین.

نسخه ها:

1/24117 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2843، روضة ششم در اعمال مقابر قریش و سر من رأی است، آغاز: الحمد لله رب العالمین..و بعد به عرض زائران می رساند، نسخ و نستعلیق، محمد صفی بن مولا امام قلی قزوینی، 20 شوال 1131ق، تصحیح شده و در پایان علامت بلاغ آمده است ، در برگ اول نام کتاب و مؤلف به خط صاحب ذریعه آمده است، 44 برگ، 15 سطر [فهرست مرکز احیاء: /7مخطوط].

2/24118 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3012، روضه اول تا روضه هشتم، آغاز:

برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12 یا 13ق، تصحیح شده، 235 برگ، 21 سطر [فهرست مرکز احیاء: /8مخطوط].

3/24119 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2408، روضه چهارم، آغاز: الحمد لله رب العالمین...و بعد به عرض، انجام: صلی الله علیه وآله و عن اهل بیته علیهم السلام پس دو رکعت نماز بگزار و دعا کن تمام شد روضه چهارم، نسخ، محمد نصیر، سال 1109، 45 برگ [فهرست مرکز احیاء: /7مخطوط].

3986 . دلیل العارفین

(عربی)

از: محمد جعفر حسینی رضوی (زنده در 1130 ق)

در فهرست چنین معرفی شده: «مطالب این رساله مشتمل است بر ذکر شمه ای از

ص:87

فضیلت نماز شب و اذکار و آداب و ادعیۀ آن ، با ترجمه دعاها به صورت زیر نویس». تألیف این کتاب در روز چهارشنبه 17 ذیقعدۀ 1130ق پایان یافته است.

آغاز: الحمد لله هادی الانام الی سبیل الخیرات المتفضل علیهم بقبول الطاعات.

انجام: تم ما اردناه حامداً و مصلیاً یوم الاربعاء السابع عشر من شهر ذی القعدة الحرام من شهور سنة ثلاثین و مأة بعد الالف من الهجرة النبویة صلی الله علیه و آله. کتبه العبد المفتاق الی رحمة ربه الغنی محمد جعفر الحسنی الرضوی سنة 1130 ق.

نسخه ها:

24120 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 5، نسخ و نستعلیق، محمد جعفر حسینی رضوی، 1130ق، «134 صفحه» 67 برگ، 12 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 527].

3987 . دوازده امام (صلواتیه)

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

سه صلواتیه در درود و ثناء دوازده امام ، به فارسی ، که مؤلفین آنها شناخته نشده است.

نسخه ها:

1/24121 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 13674، آغاز: الهی الهی بحق پیمبر * الهی الهی بساقی کوثر، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سی و دوم مجموعه، «113پ» 113 برگ [فهرست مجلس: 200/37].

2/24122 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 13771، آغاز: حمد بیحد ذاتی را که از عرش نامه معرفت خود بخاصان فرش خاک فرستاد، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله چهارم مجموعه ، فارسی، «163پ-165ر» 3 برگ [فهرست مجلس:

308/37].

3/24123 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 14145، 8 بیت فارسی، آغاز: یا رب بحق سید کونین مصطفی * آن شافع معاصی و آن منبع سخا، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سیزدهم مجموعه، «26پ» 1 برگ [فهرست مجلس: 178/38].

ص:88

3988 . دوازده امام (إنشاء الصلوات و التحیات، صلواتیه)

(فارسی و عربی)

از: محمد بن محمد طوسی ، خواجه نصیرالدین (م 672ق)

صلواتیۀ معروفی است در مدح و ثنا و درود و سلام به پیامبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام ، و توسل به آنان برای روای حاجات ، که خواجه نصیر انشاء نموده است.

چاپ: مشار فارسی: 2198/2: چاپ سنگی درلکهنو در 1316ق (1900م) در 150 ص.

[الذریعه: 268/8]

آغاز صلواتیه: اللهم صل علی النبی الامی العربی الهاشمی القرشی المکی المدنی.

آغاز اعتصام: اللهم انت الاول فلیس قبلک شیء و انت الآخر فلیس بعدک شیء و انت الظاهر فلیس فوقک شیء و انت الباطن فلیس دونک شیء.

نسخه ها:

1/24124 - قم، گلپایگانی: 6796/34/166، آغاز: برابر آغاز صلواتیه، نستعلیق، بدون نام کاتب، 989ق، رساله ششم مجموعه، 2 برگ، 30 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

2/24125 - قم، گلپایگانی: 16/151، بدون نام کاتب، 1015ق، رساله چهارم مجموعه، 9 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

3/24126 - قم، مسجد اعظم: 3478، آغاز: برابر نمونه، نسخ، امین الدین محمد مشکی کاشانی، 1047ق، 7 برگ، 11 سطر، قطع رقعی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 179؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

4/24127 - تهران، ملک: 2987، نسخ، علی بن یحیی بغدادی، 1077ق، رساله دوم مجموعه [فهرست ملک: 181/6].

5/24128 - مشهد، آستان قدس رضوی: 10293، نسخ، بدون نام کاتب، 1084ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 253].

6/24129 - مشهد، آستان قدس رضوی: 19485، آغاز: برابر آغاز صلواتیه، نسخ، محمد زمان قمی، قرن 11ق، سابقه: آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 977 [فهرست آستان قدس: 212/15؛ فهرست اهدایی رهبری: 314].

ص:89

7/24130 - تهران، ملی تهران: /99ع، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق [فهرست ملی تهران: 92/7].

8/24131 - قم، مسجد اعظم: 2451، عنوان معرفی: صلوات بر چهارده معصوم، آغاز:

برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، رساله پنجم مجموعه، 5 برگ، 17 سطر [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 559؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

9/24132 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1181، آغاز: بسمله الم ذلک الکتاب لا ریب فیه، نسخ، احمد نیریزی، 1122ق، «36ص» 18 برگ، 9 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 538].

10/24133 - تهران، ملی تهران: /1613ع، نسخ، میرزا احمد نیریزی، 1127ق، 17 برگ [فهرست ملی تهران: 157/10].

11/24134 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1082، نسخ جلی و ترجمه نستعلیق در بین سطور، احمد نیریزی، 1132ق، در ضمن مجموعه 408 صفحه ای [فهرست سلطنتی ، دینی: 531].

12/24135 - تهران، حسین مفتاح: 1289، نسخ، محمد هزار جریبی، 1177ق، رساله سوم مجموعه [نشریه نسخه های خطی: 275/7].

13/24136 - تهران، مجلس شورای اسلامی: فیروز3، عنوان معرفی: صلوات، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، «56صفحه» 28 برگ [فهرست مجلس: 139/21].

14/24137 - تهران، دانشگاه تهران: 4355، نستعلیق و نسخ، بدون نام کاتب، سده 11 و 12ق، رساله چهارم مجموعه، «ص169-178» 6 برگ [فهرست دانشگاه تهران :

13 / 3312].

15/24138 - تهران، دانشگاه تهران: 8991، عنوان معرفی: دوازده امام یا الصلوات الاثنا عشریات، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، «141پ-143پ» 3 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 269/17].

16/24139 - تهران، ملک: 1534، عنوان معرفی: الصلوات والتحیات الاثنا عشریة، نسخ خوش، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 12 برگ [فهرست ملک: 354/1].

17/24140 - مشهد، دانشکده الهیات: 1968، دوازده امام و دعای اعتصام با شرح خواص و ترجمه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 27 برگ [فهرست الهیات مشهد: 1003/3].

ص:90

18/24141 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 2024، دوازده امام و اعتصام و اختتام و دعای قاموس قدرت، آغاز: برابر آغاز اعتصام، نسخ، زین العابدین اصفهانی، 1222ق، ممکن است کاتب نسخه احمد نیریزی باشد، «45صفحه» 23 برگ، 9 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 529].

19/24142 - تهران، مدرسه مروی: 560، محمد اسماعیل، 1224ق [فهرست مدرسه مروی: 135].

20/24143 - تهران، ملی تهران: /3ع، اعتصام و دوازده امام خواجه، نسخ، محمد علی حسینی کاشانی، 1226ق، رساله اول و دوم مجموعه، «ص1-55» 28 برگ [فهرست ملی تهران: 4/7].

21/24144 - مشهد، آستان قدس رضوی: 19718، نسخ، احمد خوانساری، 1251ق، 16 برگ [فهرست آستان قدس: 210/15؛ فهرست اهدایی رهبری: 125].

22/24145 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12425، آغاز: حمد و سپاس و شکر بی قیاس حضرت آمری را، نسخ معرب و ترجمه به نستعلیق، محمد حسین اصفهانی، 1258ق، با مقدمه مفصل، 32 برگ [فهرست مجلس: 381/35].

23/24146 - تهران، حسین مفتاح: 599، نستعلیق، بدون نام کاتب، ربیع الثانی 1273ق، با شأن نزول فارسی ، رساله اول مجموعه [نشریه نسخه های خطی:

248/7].

24/24147 - مشهد، آستان قدس رضوی: 16206، دوازده امام با اختتام و تحیات ضمیمه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق [فهرست آستان قدس: 439/15].

25/24148 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3396، شکسته، بدون نام کاتب، قرن 13ق، به ضمیمه دوازده امام از محیی الدین عربی، 18 برگ [فهرست آستان قدس:

237/6].

26/24149 - تهران، دانشگاه تهران: 2896، نستعلیق، احمد بن محمد طاهر، قرن 13ق [فهرست دانشگاه تهران: 1741/10].

27/24150 - قم، مسجد اعظم: 2916، آغاز: برابر نمونه، نسخ زیبا، محمد بن آخوند ملا قنبر علی، قرن 13ق، رساله سوم مجموعه ، در فهرست از ناشناخته معرفی شده است، 9 برگ [فهرست مسجد اعظم ،جدید].

ص:91

28/24151 - قم، مسجد اعظم: 3078، آغاز: برابر آغاز اعتصام، نسخ عالی، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 17 برگ، 9 سطر، جیبی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 177؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

29/24152 - قم، دار الحدیث: 206، آغاز: حمد و سپاس و شکر بی قیاس جناب حضرت باری را که آیات شریفه و ادعیه منفیه را ذریعه اجابت، انجام: ولی من الذل و کبره تکبیرا و حسبنا الله وحده و الصلوة علی خیر خلقه محمد و آله و عترته اجمعین و سلم تسلیما کثیرا کثیرا، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، عناوین نانوشته ، در نسخه حاضر مقدمه ای ذکر شده که در دیگر نسخه ها وجود ندارد در این مقدمه ذکر شده که خواجه نصیر این دعا را برای بر اندازی خاندان عباسی انشاء نموده است ، رساله دوم مجموعه، «148ر-154پ» 7 برگ، 15 سطر [فهرست دار الحدیث].

30/24153 - قم، دار الحدیث: 94، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله سوم مجموعه، «121ر-127ر» 7 برگ، 16 سطر [فهرست دار الحدیث].

31/24154 - قم، دار الحدیث: 95، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 22 برگ، 9 سطر، 10*15 [فهرست دار الحدیث].

32/24155 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1124، دعای اعتصام و دوازده امام خواجه، آغاز: برابر آغاز اعتصام، نسخ، بدون نام کاتب، 1305ق، در ضمن مجموعه 28 صفحه ای، 15 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 536].

33/24156 - تهران، ملک: 2300، نسخ، خلیل بن فتح الله خمسه ای، 1317ق [فهرست ملک: 461/5].

34/24157 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1113، نسخ، زین العابدین محلاتی، 1317ق، «43ص» 22 برگ، 7 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 534].

35/24158 - تهران، خانقاه نور بخش: 84، نسخ، میر هدایت قزاق شیرازی، 1333ق، «100ص» 50 برگ [فهرست خانقاه نوربخش: 110/1].

36/24159 - تهران، ملی تهران: /690ع، عنوان معرفی: دوازده امام صلواتیه انشاء التحیات و الصلوات، نسخ، محمد باقر بن محمد ابراهیم، قرن 14ق، 5 برگ [فهرست ملی تهران: 155/8].

ص:92

37/24160 - مشهد، آستان قدس رضوی: 10430، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست الفبایی آستان قدس: 253].

38/24161 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12371، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست الفبایی آستان قدس: 253].

39/24162 - مشهد، آستان قدس رضوی: 8668، آغاز: برابر آغاز اعتصام، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 48 برگ [فهرست آستان قدس: 237/6].

40/24163 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 14080، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، «110پ-112ر» 3 برگ [فهرست مجلس: 103/38].

41/24164 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 14393، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوازدهم مجموعه [فهرست مجلس: 529/38].

42/24165 - تهران، دانشگاه تهران: 1119، آغاز: برابر آغاز صلواتیه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «5پ-8ر» 4 برگ [فهرست دانشگاه تهران:

1312/5].

43/24166 - تهران، دانشگاه تهران: 2896، دوازده امام با دیباچه فارسی، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله نوزدهم مجموعه، «ص212-215» 2 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 1745/10].

44/24167 - تهران، ملی تهران: /2200ع، آغاز: اللهم صل علی النبی الامی العربی الهاشمی، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله پنجم مجموعه ، در فهرست مؤلف آن شناخته نشده است، «156پ-159» 4 برگ [فهرست ملی تهران:

507/11].

45/24168 - قم، گلپایگانی: 1647/9/197، آغاز: آغاز برابر نمونه اول، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 23 برگ، 8 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

46/24169 - تهران، سپهسالار: 2600، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سوم مجموعه، «86پ-87پ» 2 برگ [فهرست سپهسالار: 374/4].

47/24170 - تهران، سپهسالار: 2913، دوازده امام با تاریخچه آن به نقل از ذریعة المآب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله چهارم مجموعه [فهرست سپهسالار: 444/4].

ص:93

48/24171 - تهران، سپهسالار: 5727، دوازده امام و دعاهای دیگر، نسخ و ترجمه ها نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست سپهسالار: 449/4].

49/24172 - تهران، ملک: 2625، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سوم مجموعه [فهرست ملک: 75/6].

50/24173 - تهران، ملک: 579، نستعلیق، ابراهیم بن محمد، بدون تاریخ کتابت، «ص2-77» 38 برگ [فهرست ملک: 89/5].

51/24174 - همدان، مدرسه غرب: 4811، دوازده امام و دعاهای دیگر، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سوم مجموعه، «ص169-216» 24 برگ [فهرست مدرسه غرب: 417].

52/24175 - مشهد، دانشکده الهیات: 653، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله پنجم مجموعه [فهرست الهیات مشهد: 441/1].

53/24176 - آران و بیدگل، امامزاده هلال بن محمد: 209، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، 5 برگ، 15 سطر [فهرست امامزاده هلال].

54/24177 - قم، طبسی حائری: 758، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سوم مجموعه، 2 برگ، 24 تا 31 سطر [فهرست کتابخانه طبسی].

55/24178 - تهران، مدرسه چهل ستون: 86، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [آشنایی با چند نسخه خطی: 321].

56/24179 - تهران، حسین مفتاح: 1258، نسخ ونستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه [نشریه نسخه های خطی: 274/7].

3989 . دوازده امام

(فارسی)

از: زین العابدین بن محمد علی بن عبد المجید قزوینی (ابن الشریفین) (زنده در 1243ق)

آغاز: ابن الشریفین نیازمند در عصر روز چهار شنبه 7 شهر آبان ماه تنگوز مطابق دوم شهر ربیع الثانی 1243 به هوای باران دماغی تر ساخته و هوائی در سر انداخته.

ص:94

انجام:

بر یکی دارد ز عالم التجا آن یگانه نیست جز ذات خدا

نسخه ها:

24180 - یزد، وزیری: 2580، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، 1244ق، رساله سوم مجموعه [فهرست کتابخانه وزیری: 1351/4].

3990 . دوازده امام منظوم

(عربی)

از: ابو البرکات ، شیخ

آغاز:

الهی بحق المصطفی و وصیه و سبطیه و سجاد ذی الثفنات

نسخه ها:

24181 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 13674، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله بیست و ششم مجموعه [فهرست مجلس:

199/37].

3991 . دوازده امام

(عربی)

از: احمد بن محمد مقدس اردبیلی ، مولی (م 993ق)

چاپ: در مجموعه آثار کنگرۀ مقدس اردبیلی چاپ شده است.

آغاز: اللهم صل و سلم علی نبینا المرسل و رسولک المنزل و عبدک الکریم.

نسخه ها:

24182 - مشهد، آستان قدس رضوی: 19485، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد زمان قمی، قرن 11ق، سابقه: آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 977 [فهرست آستان قدس: 212/15؛ فهرست اهدایی رهبری: 315].

ص:95

3992 . دوازده امام منظوم

(فارسی)

از: بدر الدین (نور الدین) هلالی جغتایی

آغاز:

فلک زد نوبت شاهی برین فیروزه گون منظر به نام سرور مردان امیرالمؤمنین حیدر

نسخه ها:

24183 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 13794، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله هجدهم مجموعه، «55پ-56پ» 2 برگ [فهرست مجلس: 37 / 338].

3993 . دوازده امام

(عربی)

از: حسن بن یوسف بن مطهر ، جمال الدین (علامه حلی)/منسوب (م 726ق)

آغاز: اللهم انی اسألک و اتوجه الیک بنبیک نبی الرحمة محمد المصطفی یا ابا القاسم یا امام الرحمة یا شفیع الامة یا رسول الله.

نسخه ها:

24184 - مشهد، آستان قدس رضوی: 19485، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد زمان قمی، قرن 11ق، سابقه: آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 977 [فهرست آستان قدس: 211/15؛ فهرست اهدایی رهبری: 314].

3994 . دوازده امام

(عربی)

از: حسن بن یوسف بن مطهر ، جمال الدین (علامه حلی)/منسوب (م 726ق)

آغاز: ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما لبیک یا رب و سبحانک.

ص:96

نسخه ها:

24185 - مشهد، آستان قدس رضوی: 19485، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد زمان قمی، قرن 11ق، سابقه: آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 977 [فهرست آستان قدس: 211/15؛ فهرست اهدایی رهبری: 314].

3995 . دوازده امام

(عربی)

از: رضا قلی اصفهانی

آغاز: اللهم صل علی النور المقتدی و الصراط المهتدی والحبیب المجتبی.

نسخه ها:

24186 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 13674، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله بیستم مجموعه، «105پ-106پ» 2 برگ [فهرست مجلس: 199/37].

3996 . دوازده امام

(عربی منظوم)

از: علی بحرانی ، میر شرف الدین

آغاز:

رب بسید الوری منبع حوض کوثر

نسخه ها:

24187 - مشهد، آستان قدس رضوی: 19485، نسخ، محمد زمان قمی، قرن 11ق، سابقه: آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 977 [فهرست آستان قدس: 212/15؛ فهرست اهدایی رهبری: 315].

3997 . دوازده امام

(عربی)

از: عبد الحسیب بن احمد بن زین العابدین علوی عاملی ، محمد (م 1121ق)

ص:97

نسخه ها:

24188 - مشهد، آستان قدس رضوی: 19485، یک برگ از اول و یک برگ از وسط ناقص است، آغاز: محمد صفو المیامین المکرمین و سید المرسلین، نسخ، محمد زمان قمی، قرن 11ق [فهرست آستان قدس: 211/15؛ فهرست اهدایی رهبری: 314].

3998 . دوازده امام

(عربی)

از: محمد باقر بن محمد حسین حسینی استرآبادی (میر داماد) (م 1040ق)

آغاز: محمد رسول الله صلی الله علیه و آله امامی و فاطمة بنت رسول الله صلی الله علیه فوق رأسی.

نسخه ها:

24189 - مشهد، آستان قدس رضوی: 19485، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد زمان قمی، قرن 11ق، سابقه: آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 977 [فهرست آستان قدس: 211/15؛ فهرست اهدایی رهبری: 314].

3999 . دوازده امام

(عربی)

از: عبد الله بن محمود مشهدی شوشتری ، عقاب ، شهید ثالث (م 997ق) (1)

آغاز: اللهم اعنی علی هول المطلع و وسع علی ضیق المضجع و ارزقنی خیر ما قبل الموت و ارزقنی خیر ما بعد الموت یا هو یا من هو یا من لیس هو الا هو صل علی محمد و آل محمد.

نسخه ها:

24190 - مشهد، آستان قدس رضوی: 19485، نسخ، محمد زمان قمی، قرن 11ق، سابقه: آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 977 [فهرست آستان قدس: 211/15؛ فهرست اهدایی رهبری: 314].

ص:98


1- (1) . شهاب الدین عبد الله بن محمود بن سعید مشهدی شوشتری معروف به عقاب و شهید ثالث (م 997ق) ، از علمای خراسان است که به دست ازبکها اسیر شد و در میدان بخارا به شهادت رسید و جنازه اش را آتش زدند.

4000 . دوازده امام

(عربی منظوم)

از: عبد الله شوشتری ، شیخ

آغاز:

رب بحق مصطفی قائدنا المکرم

نسخه ها:

24191 - مشهد، آستان قدس رضوی: 19485، نسخ، محمد زمان قمی، قرن 11ق، سابقه: آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 977 [فهرست آستان قدس: 212/15؛ فهرست اهدایی رهبری: 315].

4001 . دوازده امام

(عربی)

از: علی بن حسین بن عبد العالی کرکی عاملی ، محقق ثانی (م 940ق)

آغاز: اللهم صل و سلم و زد و بارک علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا.

نسخه ها:

24192 - مشهد، آستان قدس رضوی: 19485، نسخ، محمد زمان قمی، قرن 11ق، سابقه: آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 977 [فهرست آستان قدس: 212/15؛ فهرست اهدایی رهبری: 315].

4002 . دوازده امام

(عربی)

از: محمد بن حسن بن یوسف حلی ، فخر المحققین (م 771ق)

آغاز: اللهم صل علی المصطفی محمد و المرتضی علی و البتول فاطمة و السبطین الحسن و الحسین.

نسخه ها:

24193 - مشهد، آستان قدس رضوی: 19485، نسخ، محمد زمان قمی، قرن 11ق، سابقه: آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 977 [فهرست آستان قدس: 212/15؛ فهرست اهدایی رهبری: 315].

ص:99

4003 . دوازده امام

(عربی)

از: کاظم بن قاسم حسینی رشتی ، سید (م 1259ق)

آغاز: اللهم صل علی الحجاب الاکبر و النور الانور کلمة الله الباقیة.

نسخه ها:

1/24194 - تهران، ملی تهران: /5ع، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، در فهرست به عنوان دعای حجاب از ناشناخته معرفی شده است، 29 برگ [فهرست ملی تهران: 6/7].

2/24195 - یزد، وزیری: 3606، نسخ، میرزا محمد کاشانی، 1321ق، 30 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1717/5].

3/24196 - تهران، دائرة المعارف بزرگ اسلامی: 244، آغاز: برابر نمونه، نسخ پخته معرب و مشکول، بدون نام کاتب، 14 صفر 1338ق، 17 برگ [فهرست دائرة المعارف: 107/1].

4004 . دوازده امام

(عربی منظوم)

از: لطف الله بن عبد الکریم میسی عاملی اصفهانی (م 1032ق)

آغاز:

صلاة و تسلیم والف تحیة علی احمد المبعوث خیر البریة

نسخه ها:

24197 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 13674، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله بیست و چهارم مجموعه، «108پ» 1 برگ [فهرست مجلس: 199/37].

4005 . دوازده امام

(عربی منظوم)

از: لطف الله بن عبد الکریم میسی عاملی اصفهانی (م 1032ق)

آغاز:

الهی بحق الهاشمی محمد

نسخه ها:

1/24198 - مشهد، آستان قدس رضوی: 19485، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد زمان قمی، قرن 11ق، سابقه: آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 977 [فهرست آستان قدس: 212/15؛ فهرست اهدایی رهبری: 315].

2/24199 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 13674، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله بیست و دوم مجموعه، «107پ-108پ» 2 برگ [فهرست مجلس: 199/37].

4006 . دوازده امام

(عربی)

از: محمد باقر بن محمد مؤمن سبزواری (محقق سبزواری) (م 1090ق)

آغاز: الحمد لله نحمده و نستعینه و نؤمن به و نتوکل علیه و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له.

نسخه ها:

24200 - مشهد، آستان قدس رضوی: 19485، نسخ، محمد زمان قمی، قرن 11ق، سابقه: آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 977 [فهرست آستان قدس: 211/15؛ فهرست الفبایی آستان قدس: 314].

4007 . دوازده امام

(عربی)

از: محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی (شیخ صدوق) (م 381ق)

آغاز: اللهم انی اسألک یا جواد ما قصر عن جود.

نسخه ها:

24201 - مشهد، آستان قدس رضوی: 19485، نسخ، محمد زمان قمی، قرن 11ق، سابقه: آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 977 [فهرست آستان قدس: 211/15؛ فهرست اهدایی رهبری: 314].

ص:100

ص:101

4008 . دوازده امام

(عربی منظوم)

از: محمد بن علی محمد حافظ مصدر رضوی

آغاز:

سلام و تسلیم و صلاة و رحمة من الله ربی بالغ التحفات

نسخه ها:

24202 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 13674، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله بیست و هشتم مجموعه، «110پ-111ر» 2 برگ [فهرست مجلس:

200/37].

4009 . دوازده امام

(عربی منظوم)

از: محمد بن حسین عاملی ، بهاء الدین (شیخ بهایی) (م 1030ق)

آغاز:

الهی بنبی عربی و رسول مدنی

نسخه ها:

1/24203 - مشهد، آستان قدس رضوی: 19485، نسخ، محمد زمان قمی، قرن 11ق، سابقه: آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 315 [فهرست آستان قدس: 212/15؛ فهرست اهدایی رهبری: 315].

2/24204 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3203، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست آستان قدس: 351/15].

3/24205 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 13610، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله ششم مجموعه، «9پ» 9 برگ [فهرست مجلس:

132/37].

4/24206 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 2859، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله نهم مجموعه [فهرست مجلس: 188/10].

ص:102

4010 . دوازده امام

(عربی)

از: محمد بن محمد بن نعمان بغدادی (شیخ مفید)/منسوب (م 413ق)

آغاز: اللهم صل علی نبیک و عبدک و رسولک و سید خلقک و حجتک علی بریتک اجمعین.

نسخه ها:

24207 - مشهد، آستان قدس رضوی: 19485، نسخ، محمد زمان قمی، قرن 11ق، سابقه: آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 977 [فهرست آستان قدس: 211/15؛ فهرست اهدایی رهبری: 314].

4011 . دوازده امام

(عربی)

از: محمد تقی بن مقصود علی اصفهانی ، مجلسی اول (م 1070ق)

آغاز: الحمدلله الاول بلا اول کان قبله و الآخر بلا آخر یکون بعده .

نسخه ها:

24208 - مشهد، آستان قدس رضوی: 19485، نسخ، محمد زمان قمی، قرن 11ق، سابقه: آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 977 [فهرست آستان قدس: 211/15؛ فهرست اهدایی رهبری: 314].

4012 . دوازده امام

(عربی منظوم)

از: مختار اعمی قاری اصفهانی ، مولی (زنده در 949ق)

آغاز:

ربنا صل علی خیر الوری احمد المحمود ختم المرسلین

انجام:

استجب دعوتنا و اغفرلنا واهدنا آمین یا رب العالمین

نسخه ها:

1/24209 - قم، دار الحدیث: 321، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نستعلیق،

ص:103

بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله سوم مجموعه، «12ر-12پ» 1 برگ، 10 سطر [فهرست دار الحدیث].

2/24210 - تهران، ملی تهران: /2562ع، 12 بیت، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست ملی تهران: 484/12].

3/24211 - تهران، ملک: 2886، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، «97ر» 1 برگ [فهرست ملک: 157/6].

4013 . دوازده امام

(عربی منظوم)

از: ابو القاسم بن حسن گیلانی قمی (میرزای قمی) (م 1231ق)

این صلواتیه در هشت بیت سروده شده است.

نسخه ها:

24212 - تهران، ملی تهران: /2562ع، عبد الوهاب بن ملا محمد صالح، 1266ق [فهرست ملی تهران: 484/12].

4014 . دوازده امام

(عربی)

از: علی بن حسین بن موسی ، شریف مرتضی علم الهدی (سید مرتضی) (م436ق)

آغاز: الحمد لله الذی انعم علینا و جعلنا من امة حبیبه و خلیله محمد المصطفی صلی الله علیه و آله .

نسخه ها:

24213 - مشهد، آستان قدس رضوی: 19485، نسخ، محمد زمان قمی، قرن 11ق، سابقه: آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 977 [فهرست آستان قدس: 211/15؛ فهرست اهدایی رهبری: 314].

4015 . دوازده امام

(فارسی منظوم)

از: محمد بن فتح الله واعظ قزوینی ، رفیع الدین ، ملا رفیعا (م 1089ق)

نسخه ها:

1/24214 - تهران، مجلس شورای اسلامی: فیروز 302، پانزده بیت فارسی، محمد رحیم، قرن 13ق، «ص448» 1 برگ [فهرست مجلس: 151/21].

ص:104

2/24215 - تهران، ملک: 6457، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله هشتم مجموعه، «44ر» 1 برگ [فهرست ملک: 405/9].

4016 . دوازده امام

(عربی منظوم)

از: محمد واعظ عقیلی شیرازی

آغاز:

الهی اتوسل الیک باحمد ثم باخیه علی السید الامجد

نسخه ها:

24216 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 13674، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله بیست و یکم مجموعه، «107ر» 1 برگ [فهرست مجلس: 199/37].

4017 . دوازده امام

(عربی منظوم)

از: مؤلف ناشناخته

صلواتیه های منظوم به عربی ، که مؤلفین آنها شناخته نشده است.

نسخه ها:

1/24217 - مشهد، آستان قدس رضوی: 20060، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، به ضمیمه سفینة النجات [فهرست آستان قدس: 297/15].

2/24218 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12359، عنوان معرفی: دوازده امام و چند صلواتیه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول و یازدهم مجموعه، «صفحه2و140» 2 برگ [فهرست مجلس: 318/35].

3/24219 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 13610، آغاز: ذی شرف مشرف ذی ظفر مظفر * ذی خطر مخطر ذی کرم مکرم، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله پنجم مجموعه، «9پ» 9 برگ [فهرست مجلس: 132/37].

4/24220 - تهران، دانشگاه تهران: 4263، آغاز: یا من تفرد بالتوحید معناه * وکل لب الوری عن درکه ماه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله پنجم مجموعه، «48-51» 4 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 3235/13].

ص:105

5/24221 - تهران، ملی تهران: /2212ع، 11 بند منظوم عربی، آغاز: نحمد حمدا ملا الخافقین * ما طلع الفجر من المطلعین، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه [فهرست ملی تهران: 536/11].

6/24222 - خوی، مدرسه نمازی: 722، 8 قصیده به عربی موسوم به دوازده امام متضمن اسماء متبرکه ائمه علیهم السلام ، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست مدرسه نمازی ، جلد اول: 389].

7/24223 - تهران، ملک: 6457، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله یازدهم مجموعه، «51ر-58پ» 8 برگ [فهرست ملک: 405/9].

8/24224 - قم، طبسی حائری: 384، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله چهارم مجموعه [مجله نور علم: 111/14].

1 دوازده امام

از : ادهم واعظ قریشی خلخالی عزلتی ، ملا

رجوع کنید به: صلواتیه

4018 . دوازده امام ، مجموعه

(عربی)

از: محمد زمان قمی (قرن 11 ق)

مؤلف در این مجموعه هیجده صلواتیه (دوازده امام) از انشای علمای امامیه را همراه با ادعیه دیگر، جمع آوری نموده است. اسامی عالمانی که صلواتیه از آنها در این مجموعه آمده عبارتند از:

1 . عبد الحسیب حسینی سبط میرداماد ؛ 2 . ملا محمد تقی مجلسی ؛ 3 . علامه حلی؛ 4 . ملا محمد باقر سبزواری؛ 5 . شیخ صدوق ؛ 6 . شریف مرتضی علم الهدی ؛ 7 . علامه حلی (صلواتیۀ دیگر)؛ 8 . شیخ مفید ؛ 9 . میرداماد ؛ 10 . شهاب الدین عبداللّه شوشتری شهید ثالث ؛ 11 . خواجه نصیر طوسی ؛ 12 . شیخ لطف اللّه میسی ؛ 13 . شیخ عبداللّه شوشتری ؛ 14 . کرکی عاملی ؛ 15 . شیخ بهایی ؛ 16 . میر شرف الدین علی بحرانی ؛ 17 . ملا احمد مقدس اردبیلی ؛ 18 . شیخ فخرالدین

ص:106

حلی ؛ ترکیب بند محتشم کاشی ؛ هفت بند ملا حسن کاشی ؛ دعاء ناد علیاً ؛ و ادعیۀ تعقیبات و دفع امراض .

نسخه ها:

24225 - مشهد، آستان قدس رضوی: 19485، نسخ، محمد زمان قمی، قرن 11ق، 122 برگ، سابقه: آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 977 [فهرست آستان قدس:

211/15؛ فهرست اهدایی رهبری: 314].

ذ

4019 . ذخائر الدعوات فی تعقیب الصلوات

(فارسی)

از: محمد جعفر بن عبد الله کمره ای حویزی (م 1115ق)

کتاب متوسطی است در بیان تعقیبات مشترکه و مختصه نمازهای روزانه ، از آنچه در احادیث معتبره وارد شده است . مؤلف این کتاب را به نام شاه سلطان حسین صفوی بهادر خان تألیف ، و آن را در 12 فصل قرار داده و دعاها را به فارسی ترجمه نموده است . عنوان بابهای آن عبارتند از:

1 -در بیان فضیلت تعقیب و کیفیت و شرایط آن ؛ 2 -در ذکر تعقیبات مشترکه در نمازهای یومیه ؛ 3 -در ذکر تعقیبات مشترکه بین نماز صبح و مغرب ؛ 4 -در ذکر تعقیبات مشترکه در میان نماز صبح و عشاء ؛ 5 -در ذکر تعقیب مخصوص نماز صبح ؛ 6 -در ذکر ادعیه مخصوصه به وقت صبح ؛ 7 -ذکر تعقیبات مخصوصه فریضه صبح ؛ 8 -تعقیب نماز عصر ؛ 9 -ذکر ادعیه مخصوص به وقت شام ؛ 10 - ذکر تعقیب مخصوص نماز مغرب ؛ 11 -در ادعیه مخصوصه تعقیب نماز خفتن ؛ 12 -در ذکر فضیلت و کیفیت سجده شکر و ادعیه مشترکه در میان سجده شکر هر نماز و ادعیه مخصوصه به سجده شکر بعضی از نمازهای پنجگانه.

در دو نسخه موجود از این کتاب دو آغاز مختلف ذکر شده است.

[الذریعه: 6/10]

نسخه ها:

1/24226 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2417، آغاز: فاتحه نماز بندگی بندگان اخلاص شعار حمد و سپاس آفریدگان است که بگریزگاه توحید خانه حضرتش،

ص:107

نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، تصحیح شده است ، دارای حواشی نسبتا مفصل، 167 برگ، 16 سطر، 12*18/5 [فهرست مرکز احیاء: /7مخطوط].

2/24227 - تهران، حسین مفتاح: 1129، آغاز: الحمد للّه ربّ العالمین... جواهر حمد و لآلی ثنا نثار دربار کریمی، نسخ، احمد نیریزی، بدون تاریخ کتابت [نشریه نسخه های خطی: 167/7].

4020 . ذخائر الرحمة و کنوز المغفرة

(عربی)

از: محمد تقی بن امیر مؤمن حسینی قزوینی (م 1270ق)

رساله ای در بیان ادعیه و مشتمل بر پنج حظیره که هر حظیره دارای دوازده ذخیره است . مؤلف در این رساله ادعیۀ مختلفی را در موضوع طلب رزق ، طلب حج ، رفع ظلم ، مناجات تائبین ، ذاکرین ، شاکرین و... از ائمه اطهار علیهم السلام جمع آوری نموده ، و حظیره پنجم کتابش را به ادعیۀ منظوم اختصاص داده است .

آغاز: الحمد للّه ربّ العالمین... اما بعد فهذه ذخائر الرحمة و کنوز المغفرة تفضل الله علی عبده.

نسخه ها:

24228 - تهران، ملی تهران: /2063ع، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله چهارم مجموعه، «88-122» 35 برگ [فهرست ملی تهران: 222/11].

4021 . ذخر العالمین فی شرح دعاء الصنمین

(عربی)

از: محمد مهدی بن علی اصغر قزوینی (م 1129ق)

شرح مفصلی بر شرح دعای صنمی قریش ، که مؤلف هر قطعه از دعا را در یک فصل شرح نموده و در مقدمه فضیلت دعا را یاد آور شده است. مؤلف این کتاب را در بیست باب تنظیم و آن را در اوایل ذی قعده 1119ق به پایان رسانده و به شاه سلطان حسین صفوی ، تقدیم نموده است . او در مقدمه این شرح از اثر دیگرش به نام «دلیل الدعاة فی شرح عین الحیاة» که در آن اصل دعای صنمی قریش را درج

ص:108

نموده بود ، یاد کرده است .

[الذریعه: 9/10 و 256/14]

آغاز: سپاس و ستایش اخلاص اساس و ثنا و نیایش افزون از حد و قیاس حضرت مالک الملکی را سزاست.

نسخه ها:

1/24229 - تهران، دانشگاه تهران: 845، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، 1120ق، سابقه: دانشگاه تهران: میکروفیلم 5270، محقق طباطبایی: عکس 188 [فهرست دانشگاه تهران: 112/1؛ فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران:

145/3؛ یادنامه محقق طباطبایی: 1478/3].

2/24230 - مشهد، آستان قدس رضوی: 6650، نستعلیق، بدون نام کاتب، 1122ق، با حواشی مؤلف ، تصحیح و مقابله در حضور مؤلف، 166 برگ [فهرست آستان قدس: 237/6].

3/24231 - خوانسار، فاضل خوانساری: 88، نسخ، بدون نام کاتب، 1166ق، 237 برگ [فهرست کتابخانه فاضل خوانساری: 66/1].

4/24232 - تهران، حسین مفتاح: 85، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق [نشریه نسخه های خطی: 168/7].

5/24233 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3351، نسخ، بدون نام کاتب، 1229ق، با حواشی، 417 برگ [فهرست آستان قدس: 238/6].

6/24234 - قم، مرعشی: 5355، نسخ، بدون نام کاتب، 29 جمادی الثانی 1233ق، 358 برگ [فهرست مرعشی: 138/14].

7/24235 - تهران، سپهسالار: 5649، نسخ، عبد الله حسینی، 1245ق، 165 برگ [فهرست سپهسالار: 549/4].

8/24236 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2604، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، حاج محمد جعفر بن محمد حسن خانبابان، 1261ق، تصحیح شده ، دارای حواشی مختصر، 349 برگ، 14 سطر [فهرست مرکز احیاء: /7مخطوط].

9/24237 - قم، گلپایگانی: 447/3/67، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، ابو محمد بن ملا شیر محمد خیارچی، شنبه 5 ذی حجه 1282ق، با حواشی به امضاء «منه» و «منه ره»، 228 برگ، 19 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

ص:109

10/24238 - قم، مرعشی: 326، آغاز: سپاس و ستایش اخلاص اساس و ثنا و نیایش افزون از حد قیاس... ، نسخ و نستعلیق، محمد حسن بن میرزا محمد مستوفی، 3 ربیع الاول 1293ق، عبارت عربی نسخ، 286 برگ [فهرست مرعشی: 363/1].

11/24239 - قم، مرعشی: 10253، از آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 96 برگ [فهرست مرعشی: 213/26].

12/24240 - تهران، دانشکده الهیات: 105، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، حسین بن محمد علی رضوی، قرن 13ق [فهرست الهیات تهران: 704/1].

13/24241 - همدان، مدرسه غرب: 4620، شکسته نستعلیق، عباس علی بن محمد رب آبادی، 1327ق [فهرست مدرسه غرب: 23].

14/24242 - قم، مرعشی: 3184، از اول افتادگی دارد، آغاز: آویخته و بعد از استیلا و استعلای این دودمان رفیع مکان، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 355 برگ [فهرست مرعشی: 406/8].

15/24243 - قم، مرعشی: 3922، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 199 برگ [فهرست مرعشی: 303/10].

16/24244 - تهران، دانشگاه تهران: 845، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «1-112» 112 برگ، سابقه: دانشگاه تهران: میکرو فیلم 5270 [فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران: 145/3].

4022 . ذخیرة الآخرة

(فارسی)

از: علی بن محمد بن ابی الحسن بن عبد الصمد تمیمی سبزواری (زنده در 533ق)

کتاب معروفی است در بیان ادعیه و تعقیبات روزهای مختلف در چهار فصل، با این عناوین:

فصل اول: در یاد کردن تعقیبات فرائض و سنن ؛ فصل دوم: در یاد کردن آنچه در بعضی روزهای سال به جا آورده می شود ؛ فصل سوم: در آنچه بامداد و شبانگاه خوانده می شود ؛ فصل چهارم: در دعاهای پراکنده و زیارت امام رضا علیه السلام .

مؤلف این کتاب را جهت سید رئیس محمد بن ابی طالب بن ابی محمد موسوی نگاشته است.

ص:110

چاپ: قم ، انصاریان ، به کوشش رسول جعفریان ، 1375ش.

[فهرست مجلس: 19/6 ؛ فهرست گوهر شاد: 1963/4]

آغاز: الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآله الطاهرین چون روزگار امیر سید رئیس... محمد بن ابی طالب بن ابی محمد الموسوی.

نسخه ها:

1/24245 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 2020، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، سلخ شوال 971ق، «280صفحه» 140 برگ [فهرست مجلس: 19/6].

2/24246 - مشهد، گوهر شاد: 1375، آغاز: برابر نمونه، نسخ خوش، بدون نام کاتب، قرن 11ق، ادعیه معرب و ترجمه به صورت زیر نویس [فهرست گوهر شاد:

1963/4].

3/24247 - قم، گلپایگانی: 429/3/49، آغاز: برابر نمونه، ترجمه نستعلیق و متن دعاها نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 12ق، در حاشیه تصحیح شده ، در آخر نسخه تملک محمد صالح به تاریخ 1190ق با مهر بیضوی وی ، در آخر نسخه در یک برگ ترجمه دوازده حدیث قدسی آمده است، 158 برگ، 10 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

4023 . ذخیرة الآخرة

از: رضا قلی میرزا بن شاهرخ (قرن 13ق)

مؤلف گوید که سال 1210ق کتابی در بیان ادعیه از میرزا هدایت الله بن محمد مهدی حسینی در خواست نموده بود ولی به عللی تا سال 1216ق تألیف کتاب به تعویق افتاد. لذا خود با توسل به امام رضا علیه السلام شروع به جمع آوری ادعیه و اعمال معتبر و مختصر ، در کتاب حاضر نموده است.

آغاز: الحمد للّه ربّ العالمین و العاقبة للمتقین الصلوة والسلام علی خیر خلقه محمد وآله.

نسخه ها:

24248 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 54، نسخ، احمد بن محمد حسین شاملو خراسانی، 1217ق، «401صفحه» 201 برگ، 14 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 554].

ص:111

4024 . ذخیرة الاعمال

(فارسی)

از: یحیی بن محمد باقر بن یحیی مراغی (قرن 12ق)

کتاب مفصلی که مؤلف در آن اعمال سال و دعاهایی که در اوقات مختلف ماه ها خوانده می شود را در یک مقدمه و هشت باب و یک خاتمه گرد آورده و بیشتر از کتابهای مرحوم علامه مجلسی استفاده نموده است. عناوین ابواب آن چنین است:

مقدمه: دعاهای روزهای هفته و دعاهای متفرقه؛ باب اول: اعمال ماه رجب؛ باب دوم: اعمال ماه شعبان؛ باب سوم: اعمال ماه رمضان؛ باب چهارم: اعمال ماه شوال و ذی قعده؛ باب پنجم: اعمال ماه ذی الحجه؛ باب ششم: اعمال ماه محرم و صفر؛ باب هفتم: اعمال ماه ربیع الاول و ربیع الثانی؛ باب هشتم: اعمال ماه جمادی الاول و جمادی الثانی؛ خاتمه: زیارتهای چهارده معصوم و امام زادگان.

[الذریعه: 303/26 ؛ فهرست مرعشی: 215/5]

آغاز: الحمد لله الذی جعل الدعاء وسیلة للطالبین... اما بعد این رساله ای است از کتب معتبره مشهوره متداوله بین الاصحاب.

نسخه ها:

24249 - قم، مرعشی: 1831، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 402 برگ [فهرست مرعشی: 214/5].

4025 . ذخیرة الصالحین

(فارسی)

از: محمد حسین اردوبادی

این کتاب مشتمل بر یک مقدمه و سه باب و یک خاتمه است ، با این عناوین:

مقدمه: در بیان آنچه در هر ماه به جای آورند از روزه و نماز و دعا و غیر آن ؛ باب اول: در بیان آنچه تعلق دارد به ماه رجب؛ باب دوم: در بیان آنچه در روزها و شبهای ماه شعبان به جای باید آورد ؛ باب سوم: در اعمال ماه رمضان ؛ خاتمه: در بیان عمل شب عید نوروز و روز آن.

[مرعشی: 152/28]

ص:112

آغاز: حمد و سپاس معبودی را سزاست که دعوات صالحات اعوام و سنوات را جهت امتنان احمد مختار وسیله نجات از حریق نار نمود .

نسخه ها:

1/24250 - قم، مرعشی: 11102، انجام افتاده، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، تصحیح شده، 169 برگ، 11 سطر [فهرست مرعشی: 152/28].

2/24251 - قم، مسجد اعظم: 2458، از وسط افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، در فهرست مؤلف شناسایی نشده است، 187 برگ، 12 سطر [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 198؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

4026 . ذخیرة العباد

(عربی)

از: محمد کاظم رودسری گیلانی (قرن 12ق)

رساله متوسطی است در تعقیبات نمازهای پنج گانه و مخصوصا تعقیبات نماز صبح ، شامل سه باب و هر باب دارای دو فصل و در روز پنجشنبه آخر محرم 1110ق به پایان رسیده است. فهرست ابواب آن چنین است: الباب الاول: فیما یتعلق بالصلوات عموماً ؛ الباب الثانی: فیما یتعلق بالصبح ؛ الباب الثالث: فی الاذکار غیر الموقته.

آغاز: الحمد لله الملک القادر المتفرد ذی الجلال القدیم والصلاة علی خیرة الخلق محمد و آله عزّ اللهامیم.

نسخه ها:

24252 - قم، مرعشی: 2782، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، صفر 1112ق، رساله دوم مجموعه، 50 برگ [فهرست مرعشی: 342/7].

4027 . ذخیرة المعاد

(فارسی)

از: ابو الفضل حسینی فیروزی ، میرزا (قرن 14ق)

رساله ای است در دعا شامل: مقدمه در سبب تألیف کتاب ، ادعیه صباح و رؤیت هلال علوی علیه السلام ، دعای طمطام ، آداب نماز شب ، دعای طلب حوائج ، دعای ایام

ص:113

هفته از امام سجاد علیه السلام . این کتاب بنا به اظهار واقف نسخۀ اصلِ آن ، در سال 1315ق تألیف شده است.

آغاز: الحمد لله الذی امر بالدعاء وقرنه بالاجابة وجعله وسیلة السعادة.

نسخه ها:

24253 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15163، آغاز: برابر نمونه، نسخ، میرزا ابو الفضل حسینی فیروزی (مؤلف)، 1315ق، 50 برگ [فهرست آستان قدس: 213/15].

4028 . ذخیرة المعاد

(فارسی)

از: محمد اسماعیل بن بهاء الدین رضوی

کتابی است در دعا ، مشتمل بر تعقیبات ، ادعیه مهمه و اعمال یومیه ، که در یک مقدمه و تعدادی فصول و یک خاتمه ، تنظیم گردیده است .

آغاز: الحمد لله الذی دعانا الی دعائه لنفوز بها بتفضله الی رفع الدرجات...اما بعد فیقول المفتاق الی رحمة ربه الغنی ابن بهاء الدین محمد اسماعیل.

نسخه ها:

24254 - قم، گلپایگانی: 905/5/195، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد صفی رضوی، 29 ذی قعده 1110ق، در حاشیه تصحیح و نسخه بدل آورده شده است ، با حواشی «منه» ، علامت بلاغ در نسخه موجود است ، رساله دوم مجموعه، 200 برگ، 11 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

4029 . ذخیرة المعاد

(فارسی)

از: محمد علی بن اسد الله شریعتمدار مازندرانی (قرن 14ق)

شرح گسترده دعاهای مخصوص سی روز ماه مبارک رمضان است با ترجمه فارسی آنها و نقل بسیاری از روایات و احادیث منقول از اهل بیت علیهم السلام و اشاره به مسایل اعتقادی و تاریخی و در پایان شرح هر یک از دعاها ذکری از مصایب حضرات معصومین علیهم السلام می شود.

[فهرست خاندان میبدی: 172]

ص:114

آغاز: الحمد لله المحمود لنعمته المعبود لقدرته المطاع لسلطانه... و بعد چنین گوید مذنب جانی و اسیر فانی فقیر ترین ناس به سوی خدای غنی.

نسخه ها:

24255 - مشهد، خاندان میبدی (مشهد): 41، جلد اول کتاب شرح پانزده دعا، آغاز:

برابر نمونه، نستعلیق، محمد مشهور به احمد بن مهدی خمامی مقیم انزلی، 27 شعبان 1337ق، با تصحیح و اضافات به خط مولف، هفده برگ قبل و بعد از کتاب نیز به خط مولف استکه در فواید گوناگون است، 233 برگ، 25 سطر، 12*33/5 [ فهرست خاندان میبدی: 172 ].

4030 . ذخیرة

(فارسی)

از: محمد علی بن ابو طالب حسینی/ احتمالا (1)

کتابی است در ادعیه و زیارات و بعضی سوره های قرآن همراه با مطالب عرفانی ، عناوین این کتاب به صورت «فائده» آمده است.

[فهرست مرعشی: 526/29]

آغاز: الحمد للّه ربّ العالمین... و بعد چنین گوید اقل تراب اقدام الفقراء... این مختصر و محقر ذخیره ایست.

انجام: و احتراق در کبریت برود یک مثقال بر شش من طرح کنند نقره شود.

نسخه ها:

24256 - قم، مرعشی: 11744، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 166 برگ، 9 سطر، 3*4/5 [ فهرست مرعشی: 29 / 526].

4031 . ذروة العالیة (شرح دعای کمیل)

(عربی)

از: محمد حسین بن محمد جعفر تنکابنی

آغاز: الحمد لنور الانوار الذی لا هو الا هو ولیس بلا هو الا هو.

ص:115


1- (1) . گویا اثری از شاعر مشهور محمد علی بن ابوطالب حزین لاهیجی است .

نسخه ها:

24257 - شیراز، ملی فارس: 242، بدون نام کاتب، 1258ق، رساله اول مجموعه، 6 برگ [فهرست ملی فارس: 217/1].

4032 . ذریعة الامة

(فارسی)

از: ابو محمد بن رجب علی بفرویی (قرن 13ق)

آغاز: حمد بی حد و ستایش بی عد، مر خداوند خالق اکبر... اما بعد بر هر صاحب عقلی و شعوری.

نسخه ها:

24258 - یزد، وزیری: 3343، نسخ، ابو محمد بن رجب علی بفرویی (مؤلف)، 1241ق، 268 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1621/5].

4033 . ذریعة الرضوان

(فارسی)

از: اسد الله بن محمد ابراهیم قزوینی ، میرزا (زنده در 1306ق)

منتخبی است از اثرِ دیگر مؤلف موسوم به «رضوان اکبر» ، که در اعمال و دعاهای ایام و هفته و ماه های سال ، نگاشته بود .

[فهرست مرعشی: 294/26]

آغاز: الحمد لله رب العالمین... اما بعد این ذریعه شریفه و وثیقه منیفه نخبه ای است از کتاب مستطاب رضوان اکبر.

نسخه ها:

24259 - قم، مرعشی: 10354، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، اسد الله بن محمد ابراهیم قزوینی (مؤلف)، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه، «2پ-113پ» 112 برگ [فهرست مرعشی: 294/26].

ص:116

4034 . ذریعة الضراعة

(عربی)

از: محمد محسن بن مرتضی فیض کاشانی (م 1091ق)

مؤلف در این رساله مناجاتهای ائمه طاهرین علیهم السلام را گرد آورده است . او ابتدا مناجات موجود در صحیفه سجادیه و ملحقات آن را ذکر نموده و سپس پانزده مناجات از باقی امامان را آورده است . فیض در این کتاب برای هر دعایی عنوانی ذکر نموده ، مانند: للمفتقرین ، للمکروبین ، للمستعدین و غیره ، و در حاشیه ها کتابهایی را که از آنها استفاده نموده ، ذکر نموده است .

تألیف این کتاب - بنا به تصریح مؤلف - بین سالهای هزار و پنجاه و هزار و شصت انجام گرفته ، ولی در الذریعه سال تألیف آن را 1051ق ، ذکر کرده است.

[لذریعه: 30/10 ؛ فهرستهای خودنوشت فیض کاشانی: 174 ؛ التراث العربی:

67/3]

آغاز: الحمد لله الذی یسمع الدعاء ویجیب النداء و یری من یقف بین یدیه.

نسخه ها:

1/24260 - قم، مرعشی: 598، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، هدایت الله، 30 صفر 1089ق، 171 برگ [فهرست مرعشی: 190/2].

2/24261 - تهران، ملی تهران: /311ع، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد سنجر، 1091ق، 190 برگ [فهرست ملی تهران: 300/7].

3/24262 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3346، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، در حیات مؤلف کتابت شده است، تصحیح شده، 163 برگ، 18 سطر [فهرست مرکز احیاء: /9مخطوط].

4/24263 - قم، گلپایگانی: 6195/31/75، عنوان معرفی: ادعیه، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: اهل الفاقة من سعة تلک الکنوز بالعائدة علیهم و النظر لهم یا الله...للمصابین یا ممتنا علی اهل الصبر..للمستحفظین یا ذاری ما فی الارض فیها لعلمک بما یکون مما ذرات لک السلطان علی کل من دونک، بدون نام کاتب، 1097ق، درحاشیه تصحیح شده و علامت بلاغ دارد ، احتمالا این نسخه ذریعه الضراعة باشد ، رساله دوم مجموعه، 86 برگ، 18 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

ص:117

5/24264 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 3893، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، رساله اول مجموعه، «صفحه1-384» 192 برگ [فهرست مجلس: 1917/10].

6/24265 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 1353، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، 1107ق، استکتاب توسط عبد الله بن صدر الدین ابراهیم شیرازی (نوه ملا صدرا و دختر زاده فیض) ، همو نسخه را با نسخه اصل که به خط مولف بوده به تاریخ شوال 1107ق مقابله کرده و تصحیح نموده، دارای نسخه بدل و حواشی اندک، در پایان دعاء سماء و قاموس القدرة افزوده شده، 150 برگ، 19 سطر، 13*21 [ فهرست مرکز احیاء: 178/4].

7/24266 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3353، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد صالح بن محمد ابراهیم زورآبادی، 1127ق، 75 برگ [فهرست آستان قدس: 238/6].

8/24267 - مشهد، مدرسه سلیمان خان: 79، نسخ، لطف الله بن محمد مهدی، رمضان المبارک 1130ق [فهرست چهار کتابخانه مشهد: 11].

9/24268 - تهران، ملی تهران: /1154ع، نسخ، بدون نام کاتب، 1180ق، 230 برگ [فهرست ملی تهران: 144/9].

10/24269 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 1771، نسخ معرب، محمد کاظم بن محمد رضا، 20 جمادی الثانی 1185ق، با تصحیح و گاهی مطالب افزوده، 269 برگ، 25 سطر، 8*15 [فهرست مرکز احیاء: 186/5].

11/24270 - تهران، خانقاه نور بخش: 63، نسخ، اسد الله بن محمد حسین رضوی، 1236ق، «400صفحه» 200 برگ [فهرست خانقاه نوربخش: 96/1].

12/24271 - قم، مرعشی: 2840، نسخ معرب، محمد تقی بن محمد کاظم همدانی، 14 جمادی الثانی 1241ق، 195 برگ [فهرست مرعشی: 43/8].

13/24272 - یزد، آتشی: بدون شماره، محمد موسوی، 1261ق [نشریه نسخه های خطی: 705/7].

14/24273 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15311، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 205 برگ [فهرست آستان قدس: 213/15].

15/24274 - قم، مرعشی: 8722، نسخ، بدون نام کاتب، در عصر مؤلف، 209 برگ [فهرست مرعشی: 260/22].

ص:118

16/24275 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3352، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 281 برگ [فهرست آستان قدس: 239/6].

17/24276 - تهران، دانشگاه تهران: 50، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 238 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 117/1].

18/24277 - همدان، مدرسه غرب: 129، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست مدرسه غرب: 126].

4035 . ذریعة العباد

(فارسی)

از: محمد علی بن محمد نصیر گیلانی مدرسی چهاردهی (م 1334ق)

رساله مختصری است در ادعیه وارده در قضاء حوائج در یک مقدمه و سه باب و یک خاتمه با این عناوین:

مقدمه: ذکر دعاء و سائل ؛ باب اول: در ادعیه امراض و ایمنی از سحر و شیاطین و سلاطین ؛ باب دوم: در ادعیه دیون و طلب ارزاق و طلب ولد و نماز حوائج ؛ باب سوم: در رقاع استغاثات ؛ خاتمه: در ادعیه کنوز النجاح.

این رساله در شب جمعه نیمه شوال 1323ق به پایان رسیده است.

آغاز:. .. فبعد چنین عرض نماید بنده دور افتاده از وادی هدایت.

نسخه ها:

24278 - مشهد، آستان قدس رضوی: 9356، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1323ق، 34 برگ [فهرست آستان قدس: 214/15].

4036 . ذریعة المآرب (شرح دوازده امام خواجه نصیر)

(فارسی)

از: عبد المطلب بن حسن بن محمد اصفهانی ، ملا (زنده در 1089ق)

رسالۀ کوتاهی است در شرح دوازده امام خواجه نصیر طوسی ، شارح در اثنای آن ، توصیه های میرداماد ، شیخ بهائی ، مقدس اردبیلی ، سید نعمت الله جزایری ، معین الدین اصفهانی و دیگران را دربارۀ این دعا و اثرات آن ذکر نموده است.

[الذریعه: 31/10 ؛ فهرست آستان قدس: 16/15]

ص:119

آغاز: حمد سپاس و شکر بی قیاس حضرت آمری را که آیات شریفه و ادعیه مأثوره را وسیله اجابت گردانیده.

نسخه ها:

1/24279 - مشهد، آستان قدس رضوی: 14699، آغاز: چنین گوید عابد زاهد نصیر الملة و الدین خواجه طوسی که در زمان دولت معتصم خلیفه دوازده سال رنج بردم و از فنون علوم کتابی تألیف کردم، ابو طالب بن رجب بن تقی الدین حسن بن داود، 1129ق [فهرست آستان قدس: 16/15].

2/24280 - قم، مؤسسه امام صادق (علیه السلام): 40، نسخ و ادعیه معرب، بدون نام کاتب، قرن 12ق، رساله سوم مجموعه، «117پ-136پ» 20 برگ، 14 سطر، 11*19/5 [فهرست موسسه امام صادق علیه السلام : 45].

3/24281 - مشهد، آستان قدس رضوی: 10293، آغاز: برابر نمونه، نسخ، استاد میر احمد، بدون تاریخ کتابت، 12 برگ [فهرست آستان قدس: 209/15].

4/24282 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1414، عنوان معرفی: رساله درباره دوازده امام خواجه نصیر طوسی و آثار آن، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه [فهرست اهدایی رهبری: 368].

5/24283 - مشهد، آستان قدس رضوی: 9180، از اول افتادگی دارد، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، خواص و طریق ختم دوازده امام خواجه نصیر طوسی [فهرست آستان قدس: 45/15].

6/24284 - قم، طبسی حائری: 732، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله چهارم مجموعه [فهرست کتابخانه طبسی].

7/24285 - مشهد، اصغر زاده: بدون شماره، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [نشریه نسخه های خطی: 770/7].

4037 . ذریعة النجاح

(فارسی)

از: محمد صالح بن عبد الواسع حسینی خاتون آبادی ، میر (1116 یا 1126ق)

کتاب مفصل و معروفی است مشتمل بر اعمال و دعاهای ایام سال ، که به نظر مؤلف سند آنها در درجۀ اعلا و موجب اعتماد می شود . او کتابش را به نام شاه

ص:120

سلطان سلیمان صفوی تألیف و در یک مقدمه و دوازده باب و یک خاتمه تنظیم نموده است . مقدمه در فضیلت و آداب دعا ، و هر یک از بابها مخصوص یکی از ماههای سال است که از ماه رجب شروع شده و به جمادی الثانی ختم می شود و در خاتمه در فضیلت و شرافت عید نوروز ، بحث نموده است .

[الذریعه 32/10 ، فهرست روضاتی: 87]

آغاز: ذریعه نجاح سرگشتگان گرداب عصیان حمد و ثنای مجیب الدعواتی است.

انجام: اگر تحویل پیش از زوال واقع شود آن روز روز نوروز است اگر بعد از زوال واقع شود روز دیگر روز نوروز است والسلام.

نسخه ها:

1/24286 - تهران، سپهسالار: 5650، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد صادق اصفهانی، 1090ق، 318 برگ [فهرست سپهسالار: 555/4].

2/24287 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3489، از اول افتادگی دارد، آغاز: امیدوار است که از برکات این نام نمایان وسیله فلاح و نجاح کافه مؤمنان گردد، نسخ، محمد علی بن محمد سعید، یکشنبه 22 ذی حجه 1094ق، با حواشی از مؤلف ، تصحیح شده، 209 برگ، 14 سطر [فهرست مرکز احیاء: /9مخطوط].

3/24288 - مشهد، گوهر شاد: 1351، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1098ق، تصحیح شده ، با حواشی «منه عفی عنه» [فهرست گوهر شاد: 1946/4].

4/24289 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 762، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، ابو الحسن بن ابو القاسم کاتب نیشابوری، غره ذی قعده 1109ق، 225 برگ، 17 سطر، 18*28 [فهرست مرکز احیاء: 420/2].

5/24290 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 762، نستعلیق، ابو الحسن بن ابو القاسم کاتب نیشابوری، غره ذی قعده 1109ق، با نسخه اصل مقابله و تصحیح شده و مولف گواهی بر مقابله داده، 225 برگ، 17 سطر، 18*28/5 [ فهرست مرکز احیاء:

420/2].

6/24291 - قم، شیخ حیدر علی مؤید: 1382، از اول افتادگی دارد، آغاز: رحیمی که صیام نهار را جنه واقیه و قیام لیل را، نسخ، عبد الکریم بن محمد صادق ابهری جی اصفهانی، سه شنبه 11 محرم 1189ق، 278 برگ، 17 سطر [فهرست مؤید: 315/3].

ص:121

7/24292 - مشهد، آستان قدس رضوی: 21306، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، تصحیح شده، 243 برگ [فهرست آستان قدس: 216/15].

8/24293 - قم، گلپایگانی: 4281/22/1، از انجام افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، قرن 12ق، در پایان نسخه تملک محمد علی رقی تونی خراسانی به تاریخ 1184ق، 239 برگ، 17 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 82/2؛ فهرست گلپایگانی ، جدید؛ فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

9/24294 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3482، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، با حواشی و تصحیح، 216 برگ، 23 سطر [فهرست مرکز احیاء: /9مخطوط].

10/24295 - یزد، وزیری: 727، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: علیهم ذریعة الی اجابة الدعوات والتوسل الیهم وسیلة لنیل الدرجات، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 233 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 616/2].

11/24296 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3149، آغاز: نیکوترین کلامی که ذریعة النجاة (کذا) تواند بود و بهتر مرامی که وسیلة السعادات تواند نمود، نسخ، محمد رضا کرمانی، 1246ق، 251 برگ [فهرست آستان قدس: 215/15؛ فهرست آستان قدس: 258/2].

12/24297 - قم، رضا استادی: بدون شماره، از آغاز تا میانه باب سوم، نسخ، محمد صادق بن ملا مهدی صباغ اصفهانی، 1281ق [فهرست یکصد و شصت نسخه خطی: 48].

13/24298 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 387، بدون نام کاتب، سده 12 و13ق [فهرست اهدایی رهبری: 127].

14/24299 - قم، گلپایگانی: 4506/23/26، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 311 برگ، 15 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 82/2؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

15/24300 - قم، مرعشی: 1399، از اول افتادگی دارد، آغاز: گلشن توحید را بذکر گلهای رنگارنگ... خویش مترنم ساخته مفتاح ابواب، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 290 برگ [فهرست مرعشی: 172/4].

ص:122

16/24301 - قم، مرعشی: 397، از اول پس از مقدمه و از آخر افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 228 برگ [فهرست مرعشی:

414/1].

17/24302 - قم، مدرسه فیضیه: 184، افتادگی دارد، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 89 برگ [فهرست مدرسه فیضیه: 60/2].

18/24303 - اصفهان، سید محمد علی روضاتی: 26، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، عنایت الله حسینی نهاوندی، بدون تاریخ کتابت، با حواشی مؤلف و میر سید محمد، 176 برگ [فهرست کتابخانه روضاتی: 87].

19/24304 - قم، دار الحدیث: 40، از اول افتادگی دارد، آغاز: بر رأی طالبان منهج رشاد و سالکان مسلک سداد مستور نماند که مقصود از خلقت بنی نوع انسان و اختراع این زبده نتایج ارکان و برگزیده عالم امکان، انجام: برابر نمونه، شکسته نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، عناوین و نشانی ها شنگرف ، عبارات دعا مشکول ، در حاشیه تصحیح شده و کمی حاشیه نویسی دارد ، نسخه علامت وقف دارد، 172 برگ، 19-16 سطر، 14*20 [فهرست دار الحدیث].

20/24305 - کاشان، اداره فرهنگ و ارشاد کاشان: 100، نسخ معرب، بدون نام کاتب، عصر مولف، چند برگ آخر را محمد مهدی به سال 1224ق و چند دعا در پایان افزوده است، 347 برگ، 15 سطر، 11/5*19/5 [ فهرست اداره فرهنگ و ارشاد کاشان: 93].

21/24306 - مشهد، مرتضوی: 50، بدون نام کاتب، نزدیک به عصر مولف [ مجله تراثنا: 119/68؛ فهرست مکتبه مرتضوی: 17].

4038 . ذکر و دعاء

(فارسی)

از: محمد بن عبد النبی بن نعمت الله بحرینی

مؤلف پس از نگارش کتاب «وسیله النجاة» ، این رساله را در دو مطلب (ذکر و دعا و شرایط و آداب آن) ، تألیف نموده است.

آغاز: الحمد لله رب العالمین... اما بعد چنین گوید بنده خاطی... مطلب اول در ذکر است.

ص:123

نسخه ها:

24307 - تهران، دانشگاه تهران: 622، آغاز: برابر نمونه، نسخ، ملا حسین معلم ماهانی، 1296ق، 18 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 705/2].

1 ذیل جنة الامان الواقیة و جنة الایمان الباقیة

از : ابراهیم بن علی کفعمی عاملی ، تقی الدین

رجوع کنید به: ملحقات مصباح کفعمی

ر

4039 . راحلة المعاد

(فارسی)

از: محمد رضا بن اسماعیل موسوی شیرازی، سید (حدود 1302ق)

رساله ای است در ادعیه ، شامل: نافلۀ شب، دعای مجیر، دعای کمیل، زیارت عاشورا، دعای علقمه، زیارت اربعین، دعای هر روز ماه رجب، دعای نامه نوشتن، هفت آیه، استغفار ماه رجب، اعمال شب عید فطر، اعمال دهه اول محرم، اعمال روز مباهله، اعمال ام داود، دعای روز عاشورا، دعای دیگر روز عاشورا، دعای بر آمدن حاجات و نماز روز عید غدیر.

آغاز: الحمد لله الذی جعل السعادة للموحدین دثارا و الشقاوة للذین لا یرجون لله وقارا ... اما بعد چنین گوید این غریق عصیان.

نسخه ها:

24308 - قم، دار الحدیث: 36، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، این نسخه چاپ سنگی است، رساله سوم مجموعه، «36ر -83ر»40 برگ، 18 سطر [فهرست دار الحدیث].

4040 . راز و نیاز

(فارسی)

از: محمد تقی بن مؤمن قزوینی، سید (قرن 13ق)

مثنوی کوتاهی در راز و نیاز است ، با این فصلها: در آداب دعای مقبول، توبه

ص:124

مقبوله، اقسام دعا، استغاثه، مناجات و مسائل دینی و در پایان ستایشها و فهرست گونه ای از صحیفه سجادیه.

[ فهرست نسخه های خطی فارسی: 2823/4]

آغاز:

به حمد داور دادار بنده پرور باز دهم صحیفه راز و نیاز را آغاز

نسخه ها:

24309 - تهران، دائرة المعارف بزرگ اسلامی: 276، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله هشتم مجموعه، «51پ-53ر» 3 برگ [فهرست دائرة المعارف: 117/1] .

4041 . ربیع الابرار فی المزار و الاعمال

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

کتابی است در ادعیه و اعمال روزها و ماهها ، مشتمل بر یک مقدمه و دو مقصد و یک خاتمه با این عناوین: المقدمه: فی آداب الزائر؛ المقصد الاول: فی الالفاظ الزیارات؛ المقصد الثانی: فیما ورد فی اعمال ایامها و لیالیها؛ الخاتمه: فی بعض الصلاة المرغب فیها.

[ الذریعه: 72/10 و 73]

آغاز: الحمد لله الذی جعل مشاهد اولیائه منارا للعباد ... و بعد فهذا المزار سمیته بربیع الابرار.

نسخه ها:

1/24310 - قم، مسجد اعظم: 2183، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، در نسخه مهری با تاریخ 1256ق موجود است، 239 برگ، 15 سطر [فهرست مسجد اعظم،جدید].

2/24311 - مشهد، مدرسه نواب: 46 ادعیه، از آخر افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سوم مجموعه [فهرست دو کتابخانه مشهد: 551].

ص:125

3/24312 - قم، طبسی حائری: 216، عنوان معرفی: ربیع الابرار فی الزیارات، از انجام افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، سده 13 و14ق، این نسخه در مجله نور علم به شماره361 معرفی شده است، 132 برگ، 16 سطر [مجله نور علم: 111/14؛ فهرست کتابخانه طبسی].

4042 . ربیع الأسابیع

(فارسی)

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق)

کتاب معروفی در ادعیه، آداب، اعمال و آنچه که در شب و روز جمعه و همچنین سایر روز های هفته انجام داده می شود . مجلسی این اثر را به نام شاه سلیمان صفوی تألیف نموده ، و در 22 جمادی الاول 1099ق به پایان رسانیده است. این کتاب دارای 14 فصل و یک خاتمه است ، با این عناوین: فصل اول : فضیلت شب و روز جمعه ؛ فصل دوم: اعمال شب جمعه ؛ فصل سوم: اعمال روز جمعه ؛ فصل چهارم: فضیلت تصدق و سایر مستحبات روز جمعه ؛ فصل پنجم: امری چند که در روز جمعه باید از آنها احتراز نمود ؛ فصل ششم: فضل صلوات بر پیامبر اکرم و آل آن حضرت علیهم السلام ؛ فصل هفتم: فضل سوره هایی که در روز جمعه خوانده می شود ؛ فصل هشتم: دعاها و نماز های روز جمعه ؛ فصل نهم: کیفیت نافله جمعه ؛ فصل دهم: دعاها و نمازهای حاجت در روز جمعه ؛ فصل یازدهم: اعمالی که انجام آنها در روز جمعه بهتر است ؛ فصل دوازدهم: آداب نماز جمعه فصل سیزدهم: اعمال بعد از عصر روز جمعه ؛ فصل چهاردهم: بعضی از دعاهای ایام هفته.

چاپ: مشار فارسی: 2528/2: تهران، بی تاریخ ، سنگی، جیبی، 387 صفحه ؛ تبریز، 1312ق، سنگی، جیبی ؛ تهران، سنگی، جیبی، 390 صفحه ؛ قم ، انتشارات جمکران ، تحقیق مهدی سلیمانی آشتیانی ، 1386 ش .

[ الذریعه: 75/10؛ کتابشناسی مجلسی: 235]

آغاز: الحمد لله الذی جعل یوم الجمعة لعباده المقربین عیدا و میز به بین عبیده فجعل منهم شقیا و سعیدا و الصلاة علی من شرف به الاعیاد.

ص:126

نسخه ها:

1/24313 - یزد، وزیری: 1032، نسخ، بدون نام کاتب، 22 جمادی الاول 1099ق، ظاهرا تاریخ تألیف به جای تاریخ کتابت انگاشته شده است، 214 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 828/3].

2/24314 - تهران، دانشکده الهیات: 76ج، نستعلیق، بدون نام کاتب، 1099ق، 192 برگ [فهرست الهیات تهران: 63/1].

3/24315 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 2867، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، وقف به خط مؤلف در 1102ق [فهرست مجلس: 211/10].

4/24316 - تهران، دانشکده ادبیات: 115- ج، نسخ، محسن بن سلطان محمد قومشی سپاهانی، ذی قعده 1109ق، 83 برگ [فهرست ادبیات تهران: 283/1].

5/24317 - قم، مرعشی: 9062، نسخ، بدون نام کاتب، عصر مؤلف، 167 برگ [فهرست مرعشی: 216/23].

6/24318 - تهران، دانشگاه تهران: 925، نسخ، محمد تقی بن شیخ اسماعیل قهپائی، 8 جمادی الثانی 1126ق، 186 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 118/1].

7/24319 - قم، مدرسه حجتیه: 193، نسخ، محمد بن حسن تونی، 1126ق [فهرست مدرسه حجتیه: 13].

8/24320 - قم، گلپایگانی: 6726/34/96، آغاز: برابر نمونه، علی نقی بن علی حسین مهابادی، پنجشنبه 25 جمادی الثانی 1127ق، در حاشیه تصحیح شده است، 153 برگ، 21-30 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

9/24321 - قم، شیخ حیدر علی مؤید: 1269، آغاز: برابر نمونه، نسخ، یار محمد، 1129ق، 135 برگ، 16 سطر [فهرست مؤید: 224/3].

10/24322 - تهران، محمود فرهاد معتمد: 89، نسخ، محمد شفیع قاری، 1130ق [نشریه نسخه های خطی: 180/3].

11/24323 - تهران، حسین مفتاح: 1008، نسخ، محمد تقی طبیب تبریزی، 1133ق [نشریه نسخه های خطی: 168/7].

12/24324 - قزوین، مدرسه امام صادق علیه السلام : 173، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، محرم 1134ق، 202 برگ، 19 سطر [میراث اسلامی ایران: 598/10؛ فهرست مدرسه امام صادق علیه السلام : 128/1].

ص:127

13/24325 - تهران، ملک: 148، نسخ، محمد حسن اصفهانی، 1142ق، 201 برگ [فهرست ملک: 402/3].

14/24326 - قم، مدرسه فیضیه: 1164، نسخ، علی بن میرزا خان، 1153ق، 352 برگ [فهرست مدرسه فیضیه: 60/2].

15/24327 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3840، نسخ، محمد رفیع بن محمد اشرف طباطبایی، پنجشنبه 13 جمادی الاول 1154ق، اصفهان، 214 برگ، 13 سطر، 13*22/5 [فهرست مرکز احیاء: /10مخطوط].

16/24328 - مشهد، آستان قدس رضوی: 19996، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، تصحیح شده، 201 برگ [فهرست اهدایی رهبری: 127؛ فهرست آستان قدس: 15 / 216].

17/24329 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 873، بدون نام کاتب، سده 11 و 12ق [فهرست اهدایی رهبری: 127].

18/24330 - تهران، ملک: 2094، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 178 برگ [فهرست ملک: 402/3].

19/24331 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2552، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، تصحیح شده، در چند برگ آخر دعای صنمی قریش و چند دعای دیگر مکتوب است، 277 برگ، 15 سطر [فهرست مرکز احیاء: /6مخطوط].

20/24332 - قم، طبسی حائری: 542، آغاز: برابر نمونه، نسخ و ادعیه نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 12ق، با تصحیح در حاشیه، 218 برگ، 16 سطر [فهرست کتابخانه طبسی].

21/24333 - مشهد، دانشکده الهیات: 238، نسخ و نستعلیق، مؤمن بن سید علی دایوئی مازندارنی حسینی، صفر 1226ق، 233 برگ، سابقه : عبد الحمید مولوی [فهرست الهیات مشهد: 124/1؛ نشریه نسخه های خطی: 29/5].

22/24334 - قم، گلپایگانی: 7485/38/105، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، جمادی الاول 1244ق، در حاشیه تصحیح شده و علامت بلاغ دارد، 218 برگ، 17 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

23/24335 - قم، آستان معصومیه (س): 148، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، ربیع الاول 1249ق، 284 برگ [فهرست آستان معصومیه(س): 169/1].

ص:128

24/24336 - قم، مدرسه فیضیه: 1631، نسخ، محمد بن زین العابدین، 1249ق، 149 برگ [فهرست مدرسه فیضیه: 60/2].

25/24337 - قم، مرعشی: 2046، از اول افتادگی دارد، آغاز: المظفر السلطان سلیمان أمد الله بجنود الرفعة والعز و الإقبال و متع المؤمنین به علی موائد الکرم، نسخ زیبا، بدون نام کاتب، 1265ق، 141 برگ [فهرست مرعشی: 56/6].

26/24338 - قم، مفتی الشیعة: 30، نسخ، محمد رحیم بن محمد تقی همدانی، چهارشنبه ربیع الثانی 1272ق، شیراز، کاتب تصحیح کرده، در پنج برگ آخر دعاهایی افزوده شده، 236 برگ، مختلف سطر، 11*18 [ فهرست مفتی الشیعه: 40؛ مجله تراثنا: 67 / 215؛ مخطوطات مکتبه الاردبیلی: 14].

27/24339 - قم، گلپایگانی: 4100/21/20، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، در پایان نسخه تملک محمد علی بن عبدالرحیم قزوینی در 1267ق، 131 برگ، 21 سطر، 15*27 [فهرست گلپایگانی، قدیم: 83/2؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

28/24340 - قم، گلپایگانی: 698/4/168، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، قرن 13ق، در حاشیه تصحیح و نسخه بدل ذکر شده است، 297 برگ، 16 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

29/24341 - قم، مرعشی: 8955، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 248 برگ [فهرست مرعشی: 126/23].

30/24342 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12605، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 195 برگ [فهرست آستان قدس: 217/15].

31/24343 - تهران، دانشگاه تهران: 85، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 186 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 118/1].

32/24344 - یزد، وزیری: 2981، نسخ، عبد الصانع علوی سبزواری، بدون تاریخ کتابت، 158 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1494/4].

33/24345 - یزد، وزیری: 44، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 314 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 55/1].

34/24346 - همدان، مدرسه غرب: 7562، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست مدرسه غرب: 23].

ص:129

35/24347 - قم، مدرسه فیضیه: 331، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 192 برگ [فهرست مدرسه فیضیه: 60/2].

36/24348 - تهران، معارف: 27، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 318 برگ [فهرست معارف: 33/1].

37/24349 - قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی: 254، از آغاز افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، دارای نسخه بدل، 193 برگ، 17 سطر، 13*22 [فهرست مرکز مطالعات و تحقیقات: 224/1].

4043 . رجبیه

(فارسی)

از: محمد مهدی بن علی اصغر قزوینی (م 1129ق)

شرحی بر زیارت رجبیه که سید بن طاووس در اقبال و دیگران نقل کرده اند.

زیارت رجبیه زیارت معروفی است که سفارش شده در ماه رجب در هر مَشهَدی از مشاهد اهل بیت علیهم السلام بوده باشی ، آن مشهد را به این زیارت ، زیارت کنی . این زیارت را سید بن طاووس در اقبال و شیخ کفعمی در مصباح از ابو القاسم حسین بن روح رحمه الله (از نواب خاص حضرت ولی عصر علیه السلام ) نقل نموده اند . این شرح در جمادی الثانی 1123ق به پایان رسیده است.

[ الذریعه: 307/13]

آغاز: بعد الحمد و الصلاة ... معروض می دارد.

نسخه ها:

24350 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3381، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، محمد ابراهیم بن محمد اسماعیل اصفهانی، 1127ق، 64 برگ [فهرست آستان قدس: 239/6].

4044 . رجل جراد

(فارسی)

از: محمد بن عبد النبی اخباری نیشابوری، ابو محمد (م 1232ق)

انتخابی است از اسمای حسنی و ادعیه و اذکار و اورادی که سبب توجه به حق و دفع اعادی و گشایش امور می شود . او این کتاب را به نام فتحعلی شاه قاجار و در

ص:130

چهار باب و خاتمه و دارای فصول تدوین نموده ، که عناوین فصول چنین است:

باب اول: در اذکاری که سبب صفای سریرت است؛ باب دوم: در الواحی چند برای حفظ؛ باب سوم: در تعویذات و افسونها؛ باب چهارم: در قواعد و فوائد علم انفاس؛ خاتمه: دارای چند مطلب.

[ فهرست مرعشی: 298/18]

آغاز: الحمد لله رب العالمین ... اما بعد چون ذات مقدس حق تعالی شأنه که حقیقت هستی محض است.

نسخه ها:

24351 - قم، مرعشی: 7156، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، 24 برگ [فهرست مرعشی: 298/18].

4045 . رساله آداب و ادعیه زراعت

(فارسی)

از: محمد حسین بن محمد صالح حسینی خاتون آبادی اصفهانی، سید (م 1151ق)

رساله مختصری در آداب و ادعیه نشاندن و کاشتن درخت است.

آغاز: در بیان آداب و ادعیه تخم کاشتن و درخت نشانیدن بدان که بهتر آن است که اول زمین را شخم کنند.

نسخه ها:

24352 - قم، مسجد اعظم: 569، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سوم مجموعه، 1 برگ [فهرست مسجد اعظم،جدید].

4046 . رسالۀ اختیارات ایام

(فارسی)

از: محمد حسین بن محمد صالح حسینی خاتون آبادی اصفهانی، سید (م 1151ق)

نسخه ها:

24353 - قم، مسجد اعظم: 569، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، خشتی، رساله دوازدهم مجموعه [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 459].

ص:131

1 رسالۀ تهجدیه

از: محمد بن حسن قزوینی، رضی الدین، آقا

رجوع کنید به: التهجدیة.

4047 . رساله در آداب

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

چند رساله در آداب و ادعیه ، که مؤلف آنها شناسایی نشده است.

نسخه ها:

1/24354 - قم، مسجد اعظم: 2580، عنوان معرفی: رساله در آداب و ادعیه و نماز ماه رمضان، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله اول مجموعه، جیبی [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 569].

2/24355 - یزد، وزیری: 2267، عنوان معرفی: رساله در آداب نماز و ادعیه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، «9-29» 21 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 4 / 1225].

3/24356 - تبریز، تربیت: 213، عنوان معرفی: رساله در آداب و تعبیر خواب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست کتابخانه تربیت: 11].

4/24357 - کاشان، حسن عاطفی: بدون شماره، عنوان معرفی: رساله در آداب نماز و ادعیه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [نشریه نسخه های خطی: 721/7].

4048 . رساله در آداب زیارت عاشورا

(فارسی)

از: محمد باقر بن عبد المحسن اصطهباناتی شیرازی، شیخ (م 1326ق)

آغاز: در روز محرم روایت حکیم بن داود از سیف بن عمره.

نسخه ها:

24358 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 4373، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله پنجم مجموعه، «157-166» 10 برگ [فهرست مجلس: 84/12].

ص:132

4049 . رساله در احکام و شرایط دعا

(فارسی)

از: محمد صالح بن محمد باقر روغنی قزوینی (قرن 11ق)

رساله ای است در احکام و شرائط دعا برگرفته از کتاب کافی و مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو باب و یک خاتمه که مؤلف آن را به آخر شرح فارسی صحیفه سجادیه خود ، ملحق نموده است.

[ منزوی: 142/2؛ الذریعه: 112/4]

آغاز: این رساله ایست در احکام متعلق به دعا و در اول کتاب به آن وعده شده بود.

نسخه ها:

1/24359 - مشهد، دانشکده الهیات: 1955، نسخ و نستعلیق، نور الدین محمد حسینی، 1075ق، به ضمیمه ترجمه صحیفه سجادیه [فهرست الهیات مشهد: 993/3].

2/24360 - قم، مدرسه فیضیه: 1167، نسخ، بدون نام کاتب، 1075ق، رساله دوم مجموعه، 8 برگ [فهرست مدرسه فیضیه: 64/2].

3/24361 - قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی: 444، عنوان معرفی: آداب دعا، از انجام افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، 1078ق، رساله دوم مجموعه، «201پ-212پ» 12 برگ، 15 سطر، 14*22 [ فهرست مرکز مطالعات و تحقیقات: 370/1].

4/24362 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 825، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، محمد رفیع عبد الرحمن سید اشرفی، 1080ق، رساله اول مجموعه [فهرست مجلس: 52/3].

5/24363 - مشهد، دانشکده الهیات: 1293، آغاز: برابر نمونه، نسخ، عبد العلی بن حسن رودباری، چهارشنبه 9 ذی حجه 1085ق، رساله دوم مجموعه، 15 سطر، 13*20/5 [فهرست الهیات مشهد: 433/2].

6/24364 - تهران، دانشگاه تهران: 2551، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 11ق، رساله دوم مجموعه، «ص317-329» 7 برگ [فهرست دانشگاه تهران:

1345/9].

7/24365 - قم، مسجد اعظم: 166، از آخر افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، 6 برگ، 24 سطر [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 433؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

ص:133

8/24366 - تهران، معارف: 37، آغاز: برابر نمونه، محمد استرآبادی، بدون تاریخ کتابت، ضمن ترجمه صحیفه محمد صالح روغنی قزوینی، در فهرست به کاتب نسخه نسبت داده شده است، 11 برگ [فهرست معارف: 45/1].

4050 . رساله در باب زیارت و ستایش قبر پیغمبر(صلی الله علیه و آله)

(فارسی)

از: اسماعیل هشترودی، شیخ (قرن 14ق)

آغاز: الحمد لله الذی اوضح للعباد طریق الفلاح و السداد ... اما بعد پس دیر زمانی است شایق بودم.

نسخه ها:

24367 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 2714، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله پنجم مجموعه، «ص141-151» 6 برگ [فهرست مجلس: 21/9].

4051 . رساله در بیان نقش خاتم های چهارده معصوم علیهم السلام

از: علی بن حسین کرمانی کربلائی، شیخ (م 1135ق)

آغاز: الحمد للّه ربّ العالمین ... و بعد چنین گوید اقل العباد ... علی بن حسین الکربلائی که این رساله است.

نسخه ها:

24368 - تهران، دانشکده الهیات: 364د، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سوم مجموعه [فهرست الهیات تهران: 50/1و287].

4052 . رساله در دعا

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

رسالۀ کوتاهی است دربارۀ دعا و استجابت آن و دعا و احادیثی در طلب فرزند .

آغاز: الحمد لله رب العالمین ... اما بعد چون معرفت به بعضی امور مدخلیت دارد در استجابت دعا لهذا ایراد آن قبل خوض در مدعا مرغوب است.

ص:134

نسخه ها:

24369 - قم، گلپایگانی: 85/1/85، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق و عبارات عربی نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، در آخر نسخه نوشته ای به تاریخ 1325ق، رساله دوم مجموعه، 4 برگ [فهرست گلپایگانی، جدید].

4053 . رساله در دعا

از: محمد صالح بن محمد برغانی قزوینی (م 1275ق)

نسخه ها:

24370 - رشت، فرهنگ: 182ع، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست فرهنگ رشت: 133].

4054 . رساله در شرح «سبحانک اللهم و بحمدک ...»

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

رساله مختصری است در شرح دعایی که پس از تکبیرة الاحرام گفته می شود.

آغاز: سبحانک من تنزه عن الفحشاء ...واعلم ان قرائة الثناء فی الصلاة.

نسخه ها:

24371 - قم، مسجد اعظم: 1332، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، 2 برگ [فهرست مسجد اعظم،جدید].

4055 . رساله در عبادات

(فارسی)

از: محمد رضوی، غیاث الدین، میرزا

رساله ای است در ادعیه ، شامل یک مقدمه و چند باب و یک خاتمه.

[ الذریعه: 209/15]

ص:135

نسخه ها:

24372 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3153، از آخر افتادگی دارد، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست الفبایی آستان قدس: 401؛ فهرست آستان قدس: 260/2].

4056 . رساله در فضیلت و اعمال ماه رمضان

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

آغاز: و ابن بابویه رحمه الله از حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام .

نسخه ها:

1/24373 - قم، مرعشی: بدون شماره، عنوان معرفی: فضیلت ماه مبارک رمضان، آغاز:

برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [مجله میراث شهاب: 73/12].

2/24374 - قم، شیخ حیدر علی مؤید: 1190، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله پنجم مجموعه، 6 برگ [فهرست مؤید: 163/3].

4057 . رساله در نماز شب

(فارسی)

از: رضی بن رضا بن محمد علی حسینی قزوینی (قرن 13ق)

آغاز: الحمد لله الذی جعل النوم للانسان ثباتاً و جعل اللیل للمخلوق لباساً.

نسخه ها:

24375 - قم، شیخ حیدر علی مؤید: 1441، از آخر افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، رضی بن رضا بن محمد علی حسینی قزوینی (مؤلف)، 1294ق، 28 برگ [فهرست مؤید: 356/3].

4058 . رساله در نماز شب و دعا

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

ص:136

نسخه ها:

24376 - یزد، وزیری: 1383، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول و دوم مجموعه، «1-30» 30 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 944/3].

1 رساله در وظایف ماه رمضان

از : محمد کریم بن محمد فصیح دشت بیاضی، قاضی

رجوع کنید به: تحفة العوام.

4059 . الرسالة الرجبیة

(عربی)

از: محمد بن سلیمان تنکابنی (م 1302ق)

شرح مزجی است بر دعایی که بعد از نمازهای فریضه در روزهای ماه رجب خوانده می شود با سر آغاز «یا من ارجوه لکل خیر» . این شرح بر مشرب عرفانی برگزار شده و روز چهارشنبه دهم شعبان 1272ق پایان یافته است.

[ فهرست مرعشی: 74/23]

آغاز: الحمد لله الذی جعل الدعاء وسیلة للتقرب الی جنابه والعبادة ذریعة الی انفتاح بابه.

نسخه ها:

24377 - قم، مرعشی: 8885، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، محمد بن سلیمان تنکابنی (مؤلف)، 1272ق، رساله دوم مجموعه، 10 برگ [فهرست مرعشی: 74/23].

1 رسالة الشیخ الی ابی سعید فی اجابة الدعاء و کیفیة الزیارة

از: حسین بن عبدالله (ابو علی سینا، ابن سینا، شیخ الرئیس) (م 428ق)

رجوع کنید به: سبب اجابة الدعا و کیفیة الزیارة وتأثیرها.

ص:137

4060 . رساله طرفه

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

در آداب دعا، و شامل 28 باب است. در فهرست توضیح دیگری ذکر نشده است.

نسخه ها:

24378 - قم، مرعشی: بدون شماره، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله اول مجموعه [مجله میراث شهاب: 14/20].

4061 . رساله عدم استجابت دعا

(فارسی)

از: امان الله حجازی/گویا (قرن 13ق)

در این رساله علل و اسبابی که موجب عدم استجابت دعا می شود به طور مفصل ذکر و در چهار وجه علل آن بیان شده است ، و به سال 1244ق تألیف آن پایان یافته است.

آغاز: بسمله بدانکه این مجموعه ای است در بیان این که دعای.

نسخه ها:

24379 - تهران، ملی تهران: /1288ف، نسخ و نستعلیق، علی اکبر هزار جریبی، قرن 13ق، رساله چهارم مجموعه، «صفحه144-155» 6 برگ [فهرست ملی تهران:

352/3].

4062 . رسالة فی آداب الاستخارة

(عربی)

از: علی بن یوسف عاملی

نسخه ها:

24380 - مشهد، مدرسه باقریه: 322، نستعلیق، بدون نام کاتب، سده 11 و 12ق، رساله دوم مجموعه [مجله تراثنا: 116/26].

ص:138

4063 . رسالة فی الاستخارة

(عربی)

از: جعفر بن عبد الله حسینی شبر، سید (قرن 13ق)

آغاز: الحمد لله الذی اجاز لنا استخارته واختار لنا استشارته.

نسخه ها:

24381 - تهران، دانشکده الهیات: 224، از آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله اول مجموعه، «1پ-32ر» 32 برگ [فهرست الهیات تهران :

740/1].

4064 . رسالة فی الاستخارة

(عربی)

از: محمد بن محمد محسن فیض کاشانی، علم الهدی (م 1115ق)

مؤلف این رساله را در سال 1110ق تألیف کرده است.

[ فهرست مجلس: 1870/10]

آغاز: سبحان الذی بطن الغیوب ... وبعد فیقول المستجیر بالله ... هذه مقاله مقنعة فی تصنیف معانی الاستخارة.

نسخه ها:

24382 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 3857، نسخ، علم الهدی محمد بن محمد محسن فیض کاشانی (مؤلف)/ظاهرا، 1110ق، «94صفحه» 47 برگ [فهرست مجلس: 1870/10].

4065 . رسالة فی الاستخارة

(فارسی)

از: محمد علی بن حسن حائری سنقری (م 1378ق)

آغاز: الحمد لله الذی من لطفه بعباده اوجب علی نفسه لهم للمستغفرین منهم المغفرة ... چنین گوید خادم احادیث ... محمد علی الحائری اولا باید دانست که شرط است در استخاره اطمینان و یقین و توجه.

ص:139

نسخه ها:

24383 - قم، طبسی حائری: 40، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، محمد علی بن حسن حائری سنقری (مؤلف)، قرن 14ق، رساله دوم مجموعه، 5 برگ [فهرست کتابخانه طبسی].

4066 . رسالة فی البراءة و اللعن

(عربی)

از: میرزا جان بن محمد رضا رضوی

آغاز: الحمد لله حمدا کثیرا یوافی نعمه التی لا تحصی والصلاة ... و بعد فان الله تعالی و له الحمد جعل هذه الدنیا دار البلاء.

نسخه ها:

24384 - تهران، دائرة المعارف بزرگ اسلامی: 432، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، «85پ-93پ» 9 برگ [فهرست دائرة المعارف: 34/1].

4067 . رسالة فی خواص بعض السور و الآیات

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

رساله مختصری است در خواص بعضی از سور قرآن که از احادیث اخذ شده است.

آغاز: قال الامام ابو جعفر علیه السلام من اراد ان یستشفی من ضعف بصره.

انجام: یبرء بقدره الله و اذنه ان شاء الله تعالی و تقدس.

نسخه ها:

24385 - قم، شیخ حیدر علی مؤید: 182، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نستعلیق، محمد رضا بن ابی الحسن شهرکی، اوایل قرن 13ق، رساله چهارم مجموعه، 3 برگ [فهرست مؤید: 178/1].

ص:140

4068 . رساله فی الدعاء

(عربی)

از: علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن محمد طاووس حلی، رضی الدین، ابو القاسم (سید بن طاووس) (م 664ق)

نسخۀ دیگری از امان الاخطار ابن طاووس است، که در فهرست با عنوان بالا معرفی، و در توضیح آن گفته شده که:

«در چهار فصل است و در آن از ابواب الدامغه تألیف ابو بشیر احمد بن ابراهیم بن احمد قمی یاد کرده است».

نسخه ها:

24386 - تهران، حسین مفتاح: 177، حسن علی بن عبد الکریم عاملی، صفر 1120ق، رساله اول مجموعه [نشریه نسخه های خطی: 226/7].

4069 . رسالة فی زیارت عاشوراء

(فارسی)

از: محمد جعفر بن سیف الدین شریعتمدار استر آبادی (م 1263ق)

مؤلف در این رساله ، اختلافات بین دو روایت علقمه و صفوان در نقل روایت زیارت عاشورا را ذکر نموده است.

[ الذریعه: 79/12]

آغاز: الحمد لله رب العالمین ...اما بعد پس می گوید طالب از خداوند هادی محمد جعفر استرآبادی که چون زیارت عاشوراء.

انجام: مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام

نسخه ها:

24387 - دامغان، مدرسه فتحعلی بیگ(صادقیه): 97، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله سوم مجموعه، «174ر-176پ» 2 برگ، 21/5*15 [فهرست مدرسه فتحعلی بیگ: مخطوط].

4070 . رسالة فی زیارة الرضا علیه السلام

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

ص:141

آغاز: الحمدلله الذی جعل قبول اولیائه مهبط لسکان سمائه ... فهذه رساله ...

مشتملة علی مقدمة و ثلاثة ابواب و خاتمة.

نسخه ها:

24388 - تهران، ملک: 3781، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 11ق، رساله اول مجموعه [فهرست ملک: 37/7].

4071 . رسالة فی سند الصحیفة الکاملة

(عربی)

از: ابو المعالی بن محمد ابراهیم کلباسی (م 1315ق)

نهمین رساله از «الرسائل الرجالیة» مؤلف است.

[ الذریعه: 235/12]

4072 . رساله فی صلاة اللیل

(فارسی)

از: احمد بن عبد الرضا بصری خراسانی، مهذب الدین (قرن 11ق)

رساله ای در آداب نماز شب ، که مؤلف آن را در جمادی الاول سال 1081ق تألیف نموده است.

آغاز: بسمله و به نستعین اما بعد فیقول الجانی الراجی عفو ربه العفو.

نسخه ها:

24389 - تهران، دانشگاه تهران: 1814، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، رساله دوم مجموعه، 7 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 403/8].

4073 . رسالة فی صلاة اللیل

از: مفید بن محمد نبی بن محمد کاظم بن عبد النبی شیرازی (م 1324ق)

رساله ای در آداب نماز شب ، که مؤلف آن را به تقاضای میرزا ابوطالب طبیب ، در یک مقدمه و چند مسئله و یک خاتمه ، تألیف نموده است.

آغاز: الحمد لله الذی لا یواری عنه لیل ساج ولا سماء ذات ابراج.

ص:142

نسخه ها:

24390 - شیراز، دانشکده پزشکی: بدون شماره، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [میراث اسلامی ایران: 433/1].

4074 . رسالة فی معنی الصلاة علی النبی و آله

(عربی)

از: عبد الخالق بن عبد الرحیم یزدی، ملا (م 1268ق)

آغاز: الحمد للّه ربّ العالمین ... فیقول ... ابن عبد الرحیم الیزدی عبد الخالق.

نسخه ها:

24391 - تهران، دانشگاه تهران: 1922، افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد حسن، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، «47پ-65پ» 18 برگ، 19 سطر، [فهرست دانشگاه تهران: 534/8].

4075 . رسالة فیه خبر الاصمعی

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

مناجاتی که اصمعی آن را از امام سجاد علیه السلام ، در مکه شنیده و روایت نموده است .

آغاز: کتاب فیه خبر الاصمعی رحمةالله علیه قال خرجت الی الحاج.

انجام: قال الاصمعی رحمة الله علیه فترکته علی حاله یناجی ربه.

نسخه ها:

24392 - قم، شیخ حیدر علی مؤید: 310، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، 2 برگ، 17*22 [فهرست مؤید:

271/1].

4076 . رسالۀ مولودیه

(فارسی)

از: محمد بن حسن قزوینی، رضی الدین، آقا (م 1096ق)

ص:143

مؤلف در این رساله - که در جمادی الاول 1092ق تألیف نموده - دعاهای روز تولد حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و نماز و آداب این روز را ذکر ، و همچنین دربارۀ اختلاف در تاریخ تولد آن حضرت ، بحث نموده است.

[ الذریعه: 276/23]

آغاز: بعد الحمد والصلاة اقل خلق الله رضی الدین محمد قزوینی بر ضمیر منیر اذکیای انصاف پیشه.

نسخه ها:

24393 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 4767، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله چهارم مجموعه، «53پ-56پ» 4 برگ [فهرست مجلس: 156/13].

4077 . رساله مؤیدیه (شرح دعاء حسبی الله)

(عربی)

از: محمد رحیم بن محمد کریم بن ابراهیم کرمانی (قرن 13ق)

شرح رسالۀ شیخ احمد احسایی در توضیح دعای «حسبی الله» است . این شرح را کرمانی به درخواست مؤید الدوله ، نگاشته و عبارات احسائی را با عناوین «المتن» ذکر کرده و با عنوان «الشرح» ، توضیح داده است.

نسخه ها:

24394 - تهران، دانشگاه تهران: 9879، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 42 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 499/17].

4078 . رشح الولاء فی شرح الدعاء (شرح دعای صنمی قریش)

(عربی)

از: اسعد بن عبد القاهر بن اسعد شفروه اصفهانی، ابو السعادات (م 635ق)

شرح مختصری است با عناوین «قوله علیه السلام » بر دعای معروف صنمی قریش با استفاده از آیات و روایات که به درخواست و اصرار برخی از دوستان نوشته شده است.

ص:144

چاپ: قم ، دارحفظ التراث البحرانی ، با تحقیق سید محمود غریفی ، 1425ق ، 160ص.

[ الذریعه: 236/11 و 256/13؛ فهرست مرعشی: 191/24]

آغاز: الحمد لله الذی هدانا بنبوة محمد و وفقنا بمودة علی نور قلوب المؤمنین بهدایة محمد و شرح صدور المتقین بولایة علی.

نسخه ها:

1/24395 - قم، گلپایگانی: 6486/33/36، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، 3 رجب 1079ق، در حاشیه تصحیح شده و یادداشتی مبنی بر مقابله از محمد رفیع بن محمد هاشم در 1195ق در نسخه وجود دارد، رساله دوم مجموعه، 31 برگ، 20 سطر [فهرست گلپایگانی، جدید].

2/24396 - قم، مرعشی: 9421، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، قرن 11ق، رساله دوم مجموعه، «354ر-369ر» 16 برگ [فهرست مرعشی: 191/24].

3/24397 - تهران، ملک: 2595، نسخ، حبیب الله بن میرزا محمد محسن حسینی اصفهانی، 1115ق، رساله سوم مجموعه، «55پ-203پ» 149 برگ [فهرست ملک: 63/6].

4/24398 - مشهد، آستان قدس رضوی: 19866، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، سید احمد بن محمد رضا حسینی خوانساری، 1333ق، در هفت برگ ضمیمه ترجمه مؤلف به قلم کاتب [فهرست آستان قدس: 220/15].

5/24399 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 693، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دهم مجموعه [فهرست اهدایی رهبری: 284].

4079 . الرفع و الدفع فی رفع الآفات و دفع البلیات بالقرآن و الدعاء

(فارسی)

از: محمد محسن بن مرتضی فیض کاشانی (م 1091ق)

رساله ای است در رفع آفات و دفع بلیات از خانه و خانواده با استفاده از قرآن و ادعیه منقول از ائمة اطهار علیهم السلام و حکمای پیشین ، مشتمل بر ده باب با این عناوین:

1 -در دفع امراض و علل و رفع هر علتی؛ 2 -در رفع و دفع تب و لرز؛ 3 -در دفع

ص:145

اوجاع و علل اعضاء؛ 4 -در دفع علل مشوهه و مستکره و رفع آن و رفع آبله؛ 5 -در دفع امراض و آفات اطفال و زنان و رفع مرض طفل؛ 6 -در دفع و رفع شرور و بلا ودفع هر شری و بلیتی؛ 7 -در دفع و رفع ضررها و رفع محاصره دشمن؛ 8 -در رفع غموم و دفع غم و اندوه؛ 9 -در دفع ضرر دواب و هوام و رفع آن و دفع ضرر دابّه و گزنده؛ 10 -در رفع آلایش جامه و غیر آن به علاج رفع هر آلودگی .

چاپ: تهران، سنگی، 1268 ق و 1271 ق.

[ الذریعه: 245/11؛ فهرست های خود نوشت فیض کاشانی: 179]

آغاز: الحمد لله و سلامه علی عباده الذین اصطفی الله خیر اما یشرکون ... اما بعد این رساله ای است در دفع آفات و رفع بلیات.

نسخه ها:

1/24400 - قم، مرعشی: 5290، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، محمد هاشم بن محمد سمیع جنیدی شیرازی، 1117ق، رساله هفدهم مجموعه، 2 برگ [فهرست مرعشی: 81/14].

2/24401 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15023، نسخ، محمد کاظم بن محسن، 1153ق، به ضمیمه دعای اداء دین از پیامبر(صلی الله علیه و آله) [فهرست آستان قدس: 437/15].

3/24402 - قم، گلپایگانی: 7205/36/205، عنوان معرفی: دفع آفات و دفع بلیات، آغاز: برابر نمونه، نسخ و عبارات عربی نسخ معرب، بدون نام کاتب، پنجشنبه 28 ذی حجه 1188ق، رساله سوم مجموعه، 37 برگ، 12 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

4/24403 - قم، مرعشی: 4365، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 87 برگ [فهرست مرعشی: 364/11].

5/24404 - قم، مسجد اعظم: 3395، آغاز: برابر نمونه، نسخ عالی، بدون نام کاتب، قرن 12ق، رساله اول مجموعه، 23 برگ، 16 سطر [فهرست مسجد اعظم،جدید].

6/24405 - قم، مرعشی: 8745، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، ذی حجه 1241ق، رساله دوم مجموعه، 11 برگ [فهرست مرعشی: 277/22].

ص:146

7/24406 - قم، طبسی حائری: 437، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق و عبارات عربی نسخ معرب، محمد تقی بن ابو طالب بن ملا مقیم بن ملا طاهر یزدی بندر آبادی، شوال 1258ق، رساله دوم مجموعه، 10 برگ [فهرست کتابخانه طبسی].

8/24407 - قم، مرعشی: 5761، نسخ معرب و نستعلیق، اسماعیل بن محمد علی تفریشی، 30 جمادی الاول 1261ق، رساله اول مجموعه، 41 برگ [فهرست مرعشی: 150/15].

9/24408 - قم، مدرسه حجازیها: 8920/59/140، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد علی بن محمد رضا حسینی قزوینی، یکشنبه 18 ذی قعده 1289ق، 23 برگ، 16 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

10/24409 - تهران، ملی تهران: /791ف، آغاز: برابر نمونه، نسخ، علی اکبر، 1290ق، رساله دوم مجموعه، «صفحه139-188» 25 برگ [فهرست ملی تهران: 317/2].

11/24410 - قم، گلپایگانی: 2083/11/183، عنوان معرفی: رفع آفات و دفع بلیات، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 12 شعبان 1298ق، 73 برگ، 11 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

12/24411 - مشهد، آستان قدس رضوی: 16206، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق [فهرست آستان قدس: 439/15].

13/24412 - قم، گلپایگانی: 19/197، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 29 برگ [فهرست گلپایگانی، رایانه ای].

14/24413 - قم، گلپایگانی: 2384/13/64، از آخر افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 52 برگ، 10 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

15/24414 - قم، گلپایگانی: 5056/25/146، از انجام افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله سوم مجموعه، 17 برگ، 18 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

16/24415 - تهران، دانشکده الهیات: 194ج، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، منقول از رساله قلع آثار محمد بن اسحاق کندی، «44پ-60ر» 17 برگ [فهرست الهیات تهران: 178/1].

ص:147

17/24416 - قم، شیخ حیدر علی مؤید: 1333، از اول افتادگی دارد، آغاز: ایضا این دعا را به مشک و زعفران بر کوزه ای نو بنویسد، نستعلیق، حاج میرزا محمد کاشانی، جمادی الاول 1303ق، رساله دوم مجموعه، 16 برگ، 14 سطر [فهرست مؤید:

275/3].

18/24417 - قم، مرعشی: 25، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه، «1پ-15پ» 15 برگ [فهرست مرعشی:

37/1].

19/24418 - مشهد، آستان قدس رضوی: 6924، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 18 برگ [فهرست آستان قدس: 240/6].

20/24419 - مشهد، آستان قدس رضوی: 9184، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست آستان قدس: 79/15].

21/24420 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 14418، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله چهارم مجموعه، «5پ-18پ» 14 برگ [فهرست مجلس: 552/38].

22/24421 - قم، گلپایگانی: 3462/17/242، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق شکسته، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، به ضمیمه این رساله دعاها و مطالبی چون صیغ نکاح متعه و اختیارات کواکب و دعاهای کوتاه دیگر ثبت شده است، 140 برگ [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

23/24422 - قم، گلپایگانی: 6663/34/33، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، 19 برگ، 15 سطر [فهرست گلپایگانی، جدید].

24/24423 - مشهد، مدرسه نواب: 19، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، 2 برگ [فهرست دو کتابخانه مشهد: 554].

25/24424 - قم، مدرسه حجازیها: 9191/60/131، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: به اخلاص بخواند و بر موضع علت مسح کند، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه، 35 برگ، 12 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

26/24425 - قم، آستان معصومیه (س): 99، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه، 7 برگ [فهرست آستان معصومیه(س): 124/1].

ص:148

4080 . الرفیق

(فارسی)

از: محمد رضی بن محمد نبی قزوینی، شهید (بعد از 1136ق) (1)

رسالۀ متوسطی است در آداب و ادعیۀ سفر که مؤلف آن را به مقتضای «الرفیق ثم الطریق» تألیف نموده است . او کتابش را به شاه سلطان حسین صفوی ، تقدیم نموده ، و به مناسبت زیارت حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام توسط شاه مزبور کتاب را در 27 ربیع الثانی 1114ق به پایان رسانیده است. این کتاب دارای یک مقدمه و دوازده فصل و یک خاتمه می باشد با این عناوین: مقدمه: در اموری که تقدیم آنها مناسب است؛ فصل اول: در آنچه در افتتاح سفر باید بعمل آورد؛ فصل دوم: در آداب بیرون رفتن از خانه؛ فصل سوم: در آداب سوار شدن؛ فصل چهارم:

در آداب روانه شدن؛ فصل پنجم: در آداب نزول؛ فصل ششم: در دفع مخاوف راه؛ فصل هفتم: در مکارم اخلاق مسافر و رفیق راه؛ فصل هشتم: در شمه ای ازفضیلت امام رضا علیه السلام ؛ فصل نهم: در آداب زیارت؛ فصل دهم: در زیارت مخصوصه حضرت رضا علیه السلام ؛ فصل یازدهم: در بعضی از زیارتهای جامعه؛ فصل دوازدهم: در نماز زیارت و ادعیه آن؛ خاتمه: در رجوع از سفر و بعض فوائد.

[ الذریعه: 245/11؛ فهرست مرعشی: 73/7]

آغاز: الحمد لله الذی هدانا بلطفه العمیم ... و بعد قاصد سبک سیر خامه بعد از طی طریق عمیق شکر گزاری.

نسخه ها:

24426 - قم، مرعشی: 2483، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 27 ربیع الثانی 1114ق، 79 برگ [فهرست مرعشی: 73/7].

4081 . رکاز الدعوات فی السرائر و المربعات

(فارسی)

از: محمد علی رجاء زفره ای اصفهانی، نجم الشعراء (م 1361ق)

رساله مفصلی است در بیان تعویذات و حرزها و دعاهایی که برای برآورده

ص:149


1- (1) . مؤلف در فتنه افغان ها به شهادت رسیده است.

شدن حاجات مؤثر می باشد. این کتاب در سال 1346ق در یک مقدمه و سه باب - هر کدام دارای فصولی - و یک خاتمه تنظیم شده ، و عناوین آن چنین است: مقدمه: در پاره ای از ارقام بروج؛ باب اول: در محبت که مشتمل بر هفت فصل است؛ باب دوم: در اعمال قهریه ، مشتمل بر سه فصل؛ باب سوم:

در محبت .

آغاز: بسمله و به نستعین سپاس فزون از وهم و قیاس معبودی را سزاست.

نسخه ها:

1/24427 - تهران، ملی تهران: /2796ف، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، محمد علی رجاء زفره ای اصفهانی (مؤلف)، 1346ق، 101 برگ [فهرست ملی تهران:

415/6].

2/24428 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12617، از اول و آخر افتادگی دارد، نستعلیق، محمد علی رجاء زفره ای اصفهانی (مؤلف)، بدون تاریخ کتابت، 126 برگ [فهرست مجلس: 174/36].

4082 . رمل

(فارسی و ترکی)

از: مؤلف ناشناخته

رساله ترکی مختصری است که در آغاز آن رمل مختصر منسوب به امام علی علیه السلام را درج شده ، و سپس دعایی که در آن خدای متعال را به حق سورۀ تبت قسم می دهد و قضای حوایج را طلب می کند ، بیان شده است.

نسخه ها:

24429 - قم، گلپایگانی: 6159/32/59، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین بورمل حاصیتلر در علی بن ابی طالب کرم الله وجهه رمل مختصر در چنانچه حاجت واقع اوله اک دلسه مرات حاصل اولرمی، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، تصویری، رساله اول مجموعه، 4 برگ، 7 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

ص:150

4083 . روایة زیارة العاشوراء، رسالة فی ...

از: نصر الله بن حسن حسینی/گویا (زنده در 1237ق)

رسالۀ کوتاهی ، که در آن از صحت روایت زیارت عاشورا ، که علامۀ حلی در آن اشکال کرده، گفتگو شده است.

آغاز: الحمد للّه ربّ العالمین ... اما بعد فاعلم ان الروایة الواردة فی کیفیة زیارة العاشوراء مما استشکله العلامة.

نسخه ها:

24430 - تهران، سپهسالار: 2527، از آخرافتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، نصر الله بن حسن حسینی (گویا مؤلف نیز باشد)، 1237ق، رساله سوم مجموعه، «43ر-47پ» 5 برگ [فهرست سپهسالار: 89/5].

4084 . روح الارواح و حیاة الاشباح

(عربی)

از: محمد بن مرتضی بن محمد مؤمن بن شاه مرتضی اخباری کاشانی، نور الدین (قرن 12ق)

در دعاها و وردها مشتمل بر دو باب: باب اول: دعاهایی که از ائمه اطهار علیهم السلام رسیده است؛ باب دوم: در دعاهایی که از دیگران نقل شده است.

[ الذریعه: 262/11]

آغاز: الحمد لله الذی اذاق قلوب العارفین من لذة مناجاته.

نسخه ها:

1/24431 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 4137، آغاز: برابر نمونه، محمد تقی بن ابو الحسن، قرن 12ق، رساله دوم مجموعه، «216پ-240ر» 25 برگ [فهرست مجلس: 136/11].

2/24432 - تهران، سپهسالار: 1111، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، نسخه دارای تاریخ 1275ق است، در فهرست از ناشناخته معرفی شده است [فهرست سپهسالار: 75/1؛ فهرست سپهسالار: 436/4].

ص:151

4085 . روح الجنان فی اعمال شهر رمضان

(عربی)

از: حسین بن علی قدیحی، شیخ (قرن 14ق)

رسالۀ متوسطی است در دعاها و اعمال ماه مبارک رمضان و آنچه در روزها و شبهای این ماه انجام داده می شود . مؤلف این رساله را در روز سوم صفر 1353ق به پایان رسانیده است.

[ الذریعه: 263/11؛ فهرست مرعشی: 258/23]

نسخه ها:

24433 - قم، مرعشی: 9162، آغاز: برابر نمونه، نسخ، علی بن محمد بن رمضان الکویکبی القطیفی، 18 رمضان المبارک 1354ق، 68 برگ [فهرست مرعشی: 285/23].

4086 . روز شماری

(عربی)

از: ابراهیم بن علی کفعمی عاملی، تقی الدین (م 905ق)

در این گفتار آنچه درباره ماههای زردشتی و رومی و یهودی گفته شده است برای دوازده ماه قمری و روزهای هفته با استفاده از کتب بزرگان ذکر شده است و در حقیقت فصل چهل و دوم کتاب «جنة الامان الواقیه و جنة الایمان الباقیة» ، مؤلف می باشد .

آغاز: فی بیان شهور عرب و حوادثها؛ اما الشهور الاثنی عشر فنقول ذکر.

نسخه ها:

24434 - تهران، دانشگاه تهران: 1130، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله هشتم مجموعه، 3 برگ [فهرست دانشگاه تهران:

1337/3].

4087 . الروضات (شرح زیارت رجبیه)

(عربی)

از: محمد بن مقیم اشرفی درزی بارفروشی (ملا حمزه شریعتمدار) (م 1281ق)

شرح مزجی است بر زیارت رجبیه ائمه اطهار علیهم السلام ، با این سر آغاز «الحمد لله

ص:152

الذی اشهدنا مشهد اولیائه» . این شرح در مشهد مقدس به تاریخ 19 رجب 1259ق ظرف چند روز و به درخواست حاجی ملا مؤمن هراتی و میرزا هاشم و آخوند ملا عبد الوهاب ، تألیف شده است.

[ التراث العربی: 141/3]

آغاز: بسمله لابد من رسم روضات الاولی الباء للتبرک.

نسخه ها:

1/24435 - بابل، مدرسه صدر: 162، نستعلیق، محمد بن مقیم اشرفی درزی بارفروشی مازندرانی (مؤلف)، 1259ق، قسمتی از نسخه توسط محمد ابراهیم کتابت شده است، رساله دوم مجموعه [فهرست مدرسه صدر: 110].

2/24436 - قم، مسجد اعظم: 284، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، جمادی الاول 1336ق، رساله دوم مجموعه، 19 برگ [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 439؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

3/24437 - قم، مرعشی: 1159، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، محمد بن مقیم اشرفی درزی بارفروشی مازندرانی (مؤلف)، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، 11 برگ [فهرست مرعشی: 331/3].

4088 . روضة الآمال فی ترجمة زبدة الأعمال

(فارسی)

از: حسن بن عبد الرسول زنوزی خویی، میرزا، متخلص به فانی (م 1223ق)

ترجمه ای از زبدة الاعمال خود مؤلف است . این ترجمه به درخواست جمعی از متدینین انجام شده و در روز جمعه عید نوروز سال 1214ق ، در خوی پایان یافته است. این کتاب - مانند اصل آن زبدة الاعمال - دارای یک مقدمه، سه باب و یک خاتمه می باشد ، بااین عناوین: مقدمه: در اذکار متعلق به نماز و مقدمات آن؛ باب اول: در تعقیبات نمازهای پنج گانه؛ باب دوم: در اعمال روزهای هفته و دعاهای صبح و شام؛ باب سوم: در اعمال ماههای دوازده گانه؛ خاتمه: در اوراد و اذکار و ادعیه متفرقه.

[ الذریعه: 284/11؛ فهرست مرعشی: 22/22]

ص:153

آغاز: الحمد لله باری البرایا من الادانی والأقاصی والصلاة علی النبی العربی.

نسخه ها:

1/24438 - قم، مرعشی: 9031، نسخ، ملا قاسم بن مصطفی خویی، 20 جمادی الثانی 1214ق، 193 برگ [فهرست مرعشی: 190/23].

2/24439 - قم، مرعشی: 8427، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، در عصر مؤلف، 187 برگ [فهرست مرعشی: 22/22].

4089 . روضة الاذکار

(فارسی)

از: محمد بن محمد، شرف الدین (مجذوب تبریزی) (قرن 11ق)

کتاب معروف و مفصلی است در اعمال شبانه روز و ایام هفته و ماهها و زیارات و ادعیه مختلف ، که در یک مقدمه و دوازده باب و یک خاتمه تنظیم گردیده ، با این عناوین: مقدمه : در ترغیب و آداب دعا، دارای هفت مقام؛ باب اول: در اعمال شبانه روز، دارای پنج فصل؛ باب دوم: در اعمال ایام هفته، دارای چهار فصل؛ باب سوم: در اعمال ماه ها، دارای یک مقدمه و دوازده فصل و یک خاتمه؛ باب چهارم:

در زیارات معصومین، دارای یک مقدمه و دوازده فصل و خاتمه؛ باب پنجم: در اعمال و ادعیه مختلف، دارای پنج فصل؛ باب ششم: در ادعیه امن از سحره و ابالسه، دارای دو فصل؛ باب هفتم: در حفظ از محذورات، دارای چهار فصل؛ باب هشتم: در آیات حفظ و شفا، دارای دو فصل؛ باب نهم: در موجب حفظ قرآن و علوم، دارای دو فصل؛ باب دهم: در اسم اعظم و اسماء حسنی، دارای چهار فصل؛ باب یازدهم: در فضائل قرآن، دارای سه فصل؛ باب دوازدهم: در چند دعا و مناجات؛ خاتمه: در بیان فوائد متفرقه، دارای ده فائده.

مجذوب این کتاب را - چنانکه در بعضی نسخ آن ذکر شده - در سال 1081ق ، به پایان رسانده است .

[ الذریعه: 287/11 و 287/10، فهرست مرعشی 269/3]

آغاز: لک الحمد و الشکر یا سامع الدعاء لک المن والفضل یا معطی الوری.

ص:154

نسخه ها:

1/24440 - قم، طبسی حائری: 528، آغاز: برابر نمونه، نسخ و عبارات عربی نسخ معرب، محمد خان بن محمد باقر تبریزی، 19 ذی قعده 1014ق، با توجه به تاریخ تألیف این کتاب نباید تاریخ کتابت این نسخه که در فهرست طبسی ثبت شده است صحیح باشد، در حاشیه تصحیح و نسخه بدل ذکر شده، 309 برگ، 20 سطر [فهرست کتابخانه طبسی].

2/24441 - تهران، دانشکده حقوق: 67- ب، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، علی اکبر بن محمد صادق، 1083ق، 372 برگ [فهرست حقوق تهران: 129].

3/24442 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3070، نسخ و نستعلیق، محمد باقر بن محمد علی، پنجشنبه 19 رمضان المبارک 1084ق، تصحیح شده و در پایان نیز علامت تصحیح آمده است، دارای حواشی «منه سلمه الله» ، 335 برگ، 23 سطر [فهرست مرکز احیاء: /8مخطوط].

4/24443 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3150، آغاز: برابر نمونه، نسخ، کمال بن حسن حسینی، 1088ق، تصحیح شده، 320 برگ [فهرست آستان قدس: 222/15].

5/24444 - مشهد، آستان قدس رضوی: 63، آغاز: برابر نمونه، نسخ، کمال بن حسن حسینی، 1088ق، 320 برگ [فهرست آستان قدس: 258/2].

6/24445 - شیراز، شاه چراغ: 1209، بدون نام کاتب، 1092ق، شماره ثبت: 668، 342 برگ [فهرست شاه چراغ: 217/1].

7/24446 - قم، مرعشی: 2208، از اول افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، 15 جمادی الثانی 1097ق، 329 برگ [فهرست مرعشی: 200/6].

8/24447 - تهران، دکتر اصغر مهدوی: 287، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق [نشریه نسخه های خطی: 82/2].

9/24448 - قم، مرعشی: 3244، نسخ، محمد قاسم بن محمد یحیی تبریزی، جمادی الثانی 1141ق، 416 برگ [فهرست مرعشی: 38/9].

10/24449 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2301، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق و ادعیه نسخ معرب، حاجی لطف علی بن حاجی محمد حسین اردبیلی، سه شنبه 7 ذی قعده 1175ق، عناوین شنگرف، تصحیح شده با حواشی مختصر، در پایان کتاب

ص:155

یادداشتی آمده که نیمه اول کتاب را میرزا عبدالباقی وزیر اردبیل نگاشته و اصل نسخه در نزد ملا محمد طاهر بوده، 377 برگ، 10/5*17 [فهرست مرکز احیاء:

/6مخطوط].

11/24450 - قم، شیخ حیدر علی مؤید: 1246، آغاز: امیدوارترین عاصیان به شفاعت محمد مصطفی، نسخ، بدون نام کاتب، جمعه ربیع الثانی 1190ق، 300 برگ، 23 سطر [فهرست مؤید: 207/3].

12/24451 - تهران، ملک: 2202، نسخ، بدون نام کاتب، 1190ق، رساله اول مجموعه [فهرست ملک: 445/5].

13/24452 - ری، آستان عبد العظیم: 199، نسخ، بدون نام کاتب، سده 11 و 12ق [نشریه نسخه های خطی: 432/3].

14/24453 - تهران، دکتر اصغر مهدوی: 301، بدون نام کاتب، 1233ق [نشریه نسخه های خطی: 82/2].

15/24454 - قم، مرعشی: 1092، آغاز: برابر نمونه، نسخ، علی بن آقا علی سیچانی، 10 شعبان 1241ق، 381 برگ [فهرست مرعشی: 270/3].

16/24455 - یزد، ابو الفضل سعیدی ریحان یزدی: بدون شماره، نسخ، بدون نام کاتب، جمادی الثانی 1250ق [نشریه نسخه های خطی: 460/4].

17/24456 - مشهد، دانشکده الهیات: 253، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، صفر 1256ق، 398 برگ، سابقه : عبد الحمید مولوی [فهرست الهیات مشهد:

132/1؛ نشریه نسخه های خطی: 32/5].

18/24457 - تهران، سازمان مدارک فرهنگی: 202، آغاز: برابر نمونه، نسخ، احمد عبد الصمد، 1276ق، دارای تصحیح و حواشی، 362 برگ، 20 سطر، 21/5*35/5 [ فهرست سازمان مدارک: 187].

19/24458 - قم، مرعشی: 12192، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 131 برگ، 21 سطر، 10*19/5 [ فهرست مرعشی: 695/30].

20/24459 - قم، مسجد اعظم: 3354، باب چهارم، آغاز: باب چهارم از کتاب...در زیارت ائمه اطهار علیهم السلام ، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، در حاشیه رساله اعمال سه ماهه (رجب و شعبان و رمضان) از محمد حسینی به فارسی تحریر شده است،

ص:156

رساله اول مجموعه، 165 برگ، 11 سطر [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 209؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

21/24460 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3100، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12 یا 13ق، تصحیح شده، 378 برگ، 20 سطر [فهرست مرکز احیاء: /8مخطوط].

22/24461 - شیراز، مدرسه امام عصر (عج): 189، از اول افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 175 برگ [فهرست مدرسه امام عصر(عج): 46/1].

23/24462 - قم، آستان معصومیه (س): 666، آغاز: باب چهارم از کتاب روضة الاذکار در بیان زیارت ائمه اطهار علیهم السلام ، ثلث، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 219 برگ [فهرست آستان معصومیه(س): 301/2].

24/24463 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 14194، از آخر افتادگی دارد، آغاز:

الحمد لله الذی دل عباده علی الطاعات، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 264 برگ [فهرست مجلس: 268/38].

25/24464 - قم، مسجد اعظم: 3002، عنوان معرفی: آداب زیارت، آغاز: بسمله چون به مدینه رسد غسل کند جهت دخول مدینه و هم چنین جهت دخول مسجد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 50 برگ، 11 سطر [فهرست مسجد اعظم ، جدید].

26/24465 - قزوین، فحول قزوینی: بدون شماره، از اول و آخر افتادگی دارد، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [مجله تراثنا: 75/2].

4090 . روضة الرضوان فی أعمال شهر رمضان

(فارسی)

از: علی بن حسین کرمانی کربلائی، شیخ (م 1135ق)

مؤلف قبل از این ، کتاب روضة الرضوان را در اعمال ماه مبارک رمضان به عربی تألیف نموده بود، سپس به درخواست عده ای از مؤمنان ، در کتاب حاضر آن را به فارسی ترجمه نمود و به همان نام نامید . این ترجمه - مانند اصل کتاب - در یک مقدمه و دوازده فصل و یک خاتمه ، تنظیم گردیده است.

[ الذریعه: 293/11]

ص:157

آغاز: الحمد لله الذی دعا عباده الیه و دلهم علی ما یتقربون به لدیه و ندبهم الی الدعاء.

نسخه ها:

1/24466 - قم، گلپایگانی: 6785/34/155، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، در حاشیه تصحیح شده و علامت بلاغ دارد، با حواشی «منه دام ظله» ، 135 برگ، 10 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

2/24467 - تهران، دانشکده الهیات: 212، از اول و میانه و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق [فهرست الهیات تهران: 705/1].

4091 . روضة الصالحین و منهاج المتعبدین

از: احمد بن رکن الدین، سید (زنده در 1106ق)

رساله ای است در ادعیه و اوراد ، مشتمل بر یک مقدمه و سه جزء و یک خاتمه ، با این عناوین: مقدمه: در طهارت؛ جزء اول: در نماز؛ جزء دوم: در مستحبات روزها و هفته؛ جزء سوم: در نمازهای متفرقه؛ خاتمه: در اعمال ماه و سال. مؤلف تألیف این اثر را در آغاز رجب سال 1103ق به انجام رسانده و در روز پنجشنبه 20 ذی حجه 1106ق ، از مقابلۀ دعاها با کتب منبع ، فراغت یافته است.

نسخه ها:

24468 - تهران، دانشگاه تهران: 3291، نسخ، سید احمد بن رکن الدین (مؤلف)/گویا، بدون تاریخ کتابت، 401 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 2263/11].

4092 . روضة العابدین

(عربی)

از: محمد بن علی بن عثمان کراجکی، ابو الفتح (م 449ق)

نسخه ها:

24469 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 13547، فقط شامل دعای حج به نقل از روضة العابدین، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، ضمیمه مختصر مصباح المتهجد شیخ طوسی [فهرست مجلس: 44/37].

ص:158

4093 . روضة العابدین و نزهة الذاکرین فی ما یتعلق بالشهور و السنین

(عربی)

از: عبد الله بن محمد رضا شبّر حسینی کاظمینی، سید (م 1242ق)

مؤلف در این کتاب اعمال متعلق به ماهها و سال را در یک مقدمه و چهارده باب و یک خاتمه ، بیان نموده است . در فهرست کتابخانه سپهسالار این کتاب با عنوان «اعمال الشهور» معرفی گردیده است .

[ الذریعه: 297/11]

آغاز: الحمد لله الذی ندب عباده إلی الدعاء و ضمن لهم الإجابة و الجزاء.

انجام: کل واحدة منها سبعین مرة.

نسخه ها:

24470 - تهران، سپهسالار: 5716، عنوان معرفی: أعمال الشهور، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نسخ، محمد تقی بن کاظم همدانی، 1240ق، رساله دوم مجموعه، «121پ-244پ» 124 برگ، 20 سطر، 13*20 [فهرست سپهسالار:

170/3].

1 روضة العارفین فی شرح صحیفة المتقین

از: شاه محمد بن محمد دارابی اصطهباناتی شیرازی

رجوع کنید به: ریاض العارفین فی شرح صحیفة سید الساجدین علیه السلام .

4094 . روضة الفلاح سلیمانی

(فارسی)

از: محمد باقر بن محمد مؤمن سبزواری (محقق سبزواری) (م 1090ق)

چون مؤلف چند کتاب در دعا نگاشته بود بر آن شد تا در رسالۀ حاضر مختصری از آداب نمازهای واجب و مستحب و ادعیه ایام هفته و دعاهای صبح و شام را جمع آوری کند. وی این رساله را در یک مقدمه و پنج باب تنظیم نموده ، با این عناوین:

مقدمه: در بیان اموری چند که صحت نماز و سایر عبادات بر آن موقوف است؛

ص:159

باب اول: در آداب نماز و اقسام و شرایط آن؛ باب دوم: در ذکر نوافل مرتّبه و آداب؛ باب سوم: در تعقیب نماز و ادعیه مختصره در هر باب؛ باب چهارم: در بعضی از نمازهای مشهور و ادعیه متعلقه به آن؛ باب پنجم: در ادعیه ایام هفته و ادعیه صباح و مساء.

آغاز: الحمد لله قاضی الحاجات، و مجیب الدعوات.

نسخه ها:

1/24471 - تهران، ملی تهران: /2462ف، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 97 برگ [فهرست ملی تهران: 619/5].

2/24472 - قم، مسجد اعظم: 3075، از انجام افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، جیبی، 107 برگ، 12 سطر [فهرست مسجد اعظم،قدیم:

213؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

4095 . ریاض الدعاء

(فارسی)

از: زین العابدین درویش

کتابی است در علوم غریبه ، شامل: طالع نامه، دیو نامه، رساله غالب و مغلوب که ارسطو برای اسکندر ساخته،ادعیه جهت دفع بلاها،دعای قرشیا و نادعلی صغیر.

آغاز: هو العلیم ریاض الدعاء چون بعضی از دعاها در این کتاب بود لهذا مسمی شد به ریاض الدعاء ... بسمله طالع نامه و دانستن لوح حیات و ممات.

نسخه ها:

24473 - قم، گلپایگانی: 7274/37/64، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1220ق، مالک نسخه این کتاب را ریاض الدعا نامیده است، 25 برگ، 16 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

4096 . ریاض الرضوان

(فارسی)

از: محمد حسین بن محمد صالح حسینی خاتون آبادی اصفهانی، سید (م 1151ق)

در آداب زیارت حضرت رضا و حضرت معصومه و حضرت عبد العظیم و

ص:160

امام زاده حمزه علیهم السلام و بعضی از زیارات جامعه است. شامل یک فاتحه و سه روضه و یک خاتمه.

آغاز: الحمد لله الذی جعل فی الارض خلفاء من النبیین و ائمتنا خیار الوصیین.

نسخه ها:

24474 - قم، مسجد اعظم: 569، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله نوزدهم مجموعه، 41 برگ، 21 سطر [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 459؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

4097 . ریاض السالکین فی شرح صحیفه سید الساجدین علیه السلام

(عربی)

از: علی خان بن احمد مدنی دشتکی شیرازی، سید صدرالدین، کبیر (1118 یا 1120ق)

شرح مفصل، ممتاز و مشهوری است بر صحیفه سجادیه در پنجاه و چهار روضه به عدد دعاهای صحیفه و هر روضه دارای دیباچه ای جداگانه ، مؤلف پس از نقل قطعه ای از دعا مسائل ادبی را متعرض می شود و بعد به شرح دعا می پردازد.

مؤلف این شرح را به نام شاه سلطان حسین صفوی تألیف و در سال 1094ق شروع و در 1106 یا 1108ق به پایان رسانیده است.

چاپ : طهران،1271ق، سنگی، رحلی، بی شماره صفحه؛ طهران، 1304ق، سنگی، رحلی، 587 صفحه؛ طهران، 1317ق، سنگی، رحلی، 587 صفحه؛ تبریز، 1334ق، سنگی، رحلی، 587ص؛ قم، انتشارات جامعه مدرسین، 7 جلد، 1409ق، وزیری.

[الذریعه: 325/11؛ مجلس:25/4-28؛ سپه سالار: 28/1-30؛مشار عربی: 500]

آغاز: اللهم انا نحمدک حمدا تؤتینا به من صحائف الحسنات صحیفة کاملة ...

و بعد فیقول العبد الفقیر ... هذا شرح مفید و صرح مشید علقته علی الصحیفة الکاملة انجیل اهل البیت و زبور آل محمد علیهم السلام .

ص:161

نسخه ها:

1/24475 - شیراز، شاه چراغ: 1188، نسخ، سید صدر الدین علی خان مدنی دشتکی شیرازی (مؤلف)/احتمالا، 1096 تا 1123ق، شماره ثبت: 528، 340 برگ [فهرست شاه چراغ: 1 / 198].

2/24476 - مشهد، آستان قدس رضوی: 13988، آغاز: برابر نمونه، نسخ، سید شریف بن سید ولی نجاری، 1098ق، جلد اول، 203 برگ [فهرست آستان قدس:

224/15].

3/24477 - مشهد، آستان قدس رضوی: 13989، جلد دوم، نسخ، سید شریف بن سید ولی نجاری، 1098ق، 252 برگ [فهرست آستان قدس: 225/15].

4/24478 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 4229، نسخ، بدون نام کاتب، 1098ق، 548 برگ [فهرست مجلس: 246/11].

5/24479 - یزد، وزیری: 1657، نسخ، محمد تقی تبریزی، 1098ق، 359 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1013/3].

6/24480 - مشهد، مدرسه فاضلیه: 8، نسخ، بدون نام کاتب، وقف در قرن 11ق، 203 برگ [فهرست مدرسه فاضلیه: 159].

7/24481 - مشهد، مدرسه فاضلیه: 9، نسخ، سید ولی نجاری، وقف در قرن 11ق، 252 برگ [فهرست مدرسه فاضلیه: 160].

8/24482 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12369، نسخ، بدون نام کاتب، 1101ق، 415 برگ [فهرست مجلس: 330/35].

9/24483 - مشهد، دانشکده الهیات: 1295، نسخ، بدون نام کاتب، 1101ق [فهرست الهیات مشهد: 435/2].

10/24484 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12361، نسخ، سلیمان بن علی بربدری بحرانی، 1103ق، 389 برگ [فهرست مجلس: 322/35].

11/24485 - قم، مرعشی: 6813، نسخ، احمد بن محمد بن عبد السجاد حویزی، 1106ق، 400 برگ [فهرست مرعشی: 11/18 ].

12/24486 - اصفهان، مهدی نجفی: بدون شماره، از آغاز افتادگی دارد، محمد حسین بن جعفر بن صادق کاظمی، غره شعبان 1110ق [فهرست مکتبة النجفی: 231].

ص:162

13/24487 - تهران، ملی تهران: /1137ع، نسخ، بدون نام کاتب، 1110ق، 264 برگ [فهرست ملی تهران: 126/9].

14/24488 - تهران، ملی تهران: /484ع، نستعلیق، علی بن ملک محمد کازرونی، 1112ق، 312 برگ [فهرست ملی تهران: 403/7].

15/24489 - تهران، ملی تهران: /496ع، نسخ، محب علی بن ملک محمد کازرونی، 1113ق، 354 برگ [فهرست ملی تهران: 412/7].

16/24490 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 325، آغاز: برابر نمونه، نسخ، عاقل دکنی قائنی، جمال الدین محمد بن جلال الدین محمد رازی، اول محرم 1118ق، 621 برگ، 27 سطر، 20*34 [فهرست مرکز احیاء: 430/1].

17/24491 - قم، مرعشی: 1315، نستعلیق، رضی الدین محمد بن محمد حسین بن حسن انصاری، 6 شوال 1118ق، از شرح دعای 26 تا پایان کتاب، 358 برگ [فهرست مرعشی: 102/4].

18/24492 - قم، مرعشی: 11664، روضه چهاردهم، آغاز: الحمد لله ناصر المظلومین و قاهر الظالمین... و بعد فهذه روضة الرابعة عشر من ریاض السالکین، نسخ، مهر علی گنجه، چهارشنبه 22 ذی حجه 1118ق، تصحیح شده، 152 برگ، 19 سطر، 10*19 [فهرست مرعشی: 443/29].

19/24493 - تبریز، ثقة الاسلام تبریزی: بدون شماره، رضی الدین محمد بن محمد انصاری، 1118ق، دو بار مقابله و تصحیح شده [نشریه نسخه های خطی: 535/7].

20/24494 - مشهد، آستان قدس رضوی: 10215، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، 1120ق، از اواسط روضه 26 تا روضه 37، 282 برگ [فهرست آستان قدس: 225/15].

21/24495 - مشهد، مدرسه نواب: 19، نسخ، سید شریف بن سید ولی نجاری، عصر شارح، 252 برگ [فهرست دو کتابخانه مشهد: 552].

22/24496 - مشهد، مدرسه نواب: 8، نسخ، بدون نام کاتب، عصر شارح، 203 برگ [فهرست دو کتابخانه مشهد: 553].

23/24497 - قم، شیخ حیدر علی مؤید: 881، آغاز: برابر نمونه، نسخ، شکر الله بن حسینی کرمانی، بدون تاریخ کتابت، از روی نسخه اصل نوشته شده است و در 1120ق با نسخه مؤلف مقابله گردیده است، با تصحیح و توضیح در حاشیه، 480 برگ، 23 سطر [فهرست مؤید: 315/2].

ص:163

24/24498 - تهران، دانشگاه تهران: 1718، نسخ، حاجی محمد خراسانی بن شمس الدین محمد ترشیزی، 14 ذی قعده 1121ق، 579 برگ [فهرست دانشگاه تهران:

259/8].

25/24499 - مشهد، گوهر شاد: 1264، نسخ، محمد بن علی بن محمود جزایری، 1121ق [فهرست گوهر شاد: 1883/4].

26/24500 - مشهد، گوهر شاد: 1264، آغاز: بسمله الحمد لله الذی انزل القران هدی للناس و بینات من الهدی والفرقان، نسخ، محمد بن علی بن محمود جزایری، 1121ق [فهرست گوهر شاد: 1883/4].

27/24501 - مشهد، گوهر شاد: 1270، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد بن علی بن محمود جزایری، 1121ق [فهرست گوهر شاد: 1888/4].

28/24502 - مشهد، آستان قدس رضوی: 8946، تا روضه 31، نسخ، محمد حسین، نور الدین محمد سمنانی، به خط چند کاتب از جمله در 1110ق و 1122ق، با حواشی سید نعمت الله جزایری و بدیع الزمان قهپایی و قطب الدین محمد لاهیجی، 471 برگ [فهرست آستان قدس: 225/15].

29/24503 - قم، مسجد اعظم: 1645، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: البیانیة فیکون ما بعده بیانا لسنته تعالی و محاسن ادبه، نستعلیق، محمد حسین بن استاد ملک خسرو شاهی، جمعه 10 رجب 1130ق، مقابله شده است، 423 برگ، 25 سطر [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 216؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

30/24504 - قم، مدرسه فیضیه: 250، عنوان معرفی: شرح صحیفه سجادیه، نسخ، محمد هاشم بن محمد مهدی مازندرانی، 1130ق، شرح دعای 42 تا پایان صحیفه، 168 برگ [فهرست مدرسه فیضیه: 121/1].

31/24505 - قم، مرعشی: 845، نسخ، محمد مهدی بن علی حسین، 21 ربیع الثانی 1133ق، با حواشی مؤلف و حواشی مرتضی مدعو به مخدوم حسینی تفریشی طرخورانی و محمد داوود حسینی تفریشی و محمد قوام الدین حسنی قزوینی که حواشی سه نفر اخیر به خط خودشان است، 354 برگ [فهرست مرعشی: 40/3].

32/24506 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 7340، نسخ، محمد باقر بن محمد قاسم خراسانی، اول شعبان 1134ق، 232 برگ [فهرست مجلس: 320/25].

ص:164

33/24507 - تهران، ملک: 1305، نستعلیق، بدون نام کاتب، 1148ق، 350 برگ [فهرست ملک: 253/1].

34/24508 - تهران، دانشگاه تهران: 6791، نسخ، احمد محسن بن زین العابدین عاملی بن محمد قاسم بن یوسف بن موسی بن محیی الدین جیرانی حلبی (از نسل حبیب بن مظاهر)، صفر 1157ق، 400 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 361/16].

35/24509 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2111، آغاز: برابر نمونه، انجام: و اذا کان لکل امرء ما نوی، بدون نام کاتب، شعبان 1189ق، عناوین شنگرف، تصحیح شده با حواشی مختصر و بعضی اوراق بازنویسی شده است، 548 برگ، 28 سطر، 24*36 [فهرست مرکز احیاء: /6مخطوط].

36/24510 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1866، آغاز: الحمد لله الذی فاز بالامان من تفزع الیه، نستعلیق، علی صدر الدین حسین، 1190ق، جلد دوم (از روضه 18)، 27 سطری، «743صفحه» 372 برگ [فهرست سلطنتی، دینی: 577].

37/24511 - مشهد، آستان قدس رضوی: 11720، جلد سوم از دعای 32 تا 42، آغاز:

و کان من دعائه علیه السلام بعد الفراغ من صلوة اللیل لنفسه فی الاعتراف، نستعلیق و شکسته، بدون نام کاتب، قرن 12ق، تصحیح شده، در فهرست این شرح به طور احتمال حسن بن عبد الرزاق لاهیجی دانسته شده که صحیح نیست، 177 برگ [فهرست آستان قدس: 324/15].

38/24512 - مشهد، آستان قدس رضوی: 8945، از ابتدا تا اواخر روضه 27، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، با تصحیح و مقابله، 295 برگ، 25 سطر [فهرست آستان قدس: 226/15].

39/24513 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 3375، شکسته نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، «498صفحه» 250 برگ [فهرست مجلس: 1225/10].

40/24514 - تهران، سپهسالار: 144، جلد اول، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 260 برگ [فهرست سپهسالار: 76/5].

41/24515 - تهران، ملک: 1258، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 310 برگ [فهرست ملک: 253/1].

42/24516 - تهران، ملک: 1427، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، از دعای 32 تا آخر، 374 برگ [فهرست ملک: 253/1].

ص:165

43/24517 - تهران، ملک: 3027، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 308 برگ [فهرست ملک: 253/1].

44/24518 - یزد، وزیری: 1142، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 45 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 872/3].

45/24519 - یزد، وزیری: 1818، آغاز: از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 148 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1063/3].

46/24520 - یزد، وزیری: 353، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 428 برگ [فهرست کتابخانه وزیری : 303/1].

47/24521 - یزد، وزیری: 610، از آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 182 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 515/2].

48/24522 - مشهد، گوهر شاد: 144، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، روضه 28 و 29 و 30، رساله اول مجموعه، 16 برگ [فهرست گوهر شاد: 120/1].

49/24523 - آران و بیدگل، امامزاده هلال بن محمد: 229، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: نکتة اخبرنی بعض الاصحاب بمکة المشرفة قال لقی بعض النواصب، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 325 برگ، 22 سطر [فهرست امامزاده هلال].

50/24524 - تهران، دائرة المعارف بزرگ اسلامی: 172، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 381 برگ [فهرست دائرة المعارف: 126/1].

51/24525 - قم، مرعشی: 1411، از روضه 29 تا آخر کتاب، نسخ، ملا حیدر علی، 27 شوال 1210ق، 333 برگ [فهرست مرعشی: 194/4].

52/24526 - تهران، ملک: 2758، نسخ، حبیب الله موسوی کمرودی نوری، 1213ق، 528 برگ [فهرست ملک: 253/1].

53/24527 - یزد، وزیری: 557، از اول افتادگی دارد، نسخ، قاسم الشریف بن عبد المطلب، 1222ق، 222 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 477/2].

54/24528 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 1243، از آغاز تا روضه 27، نسخ، بدون نام کاتب، 1228ق، «375صفحه» 188 برگ [فهرست مجلس: 27/4].

55/24529 - تهران، ملک: 1231، نستعلیق، محمد صادق بن محمد رضا، 1231ق، 232 برگ [فهرست ملک: 253/1].

ص:166

56/24530 - تهران، مدرسه مروی: 238، بدون نام کاتب، 1232ق [فهرست مدرسه مروی: 144].

57/24531 - تهران، مجلس شورای اسلامی: مجموعه طباطبایی 6، سید اشرف بن سید حیدر حسینی بازی، 1239ق، رساله اول مجموعه، «1-237» 237 برگ [فهرست مجلس: 22 / 2].

58/24532 - تهران، ملی تهران: /750ع، نسخ، عبد الحسین محمد سعید خوانساری، 1242ق، 347 برگ [فهرست ملی تهران: 206/8].

59/24533 - قم، گلپایگانی: 193/2/13، از آغاز تا روضه 27، آغاز: برابر نمونه، نسخ، احمد بن مولانا محمد، یکشنبه غره رمضان 1249ق، در حاشیه تصحیح شده، 224 برگ، 31 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

60/24534 - تهران، سپهسالار: 1040، نستعلیق، بدون نام کاتب، 1262ق، 90 برگ [فهرست سپهسالار: 76/5؛ فهرست سپهسالار: 29/1].

61/24535 - تهران، ملی تهران: /926ع، نسخ، محمد کریم بن محمد رحیم کزازی، 1263ق، 202 برگ، سابقه : معارف: 35 [فهرست ملی تهران: 425/8؛ فهرست معارف: 43/1].

62/24536 - تهران، ملک: 133، نسخ، جعفر حسینی موسوی، 1263ق، 254 برگ [فهرست ملک: 253/1].

63/24537 - تهران، سپهسالار: 1038، نسخ، محمد تقی خوانساری، 1264ق، 105 برگ [فهرست سپهسالار: 76/5؛ فهرست سپهسالار: 29/1].

64/24538 - تهران، سپهسالار: 1039، نسخ، بدون نام کاتب، 1264ق، 94 برگ [فهرست سپهسالار: 76/5؛ فهرست سپهسالار: 29/1].

65/24539 - تهران، دکتر اصغر مهدوی: 289، از آغاز تا روضه 27، نسخ، بدون نام کاتب، 1264ق [نشریه نسخه های خطی: 154/2].

66/24540 - تهران، دکتر اصغر مهدوی: 823، جلد دوم از روضه 28 تا پایان، نسخ، بدون نام کاتب، 1264ق [نشریه نسخه های خطی: 154/2].

67/24541 - تهران، سپهسالار: 1037، نسخ، احمد بن محمد حسن، 1265ق، 105 برگ [فهرست سپهسالار: 76/5؛ فهرست سپهسالار: 29/1].

ص:167

68/24542 - تهران، سپهسالار: 1041، نسخ، احمد بن محمد حسن، 1265ق، 104 برگ [فهرست سپهسالار: 76/5؛ فهرست سپهسالار: 29/1].

69/24543 - تهران، دکتر اصغر مهدوی: 290، از روضه 28 تا پایان، نسخ، بدون نام کاتب، 1265ق [نشریه نسخه های خطی: 154/2].

70/24544 - تهران، ملی تهران: /450ع، آغاز: الحمد لله الذی... من تفزع الیه وحاز منتهی الامانی، نسخ، سید علی نقی بن سید صادق حسینی، 1266ق، 243 برگ [فهرست ملی تهران: 380/7].

71/24545 - قم، مرعشی: 10331، نسخ، محمد تقی بن محمد حسن، 5 جمادی الثانی 1267ق، 383 برگ [فهرست مرعشی: 275/26].

72/24546 - تهران، ملی تهران: /491ع، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 287 برگ [فهرست ملی تهران: 409/7].

73/24547 - قم، گلپایگانی: 405/3/25، از آغاز تا روضه هفدهم، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، در حاشیه تصحیح و نسخه بدل آورده شده است، حواشی از جزایری، 302 برگ، 23-27 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

74/24548 - یزد، وزیری: 895، نسخ، علی صدر الدین حسین، قرن 13ق، 259 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 740/2].

75/24549 - مشهد، آستان قدس رضوی: 21064، نستعلیق، احمد بن محمد رضا حسینی علوی، 1319ق، روضه 29، 8 برگ [فهرست آستان قدس: 227/15].

76/24550 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1095، شامل روضه 29، سید احمد صفایی خوانساری، بدون تاریخ کتابت، رساله بیست و دوم مجموعه [فهرست اهدایی رهبری: 338].

77/24551 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3356، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 601 برگ [فهرست آستان قدس: 241/6].

78/24552 - مشهد، آستان قدس رضوی: 7696، تا آخر روضه دوازدهم، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 194 برگ [فهرست آستان قدس: 242/6].

79/24553 - مشهد، آستان قدس رضوی: 9748، از آغاز تا روضه سوم، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست آستان قدس: 227/15].

ص:168

80/24554 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12301، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 168 برگ [فهرست مجلس: 267/35].

81/24555 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12353، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 113 برگ [فهرست مجلس: 312/35].

82/24556 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 1242، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «1314صفحه» 657 برگ [فهرست مجلس: 25/4].

83/24557 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 1244، روضه 28 تا 54، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «425صفحه» 213 برگ [فهرست مجلس: 27/4].

84/24558 - قم، گلپایگانی: 6397/32/97، از آغاز تا روضه 27، آغاز: برابر نمونه، نسخ، احمد بن علی بن محمد صایب، بدون تاریخ کتابت، در حاشیه تصحیح شده است، 308 برگ، 33 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

85/24559 - تهران، سپهسالار: 2918، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست سپهسالار: 5 / 76].

86/24560 - قم، مسجد اعظم: 3641، روضه چهل دوم به بعد را دارد، آغاز: الحمد لله الذی انزل القرآن مهدی للناس و بینات من الهدی، نسخ، محمد صادق بن سنجر حسینی، بدون تاریخ کتابت، 276 برگ، رحلی [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 216؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

87/24561 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 764، از آغاز کتاب تا پایان روضه سوم، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، مقدمه به خط حسن بن حاجی محمد فانی پنج شنبه دهه اول جمادی الثانی 1118ق بقیه نسخه به خط دیگر، 131 برگ، 23 سطر، 18/5*24/5 [فهرست مرکز احیاء: 426/2].

88/24562 - یزد، وزیری: 2691، از اول افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 415 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1392/4].

89/24563 - مشهد، دانشکده الهیات: 1359، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «720صفحه» 360 برگ [فهرست الهیات مشهد: 505/2].

90/24564 - مشهد، گوهر شاد: 1270، نسخ، محمد بن علی بن محمود جزایری، بدون تاریخ کتابت [فهرست گوهر شاد: 1888/4].

ص:169

91/24565 - قم، مدرسه فیضیه: 1779، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، دعای اول و دوم، 136 برگ [فهرست مدرسه فیضیه: 121/1].

92/24566 - قم، مدرسه حجازیها: 447، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، ش 455 [مجله نور علم: 284/52].

93/24567 - قم، آستان معصومیه (س): 764، آغاز: الحمد لله فالق الاصباح و جاعل اللیل سکنا و سبحان الله حین تمسون، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 80 برگ [فهرست آستان معصومیه(س): 390/2].

94/24568 - زنجان، امام جمعه زنجان (سید عزالدین): بدون شماره، از روضه 28 تا 43، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [دلیل المخطوطات: 110].

4098 . ریاض الصالحین

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

در دعاهای شبانه روز و صبح و شام و تعقیب نماز های پنجگانه و اعمال شب و روز جمعه و دعاهای متفرقه دیگر با نقل قول بسیار از مصباح کفعمی ، که در اثنای آن دعای سمات را نیز شرح کرده است. این کتاب دارای چهار روضه می باشد - هر روضه مشتمل بر ابوابی - ، بدین ترتیب: الروضة الاولی: فیما یتعلق بالصلوات الخمس، دارای هشت باب؛ الروضة الثانیة: فیما یتعلق بالصباح و المساء، دارای یک مقدمه و سه باب؛ الروضة الثالثة: فیما یتکرر کل یوم و لیلة، دارای یک مقدمه و دو باب؛ الروضة الرابعة: فیما یختص بلیلة الجمعة و یومها، دارای یک مقدمه و پنج باب.

[ فهرست مرعشی: 3/17]

آغاز: الحمد الله رب العالمین ... و بعد هذا الکتاب الذی سمیناه بریاض ... الروضة الاولی فیما یتعلق بالصلوات الخمس.

نسخه ها:

24569 - قم، مرعشی: 6401، از آخر افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 110 برگ، سابقه : رضا استادی [فهرست مرعشی: 3/17؛ فهرست یکصد و شصت نسخه خطی: 19].

ص:170

4099 . ریاض العابدین فی شرح صحیفة سید الساجدین

(فارسی)

از: بدیع الزمان قهپایی هرندی، ملا بدیع (قرن 11ق)

ترجمه و شرح مزجی است بر صحیفه سجادیه که در آن به مفردات لغوی، و کلمات مشکله اشاره می کند و مطالب کلامی و اعتقادی را می آورد، مقدمه شرح در نسخه های آن مختلف ذکر شده و در برخی از آنها کتاب به شاه صفی صفوی (1038-1052ق) تقدیم شده است. در پایان بعضی نسخه ها تاریخ تکمیل این شرح روز یکشنبه ماه شعبان 1041ق ذکر شده است. در فهرست کتابخانه مرعشی نسخه های این کتاب با عنوان «ریاض العارفین فی شرح صحیفة سید الساجدین علیه السلام معرفی شده ، که درست نیست .

چاپ: تهران ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، 1375ش، به کوشش حسین درگاهی.

[ الذریعه: 329/11؛ فهرست دانشگاه تهران: 120/1 و 265/8]

آغاز: زواهر جواهر حمد و سپاس بیرون از اندازه حصر و قیاس نثار بارگاه کبریای خداوندی سزاست ... اما بعد به مسامع ارباب دانش و بینش می رساند.

نسخه ها:

1/24570 - قم، مرعشی: 9357، نسخ، عماد بن میر حیدر علی حسینی کرکی، دوشنبه 10 ربیع الثانی 1013ق، 339 برگ [فهرست مرعشی: 148/24].

2/24571 - قم، آستان معصومیه (س): 1:76-6003، نستعلیق، بدیع الزمان قهپایی هرندی (مؤلف)، شعبان 1043ق، 238 برگ [فهرست آستان معصومیه(س)، دانش پژوه: 124].

3/24572 - تهران، ملی تهران: /1261ف، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمود بن علی حاجی حسن طبسی، 1066ق، 247 برگ [فهرست ملی تهران: 327/3].

4/24573 - قم، مرعشی: 3803، نسخ، محمد شفیع بن محمد زمان اصفهانی، 26 ربیع الاول 1071ق، 294 برگ [فهرست مرعشی: 185/10].

5/24574 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 2021، بدون نام کاتب، 1078ق، «666ص» 333 برگ [فهرست مجلس: 20/6].

ص:171

6/24575 - قم، مرعشی: 10432، نسخ، بدون نام کاتب، شعبان 1080ق، 209 برگ [فهرست مرعشی: 354/26].

7/24576 - یزد، وزیری: 779، شکسته نستعلیق، نور الدین محمد بن علی، 1085ق، 241 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 654/2].

8/24577 - تهران، ملک: 2705، نسخ، صدر الدین بن ملا حسین سالک دهی لاهیجانی، 1087ق، 196 برگ [فهرست ملک: 427/3].

9/24578 - قم، مؤسسه امام صادق (علیه السلام): 9، عنوان معرفی: ریاض العارفین فی شرح صحیفة سید الساجدین، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: کتاب وجود * وی بتو مرجوع حساب و جود * داغ کش نافه تو مشک ناب * جزیه ده سایه تو آفتاب، نسخ و متن معرب، محمد مؤمن بن عباس حسینی مازندرانی سلیمی، دهه اول ربیع الثانی 1088ق، با حواشی از مولف یا دیگران، 220 برگ، 21 سطر، 17*30 [ فهرست موسسه امام صادق علیه السلام : 15].

10/24579 - تهران، دانشگاه تهران: 36، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، رمضان المبارک 1088ق، 423 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 120/1].

11/24580 - مشهد، آستان قدس رضوی: 9739، برگ اول افتاده، آغاز: داغ کش نافه تو مشک ناب، نسخ، محمد هادی تنکابنی، 1089ق، تصحیح شده، 284 برگ [فهرست آستان قدس: 328/15].

12/24581 - یزد، وزیری: 538، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد تقی بن محمد علی، صفر 1096ق، 187 برگ، سابقه : حسن محمود آبادی، دانشگاه تهران: میکرو فیلم 2427 [فهرست کتابخانه وزیری: 490/2؛ نشریه نسخه های خطی: 452/4؛ فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران: 113/1].

13/24582 - مشهد، آستان قدس رضوی: 9482، تا دعای پنجاه و سوم، نستعلیق، بدون نام کاتب، احتمالا اواخر قرن 11ق، با حواشی مؤلف، 274 برگ [فهرست آستان قدس: 230/15].

14/24583 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 4667، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق [فهرست مجلس: 50/13].

15/24584 - تهران، دانشگاه تهران: 1731، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 294 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 265/8].

ص:172

16/24585 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 4844، آغاز: بسمله وکان من دعائه علیه السلام اذا سأل الله العافیة وشکرها دعای بیست و سیم در سوال کردن، نستعلیق، محمد شریف خاتون آبادی، 1100ق، در فهرست مؤلف کتاب میرزا محمد بن محمد رضا مشهدی معرفی شده است که درست نیست و شرح مشهدی که پس از این معرفی خواهد شد به عربی است، 178 برگ [فهرست مجلس: 275/13].

17/24586 - شیراز، مدرسه امام عصر (عج): 50، عنوان معرفی: شرح صحیفه سجادیه، از اول افتادگی دارد، آغاز: قوله علیه السلام و هذا مقام من استحیا لنفسه منک و سخط علیها و رضی عنک... یعنی و این است مقام و مجلس کسی که مهیا کند از نفسش، نستعلیق، محمد معین بن محمد فصیح، 1105ق، شاید ریاض العابدین قهپایی باشد، 212 برگ [فهرست مدرسه امام عصر(عج): 58/1].

18/24587 - یزد، وزیری: 2657، عنوان معرفی: شرح الصحیفة السجادیة، نسخ و نستعلیق، سلیم بن سکندر مازندرانی، 1106ق [فهرست کتابخانه وزیری:

1379/4].

19/24588 - قم، گلپایگانی: 722/5/12، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: داشت که مسجود شد/تا که شده کنیت تو بوتراب * نه فلک از جوی زمین خورده آب، ترجمه فارسی نسخ و عبارات عربی نسخ معرب، شیخ کبیر یزدی بن شیخ نور الله، جمعه 12 محرم 1111ق، در حاشیه تصحیح و نسخه بدل آورده شده است، 195 برگ، 23-26 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

20/24589 - یزد، وزیری: 616، شکسته نستعلیق، محمد، 1119ق، 350 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 525/2].

21/24590 - تبریز، سید محمد علی قاضی طباطبایی: بدون شماره، جلد اول، بدون نام کاتب، 1123ق [نشریه نسخه های خطی: 515/7].

22/24591 - مشهد، آستان قدس رضوی: 19813، نستعلیق، بدون نام کاتب، 1127ق، مقابله و تصحیح شده، 212 برگ، سابقه : آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 996 [فهرست آستان قدس: 229/15؛ فهرست اهدایی رهبری: 134].

23/24592 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 4688، نسخ معرب، میرزا علی بن محمد یوسف سبزواری، 1129ق، 245 برگ [فهرست مجلس: 70/13].

ص:173

24/24593 - خوانسار، فاضل خوانساری: 133، نستعلیق و نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 219 برگ [فهرست کتابخانه فاضل خوانساری: 97/1].

25/24594 - قم، مرعشی: 5591، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 359 برگ [فهرست مرعشی: 357/14].

26/24595 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3006، از انجام افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، تصحیح شده، 306 برگ، 18 سطر [فهرست مرکز احیاء: /8مخطوط].

27/24596 - مشهد، دانشکده الهیات: 265، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 23 سطر، سابقه : عبد الحمید مولوی [فهرست الهیات مشهد: 136/1؛ نشریه نسخه های خطی: 32/5].

28/24597 - تهران، دانشکده الهیات: 89، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق [فهرست الهیات تهران: 706/1].

29/24598 - مشهد، دانشکده الهیات: 1054، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1240ق، 174 برگ [فهرست الهیات مشهد: 218/2].

30/24599 - تهران، ملک: 2893، شکسته نستعلیق، بدون نام کاتب، 1274ق، 257 برگ [فهرست ملک: 427/3].

31/24600 - تهران، ملی تهران: /1912ف، نسخ و نستعلیق، احمد بن محمد هزار جریبی، قرن 12 و 13ق، 275 برگ [فهرست ملی تهران: 363/4].

32/24601 - قم، گلپایگانی: 1273/7/173، از آغاز و آخر افتادگی دارد، آغاز: زمین زمانی دراز پس سر برداشت و گفت هر یک از ما و ایشان را علمی هست...ثم قال لی اکتبت من ابن عمی شیئا....و حدثنی ان اباه، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، در حاشیه تصحیح و نسخه بدل آورده شده، 229 برگ، 14 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید ].

33/24602 - قم، مرعشی: 1853، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 290 برگ [فهرست مرعشی: 238/5].

34/24603 - قم، مرعشی: 1857، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 216 برگ [فهرست مرعشی: 241/5].

ص:174

35/24604 - قم، مرعشی: 3176، نسخ و متن نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 258 برگ [فهرست مرعشی: 401/8].

36/24605 - قم، مرعشی: 433، آغاز: الحمد لله رب العالمین... اما بعد بدانکه جمعی از مؤمنین التماس نمودند، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 235 برگ [فهرست مرعشی: 37/2].

37/24606 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12359، تا دعای پنجاه و یکم، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، تصحیح شده، با حواشی مؤلف، 294 برگ [فهرست آستان قدس: 229/15].

38/24607 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 14350، از اول افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 224 برگ [فهرست مجلس: 447/38].

39/24608 - تهران، سپهسالار: 6836، نسخ، محمد مؤمن بن محمد مقیم کار آفرین یزدی، بدون تاریخ کتابت، 276 برگ [فهرست سپهسالار: 77/5].

4100 . ریاض (روضة) العارفین فی شرح صحیفة سید الساجدین علیه السلام

(عربی)

از: شاه محمد بن محمد دارابی اصطهباناتی شیرازی (م 1130ق)

شرح مزجی مختصری است بر صحیفه سجادیه ، که مؤلف بیشتر به نکات ادبی اهتمام نموده و در عصر روز جمعه سوم ربیع الاول سال 1083ق در شهر داکه از نواحی بنگال هند ، آن را به پایان رسانیده است. در ذریعه تألیف این شرح سال 1082ق ذکر شده که درست نیست . شارح این کتاب را به نام یکی از بزرگان نگاشته، ولی نام وی را نیآورده است.

شاگردِ مؤلف - سید علی بن علاء الدوله بن ضیاء الدین نور الله حسینی شوشتری مرعشی - دیباچه ای و تقریظی در تمجید از صحیفه و شرح استادش ، در آغاز این کتاب نگاشته است.

چاپ: تهران، اسوه، با تحقیق حسین درگاهی، 1421ق.

[ الذریعه: 330/11و 298؛ التراث العربی: 152/3]

آغاز کتاب: الحمد لله الذی اشرق شمس عزته من مشارق السعادات الابدیة.

ص:175

آغاز تقریظ: نحمدک یا من تصاغر عند تعاظم الآیة حمد الحامدین.

نسخه ها:

1/24609 - تهران، دانشکده الهیات: 9، نسخ، شاه محمد بن محمد دارابی اصطهباناتی شیرازی (مؤلف)/گویا، 1083ق، با حواشی به امضاء «منه دام ظله، منه دام ایام افادته» ، 17 سطر، 17*22/5 [فهرست الهیات تهران: 779/1].

2/24610 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3151، نسخ، ابن عنایت الله شیرازی و دیگران، 1086ق، 290 برگ، 19 سطر، 16/4*23/5 [فهرست آستان قدس:

231/15؛ فهرست آستان قدس: 259/2].

3/24611 - قم، مرعشی: 1856، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، حافظ محمد ظریف بن محمد شریف، 5 صفر 1099ق، 229 برگ [فهرست مرعشی: 240/5].

4/24612 - تهران، ملک: 3023، از انجام افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 242 برگ [فهرست ملک: 254/1].

5/24613 - شیراز، ملی فارس: 224، آغاز: برابر آغاز تقریظ، محمد بن حمزه کاظمی، 1106ق، 167 برگ [فهرست ملی فارس: 198/1].

6/24614 - تهران، ملک: 113، آغاز: برابر آغاز تقریظ، نسخ، بدون نام کاتب، 1127ق، 206 برگ [فهرست ملک: 254/1].

7/24615 - مشهد، مرتضوی: 53، بدون نام کاتب، 10 محرم 1183ق، با تصحیح و برخی حواشی لغوی [ مجله تراثنا: 120/68؛ فهرست مکتبه مرتضوی: 19].

8/24616 - قم، گلپایگانی: 30/71، از روضه دوم تا روضه بیست و چهارم، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: لم نعتد ها بالیمن و تشدید الدال من الاعتداد فلو لم نعتدد من فضله الا بها...الروضة الرابعة و العشرون فی شرح دعائه علیه السلام اللهم صلی علی محمد وآله عبدک و رسولک و اهل بیته، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، نسخه در حاشیه تصحیح و نسخه بدل آورده شده است، 42 برگ، 20 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

9/24617 - تهران، مدرسه مروی: 755، فقط چند برگ از آن را دارد، بدون نام کاتب، قرن 12ق [فهرست مدرسه مروی: 160].

ص:176

4101 . ریاض المتهجدین

(فارسی)

از: محمد بن محمد شفیع، رضی الدین (محمد رضی مستوفی) (قرن 11ق)

مولف در این کتاب ، اعمال و ادعیه و اذکاری را که در نماز شب و از طلوع فجر تا طلوع آفتاب به جا آورده می شود را جمع آوری نموده ، که عناوین فصول آن چنین است. نسیم: در آداب دعا و دعاهای وقت خواب، دارای چهار شمیمه؛ روضه اول: در آداب وضو، دارای سه نهر؛ روضه دوم: در آداب نماز حاجت و نماز شب، دارای سه شجره؛ روضه سوم: در دعاهای سجده و بعد از نماز شب، دارای سه قطعه؛ روضه چهارم: در دعاهای نماز شفع و وتر، دارای سه خیابان؛ روضه پنجم: در دعاهای پس از نماز شب و آداب نماز صبح، دارای سه گلبن؛ رشحۀ وافیه: در دعاهای وقت طلوع آفتاب. تألیف این کتاب در روز یکشنبه 27 جمادی الثانی 1079ق ، به انجام رسیده است.

[ الذریعه: 335/11؛ فهرست دانشگاه تهران: 481/8؛ فهرست مرعشی: 395/2]

آغاز: لوامع سواطع حمد وثنایی که در مصباح سویدای معارف نما از جارحه دل حق بین و مشکاة سینه حق گزین و ... متلألی گشت.

نسخه ها:

1/24618 - تهران، دانشگاه تهران: 1877، عنوان معرفی: ریاض المجتهدین، آغاز:

برابر نمونه، نستعلیق، رضی الدین محمد بن محمد شفیع معروف به محمد رضی مستوفی (مؤلف)، 27 جمادی الثانی 1079ق، 213 برگ [فهرست دانشگاه تهران:

481/8].

2/24619 - قم، مرعشی: 4417، نسخ، محمد کاظم بن محمد صادق، 9 محرم 1080ق، 223 برگ [فهرست مرعشی: 17/12].

3/24620 - قم، مرعشی: 9952، نسخ، بدون نام کاتب، نزدیک عصر مؤلف، 225 برگ [فهرست مرعشی: 230/25].

4/24621 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 5161، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، رساله دوم مجموعه، 257 برگ [فهرست مجلس: 244/15].

5/24622 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3969، از انجام افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، انجام: حال هر یک از روات را مشخص ساخته به آن اعیار احادیث منقسم

ص:177

شده به صحیح و حسن، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، تصحیح شده، دارای حواشی، عبارات ادعیه بین سطور ترجمه شده، در برگ اول به میر داماد نسبت داده شده، 225 برگ، 15 سطر، 15/5*24/5 [ فهرست مرکز احیاء: /10مخطوط].

6/24623 - اصفهان، دانشگاه اصفهان: 356(1137)، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، سابقه : دانشگاه تهران: میکرو فیلم 4534 [نشریه نسخه های خطی: 900/11؛ فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران: 69/3].

7/24624 - قم، مسجد اعظم: 3640، آغاز: برابر نمونه، نسخ جلی، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 134 برگ، 11 سطر [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 16؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

8/24625 - قم، مرعشی: 789، از اول افتادگی دارد، آغاز: دهان مقتبسان طور سینای عوارف از پرتو شعله، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 308 برگ [فهرست مرعشی: 396/2].

9/24626 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12340، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 420 برگ [فهرست مجلس: 300/35].

4102 . ریاض المؤمنین و حدائق المتقین

(فارسی)

از: محمد تقی بن مقصود علی اصفهانی، مجلسی اول (م 1070ق)

مؤلف بنا داشته شرحی مبسوط بر صحیفه سجادیه - مشتمل بر حل مشکلات و بیان بعضی از حقایق و اسرار دعاهای آن - به فارسی بنگارد ، که کتاب حاضر را شروع نمود و مقدمۀ آن را به طور مفصل نوشته ، و سپس این شرح را رها نموده و به شرح عربی صحیفه شروع نمود و دیگر موفق به ادامۀ شرح فارسی نگردید .

مجلسی مقدمه ای را که از این شرح نگاشته در دوازده لمعه قرار داده ، شامل این موضوعات:

در ماهیت دعا ، در فضل دعاست از طریق عقل و نقل ، در کیفیت دعوات ، در اوقات ساعات ، در حالات استجابت دعواتست ، در اماکن استجابت دعوات ، در اسباب اجابت دعوات ، در بعضی افعال که دعا در عقب آن مستجاب می شود ، در

ص:178

ذکر بعضی از آنهایی که دعای ایشان مستجاب می شود و بعضی که دعای ایشان مستجاب نمی شود ، در تحقیق آن که دعاها نسبت به اشخاص مختلف می گردد ، در فضلیت ذکر حضرت باری تعالی ، در فضل بعضی از اذکار ، در فضلیت علم و علماء که خود دارای دوازده نفحه است .

[نسخه های خطی شروح و ترجمه های صحیفۀ سجادیه ، سید محمد حسین حکیم: 113-115 ؛ الذریعه: 348/13]

آغاز: الحمد لله الذی قدس قلوب اولیائه عن التوجه الی ما سواه لیکون بذلک من الواصلین ... بر ارباب دانش و اصحاب بینش مخفی نماند.

نسخه ها:

1/24627 - یزد، وزیری: /11 973، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، ربعی [نشریه نسخه های خطی: 384/4].

2/24628 - قم، مرعشی: 9850، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق ، این نسخه قبلاً در اصفهان در کتابخانۀ الفت اصفهانی قرار داشته است، 133 برگ [فهرست مرعشی: 167/25].

4103 . الریاضة الصمدیة

(عربی)

از: عبد الواحد اندلسی

تاکنون یک نسخه، از این دعا شناخته شده، و در آن ذکر شده، که این دعایی است که عبدالواحد اندلسی از استادش ابوعبدالله عراقی و او از شیخ عبدالصمد خوارزمی نقل نموده است.

آغاز: حکی عن الشیخ عبد الواحد الاندلسی انه قال مکثت مدة من السنین و انا اسئل عن الریاضة الصمدیة فلم اجدها فلما سافرت الی الحج.

آغاز دعای ریاضه صمدیه: اللهم انی اسألک یا واحد یا احد یا فرد یا صمد.

انجام: یا مغیث اغثنا عن کل بلاء و محنة فانک خیر حافظا و هو ارحم الراحمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

ص:179

نسخه ها:

24629 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12538، نسخ، خسرو بن کلانتر ولیخان طالقانی، پنجشنبه 11 ذیقعده 1287، رساله دوم مجموعه، «50پ-53ر» 4 برگ [فهرست مجلس: 69/36].

ز

4104 . زاد البرزخ

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

تبرا نامه ای است که یکی از علماء انشاء کرده و در آن اسماء دشمنان اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و احادیث وارده دربارۀ آنان را آورده است.

آغاز: اللهم انل و انزل و ابلغ و اسبغ آلاف اللعنة و العذاب.

نسخه ها:

24630 - کرمانشاه، سید مرتضی نجومی: بدون شماره، بدون نام کاتب، جمعه 16 ذی حجه 1260ق، رساله سوم مجموعه [دلیل المخطوطات: 267].

4105 . زاد الزائرین

(عربی)

از: عبد الوهاب بن محمد رضوی حسینی طوسی (قرن 13ق)

کتاب متوسطی است در زیارت ائمه علیهم السلام و اعمال حج و زیارت مدینه و اعمال مساجد معروف با رسم 24 نقشه از بقاع متبرکه و معابد و مساجد مدینه و مکه و همچنین ذکر ادعیه و آداب و سنن و جداولی مشتمل بر تاریخ ائمه علیهم السلام . این کتاب دارای یک مقدمه در دو فصل و نه باب - هر باب دارای چهار فصل - و یک خاتمه است و مؤلف آنرا به دستور سید محمد رضوی طوسی معروف به سید محمد قصیر (م 1255ق) تألیف ، و از نظر وی گذرانده است.

[ الذریعه: 2/12]

آغاز: الحمد لله الذی فضلنا علی جمیع الامم و الصلاة و السلام علی محمد و آله سادات العرب و العجم بعد چنین گوید اقل السادات عبد الوهاب الرضوی الحسینی.

ص:180

نسخه ها:

1/24631 - تهران، دانشگاه تهران: 1026، آغاز: برابر نمونه، نسخ خوب، حاجی محمد حافظ بن اسماعیل، 26 رجب 1274ق، 161 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 121/1].

2/24632 - مشهد، دانشکده الهیات: 1157، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 156 برگ [فهرست الهیات مشهد: 285/2].

4106 . زاد الزائرین و جامع الزیارة

(فارسی)

از: محمد حسن بن محمد عسکری حسنی سمنانی (قرن 13ق)

نسخه ها:

24633 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3360، نسخ، بدون نام کاتب، در عصر مؤلف [فهرست آستان قدس: 242/6].

4107 . زاد العابدین لیوم الدین

(فارسی)

از: محمد علی بن محمد برغانی (م 1272ق)

مختصری است در بیان کیفیت ختم سوره یس و برخی از آداب ماه های رجب و شعبان و رمضان ، مشتمل بر پنج باب و یک خاتمه و یک تذنیب.

[ الذریعه: 4/12]

آغاز: الحمد لله رب العالمین ...اما بعد چنین گوید بنده محتاج به فضل و رحمت پروردگار.

نسخه ها:

24634 - قم، مرعشی: 717، نسخ، محمد علی بن محمد برغانی (مؤلف)/ظاهرا، بدون تاریخ کتابت، 66 برگ [فهرست مرعشی: 312/2].

4108 . زاد العقبی

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

مجموعۀ مختصری است در دعا ، شامل این مطالب: آداب وضو، بیرون رفتن از

ص:181

خانه، نماز والدین، دعای آمرزش، دعای بعد از نمازهای یومیه، دعای حضرت امام محمد تقی، امام حسن عسکری و امیر المؤمنین علیهم السلام ، شرح صنمی قریش و دعای آن.

آغاز: بسمله روایت کرده ثقة الاسلام در کافی و رئیس المحدثین در فقیه و شیخ الطائفه در تهذیب از عبد الرحمن بن کثیر الهاشمی.

نسخه ها:

24635 - قم، آستان معصومیه (س): 384، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه، 9 برگ [فهرست آستان معصومیه(س): 363/1].

4109 . زاد العقبی

(فارسی)

از: ابراهیم بن محسن کاشانی (م 1345ق)

مؤلف زمانی که در سال 1322ق - در ایام حکومت شاهزاده اعدل الدوله - در قلعه بم زندانی بوده ، در ماه رمضان این کتاب را نوشته است. این رسالۀ مختصر شامل این مطالب است: در بیان بعضی سخنان پروردگار و اولیای دین و مناجات با خدا ، مناجات هایی از ائمه اطهار علیهم السلام و مناجات خواجه عبدالله انصاری و منشئات خود مؤلف.

آغاز: حمد و سپاس مر حکیم قادر را سزاست که طالبان صافی سلسبیل خود را در دنیا به سلسله محنت و بلا ممتحن ساخت.

نسخه ها:

24636 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12721، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 14ق، 30 برگ [فهرست آستان قدس: 232/15].

4110 . زاد العقبی

(فارسی)

از: محمد محسن بن مرتضی فیض کاشانی (م 1091ق)

کتابی است در اعمال و دعاهای کوتاه ماه های رجب ، شعبان و رمضان ، با ترجمۀ

ص:182

آنها به فارسی ، بنابر آنچه در احادیث ائمه طاهرین علیهم السلام آمده است و به صحت پیوسته است . مؤلف این اثر را در سه باب ، برای هر ماه یک باب و در پایان یک خاتمه مشتمل بر اعمال شب و روز عید فطر ، به دستور شاه عباس ثانی صفوی (م 1077ق) تألیف نموده است.

[ الذریعه: 5/12؛ فهرستهای خودنوشت فیض کاشانی: 183]

آغاز: سپاس و ستایش بی پایان معبودی را سزاست که بندگی او سبب سرافرازی بندگان است.

نسخه ها:

1/24637 - قم، مرعشی: 10347، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، نزدیک عصر مؤلف، رساله دوم مجموعه، «69پ-168ر» 100 برگ [فهرست مرعشی:

289/26].

2/24638 - کاشان، مدرسه سلطانی: 363، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد علی بن غلام حسین کاشانی، 28 رمضان المبارک 1218ق، رساله دوم مجموعه، 66 برگ، 16 سطر [فهرست مدرسه سلطانی، جدید].

3/24639 - تهران، دانشگاه تهران: 932، آغاز: برابر نمونه، نسخ خوب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، 75 برگ [فهرست دانشگاه تهران:

122/1].

4111 . زاد العقبی

(فارسی)

از: محمد هادی بن موسوی حسینی

رساله ای است در بیان تعقیب نمازها و طریق نماز شب ، که مؤلف آن را به درخواست بعضی نوشته ، با این سرفصلها: فصل اول: در بعضی از تعقیبات که بعد از هر نماز باید خواند؛ فصل دوم: در بعضی از تعقیبات که بعد از نماز صبح باید خواند؛ فصل سوم: تعقیبات نماز ظهر؛ فصل چهارم: تعقیبات نماز عصر؛ فصل پنجم: تعقیبات نماز شام؛ فصل ششم: تعقیبات نماز خفتن؛ خاتمه: در طریق نماز شب . مؤلف در این کتاب از اثرِ دیگر خود موسوم به زبدة الدعوات ، که در

ص:183

در عمل السنه نگاشته نام برده ، و همچنین در آغاز آن نام چند کتاب از مصادر خود را یاد کرده است .

آغاز: حمد و سپاس کریمی را که از روی رحمت زبان عاصیان را به دعا و توبه مفتاح باب آمرزش گردانیده است.

نسخه ها:

24640 - قم، گلپایگانی: 39/237، از آخر افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، فوایدی متفرقه قبل از رساله درج شده است، 7 سطر [فهرست گلپایگانی، جدید].

4112 . زاد الفردوس

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته (قرن 11 ق)

کتاب مفصلی است مشتمل بر ادعیه و اعمال ماه ها از ماه رجب تا ربیع الاول ، به نقل از کتابهای: زاد المعاد و عمل السنه علامه مجلسی، مصباح العابدین زین العابدین حسینی، وسائل الشیعه، اقبال الاعمال، سفینة النجاة و غیره . مؤلف در آغاز آن مقدمه ای در دو بخش (بخش اول: حقیقت مدّت تألیف کتابهای علما؛ دوم: در استهلال عموم ماهها) آورده است . تنها نسخۀ موجود از این کتاب تا پایان اعمال ماه مبارک رمضان را داراست .

نسخه ها:

24641 - مشهد، آستان قدس رضوی: 13230، تا پایان اعمال ماه رمضان، افتادگی دارد، آغاز: شهر رجب المرجب سنت است که در حین رؤیت هلال این ماه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 243 برگ [فهرست آستان قدس: 233/15].

4113 . زاد المسافر

(فارسی)

از: محمد رضی سلامی حسینی کازرونی، سید (قرن 12ق)

ص:184

نسخه ها:

24642 - شیراز، شاه چراغ: 1208، نسخ، سید محمد رضی سلامی کازرونی (مؤلف)، 1119ق، شماره ثبت: 495، 59 برگ [فهرست شاه چراغ: 217/1].

4114 . زاد المسافرین

(فارسی)

از: احمد شریف شیرازی مشهور به قاضی (قرن 12ق)

رسالۀ متوسطی است در آداب سفر ، با استفاده از کلمات پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام و آنچه در کتب معتبره ذکر شده ، که به نام شاه سلطان حسین صفوی در هنگام سفر وی به خراسان ، تألیف شده است . مؤلف کتابش را در یک مقدمه و شش طریق و یک خاتمه تنظیم نموده ، با این عناوین: طریق اول: در بیان چیزهایی که مسافر لازم است با خود داشته باشد ، مشتمل بر بیست و دو منزل؛ طریق دوم: در آداب عبور از دریا ، مشتمل بر چهار منزل؛ طریق سوم: در بیان ادعیه ایمنی از مکروهات و آفات ، مشتمل بر هفت منزل؛ طریق چهارم: در بیان آداب خوابیدن و بیدار شدن و خلاصۀ آداب نماز شب ، مشتمل بر سه منزل؛ طریق پنجم: در بیان بعضی از آداب و نصایح؛ طریق ششم: در بیان علامات قبله و اوقات نماز و حکم نماز و روزه مسافر و احکام میت ، مشتمل بر پنج منزل؛ خاتمه: در بیان آداب برگشتن از سفر و ملاقات و استقبال مسافر.

نسخه ها:

24643 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3288، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: طراز گلشن ایجاد و مشکوة لامع النور محفل مبدا و معاد مهبط رحمت آفریدگار طبیب قلوب خسته عاصیان تبه کار، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، دارای حاشیه، تصحیح شده، 115 برگ، 14 سطر [فهرست مرکز احیاء: /9مخطوط].

4115 . زاد المعاد

(فارسی)

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق)

کتاب معروفی است در آداب و ادعیه و و اعمال و فضایل ماه های دوازده گانه و

ص:185

آنچه در شبانه روز به جا آورده می شود . مجلسی در اثنای آن توضیحاتی بعنوان «مؤلف گوید» آورده و در پایان آن احکام نماز و احکام اموات و احکام زکات و خمس و اعتکاف را آورده و کتابش را به شاه سلطان حسین صفوی تقدیم نموده است. این کتاب در چهارده باب - هر بابی مشتمل بر چند فصل - و یک خاتمه ، تنظیم گردیده ، با این عناوین: باب اول: در فضائل اعمال ماه رجب؛ باب دوم: در فضائل و اعمال ماه شعبان؛ باب سوم: در فضائل و اعمال ماه رمضان؛ باب چهارم:

در اعمال ماه شوال و ذی قعده؛ باب پنجم: در فضائل و اعمال ماه ذی حجه؛ باب ششم: در اعمال ماه محرم؛ باب هفتم: در اعمال ماه صفر؛ باب هشتم: در فضائل و اعمال ماه ربیع الاول؛ باب نهم: در اعمال ماه های ربیع الثانی و جمادی الاول و جمادی الثانی؛ باب دهم: در اعمال هر ماه؛ باب یازدهم: در زیارات حضرت رسول و ائمه هدی علیهم السلام ؛ باب دوازدهم: در نمازهای واجب و مستحب؛ باب سیزدهم: در بیان احکام اموات است؛ باب چهاردهم: در احکام زکات و خمس و اعتکاف؛ خاتمه: در بیان کفارات.

[ الذریعه: 11/12؛ مشار فارسی: 2740/2؛ فهرست مرعشی: 41/1]

آغاز: الحمد لله الذی جعل العبادة وسیلة لنیل السعادة.

انجام: هر که از این رساله منتفع گردد در حال حیات یا بعد از وفات این شکسته را به دعای رحمت و مغفرت این مستحق دعا را یاد کند تم .

نسخه ها:

1/24644 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 1035، نسخ، محمد حسین دزفولی، 1060ق یا 1061ق، 355 برگ، 15 سطر، 12/5*19/5 [ فهرست مرکز احیاء:

263/3].

2/24645 - تهران، دانشگاه تهران: 7595، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 172 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 646/16].

3/24646 - قم، گلپایگانی: 21/11، افتادگی دارد، بدون نام کاتب، قرن 11ق [فهرست گلپایگانی، قدیم: 93/2].

4/24647 - قم، گلپایگانی: 4441/22/161، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: حضرت صادق علیه السلام عرض کرد که فدای تو شوم این ماه رجب است مرا دعایی تعلیم نما که

ص:186

حق تعالی مرا به آن نفع بخشد حضرت فرمود، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 315 برگ، 15 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

5/24648 - مشهد، عمومی امام هادی علیه السلام : 34، از اول افتادگی دارد، نسخ، حسن بن میر محمد طالب حسینی، قرن 11ق، 222 برگ [فهرست کتابخانه امام هادی علیه السلام : 28].

6/24649 - قم، مدرسه حجازیها: 7956/54/46، آغاز: برابر نمونه، محمد حسن حسنی شریفی شیرازی، قرن 11ق، در پایان نسخه چند بخش که علامه مجلسی به زاد المعاد ملحق کرده است آمده است و این مطالب عبارتند از : «فصل فی الصلاة فی اول اللیلة من الشهر، ترجمه شرح دعای سمات، ترجمه شرح دعای کمیل و رساله ای در آداب زیارت در سه فصل» ، 296 برگ، 14 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

7/24650 - قم، مسجد اعظم: 2476، از وسط افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، محمد مهدی دماوندی، 1100ق، 345 برگ، 15 سطر، رقعی [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 220؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

8/24651 - تهران، ملک: 1986، نسخ، بدون نام کاتب، 1101ق، 267 برگ [فهرست ملک: 432/3].

9/24652 - تهران، ملی تهران: /1971ع، نسخ، ملا شاه محمد سبزواری، 1107ق [فهرست ملی تهران: 651/10].

10/24653 - یزد، وزیری: 714، از اول افتادگی دارد، نسخ، محمد مسلم، 1107ق، 167 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 606/2].

11/24654 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 2031، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، 1107ق، «503صفحه» 252 برگ، 13 سطر [فهرست سلطنتی، دینی: 601].

12/24655 - قم، گلپایگانی: 4463/22/183، از باب ششم در اعمال ماه محرم تا آخر، آغاز: بسمله باب ششم در بیان اعمال ماه محرم است و در آن سه فصل است فصل اول در اعمال دهه اول محرم است از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که حضرت رسول، نسخ، محمد رفیع بن شیر علی، یکشنبه 6 رجب 1109ق، در 1110ق نزد مصنف مقابله و تصحیح شده است، 82 برگ، 15 سطر [فهرست گلپایگانی، قدیم:

94/2؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

ص:187

13/24656 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 1081، نسخ، صادق بن میر اسماعیل حسینی خوراسکانی، جمعه اوایل رمضان 1109ق، به ضمیمه اجازه دعا از سید مهدی طباطبایی، 546 برگ، 12 سطر، 16*24 [ فهرست مرکز احیاء: 318/3].

14/24657 - مشهد، آستان قدس رضوی: 21400، نسخ، عبد الکریم بن سلطان محمد قزوهجی، 1110، مقابله و تصحیح شده، 445 برگ [فهرست آستان قدس: 236/15؛ فهرست اهدایی رهبری: 136].

15/24658 - رشت، فرهنگ: 54ز، نسخ، بدون نام کاتب، 1110ق [فهرست فرهنگ رشت: 51].

16/24659 - قم، مرعشی: 8793، از اول افتادگی دارد، نسخ معرب، بدون نام کاتب، در عصر مولف، 240 برگ [فهرست مرعشی: 326/22].

17/24660 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3162، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، به حواشی «منه دام ظله» و «منه رحمه الله» ، 277 برگ [فهرست آستان قدس: 15 / 267].

18/24661 - قم، گلپایگانی: 2435/13/115، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، با تملکی به سال 1112ق، 272 برگ، 17 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

19/24662 - مشهد، آستان قدس رضوی: 8147، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بهاء الدین محمد بن ملا محمد شریف طالقانی، 1114ق، 265 برگ [فهرست آستان قدس:

243/6؛ فهرست الفبایی آستان قدس: 294].

20/24663 - همدان، مدرسه غرب: 4770، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، 1114ق [فهرست مدرسه غرب: 28 ].

21/24664 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3170، نسخ، بدون نام کاتب، 1116ق، مقابله و تصحیح شده، 213 برگ [فهرست آستان قدس: 235/15؛ فهرست آستان قدس:

264/2].

22/24665 - کاشان، اداره فرهنگ و ارشاد کاشان: 89، از اعمال ماه ذی حجه تا پایان کتاب، نسخ، عبد الله بن میر فاضل طالقانی، ذی حجه 1117ق، کاتب تصحیح و مقابله کرده، 223 برگ، 14 سطر، 12*17/5 [ فهرست اداره فرهنگ و ارشاد کاشان: 87].

ص:188

23/24666 - قم، گلپایگانی: 3904/20/24، آغاز: برابر نمونه، نسخ، علی اکبر بن محمد علی ابهری جی اصفهانی، 20 صفر 1119ق، در سال 1119ق توسط محمد حسین حسینی مقابله و تصحیح شده است، 224 برگ، 20-21 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

24/24667 - قم، طبسی حائری: 39، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، نبی بن محمد مقیم طالقانی، 1119ق، 236 برگ، 17 سطر [مجله نور علم: 101/14؛ فهرست کتابخانه طبسی].

25/24668 - تهران، ملک: 2278، نسخ و شکسته نستعلیق، سید احمد بن علی، 1120ق، 129 برگ [فهرست ملک: 432/3].

26/24669 - تهران، دانشکده الهیات: 188 ج، نسخ، عسکر بن حسین، 1121ق [فهرست الهیات تهران: 71/1].

27/24670 - قم، مدرسه حجازیها: 9119/60/59، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد قاسم بن ملا خلیل تنکابنی، جمعه 19 جمادی الثانی 1122ق، 258 برگ، 17 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

28/24671 - رشت، فرهنگ: 66ز، نسخ، بدون نام کاتب، 1122ق [فهرست فرهنگ رشت: 51].

29/24672 - تهران، ملی تهران: /1008ف، نسخ، بدون نام کاتب، با گواهی مقابله از رفیع الدین محمد حسینی در 1122ق، 335 برگ، سابقه : معارف: 28 [فهرست ملی تهران: 10/3؛ فهرست معارف: 35/1].

30/24673 - کرمانشاه، سید مرتضی نجومی: بدون شماره، خوش خط، بدون نام کاتب، وقف نسخه از طرف شاه سلطان حسین صفوی در 1123ق [دلیل المخطوطات:

234].

31/24674 - قم، گلپایگانی: 6897/35/77، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، محمد علی بن شیر علی اصفهانی، جمعه 9 ربیع الاول 1124ق، با تصحیح و نسخ بدل در حاشیه، در آخر نسخ دعای صنمی قریش و شرح آن، 169 برگ، 20 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

32/24675 - همدان، مدرسه غرب: 315، نسخ، بدون نام کاتب، 1124ق [فهرست مدرسه غرب: 28].

ص:189

33/24676 - اصفهان، عمومی اصفهان: 3250، از اول افتادگی دارد، نستعلیق و نسخ، محمد نجیب بن حاجی ملک، 1124ق [فهرست کتابخانه عمومی اصفهان: 108/1].

34/24677 - قم، مدرسه فیضیه: 858، نسخ، بدون نام کاتب، 1124ق، 131 برگ [فهرست مدرسه فیضیه: 65/2].

35/24678 - قم، طبسی حائری: 461، از اعمال ماه رمضان تا آخر کتاب، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: آنرا و نمازها را در اوقات فضیلت به جا آورد و مبادرت کند، نسخ، میر محمود بن سید حسین حسینی، 1124ق، 264 برگ، 14 سطر [فهرست کتابخانه طبسی].

36/24679 - تهران، مجلس سنا: 192، نسخ معرب و شکسته نستعلیق، مؤمن بن حاجی محمد زکی، 1124ق، 205 برگ [فهرست مجلس سنا: 93/1].

37/24680 - فردوس (تون)، مدرسه حبیبیه: 31، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: الدین و قائد الغر المحجلین السلام علیک یا باب الله السلام علیک یا عین الله الناظره و یده الباسطه، نسخ و نستعلیق، صالح بن اسماعیل، اوایل صفر 1126ق، در پایان نسخه قسمتی از زیارت رجبیه توسط محمد حسن المشهدی نوشته شده، 214 برگ، مختلف سطر، 15*22 [فهرست مدرسه حبیبیه فردوس (مخطوط)].

38/24681 - خوی، مدرسه نمازی: 398، نسخ، محمد کاظم، 1126ق [فهرست مدرسه نمازی، جلد اول: 201].

39/24682 - یزد، وزیری: 2933، نسخ، محمد ابراهیم بن محمد صالح شریف، 1126ق، 212 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1477/4].

40/24683 - قم، گلپایگانی: 5618/28/38، آغاز: برابر نمونه، نسخ، عماد الدین طبسی، 12 ربیع الثانی 1127ق، 291 برگ، 18 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید؛ فهرست گلپایگانی، قدیم: 173/3].

41/24684 - مشهد، آستان قدس رضوی: 11121، آغاز: برابر نمونه، نسخ، نظام الدین احمد رکنی، 1129ق، 240 برگ، [فهرست آستان قدس: 234/15].

42/24685 - قم، مسجد اعظم: 2040، آغاز: برابر نمونه، نسخ، نصیر بن شریف طالقانی، ذی حجه 1130ق، 228 برگ، 20 و 21 سطر، وزیری [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 219؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

ص:190

43/24686 - قم، مدرسه حجازیها: 8610/58/60، از اول باب دهم تا آخر کتاب، آغاز:

بسمله باب دهم از کتاب زاد المعاد در اعمال هر ماه، نسخ، محمد شریف بن محمد زمان طیب شریف حسینی، سه شنبه 3 رجب 1131ق، 60 برگ، 18 سطر [مجله نور علم: 281/52؛ فهرست مدرسه حجازیها].

44/24687 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3160، نسخ، عبد الصانع بن میر محمد سمیع علوی سبزواری، 1131، تصحیح شده، 256 برگ [فهرست آستان قدس: 236/15؛ فهرست آستان قدس: 262/2].

45/24688 - مشهد، آستان قدس رضوی: 14090، از اواخر اعمال ماه رمضان تا آخر کتاب، از آغاز افتادگی دارد، نسخ، ملا نصرت هندی، 1131ق، 209 برگ، سابقه :

مدرسه فاضلیه: 10 ادعیه، مدرسه نواب: 10 ادعیه [فهرست آستان قدس: 260/15؛ فهرست مدرسه فاضلیه: 160؛ فهرست دو کتابخانه مشهد: 552].

46/24689 - قم، گلپایگانی: 4326/22/46، آغاز: برابر نمونه، نسخ، ابن عنایت الله، آخر شعبان 1132ق، 316 برگ، 19 سطر [فهرست گلپایگانی، قدیم: 93/2؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

47/24690 - قم، مسجد اعظم: 1639، آغاز: این رساله مشتمل است بر چهارده باب و خاتمه فصل اول، نسخ و نستعلیق، محمد رضا بن محمد صادق زهانی، 1132ق، 151 برگ [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 219؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

48/24691 - یزد، وزیری: 1540، از ماه ذی الحجه تا آخر، نسخ، ابو الحسن ابهری، 1133، با ترجمه دعاها، 375 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 985/3].

49/24692 - قم، گلپایگانی: 647، علی نقی بن محمد شفیع، 1133ق [فهرست گلپایگانی، قدیم: 92/2].

50/24693 - کاشان، اداره فرهنگ و ارشاد کاشان: 105، نستعلیق و دعاها نسخ معرب، محمد قاسم بن محمد شریف منوچهر نوری، یکشنبه 24 صفر 1134ق، تصحیح از کاتب، قبل و بعد از کتاب دعا هایی افزوده شده است، 255 برگ، 17 سطر، 13*23 [فهرست اداره فرهنگ و ارشاد کاشان: 97] .

51/24694 - قم، قائنی: 174، بدون نام کاتب، 1137ق، فارسی [مجله تراثنا:

346/50].

ص:191

52/24695 - قم، مدرسه فیضیه: 1299، نسخ و نستعلیق، محمد باقر، 1141ق، رساله اول مجموعه [فهرست مدرسه فیضیه: 78/2].

53/24696 - مشهد، آستان قدس رضوی: 9575، نسخ و ترجمه نستعلیق، محمد صالح بن حسین، 1142ق، به ضمیمه دعای جوشن کبیر و جوشن صغیر، 284 برگ [فهرست آستان قدس: 238/15].

54/24697 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15664، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، میرزا احمد نیریزی، 1145ق، 136 برگ [فهرست آستان قدس: 268/15].

55/24698 - چالوس، مدرسه امام صادق علیه السلام : 580، از آغاز افتادگی دارد، نسخ و نستعلیق خوش، محمد رضا بن بابا خان مؤدب قزوینی، 25 ذی حجه 1148ق، 135 برگ، 19 سطر [فهرست مدرسه امام صادق علیه السلام ].

56/24699 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2074، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، ربیع الثانی 1151ق، مهری مربع با سجع «و رفعنا مکانا علیا» مشهود است، رساله اول مجموعه، «2پ-190ر» 189 برگ، 18 سطر، 16*26 [فهرست مرکز احیاء: /6مخطوط].

57/24700 - شهمیرزاد سمنان، مسجد اعظم: 15، آغاز افتاده، آغاز: شهادت حسین علیه السلام است... فصل دویم در زیارت مشهور آن حضرت است در روز عاشورا، نسخ زیبا و ادعیه معرب و ترجمه نستعلیق، محمد محسن بن محمد باقر شریف کرمانی، 1151ق، 160 برگ، 21 سطر [فهرست مسجد اعظم شهمیرزاد].

58/24701 - مشهد، آستان قدس رضوی: 11514، نسخ و ترجمه شکسته نستعلیق، بدون نام کاتب، 1153ق، مقابله و تصحیح شده، 234 برگ [فهرست آستان قدس:

238/15؛ فهرست اهدایی رهبری: 135].

59/24702 - مشهد، آستان قدس رضوی: 20473، تا آخر باب نهم، نسخ، بدون نام کاتب، 1153ق، 189 برگ [فهرست آستان قدس: 237/15].

60/24703 - تهران، سپهسالار: 1027، عبد الله بن درویش علی اصفهانی، 1155ق [فهرست سپهسالار: 82/5؛ فهرست سپهسالار: 33/1].

61/24704 - تهران، دانشگاه تهران: 10047، نسخ و نستعلیق، عبد العظیم بن محمد حسین مراغی قاری، ربیع الاول 1157ق، 191 برگ [فهرست دانشگاه تهران:

532/17].

ص:192

62/24705 - قم، مدرسه حجازیها: 8270/56/120، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: و لیالی شریفه و اعمال آنها که با اسانید صحیحه و معتبره، نستعلیق، بدون نام کاتب، پنجشنبه 26 محرم 1159ق، 290 برگ، 17 و 18 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

63/24706 - قم، مدرسه حجازیها: 7899/53/109، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد حسین بن محمد امین، غره رجب 1160ق، 265 برگ، 16 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

64/24707 - قم، مرعشی: 11397، محمد تقی بن نظر علی، پنجشنبه 29 شوال 1162ق، 183 برگ، 22 سطر [فهرست مرعشی: 660/28].

65/24708 - تبریز، ملی تبریز: 775، نسخ، بدون نام کاتب، 1162ق، شماره ثبت در دفتر:3684، 246 برگ [فهرست ملی تبریز: 798/2].

66/24709 - مشهد، آستان قدس رضوی: 19593، نسخ، محمد حسین بن محمد هاشم، 1172ق، 243 برگ [فهرست آستان قدس: 237/15؛ فهرست اهدایی رهبری: 136].

67/24710 - قم، مرعشی: 628، از اول افتادگی دارد، آغاز: و آنچه از او طلبیده بودی به سوی آنها مسارعت نمود، نستعلیق، علی اشرف بن محمد قاسم اصفهانی، 4 جمادی الثانی 1174ق، 296 برگ [فهرست مرعشی: 229/2].

68/24711 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15181، نسخ، ابو القاسم بن شهاب الدین علی حسینی علوی، 1174ق، 215 برگ [فهرست آستان قدس: 242/15].

69/24712 - قم، گلپایگانی: 1676/9/226، آغاز: برابر نمونه، ادعیه نسخ معرب و عبارت فارسی نستعلیق، محمد حسن بن جهان گل، یکشنبه رجب 1176ق، 342 برگ، 17 سطر، سابقه : حاج اسماعیل هدایتی [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید؛ مجله تراثنا: 80/3].

70/24713 - همدان، مدرسه غرب: 4745، نسخ، محمد جعفر بن ملک محمد زرکش اصفهانی، 1177ق [فهرست مدرسه غرب: 28].

71/24714 - یزد، وزیری: 2502، نسخ، محمد باقر بن محمد رفیع، 1183ق، 92 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1320/4].

72/24715 - قم، گلپایگانی: 4379/22/99، آغاز: برابر نمونه، نسخ، سید علی بن سید ابو القاسم موسوی قودجانی، 1189ق، 196 برگ، 18 سطر [فهرست گلپایگانی، قدیم: 92/2؛ فهرست گلپایگانی، رایانه ای].

ص:193

73/24716 - قم، دار الحدیث: 65، از اوایل دعای ابوحمزه ثمالی تا آخر کتاب را شامل است، از اول افتاده است، آغاز: و توجهت الیک بحاجتی و جعلت بک استغاثتی و بدعائک توسلی من غیر استحقاقی لاستماعک منی، انجام: برابر نمونه، نسخ، سلیمان جهرمی، 1189ق، 255 برگ، 15 سطر، 14*20 [فهرست دار الحدیث].

74/24717 - قم، گلپایگانی: 4004/20/124، جلد اول (اعمال پنج ماه رجب، شعبان، رمضان، شوال و ذی قعده)، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 8 ربیع الاول 1190ق، 181 برگ، 13 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید؛ فهرست گلپایگانی، قدیم: 93/2].

75/24718 - قم، مدرسه حجازیها: 8695/58/145، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: و فضائل ایام و لیالی شریفه و اعمال آنها، نسخ، بدون نام کاتب، دوشنبه 8 ربیع الثانی 1190ق، 108 برگ، 17 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

76/24719 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3886، نسخ، احمد بن خدا بخش ارسنجانی، جمعه 4 صفر 1191ق، 177 برگ، 21 سطر، 17*29 [ فهرست مرکز احیاء: /10مخطوط ].

77/24720 - مشهد، آستان قدس رضوی: 8178، نسخ، بدون نام کاتب، 1192ق، 129 برگ [فهرست آستان قدس: 243/6].

78/24721 - گلپایگان، ملازین العابدین گلپایگانی: 63، نسخ عبارات عربی معرب، بدون نام کاتب، چهارشنبه 27 ذی حجه 1193ق، در پایان دعای جوشن کبیر، 206 برگ، 16 سطر، 13/5*21/5 [ فهرست کتابخانه های گلپایگان: 51].

79/24722 - یزد، وزیری: 2462، نسخ، بدون نام کاتب، 1193ق، 219 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1303/4].

80/24723 - تهران، موزه هنرهای تزئینی: 7681، نسخ، محمد هاشم اصفهانی، 1193ق [نشریه نسخه های خطی: 129/3].

81/24724 - قم، گلپایگانی: 4826/24/126، آغاز: برابر نمونه، نسخ، عبد الفتاح بن کربلایی محمد تبریزی، 1194ق، 219 برگ، 21 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید؛ فهرست گلپایگانی، قدیم: 93/2].

82/24725 - یزد، وزیری: 3695، نسخ، علی اکبر، 1194ق، 196 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1752/5].

ص:194

83/24726 - قم، مسجد اعظم: 3662، آغاز: برابر نمونه، نسخ، سلطان محمد، رجب 1195ق، 244 برگ، 18 سطر، قطع رحلی [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 220؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

84/24727 - یزد، وزیری: 3336، نستعلیق، محمد طاهر رازی، 1195ق، رساله اول مجموعه، «1-184» 184 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1618/5].

85/24728 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3159، نسخ، اسماعیل، 1196ق، توسط کاتب تصحیح شده، 154 برگ [فهرست آستان قدس: 236/15؛ فهرست آستان قدس: 262/2].

86/24729 - قم، مدرسه حجازیها: 8727/57/177، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: از برای من در ماهی که حرمات او را عظیم گردانیده بودم و حق او، نستعلیق، ابو القاسم بن محمد علی بن میرک بن شاه قاسم دشت بیاضی، دهه آخر شعبان 1197ق، در آخر نسخه دعای سحر تحریر شده است، 243 برگ، 18 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

87/24730 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3161، اعمال سه ماهه رجب و شعبان و رمضان، نسخ، بدون نام کاتب، 1197ق، زیارات در 13 برگ ضمیمه، 208 برگ [فهرست آستان قدس: 268/15؛ فهرست آستان قدس: 262/2].

88/24731 - یزد، وزیری: 3062، از اول افتادگی دارد، نستعلیق، احمد، 1197ق، 325 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1520/5 ].

89/24732 - تهران، دکتر اصغر مهدوی: 374، نسخ، علی اکبر، 1197ق [نشریه نسخه های خطی: 83/2].

90/24733 - همدان، مدرسه غرب: 842، نسخ، محمد علی بن محمد صادق خوانساری، 1198ق [فهرست مدرسه غرب: 28].

91/24734 - رشت، فرهنگ: 3ز، از آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق [فهرست فرهنگ رشت: 51].

92/24735 - قم، مرعشی: 12137، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: السلام علیک یا ابا عبد الله السلام علیک یابن رسول الله، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، تصحیح شده، 159 برگ، 17 سطر، 7*13 [ فهرست مرعشی: 593/30].

ص:195

93/24736 - قم، مرعشی: 8464، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 224 برگ [فهرست مرعشی: 56/22].

94/24737 - مشهد، آستان قدس رضوی: 11538، نسخ و ترجمه نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 312 برگ [فهرست آستان قدس: 257/15].

95/24738 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12498، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 257 برگ [فهرست آستان قدس: 264/15].

96/24739 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12508، نسخ و ترجمه نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 264 برگ [فهرست آستان قدس: 254/15].

97/24740 - مشهد، آستان قدس رضوی: 14597، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 206 برگ [فهرست آستان قدس: 257/15].

98/24741 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15551، نسخ و ترجمه نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، با ترجمه فارسی، 310 برگ [فهرست آستان قدس: 254/15].

99/24742 - مشهد، آستان قدس رضوی: 19945، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 264 برگ [فهرست آستان قدس: 256/15؛ فهرست اهدایی رهبری: 136].

100/24743 - مشهد، آستان قدس رضوی: 20819، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، تصحیح و مقابله شده با نسخه اصل و دارای حواشی مؤلف، ابو القاسم موسوی خوانساری (شاگرد مؤلف)، محمد صادق موسوی و اضافاتی منقول از ذریعة النجاح محمد صالح خاتون آبادی، 314 برگ، 15 سطر [فهرست آستان قدس:

255/15؛ فهرست اهدایی رهبری: 136].

101/24744 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3155، نسخ، میرزا احمد نیریزی، قرن 12ق، 316 برگ [فهرست آستان قدس: 239/15].

102/24745 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3166، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 220 برگ [فهرست آستان قدس: 255/15].

103/24746 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3174، نسخ، فاطمه بنت شیخ محمد یوسف، قرن 12ق، 253 برگ [فهرست آستان قدس: 260/15].

104/24747 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3260، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 135 برگ [فهرست آستان قدس: 270/15].

ص:196

105/24748 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 941، بدون نام کاتب، سده 11 و 12ق [فهرست اهدایی رهبری: 136].

106/24749 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 2858، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، «676ص» 338 برگ [فهرست مجلس: 184/10].

107/24750 - تهران، دانشگاه تهران: 6854، از آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 298 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 383/16].

108/24751 - تهران، دانشگاه تهران: 8647، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 308 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 187/17].

109/24752 - تهران، دانشگاه تهران: 9582، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 293 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 414/17].

110/24753 - تهران، ملی تهران: /1854ف، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، «ص379-383» 8 برگ [فهرست ملی تهران: 318/4].

111/24754 - تهران، ملی تهران: /1963ع، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 250 برگ [فهرست ملی تهران: 644/10].

112/24755 - قم، گلپایگانی: 19/181، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 241 برگ [فهرست گلپایگانی، رایانه ای].

113/24756 - قم، گلپایگانی: 268/2/88، از آغاز تا باب دهم در اعمال هر ماه، از آخر افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ و ادعیه نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 161 برگ، 17 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

114/24757 - قم، گلپایگانی: 3014/16/24، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: من الذین هم دعاة الی النار و یوم القیامة هم من... احینا علی ذلک ما احییتنا و اجعل لنا مع الرسول، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 233 برگ، 13-25 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

115/24758 - قم، گلپایگانی: 4191/21/111، از اول افتادگی دارد، آغاز: کودکی و بزرگی کرده باشد و خدا عطا کند به او ثواب کسی را که تمام آن ماه را روزه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 392 برگ، 15 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

ص:197

116/24759 - قم، گلپایگانی: 4314/22/34، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 258 برگ، 19 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

117/24760 - قم، گلپایگانی: 4344/22/64، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: در ماهها یاری بر طاعت تو را و استمداد فضل و رحمت از تو نمود و سعی بسیار در طلب خشنودی تو کرد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 270 برگ، 20 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

118/24761 - قم، گلپایگانی: 5470/27/140، اعمال شهور ثلاثه (رجب، شعبان و رمضان)، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: و هزار ملک از جانب چپ و همه او را ندا کنند که گوارا باد تو را کرامتهای حق تعالی ای بنده خدا پس خداوند رحمان ندا کند، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 118 برگ، 17 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

119/24762 - قم، گلپایگانی: 5999/30/69، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 12ق، در حاشیه تصحیح و نسخه بدل آورده شده است، رساله اول مجموعه، 101 برگ، 23 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

120/24763 - قم، گلپایگانی: 6597/33/147، آغاز: برابر نمونه، عبارات عربی نسخ معرب و فارسی نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، در حاشیه تصحیح دارد، در آخر نسخه طریق ختم چند آیه قرآن درج شده است، 352 برگ، 16 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

121/24764 - تهران، سپهسالار: 1030، بدون نام کاتب، اوایل قرن 12ق [فهرست سپهسالار: 82/5؛ فهرست سپهسالار: 32/1 ].

122/24765 - تهران، سپهسالار: 5654، ناقص است، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 121 برگ [فهرست سپهسالار: 82/5].

123/24766 - قم، مسجد اعظم: 1127، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: عدالت ثمره دوران سلطنت سعادت اثر اعلی حضرت سید سلاطین، نستعلیق و نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 209 برگ، 21 سطر، قطع وزیری [فهرست مسجد اعظم،قدیم:

219؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

ص:198

124/24767 - تهران، ملک: 2949، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 313 برگ [فهرست ملک: 423/3].

125/24768 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 102، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 202 برگ [فهرست مرکز احیاء: 144/1].

126/24769 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 1516، نسخ معرب، بدون نام کاتب، نزدیک عصر مولف، کاتب تصحیح کرده، 175 برگ، 17 سطر، 12/5*20/5 [فهرست مرکز احیاء: 365/4].

127/24770 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2054، از باب ششم تا آخر کتاب، آغاز:

باب ششم در بیان اعمال ماه محرم الحرام است و در آن، انجام: این شکسته را به دعای رحمت و مغفرت، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، عناوین شنگرف، تصحیح شده، 240 برگ، 14 سطر، 15*23 [فهرست مرکز احیاء: /6مخطوط].

128/24771 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2152، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، عناوین شنگرف، تصحیح شده، در چند برگ اول تملک رضا گیلانی در 25 ربیع الاول 1235ق و یادداشتهای مختلفی در ادعیه در اوراق آخر و مطالب متفرقه ای مکتوب است، 151 برگ، 17 سطر، 11*17 [فهرست مرکز احیاء: /6مخطوط].

129/24772 - یزد، وزیری: 1437، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 188 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 959/3].

130/24773 - یزد، وزیری: 1962، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 218 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1107/3].

131/24774 - یزد، وزیری: 643، از آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 142 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 553/2].

132/24775 - یزد، وزیری: 973، از آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 264 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 802/2].

133/24776 - یزد، وزیری: 975، از آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 321 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 803/2].

134/24777 - یزد، وزیری: 978، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 357 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 804/2].

ص:199

135/24778 - مشهد، دانشکده الهیات: 1666، از آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 184 برگ [فهرست الهیات مشهد: 775/3].

136/24779 - مشهد، گوهر شاد: 737، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق [فهرست گوهر شاد: 850/2].

137/24780 - تهران، دانشکده الهیات: 31 د، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 279 برگ [فهرست الهیات تهران: 71/1].

138/24781 - اصفهان، عمومی اصفهان: 11492، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، «610ص» 305 برگ [فهرست کتابخانه عمومی اصفهان: 109/1].

139/24782 - قم، طبسی حائری: 686، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: مزارع اصلهای پژمردگان مؤسس قواعد ملت و دین... الشاه سلطان، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، با تصحیح در حاشیه و ترجمه ادعیه به صورت زیر نویس، 180 برگ، 13 سطر [فهرست کتابخانه طبسی].

140/24783 - تهران، دکتر اصغر مهدوی: 584، نسخ، بدون نام کاتب، سده 11 و 12ق [نشریه نسخه های خطی: 83/2].

141/24784 - ری، آستان عبد العظیم: 190، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق [نشریه نسخه های خطی: 432/3].

142/24785 - اصفهان، دانشگاه اصفهان: 253(23183)، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق [نشریه نسخه های خطی: 900/11 ].

143/24786 - کاشان، حسن عاطفی: بدون شماره، از آخر افتادگی دارد، بدون نام کاتب، قرن 12ق [نشریه نسخه های خطی: 735/7].

144/24787 - همدان، حاجی ایزدی: بدون شماره، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، با ترجمه ادعیه [نشریه نسخه های خطی: 366/5].

145/24788 - همدان، حبیب جواهری: 28 (48)، ناقص است، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق [فهرست کتابخانه های رشت و همدان: 1678].

146/24789 - همدان، حبیب جواهری: 26 (53)، نسخ، بدون نام کاتب، سده 11 و12ق [فهرست کتابخانه های رشت و همدان: 1677].

147/24790 - قم، آستان معصومیه (س): 3: 119-5198، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 277 برگ [فهرست آستان معصومیه(س)، دانش پژوه: 126].

ص:200

148/24791 - خوی، موزه خوی: 24، از انجام افتاده، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 220 برگ، 20 سطر [فهرست موزه خوی].

149/24792 - قم، مفتی الشیعة: 75، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 174 برگ، 19 سطر، 9/5*17 [ فهرست مفتی الشیعه: 81؛ مجله تراثنا: 215/67؛ مخطوطات مکتبه الاردبیلی: 11].

150/24793 - قائن، سید حسین امام: 18، از انجام افتادگی دارد، انجام: کفاره او چیست فرمودند که ده مسکین را طعام می دهد و هر مسکینی را ده مد و طلب آمرزش، نسخ ادعیه معرب، بدون نام کاتب، قرن 12ق، با تصحیح، دارای وقفی به سال 1253ق، برخی اوراق بازنویسی شده، 241 برگ، 16 سطر، 13*21 [ فهرست کتابخانه های قائن: 194].

151/24794 - کرمانشاه، خاندان میبدی (کرمانشاه): 82، از انجام افتادگی دارد، انجام:

چون خواهد مشغول دعا شود اول صد مرتبه الله اکبر و صد مرتبه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 111 برگ، 20 سطر، 10*15/5 [ فهرست خاندان میبدی: 64].

152/24795 - تهران، سپهسالار: 1028، محمد قلی نوری، 1200ق [فهرست سپهسالار:

82/5؛ فهرست سپهسالار: 33/1].

153/24796 - قم، مدرسه حجازیها: 7654/51/114، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: بسمله باب پنجم در بیان فضائل ماه مبارک رمضان، نسخ و نستعلیق، علی محمد بن میرزا محمد تقی یالوردی نوری ملقب به یالویج، شنبه 4 ذی قعده 1201ق، 251 برگ، 9 و 17 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

154/24797 - مشهد، آستان قدس رضوی: 8879، نسخ و ترجمه ادعیه به شکسته، محمد باقر اصفهانی، 1201ق، 258 برگ [فهرست آستان قدس: 243/6].

155/24798 - یزد، وزیری: 976، نسخ، علی بن میر مصطفی، 1201ق، 281 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 803/2].

156/24799 - قم، مسجد اعظم: 3245، آغاز: برابر نمونه، نسخ، عبد الله بن عبد الکریم، 23 صفر 1202ق، 243 برگ، 19 سطر، قطع خشتی [فهرست مسجد اعظم،قدیم:

220؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

157/24800 - قم، گلپایگانی: 4605/23/125، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، رمضان المبارک 1202ق، 186 برگ، 12 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

ص:201

158/24801 - مشهد، آستان قدس رضوی: 17601، نستعلیق، محمد ابراهیم بن محمد مقیم موسوی تربتی، 1203ق، 283 برگ [فهرست آستان قدس: 239/15].

159/24802 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 4118، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، درویش محمد شاه علی اصغر، 1203ق، 219 برگ [فهرست مجلس:

113/11].

160/24803 - یزد، وزیری: 1804، نسخ، حسن علی بن ابو الهادی، 1203ق، 79 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1059/3].

161/24804 - یزد، وزیری: 726، نسخ و نستعلیق، جعفر، 1203ق، 216 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 616/2].

162/24805 - تهران، دانشگاه تهران: 2235، نسخ، محمد حسین بن محمد حسن، 1204ق، 272 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 899/9].

163/24806 - قم، گلپایگانی: 4672/23/192، آغاز: تحفه آن بارگاه خلایق امیدگاه گردانید امید که...باب اول در فضایل و اعمال ماه مبارک رجب است و آن مشتمل بر پنج فصل است، نسخ، محمد علی بیارجمندی، 1204ق، 151 برگ، 14 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

164/24807 - یزد، وزیری: 985، نسخ، محمد تقی بن عبد الله، 1204ق، 318 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 807/2].

165/24808 - قم، گلپایگانی: 4396/22/116، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب و نستعلیق، حسین بن محمد حسین موسوی، ذی قعده 1206ق، 176 برگ، 18 سطر [فهرست گلپایگانی، قدیم: 93/2؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

166/24809 - ندوشن یزد، مسجد جامع: بدون شماره، چهار نسخه از زاد المعاد در تاریخ های نزدیک به یکدیگر به دنبال هم و به خط نسخ توسط یک کاتب به تحریر درآمده اند، بدون نام کاتب، هر چهار نسخه در 1206ق وقف مسجد جامع ندوشن شده اند، هر چهار نسخه ناقص و به قطع وزیری است [مجله تحقیقات اسلامی:

سال12 ، ص364].

167/24810 - قم، مسجد اعظم: 1729، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، رمضان المبارک 1207ق، رساله دوم مجموعه، 205 برگ، 20 سطر، قطع وزیری [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 524؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

ص:202

168/24811 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3358، نسخ، ابو القاسم بن محمد تقی یزدی، 1207ق، 250 برگ [فهرست آستان قدس: 244/6].

169/24812 - خوی، مدرسه نمازی: 583، نسخ، میرزا خان بابا بن نصر الله، 1209ق [فهرست مدرسه نمازی، جلد اول: 309].

170/24813 - یزد، وزیری: 2335، نسخ، محمد تقی محمدی، 1209ق، 247 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1255/4].

171/24814 - قم، مدرسه حجازیها: 8012/54/102، اعمال ماههای رجب، شعبان و رمضان، آغاز: بسمله الحمد للّه ربّ العالمین اما بعد این نسخه شریفی است... که از زاد المعاد محسوب می شود، نسخ، عبد الله بن محمد صادق رازی، 1209ق، رساله اول مجموعه، 85 برگ، 16 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

172/24815 - تهران، مجلس سنا: 342، نسخ و نستعلیق، عبد الله بن ملا عاشور زمانی اصفهانی، 1210ق، 240 برگ [فهرست مجلس سنا: 174/1].

173/24816 - قم، مدرسه حجازیها: 8365/57/35، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، در ابتدای نسخه تاریخ تولدی مورخ 1210ق موجود است، 168 برگ، 19 و 20 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

174/24817 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 859، نستعلیق و نسخ معرب، بدون نام کاتب، 21 1211، با ضمیمه چند دعا: دعای صباح و مناجات خمسة عشر و جوشن کبیر و صغیر و...، 262 برگ، مختلف سطر، 13/5*20/5 [ فهرست مرکز احیاء:

72/3].

175/24818 - قم، گلپایگانی: 7307/37/97، نسخ معرب، لطف علی، شوال 1211ق، 254 برگ، 20 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

176/24819 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1155، بدون نام کاتب، 1211ق [فهرست اهدایی رهبری: 136].

177/24820 - تهران، دانشکده الهیات: 106 ب، نسخ، عبد الله بن محمد کاظم اشرفی، 1212ق [فهرست الهیات تهران: 71/1].

178/24821 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3167، نسخ و ترجمه نستعلیق، محمد اسماعیل اصفهانی نجم ثانی، 1214ق، 298 برگ [فهرست آستان قدس: 243/15؛ فهرست آستان قدس: 263/2].

ص:203

179/24822 - یزد، وزیری: 2136، نسخ، علی رضا، 1215ق، 254 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1175/4].

180/24823 - یزد، وزیری: 979، نسخ، محمد قاسم بن ملا شرف علی اصفهانی، 1215ق، به انضمام دعای جوشن کبیر، 178 برگ [فهرست کتابخانه وزیری:

804/2].

181/24824 - قم، گلپایگانی: 7179/36/179، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: فی رجب محمد بن علی الثانی و ابنه علی بن محمد المنتخب، نسخ معرب، بدون نام کاتب، جمادی الاول 1216ق، در حاشیه تصحیح شده است، 188 برگ، 22 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

182/24825 - مشهد، آستان قدس رضوی: 13179، نسخ، فتحعلی بن حاجی حق ویردی، 1216ق، 262 برگ [فهرست آستان قدس: 243/15].

183/24826 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3169، نسخ، بدون نام کاتب، 1216ق، به ضمیمه زیارت ششم حضرت علی علیه السلام ، 195 برگ [فهرست آستان قدس: 244/15؛ فهرست آستان قدس: 264/2].

184/24827 - قم، گلپایگانی: 19/102، نسخ، احمد بن محمد شرف شهددی مصاحبی نائینی، 18 رجب 1217ق، 172 برگ [فهرست گلپایگانی، قدیم: 300/1].

185/24828 - قم، گلپایگانی: 4222/21/142، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد اسماعیل بن محمد قاسم، اواخر ذی قعده 1217ق، 227 برگ، 19 سطر [فهرست گلپایگانی، قدیم: 2 / 93؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

186/24829 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3165، نسخ و شکسته نستعلیق، مسیح بن اسماعیل حسینی مازندرانی، 1217ق، 288 برگ [فهرست آستان قدس: 263/2؛ فهرست آستان قدس: 244/15].

187/24830 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3171، شامل اعمال سه ماهه، نسخ، بدون نام کاتب، 1217ق، 105 برگ [فهرست آستان قدس: 269/15].

188/24831 - تهران، دانشکده الهیات: 273 د، نسخ و شکسته نستعلیق، بدون نام کاتب، 1218ق، 236 برگ [فهرست الهیات تهران: 72/1].

189/24832 - قم، قائنی: 175، محمد تقی بن محمد هاشم خوانساری، 1218ق [مجله تراثنا: 50 / 174].

ص:204

190/24833 - کاشان، مدرسه سلطانی: 347، از ابتدا تا پایان دعای وداع ماه رمضان، آغاز:

برابر نمونه، نسخ جلی، بدون نام کاتب، با تملکی به تاریخ 1218ق، 58 برگ، 21 سطر [فهرست مدرسه سلطانی، جدید].

191/24834 - تهران، دانشگاه تهران: 7711، نسخ، احمد بن محمد رفیع بن مفید بن ابی جعفر حسینی موسوی ابراهیمی استرآبادی، رجب 1219ق، 206 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 682/16].

192/24835 - خوانسار، فاضل خوانساری: 108، نسخ، محمد هاشم بن سید علی حسینی دهنوی، 1219ق، 244 برگ [فهرست کتابخانه فاضل خوانساری: 78/1].

193/24836 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15574، از آغاز تا فصل ششم، نسخ و نستعلیق، علی بن الله ویردی، 1219ق، 208 برگ [فهرست آستان قدس: 259/15].

194/24837 - قم، مدرسه حجتیه: 176، نسخ، اسماعیل بن سید رضا حسینی، 1219ق [فهرست مدرسه حجتیه: 15].

195/24838 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 17، نسخ و نستعلیق، محمد جعفر بن محمد ابراهیم، 1220ق، «808ص» 404 برگ، 22 سطر [فهرست سلطنتی، دینی:

591].

196/24839 - قم، گلپایگانی: 6988/35/168، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، محمد حسین بن حاجی مقیم مراغی، 27 ذی حجه 1221ق، در اول نسخه تملک پسر فاضل شرابیانی با مهر حسن بن محمد، 231 برگ، 19 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

197/24840 - مشهد، آستان قدس رضوی: 19941، نسخ، میرزا بابا تبریزی، 1221ق، 248 برگ [فهرست آستان قدس: 240/15].

198/24841 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 14420، آغاز: از اول افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، 1221ق، 239 برگ [فهرست مجلس: 558/38].

199/24842 - مشهد، گوهر شاد: 1106، آغاز: برابر نمونه، نسخ خوش و دعاها نسخ معرب، بهاء الدین بن میرزا فخر الدین طباطبایی، 1221ق [فهرست گوهر شاد:

1528/3].

200/24843 - تهران، دانشگاه تهران: 2227، نسخ، عبد الله بن حاجی محمد نیریزی، 2 محرم 1222ق، 183 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 896/9].

ص:205

201/24844 - همدان، سید نصر الله بنی صدر: بدون شماره، بدون نام کاتب، شوال 1222ق [نشریه نسخه های خطی: 380/5].

202/24845 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15398، نسخ، محمد نصیر بن حاجی علی اشرف بشرویی، 1222ق، 284 برگ [فهرست آستان قدس: 243/15].

203/24846 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3277، نسخ، کریم، 1222ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 294].

204/24847 - مشهد، آستان قدس رضوی: 84، تا مقداری از اعمال ماه رمضان را شامل است، نسخ، بدون نام کاتب، وقف در 1222ق، 105 برگ [فهرست آستان قدس:

264/2].

205/24848 - یزد، وزیری: 2713، نسخ، محمد رضا رکنابادی، 1222ق [فهرست کتابخانه وزیری: 1401/4].

206/24849 - تهران، ملک: 2217، نسخ، بدون نام کاتب، 1223ق، 309 برگ [فهرست ملک: 432/3].

207/24850 - یزد، وزیری: 982، نسخ، ابو الحسین یزدی، 1223ق، 315 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 805/2].

208/24851 - زنجان، امام جمعه زنجان (سید عزالدین): حج، فتحعلی بن حق ویردی تبریزی، 1223ق [دلیل المخطوطات: 110 ].

209/24852 - قم، مسجد اعظم: 2385، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، محرم 1224ق، 312 برگ، 19 سطر، قطع خشتی [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 220؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

210/24853 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2584، نسخ، فتحعلی بن حق ویردی تبریزی، 31 جمادی الثانی 1224ق، تصحیح شده، بعض ادعیه دارای ترجمه فارسی به شنگرف، 253 برگ، 18 سطر [فهرست مرکز احیاء: /7مخطوط].

211/24854 - تهران، سپهسالار: 5653، نسخ، حسن بن محمد انجدانی، 1224ق، 268 برگ [فهرست سپهسالار: 82/5].

212/24855 - یزد، وزیری: 2759، از اول افتادگی دارد، نسخ، علی بن ثانی هدشی، 1224ق، 169 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1417/4].

ص:206

213/24856 - یزد، میرزا محمد کاظمینی: 195، نسخ، ادعیه معرب، عبد الحسین بن حاجی محمد علی رشتی، جمعه 12 جمادی الاول 1225ق، در دو برگ اول شرح دعای بازو بند امیر المومنین آمده، 291 برگ، 14 سطر، 14*20 [ فهرست کتابخانه میرزا محمد کاظمینی: 172/1].

214/24857 - خوانسار، فاضل خوانساری: 297، از اول افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، 1225ق، 286 برگ [فهرست کتابخانه فاضل خوانساری: 17/2].

215/24858 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3168، نسخ و نستعلیق، محمد اسماعیل اصفهانی نجم ثانی، 1225ق، 330 برگ [فهرست آستان قدس: 245/15؛ فهرست آستان قدس: 264/2].

216/24859 - تهران، دانشگاه تهران: 2230، نسخ، محمود لؤلؤی شیرازی، 1225ق، 246 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 897/9 ].

217/24860 - یزد، وزیری: 977، از اول افتادگی دارد، نسخ، محمد هادی کوزه کنانی، 1225ق، 166 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 803/2].

218/24861 - مشهد، گوهر شاد: 885، آغاز: برابر نمونه، نسخ خوش، میرزا محمد بن محمد علی، 1225ق، 179 برگ [فهرست گوهر شاد: 1199/3].

219/24862 - مشهد، گوهر شاد: 94، نسخ، حسین بن محمد طاهر موسوی، 1225ق، 296 برگ [فهرست گوهر شاد: 80/1].

220/24863 - تهران، مدرسه چهل ستون: 238، نسخ، زین العابدین بن محمد تقی گلپایگانی، 1225ق [آشنایی با چند نسخه خطی: 357].

221/24864 - شیراز، شاه چراغ: 1192، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1226ق، شماره ثبت: 1212، به ضمیمه صلواتیه مؤلف که آغازش افتاده است، 294 برگ [فهرست شاه چراغ: 202/1].

222/24865 - مشهد، آستان قدس رضوی: 14741، از اول افتادگی دارد، نسخ، گل محمد مامقانی، 1226ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 294].

223/24866 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 670، بدون نام کاتب، 1226ق [فهرست اهدایی رهبری: 136].

224/24867 - مشهد، آستان قدس رضوی: 8331، نسخ، بدون نام کاتب، 1226ق، 222 برگ [فهرست آستان قدس: 244/6؛ فهرست الفبایی آستان قدس: 294].

ص:207

225/24868 - قم، مسجد اعظم: 2322، بدون نام کاتب، 1226ق، قطع خشتی [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 219].

226/24869 - قم، مسجد اعظم: 559، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1226ق، 133 برگ، 17 سطر، قطع خشتی [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 219؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

227/24870 - یزد، وزیری: 3591، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، 1226ق، 288 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1712/5].

228/24871 - یزد، وزیری: 987، نسخ، محمد محسن، 1226ق، 229 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 805/2].

229/24872 - قم، مسجد اعظم: 3198، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 3 جمادی الثانی 1227ق، 203 برگ، 22 سطر [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 220؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

230/24873 - قم، گلپایگانی: 4261/21/181، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: در فضایل و اعمال ماه مبارک رجب است و آن مشتمل بر پنج فصل، نسخ، احمد بن محمد حسین کورابی واعظ روضه خوان، دوشنبه 16 شعبان 1227ق، در پایان آن احکام نماز استسقاء و چند نماز دیگر و اعمال عید نوروز در پنج برگ آمده است، 160 برگ، 16 سطر [فهرست گلپایگانی، قدیم: 93/2؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

231/24874 - شیراز، شاه چراغ: 1195، نسخ و نستعلیق، محمد رضی بن شیخ محمد صالح، 1227ق، شماره ثبت: 2039، 446 برگ [فهرست شاه چراغ: 204/1].

232/24875 - قم، مرعشی: 4334، نسخ، حاجی جعفر قزوینی یزدی، 1227ق، 436 برگ [فهرست مرعشی: 327/11].

233/24876 - قم، مدرسه فیضیه: 1243، نسخ، بدون نام کاتب، 1227ق، 114 برگ [فهرست مدرسه فیضیه: 66/2].

234/24877 - تهران، دکتر اصغر مهدوی: 570، نسخ، محمد بن عبید بن محمد رضا سپاهانی، 1227ق [نشریه نسخه های خطی: 83/2].

235/24878 - قم، گلپایگانی: 294/2/114، آغاز: برابر نمونه، نسخ، حسن بن محمد خوانساری، سه شنبه رجب 1228ق، 269 برگ، 17 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

ص:208

236/24879 - قم، گلپایگانی: 1416/8/126، شامل اعمال سه ماهه رجب و شعبان و رمضان، آغاز: برابر نمونه، نسخ، علی ریزی، رمضان المبارک 1228ق، نسخه جهت آقا رجبعلی نوشته شده است، 151 برگ، 16 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

237/24880 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 2022، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد تقی بن محمد علی، 1228ق، «ص821» 411 برگ [فهرست مجلس: 21/6].

238/24881 - قم، طبسی حائری: 488، آغاز: برابر نمونه، نسخ زیبا، اسماعیل بن کربلایی اکبر کرمانی، شنبه 1 محرم 1229ق، 327 برگ، 19 سطر [فهرست کتابخانه طبسی].

239/24882 - قم، مسجد اعظم: 1713، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، محمد بن کربلائی عبید الله زنوزی، شب 17 صفر 1229ق، 227 برگ، 17 سطر، رحلی [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 219؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

240/24883 - قم، حسن شریعتی: 13، از آغاز افتادگی دارد، نسخ، محمد قاسم بن علی محمد، شنبه ربیع الثانی 1229ق [ فهرست شریعتی قم: 47].

241/24884 - همدان، رضا همراه: 21، نسخ، ملا جعفر متولی، جمادی الاول 1229ق [فهرست کتابخانه های رشت و همدان: 1691].

242/24885 - شیراز، شاه چراغ: 1194، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1229ق، شماره ثبت: 1971 [فهرست شاه چراغ: 204/1].

243/24886 - قم، گلپایگانی: 6922/35/102، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد حسین بن حاجی مقیم مراغی، 1229ق، در حاشیه تصحیح شده است، 253 برگ، 18 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

244/24887 - قم، گلپایگانی: 867/5/157، آغاز: برابر نمونه، نسخ، شاهمزاد بن محمد صالح کلارستاقی، 1229ق، در حاشیه تصحیح و نسخه بدل آورده شده است، 290 برگ، 17-18 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

245/24888 - تهران، ملک: 119، نسخ، محمد جعفر خطیب، 1229ق، 338 برگ [فهرست ملک: 431/3].

246/24889 - تهران، ملی تهران: /2581ف، آغاز: برابر نمونه، نسخ خوش، ابو طالب موسوی، 1230، 122 برگ [فهرست ملی تهران: 110/6].

ص:209

247/24890 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15069، نسخ و ترجمه نستعلیق شکسته، بدون نام کاتب، 1230ق، 323 برگ [فهرست آستان قدس: 245/15].

248/24891 - مشهد، آستان قدس رضوی: 8531، نستعلیق، زین العابدین بن ملا محمد خوانساری، 1230ق، 284 برگ [فهرست آستان قدس: 244/6].

249/24892 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 415، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد بن زین العابدین، 1230ق، تاریخ کتابت در فهرست 1203ق ذکر شده که درست نیست، 246 برگ، 18 سطر، 14*21/5 [ فهرست مرکز احیاء: 20/2].

250/24893 - تهران، مدرسه مروی: 537، محمد جعفر همدانی یا حمصی، 1230ق [فهرست مدرسه مروی: 144].

251/24894 - قم، گلپایگانی: 19/109، نسخ زیبا، محمد ابراهیم بن محمد قلی، 12 رمضان المبارک 1231ق، 306 برگ [فهرست گلپایگانی، قدیم: 281/1].

252/24895 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12310، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد کاظم شیرازی، 1231ق، 282 برگ [فهرست مجلس: 247/35].

253/24896 - قم، مدرسه حجتیه: 28، نسخ، آقا کوچک بن عبد الرحیم، 1231ق [فهرست مدرسه حجتیه: 15].

254/24897 - یزد، میرزا محمد کاظمینی: 349، نسخ، محمد بن عبد الکریم هروی، ربیع الاول 1232ق، مشهد رضوی، ترجمه زیر نویس فارسی، 380 برگ، 26 سطر، 15/5*25/5 [فهرست کتابخانه میرزا محمد کاظمینی: 60/2].

255/24898 - قم، مدرسه حجازیها: 9188/60/128، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: بر چهارده باب و خاتمه باب الاول در بیان فضایل و اعمال، نسخ، مهدی بن علی مایانی، یکشنبه جمادی الثانی 1232ق، 234 برگ، 15 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

256/24899 - قم، مؤسسه امام صادق (علیه السلام): 112، نسخ، ابراهیم بن ملا احمد، 2 شعبان 1232ق، مستدرک، 262 برگ، 18 سطر، 12*18/5 [ فهرست موسسه امام صادق علیه السلام : 86].

257/24900 - مشهد، آستان قدس رضوی: 19854، نسخ، ابن محمد باقر خوانساری، 1232ق، اهدایی رهبری، 248 برگ [فهرست آستان قدس: 240/15؛ فهرست اهدایی رهبری: 136].

ص:210

258/24901 - یزد، وزیری: 2967، عنوان معرفی: دعا (اعمال سه ماهه)، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، 1232ق، 96 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1489/4].

259/24902 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 18، نسخ و نستعلیق، محمد بن میرزا عبد العلی قزوینی، 1232ق، «ص 1142» 571 برگ، 24 سطر [فهرست سلطنتی، دینی:

588].

260/24903 - تهران، دانشکده الهیات: 263ج، نسخ، محمد بن ابی القاسم اصفهانی، 1232ق، 404 برگ [فهرست الهیات تهران: 71/1].

261/24904 - قم، مدرسه حجازیها: 8280/56/130، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: و نهیت عن المنکر و اطعت الله و رسوله حتی اتاک الیقین، نسخ، محمد رحیم بن محمد حسین حسنی حسینی، چهارشنبه 14 ربیع الثانی 1233ق، 396 برگ، 15 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

262/24905 - مشهد، آستان قدس رضوی: 20756، نسخ، محمد بن علی اکبر، 1233ق، 255 برگ [فهرست آستان قدس: 241/15؛ فهرست اهدایی رهبری: 136].

263/24906 - مشهد، آستان قدس رضوی: 9906، نسخ و ترجمه به نستعلیق، محمد بن محمد مهدی قاری اصفهانی، 1233ق، مقابله و تصحیح شده، 300 برگ [فهرست آستان قدس: 241/15].

264/24907 - قم، گلپایگانی: 5979/30/49، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، 1233ق، 171 برگ، 21 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

265/24908 - مشهد، مدرسه آیة الله خویی: 119، از اول افتادگی دارد، نسخ معرب، محمد جعفر بن ابوطالب، 1233ق، 312 برگ [فهرست مدرسه آیة الله خویی: 76].

266/24909 - قم، گلپایگانی: 1879/10/189، عنوان معرفی: اعمال سه ماهه رجب و شعبان و رمضان، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: سبحان الإله الجلیل سبحان من لا ینبغی التسبیح إلا له سبحان الأعز الأکرم سبحان من لبس العز و هو له أهل، نسخ معرب، محمد صادق بن علی محمد، چهارشنبه 17 رجب 1234ق، در آخر نسخه اعمال ماههای شوال و ذی قعده و ذی حجه در ده برگ آمده است، گویا این نسخه بخشی از زاد المعاد مجلسی باشد، 128 برگ، 15 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

ص:211

267/24910 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15519، نسخ و نستعلیق، محمد تقی بن محمد تقی تبریزی، 1234ق، 265 برگ [فهرست آستان قدس: 246/15].

268/24911 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 14394، نسخ، بدون نام کاتب، 1234ق، 119 برگ [فهرست مجلس: 530/38].

269/24912 - قم، شیخ حیدر علی مؤید: 1494، نسخ، حبیب الله بن محمد مهدی آشتیانی قمی، شنبه 7 شعبان 1235ق، 304 برگ، 17 سطر [فهرست مؤید: 397/3].

270/24913 - قم، شیخ حیدر علی مؤید: 1110، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد علی بن حسین، غره رمضان 1235ق، 271 برگ، 17 سطر [فهرست مؤید: 104/3].

271/24914 - قم، مدرسه حجتیه: 172، نستعلیق، جعفر بن میرزا بک، 1235 [فهرست مدرسه حجتیه: 15].

272/24915 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 19، نسخ، عبد الله بن عاشور رنانی اصفهانی، 1235ق، «707صفحه» 354 برگ، 20 سطر [فهرست سلطنتی، دینی:

586].

273/24916 - مشهد، دانشکده الهیات: 272، نسخ، حبیب الله بن حسن علی رونیزی، رجب 1236ق، سابقه : عبد الحمید مولوی: 231 [فهرست الهیات مشهد: 139/1؛ نشریه نسخه های خطی: 33/5].

274/24917 - قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی: 209، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نسخ معرب و نستعلیق شکسته، حسین بن علی نقی کرمانی، پنجشنبه غره ذی حجه 1236ق، 284 برگ، مختلف سطر، 16*25 [ فهرست مرکز مطالعات و تحقیقات:

179/1].

275/24918 - تهران، سپهسالار: 1029، میر عبد الجبار کرهرودی، 1236ق [فهرست سپهسالار: 82/5؛ فهرست سپهسالار: 34/1].

276/24919 - چالوس، مدرسه امام صادق علیه السلام : 438، از اول افتادگی دارد، عباس بن عبد الرحیم کجوری، 1236ق [فهرست مدرسه امام صادق علیه السلام ].

277/24920 - کرمانشاه، مدرسه آیت الله بروجردی: 81، نسخ، رجب علی بن آقا ابو طالب تاجر اصفهانی، دهه آخر شوال 1237ق، 251 برگ، 18 سطر، 14/5*20/5 [فهرست مدرسه آیت الله بروجردی: 61].

ص:212

278/24921 - قزوین، مدرسه امام صادق علیه السلام : 500، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، محمد حسین بن محمد صادق بروجردی، 5 ذی قعده 1237ق، 325 برگ، 15 سطر [فهرست مدرسه امام صادق علیه السلام : 144/1].

279/24922 - تهران، ملی تهران: 318، نسخ، محمد مهدی بن محمد باقر، 1237ق، 301 برگ [فهرست ملی تهران: 310/1].

280/24923 - یزد، وزیری: 2687، نستعلیق، زین العابدین قزوینی، 1237ق، 271 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1390/4].

281/24924 - قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی: 370، از آغاز افتادگی دارد، نسخ، ابو القاسم بن میرزا محمد حسینی اصفهانی، ربیع الثانی 1238ق، دعای کمیل بین سطور ترجمه شده، 209 برگ، 19 سطر، 15*21 [ فهرست مرکز مطالعات و تحقیقات: 320/1].

282/24925 - قم، گلپایگانی: 3932/20/52، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد کاظم خلف ملا محمد بیارجمندی، شعبان 1238ق، 135 برگ، 15 سطر [فهرست گلپایگانی، قدیم: 922؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

283/24926 - یزد، وزیری: 986، نسخ، بدون نام کاتب، 1238، 126 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 807/2].

284/24927 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 2103، نسخ و نستعلیق، عبد الباقی بن سید محمد حسن حسینی اصفهانی، 1238ق، ترجمه در بین سطور، «676صفحه» 338 برگ، 12 سطر [فهرست سلطنتی، دینی: 603].

285/24928 - تهران، مدرسه مروی: 550، عبد الله خوانساری، 1238ق [فهرست مدرسه مروی: 144].

286/24929 - یزد، میرزا محمد کاظمینی: 394، نسخ،ادعیه نسخ معرب، غلام حسین بن محمد ابراهیم، پنجشنبه 9 ربیع الاول 1239ق، در چهار برگ آغازین چند دعای متفرقه، در سه برگ آخر مقداری از دعای جوشن کبیر، 292 برگ، 16 سطر، 13/5*21 [فهرست کتابخانه میرزا محمد کاظمینی: 93/2].

287/24930 - قم، طبسی حائری: 758، احمد بن محمد، جمادی الثانی 1239ق، رساله دوم مجموعه، 135 برگ، 24 تا 31 سطر [فهرست کتابخانه طبسی].

ص:213

288/24931 - مشهد، آستان قدس رضوی: 11737، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، 1239ق، 229 برگ [فهرست آستان قدس: 246/15].

289/24932 - مشهد، آستان قدس رضوی: 14307، نسخ، محسن، 1239ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 294].

290/24933 - مشهد، آستان قدس رضوی: 20509، نسخ و شکسته نستعلیق، عبد الله بن علی شنجل آبادی، 1239ق، به ضمیمه صحیفه سجادیه با ترجمه فارسی تا دعای مکارم الاخلاق، 167 برگ [فهرست آستان قدس: 246/15؛ فهرست اهدایی رهبری: 136].

291/24934 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 20، نسخ و نستعلیق، محمد هادی، 1239ق، «498صفحه» 249 برگ [فهرست سلطنتی، دینی: 583].

292/24935 - تهران، مجلس سنا: 1339، نسخ و ترجمه نستعلیق، حاجی جعفر یزدی، 1240ق، 373 برگ [فهرست مجلس سنا: 227/2].

293/24936 - قم، آستان معصومیه (س): 2: 88-6691، نسخ، عباس بن حسین، 9 محرم 1241ق، 325 برگ [فهرست آستان معصومیه(س)، دانش پژوه: 125].

294/24937 - مشهد، آستان قدس رضوی: 11256، نسخ و نستعلیق، رضا بن محمد علی بارفروشی، 1241ق، 424 برگ [فهرست آستان قدس: 247/15].

295/24938 - مشهد، آستان قدس رضوی: 11812، نسخ و ترجمه شکسته نستعلیق، عبد الله بن محمد شریف خوانساری، 1241ق، 209 برگ [فهرست آستان قدس:

247/15].

296/24939 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3156، از ابتدا تا اول باب سیزدهم، نسخ و نستعلیق، محمد علی خوانساری، 1241ق، 439 برگ [فهرست آستان قدس:

262/15؛ فهرست آستان قدس: 261/2].

297/24940 - تهران، ملی تهران: /2497ف، نسخ، محمد کاظم تبریزی، 1241ق، 308 برگ [فهرست ملی تهران: 668/5].

298/24941 - خوی، مدرسه نمازی: 360، نسخ، عبد الکریم بن مشهدی میر محمد، 1241ق، رساله اول مجموعه [فهرست مدرسه نمازی، جلد اول: 180].

ص:214

299/24942 - قم، آستان معصومیه (س): 2: 92-8291، شکسته نستعلیق، نجف قلی بن عبد الکریم تبریزی، 1241ق، 166 برگ [فهرست آستان معصومیه(س)، دانش پژوه: 125].

300/24943 - قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی: 416، نسخ، محمد صادق بن ابو الحسن گلپایگانی، 1241ق، 356 برگ، 16 سطر، 15*21 [ فهرست مرکز مطالعات و تحقیقات: 347/1].

301/24944 - تهران، محمد تقی حکیم: 34، نسخ، ابو القاسم بن باقر خمولی، 1241ق [کتابداری و اطلاع رسانی: 92/12].

302/24945 - رشت، فرهنگ: 8ز، نسخ، ملا احمد اشرفی، 1242ق [فهرست فرهنگ رشت: 51].

303/24946 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12431، نسخ، مصطفی محمد، 1242ق، 294 برگ [فهرست آستان قدس: 248/15 ].

304/24947 - مشهد، آستان قدس رضوی: 20032، نسخ، محمد رفیع بن ملا علی فیوزنی، 1242ق، 257 برگ [فهرست آستان قدس: 248/15؛ فهرست اهدایی رهبری: 136].

305/24948 - تهران، سپهسالار: 1026، محمد تقی بن شیخ ابو علی، 1242ق، رساله اول مجموعه [فهرست سپهسالار: 82/5؛ فهرست سپهسالار: 33/1].

306/24949 - مشهد، دانشکده الهیات: 273، نسخ، عبد الله خوانساری، 1242ق، 149 برگ، سابقه : عبد الحمید مولوی [فهرست الهیات مشهد: 139/1؛ نشریه نسخه های خطی: 33/5].

307/24950 - قم، گلپایگانی: 4526/23/46، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: و برابر یک سال روزه است و زن را روزه سنت داشتن بی رخصت شوهر... فصل سیم در بیان اعمال، نسخ و ترجمه زیرنویس شکسته نستعلیق، سید محمد مهدی بن حاج میر عادل رضوی موسوی حسینی، چهارشنبه 17 محرم 1243ق، 243 برگ، 28 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

308/24951 - قم، آستان معصومیه (س): 4: 178-8323، نسخ، حسن بن غلام رضا بسطامی مشهدی، اول ربیع الاول 1243ق، 347 برگ [فهرست آستان معصومیه(س)، دانش پژوه: 126].

ص:215

309/24952 - قم، گلپایگانی: 4475/22/195، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: الرحمة من معادنها و منشی البرکة من مواضعها یا من خص بالشموخ و الرفعة فاولیاؤه بعزه یتعززون، نسخ، علی بن عبد الغفار کوکدی گلپایگانی، رمضان المبارک 1243ق، 170 برگ، 19 سطر [فهرست گلپایگانی، قدیم: 94/2؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

310/24953 - کاشان، مدرسه سلطانی: 195، آغاز: برابر نمونه، نسخ، جعفر بن محمد حسن کاشانی، ذی حجه 1243ق، در هامش نسخه تحشیه نویسی شده است و در پایان آن ادعیه و طلسماتی درج گردیده است که دارای تاریخ 1242ق می باشد، 155 برگ، 15 سطر [فهرست مدرسه سلطانی، جدید].

311/24954 - تهران، ملی تهران: /1495ف، نسخ، بدون نام کاتب، 1243، 319 برگ [فهرست ملی تهران: 545/3].

312/24955 - قم، مرعشی: 6786، نسخ زیبا، محمد طبیب بن میرزا مهدی قاری اصفهانی، 1244، 285 برگ [فهرست مرعشی: 325/17].

313/24956 - تهران، دانشگاه تهران: 47، نسخ خوب، میرزا محمد طبیب خوش نویس، 1244، 105 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 123/1].

314/24957 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 5190، نسخ، محمد حسن نیری، 1244ق [فهرست مجلس: 17/16].

315/24958 - قزوین، فحول قزوینی: بدون شماره، غلام علی بن حسن بن رضا بن رضا بنده بن خدا بنده ابراهیم آبادی العبد رب آبادی، 1244ق [مجله تراثنا: 76/2].

316/24959 - تهران، ملی تهران: /976ف، نسخ، حاجی جعفر یزدی، 1245ق، 349 برگ، سابقه : معارف: 29 [فهرست ملی تهران: 526/2؛ فهرست معارف: 36/1].

317/24960 - یزد، وزیری: 1465، نسخ، محمد سراج، 1245ق، 225 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 966/3].

318/24961 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1192، نسخ و نستعلیق، حسن خوانساری، 1245ق، ترجمه در بین سطور، «428صفحه» 214 برگ، 8 سطر [فهرست سلطنتی، دینی: 598].

319/24962 - تهران، خانقاه نور بخش: 582، نسخ، سید ابراهیم طباطبایی، 1246ق، «320صفحه» 160 برگ [فهرست خانقاه نوربخش: 231/2].

ص:216

320/24963 - چالوس، مدرسه امام صادق علیه السلام : 446، بدون نام کاتب، 1246ق [فهرست مدرسه امام صادق علیه السلام ].

321/24964 - یزد، میرزا محمد کاظمینی: 13، آغاز: برابر نمونه، نسخ، ادعیه معرب، محمد حسین بن محمد مهدی، 27 جمادی الثانی 1247ق، 276 برگ، 17 سطر، 15*25/5 [فهرست کتابخانه میرزا محمد کاظمینی: 29/1].

322/24965 - قم، دار الحدیث: 37، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نسخ زیبا، محمد رفیع بن علی، اول شعبان 1247ق، عبارات دعا مشکول، 298 برگ، 17 سطر، 14*21 [فهرست دار الحدیث].

323/24966 - مشهد، آستان قدس رضوی: 79، نسخ، بدون نام کاتب، وقف در 1248ق، 220 برگ [فهرست آستان قدس: 263/2].

324/24967 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12429، نسخ، اسماعیل اصفهانی، 1248ق، 440 برگ [فهرست مجلس: 385/35 ].

325/24968 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 2023، بدون نام کاتب، 1248ق، «523صفحه» 262 برگ [فهرست مجلس: 22/6].

326/24969 - یزد، وزیری: 2766، نسخ، بدون نام کاتب، 1248ق، 257 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1419/4].

327/24970 - قم، مرعشی: 11134، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب با ترجمه نستعلیق، علی بن حاجی رسول قزوینی، رمضان المبارک 1249ق، 322 برگ، 14 سطر [فهرست مرعشی: 202/28].

328/24971 - قم، مرعشی: 8915، نسخ، زین العابدین بن محمد تقی اشرف الکتاب اصفهانی، 1249ق، 315 برگ [فهرست مرعشی: 93/23].

329/24972 - تهران، ملک: 132، نسخ، قاسم بن کاظم، 1249ق، 243 برگ [فهرست ملک: 431/3].

330/24973 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 2124، نسخ، محمد بن مهدی قاری طبیب اصفهانی، 1249ق، «460صفحه» 230 برگ، 4 سطر [فهرست سلطنتی، دینی: 606].

331/24974 - قم، مدرسه فیضیه: 668، نسخ و نستعلیق، محمد جعفر بن محمد علی، 1249ق، 208 برگ [فهرست مدرسه فیضیه: 65/2].

ص:217

332/24975 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3357، نسخ و ترجمه به نستعلیق، محمد ابراهیم بن محمد جعفر یزدی، 1250، 421 برگ [فهرست آستان قدس: 244/6].

333/24976 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2853، نسخ، بدون نام کاتب، 1250ق، دو برگ اول بازنویسی شده است، 158 برگ، 17 سطر [فهرست مرکز احیاء:

/7مخطوط].

334/24977 - قم، مدرسه حجتیه: 245، نسخ، بدون نام کاتب، 1250ق [فهرست مدرسه حجتیه: 15].

335/24978 - یزد، وزیری: 1512، نسخ، سید مهدی اقلیدی، 1251ق، 337 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 979/3].

336/24979 - قم، مسجد اعظم: 1183، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: و ایضا در خصوص روزه ماه رجب از حضرت، نسخ، بدون نام کاتب، 18 ربیع الثانی 1252ق، 212 برگ، 20 سطر [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 219؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

337/24980 - مشهد، آستان قدس رضوی: 8995، نسخ و ترجمه نستعلیق، بدون نام کاتب، 1252ق، 223 برگ [فهرست آستان قدس: 248/15].

338/24981 - تهران، دانشگاه تهران: 8756، نسخ، بدون نام کاتب، شعبان 1253ق، 180 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 214/17 ].

339/24982 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15226، اعمال سه ماهه رجب و شعبان و رمضان، نسخ، سید محمد حسینی، 1253ق، 189 برگ [فهرست آستان قدس:

271/15].

340/24983 - همدان، حبیب جواهری: 27 (51)، نسخ، محمد حسن بن کربلایی نوروز، 1253ق [فهرست کتابخانه های رشت و همدان: 1677].

341/24984 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15520، نسخ و ترجمه نستعلیق، محمد نصیر بن محمد صادق سرچشمه ای، 1254ق، 268 برگ [فهرست آستان قدس:

249/15].

342/24985 - قم، مدرسه فیضیه: 669، نستعلیق، بدون نام کاتب، 1254ق، 274 برگ [فهرست مدرسه فیضیه: 65/2].

ص:218

343/24986 - شهمیرزاد سمنان، مسجد اعظم: 12، آغاز: برابر نمونه، نسخ و ادعیه شریفه معرب، بدون نام کاتب، 1254ق، 356 برگ، 13 سطر [فهرست مسجد اعظم شهمیرزاد].

344/24987 - قم، مدرسه حجازیها: 8104/55/74، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، دوشنبه 9 صفر 1255ق، 271 برگ، 14 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

345/24988 - مشهد، دانشکده الهیات: 270، نسخ، محمد مهدی بن حاج علی اصغر اصفهانی، 15 ربیع الاول 1255ق، 320 برگ، سابقه : عبد الحمید مولوی [فهرست الهیات مشهد: 138/1؛ نشریه نسخه های خطی: 33/5].

346/24989 - قم، دار الحدیث: 206، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نسخ، عبد المجید عطار بن علیرضا باکویی، سلخ شعبان1255/ق، عناوین و نشانیها شنگرف، تمام صفحات مجدول شنگرف، بعد از اتمام کتاب دعای جوشن کبیر تحریر شده است، رساله اول مجموعه، «1پ-147پ» 147 برگ، 15 سطر [فهرست دار الحدیث].

347/24990 - شیراز، شاه چراغ: 1193، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، علی بن محمد سعادتیار خوانساری، 1255ق، شماره ثبت: 1213، 255 برگ [فهرست شاه چراغ: 203/1].

348/24991 - خوی، مدرسه نمازی: 8، ثلث، بدون نام کاتب، 1255ق [فهرست مدرسه نمازی: 23/1].

349/24992 - قم، طبسی حائری: 341، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: پس قصد زیارت علی بن الحسین شهید بکند، نسخ، بدون نام کاتب، 1255ق، 177 برگ، 19 سطر [فهرست کتابخانه طبسی].

350/24993 - مشهد، فرخ: 98، نسخ، بدون نام کاتب، تاریخ کتیبه جلد 1256ق، با ترجمه ادعیه [نشریه نسخه های خطی: 93/3].

351/24994 - همدان، رضا همراه: 22، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، شوال 1257ق [فهرست کتابخانه های رشت و همدان: 1692].

352/24995 - یزد، وزیری: 352، از اول افتادگی دارد، نسخ، علی اکبر ضرابی، 1258ق، 211 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 329/1].

ص:219

353/24996 - چالوس، مدرسه امام صادق علیه السلام : 443، سید ابو الحسن تنکابنی، 1258ق، در قریه جوارده از محال دارالمرز گیلان و مازندران کتابت شده است [فهرست مدرسه امام صادق علیه السلام ].

354/24997 - کرمانشاه، خاندان میبدی (کرمانشاه): 21، نسخ، محمد حسن، جمادی الاول 1259ق، 238 برگ، 15 سطر، 14*22 [ فهرست خاندان میبدی: 26].

355/24998 - خوی، مدرسه نمازی: 833، نسخ، علی بن محمد خویی، 1259ق، 283 برگ [فهرست مدرسه نمازی، جلد دوم].

356/24999 - تهران، دکتر اصغر مهدوی: 333، نسخ، بدون نام کاتب، 1259ق [نشریه نسخه های خطی: 83/2].

357/25000 - همدان، حاجی ایزدی: بدون شماره، نسخ و ترجمه نستعلیق، محمد مهدی رضوی، 1259ق [نشریه نسخه های خطی: 366/5].

358/25001 - چالوس، مدرسه امام صادق علیه السلام : 440، از اول افتادگی دارد، محمد نبی بن عبد العلی دینایی نوری، 1259ق [فهرست مدرسه امام صادق علیه السلام ].

359/25002 - یزد، میرزا محمد کاظمینی: 80، نسخ، ادعیه نعرب، الله یار بن مشهدی الله وردی خیر آبادی، 3 صفر 1260ق، 247 برگ، 17 سطر، 15*22/5 [فهرست کتابخانه میرزا محمد کاظمینی: 82/1].

360/25003 - مشهد، آستان قدس رضوی: 85، فقط اعمال سه ماهه تا عید فطر، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، وقف در 1260ق [فهرست آستان قدس: 264/2].

361/25004 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 829، نسخ، عبد الوهاب، 1260ق، 298 برگ [فهرست مجلس: 52/3].

362/25005 - قم، مسجد اعظم: 3955، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: در روایات معتبره وارد شده است که هر که به منزل، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، با یادداشتی به تاریخ 1260ق، 344 برگ، 14 سطر، قطع خشتی [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 648؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

363/25006 - قم، مدرسه حجازیها: 9074/60/14، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: یهدینا و ایاهم الی سبیل الرشاد و چون اتمام این رساله و آغاز، نسخ، محمد مهدی حسینی، 1260ق، 260 برگ، 17 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

ص:220

364/25007 - مشهد، آستان قدس رضوی: 14771، از اوایل ماه ذی حجه تا آخر کتاب، نستعلیق، محمد بن محمد حسین نایب الصدر قراجه داغی، 1261ق، 98 برگ [فهرست آستان قدس: 261/15].

365/25008 - یزد، وزیری: 974، نسخ، محمد حسین بن عبد العلی یزدی، 1261ق، 273 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 802/2].

366/25009 - قم، مدرسه فیضیه: 1507، ناتمام است، نسخ، گمنام تبریزی، 1262ق [فهرست مدرسه فیضیه: 66/2].

367/25010 - کاشان، جعفری کاشان: 71، آغاز: برابر نمونه، نسخ، شفیع بن سمیع، 1262ق، 277 برگ، 17 سطر [فهرست کتابخانه جعفری].

368/25011 - قم، گلپایگانی: 3990/20/110، آغاز: برابر نمونه، نسخ، علی بن زین العابدین نوری، جمادی الاول 1263ق، چاپ سنگی، 217 برگ، 21 سطر [فهرست گلپایگانی، قدیم: 93/2؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

369/25012 - قم، گلپایگانی: 4169/21/89، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، محمد قاسم بن عیسی خان دارانی، جمعه 5 ربیع الاول 1264ق، 213 برگ، 19 سطر [فهرست گلپایگانی، قدیم: 92/2؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

370/25013 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 919، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد جعفر بن محمد مهدی خوانساری، پنجشنبه 27 رجب 1264ق، 240 برگ، 25 سطر، 14*22 [فهرست مرکز احیاء: 139/3].

371/25014 - مشهد، آستان قدس رضوی: 11957، نسخ و ترجمه به نستعلیق، ملا امیر، 1264، 382 برگ [فهرست آستان قدس: 251/15].

372/25015 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15575، نسخ، بدون نام کاتب، 1264ق، تصحیح شده [فهرست آستان قدس: 250/15].

373/25016 - آشتیان، سید الشهداء علیه السلام : 17، نسخ، بدون نام کاتب، 1264ق، 287 برگ [میراث اسلامی ایران: 727/10].

374/25017 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12377، نسخ، محمد صادق شیرازی، 1266ق، 310 برگ [فهرست مجلس: 334/35].

375/25018 - تهران، ملک: 137، نسخ، میرزا محمد شفیع وصال شیرازی، 1267، 308 برگ [فهرست ملک: 432/3].

ص:221

376/25019 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3164، اعمال سه ماه رجب و شعبان و رمضان، نسخ، بدون نام کاتب، 1267ق، 132 برگ [فهرست آستان قدس: 269/15؛ فهرست آستان قدس: 263/2].

377/25020 - دامغان، حسینیه قمر بنی هاشم: 12، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد اسماعیل استرآبادی، جمادی الاول 1268ق، جهت آقا محمد باقر چپا کنده ای دماوندی کتابت شده است، در برگ اول وقفنامه کتاب از آقا محمد باقر مذکور در 20شوال 1268ق مشهود است، 322 برگ، 24 سطر، 33/5*20 [فهرست کتابخانه قمر بنی هاشم].

378/25021 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3158، نسخ و نستعلیق، علی اکبر بن محمد علی، 1268ق، 333 برگ [فهرست آستان قدس: 250/15؛ فهرست آستان قدس:

261/2].

379/25022 - دامغان، حسینیه قمر بنی هاشم: 85، از آخر افتادگی دارد، انجام: و بعضی در جامه لازم دانسته اند و بهتر آن است که پیراهن و قبا بدهد یا قبا، نسخ، بدون نام کاتب، وقف نسخه توسط حاجی محمد حسن محمدآبادی در 1268ق، 344 برگ، 14 سطر، 21*14 [فهرست کتابخانه قمر بنی هاشم].

380/25023 - قم، مسجد اعظم: 3233، آغاز: برابر نمونه، نسخ، عبد الصمد، 1270ق، 257 برگ، 15 سطر، قطع خشتی [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 220؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

381/25024 - قم، مرعشی: 9875، نسخ معرب، احمد بن محمد تبریزی، 1271ق، 198 برگ [فهرست مرعشی: 177/25].

382/25025 - چالوس، مدرسه امام صادق علیه السلام : 444، بدون نام کاتب، 1271ق [فهرست مدرسه امام صادق علیه السلام ].

383/25026 - مشهد، آستان قدس رضوی: 14310، نسخ، علی بن محمد قراجه داغی، 1272، 342 برگ [فهرست آستان قدس: 251/15].

384/25027 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 1430، احمد بن محمد تبریزی، تاریخ چاپ 1272ق، چاپ سنگی، 213 برگ، 21 سطر، 17*26 [ فهرست مرکز احیاء:

263/4].

ص:222

385/25028 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 1865، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، احمد بن محمد تبریزی، 1272ق، نسخه سنگی، 223 برگ، 21 سطر، 17*25/5 [ فهرست مرکز احیاء: 290/5 ].

386/25029 - تهران، ملی تهران: /235ف، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1273ق، 301 برگ [فهرست ملی تهران: 239/1].

387/25030 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15170، محمد کاظم بن موسی کلینکی، 1274، 148 برگ [فهرست آستان قدس: 251/15].

388/25031 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 903، نسخ معرب، میرزا بابا حاجی محمد صادق موسوی خوانساری، 21 رجب 1277ق، با ترجمه فارسی زیر نویس، 263 برگ، 25 سطر، 15*26 [ فهرست مرکز احیاء: 124/3].

389/25032 - قم، گلپایگانی: 7106/36/106، اعمال ماه رجب و شعبان و رمضان، آغاز:

بسمله حمد له و الصلوة... اما بعد رساله ای است در بیان اعمال سه ماهه رجب المرجب و شعبان المعظم، محمد مهدی مرندی، 1281ق، رساله اول مجموعه، 150 برگ، 12 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

390/25033 - رامسر، فرید تنکابنی: 13، نسخ و ترجمه به نستعلیق، بدون نام کاتب، ذی قعده 1282ق [نشریه نسخه های خطی: 780/7].

391/25034 - مشهد، آستان قدس رضوی: 6461، نسخ، محمد علی اصفهانی، 1287ق، 382 برگ [فهرست آستان قدس: 245/6].

392/25035 - تهران، مجلس شورای اسلامی: فیروز 188، نسخ، عبد الله بن محمد حسن ارسنجانی، 1289، «532صفحه» 266 برگ [فهرست مجلس: 109/21].

393/25036 - قم، گلپایگانی: 6893/35/73، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: در کتاب بحار الانوار ایراد نموده ام و اکثر خلق را به اعتبار اشتغال به انواع اشتغال دنیویه و غیرها تحصیل آنها، نسخ معرب، بدون نام کاتب، 1289ق، با تصحیح و نسخه بدل در حاشیه، برگ آخر که حاوی تاریخ 1289ق است نونویس است، 336 برگ [فهرست گلپایگانی، جدید].

394/25037 - مشهد، آستان قدس رضوی: 86، فقط اعمال سه ماه و عید فطر، نسخ، بدون نام کاتب، 1292ق، وقف در سال 1292، 235 برگ [فهرست آستان قدس:

265/2].

ص:223

395/25038 - خوانسار، فاضل خوانساری: 389، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 249 برگ [فهرست کتابخانه فاضل خوانساری: 72/2].

396/25039 - مشهد، آستان قدس رضوی: 10381، تا باب دوازدهم، نسخ و ترجمه به نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 316 برگ [فهرست آستان قدس: 257/15].

397/25040 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12355، نسخ و ترجمه به نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 317 برگ [فهرست آستان قدس: 256/15].

398/25041 - مشهد، آستان قدس رضوی: 14425، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 263 برگ [فهرست آستان قدس: 258/15 ].

399/25042 - مشهد، آستان قدس رضوی: 14529، از آغاز تا اواخر فصل دوم باب هشتم، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 268 برگ [فهرست آستان قدس: 264/15].

400/25043 - مشهد، آستان قدس رضوی: 14804، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 183 برگ [فهرست آستان قدس: 271/15].

401/25044 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3094، عنوان معرفی: اعمال و ادعیه عرفه، آغاز: از حضرت صادق علیه السلام منقول است که هر که در روز عرفه پیش از آنکه متوجه دعا شود، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، تصحیح شده، 32 برگ [فهرست آستان قدس: 117/15].

402/25045 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3157، نسخ، محمد علی خوشنویس، قرن 13ق، ترجمه ادعیه به فارسی زیر نویس شده، 272 برگ [فهرست آستان قدس:

258/15].

403/25046 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3163، تا اعمال ذی الحجه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 211 برگ [فهرست آستان قدس: 262/15].

404/25047 - مشهد، آستان قدس رضوی: 8916، از آغاز تا باب دوازدهم، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 231 برگ [فهرست آستان قدس: 265/15].

405/25048 - مشهد، آستان قدس رضوی: 9310، افتادگی دارد، نسخ و ترجمه به نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 348 برگ [فهرست آستان قدس: 261/15].

406/25049 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 3200، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، «419صفحه» 210 برگ [فهرست مجلس:

778/10].

ص:224

407/25050 - تهران، دانشگاه تهران: 7990، نسخ، بدون نام کاتب، سده 12 و 13ق، 262 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 758/16 ].

408/25051 - تهران، دانشگاه تهران: 9287، از آخر افتادگی دارد، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، سده 12 و 13ق، 333 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 340/17].

409/25052 - تهران، دانشکده ادبیات: حکمت 334، نسخ معرب، بدون نام کاتب، سده 12 و 13ق [فهرست ادبیات تهران: 23/2].

410/25053 - تهران، ملی تهران: /1426ف، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 53 برگ [فهرست ملی تهران: 486/3].

411/25054 - تهران، ملی تهران: /1985ف، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 78 برگ [فهرست ملی تهران: 481/4].

412/25055 - تهران، ملی تهران: /239ف، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 338 برگ [فهرست ملی تهران: 242/1].

413/25056 - تهران، ملی تهران: /2449ف، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 146 برگ [فهرست ملی تهران: 588/5].

414/25057 - تهران، ملی تهران: /1965ع، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 177 برگ [فهرست ملی تهران: 645/10].

415/25058 - قم، گلپایگانی: 1127، از اول و آخر افتادگی دارد، بدون نام کاتب، قرن 13ق [فهرست گلپایگانی، قدیم: 93/2].

416/25059 - قم، گلپایگانی: 1973/11/73، از اول افتادگی دارد، آغاز: اللهم صل علی محمد و آله الاوصیاء المرضیین و اکفنی ما اهمنی من امر الدنیا و الآخرة یا ارحم الراحمین، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، با ترجمه فارسی به صورت زیر نویس، 260 برگ، 25 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

417/25060 - قم، گلپایگانی: 2342/13/22، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 229 برگ، 19 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

418/25061 - قم، گلپایگانی: 2410/13/90، از آغاز افتادگی دارد و از انجام ناتمام مانده است، آغاز: میسر نیست خواستم منتخبی از اعمال سال و فضایل ایام و لیالی شریفه

ص:225

و اعمال آنها که باسانید صحیحه معتبره وارد شده است دراین رساله ایراد نمایم، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 132 برگ، 15 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

419/25062 - قم، گلپایگانی: 2495/13/175، از آخر افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 218 برگ، 17 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

420/25063 - قم، گلپایگانی: 26/57، بدون نام کاتب، قرن 13ق، بخشی از کتاب [فهرست گلپایگانی، قدیم: 211/3].

421/25064 - قم، گلپایگانی: 2701/14/151، آغاز: برابر نمونه، دعاها نسخ معرب و متن کتاب نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 243 برگ، 18-19 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

422/25065 - قم، گلپایگانی: 3480/17/260، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، محمد حسین نجفی، قرن 13ق، قبل از رساله و بعد از آن دعاهای زیر تحریر شده است :

«تعقیبات نمازها، احتجاجات، دعای عرفه از صحیفه، دوازده امام به نظم سید محمد بن سید عبدالله، دعای سمات، مشلول، مناجات امام سجاد علیه السلام ، دعای جوشن کبیر، دعای جوشن صغیر، دعای سهم اللیل» ، 312 برگ، 17-18 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

423/25066 - قم، گلپایگانی: 3998/20/118، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: منقول است که در جمیع ماه رجب هر بامداد و پسین هفتاد مرتبه بگوید استغفر الله و اتوب الیه پس دستها را به سوی، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 241 برگ، 17 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

424/25067 - قم، گلپایگانی: 4126/21/46، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: حی لا یموت بیده الخیر و هو علی کل شی قدیر و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم پس دستها را بر روی خود بمالد، انجام: به دعای رحمت و مغفرت این مستحق دعا را یاد کند و ختم بفضل الله سبحانه و تاییده، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 212 برگ، 24 سطر، 14*22 [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

ص:226

425/25068 - قم، گلپایگانی: 4419/22/139، از انجام ناتمام مانده است، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، دعاها در لابلای سطور به فارسی ترجمه شده است، 213 برگ، 17 سطر [فهرست گلپایگانی، قدیم: 93/2؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

426/25069 - قم، گلپایگانی: 4640/23/160، از انجام افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله اول مجموعه، 79 برگ، 10 سطر [فهرست گلپایگانی، قدیم: 93/2؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

427/25070 - قم، گلپایگانی: 4882/24/182، خاتمه در احکام زکات و خمس، آغاز:

بسمله باب در ذکر مجملی از احکام زکات و خمس بنحوی که آخوند ملا محمد باقر مجلسی قدس سره در کتاب زاد المعاد ایراد نموده، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله هشتم مجموعه، 20 برگ، 11 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

428/25071 - قم، گلپایگانی: 5020/25/110، آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: الفاضلة و رحمتک الواسعة... و بسند معتبر منقول است که حضرت صادق علیه السلام هر روز ماه رجب این دعا را می خواندند، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 140 برگ، 19 سطر [فهرست گلپایگانی، قدیم: 66/3؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

429/25072 - قم، گلپایگانی: 5328/26/208، اعمال ماه رمضان، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: بدانکه از جمله لیالی شریفه شب عید فطر است و در فضلیت و ثواب عبادت و احیای آن احادیث بسیار است، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 161 برگ، 16 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

430/25073 - قم، گلپایگانی: 5517/27/187، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: اطهار صلوات الله الملک الغفار اکثر آنها را در کتاب بحار الانوار ایراد نموده و اکثر خلق را باعتبار اشتغال به انواع، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 87 برگ، 19 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

431/25074 - قم، گلپایگانی: 7306/37/96، از آخر افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 165 برگ، 22 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

ص:227

432/25075 - قم، گلپایگانی: 7331/37/121، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، در حاشیه تصحیح شده، 169 برگ، 14 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

433/25076 - قم، مسجد اعظم: 1151، از انجام افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 274 برگ، 17 سطر، قطع خشتی [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 219؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

434/25077 - قم، مسجد اعظم: 1303، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 160 برگ، 19 سطر، قطع خشتی [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 219؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

435/25078 - قم، مسجد اعظم: 1719، از انجام و وسط افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 132 برگ، 17 سطر، قطع وزیری [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 219؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

436/25079 - قم، مسجد اعظم: 2156، از ابتدا تا اواسط بحث جنس فطره، از انجام افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 150 برگ، 150 سطر [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 219؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

437/25080 - قم، مسجد اعظم: 2196، از انجام افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 120 برگ، 17 سطر، قطع خشتی [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 219؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

438/25081 - قم، مسجد اعظم: 2981، بدون نام کاتب، سده 12 و 13ق [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 220].

439/25082 - قم، مسجد اعظم: 3329، از انجام افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 251 برگ، 19 سطر، قطع خشتی [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 220؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

440/25083 - قم، مسجد اعظم: 3345، از انجام افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، متن نسخ و ادعیه نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 124 برگ، 19 سطر، وزیری [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 220؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

441/25084 - قم، مسجد اعظم: 3486، افتادگی دارد، بدون نام کاتب، قرن 13ق، قطع خشتی [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 220 ].

ص:228

442/25085 - قم، مسجد اعظم: 3941، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 151 برگ، 15 سطر [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 220؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

443/25086 - تهران، ملک: 144، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، با ترجمه دعاها به فارسی، 306 برگ [فهرست ملک: 431/3 ].

444/25087 - یزد، وزیری: 1022، از اعمال ماه شعبان تا کفارات، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 300 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 825/2].

445/25088 - یزد، وزیری: 1445، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 119 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 961/3].

446/25089 - یزد، وزیری: 1555، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 234 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 988/3].

447/25090 - یزد، وزیری: 1992، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 117 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1119/3].

448/25091 - یزد، وزیری: 935، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 315 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 764/2].

449/25092 - یزد، وزیری: 980، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 252 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 805/2].

450/25093 - یزد، وزیری: 981، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 174 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 805/2].

451/25094 - یزد، وزیری: 983، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 122 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 806/2].

452/25095 - یزد، وزیری: 984، از اول افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 361 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 806/2].

453/25096 - تهران، مدرسه مروی: 22، بدون نام کاتب، سده 12 و 13ق [فهرست مدرسه مروی: 144].

454/25097 - تهران، مدرسه مروی: 774، ناقص است، بدون نام کاتب، سده 12 و 13ق [فهرست مدرسه مروی: 144].

ص:229

455/25098 - تهران، مدرسه مروی: 831، بدون نام کاتب، قرن 13ق [فهرست مدرسه مروی: 144].

456/25099 - اصفهان، عمومی اصفهان: 3302، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، «479صفحه» 240 برگ [فهرست کتابخانه عمومی اصفهان: 109/1].

457/25100 - قم، طبسی حائری: 546، فصل چهارم از اعمال ماه رجب تا اعمال شب عید فطر، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: در وقت بیرون آمدن از قبر و هفتصد در وقت پرواز کردن، نسخ جلی زیبا و ترجمه ادعیه به نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، با کمی تصحیح در حاشیه، 155 برگ، 14 سطر [فهرست کتابخانه طبسی].

458/25101 - مشهد، مدرسه آیة الله خویی: 118، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 13ق، در حاشیه تصحیح شده، 208 برگ [فهرست مدرسه آیة الله خویی: 75].

459/25102 - شیراز، مدرسه امام عصر (عج): 289، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 321 برگ [فهرست مدرسه امام عصر(عج): 49/1].

460/25103 - اصفهان، دانشگاه اصفهان: 563 (1337)، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق [نشریه نسخه های خطی: 900/11].

461/25104 - همدان، دکتر جلالی: بدون شماره، نسخ و ترجمه به نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق [نشریه نسخه های خطی: 382/5].

462/25105 - قم، آستان معصومیه (س): 668، تا اول باب چهاردهم، ثلث، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 91 برگ [فهرست آستان معصومیه(س): 303/2].

463/25106 - قم، مؤسسه امام صادق (علیه السلام): 74، از آغاز و انجام افتاده است، نسخ و دعاها معرب، بدون نام کاتب، قرن 13ق، ترجمه فارسی بعضی دعاها زیر نویس سطرها و بعضی ترجمه ها در حاشیه، در حاشیه بعضی صفات دعاهایی افزوره شده، 277 برگ، 17 سطر، 13/5*19/5 [فهرست موسسه امام صادق علیه السلام : 63].

464/25107 - تبریز، خادم حسینی: 49، از انجام افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 144 برگ، 15 سطر [فهرست کتابخانه خادم حسینی].

465/25108 - خوی، جواد شریف: 37، انجام افتاده، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 64 برگ، 16 سطر [فهرست کتابخانه شریف خویی].

ص:230

466/25109 - سمنان، عمومی سمنان: 14، یک برگ از اول افتادگی دارد، آغاز: صلوات الله الملک الغفار اکثر آنها را در کتاب بحار الانوار ایراد نموده ام، نسخ زیبا، بدون نام کاتب، قرن 12و13ق، با ترجمه زیر نویس بعضی از ادعیه، 160 برگ، 18 سطر [فهرست کتابخانه عمومی سمنان].

467/25110 - دامغان، حسینیه قمر بنی هاشم: 166، از آغاز و آخر افتادگی دارد، آغاز:

علینا و ان یجعلنا من الموقنین و لا تلحقنا بالمکذبین و اجعل لنا قدم صدق، انجام:

بیوم الدین فاسئلک یا رب تمام ما انعمت به، نستعلیق و ترجمه به شنگرف، بدون نام کاتب، قرن 13ق، تصحیح شده، 77 برگ، 20 سطر، 22*12/58 [فهرست کتابخانه قمر بنی هاشم].

468/25111 - دامغان، حسینیه قمر بنی هاشم: 99، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، عناوین شنگرف، 209 برگ، 19 سطر، 20/5*14 [فهرست کتابخانه قمر بنی هاشم].

469/25112 - دامغان، مدرسه فتحعلی بیگ(صادقیه): 239، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: اللهم و قد اکدی الطلب و اعیت الحیلة و المذهب و اندرست الآمال و انقطع الرجا، انجام: دویم روایت وارد شده و اکثر علما گفته اند که کسی که ضرورتی، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، عناوین شنگرف، بعضی اوراق جابجا شده، تصحیح شده، بعضی ادعیه با زیرنویس فارسی، 226 برگ، 18 سطر، 21*15 [فهرست مدرسه فتحعلی بیگ: مخطوط].

470/25113 - یزد، میرزا محمد کاظمینی: 280، از انجام افتادگی دارد، انجام: و شکوته الیک رغبة منی فیه الیک عمن سواک ففرحته و کشفته و کفیته فأنت ولی کل نعمة و صاحب، نستعلیق، ادعیه نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 128 برگ، 12 سطر، 17*21/5 [فهرست کتابخانه میرزا محمد کاظمینی: 8/2].

471/25114 - یزد، میرزا محمد کاظمینی: 53، آغاز: بربار نمونه، نسخ، ترجمه نستعلیق، بدون نام کاتب، اوائل قرن 13ق، بین سطور ترجمه شده، 282 برگ، 24 سطر، 12*20/5 [فهرست کتابخانه میرزا محمد کاظمینی: 59/1].

472/25115 - مشهد، آستان قدس رضوی: 9417، نسخ، محمد حسن بن علی عسگر ارسنجانی، 1300ق، 279 برگ [فهرست آستان قدس: 253/15].

ص:231

473/25116 - مشهد، آستان قدس رضوی: 11770، نسخ، محمد تقی دزفولی، 1309ق، 319 برگ [فهرست آستان قدس: 253/15].

474/25117 - قم، مسجد اعظم: 3556، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، محمد علی مازندرانی، 1310ق، 320 برگ، 15 سطر، قطع خشتی [فهرست مسجد اعظم،قدیم:

220؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

475/25118 - قم، آستان معصومیه (س): 4: 31-5936، از اول افتادگی دارد، نسخ، محمد حسن، ذی قعده 1319ق، 359 برگ [فهرست آستان معصومیه(س)، دانش پژوه:

126].

476/25119 - مشهد، آستان قدس رضوی: 9164، تا اواسط ماه رمضان، نسخ، میرزا عبد الله خوشنویس، 1321ق، 90 برگ [فهرست آستان قدس: 265/15].

477/25120 - همدان، مدرسه غرب: 274، نسخ، علی محمد بن محمد مؤمن همدانی، 1331ق [فهرست مدرسه غرب: 28].

478/25121 - قم، گلپایگانی: 3946/20/66، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: سال و فضایل ایام و لیالی شریفه و اعمال آنها که به اسانید صحیحه و معتبره وارد شده است... باب اول در فضایل و اعمال ماه مبارک رجب است، نسخ، علی نقی بن محمد شفیع، دوشنبه 6 صفر 1333ق، 257 برگ، 16-19 سطر [فهرست گلپایگانی، قدیم: 92/2؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

479/25122 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 2024، نسخ، بدون نام کاتب، 1336ق، «523صفحه» 262 برگ [فهرست مجلس: 23/6].

480/25123 - تهران، خانقاه نور بخش: 116، نسخ، بدون نام کاتب، 1355ق، «614صفحه» 307 برگ [فهرست خانقاه نوربخش: 143/1].

481/25124 - قم، مرعشی: 11162، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 14ق، 154 برگ، 16 سطر [فهرست مرعشی: 232/28].

482/25125 - مشهد، آستان قدس رضوی: 9594، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 14ق، 213 برگ [فهرست آستان قدس: 264/15].

483/25126 - شیراز، شاه چراغ: 1189، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: در زمان دولت عدالت ثمر، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 136، 246 برگ [فهرست شاه چراغ: 199/1].

ص:232

484/25127 - شیراز، شاه چراغ: 1190، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 313، 231 برگ [فهرست شاه چراغ:

200/1].

485/25128 - شیراز، شاه چراغ: 1191، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 564، 82 برگ [فهرست شاه چراغ: 201/1].

486/25129 - قم، مرعشی: 1443، نسخ، محمد شفیع بن ملا محمد باقر نیشابوری، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه، 345 برگ [فهرست مرعشی: 230/4].

487/25130 - قم، مرعشی: 168، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 237 برگ [فهرست مرعشی: 186/1].

488/25131 - قم، مرعشی: 29، آغاز: برابر نمونه، نسخ و دعاها معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 209 برگ [فهرست مرعشی: 41/1].

489/25132 - قم، مرعشی: 632، از اول افتادگی دارد، آغاز: که تا توانی محافظت نما بر احیاء شب عید ماه رمضان، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 196 برگ [فهرست مرعشی: 233/2].

490/25133 - قم، مرعشی: 926، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 241 برگ [فهرست مرعشی: 113/3].

491/25134 - قم، مرعشی: 9659، از آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 127 برگ [فهرست مرعشی: 39/25].

492/25135 - مشهد، آستان قدس رضوی: 10298، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 449 برگ [فهرست آستان قدس: 252/15].

493/25136 - مشهد، آستان قدس رضوی: 10602، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 360 برگ [فهرست آستان قدس: 254/15].

494/25137 - مشهد، آستان قدس رضوی: 11477، نسخ و ترجمه به شکسته نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 480 برگ [فهرست آستان قدس: 249/15].

495/25138 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12463، از اواخر ماه محرم تا آخر، نسخ، عبد الکریم بن ابو الحسن خوراسکانی، بدون تاریخ کتابت، 71 برگ [فهرست آستان قدس: 260/15].

ص:233

496/25139 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12528، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، ترجمه به شنگرف، 264 برگ [فهرست آستان قدس: 266/15].

497/25140 - مشهد، آستان قدس رضوی: 13731، اعمال سه ماهه رجب و شعبان و رمضان، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، به ضمیمه دعای علوی مصری و سیفی و طمطام و شرح اعتصام و اختتام آن، 222 برگ [فهرست آستان قدس:

270/15].

498/25141 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15136، اعمال سه ماهه، افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 130 برگ [فهرست آستان قدس: 271/15].

499/25142 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15563، تا وسط باب سوم، از اول افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، تصحیح شده، 84 برگ [فهرست آستان قدس: 267/15].

500/25143 - مشهد، آستان قدس رضوی: 16195، از باب پنجم تا آخر (اعمال سه ماهه)، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، تصحیح و مقابله شده، 227 برگ [فهرست آستان قدس: 259/15].

501/25144 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3095، عنوان معرفی: اعمال و ادعیه عرفه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، بخشی از زاد المعاد است [فهرست آستان قدس: 117/15].

502/25145 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3096، عنوان معرفی: اعمال و ادعیه عرفه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، بخشی از زاد المعاد است [فهرست آستان قدس: 117/15].

503/25146 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3097، عنوان معرفی: اعمال و ادعیه عرفه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، بخشی از زاد المعاد است [فهرست آستان قدس: 117/15].

504/25147 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3098، عنوان معرفی: اعمال و ادعیه عرفه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، بخشی از زاد المعاد است [فهرست آستان قدس: 117/15].

ص:234

505/25148 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3099، عنوان معرفی: اعمال و ادعیه عرفه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، بخشی از زاد المعاد است [فهرست آستان قدس: 117/15].

506/25149 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3172، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 105 برگ [فهرست آستان قدس: 263/15].

507/25150 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3173، از آغاز تا باب چهارم، نسخ و ترجمه به نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، ادعیه به فارسی ترجمه شده، 235 برگ [فهرست آستان قدس: 263/15].

508/25151 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3359، از آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 206 برگ [فهرست آستان قدس: 246/6].

509/25152 - مشهد، آستان قدس رضوی: 6624، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 288 برگ [فهرست آستان قدس: 245/6].

510/25153 - مشهد، آستان قدس رضوی: 68، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، کتابت نسخه منسوب به احمد نیریزی است، 316 برگ [فهرست آستان قدس: 260/2].

511/25154 - مشهد، آستان قدس رضوی: 70، متن به نسخ و ترجمه به نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 272 برگ [فهرست آستان قدس: 261/2].

512/25155 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 703، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، چاپی با تذهیب دستی [فهرست اهدایی رهبری: 136].

513/25156 - مشهد، آستان قدس رضوی: 75، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 277 برگ [فهرست آستان قدس: 262/2].

514/25157 - مشهد، آستان قدس رضوی: 76، تا اوائل اعمال ذیحجه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 211 برگ [فهرست آستان قدس: 262/2].

515/25158 - مشهد، آستان قدس رضوی: 7697، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، تصحیح شده، 283 برگ [فهرست آستان قدس: 245/6].

516/25159 - مشهد، آستان قدس رضوی: 7698، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست آستان قدس: 246/6].

ص:235

517/25160 - مشهد، آستان قدس رضوی: 8381، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 76 برگ [فهرست آستان قدس: 246/6].

518/25161 - مشهد، آستان قدس رضوی: 8444، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست آستان قدس: 246/6].

519/25162 - مشهد، آستان قدس رضوی: 8516، اعمال سه ماهه رجب و شعبان و رمضان با ترجمه ادعیه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 97 برگ [فهرست آستان قدس: 246/6].

520/25163 - مشهد، آستان قدس رضوی: 8596، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 302 برگ [فهرست آستان قدس: 245/6].

521/25164 - مشهد، آستان قدس رضوی: 87، از اول افتادگی دارد، نسخ، فاطمه بنت شیخ محمد یوسف، بدون تاریخ کتابت، 253 برگ، [فهرست آستان قدس: 265/2].

522/25165 - مشهد، آستان قدس رضوی: 8716، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست الفبایی آستان قدس: 294 ].

523/25166 - مشهد، آستان قدس رضوی: 8880، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، به ضمیمه دعای جوشن کبیر و صنمی قریش و دعای عشرات و عدیله و سمات و...، 282 برگ [فهرست آستان قدس: 244/6].

524/25167 - مشهد، آستان قدس رضوی: 9232، از ماه رجب تا آخر باب یازدهم، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 200 برگ [فهرست آستان قدس:

266/15].

525/25168 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12312، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 127 برگ [فهرست مجلس: 275/35].

526/25169 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12378، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، با ترجمه دعاها، 288 برگ [فهرست مجلس: 334/35].

527/25170 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12381، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 149 برگ [فهرست مجلس: 336/35].

528/25171 - تهران، مجلس شورای اسلامی: فیروز 176، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «694صفحه» 347 برگ [فهرست مجلس: 109/21].

ص:236

529/25172 - تهران، دانشگاه تهران: 2201، نسخ، محمد حسین بن ملا اسحاق دارابی، بدون تاریخ کتابت، 239 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 883/9].

530/25173 - تهران، ملی تهران: 2428 /ع، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 246 برگ [فهرست ملی تهران: 232/12].

531/25174 - تهران، ملی تهران: /2364ع، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 341 برگ [فهرست ملی تهران: 122/12].

532/25175 - قم، گلپایگانی: 1173، سید علی محرر بن آقا میر رحیم، بدون تاریخ کتابت [فهرست گلپایگانی، قدیم: 93/2].

533/25176 - قم، گلپایگانی: 1658/9/208، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، با تصحیحات در حاشیه، 139 برگ، 17 سطر، سابقه : حاج اسماعیل هدایتی [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید؛ مجله تراثنا: 80/3].

534/25177 - قم، گلپایگانی: 1984/11/84، از آخر ناتمام مانده است، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 124 برگ، 24 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

535/25178 - قم، گلپایگانی: 2272، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، بخشی از کتاب است [فهرست گلپایگانی، قدیم: 215/3].

536/25179 - قم، گلپایگانی: 2356/13/36، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: السلطان الاعظم و الخاقان الاعدل الاکرم ملجاء الاکاسرة و ملاذ القیاصرة محیی مراسم الشریعة الغراء، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 301 برگ، 13-14 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

537/25180 - قم، گلپایگانی: 3358/17/138، از اول افتادگی دارد و از آخر ناتمام مانده است، آغاز: سید بن طاووس رضی الله عنه از بعضی کتب معتبره نقل کرده است که در روز اول این ماه مستحب است که این دعا را بخوانند اللهم انت، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 17 برگ، 22-23 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

ص:237

538/25181 - قم، گلپایگانی: 4818/24/118، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 178 برگ، 24 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

539/25182 - قم، گلپایگانی: 5647/28/67، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: بینی و بین اهل بلائک و فرقت بینی و بین احبائک و اولیائک فهبنی یا الهی، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 182 برگ، 18 سطر [فهرست گلپایگانی، قدیم:

94/2؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

540/25183 - قم، گلپایگانی: 5785/29/125، فقط اعمال ماه های رجب و شعبان و رجب را شامل است، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: منقول است که در شب اول رجب بعد از نماز عشا آن دعا را بخواند اللهم انی اسألک بانک ملیک، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 222 برگ، 12 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

541/25184 - قم، گلپایگانی: 6161/31/41، از انجام افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ و ترجمه فارسی به صورت زیر نویس، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، این نسخه مسوده چاپ سنگی است، 120 برگ، 25 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 94/2؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

542/25185 - قم، گلپایگانی: 6938/35/118، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: آنها و این خادم اخبار ائمه اطهار علیهم صلوة الملک الغفار اکثر آنها را در کتاب، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 273 برگ، 19 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

543/25186 - قم، گلپایگانی: 7340/37/130، از آخر افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 134 برگ، 16 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

544/25187 - قم، گلپایگانی: 7686/39/66، افتادگی دارد، آغاز: و الحمد و الشکر و النعماء اللهم صل علی جبرئیل امینک علی وحیک و القوی علی امرک، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، در حاشیه تصحیح شده و برگهای نسخه جابه جا شده است، 255 برگ، 15 سطر [فهرست گلپایگانی، جدید].

ص:238

545/25188 - قم، گلپایگانی: 7688/39/68، آغاز: که تعزیه آن حضرت بدارند و مشغول ماتم باشند چنانچه در ماتم عزیز ترین اولاد و اقارب خود می باشند، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 199 برگ، 21 سطر [فهرست گلپایگانی، جدید ].

546/25189 - تهران، سپهسالار: 1031، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست سپهسالار: 82/5؛ فهرست سپهسالار: 31/1].

547/25190 - تهران، سپهسالار: 9883، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست سپهسالار: 82/5].

548/25191 - خوی، مدرسه نمازی: 733، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، ترجمه ادعیه به فارسی زیر نویس، «669صفحه» 335 برگ [فهرست مدرسه نمازی، جلد اول: 394].

549/25192 - خوی، مدرسه نمازی: 772، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه [فهرست مدرسه نمازی، جلد اول: 415].

550/25193 - خوی، مدرسه نمازی: 922، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 242 برگ [فهرست مدرسه نمازی، جلد دوم].

551/25194 - یزد، آتشی: بدون شماره، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [نشریه نسخه های خطی: 706/7].

552/25195 - تهران، ملک: 122، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 321 برگ [فهرست ملک: 431/3].

553/25196 - تهران، ملک: 141، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 297 برگ [فهرست ملک: 432/3].

554/25197 - یزد، وزیری: 2029، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 89 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1134/4].

555/25198 - یزد، وزیری: 2153، نسخ و ترجمه به نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 78 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1182/4].

556/25199 - یزد، وزیری: 2190، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 264 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1197/4].

ص:239

557/25200 - یزد، وزیری: 2242، از اول افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 157 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1216/4].

558/25201 - یزد، وزیری: 2539، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 123 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1334/4].

559/25202 - یزد، وزیری: 2677، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 171 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1386/4].

560/25203 - یزد، وزیری: 2690، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 143 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1391/4].

561/25204 - یزد، وزیری: 2934، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 235 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1478/4].

562/25205 - یزد، وزیری: 3000، از اول افتادگی دارد، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 249 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1500/4].

563/25206 - یزد، وزیری: 3195، از اول افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 335 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1567/5].

564/25207 - یزد، وزیری: 3222، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 303 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1577/5].

565/25208 - یزد، وزیری: 3339، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 223 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1620/5].

566/25209 - یزد، وزیری: 3381، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 156 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1634/5].

567/25210 - یزد، وزیری: 3550، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 129 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1693/5].

568/25211 - یزد، وزیری: 3760، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 132 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1785/5].

569/25212 - یزد، وزیری: 3789، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 236 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1796/5].

ص:240

570/25213 - یزد، وزیری: 4345، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 341 برگ [میراث اسلامی ایران: 735/7].

571/25214 - همدان، مدرسه غرب: 4662، از آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست مدرسه غرب: 28].

572/25215 - مشهد، دانشکده الهیات: 271، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 152 برگ [فهرست الهیات مشهد: 139/1].

573/25216 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 12، آغاز: بسمله عن علی بن موسی الرضا عن موسی بن جعفر، نسخ، آقا ابراهیم قمی، بدون تاریخ کتابت، «628صفحه» 314 برگ، 19 سطر [فهرست سلطنتی، دینی: 596].

574/25217 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 16، نسخ، زرگر باشی، بدون تاریخ کتابت، «816صفحه» 408 برگ، 20 سطر، [فهرست سلطنتی، دینی: 594].

575/25218 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 2017، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «286صفحه» 143 برگ [فهرست سلطنتی، دینی: 1032].

576/25219 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 21، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «495صفحه» 248 برگ، 21 سطر، [فهرست سلطنتی، دینی: 581].

577/25220 - بابل، مدرسه صدر: 176، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست مدرسه صدر: 121].

578/25221 - بابل، مدرسه صدر: 249، شکسته نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست مدرسه صدر: 179].

579/25222 - بابل، مدرسه صدر: 48، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 237 برگ [فهرست مدرسه صدر: 43].

580/25223 - مشهد، مدرسه نواب: 37 ادعیه، از آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست دو کتابخانه مشهد: 552].

581/25224 - مشهد، مدرسه نواب: 42 ادعیه، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست دو کتابخانه مشهد: 552].

ص:241

582/25225 - آران و بیدگل، امامزاده هلال بن محمد: 231، از انجام و وسط افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 88 برگ، 18 سطر [فهرست امامزاده هلال].

583/25226 - قم، مدرسه فیضیه: 1298، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 326 برگ [فهرست مدرسه فیضیه: 66/2].

584/25227 - قم، مدرسه فیضیه: 1300، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 209 برگ [فهرست مدرسه فیضیه: 66/2].

585/25228 - شیراز، ملی فارس: 380، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 345 برگ [فهرست ملی فارس: 356/1].

586/25229 - مشهد، ادبیات مشهد: 177، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 343 برگ [فهرست ادبیات مشهد: 97].

587/25230 - مشهد، ادبیات مشهد: 178، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 263 برگ [فهرست ادبیات مشهد: 98].

588/25231 - قم، طبسی حائری: 43، از انجام افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، این نسخه در مجله نور علم با شماره 35 معرفی شده است، 178 برگ، 21 سطر، 16*26 [مجله نور علم: 101/14؛ فهرست کتابخانه طبسی].

589/25232 - قم، طبسی حائری: 620، از اوایل اعمال ماه رجب تا اواخر اعمال ماه محرم، نستعلیق و ادعیه نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 251 برگ، 21 سطر، 11*20 [فهرست کتابخانه طبسی].

590/25233 - مشهد، فرخ: 99، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [نشریه نسخه های خطی: 93/3].

591/25234 - تبریز، ملی تبریز: 772، نسخ، لطف علی آقا بیگ، بدون تاریخ کتابت، ثبت در دفتر به شماره 3078، 246 برگ [فهرست ملی تبریز: 796/2].

592/25235 - تبریز، ملی تبریز: 773، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، ثبت در دفتر به شماره 3185، 182 برگ [فهرست ملی تبریز: 797/2].

593/25236 - تبریز، ملی تبریز: 774، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، ثبت در دفتر به شماره 3213، 210 برگ [فهرست ملی تبریز: 797/2].

ص:242

594/25237 - تهران، دکتر اصغر مهدوی: 654، نسخ و ترجمه بخط شکسته، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [نشریه نسخه های خطی: 83/2].

595/25238 - قم، مدرسه حجتیه: 276، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست مدرسه حجتیه: 15].

596/25239 - قم، مدرسه حجتیه: 435، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست مدرسه حجتیه: 15].

597/25240 - قم، مدرسه حجتیه: 567، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست مدرسه حجتیه: 15].

598/25241 - کاشان، مدرسه سلطانی: 2/270، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست مدرسه سلطانی، قدیم: 23].

599/25242 - کاشان، مدرسه سلطانی: 357، از انجام افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 138 برگ، 30 سطر، بیاضی [فهرست مدرسه سلطانی، جدید].

600/25243 - قم، مدرسه حجازیها: 7640/51/100، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز:

بسمله فی زیارة امیر المؤمنین صلوات الله علیه روی عن صفوان، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 105 برگ، 15 تا 18 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

601/25244 - قم، مدرسه حجازیها: 7744/52/84، از آغاز و وسط افتادگی دارد، آغاز: و معدن العلم و اهل بیت الوحی اللهم صل علی محمد و آل محمد، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 307 برگ، 14 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

602/25245 - قم، مدرسه حجازیها: 7843/53/53، ادعیه ماههای رجب و شعبان و رمضان، آغاز: بسمله در بیان اعمال هر شب و هر روز ماه رجب است، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 115 برگ، 14 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

603/25246 - قم، مدرسه حجازیها: 8029/54/119، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: منتخبی از اعمال سال و فضایل ایام و لیالی شریفه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 275 برگ، 15 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

ص:243

604/25247 - قم، مدرسه حجازیها: 8146/55/126، اعمال ماههای رجب و شعبان و رمضان، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 103 برگ، 13 تا 22 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

605/25248 - قم، مدرسه حجازیها: 8224/56/74، از ابتدا تا کفارات، از انجام افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 233 برگ، 19 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

606/25249 - قم، مدرسه حجازیها: 8958/59/178، از وسط افتادگی دارد و از انجام ناتمام مانده است، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 82 برگ، 19 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

607/25250 - قم، مدرسه حجازیها: 9052/59/272، از آغاز افتادگی دارد، آغاز:

بوجهک الباقی بعد فناء کل شی و بأسمائک التی، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 129 برگ، 11 -12 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

608/25251 - مشهد، مدرسه عباسقلی خان: بدون شماره، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [نشریه نسخه های خطی: 767/7 ].

609/25252 - کرمانشاه، سید مرتضی نجومی: بدون شماره، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، از آخر افتاده [دلیل المخطوطات: 234].

610/25253 - قم، دار الحدیث: 61، شامل اعمال ماههای رجب و شعبان و رمضان، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 96 برگ، 18 سطر، 14*20 [فهرست دار الحدیث].

611/25254 - قم، دار الحدیث: 64، از اول تا پایان فصل چهارم (در اعمال ماه شوال و ذی قعده)، از اول افتاده است، آغاز: کار بستگان گشادگی کف با نوالش سحاب مزارع عملهای پژمرده کان موسس قواعد ملت و دین مروج شریعت آبای طاهرین، انجام: صل علی محمد و آل محمد کافضل ما صلیت و بارکت و ترحمت و تحننت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، عناوین به شنگرف، 202 برگ، 14 سطر، 13*20 [فهرست دار الحدیث].

612/25255 - قم، دار الحدیث: 66، از آغاز تا پایان باب ششم، از آخر افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، انجام: فاغفر لی و ماعملت من عمل یقربنی الیک فاقبله منی و لاتقطع رجائی منک یا کریم، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 202 برگ، 15 سطر، 14*20 [فهرست دار الحدیث].

ص:244

613/25256 - قم، دار الحدیث: 67، از اول تا اواخر فصل هفتم را شامل است، از وسط و آخر افتاده است، آغاز: برابر نمونه، انجام: بعد ما ملئت جورا و ظلما صلوات الله علیهم اجمعین و اشهد ان اقوالهم حجة و امتثالهم فریضة، نستعلیق، ادعیه نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، عناوین و ترجمه دعاها به شنگرف، در حاشیه تصحیح شده است، 152 برگ، 15 سطر، 15*20 [فهرست دار الحدیث].

614/25257 - تهران، انجمن آثار ملی: 41، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 143 برگ [فهرست انجمن آثار ملی: 43].

615/25258 - قم، آستان معصومیه (س): 107، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 261 برگ [فهرست آستان معصومیه(س): 132/1].

616/25259 - قم، آستان معصومیه (س): 451، آغاز: برابر نمونه، ثلث، مریم، بدون تاریخ کتابت، 325 برگ [فهرست آستان معصومیه(س): 64/2].

617/25260 - قم، آستان معصومیه (س): 525، ثلث، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 156 برگ [فهرست آستان معصومیه(س): 145/2].

618/25261 - ندوشن یزد، مسجد قلعه: بدون شماره، از آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [مجله تحقیقات اسلامی: سال12 ، ص373].

619/25262 - قم، حسن شریعتی: 56، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: که پیش از حمد صد مرتبه بگوید سبحان الله، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 248 برگ، 18 سطر، 15*20/5 [فهرست شریعتی قم: 96].

620/25263 - تهران، سازمان مدارک فرهنگی: 166، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، با حواشی و تصحیح، 210 برگ، 18 سطر، 12/5*23 [ فهرست سازمان مدارک: 151].

621/25264 - مراغه، عمومی مراغه: 2، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 151 برگ، 15 سطر [فهرست کتابخانه عمومی مراغه: 66].

622/25265 - کاشان، جعفری کاشان: 64، یک برگ از آغاز و انجام افتاده، آغاز:... فصل اول در بیان فضیلت این ماه مبارک است، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 148 برگ، 23 سطر [فهرست کتابخانه جعفری].

ص:245

623/25266 - چالوس، مدرسه امام صادق علیه السلام : 289، از آغاز و انجام افتادگی دارد، نسخ جلی زیبا، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 185 برگ، 24 سطر [فهرست مدرسه امام صادق علیه السلام ].

624/25267 - چالوس، مدرسه امام صادق علیه السلام : 311، از اول و آخر افتادگی دارد، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست مدرسه امام صادق علیه السلام ].

625/25268 - چالوس، مدرسه امام صادق علیه السلام : 39، از آغاز افتادگی دارد، نسخ جلی، میر محمد بن اسماعیل حسینی، بدون تاریخ کتابت، 185 برگ، 17 سطر [فهرست مدرسه امام صادق علیه السلام ].

626/25269 - چالوس، مدرسه امام صادق علیه السلام : 439، از اول افتادگی دارد، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست مدرسه امام صادق علیه السلام ].

627/25270 - چالوس، مدرسه امام صادق علیه السلام : 441، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست مدرسه امام صادق علیه السلام ].

628/25271 - چالوس، مدرسه امام صادق علیه السلام : 442، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست مدرسه امام صادق علیه السلام ].

629/25272 - چالوس، مدرسه امام صادق علیه السلام : 445، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست مدرسه امام صادق علیه السلام ].

630/25273 - آشتیان، سید الشهداء علیه السلام : 6، از آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، با ترجمه ادعیه، 186 برگ [میراث اسلامی ایران: 722/10].

631/25274 - بشرویه، مدرسه امیر المومنین (علیه السلام) بشرویه: 108، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: فصل دویم در زیارت مشهور آن حضرت است در روز عاشورا و فضیلت زیارت آن حضرت در شب و روز عاشورا، انجام: حضرت فرمودند که ده مسکین را طعام می دهد هر مسکینی را، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 93 برگ، 19 سطر، 11*18 [فهرست مدرسه امیر المؤمنین بشرویه (مخطوط)].

632/25275 - بشرویه، مدرسه امیر المومنین (علیه السلام) بشرویه: 146، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: که به آن نور داخل بهشت گردد و در حدیث معتبر وارد شده... امام محمد باقر علیه السلام در روز جمعه اول ماه رجب متولد شده، انجام: و مکروه است فرش قبر به

ص:246

چوب و تخته یا میت را با تابوت گذاشتن مگر آن که زمین آب بر آورد یا نم بسیار باشد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 234 برگ، 21 سطر، 14*22 [فهرست مدرسه امیر المؤمنین بشرویه (مخطوط)].

633/25276 - قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی: 323، از آغاز و انجام افتادگی دارد، نستعلیق و نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 304 برگ، 15 سطر، 15*23 [فهرست مرکز مطالعات و تحقیقات: 285/1].

634/25277 - قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی: 475، از آغاز و انجام افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 166 برگ، 17 سطر، 14*20 [فهرست مرکز مطالعات و تحقیقات: 400/1].

635/25278 - قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی: 599، از انجام افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 120 برگ، 18 سطر، 13*20 [ فهرست مرکز مطالعات و تحقیقات: 510/1].

636/25279 - قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی: 820، نسخ دعاها معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، با علامت بلاغ و تصحیح و نسخه بدل، 175 برگ، 15 سطر، 12*18 [فهرست مرکز مطالعات و تحقیقات: 97/2].

637/25280 - قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی: 876، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 258 برگ، 11 سطر، 10/5*18/5 [ فهرست مرکز مطالعات و تحقیقات: 134/2 ].

638/25281 - کرمانشاه، مدرسه آیت الله بروجردی: 104، از آغاز و انجام افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، نزدیک عصر مولف، 231 برگ، 18 سطر، 11*17 [فهرست مدرسه آیت الله بروجردی: 78].

639/25282 - گلپایگان، ملازین العابدین گلپایگانی: 127، نسخ و نستعلیق، زین العابدین گلپایگانی، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، «11پ-70پ» 60 برگ، 15*21/5 [فهرست کتابخانه های گلپایگان: 109].

640/25283 - یزد، میرزا محمد کاظمینی: 228، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز:

اللهم افتح لهم فتحا یسیرا و انصر لهم نصرا عزیزا و اجعل لهم من لدنک سلطانا نصیرا، انجام: که بعد از نماز این دعا بخواند ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان أن

ص:247

آمنوا بربکم فآمنا، نستعلیق، عبارات عربی نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، با تصحیح، اوراق جابجا شده، 137 برگ، 16 سطر، 15/5*23 [ فهرست کتابخانه میرزا محمد کاظمینی: 198/1 ].

4116 . زائریه

(فارسی)

از: محمد مهدی رضوی، ملا (قرن 11ق)

رساله ای در بیان توجه به عتبات عالیات و تبیین کیفیت زیارات ائمۀ اطهار علیهم السلام به خصوص امام علی بن موسی الرضا علیه السلام ، در یک مقدمه و سه باب و یک خاتمه ، با این عناوین: مقدمه: در بیان ثواب زیارات ائمه معصومین علیهم السلام ؛ باب اول: در بیان آداب توجه به زیارت و آنچه بر مسافر قبل از وصول به عتبات لازم است؛ باب دوم: در تعیین اقسام و آداب زیارت و آنچه لازم است از کیفیات و دعوات؛ باب سوم: در کیفیت وداع نمودن و بیان اموری که از زائر مطلوب است بعد از وداع؛ خاتمه: در ذکر انواع زیارات غیر معصومین. این کتاب به نام شاه طهماسب صفوی و در ربیع الاول 954ق تألیف شده است.

آغاز: شریفترین کلامی که زائران مخلص روضۀ مقدسۀ رضا علیه السلام و ساکنان متخصص دارالامان ملاء اعلی چون عندلیبان خوش الحان شیرین ادا به لسان حال و زبان مقال به آن متذکر و مترنم تواند بود.

نسخه ها:

1/25284 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3185، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 10ق، 138 برگ [فهرست آستان قدس: 273/15؛ فهرست آستان قدس: 267/2].

2/25285 - مشهد، آستان قدس رضوی: 9975، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 10ق، 102 برگ [فهرست آستان قدس: 272/15].

3/25286 - مشهد، آستان قدس رضوی: 10603، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 92 برگ [فهرست آستان قدس: 273/15].

ص:248

4117 . زبدة الاذکار من ادعیة الآل الاطهار

(فارسی)

از: علی بن قاسم اصفهانی (زنده در 1294ق)

کتاب مفصلی است ، شامل دعاهای ایام هفته و بعضی ادعیه مختلف و تعقیبات نمازها ، که مؤلف آنها را در یک مقدمه و دوازده باب و یک خاتمه گرد آورده و در ماه ذی القعده 1294ق به پایان برده است. عناوین کتاب چنین است: مقدمه: در معنی و فوائد دعا؛ باب اول: در فضیلت تعقیب و تعقیبات نمازها؛ باب دوم: در آداب و دعاهای شب جمعه؛ باب سوم: در آداب و دعاهای روز جمعه؛ باب چهارم: در اعمال شب و روز شنبه؛ باب پنجم: در اعمال شب و روز یکشنبه؛ باب ششم: در اعمال شب و روز دوشنبه؛ باب هفتم: در اعمال شب و روز سه شنبه؛ باب هشتم: در اعمال شب و روز چهارشنبه؛ باب نهم: در اعمال شب و روز پنجشنبه؛ باب دهم: در دعاهای متفرقه؛ خاتمه : در آداب داعی و خواندن دعا.

[ فهرست گلپایگانی، قدیم: 157/1]

آغاز: الحمد لله سامع الدعاء و دافع البلاء و باسط الرجاء.

نسخه ها:

25287 - قم، گلپایگانی: 18/96، علی بن قاسم اصفهانی (مؤلف)، 1294ق، در فهرست رایانه ای تعداد برگهای نسخه 396 برگ ذکر شده است، 297 برگ [فهرست گلپایگانی، قدیم: 157/1؛ فهرست گلپایگانی، رایانه ای].

4118 . زبدة الدعوات

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

رسالۀ متوسطی است دارای یک مقدمه در بیان فضائل دعا و آداب افتتاح آن و یک مقصد و یک خاتمه.

آغاز: الحمد لله الذی یجیب دعاء الداعین و یکشف السوء عن المؤمنین ... اما بعد بدان که این رساله ای است مشتمل بر فضائل دعوات عظام و آداب افتتاح و اختتام آن و ادعیه چند مأثوره ... مسمی بزبدة الدعوات که انتخاب کرده آمد از کتب ثقات مثل کتاب کفعمی و مهج الدعوات.

ص:249

نسخه ها:

25288 - تهران، دانشگاه تهران: 4766، از آخر افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، سده 12 و 13ق، 104 برگ، 12 سطر [فهرست دانشگاه تهران: 3814/14].

4119 . زبدة الدعوات

(فارسی)

از: محمد بن رحیم تبریزی

رساله ای در بیان ادعیه در یک مقدمه و چند باب است.

آغاز: الحمد للّه ربّ العالمین ... چنین گوید محمد بن حاج رحیم تبریزی.

نسخه ها:

25289 - تهران، دانشگاه تهران: 5680، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 182 برگ، 18 سطر [فهرست دانشگاه تهران: 65/16].

4120 . زبدة الدعوات

(عربی و فارسی)

از: محمد بن یوسف بحرانی قزوینی عسکری، ابو الحسن (قرن 11ق)

کتاب مفصلی است در ادعیه ، شامل: یک مقدمه و چهار فصل ، با این عنوانها:

مقدمه: در تعریف و ترغیب دعا و سبب بیان شرایط و تعویق حاجتها؛ فصل اول:

در تعقیبات صلوات یومیه؛ فصل دوم: در اعمال روز و شب جمعه و احوال ایام و لیالی متبرکه؛ فصل سوم: در وصول به سعادت و حصول مرام و دفع بلیات و رفع اسقام؛ فصل چهارم: در جمع فوائد متفرقه و قمع اعادی و ظلمه؛ خاتمه: در زیارت مشاهد مشرفه. مؤلف از علمای عصر صفوی و دارای سه اجازه از شیخ بهایی است و در این کتاب فقط از کتب معتبر شیعه نقل کرده است.

[ الذریعه:239/1 و 26/12؛ فهرست دانشگاه تهران: 125/1]

آغاز: یا حبیب صفوة المتقین نحمدک و نشکرک و یا مجیب دعوة المضطرین ندعوک و نذکرک.

ص:250

نسخه ها:

1/25290 - قم، مرعشی: 11494، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: لدیک محمد الذی اصطفیته من المرسلین، نسخ معرب، بدون نام کاتب، محرم 981ق، تصحیح شده، 104 برگ، 9 سطر، 5*9 [فهرست مرعشی: 122/29].

2/25291 - تهران، دانشگاه تهران: 3090، نستعلیق، حسین بن مظفر خاتون آبادی، ذی قعده 999ق، 201 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 2035/11].

3/25292 - تهران، مجلس شورای اسلامی: مجموعه طباطبایی 765، بدون نام کاتب، 1054ق، رساله سوم مجموعه، «75پ-121» 47 برگ [فهرست مجلس: 48/23].

4/25293 - قم، گلپایگانی: 1653/9/203، از وسط افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق و ادعیه نسخ معرب، بدون نام کاتب، یکشنبه رجب 1064ق، در حاشیه تصحیح دارد، 121 برگ، 12 سطر، سابقه : حاج اسماعیل هدایتی [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید؛ مجله تراثنا: 80/3].

5/25294 - مشهد، گوهر شاد: 743، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1070ق، 106 برگ [فهرست گوهر شاد: 855/2].

6/25295 - قم، مرعشی: 5971، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد صالح بن شاه نظر، 18 شعبان 1085ق، 147 برگ [فهرست مرعشی: 349/15].

7/25296 - قم، مرعشی: 10244، نسخ معرب و عبارات فارسی نستعلیق، بدون نام کاتب، نزدیک عصر مؤلف، 221 برگ [فهرست مرعشی: 206/26].

8/25297 - قم، مرعشی: 8692، از آخر افتادگی دارد، نسخ معرب، بدون نام کاتب، نزدیک عصر مؤلف، 156 برگ [فهرست مرعشی: 239/22].

9/25298 - تهران، دانشگاه تهران: 4475، نسخ، محمد زمان گنجه ای، 1103ق، 199 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 3425/13].

10/25299 - قم، مرعشی: 11094، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1110ق، رساله اول مجموعه، 164 برگ، 12 سطر [فهرست مرعشی: 144/28].

11/25300 - قم، گلپایگانی: 7193/36/193، آغاز: برابر نمونه، ادعیه نسخ معرب و عبارات فارسی نستعلیق، بدون نام کاتب، 1115ق، قبل از شروع کتاب دعای کمیل و بعد از اتمام کتاب دعای سحر با ترجمه فارسی درج شده است، 132 برگ، 12 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

ص:251

12/25301 - تهران، دانشگاه تهران: 79، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب و نستعلیق، ابراهیم غلام، 1177ق، 129 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 125/1].

13/25302 - خوانسار، فاضل خوانساری: 355، نسخ، عبد الغفار طباطبایی، قرن 12ق، 194 برگ [فهرست کتابخانه فاضل خوانساری: 52/2].

14/25303 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12712، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، به ضمیمه 75 برگ ادعیه و تعقیبات نماز و اوراد رجب و شعبان و رمضان به نقل از مصباح العابدین، 178 برگ [فهرست آستان قدس: 275/15].

15/25304 - قم، گلپایگانی: 19/52، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 95 برگ [فهرست گلپایگانی، رایانه ای].

16/25305 - قم، گلپایگانی: 3370/17/150، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، رساله دوم مجموعه، 56 برگ [فهرست گلپایگانی، رایانه ای].

17/25306 - قم، مسجد اعظم: 3902، از انجام افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 20 برگ، 11 سطر، رقعی [فهرست مسجد اعظم،قدیم:

222؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

18/25307 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 1153، برگ اول افتاده است، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 192 برگ، 12 سطر، 9*16/5 [ فهرست مرکز احیاء: 396/3 ].

19/25308 - یزد، مدرسه عبد الرحیم خان(سریزدی): بدون شماره، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق [نشریه نسخه های خطی: 422/4].

20/25309 - قم، مرعشی: 9370، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 161 برگ [فهرست مرعشی: 157/24].

21/25310 - قم، مسجد اعظم: 2256، از آغاز و انجام و وسط افتادگی دارد، آغاز: فصل اول در تعقیبات صلوات یومیه و بعضی از دعوات، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 160 برگ، 17 سطر، رقعی [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 175؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

22/25311 - قم، مرعشی: 6543، نسخ و نستعلیق، کرم الله بن عطاء، بدون تاریخ کتابت، رساله سوم مجموعه، «17پ-40پ» 24 برگ [فهرست مرعشی: 122/17].

23/25312 - تهران، دانشگاه تهران: 49، نسخ زیبا، عباس علی حسینی/گویا، بدون تاریخ کتابت، یک برگ آخر کتاب است [فهرست دانشگاه تهران: 125/1].

ص:252

24/25313 - قم، گلپایگانی: 19/52، افتادگی دارد، نسخ معرب زیبا، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 97 برگ [فهرست گلپایگانی، قدیم: 256/1].

25/25314 - تهران، سپهسالار: 5656، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه، «1ر-99پ» 99 برگ [فهرست سپهسالار:

86/5].

26/25315 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 564، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق و نسخ معرب، بدون نام کاتب، نزدیک عصر مؤلف، دارای تملکی در 1229ق، 316 برگ، 11 سطر، 14*25 [فهرست مرکز احیاء: 194/2].

27/25316 - تبریز، ثقة الاسلام تبریزی: بدون شماره، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [نشریه نسخه های خطی: 535/7].

28/25317 - قم، مدرسه فیضیه: 2027، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، به ضمیمه دعاهای متفرقه، 150 برگ [فهرست مدرسه فیضیه: 66/2].

29/25318 - قم، مدرسه حجازیها: 8385/57/55، از ابتدا تا اواسط زیارات، از انجام و وسط افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 95 برگ، 16 تا 19 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

30/25319 - قم، شیخ حیدر علی مؤید: 1349، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 47 برگ، 10 سطر [فهرست مؤید: 286/3].

4121 . زبدة الدعوات

(فارسی)

از: محمد بن محمد موسوی حسینی مطهر نقیبی سبزواری سپاهانی (میر لوحی) (قرن 11ق)

کتابی در ادعیه ، مشتمل بر یک مقدمه و دوازده باب و یک خاتمه ، که تألیف آن به سال 1081ق به پایان رسیده است.

آغاز: زبده جواهر مقالی که به دستور قواعد ذکری زینت عرایس جوامع بیان تواند شد حمد خداوندی است.

ص:253

نسخه ها:

25320 - قم، مسجد اعظم: 3192، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 186 برگ، 23 سطر، وزیری [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 222؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

4122 . زبدة الدعوات فی فضائل صلاة اللیل

(عربی)

از: محمد مهدی بن محمد جعفر موسوی تنکابنی، سید (زنده در 1280ق)

رسالۀ مختصری است در بیان آداب نماز شب و سنن آن که در روز پنج شنبه 2 ربیع الاول 1250ق به اتمام رسیده است .

[ الذریعه:27/12]

آغاز: حمد نامعدود و ثنای نامحدود مر خدای را سزاست که متخلق گردانید بندگان خود را به اخلاق نبیین ...و بعد پس می گوید عبد مذنب مسکین سید محمد مهدی.

نسخه ها:

25321 - قم، گلپایگانی: 256/2/76، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، مهر مؤلف به سجع «عبده محمد مهدی الموسوی1206» بر نسخه موجود است، رساله هشتم مجموعه، 13 برگ، 23 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

4123 . زبدة الدعوات النفسانیة و الآداب الجسمانیة

(عربی)

از: محمد علی بن ابی طالب حزین لاهیجی گیلانی، شیخ (م 1181ق)

کتاب مفصلی است در آداب دینی و اختیارات ایام و فضیلت دعا و ادعیه و اذکار مختلف ، روایت شده از حضرات معصومین علیهم السلام که در اوقات و حالات مختلف خوانده میشود ، با بعضی از طلسمها و احراز که مؤلف از منابع مورد اعتماد نقل نموده است.

ص:254

این کتاب در 21 محرم 1131ق به پایان رسیده ، و در دو قسم - هر قسم دارای چند باب - تنظیم شده ، که عناوین آن بدین تفصیل است :

القسم الاول: فی ابواب الازمنة: دارای یک مقدمه و هشت باب ، با این عناوین:

المقدمة: فی فضل الدعاء و الحث علیه؛ الباب الاول: فی ادعیة الساعات؛ الباب الثانی: فی ادعیة الایام؛ الباب الثالث: فی السنین و الشهور؛ الباب الرابع: فی فضل النیروز و آدابه؛ الباب الخامس: فی ایام الشهور المنحوسة و غیرها؛ الباب السادس:

فی ارتباط الکواکب السیارات؛ الباب السابع: فی الحوادث باعتبار اول المحرم؛ الباب الثامن: فی آداب الشهور العربیة و لیالیها .

القسم الثانی: فی ابواب الادعیة و الآداب: دارای پانزده باب و یک خاتمه ، با این عناوین:

الباب الاول: فیما یتعلق بما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس؛ الباب الثانی: فیما یتعلق بما بین طلوع الشمس الی الزوال؛ الباب الثالث: فیما یتعلق بالزوال الی انتصاف اللیل؛ الباب الرابع: فیما یتعلق بما بین انتصاف اللیل الی طلوع الفجر؛ الباب الخامس: فیما یتعلق بالجمعة و سائر الحنفیات؛ الباب السادس: فیما یتعلق بالعادات و غیرها؛ الباب السابع: فیما یتعلق بالمطالب من الدعا؛ الباب الثامن: فیما یتعلق ببعض الحوادث و غیرها؛ الباب التاسع: فی ذکر الاسم الاعظم و الاسماء الحسنی و خواصها؛ الباب العاشر: فی الادعیة المتفرقة؛ الباب الحادی عشر: فی آداب النکاح و الطلاق؛ الباب الثانی عشر: فی آداب السفر؛ الباب الثالث عشر: فی الامراض و آداب المرضی؛ الباب الرابع عشر: فی کیفیة جمع الاخبار الواردة فی الطلب؛ الباب الخامس عشر: فی آداب الموتی؛ الخاتمة: فی اسرار الدعا و حالات الداعی.

[ فهرست مرکز احیاء: 169/1]

آغاز: نحمدک اللهم یا من نورت بذکرک قلوب عبادک المخلصین.

نسخه ها:

25322 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 123، نسخ، علی موسوی لاهیجی، 1222ق، 489 برگ [فهرست مرکز احیاء: 169/1].

ص:255

4124 . زبدة الدعوات و الآداب

(عربی)

از: محمد سلیمان بن تنکری قلی (تاریقلی) جرجی (قرن 12ق)

کتاب مفصلی است در آداب و اعمال شرعیه و به همراه دعوات ایام و لیالی در 14 باب و یک خاتمه ، که مؤلف از کتب معتبر قدما مانند «منهاج الصلاح» علامه حلی و «مصباح المتهجد» شیخ طوسی تا علماء معاصر خود ، مانند «جلاء العیون» و «زاد المعاد» علامه مجلسی ، انتخاب و نقل نموده است .

آغاز: نحمدک اللهم یا من نورت بذکرک قلوب عبادک المخلصین.

نسخه ها:

1/25323 - مشهد، آستان قدس رضوی: 11244، از باب هفتم تا آخر کتاب، آغاز: الباب السابع فیما یعمک یتعلق بالمطالب و الحوادث، نستعلیق ، محمد علی و محمد امین بن حاجی میرزا بیگ البیاری، 1128ق، استنساخ با یک واسطه از مسودۀ مؤلف صورت گرفته است ، 184 برگ [ فهرست آستان قدس: 273/15 ].

2/25324 - قم، مرعشی: 7722، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 349 برگ [ فهرست مرعشی: 95/20 ].

4125 . زبور الهی

(فارسی)

از: محمد بن محمد محسن فیض کاشانی، علم الهدی (م 1115ق)

مؤلف در این رساله ، دعاها و تعقیبات نمازهای روزانه و اوقات شبانه روز و هفته را در هشت باب ، جمع آوری نموده است. فهرست ابواب آن چنین است:

باب اول: در وظایف گزاردن صلوات یومیه از مقدمات و مقارنات؛ باب دوم: در وظایف تعقیب رواتب صلوات؛ باب سوم: در وظایف آمد و شد روز و شب به دخول اوقات و حلول ساعات؛ باب چهارم : در وظایف اسابیع و جمعات؛ باب پنجم: در وظایف کرور شهور و سنوات؛ باب ششم: در وظایف اصناف عادات و انواع حوادث و قربات؛ باب هفتم: در وظایف حصول مقاصد و مهمات؛ باب هشتم: در وظایف نزول مکاره و آفات.

[ الذریعه: 36/12 و 96]

ص:256

آغاز: سپاس حق شناس و ستایش نیایش اساس خداوند بیچون را ... وبعد چون یاد کردن ایزد.

نسخه ها:

25325 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 13869، نسخ، محمد باقر کربلایی، 1137ق، 185 برگ [فهرست مجلس: 436/37].

4126 . زوائد الفوائد

(عربی)

از: علی بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن محمد طاووس حلی (م 711ق)

مؤلف فرزند سید بن طاووس ، نام و لقب وی و بنا به بعضی اقوال کنیۀ وی نیز مانند پدرش است . او در این کتاب بیشتر از کتاب اقبال پدرش مطالبی را در ادعیه آورده است. علامه مجلسی در بحار الانوار از این کتاب روایت کرده است. برخی از محققان کتاب زوائد را از تألیفات خود ابن طاوس - پدر - می دانند ولی چنانچه صاحب ذریعه گفته ، این کتاب تألیف پسر سید بن طاووس است.

[ الذریعه: 59/12؛ فهرست دانشگاه تهران: 127/1]

نسخه ها:

1/25326 - قم، مدرسه حجازیها: 9106/60/46، از «الفصل الثالث فیما ورد من عمل لیلة عاشورا» تا «فصل فیما نذکره من الفضل فی الیوم لرابع و العشرین من ذی الحجة»، از آغاز و وسط و انجام افتادگی دارد، آغاز: من لا حرز له یا غیاث من لا غیاث له یا سند من لا سند له، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 10ق، 107 برگ، 18 و 19 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

2/25327 - تهران، دانشگاه تهران: 84، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 293 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 127/1].

4127 . زیارات

(فارسی و عربی)

از: مؤلف ناشناخته

کتاب مفصلی است در زیارات که مؤلف آن را برای شاه سلیمان صفوی در یک

ص:257

مقدمه و نه باب ، تدوین نموده ، با این عنوانها: مقدمه: در تفصیل زیارات در ایام سال؛ باب اول: مقدمات سفر؛ باب دوم: زیارت حضرت رسول صلی الله علیه و آله ؛ باب سوم:

زیارت حضرت فاطمه و ائمه بقیع علیهم السلام ؛ باب چهارم: زیارت حضرت امیر المؤمنین علیه السلام ؛ باب پنجم: زیارت امام حسین علیه السلام ؛ باب ششم: زیارت امام موسی کاظم و امام محمد تقی علیهما السلام ؛ باب هفتم: زیارت امام رضا علیه السلام ؛ باب هشتم: زیارت امام علی النقی و امام حسن عسکری و حضرت صاحب الزمان علیهم السلام ؛ باب نهم: در بعضی زیارات که مخصوص هیچ یک از ائمه علیهم السلام نیست. مؤلف گوید که قبلا کتابی در باب زیارت به عربی نوشته و این کتاب ، ترجمه مانندی از آن کتاب است.

آغاز: الحمد لله رب العالمین و الصلاة علی خیر خلقه محمد أشرف العالمین و ...

أهل بیته المعصومین ... اما بعد چون بر کافه انام و جمهور خواص و عوام لازم و متحتم است.

نسخه ها:

1/25328 - قم، گلپایگانی: 20/43، عنوان معرفی: زیارت نامه، آغاز: برابر نمونه، آدم بن ابو طالب بن شهاب الدین، سده 11 و 12ق، با ترجمه زیر نویس [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

2/25329 - قم، مرعشی: 4542، از آخر افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 14ق، 152 برگ [فهرست مرعشی: 118/12].

3/25330 - قم، گلپایگانی: 3923/20/43، از آخر افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، ادعیه به نسخ و ترجمه ادعیه نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 156 برگ، 12 سطر [فهرست گلپایگانی، جدید].

4128 . زیارات

(فارسی و عربی)

از: محمد مهدی بن محمد تقی اصفهانی (قرن 14ق)

مؤلف این کتاب را حسب امر عزّت ملک خانم اشرف السلطنه ، تألیف نموده ، که مشتمل بر این زیارات است: زیارت پیامبر مکرم صلی الله علیه و آله ، زیارت حضرت فاطمه

ص:258

زهرا علیها السلام و زیارت ائمه بقیع علیهم السلام ، زیارت شهدای احد، زیارت سید الاوصیاء حضرت علی علیه السلام در نجف، زیارت امین الله، زیارت جامعۀ کبیره و صغیره، زیارت وارث، زیارت عاشورا با دعای علقمه و زیارت حضرت رضا علیه السلام .

آغاز: بسمله مشهور بین شیعه ولادت با سعادت حضرت رسول صلی الله علیه و آله در هفدهم ماه ربیع الاول اتفاق افتاده.

نسخه ها:

25331 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3190، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد مهدی بن محمد تقی اصفهانی (مؤلف)، پنجشنبه 14 ربیع الاول 1329ق، 145 برگ [فهرست آستان قدس: 282/15].

4129 . زیارات

(عربی)

از: احمد بن زین الدین احسایی، شیخ (م 1241ق)

مجموعه ای از زیارات که مؤلف برای پسرش و به نام فتحعلی شاه قاجار تألیف نموده است.

نسخه ها:

25332 - تهران، مجلس سنا: 1136، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله هفتم مجموعه، «64-67» 4 برگ [فهرست مجلس سنا: 131/2].

4130 . زیارات

(فارسی)

از: عبد الوهاب بن محمد رفیع مازندرانی (زنده در 1261ق)

کتاب مفصلی است ، مشتمل بر: زیارات ششگانه امیر مؤمنان و زیارت امام حسین و زیارات ائمه مدفون در کاظمین و سامراء علیهم السلام و زیارت جامعه صغیره و کبیره و زیارت حضرت رضا و ائمه بقیع علیهم السلام و اعمال مسجد کوفه و یس مغربی و شرح آن.

آغاز: در آداب غسل و زیارت نزد داخل شدن در روضه های ائمه.

ص:259

نسخه ها:

25333 - مشهد، آستان قدس رضوی: 16208، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، سید حسین (مؤلف)، 1261ق، با ضمایم، 233 برگ [فهرست آستان قدس: 279/15].

4131 . زیارات

(فارسی)

از: علی بن محمد حسن مشهدی خراسانی متخلص به راقم (زنده در 1302ق)

مشتمل بر زیارات: عید غدیر حضرت علی علیه السلام ، جامعۀ کبیره، زیارت عاشورا، زیارت اربعین، زیارت کاظمین علیهما السلام ، زیارت حضرت رضا علیه السلام ، زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها و حضرت عبد العظیم و هفت حدیث رضوی و زیارت حضرت ابوالفضل و غیره.

آغاز: در فضائل زیارت جناب امیر مؤمنان.

نسخه ها:

25334 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3191، آغاز: برابر نمونه، نسخ، علی بن محمد حسن مشهدی خراسانی (مؤلف)، 1302ق، 163 برگ [فهرست آستان قدس:

281/15].

4132 . زیارات

(فارسی و عربی)

از: علی اکبر فیض قمی (زنده در 1300ق)

مشتمل بر زیارت نامه و اذن دخول و سایر اعمال نجف اشرف و کربلا و کاظمین و سامراء. مؤلف در این کتاب گوید که: سی سال پیش از این کتابی به همین روش نگاشته و به دوستانی که به عتبات مشرف می شده اند داده و کتاب را می بردند و می آوردند تا وقتی که میر حسینخان بن میرزا غلام شاه کتاب را برده و در زمان رجعت فوت کرده و ورثه وی آن کتاب را بر نگرداندند. لذا دوباره کتاب حاضر را تألیف نموده است.

آغاز: بسمله بدان که مطلق زیارت ائمه را شرائط است از آن جمله غسل زیارت.

ص:260

نسخه ها:

25335 - مشهد، گوهر شاد: 1125، نستعلیق و نسخ معرب، علی اکبر فیض قمی (مؤلف)، 1300ق [فهرست گوهر شاد: 1567/3].

4133 . زیارات (مزار)

(فارسی)

از: کاظم رضوی گلپایگانی، سید (قرن 13 ق)

مؤلف زمانی که به همراه سید صادق حسینی طباطبائی به مشهد رضوی علیه السلام مشرف شده این کتاب را در آداب و کیفیت زیارت حضرت و با استفاده از کتب:

تهذیب، مزار شیخ خضر شلال، بلد الامین، محجة البیضاء و تحفة الزائر ، تألیف نموده و در پایان ، زیارت ائمه اطهار علیهم السلام در ایام هفته را افزوده است. او تألیف این کتاب را در شعبان 1283ق ، به پایان رسیده است.

[ الذریعه: 323/20]

آغاز: اما آداب زیارة الرسول والائمه علیهم السلام .

نسخه ها:

25336 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3290، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، سید کاظم رضوی گلپایگانی (مؤلف)، 1283ق، 66 برگ [فهرست آستان قدس: 280/15].

4134 . زیارات

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

دارای شانزده فصل و بخشی از کتابی دیگر است.

آغاز: ... در بیان فضیلت و شرافت عتبات عالیات .

نسخه ها:

25337 - قم، شیخ حیدر علی مؤید: 1450، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 147 برگ، 15 سطر [فهرست مؤید: 362/3].

ص:261

4135 . الزیارات

(عربی و فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

رساله های متعدد در زیارات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام که مؤلف و جامع آنها شناسایی نشده است.

نسخه ها:

1/25338 - کاشان، سید محمد حسین علم الهدی رضوی: 31-364، عنوان معرفی:

الزیارة والدعاء، نسخ، بدون نام کاتب، 905ق [نشریه نسخه های خطی: 35/7].

2/25339 - مشهد، مدرسه باقریه: 323، عنوان معرفی: رسالة فی کیفیة زیارة القبول و الدعاء عندها، بدون نام کاتب، قرن 10ق، رساله سیزدهم مجموعه، «4 صفحه» 2 برگ [مجله تراثنا: 119/26].

3/25340 - تهران، ملک: 5770، مشتمل بر زیارت امیر المؤمنین و امام زمان علیهما السلام و دعای سمات، نسخ، بدون نام کاتب، 1018ق، 91 برگ [فهرست ملک: 263/1].

4/25341 - قم، مرعشی: 9237، نسخ معرب زیبا، محمد زمان صحاف، دهه اول ذی الحجة 1096ق، 22 برگ [فهرست مرعشی: 32/24].

5/25342 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3274، آغاز: زیارت پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم از دور یا نزدیک، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، تصحیح شده، به ضمیمه شش برگ دعای سدرة المنتهی و تسخیر قلوب و طلب جاه، 109 برگ [فهرست آستان قدس:

276/15].

6/25343 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3364، آغاز: قال فی کتاب الاحتجاج، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق [فهرست آستان قدس: 248/6].

7/25344 - تهران، دانشگاه تهران: 1576، از اول افتادگی دارد، آغاز: الاحکام لشیخ الطائفه محمد بن الحسن الطوسی و ما ینبغی لزائر النبی، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 119 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 188/8].

8/25345 - مشهد، آستان قدس رضوی: 9908، نسخ و نستعلیق، سید محمد خادم، 1128ق، دستور زیارت این نسخه را آقا جمال خوانساری نوشته است [فهرست الفبایی آستان قدس: 298].

ص:262

9/25346 - قم، مرعشی: 11796، عنوان معرفی: زیارت حضرت امام رضا علیه السلام ، آغاز:

چون خواهد که به زیارت سلطان خراسان علی بن موسی الرضا علیهما السلام رود پیش از آن که از منزل بیرون خواهد زفتن غسل کردن سنت بود.، انجام: پس رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که او اگر سوال را تکرار میکرد هر آینه می گفتم تا حج و هفتصد عمره مبرورات متقبلات، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، بیان مختصری آداب زیارت حضرت علی بن موسی الرضا علیهم السلام و ذکر فضایل زیارت آن حضرت علیه آلاف التحیة و الثناء می باشد، رساله دوم مجموعه، «50-52» 3 برگ، 17 سطر، 8*12/5 [ فهرست مرعشی: 613/29].

10/25347 - مشهد، آستان قدس رضوی: 17736، عنوان معرفی: زیارت نامه، مشتمل بر زیارت ششم امیر المؤمنین علیه السلام و عاشورا و دعای علقمه، آغاز: السلام علیک یا رسول الله السلام علیک یا صفوة الله، نسخ، طوماری، قرن 12ق [فهرست آستان قدس: 288/15].

11/25348 - قم، گلپایگانی: 7/135، از اول افتادگی دارد، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 143 برگ [فهرست گلپایگانی، رایانه ای].

12/25349 - تهران، ملک: 2706، عنوان معرفی: زیارات و کلمات مختصر پیامبر و دعا، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، رساله چهاردهم و پانزدهم مجموعه، «69ر-71» 3 برگ [فهرست ملک: 98/6].

13/25350 - تهران، مدرسه چهل ستون: 108، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، سده 11 و12ق [آشنایی با چند نسخه خطی: 32].

14/25351 - قم، مرعشی: 7398، از اول افتادگی دارد، آغاز: برادران ایمانی المؤید المسدد السعید والصالح الناصح الموفق، نسخ معرب، بدون نام کاتب، 1231ق، 183 برگ [فهرست مرعشی: 196/19].

15/25352 - تهران، مجلس سنا: 349، نسخ معرب، محمد حسن حداد بن محمد تقی اصفهانی، 1237ق، 17 برگ [فهرست مجلس سنا: 177/1].

16/25353 - تهران، مینوی: 97، شامل زیارت ششم عاشورا و دعای علقمه و زیارت حضرت عبد العظیم و جامعه و...، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، ربیع الاول 1244ق، رساله هفتم مجموعه [فهرستواره مینوی: 47].

ص:263

17/25354 - مشهد، آستان قدس رضوی: 11952، نسخ، بدون نام کاتب، 1251ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 298].

18/25355 - مشهد، آستان قدس رضوی: 11952، عاشورا و علقمه و مناجات سجادیه علیه السلام ، آغاز: بسمله السلام علیک یا ابا عبد الله، نسخ، بدون نام کاتب، 1251ق، طوماری [فهرست آستان قدس: 287/15].

19/25356 - تهران، دانشگاه تهران: 1396، عنوان معرفی: زیارات ائمه(علیه السلام) و مناجات خمسة عشر امام سجاد علیه السلام ، نسخ، احمد خوانساری، 1253، 194 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 75/8].

20/25357 - مشهد، آستان قدس رضوی: 97، عنوان معرفی: زیارات وادعیه متفرقه، نسخ، بدون نام کاتب، تاریخ وقف در 1253ق در نسخه موجود است، 96 برگ [فهرست آستان قدس: 267/2].

21/25358 - مشهد، آستان قدس رضوی: 8647، آغاز: کیفیت زیارت حضرت امام حسن علیه السلام ، نسخ، علی رضا، 1256ق، 89 برگ [فهرست آستان قدس: 247/6].

22/25359 - مشهد، عبد الحمید مولوی: 236، عنوان معرفی: زیارت نامه، نسخ، حسین خلخالی، ربیع الثانی 1259ق، تاریخ تألیف این کتاب 1085ق است ولی نام کتاب و نویسنده معلوم نشد [نشریه نسخه های خطی: 33/5].

23/25360 - تهران، ملک: 64، زیارت امام رضا علیه السلام و زیارت جامعه کبیره، نسخ، محمد تقی بن محمد حسین مشهدی، 1260ق، 16 برگ [فهرست ملک: 262/1].

24/25361 - مشهد، آستان قدس رضوی: 94، عنوان معرفی: زیارات و ادعیه متفرقه، نسخ، بدون نام کاتب، تاریخ وقف در1263ق در نسخه موجود است، 95 برگ [فهرست آستان قدس: 266/2].

25/25362 - قم، آستان معصومیه (س): 317، عنوان معرفی: زیارت نامه، نسخ، محمد کاظم بالغلوئی، 25 شوال 1265ق، 179 برگ [فهرست آستان معصومیه(س):

313/1].

26/25363 - تهران، ملی تهران: /34ع، آغاز: شرح زیارت جامعه کبیره و شیخ ابن بابویه و غیر او به سند، نسخ، محمد تقی بن محمد حسین مشهدی، 1266ق، 34 برگ [فهرست ملی تهران: 35/7].

ص:264

27/25364 - قم، مدرسه فیضیه: 1529، نسخ، معصوم حسینی (خادم روضه علوی)، 1274ق، 52 برگ [فهرست مدرسه فیضیه: 129/1].

28/25365 - مشهد، آستان قدس رضوی: 9688، نستعلیق، رسول ایروانی، 1278ق، این رساله در ضمن مجموعه ای قرار دارد [فهرست الفبایی آستان قدس: 299].

29/25366 - مشهد، آستان قدس رضوی: 95، عنوان معرفی: زیارات و ادعیه متفرقه، نسخ، احمد علی، تاریخ وقف در 1282ق در نسخه موجود است، 64 برگ [فهرست آستان قدس: 266/2].

30/25367 - ری، آستان عبد العظیم: 59، نسخ، حیدر بن مهدی موسوی رازی، شعبان 1286ق [نشریه نسخه های خطی: 77/3 ].

31/25368 - مشهد، آستان قدس رضوی: 102، عنوان معرفی: زیارات و دعوات متفرقه، نسخ، حبیب الله بن آقا محمد حسن، 1286ق، 76 برگ [فهرست آستان قدس: 268/2].

32/25369 - قم، مرعشی: 12079، عنوان معرفی: زیارات، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: و از زیارت مخصوصه حضرت امام حسین علیه السلام ... السلام علیم یابن رسول الله السلام علیک یابن خاتم النبیین، انجام: السلام علیک ایها المظلوم الشهید بأبی انت و امی عشت سعیدا و قتلت مظلوما، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، با تصحیح رساله اول مجموعه، 46 برگ، 11 سطر، 7*13 [ فهرست مرعشی:

493/30].

33/25370 - مشهد، آستان قدس رضوی: 10280، عنوان معرفی: زیارت نامه، مشتمل بر زیارت ششم امیرالمؤمنین علیه السلام و عاشورا و دعای علقمه، آغاز: السلام علیک یا رسول الله السلام علیک یا صفوة الله، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 28 برگ [فهرست آستان قدس: 15 / 285].

34/25371 - مشهد، آستان قدس رضوی: 16846، زیارات ائمه اطهار علیهم السلام و دعای مشلول و ایام هفته سجادیه و سمات، آغاز: نیت زیارت را چنین کند ازور سیدی و مولای و معتمدی و رجایی و ذخری، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 122 برگ [فهرست آستان قدس: 288/15].

35/25372 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3183، زیارت جامعه کبیره و صغیره و دعای کمیل، آغاز: چون به درگاه برسی بایست و بگو، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 13 برگ [فهرست آستان قدس: 277/15].

ص:265

36/25373 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3263، جامعه کبیره و صغیره و دعای توسل و صلواتیه و نمازهای مستحبی، آغاز: زیارت اول جامعه مشهوره، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 51 برگ [فهرست آستان قدس: 277/15].

37/25374 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3264، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 47 برگ [فهرست آستان قدس: 278/15].

38/25375 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3265، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 50 برگ [فهرست آستان قدس: 278/15].

39/25376 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3363، عنوان معرفی: زیارت نامه، آغاز:

زیارة جامعة لسید المرسلین، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق [فهرست آستان قدس: 248/6].

40/25377 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 5199، زیارت پیامبر و عاشورا و...، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 78 برگ [فهرست مجلس: 29/16].

41/25378 - تهران، ملی تهران: /1667ع، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله چهارم مجموعه، ضمن جنگ [فهرست ملی تهران: 247/10].

42/25379 - قم، گلپایگانی: 3459/17/239، عنوان معرفی: زیارت نامه، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: و اخی رسوله یا مولای یا امیر المومنین عبدک و ابن عبدک و ابن امتک جاءک، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 13ق، بیاضی است که در آن زیارت عتبات عراق و زیارت امام رضا علیه السلام تحریر شده است، 52 برگ، 9 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

43/25380 - قم، گلپایگانی: 3469/17/249، عنوان معرفی: زیارت نامه، آغاز: بسمله السلام علیک یا اباعبدالله السلام علیک یابن رسول الله السلام علیک یابن امیر المؤمنین، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، بیاضی است شامل زیارت نامه ائمه مدفون در عراق و غیر آن، 72 برگ، 9 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

44/25381 - تهران، ملک: 2021، عنوان معرفی: زیارات و ادعیه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 166 برگ [فهرست ملک: 221/1].

45/25382 - تهران، ملک: 5807، عنوان معرفی: زیارات ائمه علیهم السلام ، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 126 برگ [فهرست ملک: 263/1].

ص:266

46/25383 - تهران، مدرسه چهل ستون: 110، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق [آشنایی با چند نسخه خطی: 324].

47/25384 - تبریز، خادم حسینی: 9، عنوان معرفی: بیاض زیارات، از اول افتادگی دارد، آغاز: هر که اراده سفر نماید باید که سفر کند در روز شنبه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، بیاضی است که در آن زیارات ائمه عتبات عراق و کیفیت آداب زیارت آنها تحریر شده است، 205 برگ، 12 سطر [فهرست کتابخانه خادم حسینی].

48/25385 - یزد، میرزا محمد کاظمینی: 401، عنوان معرفی: زیارات (عربی)، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 13ق، در فهرست چنین معرفی شده است: «مشتمل بر زیارات مخصوص امام رضا علیه السلام ، زیارت مفجعه، زیارت امام حسین علیه السلام ، زیارت جامعه کبیره، زیارت عاشورا، دعای علقمه.»، 120 برگ، 7 سطر، 10*16 [ فهرست کتابخانه میرزا محمد کاظمینی: 97/2 ].

49/25386 - قم، مدرسه حجازیها: 8898/59/118، آغاز: زیارت جناب امام رضا علیه السلام در درب رواق بگو، نسخ معرب، احمد موسوی، 1308ق، ادعیه و زیارات شامل :

«زیارت حضرت رضا علیه السلام ، زیارت وارث، زیارت حضرت علی اکبر، زیارت سید الشهداء علیه السلام ، زیارت جامعه کبیره، زیارت امام جواد علیه السلام ، زیارت امام هادی علیه السلام ، زیارت امین الله، زیارت انا عبدکم، زیارت ماه رجب، زیارت ائمة بقیع، زیارت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ، زیارت عاشورا، دعای علقمه، زیارت مفجعه امام حسین، زیارت حضرت رضا علیه السلام ، زیارت مفجعه حضرت عباس علیه السلام ، زیارت حضرت امیر علیه السلام ، زیارت امام عصر علیه السلام ، زیارت امام زادگان، زیارت حضرت عبد العظیم علیه السلام ، دعای کمیل، دعای سمات، زیارت معصومه خاتون و حدیث کساء» ، 145 برگ، 9 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

50/25387 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12668، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، 1311ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 299 ].

51/25388 - قم، گلپایگانی: 1788/10/98، آغاز: السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیل من سلالة ابراهیم الخلیل صلی الله علیک و علی ابیک اذ قال فیک، نسخ، محمد حسین بن ملا مصطفی قزوینی، پنجشنبه 24 جمادی الثانی 1316ق، زیاراتی که منسوب به امام زمان علیه السلام است که آن حضرت سید الشهدا علیه السلام را با آن زیارت نموده

ص:267

(زیارت قائمیه حسینیه و زیارت ناحیه حضرت سید الشهدا علیه السلام با ترجمه فارسی) به نقل از کتب مزار و تحفة الزائر در نسخه حاضر موجود است، رساله سیزدهم مجموعه، 13 برگ، 10- 18 سطر [فهرست گلپایگانی، جدید].

52/25389 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15479، نسخ، محمد بن محمد رضا خوانساری، 1316ق، در ضمن مجموعه [فهرست الفبایی آستان قدس: 648].

53/25390 - قم، طبسی حائری: 489، آغاز: بسمله و به نستعین السلام علیک یا رسول الله، نسخ، بدون نام کاتب، مهری با تاریخ 1319ق در نسخه موجود است، 18 برگ، 11 سطر [فهرست کتابخانه طبسی].

54/25391 - مشهد، آستان قدس رضوی: 11889، عنوان معرفی: زیارت نامه، مشتمل بر زیارات چهارده معصوم علیهم السلام در ایام هفته، آغاز: روز شنبه مخصوص زیارت حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) اشهد ان لا اله الا الله، نستعلیق، علی منظوری حقیقی، 1321ق، مرقع [فهرست آستان قدس: 286/15].

55/25392 - قم، گلپایگانی: 3440/17/220، عنوان معرفی: زیارت نامه، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: رسول صلی الله علیه و آله در روز پنجشنبه سفر می کرد و اجتناب کن از سفر کردن در روز سیم و چهارم و پنجم و ششم و سیزدهم و شانزدهم، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 14ق، بیاضی است شامل احکام و آداب زیارت عتبات عراق خصوصا حضرت سید الشهداء علیه السلام، 163 برگ، 17 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

56/25393 - قم، گلپایگانی: 7/114، بدون نام کاتب، قرن 14ق، 187 برگ [فهرست گلپایگانی، رایانه ای].

57/25394 - قم، طبسی حائری: 413، در بیان زیارات از تحفة الزائر علامه مجلسی بسیار نقل می کند و شامل زیارات امام رضا علیه السلام و امین الله و امیر المؤمنین علیه السلام و جامعه و سوره های واقعه و دعای ختم آن و قلم و دهر و یس و...

است، آغاز: بسمله الله اکبر الله اکبر الله اکبر کبیرا، نسخ جلی معرب، بدون نام کاتب، قرن 14ق، در حاشیه نسخه بدل ذکر شده است، 50 برگ، 14 سطر [فهرست کتابخانه طبسی].

58/25395 - شیراز، شاه چراغ: 1222، عنوان معرفی: زیارت نامه، آدم بن ابو طالب بن شهاب الدین، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 507، 41 برگ [فهرست شاه چراغ: 225/1].

ص:268

59/25396 - شیراز، شاه چراغ: 1234، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 558/3 [فهرست شاه چراغ: 235/1].

60/25397 - شیراز، شاه چراغ: 1285، از آخر افتادگی دارد، آغاز: حضرت امام رضا علیه السلام آمده بگوید الحمد لله الذی وفقنی لقصد اولیائه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 99، 99 برگ [فهرست شاه چراغ: 275/1].

61/25398 - شیراز، شاه چراغ: 1339، آغاز: بالسلام اللهم انی صلیت هذه الصلاة ابتغاء رحمتک، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 743، 164 برگ [فهرست شاه چراغ: 304/1].

62/25399 - قم، مرعشی: 8712، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 108 برگ [فهرست مرعشی: 253/22].

63/25400 - مشهد، آستان قدس رضوی: 101، عنوان معرفی: زیارت پنجم از زیارات جامعه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 82 برگ [فهرست آستان قدس: 268/2].

64/25401 - مشهد، آستان قدس رضوی: 104، عنوان معرفی: زیارات ائمه علیهم السلام ، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 163 برگ [فهرست آستان قدس: 269/2].

65/25402 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15233، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، در ضمن مجموعه [فهرست الفبایی آستان قدس: 648].

66/25403 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3279، شامل «زیارت ششم حضرت علی(علیه السلام)، جامعه کبیره و صغیره و زیارات ایام هفته، دعای علقمه، تعقیبات نمازها و دعای عرفه و ...» ، آغاز: زیارت ششم جناب امیر علیه السلام ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، در شش برگ ضمیمه نماز سلمان فارسی و سوره یس و دعای صاحب الامر (عج)، 62 برگ [فهرست آستان قدس: 279/15].

67/25404 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3361، عنوان معرفی: زیارت نامه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 12 برگ [فهرست آستان قدس: 247/6].

68/25405 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3411، عنوان معرفی: زیارت نامه، شامل زیارت پیامبر(صلی الله علیه و آله) و حضرت زهرا (س) وزیارت عاشورا و وارث، افتادگی دارد، آغاز: اشهد ان لا اله الله، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 7 برگ [فهرست آستان قدس: 248/6].

ص:269

69/25406 - مشهد، آستان قدس رضوی: 5732، شامل جامعه کبیره و صغیره وزیارت سید الشهداء و امام هشتم ونهم علیهم السلام و نمازهای مستحبی، آغاز: اشهد ان لا اله الا الله، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 48 برگ [فهرست آستان قدس:

247/6].

70/25407 - مشهد، آستان قدس رضوی: 5733، شامل جامعه کبیره و صغیره و زیارات امام هشتم و نهم علیهما السلام و نمازهای مستحبی، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 45 برگ [فهرست آستان قدس: 248/6].

71/25408 - مشهد، آستان قدس رضوی: 93، عنوان معرفی: زیارات و ادعیه متفرقه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 42 برگ [فهرست آستان قدس: 266/2].

72/25409 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 13674، زیارت نامه پیامبر صلی الله علیه و آله در روز شنبه و زیارت تمام ائمه علیهم السلام، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سی و سوم و سی و هفتم مجموعه، «114 و117رپ» 2 برگ [فهرست مجلس:

200/37].

73/25410 - تهران، مجلس شورای اسلامی: مجموعه طباطبایی 206، زیارت پیامبر تا امام زمان علیهم السلام ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله بیستم مجموعه، «237پ-238» 2 برگ [فهرست مجلس: 77/22].

74/25411 - تهران، مجلس شورای اسلامی: مجموعه طباطبایی 782، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله پنجم مجموعه، «219ر-224ر» 6 برگ [فهرست مجلس: 89/23].

75/25412 - تهران، ملی تهران: 3286ع، عنوان معرفی: زیارتنامه، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، در فهرست: «زیارتنامه ایست که با فرستادن سلام و درود به پیامبر آغاز شده و سپس آیات و اخبار مربوط به وفات پیامبر نقل شده است، سپس سلام و درود به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و ماجرای شهادت ایشان، آنگاه سلام و درود به حضرت علی علیه السلام فرستاده شده و سپس اخبار مربوط به شهادت وی نقل شده است، رساله اول مجموعه، 17 برگ، 21 سطر، 15/5*21 [فهرست ملی تهران: 95/15].

76/25413 - قم، گلپایگانی: 39/199، از آخر افتادگی دارد، آغاز: بسمله شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکة و اولوا العلم قائما بالقسط، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه، 10 برگ، 14 سطر [فهرست گلپایگانی، جدید].

ص:270

77/25414 - قم، گلپایگانی: 39/245، آغاز: یا حبیب الله السلام علیک یا صفوة الله السلام عیلک یا امین الله اشهد انک، نسخ معرب و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، در حاشیه تصحیح دارد، زیارت نامه های ائمه علیهم السلام به نقل از کامل الزیارات و جز آن است، 31 برگ، 17 سطر [فهرست گلپایگانی، جدید].

78/25415 - قم، گلپایگانی: 39/281، بیاضی شامل زیارات معصومین علیهم السلام ، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: من تطوعه سهل لی زیارة مولای باحسانه و لم یجعلنی عن زیارته...چون به در رواق مبارک برسی بایست و بگو السلام علی رسول الله، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 55 برگ، 8 سطر [فهرست گلپایگانی، جدید].

79/25416 - تهران، سپهسالار: 993، زیارت پیغمبر اکرم و زیارت حضرت امیر علیهما السلام و زیارت عاشورا و دعای علقمه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست سپهسالار: 434/4 و 63/1].

80/25417 - قم، مسجد اعظم: 2930، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سوم مجموعه [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 600].

81/25418 - قم، مسجد اعظم: 3956، آغاز: کیفیت زیارت حضرت امیر المؤمنین علیه السلام چون به بارگاه، نسخ، محمد بن زین العابدین، بدون تاریخ کتابت، 39 برگ، 14 سطر [فهرست مسجد اعظم،جدید].

82/25419 - خوی، مدرسه نمازی: 675، عنوان معرفی: زیارت نامه، آغاز: الحمد للّه ربّ العالمین... اما بعد باب الاول در بیان زیارات بعضی از ائمه اطهار علیهم السلام و آن مشتمل است بر مقدمه و نه فصل و خاتمه، نسخ، عبد الرحمن بن میر محمود، بدون تاریخ کتابت، شامل باب اول است [فهرست مدرسه نمازی، جلد اول: 367].

83/25420 - تهران، ملک: 6065، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 222 برگ [فهرست ملک: 263/1].

84/25421 - همدان، مدرسه غرب: 234د، عنوان معرفی: رساله در زیارت مأثوره، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله ششم مجموعه [فهرست مدرسه غرب:

229].

85/25422 - قم، مدرسه فیضیه: 1867، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 31 برگ [فهرست مدرسه فیضیه: 129/1].

ص:271

86/25423 - قم، طبسی حائری: 14، عنوان معرفی: زیارت نامه، افتادگی دارد، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [مجله نور علم: 100/14].

87/25424 - قم، طبسی حائری: 171، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [مجله نور علم: 106/14].

88/25425 - مشهد، عبد الحمید مولوی: 237، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [نشریه نسخه های خطی: 33/5].

89/25426 - قم، مدرسه حجازیها: 326، عنوان معرفی: رساله در فضیلت و کیفیت زیارت امام حسین علیه السلام ، دارای سه فصل، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، ش 173 [مجله نور علم: 279/52].

90/25427 - قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی: 949، عنوان معرفی: زیارات، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، در فهرست چنین معرفی شده است:

«شامل زیارت جامعه کبیره، عاشورا و زیارت اربعین می باشد»، 27 برگ، 11*16/5 [ فهرست مرکز مطالعات و تحقیقات: 217/2].

4136 . زیارات سید الشهداء علیه السلام

(فارسی و عربی)

از: مؤلف ناشناخته

کتاب مفصلی است در نحوه و کیفیت زیارت امام حسین علیه السلام و بیان زیارات آن حضرت ، با این عنوانها: زیارت حضرت سید الشهداء علیه السلام ، زیارت عاشورا و علقمه، کیفیت زیارت دوم برای روز عاشورا، زیارت سوم برای روز عاشورا، زیارت چهارم برای روز عاشورا، زیارت عصر روز عاشورا، زیارت اربعین، زیارت وداع، زیارت اول رجب، زیارت نیمه شعبان، زیارت شبهای قدر، زیارت شب عید فطر، زیارت شب و روز عرفه، زیارت حضرت عباس، زیارت یوم ولادت سید الشهداء علیه السلام ، زیارت وداع آن حضرت و دعای بعد از آن، کیفیت زیارت حضرت از دور، آداب تربت برداشتن و دعای تربت و دعای قنوت نماز جهت برداشتن تربت .

آغاز: زیارت امام حسین علیه السلام چون به در رواق برسی بایست و بگو الله اکبر کبیرا و الحمد لله کثیرا و سبحان الله بکره و اصیلا الحمد لله الذی هدانا لهذا.

ص:272

نسخه ها:

25428 - قم، طبسی حائری: 476، آغاز: برابر نمونه، متن زیارات معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، ، 219 برگ، 9 سطر [فهرست کتابخانه طبسی].

4137 . زیارت

(فارسی)

از: فتح الله عامری متخلص به ذوقی (زنده در 1266ق)

رسالۀ کوتاهی است ، شامل: زیارت جامعۀ کبیره، دعای دفع مکاره از صحیفه سجادیه، زیارت حضرت رضا علیه السلام و چند مطلب دیگر ، که مؤلف آن را در 18 محرم 1266ق در مشهد مقدس - زمانی که در زندان بوده - به جهت خلاصی نگاشته است.

آغاز: بسمله از ابن بابویه به سند معتبر روایت کرده اند.

نسخه ها:

25429 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3179، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، فتح الله عامری متخلص به ذوقی (مؤلف)، 1266ق، 16 برگ [فهرست آستان قدس:

279/15؛ فهرست آستان قدس: 266/2].

4138 . زیارت ابا عبد الله الحسین علیه السلام

(فارسی و عربی)

از: مؤلف ناشناخته

چند رساله که در آنها زیارت حضرت سید الشهداء علیه السلام کتابت شده است.

نسخه ها:

1/25430 - قم، رضا استادی: 2، نسخ، احمد بن نصیر بن عضد الدین دویس، 1004ق، 1 برگ [فهرست یکصد و شصت نسخه خطی: 61].

2/25431 - تهران، ملک: 1597، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، رساله نهم مجموعه [فهرست ملک: 303/5].

ص:273

3/25432 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1، آغاز: در حرم حضرت امام رضا(علیه السلام) بگوید: بسمله الحمد لله الذی هدانا لهذا، نسخ، محمد حسن کاتب الهی شیرازی، 1283ق، «38صفحه» 19 برگ، 7 سطر [فهرست سلطنتی، دینی: 615].

4/25433 - تهران، ملی تهران: /2401ع، نسخ، غلام علی خان پیشکار شاهزاده ناصر الدوله، 1343ق، 29 برگ [فهرست ملی تهران: 176/12].

5/25434 - مشهد، دانشکده الهیات: 937، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، وهی اول من زارها السید المرتضی علم الهدی [فهرست الهیات مشهد: 88/2].

4139 . زیارت امام رضا علیه السلام

از: مؤلف ناشناخته

چند رساله که در آنها زیارت امام رضا علیه السلام تحریر شده ، و نسخه ها با هم متفاوت هستند.

نسخه ها:

1/25435 - تهران، مجلس شورای اسلامی: مجموعه طباطبایی 748، محمد حسین بن میرزا محمد مازندرانی، 1084ق، رساله چهارم مجموعه، 11 برگ [فهرست مجلس: 39/23].

2/25436 - تهران، ملک: 105، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 13 برگ [فهرست ملک: 26/31].

3/25437 - قم، گلپایگانی: 7557/38/177، نسخ معرب، یحیی بن محمد حسن حسینی خوانساری، 1335ق، این نسخه چاپ سنگی است و در آخر زیارت چهارده معصوم را نیز دارد و در شرف تجدید چاپ است، 114 برگ، 8 سطر [فهرست گلپایگانی، جدید].

4/25438 - تهران، سپهسالار: 989، شامل زیارت امام رضا علیه السلام و چند سوره و چند دعا، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست سپهسالار: 434/4].

ص:274

4140 . زیارت جامعه کبیره

(عربی)

از: امام علی بن محمد النقی الهادی علیه السلام (م 254ق)

زیارت معروفی است که شیخ صدوق آن را در عیون اخبار الرضا علیه السلام (305/1) و من لایحضره الفقیه (610/2) ، از امام علی النقی علیهما السلام ، روایت نموده است .

آغاز: السلام علیکم یا اهل بیت النبوة و موضع الرسالة و مختلف الملائکة و مهبط الوحی و معدن الرحمة.

نسخه ها:

1/25439 - تهران، مجلس شورای اسلامی: مجموعه طباطبایی 748، نسخ، معز الدین بن جمال الدین شوشتری، 1073ق، رساله دوم مجموعه، «176پ-184ر» 9 برگ [فهرست مجلس: 39/23].

2/25440 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3176، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 10 برگ [فهرست آستان قدس: 283/15].

3/25441 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 977، عنوان معرفی: زیارت جامعه و دعاهای دیگر، بدون نام کاتب، سده 11 و12ق [فهرست اهدایی رهبری:

315].

4/25442 - تهران، سپهسالار: 8190، نسخ، غلام رضا، قرن 12ق [فهرست سپهسالار:

105/4].

5/25443 - قم، مسجد اعظم: 2477، آغاز: برابر نمونه، نسخ ممتاز، بدون نام کاتب، 1240ق، 231 برگ، 6 سطر، رقعی [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 223؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

6/25444 - مشهد، دانشکده الهیات: 276، نسخ با ترجمه نستعلیق، محمد شفیع تبریزی، 1251ق، 33 برگ، سابقه : عبد الحمید مولوی: 235 [فهرست الهیات مشهد: 141/1؛ نشریه نسخه های خطی: 33/5].

7/25445 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3178، نسخ با ترجمه نستعلیق، بدون نام کاتب، 1258ق، 27 برگ [فهرست آستان قدس: 284/15].

8/25446 - مشهد، آستان قدس رضوی: 91، نسخ ونستعلیق، بدون نام کاتب، 1258ق، متن نسخ و ترجمه نستعلیق، 27 برگ [فهرست آستان قدس: 266/2].

ص:275

9/25447 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3175، آغاز: از نزدیک و دور بهترین آنها زیارت جامعه است... السلام علیکم یا اهل بیت، نسخ و نستعلیق، محمد حسن هروی، 1263ق، 16 برگ [فهرست آستان قدس: 282/15؛ فهرست آستان قدس:

265/2].

10/25448 - مشهد، آستان قدس رضوی: 96، عنوان معرفی: زیارت جامعه کبیره و صغیره و دعای کمیل، نسخ، بدون نام کاتب، وقف در 1264ق، 13 برگ [فهرست آستان قدس: 267/2].

11/25449 - مشهد، آستان قدس رضوی: 90، نسخ، بدون نام کاتب، وقف در 1268ق، 9 برگ [فهرست آستان قدس: 266/2].

12/25450 - مشهد، آستان قدس رضوی: 100، نسخ، بدون نام کاتب، وقف در 1275ق، 12 برگ [فهرست آستان قدس: 268/2 ].

13/25451 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3187، نسخ، محمد صادق بن محمد حسین تاجر اصفهانی، 1275ق، 12 برگ [فهرست آستان قدس: 284/15].

14/25452 - تهران، مدرسه چهل ستون: 111، نسخ، عبد الجواد بن عبد الحمید، 1289ق، 19 برگ [آشنایی با چند نسخه خطی: 324].

15/25453 - مشهد، آستان قدس رضوی: 13413، آغاز: ابن بابویه و دیگران به سند معتبر روایت کرده اند، نسخ، علی عسکر بن محمد شفیع ارسنجانی شیرازی، 1290ق، طوماری [فهرست آستان قدس: 283/15].

16/25454 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3177، نسخ، محمد حسن هراتی خلیفه، قرن 13ق، 9 برگ [فهرست آستان قدس: 284/15].

17/25455 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3362، عنوان معرفی: زیارت جامعه کبیره و صغیره و دعای کمیل، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق [فهرست آستان قدس:

247/6].

18/25456 - تهران، ملک: 61، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 27 برگ [فهرست ملک: 264/1].

19/25457 - تهران، مدرسه چهل ستون: 109، نسخ، محمد حسین، سده 13 و 14ق [آشنایی با چند نسخه خطی: 324].

ص:276

20/25458 - مشهد، آستان قدس رضوی: 89، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست آستان قدس: 265/2].

21/25459 - تهران، ملک: 6105، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه، «1ر-37ر» 37 برگ [فهرست ملک: 161/9].

22/25460 - تهران، ملک: 786، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست ملک: 220/1].

4141 . زیارت حضرت ابا عبد الله علیه السلام

از: نوروز علی بن محمد باقر فاضل واعظ بسطامی (م 1309ق)

نسخه ها:

25461 - مشهد، مدرسه نواب: 102، نسخ و نستعلیق، فاضل بسطامی (مؤلف)، بدون تاریخ کتابت، رساله چهارم مجموعه [فهرست دو کتابخانه مشهد: 520].

4142 . زیارت حضرت عبد العظیم علیه السلام

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

نسخه ها:

25462 - شیراز، مدرسه امام عصر (عج): 76، نسخ، بهاء الدین محمد بن شمس الدین محمد، بدون تاریخ کتابت، به نقل از کتاب شیخ مفید، رساله اول مجموعه، 2 برگ [فهرست مدرسه امام عصر(عج): 86/1].

4143 . زیارت حضرت محمد بن علی الهادی علیهما السلام

(عربی)

از: غلام حسین حائری (زنده در 1344 ق)

رساله مختصری است در زیارت حضرت سید محمد، برادر بزگوار امام عسکری و عموی گرامی امام زمان علیهما السلام که در عراق و بین کاظمین و سامرا در بَلَد مدفون است و قبر مطهرش معروف و زیارتگاه مسلمانان است.

آغاز: الاستیذان فی باب الاولی فاذا اتیت الی الباب الشریف .

ص:277

نسخه ها:

25463 - قم، طبسی حائری: 1344، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، غلام حسین حائری (مؤلف)، 1344ق، 12 برگ، 12 سطر [فهرست کتابخانه طبسی].

4144 . زیارت رجبیه

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

زیارت معروفی است که سفارش شده در ماه رجب در هر مشهدی از مشاهد اهل بیت علیهم السلام بوده باشی ، آن مشهد را به این زیارت ، زیارت کنی . این زیارت را سید بن طاووس در اقبال و شیخ کفعمی در مصباح از ابو القاسم حسین بن روح رحمه الله (از نواب خاص حضرت ولی عصر علیه السلام ) نقل نموده اند .

آغاز: الحمد للّه الذی اشهدنا مشهد اولیائه فی رجب و اوجب علینا من حقهم ما قد وجب .

نسخه ها:

25464 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3186، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: که مخصوص ماه مبارک رجب است، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 4 برگ [فهرست آستان قدس: 285/15؛ فهرست آستان قدس: 267/2].

4145 . زیارت سلمان فارسی و ...

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

نسخه ها:

25465 - تهران، ملک: 604، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 9ق، رساله هشتاد هشت و هشتاد هفت مجموعه، «ص325-341» 8 برگ [فهرست ملک: 111/5].

4146 . زیارت صاحب الزمان علیه السلام

(عربی)

نسخه ها:

25466 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12324، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله ششم مجموعه، «228ر-228پ» 1 برگ [فهرست مجلس: 285/35].

ص:278

4147 . زیارت عاشورا

(عربی)

زیارت معروفی است که برای زیارت حضرت سید الشهدا حسین بن علی علیهما السلام ، در روز عاشورا با آن سفارش زیاد شده است . این زیارت را شیخ طوسی در مصباح المتهجد و ابن قولویه در کامل الزیارات ، از حضرت باقر علیه السلام نقل کرده اند.

آغاز: السلام علیک یا ابا عبد الله السلام علیک یا بن رسول الله السلام علیک یا بن امیر المؤمنین.

نسخه ها:

1/25467 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12099، به همراه دعای علقمه، از آخر افتادگی دارد، آغاز: شیخ مفید و سید بن طاووس و جمعی دیگر از علما به سند معتبر روایت کرده اند، نسخ و شکسته نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 5 برگ [فهرست آستان قدس: 287/15].

2/25468 - تهران، ملی تهران: /2ع، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد رضا تبریزی، قرن 12ق، «صفحه8-18» 6 برگ [فهرست ملی تهران: 3/7].

3/25469 - قم، گلپایگانی: 2281، علی رضا بن حاج محمد جعفر، 1251ق [فهرست گلپایگانی، قدیم: 217/3].

4/25470 - مشهد، آستان قدس رضوی: 9257، عنوان معرفی: زیارت نامه، آغاز:

بسمله الحمد لله رب العالمین، نسخ و نستعلیق، حاج محمد مؤمن شیرازی، 1256ق [فهرست آستان قدس: 286/15].

5/25471 - تهران، ملک: 6473، عنوان معرفی: زیارت عاشورا و علقمه، نسخ، لطف الله یزدی، 1282ق، طوماری [فهرست ملک: 223/1].

6/25472 - خوانسار، فاضل خوانساری: 442، نسخ معرب، بدون نام کاتب، 1333ق، 8 برگ [فهرست کتابخانه فاضل خوانساری: 107/2].

7/25473 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 2100، عنوان معرفی: زیارت عاشورا و نمازهای روز عاشورا، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، طومار [فهرست سلطنتی، دینی: 438].

8/25474 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 2150، آغاز: برابر نمونه، نسخ، احمد، بدون تاریخ کتابت، طومار [فهرست سلطنتی، دینی: 617].

ص:279

4148 . زیارت عاشورای غیر معروفه

(عربی)

از: محمد رحیم بن محمد بروجردی غروی مشهدی

زیارتی است که برای زیارت امام حسین علیه السلام در روز عاشورا ، نقل شده ، و غیر از زیارت عاشورای معروف است که قبل از این معرفی گردید . مؤلف گوید که این زیارت را در مشهد رضوی در ضمن کتابی کهن یافته و در رساله حاضر تحریر نموده است .

آغاز: الحمد للّه ربّ العالمین صلاة... اما بعد فیقول العبد الاثیم اقل خدام الشرع القویم اقل الحاج محمد رحیم .

نسخه ها:

25475 - قم، طبسی حائری: 431، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 16 برگ، 9 سطر [فهرست کتابخانه طبسی].

4149 . زیارت عسکریین و آداب سرداب امام زمان علیهم السلام

(فارسی و عربی)

آغاز: بسمله الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله و الله اکبر.

نسخه ها:

25476 - قم، طبسی حائری: 419، آغاز: برابر نمونه، نسخ جلی معرب، بدون نام کاتب، قرن 14ق، در اول و آخر نسخه صفحاتی سفید مانده است، 42 برگ، 7 سطر [فهرست کتابخانه طبسی].

4150 . زیارت مدینۀ طیّبه

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

نسخه ها:

25477 - مشهد، دانشکده الهیات: 1212، شکسته نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله پنجم مجموعه، قطع بیاضی [فهرست الهیات مشهد: 350/2].

ص:280

4151 . زیارت مشاهد مشرفه

(فارسی و عربی)

از: احمد بن محمد (زنده در 1270ق)

بیاضی شامل زیارات مشاهد مشرفه و قبور ائمه اطهار علیهم السلام است.

نسخه ها:

25478 - قم، دار الحدیث: 365، نسخ، احمد بن محمد (مؤلف)، 1270ق، چاپ سنگی، 157 برگ، 7 سطر، 7*17 [فهرست دار الحدیث].

1 زیارت مطلقه

از : محمد بن حسین عاملی، بهاء الدین (شیخ بهایی)

رجوع کنید به: الاثنی عشریة.

4152 . زیارت مفجعه حضرت زینب سلام الله علیها

(عربی)

از: محمد رسول بن عبدالعزیز کاشانی (زنده در 1258ق)

در این نسخه ، زیارت مفجعه حضرت زینب علیها السلام ، به نقل از محمد رسول بن عبدالعزیز کاشانی (زنده در 1258ق) ، بدون هیچ توضیحی تحریر شده است.

آغاز: السلام علیک یا بنت سلطان الانبیاء السلام علیک یا بنت صاحب الحوض و اللواء.

نسخه ها:

25479 - قم، گلپایگانی: 2316/12/206، آغاز: برابر نمونه، ثلث معرب، محمد جواد یزدی، 1343ق، 11 برگ، 10 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

4153 . زیارت نامه

از: محسن، ملا

ص:281

نسخه ها:

25480 - شیراز، شاه چراغ: 1216، نسخ ونستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 113 [فهرست شاه چراغ: 221/1].

4154 . زیارت نامه حضرت زینب علیها السلام

(عربی)

از: علی اصغر موسوی جزایری (م 1346ق)

نسخه ها:

25481 - تهران ، محمد تقی حکیم: 22، نسخ، علی اصغر موسوی جزائری (مولف)، 1341ق [کتابداری و اطلاع رسانی: 12 / 92].

4155 . الزیارة

(عربی)

از: محمد بن عبد الحسین بن حسن حسینی نجفی (زنده در 1056ق)

رساله ای است در زیارت قبر امام هشتم حضرت علی بن موسی الرضا علیهما السلام و دیگر امامان علیهم السلام در سه فصل و یک خاتمه ، با این عناوین: فصل اول: در ثواب زیارت حضرت رضا علیه السلام ؛ فصل دوم: آداب پیش از زیارت حضرت؛ فصل سوم: شرح زیارت حضرت ؛ خاتمه: چند فصل از زیارت جامعه و زیارت امامان دیگر علیهم السلام .

آغاز: الحمد لله رب العالمین و صلی الله ... و بعد فهذه رسالة فی زیارة الرضا علیه السلام بطوس و فیها ثلاثة فصول.

نسخه ها:

25482 - تهران، دانشگاه تهران: 1045، آغاز: برابر نمونه، محمد بن عبد الحسین بن حسن حسینی نجفی (مؤلف)، 1056ق، کامل و در ضمن مجموعه است، 25 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 706/2].

4156 . زین المؤمن (المؤمنین)

(عربی)

از: جعفر بن غازی رازی (قرن 11ق)

رساله ای است در ادعیه و اذکار که مؤلف از کتاب کافی و غیر آن جمع آوری کرده

ص:282

و مطالبی از کتاب را در حاشیه توضیح داده است. او در ماه رمضان 1082ق شروع به تألیف این کتاب نموده و در صفر 1086ق به پایان رسانیده است . مطالب کتاب در 12 فصل و یک خاتمه تدوین ، با این عناوین: فصل اول: در ادعیه قبل از نماز؛ فصل دوم: در ادعیه بعد از نماز؛ فصل سوم: در ادعیه زمان خواب و بعد از بیداری؛ فصل چهارم: در ادعیه هنگام خروج از منزل؛ فصل پنجم: در ادعیه رزق؛ فصل ششم: در ادعیه ادای دین؛ فصل هفتم: در ادعیه رفع گرفتاری؛ فصل هشتم:

در ادعیه علل و امراض؛ فصل نهم: در ادعیه احراز؛ فصل دهم: در دعای هنگام قرائت قرآن؛ فصل یازدهم: در دعای حفظ قرآن؛ فصل دوازدهم: در دعاهای کوتاه برای حوائج؛ خاتمه: در حدیث اصبغ بن نباته.

[ التراث العربی: 174/3]

آغاز: الحمد لله الذی دلنا علی جادة النجاة وهدانا الی ما یصلح احوالنا.

نسخه ها:

1/25483 - قم، مرعشی: 11240، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 5 ذی قعده 1082ق، تصحیح شده است، 113 برگ، 11 سطر [فهرست مرعشی: 345/28].

2/25484 - قم، مرعشی: 6177، نسخ، محمد محسن بن علی رضا شیرازی، 16 ذی حجه 1082ق، رساله چهارم مجموعه، «328پ-362پ» 35 برگ [فهرست مرعشی: 177/16].

3/25485 - قم، مرعشی: 770، آغاز: برابر نمونه، نسخ، قوام بن محمد تقی بن محمد سلیم بن محمد اسماعیل بن محمد سمیع بن محمد زکی بن محمد رضا حسینی، شعبان 1289ق، 64 برگ [فهرست مرعشی: 379/2].

4157 . زینة الاعیاد و فرحة العباد

(عربی)

از: احمد شکر بن حسین جباوی نجفی (زنده در 1286ق)

کتاب مفصلی در فضیلت شب جمعه و روز آن ، مشتمل بر یک مقدمه و سه ریاض ، با این عناوین: المقدمه: فی بیان الأهبة و الاستعداد فی یوم الخمیس للجمعة و الحاق عشیة الخمیس بالجمعة فی بعض الاعمال؛ الروض الاول: فی

ص:283

فضل لیلة الجمعة و یومها و ذکر بعض ما أودع فیها من الاسرار؛ الروض الثانی:

فیما یختص بلیلة الجمعة؛ الروض الثالث: فی اعمال یوم الجمعة.

[ الذریعه: 91/12]

آغاز: الحمد لله الذی جمع لنا جوامع الخیرات فی الجمعات.

نسخه ها:

1/25486 - مشهد، آستان قدس رضوی: 14399، نسخ، احمد قفطان/احتمالا، قرن 13ق، از اول کتاب تا اوائل روضۀ سوم، با تقریظ منظوم از احمد قفطان و تقریظ سید کاظم رشتی، 204 برگ [فهرست آستان قدس: 289/15].

2/25487 - قم، آستان معصومیه (س): 4: 66-5949، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، انجام نانوشته مانده، 193 برگ [فهرست آستان معصومیه(س)، دانش پژوه: 126].

4158 . زینة الصالحین

(فارسی)

از: یحیی بن محمد علی نائینی (قرن 13ق)

کتاب متوسطی است در پیرامون ثواب و خواصی که بر اعمال و ادعیه و عبادات و طاعات مترتب می شود و در احادیث اهل بیت علیهم السلام و در کتابهای معتبر نقل کرده اند ، با توضیحاتی با عنوان «مولف گوید» ، مشتمل بر یک مقدمه و چند مسلک و یک خاتمه ، بدین تفصیل: مقدمه: در قدرت اله بر اجابت دعوات؛ مسلک اول: در ذکر و دعا و شرائط و منافع آن؛ مسلک دوم: در ثواب نماز و مقدمات و اسرار آن. تنها نسخۀ موجود از این کتاب ناتمام مانده و از آغاز کتاب تا بخشی از مسلک دوم را دارد .

[ فهرست مرعشی: 133/18]

آغاز: الحمد لله رافع الدرجات و ولی الحسنات ... اما بعد چنین گوید کمترین خادمان علماء شریعت سید المرسلین.

نسخه ها:

25488 - قم، مرعشی: 6949، نسخ، عطاء الله بن محمد باقر بن زین العابدین موسوی، شب 19 شعبان 1333ق، 102 برگ ، 16 سطر [فهرست مرعشی: 134/18].

ص:284

4159 . زینة الصلوات

(فارسی)

از: محمد جعفر بن سیف الدین شریعتمدار استر آبادی (م 1263ق)

نسخه ها:

25489 - تهران، مینوی: 97، نسخ، بدون نام کاتب، 1244ق، رساله چهارم مجموعه [فهرستواره مینوی: 47].

4160 . زینة العابدین

(فارسی)

از: محمد جعفر اصفهانی (قرن 13 ق)

نسخه ها:

25490 - قم، گلپایگانی: 19/103، از آخر افتادگی دارد، محمد جعفر اصفهانی (مؤلف)، 1287ق، 120 برگ [فهرست گلپایگانی، رایانه ای].

س

4161 . ساعت نامه

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

آغاز: عبد الله کفعمی و غیره گفته اند ای شیعیان ما این نسخه ای است از برای امتان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله .

نسخه ها:

25491 - رشت، فرهنگ: 196س، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 14ق، «12صفحه» 6 برگ [فهرست فرهنگ رشت: 54].

4162 . سبب اجابة الدعا و کیفیة الزیارة وتأثیرها (رسالة الشیخ الی ابی سعید فی اجابة

الدعاء و کیفیة الزیارة)

(عربی)

از: حسین بن عبدالله (ابو علی سینا، ابن سینا، شیخ الرئیس) (م 428ق)

رساله مختصری است در بیان تأثیر دعا و زیارات و اجابت دعا ، که ابن سینا آن را

ص:285

در پاسخ سوال ابو سعید ابو الخیر نگاشته شده است.

چاپ: قم، انتشارات بیدار، ضمن رسائل ابن سینا.

[ الذریعه؛ 401/21 با عنوان مقالة فی الزیاره و 192/18 با عنوان کیفیة الزیارة]

آغاز: سلام علیک وبرکاته وتحیاته یا افضل المتاخرین..اما بعد فاسال مولای ورئیسی.. عن سبب اجابة الدعاء وکیفیة الزیارة ..فاجابه الشیخ: الحمد لله حمدا..سالت بلغک الله السعادة القصوی.. اوضح لک کیفیة الزیارة.

نسخه ها:

1/25492 - مشهد، آستان قدس رضوی: 664، نسخ، حسین جعفری، 700ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 302].

2/25493 - قم، مرعشی: بدون شماره، نستعلیق، بدون نام کاتب، رجب 1028ق، رساله بیست و یکم مجموعه [مجله میراث شهاب: 17/20].

3/25494 - تهران، محمد امین خنجی: 62، عنوان معرفی: کیفیة الزیارة و حقیقة الدعاء و تأثیرهما فی النفوس و الابدان، بدون نام کاتب، 1077ق، رساله هفتم مجموعه [ معهد المخطوطات: 64/3].

4/25495 - تهران، ملی تهران: /2613ع، عنوان معرفی: کیفیة الزیارة، آغاز: برابر نمونه، نسخ، طالب بن محمد تقی کرمانی، 1102ق، رساله ششم مجموعه، «194پ-196پ» 3 برگ [فهرست ملی تهران: 25/13].

5/25496 - قم، گلپایگانی: 7710/39/90، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله اول مجموعه، 2 برگ، 17 سطر [فهرست گلپایگانی، جدید].

6/25497 - تهران، دانشکده الهیات: 601د، عنوان معرفی: رسالة فی کیفیة الزیارةوالدعاء و تأثیرها فی النفوس و الابدان، نسخ، بدون نام کاتب، 1309ق، رسالۀ بیست و دوم مجموعه ، «133پ-134پ» 2 برگ [فهرست الهیات تهران:

340/1 و 560].

7/25498 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 5283، عنوان معرفی: کیفیة الزیارة، آغاز:

جواب سؤال سئله کمال المحققین..الحمد لله حمدا یضاهی، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله پانزدهم مجموعه، «45ر-45پ» 2 برگ [فهرست مجلس:

184/16].

ص:286

8/25499 - تهران، دانشگاه تهران: 1149، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله هفتاد و پنجم مجموعه، «395پ-396پ» 2 برگ [فهرست دانشگاه تهران:

2402/6].

9/25500 - تهران، دانشگاه تهران: 1149، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله شانزدهم مجموعه، «47پ-48الف» 2 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 2402/6].

10/25501 - تهران، دانشگاه تهران: میکروفیلم 224، عنوان معرفی: رسالة فی الدعاء، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «44-46» 2 برگ [فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران: 436/1].

11/25502 - تهران، ملک: 6151، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله صد و بیست و یکم مجموعه، «531-533» 3 برگ [فهرست ملک: 204/9].

12/25503 - تبریز، ملی تبریز: 1239، آغاز: هذه نسخة کتاب کتبه الشیخ العارف... عن سبب اجابة الدعاء و کیفیة الزیارة... بسمله سألت بلغک السعادة القصوی، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله پنجم مجموعه، دفتر 3575 [فهرست ملی تبریز:

1239/3].

4163 . سبحة البنان و ورد اللسان

(عربی)

از: حسین خوارزمی کبروی، تاج الدین (م 840ق)

صلواتیه و درود بر ائمه اثنی عشر علیهم السلام ، که خوارزمی انشاء نموده است.

چاپ: میراث اسلامی ایران، دفتر هفتم، با تصحیح ابو الفضل حافظیان.

آغاز: اللهم صل علی الراسخ اصله فی التخوم والشامخ فرعه فی النجوم.

نسخه ها:

25504 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 13548/6، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله ششم مجموعه، «156پ-157پ» 2 برگ [فهرست مجلس: 46/37].

4164 . سبع المثانی

(فارسی)

از: محمد حسین بن محمد صالح حسینی خاتون آبادی اصفهانی، سید (م 1151ق)

در زیارات حضرت امیر علیه السلام ، حسنین علیهما السلام ، کاظمین علیهما السلام ، عسکریین علیهما السلام و مقام ولی

ص:287

عصر علیه السلام ، و آداب اماکن مشرفه که در اطراف عتبات است . و چون مشتمل بر زیارت هفت امام است ، به سبع مثانی مسمی شده و شامل یک مقدمه، پنج باب و یک خاتمه ، می باشد.

آغاز: الحمد للّه ربّ العالمین ... در بیان زیارات روضات عرش درجات اعنی روضه مطهره.

نسخه ها:

25505 - قم، مسجد اعظم: 569، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله شانزدهم مجموعه، 43 برگ، 21 سطر [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 459؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

4165 . سبعة من الادعیة تسمی بکافیة (الادعیة الکافیة)

(عربی)

از: محمد بن مرتضی بن محمد مؤمن بن شاه مرتضی اخباری کاشانی، نور الدین (قرن 12ق)

مجموعه ای از دعاهای مأثور که از ائمه اطهار علیهم السلام ، روایت شده است . مؤلف این اثر - در تنها نسخۀ شناسایی شده از آن ، ذکر نشده - ولی صاحب الذریعه ، احتمال داده که مؤلف آن نورالدین اخباری باشد.

[ الذریعة: 398/1 با عنوان الادعیة الکافیة]

آغاز: الحمد لله شاکر الثناء و مجیب الدعاء و بعد فهذه ...

نسخه ها:

25506 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 4137، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد تقی بن ابو الحسن، قرن 12ق، رساله سوم مجموعه، «241پ-265ر» 25 برگ [فهرست مجلس: 136/11].

4166 . سدرة المنتهی

(فارسی)

از: محمد، فخر الدین (زنده در 1276ق)

در شرح عبارت «یا من دل علی ذاته بذاته» از دعای صباح، شارح این شرح را در

ص:288

پاسخ به پرسش انیس الدوله ، در سال 1276ق ، نگاشته است.

نسخه ها:

25507 - تهران، دانشگاه تهران: 7454، نسخ و نستعلیق، فخر الدین محمد (مؤلف)، 1276ق، رساله اول مجموعه، «صفحه1-36» 18 برگ [فهرست دانشگاه تهران:

576/16].

4167 . سرّ الاسماء و الدعاء

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

آغاز: بسمله و به نستعین ثم ابتدی بذکر مقدمة سرّ الأسرار و الدعاء و بعدها ادعیة عظیمة مستجابة.

نسخه ها:

25508 - تهران، دانشگاه تهران: 8296، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، ابراهیم، قرن 14ق، رساله سوم مجموعه، «19پ-27ر» 9 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 100/17].

4168 . سراج الزائرین

(فارسی)

از: محمد هاشم بن محمد کاظم تبریزی (قرن 13ق)

کتاب مفصلی است در بیان زیارات، مؤلف گوید: چون که اکثر کتب مزارات علما به زبان عربی بود و عوام را نفعی حاصل نمی شد. لذا این کتاب را در یک مقدمه و یازده باب و خاتمه تألیف نمود ، با این عناوین: مقدمه در آداب سفر، باب اول در بیان زیارت جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و خاتمه در بیان آداب ملاقات زائران ائمه علیهم السلام است. تألیف این کتاب در روز جمعه 22 ربیع الاول 1254ق در کربلا به پایان رسیده است.

آغاز: الحمد لله الذی خلق المخلوقات لعبادته و معرفته و کون المکنونات ... و بعد پس چنین گوید بنده اثیم محمد هاشم.

ص:289

نسخه ها:

25509 - قم، گلپایگانی: 6289/31/169، از آخر افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، 1247ق، فهرست کتاب در یک شنبه اول ربیع اول 1254ق تألیف شده است، در حاشیه تصحیح شده، در پایان نسخه یادداشتی به تاریخ 1254ق و در آخر نسخه مهر بیضوی «محمد هاشم 1247» که گویا مهر مؤلف باشد، 245 برگ، 11 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

4169 . سراج القلوب

(عربی)

از: محمد بن غیاث الدین محمد سبزواری (قرن 12ق)

رساله ای است در اذکار و ادعیه که در 1120ق تألیف شده است، با این عناوین:

المقدمه: فی فضیلة الذکر؛ الباب الاول: فیما یتعلق بما بین الطلوع الفجر الی طلوع الشمس؛ الباب الثانی: فیما یتعلق بما بین طلوع الشمس الی غروبها؛ الباب الثالث: فیما یتعلق بین غروب الشمس و طلوع الفجر؛ الباب الرابع: فیما یشترک بین الصباح و المساء؛ الباب الخامس: فی التعقیب؛ الباب السادس: فی سجدتی الشکر و تلاوة القرآن؛ الباب السابع: فیما یتعلق بالجمعة و سائر الحنفیات؛ الباب الثامن: فیما یتعلق بالشهور و السنین؛ الباب التاسع: فیما یتعلق بالنکاح و الولد؛ الباب العاشر: فیما یتعلق بالحوادث و المهمات؛ الباب الحادی عشر: فیما یتعلق بالسفر؛ الباب الثانی عشر: فیما یتعلق بالموتی؛ الخاتمة: فی زیارة النبی و اهل بیته علیهم السلام .

آغاز: الحمد لله الذی دلنا طریق الهدایة والنجاة وجعل لنا وسائل عدیدة للوصول الی ارفع الدرجات .

نسخه ها:

25510 - مشهد، آستان قدس رضوی: 9165، نسخ، محمد بن غیاث الدین محمد سبزواری (مؤلف)، بدون تاریخ کتابت، 106 برگ [فهرست آستان قدس:

292/15].

ص:290

4170 . سراج اللحد فی شرح دعاء السمات

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

شرح و ترجمه مختصری بر دعای سمات ، که تألیف آن در 2 رجب 1257ق به پایان رسیده است.

آغاز: الحمد لله... و بعد عرضه می دارد بنده روسیاه مزمن ابن المرحوم.

انجام: ای خدای من رحمت فرمای بر ملائکه و سعیدان... تمام شد ترجمه این مناجات کثیرة البرکات.

نسخه ها:

25511 - قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی: 340، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نسخ، محمد بن علی قزوینی، 1276ق، با تصحیح، رساله پنجم مجموعه، «87ر-116ر» 30 برگ، 16 سطر، 18*21 [ فهرست مرکز مطالعات و تحقیقات:

298/1].

4171 . سراج المتهجدین

(عربی)

از: نوروز علی بن محمد باقر فاضل واعظ بسطامی (م 1309ق)

چون مؤلف از مقلدین حجت الاسلام سید محمد باقر شفتی بوده این کتاب را مطابق فتوای او و فرزندش سید اسد الله تالیف کرده و بیشتر به کتاب تحفة الابرار سید نظر دارد . این کتاب در آداب نماز شب و تهجد و مناجات با قاضی الحاجات است، مشتمل بر پنج شمع و یک مجلس که در 11 ذی حجه 1265ق به پایان رسیده است. عناوین کتاب چنین است: شمع اول: در بیان گریستن از خوف خداوند و مخصوصاً در شب تار؛ شمع دوم: در بیان فضیلت بیدار بودن در شب؛ شمع سوم: در بیان ساعتی که در شب دعا مستجاب می شود و تحقیق این ساعت در شب های سال؛ شمع چهارم: در بیان مناجات هایی که از ائمه طاهرین علیهم السلام وارد شده است؛ شمع پنجم: در بیان فضیلت متهجدین و راکعین و ساجدین موافق آیات و روایات؛ مجلس: در بیان آداب نماز شب و ادعیه وارده در آن.

[ الذریعه: 160/12 ؛ مشار فارسی: 2955/3]

ص:291

آغاز: الحمد لله الذی جعل اللیل لباسا للمشتاقین ... اما بعد چون بنای تقلید این گم گشته وادی جهالت.

نسخه ها:

1/25512 - قم، مسجد اعظم: 3012، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 13 ذی حجه 1265ق، تملک ابو القاسم بن جعفر بن علاءالدین حسینی واعظ یزدی، 152 برگ، 16 سطر، جیبی [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 226؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

2/25513 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3307، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1270ق، تصحیح شده، 244 برگ، 12 سطر [فهرست مرکز احیاء: /9مخطوط].

3/25514 - قم، آستان معصومیه (س): 4:141-5847، نسخ، عبد الرحیم بیارجمندی، 1279ق، 113 برگ [فهرست آستان معصومیه(س)، دانش پژوه: 127].

4/25515 - قم، مرعشی: 2769، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق و دعاها نسخ معرب، میرزا حیدر علی مشهور به آقا بابا، شب سه شنبه 11 رجب 1280ق، 181 برگ [فهرست مرعشی: 327/7].

5/25516 - کلپایگان، مسجد جامع: 11، نسخ و نستعلیق و عبارت عربی نسخ معرب، محمد جواد بن آقا رضا گلپایگانی، دوشنبه 18 رجب 1291ق، با تصحیح، 83 برگ، 19 سطر، 15*20/5 [فهرست کتابخانه های گلپایگان: 194].

4172 . سراج المنیر

(فارسی)

از: محمد باقر واعظ تبریزی (عرفان) (قرن 11ق)

در آداب نماز شب و مشتمل بر دوازده طلیعه ، با این عناوین: طلیعه اول: در بیان آدابی که در محل خوابیدن باید رعایت شود؛ طلیعه دوم: در تحریض و ترغیب بر قیام لیل و فضل آن؛ طلیعه سوم: در اعمالی که در جوف لیل بدان باید عمل کرد؛ طلیعه چهارم: در اوقات نماز شب؛ طلیعه پنجم: در آدابی که مراعات آن قبل از شروع به نافله شب سزاوار است؛ طلیعه ششم: در کیفیت هشت رکعت نافله شب؛ طلیعه هفتم: در ادعیه ای که در اثنای نافله شب و شفع باید خوانده شود؛ طلیعه هشتم: در آداب نماز شفع؛ طلیعه نهم: در آداب نماز وتر؛ طلیعه دهم: در آدابی که

ص:292

بعد از نماز وتر به عمل باید آورد؛ طلیعه یازدهم: در آداب نافله صبح؛ طلیعه دوازدهم: در فضیلت دعای اخوان به ظهر غیب.

نسخه ها:

25517 - اصفهان، عمومی اصفهان: 3282، نسخ، درویش فرج بن محمد صفی اردبیلی، 1070ق، رساله چهارم مجموعه، «82-102» 21 برگ [فهرست کتابخانه عمومی اصفهان: 342/1].

4173 . سراج النجاح (ترجمه مفتاح الفلاح)

(فارسی و عربی)

از: محمد باقر بن ابو القاسم تبریزی

ترجمه ای روان و نیکویی از مفتاح الفلاح شیخ بهایی است.

آغاز: مفتاح گنجینه فلاح و رستگاری و سراج خزینه نجاح و امیدواری حمد و ستایش معبودی است.

نسخه ها:

25518 - قم، مسجد اعظم: 3850، از آخر افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 123 برگ، 11 سطر، وزیری [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 226؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

4174 . سراج الهدایة

(فارسی)

از: علی بن محمد هادی مستوفی نوری

در پاره ای از زیارات معصومین علیهم السلام و بعضی از نمازهای مستحبی و آداب سفر و اعمال و ادعیه ایام متبرکه سال و ماه ها و دعاهای حاجات و مهمات که در حالات مختلف خوانده می شود . مؤلف این اثر را در مشهد مقدس گرد آوری نموده و موفق به تنظیم و تبویب نشده است.

آغاز: حمد و سپاس بی حد از وهم و قیاس به خالقی سزاوار و رواست.

ص:293

نسخه ها:

25519 - مشهد، عمومی امام هادی علیه السلام : 80، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 411 برگ [فهرست کتابخانه امام هادی علیه السلام : 62].

4175 . سرور صدور الاولیاء

(عربی)

از: محمد بن محمد محسن فیض کاشانی، علم الهدی (م 1115ق)

مؤلف قبل از این ، هفت صلواتیه انشاء نموده ، و در این کتاب آن هفت صلواتیه را جمع نموده و در ربیع الاول 1104ق به پایان رسانده است . علم الهدی پس از آن در سال 1106 ق تلخیصی از این کتاب - سرور صدور الاولیاء - به عمل آورده و نامش را «نثر الولاء الی خیر الدعاء» نهاده است . علم الهدی در کتاب «نثر الولاء» در آغاز قطعۀ دهم در بارۀ کتاب های دعایی خود و این کتاب چنین می نویسد:

«الحمد للّه الذی جعل افئدتنا تهوی الی اهل بیت نبیه . . . وبعد یقول الفقیر . . . لما الّفت کتاب حلیةالاهتداءفی الصلاة علی اهل بیت النبوة والاصطفاء ... ثنّیته بکتاب بهجة المهج فی الصلاة علی الحجج . . . و عززتهما بثالث سمیتُه وسیلة القبول فی الصلاة علی آل الرسول . . . و رابع یدعی عصمة الکرامة و خامس و سادس و سابع لیس له ثامن . . . ثم ازمعت علی جمع شملها فالحقت بها ما الفیته علی شکلها فی کتاب سرور صدور الاولیاء . . . و سئلت الان ان استخرج نخبة وجیزة من ذلک الکتاب للذین هممهم قاصرة . . . فانتزعت من تلک الهدایا اربع عشر . . .» .

[ الذریعه: 174/12]

آغاز: الحمد لله الذی فطر ارواحنا علی ولاء اهل بیت النبوة.

نسخه ها:

1/25520 - قم، مرعشی: بدون شماره، علم الهدی محمد بن محمد محسن فیض کاشانی (مؤلف)، ربیع الاول 1104ق [مجله میراث شهاب: 202/15].

2/25521 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3365، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد رضا بن محمد مفید شریف قمی، 1109ق، 184 برگ [فهرست آستان قدس: 248/6].

3/25522 - قم، مرعشی: 1768، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 170 برگ [فهرست مرعشی: 149/5].

ص:294

4176 . سرور العارفین

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

آغاز: بسمله هذا شرح دعای بزرگوار حمید، بدانکه دعای حمید.

نسخه ها:

25523 - یزد، وزیری: 1006، نسخ، نظر علی ارسنجانی، 1334ق، 71 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 819/3].

4177 . السفر المستقیم

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

در فهرست چنین معرفی شده است: «در آغاز این کتاب نام ستارگان را در فصول چهارگانه سال و نام ملائکه را در هر یک از ماه های قمری آورده پس از آن اعمال و دستورها و دعائهایی است برای به دست آوردن خواسته های خود با عناوین «و اذا اردت» ، این کتاب ساخته و پرداخته دعا نویس شیادی است که ضمن ذکر مطالب خود مدعی است که اسم اعظم در آنها نهفته است».

آغاز نسخه: و العقرب و القوس و اسم الشمس فی هذا الفصل ایریاو فصل الرابع منها الجدی و الدلو و الحوت .

انجام: و میخائیل و نصرتنا بأمر خالق الکل و رحمته علی الکل و الحمد لله اولا و آخرا و صلواته علی محمد و آله باطنا و ظاهرا.

نسخه ها:

25524 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 1781، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، اوائل ماه صفر 1314ق، 90 برگ، 11 سطر، 11*16/5 [فهرست مرکز احیاء: 5 / 200].

4178 . سفینة النجاة (مقالات)

(فارسی و عربی)

از: علی اصغر بن محمد یوسف قزوینی (قرن 12ق)

کتاب معروفی است در ادعیه و اعمال، برگرفته از کتب معتبره شیعه، شامل یک

ص:295

مقدمه و پنج مقاله که در 1089ق تألیف شده است. عناوین کتاب چنین است:

مقدمه: در فضل دعا و آداب و اوقات آن؛ مقالۀ اول: در ادعیه و اعمالی که در عرض شبانه روز باید به جا آورد؛ مقالۀ دوم: در ادعیه و اعمال هفته؛ مقالۀ سوم:

ادعیه سال؛ مقالۀ چهارم: در ادعیه و اعمال متفرقه که مخصوص به وقت خاصی نیست؛ مقالۀ پنجم: در زیارات و آداب آن.

[ الذریعه: 199/12-201؛ کشف الحجب و الأستار: 310]

آغاز: شکر و سپاس کریمی را سزد که مناجات را سبب انجام حاجات و انتظام امر نجات گردانید.

نسخه ها:

1/25525 - قم، مرعشی: 5263، نسخ معرب، محمد جعفر بن محمد حسین لاهیجی، 25 ذی قعده 1093ق، 461 برگ [فهرست مرعشی: 56/14].

2/25526 - قم، مسجد اعظم: 98، از انجام افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1095ق، 361 برگ، 24 سطر، رحلی [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 229؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

3/25527 - قم، مدرسه فیضیه: 1480، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1065 یا 1095ق، تا مقاله دوم، 138 برگ [فهرست مدرسه فیضیه: 71/2].

4/25528 - قم، مرعشی: بدون شماره، برگ آخر افتاده، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق [مجله میراث شهاب: 13/20].

5/25529 - قم، مرعشی: 12179، مقالات اول و دوم و سوم، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، تصحیح شده از روی خط مؤلف، 232 برگ، 23 سطر، 10*19 [فهرست مرعشی: 680/30].

6/25530 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15023، نسخ، محمود بن محمد کاظم حسینی طالقانی، 1100ق، به ضمیمه ادعیه محافظت از باغها [فهرست آستان قدس: 437/15].

7/25531 - قم، مرعشی: 4671، جلد اول، نسخ معرب، محمد رضا بن محمد مقیم قزوینی، 7 محرم 1108ق، 88 برگ [فهرست مرعشی: 257/12].

ص:296

8/25532 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2110، آغاز: برابر نمونه، انجام: و انک لا تخلف المیعاد و صلی الله علی محمد و عترته الطاهرین، نسخ و نستعلیق، اسماعیل بن محمد جعفر بسطامی، عناوین شنگرف، شوال 1114ق در دار السلطنه هرات مقال دوم و در غره ربیع الاول 1115ق مقال سوم هنگامی که در هرات در خدمت محمد زمان خان سردار لشکر و بیگر بیگی کل خراسان بوده و در 26ذی قعده (سال در صحافی از بین رفته است) جهت میرزا عبدالرزاق بن محمد باقر دیلمی در دار السلطنه هرات، تصحیح شده،ادعیه معرب، در برگ اول مهر بیضوی «عبده محمود بن محمد علی» مشهود است، در آخر یادداشتی از محمد جعفر بن محمد رفیع در رمضان 1161ق آمده است، 296 برگ، 27 سطر، 24*36/5 [فهرست مرکز احیاء:

/6مخطوط].

9/25533 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2982، مقال پنجم، نسخ معرب، محمد علی بن کیا محمد طالقانی، 14 رجب 1117ق، تصحیح شده، در برگ اول و آخر مهر مربع بزرگ کتابخانه شیخ فضل الله نوری مشهود است، 255 برگ، 13 سطر، 14*19/5 [فهرست مرکز احیاء: /8مخطوط].

10/25534 - شیراز، شاه چراغ: 1221، عنوان معرفی: مقال چهارم، نسخ، زین العابدین بن شاه نظر طالقانی، 1118ق، شماره ثبت: 279، 177 برگ [فهرست شاه چراغ:

224/1].

11/25535 - قم، شیخ حیدر علی مؤید: 1380، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، عبد الخالق بن ملا محمد تقی طالقانی، پنجشنبه شوال 1122ق، 302 برگ، 22 سطر [فهرست مؤید: 313/3].

12/25536 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 7034، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، محمد صالح بن ملا جلال، 1122ق، 354 برگ [فهرست مجلس: 42/25].

13/25537 - یزد، میرزا محمد کاظمینی: 148، مقال پنجم در زیارات، نیتعلیق، ادعیه نسخ معرب، بدون نام کاتب، جمعه شعبان 1125ق، با تصحیح، 240 برگ، 14 سطر، 16/5*24/5 [فهرست کتابخانه میرزا محمد کاظمینی: 136/1].

14/25538 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15587، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، 1127ق، مقاله سوم، 237 برگ [فهرست آستان قدس: 295/15].

ص:297

15/25539 - قم، قائنی: 183، آغاز: مقال چهارم در اعمال متفرقه که مخصوص به وقتی نیست، بدون نام کاتب، 1127ق، مقال چهارم در اعمال متفرقه [مجله تراثنا:

349/50].

16/25540 - قم، مرعشی: 1574، نستعلیق، محمد رضی بن محمد مقیم بن حاج یحیی بیک محله ای، جمادی الاول 1128ق، 117 برگ [فهرست مرعشی: 1573/8].

17/25541 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3366، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، محمد علی طالقانی، 1128ق، مقابله شده با حواشی، 379 برگ [فهرست آستان قدس: 249/6].

18/25542 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2867، مقال سوم، آغاز: الحمد لله رب العالمین..و بعد چون به توفیق الهی به انجام رسید مقال اول و دوم شروع می شود در مقال سوم، نسخ ونستعلیق، محمد صفی بن امام قلی، جمادی الثانی 1129ق، تصحیح شده، 228 برگ، 14 سطر [فهرست مرکز احیاء: /7مخطوط].

19/25543 - تهران، سپهسالار: 5659، محمد صالح بن تاج الدین علی فهرستی، 1130ق، 198 برگ [فهرست سپهسالار: 111/5].

20/25544 - مشهد، آستان قدس رضوی: 10254، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 334 برگ [فهرست آستان قدس: 293/15].

21/25545 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری1392، بدون نام کاتب، سده 11 و 12ق، مقاله چهارم [فهرست اهدایی رهبری: 139].

22/25546 - مشهد، آستان قدس رضوی: 20060، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، مقاله پنجم، به ضمیمه زیارات جامعه و امام رضا علیه السلام و دوازده امام منظوم، 356 برگ [فهرست آستان قدس: 297/15].

23/25547 - مشهد، آستان قدس رضوی: 20068، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، باب اول از مقاله پنجم، 82 برگ [فهرست آستان قدس: 297/15].

24/25548 - مشهد، آستان قدس رضوی: 20701، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، مصحح و مقابله شده، مقاله سوم، 168 برگ [فهرست آستان قدس: 296/15].

25/25549 - مشهد، آستان قدس رضوی: 20721، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، مقاله چهارم، تصحیح و مقابله شده، 169 برگ [فهرست آستان قدس:

296/15].

ص:298

26/25550 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3192، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، تا ابتدای مقاله سوم، 125 برگ [فهرست آستان قدس: 294/15].

27/25551 - تهران، دانشگاه تهران: 5539، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 213 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 31/16].

28/25552 - تهران، ملی تهران: /1075ف، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، پنج صفحه فهرست، 624 برگ، سابقه : معارف: 30 [فهرست ملی تهران:

94/3؛ فهرست معارف: 37/1].

29/25553 - قم، گلپایگانی: 4447/22/167، مقاله دوم (شامل چهارده باب)، آغاز:

مقال دوم در اعمال لیالی و ایام هفته و در آن چهارده بابست مشتمل بر اعمال چهارده هنگام هفته، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 72 برگ، 20 سطر [فهرست گلپایگانی، قدیم: 102/2؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

30/25554 - قم، گلپایگانی: 5613/28/33، شامل هر پنج مقاله، از آغاز و انجام و وسط افتادگی دارد، آغاز: چه از ائمه ص روایت شده که هر که هر روز سه بار این دعا بخواند نوشته شده نام او در جمله سعداء هر چند که از اشقیاء باشد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 288 برگ، 24 سطر، وزیری [فهرست گلپایگانی، قدیم: 139/3؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

31/25555 - قم، مرعشی: شماره موقت 9101، نسخ و نستعلیق، ملا یار علی صافی، 23 ذی حجه 1236ق [مجله میراث شهاب: 29/21].

32/25556 - مشهد، آستان قدس رضوی: 8996، نسخ، محمد رضا بن غلام رضا، 1236ق، مقاله اول و دوم، 174 برگ [فهرست آستان قدس: 294/15].

33/25557 - مشهد، گوهر شاد: 1483، آغاز: بسمله مقال پنجم در زیارات و در ضمن پنج باب مبین می شود باب اول در، نسخ، علی بن محمد باقر سمینی (آقا بابا)، 1237ق [فهرست گوهر شاد: 2053/4].

34/25558 - مشهد، آستان قدس رضوی: 8374، بدون نام کاتب، 1247ق، 111 برگ [فهرست آستان قدس: 250/6].

35/25559 - قم، مرعشی: 4570، نسخ، ابو طالب بن محمد اصفهانی، 1250ق، 504 برگ [فهرست مرعشی: 145/12].

ص:299

36/25560 - مشهد، آستان قدس رضوی: 20647، نسخ، بدون نام کاتب، 1283ق، باب اول از مقال سوم، 172 برگ [فهرست آستان قدس: 295/15].

37/25561 - قم، مرعشی: 6043، مقاله چهارم، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 165 برگ [فهرست مرعشی: 46/16].

38/25562 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1174، بدون نام کاتب، سده 12 و 13ق [فهرست اهدایی رهبری: 139 ].

39/25563 - مشهد، آستان قدس رضوی: 16799، یک برگ افتادگی دارد، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 145 برگ [فهرست آستان قدس: 295/15].

40/25564 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 689، بدون نام کاتب، سده 12 و 13ق، مقاله پنجم [فهرست اهدایی رهبری: 139].

41/25565 - قم، گلپایگانی: 4478/22/198، مقاله سوم( در ادعیه و اعمالی که در عرض سال می باید به عمل آید و در آن مقدمه ای است و دوازده باب)، آغاز: بسمله الحمد للّه ربّ العالمین و الصلاة و السلام علی افضل خلیفته محمد و آله المعصومین و بعد چون به توفیق الهی به انجام رسید مقال اول و دوم شروع شد در مقال سیوم مقال سیوم در ادعیه و اعمالی که در عرض سال، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 293 برگ، 14 سطر، ربعی [فهرست گلپایگانی، قدیم: 102/2؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

42/25566 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2419، از آخر افتادگی دارد، آغاز: مقاله پنجم در زیارات و در ضمن، انجام: و اجعلنا من حزبه القوامین، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، تصحیح شده، 297 برگ، 15 سطر، 10*17/5 [فهرست مرکز احیاء: /7مخطوط].

43/25567 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2727، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، تصحیح شده، 110 برگ، 15 سطر [فهرست مرکز احیاء:

/7مخطوط].

44/25568 - قم، طبسی حائری: 162، آغاز: بسمله مقال چهارم در اعمال متفرقه که مخصوص وقتی نیست، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، در حاشیه تصحیح شده است، 203 برگ، 15 سطر [فهرست کتابخانه طبسی].

ص:300

45/25569 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3035، مقاله چهارم، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 14ق، تصحیح شده، 149 برگ، 16 سطر [فهرست مرکز احیاء:

/8مخطوط].

46/25570 - قم، مرعشی: بدون شماره، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [مجله میراث شهاب: 112/19].

47/25571 - قم، مرعشی: 3440، عنوان معرفی: المزار، شامل مقال پنجم، آغاز: مقال پنجم در زیارات و در ضمن پنج باب مبین می باشد، باب، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 235 برگ [فهرست مرعشی: 227/9].

48/25572 - قم، مرعشی: 4260، جلد پنجم، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 212 برگ [فهرست مرعشی: 261/11].

49/25573 - قم، مرعشی: 4844، آغاز: وقسمت أرزاقهم وجعلتهم مختلفة السنتهم، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 197 برگ [فهرست مرعشی:

42/13].

50/25574 - قم، مرعشی: 5533، نسخ، محمود، بدون تاریخ کتابت، 325 برگ [فهرست مرعشی: 298/14].

51/25575 - قم، مرعشی: 8185، جلد اول کتاب، نسخ معرب و نستعلیق، طالب بن ابراهیم، بدون تاریخ کتابت، دعاها نسخ معرب، 334 برگ [فهرست مرعشی:

163/21].

52/25576 - مشهد، آستان قدس رضوی: 105، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 125 برگ [فهرست آستان قدس: 269/2].

53/25577 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری190، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، مقدمه و مقال اول تا سوم [فهرست اهدایی رهبری: 139].

54/25578 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3367، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 358 برگ [فهرست آستان قدس: 249/6].

55/25579 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3368، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، مقاله پنجم، 168 برگ [فهرست آستان قدس: 249/6].

56/25580 - مشهد، آستان قدس رضوی: 8825، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، اواخر مقاله سوم تا اواخر مقاله چهارم، 72 برگ [فهرست آستان قدس: 249/6].

ص:301

57/25581 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12418، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، «8پ-408پ» 401 برگ [فهرست مجلس: 374/35].

58/25582 - تهران، دانشگاه تهران: 82، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 337 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 128/1].

59/25583 - تهران، سپهسالار: 7190، از آخر افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه، «2پ-41پ» 40 برگ [فهرست سپهسالار: 111/5].

60/25584 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 631، جلد پنجم، نسخ معرب، بدون نام کاتب، عصر مؤلف، تصحیح شده و با نسخه اصل مقابله شده، 147 برگ، 20 سطر، 12*18/5 [فهرست مرکز احیاء: 289/2].

61/25585 - یزد، وزیری: 2194، از آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 78 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1198/4].

62/25586 - مشهد، دانشکده الهیات: 1289، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست الهیات مشهد: 427/2].

63/25587 - مشهد، دانشکده الهیات: 1349، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «780صفحه» 390 برگ [فهرست الهیات مشهد: 497/2].

64/25588 - اصفهان، سید محمد علی روضاتی: 304، مقال سوم در اعمال سنه، آغاز:

بسمله الحمد للّه ربّ العالمین والصلاة... و بعد چون به توفیق الهی به انجام رسید مقال اول و دوم، نسخ و ادعیه معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، نسخه بدلها در هامش ، با حواشی پدر صاحب روضات و میرزا مسیح چهار سوئی، 173 برگ [فهرست کتابخانه روضاتی: 304].

65/25589 - قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی: 756، مقاله پنجم از کتاب و شامل بابهای زیر است «1. اعمال مشاهد چهار ده معصوم علیهم السلام 2. در اعمال اماکن متبرکه مدینه 3. در اعمال اماکن متبرکه نجف و کوفه 4. در اعمال کربلای معلا 5. در اعمال مقابر قریش و اعمال سر من رأی، نسخ ادعیه معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، با تصحیح و نسخه بدل، 227 برگ، 14 سطر، 15*21 [ فهرست مرکز مطالعات و تحقیقات: 35/2].

ص:302

4179 . سفینة النجاة

(فارسی)

از: حسین بن عبد الحامد فیحانی (قرن 14ق)

در بیان ادعیه وارده در تعقیب صلوات و قضاء حاجات و توسعۀ رزق و متعلق به ایام هفته و امراض بدنیّه، مشتمل بر یک مقدمه و هفت مقام و یک خاتمه، که در روز سه شنبه 23 شعبان 1288ق تالیف آن به پایان رسیده است. عنوان سر فصل های آن، چنین است:

مقدمه: در بیان معنی دعا و فرق میان دعا و ثناء؛ مقام اول: در آداب و شرایط دعا مشتمل بر پنج باب؛ مقام دوم: در اعمال و آدابی که پیش از نماز و در حال نماز است ، مشتمل بر هفت باب؛ مقام سوم: در تعقیبات مختصه به نمازهای پنج گانه مشتمل بر نه باب؛ مقام چهارم: در فضیلت بعضی از اذکار و ادعیه و تعقیبات عامه ، مشتمل بر هفت باب؛ مقام پنجم: در ادعیه حاجات و حرز و تعویذات ، مشتمل بر پنج باب؛ مقام ششم: در ادعیه ایام الاسابیع ، مشتمل بر هفت باب؛ مقام هفتم: در ادعیه متعلقه به امراض ، مشتمل بر چهار باب؛ خاتمه: در مداومت ذکر.

آغاز: الحمد لله الذی امرنا بالدعاء و وعدنا بالاجابة و جعل محو سیاتنا بالتوبة و رفع درجاتنا بالطاعة.

نسخه ها:

25590 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3187، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، حسین بن عبد الحامد فیحانی (مؤلف)/ظاهرا، 1288ق، تصحیح شده، 215 برگ، 15 سطر [فهرست مرکز احیاء: /8مخطوط].

4180 . سلاح (معراج) العابدین و أنیس الذاکرین

(عربی)

از: عبد الله بن محمد رضا شبر حسینی کاظمینی، سید (م 1242ق)

کتاب متوسطی است در اعمال و ادعیه و اذکاری که هر روز هفته و ماه و سال تکرار می شود و آنچه تعلق به عبادت و عادت و معاملات و معاشرت دارد .

مؤلف این اثر را در چند باب و فصل تنظیم نموده است . نام این کتاب در فهرست

ص:303

کتابخانۀ دانشکدۀ الهیات «معراج العابدین و أنیس الذاکرین» ذکر شده است .

[ الذریعه: 208/12؛ التراث العربی: 200/3]

آغاز: الحمد لله الذی بذکره تطمئن القلوب و بندائه و دعائه تزول البلایا والکروب.

نسخه ها:

1/25591 - قم، مرعشی: 5767، از اول افتادگی دارد، آغاز: مأموله بالسمع والطاعة مع قلة البضاعة وکثرة الاضاعة وأرجو، نسخ، محمد ابراهیم سلماسی، شوال 1225ق، 145 برگ [فهرست مرعشی: 156/15].

2/25592 - تهران، دانشکده الهیات: 136، عنوان معرفی: معراج العابدین وانیس الذاکرین ، آغاز: برابر نمونه، نسخ، کاظم بن صفر علی اصفهانی، 12 شوال 1232ق [فهرست الهیات تهران: 802/1].

3/25593 - خوی، مدرسه نمازی: 541، نسخ، کاظم بن صفر علی اصفهانی، 1233ق، رساله دوم مجموعه [فهرست مدرسه نمازی، جلد اول: 278].

4/25594 - قم، مرعشی: 705، از آخر افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد صالح، 25 شوال 1250ق، رساله اول مجموعه، «1پ-93پ» 93 برگ [فهرست مرعشی: 300/2].

4181 . سلاح المؤمنین

(فارسی و عربی)

از: محمد ابراهیم بن محمد معصوم حسینی قزوینی تبریزی(میر ابراهیما)(م 1149ق)

رسالۀ متوسطی در ادعیه و احراز است . تألیف این اثر نامرتب مانده، و فرزند مؤلف آن را در دو فصل مرتب و تنظیم کرده و بر آن دیباچه ای نوشته است. عنوان سر فصل های آن چنین است:

مقدمه: در شرایط استجابت دعا و آداب آن؛

قسم اول: در دعاها و حرزها ، در 12 باب؛

قسم دوم: در آیات مشهورة الفوائد.

[ الذریعه: 209/12]

ص:304

آغاز دیباچه فرزند مؤلف: بسمله الحمد لله وحده و الصلاة و السلام ... و بعد چون کتاب مستطاب سلاح المؤمنین.

آغاز مؤلف: بسمله الحمد للّه ربّ العالمین . . . اما بعد به عرض برادران دینی می رساند که شرایط استجابت دعا بسیار است.

نسخه ها:

1/25595 - مشهد، آستان قدس رضوی: 16280، آغاز: برابر آغاز مؤلف، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 109 برگ [فهرست آستان قدس: 298/15].

2/25596 - قم، مرعشی: 11122، آغاز: برابر آغاز مؤلف، نسخ، بدون نام کاتب، اواخر قرن 13ق، 166 برگ، 14 سطر [فهرست مرعشی: 190/28].

3/25597 - تهران، دائرة المعارف بزرگ اسلامی: 235، از آخر افتادگی دارد، آغاز:

برابر هر دو آغاز، نسخ معرب و نستعلیق شکسته، بدون نام کاتب، قرن 13ق، دعاها نسخ پخته معرب و مشکول، فارسیها نستعلیق آمیخته به شکسته، 85 برگ [فهرست دائرة المعارف: 137/1].

4/25598 - قم، مرعشی: 11311، آغاز: برابر آغاز مؤلف، نسخ، بدون نام کاتب، ذی قعده 1310ق، 126 برگ [فهرست مرعشی: 475/28].

5/25599 - مشهد، آستان قدس رضوی: 7705، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 116 برگ [فهرست آستان قدس: 250/6].

4182 . سنابرق فی شرح البارق من الشرق

(عربی)

از: جعفر بن ابی اسحاق علوی دارابی بروجردی کشفی (م 1267ق)

شرح مفصل و مبسوطی است بر دعایی که در ماه رجب خوانده می شود و منسوب به ناحیه مقدسه است که از عثمان بن سعید رحمه الله نقل شده است و با این فراز شروع می شود: «اللهم انّی اسئلک بمعانی جمیع ما یدعوک به ولاة امرک». این شرح به درخواست صدر اعظم نوشته شده و در اول ماه مبارک رمضان در یزد آغاز و در آخر ذی قعده 1253ق در بروجرد به پایان رسیده است.

[ الذریعه: 232/12؛ فهرست دانشگاه تهران: 476/16؛ التراث العربی: 206/3]

ص:305

آغاز: الحمد لله رب العالمین والصلاة علی محمد عبده و رسوله المحیط بکل شیء.

نسخه ها:

1/25600 - یزد، وزیری: 902، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد بن کربلایی شریف، 1207ق، (با توجه به تاریخ تألیف کتاب این تاریخ کتابت باید اشتباه باشد)، 146 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 744/2].

2/25601 - قم، مرعشی: 5925، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، رجب 1254ق، 207 برگ [فهرست مرعشی: 309/15 ].

3/25602 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3369، آغاز: برابر نمونه، نسخ، عبد الحسین بن حاج عبد الکریم، 1255ق، 221 برگ [فهرست آستان قدس: 250/6].

4/25603 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 14491، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمود بن محمد ابراهیم حسینی صفوی، 1255ق، تصحیح شده، 208 برگ [فهرست مجلس: 647/38].

5/25604 - تهران، ملی تهران: /1534ع، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد حسین خراسانی، 1260ق، 185 برگ [فهرست ملی تهران: 28/10].

6/25605 - قم، مرعشی: 6285، نسخ، عبد الحسین بن عبد الکریم، اول محرم 1261ق، 214 برگ [فهرست مرعشی: 265/16].

7/25606 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3772، آغاز: برابر نمونه، انجام: الی الملبس البهی الی المطعم الشهی الی المشرب الهنی من السلسل الختیم، نسخ، حسین موسوی لارجانی شاهان دشتی حائری، 22 رجب 1268ق، تصحیح شده، 175 برگ، 20 سطر، 14/5*22/5 [ فهرست مرکز احیاء: /10مخطوط].

8/25607 - تهران، سپهسالار: 1816، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد هادی بن عزیز شیخ الاسلام، 1268ق، رساله اول مجموعه، 158 برگ، «1پ-139پ» 139 برگ [فهرست سپهسالار: 118/5].

9/25608 - قم، گلپایگانی: 7455/38/75، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، سید مولی بن عقیل علوی، 10 رجب 1269ق، با حواشی «منه دام ظله العالی» ، در اول نسخه تملک فرزند مؤلف ریحان الله بن جعفر موسوی در محرم 1326ق با مهر وی، 179 برگ [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

ص:306

10/25609 - مشهد، آستان قدس رضوی: 14304، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، محمد علی، 1270ق، به ضمیمه 60 حکایت، 186 برگ [فهرست آستان قدس: 299/15].

11/25610 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 609، آغاز: وبعد فهذا دعاء جلیل القدر قد خرج من الناحیة المقدسة، نسخ، بدون نام کاتب، 1278ق، رساله اول مجموعه [فهرست مجلس: 363/2].

12/25611 - قم، مرعشی: 9039، نسخ، محمد کریم بن شریف، 15 ربیع الاول 1289ق، 163 برگ [فهرست مرعشی: 196/23].

13/25612 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3193، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، 1300ق، 183 برگ [فهرست آستان قدس: 300/15؛ فهرست آستان قدس:

269/2].

14/25613 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3370، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 185 برگ [فهرست آستان قدس: 251/6].

15/25614 - مشهد، آستان قدس رضوی: 7284، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 160 برگ [فهرست آستان قدس: 251/6].

16/25615 - قم، گلپایگانی: 711/5/1، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، در حاشیه تصحیح شده، با علامت بلاغ، با حواشی «منه رحمه الله» ، 186 برگ، 21 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

17/25616 - همدان، مدرسه غرب: 172، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه [فهرست مدرسه غرب: 222].

18/25617 - اصفهان، کشفی: بدون شماره، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [دلیل المخطوطات: 45].

4183 . سند الصحیفة السجادیة

(عربی)

از: محمد بن حسن حسینی، نجم الدین

[ الذریعه: 235/12]

نسخه ها:

25618 - تبریز، خیابانی تبریزی: بدون شماره، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [وقایع الایام: 3 / 401].

ص:307

ش

4184 . شرایط و مقدمات خواندن دعای سیفی

(فارسی)

از: محمد مقیم بن صفی الدین محمد شجاعی آل مظفر (قرن 11ق) (1)

آغاز: الحمد ... بدان ایدک الله تعالی که از شرایط خواندن دعای سیفی آن است.

نسخه ها:

25619 - قم، مسجد اعظم: 428، آغاز: برابر نمونه، محمد مقیم بن صفی الدین محمد شجاعی (مؤلف)، 1039ق، رساله نهم مجموعه، 5 برگ [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 445].

4185 . شرح عبارت «اتراک معذبی بنارک»

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

شرح کوتاهی بر جملۀ «اتراک معذبی بنارک» ، از دعای کمیل است و مؤلف در آخر نام خود را «م ح ق» معرفی نموده است .

آغاز: فی حدیث الدعاء لیلة النصف من شعبان ... اتراک معذبی بنارک بعد توحیدک.

نسخه ها:

25620 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 1050، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله شانزدهم مجموعه، «226ر-227ر» 2 برگ [فهرست مجلس: 363/23].

1 شرح الاحادیث الغامضه

از : محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه

رجوع کنید به: حساب الاهلة.

ص:308


1- (1) . این رساله به محمد مقیم آل مظفر نسبت داده شده، و نیانامه کامل وی بدین قرار است: «محمد مقیم بن صفی الدین محمد شجاعی بن قاسم بن محمود بن شرف الدین سلیمان شریف شیرازی بن زین العابدین بن شاه شجاع بن محمد بن محمد بن آل مظفر».

1 شرح احادیث مربوط به اول ماه

از : محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه

رجوع کنید به: حساب الاهلة.

4186 . شرح ادعیة السرّ

(فارسی)

از: محمد مهدی بن علی دستجرد خانی سبزواری

آغاز: ... که چون بر مضمون کلام معجز نظام الهی و اخبار متناهی پیغمبر خدا و ائمه هدی علیهم السلام ادعیه و اوراد.

نسخه ها:

25621 - مشهد، آستان قدس رضوی: 14349، افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، ضمیمه مفتاح الفلاح، 3 برگ [فهرست آستان قدس:

481/15].

4187 . شرح ادعیه و احادیث

از: احمد بن ابی الحسن تنکابنی، سید (قرن 13ق)

رسالۀ کوتاهی در شرح ادعیه و احادیث مختلف است .

نسخه ها:

25622 - قم، مدرسه فیضیه: 776، نستعلیق، سید احمد بن ابی الحسن تنکابنی (مؤلف)، 1268ق، رساله سوم مجموعه، 60 برگ [فهرست مدرسه فیضیه: 21/2].

4188 . شرح الادعیة الواردة من امیر المؤمنین علیه السلام

(عربی)

از: نظر علی رشتی، مولی

شرحی است بر بعضی از ادعیه وارده از امیر المؤمنین علیه السلام که بر مسلک عرفانی و فلسفی نگاشته شده است .

ص:309

آغاز: اعلم ان هذا الدعاء ایضا من الاسرار المکنونة البعیدة عن الافهام.

نسخه ها:

25623 - بابل، مدرسه صدر: 157، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، وقف در 1254ق، رساله چهارم مجموعه [فهرست مدرسه صدر: 107].

4189 . شرح اسماء الحسنی

(فارسی)

از: محمد جعفر بن محمد صفی فارسی آباده ای (م 1280ق)

شرح نیکویی است بر نود و نه نام الهی معروف به اسماء حسنی با مقدمه گسترده در بحثهای مربوط به اسم و اسماء الهی و خواص حروف، هر نامی در بابی شرح شده و گویا فقط ده باب تدوین شده و در شرح اسماء الهی به روایات اهل بیت علیهم السلام و مطالب فلسفی نیز اشاره می شود و گاهی جدول های مناسبی ساخته شده. در مقدمه کتاب این شش مطلب آمده است. مطلب اول: در بیان اسماء حسنی؛ مطلب دوم: در بیان لفظ اسم ؛ مطلب سوم: در بیان اسم و مسمی و تسمیه؛ مطلب چهارم:

در اینکه اسماء الله اختصاص به این اسماء ندارد ؛ مطلب پنجم: در آنکه موجود کامل منحصر است در فرد ؛ مطلب ششم: در معنی ابداع و مشیت و اراده.

[فهرست خطی مرکز: 202/5]

آغاز: بعد حمد واجب الوجود علی آلائه و الصلاة علی اشرف انبیائه... این چند کلمه ایست در بیان اسماء الله تعالی.

نسخه ها:

25624 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 1784، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، عصر مولف، 65 برگ، 16 سطر، 11*18 [ فهرست مرکز احیاء: 5 / 202].

1 شرح الاسماء الحسنی

از : هادی بن مهدی سبزواری، ملا

رجوع کنید به: شرح دعاء الجوشن الکبیر.

ص:310

4190 . شرح اوراد فتحیة

(فارسی)

از: جعفری (قرن 10ق)

شرح مفصلی است بر الأوراد الفتحیة امیر سید علی همدانی . شارح در مقدمه، خود را محب طریق جنید و سری سقطی معرفی و عنوان کرده است که در حلقه ذکر شیخ عماد الدین فضل الله که اوراد فتحیه را می خواند، حاضر بوده است. این شرح به صورت مزجی برگزار شده و مؤلف بعد از هر قطعه ، ابتدا معنای لغوی و سپس خواص آن را ذکر نموده است.

آغاز: الحمد للفتاح الذی فتح علی المستفتحین ابواب الفتوح و جعل الاوراد الفتحیة ... اما بعد همی گوید سالک بادیه پریشانی و ساکن زاویه حیرانی.

نسخه ها:

25625 - قم، دار الحدیث: 69، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، مسعود بن میرزا محمود، 1261ق، عناوین و نشانی ها و آیات به شنگرف، پس از پایان کتاب در چند برگ مطالب زیر تحریر شده است: الاوراد الظهریه و العصریة در 3 برگ، ختم نقشبند از شیخ احمد سرهندی، نسب نامه شیخ احمد سرهندی که به عبد الله بن عمر می رسد و منظومه در سه صفحه به فارسی در سلسله اقطاب نقشبندیه، 156 برگ، 11 سطر، 12*20 [فهرست دار الحدیث].

4191 . شرح بازوبند حضرت علی علیه السلام

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

نسخه ها:

25626 - مشهد، آستان قدس رضوی: 16197، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست آستان قدس: 151/15].

4192 . شرح تسبیحات اربعه

(فارسی)

از: عزیز الله، سید (از علمای عصر صفویه)

آغاز: حمد و ثنای معرا از شائبه ریا مر خدای را.

ص:311

نسخه ها:

25627 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3372، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 12 برگ [فهرست آستان قدس: 251/6].

1 شرح جنة الامان الواقیة کفعمی

از : شرف الدین بن شاه حسین بیرمی لاری

رجوع کنید به: مصباح الجنان و مفتاح الجنان.

1 شرح حدیث «اللهم صل علی محمد و...کما صلیت علی إبراهیم و...»

از: مؤلف ناشناخته

رجوع کنید به: توجیه التشبیه فی قوله «اللهم صل علی محمد و ... کما صلیت...».

1 شرح حدیث کساء

از : محمد حائری تهرانی

رجوع کنید به: تهذیب المناهج لتقریب الحوائج.

4193 . شرح حدیث کساء (سرّ تکرار فاطمه فی حدیث کساء)

(عربی)

از: زین العابدین بن محمد کریم خان کرمانی (م 1360ق)

این کتاب شامل پرسش هایی است که آقا میرزا محمود خان نائینی طباطبایی از نگارنده در مورد حدیث کساء«سر تکرار لفظ فاطمه» خواسته و به صورت «قال اقول» برگزار شده است . مؤلف آن را در شب شنبه 9 جمادی الاول 1335ق به پایان برده است.

آغاز: الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفی و بعد یقول العبد الاثیم و الفانی الرمیم زین العابدین بن کریم بن ابراهیم... إنه أتانی کتاب کریم و خطاب عظیم من صاحب المفاخر.

ص:312

انجام: و اعتذر إلی جناب المفضال من الاجمال و عدم تفصیل المقال و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین .

نسخه ها:

25628 / 1 - قم، مرعشی: 12120، عنوان معرفی: جواب سؤال میرزا محمود خان الطباطبایی النائینی، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، شکسته نستعلیق، محمد بن علی اکبر دوانی، 5 جمادی الثانی 1336ق، کرمان، دارای تصحیح و اندکی حاشیه، رساله سوم مجموعه، «52-63» 12 برگ، 27 سطر، 17*21/5 [ فهرست مرعشی: 30 / 566].

25629 / 2 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 1793، عنوان معرفی: سرّ تکرار لفظة «فاطمه» فی حدیث کساء، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، عصر مولف، 31 برگ، 15 سطر، 10/5*16/5 [ فهرست مرکز احیاء: 5 / 212].

4194 . شرح حرز الیمانی (شرح دعای سفی)

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

شرحی است مختصر بر دعای حرز یمانی که از امیر مومنان علیه السلام ، نقل شده است .

آغاز: بعد الحمد و الصلاة نموده میشود که حرز یمانی سیفی اعظم ادعیه مأثوره از حضرت والی ابرار.

انجام: الذین کفروا بغیظهم لم ینالوا خیرا و کفی الله المومنین القتال و کان الله قویا عزیزا.

نسخه ها:

25630 - گلپایگان، ملازین العابدین گلپایگانی: 71، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نسخ ادعیه معرب، بدون نام کاتب، 241ق، 20 برگ، 20 سطر، 15*20/5 [فهرست کتابخانه های گلپایگان: 55].

4195 . شرح خطبه آدم علیه السلام

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

در این شرح کیفیت و فضیلت دعایی که به خطبه آدم علیه السلام شهرت یافته، بیان

ص:313

شده است.

آغاز: منقول است به نقل صحیح از حضرت رسول خدا محمد بن عبد الله صلی الله علیه و آله .

نسخه ها:

25631 - قم، مسجد اعظم: 1998، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق شکسته، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله چهارم مجموعه، 5 برگ [فهرست مسجد اعظم،جدید].

4196 . شرح خواص دوازده امام خواجه نصیر طوسی

(فارسی)

از: احمد ساوجی، ملا

نسخه ها:

25632 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12623، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست آستان قدس: 65/15].

4197 . شرح دعا

از: مؤلف ناشناخته

نسخه ها:

25633 - تهران، مدرسه مروی: 295، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله چهارم مجموعه [فهرست مدرسه مروی: 278].

4198 . شرح دعاء الاستسقاء

(عربی)

از: محمد رضا بن محمد رشید نائینی (قرن 12ق)

شرح دعای استسقاء (طلب باران) ، منقول در صحیفه سجادیه است.

آغاز: الحمد لله محیی الارض بالماء والصلاة علی خاتم الانبیاء.

نسخه ها:

25634 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 1032مجموعه طباطبایی، محمد رضا بن محمد رشید نائینی (مؤلف)، 4 رمضان المبارک 1135ق، رساله شانزدهم مجموعه، «19پ-20پ» 2 برگ [فهرست مجلس: 326/23].

ص:314

4199 . شرح دعاء الاستعاذة

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

مطالبی است پیرامون حقیقت جن و شیاطین که از کتاب ریاض السالکین (شرح صحیفۀ سجادیه) ، سید علی خان مدنی نقل نموده است.

نسخه ها:

25635 - قم، مرعشی: 11314، از اول افتادگی دارد، آغاز: قال السید فی شرح السجادیة (ریاض السالکین) فی شرح دعاء الاستعاذة من الشیطان، شکسته نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله بیست و یکم، 3 برگ، 22 سطر [فهرست مرعشی:

491/28].

4200 . شرح دعاء الاعتراف بالتقصیر

(عربی)

از: محمد رضا بن محمد رشید نائینی (قرن 12 ق)

شرح دعایی است از «مفتاح الفلاح» شیخ بهایی ، که دعای اعتراف نام گرفته است.

آغاز: الحمد لله الذی جعل شکر العباد علی نعمه ومننه الاعتراف بالتقصیر ... لما رأی شرح دعاء الاعتراف.

نسخه ها:

25636 - تهران، مجلس شورای اسلامی: مجموعه طباطبایی 1032، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله بیست و ششم مجموعه، «41پ-43ر» 3 برگ [فهرست مجلس: 330/23].

4201 . شرح دعاء «اللهم انی اتوسل الیک بملائکتک و . . .»

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

شرح دعایی است که گفته شده برای دفع دشمن مفید است . این شرح در پنج باب تنظیم شده و در آن چگونگی خواندن و بهره برداری از این دعا ، توضیح داده شده است.

[ التراث العربی: 308/3]

ص:315

آغاز: اللهم انی اتوسل الیک بملائکتک و بحملة عرشک و بأنبیائک ... فصل فی شرح الدعوة المتقدمة.

نسخه ها:

25637 - قم، مرعشی: 6588، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، علی اکبر بن محمد تقی بن محمد جعفر کرمانشاهی، 1297ق، رساله دوم مجموعه، 77 برگ [فهرست مرعشی: 163/17].

4202 . شرح دعاء «اللهم انّی اسألک باسمک الذی به ابتدعت ...»

(عربی)

از: محمد کریم خان بن ابراهیم کرمانی (م 1288ق)

شرح مزجی مختصری است بر دعایی که شیخ طوسی در مصباح المتهجد از حضرت صادق علیه السلام روایت نموده ، و سرآغاز آن چنین است: «اللهم انّی اسألک باسمک الذی به ابتدعت عجائب الخلق» . بعضی از اهل مازندران شرح این دعا را از سید کاظم رشتی خواستار شدند و او شرح آن را به کرمانی محول کرده است.

کرمانی این شرح را در 20 ربیع الثانی 1258ق به پایان رسانده است.

آغاز: الحمد لله رب العالمین ... انّ هذه کلمات وجیزة کتبتها تبیینا لبعض معانی الدعاء الجلیل القدر.

نسخه ها:

25638 - قم، مرعشی: 7108، نسخ، محمد بن رحیم تبریزی، 1302ق، رساله چهارم مجموعه، 203 برگ [فهرست مرعشی: 263/18].

1 شرح دعاء «اللهم انی اسألک بمعانی جمیع ما یدعوک به . . .»

از : محمد باقر بن محمد جعفر بهاری همدانی

رجوع کنید به: شرح دعای رجبیه.

ص:316

1 شرح دعاء«اللهم انی اسألک بمعانی جمیع ما یدعوک به ...»

از : مؤلف ناشناخته

رجوع کنید به: شرح دعاء الرجب.

4203 . شرح دعاء «الهی هب لی کمال الانقطاع الیک»

(فارسی)

از: کاظم بن قاسم حسینی رشتی، سید (م 1259ق)

شرحی است بر جملۀ «الهی هب لی کمال الانقطاع الیک» از مناجات شعبانیه که معنای آن را یک نفر از اهل شیخیه از مؤلف سؤال کرده و مؤلف در رساله حاضر به سؤال او پاسخ داده است.

[ فهرست کتب مشایخ: 91/2؛ فهرست مرعشی: 33/18]

آغاز: ای آن که ز اشراق نور جمالت تمامی کائنات مستشرق و موجود و از ظهور کوکبه سلطان جلالت جملگی ممکنات نیست و نابود.

نسخه ها:

1/25639 - قم، گلپایگانی: 7341/131، عنوان معرفی: شرح مناجات شعبانیه، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، آخر شعبان 1236ق، رساله دوم مجموعه، 18 برگ، 19 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

2/25640 - قزوین، مدرسه امام صادق علیه السلام : 480، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، 30 شعبان 1238ق، رساله هفتم، 15 برگ [فهرست مدرسه امام صادق علیه السلام : 391/1].

3/25641 - قم، مسجد اعظم: 516، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، عبد الحمید بن محمد رضا تفرشی، 17 شوال 1258ق، رساله اول مجموعه، 11 برگ، 18 سطر، خشتی [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 453؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

4/25642 - تهران، دانشکده الهیات: 347د، نسخ، قنبر بن ملا جعفر، 1260ق، رساله سوم مجموعه، «83پ-94پ» 12 برگ [فهرست الهیات تهران: 284/1].

5/25643 - قم، مرعشی: 10856، نسخ و نستعلیق، محسن مازندرانی، 1268ق، رساله پنجم مجموعه، «73پ-87ر» 15 برگ [فهرست مرعشی: 279/27].

ص:317

6/25644 - قم، آستان معصومیه (س): 531، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، علی بن احمد موسوی، 1270ق، رساله سوم مجموعه، 15 برگ [فهرست آستان معصومیه(س):

153/2].

7/25645 - تهران، ملک: 2993، آغاز: برابر نمونه، نسخ، ابو القاسم نوری، 1275ق، رساله دهم مجموعه، «86پ-95پ» 10 برگ [فهرست ملک: 183/6].

8/25646 - قم، مسجد اعظم: 2882، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله اول مجموعه، 23 برگ، 12 سطر [فهرست مسجد اعظم،جدید].

9/25647 - تهران، دانشکده الهیات: 559د، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله اول مجموعه، «1پ-20ر» 20 برگ [فهرست الهیات تهران: 327/1].

10/25648 - قم، مرعشی: 6839، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، ابو تراب قزوینی، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، 15 برگ [فهرست مرعشی: 33/18].

11/25649 - قم، مرعشی: 8788، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله پنجم مجموعه [فهرست مرعشی: 322/22].

12/25650 - بابل، مدرسه صدر: 244، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه [فهرست مدرسه صدر: 173].

13/25651 - قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی: 965، آغاز: برابر نمونه، انجام:

برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه، «1ر-25ر» 25 برگ، 15 سطر، 10*15 [ فهرست مرکز مطالعات و تحقیقات:

230/2].

4204 . شرح دعاء بزرگوار

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

نسخه ها:

25652 - قم، آستان معصومیه (س): 4:78-5779، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 11ق، رساله دوم مجموعه [فهرست آستان معصومیه(س)، دانش پژوه: 211].

ص:318

4205 . شرح دعاء الجوشن الصغیر

(عربی)

از: ابو طالب بن رجب بن تقی الدین حسن بن داود (زنده در 1129ق)

آغاز: یقول الفقیر الی الله تعالی ... وجدت دعاء الجوشن و خیره و فضله فی کتاب من کتب جدی السعید تقی الدین الحسن بن داود.

نسخه ها:

1/25653 - مشهد، آستان قدس رضوی: 14699، آغاز: برابر نمونه، ابو طالب بن رجب بن تقی الدین حسن بن داود (مؤلف)، 1129ق [فهرست آستان قدس: 15/15].

2/25654 - خوانسار، فاضل خوانساری: 267، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله یازدهم مجموعه، «86پ-88ر» 3 برگ [فهرست کتابخانه فاضل خوانساری: 246/1].

4206 . شرح دعاء الجوشن الکبیر

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

آغاز: شرح دعاء الجوشن و هو الف اسم و اسم قال الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام لولده الحسین إنی أعلمک سرا من اسرار النبوة.

نسخه ها:

25655 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 5222، از آخر افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق بی نقطه، بدون نام کاتب، قرن 10ق، رساله سوم مجموعه، «175-176پ» 2 برگ [فهرست مجلس: 55/16].

4207 . شرح دعای جوشن کبیر

(فارسی)

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق)

مجلسی در این رساله روایاتی که در فضیلت دعای جوشن وارد شده ذکر ، و متن دعا را به فارسی ترجمه و آن را شرح مختصری نموده است.

[الذریعه:66/2 و247/13؛فهرست مرعشی: 212/1؛کتابشناسی مجلسی: 254]

ص:319

آغاز: الحمد لله و سلام علی عباده ... و بعد بدان که شیخ عظیم الشأن ابراهیم بن علی کفعمی در کتاب بلد الامین.

نسخه ها:

1/25656 - قم، مرعشی: 187، عنوان معرفی: ثواب دعای جوشن کبیر، شامل روایتهایی که در ثواب خواندن دعای جوشن کبیر وارد شده به همراه ترجمه آنها است و غیر از رساله ای است که در ترجمه دعای جوشن صغیر است، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1125ق، رساله هجدهم مجموعه، ادعیه و زیارات معرب، «192پ-193پ» 2 برگ [فهرست مرعشی: 212/1].

2/25657 - قم، گلپایگانی: 20/187، بدون نام کاتب، قرن 12ق، این نسخه در فهرست رایانه ای کتابخانه گلپایگانی با عنوان «دعای جوشن کبیر و صغیر و شرح آن» و در فهرست قدیم گلپایگانی با عنوان «دعای جوشن کبیر با شرحی در باره فوائد آن» معرفی شده است، رساله سوم مجموعه، 27 برگ [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، قدیم: 260/2].

4208 . شرح دعاء الجوشن الکبیر (شرح الاسماء الحسنی)

(عربی)

از: هادی بن مهدی سبزواری، ملا (م 1289ق)

شرح فلسفی عمیقی است بر دعای جوشن کبیر ، با ذکر شواهدی از روایات و اخبار اهل بیت علیهم السلام ، که در تاریخ 27 جمادی الثانی 1260ق تألیف آن به پایان رسیده است. صاحب الذریعه تاریخ تألیف این شرح را سال 1266ق ذکر کرده ، که درست نیست.

چاپ: انتشارات دانشگاه تهران، 1378ش، با تصحیح نجفقلی حبیبی.

[ الذریعه: 248/13؛ التراث العربی: 309/3]

آغاز: الحمد لله رب العالمین و الصلاة علی افضل المصلین و اشرف الداعین.

نسخه ها:

1/25658 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12375، نسخ، محمد علی، 1260ق، 205 برگ [فهرست مجلس: 333/35].

ص:320

2/25659 - مشهد، دانشکده الهیات: 329، نسخ، سید حسین بن سید علی حسینی، 1261ق، 160 برگ [فهرست الهیات مشهد: 166/1].

3/25660 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12318، آغاز: برابر نمونه، نسخ، عبد الوهاب بن عبد الجواد، 1266ق، 140 برگ [فهرست مجلس: 278/35].

4/25661 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12351، نسخ، محمد رضا، 1267ق، 164 برگ [فهرست مجلس: 311/35].

5/25662 - مشهد، آستان قدس رضوی: 11779، آغاز: برابر نمونه، شکسته نستعلیق، غلام علی مازندرانی، 1273ق، به ضمیمه هدایة الطالبین نوشته همو، 128 برگ [فهرست آستان قدس: 300/15].

6/25663 - مشهد، آستان قدس رضوی: 13980، نسخ، ابراهیم طهرانی، 1275ق، 176 برگ [فهرست آستان قدس: 302/15].

7/25664 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15277، نسخ، بدون نام کاتب، 1275ق، 218 برگ [فهرست آستان قدس: 301/15].

8/25665 - تهران، ملک: 2892، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 220 برگ [فهرست ملک: 287/1].

9/25666 - قم، مرعشی: 7380، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 166 برگ [فهرست مرعشی: 183/19].

10/25667 - مشهد، مدرسه نواب: 11 ادعیه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، سابقه:

مدرسه فاضلیه: 11 ادعیه [فهرست دو کتابخانه مشهد: 552؛ فهرست مدرسه فاضلیه: 161].

11/25668 - شیراز، ملی فارس: 251، نسخ و شکسته نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه، 129 برگ [فهرست ملی فارس: 232/1].

12/25669 - قم، شیخ حیدر علی مؤید: 1021، آغاز: برابر نمونه، انجام: و الوجود خمس مراتب ذاتی و حسی و خیالی و عقلی و شبهی و لاجل الغفلة، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 53 برگ [فهرست مؤید: 34/3].

ص:321

1 شرح دعاء حسبی الله

از: محمد رحیم بن محمد کریم بن ابراهیم کرمانی

رجوع کنید به: رساله مؤیدیه.

4209 . شرح دعاء الرجب (شرح دعاء «اللهم انی اسألک بمعانی . . .»)

(عربی)

گویا از: محمد بن محمد سعید لاهیجی (قرن 13ق)

شرحی است بر دعایی که از ناحیه مقدسه صاحب الزمان علیه السلام صادر شده است و در ماه رجب خوانده می شود و آغاز آن چنین است: «اللهم انی اسألک بمعانی جمیع ما یدعوک به ولاة امرک».

آغاز: الحمد لله الذی هدانی للاسلام واکرمنی بالایمان ... اما بعد فیقول ... ما حدانی الی الشرح و بیان دعاء صدر من صاحب الزمان.

نسخه ها:

25670 - تهران، دانشگاه تهران: 3580، نستعلیق، محمد باقر، رمضان المبارک 1302ق، رساله دوم مجموعه، 43 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 2597/12].

4210 . شرح الدعاء الرجبیة (1) (شرح دعاء «یا من ارجوه لکل خیر»)

(عربی)

از: عبد الحمید بن محمد حسین موسوی اصفهانی (زنده در 1274ق)

شرح مزجی مختصری است بر دعای «یا من ارجوه لکل خیر ...» که سید بن طاووس آن را از امام صادق علیه السلام نقل کرده است و در تعقیبات نمازهای یومیه ماه رجب خوانده میشود. این شرح ادبی را شارح در تعطیل نوروز سال 1274ق که در ماه رجب واقع شده بود، نوشته است.

[ التراث العربی: 314/3]

آغاز: هذه ترجمة للدعاء المشهور الذی ورد به روایات کثیرة و اخبار متواترة فی قراءته عقیب کل صلاة.

انجام: بمجرد حصول التوفیق من الملک العلام.

ص:322

نسخه ها:

25671 - قم، مرعشی: 5572، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نسخ، جعفر بن محمد شیرازی نمازی، قرن 13ق، رساله سوم مجموعه، «74پ-86ر» 13 برگ [فهرست مرعشی: 336/14].

4211 . شرح الدعاء الرجبیة (2) (شرح دعاء «یا من ارجوه لکل خیر»)

(عربی)

از: عبد الحمید بن محمد حسین موسوی اصفهانی (زنده در 1274ق)

شرح دیگری است بر دعای معروف ماه رجب «یا من ارجوه لکل خیر»، که مستحب است در ماه رجب بعد از هر نمازی خوانده شود. شارح در آغاز آن از فضیلت ماه رجب و از شرایط دعا سخن می گوید و سپس به ترجمه و شرح این دعا می پردازد. او ابتدا کلمات را معنی می کند و اعراب آنها را بیان می دارد و ضمن آن از آیات و روایات شاهد می آورد.

آغاز: بسمله یا من خلقتنی و یهدین و ارجوه ان یطعمنی و یسقین ... اما بعد لما سألنی جمع من الاحباء و الصدیقین و جمع من الاخلاء المشفقین .

نسخه ها:

1/25672 - مشهد، گوهر شاد: 1436، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله اول مجموعه، 41 برگ [فهرست گوهر شاد: 2013/4].

2/25673 - قم، گلپایگانی: 282/2/102، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، پنجشنبه 7 شوال 1301ق، در حاشیه تصحیح شده، در برگ اول نوشته ای در اعتراض و انتقاد به این رساله و مؤلف آن آمده است، 35 برگ، 11 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

4212 . شرح دعاء السحر

(عربی)

از: محمد قاسم خلخالی (قرن 14ق)

شرح مفصل مزجی است بر دعای سحر «اللهم انی اسألک من بهائک بأبهاه» با مباحث فلسفی و عرفانی و نقل احادیث و کلمات بزرگان حکمای اشراق و مشاء

ص:323

و عرفا ، شارح در ماه مبارک رمضان به این شرح شروع نموده و در شب 17 شوال 1323ق در تهران به پایان رسانده است.

[ التراث العربی: 309/3]

آغاز: بسم الله خیر الابتداء والحمد لله جامع الاسماء الحسنی کنت برهةمن الزمان.

نسخه ها:

25674 - قم، مرعشی: 4223، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، محمد قاسم خلخالی (مؤلف)، بدون تاریخ کتابت، 179 برگ [فهرست مرعشی: 21/12].

4213 . شرح دعاء السحر

(عربی)

از: محمد کریم خان بن ابراهیم کرمانی (م 1288ق)

شرحی است بر دعای سحر «اللهم انی اسألک من بهائک بابهاه» ، که کرمانی آن را به درخواست نواب حمزه میرزا حشمت الدوله در عصر شنبه 29 جمادی الاولی 1274ق نگاشته است. این شرح مشتمل بر یک مقدمه و چهار مقصد و بیست و یک فصل - به تعداد فقرات دعا - و یک خاتمه است.

چاپ: مشار عربی ستون 547: ایران، 1318ق، سنگی، جیبی، خط محمد شریف بن عبد الحمید، 336ص، به همراه رسالة فی شرح الرموز در یک جلد.

آغاز: الحمد للّه ربّ العالمین ... و بعد یقول ...قد القی الی کتاب کریم و خطاب عظیم.

نسخه ها:

1/25675 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3201، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1274ق، 126 برگ [فهرست آستان قدس: 304/15؛ فهرست آستان قدس:

272/2].

2/25676 - تهران، سپهسالار: 5658، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1274ق [فهرست سپهسالار: 45/5].

3/25677 - مشهد، دانشکده الهیات: 1294، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد کدکنی، 1275، با مقابله و تصحیح، رسال